Godina X Utorak, 31. januara 2006.

godine

Broj/Broj /

6

Godina X Utorak, 31. januara/sije~nja 2006. godine

ISSN 1512-7508 - srpski jezik ISSN 1512-7486 - bosanski jezik ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE 47
Na osnovu člana IV 4 a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 21. decembra 2005. godine, i na 52. sjednici Doma naroda, održanoj 22. decembra 2005. godine, usvojila je

ZAKON
O OSNOVIMA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI I - OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom utvr uju se: osnovni principi me usobnih odnosa i ponašanja učesnika u saobraćaju i drugih subjekata u saobraćaju, osnovni uslovi koje moraju da zadovolje putevi u pogledu bezbjednosti saobraćaja na putevima, vo enje Centralnog registra vozača i vozila, pravila saobraćaja na putevima, sistem saobraćajnih znakova i znakova koje daju ovlašćena lica, dužnosti u slučaju saobraćajne nesreće, osposobljavanje kandidata za vozača, uslovi za sticanje prava na upravljanje motornim vozilima, polaganje vozačkih ispita, uslovi za ure aje i opremu vozila, dimenzije, ukupna masa i osovinsko opterećenje vozila, osnovni uslovi koje moraju da zadovoljavaju vozila u saobraćaju, rad strukovnih organizacija u Bosni i Hercegovini, te druga pitanja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima koja su jedinstvena za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine. Član 2. Organi Bosne i Hercegovine, entitetski i kantonalni organi i organi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i organi lokalne samouprave i lokalne uprave u gradovima i opštinama (u daljnjem tekstu: nadležni organi) obezbijediće sprovo enje ovog zakona i u okviru svoje nadležnosti donosiće propise i preduzimaće druge potrebne mjere za njegovo dosljedno sprovo enje. Član 3. (1) Učesnici u saobraćaju dužni su da poštuju odredbe ovog zakona i druge propise iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima, razvijaju humane odnose me u ljudima radi zaštite zdravlja i života drugih lica, a naročito djece, invalida, starih i nemoćnih lica, i staraju se o zaštiti životne sredine.

(2)

Učesnici u saobraćaju ne smiju da ometaju saobraćaj, oštećuju put, objekte i opremu na putu. Član 4.

(1) Putevi namijenjeni za saobraćaj moraju da budu izgra eni za bezbjedan i nesmetan saobraćaj i da odgovaraju osnovnim uslovima propisanim ovim zakonom, a preduzeća i javne službe koje održavaju javne puteve ili im je povjereno održavanje javnih puteva moraju da ih održavaju tako da na njima u svim uslovima može da se odvija bezbjedan i nesmetan saobraćaj. (2) Preduzeća, javne službe i drugi organi koji se brinu o putevima i održavaju ih dužni su da organizuju i trajno kontrolišu stanje i održavanje javnih puteva, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme na putevima radi bezbjednog i nesmetanog saobraćaja. (3) Preduzeća i javne službe iz stava (1) ovog člana dužni su da blagovremeno otklanjaju sve nedostatke usljed kojih na odre enim mjestima dolazi do saobraćajnih nesreća. (4) U slučaju pretrpljene štete usljed neodgovarajućeg održavanja javnih puteva, povjerilac se namiruje u skladu sa Zakonom o putevima. Član 5. Preduzeća, obrazovne organizacije, ustanove i druga pravna ili fizička lica koja školuju ili obučavaju kandidate za vozače motornih vozila dužni su da izvode obuku na način koji će obezbijediti da kandidati nauče i usvoje pravila saobraćaja i etiku u saobraćaju, ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za bezbjedno učestvovanje u saobraćaju na putevima. Član 6. (1) Preduzeća, ustanove i druga pravna ili fizička lica, kada proizvode, održavaju, popravljaju ili prepravljaju vozila i puštaju u saobraćaj vozila, ure aje, rezervne dijelove i opremu za vozila, dužni su da vozila, ure aje, dijelove i opremu proizvode, puštaju u saobraćaj, održavaju, odnosno popravljaju prema uslovima propisanim za bezbjedno učestvovanje vozila u saobraćaju na putevima. (2) Pojedinačno proizvedena, prepravljana ili u većem obimu popravljana vozila prije puštanja u saobraćaj moraju da budu certifikovana u ovlašćenoj organizaciji koja obavlja certifikovanje vozila. (3) Bliže odredbe o načinu i postupku certifikovanja i uslovima koje moraju da ispunjavaju organizacije za certifikovanje vozila pravilnikom propisuje ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar), u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. Član 7. Preduzeća, ustanove, pravna ili fizička lica i drugi organi koji posjeduju vlastita vozila dužni su da se brinu o tome da vozači njihovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge uslove za bezbjedno upravljanje vozilima i da obezbijede da njihova vozila budu ispravna, te da imaju propisane ure aje i opremu. Član 8. (1) Saobraćaj na javnom putu može da se ograniči ili zabrani samo kada je to neophodno radi: sprečavanja ili otklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju, sprečavanja oštećenja javnog puta ili izvo enja radova na javnom putu. (2) Postupak i uslove za ograničenje i zabranu iz stava (1) ovog člana utvrdiće nadležni organi, u skladu s važećim propisima. Član 9. Pojedini izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeća značenja: 1) autobus je motorno vozilo namijenjeno za prevoz lica koje, osim sjedišta za vozača, ima više od osam sjedišta;

2) autoput je javni put posebno izgra en i namijenjen isključivo za saobraćaj motornih vozila, koji je kao autoput označen propisanim saobraćajnim znakom, koji ima dvije fizički odvojene kolovozne trake za saobraćaj iz suprotnih smjerova, sa po najmanje dvije saobraćajne trake i trakom za prinudno zaustavljanje vozila, bez ukrštanja s poprečnim putevima i željezničkim ili tramvajskim prugama u istom nivou i u čiji saobraćaj može da se uključi, odnosno isključi samo odre enim i posebno izgra enim priključnim javnim putevima na odgovarajuću kolovoznu traku autoputa; 3) bicikl je vozilo koje ima najmanje dva točka i koje se pokreće isključivo snagom vozača;

4) bicikl sa motorom je vozilo na motorni pogon sa dva ili tri točka, čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ i koje na ravnom putu ne može da razvije brzinu veću od 50 km na čas; 5) laki motocikl je vozilo na motorni pogon s dva ili tri točka, čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³ a snaga motora ne prelazi 11 kNJ; 6) biciklistička staza je izgra ena saobraćajna površina namijenjena za saobraćaj bicikala i lakih motocikala s motorom, koja se proteže uzduž kolovoza i koja je od njega odvojena i obilježena propisanim saobraćajnim znakom; 7) biciklistička traka je dio kolovoza namijenjen za saobraćaj bicikala i bicikala sa motorom, koja se proteže uzduž kolovoza i koja je označena uzdužnom linijom na kolovozu; 8) brzi put je javni put namijenjen za saobraćaj isključivo motornih vozila, s jednom ili dvije razdvojene kolovozne trake, koji ima sve raskrsnice u dva ili više nivoa s poprečnim putevima i drugim saobraćajnicama (željezničkim ili tramvajskim prugama), u pravilu, nema zaustavnih traka i koji je kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom; 9) 10) Centralni registar je evidencija o svim vozačima i vozilima; put je svaki javni put i nekategorisani put na kojem se odvija saobraćaj;

11) put rezervisan za saobraćaj motornih vozila je javni put po kojem mogu da saobraćaju samo motorna vozila i koji je kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom; 12) strana vozačka dozvola je vozačka dozvola i me unarodna vozačka dozvola koju je izdao nadležni organ strane države; 13) javni put je površina od opšteg značaja za saobraćaj, koju svako može slobodno da koristi pod uslovima odre enim zakonom i koju je nadležni organ proglasio javnim putem, kao i ulica u naselju; 14) kolona je niz od najmanje tri vozila (osim bicikla,traktora, radne mašine i zaprežnog vozila) koja su zaustavljena na putu, ili se na bliskom me usobnom rastojanju kreću istom saobraćajnom trakom u istom smjeru, pri čemu su brzina kretanja vozila i postupanja vozača me usobno uslovljeni i izme u kojih, bez ometanja, ne može da u e drugo vozilo; 15) kolovoz je dio površine puta namijenjen prvenstveno za saobraćaj vozila;

16) kolovozna traka je uzdužni dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila u jednom smjeru s jednom ili više saobraćajnih traka; 17) kombinovano vozilo je motorno vozilo namijenjeno za prevoz lica i tereta, čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg; 18) laka prikolica je priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg;

19) laki tricikl ili četvorocikl je motorno vozilo s tri odnosno četiri točka, koje na ravnom putu može da razvije brzinu veću od 45 km na čas, čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 350 kg a snaga motora ne prelazi 4 kNJ; 20) licenca je javna isprava koju je izdao nadležan organ i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova i osposobljenosti za obavljanje odre enih poslova iz oblasti bezbjednosti saobraćaja;

21) lokalni put je javni put koji povezuje naselja na teritoriji opštine, ili koji je značajan za saobraćaj na teritoriji opštine; 22) magistralni put je javni put koji povezuje veće gradove i važnija privredna područja u Bosni i Hercegovini i koji se nadovezuje na mrežu odgovarajuće kategorije puteva sa susjednim državama; 23) manja materijalna šteta je šteta u saobraćajnoj nesreći nastala na vozilu na kojem nisu oštećeni vitalni dijelovi i sklopovi i koje može samostalno da se kreće na putu; 24) masa vozila je masa praznog vozila s punim rezervoarom goriva i priborom i opremom predvi enim za vozilo;

25) me unarodna vozačka dozvola je javna isprava koju izdaje ovlašćena organizacija na osnovu nacionalne vozačke dozvole te države; 26) mimoilaženje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se po istom kolovozu kreće iz suprotnog smjera;

27) motocikl je motorno vozilo s dva točka, s bočnom prikolicom ili bez nje, kao i motorno vozilo na tri točka, ako njegova masa nije veća od 400 kg; 28) motokultivator je vozilo na motorni pogon s jednom ili dvije osovine i pogonskim motorom do 12 kNJ, konstruisano da vuče, potiskuje ili nosi oru a za razne poljoprivredne radove; 29) mijenjanje saobraćajne trake je prelaženje vozilom iz jedne u drugu saobraćajnu traku za saobraćaj u istom smjeru radi prestrojavanja ili dozvoljenog bržeg kretanja; 30) motorno vozilo je vozilo na motorni pogon koje je prvenstveno namijenjeno za prevoz lica ili tereta na putevima ili koje služi za vuču priključnih vozila namijenjenih za prevoz lica ili tereta, osim vozila za prevoz lica ili tereta koja se kreću po šinama, lakih motocikala, traktora i drugih vozila na motorni pogon koja nisu prvenstveno namijenjena za prevoz lica ili tereta; 31) najveća dozvoljena masa je masa vozila zajedno s njegovom nosivošću;

32) naselje je prostor na kojem se redovi ili grupe zgrada nalaze s jedne ili s obje strane puta dajući mu izgled ulice, čije granice odre uje nadležni organ saobraćajnim znakovima za obilježavanje naseljenih mjesta; 33) nekategorisani put je površina koja se koristi za saobraćaj po ma kom osnovu i koji je dostupan većem broju raznih korisnika (seoski, poljski i šumski putevi, putevi na nasipima za odbranu od poplava, prostori oko benzinskih pumpi, parkirališta i sl.); 34) nosivost je dozvoljena masa do koje vozilo smije da se optereti prema deklaraciji proizvo ača vozila;

35) obilaženje je prolaženje vozilom pored zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće; 36) obilježeni pješački prelaz je dio površine kolovoza namijenjen za prelaženje pješaka preko kolovoza, označen oznakama na kolovozu i odgovarajućim saobraćajnim znakom; 37) organ nadležan za je organ nadležan za odre ene poslove utvr en Ustavom i zakonom Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine; 38) osovinsko opterećenje je dio ukupne mase kojim osovina vozila opterećuje kolovoz na putu u stanju mirovanja vozila; 39) parkiranje vozila je prekid kretanja vozila duži od pet minuta osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj; 40) pješačka zona je ure ena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka, u kojoj je dozvoljeno kretanje motornih vozila s posebnim odobrenjem;

53) saobraćajna traka za vozila javnog gradskog prevoza je obilježeni uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila javnog gradskog prevoza putnika. kad su u vozilu putnici. dječije prevozno sredstvo. radi uključenja u suprotni saobraćajni tok. 49) potvrda o vlasništvu vozila je javni dokumenat koji je izdao nadležni organ i kojim se dokazuju vlasništvo odre enog vozila.). 43) polukružno okretanje je okretanje vozila za 180 stepeni u odnosu na dotadašnji smjer kretanja. ima najviše osam sjedišta. zaustavljanjem i sl. . njegove tehničke i druge osobine i karakteristike. sankama ili se vozi na koturaljkama. kao i lice koje klizi klizaljkama. skijama. ili ulaze u vozilo i izlaze iz vozila javnog saobraćaja. okretanjem. ručna kolica. kao i u tunelima i galerijama. lice u pokretnoj stolici za nemoćna lica koju pokreće vlastitom snagom ili snagom motora.41) pješačko ostrvo je uzdignuta ili na drugi način obilježena površina koja se nalazi na kolovozu i koja je odre ena za privremeno zadržavanje pješaka koji prelaze preko kolovoza. 54) propuštanje vozila je radnja koju je u odre enim slučajevima vozač dužan da izvrši zaustavljanjem vozila. 55) putnički automobil je motorno vozilo namijenjeno za prevoz lica koje. 44) poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine. njegove tehničke i druge karakteristike. 42) pješak je lice koje učestvuje u saobraćaju a ne upravlja vozilom. 45) potvrda o registraciji je javni dokument koji za registrovano vozilo izdaje nadležni organ. bicikl. 46) preglednost podrazumijeva prostor koji učesnik u drumskom saobraćaju može da vidi s mjesta na kojem se nalazi. niti se prevozi u vozilu ili na vozilu. 59) saobraćajna traka za spora vozila je uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila koja sporom vožnjom smanjuju odvijanje saobraćaja. bilo da je konstruisano kao prikolica ili kao poluprikolica. 56) saobraćajna nesreća je nesreća na putu u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno ili više lica poginulo ili povrije eno ili je izazvana materijalna šteta. 51) prestrojavanje je zauzimanje takvog položaja vozilom na saobraćajnoj traci i na takvoj udaljenosti od raskrsnice ili drugog mjesta na putu iz kojeg na bezbjedan način može da se izvede sljedeća dopuštena radnja vozilom (skretanjem. 57) saobraćajna traka je obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolovoza čija je širina dovoljna za nesmetan saobraćaj jednog reda vozila. ako se pri tome kreće brzinom čovječijeg hoda. 48) saobraćajna dozvola je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuju vlasništvo odre enog vozila. smanjivanjem brzine kretanja ili prekidanjem radnje koju izvodi vozilom. osim sjedišta za vozača. 58) saobraćajna traka za prinudno zaustavljanje vozila je obilježeni uzdužni dio kolovoza na autoputevima i na odre enim mjestima na putevima višeg ranga. 52) priključno vozilo je vozilo namijenjeno da bude vučeno vozilom na motorni pogon. lice koje vlastitom snagom gura ili vuče vozilo. 50) posebni objekat na putu je oprema na putu postavljena radi smanjenja brzine kretanja vozila na mjestima gdje je posebno ugrožena bezbjednost učesnika u saobraćaju. 47) preticanje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se kreće u istoj saobraćajnoj traci i u istom smjeru. i to na način koji ne primorava vozača drugog vozila da naglo mijenja pravac ili brzinu kretanja. bicikl sa motorom ili pokretna kolica za nemoćna lica. konstruisano tako da se svojim prednjim dijelom oslanja na vučno vozilo.

73) trolejbus je motorno vozilo namijenjeno za javni prevoz putnika koje. trolejbusa ili tramvaja radi ulaska i izlaska putnika i koje je obilježeno saobraćajnim znakom. pored koje se najmanje sa jedne strane nalaze redovi kuća ili grupe zgrada. 78) ulica je dio puta u naseljenom mjestu. koja nije u istom nivou s kolovozom puta. ili je od kolovoza odvojena na drugi način. osim sjedišta za vozača. ima kontakt s električnim provodnikom. kao i šira saobraćajna površina koja nastaje ukrštanjem. . odnosno da služi za pogon takvih oru a ili za vuču priključnih vozila. 72) tramvaj je vozilo na šinama s električnim pogonom. 68) stajalište je dio površine puta namijenjen za zaustavljanje autobusa. 79) vozač je lice koje na putu upravlja vozilom. odnosno drugih prilaznih puteva s objekata pored puteva. radi napajanja motora električnom energijom. 66) skup vozila čine vozilo na motorni pogon i priključna vozila koja u saobraćaju na putevima učestvuju kao cjelina. namijenjeno za javni prevoz putnika i koje je. kao i masu priključnog vozila sa teretom. kao i pješak ili lice koje svoje poslove i radne zadatke obavlja na putu. zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika. 76) učesnik u saobraćaju je lice koje u saobraćaju na putu upravlja vozilom. radi napajanja motora električnom energijom. 77) ukupna masa je masa vozila zajedno sa masom tereta koji se prevozi na vozilu. koje na ravnom putu može da razvije brzinu veću od 50 km na čas. teretno vozilo je svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prevoz tereta. odnosno od najmanje 100 m u naselju. 63) raskrsnica je površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju dva puta ili više puteva. vodi ili jaše životinju koja se kreće po putu. 65) u saradnji s nadležnim organom znači da je organ koji donosi podzakonski akt obavezan da obezbijedi učestvovanje u izradi ili davanju mišljenja nadležnog organa o podzakonskom aktu. 64) regionalni put je javni put koji povezuje važnija privredna područja u Bosni i Hercegovini i koji obezbje uje najracionalniju vezu izme u opština. čija je radna zapremina motora veća od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 550 kg a snaga motora ne prelazi 15 kNJ. koje tjera. vezano za električni vod. potiskuje ili nosi izmjenjiva oru a. 69) 70) stiker naljepnica je dokaz o registrovanju vozila. 62) radna mašina je vozilo na motorni pogon namijenjeno za vršenje odre enih radova vlastitim ure ajima i opremom. 75) tricikl ili četvorocikl je motorno vozilo s tri.60) saobraćajna traka za ubrzavanje je dio kolovoza namijenjen za uključivanje vozila u saobraćaj sa sporednog puta. 67) smanjena vidljivost postoji kada. ako je ono pridodato vozilu. odnosno spajanjem puteva. vozač ne može jasno da uoči druge učesnike u saobraćaju na udaljenosti od najmanje 200 m na putu izvan naselja. sa trotoarom i ivičnjakom. uključujući i masu lica koja se nalaze u vozilu. 74) trotoar je posebno ure ena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka. odnosno četiri točka. ili se nalazi u vozilu ili na vozilu. 61) saobraćajna traka za usporavanje je dio kolovoza namijenjen za isključivanje vozila iz saobraćaja na putu. koje po konstrukcionim osobinama ne može da razvije brzinu veću od 30 km na sat. 71) traktor je vozilo na motorni pogon konstruisano da vuče. ima više od osam sjedišta i koje.

Član 10. (2) Bliže odredbe o osnovnim uslovima koje putevi. osim pokretnih stolica s motorom za nemoćna lica i vozila koja se kreću po šinama. Javni put čine: donji i gornji stroj puta. II . (3) Bliže odredbe o načinu vo enja evidencije o javnim putevima i objektima na njima pravilnikom propisuje ministar u saradnji sa nadležnim organom. saobraćajni znakovi i oprema. Član 12. objekti za potrebe puta. zavisno od njihovog društvenog i privrednog značaja. Javni putevi. Odgovarajućim podzakonskim aktom bliže će se urediti vo enje Centralnog registra. (2) O javnim putevima i objektima na njima vodi se evidencija. njihovi elementi i objekti na njima moraju da ispunjavaju sa gledišta bezbjednosti saobraćaja pravilnikom propisuje ministar. državne institucije nadležne za vo enje centralnih evidencija uspostaviće Centralni registar. čine magistralni. moraju se projektovati. 84) zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do pet minuta.PUTEVI Član 11. 82) vozilo na motorni pogon je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora. (1) Mrežu javnih puteva. (2) (3) Organi koji vode evidenciju dužni su da redovno dostavljaju odgovarajuće podatke Centralnom registru. u kojem vozila ne smiju da se kreću brzinom većom od brzine hoda pješaka zbog dozvoljenog kretanja pješaka i dječije igre. 86) zona smirenog saobraćaja je područje u naselju. a javni put izvan naselja i zemljišni pojas s obje strane puta širine najmanje jedam metar. 83) zaprežno vozilo je vozilo koje vuče upregnuta životinja. osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj. Član 13. kao osnov na kojem se odvija saobraćaj. pa i kad na priključku na javni put ima izgra en kolovoz. (1) Putevi. kao i ulice u naseljima i gradovima. njihovi pojedini dijelovi i objekti na njima mogu da se puste u saobraćaj tek nakon što se utvrdi da ispunjavaju propisane tehničke normative u pogledu bezbjednosti saobraćaja. (1) Radi povećanja efikasnosti u sprovo enju ovog zakona i ispunjavanja uslova i obaveza na me unarodnom planu. u saradnji sa nadležnim organom. drumski gra evinski objekti. računajući od krajnje . Član 14. 81) vozilo je svako prevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po putu. regionalni i lokalni putevi. izgra ivati. osim pokretnih stolica bez motora za nemoćna lica i dječijih prevoznih sredstava. obilježeno propisanim saobraćajnim znakom. 85) zemljani put je put bez izgra enog kolovoza i kolovoznog zastora. opremati i održavati tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima bezbjednosti saobraćaja.80) vozačka dozvola je javna isprava koju je izdao nadležni državni organ i kojom se dokazuje pravo upravljanja odre enom kategorijom ili vrstom vozila.

ure aje ili postrojenja. (3) Projektovanjem i gradnjom novih javnih puteva. i to pored autoputa i puta rezervisanog za saobraćaj motornih vozila na razdaljini od najmanje 12 metara. prodavati proizvode i sl. računajući od krajnje tačke poprečnog profila. sredstva za rad. ima odgovarajuće proširenje. na rastojanju od najviše 500 m. moraju da budu izgra eni tako da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje šest tona. Član 19. uz dozvolu nadležne institucije koja upravlja javnim putem. (2) Izuzetno od odredaba stava (1) ovog člana. galerijama i drugim objektima na javnom putu širina kolovoza ne smije da bude manja od širine kolovoza na javnom putu. (3) U zaštitnom pojasu javnog puta van naselja mogu se postavljati natpisi za reklame. lokalni put može da ima samo jednu saobraćajnu traku s tim što. . Član 20. kao i preglednost na raskrsnici. Član 17. (1) Na javnim putevima zabranjeno je podizati objekte. branike i druge predmete koje su postavili za vrijeme izvo enja radova. magistralnog i regionalnog od 10 metara i lokalnog puta . (1) Javni putevi moraju da budu osposobljeni da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 10 tona po osovini. (1) Javni putevi moraju da imaju najmanje dvije saobraćajne trake i dvije ivične trake ili ivičnjake u ravni kolovoza. mora da se obezbijedi da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 11. Preduzeća i drugi subjekti koji izvode radove na javnom putu. a ulica samo jednu saobraćajnu traku bez proširenja. saditi sadnice ili postavljati predmete kojima se umanjuje preglednost puteva i željezničke pruge s kojom se put ukršta u istom nivou. i vazdušni prostor iznad kolovoza u visini od sedam metara. (2) Autobuska stajališta na javnom putu izvan naselja. 5 tona po osovini. računajući od najviše tačke kolovoza. te da poslije završetka radova uklone s javnog puta ostatke materijala. (1) Na mostovima. (2) Na javnom putu i njegovom zaštitnom pojasu zabranjeno je podizati spomenike i postavljati druga spomenobilježja. kao i na dijelu magistralnog puta u naselju moraju da budu van kolovoza.3 metra. ili obavljati bilo kakve radnje koje bi mogle da ugrožavaju ili ometaju saobraćaj na javnom putu ili oštećuju javni put i objekte na njemu. Član 15. Član 18. lokalni putevi i ulice. Iznad kolovoza javnog puta mora da postoji slobodan prostor u visini od najmanje 4.tačke poprečnog profila puta. prije početka izvo enja radova dužni su da obezbijede mjesto na kojem se radovi izvode i da za vrijeme trajanja radova organizuju bezbjedan saobraćaj na mjestu izvo enja radova. odre ene odlukama nadležnih organa. u tunelima.5 m od najviše tačke kolovoza. Član 21. Član 16. (2) Izuzetno od odredaba stava (1) ovog člana. osim lokalnih. zavisno od preglednosti puta. saobraćajne znakove. a ulice trotoare s ivičnjacima.

(3) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama koje daju ovlašćena lica i kad se time odstupa od propisanih saobraćajnih pravila ili značenja saobraćajnih znakova postavljenih na putu. parking-prostoru. (2) Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima. istovremeno s informisanjem javnosti. a na dijelovima sa većim uzdužnim nagibom i posebnu traku za kretanje sporih vozila u slučaju vrlo gustog saobraćaja. Član 26. III . dotrajala ili neregistrovana vozila. saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i znacima i naredbama koje daju ovlašćena lica. Javni putevi van naselja moraju da imaju. . na pogodnim rastojanjima. trotoaru i drugim saobraćajnim površinama ostavljati oštećena. odrona ili klizanja terena ili drugih uzroka. kao i o prohodnosti javnih puteva u zimskom periodu i u slučaju elementarnih nepogoda ili vanrednih doga aja zbog kojih je nastao prekid saobraćaja. nadležna institucija koja upravlja putevima odmah po saznanju mora da preduzme mjere za otklanjanje smetnji i uspostavljanje bezbjednog saobraćaja. nanositi blato na put sa savremenim kolovozom ili ostavljati ili bacati otpatke ili predmete i materije koji mogu da ometaju ili ugrožavaju saobraćaj ili zaga uju okolinu. mjestima i vremenu doga anja saobraćajnih nesreća. Član 22. kao i u slučaju oštećenja kolovoza koja u većoj mjeri ugrožavaju bezbjednost saobraćaja. U slučaju prekida ili ugrožavanja saobraćaja na javnom putu zbog nanosa.SAOBRAĆAJNA PRAVILA 1. Član 24. (1) Zabranjeno je na putu. Član 23.(1) Nadležni organi koji upravljaju putevima dužni su da preduzimaju praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na putu gdje je put uzrok saobraćajnih nesreća. Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju prema svjetlosnom saobraćajnom znaku i kad se taj znak razlikuje od pravila o prvenstvu prolaza izraženom na istom mjestu drugim saobraćajnim znakom. Opšte odredbe Član 25. predmeta i materija koje je ostavilo. posebne površine za zadržavanje vozila izvan kolovoza. odnosno zbog čega su znatno otežani uslovi za odvijanje saobraćaja. (2) Lice koje postupi suprotno stavu (1) ovog člana snosi troškove uklanjanja vozila. (1) Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima dužne su da blagovremeno i tačno obavještavaju javnost o ograničenju i zabrani saobraćaja na javnim putevima i o vanrednim uslovima i posebnim mjerama za saobraćaj na njima. (2) Organi nadležni za unutrašnje poslove dužni su da najmanje dva puta godišnje dostave podatke institucijama iz stava (1) ovog člana o vrstama. (1) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu s propisima o pravilima saobraćaja. parking-prostor ili neku drugu saobraćajnu površinu. nanijelo blato ili bacilo otpatke ili predmete na put. (2) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i kad se time odstupa od saobraćajnih propisa. koje su im potrebne za primjenjivanje njihovih javnih ovlašćenja. dužne su da dostavljaju auto-moto klubovima/savezima informacije o prohodnosti javnih puteva. otpadaka.

108. (2) Lica iz stava (1) ovog člana. s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti u saobraćaju. vozač je dužan da ukloni s kolovoza i predmete na koje nai e tokom vožnje. (1) Za vrijeme vožnje u naselju vozač je dužan da vozilu javnog gradskog prevoza putnika ili posebno obilježenom vozilu kojim se obavlja organizovani prevoz djece omogući uključivanje u saobraćaj kada ta vozila izlaze sa stajališta koja se nalaze van kolovoza. ili na kojem su postavljeni saobraćajni znaci o učešću djece u saobraćaju. 109. kad radi ulaska u vozilo ili po izlasku iz vozila moraju da pre u preko kolovoza. (3) Na dijelu puta po kojem se kreću djeca. odnosno s proširenja saobraćajne trake koje se koristi za stajalište. dužna su da to učine na način propisan u čl. kao i vozač vozila koji tom vozilu dolazi u susret na putu s dvije saobraćajne trake. vozač je dužan da vozi s naročitom opreznošću i takvom brzinom da može da zaustavi vozilo u slučaju potrebe. kao i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put. odnosno preduzeće koje se brine o održavanju puta. Član 30. vozač mora da upravlja vozilom s naročitom opreznošću i da vozi takvom brzinom da u slučaju potrebe može da zaustavi vozilo ispred pješačkog prelaza. . (3) Vozač mora da zaustavi vozilo iza vozila iz stava (1) ovog člana kada lica. (4) Vozač vozila koje se kreće iza vozila kojim se prevoze djeca. (4) Ako je u mogućnosti i ako time ne ometa bezbjednost saobraćaja. Član 27. ulazeći ili izlazeći iz tog vozila. Vozač je dužan da drži vozilo na takvom rastojanju od drugih vozila u saobraćaju da. vozilo mora da bude obilježeno posebnim znakom. Član 28. (2) Kad prilazi obilježenom pješačkom prelazu. i 110.(3) Vozač je dužan da ukloni s kolovoza predmete i materije koje sa njegovog vozila padnu na put. (1) Vozač vozila koje se kreće pored vozila javnog prevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prevoz putnika. ne izaziva opasnost i ne ometa druge učesnike u saobraćaju. zaustavljenog na stajalištu. u saradnji sa nadležnim organom. dok djeca ulaze ili izlaze iz vozila. (2) Vozilo koje je podešeno da njime upravlja lice kojem su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom mora da bude obilježeno posebnim znakom. (1) Vozač je dužan da tokom upravljanja vozilom obrati pažnju na pješake koji se nalaze na kolovozu ili stupaju na kolovoz. Član 29. moraju da nose bijeli štap kao znak raspoznavanja. mora da se kreće smanjenom brzinom tako da ne ugrožava lica koja ulaze ili izlaze iz tog vozila. (5) Ako se vozilom obavlja organizovan prevoz djece. kad samostalno učestvuju u saobraćaju. (3) Bliže odredbe o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja lice s oštećenim ekstremitetima pravilnikom propisuje ministar. moraju da pre u preko saobraćajne trake i biciklističke staze ili trake kojom se vozilo kreće. Član 31. (1) Slijepa lica. dužan je da se zaustavi kad je vozilo kojim se prevoze djeca zaustavljeno na kolovozu. a ako nije u mogućnosti. dužan je da o tome obavijesti nadležnu instituciju koja upravlja putem ili policijsku upravu.

postupanja po znaku i naredbi ovlašćenog lica. (2) U putničkom automobilu na prednjem sjedištu do vozača ne smije da se prevozi lice koje je očigledno pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava. a na zadnjoj strani ure aje ili materije koji daju svjetla bijele boje. propuštanja vozila koja imaju pravo prvenstva prolaza i u drugim slučajevima kada je vozač dužan ili prinu en da zaustavi vozilo na kolovozu. pokretno svjetlo za istraživanje (reflektor). (3) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na crveno trepćuće svjetlo na posebnim motornim vozilima koja prate vozila pod pratnjom. Član 33. (2) Odredba stava (1) ovog člana u pogledu svjetala bijele boje ne odnosi se na svjetlo za osvjetljavanje puta pri vožnji unazad. (1) Vozač koji namjerava da obavi neku radnju vozilom na putu (pomjeranje vozila udesno ili ulijevo. u kojoj dijete mora da bude vezano. ili da pored djeteta sjedi punoljetno lice. osim u slučaju da je mobilni telefon prilago en upotrebi u vozilu.) smije da počne takvu radnju samo ako se prethodno uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili imovinu. a ako mu je vidik zaklonjen ili mu je vidljivost znatno smanjena zbog vremenskih ili drugih prilika. Lice koje se prevozi vozilom ne smije ni na koji način da ometa vozača u upravljanju vozilom. prema odredbama ovog zakona. (1) Vozila ne smiju na prednjoj strani da imaju svjetlosne. (2) Kretanjem vozila u smislu stava (1) ovog člana smatraće se i slučaj kada je vozilo zaustavljeno radi postupanja po saobraćajnom znaku. mijenjanje saobraćajne trake. zaustavljanje.(2) Vozač vozila javnog gradskog prevoza putnika ili posebno obilježenog vozila kojim se obavlja organizovani prevoz djece dužan je da pomoću pokazivača pravca najavi svoju namjeru da se uključi u saobraćaj i da to uključivanje obavi na način kojim se ne ugrožavaju drugi učesnici u saobraćaju. svjetlosno-signalne ili reflektujuće ure aje ili materije koji daju svjetla crvene boje. svjetlo za osvjetljavanje zadnje registarske tablice i registarsku tablicu presvučenu bijelom reflektujućom bojom. 2. dužan je da na mjestu na kojem se uključuje postavi lice koje će omogućiti bezbjedan izlazak vozila na put ili da na drugi način obezbijedi bezbjedno uključenje na put. (1) Za vrijeme kretanja vozila u saobraćaju na javnom putu vozač ne smije da koristi mobilni telefon. parkirališta. . (1) Vozač motornog vozila i lica koja se prevoze tim vozilom dužna su da koriste bezbjednosne pojaseve za vrijeme dok se vozilo kreće u saobraćaju na javnom putu. kao ni dijete mla e od 12 godina. (2) Vozač je dužan da postupa prema odredbama stava (1) ovog člana i kada se uključuje u saobraćaj iz garaže. Član 32. polukružno okretanje. dvorišta ili drugih sličnih površina. vožnja unazad i sl. skretanje udesno ili ulijevo. obilaženje. (3) Zabranjeno je otvaranje vrata na motornom vozilu na kolovozu kada je vozilo u kretanju ili mirovanju i u svim drugim slučajevima kada može da se ugrozi bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. Član 37. niti na zadnjem sjedištu dijete mla e od pet godina. Član 34. Član 35. niti da utiče na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje bezbjednost saobraćaja. vodeći pri tome računa o položaju vozila i pravcu i brzini kretanja. osim u slučaju kada na zadnjem sjedištu ima pričvršćenu dječiju stolicu. Radnje vozilom u saobraćaju Član 36. preticanje.

da se kreće putem na prelazu preko željezničke pruge u istom nivou. 3. a po izvršenoj radnji mora prestati da ga daje. uslove saobraćaja i stanje i osobine puta. vozača vozila koje na ravnom putu ne može da razvije brzinu kretanja veću od 40 km na čas i na vozača vozila koje se ne smatra motornim vozilom. Član 39. (2) Vozač je dužan da drži vozilo u kretanju što bliže desnoj ivici kolovoza i na tolikoj udaljenosti od nje da. . Član 41. odnosno kolovoz ili saobraćajnu traku. vozača teretnog vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. odnosno stazu namijenjenu za saobraćaj one vrste vozila kojoj pripada. dajući znak pomoću pokazivača pravca ili. (4) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u jednom smjeru vozač ne smije vozilom da se kreće u zabranjenom smjeru. (2) Ako znak iz stava (1) ovog člana vozač daje pomoću pokazivača pravca. Vozač mora za kretanje vozila da koristi isključivo put. (3) Izuzetno od odredaba st. (4) Odredba stava (3) ovog člana ne odnosi se na vozača autobusa. ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju i sebe ne izlaže opasnosti. (2) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera na kojem postoje tri saobraćajne trake vozač ne smije vozilom da se kreće saobraćajnom trakom koja se nalazi uz lijevu ivicu puta u smjeru kretanja vozila. odgovarajućim znakom rukom. mora da ga daje sve vrijeme dok obavlja radnju vozilom.(1) Prije obavljanja radnji vozilom iz člana 36. dužan je da se kreće onom stranom kolovoza kojom se do tada kretao vožnjom unaprijed.500 kg. vozač je dužan da jasno i blagovremeno obavijesti o svojoj namjeri druge učesnike u saobraćaju. s obzirom na brzinu kretanja vozila. na putu u naselju s kolovozom na kojem za saobraćaj vozila u istom smjeru postoje najmanje dvije obilježene saobraćajne trake za kretanje vozila. ako oni ne postoje. niti da se vozi na prevojima i u krivinama u kojima je preglednost nedovoljna. Kretanje vozila po putu Član 38. Član 40. (1) Vozač je dužan da se kreće vozilom desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja. vozač može da koristi i saobraćajnu traku koja se ne nalazi uz desnu ivicu kolovoza ako time ne ometa ostala vozila koja se kreću iza vozila kojim upravlja. (3) Vozač ne smije kretanjem vozila unazad da ulazi u nepreglednu raskrsnicu. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana. (1) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera na kojem postoje najmanje četiri saobraćajne trake vozač ne smije vozilom da prelazi na kolovoznu traku namijenjenu za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. (2) Kad se vozač kreće vozilom unazad. ovog zakona. pod uslovom da ne ugrožava ili ne ometa druge učesnike u saobraćaju. (1) i (2) ovog člana. nakon izvršenog preticanja drugog vozila vozač nije dužan da daje znak o namjeri da se vrati na saobraćajnu traku kojom se kretao prije preticanja. (3) Na putu na kojem su kolovozne trake fizički odvojene jedna od druge vozač ne smije vozilom da se kreće kolovoznom trakom namijenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. (1) Vozač koji namjerava da se kreće vozilom unazad može da izvrši tu radnju samo na kratkom dijelu puta. osim na dijelu puta ispred raskrsnice ili drugog mjesta na kojem vozilo skreće ulijevo. da se uključuje na put s pravom prvenstva. osim u slučaju opasnosti.

80 km na čas na ostalim putevima. gustini saobraćaja. Član 45. osim u slučaju neposredne opasnosti. (1) Vozač ne smije da mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjenjem brzine kretanja vozila.Član 42. (3) Prilikom pokretanja vozila iz mjesta. navodi se i izjava vozača da li ima ili ne primjedbe na tekst zapisnika. vidljivosti. (1) Brzina kretanja motornih vozila na putu pod normalnim uslovima saobraćaja ne smije da se ograniči saobraćajnim znakom ispod 60 km na čas na magistralnim putevima. ako saobraćajno-tehnički elementi to omogućavaju. osim u slučaju opasnosti. tako da vozilo može blagovremeno da zaustavi pred svakom preprekom koju pod navedenim uslovima može da predvidi. saobraćajnim znacima i drugim saobraćajnim uslovima. saobraćajnim znakom može da se dozvoli kretanje vozilom i većom brzinom od propisane u stavu (1) ovog člana. (2) Vozač koji namjerava znatnije da smanji brzinu kretanja vozila dužan je da to učini na način kojim neće ugroziti druge vozače koji se kreću iza njega. . uz videonadzor. 100 km na čas na putevima rezervisanim za saobraćaj motornih vozila i brzim putevima. osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. stanju vozila i tereta. (3) 1) 2) 3) Na putu van naselja vozač ne smije vozilom da se kreće brzinom većom od: 130 km na čas na autoputevima. vozač ne smije naglo da poveća brzinu kretanja tako da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe usljed proklizavanja pogonskih točkova vozila. (1) Vozač je dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi osobinama i stanju puta. (2) Na putevima u naselju. (4) U zapisniku. preglednosti. 4. (3) Fotografija i video-zapis s podacima o utvr enoj brzini. (2) Vozač ne smije da smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da njegovo vozilo predstavlja smetnju normalnom odvijanju saobraćaja. Brzina Član 43. (2) Brzina kretanja vozila utvr uje se pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila s ure ajem ili bez ure aja sa grafičkim ispisom brzine. atmosferskim prilikama. (4) Na putu van naselja vozač ne smije vozilom da se kreće brzinom većom od brzine odre ene saobraćajnim znakom postavljenim na putu. Član 46. a 40 km na čas na ostalim putevima. koji se sačinjava na licu mjesta. datuma i vremena ili tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem vozilom. Član 44. (1) Na putu u naselju vozač ne smije vozilom da se kreće brzinom većom od 60 km na čas.

za traktore. 3) i 4) i priključna vozila iz tač. radi smanjenja brzine. 3) i 4) stava (1) ovog člana koja su registrovana u Bosni i Hercegovini. a posebno djece. kao i za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 7. 3) 70 km na čas . za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 7. Član 47. (2) Kad upravljaju motornim vozilima iz stava (1) ovog člana. (2) Vozač vozila koje na raskrsnici skreće ulijevo dužan je da propusti vozilo koje. osim vojnih vozila. 5) 6) 30 km na čas . u kojem je crnom bojom ispisan broj koji označava najveću dozvoljenu brzinu kretanja tih vozila. trolejbuse. 2) 80 km na čas . (2) Odobrenje za postavljanje posebnih objekata na putu daje nadležni organ koji upravlja putevima. osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije odre eno. odnosno saobraćajnom trakom koja se proteže uz lijevu ivicu puta s jednosmjernim saobraćajem.500 kg i za teretna motorna vozila s priključnim vozilom. dolazeći iz suprotnog smjera.za autobuse i autobuse s lakom prikolicom. (3) Bliže odredbe o postavljanju posebnih objekata na putu. odnosno trakom. Skretanje Član 48. (1) Vozač vozila koje skreće udesno dužan je da obavi skretanje krećući se krajnjom saobraćajnom trakom koja se proteže uz desnu ivicu kolovoza. . vozači su dužni da se pridržavaju brzina propisanih u stavu (1) ovog člana i na putu na kojem je ovim zakonom ili postavljenim saobraćajnim znakom dozvoljena veća brzina. (3) Motorna vozila iz tač. može da se ograniči brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na putu. autobuse koji osim ugra enih sjedišta imaju i odre ena mjesta za stajanje. (1) Na osjetljivim mjestima u naselju. 5.za autobuse s priključnim vozilom za prevoz lica. oivičenog crvenom bojom.(1) Na putevima brzina kretanja ograničava se za sljedeća vozila na: 1) 80 km na čas . pravilnikom propisuje ministar u saradnji sa nadležnim organom. 1). s intenzivnim saobraćajem pješaka.za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje (karavan) ili laku prikolicu.za autobuse kada se obavlja organizovani prevoz djece. 25 km na čas . gradske autobuse. (2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je da obavi skretanje krećući se krajnjom lijevom saobraćajnom trakom koja se proteže uz središnju liniju i uz zamišljeni ili obilježeni luk koji spaja dvije središnje linije bočnih kolovoza. na lijevoj polovini zadnjeg dijela na vidnom mjestu moraju da imaju oznaku u obliku kruga žute boje. 4) 50 km na čas . osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije odre eno.500 kg. 6. Prvenstvo prolaza Član 49. za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje. na raskrsnici zadržava pravac svog kretanja ili skreće udesno. osim ako saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu nije drugačije odre eno.za bicikl i laki motocikl kada se kreću biciklističkom stazom. (1) Na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan da propusti vozilo koje dolazi s njegove desne strane.

(4) Vozač koji ulazi vozilom na put koji je saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza dužan je da propusti sva vozila koja se kreću tim putem. na onoj saobraćajnoj traci kojom mora da pro e kroz raskrsnicu. bez obzira na to s koje mu strane ono nailazi. 2) žuto svjetlo .slobodan prolaz. Saobraćaj na raskrsnici Član 50. (2) Vozač koji se približava raskrsnici dužan je da vozi takvom brzinom da može da se zaustavi i propusti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza. koja odgovara uslovima saobraćaja na raskrsnici. vozač može vozilom da pro e svjetlosni znak i da se kreće u pravcu označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo. (5) Vozač je dužan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji ulazi i kad taj put nije saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza ako vozilom ulazi sa zemljanog puta na put s kolovoznim zastorom.zabrana prolaza. (2) @uto svjetlo upaljeno istovremeno sa crvenim svjetlom služi za upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak zabrane prolaza i na pojavu zelenog svjetla. (6) Vozač koji pri skretanju vozila presijeca biciklističku stazu ili traku dužan je da propusti bicikl i bicikl s motorom koji se kreće biciklističkom stazom ili trakom. (1) Ako je ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova za regulisanje saobraćaja na raskrsnici dodat jedan ili više dopunskih znakova u obliku zelene svijetleće strelice. . 3) zeleno svjetlo . Član 52. odnosno crvenog svjetla. (3) @uto trepćuće svjetlo obavezuje sve učesnike u saobraćaju na kretanje s povećanom opreznošću. osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. a za ostale učesnike .zabrana prolaza osim za vozila koja se u času kad se žuto svjetlo pojavi nalaze na tolikom rastojanju od svjetlosnog znaka da se ne mogu bezbjedno zaustaviti a da ne pro u taj znak. (2) Ako zeleno svjetlo na ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova ima oblik strelice. (1) Na raskrsnici i na drugom mjestu na kojem je saobraćaj regulisan ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova za učesnike u saobraćaju. (4) Zeleno trepćuće svjetlo služi za upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak slobodnog prolaza i na pojavu žutog.zabrana prolaza. (1) Vozač koji se približava raskrsnici mora da vozi s povećanom opreznošću. 7. ili ako na put ulazi sa površine na kojoj se ne odvija saobraćaj. svjetlosni saobraćajni znakovi imaju sljedeća značenja: 1) crveno svjetlo .(3) Izuzetno od odredaba st. Član 51. (1) i (2) ovog člana. pri čemu ne smije da ometa saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji ulazi i mora da propusti pješake koji prelaze preko kolovoza. (3) Vozač je dužan da pred raskrsnicom vozilom zauzme položaj na dovoljnoj udaljenosti. Član 53. vozilo koje se kreće po šinama ima prvenstvo prolaza na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom. vozač vozilom smije da se kreće samo u pravcu koji pokazuje ta strelica.

u slučaju da tako ne postupi. pri promjeni svjetlosnog znaka. s obzirom na uslove i položaj vozila na putu. (2) Vozač ne smije da pretiče i obilazi kad time. lako vozilo koje se susrelo s vozilom više kategorije. 9. ometa ili onemogući saobraćaj vozila koja dolaze sa bočnih kolovoza. a ako se mimoilaze vozila iste kategorije . (1) Pri mimoilaženju. Preticanje i obilaženje Član 57. kad se jedno od vozila koja se mimoilaze mora kretati unazad. lakše da to učini vozač vozila koje se kreće uz nagib. po potrebi. dužan je da se prvi zaustavi i. Mimoilaženje Član 55. Član 54. pomjeri svoje vozilo i zauzme na putu položaj koji omogućava mimoilaženje. po potrebi. Vozač kojem je svjetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu ne smije da u e vozilom u raskrsnicu ako je gustina saobraćaja takva da on vozilo očigledno mora da zaustavi u raskrsnici i na taj način. i da vozilo pomjeri ka desnoj ivici kolovoza. osim ako je. (3) Kad na raskrsnici vozila dolaze iz suprotnih smjerova i skreću ulijevo. vozač kojem je to lakše da izvede. vozači se mimoilaze sa svoje desne strane. s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu i u saobraćaju ili s obzirom na tehnička svojstva vozila kojim upravlja. vozač vozila koje se kreće uz nagib dužan je da zaustavi vozilo ako ispred sebe ima pogodno mjesto za zaustavljanje koje omogućava bezbjedno mimoilaženje i ako bi. vozač vozila koje se kreće niz nagib dužan je da zaustavi svoje vozilo na pogodnom mjestu. 8. dužan je da uspori kretanje svog vozila i. (4) Ako je zbog nedovoljne širine puta ili zbog neke prepreke na putu mimoilaženje onemogućeno.vozilo koje se kreće niz nagib.Vozač koji je vozilom ušao u raskrsnicu na kojoj je saobraćaj regulisan ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova može da napusti raskrsnicu ne čekajući da svjetlosnim saobraćajnim znakom saobraćaj bude otvoren u smjeru kojim namjerava da produži kretanje. s obzirom na osobine puta i okolnosti u saobraćaju. Član 58. Član 56. . mimoilaženje zahtijevalo kretanje unazad jednog od vozila. po potrebi. (2) Ako zbog neke prepreke na putu ili zbog drugih učesnika u saobraćaju vozač ne može da postupi prema odredbi stava (1). ako primijeti da mu drugo vozilo ide u susret uz nagib. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. kretanjem unazad ili na drugi način. ugrožava druge učesnike u saobraćaju. pod uslovom da propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću u smjeru u kojem je saobraćaj dozvoljen. (2) Preticanje mora da se obavlja sa desne strane ako se vozilo na kolovozu nalazi u takvom položaju i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo. kretaće se unazad: svako vozilo koje se susrelo s vozilom koje vuče priključno vozilo. vozač je dužan da sa svoje lijeve strane ostavi dovoljno rastojanje izme u vozila kojim upravlja i vozila sa kojim se mimoilazi a. (1) Preticanje i obilaženje obavlja se s lijeve strane. (1) Preticanje i obilaženje vozač smije da obavi samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smjera i ako na putu ima dovoljno prostora za bezbjedno izvo enje tih radnji. zaustavi ga da bi propustio vozilo iz suprotnog smjera. (1) Na dijelu puta s velikim uzdužnim nagibom na kojem je mimoilaženje vozila nemoguće ili je veoma otežano. teretno motorno vozilo koje se susrelo s autobusom. (3) Na putu iz stava (1) ovog člana.

ili omeo saobraćaj iz suprotnog smjera. ili da obi e drugu prepreku na putu. Član 59. vozač je dužan da. vozač vozila koje se kreće sporije od vozila koja se kreću neposredno iza njega dužan je da pomjeri svoje vozilo što više udesno. 4) ako saobraćajna traka kojom namjerava da izvrši preticanje nije slobodna na dovoljnom rastojanju tako da bi. (1) (2) Vozač kojem je dat znak za preticanje s njegove lijeve strane dužan je da pomjeri vozilo ka desnoj ivici kolovoza. objekti ili ure aji iz stava (1) ovog člana nalaze na sredini puta s jednosmjernim saobraćajem. preticanjem ugrozio bezbjednost saobraćaja. odnosno obilaženja. Član 62. i to bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. ili obilježen ili na drugi način označen prostor za parkiranje vozila. Član 61. (1) Vozač koji pretiče dužan je da drži vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče. ako je vozač koji se kreće iza njega počeo da pretiče. Član 63. neposredno ispred tunela i u tunelu koji po smjeru kretanja ima samo jednu traku. 6) 7) saobraćajnom trakom koja je namijenjena za prinudno zaustavljanje vozila. bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. a postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. (3) Ako zbog nedovoljne širine kolovoza ili njegovog stanja preticanje nije moguće bez ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja. da zaustavi svoje vozilo na pogodnom mjestu da bi propustio brža vozila. osim kad za preticanje ili obilaženje koristi saobraćajnu traku koja je zabranjena za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. Član 60. čim to bude moguće. (1) Ako se na sredini kolovoza nalazi pješačko ostrvo. vozilom ponovo zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja. Vozač ne smije vozilom početi da pretiče ili obilazi: 1) 2) kolonu vozila. tako da ga ne ometa. ili neka druga površina koja nije namijenjena za saobraćaj vozila. . ili neki objekat ili ure aj. a ako to nije dovoljno. 5) ako poslije izvršenog preticanja ili obilaženja ne bi ponovo mogao da zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja ili obilaženja. čim to bude moguće. (2) Poslije izvršenog preticanja ili obilaženja. vozila moraju da ih obilaze s desne strane. (2) Ako se površine. niti ugrožava u saobraćaju. 3) ako je vozač koji je ispred njega na istoj saobraćajnoj traci dao znak da namjerava da pretekne ili obi e vozilo koje je ispred njegovog vozila. Vozač ne smije da povećava brzinu kretanja vozila dok ga drugo vozilo pretiče. oni mogu da se obilaze s obje strane. To vozilo može da se pretiče s desne strane ako izme u njega i desne ivice kolovoza postoji saobraćajna traka. vodeći računa o razlici izme u brzine kretanja svog vozila za vrijeme preticanja i brzine kretanja vozila drugih učesnika u saobraćaju koje namjerava da pretekne.(3) Vozilo koje se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza ne smije da se pretiče s lijeve strane.

ili radi parkiranja vozila. 2) ako se pored kolovoza nalaze djeca koja ne obraćaju pažnju na kretanje vozila. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća vozač. . a naročito: 1) na putu van naselja. Vozač ne smije da pretiče drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prelazu. 3) na putu van naselja. Zvučni i svjetlosni znakovi upozorenja Član 67. a pretiče se sa desne strane (član 58. stav (3) ovog zakona za svoje kretanje ne koristi saobraćajnu traku uz desnu ivicu kolovoza. (3) Neposredno ispred i na prelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou bez branika ili polubranika vozač smije da pretiče drugo vozilo kad je saobraćaj na tom prelazu regulisan ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova. osim ako na tim mjestima postoji više saobraćajnih traka obilježenih uzdužnim oznakama na kolovozu i namijenjenih isključivo za kretanje vozila u smjeru kretanja njegovog vozila. (1) Vozač ne smije da pretiče drugo vozilo. (1) Na putu na kojem postoje najmanje dvije saobraćajne trake namijenjene za saobraćaj vozila u istom smjeru i na kojoj su kolone vozila vozač može da napusti traku na kojoj se nalazi samo radi skretanja ulijevo ili udesno. Član 65. ili koje prelazi pješački prelaz. osim bicikla. bicikla s motorom. radi upozorenja drugog učesnika u saobraćaju da želi da ga pretekne ili obi e. vozilo koje se kreće na putu s pravom prvenstva prolaza. stav (2)). (2) Neposredno ispred raskrsnice i na raskrsnici vozač smije da pretiče: vozilo koje skreće ulijevo. lakog motocikla i motocikla bez bočne prikolice. kao i kad je saobraćaj na raskrsnici regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima koje daje ovlašćeno lice. ili neposredno ispred i na prelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u nivou bez branika ili polubranika. u pravilu. vozilo koje skreće udesno. upotrebljava svjetlosni znak upozorenja. Član 68. (2) Vozač je dužan da davanje zvučnog znaka upozorenja svede na neophodnu mjeru. umjesto zvučnog znaka upozorenja. Član 66. ili koje je stalo radi propuštanja pješaka na tom prelazu.Na kolovozu na kojem se saobraćaj obavlja u dva smjera vozač ne smije vozilom da pretiče drugo vozilo ispred vrha prevoja puta ili u krivini kad je preglednost puta nedovoljna. neposredno ispred raskrsnice. (2) Na putevima i pod uslovom iz stava (1) ovog člana brže kretanje vozila na jednoj traci od kretanja na drugoj traci ne smatra se preticanjem. 10. prije ulaska u nepreglednu krivinu ili prije dolaska na prevoj na kojem je otežano mimoilaženje. (1) Vozač je dužan da upotrijebi zvučni znak upozorenja kad god je u pitanju bezbjednost saobraćaja. ali da pri tome svojim vozilom ne prelazi na dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. ako bi nedavanjem tog znaka postojala opasnost od saobraćajne nesreće. Član 64. (3) Ne smatra se preticanjem ni prolaženje sa desne strane vozila koje prema odredbi člana 39. ili na raskrsnici koja nije s kružnim tokom saobraćaja. Taj znak vozač može da upotrijebi i u naselju prilikom preticanja drugog vozila.

(2) Svjetlosni znak upozorenja vozač može da upotrijebi i danju, ako takav način upozorenja drugim učesnicima u saobraćaju više odgovara uslovima na putu. (3) Svjetlosni znak upozorenja daje se kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala, ili uzastopnim paljenjem kratkih svjetala za osvjetljavanje puta, ili naizmjeničnim paljenjem, u kratkim razmacima, dugih i kratkih svjetala, vodeći računa pri tome da se time ne zasljepljuju vozači koji dolaze iz suprotnog smjera. 11. Zaustavljanje i parkiranje Član 69. Vozač ne smije da zaustavi ili parkira vozilo na mjestu na kojem bi ono ugrožavalo bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju, ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pješaka. Član 70. (1) Na javnom putu van naselja vozač je dužan da uvijek kada za to postoji mogućnost zaustavi ili parkira vozilo van kolovoza. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu, saobraćajne nesreće ili drugog opravdanog razloga prinu en da zaustavi vozilo na kolovozu dužan je da ga obilježi bezbjednosnim trokutom i preduzme sve mjere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila i da ga što prije ukloni s kolovoza. (3) Ako je vozač zbog neispravnosti na vozilu, saobraćajne nesreće ili zbog drugog opravdanog razloga prinu en da zaustavi vozilo na šinama, dužan je da ga sa šina odmah ukloni, a ako je to nemoguće, da odmah preduzme potrebne mjere da lica koja upravljaju vozilima koja se kreću po šinama na vrijeme budu upozorena na opasnost. Član 71. (1) Vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo na javnom putu dužan je da zaustavi, odnosno parkira vozilo neposredno uz desnu ivicu kolovoza, a na javnom putu na kojem se saobraćaj odvija samo u jednom smjeru vozilo može zaustaviti, odnosno parkirati uz desnu ili lijevu ivicu kolovoza. (2) Ako se uz desnu ivicu kolovoza nalaze tramvajske ili druge šine, vozač mora da zaustavi ili parkira vozilo uz lijevu ivicu kolovoza. (3) Vozač može da zaustavi ili parkira vozilo na mjestima koja se nalaze na sredini kolovoza samo ako su ta mjesta obilježena odgovarajućim saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu. Član 72. Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smiju se otvarati vrata ako se time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju ili ako se ugrožava bezbjednost saobraćaja. Član 73. Vozač ne smije da zaustavi ili parkira vozilo naročito: 1) na obilježenom pješačkom prelazu i na razdaljini manjoj od pet metara od tog prelaza, kao i na prelazu biciklističke staze preko kolovoza; 2) na prelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou;

3) na željezničkim ili tramvajskim prugama ili u blizini tih pruga ako se time sprečava ili ometa saobraćaj vozila koja se kreću po šinama; 4) na raskrsnici i na razdaljini manjoj od pet metara od najbliže ivice poprečnog kolovoza;

5) u tunelima, na mostovima, u podvožnjacima i na nadvožnjacima, kao i na dijelovima puta ispod mostova i nadvožnjaka i na razdaljini manjoj od 15 m od tih objekata; 6) na dijelu puta u blizini vrha prevoja i u krivini gdje je preglednost puta nedovoljna i gdje se obilaženje vozila ne bi moglo izvršiti bez opasnosti; 7) na dijelu puta na kojem bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne linije na kolovozu, ili do suprotne ivice kolovoza, ili do neke prepreke na putu bila manja od tri metra; 8) na mjestu na kojem bi vozilo zaklanjalo postavljeni saobraćajni znak ili ure aj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova; 9) na biciklističkoj stazi, odnosno traci;

10) na dijelu kolovoza koji je kao stajalište za vozila javnog saobraćaja obilježen saobraćajnim znakom i oznakama na kolovozu; 11) 12) 13) na svim ure enim zelenim površinama, parkovima i sl.; na mjestu koje je označeno kao parking-prostor za invalidna lica; na kolovozu sa dvije saobraćajne trake gdje se saobraćaj odvija u oba smjera. Član 74. Osim u slučajevima iz člana 73. ovog zakona, vozač ne smije da parkira vozilo naročito na: 1) dijelu puta ispred prelaza puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou, i to na razdaljini manjoj od 15 m od tih prelaza; 2) razdaljini manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je obilježeno stajalište za vozila javnog saobraćaja;

3) prolazima i ulazima škola, ustanova, preduzeća, stambenih zgrada i drugih objekata i iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizacionu ili drugu mrežu komunalnih organizacija; 4) mjestu na kome bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu; 5) trotoaru, odnosno na pješačkoj stazi, ako to nije izričito regulisano saobraćajnim znakom, a ako je parkiranje dozvoljeno, mora da se ostavi najmanje 1,6 m širine na površini za kretanje pješaka, s tim što ta površina ne može da bude uz ivicu kolovoza. Član 75. (1) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. 73. i 74. ovog zakona, vozilo parkirano u pješačkoj zoni, kao i vozilo parkirano na mjestu rezervisanom za vozila lica s invaliditetom. (2) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava bezbjednost saobraćaja, ili ometa normalno odvijanje saobraćaja. Član 76. (1) Premještanje vozila iz člana 75. ovog zakona obavlja nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, uz prethodnu saglasnost nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova, premještanje vozila obavljaju organizacija, pravno ili fizičko lice koje ovlasti nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova. (3) Troškove premještanja vozila u slučajevima iz člana 75. ovog zakona snosi vlasnik.

