Godina X Utorak, 31. januara 2006.

godine

Broj/Broj /

6

Godina X Utorak, 31. januara/sije~nja 2006. godine

ISSN 1512-7508 - srpski jezik ISSN 1512-7486 - bosanski jezik ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE 47
Na osnovu člana IV 4 a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 21. decembra 2005. godine, i na 52. sjednici Doma naroda, održanoj 22. decembra 2005. godine, usvojila je

ZAKON
O OSNOVIMA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI I - OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom utvr uju se: osnovni principi me usobnih odnosa i ponašanja učesnika u saobraćaju i drugih subjekata u saobraćaju, osnovni uslovi koje moraju da zadovolje putevi u pogledu bezbjednosti saobraćaja na putevima, vo enje Centralnog registra vozača i vozila, pravila saobraćaja na putevima, sistem saobraćajnih znakova i znakova koje daju ovlašćena lica, dužnosti u slučaju saobraćajne nesreće, osposobljavanje kandidata za vozača, uslovi za sticanje prava na upravljanje motornim vozilima, polaganje vozačkih ispita, uslovi za ure aje i opremu vozila, dimenzije, ukupna masa i osovinsko opterećenje vozila, osnovni uslovi koje moraju da zadovoljavaju vozila u saobraćaju, rad strukovnih organizacija u Bosni i Hercegovini, te druga pitanja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima koja su jedinstvena za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine. Član 2. Organi Bosne i Hercegovine, entitetski i kantonalni organi i organi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i organi lokalne samouprave i lokalne uprave u gradovima i opštinama (u daljnjem tekstu: nadležni organi) obezbijediće sprovo enje ovog zakona i u okviru svoje nadležnosti donosiće propise i preduzimaće druge potrebne mjere za njegovo dosljedno sprovo enje. Član 3. (1) Učesnici u saobraćaju dužni su da poštuju odredbe ovog zakona i druge propise iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima, razvijaju humane odnose me u ljudima radi zaštite zdravlja i života drugih lica, a naročito djece, invalida, starih i nemoćnih lica, i staraju se o zaštiti životne sredine.

(2)

Učesnici u saobraćaju ne smiju da ometaju saobraćaj, oštećuju put, objekte i opremu na putu. Član 4.

(1) Putevi namijenjeni za saobraćaj moraju da budu izgra eni za bezbjedan i nesmetan saobraćaj i da odgovaraju osnovnim uslovima propisanim ovim zakonom, a preduzeća i javne službe koje održavaju javne puteve ili im je povjereno održavanje javnih puteva moraju da ih održavaju tako da na njima u svim uslovima može da se odvija bezbjedan i nesmetan saobraćaj. (2) Preduzeća, javne službe i drugi organi koji se brinu o putevima i održavaju ih dužni su da organizuju i trajno kontrolišu stanje i održavanje javnih puteva, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme na putevima radi bezbjednog i nesmetanog saobraćaja. (3) Preduzeća i javne službe iz stava (1) ovog člana dužni su da blagovremeno otklanjaju sve nedostatke usljed kojih na odre enim mjestima dolazi do saobraćajnih nesreća. (4) U slučaju pretrpljene štete usljed neodgovarajućeg održavanja javnih puteva, povjerilac se namiruje u skladu sa Zakonom o putevima. Član 5. Preduzeća, obrazovne organizacije, ustanove i druga pravna ili fizička lica koja školuju ili obučavaju kandidate za vozače motornih vozila dužni su da izvode obuku na način koji će obezbijediti da kandidati nauče i usvoje pravila saobraćaja i etiku u saobraćaju, ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za bezbjedno učestvovanje u saobraćaju na putevima. Član 6. (1) Preduzeća, ustanove i druga pravna ili fizička lica, kada proizvode, održavaju, popravljaju ili prepravljaju vozila i puštaju u saobraćaj vozila, ure aje, rezervne dijelove i opremu za vozila, dužni su da vozila, ure aje, dijelove i opremu proizvode, puštaju u saobraćaj, održavaju, odnosno popravljaju prema uslovima propisanim za bezbjedno učestvovanje vozila u saobraćaju na putevima. (2) Pojedinačno proizvedena, prepravljana ili u većem obimu popravljana vozila prije puštanja u saobraćaj moraju da budu certifikovana u ovlašćenoj organizaciji koja obavlja certifikovanje vozila. (3) Bliže odredbe o načinu i postupku certifikovanja i uslovima koje moraju da ispunjavaju organizacije za certifikovanje vozila pravilnikom propisuje ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar), u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. Član 7. Preduzeća, ustanove, pravna ili fizička lica i drugi organi koji posjeduju vlastita vozila dužni su da se brinu o tome da vozači njihovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge uslove za bezbjedno upravljanje vozilima i da obezbijede da njihova vozila budu ispravna, te da imaju propisane ure aje i opremu. Član 8. (1) Saobraćaj na javnom putu može da se ograniči ili zabrani samo kada je to neophodno radi: sprečavanja ili otklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju, sprečavanja oštećenja javnog puta ili izvo enja radova na javnom putu. (2) Postupak i uslove za ograničenje i zabranu iz stava (1) ovog člana utvrdiće nadležni organi, u skladu s važećim propisima. Član 9. Pojedini izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeća značenja: 1) autobus je motorno vozilo namijenjeno za prevoz lica koje, osim sjedišta za vozača, ima više od osam sjedišta;

2) autoput je javni put posebno izgra en i namijenjen isključivo za saobraćaj motornih vozila, koji je kao autoput označen propisanim saobraćajnim znakom, koji ima dvije fizički odvojene kolovozne trake za saobraćaj iz suprotnih smjerova, sa po najmanje dvije saobraćajne trake i trakom za prinudno zaustavljanje vozila, bez ukrštanja s poprečnim putevima i željezničkim ili tramvajskim prugama u istom nivou i u čiji saobraćaj može da se uključi, odnosno isključi samo odre enim i posebno izgra enim priključnim javnim putevima na odgovarajuću kolovoznu traku autoputa; 3) bicikl je vozilo koje ima najmanje dva točka i koje se pokreće isključivo snagom vozača;

4) bicikl sa motorom je vozilo na motorni pogon sa dva ili tri točka, čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ i koje na ravnom putu ne može da razvije brzinu veću od 50 km na čas; 5) laki motocikl je vozilo na motorni pogon s dva ili tri točka, čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³ a snaga motora ne prelazi 11 kNJ; 6) biciklistička staza je izgra ena saobraćajna površina namijenjena za saobraćaj bicikala i lakih motocikala s motorom, koja se proteže uzduž kolovoza i koja je od njega odvojena i obilježena propisanim saobraćajnim znakom; 7) biciklistička traka je dio kolovoza namijenjen za saobraćaj bicikala i bicikala sa motorom, koja se proteže uzduž kolovoza i koja je označena uzdužnom linijom na kolovozu; 8) brzi put je javni put namijenjen za saobraćaj isključivo motornih vozila, s jednom ili dvije razdvojene kolovozne trake, koji ima sve raskrsnice u dva ili više nivoa s poprečnim putevima i drugim saobraćajnicama (željezničkim ili tramvajskim prugama), u pravilu, nema zaustavnih traka i koji je kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom; 9) 10) Centralni registar je evidencija o svim vozačima i vozilima; put je svaki javni put i nekategorisani put na kojem se odvija saobraćaj;

11) put rezervisan za saobraćaj motornih vozila je javni put po kojem mogu da saobraćaju samo motorna vozila i koji je kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom; 12) strana vozačka dozvola je vozačka dozvola i me unarodna vozačka dozvola koju je izdao nadležni organ strane države; 13) javni put je površina od opšteg značaja za saobraćaj, koju svako može slobodno da koristi pod uslovima odre enim zakonom i koju je nadležni organ proglasio javnim putem, kao i ulica u naselju; 14) kolona je niz od najmanje tri vozila (osim bicikla,traktora, radne mašine i zaprežnog vozila) koja su zaustavljena na putu, ili se na bliskom me usobnom rastojanju kreću istom saobraćajnom trakom u istom smjeru, pri čemu su brzina kretanja vozila i postupanja vozača me usobno uslovljeni i izme u kojih, bez ometanja, ne može da u e drugo vozilo; 15) kolovoz je dio površine puta namijenjen prvenstveno za saobraćaj vozila;

16) kolovozna traka je uzdužni dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila u jednom smjeru s jednom ili više saobraćajnih traka; 17) kombinovano vozilo je motorno vozilo namijenjeno za prevoz lica i tereta, čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg; 18) laka prikolica je priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg;

19) laki tricikl ili četvorocikl je motorno vozilo s tri odnosno četiri točka, koje na ravnom putu može da razvije brzinu veću od 45 km na čas, čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 350 kg a snaga motora ne prelazi 4 kNJ; 20) licenca je javna isprava koju je izdao nadležan organ i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova i osposobljenosti za obavljanje odre enih poslova iz oblasti bezbjednosti saobraćaja;

21) lokalni put je javni put koji povezuje naselja na teritoriji opštine, ili koji je značajan za saobraćaj na teritoriji opštine; 22) magistralni put je javni put koji povezuje veće gradove i važnija privredna područja u Bosni i Hercegovini i koji se nadovezuje na mrežu odgovarajuće kategorije puteva sa susjednim državama; 23) manja materijalna šteta je šteta u saobraćajnoj nesreći nastala na vozilu na kojem nisu oštećeni vitalni dijelovi i sklopovi i koje može samostalno da se kreće na putu; 24) masa vozila je masa praznog vozila s punim rezervoarom goriva i priborom i opremom predvi enim za vozilo;

25) me unarodna vozačka dozvola je javna isprava koju izdaje ovlašćena organizacija na osnovu nacionalne vozačke dozvole te države; 26) mimoilaženje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se po istom kolovozu kreće iz suprotnog smjera;

27) motocikl je motorno vozilo s dva točka, s bočnom prikolicom ili bez nje, kao i motorno vozilo na tri točka, ako njegova masa nije veća od 400 kg; 28) motokultivator je vozilo na motorni pogon s jednom ili dvije osovine i pogonskim motorom do 12 kNJ, konstruisano da vuče, potiskuje ili nosi oru a za razne poljoprivredne radove; 29) mijenjanje saobraćajne trake je prelaženje vozilom iz jedne u drugu saobraćajnu traku za saobraćaj u istom smjeru radi prestrojavanja ili dozvoljenog bržeg kretanja; 30) motorno vozilo je vozilo na motorni pogon koje je prvenstveno namijenjeno za prevoz lica ili tereta na putevima ili koje služi za vuču priključnih vozila namijenjenih za prevoz lica ili tereta, osim vozila za prevoz lica ili tereta koja se kreću po šinama, lakih motocikala, traktora i drugih vozila na motorni pogon koja nisu prvenstveno namijenjena za prevoz lica ili tereta; 31) najveća dozvoljena masa je masa vozila zajedno s njegovom nosivošću;

32) naselje je prostor na kojem se redovi ili grupe zgrada nalaze s jedne ili s obje strane puta dajući mu izgled ulice, čije granice odre uje nadležni organ saobraćajnim znakovima za obilježavanje naseljenih mjesta; 33) nekategorisani put je površina koja se koristi za saobraćaj po ma kom osnovu i koji je dostupan većem broju raznih korisnika (seoski, poljski i šumski putevi, putevi na nasipima za odbranu od poplava, prostori oko benzinskih pumpi, parkirališta i sl.); 34) nosivost je dozvoljena masa do koje vozilo smije da se optereti prema deklaraciji proizvo ača vozila;

35) obilaženje je prolaženje vozilom pored zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće; 36) obilježeni pješački prelaz je dio površine kolovoza namijenjen za prelaženje pješaka preko kolovoza, označen oznakama na kolovozu i odgovarajućim saobraćajnim znakom; 37) organ nadležan za je organ nadležan za odre ene poslove utvr en Ustavom i zakonom Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine; 38) osovinsko opterećenje je dio ukupne mase kojim osovina vozila opterećuje kolovoz na putu u stanju mirovanja vozila; 39) parkiranje vozila je prekid kretanja vozila duži od pet minuta osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj; 40) pješačka zona je ure ena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka, u kojoj je dozvoljeno kretanje motornih vozila s posebnim odobrenjem;

44) poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine. 50) posebni objekat na putu je oprema na putu postavljena radi smanjenja brzine kretanja vozila na mjestima gdje je posebno ugrožena bezbjednost učesnika u saobraćaju. kad su u vozilu putnici.). smanjivanjem brzine kretanja ili prekidanjem radnje koju izvodi vozilom. ili ulaze u vozilo i izlaze iz vozila javnog saobraćaja. 47) preticanje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se kreće u istoj saobraćajnoj traci i u istom smjeru. 59) saobraćajna traka za spora vozila je uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila koja sporom vožnjom smanjuju odvijanje saobraćaja. njegove tehničke i druge osobine i karakteristike. 58) saobraćajna traka za prinudno zaustavljanje vozila je obilježeni uzdužni dio kolovoza na autoputevima i na odre enim mjestima na putevima višeg ranga. 52) priključno vozilo je vozilo namijenjeno da bude vučeno vozilom na motorni pogon. 43) polukružno okretanje je okretanje vozila za 180 stepeni u odnosu na dotadašnji smjer kretanja. 48) saobraćajna dozvola je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuju vlasništvo odre enog vozila. 45) potvrda o registraciji je javni dokument koji za registrovano vozilo izdaje nadležni organ. bicikl. i to na način koji ne primorava vozača drugog vozila da naglo mijenja pravac ili brzinu kretanja. ako se pri tome kreće brzinom čovječijeg hoda. . kao i lice koje klizi klizaljkama. radi uključenja u suprotni saobraćajni tok. dječije prevozno sredstvo. skijama. lice u pokretnoj stolici za nemoćna lica koju pokreće vlastitom snagom ili snagom motora. 56) saobraćajna nesreća je nesreća na putu u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno ili više lica poginulo ili povrije eno ili je izazvana materijalna šteta. konstruisano tako da se svojim prednjim dijelom oslanja na vučno vozilo. 49) potvrda o vlasništvu vozila je javni dokumenat koji je izdao nadležni organ i kojim se dokazuju vlasništvo odre enog vozila. 57) saobraćajna traka je obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolovoza čija je širina dovoljna za nesmetan saobraćaj jednog reda vozila. osim sjedišta za vozača. njegove tehničke i druge karakteristike. sankama ili se vozi na koturaljkama. lice koje vlastitom snagom gura ili vuče vozilo. 53) saobraćajna traka za vozila javnog gradskog prevoza je obilježeni uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila javnog gradskog prevoza putnika. 55) putnički automobil je motorno vozilo namijenjeno za prevoz lica koje. 51) prestrojavanje je zauzimanje takvog položaja vozilom na saobraćajnoj traci i na takvoj udaljenosti od raskrsnice ili drugog mjesta na putu iz kojeg na bezbjedan način može da se izvede sljedeća dopuštena radnja vozilom (skretanjem. ručna kolica. 46) preglednost podrazumijeva prostor koji učesnik u drumskom saobraćaju može da vidi s mjesta na kojem se nalazi. bilo da je konstruisano kao prikolica ili kao poluprikolica. okretanjem. bicikl sa motorom ili pokretna kolica za nemoćna lica. niti se prevozi u vozilu ili na vozilu. ima najviše osam sjedišta.41) pješačko ostrvo je uzdignuta ili na drugi način obilježena površina koja se nalazi na kolovozu i koja je odre ena za privremeno zadržavanje pješaka koji prelaze preko kolovoza. kao i u tunelima i galerijama. 54) propuštanje vozila je radnja koju je u odre enim slučajevima vozač dužan da izvrši zaustavljanjem vozila. zaustavljanjem i sl. 42) pješak je lice koje učestvuje u saobraćaju a ne upravlja vozilom.

sa trotoarom i ivičnjakom. odnosno da služi za pogon takvih oru a ili za vuču priključnih vozila. 63) raskrsnica je površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju dva puta ili više puteva.60) saobraćajna traka za ubrzavanje je dio kolovoza namijenjen za uključivanje vozila u saobraćaj sa sporednog puta. 69) 70) stiker naljepnica je dokaz o registrovanju vozila. odnosno drugih prilaznih puteva s objekata pored puteva. kao i pješak ili lice koje svoje poslove i radne zadatke obavlja na putu. koje tjera. . odnosno spajanjem puteva. 67) smanjena vidljivost postoji kada. vozač ne može jasno da uoči druge učesnike u saobraćaju na udaljenosti od najmanje 200 m na putu izvan naselja. radi napajanja motora električnom energijom. koje na ravnom putu može da razvije brzinu veću od 50 km na čas. koje po konstrukcionim osobinama ne može da razvije brzinu veću od 30 km na sat. ili je od kolovoza odvojena na drugi način. 78) ulica je dio puta u naseljenom mjestu. odnosno četiri točka. zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika. uključujući i masu lica koja se nalaze u vozilu. 79) vozač je lice koje na putu upravlja vozilom. 68) stajalište je dio površine puta namijenjen za zaustavljanje autobusa. ili se nalazi u vozilu ili na vozilu. vezano za električni vod. 75) tricikl ili četvorocikl je motorno vozilo s tri. 72) tramvaj je vozilo na šinama s električnim pogonom. 77) ukupna masa je masa vozila zajedno sa masom tereta koji se prevozi na vozilu. potiskuje ili nosi izmjenjiva oru a. ako je ono pridodato vozilu. radi napajanja motora električnom energijom. odnosno od najmanje 100 m u naselju. čija je radna zapremina motora veća od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 550 kg a snaga motora ne prelazi 15 kNJ. teretno vozilo je svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prevoz tereta. 66) skup vozila čine vozilo na motorni pogon i priključna vozila koja u saobraćaju na putevima učestvuju kao cjelina. trolejbusa ili tramvaja radi ulaska i izlaska putnika i koje je obilježeno saobraćajnim znakom. 64) regionalni put je javni put koji povezuje važnija privredna područja u Bosni i Hercegovini i koji obezbje uje najracionalniju vezu izme u opština. 62) radna mašina je vozilo na motorni pogon namijenjeno za vršenje odre enih radova vlastitim ure ajima i opremom. ima više od osam sjedišta i koje. 76) učesnik u saobraćaju je lice koje u saobraćaju na putu upravlja vozilom. 61) saobraćajna traka za usporavanje je dio kolovoza namijenjen za isključivanje vozila iz saobraćaja na putu. pored koje se najmanje sa jedne strane nalaze redovi kuća ili grupe zgrada. osim sjedišta za vozača. vodi ili jaše životinju koja se kreće po putu. koja nije u istom nivou s kolovozom puta. kao i masu priključnog vozila sa teretom. 71) traktor je vozilo na motorni pogon konstruisano da vuče. ima kontakt s električnim provodnikom. kao i šira saobraćajna površina koja nastaje ukrštanjem. 73) trolejbus je motorno vozilo namijenjeno za javni prevoz putnika koje. 74) trotoar je posebno ure ena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka. namijenjeno za javni prevoz putnika i koje je. 65) u saradnji s nadležnim organom znači da je organ koji donosi podzakonski akt obavezan da obezbijedi učestvovanje u izradi ili davanju mišljenja nadležnog organa o podzakonskom aktu.

(2) Bliže odredbe o osnovnim uslovima koje putevi. državne institucije nadležne za vo enje centralnih evidencija uspostaviće Centralni registar. (2) (3) Organi koji vode evidenciju dužni su da redovno dostavljaju odgovarajuće podatke Centralnom registru. a javni put izvan naselja i zemljišni pojas s obje strane puta širine najmanje jedam metar. u kojem vozila ne smiju da se kreću brzinom većom od brzine hoda pješaka zbog dozvoljenog kretanja pješaka i dječije igre. obilježeno propisanim saobraćajnim znakom. izgra ivati. (3) Bliže odredbe o načinu vo enja evidencije o javnim putevima i objektima na njima pravilnikom propisuje ministar u saradnji sa nadležnim organom. regionalni i lokalni putevi. njihovi pojedini dijelovi i objekti na njima mogu da se puste u saobraćaj tek nakon što se utvrdi da ispunjavaju propisane tehničke normative u pogledu bezbjednosti saobraćaja. Član 13. moraju se projektovati. osim pokretnih stolica bez motora za nemoćna lica i dječijih prevoznih sredstava. Javni putevi. čine magistralni. Član 10. 84) zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do pet minuta. objekti za potrebe puta. 82) vozilo na motorni pogon je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora. Član 12. saobraćajni znakovi i oprema. pa i kad na priključku na javni put ima izgra en kolovoz. 86) zona smirenog saobraćaja je područje u naselju.80) vozačka dozvola je javna isprava koju je izdao nadležni državni organ i kojom se dokazuje pravo upravljanja odre enom kategorijom ili vrstom vozila. Član 14. (1) Putevi. u saradnji sa nadležnim organom. 83) zaprežno vozilo je vozilo koje vuče upregnuta životinja. Odgovarajućim podzakonskim aktom bliže će se urediti vo enje Centralnog registra. (1) Mrežu javnih puteva. (1) Radi povećanja efikasnosti u sprovo enju ovog zakona i ispunjavanja uslova i obaveza na me unarodnom planu. kao i ulice u naseljima i gradovima. kao osnov na kojem se odvija saobraćaj. 85) zemljani put je put bez izgra enog kolovoza i kolovoznog zastora. računajući od krajnje . Javni put čine: donji i gornji stroj puta. zavisno od njihovog društvenog i privrednog značaja. II . (2) O javnim putevima i objektima na njima vodi se evidencija. drumski gra evinski objekti. osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj. 81) vozilo je svako prevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po putu. opremati i održavati tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima bezbjednosti saobraćaja. osim pokretnih stolica s motorom za nemoćna lica i vozila koja se kreću po šinama. njihovi elementi i objekti na njima moraju da ispunjavaju sa gledišta bezbjednosti saobraćaja pravilnikom propisuje ministar.PUTEVI Član 11.

(2) Na javnom putu i njegovom zaštitnom pojasu zabranjeno je podizati spomenike i postavljati druga spomenobilježja. lokalni put može da ima samo jednu saobraćajnu traku s tim što. 5 tona po osovini. računajući od najviše tačke kolovoza. saobraćajne znakove. (2) Izuzetno od odredaba stava (1) ovog člana. ure aje ili postrojenja. a ulice trotoare s ivičnjacima. Član 20. ili obavljati bilo kakve radnje koje bi mogle da ugrožavaju ili ometaju saobraćaj na javnom putu ili oštećuju javni put i objekte na njemu. Član 17. (1) Na javnim putevima zabranjeno je podizati objekte. galerijama i drugim objektima na javnom putu širina kolovoza ne smije da bude manja od širine kolovoza na javnom putu.3 metra. zavisno od preglednosti puta. i vazdušni prostor iznad kolovoza u visini od sedam metara. uz dozvolu nadležne institucije koja upravlja javnim putem. branike i druge predmete koje su postavili za vrijeme izvo enja radova. (1) Javni putevi moraju da budu osposobljeni da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 10 tona po osovini. mora da se obezbijedi da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 11. na rastojanju od najviše 500 m. (3) Projektovanjem i gradnjom novih javnih puteva. ima odgovarajuće proširenje. te da poslije završetka radova uklone s javnog puta ostatke materijala. (3) U zaštitnom pojasu javnog puta van naselja mogu se postavljati natpisi za reklame.5 m od najviše tačke kolovoza. kao i preglednost na raskrsnici.tačke poprečnog profila puta. Preduzeća i drugi subjekti koji izvode radove na javnom putu. odre ene odlukama nadležnih organa. . Član 16. u tunelima. Iznad kolovoza javnog puta mora da postoji slobodan prostor u visini od najmanje 4. Član 21. moraju da budu izgra eni tako da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje šest tona. sredstva za rad. (2) Autobuska stajališta na javnom putu izvan naselja. lokalni putevi i ulice. računajući od krajnje tačke poprečnog profila. osim lokalnih. Član 15. (1) Na mostovima. prije početka izvo enja radova dužni su da obezbijede mjesto na kojem se radovi izvode i da za vrijeme trajanja radova organizuju bezbjedan saobraćaj na mjestu izvo enja radova. a ulica samo jednu saobraćajnu traku bez proširenja. prodavati proizvode i sl. magistralnog i regionalnog od 10 metara i lokalnog puta . (2) Izuzetno od odredaba stava (1) ovog člana. Član 18. saditi sadnice ili postavljati predmete kojima se umanjuje preglednost puteva i željezničke pruge s kojom se put ukršta u istom nivou. kao i na dijelu magistralnog puta u naselju moraju da budu van kolovoza. Član 19. i to pored autoputa i puta rezervisanog za saobraćaj motornih vozila na razdaljini od najmanje 12 metara. (1) Javni putevi moraju da imaju najmanje dvije saobraćajne trake i dvije ivične trake ili ivičnjake u ravni kolovoza.

kao i u slučaju oštećenja kolovoza koja u većoj mjeri ugrožavaju bezbjednost saobraćaja. (2) Lice koje postupi suprotno stavu (1) ovog člana snosi troškove uklanjanja vozila. saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i znacima i naredbama koje daju ovlašćena lica. otpadaka. (1) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu s propisima o pravilima saobraćaja. Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju prema svjetlosnom saobraćajnom znaku i kad se taj znak razlikuje od pravila o prvenstvu prolaza izraženom na istom mjestu drugim saobraćajnim znakom. trotoaru i drugim saobraćajnim površinama ostavljati oštećena. . a na dijelovima sa većim uzdužnim nagibom i posebnu traku za kretanje sporih vozila u slučaju vrlo gustog saobraćaja. Član 23. nanositi blato na put sa savremenim kolovozom ili ostavljati ili bacati otpatke ili predmete i materije koji mogu da ometaju ili ugrožavaju saobraćaj ili zaga uju okolinu. posebne površine za zadržavanje vozila izvan kolovoza. na pogodnim rastojanjima. kao i o prohodnosti javnih puteva u zimskom periodu i u slučaju elementarnih nepogoda ili vanrednih doga aja zbog kojih je nastao prekid saobraćaja. (1) Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima dužne su da blagovremeno i tačno obavještavaju javnost o ograničenju i zabrani saobraćaja na javnim putevima i o vanrednim uslovima i posebnim mjerama za saobraćaj na njima. Javni putevi van naselja moraju da imaju. odnosno zbog čega su znatno otežani uslovi za odvijanje saobraćaja. koje su im potrebne za primjenjivanje njihovih javnih ovlašćenja. mjestima i vremenu doga anja saobraćajnih nesreća. dotrajala ili neregistrovana vozila. nanijelo blato ili bacilo otpatke ili predmete na put. (3) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama koje daju ovlašćena lica i kad se time odstupa od propisanih saobraćajnih pravila ili značenja saobraćajnih znakova postavljenih na putu. parking-prostor ili neku drugu saobraćajnu površinu. (2) Organi nadležni za unutrašnje poslove dužni su da najmanje dva puta godišnje dostave podatke institucijama iz stava (1) ovog člana o vrstama. (1) Zabranjeno je na putu. nadležna institucija koja upravlja putevima odmah po saznanju mora da preduzme mjere za otklanjanje smetnji i uspostavljanje bezbjednog saobraćaja. U slučaju prekida ili ugrožavanja saobraćaja na javnom putu zbog nanosa. Član 22. (2) Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima. (2) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i kad se time odstupa od saobraćajnih propisa. parking-prostoru. III .(1) Nadležni organi koji upravljaju putevima dužni su da preduzimaju praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na putu gdje je put uzrok saobraćajnih nesreća.SAOBRAĆAJNA PRAVILA 1. predmeta i materija koje je ostavilo. Opšte odredbe Član 25. odrona ili klizanja terena ili drugih uzroka. istovremeno s informisanjem javnosti. dužne su da dostavljaju auto-moto klubovima/savezima informacije o prohodnosti javnih puteva. Član 26. Član 24.

Član 29. ulazeći ili izlazeći iz tog vozila. . (2) Kad prilazi obilježenom pješačkom prelazu.(3) Vozač je dužan da ukloni s kolovoza predmete i materije koje sa njegovog vozila padnu na put. ne izaziva opasnost i ne ometa druge učesnike u saobraćaju. Član 31. Član 30. (3) Bliže odredbe o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja lice s oštećenim ekstremitetima pravilnikom propisuje ministar. 109. moraju da pre u preko saobraćajne trake i biciklističke staze ili trake kojom se vozilo kreće. vozilo mora da bude obilježeno posebnim znakom. (2) Lica iz stava (1) ovog člana. (3) Vozač mora da zaustavi vozilo iza vozila iz stava (1) ovog člana kada lica. vozač mora da upravlja vozilom s naročitom opreznošću i da vozi takvom brzinom da u slučaju potrebe može da zaustavi vozilo ispred pješačkog prelaza. vozač je dužan da ukloni s kolovoza i predmete na koje nai e tokom vožnje. (4) Ako je u mogućnosti i ako time ne ometa bezbjednost saobraćaja. dužna su da to učine na način propisan u čl. dok djeca ulaze ili izlaze iz vozila. (3) Na dijelu puta po kojem se kreću djeca. dužan je da se zaustavi kad je vozilo kojim se prevoze djeca zaustavljeno na kolovozu. (1) Slijepa lica. kad radi ulaska u vozilo ili po izlasku iz vozila moraju da pre u preko kolovoza. kad samostalno učestvuju u saobraćaju. (4) Vozač vozila koje se kreće iza vozila kojim se prevoze djeca. Član 27. (1) Za vrijeme vožnje u naselju vozač je dužan da vozilu javnog gradskog prevoza putnika ili posebno obilježenom vozilu kojim se obavlja organizovani prevoz djece omogući uključivanje u saobraćaj kada ta vozila izlaze sa stajališta koja se nalaze van kolovoza. ili na kojem su postavljeni saobraćajni znaci o učešću djece u saobraćaju. (1) Vozač vozila koje se kreće pored vozila javnog prevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prevoz putnika. u saradnji sa nadležnim organom. Vozač je dužan da drži vozilo na takvom rastojanju od drugih vozila u saobraćaju da. i 110. Član 28. 108. mora da se kreće smanjenom brzinom tako da ne ugrožava lica koja ulaze ili izlaze iz tog vozila. (2) Vozilo koje je podešeno da njime upravlja lice kojem su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom mora da bude obilježeno posebnim znakom. (5) Ako se vozilom obavlja organizovan prevoz djece. a ako nije u mogućnosti. zaustavljenog na stajalištu. kao i vozač vozila koji tom vozilu dolazi u susret na putu s dvije saobraćajne trake. s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti u saobraćaju. (1) Vozač je dužan da tokom upravljanja vozilom obrati pažnju na pješake koji se nalaze na kolovozu ili stupaju na kolovoz. vozač je dužan da vozi s naročitom opreznošću i takvom brzinom da može da zaustavi vozilo u slučaju potrebe. moraju da nose bijeli štap kao znak raspoznavanja. odnosno s proširenja saobraćajne trake koje se koristi za stajalište. odnosno preduzeće koje se brine o održavanju puta. kao i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put. dužan je da o tome obavijesti nadležnu instituciju koja upravlja putem ili policijsku upravu.

. prema odredbama ovog zakona. 2. propuštanja vozila koja imaju pravo prvenstva prolaza i u drugim slučajevima kada je vozač dužan ili prinu en da zaustavi vozilo na kolovozu. niti da utiče na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje bezbjednost saobraćaja.(2) Vozač vozila javnog gradskog prevoza putnika ili posebno obilježenog vozila kojim se obavlja organizovani prevoz djece dužan je da pomoću pokazivača pravca najavi svoju namjeru da se uključi u saobraćaj i da to uključivanje obavi na način kojim se ne ugrožavaju drugi učesnici u saobraćaju. pokretno svjetlo za istraživanje (reflektor). niti na zadnjem sjedištu dijete mla e od pet godina. (2) Vozač je dužan da postupa prema odredbama stava (1) ovog člana i kada se uključuje u saobraćaj iz garaže. Radnje vozilom u saobraćaju Član 36. Lice koje se prevozi vozilom ne smije ni na koji način da ometa vozača u upravljanju vozilom. (1) Vozač motornog vozila i lica koja se prevoze tim vozilom dužna su da koriste bezbjednosne pojaseve za vrijeme dok se vozilo kreće u saobraćaju na javnom putu. (3) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na crveno trepćuće svjetlo na posebnim motornim vozilima koja prate vozila pod pratnjom.) smije da počne takvu radnju samo ako se prethodno uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili imovinu. Član 37. dužan je da na mjestu na kojem se uključuje postavi lice koje će omogućiti bezbjedan izlazak vozila na put ili da na drugi način obezbijedi bezbjedno uključenje na put. a na zadnjoj strani ure aje ili materije koji daju svjetla bijele boje. osim u slučaju kada na zadnjem sjedištu ima pričvršćenu dječiju stolicu. Član 35. polukružno okretanje. u kojoj dijete mora da bude vezano. a ako mu je vidik zaklonjen ili mu je vidljivost znatno smanjena zbog vremenskih ili drugih prilika. (1) Vozila ne smiju na prednjoj strani da imaju svjetlosne. (3) Zabranjeno je otvaranje vrata na motornom vozilu na kolovozu kada je vozilo u kretanju ili mirovanju i u svim drugim slučajevima kada može da se ugrozi bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. ili da pored djeteta sjedi punoljetno lice. mijenjanje saobraćajne trake. (1) Za vrijeme kretanja vozila u saobraćaju na javnom putu vozač ne smije da koristi mobilni telefon. preticanje. (1) Vozač koji namjerava da obavi neku radnju vozilom na putu (pomjeranje vozila udesno ili ulijevo. (2) U putničkom automobilu na prednjem sjedištu do vozača ne smije da se prevozi lice koje je očigledno pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava. svjetlosno-signalne ili reflektujuće ure aje ili materije koji daju svjetla crvene boje. Član 34. svjetlo za osvjetljavanje zadnje registarske tablice i registarsku tablicu presvučenu bijelom reflektujućom bojom. vodeći pri tome računa o položaju vozila i pravcu i brzini kretanja. (2) Kretanjem vozila u smislu stava (1) ovog člana smatraće se i slučaj kada je vozilo zaustavljeno radi postupanja po saobraćajnom znaku. Član 32. vožnja unazad i sl. Član 33. parkirališta. zaustavljanje. obilaženje. osim u slučaju da je mobilni telefon prilago en upotrebi u vozilu. (2) Odredba stava (1) ovog člana u pogledu svjetala bijele boje ne odnosi se na svjetlo za osvjetljavanje puta pri vožnji unazad. postupanja po znaku i naredbi ovlašćenog lica. kao ni dijete mla e od 12 godina. dvorišta ili drugih sličnih površina. skretanje udesno ili ulijevo.

Član 39. 3.500 kg. Vozač mora za kretanje vozila da koristi isključivo put. dajući znak pomoću pokazivača pravca ili. (3) Izuzetno od odredaba st. (1) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera na kojem postoje najmanje četiri saobraćajne trake vozač ne smije vozilom da prelazi na kolovoznu traku namijenjenu za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. vozača vozila koje na ravnom putu ne može da razvije brzinu kretanja veću od 40 km na čas i na vozača vozila koje se ne smatra motornim vozilom. . da se uključuje na put s pravom prvenstva. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana. vozač može da koristi i saobraćajnu traku koja se ne nalazi uz desnu ivicu kolovoza ako time ne ometa ostala vozila koja se kreću iza vozila kojim upravlja. (3) Na putu na kojem su kolovozne trake fizički odvojene jedna od druge vozač ne smije vozilom da se kreće kolovoznom trakom namijenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. (2) Kad se vozač kreće vozilom unazad. na putu u naselju s kolovozom na kojem za saobraćaj vozila u istom smjeru postoje najmanje dvije obilježene saobraćajne trake za kretanje vozila. (2) Vozač je dužan da drži vozilo u kretanju što bliže desnoj ivici kolovoza i na tolikoj udaljenosti od nje da. ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju i sebe ne izlaže opasnosti. mora da ga daje sve vrijeme dok obavlja radnju vozilom. Kretanje vozila po putu Član 38. dužan je da se kreće onom stranom kolovoza kojom se do tada kretao vožnjom unaprijed. ako oni ne postoje. uslove saobraćaja i stanje i osobine puta. (1) Vozač koji namjerava da se kreće vozilom unazad može da izvrši tu radnju samo na kratkom dijelu puta. ovog zakona. a po izvršenoj radnji mora prestati da ga daje. Član 41. (4) Odredba stava (3) ovog člana ne odnosi se na vozača autobusa. pod uslovom da ne ugrožava ili ne ometa druge učesnike u saobraćaju. (1) Vozač je dužan da se kreće vozilom desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja. (2) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera na kojem postoje tri saobraćajne trake vozač ne smije vozilom da se kreće saobraćajnom trakom koja se nalazi uz lijevu ivicu puta u smjeru kretanja vozila. (1) i (2) ovog člana. odnosno kolovoz ili saobraćajnu traku.(1) Prije obavljanja radnji vozilom iz člana 36. (2) Ako znak iz stava (1) ovog člana vozač daje pomoću pokazivača pravca. s obzirom na brzinu kretanja vozila. (3) Vozač ne smije kretanjem vozila unazad da ulazi u nepreglednu raskrsnicu. osim na dijelu puta ispred raskrsnice ili drugog mjesta na kojem vozilo skreće ulijevo. nakon izvršenog preticanja drugog vozila vozač nije dužan da daje znak o namjeri da se vrati na saobraćajnu traku kojom se kretao prije preticanja. vozača teretnog vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. (4) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u jednom smjeru vozač ne smije vozilom da se kreće u zabranjenom smjeru. Član 40. osim u slučaju opasnosti. da se kreće putem na prelazu preko željezničke pruge u istom nivou. vozač je dužan da jasno i blagovremeno obavijesti o svojoj namjeri druge učesnike u saobraćaju. odnosno stazu namijenjenu za saobraćaj one vrste vozila kojoj pripada. odgovarajućim znakom rukom. niti da se vozi na prevojima i u krivinama u kojima je preglednost nedovoljna.

saobraćajnim znacima i drugim saobraćajnim uslovima. (2) Na putevima u naselju. osim u slučaju opasnosti. tako da vozilo može blagovremeno da zaustavi pred svakom preprekom koju pod navedenim uslovima može da predvidi. datuma i vremena ili tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem vozilom. preglednosti. ako saobraćajno-tehnički elementi to omogućavaju. (1) Vozač ne smije da mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjenjem brzine kretanja vozila. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. Brzina Član 43. (2) Brzina kretanja vozila utvr uje se pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila s ure ajem ili bez ure aja sa grafičkim ispisom brzine. (3) 1) 2) 3) Na putu van naselja vozač ne smije vozilom da se kreće brzinom većom od: 130 km na čas na autoputevima. atmosferskim prilikama. 4.Član 42. Član 45. (1) Vozač je dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi osobinama i stanju puta. Član 44. osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. (2) Vozač koji namjerava znatnije da smanji brzinu kretanja vozila dužan je da to učini na način kojim neće ugroziti druge vozače koji se kreću iza njega. (4) U zapisniku. (2) Vozač ne smije da smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da njegovo vozilo predstavlja smetnju normalnom odvijanju saobraćaja. (1) Brzina kretanja motornih vozila na putu pod normalnim uslovima saobraćaja ne smije da se ograniči saobraćajnim znakom ispod 60 km na čas na magistralnim putevima. osim u slučaju neposredne opasnosti. navodi se i izjava vozača da li ima ili ne primjedbe na tekst zapisnika. 100 km na čas na putevima rezervisanim za saobraćaj motornih vozila i brzim putevima. saobraćajnim znakom može da se dozvoli kretanje vozilom i većom brzinom od propisane u stavu (1) ovog člana. (3) Fotografija i video-zapis s podacima o utvr enoj brzini. vozač ne smije naglo da poveća brzinu kretanja tako da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe usljed proklizavanja pogonskih točkova vozila. (3) Prilikom pokretanja vozila iz mjesta. 80 km na čas na ostalim putevima. uz videonadzor. stanju vozila i tereta. koji se sačinjava na licu mjesta. Član 46. a 40 km na čas na ostalim putevima. . gustini saobraćaja. (1) Na putu u naselju vozač ne smije vozilom da se kreće brzinom većom od 60 km na čas. vidljivosti. (4) Na putu van naselja vozač ne smije vozilom da se kreće brzinom većom od brzine odre ene saobraćajnim znakom postavljenim na putu.

25 km na čas . vozači su dužni da se pridržavaju brzina propisanih u stavu (1) ovog člana i na putu na kojem je ovim zakonom ili postavljenim saobraćajnim znakom dozvoljena veća brzina. u kojem je crnom bojom ispisan broj koji označava najveću dozvoljenu brzinu kretanja tih vozila.500 kg.za autobuse kada se obavlja organizovani prevoz djece. (3) Bliže odredbe o postavljanju posebnih objekata na putu. 2) 80 km na čas . osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije odre eno.za autobuse s priključnim vozilom za prevoz lica. za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 7. osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije odre eno. trolejbuse. 5. s intenzivnim saobraćajem pješaka. (3) Motorna vozila iz tač. (2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je da obavi skretanje krećući se krajnjom lijevom saobraćajnom trakom koja se proteže uz središnju liniju i uz zamišljeni ili obilježeni luk koji spaja dvije središnje linije bočnih kolovoza. osim ako saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu nije drugačije odre eno. (2) Odobrenje za postavljanje posebnih objekata na putu daje nadležni organ koji upravlja putevima. oivičenog crvenom bojom. . može da se ograniči brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na putu. autobuse koji osim ugra enih sjedišta imaju i odre ena mjesta za stajanje. Član 47. 6. odnosno trakom. za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje. odnosno saobraćajnom trakom koja se proteže uz lijevu ivicu puta s jednosmjernim saobraćajem. (2) Vozač vozila koje na raskrsnici skreće ulijevo dužan je da propusti vozilo koje. kao i za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 7.za bicikl i laki motocikl kada se kreću biciklističkom stazom.za traktore. na lijevoj polovini zadnjeg dijela na vidnom mjestu moraju da imaju oznaku u obliku kruga žute boje. dolazeći iz suprotnog smjera. na raskrsnici zadržava pravac svog kretanja ili skreće udesno. 4) 50 km na čas . osim vojnih vozila. (1) Na osjetljivim mjestima u naselju.za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje (karavan) ili laku prikolicu. pravilnikom propisuje ministar u saradnji sa nadležnim organom. 5) 6) 30 km na čas . Prvenstvo prolaza Član 49. a posebno djece. 3) 70 km na čas . 1).500 kg i za teretna motorna vozila s priključnim vozilom. gradske autobuse.za autobuse i autobuse s lakom prikolicom. 3) i 4) stava (1) ovog člana koja su registrovana u Bosni i Hercegovini. 3) i 4) i priključna vozila iz tač.(1) Na putevima brzina kretanja ograničava se za sljedeća vozila na: 1) 80 km na čas . (1) Na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan da propusti vozilo koje dolazi s njegove desne strane. (2) Kad upravljaju motornim vozilima iz stava (1) ovog člana. Skretanje Član 48. radi smanjenja brzine. (1) Vozač vozila koje skreće udesno dužan je da obavi skretanje krećući se krajnjom saobraćajnom trakom koja se proteže uz desnu ivicu kolovoza. osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno.

vozilo koje se kreće po šinama ima prvenstvo prolaza na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom. 2) žuto svjetlo . vozač može vozilom da pro e svjetlosni znak i da se kreće u pravcu označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo. (3) @uto trepćuće svjetlo obavezuje sve učesnike u saobraćaju na kretanje s povećanom opreznošću. (4) Vozač koji ulazi vozilom na put koji je saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza dužan je da propusti sva vozila koja se kreću tim putem. (5) Vozač je dužan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji ulazi i kad taj put nije saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza ako vozilom ulazi sa zemljanog puta na put s kolovoznim zastorom. . osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno.zabrana prolaza. (1) Ako je ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova za regulisanje saobraćaja na raskrsnici dodat jedan ili više dopunskih znakova u obliku zelene svijetleće strelice. a za ostale učesnike . (1) Vozač koji se približava raskrsnici mora da vozi s povećanom opreznošću. na onoj saobraćajnoj traci kojom mora da pro e kroz raskrsnicu.zabrana prolaza osim za vozila koja se u času kad se žuto svjetlo pojavi nalaze na tolikom rastojanju od svjetlosnog znaka da se ne mogu bezbjedno zaustaviti a da ne pro u taj znak. (2) @uto svjetlo upaljeno istovremeno sa crvenim svjetlom služi za upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak zabrane prolaza i na pojavu zelenog svjetla. (4) Zeleno trepćuće svjetlo služi za upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak slobodnog prolaza i na pojavu žutog. 7.slobodan prolaz. pri čemu ne smije da ometa saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji ulazi i mora da propusti pješake koji prelaze preko kolovoza. koja odgovara uslovima saobraćaja na raskrsnici.(3) Izuzetno od odredaba st. (1) i (2) ovog člana. Član 51. odnosno crvenog svjetla. bez obzira na to s koje mu strane ono nailazi. Saobraćaj na raskrsnici Član 50. ili ako na put ulazi sa površine na kojoj se ne odvija saobraćaj. (6) Vozač koji pri skretanju vozila presijeca biciklističku stazu ili traku dužan je da propusti bicikl i bicikl s motorom koji se kreće biciklističkom stazom ili trakom. (2) Vozač koji se približava raskrsnici dužan je da vozi takvom brzinom da može da se zaustavi i propusti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza. (2) Ako zeleno svjetlo na ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova ima oblik strelice. svjetlosni saobraćajni znakovi imaju sljedeća značenja: 1) crveno svjetlo . vozač vozilom smije da se kreće samo u pravcu koji pokazuje ta strelica.zabrana prolaza. Član 52. Član 53. (3) Vozač je dužan da pred raskrsnicom vozilom zauzme položaj na dovoljnoj udaljenosti. (1) Na raskrsnici i na drugom mjestu na kojem je saobraćaj regulisan ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova za učesnike u saobraćaju. 3) zeleno svjetlo .

s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu i u saobraćaju ili s obzirom na tehnička svojstva vozila kojim upravlja. (1) Preticanje i obilaženje obavlja se s lijeve strane. kretaće se unazad: svako vozilo koje se susrelo s vozilom koje vuče priključno vozilo. ugrožava druge učesnike u saobraćaju. a ako se mimoilaze vozila iste kategorije . i da vozilo pomjeri ka desnoj ivici kolovoza. ako primijeti da mu drugo vozilo ide u susret uz nagib. 9. kad se jedno od vozila koja se mimoilaze mora kretati unazad. s obzirom na osobine puta i okolnosti u saobraćaju. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. . Vozač kojem je svjetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu ne smije da u e vozilom u raskrsnicu ako je gustina saobraćaja takva da on vozilo očigledno mora da zaustavi u raskrsnici i na taj način. pomjeri svoje vozilo i zauzme na putu položaj koji omogućava mimoilaženje. (2) Preticanje mora da se obavlja sa desne strane ako se vozilo na kolovozu nalazi u takvom položaju i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo. (3) Kad na raskrsnici vozila dolaze iz suprotnih smjerova i skreću ulijevo. kretanjem unazad ili na drugi način. vozač vozila koje se kreće uz nagib dužan je da zaustavi vozilo ako ispred sebe ima pogodno mjesto za zaustavljanje koje omogućava bezbjedno mimoilaženje i ako bi. pod uslovom da propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću u smjeru u kojem je saobraćaj dozvoljen. Mimoilaženje Član 55. vozač vozila koje se kreće niz nagib dužan je da zaustavi svoje vozilo na pogodnom mjestu. osim ako je. po potrebi. vozač kojem je to lakše da izvede. (2) Vozač ne smije da pretiče i obilazi kad time. (3) Na putu iz stava (1) ovog člana. lakše da to učini vozač vozila koje se kreće uz nagib. Član 56. u slučaju da tako ne postupi. 8. vozač je dužan da sa svoje lijeve strane ostavi dovoljno rastojanje izme u vozila kojim upravlja i vozila sa kojim se mimoilazi a. po potrebi. zaustavi ga da bi propustio vozilo iz suprotnog smjera. teretno motorno vozilo koje se susrelo s autobusom. (1) Pri mimoilaženju. (2) Ako zbog neke prepreke na putu ili zbog drugih učesnika u saobraćaju vozač ne može da postupi prema odredbi stava (1). po potrebi.Vozač koji je vozilom ušao u raskrsnicu na kojoj je saobraćaj regulisan ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova može da napusti raskrsnicu ne čekajući da svjetlosnim saobraćajnim znakom saobraćaj bude otvoren u smjeru kojim namjerava da produži kretanje. mimoilaženje zahtijevalo kretanje unazad jednog od vozila. Preticanje i obilaženje Član 57. (4) Ako je zbog nedovoljne širine puta ili zbog neke prepreke na putu mimoilaženje onemogućeno. dužan je da uspori kretanje svog vozila i. dužan je da se prvi zaustavi i.vozilo koje se kreće niz nagib. ometa ili onemogući saobraćaj vozila koja dolaze sa bočnih kolovoza. Član 58. Član 54. lako vozilo koje se susrelo s vozilom više kategorije. pri promjeni svjetlosnog znaka. (1) Na dijelu puta s velikim uzdužnim nagibom na kojem je mimoilaženje vozila nemoguće ili je veoma otežano. (1) Preticanje i obilaženje vozač smije da obavi samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smjera i ako na putu ima dovoljno prostora za bezbjedno izvo enje tih radnji. s obzirom na uslove i položaj vozila na putu. vozači se mimoilaze sa svoje desne strane.

ili omeo saobraćaj iz suprotnog smjera. vozilom ponovo zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja. ako je vozač koji se kreće iza njega počeo da pretiče. ili obilježen ili na drugi način označen prostor za parkiranje vozila. . ili neka druga površina koja nije namijenjena za saobraćaj vozila. a ako to nije dovoljno. (2) Poslije izvršenog preticanja ili obilaženja. oni mogu da se obilaze s obje strane. 3) ako je vozač koji je ispred njega na istoj saobraćajnoj traci dao znak da namjerava da pretekne ili obi e vozilo koje je ispred njegovog vozila. vozač je dužan da. Član 59. (1) (2) Vozač kojem je dat znak za preticanje s njegove lijeve strane dužan je da pomjeri vozilo ka desnoj ivici kolovoza. neposredno ispred tunela i u tunelu koji po smjeru kretanja ima samo jednu traku. objekti ili ure aji iz stava (1) ovog člana nalaze na sredini puta s jednosmjernim saobraćajem. odnosno obilaženja. ili neki objekat ili ure aj. 5) ako poslije izvršenog preticanja ili obilaženja ne bi ponovo mogao da zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja ili obilaženja. vozač vozila koje se kreće sporije od vozila koja se kreću neposredno iza njega dužan je da pomjeri svoje vozilo što više udesno. osim kad za preticanje ili obilaženje koristi saobraćajnu traku koja je zabranjena za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. Član 63. i to bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. tako da ga ne ometa. da zaustavi svoje vozilo na pogodnom mjestu da bi propustio brža vozila. a postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. čim to bude moguće. To vozilo može da se pretiče s desne strane ako izme u njega i desne ivice kolovoza postoji saobraćajna traka. Vozač ne smije da povećava brzinu kretanja vozila dok ga drugo vozilo pretiče. vozila moraju da ih obilaze s desne strane. Vozač ne smije vozilom početi da pretiče ili obilazi: 1) 2) kolonu vozila. (1) Vozač koji pretiče dužan je da drži vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče. (1) Ako se na sredini kolovoza nalazi pješačko ostrvo. Član 61. Član 60. čim to bude moguće. (2) Ako se površine. Član 62. 4) ako saobraćajna traka kojom namjerava da izvrši preticanje nije slobodna na dovoljnom rastojanju tako da bi. ili da obi e drugu prepreku na putu. niti ugrožava u saobraćaju. vodeći računa o razlici izme u brzine kretanja svog vozila za vrijeme preticanja i brzine kretanja vozila drugih učesnika u saobraćaju koje namjerava da pretekne. 6) 7) saobraćajnom trakom koja je namijenjena za prinudno zaustavljanje vozila. preticanjem ugrozio bezbjednost saobraćaja. bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. (3) Ako zbog nedovoljne širine kolovoza ili njegovog stanja preticanje nije moguće bez ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja.(3) Vozilo koje se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza ne smije da se pretiče s lijeve strane.

2) ako se pored kolovoza nalaze djeca koja ne obraćaju pažnju na kretanje vozila. 10. (1) Na putu na kojem postoje najmanje dvije saobraćajne trake namijenjene za saobraćaj vozila u istom smjeru i na kojoj su kolone vozila vozač može da napusti traku na kojoj se nalazi samo radi skretanja ulijevo ili udesno. osim ako na tim mjestima postoji više saobraćajnih traka obilježenih uzdužnim oznakama na kolovozu i namijenjenih isključivo za kretanje vozila u smjeru kretanja njegovog vozila. osim bicikla. kao i kad je saobraćaj na raskrsnici regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima koje daje ovlašćeno lice. Zvučni i svjetlosni znakovi upozorenja Član 67. Taj znak vozač može da upotrijebi i u naselju prilikom preticanja drugog vozila. upotrebljava svjetlosni znak upozorenja. ili radi parkiranja vozila. (2) Vozač je dužan da davanje zvučnog znaka upozorenja svede na neophodnu mjeru. u pravilu. ili koje je stalo radi propuštanja pješaka na tom prelazu. 3) na putu van naselja. ili na raskrsnici koja nije s kružnim tokom saobraćaja. (2) Neposredno ispred raskrsnice i na raskrsnici vozač smije da pretiče: vozilo koje skreće ulijevo. lakog motocikla i motocikla bez bočne prikolice. prije ulaska u nepreglednu krivinu ili prije dolaska na prevoj na kojem je otežano mimoilaženje. bicikla s motorom. ako bi nedavanjem tog znaka postojala opasnost od saobraćajne nesreće. Član 68. a naročito: 1) na putu van naselja. (1) Vozač ne smije da pretiče drugo vozilo. neposredno ispred raskrsnice. stav (3) ovog zakona za svoje kretanje ne koristi saobraćajnu traku uz desnu ivicu kolovoza. ali da pri tome svojim vozilom ne prelazi na dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. Član 64. vozilo koje se kreće na putu s pravom prvenstva prolaza. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća vozač. ili neposredno ispred i na prelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u nivou bez branika ili polubranika. radi upozorenja drugog učesnika u saobraćaju da želi da ga pretekne ili obi e. (1) Vozač je dužan da upotrijebi zvučni znak upozorenja kad god je u pitanju bezbjednost saobraćaja. . Član 66.Na kolovozu na kojem se saobraćaj obavlja u dva smjera vozač ne smije vozilom da pretiče drugo vozilo ispred vrha prevoja puta ili u krivini kad je preglednost puta nedovoljna. umjesto zvučnog znaka upozorenja. a pretiče se sa desne strane (član 58. Vozač ne smije da pretiče drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prelazu. (2) Na putevima i pod uslovom iz stava (1) ovog člana brže kretanje vozila na jednoj traci od kretanja na drugoj traci ne smatra se preticanjem. vozilo koje skreće udesno. Član 65. stav (2)). (3) Ne smatra se preticanjem ni prolaženje sa desne strane vozila koje prema odredbi člana 39. ili koje prelazi pješački prelaz. (3) Neposredno ispred i na prelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou bez branika ili polubranika vozač smije da pretiče drugo vozilo kad je saobraćaj na tom prelazu regulisan ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova.

(2) Svjetlosni znak upozorenja vozač može da upotrijebi i danju, ako takav način upozorenja drugim učesnicima u saobraćaju više odgovara uslovima na putu. (3) Svjetlosni znak upozorenja daje se kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala, ili uzastopnim paljenjem kratkih svjetala za osvjetljavanje puta, ili naizmjeničnim paljenjem, u kratkim razmacima, dugih i kratkih svjetala, vodeći računa pri tome da se time ne zasljepljuju vozači koji dolaze iz suprotnog smjera. 11. Zaustavljanje i parkiranje Član 69. Vozač ne smije da zaustavi ili parkira vozilo na mjestu na kojem bi ono ugrožavalo bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju, ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pješaka. Član 70. (1) Na javnom putu van naselja vozač je dužan da uvijek kada za to postoji mogućnost zaustavi ili parkira vozilo van kolovoza. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu, saobraćajne nesreće ili drugog opravdanog razloga prinu en da zaustavi vozilo na kolovozu dužan je da ga obilježi bezbjednosnim trokutom i preduzme sve mjere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila i da ga što prije ukloni s kolovoza. (3) Ako je vozač zbog neispravnosti na vozilu, saobraćajne nesreće ili zbog drugog opravdanog razloga prinu en da zaustavi vozilo na šinama, dužan je da ga sa šina odmah ukloni, a ako je to nemoguće, da odmah preduzme potrebne mjere da lica koja upravljaju vozilima koja se kreću po šinama na vrijeme budu upozorena na opasnost. Član 71. (1) Vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo na javnom putu dužan je da zaustavi, odnosno parkira vozilo neposredno uz desnu ivicu kolovoza, a na javnom putu na kojem se saobraćaj odvija samo u jednom smjeru vozilo može zaustaviti, odnosno parkirati uz desnu ili lijevu ivicu kolovoza. (2) Ako se uz desnu ivicu kolovoza nalaze tramvajske ili druge šine, vozač mora da zaustavi ili parkira vozilo uz lijevu ivicu kolovoza. (3) Vozač može da zaustavi ili parkira vozilo na mjestima koja se nalaze na sredini kolovoza samo ako su ta mjesta obilježena odgovarajućim saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu. Član 72. Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smiju se otvarati vrata ako se time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju ili ako se ugrožava bezbjednost saobraćaja. Član 73. Vozač ne smije da zaustavi ili parkira vozilo naročito: 1) na obilježenom pješačkom prelazu i na razdaljini manjoj od pet metara od tog prelaza, kao i na prelazu biciklističke staze preko kolovoza; 2) na prelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou;

3) na željezničkim ili tramvajskim prugama ili u blizini tih pruga ako se time sprečava ili ometa saobraćaj vozila koja se kreću po šinama; 4) na raskrsnici i na razdaljini manjoj od pet metara od najbliže ivice poprečnog kolovoza;

5) u tunelima, na mostovima, u podvožnjacima i na nadvožnjacima, kao i na dijelovima puta ispod mostova i nadvožnjaka i na razdaljini manjoj od 15 m od tih objekata; 6) na dijelu puta u blizini vrha prevoja i u krivini gdje je preglednost puta nedovoljna i gdje se obilaženje vozila ne bi moglo izvršiti bez opasnosti; 7) na dijelu puta na kojem bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne linije na kolovozu, ili do suprotne ivice kolovoza, ili do neke prepreke na putu bila manja od tri metra; 8) na mjestu na kojem bi vozilo zaklanjalo postavljeni saobraćajni znak ili ure aj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova; 9) na biciklističkoj stazi, odnosno traci;

10) na dijelu kolovoza koji je kao stajalište za vozila javnog saobraćaja obilježen saobraćajnim znakom i oznakama na kolovozu; 11) 12) 13) na svim ure enim zelenim površinama, parkovima i sl.; na mjestu koje je označeno kao parking-prostor za invalidna lica; na kolovozu sa dvije saobraćajne trake gdje se saobraćaj odvija u oba smjera. Član 74. Osim u slučajevima iz člana 73. ovog zakona, vozač ne smije da parkira vozilo naročito na: 1) dijelu puta ispred prelaza puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou, i to na razdaljini manjoj od 15 m od tih prelaza; 2) razdaljini manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je obilježeno stajalište za vozila javnog saobraćaja;

3) prolazima i ulazima škola, ustanova, preduzeća, stambenih zgrada i drugih objekata i iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizacionu ili drugu mrežu komunalnih organizacija; 4) mjestu na kome bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu; 5) trotoaru, odnosno na pješačkoj stazi, ako to nije izričito regulisano saobraćajnim znakom, a ako je parkiranje dozvoljeno, mora da se ostavi najmanje 1,6 m širine na površini za kretanje pješaka, s tim što ta površina ne može da bude uz ivicu kolovoza. Član 75. (1) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. 73. i 74. ovog zakona, vozilo parkirano u pješačkoj zoni, kao i vozilo parkirano na mjestu rezervisanom za vozila lica s invaliditetom. (2) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava bezbjednost saobraćaja, ili ometa normalno odvijanje saobraćaja. Član 76. (1) Premještanje vozila iz člana 75. ovog zakona obavlja nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, uz prethodnu saglasnost nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova, premještanje vozila obavljaju organizacija, pravno ili fizičko lice koje ovlasti nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova. (3) Troškove premještanja vozila u slučajevima iz člana 75. ovog zakona snosi vlasnik.

(4) Radi osiguranja plaćanja troškova premještanja vozila, od vlasnika vozila koji nije državljanin Bosne i Hercegovine, pravno ili fizičko lice koje je premjestilo vozilo može da zatraži garanciju, a ako vlasnik neće ili ne može da položi garanciju, može da zadrži vozilo. (5) Visinu troškova premještanja vozila utvr uje nadležni organ jedinice lokalne samouprave i uprave. Član 77. (1) Vozač je dužan da motorno vozilo, traktor ili priključno vozilo, osim motocikla bez bočne prikolice, koje je zaustavljeno na kolovozu, obilježi posebnim znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu, i to: 1) kad je bio prinu en da zaustavi vozilo na mjestu ili dijelu puta iz člana 73. ovog zakona;

2) kad je vozilo zaustavljeno na kolovozu na takvom mjestu da vozači vozila koja nailaze istim smjerom ne mogu ili teško mogu blagovremeno da ga uoče; 3) noću i u slučaju smanjene vidljivosti na autoputu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila, kao i na dijelu puta koji nije dovoljno pregledan. (2) Znak iz stava (1) ovog člana postavlja se na kolovoz iza zaustavljenog vozila, u vertikalnom položaju i na dovoljnoj razdaljini koja na putu van naselja ne smije biti manja od 50 m, tako da vozači motornih vozila koji nailaze iz smjera na kojem je znak postavljen mogu blagovremeno da zaustave svoja vozila, odnosno da bezbjedno obi u zaustavljeno vozilo. (3) Na isti način taj znak se postavlja i kad je na putu zaustavljena kolona motornih vozila, s tim što se umjesto jednog znaka na kolovoz postavljaju dva znaka, jedan pored drugog. (4) Ako je u motornom vozilu ugra en ure aj za istovremeno paljenje svih pokazivača pravca, u slučaju iz stava (1) ovog člana taj ure aj mora da bude upaljen. Član 78. Prije nego što parkira i napusti vozilo, vozač je dužan da preduzme sve mjere kojima se sprečava da vozilo samo krene sa mjesta i da ga obezbijedi od neovlašćene upotrebe. Član 79. (1) Za nepravilno parkirano ili zaustavljeno vozilo na trotoarima ili bilo kojim drugim mjestima iz čl. 69. do 78. ovog zakona u kojem nije prisutan vozač, ovlašćena službena lica ostaviće pismenu obavijest da vozač koji je parkirao ili zaustavio vozilo u roku od osam dana kod nadležnog organa na ime novčane kazne uplati zakonom propisani iznos. (2) Vlasnik ili korisnik vozila dužan je da ovlašćenom službenom licu nadležne službe da podatke o vozaču koji je upravljao vozilom u vrijeme izvršenja prekršaja iz stava (1) ovog člana, kao i u slučaju drugih prekršaja propisanih ovim zakonom u kojima je učestvovalo njegovo vozilo. 12. Presijecanje kolone pješaka Član 80. Vozač ne smije vozilom da presijeca kolonu djece, vojnika, pogrebnu povorku i svaku drugu organizovanu kolonu pješaka koja se kreće po kolovozu. 13. Vuča vozila

Član 81. (1) U saobraćaju na javnom putu motornom vozilu mogu da se pridodaju najviše dva priključna vozila za prevoz tereta, odnosno jedno priključno vozilo za prevoz lica, a na autoputu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila samo jedno priključno vozilo. (2) (3) Vozilom na motorni pogon smije da se vuče samo priključno vozilo koje bitno ne umanjuje njegovu stabilnost. Zabranjena je vuča neispravnih vozila na autoputu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila.

(4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana, vuča drugog motornog vozila autoputem dozvoljena je ako je razlog za vuču nastao za vrijeme kretanja motornog vozila autoputem, ali samo krajnjom desnom saobraćajnom trakom do prvog priključnog puta kojim vučeno vozilo može da se isključi iz saobraćaja na autoputu. Član 82. (1) Vozilom na motorni pogon smije da se vuče drugo vozilo na motorni pogon samo ako ono zbog neispravnosti ili nedostataka pojedinih dijelova ne može samo da se kreće i ako se pritom bitno ne umanjuje stabilnost vučnog vozila. (2) Vozilom na motorni pogon ne smije da se vuče motocikl bez bočne prikolice ili drugo vozilo na dva točka. Član 83. Vozilo na motorni pogon smije da se vuče noću, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti, samo ako na svojoj zadnjoj strani ima upaljena crvena svjetla za označavanje vozila, ili ako ga vuče motorno vozilo koje ima i pri vuči koristi žuto rotaciono svjetlo. Član 84. (1) Za vrijeme vuče vozila iz člana 82. stav (1) oba vozila moraju da imaju znak kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu (bezbjednosni trokut). (2) Na motornom vozilu koje vuče drugo vozilo trokut se postavlja s prednje, a na vučenom vozilu sa zadnje strane. Član 85. (1) Vozilo na motorni pogon na putu dozvoljeno je vući pomoću užeta, krute veze (rude), automatskih vučnih kuka sa višestepenovanom regulacijom i oslanjanjem ili vješanjem vozila na vučno vozilo. (2) Pomoću užeta ne smije da se vuče vozilo na motorni pogon na kojem su neispravni ure aji za upravljanje ili ure aji za zaustavljanje, niti teretno motorno vozilo i autobus. (3) Krutom vezom ne smije da se vuče vozilo na motorni pogon koje nema ispravan ure aj za upravljanje, niti vozilo na motorni pogon teže od vučnog vozila - ako mu je neispravna pomoćna kočnica. Član 86. Ako se vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta, automatskih vučnih kuka sa višestepenovanom regulacijom ili krute veze, vozač koji upravlja vučenim vozilom mora da ima odgovarajuću dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojoj pripada vozilo koje se vuče. Član 87. Vuča natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila, odnosno traktora s priključnim vozilom, dozvoljena je samo do prvog mjesta pogodnog za pretovar tereta a, izuzetno, i do prvog mjesta na kojem može da se otkloni kvar na vozilu. Član 88.

mora da iznosi tri do pet metara. a ako se vuče pomoću kuke ili krute veze (rude). Upotreba svjetala u saobraćaju Član 90. simetrično postavljena na zadnjoj strani vozila. (2) (3) Vučenim vozilom zabranjeno je prevoziti lica. (2) Kuka i kruta veza (ruda) iz stava (1) ovog člana moraju da budu certifikovane prema procedurama definisanim posebnim propisom iz stava (3) člana 6. a vozač mora da ima dokaz o izvršenoj certifikaciji. a takvo vozilo vuče se krutom vezom (rudom) i brzina kretanja ne smije da bude veća od 40 km na čas. niti koristiti za vuču drugih vozila. ovog zakona.najmanje jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. lakom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice . (4) U uslovima iz stava (2) ovog člana zaprežno vozilo mora da ima i dva katadioptera crvene boje. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. moraju da budu upaljena svjetla za osvjetljavanje puta. lakom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice najmanje dva bijela ili žuta svjetla na prednjoj strani i paran broj crvenih svjetala na zadnjoj strani. (3) Ako se na zaprežnom vozilu jedno svjetlo nalazi na prednjoj strani. ne mora da ima upaljena svjetla: . ona mora da bude postavljena na lijevoj strani vozila. 14. (1) Vozilo na motorni pogon koje na putu vuče drugo neispravno vozilo na motorni pogon ne smije da se kreće brzinom većom od 40 km na čas. (1) Izuzetno od odredaba člana 90. ili samo jedna svjetiljka koja je izra ena tako da se s prednje strane vozila vidi bijelo svjetlo. (4) Izuzetno od odredaba iz stava (3) ovog člana.(1) Rastojanje izme u vučnog i vučenog vozila na motorni pogon. ta svjetla moraju da budu postavljena na uzdužnoj osi vozila ili na njegovoj lijevoj strani. 3) biciklu . a drugo na zadnjoj strani. (6) Na motociklu za vrijeme vožnje na putu moraju da budu upaljena kratka svjetla. Član 89.osim na biciklu sa motorom. na vozilu u saobraćaju na putu. (5) Kad vozilo na motorni pogon vuče jedno ili dva priključna vozila.jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. u slučaju neispravnosti vozila koje je natovareno opasnim materijama.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. Vozila koja prevoze opasne materije ne smiju se vući. a bicikl . a sa zadnje strane vozila crveno svjetlo. a ako širina priključnog vozila iznosi više od 1. a ako se na zaprežnom vozilu nalazi samo jedna svjetiljka. 2) biciklu sa motorom. (2) U vremenu od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću). na zadnjoj strani posljednjeg priključnog vozila moraju da budu upaljena najmanje dva crvena svjetla. i to na: 1) vozilu na motorni pogon . ovog zakona.60 m. Član 91. (1) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju na vozilu moraju da budu upaljena kratka svjetla.jedan katadiopter crvene boje na zadnjoj strani i po jedan katadiopter žute ili naranxaste boje na svakoj strani pedale. osim svjetla iz stava (1) ovog člana. na prednjoj strani prvog priključnog vozila moraju da budu upaljena dva bijela svjetla. 4) zaprežnom vozilu . ako se vuče užetom. može da iznosi i manje od tri metra. takvo vozilo može da se prevuče samo do najbližeg mjesta pogodnog za pretovar ili popravak.

u susretu s plovilom. (2) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon moraju da budu upaljena za vrijeme dok su upaljena bilo koja svjetla za osvjetljavanje puta ili posebna svjetla za maglu.kad vozač tog vozila upali kratka svjetla ili kad naizmjeničnim paljenjem i gašenjem svjetala upozorava da mu duga svjetla smetaju. kad je zaustavljeno ili parkirano na ulici u naselju.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na čelu kolone. (1) Za osvjetljavanje puta vozač vozila na motorni pogon. stav (1) tačka 1) može da ima upaljeno samo jedno svjetlo koje se s prednje strane vidi kao bijelo svjetlo a sa zadnje strane kao crveno svjetlo i koje je postavljeno na strani suprotnoj od ivice kolovoza uz koju je vozilo zaustavljeno ili parkirano. a širina od dva metra. a pri mimoilaženju s drugim vozilom .kad su zaustavljeni ili parkirani u naselju uz samu ivicu kolovoza. vozač vozila na motorni pogon za vrijeme vožnje mora da ima na vozilu upaljena najmanje kratka svjetla za osvjetljavanje puta. (2) Vozač vozila na motorni pogon dužan je da upotrebljava za osvjetljavanje puta kratka svjetla umjesto dugih svjetala: 1) prije mimoilaženja s drugim vozilom na razdaljini s koje ocijeni da svjetlom svog vozila zasljepljuje vozača vozila koje mu dolazi u susret. upotrebljava duga svjetla. 2) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na za to posebno odre enim mjestima na kolovozu ili van njega ili na ulicama sa slabijim saobraćajem. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća. u pravilu. stav (1) ovog zakona kada je vozilo zaustavljeno ili parkirano na putu. 3) za vrijeme dok vozilom prolazi pored organizovane kolone ili povorke pješaka. 2) vodiči teglećih. uvijek na razdaljini manjoj od 200 m. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. . (2) Vozilo na motorni pogon čija dužina nije veća od osam metara. tako da se jasno vidi s dovoljne udaljenosti. Član 93. tovarnih i jahaćih životinja i goniči stoke .1) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na osvijetljenom dijelu puta. umjesto svjetala iz člana 90.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo naprijed i najmanje jedno crveno svjetlo pozadi. Član 94. odnosno povorke. 2) za vrijeme kretanja za drugim vozilom na rastojanju od najmanje 100 m da dugim svjetlima svog vozila ne bi zasljepljivao vozača vozila ispred sebe. (1) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon upotrebljavaju se u uslovima iz člana 90. Član 95. 4) kada se kreće putem koji se pruža neposredno pored plovnog puta ili pored željezničke ili tramvajske pruge . Član 92. 3) bicikl. odnosno s vozilom koje se kreće po šinama a koje nailazi iz suprotnog smjera. (3) Noću. i najmanje jedno crveno svjetlo na njenom začelju. laki motocikl i motocikl bez bočne prikolice koji nema akumulator . i kojem nije pridodato priključno vozilo. (2) Umjesto svjetala iz stava (1) ovog člana mogu da se upotrebljavaju reflektujuće materije. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. moraju da nose upaljena svjetla kad se kreću po kolovozu van naselja: 1) grupa pješaka koja se kreće u organizovanoj koloni ili povorci .

tako da ne ugrožava bezbjednost saobraćaja. lakih motocikala i motocikala Član 99. od 25. odnosno traci. (2) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na dio puta na kojem je preticanje zabranjeno. (4) Ako na putu postoji posebno ure ena biciklistička staza. 15. Član 97. (2) Vozač bicikla i vozač bicikla sa motorom ako je pokretan snagom vozača dužni su da se kreću što bliže desnoj ivici kolovoza. bicikala sa motorom. ovog zakona primjenjuju se i na saobraćaj tramvaja i drugih vozila koja se na putu kreću po šinama. Rastojanje izme u vozila Član 96. Vozač bicikla. bicikla sa motorom. da se . (1) Biciklom na kategorisanom putu smije da upravlja lice koje je navršilo 12 godina. (2) Svjetla za maglu mogu da se upotrebljavaju samo po magli ili u slučaju smanjene vidljivosti i ne mogu istovremeno da se koriste s dugim svjetlima. rastojanje izme u tih vozila ne smije da bude manje od 200 metara. vozač bicikla sa motorom ako je pokretan snagom vozača i vozač bicikla moraju da se kreću desnom biciklističkom stazom u odnosu na smjer kretanja saobraćaja. (6) Vozač bicikla i vozač bicikla sa motorom smiju da se kreću samo po onim saobraćajnim površinama po kojima je kretanje takvim vozilima dozvoljeno. (1) Kad se na javnom putu van naselja koje ima samo jednu saobraćajnu traku namijenjenu za saobraćaj vozila u jednom smjeru kreću jedno za drugim vozila na motorni pogon čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. Odredbe čl. do 97. (3) Ako se na putu kreću dva ili više vozila koja prevoze opasne materije. Saobraćaj tramvaja i drugih vozila na šinama Član 98.(1) Po magli vozač vozila na motorni pogon na vozilu treba da ima upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta ili svjetla za maglu ili oba svjetla istovremeno. a na zadnjoj strani crvene boje. po biciklističkoj stazi. Član 100. 17. vozači su dužni da izme u svakog od tih vozila drže rastojanje od najmanje 100 m. a naročito ne smije da skida ruke s upravljača. Vozač je dužan da drži potrebno rastojanje kad se kreće iza drugog vozila. dužni su da se kreću jedan za drugim. (3) Ako se dva ili više vozača bicikala ili bicikla sa motorom kreću u grupi. (5) Na biciklističkim stazama ure enim i obilježenim za saobraćaj bicikla i bicikla sa motorom u oba smjera vozila moraju da se kreću desnom stranom u smjeru kretanja vozila. a ako postoji biciklistička staza. a biciklom sa motorom lice koje je navršilo 14 godina.500 kg ili čija je dužina veća od sedam metara. (3) Svjetla za maglu koja se nalaze na prednjoj strani vozila moraju da budu bijele ili žute boje. osim ako to ne isključuju konstrukcione karakteristike tih vozila ili način njihovog kretanja. lakog motocikla i motocikla treba da upravlja vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi učesnici u saobraćaju. Saobraćaj bicikala. 16.

a vozač motocikla može to da čini i u bočnoj prikolici. ili da ugrožava druge učesnike u saobraćaju. skijanje i drugo. Saobraćaj zaprežnih vozila i kretanje stoke Član 103. Stoka se ne smije ostavljati na putu ili uz put bez nadzora goniča stoke. prevozi. pješaci mogu da se kreću kolovozom. tako da se kreću jedan iza drugog. (1) (2) Stoku koja se kreće javnim putem gonič stoke mora da drži što je moguće bliže desnoj ivici puta. Vozač bicikla.). da se kreće i zadržava na kolovozu. dužni su da se kreću uz lijevu ivicu kolovoza u smjeru kretanja. odnosno pogodna za kretanje pješaka. (2) Na putu na kojem ne postoji trotoar ili druga površina odre ena za kretanje pješaka. koturaljkama i slično. pješak je dužan da se kreće po tim površinama. Kretanje pješaka Član 105. on mora da se kreće što bliže ivici kolovoza. niti da se nalaze na rudi vozila dok je vozilo u pokretu. i to veoma pažljivo i na način kojim ne ometa ili ne sprečava saobraćaj vozila. odnosno površinu pored kolovoza pogodnu za kretanje pješaka. (3) Lica koja se voze zaprežnim vozilom dok je vozilo u pokretu ne smiju da stoje na vozilu. Član 107. Vozač bicikla. provalija. lakog motocikla i motocikla može da prevozi druga lica samo ako na vozilu postoje posebna sjedišta i oslonci za noge. vuče ili gura predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom. Član 104. lakog motocikla ili motocikla i lica koja se prevoze tim vozilima moraju da koriste zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje. Član 102. 18. (1) Na putu koji ima trotoar ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka. bicikla sa motorom. sjede na stranicama vozila. bicikla sa motorom. (1) Kad se pješaci kreću kolovozom na javnom putu van naselja. . (2) Zaprežno vozilo ne smije da se ostavlja bez nadzora na putu ili uz put. osim ako je to posebno dozvoljeno. pješak može da se kreće uz desnu ivicu kolovoza samo kad je takvo kretanje za njega bezbjednije (nepregledna krivina. kao i sankanje. Član 101. vožnja dječijim biciklom. (2) Ako se pješak kreće kolovozom. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. u pravilu. romobilom. a koju pješaci ne mogu da koriste iz bilo kog razloga. (1) Pješak ne smije. Član 106. sjediti na platou vozila sa strane. usjek. (1) Vozač zaprežnog vozila treba da upravlja vozilom sve vrijeme dok se vozilo kreće po putu i dužan je da vozilo drži što bliže desnoj ivici kolovoza. odron i sl. zasjek. 19. (3) Na kolovozu puta zabranjeno je igranje.pridržava za drugo vozilo.

prije stupanja na pješački prelaz. 20. Član 110. lica koja se kreću pomoću pokretnih stolica za nemoćna lica. vozač je dužan da zaustavi vozilo pred takvim pješačkim prelazom da bi propustio pješake koji prelaze ili stupaju na pješački prelaz. (1) Vozač koji skreće na bočni put na čijem ulazu ne postoji obilježen pješački prelaz dužan je da skreće smanjenom brzinom i ne smije da ugrozi pješake koji su već stupili na kolovoz. (2) Ako se obilježeni pješački prelaz iz stava (1) ovog člana nalazi na ulazu na bočni put. ako oni nisu od njega udaljeni više od 100 m. (3) Na obilježenom pješačkom prelazu na kojem saobraćaj nije regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ni znacima koje daje ovlašćeno lice. (2) Vozač koji se kreće mokrim kolovozom u naseljenom mjestu dužan je da prilagodi brzinu kretanja vozila tako da izbjegne prskanje pješaka koji se kreću ivicom kolovoza ili trotoara.(3) Pješak koji gura ručna kolica. kao i organizovana kolona pješaka. (2) Na obilježenom pješačkom prelazu na kojem saobraćaj pješaka nije regulisan posebnim svjetlosnim saobraćajnim znacima za pješake. pješaci mogu da prelaze preko kolovoza samo dok im je datim znakom dozvoljen prelaz preko kolovoza. pri prelaženju puta pješak je dužan da se kreće tim prelazima. Član 109. (1) Pješak je dužan da prelazi preko kolovoza i biciklističke staze pažljivo i najkraćim putem. moraju da se kreću uz desnu ivicu kolovoza u smjeru kretanja. bicikl. Član 112. da zaustavi vozilo kojim upravlja da bi propustio pješake. Obaveze vozača prema pješacima Član 111. a ako mu je na takvom prelazu datim znakom dozvoljen prolaz. odnosno prolaze za pješake. (1) Na obilježenom pješačkom prelazu na kojem je saobraćaj pješaka regulisan svjetlosnim saobraćajnim znacima za pješake pješak je dužan da postupa prema tim znakovima. prema potrebi. Saobraćaj na prelazu puta preko željezničke pruge . nakon što se prije stupanja na kolovoz uvjeri da to može da učini na bezbjedan način. vozač koji skreće na taj put dužan je da skreće smanjenom brzinom i propusti pješake koji su već stupili ili stupaju na pješački prelaz i. Pješak koji namjerava da pre e kolovoz na mjestu na kojem ne postoji obilježen pješački prelaz ne smije da stupi na kolovoz ako time ometa saobraćaj vozila. odnosno prolazima. 21. vozač ne smije da ometa prolaz pješaka koji su već stupili na pješački prelaz. (1) Ako je saobraćaj na obilježenom pješačkom prelazu regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima ovlašćenog lica. pješak je dužan da obrati pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju. vozač je dužan da zaustavi vozilo ispred pješačkog prelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz. (3) Ako na obilježenom pješačkom prelazu saobraćaj nije regulisan ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova ni znakovima ovlašćenog lica. laki motocikl ili motocikl. ili nedvosmisleno pokazuju namjeru da pre u preko pješačkog prelaza. Član 108. (2) Na putu koja ima obilježene pješačke prelaze ili posebno izgra ene prelaze. ali je saobraćaj vozila regulisan svjetlosnim saobraćajnim znacima za vozila ili znacima koje daju ovlašćena lica.