(4) Radi osiguranja plaćanja troškova premještanja vozila, od vlasnika vozila koji nije državljanin Bosne i Hercegovine, pravno ili fizičko lice koje je premjestilo vozilo može da zatraži garanciju, a ako vlasnik neće ili ne može da položi garanciju, može da zadrži vozilo. (5) Visinu troškova premještanja vozila utvr uje nadležni organ jedinice lokalne samouprave i uprave. Član 77. (1) Vozač je dužan da motorno vozilo, traktor ili priključno vozilo, osim motocikla bez bočne prikolice, koje je zaustavljeno na kolovozu, obilježi posebnim znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu, i to: 1) kad je bio prinu en da zaustavi vozilo na mjestu ili dijelu puta iz člana 73. ovog zakona;

2) kad je vozilo zaustavljeno na kolovozu na takvom mjestu da vozači vozila koja nailaze istim smjerom ne mogu ili teško mogu blagovremeno da ga uoče; 3) noću i u slučaju smanjene vidljivosti na autoputu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila, kao i na dijelu puta koji nije dovoljno pregledan. (2) Znak iz stava (1) ovog člana postavlja se na kolovoz iza zaustavljenog vozila, u vertikalnom položaju i na dovoljnoj razdaljini koja na putu van naselja ne smije biti manja od 50 m, tako da vozači motornih vozila koji nailaze iz smjera na kojem je znak postavljen mogu blagovremeno da zaustave svoja vozila, odnosno da bezbjedno obi u zaustavljeno vozilo. (3) Na isti način taj znak se postavlja i kad je na putu zaustavljena kolona motornih vozila, s tim što se umjesto jednog znaka na kolovoz postavljaju dva znaka, jedan pored drugog. (4) Ako je u motornom vozilu ugra en ure aj za istovremeno paljenje svih pokazivača pravca, u slučaju iz stava (1) ovog člana taj ure aj mora da bude upaljen. Član 78. Prije nego što parkira i napusti vozilo, vozač je dužan da preduzme sve mjere kojima se sprečava da vozilo samo krene sa mjesta i da ga obezbijedi od neovlašćene upotrebe. Član 79. (1) Za nepravilno parkirano ili zaustavljeno vozilo na trotoarima ili bilo kojim drugim mjestima iz čl. 69. do 78. ovog zakona u kojem nije prisutan vozač, ovlašćena službena lica ostaviće pismenu obavijest da vozač koji je parkirao ili zaustavio vozilo u roku od osam dana kod nadležnog organa na ime novčane kazne uplati zakonom propisani iznos. (2) Vlasnik ili korisnik vozila dužan je da ovlašćenom službenom licu nadležne službe da podatke o vozaču koji je upravljao vozilom u vrijeme izvršenja prekršaja iz stava (1) ovog člana, kao i u slučaju drugih prekršaja propisanih ovim zakonom u kojima je učestvovalo njegovo vozilo. 12. Presijecanje kolone pješaka Član 80. Vozač ne smije vozilom da presijeca kolonu djece, vojnika, pogrebnu povorku i svaku drugu organizovanu kolonu pješaka koja se kreće po kolovozu. 13. Vuča vozila

Član 81. (1) U saobraćaju na javnom putu motornom vozilu mogu da se pridodaju najviše dva priključna vozila za prevoz tereta, odnosno jedno priključno vozilo za prevoz lica, a na autoputu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila samo jedno priključno vozilo. (2) (3) Vozilom na motorni pogon smije da se vuče samo priključno vozilo koje bitno ne umanjuje njegovu stabilnost. Zabranjena je vuča neispravnih vozila na autoputu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila.

(4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana, vuča drugog motornog vozila autoputem dozvoljena je ako je razlog za vuču nastao za vrijeme kretanja motornog vozila autoputem, ali samo krajnjom desnom saobraćajnom trakom do prvog priključnog puta kojim vučeno vozilo može da se isključi iz saobraćaja na autoputu. Član 82. (1) Vozilom na motorni pogon smije da se vuče drugo vozilo na motorni pogon samo ako ono zbog neispravnosti ili nedostataka pojedinih dijelova ne može samo da se kreće i ako se pritom bitno ne umanjuje stabilnost vučnog vozila. (2) Vozilom na motorni pogon ne smije da se vuče motocikl bez bočne prikolice ili drugo vozilo na dva točka. Član 83. Vozilo na motorni pogon smije da se vuče noću, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti, samo ako na svojoj zadnjoj strani ima upaljena crvena svjetla za označavanje vozila, ili ako ga vuče motorno vozilo koje ima i pri vuči koristi žuto rotaciono svjetlo. Član 84. (1) Za vrijeme vuče vozila iz člana 82. stav (1) oba vozila moraju da imaju znak kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu (bezbjednosni trokut). (2) Na motornom vozilu koje vuče drugo vozilo trokut se postavlja s prednje, a na vučenom vozilu sa zadnje strane. Član 85. (1) Vozilo na motorni pogon na putu dozvoljeno je vući pomoću užeta, krute veze (rude), automatskih vučnih kuka sa višestepenovanom regulacijom i oslanjanjem ili vješanjem vozila na vučno vozilo. (2) Pomoću užeta ne smije da se vuče vozilo na motorni pogon na kojem su neispravni ure aji za upravljanje ili ure aji za zaustavljanje, niti teretno motorno vozilo i autobus. (3) Krutom vezom ne smije da se vuče vozilo na motorni pogon koje nema ispravan ure aj za upravljanje, niti vozilo na motorni pogon teže od vučnog vozila - ako mu je neispravna pomoćna kočnica. Član 86. Ako se vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta, automatskih vučnih kuka sa višestepenovanom regulacijom ili krute veze, vozač koji upravlja vučenim vozilom mora da ima odgovarajuću dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojoj pripada vozilo koje se vuče. Član 87. Vuča natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila, odnosno traktora s priključnim vozilom, dozvoljena je samo do prvog mjesta pogodnog za pretovar tereta a, izuzetno, i do prvog mjesta na kojem može da se otkloni kvar na vozilu. Član 88.

(1) Izuzetno od odredaba člana 90. a ako se na zaprežnom vozilu nalazi samo jedna svjetiljka. ta svjetla moraju da budu postavljena na uzdužnoj osi vozila ili na njegovoj lijevoj strani. (1) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju na vozilu moraju da budu upaljena kratka svjetla. (4) Izuzetno od odredaba iz stava (3) ovog člana. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. Upotreba svjetala u saobraćaju Član 90. a ako širina priključnog vozila iznosi više od 1. a vozač mora da ima dokaz o izvršenoj certifikaciji. 3) biciklu . (2) Kuka i kruta veza (ruda) iz stava (1) ovog člana moraju da budu certifikovane prema procedurama definisanim posebnim propisom iz stava (3) člana 6. na prednjoj strani prvog priključnog vozila moraju da budu upaljena dva bijela svjetla. (2) (3) Vučenim vozilom zabranjeno je prevoziti lica.60 m. ovog zakona. 14. Vozila koja prevoze opasne materije ne smiju se vući. osim svjetla iz stava (1) ovog člana.osim na biciklu sa motorom. (3) Ako se na zaprežnom vozilu jedno svjetlo nalazi na prednjoj strani.najmanje jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. niti koristiti za vuču drugih vozila. a sa zadnje strane vozila crveno svjetlo. mora da iznosi tri do pet metara. a drugo na zadnjoj strani.jedan katadiopter crvene boje na zadnjoj strani i po jedan katadiopter žute ili naranxaste boje na svakoj strani pedale. (4) U uslovima iz stava (2) ovog člana zaprežno vozilo mora da ima i dva katadioptera crvene boje. lakom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice . 4) zaprežnom vozilu . ako se vuče užetom. (1) Vozilo na motorni pogon koje na putu vuče drugo neispravno vozilo na motorni pogon ne smije da se kreće brzinom većom od 40 km na čas. na zadnjoj strani posljednjeg priključnog vozila moraju da budu upaljena najmanje dva crvena svjetla.jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. ili samo jedna svjetiljka koja je izra ena tako da se s prednje strane vozila vidi bijelo svjetlo. (5) Kad vozilo na motorni pogon vuče jedno ili dva priključna vozila. moraju da budu upaljena svjetla za osvjetljavanje puta. može da iznosi i manje od tri metra. a takvo vozilo vuče se krutom vezom (rudom) i brzina kretanja ne smije da bude veća od 40 km na čas.(1) Rastojanje izme u vučnog i vučenog vozila na motorni pogon. (2) U vremenu od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću). a bicikl . (6) Na motociklu za vrijeme vožnje na putu moraju da budu upaljena kratka svjetla. u slučaju neispravnosti vozila koje je natovareno opasnim materijama. lakom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice najmanje dva bijela ili žuta svjetla na prednjoj strani i paran broj crvenih svjetala na zadnjoj strani. i to na: 1) vozilu na motorni pogon . simetrično postavljena na zadnjoj strani vozila. Član 91. ovog zakona. ona mora da bude postavljena na lijevoj strani vozila. ne mora da ima upaljena svjetla: .najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. 2) biciklu sa motorom. Član 89. takvo vozilo može da se prevuče samo do najbližeg mjesta pogodnog za pretovar ili popravak. na vozilu u saobraćaju na putu. a ako se vuče pomoću kuke ili krute veze (rude).

(2) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon moraju da budu upaljena za vrijeme dok su upaljena bilo koja svjetla za osvjetljavanje puta ili posebna svjetla za maglu.1) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na osvijetljenom dijelu puta. 3) za vrijeme dok vozilom prolazi pored organizovane kolone ili povorke pješaka. laki motocikl i motocikl bez bočne prikolice koji nema akumulator . Član 92. i najmanje jedno crveno svjetlo na njenom začelju. uvijek na razdaljini manjoj od 200 m. (2) Vozilo na motorni pogon čija dužina nije veća od osam metara. tovarnih i jahaćih životinja i goniči stoke . umjesto svjetala iz člana 90. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (1) Za osvjetljavanje puta vozač vozila na motorni pogon. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti.kad su zaustavljeni ili parkirani u naselju uz samu ivicu kolovoza. moraju da nose upaljena svjetla kad se kreću po kolovozu van naselja: 1) grupa pješaka koja se kreće u organizovanoj koloni ili povorci . Član 94. tako da se jasno vidi s dovoljne udaljenosti. Član 95. 2) za vrijeme kretanja za drugim vozilom na rastojanju od najmanje 100 m da dugim svjetlima svog vozila ne bi zasljepljivao vozača vozila ispred sebe. i kojem nije pridodato priključno vozilo. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća. stav (1) tačka 1) može da ima upaljeno samo jedno svjetlo koje se s prednje strane vidi kao bijelo svjetlo a sa zadnje strane kao crveno svjetlo i koje je postavljeno na strani suprotnoj od ivice kolovoza uz koju je vozilo zaustavljeno ili parkirano. a širina od dva metra.u susretu s plovilom. vozač vozila na motorni pogon za vrijeme vožnje mora da ima na vozilu upaljena najmanje kratka svjetla za osvjetljavanje puta.kad vozač tog vozila upali kratka svjetla ili kad naizmjeničnim paljenjem i gašenjem svjetala upozorava da mu duga svjetla smetaju. 3) bicikl.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo naprijed i najmanje jedno crveno svjetlo pozadi. Član 93. (1) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon upotrebljavaju se u uslovima iz člana 90. 4) kada se kreće putem koji se pruža neposredno pored plovnog puta ili pored željezničke ili tramvajske pruge . (2) Vozač vozila na motorni pogon dužan je da upotrebljava za osvjetljavanje puta kratka svjetla umjesto dugih svjetala: 1) prije mimoilaženja s drugim vozilom na razdaljini s koje ocijeni da svjetlom svog vozila zasljepljuje vozača vozila koje mu dolazi u susret. kad je zaustavljeno ili parkirano na ulici u naselju. (3) Noću. a pri mimoilaženju s drugim vozilom . 2) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na za to posebno odre enim mjestima na kolovozu ili van njega ili na ulicama sa slabijim saobraćajem. odnosno s vozilom koje se kreće po šinama a koje nailazi iz suprotnog smjera. upotrebljava duga svjetla. . stav (1) ovog zakona kada je vozilo zaustavljeno ili parkirano na putu. 2) vodiči teglećih. (2) Umjesto svjetala iz stava (1) ovog člana mogu da se upotrebljavaju reflektujuće materije.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na čelu kolone. odnosno povorke. u pravilu.

Saobraćaj bicikala. tako da ne ugrožava bezbjednost saobraćaja. (3) Svjetla za maglu koja se nalaze na prednjoj strani vozila moraju da budu bijele ili žute boje.(1) Po magli vozač vozila na motorni pogon na vozilu treba da ima upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta ili svjetla za maglu ili oba svjetla istovremeno. po biciklističkoj stazi. vozač bicikla sa motorom ako je pokretan snagom vozača i vozač bicikla moraju da se kreću desnom biciklističkom stazom u odnosu na smjer kretanja saobraćaja. ovog zakona primjenjuju se i na saobraćaj tramvaja i drugih vozila koja se na putu kreću po šinama. Član 97. Saobraćaj tramvaja i drugih vozila na šinama Član 98. a biciklom sa motorom lice koje je navršilo 14 godina. (1) Biciklom na kategorisanom putu smije da upravlja lice koje je navršilo 12 godina. vozači su dužni da izme u svakog od tih vozila drže rastojanje od najmanje 100 m.500 kg ili čija je dužina veća od sedam metara. (5) Na biciklističkim stazama ure enim i obilježenim za saobraćaj bicikla i bicikla sa motorom u oba smjera vozila moraju da se kreću desnom stranom u smjeru kretanja vozila. a ako postoji biciklistička staza. Vozač je dužan da drži potrebno rastojanje kad se kreće iza drugog vozila. (3) Ako se na putu kreću dva ili više vozila koja prevoze opasne materije. Član 100. od 25. osim ako to ne isključuju konstrukcione karakteristike tih vozila ili način njihovog kretanja. (4) Ako na putu postoji posebno ure ena biciklistička staza. bicikala sa motorom. (1) Kad se na javnom putu van naselja koje ima samo jednu saobraćajnu traku namijenjenu za saobraćaj vozila u jednom smjeru kreću jedno za drugim vozila na motorni pogon čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. 16. da se . a na zadnjoj strani crvene boje. a naročito ne smije da skida ruke s upravljača. Rastojanje izme u vozila Član 96. (3) Ako se dva ili više vozača bicikala ili bicikla sa motorom kreću u grupi. (6) Vozač bicikla i vozač bicikla sa motorom smiju da se kreću samo po onim saobraćajnim površinama po kojima je kretanje takvim vozilima dozvoljeno. odnosno traci. (2) Vozač bicikla i vozač bicikla sa motorom ako je pokretan snagom vozača dužni su da se kreću što bliže desnoj ivici kolovoza. rastojanje izme u tih vozila ne smije da bude manje od 200 metara. bicikla sa motorom. 17. lakih motocikala i motocikala Član 99. (2) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na dio puta na kojem je preticanje zabranjeno. lakog motocikla i motocikla treba da upravlja vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi učesnici u saobraćaju. Vozač bicikla. (2) Svjetla za maglu mogu da se upotrebljavaju samo po magli ili u slučaju smanjene vidljivosti i ne mogu istovremeno da se koriste s dugim svjetlima. 15. do 97. dužni su da se kreću jedan za drugim. Odredbe čl.

skijanje i drugo. bicikla sa motorom. (1) Pješak ne smije.pridržava za drugo vozilo. koturaljkama i slično. niti da se nalaze na rudi vozila dok je vozilo u pokretu. usjek. Član 101. odnosno površinu pored kolovoza pogodnu za kretanje pješaka. (3) Na kolovozu puta zabranjeno je igranje. . a vozač motocikla može to da čini i u bočnoj prikolici. (2) Ako se pješak kreće kolovozom. Član 102. Kretanje pješaka Član 105. u pravilu. dužni su da se kreću uz lijevu ivicu kolovoza u smjeru kretanja. Vozač bicikla. (2) Zaprežno vozilo ne smije da se ostavlja bez nadzora na putu ili uz put. Član 107. (3) Lica koja se voze zaprežnim vozilom dok je vozilo u pokretu ne smiju da stoje na vozilu. i to veoma pažljivo i na način kojim ne ometa ili ne sprečava saobraćaj vozila. provalija. tako da se kreću jedan iza drugog. kao i sankanje. lakog motocikla i motocikla može da prevozi druga lica samo ako na vozilu postoje posebna sjedišta i oslonci za noge. odron i sl. (1) Vozač zaprežnog vozila treba da upravlja vozilom sve vrijeme dok se vozilo kreće po putu i dužan je da vozilo drži što bliže desnoj ivici kolovoza. romobilom. (1) Na putu koji ima trotoar ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka.). on mora da se kreće što bliže ivici kolovoza. 19. vožnja dječijim biciklom. pješaci mogu da se kreću kolovozom. da se kreće i zadržava na kolovozu. bicikla sa motorom. pješak je dužan da se kreće po tim površinama. a koju pješaci ne mogu da koriste iz bilo kog razloga. Saobraćaj zaprežnih vozila i kretanje stoke Član 103. vuče ili gura predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom. sjediti na platou vozila sa strane. pješak može da se kreće uz desnu ivicu kolovoza samo kad je takvo kretanje za njega bezbjednije (nepregledna krivina. Član 104. sjede na stranicama vozila. lakog motocikla ili motocikla i lica koja se prevoze tim vozilima moraju da koriste zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje. ili da ugrožava druge učesnike u saobraćaju. (1) (2) Stoku koja se kreće javnim putem gonič stoke mora da drži što je moguće bliže desnoj ivici puta. Član 106. Vozač bicikla. prevozi. odnosno pogodna za kretanje pješaka. osim ako je to posebno dozvoljeno. Stoka se ne smije ostavljati na putu ili uz put bez nadzora goniča stoke. (1) Kad se pješaci kreću kolovozom na javnom putu van naselja. zasjek. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. 18. (2) Na putu na kojem ne postoji trotoar ili druga površina odre ena za kretanje pješaka.

prije stupanja na pješački prelaz. lica koja se kreću pomoću pokretnih stolica za nemoćna lica. (1) Pješak je dužan da prelazi preko kolovoza i biciklističke staze pažljivo i najkraćim putem. (2) Vozač koji se kreće mokrim kolovozom u naseljenom mjestu dužan je da prilagodi brzinu kretanja vozila tako da izbjegne prskanje pješaka koji se kreću ivicom kolovoza ili trotoara. (1) Ako je saobraćaj na obilježenom pješačkom prelazu regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima ovlašćenog lica. Pješak koji namjerava da pre e kolovoz na mjestu na kojem ne postoji obilježen pješački prelaz ne smije da stupi na kolovoz ako time ometa saobraćaj vozila. vozač koji skreće na taj put dužan je da skreće smanjenom brzinom i propusti pješake koji su već stupili ili stupaju na pješački prelaz i. (1) Vozač koji skreće na bočni put na čijem ulazu ne postoji obilježen pješački prelaz dužan je da skreće smanjenom brzinom i ne smije da ugrozi pješake koji su već stupili na kolovoz. Obaveze vozača prema pješacima Član 111. a ako mu je na takvom prelazu datim znakom dozvoljen prolaz. (1) Na obilježenom pješačkom prelazu na kojem je saobraćaj pješaka regulisan svjetlosnim saobraćajnim znacima za pješake pješak je dužan da postupa prema tim znakovima. (3) Ako na obilježenom pješačkom prelazu saobraćaj nije regulisan ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova ni znakovima ovlašćenog lica. odnosno prolaze za pješake. nakon što se prije stupanja na kolovoz uvjeri da to može da učini na bezbjedan način. bicikl. kao i organizovana kolona pješaka. ako oni nisu od njega udaljeni više od 100 m. pri prelaženju puta pješak je dužan da se kreće tim prelazima. ali je saobraćaj vozila regulisan svjetlosnim saobraćajnim znacima za vozila ili znacima koje daju ovlašćena lica. 20. Saobraćaj na prelazu puta preko željezničke pruge . pješak je dužan da obrati pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju. Član 108. odnosno prolazima. moraju da se kreću uz desnu ivicu kolovoza u smjeru kretanja. (3) Na obilježenom pješačkom prelazu na kojem saobraćaj nije regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ni znacima koje daje ovlašćeno lice. prema potrebi. 21. (2) Na obilježenom pješačkom prelazu na kojem saobraćaj pješaka nije regulisan posebnim svjetlosnim saobraćajnim znacima za pješake. (2) Ako se obilježeni pješački prelaz iz stava (1) ovog člana nalazi na ulazu na bočni put. Član 112. da zaustavi vozilo kojim upravlja da bi propustio pješake. Član 109. vozač ne smije da ometa prolaz pješaka koji su već stupili na pješački prelaz. Član 110. laki motocikl ili motocikl.(3) Pješak koji gura ručna kolica. ili nedvosmisleno pokazuju namjeru da pre u preko pješačkog prelaza. vozač je dužan da zaustavi vozilo ispred pješačkog prelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz. (2) Na putu koja ima obilježene pješačke prelaze ili posebno izgra ene prelaze. pješaci mogu da prelaze preko kolovoza samo dok im je datim znakom dozvoljen prelaz preko kolovoza. vozač je dužan da zaustavi vozilo pred takvim pješačkim prelazom da bi propustio pješake koji prelaze ili stupaju na pješački prelaz.

ako ona na tom mjestu postoji. Član 119. (2) Autoputem ne smiju da se kreću ni motorna vozila koja prema svojim konstrukcionim osobinama ne mogu da se kreću brzinom većom od 40 km na čas. 22. stoka. Na autoput ne smije da se uključi motorno vozilo koje vuče drugo motorno vozilo koje zbog neispravnosti ne može da se kreće. . i da preduzme potrebne mjere da vozilo što prije bude uklonjeno s kolovoza. odnosno da može da zaustavi vozilo prije nego što stupi na željezničku prugu. ili ako je taj ure aj već počeo da se spušta. ili ako se daju svjetlosni znakovi ili zvučni signali koji upozoravaju da će taj ure aj početi da se spušta. učesnici u saobraćaju mogu da pre u preko željezničke pruge tek pošto se prethodno uvjere da prugom ne nailazi voz ili neko drugo vozilo koje se kreće po šinama. (1) Na autoputu vozač ne smije da zaustavlja motorno vozilo. (3) Na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem nema ure aja za zatvaranje saobraćaja. ni vozila koja se prema odredbama ovog zakona ne smatraju motornim vozilima. te vozila za održavanje puta kada daju posebne svjetlosne znake. Član 118. (2) Učesnici u saobraćaju koji prelaze preko željezničke pruge u istom nivou dužni su to da čine s pojačanom opreznošću i kad svjetla na prelazu nisu upaljena. Član 115. Član 117. Vozač koji se vozilom približava prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou dužan je da prilagodi kretanje vozila tako da može da ga zaustavi pred ure ajem za zatvaranje saobraćaja na prelazu. niti da se kreće vozilom unazad. (1) Autoputem motorna vozila moraju da se kreću krajnjom desnom saobraćajnom trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni. ili pred ure ajem za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vozila koja se kreću po šinama. Član 114. odnosno da se prelazu puta preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće šinama.Član 113. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti vozila ili iz drugih razloga prinu en da zaustavi vozilo na kolovozu autoputa dužan je da ga zaustavi na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila. (3) Odredba stava (2) ovog člana ne odnosi se na vojna vozila i na vozila organa unutrašnjih poslova. Učesnici u saobraćaju dužni su da se zaustave pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje saobraćaja spušten. (1) Autoputem ne smiju da se kreću pješaci. (3) Na autoputu vozač ne smije da obavlja polukružno okretanje. ni ure aja za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza. putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila i brzom putu Član 116. Saobraćaj na autoputu. (1) Pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi učesnici u saobraćaju dužni su da se zaustave kad se pojavi crveno trepćuće svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo. osim na površinama van kolovoza koje su za to posebno ure ene i obilježene.

Član 122.(2) Odredba člana 39. (1) Vozilima pod pratnjom. da polukružno okreće vozilo ili da se kreće unazad u tunelu. od 116. Vozač koji se vozilom kreće kroz tunel ne smije da zaustavlja vozilo. stav (1) tačka 1)) i o zabrani presijecanja kolone pješaka (član 80). vozači teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. namijenjenih za saobraćaj vozila u jednom smjeru. stav (3) ovog zakona ne primjenjuje se na vozila koja se kreću dijelom autoputa koji prolazi kroz naselje. osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima ovlašćenog lica. Na autoputu s tri ili više saobraćajnih traka. ako na mjestu na kojem se uključuje u saobraćaj na autoputu ne postoji posebna traka za ubrzavanje.500 kg i skupa vozila čija je dužina veća od sedam metara smiju da koriste samo dvije saobraćajne trake koje se nalaze uz desnu ivicu kolovoza. (2) Vozač koji na putu susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom i vozač kojeg sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom dužni su da ustupe prvenstvo prolaza. Član 120. i da se u saobraćaj na autoputu uključi dajući odgovarajući znak. (2) Vozač koji se vozilom isključuje iz saobraćaja na autoputu dužan je da blagovremeno zauzme položaj vozilom na krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci i da što prije pre e na posebnu traku za usporavanje. o zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila (član 61. u skladu s ovim zakonom. Saobraćaj u tunelu Član 123. ovog zakona primjenjuju se i na saobraćaj na putu koji je rezervisan za saobraćaj motornih vozila i brzom putu. i na njih se ne primjenjuju odredbe: o ograničenju brzine (čl. Član 124. pod uslovom da ne ugrožavaju bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. (1) Vozač koji se motornim vozilom uključuje u saobraćaj na autoputu dužan je da: 1) koristi posebnu traku za ubrzavanje. Na vozilima na motorni pogon za vrijeme kretanja kroz tunel moraju da budu upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta. i to za vrijeme dok se ti znakovi daju. i 46). na način kojim ne ugrožava saobraćaj vozila koja se kreću autoputem. . 2) propusti vozila koja se kreću autoputem. 44. 23. 24. do 121. Odredbe čl. a po potrebi zaustave vozilo. kad takva traka postoji u produženju priključnog puta. omoguće nesmetan prolaz. (3) Vozila pod pratnjom imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (član 49). ako takva traka postoji na ulazu u priključni put. podrazumijevaju se vozila kojima je dodijeljena pratnja policije ili vojne policije. umjesto dugih svjetala noću upotrijebe kratka svjetla za osvjetljavanje puta. strogo se pridržavaju naredbi koje im daju lica iz pratnje i kretanje nastave tek kad pro u sva vozila pod pratnjom. Član 121. Vozila pod pratnjom Član 125. sa posebnim motornim vozilima opremljenim ure ajima za davanje posebnih zvučnih signala i svjetlosnih znakova crvene i plave boje.

(2) Teret koji se prevozi na vozilu i priključnom vozilu može da pre e najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila najviše za jednu šestinu svoje dužine koja je kao kontinuiran teret oslonjena na tovarni prostor. pričvršćen i pokriven tako da: ne ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju i ne nanosi štetu putu i objektima na putu. ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. Ta vozila imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (član 49). prema potrebi. (1) Teret na vozilu ne smije da pre e najudaljeniju tačku na prednjoj strani vozila više od jednog metra. zaustave svoja vozila dok ta vozila pro u. osim u odnosu na vozila pod pratnjom (član 125) i vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima ovlašćenog lica. ne primjenjuju se odredbe o ograničenju brzine (čl. registarske tablice i druge propisane oznake na vozilu. stav (1)) i na vozilima s pravom prvenstva prolaza iz st. (3) Ako se vozilom prevozi teret u kombinaciji koja se sastoji od vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. (5) Ure aji za davanje posebnih svjetlosnih znakova i zvučnih signala smiju da se ugra uju i upotrebljavaju samo na vozilima čija je pratnja policija ili vojna lica (član 125. vozači su dužni da obrate pažnju i na vozila kojima se obezbje uje prolaz. (4) U vezi s me usobnim pravom prvenstva prolaza za vozila iz stava (1) ovog člana važe odredbe o prvenstvu prolaza. (1) Vozilo u saobraćaju na putu ne smije da bude opterećeno preko svoje nosivosti koja je upisana u knjižicu vozila. 25. ne umanjuje vozaču preglednost puta. ne umanjuje u većoj mjeri stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom. pješaci su dužni da se sklone s kolovoza dok ta vozila pro u. 26. o zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila (član 61. (1) i (3) ovog člana. prema potrebi. prema potrebi. ne stvara suvišnu buku i ne rasipa se po putu. (2) 1) 2) 3) 4) Teret na vozilu treba da bude raspore en i. kad posebnim ure ajima daju svjetlosne znakove i zvučne signale. pješaci su dužni da se sklone s kolovoza. vojna vozila i vozila Državne granične službe. da ih propuste i da. i 46). pod dužinom vozila podrazumijeva se ukupna dužina vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. stav (1) tačka 1) i o zabrani presijecanja kolone pješaka (član 80).(4) Da bi omogućili nesmetan prolaz vozilima iz stava (1) ovog člana. Vozila s pravom prvenstva prolaza Član 126. (3) Kad vozilo policije ili vojno vozilo upotrebom plavih svjetala obezbje uje prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreću iza njega. (1) Na vozila službe hitne pomoći. 44. . ili preko najveće dozvoljene mase. 5) ne zaklanja svjetlosne i svjetlosno-signalne ure aje na vozilu. zaustave dok ta vozila pro u. ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju osobine puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila. Član 128. (2) Da bi omogućili prolaz vozilima iz stava (1) ovog člana. pod uslovom da ne ugrožavaju bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. Teret na vozilu Član 127. a ostala vozila da ih propuste i da se. vatrogasna vozila i vozila policije i sudske policije.

(2) Zabranjeno je neovlašćeno uklanjanje i oštećivanje saobraćajnih znakova i opreme puta ili izmjena značenja saobraćajnih znakova. (5) Najisturenija tačka tereta koji se prevozi teretnim motornim ili priključnim vozilom u slučaju iz stava (4) ovog člana mora da bude označena tablom. stav (4) ovog zakona . Ta tabla je kvadratnog oblika. najisturenija tačka na teretu koji se prevozi vozilom mora da bude označena: 1) u slučaju iz člana 128. Član 129. trotoaru i sl. (1) Javni putevi moraju se obilježiti propisanim saobraćajnim znakovima. (2) Saobraćajni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih učesnici u saobraćaju i danju i noću na vrijeme i lako mogu uočiti i blagovremeno postupiti u skladu s njihovim značenjem.svjetlom i katadiopterom koji s prednje strane daju bijelo svjetlo. svjetlosni saobraćajni znakovi. te svjetlosne i druge oznake na putu. zabrana i obaveza izraženih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova. (3) Saobraćajni znakovi su: znakovi opasnosti. stavljaju do znanja ograničenja. (4) Učesnici u saobraćaju dužni su da se pridržavaju ograničenja. 2) kad teret na vozilu na motorni pogon ili na priključnom vozilu bočno prelazi više od 20 cm vanjsku ivicu prednjeg ili zadnjeg svjetla za označavanje vozila . dimenzija 50 x 50 cm. (1) Saobraćajne znakove i opremu na putu postavljaju i održavaju institucije koje upravljaju putevima na osnovu rješenja nadležnog organa. Opšte odredbe Član 130.(4) Ako teret na vozilu prelazi više od jednog metra najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. a sa zadnje strane . najisturenija tačka tereta mora da bude označena crvenom tkaninom. (1) Na saobraćajni znak i na stub na koji je znak postavljen zabranjeno je stavljati sve što nije u vezi sa značenjem saobraćajnog znaka. Noću. obojena naizmjeničnim kosim trakama reflektujuće naranxaste i bijele boje i postavljena uspravno na uzdužnu osu vozila.SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI 1. (3) Saobraćajni znakovi moraju se ukloniti. dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uslovima za saobraćaj na putu ili zahtjevima bezbjednosti u saobraćaju. zabrane i obaveze kojih se učesnici u saobraćaju moraju pridržavati i daju potrebna obavještenja za bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja. Član 131. znakovi izričitih naredbi i znakovi obavještenja s dopunskom tablom koja je sastavni dio saobraćajnog znaka i koja bliže odre uje značenje saobraćajnog znaka ili bez nje. naročito one koje nastanu usljed iznenadnog oštećenja ili neprohodnosti puta. .svjetlom i reflektujućom materijom crvene boje. IV . (2) Saobraćajnim znakovima moraju se obilježiti i opasnosti privremenog karaktera.crveno svjetlo. kao i privremena ograničenja i privremene zabrane u saobraćaju i ti znakovi moraju se ukloniti čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni. oznake na kolovozu. Član 132. kojima se učesnici u saobraćaju upozoravaju na opasnost koja im prijeti na odre enom javnom putu ili dijelu tog puta.

bojom. . Član 138. 2) žuto svjetlo može biti upaljeno kao samostalno svjetlo u vremenskom razmaku od prestanka zelenog do pojave crvenog svjetla ili istovremeno sa crvenim svjetlom. 3. žuto u sredini. ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za bezbjednost saobraćaja na putu. (1) Za regulisanje saobraćaja upotrebljavaju se ure aji kojima se daju svjetlosni saobraćajni znakovi crvene. Ta svjetla imaju oblik kruga. jedno pored drugog. i to: crveno lijevo. i to: crveno gore. svjetla mogu biti postavljena po horizontalnoj osi. ograničenja i obaveze kojih moraju da se pridržavaju. Znakovi opasnosti i znakovi izričitih naredbi na autoputu. žuto u sredini. 2. Znakovi opasnosti. Na putu se ne smiju postavljati table. kao najavu prestanka slobodnog prolaza. prije pojave zelenog svjetla. ili koji svojim oblikom. a zeleno desno. putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. svjetla se postavljaju po vertikalnoj osi. Član 137. izgledom ili mjestom postavljanja podražavaju ili liče na neki saobraćajni znak. Svjetlosni saobraćajni znakovi i svjetlosne oznake Član 136. Ako je ure aj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova postavljen i iznad saobraćajne trake. znakovi izričitih naredbi i znakovi obavještenja Član 134. (3) Znakovi obavještenja pružaju učesnicima u saobraćaju potrebna obavještenja o putu kojim se kreću i druga obavještenja koja im mogu biti korisna. odnosno dijelu puta. znakovi. jedno ispod drugog. magistralnom i regionalnom putu i u naseljenim mjestima moraju da budu presvučeni reflektujućim materijama ili osvijetljeni sopstvenim izvorom svjetlosti. (1) Znakovi opasnosti služe da se učesnici u saobraćaju na putu upozore na opasnost koja prijeti na odre enom mjestu. žute i zelene boje. obavezno treba ugraditi zeleno trepćuće svjetlo.Član 133. 3) žuto svjetlo može da bude upaljeno kao trepćuće svjetlo kada ne rade ostali svjetlosni signali na raskrsnici. (1) Ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima može da se doda dopunski svjetlosni znak u obliku zelene svijetleće strelice ili više takvih znakova. stubovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraćajnih znakova. (2) Na ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima. (2) Pri projektovanju novih ili rekonstrukciji postojećih saobraćajnih znakova. a zeleno svjetlo može biti i u obliku jedne ili više strelica smještenih u krugu crne boje. (2) Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja učesnicima u saobraćaju na putu zabrane. i da se obavijeste o prirodi te opasnosti. svjetla. ili zasljepljuju učesnike u saobraćaju. a zeleno dolje. Član 135. (1) 1) Na ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima: crveno i zeleno svjetlo ne smiju da budu upaljena istovremeno.

(1) Ako se ivice kolovoza na javnom putu obilježavaju svjetlosnim saobraćajnim oznakama. ili od tamne površine na kojoj se nalazi svijetleća silueta pješaka crvene ili zelene boje. (1) Oznake na kolovozu služe za regulisanje saobraćaja na putevima i za obavještavanje i vo enje učesnika u saobraćaju. a lijeva strana . (3) (4) Oznake na kolovozu čine linije. a zeleno svjetlo znači slobodan prolaz tom saobraćajnom trakom. Oznake na kolovozu Član 142. Član 139. i to na visini na kojoj se nalazi zeleno svjetlo. te trake moraju da budu odvojene odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu.(2) Dopunski svjetlosni znakovi iz stava (1) ovog člana postavljaju se s odgovarajuće strane svjetlosnog saobraćajnog znaka. (2) Crveno svjetlo iz stava (1) ovog člana ima oblik ukrštenih linija. Član 141.crveno svjetlo znači zabranu saobraćaja duž saobraćajne trake iznad koje je postavljeno. 4. obilježene uzdužnim linijama. .oznakama bijele boje. natpisi i druge oznake. (2) Ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel moraju da budu obilježene oznakama iz stava (1) ovog člana. (2) Ta svjetla moraju biti postavljena po vertikalnoj osi. one se obilježavaju svjetlima. (1) Na ure ajima za davanje saobraćajnih znakova kojima se reguliše saobraćaj na kolovozu s više od dvije saobraćajne trake. (1) Za regulisanje saobraćaja pješaka mogu da se upotrebljavaju i posebni ure aji za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova crvene i zelene boje i ure aji za davanje zvučnih signala. i to: crveno svjetlo gore. a zeleno svjetlo dolje. (3) Ako vrhovi pješačkih ostrva. (3) Svjetla iz stava (1) ovog člana sastoje se od svijetleće površine crvene ili zelene boje na kojoj se nalazi tamna silueta pješaka. refleksnim staklima ili reflektujućim materijama. ostrva za usmjeravanje saobraćaja i drugi objekti na kolovozu noću nisu osvijetljeni.oznakama crvene boje. a zeleno svjetlo ima oblik strelice s vrhom okrenutim nadolje. i to desna strana kolovoza . (1) Oznake na kolovozu postavljaju se na putevima sa savremenim kolovozom. jedno ispod drugog. odnosno potpunije odredi ili objasni. Ta svjetla ne smiju da budu upaljena istovremeno.na magistralnom putu obilježene i ivičnim linijama. (2) Na javnom putu van naselja sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera na kojem postoje samo dvije saobraćajne trake. refleksnim staklima ili reflektujućim materijama žute boje. (2) Oznake na kolovozu mogu da budu postavljene same ili uz druge saobraćajne znakove ako je potrebno da se značenje tih znakova jače istakne. moraju se obilježiti svjetlima. Član 140. strelice. Oznake na kolovozu mogu da imaju i reflektujuća svojstva. Član 143. za svaku saobraćajnu traku posebno i koji se nalazi iznad saobraćajne trake .

odnosno ure aji za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza ako to zahtijeva gustina saobraćaja ili drugi uslovi na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou. istorijskim i prirodnim i turističkim znamenitostima. moraju da imaju refleksna stakla ili da budu presvučeni reflektujućim materijama odgovarajuće boje. 6.5. te ostalim objektima i sadržajima. (1) Na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem postoji ure aj za davanje svjetlosnih znakova kojima se najavljuje približavanje voza. kao i saobraćajni znakovi postavljeni na dijelu puta ispred prelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou. Obilježavanje prelaza puta preko željezničke pruge Član 145. ovog zakona. Član 148. (2) Na prelazima zemljanog puta s manjim saobraćajem i pješačke staze preko željezničke pruge u istom nivou učesnici u saobraćaju mogu da se obezbijede samo ure ajem za davanje zvučnih signala. (2) Uslovi u kojima ure aji iz stava (1) ovog člana moraju da budu postavljeni utvr uju se posebnim zakonom ili propisom donesenim na osnovu zakona. odnosno spuštanje branika ili polubranika. tom ure aju može da se doda i ure aj za davanje zvučnih signala. Turistička i ostala signalizacija na putu Član 144. 7. osim saobraćajnih znakova iz člana 145. Član 146. u saradnji s nadležnim organom. Član 149. kao i na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem se branicima ili polubranicima rukuje ručno. Član 150. Na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem se prilikom nailaska voza branici ili polubranici automatski spuštaju. mora se postaviti ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih signala kojima se učesnici u saobraćaju obavještavaju o spuštanju branika ili polubranika. Svjetlosni znakovi kojima se najavljuje približavanje voza na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou daju se naizmjeničnim paljenjem dva crvena trepćuća svjetla koja imaju oblik kruga. Obilježavanje radova i prepreka na putu . (2) Branici i polubranici. (1) Na prelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou branici ili polubranici moraju da budu naizmjenično obojeni crvenom i žutom bojom. Na dijelu puta ispred prelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou moraju da budu postavljeni odgovarajući saobraćajni znakovi. (3) Branici i polubranici moraju da budu opremljeni trepćućim crvenim svjetlom. postavljaju se i branici ili polubranici. (1) Turistička i ostala signalizacija na putu namijenjena je obavještavanju učesnika u saobraćaju o kulturnim. (1) Na prelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou. i to s mjesta s kojeg se oni ne vide. Član 147. (2) Bliže propise o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putu donosi ministar.

(3) Znakovi iz stava (1) ovog člana mogu da se daju i iz vozila. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. 3) obavijesti najbližu policijsku stanicu o saobraćajnoj nesreći i vrati se na mjesto saobraćajne nesreće te sačeka dolazak službenog lica koje obavlja uvi aj. opremljeni refleksnim staklima ili presvučeni reflektujućim materijama odgovarajuće boje. ili je nastala veća materijalna šteta dužan je da: 1) ostane na mjestu saobraćajne nesreće. 8. (2) Nadležni organ i druga pravna ili fizička lica koji su obaviješteni o saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko lice bilo povrije eno dužni su da o tome odmah obavijeste najbližu zdravstvenu ustanovu.Član 151.DU@NOSTI U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NESREĆE Član 154. 2) preduzme sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu saobraćajne nesreće. ili ako mu je samom potrebna ljekarska pomoć. zvučni i svjetlosni znakovi. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. a obezbje enje učesnika u saobraćaju . Član 155. .postavljanjem branika. (2) Znakovi iz stava (1) ovog člana moraju da se daju tako da njihovo značenje učesnicima u saobraćaju bude jasno i nedvosmisleno. omogući normalno odvijanje saobraćaja i nastoji da se ne mijenja stanje na mjestu nesreće i sačuvaju postojeći tragovi pod uslovom da preduzimanje tih mjera ne ugrožava bezbjednost saobraćaja. načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćeno lice pravilnikom propisuje ministar. (2) Ovlašćeno lice pri davanju znakova dužno je da se postavi na putu tako da učesnici u saobraćaju kojima su znakovii namijenjeni mogu da ga uoče jasno i s dovoljne razdaljine. (2) Obilježavanje dijela puta iz stava (1) ovog člana obavlja se postavljanjem odgovarajućih saobraćajnih znakova. (1) Učesnici u saobraćaju moraju da postupaju po zahtjevima izraženim pomoću znakova ili prema naredbi policajca ili drugog lica koje na osnovu ovlašćenja iz zakona obavlja kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima (u daljnjem tekstu: ovlašćeno lice). (1) Znakovi koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćeno lice su znakovi koji se daju rukama i položajem tijela. (1) Dio puta na kojem su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojem se izvode radovi mora da bude vidno obilježen i bezbjedan za učesnike u saobraćaju. (3) Bliže odredbe o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima. Znakovi koje daju ovlašćena lica Član 152. (1) Učesnik u saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko izgubio život ili bio povrije en. V . s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći. (3) Branici moraju da budu obojeni naizmjenično crvenom i bijelom bojom. Član 153. a noću. na njima moraju da budu postavljena i trepćuća svjetla naranxaste boje.

Član 157. ili ako postoji opravdana sumnja da je kod vozača zbog povrede došlo do smanjenja psihičke ili fizičke sposobnosti za upravljanje vozilom na motorni pogon ili tramvajem. te popune i potpišu obrazac evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći. naprave zapisnik o uvi aju i obave druge potrebne radnje. (1) Vozač koji se zatekne ili nai e na mjesto saobraćajne nesreće dužan je da na zahtjev ovlašćenog lica preveze lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove. obavezno je da se: obavi fotografisanje štete na vozilu stranih registarskih oznaka i napravi zapisnik u koji se. vozači su dužni da odmah uklone vozila s kolovoza i da razmijene lične podatke. unose podaci iz pasoša. ili ako učesnici u nesreći nemaju obrazac evropskog izvještaja. (6) Bliže odredbe o sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći donosi ministar. dužna je da o tome odmah obavijesti najbližu policijsku stanicu. opojne droge ili lijekove na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje dok se ne izvrši uvi aj. (4) Ukoliko je u saobraćajnoj nesreći učestvovalo vozilo strane registarske oznake. obave fotografisanje mjesta nesreće. (1) Lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta ne smije da uzima alkoholna pića. Član 156. Vozači ne smiju napustiti mjesto saobraćajne nesreće prije nego što popune i potpišu izvještaj i razmijene podatke iz ovog stava. (1) Policija i druga ovlašćena lica dužni su da iza u na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta. u skladu s ovim zakonom. uz ostalog.Lice koje se zatekne ili nai e na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima povrije enih dužno je da ukaže pomoć licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. ako je šteta nastala drugom licu odnosno njegovom vozilu ili na drugoj stvari. osim ako se nesreća dogodila na mjestu na kojem se može očekivati brzi dolazak vozila hitne pomoći. (2) Vozač je dužan da postupi prema odredbi stava (1) ovog člana i prije dolaska ovlašćenog lica. . (3) Poslije saobraćajne nesreće u kojoj je prouzrokovana samo manja materijalna šteta. Član 158. (1) Ako je zdravstvena ustanova obaviještena o saobraćajnoj nesreći ili je primila na liječenje lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći. (2) Ako lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći umre od zadobijenih povreda. zdravstvena ustanova dužna je da o tome odmah obavijesti mjesni nadležni organ za izdavanje vozačke dozvole ili najbližu policijsku stanicu.zelena karta. vozačke dozvole i osiguranja od automobilske odgovornosti . (5) Nadležni organ unutrašnjih poslova dužan je da iza e na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako to zahtijeva jedan od učesnika u saobraćajnoj nesreći. ili ako vozač zaključi da nestručnim i neodgovarajućim prevozom stanje povrije enog lica može da se pogorša. (2) Policija je dužna da iza e na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako do e do nesporazuma ili neslaganja jednog od učesnika prilikom popunjavanja obrasca evropskog izvještaja. (2) Vozač učesnik u saobraćajnoj nesreći obavezan je da prijavi i saobraćajnu nesreću s manjom materijalnom štetom. Član 159. prije izdavanja potvrde o oštećenju vozila stranih registarskih oznaka ili potvrde o izvršenom uvi aju na mjestu doga aja saobraćajne nesreće.

. zahtjev za izdavanje odobrenja biće odbijen. (1) U slučaju iz člana 162.). (1) Ako je vozilo zbog saobraćajne nesreće ili neispravnosti onesposobljeno za daljnje kretanje na putu. ovlašćeno lice koje se zatekne na mjestu nesreće ili neispravnosti vozila zatražiće od nadležne organizacije koja upravlja putevima ili druge ovlašćene organizacije da na bezbjedno mjesto ukloni vozilo. ovog zakona. U tom slučaju saobraćaj može da se zabrani najduže dva sata. ovlašćeno lice koje obavlja uvi aj odrediće da se neposrednim učesnicima u nesreći uzmu krv i urin radi utvr ivanja da li su pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. imaju pravo da traže lične podatke i adresu od lica koja su bila prisutna kad se nesreća dogodila. (4) Ako se tim ispitivanjima utvrdi da neposredni učesnici saobraćajne nesreće imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu.(3) Ovlašćeno lice koje vrši uvi aj saobraćajne nesreće u kojoj ima povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta podvrgnuće neposredne učesnike u saobraćajnoj nesreći ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i aparata. stvari ili drugi rasuti materijal odmah ukloni s kolovoza. kao i drugo lice koje je neposredno učestvovalo u nesreći. motociklističke ili biciklističke trke na putu može da se odobri i kad u odre enom pravcu nema zaobilaznog puta (brdske trke i dr. (1) Sportske i druge priredbe ili slične aktivnosti na putu ne smiju se održavati bez odobrenja. Član 160. (2) Vozač koji je vozilom učestvovao u saobraćajnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica. (3) Organizacija za održavanje puteva ili druga ovlašćena organizacija za održavanje put dužna je da na zahtjev ovlašćenog lica hitno preduzme sve potrebne mjere radi uklanjanja i čuvanja vozila s teretom. Član 161. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. stvari ili drugi rasuti materijal s kolovoza. vozač ili vlasnik. teret. ali samo u vrijeme kada se tim putem drugi učesnici u saobraćaju najmanje kreću. Član 163. odobrenje se izdaje uz prethodnu saglasnost nadležnog organa za saobraćaj na čijem se području zabranjuje saobraćaj. ili će ih uputiti na stručni pregled radi provjeravanja da li imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. održavanje automobilske. stvari ili drugog rasutog materijala s kolovoza i obezbijedi prohodnost puta. odnosno korisnik vozila dužan je da vozilo.SPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA PUTEVIMA Član 162. (1) Ovlašćeno lice koje vrši uvi aj dužno je da organizuje popis imovine koja na mjestu doga aja ostaje iza lica koje je u saobraćajnoj nesreći poginulo ili teže povrije eno. ovlašćeno službeno lice preduzeće druge mjere da se omogući normalno odvijanje saobraćaja. odnosno korisnik vozila nije u stanju da postupi prema stavu (1) ovog člana. VI . (2) Odobrenje izdaje nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova na čijem području se održava priredba ili obavlja aktivnost. obavijesti organizaciju koja uklanja vozila i stvari s puta ili zainteresovano lice i pruži pomoć radi zaštite imovine ako na mjestu doga aja nema lica koje tu imovinu može da preuzme. (4) Ako nadležna organizacija koja upravlja putevima ili druga ovlašćena organizacija ne postupi prema odredbi stava (2) ovog člana. (5) Ako u saobraćajnoj nesreći ima poginulih lica. ovlašćeno lice koje vrši uvi aj odrediće da im se uzme krv ili krv i urin radi analize. teret. ako za druge učesnike u saobraćaju nije obezbije en zaobilazni put. (3) Ako se zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu zabranjuje saobraćaj. (2) Ako vozač ili vlasnik.

pravila takmičenja. Takmičare na sportskoj priredbi na putu mogu da prate samo vozila označena posebnim znakom koji utvrdi organizator. nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova narediće organizatoru da priredbu. ili ako bi održavanje priredbe. odnosno aktivnosti ne bi bile odobrene. Član 168. (1) Zahtjev za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu biće odbijen ako organizator. nastanu okolnosti zbog kojih priredba. (1) 1) 2) 3) 4) 5) Organizator je dužan da prekine održavanje sportske ili druge priredbe. odnosno aktivnosti. priredba odnosno aktivnosti biće zabranjene. (2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja mora se priložiti: program priredbe.Član 164. (1) U odobrenju za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu odre uju se mjere obezbje enja koje organizator mora da preduzme. odnosno aktivnosti prekine i preduzeće potrebne mjere da se naredba izvrši. nije u stanju da sprovede mjere iz člana 164. odnosno aktivnosti. odnosno aktivnosti na putu ako: su ugroženi učesnici ili gledaoci. najkasnije 48 sati prije početka priredbe. učesnika i gledalaca sportske i druge priredbe ili aktivnosti i znak kojim će vozila iz pratnje takmičara da budu označena. Član 166. (3) Organizator ne smije da počne odobravanje sportske ili druge priredbe ili aktivnosti na putu ako nisu preduzete sve mjere obezbje enja odre ene u odobrenju. prema procjeni nadležnog organa unutrašnjih poslova. odobrenje sadrži i obavezu organizatora da o mjerama ograničavanja ili zabrane saobraćaja obavijesti javnost putem sredstava javnog informisanja. ovog zakona podnosi se najkasnije 15 dana prije održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti. . Član 167. organizator ne sprovodi odre ene mjere obezbje enja. se u većoj mjeri naruši javni red i mir. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz člana 162. pregled mjera koje organizator predvi a za obezbje enje učesnika u saobraćaju. Član 165. to zahtijevaju drugi bezbjednosni razlozi. zahtjev za izdavanje odobrenja može da bude odbijen. (2) Ako bi zbog održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu trebalo obustaviti saobraćaj na važnijim saobraćajnim pravcima. Član 169. (4) Ako se utvrdi da organizator nije preduzeo sve mjere obezbje enja odre ene u odobrenju. stav (2) ovog zakona. odnosno obavljanja aktivnosti u većoj mjeri ugrozilo ili ometalo saobraćaj na putu. (2) Kada se saobraćaj na putu ograničava ili zabranjuje zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti. odnosno aktivnosti u slučajevima iz stava (1) ovog člana. (2) Ako organizator ne prekine priredbu.

predmete i objekte koji su bili uklonjeni zbog održavanja priredbe. (2) Kad upravlja motornim vozilom. te načinu upotrebe zimske opreme na vozilima u zimskim uslovima pravilnikom propisuje ministar. odnosno obavljanja aktivnosti.(1) Nakon završetka sportske ili druge priredbe. 2) postavi na put sve saobraćajne znakove i druge oznake. odnosno aktivnosti na putu organizator je dužan da odmah: 1) ukloni s puta sve saobraćajne znakove i druge oznake. (3) Bliže odredbe o: saobraćaju u zimskim uslovima. odnosno postave saobraćajni znakovi i druge oznake. policijska uprava. u saglasnosti s organom nadležnim za saobraćaj. predmete i objekte koji su postavljeni zbog održavanja priredbe. 173. vozač mora sa sobom da nosi važeću vozačku dozvolu i dužan je da je pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. (3) Vlasnik. vrsti vozila kojima je zabranjen ili ograničen saobraćaj. stranu vozačku dozvolu ili me unarodnu vozačku dozvolu.VOZAČI 1. VIII . nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova preduzeće odgovarajuće mjere da se o trošku organizatora uklone. može da propiše zabranu ili ograničenje saobraćaja za sve ili pojedine vrsta vozila. ministar. ure aje. odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom dužan je da na zahtjev ovlašćenog lica da podatke o identitetu lica kojem je dao vozilo na upravljanje. odnosno obavljanja aktivnosti. u odre ene dane ili u odre enom vremenskom periodu. 3) popravi i dovede u prvobitno stanje put i objekte na putu ako su oštećeni pri održavanju priredbe. odnosno obavljanja aktivnosti. može da donese naredbu o ograničenju saobraćaja u dane vikenda i praznika za pojedine putne pravce. i 174. odnosno ako se može opravdano očekivati da će saobraćaj biti posebno gust ili otežan. u saradnji s nadležnim organom za unutrašnje poslove. Uslovi za upravljanje vozilima Član 172. odnosno nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova može da zabrani saobraćaj ili da odredi posebno ograničenje saobraćaja na odre enim putevima i dijelovima puteva sve dok postoje razlozi zbog kojih se preduzimaju te mjere. (4) Vlasnik. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom ne smije da dozvoli da upravlja vozilom u saobraćaju na putu lice koje nema pravo da upravlja tim vozilom. 1) i 2) stava (1) ovog člana. na odre enom putu ili dijelu puta. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. . (1) Organ nadležan za unutrašnje poslove. predmeti i objekti na putu. U slučaju kada su u pitanju razlozi bezbjednosti i nesmetanog odvijanja saobraćaja ili razlozi održavanja javnog reda i mira. (2) Ako organizator ne postupi prema tač. ovog zakona. Član 171. ili ako su u pitanju razlozi za nesmetani saobraćaj.OGRANIČENJA SAOBRAĆAJA Član 170. odnosno lice koje nema pravo da upravlja kategorijom motornog vozila u koju se ubraja to vozilo i lice iz čl. (1) Motornim vozilom u saobraćaju na putu može da upravlja samo lice koje ima važeću vozačku dozvolu. ograniči brzinu kretanja vozila ako su te zabrane ili ograničenja neophodni radi sprečavanja ili uklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju. VII .

(1) Vozač ne smije da upravlja vozilom u saobraćaju na putu. vozač mla i od 21 godine starosti ili s manje od tri godine vozačkog iskustva. što odgovara količinama većim od 0. Član 176. C1E i D1 i D1E . (3) Auto-škole dužne su da izvode obuku na način kojim će se obezbijediti da kandidati nauče i usvoje saobraćajna pravila i etičke norme ponašanja u saobraćaju.za vrijeme obavljanja javnog prevoza tim vozilom. 4) 5) 6) vozač-instruktor za vrijeme osposobljavanja kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. Član 173.0 g/kg. niti da počne da upravlja vozilom ako je pod djelovanjem alkohola.0 g/kg. kao pravna i fizička lica. (2) Smatraće se da je pod djelovanjem alkohola lice za koje se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholiziranosti. kao i vozač pod djelovanjem opojnih droga ili drugih opojnih sredstava ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. CE. kandidat za vozača za vrijeme obuke u praktičnom upravljanju vozilom.za vrijeme upravljanja vozilom te kategorije. . 3) vozač vozila kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje . obavljajući poslove tog zanimanja. bez obzira na količinu alkohola u krvi. 2) vozač vozila kojim se obavlja javni prevoz .za vrijeme upravljanja vozilom. bez obzira na količinu alkohola u krvi. 2. D i DE i vozači potkategorije C1. stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. ili je u takvom psihičkom stanju da je nesposoban za bezbjedno upravljanje vozilom.3 g/kg. (1) Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila obavljaju auto-škole. Vozač koji je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan. ili kod kojih se. ili kod kojeg se. stručnim pregledom utvrdi da pokazuju znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola: 1) vozač motornog vozila kategorije C. (3) Smatraće se da su pod djelovanjem alkohola lica za koja se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0.(5) Vozač je dužan da za vrijeme upravljanja motornim vozilom u saobraćaju koristi pomagala koja su mu neophodna da bezbjedno upravlja vozilom. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za bezbjedno učestvovanje u saobraćaju. (2) Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila mogu da obavljaju i obrazovne ustanove redovnim školovanjem učenika prema obrazovnom školskom programu za profesionalne vozače. Osposobljavanje kandidata za vozača motornih vozila Član 175. što odgovara količinama većim od 0. (4) Vozački ispit za vozača motornog vozila može da polaže kandidat koji se prethodno pripremio za polaganje vozačkog ispita u auto-školi i ako ispunjava i druge uslove za sticanje prava na upravljanje motornim vozilom.3 g/kg. ne smije da upravlja vozilom u saobraćaju na putu. ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholiziranosti. Član 174.

. (2) Osposobljavanje kandidata za vozače obavljaju auto-škole po ovlašćenju ministara entiteta. pripremu vozila za vožnju. ure aji za upravljanje. Program prve pomoći obuhvata: • • • • • ciljeve. predvi anje i izbjegavanje opasnosti). postupak radnji pri pružanju prve pomoći (mjere oživljavanja. praktični dio i program prve pomoći: 1. pneumatici. a obavlja se po posebnom programu koji obuhvata teoretski dio. prestanak disanja i rada srca. ure aji za davanje svjetlosno-signalnih znakova i za osvjetljavanje puta i vozila. prestrojavanje i vožnja kroz raskrsnicu. prestrojavanje. vožnju na prelazu puta preko željezničke pruge. promjena stepena prenosa. kočenje i zaustavljanje. vožnju kroz raskrsnicu s različitim načinom ure enja saobraćaja (ovlašćeno lice. nadležnih za obrazovanje. kontrolu saobraćaja i kaznenu odgovornost. bezbjednosne mjere pri vuči vozila. kočenje i zaustavljanje. krvarenje. nakon što se utvrdi da ispunjavaju uslove odre ene zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. vožnja unazad i polukružno okretanje). izvo enje radnji značajnih za uspješno i bezbjedno upravljanje u skladu sa saobraćajnim pravilima i uslovima na putu i u saobraćaju. znakove koje daju ovlašćena lica. vožnju u vršnom opterećenju drumskog saobraćaja. učenje osnovnih elemenata vožnje na poligonu ili odgovarajućoj površini (polazak. me usobne odnose i sporazumijevanje učesnika u saobraćaju. sadržaje koji doprinose razvijanju humanih odnosa i odnosa uzajamnog poštovanja i razumijevanja me u učesnicima u saobraćaju. uticaj alkohola. uslove za upravljanje vozilom. Član 177. održavanje rastojanja. (1) Osposobljavanje kandidata za vozače i polaganje vozačkog ispita obavlja se prema propisima koje donosi ministar. bolest i sl. značaj zdravstvene sposobnosti za bezbjedno upravljanje motornim vozilom. ostale povrede i oštećenja. parkiranje. vožnju na putu s više saobraćajnih traka. djelovanje opojnih droga na bezbjedno upravljanje vozilom i uticaj drugih nepovoljnih psiho-fizičkih stanja (umor. ofanzivnu i defanzivnu vožnju. povrede koje zahtijevaju imobilizaciju i evakuaciju povrije enog lica. te priprema vozila za vožnju). ponašanje prema pješacima i drugim učesnicima u saobraćaju. Teoretski dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvata: • • osnovne propise o drumskom saobraćaju. vožnju u posebnim uslovima (noć.Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila je djelatnost od posebnog društvenog značaja. samostalnu vožnju. vozilo u funkciji bezbjednosti saobraćaja. saobraćajni znakovi i saobraćajna pravila). čuvanje okoline. opasnosti koje nastaju zbog nepropisnog preduzimanja radnji u saobraćaju i sl.). pravila saobraćaja na putevima. mimoilaženje i preticanje. (3) Osposobljavanje kandidata koji imaju fizički invaliditet za vozače mora se obavljati na prilago enom vozilu za invalide koje mora da atestira ovlašćena institucija ili preduzeće. otvorene povrede-rane). vožnja na uzdužnom nagibu. magla i sl. semafor. vožnju u jednosmjernoj ulici. uočavanje i predvi anje saobraćajne situacije. besvjesno stanje. Praktični dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvata: • upoznavanje s vozilom. kantona i ministra Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. prilago avanje brzine. prilago avanje vožnje. osnove tehničkog funkcionisanja ure aja na motornom vozilu značajnih za bezbjednost saobraćaja na putevima (ure aji za zaustavljanje. prevoz tereta i lica. kiša. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. ponašanje učesnika u drumskom saobraćaju. zadatke i značaj prve pomoći. • • • učenje vožnje u složenim saobraćajnim uslovima. sile koje djeluju na vozilo. • • • 2. sadržaje koji doprinose povećanju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. mimoilaženje i obilaženje. vožnju u gradu. . okretanje i vožnja unazad. učenje vožnje na putevima s intenzivnim saobraćajem u naselju i van naselja. postupak i dužnosti u slučaju saobraćajne nesreće. snijeg. vožnju u koloni. promjena smjera vožnje. 3. saobraćajne znakove i njihovo značenje. učenje vožnje na putevima s manjim intenzitetom saobraćaja u naselju i van naselja (uključivanje i isključivanje.).

radi osposobljavanja. Član 180. (1) Osposobljavanje kandidata iz oblasti propisa o bezbjednosti saobraćaja može da obavlja licencirano lice s visokom spremom saobraćajnog smjera. (4) Bliže odredbe o načinu i uslovima za polaganje i organizovanje vozačkog ispita. može i prije položenog vozačkog ispita da upravlja motornim vozilom one kategorije za koju priprema ispit ako vozilom upravlja pod nadzorom vozača-instruktora. putem zajedničkog stručnog tijela. Član 181. (3) O položenom vozačkom ispitu izdaje se uvjerenje. metodike upravljanja motornim vozilom i praktičnog upravljanja motornim vozilom za vozača-instruktora. (1) Zvanje vozača-instruktora motornih vozila. 3. kao i za dobijanje licence za ispitivača. a organizuje i sprovodi Crveni krst. (5) O uspješno završenoj obuci za vozača motornih vozila auto-škola i Crveni krst izdaju potvrde. obavljaju organi nadležni za obrazovanje i unutrašnje poslove. (2) Polaganje vozačkog ispita obavlja se pred komisijom koju imenuju organi iz stava (1) ovog člana. stiče se: 1) završenim VII stepenom saobraćajne struke i posebno položenim ispitom iz oblasti poznavanja saobraćajnih pravila i propisa. u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo. Član 178. (6) Bliže odredbe o organizovanju obuke za osposobljavanje kandidata pravilnikom propisuje ministar. . (1) Kandidat za vozača koji se priprema za polaganje vozačkog ispita. te da mu je nadležni organ izdao dozvolu za vozača-instruktora. mora da ima vozačku dozvolu i najmanje tri godine iskustva na poslovima bezbjednosti drumskog saobraćaja. ili 2) završenim V ili VI stepenom i položenim ispitom za vozača-instruktora ili s najmanje završenom srednjom školom i položenim ispitom za vozača-instruktora. osim dokaza o završenoj školskoj spremi. (2) Lice iz stava (1) ovog člana. osim iskustva u upravljanju vozilom odgovarajuće kategorije od najmanje tri godine. a predsjednik komisije i njeni članovi imaju licencu za ispitivača. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. pravilnikom propisuje ministar. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. nadležni za obrazovanje. (4) Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći obavlja ljekar. (3) Osposobljavanje kandidata za vozače u praktičnom upravljanju vozilom na motorni pogon obavlja vozačinstruktor.(4) Kontrolu i nadzor nad sprovo enjem propisa iz stava (1) ovog člana. (1) Za poslove sprovo enja i organizovanja polaganja vozačkog ispita odgovorni su organi entiteta. odnosno bliže odredbe o pružanju prve pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći pravilnikom propisuje ministar. (2) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom kandidat za vozača mora da ima kod sebe uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za upravljanje motornim vozilom i dužan je da ga pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. Vozački ispit i provjeravanje osposobljenosti Član 179.