(2) Učesnici u saobraćaju koji prelaze preko željezničke pruge u istom nivou dužni su to da čine s pojačanom opreznošću i kad svjetla na prelazu nisu upaljena.Član 113. (1) Autoputem ne smiju da se kreću pješaci. (3) Odredba stava (2) ovog člana ne odnosi se na vojna vozila i na vozila organa unutrašnjih poslova. ili pred ure ajem za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vozila koja se kreću po šinama. osim na površinama van kolovoza koje su za to posebno ure ene i obilježene. (1) Autoputem motorna vozila moraju da se kreću krajnjom desnom saobraćajnom trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni. ili ako se daju svjetlosni znakovi ili zvučni signali koji upozoravaju da će taj ure aj početi da se spušta. Učesnici u saobraćaju dužni su da se zaustave pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje saobraćaja spušten. (1) Pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi učesnici u saobraćaju dužni su da se zaustave kad se pojavi crveno trepćuće svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo. ako ona na tom mjestu postoji. ni vozila koja se prema odredbama ovog zakona ne smatraju motornim vozilima. Član 115. ni ure aja za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza. stoka. Član 117. i da preduzme potrebne mjere da vozilo što prije bude uklonjeno s kolovoza. učesnici u saobraćaju mogu da pre u preko željezničke pruge tek pošto se prethodno uvjere da prugom ne nailazi voz ili neko drugo vozilo koje se kreće po šinama. Na autoput ne smije da se uključi motorno vozilo koje vuče drugo motorno vozilo koje zbog neispravnosti ne može da se kreće. (3) Na autoputu vozač ne smije da obavlja polukružno okretanje. ili ako je taj ure aj već počeo da se spušta. Vozač koji se vozilom približava prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou dužan je da prilagodi kretanje vozila tako da može da ga zaustavi pred ure ajem za zatvaranje saobraćaja na prelazu. . putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila i brzom putu Član 116. niti da se kreće vozilom unazad. Saobraćaj na autoputu. Član 118. (3) Na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem nema ure aja za zatvaranje saobraćaja. Član 114. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti vozila ili iz drugih razloga prinu en da zaustavi vozilo na kolovozu autoputa dužan je da ga zaustavi na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila. (2) Autoputem ne smiju da se kreću ni motorna vozila koja prema svojim konstrukcionim osobinama ne mogu da se kreću brzinom većom od 40 km na čas. odnosno da može da zaustavi vozilo prije nego što stupi na željezničku prugu. te vozila za održavanje puta kada daju posebne svjetlosne znake. odnosno da se prelazu puta preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće šinama. 22. (1) Na autoputu vozač ne smije da zaustavlja motorno vozilo. Član 119.

Saobraćaj u tunelu Član 123. Član 121. a po potrebi zaustave vozilo. Odredbe čl. o zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila (član 61. (2) Vozač koji se vozilom isključuje iz saobraćaja na autoputu dužan je da blagovremeno zauzme položaj vozilom na krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci i da što prije pre e na posebnu traku za usporavanje. Član 124. i da se u saobraćaj na autoputu uključi dajući odgovarajući znak. Na vozilima na motorni pogon za vrijeme kretanja kroz tunel moraju da budu upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta. Na autoputu s tri ili više saobraćajnih traka. . vozači teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. Član 122. umjesto dugih svjetala noću upotrijebe kratka svjetla za osvjetljavanje puta. Vozač koji se vozilom kreće kroz tunel ne smije da zaustavlja vozilo. strogo se pridržavaju naredbi koje im daju lica iz pratnje i kretanje nastave tek kad pro u sva vozila pod pratnjom. stav (1) tačka 1)) i o zabrani presijecanja kolone pješaka (član 80).500 kg i skupa vozila čija je dužina veća od sedam metara smiju da koriste samo dvije saobraćajne trake koje se nalaze uz desnu ivicu kolovoza. (2) Vozač koji na putu susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom i vozač kojeg sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom dužni su da ustupe prvenstvo prolaza. na način kojim ne ugrožava saobraćaj vozila koja se kreću autoputem. 23. podrazumijevaju se vozila kojima je dodijeljena pratnja policije ili vojne policije. i na njih se ne primjenjuju odredbe: o ograničenju brzine (čl. (1) Vozač koji se motornim vozilom uključuje u saobraćaj na autoputu dužan je da: 1) koristi posebnu traku za ubrzavanje. pod uslovom da ne ugrožavaju bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. ako takva traka postoji na ulazu u priključni put. Član 120. do 121. da polukružno okreće vozilo ili da se kreće unazad u tunelu. u skladu s ovim zakonom. 24. 44. sa posebnim motornim vozilima opremljenim ure ajima za davanje posebnih zvučnih signala i svjetlosnih znakova crvene i plave boje. osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima ovlašćenog lica. (3) Vozila pod pratnjom imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (član 49). 2) propusti vozila koja se kreću autoputem. ovog zakona primjenjuju se i na saobraćaj na putu koji je rezervisan za saobraćaj motornih vozila i brzom putu. omoguće nesmetan prolaz. od 116. namijenjenih za saobraćaj vozila u jednom smjeru. i to za vrijeme dok se ti znakovi daju. Vozila pod pratnjom Član 125. ako na mjestu na kojem se uključuje u saobraćaj na autoputu ne postoji posebna traka za ubrzavanje. kad takva traka postoji u produženju priključnog puta.(2) Odredba člana 39. stav (3) ovog zakona ne primjenjuje se na vozila koja se kreću dijelom autoputa koji prolazi kroz naselje. i 46). (1) Vozilima pod pratnjom.

stav (1) tačka 1) i o zabrani presijecanja kolone pješaka (član 80). (2) 1) 2) 3) 4) Teret na vozilu treba da bude raspore en i. vozači su dužni da obrate pažnju i na vozila kojima se obezbje uje prolaz. osim u odnosu na vozila pod pratnjom (član 125) i vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima ovlašćenog lica. (3) Ako se vozilom prevozi teret u kombinaciji koja se sastoji od vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. pod dužinom vozila podrazumijeva se ukupna dužina vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. ne stvara suvišnu buku i ne rasipa se po putu. vojna vozila i vozila Državne granične službe. Teret na vozilu Član 127. Ta vozila imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (član 49). ne umanjuje u većoj mjeri stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom. prema potrebi. (1) i (3) ovog člana. kad posebnim ure ajima daju svjetlosne znakove i zvučne signale. (1) Teret na vozilu ne smije da pre e najudaljeniju tačku na prednjoj strani vozila više od jednog metra. ne umanjuje vozaču preglednost puta. o zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila (član 61. (5) Ure aji za davanje posebnih svjetlosnih znakova i zvučnih signala smiju da se ugra uju i upotrebljavaju samo na vozilima čija je pratnja policija ili vojna lica (član 125.(4) Da bi omogućili nesmetan prolaz vozilima iz stava (1) ovog člana. da ih propuste i da. (1) Vozilo u saobraćaju na putu ne smije da bude opterećeno preko svoje nosivosti koja je upisana u knjižicu vozila. Vozila s pravom prvenstva prolaza Član 126. 26. pješaci su dužni da se sklone s kolovoza. ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju osobine puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila. (3) Kad vozilo policije ili vojno vozilo upotrebom plavih svjetala obezbje uje prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreću iza njega. . registarske tablice i druge propisane oznake na vozilu. Član 128. (1) Na vozila službe hitne pomoći. zaustave svoja vozila dok ta vozila pro u. ili preko najveće dozvoljene mase. 44. pričvršćen i pokriven tako da: ne ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju i ne nanosi štetu putu i objektima na putu. 5) ne zaklanja svjetlosne i svjetlosno-signalne ure aje na vozilu. 25. i 46). pod uslovom da ne ugrožavaju bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. (2) Da bi omogućili prolaz vozilima iz stava (1) ovog člana. pješaci su dužni da se sklone s kolovoza dok ta vozila pro u. stav (1)) i na vozilima s pravom prvenstva prolaza iz st. (2) Teret koji se prevozi na vozilu i priključnom vozilu može da pre e najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila najviše za jednu šestinu svoje dužine koja je kao kontinuiran teret oslonjena na tovarni prostor. a ostala vozila da ih propuste i da se. ne primjenjuju se odredbe o ograničenju brzine (čl. zaustave dok ta vozila pro u. prema potrebi. vatrogasna vozila i vozila policije i sudske policije. prema potrebi. (4) U vezi s me usobnim pravom prvenstva prolaza za vozila iz stava (1) ovog člana važe odredbe o prvenstvu prolaza.

svjetlom i katadiopterom koji s prednje strane daju bijelo svjetlo. (4) Učesnici u saobraćaju dužni su da se pridržavaju ograničenja. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti.SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI 1. Član 129. te svjetlosne i druge oznake na putu. IV . a sa zadnje strane . Ta tabla je kvadratnog oblika. Opšte odredbe Član 130. zabrana i obaveza izraženih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova. Član 131. stavljaju do znanja ograničenja. Noću.(4) Ako teret na vozilu prelazi više od jednog metra najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila. .svjetlom i reflektujućom materijom crvene boje. (5) Najisturenija tačka tereta koji se prevozi teretnim motornim ili priključnim vozilom u slučaju iz stava (4) ovog člana mora da bude označena tablom. (3) Saobraćajni znakovi moraju se ukloniti. kojima se učesnici u saobraćaju upozoravaju na opasnost koja im prijeti na odre enom javnom putu ili dijelu tog puta. trotoaru i sl. 2) kad teret na vozilu na motorni pogon ili na priključnom vozilu bočno prelazi više od 20 cm vanjsku ivicu prednjeg ili zadnjeg svjetla za označavanje vozila . (3) Saobraćajni znakovi su: znakovi opasnosti. (1) Saobraćajne znakove i opremu na putu postavljaju i održavaju institucije koje upravljaju putevima na osnovu rješenja nadležnog organa. (1) Javni putevi moraju se obilježiti propisanim saobraćajnim znakovima. (1) Na saobraćajni znak i na stub na koji je znak postavljen zabranjeno je stavljati sve što nije u vezi sa značenjem saobraćajnog znaka. obojena naizmjeničnim kosim trakama reflektujuće naranxaste i bijele boje i postavljena uspravno na uzdužnu osu vozila. dimenzija 50 x 50 cm.crveno svjetlo. kao i privremena ograničenja i privremene zabrane u saobraćaju i ti znakovi moraju se ukloniti čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni. (2) Zabranjeno je neovlašćeno uklanjanje i oštećivanje saobraćajnih znakova i opreme puta ili izmjena značenja saobraćajnih znakova. Član 132. zabrane i obaveze kojih se učesnici u saobraćaju moraju pridržavati i daju potrebna obavještenja za bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja. dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uslovima za saobraćaj na putu ili zahtjevima bezbjednosti u saobraćaju. oznake na kolovozu. (2) Saobraćajni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih učesnici u saobraćaju i danju i noću na vrijeme i lako mogu uočiti i blagovremeno postupiti u skladu s njihovim značenjem. najisturenija tačka tereta mora da bude označena crvenom tkaninom. najisturenija tačka na teretu koji se prevozi vozilom mora da bude označena: 1) u slučaju iz člana 128. svjetlosni saobraćajni znakovi. znakovi izričitih naredbi i znakovi obavještenja s dopunskom tablom koja je sastavni dio saobraćajnog znaka i koja bliže odre uje značenje saobraćajnog znaka ili bez nje. naročito one koje nastanu usljed iznenadnog oštećenja ili neprohodnosti puta. stav (4) ovog zakona . (2) Saobraćajnim znakovima moraju se obilježiti i opasnosti privremenog karaktera.

žute i zelene boje. jedno ispod drugog. ili koji svojim oblikom. (1) 1) Na ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima: crveno i zeleno svjetlo ne smiju da budu upaljena istovremeno. (2) Pri projektovanju novih ili rekonstrukciji postojećih saobraćajnih znakova. i to: crveno gore. obavezno treba ugraditi zeleno trepćuće svjetlo. magistralnom i regionalnom putu i u naseljenim mjestima moraju da budu presvučeni reflektujućim materijama ili osvijetljeni sopstvenim izvorom svjetlosti. Član 137. ograničenja i obaveze kojih moraju da se pridržavaju. a zeleno svjetlo može biti i u obliku jedne ili više strelica smještenih u krugu crne boje. Na putu se ne smiju postavljati table. 3) žuto svjetlo može da bude upaljeno kao trepćuće svjetlo kada ne rade ostali svjetlosni signali na raskrsnici. Znakovi opasnosti. (1) Znakovi opasnosti služe da se učesnici u saobraćaju na putu upozore na opasnost koja prijeti na odre enom mjestu. Svjetlosni saobraćajni znakovi i svjetlosne oznake Član 136. . znakovi. 2. (1) Ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima može da se doda dopunski svjetlosni znak u obliku zelene svijetleće strelice ili više takvih znakova. putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila.Član 133. izgledom ili mjestom postavljanja podražavaju ili liče na neki saobraćajni znak. a zeleno dolje. ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za bezbjednost saobraćaja na putu. Član 135. i to: crveno lijevo. jedno pored drugog. (1) Za regulisanje saobraćaja upotrebljavaju se ure aji kojima se daju svjetlosni saobraćajni znakovi crvene. (2) Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja učesnicima u saobraćaju na putu zabrane. ili zasljepljuju učesnike u saobraćaju. (2) Na ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima. i da se obavijeste o prirodi te opasnosti. žuto u sredini. Znakovi opasnosti i znakovi izričitih naredbi na autoputu. znakovi izričitih naredbi i znakovi obavještenja Član 134. svjetla se postavljaju po vertikalnoj osi. Ta svjetla imaju oblik kruga. 3. stubovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraćajnih znakova. svjetla. žuto u sredini. Član 138. odnosno dijelu puta. a zeleno desno. svjetla mogu biti postavljena po horizontalnoj osi. kao najavu prestanka slobodnog prolaza. (3) Znakovi obavještenja pružaju učesnicima u saobraćaju potrebna obavještenja o putu kojim se kreću i druga obavještenja koja im mogu biti korisna. 2) žuto svjetlo može biti upaljeno kao samostalno svjetlo u vremenskom razmaku od prestanka zelenog do pojave crvenog svjetla ili istovremeno sa crvenim svjetlom. Ako je ure aj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova postavljen i iznad saobraćajne trake. prije pojave zelenog svjetla. bojom.

(1) Oznake na kolovozu služe za regulisanje saobraćaja na putevima i za obavještavanje i vo enje učesnika u saobraćaju. (2) Ta svjetla moraju biti postavljena po vertikalnoj osi.(2) Dopunski svjetlosni znakovi iz stava (1) ovog člana postavljaju se s odgovarajuće strane svjetlosnog saobraćajnog znaka. a lijeva strana .oznakama bijele boje. obilježene uzdužnim linijama. (3) Ako vrhovi pješačkih ostrva. za svaku saobraćajnu traku posebno i koji se nalazi iznad saobraćajne trake .na magistralnom putu obilježene i ivičnim linijama. (1) Ako se ivice kolovoza na javnom putu obilježavaju svjetlosnim saobraćajnim oznakama. (3) Svjetla iz stava (1) ovog člana sastoje se od svijetleće površine crvene ili zelene boje na kojoj se nalazi tamna silueta pješaka. i to desna strana kolovoza . odnosno potpunije odredi ili objasni. (2) Na javnom putu van naselja sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera na kojem postoje samo dvije saobraćajne trake. jedno ispod drugog. (2) Oznake na kolovozu mogu da budu postavljene same ili uz druge saobraćajne znakove ako je potrebno da se značenje tih znakova jače istakne. Član 143. Ta svjetla ne smiju da budu upaljena istovremeno. (3) (4) Oznake na kolovozu čine linije. (2) Crveno svjetlo iz stava (1) ovog člana ima oblik ukrštenih linija. i to na visini na kojoj se nalazi zeleno svjetlo. i to: crveno svjetlo gore. moraju se obilježiti svjetlima.oznakama crvene boje. ostrva za usmjeravanje saobraćaja i drugi objekti na kolovozu noću nisu osvijetljeni. Član 141. (1) Na ure ajima za davanje saobraćajnih znakova kojima se reguliše saobraćaj na kolovozu s više od dvije saobraćajne trake. Oznake na kolovozu mogu da imaju i reflektujuća svojstva. natpisi i druge oznake. (1) Oznake na kolovozu postavljaju se na putevima sa savremenim kolovozom. a zeleno svjetlo ima oblik strelice s vrhom okrenutim nadolje. 4. (2) Ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel moraju da budu obilježene oznakama iz stava (1) ovog člana. refleksnim staklima ili reflektujućim materijama žute boje. .crveno svjetlo znači zabranu saobraćaja duž saobraćajne trake iznad koje je postavljeno. Član 139. strelice. (1) Za regulisanje saobraćaja pješaka mogu da se upotrebljavaju i posebni ure aji za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova crvene i zelene boje i ure aji za davanje zvučnih signala. a zeleno svjetlo dolje. one se obilježavaju svjetlima. Član 140. a zeleno svjetlo znači slobodan prolaz tom saobraćajnom trakom. Oznake na kolovozu Član 142. ili od tamne površine na kojoj se nalazi svijetleća silueta pješaka crvene ili zelene boje. te trake moraju da budu odvojene odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu. refleksnim staklima ili reflektujućim materijama.

istorijskim i prirodnim i turističkim znamenitostima. 7. Član 150. odnosno ure aji za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza ako to zahtijeva gustina saobraćaja ili drugi uslovi na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou. (1) Na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem postoji ure aj za davanje svjetlosnih znakova kojima se najavljuje približavanje voza. 6. tom ure aju može da se doda i ure aj za davanje zvučnih signala. (2) Bliže propise o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putu donosi ministar. Član 146. Na dijelu puta ispred prelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou moraju da budu postavljeni odgovarajući saobraćajni znakovi. (3) Branici i polubranici moraju da budu opremljeni trepćućim crvenim svjetlom. moraju da imaju refleksna stakla ili da budu presvučeni reflektujućim materijama odgovarajuće boje. (2) Uslovi u kojima ure aji iz stava (1) ovog člana moraju da budu postavljeni utvr uju se posebnim zakonom ili propisom donesenim na osnovu zakona. (2) Branici i polubranici. Obilježavanje prelaza puta preko željezničke pruge Član 145. (1) Na prelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou branici ili polubranici moraju da budu naizmjenično obojeni crvenom i žutom bojom. mora se postaviti ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih signala kojima se učesnici u saobraćaju obavještavaju o spuštanju branika ili polubranika. Na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem se prilikom nailaska voza branici ili polubranici automatski spuštaju. ovog zakona. Turistička i ostala signalizacija na putu Član 144. osim saobraćajnih znakova iz člana 145. i to s mjesta s kojeg se oni ne vide. (1) Na prelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou. (2) Na prelazima zemljanog puta s manjim saobraćajem i pješačke staze preko željezničke pruge u istom nivou učesnici u saobraćaju mogu da se obezbijede samo ure ajem za davanje zvučnih signala. te ostalim objektima i sadržajima. odnosno spuštanje branika ili polubranika. Član 147. Svjetlosni znakovi kojima se najavljuje približavanje voza na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou daju se naizmjeničnim paljenjem dva crvena trepćuća svjetla koja imaju oblik kruga. u saradnji s nadležnim organom. postavljaju se i branici ili polubranici. Član 149. Član 148. Obilježavanje radova i prepreka na putu . (1) Turistička i ostala signalizacija na putu namijenjena je obavještavanju učesnika u saobraćaju o kulturnim. kao i saobraćajni znakovi postavljeni na dijelu puta ispred prelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou.5. kao i na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem se branicima ili polubranicima rukuje ručno.

a obezbje enje učesnika u saobraćaju . 3) obavijesti najbližu policijsku stanicu o saobraćajnoj nesreći i vrati se na mjesto saobraćajne nesreće te sačeka dolazak službenog lica koje obavlja uvi aj. na njima moraju da budu postavljena i trepćuća svjetla naranxaste boje. 8. s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći.DU@NOSTI U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NESREĆE Član 154. . (1) Učesnici u saobraćaju moraju da postupaju po zahtjevima izraženim pomoću znakova ili prema naredbi policajca ili drugog lica koje na osnovu ovlašćenja iz zakona obavlja kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima (u daljnjem tekstu: ovlašćeno lice). (2) Ovlašćeno lice pri davanju znakova dužno je da se postavi na putu tako da učesnici u saobraćaju kojima su znakovii namijenjeni mogu da ga uoče jasno i s dovoljne razdaljine. omogući normalno odvijanje saobraćaja i nastoji da se ne mijenja stanje na mjestu nesreće i sačuvaju postojeći tragovi pod uslovom da preduzimanje tih mjera ne ugrožava bezbjednost saobraćaja. (3) Znakovi iz stava (1) ovog člana mogu da se daju i iz vozila. V . zvučni i svjetlosni znakovi. (1) Dio puta na kojem su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojem se izvode radovi mora da bude vidno obilježen i bezbjedan za učesnike u saobraćaju. načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćeno lice pravilnikom propisuje ministar. ili je nastala veća materijalna šteta dužan je da: 1) ostane na mjestu saobraćajne nesreće. Član 155. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. (2) Obilježavanje dijela puta iz stava (1) ovog člana obavlja se postavljanjem odgovarajućih saobraćajnih znakova. opremljeni refleksnim staklima ili presvučeni reflektujućim materijama odgovarajuće boje. (1) Učesnik u saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko izgubio život ili bio povrije en. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (1) Znakovi koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćeno lice su znakovi koji se daju rukama i položajem tijela. ili ako mu je samom potrebna ljekarska pomoć. (3) Branici moraju da budu obojeni naizmjenično crvenom i bijelom bojom.postavljanjem branika. Član 153. a noću. (2) Nadležni organ i druga pravna ili fizička lica koji su obaviješteni o saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko lice bilo povrije eno dužni su da o tome odmah obavijeste najbližu zdravstvenu ustanovu.Član 151. Znakovi koje daju ovlašćena lica Član 152. (3) Bliže odredbe o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima. 2) preduzme sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu saobraćajne nesreće. (2) Znakovi iz stava (1) ovog člana moraju da se daju tako da njihovo značenje učesnicima u saobraćaju bude jasno i nedvosmisleno.

Lice koje se zatekne ili nai e na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima povrije enih dužno je da ukaže pomoć licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći. (6) Bliže odredbe o sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći donosi ministar. osim ako se nesreća dogodila na mjestu na kojem se može očekivati brzi dolazak vozila hitne pomoći. (3) Poslije saobraćajne nesreće u kojoj je prouzrokovana samo manja materijalna šteta. obavezno je da se: obavi fotografisanje štete na vozilu stranih registarskih oznaka i napravi zapisnik u koji se. (1) Lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta ne smije da uzima alkoholna pića. (4) Ukoliko je u saobraćajnoj nesreći učestvovalo vozilo strane registarske oznake. ili ako postoji opravdana sumnja da je kod vozača zbog povrede došlo do smanjenja psihičke ili fizičke sposobnosti za upravljanje vozilom na motorni pogon ili tramvajem. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. zdravstvena ustanova dužna je da o tome odmah obavijesti mjesni nadležni organ za izdavanje vozačke dozvole ili najbližu policijsku stanicu. te popune i potpišu obrazac evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći. dužna je da o tome odmah obavijesti najbližu policijsku stanicu. naprave zapisnik o uvi aju i obave druge potrebne radnje. (2) Policija je dužna da iza e na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako do e do nesporazuma ili neslaganja jednog od učesnika prilikom popunjavanja obrasca evropskog izvještaja.zelena karta. vozači su dužni da odmah uklone vozila s kolovoza i da razmijene lične podatke. opojne droge ili lijekove na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje dok se ne izvrši uvi aj. prije izdavanja potvrde o oštećenju vozila stranih registarskih oznaka ili potvrde o izvršenom uvi aju na mjestu doga aja saobraćajne nesreće. (1) Ako je zdravstvena ustanova obaviještena o saobraćajnoj nesreći ili je primila na liječenje lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći. Član 157. ili ako vozač zaključi da nestručnim i neodgovarajućim prevozom stanje povrije enog lica može da se pogorša. (2) Ako lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći umre od zadobijenih povreda. Vozači ne smiju napustiti mjesto saobraćajne nesreće prije nego što popune i potpišu izvještaj i razmijene podatke iz ovog stava. Član 158. (1) Vozač koji se zatekne ili nai e na mjesto saobraćajne nesreće dužan je da na zahtjev ovlašćenog lica preveze lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove. (5) Nadležni organ unutrašnjih poslova dužan je da iza e na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako to zahtijeva jedan od učesnika u saobraćajnoj nesreći. ako je šteta nastala drugom licu odnosno njegovom vozilu ili na drugoj stvari. ili ako učesnici u nesreći nemaju obrazac evropskog izvještaja. . u skladu s ovim zakonom. uz ostalog. Član 156. vozačke dozvole i osiguranja od automobilske odgovornosti . obave fotografisanje mjesta nesreće. Član 159. (2) Vozač učesnik u saobraćajnoj nesreći obavezan je da prijavi i saobraćajnu nesreću s manjom materijalnom štetom. (1) Policija i druga ovlašćena lica dužni su da iza u na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta. unose podaci iz pasoša. (2) Vozač je dužan da postupi prema odredbi stava (1) ovog člana i prije dolaska ovlašćenog lica.

odnosno korisnik vozila dužan je da vozilo. (5) Ako u saobraćajnoj nesreći ima poginulih lica. obavijesti organizaciju koja uklanja vozila i stvari s puta ili zainteresovano lice i pruži pomoć radi zaštite imovine ako na mjestu doga aja nema lica koje tu imovinu može da preuzme. zahtjev za izdavanje odobrenja biće odbijen. kao i drugo lice koje je neposredno učestvovalo u nesreći. stvari ili drugi rasuti materijal odmah ukloni s kolovoza. ali samo u vrijeme kada se tim putem drugi učesnici u saobraćaju najmanje kreću. (1) Ako je vozilo zbog saobraćajne nesreće ili neispravnosti onesposobljeno za daljnje kretanje na putu. ovlašćeno službeno lice preduzeće druge mjere da se omogući normalno odvijanje saobraćaja. ili će ih uputiti na stručni pregled radi provjeravanja da li imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu.). stvari ili drugog rasutog materijala s kolovoza i obezbijedi prohodnost puta. vozač ili vlasnik. Član 163. odobrenje se izdaje uz prethodnu saglasnost nadležnog organa za saobraćaj na čijem se području zabranjuje saobraćaj. (1) U slučaju iz člana 162. (3) Ako se zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu zabranjuje saobraćaj. ovog zakona. ovlašćeno lice koje obavlja uvi aj odrediće da se neposrednim učesnicima u nesreći uzmu krv i urin radi utvr ivanja da li su pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. (2) Odobrenje izdaje nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova na čijem području se održava priredba ili obavlja aktivnost. (2) Vozač koji je vozilom učestvovao u saobraćajnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica. imaju pravo da traže lične podatke i adresu od lica koja su bila prisutna kad se nesreća dogodila. teret. (3) Organizacija za održavanje puteva ili druga ovlašćena organizacija za održavanje put dužna je da na zahtjev ovlašćenog lica hitno preduzme sve potrebne mjere radi uklanjanja i čuvanja vozila s teretom. (2) Ako vozač ili vlasnik. (4) Ako se tim ispitivanjima utvrdi da neposredni učesnici saobraćajne nesreće imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. VI . (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana.SPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA PUTEVIMA Član 162. (4) Ako nadležna organizacija koja upravlja putevima ili druga ovlašćena organizacija ne postupi prema odredbi stava (2) ovog člana. Član 160. odnosno korisnik vozila nije u stanju da postupi prema stavu (1) ovog člana.(3) Ovlašćeno lice koje vrši uvi aj saobraćajne nesreće u kojoj ima povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta podvrgnuće neposredne učesnike u saobraćajnoj nesreći ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i aparata. (1) Ovlašćeno lice koje vrši uvi aj dužno je da organizuje popis imovine koja na mjestu doga aja ostaje iza lica koje je u saobraćajnoj nesreći poginulo ili teže povrije eno. održavanje automobilske. teret. U tom slučaju saobraćaj može da se zabrani najduže dva sata. ovlašćeno lice koje se zatekne na mjestu nesreće ili neispravnosti vozila zatražiće od nadležne organizacije koja upravlja putevima ili druge ovlašćene organizacije da na bezbjedno mjesto ukloni vozilo. Član 161. motociklističke ili biciklističke trke na putu može da se odobri i kad u odre enom pravcu nema zaobilaznog puta (brdske trke i dr. (1) Sportske i druge priredbe ili slične aktivnosti na putu ne smiju se održavati bez odobrenja. ako za druge učesnike u saobraćaju nije obezbije en zaobilazni put. . ovlašćeno lice koje vrši uvi aj odrediće da im se uzme krv ili krv i urin radi analize. stvari ili drugi rasuti materijal s kolovoza.

organizator ne sprovodi odre ene mjere obezbje enja. odnosno aktivnosti ne bi bile odobrene. ovog zakona podnosi se najkasnije 15 dana prije održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti. odnosno aktivnosti u slučajevima iz stava (1) ovog člana. Član 167.Član 164. se u većoj mjeri naruši javni red i mir. Član 165. odnosno obavljanja aktivnosti u većoj mjeri ugrozilo ili ometalo saobraćaj na putu. odnosno aktivnosti prekine i preduzeće potrebne mjere da se naredba izvrši. pravila takmičenja. odobrenje sadrži i obavezu organizatora da o mjerama ograničavanja ili zabrane saobraćaja obavijesti javnost putem sredstava javnog informisanja. prema procjeni nadležnog organa unutrašnjih poslova. priredba odnosno aktivnosti biće zabranjene. odnosno aktivnosti. (2) Ako organizator ne prekine priredbu. Član 168. pregled mjera koje organizator predvi a za obezbje enje učesnika u saobraćaju. najkasnije 48 sati prije početka priredbe. (2) Ako bi zbog održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu trebalo obustaviti saobraćaj na važnijim saobraćajnim pravcima. nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova narediće organizatoru da priredbu. (2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja mora se priložiti: program priredbe. nastanu okolnosti zbog kojih priredba. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz člana 162. (1) U odobrenju za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu odre uju se mjere obezbje enja koje organizator mora da preduzme. . nije u stanju da sprovede mjere iz člana 164. (4) Ako se utvrdi da organizator nije preduzeo sve mjere obezbje enja odre ene u odobrenju. odnosno aktivnosti na putu ako: su ugroženi učesnici ili gledaoci. ili ako bi održavanje priredbe. Član 166. odnosno aktivnosti. (1) Zahtjev za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu biće odbijen ako organizator. (3) Organizator ne smije da počne odobravanje sportske ili druge priredbe ili aktivnosti na putu ako nisu preduzete sve mjere obezbje enja odre ene u odobrenju. to zahtijevaju drugi bezbjednosni razlozi. učesnika i gledalaca sportske i druge priredbe ili aktivnosti i znak kojim će vozila iz pratnje takmičara da budu označena. Takmičare na sportskoj priredbi na putu mogu da prate samo vozila označena posebnim znakom koji utvrdi organizator. stav (2) ovog zakona. zahtjev za izdavanje odobrenja može da bude odbijen. Član 169. (1) 1) 2) 3) 4) 5) Organizator je dužan da prekine održavanje sportske ili druge priredbe. (2) Kada se saobraćaj na putu ograničava ili zabranjuje zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti.

(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. (2) Kad upravlja motornim vozilom. odnosno ako se može opravdano očekivati da će saobraćaj biti posebno gust ili otežan. 1) i 2) stava (1) ovog člana. odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom dužan je da na zahtjev ovlašćenog lica da podatke o identitetu lica kojem je dao vozilo na upravljanje. u saglasnosti s organom nadležnim za saobraćaj.VOZAČI 1. nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova preduzeće odgovarajuće mjere da se o trošku organizatora uklone. predmeti i objekti na putu. VIII . ili ako su u pitanju razlozi za nesmetani saobraćaj. policijska uprava. vrsti vozila kojima je zabranjen ili ograničen saobraćaj. odnosno obavljanja aktivnosti.(1) Nakon završetka sportske ili druge priredbe. VII . Uslovi za upravljanje vozilima Član 172. . u saradnji s nadležnim organom za unutrašnje poslove. 2) postavi na put sve saobraćajne znakove i druge oznake. i 174. stranu vozačku dozvolu ili me unarodnu vozačku dozvolu. vozač mora sa sobom da nosi važeću vozačku dozvolu i dužan je da je pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. u odre ene dane ili u odre enom vremenskom periodu. 3) popravi i dovede u prvobitno stanje put i objekte na putu ako su oštećeni pri održavanju priredbe. 173. U slučaju kada su u pitanju razlozi bezbjednosti i nesmetanog odvijanja saobraćaja ili razlozi održavanja javnog reda i mira. odnosno obavljanja aktivnosti. (1) Motornim vozilom u saobraćaju na putu može da upravlja samo lice koje ima važeću vozačku dozvolu. (3) Bliže odredbe o: saobraćaju u zimskim uslovima. (3) Vlasnik. odnosno obavljanja aktivnosti. na odre enom putu ili dijelu puta. (1) Organ nadležan za unutrašnje poslove. (4) Vlasnik. ministar. može da propiše zabranu ili ograničenje saobraćaja za sve ili pojedine vrsta vozila. Član 171. ograniči brzinu kretanja vozila ako su te zabrane ili ograničenja neophodni radi sprečavanja ili uklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju. predmete i objekte koji su postavljeni zbog održavanja priredbe. predmete i objekte koji su bili uklonjeni zbog održavanja priredbe.OGRANIČENJA SAOBRAĆAJA Član 170. odnosno nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova može da zabrani saobraćaj ili da odredi posebno ograničenje saobraćaja na odre enim putevima i dijelovima puteva sve dok postoje razlozi zbog kojih se preduzimaju te mjere. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. odnosno postave saobraćajni znakovi i druge oznake. ure aje. (2) Ako organizator ne postupi prema tač. odnosno lice koje nema pravo da upravlja kategorijom motornog vozila u koju se ubraja to vozilo i lice iz čl. odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom ne smije da dozvoli da upravlja vozilom u saobraćaju na putu lice koje nema pravo da upravlja tim vozilom. može da donese naredbu o ograničenju saobraćaja u dane vikenda i praznika za pojedine putne pravce. ovog zakona. te načinu upotrebe zimske opreme na vozilima u zimskim uslovima pravilnikom propisuje ministar. odnosno aktivnosti na putu organizator je dužan da odmah: 1) ukloni s puta sve saobraćajne znakove i druge oznake.

ne smije da upravlja vozilom u saobraćaju na putu. (3) Auto-škole dužne su da izvode obuku na način kojim će se obezbijediti da kandidati nauče i usvoje saobraćajna pravila i etičke norme ponašanja u saobraćaju. 3) vozač vozila kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje . C1E i D1 i D1E . (4) Vozački ispit za vozača motornog vozila može da polaže kandidat koji se prethodno pripremio za polaganje vozačkog ispita u auto-školi i ako ispunjava i druge uslove za sticanje prava na upravljanje motornim vozilom. Član 176. niti da počne da upravlja vozilom ako je pod djelovanjem alkohola. stručnim pregledom utvrdi da pokazuju znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola: 1) vozač motornog vozila kategorije C. vozač mla i od 21 godine starosti ili s manje od tri godine vozačkog iskustva. Vozač koji je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan. D i DE i vozači potkategorije C1.za vrijeme upravljanja vozilom. bez obzira na količinu alkohola u krvi. kandidat za vozača za vrijeme obuke u praktičnom upravljanju vozilom.3 g/kg. (1) Vozač ne smije da upravlja vozilom u saobraćaju na putu. bez obzira na količinu alkohola u krvi. (3) Smatraće se da su pod djelovanjem alkohola lica za koja se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. Član 174.3 g/kg. Član 173. ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholiziranosti. 4) 5) 6) vozač-instruktor za vrijeme osposobljavanja kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. 2. što odgovara količinama većim od 0. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za bezbjedno učestvovanje u saobraćaju. ili kod kojeg se. (2) Smatraće se da je pod djelovanjem alkohola lice za koje se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. što odgovara količinama većim od 0.0 g/kg.za vrijeme upravljanja vozilom te kategorije. 2) vozač vozila kojim se obavlja javni prevoz . ili kod kojih se.(5) Vozač je dužan da za vrijeme upravljanja motornim vozilom u saobraćaju koristi pomagala koja su mu neophodna da bezbjedno upravlja vozilom. (1) Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila obavljaju auto-škole. ili je u takvom psihičkom stanju da je nesposoban za bezbjedno upravljanje vozilom. CE. stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. kao i vozač pod djelovanjem opojnih droga ili drugih opojnih sredstava ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. . obavljajući poslove tog zanimanja.0 g/kg. kao pravna i fizička lica. ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholiziranosti. (2) Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila mogu da obavljaju i obrazovne ustanove redovnim školovanjem učenika prema obrazovnom školskom programu za profesionalne vozače.za vrijeme obavljanja javnog prevoza tim vozilom. Osposobljavanje kandidata za vozača motornih vozila Član 175.

magla i sl. • • • učenje vožnje u složenim saobraćajnim uslovima. kočenje i zaustavljanje. saobraćajni znakovi i saobraćajna pravila). vožnju u gradu. nadležnih za obrazovanje. učenje vožnje na putevima s intenzivnim saobraćajem u naselju i van naselja. (3) Osposobljavanje kandidata koji imaju fizički invaliditet za vozače mora se obavljati na prilago enom vozilu za invalide koje mora da atestira ovlašćena institucija ili preduzeće. kiša. saobraćajne znakove i njihovo značenje. praktični dio i program prve pomoći: 1. predvi anje i izbjegavanje opasnosti). opasnosti koje nastaju zbog nepropisnog preduzimanja radnji u saobraćaju i sl. povrede koje zahtijevaju imobilizaciju i evakuaciju povrije enog lica.). prilago avanje vožnje. pravila saobraćaja na putevima. sadržaje koji doprinose povećanju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. izvo enje radnji značajnih za uspješno i bezbjedno upravljanje u skladu sa saobraćajnim pravilima i uslovima na putu i u saobraćaju. vožnju kroz raskrsnicu s različitim načinom ure enja saobraćaja (ovlašćeno lice. ofanzivnu i defanzivnu vožnju. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. čuvanje okoline. parkiranje. vožnja unazad i polukružno okretanje). . (2) Osposobljavanje kandidata za vozače obavljaju auto-škole po ovlašćenju ministara entiteta. Praktični dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvata: • upoznavanje s vozilom. prestrojavanje i vožnja kroz raskrsnicu. zadatke i značaj prve pomoći. nakon što se utvrdi da ispunjavaju uslove odre ene zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. ponašanje prema pješacima i drugim učesnicima u saobraćaju. vožnju u vršnom opterećenju drumskog saobraćaja. te priprema vozila za vožnju). kontrolu saobraćaja i kaznenu odgovornost. prevoz tereta i lica. vožnju u posebnim uslovima (noć. uticaj alkohola. učenje vožnje na putevima s manjim intenzitetom saobraćaja u naselju i van naselja (uključivanje i isključivanje. vožnja na uzdužnom nagibu. Teoretski dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvata: • • osnovne propise o drumskom saobraćaju. • • • 2. ponašanje učesnika u drumskom saobraćaju. uslove za upravljanje vozilom. besvjesno stanje. snijeg. kantona i ministra Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. postupak radnji pri pružanju prve pomoći (mjere oživljavanja. me usobne odnose i sporazumijevanje učesnika u saobraćaju. sile koje djeluju na vozilo. prestrojavanje. prestanak disanja i rada srca. vožnju na prelazu puta preko željezničke pruge. postupak i dužnosti u slučaju saobraćajne nesreće. vozilo u funkciji bezbjednosti saobraćaja. 3. vožnju na putu s više saobraćajnih traka. vožnju u jednosmjernoj ulici.Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila je djelatnost od posebnog društvenog značaja. ure aji za davanje svjetlosno-signalnih znakova i za osvjetljavanje puta i vozila. Program prve pomoći obuhvata: • • • • • ciljeve. učenje osnovnih elemenata vožnje na poligonu ili odgovarajućoj površini (polazak. znakove koje daju ovlašćena lica. (1) Osposobljavanje kandidata za vozače i polaganje vozačkog ispita obavlja se prema propisima koje donosi ministar. ostale povrede i oštećenja. promjena smjera vožnje.. uočavanje i predvi anje saobraćajne situacije. otvorene povrede-rane). vožnju u koloni. bolest i sl. krvarenje. osnove tehničkog funkcionisanja ure aja na motornom vozilu značajnih za bezbjednost saobraćaja na putevima (ure aji za zaustavljanje. prilago avanje brzine. pneumatici. značaj zdravstvene sposobnosti za bezbjedno upravljanje motornim vozilom. pripremu vozila za vožnju. okretanje i vožnja unazad. ure aji za upravljanje. Član 177. samostalnu vožnju. održavanje rastojanja. semafor. djelovanje opojnih droga na bezbjedno upravljanje vozilom i uticaj drugih nepovoljnih psiho-fizičkih stanja (umor. bezbjednosne mjere pri vuči vozila. promjena stepena prenosa. kočenje i zaustavljanje. mimoilaženje i preticanje.). a obavlja se po posebnom programu koji obuhvata teoretski dio. mimoilaženje i obilaženje. sadržaje koji doprinose razvijanju humanih odnosa i odnosa uzajamnog poštovanja i razumijevanja me u učesnicima u saobraćaju.

osim dokaza o završenoj školskoj spremi. ili 2) završenim V ili VI stepenom i položenim ispitom za vozača-instruktora ili s najmanje završenom srednjom školom i položenim ispitom za vozača-instruktora. (4) Bliže odredbe o načinu i uslovima za polaganje i organizovanje vozačkog ispita. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. (1) Zvanje vozača-instruktora motornih vozila. a predsjednik komisije i njeni članovi imaju licencu za ispitivača. metodike upravljanja motornim vozilom i praktičnog upravljanja motornim vozilom za vozača-instruktora. osim iskustva u upravljanju vozilom odgovarajuće kategorije od najmanje tri godine. Vozački ispit i provjeravanje osposobljenosti Član 179. (6) Bliže odredbe o organizovanju obuke za osposobljavanje kandidata pravilnikom propisuje ministar. Član 181. (2) Polaganje vozačkog ispita obavlja se pred komisijom koju imenuju organi iz stava (1) ovog člana. (5) O uspješno završenoj obuci za vozača motornih vozila auto-škola i Crveni krst izdaju potvrde. (3) Osposobljavanje kandidata za vozače u praktičnom upravljanju vozilom na motorni pogon obavlja vozačinstruktor. (4) Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći obavlja ljekar. u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo. (1) Kandidat za vozača koji se priprema za polaganje vozačkog ispita. Član 180. putem zajedničkog stručnog tijela.(4) Kontrolu i nadzor nad sprovo enjem propisa iz stava (1) ovog člana. (2) Lice iz stava (1) ovog člana. pravilnikom propisuje ministar. radi osposobljavanja. stiče se: 1) završenim VII stepenom saobraćajne struke i posebno položenim ispitom iz oblasti poznavanja saobraćajnih pravila i propisa. (2) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom kandidat za vozača mora da ima kod sebe uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za upravljanje motornim vozilom i dužan je da ga pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. a organizuje i sprovodi Crveni krst. (1) Za poslove sprovo enja i organizovanja polaganja vozačkog ispita odgovorni su organi entiteta. (1) Osposobljavanje kandidata iz oblasti propisa o bezbjednosti saobraćaja može da obavlja licencirano lice s visokom spremom saobraćajnog smjera. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. može i prije položenog vozačkog ispita da upravlja motornim vozilom one kategorije za koju priprema ispit ako vozilom upravlja pod nadzorom vozača-instruktora. Član 178. te da mu je nadležni organ izdao dozvolu za vozača-instruktora. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. odnosno bliže odredbe o pružanju prve pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći pravilnikom propisuje ministar. mora da ima vozačku dozvolu i najmanje tri godine iskustva na poslovima bezbjednosti drumskog saobraćaja. nadležni za obrazovanje. obavljaju organi nadležni za obrazovanje i unutrašnje poslove. (3) O položenom vozačkom ispitu izdaje se uvjerenje. 3. . kao i za dobijanje licence za ispitivača.

BE. a snaga prelazi 11 kNJ. (2) Tablice iz stava (1) ovog člana imaju oblik kvadrata. (4) U kategoriju B ubrajaju se motorna vozila.(2) Bliže odredbe o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. Na vozačkom ispitu komisija za polaganje vozačkih ispita utvr uje da li je kandidat u dovoljnoj mjeri osposobljen za bezbjedno upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije. Sticanje prava upravljanja motornim vozilom Član 184. 2. prema propisanom programu iz člana 176. osim vozila kategorije A. (2) 1. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. 18 godina za kategorije A. C1. C1E i D1E. (3) U kategoriju A ubrajaju se motocikli s bočnom prikolicom ili bez nje. D i DE. da je položilo vozački ispit za upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije. BE i potkategorije C1 i C1E. (1) 1. D i DE i potkategorije: A1. ovog zakona. D1. uz uslov da je upravljalo motornim vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu.500 kg i koja nemaju više od osam sjedišta ne računajući sjedište za vozača. CE. Član 183. odnosno potkategorije vozila. (3) Bliže odredbe o osposobljavanju vozača motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. 3. C. B1. . Pravo da upravlja motornim vozilom za pojedine kategorije. da mu odlukom nadležnog organa nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. 4. odnosno potkategorije stiče lice koje ima: 16 godina za potkategorije A1 i B1. 3. 2. kategorije D i DE i potkategorije D1 i D1E pod uslovom da je upravljao motornim vozilom kategorije C ili CE najmanje dvije godine. 4. (2) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće kategorije vozila: A. BE. B. da je navršilo godine života odre ene ovim članom zavisno od kategorije.B. Pravo da upravlja motornim vozilom ima lice koje ispunjava sljedeće uslove: da je fizički i psihički sposobno da upravlja motornim vozilom. Član 185. B. (1) Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim i priključnim vozilima koja se razvrstavaju u kategorije: A. CE. plave su boje i na njima je bijelom bojom napisano latiničko slovo L. Član 182. kategorije C i CE. (1) Motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača osposobljava u praktičnom upravljanju vozilom na putu mora da bude označeno posebnim tablicama. C. čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3. 4. čija zapremina motora prelazi 125 cm³.

(7) U kategoriju CE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju C. U potkategoriju B1 ubrajaju se tricikl i četvorocikl na motorni pogon. vozač motornog vozila kategorije C ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije C1. (16) U potkategoriju D1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju D1. a snaga ne prelazi 11 kNJ. C1. C i D. a vozač motornog vozila kategorije D ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije D1. s tim da najveća dozvoljena masa ovog skupa vozila ne prelazi 12. (10) (11) (12) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće potkategorije vozila: A1. a manje od šesnaest sjedišta.000 kg. (17) Vozači motornih vozila kategorija B. C1. U potkategoriju A1 ubraja se laki motocikl čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³. (8) U kategoriju D ubrajaju se motorna vozila za prevoz lica koja. a ukupna dozvoljena masa vučnog i priključnog vozila nije veća od 3. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. (18) Vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorija B i C i potkategorija B1. (9) U kategoriju DE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju D.500 kg. s tim da najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu do 750 kg. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. . a vozač motornog vozila kategorije B ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije B1. osim sjedišta za vozača. C. (19) Vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije CE ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorije BE.500 kg. i motorno vozilo B kategorije sa prikolicom čija je najveća dozvoljena masa veća od 750 kg. (21) Vozači motornih vozila kategorija B. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg i priključno vozilo se ne koristi za prevoz lica. C1 i D1. imaju više od osam. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg.000 kg i da najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila. a manja od 7. osim sjedišta za vozača. CE i DE i potkategorija B1.500 kg. (6) U kategoriju C ubrajaju se motorna vozila za prevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 7. a vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije C ima pravo da upravlja i motornim vozilom kategorije B i potkategorija B1 i C1. D. B1.(5) U kategoriju BE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju B. koja nije veća od mase vučnog vozila bez tereta.500 kg. C. imaju više od osam sjedišta. a najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila i da se priključno vozilo ne koristi za prevoz lica. D1. (13) U potkategoriju C1 ubrajaju se motorna vozila za prevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. BE. CE i DE vozač stiče samo ako je prethodno stekao pravo da upravlja vozilima kategorija B. (20) Pravo da upravljaju motornim vozilom kategorija BE. C1E i D1E imaju pravo da upravljaju traktorom i radnom mašinom. D i potkategorija C1 i D1 imaju pravo da upravljaju motornim vozilima tih kategorija i kad su im pridodate lake prikolice. a vozač kojem je izdata vozačka dozvola kategorije DE ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorija BE i CE i potkategorije C1E. (22) Vozač motornog vozila kategorije A ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije A1. C1E i D1E. (15) U potkategoriju D1 ubrajaju se motorna vozila koja služe za prevoz lica i koja. D1. (14) U potkategoriju C1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju C1.

(2) Lice iz stava (1) ovog člana koje upravlja vozilom mora da ima me unarodnu vozačku dozvolu ili domaću vozačku dozvolu izdatu u skladu s Bečkom konvencijom o drumskom saobraćaju. o kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorija i potkategorija u vozačku dozvolu. postupku i načinu izdavanja. (2) Vozač ima pravo da upravlja samo motornim vozilom one ili onih kategorija i potkategorija koje su upisane u vozačkoj dozvoli. na putu namijenjenom isključivo za saobraćaj motornih vozila i brzom putu brzinom većom od 90 km na čas. produženju važenja i zamjeni vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama urediće se pravilnicima koje donosi ministar u saradnji s ministrima entiteta. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. a lakim motociklom 40 km na čas. (3) Vozačka dozvola izdaje se licu i produžava s rokom važenja od 10 godina. (8) Lice iz stava (7) ovog člana. obilježe vozilo kojim upravljaju posebnim znakom. a ni organizovano da prevozi djecu. nadležnim za unutrašnje poslove. Član 189. (7) Lice koje je položilo vozački ispit i dobilo vozačku dozvolu za kategoriju vozila A1. Vozačku dozvolu izdaje nadležni organ. Član 187. ali ne na rok kraći od dvije godine. (6) Izuzetno od odredbe stava (3). s tim što taj rok ne može da bude kraći od tri godine.Član 186. osim ako je s njim u vozilu lice starije od 25 godina koje ima vozačku dozvolu i kojem u posljednjoj godini nije izricana zaštitna mjera ili mjera bezbjednosti zabrane upravljanja motornim vozilom. ministrima kantona i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. vozačka dozvola može da se izda ili njeno važenje može da se ograniči i na rokove kraće od utvr enih. (9) Lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu obavezna su da. B ili C i C1 ne smije dvije godine od dana izdavanja vozačke dozvole da upravlja vozilom na putu brzinom većom od 70 km na čas. ne smije da upravlja vozilom u saobraćaju na putu u vremenu od 23 časa do 5 časova. (1) U vozačku dozvolu upisuju se sve kategorije i potkategorije vozila kojima vozač ima pravo da upravlja. (4) Rok važenja vozačke dozvole od 10 godina računa se od dana njenog izdavanja. u trajanju od dvije godine. (1) (2) Vozačka dozvola izdaće se licu na njegov zahtjev ako ispunjava uslove iz člana 184. na osnovu nalaza i mišljenja zdravstvene ustanove. odnosno produženja njenog važenja. datim u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti lica. Član 188. na osnovu važeće strane vozačke dozvole koju je izdao nadležni organ strane države. može da upravlja motornim vozilom na teritoriji Bosne i Hercegovine za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini. (10) Bliže odredbe o posebnom znaku iz prethodnog stava propisuje ministar. niti tim vozilom smije da vuče priključno vozilo. (3) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju obrasca vozačke dozvole. ovog zakona. (1) Stranac koji privremeno boravi u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji boravi ili prebiva u inostranstvu. odnosno 120 km na čas na autoputu. mla e od 23 godine. (5) Licima koja u vrijeme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina života izdaje se vozačka dozvola čiji je rok važenja do navršenih 65 godina života. pa privremeno do e u Bosnu i Hercegovinu. A. a licima starijim od 65 godina života s rokom važenja od tri godine. .

od osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. odnosno vrstu motornih vozila izdata. odnosno na period propisan me unarodnim ugovorom. može se zamijeniti u skladu sa stavom (2) samo ako podnosilac zahtjeva priloži ispravu iz koje nepobitno može da se utvrdi kojim motornim vozilima može da upravlja. (4) Me unarodna vozačka dozvola izdata u Bosni i Hercegovini ne može da koristiti za upravljanje motornim vozilima na teritoriji Bosne i Hercegovine. bez polaganja vozačkog ispita. saobraćajnih. kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava. i to u cjelini ili za pojedine kategorije. na njihov zahtjev. (1) Vozaču kojem je izdata vozačka dozvola iz člana 186. 188. prema tome. i 186. Član 192. primjenjuju se i na upravljanje motornim vozilima na osnovu važeće me unarodne vozačke dozvole. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana. stav (1) ovog zakona o upravljanju motornim vozilima na osnovu strane vozačke dozvole. (1) Stranac kojem je odobreno stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji se iz inostranstva vrati u Bosnu i Hercegovinu da se u njoj stalno nastani. stranih trgovinskih. . ovog zakona za upravljanje onom kategorijom motornih vozila u koju se ubrajaju motorna vozila za čije su upravljanje ovlašćena stranom vozačkom dozvolom. (3) Me unarodna vozačka dozvola priznaće se samo ako su je izdali nadležni organi ili organizacije strane države i ne može se zamijeniti vozačkom dozvolom Bosne i Hercegovine. i 189. Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) može da odluči da se ne priznaje važenje tih vozačkih dozvola izdatih u toj zemlji.Ukoliko ustanovi da se program osposobljavanja vozača motornih vozila u pojedinim zemljama bitno razlikuje od uslova i programa utvr enih ovim zakonom. (2) Licima iz stava (1) ovog člana važeća strana vozačka dozvola zamijeniće se. ovog zakona. 184. (2) Me unarodne vozačke dozvole izdaju auto-moto klubovi/savezi i auto-moto društva. mogu da upravljaju motornim vozilima na osnovu važeće strane vozačke dozvole za vrijeme od šest mjeseci od dana ulaska u Bosnu i Hercegovinu. Član 190. ovog zakona ako je u zemlji u kojoj mu je izdata strana vozačka dozvola boravio duže od šest mjeseci. odnosno da joj nije istekao rok važenja. kao i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. Član 191. (2) Me unarodna vozačka dozvola izdaje se na period važenja od dvije godine. ovlašćeni za izdavanje tih dozvola za države za koje je potrebna me unarodna vozačka dozvola. (5) Strana vozačka dozvola iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju je kategoriju. pod uslovima iz čl. (4) Državljaninu Bosne i Hercegovine zamijeniće se strana vozačka dozvola vozačkom dozvolom iz člana 189. i člana 190. može da se izda i me unarodna vozačka dozvola. na njegov zahtjev. (3) Me unarodna vozačka dozvola ne može se izdati vozaču kojem je odlukom nadležnog organa izrečena mjera bezbjednosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom dok ta zabrana traje. ako je to za njih povoljnije. osim ako to nije zahtijevano reciprocitetom. ovog zakona. prilikom zamjene strane vozačke dozvole neće se zahtijevati dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 184. ili da li joj je istekao rok važenja. (1) Odredbe čl. ili od dana kada je odobreno stalno nastanjenje. vozačkom dozvolom iz člana 188. ovog zakona.

DE i potkategorija D1 i D1E prilikom svakog produženja važenja vozačke dozvole. (4) Na vanredni zdravstveni pregled upućuje organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. (3) Zahtjev za upućivanje na vanredni zdravstveni pregled može da podnese i svaki organ nadležan za kontrolu saobraćaja na putu. Pravna i fizička lica koja zapošljavaju vozače ne smiju da dozvole da njihovim motornim vozilima upravlja vozač koji nije obavio redovan i vanredan zdravstveni pregled na koji je upućen. (3) Vozači motornih vozila dužni su da obavljaju redovne zdravstvene preglede. Član 196. načinu davanja ovlašćenja auto-moto klubovima/savezima i auto-moto društvima i načinu vo enja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama urediće se pravilnikom koji donosi ministar. sudija za prekršaje. 5.prilikom svakog produženja vozačke dozvole. koji upravljaju vozilima na motorni pogon kojim se vrši javni prevoz. Redovnom zdravstvenom pregledu podliježu vozači: 1. (1) Zdravstvenim pregledima utvr uje se da li kandidat za vozača ili vozač ima potrebnu fizičku i psihičku sposobnost za upravljanje motornim vozilima. (2) LJekarsko uvjerenje iz stava (1) ovog člana važi 12 mjeseci od dana izdavanja. (1) Kandidat za vozača motornog vozila dužan je da prije početka osposobljavanja za vozača motornog vozila obavi zdravstveni pregled u ovlašćenoj zdravstvenoj instituciji i na osnovu toga dobije ljekarsko uvjerenje. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. organizacija ili organ u kojem je vozač zaposlen i obavlja poslove vozača. Zdravstveni pregledi vozača motornih vozila Član 193. motornih vozila kojima je vozačka dozvola izdata na kraći rok važenja zbog oslabljenog zdravstvenog stanja i vozači koji su navršili 65 godina života . kojima je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija D. vozači-instruktori i vozači tramvaja . dužna je da u roku od osam dana o tome obavijesti organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji ili najbližu policijsku stanicu. javno tužilaštvo. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.svake tri godine. Član 195.(5) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. sud. kao i preduzeće. postupku i načinu izdavanja. (2) Ako zdravstvena organizacija prilikom liječenja vozača opravdano posumnja da zbog zdravstvenih razloga nije više sposoban da bezbjedno upravlja vozilom. Član 194. a vanrednim zdravstvenim pregledima podvrgavaju se na zahtjev nadležnog organa. . (1) Na vanredni zdravstveni pregled upućuje se vozač motornog vozila za kojeg se osnovano posumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban da bezbjedno upravlja motornim vozilima onih kategorija za koje mu je izdata vozačka dozvola. Član 197. 2. 3. (2) Zdravstvene preglede kandidata za vozača i vozača obavljaju zdravstvene ustanove koje su za to ovlašćene u skladu sa zakonima entiteta.

mora da ima neprekidan odmor od najmanje 11 sati. kao i vremena odmora. vozač mora kod sebe da ima individualnu kontrolnu knjižicu i u nju da upisuje svoje aktivnosti i dužan je da je pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. odnosno nakon pre enih 500 km puta. s tim što pojedinačan odmor ne može da bude kraći od 15 minuta tokom vožnje od četiri sata i 30 minuta.Član 198. (6) Izuzetno od odredbe stava (5) ovog člana. (4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana. (3) Ukupno trajanje upravljanja motornim vozilima iz stava (1) ovog člana ne smije da bude duže od devet sati tokom 24 časa. u obimu koji utiče na bezbjedno upravljanje motornim vozilom. nakon čega mora da koristi odmor u trajanju od 45 minuta. pravilnikom propisuje ministar. Vozača koji upravlja autobusom. u saradnji s organima nadležnim za zdravstvo i unutrašnje poslove. (2) Odmor iz stava (1) ovog člana može da bude podijeljen na dva ili tri dijela. kad u toku 24 časa prelazi više od 500 km. mora da zamijeni drugi vozač. 6. (1) Vozač koji upravlja vozilom iz člana 199.500 kg ne smije neprekidno da upravlja vozilom duže od četiri i po sata. svaki vozač mora da ima neprekidan odmor od najmanje osam sati tokom svakih 30 sati putovanja. (2) Ako se u upravljanju vozilom iz člana 199. Član 202. prije početka svog radnog dana. u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo. (1) Odredbe ovog zakona o trajanju upravljanja motornim vozilom i odmorima vozača primjenjuju se i na vozače motornih vozila registrovanih u inostranstvu kad tim vozilima upravljaju na teritoriji Bosne i Hercegovine.VOZILA . odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada na vozilima. individualnu kontrolnu knjižicu ne mora da ima vozač ako je u vozilo ugra en ure aj koji obezbje uje upisivanje vremena vožnje članova posade. (3) Neprekidan odmor vozač mora da koristi van vozila. stav (1) ovog zakona. IX . Član 201. Bliže odredbe o zdravstvenim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozači motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. Član 200. (5) Kad upravlja motornim vozilom. tako da ukupno vrijeme vožnje i odmora iznosi pet sati i 15 minuta. Trajanje upravljanja motornim vozilom Član 199. kao i obrascu individualne kontrolne knjižice i uputstvu za njeno popunjavanje. vozač može da koristi odmor na takvom ležaju. stav (1) ovog zakona smjenjuju dva vozača i ako se u vozilu nalazi ugra en ležaj koji omogućava jednom od njih da se odmara u ležećem položaju. ako me unarodnim ugovorom nije drugačije odre eno. ako se u vozilu nalazi ugra en ležaj koji omogućava vozaču odmaranje u ležećem položaju. najkasnije nakon devet sati upravljanja. (2) Bliže odredbe o ukupnom trajanju upravljanja vozilom. pod uslovom da se za to vrijeme vozilo ne kreće. vremena provedenog u vožnji. brzine vozila i pre enog rastojanja. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 20 tona. ovog zakona. u skladu s odredbom člana 199. (1) Vozač koji upravlja autobusom ili teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.

provjerom vjerodostojnosti izvršene homologacije i na osnovu pozitivnih rezultata. (2) Postupak utvr ivanja i provjeravanja uskla enosti konstrukcionih i bezbjednosnih karakteristika iz stava (1) ovog člana u odnosu na važeće propise i standarde u Bosni i Hercegovini. a na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se uvjerenje (certifikat). (2) Ocjenjivanje uskla enosti vozila iz stava (1) ovog člana obavljaju ovlašćene organizacije za certifikovanje vozila koje odredi ministar. (3) Bliže odredbe o dimenzijama. a u pogledu dimenzija. (1) Motorna i priključna vozila koja se pojedinačno proizvode. ure ajima i opremi koju moraju da imaju vozila i osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju ure aji i oprema u saobraćaju na putevima pravilnikom propisuje ministar.1. u saradnji s organom nadležnim za poslove energetike i industrije. najveće dozvoljene mase i osovinskog opterećenja. Motorna i priključna vozila registrovana u inostranstvu mogu da učestvuju u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine ako imaju ispravne ure aje i opremu propisanu važećom me unarodnom konvencijom o saobraćaju na putevima. (1) Vozila u saobraćaju na putu moraju da ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija. ukupne mase i osovinskog opterećenja mogu da učestvuju u saobraćaju na javnom putu ako ispunjavaju posebne uslove koji omogućavaju bezbjedan i nesmetan saobraćaj. kao i zahtjeve evropskih propisa i standarda. (3) Bliže uslove o homologaciji vozila. kao i njihovi dijelovi. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. ure aji i oprema. 2. odnosno homologacija motornih vozila. sprovodi se kod: 1) novokonstruisanih i nehomologovanih vozila sprovo enjem odgovarajućih ispitivanja u ovlašćenim organizacijama prema procedurama propisa i standarda u Bosni i Hercegovini i evropskih propisa i standarda i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se certifikat o uskla enosti. ako ispunjavaju uslove propisane za motorna i priključna vozila registrovana u Bosni i Hercegovini. Član 206. Član 204. stav (2) ovog zakona. prepravljaju ili popravljaju u većem obimu ili su im oštećeni sklopovi i ure aji bitni za bezbjedno učestvovanje u saobraćaju na putevima. izdaje se homologacioni list. utvr ene u odobrenju koje je izdalo nadležno ministarstvo. kao i da imaju ispravne propisane ure aje i opremu. moraju da odgovaraju propisima u Bosni i Hercegovini i evropskim standardima i propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. Opšte odredbe Član 203. o čemu se vodi evidencija. u skladu s odgovarajućim zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka. ukupne mase i osovinskog opterećenja. zaštite čovjekove okoline. prije puštanja u saobraćaj moraju da budu podvrgnuta ocjenjivanju uskla enosti konstrukcionih i bezbjednosnih karakteristika s odgovarajućim važećim propisima u Bosni i Hercegovini. 2) uvoza vozila homologovanih u inostranstvu. (2) Vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija. . u skladu sa članom 6. (1) Motorna i priključna vozila koja učestvuju u saobraćaju na putu moraju da budu registrovana. Registrovanje motornih i priključnih vozila Član 207. prema svojim konstrukcionim i bezbjednosnim karakteristikama. dijelova ure aja i opreme. (1) Motorna i priključna vozila koja se prvi put registruju na teritoriji Bosne i Hercegovine. odre ivanju organizacija koje mogu obavljati administrativne i tehničke poslove u oblasti homologacije pravilnikom propisuje ministar. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. Član 205.

. 5) 6) 7) (2) registarske tablice za vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine i registrovaće se u inostranstvu. ako ne produži registraciju vozila u roku od 30 dana od dana isticanja važenja potvrde o registraciji.(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. Član 208. pod uslovom da su označena probnim tablicama. registarske tablice za priključna vozila. (4) Vlasnik vozila. privremena potvrda o registraciji. ne moraju da budu registrovana motorna i priključna vozila koja su prepravljena ili popravljena i kojima se obavlja probna vožnja radi ispitivanja i prikazivanja njihovih karakteristika ili koja se kreću od mjesta proizvodnje do skladišta. (1) 1) 2) 3) Za vozila koja se registruju u Bosni i Hercegovini izdaje se jedna od sljedećih registarskih tablica: registarske tablice za motorna vozila. dužan je da vrati registarske tablice nadležnom organu u roku od osam dana. (3) Vozilo registrovano u Bosni i Hercegovini ne može da napusti teritoriju Bosne i Hercegovine ako ne nosi istaknutu me unarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. 4) registarske tablice za motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja. (2) Registarske tablice na vozilu moraju da budu postavljene tako da su dobro vidljive i čitljive. u saobraćaju na putu moraju da imaju po dvije registarske tablice. (1) Registrovati se mogu motorna i priključna vozila za koja se na tehničkom pregledu utvrdi da su ispravna. a kod lakog motocikla. registarske tablice za motocikle. Član 211. a druga na zadnjoj strani. (1) Motorna vozila. potvrda o vlasništvu vozila i stiker naljepnica. uništeno ili otpisano i ako je vlasnik promijenio stalno prebivalište. Član 210. (3) Potvrda o registraciji izdaje se s rokom važenja od jedne godine. motocikli i priključna vozila po jednu registarsku tablicu. u roku od 15 dana. potvrda o registraciji. Oznake na registarskim tablicama sastoje se od odre enih slova i brojeva. kao i motorna i priključna vozila koja se kreću od mjesta u kojem su preuzeta neregistrovana do mjesta u kojem će da budu registrovana. od kojih je jedna na prednjoj. (3) Za vozila iz stava (2) ovog člana izdaje se potvrda o korišćenju probnih tablica. (2) Za registrovano vozilo izdaju se: registarske tablice. (5) Vlasnik vozila dužan je da odjavi vozilo ako je prodato. (4) Zabranjeno je isticanje me unarodne oznake druge države na vozilima registrovanim u Bosni i Hercegovini. U istom roku vlasnik vozila dužan je da prijavi promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u potvrdi o registraciji i potvrdi o vlasništvu vozila. tablice za privremeno registrovana vozila i probne tablice. odnosno sjedište. Član 209.na zadnjoj strani. a laki motocikli. osim motocikala. motocikla i priključnih vozila .

obliku. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti. kao i motorna i priključna vozila državljana Bosne i Hercegovine koji se vrate iz inostranstva. Član 214. Motorna i priključna vozila registrovana u stranoj zemlji mogu da učestvuju u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine samo ako imaju važeću potvrdu o registraciji vozila i registarske tablice koje je izdao nadležni organ zemlje u kojoj je vozilo registrovano. pružanja azila ili priznavanja statusa izbjeglog lica izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest mjeseci ili za stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini. motorna i priključna vozila koja se koriste na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o zakupu zaključenog izme u domaćeg i stranog prevoznika. (1) Za privremeno registrovano vozilo izdaju se: potvrda o registraciji. vozač mora da ima kod sebe važeću potvrdu o registraciji izdatu za to vozilo. potvrde o vlasništvu vozila. (3) Bliže odredbe o postupku i načinu registracije vozila. specijalizacije. naučnih istraživanja. (2) Vozilo koje u Bosnu i Hercegovinu u e sa stranim registarskim tablicama na kojima oznake i broj nisu u skladu s odredbama me unarodnih ugovora koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina mora se privremeno registrovati. izgledu i sadržaju privremene potvrde o registraciji. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti privremeno borave u inostranstvu. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama. ili državljani Bosne i Hercegovine koji radi školovanja. potvrda o vlasništvu vozila. stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika.(1) Kad upravlja motornim i priključnim vozilom. odnosno do u u Bosnu i Hercegovinu da u njoj stalno ostanu. boji. (2) Kad upravlja privremeno registrovanim vozilom. (1) Motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja. Član 213. sadržaju. (1) Privremeno mogu da se registruju motorna i priključna vozila uvezena iz inostranstva ili nabavljena u Bosni i Hercegovini čiji su vlasnici stranci koji u Bosni i Hercegovini privremeno borave na osnovu važeće putne isprave. vozač mora da ima kod sebe važeću potvrdu i dužan je da je pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. Član 212. kao i me unarodnu oznaku zemlje registracije. stiker naljepnica i odgovarajuće registarske tablice. kao i polisu obaveznog osiguranja. (3) Privremena registracija vozila važi najduže jednu godinu i može se. (2) Učestvovanje vozila me unarodnih oružanih snaga stacioniranih u Bosni i Hercegovini u saobraćaju na putevima u Bosni i Hercegovini regulisaće se posebnim me unarodnim ugovorom. Član 216. produžiti najduže za još jednu godinu. . Član 215. vozač kod sebe mora da ima važeću potvrdu o registraciji vozila i dužan je da je pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. naučnog istraživanja. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. mogu da učestvuju u saobraćaju u Bosni i Hercegovini samo ako su registrovana u Bosni i Hercegovini. vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica pravilnikom propisuje ministar. kao i motorna i priključna vozila koja se koriste na sajmovima i sportskim takmičenjima. potvrde o registraciji. odnosno stranaca. iz opravdanih razloga. kulturnih i drugih predstavništava. stiker naljepnice i registarskih tablica. (2) Kad upravlja vozilom koje je označeno probnim tablicama. saobraćajnih. a motorna i priključna vozila registrovana u stranoj zemlji i me unarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja važi na području Bosne i Hercegovine i dužan je da je pokaže na zahtjev policajca ili drugog ovlašćenog lica. stalnih službenika stranih dopisništava i motorna i priključna vozila stranaca kojima je radi školovanja. specijalizacije. stranih trgovinskih.

(1) Ovlašćeno lice može vozača ili vozača-instruktora da podvrgne kontroli pomoću odgovarajućih sredstava i aparata. nadležna za saobraćaj. (1) Novoproizvedena motorna i priključna vozila vlasnici su dužni da odvezu na redovan tehnički pregled u toku mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije. (2) Odredbe stava (1) ovog člana odnose se na vlasnike vozila koji imaju prebivalište ili sjedište. a raseljena lica boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine. pravilnikom propisuje ministar. uslovima koje moraju da zadovolje ovlašćene organizacije za obavljanje tehničkih pregleda. nadzor nad radom stanica tehničkog pregleda motornih i priključnih vozila izdaju i sprovode entitetska i kantonalna ministarstva i ministarstvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. čije je prisustvo u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima. Tehnički pregledi motornih i priključnih vozila Član 217. a za odre ena motorna i priključna vozila svakih šest mjeseci. (2) Vozač ili vozač-instruktor iz stava (1) ovog člana dužan je da pristupi ispitivanju. (4) O izvršenom tehničkom pregledu motornih i priključnih vozila vodi se evidencija. (3) Analiza krvi ili urina obavlja se kod vozača ili vozača-instruktora koji poriče da je pod dejstvom alkohola. evidencijama koje se vode i obrascima koji se izdaju. Član 219. (1) (2) Radi provjeravanja tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila. Član 218. Tehnički pregled vozila može da bude redovni i vanredni. (1) Redovni tehnički pregled vozila obavlja se jedanput godišnje. (2) Odobrenje za rad. 3. te da li ono ispunjava i druge propisane uslove za učestvovanje u saobraćaju. kao i da je pod dejstvom opojnih droga ili . X . odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. (2) (3) Vozila stara dvije i više godina vlasnici su dužni da odvezu na tehnički pregled svakih 12 mjeseci. osim ako ovim zakonom nije drugačije ure eno.POSEBNE MJERE BEZBJEDNOSTI Član 220. te izdavanje registarskih tablica obavljaju organi nadležni za unutrašnje poslove. obavljaju se tehnički pregledi tih vozila. (3) Na tehničkom pregledu utvr uje se da li motorno ili priključno vozilo ima propisane ure aje i opremu i da li je u ispravnom stanju. odnosno da li je pod dejstvom opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. (3) Nadležni organi iz stava (2) ovog člana dio poslova iz svoje nadležnosti mogu da prenesu na odgovarajuće stručne institucije. Rok važenja redovnog tehničkog pregleda označava se posebnim znakom-naljepnicom.(1) Registraciju motornih i priključnih vozila. ili da ga uputi na stručni ljekarski pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znakove poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. (4) Bliže odredbe o sadržaju i načinu obavljanja tehničkih pregleda.

(4) Ako je ispitivanjem sprovedenim prema odredbama ovog člana utvr eno da je vozač ili vozač-instruktor pod dejstvom alkohola. odnosno koji u toku 24 časa upravlja vozilom duže od devet sati. Član 224. koji će na osnovu toga vozaču ili vozaču-instruktoru oduzeti vozačku dozvolu za vrijeme trajanja te nesposobnosti. ovog zakona koji u toku 24 časa vozilom pre e više od 500 km puta. (2) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ima pravo da upravlja motornim vozilom više kategorija. ili da upravlja vozilom u vrijeme dok je na snazi mjera nadležnog organa kojom je vozaču zabranjeno upravljanje motornim vozilom. (5) Ovlašćeno lice postupiće na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču iz člana 199. (1) i (3) ovog člana i prema vozaču-instruktoru kojeg zatekne da osposobljava kandidata za vozača pod dejstvom alkohola. stav (2) ovog zakona za kojeg utvrdi da u organizmu ima alkohola ili da pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. dužna je da o svom nalazu i mišljenju odmah obavijesti organ nadležan za izdavanje vozačke dozvole. stav (3) ovog zakona.lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje ukoliko bi to izazvalo štetne posljedice po njegovo zdravlje. (2) Ovlašćeno lice postupiće na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču iz člana 174. u skladu sa članom 174. odnosno koji upravlja vozilom neprekidno duže od devet sati. tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem vozilom (video-nadzor). (3) Ovlašćeno lice isključiće iz saobraćaja i vozača kojeg zatekne da upravlja motornim vozilom a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije. (4) Ovlašćeno lice postupiće na način iz st. (3) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ne obavi vanredni zdravstveni pregled na koji je upućen. (2) Fotografija i video-zapis s podacima o utvr enoj brzini. a to pravo za pojedine kategorije bude mu ograničeno iz razloga predvi enih u stavu (1) ovog člana. u skladu sa članom 174. biće oduzeta vozačka dozvola dok se ne podvrgne tom pregledu. odnosno vozač-instruktor. Član 223. kao i prema vozaču iz člana 201. (1) Brzina kretanja vozila utvr uje se pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila. ovog zakona koji neprekidno upravlja vozilom duže od četiri sata i 30 minuta. ili u vrijeme kad je na snazi mjera nadležnog organa kojom je vozačuinstruktoru zabranjeno upravljanje motornim vozilom. bolest. troškove ispitivanja snosi vozač. ili koji pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. Ako je vozaču ili vozaču-instruktoru izrečena mjera bezbjednosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. Član 222. opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru koji nema zapis ili brzinomjer služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. organ koji vozača vodi u evidenciji oduzeće mu dozvolu i držaće je kod sebe dok zabrana traje. Član 221. . kao i prema vozaču za kojeg utvrdi da je pod dejstvom alkohola. (1) Ako zdravstvena organizacija prilikom pregleda vozača ili vozača-instruktora utvrdi da je postao fizički ili psihički nesposoban za upravljanje motornim vozilima. dejstvo opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje) da nije sposoban bezbjedno da upravlja vozilom. (1) Ovlašćeno lice na licu mjesta privremeno će oduzeti vozačku dozvolu i isključiti iz saobraćaja vozača kojeg zatekne da upravlja vozilom ili da pokušava da upravlja vozilom ako je očigledno da je vozač u takvom psiho-fizičkom stanju (umor. kao i kad ga zatekne da osposobljava kandidata za vozača a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije. stav (3) ovog zakona. izdaće se nova vozačka dozvola u koju će se upisati one kategorije motornih vozila kojima ima pravo da upravlja.