B. (2) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće kategorije vozila: A. (2) Tablice iz stava (1) ovog člana imaju oblik kvadrata. Na vozačkom ispitu komisija za polaganje vozačkih ispita utvr uje da li je kandidat u dovoljnoj mjeri osposobljen za bezbjedno upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije. CE. čija zapremina motora prelazi 125 cm³. C1E i D1E. da je navršilo godine života odre ene ovim članom zavisno od kategorije.500 kg i koja nemaju više od osam sjedišta ne računajući sjedište za vozača. Član 183. C. ovog zakona. (3) Bliže odredbe o osposobljavanju vozača motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. prema propisanom programu iz člana 176. kategorije C i CE.B. B1. D1. Član 185. 18 godina za kategorije A. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. Pravo da upravlja motornim vozilom za pojedine kategorije. 3. 4. C1. 4. C. BE i potkategorije C1 i C1E. (2) 1. čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3. da mu odlukom nadležnog organa nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom. 2. BE. plave su boje i na njima je bijelom bojom napisano latiničko slovo L. osim vozila kategorije A. B. CE. (1) Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim i priključnim vozilima koja se razvrstavaju u kategorije: A. BE. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. da je položilo vozački ispit za upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije. Član 182. Sticanje prava upravljanja motornim vozilom Član 184. 4. (4) U kategoriju B ubrajaju se motorna vozila. Pravo da upravlja motornim vozilom ima lice koje ispunjava sljedeće uslove: da je fizički i psihički sposobno da upravlja motornim vozilom. odnosno potkategorije stiče lice koje ima: 16 godina za potkategorije A1 i B1. 2. kategorije D i DE i potkategorije D1 i D1E pod uslovom da je upravljao motornim vozilom kategorije C ili CE najmanje dvije godine. (1) 1. 3. (3) U kategoriju A ubrajaju se motocikli s bočnom prikolicom ili bez nje. uz uslov da je upravljalo motornim vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu. odnosno potkategorije vozila.(2) Bliže odredbe o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. D i DE i potkategorije: A1. . a snaga prelazi 11 kNJ. (1) Motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača osposobljava u praktičnom upravljanju vozilom na putu mora da bude označeno posebnim tablicama. D i DE.

C1E i D1E. (17) Vozači motornih vozila kategorija B. CE i DE vozač stiče samo ako je prethodno stekao pravo da upravlja vozilima kategorija B. a manja od 7. U potkategoriju A1 ubraja se laki motocikl čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³. C1. (8) U kategoriju D ubrajaju se motorna vozila za prevoz lica koja. B1. . C1E i D1E imaju pravo da upravljaju traktorom i radnom mašinom. a snaga ne prelazi 11 kNJ. (7) U kategoriju CE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju C. osim sjedišta za vozača. U potkategoriju B1 ubrajaju se tricikl i četvorocikl na motorni pogon.000 kg i da najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila.500 kg. (6) U kategoriju C ubrajaju se motorna vozila za prevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 7. osim sjedišta za vozača. (10) (11) (12) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće potkategorije vozila: A1. (22) Vozač motornog vozila kategorije A ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije A1. i motorno vozilo B kategorije sa prikolicom čija je najveća dozvoljena masa veća od 750 kg. CE i DE i potkategorija B1.(5) U kategoriju BE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju B. a vozač motornog vozila kategorije B ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije B1.500 kg. D1. a najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila i da se priključno vozilo ne koristi za prevoz lica. (13) U potkategoriju C1 ubrajaju se motorna vozila za prevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. (14) U potkategoriju C1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju C1. a vozač kojem je izdata vozačka dozvola kategorije DE ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorija BE i CE i potkategorije C1E. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. (16) U potkategoriju D1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju D1. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu do 750 kg. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. vozač motornog vozila kategorije C ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije C1. (20) Pravo da upravljaju motornim vozilom kategorija BE. D. (19) Vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije CE ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorije BE. a vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije C ima pravo da upravlja i motornim vozilom kategorije B i potkategorija B1 i C1. D i potkategorija C1 i D1 imaju pravo da upravljaju motornim vozilima tih kategorija i kad su im pridodate lake prikolice. a ukupna dozvoljena masa vučnog i priključnog vozila nije veća od 3. s tim da najveća dozvoljena masa ovog skupa vozila ne prelazi 12. a manje od šesnaest sjedišta. C i D. (21) Vozači motornih vozila kategorija B.000 kg. (15) U potkategoriju D1 ubrajaju se motorna vozila koja služe za prevoz lica i koja. imaju više od osam.500 kg. (18) Vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorija B i C i potkategorija B1. (9) U kategoriju DE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju D.500 kg. a vozač motornog vozila kategorije D ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije D1. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg i priključno vozilo se ne koristi za prevoz lica. C. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. koja nije veća od mase vučnog vozila bez tereta. imaju više od osam sjedišta. C1 i D1. BE. C. C1. D1. s tim da najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.

obilježe vozilo kojim upravljaju posebnim znakom. niti tim vozilom smije da vuče priključno vozilo. postupku i načinu izdavanja. nadležnim za unutrašnje poslove. (3) Vozačka dozvola izdaje se licu i produžava s rokom važenja od 10 godina. B ili C i C1 ne smije dvije godine od dana izdavanja vozačke dozvole da upravlja vozilom na putu brzinom većom od 70 km na čas. datim u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti lica. (10) Bliže odredbe o posebnom znaku iz prethodnog stava propisuje ministar. (7) Lice koje je položilo vozački ispit i dobilo vozačku dozvolu za kategoriju vozila A1. pa privremeno do e u Bosnu i Hercegovinu. može da upravlja motornim vozilom na teritoriji Bosne i Hercegovine za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini. osim ako je s njim u vozilu lice starije od 25 godina koje ima vozačku dozvolu i kojem u posljednjoj godini nije izricana zaštitna mjera ili mjera bezbjednosti zabrane upravljanja motornim vozilom. a licima starijim od 65 godina života s rokom važenja od tri godine. (2) Lice iz stava (1) ovog člana koje upravlja vozilom mora da ima me unarodnu vozačku dozvolu ili domaću vozačku dozvolu izdatu u skladu s Bečkom konvencijom o drumskom saobraćaju. a lakim motociklom 40 km na čas. o kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorija i potkategorija u vozačku dozvolu. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. odnosno produženja njenog važenja. (8) Lice iz stava (7) ovog člana. odnosno 120 km na čas na autoputu. (4) Rok važenja vozačke dozvole od 10 godina računa se od dana njenog izdavanja. (1) Stranac koji privremeno boravi u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji boravi ili prebiva u inostranstvu. . a ni organizovano da prevozi djecu. mla e od 23 godine. ovog zakona. (9) Lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu obavezna su da. ministrima kantona i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. s tim što taj rok ne može da bude kraći od tri godine. (1) U vozačku dozvolu upisuju se sve kategorije i potkategorije vozila kojima vozač ima pravo da upravlja. Član 187. (5) Licima koja u vrijeme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina života izdaje se vozačka dozvola čiji je rok važenja do navršenih 65 godina života. na putu namijenjenom isključivo za saobraćaj motornih vozila i brzom putu brzinom većom od 90 km na čas. na osnovu nalaza i mišljenja zdravstvene ustanove. ne smije da upravlja vozilom u saobraćaju na putu u vremenu od 23 časa do 5 časova. u trajanju od dvije godine. na osnovu važeće strane vozačke dozvole koju je izdao nadležni organ strane države. Član 188. Član 189. Vozačku dozvolu izdaje nadležni organ. vozačka dozvola može da se izda ili njeno važenje može da se ograniči i na rokove kraće od utvr enih. ali ne na rok kraći od dvije godine. A. produženju važenja i zamjeni vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama urediće se pravilnicima koje donosi ministar u saradnji s ministrima entiteta. (6) Izuzetno od odredbe stava (3). (2) Vozač ima pravo da upravlja samo motornim vozilom one ili onih kategorija i potkategorija koje su upisane u vozačkoj dozvoli. (3) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju obrasca vozačke dozvole. (1) (2) Vozačka dozvola izdaće se licu na njegov zahtjev ako ispunjava uslove iz člana 184.Član 186.

prilikom zamjene strane vozačke dozvole neće se zahtijevati dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 184. vozačkom dozvolom iz člana 188. ovog zakona. odnosno vrstu motornih vozila izdata. i 186. ovog zakona. prema tome. ili da li joj je istekao rok važenja. . ovog zakona za upravljanje onom kategorijom motornih vozila u koju se ubrajaju motorna vozila za čije su upravljanje ovlašćena stranom vozačkom dozvolom. na njegov zahtjev. Član 191. (1) Odredbe čl. na njihov zahtjev. (3) Me unarodna vozačka dozvola priznaće se samo ako su je izdali nadležni organi ili organizacije strane države i ne može se zamijeniti vozačkom dozvolom Bosne i Hercegovine. (4) Me unarodna vozačka dozvola izdata u Bosni i Hercegovini ne može da koristiti za upravljanje motornim vozilima na teritoriji Bosne i Hercegovine. pod uslovima iz čl. 188. bez polaganja vozačkog ispita. (2) Licima iz stava (1) ovog člana važeća strana vozačka dozvola zamijeniće se. (1) Stranac kojem je odobreno stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji se iz inostranstva vrati u Bosnu i Hercegovinu da se u njoj stalno nastani. može se zamijeniti u skladu sa stavom (2) samo ako podnosilac zahtjeva priloži ispravu iz koje nepobitno može da se utvrdi kojim motornim vozilima može da upravlja. stav (1) ovog zakona o upravljanju motornim vozilima na osnovu strane vozačke dozvole. mogu da upravljaju motornim vozilima na osnovu važeće strane vozačke dozvole za vrijeme od šest mjeseci od dana ulaska u Bosnu i Hercegovinu. Član 190. i 189. odnosno da joj nije istekao rok važenja. kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava. saobraćajnih. (1) Vozaču kojem je izdata vozačka dozvola iz člana 186. (4) Državljaninu Bosne i Hercegovine zamijeniće se strana vozačka dozvola vozačkom dozvolom iz člana 189. ovog zakona. (2) Me unarodna vozačka dozvola izdaje se na period važenja od dvije godine. (5) Strana vozačka dozvola iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju je kategoriju. ili od dana kada je odobreno stalno nastanjenje. stranih trgovinskih.Ukoliko ustanovi da se program osposobljavanja vozača motornih vozila u pojedinim zemljama bitno razlikuje od uslova i programa utvr enih ovim zakonom. Član 192. ako je to za njih povoljnije. može da se izda i me unarodna vozačka dozvola. ovog zakona ako je u zemlji u kojoj mu je izdata strana vozačka dozvola boravio duže od šest mjeseci. osim ako to nije zahtijevano reciprocitetom. kao i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. (3) Me unarodna vozačka dozvola ne može se izdati vozaču kojem je odlukom nadležnog organa izrečena mjera bezbjednosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom dok ta zabrana traje. odnosno na period propisan me unarodnim ugovorom. 184. primjenjuju se i na upravljanje motornim vozilima na osnovu važeće me unarodne vozačke dozvole. ovlašćeni za izdavanje tih dozvola za države za koje je potrebna me unarodna vozačka dozvola. od osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) može da odluči da se ne priznaje važenje tih vozačkih dozvola izdatih u toj zemlji. i člana 190. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana. i to u cjelini ili za pojedine kategorije. (2) Me unarodne vozačke dozvole izdaju auto-moto klubovi/savezi i auto-moto društva.

. Član 195. javno tužilaštvo. kao i preduzeće. organizacija ili organ u kojem je vozač zaposlen i obavlja poslove vozača. (3) Vozači motornih vozila dužni su da obavljaju redovne zdravstvene preglede. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. dužna je da u roku od osam dana o tome obavijesti organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji ili najbližu policijsku stanicu. a vanrednim zdravstvenim pregledima podvrgavaju se na zahtjev nadležnog organa. (1) Kandidat za vozača motornog vozila dužan je da prije početka osposobljavanja za vozača motornog vozila obavi zdravstveni pregled u ovlašćenoj zdravstvenoj instituciji i na osnovu toga dobije ljekarsko uvjerenje. načinu davanja ovlašćenja auto-moto klubovima/savezima i auto-moto društvima i načinu vo enja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama urediće se pravilnikom koji donosi ministar. DE i potkategorija D1 i D1E prilikom svakog produženja važenja vozačke dozvole. vozači-instruktori i vozači tramvaja . Član 197. Redovnom zdravstvenom pregledu podliježu vozači: 1. Član 194. (1) Zdravstvenim pregledima utvr uje se da li kandidat za vozača ili vozač ima potrebnu fizičku i psihičku sposobnost za upravljanje motornim vozilima. motornih vozila kojima je vozačka dozvola izdata na kraći rok važenja zbog oslabljenog zdravstvenog stanja i vozači koji su navršili 65 godina života . (2) LJekarsko uvjerenje iz stava (1) ovog člana važi 12 mjeseci od dana izdavanja. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. sudija za prekršaje. postupku i načinu izdavanja. 5. (2) Ako zdravstvena organizacija prilikom liječenja vozača opravdano posumnja da zbog zdravstvenih razloga nije više sposoban da bezbjedno upravlja vozilom. kojima je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija D.prilikom svakog produženja vozačke dozvole. Član 196. koji upravljaju vozilima na motorni pogon kojim se vrši javni prevoz.svake tri godine. 3. (3) Zahtjev za upućivanje na vanredni zdravstveni pregled može da podnese i svaki organ nadležan za kontrolu saobraćaja na putu. Zdravstveni pregledi vozača motornih vozila Član 193. Pravna i fizička lica koja zapošljavaju vozače ne smiju da dozvole da njihovim motornim vozilima upravlja vozač koji nije obavio redovan i vanredan zdravstveni pregled na koji je upućen. (1) Na vanredni zdravstveni pregled upućuje se vozač motornog vozila za kojeg se osnovano posumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban da bezbjedno upravlja motornim vozilima onih kategorija za koje mu je izdata vozačka dozvola. sud. (2) Zdravstvene preglede kandidata za vozača i vozača obavljaju zdravstvene ustanove koje su za to ovlašćene u skladu sa zakonima entiteta.(5) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. (4) Na vanredni zdravstveni pregled upućuje organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. 2.

(1) Vozač koji upravlja autobusom ili teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. ako me unarodnim ugovorom nije drugačije odre eno. stav (1) ovog zakona smjenjuju dva vozača i ako se u vozilu nalazi ugra en ležaj koji omogućava jednom od njih da se odmara u ležećem položaju. Član 200. Član 201. nakon čega mora da koristi odmor u trajanju od 45 minuta. kao i obrascu individualne kontrolne knjižice i uputstvu za njeno popunjavanje. (2) Ako se u upravljanju vozilom iz člana 199. vozač mora kod sebe da ima individualnu kontrolnu knjižicu i u nju da upisuje svoje aktivnosti i dužan je da je pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. s tim što pojedinačan odmor ne može da bude kraći od 15 minuta tokom vožnje od četiri sata i 30 minuta. 6. pravilnikom propisuje ministar. tako da ukupno vrijeme vožnje i odmora iznosi pet sati i 15 minuta. u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo. najkasnije nakon devet sati upravljanja. kao i vremena odmora. (2) Odmor iz stava (1) ovog člana može da bude podijeljen na dva ili tri dijela. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 20 tona. Trajanje upravljanja motornim vozilom Član 199. odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada na vozilima. Bliže odredbe o zdravstvenim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozači motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. (6) Izuzetno od odredbe stava (5) ovog člana. (1) Vozač koji upravlja vozilom iz člana 199.VOZILA .Član 198. kad u toku 24 časa prelazi više od 500 km. IX . pod uslovom da se za to vrijeme vozilo ne kreće. odnosno nakon pre enih 500 km puta. mora da ima neprekidan odmor od najmanje 11 sati. (3) Neprekidan odmor vozač mora da koristi van vozila. individualnu kontrolnu knjižicu ne mora da ima vozač ako je u vozilo ugra en ure aj koji obezbje uje upisivanje vremena vožnje članova posade. u saradnji s organima nadležnim za zdravstvo i unutrašnje poslove. u skladu s odredbom člana 199. vremena provedenog u vožnji. prije početka svog radnog dana. svaki vozač mora da ima neprekidan odmor od najmanje osam sati tokom svakih 30 sati putovanja. (3) Ukupno trajanje upravljanja motornim vozilima iz stava (1) ovog člana ne smije da bude duže od devet sati tokom 24 časa. Vozača koji upravlja autobusom. brzine vozila i pre enog rastojanja. mora da zamijeni drugi vozač. Član 202. ako se u vozilu nalazi ugra en ležaj koji omogućava vozaču odmaranje u ležećem položaju. ovog zakona. vozač može da koristi odmor na takvom ležaju. u obimu koji utiče na bezbjedno upravljanje motornim vozilom. stav (1) ovog zakona. (5) Kad upravlja motornim vozilom. (4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana.500 kg ne smije neprekidno da upravlja vozilom duže od četiri i po sata. (2) Bliže odredbe o ukupnom trajanju upravljanja vozilom. (1) Odredbe ovog zakona o trajanju upravljanja motornim vozilom i odmorima vozača primjenjuju se i na vozače motornih vozila registrovanih u inostranstvu kad tim vozilima upravljaju na teritoriji Bosne i Hercegovine.

a na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se uvjerenje (certifikat). (1) Motorna i priključna vozila koja se prvi put registruju na teritoriji Bosne i Hercegovine. kao i njihovi dijelovi. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. o čemu se vodi evidencija.1. dijelova ure aja i opreme. Registrovanje motornih i priključnih vozila Član 207. najveće dozvoljene mase i osovinskog opterećenja. u skladu s odgovarajućim zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka. ukupne mase i osovinskog opterećenja. Član 206. (1) Motorna i priključna vozila koja se pojedinačno proizvode. Član 204. kao i da imaju ispravne propisane ure aje i opremu. ure aji i oprema. prepravljaju ili popravljaju u većem obimu ili su im oštećeni sklopovi i ure aji bitni za bezbjedno učestvovanje u saobraćaju na putevima. izdaje se homologacioni list. kao i zahtjeve evropskih propisa i standarda. 2. ure ajima i opremi koju moraju da imaju vozila i osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju ure aji i oprema u saobraćaju na putevima pravilnikom propisuje ministar. (2) Postupak utvr ivanja i provjeravanja uskla enosti konstrukcionih i bezbjednosnih karakteristika iz stava (1) ovog člana u odnosu na važeće propise i standarde u Bosni i Hercegovini. stav (2) ovog zakona. Opšte odredbe Član 203. zaštite čovjekove okoline. (3) Bliže uslove o homologaciji vozila. ako ispunjavaju uslove propisane za motorna i priključna vozila registrovana u Bosni i Hercegovini. . 2) uvoza vozila homologovanih u inostranstvu. moraju da odgovaraju propisima u Bosni i Hercegovini i evropskim standardima i propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. u saradnji s organom nadležnim za poslove energetike i industrije. (2) Ocjenjivanje uskla enosti vozila iz stava (1) ovog člana obavljaju ovlašćene organizacije za certifikovanje vozila koje odredi ministar. (1) Vozila u saobraćaju na putu moraju da ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija. u skladu sa članom 6. odnosno homologacija motornih vozila. provjerom vjerodostojnosti izvršene homologacije i na osnovu pozitivnih rezultata. Motorna i priključna vozila registrovana u inostranstvu mogu da učestvuju u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine ako imaju ispravne ure aje i opremu propisanu važećom me unarodnom konvencijom o saobraćaju na putevima. prema svojim konstrukcionim i bezbjednosnim karakteristikama. ukupne mase i osovinskog opterećenja mogu da učestvuju u saobraćaju na javnom putu ako ispunjavaju posebne uslove koji omogućavaju bezbjedan i nesmetan saobraćaj. (1) Motorna i priključna vozila koja učestvuju u saobraćaju na putu moraju da budu registrovana. sprovodi se kod: 1) novokonstruisanih i nehomologovanih vozila sprovo enjem odgovarajućih ispitivanja u ovlašćenim organizacijama prema procedurama propisa i standarda u Bosni i Hercegovini i evropskih propisa i standarda i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se certifikat o uskla enosti. Član 205. odre ivanju organizacija koje mogu obavljati administrativne i tehničke poslove u oblasti homologacije pravilnikom propisuje ministar. prije puštanja u saobraćaj moraju da budu podvrgnuta ocjenjivanju uskla enosti konstrukcionih i bezbjednosnih karakteristika s odgovarajućim važećim propisima u Bosni i Hercegovini. utvr ene u odobrenju koje je izdalo nadležno ministarstvo. (3) Bliže odredbe o dimenzijama. (2) Vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija. a u pogledu dimenzija.

a laki motocikli.(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. registarske tablice za priključna vozila. (5) Vlasnik vozila dužan je da odjavi vozilo ako je prodato. 4) registarske tablice za motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja. registarske tablice za motocikle. potvrda o registraciji. kao i motorna i priključna vozila koja se kreću od mjesta u kojem su preuzeta neregistrovana do mjesta u kojem će da budu registrovana. privremena potvrda o registraciji. osim motocikala. motocikla i priključnih vozila . (1) 1) 2) 3) Za vozila koja se registruju u Bosni i Hercegovini izdaje se jedna od sljedećih registarskih tablica: registarske tablice za motorna vozila. dužan je da vrati registarske tablice nadležnom organu u roku od osam dana.na zadnjoj strani. tablice za privremeno registrovana vozila i probne tablice. Član 211. a druga na zadnjoj strani. ne moraju da budu registrovana motorna i priključna vozila koja su prepravljena ili popravljena i kojima se obavlja probna vožnja radi ispitivanja i prikazivanja njihovih karakteristika ili koja se kreću od mjesta proizvodnje do skladišta. Član 209. Član 208. (3) Potvrda o registraciji izdaje se s rokom važenja od jedne godine. 5) 6) 7) (2) registarske tablice za vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine i registrovaće se u inostranstvu. od kojih je jedna na prednjoj. u saobraćaju na putu moraju da imaju po dvije registarske tablice. u roku od 15 dana. odnosno sjedište. (4) Zabranjeno je isticanje me unarodne oznake druge države na vozilima registrovanim u Bosni i Hercegovini. Član 210. (1) Registrovati se mogu motorna i priključna vozila za koja se na tehničkom pregledu utvrdi da su ispravna. potvrda o vlasništvu vozila i stiker naljepnica. (3) Za vozila iz stava (2) ovog člana izdaje se potvrda o korišćenju probnih tablica. (3) Vozilo registrovano u Bosni i Hercegovini ne može da napusti teritoriju Bosne i Hercegovine ako ne nosi istaknutu me unarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. (1) Motorna vozila. . U istom roku vlasnik vozila dužan je da prijavi promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u potvrdi o registraciji i potvrdi o vlasništvu vozila. uništeno ili otpisano i ako je vlasnik promijenio stalno prebivalište. (2) Za registrovano vozilo izdaju se: registarske tablice. (4) Vlasnik vozila. (2) Registarske tablice na vozilu moraju da budu postavljene tako da su dobro vidljive i čitljive. a kod lakog motocikla. ako ne produži registraciju vozila u roku od 30 dana od dana isticanja važenja potvrde o registraciji. Oznake na registarskim tablicama sastoje se od odre enih slova i brojeva. motocikli i priključna vozila po jednu registarsku tablicu. pod uslovom da su označena probnim tablicama.

zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti privremeno borave u inostranstvu. potvrda o vlasništvu vozila. (2) Vozilo koje u Bosnu i Hercegovinu u e sa stranim registarskim tablicama na kojima oznake i broj nisu u skladu s odredbama me unarodnih ugovora koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina mora se privremeno registrovati. vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica pravilnikom propisuje ministar. potvrde o registraciji. Član 214. kao i motorna i priključna vozila državljana Bosne i Hercegovine koji se vrate iz inostranstva. kao i polisu obaveznog osiguranja. (3) Bliže odredbe o postupku i načinu registracije vozila. kao i motorna i priključna vozila koja se koriste na sajmovima i sportskim takmičenjima. (3) Privremena registracija vozila važi najduže jednu godinu i može se. stranih trgovinskih. specijalizacije. pružanja azila ili priznavanja statusa izbjeglog lica izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest mjeseci ili za stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini. sadržaju. odnosno stranaca. (2) Učestvovanje vozila me unarodnih oružanih snaga stacioniranih u Bosni i Hercegovini u saobraćaju na putevima u Bosni i Hercegovini regulisaće se posebnim me unarodnim ugovorom. . kao i me unarodnu oznaku zemlje registracije. Motorna i priključna vozila registrovana u stranoj zemlji mogu da učestvuju u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine samo ako imaju važeću potvrdu o registraciji vozila i registarske tablice koje je izdao nadležni organ zemlje u kojoj je vozilo registrovano. motorna i priključna vozila koja se koriste na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o zakupu zaključenog izme u domaćeg i stranog prevoznika. naučnog istraživanja. (1) Motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja. ili državljani Bosne i Hercegovine koji radi školovanja. stiker naljepnica i odgovarajuće registarske tablice. (2) Kad upravlja vozilom koje je označeno probnim tablicama. produžiti najduže za još jednu godinu. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama. vozač mora da ima kod sebe važeću potvrdu i dužan je da je pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. iz opravdanih razloga. Član 215. odnosno do u u Bosnu i Hercegovinu da u njoj stalno ostanu. a motorna i priključna vozila registrovana u stranoj zemlji i me unarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja važi na području Bosne i Hercegovine i dužan je da je pokaže na zahtjev policajca ili drugog ovlašćenog lica.(1) Kad upravlja motornim i priključnim vozilom. (1) Privremeno mogu da se registruju motorna i priključna vozila uvezena iz inostranstva ili nabavljena u Bosni i Hercegovini čiji su vlasnici stranci koji u Bosni i Hercegovini privremeno borave na osnovu važeće putne isprave. Član 212. Član 213. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti. stiker naljepnice i registarskih tablica. potvrde o vlasništvu vozila. naučnih istraživanja. boji. vozač mora da ima kod sebe važeću potvrdu o registraciji izdatu za to vozilo. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. izgledu i sadržaju privremene potvrde o registraciji. (1) Za privremeno registrovano vozilo izdaju se: potvrda o registraciji. (2) Kad upravlja privremeno registrovanim vozilom. obliku. saobraćajnih. stalnih službenika stranih dopisništava i motorna i priključna vozila stranaca kojima je radi školovanja. specijalizacije. vozač kod sebe mora da ima važeću potvrdu o registraciji vozila i dužan je da je pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika. kulturnih i drugih predstavništava. mogu da učestvuju u saobraćaju u Bosni i Hercegovini samo ako su registrovana u Bosni i Hercegovini. Član 216.

a raseljena lica boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine. uslovima koje moraju da zadovolje ovlašćene organizacije za obavljanje tehničkih pregleda. a za odre ena motorna i priključna vozila svakih šest mjeseci. (2) Odobrenje za rad. ili da ga uputi na stručni ljekarski pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znakove poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. nadzor nad radom stanica tehničkog pregleda motornih i priključnih vozila izdaju i sprovode entitetska i kantonalna ministarstva i ministarstvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Član 219. te izdavanje registarskih tablica obavljaju organi nadležni za unutrašnje poslove. (3) Analiza krvi ili urina obavlja se kod vozača ili vozača-instruktora koji poriče da je pod dejstvom alkohola. Tehnički pregledi motornih i priključnih vozila Član 217. Tehnički pregled vozila može da bude redovni i vanredni. osim ako ovim zakonom nije drugačije ure eno. Rok važenja redovnog tehničkog pregleda označava se posebnim znakom-naljepnicom. (2) Odredbe stava (1) ovog člana odnose se na vlasnike vozila koji imaju prebivalište ili sjedište. (4) O izvršenom tehničkom pregledu motornih i priključnih vozila vodi se evidencija. (2) Vozač ili vozač-instruktor iz stava (1) ovog člana dužan je da pristupi ispitivanju.(1) Registraciju motornih i priključnih vozila. evidencijama koje se vode i obrascima koji se izdaju. čije je prisustvo u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima. (1) Novoproizvedena motorna i priključna vozila vlasnici su dužni da odvezu na redovan tehnički pregled u toku mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije. (4) Bliže odredbe o sadržaju i načinu obavljanja tehničkih pregleda. te da li ono ispunjava i druge propisane uslove za učestvovanje u saobraćaju.POSEBNE MJERE BEZBJEDNOSTI Član 220. (1) Ovlašćeno lice može vozača ili vozača-instruktora da podvrgne kontroli pomoću odgovarajućih sredstava i aparata. (1) Redovni tehnički pregled vozila obavlja se jedanput godišnje. odnosno da li je pod dejstvom opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. 3. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. (2) (3) Vozila stara dvije i više godina vlasnici su dužni da odvezu na tehnički pregled svakih 12 mjeseci. X . (3) Na tehničkom pregledu utvr uje se da li motorno ili priključno vozilo ima propisane ure aje i opremu i da li je u ispravnom stanju. (3) Nadležni organi iz stava (2) ovog člana dio poslova iz svoje nadležnosti mogu da prenesu na odgovarajuće stručne institucije. Član 218. nadležna za saobraćaj. obavljaju se tehnički pregledi tih vozila. pravilnikom propisuje ministar. (1) (2) Radi provjeravanja tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila. kao i da je pod dejstvom opojnih droga ili .

bolest. (1) i (3) ovog člana i prema vozaču-instruktoru kojeg zatekne da osposobljava kandidata za vozača pod dejstvom alkohola. kao i prema vozaču za kojeg utvrdi da je pod dejstvom alkohola. Član 221. (2) Ovlašćeno lice postupiće na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču iz člana 174. stav (2) ovog zakona za kojeg utvrdi da u organizmu ima alkohola ili da pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. (4) Ovlašćeno lice postupiće na način iz st. biće oduzeta vozačka dozvola dok se ne podvrgne tom pregledu. odnosno koji upravlja vozilom neprekidno duže od devet sati. tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem vozilom (video-nadzor). Član 224. (1) Ovlašćeno lice na licu mjesta privremeno će oduzeti vozačku dozvolu i isključiti iz saobraćaja vozača kojeg zatekne da upravlja vozilom ili da pokušava da upravlja vozilom ako je očigledno da je vozač u takvom psiho-fizičkom stanju (umor. (3) Ovlašćeno lice isključiće iz saobraćaja i vozača kojeg zatekne da upravlja motornim vozilom a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije. odnosno vozač-instruktor. stav (3) ovog zakona. organ koji vozača vodi u evidenciji oduzeće mu dozvolu i držaće je kod sebe dok zabrana traje. (1) Ako zdravstvena organizacija prilikom pregleda vozača ili vozača-instruktora utvrdi da je postao fizički ili psihički nesposoban za upravljanje motornim vozilima. troškove ispitivanja snosi vozač. (1) Brzina kretanja vozila utvr uje se pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila. dužna je da o svom nalazu i mišljenju odmah obavijesti organ nadležan za izdavanje vozačke dozvole. dejstvo opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje) da nije sposoban bezbjedno da upravlja vozilom. ovog zakona koji neprekidno upravlja vozilom duže od četiri sata i 30 minuta. (2) Fotografija i video-zapis s podacima o utvr enoj brzini. ili koji pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. . odnosno koji u toku 24 časa upravlja vozilom duže od devet sati. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru koji nema zapis ili brzinomjer služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje. stav (3) ovog zakona. ili da upravlja vozilom u vrijeme dok je na snazi mjera nadležnog organa kojom je vozaču zabranjeno upravljanje motornim vozilom. Član 223. ovog zakona koji u toku 24 časa vozilom pre e više od 500 km puta. ili u vrijeme kad je na snazi mjera nadležnog organa kojom je vozačuinstruktoru zabranjeno upravljanje motornim vozilom. kao i prema vozaču iz člana 201. Član 222. koji će na osnovu toga vozaču ili vozaču-instruktoru oduzeti vozačku dozvolu za vrijeme trajanja te nesposobnosti. Ako je vozaču ili vozaču-instruktoru izrečena mjera bezbjednosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom.lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje ukoliko bi to izazvalo štetne posljedice po njegovo zdravlje. u skladu sa članom 174. a to pravo za pojedine kategorije bude mu ograničeno iz razloga predvi enih u stavu (1) ovog člana. (4) Ako je ispitivanjem sprovedenim prema odredbama ovog člana utvr eno da je vozač ili vozač-instruktor pod dejstvom alkohola. u skladu sa članom 174. (2) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ima pravo da upravlja motornim vozilom više kategorija. izdaće se nova vozačka dozvola u koju će se upisati one kategorije motornih vozila kojima ima pravo da upravlja. kao i kad ga zatekne da osposobljava kandidata za vozača a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije. (5) Ovlašćeno lice postupiće na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču iz člana 199. (3) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ne obavi vanredni zdravstveni pregled na koji je upućen.

(1). Kazneni bodovi evidentiraju se u evidenciji vozača. odre uju se i kazneni bodovi. (8) Ako vozač ne preuzme vozačku dozvolu u roku od tri dana od dana oduzimanja. (4). odnosno provjere u visini koju odredi nadležni organ. kazna se izriče za prekršaj koji nosi veći broj kaznenih bodova. Član 225. na osnovu pravosnažne sudske odluke. člana 236. (5) i (6) ovog člana dužan je da vrati dozvolu vozaču čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. (10) Vozaču kojem u roku od dvije godine zbog učinjenih prekršaja iz ovog zakona ponovo bude odre eno petnaest kaznenih bodova biće oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 60 dana. @alba na rješenje ne odga a izvršenje rješenja. . (11) (12) Rješenje o oduzimanju vozačke dozvole donosi organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. zavisno od težine učinjenog prekršaja. Član 226. stav (2) ovog zakona. (2). (9) Ovlašćeno lice koje je oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama st. stav (2) ovog zakona koji odbije da se podvrgne ispitivanju. (2). (1) Vozaču motornog vozila koji je pravosnažnom sudskom odlukom kažnjen za prekršaje kažnjive prema odredbama člana 235. (5) i (6) ovog člana dužno je da o tome izda vozaču potvrdu koja sadrži: ime i prezime vozača. dok se ne odazove na predavanja. (6) Vozaču koji se ne odazove na predavanja iz stava (5) ovog člana rješenjem će se privremeno oduzeti vozačka dozvola. (8) Vozaču kojem je u roku od jedne godine zbog učinjenih prekršaja iz ovog zakona odre eno najmanje petnaest kaznenih bodova biće oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 30 dana i biće upućen na provjeru poznavanja saobraćajnih propisa. st. (9) Vozačka dozvola oduzeta na osnovu stava (8) ovog člana biće vraćena vozaču po isteku roka iz stava (8) ovog člana uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa. (1) i (2). osim kazni propisanih kaznenim odredbama ovog zakona. člana 238. (4). (5) Vozača kojem je u roku od jedne godine zbog učinjenih prekršaja iz ovog zakona odre eno najmanje deset kaznenih bodova nadležni organ kod kojeg se vodi u evidenciji pozvaće na predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa. dan i sat njenog oduzimanja i način njenog vraćanja. (7) Nadležni organ čije je ovlašćeno lice oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama st. (1). stav (2) ili člana 239. broj oduzete vozačke dozvole. nadležni organ dostaviće vozačku dozvolu organu u čijoj se evidenciji ta dozvola vodi. stav (2). (2) (3) (4) Broj kaznenih bodova je jedan i dva.(6) Ovlašćeno lice postupiće na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču ili vozaču-instruktoru iz člana 219. a najkasnije u roku od 24 časa od dana oduzimanja. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. ako su prestali razlozi zbog kojih je dozvola oduzeta. člana 237. (13) Vozačka dozvola oduzeta na osnovu stava (10) ovog člana biće vraćena vozaču po isteku roka iz stava (10) ovog člana. (1) Vozač koji je pozvan na predavanja i koji pristupi provjeri poznavanja saobraćajnih propisa snosi troškove predavanja. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa. U slučaju sticanja kaznenih bodova. (7) @alba na rješenje o privremenom oduzimanju vozačke dozvole ne odga a izvršenje rješenja. a vozačka dozvola se ne vodi u evidenciji organa čije je ovlašćeno lice tu dozvolu oduzelo.

(1) Ovlašćeno službeno lice narediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je vozilo zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz člana 74. (3) Troškove premještanja vozila u svim slučajevima snosi vozač ili vlasnik vozila. ne može da pristupi daljnjoj provjeri dok ne istekne dva mjeseca od dana posljednje provjere. na svoj zahtjev. ili koje se kreće putem na kojem je kretanje te vrste vozila zabranjeno. dužan je da vozaču vrati potvrdu o vlasništvu vozila čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. bez dozvole.(2) Vozač motornog vozila koji na provjeri ne pokaže potrebno znanje može se. ovog zakona. ili kojim se. (8) i (10) ovog zakona. . prema odredbama ovog člana i člana 228. a za vozače kojima su izrečene mjere iz člana 225. Član 228. odnosno da upotrijebi zimsku opremu. a registarske tablice dostaviti nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji u roku od tri dana. ako je vozilo parkirano u pješačkoj zoni. odnosno da vozilom nastavi kretanje na putu na kojem je kretanje te vrste vozila dozvoljeno. kao i vozač kojem je vozačka dozvola zadržana na osnovu člana 225. stav (1) ovog zakona. (1) i (3) ovog zakona ne smije u saobraćaju na putu da upravlja motornim vozilom za vrijeme trajanja zabrane. (3) Nadležni organ čije je ovlašćeno lice privremeno oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila. vozač kojem je vozačka dozvola oduzeta na osnovu člana 222. odnosno masa prekoračuju najveće dozvoljene dimenzije. Vozač kojem je odlukom nadležnog organa zabranjeno upravljanje motornim vozilom na osnovu člana 221. ili se kreće bez zimske opreme na dijelu puta i u vrijeme kad je zimska oprema obavezna narediće vozaču da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost. ovog zakona. prevozi teret čije dimenzije. ovlašćeno lice isključiće vozilo iz saobraćaja i oduzeće knjižicu vozila. kao i ako je vozilo parkirano na mjestu rezervisanom za vozila invalida. (4) Kazneni bodovi za pojedinačan prekršaj brišu se iz evidencije nakon isteka 12 mjeseci od dana kada su odre eni. odnosno nedovoljno obezbije en. odnosno za vrijeme za koje mu je vozačka dozvola oduzeta ili zadržana. ovog zakona. Član 227. (3) Vozač odnosno vlasnik vozila isključenog iz saobraćaja odgovoran je za čuvanje vozila od kra e ili drugih nezakonitih radnji prema vozilu. odnosno masu ili osovinsko opterećenje. Član 230. (1) Ovlašćeno lice isključiće iz saobraćaja vozilo koje nije registrovano. odnosno kretanje pješaka. a za prekršaj iz stava (1) ovog člana oduzeće i registarske tablice. Član 229. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. a najkasnije u roku od 24 časa po prestanku postojanja tih razloga. ili koje nema propisane registarske tablice. (2) Ako vozač ne postupi po nare enju iz stava (1) ovog člana. (2) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava bezbjednost saobraćaja. (3) Ako vozač motornog vozila i poslije dvije provjere ne pokaže dovoljno znanje. st. vozač kojem je vozačka dozvola privremeno oduzeta na licu mjesta na osnovu člana 223. (4) Premještanje vozila na drugo mjesto ure uje se propisima entiteta. ili na kojem je teret nepravilno natovaren. (1) Ako ovlašćeno lice zatekne vozilo koje zbog tehničke neispravnosti ugrožava ili smeta drugim učesnicima u saobraćaju. stav (2) ovog zakona. ili da vozilo odveze do odre enog mjesta gdje može da otkloni neispravnost. st. podvrći ponovo provjeri poslije isteka 15 dana od dana prethodne provjere. (2) Ovlašćeno lice koje je isključilo vozilo iz saobraćaja vozaču će na licu mjesta privremeno oduzeti potvrdu o vlasništvu vozila. ili ometa normalan tok saobraćaja.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2. nadležni organ koji je uputio vozilo na vanredni tehnički pregled privremeno će oduzeti i zadržati knjižicu vozila dok se navedene neispravnosti ne otklone i dok se to ne potvrdi na novom tehničkom pregledu. XI .000.00 KM kazniće se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice. potvrda o vlasništvu vozila biće dostavljena nadležnom organu u čijoj se evidenciji vozilo vodi.KAZNENE ODREDBE Član 232. o čemu izdaje potvrdu u skladu sa članom 230. stav (4) ovog zakona. vrstu i registarski broj vozila.500 kg neprekidan jedanaestočasovni odmor prije početka njegovog radnog dana (član 200. .(4) Ovlašćeno lice koje je privremeno oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila ili registarske tablice dužno je da o tome izda vozaču potvrdu koja sadrži naziv i sjedište organa čije je ovlašćeno lice oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila i registarske tablice. kao i vozilo koje proizvodi prekomjernu buku. put i mjesto oduzimanja. datum. ime i prezime vozača i njegovu adresu.00 KM do 5. naziv organa koji je izdao potvrdu o vlasništvu vozila. održava.000. izvršenju mjera bezbjednosti i zaštitnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom pravilnikom propisuje ministar. stav (1)). saobraćajnih znakova i vještine upravljanja motornim vozilom. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. razlog oduzimanja. 5) ne obezbijedi vozaču koji upravlja autobusom. vozilo koje izduvnim gasovima ili na drugi način prekomjerno zaga uje vazduh. (3) Ukoliko vozač. (5) Ako vozač ne preuzme oduzetu potvrdu o vlasništvu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. odnosno vlasnik vozila iz stava (2) ovog člana ne preuzme privremeno oduzetu i zadržanu knjižicu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. ili se ustanovi druga neispravnost za koju je propisano isključivanje iz saobraćaja. 6) ne obezbijedi da vozača koji upravlja autobusom.00 KM do 10. a novčanom kaznom u iznosu od 1. kad u toku 24 časa prelazi više od 500 km.000. (4) Bliže odredbe o sadržaju programa i načinu održavanja predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa i programu i načinu provjere poznavanja saobraćajnih propisa. odnosno nakon pre enih 500 km puta (član 201). ime i prezime vlasnika i njegovu adresu. Član 231. 2) proizvodi. ure aje ili rezervne dijelove za vozila protivno odredbama člana 6. saobraćajne signalizacije i opreme na putevima (član 4). u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. vrijeme. a knjižica vozila se ne vodi u evidenciji organa čije je ovlašćeno lice knjižicu oduzelo. potvrda o vlasništvu vozila biće dostavljena nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji. način i vrijeme vraćanja potvrde o vlasništvu vozila i pečat i potpis ovlašćenog lica. zamijeni drugi vozač najkasnije nakon devet sati upravljanja vozilom. popravlja ili prepravlja vozila ili pušta u saobraćaj vozila. vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure aj za spajanje vučnog i priključnog vozila. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 20 tona.00 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost ako: 1) ne održava javne puteve za bezbjedan i nesmetan saobraćaj ili ne organizuje i trajno kontroliše stanje i održavanje javnih puteva. objekata. postavlja posebne objekte na putu protivno odredbama člana 47. (1) Na vanredni tehnički pregled uputiće se motorno ili priključno vozilo koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti ure aja za upravljanje ili ure aja za zaustavljanje. 3) 4) ne uspostavi Centralni registar ili redovno ne dostavlja odgovarajuće podatke Centralnom registru (član 10).000. vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure aj za pogon na tečni gas. (2) Ukoliko se u slučaju iz stava (1) ovog člana na vanrednom tehničkom pregledu potvrde neispravnosti zbog kojih je vozilo upućeno na vanredni tehnički pregled. vozilo koje je u saobraćajnoj nesreći toliko oštećeno da se opravdano može zaključiti da su na njemu oštećeni sklopovi i ure aji koji su bitni za bezbjednost saobraćaja.

ne oprema i ne održava puteve tako da odgovaraju svojoj namjeni i bezbjednosti saobraćaja (član 11. 4) naredi ili dozvoli da se na njegovo vozilo ugrade ure aji za davanje posebnih znakova. ili zasljepljuju učesnike u saobraćaju. odnosno traktora s prikolicom. (1) i (2). a na magistralnom putu ne obilježi ih i ivičnim linijama (član 143. protivno odredbama člana 87. 8) na javnom putu postavi table. ili koji svojim oblikom. 13) na putu na kojem su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojem se izvode radovi ne postupi prema odredbama člana 151. svjetla. ne dopuni ili ne zamijeni saobraćajne znakove koji ne odgovaraju izmijenjenim uslovima saobraćaja na putu ili zahtjevima bezbjednosti saobraćaja (član 131). ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju osobine puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila. ne izgra uje. stubove ili druge slične predmete kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraćajnih znakova. (1) Novčanom kaznom od 1. znakove.000. rezervne dijelove.00 KM do 8. ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. st. stav (1)). ili preko najveće dozvoljene mase.000. opremu i ure aje za vozila proizvedene u inostranstvu protivno odredbama člana 205. ili da se takvo vozilo upotrebljava u saobraćaju na putu protivno odredbama člana 126.00 KM odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. 7) ne postavi ili ne održava saobraćajne znakove na putu tako da budu lako uočljivi danju i noću. (2) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 500. 10) ne postavi odgovarajuće saobraćajne znakove ispred prelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou (član 145). . ili ako se njegovim vozilom prevozi teret koji nije raspore en ili pričvršćen na način odre en u članu 127. 5) naredi ili dozvoli da se njegovo vozilo u saobraćaju na putu optereti preko dozvoljene nosivosti. ili ako ne ukloni.7) pušta u saobraćaj motorna i priključna vozila. stav (5). Član 233. 14) ne obavijesti najbližu policijsku stanicu o prijemu lica povrije enog u saobraćajnoj nesreći ili o smrti lica povrije enog u saobraćajnoj nesreći (član 157). (1) i (2). prepravlja ili popravlja u većem obimu vozila na motorni pogon i priključna vozila protivno odredbama člana 206. 3) naredi ili dozvoli vuču natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila. 9) na javnom putu van naselja sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera na kojem postoje samo dvije saobraćajne trake ne odvoji te trake odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu. bojom.000. izgledom ili mjestom postavljanja podražavaju ili liče na neki saobraćajni znak.00 KM kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako: 1) ne projektuje. 12) ne postavi ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih signala na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou u slučajevima iz člana 150. st. 2) naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom na motorni pogon vuče priključno vozilo protivno odredbama člana 81. 6) u pogledu obilježavanja javnih puteva saobraćajnim znakovima ne postupi prema odredbama člana 130.00 KM do 1. 11) postupi protivno odredbama člana 149. 8) pojedinačno proizvodi. ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za bezbjednost saobraćaja (član 133). stav (2)).

). 6) ostavi na putu oštećena vozila. 16) naredi ili dozvoli da vozilom upravlja vozač za kojeg se može zaključiti da zbog umora. predmete ili materije koje mogu da ometaju ili ugroze bezbjednost saobraćaja ili zaga uju okolinu (član 26.15) naredi ili dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo da upravlja motornim vozilom.00 KM do 5.00 KM do 300. 19) u saobraćaju na putu koristi vozilo koje ne ispunjava propisane uslove u pogledu dimenzija. ne postupi u skladu sa članom 23. ure aje za spajanje vučnog i priključnog vozila. a nije obavljen taj pregled (član 231). ne postupi prema odredbama člana 20.00 KM i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost vlastitim radom i sredstvima u vidu zanatske djelatnosti.00 KM i odgovorno lice u državnom organu. 20) 21) 22) postupi protivno odredbama člana 206.500 kg upravlja vozilom neprekidno duže od četiri sata i trideset minuta (član 199. stav (1)). gdje je put uzrok saobraćajnih nesreća (član 21. teškog psihičkog stanja ili upotrebe opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje nije u stanju da bezbjedno upravlja vozilom (član 173. stav (1)). stav (1)). tahograf i pneumatike (član 203. (2) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 100. stav (1)). stav (5)).. ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje. stav (3)). 17) naredi ili dozvoli da vozač. ure aje za zaustavljanje. na vozilu koristi registarske tablice koje nisu izdate za to vozilo (član 209.: 18) vozač autobusa ili teretnog motornog vozila ili skupa vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. (1) 1) 2) Novčanom kaznom od 400. 4) 5) ne postupi prema odredbama člana 22. . 7) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje vozilo za prevoz djece koje nije obilježeno posebnim znakom (član 30. stav (1)). ukupne mase ili osovinskog opterećenja. 3) ne preduzima praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na putu.500.00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. Član 234.00 KM do 300. (4) Za prekršaje iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 500. bolesti. (3) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 100.000. 23) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje motorno ili priključno vozilo koje je upućeno na vanredni tehnički pregled. odnosno da osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom protivno odredbama člana 174.00 KM kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako: postupi protivno odredbi člana 7. naredi ili dozvoli da vozač upravlja motornim vozilom u saobraćaju protivno odredbi člana 227. odnosno vozač-instruktor koji u organizmu ima alkohola ili pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola počne da upravlja vozilom. ili nema pravo da upravlja vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (član 172.00 KM do 1.

(2) i (3). 20) dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nije obavilo kontrolni zdravstveni pregled. 11) ne obezbijedi da teret na vozilu noću. 18) izda me unarodnu vozačku dozvolu protivno odredbi člana 192. 26) obavlja tehnički pregled suprotno odredbama člana 217. ili naredi da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo da upravlja motornim vozilom. stav (3)). kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. kao i vrhove pješačkih ostrva.00 KM i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost. 13) na autoputu. zaustavljanje. . stav (3)). ili dozvoli.196. 19) dozvoli da se kandidat za vozača motornog vozila obučava iz praktičnog dijela obuke bez zdravstvenog pregleda (član 193. putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. 15) prilikom izvo enja radova na putu postavi branike koji nisu obojeni. 195.000. magistralnom. 21) naredi ili dozvoli da njegovim motornim i priključnim vozilom u saobraćaju upravlja vozač protivno odredbama člana 200. 9) 10) naredi ili dozvoli vuču neispravnog vozila na motorni pogon protivno odredbama člana 85. i 197). 22) naredi ili dozvoli da se u saobraćaju na putu koristi vozilo koje nema propisanu opremu ili ispravne propisane ure aje. odnosno upravlja vozilom a nije obavilo kontrolni zdravstveni pregled (čl. (2) Za prekršaje iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 500.00 KM do 300. ili poslije isteka važenja probnih tablica (član 207. (3) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 100. ostrva za usmjeravanje saobraćaja i druge objekte na kolovozu koji noću nisu dovoljno osvijetljeni ne obilježi na način propisan u članu 141. regionalnom i lokalnom putu znakove opasnosti i znakove izričitih naredbi ne presvuče reflektujućim materijama. 12) ako ukloni ili ošteti saobraćajni znak ili izmijeni značenje saobraćajnog znaka (član 132. ili ih ne osvijetli sopstvenim izvorom svjetlosti (član 135). 14) ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel. naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom prevozi teret protivno odredbama člana 129. 17) motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača osposobljava za praktično upravljanje vozilom ne obilježi posebnim tablicama (član 183. (2) i (3)). stav (2)). odnosno osvijetljeni na način propisan u članu 151. bude označen na način utvr en u članu 129. stav (3). st. 16) upravlja vozilom. ili nema pravo da upravlja vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (član 172. 25) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje njegovo motorno ili priključno vozilo poslije isteka važenja saobraćajne dozvole ili potvrde o korišćenju probnih tablica (član 211). 24) naredi ili dozvoli da njegova motorna ili priključna vozila učestvuju u saobraćaju na putu bez probnih tablica. stav (3). stav (2).00 KM do 1.). spajanje vučnog ili priključnog vozila. stav (1)). stav (1)). 23) naredi ili dozvoli da njegova neregistrovana motorna ili priključna vozila učestvuju u saobraćaju na putu (član 207. st.8) na svoja motorna ili priključna vozila ne stavi propisanu oznaku o najvećoj dozvoljenoj brzini kretanja za ta vozila (član 46. tahograf i pneumatike (član 203).00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. osim ure aja za: upravljanje.

stav (2)). 7) vozač koji s lijeve strane pretiče vozilo koje je na kolovozu zauzelo takav položaj i čiji vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo (član 58. stav (1) tač. stav (3)). 4) vozač koji u vezi s propuštanjem vozila postupi protivno odredbama člana 49. 12) vozač koji počne preticanje kad je vozač vozila koje se na istoj saobraćajnoj traci kreće ispred njega dao znak da namjerava da izvrši preticanje ili obilaženje (član 61. vozač koji pretiče vozilo koje je stalo ispred obilježenog pješačkog prelaza radi propuštanja pješaka (član 65). stav (1) tačka 4)). stav (3). kao i vozač koji počne preticanje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena prinudnom zaustavljanju vozila (član 61. vozač koji počne preticanje zaustavljene kolone vozila ili kolone vozila u kretanju (član 61. 6) vozač koji nedozvoljeno pretiče sa desne strane (član 58. stav (1) tačka 1)).00 KM do 300. stav (2)). i 46. stav (1) tačka 2)). stav (1)). 44. . stav (1)). 15) vozač koji obavlja preticanje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena saobraćaju iz suprotnog smjera ispred vrha prevoja puta ili u krivini gdje je preglednost nedovoljna (član 63). (1) Novčanom kaznom od 100. stav (1) tačka 3)).00 KM do 300. odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dozvoljene brzine (čl. 8) vozač koji s lijeve strane pretiče vozilo koje se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza. stav (1) tačka 1)). st. 16) 17) vozač koji pretiče drugo vozilo protivno odredbama člana 64. ili ako ga pretiče sa desne strane kad izme u tog vozila i desne ivice kolovoza ne postoji saobraćajna traka (član 58. (1) i (2)). 2) vozač koji na putu postupa protivno odredbama člana 40. 18) vozač koji ne zaustavi vozilo ispred obilježenog pješačkog prelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz (član 111. 13) vozač koji počne preticanje kad saobraćajna traka kojom namjerava da to učini nije slobodna na dovoljnom rastojanju i time ugrozi ili ometa saobraćaj iz suprotnog smjera (član 61. Član 235. kad je to vozilo zaustavljeno na kolovozu radi ulaženja ili izlaženja djece (član 30.00 KM kazniće se za prekršaj: 1) vozač koji ne zaustavi vozilo kad nai e na vozilo kojim se prevoze djeca. 3) vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je za više od 30 km na sat veća od dozvoljene brzine. stav (4)). 11) vozač koji počne preticanje ili obilaženje kad je vozač vozila koje se kreće iza njega počeo preticanje (član 61. 14) vozač koji počne preticanje ili obilaženje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena kretanju vozila iz suprotnog smjera ako po izvršenom preticanju ili obilaženju ne može bez ometanja ili ugrožavanja drugih učesnika u saobraćaju ponovo da zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije početka preticanja ili obilaženja. 5) i 6)).00 KM i odgovorno lice u državnom organu.(4) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 100. 5) vozač koji na mjestu na kojem je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ne zaustavi vozilo na znak crvenog svjetla (član 51. 9) 10) vozač koji povećava brzinu kretanja svog vozila dok ga drugo vozilo pretiče (član 60.

28) vozač koji upravlja motornim vozilom one kategorije koja nije naznačena u njegovoj vozačkoj dozvoli (član 185). 27) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom (član 184). tahograf. 31) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim ili priključnim vozilom koje nije registrovano (član 208. stav (2)). 26) vozač koji upravlja ili počne da upravlja vozilom u saobraćaju na putu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. 1). ili ako je taj ure aj već počeo da se spušta. kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi preko 1g/kg (član 174.). st. 13). 22) lice koje ukloni ili ošteti saobraćajni znak ili opremu puta.00 KM do 1. stav (1)). stav (5). 3). odnosno da prugom nailazi voz (član 114. 10). 18). stav (1)). pneumatike ili nema tahograf. ili ako ga za vrijeme vožnje ne uključi (član 203. .19) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje spušten. stav (1)).000. odnosno da li se nalazi pod dejstvom opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje (član 220. 17). 34) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom protivno odredbi člana 227. 15). 25). 26). 25) vozač koji upravlja vozilom pod dejstvom opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje (član 173. 33) vozač ili vozač-instruktor koji odbija da se obavi ispitivanje pomoću odgovarajućih sredstava i aparata ili stručni pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. 21) vozač koji u saobraćaju na putu upotrebljava vozilo protivno odredbi člana 126. 29) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje ne ispunjava propisane uslove u pogledu dimenzija. 11). (3) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kojim je izazvana saobraćajna nesreća. uz kaznu. vozaču ili vozaču-instruktoru. 20) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi kad se pojavi crveno trepćuće ili crveno neprekidno svjetlo (član 115. 14). ure aje za spajanje vučnog i priključnog vozila.00 KM. ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje. stav (2)). stav (2)). 2). uz kaznu.). a vozaču. izreći će se i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do šest mjeseci. ili ako se daju svjetlosni ili zvučni signali upozorenja da će taj ure aj početi da se spušta. izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog do četiri mjeseca. 32) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim ili priključnim vozilom poslije isteka važenja saobraćajne dozvole ili potvrde o korišćenju probnih tablica (član 211. ili izmijeni značenje saobraćajnog znaka (član 132. ure aje za zaustavljanje. 32) i 33) stava (1) ovog člana. 23) lice koje postupi protivno odredbi člana 133. (2) Za prekršaje iz tač. 5). 24) učesnik u saobraćaju koji ne postupa po zahtjevu izraženom pomoću znaka ili prema naredbi ovlašćenog lica (član 152. 30) vozač koji učestvuje u saobraćaju s neregistrovanim vozilom (član 207). ukupne mase ili osovinskog opterećenja. učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 300. stav (1)). a i za druge prekršaje iz tog stava ta mjera može se izreći u istom periodu. (1) i (2)).

stav (2)). gonič stoke koji ne nadzire stoku koja se kreće po putu (član 104. stav (1)). stav (1). a za ostale prekršaje iz stava (1) ovog člana vozaču ili vozaču-instruktoru. 12) 13) 14) vozač vozila na motorni pogon koji prilikom vuče priključnog vozila postupi protivno odredbama člana 81. . 10) lice koje postupi protivno odredbama člana 70. stav (1) i člana 122.00 KM kazniće se za prekršaj: 1) lice koje na putu ostavi oštećeno vozilo.00 KM do 250. stav (2). stav (3)). 3) vozač koji se nesmanjenom brzinom kreće pored vozila javnog prevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu i time ugrozi lica koja u to vozilo ulaze ili iz njega izlaze (član 30. vojnika. 9) ozač koji obavlja preticanje ili obilaženje kad s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu u saobraćaju ili na tehničke osobine vozila ugrožava druge učesnike u saobraćaju (član 58. 4) vozač koji namjerava da na putu obavi neku radnju vozilom a prethodno se nije uvjerio da to može da učini bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili za imovinu (član 36). prelazi vozilom na kolovoznu traku namijenjenu za saobraćaj vozila iz supratnog smjera (član 40. 17) vozač motornog vozila koje vuče drugo motorno vozilo ako postupi protivno odredbama člana 118. (2) i (3). pogrebnu povorku ili drugu organizovanu povorku koja se kreće po kolovozu (član 80). stav (2). 18) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila pod pratnjom postupi protivno odredbama člana 125. stav (2)).(4) Osim novčane kazne za prekršaje iz stava (2) ovog člana. Član 236. 16) vozač koji se vozilom približava prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na način protivan odredbama člana 113. 8) vozač koji se približava raskrsnici tolikom brzinom da ne može da se zaustavi i propusti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza (član 50. st. osim novčane kazne. stav (1)). 2) vozač koji sa kolovoza ne ukloni predmete koji sa vozila padnu na put i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put (član 26. (1) Novčanom kaznom od 50. odnosno vodič ili gonič stoke koji postupi protivno odredbi člana 92. na kojem postoje najmanje četiri saobraćajne trake. 5) vozač koji se ne kreće desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja (član 39. stav (1)) ili koji vozilo u kretanju drži protivno odredbama člana 39. vozaču ili vozaču-instruktoru odre uju se i dva kaznena boda. 15) vozač koji u odnosu na pješaka koji je stupio ili stupa na obilježeni pješački prelaz postupa protivno odredbama člana 111. stav (1)). pješak. stav (1)). 7) vozač koji brzinu kretanja svog vozila ne prilagodi osobinama i stanju puta i drugim saobraćajnim uslovima tako da vozilo ne može blagovremeno da zaustavi pred preprekom koju pod datim uslovima može da predvidi (član 43. 6) vozač koji na putu sa kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera. stav1)). odre uje se i jedan kazneni bod. 11) vozač koji vozilom presiječe kolonu djece. predmete ili materije koje mogu da ometaju ili ugroze bezbjednost saobraćaja (član 26.

kod kojeg se utvrdi da količina alkohola u krvi prelazi količinu od 0. od (1) do (4).00 KM kazniće se za prekršaj: 1) vozač koji ne zaustavi vozilo iza vozila javnog prevoza putnika. st. . stav (4)). 4) vozač koji na raskrsnici skrene vozilom u pravcu označenom zelenom svijetlećom strelicom i pri tome ometa saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji ulazi. 23) vozač koji na zahtjev ovlašćenog lica ne preveze lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove (član 156. stav (1)). a nije podvrgnuto tom pregledu (član 231). st. stav (1)).19) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila s pravom prvenstva prolaza postupi protivno odredbama člana 126. stav (3)). 27) vozač koji upravlja ili počne da upravlja vozilom u saobraćaju na putu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. 3) vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je za više od 20 do 30 km na čas veća od dozvoljene brzine. i član 46. (2) i (3). stav (4)). Član 237. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) ovog člana izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju. stav (1). može se izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 30 do 50 km na čas veća od dozvoljene brzine (član 44. vlasnik vozila koji ne podnese podatke o identitetu lica kojem je dao vozilo na upravljanje (član 172.00 KM i odrediće mu se jedan ili dva kaznena boda. stav (2) tačka 1). 21) vozač koji se vozilom kreće saobraćajnom trakom na kojoj je svjetlosnim saobraćajnim znakom označeno da je zabranjen saobraćaj u smjeru u kojem se on kreće (član 139. stav (5). vlasnik vozila koji postupi protivno odredbama člana 208. vlasnik vozila koji svoje vozilo da na upravljanje licu iz člana 172. stav (2)). 28) 29) 30) vozač koji postupi protivno odredbama člana 190. za prekršaje iz stava (1) ovog člana vozaču se odre uju i jedan ili dva kaznena boda. stav (1). (3) Osim novčane kazne. (1) Novčanom kaznom od 50. 2) vozač koji mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila (član 42. 20) vozač koji vozilom prevozi teret kojim se ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. ili nanosi šteta putu ili objektima na putu (član 127.00 KM do 300. vlasnik vozila ako u roku od osam dana ne vrati registarske tablice nadležnom organu (član 208. 24) 25) 26) ako ne postupi prema odredbama člana 158. (1) i (2)). stav (1)). učinilac prekršaja kazniće se novčanom kaznom od 100. 22) lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći ako postupi protivno odredbama člana 154. stav (1)). ili prouzrokovana saobraćajna nesreća. stav (3). ili ne propusti pješake koji prelaze preko kolovoza (član 52. st. ili iza autobusa kojim se obavlja prevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu kada lica moraju da pre u preko saobraćajne trake ili biciklističke trake kojom se njegovo vozilo kreće (član 30.3 g/kg do 1 g/kg (član 174. 31) vozač koji u saobraćaju na putu učestvuje motornim ili priključnim vozilom koje je upućeno na tehnički pregled.