Član 225. (1) i (2). dan i sat njenog oduzimanja i način njenog vraćanja. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. (4). (4).(6) Ovlašćeno lice postupiće na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču ili vozaču-instruktoru iz člana 219. (9) Vozačka dozvola oduzeta na osnovu stava (8) ovog člana biće vraćena vozaču po isteku roka iz stava (8) ovog člana uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa. st. (2). broj oduzete vozačke dozvole. (9) Ovlašćeno lice koje je oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama st. (7) Nadležni organ čije je ovlašćeno lice oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama st. (7) @alba na rješenje o privremenom oduzimanju vozačke dozvole ne odga a izvršenje rješenja. (1). odre uju se i kazneni bodovi. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa. (2). člana 237. dok se ne odazove na predavanja. odnosno provjere u visini koju odredi nadležni organ. stav (2) ovog zakona. (6) Vozaču koji se ne odazove na predavanja iz stava (5) ovog člana rješenjem će se privremeno oduzeti vozačka dozvola. osim kazni propisanih kaznenim odredbama ovog zakona. kazna se izriče za prekršaj koji nosi veći broj kaznenih bodova. (13) Vozačka dozvola oduzeta na osnovu stava (10) ovog člana biće vraćena vozaču po isteku roka iz stava (10) ovog člana. (5) Vozača kojem je u roku od jedne godine zbog učinjenih prekršaja iz ovog zakona odre eno najmanje deset kaznenih bodova nadležni organ kod kojeg se vodi u evidenciji pozvaće na predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa. (1) Vozač koji je pozvan na predavanja i koji pristupi provjeri poznavanja saobraćajnih propisa snosi troškove predavanja. stav (2). nadležni organ dostaviće vozačku dozvolu organu u čijoj se evidenciji ta dozvola vodi. Kazneni bodovi evidentiraju se u evidenciji vozača. U slučaju sticanja kaznenih bodova. stav (2) ovog zakona koji odbije da se podvrgne ispitivanju. na osnovu pravosnažne sudske odluke. Član 226. člana 238. a najkasnije u roku od 24 časa od dana oduzimanja. (1) Vozaču motornog vozila koji je pravosnažnom sudskom odlukom kažnjen za prekršaje kažnjive prema odredbama člana 235. (5) i (6) ovog člana dužan je da vrati dozvolu vozaču čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. @alba na rješenje ne odga a izvršenje rješenja. ako su prestali razlozi zbog kojih je dozvola oduzeta. a vozačka dozvola se ne vodi u evidenciji organa čije je ovlašćeno lice tu dozvolu oduzelo. . (10) Vozaču kojem u roku od dvije godine zbog učinjenih prekršaja iz ovog zakona ponovo bude odre eno petnaest kaznenih bodova biće oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 60 dana. člana 236. (1). (5) i (6) ovog člana dužno je da o tome izda vozaču potvrdu koja sadrži: ime i prezime vozača. (11) (12) Rješenje o oduzimanju vozačke dozvole donosi organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. (8) Ako vozač ne preuzme vozačku dozvolu u roku od tri dana od dana oduzimanja. (2) (3) (4) Broj kaznenih bodova je jedan i dva. zavisno od težine učinjenog prekršaja. stav (2) ili člana 239. (8) Vozaču kojem je u roku od jedne godine zbog učinjenih prekršaja iz ovog zakona odre eno najmanje petnaest kaznenih bodova biće oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 30 dana i biće upućen na provjeru poznavanja saobraćajnih propisa.

ovog zakona. odnosno kretanje pješaka. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. ili na kojem je teret nepravilno natovaren. kao i vozač kojem je vozačka dozvola zadržana na osnovu člana 225. bez dozvole. vozač kojem je vozačka dozvola privremeno oduzeta na licu mjesta na osnovu člana 223. . ovog zakona. (2) Ovlašćeno lice koje je isključilo vozilo iz saobraćaja vozaču će na licu mjesta privremeno oduzeti potvrdu o vlasništvu vozila. st. odnosno masu ili osovinsko opterećenje. ili koje nema propisane registarske tablice. a najkasnije u roku od 24 časa po prestanku postojanja tih razloga. odnosno za vrijeme za koje mu je vozačka dozvola oduzeta ili zadržana. (2) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava bezbjednost saobraćaja. odnosno da vozilom nastavi kretanje na putu na kojem je kretanje te vrste vozila dozvoljeno. stav (2) ovog zakona. (1) Ovlašćeno službeno lice narediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je vozilo zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz člana 74. Član 230.(2) Vozač motornog vozila koji na provjeri ne pokaže potrebno znanje može se. Vozač kojem je odlukom nadležnog organa zabranjeno upravljanje motornim vozilom na osnovu člana 221. Član 228. a registarske tablice dostaviti nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji u roku od tri dana. odnosno masa prekoračuju najveće dozvoljene dimenzije. (3) Nadležni organ čije je ovlašćeno lice privremeno oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila. (1) Ovlašćeno lice isključiće iz saobraćaja vozilo koje nije registrovano. (2) Ako vozač ne postupi po nare enju iz stava (1) ovog člana. ili koje se kreće putem na kojem je kretanje te vrste vozila zabranjeno. (3) Vozač odnosno vlasnik vozila isključenog iz saobraćaja odgovoran je za čuvanje vozila od kra e ili drugih nezakonitih radnji prema vozilu. podvrći ponovo provjeri poslije isteka 15 dana od dana prethodne provjere. ili ometa normalan tok saobraćaja. (3) Ako vozač motornog vozila i poslije dvije provjere ne pokaže dovoljno znanje. (4) Kazneni bodovi za pojedinačan prekršaj brišu se iz evidencije nakon isteka 12 mjeseci od dana kada su odre eni. na svoj zahtjev. ovog zakona. ne može da pristupi daljnjoj provjeri dok ne istekne dva mjeseca od dana posljednje provjere. prema odredbama ovog člana i člana 228. prevozi teret čije dimenzije. dužan je da vozaču vrati potvrdu o vlasništvu vozila čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. a za prekršaj iz stava (1) ovog člana oduzeće i registarske tablice. kao i ako je vozilo parkirano na mjestu rezervisanom za vozila invalida. (1) i (3) ovog zakona ne smije u saobraćaju na putu da upravlja motornim vozilom za vrijeme trajanja zabrane. odnosno da upotrijebi zimsku opremu. ovlašćeno lice isključiće vozilo iz saobraćaja i oduzeće knjižicu vozila. ili da vozilo odveze do odre enog mjesta gdje može da otkloni neispravnost. Član 229. Član 227. st. vozač kojem je vozačka dozvola oduzeta na osnovu člana 222. stav (1) ovog zakona. (4) Premještanje vozila na drugo mjesto ure uje se propisima entiteta. (8) i (10) ovog zakona. odnosno nedovoljno obezbije en. a za vozače kojima su izrečene mjere iz člana 225. (3) Troškove premještanja vozila u svim slučajevima snosi vozač ili vlasnik vozila. ili se kreće bez zimske opreme na dijelu puta i u vrijeme kad je zimska oprema obavezna narediće vozaču da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost. (1) Ako ovlašćeno lice zatekne vozilo koje zbog tehničke neispravnosti ugrožava ili smeta drugim učesnicima u saobraćaju. ako je vozilo parkirano u pješačkoj zoni. ili kojim se.

00 KM kazniće se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice. ili se ustanovi druga neispravnost za koju je propisano isključivanje iz saobraćaja. (5) Ako vozač ne preuzme oduzetu potvrdu o vlasništvu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. put i mjesto oduzimanja.000. ime i prezime vozača i njegovu adresu. objekata.000. vozilo koje izduvnim gasovima ili na drugi način prekomjerno zaga uje vazduh. ime i prezime vlasnika i njegovu adresu. . (3) Ukoliko vozač. vrstu i registarski broj vozila. stav (4) ovog zakona. način i vrijeme vraćanja potvrde o vlasništvu vozila i pečat i potpis ovlašćenog lica. zamijeni drugi vozač najkasnije nakon devet sati upravljanja vozilom. potvrda o vlasništvu vozila biće dostavljena nadležnom organu u čijoj se evidenciji vozilo vodi.00 KM do 5. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 20 tona.000. (2) Ukoliko se u slučaju iz stava (1) ovog člana na vanrednom tehničkom pregledu potvrde neispravnosti zbog kojih je vozilo upućeno na vanredni tehnički pregled. vozilo koje je u saobraćajnoj nesreći toliko oštećeno da se opravdano može zaključiti da su na njemu oštećeni sklopovi i ure aji koji su bitni za bezbjednost saobraćaja.KAZNENE ODREDBE Član 232. a knjižica vozila se ne vodi u evidenciji organa čije je ovlašćeno lice knjižicu oduzelo. stav (1)).(4) Ovlašćeno lice koje je privremeno oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila ili registarske tablice dužno je da o tome izda vozaču potvrdu koja sadrži naziv i sjedište organa čije je ovlašćeno lice oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila i registarske tablice. potvrda o vlasništvu vozila biće dostavljena nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. kao i vozilo koje proizvodi prekomjernu buku. razlog oduzimanja. (1) Na vanredni tehnički pregled uputiće se motorno ili priključno vozilo koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti ure aja za upravljanje ili ure aja za zaustavljanje. 6) ne obezbijedi da vozača koji upravlja autobusom. odnosno vlasnik vozila iz stava (2) ovog člana ne preuzme privremeno oduzetu i zadržanu knjižicu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. nadležni organ koji je uputio vozilo na vanredni tehnički pregled privremeno će oduzeti i zadržati knjižicu vozila dok se navedene neispravnosti ne otklone i dok se to ne potvrdi na novom tehničkom pregledu. naziv organa koji je izdao potvrdu o vlasništvu vozila. odnosno nakon pre enih 500 km puta (član 201). a novčanom kaznom u iznosu od 1. 5) ne obezbijedi vozaču koji upravlja autobusom. 3) 4) ne uspostavi Centralni registar ili redovno ne dostavlja odgovarajuće podatke Centralnom registru (član 10). održava. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. saobraćajne signalizacije i opreme na putevima (član 4).500 kg neprekidan jedanaestočasovni odmor prije početka njegovog radnog dana (član 200. kad u toku 24 časa prelazi više od 500 km. XI .00 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost ako: 1) ne održava javne puteve za bezbjedan i nesmetan saobraćaj ili ne organizuje i trajno kontroliše stanje i održavanje javnih puteva. ure aje ili rezervne dijelove za vozila protivno odredbama člana 6. vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure aj za spajanje vučnog i priključnog vozila. saobraćajnih znakova i vještine upravljanja motornim vozilom. izvršenju mjera bezbjednosti i zaštitnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom pravilnikom propisuje ministar. (4) Bliže odredbe o sadržaju programa i načinu održavanja predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa i programu i načinu provjere poznavanja saobraćajnih propisa. datum. 2) proizvodi. o čemu izdaje potvrdu u skladu sa članom 230. vrijeme. postavlja posebne objekte na putu protivno odredbama člana 47.00 KM do 10. Član 231. popravlja ili prepravlja vozila ili pušta u saobraćaj vozila. vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure aj za pogon na tečni gas.000. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.

13) na putu na kojem su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojem se izvode radovi ne postupi prema odredbama člana 151. ili preko najveće dozvoljene mase. ili da se takvo vozilo upotrebljava u saobraćaju na putu protivno odredbama člana 126. 6) u pogledu obilježavanja javnih puteva saobraćajnim znakovima ne postupi prema odredbama člana 130. (2) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 500. prepravlja ili popravlja u većem obimu vozila na motorni pogon i priključna vozila protivno odredbama člana 206.00 KM do 8. Član 233. ili zasljepljuju učesnike u saobraćaju. 8) pojedinačno proizvodi. (1) i (2). 14) ne obavijesti najbližu policijsku stanicu o prijemu lica povrije enog u saobraćajnoj nesreći ili o smrti lica povrije enog u saobraćajnoj nesreći (član 157). ili ako ne ukloni. ne izgra uje. rezervne dijelove. svjetla. 2) naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom na motorni pogon vuče priključno vozilo protivno odredbama člana 81.000. 3) naredi ili dozvoli vuču natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila. (1) Novčanom kaznom od 1. ne dopuni ili ne zamijeni saobraćajne znakove koji ne odgovaraju izmijenjenim uslovima saobraćaja na putu ili zahtjevima bezbjednosti saobraćaja (član 131). 9) na javnom putu van naselja sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera na kojem postoje samo dvije saobraćajne trake ne odvoji te trake odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu. a na magistralnom putu ne obilježi ih i ivičnim linijama (član 143. ili koji svojim oblikom. 10) ne postavi odgovarajuće saobraćajne znakove ispred prelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou (član 145). stav (5). stav (1)).00 KM do 1.000. bojom. ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju osobine puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila. 7) ne postavi ili ne održava saobraćajne znakove na putu tako da budu lako uočljivi danju i noću.00 KM kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako: 1) ne projektuje. ne oprema i ne održava puteve tako da odgovaraju svojoj namjeni i bezbjednosti saobraćaja (član 11.7) pušta u saobraćaj motorna i priključna vozila. znakove.00 KM odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. 8) na javnom putu postavi table. st. stubove ili druge slične predmete kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraćajnih znakova. 4) naredi ili dozvoli da se na njegovo vozilo ugrade ure aji za davanje posebnih znakova. (1) i (2). protivno odredbama člana 87. 5) naredi ili dozvoli da se njegovo vozilo u saobraćaju na putu optereti preko dozvoljene nosivosti. ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za bezbjednost saobraćaja (član 133). izgledom ili mjestom postavljanja podražavaju ili liče na neki saobraćajni znak. 12) ne postavi ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih signala na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou u slučajevima iz člana 150. opremu i ure aje za vozila proizvedene u inostranstvu protivno odredbama člana 205. ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. odnosno traktora s prikolicom. st. .000. 11) postupi protivno odredbama člana 149. ili ako se njegovim vozilom prevozi teret koji nije raspore en ili pričvršćen na način odre en u članu 127. stav (2)).

naredi ili dozvoli da vozač upravlja motornim vozilom u saobraćaju protivno odredbi člana 227.00 KM i odgovorno lice u državnom organu. na vozilu koristi registarske tablice koje nisu izdate za to vozilo (član 209. stav (1)). . odnosno vozač-instruktor koji u organizmu ima alkohola ili pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola počne da upravlja vozilom.00 KM do 1. stav (1)). a nije obavljen taj pregled (član 231).: 18) vozač autobusa ili teretnog motornog vozila ili skupa vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. 17) naredi ili dozvoli da vozač. bolesti. odnosno da osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom protivno odredbama člana 174. stav (3)). (3) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 100.000. 16) naredi ili dozvoli da vozilom upravlja vozač za kojeg se može zaključiti da zbog umora.00 KM do 300. 3) ne preduzima praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na putu. ure aje za spajanje vučnog i priključnog vozila.00 KM do 5. ne postupi u skladu sa članom 23.00 KM i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost vlastitim radom i sredstvima u vidu zanatske djelatnosti. (4) Za prekršaje iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 500. tahograf i pneumatike (član 203.500. stav (5)). (2) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 100. 4) 5) ne postupi prema odredbama člana 22. 6) ostavi na putu oštećena vozila.). gdje je put uzrok saobraćajnih nesreća (član 21. 7) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje vozilo za prevoz djece koje nije obilježeno posebnim znakom (član 30. ure aje za zaustavljanje. stav (1)). ili nema pravo da upravlja vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (član 172. 23) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje motorno ili priključno vozilo koje je upućeno na vanredni tehnički pregled. (1) 1) 2) Novčanom kaznom od 400.00 KM do 300.00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu.500 kg upravlja vozilom neprekidno duže od četiri sata i trideset minuta (član 199.00 KM kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako: postupi protivno odredbi člana 7..15) naredi ili dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo da upravlja motornim vozilom. teškog psihičkog stanja ili upotrebe opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje nije u stanju da bezbjedno upravlja vozilom (član 173. 19) u saobraćaju na putu koristi vozilo koje ne ispunjava propisane uslove u pogledu dimenzija. ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje. predmete ili materije koje mogu da ometaju ili ugroze bezbjednost saobraćaja ili zaga uju okolinu (član 26. Član 234. stav (1)). 20) 21) 22) postupi protivno odredbama člana 206. stav (1)). ne postupi prema odredbama člana 20. ukupne mase ili osovinskog opterećenja.

195.8) na svoja motorna ili priključna vozila ne stavi propisanu oznaku o najvećoj dozvoljenoj brzini kretanja za ta vozila (član 46. 9) 10) naredi ili dozvoli vuču neispravnog vozila na motorni pogon protivno odredbama člana 85. 13) na autoputu.196. .00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. regionalnom i lokalnom putu znakove opasnosti i znakove izričitih naredbi ne presvuče reflektujućim materijama. naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom prevozi teret protivno odredbama člana 129. ili ih ne osvijetli sopstvenim izvorom svjetlosti (član 135). ili dozvoli. 11) ne obezbijedi da teret na vozilu noću. st. 12) ako ukloni ili ošteti saobraćajni znak ili izmijeni značenje saobraćajnog znaka (član 132. odnosno upravlja vozilom a nije obavilo kontrolni zdravstveni pregled (čl. 25) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje njegovo motorno ili priključno vozilo poslije isteka važenja saobraćajne dozvole ili potvrde o korišćenju probnih tablica (član 211). osim ure aja za: upravljanje. 16) upravlja vozilom.00 KM do 300. stav (3). st. bude označen na način utvr en u članu 129. magistralnom. 15) prilikom izvo enja radova na putu postavi branike koji nisu obojeni. kao i vrhove pješačkih ostrva.00 KM do 1. tahograf i pneumatike (član 203). (2) i (3)). 17) motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača osposobljava za praktično upravljanje vozilom ne obilježi posebnim tablicama (član 183. stav (3)). 26) obavlja tehnički pregled suprotno odredbama člana 217. stav (1)). stav (2). 20) dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nije obavilo kontrolni zdravstveni pregled. 18) izda me unarodnu vozačku dozvolu protivno odredbi člana 192. ostrva za usmjeravanje saobraćaja i druge objekte na kolovozu koji noću nisu dovoljno osvijetljeni ne obilježi na način propisan u članu 141. stav (3)). ili nema pravo da upravlja vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (član 172. odnosno osvijetljeni na način propisan u članu 151. (2) Za prekršaje iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 500. 19) dozvoli da se kandidat za vozača motornog vozila obučava iz praktičnog dijela obuke bez zdravstvenog pregleda (član 193. stav (3).00 KM i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost. 24) naredi ili dozvoli da njegova motorna ili priključna vozila učestvuju u saobraćaju na putu bez probnih tablica. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. spajanje vučnog ili priključnog vozila. (2) i (3). ili poslije isteka važenja probnih tablica (član 207. i 197). (3) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 100. stav (2)). zaustavljanje. putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila.000.). stav (1)). 21) naredi ili dozvoli da njegovim motornim i priključnim vozilom u saobraćaju upravlja vozač protivno odredbama člana 200. 14) ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel. 23) naredi ili dozvoli da njegova neregistrovana motorna ili priključna vozila učestvuju u saobraćaju na putu (član 207. ili naredi da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo da upravlja motornim vozilom. 22) naredi ili dozvoli da se u saobraćaju na putu koristi vozilo koje nema propisanu opremu ili ispravne propisane ure aje.

(1) Novčanom kaznom od 100. stav (1) tačka 1)). 7) vozač koji s lijeve strane pretiče vozilo koje je na kolovozu zauzelo takav položaj i čiji vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo (član 58. 15) vozač koji obavlja preticanje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena saobraćaju iz suprotnog smjera ispred vrha prevoja puta ili u krivini gdje je preglednost nedovoljna (član 63). 5) i 6)). 5) vozač koji na mjestu na kojem je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ne zaustavi vozilo na znak crvenog svjetla (član 51. stav (3). (1) i (2)). 2) vozač koji na putu postupa protivno odredbama člana 40. 9) 10) vozač koji povećava brzinu kretanja svog vozila dok ga drugo vozilo pretiče (član 60. 11) vozač koji počne preticanje ili obilaženje kad je vozač vozila koje se kreće iza njega počeo preticanje (član 61. kao i vozač koji počne preticanje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena prinudnom zaustavljanju vozila (član 61. . 6) vozač koji nedozvoljeno pretiče sa desne strane (član 58. stav (1) tačka 2)). 14) vozač koji počne preticanje ili obilaženje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena kretanju vozila iz suprotnog smjera ako po izvršenom preticanju ili obilaženju ne može bez ometanja ili ugrožavanja drugih učesnika u saobraćaju ponovo da zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije početka preticanja ili obilaženja. 4) vozač koji u vezi s propuštanjem vozila postupi protivno odredbama člana 49. stav (2)). stav (2)). stav (1) tačka 3)). stav (3)). vozač koji pretiče vozilo koje je stalo ispred obilježenog pješačkog prelaza radi propuštanja pješaka (član 65).00 KM kazniće se za prekršaj: 1) vozač koji ne zaustavi vozilo kad nai e na vozilo kojim se prevoze djeca.00 KM do 300. 18) vozač koji ne zaustavi vozilo ispred obilježenog pješačkog prelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz (član 111. stav (4)). vozač koji počne preticanje zaustavljene kolone vozila ili kolone vozila u kretanju (član 61. stav (1)). odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dozvoljene brzine (čl. i 46.00 KM i odgovorno lice u državnom organu. 13) vozač koji počne preticanje kad saobraćajna traka kojom namjerava da to učini nije slobodna na dovoljnom rastojanju i time ugrozi ili ometa saobraćaj iz suprotnog smjera (član 61. ili ako ga pretiče sa desne strane kad izme u tog vozila i desne ivice kolovoza ne postoji saobraćajna traka (član 58. 8) vozač koji s lijeve strane pretiče vozilo koje se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza. 44. 16) 17) vozač koji pretiče drugo vozilo protivno odredbama člana 64.(4) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 100. 12) vozač koji počne preticanje kad je vozač vozila koje se na istoj saobraćajnoj traci kreće ispred njega dao znak da namjerava da izvrši preticanje ili obilaženje (član 61. stav (1) tač.00 KM do 300. 3) vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je za više od 30 km na sat veća od dozvoljene brzine. kad je to vozilo zaustavljeno na kolovozu radi ulaženja ili izlaženja djece (član 30. stav (1) tačka 1)). Član 235. st. stav (1) tačka 4)). stav (1)).

vozaču ili vozaču-instruktoru. izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog do četiri mjeseca. učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 300. ili ako je taj ure aj već počeo da se spušta. . 5). 28) vozač koji upravlja motornim vozilom one kategorije koja nije naznačena u njegovoj vozačkoj dozvoli (član 185). ure aje za spajanje vučnog i priključnog vozila. stav (1)). 10). ili ako se daju svjetlosni ili zvučni signali upozorenja da će taj ure aj početi da se spušta. ili ako ga za vrijeme vožnje ne uključi (član 203. 15). 33) vozač ili vozač-instruktor koji odbija da se obavi ispitivanje pomoću odgovarajućih sredstava i aparata ili stručni pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. 20) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi kad se pojavi crveno trepćuće ili crveno neprekidno svjetlo (član 115.19) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje spušten. stav (5). 17).). (2) Za prekršaje iz tač. stav (2)). 23) lice koje postupi protivno odredbi člana 133. st. 1).000.).00 KM. izreći će se i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do šest mjeseci. 21) vozač koji u saobraćaju na putu upotrebljava vozilo protivno odredbi člana 126.00 KM do 1. 25). ure aje za zaustavljanje. pneumatike ili nema tahograf. uz kaznu. 34) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom protivno odredbi člana 227. 18). 27) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom (član 184). a i za druge prekršaje iz tog stava ta mjera može se izreći u istom periodu. tahograf. stav (1)). odnosno da li se nalazi pod dejstvom opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje (član 220. odnosno da prugom nailazi voz (član 114. 2). ukupne mase ili osovinskog opterećenja. 13). (1) i (2)). 32) i 33) stava (1) ovog člana. 29) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje ne ispunjava propisane uslove u pogledu dimenzija. 30) vozač koji učestvuje u saobraćaju s neregistrovanim vozilom (član 207). 31) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim ili priključnim vozilom koje nije registrovano (član 208. stav (2)). 25) vozač koji upravlja vozilom pod dejstvom opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje (član 173. 24) učesnik u saobraćaju koji ne postupa po zahtjevu izraženom pomoću znaka ili prema naredbi ovlašćenog lica (član 152. 26). ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje. ili izmijeni značenje saobraćajnog znaka (član 132. (3) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kojim je izazvana saobraćajna nesreća. 26) vozač koji upravlja ili počne da upravlja vozilom u saobraćaju na putu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. stav (1)). 3). 14). uz kaznu. kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi preko 1g/kg (član 174. 32) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim ili priključnim vozilom poslije isteka važenja saobraćajne dozvole ili potvrde o korišćenju probnih tablica (član 211. 22) lice koje ukloni ili ošteti saobraćajni znak ili opremu puta. stav (1)). stav (2)). a vozaču. 11).

9) ozač koji obavlja preticanje ili obilaženje kad s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu u saobraćaju ili na tehničke osobine vozila ugrožava druge učesnike u saobraćaju (član 58. 16) vozač koji se vozilom približava prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na način protivan odredbama člana 113. 5) vozač koji se ne kreće desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja (član 39. stav (2)). 7) vozač koji brzinu kretanja svog vozila ne prilagodi osobinama i stanju puta i drugim saobraćajnim uslovima tako da vozilo ne može blagovremeno da zaustavi pred preprekom koju pod datim uslovima može da predvidi (član 43. stav (1). (2) i (3). 15) vozač koji u odnosu na pješaka koji je stupio ili stupa na obilježeni pješački prelaz postupa protivno odredbama člana 111. osim novčane kazne. 3) vozač koji se nesmanjenom brzinom kreće pored vozila javnog prevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu i time ugrozi lica koja u to vozilo ulaze ili iz njega izlaze (član 30. prelazi vozilom na kolovoznu traku namijenjenu za saobraćaj vozila iz supratnog smjera (član 40.(4) Osim novčane kazne za prekršaje iz stava (2) ovog člana. 6) vozač koji na putu sa kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera. stav (2). 12) 13) 14) vozač vozila na motorni pogon koji prilikom vuče priključnog vozila postupi protivno odredbama člana 81. stav1)). . Član 236. vozaču ili vozaču-instruktoru odre uju se i dva kaznena boda.00 KM kazniće se za prekršaj: 1) lice koje na putu ostavi oštećeno vozilo. gonič stoke koji ne nadzire stoku koja se kreće po putu (član 104. stav (1)) ili koji vozilo u kretanju drži protivno odredbama člana 39. 4) vozač koji namjerava da na putu obavi neku radnju vozilom a prethodno se nije uvjerio da to može da učini bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili za imovinu (član 36). predmete ili materije koje mogu da ometaju ili ugroze bezbjednost saobraćaja (član 26. 17) vozač motornog vozila koje vuče drugo motorno vozilo ako postupi protivno odredbama člana 118. odnosno vodič ili gonič stoke koji postupi protivno odredbi člana 92. (1) Novčanom kaznom od 50. pogrebnu povorku ili drugu organizovanu povorku koja se kreće po kolovozu (član 80).00 KM do 250. stav (1)). vojnika. 18) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila pod pratnjom postupi protivno odredbama člana 125. stav (2). stav (1)). odre uje se i jedan kazneni bod. pješak. a za ostale prekršaje iz stava (1) ovog člana vozaču ili vozaču-instruktoru. 11) vozač koji vozilom presiječe kolonu djece. 8) vozač koji se približava raskrsnici tolikom brzinom da ne može da se zaustavi i propusti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza (član 50. st. stav (1)). stav (3)). 10) lice koje postupi protivno odredbama člana 70. stav (1)). stav (1) i člana 122. na kojem postoje najmanje četiri saobraćajne trake. stav (2)). 2) vozač koji sa kolovoza ne ukloni predmete koji sa vozila padnu na put i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put (član 26.

vlasnik vozila koji postupi protivno odredbama člana 208. 23) vozač koji na zahtjev ovlašćenog lica ne preveze lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove (član 156. Član 237. 28) 29) 30) vozač koji postupi protivno odredbama člana 190.00 KM do 300. ili iza autobusa kojim se obavlja prevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu kada lica moraju da pre u preko saobraćajne trake ili biciklističke trake kojom se njegovo vozilo kreće (član 30. 24) 25) 26) ako ne postupi prema odredbama člana 158. za prekršaje iz stava (1) ovog člana vozaču se odre uju i jedan ili dva kaznena boda. stav (3). stav (1). i član 46. (1) i (2)). vlasnik vozila ako u roku od osam dana ne vrati registarske tablice nadležnom organu (član 208. ili nanosi šteta putu ili objektima na putu (član 127. 27) vozač koji upravlja ili počne da upravlja vozilom u saobraćaju na putu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. učinilac prekršaja kazniće se novčanom kaznom od 100. . st. 21) vozač koji se vozilom kreće saobraćajnom trakom na kojoj je svjetlosnim saobraćajnim znakom označeno da je zabranjen saobraćaj u smjeru u kojem se on kreće (član 139. odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 30 do 50 km na čas veća od dozvoljene brzine (član 44. stav (1). stav (4)). ili ne propusti pješake koji prelaze preko kolovoza (član 52. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) ovog člana izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju. stav (1)). 3) vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je za više od 20 do 30 km na čas veća od dozvoljene brzine. st. (2) i (3). stav (1)).19) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila s pravom prvenstva prolaza postupi protivno odredbama člana 126. (1) Novčanom kaznom od 50. stav (3)). stav (1)). stav (1)). ili prouzrokovana saobraćajna nesreća. 31) vozač koji u saobraćaju na putu učestvuje motornim ili priključnim vozilom koje je upućeno na tehnički pregled. 2) vozač koji mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila (član 42. stav (4)).00 KM i odrediće mu se jedan ili dva kaznena boda. vlasnik vozila koji ne podnese podatke o identitetu lica kojem je dao vozilo na upravljanje (član 172.3 g/kg do 1 g/kg (član 174. stav (2)). može se izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca.00 KM kazniće se za prekršaj: 1) vozač koji ne zaustavi vozilo iza vozila javnog prevoza putnika. 4) vozač koji na raskrsnici skrene vozilom u pravcu označenom zelenom svijetlećom strelicom i pri tome ometa saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji ulazi. 22) lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći ako postupi protivno odredbama člana 154. stav (2) tačka 1). od (1) do (4). a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. 20) vozač koji vozilom prevozi teret kojim se ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju. a nije podvrgnuto tom pregledu (član 231). stav (5). st. (3) Osim novčane kazne. kod kojeg se utvrdi da količina alkohola u krvi prelazi količinu od 0. vlasnik vozila koji svoje vozilo da na upravljanje licu iz člana 172.

13) vozač koji ne drži potrebno rastojanje kad se kreće iza drugog vozila (član 96). ili vozač motornog vozila koje ne može da razvije brzinu od najmanje 40 km na čas ako se kreću po autoputu ili putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila ili brzom putu (član 116. vozač koji postupi protivno odredbama člana 90. ili ako ta svjetla upotrebljava na način suprotan odredbama člana 95. ili kretanje unazad (član 117. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. 7) vozač koji vozilom pretiče drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prelazu. vozač koji vozilom na putu kroz tunel izvodi radnje čije je izvo enje u tunelu zabranjeno (član 123). 8) vozač koji prije nego što napusti vozilo ne preduzme sve mjere kojima se sprečava da ono samo krene s mjesta na kojem je ostavljeno (član 78). ili mu je dužina veća od sedam metara. stav (1). od 2) do 5). st. stav (1)). vozač vozila na motorni pogon koji upotrebljava svjetla za označavanje vozila protivno odredbama člana 94. . 9) 10) 11) vozač koji svojim vozilom noću vuče vozilo na motorni pogon protivno odredbama člana 83. odnosno ne zaustavi vozilo na pogodnom mjestu. 17) učesnik u saobraćaju koji je prilikom prelaženja preko željezničke pruge u istom nivou postupio protivno odredbama člana 115. 18) pješak. ili koje prelazi pješački prelaz (član 65). st. gonič stoke i vozač vozila koje se ne smatra motornim vozilom. ako ne drži svoje vozilo na propisanom rastojanju od istog takvog vozila ispred sebe (član 97. 26) vozač koji teret na vozilu noću. 16) pješak koji na obilježenom pješačkom prelazu na kojem je saobraćaj pješaka regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima za pješake ne postupi prema tim znakovima (član 109. vozač koji optereti vozilo kojim upravlja protivno odredbama člana 127. (1) i (2) i član 120). stav (3) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza. 6) vozač koji poslije izvršenog preticanja ili obilaženja vozilom ponovo ne zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se do tada kretao (član 62). 25) vozač koji u vezi sa raspore ivanjem tereta na vozilu ili označavanjem tereta postupi protivno odredbama člana 128. 14) vozač vozila na motorni pogon čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.5) vozač koji u slučajevima iz člana 60. stav (2) tač. st. 19) vozač motornog vozila koji zaustavi vozilo na autoputu ili na autoputu obavlja polukružno okretanje vozilom iz jednog smjera saobraćaja u suprotni smjer. 23) 24) vozač koji upravlja vozilom koje je opterećeno protivno odredbi člana 127. ne označi na način iz člana 129. (1) i (3)). 15) vozač motocikla i lakog motocikla i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (član 102). 20) 21) vozač motornog vozila koji postupi protivno odredbi člana 120. (2) i (3). 22) vozač vozila na motorni pogon koji za vrijeme kretanja kroz tunel ne drži upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta (član 124). stav (1)). 12) vozač vozila na motorni pogon koji po magli ne upotrebljava propisana svjetla.500 kg.

stav (1)). stav (3). stav (1). svjetlosno-signalne i reflektujuće ure aje ili materije koji daju svjetla crvene boje. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. vozač koji vozilo zaustavljeno na kolovozu ne označi posebnim znakom na način propisan u članu 77. 4) vozač koji prilikom upravljanja vozilom koristi mobilni telefon protivno odredbama člana 33.500 kg ili autobusom upravlja neprekidno duže od četiri sata i 30 minuta. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. (1) 1) Novčanom kaznom od 40.00 KM do 200. protivno odredbama člana 35. vozač koji u slučaju iz člana 60. kad ta vozila izlaze sa stajališta (član 31. odrediće mu se jedan ili dva kaznena boda. stav (2). 8) vozač koji prilikom prolaza kroz raskrsnicu postupi protivno odredbi člana 50. 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) vozač koji obavlja mimoilaženje protivno odredbama člana 55. ima na prednjoj strani svjetlosne. 7) vozač koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo povećava brzinu kretanja na način da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe (član 43. (2). 5) vozač čije vozilo. (2) i (3). 29) 30) vozač koji postupa suprotno odredbama člana 200. koji prilikom uključivanja u saobraćaj sa stajališta postupi protivno odredbi člana 31. vozač koji pri zaustavljanju ili parkiranju vozila ne postupi prema odredbama člana 70. i 74. st. st. (7) i (8). st. stav (5)). stav (2)). 73. kao i vozač posebno obilježenog vozila za prevoz djece. 6) vozač koji prilikom znatnijeg smanjivanja brzine kretanja vozila postupi protivno odredbi člana 42. stav (2). vozač koji postupa protivno odredbi člana 209. stav 4. stav (1) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza. 3) vozač vozila javnog gradskog prevoza putnika. 28) vozač koji teretnim motornim vozilom čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. a na zadnjoj strani svjetla bijele boje.00 KM kazniće se za prekršaj: vozač koji upravlja vozilom za prevoz djece koje nije obilježeno posebnim znakom (član 30. (1) i (3)). stav (4). 2) vozač koji ne omogući uključivanje u saobraćaj vozilu javnog gradskog prevoza putnika.00 KM. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća vozaču se može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. . ili posebno obilježenom vozilu za prevoz djece. vozač koji vuče neispravno vozilo na motorni pogon protivno odredbama člana 85. st. učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 50. 9) vozač koji se vozilom ne kreće u obaveznom pravcu označenom zelenim svjetlom u obliku zelene svijetleće strelice (član 52. Član 238. vozač koji pri preticanju ne drži svoje vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče (član 62). stav (3)). ili kad u toku 24 časa upravlja duže od devet sati (član 199.27) vozač koji postupa suprotno odredbama člana 186. vozač koji zaustavi ili parkira svoje vozilo protivno odredbama čl. vozač motornog vozila koji pri vuči drugog motornog vozila postupi suprotno članu 81.

pješak koji na obilježenom pješačkom prelazu postupi protivno odredbama člana 109. 28) 29) pješak koji preko kolovoza i biciklističke staze ili trake prelazi na način protivan odredbama člana 108. 27) pješak koji se na putu koji ima trotoar ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka kreće kolovozom (član 106. lakog motocikla ili motocikla koji postupi protivno odredbama člana 100. stav (1)). 38) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje nema ispravne propisane ure aje i opremu osim ure aja za upravljanje. vozač bicikla. stav (2)).18) vozač koji vuče natovareno teretno motorno vozilo. ili koji zaprežno vozilo ostavi bez nadzora na putu (član 103). stav (1) i čl. stav (1)). stav (1)). 25) vozač zaprežnog vozila koji ne upravlja zaprežnim vozilom koje se kreće po putu. lakog motocikla ili motocikla koji prevozi drugo lice protivno odredbama člana 101. odnosno isključivanja s autoputa postupi protivno odredbama člana 121. bicikla sa motorom. osim saobraćajnih znakova ograničenja brzine (član 130. bicikla sa motorom. (2) i (3). i 122. bicikla sa motorom. 35) vozač motornog vozila koji prilikom uključivanja na autoput. 31) vozač koji ometa prolaz pješaka koji su stupili na obilježeni pješački prelaz na kojem je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima. ili znacima koje daje ovlašćeno lice. ure aja za spajanje vučnog i priključnog vozila. st. odnosno traktor s priključnim vozilom protivno odredbama člana 87. 37) ako ne obilježi vozilo posebnim znakom (član 186. 26) pješak koji se nepotrebno zadržava na kolovozu ili se kreće po kolovozu na način kojim se ometa ili sprečava saobraćaj vozila (član 105). 24) vozači bicikla i bicikla sa motorom i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (član 102). 23) vozač bicikla. ure aja za zaustavljanje. 120. 19) vozač koji pri vuči neispravnog vozila na motorni pogon postupi protivno odredbama člana 89. . lakog motocikla ili motocikla koji se ne kreće na način propisan u članu 99. 34) vozač motornog vozila koji se na autoputu ne kreće krajnjom desnom saobraćajnom trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni (član 119). st. 36) učesnik u saobraćaju koji se ne pridržava ograničenja. 21) 22) vozač bicikla. stav (9)). 33) vozač koji ne zaustavi svoje vozilo na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila i ne preduzme potrebne mjere da ga što prije ukloni s kolovoza autoputa ili puta rezervisanog za saobraćaj motornih vozila ili brzog puta (član 117. stav (4)). tahografa i pneumatika (član 203. 32) vozač motornog vozila koji na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila postupi protivno odredbama člana 117. a kojima je na takvom prelazu dozvoljen prolaz (član 111. (1) i (3) i člana 118. 20) vozač vozila na motorni pogon koji u vezi s upotrebom kratkih svjetala postupi protivno odredbama člana 93. stav (2). zabrana ili obaveza izraženih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova. 30) pješak koji prilikom prelaženja preko kolovoza na mjestu na kojem nije obilježen pješački prelaz ometa saobraćaj vozila (član 110).

ne propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću pravcem u kojem je saobraćaj otvoren. vozač koji prilikom davanja zvučnih znakova upozorenja postupi protivno odredbama člana 67. 2) vozač ili drugo lice koje se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže bezbjednosnim pojasem (član 34. 6) vozač koji prilikom kretanja vozila unazad postupi protivno odredbama člana 41. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. ili ugrožava bezbjednost saobraćaja (član 72). stav (3)). vozač koji obavlja obilaženje protivno odredbama člana 59. (1) i (2)). 5) vozač koji za kretanje svog vozila koristi put. 4) vozač koji prije obavljanja odre enih radnji vozilom ne obavijesti o svojoj namjeri druge učesnike u saobraćaju (član 37). (1) Novčanom kaznom od 30. odnosno kolovoz ili saobraćajnu traku. odrediće mu se jedan kazneni bod. 55. stav (1). stav (2). (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. 17) lice koje na zaustavljenom ili parkiranom vozilu otvara vrata i time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju. stav (1)). ili ako utiče na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje bezbjednost saobraćaja (član 32). . a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. 9) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom na kojem nema propisanu oznaku najveće dozvoljene brzine za to vozilo (član 46. 3) vozač koji u putničkom automobilu prevozi dijete protivno odredbi člana 34. st. 10) vozač koji prilikom skretanja postupi protivno odredbama člana 48. stav (2)). registarske tablice i me unarodnu oznaku zemlje registracije prema odredbama člana 212. 13) 14) 15) 16) vozač koji obavlja mimoilaženje protivno odredbama čl. učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 50. Član 239.00 KM kazniće se za prekršaj: 1) lice koje se prevozi vozilom ako na bilo koji način ometa vozača u upravljanju vozilom. vozač koji zaustavi ili parkira vozilo protivno odredbama člana 71. i 56. odnosno stazu koja nije namijenjena za saobraćaj one vrste vozila kojoj to vozilo pripada (član 38). st.00 KM do 200.39) vozač motornog i priključnog vozila registrovanog u stranoj zemlji ako nema važeću saobraćajnu dozvolu.00 KM. 8) vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 10 do 20 km na čas veća od dozvoljene brzine (član 44. 11) vozač koji prilikom napuštanja raskrsnice u slučaju iz člana 53. 12) vozač kojem je svjetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu ako vozilom u e u raskrsnicu i ako je gustina saobraćaja takva da se na raskrsnici mora zaustaviti i na taj način ometa ili onemogućava saobraćaj drugim vozilima koja dolaze s bočnih kolovoza (član 54). 7) vozač koji smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da svojim vozilom pričinjava smetnje normalnom odvijanju saobraćaja (član 43. (3) i (4) i član 46.

Član 240. Član 241. učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 50. 22) 23) 24) 25) vozač koji upravlja motornim vozilom bez upaljenog kratkog svjetla (član 90. tač. 30) ako vozač za vrijeme upravljanja motornim vozilom ne koristi pomagala koja su upisana u obrazac njegove vozačke dozvole (član 172. vozač koji prilikom vuče vozila na motorni pogon ne postupi na način propisan u članu 84. ili je ne pokaže na zahtjev ovlašćenog lica (član 211. ili ako se daju svjetlosni i zvučni znakovi koji upozoravaju da će taj ure aj početi da se spušta. kad se pojavi crveno trepćuće svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo (član 115. 32) vozač motornog vozila koje nema propisan broj registarskih tablica.00 KM. 106.18) 19) vozač vozila na motorni pogon koji svojim vozilom vuče drugo vozilo protivno odredbama člana 81. 27) pješak koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi. stav (2)). a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. 33) vozač koji kod sebe nema važeću potvrdu za korišćenje probnih tablica. stav (1)). stav (1) i član 212). vozač koji postupi protivno članu 112. stav (1)). ovog zakona. . 20) lice koje upravlja neispravnim vozilom na motorni pogon koje se vuče pomoću užeta ili krute veze ako nema odgovarajuću dozvolu (član 86). 26) pješak koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje saobraćaja spušten. i 107. pješak koji se kolovozom kreće protivno odredbama čl. stav (5)). 1). (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća.00 KM do 150. stav (2)). ili je ne pokaže na zahtjev ovlašćenog lica (član 211. Svi prihodi nastali primjenom ovog zakona pripadaju nadležnim organima. 21) vozač koji neispravno vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta ako je rastojanje izme u vučnog i vučenog vozila kraće od propisanog (član 88). odnosno da se prelazu puta preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće po šinama (član 114. gonič stoke koji stoku ne drži što bliže desnoj ivici puta (član 104. stav (1)). odrediće mu se jedan kazneni bod. 31) vozač-instruktor koji na putu osposobljava kandidata za vozača na motornom vozilu koje nije označeno posebnim tablicama (član 183. vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. 28) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom a njegovoj vozačkoj dozvoli je istekao rok važenja (član 172. ili ako je taj ure aj već počeo da se spušta.). ili na kojem su te tablice postavljene tako da se dobro ne vide ili nisu čitljive (član 210). 34) vozač koji kod sebe nema važeću saobraćajnu dozvolu za vozilo kojim upravlja. stav (1)). 29) vozač koji nema kod sebe odgovarajuću važeću vozačku dozvolu. ili je ne pokaže na zahtjev ovlašćenog lica (član 172. u skladu sa članom 2. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća.

kao i preduzeća koja obavljaju javni prevoz ili prevoz za vlastite potrebe. saobraćajnim nesrećama. (1) O izrečenim kaznama. državni organi. Član 242. Ako je odlukom nadležnog organa zabranjeno vozaču-instruktoru upravljanje motornim vozilom. Član 244. Pod uslovom reciprociteta. (3) Podatke iz evidencije predvi ene u stavu (1) ovog člana mogu da koriste: pravosudni organi. 26). kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine dužan je da obavijesti o tome organ koji vodi evidenciju o tim kaznama. Član 245. (1) Trajanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom računa se od dana upisa zaštitne mjere u vozačku dozvolu za onu kategoriju ili potkategoriju za koju je zabrana izrečena. pod uslovom da učinilac prekršaja u odre enom roku. odnosno izdavanje prekršajnog naloga obavlja ovlašćeno lice nadležnog organa za poslove kontrole i regulisanja saobraćaja na putevima u entitetima. zabranama upravljanja motornim vozilima. pokretanje i vo enje postupka za prekršaje i preduzimanje drugih mjera za sprovo enje ovog zakona vrše nadležni organi. ne učini prekršaj za koji se može izreći ta zabrana. (2) Nadležni organ koji izrekne kaznu ili zabranu upravljanja motornim vozilom. zabranama i mjerama iz stava (2) ovog člana vozačima motornih vozila i motornim vozilima vodi se kod nadležnog organa prema mjestu prebivališta. (3) Izvršenje mjere iz stava (2) ovog člana ne može se odga ati. ili drugu mjeru propisanu zakonom entiteta. 25). Izricanje novčane kazne u iznosu do 50. Član 243. obrazovne ustanove i nevladine organizacije koje se bave pitanjima bezbjednosti saobraćaja na putevima. kantonima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. u skladu s propisom entiteta. posljedicama saobraćajnih nesreća. (2) Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne računa se u vrijeme trajanja zabrane upravljanja motornim vozilom. protiv vozača koji ima prebivalište u Bosni i Hercegovini a u stranoj zemlji učini saobraćajni prekršaj prema propisima te zemlje. 32) i 33) člana 235. motornim i priključnim vozilima i vozačima motornih vozila vodi se evidencija prema mjestu prebivališta. . u Bosni i Hercegovini pokrenuće se prekršajni postupak ako to zahtijeva nadležni strani organ .Sprovo enje ovog zakona.00 KM na licu mjesta. zabranama i mjerama. (4) Evidencija o izrečenim kaznama. odnosno administrativni postupak. koji ne može biti kraći od šest mjeseci niti duži od jedne godine. može da odgodi izvršenje zabrane upravljanja motornim vozilom osim za prekršaj iz tač. Član 247. kantona ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. zdravstvene ustanove. vozač-instruktor ne smije da se bavi obučavanjem kandidata za vozača u upravljanju motornim vozilom za vrijeme trajanja te zabrane. preduzeća. ovog zakona. Član 246. (1) Nadležni organ koji vodi prekršajni postupak. policija. organi koji vode prekršajni. (2) Odgo eno izvršenje zabrane iz stava (1) opozvaće se ako učinilac prekršaja u roku za koji je izvršenje odgo eno učini novi prekršaj za koji je propisano izricanje ili mogućnost izricanja zabrane upravljanja motornim vozilom.a vozač za taj prekršaj može da bude kažnjen na osnovu ovog zakona ako za taj prekršaj nije bio kažnjen u zemlji u kojoj je prekršaj učinjen.

XII . obilježavanju vozila kojim upravlja lice s oštećenim ekstremitetima (član 29). formira se Savjet za bezbjednost saobraćaja (u daljnjem tekstu: Savjet). tom vozaču. njihovi elementi i objekti na njima moraju da ispunjavaju s aspekta bezbjednosti saobraćaja (član 11).SAVJET ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA Član 251. odnosno staratelj maloljetnika. Ako maloljetnik učini radnju koja je ovim zakonom utvr ena kao prekršaj. Ovlašćuje se ministar da sam ili u saradnji s odgovarajućim nadležnim organom donese bliže propise o: 1) certifikovanju vozila i uslovima koje organizacije za certifikovanje vozila moraju da ispune (član 6). kao i djelokrug. postavljanju preventivnih izbočina (član 47). način imenovanja predsjednika i članova Savjeta. 7) saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima. . (3) Članovi Savjeta imenuju se iz reda stručnjaka za oblast saobraćaja na putevima. saobraćajne kulture i koordiniranja svih subjekata koji svojim djelovanjem mogu da doprinisu većoj bezbjednosti saobraćaja. usvojilac. Član 250. Vozač-instruktor pod čijim se nadzorom kandidat za vozača obučava u upravljanju motornim vozilom u saobraćaju na putu kazniće se za prekršaj koji učini kandidat za vozača. (1) S ciljem unapre enja saobraćajno-obrazovnog rada. urediće se pravilnikom koji donosi ministar uz saglasnost Savjeta ministara BiH. nadležnih ministarstava i organa koji upravljaju putevima. 3) 4) 5) 6) vo enju evidencije o javnim putevima i objektima na njima (član 13). osim ako nije bio u stanju da spriječi prekršaj. (2) Sredstva za rad Savjeta obezbje uju se iz buxeta institucija Bosne i Hercegovine i me unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. umjesto zabrane upravljanja motornim vozilom. 2) osnovnim uslovima koje put. XIII . (1) Ako vozač koji ima stranu vozačku dozvolu na teritoriji Bosne i Hercegovine učini prekršaj za koji je ovim zakonom predvi eno da se mora ili može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom. Član 249. načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćeno lice (član 153).OVLAŠĆENJA ZA DONOŠENJE PROPISA ZA SPROVO\ENJE OVOG ZAKONA Član 252.Član 248. kazniće se roditelj. može se izreći zabrana korišćenja strane vozačke dozvole u istom trajanju. o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putu (član 144). (4) Broj članova. novčanom kaznom propisanom za učinjeni prekršaj ako je taj prekršaj učinjen kao posljedica propusta dužnog staranja o maloljetniku. (2) Zabrana korišćenja strane vozačke dozvole je zabrana vozaču kojem je izrečena da na teritoriji Bosne i Hercegovine upravlja motornim vozilom one kategorije ili onih kategorija na koje se zabrana odnosi.

biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i C i potkategorija B1 i C1. kao i obrascu individualne kontrolne knjižice i uputstvu za njeno popunjavanje (član 202). 16) obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. 2) vozačima koji imaju pravo da upravljaju vozilom kategorije B .PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 253. postupku i načinu izdavanja.biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorije A i potkategorije A1. vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica (član 215). sticanju zvanja instruktora vožnje (član 181). obliku i boji.biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i BE i potkategorije B1. kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorije i potkategorije u vozačku dozvolu. posebnom znaku za lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu (član 186). ure ajima i opremi koju moraju da imaju vozila i osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju ure aji i oprema u saobraćaju na putevima (član 203). 15) obrascu vozačke dozvole. (1) Vozačima koji u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi u Bosni i Hercegovini imaju pravo da upravljaju motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije biće izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije tako da: 1) vozačima koji imaju pravo da upravljaju vozilom kategorije A . načinu davanja ovlašćenja automoto klubovima/savezima i auto-moto društvima i načinu vo enja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama (član 192). 18) ukupnom trajanju upravljanja vozilom. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. . saobraćaju u zimskim uslovima (član 170). osposobljavanju vozača motornih vozila (član 183). XIV . Član 254. načinu i uslovima za dobijanje licence za ispitivača (član 179). Propisi iz člana 252. izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i dimenzijama. sadržaju. 21) postupku registracije i izdavanja saobraćajne dozvole i knjižice vozila. o organizovanju obuke za osposobljavanje pružanja prve pomoći (član 178). 20) homologaciji vozila i dijelova (član 205). 17) zdravstvenim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozači motornih vozila (član 198). odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada u vozilima. 22) tehničkim pregledima i uslovima koje moraju da ispune organizacije za obavljanje tehničkih pregleda (član 219). produženja važenja i zamjene vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama (član 187).8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) formi i sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći (član 158). 3) vozačima koji imaju pravo da upravljaju vozilom kategorije C . postupku i načinu izdavanja. u obimu koji utiče na bezbjedno upravljanje motornim vozilom. 19) dimenzijama. ovog zakona biće doneseni u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

decembra 2005.biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija BE. (2) Nadležni organi urediće sva pitanja iz svoje nadležnosti utvr ena ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Mustafa Pamuk. decembra 2005. PS BiH. Član 255. održanoj 22. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. CE i DE i potkategorija C1E i D1E.4) vozačima koji imaju pravo da upravljaju vozilom kategorije D . održanoj 21. r. (1) Ovaj zakon stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”. godine Sarajevo Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dr Nikola Špirić. godine. r.a) Ustava Bosne i Hercegovine. sjednici Predstavničkog doma. OSNOVNE ODREDBE . koja je važila uz kategoriju C . s. a primjenjivaće se nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu. i na 52. usvojila je ZAKON SAOBRAĆAJA PUTEVIMA O OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRA AJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI I. (1) Nadležni organi uskladiće zakone iz svoje nadležnosti s ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. 5) vozačima koji imaju pravo da upravljaju priključnim vozilom kategorije E. Na osnovu člana IV. s. 4. C1 i D1. godine. broj 262/05 22. sjednici Doma naroda. (2) Kandidati za vozača motornih vozila koji su obuku počeli u skladu sa zakonodavstvom koje je bilo na snazi u vrijeme početka obuke završiće obuku u skladu s istim zakonodavstvom.biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B. C i D i potkategorija B1. Član 256. decembra 2005. (2) Ovaj zakon biće objavljen i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. na 71.

te druga pitanja iz oblasti sigurnosti saobraćaja na putevima koja su jedinstvena za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine. održavati. dijelove i opremu proizvoditi. dužni su vozila. osposobljavanje kandidata za vozača. osnovni uvjeti koje moraju zadovoljavati vozila u saobraćaju. ure aje. . puštati u saobraćaj. ustanove i druga pravna ili fizička lica. Član 5. osnovni uvjeti koje moraju zadovoljiti putevi u pogledu sigurnosti saobraćaja na putevima. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno učešće u saobraćaju na putevima. sistem saobraćajnih znakova i znakova koje daju ovlaštena lica. obrazovne organizacije. Organi Bosne i Hercegovine. ustanove i druga pravna ili fizička lica koji školuju ili obučavaju kandidate za vozače motornih vozila dužni su izvoditi obuku na način koji će osigurati da kandidati nauče i usvoje pravila saobraćaja i etiku u saobraćaju. (2) Učesnici u saobraćaju ne smiju ometati saobraćaj. Član 2. Preduzeća. (3) Preduzeća i javne službe iz stava (1) ovog člana dužni su pravovremeno otklanjati sve nedostatke zbog kojih na odre enim mjestima dolazi do saobraćajnih nesreća. ili im je povjereno održavanje javnih puteva. dužnosti u slučaju saobraćajne nesreće. uvjeti za sticanje prava na upravljanje motornim vozilima. rezervne dijelove i opremu za vozila. (2) Pojedinačno proizvedena. Član 6. popravljaju ili prepravljaju vozila i puštaju u saobraćaj vozila. oštećivati puteve. i brinuti se o zaštiti životne sredine. prepravljana ili u većem obimu popravljana vozila prije puštanja u saobraćaj moraju biti podvrgnuta certificiranju u ovlaštenoj organizaciji koja certificira vozila. a naročito djece. Član 3. ure aje. dimenzije. rad strukovnih organizacija u Bosni i Hercegovini. ukupna masa i osovinsko opterećenje vozila. javne službe i drugi organi koji se brinu o putevima i održavaju ih dužni su da organiziraju i trajno kontroliraju stanje i održavanje javnih puteva.Član 1. entitetski i kantonalni organi i organi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i organi lokalne samouprave i lokalne uprave u gradovima i općinama (u daljnjem tekstu: nadležni organi) osigurat će provo enje ovog Zakona i u okviru svoje nadležnosti donositi propise i preduzimati druge potrebne mjere za njegovo dosljedno provo enje. (1) Učesnici u saobraćaju dužni su poštovati odredbe ovog Zakona i druge propise iz oblasti sigurnosti saobraćaja na putevima. Ovim Zakonom utvr uju se osnovni principi me usobnih odnosa i ponašanja učesnika u saobraćaju i drugih subjekata u saobraćaju. invalida. uvjeti za ure aje i opremu vozila. vo enje Centralnog registra vozača i vozila. pravila saobraćaja na putevima. kada proizvode. razvijati humane odnose me u ljudima radi zaštite zdravlja i života drugih lica. objekte i opremu na putu. (1) Preduzeća. objekata. starih i nemoćnih lica. (2) Preduzeća. polaganje vozačkih ispita. (1) Putevi namijenjeni za saobraćaj moraju biti osposobljeni za siguran i nesmetan saobraćaj i odgovarati osnovnim uvjetima propisanim ovim Zakonom. a preduzeća i javne službe koje održavaju javne puteve. odnosno popravljati prema uvjetima propisanim za sigurno učešće vozila u saobraćaju na putevima. Član 4. saobraćajne signalizacije i opreme na putevima radi sigurnog i nesmetanog saobraćaja. (4) U slučaju pretrpljene štete zbog neodgovarajućeg održavanja javnih puteva povjerilac se namiruje u skladu sa zakonom o putevima. moraju ih održavati tako da se na njima u svim uvjetima može odvijati siguran i nesmetan saobraćaj. održavaju.

7) biciklisti ka traka je dio kolovoza namijenjen za saobraćaj bicikala i bicikala s motorom. Član 7. koja se proteže duž biciklistička kolovoza i koja je obilježena uzdužnom linijom na kolovozu. prema pravilu nema zaustavnih traka i koji je kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom. 8) brzi put je javni put namijenjen za saobraćaj isključivo motornih vozila. bez ukrštanja s poprečnim putevima i željezničkim ili tramvajskim prugama u istom nivou i u čiji saobraćaj se može uključiti. ustanove. 6) biciklisti ka staza je izgra ena saobraćajna površina namijenjena za saobraćaj bicikala i bicikala s motorom. odnosno isključiti samo odre enim i posebno izgra enim priključnim javnim putevima na odgovarajuću kolovoznu traku autoputa. Preduzeća. Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedeća značenja: 1) autobus je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica koje. čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ i koje na ravnom putu ne može razviti brzinu veću od 50 km/h.(3) Bliže odredbe o načinu i postupku certificiranja i uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za certificiranje vozila pravilnikom propisuje ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar) u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. sa po najmanje dvije saobraćajne trake i trakom za prinudno zaustavljanje vozila. Član 9. sprečavanja oštećenja javnog puta ili izvo enja radova na javnom putu. (1) Saobraćaj na javnom putu može se ograničiti ili zabraniti samo kada je to neophodno radi sprečavanja ili otklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju. 2) autoput je javni put posebno izgra en i namijenjen isključivo za saobraćaj motornih vozila. 11) put rezerviran za saobra aj motornih vozila je javni put po kojem mogu saobraćati samo motorna vozila i koji je saobraćaj kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom. te da imaju propisane ure aje i opremu. Član 8. . ima više od osam sjedišta. 10) put je svaki javni put i nekategorirani put na kojem se obavlja saobraćaj. 4) bicikl s motorom je vozilo na motorni pogon s dva ili tri točka. koja se biciklistička proteže uzduž kolovoza i koja je od njega odvojena i obilježena propisanim saobraćajnim znakom. 12) strana voza ka dozvola je vozačka dozvola i me unarodna vozačka dozvola koju je izdao nadležni organ strane vozačka države. osim sjedišta za vozača. 5) lahki motocikl je vozilo na motorni pogon s dva ili tri točka čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³ a snaga motora ne prelazi 11 kNJ. koji ima sve raskrsnice u dva ili više nivoa s poprečnim putevima i drugim saobraćajnicama (željezničkim ili tramvajskim prugama). koji je kao autoput označen propisanim saobraćajnim znakom. 9) Centralni registar je evidencija o svim vozačima i vozilima. s jednom ili dvije razdvojene kolovozne trake. 3) bicikl je vozilo koje ima najmanje dva točka i koje se pokreće isključivo snagom vozača. pravna ili fizička lica i drugi organi koji posjeduju vlastita vozila dužni su se brinuti o tome da vozači njihovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge uvjete za sigurno upravljanje vozilima i osigurati da njihova vozila budu ispravna. koji ima dvije fizički odvojene kolovozne trake za saobraćaj iz suprotnih smjerova. (2) Postupak i uvjete za ograničenje i zabranu iz stava (1) ovog člana utvrdit će nadležni organi u skladu s važećim propisima.

priborom i opremom predvi enim za vozilo. 17) kombinirano vozilo je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica i tereta. najveća 32) naselje je prostor na kome se redovi ili grupe zgrada nalaze s jedne ili s obje strane puta. 30) motorno vozilo je vozilo na motorni pogon koje je prvenstveno namijenjeno za prijevoz lica ili tereta na putevima. kao i motorno vozilo na tri točka. s jednom ili više kolovozna saobraćajnih traka. potiskuje ili nosi oru a za razne poljoprivredne radove. 22) magistralni put je javni put koji povezuje veće gradove i važnija privredna područja Bosne i Hercegovine i koji se nadovezuje na mrežu odgovarajuće kategorije puteva sa susjednim državama. 19) lahki tricikl ili četverocikl je motorno vozilo s tri. bicikla s motorom. čije granice odre uje nadležni organ saobraćajnim znakovima za obilježavanje naseljenih mjesta. koju svako može slobodno koristiti pod uvjetima odre enim zakonom i koju je nadležni organ proglasio javnim putem. radne mašine i zaprežnog vozila) koja su zaustavljena na putu. 20) licenca je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta i osposobljenosti za obavljanje odre enih poslova iz oblasti sigurnosti saobraćaja. 15) kolovoz je dio površine puta namijenjen prvenstveno za saobraćaj vozila. . 29) mijenjanje saobra ajne trake je prelaženje vozilom iz jedne u drugu saobraćajnu traku za saobraćaj u istom smjeru mijenjanje saobraćajne zbog prestrojavanja ili dozvoljenog bržeg kretanja. 24) masa vozila je masa praznog vozila s punim rezervoarom goriva. ne može ući drugo vozilo. 21) lokalni put je javni put koji povezuje naselja na teritoriji općine ili koji je značajan za saobraćaj na teritoriji općine. čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 350 kg a snaga motora ne prelazi 4 kNJ. 27) motocikl je motorno vozilo s dva točka.13) javni put je površina od općeg značaja za saobraćaj. odnosno četiri točka. čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3. 25) me unarodna voza ka dozvola je javna isprava koju izdaje ovlaštena organizacija na osnovu nacionalne vozačke vozačka dozvole te države. bez ometanja. traktora i drugih vozila na motorni pogon koja nisu prvenstveno namijenjena za prijevoz lica ili tereta. ili koje služi za vuču priključnih vozila namijenjenih za prijevoz lica ili tereta. osim vozila za prijevoz lica ili tereta koja se kreću po šinama. 28) motokultivator je vozilo na motorni pogon s jednom ili dvije osovine i pogonskim motorom do 12 kNJ. kao i ulice u naselju. koje na ravnom putu može razviti brzinu etverocikl veću od 45 km/h. 31) najve a dozvoljena masa je masa vozila zajedno s njegovom nosivošću. 23) manja materijalna šteta je šteta u saobraćajnoj nesreći nastala na vozilu na kojem nisu oštećeni vitalni dijelovi i teta sklopovi i koje se može samostalno kretati na putu. ako njegova masa nije veća od 400 kg. s bočnom prikolicom ili bez nje. 18) lahka prikolica je priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg. konstruirano da vuče. 14) kolona je niz od najmanje tri vozila (osim bicikla. 16) kolovozna traka je uzdužni dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila u jednom smjeru. 26) mimoilaženje mimoila enje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se po istom kolovozu kreće iz suprotnog smjera. traktora. dajući mu izgled ulice.500 kg. ili se na bliskom me usobnom odstojanju kreću istom saobraćajnom trakom u istom smjeru pri čemu su brzina kretanja vozila i postupanja vozača me usobno uvjetovani i izme u kojih.

44) poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine. kao i lice koje klizi klizaljkama. ako se pri tome kreće brzinom čovječijeg hoda. zaustavljanjem i sl.33) nekategorirani put je površina koji se koristi za saobraćaj prema ma kom osnovu i koji je dostupan većem broju raznih korisnika (seoski. okretanjem. 41) pje ačko ostrvo je uzdignuta ili na drugi način obilježena površina koja se nalazi na kolovozu i koja je odre ena za pješa ko privremeno zadržavanje pješaka koji prelaze preko kolovoza. 40) pje ačka zona je ure ena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka u kojoj je dozvoljeno kretanje pješa ka motornih vozila s posebnim odobrenjem. bicikl. njegove tehničke i druge osobine i karakteristike. 45) potvrda o registraciji je javna isprava koju za registrirano vozilo izdaje nadležni organ. 35) obila enje je prolaženje vozilom pored zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na obilaženje saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće. u odnosu na dotadašnji smjer kretanja. ručna kolica. parkirališta i sl. putevi na nasipima za odbranu od poplava. a ne upravlja vozilom. ili ulaze u vozilo i izlaze iz vozila javnog saobraćaja. dječije prijevozno sredstvo. lice u pokretnoj stolici za nemoćna lica koju pokreće vlastitom snagom ili snagom motora. nadležan entiteta. . bicikl s motorom ili pokretna kolica za nemoćna lica. 37) organ nadle an za je organ nadležan za odre ene poslove utvr en ustavom i zakonom Bosne i Hercegovine. prema deklaraciji proizvo ača vozila. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.). 43) polukru no okretanje je okretanje vozila za 180 stepeni. 39) parkiranje vozila je prekid kretanja vozila duži od pet minuta osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se regulira saobraćaj. obilježen obilježeni pješa ki oznakama na kolovozu i odgovarajućim saobraćajnim znakom. 34) nosivost je dozvoljena masa do koje se vozilo smije opteretiti. poljski i šumski put. lice koje pje ak vlastitom snagom gura ili vuče vozilo. njegove tehničke i druge karakteristike. 48) saobra ajna dozvola je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuju vlasništvo odre enog saobraćajna vozila. 51) prestrojavanje je zauzimanje takvog položaja vozilom na saobraćajnoj traci i na takvoj udaljenosti od raskrsnice ili drugog mjesta na putu iz kojeg se na siguran način može izvesti naredna dopuštena radnja vozilom (skretanjem. radi uključenja u polukružno suprotni saobraćajni tok. skijama. 38) osovinsko optere enje je dio ukupne mase kojim osovina vozila opterećuje kolovoz na putu u stanju mirovanja opterećenje vozila. 50) posebni objekat na putu je oprema na putu postavljena radi smanjenja brzine kretanja vozila na mjestima gdje je posebno ugrožena sigurnost učesnika u prometu. 46) preglednost podrazumijeva prostor koji učesnik u drumskom saobraćaju može vidjeti s mjesta na kojem se nalazi. sankama ili se vozi na koturaljkama. preglednost 47) preticanje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se kreće u istoj saobraćajnoj traci i istom smjeru. 36) obilje eni pje ački prijelaz je dio površine kolovoza namijenjen za prelaženje pješaka preko kolovoza. niti se prevozi u vozilu ili na vozilu. 42) pješak je lice koje učestvuje u saobraćaju.). konstruirano tako da se svojim prednjim dijelom oslanja na vučno vozilo. 49) potvrda o vlasni tvu vozila je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuju vlasništvo odre enog vlasništvu vozila. prostori oko benzinskih pumpi.

54) propu tanje vozila je radnja koju je u odre enim slučajevima vozač dužan izvršiti zaustavljanjem vozila. odnosno od najmanje 100 m u naselju. 70) teretno vozilo je svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prijevoz tereta. 63) raskrsnica je površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju dva ili više puteva. 61) saobra ajna traka za usporavanje je dio kolovoza namijenjen za isključivanje vozila iz saobraćaja na putu. odnosno da služi za pogon takvih oru a ili za vuču priključnih vozila. kao i šira saobraćajna površina koja nastaje ukrštanjem. ima najviše osam putnički automobil sjedišta. 59) saobra ajna traka za spora vozila je uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila koja sporom vožnjom smanjuju saobraća protok saobraćaja. saobraćajna 62) radna ma ina je vozilo na motorni pogon namijenjeno za vršenje odre enih radova vlastitim ure ajima i opremom. saobraćajna odnosno drugih prilaznih puteva s objekata pored puteva. mašina koje po konstrukcionim osobinama ne može razviti brzinu veću od 30 km na sat. i to na način koji ne primorava vozača drugog vozila da naglo mijenja pravac ili brzinu kretanja. potiskuje ili nosi izmjenjiva oru a. propuštanje smanjivanjem brzine kretanja ili prekidanjem radnje koju izvodi vozilom. . 69) stiker naljepnica je dokaz registriranog vozila. 60) saobra ajna traka za ubrzavanje je dio kolovoza namijenjen za uključivanje vozila u saobraćaj sa sporednog puta. 66) skup vozila čine vozilo na motorni pogon i priključna vozila koja u saobraćaju na putevima učestvuju kao cjelina. kao i u tunelima i galerijama. osim sjedišta za vozača. 64) regionalni put je javni put koji povezuje važnija privredna područja Bosne i Hercegovine i koji osigurava najracionalniju vezu izme u općina. 57) saobra ajna traka je obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolovoza čija je širina dovoljna za nesmetan saobraćaj saobraćajna jednog reda vozila. trolejbusa ili tramvaja radi ulaska i izlaska stajalište putnika i koje je obilježeno saobraćajnim znakom.52) priklju no vozilo je vozilo namijenjeno da bude vučeno vozilom na motorni pogon. kad su u vozilu putnici. 67) smanjena vidljivost postoji kada. 55) putni ki automobil je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica koje. zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika. 58) saobra ajna traka za prinudno zaustavljanje vozila je obilježeni uzdužni dio kolovoza na autoputevima i na saobraćajna odre enim mjestima na putevima višeg ranga. 56) saobra ajna nezgoda je nezgoda na putu u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno saobraćajna ili više lica poginulo ili povrije eno ili je izazvana materijalna šteta. 65) u saradnji s nadle nim organom znači da je organ koji donosi podzakonski akt obavezan osigurati učešće u izradi nadležnim ili davanju mišljenja nadležnog organa o podzakonskom aktu. vozač ne može jasno uočiti druge učesnike u saobraćaju na udaljenosti od najmanje 200 m na putu izvan naselja. 68) stajali te je dio površine puta namijenjen za zaustavljanje autobusa. 71) traktor je vozilo na motorni pogon konstruirano da vuče. bilo da je konstruirano kao priključno prikolica ili kao poluprikolica. 53) saobra ajna traka za vozila javnog gradskog prijevoza je obilježeni uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila saobraćajna javnog gradskog prijevoza putnika. odnosno spajanjem puteva.

vodi ili jaše životinju koja se kreće putem.72) tramvaj je vozilo na šinama s električnim pogonom. ako je ono pridodato vozilu. s trotoarom i ivičnjakom. vezano za električni vod. namijenjeno za javni prijevoz putnika i koje je. koje na ravnom putu može razviti brzinu veću etverocikl od 50 km na sat. vozač 80) voza ka dozvola je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuje pravo upravljanja odre enom vozačka kategorijom ili vrstom vozila. Odgovarajućim podzakonskim aktom bliže će se urediti vo enje i sadržaj Centralnog registra. 74) trotoar je posebno ure ena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka. obilježeno propisanim saobraćajnim znakom. PUTEVI Član 11. 73) trolejbus je motorno vozilo namijenjeno za javni prijevoz putnika koje. 75) tricikl ili četverocikl je motorno vozilo sa tri. 82) vozilo na motorni pogon je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora osim pokretnih stolica s motorom za nemoćna lica i vozila koja se kreću po šinama. Član 10. osim sjedišta za vozača. državne institucije nadležne za vo enje centralnih evidencija uspostavit će Centralni registar. 86) zona smirenog saobra aja je područje u naselju. uključujući i masu lica koja se nalaze u vozilu. 84) zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do pet minuta. 83) zaprežno zapre no vozilo je vozilo koje vuče upregnuta životinja. (2) (3) Organi koji vode evidenciju dužni su redovno dostavljati odgovarajuće podatke Centralnom registru. čija je radna zapremina motora veća od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 550 kg a snaga motora ne prelazi 15 kNJ. 76) učesnik u saobra aju je lice koje u saobraćaju na putu upravlja vozilom ili se nalazi u vozilu ili na vozilu. pa i kad na priključku na javni put ima izgra en kolovoz. radi napajanja motora električnom energijom. osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se regulira saobraćaj. 79) voza je lice koje na putu upravlja vozilom. koje esnik saobraćaju tjera. ima kontakt s električnim provodnikom. 81) vozilo je svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po putu osim pokretnih stolica bez motora za nemoćna lica i dječijih prijevoznih sredstava. (1) S ciljem povećanja efikasnosti u provo enju ovog Zakona i ispunjavanja uvjeta i obaveza na me unarodnom planu. ima više od osam sjedišta i koje. koja nije u istom nivou s kolovozom puta. II. kao i pješak ili lice koje svoje poslove i radne zadatke obavlja na putu. 77) ukupna masa je masa vozila zajedno s masom tereta koji se prevozi na vozilu. 78) ulica je dio putu u naseljenom mjestu. pored koje se najmanje s jedne strane nalaze redovi kuća ili grupe zgrada. radi napajanja motora električnom energijom. ili je od kolovoza odvojena na drugi način. u kojem se vozila ne saobraćaja smiju kretati brzinom većom od brzine hoda pješaka zbog dozvoljenog kretanja pješaka i dječije igre. . kao i masu priključnog vozila s teretom. 85) zemljani put je put bez izgra enog kolovoza i kolovoznog zastora. odnosno četiri točka.

Član 18. Član 16. (2) O javnim putevima i objektima na njima vodi se evidencija. računajući od najviše tačke kolovoza. (2) Bliže odredbe o osnovnim uvjetima koje putevi. regionalni i lokalni putevi. izgra ivati. lokalni putevi i ulice. putni gra evinski objekti. Iznad kolovoza javnog puta mora postojati slobodan prostor u visini od najmanje 4. (1) Javni putevi moraju imati najmanje dvije saobraćajne trake i dvije ivične trake ili ivičnjake u ravni kolovoza. opremati i održavati tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima sigurnosti saobraćaja. moraju se projektirati. (2) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana. objekti za potrebe puta. a ulica samo jednu saobraćajnu traku bez proširenja. računajući od krajnje tačke popriječnog profila puta. Član 15. (2) Izuzetno od odredbi stava (1). (1) Na mostovima. njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stanovišta sigurnosti saobraćaja pravilnikom propisuje ministar. u saradnji s nadležnim organom. odre eni odlukama nadležnih organa. zavisno od njihovog društvenog i privrednog značaja.5 m od najviše tačke kolovoza. mora se osigurati da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 11. Javni put čine donji i gornji stroj puta. 5 t po osovini. na rastojanju od najviše 500 m. ima odgovarajuće proširenje. njihovi pojedini dijelovi i objekti na njima mogu se pustiti u saobraćaj tek pošto se utvrdi da u pogledu sigurnosti saobraćaja ispunjavaju propisane tehničke normative. i zračni prostor iznad kolovoza u visini od sedam metara. (3) Bliže odredbe o načinu vo enja evidencije o javnim putevima i objektima na njima pravilnikom propisuje ministar. osim lokalnih. kao osnova na kojoj se odvija saobraćaj. Član 12. u saradnji s nadležnim organom. a javni put van naselja i zemljišni pojas s obje strane puta širine najmanje jedan metar.(1) Putevi. lokalni put može imati samo jednu saobraćajnu traku s tim da. (1) Javni putevi moraju biti osposobljeni da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 10 t po osovini. Član 14. kao i na dijelu magistralnog puta u naselju moraju biti van kolovoza. moraju biti izgra eni tako da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje šest tona. (1) Mrežu javnih puteva. u tunelima. galerijama i drugim objektima na javnom putu širina kolovoza ne smije biti manja od širine kolovoza na javnom putu. kao i ulice u naseljima i gradovima. . (3) Projektiranjem i gradnjom novih javnih puteva. Javni putevi. a ulice trotoare s ivičnjacima. Član 17. saobraćajni znakovi i oprema. zavisno od preglednosti puta. (2) Autobuska stajališta na javnom putu van naselja. čine magistralni. Član 13.

kao i preglednost na raskrsnici. istovremeno s informiranjem javnosti. na pogodnim rastojanjima. posebne površine za zadržavanje vozila van kolovoza. saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i znacima i naredbama koje daju ovlaštena lica. najmanje dva puta godišnje. (1) Učesnici u saobraćaju dužni su postupati u skladu s propisima o pravilima saobraćaja. i to pored autoputa i puta rezerviranog za saobraćaj motornih vozila na udaljenosti najmanje 12 m.Član 19. saditi sadnice ili postavljati predmete kojima se umanjuje preglednost puteva i željezničke pruge s kojom se put ukršta u istom nivou. te po njihovom završetku ukloniti s javnog puta ostatke materijala. odmah po saznanju. (1) Na javnim putevima zabranjeno je podizati objekte. saobraćajne znakove. magistralne i regionalne 10 m i lokalne puteve tri metra. Član 24. gdje je put uzrok saobraćajnih nezgoda. Opće odredbe Op e Član 25. Član 23. (3) U zaštitnom pojasu javnog puta van naselja mogu se postavljati natpisi za reklame. U slučaju prekida ili ugrožavanja saobraćaja na javnom putu zbog nanosa. prije početka izvo enja radova. dužne su dostavljati auto-moto klubovima/savezima informacije o prohodnosti javnih puteva koje su im potrebne za vršenje njihovih javnih ovlaštenja. III. Član 22. dostaviti podatke institucijama iz stava (1) ovog člana o vrstama. prodavati proizvode i sl. (1) Nadležni organi koji upravljaju putevima dužni su preduzimati praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na putu. Preduzeća i drugi subjekti koji izvode radove na javnom putu. (2) Na javnom putu i njegovom zaštitnom pojasu zabranjeno je podizati spomenike i postavljati druga spomenobilježja. a na dijelovima s većim uzdužnim nagibom i posebnu traku za kretanje sporih vozila u slučaju vrlo gustog saobraćaja. ili vršiti bilo kakve radnje koje bi mogle ugrožavati ili ometati saobraćaj na javnom putu ili oštećivati javni put i objekte na njemu. Javni putevi van naselja moraju imati. . uz dozvolu nadležne institucije koja upravlja javnim putem. računajući od krajnje tačke popriječnog profila. odrona ili klizanja terena ili drugih uzroka. PRAVILA SAOBRAĆAJA 1. Član 20. sredstva rada. odnosno zbog čega su znatno otežani uvjeti za odvijanje saobraćaja. (2) Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima. (1) Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima dužne su pravovremeno i tačno obavještavati javnost o ograničenju i zabrani saobraćaja na javnim putevima i o vanrednim uvjetima i posebnim mjerama za saobraćaj na njima. mjestima i vremenu doga anja saobraćajnih nesreća. dužni su osigurati mjesto na kome se radovi izvode i za vrijeme trajanja radova organizirati siguran saobraćaj na mjestu izvo enja radova. (2) Organi nadležni za unutrašnje poslove dužni su. ure aje ili postrojenja. kao i o prohodnosti javnih puteva u zimskom periodu i u slučaju elementarnih nepogoda ili vanrednih doga aja zbog kojih je nastao prekid saobraćaja. branike i druge predmete koje su postavili za vrijeme izvo enja radova. kao i u slučaju oštećenja kolovoza koja u većoj mjeri ugrožavaju sigurnost saobraćaja nadležna institucija koja upravlja putevima. Član 21. mora preduzeti mjere za otklanjanje smetnji i uspostavljanje sigurnog saobraćaja.

kao i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put. kad radi ulaska u vozilo ili po izlasku iz vozila moraju preći preko kolovoza. dužan je o tome obavijestiti nadležnu instituciju koja upravlja putem ili policijsku upravu. Član 26. (2) Lica iz stava (1) ovog člana. s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti u saobraćaju. (4) Ako je u mogućnosti i ako time ne ometa sigurnost saobraćaja. vozač je dužan voziti s naročitim oprezom i takvom brzinom da može vozilo zaustaviti u slučaju potrebe. (3) Na dijelu puta po kojem se kreću djeca. vozač je dužan ukloniti s kolovoza i predmete na koje nai e u toku vožnje. (3) Učesnici u saobraćaju dužni su postupati prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama koje daju ovlaštena lica i kad se time odstupa od propisanih pravila saobraćaja ili značenja saobraćajnih znakova postavljenih na putu. a ako nije u mogućnosti. u saradnji s nadležnim organom. zaustavljenog na stajalištu.(2) Učesnici u saobraćaju dužni su postupati u skladu sa saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i kad se time odstupa od propisa o saobraćaju. (3) Vozač je dužan s kolovoza ukloniti predmete i materije koje s njegovog vozila padnu na put. otpadaka.. (3) Bliže odredbe o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja lice s oštećenim ekstremitetima pravilnikom propisuje ministar. (2) Lice koje postupi suprotno stavu (1) ovog člana snosi troškove uklanjanja vozila. dotrajala ili neregistrirana vozila. vozač mora upravljati vozilom s naročitim oprezom i voziti takvom brzinom da u slučaju potrebe može zaustaviti vozilo ispred pješačkog prijelaza. mora biti obilježeno posebnim znakom. 109. Član 30. (1) Slijepa lica. Vozač je dužan držati vozilo na takvoj udaljenosti od drugih vozila u saobraćaju da. moraju nositi bijeli štap kao znak raspoznavanja. (2) Kad prilazi obilježenom pješačkom prijelazu. 108. nanositi blato na put sa savremenim kolovozom ili ostavljati ili bacati otpatke ili predmete i materije koji mogu ometati ili ugroziti saobraćaj ili zaga ivati okolinu. Član 28. Član 29. parking-prostor ili neku drugu saobraćajnu površinu. odnosno preduzeće koje se brine o održavanju puta. Učesnici u saobraćaju dužni su postupati prema svjetlosnom saobraćajnom znaku i kad se taj znak razlikuje od pravila o prvenstvu prolaza izraženom na istom mjestu drugim saobraćajnim znakom. ili na kojem su postavljeni saobraćajni znaci o učešću djece u saobraćaju. trotoaru i drugim saobraćajnim površinama ostavljati oštećena. parking-prostoru. dužna su to činiti na način propisan u čl. (1) Zabranjeno je na putu. (2) Vozilo koje je podešeno da njime upravlja lice kojem su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom. (1) Vozač je dužan u toku upravljanja vozilom obratiti pažnju na pješake koji se nalaze na kolovozu ili stupaju na kolovoz. mora se kretati smanjenom brzinom tako da ne ugrožava lica koja ulaze ili izlaze iz tog vozila. Član 27. (1) Vozač vozila koje se kreće pored vozila javnog prijevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prijevoz putnika. kad samostalno učestvuju u saobraćaju. i 110. ne izaziva opasnost i ne ometa druge učesnike u saobraćaju. predmeta i materija koje je ostavilo. . nanijelo blato ili bacilo otpatke ili predmete na put.

(3) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na crveno trepćuće svjetlo na posebnim motornim vozilima koja prate vozila pod pratnjom. dok djeca ulaze ili izlaze iz vozila. Član 34. osim u slučaju kada na zadnjem sjedištu ima pričvršćenu dječiju sjedalicu. (4) Vozač vozila koje se kreće iza vozila kojim se prevoze djeca. ulazeći ili izlazeći iz tog vozila. vozilo mora biti obilježeno posebnim znakom.(3) Vozač mora zaustaviti vozilo iza vozila iz stava (1) ovog člana kada lica. u kojoj dijete mora biti vezano. Član 35. Član 32. svjetlo za osvjetljavanje zadnje registarske tablice i registarsku tablicu presvučenu bijelom reflektujućom bojom. niti uticati na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje sigurnost saobraćaja. (1) Za vrijeme kretanja vozila u saobraćaju na javnom putu vozač ne smije koristiti mobilni telefon. postupanja po znaku i naredbi ovlaštenog lica. (1) Za vrijeme vožnje u naselju vozač je dužan vozilu javnog gradskog prijevoza putnika ili posebno obilježenom vozilu kojim se obavlja organizirani prijevoz djece omogućiti uključivanje u saobraćaj kada ta vozila izlaze sa stajališta koja se nalaze van kolovoza. (2) Odredba stava (1) ovog člana u pogledu svjetala bijele boje ne odnosi se na svjetlo za osvjetljavanje puta pri vožnji unazad. niti na zadnjem sjedištu dijete mla e od pet godina. Član 33. pokretno svjetlo za istraživanje (reflektor). dužan je zaustaviti se. moraju preći preko saobraćajne trake i biciklističke staze ili trake kojom se vozilo kreće. . kao i vozač vozila koji tom vozilu dolazi u susret na putu s dvije saobraćajne trake. osim u slučaju da je mobilni telefon prilago en upotrebi u vozilu. (1) Vozač motornog vozila i lica koja se prevoze tim vozilom dužni su koristiti sigurnosne pojaseve za vrijeme dok se vozilo kreće u saobraćaju na javnom putu. propuštanja vozila koja imaju pravo prvenstva prolaza i u drugim slučajevima kada je vozač dužan ili prinu en zaustaviti vozilo na kolovozu prema odredbama ovog Zakona. kao ni dijete mla e od 12 godina. Radnje vozilom u saobra aju Član 36. kad je vozilo kojim se prevoze djeca zaustavljeno na kolovozu. (2) Vozač vozila javnog gradskog prijevoza putnika ili posebno obilježenog vozila kojim se obavlja organiziran prijevoz djece dužan je pomoću pokazivača pravca najaviti svoju namjeru da se uključi u saobraćaj i to uključivanje obaviti na način kojim se ne ugrožavaju drugi učesnici u saobraćaju. a na zadnjoj strani ure aje ili materije koji daju svjetla bijele boje. (1) Vozila ne smiju na prednjoj strani imati svjetlosne. svjetlosno-signalne ili reflektujuće ure aje ili materije koji daju svjetla crvene boje. saobraćaju 2. odnosno s proširenja saobraćajne trake koje se koristi za stajalište. (2) Kretanjem vozila u smislu stava (1) ovog člana smatrat će se i slučaj kada je vozilo zaustavljeno zbog postupanja po saobraćajnom znaku. (5) Ako se vozilom obavlja organiziran prijevoz djece. Lice koje se prevozi vozilom ne smije ni na koji način ometati vozača u upravljanju vozilom. ili da pored djeteta sjedi punoljetno lice. (2) U putničkom automobilu na prednjem sjedištu do vozača ne smije se prevoziti lice koje je očigledno pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava. Član 31.

Član 39. dajući znak pomoću pokazivača pravca ili. (2) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera na kome postoje tri saobraćajne trake vozač se ne smije vozilom kretati saobraćajnom trakom koja se nalazi uz lijevu ivicu puta u smjeru kretanja vozila. . mora ga davati sve vrijeme obavljanja radnje vozilom. Član 37. (2) Vozač je dužan postupati prema odredbama stava (1) ovog člana i kada se uključuje u saobraćaj iz garaže. parkirališta.(1) Vozač koji namjerava obaviti neku radnju vozilom na putu (pomjeranje vozila udesno ili ulijevo. a po izvršenoj radnji mora prestati da ga daje. (1) Prije obavljanja radnji vozilom iz člana 36. s obzirom na brzinu kretanja vozila. Član 40. uvjete saobraćaja i stanje i osobine puta. (1) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera na kome postoje najmanje četiri saobraćajne trake. (1) i (2) ovog člana. zaustavljanje. kada je vozilo u kretanju ili mirovanju i u svim drugim slučajevima kada se može ugroziti sigurnost drugih učesnika u saobraćaju. polukružno okretanje. vodeći pritom računa o položaju vozila i pravcu i brzini kretanja. mijenjanje saobraćajne trake.500 kg. dužan je na mjestu na kojem se uključuje postaviti lice koje će omogućiti siguran izlazak vozila na put ili na drugi način osigurati sigurno uključenje na put. na putu u naselju s kolovozom na kome za saobraćaj vozila u istom smjeru postoje najmanje dvije obilježene saobraćajne trake za kretanje vozila vozač može koristiti i saobraćajnu traku koja se ne nalazi uz desnu ivicu kolovoza ako time ne ometa ostala vozila koja se kreću iza vozila kojim upravlja. vozača vozila koje na ravnom putu ne može razviti brzinu kretanja veću od 40 km/h i na vozača vozila koje se ne smatra motornim vozilom. (3) Izuzetno od odredbi st. dvorišta ili drugih sličnih površina. vozača teretnog vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. (3) Zabranjeno je otvaranje vrata na motornom vozilu na kolovozu. (3) Na putu na kojem su kolovozne trake fizički odvojene jedna od druge. (2) Vozač je dužan držati vozilo u kretanju što bliže desnoj ivici kolovoza i na tolikoj udaljenosti od nje da. Vozač mora za kretanje vozila koristiti isključivo put. po izvršenom preticanju drugog vozila. Kretanje vozila po putu Član 38. (1) Vozač je dužan kretati se vozilom desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja.) smije početi takvu radnju samo ako se prethodno uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili imovinu. ako oni ne postoje. osim na dijelu puta ispred raskrsnice ili drugog mjesta na kojem vozilo skreće ulijevo. vozač ne smije vozilom prelaziti na kolovoznu traku namijenjenu za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. (4) Odredba stava (3) ovog člana ne odnosi se na vozača autobusa. odnosno stazu namijenjenu za saobraćaj one vrste vozila kojoj pripada osim u slučaju opasnosti. ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju i sebe ne izlaže opasnosti. odnosno kolovoz ili saobraćajnu traku. ovog Zakona vozač je dužan jasno i pravovremeno obavijestiti o svojoj namjeri druge učesnike u saobraćaju. vozač se ne smije vozilom kretati kolovoznom trakom namijenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. 3. vožnja unazad i sl. (2) Ako znak iz stava (1) ovog člana vozač daje pomoću pokazivača pravca. preticanje. odgovarajućim znakom rukom. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana. obilaženje. a ako mu je vidik zaklonjen ili mu je vidljivost znatno smanjena zbog vremenskih ili drugih prilika. skretanje udesno ili ulijevo. vozač nije dužan davati znak o namjeri da se vrati na saobraćajnu traku kojom se kretao prije preticanja.

80 km/h na ostalim putevima. (3) Prilikom pokretanja vozila iz mjesta vozač ne smije naglo povećati brzinu kretanja tako da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe usljed proklizavanja pogonskih točkova vozila osim u slučaju opasnosti. saobraćajnim znakovima i drugim saobraćajnim uvjetima. kretati se putem na prijelazu preko željezničke pruge u istom nivou. 4. Član 44. (1) Vozač ne smije mijenjati način upravljanja vozilom naglim smanjenjem brzine kretanja vozila osim u slučaju neposredne opasnosti. saobraćajnim znakom može se dozvoliti kretanje vozilom i većom brzinom od propisane u stavu (1) ovog člana. (2) Na putevima u naselju. niti voziti na prijevojima i u krivinama u kojima je preglednost nedovoljna. ako saobraćajno-tehnički elementi to omogućavaju. Član 45. (1) Vozač je dužan brzinu kretanja vozila prilagoditi karakteristikama i stanju puta. vidljivosti. Član 41. stanju vozila i tereta. (3) Vozač ne smije kretanjem vozila unazad ulaziti u nepreglednu raskrsnicu. (2) Vozač ne smije smanjiti brzinu kretanja vozila do te mjere da njegovo vozilo pričinjava smetnju normalnom odvijanju saobraćaja. (2) Vozač koji namjerava znatnije smanjiti brzinu kretanja vozila dužan je to učiniti na način kojim neće ugroziti druge vozače koji se kreću iza njega. (1) Na putu u naselju vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od 60 km/h osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. uključivati se na put s pravom prvenstva. (3) 1) 2) 3) Na putu van naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od: 130 km/h na autoputevima.(4) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u jednom smjeru. preglednosti. 100 km/h na putevima rezerviranim za saobraćaj motornih vozila i brzim putevima. Brzina Član 43. (2) Kad se vozač kreće vozilom unazad dužan je kretati se onom stranom kolovoza kojom se do tada kretao vožnjom unaprijed. (4) Na putu van naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od brzine odre ene saobraćajnim znakom postavljenim na putu. gustini saobraćaja. atmosferskim prilikama. Član 42. tako da vozilo može pravovremeno zaustaviti pred svakom preprekom koju pod navedenim uvjetima može predvidjeti. može izvršiti tu radnju samo na kratkom dijelu puta pod uvjetom da ne ugrožava ili ne ometa druge učesnike u saobraćaju. (1) Vozač koji se namjerava kretati vozilom unazad. vozač se ne smije vozilom kretati u zabranjenom smjeru. .

.za autobuse s priključnim vozilom za prijevoz lica. (4) U zapisnik. a posebno djece. 3) i 4) i priključna vozila iz tač. osim vojnih vozila.500 kg. (1) Na osjetljivim mjestima u naselju. služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. uz videonadzor. vozači su dužni pridržavati se brzina propisanih u stavu (1) ovog člana i na putu na kojem je ovim Zakonom ili postavljenim saobraćajnim znakom dozvoljena veća brzina. s intenzivnim saobraćajem pješaka. 1).za autobuse kada se obavlja organiziran prijevoz djece. može se ograničiti brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na putu. kao i za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 7. osim ako saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu nije drugačije odre eno.za autobuse i autobuse s lahkom prikolicom. Skretanje Član 48. odnosno trakom.(1) Brzina kretanja motornih vozila na putu pod normalnim uvjetima saobraćaja ne smije se ograničiti saobraćajnim znakom ispod 60 km/h na magistralnim putevima. pravilnikom propisuje ministar. u kome je crnom bojom ispisan broj koji označava najveću dozvoljenu brzinu kretanja tih vozila.za bicikl i lahki motocikl kada se kreću biciklističkom stazom. (2) Odobrenje za postavljanje posebnih objekata na putu daje nadležni organ koji upravlja putevima. (2) Kad upravljaju motornim vozilima iz stava (1) ovog člana.za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje (karavan) ili lahku prikolicu. 5. 3) na 70 km/h . 3) i 4) stava (1) ovog člana koja su registrirana u Bosni i Hercegovini. u saradnji s nadležnim organom. autobuse koji osim ugra enih sjedišta imaju i odre ena mjesta za stajanje. (3) Bliže odredbe o postavljanju posebnih objekata na putu. datuma i vremena ili tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem vozilom. koji se sačinjava na licu mjesta. radi smanjenja brzine. na 25 km/h . navodi se i izjava vozača da li ima ili ne primjedbi na tekst zapisnika. za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 7. (2) Brzina kretanja vozila utvr uje se pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila s ure ajem ili bez ure aja s grafičkim ispisom brzine. (1) Vozač vozila koje skreće udesno dužan je obaviti skretanje krećući se krajnjom saobraćajnom trakom koja se proteže uz desnu ivicu kolovoza. Član 46. 2) na 80 km/h . tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru. a 40 km/h na ostalim putevima. Član 47. gradske autobuse. za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje. (3) Fotografija i videozapis s podacima o utvr enoj brzini. na lijevoj polovini zadnje strane na vidnom mjestu moraju imati oznaku u obliku kruga žute boje. 5) 6) na 30 km/h . (1) Na putevima brzina kretanja ograničava se za sljedeća vozila: 1) na 80 km/h . oivičenog crvenom bojom.za traktore.500 kg i za teretna motorna vozila sa priključnim vozilom. (3) Motorna vozila iz tač. trolejbuse. 4) na 50 km/h .

Saobra aj na raskrsnici Član 50. ili ako na put ulazi s površine na kojoj se ne odvija saobraćaj. (6) Vozač koji pri skretanju vozila presijeca biciklističku stazu ili traku. pred raskrsnicom. Prvenstvo prolaza Član 49. .zabrana prolaza osim za vozila koja se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi nalaze na tolikoj udaljenosti od svjetlosnog znaka da se ne mogu sigurno zaustaviti a da ne pro u taj znak. osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije odre eno. 2) žuto svjetlo . (2) @uto svjetlo upaljeno istovremeno s crvenim svjetlom služi za upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak zabrane prolaza i na pojavu zelenog svjetla. Saobraćaj 7. 6.(2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je obaviti skretanje krećući se krajnjom lijevom saobraćajnom trakom koja se proteže uz središnju liniju i uz zamišljeni ili obilježeni luk koji spaja dvije središnje linije bočnih kolovoza. (2) Vozač vozila koje na raskrsnici skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje. (4) Vozač koji ulazi vozilom na put koji je saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza. osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije odre eno. (3) Vozač je dužan. (1) Vozač koji se približava raskrsnici mora voziti s povećanim oprezom.zabrana prolaza. bez obzira na to s koje mu strane ono nailazi. Član 51. 3) zeleno svjetlo . odnosno saobraćajnom trakom koja se proteže uz lijevu ivicu puta s jednosmjernim saobraćajem. osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno.zabrana prolaza. (1) i (2) ovog člana. (3) Izuzetno od odredbi st. na raskrsnici zadržava pravac svog kretanja ili skreće udesno. (1) Na raskrsnici i na drugom mjestu na kome je saobraćaj reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova za učesnike u saobraćaju. svjetlosni saobraćajni znakovi imaju sljedeća značenja: 1) crveno svjetlo . vozilom zauzeti položaj na dovoljnoj udaljenosti na onoj saobraćajnoj traci kojom mora proći kroz raskrsnicu. dolazeći iz suprotnog smjera. koji odgovara uvjetima saobraćaja na raskrsnici. dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tim putem. a za ostale učesnike . (2) Vozač koji se približava raskrsnici dužan je voziti takvom brzinom da se može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza. (1) Na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti vozilo koje dolazi s njegove desne strane. vozilo koje se kreće po šinama ima prvenstvo prolaza na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom. osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću putem na koji ulazi i kad taj put nije saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza ako vozilom ulazi sa zemljanog puta na put s kolovoznim zastorom.slobodan prolaz. dužan je propustiti bicikl i bicikl s motorom koji se kreće biciklističkom stazom ili trakom.

(4) Ako je zbog nedovoljne širine puta ili zbog neke prepreke na putu mimoilaženje onemogućeno. vozač vozila koje se kreće uz nagib dužan je zaustaviti vozilo ako ispred sebe ima pogodno mjesto za zaustavljanje koje omogućava sigurno mimoilaženje i ako bi. odnosno crvenog svjetla. s obzirom na uvjete i položaj vozila na putu. dužan je usporiti kretanje svog vozila i. Mimoilaženje 8. (1) Pri mimoilaženju vozač je dužan sa svoje lijeve strane ostaviti dovoljno rastojanja izme u vozila kojim upravlja i vozila s kojim se mimoilazi a. Član 53. Mimoila enje Član 55. može napustiti raskrsnicu ne čekajući da svjetlosnim saobraćajnim znakom saobraćaj bude otvoren u smjeru kojim namjerava produžiti kretanje pod uvjetom da propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću u smjeru u kojem je saobraćaj dozvoljen. mimoilaženje zahtijevalo kretanje unazad jednog od vozila. po potrebi. vozač može vozilom proći svjetlosni znak i kretati se u pravcu označenom zelenom svijetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo pri čemu ne smije ometati saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji ulazi i mora propustiti pješake koji prelaze preko kolovoza.(3) @uto trepćuće svjetlo obavezuje sve učesnike u saobraćaju na kretanje s povećanim oprezom. ometati ili onemogućiti saobraćaj vozila koja dolaze s bočnih kolovoza. vozači se mimoilaze sa svoje desne strane. (1) Ako je ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova za reguliranje saobraćaja na raskrsnici dodat jedan ili više dopunskih znakova u obliku zelene svijetleće strelice. lakše da to učini vozač vozila koje se kreće uz nagib. (2) Ako zbog neke prepreke na putu ili zbog drugih učesnika u saobraćaju vozač ne može postupiti prema odredbi stava (1) ovog člana. Vozač koji je vozilom ušao u raskrsnicu na kojoj je saobraćaj reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova. u slučaju da tako ne postupi. (2) Ako zeleno svjetlo na ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova ima oblik strelice. ne smije ući vozilom u raskrsnicu ako je gustina saobraćaja takva da on vozilo očigledno mora zaustaviti u raskrsnici i na taj način. po potrebi. dužan se prvi zaustaviti i. Član 56. (4) Zeleno trepćuće svjetlo služi za upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak slobodnog prolaza i na pojavu žutog. Vozač kome je svjetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu. . (3) Na putu iz stava (1) ovog člana. pri promjeni svjetlosnog znaka. lahko vozilo koje se susrelo s vozilom više kategorije. i da vozilo pomjeri ka desnoj ivici kolovoza. Član 54. kad se jedno od vozila koja se mimoilaze mora kretati unazad. a ako se mimoilaze vozila iste kategorije . kretanjem unazad ili na drugi način. (1) Na dijelu puta s velikim uzdužnim nagibom na kome je mimoilaženje vozila nemoguće ili je veoma otežano. Član 52. vozač vozila koje se kreće niz nagib dužan je zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu ako primijeti da mu drugo vozilo ide u susret uz nagib.vozilo koje se kreće niz nagib osim ako je. s obzirom na karakteristike puta i okolnosti u saobraćaju. kretat će se unazad: svako vozilo koje se susrelo s vozilom koje vuče priključno vozilo. vozač se vozilom smije kretati samo u pravcu koji pokazuje ta strelica. pomjeriti svoje vozilo i zauzeti na putu položaj koji omogućava mimoilaženje. (3) Kad na raskrsnici vozila dolaze iz suprotnih smjerova i skreću ulijevo. zaustaviti ga da bi propustio vozilo iz suprotnog smjera. po potrebi. teretno motorno vozilo koje se susrelo s autobusom. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. vozač kojem je to lakše izvesti.

ili da obi e drugu prepreku na putu. ili obilježen ili na drugi način označen prostor za parkiranje vozila. (2) Ako se površine. vozila ih moraju obilaziti s desne strane. (1) Preticanje i obilaženje vrši se s lijeve strane. čim mu to bude moguće.obilaženje 9. (1) (2) Vozač kome je dat znak za preticanje s njegove lijeve strane dužan je pomjeriti vozilo ka desnoj ivici kolovoza. 4) ako saobraćajna traka kojom namjerava izvršiti preticanje nije slobodna na dovoljnom rastojanju tako da bi. Preticanje i obila enje Član 57. ako je vozač koji se kreće iza njega počeo preticanje. vodeći računa o razlici izme u brzine kretanja svog vozila za vrijeme preticanja i brzine kretanja vozila drugih učesnika u saobraćaju koje namjerava preteći. (1) Ako se na sredini kolovoza nalazi pješačko ostrvo. preticanjem ugrozio sigurnost saobraćaja. ili omeo saobraćaj iz suprotnog smjera. 3) ako je vozač koji je ispred njega na istoj saobraćajnoj traci dao znak da namjerava da pretekne ili obi e vozilo koje je ispred njegovog vozila. ili neka druga površina koja nije namijenjena za saobraćaj vozila ili neki objekat ili ure aj. oni se mogu obilaziti s obje strane. 5) ako po izvršenom preticanju ili obilaženju ne bi ponovo mogao zauzeti položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja ili obilaženja. a ako to nije dovoljno. Vozač ne smije povećavati brzinu kretanja vozila dok ga drugo vozilo pretiče. zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu da bi propustio brža vozila. s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu i u saobraćaju ili s obzirom na tehnička svojstva vozila kojim upravlja. ugrožava druge učesnike u saobraćaju. Član 58. i to bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. Član 59. vozač vozila koje se kreće sporije nego vozila koja se kreću neposredno iza njega dužan je pomjeriti svoje vozilo što više udesno. Član 60. osim kad za preticanje ili obilaženje koristi saobraćajnu traku koja je zabranjena za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. (3) Ako zbog nedovoljne širine kolovoza ili njegovog stanja preticanje nije moguće bez ugrožavanja sigurnosti saobraćaja. (3) Vozilo koje se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza ne smije se preticati s lijeve strane. Član 61. To vozilo može se preticati s desne strane ako izme u njega i desne ivice kolovoza postoji saobraćajna traka. (1) Preticanje i obilaženje vozač smije vršiti samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smjera i ako na putu ima dovoljno prostora za sigurno izvo enje tih radnji. Vozač ne smije vozilom početi preticanje ili obilaženje: 1) 2) kolone vozila. (2) Vozač ne smije preticati i obilaziti kad time. objekti ili ure aji iz stava (1) ovog člana nalaze na sredini puta s jednosmjernim saobraćajem a postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. . (2) Preticanje se mora vršiti s desne strane ako se vozilo na kolovozu nalazi u takvom položaju i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo.

ili koje prelazi pješački prijelaz. (1) Vozač je dužan upotrijebiti zvučni znak upozorenja kad god je u pitanju sigurnost saobraćaja a naročito: . bicikla s motorom. vozilo koje skreće udesno. (3) Ne smatra se preticanjem ni prolaženje s desne strane vozila koje prema odredbi člana 39. lahkog motocikla i motocikla bez bočne prikolice. ili koje je stalo radi propuštanja pješaka na tom prijelazu. (1) Vozač ne smije preticati drugo vozilo. a pretiče se s desne strane (član 58.6) 7) saobraćajnom trakom koja je namijenjena za prinudno zaustavljanje vozila. neposredno ispred raskrsnice. vozač može napustiti traku na kojoj se nalazi samo radi skretanja ulijevo ili udesno. ili na raskrsnici koja nije s kružnim tokom saobraćaja. (1) Vozač koji pretiče dužan je držati vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče. odnosno obilaženja. (3) Neposredno ispred i na prijelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou bez branika ili polubranika vozač smije preticati drugo vozilo kad je saobraćaj na tom prijelazu reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova. Član 66. kao i kad je saobraćaj na raskrsnici reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima koje daje ovlašteno lice. Član 65. tako da ga ne ometa i ne ugrožava u saobraćaju. (2) Na putevima i pod uvjetom iz stava (1) ovog člana. čim to bude moguće. brže kretanje vozila na jednoj traci od kretanja na drugoj traci ne smatra se preticanjem. ili neposredno ispred i na prijelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u nivou bez branika ili polubranika. osim ako na tim mjestima ne postoji više saobraćajnih traka obilježenih uzdužnim oznakama na kolovozu i namijenjenih isključivo za kretanje vozila u smjeru kretanja njegovog vozila. (2) Poslije izvršenog preticanja ili obilaženja vozač je dužan. Zvučni 10. Na kolovozu na kome se saobraćaj odvija u dva smjera vozač ne smije vozilom preticati drugo vozilo ispred vrha prijevoja puta ili u krivini kad je preglednost puta nedovoljna. Vozač ne smije preticati drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu. Zvu ni i svjetlosni znaci upozorenja Član 67. ili radi parkiranja vozila. Član 63. stav (3) ovog Zakona za svoje kretanje ne koristi saobraćajnu traku uz desnu ivicu kolovoza. Član 62. neposredno ispred tunela i u tunelu koji po smjeru kretanja ima samo jednu traku. (2) Neposredno ispred raskrsnice i na raskrsnici vozač smije preticati: vozilo koje skreće ulijevo. osim bicikla. vozilo koje se kreće na putu s pravom prvenstva prolaza. Član 64. bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. ali da pritom svojim vozilom ne prelazi na dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. stav (2)). vozilom ponovo zauzeti položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja. (1) Na putu na kojem postoje najmanje dvije saobraćajne trake namijenjene za saobraćaj vozila u istom smjeru i na kojoj su kolone vozila.

saobraćajne nesreće ili drugog opravdanog razloga prinu en zaustaviti vozilo na kolovozu dužan je obilježiti sigurnosnim trokutom i preduzeti sve mjere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila i što prije ga ukloniti s kolovoza. Taj znak vozač može upotrijebiti i u naselju prilikom preticanja drugog vozila. Zaustavljanje i parkiranje Član 69. (1) Vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo na javnom putu dužan je zaustaviti. (3) Svjetlosni znak upozorenja daje se kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala. Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smiju se otvarati vrata ako se time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju ili ako se ugrožava sigurnost saobraćaja. a na javnom putu na kojem se saobraćaj odvija samo u jednom smjeru vozilo može zaustaviti. kada za to postoji mogućnost. ili uzastopnim paljenjem kratkih svjetala za osvjetljenje puta. saobraćajne nesreće ili drugog opravdanog razloga prinu en zaustaviti vozilo na šinama. umjesto zvučnog znaka upozorenja upotrebljava svjetlosni znak upozorenja. prije ulaska u nepreglednu krivinu ili prije dolaska na prijevoj na kojem je otežano mimoilaženje. Član 71. vodeći računa pri tome da se time ne zasljepljuju vozači koji dolaze iz suprotnog smjera. vozač mora zaustaviti ili parkirati vozilo uz lijevu ivicu kolovoza. (1) Na javnom putu van naselja vozač je dužan uvijek. Član 70. odmah preduzeti potrebne mjere da lica koja upravljaju vozilima koja se kreću po šinama na vrijeme budu upozorena na opasnost. 2) ako se pored kolovoza nalaze djeca koja ne obraćaju pažnju na kretanje vozila. (2) Vozač je dužan davanje zvučnog znaka upozorenja svesti na neophodnu mjeru. dugih i kratkih svjetala. . u kratkim razmacima. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu. (2) Svjetlosni znak upozorenja vozač može upotrijebiti i danju ako takav način upozorenja drugim učesnicima u saobraćaju više odgovara uvjetima na putu. ili naizmjeničnim paljenjem. (3) Ako je vozač zbog neispravnosti na vozilu.1) na putu van naselja radi upozorenja drugog učesnika u saobraćaju da ga želi preteći ili obići ako bi nedavanjem tog znaka postojala opasnost od saobraćajne nesreće. 11. (2) Ako se uz desnu ivicu kolovoza nalaze tramvajske ili druge šine. prema pravilu. 3) na putu van naselja. (3) Vozač može zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestima koja se nalaze na sredini kolovoza samo ako su ta mjesta obilježena odgovarajućim saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu. dužan ga je sa šina odmah ukloniti a. Član 68. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu na kome bi ono ugrožavalo sigurnost drugih učesnika u saobraćaju ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pješaka. zaustaviti ili parkirati vozilo van kolovoza. odnosno parkirati uz desnu ili lijevu ivicu kolovoza. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća vozač. odnosno parkirati vozilo neposredno uz desnu ivicu kolovoza. ako je to nemoguće. Član 72.

mora se ostaviti najmanje 1. parkovima i sl. ustanova. na kolovozu s dvije saobraćajne trake gdje se saobraćaj odvija u oba smjera. 3) na željezničkim ili tramvajskim prugama ili u blizini tih pruga ako se time sprečava ili ometa saobraćaj vozila koja se kreću po šinama. kao i na prijelazu biciklističke staze preko kolovoza.. . 10) na dijelu kolovoza koji je kao stajalište za vozila javnog saobraćaja obilježen saobraćajnim znakom i oznakama na kolovozu. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo naročito: 1) na obilježenom pješačkom prijelazu i na udaljenosti manjoj od 5 m od tog prijelaza. ili do suprotne ivice kolovoza. 2) udaljenosti manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je obilježeno stajalište za vozila javnog saobraćaja. ili do neke prepreke na putu. 5) u tunelima. ako to nije izričito regulirano saobraćajnim znakom.Član 73. 6) na dijelu puta u blizini vrha prijevoja i u krivini gdje je preglednost puta nedovoljna i gdje se obilaženje vozila ne bi moglo izvršiti bez opasnosti. 9) na biciklističkoj stazi. vozač ne smije parkirati vozilo naročito na: 1) dijelu puta ispred prijelaza puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou. u podvožnjacima i na nadvožnjacima. bila manja od 3 m. preduzeća. na mjestu koje je označeno kao parking-prostor za invalidna lica. Član 75. 3) prolazima i ulazima škola. i to na udaljenosti manjoj od 15 m od tih prijelaza. ovog Zakona. 8) na mjestu na kome bi vozilo zaklanjalo postavljeni saobraćajni znak ili ure aj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova. Član 74. 4) mjestu na kome bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu. 2) na prijelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou. 7) na dijelu puta na kojem bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne linije na kolovozu. stambenih zgrada i drugih objekata i iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizacionu ili drugu mrežu komunalnih organizacija.6 m širine na površini za kretanje pješaka s tim da ta površina ne može biti uz ivicu kolovoza. odnosno traci. a ako je parkiranje dozvoljeno. 11) 12) 13) na svim ure enim zelenim površinama. odnosno na pješačkoj stazi. 4) na raskrsnici i na udaljenosti manjoj od 5 m od najbliže ivice popriječnog kolovoza. kao i na dijelovima puta ispod mostova i nadvožnjaka i na udaljenosti manjoj od 15 m od tih objekata. Osim u slučajevima iz člana 73. na mostovima. 5) trotoaru.

(3) Na isti način taj znak postavlja se i kad je na putu zaustavljena kolona motornih vozila s tim što se umjesto jednog znaka na kolovoz postavljaju dva znaka. ovog Zakona. koje je zaustavljeno na kolovozu. odnosno sigurno obići zaustavljeno vozilo. u slučaju iz stava (1) ovog člana taj ure aj mora biti uključen. u kojem nije prisutan vozač. Član 79. Član 76. ovlaštena službena lica ostavit će pisano obavještenje da vozač koji je parkirao ili zaustavio vozilo u roku od osam dana kod nadležnog organa na ime novčane kazne uplati zakonom propisani iznos. 73. vozilo parkirano u pješačkoj zoni. (2) Ovlašteno službeno lice odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost saobraćaja. jedan pored drugog. a ako vlasnik neće ili ne može položiti garanciju. traktor ili priključno vozilo. kao i vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila invalida. i to: 1) kad je bio prinu en da zaustavi vozilo na mjestu ili dijelu puta iz člana 73. Prije nego što parkira i napusti vozilo. premještanje vozila obavljaju organizacija. 69. osim motocikla bez bočne prikolice. kao i na dijelu puta koji nije dovoljno pregledan. (5) Visinu troškova premještanja vozila utvr uje nadležni organ jedinice lokalne samouprave i uprave. (1) Premještanje vozila iz člana 75. od vlasnika vozila koji nije državljanin Bosne i Hercegovine pravno ili fizičko lice koje je premjestilo vozilo može zatražiti garanciju. ovog Zakona. i 74. pravno ili fizičko lice koje ovlasti nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova. 2) kad je vozilo zaustavljeno na kolovozu na takvom mjestu da vozači vozila koja nailaze istim smjerom ne mogu ili ga teško mogu pravovremeno uočiti. ovog Zakona. . Član 77. uz prethodnu saglasnost nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova. može zadržati vozilo. (1) Za nepravilno parkirano ili zaustavljeno vozilo na trotoarima ili bilo kojim drugim mjestima iz čl. Član 78. (1) Vozač je dužan motorno vozilo. ovog Zakona snosi vlasnik. ili ometa normalan tok saobraćaja. (4) Ako je u motornom vozilu ugra en ure aj za istovremeno uključivanje svih pokazivača pravca. 3) noću i u slučaju smanjene vidljivosti na autoputu i putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila. (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana. (2) Znak iz stava (1) ovog člana postavlja se na kolovoz iza zaustavljenog vozila. tako da vozači motornih vozila koji nailaze iz smjera na kojem je znak postavljen mogu pravovremeno zaustaviti svoja vozila. obilježiti posebnim znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu.(1) Ovlašteno službeno lice odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. ovog Zakona obavlja nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova. vozač je dužan preduzeti sve mjere kojima se sprečava da vozilo samo krene s mjesta i da se osigura od neovlaštene upotrebe. (3) Troškove premještanja vozila u slučajevima iz člana 75. (4) Radi osiguranja plaćanja troškova premještanja vozila. u vertikalnom položaju i na dovoljnoj udaljenosti koja na putu van naselja ne smije biti manja od 50 m. do 78.

automatskih vučnih kuka s višestepenovanom regulacijom i oslanjanjem ili vješanjem vozila na vučno vozilo. niti teretno motorno vozilo i autobus. Član 84. Presijecanje kolone pje aka Član 80. ili ako ga vuče motorno vozilo koje ima i pri vuči koristi žuto rotaciono svjetlo. (2) Na motornom vozilu koje vuče drugo vozilo trokut se postavlja s prednje. (1) U saobraćaju na javnom putu vozilu na motorni pogon mogu se pridodati najviše dva priključna vozila za prijevoz tereta. (3) Krutom vezom ne smije se vući vozilo na motorni pogon koje nema ispravan ure aj za upravljanje.(2) Vlasnik ili korisnik vozila dužan je ovlaštenom službenom licu nadležne službe dati podatke o vozaču koji je upravljao vozilom u vrijeme izvršenja prekršaja iz stava (1) ovog člana. pješaka 12. a na autoputu i putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila samo jedno priključno vozilo. a na vučenom vozilu sa zadnje strane. Član 82. Vozilo na motorni pogon smije se vući noću. (1) Za vrijeme vuče vozila iz člana 82. Vuča 13. odnosno jedno priključno vozilo za prijevoz lica. kao i u slučaju drugih prekršaja propisanih ovim Zakonom u kojima je učestvovalo njegovo vozilo. samo ako na svojoj zadnjoj strani ima upaljena crvena svjetla za označavanje vozila. (4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana. Član 85. Zabranjena je vuča neispravnih vozila na autoputu i putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila. pogrebnu povorku i svaku drugu organiziranu kolonu pješaka koja se kreće po kolovozu. (2) Vozilom na motorni pogon ne smije se vući motocikl bez bočne prikolice ili drugo vozilo na dva točka. stav (1). oba vozila moraju imati znak kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu (sigurnosni trokut). Član 83. ali samo krajnjom desnom saobraćajnom trakom do prvog priključnog puta kojim se vučeno vozilo može isključiti iz saobraćaja na autoputu. (1) Vozilo na motorni pogon na putu dozvoljeno je vući pomoću užeta. Vozač ne smije vozilom presijecati kolonu djece. niti vozilo na motorni pogon teže od vučnog vozila ako mu je neispravna pomoćna kočnica. (1) Vozilom na motorni pogon smije se vući drugo vozilo na motorni pogon samo ako se ono zbog neispravnosti ili nedostataka pojedinih dijelova ne može samo kretati i ako se pritom značajno ne umanjuje stabilnost vučnog vozila. Vu a vozila Član 81. vuča drugog motornog vozila autoputem dozvoljena je ako je razlog za vuču nastao za vrijeme kretanja motornog vozila autoputem. vojnika. krute veze (rude). kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. . (2) Pomoću užeta ne smije se vući vozilo na motorni pogon na kojem su neispravni ure aji za upravljanje ili ure aji za zaustavljanje. (2) (3) Vozilom na motorni pogon smije se vući samo priključno vozilo koje značajno ne umanjuje njegovu stabilnost.

(1) Vozilo na motorni pogon koje na putu vuče drugo neispravno vozilo na motorni pogon ne smije se kretati brzinom većom od 40 km/h. Ako se vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta. Član 89. Vozila koja prevoze opasne materije ne smiju se vući. u slučaju neispravnosti vozila koje je natovareno opasnim materijama. automatskih vučnih kuka s višestepenovanom regulacijom ili krute veze. 3) biciklu . Član 87. i to na: 1) vozilu na motorni pogon . (2) (3) Vučenim vozilom zabranjeno je prevoziti lica. mora iznositi tri do pet metara. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. Upotreba svjetala u saobra aju Član 90. Član 88. ona mora biti postavljena na lijevoj strani vozila. vozač koji upravlja vučenim vozilom mora imati odgovarajuću dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojoj pripada vozilo koje se vuče. a sa zadnje strane vozila crveno svjetlo. i do prvog mjesta na kojem se može otkloniti kvar na vozilu. 2) biciklu s motorom. niti koristiti za vuču drugih vozila. a ako se vuče pomoću kuke ili krute veze (rude).najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. lahkom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice najmanje dva bijela ili žuta svjetla na prednjoj strani i paran broj crvenih svjetala na zadnjoj strani. 4) zaprežnom vozilu .osim na biciklu s motorom. ta svjetla moraju biti postavljena na uzdužnoj osi vozila ili na njegovoj lijevoj strani. (1) Odstojanje izme u vučnog i vučenog vozila na motorni pogon. ili samo jedna svjetiljka koja je izra ena tako da se s prednje strane vozila vidi bijelo svjetlo. (2) Kuka i kruta veza (ruda) iz stava (1) ovog člana moraju biti certificirane prema procedurama definiranim posebnim propisom iz stava (3) člana 6. a drugo na zadnjoj strani. ako se vuče užetom. takvo vozilo može se prevući samo do najbližeg mjesta pogodnog za pretovar ili popravku a takvo vozilo vuče se krutom vezom (rudom) i brzina kretanja ne smije biti veća od 40 km/h.jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. (4) Izuzetno od odredbi iz stava (3) ovog člana. dozvoljena je samo do prvog mjesta pogodnog za pretovar tereta a. (3) Ako se na zaprežnom vozilu jedno svjetlo nalazi na prednjoj strani. (2) U vremenu od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću). (1) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju na vozilu moraju biti upaljena kratka svjetla. na vozilu u saobraćaju na putu. može iznositi i manje od tri metra. lahkom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice .najmanje jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. Vuča natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila.Član 86. moraju biti upaljena svjetla za osvjetljavanje puta. izuzetno. osim svjetla iz stava (1) ovog člana. . odnosno traktora s priključnim vozilom. a ako se na zaprežnom vozilu nalazi samo jedna svjetiljka. ovog Zakona a vozač mora imati dokaz o izvršenom certificiranju. saobraćaju 14.

zaprežno vozilo mora imati i dva katadioptera crvene boje. na prednjoj strani prvog priključnog vozila moraju biti uključena dva bijela svjetla.60 m. Član 91. kad je zaustavljeno ili parkirano na ulici u naselju. i najmanje jedno crveno svjetlo na njenom začelju.kad su zaustavljeni ili parkirani u naselju uz samu ivicu kolovoza. . a ako širina priključnog vozila iznosi više od 1. (5) Kad vozilo na motorni pogon vuče jedno ili dva priključna vozila. Član 93. 4) kada se kreće putem koji se pruža neposredno pored plovnog puta ili pored željezničke ili tramvajske pruge . tovarnih i jahaćih životinja i goniči stoke . (1) 1) Izuzetno od odredbi člana 90. moraju nositi upaljena svjetla kad se kreću po kolovozu van naselja: 1) grupa pješaka koja se kreće u organiziranoj koloni ili povorci . (6) Na motociklu za vrijeme vožnje na putu moraju biti upaljena kratka svjetla. stav (1) tačka 1) može imati upaljeno samo jedno svjetlo koje se s prednje strane vidi kao bijelo svjetlo i sa zadnje strane kao crveno svjetlo i koje je postavljeno na strani suprotnoj od ivice kolovoza uz koju je vozilo zaustavljeno ili parkirano. i kojem nije pridodato priključno vozilo.u susretu s plovilom. 3) za vrijeme dok vozilom prolazi pored organizirane kolone ili povorke pješaka. odnosno povorke. simetrično postavljena na zadnjoj strani vozila.(4) U uvjetima iz stava (2) ovog člana. a širina od dva metra. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. odnosno s vozilom koje se kreće po šinama a koje nailazi iz suprotnog smjera. 3) bicikl. (2) Vozilo na motorni pogon čija dužina nije veća od osam metara.jedan katadiopter crvene boje na zadnjoj strani i po jedan katadiopter žute ili narandžaste boje na svakoj strani pedale. upotrebljava duga svjetla. a bicikl . umjesto svjetala iz člana 90. (1) (2) Za osvjetljavanje puta vozač vozila na motorni pogon. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća. 2) za vrijeme kretanja za drugim vozilom na odstojanju od najmanje 100 m da dugim svjetlima svog vozila ne zasljepljuje vozača vozila ispred sebe. (2) Umjesto svjetala iz stava (1) ovog člana mogu se upotrebljavati reflektujuće materije. ovog Zakona. na zadnjoj strani posljednjeg priključnog vozila moraju biti upaljena najmanje dva crvena svjetla. Član 92. uvijek na udaljenosti manjoj od 200 m. 2) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na za to posebno odre enim mjestima na kolovozu ili van njega ili na ulicama sa slabijim saobraćajem.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo naprijed i najmanje jedno crveno svjetlo pozadi. ne mora imati upaljena svjetla: vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na osvijetljenom dijelu puta. a pri mimoilaženju s drugim vozilom . lahki motocikl i motocikl bez bočne prikolice koji nema akumulator . u pravilu.kad vozač tog vozila upali kratka svjetla ili kad naizmjeničnim paljenjem i gašenjem svjetala upozorava da mu duga svjetla smetaju. Vozač vozila na motorni pogon dužan je upotrebljavati za osvjetljavanje puta kratka svjetla umjesto dugih svjetala: 1) prije mimoilaženja s drugim vozilom na udaljenosti s koje ocijeni da svjetlom svog vozila zasljepljuje vozača vozila koje mu dolazi u susret. tako da se jasno vidi s dovoljne udaljenosti. 2) vodiči teglećih.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na čelu kolone.

ovog Zakona primjenjuju se i na saobraćaj tramvaja i drugih vozila koja se na putu kreću po šinama. osim ako to ne isključuju konstrukcione karakteristike tih vozila ili način njihovog kretanja.(3) Noću. (3) Svjetla za maglu koja se nalaze na prednjoj strani vozila moraju biti bijele ili žute boje. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (2) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na dio puta na kojem je preticanje zabranjeno. (1) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon upotrebljavaju se u uvjetima iz člana 90. lahkih motocikala i motocikala Član 99. vozač vozila na motorni pogon za vrijeme vožnje mora imati na vozilu upaljena najmanje kratka svjetla za osvjetljavanje puta. (1) Kad se na javnom putu van naselja. bicikala s motorom. od 25. 15. dužni su se kretati jedan za drugim. vozači su dužni izme u svakog od tih vozila držati odstojanje od najmanje 100 m. tako da ne ugrožava sigurnost saobraćaja. (3) Ako se dva ili više vozača bicikala ili bicikla s motorom kreću u grupi. Saobraćaj 17. (1) Biciklom na kategoriranom putu smije upravljati lice koje je navršilo 12 godina. odnosno traci. do 97. Član 94. Saobraćaj 16. Odredbe čl. (2) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon moraju biti upaljena za vrijeme dok su upaljena bilo koja svjetla za osvjetljavanje puta ili posebna svjetla za maglu. Saobra aj tramvaja i drugih vozila na šinama inama Član 98. po biciklističkoj stazi. a biciklom s motorom lice koje je navršilo 14 godina. Član 95. (2) Vozač bicikla i vozač bicikla s motorom ukoliko je pokretan snagom vozača dužni su se kretati što bliže desnoj ivici kolovoza. kreću jedno za drugim vozila na motorni pogon čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. (3) Ako se na putu kreću dva ili više vozila koja prevoze opasne materije. koji ima samo jednu saobraćajnu traku namijenjenu za saobraćaj vozila u jednom smjeru. Član 97. stav (1) ovog Zakona kada je vozilo zaustavljeno ili parkirano na putu. . a na zadnjoj strani crvene boje. Vozač je dužan držati potrebno odstojanje kad se kreće iza drugog vozila. Odstojanje izme u vozila Član 96. a ako postoji biciklistička staza. (1) Po magli vozač vozila na motorni pogon na vozilu treba imati upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta ili svjetla za maglu ili oba svjetla istovremeno.500 kg ili čija je dužina veća od sedam metara. Saobra aj bicikala. (2) Svjetla za maglu mogu se upotrebljavati samo za vrijeme magle ili u slučaju smanjene vidljivosti i ne mogu se istovremeno koristiti s dugim svjetlima. odstojanje izme u tih vozila ne smije biti manje od 200 metara.

i to veoma pažljivo i na način kojim ne ometa ili ne sprečava saobraćaj vozila. Član 102. pridržavati se za drugo vozilo. a vozač motocikla može to činiti i u bočnoj prikolici. odnosno površinu pored kolovoza pogodnu za kretanje pješaka. Vozač bicikla. sjediti na platou vozila sa strane. po pravilu. ili ugrožavati druge učesnike u saobraćaju. Vozač bicikla. bicikla s motorom. (3) Lica koja se voze zaprežnim vozilom za vrijeme kretanja vozila ne smiju stajati na vozilu. Član 100.(4) Ako na putu postoji posebno ure ena biciklistička staza. a naročito ne smije skidati ruke s upravljača. bicikla s motorom. (1) Pješak se ne smije. kretati i zadržavati na kolovozu. on se mora kretati što bliže ivici kolovoza. (2) Ako se pješak kreće po kolovozu. (1) Na putu koji ima trotoar ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka. lahkog motocikla i motocikla treba upravljati vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi učesnici u saobraćaju. Član 106. lahkog motocikla i motocikla može prevoziti druga lica samo ako na vozilu postoje posebna sjedišta i oslonci za noge. Saobra aj zapre nih vozila i kretanje stoke Član 103. Kretanje pješaka pje aka Član 105. vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom. lahkog motocikla ili motocikla i lica koja se prevoze tim vozilima moraju koristiti zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje. sjediti na stranicama vozila. niti se nalaziti na rudi vozila dok je vozilo u pokretu. Član 101. vozila se moraju kretati desnom stranom u smjeru kretanja vozila. prevoziti. (1) (2) Stoku koja se kreće javnim putem gonič stoke mora držati što je moguće bliže desnoj ivici puta. (6) Vozač bicikla i vozač bicikla s motorom smiju se kretati samo po onim saobraćajnim površinama po kojima je kretanje takvim vozilima dozvoljeno. bicikla s motorom. 19. pješak je dužan kretati se tim površinama. Stoka se ne smije ostavljati na putu ili uz put bez nadzora goniča stoke. vozač bicikla s motorom ukoliko je pokretan snagom vozača i vozač bicikla moraju se kretati desnom biciklističkom stazom u odnosu na smjer kretanja saobraćaja. Vozač bicikla. (2) Zaprežno vozilo ne smije se ostavljati bez nadzora na putu ili uz put. (5) Na biciklističkim stazama ure enim i obilježenim za saobraćaj bicikla i bicikla s motorom u oba smjera. (1) Vozač zaprežnog vozila treba upravljati vozilom sve vrijeme dok se vozilo kreće putem i dužan je vozilo držati što bliže desnoj ivici kolovoza. . Saobraćaj zapre režnih 18. Član 104.

kao i sankanje. kao i organizirana kolona pješaka. romobilom. pješaci mogu prelaziti kolovoz samo dok im je datim znakom dozvoljen prijelaz kolovoza. ali je saobraćaj vozila reguliran svjetlosnim saobraćajim znakovima za vozila ili znakovima koje daju ovlaštena lica. osim ako je to posebno dozvoljeno. dužni su kretati se uz lijevu ivicu kolovoza u smjeru kretanja. tako da se kreću jedan iza drugog. lahki motocikl ili motocikl. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. (3) Ako na obilježenom pješačkom prijelazu saobraćaj nije reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova ni znakovima ovlaštenog lica. moraju se kretati uz desnu ivicu kolovoza u smjeru kretanja. zasjek. odnosno pogodna za kretanje pješaka. pri prelaženju puta pješak je dužan kretati se tim prijelazima. bicikl. (2) Ako se obilježeni pješački prijelaz iz stava (1) ovog člana nalazi na ulazu na bočni put. (1) Kad se pješaci kreću kolovozom na javnom putu van naselja. Član 109. a ako mu je na takvom prijelazu datim znakom dozvoljen prolaz. vozača pješacima 20. pješak je dužan postupati prema tim znakovima. provalija. pješaci se mogu kretati kolovozom. usjek. pješak se može kretati uz desnu ivicu kolovoza samo kad je takvo kretanje za njega sigurnije (nepregledna krivina. zaustaviti vozilo kojim upravlja da bi propustio pješake. odnosno prolazima. ako oni nisu od njega udaljeni više od 100 m. Pješak koji namjerava prijeći kolovoz na mjestu na kojem ne postoji obilježen pješački prijelaz ne smije stupiti na kolovoz ako time ometa saobraćaj vozila.). skijanje i drugo. (2) Na obilježenom pješačkom prijelazu na kome saobraćaj pješaka nije reguliran posebnim svjetlosnim saobraćajnim znakovima za pješake. Obaveze voza a prema pje acima Član 111. odnosno prolaze za pješake. odron i sl. (1) Na obilježenom pješačkom prijelazu. kako bi . (1) Ako je saobraćaj na obilježenom pješačkom prijelazu reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima ovlaštenog lica. vozač ne smije ometati prolaz pješaka koji su već stupili na pješački prijelaz. lica koja se kreću pomoću pokretnih stolica za nemoćna lica. (3) Na kolovozu puta zabranjeno je igranje. vozač je dužan zaustaviti vozilo ispred pješačkog prijelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz. vozač je dužan zaustaviti vozilo pred takvim pješačkim prijelazom. (3) Pješak koji gura ručna kolica.(2) Na putu na kojem ne postoji trotoar ili druga površina odre ena za kretanje pješaka. ni znakovima koje daje ovlašteno lice. na kome je saobraćaj pješaka reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima za pješake. (1) Pješak je dužan prelaziti preko kolovoza i biciklističke staze pažljivo i najkraćim putem pošto se prije stupanja na kolovoz uvjeri da to može učiniti na siguran način. Član 108. Član 110. a koju pješaci ne mogu koristiti iz bilo kojeg razloga. (3) Na obilježenom pješačkom prijelazu na kome saobraćaj nije reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima. Član 107. vozač koji skreće na taj put dužan je skretanje vršiti smanjenom brzinom i propustiti pješake koji su već stupili ili stupaju na pješački prijelaz i. koturaljkama i slično. po potrebi. prije stupanja na pješački prijelaz pješak je dužan obratiti pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju. vožnja dječijim biciklom. (2) Na putu koji ima obilježene pješačke prijelaze ili posebno izgra ene prijelaze.

(1) Vozač koji skreće na bočni put na čijem ulazu ne postoji obilježen pješački prijelaz dužan je skretanje izvršiti smanjenom brzinom i ne smije ugroziti pješake koji su već stupili na kolovoz. (2) Autoputem se ne smiju kretati ni motorna vozila koja se prema svojim konstrukcionim karakteristikama ne mogu kretati brzinom većom od 40 km/h. odnosno da može zaustaviti vozilo prije nego što stupi na željezničku prugu. ili pred ure ajem za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vozila koja se kreću po šinama. niti ure aja za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza. Saobra aj na autoputu. Vozač koji se vozilom približava prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou dužan je kretanje vozila podesiti tako da ga može zaustaviti pred ure ajem za zatvaranje saobraćaja na prijelazu. ili ako se taj ure aj već počeo spuštati. stoka ni vozila koja se. (1) Autoputem se ne smiju kretati pješaci. odnosno da se prijelazu puta preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće šinama. učesnici u saobraćaju mogu preći preko željezničke pruge tek pošto se prethodno uvjere da prugom ne nailazi voz ili neko drugo vozilo koje se kreće po šinama. Član 117. Član 112. ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znakovi koji upozoravaju da će se taj ure aj početi spuštati. putu rezerviranom za saobra aj motornih vozila i brzom putu Član 116. učesnici u saobraćaju dužni su se zaustaviti kad se pojavi crveno trepćuće svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo. . (1) Na autoputu vozač ne smije zaustavljati motorno vozilo osim na površinama van kolovoza koje su za to posebno ure ene i obilježene. Saobraćaj saobraćaj 22. (2) Učesnici u saobraćaju koji prelaze preko željezničke pruge u istom nivou dužni su to činiti s pojačanim oprezom i kad svjetla na prijelazu nisu upaljena. (2) Vozač koji se kreće po mokrom kolovozu u naseljenom mjestu dužan je prilagoditi brzinu kretanja vozila tako da izbjegne prskanje pješaka koji se kreću ivicom kolovoza ili trotoara. Član 115. prema odredbama ovog Zakona. Saobraćaj eljezničke 21. Član 114. ne smatraju motornim vozilima.propustio pješake koji prelaze ili stupaju na pješački prijelaz. Učesnici u saobraćaju dužni su zaustaviti se pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje saobraćaja spušten. (3) Na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome nema ure aja za zatvaranje saobraćaja. (1) Pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi. ili nedvosmisleno pokazuju namjeru da pre u preko pješačkog prijelaza. Saobra aj na prijelazu puta preko željezni ke pruge eljezni Član 113. te vozila za održavanje puta kada daju posebne svjetlosne znakove. (3) Odredba stava (2) ovog člana ne odnosi se na vojna vozila i na vozila organa unutrašnjih poslova.

do 121. Član 121. Član 120. . Odredbe čl. namijenjenih za saobraćaj vozila u jednom smjeru.(2) Vozač koji je zbog neispravnosti vozila ili zbog drugih razloga prinu en zaustaviti vozilo na kolovozu autoputa.500 kg i skupova vozila čija je dužina veća od sedam metara. 24. na način kojim ne ugrožava saobraćaj vozila koja se kreću autoputem. Saobraćaj 23. (1) Autoputem se motorna vozila moraju kretati krajnjom desnom saobraćajno trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni. vozači teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. od 116. stav (3) ovog Zakona ne primjenjuje se na vozila koja se kreću dijelom autoputa koji prolazi kroz naselje. (2) Vozač koji se vozilom isključuje iz saobraćaja na autoputu dužan je pravovremeno zauzeti položaj vozilom na krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci i što prije preći na posebnu traku za usporavanje. niti se kretati vozilom unazad. Član 124. polukružno okretati vozilo ili se kretati unazad u tunelu. 2) propustiti vozila koja se kreću autoputem ako na mjestu na kome se uključuje u saobraćaj na autoputu ne postoji posebna traka za ubrzavanje. Vozač koji se vozilom kreće kroz tunel ne smije zaustavljati vozilo. (1) Vozač koji se motornim vozilom uključuje u saobraćaj na autoputu dužan je: 1) koristiti posebnu traku za ubrzavanje. dužan je zaustaviti ga na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila. smiju koristiti samo dvije saobraćajne trake koje se nalaze uz desnu ivicu kolovoza. Na autoputu sa tri ili više saobraćajnih traka. Saobra aj u tunelu Član 123. ovog Zakona primjenjuju se i na saobraćaj na putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila i brzom putu. (2) Odredba člana 39. ako ona na tom mjestu postoji. Na vozilima na motorni pogon za vrijeme kretanja kroz tunel moraju biti upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta. Član 118. i preduzeti potrebne mjere da se vozilo što prije ukloni s kolovoza. ako takva traka postoji na ulazu u priključni put. kad takva traka postoji u produženju priključnog puta. Član 119. (3) Na autoputu vozač ne smije vršiti polukružno okretanje. Član 122. Na autoput se ne smije uključiti motorno vozilo koje vuče drugo motorno vozilo koje se zbog neispravnosti ne može kretati. Vozila pod pratnjom Član 125. i da se u saobraćaj na autoputu uključi dajući odgovarajući znak.

ne umanjuje vozaču preglednost puta.). u skladu s ovim Zakonom.) i zabrani presijecanja kolone pješaka (član 80. ne umanjuje u većoj mjeri stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom. pješaci su se dužni skloniti s kolovoza. za vozila iz stava (1) ovog člana važe odredbe o prvenstvu prolaza. ne primjenjuju se odredbe o ograničenju brzine (čl. umjesto dugih svjetala noću upotrijebiti kratka svjetla za osvjetljavanje puta. 44. 26.) osim u odnosu na vozila pod pratnjom (član 125. prema potrebi. i 46. pričvršćen i pokriven da: ne ugrožava sigurnost učesnika u saobraćaju i ne nanosi štetu putu i objektima na putu. prema potrebi. 25.). pod uvjetom da ne ugrožavaju sigurnost drugih učesnika u saobraćaju. propustiti ih i.). strogo se pridržavati naredbi koje im daju lica iz pratnje i kretanje nastaviti tek pošto pro u sva vozila pod pratnjom. a ostala vozila propustiti ih i. Vozila s pravom prvenstva prolaza Član 126. Ta vozila imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (član 49. a. vozači su dužni obratiti pažnju i na vozila kojima se osigurava prolaz. (2) Vozač koji na putu susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom i vozač kojeg sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom dužni su ustupiti prvenstvo prolaza. (3) Vozila pod pratnjom imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (član 49. (2) Kako bi omogućili prolaz vozilima iz stava (1) ovog člana. osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima ovlaštenog lica. i to za vrijeme dok se ti znakovi daju. pješaci su se dužni skloniti s kolovoza dok ta vozila pro u. zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila (član 61.(1) Vozilima pod pratnjom. i na njih se ne primjenjuju odredbe o ograničenju brzine (čl. (1) Na vozila službe hitne pomoći. i 46. (2) 1) 2) 3) Teret na vozilu treba biti tako raspore en i. pod uvjetom da ne ugrožavaju sigurnost drugih učesnika u saobraćaju. zaustaviti se dok ta vozila pro u. zaustaviti svoja vozila dok ta vozila pro u. ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju karakteristike puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila. 44. Teret na vozilu Član 127. ili preko najveće dozvoljene mase. podrazumijevaju se vozila kojima je dodijeljena pratnja policije ili vojne policije. stav (1) tačka 1. kad posebnim ure ajima daju svjetlosne i zvučne znakove. (1) i (3) ovog člana.). omogućiti nesmetan prolaz. (4) U pogledu me usobnog prava prvenstva prolaza.). . zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila (član 61. vojna vozila i vozila Državne granične službe BiH. stav (1) tačka 1. (1) Vozilo u saobraćaju na putu ne smije se opteretiti preko svoje nosivosti koja je upisana u knjižicu vozila. po potrebi. (5) Ure aji za davanje posebnih svjetlosnih i zvučnih znakova smiju se ugra ivati i upotrebljavati samo na vozilima čija je pratnja policija ili vojna lica (član 125. stav (1)) i na vozilima s pravom prvenstva prolaza iz st. ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. (4) Da bi omogućili nesmetan prolaz vozilima iz stava (1) ovog člana. (3) Kad vozilo policije ili vojno vozilo upotrebom plavih svjetala osigurava prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreću iza njega. s posebnim motornim vozilima opremljenim ure ajima za davanje posebnih zvučnih i svjetlosnih znakova crvene i plave boje.) i zabrani presijecanja kolone pješaka (član 80. prema potrebi. zaustaviti vozilo.) i vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima ovlaštenog lica. vatrogasna vozila i vozila policije i sudske policije.

zabrana i obaveza izraženih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova. kojima se učesnici u saobraćaju upozoravaju na opasnost koja im prijeti na odre enom javnom putu ili dijelu tog puta. oznake na kolovozu. obojena naizmjenično kosim trakama reflektujuće narandžaste i bijele boje i postavljena uspravno na uzdužnu osu vozila. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. znakovi izričitih naredbi i znakovi obavještenja s dopunskom tablom koja je sastavni dio saobraćajnog znaka i koja bliže odre uje značenje saobraćajnog znaka ili bez nje. 2) kad teret na vozilu na motorni pogon ili na priključnom vozilu bočno prelazi za više od 20 cm vanjsku ivicu prednjeg ili zadnjeg svjetla za označavanje vozila . (5) Najisturenija tačka tereta koji se prevozi teretnim motornim ili priključnim vozilom u slučaju iz stava (4) ovog člana mora biti označena tablom. (1) Teret na vozilu ne smije preći najudaljeniju tačku na prednjoj strani vozila više od jednog metra.svjetlom i katadiopterom koji s prednje strane daju bijelo svjetlo. najisturenija tačka na teretu koji se prevozi vozilom mora biti označena: 1) u slučaju iz člana 128. Član 131. dimenzija 50 x 50 cm. zabrane i obaveze kojih se učesnici u saobraćaju moraju pridržavati i daju potrebna obavještenja za sigurno i nesmetano odvijanje saobraćaja. (2) Teret koji se prevozi na vozilu i priključnom vozilu može preći najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila najviše za jednu šestinu svoje dužine koja je kao kontinuiran teret oslonjena na tovarni prostor. Op e odredbe Član 130.svjetlom i reflektujućom materijom crvene boje. a sa zadnje strane .crveno svjetlo. Član 128. (3) Saobraćajni znakovi su: znakovi opasnosti. Ta tabla je kvadratnog oblika. Noću. (1) Javni putevi moraju se obilježiti propisanim saobraćajnim znakovima. (4) Ako teret na vozilu prelazi za više od jednog metra najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila. (3) Ako se vozilom prevozi teret u kombinaciji koja se sastoji od vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. stav (4) ovog Zakona . Član 129. te svjetlosne i druge oznake na putu. kao i privremena ograničenja i privremene zabrane u saobraćaju i ti znakovi moraju se ukloniti čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni. najisturenija tačka tereta mora biti označena crvenom tkaninom. stavljaju do znanja ograničenja. naročito one koje nastanu usljed iznenadnog oštećenja ili onesposobljavanja puta. SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI Opće 1. registarske tablice i druge propisane oznake na vozilu. svjetlosni saobraćajni znakovi. 5) ne zaklanja svjetlosne i svjetlosno-signalne ure aje na vozilu. . (2) Saobraćajnim znakovima moraju se obilježiti i opasnosti privremenog karaktera. trotoaru i sl. (4) Učesnici u saobraćaju dužni su pridržavati se ograničenja. pod dužinom vozila podrazumijeva se ukupna dužina vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. IV.4) ne stvara suvišnu buku i ne rasipa se po putu.

Ako je ure aj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova postavljen i iznad saobraćajne trake. (2) Saobraćajni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih učesnici u saobraćaju i danju i noću na vrijeme i lahko mogu uočiti i pravovremeno postupiti u skladu s njihovim značenjem. . bojom. a zeleno dolje. Svjetlosni saobra ajni znakovi i svjetlosne oznake Član 136. putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila. ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za sigurnost saobraćaja na putu. (1) Za reguliranje saobraćaja upotrebljavaju se ure aji kojima se daju svjetlosni saobraćajni znakovi crvene. jedno ispod drugog. izričitih obavještenja 2. žuto u sredini.(1) Saobraćajne znakove i opremu na putu postavljaju i održavaju institucije koje upravljaju putevima na osnovu rješenja nadležnog organa. svjetla. (2) Na ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima svjetla se postavljaju po vertikalnoj osi. Na putu se ne smiju postavljati table. svjetla mogu biti postavljena po horizontalnoj osi. Član 135. Član 133. a zeleno desno. Član 132. i to: crveno gore. (1) Znakovi opasnosti služe da se učesnici u saobraćaju na putu upozore na opasnost koja prijeti na odre enom mjestu. ili koji svojim oblikom. (2) Zabranjeno je neovlašteno uklanjanje i oštećivanje saobraćajnih znakova i opreme puta ili izmjena značenja saobraćajnih znakova. (3) Znakovi obavještenja pružaju učesnicima u saobraćaju potrebna obavještenja o putu kojim se kreću i druga obavještenja koja im mogu biti korisna. ili zasljepljuju učesnike u saobraćaju. a zeleno svjetlo može biti i u obliku jedne ili više strelica smještenih u krugu crne boje. izgledom ili mjestom postavljanja podražavaju ili liče na neki saobraćajni znak. žuto u sredini. (1) Na saobraćajni znak i na stub na koji je znak postavljen zabranjeno je stavljati bilo šta što nije u vezi sa značenjem saobraćajnog znaka. stubovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraćajnih znakova. Član 137. i to: crveno lijevo. i da se obavijeste o prirodi te opasnosti. Znakovi opasnosti i znakovi izričitih naredbi na autoputu. dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uvjetima za saobraćaj na putu ili zahtjevima sigurnosti u saobraćaju. Ta svjetla imaju oblik kruga. žute i zelene boje. znakovi izri itih naredbi i znakovi obavje tenja Član 134. znakovi. ograničenja i obaveze kojih se moraju pridržavati. magistralnom i regionalnom putu i u naseljenim mjestima moraju biti presvučeni reflektujućim materijama ili osvijetljeni vlastitim izvorom svjetlosti. odnosno dijelu puta. (2) Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja učesnicima u saobraćaju na putu zabrane. Znakovi opasnosti. jedno pored drugog. saobraćajni 3. (3) Saobraćajni znakovi moraju se ukloniti.

(1) Na ure ajima za davanje saobraćajnih znakova kojima se regulira saobraćaj na kolovozu s više od dvije saobraćajne trake. Ta svjetla ne smiju biti upaljena istovremeno. a lijeva strana oznakama bijele boje. Član 140. one se obilježavaju svjetlima. (2) Dopunski svjetlosni znakovi iz stava (1) ovog člana postavljaju se s odgovarajuće strane svjetlosnog saobraćajnog znaka. prije pojave zelenog svjetla. ili od tamne površine na kojoj se nalazi svijetleća silueta pješaka crvene ili zelene boje. i to desna strana kolovoza oznakama crvene boje. (1) Ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima može se dodati dopunski svjetlosni znak u obliku zelene svijetleće strelice ili više takvih znakova. (1) Ako se ivice kolovoza na javnom putu obilježavaju svjetlosnim saobraćajnim oznakama. kao najavu prestanka slobodnog prolaza. (2) Pri projektiranju novih ili rekonstrukciji postojećih saobraćajnih znakova obavezno treba ugraditi zeleno trepćuće svjetlo. (2) Ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel moraju biti obilježene oznakama iz stava (1) ovog člana. (2) Ta svjetla moraju biti postavljena po vertikalnoj osi. refleksnim staklima ili reflektujućim materijama. refleksnim staklima ili reflektujućim materijama žute boje. Član 141. 4. ostrva za usmjeravanje saobraćaja i drugi objekti na kolovozu noću nisu osvijetljeni. obilježene uzdužnim linijama. 2) žuto svjetlo može biti upaljeno kao samostalno svjetlo u vremenskom razmaku od prestanka zelenog do pojave crvenog svjetla ili istovremeno sa crvenim svjetlom. a zeleno svjetlo ima oblik strelice s vrhom okrenutim nadolje. a zeleno svjetlo znači slobodan prolaz tom saobraćajnom trakom. Oznake na kolovozu Član 142. i to na visini na kojoj se nalazi zeleno svjetlo. . (2) Crveno svjetlo iz stava (1) ovog člana ima oblik ukrštenih linija. (1) Za reguliranje saobraćaja pješaka mogu se upotrebljavati i posebni ure aji za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova crvene i zelene boje i ure aji za davanje zvučnih signala. (3) Ako vrhovi pješačkih ostrva. i to: crveno svjetlo gore.(1) 1) Na ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima: crveno i zeleno svjetlo ne smiju biti upaljeni istovremeno. crveno svjetlo znači zabranu saobraćaja duž saobraćajne trake iznad koje je postavljeno. Član 138. jedno ispod drugog. (3) Svjetla iz stava (1) ovog člana sastoje se od svijetleće površine crvene ili zelene boje na kojoj se nalazi tamna silueta pješaka. moraju se obilježiti svjetlima. Član 139. za svaku saobraćajnu traku posebno i koji se nalazi iznad saobraćajne trake. a zeleno svjetlo dolje. 3) žuto svjetlo može biti upaljeno kao trepćuće svjetlo kada ne rade ostali svjetlosni signali na raskrsnici.

a na magistralnom putu obilježene i ivičnim linijama. odnosno ure aji za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza ako to zahtijeva gustina saobraćaja ili drugi uvjeti na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou. (2) Na prijelazima zemljanog puta s manjim saobraćajem i pješačke staze preko željezničke pruge u istom nivou učesnici u saobraćaju mogu se osigurati samo ure ajem za davanje zvučnih znakova. te trake moraju biti odvojene odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu. Turistička 5. (2) Bliže propise o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putu donosi ministar u saradnji s nadležnim organom. . historijskim. na kome postoje samo dvije saobraćajne trake. strelice. (2) Na javnom putu van naselja sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera. Član 146. Obilje avanje prijelaza puta preko željezni ke pruge eljezni Član 145. Oznake na kolovozu mogu imati i reflektujuće karakteristike. (2) Uslovi u kojima ure aji iz stava (1) ovog člana moraju biti postavljeni utvr uju se posebnim zakonom ili propisom donesenim na osnovu zakona. Turisti ka i ostala signalizacija na putu Član 144. Član 143. prirodnim i turističkim znamenitostima. odnosno spuštanje branika ili polubranika. Obilježavanje eljezničke 6. Član 149. te ostalim objektima i sadržajima. (1) Oznake na kolovozu postavljaju se na putevima sa savremenim kolovozom. Na dijelu puta ispred prijelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou moraju biti postavljeni odgovarajući saobraćajni znakovi. ovog Zakona. odnosno potpunije odredi ili objasni.(1) Oznake na kolovozu služe za reguliranje saobraćaja na putevima i za obavještavanje i vo enje učesnika u saobraćaju. natpisi i druge oznake. Član 147. osim saobraćajnih znakova iz člana 145. postavljaju se i branici ili polubranici. (3) (4) Oznake na kolovozu čine linije. Član 148. (1) Na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome postoji ure aj za davanje svjetlosnih znakova kojima se najavljuje približavanje voza. (2) Oznake na kolovozu mogu biti postavljene same ili uz druge saobraćajne znakove ako je potrebno da se značenje tih znakova jače istakne. (1) Na prijelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou. (1) Turistička i ostala signalizacija na putu namijenjena je obavještavanju učesnika u saobraćaju o kulturnim. tom ure aju može se dodati i ure aj za davanje zvučnih znakova. Svjetlosni znakovi kojima se najavljuje približavanje voza na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou daju se naizmjeničnim paljenjem dva crvena trepćuća svjetla koja imaju oblik kruga.

(2) Znakovi iz stava (1) ovog člana moraju se davati tako da njihovo značenje učesnicima u saobraćaju bude jasno i nedvosmisleno. . (3) Znakovi iz stava (1) ovog člana mogu se davati i iz vozila. mogu jasno i s dovoljne udaljenosti uočiti. Na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome se prilikom nailaska voza branici ili polubranici automatski spuštaju. kojima su znakovi namijenjeni. opremljeni refleksnim staklima ili presvučeni reflektujućim materijama odgovarajuće boje. (2) Branici i polubranici. (3) Branici moraju biti obojeni naizmjenično crvenom i bijelom bojom. (1) Dio puta na kome su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kome se izvode radovi. a osiguranje učesnika u saobraćaju .(1) Na prijelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou branici ili polubranici moraju biti naizmjenično obojeni crvenom i žutom bojom. (3) Branici i polubranici moraju biti opremljeni trepćućim crvenim svjetlom. na njima moraju biti postavljena i trepćuća svjetla narandžaste boje. moraju imati refleksna stakla ili biti presvučeni reflektujućim materijama odgovarajuće boje. Znakovi ovlaštena 8. kao i saobraćajni znakovi postavljeni na dijelu puta ispred prijelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou. Obilježavanje 7. zvučni znakovi i svjetlosni znakovi. mora se postaviti ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih znakova kojima se učesnici u saobraćaju obavještavaju o spuštanju branika ili polubranika. (3) Bliže odredbe o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima. (1) Znakovi koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašteno lice su znakovi koji se daju rukama i položajem tijela. Znakovi koje daju ovla tena lica Član 152. kao i na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome se branicima ili polubranicima rukuje ručno. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. a noću. (2) Obilježavanje dijela puta iz stava (1) ovog člana vrši se postavljanjem odgovarajućih saobraćajnih znakova. Član 153. DU@NOSTI U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NESREĆE Član 154. Obilje avanje radova i prepreka na putu Član 151. mora se vidno obilježiti i učiniti sigurnim za učesnike u saobraćaju. (2) Ovlašteno lice pri davanju znakova dužno se postaviti na putu tako da ga učesnici u saobraćaju. Član 150.postavljanjem branika. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. i to s mjesta s kojeg se oni ne vide. (1) Učesnici u saobraćaju moraju postupati po zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbi policajca ili drugog lica koje na osnovu ovlaštenja iz zakona obavlja kontrolu i reguliranje saobraćaja na putevima (u daljnjem tekstu: ovlašteno lice). V. načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašteno lice pravilnikom propisuje ministar.

(2) Vozač učesnik u saobraćajnoj nesreći obavezan je da prijavi i saobraćajnu nesreću s manjom materijalnom štetom. ili ako vozač zaključi da se nestručnim i neodgovarajućim prijevozom stanje povrije enog lica može pogoršati. ili ako mu je samom potrebna ljekarska pomoć.zelena karta.(1) Učesnik u saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko izgubio život ili bio povrije en. (1) Vozač koji se zatekne ili nai e na mjesto saobraćajne nesreće dužan je. Član 157. napraviti zapisnik o uvi aju i izvršiti druge potrebne radnje u skladu s ovim Zakonom. 2) preduzeti sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu saobraćajne nesreće i omogućiti normalno odvijanje saobraćaja i nastojati da se ne mijenja stanje na mjestu nesreće i sačuvaju postojeći tragovi pod uvjetom da preduzimanje tih mjera ne ugrožava sigurnost saobraćaja. na zahtjev ovlaštenog lica. (1) Policija i druga ovlaštena lica dužni su izaći na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta. ili je nastala veća materijalna šteta. (1) Ako je zdravstvena ustanova obaviještena o saobraćajnoj nesreći ili je primila na liječenje lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći. Član 156. dužna je o tome odmah obavijestiti najbližu policijsku stanicu. Član 158. (2) Ako lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći umre od zadobijenih povreda. pored ostalog. izvršiti fotografiranje mjesta nesreće. ili ako postoji opravdana sumnja da je kod vozača usljed povrede došlo do smanjenja psihičke ili fizičke sposobnosti za upravljanje vozilom na motorni pogon ili tramvajem. Član 155. ako je šteta nastala drugom licu odnosno njegovom vozilu ili na drugoj stvari. (2) Vozač je dužan postupiti prema odredbi stava (1) ovog člana i prije dolaska ovlaštenog lica. prevesti lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove. Vozači ne smiju napustiti mjesto saobraćajne nesreće prije nego što popune i potpišu izvještaj i razmijene podatke iz ovog stava. (4) Ako je u saobraćajnoj nesreći učestvovalo vozilo strane registarske oznake. zdravstvena ustanova dužna je o tome odmah obavijestiti mjesni nadležni organ za izdavanje vozačke dozvole ili najbližu policijsku stanicu. dužan je: 1) ostati na mjestu saobraćajne nesreće s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći povrije enim u saobraćajnoj nesreći. 3) obavijestiti najbližu policijsku stanicu o saobraćajnoj nesreći i vratiti se na mjesto saobraćajne nesreće i sačekati dolazak službenog lica koje obavlja uvi aj. sačiniti zapisnik u koji se. unose podaci iz pasoša. vozačke dozvole i osiguranja od automobilske odgovornosti . (2) Nadležni organ i druga pravna ili fizička lica koji su obaviješteni o saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko lice bilo povrije eno dužni su o tome odmah obavijestiti najbližu zdravstvenu ustanovu. te popuniti i potpisati obrazac evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći. (3) Poslije saobraćajne nesreće u kojoj je prouzrokovana samo manja materijalna šteta. Lice koje se zatekne ili nai e na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima povrije enih. prije izdavanja potvrde o oštećenju vozila stranih registarskih oznaka ili potvrde o izvršenom uvi aju na mjesta doga aja saobraćajne nesreće. vozači su dužni odmah ukloniti vozila s kolovoza i razmijeniti lične podatke. osim ako se nesreća dogodila na mjestu na kome se može očekivati brzi dolazak vozila hitne pomoći. . dužno je ukazati pomoć licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći. obavezno je: izvršiti fotografiranje štete na vozilu stranih registarskih oznaka.

ili će ih uputiti na stručni pregled radi provjere da li imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. Član 161. (2) Ako vozač ili vlasnik. (6) Bliže odredbe o sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći donosi ministar. (4) Ako nadležna organizacija koja upravlja putevima ili druga ovlaštena organizacija ne postupi prema odredbi stava (2) ovog člana. kao i drugo lice koje je neposredno učestvovalo u nesreći. opojne droge ili lijekove na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje dok se ne izvrši uvi aj. imaju pravo tražiti lične podatke i adresu od lica koja su bila prisutna kad se nesreća dogodila. Član 160. hitno preduzeti sve potrebne mjere radi uklanjanja i čuvanja vozila s teretom. ne smije uzimati alkoholna pića. teret. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. (1) Lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta. ovlašteno lice koje se zatekne na mjestu nesreće ili neispravnosti vozila zatražit će od nadležne organizacije koja upravlja putevima ili druge ovlaštene organizacije da na sigurno mjesto ukloni vozilo. obavijestiti organizaciju koja uklanja vozila i stvari s puta ili zainteresirano lice i pružiti pomoć radi zaštite imovine ako na mjestu doga aja nema lica koje tu imovinu može preuzeti. (5) Ako u saobraćajnoj nesreći ima poginulih. (1) Ovlašteno lice koje vrši uvi aj dužno je organizirati popis imovine koja na mjestu doga aja ostaje iza lica koje je u saobraćajnoj nesreći poginulo ili teže povrije eno. . stvari ili drugi rasuti materijal odmah ukloniti s kolovoza. (3) Ovlašteno lice koje vrši uvi aj saobraćajne nesreće u kojoj ima povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta podvrgnut će neposredne učesnike saobraćajne nesreće ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i aparata. SPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA PUTEVIMA Član 162. (4) Ako se tim ispitivanjima utvrdi da neposredni učesnici saobraćajne nesreće imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. odnosno korisnik vozila dužan je vozilo.(5) Nadležni organ unutrašnjih poslova dužan je izaći na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako to zahtijeva jedan od učesnika saobraćajne nesreće. vozač ili vlasnik. Član 159. na zahtjev ovlaštenog lica. (1) Ako je vozilo zbog saobraćajne nesreće ili neispravnosti onesposobljeno za dalje kretanje na putu. VI. (1) Sportske i druge priredbe ili slične aktivnosti na putu ne smiju se održavati bez odobrenja. stvari ili drugog rasutog materijala s kolovoza i osigurati prohodnost puta. ovlašteno lice koje vrši uvi aj odredit će da se neposrednim učesnicima nesreće uzmu krv i urin radi utvr ivanja da li su pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. stvari ili drugi rasuti materijal s kolovoza. ovlašteno lice koje vrši uvi aj odredit će da im se uzme krv ili krv i urin radi analize. teret. odnosno korisnik vozila nije u stanju postupiti prema stavu (1) ovog člana. ovlašteno službeno lice preduzet će druge mjere da se omogući normalno odvijanje saobraćaja. (3) Organizacija za održavanje puteva ili druga ovlaštena organizacija za održavanje puta dužna je. (2) Policija je dužna izaći na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako do e do nesporazuma ili neslaganja jednog od učesnika prilikom popunjavanja obrasca evropskog izvještaja ili učesnici u nesreći nemaju obrazac evropskog izvještaja. (2) Vozač koji je vozilom učestvovao u saobraćajnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica.