13) vozač koji ne drži potrebno rastojanje kad se kreće iza drugog vozila (član 96). st. (1) i (3)). stav (1). gonič stoke i vozač vozila koje se ne smatra motornim vozilom. ili ako ta svjetla upotrebljava na način suprotan odredbama člana 95. 15) vozač motocikla i lakog motocikla i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (član 102). 26) vozač koji teret na vozilu noću. od 2) do 5). stav (1)).5) vozač koji u slučajevima iz člana 60. 7) vozač koji vozilom pretiče drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prelazu. 25) vozač koji u vezi sa raspore ivanjem tereta na vozilu ili označavanjem tereta postupi protivno odredbama člana 128. vozač koji vozilom na putu kroz tunel izvodi radnje čije je izvo enje u tunelu zabranjeno (član 123). 23) 24) vozač koji upravlja vozilom koje je opterećeno protivno odredbi člana 127. vozač vozila na motorni pogon koji upotrebljava svjetla za označavanje vozila protivno odredbama člana 94. st. vozač koji optereti vozilo kojim upravlja protivno odredbama člana 127. 12) vozač vozila na motorni pogon koji po magli ne upotrebljava propisana svjetla. 6) vozač koji poslije izvršenog preticanja ili obilaženja vozilom ponovo ne zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se do tada kretao (član 62). stav (3) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza. ako ne drži svoje vozilo na propisanom rastojanju od istog takvog vozila ispred sebe (član 97. (1) i (2) i član 120). vozač koji postupi protivno odredbama člana 90. ili vozač motornog vozila koje ne može da razvije brzinu od najmanje 40 km na čas ako se kreću po autoputu ili putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila ili brzom putu (član 116. 17) učesnik u saobraćaju koji je prilikom prelaženja preko željezničke pruge u istom nivou postupio protivno odredbama člana 115. 19) vozač motornog vozila koji zaustavi vozilo na autoputu ili na autoputu obavlja polukružno okretanje vozilom iz jednog smjera saobraćaja u suprotni smjer. ili kretanje unazad (član 117.500 kg. 16) pješak koji na obilježenom pješačkom prelazu na kojem je saobraćaj pješaka regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima za pješake ne postupi prema tim znakovima (član 109. ne označi na način iz člana 129. 18) pješak. 20) 21) vozač motornog vozila koji postupi protivno odredbi člana 120. st. stav (2) tač. 9) 10) 11) vozač koji svojim vozilom noću vuče vozilo na motorni pogon protivno odredbama člana 83. odnosno ne zaustavi vozilo na pogodnom mjestu. 8) vozač koji prije nego što napusti vozilo ne preduzme sve mjere kojima se sprečava da ono samo krene s mjesta na kojem je ostavljeno (član 78). (2) i (3). ili koje prelazi pješački prelaz (član 65). 14) vozač vozila na motorni pogon čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. 22) vozač vozila na motorni pogon koji za vrijeme kretanja kroz tunel ne drži upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta (član 124). ili mu je dužina veća od sedam metara. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. stav (1)). .

koji prilikom uključivanja u saobraćaj sa stajališta postupi protivno odredbi člana 31. svjetlosno-signalne i reflektujuće ure aje ili materije koji daju svjetla crvene boje.00 KM. odrediće mu se jedan ili dva kaznena boda. vozač motornog vozila koji pri vuči drugog motornog vozila postupi suprotno članu 81. (1) i (3)). stav (1)). ima na prednjoj strani svjetlosne. 6) vozač koji prilikom znatnijeg smanjivanja brzine kretanja vozila postupi protivno odredbi člana 42. Član 238. 5) vozač čije vozilo. stav (2)). (7) i (8).500 kg ili autobusom upravlja neprekidno duže od četiri sata i 30 minuta.00 KM do 200. kao i vozač posebno obilježenog vozila za prevoz djece. vozač koji vozilo zaustavljeno na kolovozu ne označi posebnim znakom na način propisan u članu 77. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. stav (2). 8) vozač koji prilikom prolaza kroz raskrsnicu postupi protivno odredbi člana 50. 2) vozač koji ne omogući uključivanje u saobraćaj vozilu javnog gradskog prevoza putnika. kad ta vozila izlaze sa stajališta (član 31. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća.00 KM kazniće se za prekršaj: vozač koji upravlja vozilom za prevoz djece koje nije obilježeno posebnim znakom (član 30. 73. stav (4). vozač koji pri zaustavljanju ili parkiranju vozila ne postupi prema odredbama člana 70. ili posebno obilježenom vozilu za prevoz djece. 9) vozač koji se vozilom ne kreće u obaveznom pravcu označenom zelenim svjetlom u obliku zelene svijetleće strelice (član 52. vozač koji u slučaju iz člana 60. vozač koji vuče neispravno vozilo na motorni pogon protivno odredbama člana 85. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća vozaču se može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. a na zadnjoj strani svjetla bijele boje. vozač koji zaustavi ili parkira svoje vozilo protivno odredbama čl. (1) 1) Novčanom kaznom od 40. stav (5)).27) vozač koji postupa suprotno odredbama člana 186. st. 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) vozač koji obavlja mimoilaženje protivno odredbama člana 55. učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 50. st. stav (1) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza. 7) vozač koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo povećava brzinu kretanja na način da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe (član 43. ili kad u toku 24 časa upravlja duže od devet sati (član 199. i 74. (2). 3) vozač vozila javnog gradskog prevoza putnika. . vozač koji pri preticanju ne drži svoje vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče (član 62). st. vozač koji postupa protivno odredbi člana 209. stav (2). st. (2) i (3). stav 4. 4) vozač koji prilikom upravljanja vozilom koristi mobilni telefon protivno odredbama člana 33. protivno odredbama člana 35. stav (1). stav (3). 29) 30) vozač koji postupa suprotno odredbama člana 200. 28) vozač koji teretnim motornim vozilom čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. stav (3)).

36) učesnik u saobraćaju koji se ne pridržava ograničenja. zabrana ili obaveza izraženih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova. stav (2)). i 122. osim saobraćajnih znakova ograničenja brzine (član 130. 28) 29) pješak koji preko kolovoza i biciklističke staze ili trake prelazi na način protivan odredbama člana 108. stav (1)). stav (1)). 35) vozač motornog vozila koji prilikom uključivanja na autoput. 32) vozač motornog vozila koji na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila postupi protivno odredbama člana 117. 30) pješak koji prilikom prelaženja preko kolovoza na mjestu na kojem nije obilježen pješački prelaz ometa saobraćaj vozila (član 110). ili znacima koje daje ovlašćeno lice. (2) i (3). 38) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje nema ispravne propisane ure aje i opremu osim ure aja za upravljanje. 24) vozači bicikla i bicikla sa motorom i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (član 102). lakog motocikla ili motocikla koji postupi protivno odredbama člana 100. odnosno isključivanja s autoputa postupi protivno odredbama člana 121. pješak koji na obilježenom pješačkom prelazu postupi protivno odredbama člana 109. 34) vozač motornog vozila koji se na autoputu ne kreće krajnjom desnom saobraćajnom trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni (član 119). stav (9)). 37) ako ne obilježi vozilo posebnim znakom (član 186. (1) i (3) i člana 118. stav (2). 23) vozač bicikla. st. lakog motocikla ili motocikla koji prevozi drugo lice protivno odredbama člana 101. 33) vozač koji ne zaustavi svoje vozilo na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila i ne preduzme potrebne mjere da ga što prije ukloni s kolovoza autoputa ili puta rezervisanog za saobraćaj motornih vozila ili brzog puta (član 117. a kojima je na takvom prelazu dozvoljen prolaz (član 111. 21) 22) vozač bicikla. ure aja za spajanje vučnog i priključnog vozila. 27) pješak koji se na putu koji ima trotoar ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka kreće kolovozom (član 106. bicikla sa motorom. st. lakog motocikla ili motocikla koji se ne kreće na način propisan u članu 99. vozač bicikla. 20) vozač vozila na motorni pogon koji u vezi s upotrebom kratkih svjetala postupi protivno odredbama člana 93. stav (1) i čl. stav (4)). . 19) vozač koji pri vuči neispravnog vozila na motorni pogon postupi protivno odredbama člana 89.18) vozač koji vuče natovareno teretno motorno vozilo. stav (1)). odnosno traktor s priključnim vozilom protivno odredbama člana 87. 31) vozač koji ometa prolaz pješaka koji su stupili na obilježeni pješački prelaz na kojem je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima. tahografa i pneumatika (član 203. 120. ure aja za zaustavljanje. bicikla sa motorom. ili koji zaprežno vozilo ostavi bez nadzora na putu (član 103). 26) pješak koji se nepotrebno zadržava na kolovozu ili se kreće po kolovozu na način kojim se ometa ili sprečava saobraćaj vozila (član 105). 25) vozač zaprežnog vozila koji ne upravlja zaprežnim vozilom koje se kreće po putu. bicikla sa motorom.

stav (1)). 5) vozač koji za kretanje svog vozila koristi put. stav (2). 9) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom na kojem nema propisanu oznaku najveće dozvoljene brzine za to vozilo (član 46.00 KM. ne propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću pravcem u kojem je saobraćaj otvoren. st. (1) Novčanom kaznom od 30. 3) vozač koji u putničkom automobilu prevozi dijete protivno odredbi člana 34. 10) vozač koji prilikom skretanja postupi protivno odredbama člana 48. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. st. vozač koji prilikom davanja zvučnih znakova upozorenja postupi protivno odredbama člana 67. odnosno stazu koja nije namijenjena za saobraćaj one vrste vozila kojoj to vozilo pripada (član 38). odrediće mu se jedan kazneni bod. 6) vozač koji prilikom kretanja vozila unazad postupi protivno odredbama člana 41. 8) vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 10 do 20 km na čas veća od dozvoljene brzine (član 44. Član 239. ili ako utiče na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje bezbjednost saobraćaja (član 32). (3) i (4) i član 46.00 KM do 200. 7) vozač koji smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da svojim vozilom pričinjava smetnje normalnom odvijanju saobraćaja (član 43. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. 12) vozač kojem je svjetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu ako vozilom u e u raskrsnicu i ako je gustina saobraćaja takva da se na raskrsnici mora zaustaviti i na taj način ometa ili onemogućava saobraćaj drugim vozilima koja dolaze s bočnih kolovoza (član 54).00 KM kazniće se za prekršaj: 1) lice koje se prevozi vozilom ako na bilo koji način ometa vozača u upravljanju vozilom. 11) vozač koji prilikom napuštanja raskrsnice u slučaju iz člana 53. ili ugrožava bezbjednost saobraćaja (član 72). registarske tablice i me unarodnu oznaku zemlje registracije prema odredbama člana 212. stav (1). i 56. .39) vozač motornog i priključnog vozila registrovanog u stranoj zemlji ako nema važeću saobraćajnu dozvolu. vozač koji obavlja obilaženje protivno odredbama člana 59. 55. vozač koji zaustavi ili parkira vozilo protivno odredbama člana 71. 17) lice koje na zaustavljenom ili parkiranom vozilu otvara vrata i time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju. 2) vozač ili drugo lice koje se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže bezbjednosnim pojasem (član 34. odnosno kolovoz ili saobraćajnu traku. 4) vozač koji prije obavljanja odre enih radnji vozilom ne obavijesti o svojoj namjeri druge učesnike u saobraćaju (član 37). 13) 14) 15) 16) vozač koji obavlja mimoilaženje protivno odredbama čl. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. stav (3)). (1) i (2)). stav (2)). učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 50.

00 KM. stav (5)). (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća. kad se pojavi crveno trepćuće svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo (član 115. 21) vozač koji neispravno vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta ako je rastojanje izme u vučnog i vučenog vozila kraće od propisanog (član 88). 33) vozač koji kod sebe nema važeću potvrdu za korišćenje probnih tablica. stav (1) i član 212). stav (2)). stav (1)). 31) vozač-instruktor koji na putu osposobljava kandidata za vozača na motornom vozilu koje nije označeno posebnim tablicama (član 183.18) 19) vozač vozila na motorni pogon koji svojim vozilom vuče drugo vozilo protivno odredbama člana 81. 29) vozač koji nema kod sebe odgovarajuću važeću vozačku dozvolu. vozač koji postupi protivno članu 112. učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 50. Član 240. 28) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom a njegovoj vozačkoj dozvoli je istekao rok važenja (član 172. 20) lice koje upravlja neispravnim vozilom na motorni pogon koje se vuče pomoću užeta ili krute veze ako nema odgovarajuću dozvolu (član 86). odrediće mu se jedan kazneni bod. stav (1)). ili na kojem su te tablice postavljene tako da se dobro ne vide ili nisu čitljive (član 210). stav (2)). 30) ako vozač za vrijeme upravljanja motornim vozilom ne koristi pomagala koja su upisana u obrazac njegove vozačke dozvole (član 172. 26) pješak koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje saobraćaja spušten. Član 241. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. odnosno da se prelazu puta preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće po šinama (član 114. ili je ne pokaže na zahtjev ovlašćenog lica (član 211.). 22) 23) 24) 25) vozač koji upravlja motornim vozilom bez upaljenog kratkog svjetla (član 90. 32) vozač motornog vozila koje nema propisan broj registarskih tablica. ovog zakona. vozač koji prilikom vuče vozila na motorni pogon ne postupi na način propisan u članu 84. Svi prihodi nastali primjenom ovog zakona pripadaju nadležnim organima. 106. u skladu sa članom 2. stav (1)). 34) vozač koji kod sebe nema važeću saobraćajnu dozvolu za vozilo kojim upravlja. ili ako se daju svjetlosni i zvučni znakovi koji upozoravaju da će taj ure aj početi da se spušta. ili ako je taj ure aj već počeo da se spušta. ili je ne pokaže na zahtjev ovlašćenog lica (član 211. i 107. tač. vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. gonič stoke koji stoku ne drži što bliže desnoj ivici puta (član 104. 1). 27) pješak koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. pješak koji se kolovozom kreće protivno odredbama čl. ili je ne pokaže na zahtjev ovlašćenog lica (član 172.00 KM do 150. stav (1)). .

motornim i priključnim vozilima i vozačima motornih vozila vodi se evidencija prema mjestu prebivališta. (1) Trajanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom računa se od dana upisa zaštitne mjere u vozačku dozvolu za onu kategoriju ili potkategoriju za koju je zabrana izrečena. (2) Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne računa se u vrijeme trajanja zabrane upravljanja motornim vozilom. kao i preduzeća koja obavljaju javni prevoz ili prevoz za vlastite potrebe. Član 243. Član 245. odnosno administrativni postupak. pokretanje i vo enje postupka za prekršaje i preduzimanje drugih mjera za sprovo enje ovog zakona vrše nadležni organi. kantonima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. preduzeća. ovog zakona. zdravstvene ustanove.Sprovo enje ovog zakona. (2) Odgo eno izvršenje zabrane iz stava (1) opozvaće se ako učinilac prekršaja u roku za koji je izvršenje odgo eno učini novi prekršaj za koji je propisano izricanje ili mogućnost izricanja zabrane upravljanja motornim vozilom. zabranama upravljanja motornim vozilima. Član 246. ili drugu mjeru propisanu zakonom entiteta. zabranama i mjerama iz stava (2) ovog člana vozačima motornih vozila i motornim vozilima vodi se kod nadležnog organa prema mjestu prebivališta. zabranama i mjerama. organi koji vode prekršajni. 25). 26). koji ne može biti kraći od šest mjeseci niti duži od jedne godine. 32) i 33) člana 235. (1) Nadležni organ koji vodi prekršajni postupak.00 KM na licu mjesta. . (1) O izrečenim kaznama. (3) Izvršenje mjere iz stava (2) ovog člana ne može se odga ati. Ako je odlukom nadležnog organa zabranjeno vozaču-instruktoru upravljanje motornim vozilom. posljedicama saobraćajnih nesreća. Pod uslovom reciprociteta. može da odgodi izvršenje zabrane upravljanja motornim vozilom osim za prekršaj iz tač. (3) Podatke iz evidencije predvi ene u stavu (1) ovog člana mogu da koriste: pravosudni organi. saobraćajnim nesrećama. policija. Član 247.a vozač za taj prekršaj može da bude kažnjen na osnovu ovog zakona ako za taj prekršaj nije bio kažnjen u zemlji u kojoj je prekršaj učinjen. Član 244. u skladu s propisom entiteta. ne učini prekršaj za koji se može izreći ta zabrana. kantona ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. obrazovne ustanove i nevladine organizacije koje se bave pitanjima bezbjednosti saobraćaja na putevima. odnosno izdavanje prekršajnog naloga obavlja ovlašćeno lice nadležnog organa za poslove kontrole i regulisanja saobraćaja na putevima u entitetima. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine dužan je da obavijesti o tome organ koji vodi evidenciju o tim kaznama. u Bosni i Hercegovini pokrenuće se prekršajni postupak ako to zahtijeva nadležni strani organ . Izricanje novčane kazne u iznosu do 50. (2) Nadležni organ koji izrekne kaznu ili zabranu upravljanja motornim vozilom. protiv vozača koji ima prebivalište u Bosni i Hercegovini a u stranoj zemlji učini saobraćajni prekršaj prema propisima te zemlje. pod uslovom da učinilac prekršaja u odre enom roku. državni organi. vozač-instruktor ne smije da se bavi obučavanjem kandidata za vozača u upravljanju motornim vozilom za vrijeme trajanja te zabrane. (4) Evidencija o izrečenim kaznama. Član 242.

(1) S ciljem unapre enja saobraćajno-obrazovnog rada. (4) Broj članova.OVLAŠĆENJA ZA DONOŠENJE PROPISA ZA SPROVO\ENJE OVOG ZAKONA Član 252. nadležnih ministarstava i organa koji upravljaju putevima. (2) Zabrana korišćenja strane vozačke dozvole je zabrana vozaču kojem je izrečena da na teritoriji Bosne i Hercegovine upravlja motornim vozilom one kategorije ili onih kategorija na koje se zabrana odnosi. novčanom kaznom propisanom za učinjeni prekršaj ako je taj prekršaj učinjen kao posljedica propusta dužnog staranja o maloljetniku. Vozač-instruktor pod čijim se nadzorom kandidat za vozača obučava u upravljanju motornim vozilom u saobraćaju na putu kazniće se za prekršaj koji učini kandidat za vozača. formira se Savjet za bezbjednost saobraćaja (u daljnjem tekstu: Savjet). 2) osnovnim uslovima koje put. saobraćajne kulture i koordiniranja svih subjekata koji svojim djelovanjem mogu da doprinisu većoj bezbjednosti saobraćaja. umjesto zabrane upravljanja motornim vozilom. postavljanju preventivnih izbočina (član 47). o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putu (član 144).Član 248. (2) Sredstva za rad Savjeta obezbje uju se iz buxeta institucija Bosne i Hercegovine i me unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. kao i djelokrug. Član 250. Ovlašćuje se ministar da sam ili u saradnji s odgovarajućim nadležnim organom donese bliže propise o: 1) certifikovanju vozila i uslovima koje organizacije za certifikovanje vozila moraju da ispune (član 6). Ako maloljetnik učini radnju koja je ovim zakonom utvr ena kao prekršaj. usvojilac. načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćeno lice (član 153). tom vozaču. odnosno staratelj maloljetnika. XII . 7) saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima. Član 249. urediće se pravilnikom koji donosi ministar uz saglasnost Savjeta ministara BiH. kazniće se roditelj. 3) 4) 5) 6) vo enju evidencije o javnim putevima i objektima na njima (član 13).SAVJET ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA Član 251. način imenovanja predsjednika i članova Savjeta. (1) Ako vozač koji ima stranu vozačku dozvolu na teritoriji Bosne i Hercegovine učini prekršaj za koji je ovim zakonom predvi eno da se mora ili može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom. obilježavanju vozila kojim upravlja lice s oštećenim ekstremitetima (član 29). . može se izreći zabrana korišćenja strane vozačke dozvole u istom trajanju. XIII . njihovi elementi i objekti na njima moraju da ispunjavaju s aspekta bezbjednosti saobraćaja (član 11). (3) Članovi Savjeta imenuju se iz reda stručnjaka za oblast saobraćaja na putevima. osim ako nije bio u stanju da spriječi prekršaj.

16) obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole.biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i BE i potkategorije B1. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. obliku i boji. vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica (član 215). ovog zakona biće doneseni u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. . 2) vozačima koji imaju pravo da upravljaju vozilom kategorije B . sticanju zvanja instruktora vožnje (član 181). 21) postupku registracije i izdavanja saobraćajne dozvole i knjižice vozila.biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorije A i potkategorije A1. Propisi iz člana 252. načinu davanja ovlašćenja automoto klubovima/savezima i auto-moto društvima i načinu vo enja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama (član 192).biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i C i potkategorija B1 i C1. 22) tehničkim pregledima i uslovima koje moraju da ispune organizacije za obavljanje tehničkih pregleda (član 219). kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorije i potkategorije u vozačku dozvolu. kao i obrascu individualne kontrolne knjižice i uputstvu za njeno popunjavanje (član 202). 17) zdravstvenim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozači motornih vozila (član 198). o organizovanju obuke za osposobljavanje pružanja prve pomoći (član 178). XIV . sadržaju. postupku i načinu izdavanja. osposobljavanju vozača motornih vozila (član 183). odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada u vozilima. izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i dimenzijama. 3) vozačima koji imaju pravo da upravljaju vozilom kategorije C . načinu i uslovima za dobijanje licence za ispitivača (član 179). Član 254. postupku i načinu izdavanja. 20) homologaciji vozila i dijelova (član 205). saobraćaju u zimskim uslovima (član 170).8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) formi i sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći (član 158). 15) obrascu vozačke dozvole. u obimu koji utiče na bezbjedno upravljanje motornim vozilom. 18) ukupnom trajanju upravljanja vozilom. (1) Vozačima koji u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi u Bosni i Hercegovini imaju pravo da upravljaju motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije biće izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije tako da: 1) vozačima koji imaju pravo da upravljaju vozilom kategorije A . ure ajima i opremi koju moraju da imaju vozila i osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju ure aji i oprema u saobraćaju na putevima (član 203). 19) dimenzijama. posebnom znaku za lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu (član 186).PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 253. produženja važenja i zamjene vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama (član 187).

koja je važila uz kategoriju C . Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Mustafa Pamuk. 5) vozačima koji imaju pravo da upravljaju priključnim vozilom kategorije E. CE i DE i potkategorija C1E i D1E. godine. (1) Ovaj zakon stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”. i na 52. r. broj 262/05 22. održanoj 22. OSNOVNE ODREDBE . s. sjednici Doma naroda. s. decembra 2005. PS BiH. Na osnovu člana IV. Član 255. sjednici Predstavničkog doma.biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija BE. usvojila je ZAKON SAOBRAĆAJA PUTEVIMA O OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRA AJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI I. decembra 2005. održanoj 21. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.a) Ustava Bosne i Hercegovine. na 71. (2) Ovaj zakon biće objavljen i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. godine Sarajevo Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dr Nikola Špirić. r. godine. 4.biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B. (1) Nadležni organi uskladiće zakone iz svoje nadležnosti s ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. a primjenjivaće se nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu. C i D i potkategorija B1.4) vozačima koji imaju pravo da upravljaju vozilom kategorije D . (2) Kandidati za vozača motornih vozila koji su obuku počeli u skladu sa zakonodavstvom koje je bilo na snazi u vrijeme početka obuke završiće obuku u skladu s istim zakonodavstvom. Član 256. (2) Nadležni organi urediće sva pitanja iz svoje nadležnosti utvr ena ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. C1 i D1. decembra 2005.

Preduzeća. ure aje. (1) Učesnici u saobraćaju dužni su poštovati odredbe ovog Zakona i druge propise iz oblasti sigurnosti saobraćaja na putevima. osposobljavanje kandidata za vozača. obrazovne organizacije. objekata. ustanove i druga pravna ili fizička lica. Organi Bosne i Hercegovine. Član 6. saobraćajne signalizacije i opreme na putevima radi sigurnog i nesmetanog saobraćaja. odnosno popravljati prema uvjetima propisanim za sigurno učešće vozila u saobraćaju na putevima. Ovim Zakonom utvr uju se osnovni principi me usobnih odnosa i ponašanja učesnika u saobraćaju i drugih subjekata u saobraćaju. invalida. osnovni uvjeti koje moraju zadovoljiti putevi u pogledu sigurnosti saobraćaja na putevima. dijelove i opremu proizvoditi. polaganje vozačkih ispita. sistem saobraćajnih znakova i znakova koje daju ovlaštena lica. dužni su vozila. (2) Preduzeća. (2) Pojedinačno proizvedena. kada proizvode. popravljaju ili prepravljaju vozila i puštaju u saobraćaj vozila. rad strukovnih organizacija u Bosni i Hercegovini. (2) Učesnici u saobraćaju ne smiju ometati saobraćaj. pravila saobraćaja na putevima. Član 3. entitetski i kantonalni organi i organi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i organi lokalne samouprave i lokalne uprave u gradovima i općinama (u daljnjem tekstu: nadležni organi) osigurat će provo enje ovog Zakona i u okviru svoje nadležnosti donositi propise i preduzimati druge potrebne mjere za njegovo dosljedno provo enje. održavati. objekte i opremu na putu. uvjeti za ure aje i opremu vozila. (1) Putevi namijenjeni za saobraćaj moraju biti osposobljeni za siguran i nesmetan saobraćaj i odgovarati osnovnim uvjetima propisanim ovim Zakonom. (4) U slučaju pretrpljene štete zbog neodgovarajućeg održavanja javnih puteva povjerilac se namiruje u skladu sa zakonom o putevima. a naročito djece. Član 2. starih i nemoćnih lica. vo enje Centralnog registra vozača i vozila. osnovni uvjeti koje moraju zadovoljavati vozila u saobraćaju. održavaju. prepravljana ili u većem obimu popravljana vozila prije puštanja u saobraćaj moraju biti podvrgnuta certificiranju u ovlaštenoj organizaciji koja certificira vozila. Član 5. razvijati humane odnose me u ljudima radi zaštite zdravlja i života drugih lica. a preduzeća i javne službe koje održavaju javne puteve. ili im je povjereno održavanje javnih puteva. oštećivati puteve. te druga pitanja iz oblasti sigurnosti saobraćaja na putevima koja su jedinstvena za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine. puštati u saobraćaj. (1) Preduzeća. ustanove i druga pravna ili fizička lica koji školuju ili obučavaju kandidate za vozače motornih vozila dužni su izvoditi obuku na način koji će osigurati da kandidati nauče i usvoje pravila saobraćaja i etiku u saobraćaju. rezervne dijelove i opremu za vozila. (3) Preduzeća i javne službe iz stava (1) ovog člana dužni su pravovremeno otklanjati sve nedostatke zbog kojih na odre enim mjestima dolazi do saobraćajnih nesreća. javne službe i drugi organi koji se brinu o putevima i održavaju ih dužni su da organiziraju i trajno kontroliraju stanje i održavanje javnih puteva. i brinuti se o zaštiti životne sredine. ure aje. uvjeti za sticanje prava na upravljanje motornim vozilima. ukupna masa i osovinsko opterećenje vozila. dužnosti u slučaju saobraćajne nesreće. Član 4. .Član 1. dimenzije. moraju ih održavati tako da se na njima u svim uvjetima može odvijati siguran i nesmetan saobraćaj. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno učešće u saobraćaju na putevima.

Član 7. Član 9. 8) brzi put je javni put namijenjen za saobraćaj isključivo motornih vozila. 11) put rezerviran za saobra aj motornih vozila je javni put po kojem mogu saobraćati samo motorna vozila i koji je saobraćaj kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom. (1) Saobraćaj na javnom putu može se ograničiti ili zabraniti samo kada je to neophodno radi sprečavanja ili otklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju. 3) bicikl je vozilo koje ima najmanje dva točka i koje se pokreće isključivo snagom vozača. (2) Postupak i uvjete za ograničenje i zabranu iz stava (1) ovog člana utvrdit će nadležni organi u skladu s važećim propisima. čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ i koje na ravnom putu ne može razviti brzinu veću od 50 km/h. prema pravilu nema zaustavnih traka i koji je kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom.(3) Bliže odredbe o načinu i postupku certificiranja i uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za certificiranje vozila pravilnikom propisuje ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar) u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. 7) biciklisti ka traka je dio kolovoza namijenjen za saobraćaj bicikala i bicikala s motorom. 4) bicikl s motorom je vozilo na motorni pogon s dva ili tri točka. koja se biciklistička proteže uzduž kolovoza i koja je od njega odvojena i obilježena propisanim saobraćajnim znakom. te da imaju propisane ure aje i opremu. osim sjedišta za vozača. pravna ili fizička lica i drugi organi koji posjeduju vlastita vozila dužni su se brinuti o tome da vozači njihovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge uvjete za sigurno upravljanje vozilima i osigurati da njihova vozila budu ispravna. bez ukrštanja s poprečnim putevima i željezničkim ili tramvajskim prugama u istom nivou i u čiji saobraćaj se može uključiti. 5) lahki motocikl je vozilo na motorni pogon s dva ili tri točka čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³ a snaga motora ne prelazi 11 kNJ. s jednom ili dvije razdvojene kolovozne trake. Preduzeća. 10) put je svaki javni put i nekategorirani put na kojem se obavlja saobraćaj. 2) autoput je javni put posebno izgra en i namijenjen isključivo za saobraćaj motornih vozila. 9) Centralni registar je evidencija o svim vozačima i vozilima. odnosno isključiti samo odre enim i posebno izgra enim priključnim javnim putevima na odgovarajuću kolovoznu traku autoputa. sa po najmanje dvije saobraćajne trake i trakom za prinudno zaustavljanje vozila. . Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedeća značenja: 1) autobus je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica koje. ima više od osam sjedišta. koji je kao autoput označen propisanim saobraćajnim znakom. Član 8. ustanove. koji ima dvije fizički odvojene kolovozne trake za saobraćaj iz suprotnih smjerova. koja se proteže duž biciklistička kolovoza i koja je obilježena uzdužnom linijom na kolovozu. 6) biciklisti ka staza je izgra ena saobraćajna površina namijenjena za saobraćaj bicikala i bicikala s motorom. koji ima sve raskrsnice u dva ili više nivoa s poprečnim putevima i drugim saobraćajnicama (željezničkim ili tramvajskim prugama). 12) strana voza ka dozvola je vozačka dozvola i me unarodna vozačka dozvola koju je izdao nadležni organ strane vozačka države. sprečavanja oštećenja javnog puta ili izvo enja radova na javnom putu.

18) lahka prikolica je priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg. radne mašine i zaprežnog vozila) koja su zaustavljena na putu. traktora i drugih vozila na motorni pogon koja nisu prvenstveno namijenjena za prijevoz lica ili tereta. 19) lahki tricikl ili četverocikl je motorno vozilo s tri. priborom i opremom predvi enim za vozilo. 28) motokultivator je vozilo na motorni pogon s jednom ili dvije osovine i pogonskim motorom do 12 kNJ. odnosno četiri točka. 22) magistralni put je javni put koji povezuje veće gradove i važnija privredna područja Bosne i Hercegovine i koji se nadovezuje na mrežu odgovarajuće kategorije puteva sa susjednim državama. s bočnom prikolicom ili bez nje. 31) najve a dozvoljena masa je masa vozila zajedno s njegovom nosivošću. 17) kombinirano vozilo je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica i tereta. . 23) manja materijalna šteta je šteta u saobraćajnoj nesreći nastala na vozilu na kojem nisu oštećeni vitalni dijelovi i teta sklopovi i koje se može samostalno kretati na putu. čije granice odre uje nadležni organ saobraćajnim znakovima za obilježavanje naseljenih mjesta. dajući mu izgled ulice. 30) motorno vozilo je vozilo na motorni pogon koje je prvenstveno namijenjeno za prijevoz lica ili tereta na putevima. 29) mijenjanje saobra ajne trake je prelaženje vozilom iz jedne u drugu saobraćajnu traku za saobraćaj u istom smjeru mijenjanje saobraćajne zbog prestrojavanja ili dozvoljenog bržeg kretanja. čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3. kao i motorno vozilo na tri točka. ili se na bliskom me usobnom odstojanju kreću istom saobraćajnom trakom u istom smjeru pri čemu su brzina kretanja vozila i postupanja vozača me usobno uvjetovani i izme u kojih. čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 350 kg a snaga motora ne prelazi 4 kNJ. kao i ulice u naselju. najveća 32) naselje je prostor na kome se redovi ili grupe zgrada nalaze s jedne ili s obje strane puta. koju svako može slobodno koristiti pod uvjetima odre enim zakonom i koju je nadležni organ proglasio javnim putem. 20) licenca je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta i osposobljenosti za obavljanje odre enih poslova iz oblasti sigurnosti saobraćaja. s jednom ili više kolovozna saobraćajnih traka. bicikla s motorom. ili koje služi za vuču priključnih vozila namijenjenih za prijevoz lica ili tereta. potiskuje ili nosi oru a za razne poljoprivredne radove. bez ometanja.500 kg. 16) kolovozna traka je uzdužni dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila u jednom smjeru. konstruirano da vuče.13) javni put je površina od općeg značaja za saobraćaj. 15) kolovoz je dio površine puta namijenjen prvenstveno za saobraćaj vozila. koje na ravnom putu može razviti brzinu etverocikl veću od 45 km/h. 26) mimoilaženje mimoila enje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se po istom kolovozu kreće iz suprotnog smjera. ako njegova masa nije veća od 400 kg. 14) kolona je niz od najmanje tri vozila (osim bicikla. ne može ući drugo vozilo. traktora. 21) lokalni put je javni put koji povezuje naselja na teritoriji općine ili koji je značajan za saobraćaj na teritoriji općine. 25) me unarodna voza ka dozvola je javna isprava koju izdaje ovlaštena organizacija na osnovu nacionalne vozačke vozačka dozvole te države. 24) masa vozila je masa praznog vozila s punim rezervoarom goriva. osim vozila za prijevoz lica ili tereta koja se kreću po šinama. 27) motocikl je motorno vozilo s dva točka.

lice koje pje ak vlastitom snagom gura ili vuče vozilo. sankama ili se vozi na koturaljkama. 36) obilje eni pje ački prijelaz je dio površine kolovoza namijenjen za prelaženje pješaka preko kolovoza.). zaustavljanjem i sl. ili ulaze u vozilo i izlaze iz vozila javnog saobraćaja. ručna kolica. bicikl s motorom ili pokretna kolica za nemoćna lica. 42) pješak je lice koje učestvuje u saobraćaju. 48) saobra ajna dozvola je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuju vlasništvo odre enog saobraćajna vozila. 39) parkiranje vozila je prekid kretanja vozila duži od pet minuta osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se regulira saobraćaj. obilježen obilježeni pješa ki oznakama na kolovozu i odgovarajućim saobraćajnim znakom. skijama. bicikl. preglednost 47) preticanje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se kreće u istoj saobraćajnoj traci i istom smjeru. 41) pje ačko ostrvo je uzdignuta ili na drugi način obilježena površina koja se nalazi na kolovozu i koja je odre ena za pješa ko privremeno zadržavanje pješaka koji prelaze preko kolovoza. nadležan entiteta. radi uključenja u polukružno suprotni saobraćajni tok. 40) pje ačka zona je ure ena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka u kojoj je dozvoljeno kretanje pješa ka motornih vozila s posebnim odobrenjem. putevi na nasipima za odbranu od poplava. ako se pri tome kreće brzinom čovječijeg hoda. 46) preglednost podrazumijeva prostor koji učesnik u drumskom saobraćaju može vidjeti s mjesta na kojem se nalazi. njegove tehničke i druge karakteristike. lice u pokretnoj stolici za nemoćna lica koju pokreće vlastitom snagom ili snagom motora. 45) potvrda o registraciji je javna isprava koju za registrirano vozilo izdaje nadležni organ. okretanjem. 35) obila enje je prolaženje vozilom pored zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na obilaženje saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće. njegove tehničke i druge osobine i karakteristike. konstruirano tako da se svojim prednjim dijelom oslanja na vučno vozilo. a ne upravlja vozilom. prostori oko benzinskih pumpi. u odnosu na dotadašnji smjer kretanja.33) nekategorirani put je površina koji se koristi za saobraćaj prema ma kom osnovu i koji je dostupan većem broju raznih korisnika (seoski. parkirališta i sl. poljski i šumski put. . 38) osovinsko optere enje je dio ukupne mase kojim osovina vozila opterećuje kolovoz na putu u stanju mirovanja opterećenje vozila. kao i lice koje klizi klizaljkama. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. 34) nosivost je dozvoljena masa do koje se vozilo smije opteretiti. 37) organ nadle an za je organ nadležan za odre ene poslove utvr en ustavom i zakonom Bosne i Hercegovine. 49) potvrda o vlasni tvu vozila je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuju vlasništvo odre enog vlasništvu vozila. dječije prijevozno sredstvo. niti se prevozi u vozilu ili na vozilu. 44) poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine. prema deklaraciji proizvo ača vozila.). 43) polukru no okretanje je okretanje vozila za 180 stepeni. 51) prestrojavanje je zauzimanje takvog položaja vozilom na saobraćajnoj traci i na takvoj udaljenosti od raskrsnice ili drugog mjesta na putu iz kojeg se na siguran način može izvesti naredna dopuštena radnja vozilom (skretanjem. 50) posebni objekat na putu je oprema na putu postavljena radi smanjenja brzine kretanja vozila na mjestima gdje je posebno ugrožena sigurnost učesnika u prometu.

odnosno spajanjem puteva. 64) regionalni put je javni put koji povezuje važnija privredna područja Bosne i Hercegovine i koji osigurava najracionalniju vezu izme u općina. 57) saobra ajna traka je obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolovoza čija je širina dovoljna za nesmetan saobraćaj saobraćajna jednog reda vozila. 60) saobra ajna traka za ubrzavanje je dio kolovoza namijenjen za uključivanje vozila u saobraćaj sa sporednog puta. odnosno od najmanje 100 m u naselju. 56) saobra ajna nezgoda je nezgoda na putu u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno saobraćajna ili više lica poginulo ili povrije eno ili je izazvana materijalna šteta.52) priklju no vozilo je vozilo namijenjeno da bude vučeno vozilom na motorni pogon. 59) saobra ajna traka za spora vozila je uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila koja sporom vožnjom smanjuju saobraća protok saobraćaja. zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika. saobraćajna odnosno drugih prilaznih puteva s objekata pored puteva. saobraćajna 62) radna ma ina je vozilo na motorni pogon namijenjeno za vršenje odre enih radova vlastitim ure ajima i opremom. 65) u saradnji s nadle nim organom znači da je organ koji donosi podzakonski akt obavezan osigurati učešće u izradi nadležnim ili davanju mišljenja nadležnog organa o podzakonskom aktu. 63) raskrsnica je površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju dva ili više puteva. 66) skup vozila čine vozilo na motorni pogon i priključna vozila koja u saobraćaju na putevima učestvuju kao cjelina. ima najviše osam putnički automobil sjedišta. trolejbusa ili tramvaja radi ulaska i izlaska stajalište putnika i koje je obilježeno saobraćajnim znakom. . 54) propu tanje vozila je radnja koju je u odre enim slučajevima vozač dužan izvršiti zaustavljanjem vozila. 55) putni ki automobil je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica koje. bilo da je konstruirano kao priključno prikolica ili kao poluprikolica. 68) stajali te je dio površine puta namijenjen za zaustavljanje autobusa. i to na način koji ne primorava vozača drugog vozila da naglo mijenja pravac ili brzinu kretanja. odnosno da služi za pogon takvih oru a ili za vuču priključnih vozila. mašina koje po konstrukcionim osobinama ne može razviti brzinu veću od 30 km na sat. kao i šira saobraćajna površina koja nastaje ukrštanjem. vozač ne može jasno uočiti druge učesnike u saobraćaju na udaljenosti od najmanje 200 m na putu izvan naselja. kao i u tunelima i galerijama. 58) saobra ajna traka za prinudno zaustavljanje vozila je obilježeni uzdužni dio kolovoza na autoputevima i na saobraćajna odre enim mjestima na putevima višeg ranga. 67) smanjena vidljivost postoji kada. propuštanje smanjivanjem brzine kretanja ili prekidanjem radnje koju izvodi vozilom. 71) traktor je vozilo na motorni pogon konstruirano da vuče. osim sjedišta za vozača. 69) stiker naljepnica je dokaz registriranog vozila. 53) saobra ajna traka za vozila javnog gradskog prijevoza je obilježeni uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila saobraćajna javnog gradskog prijevoza putnika. 70) teretno vozilo je svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prijevoz tereta. potiskuje ili nosi izmjenjiva oru a. kad su u vozilu putnici. 61) saobra ajna traka za usporavanje je dio kolovoza namijenjen za isključivanje vozila iz saobraćaja na putu.

(2) (3) Organi koji vode evidenciju dužni su redovno dostavljati odgovarajuće podatke Centralnom registru. PUTEVI Član 11.72) tramvaj je vozilo na šinama s električnim pogonom. ako je ono pridodato vozilu. koja nije u istom nivou s kolovozom puta. namijenjeno za javni prijevoz putnika i koje je. državne institucije nadležne za vo enje centralnih evidencija uspostavit će Centralni registar. uključujući i masu lica koja se nalaze u vozilu. . čija je radna zapremina motora veća od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 550 kg a snaga motora ne prelazi 15 kNJ. 73) trolejbus je motorno vozilo namijenjeno za javni prijevoz putnika koje. 83) zaprežno zapre no vozilo je vozilo koje vuče upregnuta životinja. vozač 80) voza ka dozvola je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuje pravo upravljanja odre enom vozačka kategorijom ili vrstom vozila. ima kontakt s električnim provodnikom. 81) vozilo je svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po putu osim pokretnih stolica bez motora za nemoćna lica i dječijih prijevoznih sredstava. ili je od kolovoza odvojena na drugi način. 78) ulica je dio putu u naseljenom mjestu. pored koje se najmanje s jedne strane nalaze redovi kuća ili grupe zgrada. osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se regulira saobraćaj. pa i kad na priključku na javni put ima izgra en kolovoz. 76) učesnik u saobra aju je lice koje u saobraćaju na putu upravlja vozilom ili se nalazi u vozilu ili na vozilu. u kojem se vozila ne saobraćaja smiju kretati brzinom većom od brzine hoda pješaka zbog dozvoljenog kretanja pješaka i dječije igre. kao i pješak ili lice koje svoje poslove i radne zadatke obavlja na putu. II. 79) voza je lice koje na putu upravlja vozilom. kao i masu priključnog vozila s teretom. 74) trotoar je posebno ure ena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka. vezano za električni vod. 85) zemljani put je put bez izgra enog kolovoza i kolovoznog zastora. s trotoarom i ivičnjakom. odnosno četiri točka. Član 10. 75) tricikl ili četverocikl je motorno vozilo sa tri. osim sjedišta za vozača. Odgovarajućim podzakonskim aktom bliže će se urediti vo enje i sadržaj Centralnog registra. vodi ili jaše životinju koja se kreće putem. ima više od osam sjedišta i koje. 84) zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do pet minuta. koje esnik saobraćaju tjera. koje na ravnom putu može razviti brzinu veću etverocikl od 50 km na sat. obilježeno propisanim saobraćajnim znakom. 77) ukupna masa je masa vozila zajedno s masom tereta koji se prevozi na vozilu. 86) zona smirenog saobra aja je područje u naselju. (1) S ciljem povećanja efikasnosti u provo enju ovog Zakona i ispunjavanja uvjeta i obaveza na me unarodnom planu. radi napajanja motora električnom energijom. radi napajanja motora električnom energijom. 82) vozilo na motorni pogon je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora osim pokretnih stolica s motorom za nemoćna lica i vozila koja se kreću po šinama.

Član 14. u saradnji s nadležnim organom. . saobraćajni znakovi i oprema. (2) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana. kao i ulice u naseljima i gradovima. (2) Autobuska stajališta na javnom putu van naselja. (3) Projektiranjem i gradnjom novih javnih puteva. mora se osigurati da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 11. u saradnji s nadležnim organom. Iznad kolovoza javnog puta mora postojati slobodan prostor u visini od najmanje 4. Član 16. (1) Javni putevi moraju biti osposobljeni da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 10 t po osovini. njihovi pojedini dijelovi i objekti na njima mogu se pustiti u saobraćaj tek pošto se utvrdi da u pogledu sigurnosti saobraćaja ispunjavaju propisane tehničke normative. (1) Mrežu javnih puteva. a ulice trotoare s ivičnjacima. (3) Bliže odredbe o načinu vo enja evidencije o javnim putevima i objektima na njima pravilnikom propisuje ministar.5 m od najviše tačke kolovoza. zavisno od njihovog društvenog i privrednog značaja. Član 12. i zračni prostor iznad kolovoza u visini od sedam metara. Član 18. Javni put čine donji i gornji stroj puta. a javni put van naselja i zemljišni pojas s obje strane puta širine najmanje jedan metar. (1) Javni putevi moraju imati najmanje dvije saobraćajne trake i dvije ivične trake ili ivičnjake u ravni kolovoza. (2) O javnim putevima i objektima na njima vodi se evidencija. lokalni putevi i ulice. Član 17. (1) Na mostovima. njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stanovišta sigurnosti saobraćaja pravilnikom propisuje ministar. Član 13. računajući od krajnje tačke popriječnog profila puta. Član 15. 5 t po osovini. opremati i održavati tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima sigurnosti saobraćaja. a ulica samo jednu saobraćajnu traku bez proširenja. izgra ivati. čine magistralni. u tunelima. osim lokalnih. moraju biti izgra eni tako da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje šest tona. moraju se projektirati. lokalni put može imati samo jednu saobraćajnu traku s tim da. putni gra evinski objekti. objekti za potrebe puta. kao i na dijelu magistralnog puta u naselju moraju biti van kolovoza.(1) Putevi. (2) Bliže odredbe o osnovnim uvjetima koje putevi. odre eni odlukama nadležnih organa. regionalni i lokalni putevi. zavisno od preglednosti puta. Javni putevi. galerijama i drugim objektima na javnom putu širina kolovoza ne smije biti manja od širine kolovoza na javnom putu. kao osnova na kojoj se odvija saobraćaj. računajući od najviše tačke kolovoza. (2) Izuzetno od odredbi stava (1). ima odgovarajuće proširenje. na rastojanju od najviše 500 m.

(1) Učesnici u saobraćaju dužni su postupati u skladu s propisima o pravilima saobraćaja. odnosno zbog čega su znatno otežani uvjeti za odvijanje saobraćaja. i to pored autoputa i puta rezerviranog za saobraćaj motornih vozila na udaljenosti najmanje 12 m. mjestima i vremenu doga anja saobraćajnih nesreća. kao i o prohodnosti javnih puteva u zimskom periodu i u slučaju elementarnih nepogoda ili vanrednih doga aja zbog kojih je nastao prekid saobraćaja. istovremeno s informiranjem javnosti. na pogodnim rastojanjima. magistralne i regionalne 10 m i lokalne puteve tri metra. gdje je put uzrok saobraćajnih nezgoda. uz dozvolu nadležne institucije koja upravlja javnim putem. dostaviti podatke institucijama iz stava (1) ovog člana o vrstama. najmanje dva puta godišnje. saditi sadnice ili postavljati predmete kojima se umanjuje preglednost puteva i željezničke pruge s kojom se put ukršta u istom nivou. ili vršiti bilo kakve radnje koje bi mogle ugrožavati ili ometati saobraćaj na javnom putu ili oštećivati javni put i objekte na njemu. sredstva rada. Opće odredbe Op e Član 25. (2) Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima. ure aje ili postrojenja. kao i preglednost na raskrsnici. prodavati proizvode i sl. (2) Organi nadležni za unutrašnje poslove dužni su. dužne su dostavljati auto-moto klubovima/savezima informacije o prohodnosti javnih puteva koje su im potrebne za vršenje njihovih javnih ovlaštenja. Javni putevi van naselja moraju imati. Član 22. . odrona ili klizanja terena ili drugih uzroka. Član 20. (2) Na javnom putu i njegovom zaštitnom pojasu zabranjeno je podizati spomenike i postavljati druga spomenobilježja. dužni su osigurati mjesto na kome se radovi izvode i za vrijeme trajanja radova organizirati siguran saobraćaj na mjestu izvo enja radova. kao i u slučaju oštećenja kolovoza koja u većoj mjeri ugrožavaju sigurnost saobraćaja nadležna institucija koja upravlja putevima. III. (3) U zaštitnom pojasu javnog puta van naselja mogu se postavljati natpisi za reklame. PRAVILA SAOBRAĆAJA 1. Preduzeća i drugi subjekti koji izvode radove na javnom putu. (1) Na javnim putevima zabranjeno je podizati objekte. te po njihovom završetku ukloniti s javnog puta ostatke materijala.Član 19. posebne površine za zadržavanje vozila van kolovoza. Član 23. računajući od krajnje tačke popriječnog profila. Član 21. saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i znacima i naredbama koje daju ovlaštena lica. saobraćajne znakove. branike i druge predmete koje su postavili za vrijeme izvo enja radova. mora preduzeti mjere za otklanjanje smetnji i uspostavljanje sigurnog saobraćaja. (1) Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima dužne su pravovremeno i tačno obavještavati javnost o ograničenju i zabrani saobraćaja na javnim putevima i o vanrednim uvjetima i posebnim mjerama za saobraćaj na njima. a na dijelovima s većim uzdužnim nagibom i posebnu traku za kretanje sporih vozila u slučaju vrlo gustog saobraćaja. Član 24. (1) Nadležni organi koji upravljaju putevima dužni su preduzimati praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na putu. odmah po saznanju. U slučaju prekida ili ugrožavanja saobraćaja na javnom putu zbog nanosa. prije početka izvo enja radova.

parking-prostor ili neku drugu saobraćajnu površinu.. kao i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put. parking-prostoru. (1) Slijepa lica. moraju nositi bijeli štap kao znak raspoznavanja. dužna su to činiti na način propisan u čl. Član 28. Član 29. trotoaru i drugim saobraćajnim površinama ostavljati oštećena. a ako nije u mogućnosti. 108. kad samostalno učestvuju u saobraćaju. s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti u saobraćaju. (2) Kad prilazi obilježenom pješačkom prijelazu. ili na kojem su postavljeni saobraćajni znaci o učešću djece u saobraćaju. 109. (1) Vozač je dužan u toku upravljanja vozilom obratiti pažnju na pješake koji se nalaze na kolovozu ili stupaju na kolovoz. (1) Vozač vozila koje se kreće pored vozila javnog prijevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prijevoz putnika. i 110. nanositi blato na put sa savremenim kolovozom ili ostavljati ili bacati otpatke ili predmete i materije koji mogu ometati ili ugroziti saobraćaj ili zaga ivati okolinu.(2) Učesnici u saobraćaju dužni su postupati u skladu sa saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i kad se time odstupa od propisa o saobraćaju. dotrajala ili neregistrirana vozila. Član 27. mora biti obilježeno posebnim znakom. (4) Ako je u mogućnosti i ako time ne ometa sigurnost saobraćaja. (2) Vozilo koje je podešeno da njime upravlja lice kojem su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom. zaustavljenog na stajalištu. vozač mora upravljati vozilom s naročitim oprezom i voziti takvom brzinom da u slučaju potrebe može zaustaviti vozilo ispred pješačkog prijelaza. Član 30. (3) Bliže odredbe o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja lice s oštećenim ekstremitetima pravilnikom propisuje ministar. odnosno preduzeće koje se brine o održavanju puta. vozač je dužan ukloniti s kolovoza i predmete na koje nai e u toku vožnje. . Član 26. (2) Lica iz stava (1) ovog člana. dužan je o tome obavijestiti nadležnu instituciju koja upravlja putem ili policijsku upravu. nanijelo blato ili bacilo otpatke ili predmete na put. (3) Učesnici u saobraćaju dužni su postupati prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama koje daju ovlaštena lica i kad se time odstupa od propisanih pravila saobraćaja ili značenja saobraćajnih znakova postavljenih na putu. (3) Vozač je dužan s kolovoza ukloniti predmete i materije koje s njegovog vozila padnu na put. otpadaka. vozač je dužan voziti s naročitim oprezom i takvom brzinom da može vozilo zaustaviti u slučaju potrebe. mora se kretati smanjenom brzinom tako da ne ugrožava lica koja ulaze ili izlaze iz tog vozila. Učesnici u saobraćaju dužni su postupati prema svjetlosnom saobraćajnom znaku i kad se taj znak razlikuje od pravila o prvenstvu prolaza izraženom na istom mjestu drugim saobraćajnim znakom. (2) Lice koje postupi suprotno stavu (1) ovog člana snosi troškove uklanjanja vozila. (1) Zabranjeno je na putu. kad radi ulaska u vozilo ili po izlasku iz vozila moraju preći preko kolovoza. ne izaziva opasnost i ne ometa druge učesnike u saobraćaju. predmeta i materija koje je ostavilo. (3) Na dijelu puta po kojem se kreću djeca. u saradnji s nadležnim organom. Vozač je dužan držati vozilo na takvoj udaljenosti od drugih vozila u saobraćaju da.

(2) Odredba stava (1) ovog člana u pogledu svjetala bijele boje ne odnosi se na svjetlo za osvjetljavanje puta pri vožnji unazad. moraju preći preko saobraćajne trake i biciklističke staze ili trake kojom se vozilo kreće. ili da pored djeteta sjedi punoljetno lice. Član 31. Član 34. niti na zadnjem sjedištu dijete mla e od pet godina. Član 35. (2) U putničkom automobilu na prednjem sjedištu do vozača ne smije se prevoziti lice koje je očigledno pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava. svjetlo za osvjetljavanje zadnje registarske tablice i registarsku tablicu presvučenu bijelom reflektujućom bojom. dok djeca ulaze ili izlaze iz vozila. kao i vozač vozila koji tom vozilu dolazi u susret na putu s dvije saobraćajne trake. osim u slučaju kada na zadnjem sjedištu ima pričvršćenu dječiju sjedalicu. pokretno svjetlo za istraživanje (reflektor). Lice koje se prevozi vozilom ne smije ni na koji način ometati vozača u upravljanju vozilom. dužan je zaustaviti se. kao ni dijete mla e od 12 godina. (2) Vozač vozila javnog gradskog prijevoza putnika ili posebno obilježenog vozila kojim se obavlja organiziran prijevoz djece dužan je pomoću pokazivača pravca najaviti svoju namjeru da se uključi u saobraćaj i to uključivanje obaviti na način kojim se ne ugrožavaju drugi učesnici u saobraćaju. Radnje vozilom u saobra aju Član 36. u kojoj dijete mora biti vezano. (1) Za vrijeme kretanja vozila u saobraćaju na javnom putu vozač ne smije koristiti mobilni telefon. niti uticati na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje sigurnost saobraćaja. odnosno s proširenja saobraćajne trake koje se koristi za stajalište. postupanja po znaku i naredbi ovlaštenog lica. (2) Kretanjem vozila u smislu stava (1) ovog člana smatrat će se i slučaj kada je vozilo zaustavljeno zbog postupanja po saobraćajnom znaku. Član 32. (4) Vozač vozila koje se kreće iza vozila kojim se prevoze djeca. propuštanja vozila koja imaju pravo prvenstva prolaza i u drugim slučajevima kada je vozač dužan ili prinu en zaustaviti vozilo na kolovozu prema odredbama ovog Zakona.(3) Vozač mora zaustaviti vozilo iza vozila iz stava (1) ovog člana kada lica. ulazeći ili izlazeći iz tog vozila. (5) Ako se vozilom obavlja organiziran prijevoz djece. saobraćaju 2. svjetlosno-signalne ili reflektujuće ure aje ili materije koji daju svjetla crvene boje. (1) Vozila ne smiju na prednjoj strani imati svjetlosne. Član 33. . (1) Za vrijeme vožnje u naselju vozač je dužan vozilu javnog gradskog prijevoza putnika ili posebno obilježenom vozilu kojim se obavlja organizirani prijevoz djece omogućiti uključivanje u saobraćaj kada ta vozila izlaze sa stajališta koja se nalaze van kolovoza. (1) Vozač motornog vozila i lica koja se prevoze tim vozilom dužni su koristiti sigurnosne pojaseve za vrijeme dok se vozilo kreće u saobraćaju na javnom putu. kad je vozilo kojim se prevoze djeca zaustavljeno na kolovozu. a na zadnjoj strani ure aje ili materije koji daju svjetla bijele boje. (3) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na crveno trepćuće svjetlo na posebnim motornim vozilima koja prate vozila pod pratnjom. osim u slučaju da je mobilni telefon prilago en upotrebi u vozilu. vozilo mora biti obilježeno posebnim znakom.

mijenjanje saobraćajne trake. (2) Vozač je dužan držati vozilo u kretanju što bliže desnoj ivici kolovoza i na tolikoj udaljenosti od nje da. preticanje. (2) Ako znak iz stava (1) ovog člana vozač daje pomoću pokazivača pravca. kada je vozilo u kretanju ili mirovanju i u svim drugim slučajevima kada se može ugroziti sigurnost drugih učesnika u saobraćaju. skretanje udesno ili ulijevo. vožnja unazad i sl. odnosno stazu namijenjenu za saobraćaj one vrste vozila kojoj pripada osim u slučaju opasnosti. (1) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera na kome postoje najmanje četiri saobraćajne trake. ako oni ne postoje. (1) Prije obavljanja radnji vozilom iz člana 36. parkirališta. vodeći pritom računa o položaju vozila i pravcu i brzini kretanja. obilaženje. (3) Na putu na kojem su kolovozne trake fizički odvojene jedna od druge. Član 39. uvjete saobraćaja i stanje i osobine puta. dajući znak pomoću pokazivača pravca ili. vozač nije dužan davati znak o namjeri da se vrati na saobraćajnu traku kojom se kretao prije preticanja. (1) Vozač je dužan kretati se vozilom desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja. Član 40. odnosno kolovoz ili saobraćajnu traku.(1) Vozač koji namjerava obaviti neku radnju vozilom na putu (pomjeranje vozila udesno ili ulijevo. vozač ne smije vozilom prelaziti na kolovoznu traku namijenjenu za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. odgovarajućim znakom rukom. (3) Zabranjeno je otvaranje vrata na motornom vozilu na kolovozu. mora ga davati sve vrijeme obavljanja radnje vozilom. ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju i sebe ne izlaže opasnosti. vozača teretnog vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. 3. Kretanje vozila po putu Član 38. Vozač mora za kretanje vozila koristiti isključivo put.500 kg. s obzirom na brzinu kretanja vozila. ovog Zakona vozač je dužan jasno i pravovremeno obavijestiti o svojoj namjeri druge učesnike u saobraćaju. na putu u naselju s kolovozom na kome za saobraćaj vozila u istom smjeru postoje najmanje dvije obilježene saobraćajne trake za kretanje vozila vozač može koristiti i saobraćajnu traku koja se ne nalazi uz desnu ivicu kolovoza ako time ne ometa ostala vozila koja se kreću iza vozila kojim upravlja. . osim na dijelu puta ispred raskrsnice ili drugog mjesta na kojem vozilo skreće ulijevo. Član 37. po izvršenom preticanju drugog vozila. a po izvršenoj radnji mora prestati da ga daje. dužan je na mjestu na kojem se uključuje postaviti lice koje će omogućiti siguran izlazak vozila na put ili na drugi način osigurati sigurno uključenje na put. (2) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera na kome postoje tri saobraćajne trake vozač se ne smije vozilom kretati saobraćajnom trakom koja se nalazi uz lijevu ivicu puta u smjeru kretanja vozila. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana. vozač se ne smije vozilom kretati kolovoznom trakom namijenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. (3) Izuzetno od odredbi st. zaustavljanje. a ako mu je vidik zaklonjen ili mu je vidljivost znatno smanjena zbog vremenskih ili drugih prilika. (1) i (2) ovog člana. polukružno okretanje.) smije početi takvu radnju samo ako se prethodno uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili imovinu. dvorišta ili drugih sličnih površina. (4) Odredba stava (3) ovog člana ne odnosi se na vozača autobusa. vozača vozila koje na ravnom putu ne može razviti brzinu kretanja veću od 40 km/h i na vozača vozila koje se ne smatra motornim vozilom. (2) Vozač je dužan postupati prema odredbama stava (1) ovog člana i kada se uključuje u saobraćaj iz garaže.