(2) Kada se saobraćaj na putu ograničava ili zabranjuje zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti. ovog Zakona. odobrenje se izdaje uz prethodnu saglasnost nadležnog organa za saobraćaj na čijem se području zabranjuje saobraćaj. (1) Zahtjev za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu bit će odbijen ako organizator. (1) U odobrenju za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu odre uju se mjere osiguranja koje organizator mora preduzeti. ako za druge učesnike u saobraćaju nije osiguran zaobilazni put. nastanu okolnosti zbog kojih priredba. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. ili ako bi održavanje priredbe. Član 167. Član 166. stav (2) ovog Zakona. se u većoj mjeri naruši javni red i mir. odnosno obavljanja aktivnosti u većoj mjeri ugrozilo ili ometalo saobraćaj na putu. motociklističke ili biciklističke trke na putu može se odobriti i kad u odre enom pravcu nema zaobilaznog puta (brdske trke i dr. (2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja mora se priložiti program priredbe.(2) Odobrenje izdaje nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova na čijem se području održava priredba ili obavlja aktivnost. U tom slučaju saobraćaj se može zabraniti najduže dva sata. (2) Ako bi zbog održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu trebalo obustaviti saobraćaj na važnijim putnim pravcima. zahtjev za izdavanje odobrenja može biti odbijen. najkasnije 48 sati prije početka priredbe. odnosno aktivnosti. učesnika i gledalaca sportske i druge priredbe ili aktivnosti i znak kojim će vozila iz pratnje takmičara biti označena. (4) Ako se utvrdi da organizator nije preduzeo sve mjere osiguranja odre ene u odobrenju. pravila takmičenja. Član 164. (3) Ako se zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu zabranjuje saobraćaj. (3) Organizator ne smije početi održavanje sportske ili druge priredbe ili aktivnosti na putu ako nisu preduzete sve mjere osiguranja odre ene u odobrenju. odnosno aktivnosti na putu ako: su ugroženi učesnici ili gledaoci. Član 165. odnosno aktivnosti. . odobrenje sadrži i obavezu organizatora da o mjerama ograničavanja ili zabrane saobraćaja obavijesti javnost putem sredstava javnog informiranja. odnosno aktivnosti bit će zabranjene. ovog Zakona podnosi se najkasnije 15 dana prije održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti. priredba. (1) U slučaju iz člana 162. Član 163. zahtjev za izdavanje odobrenja bit će odbijen. odnosno aktivnosti ne bi bile odobrene. prema procjeni nadležnog organa unutrašnjih poslova. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz člana 162. (1) 1) 2) 3) Organizator je dužan prekinuti održavanje sportske ili druge priredbe. pregled mjera koje organizator predvi a za osiguranje učesnika u saobraćaju. nije u stanju provesti mjere iz člana 164. ali samo u vrijeme kada se tim putem drugi učesnici u saobraćaju najmanje kreću. održavanje automobilske.).

propisati zabranu ili ograničenje saobraćaja svih ili pojedinih vrsta vozila. vrsti vozila kojima je zabranjen ili ograničen saobraćaj. 3) popraviti i dovesti u prvobitno stanje put i putne objekte ako su oštećeni pri održavanju priredbe. Takmičare na sportskoj priredbi na putu mogu pratiti samo vozila označena posebnim znakom koji utvrdi organizator. predmete i objekte koji su bili uklonjeni radi održavanja priredbe. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. Član 171. (2) Ako organizator ne prekine priredbu. predmete i objekte koji su postavljeni radi održavanja priredbe. Član 168. predmeti i objekti na putu. VII. ograničiti brzinu kretanja vozila ako su te zabrane ili ograničenja neophodni radi sprečavanja ili uklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju. Član 169. . odnosno obavljanja aktivnosti. (2) Ako organizator ne postupi po tač. u odre ene dane ili u odre enom vremenskom periodu.4) 5) organizator ne provodi odre ene mjere osiguranja. 2) postaviti na put sve saobraćajne znakove i druge oznake. u saglasnosti s organom nadležnim za saobraćaj. odnosno obavljanja aktivnosti. odnosno ako se može opravdano očekivati da će saobraćaj biti posebno gust ili otežan. pravilnikom propisuje ministar. nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova naredit će organizatoru da priredbu. (1) Nakon završetka sportske ili druge priredbe. ili ako su u pitanju razlozi za nesmetani saobraćaj. (1) Organ nadležan za unutrašnje poslove. U slučaju kada su u pitanju razlozi sigurnosti i nesmetanog odvijanja saobraćaja ili razlozi održavanja javnog reda i mira. policijska uprava. odnosno aktivnosti na putu organizator je dužan odmah: 1) ukloniti s puta sve saobraćajne znakove i druge oznake. nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova preduzet će odgovarajuće mjere da se o trošku organizatora uklone. ministar u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. može na odre enom putu ili dijelu puta. Uvjeti za upravljanje vozilima Član 172. 1) i 2) stava (1) ovog člana. odnosno aktivnosti u slučajevima iz stava (1) ovog člana. odnosno aktivnosti prekine i preduzet će potrebne mjere da se naredba izvrši. te načinu upotrebe zimske opreme na vozilima u zimskim uvjetima. OGRANIČENJA SAOBRAĆAJA Član 170. može donijeti naredbu o ograničenju saobraćaja u dane vikenda i praznika za pojedine putne pravce. odnosno nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova može zabraniti saobraćaj ili odrediti posebno ograničenje saobraćaja na odre enim putevima i dijelovima puteva sve dok postoje razlozi zbog kojih se preduzimaju te mjere. VOZAČI 1. odnosno obavljanja aktivnosti. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. to zahtijevaju drugi sigurnosni razlozi. odnosno postave saobraćajni znakovi i druge oznake. VIII. (3) Bliže odredbe o saobraćaju u zimskim uvjetima. ure aje.

stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom dužan je. 3) vozač vozila kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje . Član 174. ovog Zakona.3 g/kg. C1E i D1 i D1E . (4) Vlasnik. (1) Vozač ne smije upravljati vozilom u saobraćaju na putu. ili kod koga se. što odgovara količinama većim od 0. kao pravna i fizička lica.(1) Motornim vozilom u saobraćaju na putu može upravljati samo lice koje ima važeću vozačku dozvolu. ne smije upravljati vozilom u saobraćaju na putu. ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholiziranosti. . (2) Smatrat će se da je pod djelovanjem alkohola lice za koje se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. Vozač koji je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan ili je u takvom psihičkom stanju da je nesposoban za sigurno upravljanje vozilom.0 g/kg. bez obzira na količinu alkohola u krvi. odnosno lice koje nema pravo upravljati kategorijom motornog vozila u koju se ubraja to vozilo i lice iz čl.za vrijeme obavljanja javnog prijevoza tim vozilom. ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholoziranosti. (3) Vlasnik. vozača 2. D i DE i vozači potkategorije C1. kao i vozač pod djelovanjem opojnih droga. 173. niti početi upravljati vozilom ako je pod djelovanjem alkohola. vozač mora sa sobom nositi važeću vozačku dozvolu i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. na zahtjev ovlaštenog lica. (3) Smatrat će se da su pod djelovanjem alkohola lica za koja se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0.0 g/kg. 2) vozač vozila kojim se vrši javni prijevoz .za vrijeme upravljanja vozilom obavljajući poslove tog zanimanja. i 174. CE. odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom ne smije dozvoliti da vozilom u saobraćaju na putu upravlja lice koje nema pravo upravljati tim vozilom. (1) Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila obavljaju autoškole. dati podatke o identitetu lica kome je dao vozilo na upravljanje. kandidat za vozača za vrijeme obuke u praktičnom upravljanju vozilom.3 g/kg. stranu vozačku dozvolu ili me unarodnu vozačku dozvolu. ili drugih opojnih sredstava ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. (5) Vozač je dužan za vrijeme upravljanja motornim vozilom u saobraćaju koristiti pomagala koja su mu neophodna za sigurno upravljanje vozilom. 4) 5) 6) vozač-instruktor za vrijeme osposobljavanja kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom.za vrijeme upravljanja vozilom te kategorije. (2) Kad upravlja motornim vozilom. vozač koji ima manje od 21 godine starosti ili manje od tri godine vozačkog iskustva. što odgovara količinama većim od 0. ili kod kojih se. bez obzira na količinu alkohola u krvi. Osposobljavanje kandidata za voza a motornih vozila Član 175. Član 173. stručnim pregledom utvrdi da pokazuju znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola: 1) vozač motornog vozila kategorije C.

vožnju u vršnom opterećenju drumskog saobraćaja. prestrojavanje i vožnja kroz raskrsnicu. vožnju u gradu. prilago avanje vožnje. snijeg. • ponašanje učesnika u drumskom saobraćaju. otvorene povrede-rane). • sadržaje koji doprinose povećanju sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. učenje vožnje na putevima s manjim intenzitetom saobraćaja u naselju i van naselja (uključivanje i isključivanje. besvjesno stanje. učenje osnovnih elemenata vožnje na poligonu ili odgovarajućoj površini (polazak. vožnju na putu s više saobraćajnih traka. čuvanje okoline. prijevoz tereta i lica. Član 176. (3) Autoškole su dužne obuku izvoditi na način kojim će se osigurati da kandidati nauče i usvoje saobraćajna pravila i etičke norme ponašanja u saobraćaju. 2. kiša. a obavlja se po posebnom programu koji obuhvata teoretski dio. znakove koje daju ovlaštena lica. • • • 3. bolest i sl. ofanzivnu i defanzivnu vožnju. uticaj alkohola. uočavanje i predvi anje saobraćajne situacije. ponašanje prema pješacima i drugim učesnicima u saobraćaju. me usobne odnose i sporazumijevanje učesnika u saobraćaju.). pneumatici. semafor. pripremu vozila za vožnju. vožnju u koloni. učenje vožnje na putevima s intenzivnim saobraćajem u naselju i van naselja. uvjete za upravljanje vozilom. promjena smjera vožnje. mimoilaženje i obilaženje. okretanje i vožnja unazad. Program prve pomoći obuhvata: • • • • • ciljeve. opasnosti koje nastaju zbog nepropisnog preduzimanja radnji u saobraćaju i sl. sadržaje koji doprinose razvijanju humanih odnosa i odnosa uzajamnog poštovanja i razumijevanja me u učesnicima u saobraćaju. ure aji za davanje svjetlosno-signalnih znakova i za osvjetljavanje puta i vozila. zadatke i značaj prve pomoći. . praktični dio i program prve pomoći: 1. ure aji za upravljanje. prestanak disanja i rad srca. samostalnu vožnju. parkiranje. Teoretski dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvata: • osnovne propise o drumskom saobraćaju. • vozilo u funkciji sigurnosti saobraćaja. (4) Vozački ispit za vozača motornog vozila može polagati kandidat koji se prethodno pripremio za polaganje vozačkog ispita u autoškoli i ako ispunjava i druge uvjete za sticanje prava na upravljanje motornim vozilom. vožnju kroz raskrsnicu s različitim načinom ure enja saobraćaja (ovlašteno lice.. značaj zdravstvene sposobnosti za sigurno upravljanje motornim vozilom. kočenje i zaustavljanje. vožnju u jednosmjernoj ulici. mimoilaženje i preticanje. kočenje i zaustavljanje.(2) Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila mogu vršiti i obrazovne ustanove redovnim školovanjem učenika prema obrazovnom školskom programu za profesionalne vozače. ostale povrede i oštećenja. promjena stepena prijenosa. magla i sl.). povrede koje zahtijevaju imobilizaciju i evakuaciju povrije enog. sile koje djeluju na vozilo. vožnju u posebnim uvjetima (noć. prestrojavanje. vožnja unazad i polukružno okretanje). djelovanje opojnih droga na sigurno upravljanje vozilom i uticaj drugih nepovoljnih psihofizičkih stanja (umor. osnove tehničkog funkcioniranja ure aja na motornom vozilu značajnih za sigurnost saobraćaja na putevima (ure aji za zaustavljanje. postupak i dužnosti u slučaju saobraćajne nezgode. prilago avanje brzine. vožnju na prijelazu puta preko željezničke pruge. saobraćajne znakove i njihovo značenje. predvi anje i izbjegavanje opasnosti). saobraćajni znakovi i saobraćajna pravila). vožnja na uzdužnom nagibu. učenje vožnje u složenim saobraćajnim uvjetima. Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila je djelatnost od posebnog društvenog značaja. krvarenje. izvo enje radnji značajnih za uspješno i sigurno upravljanje u skladu s pravilima saobraćaja i uvjetima na putu i u saobraćaju. sigurnosne mjere pri vuči vozila. održavanje razmaka. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno učešće u saobraćaju. te priprema vozila za vožnju). kontrolu saobraćaja i krivična odgovornost. postupak radnji pri pružanju prve pomoći (mjere oživljavanja. • saobraćajna pravila na putevima. Praktični dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvata: • upoznavanje s vozilom.

kantona i ministra Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. radi osposobljavanja. (4) Bliže odredbe o načinu i uvjetima za polaganje i organiziranje vozačkog ispita. 3. odnosno bliže odredbe o pružanju prve pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći pravilnikom propisuje ministar. (6) Bliže odredbe o organiziranju obuke za osposobljavanje kandidata pravilnikom propisuje ministar. (1) Osposobljavanje kandidata iz oblasti propisa o sigurnosti saobraćaja može obavljati licencirano lice s visokom spremom saobraćajnog smjera. putem zajedničkog stručnog tijela. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. (3) Osposobljavanje kandidata za vozače u praktičnom upravljanju vozilom na motorni pogon obavlja vozačinstruktor. Član 178. može i prije položenog vozačkog ispita upravljati motornim vozilom one kategorije za koju priprema ispit ako vozilom upravlja pod nadzorom vozača . u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. (5) O uspješno završenoj obuci za vozača motornih vozila autoškola i Crveni križ izdaju potvrde. osim dokaza o završenoj školskoj spremi.instruktora. (2) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom kandidat za vozača mora imati kod sebe uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za upravljanje motornim vozilom i dužan ga je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. kao i za dobivanje licence za ispitivača. a predsjednik komisije i njeni članovi imaju licencu za ispitivača. (1) Osposobljavanje kandidata za vozače i polaganje vozačkog ispita obavljaju se prema propisima koje donosi ministar. Vozački ispit i provjera osposobljenosti Voza ki Član 179. Član 180. (1) Kandidat za vozača koji se priprema za polaganje vozačkog ispita. (3) O položenom vozačkom ispitu izdaje se uvjerenje. pravilnikom propisuje ministar. (3) Osposobljavanje kandidata koji imaju fizički invaliditet za vozače mora se obavljati na prilago enom vozilu za invalide koje mora atestirati ovlaštena institucija ili preduzeće. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. nadležni za obrazovanje. nakon što se utvrdi da ispunjavaju uvjete odre ene zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. (4) Kontrolu i nadzor nad provo enjem propisa iz stava (1) ovog člana. nadležnih za obrazovanje. (2) Lice iz stava (1) ovog člana. (4) Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći obavlja ljekar a organizira i provodi Crveni križ. (2) Osposobljavanje kandidata za vozače obavljaju autoškole po ovlaštenju ministara entiteta. mora imati vozačku dozvolu i najmanje tri godine iskustva na poslovima sigurnosti drumskog saobraćaja. (1) Za poslove provo enja i organiziranja polaganja vozačkog ispita odgovorni su organi entiteta. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. (2) Polaganje vozačkog ispita vrši se pred komisijom koju imenuju organi iz stava (1) ovog člana.Član 177. . u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo. vrše organi nadležni za obrazovanje i unutrašnje poslove.

(2) Bliže odredbe o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. (2) Tablice iz stava (1) ovog člana imaju oblik kvadrata. odnosno potkategorije vozila. te da mu je nadležni organ izdao dozvolu za vozača-instruktora. Pravo upravljanja motornim vozilom ima lice koje ispunjava sljedeće uvjete: da je duševno i tjelesno sposobno upravljati motornim vozilom. 3. 2. Sticanje prava upravljanja motornim vozilom Član 184. BE i potkategorije C1 i C1E. kategorije D i DE i potkategorije D1 i D1E pod uvjetom da je upravljao motornim vozilom kategorije C ili CE najmanje dvije godine. odnosno potkategorije stiče lice koje ima: 16 godina za potkategorije A1 i B1. (1) Motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača osposobljava u praktičnom upravljanju vozilom na putu mora biti označeno posebnim tablicama. da je navršilo godine života odre ene ovim članom zavisno od kategorije. 3. 18 godina za kategorije A. (2) 1. 4. osim iskustva u upravljanju vozilom odgovarajuće kategorije od najmanje tri godine. Pravo na upravljanje motornim vozilom za pojedine kategorije.Član 181. ili VI. Član 183. da je položilo vozački ispit za upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije. stepenom saobraćajne struke i posebno položenim ispitom iz oblasti poznavanja saobraćajnih pravila i propisa. ili 2) završenim V. ovog Zakona. 2. 4. plave su boje i na njima je bijelom bojom napisano latinično slovo L.instruktora ili s najmanje završenom srednjom školom i položenim ispitom za vozača-instruktora. metodike upravljanja motornim vozilom i praktičnog upravljanja motornim vozilom za vozača-instruktora. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. stepenom i položenim ispitom za vozača . B. 4. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. kategorije C i CE pod uvjetom da je upravljalo motornim vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu. (3) Bliže odredbe o osposobljavanju vozača motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. da mu odlukom nadležnog organa nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom. Na vozačkom ispitu komisija za polaganje vozačkih ispita utvr uje da li je kandidat u dovoljnoj mjeri osposobljen za sigurno upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije prema propisanom programu iz člana 176. Član 185. Član 182. . (1) 1. stiče se: 1) završenim VII. (1) Zvanje vozača-instruktora motornih vozila.

B. (14) U potkategoriju C1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju C1. čija zapremina motora prelazi 125 cm³. (6) U kategoriju C ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 7. i D i potkategorija C1 i D1 imaju pravo upravljati motornim vozilima tih kategorija i kad su im pridodate lahke prikolice. s tim da najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12. (9) U kategoriju DE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju D. s tim da najveća dozvoljena masa ovog skupa vozila ne prelazi 12.500 kg i koja nemaju više od osam sjedišta ne računajući sjedište za vozača. a ukupna dozvoljena masa vučnog i priključnog vozila nije veća od 3. (7) U kategoriju CE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju C. BE. a vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije C ima pravo upravljati i motornim vozilom kategorije B i potkategorija B1 i C1. C1 i D1. a manja od 7. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. a vozač kome je izdata vozačka dozvola kategorije DE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija BE i CE i potkategorije C1E. BE. D i DE. D i DE i potkategorije: A1. a najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila i da se priključno vozilo ne koristi za prijevoz lica. (4) U kategoriju B ubrajaju se motorna vozila. C. C1E i D1E. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. (5) U kategoriju BE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju B. (17) Vozači motornih vozila kategorija B. B1. (16) U potkategoriju D1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju D1. (10) (11) (12) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće potkategorije vozila: A1. C1E i D1E. . koja nije veća od mase vučnog vozila bez tereta. C1. osim sjedišta za vozača. a manje od 16 sjedišta.500 kg. B. (3) U kategoriju A ubrajaju se motocikli sa ili bez bočne prikolice. a snaga ne prelazi 11 kNJ. D1.000 kg. C1. (2) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće kategorije vozila: A. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. CE. imaju više od osam. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu do 750 kg. osim sjedišta vozača. D1.000 kg i da najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila. i motorno vozilo B kategorije s prikolicom čija je najveća dozvoljena masa veća od 750 kg. a snaga prelazi 11 kNJ. (13) U potkategoriju C1 ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. C. (8) U kategoriju D ubrajaju se motorna vozila za prijevoz lica koja. osim vozila kategorije A. C. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg i priključno vozilo se ne koristi za prijevoz lica. U potkategoriju A1 ubraja se lahki motocikl čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³.500 kg. B1. CE. 500 kg. (19) Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije CE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorije BE. imaju više od osam sjedišta.(1) Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim i priključnim vozilima koja se razvrstavaju u kategorije: A. (15) U potkategoriju D1 ubrajaju se motorna vozila koja služe za prijevoz lica i koja.500 kg. čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3. (18) Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija B i C i potkategorija B1. U potkategoriju B1 ubrajaju se tricikl i četverocikl na motorni pogon.

(7) Lice koje je položilo vozački ispit i dobilo vozačku dozvolu za kategoriju vozila A1. u trajanju od dvije godine. B ili C i C1 ne smije dvije godine od dana izdavanja vozačke dozvole upravljati vozilom na putu brzinom većom od 70 km/h. (4) Rok važenja vozačke dozvole od deset godina računa se od dana njenog izdavanja. CE i DE i potkategorija B1. odnosno 120 km/h na autoputu. a vozač motornog vozila kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije D1. A. (21) Vozači motornih vozila kategorija B. ovog Zakona. niti tim vozilom smije vući priključno vozilo. vozač motornog vozila kategorije C ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije C1. odnosno produženja njenog važenja. (22) Vozač motornog vozila kategorije A ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije A1. ali ne na rok kraći od dvije godine. C1. CE i DE vozač stiče samo ako je prethodno stekao pravo upravljanja vozilima kategorija B. C. C1E i D1E imaju pravo upravljati traktorom i radnom mašinom. s tim da taj rok ne može biti kraći od tri godine. . na njegov zahtjev. vozačka dozvola može se izdati ili se njeno važenje može ograničiti i na rokove kraće od utvr enih na osnovu nalaza i mišljenja zdravstvene ustanove datim u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti lica. (5) Licima koja u vrijeme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina izdaje se vozačka dozvola čiji ji rok važenja do navršenih 65 godina. D. (1) (2) Vozačka dozvola izdat će se licu. mla e od 23 godine. C i D. D1. (9) Lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu obavezna su.(20) Pravo upravljanja motornim vozilom kategorija BE. (6) Izuzetno od odredbe stava (3). u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. ne smije upravljati vozilom u saobraćaju na putu u vremenu od 23 sata do 5 sati. (2) Vozač ima pravo upravljati samo motornim vozilom one ili onih kategorija i potkategorija koje su upisane u vozačkoj dozvoli. a ni organizirano prevoziti djecu. Vozačku dozvolu izdaje nadležni organ. osim ako je s njim u vozilu lice starije od 25 godina koje ima vozačku dozvolu i kojem u posljednjoj godini nije izricana zaštitna mjera ili mjera sigurnosti zabrane upravljanja motornim vozilom. postupku i načinu izdavanja. obilježiti vozilo kojim upravljaju posebnim znakom. BE. (8) Lice iz stava (7) ovog člana. (3) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju obrasca vozačke dozvole. (10) Bliže odredbe o posebnom znaku iz stava (9) ovog člana propisuje ministar. kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorija i potkategorija u vozačku dozvolu. Član 187. (3) Vozačka dozvola izdaje se licu i produžava s rokom važenja od deset godina. a vozač motornog vozila kategorije B ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije B1. (1) U vozačku dozvolu upisuju se sve kategorije i potkategorije vozila kojima vozač ima pravo upravljati. na putu namijenjenom isključivo za saobraćaj motornih vozila i brzom putu brzinom većom od 90 km/h. nadležnim za unutrašnje poslove. ako ispunjava uvjete iz člana 184. Član 186. a licima starijim od 65 godina s rokom važenja od tri godine. kantona i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. a lahkim motociklom 40 km/h. produženju važenja i zamjeni vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama uredit će se pravilnicima koje donosi ministar u saradnji s ministrima entiteta.

ovog Zakona na njihov zahtjev. (4) Državljaninu Bosne i Hercegovine zamijenit će se strana vozačka dozvola vozačkom dozvolom iz člana 189. (2) Me unarodna vozačka dozvola izdaje se na period važenja od dvije godine. (1) Vozaču kome je izdata vozačka dozvola iz člana 186. stranih trgovinskih. vozačkom dozvolom iz člana 188. Ako ustanovi da se program osposobljavanja vozača motornih vozila u pojedinim zemljama značajno razlikuje od uvjeta i programa utvr enih ovim Zakonom. (1) Stranac kojem je odobreno stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji se iz inozemstva vrati u Bosnu i Hercegovinu da se u njoj stalno nastani. ako je to za njih povoljnije. ili joj je istekao rok važenja. i člana 190. 188. odnosno na period propisan me unarodnim ugovorom. odnosno da joj nije istekao rok važenja.Član 188. (2) Licima iz stava (1) ovog člana važeća strana vozačka dozvola zamijenit će se. i 186. samo ako podnosilac zahtjeva priloži ispravu iz koje se nepobitno može utvrditi kojim motornim vozilima može upravljati. na njegov zahtjev. saobraćajnih. stav (1) ovog Zakona o upravljanju motornim vozilima na osnovu strane vozačke dozvole. Član 189. (2) Lice iz stava (1) ovog člana koje upravlja vozilom mora imati me unarodnu vozačku dozvolu ili domaću vozačku dozvolu izdatu u skladu s Bečkom konvencijom o drumskom saobraćaju. (1) Stranac koji privremeno boravi u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji boravi ili prebiva u inozemstvu. Član 192. ovog Zakona može se. izdati i me unarodna vozačka dozvola. na osnovu važeće strane vozačke dozvole. prema tome. pa privremeno do e u Bosnu i Hercegovinu. (1) Odredbe čl. od osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini prilikom zamjene strane vozačke dozvole neće se zahtijevati dokazi o ispunjavanju uvjeta iz člana 184. koju je izdao nadležni organ strane države. primjenjuju se i na upravljanje motornim vozilima na osnovu važeće me unarodne vozačke dozvole. mogu upravljati motornim vozilima na osnovu važeće strane vozačke dozvole za vrijeme od šest mjeseci od dana ulaska u Bosnu i Hercegovinu. Član 191. osim ako to nije zahtijevano reciprocitetom. Član 190. pod uvjetima iz čl. (5) Strana vozačka dozvola iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju je kategoriju. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana. ovog Zakona. bez polaganja vozačkog ispita. i 189. ili od dana kada je odobreno stalno nastanjenje. . (3) Me unarodna vozačka dozvola priznat će se samo ako su je izdali nadležni organi ili organizacije strane države i ne može se zamijeniti vozačkom dozvolom Bosne i Hercegovine. kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava. može se zamijeniti u skladu sa stavom (2) ovog člana. 184. i to u cjelini ili za pojedine kategorije. ovog Zakona ako je u zemlji u kojoj mu je izdata strana vozačka dozvola boravio duže od šest mjeseci. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) može odlučiti da se ne priznaje važenje tih vozačkih dozvola izdatih u toj zemlji. odnosno vrstu motornih vozila izdata. ovog Zakona za upravljanje onom kategorijom motornih vozila u koju se ubrajaju motorna vozila za čije su upravljanje ovlaštena stranom vozačkom dozvolom. kao i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. može upravljati motornim vozilom na teritoriji Bosne i Hercegovine za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini.

3. (1) Na zdravstvenim pregledima utvr uje se da li kandidat za vozača ili vozač ima potrebnu fizičku i psihičku sposobnost za upravljanje motornim vozilima. načinu davanja ovlaštenja auto-moto klubovima/savezima i auto-moto društvima i načinu vo enja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama. Član 194. . kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.prilikom svakog produženja vozačke dozvole. vozači kojima je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija D. izvršiti zdravstveni pregled u ovlaštenoj zdravstvenoj instituciji i na osnovu toga dobiti ljekarsko uvjerenje. (2) Ljekarsko uvjerenje iz stava (1) ovog člana važi 12 mjeseci od dana izdavanja. (4) Me unarodna vozačka dozvola izdata u Bosni i Hercegovini ne može se koristiti za upravljanje motornim vozilima na teritoriji Bosne i Hercegovine. (1) Na vanredni zdravstveni pregled upućuje se vozač motornog vozila za kojeg se osnovano posumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban sigurno upravljati motornim vozilima onih kategorija za koje mu je izdata vozačka dozvola. postupku i načinu izdavanja. Zdravstveni pregledi voza a motornih vozila Član 193. ovlašteni za izdavanje tih dozvola za države za koje je potrebna me unarodna vozačka dozvola. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. (1) Kandidat za vozača motornog vozila dužan je.prilikom svakog produženja važenja vozačke dozvole. Član 196. prije početka osposobljavanja za vozača motornog vozila. a vanrednim zdravstvenim pregledima podvrgavati se na zahtjev nadležnog organa. uredit će se pravilnikom koji donosi ministar. Član 195. (2) Ako zdravstvena organizacija prilikom liječenja vozača opravdano posumnja da zbog zdravstvenih razloga nije više sposoban sigurno upravljati vozilom. (5) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. vozači motornih vozila kojima je vozačka dozvola izdata na kraći rok važenja zbog nepovoljnog zdravstvenog stanja i vozači koji su navršili 65 godina života . vozači koji upravljaju vozilima na motorni pogon kojima se vrši javni prijevoz.(2) Me unarodne vozačke dozvole izdaju auto-moto klubovi/savezi i auto-moto društva. vozači instruktori i vozači tramvaja svake tri godine. vozača 5. DE i potkategorija D1 i D1E . dužna je u roku od osam dana o tome obavijestiti organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji ili najbližu policijsku stanicu. 2. (2) Zdravstvene preglede kandidata za vozača i vozača obavljaju zdravstvene ustanove koje su za to ovlaštene u skladu sa zakonima entiteta. (3) Vozači motornih vozila dužni su obavljati redovne zdravstvene preglede. Redovnom zdravstvenom pregledu podliježu: 1. (3) Me unarodna vozačka dozvola ne može se izdati vozaču kojem je odlukom nadležnog organa izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom dok ta zabrana traje.

(3) Zahtjev za upućivanje na vanredni zdravstveni pregled može podnijeti i svaki organ nadležan za kontrolu saobraćaja na putu. stav (1) ovog Zakona smjenjuju dva vozača i ako se u vozilu nalazi ugra en ležaj koji omogućava jednom od njih da se odmara u ležećem položaju.500 kg ne smije neprekidno upravljati vozilom duže od 4 sata i 30 minuta. brzine vozila i pre enog rastojanja. kao i vremena odmora. ovog Zakona. vozač može koristiti odmor na takvom ležaju pod uvjetom da se za to vrijeme vozilo ne kreće. u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo. u skladu s odredbom člana 199. Pravna i fizička lica koja zapošljavaju vozače ne smiju dozvoliti da njihovim motornim vozilima upravlja vozač koji nije izvršio redovan i vanredan zdravstveni pregled na koji je upućen. (2) Odmor iz stava (1) ovog člana može biti podijeljen na dva ili tri dijela s tim što pojedinačan odmor ne može biti kraći od 15 minuta tokom vožnje od 4 sata i 30 minuta. Član 201. Bliže odredbe o zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila. Član 198. (3) Ukupno trajanje upravljanja motornim vozilima iz stava (1) ovog člana ne smije biti duže od devet sati u toku 24 sata. individualnu kontrolnu knjižicu ne mora imati vozač ako je u vozilo ugra en ure aj koji osigurava upisivanje vremena vožnje članova posade. vozač mora kod sebe imati individualnu kontrolnu knjižicu i u nju upisivati svoje aktivnosti i dužan je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 20 t. (1) Vozač koji upravlja vozilom iz člana 199. vremena provedenog u vožnji. (3) Neprekidan odmor vozač mora koristiti van vozila. prije početka svog radnog dana. svaki vozač mora imati neprekidan odmor od najmanje osam sati u toku svakih 30 sati putovanja. (6) Izuzetno od odredbe stava (5) ovog člana. (4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana. Vozača koji upravlja autobusom. Trajanje upravljanja motornim vozilom Član 199. organizacija ili organ u kojem je vozač zaposlen i obavlja poslove vozača. stav (1) ovog Zakona. sudija za prekršaje. ako se u vozilu nalazi ugra en ležaj koji omogućava vozaču odmaranje u ležećem položaju. sud. mora imati neprekidan odmor od najmanje 11 sati. . (2) Ako se u upravljanju vozilom iz člana 199. odnosno nakon pre enih 500 km puta. kao i preduzeće. (5) Kad upravlja motornim vozilom. nakon čega mora koristiti odmor u trajanju od 45 minuta. pravilnikom propisuje ministar. tako da ukupno vrijeme vožnje i odmora iznosi 5 sati i 15 minuta. Član 197. (4) Na vanredni zdravstveni pregled upućuje organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. Član 200. javno tužilaštvo. 6. najkasnije nakon devet sati upravljanja. (1) Vozač koji upravlja autobusom ili teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. mora zamijeniti drugi vozač. kad u toku 24 sata prelazi više od 500 km.

VOZILA Opće 1. vrši se: 1) kod novokonstruiranih i nehomologiranih vozila provo enjem odgovarajućih ispitivanja u ovlaštenim organizacijama prema procedurama propisa i standarda u Bosni i Hercegovini i evropskih propisa i standarda i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se certifikat o uskla enosti. IX. kao i obrascu individualne kontrolne knjižice i uputstvu za njeno popunjavanje. utvr ene u odobrenju koje je izdalo nadležno ministarstvo. Član 205. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. Motorna i priključna vozila registrirana u inozemstvu mogu učestvovati u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine ako imaju ispravne ure aje i opremu. . (1) Odredbe ovog Zakona o trajanju upravljanja motornim vozilom i odmorima vozača primjenjuju se i na vozače motornih vozila registriranih u inozemstvu kad tim vozilima upravljaju na teritoriji Bosne i Hercegovine. zaštite čovjekove okoline te imati ispravne propisane ure aje i opremu. ako me unarodnim ugovorom nije drugačije odre eno. Član 204. najveće dozvoljene mase i osovinskog opterećenja ako ispunjavaju uvjete propisane za motorna i priključna vozila registrirana u Bosni i Hercegovini. moraju odgovarati propisima u Bosni i Hercegovini i evropskim standardima i propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. prema svojim konstrukcionim i sigurnosnim karakteristikama. ure aji i oprema. pravilnikom propisuje ministar. provjerom vjerodostojnosti izvršene homologacije i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se homologacioni list. odre ivanju organizacija koje mogu obavljati administrativne i tehničke poslove u oblasti homologacije. a u pogledu dimenzija. u saradnji s organima nadležnim za zdravstvo i unutrašnje poslove. (2) Bliže odredbe o ukupnom trajanju upravljanja vozilom. Član 206. Op e odredbe Član 203. dijelova ure aja i opreme. kao i zahtjeve evropskih propisa i standarda. (1) Vozila u saobraćaju na putu moraju ispunjavati propisane uvjete u pogledu dimenzija. u obimu koji utiče na sigurno upravljanje motornim vozilom. (3) Bliže odredbe o dimenzijama. mogu učestvovati u saobraćaju na javnom putu ako ispunjavaju posebne uvjete koji omogućavaju siguran i nesmetan saobraćaj. (2) Vozila koja ne ispunjavaju propisane uvjete u pogledu dimenzija.Član 202. kao i njihovi dijelovi. odnosno homologacija motornih vozila. o ure ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ure aji i oprema u saobraćaju na putevima. odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada na vozilima. 2) kod uvoza vozila homologiranih u inozemstvu. ukupne mase i osovinskog opterećenja. pravilnikom propisuje ministar. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. propisanu važećom me unarodnom Konvencijom o saobraćaju na putevima. ukupne mase i osovinskog opterećenja. pravilnikom propisuje ministar. (3) Bliže uvjete o homologaciji vozila. u saradnji s organom nadležnim za poslove energetike i industrije. (1) Motorna i priključna vozila koja se prvi put registriraju na teritoriji Bosne i Hercegovine. (2) Postupak utvr ivanja i provjere uskla enosti konstrukcionih i sigurnosnih karakteristika iz stava (1) ovog člana u odnosu na važeće propise i standarde u Bosni i Hercegovini.

privremena potvrda o registraciji. (3) Za vozila iz stava (2) ovog člana izdaje se potvrda o korištenju probnih tablica. (1) Registrirati se mogu motorna i priključna vozila za koja se na tehničkom pregledu utvrdi da su ispravna. Član 209.(1) Motorna i priključna vozila. (5) Vlasnik vozila dužan je odjaviti vozilo ako je prodato. U istom roku vlasnik vozila dužan je prijaviti promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u potvrdi o registraciji i potvrdi o vlasništvu vozila. moraju biti podvrgnuta ocjenjivanju uskla enosti konstrukcionih i sigurnosnih karakteristika s odgovarajućim važećim propisima u Bosni i Hercegovini i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se uvjerenje (certifikat). stav (2) ovog Zakona. potvrda o vlasništvu vozila i stiker naljepnica. koja se pojedinačno proizvode. odnosno sjedište. kao i motorna i priključna vozila koja se kreću od mjesta u kojem su preuzeta neregistrirana do mjesta u kojem će biti registrirana. u roku od 15 dana. 5) 6) 7) (2) registarske tablice za vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine i registrirat će se u inozemstvu. 4) registarske tablice za motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja. (3) Potvrda o registraciji izdaje se s rokom važenja od jedne godine. dužan je vratiti registarske tablice nadležnom organu u roku od osam dana. (4) Vlasnik vozila. (2) Za registrirano vozilo izdaju se registarske tablice. Registriranje motornih i priklju nih vozila Član 207. uništeno ili otpisano i ako je vlasnik promijenio stalno prebivalište. registarske tablice za priključna vozila. ili koja se kreću od mjesta proizvodnje do skladišta. o čemu se vodi evidencija. . (1) Motorna i priključna vozila koja učestvuju u saobraćaju na putu moraju biti registirana. u skladu s odgovarajućim zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka. Oznake na registarskim tablicama sastoje se od odre enih slova i brojeva. ne moraju biti registrirana motorna i priključna vozila koja su prepravljena ili popravljena i kojima se obavlja probna vožnja radi ispitivanja i prikazivanja njihovih karakteristika. priključnih 2. pod uvjetom da su označena probnim tablicama. registarske tablice za motocikle. tablice za privremeno registrirana vozila i probne tablice. (1) 1) 2) 3) Za vozila koja se registriraju u Bosni i Hercegovini izdaje se jedna od sljedećih registarskih tablica: registarske tablice za motorna vozila. Član 208. u skladu s članom 6. ako ne produži registraciju vozila u roku od 30 dana od dana isteka važenja potvrde o registraciji. potvrda o registraciji. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. prepravljaju ili popravljaju u većem obimu ili su im oštećeni sklopovi i ure aji značajni za sigurno učešće u saobraćaju na putevima prije puštanja u saobraćaj. (2) Ocjenjivanje uskla enosti vozila iz stava (1) ovog člana obavljaju ovlaštene organizacije za certificiranje vozila koje odredi ministar.

produžiti ukupno najviše još za jednu godinu. stalnih službenika stranih dopisništava i motorna i priključna vozila stranaca kojima je radi školovanja. pružanja azila ili priznavanja statusa izbjeglog lica izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest mjeseci ili za stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini. osim motocikala. (3) Privremena registracija vozila važi najduže jednu godinu i može se. ili državljani Bosne i Hercegovine koji radi školovanja. Motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji mogu učestvovati u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine samo ako imaju važeću potvrdu o registracji vozila i registarske tablice koje je izdao nadležni organ zemlje u kojoj je vozilo registrirano. Član 212. naučnog istraživanja. specijalizacije. (2) Registarske tablice na vozilu moraju biti postavljene tako da su dobro vidljive i čitke. (1) Privremeno mogu da se registriraju motorna i priključna vozila uvezena iz inozemstva ili nabavljena u Bosni i Hercegovini čiji su vlasnici stranci koji u Bosni i Hercegovini privremeno borave na osnovu važeće putne isprave. lahki motocikli i priključna vozila po jednu registarsku tablicu. od kojih je jedna na prednjoj. (2) Kad upravlja vozilom koje je označeno probnim tablicama. stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika. Član 213. Član 211. kao i motorna i priključna vozila koja se koriste na sajmovima i sportskim takmičenjima. specijalizacije. odnosno do u u Bosnu i Hercegovinu da u njoj stalno ostanu. (1) Motorna vozila. vozač mora imati kod sebe važeću potvrdu o registraciji izdatu za to vozilo kao i policu obaveznog osiguranja. mogu učestvovati u saobraćaju u Bosni i Hercegovini samo ako su registrirana u Bosni i Hercegovini. kao i me unarodnu oznaku zemlje registracije. u saobraćaju na putu moraju imati po dvije registarske tablice. saobraćajnih. odnosno stranaca. (1) Kad upravlja motornim i priključnim vozilom. Član 210. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti. a motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji i me unarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja važi na području Bosne i Hercegovine i dužan je pokazati na zahtjev policajca ili drugog ovlaštenog lica. lahkih motocikala i priključnih vozila na zadnjoj strani. (4) Zabranjeno je isticanje me unarodne oznake druge države na vozilima registriranim u Bosni i Hercegovini. (2) Učešće vozila me unarodnih oružanih snaga stacioniranih u Bosni i Hercegovini u saobraćaju na putevima u Bosni i Hercegovini regulirat će se posebnim me unarodnim ugovorom. iz opravdanih razloga. (1) Motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja. a motocikli.(3) Vozilo registrirano u Bosni i Hercegovini ne može napustiti teritoriju Bosne i Hercegovine ako ne nosi istaknutu me unarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. motorna i priključna vozila koja se koriste na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o zakupu zaključenog izme u domaćeg i stranog prijevoznika. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti privremeno borave u inozemstvu. stranih trgovinskih. kulturnih i drugih predstavništava. Član 214. a druga na zadnjoj strani. a kod motocikla. kao i motorna i priključna vozila državljana Bosne i Hercegovine koji se vrate iz inozemstva. (2) Vozilo koje u Bosnu i Hercegovinu u e sa stranim registarskim tablicama na kojima oznake i broj nisu u skladu s odredbama me unarodnih ugovora koje je ratificirala Bosna i Hercegovina mora se privremeno registrirati. naučnih istraživanja. vozač mora imati kod sebe važeću potvrdu i dužan je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. .

Tehni ki pregledi motornih i priklju nih vozila Član 217. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama. potvrda o vlasništvu vozila. (3) Nadležni organi iz stava (2) ovog člana dio poslova iz svoje nadležnosti mogu prenijeti na odgovarajuće stručne institucije. Tehnički priključnih 3. (1) (2) Radi provjeravanja tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila vrše se tehnički pregledi tih vozila. evidencijama koje se vode i obrascima koji se izdaju. vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica. vozač kod sebe mora imati važeću potvrdu o registraciji vozila i dužan je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. Tehnički pregled vozila može biti redovni i vanredni. obliku. (2) Odredbe stava (1) ovog člana odnose se na vlasnike vozila koji imaju prebivalište ili sjedište.naljepnicom. Član 219. uvjetima koje moraju zadovoljiti ovlaštene organizacije za obavljanje tehničkih pregleda. Član 218. (2) Kad upravlja privremeno registriranim vozilom.Član 215. potvrde o registraciji. (4) Bliže odredbe o sadržaju i načinu obavljanja tehničkih pregleda. (3) Na tehničkom pregledu utvr uje se da li motorno ili priključno vozilo ima propisane ure aje i opremu i da li je u ispravnom stanju. a za odre ena motorna i priključna vozila svakih šest mjeseci. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. (1) Redovni tehnički pregled vozila obavlja se jednom godišnje. (2) (3) Vozila stara dvije i više godina vlasnici su dužni podvrgnuti tehničkom pregledu svakih 12 mjeseci. (1) Registraciju motornih i priključnih vozila. (2) Odobrenje za rad. boji. (4) O izvršenom tehničkom pregledu motornih i priključnih vozila vodi se evidencija. (3) Bliže odredbe o postupku i načinu registracije vozila. (1) Novoproizvedena motorna i priključna vozila vlasnici su dužni podvrgnuti redovnom tehničkom pregledu u toku mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije. Član 216. stiker naljepnice i registarskih tablica. te da li ono ispunjava i druge propisane uvjete za učešće u saobraćaju. nadzor nad radom stanica tehničkog pregleda motornih i priključnih vozila izdaju i vrše entitetska i kantonalna ministarstva i ministarstvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. . Rok važenja redovnog tehničkog pregleda označava se posebnim znakom . stiker naljepnica i odgovarajuće registarske tablice. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. a raseljena lica boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine. osim ako ovim Zakonom nije drugačije ure eno. pravilnikom propisuje ministar. sadržaju. potvrde o vlasništvu vozila. nadležna za saobraćaj. (1) Za privremeno registrirano vozilo izdaju se: potvrda o registraciji. izgledu i sadržaju privremene potvrde o registraciji. pravilnikom propisuje ministar. te izdavanje registarskih tablica vrše organi nadležni za unutrašnje poslove.

Član 222. stav (2) ovog Zakona za kojeg utvrdi da u organizmu ima alkohola ili da pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. (1) Ako zdravstvena organizacija prilikom pregleda vozača ili vozača-instruktora utvrdi da je postao fizički ili psihički nesposoban za upravljanje motornim vozilima. (2) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ima pravo upravljati motornim vozilom više kategorija a to pravo za pojedine kategorije bude mu ograničeno zbog razloga predvi enih u stavu (1) ovog člana. koji će na osnovu toga vozaču ili vozaču-instruktoru oduzeti vozačku dozvolu za vrijeme trajanja te nesposobnosti. (2) Vozač ili vozač-instruktor iz stava (1) ovog člana dužan je pristupiti ispitivanju. Član 221. (2) Ovlašteno lice postupit će na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču iz člana 174. POSEBNE MJERE SIGURNOSTI Član 220. bolest. ili ga uputiti na stručni ljekarski pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. troškove ispitivanja snosi vozač. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru koji nema zapis ili brzinomjer služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. (3) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ne pristupi vanrednom zdravstvenom pregledu na koji je upućen. (4) Ako je ispitivanjem. čije je prisustvo u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima.X. kao i prema vozaču za kojeg utvrdi da je pod djelovanjem alkohola. (3) Analiza krvi ili urina obavlja se kod vozača ili vozača . utvr eno da je vozač ili vozač-instruktor pod djelovanjem alkohola. kao i da je pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje ako bi to izazvalo štetne posljedice po njegovo zdravlje. izdat će se nova vozačka dozvola u koju će se upisati one kategorije motornih vozila kojima ima pravo upravljati. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. Član 224. (1) Ovlašteno lice će na licu mjesta privremeno oduzeti vozačku dozvolu i isključiti iz saobraćaja vozača kojeg zatekne da upravlja vozilom ili da pokušava upravljati vozilom ako je očigledno da je vozač u takvom psiho-fizičkom stanju (umor. (1) Brzina kretanja vozila utvr uje se pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila. tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem vozilom (videonadzor). Ako je vozaču ili vozaču-instruktoru izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. .instruktora koji poriče da je pod djelovanjem alkohola. (1) Ovlašteno lice može vozača ili vozača-instruktora podvrgnuti kontroli pomoću odgovarajućih sredstava i aparata. opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. dužna je o svom nalazu i mišljenju odmah obavijestiti organ nadležan za izdavanje vozačke dozvole. stav (3) ovog Zakona. (2) Fotografija i videozapis s podacima o utvr enoj brzini. bit će oduzeta vozačka dozvola dok se ne podvrgne tom pregledu. u skladu s članom 174. provedenim prema odredbama ovog člana. djelovanje opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje) da nije sposoban sigurno upravljati vozilom. odnosno vozač-instruktor. organ koji vozača vodi u evidenciji oduzet će mu dozvolu i deponirat će je dok zabrana traje. odnosno da li je pod djelovanjem opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. Član 223.

odre eno najmanje deset kaznenih bodova nadležni organ kod kojeg se vodi u evidenciji pozvat će na predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa. (6) Vozaču koji se ne odazove na predavanja iz stava (5) ovog člana rješenjem će se privremeno oduzeta vozačka dozvola. broj oduzete vozačke dozvole. (1) i (2). (4) Ovlašteno lice postupit će na način iz st. ako su prestali razlozi zbog kojih je dozvola oduzeta. dužan je vratiti dozvolu vozaču čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 30 dana i on će biti upućen na provjeru poznavanja saobraćajnih propisa. ovog Zakona koji neprekidno upravlja vozilom duže od 4 sata i 30 minuta. (8) Vozaču kojem je u roku od jedne godine. (7) Nadležni organ. člana 237. (2) (3) (4) Broj kaznenih bodova je jedan i dva. (5) Ovlašteno lice postupit će na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču iz člana 199. (1) i (3) ovog člana i prema vozaču-instruktoru kojeg zatekne da osposobljava kandidata za vozača pod djelovanjem alkohola. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. a vozačka dozvola se ne vodi u evidenciji organa čije je ovlašteno lice tu dozvolu oduzelo. Član 225. . (5) i (6) ovog člana. člana 238. (7) @alba na rješenje o privremenom oduzimanju vozačke dozvole ne odga a izvršenje rješenja. odnosno koji u toku 24 sata upravlja vozilom duže od devet sati. zbog počinjenih prekršaja iz ovog Zakona. kazna se izriče za prekršaj koji nosi veći broj kaznenih bodova. (1). kao i prema vozaču iz člana 201. zbog učinjenih prekršaja iz ovog Zakona. (5) i (6) ovog člana dužno je izdati potvrdu vozaču o tome. a najkasnije u roku od 24 sata od dana oduzimanja. (2). stav (3) ovog Zakona. st. (2). (1) Vozaču motornog vozila koji je pravosnažnom sudskom odlukom kažnjen za prekršaje kažnjive prema odredbama člana 235. stav (2) ili člana 239. ili koji pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola.(3) Ovlašteno lice isključit će iz saobraćaja i vozača kojeg zatekne da upravlja motornim vozilom a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije ili da upravlja vozilom u vrijeme kad je na snazi mjera nadležnog organa kojom je vozaču zabranjeno upravljanje motornim vozilom. odre eno najmanje 15 kaznenih bodova. Kazneni bodovi evidentiraju se u evidenciju vozača na osnovu pravosnažne sudske odluke. (8) Ako vozač ne preuzme vozačku dozvolu u roku od tri dana od dana oduzimanja. dok se ne odazove na predavanja. (6) Ovlašteno lice postupit će na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču ili vozaču-instruktoru iz člana 219. osim propisanih kazni kaznenim odredbama ovog Zakona. (4). (9) Vozačka dozvola oduzeta na osnovu stava (8) ovog člana bit će vraćena vozaču po isteku roka iz stava (8) ovog člana. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa. ili u vrijeme kad je na snazi mjera nadležnog organa kojom je vozaču-instruktoru zabranjeno upravljanje motornim vozilom. koja sadrži ime i prezime vozača. nadležni organ će vozačku dozvolu dostaviti organu u čijoj se evidenciji ta dozvola vodi. odnosno koji upravlja vozilom neprekidno duže od devet sati. zavisno od težine učinjenog prekršaja. (5) Vozača kojem je u roku od jedne godine. člana 236. stav (2). odre uju se i kazneni bodovi. u skladu s članom 174. ovog Zakona koji u toku 24 sata vozilom pre e više od 500 km puta. (9) Ovlašteno lice koje je oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama st.. stav (2) ovog Zakona. stav (2) ovog Zakona koji odbije da se podvrgne ispitivanju. (4). U slučaju sticanja kaznenih bodova. čije je ovlašteno lice oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama st. (1). kao i kad ga zatekne da osposobljava kandidata za vozača a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije. dan i sat njenog oduzimanja i način njenog vraćanja.

kao i vozač kojem je vozačka dozvola zadržana na osnovu člana 225. (1) Ovlašteno službeno lice naredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je vozilo zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz člana 74. (1) Ako ovlašteno lice zatekne vozilo koje zbog tehničke neispravnosti ugrožava ili smeta drugim učesnicima u saobraćaju.(10) Vozaču kojem u roku od dvije godine. (4) Kazneni bodovi za pojedinačni prekršaj brišu se iz evidencije po isteku 12 mjeseci od dana kada su odre eni. zbog počinjenih prekršaja iz ovog Zakona. st. odlukom nadležnog organa. (3) Troškove premještanja vozila u svim slučajevima snosi vozač ili vlasnik vozila. (2) Vozač motornog vozila koji na provjeri ne pokaže potrebno znanje može se. (2) Ovlašteno službeno lice odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost saobraćaja. odnosno nedovoljno osiguran. Član 226. ovlašteno lice isključit će vozilo iz saobraćaja i oduzet će knjižicu vozila. ne smije u saobraćaju na putu upravljati motornim vozilom za vrijeme trajanja zabrane. st. Član 227. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa. bez dozvole. Vozač kojem je. (8) i (10) ovog Zakona. odnosno da vozilom nastavi kretanje na putu na kojem je kretanje te vrste vozila dozvoljeno. odnosno vlasnik vozila isključenog iz saobraćaja odgovoran je za čuvanje vozila od kra e ili drugih nezakonitih radnji prema vozilu. naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost. na svoj zahtjev. (1) i (3) ovog Zakona. ovog Zakona. odnosno masa prekoračuju najveće dozvoljene dimenzije. ne može pristupiti daljnjoj provjeri dok ne protekne dva mjeseca od dana posljednje provjere. stav (1) ovog Zakona. (11) (12) Rješenje o oduzimanju vozačke dozvole donosi organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. prevozi teret čije dimenzije. (3) Vozač. ili na kome je teret nepravilno smješten. ili se kreće bez zimske opreme na dijelu puta i u vrijeme kad je zimska oprema obavezna. ili koje se kreće putem na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno. kao i ako je vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila invalida. ili kojim se. vozač kojem je vozačka dozvola privremeno oduzeta na licu mjesta na osnovu člana 223. (1) Vozač koji je pozvan na predavanja i koji pristupi provjeri poznavanja saobraćajnih propisa snosi troškove predavanja. bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 60 dana. odnosno za vrijeme za koje mu je vozačka dozvola oduzeta ili zadržana. vozač kojem je vozačka dozvola oduzeta na osnovu člana 222. ovog Zakona. (3) Ako vozač motornog vozila i poslije dvije provjere ne pokaže dovoljno znanja. podvrći ponovo provjeri poslije isteka 15 dana od dana prethodne provjere. odnosno masu ili osovinsko opterećenje. ili ometa normalan tok saobraćaja. (13) Vozačka dozvola oduzeta na osnovu stava (10) ovog člana bit će vraćena vozaču po proteku roka iz stava (10) ovog člana. Član 228. odnosno provjere u visini koju odredi nadležni organ. . odnosno da upotrijebi zimsku opremu. a za vozače kojima su izrečene mjere iz člana 225. Član 229. ili da vozilo odveze do odre enog mjesta gdje može otkloniti neispravnost. odnosno kretanje pješaka. @alba na rješenje ne odga a izvršenje rješenja. ponovo bude odre eno 15 kaznenih bodova. (2) Ako vozač ne postupi po nare enju iz stava (1) ovog člana. ako je vozilo parkirano u pješačkoj zoni. zabranjeno upravljanje motornim vozilom na osnovu člana 221. ovog Zakona.

vozilo koje je u saobraćajnoj nesreći toliko oštećeno da se opravdano može zaključiti da su na njemu oštećeni sklopovi i ure aji koji su važni za sigurnost saobraćaja. a registarske tablice dostaviti nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji u roku od tri dana. naziv organa koji je izdao potvrdu o vlasništvu vozila. kao i vozilo koje proizvodi prekomjernu buku. vrijeme. potvrda o vlasništvu vozila bit će dostavljena nadležnom organu u čijoj se evidenciji vozilo vodi. način i vrijeme vraćanja potvrde o vlasništvu vozila i pečat i potpis ovlaštenog lica. stav (4) ovog Zakona.). (3) Nadležni organ čije je ovlašteno lice privremeno oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila. (2) Ako se u slučaju iz stava (1) ovog člana na vanrednom tehničkom pregledu potvrde neispravnosti zbog kojih je vozilo upućeno na vanredni tehnički pregled. a knjižica vozila se ne vodi u evidenciji organa čije je ovlašteno lice knjižicu oduzelo. a za prekršaj iz stava (1) ovog člana oduzeti i registarske tablice. saobraćajnih znakova i vještine upravljanja motornim vozilom. XI. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 2. (1) Na vanredni tehnički pregled uputit će se motorno ili priključno vozilo koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti ure aja za upravljanje ili ure aja za zaustavljanje. nadležni organ koji je uputio vozilo na vanredni tehnički pregled privremeno će oduzeti i zadržati knjižicu vozila dok se navedene neispravnosti ne otklone i dok se to ne potvrdi na novom tehničkom pregledu o čemu izdaje potvrdu u skladu s članom 230. Član 230. a novčanom kaznom u iznosu od 1. a najkasnije u roku od 24 sata nakon prestanka postojanja tih razloga.000. (4) Ovlašteno lice koje je privremeno oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila ili registarske tablice dužno je izdati vozaču potvrdu o tome. ili se ustanovi druga neispravnost za koju je propisano isključivanje iz saobraćaja. objekata. (4) Bliže odredbe o sadržaju programa i načinu održavanja predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa i programu i načinu provjere poznavanja saobraćajnih propisa. KAZNENE ODREDBE Član 232. (3) Ako vozač.00 KM kaznit će se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice. dužan je vozaču vratiti potvrdu o vlasništvu vozila čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. vrstu i registarski broj vozila. ime i prezime vlasnika i njegovu adresu.00 KM do 5. pravilnikom propisuje ministar. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.000. vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure aj za spajanje vučnog i priključnog vozila. ime i prezime vozača i njegovu adresu. vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure aj za pogon na tečni plin. saobraćajne signalizacije i opreme na putevima (član 4. prema odredbama ovog člana i člana 228. datum. put i mjesto oduzimanja. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. potvrda o vlasništvu vozila bit će dostavljena nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji. koja sadrži naziv i sjedište organa čije je ovlašteno lice oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila i registarske tablice. (1) Ovlašteno lice isključit će iz saobraćaja vozilo koje nije registrirano ili koje nema propisane registarske tablice.(4) Premještanje vozila na drugo mjesto ure uje se propisima entiteta. stav (2) ovog Zakona.000. .000. (5) Ako vozač ne preuzme oduzetu potvrdu o vlasništvu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. (2) Ovlašteno lice koje je isključilo vozilo iz saobraćaja vozaču će na licu mjesta privremeno oduzeti potvrdu o vlasništvu vozila.00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost ako: 1) ne održava javne puteve za siguran i nesmetan saobraćaj ili ne organizira i trajno kontrolira stanje i održavanje javnih puteva. Član 231. odnosno vlasnik vozila iz stava (2) ovog člana ne preuzme privremeno oduzetu i zadržanu knjižicu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. razlog oduzimanja. vozilo koje izduvnim plinovima ili na drugi način prekomjerno zaga uje zrak. izvršenju mjera sigurnosti i zaštitnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom.00 KM do 10.

)..). teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 20 t. 9) na javnom putu van naselja. stubove ili druge slične predmete kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraćajnih znakova.00 KM odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. 4) naredi ili dozvoli da se na njegovo vozilo ugrade ure aji za davanje posebnih znakova.000. Član 233. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. ili preko najveće dozvoljene mase. 5) ne osigura vozaču koji upravlja autobusom.500 kg neprekidan jedanaestosatni odmor prije početka njegovog radnog dana (član 200.00 KM do 8. izgledom ili mjestom postavljanja podražavaju ili liče na neki saobraćajni znak.. sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera na kome postoje samo dvije saobraćajne trake. 7) stavlja u promet motorna i priključna vozila. . ili da se takvo vozilo upotrebljava u saobraćaju na putu protivno odredbama člana 126. ure aje ili rezervne dijelove za vozila protivno odredbama člana 6.. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 1. 8) na javnom putu postavi table. ne oprema i ne održava puteve tako da odgovaraju svojoj namjeni i sigurnosti saobraćaja (član 11. zamijeni drugim vozačem najkasnije nakon devet sati upravljanja vozilom. ili zasljepljuju učesnike u saobraćaju. (2) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500. ne dopuni ili ne zamijeni saobraćajne znakove koji ne odgovaraju izmijenjenim uvjetima saobraćaja na putu ili zahtjevima sigurnosti saobraćaja (član 131. ili ako ne ukloni. ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za sigurnost saobraćaja (član 133. 6) ne osigura da se vozač koji upravlja autobusom. znakove. postavlja posebne objekte na putu protivno odredbama člana 47. ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju karakteristike puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila. stav (5). 2) naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom na motorni pogon vuče priključno vozilo protivno odredbama člana 81. 7) ne postavi ili ne održava saobraćajne znakove na putu tako da budu lahko uočljivi danju i noću. 3) naredi ili dozvoli vuču natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila.000. svjetla.00 KM kaznit će se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako: 1) ne projektuje. protivno odredbama člana 87. 8) pojedinačno proizvodi. a na magistralnom putu ne obilježi ih i ivičnim linijama (član 143. ne postupi prema odredbama člana 130. rezervne dijelove.000. odnosno nakon pre enih 500 km puta (član 201. ne odvoji te trake odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu. bojom. održava. stav (1)). ne izgra uje.). ili koji svojim oblikom. ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. 6) u pogledu obilježavanja javnih puteva saobraćajnim znakovima. opremu i ure aje za vozila proizvedene u inozemstvu protivno odredbama člana 205. 5) naredi ili dozvoli da se njegovo vozilo u saobraćaju na putu optereti preko dozvoljene nosivosti. popravlja ili prepravlja vozila ili stavlja u promet vozila. 3) 4) ne uspostavi Centralni registar ili ako redovno ne dostavlja odgovarajuće podatke centralnom registru (član 10.00 KM do 1.. ili ako se njegovim vozilom prevozi teret koji nije raspore en ili pričvršćen na način odre en u članu 127..). kad u toku 24 sata prelazi više od 500 km. stav (1)). preure uje ili popravlja u većem obimu vozila na motorni pogon i priključna vozila protivno odredbama člana 206. st.. stav (2)). odnosno traktora s prikolicom.2) proizvodi. (1) i (2).

00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. 14) ne obavijesti najbližu policijsku stanicu o prijemu lica povrije enog u saobraćajnoj nesreći ili o smrti lica povrije enog u saobraćajnoj nesreći (član 157. ne postupi prema odredbama člana 20. a nije podvrgnuto tom pregledu (član 231. .00 KM kaznit će se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako: 1) 2) postupi protivno odredbi člana 7. 20) 21) 22) postupi protivno odredbama člana 206. ure aje za zaustavljanje. ure aje za spajanje vučnog i priključnog vozila.. stav (1)). (4) Za prekršaje iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500.).000.).00 KM do 1.10) ne postavi odgovarajuće saobraćajne znakove ispred prijelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou (član 145. 15) naredi ili dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo upravljati motornim vozilom ili nema pravo upravljati vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (član 172. (1) i (2). ukupne mase ili osovinskog opterećenja. 11) postupi protivno odredbama člana 149.).00 KM i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost vlastitim radom i sredstvima u vidu zanatske djelatnosti. 19) u saobraćaju na putu upotrebljava vozilo koje ne ispunjava propisane uvjete u pogledu dimenzija. 16) naredi ili dozvoli da vozilom upravlja vozač za kojeg se može zaključiti da.500.00 KM do 300. ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje. stav (1)). Član 234. zbog umora. (2) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100. stav (3)).500 kg upravlja vozilom neprekidno duže od 4 sata i 30 minuta (član 199. na vozilu koristi registarske tablice koje nisu izdate za to vozilo (član 209. naredi ili dozvoli da vozač upravlja motornim vozilom u saobraćaju protivno odredbi člana 227. (3) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100. st. nije u stanju sigurno upravljati vozilom (član 173. tahograf i pneumatike (član 203. odnosno vozač-instruktor koji u organizmu ima alkohola ili pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola počne upravljati vozilom.. 13) na putu na kojem su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojoj se izvode radovi ne postupi prema odredbama člana 151. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 400. odnosno osposobljavati kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom protivno odredbama člana 174.00 KM i odgovorno lice u državnom organu.. bolesti..00 KM do 300. 18) vozač autobusa ili teretnog motornog vozila ili skupa vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3..00 KM do 5. 23) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje motorno ili priključno vozilo koje je upućeno na vanredni tehnički pregled. 17) naredi ili dozvoli da vozač. stav (1)). teškog psihičkog stanja ili upotrebe opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje.). 12) ne postavi ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih znakova na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou u slučajevima iz člana 150...

st. postavi branike koji nisu obojeni. osim ure aja za upravljanje. 6) ostavi na putu oštećena vozila. stav (3).3) ne preduzima praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na putu. stav (5)). ure aja za zaustavljanje.196. 16) upravlja vozilom. stav 1. 9) 10) naredi ili dozvoli da se neispravno vozilo na motorni pogon vuče protivno odredbama člana 85. 12) ukloni ili ošteti saobraćajni znak ili izmijeni značenje saobraćajnog znaka (član 132. ure aja za spajanje vučnog ili priključnog vozila. 20) dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nije izvršilo kontrolno-zdravstveni pregled. predmete ili materije koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost saobraćaja ili zaga ivati okolinu (član 26.. odnosno upravlja vozilom a nije izvršilo kontrolno . 15) prilikom izvo enja radova na putu. ili dozvoli.). 23) naredi ili dozvoli da njegova neregistrirana motorna ili priključna vozila učestvuju u saobraćaju na putu (član 207. 13) na autoputu.).. stav (3)). 17) motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača osposobljava za praktično upravljanje vozilom ne obilježi posebnim tablicama (član 183.). putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila.). ili nema pravo upravljati vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (član 172. stav (2)). 11) ne osigura da teret na vozilu noću. 21) naredi ili dozvoli da njegovim motornim i priključnim vozilom u saobraćaju upravlja vozač protivno odredbama člana 200. 18) izda me unarodnu vozačku dozvolu protivno odredbi člana 192.. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. stav (3). 19) dozvoli da se kandidat za vozača motornog vozila obučava iz praktičnog dijela obuke bez zdravstvenog pregleda (član 193. 7) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje vozilo za prijevoz djece koje nije obilježeno posebnim znakom (član 30.zdravstveni pregled (čl.. 8) na svoja motorna ili priključna vozila ne stavi propisanu oznaku o najvećoj dozvoljenoj brzini kretanja za ta vozila (član 46. regionalnom i lokalnom putu znakove opasnosti i znakove izričitih naredbi ne presvuče reflektujućim materijama. bude označen na način utvr en u članu 129. stav (2). 22) naredi ili dozvoli da se u saobraćaju na putu upotrebljava vozilo koje nema propisanu opremu ili ispravne propisane ure aje.). kao i vrhove pješačkih ostrva. 14) ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel. tahograf i pneumatike (član 203. ili ih ne osvijetli vlastitim izvorom svjetlosti (član 135. ili naredi da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo upravljati motornim vozilom. 4) 5) ne postupi prema odredbama člana 22. stav (1)). . stav (1)). (2) i (3). ostrva za usmjeravanje saobraćaja i druge objekte na kolovozu koji noću nisu dovoljno osvijetljeni ne obilježi na način propisan u članu 141. odnosno osvijetljeni na način propisan u članu 151. magistralnom.. i 197. stav (1)). 195.. ne postupi u skladu s članom 23. gdje je put uzrok saobraćajnih nesreća (član 21. stav (3)). naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom prevozi teret protivno odredbama člana 129.

11) vozač koji počne preticanje ili obilaženje kad je vozač vozila koje se kreće iza njega počeo preticanje (član 61. (3) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100. ili ako ga pretiče s desne strane kad izme u tog vozila i desne ivice kolovoza ne postoji saobraćajna traka (član 58. st. stav (1)). Član 235. (2) i (3)). vozač koji počne preticanje zaustavljene kolone vozila ili kolone vozila u kretanju (član 61.).00 KM do 300. stav (1) tačka 4. 4) vozač koji u pogledu propuštanja vozila postupi protivno odredbama člana 49. 25) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje njegovo motorno ili priključno vozilo poslije isteka važenja saobraćajne dozvole ili potvrde o korištenju probnih tablica (član 211.00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu.00 KM do 1.). stav (1) tačka 1. stav (4)). kad je to vozilo zaustavljeno na kolovozu radi ulaženja ili izlaženja djece (član 30. stav (1) tačka 3. stav (2)). odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dozvoljene brzine (čl. 9) 10) vozač koji povećava brzinu kretanja svog vozila dok ga drugo vozilo pretiče (član 60. stav (1) tačka 1. (1) i (2)). 2) vozač koji na putu postupa protivno odredbama člana 40. 44.). 26) ako vrši tehnički pregled suprotno odredbama člana 217..000.). 8) vozač koji s lijeve strane pretiče vozilo koje se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza.).00 KM i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost.24) naredi ili dozvoli da njegova motorna ili priključna vozila učestvuju u saobraćaju na putu bez probnih tablica. 7) vozač koji s lijeve strane pretiče vozilo koje je na kolovozu zauzelo takav položaj i čiji vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo (član 58. 5) vozač koji na mjestu na kojem je saobraćaj reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ne zaustavi vozilo na znak crvenog svjetla (član 51.00 KM i odgovorno lice u državnom organu. stav (2)). 6) vozač koji nedozvoljeno pretiče s desne strane (član 58. 3) vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je za više od 30 km na sat veća od dozvoljene brzine.). 13) vozač koji počne preticanje kad saobraćajna traka kojom namjerava to učiniti nije slobodna na dovoljnom odstojanju i time ugrozi ili ometa saobraćaj iz suprotnog smjera (član 61. 12) vozač koji počne preticanje kad je vozač vozila koje se na istoj saobraćajnoj traci kreće ispred njega dao znak da namjerava izvršiti preticanje ili obilaženje (član 61.00 KM kaznit će se za prekršaj: 1) vozač koji ne zaustavi vozilo kad nai e na vozilo kojim se prevoze djeca. ili poslije isteka važenja probnih tablica (član 207.00 KM do 300. stav (3)). stav (1) tačka 2.00 KM do 300. st. stav (3). i 46. (2) Za prekršaje iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 100. 14) vozač koji počne preticanje ili obilaženje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena kretanju vozila iz suprotnog smjera ako po izvršenom preticanju ili obilaženju ne može bez ometanja ili ugrožavanja drugih učesnika u saobraćaju . (4) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100.

). 5... ili izmijeni značenje saobraćajnog znaka (član 132. kao i vozač koji počne preticanje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena prinudnom zaustavljanju vozila (član 61.). stav (5). pneumatike ili nema tahograf. 18) vozač koji ne zaustavi vozilo ispred obilježenog pješačkog prijelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz (član 111. 26) vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u saobraćaju na putu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. 28) vozač koji upravlja motornim vozilom one kategorije koja nije naznačena u njegovoj vozačkoj dozvoli (član 185. 29) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje ne ispunjava propisane uvjete u pogledu dimenzija. stav (1)). ukupne mase ili osovinskog opterećenja. 32) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim ili priključnim vozilom poslije isteka važenja saobraćajne dozvole ili potvrde o korištenju probnih tablica (član 211. stav (1)).). 23) lice koje postupi protivno odredbi člana 133. 27) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom (član 184.) 31) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim ili priključnim vozilom koje nije registrirano (član 208. kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi preko 1g/kg (član 174. 30) vozač koji učestvuje u saobraćaju s neregistriranim vozilom (član 207.). ili ako ga za vrijeme vožnje ne uključi (član 203. ili ako je taj ure aj već počeo da se spušta. i 6.). 20) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi kad se pojavi crveno trepćuće ili crveno neprekidno svjetlo (član 115. 22) lice koje ukloni ili ošteti saobraćajni znak ili opremu puta. 25) vozač koji upravlja vozilom pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje (član 173. vozač koji pretiče vozilo koje je stalo ispred obilježenog pješačkog prijelaza radi propuštanja pješaka (član 65. tahograf. 16) 17) vozač koji pretiče drugo vozilo protivno odredbama člana 64. 24) učesnik u saobraćaju koji ne postupa po zahtjevu izraženom pomoću znaka ili prema naredbi ovlaštenog lica (član 152. ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje.ponovo zauzeti položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije počinjanja preticanja ili obilaženja. stav 2. stav (1)). stav (1)). stav (2)). odnosno da prugom nailazi voz (član 114. 19) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje spušten. 15) vozač koji obavlja preticanje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena saobraćaju iz suprotnog smjera ispred vrha prijevoja puta ili u krivini gdje je preglednost nedovoljna (član 63. 33) vozač ili vozač-instruktor koji odbija da se izvrši ispitivanje pomoću odgovarajućih sredstava i aparata ili stručni pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem .). stav (2)). stav (1)).). ure aje za spajanje vučnog i priključnog vozila.). ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znakovi upozorenja da će taj ure aj početi da se spušta. 21) vozač koji u saobraćaju na putu upotrebljava vozilo protivno odredbi člana 126. stav (1) tač. ure aje za zaustavljanje.

26). 13). stav 1. 3). odnosno da li se nalazi pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje (član 220. pogrebnu povorku ili drugu organiziranu povorku koja se kreće kolovozom (član 80. (1) i (2)). 11) vozač koji vozilom presiječe kolonu djece.00 KM do 250.). i time ugrozi lica koja u to vozilo ulaze ili iz njega izlaze (član 30. st. 5) vozač koji se ne kreće desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja (član 39. predmete ili materije koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost saobraćaja (član 26. a za ostale prekršaje iz stava (1) ovog člana vozaču ili vozaču-instruktoru. odnosno vodič ili gonič stoke koji postupi protivno odredbi člana 92. vozaču ili vozaču-instruktoru odre uju se i dva kaznena boda. vojnika. 11). 34) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom protivno odredbi člana 227. stav (1)).000. 9) vozač koji obavlja preticanje ili obilaženje kad s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu u saobraćaju ili na tehnička svojstva vozila ugrožava druge učesnike u saobraćaju (član 58. stav (2). stav (1). 18).. (4) Osim novčane kazne za prekršaje iz stava (2) ovog člana. 7) vozač koji brzinu kretanja svog vozila ne prilagodi osobinama i stanju puta i drugim saobraćajnim uvjetima tako da vozilo ne može pravovremeno da zaustavi pred preprekom koju pod datim uvjetima može da predvidi (član 43. 10) lice koje postupi protivno odredbama člana 70.00 KM do 1. (3) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kojim je izazvana saobraćajna nezgoda. 5). stav (2)). stav (1)).00 KM. osim novčane kazne. 25). 10). 15).1). zaustavljenog na stajalištu. stav (1)). 3) vozač koji se nesmanjenom brzinom kreće pored vozila javnog prijevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe.). 14). 8) vozač koji se približava raskrsnici takvom brzinom da se ne može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza (član 50. stav (2)). na kome postoje najmanje četiri saobraćajne trake.00 KM kaznit će se za prekršaj: 1) lice koje na putu ostavi oštećeno vozilo. stav (3)). . (2) Za prekršaje iz tač. stav (1)) ili koji vozilo u kretanju drži protivno odredbama člana 39. 12) 13) vozač vozila na motorni pogon koji prilikom vuče priključnog vozila postupi protivno odredbama člana 81. stav (2). 17). a i za druge prekršaje iz tog stava ta mjera se može izreći u istom periodu. a vozaču će se uz kaznu izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do šest mjeseci. 4) vozač koji namjerava na putu obaviti neku radnju vozilom a prethodno se nije uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili za imovinu (član 36. 2). 2) vozač koji s kolovoza ne ukloni predmete koji sa vozila padnu na put i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put (član 26. pješak.alkohola. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50. 32) i 33) stava (1) ovog člana vozaču ili vozaču-instruktoru uz kaznu izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jedan mjesec do četiri mjeseca. Član 236. odre uje se i jedan kazneni bod. 6) vozač koji na cesti sa kolovozom za promet vozila u oba smjera. prelazi vozilom na kolovoznu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera (član 40. učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 300.).

27) vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u saobraćaju na putu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. 28) 29) 30) vozač koji postupi protivno odredbama člana 190. stav (2)). vlasnik vozila koji ne podnese podatke o identitetu lica kome je dao vozilo na upravljanje (član 172. st.00 KM kaznit će se za prekršaj: . stav (1)). stav (4)). ili nanosi šteta putu ili objektima na putu (član 127. 22) lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći ako postupi protivno odredbama člana 154. st. ili prouzrokovana saobraćajna nesreća. vlasnik vozila ako u roku od osam dana ne vrati registarske tablice nadležnom organu (član 208. 16) vozač koji se vozilom približava prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na način protivan odredbama člana 113.. (3) Osim novčane kazne za prekršaje iz stava (1) ovog člana. st.00 KM do 300. učinilac prekršaja kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100.00 KM i odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda. stav (1)). 24) 25) 26) ako ne postupi prema odredbama člana 158. 17) vozač motornog vozila koje vuče drugo motorno vozilo ako postupi protivno odredbama člana 118. 18) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila pod pratnjom postupi protivno odredbama člana 125. 20) vozač koji vozilom prevozi teret kojim se ugrožava sigurnost učesnika u saobraćaju. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. stav (1). (2) i (3). (2) i (3). stav (4)). može se izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. vlasnik vozila koji postupi protivno odredbama člana 208.14) gonič stoke koji ne nadzire stoku koja se kreće po putu (član 104. Član 237.). 31) vozač koji u saobraćaju na putu učestvuje motornim ili priključnim vozilom koje je upućeno na tehnički pregled a nije podvrgnuto tom pregledu (član 231. stav (1). 21) vozač koji se vozilom kreće saobraćajnom trakom na kojoj je svjetlosnim saobraćajnim znakom obilježeno da je zabranjen saobraćaj u smjeru u kojem se on kreće (član 139. stav (3). stav (2) tačka 1. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) ovog člana izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju. stav (1) i člana 122.. (1) do (4). 15) vozač koji u odnosu na pješaka koji je stupio ili stupa na obilježeni pješački prijelaz postupa protivno odredbama člana 111..). kod kojeg se utvrdi da količina alkohola u krvi prelazi količinu od 0. stav (1)). 19) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila s pravom prvenstva prolaza postupi protivno odredbama člana 126.3 g/kg do 1 g/kg (član 174. 23) vozač koji na zahtjev ovlaštenog lica ne preveze lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove (član 156. vlasnik vozila koji svoje vozilo da na upravljanje licu iz člana 172. vozaču se odre uju i jedan ili dva kaznena boda. stav (5).

ili vozač motornog vozila koje ne može razviti brzinu od najmanje 40 km na sat ako se kreću po autoputu ili putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila ili brzom putu (član 116. 8) vozač koji prije nego što napusti vozilo ne preduzme sve mjere kojima se sprečava da ono samo krene s mjesta na kojem je ostavljeno (član 78.). (1) i (2) i član 120. 3) vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je više od 20 do 30 km na sat veća od dozvoljene brzine. vozač vozila na motorni pogon koji upotrebljava svjetla za označavanje vozila protivno odredbama člana 94.).). st.. ili ne propusti pješake koji prelaze preko kolovoza (član 52. stav (1)). 9) 10) 11) vozač koji svojim vozilom noću vuče vozilo na motorni pogon protivno odredbama člana 83. 7) vozač koji vozilom pretiče drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu. odnosno ne zaustavi vozilo na pogodnom mjestu. stav (1)).. (2) i (3).. st. 5) vozač koji u slučajevima iz člana 60. stav (3)). stav (3) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza.). (1) i (3)). ako ne drži svoje vozilo na propisanom odstojanju od istog takvog vozila ispred sebe (član 97. 14) vozač vozila na motorni pogon čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. ili ako ta svjetla upotrebljava na način suprotan odredbama člana 95. . zaustavljenog na stajalištu. i član 46. 15) vozač motocikla i lahkog motocikla i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (član 102.).500 kg. 6) vozač koji poslije izvršenog preticanja ili obilaženja vozilom ponovo ne zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se do tada kretao (član 62. st.1) vozač koji ne zaustavi vozilo iza vozila javnog prijevoza putnika.). 17) učesnik u saobraćaju koji je prilikom prelaženja preko željezničke pruge u istom nivou postupio protivno odredbama člana 115. 20) vozač motornog vozila koji postupi protivno odredbi člana 120. 19) vozač motornog vozila koji zaustavi vozilo na autoputu ili na autoputu obavlja polukružno okretanje vozilom iz jednog smjera saobraćaja u suprotni smjer. stav (1)). 13) vozač koji ne drži potrebno odstojanje kad se kreće iza drugog vozila (član 96. st... ili mu je dužina veća od sedam metara. ili iza autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe. ili kretanje unazad (član 117. 2) vozač koji mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila (član 42. stav (1)). 16) pješak koji na obilježenom pješačkom prijelazu na kome je saobraćaj pješaka reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima za pješake ne postupi prema tim znakovima (član 109. 4) vozač koji na raskrsnici skrene vozilom u pravcu označenom zelenom svijetlećom strelicom i pri tome ometa saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji ulazi. 12) vozač vozila na motorni pogon koji po magli ne upotrebljava propisana svjetla. odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 30 do 50 km na sat veća od dozvoljene brzine (član 44. vozač koji postupi protivno odredbama člana 90. gonič stoke i vozač vozila koje se ne smatra motornim vozilom. (1) i (2)). 18) pješak. ili koje prelazi pješački prijelaz (član 65. kada lica moraju preći preko saobraćajne trake ili biciklističke trake kojom se njegovo vozilo kreće (član 30.

7) vozač koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo povećava brzinu kretanja na način da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe (član 43. a na zadnjoj strani svjetla bijele boje. stav (5)).00 do 200. vozač koji postupa protivno odredbi člana 209. 22) vozač vozila na motorni pogon koji za vrijeme kretanja kroz tunel ne drži upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta (član 124. odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda. 2) vozač koji ne omogući uključivanje u saobraćaj vozilu javnog gradskog prijevoza putnika. stav (3)). stav (4). svjetlosno-signalne i reflektujuće ure aje ili materije koji daju svjetla crvene boje.). kad ta vozila izlaze sa stajališta (član 31..21) vozač koji vozilom na putu kroz tunel izvodi radnje čije je izvo enje u tunelu zabranjeno (član 123. 8) vozač koji prilikom prolaza kroz raskrsnicu postupi protivno odredbi člana 50. 10) vozač koji obavlja mimoilaženje protivno odredbama člana 55. stav (2). stav (2))..00 KM. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. vozaču se može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. (1) 1) Novčanom kaznom u iznosu od 40.. ili kad u toku 24 sata upravlja duže od devet sati (član 199. stav (3).. ne označi na način iz člana 129. 4) vozač koji prilikom upravljanja vozilom koristi mobilni telefon protivno odredbama člana 33. Član 238. st. 29) 30) vozač koji postupa protivno odredbi člana 200. 28) vozač koji teretnim motornim vozilom čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. 6) vozač koji prilikom znatnijeg smanjivanja brzine kretanja vozila postupi protivno odredbi člana 42. do 5. . 23) 24) vozač koji upravlja vozilom koje je opterećeno protivno odredbi člana 127. stav (1)). st. koji prilikom uključivanja u saobraćaj sa stajališta postupi protivno odredbi člana 31. (1) i (3)). vozač koji postupa suprotno odredbama člana 186. od 2. 3) vozač vozila javnog gradskog prijevoza putnika. učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. stav (1). 9) vozač koji se vozilom ne kreće u obaveznom pravcu označenom zelenim svjetlom u obliku zelene svijetleće strelice (član 52. kao i vozač posebno obilježenog vozila za prijevoz djece. 25) vozač koji u pogledu smještaja tereta na vozilu ili u pogledu označavanja tereta postupi protivno odredbama člana 128.500 kg ili autobusom upravlja neprekidno duže od 4 sata i 30 minuta. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća. stav (2). vozač koji optereti vozilo kojim upravlja protivno odredbama člana 127. (7) i (8).00 KM kaznit će se za prekršaj: vozač koji upravlja vozilom za prijevoz djece koje nije obilježeno posebnim znakom (član 30. 26) 27) vozač koji teret na vozilu noću. stav (1) ima na prednjoj strani svjetlosne. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. protivno odredbama člana 35. stav (2) tač. stav (2)..). ili posebno obilježenom vozilu za prijevoz djece. 5) vozač čije vozilo.

23) vozač bicikla. stav (1) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza. i 74. vozač koji vozilo zaustavljeno na kolovozu ne obilježi posebnim znakom na način propisan u članu 77... i 122. 21) 22) vozač bicikla. stav (1)). 20) vozač vozila na motorni pogon koji u pogledu upotrebe kratkih svjetala postupi protivno odredbama člana 93. vozač koji pri zaustavljanju ili parkiranju vozila ne postupi prema odredbama člana 70.. vozač koji pri preticanju ne drži svoje vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče (član 62.).. st. a kojima je na takvom prijelazu dozvoljen prolaz (član 111.11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) vozač koji u slučaju iz člana 60. lahkog motocikla ili motocikla koji prevozi drugo lice protivno odredbama člana 101. bicikla s motorom ili lahkog motocikla ili motocikla koji se ne kreće na način propisan u članu 99. 73.. vozač bicikla. 30) pješak koji prilikom prelaženja preko kolovoza na mjestu na kome nije obilježen pješački prijelaz ometa saobraćaj vozila (član 110. stav (1) i čl. (1) i (3) i člana 118..). 26) pješak koji se nepotrebno zadržava na kolovozu ili se kreće po kolovozu na način kojim se ometa ili sprečava saobraćaj vozila (član 105. pješak koji na obilježenom pješačkom prijelazu postupi protivno odredbama člana 109. 25) vozač zaprežnog vozila koji ne upravlja zaprežnim vozilom koje se kreće po putu. st. . bicikla s motorom. 24) vozač bicikla i bicikla s motorom i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (član 102. vozač koji zaustavi ili parkira svoje vozilo protivno odredbama čl. stav (1)). ili koji zaprežno vozilo ostavi bez nadzora na putu (član 103.. stav (2)). 120..). (2) i (3).). st. bicikla s motorom ili lahkog motocikla ili motocikla koji postupi protivno odredbama člana 100. vozač motornog vozila koji pri vuči drugog motornog vozila postupi suprotno članu 81.. 19) vozač koji pri vučenju neispravnog vozila na motorni pogon postupi protivno odredbama člana 89.. stav (2).stav (4). 31) vozač koji ometa prolaz pješaka koji su stupili na obilježeni pješački prijelaz na kome je saobraćaj reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima. 18) vozač koji vuče natovareno teretno motorno vozilo. (2) i (3). ili znakovima koje daje ovlašteno lice. odnosno traktor s priključnim vozilom protivno odredbama člana 87. 27) pješak koji se na putu koji ima trotoar ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka kreće kolovozom (član 106. 33) vozač koji ne zaustavi svoje vozilo na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila i ne preduzme potrebne mjere da ga što prije ukloni s kolovoza autoputa ili puta rezerviranog za saobraćaj motornih vozila ili brzog puta (član 117. vozač koji vuče neispravno vozilo na motorni pogon protivno odredbama člana 85.). 32) vozač motornog vozila koji na putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila postupi protivno odredbama člana 117. 28) 29) pješak koji preko kolovoza i biciklističke staze ili trake prelazi na način protivan odredbama člana 108.

36) učesnik u saobraćaju koji se ne pridržava ograničenja. odnosno isključivanja s autoputa postupi protivno odredbama člana 121. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. . 4) vozač koji prije obavljanja odre enih radnji vozilom ne obavijesti o svojoj namjeri druge učesnike u saobraćaju (član 37. (1) i (2)). 5) vozač koji za kretanje svog vozila koristi put. 39) vozač motornog i priključnog vozila registriranog u stranoj zemlji ako nema važeću saobraćajnu dozvolu. ne propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću pravcem u kome je saobraćaj otvoren..). zabrana ili obaveza izraženih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova. stav (1)). 8) vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 10 do 20 km na sat veća od dozvoljene brzine (član 44. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 30. 38) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje nema ispravne propisane ure aje i opremu osim ure aja za upravljanje. 9) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom na kome nema propisanu oznaku najveće dozvoljene brzine za to vozilo (član 46.). (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. Član 239. 10) vozač koji prilikom skretanja postupi protivno odredbama člana 48. 11) vozač koji prilikom napuštanja raskrsnice u slučaju iz člana 53.00 KM do 200.00 KM. odnosno kolovoz ili saobraćajnu traku. 37) ako ne obilježi vozilo posebnim znakom (član 186.). st. stav (2). registarske tablice i me unarodnu oznaku zemlje registracije prema odredbama člana 212... stav (1)). odnosno stazu koja nije namijenjena za saobraćaj one vrste vozila kojoj to vozilo pripada (član 38. 35) vozač motornog vozila koji prilikom uključivanja na autoput. (3) i (4) i član 46. 3) vozač koji u putničkom automobilu prevozi dijete protivno odredbi člana 34. 6) vozač koji prilikom kretanja vozila unazad postupi protivno odredbama člana 41. odredit će mu se jedan kazneni bod. st. stav (9)). ure aja za zaustavljanje. 7) vozač koji smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da svojim vozilom pričinjava smetnje normalnom odvijanju saobraćaja (član 43. ure aja za spajanje vučnog i priključnog vozila.34) vozač motornog vozila koji se na autoputu ne kreće krajnjom desnom saobraćajnom trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni (član 119. stav (3)). učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50.. tahografa i pneumatika (član 203.00 KM kaznit će se za prekršaj: 1) lice koje se prevozi vozilom ako na bilo koji način ometa vozača u upravljanju vozilom. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća. stav (4)).). osim saobraćajnih znakova ograničenja brzine (član 130. 2) vozač ili drugo lice koje se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže sigurnosnim pojasevima (član 34. ili ako utiče na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje sigurnost saobraćaja (član 32. stav (2)).

32) vozač motornog vozila koje nema propisan broj registarskih tablica ili na kome su te tablice postavljene tako da se dobro ne vide ili nisu čitke (član 210.... 55. 21) vozač koji neispravno vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta ako je odstojanje izme u vučnog i vučenog vozila kraće od propisanog (član 88.12) vozač kome je svjetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu ako vozilom u e u raskrsnicu i ako je gustina saobraćaja takva da se na raskrsnici mora zaustaviti i na taj način ometa ili onemogućava saobraćaj drugih vozila koja dolaze s bočnih kolovoza (član 54. 20) lice koje upravlja neispravnim vozilom na motorni pogon koje se vuče pomoću užeta ili krute veze ako nema odgovarajuću dozvolu (član 86. 106. ili ako se daju svjetlosni i zvučni znakovi koji upozoravaju da će se taj ure aj početi spuštati. 26) pješak koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje saobraćaja spušten.). vozač koji prilikom vučenja vozila na motorni pogon ne postupi na način propisan u članu 84. 18) 19) vozač vozila na motorni pogon koji svojim vozilom vuče drugo vozilo protivno odredbama člana 81.). i 107. i 56. 17) lice koje na zaustavljenom ili parkiranom vozilu otvara vrata i time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju ili ugrožava sigurnost saobraćaja (član 72.)... ili ako se taj ure aj već počeo spuštati. vozač koji obavlja obilaženje protivno odredbama člana 59. odnosno da se prijelazu puta preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće po šinama (član 114.). vozač koji zaustavi ili parkira vozilo protivno odredbama člana 71. stav (5)). stav (1). vozač koji prilikom davanja zvučnih znakova upozorenja postupi protivno odredbama člana 67. stav (1)).) gonič stoke koji stoku ne drži što bliže desnoj ivici puta (član 104. stav (2)). kad se pojavi crveno trepćuće svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo (član 115.. stav (1)). 1. stav (2).).. pješak koji se po kolovozu kreće protivno odredbama čl. 31) vozač-instruktor koji na putu osposobljava kandidata za vozača na motornom vozilu koje nije označeno posebnim tablicama (član 183. 27) pješak koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi. . 29) vozač koji kod sebe nema odgovarajuću važeću vozačku dozvolu ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštenog lica (član 172. 13) 14) 15) 16) vozač koji obavlja mimoilaženje protivno odredbama čl. stav (1)). 33) vozač koji nema kod sebe važeću potvrdu za korištenje probnih tablica ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštenog lica (član 211. 28) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom a njegovoj vozačkoj dozvoli je istekao rok važenja (član 172. stav (1)). 22) 23) 24) 25) vozač koji upravlja motornim vozilom bez upaljenog kratkog svjetla (član 90. tač. 30) ako vozač za vrijeme upravljanja motornim vozilom ne koristi pomagala koja su upisana u obrazac njegove vozačke dozvole (član 172. vozač koji postupi suprotno članu 112.).

obrazovne ustanove i nevladine organizacije koje se bave pitanjima sigurnosti saobraćaja na putevima. Izricanje novčane kazne u iznosu do 50. (4) Evidencija o izrečenim kaznama. Član 246. posljedicama saobraćajnih nesreća. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine dužan je obavijestiti o tome organ koji vodi evidenciju o tim kaznama. zabranama i mjerama iz stava (2) ovog člana vozačima motornih vozila i motornim vozilima vodi se kod nadležnog organa prema mjestu prebivališta. vozač-instruktor ne smije se baviti obučavanjem kandidata za vozača u upravljanju motornim vozilom za vrijeme trajanja te zabrane. zabranama i mjerama. stav (1) i član 212. Član 242. državni organi. . policija. Član 245. Član 240.00 KM. (3) Podatke iz evidencije predvi ene u stavu (1) ovog člana mogu koristiti: pravosudni organi. pripadaju nadležnim organima. (2) Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne računa se u vrijeme trajanja zabrane upravljanja motornim vozilom. (1) Trajanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom računa se od dana upisa zaštitne mjere u vozačku dozvolu za onu kategoriju ili potkategoriju za koju je zabrana izrečena. vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca.34) vozač koji nema kod sebe važeću saobraćajnu dozvolu za vozilo kojim upravlja ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštenog lica (član 211. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. zabranama upravljanja motornim vozilima.00 KM na licu mjesta.). Član 241. odnosno izdavanje prekršajnog naloga obavlja ovlašteno lice nadležnog organa za poslove kontrole i reguliranja saobraćaja na putevima u entitetima. zdravstvene ustanove. učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. Svi prihodi nastali primjenom ovog Zakona. u skladu s članom 2. (2) Nadležni organ koji izrekne kaznu ili zabranu upravljanja motornim vozilom. ovog Zakona. preduzeća. Član 244. kantonima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. Ako je odlukom nadležnog organa zabranjeno vozaču-instruktoru upravljanje motornim vozilom. odnosno administrativni postupak. pokretanje i vo enje postupka za prekršaje i preduzimanje drugih mjera za provo enje ovog Zakona vrše nadležni organi.00 KM do 150. Član 243. ili drugu mjeru propisanu zakonom entiteta. kao i preduzeća koja obavljaju javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe. odredit će mu se jedan kazneni bod. (1) O izrečenim kaznama. Provo enje ovog Zakona. saobraćajnim nesrećama. motornim i priključnim vozilima i vozačima motornih vozila vodi se evidencija prema mjestu prebivališta. organi koji vode prekršajni.

kao i djelokrug uredit će se pravilnikom koji donosi ministar. odnosno staratelj maloljetnika. XIII. osim ako nije bio u stanju spriječiti prekršaj. (2) Zabrana korištenja strane vozačke dozvole je zabrana vozaču kome je izrečena da na teritoriji Bosne i Hercegovine upravlja motornim vozilom one kategorije ili onih kategorija na koje se zabrana odnosi. 26). Član 250. u skladu s propisom entiteta. 25). VIJEĆE ZA SIGURNOST SAOBRAĆAJA Član 251. Ako maloljetnik učini radnju koja je ovim Zakonom utvr ena kao prekršaj. koji ne može biti kraći od šest mjeseci ni duži od jedne godine. protiv vozača koji ima prebivalište u Bosni i Hercegovini. OVLAŠTENJA ZA DONOŠENJE PROPISA ZA IZVRŠENJE OVOG ZAKONA Član 252. osniva se Vijeće za sigurnost saobraćaja (u daljnjem tekstu:Vijeće).(1) Nadležni organ koji vodi prekršajni postupak. tom vozaču. novčanom kaznom propisanom za učinjeni prekršaj ako je taj prekršaj učinjen kao posljedica propusta dužnog staranja o maloljetniku. umjesto zabrane upravljanja motornim vozilom. (1) Ako vozač koji ima stranu vozačku dozvolu na teritoriji Bosne i Hercegovine učini prekršaj za koji je ovim Zakonom predvi eno da se mora ili može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom. ovog Zakona. uz saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. pod uvjetom da učinilac prekršaja u odre enom roku. nadležnih ministarstava i organa koji upravljaju putevima. XII. Vozač-instruktor pod čijim se nadzorom kandidat za vozača obučava u upravljanju motornim vozilom u saobraćaju na putu. (3) Izvršenje mjere iz stava (2) ovog člana ne može se odga ati. može se izreći zabrana korištenja strane vozačke dozvole u istom trajanju. ne učini prekršaj za koji se može izreći ta zabrana. a u stranoj zemlji učini saobraćajni prekršaj prema propisima te zemlje. (2) Odgo eno izvršenje zabrane iz stava (1) opozvat će se ako učinilac prekršaja u roku za koji je izvršenje odgo eno učini novi prekršaj za koji je propisano izricanje ili mogućnost izricanja zabrane upravljanja motornim vozilom. (3) Članovi Vijeća imenuju se iz reda stručnjaka za oblast saobraćaja na putevima. (2) Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine i me unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. (4) Broj članova. saobraćajne kulture i koordiniranja svih subjekata koji svojim djelovanjem mogu doprinijeti većoj sigurnosti saobraćaja. Član 247. Član 248. . Pod uvjetom reciprociteta. kaznit će se za prekršaj koji učini kandidat za vozača. usvojitelj. način imenovanja predsjednika i članova Vijeća. 32) i 33) člana 235. u Bosni i Hercegovini pokrenut će se prekršajni postupak ako to zahtijeva nadležni strani organ a vozač za taj prekršaj može biti kažnjen na osnovu ovog Zakona ako za taj prekršaj nije bio kažnjen u zemlji u kojoj je prekršaj učinjen. kantona ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. kaznit će se roditelj. Član 249. može odgoditi izvršenje zabrane upravljanja motornim vozilom osim za prekršaj iz tač. (1) S ciljem unapre enja saobraćajno-obrazovnog rada.

).Ovlašćuje se ministar da sam ili u saradnji s odgovarajućim nadležnim organom donese bliže propise o: 1) certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti (član 6.). osposobljavanju vozača motornih vozila (član 183.). 20) homologaciji vozila i dijelova (član 205. obliku i boji. kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorije i potkategorije u vozačku dozvolu. odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada u vozilima. o organiziranju obuke za osposobljavanje pružanja prve pomoći (član 178. u obimu koji utiče na sigurno upravljanje motornim vozilom. 18) ukupnom trajanju upravljanja vozilom. kao i obrascu individualne kontrolne knjižice i uputstvu za njeno popunjavanje (član 202.). posebnom znaku za lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu (član 186.).).). 21) postupku registracije i izdavanja saobraćajne dozvole i knjižice vozila. načinu i uvjetima za dobivanje licence za ispitivača (član 179.). produženja važenja i zamjene vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama (član 187. 16) obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica (član 215.). 2) osnovnim uvjetima koje putevi.). 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) obliku i sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći (član 158.).). načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašteno lice (član 153. o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putu (član 144. 15) obrascu vozačke dozvole.). postupku i načinu izdavanja.). 19) dimenzijama.).). postavljanju preventivnih izbočina (član 47.). saobraćaju u zimskim uvjetima (član 170.). sticanju zvanja instruktora vožnje (član 181.). 22) tehničkim pregledima i uvjetima koje moraju ispuniti organizacije za obavljanje tehničkih pregleda (član 219. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE . ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. XIV. postupku i načinu izdavanja.).). o ure ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ure aji i oprema u saobraćaju na putevima (član 203. 17) zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila (član 198. 7) saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima. 3) 4) 5) 6) vo enju evidencije o javnim putevima i objektima na njima (član 13. načinu davanja ovlaštenja automoto klubovima/savezima i auto-moto društvima i načinu vo enja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama (član 192.). njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stanovišta sigurnosti saobraćaja (član 11. obilježavanju vozila kojim upravlja lice s oštećenim ekstremitetima (član 29. sadržaju. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama.

decembra 2005. (2) Ovaj Zakon bit će objavljen i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. r. a primjenjivat će se nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu.C i D i potkategorija B1. ovog Zakona bit će doneseni u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona. piri . 2) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije B bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i BE i potkategorije B1. pirić. bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija BE. Član 255. godine Sarajevo Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dr. CE i DE i potkategorija C1E i D1E. (1) Ovaj Zakon stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”. završit će obuku u skladu s istim zakonodavstvom. (1) Nadležni organi uskladit će zakone iz svoje nadležnosti s ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. PS BiH broj 262/05 22.Član 253. C1 i D1. (2) Nadležni organi uredit će sva pitanja iz svoje nadležnosti utvr ena ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. Član 254. (2) Kandidati za vozača motornih vozila koji su obuku počeli u skladu sa zakonodavstvom koje je bilo na snazi u vrijeme početka obuke. 5) vozačima koji imaju pravo upravljati priključnim vozilom kategorije E. Propisi iz člana 252. (1) Vozačima koji. 4) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije D bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B. 3) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije C bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i C i potkategorija B1 i C1. u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi u Bosni i Hercegovini. koja je važila uz kategoriju C. Član 256. Nikola Špiri s. imaju pravo upravljati motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije tako da: 1) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije A bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorije A i potkategorije A1.

i na 52. vo enje Centralnoga registra vozača i vozila.4. r. objekata. Članak 2. prosinca 2005. Članak 5. (2) Poduzeća. sjednici Doma naroda. a poduzeća i javne službe koje održavaju javne ceste ili im je povjereno održavanje javnih cesta moraju ih održavati tako da se na njima u svim uvjetima može odvijati siguran i nesmetan promet. vjerovnik se namiruje sukladno Zakonu o cestama. Pamuk Temeljem članka IV. rad strukovnih organizacija u Bosni i Hercegovini te druga pitanja iz područja sigurnosti prometa na cestama koja su jedinstvena za cijeli teritorij Bosne i Hercegovine. invalida. a naročito djece. osnovni uvjeti kojima moraju udovoljavati ceste glede sigurnosti prometa na cestama. sjednici Zastupničkoga doma. javne službe i druga tijela koja brinu o cestama i održavaju ih dužni su organizirati i trajno kontrolirati stanje i održavanje javnih cesta.. dužnosti u slučaju prometne nezgode. (2) Sudionici u prometu ne smiju ometati promet. . ukupna masa i osovinsko opterećenje vozila.Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Mustafa Pamuk. entitetska i kantonalna tijela i tijela Brčko Distrikta i tijela lokalne samouprave i lokalne uprave u gradovima i općinama (u daljnjem tekstu: mjerodavna tijela) osigurat će provedbu ovoga Zakona i u sklopu svoje mjerodavnosti donositi propise i poduzimati druge potrebne mjere za njegovu dosljednu provedbu. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 71. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. polaganje vozačkih ispita. pravila prometa na cestama.. oštećivati cestu. (3) Poduzeća i javne službe iz stavka (1) ovoga članka dužna su pravodobno otklanjati sve nedostatke usljed kojih na odre enim mjestima dolazi do prometnih nezgoda. i brinuti o zaštiti životne sredine. Članak 4. podučavanje kandidata za vozača. (4) U slučaju pretrpljene štete usljed neodgovarajućeg održavanja javnih cesta. Ovim se Zakonom utvr uju: temeljna načela me usobnih odnosa i ponašanja sudionika u prometu i drugih subjekata u prometu. starih i nemoćnih osoba. sustav prometnih znakova i znakova koje daju ovlaštene osobe. (1) Sudionici u prometu dužni su poštivati odredbe ovoga Zakona i druge propise iz područja sigurnosti prometa na cestama. održanoj 22. usvojila je ZAKON O OSNOVAMA SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA U BOSNI I HERCEGOVINI I. Tijela Bosne i Hercegovine. prosinca 2005. razvijati humane odnose me u ljudima radi zaštite zdravlja i života drugih osoba. uvjeti za stjecanje prava upravljanja motornim vozilima. objekte i opremu na cesti. (1) Ceste namijenjene za promet moraju biti prilago ene za siguran i nesmetan promet te odgovarati osnovnim uvjetima propisanim ovim Zakonom. s. Članak 3. uvjeti za ure aje i opremu vozila. osnovni uvjeti kojima moraju udovoljavati vozila u prometu.a) Ustava Bosne i Hercegovine. dimenzije. održanoj 21. prometne signalizacije i opreme na cestama radi sigurnog i nesmetanog prometa.

Članak 8. Pojedini izrazi koji se rabe u ovome Zakonu imaju slijedeća značenja: 1) autobus je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba koje. dužna su izvoditi poduku na način koji će osigurati da kandidati nauče i usvoje pravila prometa i etiku u prometu. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. Članak 7. ure aje. 7) biciklisti ki trak je dio kolnika namijenjen za promet bicikala i bicikala s motorom.Poduzeća. 2) autocesta je javna cesta posebno izgra ena i namijenjena isključivo za promet motornih vozila. (1) Poduzeća. te da imaju propisane ure aje i opremu. ustanove i druge pravne ili fizičke osobe koje školuju ili podučavaju kandidate za vozače motornih vozila. (2) Pojedinačno proizvedena. koja ima dva fizički odvojena kolnička traka za promet iz suprotnih smjerova. ima više od osam sjedala. čiji obujam motora ne premašuje 125 cm³ a snaga motora ne premašuje 11 kNJ. rezervne dijelove i opremu za vozila dužna su vozila. ustanove i druge pravne ili fizičke osobe kada proizvode. (1) Promet na javnoj cesti može se ograničiti ili zabraniti samo kada je to nužno radi: sprečavanja ili otklanjanja opasnosti za sudionike u prometu. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno sudjelovanje u prometu na cestama. 3) bicikl je vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje se pokreće isključivo snagom vozača. s po najmanje dva prometna traka i trakom za zaustavljanje vozila u nuždi. Poduzeća. 6) biciklisti ka staza je izgra ena prometna površina namijenjena za promet bicikala i bicikala s motorom. Članak 6. 4) bicikl s motorom je vozilo na motorni pogon s dva ili tri kotača. održavati. preure ena ili u većem opsegu popravljana vozila prije puštanja u promet moraju biti certificirana u ovlaštenoj organizaciji koja obavlja certificiranje vozila. . popravljaju ili preure uju vozila i puštaju u promet vozila. puštati u promet. koji se proteže duž kolnika i biciklistički koji je označen uzdužnom crtom na kolniku. odnosno popravljati prema uvjetima propisanim za sigurno sudjelovanje vozila u prometu na cestama. bez križanja s poprečnim cestama i željezničkim ili tramvajskim prugama u istoj razini i u čiji se promet može uključiti. sukladno valjanim propisima. čiji radni obujam motora nije veći od 50 cm³ i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 50 km na sat. 5) laki motocikl je vozilo na motorni pogon s dva ili tri kotača. koja je kao autocesta označena propisanim prometnim znakom. pravne ili fizičke osobe i druga tijela koja posjeduju vlastita vozila dužna su brinuti o tomu da vozači njihovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge uvjete za sigurno upravljanje vozilima i da osiguraju da njihova vozila budu ispravna. ure aje. koja se biciklistička proteže uzduž kolnika i koja je od njega odvojena i označena propisanim prometnim znakom. ustanove. osim sjedala za vozača. (2) Postupak i uvjete za ograničenje i zabranu iz stavka (1) ovoga članka utvrdit će mjerodavna tijela. sprečavanja oštećenja javne ceste ili izvo enja radova na javnoj cesti. odnosno isključiti samo odre enim i posebno izgra enim priključnim javnim cestama na odgovarajući kolnički trak autoceste. (3) Bliže odredbe o načinu i postupku certificiranja i uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za certificiranje vozila pravilnikom propisuje ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar). obrazovne organizacije. dijelove i opremu proizvoditi. Članak 9. održavaju.

kao i ulica u naselju.8) brza cesta je javna cesta namijenjena za promet isključivo motornih vozila. 21) lokalna cesta je javna cesta koja povezuje naselja na teritoriju općine ili koja je od značenja za promet na teritoriju općine. u pravilu. radnog stroja i zaprežnog vozila) koja su zaustavljena na cesti ili se na bliskoj me usobnoj udaljenosti kreću istim prometnim trakom u istome smjeru. 15) kolnik je dio površine ceste namijenjen prvenstveno za promet vozila. . 26) mimoilaženje mimoila enje je prolaženje vozilom pokraj drugoga vozila koje se istim kolnikom kreće iz suprotnoga smjera. 12) inozemna voza ka dozvola je vozačka dozvola i me unarodna vozačka dozvola koju je izdalo mjerodavno tijelo vozačka strane države. koje na ravnoj cesti može razviti brzinu etverocikl veću od 45 km na sat.500 kg. traktora. 9) 10) Centralni registar je evidencija o svim vozačima i vozilima. pri čemu su brzina kretanja vozila i postupanja vozača me usobno uvjetovani i izme u kojih bez ometanja ne može ući drugo vozilo. kolnik 16) kolni ki trak je uzdužni dio kolnika namijenjen za promet vozila u jednome smjeru s jednim ili više prometnih kolnički trakova. 24) masa vozila je masa praznoga vozila s punim spremnikom goriva i priborom i opremom predvi enim za vozilo. 20) licencija je javna isprava koju je izdalo mjerodavno tijelo i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta i izučenost za obavljanje odre enih poslova iz područja sigurnosti prometa. 19) laki tricikl ili četverocikl je motorno vozilo s tri.ako motocikl njegova masa nije veća od 400 kg. 13) javna cesta je površina od općeg značenja za promet. odnosno četiri kotača. 27) motocikl je motorno vozilo s dva kotača. 17) kombinirano vozilo je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba i tereta. 14) kolona je niz od najmanje tri vozila (osim bicikla. čija najveća dopuštena masa ne premašuje 3. koju svatko može slobodno koristiti pod uvjetima odre enim zakonom i koju je mjerodavno tijelo proglasilo javnom cestom. koja ima sva raskrižja u dvije ili više razina s poprečnim cestama i drugim prometnicama (željezničkim ili tramvajskim prugama). s bočnom prikolicom ili bez nje. 18) laka prikolica je priključno vozilo čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg. cesta je svaka javna cesta i nerazvrstana cesta na kojoj se odvija promet. s jednim ili dva razdvojena kolnička traka. 11) cesta rezervirana za promet motornih vozila je javna cesta kojom mogu prometovati samo motorna vozila i koja je kao takva označena propisanim prometnim znakom. 22) magistralna cesta je javna cesta koja povezuje veće gradove i važnija gospodarska područja u Bosni i Hercegovini i koja se nadovezuje na mrežu odgovarajuće kategorije cesta sa susjednim državama. 23) manja materijalna šteta je šteta u prometnoj nezgodi nastala na vozilu na kojem nisu oštećeni vitalni dijelovi i teta sklopovi i koje se može samostalno kretati na cesti. 25) me unarodna voza ka dozvola je javna isprava koju izdaje ovlaštena organizacija na temelju nacionalne vozačke unarodna vozačka dozvole te države. nema zaustavnih trakova i koja je kao takva označena propisanim prometnim znakom. čiji radni obujam motora nije veći od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 350 kg a snaga motora ne premašuje 4 kNJ. kao i motorno vozilo na tri kotača .

parkirališta i sl. potiskuje ili nosi oru a za razne poljoprivredne radove. 39) parkiranje vozila je prekid kretanja vozila dulji od pet minuta. 31) najve a dopu tena masa je masa vozila zajedno s njegovom nosivošću. bicikl s motorom ili pokretna kolica za nemoćne osobe. ručna kolica. 45) potvrda o registraciji je javna isprava koju za registrirano vozilo izdaje mjerodavno tijelo. 38) osovinsko optere enje je dio ukupne mase kojim osovina vozila opterećuje kolnik na cesti u stanju mirovanja opterećenje vozila. bicikla s motorom. poljski i šumski putovi. entiteta. 33) nerazvrstana cesta je površina koja se koristi za promet prema ma kojoj osnovi i koja je dostupna većem broju raznih korisnika (seoski. putovi na nasipima za obranu od poplava. ako se pritom kreće brzinom čovječijega hoda. skijama. 42) pje ak je osoba koja sudjeluje u prometu. 35) obila enje je prolaženje vozilom pokraj zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugoga objekta koji se nalazi na obilaženje prometnom traku kojim se vozilo kreće. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. a ne upravlja vozilom.28) motokultivator je vozilo na motorni pogon s jednom ili dvije osovine i pogonskim motorom do 12 kNJ. osoba koja pješak vlastitom snagom gura ili vuče vozilo. niti se prevozi u vozilu ili na vozilu. radi uključenja u polukružno suprotni tok prometa. konstruirano da vuče. dječie prijevozno sredstvo. 34) nosivost je dopuštena masa do koje se vozilo smije opteretiti prema deklaraciji proizvo ača vozila. 29) mijenjanje prometnog traka je prelaženje vozilom iz jednog u drugi prometni trak za promet u istome smjeru radi prestrojavanja ili dopuštenog bržeg kretanja. 30) motorno vozilo je vozilo na motorni pogon koje je prvenstveno namijenjeno za prijevoz osoba ili tereta na cestama motorno ili koje služi za vuču priključnih vozila namijenjenih za prijevoz osoba ili tereta. 46) preglednost podrazumijeva prostor što ga sudionik u cestovnom prometu može vidjeti s mjesta na kojem se nalazi. 44) poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine. čije granice odre uje mjerodavno tijelo prometnim znakovima za označavanje naseljenih mjesta. kao i osoba koja klizi klizaljkama. osoba u pokretnom stolcu za nemoćne osobe koju pokreće vlastitom snagom ili snagom motora. bicikl. saonicama ili se vozi na koturaljkama. osim prekida koji se čini da bi se postupilo prema znaku ili pravilu kojim se regulira promet. u odnosu na dotadašnji smjer kretanja. 40) pje ačka zona je ure ena prometna površina namijenjena za kretanje pješaka u kojoj je dopušteno kretanje pješa ka motornih vozila s posebnim odobrenjem. obilježen obilježeni pješa ki oznakama na kolniku i odgovarajućim prometnim znakom. osim vozila za prijevoz osoba ili tereta koja se kreću po tračnicama. 36) obilje eni pje ački prijelaz je dio površine kolnika namijenjen za prelaženje pješaka preko kolnika. konstruirano tako da se svojim prednjim dijelom oslanja na vučno vozilo. utvr eno ustavom i zakonom Bosne i Hercegovine. traktora i drugih motornih vozila koja nisu prvenstveno namijenjena za prijevoz osoba ili tereta. prostori oko benzinskih crpki. 41) pješački otok je uzdignuta ili na drugi način obilježena površina koja se nalazi na kolniku i koja je odre ena za pje a ki privremeno zadržavanje pješaka koji prelaze preko kolnika ili ulaze u vozilo i izlaze iz vozila javnoga prometa. 43) polukru no okretanje je okretanje vozila za 180 stupnjeva.). 37) tijelo mjerodavno za je tijelo mjerodavno za odre ene poslove. najveća dopuštena 32) naselje je prostor na kojem se nizovi ili skupine zgrada nalaze s jedne ili s obiju strana ceste dajući joj izgled ulice. .

koje po konstrukcijskim osobenostima ne može razviti brzinu veću od 30 km na sat. kao i šira prometna površina koja raskrižje nastaje križanjem. 50) posebni objekt na cesti je oprema na cesti postavljena radi smanjenja brzine kretanja vozila na mjestima gdje je posebno ugrožena sigurnost sudionika u prometu. odnosno drugih prilaznih cesta s objekata pokraj cesta. 64) regionalna cesta je javna cesta koja povezuje važnija gospodarska područja u Bosni i Hercegovini i koja osigurava najracionalniju vezu izme u općina. zaustavljanjem i sl. osim sjedala za vozača. 57) prometni trak je označeni ili neoznačeni uzdužni dio kolnika čija je širina dovoljna za nesmetani promet jednoga prometni niza vozila. 60) prometni trak za ubrzavanje je dio kolnika namijenjen za uključivanje vozila u promet sa sporedne ceste. njegove tehničke i druge osobine i karakteristike. 48) prometna dozvola je javna isprava koju je izdalo mjerodavno tijelo i kojom se dokazuju vlasništvo odre enog vozila. 53) prometni trak za vozila javnoga gradskog prijevoza je označeni uzdužni dio kolnika namijenjen za vozila javnoga gradskog prijevoza putnika kada su u vozilu putnici. 63) raskri je je površina na kojoj se križaju ili spajaju dvije ceste ili više cesta. 59) prometni trak za spora vozila je uzdužni dio kolnika namijenjen za vozila koja sporom vožnjom smanjuju protočnost prometa. propuštanje smanjivanjem brzine kretanja ili prekidanjem radnje koju izvodi vozilom. i to na način koji ne primorava vozača drugoga vozila da naglo mijenja smjer ili brzinu kretanja.47) pretjecanje je prolaženje vozilom pokraj drugoga vozila koje se kreće u istom prometnom traku i u istom smjeru. 66) skup vozila čine vozilo na motorni pogon i priključna vozila koja u prometu na cestama sudjeluju kao cjelina. bilo da je konstruirano kao priključno prikolica ili kao poluprikolica. odnosno spajanjem cesta. 55) putni ki automobil je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba koje. 49) potvrda o vlasni tvu vozila je javna isprava koju je izdalo mjerodavno tijelo i kojom se dokazuju vlasništvo nad vlasništvu odre enim vozilom. 51) prestrojavanje je zauzimanje takvoga položaja vozilom na prometnom traku i na takvoj udaljenosti od raskrižja ili drugog mjesta na cesti iz kojega se na siguran način može izvesti sljedeća dopuštena radnja vozilom (skretanjem. 58) prometni trak za zaustavljanje vozila u nu di je označeni uzdužni dio kolnika na autocestama i na odre enim nuždi mjestima na cestama višega ranga. 52) priklju no vozilo je vozilo namijenjeno da bude vučeno vozilom na motorni pogon. okretanjem. ima najviše putnički osam sjedala.). 54) propu tanje vozila je radnja koju je u odre enim slučajevima vozač dužan izvršiti zaustavljanjem vozila. 65) u suradnji s mjerodavnim tijelom znači da je tijelo koje donosi podzakonski akt obvezno osigurati sudjelovanje u izradbi ili davanju mišljenja mjerodavnoga tijela o podzakonskome aktu. 56) prometna nezgoda je nezgoda na cesti u kojoj je sudjelovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno ili više osoba poginulo ili ozlije eno ili je izazvana materijalna šteta. 62) radni stroj je vozilo na motorni pogon namijenjeno za obavljanje odre enih radova vlastitim ure ajima i opremom. . njegove tehničke i druge karakteristike. 61) prometni trak za usporavanje je dio kolnika namijenjen za isključivanje vozila iz prometa na cesti. kao i u tunelima i galerijama.

85) zemljana cesta je cesta bez izgra enoga kolnika i kolničkog zastora. 77) ukupna masa je masa vozila zajedno s masom tereta koji se prevozi na vozilu. u kojem se vozila ne smiju kretati brzinom većom od brzine hoda pješaka zbog dopuštenog kretanja pješaka i dječije igre. 83) zaprežno zapre no vozilo je vozilo koje vuče upregnuta životinja. čiji je radni obujam motora veći od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 550 kg i čija snaga motora ne premašuje 15 kNJ. vozač 80) voza ka dozvola je javna isprava koju je izdalo mjerodavno državno tijelo i kojom se dokazuje pravo upravljanja vozačka odre enom kategorijom ili vrstom vozila. uključujući i masu osoba koje se nalaze u vozilu.ako je ono pridodano vozilu. namijenjeno za javni putnički prijevoz i koje je. kao i masu priključnoga vozila s teretom . . osim pokretnih stolaca s motorom za nemoćne osobe i vozila koja se kreću po tračnicama. ima više od osam sjedala i koje. usljed nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika. 74) plo nik je posebno ure ena prometna površina namijenjena za kretanje pješaka. ima kontakt s električnim vodičem. označeno propisanim prometnim znakom. vodi ili jaše životinju koja se kreće po cesti. 82) vozilo na motorni pogon je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora. 73) trolejbus je motorno vozilo namijenjeno za javni putnički prijevoz koje. 76) sudionik u prometu je osoba koja u prometu na cesti upravlja vozilom ili se nalazi u vozilu ili na vozilu koje tjera. radi napajanja motora električnom energijom. 70) teretno vozilo je svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prijevoz tereta. pa i kada na priključku na javnu cestu ima izgra eni kolnik. 78) ulica je dio ceste u naseljenom mjestu s pločnikom i rubnjakom. odnosno da služi za pogon takvih oru a ili za vuču priključnih vozila. potiskuje ili nosi izmjenjiva oru a. vozač ne može jasno uočiti druge sudionike u prometu na udaljenosti od najmanje 200 m na cesti izvan naselja. odnosno od najmanje 100 m u naselju. 86) zona smirenog prometa je područje u naselju. koje na ravnoj cesti može razviti brzinu veću od etverocikl 50 km na sat. trolejbusa ili tramvaja radi ulaska i izlaska stajalište putnika i koje je označeno prometnim znakom. 79) voza je osoba koja na cesti upravlja vozilom. 81) vozilo je svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje cestom. 71) traktor je vozilo na motorni pogon konstruirano da vuče. pokraj koje se najmanje s jedne strane nalaze nizovi kuća ili skupine zgrada. koja nije u istoj razini s kolnikom pločnik ceste ili je od kolnika odvojena na drugi način. kao i pješak ili osoba koja svoje poslove i radne zadatke obavlja na cesti. osim prekida koji se čini da bi se postupilo prema znaku ili pravilu kojim se regulira promet. odnosno četiri kotača.67) smanjena vidljivost postoji kada. 72) tramvaj je vozilo na tračnicama s električnim pogonom. 84) zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na cesti u trajanju do pet minuta. 75) tricikl ili četverocikl je motorno vozilo s tri. osim sjedala za vozača. vezano za električni vod. 68) stajali te je dio površine ceste namijenjen za zaustavljanje autobusa. 69) stiker naljepnica je dokaz o registriranju vozila. radi napajanja motora električnom energijom. osim pokretnih stolaca bez motora za nemoćne osobe i dječijih prijevoznih sredstava.

CESTE Članak 11. opremati i održavati tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima sigurnosti prometa. računajući od najviše točke kolnika. Članak 12. ovisno o preglednosti ceste. (1) Javne ceste moraju biti prilago ene za podnošenje osovinskoga opterećenja od najmanje 10 tona po osovini. moraju biti izgra ene tako da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje šest tona. a javnu cestu izvan naselja i zemljišni pojas s obiju strana ceste širine najmanje jedan metar. (2) Iznimno od odredaba stavka (1) ovoga članka. Članak 14. njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stajališta sigurnosti prometa pravilnikom propisuje ministar. Javne ceste. Odgovarajućim podzakonskim aktom bliže će se urediti vo enje i sadržina Centralnog registra. u suradnji s mjerodavnim tijelom. kao i ulice u naseljima i gradovima. moraju se projektirati. (2) (3) Tijela koja vode evidenciju dužna su redovito dostavljati odgovarajuće podatke Centralnom registru. prometni znakovi i oprema. (1) Mrežu javnih cesta.Članak 10. Javnu cestu čine: donji i gornji stroj ceste. u suradnji s mjerodavnim tijelom. cestovni graditeljski objekti. lokalna cesta može imati samo jedan prometni trak. izgra ivati. (2) O javnim cestama i objektima na njima vodi se evidencija. kao osnova na kojoj se odvija promet. državne institucije mjerodavne za vo enje središnjih evidencija uspostavit će Centralni registar. (2) Iznimno od odredaba stavka (1) ovoga članka. odre ene odlukama mjerodavnih tijela. računajući od krajnje točke popriječnoga profila ceste. Članak 16. (1) Ceste. čine magistralne. njihovi pojedini dijelovi i objekti na njima mogu se pustiti u promet tek nakon što se utvrdi da ispunjavaju propisane tehničke normative glede sigurnosti prometa. na udaljenosti od najviše 500 m ima odgovarajuće proširenje. Članak 13. (2) Bliže odredbe o osnovnim uvjetima koje ceste. . (3) Bliže odredbe o načinu vo enja evidencije o javnim cestama i objektima na njima pravilnikom propisuje ministar. ovisno o njihovom društvenom i gospodarskom značenju. objekti za potrebe ceste. lokalne ceste i ulica. i zračni prostor iznad kolnika u visini od sedam metara. regionalne i lokalne ceste. s tim što. a ulica samo jedan prometni trak bez proširenja. a ulica pločnike s rubnjacima. Članak 15. (1) Radi povećanja učinkovitosti u provedbi ovoga Zakona i ispunjenja uvjeta i obveza na me unarodnom planu. II. (1) Javne ceste moraju imati najmanje dva prometna traka i dva rubna traka ili rubnjaka u ravni kolnika.

branike i druge predmete koje su postavili za vrijeme izvo enja radova. Članak 22. odmah po saznanju. kao i na dijelu magistralne ceste u naselju. Članak 18. Članak 21. mjestima i vremenu doga anja prometnih nezgoda. prodavati proizvode i sl. magistralne i regionalne ceste od 10 metara i lokalne ceste . Iznad kolnika javne ceste mora postojati slobodan prostor u visini od najmanje 4. uz dozvolu mjerodavne institucije koja upravlja javnom cestom. Članak 17. Članak 23. kada je cesta uzročnikom prometnih nezgoda. U slučaju prekida ili ugrožavanja prometa na javnoj cesti zbog nanosa. odrona ili klizanja terena ili drugih uzroka. galerijama i drugim objektima na javnoj cesti širina kolnika ne smije biti manja od širine kolnika na javnoj cesti. mora poduzeti mjere za otklanjanje smetnji i uspostavu sigurnog prometa. (3) U zaštitnom pojasu javne ceste izvan naselja mogu se postavljati natpisi za reklame. dužni su osigurati mjesto na kome se radovi izvode i za vrijeme trajanja radova organizirati siguran promet na mjestu izvo enja radova. odnosno zbog čega su znatno otežani uvjeti za tok prometa. Poduzeća i drugi subjekti koji izvode radove na javnoj cesti. (2) Na javnoj cesti i njezinu zaštitnom pojasu zabranjeno je podizati spomenike i postavljati druga spomen-obilježja. (1) Na javnim cestama zabranjeno je podizati objekte. te nakon njihova završetka ukloniti s javne ceste ostatke materijala. saditi sadnice ili postavljati predmete kojima se smanjuje preglednost cesta i željezničke pruge s kojom se cesta križa u istoj razini. kao i u slučaju oštećenja kolnika koja u većoj mjeri ugrožavaju sigurnost prometa. (1) Mjerodavna tijela koja upravljaju cestama dužna su poduzimati praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na cesti. mora se osigurati njihovo podnošenje osovinskog opterećenja od najmanje 11.tri metra. prije početka izvo enja radova.5 m od najviše točke kolnika. i to pokraj autoceste i ceste rezervirane za promet motornih vozila na udaljenosti od najmanje 12 metara. računajući od krajnje točke popriječnoga profila. kao i preglednost na raskrižju. u tunelima. . Članak 20. (2) Tijela mjerodavna za unutarnje poslove dužna su najmanje dva puta godišnje dostaviti podatke institucijama iz stavka (1) ovoga članka o vrstama.5 tona po osovini. (1) Na mostovima. sredstva za rad. ili činiti bilo kakve radnje koje bi mogle ugrožavati ili ometati promet na javnoj cesti ili oštećivati javnu cestu i objekte na njoj.(3) Projektiranjem i gradnjom novih javnih cesta. kao i o prohodnosti javnih cesta u zimskome razdoblju i u slučaju elementarnih nepogoda ili izvanrednih doga aja zbog kojih je nastao prekid prometa. (2) Autobusna stajališta na javnoj cesti izvan naselja. ure aje ili postrojenja. (1) Mjerodavne institucije koje održavaju i upravljaju cestama dužne su pravodobno i točno obavješćivati javnost o ograničenju i zabrani prometa na javnim cestama i o izvanrednim uvjetima i posebnim mjerama za promet na njima. prometne znakove. mjerodavna institucija koja upravlja cestama. osim lokalnih. Članak 19. moraju biti izvan kolnika.

otpadaka. (4) Ako je u mogućnosti i ako time ne ometa sigurnost prometa. PRAVILA PROMETA Opće 1. odnosno poduzeće koje brine o održavanju ceste. (1) Vozač je dužan tijekom upravljanja vozilom obratiti pozornost na pješake koji se nalaze na kolniku ili stupaju na kolnik. a na dijelovima s većim uzdužnim nagibom i posebni trak za kretanje sporih vozila u slučaju vrlo gustoga prometa. ne izaziva opasnost i ne ometa druge sudionike u prometu. Vozač je dužan držati vozilo na takvoj udaljenosti od drugih vozila u prometu da. istodobno s obavješćivanjem javnosti. parkiralište ili neku drugu prometnu površinu. Članak 24. Sudionici u prometu dužni su postupati prema svjetlosnom prometnom znaku i kada se taj znak razlikuje od pravila o prednosti prolaza izraženom na istome mjestu drugim prometnim znakom. kao i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na cestu. parkiralištu. Članak 27. Op e odredbe Članak 25. . s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti u prometu. vozač je dužan ukloniti s kolnika i predmete na koje nai e tijekom vožnje. prometnim znakovima postavljenim na cesti i znacima i naredbama koje daju ovlaštene osobe. Članak 28. III. nanositi blato na cestu sa suvremenim kolnikom ili ostavljati ili bacati otpatke ili predmete i tvari koji mogu ometati ili ugroziti promet ili zaga ivati okoliš. (1) Zabranjeno je na cesti. Javne ceste izvan naselja moraju imati na pogodnim razmacima posebne površine za zadržavanje vozila izvan kolnika. dužne su dostavljati auto-moto klubovima/savezima informacije o prohodnosti javnih cesta koje su im potrebne za primjenu njihovih javnih ovlasti. nanijela blato ili bacila otpatke ili predmete na cestu. (2) Osoba koja postupi suprotno stavku (1) ovoga članka snosi troškove uklanjanja vozila. (3) Vozač je dužan s kolnika ukloniti predmete i tvari koje s njegovog vozila padnu na cestu. dotrajala ili neregistrirana vozila.(2) Mjerodavne institucije koje održavaju i upravljaju cestama. predmeta i tvari koje je ostavila. (1) Sudionici u prometu dužni su postupati sukladno propisima o prometnim pravilima. Članak 26. (2) Kada prilazi obilježenom pješačkom prijelazu. a ako nije u mogućnosti . (3) Na dijelu ceste kojim se kreću djeca ili na kojem su postavljeni prometni znaci o sudjelovanju djece u prometu vozač je dužan voziti s naročitom opreznošću i takvom brzinom da vozilo može zaustaviti u slučaju potrebe.dužan je o tomu obavijestiti mjerodavnu instituciju koja upravlja cestom ili policijsku upravu. vozač mora upravljati vozilom s naročitom opreznošću i voziti takvom brzinom da u slučaju potrebe može zaustaviti vozilo ispred pješačkoga prijelaza. (2) Sudionici u prometu dužni su postupati sukladno prometnim znakovima postavljenim na cesti i kada se time odstupa od propisa o prometu. pločniku i drugim prometnim površinama ostavljati oštećena. (3) Sudionici u prometu dužni su postupati prema zahtjevima izraženim s pomoću znakova ili po naredbama koje daju ovlaštene osobe i kada se time odstupa od propisanih pravila prometa ili značenja prometnih znakova postavljenih na cesti.

(2) Vozilo koje je prilago eno da njime upravlja osoba kojoj su oštećeni udovi bitni za upravljanje vozilom mora biti označeno posebnim znakom. (2) Vozač vozila javnoga gradskog prijevoza putnika ili posebno označenog vozila kojim se obavlja organizirani prijevoz djece dužan je s pomoću pokazivača smjera najaviti svoju namjeru da se uključi u promet i to uključivanje obaviti na način kojim se ne ugrožavaju drugi sudionici u prometu. postupanja prema znaku i naredbi ovlaštene osobe. prema odredbama ovoga Zakona. 109. (4) Vozač vozila koje se kreće iza vozila kojim se prevoze djeca. (3) Vozač mora zaustaviti vozilo iza vozila iz stavka (1) ovoga članka kada osobe. propuštanja vozila koja imaju pravo prednosti prolaza i u drugim slučajevima kada je vozač dužan ili prisiljen zaustaviti vozilo na kolniku. odnosno s proširenja prometnog traka koji se koristi za stajalište. i 110. (1) Za vrijeme vožnje u naselju vozač je dužan vozilu javnoga gradskog prijevoza putnika ili posebno označenom vozilu kojim se obavlja organizirani prijevoz djece omogućiti uključivanje u promet kada ta vozila izlaze sa stajališta koja se nalaze izvan kolnika. Članak 30. . (1) Vozač motornoga vozila i osobe koje se prevoze tim vozilom dužni su koristiti sigurnosne pojaseve za vrijeme kretanja vozila u prometu na javnoj cesti. kao i vozač vozila koji tom vozilu dolazi ususret na cesti s dva prometna traka. ulazeći ili izlazeći iz toga vozila. mora se kretati smanjenom brzinom tako da ne ugrožava osobe koje ulaze ili izlaze iz toga vozila. (1) Vozač vozila koje se kreće pokraj vozila javnoga prijevoza putnika ili pokraj autobusa kojim se obavlja putnički prijevoz zaustavljenog na stajalištu. Osoba koja se prevozi vozilom ne smije ni na koji način ometati vozača u upravljanju vozilom niti utjecati na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje sigurnost prometa. Članak 32. 108. (3) Bliže odredbe o načinu označavanja vozila kojim upravlja osoba s oštećenim udovima pravilnikom propisuje ministar. (2) Osobe iz stavka (1) ovoga članka kada radi ulaska u vozilo ili po izlasku iz vozila moraju prijeći preko kolnika dužne su to činiti na način propisan u čl. u suradnji s mjerodavnim tijelom. osim u slučaju kada je mobilni telefon prilago en uporabi u vozilu. (1) Slijepe osobe. Članak 31. moraju prijeći preko prometnog traka i biciklističke staze ili traka kojim se vozilo kreće. Članak 33. moraju nositi bijeli štap kao znak raspoznavanja. (2) Kretanjem vozila u smislu stavka (1) ovoga članka smatrat će se i slučaj kada je vozilo zaustavljeno radi postupanja prema prometnom znaku. dužan je zaustaviti se kada je vozilo kojim se prevoze djeca zaustavljeno na kolniku dok djeca ulaze ili izlaze iz vozila. Članak 34. (1) Za vrijeme kretanja vozila u prometu na javnoj cesti vozač ne smije koristiti mobilni telefon. kada samostalno sudjeluju u prometu. vozilo mora biti označeno posebnim znakom.Članak 29. (5) Ako se vozilom obavlja organizirani prijevoz djece.

Radnje vozilom u prometu Članak 36. Članak 37. odnosno kolnik ili prometni trak. (1) Vozač koji namjerava izvesti neku radnju vozilom na cesti (pomijeranje vozila udesno ili ulijevo. polukružno okretanje. (1) Prije izvo enja radnji vozilom iz članka 36. Članak 39.) smije započeti takvu radnju samo ako se prethodno uvjerio da to može učiniti bez opasnosti po druge sudionike u prometu ili imovinu. parkirališta. (2) Odredba stavka (1) ovoga članka glede svjetala bijele boje ne odnosi se na svjetlo za osvjetljavanje ceste pri vožnji unatrag. (3) Iznimno od odredaba st. svjetlo za osvjetljavanje stražnje registarske pločice i registarsku pločicu prevučenu bijelom reflektirajućom bojom. a po izvršenoj radnji mora ga prestati davati. dužan je na mjestu na kojem se uključuje postaviti osobu koja će omogućiti siguran izlazak vozila na cestu ili na drugi način osigurati sigurno uključivanje na cestu. ovoga Zakona. vodeći pritom računa o položaju vozila i smjeru i brzini kretanja. skretanje udesno ili ulijevo. pokretno svjetlo za istraživanje (reflektor). mora ga davati cijelo vrijeme dok traje obavljanje radnje vozilom. Vozač mora za kretanje vozila koristiti isključivo cestu. (3) Zabranjeno je otvaranje vrata na motornom vozilu na kolniku kada je vozilo u kretanju ili mirovanju i u svim drugim slučajevima kada se može ugroziti sigurnost drugih sudionika u prometu. vožnja unatrag i sl. (1) Vozila ne smiju na prednjoj strani imati svjetlosne.(2) U putničkom automobilu na prednjem sjedištu do vozača ne smije se prevoziti osoba koja je očito pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava. pretjecanje. kao ni dijete mla e od 12 godina. nakon izvršenog pretjecanja drugog vozila. osim u slučaju opasnosti. niti na stražnjem sjedištu dijete mla e od pet godina. odnosno stazu namijenjenu za promet one vrste vozila kojoj pripada. a ako mu je vidik zaklonjen ili mu je vidljivost znatno smanjena zbog vremenskih ili drugih prilika. osim u slučaju kada na stražnjem sjedištu ima pričvršćenu dječiju sjedalicu u kojoj dijete mora biti vezano ili da pokraj djeteta sjedi punoljetna osoba. dvorišta ili drugih sličnih površina. 3. ako oni ne postoje. (1) i (2) ovoga članka. a na stražnjoj strani ure aje ili tvari koji daju svjetla bijele boje. (2) Ako znak iz stavka (1) ovoga članka vozač daje s pomoću pokazivača smjera. (3) Odredba stavka (1) ovoga članka ne odnosi se na crveno treptavo svjetlo na posebnim motornim vozilima koja prate vozila pod pratnjom. prometu 2. mijenjanje prometnog traka. obilaženje. svjetlosno-signalne ili reflektirajuće ure aje ili tvari koji daju svjetla crvene boje. odgovarajućim znakom rukom. vozač nije dužan davati znak o namjeri vraćanja na prometni trak kojim se kretao prije pretjecanja. zaustavljanje. vozač je dužan jasno i pravodobno obavijestiti o svojoj namjeri druge sudionike u prometu dajući znak pomoću pokazivača smjera ili. Kretanje vozila cestom Članak 38. (2) Vozač je dužan postupati prema odredbama stavka (1) ovoga članka i kada se uključuje u promet iz garaže. Članak 35. (1) Vozač je dužan kretati se vozilom desnom stranom kolnika u smjeru kretanja. .

preglednosti.(2) Vozač je dužan držati vozilo u kretanju što bliže desnom rubu kolnika i na tolikoj udaljenosti od njega da. prometnim znacima i drugim prometnim uvjetima. (3) Iznimno od odredbe stavka (2) ovoga članka. na cesti u naselju s kolnikom na kome za promet vozila u istome smjeru postoje najmanje dva označena prometna traka za kretanje vozila vozač može koristiti i prometni trak koji se ne nalazi uz desni rub kolnika . . (3) Vozač ne smije kretanjem vozila unatrag ulaziti u nepregledno raskrižje. uvjete prometa i stanje i svojstva ceste. Članak 40. ne ugrožava druge sudionike u prometu i sebe ne izlaže opasnosti. (1) Vozač ne smije mijenjati način upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila. (2) Vozač ne smije smanjiti brzinu kretanja vozila do te mjere da njegovo vozilo pričinjava smetnju normalnom prometnom toku. tako da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe usljed proklizavanja pogonskih kotača vozila.ako time ne ometa ostala vozila koja se kreću iza vozila kojim upravlja. (4) Na cesti s kolnikom za promet vozila u jednome smjeru vozač se ne smije vozilom kretati u zabranjenom smjeru. (3) Prilikom pokretanja vozila iz mjesta. (2) Kada se vozač kreće vozilom unatrag. gustoći prometa. (1) Vozač je dužan prilagoditi brzinu kretanja vozila svojstvima i stanju ceste. (2) Vozač koji namjerava znatnije smanjiti brzinu kretanja vozila dužan je to učiniti na način kojim neće ugroziti druge vozače koji se kreću iza njega.500 kg. s obzirom na brzinu kretanja vozila. uz uvjet da ne ugrožava ili ne ometa druge sudionike u prometu. Brzina Članak 43. (1) Vozač koji se namjerava kretati vozilom unatrag može izvršiti tu radnju samo na kratkom dijelu ceste. kretati se cestom na prijelazu preko željezničke pruge u istoj razini. 4. (3) Na cesti na kojoj su kolnički traci fizički odvojeni jedan od drugoga vozač se ne smije vozilom kretati kolničkim trakom namijenjenim za promet vozila iz suprotnoga smjera. dužan je kretati se onom stranom kolnika kojom se do tada kretao vožnjom unaprijed. (1) Na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera na kojem postoje najmanje četiri prometna traka vozač ne smije vozilom prelaziti na kolnički trak namijenjen za promet vozila iz suprotnoga smjera. Članak 42. stanju vozila i tereta. vozač ne smije naglo povećati brzinu kretanja. tako da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju pod navedenim uvjetima može predvidjeti. Članak 41. osim u slučaju izravne opasnosti. (2) Na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera na kojem postoje tri prometna traka vozač se ne smije vozilom kretati prometnim trakom koji se nalazi uz lijevi rub ceste u smjeru kretanja vozila. uključivati se na cestu s pravom prednosti niti voziti na prijevojima i u zavojima u kojima je preglednost nedovoljna. vozača teretnog vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3. (4) Odredba stavka (3) ovoga članka ne odnosi se na vozača autobusa. osim na dijelu ceste ispred raskrižja ili drugog mjesta na kojemu vozilo skreće ulijevo. atmosferskim prilikama. osim u slučaju opasnosti. vidljivosti. vozača vozila koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu kretanja veću od 40 km na sat i na vozača vozila koje se ne smatra motornim vozilom.

za bicikl i laki motocikl kada se kreću biciklističkom stazom. 80 km na sat na ostalim cestama. 100 km na sat na cestama rezerviranim za promet motornih vozila i brzim cestama. ako prometno-tehnički elementi to omogućuju. (1) Na cestama brzina kretanja ograničava se za sljedeća vozila: 1) na 80 km na sat . (3) 1) 2) 3) Na cesti izvan naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od: 130 km na sat na autocestama. (1) Na cesti u naselju vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od 60 km na sat. (1) Brzina kretanja motornih vozila na cesti pod normalnim prometnim uvjetima ne smije se ograničiti prometnim znakom ispod 60 km na sat na magistralnim cestama. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. (4) U zapisniku koji se sačinjava na licu mjesta navodi se i izjava vozača o tomu ima li ili nema primjedaba na tekst zapisnika.500 kg i za teretna motorna vozila s priključnim vozilom. osim ako prometnim znakom nije drukčije odre eno. Članak 45. 1). a 40 km na sat na ostalim cestama. (2) Kada upravljaju motornim vozilima iz stavka (1) ovoga članka. na 25 km na sat . (3) Motorna vozila iz toč. (3) Fotografija i videozapis s podacima o utvr enoj brzini. vozači su dužni pridržavati se brzina propisanih u stavku (1) ovoga članka i na cesti na kojoj je ovim Zakonom ili postavljenim prometnim znakom dopuštena veća brzina. odnosno trakom. na lijevoj polovini stražnjega dijela na vidnom mjestu moraju imati oznaku u . autobuse koji osim ugra enih sjedala imaju i odre ena mjesta za stajanje. za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje. (2) Na cestama u naselju.za autobuse kada se obavlja organizirani prijevoz djece. datuma i vremena ili tahografskog zapisa ili izravnim praćenjem vozilom. kao i za teretna motorna vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 7. Članak 46.Članak 44.za autobuse i autobuse s lakom prikolicom. osim vojnih vozila. trolejbuse.500 kg.za traktore. 2) na 80 km na sat . (4) Na cesti izvan naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od brzine odre ene prometnim znakom postavljenim na cesti. 3) na 70 km na sat .za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje (karavan) ili laku prikolicu. (2) Brzina kretanja vozila utvr uje se s pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila s ure ajem ili bez ure aja s grafičkim ispisom brzine. prometnim znakom može se dopustiti kretanje vozilom i većom brzinom od propisane u stavku (1) ovoga članka. 3) i 4) stavka (1) ovoga članka koja su registrirana u Bosni i Hercegovini. za teretna motorna vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 7. 3) i 4) i priključna vozila iz toč.za autobuse s priključnim vozilom za prijevoz osoba. gradske autobuse. 5) 6) na 30 km na sat . uz videonadzor. 4) na 50 km na sat .

na raskrižju zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno. (3) Bliže odredbe o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine pravilnikom propisuje ministar. (2) Odobrenje za postavljanje posebnih objekata na cesti daje mjerodavno tijelo koje upravlja cestama. dolazeći iz suprotnoga smjera. (4) Vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaza. Prednost prolaza Članak 49. dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom. osim ako prometnim znakom ili oznakom na kolniku nije drukčije odre eno. (1) Vozač vozila koje skreće udesno dužan je obaviti skretanje krećući se krajnjim prometnim trakom koji se proteže uz desni rub kolnika. . odnosno prometnim trakom koji se proteže uz lijevi rub ceste s jednosmjernim prometom. (1) i (2) ovoga članka. 5. osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije odre eno. (1) Na osjetljivim mjestima u naselju s gustim prometom pješaka. osim ako prometnim znakom na cesti nije drukčije odre eno. raskrižju 7.obliku kruga žute boje. 6. bez obzira s koje mu strane ono nailazi. (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kada ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaza ako vozilom ulazi sa zemljane ceste na cestu s kolničkim zastorom ili ako na cestu ulazi s površine na kojoj se ne odvija promet. Skretanje Članak 48. a posebice djece. osim ako prometnim znakom na cesti nije drukčije odre eno. u suradnji s mjerodavnim tijelom. u kome je crnom bojom ispisan broj koji označava najveću dopuštenu brzinu kretanja tih vozila. vozilo koje se kreće po tračnicama ima prednost prolaza na raskrižju ili u susretu s drugim vozilom. (1) Na raskrižju ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti vozilo koje dolazi s njegove desne strane. (2) Vozač vozila koje na raskrižju skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje. može se ograničiti brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na cesti. Članak 47. Promet na raskri ju Članak 50. obrubljenog crvenom bojom. (1) Vozač koji se približava raskrižju mora voziti s povećanom opreznošću koja odgovara prometnim uvjetima na raskrižju. (6) Vozač koji pri skretanju vozila presijeca biciklističku stazu ili trak dužan je propustiti bicikl i bicikl s motorom koji se kreću biciklističkom stazom ili trakom. osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije odre eno. (2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je izvršiti skretanje krećući se krajnjim lijevim prometnim trakom koji se proteže uz središnju crtu i uz zamišljeni ili označeni luk koji spaja dvije središnje crte bočnih kolnika. (3) Iznimno od odredaba st.

osim za vozila koja se u trenutku kada se žuto svjetlo pojavi nalaze na tolikoj udaljenosti od svjetlosnog znaka da se ne mogu sigurno zaustaviti a da ne pro u taj znak. (1) Na raskrižju i na drugom mjestu na kojem je promet reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova za sudionike u prometu svjetlosni prometni znaci imaju sljedeća značenja: 1) crveno svjetlo . (2) Ako zeleno svjetlo na ure aju za davanje svjetlosnih prometnih znakova ima oblik strelice. a za ostale sudionike . vozač se vozilom smije kretati samo u smjeru koji pokazuje ta strelica. Vozač koji je vozilom ušao u raskrižje na kojem je promet reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova može napustiti raskrižje ne čekajući da svjetlosnim prometnim znakom promet bude otvoren u smjeru kojim namjerava produžiti kretanje. 3) zeleno svjetlo . a prema potrebi. 2) žuto svjetlo . pri promjeni svjetlosnog znaka. pri čemu ne smije ometati promet vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i mora propustiti pješake koji prelaze preko kolnika. vozač može vozilom proći svjetlosni znak i kretati se u smjeru označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo. Članak 54. i pomjeriti vozilo k desnom rubu kolnika.zabrana prolaza. Članak 52. (1) Pri mimoilaženju vozač je dužan sa svoje lijeve strane ostaviti dovoljan razmak izme u vozila kojim upravlja i vozila s kojim se mimoilazi.slobodan prolaz.zabrana prolaza. .(2) Vozač koji se približava raskrižju dužan je voziti takvom brzinom da se može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrižju imaju prednost prolaza. ometati ili onemogućiti promet vozila koja dolaze s bočnih kolnika. uz uvjet da propusti sve sudionike u prometu koji se kreću u smjeru u kojem je promet dopušten. odnosno crvenog svjetla. (3) Vozač je dužan pred raskrižjem vozilom zauzeti položaj na dovoljnoj udaljenosti na onom prometnom traku kojim mora proći kroz raskrižje. (3) @uto treptavo svjetlo obvezuje sve sudionike u prometu na kretanje s povećanom opreznošću. (4) Zeleno treptavo svjetlo služi za upozoravanje sudionika u prometu na skori prestanak slobodnog prolaza i na pojavu žutog. Članak 51. Vozač kojem je svjetlosnim prometnim znakom dopušten ulazak u raskrižje ne smije ući vozilom u raskrižje ako je gustoća prometa takva da on vozilo očito mora zaustaviti u raskrižju i na taj način. (2) @uto svjetlo upaljeno istodobno s crvenim svjetlom služi za upozoravanje sudionika u prometu na skori prestanak zabrane prolaza i na pojavu zelenog svjetla. Mimoilaženje 8.zabrana prolaza. Članak 53. (1) Ako je ure aju za davanje svjetlosnih prometnih znakova za reguliranje prometa na raskrižju dodan jedan ili više dopunskih znakova u obliku zelene svijetleće strelice. Mimoila enje Članak 55.

(2) Ako zbog neke zapreke na cesti ili zbog drugih sudionika u prometu vozač ne može postupiti prema odredbi stavka (1) ovoga članka, dužan je usporiti kretanje svojeg vozila i, prema potrebi, zaustaviti ga da bi propustio vozilo iz suprotnoga smjera. (3) Kada na raskrižju vozila dolaze iz suprotnih smjerova i skreću ulijevo, vozači se mimoilaze sa svoje desne strane.

(4) Ako je zbog nedovoljne širine ceste ili zbog neke zapreke na cesti mimoilaženje onemogućeno, vozač kojemu je to lakše izvesti, s obzirom na svojstva ceste i okolnosti u prometu, dužan je prvi se zaustaviti i, prema potrebi, kretanjem unatrag ili na drugi način pomjeriti svoje vozilo i zauzeti na cesti položaj koji omogućuje mimoilaženje. Članak 56. (1) Na dijelu ceste s velikim uzdužnim nagibom na kojem je mimoilaženje vozila nemoguće ili je veoma otežano vozač vozila koje se kreće niz nagib dužan je zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu - ako primijeti da mu drugo vozilo ide ususret uz nagib. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka, vozač vozila koje se kreće uz nagib dužan je zaustaviti vozilo ako ispred sebe ima pogodno mjesto za zaustavljanje koje omogućuje sigurno mimoilaženje i ako bi, u slučaju da tako ne postupi, mimoilaženje zahtijevalo kretanje unatrag jednog od vozila. (3) Na cesti iz stavka (1) ovoga članka, kada se jedno od vozila koja se mimoilaze mora kretati unatrag, kretat će se unatrag: svako vozilo koje se susrelo s vozilom koje vuče priključno vozilo; teretno motorno vozilo koje se susrelo s autobusom; lako vozilo koje se susrelo s vozilom više kategorije, a ako se mimoilaze vozila iste kategorije - vozilo koje se kreće niz nagib, osim ako je - s obzirom na uvjete i položaj vozila na cesti - lakše to učiniti vozaču vozila koje se kreće uz nagib. obilaženje 9. Pretjecanje i obila enje Članak 57. (1) Pretjecati i obilaziti vozač smije samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnoga smjera i ako na cesti ima dovoljno prostora za sigurno izvo enje tih radnji. (2) Vozač ne smije pretjecati i obilaziti kada time, s obzirom na svojstva ceste i postojeće okolnosti na cesti i u prometu ili s obzirom na tehnička svojstva vozila kojim upravlja, ugrožava druge sudionike u prometu. Članak 58. (1) Pretjecanje i obilaženje izvodi se s lijeve strane.

(2) Pretjecanje se mora izvoditi s desne strane ako se vozilo na kolniku nalazi u takvome položaju i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo. (3) Vozilo koje se kreće po tračnicama postavljenim na sredini kolnika ne smije se pretjecati s lijeve strane. To se vozilo može pretjecati s desne strane ako izme u njega i desnog ruba kolnika postoji prometni trak. Članak 59. (1) Ako se na sredini kolnika nalazi pješački otok, ili obilježeni ili na drugi način označeni prostor za parkiranje vozila, ili neka druga površina koja nije namijenjena za promet vozila, ili neki objekt ili ure aj, vozila ih moraju obilaziti s desne strane. (2) Ako se površine, objekti ili ure aji iz stavka (1) ovoga članka nalaze na sredini ceste s jednosmjernim prometom, a postavljenim prometnim znakom nije drukčije odre eno, oni se mogu obilaziti s obiju strana. Članak 60. (1) Vozač kojemu je dan znak za pretjecanje s njegove lijeve strane dužan je pomjeriti vozilo k desnom rubu kolnika.

(2)

Vozač ne smije povećavati brzinu kretanja vozila dok ga drugo vozilo pretječe.

(3) Ako zbog nedovoljne širine kolnika ili njegovog stanja pretjecanje nije moguće bez ugrožavanja sigurnosti prometa, vozač vozila koje se kreće sporije nego vozila koja se kreću neposredno iza njega dužan je pomjeriti svoje vozilo što više udesno, a ako to nije dovoljno, čim mu to bude moguće, zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu da bi propustio brža vozila. Članak 61. Vozač ne smije vozilom započeti pretjecanje ili obilaženje: 1) 2) kolone vozila; ako je vozač koji se kreće iza njega počeo pretjecati;

3) ako je vozač koji je ispred njega na istom prometnom traku dao znak da namjerava preteći ili obići vozilo koje je ispred njegova vozila, ili obići drugu zapreku na cesti; 4) ako prometni trak kojim namjerava pretjecati nije slobodan na dovoljnoj udaljenosti tako da bi, vodeći računa o razlici izme u brzine kretanja svojega vozila za vrijeme pretjecanja i brzine kretanja vozila drugih sudionika u prometu koje namjerava preteći, pretjecanjem ugrozio sigurnost prometa ili omeo promet iz suprotnoga smjera; 5) ako nakon pretjecanja ili obilaženja ne bi ponovno mogao zauzeti položaj na prometnom traku kojim se kretao prije pretjecanja ili obilaženja, i to bez ometanja ili ugrožavanja ostalih sudionika u prometu, osim kada za pretjecanje ili obilaženje koristi prometni trak koji je zabranjen za promet vozila iz suprotnoga smjera; 6) 7) prometnim trakom koji je namijenjen za zaustavljanje vozila u nuždi; neposredno ispred tunela i u tunelu koji po smjeru kretanja ima samo jedan trak. Članak 62. (1) Vozač koji pretječe dužan je držati vozilo na potrebnoj udaljenosti od vozila kojega pretječe, tako da ga ne ometa niti ugrožava u prometu. (2) Nakon pretjecanja ili obilaženja vozač je dužan, čim to bude moguće, bez ometanja ili ugrožavanja ostalih sudionika u prometu, vozilom ponovno zauzeti položaj na prometnom traku kojim se kretao prije pretjecanja, odnosno obilaženja. Članak 63. Na kolniku na kojem se promet odvija u dva smjera vozač ne smije vozilom pretjecati drugo vozilo ispred vrha prijevoja ceste ili u zavoju kad je preglednost ceste nedovoljna, osim ako na tim mjestima postoji više prometnih trakova obilježenih uzdužnim oznakama na kolniku i namijenjenih isključivo za kretanje vozila u smjeru kretanja njegova vozila. Članak 64. (1) Vozač ne smije pretjecati drugo vozilo, osim bicikla, bicikla s motorom, lakog motocikla i motocikla bez bočne prikolice, neposredno ispred raskrižja ili na raskrižju koje nije s kružnim tokom prometa, ili neposredno ispred i na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u razini bez branika ili polubranika. (2) Neposredno ispred raskrižja i na raskrižju vozač smije pretjecati: vozilo koje skreće ulijevo, a pretječe se s desne strane (članak 58. stavak (2)); vozilo koje skreće udesno, ali pritom svojim vozilom ne prelazi na dio kolnika namijenjen za promet vozila iz suprotnoga smjera; vozilo koje se kreće cestom s prednošću prolaza, kao i kada je promet na raskrižju reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znacima koje daje ovlaštena osoba.

(3) Neposredno ispred i na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini bez branika ili polubranika, vozač smije pretjecati drugo vozilo kada je promet na tom prijelazu reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova. Članak 65. Vozač ne smije pretjecati drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu, ili koje prelazi pješački prijelaz, ili koje je stalo radi propuštanja pješaka na tom prijelazu. Članak 66. (1) Na cesti na kojoj postoje najmanje dva prometna traka namijenjena za promet vozila u istom smjeru i na kojoj su kolone vozila, vozač može napusti trak na kojem se nalazi samo radi skretanja ulijevo ili udesno ili radi parkiranja vozila. (2) Na cestama i uz uvjet iz stavka (1) ovoga članka brže kretanje vozila na jednom traku od kretanja na drugom traku ne smatra se pretjecanjem. (3) Ne smatra se pretjecanjem ni prolaženje s desne strane vozila koje prema odredbi članka 39. stavak (3) ovoga Zakona za svoje kretanje ne koristi prometni trak uz desni rub kolnika. Zvučni 10. Zvu ni i svjetlosni znaci upozorenja Članak 67. (1) Vozač je dužan uporabiti zvučni znak upozorenja kadgod je u pitanju sigurnost prometa, a osobito:

1) na cesti izvan naselja radi upozorenja drugog sudionika u prometu da ga želi preteći ili obići, ako bi nedavanjem toga znaka postojala opasnost od prometne nezgode; 2) ako se pokraj kolnika nalaze djeca koja ne obraćaju pozornost na kretanje vozila;

3) na cesti izvan naselja, prije ulaska u nepregledan zavoj ili prije dolaska na prijevoj na kojem je otežano mimoilaženje. (2) Vozač je dužan davanje zvučnoga znaka upozorenja svesti na nužnu mjeru. Članak 68. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća vozač, u pravilu, umjesto zvučnoga znaka upozorenja uporabljuje svjetlosni znak upozorenja. Taj znak vozač može uporabiti i u naselju prilikom pretjecanja drugoga vozila. (2) Svjetlosni znak upozorenja vozač može uporabiti i danju - ako takav način upozorenja drugim sudionicima u prometu više odgovara zbog uvjeta na cesti. (3) Svjetlosni znak upozorenja daje se kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala, ili uzastopnim paljenjem kratkih svjetala za osvjetljavanje ceste, ili izmjeničnim paljenjem, u kratkim razmacima, dugih i kratkih svjetala, vodeći pritom računa da se time ne zasljepljuju vozači koji dolaze iz suprotnoga smjera. 11. Zaustavljanje i parkiranje Članak 69. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu na kojem bi ono ugrožavalo sigurnost drugih sudionika u prometu ili predstavljalo smetnju za normalan tok prometa ili kretanje pješaka. Članak 70.

(1) Na javnoj cesti izvan naselja vozač je dužan uvijek kada za to postoji mogućnost zaustaviti ili parkirati vozilo izvan kolnika. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu, prometne nezgode ili drugog opravdanog razloga prisiljen zaustaviti vozilo na kolniku, dužan je obilježiti sigurnosnim trokutom i poduzeti sve mjere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila i da ga čim prije ukloni s kolnika. (3) Ako je vozač zbog neispravnosti na vozilu, prometne nezgode ili iz drugog opravdanog razloga prisiljen zaustaviti vozilo na tračnicama, dužan ga je s tračnica odmah ukloniti, a ako je to nemoguće, odmah poduzeti potrebne mjere da osobe koje upravljaju vozilima koja se kreću po tračnicama na vrijeme budu upozorene na opasnost. Članak 71. (1) Vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo na javnoj cesti dužan je zaustaviti, odnosno parkirati vozilo neposredno uz desni rub kolnika, a na javnoj cesti kojom se promet odvija samo u jednom smjeru - vozilo može zaustaviti, odnosno parkirati uz desni ili lijevi rub kolnika. (2) Ako se uz desni rub kolnika nalaze tramvajske ili druge tračnice, vozač mora zaustaviti ili parkirati vozilo uz lijevi rub kolnika. (3) Vozač može zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestima koja se nalaze na sredini kolnika samo ako su ta mjesta obilježena odgovarajućim prometnim znakom ili oznakom na kolniku. Članak 72. Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smiju se otvarati vrata ako se time ometa kretanje drugih sudionika u prometu ili ako se ugrožava sigurnost prometa. Članak 73. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo osobito: 1) na obilježenome pješačkom prijelazu i na udaljenosti manjoj od pet metara od tog prijelaza, kao i na prijelazu biciklističke staze preko kolnika; 2) na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini;

3) na željezničkim ili tramvajskim prugama ili u blizini tih pruga ako se time sprečava ili ometa promet vozila koja se kreću po tračnicama; 4) na raskrižju i na udaljenosti manjoj od 5 metara od najbližeg ruba popriječnog kolnika;

5) u tunelima, na mostovima, u podvožnjacima i na nadvožnjacima, kao i na dijelovima ceste ispod mostova i nadvožnjaka i na udaljenosti manjoj od 15 m od tih objekata; 6) na dijelu ceste u blizini vrha prijevoja i u zavoju gdje je preglednost ceste nedovoljna i gdje se vozila ne bi mogla obići bez opasnosti; 7) na dijelu ceste gdje bi širina slobodnoga prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne crte na kolniku, ili do suprotnoga ruba kolnika, ili do neke zapreke na cesti bila manja od tri metra; 8) na mjestu na kojem bi vozilo zaklanjalo postavljeni prometni znak ili ure aj za davanje svjetlosnih prometnih znakova; 9) na biciklističkoj stazi, odnosno traku;

10) na dijelu kolnika koji je kao stajalište za vozila javnoga prometa obilježen prometnim znakom i oznakama na kolniku;

stambene zgrade i druge objekate i iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizacijsku ili drugu mrežu komunalnih organizacija. Članak 75. uz prethodnu suglasnost mjerodavnoga ministarstva unutarnjih poslova. (2) Iznimno od stavka (1) ovoga članka. 5) na pločniku. ovoga Zakona snosi vlasnik. na mjestu koje je označeno kao parkiralište za osobe s invaliditetom. vozač ne smije parkirati vozilo osobito: 1) na dijelu ceste ispred prijelaza ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini. (1) Premještanje vozila iz članka 75. 2) na udaljenosti manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je označeno stajalište za vozila javnoga prometa. traktor ili priključno vozilo. (2) Ovlaštena službena osoba odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa. od vlasnika vozila koji nije državljanin Bosne i Hercegovine.. pravna ili fizička osoba koju ovlasti mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova.11) 12) 13) na svim ure enim zelenim površinama. (3) Troškove premještanja vozila u slučajevima iz članka 75. (5) Visinu troškova premještanja vozila utvr uje mjerodavno tijelo jedinice lokalne samouprave i uprave. 3) na prolazima i ulazima u škole. (1) Ovlaštena službena osoba odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. (1) Vozač je dužan motorno vozilo. parkovima i sl. Članak 77. (4) Radi osiguranja plaćanja troškova premještanja vozila.6 m širine na površini za kretanje pješaka. kao i vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila osoba s invaliditetom. vozilo parkirano u pješačkoj zoni. ovoga Zakona. 4) na mjestu gdje bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu. ako to nije izričito regulirano prometnim znakom. a ako je parkiranje dopušteno. i to na udaljenosti manjoj od 15 m od tih prijelaza. poduzeća. Članak 76. ovoga Zakona. osim motocikla bez bočne prikolice. na kolniku s dva prometna traka gdje se promet odvija u oba smjera. mora se ostaviti najmanje 1. i 74. može zadržati vozilo. i to: 1) kada je bio prisiljen zaustaviti vozilo na mjestu ili dijelu ceste iz članka 73. koje je zaustavljeno na kolniku obilježiti posebnim znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolniku. odnosno na pješačkoj stazi. premještanje vozila obavljaju organizacija. s tim što ta površina ne može biti uz rub kolnika. Članak 74. ovoga Zakona obavlja mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova. pravne ili fizičke osobe koja je premjestila vozilo može zatražiti jamčevinu. ovoga Zakona. a ako vlasnik neće ili ne može položiti jamčevinu. 73. . ustanove. Osim u slučajevima iz članka 73.