Član 44. (2) Vozač ne smije smanjiti brzinu kretanja vozila do te mjere da njegovo vozilo pričinjava smetnju normalnom odvijanju saobraćaja. 4. može izvršiti tu radnju samo na kratkom dijelu puta pod uvjetom da ne ugrožava ili ne ometa druge učesnike u saobraćaju.(4) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u jednom smjeru. 80 km/h na ostalim putevima. saobraćajnim znakovima i drugim saobraćajnim uvjetima. preglednosti. Član 42. ako saobraćajno-tehnički elementi to omogućavaju. . (1) Na putu u naselju vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od 60 km/h osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. Član 41. tako da vozilo može pravovremeno zaustaviti pred svakom preprekom koju pod navedenim uvjetima može predvidjeti. (3) Vozač ne smije kretanjem vozila unazad ulaziti u nepreglednu raskrsnicu. (3) Prilikom pokretanja vozila iz mjesta vozač ne smije naglo povećati brzinu kretanja tako da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe usljed proklizavanja pogonskih točkova vozila osim u slučaju opasnosti. (1) Vozač ne smije mijenjati način upravljanja vozilom naglim smanjenjem brzine kretanja vozila osim u slučaju neposredne opasnosti. (1) Vozač koji se namjerava kretati vozilom unazad. (3) 1) 2) 3) Na putu van naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od: 130 km/h na autoputevima. saobraćajnim znakom može se dozvoliti kretanje vozilom i većom brzinom od propisane u stavu (1) ovog člana. uključivati se na put s pravom prvenstva. niti voziti na prijevojima i u krivinama u kojima je preglednost nedovoljna. Brzina Član 43. (4) Na putu van naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od brzine odre ene saobraćajnim znakom postavljenim na putu. vozač se ne smije vozilom kretati u zabranjenom smjeru. kretati se putem na prijelazu preko željezničke pruge u istom nivou. vidljivosti. Član 45. (2) Vozač koji namjerava znatnije smanjiti brzinu kretanja vozila dužan je to učiniti na način kojim neće ugroziti druge vozače koji se kreću iza njega. gustini saobraćaja. stanju vozila i tereta. (1) Vozač je dužan brzinu kretanja vozila prilagoditi karakteristikama i stanju puta. atmosferskim prilikama. (2) Kad se vozač kreće vozilom unazad dužan je kretati se onom stranom kolovoza kojom se do tada kretao vožnjom unaprijed. (2) Na putevima u naselju. 100 km/h na putevima rezerviranim za saobraćaj motornih vozila i brzim putevima.

s intenzivnim saobraćajem pješaka. (1) Na osjetljivim mjestima u naselju. na 25 km/h . 5) 6) na 30 km/h . osim vojnih vozila. za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 7. (4) U zapisnik. na lijevoj polovini zadnje strane na vidnom mjestu moraju imati oznaku u obliku kruga žute boje. a 40 km/h na ostalim putevima. (3) Bliže odredbe o postavljanju posebnih objekata na putu. 4) na 50 km/h . gradske autobuse. Član 46. 1).za bicikl i lahki motocikl kada se kreću biciklističkom stazom. Skretanje Član 48. trolejbuse.za autobuse kada se obavlja organiziran prijevoz djece. 5.za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje (karavan) ili lahku prikolicu. 3) i 4) stava (1) ovog člana koja su registrirana u Bosni i Hercegovini. u kome je crnom bojom ispisan broj koji označava najveću dozvoljenu brzinu kretanja tih vozila. koji se sačinjava na licu mjesta. navodi se i izjava vozača da li ima ili ne primjedbi na tekst zapisnika. u saradnji s nadležnim organom. pravilnikom propisuje ministar. kao i za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 7. za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje. (2) Brzina kretanja vozila utvr uje se pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila s ure ajem ili bez ure aja s grafičkim ispisom brzine. a posebno djece. 2) na 80 km/h . (2) Odobrenje za postavljanje posebnih objekata na putu daje nadležni organ koji upravlja putevima. . oivičenog crvenom bojom. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru. uz videonadzor. (1) Vozač vozila koje skreće udesno dužan je obaviti skretanje krećući se krajnjom saobraćajnom trakom koja se proteže uz desnu ivicu kolovoza. autobuse koji osim ugra enih sjedišta imaju i odre ena mjesta za stajanje. (1) Na putevima brzina kretanja ograničava se za sljedeća vozila: 1) na 80 km/h . 3) i 4) i priključna vozila iz tač.za autobuse s priključnim vozilom za prijevoz lica. vozači su dužni pridržavati se brzina propisanih u stavu (1) ovog člana i na putu na kojem je ovim Zakonom ili postavljenim saobraćajnim znakom dozvoljena veća brzina. služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. radi smanjenja brzine. datuma i vremena ili tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem vozilom.500 kg. odnosno trakom. može se ograničiti brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na putu.za traktore. (3) Fotografija i videozapis s podacima o utvr enoj brzini. osim ako saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu nije drugačije odre eno.500 kg i za teretna motorna vozila sa priključnim vozilom.(1) Brzina kretanja motornih vozila na putu pod normalnim uvjetima saobraćaja ne smije se ograničiti saobraćajnim znakom ispod 60 km/h na magistralnim putevima. 3) na 70 km/h . (2) Kad upravljaju motornim vozilima iz stava (1) ovog člana. (3) Motorna vozila iz tač.za autobuse i autobuse s lahkom prikolicom. Član 47.

(6) Vozač koji pri skretanju vozila presijeca biciklističku stazu ili traku. (1) Na raskrsnici i na drugom mjestu na kome je saobraćaj reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova za učesnike u saobraćaju. dužan je propustiti bicikl i bicikl s motorom koji se kreće biciklističkom stazom ili trakom. vozilom zauzeti položaj na dovoljnoj udaljenosti na onoj saobraćajnoj traci kojom mora proći kroz raskrsnicu.(2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je obaviti skretanje krećući se krajnjom lijevom saobraćajnom trakom koja se proteže uz središnju liniju i uz zamišljeni ili obilježeni luk koji spaja dvije središnje linije bočnih kolovoza. (1) Vozač koji se približava raskrsnici mora voziti s povećanim oprezom.zabrana prolaza. 6. (1) Na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti vozilo koje dolazi s njegove desne strane. dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tim putem. (2) @uto svjetlo upaljeno istovremeno s crvenim svjetlom služi za upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak zabrane prolaza i na pojavu zelenog svjetla.zabrana prolaza.slobodan prolaz. . ili ako na put ulazi s površine na kojoj se ne odvija saobraćaj. bez obzira na to s koje mu strane ono nailazi. osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije odre eno. osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. a za ostale učesnike . Saobraćaj 7. (3) Izuzetno od odredbi st. Prvenstvo prolaza Član 49. Saobra aj na raskrsnici Član 50. (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću putem na koji ulazi i kad taj put nije saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza ako vozilom ulazi sa zemljanog puta na put s kolovoznim zastorom. pred raskrsnicom. koji odgovara uvjetima saobraćaja na raskrsnici. odnosno saobraćajnom trakom koja se proteže uz lijevu ivicu puta s jednosmjernim saobraćajem. (2) Vozač koji se približava raskrsnici dužan je voziti takvom brzinom da se može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza. osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. svjetlosni saobraćajni znakovi imaju sljedeća značenja: 1) crveno svjetlo . dolazeći iz suprotnog smjera.zabrana prolaza osim za vozila koja se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi nalaze na tolikoj udaljenosti od svjetlosnog znaka da se ne mogu sigurno zaustaviti a da ne pro u taj znak. (4) Vozač koji ulazi vozilom na put koji je saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza. Član 51. na raskrsnici zadržava pravac svog kretanja ili skreće udesno. (3) Vozač je dužan. osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije odre eno. 2) žuto svjetlo . (1) i (2) ovog člana. vozilo koje se kreće po šinama ima prvenstvo prolaza na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom. 3) zeleno svjetlo . (2) Vozač vozila koje na raskrsnici skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje.

dužan je usporiti kretanje svog vozila i. vozač vozila koje se kreće uz nagib dužan je zaustaviti vozilo ako ispred sebe ima pogodno mjesto za zaustavljanje koje omogućava sigurno mimoilaženje i ako bi. (1) Na dijelu puta s velikim uzdužnim nagibom na kome je mimoilaženje vozila nemoguće ili je veoma otežano. Mimoilaženje 8. lahko vozilo koje se susrelo s vozilom više kategorije. (1) Pri mimoilaženju vozač je dužan sa svoje lijeve strane ostaviti dovoljno rastojanja izme u vozila kojim upravlja i vozila s kojim se mimoilazi a. vozač kojem je to lakše izvesti. (2) Ako zeleno svjetlo na ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova ima oblik strelice. Član 56. kretat će se unazad: svako vozilo koje se susrelo s vozilom koje vuče priključno vozilo. lakše da to učini vozač vozila koje se kreće uz nagib. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. ne smije ući vozilom u raskrsnicu ako je gustina saobraćaja takva da on vozilo očigledno mora zaustaviti u raskrsnici i na taj način. po potrebi. zaustaviti ga da bi propustio vozilo iz suprotnog smjera. Član 54. Mimoila enje Član 55. pomjeriti svoje vozilo i zauzeti na putu položaj koji omogućava mimoilaženje.vozilo koje se kreće niz nagib osim ako je. po potrebi. kretanjem unazad ili na drugi način. odnosno crvenog svjetla. vozač može vozilom proći svjetlosni znak i kretati se u pravcu označenom zelenom svijetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo pri čemu ne smije ometati saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji ulazi i mora propustiti pješake koji prelaze preko kolovoza. (2) Ako zbog neke prepreke na putu ili zbog drugih učesnika u saobraćaju vozač ne može postupiti prema odredbi stava (1) ovog člana. . dužan se prvi zaustaviti i. u slučaju da tako ne postupi. vozač se vozilom smije kretati samo u pravcu koji pokazuje ta strelica. (4) Zeleno trepćuće svjetlo služi za upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak slobodnog prolaza i na pojavu žutog. (3) Kad na raskrsnici vozila dolaze iz suprotnih smjerova i skreću ulijevo. po potrebi. (1) Ako je ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova za reguliranje saobraćaja na raskrsnici dodat jedan ili više dopunskih znakova u obliku zelene svijetleće strelice. (3) Na putu iz stava (1) ovog člana. teretno motorno vozilo koje se susrelo s autobusom. Vozač kome je svjetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu. može napustiti raskrsnicu ne čekajući da svjetlosnim saobraćajnim znakom saobraćaj bude otvoren u smjeru kojim namjerava produžiti kretanje pod uvjetom da propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću u smjeru u kojem je saobraćaj dozvoljen. s obzirom na karakteristike puta i okolnosti u saobraćaju. i da vozilo pomjeri ka desnoj ivici kolovoza. ometati ili onemogućiti saobraćaj vozila koja dolaze s bočnih kolovoza. kad se jedno od vozila koja se mimoilaze mora kretati unazad. (4) Ako je zbog nedovoljne širine puta ili zbog neke prepreke na putu mimoilaženje onemogućeno. pri promjeni svjetlosnog znaka. vozači se mimoilaze sa svoje desne strane. a ako se mimoilaze vozila iste kategorije . Vozač koji je vozilom ušao u raskrsnicu na kojoj je saobraćaj reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova.(3) @uto trepćuće svjetlo obavezuje sve učesnike u saobraćaju na kretanje s povećanim oprezom. mimoilaženje zahtijevalo kretanje unazad jednog od vozila. Član 53. vozač vozila koje se kreće niz nagib dužan je zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu ako primijeti da mu drugo vozilo ide u susret uz nagib. s obzirom na uvjete i položaj vozila na putu. Član 52.

ugrožava druge učesnike u saobraćaju. a ako to nije dovoljno. Član 59.obilaženje 9. ili neka druga površina koja nije namijenjena za saobraćaj vozila ili neki objekat ili ure aj. Član 61. (3) Vozilo koje se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza ne smije se preticati s lijeve strane. 3) ako je vozač koji je ispred njega na istoj saobraćajnoj traci dao znak da namjerava da pretekne ili obi e vozilo koje je ispred njegovog vozila. (2) Preticanje se mora vršiti s desne strane ako se vozilo na kolovozu nalazi u takvom položaju i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo. preticanjem ugrozio sigurnost saobraćaja. objekti ili ure aji iz stava (1) ovog člana nalaze na sredini puta s jednosmjernim saobraćajem a postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. Preticanje i obila enje Član 57. (2) Vozač ne smije preticati i obilaziti kad time. Vozač ne smije vozilom početi preticanje ili obilaženje: 1) 2) kolone vozila. osim kad za preticanje ili obilaženje koristi saobraćajnu traku koja je zabranjena za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. vozila ih moraju obilaziti s desne strane. oni se mogu obilaziti s obje strane. (2) Ako se površine. (1) Preticanje i obilaženje vozač smije vršiti samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smjera i ako na putu ima dovoljno prostora za sigurno izvo enje tih radnji. ili omeo saobraćaj iz suprotnog smjera. ako je vozač koji se kreće iza njega počeo preticanje. . s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu i u saobraćaju ili s obzirom na tehnička svojstva vozila kojim upravlja. (1) Preticanje i obilaženje vrši se s lijeve strane. To vozilo može se preticati s desne strane ako izme u njega i desne ivice kolovoza postoji saobraćajna traka. vodeći računa o razlici izme u brzine kretanja svog vozila za vrijeme preticanja i brzine kretanja vozila drugih učesnika u saobraćaju koje namjerava preteći. (3) Ako zbog nedovoljne širine kolovoza ili njegovog stanja preticanje nije moguće bez ugrožavanja sigurnosti saobraćaja. Član 60. vozač vozila koje se kreće sporije nego vozila koja se kreću neposredno iza njega dužan je pomjeriti svoje vozilo što više udesno. ili obilježen ili na drugi način označen prostor za parkiranje vozila. (1) (2) Vozač kome je dat znak za preticanje s njegove lijeve strane dužan je pomjeriti vozilo ka desnoj ivici kolovoza. ili da obi e drugu prepreku na putu. i to bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu da bi propustio brža vozila. Član 58. Vozač ne smije povećavati brzinu kretanja vozila dok ga drugo vozilo pretiče. čim mu to bude moguće. 5) ako po izvršenom preticanju ili obilaženju ne bi ponovo mogao zauzeti položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja ili obilaženja. (1) Ako se na sredini kolovoza nalazi pješačko ostrvo. 4) ako saobraćajna traka kojom namjerava izvršiti preticanje nije slobodna na dovoljnom rastojanju tako da bi.

ili koje je stalo radi propuštanja pješaka na tom prijelazu. Član 63. (1) Vozač ne smije preticati drugo vozilo. vozač može napustiti traku na kojoj se nalazi samo radi skretanja ulijevo ili udesno. Zvučni 10. tako da ga ne ometa i ne ugrožava u saobraćaju. Na kolovozu na kome se saobraćaj odvija u dva smjera vozač ne smije vozilom preticati drugo vozilo ispred vrha prijevoja puta ili u krivini kad je preglednost puta nedovoljna. odnosno obilaženja. (1) Vozač koji pretiče dužan je držati vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče. Zvu ni i svjetlosni znaci upozorenja Član 67. Član 62. (3) Ne smatra se preticanjem ni prolaženje s desne strane vozila koje prema odredbi člana 39. ili koje prelazi pješački prijelaz. (1) Vozač je dužan upotrijebiti zvučni znak upozorenja kad god je u pitanju sigurnost saobraćaja a naročito: . vozilom ponovo zauzeti položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja. kao i kad je saobraćaj na raskrsnici reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima koje daje ovlašteno lice. osim bicikla. (2) Poslije izvršenog preticanja ili obilaženja vozač je dužan. stav (2)). ili radi parkiranja vozila. (1) Na putu na kojem postoje najmanje dvije saobraćajne trake namijenjene za saobraćaj vozila u istom smjeru i na kojoj su kolone vozila. ili na raskrsnici koja nije s kružnim tokom saobraćaja. bicikla s motorom. osim ako na tim mjestima ne postoji više saobraćajnih traka obilježenih uzdužnim oznakama na kolovozu i namijenjenih isključivo za kretanje vozila u smjeru kretanja njegovog vozila. brže kretanje vozila na jednoj traci od kretanja na drugoj traci ne smatra se preticanjem. ili neposredno ispred i na prijelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u nivou bez branika ili polubranika.6) 7) saobraćajnom trakom koja je namijenjena za prinudno zaustavljanje vozila. a pretiče se s desne strane (član 58. vozilo koje se kreće na putu s pravom prvenstva prolaza. (3) Neposredno ispred i na prijelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou bez branika ili polubranika vozač smije preticati drugo vozilo kad je saobraćaj na tom prijelazu reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova. Član 65. lahkog motocikla i motocikla bez bočne prikolice. čim to bude moguće. bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. neposredno ispred tunela i u tunelu koji po smjeru kretanja ima samo jednu traku. stav (3) ovog Zakona za svoje kretanje ne koristi saobraćajnu traku uz desnu ivicu kolovoza. (2) Neposredno ispred raskrsnice i na raskrsnici vozač smije preticati: vozilo koje skreće ulijevo. (2) Na putevima i pod uvjetom iz stava (1) ovog člana. vozilo koje skreće udesno. Član 66. Član 64. neposredno ispred raskrsnice. ali da pritom svojim vozilom ne prelazi na dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. Vozač ne smije preticati drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu.

odnosno parkirati uz desnu ili lijevu ivicu kolovoza. Član 70. (1) Vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo na javnom putu dužan je zaustaviti. dugih i kratkih svjetala. vozač mora zaustaviti ili parkirati vozilo uz lijevu ivicu kolovoza. Član 72. dužan ga je sa šina odmah ukloniti a. (3) Vozač može zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestima koja se nalaze na sredini kolovoza samo ako su ta mjesta obilježena odgovarajućim saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu. 2) ako se pored kolovoza nalaze djeca koja ne obraćaju pažnju na kretanje vozila. odmah preduzeti potrebne mjere da lica koja upravljaju vozilima koja se kreću po šinama na vrijeme budu upozorena na opasnost. umjesto zvučnog znaka upozorenja upotrebljava svjetlosni znak upozorenja. (2) Svjetlosni znak upozorenja vozač može upotrijebiti i danju ako takav način upozorenja drugim učesnicima u saobraćaju više odgovara uvjetima na putu. . kada za to postoji mogućnost. prema pravilu. a na javnom putu na kojem se saobraćaj odvija samo u jednom smjeru vozilo može zaustaviti. (2) Ako se uz desnu ivicu kolovoza nalaze tramvajske ili druge šine. (2) Vozač je dužan davanje zvučnog znaka upozorenja svesti na neophodnu mjeru. Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smiju se otvarati vrata ako se time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju ili ako se ugrožava sigurnost saobraćaja. 3) na putu van naselja. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu. Član 71. (3) Ako je vozač zbog neispravnosti na vozilu. (1) Na javnom putu van naselja vozač je dužan uvijek. saobraćajne nesreće ili drugog opravdanog razloga prinu en zaustaviti vozilo na kolovozu dužan je obilježiti sigurnosnim trokutom i preduzeti sve mjere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila i što prije ga ukloniti s kolovoza. Zaustavljanje i parkiranje Član 69. Taj znak vozač može upotrijebiti i u naselju prilikom preticanja drugog vozila. vodeći računa pri tome da se time ne zasljepljuju vozači koji dolaze iz suprotnog smjera. zaustaviti ili parkirati vozilo van kolovoza. 11. ili uzastopnim paljenjem kratkih svjetala za osvjetljenje puta. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća vozač. (3) Svjetlosni znak upozorenja daje se kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala. ili naizmjeničnim paljenjem. u kratkim razmacima. ako je to nemoguće. saobraćajne nesreće ili drugog opravdanog razloga prinu en zaustaviti vozilo na šinama. Član 68. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu na kome bi ono ugrožavalo sigurnost drugih učesnika u saobraćaju ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pješaka. prije ulaska u nepreglednu krivinu ili prije dolaska na prijevoj na kojem je otežano mimoilaženje. odnosno parkirati vozilo neposredno uz desnu ivicu kolovoza.1) na putu van naselja radi upozorenja drugog učesnika u saobraćaju da ga želi preteći ili obići ako bi nedavanjem tog znaka postojala opasnost od saobraćajne nesreće.

na mjestu koje je označeno kao parking-prostor za invalidna lica. 2) na prijelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou. na kolovozu s dvije saobraćajne trake gdje se saobraćaj odvija u oba smjera. na mostovima. . 10) na dijelu kolovoza koji je kao stajalište za vozila javnog saobraćaja obilježen saobraćajnim znakom i oznakama na kolovozu. u podvožnjacima i na nadvožnjacima. Osim u slučajevima iz člana 73. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo naročito: 1) na obilježenom pješačkom prijelazu i na udaljenosti manjoj od 5 m od tog prijelaza. 4) na raskrsnici i na udaljenosti manjoj od 5 m od najbliže ivice popriječnog kolovoza. Član 75. 11) 12) 13) na svim ure enim zelenim površinama. odnosno traci. parkovima i sl. ustanova. 5) trotoaru. odnosno na pješačkoj stazi. mora se ostaviti najmanje 1. bila manja od 3 m. kao i na prijelazu biciklističke staze preko kolovoza. 6) na dijelu puta u blizini vrha prijevoja i u krivini gdje je preglednost puta nedovoljna i gdje se obilaženje vozila ne bi moglo izvršiti bez opasnosti. stambenih zgrada i drugih objekata i iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizacionu ili drugu mrežu komunalnih organizacija.6 m širine na površini za kretanje pješaka s tim da ta površina ne može biti uz ivicu kolovoza. Član 74.Član 73. 7) na dijelu puta na kojem bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne linije na kolovozu. 9) na biciklističkoj stazi. 4) mjestu na kome bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu.. 5) u tunelima. 8) na mjestu na kome bi vozilo zaklanjalo postavljeni saobraćajni znak ili ure aj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova. kao i na dijelovima puta ispod mostova i nadvožnjaka i na udaljenosti manjoj od 15 m od tih objekata. vozač ne smije parkirati vozilo naročito na: 1) dijelu puta ispred prijelaza puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou. ovog Zakona. preduzeća. 3) na željezničkim ili tramvajskim prugama ili u blizini tih pruga ako se time sprečava ili ometa saobraćaj vozila koja se kreću po šinama. i to na udaljenosti manjoj od 15 m od tih prijelaza. ako to nije izričito regulirano saobraćajnim znakom. a ako je parkiranje dozvoljeno. 2) udaljenosti manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je obilježeno stajalište za vozila javnog saobraćaja. ili do suprotne ivice kolovoza. 3) prolazima i ulazima škola. ili do neke prepreke na putu.

i to: 1) kad je bio prinu en da zaustavi vozilo na mjestu ili dijelu puta iz člana 73. 2) kad je vozilo zaustavljeno na kolovozu na takvom mjestu da vozači vozila koja nailaze istim smjerom ne mogu ili ga teško mogu pravovremeno uočiti. (3) Troškove premještanja vozila u slučajevima iz člana 75. odnosno sigurno obići zaustavljeno vozilo. (4) Ako je u motornom vozilu ugra en ure aj za istovremeno uključivanje svih pokazivača pravca. Član 78. uz prethodnu saglasnost nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova. u slučaju iz stava (1) ovog člana taj ure aj mora biti uključen. (2) Znak iz stava (1) ovog člana postavlja se na kolovoz iza zaustavljenog vozila. pravno ili fizičko lice koje ovlasti nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova. osim motocikla bez bočne prikolice. ovog Zakona snosi vlasnik. kao i vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila invalida. Član 77. kao i na dijelu puta koji nije dovoljno pregledan. a ako vlasnik neće ili ne može položiti garanciju. traktor ili priključno vozilo. (2) Ovlašteno službeno lice odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost saobraćaja. do 78. jedan pored drugog. Prije nego što parkira i napusti vozilo. premještanje vozila obavljaju organizacija. ovog Zakona. ovog Zakona. ili ometa normalan tok saobraćaja. Član 76. (4) Radi osiguranja plaćanja troškova premještanja vozila. (3) Na isti način taj znak postavlja se i kad je na putu zaustavljena kolona motornih vozila s tim što se umjesto jednog znaka na kolovoz postavljaju dva znaka. od vlasnika vozila koji nije državljanin Bosne i Hercegovine pravno ili fizičko lice koje je premjestilo vozilo može zatražiti garanciju. 69. 73. u vertikalnom položaju i na dovoljnoj udaljenosti koja na putu van naselja ne smije biti manja od 50 m. vozilo parkirano u pješačkoj zoni. vozač je dužan preduzeti sve mjere kojima se sprečava da vozilo samo krene s mjesta i da se osigura od neovlaštene upotrebe. može zadržati vozilo. (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana. (1) Premještanje vozila iz člana 75. (1) Vozač je dužan motorno vozilo. Član 79. i 74. ovlaštena službena lica ostavit će pisano obavještenje da vozač koji je parkirao ili zaustavio vozilo u roku od osam dana kod nadležnog organa na ime novčane kazne uplati zakonom propisani iznos.(1) Ovlašteno službeno lice odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. (5) Visinu troškova premještanja vozila utvr uje nadležni organ jedinice lokalne samouprave i uprave. obilježiti posebnim znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu. ovog Zakona. u kojem nije prisutan vozač. koje je zaustavljeno na kolovozu. . (1) Za nepravilno parkirano ili zaustavljeno vozilo na trotoarima ili bilo kojim drugim mjestima iz čl. ovog Zakona obavlja nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova. 3) noću i u slučaju smanjene vidljivosti na autoputu i putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila. tako da vozači motornih vozila koji nailaze iz smjera na kojem je znak postavljen mogu pravovremeno zaustaviti svoja vozila.

odnosno jedno priključno vozilo za prijevoz lica. (1) Za vrijeme vuče vozila iz člana 82. vojnika. (1) U saobraćaju na javnom putu vozilu na motorni pogon mogu se pridodati najviše dva priključna vozila za prijevoz tereta. Član 83. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (2) Pomoću užeta ne smije se vući vozilo na motorni pogon na kojem su neispravni ure aji za upravljanje ili ure aji za zaustavljanje. Član 82. niti teretno motorno vozilo i autobus. a na vučenom vozilu sa zadnje strane. Član 84. Vu a vozila Član 81. Vozilo na motorni pogon smije se vući noću. krute veze (rude). pogrebnu povorku i svaku drugu organiziranu kolonu pješaka koja se kreće po kolovozu. Zabranjena je vuča neispravnih vozila na autoputu i putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila. Presijecanje kolone pje aka Član 80. (1) Vozilo na motorni pogon na putu dozvoljeno je vući pomoću užeta. pješaka 12. (2) (3) Vozilom na motorni pogon smije se vući samo priključno vozilo koje značajno ne umanjuje njegovu stabilnost. samo ako na svojoj zadnjoj strani ima upaljena crvena svjetla za označavanje vozila. automatskih vučnih kuka s višestepenovanom regulacijom i oslanjanjem ili vješanjem vozila na vučno vozilo. (2) Vozilom na motorni pogon ne smije se vući motocikl bez bočne prikolice ili drugo vozilo na dva točka. oba vozila moraju imati znak kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu (sigurnosni trokut). Član 85. niti vozilo na motorni pogon teže od vučnog vozila ako mu je neispravna pomoćna kočnica.(2) Vlasnik ili korisnik vozila dužan je ovlaštenom službenom licu nadležne službe dati podatke o vozaču koji je upravljao vozilom u vrijeme izvršenja prekršaja iz stava (1) ovog člana. kao i u slučaju drugih prekršaja propisanih ovim Zakonom u kojima je učestvovalo njegovo vozilo. (4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana. Vuča 13. ali samo krajnjom desnom saobraćajnom trakom do prvog priključnog puta kojim se vučeno vozilo može isključiti iz saobraćaja na autoputu. a na autoputu i putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila samo jedno priključno vozilo. ili ako ga vuče motorno vozilo koje ima i pri vuči koristi žuto rotaciono svjetlo. (2) Na motornom vozilu koje vuče drugo vozilo trokut se postavlja s prednje. (3) Krutom vezom ne smije se vući vozilo na motorni pogon koje nema ispravan ure aj za upravljanje. stav (1). Vozač ne smije vozilom presijecati kolonu djece. (1) Vozilom na motorni pogon smije se vući drugo vozilo na motorni pogon samo ako se ono zbog neispravnosti ili nedostataka pojedinih dijelova ne može samo kretati i ako se pritom značajno ne umanjuje stabilnost vučnog vozila. . vuča drugog motornog vozila autoputem dozvoljena je ako je razlog za vuču nastao za vrijeme kretanja motornog vozila autoputem.

(1) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju na vozilu moraju biti upaljena kratka svjetla. izuzetno. lahkom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice . Član 87. (2) (3) Vučenim vozilom zabranjeno je prevoziti lica. ta svjetla moraju biti postavljena na uzdužnoj osi vozila ili na njegovoj lijevoj strani. (1) Vozilo na motorni pogon koje na putu vuče drugo neispravno vozilo na motorni pogon ne smije se kretati brzinom većom od 40 km/h. a ako se vuče pomoću kuke ili krute veze (rude). moraju biti upaljena svjetla za osvjetljavanje puta. (4) Izuzetno od odredbi iz stava (3) ovog člana. Član 89. automatskih vučnih kuka s višestepenovanom regulacijom ili krute veze. (2) U vremenu od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću). (1) Odstojanje izme u vučnog i vučenog vozila na motorni pogon. Upotreba svjetala u saobra aju Član 90. dozvoljena je samo do prvog mjesta pogodnog za pretovar tereta a. a drugo na zadnjoj strani.najmanje jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. Član 88. i to na: 1) vozilu na motorni pogon . . ako se vuče užetom.Član 86. u slučaju neispravnosti vozila koje je natovareno opasnim materijama. na vozilu u saobraćaju na putu. ona mora biti postavljena na lijevoj strani vozila.osim na biciklu s motorom. Vozila koja prevoze opasne materije ne smiju se vući.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. i do prvog mjesta na kojem se može otkloniti kvar na vozilu. (2) Kuka i kruta veza (ruda) iz stava (1) ovog člana moraju biti certificirane prema procedurama definiranim posebnim propisom iz stava (3) člana 6. 3) biciklu . takvo vozilo može se prevući samo do najbližeg mjesta pogodnog za pretovar ili popravku a takvo vozilo vuče se krutom vezom (rudom) i brzina kretanja ne smije biti veća od 40 km/h. a sa zadnje strane vozila crveno svjetlo. vozač koji upravlja vučenim vozilom mora imati odgovarajuću dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojoj pripada vozilo koje se vuče. 4) zaprežnom vozilu . (3) Ako se na zaprežnom vozilu jedno svjetlo nalazi na prednjoj strani. saobraćaju 14. mora iznositi tri do pet metara. niti koristiti za vuču drugih vozila. a ako se na zaprežnom vozilu nalazi samo jedna svjetiljka. 2) biciklu s motorom. lahkom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice najmanje dva bijela ili žuta svjetla na prednjoj strani i paran broj crvenih svjetala na zadnjoj strani. osim svjetla iz stava (1) ovog člana. ili samo jedna svjetiljka koja je izra ena tako da se s prednje strane vozila vidi bijelo svjetlo. može iznositi i manje od tri metra. Vuča natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti.jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. odnosno traktora s priključnim vozilom. Ako se vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta. ovog Zakona a vozač mora imati dokaz o izvršenom certificiranju.

Član 92. (2) Vozilo na motorni pogon čija dužina nije veća od osam metara.jedan katadiopter crvene boje na zadnjoj strani i po jedan katadiopter žute ili narandžaste boje na svakoj strani pedale. na zadnjoj strani posljednjeg priključnog vozila moraju biti upaljena najmanje dva crvena svjetla. (1) (2) Za osvjetljavanje puta vozač vozila na motorni pogon.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo naprijed i najmanje jedno crveno svjetlo pozadi.60 m.kad su zaustavljeni ili parkirani u naselju uz samu ivicu kolovoza. (1) 1) Izuzetno od odredbi člana 90. lahki motocikl i motocikl bez bočne prikolice koji nema akumulator . a širina od dva metra. 2) za vrijeme kretanja za drugim vozilom na odstojanju od najmanje 100 m da dugim svjetlima svog vozila ne zasljepljuje vozača vozila ispred sebe. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. tako da se jasno vidi s dovoljne udaljenosti. upotrebljava duga svjetla. ne mora imati upaljena svjetla: vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na osvijetljenom dijelu puta. 2) vodiči teglećih. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na čelu kolone. u pravilu. (6) Na motociklu za vrijeme vožnje na putu moraju biti upaljena kratka svjetla. a bicikl . na prednjoj strani prvog priključnog vozila moraju biti uključena dva bijela svjetla. 3) bicikl. odnosno s vozilom koje se kreće po šinama a koje nailazi iz suprotnog smjera. 4) kada se kreće putem koji se pruža neposredno pored plovnog puta ili pored željezničke ili tramvajske pruge . uvijek na udaljenosti manjoj od 200 m. umjesto svjetala iz člana 90. i kojem nije pridodato priključno vozilo. tovarnih i jahaćih životinja i goniči stoke . i najmanje jedno crveno svjetlo na njenom začelju. .kad vozač tog vozila upali kratka svjetla ili kad naizmjeničnim paljenjem i gašenjem svjetala upozorava da mu duga svjetla smetaju. Vozač vozila na motorni pogon dužan je upotrebljavati za osvjetljavanje puta kratka svjetla umjesto dugih svjetala: 1) prije mimoilaženja s drugim vozilom na udaljenosti s koje ocijeni da svjetlom svog vozila zasljepljuje vozača vozila koje mu dolazi u susret.(4) U uvjetima iz stava (2) ovog člana. (5) Kad vozilo na motorni pogon vuče jedno ili dva priključna vozila. 3) za vrijeme dok vozilom prolazi pored organizirane kolone ili povorke pješaka. odnosno povorke. Član 93. (2) Umjesto svjetala iz stava (1) ovog člana mogu se upotrebljavati reflektujuće materije.u susretu s plovilom. stav (1) tačka 1) može imati upaljeno samo jedno svjetlo koje se s prednje strane vidi kao bijelo svjetlo i sa zadnje strane kao crveno svjetlo i koje je postavljeno na strani suprotnoj od ivice kolovoza uz koju je vozilo zaustavljeno ili parkirano. a ako širina priključnog vozila iznosi više od 1. moraju nositi upaljena svjetla kad se kreću po kolovozu van naselja: 1) grupa pješaka koja se kreće u organiziranoj koloni ili povorci . Član 91. zaprežno vozilo mora imati i dva katadioptera crvene boje. ovog Zakona. simetrično postavljena na zadnjoj strani vozila. kad je zaustavljeno ili parkirano na ulici u naselju. 2) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na za to posebno odre enim mjestima na kolovozu ili van njega ili na ulicama sa slabijim saobraćajem. a pri mimoilaženju s drugim vozilom .

Odredbe čl. Saobraćaj 17. stav (1) ovog Zakona kada je vozilo zaustavljeno ili parkirano na putu. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (1) Po magli vozač vozila na motorni pogon na vozilu treba imati upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta ili svjetla za maglu ili oba svjetla istovremeno. dužni su se kretati jedan za drugim. do 97. (3) Svjetla za maglu koja se nalaze na prednjoj strani vozila moraju biti bijele ili žute boje. (2) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na dio puta na kojem je preticanje zabranjeno. (1) Biciklom na kategoriranom putu smije upravljati lice koje je navršilo 12 godina. (2) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon moraju biti upaljena za vrijeme dok su upaljena bilo koja svjetla za osvjetljavanje puta ili posebna svjetla za maglu. lahkih motocikala i motocikala Član 99. . odstojanje izme u tih vozila ne smije biti manje od 200 metara. (2) Vozač bicikla i vozač bicikla s motorom ukoliko je pokretan snagom vozača dužni su se kretati što bliže desnoj ivici kolovoza. (2) Svjetla za maglu mogu se upotrebljavati samo za vrijeme magle ili u slučaju smanjene vidljivosti i ne mogu se istovremeno koristiti s dugim svjetlima. vozač vozila na motorni pogon za vrijeme vožnje mora imati na vozilu upaljena najmanje kratka svjetla za osvjetljavanje puta. Saobra aj bicikala. vozači su dužni izme u svakog od tih vozila držati odstojanje od najmanje 100 m. (3) Ako se dva ili više vozača bicikala ili bicikla s motorom kreću u grupi. a biciklom s motorom lice koje je navršilo 14 godina. Odstojanje izme u vozila Član 96. Vozač je dužan držati potrebno odstojanje kad se kreće iza drugog vozila. Član 97. a ako postoji biciklistička staza. (1) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon upotrebljavaju se u uvjetima iz člana 90. bicikala s motorom. kreću jedno za drugim vozila na motorni pogon čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. Član 94. Saobra aj tramvaja i drugih vozila na šinama inama Član 98. ovog Zakona primjenjuju se i na saobraćaj tramvaja i drugih vozila koja se na putu kreću po šinama.(3) Noću. Saobraćaj 16. Član 95. 15. odnosno traci. koji ima samo jednu saobraćajnu traku namijenjenu za saobraćaj vozila u jednom smjeru. po biciklističkoj stazi. a na zadnjoj strani crvene boje. osim ako to ne isključuju konstrukcione karakteristike tih vozila ili način njihovog kretanja. tako da ne ugrožava sigurnost saobraćaja. od 25. (1) Kad se na javnom putu van naselja.500 kg ili čija je dužina veća od sedam metara. (3) Ako se na putu kreću dva ili više vozila koja prevoze opasne materije.

lahkog motocikla ili motocikla i lica koja se prevoze tim vozilima moraju koristiti zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje. po pravilu. . ili ugrožavati druge učesnike u saobraćaju. 19. lahkog motocikla i motocikla može prevoziti druga lica samo ako na vozilu postoje posebna sjedišta i oslonci za noge. vozila se moraju kretati desnom stranom u smjeru kretanja vozila. i to veoma pažljivo i na način kojim ne ometa ili ne sprečava saobraćaj vozila. (5) Na biciklističkim stazama ure enim i obilježenim za saobraćaj bicikla i bicikla s motorom u oba smjera. bicikla s motorom. Član 100. prevoziti. Član 104. niti se nalaziti na rudi vozila dok je vozilo u pokretu.(4) Ako na putu postoji posebno ure ena biciklistička staza. vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom. Član 106. sjediti na platou vozila sa strane. (1) (2) Stoku koja se kreće javnim putem gonič stoke mora držati što je moguće bliže desnoj ivici puta. (1) Vozač zaprežnog vozila treba upravljati vozilom sve vrijeme dok se vozilo kreće putem i dužan je vozilo držati što bliže desnoj ivici kolovoza. bicikla s motorom. vozač bicikla s motorom ukoliko je pokretan snagom vozača i vozač bicikla moraju se kretati desnom biciklističkom stazom u odnosu na smjer kretanja saobraćaja. kretati i zadržavati na kolovozu. (1) Na putu koji ima trotoar ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka. pridržavati se za drugo vozilo. odnosno površinu pored kolovoza pogodnu za kretanje pješaka. Član 101. sjediti na stranicama vozila. on se mora kretati što bliže ivici kolovoza. bicikla s motorom. Stoka se ne smije ostavljati na putu ili uz put bez nadzora goniča stoke. Saobraćaj zapre režnih 18. Član 102. Vozač bicikla. (2) Ako se pješak kreće po kolovozu. Vozač bicikla. (1) Pješak se ne smije. Kretanje pješaka pje aka Član 105. Saobra aj zapre nih vozila i kretanje stoke Član 103. Vozač bicikla. (3) Lica koja se voze zaprežnim vozilom za vrijeme kretanja vozila ne smiju stajati na vozilu. a vozač motocikla može to činiti i u bočnoj prikolici. pješak je dužan kretati se tim površinama. (2) Zaprežno vozilo ne smije se ostavljati bez nadzora na putu ili uz put. (6) Vozač bicikla i vozač bicikla s motorom smiju se kretati samo po onim saobraćajnim površinama po kojima je kretanje takvim vozilima dozvoljeno. lahkog motocikla i motocikla treba upravljati vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi učesnici u saobraćaju. a naročito ne smije skidati ruke s upravljača.

pješak je dužan postupati prema tim znakovima. provalija. odron i sl.(2) Na putu na kojem ne postoji trotoar ili druga površina odre ena za kretanje pješaka. lahki motocikl ili motocikl. bicikl. pješaci mogu prelaziti kolovoz samo dok im je datim znakom dozvoljen prijelaz kolovoza. vozač ne smije ometati prolaz pješaka koji su već stupili na pješački prijelaz. skijanje i drugo. prije stupanja na pješački prijelaz pješak je dužan obratiti pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju. odnosno pogodna za kretanje pješaka. vozač koji skreće na taj put dužan je skretanje vršiti smanjenom brzinom i propustiti pješake koji su već stupili ili stupaju na pješački prijelaz i. Član 110. lica koja se kreću pomoću pokretnih stolica za nemoćna lica. odnosno prolaze za pješake. (2) Na obilježenom pješačkom prijelazu na kome saobraćaj pješaka nije reguliran posebnim svjetlosnim saobraćajnim znakovima za pješake. dužni su kretati se uz lijevu ivicu kolovoza u smjeru kretanja. (1) Pješak je dužan prelaziti preko kolovoza i biciklističke staze pažljivo i najkraćim putem pošto se prije stupanja na kolovoz uvjeri da to može učiniti na siguran način. vozača pješacima 20. koturaljkama i slično. Član 109. Pješak koji namjerava prijeći kolovoz na mjestu na kojem ne postoji obilježen pješački prijelaz ne smije stupiti na kolovoz ako time ometa saobraćaj vozila. vožnja dječijim biciklom. a koju pješaci ne mogu koristiti iz bilo kojeg razloga. (2) Ako se obilježeni pješački prijelaz iz stava (1) ovog člana nalazi na ulazu na bočni put. (2) Na putu koji ima obilježene pješačke prijelaze ili posebno izgra ene prijelaze. vozač je dužan zaustaviti vozilo pred takvim pješačkim prijelazom. (3) Pješak koji gura ručna kolica. pješaci se mogu kretati kolovozom. na kome je saobraćaj pješaka reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima za pješake. tako da se kreću jedan iza drugog. (1) Kad se pješaci kreću kolovozom na javnom putu van naselja.). (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. zaustaviti vozilo kojim upravlja da bi propustio pješake. (1) Ako je saobraćaj na obilježenom pješačkom prijelazu reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima ovlaštenog lica. a ako mu je na takvom prijelazu datim znakom dozvoljen prolaz. (3) Na kolovozu puta zabranjeno je igranje. kako bi . kao i sankanje. odnosno prolazima. Obaveze voza a prema pje acima Član 111. ni znakovima koje daje ovlašteno lice. moraju se kretati uz desnu ivicu kolovoza u smjeru kretanja. ali je saobraćaj vozila reguliran svjetlosnim saobraćajim znakovima za vozila ili znakovima koje daju ovlaštena lica. (3) Na obilježenom pješačkom prijelazu na kome saobraćaj nije reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima. Član 108. Član 107. (3) Ako na obilježenom pješačkom prijelazu saobraćaj nije reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova ni znakovima ovlaštenog lica. ako oni nisu od njega udaljeni više od 100 m. po potrebi. pri prelaženju puta pješak je dužan kretati se tim prijelazima. zasjek. kao i organizirana kolona pješaka. usjek. pješak se može kretati uz desnu ivicu kolovoza samo kad je takvo kretanje za njega sigurnije (nepregledna krivina. romobilom. osim ako je to posebno dozvoljeno. (1) Na obilježenom pješačkom prijelazu. vozač je dužan zaustaviti vozilo ispred pješačkog prijelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz.

propustio pješake koji prelaze ili stupaju na pješački prijelaz. Član 114. (1) Na autoputu vozač ne smije zaustavljati motorno vozilo osim na površinama van kolovoza koje su za to posebno ure ene i obilježene. Član 115. (1) Autoputem se ne smiju kretati pješaci. Saobraćaj eljezničke 21. (2) Vozač koji se kreće po mokrom kolovozu u naseljenom mjestu dužan je prilagoditi brzinu kretanja vozila tako da izbjegne prskanje pješaka koji se kreću ivicom kolovoza ili trotoara. te vozila za održavanje puta kada daju posebne svjetlosne znakove. Član 112. Član 117. (1) Pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi. (2) Učesnici u saobraćaju koji prelaze preko željezničke pruge u istom nivou dužni su to činiti s pojačanim oprezom i kad svjetla na prijelazu nisu upaljena. učesnici u saobraćaju mogu preći preko željezničke pruge tek pošto se prethodno uvjere da prugom ne nailazi voz ili neko drugo vozilo koje se kreće po šinama. . ili pred ure ajem za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vozila koja se kreću po šinama. ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znakovi koji upozoravaju da će se taj ure aj početi spuštati. Vozač koji se vozilom približava prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou dužan je kretanje vozila podesiti tako da ga može zaustaviti pred ure ajem za zatvaranje saobraćaja na prijelazu. ne smatraju motornim vozilima. odnosno da se prijelazu puta preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće šinama. (3) Odredba stava (2) ovog člana ne odnosi se na vojna vozila i na vozila organa unutrašnjih poslova. prema odredbama ovog Zakona. Saobra aj na prijelazu puta preko željezni ke pruge eljezni Član 113. niti ure aja za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza. ili ako se taj ure aj već počeo spuštati. Učesnici u saobraćaju dužni su zaustaviti se pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje saobraćaja spušten. Saobra aj na autoputu. stoka ni vozila koja se. Saobraćaj saobraćaj 22. (3) Na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome nema ure aja za zatvaranje saobraćaja. (2) Autoputem se ne smiju kretati ni motorna vozila koja se prema svojim konstrukcionim karakteristikama ne mogu kretati brzinom većom od 40 km/h. ili nedvosmisleno pokazuju namjeru da pre u preko pješačkog prijelaza. učesnici u saobraćaju dužni su se zaustaviti kad se pojavi crveno trepćuće svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo. (1) Vozač koji skreće na bočni put na čijem ulazu ne postoji obilježen pješački prijelaz dužan je skretanje izvršiti smanjenom brzinom i ne smije ugroziti pješake koji su već stupili na kolovoz. odnosno da može zaustaviti vozilo prije nego što stupi na željezničku prugu. putu rezerviranom za saobra aj motornih vozila i brzom putu Član 116.

(2) Odredba člana 39. dužan je zaustaviti ga na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila. stav (3) ovog Zakona ne primjenjuje se na vozila koja se kreću dijelom autoputa koji prolazi kroz naselje. i da se u saobraćaj na autoputu uključi dajući odgovarajući znak. i preduzeti potrebne mjere da se vozilo što prije ukloni s kolovoza. (1) Vozač koji se motornim vozilom uključuje u saobraćaj na autoputu dužan je: 1) koristiti posebnu traku za ubrzavanje. Član 121. 2) propustiti vozila koja se kreću autoputem ako na mjestu na kome se uključuje u saobraćaj na autoputu ne postoji posebna traka za ubrzavanje. ovog Zakona primjenjuju se i na saobraćaj na putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila i brzom putu. smiju koristiti samo dvije saobraćajne trake koje se nalaze uz desnu ivicu kolovoza. Saobra aj u tunelu Član 123. (1) Autoputem se motorna vozila moraju kretati krajnjom desnom saobraćajno trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni. Saobraćaj 23. do 121. Član 120. Na autoput se ne smije uključiti motorno vozilo koje vuče drugo motorno vozilo koje se zbog neispravnosti ne može kretati. . Član 124. kad takva traka postoji u produženju priključnog puta. Član 119. Odredbe čl. na način kojim ne ugrožava saobraćaj vozila koja se kreću autoputem. vozači teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. Na vozilima na motorni pogon za vrijeme kretanja kroz tunel moraju biti upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta. Član 122. polukružno okretati vozilo ili se kretati unazad u tunelu. (3) Na autoputu vozač ne smije vršiti polukružno okretanje. ako takva traka postoji na ulazu u priključni put. 24. namijenjenih za saobraćaj vozila u jednom smjeru. Vozila pod pratnjom Član 125.(2) Vozač koji je zbog neispravnosti vozila ili zbog drugih razloga prinu en zaustaviti vozilo na kolovozu autoputa. (2) Vozač koji se vozilom isključuje iz saobraćaja na autoputu dužan je pravovremeno zauzeti položaj vozilom na krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci i što prije preći na posebnu traku za usporavanje.500 kg i skupova vozila čija je dužina veća od sedam metara. Na autoputu sa tri ili više saobraćajnih traka. od 116. ako ona na tom mjestu postoji. Član 118. niti se kretati vozilom unazad. Vozač koji se vozilom kreće kroz tunel ne smije zaustavljati vozilo.

zaustaviti vozilo. zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila (član 61. zaustaviti svoja vozila dok ta vozila pro u. u skladu s ovim Zakonom. po potrebi. 26. pješaci su se dužni skloniti s kolovoza. ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju karakteristike puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila. podrazumijevaju se vozila kojima je dodijeljena pratnja policije ili vojne policije. (1) i (3) ovog člana. zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila (član 61. . a ostala vozila propustiti ih i.) i zabrani presijecanja kolone pješaka (član 80. pod uvjetom da ne ugrožavaju sigurnost drugih učesnika u saobraćaju.). prema potrebi. a.). (2) Vozač koji na putu susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom i vozač kojeg sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom dužni su ustupiti prvenstvo prolaza. i 46. 25. 44. Teret na vozilu Član 127. omogućiti nesmetan prolaz. (3) Kad vozilo policije ili vojno vozilo upotrebom plavih svjetala osigurava prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreću iza njega. (2) 1) 2) 3) Teret na vozilu treba biti tako raspore en i. pričvršćen i pokriven da: ne ugrožava sigurnost učesnika u saobraćaju i ne nanosi štetu putu i objektima na putu. i to za vrijeme dok se ti znakovi daju. vojna vozila i vozila Državne granične službe BiH. (2) Kako bi omogućili prolaz vozilima iz stava (1) ovog člana. (1) Na vozila službe hitne pomoći. s posebnim motornim vozilima opremljenim ure ajima za davanje posebnih zvučnih i svjetlosnih znakova crvene i plave boje. (3) Vozila pod pratnjom imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (član 49. pješaci su se dužni skloniti s kolovoza dok ta vozila pro u. (4) U pogledu me usobnog prava prvenstva prolaza. Ta vozila imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (član 49. ne umanjuje vozaču preglednost puta. ne umanjuje u većoj mjeri stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom. 44.). zaustaviti se dok ta vozila pro u. (4) Da bi omogućili nesmetan prolaz vozilima iz stava (1) ovog člana. vatrogasna vozila i vozila policije i sudske policije. i 46. prema potrebi. stav (1) tačka 1. ili preko najveće dozvoljene mase. osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima ovlaštenog lica.). za vozila iz stava (1) ovog člana važe odredbe o prvenstvu prolaza. ne primjenjuju se odredbe o ograničenju brzine (čl. umjesto dugih svjetala noću upotrijebiti kratka svjetla za osvjetljavanje puta. propustiti ih i. (5) Ure aji za davanje posebnih svjetlosnih i zvučnih znakova smiju se ugra ivati i upotrebljavati samo na vozilima čija je pratnja policija ili vojna lica (član 125. kad posebnim ure ajima daju svjetlosne i zvučne znakove. (1) Vozilo u saobraćaju na putu ne smije se opteretiti preko svoje nosivosti koja je upisana u knjižicu vozila. stav (1)) i na vozilima s pravom prvenstva prolaza iz st. strogo se pridržavati naredbi koje im daju lica iz pratnje i kretanje nastaviti tek pošto pro u sva vozila pod pratnjom.) i zabrani presijecanja kolone pješaka (član 80. prema potrebi. stav (1) tačka 1.).(1) Vozilima pod pratnjom.) osim u odnosu na vozila pod pratnjom (član 125.) i vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima ovlaštenog lica. i na njih se ne primjenjuju odredbe o ograničenju brzine (čl. ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. pod uvjetom da ne ugrožavaju sigurnost drugih učesnika u saobraćaju. vozači su dužni obratiti pažnju i na vozila kojima se osigurava prolaz. Vozila s pravom prvenstva prolaza Član 126.

(4) Ako teret na vozilu prelazi za više od jednog metra najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila. (3) Saobraćajni znakovi su: znakovi opasnosti. (2) Teret koji se prevozi na vozilu i priključnom vozilu može preći najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila najviše za jednu šestinu svoje dužine koja je kao kontinuiran teret oslonjena na tovarni prostor. (1) Teret na vozilu ne smije preći najudaljeniju tačku na prednjoj strani vozila više od jednog metra. zabrane i obaveze kojih se učesnici u saobraćaju moraju pridržavati i daju potrebna obavještenja za sigurno i nesmetano odvijanje saobraćaja. Član 131. svjetlosni saobraćajni znakovi. pod dužinom vozila podrazumijeva se ukupna dužina vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. (2) Saobraćajnim znakovima moraju se obilježiti i opasnosti privremenog karaktera. IV. Op e odredbe Član 130. SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI Opće 1. Noću. kojima se učesnici u saobraćaju upozoravaju na opasnost koja im prijeti na odre enom javnom putu ili dijelu tog puta. (5) Najisturenija tačka tereta koji se prevozi teretnim motornim ili priključnim vozilom u slučaju iz stava (4) ovog člana mora biti označena tablom. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. oznake na kolovozu. Član 129. a sa zadnje strane . naročito one koje nastanu usljed iznenadnog oštećenja ili onesposobljavanja puta. te svjetlosne i druge oznake na putu. stav (4) ovog Zakona . znakovi izričitih naredbi i znakovi obavještenja s dopunskom tablom koja je sastavni dio saobraćajnog znaka i koja bliže odre uje značenje saobraćajnog znaka ili bez nje. trotoaru i sl. (3) Ako se vozilom prevozi teret u kombinaciji koja se sastoji od vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. dimenzija 50 x 50 cm. najisturenija tačka tereta mora biti označena crvenom tkaninom.svjetlom i katadiopterom koji s prednje strane daju bijelo svjetlo. . obojena naizmjenično kosim trakama reflektujuće narandžaste i bijele boje i postavljena uspravno na uzdužnu osu vozila. registarske tablice i druge propisane oznake na vozilu. Ta tabla je kvadratnog oblika. Član 128.4) ne stvara suvišnu buku i ne rasipa se po putu.svjetlom i reflektujućom materijom crvene boje. (1) Javni putevi moraju se obilježiti propisanim saobraćajnim znakovima. zabrana i obaveza izraženih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova. 2) kad teret na vozilu na motorni pogon ili na priključnom vozilu bočno prelazi za više od 20 cm vanjsku ivicu prednjeg ili zadnjeg svjetla za označavanje vozila . (4) Učesnici u saobraćaju dužni su pridržavati se ograničenja.crveno svjetlo. 5) ne zaklanja svjetlosne i svjetlosno-signalne ure aje na vozilu. najisturenija tačka na teretu koji se prevozi vozilom mora biti označena: 1) u slučaju iz člana 128. kao i privremena ograničenja i privremene zabrane u saobraćaju i ti znakovi moraju se ukloniti čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni. stavljaju do znanja ograničenja.

(2) Na ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima svjetla se postavljaju po vertikalnoj osi. (1) Za reguliranje saobraćaja upotrebljavaju se ure aji kojima se daju svjetlosni saobraćajni znakovi crvene. žute i zelene boje. Znakovi opasnosti i znakovi izričitih naredbi na autoputu. svjetla mogu biti postavljena po horizontalnoj osi. ili zasljepljuju učesnike u saobraćaju. Ta svjetla imaju oblik kruga. ili koji svojim oblikom.(1) Saobraćajne znakove i opremu na putu postavljaju i održavaju institucije koje upravljaju putevima na osnovu rješenja nadležnog organa. (3) Znakovi obavještenja pružaju učesnicima u saobraćaju potrebna obavještenja o putu kojim se kreću i druga obavještenja koja im mogu biti korisna. bojom. . (3) Saobraćajni znakovi moraju se ukloniti. Član 135. (2) Saobraćajni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih učesnici u saobraćaju i danju i noću na vrijeme i lahko mogu uočiti i pravovremeno postupiti u skladu s njihovim značenjem. putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila. saobraćajni 3. (2) Zabranjeno je neovlašteno uklanjanje i oštećivanje saobraćajnih znakova i opreme puta ili izmjena značenja saobraćajnih znakova. a zeleno svjetlo može biti i u obliku jedne ili više strelica smještenih u krugu crne boje. znakovi. (1) Na saobraćajni znak i na stub na koji je znak postavljen zabranjeno je stavljati bilo šta što nije u vezi sa značenjem saobraćajnog znaka. Na putu se ne smiju postavljati table. Član 133. dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uvjetima za saobraćaj na putu ili zahtjevima sigurnosti u saobraćaju. svjetla. jedno ispod drugog. i da se obavijeste o prirodi te opasnosti. žuto u sredini. i to: crveno lijevo. ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za sigurnost saobraćaja na putu. izgledom ili mjestom postavljanja podražavaju ili liče na neki saobraćajni znak. a zeleno desno. i to: crveno gore. stubovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraćajnih znakova. jedno pored drugog. (1) Znakovi opasnosti služe da se učesnici u saobraćaju na putu upozore na opasnost koja prijeti na odre enom mjestu. znakovi izri itih naredbi i znakovi obavje tenja Član 134. ograničenja i obaveze kojih se moraju pridržavati. (2) Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja učesnicima u saobraćaju na putu zabrane. Član 137. a zeleno dolje. izričitih obavještenja 2. Svjetlosni saobra ajni znakovi i svjetlosne oznake Član 136. Ako je ure aj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova postavljen i iznad saobraćajne trake. Član 132. žuto u sredini. Znakovi opasnosti. odnosno dijelu puta. magistralnom i regionalnom putu i u naseljenim mjestima moraju biti presvučeni reflektujućim materijama ili osvijetljeni vlastitim izvorom svjetlosti.

(1) Ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima može se dodati dopunski svjetlosni znak u obliku zelene svijetleće strelice ili više takvih znakova. (2) Pri projektiranju novih ili rekonstrukciji postojećih saobraćajnih znakova obavezno treba ugraditi zeleno trepćuće svjetlo. Član 139. ili od tamne površine na kojoj se nalazi svijetleća silueta pješaka crvene ili zelene boje. refleksnim staklima ili reflektujućim materijama žute boje. za svaku saobraćajnu traku posebno i koji se nalazi iznad saobraćajne trake. (2) Ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel moraju biti obilježene oznakama iz stava (1) ovog člana. ostrva za usmjeravanje saobraćaja i drugi objekti na kolovozu noću nisu osvijetljeni. a zeleno svjetlo ima oblik strelice s vrhom okrenutim nadolje. obilježene uzdužnim linijama. Član 141. Ta svjetla ne smiju biti upaljena istovremeno. Član 138. a lijeva strana oznakama bijele boje. 2) žuto svjetlo može biti upaljeno kao samostalno svjetlo u vremenskom razmaku od prestanka zelenog do pojave crvenog svjetla ili istovremeno sa crvenim svjetlom. Oznake na kolovozu Član 142. refleksnim staklima ili reflektujućim materijama. (2) Ta svjetla moraju biti postavljena po vertikalnoj osi. prije pojave zelenog svjetla. . i to: crveno svjetlo gore. 4. kao najavu prestanka slobodnog prolaza. (1) Za reguliranje saobraćaja pješaka mogu se upotrebljavati i posebni ure aji za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova crvene i zelene boje i ure aji za davanje zvučnih signala. (1) Na ure ajima za davanje saobraćajnih znakova kojima se regulira saobraćaj na kolovozu s više od dvije saobraćajne trake. crveno svjetlo znači zabranu saobraćaja duž saobraćajne trake iznad koje je postavljeno. (2) Crveno svjetlo iz stava (1) ovog člana ima oblik ukrštenih linija. Član 140. 3) žuto svjetlo može biti upaljeno kao trepćuće svjetlo kada ne rade ostali svjetlosni signali na raskrsnici. i to desna strana kolovoza oznakama crvene boje. jedno ispod drugog. a zeleno svjetlo dolje. (2) Dopunski svjetlosni znakovi iz stava (1) ovog člana postavljaju se s odgovarajuće strane svjetlosnog saobraćajnog znaka. (3) Ako vrhovi pješačkih ostrva. i to na visini na kojoj se nalazi zeleno svjetlo. (3) Svjetla iz stava (1) ovog člana sastoje se od svijetleće površine crvene ili zelene boje na kojoj se nalazi tamna silueta pješaka. a zeleno svjetlo znači slobodan prolaz tom saobraćajnom trakom.(1) 1) Na ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima: crveno i zeleno svjetlo ne smiju biti upaljeni istovremeno. moraju se obilježiti svjetlima. (1) Ako se ivice kolovoza na javnom putu obilježavaju svjetlosnim saobraćajnim oznakama. one se obilježavaju svjetlima.