Članak 79. pogrebnu povorku i svaku drugu organiziranu povorku pješaka koja se kreće kolnikom. Vu a vozila Članak 81. Presijecanje kolone pje aka Članak 80. (2) Znak iz stavka (1) ovoga članka postavlja se na kolnik iza zaustavljenog vozila u okomitom položaju i na dovoljnoj udaljenosti koja na cesti izvan naselja ne smije biti manja od 50 m. vuča drugog motornog vozila autocestom dopuštena je ako je razlog za vuču nastao za vrijeme kretanja motornog vozila autocestom. tako da vozači motornih vozila koji nailaze iz smjera na kojem je znak postavljen mogu pravodobno zaustaviti svoja vozila. jedan pokraj drugoga. ali samo krajnjim desnim prometnim trakom do prve priključne ceste kojom se vučeno vozilo može isključiti iz prometa na autocesti. vozač je dužan poduzeti sve mjere kojima se sprečava da vozilo samo krene s mjesta i osigura ga od neovlaštene uporabe. kao i na dijelu ceste koji nije dovoljno pregledan. (1) U prometu na javnoj cesti motornom vozilu mogu biti pridodana najviše dva priključna vozila za prijevoz tereta. (2) Vlasnik ili korisnik vozila dužan je ovlaštenoj službenoj osobi mjerodavne službe dati podatke o vozaču koji je upravljao vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja iz stavka (1) ovoga članka. (2) (3) Vozilom na motorni pogon smije se vući samo priključno vozilo koje bitno ne smanjuje njegovu stabilnost. Zabranjena je vuča neispravnih vozila na autocesti i cesti rezerviranoj za promet motornih vozila. . odnosno sigurno obići zaustavljeno vozilo. Vuča 13. (1) Za nepravilno parkirano ili zaustavljeno vozilo na pločnicima ili bilo kojim drugim mjestima iz čl. odnosno jedno priključno vozilo za prijevoz osoba. Članak 78. od 69. ovlaštena službena osoba ostavit će pisanu obavijest da vozač koji je parkirao ili zaustavio vozilo u roku od osam dana kod mjerodavnog tijela na ime novčane kazne uplati zakonom propisani iznos. (4) Iznimno od odredbe stavka (3) ovoga članka. do 78. pješaka 12. Članak 82. 3) noću i u slučaju smanjene vidljivosti na autocesti i cesti rezerviranoj za promet motornih vozila. (4) Ako je u motornom vozilu ugra en ure aj za istodobno paljenje svih pokazivača smjera. Prije nego što parkira i napusti vozilo. vojnika. s tim što se umjesto jednoga znaka na kolnik postavljaju dva znaka.2) kada je vozilo zaustavljeno na kolniku na takvom mjestu da ga vozači vozila koja nailaze istim smjerom ne mogu ili teško mogu pravodobno uočiti. ovoga Zakona u kojem nije nazočan vozač.samo jedno priključno vozilo. kao i u slučaju drugih prekršaja propisanih ovim Zakonom u kojima je sudjelovalo njegovo vozilo. u slučaju iz stavka (1) ovoga članka taj ure aj mora biti upaljen. (3) Na isti se način taj znak postavlja i kada je na cesti zaustavljena kolona motornih vozila. Vozač ne smije vozilom presijecati kolonu djece. a na autocesti i cesti rezerviranoj za promet motornih vozila .

samo ako na svojoj stražnjoj strani ima upaljena crvena svjetla za označavanje vozila ili ako ga vuče motorno vozilo koje ima i pri vuči uporabljuje žuto rotacijsko svjetlo. Članak 84. (1) Vozilo na motorni pogon koje na cesti vuče drugo neispravno vozilo na motorni pogon se ne smije kretati brzinom većom od 40 km na sat. automatskih vučnih kuka s višestupanjskom regulacijom ili krute veze. Vozilo na motorni pogon smije se vući noću. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. niti teretno motorno vozilo i autobus. (1) Za vrijeme vuče vozila iz članka 82. (1) Vozilo na motorni pogon na cesti dopušteno je vući s pomoću užeta. a vozač mora imati dokaz o certificiranju. Vozila koja prevoze opasne tvari ne smiju se vući niti koristiti za vuču drugih vozila. može iznositi i manje od tri metra. . a iznimno. a ako se vuče s pomoću kuke ili krute veze (rudo). odnosno traktora s priključnim vozilom. (2) Kuka i kruta veza (rudo) iz stavka (1) ovoga članka moraju biti certificirane prema procedurama definiranim posebnim propisom iz stavka (3) članka 6. dopuštena je samo do prvog mjesta pogodnog za pretovar tereta. i do prvog mjesta na kojem se može otkloniti kvar na vozilu. Članak 89.ako mu je neispravna pomoćna kočnica. ako se vuče užetom. (2) Vozilom na motorni pogon ne smije se vući motocikl bez bočne prikolice ili drugo vozilo na dva kotača. Članak 83. krute veze (rudo). (1) Razmak izme u vučnoga i vučenog vozila na motorni pogon. mora iznositi od tri do pet metara. Članak 85. Članak 88. Članak 86. stavak (1) oba vozila moraju biti obilježena znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolniku (sigurnosni trokut). (2) S pomoću užeta ne smije se vući vozilo na motorni pogon na kojem su neispravni ure aji za upravljanje ili ure aji za zaustavljanje. (2) (3) Vučenim vozilom zabranjeno je prevoziti osobe. a na vučenom vozilu . (3) Krutom vezom ne smije se vući vozilo na motorni pogon koje nema ispravan ure aj za upravljanje. Ako se vozilo na motorni pogon vuče s pomoću užeta. niti vozilo na motorni pogon teže od vučnoga vozila .(1) Vozilom na motorni pogon smije se vući drugo vozilo na motorni pogon samo ako se ono zbog neispravnosti ili nedostataka pojedinih dijelova ne može samo kretati i ako se pritom bitno ne smanjuje stabilnost vučnog vozila. ovoga Zakona. automatskih vučnih kuka s višestupanjskom regulacijom i oslanjanjem ili ovješenjem vozila o vučno vozilo. Članak 87. (2) Na motornom vozilu koje vuče drugo vozilo trokut se postavlja s prednje.sa stražnje strane. Vuča natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila. vozač koji upravlja vučenim vozilom mora imati odgovarajuću dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojoj pripada vozilo koje se vuče.

(4) U uvjetima iz stavka (2) ovoga članka zaprežno vozilo mora imati i dva katadioptera crvene boje. stavak (1) točka 1) može imati upaljeno samo jedno svjetlo koje se s prednje strane vidi kao bijelo svjetlo a sa stražnje strane kao crveno svjetlo i koje je postavljeno na strani suprotnoj od ruba kolnika uz koji je vozilo zaustavljeno ili parkirano. 2) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na za to posebno odre enim mjestima na kolniku ili izvan njega ili na ulicama sa slabijim prometom. a ako širina priključnog vozila iznosi više od 1. ovoga Zakona.60 m .najmanje jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani ili samo jedna svjetiljka koja je izra ena tako da se s prednje strane vozila vidi bijelo svjetlo. (6) Na motociklu za vrijeme vožnje na cesti moraju biti upaljena kratka svjetla. a širina dva metra. lakom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice . osim na biciklu s motorom. i to: 1) na vozilu na motorni pogon.(4) Iznimno od odredaba iz stavka (3) ovoga članka.jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. simetrično postavljena na stražnjoj strani vozila. Članak 91. i kojem nije pridodano priključno vozilo kada je zaustavljeno ili parkirano na ulici u naselju. (1) 1) Iznimno od odredaba članka 90. a sa stražnje strane vozila . (3) Ako se na zaprežnom vozilu jedno svjetlo nalazi na prednjoj strani a drugo na stražnjoj strani. (1) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju na vozilu moraju biti upaljena kratka svjetla. 3) bicikl. tako da se jasno vidi s dovoljne udaljenosti.osim svjetla iz stavka (1) ovoga članka . 3) na biciklu . takvo se vozilo može prevući samo do najbližeg mjesta pogodnog za pretovar ili popravak. (2) Vozilo na motorni pogon čija duljina nije veća od osam metara. umjesto svjetala iz članka 90. . 4) na zaprežnom vozilu . Uporaba svjetala u prometu Članak 90.kada su zaustavljeni ili parkirani u naselju uz sam rub kolnika.moraju biti upaljena svjetla za osvjetljavanje ceste. a bicikl . 14. na vozilu u prometu na cesti .na prednjoj strani prvog priključnog vozila moraju biti upaljena dva bijela svjetla. Članak 92. ona mora biti postavljena na lijevoj strani vozila.crveno svjetlo. u slučaju neispravnosti vozila koje je natovareno opasnim tvarima. na stražnjoj strani posljednjeg priključnog vozila moraju biti upaljena najmanje dva crvena svjetla. a ako se na zaprežnom vozilu nalazi samo jedna svjetiljka. a takvo se vozilo vuče krutom vezom (rudo) i brzina kretanja ne smije biti veća od 40 km na sat. laki motocikl i motocikl bez bočne prikolice koji nema akumulatora . (2) U vremenu od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću). ta svjetla moraju biti postavljena na uzdužnoj osi vozila ili na njegovoj lijevoj strani. 2) biciklu s motorom. ne mora imati upaljena svjetla: vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na osvijetljenom dijelu ceste.jedan katadiopter crvene boje na stražnjoj strani i po jedan katadiopter žute ili narančaste boje na svakoj strani pedale. lakom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice najmanje dva bijela ili žuta svjetla na prednjoj strani i paran broj crvenih svjetala na stražnjoj strani. (5) Kada vozilo na motorni pogon vuče jedno ili dva priključna vozila.

tovarnih i jahaćih životinja i goniči stoke . (1) Po magli vozač vozila na motorni pogon na vozilu treba imati upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste ili svjetla za maglu ili oba svjetla istodobno.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo naprijed i najmanje jedno crveno svjetlo straga. (3) Svjetla za maglu koja se nalaze na prednjoj strani vozila moraju biti bijele ili žute boje. vozač vozila na motorni pogon za vrijeme vožnje mora imati na vozilu upaljena najmanje kratka svjetla za osvjetljavanje ceste. uvijek na udaljenosti manjoj od 200 m. moraju nositi upaljena svjetla kad se kreću kolnikom izvan naselja: 1) skupina pješaka koja se kreće u organiziranoj koloni ili povorci . i najmanje jedno crveno svjetlo na njezinu začelju. Članak 95.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na čelu kolone.kad vozač tog vozila upali kratka svjetla ili kad izmjeničnim paljenjem i gašenjem svjetala upozorava da mu duga svjetla smetaju. uporabljuje duga svjetla. (2) Svjetla za maglu mogu se uporabljivati samo po magli ili u slučaju smanjene vidljivosti i ne mogu se istodobno koristiti s dugim svjetlima. odnosno povorke. (2) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon moraju biti upaljena za vrijeme dok su upaljena bilo koja svjetla za osvjetljavanje ceste ili posebna svjetla za maglu. 3) za vrijeme dok vozilom prolazi pokraj organizirane kolone ili povorke pješaka. . Razmak izme u vozila Članak 96. 4) kada se kreće cestom koja se prostire neposredno pokraj plovnog puta ili pokraj željezničke ili tramvajske pruge ususret s plovilom.(1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća. stavak (1) ovoga Zakona kada je vozilo zaustavljeno ili parkirano na cesti. a pri mimoilaženju s drugim vozilom . a na stražnjoj strani . Vozač je dužan držati potreban razmak kada se kreće iza drugog vozila. odnosno s vozilom koje se kreće po tračnicama a koje nailazi iz suprotnoga smjera. (1) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon uporabljuju se u uvjetima iz članka 90. Članak 94. tako da ne ugrožava sigurnost prometa. 15. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (2) Umjesto svjetala iz stavka (1) ovoga članka mogu se uporabljivati reflektirajuće tvari. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. u pravilu. Članak 93.crvene boje. Vozač vozila na motorni pogon dužan je za osvjetljavanje ceste uporabljivati kratka svjetla umjesto dugih svjetala: 1) prije mimoilaženja s drugim vozilom na udaljenosti s koje prosudi da svjetlom svojeg vozila zasljepljuje vozača vozila koje mu dolazi ususret. 2) vodiči teglećih. 2) za vrijeme kretanja za drugim vozilom na udaljenosti od najmanje 100 m kako ne bi dugim svjetlima svojeg vozila zasljepljivao vozača vozila ispred sebe. (1) (2) Za osvjetljavanje ceste vozač vozila na motorni pogon. (3) Noću.

Članak 100. Vozač bicikla.500 kg ili čija je duljina veća od sedam metara. odnosno trakom. (5) Na biciklističkim stazama ure enim i označenim za promet bicikala i bicikala s motorom u oba smjera vozila se moraju kretati desnom stranom u smjeru kretanja vozila. Članak 102. (1) Biciklom na razvrstanoj cesti smije upravljati osoba koja je navršila 12 godina. lakog motocikla ili motocikla i osobe koje se prevoze tim vozilima moraju rabiti zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje. (3) Ako se dva ili više vozača bicikala ili bicikala s motorom kreću u skupini. ovoga Zakona primjenjuju se i na promet tramvaja i drugih vozila koja se cestom kreću po tračnicama. lakog motocikla i motocikla može prevoziti druge osobe samo ako na vozilu postoje posebna sjedala i oslonci za noge. bicikala s motorom. (2) Vozač bicikla i vozač bicikla s motorom ukoliko je pokretan snagom vozača dužni su kretati se što bliže desnom rubu kolnika. lakih motocikala i motocikala Članak 99. Promet tramvaja i drugih vozila na tra nicama Članak 98. Promet zapre nih vozila i kretanje stoke . Vozač bicikla. Odredbe čl. razmak izme u tih vozila ne smije biti manji od 200 m.Članak 97. tračnicama 16. (1) Kada se na javnoj cesti izvan naselja koja ima samo jedan prometni trak namijenjen za promet vozila u jednom smjeru kreću jedno za drugim vozila na motorni pogon čija je najveća dopuštena masa veća od 3. bicikla s motorom. bicikla s motorom.biciklističkom stazom. (3) Ako se cestom kreću dva ili više vozila koja prevoze opasne tvari. osim ako to ne isključuju konstrukcijska svojstva tih vozila ili način njihova kretanja. a naročito ne smije skidati ruke s upravljača. Članak 101. pridržavati se za drugo vozilo. vozač bicikla s motorom ukoliko je pokretan snagom vozača i vozač bicikla moraju se kretati desnom biciklističkom stazom u odnosu na smjer kretanja prometa. od 25. (6) Vozač bicikla i vozač bicikla s motorom smiju se kretati samo onim prometnim površinama na kojima je kretanje takvim vozilima dopušteno. prevoziti. vozači su dužni izme u svakog od tih vozila držati razmak od najmanje 100 m. lakog motocikla i motocikla treba upravljati vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi sudionici u prometu. (2) Odredba stavka (1) ovoga članka ne odnosi se na dio ceste na kojem je pretjecanje zabranjeno. Promet bicikala. do 97. vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili ugrožavati druge sudionike u prometu. a biciklom s motorom osoba koja je navršila 14 godina. a ako postoji biciklistička staza . dužni su kretati se jedan iza drugoga. a vozač motocikla može to činiti i u bočnoj prikolici. zaprežnih 18. 18. Vozač bicikla. bicikla s motorom. 17. (4) Ako na cesti postoji posebno ure ena biciklistička staza.

(2) Na cesti na kojoj ne postoji pločnik ili druga površina odre ena za kretanje pješaka. a koju pješaci ne mogu koristiti iz bilo kojeg razloga. odnosno pogodna za kretanje pješaka. Kretanje pješaka pje aka Članak 105. on se mora kretati što bliže rubu kolnika. (3) Pješak koji gura ručna kolica. Članak 106. pješak se može kretati uz desni rub kolnika samo kada je takvo kretanje za njega sigurnije (nepregledan zavoj. Članak 108. (1) Pješak je dužan prelaziti preko kolnika i biciklističke staze pažljivo i najkraćim putem. koturaljkama i slično. tako da se kreću jedan iza drugoga. (1) (2) Stoku koja se kreće javnom cestom gonič stoke mora držati što je moguće bliže desnom rubu ceste. vožnja dječjim biciklom. Stoka se ne smije ostavljati na cesti ili uz cestu bez nadzora goniča stoke. odnosno površinu pokraj kolnika pogodnu za kretanje pješaka. sjediti na stranicama vozila. Članak 109. odron i sl. usjek. nakon što se prije stupanja na kolnik uvjeri da to može učiniti na siguran način. odnosno prolazima. osobe koje se kreću s pomoću pokretnih stolaca za nemoćne osobe te organizirana kolona pješaka moraju se kretati uz desni rub kolnika u smjeru kretanja. odnosno prolaze za pješake. 19. (2) Ako se pješak kreće kolnikom. dužni su se kretati uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja. (1) Vozač zaprežnog vozila treba upravljati vozilom cijelo vrijeme dok se vozilo kreće cestom i dužan je vozilo držati što bliže desnom rubu kolnika. i to veoma pažljivo i na način kojim ne ometa ili ne sprečava promet vozila. romobilom. ako oni nisu od njega udaljeni više od 100 m.). laki motocikl ili motocikl. (3) Osobe koje se voze zaprežnim vozilom dok je vozilo u pokretu ne smiju stajati na vozilu. zasjek.Članak 103. skijanje i drugo. (1) Pješak se ne smije. kretati i zadržavati na kolniku. (1) Na cesti koja ima pločnik ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka. u pravilu. Članak 107. pješak je dužan kretati se tim površinama. . osim ako je to posebno dopušteno. sjediti na platou vozila sa strane niti se nalaziti na rudi vozila u pokretu. (3) Na kolniku ceste zabranjeno je igranje. Članak 104. kao i sanjkanje. pješaci se mogu kretati kolnikom. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka. ponor. (2) Zaprežno vozilo ne smije se ostavljati bez nadzora na cesti ili uz cestu. (1) Kada se pješaci kreću kolnikom na javnoj cesti izvan naselja. pri prelaženju ceste pješak je dužan kretati se tim prijelazima. (2) Na cesti koja ima obilježene pješačke prijelaze ili posebno izgra ene prijelaze. bicikl.

Članak 112. Članak 114. odnosno da može zaustaviti vozilo prije nego što stupi na željezničku prugu. prema potrebi. (1) Ako je promet na obilježenom pješačkom prijelazu reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znacima ovlaštene osobe. Pješak koji namjerava prijeći preko kolnika na mjestu na kojem ne postoji obilježeni pješački prijelaz ne smije stupiti na kolnik ako time ometa promet vozila. odnosno da se prijelazu ceste preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće po tračnicama. vozač je dužan zaustaviti vozilo ispred pješačkoga prijelaza kada mu je danim znakom zabranjen prolaz. (2) Vozač koji se kreće mokrim kolnikom u naseljenom mjestu dužan je prilagoditi brzinu kretanja vozila tako da izbjegne prskanje pješaka koji se kreću rubom kolnika ili pločnika. vozač je dužan zaustaviti vozilo pred takvim pješačkim prijelazom da bi propustio pješake koji prelaze ili stupaju na pješački prijelaz. ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znaci koji upozoravaju da će se taj ure aj početi spuštati. (3) Na obilježenome pješačkom prijelazu na kojem promet nije reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ni znacima koje daje ovlaštena osoba. (1) Vozač koji skreće na bočnu cestu na čijem ulazu ne postoji obilježeni pješački prijelaz dužan je skretanje izvesti smanjenom brzinom i ne smije ugroziti pješake koji su već stupili na kolnik. Sudionici u prometu dužni su zaustaviti se pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini ako je ure aj za zatvaranje prometa spušten. (3) Ako na obilježenom pješačkom prijelazu promet nije reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova ni znacima ovlaštene osobe. Članak 115. pješaci mogu prelaziti preko kolnika samo dok im je danim znakom dopušten prijelaz preko kolnika. a ako mu je na takvom prijelazu danim znakom dopušten prolaz. ali je promet vozila reguliran svjetlosnim prometnim znakovima za vozila ili znacima koje daju ovlaštene osobe. pješak je dužan postupati prema tim znakovima. (2) Na obilježenome pješačkom prijelazu na kojem promet pješaka nije reguliran posebnim svjetlosnim prometnim znacima za pješake. Vozač koji se vozilom približava prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini dužan je kretanje vozila prilagoditi tako da ga može zaustaviti pred ure ajem za zatvaranje prometa na prijelazu ili pred ure ajem za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vozila koja se kreću po tračnicama. Promet eljezničke 21. ili nedvojbeno pokazuju namjeru da prije u preko pješačkog prijelaza. zaustaviti vozilo kojim upravlja da bi propustio pješake. vozača pješacima 20. Članak 110. . pješak je dužan obratiti pozornost na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju. vozač ne smije ometati prolaz pješaka koji su već stupili na pješački prijelaz.(1) Na obilježenome pješačkom prijelazu na kojem je promet pješaka reguliran svjetlosnim prometnim znacima za pješake. (2) Ako se obilježeni pješački prijelaz iz stavka (1) ovoga članka nalazi na ulazu na bočnu cestu. ili ako se taj ure aj već počeo spuštati. Promet na prijelazu ceste preko željezni ke pruge eljezni Članak 113. prije stupanja na pješački prijelaz. vozač koji skreće na tu cestu dužan je skretati smanjenom brzinom i propustiti pješake koji su već stupili ili stupaju na pješački prijelaz i. Obveze voza a prema pje acima Članak 111.

(1) Pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem su postavljeni svjetlosni prometni znaci. stoka ni vozila koja se. (3) Odredba stavka (2) ovoga članka ne odnosi se na vojna vozila i na vozila tijela unutarnjih poslova. (1) Vozač koji se motornim vozilom uključuje u promet na autocesti dužan je: . Promet na autocesti. (2) Odredba članka 39. (2) Sudionici u prometu koji prelaze preko željezničke pruge u istoj razini dužni su to činiti s pojačanom opreznošću i kada svjetla na prijelazu nisu upaljena. Na autocestu se ne smije uključiti motorno vozilo koje vuče drugo motorno vozilo koje se zbog neispravnosti ne može kretati. Članak 117. Članak 121. Na autocesti s tri ili više prometnih trakova. (1) Na autocesti vozač ne smije zaustavljati motorno vozilo. sudionici u prometu dužni su se zaustaviti kada se pojavi crveno treptavo svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo. (3) Na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem nema ure aja za zatvaranje prometa ni ure aja za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka. cesti rezerviranoj za promet motornih vozila i brzoj cesti Članak 116. 22. stavak (3) ovoga Zakona ne primjenjuje se na vozila koja se kreću dijelom autoceste koja prolazi kroz naselje. Članak 118. Članak 120. (1) Autocestom se ne smiju kretati pješaci. (2) Autocestom se ne smiju kretati ni motorna vozila koja se prema svojim konstrukcijskim svojstvima ne mogu kretati brzinom većom od 40 km na sat. (1) Autocestom se motorna vozila moraju kretati krajnjim desnim prometnim trakom koji nije zakrčen vozilima u koloni. sudionici u prometu mogu prijeći preko željezničke pruge tek kada se prethodno uvjere da prugom ne nailazi vlak ili neko drugo vozilo koje se kreće po tračnicama. ako on na tom mjestu postoji. i poduzeti potrebne mjere da vozilo čim prije ukloni s kolnika. prema odredbama ovoga Zakona. te na vozila za održavanje ceste kada daju posebne svjetlosne znake. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti vozila ili iz drugih razloga prisiljen zaustaviti vozilo na kolniku autoceste dužan je zaustaviti ga na posebnom traku za zaustavljanje vozila u nuždi. osim na površinama izvan kolnika koje su za to posebno ure ene i obilježene. namijenjenih za promet vozila u jednom smjeru. (3) Na autocesti vozač ne smije izvoditi polukružno okretanje niti se kretati vozilom unatrag. Članak 119. vozači teretnih motornih vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3. ne smatraju motornim vozilima.500 kg i skupova vozila čija je duljina veća od sedam metara smiju koristiti samo dva prometna traka koji se nalaze uz desni rub kolnika.

i 46.1) koristiti poseban trak za ubrzavanje kada takav trak postoji u produženju priključne ceste i uključiti se u promet na autocesti. uz uvjet da ne ugrožavaju sigurnost drugih sudionika u prometu.) i vozila koja se kreću raskrižjem na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znacima ovlaštene osobe. 25. Ta vozila imaju pravo prednosti prolaza u odnosu na sva druga vozila (članak 49. dajući odgovarajući znak na način kojim ne ugrožava promet vozila koja se kreću autocestom.). Vozač koji se vozilom kreće kroz tunel ne smije zaustavljati vozilo.). o zabrani pretjecanja i obilaženja kolone vozila (članak 61. i to za vrijeme dok se ti znakovi daju. umjesto dugih svjetala noću uporabiti kratka svjetla za osvjetljavanje ceste. 44. Na vozilima na motorni pogon za vrijeme kretanja kroz tunel moraju biti upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste. (2) Vozač koji se vozilom isključuje iz prometa na autocesti dužan je pravodobno zauzeti položaj vozilom na krajnjem desnom prometnom traku i što prije prijeći na poseban trak za usporavanje. podrazumijevaju se vozila kojima je dodijeljena pratnja policije ili vojne policije. vojna vozila i vozila Državne granične službe kad posebnim ure ajima daju svjetlosne i zvučne znakove ne primjenjuju se odredbe: o ograničenju brzine (čl. stavak (1) točka 1)) i o zabrani presijecanja kolone pješaka (članak 80. i na njih se ne primjenjuju odredbe o ograničenju brzine (čl. s posebnim motornim vozilima opremljenim ure ajima za davanje posebnih zvučnih i svjetlosnih znakova crvene i plave boje. (2) Vozač koji na cesti susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom i vozač kojega sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom dužni su ustupiti prednost prolaza. omogućiti nesmetan prolaz.). o zabrani pretjecanja i obilaženja kolone vozila (članak 61. i 46. 2) propustiti vozila koja se kreću autocestom. sukladno ovome Zakonu. strogo se pridržavati naredaba koje im daju osobe iz pratnje i kretanje nastaviti tek nakon što pro u sva vozila pod pratnjom. (4) Kako bi omogućili nesmetani prolaz vozilima iz stavka (1) ovoga članka. pješaci su dužni skloniti se s kolnika dok ta vozila pro u. Vozila pod pratnjom Članak 125. uz uvjet da ne ugrožavaju sigurnost drugih sudionika u prometu. ako takav trak postoji na ulazu na priključnu cestu. ovoga Zakona primjenjuju se i na promet na cesti koja je rezervirana za promet motornih vozila i brzoj cesti. osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrižjem na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znacima ovlaštene osobe. Članak 122. a prema potrebi. 44. (1) Vozilima pod pratnjom. (1) Na vozila službe hitne pomoći. vatrogasna vozila i vozila policije i sudbene policije. zaustaviti vozilo. (3) Vozila pod pratnjom imaju pravo prednosti prolaza u odnosu na sva druga vozila (članak 49. . od 116. do 121. Odredbe čl. polukružno okretati vozilo ili se kretati unatrag u tunelu.). Vozila s pravom prednosti prolaza Članak 126. Promet u tunelu Članak 123.). 24.). Članak 124. Promet 23. osim u odnosu na vozila pod pratnjom (članak 125. stavak (1) točka 1)) i o zabrani presijecanja kolone pješaka (članak 80. ako na mjestu na kojem se uključuje u promet na autocesti ne postoji poseban trak za ubrzavanje.

pričvršćen i pokriven: da ne ugrožava sigurnost sudionika u prometu i ne nanosi štetu cesti i objektima na cesti. . zaustaviti se dok ta vozila pro u. najizbočenija točka tereta mora biti označena crvenom tkaninom. Noću. Teret na vozilu Članak 127. da ne stvara suvišnu buku i ne rasipa se po cesti. stavak (4) ovoga Zakona . najizbočenija točka na teretu koji se prevozi vozilom mora biti označena: 1) u slučaju iz članka 128. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (3) Ako se vozilom prevozi teret u kombinaciji koja se sastoji od vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. zaustaviti svoja vozila dok ta vozila pro u. ili preko dopuštenog osovinskog opterećenja. (4) Glede me usobnog prava prednosti prolaza za vozila iz stavka (1) ovoga članka. prema potrebi. pješaci su dužni skloniti se s kolnika. ili preko mogućnosti koje dopuštaju svojstva ceste i tehničko-konstrukcijske mogućnosti vozila. (1) Vozilo u prometu na cesti ne smije se opteretiti preko svoje nosivosti koja je upisana u knjižicu vozila. a ostala vozila propustiti i. (5) Ure aji za davanje posebnih svjetlosnih i zvučnih znakova smiju se ugra ivati i uporabljivati samo na vozilima čija je pratnja policija ili vojne osobe (članak 125. Članak 129. registarske pločice i druge propisane oznake na vozilu. vozači su dužni obratiti pozornost i na vozila kojima se osigurava prolaz. (2) Teret koji se prevozi na vozilu i priključnom vozilu može premašiti najudaljeniju točku na stražnjoj strani vozila najviše za jednu šestinu svoje duljine koja je kao kontinuirani teret oslonjena na tovarni prostor. 5) da ne zaklanja svjetlosne i svjetlosno-signalne ure aje na vozilu. (4) Ako teret na vozilu premašuje za više od jednog metra najudaljenije točke na stražnjoj strani vozila. vrijede odredbe o prednosti prolaza. (5) Najizbočenija točka tereta koji se prevozi teretnim motornim ili priključnim vozilom u slučaju iz stavka (4) ovoga članka mora biti označena pločom. (1) Teret na vozilu ne smije premašiti najudaljeniju točku na prednjoj strani vozila više od jednog metra. da ne umanjuje vozaču preglednost ceste. prema potrebi. propustiti ih i. (1) i (3) ovoga članka. Članak 128. dimenzija 50 x 50 cm. pod duljinom vozila podrazumijeva se ukupna duljina vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. prema potrebi. stavak (1)) i na vozilima s pravom prednosti prolaza iz st. da ne umanjuje u većoj mjeri stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom.svjetlom i reflektirajućom tvari crvene boje. (2) 1) 2) 3) 4) Teret na vozilu treba biti tako raspore en i. obojena izmjeničnim kosim trakama reflektirajuće narančaste i bijele boje i postavljena okomito na uzdužnu os vozila. ili preko najveće dopuštene mase. 26. Ta je ploča kvadratnoga oblika. (3) Kada vozilo policije ili vojno vozilo uporabom plavih svjetala osigurava prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreću iza njega.(2) Kako bi omogućili prolaz vozilima iz stavka (1) ovoga članka.

dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uvjetima prometa na cesti ili zahtjevima sigurnosti u prometu. Znakovi opasnosti. znakovi izri itih naredaba i znakovi obavijesti Članak 134. ili koji svojim oblikom. kojima se sudionici u prometu upozoravaju na opasnost koja im prijeti na odre enoj javnoj cesti ili dijelu te ceste. a sa stražnje strane . (2) Zabranjeno je neovlašteno uklanjati i oštećivati prometne znakove i cestovnu opremu ili mijenjati značenje prometnih znakova. ili zasljepljuju sudionike u prometu. odnosno dijelu ceste. PROMETNI ZNAKOVI Opće 1.svjetlom i katadiopterom koji s prednje strane daju bijelo svjetlo. Op e odredbe Članak 130. znakovi izričitih naredaba i znakovi obavijesti s dopunskom pločom koja je sastavnim dijelom prometnog znaka i koja pobliže odre uje značenje prometnog znaka ili bez nje. izgledom ili mjestom postavljanja oponašaju ili sliče nekom prometnom znaku. stupovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili smanjuje vidljivost postavljenih prometnih znakova. (3) Prometni znakovi moraju se ukloniti. oznake na kolniku.crvenim svjetlom. i da se obavijeste o naravi te opasnosti. (3) Prometni znakovi su: znakovi opasnosti. zabrana i obveza izraženih s pomoću postavljenih prometnih znakova. (2) Prometnim znakovima moraju se obilježiti i opasnosti privremenog karaktera.2) kada teret na vozilu na motorni pogon ili na priključnom vozilu bočno premašuje više od 20 cm vanjski rub prednjega ili stražnjega svjetla za označavanje vozila . (1) Na prometni znak i na stup na koji je znak postavljen zabranjeno je stavljati sve što nije u svezi sa značenjem prometnoga znaka. (1) Javne ceste moraju se obilježiti propisanim prometnim znacima. svjetlosni prometni znakovi. stavljaju do znanja ograničenja. bojom. zabrane i obveze kojih se sudionici u prometu moraju držati i daju potrebne obavijesti za siguran i nesmetan tok prometa. IV. znakovi. kao i privremena ograničenja i privremene zabrane u prometu. ili odvraćaju njihovu pozornost u mjeri koja može biti opasna za sigurnost prometa na cesti. . Članak 133. Članak 132. (1) Prometne znakove i cestovnu opremu postavljaju i održavaju ustanove koje upravljaju cestama na temelju rješenja mjerodavnoga tijela. pločniku i sl. Članak 131. svjetla. i ti se znakovi moraju ukloniti čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni. (2) Prometni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih sudionici u prometu i danju i noću na vrijeme i lako mogu uočiti i pravodobno postupiti sukladno njihovu značenju. izričitih 2. (4) Sudionici u prometu dužni su se pridržavati ograničenja. (1) Znakovi opasnosti služe da se sudionici u prometu na cesti upozore na opasnost koja prijeti na odre enom mjestu. osobito one koje nastanu usljed iznenadnog oštećenja ili onesposobljavanja ceste. te svjetlosne i druge oznake na cesti. Na cesti se ne smiju postavljati ploče.

i to: crveno gore. svjetla mogu biti postavljena po vodoravnoj osi. a zeleno desno. magistralnoj i regionalnoj cesti i u naseljenim mjestima moraju biti prevučeni reflektirajućim tvarima ili osvijetljeni vlastitim izvorom svjetlosti. prije pojave zelenog svjetla. žute i zelene boje. . Svjetlosni prometni znaci i svjetlosne oznake Članak 136. 3. Članak 140. (2) Crveno svjetlo iz stavka (1) ovoga članka ima oblik prekriženih crta. a zeleno svjetlo može biti i u obliku jedne ili više strelica smještenih u krugu crne boje. ograničenja i obveze kojih se moraju držati. Članak 135. (1) Na ure ajima za davanje prometnih znakova kojima se regulira promet na kolniku s više od dva prometna traka obilježena uzdužnim crtama za svaki prometni trak posebno i koji se nalazi iznad prometnog traka . cesti rezerviranoj za promet motornih vozila. Znakovi opasnosti i znakovi izričitih naredaba na autocesti. (1) Za reguliranje prometa uporabljuju se ure aji kojima se daju svjetlosni prometni znaci crvene. i to na visini na kojoj se nalazi zeleno svjetlo. žuto u sredini. Ako je ure aj za davanje svjetlosnih prometnih znakova postavljen i iznad prometnog traka. (3) Znakovi obavijesti pružaju sudionicima u prometu potrebne obavijesti o cesti kojom se kreću i druge obavijesti koje im mogu biti korisne. jedno ispod drugoga. (2) Na ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova trobojnim svjetlima. 2) žuto svjetlo može biti upaljeno kao samostalno svjetlo u vremenskim razmacima od prestanka zelenoga do pojave crvenog svjetla ili istodobno s crvenim svjetlom.crveno svjetlo znači zabranu prometa uzduž prometnog traka iznad kojeg je postavljeno. Članak 139.(2) Znakovi izričitih naredaba stavljaju do znanja sudionicima u prometu na cesti zabrane. Članak 137. (1) Ure aju za davanje svjetlosnih prometnih znakova trobojnim svjetlima može se dodati dopunski svjetlosni znak u obliku zelene svijetleće strelice ili više takvih znakova. Članak 138. a zeleno svjetlo ima oblik strelice s vrhom okrenutim nadolje. svjetla se postavljaju po okomitoj osi. (1) 1) Na ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova trobojnim svjetlima: crveno i zeleno svjetlo ne smiju biti istodobno upaljena. (2) Pri projektiranju novih ili rekonstrukciji postojećih prometnih znakova. Ta svjetla imaju oblik kruga. kao najavu prestanka slobodnog prolaza. 3) žuto svjetlo može biti upaljeno kao treptavo svjetlo kada ne rade ostali svjetlosni signali na raskrižju. a zeleno svjetlo znači slobodan prolaz tim prometnim trakom. žuto u sredini. a zeleno dolje. obvezno treba ugraditi zeleno treptavo svjetlo. jedno pokraj drugoga. (2) Dopunski svjetlosni znakovi iz stavka (1) ovoga članka postavljaju se s odgovarajuće strane svjetlosnog prometnog znaka. i to: crveno lijevo.

strelice. Na dijelu ceste ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini moraju biti postavljeni odgovarajući prometni znakovi. (2) Bliže propise o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama donosi ministar.oznakama crvene boje. refleksnim staklima ili reflektirajućim tvarima žute boje. (3) Svjetla iz stavka (1) ovoga članka sastoje se od svijetleće površine crvene ili zelene boje na kojoj se nalazi tamna silueta pješaka ili od tamne površine na kojoj se nalazi svijetleća silueta pješaka crvene ili zelene boje. u suradnji s mjerodavnim tijelom. otoka za usmjeravanje prometa i drugi objekti na kolniku noću nisu osvijetljeni. Ta svjetla ne smiju biti istodobno upaljena. 4. Turistička 5. Oznake na kolniku Članak 142. Turisti ka i ostala signalizacija na cesti Članak 144. a lijeva strana oznakama bijele boje. oni se obilježavaju svjetlima. (2) Oznake na kolniku mogu biti postavljene same ili uz druge prometne znakove ako je potrebno da se značenje tih znakova jače istakne. Članak 143. moraju se obilježiti svjetlima. i to desna strana kolnika . a na magistralnoj cesti obilježene i rubnim crtama. jedno ispod drugoga. Obilje avanje prijelaza ceste preko željezni ke pruge eljezni Članak 145. te ostalim objektima i sadržajima. refleksnim staklima ili reflektirajućim tvarima. i to: crveno svjetlo gore. (1) Oznake na kolniku služe za reguliranje prometa na cestama i za obavještavanje i vo enje sudionika u prometu. povijesim i prirodnim i turističkim znamenitostima. Članak 141. odnosno potpunije odredi ili objasni. . (3) (4) Oznake na kolniku čine crte. (1) Turistička i ostala signalizacija na cesti namijenjena je obavještavanju sudionika u prometu o kulturnim. (2) Ta svjetla moraju biti postavljena po okomitoj osi. Oznake na kolniku mogu imati i reflektirajuća svojstva. ti trakovi moraju biti odvojeni odgovarajućom uzdužnom crtom na kolniku. Obilježavanje eljezničke 6. (2) Na javnoj cesti izvan naselja sa suvremenim kolnikom za promet u oba smjera na kojem postoje samo dva prometna traka.(1) Za upravljanje prometom pješaka mogu se uporabljivati i posebni ure aji za davanje svjetlosnih prometnih znakova crvene i zelene boje i ure aji za davanje zvučnih znakova. a zeleno svjetlo dolje. natpisi i druge oznake. (1) Oznake na kolniku postavljaju se na cestama sa suvremenim kolnikom. (1) Ako se rubovi kolnika na javnoj cesti obilježavaju svjetlosnim prometnim oznakama. (2) Rubovi kolnika na dijelu ceste kroz tunel moraju biti obilježeni oznakama iz stavka (1) ovoga članka. (3) Ako vrhovi pješačkih otoka.

branici ili polubranici moraju biti izmjenično obojeni crvenom i žutom bojom. ovoga članka moraju biti postavljeni utvr uju se posebnim zakonom ili propisom donesenim na temelju zakona. (1) Na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem postoji ure aj za davanje svjetlosnih znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka. postavljaju se i branici ili polubranici. sudionici u prometu mogu se osigurati samo ure ajem za davanje zvučnih znakova. mora se postaviti ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih znakova kojima se sudionici u prometu obavještavaju o spuštanju branika ili polubranika. na njima moraju biti postavljena i treptava svjetla narančaste boje. (3) Branici moraju biti obojeni naizmjence crvenom i bijelom bojom. Članak 150. (3) Branici i polubranici moraju biti opremljeni treptavim crvenim svjetlom. Članak 147.postavljanjem branika. Svjetlosni znakovi kojima se najavljuje približavanje vlaka na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini daju se izmjeničnim paljenjem dvaju crvenih treptavih svjetala koja imaju oblik kruga.Članak 146. (2) Na prijelazima zemljane ceste s manjim prometom i pješačke staze preko željezničke pruge u istoj razini. (2) Dio ceste iz stavka (1) ovoga članka obilježava se postavljanjem odgovarajućih prometnih znakova. moraju imati refleksna stakla ili biti prevučeni reflektirajućim tvarima odgovarajuće boje. Obilježavanje zapreka 7. i to s mjesta s kojeg se oni ne vide. Na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem se prilikom nailaska vlaka branici ili polubranici automatski spuštaju. 8. tom ure aju može se dodati i ure aj za davanje zvučnih znakova. a noću. osim prometnih znakova iz članka 145. (1) Dio ceste na kojem su nastale zapreke koje se ne mogu odmah ukloniti ili na kojem se izvode radovi mora se vidno obilježiti i osigurati za sudionike u prometu. (1) Na prijelazima ceste preko željezničke pruge u istoj razini. odnosno spuštanje branika ili polubranika. kao i na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem se branicima ili polubranicima upravlja ručno. (2) Branici i polubranici. Članak 148. . odnosno ure aji za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka ako to zahtijeva gustoća prometa ili drugi uvjeti na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini. ovoga Zakona. a osiguranje sudionika u prometu . Znaci koje daju ovlaštene osobe ovla tene Članak 152. opremljeni refleksnim staklima ili prevučeni reflektirajućim tvarima odgovarajuće boje. Obilje avanje radova i zapreka na cesti Članak 151. (1) Na prijelazima ceste preko željezničke pruge u istoj razini. (2) Uvjeti u kojima ure aji iz stavka 1. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. Članak 149. kao i prometni znakovi postavljeni na dijelu ceste ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini.

ili ako vozač zaključi da se nestručnim i neodgovarajućim prijevozom stanje ozlije ene osobe može pogoršati. (2) Mjerodavno tijelo i druge pravne ili fizičke osobe koje su obaviještene o prometnoj nezgodi u kojoj je neka osoba bila ozlije ena dužni su o tome odmah obavijestiti najbližu zdravstvenu ustanovu. kojima su znaci namijenjeni. zvučni znaci i svjetlosni znaci. Članak 153. (3) Bliže odredbe o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama. (2) Znaci iz stavka (1) ovoga članka moraju se davati tako da njihovo značenje za sudionike u prometu bude jasno i nedvojbeno. (1) Znaci što ih sudionicima u prometu daje ovlaštena osoba su znaci koji se daju rukama i položajem tijela. s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći osobama ozlije enim u prometnoj nezgodi ili ako mu je samome potrebna liječnička pomoć. DU@NOSTI U SLUČAJU PROMETNE NEZGODE Članak 154. (3) Znaci iz stavka (1) ovoga članka mogu se davati i iz vozila. 2) poduzeti sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu prometne nezgode i omogućiti normalan tok prometa te nastojati da se ne mijenja stanje na mjestu nezgode i sačuvaju postojeći tragovi. načinu obilježavanja radova i zapreka na cesti i znacima koje sudionicima u prometu daje ovlaštena osoba pravilnikom propisuje ministar. Članak 155. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. (2) Vozač je dužan postupiti prema odredbi stavka (1) ovoga članka i prije dolaska ovlaštene osobe. (2) Ovlaštena osoba pri davanju znaka dužna je postaviti se na cesti tako da ga sudionici u prometu. . Osoba koja se zatekne ili nai e na mjesto prometne nezgode u kojoj ima ozlije enih dužna je ukazati pomoć osobama ozlije enim u prometnoj nezgodi. osim ako se nezgoda dogodila na mjestu na kojem se može očekivati brzi dolazak vozila hitne pomoći. (1) Sudionik u prometnoj nezgodi u kojoj je netko izgubio život ili je bio ozlije en ili je nastala veća materijalna šteta dužan je: 1) ostati na mjestu prometne nezgode. mogu jasno i s dovoljne udaljenosti uočiti.(1) Sudionici u prometu moraju postupati prema zahtjevima izraženim s pomoću znaka ili po naredbi policajca ili druge osobe koja na temelju ovlasti iz zakona obavlja nadzor i reguliranje prometa na cestama (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba). Članak 157. 3) obavijestiti najbližu policijsku postaju o prometnoj nezgodi i vratiti se na mjesto prometne nezgode te sačekati dolazak službene osobe koje obavlja očevid. uz uvjet da poduzimanje tih mjera ne ugrožava sigurnost prometa. (1) Vozač koji se zatekne ili nai e na mjesto prometne nezgode dužan je na zahtjev ovlaštene osobe prevesti osobu ozlije enu u prometnoj nezgodi do najbliže zdravstvene ustanove. V. Članak 156.

(6) Bliže odredbe o sadržaju obrasca europskog izvješća o prometnoj nezgodi donosi ministar. sačiniti zapisnik o očevidu i izvršiti druge potrebne radnje sukladne ovome Zakonu. (1) Policija i druge ovlaštene osobe dužni su izaći na mjesto prometne nezgode u kojoj ima poginulih ili ozlije enih osoba ili je nastala veća materijalna šteta. ukoliko je šteta nastala drugoj osobi. vozači su dužni odmah ukloniti vozila s kolnika i razmijeniti osobne podatke. ne smije uzimati alkoholna pića. (2) Policija je dužna izaći na mjesto prometne nezgode u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako do e do nesporazuma ili neslaganja jednog od sudionika prilikom popune obrasca europskog izvješća ili sudionici u nezgodi nemaju obrazac europskog izvješća. ovlaštena osoba koja obavlja očevid odredit će da se neposrednim sudionicima nezgode uzmu krv i urin radi utvr ivanja jesu li pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. ovlaštena osoba koja obavlja očevid odredit će da im se uzme krv ili krv i urin radi analize. (4) Ukoliko je u prometnoj nezgodi sudjelovalo vozilo strane registarske oznake. (1) Osoba koja je sudjelovala u prometnoj nezgodi u kojoj ima poginulih ili ozlije enih osoba ili je nastala veća materijalna šteta. prije izdavanja potvrde o oštećenju vozila strane registracije ili potvrde o obavljenom očevidu na mjestu doga aja prometne nezgode. odnosno njegovom vozilu ili na drugoj stvari. te popuniti i potpisati obrazac europskog izvješća o prometnoj nezgodi. . (1) Ovlaštena osoba koja obavlja očevid dužna je organizirati popis imovine koja na mjestu doga aja ostaje iza osobe koja je u prometnoj nezgodi poginula ili teže ozlije ena. obvezno je: fotografirati štetu na vozilu stranih registarskih oznaka. (5) Mjerodavno tijelo unutarnjih poslova dužno je izaći na mjesto prometne nezgode u kojoj je nastala manja materijalna šteta. (2) Vozač sudionik u prometnoj nezdodi obvezan je prijaviti i prometnu nezgodu s manjom materijalnom štetom. Članak 160. (3) Nakon prometne nezgode u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta. (3) Ovlaštena osoba koja obavlja očevid prometne nezgode u kojoj ima ozlije enih osoba ili je nastala veća materijalna šteta podvrgnut će neposredne sudionike prometne nezgode ispitivanju s pomoću odgovarajućih sredstava i ure aja ili će ih uputiti na stručni pregled radi provjere imaju li u organizmu alkohola ili drugih opojnih sredstava. Članak 158. (4) Ako se tim ispitivanjima ustvrdi da neposredni sudionici prometne nezgode imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. obavijestiti organizaciju koja uklanja vozila i stvari s ceste ili zainteresiranu osobu i pružiti pomoć radi zaštite imovine ako na mjestu doga aja nema osobe koja tu imovinu može preuzeti. (2) Ako osoba ozlije ena u prometnoj nezgodi umre od zadobivenih ozljeda ili ako postoji opravdana sumnja da je kod vozača usljed ozljede došlo do smanjenja duševne ili tjelesne sposobnosti za upravljanje vozilom na motorni pogon ili tramvajem. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. Vozači ne smiju napustiti mjesto nezgode prije nego što popune i potpišu izvješće i razmijene podatke iz ovoga stavka. opojne droge ili lijekove na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje dok se ne obavi očevid. fotografirati mjesto nezgode. ako to zahtijeva jedan od sudionika prometne nezgode. Članak 159.(1) Ako je zdravstvena ustanova obaviještena o prometnoj nezgodi ili je primila na liječenje osobu ozlije enu u prometnoj nezgodi. izme u ostaloga. dužna je o tome odmah obavijestiti najbližu policijsku postaju. sačiniti zapisnik u kome se. (5) Ako u prometnoj nezgodi ima poginulih osoba. unose podaci iz putovnice. vozačke dozvole i osiguranja od automobilske odgovornosti . zdravstvena ustanova dužna je o tome odmah obavijestiti mjesno mjerodavno tijelo za izdavanje vozačke dozvole ili najbližu policijsku postaju.zelena karta.

pregled mjera koje organizator predvi a za osiguranje sudionika u prometu. ako za druge sudionike u prometu nije osigurana zaobilazna cesta. Članak 163. odobrenje se izdaje uz prethodnu suglasnost tijela mjerodavnog za promet na čijem se području zabranjuje promet. (3) Organizacija za održavanje cesta ili druga ovlaštena organizacija za održavanje cesta dužna je na zahtjev ovlaštene osobe hitno poduzeti sve potrebne mjere radi uklanjanja i čuvanja vozila s teretom. Članak 165. odnosno korisnik vozila nije u stanju postupiti prema stavku (1) ovoga članka. motociklističke ili biciklističke utrke na cesti može se odobriti i kad u odre enom smjeru nema zaobilazne ceste (brdske utrke i dr. (4) Ako mjerodavna organizacija koja upravlja cestama ili druga ovlaštena organizacija ne postupi prema odredbi stavka (2) ovoga članka. stvari ili drugi rasuti materijal s kolnika. (3) Ako se zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti na cesti zabranjuje promet. Članak 164. U tom slučaju promet se može zabraniti najdulje dva sata. odnosno aktivnosti. ŠPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA CESTAMA Članak 162. sudionika i gledatelja športske i druge priredbe ili aktivnosti i znak kojim će vozila iz pratnje natjecatelja biti označena. zahtjev za izdavanje odobrenja bit će odbijen. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 162. imaju pravo tražiti osobne podatke i adresu od osoba koje su bile nazočne kada se nezgoda dogodila. stvari ili drugoga rasutog materijala s kolnika i osigurati prohodnost ceste.(2) Vozač koji je vozilom sudjelovao u prometnoj nezgodi u kojoj ima poginulih ili ozlije enih osoba te druga osoba koja je neposredno sudjelovala u nezgodi. nije u stanju provesti mjere iz članka 164. stvari ili drugi rasuti materijal odmah ukloniti s kolnika. Članak 161. (2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja mora se priložiti: program priredbe. (1) Ako je vozilo zbog prometne nezgode ili neispravnosti onemogućeno za daljnje kretanje cestom. (2) Odobrenje izdaje mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova na čijem se području održava priredba ili obavlja aktivnost. ovlaštena osoba koja se zatekne na mjestu nezgode ili neispravnosti vozila zatražit će od mjerodavne organizacije koja upravlja cestama ili druge ovlaštene organizacije da na sigurno mjesto ukloni vozilo. (1) Zahtjev za održavanje športske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na cesti bit će odbijen ako organizator. ali samo u vrijeme kada se tom cestom drugi sudionici u prometu najmanje kreću. (1) U slučaju iz članka 162.). prema prosudbi mjerodavnoga tijela unutarnjih poslova. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka. pravila natjecanja. vozač ili vlasnik. stavak (2) ovoga Zakona. ovlaštena službena osoba poduzet će druge mjere da se omogući normalan tok prometa. ovoga Zakona. (2) Ako vozač ili vlasnik. odnosno korisnik vozila dužan je vozilo. održavanje automobilske. . VI. ovoga Zakona podnosi se najkasnije 15 dana prije održavanja športske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti. teret. (1) Športske i druge priredbe ili slične aktivnosti na cesti ne smiju se održavati bez odobrenja. teret.

(2) Ako organizator ne postupi prema toč. odnosno aktivnosti ne bi bile odobrene. odnosno aktivnosti prekine i poduzet će potrebne mjere da se naredba izvrši. odnosno obavljanjem aktivnosti. Članak 169. ure aje. u većoj mjeri ugrozio ili ometao promet na cesti. mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova poduzet će odgovarajuće mjere da se o trošku organizatora uklone. Natjecatelje na športskoj priredbi na cesti mogu pratiti samo vozila označena posebnim znakom koji utvrdi organizator. mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova naredit će organizatoru da priredbu. priredba. (2) Ako organizator ne prekine priredbu. ako se u većoj mjeri naruši javni red i mir. (4) Ako se ustvrdi da organizator nije poduzeo sve mjere osiguranja odre ene u odobrenju. Članak 166. (1) 1) 2) 3) 4) 5) Organizator je dužan prekinuti održavanje športske ili druge priredbe. ako nastanu okolnosti zbog kojih priredba. 1) i 2) stavka (1) ovoga članka.(2) Ako bi zbog održavanja športske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti na cesti trebalo obustaviti promet na važnijim prometnim smjerovima ili bi se održavanjem priredbe. Članak 167. (2) Kada se promet na cesti ograničava ili zabranjuje zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti. predmeti i objekti na cesti. predmete i objekte koji su bili uklonjeni radi održavanja priredbe. odnosno aktivnosti na cesti: ako su ugroženi sudionici ili gledatelji. organizator je dužan odmah: 1) ukloniti s ceste sve prometne znakove i druge oznake. predmete i objekte koji su postavljeni radi održavanja priredbe. odnosno postave prometni znakovi i druge oznake. odnosno aktivnosti u slučajevima iz stavka (1) ovoga članka. Članak 168. (1) Nakon završetka športske ili druge priredbe. odnosno obavljanja aktivnosti. odobrenje sadrži i organizatorovu obvezu da o mjerama ograničenja ili zabrane prometa obavijesti javnost putem sredstava javnog priopćavanja. odnosno obavljanja aktivnosti. odnosno aktivnosti bit će zabranjene. (3) Organizator ne smije početi održavanje športske ili druge priredbe ili aktivnosti na cesti ako nisu poduzete sve mjere osiguranja odre ene u odobrenju. odnosno aktivnosti. . ako to zahtijevaju drugi sigurnosni razlozi. odnosno obavljanja aktivnosti. odnosno aktivnosti na cesti. najkasnije 48 sati prije početka priredbe. 3) popraviti i dovesti u prvotno stanje cestu i cestovne objekte ako su oštećeni pri održavanju priredbe. (1) U odobrenju za održavanje športske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na cesti odre uju se mjere osiguranja koje organizator mora poduzeti. ako organizator ne provodi odre ene mjere osiguranja. zahtjev za izdavanje odobrenja može biti odbijen. 2) postaviti na cestu sve prometne znakove i druge oznake.

inozemnu vozačku dozvolu ili me unarodnu vozačku dozvolu. U slučaju kada su u pitanju razlozi sigurnosti i nesmetanoga odvijanja prometa ili razlozi održavanja javnoga reda i mira. u suglasnosti s tijelom mjerodavnim za promet. OGRANIČENJA PROMETA Članak 170. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka. može donijeti naredbu o ograničenju prometa u dane vikenda i blagdana za pojedine cestovne smjerove. ministar. ovoga Zakona. odnosno nositelj prava raspolaganja vozilom dužan je na zahtjev ovlaštene osobe dati podatke o identitetu osobe kojoj je dao vozilo na upravljanje. . (1) Vozač ne smije upravljati vozilom u cestovnom prometu ni početi upravljati vozilom ako je pod djelovanjem alkohola. (5) Vozač je dužan za vrijeme upravljanja motornim vozilom u prometu rabiti pomagala koja su mu potrebna za sigurno upravljanje vozilom. 173. ne smije upravljati vozilom u cestovnom prometu. VOZAČI 1. vozač mora kod sebe nositi valjanu vozačku dozvolu i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. Članak 174. može na odre enoj cesti ili dijelu ceste u odre ene dane ili u odre enom vremenskom razmaku propisati zabranu ili ograničenje prometa za sve ili pojedine vrste vozila. (4) Vlasnik. (1) Tijelo mjerodavno za unutarnje poslove.VII. (1) Motornim vozilom u cestivnom prometu može upravljati samo osoba koja ima valjanu vozačku dozvolu. kao i vozač pod djelovanjem opojnih droga ili drugih opojnih sredstava ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije ni za vrijeme vožnje. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. VIII. Članak 171. i 174. (3) Vlasnik. u suradnji s entitetskim ministrima i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavnim za promet i unutarnje poslove. odnosno ako se može opravdano očekivati da će promet biti osobito gust ili otežan. Članak 173. o vrsti vozila kojima je zabranjen ili ograničen promet te o načinu uporabe zimske opreme na vozilima u zimskim uvjetima pravilnikom propisuje ministar. odnosno osoba koje nema pravo upravljati kategorijom motornog vozila u koju se ubraja to vozilo i osoba iz čl. ograničiti brzinu kretanja vozila ako su te zabrane ili ograničenja nužni radi sprečavanja ili uklanjanja opasnosti za sudionike u prometu ili ako su u pitanju razlozi za nesmetani promet. (2) Kad upravlja motornim vozilom. Vozač koji je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan ili je u takvu duševnom stanju da je nesposoban sigurno upravljati vozilom. odnosno nositelj prava raspolaganja vozilom ne smije dopustiti upravljanje vozilom u cestovnom prometu osobi koja nema pravo upravljati tim vozilom. policijska uprava. Uvjeti za upravljanje vozilima Članak 172. (3) Bliže odredbe o prometu u zimskim uvjetima. odnosno mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova može zabraniti promet ili odrediti posebno ograničenje prometa na odre enim cestama i dijelovima cesta sve dok postoje razlozi zbog kojih se poduzimaju te mjere.

Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila je djelatnost od posebnog društvenog značenja. Podučavanje vozača 2. izvo enje radnji od značenja za uspješno i sigurno upravljanje sukladno pravilima prometa i uvjetima na cesti i u prometu.). opasnosti koje nastaju zbog nepropisnog poduzimanja radnji u prometu i sl.0 g/kg ili ako je prisutnost alkohola u organizmu utvr ena odgovarajućim sredstvima ili ure ajima za mjerenje alkoholoziranosti. 4) 5) 6) vozač-instruktor za vrijeme osposobljavanja kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. osnove tehničkog funkcioniranja ure aja na motornom vozilu od značenja za sigurnost prometa na cestama (ure aji za zaustavljanje. pravila prometa na cestama. (1) Podučavanje kandidata za vozače motornih vozila obavljaju autoškole. uvjete za upravljanje vozilom. kao pravne i fizičke osobe. prometne znakove i njihovo značenje. ofenzivnu i defenzivnu vožnju. (3) Autoškole dužne su izvoditi poduku na način kojim će se osigurati da kandidati nauče i usvoje prometna pravila i etičke norme ponašanja u prometu. (2) Podučavanje kandidata za vozače motornih vozila mogu obavljati i obrazovne ustanove redovitim školovanjem učenika prema obrazovnom školskom programu za profesionalne vozače.3 g/kg ili kod koga se. utjecaj alkohola.za vrijeme obavljanja javnog prijevoza tim vozilom. čuvanje okoliša. što odgovara količinama većim od 0. uočavanje i predvi anje prometne situacije. D i DE i vozači potkategorija C1. CE. (3) Smatra se da su pod djelovanjem alkohola osobe za koje se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0.(2) Smatra se da je pod djelovanjem alkohola osoba za koju se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. Podu avanje kandidata za voza a motornih vozila Članak 175. vozilo u službi sigurnosti prometa.za vrijeme upravljanja vozilom te kategorije. bez obzira na količinu alkohola u krvi. ure aji za • • . djelovanje opojnih droga na sigurno upravljanje vozilom i utjecaj drugih nepovoljnih psihofizičkih stanja (umor. (4) Vozački ispit za vozača motornog vozila može polagati kandidat koji se prethodno pripremio za polaganje vozačkoga ispita u autoškoli i ako ispunjava i druge uvjete za stjecanje prava upravljanja motornim vozilom. bolest i sl.3 g/kg ili ako je prisutnost alkohola u organizmu utvr ena odgovarajućim sredstvima ili ure ajima za mjerenje alkoholiziranosti. 3) vozač vozila kojemu je upravljanje vozilom osnovno zanimanje . a izvodi se prema posebnom programu koji obuhvaća teoretski dio. praktični dio i program prve pomoći: 1) Teoretski dio podučavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvaća: • • osnovne propise o cestovnom prometu. što odgovara količinama većim od 0. 2) vozač vozila kojim se obavlja javni prijevoz . stručnim pregledom utvrdi da pokazuju znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola: 1) vozač motornog vozila kategorija C.za vrijeme upravljanja vozilom obavljajući poslove toga zanimanja. Članak 176. ure aji za upravljanje. ponašanje sudionika u cestovnom prometu. C1E i D1 i D1E . me usobne odnose i sporazumijevanje sudionika u prometu. kandidat za vozača za vrijeme poduke u praktičnom upravljanju vozilom. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno sudjelovanje u prometu. bez obzira na količinu alkohola u krvi.0 g/kg ili kod kojih se. vozač mla i od 21 godine ili s manje od tri godine vozačkog iskustva.. stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. znake koje daju ovlaštene osobe.

kiša. . Članak 178. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. vožnju u vršnom opterećenju cestovnog prometa. prestrojavanje. vožnju kroz raskrižje s različitim načinom ure enja prometa (ovlaštena osoba. vožnja u gradu. prometni znakovi i pravila prometa). vožnju u jednosmjernoj ulici. ponašanje prema pješacima i drugim sudionicima u prometu. vožnju u posebnim uvjetima (noć.). magla i sl. sadržaje koji doprinose povećanju sigurnosti svih sudionika u prometu. promjena stupnja prijenosa. te priprema vozila za vožnju). semafor. • • • 3) Program prve pomoći obuhvaća: • • • • • ciljeve. pripremu vozila za vožnju.• davanje svjetlosnosignalnih znakova i za osvjetljavanje ceste i vozila. vožnju na prijelazu ceste preko željezničke pruge. postupak i dužnosti u slučaju prometne nezgode. a organizira i provodi Crveni križ. zadaće i značenje prve pomoći. sile koje djeluju na vozilo. sigurnosne mjere pri vuči vozila. (2) Osoba iz stavka (1) ovoga članka. snijeg. okretanje i vožnja unatrag. prestrojavanje i vožnja kroz raskrižje. otvorene ozljede . samostalnu vožnju. parkiranje. predvi anje i izbjegavanje opasnosti). nakon što se utvrdi da ispunjavaju uvjete odre ene zakonom i propisima donesenim na temelju zakona. ozljede koje zahtijevaju imobilizaciju i evakuaciju ozlije ene osobe. ostale ozljede i oštećenja. Članak 177. (4) Kontrolu i nadzor nad provedbom propisa iz stavka (1) ovoga članka. promjena smjera vožnje. vožnju u koloni. (1) Podučavanje kandidata za vozače i polaganje vozačkog ispita izvode se prema propisima koje donosi ministar. kočenje i zaustavljanje. (3) Podučavanje kandidata s tjelesnim invaliditetom za vozače mora se provoditi na prilago enom vozilu za invalide koje mora atestirati ovlaštena ustanova ili poduzeće. nadzor nad prometom i kaznenu odgovornost. prijevoz tereta i osoba. postupak radnji pri pružanju prve pomoći (mjere oživljavanja. mora imati vozačku dozvolu i najmanje tri godine iskustva na poslovima sigurnosti cestovnog prometa. (3) Podučavanje kandidata za vozače u praktičnom upravljanju vozilom na motorni pogon obavlja vozač-instruktor. mimoilaženje i obilaženje. učenje vožnje u složenim prometnim uvjetima. značenje zdravstvene sposobnosti za sigurno upravljanje motornim vozilom. gume. sadržaje koji doprinose razvijanju humanih odnosa i odnosa uzajamnog poštivanja i razumijevanja izme u sudionika u prometu. (4) Podučavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći osobama ozlije enim u prometnoj nezgodi obavlja liječnik.rane). vožnja na uzdužnom nagibu. prestanak disanja i rada srca. besvjesno stanje. održavanje razmaka. kočenje i zaustavljanje. vožnju na cesti s više prometnih trakova. mimoilaženje i pretjecanje. osim dokaza o završenoj školskoj spremi. (2) Podučavanje kandidata za vozače izvode autoškole po ovlasti entitetskih i kantonalnih ministara i ministra Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavnih za obrazovanje. učenje vožnje na cestama s gustim prometom u naselju i izvan naselja. učenje osnovnih elemenata vožnje na poligonu ili odgovarajućoj površini (polazak. prilago avanje vožnje. (1) Podučavanje kandidata iz područja propisa o sigurnosti prometa može obavljati licencirana osoba s visokom spremom prometnog smjera. učenje vožnje na cestama s manjom gustoćom prometa u naselju i izvan naselja (uključivanje i isključivanje. 2) Praktični dio podučavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvaća: • upoznavanje vozila. obavljaju tijela mjerodavna za obrazovanje i unutarnje poslove. putem zajedničkog stručnog tijela. vožnja unatrag i polukružno okretanje). prilago avanje brzine. krvarenje.

ovoga Zakona. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. u suradnji s tijelom mjerodavnim za zdravstvo. odnosno bliže odredbe o pružanju prve pomoći osobama ozlije enim u prometnoj nezgodi pravilnikom propisuje ministar. plave su boje i na njima je bijelom bojom napisano latinično slovo “L”. stječe se: 1) završenim VII. (1) Zvanje vozača-instruktora motornih vozila. (3) O položenom vozačkom ispitu izdaje se uvjerenje. (1) Motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača podučava u praktičnom upravljanju vozilom na cesti mora biti označeno posebnim pločicama. (2) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom kandidat za vozača mora imati kod sebe uvjerenje da je tjelesno i duševno sposoban upravljati motornim vozilom i dužan ga je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. . osim iskustva u upravljanju vozilom odgovarajuće kategorije od najmanje tri godine. kao i za dobivanje licencije za ispitivača. ili VI. (2) Vozački ispit polaže se pred komisijom koju imenuju tijela iz stavka (1) ovoga članka. Vozački podučenosti 3. Voza ki ispit i provjera podu enosti Članak 179.(5) O uspješno završenoj poduci za vozača motornih vozila autoškola i Crveni križ izdaju potvrde. Članak 183. pravilnikom propisuje ministar. Članak 182. (2) Bliže odredbe o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila pravilnikom propisuje ministar.instruktora ili s najmanje završenom srednjom školom i položenim ispitom za vozača-instruktora. metodike upravljanja motornim vozilom i praktičnog upravljanja motornim vozilom za vozača-instruktora te da mu je mjerodavno tijelo izdalo dozvolu za vozača-instruktora ili 2) završenim V. Članak 180. a predsjednik komisije i njezini članovi imaju licenciju za ispitivača. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. stupnjem i položenim ispitom za vozača. (4) Bliže odredbe o načinu i uvjetima polaganja i organiziranja vozačkog ispita. može i prije položenog vozačkog ispita upravljati motornim vozilom one kategorije za koju priprema ispit ako vozilom upravlja pod nadzorom vozača-instruktora. (6) Bliže odredbe o organiziranju poduke za osposobljavanje kandidata pravilnikom propisuje ministar. radi podučavanja. Na vozačkom ispitu komisija za polaganje vozačkih ispita utvr uje je li kandidat u dovoljnoj mjeri podučen za sigurno upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije prema propisanom programu iz članka 176. (2) Pločice iz stavka (1) ovoga članka imaju oblik kvadrata. Članak 181. (1) Za poslove provedbe i organiziranja polaganja vozačkog ispita odgovorna su entitetska i kantonalna tijela i tijela Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavna za obrazovanje. (1) Kandidat za vozača koji se priprema za polaganje vozačkog ispita. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. stupnjem prometne struke i posebno položenim ispitom iz područja poznavanja prometnih pravila i propisa.

18 godina za kategorije A. uz uvjet da je upravljala motornim vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu. 4. a ukupna dopuštena masa vučnog i priključnog vozila nije veća od 3. Članak 185. osim vozila kategorije A. (8) U kategoriju D ubrajaju se motorna vozila za prijevoz osoba koja.(3) Bliže odredbe o podučavanju vozača motornih vozila pravilnikom propisuje ministar.500 kg i koja nemaju više od osam sjedala ne računajući sjedalo za vozača. ovisno o kategoriji. (4) U kategoriju B ubrajaju se motorna vozila. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu veću od 750 kg i priključno se vozilo ne koristi za prijevoz osoba. čiji obujam motora premašuje 125 cm³. Pravo upravljanja motornim vozilom za pojedine kategorije. imaju više od osam sjedala. BE. C1. BE. Stjecanje prava upravljanja motornim vozilom Članak 184. i motorno vozilo B kategorije s prikolicom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg koja nije veća od mase vučnoga vozila bez tereta. (2) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće kategorije vozila: A. uz uvjet da je upravljala motornim vozilom kategorije C ili CE najmanje dvije godine. C1E i D1E. (1) 1) 2) 3) 4) (2) 1) 2) 3) Pravo upravljanja motornim vozilom ima osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: da je duševno i tjelesno sposobna upravljati motornim vozilom. osim sjedala za vozača. B i BE te potkategorije C1 i C1E. da joj odlukom mjerodavnoga tijela nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom. kategorije C i CE. čija najveća dopuštena masa nije veća od 3. (10) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće potkategorije vozila: A1. (9) U kategoriju DE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju D. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu do 750 kg. D i DE. CE. 500 kg. (3) U kategoriju A ubrajaju se motocikli s bočnom prikolicom ili bez nje. a snaga premašuje 11 kNJ. D1. C. 4) kategorije D i DE i potkategorije D1 i D1E. C1E i D1E. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu veću od 750 kg. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. (7) U kategoriju CE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju C. da je u dobi odre enoj ovim člankom. CE. odnosno potkategoriji vozila. odnosno potkategorije stječe osoba koja ima: 16 godina za potkategorije A1 i B1. (5) U kategoriju BE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju B.500 kg. C1. B1. D1. da je položila vozački ispit za upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije. . (1) Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim i priključnim vozilima koja se razvrstavaju u kategorije: A. C. B1. B. D i DE te potkategorije: A1. (6) U kategoriju C ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dopuštena masa veća od 7. B.

(20) Pravo upravljanja motornim vozilom kategorija BE.500 kg. (18) Vozač kojemu je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija B i C i potkategorija B1.500 kg. (15) U potkategoriju D1 ubrajaju se motorna vozila koja služe za prijevoz osoba i koja. (19) Vozač kojemu je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije CE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorije BE. (16) U potkategoriju D1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju D1. (3) Vozačka dozvola izdaje se osobi i produljuje s rokom valjanosti od 10 godina. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu veću od 750 kg. (21) Vozači motornih vozila kategorija: B. a manja od 7. a snaga ne premašuje 11 kNJ. D. s tim što najveća dopuštena masa ovoga skupa vozila ne premašuje 12. Članak 186. a najveća dopuštena masa priključnog vozila ne premašuje masu neopterećenog vučnoga vozila i da se priključno vozilo ne rabi za prijevoz osoba. . ovoga Zakona. C1. a manje od 16 sjedala. C1E i D1E imaju pravo upravljati traktorom i radnim strojem.s rokom valjanosti od tri godine. imaju više od osam. (1) (2) Vozačka dozvola izdat će se osobi na njezin zahtjev ako ispunjava uvjete iz članka 184. CE i DE vozač stječe samo ako je prethodno stekao pravo upravljanja vozilima kategorija B. s tim što taj rok ne može biti kraći od tri godine. vozač motornoga vozila kategorije C ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije C1. C i D i potkategorija C1 i D1 imaju pravo upravljati motornim vozilima tih kategorija i kada su im pridodane lake prikolice.000 kg. a vozač motornoga vozila kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije D1. Vozačku dozvolu izdaje mjerodavno tijelo. osim sjedala za vozača. C. C1 i D1. BE. (22) Vozač motornoga vozila kategorije A ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije A1. a vozač kojemu je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije C ima pravo upravljati i motornim vozilom kategorije B i potkategorija B1 i C1. (14) U potkategoriju C1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju C1. odnosno produljenja njezine valjanosti. (12) U potkategoriju B1 ubrajaju se tricikl i četverocikl na motorni pogon.(11) U potkategoriju A1 ubraja se laki motocikl čiji obujam motora ne premašuje 125 cm³. a vozač kojemu je izdana vozačka dozvola kategorije DE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija BE i CE i potkategorije C1E. D1. (4) Rok valjanosti vozačke dozvole od 10 godina računa se od dana njezina izdavanja.000 kg i najveća dopuštena masa priključnog vozila ne premašuje masu neopterećenog vučnog vozila. a osobama starijim od 65 godina života . C i D. CE i DE te potkategorija: B1. (13) U potkategoriju C1 ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dopuštena masa veća od 3. s tim što najveća dopuštena masa ovoga skupa vozila ne premašuje 12. a vozač motornoga vozila kategorije B ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije B1. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu veću od 750 kg. (17) Vozači motornih vozila kategorija B. (5) Osobama koje su u vrijeme izdavanja vozačke dozvole starije od 55 godina izdaje se vozačka dozvola čiji je rok valjanosti do navršenih 65 godina.

o kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorija i potkategorija u vozačku dozvolu. u suradnji s entitetskim i kantonalnim ministrima i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavnim za unutarnje poslove. na cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila i brzoj cesti brzinom većom od 90 km na sat. prometnih. ali ne na rok kraći od dvije godine. vozačka dozvola može se izdati ili se njezina valjanost može ograničiti i na rokove kraće od utvr enih na temelju nalaza i mišljenja zdravstvene ustanove danim u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti osobe. B ili C i C1 dvije godine od dana izdavanja vozačke dozvole ne smije upravljati vozilom na cesti brzinom većom od 70 km na sat. obilježiti vozilo kojim upravljaju posebnim znakom. kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava. ako je to za njih povoljnije. Ukoliko ustanovi da se program podučavanja vozača motornih vozila u pojedinim zemljama bitno razlikuje od uvjeta i programa utvr enih ovim Zakonom. osim ako je s njom u vozilu osoba starija od 25 godina koja ima vozačku dozvolu i kojoj u posljednjoj godini nije izricana zaštitna mjera ili sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: mjerodavno ministarstvo) može odlučiti da ne prizna valjanost tih vozačkih dozvola izdanih u toj zemlji. niti tim vozilom smije vući priključno vozilo. (8) Osoba iz stavka (7) ovoga članka mla a od 23 godine ne smije upravljati vozilom u cestovnom prometu u vremenu od 23 sata do 5 sati. kao i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. o postupku i načinu izdavanja. stranih trgovinskih. na temelju valjane inozemne vozačke dozvole koju je izdalo mjerodavno tijelo strane države. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. (2) Osoba iz stavka (1) ovoga članka koja upravlja vozilom mora imati me unarodnu vozačku dozvolu ili domaću vozačku dozvolu izdanu sukladno Bečkoj konvenciji o cestovnom prometu. a lakim motociklom 40 km na sat. (1) U vozačku dozvolu upisuju se sve kategorije i potkategorije vozila kojima vozač ima pravo upravljati. Članak 189. (1) Stranac koji privremeno boravi u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji boravi ili prebiva u inozemstvu pa privremeno do e u Bosnu i Hercegovinu. i to u cijelosti ili za pojedine kategorije. odnosno 120 km na sat na autocesti. . može upravljati motornim vozilom na teritoriju Bosne i Hercegovine za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini. Članak 187. a ni organizirano prevoziti djecu. Članak 190. (2) Vozač ima pravo upravljati samo motornim vozilom one ili onih kategorija i potkategorija koje su upisane u vozačkoj dozvoli. mogu upravljati motornim vozilima na temelju valjane inozemne vozačke dozvole za vrijeme od šest mjeseci od dana ulaska u Bosnu i Hercegovinu ili od dana kada je odobreno stalno nastanjenje. (9) Osobe koje prvi puta steknu vozačku dozvolu obvezne su. produljenju valjanosti i zamjeni vozačke dozvole i inozemne vozačke dozvole te o načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama uredit će se pravilnicima koje donosi ministar. (10) Bliže odredbe o posebnom znaku iz stavka (9) ovoga članka propisuje ministar. Članak 188. (3) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju obrasca vozačke dozvole.(6) Iznimno od odredbe stavka (3) ovoga članka. (7) Osoba koja je položila vozački ispit i dobila vozačku dozvolu za kategoriju vozila: A1. u trajanju od dvije godine. A. (1) Stranac kojemu je odobreno stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji se iz inozemstva vrati u Bosnu i Hercegovinu da se u njoj stalno nastani.

o načinu davanja ovlasti auto-moto klubovima/savezima i auto-moto društvima i o načinu vo enja evidencije o izdanim vozačkim dozvolama uredit će se pravilnikom koji donosi ministar. odnosno na vrijeme propisano me unarodnim ugovorom. od osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini prilikom zamjene inozemne vozačke dozvole neće se zahtijevati dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 184. pod uvjetima iz čl. ovoga Zakona. odnosno vrstu motornih vozila izdana ili joj je istekao rok valjanosti može se zamijeniti sukladno stavku (2) ovoga članka samo ako podnositelj zahtjeva priloži ispravu iz koje se nepobitno može utvrditi kojim motornim vozilima može upravljati. (1) Odredbe čl. i 189. (3) Me unarodna vozačka dozvola priznat će se samo ako su je izdali mjerodavno tijelo ili organizacije strane države i ne može se zamijeniti bosanskohercegovačkom vozačkom dozvolom. (4) Državljaninu Bosne i Hercegovine zamijenit će se inozemna vozačka dozvola vozačkom dozvolom iz članka 189. stavak (1) ovoga Zakona o upravljanju motornim vozilima na temelju inozemne vozačke dozvole. vozača 5. (3) Vozači motornih vozila dužni su se redovito podvrgavati zdravstvenim pregledima. na temelju toga. a izvanrednim zdravstvenim pregledima podvrgavaju se na zahtjev mjerodavnoga tijela. Članak 191. 184. o postupku i načinu izdavanja. (1) Kandidat za vozača motornog vozila dužan je prije početka poduke za vozača motornog vozila podvrgnuti se zdravstvenom pregledu u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi i. osim ako to nije zahtijevano reciprocitetom. (5) Inozemna vozačka dozvola iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju je kategoriju. odnosno da joj nije istekao rok valjanosti. ovoga Zakona može se na njegov zahtjev izdati i me unarodna vozačka dozvola. primjenjuju se i na upravljanje motornim vozilima na temelju valjane me unarodne vozačke dozvole. ovoga Zakona. (5) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. ovlašteni za izdavanje tih dozvola za države za koje je potrebna me unarodna vozačka dozvola. (2) Liječničko uvjerenje iz stavka (1) ovoga članka vrijedi 12 mjeseci od dana izdavanja. (3) Iznimno od odredbe stavka (2) ovoga članka. bez polaganja vozačkoga ispita. dobiti liječničko uvjerenje. vozačkom dozvolom iz članka 188. (4) Me unarodna vozačka dozvola izdana u Bosni i Hercegovini ne može se koristiti za upravljanje motornim vozilima na teritoriju Bosne i Hercegovine. na njihov zahtjev. (2) Me unarodne vozačke dozvole izdaju auto-moto klubovi/savezi i auto-moto društva. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove.(2) Osobama iz stavka (1) ovoga članka valjana inozemna vozačka dozvola zamijenit će se. i članka 190. 188. . ovoga Zakona ako je u zemlji u kojoj mu je izdana inozemna vozačka dozvola boravio dulje od šest mjeseci. Članak 192. (3) Me unarodna vozačka dozvola ne može se izdati vozaču kojem je odlukom mjerodavnoga tijela izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom dok ta zabrana traje. ovoga Zakona za upravljanje onom kategorijom motornih vozila u koju se ubrajaju motorna vozila za čije su upravljanje ovlaštena inozemnom vozačkom dozvolom. i 186. (1) Vozaču kojemu je izdana vozačka dozvola iz članka 186. prema tome. (2) Me unarodna vozačka dozvola izdaje se na rok valjanosti od dvije godine. Zdravstveni pregledi voza a motornih vozila Članak 193.

sudac za prekršaje. Redovitom zdravstvenom pregledu podliježu: 1) vozači koji upravljaju vozilima na motorni pogon kojima se obavlja javni prijevoz. nakon čega mora koristiti odmor u trajanju od 45 minuta. sud. Članak 198. organizacija ili tijelo u kojem je vozač zaposlen i obavlja poslove vozača.500 kg ne smije neprekidno upravljati vozilom dulje od četiri i pol sata.svake tri godine. Pravne i fizičke osobe koje zapošljavaju vozače ne smiju dopustiti da njihovim motornim vozilima upravlja vozač koji se nije podvrgnuo redovitom i izvanrednom zdravstvenom pregledu na koji je upućen. (1) Na zdravstvenim pregledima utvr uje se ima li kandidat za vozača ili vozač potrebnu tjelesnu i duševnu sposobnost za upravljanje motornim vozilima. Članak 197. 6.prilikom svakog produljenja valjanosti vozačke dozvole. (1) Vozač koji upravlja autobusom ili teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3.Članak 194. (1) Na izvanredni zdravstveni pregled upućuje se vozač motornog vozila za kojega se opravdano sumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban sigurno upravljati motornim vozilima onih kategorija za koje mu je izdana vozačka dozvola. 3) vozači motornih vozila kojima je vozačka dozvola izdana na kraći rok valjanosti zbog nepovoljnog zdravstvenog stanja i vozači koji su navršili 65 godina . tako da ukupno vrijeme vožnje i odmora iznosi 5 sati i 15 minuta. vozači-instruktori i vozači tramvaja . Članak 196. dužna je u roku od osam dana o tomu obavijesti tijelo kod kojega se vozač vodi u evidenciji ili najbližu policijsku postaju. u suradnji s tijelom mjerodavnim za zdravstvo. 2) vozači kojima je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija D. (3) Zahtjev za upućivanje na izvanredni zdravstveni pregled može podnijeti i svako tijelo mjerodavno za nadzor nad cestovnim prometom. (2) Zdravstvene preglede kandidata za vozača i vozača obavljaju zdravstvene ustanove koje su za to ovlaštene sukladno entitetskim i kantonalnim zakonima i zakonima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Bliže odredbe o zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. (2) Odmor iz stavka (1) ovoga članka može biti podijeljen na dva ili tri dijela. kao i poduzeće. (4) Na izvanredni zdravstveni pregled upućuje tijelo kod kojega se vozač vodi u evidenciji. DE i potkategorija D1 i D1E . . Članak 195.prilikom svakog produljenja vozačke dozvole. (2) Ako zdravstvena ustanova prilikom liječenja vozača opravdano posumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban sigurno upravljati vozilom. javno tužiteljstvo. s tim što pojedinačni odmor ne može biti kraći od 15 minuta tijekom vožnje od četiri i pol sata. Trajanje upravljanja motornim vozilom Članak 199.

individualnu nadzornu knjižicu ne mora imati vozač ako je u vozilu ugra en ure aj koji osigurava upis vremena vožnje članova posade. kada tijekom 24 sata prelazi više od 500 km. kao i imati ispravne propisane ure aje i opremu. pravilnikom propisuje ministar. odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada na vozilima. Članak 201. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. (1) Vozila u cestovnom prometu moraju ispunjavati propisane uvjete glede dimenzija. ukupne mase i osovinskog opterećenja mogu sudjelovati u prometu na javnoj cesti ako ispunjavaju posebne uvjete koji omogućuju siguran i nesmetan promet. kao i o obrascu individualne nadzorne knjižice i naputku za njezinu popunu. ako se u vozilu nalazi ugra eni ležaj koji omogućuje vozaču odmor u ležećem položaju. IX. o ure ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ure aji i oprema u cestovnom prometu pravilnikom propisuje ministar. Op e odredbe Članak 203. Članak 204. ako me unarodnim ugovorom nije drukčije odre eno. uz uvjet da se za to vrijeme vozilo ne kreće. ovoga Zakona. . najkasnije nakon devet sati upravljanja. stavak (1) ovoga Zakona prije početka svojeg radnog dana mora imati neprekidni odmor od najmanje 11 sati. (2) Bliže odredbe o ukupnom trajanju upravljanja vozilom. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. sukladno odredbi članka 199. brzine vozila i prije enu udaljenost. (5) Kada upravlja motornim vozilom. Članak 200. mora zamijeniti drugi vozač.(3) Ukupno trajanje upravljanja motornim vozilima iz stavka (1) ovoga članka ne smije biti dulje od devet sati tijekom 24 sata. VOZILA Opće 1. u suradnji s tijelima mjerodavnim za zdravstvo i unutarnje poslove. (3) Bliže odredbe o dimenzijama. (3) Neprekidni odmor vozač mora koristiti izvan vozila. vozač mora kod sebe imati individualnu nadzornu knjižicu i u nju upisivati svoje djelatosti i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. (1) Odredbe ovoga Zakona o trajanju upravljanja motornim vozilom i odmorima vozača primjenjuju se i na vozače motornih vozila registriranih u inozemstvu kada tim vozilima upravljaju na teritoriju Bosne i Hercegovine. (1) Vozač koji upravlja vozilom iz članka 199. zaštite čovjekova okoliša. vozač može koristiti odmor na takvom ležaju. utvr ene u odobrenju koje je izdalo mjerodavno ministarstvo. vremena provedenog u vožnji. u opsegu koji utječe na sigurno upravljanje motornim vozilom. (4) Iznimno od odredbe stavka (3) ovoga članka. svaki vozač mora imati neprekidni odmor od najmanje osam sati tijekom svakih 30 sati putovanja. stavak (1) ovoga Zakona smjenjuju dva vozača i ako se u vozilu nalazi ugra eni ležaj koji omogućuje jednom od njih odmor u ležećem položaju. (6) Iznimno od odredbe stavka (5) ovoga članka. ukupne mase i osovinskog opterećenja. odnosno nakon prije enih 500 km puta. (2) Ako se u upravljanju vozilom iz članka 199. Članak 202. kao i vremena odmora. (2) Vozila koja ne ispunjavaju propisane uvjete glede dimenzija. Vozača koji upravlja autobusom. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 20 tona.

(3) Potvrda o registraciji izdaje se s rokom valjanosti od jedne godine. Članak 205. sukladno odgovarajućem zakonu o središnjoj evidenciji i razmjeni podataka. potvrda o registraciji. (1) Registrirati se mogu motorna i priključna vozila za koja se na tehničkom pregledu utvrdi da su ispravna. stavak (2) ovoga Zakona. a glede dimenzija. odnosno homologacija motornih vozila.Motorna i priključna vozila registrirana u inozemstvu mogu sudjelovati u prometu na teritoriju Bosne i Hercegovine ako imaju ispravne ure aje i opremu. Registriranje motornih i priklju nih vozila Članak 207. sukladno članku 6. 2) kod uvoza vozila homologiranih u inozemstvu. Članak 206. ili koja se kreću od mjesta proizvodnje do skladišta. (3) Za vozila iz stavka (2) ovoga članka izdaje se potvrda o uporabi pokusnih pločica. (3) Bliže uvjete o homologaciji vozila. provodi se: 1) kod novokonstruiranih i nehomologiranih vozila provo enjem odgovarajućih ispitivanja u ovlaštenim organizacijama prema procedurama propisa i standarda u Bosni i Hercegovini i europskih propisa i standarda te se na temelju pozitivnih rezultata izdaje certifikat o uskla enosti. (2) Ocjenu uskla enosti vozila iz stavka (1) ovoga članka obavljaju ovlaštene organizacije za certificiranje vozila koje odredi ministar. uz uvjet da su označena pokusnim pločicama. propisanu valjanom me unarodnom Konvencijom o cestovnom prometu. o čemu se vodi evidencija. (1) Motorna i priključna vozila koja se prvi puta registriraju na teritoriju Bosne i Hercegovine te njihovi dijelovi. potvrda o vlasništvu vozila i stiker naljepnica. kao i motorna i priključna vozila koja se kreću od mjesta u kojem su preuzeta neregistrirana do mjesta u kojem će biti registrirana. privremena potvrda o registraciji. moraju odgovarati propisima u Bosni i Hercegovini i europskim standardima i propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka. priključnih 2. prema svojim konstrukcijskim i sigurnosnim značajkama. u suradnji s tijelom mjerodavnim za poslove energetike i industrije. . kao i zahtjeve europskih propisa i standarda. preure uju ili popravljaju u većem opsegu ili su im oštećeni sklopovi i ure aji bitni za sigurno sudjelovanje u cestovnom prometu prije puštanja u promet moraju biti podvrgnuta ocjeni uskla enosti konstrukcijskih i sigurnosnih karakteristika s odgovarajućim valjanim propisima u Bosni i Hercegovini te se na temelju pozitivnih rezultata izdaje uvjerenje (certifikat). najveće dopuštene mase i osovinskog opterećenja . dijelova ure aja i opreme te o odre ivanju organizacija koje mogu obavljati administrativne i tehničke poslove u području homologacije pravilnikom propisuje ministar. ne moraju biti registrirana motorna i priključna vozila koja su preure ena ili popravljena i kojima se obavlja pokusna vožnja radi ispitivanja i prikazivanja njihovih svojstava. provjerom vjerodostojnosti provedene homologacije. (1) Motorna i priključna vozila koja sudjeluju u cestovnom prometu moraju biti registirana. (2) Postupak utvr ivanja i provjere uskla enosti konstrukcijskih i sigurnosnih značajki iz stavka (1) ovoga članka. te se na temelju pozitivnih rezultata izdaje homologacijski list. u odnosu na valjane propise i standarde u Bosni i Hercegovini.ako ispunjavaju uvjete propisane za motorna i priključna vozila registrirana u Bosni i Hercegovini. (1) Motorna i priključna vozila koja se pojedinačno proizvode. (2) Za registrirano vozilo izdaju se: registarske pločice. Članak 208. ure aji i oprema.

. vozač mora imati kod sebe valjanu potvrdu o registraciji izdanu za to vozilo. od kojih je jedna na prednjoj. (1) Kada upravlja motornim i priključnim vozilom. 5) 6) 7) (2) registarske pločice za vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine i registrirat će se u inozemstvu. (5) Vlasnik vozila dužan je odjaviti vozilo ako je prodano. a kod lakog motocikla. Oznake na registarskim pločicama sastoje se od odre enih slova i brojeva. u cestovnom prometu moraju imati po dvije registarske pločice. Članak 212. (3) Vozilo registrirano u Bosni i Hercegovini ne može napustiti teritorij Bosne i Hercegovine ako ne nosi istaknutu me unarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. (4) Zabranjeno je isticanje me unarodne oznake druge države na vozilima registriranim u Bosni i Hercegovini. vozač mora imati kod sebe valjanu potvrdu i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. (2) Registarske pločice na vozilu moraju biti postavljene tako da su dobro vidljive i čitljive. (1) 1) 2) 3) Za vozila koja se registriraju u Bosni i Hercegovini izdaje se jedna od sljedećih registarskih pločica: registarske pločice za motorna vozila. a laki motocikli. uništeno ili otpisano i ako je vlasnik promijenio stalno prebivalište. Motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji mogu sudjelovati u prometu na teritoriju Bosne i Hercegovine samo ako imaju valjanu potvrdu o registracji vozila i registarske pločice koje je izdalo mjerodavno tijelo zemlje u kojoj je vozilo registrirano. pločice za privremeno registrirana vozila i pokusne pločice. Članak 210. Članak 213. a druga na stražnjoj strani. kao i policu obveznog osiguranja. dužan je vratiti registarske pločice mjerodavnome tijelu u roku od osam dana. odnosno sjedište. a motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji i me unarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja vrijedi na području Bosne i Hercegovine i dužan ju je pokazati na zahtjev policajca ili druge ovlaštene osobe. (2) Kada upravlja vozilom koje je označeno pokusnim pločicama. U istome roku vlasnik vozila dužan je prijaviti promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u potvrdi o registraciji i u potvrdi o vlasništvu vozila. 4) registarske pločice za motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihova osoblja.na stražnjoj strani. ako ne produlji registraciju vozila u roku od 30 dana od dana isteka valjanosti potvrde o registraciji. (1) Motorna vozila. Članak 209. registarske pločice za priključna vozila. osim motocikala. u roku od 15 dana.(4) Vlasnik vozila. Članak 211. motocikla i priključnih vozila . kao i me unarodnu oznaku zemlje registracije. registarske pločice za motocikle. motocikli i priključna vozila po jednu registarsku pločicu.

obavljaju se tehnički pregledi tih vozila. o izgledu i sadržaju privremene potvrde o registraciji. te udovoljava li ono i drugim propisanim uvjetima za sudjelovanje u prometu. (1) (2) Radi provjere tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila. stiker naljepnica i odgovarajuće registarske pločice. prometnih. (2) Sudjelovanje vozila me unarodnih oružanih snaga stacioniranih u Bosni i Hercegovini u cestovnom prometu u Bosni i Hercegovini regulisat će se posebnim me unarodnim ugovorom. vrsti i kvaliteti materijala registarskih pločica pravilnikom propisuje ministar. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti privremeno borave u inozemstvu. stalnih službenika stranih dopisništava i motorna i priključna vozila stranaca kojima je radi školovanja. (2) Kada upravlja privremeno registriranim vozilom. iz opravdanih razloga. boji. motorna i priključna vozila koja se koriste na temelju ugovora o poslovnoj suradnji ili ugovora o zakupu zaključenog izme u domaćeg i stranog prijevoznika. stranih trgovinskih. odnosno stranaca. odnosno do u u Bosnu i Hercegovinu da u njoj stalno ostanu. potvrda o vlasništvu vozila.(1) Motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihova osoblja. (1) Registraciju motornih i priključnih vozila te izdavanje registarskih pločica obavljaju tijela mjerodavna za unutarnje poslove. Tehnički priključnih 3. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. potvrde o vlasništvu vozila. (2) Odredbe stavka (1) ovoga članka odnose se na vlasnike vozila koji imaju prebivalište ili sjedište. (2) Vozilo koje u Bosnu i Hercegovinu u e sa stranim registarskim pločicama na kojima oznake i broj nisu sukladni odredbama me unarodnih ugovora koje je ratificirala Bosna i Hercegovina mora se privremeno registrirati. znanstvenog istraživanja. produljiti najviše za još jednu godinu. specijalizacije. Članak 216. vozač kod sebe mora imati valjanu potvrdu o registraciji vozila i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika. kao i motorna i priključna vozila koja se koriste na sajmovima i športskim natjecanjima. Tehni ki pregledi motornih i priklju nih vozila Članak 217. (3) Bliže odredbe o postupku i načinu registracije vozila. je li u ispravnom stanju. kao i motorna i priključna vozila državljana Bosne i Hercegovine koji se vrate iz inozemstva. stiker-naljepnice i registarskih pločica. kulturnih i drugih predstavništava. znanstvenih istraživanja. pružanja azila ili priznavanja statusa izbjegle osobe izdano odobrenje za privremeni boravak dulji od šest mjeseci ili za stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini. Članak 215. (1) Privremeno se mogu registrirati motorna i priključna vozila uvezena iz inozemstva ili nabavljena u Bosni i Hercegovini čiji su vlasnici stranci koji u Bosni i Hercegovini privremeno borave na temelju valjane putne isprave ili državljani Bosne i Hercegovine koji radi školovanja. . (3) Na tehničkom pregledu utvr uje se ima li motorno ili priključno vozilo propisane ure aje i opremu. obliku. (3) Privremena registracija vozila vrijedi najdulje jednu godinu i može se. Članak 214. (1) Za privremeno registrirano vozilo izdaju se: potvrda o registraciji. Tehnički pregled vozila može biti redoviti i izvanredni. specijalizacije. a raseljene osobe boravište na teritoriju Bosne i Hercegovine. sadržaju. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti. mogu sudjelovati u prometu u Bosni i Hercegovini samo ako su registrirana u Bosni i Hercegovini. potvrde o registraciji.

(2) Vozač ili vozač-instruktor iz stavka (1) ovoga članka dužan je pristupiti ispitivanju. POSEBNE SIGURNOSNE MJERE Članak 220. ili ga uputiti na stručni liječnički pregled radi provjere ima li alkohola u organizmu ili pokazuje li znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. (1) Redoviti tehnički pregled vozila obavlja se jedanput godišnje.naljepnicom. (1) Brzina kretanja vozila utvr uje se s pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila. (4) Bliže odredbe o sadržaju i načinu obavljanja tehničkih pregleda. (1) Novoproizvedena motorna i priključna vozila vlasnici su dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru koji nema zapis ili brzinomjer služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. tahografskog zapisa ili izravnim praćenjem vozilom (videonadzor). troškove ispitivanja snosi vozač. (1) Ovlaštena osoba može vozača ili vozača-instruktora podvrgnuti nadzoru s pomoću odgovarajućih sredstava i ure aja. (4) Ako je ispitivanjem provedenim prema odredbama ovoga članka utvr eno da je vozač ili vozač-instruktor pod djelovanjem alkohola. o evidencijama koje se vode i obrascima koji se izdaju. X. Članak 222. (2) Fotografija i videozapis s podacima o utvr enoj brzini. . opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje. osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano. Članak 218. (3) Analiza krvi ili urina obavlja se kod vozača ili vozača-instruktora koji poriče da je pod djelovanjem alkohola. odnosno vozač-instruktor. Članak 221. (2) Odobrenje za rad i nadzor nad radom stanica za tehnički pregled motornih i priključnih vozila izdaju i provode entitetska i kantonalna ministarstva i ministarstvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavni za promet. o uvjetima kojima moraju udovoljiti ovlaštene organizacije za obavljanje tehničkih pregleda pravilnikom propisuje ministar. kao i da je pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje ukoliko bi to izazvalo štetne posljedice po njegovo zdravlje. čija je prisutnost u organizmu utvr ena odgovarajućim sredstvima ili ure ajima. (2) (3) Vozila stara dvije i više godina vlasnici su dužni podvrgnuti tehničkom pregledu svakih 12 mjeseci. (3) Mjerodavna tijela iz stavka (2) ovoga članka dio poslova iz svoje mjerodavnosti mogu prenijeti na odgovarajuće stručne ustanove. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. odnosno je li pod djelovanjem opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje. Članak 219. Rok valjanosti redovitog tehničkog pregleda označava se posebnim znakom . odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. a za odre ena motorna i priključna vozila svakih šest mjeseci.(4) O obavljenom tehničkom pregledu motornih i priključnih vozila vodi se evidencija.

kao i prema vozaču iz članka 201. . a vozačka dozvola se ne vodi u evidenciji tijela čija je ovlaštena osoba tu dozvolu oduzela. kao i kada ga zatekne da podučava kandidata za vozača a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije. koje će na temelju toga vozaču ili vozaču-instruktoru oduzeti vozačku dozvolu za vrijeme trajanja te nesposobnosti. (2). (1) Ako zdravstvena organizacija prilikom pregleda vozača ili vozača-instruktora utvrdi da je postao tjelesno ili duševno nesposoban za upravljanje motornim vozilima. (2) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ima pravo upravljati motornim vozilom više kategorija. (2) Ovlaštena osoba postupit će na način iz stavka (1) ovoga članka prema vozaču iz članka 174. dužna je o svojem nalazu i mišljenju odmah obavijestiti tijelo mjerodavno za izdavanje vozačke dozvole. (8) Ako vozač ne preuzme vozačku dozvolu u roku od tri dana od dana oduzimanja. (1) i (3) ovoga članka i prema vozaču-instruktoru kojeg zatekne da osposobljava kandidata za vozača pod djelovanjem alkohola. (9) Ovlaštena osoba koja je oduzela vozačku dozvolu prema odredbama st. mjerodavno tijelo dostavit će vozačku dozvolu tijelu u čijoj se evidenciji ta dozvola vodi. odnosno koji tijekom 24 sata upravlja vozilom dulje od devet sati. tijelo koje vozača vodi u evidenciji oduzet će mu dozvolu i čuvati je dok zabrana traje. stavak (2) ovoga Zakona za kojeg utvrdi da u organizmu ima alkohola ili da pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. (4). (5) i (6) ovoga članka dužno je vratiti dozvolu vozaču čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. sukladno članku 174. izdat će se nova vozačka dozvola u koju će se upisati one kategorije motornih vozila kojima ima pravo upravljati. stavak (2) ovoga Zakona koji odbije podvrgnuti se ispitivanju. Članak 224. (1). odnosno koji upravlja vozilom neprekidno dulje od devet sati. a to pravo za pojedine kategorije bude mu ograničeno iz razloga predvi enih u stavku (1) ovoga članka.Ako je vozaču ili vozaču-instruktoru izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. ukoliko su prestali razlozi zbog kojih je dozvola oduzeta. (2). (5) i (6) ovoga članka dužna je izdati potvrdu vozaču o tome. Članak 223. (7) Mjerodavno tijelo čija je ovlaštena osoba oduzela vozačku dozvolu prema odredbama st. (1) Ovlaštena osoba će na licu mjesta privremeno oduzeti vozačku dozvolu i isključiti iz prometa vozača kojeg zatekne da upravlja vozilom ili da pokušava upravljati vozilom ako je očito kako je vozač u takvom psihofizičkom stanju (umor. djelovanje opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje) da nije sposoban sigurno upravljati vozilom. (1). ovoga Zakona koji tijekom 24 sata vozilom prije e više od 500 km puta. (4) Ovlaštena osoba postupit će na način iz st. koja sadrži: ime i prezime vozača. stavak (3) ovoga Zakona. dan i sat njezina oduzimanja i način njezina vraćanja. ili koji pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. a najkasnije u roku od 24 sata od dana oduzimanja. (3) Ovlaštena osoba isključit će iz prometa i vozača kojeg zatekne da upravlja motornim vozilom a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije ili da upravlja vozilom u vrijeme dok je na snazi mjera mjerodavnoga tijela kojom je vozaču zabranjeno upravljanje motornim vozilom. sukladno članku 174. (4). ovoga Zakona koji neprekidno upravlja vozilom dulje od četiri i pol sata. (5) Ovlaštena osoba postupit će na način iz stavka (1) ovoga članka prema vozaču iz članka 199. ili u vrijeme dok je na snazi mjera mjerodavnoga tijela kojom je vozačuinstruktoru zabranjeno upravljanje motornim vozilom. (3) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ne pristupi izvanrednom zdravstvenom pregledu na koji je upućen bit će oduzeta vozačka dozvola dok se ne podvrgne tome pregledu. broj oduzete vozačke dozvole. kao i prema vozaču za kojeg utvrdi da je pod djelovanjem alkohola. stavak (3) ovoga Zakona. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. bolest. (6) Ovlaštena osoba postupit će na način iz stavka (1) ovoga članka prema vozaču ili vozaču-instruktoru iz članka 219.

uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja prometnih propisa. ovoga Zakona te vozač kojemu je vozačka . stavak (2). (1) Vozaču motornog vozila koji je pravomoćnom sudskom odlukom kažnjen za prekršaje kažnjive prema odredbama članka 235.dok se ne odazove na predavanja. stavak (2) ili članka 239. (8) i (10) ovoga Zakona. članka 237. st. (13) Vozačka dozvola oduzeta na temelju stavka (10) ovoga članka bit će vraćena vozaču nakon isteka roka iz stavka (10) ovoga članka. (1) i (2). @alba na rješenje ne odga a izvršenje rješenja. ovoga Zakona. U slučaju stjecanja kaznenih bodova. (10) Vozaču kojem u roku od dvije godine zbog počinjenih prekršaja iz ovoga Zakona ponovno bude odre eno 15 kaznenih bodova bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 60 dana. članka 238. stavak (1) ovoga Zakona.Članak 225. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja prometnih propisa. (2) (3) (4) Broj je kaznenih bodova jedan i dva. odre uju se i kazneni bodovi. kazna se izriče za prekršaj koji nosi veći broj kaznenih bodova. (5) Vozača kojem je u roku od jedne godine zbog počinjenih prekršaja iz ovog Zakona odre eno najmanje 10 kaznenih bodova mjerodavno tijelo kod kojeg se vodi u evidenciji pozvat će na predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja prometnih propisa. (7) @alba na rješenje o privremenom oduzimanju vozačke dozvole ne odga a izvršenje rješenja. ne može pristupiti daljnjoj provjeri dok ne protekne dva mjeseca od dana posljednje provjere.bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 30 dana i on će biti upućen na provjeru poznavanja prometnih propisa. vozač kojemu je vozačka dozvola privremeno oduzeta na licu mjesta na temelju članka 223. vozač kojemu je vozačka dozvola oduzeta na temelju članka 222. Članak 227. ovisno o težini počinjenog prekršaja. (3) Ako vozač motornog vozila i nakon dvije provjere ne pokaže dovoljno znanje. st. (1) Vozač koji je pozvan na predavanja i koji pristupi provjeri poznavanja prometnih propisa snosi troškove predavanja. odnosno provjere u visini koju odredi mjerodavno tijelo. (9) Vozačka dozvola oduzeta na temelju stavka (8) ovoga članka bit će vraćena vozaču nakon isteka roka iz stavka (8) ovoga članka. Vozač kojemu je odlukom mjerodavnoga tijela zabranjeno upravljanje motornim vozilom na temelju članka 221. podvrgnuti ponovnoj provjeri nakon isteka 15 dana od dana prethodne provjere. na svoj zahtjev. (4) Kazneni bodovi za pojedinačni prekršaj brišu se iz evidencije nakon isteka 12 mjeseci od dana kada su odre eni a za vozače kojima su izrečene mjere iz članka 225. (6) Vozaču koji se ne odazove na predavanja iz stavka (5) ovoga članka rješenjem će se privremeno oduzeti vozačka dozvola . (11) (12) Rješenje o oduzimanju vozačke dozvole donosi tijelo kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. Kazneni se bodovi evidentiraju u evidenciji vozača. (2) Vozač motornog vozila koji na provjeri ne pokaže potrebno znanje može se. stavak (2) ovoga Zakona. (8) Vozaču kojem je u roku od jedne godine zbog počinjenih prekršaja iz ovoga Zakona odre eno najmanje 15 kaznenih bodova . Članak 226. članka 236. osim kazni propisanih kaznenim odredbama ovoga Zakona. na temelju pravomoćne sudske odluke.

Članak 231. ili na kojem je teret nepravilno smješten. odnosno kretanje pješaka. ime i prezime vozača i njegovu adresu. ovlaštena osoba isključit će vozilo iz prometa i oduzet će knjižicu vozila. (1) Na izvanredni tehnički pregled uputit će se motorno ili priključno vozilo koje je isključeno iz prometa zbog tehničke neispravnosti ure aja za upravljanje ili ure aja za zaustavljanje. st. prema odredbama ovoga članka i članka 228. vrstu i registarski broj vozila. (4) Ovlaštena osoba koja je privremeno oduzela potvrdu o vlasništvu vozila ili registarske pločice dužna je izdati vozaču potvrdu o tome. a registarske pločice dostaviti mjerodavnom tijelu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji u roku od tri dana. (3) Troškove premještaja vozila u svim slučajevima snosi vozač ili vlasnik vozila. stavak (2) ovoga Zakona. (4) Premještaj vozila na drugo mjesto ure uje se entitetskim i kantonalnim propisima i propisima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. (3) Mjerodavno tijelo čija je ovlaštena osoba privremeno oduzela potvrdu o vlasništvu vozila. (2) Ako vozač ne postupi po naredbi iz stavka (1) ovoga članka. (1) i (3) ovoga Zakona ne smiju u cestovnom prometu upravljati motornim vozilom za vrijeme trajanja zabrane. odnosno da uporabi zimsku opremu. a za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka oduzeti i registarske pločice. dužno je vozaču vratiti potvrdu o vlasništvu vozila čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. odnosno masu ili osovinsko opterećenje. (1) Ovlaštena osoba isključit će iz prometa vozilo koje nije registrirano ili koje nema propisane registarske pločice. datum. vrijeme. (2) Ovlaštena osoba koja je isključila vozilo iz prometa vozaču će na licu mjesta privremeno oduzeti potvrdu o vlasništvu vozila. Članak 230. ili kojim se bez dozvole prevozi teret čije dimenzije. odnosno za vrijeme za koje im je vozačka dozvola oduzeta ili zadržana. cestu i mjesto oduzimanja. ime i prezime vlasnika i njegovu adresu. (3) Vozač odnosno vlasnik vozila isključenog iz prometa odgovoran je za čuvanje vozila od kra e ili drugih nezakonitih radnji prema vozilu. ovoga Zakona. (1) Ovlaštena službena osoba naredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je vozilo zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz članka 74. odnosno nedovoljno osiguran. odnosno masa premašuju najveće dopuštene dimenzije. ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme dok je zimska oprema obvezna naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost ili da vozilo odveze do odre enoga mjesta gdje može otkloniti neispravnost. Članak 228. (5) Ako vozač ne preuzme oduzetu potvrdu o vlasništvu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. način i vrijeme vraćanja potvrde o vlasništvu vozila i pečat i potpis ovlaštene osobe.dozvola zadržana na temelju članka 225. (2) Ovlaštena službena osoba odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa. vozilo koje je u prometnoj nezgodi toliko . razlog oduzimanja. Članak 229. naziv tijela koje je izdalo potvrdu o vlasništvu vozila. ili koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno. potvrda o vlasništvu vozila bit će dostavljena mjerodavnom tijelu u čijoj se evidenciji vozilo vodi. koja sadrži: naziv i sjedište tijela čija je ovlaštena osoba oduzela potvrdu o vlasništvu vozila i registarske pločice. odnosno da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno. a najkasnije u roku od 24 sata nakon prestanka postojanja tih razloga. (1) Ako ovlaštena osoba zatekne vozilo koje zbog tehničke neispravnosti ugrožava ili smeta drugim sudionicima u prometu. ako je vozilo parkirano u pješačkoj zoni te ako je vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila osoba s invaliditetom.

objekata. 5) ako ne osigura vozaču koji upravlja autobusom.). izvršenju mjera sigurnosti i zaštitnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom pravilnikom propisuje ministar. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3. popravlja ili prepravlja vozila ili stavlja u promet vozila. preure uje ili popravlja u većem opsegu vozila na motorni pogon i priključna vozila suprotno odredbama članka 206.000.00 KM kaznit će se za prekršaj poduzeće i druga pravna osoba. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.oštećeno da se opravdano može zaključiti kako su na njemu oštećeni sklopovi i ure aji koji su bitni za sigurnost prometa. održava. odnosno nakon prije enih 500 km puta (članak 201.). (3) Ukoliko vozač.). opremu i ure aje za vozila proizvedene u inozemstvu suprotno odredbama članka 205. rezervne dijelove. prometne signalizacije i opreme na cestama (članak 4. 4) ako postavlja posebne objekte na cesti suprotno odredbama članka 47. . 6) ako ne osigura vozaču koji upravlja autobusom. potvrda o vlasništvu vozila bit će dostavljena mjerodavnom tijelu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. (2) Ukoliko se u slučaju iz stavka (1) ovoga članka na izvanrednom tehničkom pregledu potvrde neispravnosti zbog kojih je vozilo upućeno na izvanredni tehnički pregled ili se ustanovi druga neispravnost za koju je propisano isključivanje iz prometa. 3) ako ne uspostavi Centralni registar ili ako redovito ne dostavlja odgovarajuće podatke Centralnom registru (članak 10.000. a novčanom kaznom u iznosu od 1. a knjižica se vozila ne vodi u evidenciji tijela čija je ovlaštena osoba oduzela knjižicu. KAZNENE ODREDBE Članak 232. (4) Bliže odredbe o sadržaju programa i načinu održavanja predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja prometnih propisa i programu i načinu provjere poznavanja prometnih propisa. kao i vozilo koje proizvodi prekomjernu buku.00 KM do 5. 7) ako pušta u promet motorna i priključna vozila. vozilo koje ispušnim plinovima ili na drugi način prekomjerno zaga uje zrak. odnosno vlasnik vozila iz stavka (2) ovoga članka ne preuzme privremeno oduzetu i zadržanu knjižicu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. prometnih znakova i vještine upravljanja motornim vozilom.500 kg neprekidan jedanaestosatni odmor prije početka njegova radnog dana (članak 200. mjerodavno tijelo koje je uputilo vozilo na izvanredni tehnički pregled privremeno će oduzeti i zadržati knjižicu vozila dok se navedene neispravnosti ne otklone i dok se to ne potvrdi na novom tehničkom pregledu.00 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost: 1) ako ne održava javne ceste za siguran i nesmetan promet ili ne organizira i trajno nadzire stanje i održavanje javnih cesta. Članak 233. vozilo za koje se opravdano sumnja da ima neispravan ure aj za spajanje vučnog i priključnog vozila. kada tijekom 24 sata prelazi više od 500 km. stavak (1)). o čemu izdaje potvrdu sukladno članku 230.000.000. XI.000. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 20 tona.00 KM do 1. stavak (4) ovoga Zakona. (2) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500. ure aje ili rezervene dijelove za vozila suprotno odredbama članka 6. 8) ako pojedinačno proizvodi. 2) ako proizvodi.00 KM do 10. zamjenu drugim vozačem najkasnije nakon devet sati upravljanja vozilom.00 KM odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi. vozilo za koje se opravdano sumnja da ima neispravan ure aj za pogon na tekući plin.

10) ako ne postavi odgovarajuće prometne znakove ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini (članak 145. 2) ako naredi ili dopusti da se njegovim vozilom na motorni pogon vuče priključno vozilo suprotno odredbama članka 81. ili koji svojim oblikom. st. ne oprema i ne održava ceste tako da odgovaraju svojoj namjeni i sigurnosti prometa (članak 11. usljed umora. 3) ako naredi ili dopusti vuču natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnoga vozila. odnosno traktora s prikolicom suprotno odredbama članka 87. stavak (5). ili ako se njegovim vozilom prevozi teret koji nije raspore en ili pričvršćen na način odre en u članku 127. ili zasljepljuju sudionike u prometu. teškog duševnog stanja ili uporabe opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje. 17) ako naredi ili dopusti da vozač. svjetla. (1) i (2).). stupove ili druge slične predmete kojima se zaklanja ili smanjuje vidljivost postavljenih prometnih znakova.).00 KM do 8.000.). ne izgra uje.. 7) ako ne postavi ili ne održava prometne znakove na cesti tako da budu lako uočljivi danju i noću. bolesti. stavak (3)). ili ako ne ukloni. 8) ako na javnoj cesti postavi ploče. st. ili odvraćaju njihovu pozornost u mjeri koja može biti opasnom za sigurnost prometa (članak 133. ne dopuni ili ne zamijeni prometne znakove koji ne odgovaraju izmijenjenim uvjetima cestovnog prometa ili zahtjevima sigurnosti prometa (članak 131. 13) ako na cesti na kojoj su nastale zapreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojoj se izvode radovi ne postupi prema odredbama članka 151. a na magistralnoj cesti ne obilježi ih i rubnim crtama (članak 143. 9) ako na javnoj cesti izvan naselja sa suvremenim kolnikom za promet u oba smjera na kojem postoje samo dva prometna traka te trakove ne odvoji odgovarajućom uzdužnom crtom na kolniku. bojom. ili preko mogućnosti koje dopuštaju svojstva ceste i tehničko-konstrukcijske mogućnosti vozila.00 KM kaznit će se za prekršaj poduzeće ili druga pravna osoba: 1) ako ne projektira. 6) ako glede označavanja javnih cesta prometnim znakovima ne postupi prema odredbama članka 130.). odnosno vozač-instruktor koji u organizmu ima alkohola ili pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola počne upravljati vozilom. znakove. . izgledom ili mjestom postavljanja oponašaju ili sliče nekom prometnom znaku.. 15) ako naredi ili dopusti da njegovim vozilom upravlja osoba koja nema pravo upravljanja motornim vozilom ili nema pravo upravljanja vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (članak 172. 12) ako ne postavi ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih znakova na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini u slučajevima iz članka 150. 5) ako naredi ili dopusti da se njegovo vozilo u cestovnom prometu optereti preko dopuštene nosivosti. stavak (1)). 11) ako postupi suprotno odredbama članka 149. ili preko najveće dopuštene mase.(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1. 4) ako naredi ili dopusti da se na njegovo vozilo ugrade ure aji za davanje posebnih znakova ili da se takvo vozilo uporabljuje u cestovnom prometu suprotno odredbama članka 126.). 14) ako ne obavijesti najbližu policijsku postaju o prijamu osobe ozlije ene u prometnoj nezgodi ili o smrti osobe ozlije ene u prometnoj nezgodi (članak 157. nije u stanju sigurno upravljati vozilom (članak 173.000. 16) ako naredi ili dopusti upravljanje vozilom vozaču za kojega se može zaključiti da. stavak (2)). ili preko dopuštenog osovinskog opterećenja. (1) i (2). odnosno podučavati kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom suprotno odredbama članka 174.

18) ako vozač autobusa ili teretnog motornog vozila ili skupa vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3.500 kg upravlja vozilom neprekidno dulje od četiri i pol sata (članak 199. stavak (1)); 19) ako u cestovnom prometu na uporabljuje vozilo koje ne ispunjava propisane uvjete glede dimenzija, ukupne mase ili osovinskog opterećenja ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje, ure aje za zaustavljanje, ure aje za spajanje vučnoga i priključnog vozila, tahograf i gume (članak 203. stavak (1)); 20) 21) 22) ako postupi suprotno odredbama članka 206; ako na vozilu koristi registarske pločice koje nisu izdane za to vozilo (članak 209. stavak (1)); ako naredi ili dopusti da vozač upravlja motornim vozilom u prometu suprotno odredbi članka 227;

23) ako naredi ili dopusti da u cestovnom prometu sudjeluje motorno ili priključno vozilo koje je upućeno na izvanredni tehnički pregled, a nije podvrgnuto tome pregledu (članak 231.); (2) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi. (3) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorna osoba u državnom tijelu. (4) Za prekršaje iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM i fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost vlastitim radom i sredstvima u obliku obrtničke djelatnosti. Članak 234. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poduzeće ili druga pravna osoba: 1) 2) postupi protivno odredbi članka 7.; ako ne postupi prema odredbama članka 20;

3) ako ne poduzima praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na cesti, kada je cesta uzročnikom prometnih nezgoda (članak 21. stavak (1)); 4) 5) ako ne postupi prema odredbama članka 22; ako ne postupi sukladno članku 23;

6) ako ostavi na cesti oštećena vozila, predmete ili tvari koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost prometa ili zaga uju okoliš (članak 26. stavak (1)); 7) ako naredi ili dopusti da u prometu na cesti sudjeluje vozilo za prijevoz djece koje nije označeno posebnim znakom (članak 30. stavak (5)); 8) ako na svoja motorna ili priključna vozila ne stavi propisanu oznaku o najvećoj dopuštenoj brzini kretanja za ta vozila (članak 46. stavak (3)); 9) 10) ako naredi ili dopusti vuču neispravnog vozila na motorni pogon suprotno odredbama članka 85. stavak (2); ako naredi ili dopusti prijevoz njegovim vozilom tereta suprotno odredbama članka 129;

11) ako ne osigura da teret na vozilu noću, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti, bude označen na način utvr en u članku 129; 12) ako ukloni ili ošteti prometni znak ili izmijeni značenje prometnog znaka (članak 132. stavak (2));

13) ako na autocesti, cesti rezerviranoj za promet motornih vozila, magistralnoj, regionalnoj i lokalnoj cesti znakove opasnosti i znakove izričitih naredaba ne prevuče reflektirajućim tvarima ili ih ne osvijetli vlastitim izvorom svjetlosti (članak 135.); 14) ako rubove kolnika na dijelu ceste kroz tunel, kao i vrhove pješačkih otoka, otoka za usmjeravanje prometa i druge objekte na kolniku koji noću nisu dovoljno osvijetljeni ne obilježi na način propisan u članku 141. st. (2) i (3); 15) ako prilikom izvo enja radova na cesti postavi branike koji nisu obojeni, odnosno osvijetljeni na način propisan u članku 151. stavak (3); 16) ako upravlja vozilom ili dopusti ili naredi da njegovim vozilom upravlja osoba koja nema pravo upravljati motornim vozilom ili nema pravo upravljati vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (članak 172. stavak (3)); 17) ako motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača podučava za praktično upravljanje vozilom ne označi posebnim pločicama (članak 183.); 18) izda me unarodnu vozačku dozvolu suprotno odredbi članka 192. stavak (3);

19) ako dopusti podučavanje kandidata za vozača motornog vozila iz praktičnog dijela poduke bez zdravstvenoga pregleda (članak 193. stavak (1)); 20) ako dopusti da njegovim vozilom upravlja osoba koja se nije podvrgnula nadzorno-zdravstvenome pregledu, odnosno upravlja vozilom a nije se podvrgnula nadzorno-zdravstvenom pregledu (čl. 195,196. i 197.); 21) ako naredi ili dopusti da njegovim motornim i priključnim vozilom u prometu upravlja vozač suprotno odredbama članka 200; 22) ako naredi ili dopusti da se u cestovnom prometu uporabljuje vozilo koje nema propisanu opremu ili ispravne propisane ure aje, osim ure aja za upravljanje, ure aja za zaustavljanje, ure aja za spajanje vučnoga ili priključnog vozila, tahograf i gume (članak 203.); 23) ako naredi ili dopusti da njegova neregistrirana motorna ili priključna vozila sudjeluju u cestovnom prometu (članak 207. stavak (1)); 24) ako naredi ili dopusti da njegova motorna ili priključna vozila sudjeluju u cestovnom prometu bez pokusnih pločica ili nakon isteka valjanosti pokusnih pločica (članak 207. st. (2) i (3)); 25) ako naredi ili dopusti da u cestovnom prometu sudjeluje njegovo motorno ili priključno vozilo nakon isteka valjanosti prometne dozvole ili potvrde o korištenju pokusnih pločica (članak 211.); 26) ako obavlja tehnički pregled suprotno odredbama članka 217.

(2) Za prekršaje iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM i fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost. (3) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorna osoba u poduzeću ili u drugoj pravnoj osobi. (4) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorna osoba u državnom tijelu. Članak 235. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM kaznit će se za prekršaj:

1) vozač koji ne zaustavi vozilo kada nai e na vozilo kojim se prevoze djeca dok je to vozilo zaustavljeno na kolniku radi ulaska ili izlaska djece (članak 30. stavak (4));

2)

vozač koji na cesti postupa suprotno odredbama članka 40. stavak (3);

3) vozač koji se vozilom na cesti u naselju kreće brzinom koja je za više od 30 km na sat veća od dopuštene brzine, odnosno vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dopuštene brzine (čl. 44. i 46. st. (1) i (2)); 4) vozač koji glede propuštanja vozila postupi suprotno odredbama članka 49;

5) vozač koji na mjestu na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znacima ne zaustavi vozilo na znak crvenoga svjetla (članak 51. stavak (1) točka 1)); 6) vozač koji nedopušteno pretječe s desne strane (članak 58. stavak (1));

7) vozač koji s lijeve strane pretječe vozilo koje je na kolniku zauzelo takav položaj i čiji vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo (članak 58. stavak (2)); 8) vozač koji s lijeve strane pretječe vozilo koje se kreće po tračnicama postavljenim na sredini kolnika ili ako ga pretječe s desne strane kad izme u toga vozila i desnoga ruba kolnika ne postoji prometni trak (članak 58. stavak (3)); 9) vozač koji povećava brzinu kretanja svojeg vozila dok ga drugo vozilo pretječe (članak 60. stavak (2));

10) vozač koji počne pretjecanje zaustavljene kolone vozila ili kolone vozila u kretanju (članak 61. stavak (1) točka 1)); 11) vozač koji počne pretjecanje ili obilaženje kad je vozač vozila koje se kreće iza njega počeo pretjecati (članak 61. stavak (1) točka 2)); 12) vozač koji počne pretjecanje kad je vozač vozila koje se na istom prometnom traku kreće ispred njega dao znak da namjerava pretjecati ili obilaziti (članak 61. stavak (1) točka 3)); 13) vozač koji počne pretjecanje kad prometni trak kojim namjerava to učiniti nije slobodan na dovoljnoj udaljenosti i time ugrozi ili ometa promet iz suprotnoga smjera (članak 61. stavak (1) točka 4)); 14) vozač koji počne pretjecanje ili obilaženje na prometnom traku koji je namijenjen kretanju vozila iz suprotnoga smjera ako nakon pretjecanja ili obilaženja ne može bez ometanja ili ugrožavanja drugih sudionika u prometu ponovno zauzeti položaj na prometnom traku kojim se kretao prije počinjanja pretjecanja ili obilaženja, kao i vozač koji počne pretjecanje na prometnom traku koji je namijenjen zaustavljanju vozila u nuždi (članak 61. stavak (1) toč. 5) i 6)); 15) vozač koji pretječe na prometnom traku koji je namijenjen prometu iz suprotnoga smjera ispred vrha prijevoja ceste ili u zavoju gdje je preglednost nedovoljna (članak 63.); 16) vozač koji pretječe drugo vozilo suprotno odredbama članka 64;

17) vozač koji pretječe vozilo koje je stalo ispred obilježenog pješačkog prijelaza radi propuštanja pješaka (članak 65.); 18) vozač koji ne zaustavi vozilo ispred obilježenog pješačkog prijelaza kad mu je danim znakom zabranjen prolaz (članak 111. stavak (1)); 19) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini ako je ure aj za zatvaranje spušten, ili ako se taj ure aj već počeo spuštati, ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znaci upozorenja da će se taj ure aj početi spuštati, odnosno da prugom nailazi vlak (članak 114.); 20) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem su postavljeni svjetlosni prometni znaci kada se pojavi crveno treptavo ili crveno neprekidno svjetlo (članak 115. stavak (1)); 21) vozač koji u cestovnom prometu uporabljuje vozilo suprotno odredbi članka 126. stavak (5);

22) osoba koja ukloni ili ošteti prometni znak ili opremu ceste ili izmijeni značenje prometnoga znaka (članak 132. stavak (2)); 23) osoba koja postupi suprotno odredbi članka 133;

24) sudionik u prometu koji ne postupa po zahtjevu izraženom s pomoću znaka ili prema naredbi ovlaštene osobe (članak 152. stavak (1)); 25) vozač koji upravlja vozilom pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje (članak 173.); 26) vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u cestovnom prometu ili vozač-instruktor dok podučava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom kod kojeg se utvrdi da količina alkohola u krvi premašuje 1g/kg (članak 174. stavak (2)); 27) vozač koji u cestovnom prometu upravlja motornim vozilom prije stjecanja prava upravljanja motornim vozilom (članak 184.); 28) vozač koji upravlja motornim vozilom one kategorije koja nije naznačena u njegovoj vozačkoj dozvoli (članak 185.); 29) vozač koji u cestovnom prometu upravlja vozilom koje ne ispunjava propisane uvjete glede dimenzija, ukupne mase ili osovinskog opterećenja ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje, ure aje za zaustavljanje, ure aje za spajanje vučnoga i priključnog vozila, tahograf, gume, ili nema tahograf, ili ako ga za vrijeme vožnje ne upali (članak 203. stavak (1)); 30) vozač koji sudjeluje u prometu neregistriranim vozilom (članak 207.)

31) vozač koji u cestovnom prometu upravlja motornim ili priključnim vozilom koje nije registrirano (članak 208. stavak (1)); 32) vozač koji u cestovnom prometu upravlja motornim ili priključnim vozilom nakon isteka valjanosti prometne dozvole ili potvrde o korištenju pokusnih pločica (članak 211. stavak 2.); 33) vozač ili vozač-instruktor koji odbije podvrgnuti se ispitivanju s pomoću odgovarajućih sredstava i ure aja ili stručnom pregledu radi provjere ima li alkohola u organizmu ili pokazuje li znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola, odnosno nalazi li se pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje (članak 220. st. (1) i (2)); 34) vozač koji u cestovnom prometu upravlja vozilom suprotno odredbi članka 227.

(2) Za prekršaje iz toč.: 1), 2), 3), 5), 10), 11), 13), 14), 15), 17), 18), 25), 26), 32) i 33) stavka (1) ovoga članka vozaču ili vozaču-instruktoru uz kaznu se izriče zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do četiri mjeseca a i za druge prekršaje iz stavka (1) ta se mjera može izreći u istome vremenu. (3) Za prekršaje iz stavka (1) ovoga članka kojim je izazvana prometna nezgoda - počinitelj se kažnjava novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.000,00 KM, a vozaču se uz kaznu izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do šest mjeseci. (4) Osim novčane kazne za prekršaje iz stavka (2) ovoga članka, vozaču ili vozaču-instruktoru odre uju se i dva kaznena boda, a za ostale prekršaje iz stavka (1) ovoga članka vozaču ili vozaču-instruktoru, osim novčane kazne, odre uje se i jedan kazneni bod. Članak 236. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 250,00 KM kaznit će se za prekršaj:

1) osoba koja na cesti ostavi oštećeno vozilo, predmete ili tvari koji mogu ometati ili ugroziti sigurnost prometa (članak 26. stavak (1));

2) vozač koji s kolnika ne ukloni predmete koji s vozila padnu na cestu i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na cestu (članak 26. stavak (3)); 3) vozač koji se s nesmanjenom brzinom kreće pokraj vozila javnoga prijevoza putnika ili pokraj autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu i time ugrozi osobe koje u to vozilo ulaze ili iz njega izlaze (članak 30. stavak (1)); 4) vozač koji namjerava na cesti obaviti neku radnju vozilom a prethodno se nije uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu ili za imovinu (članak 36.); 5) vozač koji se ne kreće desnom stranom kolnika u smjeru kretanja (članak 39. stavak (1)) ili koji vozilo u kretanju drži suprotno odredbama članka 39. stavak (2); 6) vozač koji na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera, na kome postoje najmanje četiri prometna traka, prelazi vozilom na kolnički trak namijenjen za promet vozila iz suprotnoga smjera (članak 40. stavak (1)); 7) vozač koji brzinu kretanja svojeg vozila ne prilagodi svojstvima i stanju ceste i drugim prometnim uvjetima, tako da vozilo ne može pravodobno zaustaviti pred zaprekom koju pod danim uvjetima može predvidjeti (članak 43. stavak (1)); 8) vozač koji se približava raskrižju tolikom brzinom da se ne može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrižju imaju prednost prolaza (članak 50. stavak (2)); 9) vozač koji pretječe ili obilazi kada, s obzirom na svojstva ceste i postojeće okolnosti na cesti u prometu ili na tehnička svojstva vozila, ugrožava druge sudionike u prometu (članak 58. stavak (2)); 10) osoba koja postupi suprotno odredbama članka 70. stavak (2);

11) vozač koji vozilom presiječe kolonu djece, vojnika, pogrebnu povorku ili drugu organiziranu povorku koja se kreće kolnikom (članak 80.); 12) 13) 14) vozač vozila na motorni pogon koji prilikom vuče priključnog vozila postupi suprotno odredbama članka 81; pješak, odnosno vodič ili gonič stoke koji postupi suprotno odredbi članka 92. stavak (1); gonič stoke koji ne nadzire stoku koja se kreće cestom (članak 104. stavak (1));

15) vozač koji u odnosu na pješaka koji je stupio ili stupa na obilježeni pješački prijelaz postupa suprotno odredbama članka 111. st. (2) i (3); 16) vozač koji se vozilom približava prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na način suprotan odredbama članka 113; 17) vozač motornog vozila koje vuče drugo motorno vozilo ako postupi suprotno odredbama članka 118. stavak (1) i članka 122; 18) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila pod pratnjom postupi suprotno odredbama članka 125;

19) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila s pravom prednosti prolaza postupi suprotno odredbama članka 126. st. od (1) do (4); 20) vozač koji vozilom prevozi teret kojim se ugrožava sigurnost sudionika u prometu ili nanosi šteta cesti ili objektima na cesti (članak 127. stavak (2) točka 1)); 21) vozač koji se vozilom kreće prometnim trakom na kojem je svjetlosnim prometnim znakom označeno da je zabranjen promet u smjeru u kojem se on kreće (članak 139. stavak (1)); 22) osoba koja je sudjelovala u prometnoj nezgodi ako postupi suprotno odredbama članka 154. stavak (1);

23) vozač koji na zahtjev ovlaštene službene osobe ne preveze osobu ozlije enu u prometnoj nezgodi do najbliže zdravstvene ustanove (članak 156. stavak (1)); 24) 25) vozač koji ne postupi prema odredbama članka 158. st. (2) i (3); vlasnik vozila koji svoje vozilo dade na upravljanje osobi iz članka 172. stavak (3);

26) vlasnik vozila koji ne podnese podatke o identitetu osobe kojoj je dao vozilo na upravljanje (članak 172. stavak (4)); 27) vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u cestovnom prometu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi veća od 0,3 g/kg do 1 g/kg (članak 174. stavak (2)); 28) 29) 30) vozač koji postupi suprotno odredbama članka 190. stavak (1); vlasnik vozila ako u roku od osam dana ne vrati registarske pločice mjerodavnome tijelu (članak 208. stavak (4)); vlasnik vozila koji postupi suprotno odredbama članka 208. stavak (5);

31) vozač koji u cestovnom prometu sudjeluje motornim ili priključnim vozilom koje je upućeno na tehnički pregled a nije podvrgnuto tome pregledu (članak 231.); (2) Ako je prekršajem iz stavka (1) ovoga članka izazvana izravna opasnost za drugoga sudionika u prometu ili prouzrokovana prometna nezgoda, počinitelj prekršaja kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda, a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila - može se izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. (3) Osim novčane kazne, za prekršaje iz stavka (1) ovoga članka vozaču se odre uju i jedan ili dva kaznena boda. Članak 237. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM kaznit će se za prekršaj:

1) vozač koji ne zaustavi vozilo iza vozila javnoga prijevoza putnika ili iza autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu kada osobe moraju prijeći preko prometnog traka ili biciklističkog traka kojim se njegovo vozilo kreće (članak 30. stavak (3)); 2) vozač koji mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila (članak 42. stavak (1));

3) vozač koji se vozilom na cesti u naselju kreće brzinom koja je za više od 20 do 30 km na sat veća od dopuštene brzine, odnosno vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je od 30 do 50 km na sat veća od dopuštene brzine (članak 44. i članak 46. st. (1) i (2)); 4) vozač koji na raskrižju skrene vozilom u smjeru označenom zelenom svijetlećom strelicom i pritom ometa promet vozila koja se kreću cestom na koju ulazi ili ne propusti pješake koji prelaze preko kolnika (članak 52. stavak (1)); 5) vozač koji u slučajevima iz članka 60. stavak (3) ne pomjeri svoje vozilo k desnom rubu kolnika, odnosno ne zaustavi vozilo na pogodnom mjestu; 6) vozač koji nakon izvršenog pretjecanja ili obilaženja vozilom ponovno ne zauzme položaj na prometnom traku kojim se do tada kretao (članak 62.); 7) vozač koji vozilom pretječe drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu ili koje prelazi pješački prijelaz (članak 65.); 8) vozač koji prije nego što napusti vozilo ne poduzme sve mjere kojima se sprečava da ono samo krene s mjesta na kojem je ostavljeno (članak 78.);

vozač koji glede smještaja tereta na vozilu ili glede označavanja tereta postupi suprotno odredbama članka 128. a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila . 17) sudionik u prometu koji je prilikom prelaska preko željezničke pruge u istoj razini postupio suprotno odredbama članka 115. vozač koji optereti vozilo kojim upravlja suprotno odredbama članka 127.). 12) vozač vozila na motorni pogon koji po magli ne uporabljuje propisana svjetla ili ako ta svjetla uporabljuje na način suprotan odredbama članka 95. 19) vozač motornog vozila koji zaustavi vozilo na autocesti ili na autocesti obavlja polukružno okretanje vozilom iz jednog smjera prometa u suprotni smjer ili kretanje unatrag (članak 117. 28) vozač koji teretnim motornim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 3. vozač vozila na motorni pogon koji uporabljuje svjetla za označavanje vozila suprotno odredbama članka 94. gonič stoke i vozač vozila koje se ne smatra motornim vozilom ili vozač motornog vozila koje ne može razviti brzinu od najmanje 40 km na sat ako se kreću autocestom ili cestom rezerviranom za promet motornih vozila ili brzom cestom (članak 116. stavak (2). stavak (1)).odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda. 23) 24) 25) 26) 27) vozač koji upravlja vozilom koje je opterećeno suprotno odredbi članka 127. 29) 30) vozač koji postupa suprotno odredbi članka 200. 16) pješak koji na obilježenom pješačkom prijelazu na kojem je promet pješaka reguliran svjetlosnim prometnim znacima za pješake ne postupi prema tim znacima (članak 109. vozač koji postupa suprotno odredbi članka 209. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti.00 do 200. vozač koji postupi suprotno odredbama članka 90. st.00 KM. . 22) vozač vozila na motorni pogon koji za vrijeme kretanja kroz tunel ne drži upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste (članak 124.).500 kg ili autobusom upravlja neprekidno dulje od četiri i pol sata ili kad tijekom 24 sata upravlja dulje od devet sati (članak 199. 18) pješak. 15) vozač motocikla i lakog motocikla i osobe koje se prevoze tim vozilom ako u prometu na cesti ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (članak 102. 20) 21) vozač motornog vozila koji postupi suprotno odredbi članka 120. vozač koji teret na vozilu noću. vozač koji vozilom na cesti kroz tunel izvodi radnje čije je izvo enje u tunelu zabranjeno (članak 123. st. st. vozač koji postupa suprotno odredbama članka 186. (2) Ako je prekršajem iz stavka (1) izazvana prometna nezgoda.).). 13) vozač koji ne drži potreban razmak kad se kreće iza drugoga vozila (članak 96. stavak (2) toč.). stavak (4). (7) i (8). (1) i (3)). (2) i (3). (1) i (2) i članak 122. (1) i (3)). st.9) 10) 11) vozač koji svojim vozilom noću vuče vozilo na motorni pogon suprotno odredbama članka 83. st. stavak (1)).500 kg ili mu je duljina veća od sedam metara ako ne drži svoje vozilo na propisanom razmaku od istog takvog vozila ispred sebe (članak 97. od 2) do 5). ne označi na način iz članka 129. 14) vozač vozila na motorni pogon čija je najveća dopuštena masa veća od 3. stavak (1). počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50.

lakog motocikla ili motocikla koji se ne kreće na način propisan u članku 99. st. kao i vozač posebno označenog vozila za prijevoz djece. stavak (3). (1) 1) Novčanom kaznom u iznosu od 40. 3) vozač vozila javnoga gradskog putničkog prijevoza. bicikla s motorom.(3) Za prekršaj iz stavka (1) kojim je izazvana prometna nezgoda. 20) vozač vozila na motorni pogon koji glede uporabe kratkih svjetala postupi suprotno odredbama članka 93. odnosno traktor s priključnim vozilom suprotno odredbama članka 87. stavak (3)). vozač koji zaustavi ili parkira svoje vozilo suprotno odredbama čl. i 74. stavak (1). 18) vozač koji vuče natovareno teretno motorno vozilo. 5) vozač čije vozilo. . 21) 22) vozač bicikla. vozač motornog vozila koji pri vuči drugog motornog vozila postupi suprotno članku 81. 19) vozač koji pri vuči neispravnog vozila na motorni pogon postupi suprotno odredbama članka 89. 4) vozač koji prilikom upravljanja vozilom koristi mobilni telefon suprotno odredbama članka 33. 2) vozač koji ne omogući uključivanje u promet vozilu javnoga gradskog prijevoza putnika ili posebno označenom vozilu za prijevoz djece kad ta vozila izlaze sa stajališta (članak 31. stavak (2).). (2) i (3). 73. stavak (4). vozaču se može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. svjetlosnosignalne i reflektirajuće ure aje ili tvari koja daju svjetla crvene boje. 9) vozač koji se vozilom ne kreće u obveznom smjeru označenom zelenim svjetlom u obliku zelene svijetleće strelice (članak 52. stavak (1) ne pomjeri svoje vozilo k desnom rubu kolnika. vozač koji u slučaju iz članka 60. Članak 238. ima na prednjoj strani svjetlosne. 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) vozač koji obavlja mimoilaženje suprotno odredbama članka 55. 6) vozač koji prilikom znatnijeg smanjivanja brzine kretanja vozila postupi suprotno odredbi članka 42. suprotno odredbama članka 35. a na stražnjoj strani . vozač koji pri zaustavljanju ili parkiranju vozila ne postupi prema odredbama članka 70. vozač bicikla. 7) vozač koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo poveća brzinu kretanja na način da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe (članak 43. stavak (2).svjetla bijele boje. bicikla s motorom. stavak (2). stavak (5)). vozač koji vozilo zaustavljeno na kolniku ne označi posebnim znakom na način propisan u članku 77. vozač koji vuče neispravno vozilo na motorni pogon suprotno odredbama članka 85. stavak (1)). koji prilikom uključivanja u promet sa stajališta postupi suprotno odredbi članka 31. vozač koji pri pretjecanju ne drži svoje vozilo na potrebnom razmaku od vozila koje pretječe (članak 62. 8) vozač koji prilikom prolaza kroz raskrižje postupi suprotno odredbi članka 50.00 KM kaznit će se za prekršaj: vozač koji upravlja vozilom za prijevoz djece koje nije označeno posebnim znakom (članak 30. lakog motocikla ili motocikla koji postupi suprotno odredbama članka 100. stavak (2)).

tahografa i guma (članak 203. a kojima je na takvom prijelazu dopušten prolaz (članak 111. lakog motocikla ili motocikla koji prevozi drugu osobu suprotno odredbama članka 101. st. stavak (4)). pješak koji na obilježenom pješačkom prijelazu postupi suprotno odredbama članka 109.odredit će mu se jedan kazneni bod. (2) Ako je prekršajem iz stavka (1) izazvana prometna nezgoda. odnosno isključivanja s autoceste postupi suprotno odredbama članka 121.00 KM.). 24) vozači bicikla i bicikla s motorom i osobe koje se prevoze tim vozilom ako u prometu na cesti ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (članak 102. Članak 239.00 KM do 200. i 122. . 33) vozač koji ne zaustavi svoje vozilo na posebnom traku za zaustavljanje vozila u nuždi i ne poduzme potrebne mjere da ga čim prije ukloni s kolnika autoceste ili ceste rezervirane za promet motornih vozila ili brze ceste (članak 117. 30) pješak koji prilikom prelaženja preko kolnika na mjestu na kojem nije obilježeni pješački prijelaz ometa promet vozila (članak 110. stavak (1)). 32) vozač motornog vozila koji na cesti rezerviranoj za promet motornih vozila postupi suprotno odredbama članka 117.). 26) pješak koji se nepotrebno zadržava na kolniku ili se kreće kolnikom na način kojim se ometa ili sprečava promet vozila (članak 105. 28) 29) pješak koji preko kolnika i biciklističke staze ili traka prelazi na način suprotan odredbama članka 108.) 25) vozač zaprežnog vozila koji ne upravlja zaprežnim vozilom koje se kreće cestom ili koji zaprežno vozilo ostavi bez nadzora na cesti (članak 103. vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. bicikla s motorom. a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila . osim prometnih znakova ograničenja brzine (članak 130. (1) i (3) i članka 118. 37) vozač koji ne označi vozilo posebnim znakom (članak 186.23) vozač bicikla. osim ure aja za upravljanje. stavak (9)). (3) Za prekršaj iz stavka (1) kojim je izazvana prometna nezgoda. ure aja za spajanje vučnoga i priključnog vozila. 31) vozač koji ometa prolaz pješaka koji su stupili na obilježeni pješački prijelaz na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znacima ili znacima koje daje ovlaštena osoba. st. registarske pločice i me unarodnu oznaku zemlje registracije prema odredbama članka 212. ure aja za zaustavljanje. počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. 34) vozač motornog vozila koji se na autocesti ne kreće krajnjim desnim prometnim trakom koji nije zakrčen vozilima u koloni (članak 119. 36) sudionik u prometu koji se ne pridržava ograničenja. stavak (1) i čl. 39) vozač motornog i priključnog vozila registriranog u stranoj zemlji ako nema valjanu prometnu dozvolu.). 27) pješak koji se cestom koja ima pločnik ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka kreće kolnikom (članak 106. zabrana ili obveza izraženih s pomoću postavljenih prometnih znakova.). stavak (1)). stavak (1)). 120. (2) i (3). stavak (2)). 38) vozač koji u prometu na cesti upravlja vozilom koje nema ispravne propisane ure aje i opremu. 35) vozač motornog vozila koji prilikom uključivanja na autocestu.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 30. st. st. 6) vozač koji prilikom kretanja vozila unatrag postupi suprotno odredbama članka 41. odnosno kolnik ili prometni trak. stavak (3)). 5) vozač koji za kretanje svojeg vozila koristi cestu. stavak (2). stavak (1).00 KM kaznit će se za prekršaj: 1) osoba koja se prevozi vozilom ako na bilo koji način ometa vozača u upravljanju vozilom ili ako utječe na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje sigurnost prometa (članak 32. 22) vozač koji upravlja motornim vozilom bez upaljenog kratkog svjetla (članak 90. točka 1)) .).). 3) vozač koji u putničkom automobilu prevozi dijete suprotno odredbi članka 34. 10) vozač koji prilikom skretanja postupi suprotno odredbama članka 48. 9) vozač koji u prometu na cesti upravlja vozilom na kojem nema propisanu oznaku najveće dopuštene brzine za to vozilo (članak 46. 17) osoba koja na zaustavljenom ili parkiranom vozilu otvara vrata i time ometa kretanje drugih sudionika u prometu ili ugrožava sigurnost prometa (članak 72. 7) vozač koji smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da svojim vozilom pričinjava smetnje normalnom toku prometa (članak 43. 12) vozač kojemu je svjetlosnim prometnim znakom dopušten ulazak u raskrižje ako vozilom u e u raskrižje i ako je gustoća prometa takva da se na raskrižju mora zaustaviti i na taj način ometa ili onemogućuje promet drugim vozilima koja dolaze s bočnih kolnika (članak 54. stavak (2)). vozač koji izvodi obilaženje suprotno odredbama članka 59. 11) vozač koji prilikom napuštanja raskrižja u slučaju iz članka 53..). 4) vozač koji prije obavljanja odre enih radnji vozilom ne obavijesti o svojoj namjeri druge sudionike u prometu (članak 37. 21) vozač koji neispravno vozilo na motorni pogon vuče s pomoću užeta ako je razmak izme u vučnoga i vučenog vozila kraći od propisanog (članak 88. 8) vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je od 10 do 20 km na sat veća od dopuštene brzine (članak 44. vozač koji prilikom davanja zvučnih znakova upozorenja postupi suprotno odredbama članka 6. ne propusti sve sudionike u prometu koji se kreću smjerom u kojem je promet otvoren. i 56. 2) vozač ili druga osoba koja se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže sigurnosnim pojasom (članak 34. (1) i (2)). 55. odnosno stazu koja nije namijenjena za promet one vrste vozila kojoj to vozilo pripada (članak 38. 13) 14) 15) 16) vozač koji izvodi mimoilaženje suprotno odredbama čl.. stavak (1)).). vozač koji prilikom vuče vozila na motorni pogon ne postupi na način propisan u članku 84.). vozač koji zaustavi ili parkira vozilo suprotno odredbama članka 71.). 18) 19) vozač vozila na motorni pogon koji svojim vozilom vuče drugo vozilo suprotno odredbama članka 81.). (3) i (4) i članak 46. 20) osoba koja upravlja neispravnim vozilom na motorni pogon koje se vuče s pomoću užeta ili krute veze ako nema odgovarajuću dozvolu (članak 86.

odnosno izdavanje prekršajnog naloga obavlja ovlaštena osoba mjerodavnog tijela za poslove nadzora i reguliranja prometa na cestama u entitetima. ovoga Zakona.00 KM na licu mjesta. i 107. ili ako se taj ure aj već počeo spuštati. stavak (2)). 32) vozač motornog vozila koje nema propisani broj registarskih pločica ili na kojem su te pločice postavljene tako da se ne vide dobro ili nisu čitljive (članak 210. vozač koji postupi suprotno članku 112. 106. 31) vozač-instruktor koji na cesti podučava kandidata za vozača na motornom vozilu koje nije označeno posebnim pločicama (članak 183. stavak (1)). stavak (1)). Članak 243. 29) vozač koji kod sebe nema odgovarajuću valjanu vozačku dozvolu ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštene osobe (članak 172. a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila . odnosno da se prijelazu ceste preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće po tračnicama (članak 114. sukladno članku 2. 26) pješak koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini ako je ure aj za zatvaranje prometa spušten.). 30) ako vozač za vrijeme upravljanja motornim vozilom ne rabi pomagala koja su upisana u obrazac njegove vozačke dozvole (članak 172. stavak (2)). Svi prihodi nastali primjenom ovog Zakona pripadaju mjerodavnim tijelima. Članak 241.). stavak (1) i članak 212. stav (1)). pješak koji se kolnikom kreće suprotno odredbama čl.odredit će mu se jedan kazneni bod.00 KM do 150.00 KM. stavak (1)). počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50.23) 24) 25) gonič stoke koji stoku ne drži što bliže desnom rubu ceste (članak 104. 28) vozač koji u prometu na cesti upravlja motornim vozilom a njegovoj je vozačkoj dozvoli istekao rok valjanosti (član 172. stavak (5)).). 34) vozač koji kod sebe nema valjanu prometnu dozvolu za vozilo kojim upravlja ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštene osobe (članak 211. 27) pješak koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem su postavljeni svjetlosni prometni znaci kad se pojavi crveno treptavo svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo (članak 115. Članak 240. kantonima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. Izricanje novčane kazne u iznosu do 50. ili ako se daju svjetlosni i zvučni znaci koji upozoravaju da će se taj ure aj početi spuštati. . (3) Za prekršaj iz stavka (1) kojim je izazvana prometna nezgoda. Provedbu ovoga Zakona. (2) Ako je prekršajem iz stavka (1) izazvana prometna nezgoda. Članak 242. 33) vozač koji kod sebe nema valjanu potvrdu za korištenje pokusnih pločica ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštene osobe (članak 211. pokretanje i vo enje postupka za prekršaje i poduzimanje drugih mjera za provedbu ovoga Zakona obavljaju mjerodavna tijela. vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca.

(3) Podatke iz evidencije predvi ene u stavku (1) ovoga članka mogu koristiti: sudbena tijela. policija. vozač-instruktor se ne smije baviti podučavanjem kandidata za vozača u upravljanju motornim vozilom za vrijeme trajanja te zabrane. državna tijela. tom se vozaču.Ako je odlukom mjerodavnoga tijela zabranjeno vozaču-instruktoru upravljanje motornim vozilom. odnosno administrativni postupak. (1) Ako vozač koji ima inozemnu vozačku dozvolu na teritoriju Bosne i Hercegovine počini prekršaj za koji je ovim Zakonom predvi eno da se mora ili može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom. (2) Mjerodavno tijelo koje izrekne kaznu ili zabranu upravljanja motornim vozilom ili drugu mjeru propisanu entitetskim i kantonalnim zakonom i zakonom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine dužno je o tomu obavijestiti tijelo koje vodi evidenciju o tim kaznama. (3) Izvršenje mjere iz stavka (2) ovoga članka ne može se odga ati. . (1) O izrečenim kaznama.a vozač za taj prekršaj može biti kažnjen na temelju ovoga Zakona ako za taj prekršaj nije bio kažnjen u zemlji u kojoj je prekršaj počinjen. (4) Evidencija o izrečenim kaznama. poduzeća. Članak 248. protiv vozača koji ima prebivalište u Bosni i Hercegovini a u stranoj zemlji počini prometni prekršaj. koji ne može biti kraći od šest mjeseci ni dulji od jedne godine. umjesto zabrane upravljanja motornim vozilom. (2) Odgo eno izvršenje zabrane iz stavka (1) opozvat će se ako počinitelj prekršaja u roku za koji je izvršenje odgo eno počini novi prekršaj za koji je propisano izricanje ili mogućnost izricanja zabrane upravljanja motornim vozilom. (2) Vrijeme provedeno na izdržavanju zatvorske kazne ne računa se u vrijeme trajanja zabrane upravljanja motornim vozilom. može izreći zabrana korištenja inozemne vozačke dozvole u istom trajanju. Članak 245. (1) Mjerodavno tijelo koje vodi prekršajni postupak. o zabranama upravljanja motornim vozilima. o zabranama i o mjerama iz stavka (2) ovoga članka vozačima motornih vozila i motornim vozilima vodi se kod mjerodavnoga tijela prema mjestu prebivališta. 26). o prometnim nezgodama. tijela koja vode prekršajni. o motornim i priključnim vozilima i o vozačima motornih vozila vodi se evidencija prema mjestu prebivališta. zabranama i mjerama. u Bosni i Hercegovini pokrenut će se prekršajni postupak ako to zahtijeva mjerodavno strano tijelo . 32) i 33) članka 235. Članak 244. (2) Zabrana korištenja inozemne vozačke dozvole je zabrana vozaču kojemu je izrečena da na teritoriju Bosne i Hercegovine upravlja motornim vozilom one kategorije ili onih kategorija na koje se zabrana odnosi. Uz uvjet reciprociteta. ne počini prekršaj za koji se može izreći ta zabrana. (1) Trajanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom računa se od dana upisa zaštitne mjere u vozačku dozvolu za onu kategoriju ili potkategoriju za koju je zabrana izrečena. Članak 249. obrazovne ustanove i nevladine organizacije koje se bave pitanjima sigurnosti cestovnog prometa. ovoga Zakona. Članak 246. uz uvjet da počinitelj prekršaja u odre enom roku. sukladno entitetskom i kantonalnom propisu ili propisu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. može odgoditi izvršenje zabrane upravljanja motornim vozilom. kao i poduzeća koja obavljaju javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe. osim za prekršaj iz toč. prema propisima te zemlje. o posljedicama prometnih nezgoda. zdravstvene ustanove. Članak 247. 25).

(1) Radi unapre enja prometno-obrazovnog rada. uredit će se propisom koji donosi ministar. . njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stajališta sigurnosti prometa (članak 11.). o prometu u zimskim uvjetima (članak 170.Ako maloljetnik izvrši radnju koja je ovim Zakonom utvr ena kao prekršaj. XIII.). o organiziranju poduke za podučavanje pružanja prve pomoći (članak 178. 8) 9) 10) 11) 12) o obliku i sadržaju obrasca europskog izvješća o prometnoj nezgodi (članak 158.).).). 7) o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama. uz suglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. osniva se Vijeće za sigurnost prometa (u daljnjem tekstu: Vijeće). odnosno skrbnik maloljetnika novčanom kaznom propisanom za počinjeni prekršaj ako je taj prekršaj počinjen kao posljedica propusta dužne skrbi o maloljetniku. o načinu i uvjetima za dobivanje licencije za ispitivača (članak 179. (2) Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se iz proračuna institucija Bosne i Hercegovine i me unarodnih obveza Bosne i Hercegovine. VIJEĆE ZA SIGURNOST PROMETA Članak 251.).). OVLASTI ZA DONOŠENJE PROPISA ZA PROVEDBU OVOGA ZAKONA Članak 252.).). o označavanju vozila kojima upravlja osoba s oštećenim udovima (članak 29. (3) Članovi Vijeća imenuju se iz reda stručnjaka za područje cestovnog prometa. mjerodavnih ministarstava i tijela koja upravljaju cestama. o postavljanju preventivnih izbočina (članak 47. Članak 250. 3) 4) 5) 6) o vo enju evidencije o javnim cestama i objektima na njima (članak 13. način imenovanja predsjednika i članova Vijeća. 2) o osnovnim uvjetima koje ceste. (4) Broj članova. kaznit će se roditelj. kao i djelokrug. XII.). prometne kulture i koordiniranja svih subjekata koji svojim djelovanjem mogu doprinijeti većoj sigurnosti prometa. Vozač-instruktor pod čijim se nadzorom kandidat za vozača podučava u upravljanju motornim vozilom u prometu na cesti kaznit će se za prekršaj koji počini kandidat za vozača. osim ako nije bio u stanju spriječiti prekršaj. Ovlašćuje se ministar da sam ili u suradnji s odgovarajućim mjerodavnim tijelom donese bliže propise: 1) o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti (članak 6. o stjecanju zvanja instruktora vožnje (članak 181. načinu obilježavanja radova i zapreka na cesti i znacima koje sudionicima u prometu daje ovlaštena osoba (članak 153.). o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cesti (članak 144.). posvojitelj.

). tako da: 1) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije A . o načinu davanja ovlasti automoto klubovima/savezima i auto-moto društvima i o načinu vo enja evidencije o izdanim vozačkim dozvolama (članak 192. .bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorije A i potkategorije A1. imaju pravo upravljati motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije. 22) o tehničkim pregledima i uvjetima koje moraju ispuniti organizacije za obavljanje tehničkih pregleda (članak 219. C i D i potkategorija B1. C1 i D1. kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorije i potkategorije u vozačku dozvolu. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama.). ovoga Zakona bit će doneseni u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. (2) Kandidati za vozača motornih vozila koji su poduku započeli sukladno zakonodavstvu koje je bilo na snazi u vrijeme početka poduke završit će poduku sukladno istome zakonodavstvu. 4) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije D .). odmoru za vozače i načinu rada udvojenih posada u vozilima u opsegu koji utječe na sigurno upravljanje motornim vozilom. 2) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije B .bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija BE. produljenja valjanosti i zamjene vozačke dozvole i inozemne vozačke dozvole i o načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama (članak 187. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 253. o postupku i načinu izdavanja. kao i o obrascu individualne nadzorne knjižice i naputku za njezinu popunu (članak 202. 15) o obrascu vozačke dozvole.bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B. Propisi iz članka 252.). 18) o ukupnome trajanju upravljanja vozilom. CE i DE i potkategorija C1E i D1E.bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i C i potkategorija B1 i C1. XIV.).).). vrsti i kvaliteti materijala registarskih pločica (članak 215.13) 14) o podučavanju vozača motornih vozila (članak 183. 21) o postupku registracije i izdavanja prometne dozvole i knjižice vozila. 17) o zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila (članak 198. 19) o dimenzijama. sukladno zakonodavstvu koje je na snazi u Bosni i Hercegovini. (1) Vozačima koji.). o ure ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ure aji i oprema u prometu na cestama (članak 203. 20) o homologaciji vozila i dijelova (članak 205.bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i BE i potkategorije B1. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. obliku i boji. 16) o obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. o posebnom znaku za osobe koje prvi puta steknu vozačku dozvolu (članak 186. postupku i načinu izdavanja. Članak 254. sadržaju. 5) vozačima koji imaju pravo upravljati priključnim vozilom kategorije E.). koja je vrijedila uz kategoriju C . 3) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije C .).

godine Sarajevo Predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamentarne skupštine BiH dr. Članak 256. Mustafa Pamuk v. (2) Mjerodavno tijelo uredit će sva pitanja iz svoje mjerodavnosti utvr ena ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. a primjenjivat će se nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu. . r. (1) Ovaj Zakon stupa na snagu osam dana od dana objave u “Službenom glasniku BiH”. (2) Ovaj Zakon bit će objavljen i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. pirić. Nikola Špiri v. piri Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Pamuk.Članak 255. r. PSBiH broj 262/05 22. (1) Mjerodavno tijelo uskladit će zakone iz svoje mjerodavnosti s ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. prosinca 2005.