(1) Oznake na kolovozu postavljaju se na putevima sa savremenim kolovozom. Turisti ka i ostala signalizacija na putu Član 144. Obilje avanje prijelaza puta preko željezni ke pruge eljezni Član 145. Oznake na kolovozu mogu imati i reflektujuće karakteristike. Član 143. osim saobraćajnih znakova iz člana 145. (2) Na javnom putu van naselja sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera. historijskim. (2) Oznake na kolovozu mogu biti postavljene same ili uz druge saobraćajne znakove ako je potrebno da se značenje tih znakova jače istakne. Član 149. (1) Na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome postoji ure aj za davanje svjetlosnih znakova kojima se najavljuje približavanje voza. Član 147. postavljaju se i branici ili polubranici. odnosno potpunije odredi ili objasni. odnosno ure aji za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza ako to zahtijeva gustina saobraćaja ili drugi uvjeti na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou. te trake moraju biti odvojene odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu. natpisi i druge oznake. na kome postoje samo dvije saobraćajne trake. Član 146. Obilježavanje eljezničke 6. prirodnim i turističkim znamenitostima. ovog Zakona. (2) Bliže propise o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putu donosi ministar u saradnji s nadležnim organom. Član 148. . strelice. Turistička 5. tom ure aju može se dodati i ure aj za davanje zvučnih znakova. odnosno spuštanje branika ili polubranika. (1) Turistička i ostala signalizacija na putu namijenjena je obavještavanju učesnika u saobraćaju o kulturnim. Na dijelu puta ispred prijelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou moraju biti postavljeni odgovarajući saobraćajni znakovi. a na magistralnom putu obilježene i ivičnim linijama. (3) (4) Oznake na kolovozu čine linije. te ostalim objektima i sadržajima.(1) Oznake na kolovozu služe za reguliranje saobraćaja na putevima i za obavještavanje i vo enje učesnika u saobraćaju. (2) Na prijelazima zemljanog puta s manjim saobraćajem i pješačke staze preko željezničke pruge u istom nivou učesnici u saobraćaju mogu se osigurati samo ure ajem za davanje zvučnih znakova. (2) Uslovi u kojima ure aji iz stava (1) ovog člana moraju biti postavljeni utvr uju se posebnim zakonom ili propisom donesenim na osnovu zakona. (1) Na prijelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou. Svjetlosni znakovi kojima se najavljuje približavanje voza na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou daju se naizmjeničnim paljenjem dva crvena trepćuća svjetla koja imaju oblik kruga.

Član 153. mora se postaviti ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih znakova kojima se učesnici u saobraćaju obavještavaju o spuštanju branika ili polubranika. (2) Branici i polubranici. načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašteno lice pravilnikom propisuje ministar. na njima moraju biti postavljena i trepćuća svjetla narandžaste boje.(1) Na prijelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou branici ili polubranici moraju biti naizmjenično obojeni crvenom i žutom bojom. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. Obilježavanje 7. (3) Branici i polubranici moraju biti opremljeni trepćućim crvenim svjetlom. . a osiguranje učesnika u saobraćaju . a noću. (1) Učesnici u saobraćaju moraju postupati po zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbi policajca ili drugog lica koje na osnovu ovlaštenja iz zakona obavlja kontrolu i reguliranje saobraćaja na putevima (u daljnjem tekstu: ovlašteno lice). (2) Obilježavanje dijela puta iz stava (1) ovog člana vrši se postavljanjem odgovarajućih saobraćajnih znakova. DU@NOSTI U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NESREĆE Član 154. (1) Dio puta na kome su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kome se izvode radovi. (3) Znakovi iz stava (1) ovog člana mogu se davati i iz vozila. Na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome se prilikom nailaska voza branici ili polubranici automatski spuštaju. V. Znakovi ovlaštena 8. (2) Ovlašteno lice pri davanju znakova dužno se postaviti na putu tako da ga učesnici u saobraćaju. i to s mjesta s kojeg se oni ne vide. (3) Bliže odredbe o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima. mogu jasno i s dovoljne udaljenosti uočiti. kao i na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome se branicima ili polubranicima rukuje ručno. (2) Znakovi iz stava (1) ovog člana moraju se davati tako da njihovo značenje učesnicima u saobraćaju bude jasno i nedvosmisleno. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. moraju imati refleksna stakla ili biti presvučeni reflektujućim materijama odgovarajuće boje. zvučni znakovi i svjetlosni znakovi. opremljeni refleksnim staklima ili presvučeni reflektujućim materijama odgovarajuće boje. (1) Znakovi koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašteno lice su znakovi koji se daju rukama i položajem tijela. kojima su znakovi namijenjeni. (3) Branici moraju biti obojeni naizmjenično crvenom i bijelom bojom.postavljanjem branika. Član 150. Obilje avanje radova i prepreka na putu Član 151. kao i saobraćajni znakovi postavljeni na dijelu puta ispred prijelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou. mora se vidno obilježiti i učiniti sigurnim za učesnike u saobraćaju. Znakovi koje daju ovla tena lica Član 152.

na zahtjev ovlaštenog lica. Član 155. 2) preduzeti sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu saobraćajne nesreće i omogućiti normalno odvijanje saobraćaja i nastojati da se ne mijenja stanje na mjestu nesreće i sačuvaju postojeći tragovi pod uvjetom da preduzimanje tih mjera ne ugrožava sigurnost saobraćaja. 3) obavijestiti najbližu policijsku stanicu o saobraćajnoj nesreći i vratiti se na mjesto saobraćajne nesreće i sačekati dolazak službenog lica koje obavlja uvi aj. obavezno je: izvršiti fotografiranje štete na vozilu stranih registarskih oznaka. sačiniti zapisnik u koji se. vozačke dozvole i osiguranja od automobilske odgovornosti . (1) Policija i druga ovlaštena lica dužni su izaći na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta. (1) Vozač koji se zatekne ili nai e na mjesto saobraćajne nesreće dužan je. zdravstvena ustanova dužna je o tome odmah obavijestiti mjesni nadležni organ za izdavanje vozačke dozvole ili najbližu policijsku stanicu. (3) Poslije saobraćajne nesreće u kojoj je prouzrokovana samo manja materijalna šteta. (2) Nadležni organ i druga pravna ili fizička lica koji su obaviješteni o saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko lice bilo povrije eno dužni su o tome odmah obavijestiti najbližu zdravstvenu ustanovu. dužan je: 1) ostati na mjestu saobraćajne nesreće s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći povrije enim u saobraćajnoj nesreći. vozači su dužni odmah ukloniti vozila s kolovoza i razmijeniti lične podatke. (2) Vozač učesnik u saobraćajnoj nesreći obavezan je da prijavi i saobraćajnu nesreću s manjom materijalnom štetom.(1) Učesnik u saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko izgubio život ili bio povrije en. (2) Ako lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći umre od zadobijenih povreda. unose podaci iz pasoša. ako je šteta nastala drugom licu odnosno njegovom vozilu ili na drugoj stvari. prevesti lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove. Vozači ne smiju napustiti mjesto saobraćajne nesreće prije nego što popune i potpišu izvještaj i razmijene podatke iz ovog stava. Član 157. te popuniti i potpisati obrazac evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći.zelena karta. dužno je ukazati pomoć licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći. ili ako postoji opravdana sumnja da je kod vozača usljed povrede došlo do smanjenja psihičke ili fizičke sposobnosti za upravljanje vozilom na motorni pogon ili tramvajem. (1) Ako je zdravstvena ustanova obaviještena o saobraćajnoj nesreći ili je primila na liječenje lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći. (2) Vozač je dužan postupiti prema odredbi stava (1) ovog člana i prije dolaska ovlaštenog lica. dužna je o tome odmah obavijestiti najbližu policijsku stanicu. Član 158. napraviti zapisnik o uvi aju i izvršiti druge potrebne radnje u skladu s ovim Zakonom. osim ako se nesreća dogodila na mjestu na kome se može očekivati brzi dolazak vozila hitne pomoći. (4) Ako je u saobraćajnoj nesreći učestvovalo vozilo strane registarske oznake. prije izdavanja potvrde o oštećenju vozila stranih registarskih oznaka ili potvrde o izvršenom uvi aju na mjesta doga aja saobraćajne nesreće. ili ako vozač zaključi da se nestručnim i neodgovarajućim prijevozom stanje povrije enog lica može pogoršati. ili ako mu je samom potrebna ljekarska pomoć. Lice koje se zatekne ili nai e na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima povrije enih. pored ostalog. Član 156. ili je nastala veća materijalna šteta. . izvršiti fotografiranje mjesta nesreće.

(3) Organizacija za održavanje puteva ili druga ovlaštena organizacija za održavanje puta dužna je. (1) Lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta. (2) Ako vozač ili vlasnik. stvari ili drugog rasutog materijala s kolovoza i osigurati prohodnost puta. VI. teret. (4) Ako se tim ispitivanjima utvrdi da neposredni učesnici saobraćajne nesreće imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. na zahtjev ovlaštenog lica. kao i drugo lice koje je neposredno učestvovalo u nesreći. (2) Policija je dužna izaći na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako do e do nesporazuma ili neslaganja jednog od učesnika prilikom popunjavanja obrasca evropskog izvještaja ili učesnici u nesreći nemaju obrazac evropskog izvještaja. ne smije uzimati alkoholna pića. obavijestiti organizaciju koja uklanja vozila i stvari s puta ili zainteresirano lice i pružiti pomoć radi zaštite imovine ako na mjestu doga aja nema lica koje tu imovinu može preuzeti. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. stvari ili drugi rasuti materijal s kolovoza. ovlašteno lice koje vrši uvi aj odredit će da im se uzme krv ili krv i urin radi analize. odnosno korisnik vozila dužan je vozilo. ili će ih uputiti na stručni pregled radi provjere da li imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. . (6) Bliže odredbe o sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći donosi ministar. Član 161. (1) Ovlašteno lice koje vrši uvi aj dužno je organizirati popis imovine koja na mjestu doga aja ostaje iza lica koje je u saobraćajnoj nesreći poginulo ili teže povrije eno. teret. (1) Ako je vozilo zbog saobraćajne nesreće ili neispravnosti onesposobljeno za dalje kretanje na putu. (1) Sportske i druge priredbe ili slične aktivnosti na putu ne smiju se održavati bez odobrenja. (4) Ako nadležna organizacija koja upravlja putevima ili druga ovlaštena organizacija ne postupi prema odredbi stava (2) ovog člana. SPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA PUTEVIMA Član 162. hitno preduzeti sve potrebne mjere radi uklanjanja i čuvanja vozila s teretom. odnosno korisnik vozila nije u stanju postupiti prema stavu (1) ovog člana. imaju pravo tražiti lične podatke i adresu od lica koja su bila prisutna kad se nesreća dogodila. vozač ili vlasnik. (3) Ovlašteno lice koje vrši uvi aj saobraćajne nesreće u kojoj ima povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta podvrgnut će neposredne učesnike saobraćajne nesreće ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i aparata.(5) Nadležni organ unutrašnjih poslova dužan je izaći na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako to zahtijeva jedan od učesnika saobraćajne nesreće. (5) Ako u saobraćajnoj nesreći ima poginulih. Član 160. ovlašteno lice koje vrši uvi aj odredit će da se neposrednim učesnicima nesreće uzmu krv i urin radi utvr ivanja da li su pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. ovlašteno lice koje se zatekne na mjestu nesreće ili neispravnosti vozila zatražit će od nadležne organizacije koja upravlja putevima ili druge ovlaštene organizacije da na sigurno mjesto ukloni vozilo. Član 159. (2) Vozač koji je vozilom učestvovao u saobraćajnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica. ovlašteno službeno lice preduzet će druge mjere da se omogući normalno odvijanje saobraćaja. stvari ili drugi rasuti materijal odmah ukloniti s kolovoza. opojne droge ili lijekove na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje dok se ne izvrši uvi aj.

najkasnije 48 sati prije početka priredbe. učesnika i gledalaca sportske i druge priredbe ili aktivnosti i znak kojim će vozila iz pratnje takmičara biti označena. (1) Zahtjev za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu bit će odbijen ako organizator. (2) Kada se saobraćaj na putu ograničava ili zabranjuje zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti. (1) 1) 2) 3) Organizator je dužan prekinuti održavanje sportske ili druge priredbe. zahtjev za izdavanje odobrenja bit će odbijen. Član 166. (1) U slučaju iz člana 162. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. U tom slučaju saobraćaj se može zabraniti najduže dva sata. pravila takmičenja. nije u stanju provesti mjere iz člana 164. održavanje automobilske. se u većoj mjeri naruši javni red i mir. (4) Ako se utvrdi da organizator nije preduzeo sve mjere osiguranja odre ene u odobrenju. (1) U odobrenju za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu odre uju se mjere osiguranja koje organizator mora preduzeti. odnosno aktivnosti. odnosno aktivnosti ne bi bile odobrene. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz člana 162. odobrenje se izdaje uz prethodnu saglasnost nadležnog organa za saobraćaj na čijem se području zabranjuje saobraćaj. motociklističke ili biciklističke trke na putu može se odobriti i kad u odre enom pravcu nema zaobilaznog puta (brdske trke i dr. ovog Zakona. Član 164. (3) Ako se zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu zabranjuje saobraćaj. odnosno aktivnosti bit će zabranjene. ili ako bi održavanje priredbe. (3) Organizator ne smije početi održavanje sportske ili druge priredbe ili aktivnosti na putu ako nisu preduzete sve mjere osiguranja odre ene u odobrenju. Član 163. ovog Zakona podnosi se najkasnije 15 dana prije održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti. odnosno aktivnosti na putu ako: su ugroženi učesnici ili gledaoci. Član 167. ali samo u vrijeme kada se tim putem drugi učesnici u saobraćaju najmanje kreću. prema procjeni nadležnog organa unutrašnjih poslova. pregled mjera koje organizator predvi a za osiguranje učesnika u saobraćaju. (2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja mora se priložiti program priredbe. odobrenje sadrži i obavezu organizatora da o mjerama ograničavanja ili zabrane saobraćaja obavijesti javnost putem sredstava javnog informiranja. Član 165. odnosno obavljanja aktivnosti u većoj mjeri ugrozilo ili ometalo saobraćaj na putu. stav (2) ovog Zakona. nastanu okolnosti zbog kojih priredba. ako za druge učesnike u saobraćaju nije osiguran zaobilazni put.(2) Odobrenje izdaje nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova na čijem se području održava priredba ili obavlja aktivnost. . zahtjev za izdavanje odobrenja može biti odbijen.). (2) Ako bi zbog održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu trebalo obustaviti saobraćaj na važnijim putnim pravcima. priredba. odnosno aktivnosti.

odnosno aktivnosti na putu organizator je dužan odmah: 1) ukloniti s puta sve saobraćajne znakove i druge oznake. 2) postaviti na put sve saobraćajne znakove i druge oznake. ili ako su u pitanju razlozi za nesmetani saobraćaj. nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova preduzet će odgovarajuće mjere da se o trošku organizatora uklone. to zahtijevaju drugi sigurnosni razlozi. odnosno aktivnosti prekine i preduzet će potrebne mjere da se naredba izvrši. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. . Takmičare na sportskoj priredbi na putu mogu pratiti samo vozila označena posebnim znakom koji utvrdi organizator. predmeti i objekti na putu. Član 168. predmete i objekte koji su bili uklonjeni radi održavanja priredbe. (3) Bliže odredbe o saobraćaju u zimskim uvjetima. VII. (1) Nakon završetka sportske ili druge priredbe. odnosno postave saobraćajni znakovi i druge oznake. VIII. može donijeti naredbu o ograničenju saobraćaja u dane vikenda i praznika za pojedine putne pravce. odnosno obavljanja aktivnosti. odnosno obavljanja aktivnosti. može na odre enom putu ili dijelu puta. Uvjeti za upravljanje vozilima Član 172. u saglasnosti s organom nadležnim za saobraćaj. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. Član 171. OGRANIČENJA SAOBRAĆAJA Član 170. policijska uprava. 3) popraviti i dovesti u prvobitno stanje put i putne objekte ako su oštećeni pri održavanju priredbe.4) 5) organizator ne provodi odre ene mjere osiguranja. VOZAČI 1. u odre ene dane ili u odre enom vremenskom periodu. (2) Ako organizator ne prekine priredbu. nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova naredit će organizatoru da priredbu. propisati zabranu ili ograničenje saobraćaja svih ili pojedinih vrsta vozila. ograničiti brzinu kretanja vozila ako su te zabrane ili ograničenja neophodni radi sprečavanja ili uklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju. predmete i objekte koji su postavljeni radi održavanja priredbe. ministar u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. (2) Ako organizator ne postupi po tač. (1) Organ nadležan za unutrašnje poslove. odnosno ako se može opravdano očekivati da će saobraćaj biti posebno gust ili otežan. 1) i 2) stava (1) ovog člana. vrsti vozila kojima je zabranjen ili ograničen saobraćaj. te načinu upotrebe zimske opreme na vozilima u zimskim uvjetima. U slučaju kada su u pitanju razlozi sigurnosti i nesmetanog odvijanja saobraćaja ili razlozi održavanja javnog reda i mira. odnosno aktivnosti u slučajevima iz stava (1) ovog člana. pravilnikom propisuje ministar. ure aje. Član 169. odnosno nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova može zabraniti saobraćaj ili odrediti posebno ograničenje saobraćaja na odre enim putevima i dijelovima puteva sve dok postoje razlozi zbog kojih se preduzimaju te mjere. odnosno obavljanja aktivnosti.

na zahtjev ovlaštenog lica. D i DE i vozači potkategorije C1. vozača 2.(1) Motornim vozilom u saobraćaju na putu može upravljati samo lice koje ima važeću vozačku dozvolu. (4) Vlasnik. Vozač koji je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan ili je u takvom psihičkom stanju da je nesposoban za sigurno upravljanje vozilom. kao pravna i fizička lica.3 g/kg.3 g/kg. odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom dužan je. vozač mora sa sobom nositi važeću vozačku dozvolu i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholiziranosti.0 g/kg. i 174. ili kod kojih se. Osposobljavanje kandidata za voza a motornih vozila Član 175. (3) Smatrat će se da su pod djelovanjem alkohola lica za koja se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. ili kod koga se. kandidat za vozača za vrijeme obuke u praktičnom upravljanju vozilom. bez obzira na količinu alkohola u krvi. C1E i D1 i D1E . Član 173. (1) Vozač ne smije upravljati vozilom u saobraćaju na putu. ne smije upravljati vozilom u saobraćaju na putu. 4) 5) 6) vozač-instruktor za vrijeme osposobljavanja kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. (3) Vlasnik. 173. što odgovara količinama većim od 0. stručnim pregledom utvrdi da pokazuju znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola: 1) vozač motornog vozila kategorije C.0 g/kg.za vrijeme obavljanja javnog prijevoza tim vozilom. 2) vozač vozila kojim se vrši javni prijevoz . (5) Vozač je dužan za vrijeme upravljanja motornim vozilom u saobraćaju koristiti pomagala koja su mu neophodna za sigurno upravljanje vozilom. niti početi upravljati vozilom ako je pod djelovanjem alkohola.za vrijeme upravljanja vozilom obavljajući poslove tog zanimanja. stranu vozačku dozvolu ili me unarodnu vozačku dozvolu. što odgovara količinama većim od 0. ili drugih opojnih sredstava ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. . 3) vozač vozila kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje . (2) Kad upravlja motornim vozilom. Član 174. odnosno lice koje nema pravo upravljati kategorijom motornog vozila u koju se ubraja to vozilo i lice iz čl.za vrijeme upravljanja vozilom te kategorije. odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom ne smije dozvoliti da vozilom u saobraćaju na putu upravlja lice koje nema pravo upravljati tim vozilom. kao i vozač pod djelovanjem opojnih droga. bez obzira na količinu alkohola u krvi. ovog Zakona. ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholoziranosti. vozač koji ima manje od 21 godine starosti ili manje od tri godine vozačkog iskustva. (1) Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila obavljaju autoškole. dati podatke o identitetu lica kome je dao vozilo na upravljanje. CE. (2) Smatrat će se da je pod djelovanjem alkohola lice za koje se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0.

saobraćajne znakove i njihovo značenje. me usobne odnose i sporazumijevanje učesnika u saobraćaju. zadatke i značaj prve pomoći. prilago avanje brzine. čuvanje okoline. Član 176. vožnja na uzdužnom nagibu. znakove koje daju ovlaštena lica. djelovanje opojnih droga na sigurno upravljanje vozilom i uticaj drugih nepovoljnih psihofizičkih stanja (umor. vožnju kroz raskrsnicu s različitim načinom ure enja saobraćaja (ovlašteno lice.).. vožnju u posebnim uvjetima (noć. snijeg. ofanzivnu i defanzivnu vožnju. održavanje razmaka. osnove tehničkog funkcioniranja ure aja na motornom vozilu značajnih za sigurnost saobraćaja na putevima (ure aji za zaustavljanje. Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila je djelatnost od posebnog društvenog značaja. semafor. vožnju u gradu. • sadržaje koji doprinose povećanju sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. (3) Autoškole su dužne obuku izvoditi na način kojim će se osigurati da kandidati nauče i usvoje saobraćajna pravila i etičke norme ponašanja u saobraćaju. vožnju u koloni. Praktični dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvata: • upoznavanje s vozilom. ure aji za upravljanje. uočavanje i predvi anje saobraćajne situacije.). besvjesno stanje. pneumatici. kiša. promjena stepena prijenosa. • • • 3. praktični dio i program prve pomoći: 1. prilago avanje vožnje. postupak radnji pri pružanju prve pomoći (mjere oživljavanja. učenje vožnje na putevima s manjim intenzitetom saobraćaja u naselju i van naselja (uključivanje i isključivanje. ure aji za davanje svjetlosno-signalnih znakova i za osvjetljavanje puta i vozila. bolest i sl. krvarenje. prestrojavanje i vožnja kroz raskrsnicu. predvi anje i izbjegavanje opasnosti). vožnju na putu s više saobraćajnih traka. ponašanje prema pješacima i drugim učesnicima u saobraćaju. okretanje i vožnja unazad. te priprema vozila za vožnju). sile koje djeluju na vozilo. parkiranje. prijevoz tereta i lica. sadržaje koji doprinose razvijanju humanih odnosa i odnosa uzajamnog poštovanja i razumijevanja me u učesnicima u saobraćaju. 2.(2) Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila mogu vršiti i obrazovne ustanove redovnim školovanjem učenika prema obrazovnom školskom programu za profesionalne vozače. mimoilaženje i obilaženje. izvo enje radnji značajnih za uspješno i sigurno upravljanje u skladu s pravilima saobraćaja i uvjetima na putu i u saobraćaju. otvorene povrede-rane). • saobraćajna pravila na putevima. prestrojavanje. samostalnu vožnju. učenje osnovnih elemenata vožnje na poligonu ili odgovarajućoj površini (polazak. vožnju u jednosmjernoj ulici. pripremu vozila za vožnju. (4) Vozački ispit za vozača motornog vozila može polagati kandidat koji se prethodno pripremio za polaganje vozačkog ispita u autoškoli i ako ispunjava i druge uvjete za sticanje prava na upravljanje motornim vozilom. značaj zdravstvene sposobnosti za sigurno upravljanje motornim vozilom. magla i sl. učenje vožnje na putevima s intenzivnim saobraćajem u naselju i van naselja. mimoilaženje i preticanje. • ponašanje učesnika u drumskom saobraćaju. vožnju na prijelazu puta preko željezničke pruge. saobraćajni znakovi i saobraćajna pravila). sigurnosne mjere pri vuči vozila. opasnosti koje nastaju zbog nepropisnog preduzimanja radnji u saobraćaju i sl. Program prve pomoći obuhvata: • • • • • ciljeve. povrede koje zahtijevaju imobilizaciju i evakuaciju povrije enog. kočenje i zaustavljanje. . ostale povrede i oštećenja. a obavlja se po posebnom programu koji obuhvata teoretski dio. prestanak disanja i rad srca. vožnja unazad i polukružno okretanje). ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno učešće u saobraćaju. kontrolu saobraćaja i krivična odgovornost. postupak i dužnosti u slučaju saobraćajne nezgode. Teoretski dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvata: • osnovne propise o drumskom saobraćaju. učenje vožnje u složenim saobraćajnim uvjetima. uticaj alkohola. • vozilo u funkciji sigurnosti saobraćaja. kočenje i zaustavljanje. uvjete za upravljanje vozilom. vožnju u vršnom opterećenju drumskog saobraćaja. promjena smjera vožnje.

(4) Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći obavlja ljekar a organizira i provodi Crveni križ. može i prije položenog vozačkog ispita upravljati motornim vozilom one kategorije za koju priprema ispit ako vozilom upravlja pod nadzorom vozača . pravilnikom propisuje ministar. Član 178. (3) Osposobljavanje kandidata koji imaju fizički invaliditet za vozače mora se obavljati na prilago enom vozilu za invalide koje mora atestirati ovlaštena institucija ili preduzeće. nadležni za obrazovanje.Član 177. . 3. (4) Bliže odredbe o načinu i uvjetima za polaganje i organiziranje vozačkog ispita. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. a predsjednik komisije i njeni članovi imaju licencu za ispitivača. vrše organi nadležni za obrazovanje i unutrašnje poslove. (4) Kontrolu i nadzor nad provo enjem propisa iz stava (1) ovog člana. (2) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom kandidat za vozača mora imati kod sebe uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za upravljanje motornim vozilom i dužan ga je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. nakon što se utvrdi da ispunjavaju uvjete odre ene zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. kantona i ministra Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. nadležnih za obrazovanje. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. putem zajedničkog stručnog tijela. (2) Lice iz stava (1) ovog člana. (5) O uspješno završenoj obuci za vozača motornih vozila autoškola i Crveni križ izdaju potvrde. osim dokaza o završenoj školskoj spremi. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. (1) Osposobljavanje kandidata za vozače i polaganje vozačkog ispita obavljaju se prema propisima koje donosi ministar. (3) O položenom vozačkom ispitu izdaje se uvjerenje. (1) Kandidat za vozača koji se priprema za polaganje vozačkog ispita. Vozački ispit i provjera osposobljenosti Voza ki Član 179. (2) Polaganje vozačkog ispita vrši se pred komisijom koju imenuju organi iz stava (1) ovog člana. (1) Za poslove provo enja i organiziranja polaganja vozačkog ispita odgovorni su organi entiteta. u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo. Član 180. radi osposobljavanja. mora imati vozačku dozvolu i najmanje tri godine iskustva na poslovima sigurnosti drumskog saobraćaja.instruktora. odnosno bliže odredbe o pružanju prve pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći pravilnikom propisuje ministar. (2) Osposobljavanje kandidata za vozače obavljaju autoškole po ovlaštenju ministara entiteta. kao i za dobivanje licence za ispitivača. (6) Bliže odredbe o organiziranju obuke za osposobljavanje kandidata pravilnikom propisuje ministar. (1) Osposobljavanje kandidata iz oblasti propisa o sigurnosti saobraćaja može obavljati licencirano lice s visokom spremom saobraćajnog smjera. (3) Osposobljavanje kandidata za vozače u praktičnom upravljanju vozilom na motorni pogon obavlja vozačinstruktor.

(1) Motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača osposobljava u praktičnom upravljanju vozilom na putu mora biti označeno posebnim tablicama. (1) Zvanje vozača-instruktora motornih vozila. osim iskustva u upravljanju vozilom odgovarajuće kategorije od najmanje tri godine. stiče se: 1) završenim VII. stepenom saobraćajne struke i posebno položenim ispitom iz oblasti poznavanja saobraćajnih pravila i propisa. kategorije D i DE i potkategorije D1 i D1E pod uvjetom da je upravljao motornim vozilom kategorije C ili CE najmanje dvije godine. Sticanje prava upravljanja motornim vozilom Član 184. ovog Zakona. Na vozačkom ispitu komisija za polaganje vozačkih ispita utvr uje da li je kandidat u dovoljnoj mjeri osposobljen za sigurno upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije prema propisanom programu iz člana 176. 4. da mu odlukom nadležnog organa nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom. plave su boje i na njima je bijelom bojom napisano latinično slovo L. 3. ili 2) završenim V. (2) 1. stepenom i položenim ispitom za vozača . Pravo upravljanja motornim vozilom ima lice koje ispunjava sljedeće uvjete: da je duševno i tjelesno sposobno upravljati motornim vozilom. kategorije C i CE pod uvjetom da je upravljalo motornim vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu. Član 185. te da mu je nadležni organ izdao dozvolu za vozača-instruktora. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. da je navršilo godine života odre ene ovim članom zavisno od kategorije. Član 183. odnosno potkategorije vozila. 4.Član 181. (2) Tablice iz stava (1) ovog člana imaju oblik kvadrata. 4. B. (1) 1. 2.instruktora ili s najmanje završenom srednjom školom i položenim ispitom za vozača-instruktora. Pravo na upravljanje motornim vozilom za pojedine kategorije. 18 godina za kategorije A. Član 182. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. . 3. BE i potkategorije C1 i C1E. da je položilo vozački ispit za upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije. odnosno potkategorije stiče lice koje ima: 16 godina za potkategorije A1 i B1. metodike upravljanja motornim vozilom i praktičnog upravljanja motornim vozilom za vozača-instruktora. ili VI. (2) Bliže odredbe o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. 2. (3) Bliže odredbe o osposobljavanju vozača motornih vozila pravilnikom propisuje ministar.

a manja od 7. (13) U potkategoriju C1 ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. D i DE. C1. a vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije C ima pravo upravljati i motornim vozilom kategorije B i potkategorija B1 i C1.500 kg. D1. C. (2) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće kategorije vozila: A. CE. i D i potkategorija C1 i D1 imaju pravo upravljati motornim vozilima tih kategorija i kad su im pridodate lahke prikolice. (6) U kategoriju C ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 7. osim vozila kategorije A. B1.(1) Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim i priključnim vozilima koja se razvrstavaju u kategorije: A. čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3. C1 i D1. imaju više od osam sjedišta. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg.000 kg i da najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila. s tim da najveća dozvoljena masa ovog skupa vozila ne prelazi 12. osim sjedišta vozača. (4) U kategoriju B ubrajaju se motorna vozila. (17) Vozači motornih vozila kategorija B. a vozač kome je izdata vozačka dozvola kategorije DE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija BE i CE i potkategorije C1E. koja nije veća od mase vučnog vozila bez tereta. (10) (11) (12) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće potkategorije vozila: A1. C1E i D1E. (19) Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije CE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorije BE. a snaga prelazi 11 kNJ. C. imaju više od osam. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu do 750 kg. 500 kg. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg.500 kg. (16) U potkategoriju D1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju D1. BE. BE. B1. (5) U kategoriju BE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju B. a manje od 16 sjedišta. U potkategoriju B1 ubrajaju se tricikl i četverocikl na motorni pogon. a snaga ne prelazi 11 kNJ. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. D1. (15) U potkategoriju D1 ubrajaju se motorna vozila koja služe za prijevoz lica i koja. C. U potkategoriju A1 ubraja se lahki motocikl čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³. C1. (3) U kategoriju A ubrajaju se motocikli sa ili bez bočne prikolice. (7) U kategoriju CE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju C. i motorno vozilo B kategorije s prikolicom čija je najveća dozvoljena masa veća od 750 kg. . a najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila i da se priključno vozilo ne koristi za prijevoz lica. s tim da najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12. osim sjedišta za vozača. a ukupna dozvoljena masa vučnog i priključnog vozila nije veća od 3. (14) U potkategoriju C1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju C1.500 kg. (9) U kategoriju DE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju D.500 kg i koja nemaju više od osam sjedišta ne računajući sjedište za vozača. D i DE i potkategorije: A1. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg i priključno vozilo se ne koristi za prijevoz lica. CE. čija zapremina motora prelazi 125 cm³. C1E i D1E.000 kg. (18) Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija B i C i potkategorija B1. (8) U kategoriju D ubrajaju se motorna vozila za prijevoz lica koja. B. B.

Član 186. (9) Lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu obavezna su. (2) Vozač ima pravo upravljati samo motornim vozilom one ili onih kategorija i potkategorija koje su upisane u vozačkoj dozvoli. . niti tim vozilom smije vući priključno vozilo. postupku i načinu izdavanja. (4) Rok važenja vozačke dozvole od deset godina računa se od dana njenog izdavanja. nadležnim za unutrašnje poslove. (21) Vozači motornih vozila kategorija B. na putu namijenjenom isključivo za saobraćaj motornih vozila i brzom putu brzinom većom od 90 km/h. C i D. CE i DE i potkategorija B1. s tim da taj rok ne može biti kraći od tri godine. (3) Vozačka dozvola izdaje se licu i produžava s rokom važenja od deset godina. produženju važenja i zamjeni vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama uredit će se pravilnicima koje donosi ministar u saradnji s ministrima entiteta. mla e od 23 godine. C. (10) Bliže odredbe o posebnom znaku iz stava (9) ovog člana propisuje ministar. CE i DE vozač stiče samo ako je prethodno stekao pravo upravljanja vozilima kategorija B. ali ne na rok kraći od dvije godine. B ili C i C1 ne smije dvije godine od dana izdavanja vozačke dozvole upravljati vozilom na putu brzinom većom od 70 km/h. C1E i D1E imaju pravo upravljati traktorom i radnom mašinom. odnosno produženja njenog važenja.(20) Pravo upravljanja motornim vozilom kategorija BE. kantona i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. a vozač motornog vozila kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije D1. (7) Lice koje je položilo vozački ispit i dobilo vozačku dozvolu za kategoriju vozila A1. (3) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju obrasca vozačke dozvole. a licima starijim od 65 godina s rokom važenja od tri godine. C1. ovog Zakona. (6) Izuzetno od odredbe stava (3). obilježiti vozilo kojim upravljaju posebnim znakom. ako ispunjava uvjete iz člana 184. Vozačku dozvolu izdaje nadležni organ. a ni organizirano prevoziti djecu. (8) Lice iz stava (7) ovog člana. D1. vozačka dozvola može se izdati ili se njeno važenje može ograničiti i na rokove kraće od utvr enih na osnovu nalaza i mišljenja zdravstvene ustanove datim u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti lica. (22) Vozač motornog vozila kategorije A ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije A1. osim ako je s njim u vozilu lice starije od 25 godina koje ima vozačku dozvolu i kojem u posljednjoj godini nije izricana zaštitna mjera ili mjera sigurnosti zabrane upravljanja motornim vozilom. D. na njegov zahtjev. Član 187. ne smije upravljati vozilom u saobraćaju na putu u vremenu od 23 sata do 5 sati. a lahkim motociklom 40 km/h. (1) U vozačku dozvolu upisuju se sve kategorije i potkategorije vozila kojima vozač ima pravo upravljati. u trajanju od dvije godine. (1) (2) Vozačka dozvola izdat će se licu. a vozač motornog vozila kategorije B ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije B1. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. (5) Licima koja u vrijeme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina izdaje se vozačka dozvola čiji ji rok važenja do navršenih 65 godina. A. BE. odnosno 120 km/h na autoputu. kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorija i potkategorija u vozačku dozvolu. vozač motornog vozila kategorije C ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije C1.

(1) Stranac kojem je odobreno stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji se iz inozemstva vrati u Bosnu i Hercegovinu da se u njoj stalno nastani. i 186. saobraćajnih. i to u cjelini ili za pojedine kategorije.Član 188. primjenjuju se i na upravljanje motornim vozilima na osnovu važeće me unarodne vozačke dozvole. bez polaganja vozačkog ispita. ovog Zakona. kao i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. Član 192. Član 190. ovog Zakona na njihov zahtjev. ili od dana kada je odobreno stalno nastanjenje. odnosno da joj nije istekao rok važenja. stav (1) ovog Zakona o upravljanju motornim vozilima na osnovu strane vozačke dozvole. (2) Lice iz stava (1) ovog člana koje upravlja vozilom mora imati me unarodnu vozačku dozvolu ili domaću vozačku dozvolu izdatu u skladu s Bečkom konvencijom o drumskom saobraćaju. 184. vozačkom dozvolom iz člana 188. na njegov zahtjev. ovog Zakona za upravljanje onom kategorijom motornih vozila u koju se ubrajaju motorna vozila za čije su upravljanje ovlaštena stranom vozačkom dozvolom. samo ako podnosilac zahtjeva priloži ispravu iz koje se nepobitno može utvrditi kojim motornim vozilima može upravljati. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) može odlučiti da se ne priznaje važenje tih vozačkih dozvola izdatih u toj zemlji. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana. (1) Odredbe čl. Ako ustanovi da se program osposobljavanja vozača motornih vozila u pojedinim zemljama značajno razlikuje od uvjeta i programa utvr enih ovim Zakonom. (1) Vozaču kome je izdata vozačka dozvola iz člana 186. (4) Državljaninu Bosne i Hercegovine zamijenit će se strana vozačka dozvola vozačkom dozvolom iz člana 189. izdati i me unarodna vozačka dozvola. ili joj je istekao rok važenja. može se zamijeniti u skladu sa stavom (2) ovog člana. pod uvjetima iz čl. 188. . Član 191. odnosno na period propisan me unarodnim ugovorom. ovog Zakona ako je u zemlji u kojoj mu je izdata strana vozačka dozvola boravio duže od šest mjeseci. i člana 190. na osnovu važeće strane vozačke dozvole. (5) Strana vozačka dozvola iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju je kategoriju. (3) Me unarodna vozačka dozvola priznat će se samo ako su je izdali nadležni organi ili organizacije strane države i ne može se zamijeniti vozačkom dozvolom Bosne i Hercegovine. koju je izdao nadležni organ strane države. (2) Me unarodna vozačka dozvola izdaje se na period važenja od dvije godine. može upravljati motornim vozilom na teritoriji Bosne i Hercegovine za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini. stranih trgovinskih. i 189. (1) Stranac koji privremeno boravi u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji boravi ili prebiva u inozemstvu. Član 189. mogu upravljati motornim vozilima na osnovu važeće strane vozačke dozvole za vrijeme od šest mjeseci od dana ulaska u Bosnu i Hercegovinu. prema tome. kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava. (2) Licima iz stava (1) ovog člana važeća strana vozačka dozvola zamijenit će se. ovog Zakona može se. odnosno vrstu motornih vozila izdata. pa privremeno do e u Bosnu i Hercegovinu. osim ako to nije zahtijevano reciprocitetom. ako je to za njih povoljnije. od osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini prilikom zamjene strane vozačke dozvole neće se zahtijevati dokazi o ispunjavanju uvjeta iz člana 184.

vozači instruktori i vozači tramvaja svake tri godine. postupku i načinu izdavanja. 2. (3) Me unarodna vozačka dozvola ne može se izdati vozaču kojem je odlukom nadležnog organa izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom dok ta zabrana traje. vozači koji upravljaju vozilima na motorni pogon kojima se vrši javni prijevoz. (1) Kandidat za vozača motornog vozila dužan je. vozači kojima je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija D. izvršiti zdravstveni pregled u ovlaštenoj zdravstvenoj instituciji i na osnovu toga dobiti ljekarsko uvjerenje. vozači motornih vozila kojima je vozačka dozvola izdata na kraći rok važenja zbog nepovoljnog zdravstvenog stanja i vozači koji su navršili 65 godina života . prije početka osposobljavanja za vozača motornog vozila. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Zdravstveni pregledi voza a motornih vozila Član 193. (1) Na vanredni zdravstveni pregled upućuje se vozač motornog vozila za kojeg se osnovano posumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban sigurno upravljati motornim vozilima onih kategorija za koje mu je izdata vozačka dozvola.(2) Me unarodne vozačke dozvole izdaju auto-moto klubovi/savezi i auto-moto društva. dužna je u roku od osam dana o tome obavijestiti organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji ili najbližu policijsku stanicu.prilikom svakog produženja važenja vozačke dozvole. 3. a vanrednim zdravstvenim pregledima podvrgavati se na zahtjev nadležnog organa. DE i potkategorija D1 i D1E . (2) Ljekarsko uvjerenje iz stava (1) ovog člana važi 12 mjeseci od dana izdavanja. Redovnom zdravstvenom pregledu podliježu: 1. ovlašteni za izdavanje tih dozvola za države za koje je potrebna me unarodna vozačka dozvola. Član 194. načinu davanja ovlaštenja auto-moto klubovima/savezima i auto-moto društvima i načinu vo enja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama.prilikom svakog produženja vozačke dozvole. (3) Vozači motornih vozila dužni su obavljati redovne zdravstvene preglede. (1) Na zdravstvenim pregledima utvr uje se da li kandidat za vozača ili vozač ima potrebnu fizičku i psihičku sposobnost za upravljanje motornim vozilima. . uredit će se pravilnikom koji donosi ministar. (2) Zdravstvene preglede kandidata za vozača i vozača obavljaju zdravstvene ustanove koje su za to ovlaštene u skladu sa zakonima entiteta. Član 196. (5) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. vozača 5. (4) Me unarodna vozačka dozvola izdata u Bosni i Hercegovini ne može se koristiti za upravljanje motornim vozilima na teritoriji Bosne i Hercegovine. Član 195. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. (2) Ako zdravstvena organizacija prilikom liječenja vozača opravdano posumnja da zbog zdravstvenih razloga nije više sposoban sigurno upravljati vozilom.

pravilnikom propisuje ministar.(3) Zahtjev za upućivanje na vanredni zdravstveni pregled može podnijeti i svaki organ nadležan za kontrolu saobraćaja na putu. Član 198. Vozača koji upravlja autobusom. (1) Vozač koji upravlja vozilom iz člana 199. vremena provedenog u vožnji.500 kg ne smije neprekidno upravljati vozilom duže od 4 sata i 30 minuta. 6. individualnu kontrolnu knjižicu ne mora imati vozač ako je u vozilo ugra en ure aj koji osigurava upisivanje vremena vožnje članova posade. prije početka svog radnog dana. Član 201. (2) Ako se u upravljanju vozilom iz člana 199. vozač može koristiti odmor na takvom ležaju pod uvjetom da se za to vrijeme vozilo ne kreće. sudija za prekršaje. odnosno nakon pre enih 500 km puta. ovog Zakona. sud. tako da ukupno vrijeme vožnje i odmora iznosi 5 sati i 15 minuta. mora imati neprekidan odmor od najmanje 11 sati. Trajanje upravljanja motornim vozilom Član 199. (3) Neprekidan odmor vozač mora koristiti van vozila. javno tužilaštvo. . stav (1) ovog Zakona smjenjuju dva vozača i ako se u vozilu nalazi ugra en ležaj koji omogućava jednom od njih da se odmara u ležećem položaju. nakon čega mora koristiti odmor u trajanju od 45 minuta. Član 197. u skladu s odredbom člana 199. Pravna i fizička lica koja zapošljavaju vozače ne smiju dozvoliti da njihovim motornim vozilima upravlja vozač koji nije izvršio redovan i vanredan zdravstveni pregled na koji je upućen. organizacija ili organ u kojem je vozač zaposlen i obavlja poslove vozača. (1) Vozač koji upravlja autobusom ili teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 20 t. ako se u vozilu nalazi ugra en ležaj koji omogućava vozaču odmaranje u ležećem položaju. (5) Kad upravlja motornim vozilom. kao i preduzeće. kad u toku 24 sata prelazi više od 500 km. Član 200. najkasnije nakon devet sati upravljanja. Bliže odredbe o zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila. vozač mora kod sebe imati individualnu kontrolnu knjižicu i u nju upisivati svoje aktivnosti i dužan je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. (2) Odmor iz stava (1) ovog člana može biti podijeljen na dva ili tri dijela s tim što pojedinačan odmor ne može biti kraći od 15 minuta tokom vožnje od 4 sata i 30 minuta. kao i vremena odmora. mora zamijeniti drugi vozač. (6) Izuzetno od odredbe stava (5) ovog člana. stav (1) ovog Zakona. (4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana. (4) Na vanredni zdravstveni pregled upućuje organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. (3) Ukupno trajanje upravljanja motornim vozilima iz stava (1) ovog člana ne smije biti duže od devet sati u toku 24 sata. brzine vozila i pre enog rastojanja. svaki vozač mora imati neprekidan odmor od najmanje osam sati u toku svakih 30 sati putovanja.

(2) Bliže odredbe o ukupnom trajanju upravljanja vozilom. pravilnikom propisuje ministar. (3) Bliže odredbe o dimenzijama. (1) Vozila u saobraćaju na putu moraju ispunjavati propisane uvjete u pogledu dimenzija. pravilnikom propisuje ministar. 2) kod uvoza vozila homologiranih u inozemstvu. (1) Motorna i priključna vozila koja se prvi put registriraju na teritoriji Bosne i Hercegovine. ukupne mase i osovinskog opterećenja. Član 205. utvr ene u odobrenju koje je izdalo nadležno ministarstvo. prema svojim konstrukcionim i sigurnosnim karakteristikama. vrši se: 1) kod novokonstruiranih i nehomologiranih vozila provo enjem odgovarajućih ispitivanja u ovlaštenim organizacijama prema procedurama propisa i standarda u Bosni i Hercegovini i evropskih propisa i standarda i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se certifikat o uskla enosti. odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada na vozilima. Član 204. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. ure aji i oprema. (2) Vozila koja ne ispunjavaju propisane uvjete u pogledu dimenzija. a u pogledu dimenzija. odnosno homologacija motornih vozila. (3) Bliže uvjete o homologaciji vozila. o ure ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ure aji i oprema u saobraćaju na putevima. dijelova ure aja i opreme. zaštite čovjekove okoline te imati ispravne propisane ure aje i opremu. najveće dozvoljene mase i osovinskog opterećenja ako ispunjavaju uvjete propisane za motorna i priključna vozila registrirana u Bosni i Hercegovini. (2) Postupak utvr ivanja i provjere uskla enosti konstrukcionih i sigurnosnih karakteristika iz stava (1) ovog člana u odnosu na važeće propise i standarde u Bosni i Hercegovini. u obimu koji utiče na sigurno upravljanje motornim vozilom. Član 206. VOZILA Opće 1. mogu učestvovati u saobraćaju na javnom putu ako ispunjavaju posebne uvjete koji omogućavaju siguran i nesmetan saobraćaj. moraju odgovarati propisima u Bosni i Hercegovini i evropskim standardima i propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini.Član 202. Op e odredbe Član 203. propisanu važećom me unarodnom Konvencijom o saobraćaju na putevima. ukupne mase i osovinskog opterećenja. kao i zahtjeve evropskih propisa i standarda. odre ivanju organizacija koje mogu obavljati administrativne i tehničke poslove u oblasti homologacije. . provjerom vjerodostojnosti izvršene homologacije i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se homologacioni list. pravilnikom propisuje ministar. kao i obrascu individualne kontrolne knjižice i uputstvu za njeno popunjavanje. ako me unarodnim ugovorom nije drugačije odre eno. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. (1) Odredbe ovog Zakona o trajanju upravljanja motornim vozilom i odmorima vozača primjenjuju se i na vozače motornih vozila registriranih u inozemstvu kad tim vozilima upravljaju na teritoriji Bosne i Hercegovine. kao i njihovi dijelovi. u saradnji s organom nadležnim za poslove energetike i industrije. IX. u saradnji s organima nadležnim za zdravstvo i unutrašnje poslove. Motorna i priključna vozila registrirana u inozemstvu mogu učestvovati u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine ako imaju ispravne ure aje i opremu.

(2) Za registrirano vozilo izdaju se registarske tablice. u skladu s članom 6. dužan je vratiti registarske tablice nadležnom organu u roku od osam dana. koja se pojedinačno proizvode. (1) Motorna i priključna vozila koja učestvuju u saobraćaju na putu moraju biti registirana. registarske tablice za motocikle. odnosno sjedište. . ili koja se kreću od mjesta proizvodnje do skladišta. Član 208. u roku od 15 dana. ako ne produži registraciju vozila u roku od 30 dana od dana isteka važenja potvrde o registraciji. moraju biti podvrgnuta ocjenjivanju uskla enosti konstrukcionih i sigurnosnih karakteristika s odgovarajućim važećim propisima u Bosni i Hercegovini i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se uvjerenje (certifikat). Član 209. pod uvjetom da su označena probnim tablicama. (2) Ocjenjivanje uskla enosti vozila iz stava (1) ovog člana obavljaju ovlaštene organizacije za certificiranje vozila koje odredi ministar. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. potvrda o registraciji. (4) Vlasnik vozila. (1) 1) 2) 3) Za vozila koja se registriraju u Bosni i Hercegovini izdaje se jedna od sljedećih registarskih tablica: registarske tablice za motorna vozila. (3) Za vozila iz stava (2) ovog člana izdaje se potvrda o korištenju probnih tablica. (5) Vlasnik vozila dužan je odjaviti vozilo ako je prodato. (3) Potvrda o registraciji izdaje se s rokom važenja od jedne godine. Registriranje motornih i priklju nih vozila Član 207. kao i motorna i priključna vozila koja se kreću od mjesta u kojem su preuzeta neregistrirana do mjesta u kojem će biti registrirana. privremena potvrda o registraciji. o čemu se vodi evidencija.(1) Motorna i priključna vozila. stav (2) ovog Zakona. uništeno ili otpisano i ako je vlasnik promijenio stalno prebivalište. ne moraju biti registrirana motorna i priključna vozila koja su prepravljena ili popravljena i kojima se obavlja probna vožnja radi ispitivanja i prikazivanja njihovih karakteristika. priključnih 2. Oznake na registarskim tablicama sastoje se od odre enih slova i brojeva. 5) 6) 7) (2) registarske tablice za vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine i registrirat će se u inozemstvu. potvrda o vlasništvu vozila i stiker naljepnica. (1) Registrirati se mogu motorna i priključna vozila za koja se na tehničkom pregledu utvrdi da su ispravna. tablice za privremeno registrirana vozila i probne tablice. registarske tablice za priključna vozila. u skladu s odgovarajućim zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka. prepravljaju ili popravljaju u većem obimu ili su im oštećeni sklopovi i ure aji značajni za sigurno učešće u saobraćaju na putevima prije puštanja u saobraćaj. U istom roku vlasnik vozila dužan je prijaviti promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u potvrdi o registraciji i potvrdi o vlasništvu vozila. 4) registarske tablice za motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja.

od kojih je jedna na prednjoj. Član 214. iz opravdanih razloga. Član 213. (1) Privremeno mogu da se registriraju motorna i priključna vozila uvezena iz inozemstva ili nabavljena u Bosni i Hercegovini čiji su vlasnici stranci koji u Bosni i Hercegovini privremeno borave na osnovu važeće putne isprave. kao i me unarodnu oznaku zemlje registracije. a motocikli. a motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji i me unarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja važi na području Bosne i Hercegovine i dužan je pokazati na zahtjev policajca ili drugog ovlaštenog lica. mogu učestvovati u saobraćaju u Bosni i Hercegovini samo ako su registrirana u Bosni i Hercegovini.(3) Vozilo registrirano u Bosni i Hercegovini ne može napustiti teritoriju Bosne i Hercegovine ako ne nosi istaknutu me unarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. specijalizacije. (1) Motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja. saobraćajnih. u saobraćaju na putu moraju imati po dvije registarske tablice. Član 212. (2) Kad upravlja vozilom koje je označeno probnim tablicama. Član 211. (1) Kad upravlja motornim i priključnim vozilom. Član 210. (4) Zabranjeno je isticanje me unarodne oznake druge države na vozilima registriranim u Bosni i Hercegovini. (2) Registarske tablice na vozilu moraju biti postavljene tako da su dobro vidljive i čitke. osim motocikala. specijalizacije. stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika. kulturnih i drugih predstavništava. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti. (2) Učešće vozila me unarodnih oružanih snaga stacioniranih u Bosni i Hercegovini u saobraćaju na putevima u Bosni i Hercegovini regulirat će se posebnim me unarodnim ugovorom. kao i motorna i priključna vozila koja se koriste na sajmovima i sportskim takmičenjima. . stalnih službenika stranih dopisništava i motorna i priključna vozila stranaca kojima je radi školovanja. stranih trgovinskih. (2) Vozilo koje u Bosnu i Hercegovinu u e sa stranim registarskim tablicama na kojima oznake i broj nisu u skladu s odredbama me unarodnih ugovora koje je ratificirala Bosna i Hercegovina mora se privremeno registrirati. a druga na zadnjoj strani. pružanja azila ili priznavanja statusa izbjeglog lica izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest mjeseci ili za stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini. Motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji mogu učestvovati u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine samo ako imaju važeću potvrdu o registracji vozila i registarske tablice koje je izdao nadležni organ zemlje u kojoj je vozilo registrirano. lahki motocikli i priključna vozila po jednu registarsku tablicu. lahkih motocikala i priključnih vozila na zadnjoj strani. kao i motorna i priključna vozila državljana Bosne i Hercegovine koji se vrate iz inozemstva. naučnih istraživanja. motorna i priključna vozila koja se koriste na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o zakupu zaključenog izme u domaćeg i stranog prijevoznika. (3) Privremena registracija vozila važi najduže jednu godinu i može se. produžiti ukupno najviše još za jednu godinu. a kod motocikla. (1) Motorna vozila. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti privremeno borave u inozemstvu. odnosno stranaca. ili državljani Bosne i Hercegovine koji radi školovanja. vozač mora imati kod sebe važeću potvrdu i dužan je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. odnosno do u u Bosnu i Hercegovinu da u njoj stalno ostanu. naučnog istraživanja. vozač mora imati kod sebe važeću potvrdu o registraciji izdatu za to vozilo kao i policu obaveznog osiguranja.

te izdavanje registarskih tablica vrše organi nadležni za unutrašnje poslove. (2) Odredbe stava (1) ovog člana odnose se na vlasnike vozila koji imaju prebivalište ili sjedište. pravilnikom propisuje ministar. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. potvrde o registraciji. vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. vozač kod sebe mora imati važeću potvrdu o registraciji vozila i dužan je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. (1) Za privremeno registrirano vozilo izdaju se: potvrda o registraciji. obliku.Član 215. stiker naljepnice i registarskih tablica. Tehnički priključnih 3. pravilnikom propisuje ministar. Član 216. stiker naljepnica i odgovarajuće registarske tablice. (2) Odobrenje za rad. potvrde o vlasništvu vozila. osim ako ovim Zakonom nije drugačije ure eno. boji. a za odre ena motorna i priključna vozila svakih šest mjeseci. a raseljena lica boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine. izgledu i sadržaju privremene potvrde o registraciji. (1) (2) Radi provjeravanja tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila vrše se tehnički pregledi tih vozila. (4) O izvršenom tehničkom pregledu motornih i priključnih vozila vodi se evidencija. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama. nadzor nad radom stanica tehničkog pregleda motornih i priključnih vozila izdaju i vrše entitetska i kantonalna ministarstva i ministarstvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. (3) Nadležni organi iz stava (2) ovog člana dio poslova iz svoje nadležnosti mogu prenijeti na odgovarajuće stručne institucije. te da li ono ispunjava i druge propisane uvjete za učešće u saobraćaju. (1) Redovni tehnički pregled vozila obavlja se jednom godišnje. nadležna za saobraćaj. Član 218. uvjetima koje moraju zadovoljiti ovlaštene organizacije za obavljanje tehničkih pregleda. (1) Novoproizvedena motorna i priključna vozila vlasnici su dužni podvrgnuti redovnom tehničkom pregledu u toku mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije. (3) Na tehničkom pregledu utvr uje se da li motorno ili priključno vozilo ima propisane ure aje i opremu i da li je u ispravnom stanju. (2) (3) Vozila stara dvije i više godina vlasnici su dužni podvrgnuti tehničkom pregledu svakih 12 mjeseci. (1) Registraciju motornih i priključnih vozila. (2) Kad upravlja privremeno registriranim vozilom. potvrda o vlasništvu vozila. Tehni ki pregledi motornih i priklju nih vozila Član 217. Član 219. sadržaju. . Rok važenja redovnog tehničkog pregleda označava se posebnim znakom . Tehnički pregled vozila može biti redovni i vanredni. (4) Bliže odredbe o sadržaju i načinu obavljanja tehničkih pregleda.naljepnicom. (3) Bliže odredbe o postupku i načinu registracije vozila. evidencijama koje se vode i obrascima koji se izdaju.

POSEBNE MJERE SIGURNOSTI Član 220. . odnosno da li je pod djelovanjem opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje.instruktora koji poriče da je pod djelovanjem alkohola. stav (2) ovog Zakona za kojeg utvrdi da u organizmu ima alkohola ili da pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. (3) Analiza krvi ili urina obavlja se kod vozača ili vozača . provedenim prema odredbama ovog člana. odnosno vozač-instruktor. (2) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ima pravo upravljati motornim vozilom više kategorija a to pravo za pojedine kategorije bude mu ograničeno zbog razloga predvi enih u stavu (1) ovog člana. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. (1) Brzina kretanja vozila utvr uje se pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila. koji će na osnovu toga vozaču ili vozaču-instruktoru oduzeti vozačku dozvolu za vrijeme trajanja te nesposobnosti. tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem vozilom (videonadzor). (1) Ovlašteno lice će na licu mjesta privremeno oduzeti vozačku dozvolu i isključiti iz saobraćaja vozača kojeg zatekne da upravlja vozilom ili da pokušava upravljati vozilom ako je očigledno da je vozač u takvom psiho-fizičkom stanju (umor. (4) Ako je ispitivanjem. kao i prema vozaču za kojeg utvrdi da je pod djelovanjem alkohola. opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. utvr eno da je vozač ili vozač-instruktor pod djelovanjem alkohola. (3) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ne pristupi vanrednom zdravstvenom pregledu na koji je upućen. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru koji nema zapis ili brzinomjer služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. stav (3) ovog Zakona. ili ga uputiti na stručni ljekarski pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. Član 223. troškove ispitivanja snosi vozač. bolest. Član 221. (2) Fotografija i videozapis s podacima o utvr enoj brzini. (1) Ako zdravstvena organizacija prilikom pregleda vozača ili vozača-instruktora utvrdi da je postao fizički ili psihički nesposoban za upravljanje motornim vozilima. (2) Vozač ili vozač-instruktor iz stava (1) ovog člana dužan je pristupiti ispitivanju. čije je prisustvo u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima. djelovanje opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje) da nije sposoban sigurno upravljati vozilom. kao i da je pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje ako bi to izazvalo štetne posljedice po njegovo zdravlje. u skladu s članom 174. Član 222. organ koji vozača vodi u evidenciji oduzet će mu dozvolu i deponirat će je dok zabrana traje. bit će oduzeta vozačka dozvola dok se ne podvrgne tom pregledu. Član 224. izdat će se nova vozačka dozvola u koju će se upisati one kategorije motornih vozila kojima ima pravo upravljati. Ako je vozaču ili vozaču-instruktoru izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. (2) Ovlašteno lice postupit će na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču iz člana 174.X. dužna je o svom nalazu i mišljenju odmah obavijestiti organ nadležan za izdavanje vozačke dozvole. (1) Ovlašteno lice može vozača ili vozača-instruktora podvrgnuti kontroli pomoću odgovarajućih sredstava i aparata.

a najkasnije u roku od 24 sata od dana oduzimanja. člana 238. a vozačka dozvola se ne vodi u evidenciji organa čije je ovlašteno lice tu dozvolu oduzelo. (9) Vozačka dozvola oduzeta na osnovu stava (8) ovog člana bit će vraćena vozaču po isteku roka iz stava (8) ovog člana. stav (3) ovog Zakona. nadležni organ će vozačku dozvolu dostaviti organu u čijoj se evidenciji ta dozvola vodi. (4). (6) Vozaču koji se ne odazove na predavanja iz stava (5) ovog člana rješenjem će se privremeno oduzeta vozačka dozvola. člana 236. (5) i (6) ovog člana dužno je izdati potvrdu vozaču o tome. kao i kad ga zatekne da osposobljava kandidata za vozača a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije. stav (2). broj oduzete vozačke dozvole. dan i sat njenog oduzimanja i način njenog vraćanja. stav (2) ovog Zakona koji odbije da se podvrgne ispitivanju. zbog počinjenih prekršaja iz ovog Zakona. ovog Zakona koji neprekidno upravlja vozilom duže od 4 sata i 30 minuta. stav (2) ovog Zakona. zbog učinjenih prekršaja iz ovog Zakona. ako su prestali razlozi zbog kojih je dozvola oduzeta. bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 30 dana i on će biti upućen na provjeru poznavanja saobraćajnih propisa. st. (2) (3) (4) Broj kaznenih bodova je jedan i dva. (7) Nadležni organ. odre eno najmanje 15 kaznenih bodova. čije je ovlašteno lice oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama st. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. odre uju se i kazneni bodovi. (9) Ovlašteno lice koje je oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama st.. (1) i (2). osim propisanih kazni kaznenim odredbama ovog Zakona.(3) Ovlašteno lice isključit će iz saobraćaja i vozača kojeg zatekne da upravlja motornim vozilom a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije ili da upravlja vozilom u vrijeme kad je na snazi mjera nadležnog organa kojom je vozaču zabranjeno upravljanje motornim vozilom. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa. ili koji pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. kao i prema vozaču iz člana 201. (5) Vozača kojem je u roku od jedne godine. u skladu s članom 174. (8) Vozaču kojem je u roku od jedne godine. (1) i (3) ovog člana i prema vozaču-instruktoru kojeg zatekne da osposobljava kandidata za vozača pod djelovanjem alkohola. (1). dok se ne odazove na predavanja. (4). (8) Ako vozač ne preuzme vozačku dozvolu u roku od tri dana od dana oduzimanja. (7) @alba na rješenje o privremenom oduzimanju vozačke dozvole ne odga a izvršenje rješenja. Kazneni bodovi evidentiraju se u evidenciju vozača na osnovu pravosnažne sudske odluke. (1) Vozaču motornog vozila koji je pravosnažnom sudskom odlukom kažnjen za prekršaje kažnjive prema odredbama člana 235. ovog Zakona koji u toku 24 sata vozilom pre e više od 500 km puta. ili u vrijeme kad je na snazi mjera nadležnog organa kojom je vozaču-instruktoru zabranjeno upravljanje motornim vozilom. . kazna se izriče za prekršaj koji nosi veći broj kaznenih bodova. odnosno koji upravlja vozilom neprekidno duže od devet sati. dužan je vratiti dozvolu vozaču čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. (1). (2). (4) Ovlašteno lice postupit će na način iz st. (5) Ovlašteno lice postupit će na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču iz člana 199. zavisno od težine učinjenog prekršaja. U slučaju sticanja kaznenih bodova. odnosno koji u toku 24 sata upravlja vozilom duže od devet sati. (2). stav (2) ili člana 239. koja sadrži ime i prezime vozača. (5) i (6) ovog člana. Član 225. člana 237. (6) Ovlašteno lice postupit će na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču ili vozaču-instruktoru iz člana 219. odre eno najmanje deset kaznenih bodova nadležni organ kod kojeg se vodi u evidenciji pozvat će na predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa.

odnosno masa prekoračuju najveće dozvoljene dimenzije. (1) Ako ovlašteno lice zatekne vozilo koje zbog tehničke neispravnosti ugrožava ili smeta drugim učesnicima u saobraćaju. vozač kojem je vozačka dozvola oduzeta na osnovu člana 222. ili koje se kreće putem na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno. Član 229. naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost. bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 60 dana.(10) Vozaču kojem u roku od dvije godine. bez dozvole. podvrći ponovo provjeri poslije isteka 15 dana od dana prethodne provjere. zabranjeno upravljanje motornim vozilom na osnovu člana 221. (1) i (3) ovog Zakona. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa. ovog Zakona. (1) Vozač koji je pozvan na predavanja i koji pristupi provjeri poznavanja saobraćajnih propisa snosi troškove predavanja. odlukom nadležnog organa. prevozi teret čije dimenzije. (11) (12) Rješenje o oduzimanju vozačke dozvole donosi organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. ili ometa normalan tok saobraćaja. Član 226. na svoj zahtjev. stav (1) ovog Zakona. @alba na rješenje ne odga a izvršenje rješenja. kao i vozač kojem je vozačka dozvola zadržana na osnovu člana 225. ovog Zakona. ponovo bude odre eno 15 kaznenih bodova. st. (2) Vozač motornog vozila koji na provjeri ne pokaže potrebno znanje može se. odnosno masu ili osovinsko opterećenje. (1) Ovlašteno službeno lice naredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je vozilo zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz člana 74. odnosno vlasnik vozila isključenog iz saobraćaja odgovoran je za čuvanje vozila od kra e ili drugih nezakonitih radnji prema vozilu. ne može pristupiti daljnjoj provjeri dok ne protekne dva mjeseca od dana posljednje provjere. (13) Vozačka dozvola oduzeta na osnovu stava (10) ovog člana bit će vraćena vozaču po proteku roka iz stava (10) ovog člana. odnosno da vozilom nastavi kretanje na putu na kojem je kretanje te vrste vozila dozvoljeno. Član 227. ako je vozilo parkirano u pješačkoj zoni. (3) Troškove premještanja vozila u svim slučajevima snosi vozač ili vlasnik vozila. odnosno provjere u visini koju odredi nadležni organ. Vozač kojem je. Član 228. st. ili kojim se. a za vozače kojima su izrečene mjere iz člana 225. (8) i (10) ovog Zakona. ne smije u saobraćaju na putu upravljati motornim vozilom za vrijeme trajanja zabrane. (3) Ako vozač motornog vozila i poslije dvije provjere ne pokaže dovoljno znanja. odnosno da upotrijebi zimsku opremu. . ili na kome je teret nepravilno smješten. ili se kreće bez zimske opreme na dijelu puta i u vrijeme kad je zimska oprema obavezna. odnosno nedovoljno osiguran. odnosno kretanje pješaka. odnosno za vrijeme za koje mu je vozačka dozvola oduzeta ili zadržana. vozač kojem je vozačka dozvola privremeno oduzeta na licu mjesta na osnovu člana 223. (2) Ako vozač ne postupi po nare enju iz stava (1) ovog člana. (3) Vozač. (4) Kazneni bodovi za pojedinačni prekršaj brišu se iz evidencije po isteku 12 mjeseci od dana kada su odre eni. ovog Zakona. kao i ako je vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila invalida. zbog počinjenih prekršaja iz ovog Zakona. ili da vozilo odveze do odre enog mjesta gdje može otkloniti neispravnost. (2) Ovlašteno službeno lice odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost saobraćaja. ovlašteno lice isključit će vozilo iz saobraćaja i oduzet će knjižicu vozila.

Član 231. objekata. vrijeme.00 KM kaznit će se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice. ime i prezime vlasnika i njegovu adresu. XI. koja sadrži naziv i sjedište organa čije je ovlašteno lice oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila i registarske tablice. KAZNENE ODREDBE Član 232.00 KM do 5.). naziv organa koji je izdao potvrdu o vlasništvu vozila. a registarske tablice dostaviti nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji u roku od tri dana. vozilo koje izduvnim plinovima ili na drugi način prekomjerno zaga uje zrak. (1) Na vanredni tehnički pregled uputit će se motorno ili priključno vozilo koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti ure aja za upravljanje ili ure aja za zaustavljanje. a knjižica vozila se ne vodi u evidenciji organa čije je ovlašteno lice knjižicu oduzelo. (1) Ovlašteno lice isključit će iz saobraćaja vozilo koje nije registrirano ili koje nema propisane registarske tablice. saobraćajnih znakova i vještine upravljanja motornim vozilom. a najkasnije u roku od 24 sata nakon prestanka postojanja tih razloga. . način i vrijeme vraćanja potvrde o vlasništvu vozila i pečat i potpis ovlaštenog lica.(4) Premještanje vozila na drugo mjesto ure uje se propisima entiteta. (3) Nadležni organ čije je ovlašteno lice privremeno oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila. vozilo koje je u saobraćajnoj nesreći toliko oštećeno da se opravdano može zaključiti da su na njemu oštećeni sklopovi i ure aji koji su važni za sigurnost saobraćaja. put i mjesto oduzimanja. stav (2) ovog Zakona. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. saobraćajne signalizacije i opreme na putevima (član 4. pravilnikom propisuje ministar. odnosno vlasnik vozila iz stava (2) ovog člana ne preuzme privremeno oduzetu i zadržanu knjižicu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. kao i vozilo koje proizvodi prekomjernu buku. stav (4) ovog Zakona. ili se ustanovi druga neispravnost za koju je propisano isključivanje iz saobraćaja. (5) Ako vozač ne preuzme oduzetu potvrdu o vlasništvu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. a novčanom kaznom u iznosu od 1. a za prekršaj iz stava (1) ovog člana oduzeti i registarske tablice. (4) Bliže odredbe o sadržaju programa i načinu održavanja predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa i programu i načinu provjere poznavanja saobraćajnih propisa. potvrda o vlasništvu vozila bit će dostavljena nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji.00 KM do 10. prema odredbama ovog člana i člana 228. nadležni organ koji je uputio vozilo na vanredni tehnički pregled privremeno će oduzeti i zadržati knjižicu vozila dok se navedene neispravnosti ne otklone i dok se to ne potvrdi na novom tehničkom pregledu o čemu izdaje potvrdu u skladu s članom 230. (3) Ako vozač. vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure aj za pogon na tečni plin. (2) Ako se u slučaju iz stava (1) ovog člana na vanrednom tehničkom pregledu potvrde neispravnosti zbog kojih je vozilo upućeno na vanredni tehnički pregled.00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost ako: 1) ne održava javne puteve za siguran i nesmetan saobraćaj ili ne organizira i trajno kontrolira stanje i održavanje javnih puteva. Član 230. razlog oduzimanja. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 2. ime i prezime vozača i njegovu adresu. (2) Ovlašteno lice koje je isključilo vozilo iz saobraćaja vozaču će na licu mjesta privremeno oduzeti potvrdu o vlasništvu vozila. potvrda o vlasništvu vozila bit će dostavljena nadležnom organu u čijoj se evidenciji vozilo vodi. datum.000. vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure aj za spajanje vučnog i priključnog vozila. (4) Ovlašteno lice koje je privremeno oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila ili registarske tablice dužno je izdati vozaču potvrdu o tome. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. dužan je vozaču vratiti potvrdu o vlasništvu vozila čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta.000. vrstu i registarski broj vozila.000. izvršenju mjera sigurnosti i zaštitnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom.000.

7) ne postavi ili ne održava saobraćajne znakove na putu tako da budu lahko uočljivi danju i noću. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 1. ili ako se njegovim vozilom prevozi teret koji nije raspore en ili pričvršćen na način odre en u članu 127.00 KM do 8. 5) ne osigura vozaču koji upravlja autobusom. zamijeni drugim vozačem najkasnije nakon devet sati upravljanja vozilom. protivno odredbama člana 87.000. ne oprema i ne održava puteve tako da odgovaraju svojoj namjeni i sigurnosti saobraćaja (član 11. 3) 4) ne uspostavi Centralni registar ili ako redovno ne dostavlja odgovarajuće podatke centralnom registru (član 10. stav (2)). stav (1)).. st. (1) i (2). teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 20 t. 7) stavlja u promet motorna i priključna vozila. 8) pojedinačno proizvodi. Član 233. opremu i ure aje za vozila proizvedene u inozemstvu protivno odredbama člana 205. ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju karakteristike puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila. 6) ne osigura da se vozač koji upravlja autobusom.). svjetla.00 KM do 1.00 KM kaznit će se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako: 1) ne projektuje. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. (2) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500. izgledom ili mjestom postavljanja podražavaju ili liče na neki saobraćajni znak.. sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera na kome postoje samo dvije saobraćajne trake. ili ako ne ukloni.). ne postupi prema odredbama člana 130. održava. odnosno traktora s prikolicom. ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za sigurnost saobraćaja (član 133..2) proizvodi. ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. ili da se takvo vozilo upotrebljava u saobraćaju na putu protivno odredbama člana 126. ili koji svojim oblikom. ne dopuni ili ne zamijeni saobraćajne znakove koji ne odgovaraju izmijenjenim uvjetima saobraćaja na putu ili zahtjevima sigurnosti saobraćaja (član 131. kad u toku 24 sata prelazi više od 500 km.00 KM odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu.000.500 kg neprekidan jedanaestosatni odmor prije početka njegovog radnog dana (član 200.). 4) naredi ili dozvoli da se na njegovo vozilo ugrade ure aji za davanje posebnih znakova.). popravlja ili prepravlja vozila ili stavlja u promet vozila. 6) u pogledu obilježavanja javnih puteva saobraćajnim znakovima. 9) na javnom putu van naselja. bojom. 3) naredi ili dozvoli vuču natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila..000. ne odvoji te trake odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu. rezervne dijelove. 2) naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom na motorni pogon vuče priključno vozilo protivno odredbama člana 81. preure uje ili popravlja u većem obimu vozila na motorni pogon i priključna vozila protivno odredbama člana 206.. stav (5).. ili zasljepljuju učesnike u saobraćaju. ne izgra uje. odnosno nakon pre enih 500 km puta (član 201. postavlja posebne objekte na putu protivno odredbama člana 47. stubove ili druge slične predmete kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraćajnih znakova. 8) na javnom putu postavi table. stav (1)). . znakove. 5) naredi ili dozvoli da se njegovo vozilo u saobraćaju na putu optereti preko dozvoljene nosivosti. ure aje ili rezervne dijelove za vozila protivno odredbama člana 6. a na magistralnom putu ne obilježi ih i ivičnim linijama (član 143. ili preko najveće dozvoljene mase.

20) 21) 22) postupi protivno odredbama člana 206.10) ne postavi odgovarajuće saobraćajne znakove ispred prijelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou (član 145. nije u stanju sigurno upravljati vozilom (član 173... odnosno osposobljavati kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom protivno odredbama člana 174. 15) naredi ili dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo upravljati motornim vozilom ili nema pravo upravljati vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (član 172. stav (1)).. 11) postupi protivno odredbama člana 149. stav (1)). (2) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100. zbog umora. ure aje za zaustavljanje.00 KM i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost vlastitim radom i sredstvima u vidu zanatske djelatnosti. st. teškog psihičkog stanja ili upotrebe opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje.000. tahograf i pneumatike (član 203..). Član 234.00 KM do 5.00 KM do 300.500 kg upravlja vozilom neprekidno duže od 4 sata i 30 minuta (član 199. 23) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje motorno ili priključno vozilo koje je upućeno na vanredni tehnički pregled. stav (1)).00 KM do 300. . (1) Novčanom kaznom u iznosu od 400.). ne postupi prema odredbama člana 20. ure aje za spajanje vučnog i priključnog vozila.500.00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. 13) na putu na kojem su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojoj se izvode radovi ne postupi prema odredbama člana 151.00 KM do 1. (3) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100..00 KM i odgovorno lice u državnom organu. na vozilu koristi registarske tablice koje nisu izdate za to vozilo (član 209. odnosno vozač-instruktor koji u organizmu ima alkohola ili pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola počne upravljati vozilom. 16) naredi ili dozvoli da vozilom upravlja vozač za kojeg se može zaključiti da. 19) u saobraćaju na putu upotrebljava vozilo koje ne ispunjava propisane uvjete u pogledu dimenzija.).). ukupne mase ili osovinskog opterećenja. 17) naredi ili dozvoli da vozač. naredi ili dozvoli da vozač upravlja motornim vozilom u saobraćaju protivno odredbi člana 227. ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje. 14) ne obavijesti najbližu policijsku stanicu o prijemu lica povrije enog u saobraćajnoj nesreći ili o smrti lica povrije enog u saobraćajnoj nesreći (član 157. stav (3)). bolesti.. (1) i (2). a nije podvrgnuto tom pregledu (član 231. (4) Za prekršaje iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500.00 KM kaznit će se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako: 1) 2) postupi protivno odredbi člana 7. 12) ne postavi ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih znakova na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou u slučajevima iz člana 150. 18) vozač autobusa ili teretnog motornog vozila ili skupa vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3..

stav (2)).). stav (3). regionalnom i lokalnom putu znakove opasnosti i znakove izričitih naredbi ne presvuče reflektujućim materijama. 9) 10) naredi ili dozvoli da se neispravno vozilo na motorni pogon vuče protivno odredbama člana 85. 13) na autoputu. 16) upravlja vozilom. 8) na svoja motorna ili priključna vozila ne stavi propisanu oznaku o najvećoj dozvoljenoj brzini kretanja za ta vozila (član 46. ure aja za spajanje vučnog ili priključnog vozila. 17) motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača osposobljava za praktično upravljanje vozilom ne obilježi posebnim tablicama (član 183. stav (1)).. ili nema pravo upravljati vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (član 172. stav (3)). ostrva za usmjeravanje saobraćaja i druge objekte na kolovozu koji noću nisu dovoljno osvijetljeni ne obilježi na način propisan u članu 141. stav (1)). stav (3)). .). 4) 5) ne postupi prema odredbama člana 22. stav (3).196. st. (2) i (3). 12) ukloni ili ošteti saobraćajni znak ili izmijeni značenje saobraćajnog znaka (član 132. tahograf i pneumatike (član 203. 7) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje vozilo za prijevoz djece koje nije obilježeno posebnim znakom (član 30.. 11) ne osigura da teret na vozilu noću.zdravstveni pregled (čl.. 20) dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nije izvršilo kontrolno-zdravstveni pregled. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. 6) ostavi na putu oštećena vozila. kao i vrhove pješačkih ostrva.). naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom prevozi teret protivno odredbama člana 129. 18) izda me unarodnu vozačku dozvolu protivno odredbi člana 192. bude označen na način utvr en u članu 129.. 21) naredi ili dozvoli da njegovim motornim i priključnim vozilom u saobraćaju upravlja vozač protivno odredbama člana 200. 23) naredi ili dozvoli da njegova neregistrirana motorna ili priključna vozila učestvuju u saobraćaju na putu (član 207. ure aja za zaustavljanje. i 197. magistralnom. ili naredi da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo upravljati motornim vozilom. odnosno upravlja vozilom a nije izvršilo kontrolno .). 22) naredi ili dozvoli da se u saobraćaju na putu upotrebljava vozilo koje nema propisanu opremu ili ispravne propisane ure aje. ne postupi u skladu s članom 23. ili ih ne osvijetli vlastitim izvorom svjetlosti (član 135. 14) ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel. stav 1. odnosno osvijetljeni na način propisan u članu 151. 15) prilikom izvo enja radova na putu. stav (5)).. postavi branike koji nisu obojeni.).3) ne preduzima praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na putu. 19) dozvoli da se kandidat za vozača motornog vozila obučava iz praktičnog dijela obuke bez zdravstvenog pregleda (član 193. predmete ili materije koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost saobraćaja ili zaga ivati okolinu (član 26. stav (1)).. ili dozvoli. stav (2). gdje je put uzrok saobraćajnih nesreća (član 21. putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila. 195. osim ure aja za upravljanje.

(4) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100.24) naredi ili dozvoli da njegova motorna ili priključna vozila učestvuju u saobraćaju na putu bez probnih tablica. stav (1) tačka 1. ili ako ga pretiče s desne strane kad izme u tog vozila i desne ivice kolovoza ne postoji saobraćajna traka (član 58. stav (3). odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dozvoljene brzine (čl. stav (4)). (1) i (2)).00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. 2) vozač koji na putu postupa protivno odredbama člana 40. 3) vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je za više od 30 km na sat veća od dozvoljene brzine. stav (1) tačka 4.). st.00 KM do 1.00 KM do 300.). stav (2)).00 KM i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 100. 12) vozač koji počne preticanje kad je vozač vozila koje se na istoj saobraćajnoj traci kreće ispred njega dao znak da namjerava izvršiti preticanje ili obilaženje (član 61. stav (1) tačka 3. 13) vozač koji počne preticanje kad saobraćajna traka kojom namjerava to učiniti nije slobodna na dovoljnom odstojanju i time ugrozi ili ometa saobraćaj iz suprotnog smjera (član 61. stav (1) tačka 1.). kad je to vozilo zaustavljeno na kolovozu radi ulaženja ili izlaženja djece (član 30. 26) ako vrši tehnički pregled suprotno odredbama člana 217.). (3) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100.). 11) vozač koji počne preticanje ili obilaženje kad je vozač vozila koje se kreće iza njega počeo preticanje (član 61. st.000. stav (1)). i 46.00 KM i odgovorno lice u državnom organu. 5) vozač koji na mjestu na kojem je saobraćaj reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ne zaustavi vozilo na znak crvenog svjetla (član 51. ili poslije isteka važenja probnih tablica (član 207. (2) i (3)). (2) Za prekršaje iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500.. 44. stav (3)). stav (2)). Član 235.00 KM do 300. vozač koji počne preticanje zaustavljene kolone vozila ili kolone vozila u kretanju (član 61. 4) vozač koji u pogledu propuštanja vozila postupi protivno odredbama člana 49. 14) vozač koji počne preticanje ili obilaženje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena kretanju vozila iz suprotnog smjera ako po izvršenom preticanju ili obilaženju ne može bez ometanja ili ugrožavanja drugih učesnika u saobraćaju . 7) vozač koji s lijeve strane pretiče vozilo koje je na kolovozu zauzelo takav položaj i čiji vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo (član 58.00 KM do 300. 6) vozač koji nedozvoljeno pretiče s desne strane (član 58. 8) vozač koji s lijeve strane pretiče vozilo koje se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza. 25) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje njegovo motorno ili priključno vozilo poslije isteka važenja saobraćajne dozvole ili potvrde o korištenju probnih tablica (član 211. stav (1) tačka 2.00 KM kaznit će se za prekršaj: 1) vozač koji ne zaustavi vozilo kad nai e na vozilo kojim se prevoze djeca.). 9) 10) vozač koji povećava brzinu kretanja svog vozila dok ga drugo vozilo pretiče (član 60.

. stav (2)). stav (1) tač. ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje. stav (1)). stav (1)).. 32) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim ili priključnim vozilom poslije isteka važenja saobraćajne dozvole ili potvrde o korištenju probnih tablica (član 211.). ure aje za zaustavljanje. pneumatike ili nema tahograf. 24) učesnik u saobraćaju koji ne postupa po zahtjevu izraženom pomoću znaka ili prema naredbi ovlaštenog lica (član 152. 19) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje spušten. 20) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi kad se pojavi crveno trepćuće ili crveno neprekidno svjetlo (član 115.) 31) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim ili priključnim vozilom koje nije registrirano (član 208. stav 2. kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi preko 1g/kg (član 174. 22) lice koje ukloni ili ošteti saobraćajni znak ili opremu puta. stav (2)). kao i vozač koji počne preticanje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena prinudnom zaustavljanju vozila (član 61.). ili ako ga za vrijeme vožnje ne uključi (član 203. 29) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje ne ispunjava propisane uvjete u pogledu dimenzija. 16) 17) vozač koji pretiče drugo vozilo protivno odredbama člana 64. 26) vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u saobraćaju na putu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. stav (1)). odnosno da prugom nailazi voz (član 114. i 6. stav (1)). 21) vozač koji u saobraćaju na putu upotrebljava vozilo protivno odredbi člana 126. stav (5).). 33) vozač ili vozač-instruktor koji odbija da se izvrši ispitivanje pomoću odgovarajućih sredstava i aparata ili stručni pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem . ukupne mase ili osovinskog opterećenja. 15) vozač koji obavlja preticanje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena saobraćaju iz suprotnog smjera ispred vrha prijevoja puta ili u krivini gdje je preglednost nedovoljna (član 63. ili ako je taj ure aj već počeo da se spušta.). 25) vozač koji upravlja vozilom pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje (član 173. tahograf. ili izmijeni značenje saobraćajnog znaka (član 132.). ure aje za spajanje vučnog i priključnog vozila. vozač koji pretiče vozilo koje je stalo ispred obilježenog pješačkog prijelaza radi propuštanja pješaka (član 65. 5. stav (1)). 30) vozač koji učestvuje u saobraćaju s neregistriranim vozilom (član 207.). 18) vozač koji ne zaustavi vozilo ispred obilježenog pješačkog prijelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz (član 111. 27) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom (član 184.).). 28) vozač koji upravlja motornim vozilom one kategorije koja nije naznačena u njegovoj vozačkoj dozvoli (član 185. 23) lice koje postupi protivno odredbi člana 133.ponovo zauzeti položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije počinjanja preticanja ili obilaženja. ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znakovi upozorenja da će taj ure aj početi da se spušta.

00 KM kaznit će se za prekršaj: 1) lice koje na putu ostavi oštećeno vozilo.). 15). prelazi vozilom na kolovoznu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera (član 40. 7) vozač koji brzinu kretanja svog vozila ne prilagodi osobinama i stanju puta i drugim saobraćajnim uvjetima tako da vozilo ne može pravovremeno da zaustavi pred preprekom koju pod datim uvjetima može da predvidi (član 43. 2) vozač koji s kolovoza ne ukloni predmete koji sa vozila padnu na put i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put (član 26.). odre uje se i jedan kazneni bod. osim novčane kazne. stav 1. (1) i (2)).. 10) lice koje postupi protivno odredbama člana 70. 2).00 KM. pogrebnu povorku ili drugu organiziranu povorku koja se kreće kolovozom (član 80.). 11). pješak. 12) 13) vozač vozila na motorni pogon koji prilikom vuče priključnog vozila postupi protivno odredbama člana 81. stav (2)). stav (1). (2) Za prekršaje iz tač. 8) vozač koji se približava raskrsnici takvom brzinom da se ne može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza (član 50. na kome postoje najmanje četiri saobraćajne trake. stav (3)). 25). učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 300. 17). 11) vozač koji vozilom presiječe kolonu djece. stav (1)) ili koji vozilo u kretanju drži protivno odredbama člana 39. vojnika. odnosno da li se nalazi pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje (član 220. st. 34) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom protivno odredbi člana 227. stav (1)).alkohola.00 KM do 1. 13). Član 236. . i time ugrozi lica koja u to vozilo ulaze ili iz njega izlaze (član 30. stav (1)). 9) vozač koji obavlja preticanje ili obilaženje kad s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu u saobraćaju ili na tehnička svojstva vozila ugrožava druge učesnike u saobraćaju (član 58. a za ostale prekršaje iz stava (1) ovog člana vozaču ili vozaču-instruktoru. 18).00 KM do 250. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50. 14). (4) Osim novčane kazne za prekršaje iz stava (2) ovog člana. 26).1). 6) vozač koji na cesti sa kolovozom za promet vozila u oba smjera.000. stav (2)). 4) vozač koji namjerava na putu obaviti neku radnju vozilom a prethodno se nije uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili za imovinu (član 36. 32) i 33) stava (1) ovog člana vozaču ili vozaču-instruktoru uz kaznu izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jedan mjesec do četiri mjeseca. 10). 5). odnosno vodič ili gonič stoke koji postupi protivno odredbi člana 92. stav (2). 3) vozač koji se nesmanjenom brzinom kreće pored vozila javnog prijevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe. stav (2). a vozaču će se uz kaznu izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do šest mjeseci. (3) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kojim je izazvana saobraćajna nezgoda. predmete ili materije koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost saobraćaja (član 26. 5) vozač koji se ne kreće desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja (član 39. 3). vozaču ili vozaču-instruktoru odre uju se i dva kaznena boda. a i za druge prekršaje iz tog stava ta mjera se može izreći u istom periodu. zaustavljenog na stajalištu. stav (1)).

može se izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. 18) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila pod pratnjom postupi protivno odredbama člana 125. (3) Osim novčane kazne za prekršaje iz stava (1) ovog člana.).00 KM i odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda. 27) vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u saobraćaju na putu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. učinilac prekršaja kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100. 22) lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći ako postupi protivno odredbama člana 154.00 KM kaznit će se za prekršaj: . stav (2)). (1) do (4).3 g/kg do 1 g/kg (član 174. 21) vozač koji se vozilom kreće saobraćajnom trakom na kojoj je svjetlosnim saobraćajnim znakom obilježeno da je zabranjen saobraćaj u smjeru u kojem se on kreće (član 139. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50. kod kojeg se utvrdi da količina alkohola u krvi prelazi količinu od 0. stav (1)). stav (1) i člana 122. (2) i (3). stav (4)). 24) 25) 26) ako ne postupi prema odredbama člana 158. 28) 29) 30) vozač koji postupi protivno odredbama člana 190. st. stav (1)). 16) vozač koji se vozilom približava prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na način protivan odredbama člana 113. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila.). st. 19) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila s pravom prvenstva prolaza postupi protivno odredbama člana 126. 23) vozač koji na zahtjev ovlaštenog lica ne preveze lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove (član 156..14) gonič stoke koji ne nadzire stoku koja se kreće po putu (član 104.. stav (3). 31) vozač koji u saobraćaju na putu učestvuje motornim ili priključnim vozilom koje je upućeno na tehnički pregled a nije podvrgnuto tom pregledu (član 231. stav (1).00 KM do 300. stav (2) tačka 1. stav (4)).. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) ovog člana izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju. vlasnik vozila koji postupi protivno odredbama člana 208. (2) i (3). ili prouzrokovana saobraćajna nesreća. Član 237. 20) vozač koji vozilom prevozi teret kojim se ugrožava sigurnost učesnika u saobraćaju. stav (1)). vozaču se odre uju i jedan ili dva kaznena boda. stav (5). stav (1). 17) vozač motornog vozila koje vuče drugo motorno vozilo ako postupi protivno odredbama člana 118. vlasnik vozila koji ne podnese podatke o identitetu lica kome je dao vozilo na upravljanje (član 172. vlasnik vozila ako u roku od osam dana ne vrati registarske tablice nadležnom organu (član 208. vlasnik vozila koji svoje vozilo da na upravljanje licu iz člana 172. 15) vozač koji u odnosu na pješaka koji je stupio ili stupa na obilježeni pješački prijelaz postupa protivno odredbama člana 111. ili nanosi šteta putu ili objektima na putu (član 127. st.

..).). kada lica moraju preći preko saobraćajne trake ili biciklističke trake kojom se njegovo vozilo kreće (član 30. 4) vozač koji na raskrsnici skrene vozilom u pravcu označenom zelenom svijetlećom strelicom i pri tome ometa saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji ulazi. ili vozač motornog vozila koje ne može razviti brzinu od najmanje 40 km na sat ako se kreću po autoputu ili putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila ili brzom putu (član 116. 18) pješak. ili koje prelazi pješački prijelaz (član 65. ili iza autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe. 7) vozač koji vozilom pretiče drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu. . 12) vozač vozila na motorni pogon koji po magli ne upotrebljava propisana svjetla.. 20) vozač motornog vozila koji postupi protivno odredbi člana 120. stav (3)). st.500 kg. vozač koji postupi protivno odredbama člana 90. ili ako ta svjetla upotrebljava na način suprotan odredbama člana 95. 9) 10) 11) vozač koji svojim vozilom noću vuče vozilo na motorni pogon protivno odredbama člana 83. 6) vozač koji poslije izvršenog preticanja ili obilaženja vozilom ponovo ne zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se do tada kretao (član 62. odnosno ne zaustavi vozilo na pogodnom mjestu. ili kretanje unazad (član 117. (1) i (2) i član 120.1) vozač koji ne zaustavi vozilo iza vozila javnog prijevoza putnika. 3) vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je više od 20 do 30 km na sat veća od dozvoljene brzine. (2) i (3). st. 2) vozač koji mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila (član 42. stav (3) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza. 19) vozač motornog vozila koji zaustavi vozilo na autoputu ili na autoputu obavlja polukružno okretanje vozilom iz jednog smjera saobraćaja u suprotni smjer. stav (1)).). odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 30 do 50 km na sat veća od dozvoljene brzine (član 44. 16) pješak koji na obilježenom pješačkom prijelazu na kome je saobraćaj pješaka reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima za pješake ne postupi prema tim znakovima (član 109. stav (1)). 13) vozač koji ne drži potrebno odstojanje kad se kreće iza drugog vozila (član 96. ako ne drži svoje vozilo na propisanom odstojanju od istog takvog vozila ispred sebe (član 97.). 8) vozač koji prije nego što napusti vozilo ne preduzme sve mjere kojima se sprečava da ono samo krene s mjesta na kojem je ostavljeno (član 78. (1) i (2)). i član 46. gonič stoke i vozač vozila koje se ne smatra motornim vozilom. stav (1)). (1) i (3)).. ili ne propusti pješake koji prelaze preko kolovoza (član 52.. st. 14) vozač vozila na motorni pogon čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. 15) vozač motocikla i lahkog motocikla i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (član 102. st. vozač vozila na motorni pogon koji upotrebljava svjetla za označavanje vozila protivno odredbama člana 94. 17) učesnik u saobraćaju koji je prilikom prelaženja preko željezničke pruge u istom nivou postupio protivno odredbama člana 115.). zaustavljenog na stajalištu.). ili mu je dužina veća od sedam metara. stav (1)). 5) vozač koji u slučajevima iz člana 60.

ili kad u toku 24 sata upravlja duže od devet sati (član 199. 7) vozač koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo povećava brzinu kretanja na način da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe (član 43. kao i vozač posebno obilježenog vozila za prijevoz djece. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila.00 KM. stav (3). protivno odredbama člana 35. stav (5)). 5) vozač čije vozilo.). stav (4). ne označi na način iz člana 129. (1) 1) Novčanom kaznom u iznosu od 40.500 kg ili autobusom upravlja neprekidno duže od 4 sata i 30 minuta. (1) i (3)). vozač koji postupa protivno odredbi člana 209.. vozač koji optereti vozilo kojim upravlja protivno odredbama člana 127. 8) vozač koji prilikom prolaza kroz raskrsnicu postupi protivno odredbi člana 50. stav (2).). stav (2). 29) 30) vozač koji postupa protivno odredbi člana 200. Član 238. st.. stav (2). (7) i (8). stav (3)). 10) vozač koji obavlja mimoilaženje protivno odredbama člana 55. svjetlosno-signalne i reflektujuće ure aje ili materije koji daju svjetla crvene boje. stav (2) tač. koji prilikom uključivanja u saobraćaj sa stajališta postupi protivno odredbi člana 31. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća.. 26) 27) vozač koji teret na vozilu noću.00 do 200. učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50.. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća. stav (2)). a na zadnjoj strani svjetla bijele boje. do 5. 28) vozač koji teretnim motornim vozilom čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. vozaču se može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. 23) 24) vozač koji upravlja vozilom koje je opterećeno protivno odredbi člana 127.. stav (1)). 3) vozač vozila javnog gradskog prijevoza putnika.00 KM kaznit će se za prekršaj: vozač koji upravlja vozilom za prijevoz djece koje nije obilježeno posebnim znakom (član 30. . kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. vozač koji postupa suprotno odredbama člana 186. 6) vozač koji prilikom znatnijeg smanjivanja brzine kretanja vozila postupi protivno odredbi člana 42. stav (1) ima na prednjoj strani svjetlosne. 2) vozač koji ne omogući uključivanje u saobraćaj vozilu javnog gradskog prijevoza putnika. 4) vozač koji prilikom upravljanja vozilom koristi mobilni telefon protivno odredbama člana 33. 9) vozač koji se vozilom ne kreće u obaveznom pravcu označenom zelenim svjetlom u obliku zelene svijetleće strelice (član 52. 25) vozač koji u pogledu smještaja tereta na vozilu ili u pogledu označavanja tereta postupi protivno odredbama člana 128.21) vozač koji vozilom na putu kroz tunel izvodi radnje čije je izvo enje u tunelu zabranjeno (član 123. odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda. stav (1). 22) vozač vozila na motorni pogon koji za vrijeme kretanja kroz tunel ne drži upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta (član 124. ili posebno obilježenom vozilu za prijevoz djece. od 2. kad ta vozila izlaze sa stajališta (član 31. st.

ili znakovima koje daje ovlašteno lice. bicikla s motorom.. a kojima je na takvom prijelazu dozvoljen prolaz (član 111.). 18) vozač koji vuče natovareno teretno motorno vozilo. 24) vozač bicikla i bicikla s motorom i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (član 102. stav (1))... st.. vozač koji vuče neispravno vozilo na motorni pogon protivno odredbama člana 85. 25) vozač zaprežnog vozila koji ne upravlja zaprežnim vozilom koje se kreće po putu. vozač koji vozilo zaustavljeno na kolovozu ne obilježi posebnim znakom na način propisan u članu 77. 32) vozač motornog vozila koji na putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila postupi protivno odredbama člana 117. lahkog motocikla ili motocikla koji prevozi drugo lice protivno odredbama člana 101. 27) pješak koji se na putu koji ima trotoar ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka kreće kolovozom (član 106.). vozač koji pri zaustavljanju ili parkiranju vozila ne postupi prema odredbama člana 70. stav (1)).stav (4). 33) vozač koji ne zaustavi svoje vozilo na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila i ne preduzme potrebne mjere da ga što prije ukloni s kolovoza autoputa ili puta rezerviranog za saobraćaj motornih vozila ili brzog puta (član 117. 20) vozač vozila na motorni pogon koji u pogledu upotrebe kratkih svjetala postupi protivno odredbama člana 93. 120.). pješak koji na obilježenom pješačkom prijelazu postupi protivno odredbama člana 109. 30) pješak koji prilikom prelaženja preko kolovoza na mjestu na kome nije obilježen pješački prijelaz ometa saobraćaj vozila (član 110.). stav (1) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza. 19) vozač koji pri vučenju neispravnog vozila na motorni pogon postupi protivno odredbama člana 89.. (1) i (3) i člana 118. stav (2)). (2) i (3). i 74. st. vozač koji zaustavi ili parkira svoje vozilo protivno odredbama čl. 26) pješak koji se nepotrebno zadržava na kolovozu ili se kreće po kolovozu na način kojim se ometa ili sprečava saobraćaj vozila (član 105. vozač bicikla.. stav (2). 23) vozač bicikla. 21) 22) vozač bicikla. (2) i (3). . stav (1) i čl.11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) vozač koji u slučaju iz člana 60. i 122. bicikla s motorom ili lahkog motocikla ili motocikla koji se ne kreće na način propisan u članu 99..).. vozač koji pri preticanju ne drži svoje vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče (član 62. ili koji zaprežno vozilo ostavi bez nadzora na putu (član 103. st. 28) 29) pješak koji preko kolovoza i biciklističke staze ili trake prelazi na način protivan odredbama člana 108. 31) vozač koji ometa prolaz pješaka koji su stupili na obilježeni pješački prijelaz na kome je saobraćaj reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima. vozač motornog vozila koji pri vuči drugog motornog vozila postupi suprotno članu 81.. odnosno traktor s priključnim vozilom protivno odredbama člana 87. bicikla s motorom ili lahkog motocikla ili motocikla koji postupi protivno odredbama člana 100.. 73.

7) vozač koji smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da svojim vozilom pričinjava smetnje normalnom odvijanju saobraćaja (član 43. st.00 KM do 200. stav (1)). zabrana ili obaveza izraženih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova. 3) vozač koji u putničkom automobilu prevozi dijete protivno odredbi člana 34. odnosno kolovoz ili saobraćajnu traku. stav (3)). (1) Novčanom kaznom u iznosu od 30.). ure aja za zaustavljanje.). odnosno stazu koja nije namijenjena za saobraćaj one vrste vozila kojoj to vozilo pripada (član 38. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila.. 36) učesnik u saobraćaju koji se ne pridržava ograničenja. ili ako utiče na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje sigurnost saobraćaja (član 32. 9) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom na kome nema propisanu oznaku najveće dozvoljene brzine za to vozilo (član 46.00 KM kaznit će se za prekršaj: 1) lice koje se prevozi vozilom ako na bilo koji način ometa vozača u upravljanju vozilom.34) vozač motornog vozila koji se na autoputu ne kreće krajnjom desnom saobraćajnom trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni (član 119. 10) vozač koji prilikom skretanja postupi protivno odredbama člana 48.. ne propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću pravcem u kome je saobraćaj otvoren. 4) vozač koji prije obavljanja odre enih radnji vozilom ne obavijesti o svojoj namjeri druge učesnike u saobraćaju (član 37. 11) vozač koji prilikom napuštanja raskrsnice u slučaju iz člana 53. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. 8) vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 10 do 20 km na sat veća od dozvoljene brzine (član 44. stav (2). (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća. osim saobraćajnih znakova ograničenja brzine (član 130. (1) i (2)). tahografa i pneumatika (član 203. stav (2)). odnosno isključivanja s autoputa postupi protivno odredbama člana 121.). odredit će mu se jedan kazneni bod.).. 39) vozač motornog i priključnog vozila registriranog u stranoj zemlji ako nema važeću saobraćajnu dozvolu. 2) vozač ili drugo lice koje se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže sigurnosnim pojasevima (član 34. . 37) ako ne obilježi vozilo posebnim znakom (član 186. ure aja za spajanje vučnog i priključnog vozila. učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. stav (9)).00 KM. stav (4)). vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. registarske tablice i me unarodnu oznaku zemlje registracije prema odredbama člana 212. 5) vozač koji za kretanje svog vozila koristi put. (3) i (4) i član 46. 35) vozač motornog vozila koji prilikom uključivanja na autoput. st. stav (1)). 38) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje nema ispravne propisane ure aje i opremu osim ure aja za upravljanje. Član 239. 6) vozač koji prilikom kretanja vozila unazad postupi protivno odredbama člana 41..

1.. .).. vozač koji prilikom davanja zvučnih znakova upozorenja postupi protivno odredbama člana 67... 22) 23) 24) 25) vozač koji upravlja motornim vozilom bez upaljenog kratkog svjetla (član 90..). 13) 14) 15) 16) vozač koji obavlja mimoilaženje protivno odredbama čl. tač. vozač koji zaustavi ili parkira vozilo protivno odredbama člana 71. stav (5)). 26) pješak koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje saobraćaja spušten. 55.. 28) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom a njegovoj vozačkoj dozvoli je istekao rok važenja (član 172. vozač koji prilikom vučenja vozila na motorni pogon ne postupi na način propisan u članu 84. 31) vozač-instruktor koji na putu osposobljava kandidata za vozača na motornom vozilu koje nije označeno posebnim tablicama (član 183. 29) vozač koji kod sebe nema odgovarajuću važeću vozačku dozvolu ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštenog lica (član 172. stav (1)).). odnosno da se prijelazu puta preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće po šinama (član 114.12) vozač kome je svjetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu ako vozilom u e u raskrsnicu i ako je gustina saobraćaja takva da se na raskrsnici mora zaustaviti i na taj način ometa ili onemogućava saobraćaj drugih vozila koja dolaze s bočnih kolovoza (član 54.) gonič stoke koji stoku ne drži što bliže desnoj ivici puta (član 104.). vozač koji postupi suprotno članu 112.). ili ako se daju svjetlosni i zvučni znakovi koji upozoravaju da će se taj ure aj početi spuštati. pješak koji se po kolovozu kreće protivno odredbama čl. 33) vozač koji nema kod sebe važeću potvrdu za korištenje probnih tablica ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštenog lica (član 211. kad se pojavi crveno trepćuće svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo (član 115. i 107. 18) 19) vozač vozila na motorni pogon koji svojim vozilom vuče drugo vozilo protivno odredbama člana 81. 32) vozač motornog vozila koje nema propisan broj registarskih tablica ili na kome su te tablice postavljene tako da se dobro ne vide ili nisu čitke (član 210. stav (1).). stav (1)). stav (1)). 20) lice koje upravlja neispravnim vozilom na motorni pogon koje se vuče pomoću užeta ili krute veze ako nema odgovarajuću dozvolu (član 86. 17) lice koje na zaustavljenom ili parkiranom vozilu otvara vrata i time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju ili ugrožava sigurnost saobraćaja (član 72. stav (2)). 27) pješak koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi. 106. stav (1)). 30) ako vozač za vrijeme upravljanja motornim vozilom ne koristi pomagala koja su upisana u obrazac njegove vozačke dozvole (član 172. ili ako se taj ure aj već počeo spuštati. stav (2). 21) vozač koji neispravno vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta ako je odstojanje izme u vučnog i vučenog vozila kraće od propisanog (član 88. vozač koji obavlja obilaženje protivno odredbama člana 59.. i 56.

(2) Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne računa se u vrijeme trajanja zabrane upravljanja motornim vozilom. pripadaju nadležnim organima. odnosno izdavanje prekršajnog naloga obavlja ovlašteno lice nadležnog organa za poslove kontrole i reguliranja saobraćaja na putevima u entitetima. posljedicama saobraćajnih nesreća. zdravstvene ustanove. Svi prihodi nastali primjenom ovog Zakona. (3) Podatke iz evidencije predvi ene u stavu (1) ovog člana mogu koristiti: pravosudni organi. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine dužan je obavijestiti o tome organ koji vodi evidenciju o tim kaznama. Član 246. Član 243.34) vozač koji nema kod sebe važeću saobraćajnu dozvolu za vozilo kojim upravlja ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštenog lica (član 211.). ili drugu mjeru propisanu zakonom entiteta. Član 244. kantonima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. odredit će mu se jedan kazneni bod. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća. Izricanje novčane kazne u iznosu do 50. . policija. (1) Trajanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom računa se od dana upisa zaštitne mjere u vozačku dozvolu za onu kategoriju ili potkategoriju za koju je zabrana izrečena. preduzeća. državni organi. saobraćajnim nesrećama. zabranama i mjerama iz stava (2) ovog člana vozačima motornih vozila i motornim vozilima vodi se kod nadležnog organa prema mjestu prebivališta. pokretanje i vo enje postupka za prekršaje i preduzimanje drugih mjera za provo enje ovog Zakona vrše nadležni organi. Član 241. Ako je odlukom nadležnog organa zabranjeno vozaču-instruktoru upravljanje motornim vozilom. Provo enje ovog Zakona. (1) O izrečenim kaznama. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. motornim i priključnim vozilima i vozačima motornih vozila vodi se evidencija prema mjestu prebivališta. zabranama upravljanja motornim vozilima. kao i preduzeća koja obavljaju javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe. (4) Evidencija o izrečenim kaznama. Član 240. odnosno administrativni postupak. u skladu s članom 2. Član 245. organi koji vode prekršajni. učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. stav (1) i član 212. zabranama i mjerama. vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. obrazovne ustanove i nevladine organizacije koje se bave pitanjima sigurnosti saobraćaja na putevima. ovog Zakona.00 KM. vozač-instruktor ne smije se baviti obučavanjem kandidata za vozača u upravljanju motornim vozilom za vrijeme trajanja te zabrane. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila.00 KM do 150.00 KM na licu mjesta. (2) Nadležni organ koji izrekne kaznu ili zabranu upravljanja motornim vozilom. Član 242.

nadležnih ministarstava i organa koji upravljaju putevima. a u stranoj zemlji učini saobraćajni prekršaj prema propisima te zemlje. novčanom kaznom propisanom za učinjeni prekršaj ako je taj prekršaj učinjen kao posljedica propusta dužnog staranja o maloljetniku. kantona ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. može se izreći zabrana korištenja strane vozačke dozvole u istom trajanju. kaznit će se roditelj. XII. . Pod uvjetom reciprociteta. umjesto zabrane upravljanja motornim vozilom. koji ne može biti kraći od šest mjeseci ni duži od jedne godine. u skladu s propisom entiteta. 25). odnosno staratelj maloljetnika.(1) Nadležni organ koji vodi prekršajni postupak. u Bosni i Hercegovini pokrenut će se prekršajni postupak ako to zahtijeva nadležni strani organ a vozač za taj prekršaj može biti kažnjen na osnovu ovog Zakona ako za taj prekršaj nije bio kažnjen u zemlji u kojoj je prekršaj učinjen. OVLAŠTENJA ZA DONOŠENJE PROPISA ZA IZVRŠENJE OVOG ZAKONA Član 252. osniva se Vijeće za sigurnost saobraćaja (u daljnjem tekstu:Vijeće). Član 248. 26). Ako maloljetnik učini radnju koja je ovim Zakonom utvr ena kao prekršaj. tom vozaču. Član 249. 32) i 33) člana 235. ovog Zakona. VIJEĆE ZA SIGURNOST SAOBRAĆAJA Član 251. uz saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. (2) Odgo eno izvršenje zabrane iz stava (1) opozvat će se ako učinilac prekršaja u roku za koji je izvršenje odgo eno učini novi prekršaj za koji je propisano izricanje ili mogućnost izricanja zabrane upravljanja motornim vozilom. osim ako nije bio u stanju spriječiti prekršaj. protiv vozača koji ima prebivalište u Bosni i Hercegovini. kaznit će se za prekršaj koji učini kandidat za vozača. pod uvjetom da učinilac prekršaja u odre enom roku. ne učini prekršaj za koji se može izreći ta zabrana. može odgoditi izvršenje zabrane upravljanja motornim vozilom osim za prekršaj iz tač. kao i djelokrug uredit će se pravilnikom koji donosi ministar. (3) Izvršenje mjere iz stava (2) ovog člana ne može se odga ati. (3) Članovi Vijeća imenuju se iz reda stručnjaka za oblast saobraćaja na putevima. (2) Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine i me unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. (4) Broj članova. XIII. Vozač-instruktor pod čijim se nadzorom kandidat za vozača obučava u upravljanju motornim vozilom u saobraćaju na putu. saobraćajne kulture i koordiniranja svih subjekata koji svojim djelovanjem mogu doprinijeti većoj sigurnosti saobraćaja. Član 250. način imenovanja predsjednika i članova Vijeća. (2) Zabrana korištenja strane vozačke dozvole je zabrana vozaču kome je izrečena da na teritoriji Bosne i Hercegovine upravlja motornim vozilom one kategorije ili onih kategorija na koje se zabrana odnosi. Član 247. usvojitelj. (1) S ciljem unapre enja saobraćajno-obrazovnog rada. (1) Ako vozač koji ima stranu vozačku dozvolu na teritoriji Bosne i Hercegovine učini prekršaj za koji je ovim Zakonom predvi eno da se mora ili može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom.

). posebnom znaku za lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu (član 186. obilježavanju vozila kojim upravlja lice s oštećenim ekstremitetima (član 29. 21) postupku registracije i izdavanja saobraćajne dozvole i knjižice vozila. 22) tehničkim pregledima i uvjetima koje moraju ispuniti organizacije za obavljanje tehničkih pregleda (član 219.). 17) zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila (član 198. 2) osnovnim uvjetima koje putevi. 16) obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama. 15) obrascu vozačke dozvole.).). 7) saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima. osposobljavanju vozača motornih vozila (član 183.).). postupku i načinu izdavanja.). o organiziranju obuke za osposobljavanje pružanja prve pomoći (član 178. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE . postupku i načinu izdavanja. 20) homologaciji vozila i dijelova (član 205. njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stanovišta sigurnosti saobraćaja (član 11.). načinu i uvjetima za dobivanje licence za ispitivača (član 179.). vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica (član 215.).). sadržaju.).). 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) obliku i sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći (član 158. kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorije i potkategorije u vozačku dozvolu. obliku i boji. sticanju zvanja instruktora vožnje (član 181.). u obimu koji utiče na sigurno upravljanje motornim vozilom.). 19) dimenzijama. načinu davanja ovlaštenja automoto klubovima/savezima i auto-moto društvima i načinu vo enja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama (član 192. XIV. postavljanju preventivnih izbočina (član 47.).). ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila.Ovlašćuje se ministar da sam ili u saradnji s odgovarajućim nadležnim organom donese bliže propise o: 1) certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti (član 6. odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada u vozilima. saobraćaju u zimskim uvjetima (član 170. kao i obrascu individualne kontrolne knjižice i uputstvu za njeno popunjavanje (član 202. 3) 4) 5) 6) vo enju evidencije o javnim putevima i objektima na njima (član 13.).). produženja važenja i zamjene vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama (član 187.). načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašteno lice (član 153.). 18) ukupnom trajanju upravljanja vozilom. o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putu (član 144.). o ure ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ure aji i oprema u saobraćaju na putevima (član 203.

5) vozačima koji imaju pravo upravljati priključnim vozilom kategorije E. (2) Ovaj Zakon bit će objavljen i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. piri . u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi u Bosni i Hercegovini. CE i DE i potkategorija C1E i D1E. Propisi iz člana 252. ovog Zakona bit će doneseni u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona. godine Sarajevo Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dr. bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija BE. (1) Nadležni organi uskladit će zakone iz svoje nadležnosti s ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. Član 256.C i D i potkategorija B1. a primjenjivat će se nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu. 2) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije B bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i BE i potkategorije B1. završit će obuku u skladu s istim zakonodavstvom. imaju pravo upravljati motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije tako da: 1) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije A bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorije A i potkategorije A1.Član 253. r. Član 255. koja je važila uz kategoriju C. (1) Vozačima koji. pirić. Član 254. (2) Nadležni organi uredit će sva pitanja iz svoje nadležnosti utvr ena ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. Nikola Špiri s. C1 i D1. (1) Ovaj Zakon stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”. decembra 2005. (2) Kandidati za vozača motornih vozila koji su obuku počeli u skladu sa zakonodavstvom koje je bilo na snazi u vrijeme početka obuke. 3) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije C bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i C i potkategorija B1 i C1. PS BiH broj 262/05 22. 4) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije D bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B.

sjednici Doma naroda. entitetska i kantonalna tijela i tijela Brčko Distrikta i tijela lokalne samouprave i lokalne uprave u gradovima i općinama (u daljnjem tekstu: mjerodavna tijela) osigurat će provedbu ovoga Zakona i u sklopu svoje mjerodavnosti donositi propise i poduzimati druge potrebne mjere za njegovu dosljednu provedbu. r. Tijela Bosne i Hercegovine. pravila prometa na cestama. (1) Sudionici u prometu dužni su poštivati odredbe ovoga Zakona i druge propise iz područja sigurnosti prometa na cestama. (1) Ceste namijenjene za promet moraju biti prilago ene za siguran i nesmetan promet te odgovarati osnovnim uvjetima propisanim ovim Zakonom. Članak 2. sjednici Zastupničkoga doma. sustav prometnih znakova i znakova koje daju ovlaštene osobe. s. rad strukovnih organizacija u Bosni i Hercegovini te druga pitanja iz područja sigurnosti prometa na cestama koja su jedinstvena za cijeli teritorij Bosne i Hercegovine. oštećivati cestu.. (3) Poduzeća i javne službe iz stavka (1) ovoga članka dužna su pravodobno otklanjati sve nedostatke usljed kojih na odre enim mjestima dolazi do prometnih nezgoda. a naročito djece. i brinuti o zaštiti životne sredine. javne službe i druga tijela koja brinu o cestama i održavaju ih dužni su organizirati i trajno kontrolirati stanje i održavanje javnih cesta. održanoj 22. Članak 5. Članak 3. osnovni uvjeti kojima moraju udovoljavati ceste glede sigurnosti prometa na cestama. . (4) U slučaju pretrpljene štete usljed neodgovarajućeg održavanja javnih cesta. razvijati humane odnose me u ljudima radi zaštite zdravlja i života drugih osoba. održanoj 21. ukupna masa i osovinsko opterećenje vozila. prometne signalizacije i opreme na cestama radi sigurnog i nesmetanog prometa. Članak 4. starih i nemoćnih osoba. a poduzeća i javne službe koje održavaju javne ceste ili im je povjereno održavanje javnih cesta moraju ih održavati tako da se na njima u svim uvjetima može odvijati siguran i nesmetan promet. uvjeti za stjecanje prava upravljanja motornim vozilima. vjerovnik se namiruje sukladno Zakonu o cestama. polaganje vozačkih ispita.4. vo enje Centralnoga registra vozača i vozila.Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Mustafa Pamuk. Pamuk Temeljem članka IV. i na 52. dužnosti u slučaju prometne nezgode. objekata. objekte i opremu na cesti. prosinca 2005. (2) Poduzeća. prosinca 2005. TEMELJNE ODREDBE Članak 1.a) Ustava Bosne i Hercegovine. dimenzije. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 71. (2) Sudionici u prometu ne smiju ometati promet. Ovim se Zakonom utvr uju: temeljna načela me usobnih odnosa i ponašanja sudionika u prometu i drugih subjekata u prometu. usvojila je ZAKON O OSNOVAMA SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA U BOSNI I HERCEGOVINI I. invalida.. osnovni uvjeti kojima moraju udovoljavati vozila u prometu. podučavanje kandidata za vozača. uvjeti za ure aje i opremu vozila.

(1) Promet na javnoj cesti može se ograničiti ili zabraniti samo kada je to nužno radi: sprečavanja ili otklanjanja opasnosti za sudionike u prometu. . odnosno popravljati prema uvjetima propisanim za sigurno sudjelovanje vozila u prometu na cestama. 3) bicikl je vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje se pokreće isključivo snagom vozača. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. 6) biciklisti ka staza je izgra ena prometna površina namijenjena za promet bicikala i bicikala s motorom.Poduzeća. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno sudjelovanje u prometu na cestama. koja ima dva fizički odvojena kolnička traka za promet iz suprotnih smjerova. koja je kao autocesta označena propisanim prometnim znakom. ure aje. te da imaju propisane ure aje i opremu. odnosno isključiti samo odre enim i posebno izgra enim priključnim javnim cestama na odgovarajući kolnički trak autoceste. popravljaju ili preure uju vozila i puštaju u promet vozila. ustanove i druge pravne ili fizičke osobe koje školuju ili podučavaju kandidate za vozače motornih vozila. pravne ili fizičke osobe i druga tijela koja posjeduju vlastita vozila dužna su brinuti o tomu da vozači njihovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge uvjete za sigurno upravljanje vozilima i da osiguraju da njihova vozila budu ispravna. 5) laki motocikl je vozilo na motorni pogon s dva ili tri kotača. s po najmanje dva prometna traka i trakom za zaustavljanje vozila u nuždi. Poduzeća. 4) bicikl s motorom je vozilo na motorni pogon s dva ili tri kotača. osim sjedala za vozača. dijelove i opremu proizvoditi. Članak 9. puštati u promet. ustanove. rezervne dijelove i opremu za vozila dužna su vozila. dužna su izvoditi poduku na način koji će osigurati da kandidati nauče i usvoje pravila prometa i etiku u prometu. (2) Pojedinačno proizvedena. Pojedini izrazi koji se rabe u ovome Zakonu imaju slijedeća značenja: 1) autobus je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba koje. preure ena ili u većem opsegu popravljana vozila prije puštanja u promet moraju biti certificirana u ovlaštenoj organizaciji koja obavlja certificiranje vozila. Članak 6. koja se biciklistička proteže uzduž kolnika i koja je od njega odvojena i označena propisanim prometnim znakom. sukladno valjanim propisima. održavaju. (1) Poduzeća. ure aje. čiji radni obujam motora nije veći od 50 cm³ i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 50 km na sat. Članak 7. (2) Postupak i uvjete za ograničenje i zabranu iz stavka (1) ovoga članka utvrdit će mjerodavna tijela. održavati. 2) autocesta je javna cesta posebno izgra ena i namijenjena isključivo za promet motornih vozila. obrazovne organizacije. čiji obujam motora ne premašuje 125 cm³ a snaga motora ne premašuje 11 kNJ. (3) Bliže odredbe o načinu i postupku certificiranja i uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za certificiranje vozila pravilnikom propisuje ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar). ima više od osam sjedala. 7) biciklisti ki trak je dio kolnika namijenjen za promet bicikala i bicikala s motorom. Članak 8. bez križanja s poprečnim cestama i željezničkim ili tramvajskim prugama u istoj razini i u čiji se promet može uključiti. koji se proteže duž kolnika i biciklistički koji je označen uzdužnom crtom na kolniku. ustanove i druge pravne ili fizičke osobe kada proizvode. sprečavanja oštećenja javne ceste ili izvo enja radova na javnoj cesti.

24) masa vozila je masa praznoga vozila s punim spremnikom goriva i priborom i opremom predvi enim za vozilo. kao i motorno vozilo na tri kotača . čiji radni obujam motora nije veći od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 350 kg a snaga motora ne premašuje 4 kNJ. odnosno četiri kotača. koje na ravnoj cesti može razviti brzinu etverocikl veću od 45 km na sat. 12) inozemna voza ka dozvola je vozačka dozvola i me unarodna vozačka dozvola koju je izdalo mjerodavno tijelo vozačka strane države.ako motocikl njegova masa nije veća od 400 kg. 20) licencija je javna isprava koju je izdalo mjerodavno tijelo i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta i izučenost za obavljanje odre enih poslova iz područja sigurnosti prometa. čija najveća dopuštena masa ne premašuje 3. radnog stroja i zaprežnog vozila) koja su zaustavljena na cesti ili se na bliskoj me usobnoj udaljenosti kreću istim prometnim trakom u istome smjeru. 21) lokalna cesta je javna cesta koja povezuje naselja na teritoriju općine ili koja je od značenja za promet na teritoriju općine. 11) cesta rezervirana za promet motornih vozila je javna cesta kojom mogu prometovati samo motorna vozila i koja je kao takva označena propisanim prometnim znakom. 15) kolnik je dio površine ceste namijenjen prvenstveno za promet vozila. nema zaustavnih trakova i koja je kao takva označena propisanim prometnim znakom.8) brza cesta je javna cesta namijenjena za promet isključivo motornih vozila. 17) kombinirano vozilo je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba i tereta. kao i ulica u naselju. . 19) laki tricikl ili četverocikl je motorno vozilo s tri. 27) motocikl je motorno vozilo s dva kotača. 22) magistralna cesta je javna cesta koja povezuje veće gradove i važnija gospodarska područja u Bosni i Hercegovini i koja se nadovezuje na mrežu odgovarajuće kategorije cesta sa susjednim državama. 18) laka prikolica je priključno vozilo čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg.500 kg. koju svatko može slobodno koristiti pod uvjetima odre enim zakonom i koju je mjerodavno tijelo proglasilo javnom cestom. traktora. 23) manja materijalna šteta je šteta u prometnoj nezgodi nastala na vozilu na kojem nisu oštećeni vitalni dijelovi i teta sklopovi i koje se može samostalno kretati na cesti. u pravilu. 25) me unarodna voza ka dozvola je javna isprava koju izdaje ovlaštena organizacija na temelju nacionalne vozačke unarodna vozačka dozvole te države. s jednim ili dva razdvojena kolnička traka. 14) kolona je niz od najmanje tri vozila (osim bicikla. kolnik 16) kolni ki trak je uzdužni dio kolnika namijenjen za promet vozila u jednome smjeru s jednim ili više prometnih kolnički trakova. 13) javna cesta je površina od općeg značenja za promet. cesta je svaka javna cesta i nerazvrstana cesta na kojoj se odvija promet. 9) 10) Centralni registar je evidencija o svim vozačima i vozilima. pri čemu su brzina kretanja vozila i postupanja vozača me usobno uvjetovani i izme u kojih bez ometanja ne može ući drugo vozilo. 26) mimoilaženje mimoila enje je prolaženje vozilom pokraj drugoga vozila koje se istim kolnikom kreće iz suprotnoga smjera. s bočnom prikolicom ili bez nje. koja ima sva raskrižja u dvije ili više razina s poprečnim cestama i drugim prometnicama (željezničkim ili tramvajskim prugama).

41) pješački otok je uzdignuta ili na drugi način obilježena površina koja se nalazi na kolniku i koja je odre ena za pje a ki privremeno zadržavanje pješaka koji prelaze preko kolnika ili ulaze u vozilo i izlaze iz vozila javnoga prometa. dječie prijevozno sredstvo. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. obilježen obilježeni pješa ki oznakama na kolniku i odgovarajućim prometnim znakom. konstruirano da vuče. parkirališta i sl. niti se prevozi u vozilu ili na vozilu. traktora i drugih motornih vozila koja nisu prvenstveno namijenjena za prijevoz osoba ili tereta. 46) preglednost podrazumijeva prostor što ga sudionik u cestovnom prometu može vidjeti s mjesta na kojem se nalazi. bicikl. bicikl s motorom ili pokretna kolica za nemoćne osobe. ako se pritom kreće brzinom čovječijega hoda. čije granice odre uje mjerodavno tijelo prometnim znakovima za označavanje naseljenih mjesta. 44) poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine. 43) polukru no okretanje je okretanje vozila za 180 stupnjeva.). 35) obila enje je prolaženje vozilom pokraj zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugoga objekta koji se nalazi na obilaženje prometnom traku kojim se vozilo kreće.28) motokultivator je vozilo na motorni pogon s jednom ili dvije osovine i pogonskim motorom do 12 kNJ. potiskuje ili nosi oru a za razne poljoprivredne radove. 45) potvrda o registraciji je javna isprava koju za registrirano vozilo izdaje mjerodavno tijelo. u odnosu na dotadašnji smjer kretanja. ručna kolica. 34) nosivost je dopuštena masa do koje se vozilo smije opteretiti prema deklaraciji proizvo ača vozila. 31) najve a dopu tena masa je masa vozila zajedno s njegovom nosivošću. 37) tijelo mjerodavno za je tijelo mjerodavno za odre ene poslove. . prostori oko benzinskih crpki. bicikla s motorom. osoba u pokretnom stolcu za nemoćne osobe koju pokreće vlastitom snagom ili snagom motora. osim vozila za prijevoz osoba ili tereta koja se kreću po tračnicama. 42) pje ak je osoba koja sudjeluje u prometu. 33) nerazvrstana cesta je površina koja se koristi za promet prema ma kojoj osnovi i koja je dostupna većem broju raznih korisnika (seoski. entiteta. 36) obilje eni pje ački prijelaz je dio površine kolnika namijenjen za prelaženje pješaka preko kolnika. 38) osovinsko optere enje je dio ukupne mase kojim osovina vozila opterećuje kolnik na cesti u stanju mirovanja opterećenje vozila. utvr eno ustavom i zakonom Bosne i Hercegovine. a ne upravlja vozilom. kao i osoba koja klizi klizaljkama. osim prekida koji se čini da bi se postupilo prema znaku ili pravilu kojim se regulira promet. poljski i šumski putovi. 30) motorno vozilo je vozilo na motorni pogon koje je prvenstveno namijenjeno za prijevoz osoba ili tereta na cestama motorno ili koje služi za vuču priključnih vozila namijenjenih za prijevoz osoba ili tereta. radi uključenja u polukružno suprotni tok prometa. saonicama ili se vozi na koturaljkama. konstruirano tako da se svojim prednjim dijelom oslanja na vučno vozilo. 39) parkiranje vozila je prekid kretanja vozila dulji od pet minuta. najveća dopuštena 32) naselje je prostor na kojem se nizovi ili skupine zgrada nalaze s jedne ili s obiju strana ceste dajući joj izgled ulice. skijama. 40) pje ačka zona je ure ena prometna površina namijenjena za kretanje pješaka u kojoj je dopušteno kretanje pješa ka motornih vozila s posebnim odobrenjem. putovi na nasipima za obranu od poplava. 29) mijenjanje prometnog traka je prelaženje vozilom iz jednog u drugi prometni trak za promet u istome smjeru radi prestrojavanja ili dopuštenog bržeg kretanja. osoba koja pješak vlastitom snagom gura ili vuče vozilo.

zaustavljanjem i sl. 61) prometni trak za usporavanje je dio kolnika namijenjen za isključivanje vozila iz prometa na cesti. 58) prometni trak za zaustavljanje vozila u nu di je označeni uzdužni dio kolnika na autocestama i na odre enim nuždi mjestima na cestama višega ranga. njegove tehničke i druge osobine i karakteristike. 56) prometna nezgoda je nezgoda na cesti u kojoj je sudjelovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno ili više osoba poginulo ili ozlije eno ili je izazvana materijalna šteta. 65) u suradnji s mjerodavnim tijelom znači da je tijelo koje donosi podzakonski akt obvezno osigurati sudjelovanje u izradbi ili davanju mišljenja mjerodavnoga tijela o podzakonskome aktu. odnosno drugih prilaznih cesta s objekata pokraj cesta. ima najviše putnički osam sjedala. 59) prometni trak za spora vozila je uzdužni dio kolnika namijenjen za vozila koja sporom vožnjom smanjuju protočnost prometa. 48) prometna dozvola je javna isprava koju je izdalo mjerodavno tijelo i kojom se dokazuju vlasništvo odre enog vozila. 60) prometni trak za ubrzavanje je dio kolnika namijenjen za uključivanje vozila u promet sa sporedne ceste. i to na način koji ne primorava vozača drugoga vozila da naglo mijenja smjer ili brzinu kretanja.47) pretjecanje je prolaženje vozilom pokraj drugoga vozila koje se kreće u istom prometnom traku i u istom smjeru. koje po konstrukcijskim osobenostima ne može razviti brzinu veću od 30 km na sat. 52) priklju no vozilo je vozilo namijenjeno da bude vučeno vozilom na motorni pogon.). okretanjem. kao i u tunelima i galerijama. bilo da je konstruirano kao priključno prikolica ili kao poluprikolica. . 62) radni stroj je vozilo na motorni pogon namijenjeno za obavljanje odre enih radova vlastitim ure ajima i opremom. 51) prestrojavanje je zauzimanje takvoga položaja vozilom na prometnom traku i na takvoj udaljenosti od raskrižja ili drugog mjesta na cesti iz kojega se na siguran način može izvesti sljedeća dopuštena radnja vozilom (skretanjem. 49) potvrda o vlasni tvu vozila je javna isprava koju je izdalo mjerodavno tijelo i kojom se dokazuju vlasništvo nad vlasništvu odre enim vozilom. propuštanje smanjivanjem brzine kretanja ili prekidanjem radnje koju izvodi vozilom. 53) prometni trak za vozila javnoga gradskog prijevoza je označeni uzdužni dio kolnika namijenjen za vozila javnoga gradskog prijevoza putnika kada su u vozilu putnici. osim sjedala za vozača. 55) putni ki automobil je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba koje. 50) posebni objekt na cesti je oprema na cesti postavljena radi smanjenja brzine kretanja vozila na mjestima gdje je posebno ugrožena sigurnost sudionika u prometu. 63) raskri je je površina na kojoj se križaju ili spajaju dvije ceste ili više cesta. njegove tehničke i druge karakteristike. odnosno spajanjem cesta. 57) prometni trak je označeni ili neoznačeni uzdužni dio kolnika čija je širina dovoljna za nesmetani promet jednoga prometni niza vozila. 54) propu tanje vozila je radnja koju je u odre enim slučajevima vozač dužan izvršiti zaustavljanjem vozila. 64) regionalna cesta je javna cesta koja povezuje važnija gospodarska područja u Bosni i Hercegovini i koja osigurava najracionalniju vezu izme u općina. 66) skup vozila čine vozilo na motorni pogon i priključna vozila koja u prometu na cestama sudjeluju kao cjelina. kao i šira prometna površina koja raskrižje nastaje križanjem.

79) voza je osoba koja na cesti upravlja vozilom. 71) traktor je vozilo na motorni pogon konstruirano da vuče. 84) zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na cesti u trajanju do pet minuta. ima više od osam sjedala i koje. 78) ulica je dio ceste u naseljenom mjestu s pločnikom i rubnjakom.ako je ono pridodano vozilu. osim pokretnih stolaca s motorom za nemoćne osobe i vozila koja se kreću po tračnicama. pokraj koje se najmanje s jedne strane nalaze nizovi kuća ili skupine zgrada. . odnosno od najmanje 100 m u naselju. 82) vozilo na motorni pogon je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora. vozač 80) voza ka dozvola je javna isprava koju je izdalo mjerodavno državno tijelo i kojom se dokazuje pravo upravljanja vozačka odre enom kategorijom ili vrstom vozila. koja nije u istoj razini s kolnikom pločnik ceste ili je od kolnika odvojena na drugi način. uključujući i masu osoba koje se nalaze u vozilu. radi napajanja motora električnom energijom. radi napajanja motora električnom energijom. namijenjeno za javni putnički prijevoz i koje je. u kojem se vozila ne smiju kretati brzinom većom od brzine hoda pješaka zbog dopuštenog kretanja pješaka i dječije igre. 76) sudionik u prometu je osoba koja u prometu na cesti upravlja vozilom ili se nalazi u vozilu ili na vozilu koje tjera. pa i kada na priključku na javnu cestu ima izgra eni kolnik. potiskuje ili nosi izmjenjiva oru a. vezano za električni vod. 81) vozilo je svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje cestom. odnosno četiri kotača. 74) plo nik je posebno ure ena prometna površina namijenjena za kretanje pješaka. usljed nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika. ima kontakt s električnim vodičem. osim prekida koji se čini da bi se postupilo prema znaku ili pravilu kojim se regulira promet. odnosno da služi za pogon takvih oru a ili za vuču priključnih vozila. kao i masu priključnoga vozila s teretom . vodi ili jaše životinju koja se kreće po cesti. 68) stajali te je dio površine ceste namijenjen za zaustavljanje autobusa. 70) teretno vozilo je svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prijevoz tereta.67) smanjena vidljivost postoji kada. koje na ravnoj cesti može razviti brzinu veću od etverocikl 50 km na sat. 69) stiker naljepnica je dokaz o registriranju vozila. kao i pješak ili osoba koja svoje poslove i radne zadatke obavlja na cesti. 73) trolejbus je motorno vozilo namijenjeno za javni putnički prijevoz koje. trolejbusa ili tramvaja radi ulaska i izlaska stajalište putnika i koje je označeno prometnim znakom. osim pokretnih stolaca bez motora za nemoćne osobe i dječijih prijevoznih sredstava. 77) ukupna masa je masa vozila zajedno s masom tereta koji se prevozi na vozilu. vozač ne može jasno uočiti druge sudionike u prometu na udaljenosti od najmanje 200 m na cesti izvan naselja. čiji je radni obujam motora veći od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 550 kg i čija snaga motora ne premašuje 15 kNJ. 83) zaprežno zapre no vozilo je vozilo koje vuče upregnuta životinja. 86) zona smirenog prometa je područje u naselju. 85) zemljana cesta je cesta bez izgra enoga kolnika i kolničkog zastora. osim sjedala za vozača. 75) tricikl ili četverocikl je motorno vozilo s tri. 72) tramvaj je vozilo na tračnicama s električnim pogonom. označeno propisanim prometnim znakom.

ovisno o njihovom društvenom i gospodarskom značenju. moraju biti izgra ene tako da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje šest tona. Članak 14. i zračni prostor iznad kolnika u visini od sedam metara. (2) Bliže odredbe o osnovnim uvjetima koje ceste. njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stajališta sigurnosti prometa pravilnikom propisuje ministar. Članak 12. ovisno o preglednosti ceste. (3) Bliže odredbe o načinu vo enja evidencije o javnim cestama i objektima na njima pravilnikom propisuje ministar.Članak 10. lokalne ceste i ulica. u suradnji s mjerodavnim tijelom. Javnu cestu čine: donji i gornji stroj ceste. II. (1) Mrežu javnih cesta. (1) Ceste. Članak 16. Članak 15. a javnu cestu izvan naselja i zemljišni pojas s obiju strana ceste širine najmanje jedan metar. njihovi pojedini dijelovi i objekti na njima mogu se pustiti u promet tek nakon što se utvrdi da ispunjavaju propisane tehničke normative glede sigurnosti prometa. a ulica pločnike s rubnjacima. lokalna cesta može imati samo jedan prometni trak. Javne ceste. kao i ulice u naseljima i gradovima. cestovni graditeljski objekti. na udaljenosti od najviše 500 m ima odgovarajuće proširenje. čine magistralne. CESTE Članak 11. a ulica samo jedan prometni trak bez proširenja. moraju se projektirati. državne institucije mjerodavne za vo enje središnjih evidencija uspostavit će Centralni registar. računajući od krajnje točke popriječnoga profila ceste. Odgovarajućim podzakonskim aktom bliže će se urediti vo enje i sadržina Centralnog registra. u suradnji s mjerodavnim tijelom. opremati i održavati tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima sigurnosti prometa. regionalne i lokalne ceste. prometni znakovi i oprema. (1) Radi povećanja učinkovitosti u provedbi ovoga Zakona i ispunjenja uvjeta i obveza na me unarodnom planu. (2) (3) Tijela koja vode evidenciju dužna su redovito dostavljati odgovarajuće podatke Centralnom registru. odre ene odlukama mjerodavnih tijela. (1) Javne ceste moraju imati najmanje dva prometna traka i dva rubna traka ili rubnjaka u ravni kolnika. . (2) Iznimno od odredaba stavka (1) ovoga članka. računajući od najviše točke kolnika. kao osnova na kojoj se odvija promet. s tim što. (2) Iznimno od odredaba stavka (1) ovoga članka. izgra ivati. (2) O javnim cestama i objektima na njima vodi se evidencija. Članak 13. (1) Javne ceste moraju biti prilago ene za podnošenje osovinskoga opterećenja od najmanje 10 tona po osovini. objekti za potrebe ceste.

saditi sadnice ili postavljati predmete kojima se smanjuje preglednost cesta i željezničke pruge s kojom se cesta križa u istoj razini.5 m od najviše točke kolnika. osim lokalnih. magistralne i regionalne ceste od 10 metara i lokalne ceste . Članak 20.tri metra. uz dozvolu mjerodavne institucije koja upravlja javnom cestom. Poduzeća i drugi subjekti koji izvode radove na javnoj cesti. računajući od krajnje točke popriječnoga profila. Članak 17. kao i u slučaju oštećenja kolnika koja u većoj mjeri ugrožavaju sigurnost prometa. mjerodavna institucija koja upravlja cestama. dužni su osigurati mjesto na kome se radovi izvode i za vrijeme trajanja radova organizirati siguran promet na mjestu izvo enja radova. galerijama i drugim objektima na javnoj cesti širina kolnika ne smije biti manja od širine kolnika na javnoj cesti. mora poduzeti mjere za otklanjanje smetnji i uspostavu sigurnog prometa. mora se osigurati njihovo podnošenje osovinskog opterećenja od najmanje 11. i to pokraj autoceste i ceste rezervirane za promet motornih vozila na udaljenosti od najmanje 12 metara. Članak 22. Članak 18. Članak 21. kao i na dijelu magistralne ceste u naselju. (2) Tijela mjerodavna za unutarnje poslove dužna su najmanje dva puta godišnje dostaviti podatke institucijama iz stavka (1) ovoga članka o vrstama. odnosno zbog čega su znatno otežani uvjeti za tok prometa. moraju biti izvan kolnika. odmah po saznanju. branike i druge predmete koje su postavili za vrijeme izvo enja radova. .(3) Projektiranjem i gradnjom novih javnih cesta. (1) Na mostovima. (2) Autobusna stajališta na javnoj cesti izvan naselja. prodavati proizvode i sl. Iznad kolnika javne ceste mora postojati slobodan prostor u visini od najmanje 4. mjestima i vremenu doga anja prometnih nezgoda. (3) U zaštitnom pojasu javne ceste izvan naselja mogu se postavljati natpisi za reklame. prije početka izvo enja radova.5 tona po osovini. (1) Na javnim cestama zabranjeno je podizati objekte. (1) Mjerodavne institucije koje održavaju i upravljaju cestama dužne su pravodobno i točno obavješćivati javnost o ograničenju i zabrani prometa na javnim cestama i o izvanrednim uvjetima i posebnim mjerama za promet na njima. kao i preglednost na raskrižju. te nakon njihova završetka ukloniti s javne ceste ostatke materijala. U slučaju prekida ili ugrožavanja prometa na javnoj cesti zbog nanosa. prometne znakove. (2) Na javnoj cesti i njezinu zaštitnom pojasu zabranjeno je podizati spomenike i postavljati druga spomen-obilježja. Članak 19. ili činiti bilo kakve radnje koje bi mogle ugrožavati ili ometati promet na javnoj cesti ili oštećivati javnu cestu i objekte na njoj. Članak 23. kao i o prohodnosti javnih cesta u zimskome razdoblju i u slučaju elementarnih nepogoda ili izvanrednih doga aja zbog kojih je nastao prekid prometa. (1) Mjerodavna tijela koja upravljaju cestama dužna su poduzimati praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na cesti. odrona ili klizanja terena ili drugih uzroka. u tunelima. ure aje ili postrojenja. kada je cesta uzročnikom prometnih nezgoda. sredstva za rad.

(2) Mjerodavne institucije koje održavaju i upravljaju cestama. Javne ceste izvan naselja moraju imati na pogodnim razmacima posebne površine za zadržavanje vozila izvan kolnika. nanijela blato ili bacila otpatke ili predmete na cestu. (3) Na dijelu ceste kojim se kreću djeca ili na kojem su postavljeni prometni znaci o sudjelovanju djece u prometu vozač je dužan voziti s naročitom opreznošću i takvom brzinom da vozilo može zaustaviti u slučaju potrebe. Članak 24. predmeta i tvari koje je ostavila. (3) Sudionici u prometu dužni su postupati prema zahtjevima izraženim s pomoću znakova ili po naredbama koje daju ovlaštene osobe i kada se time odstupa od propisanih pravila prometa ili značenja prometnih znakova postavljenih na cesti. parkiralištu. prometnim znakovima postavljenim na cesti i znacima i naredbama koje daju ovlaštene osobe. ne izaziva opasnost i ne ometa druge sudionike u prometu. Op e odredbe Članak 25. Sudionici u prometu dužni su postupati prema svjetlosnom prometnom znaku i kada se taj znak razlikuje od pravila o prednosti prolaza izraženom na istome mjestu drugim prometnim znakom. istodobno s obavješćivanjem javnosti. vozač mora upravljati vozilom s naročitom opreznošću i voziti takvom brzinom da u slučaju potrebe može zaustaviti vozilo ispred pješačkoga prijelaza.dužan je o tomu obavijestiti mjerodavnu instituciju koja upravlja cestom ili policijsku upravu. Vozač je dužan držati vozilo na takvoj udaljenosti od drugih vozila u prometu da. (1) Zabranjeno je na cesti. PRAVILA PROMETA Opće 1. Članak 28. s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti u prometu. vozač je dužan ukloniti s kolnika i predmete na koje nai e tijekom vožnje. otpadaka. (2) Kada prilazi obilježenom pješačkom prijelazu. (2) Sudionici u prometu dužni su postupati sukladno prometnim znakovima postavljenim na cesti i kada se time odstupa od propisa o prometu. (1) Vozač je dužan tijekom upravljanja vozilom obratiti pozornost na pješake koji se nalaze na kolniku ili stupaju na kolnik. odnosno poduzeće koje brine o održavanju ceste. dotrajala ili neregistrirana vozila. (1) Sudionici u prometu dužni su postupati sukladno propisima o prometnim pravilima. parkiralište ili neku drugu prometnu površinu. Članak 27. (4) Ako je u mogućnosti i ako time ne ometa sigurnost prometa. a na dijelovima s većim uzdužnim nagibom i posebni trak za kretanje sporih vozila u slučaju vrlo gustoga prometa. nanositi blato na cestu sa suvremenim kolnikom ili ostavljati ili bacati otpatke ili predmete i tvari koji mogu ometati ili ugroziti promet ili zaga ivati okoliš. III. . kao i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na cestu. pločniku i drugim prometnim površinama ostavljati oštećena. Članak 26. a ako nije u mogućnosti . (2) Osoba koja postupi suprotno stavku (1) ovoga članka snosi troškove uklanjanja vozila. (3) Vozač je dužan s kolnika ukloniti predmete i tvari koje s njegovog vozila padnu na cestu. dužne su dostavljati auto-moto klubovima/savezima informacije o prohodnosti javnih cesta koje su im potrebne za primjenu njihovih javnih ovlasti.

Članak 30. (2) Osobe iz stavka (1) ovoga članka kada radi ulaska u vozilo ili po izlasku iz vozila moraju prijeći preko kolnika dužne su to činiti na način propisan u čl. (1) Za vrijeme vožnje u naselju vozač je dužan vozilu javnoga gradskog prijevoza putnika ili posebno označenom vozilu kojim se obavlja organizirani prijevoz djece omogućiti uključivanje u promet kada ta vozila izlaze sa stajališta koja se nalaze izvan kolnika. prema odredbama ovoga Zakona. moraju nositi bijeli štap kao znak raspoznavanja. (3) Vozač mora zaustaviti vozilo iza vozila iz stavka (1) ovoga članka kada osobe. .Članak 29. vozilo mora biti označeno posebnim znakom. (4) Vozač vozila koje se kreće iza vozila kojim se prevoze djeca. Članak 33. i 110. (2) Vozilo koje je prilago eno da njime upravlja osoba kojoj su oštećeni udovi bitni za upravljanje vozilom mora biti označeno posebnim znakom. Osoba koja se prevozi vozilom ne smije ni na koji način ometati vozača u upravljanju vozilom niti utjecati na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje sigurnost prometa. (5) Ako se vozilom obavlja organizirani prijevoz djece. (1) Slijepe osobe. Članak 32. (2) Kretanjem vozila u smislu stavka (1) ovoga članka smatrat će se i slučaj kada je vozilo zaustavljeno radi postupanja prema prometnom znaku. odnosno s proširenja prometnog traka koji se koristi za stajalište. propuštanja vozila koja imaju pravo prednosti prolaza i u drugim slučajevima kada je vozač dužan ili prisiljen zaustaviti vozilo na kolniku. Članak 34. dužan je zaustaviti se kada je vozilo kojim se prevoze djeca zaustavljeno na kolniku dok djeca ulaze ili izlaze iz vozila. ulazeći ili izlazeći iz toga vozila. u suradnji s mjerodavnim tijelom. 109. 108. postupanja prema znaku i naredbi ovlaštene osobe. (3) Bliže odredbe o načinu označavanja vozila kojim upravlja osoba s oštećenim udovima pravilnikom propisuje ministar. (1) Vozač vozila koje se kreće pokraj vozila javnoga prijevoza putnika ili pokraj autobusa kojim se obavlja putnički prijevoz zaustavljenog na stajalištu. osim u slučaju kada je mobilni telefon prilago en uporabi u vozilu. kada samostalno sudjeluju u prometu. (1) Vozač motornoga vozila i osobe koje se prevoze tim vozilom dužni su koristiti sigurnosne pojaseve za vrijeme kretanja vozila u prometu na javnoj cesti. (1) Za vrijeme kretanja vozila u prometu na javnoj cesti vozač ne smije koristiti mobilni telefon. moraju prijeći preko prometnog traka i biciklističke staze ili traka kojim se vozilo kreće. kao i vozač vozila koji tom vozilu dolazi ususret na cesti s dva prometna traka. Članak 31. mora se kretati smanjenom brzinom tako da ne ugrožava osobe koje ulaze ili izlaze iz toga vozila. (2) Vozač vozila javnoga gradskog prijevoza putnika ili posebno označenog vozila kojim se obavlja organizirani prijevoz djece dužan je s pomoću pokazivača smjera najaviti svoju namjeru da se uključi u promet i to uključivanje obaviti na način kojim se ne ugrožavaju drugi sudionici u prometu.

pokretno svjetlo za istraživanje (reflektor). 3. Vozač mora za kretanje vozila koristiti isključivo cestu. a na stražnjoj strani ure aje ili tvari koji daju svjetla bijele boje. (3) Zabranjeno je otvaranje vrata na motornom vozilu na kolniku kada je vozilo u kretanju ili mirovanju i u svim drugim slučajevima kada se može ugroziti sigurnost drugih sudionika u prometu. dvorišta ili drugih sličnih površina. mora ga davati cijelo vrijeme dok traje obavljanje radnje vozilom. Članak 35. svjetlosno-signalne ili reflektirajuće ure aje ili tvari koji daju svjetla crvene boje. vodeći pritom računa o položaju vozila i smjeru i brzini kretanja. nakon izvršenog pretjecanja drugog vozila. obilaženje. odnosno kolnik ili prometni trak. . pretjecanje. Kretanje vozila cestom Članak 38. (2) Ako znak iz stavka (1) ovoga članka vozač daje s pomoću pokazivača smjera. svjetlo za osvjetljavanje stražnje registarske pločice i registarsku pločicu prevučenu bijelom reflektirajućom bojom. vozač je dužan jasno i pravodobno obavijestiti o svojoj namjeri druge sudionike u prometu dajući znak pomoću pokazivača smjera ili. polukružno okretanje. skretanje udesno ili ulijevo. Članak 39. prometu 2. osim u slučaju opasnosti. (3) Odredba stavka (1) ovoga članka ne odnosi se na crveno treptavo svjetlo na posebnim motornim vozilima koja prate vozila pod pratnjom. (2) Vozač je dužan postupati prema odredbama stavka (1) ovoga članka i kada se uključuje u promet iz garaže. Članak 37. (1) Vozač koji namjerava izvesti neku radnju vozilom na cesti (pomijeranje vozila udesno ili ulijevo. odgovarajućim znakom rukom. vozač nije dužan davati znak o namjeri vraćanja na prometni trak kojim se kretao prije pretjecanja. ovoga Zakona. (2) Odredba stavka (1) ovoga članka glede svjetala bijele boje ne odnosi se na svjetlo za osvjetljavanje ceste pri vožnji unatrag. (3) Iznimno od odredaba st. a po izvršenoj radnji mora ga prestati davati.) smije započeti takvu radnju samo ako se prethodno uvjerio da to može učiniti bez opasnosti po druge sudionike u prometu ili imovinu. parkirališta. ako oni ne postoje. (1) Vozač je dužan kretati se vozilom desnom stranom kolnika u smjeru kretanja. (1) Vozila ne smiju na prednjoj strani imati svjetlosne. kao ni dijete mla e od 12 godina. (1) Prije izvo enja radnji vozilom iz članka 36. a ako mu je vidik zaklonjen ili mu je vidljivost znatno smanjena zbog vremenskih ili drugih prilika. (1) i (2) ovoga članka. osim u slučaju kada na stražnjem sjedištu ima pričvršćenu dječiju sjedalicu u kojoj dijete mora biti vezano ili da pokraj djeteta sjedi punoljetna osoba. vožnja unatrag i sl. zaustavljanje. niti na stražnjem sjedištu dijete mla e od pet godina. odnosno stazu namijenjenu za promet one vrste vozila kojoj pripada. mijenjanje prometnog traka.(2) U putničkom automobilu na prednjem sjedištu do vozača ne smije se prevoziti osoba koja je očito pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava. Radnje vozilom u prometu Članak 36. dužan je na mjestu na kojem se uključuje postaviti osobu koja će omogućiti siguran izlazak vozila na cestu ili na drugi način osigurati sigurno uključivanje na cestu.

(3) Iznimno od odredbe stavka (2) ovoga članka. Brzina Članak 43. vidljivosti. tako da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju pod navedenim uvjetima može predvidjeti. (3) Vozač ne smije kretanjem vozila unatrag ulaziti u nepregledno raskrižje. ne ugrožava druge sudionike u prometu i sebe ne izlaže opasnosti. vozača vozila koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu kretanja veću od 40 km na sat i na vozača vozila koje se ne smatra motornim vozilom. (1) Vozač koji se namjerava kretati vozilom unatrag može izvršiti tu radnju samo na kratkom dijelu ceste. (1) Vozač ne smije mijenjati način upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila.(2) Vozač je dužan držati vozilo u kretanju što bliže desnom rubu kolnika i na tolikoj udaljenosti od njega da. (2) Vozač koji namjerava znatnije smanjiti brzinu kretanja vozila dužan je to učiniti na način kojim neće ugroziti druge vozače koji se kreću iza njega. (2) Na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera na kojem postoje tri prometna traka vozač se ne smije vozilom kretati prometnim trakom koji se nalazi uz lijevi rub ceste u smjeru kretanja vozila. stanju vozila i tereta.ako time ne ometa ostala vozila koja se kreću iza vozila kojim upravlja. Članak 40. vozač ne smije naglo povećati brzinu kretanja. uz uvjet da ne ugrožava ili ne ometa druge sudionike u prometu. uključivati se na cestu s pravom prednosti niti voziti na prijevojima i u zavojima u kojima je preglednost nedovoljna. kretati se cestom na prijelazu preko željezničke pruge u istoj razini. (1) Na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera na kojem postoje najmanje četiri prometna traka vozač ne smije vozilom prelaziti na kolnički trak namijenjen za promet vozila iz suprotnoga smjera. na cesti u naselju s kolnikom na kome za promet vozila u istome smjeru postoje najmanje dva označena prometna traka za kretanje vozila vozač može koristiti i prometni trak koji se ne nalazi uz desni rub kolnika . uvjete prometa i stanje i svojstva ceste. dužan je kretati se onom stranom kolnika kojom se do tada kretao vožnjom unaprijed. (4) Odredba stavka (3) ovoga članka ne odnosi se na vozača autobusa. (4) Na cesti s kolnikom za promet vozila u jednome smjeru vozač se ne smije vozilom kretati u zabranjenom smjeru. Članak 42. (1) Vozač je dužan prilagoditi brzinu kretanja vozila svojstvima i stanju ceste. prometnim znacima i drugim prometnim uvjetima. osim na dijelu ceste ispred raskrižja ili drugog mjesta na kojemu vozilo skreće ulijevo. osim u slučaju izravne opasnosti. gustoći prometa. preglednosti. s obzirom na brzinu kretanja vozila.500 kg. (3) Na cesti na kojoj su kolnički traci fizički odvojeni jedan od drugoga vozač se ne smije vozilom kretati kolničkim trakom namijenjenim za promet vozila iz suprotnoga smjera. Članak 41. (2) Kada se vozač kreće vozilom unatrag. (3) Prilikom pokretanja vozila iz mjesta. osim u slučaju opasnosti. atmosferskim prilikama. 4. (2) Vozač ne smije smanjiti brzinu kretanja vozila do te mjere da njegovo vozilo pričinjava smetnju normalnom prometnom toku. vozača teretnog vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3. . tako da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe usljed proklizavanja pogonskih kotača vozila.

500 kg i za teretna motorna vozila s priključnim vozilom. 3) i 4) i priključna vozila iz toč. (3) 1) 2) 3) Na cesti izvan naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od: 130 km na sat na autocestama. 3) i 4) stavka (1) ovoga članka koja su registrirana u Bosni i Hercegovini. za teretna motorna vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 7. kao i za teretna motorna vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 7. 4) na 50 km na sat . (3) Fotografija i videozapis s podacima o utvr enoj brzini. (2) Kada upravljaju motornim vozilima iz stavka (1) ovoga članka. a 40 km na sat na ostalim cestama. osim vojnih vozila. (1) Na cesti u naselju vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od 60 km na sat. (1) Brzina kretanja motornih vozila na cesti pod normalnim prometnim uvjetima ne smije se ograničiti prometnim znakom ispod 60 km na sat na magistralnim cestama.za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje (karavan) ili laku prikolicu. 80 km na sat na ostalim cestama. prometnim znakom može se dopustiti kretanje vozilom i većom brzinom od propisane u stavku (1) ovoga članka. (4) Na cesti izvan naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od brzine odre ene prometnim znakom postavljenim na cesti. 1). 100 km na sat na cestama rezerviranim za promet motornih vozila i brzim cestama. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje. Članak 45. trolejbuse.Članak 44. datuma i vremena ili tahografskog zapisa ili izravnim praćenjem vozilom. 5) 6) na 30 km na sat . (3) Motorna vozila iz toč. 3) na 70 km na sat . uz videonadzor.500 kg. vozači su dužni pridržavati se brzina propisanih u stavku (1) ovoga članka i na cesti na kojoj je ovim Zakonom ili postavljenim prometnim znakom dopuštena veća brzina.za autobuse kada se obavlja organizirani prijevoz djece.za bicikl i laki motocikl kada se kreću biciklističkom stazom. na lijevoj polovini stražnjega dijela na vidnom mjestu moraju imati oznaku u .za traktore. (1) Na cestama brzina kretanja ograničava se za sljedeća vozila: 1) na 80 km na sat . 2) na 80 km na sat .za autobuse s priključnim vozilom za prijevoz osoba. (2) Na cestama u naselju. (2) Brzina kretanja vozila utvr uje se s pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila s ure ajem ili bez ure aja s grafičkim ispisom brzine.za autobuse i autobuse s lakom prikolicom. Članak 46. na 25 km na sat . autobuse koji osim ugra enih sjedala imaju i odre ena mjesta za stajanje. gradske autobuse. osim ako prometnim znakom nije drukčije odre eno. ako prometno-tehnički elementi to omogućuju. odnosno trakom. (4) U zapisniku koji se sačinjava na licu mjesta navodi se i izjava vozača o tomu ima li ili nema primjedaba na tekst zapisnika.

na raskrižju zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno. . (1) Vozač vozila koje skreće udesno dužan je obaviti skretanje krećući se krajnjim prometnim trakom koji se proteže uz desni rub kolnika. (4) Vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaza. raskrižju 7. dolazeći iz suprotnoga smjera. (2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je izvršiti skretanje krećući se krajnjim lijevim prometnim trakom koji se proteže uz središnju crtu i uz zamišljeni ili označeni luk koji spaja dvije središnje crte bočnih kolnika. osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije odre eno. bez obzira s koje mu strane ono nailazi. osim ako prometnim znakom na cesti nije drukčije odre eno. Članak 47. (1) Na osjetljivim mjestima u naselju s gustim prometom pješaka. (3) Bliže odredbe o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine pravilnikom propisuje ministar. a posebice djece. (2) Odobrenje za postavljanje posebnih objekata na cesti daje mjerodavno tijelo koje upravlja cestama. Promet na raskri ju Članak 50. odnosno prometnim trakom koji se proteže uz lijevi rub ceste s jednosmjernim prometom. (3) Iznimno od odredaba st. osim ako prometnim znakom ili oznakom na kolniku nije drukčije odre eno. (6) Vozač koji pri skretanju vozila presijeca biciklističku stazu ili trak dužan je propustiti bicikl i bicikl s motorom koji se kreću biciklističkom stazom ili trakom. Prednost prolaza Članak 49. 6. (1) i (2) ovoga članka. vozilo koje se kreće po tračnicama ima prednost prolaza na raskrižju ili u susretu s drugim vozilom. dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom.obliku kruga žute boje. Skretanje Članak 48. (2) Vozač vozila koje na raskrižju skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje. 5. može se ograničiti brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na cesti. osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije odre eno. (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kada ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaza ako vozilom ulazi sa zemljane ceste na cestu s kolničkim zastorom ili ako na cestu ulazi s površine na kojoj se ne odvija promet. (1) Vozač koji se približava raskrižju mora voziti s povećanom opreznošću koja odgovara prometnim uvjetima na raskrižju. osim ako prometnim znakom na cesti nije drukčije odre eno. u kome je crnom bojom ispisan broj koji označava najveću dopuštenu brzinu kretanja tih vozila. u suradnji s mjerodavnim tijelom. obrubljenog crvenom bojom. (1) Na raskrižju ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti vozilo koje dolazi s njegove desne strane.

Vozač kojem je svjetlosnim prometnim znakom dopušten ulazak u raskrižje ne smije ući vozilom u raskrižje ako je gustoća prometa takva da on vozilo očito mora zaustaviti u raskrižju i na taj način. (1) Na raskrižju i na drugom mjestu na kojem je promet reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova za sudionike u prometu svjetlosni prometni znaci imaju sljedeća značenja: 1) crveno svjetlo . odnosno crvenog svjetla. ometati ili onemogućiti promet vozila koja dolaze s bočnih kolnika. 2) žuto svjetlo . (4) Zeleno treptavo svjetlo služi za upozoravanje sudionika u prometu na skori prestanak slobodnog prolaza i na pojavu žutog. (3) @uto treptavo svjetlo obvezuje sve sudionike u prometu na kretanje s povećanom opreznošću. Članak 52. Mimoilaženje 8. vozač se vozilom smije kretati samo u smjeru koji pokazuje ta strelica.zabrana prolaza. Članak 51. a prema potrebi. Mimoila enje Članak 55. (2) @uto svjetlo upaljeno istodobno s crvenim svjetlom služi za upozoravanje sudionika u prometu na skori prestanak zabrane prolaza i na pojavu zelenog svjetla.zabrana prolaza. Vozač koji je vozilom ušao u raskrižje na kojem je promet reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova može napustiti raskrižje ne čekajući da svjetlosnim prometnim znakom promet bude otvoren u smjeru kojim namjerava produžiti kretanje. i pomjeriti vozilo k desnom rubu kolnika.(2) Vozač koji se približava raskrižju dužan je voziti takvom brzinom da se može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrižju imaju prednost prolaza. (2) Ako zeleno svjetlo na ure aju za davanje svjetlosnih prometnih znakova ima oblik strelice. . (1) Pri mimoilaženju vozač je dužan sa svoje lijeve strane ostaviti dovoljan razmak izme u vozila kojim upravlja i vozila s kojim se mimoilazi. (1) Ako je ure aju za davanje svjetlosnih prometnih znakova za reguliranje prometa na raskrižju dodan jedan ili više dopunskih znakova u obliku zelene svijetleće strelice. Članak 53. (3) Vozač je dužan pred raskrižjem vozilom zauzeti položaj na dovoljnoj udaljenosti na onom prometnom traku kojim mora proći kroz raskrižje.slobodan prolaz. pri promjeni svjetlosnog znaka. vozač može vozilom proći svjetlosni znak i kretati se u smjeru označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo. Članak 54. a za ostale sudionike . pri čemu ne smije ometati promet vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i mora propustiti pješake koji prelaze preko kolnika. uz uvjet da propusti sve sudionike u prometu koji se kreću u smjeru u kojem je promet dopušten.zabrana prolaza. 3) zeleno svjetlo . osim za vozila koja se u trenutku kada se žuto svjetlo pojavi nalaze na tolikoj udaljenosti od svjetlosnog znaka da se ne mogu sigurno zaustaviti a da ne pro u taj znak.

(2) Ako zbog neke zapreke na cesti ili zbog drugih sudionika u prometu vozač ne može postupiti prema odredbi stavka (1) ovoga članka, dužan je usporiti kretanje svojeg vozila i, prema potrebi, zaustaviti ga da bi propustio vozilo iz suprotnoga smjera. (3) Kada na raskrižju vozila dolaze iz suprotnih smjerova i skreću ulijevo, vozači se mimoilaze sa svoje desne strane.

(4) Ako je zbog nedovoljne širine ceste ili zbog neke zapreke na cesti mimoilaženje onemogućeno, vozač kojemu je to lakše izvesti, s obzirom na svojstva ceste i okolnosti u prometu, dužan je prvi se zaustaviti i, prema potrebi, kretanjem unatrag ili na drugi način pomjeriti svoje vozilo i zauzeti na cesti položaj koji omogućuje mimoilaženje. Članak 56. (1) Na dijelu ceste s velikim uzdužnim nagibom na kojem je mimoilaženje vozila nemoguće ili je veoma otežano vozač vozila koje se kreće niz nagib dužan je zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu - ako primijeti da mu drugo vozilo ide ususret uz nagib. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka, vozač vozila koje se kreće uz nagib dužan je zaustaviti vozilo ako ispred sebe ima pogodno mjesto za zaustavljanje koje omogućuje sigurno mimoilaženje i ako bi, u slučaju da tako ne postupi, mimoilaženje zahtijevalo kretanje unatrag jednog od vozila. (3) Na cesti iz stavka (1) ovoga članka, kada se jedno od vozila koja se mimoilaze mora kretati unatrag, kretat će se unatrag: svako vozilo koje se susrelo s vozilom koje vuče priključno vozilo; teretno motorno vozilo koje se susrelo s autobusom; lako vozilo koje se susrelo s vozilom više kategorije, a ako se mimoilaze vozila iste kategorije - vozilo koje se kreće niz nagib, osim ako je - s obzirom na uvjete i položaj vozila na cesti - lakše to učiniti vozaču vozila koje se kreće uz nagib. obilaženje 9. Pretjecanje i obila enje Članak 57. (1) Pretjecati i obilaziti vozač smije samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnoga smjera i ako na cesti ima dovoljno prostora za sigurno izvo enje tih radnji. (2) Vozač ne smije pretjecati i obilaziti kada time, s obzirom na svojstva ceste i postojeće okolnosti na cesti i u prometu ili s obzirom na tehnička svojstva vozila kojim upravlja, ugrožava druge sudionike u prometu. Članak 58. (1) Pretjecanje i obilaženje izvodi se s lijeve strane.

(2) Pretjecanje se mora izvoditi s desne strane ako se vozilo na kolniku nalazi u takvome položaju i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo. (3) Vozilo koje se kreće po tračnicama postavljenim na sredini kolnika ne smije se pretjecati s lijeve strane. To se vozilo može pretjecati s desne strane ako izme u njega i desnog ruba kolnika postoji prometni trak. Članak 59. (1) Ako se na sredini kolnika nalazi pješački otok, ili obilježeni ili na drugi način označeni prostor za parkiranje vozila, ili neka druga površina koja nije namijenjena za promet vozila, ili neki objekt ili ure aj, vozila ih moraju obilaziti s desne strane. (2) Ako se površine, objekti ili ure aji iz stavka (1) ovoga članka nalaze na sredini ceste s jednosmjernim prometom, a postavljenim prometnim znakom nije drukčije odre eno, oni se mogu obilaziti s obiju strana. Članak 60. (1) Vozač kojemu je dan znak za pretjecanje s njegove lijeve strane dužan je pomjeriti vozilo k desnom rubu kolnika.

(2)

Vozač ne smije povećavati brzinu kretanja vozila dok ga drugo vozilo pretječe.

(3) Ako zbog nedovoljne širine kolnika ili njegovog stanja pretjecanje nije moguće bez ugrožavanja sigurnosti prometa, vozač vozila koje se kreće sporije nego vozila koja se kreću neposredno iza njega dužan je pomjeriti svoje vozilo što više udesno, a ako to nije dovoljno, čim mu to bude moguće, zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu da bi propustio brža vozila. Članak 61. Vozač ne smije vozilom započeti pretjecanje ili obilaženje: 1) 2) kolone vozila; ako je vozač koji se kreće iza njega počeo pretjecati;

3) ako je vozač koji je ispred njega na istom prometnom traku dao znak da namjerava preteći ili obići vozilo koje je ispred njegova vozila, ili obići drugu zapreku na cesti; 4) ako prometni trak kojim namjerava pretjecati nije slobodan na dovoljnoj udaljenosti tako da bi, vodeći računa o razlici izme u brzine kretanja svojega vozila za vrijeme pretjecanja i brzine kretanja vozila drugih sudionika u prometu koje namjerava preteći, pretjecanjem ugrozio sigurnost prometa ili omeo promet iz suprotnoga smjera; 5) ako nakon pretjecanja ili obilaženja ne bi ponovno mogao zauzeti položaj na prometnom traku kojim se kretao prije pretjecanja ili obilaženja, i to bez ometanja ili ugrožavanja ostalih sudionika u prometu, osim kada za pretjecanje ili obilaženje koristi prometni trak koji je zabranjen za promet vozila iz suprotnoga smjera; 6) 7) prometnim trakom koji je namijenjen za zaustavljanje vozila u nuždi; neposredno ispred tunela i u tunelu koji po smjeru kretanja ima samo jedan trak. Članak 62. (1) Vozač koji pretječe dužan je držati vozilo na potrebnoj udaljenosti od vozila kojega pretječe, tako da ga ne ometa niti ugrožava u prometu. (2) Nakon pretjecanja ili obilaženja vozač je dužan, čim to bude moguće, bez ometanja ili ugrožavanja ostalih sudionika u prometu, vozilom ponovno zauzeti položaj na prometnom traku kojim se kretao prije pretjecanja, odnosno obilaženja. Članak 63. Na kolniku na kojem se promet odvija u dva smjera vozač ne smije vozilom pretjecati drugo vozilo ispred vrha prijevoja ceste ili u zavoju kad je preglednost ceste nedovoljna, osim ako na tim mjestima postoji više prometnih trakova obilježenih uzdužnim oznakama na kolniku i namijenjenih isključivo za kretanje vozila u smjeru kretanja njegova vozila. Članak 64. (1) Vozač ne smije pretjecati drugo vozilo, osim bicikla, bicikla s motorom, lakog motocikla i motocikla bez bočne prikolice, neposredno ispred raskrižja ili na raskrižju koje nije s kružnim tokom prometa, ili neposredno ispred i na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u razini bez branika ili polubranika. (2) Neposredno ispred raskrižja i na raskrižju vozač smije pretjecati: vozilo koje skreće ulijevo, a pretječe se s desne strane (članak 58. stavak (2)); vozilo koje skreće udesno, ali pritom svojim vozilom ne prelazi na dio kolnika namijenjen za promet vozila iz suprotnoga smjera; vozilo koje se kreće cestom s prednošću prolaza, kao i kada je promet na raskrižju reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znacima koje daje ovlaštena osoba.

(3) Neposredno ispred i na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini bez branika ili polubranika, vozač smije pretjecati drugo vozilo kada je promet na tom prijelazu reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova. Članak 65. Vozač ne smije pretjecati drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu, ili koje prelazi pješački prijelaz, ili koje je stalo radi propuštanja pješaka na tom prijelazu. Članak 66. (1) Na cesti na kojoj postoje najmanje dva prometna traka namijenjena za promet vozila u istom smjeru i na kojoj su kolone vozila, vozač može napusti trak na kojem se nalazi samo radi skretanja ulijevo ili udesno ili radi parkiranja vozila. (2) Na cestama i uz uvjet iz stavka (1) ovoga članka brže kretanje vozila na jednom traku od kretanja na drugom traku ne smatra se pretjecanjem. (3) Ne smatra se pretjecanjem ni prolaženje s desne strane vozila koje prema odredbi članka 39. stavak (3) ovoga Zakona za svoje kretanje ne koristi prometni trak uz desni rub kolnika. Zvučni 10. Zvu ni i svjetlosni znaci upozorenja Članak 67. (1) Vozač je dužan uporabiti zvučni znak upozorenja kadgod je u pitanju sigurnost prometa, a osobito:

1) na cesti izvan naselja radi upozorenja drugog sudionika u prometu da ga želi preteći ili obići, ako bi nedavanjem toga znaka postojala opasnost od prometne nezgode; 2) ako se pokraj kolnika nalaze djeca koja ne obraćaju pozornost na kretanje vozila;

3) na cesti izvan naselja, prije ulaska u nepregledan zavoj ili prije dolaska na prijevoj na kojem je otežano mimoilaženje. (2) Vozač je dužan davanje zvučnoga znaka upozorenja svesti na nužnu mjeru. Članak 68. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća vozač, u pravilu, umjesto zvučnoga znaka upozorenja uporabljuje svjetlosni znak upozorenja. Taj znak vozač može uporabiti i u naselju prilikom pretjecanja drugoga vozila. (2) Svjetlosni znak upozorenja vozač može uporabiti i danju - ako takav način upozorenja drugim sudionicima u prometu više odgovara zbog uvjeta na cesti. (3) Svjetlosni znak upozorenja daje se kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala, ili uzastopnim paljenjem kratkih svjetala za osvjetljavanje ceste, ili izmjeničnim paljenjem, u kratkim razmacima, dugih i kratkih svjetala, vodeći pritom računa da se time ne zasljepljuju vozači koji dolaze iz suprotnoga smjera. 11. Zaustavljanje i parkiranje Članak 69. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu na kojem bi ono ugrožavalo sigurnost drugih sudionika u prometu ili predstavljalo smetnju za normalan tok prometa ili kretanje pješaka. Članak 70.

(1) Na javnoj cesti izvan naselja vozač je dužan uvijek kada za to postoji mogućnost zaustaviti ili parkirati vozilo izvan kolnika. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu, prometne nezgode ili drugog opravdanog razloga prisiljen zaustaviti vozilo na kolniku, dužan je obilježiti sigurnosnim trokutom i poduzeti sve mjere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila i da ga čim prije ukloni s kolnika. (3) Ako je vozač zbog neispravnosti na vozilu, prometne nezgode ili iz drugog opravdanog razloga prisiljen zaustaviti vozilo na tračnicama, dužan ga je s tračnica odmah ukloniti, a ako je to nemoguće, odmah poduzeti potrebne mjere da osobe koje upravljaju vozilima koja se kreću po tračnicama na vrijeme budu upozorene na opasnost. Članak 71. (1) Vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo na javnoj cesti dužan je zaustaviti, odnosno parkirati vozilo neposredno uz desni rub kolnika, a na javnoj cesti kojom se promet odvija samo u jednom smjeru - vozilo može zaustaviti, odnosno parkirati uz desni ili lijevi rub kolnika. (2) Ako se uz desni rub kolnika nalaze tramvajske ili druge tračnice, vozač mora zaustaviti ili parkirati vozilo uz lijevi rub kolnika. (3) Vozač može zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestima koja se nalaze na sredini kolnika samo ako su ta mjesta obilježena odgovarajućim prometnim znakom ili oznakom na kolniku. Članak 72. Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smiju se otvarati vrata ako se time ometa kretanje drugih sudionika u prometu ili ako se ugrožava sigurnost prometa. Članak 73. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo osobito: 1) na obilježenome pješačkom prijelazu i na udaljenosti manjoj od pet metara od tog prijelaza, kao i na prijelazu biciklističke staze preko kolnika; 2) na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini;

3) na željezničkim ili tramvajskim prugama ili u blizini tih pruga ako se time sprečava ili ometa promet vozila koja se kreću po tračnicama; 4) na raskrižju i na udaljenosti manjoj od 5 metara od najbližeg ruba popriječnog kolnika;

5) u tunelima, na mostovima, u podvožnjacima i na nadvožnjacima, kao i na dijelovima ceste ispod mostova i nadvožnjaka i na udaljenosti manjoj od 15 m od tih objekata; 6) na dijelu ceste u blizini vrha prijevoja i u zavoju gdje je preglednost ceste nedovoljna i gdje se vozila ne bi mogla obići bez opasnosti; 7) na dijelu ceste gdje bi širina slobodnoga prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne crte na kolniku, ili do suprotnoga ruba kolnika, ili do neke zapreke na cesti bila manja od tri metra; 8) na mjestu na kojem bi vozilo zaklanjalo postavljeni prometni znak ili ure aj za davanje svjetlosnih prometnih znakova; 9) na biciklističkoj stazi, odnosno traku;

10) na dijelu kolnika koji je kao stajalište za vozila javnoga prometa obilježen prometnim znakom i oznakama na kolniku;

Članak 77. (1) Ovlaštena službena osoba odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. Članak 74. Osim u slučajevima iz članka 73. ovoga Zakona. 3) na prolazima i ulazima u škole. i 74. vozilo parkirano u pješačkoj zoni. Članak 76. (5) Visinu troškova premještanja vozila utvr uje mjerodavno tijelo jedinice lokalne samouprave i uprave. ovoga Zakona obavlja mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova. (1) Premještanje vozila iz članka 75. (1) Vozač je dužan motorno vozilo. odnosno na pješačkoj stazi. 2) na udaljenosti manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je označeno stajalište za vozila javnoga prometa. ovoga Zakona. i to na udaljenosti manjoj od 15 m od tih prijelaza. koje je zaustavljeno na kolniku obilježiti posebnim znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolniku.11) 12) 13) na svim ure enim zelenim površinama. a ako je parkiranje dopušteno. . i to: 1) kada je bio prisiljen zaustaviti vozilo na mjestu ili dijelu ceste iz članka 73. pravne ili fizičke osobe koja je premjestila vozilo može zatražiti jamčevinu. a ako vlasnik neće ili ne može položiti jamčevinu. traktor ili priključno vozilo. (2) Iznimno od stavka (1) ovoga članka.. Članak 75. stambene zgrade i druge objekate i iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizacijsku ili drugu mrežu komunalnih organizacija. (4) Radi osiguranja plaćanja troškova premještanja vozila. (2) Ovlaštena službena osoba odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa. ustanove. na kolniku s dva prometna traka gdje se promet odvija u oba smjera. 5) na pločniku. kao i vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila osoba s invaliditetom. 4) na mjestu gdje bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu. od vlasnika vozila koji nije državljanin Bosne i Hercegovine. osim motocikla bez bočne prikolice. premještanje vozila obavljaju organizacija. 73. ovoga Zakona. mora se ostaviti najmanje 1. (3) Troškove premještanja vozila u slučajevima iz članka 75. pravna ili fizička osoba koju ovlasti mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova. može zadržati vozilo. parkovima i sl. vozač ne smije parkirati vozilo osobito: 1) na dijelu ceste ispred prijelaza ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini. na mjestu koje je označeno kao parkiralište za osobe s invaliditetom. s tim što ta površina ne može biti uz rub kolnika. ako to nije izričito regulirano prometnim znakom. poduzeća. uz prethodnu suglasnost mjerodavnoga ministarstva unutarnjih poslova.6 m širine na površini za kretanje pješaka. ovoga Zakona snosi vlasnik.

. Presijecanje kolone pje aka Članak 80. (2) (3) Vozilom na motorni pogon smije se vući samo priključno vozilo koje bitno ne smanjuje njegovu stabilnost. Članak 79. Vozač ne smije vozilom presijecati kolonu djece. od 69. 3) noću i u slučaju smanjene vidljivosti na autocesti i cesti rezerviranoj za promet motornih vozila. Vuča 13. pješaka 12. (1) Za nepravilno parkirano ili zaustavljeno vozilo na pločnicima ili bilo kojim drugim mjestima iz čl. (3) Na isti se način taj znak postavlja i kada je na cesti zaustavljena kolona motornih vozila. Zabranjena je vuča neispravnih vozila na autocesti i cesti rezerviranoj za promet motornih vozila. (1) U prometu na javnoj cesti motornom vozilu mogu biti pridodana najviše dva priključna vozila za prijevoz tereta. u slučaju iz stavka (1) ovoga članka taj ure aj mora biti upaljen. Vu a vozila Članak 81. (2) Vlasnik ili korisnik vozila dužan je ovlaštenoj službenoj osobi mjerodavne službe dati podatke o vozaču koji je upravljao vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja iz stavka (1) ovoga članka. ali samo krajnjim desnim prometnim trakom do prve priključne ceste kojom se vučeno vozilo može isključiti iz prometa na autocesti. pogrebnu povorku i svaku drugu organiziranu povorku pješaka koja se kreće kolnikom. Članak 82.samo jedno priključno vozilo. do 78. Prije nego što parkira i napusti vozilo. vojnika. s tim što se umjesto jednoga znaka na kolnik postavljaju dva znaka. odnosno sigurno obići zaustavljeno vozilo. tako da vozači motornih vozila koji nailaze iz smjera na kojem je znak postavljen mogu pravodobno zaustaviti svoja vozila. kao i u slučaju drugih prekršaja propisanih ovim Zakonom u kojima je sudjelovalo njegovo vozilo. kao i na dijelu ceste koji nije dovoljno pregledan. a na autocesti i cesti rezerviranoj za promet motornih vozila . odnosno jedno priključno vozilo za prijevoz osoba. (4) Ako je u motornom vozilu ugra en ure aj za istodobno paljenje svih pokazivača smjera. (4) Iznimno od odredbe stavka (3) ovoga članka.2) kada je vozilo zaustavljeno na kolniku na takvom mjestu da ga vozači vozila koja nailaze istim smjerom ne mogu ili teško mogu pravodobno uočiti. vuča drugog motornog vozila autocestom dopuštena je ako je razlog za vuču nastao za vrijeme kretanja motornog vozila autocestom. (2) Znak iz stavka (1) ovoga članka postavlja se na kolnik iza zaustavljenog vozila u okomitom položaju i na dovoljnoj udaljenosti koja na cesti izvan naselja ne smije biti manja od 50 m. vozač je dužan poduzeti sve mjere kojima se sprečava da vozilo samo krene s mjesta i osigura ga od neovlaštene uporabe. ovlaštena službena osoba ostavit će pisanu obavijest da vozač koji je parkirao ili zaustavio vozilo u roku od osam dana kod mjerodavnog tijela na ime novčane kazne uplati zakonom propisani iznos. Članak 78. ovoga Zakona u kojem nije nazočan vozač. jedan pokraj drugoga.

može iznositi i manje od tri metra. (2) (3) Vučenim vozilom zabranjeno je prevoziti osobe. Članak 89. mora iznositi od tri do pet metara. automatskih vučnih kuka s višestupanjskom regulacijom ili krute veze.sa stražnje strane.(1) Vozilom na motorni pogon smije se vući drugo vozilo na motorni pogon samo ako se ono zbog neispravnosti ili nedostataka pojedinih dijelova ne može samo kretati i ako se pritom bitno ne smanjuje stabilnost vučnog vozila. (2) S pomoću užeta ne smije se vući vozilo na motorni pogon na kojem su neispravni ure aji za upravljanje ili ure aji za zaustavljanje. a ako se vuče s pomoću kuke ili krute veze (rudo). Članak 87. krute veze (rudo). (1) Vozilo na motorni pogon na cesti dopušteno je vući s pomoću užeta. dopuštena je samo do prvog mjesta pogodnog za pretovar tereta. Članak 88. ako se vuče užetom. (3) Krutom vezom ne smije se vući vozilo na motorni pogon koje nema ispravan ure aj za upravljanje. odnosno traktora s priključnim vozilom. (2) Vozilom na motorni pogon ne smije se vući motocikl bez bočne prikolice ili drugo vozilo na dva kotača. niti teretno motorno vozilo i autobus. (2) Kuka i kruta veza (rudo) iz stavka (1) ovoga članka moraju biti certificirane prema procedurama definiranim posebnim propisom iz stavka (3) članka 6. . ovoga Zakona. Vuča natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila. Ako se vozilo na motorni pogon vuče s pomoću užeta. (1) Vozilo na motorni pogon koje na cesti vuče drugo neispravno vozilo na motorni pogon se ne smije kretati brzinom većom od 40 km na sat. a vozač mora imati dokaz o certificiranju. vozač koji upravlja vučenim vozilom mora imati odgovarajuću dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojoj pripada vozilo koje se vuče. niti vozilo na motorni pogon teže od vučnoga vozila . a iznimno. stavak (1) oba vozila moraju biti obilježena znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolniku (sigurnosni trokut). (1) Za vrijeme vuče vozila iz članka 82. (1) Razmak izme u vučnoga i vučenog vozila na motorni pogon. Članak 85. samo ako na svojoj stražnjoj strani ima upaljena crvena svjetla za označavanje vozila ili ako ga vuče motorno vozilo koje ima i pri vuči uporabljuje žuto rotacijsko svjetlo. Vozila koja prevoze opasne tvari ne smiju se vući niti koristiti za vuču drugih vozila.ako mu je neispravna pomoćna kočnica. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. Članak 84. Članak 86. Vozilo na motorni pogon smije se vući noću. a na vučenom vozilu . (2) Na motornom vozilu koje vuče drugo vozilo trokut se postavlja s prednje. i do prvog mjesta na kojem se može otkloniti kvar na vozilu. automatskih vučnih kuka s višestupanjskom regulacijom i oslanjanjem ili ovješenjem vozila o vučno vozilo. Članak 83.

. ta svjetla moraju biti postavljena na uzdužnoj osi vozila ili na njegovoj lijevoj strani. (1) 1) Iznimno od odredaba članka 90. 3) bicikl. a sa stražnje strane vozila . a takvo se vozilo vuče krutom vezom (rudo) i brzina kretanja ne smije biti veća od 40 km na sat. osim na biciklu s motorom. 2) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na za to posebno odre enim mjestima na kolniku ili izvan njega ili na ulicama sa slabijim prometom. 3) na biciklu . 4) na zaprežnom vozilu . (5) Kada vozilo na motorni pogon vuče jedno ili dva priključna vozila. (2) U vremenu od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću). ovoga Zakona. 2) biciklu s motorom. u slučaju neispravnosti vozila koje je natovareno opasnim tvarima. Članak 91.(4) Iznimno od odredaba iz stavka (3) ovoga članka. (1) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju na vozilu moraju biti upaljena kratka svjetla.osim svjetla iz stavka (1) ovoga članka .moraju biti upaljena svjetla za osvjetljavanje ceste. a bicikl . a ako se na zaprežnom vozilu nalazi samo jedna svjetiljka. i kojem nije pridodano priključno vozilo kada je zaustavljeno ili parkirano na ulici u naselju.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani. takvo se vozilo može prevući samo do najbližeg mjesta pogodnog za pretovar ili popravak. (2) Vozilo na motorni pogon čija duljina nije veća od osam metara. lakom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice najmanje dva bijela ili žuta svjetla na prednjoj strani i paran broj crvenih svjetala na stražnjoj strani. simetrično postavljena na stražnjoj strani vozila. umjesto svjetala iz članka 90. na stražnjoj strani posljednjeg priključnog vozila moraju biti upaljena najmanje dva crvena svjetla. na vozilu u prometu na cesti . 14. ne mora imati upaljena svjetla: vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na osvijetljenom dijelu ceste. (6) Na motociklu za vrijeme vožnje na cesti moraju biti upaljena kratka svjetla. tako da se jasno vidi s dovoljne udaljenosti.kada su zaustavljeni ili parkirani u naselju uz sam rub kolnika. a širina dva metra. stavak (1) točka 1) može imati upaljeno samo jedno svjetlo koje se s prednje strane vidi kao bijelo svjetlo a sa stražnje strane kao crveno svjetlo i koje je postavljeno na strani suprotnoj od ruba kolnika uz koji je vozilo zaustavljeno ili parkirano.jedan katadiopter crvene boje na stražnjoj strani i po jedan katadiopter žute ili narančaste boje na svakoj strani pedale. Uporaba svjetala u prometu Članak 90. lakom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice . Članak 92.na prednjoj strani prvog priključnog vozila moraju biti upaljena dva bijela svjetla. a ako širina priključnog vozila iznosi više od 1. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti.crveno svjetlo. (4) U uvjetima iz stavka (2) ovoga članka zaprežno vozilo mora imati i dva katadioptera crvene boje. ona mora biti postavljena na lijevoj strani vozila. laki motocikl i motocikl bez bočne prikolice koji nema akumulatora . i to: 1) na vozilu na motorni pogon.jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani. (3) Ako se na zaprežnom vozilu jedno svjetlo nalazi na prednjoj strani a drugo na stražnjoj strani.najmanje jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani ili samo jedna svjetiljka koja je izra ena tako da se s prednje strane vozila vidi bijelo svjetlo.60 m .

(1) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon uporabljuju se u uvjetima iz članka 90. vozač vozila na motorni pogon za vrijeme vožnje mora imati na vozilu upaljena najmanje kratka svjetla za osvjetljavanje ceste. (2) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon moraju biti upaljena za vrijeme dok su upaljena bilo koja svjetla za osvjetljavanje ceste ili posebna svjetla za maglu. stavak (1) ovoga Zakona kada je vozilo zaustavljeno ili parkirano na cesti. Vozač je dužan držati potreban razmak kada se kreće iza drugog vozila. (1) Po magli vozač vozila na motorni pogon na vozilu treba imati upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste ili svjetla za maglu ili oba svjetla istodobno. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. Članak 94. 2) vodiči teglećih. 4) kada se kreće cestom koja se prostire neposredno pokraj plovnog puta ili pokraj željezničke ili tramvajske pruge ususret s plovilom.crvene boje. uvijek na udaljenosti manjoj od 200 m. (1) (2) Za osvjetljavanje ceste vozač vozila na motorni pogon. 2) za vrijeme kretanja za drugim vozilom na udaljenosti od najmanje 100 m kako ne bi dugim svjetlima svojeg vozila zasljepljivao vozača vozila ispred sebe. i najmanje jedno crveno svjetlo na njezinu začelju. 15. Razmak izme u vozila Članak 96. odnosno s vozilom koje se kreće po tračnicama a koje nailazi iz suprotnoga smjera. 3) za vrijeme dok vozilom prolazi pokraj organizirane kolone ili povorke pješaka. Članak 93.kad vozač tog vozila upali kratka svjetla ili kad izmjeničnim paljenjem i gašenjem svjetala upozorava da mu duga svjetla smetaju. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti.(1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća. odnosno povorke. Članak 95. (2) Umjesto svjetala iz stavka (1) ovoga članka mogu se uporabljivati reflektirajuće tvari. uporabljuje duga svjetla.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo naprijed i najmanje jedno crveno svjetlo straga. a pri mimoilaženju s drugim vozilom . (3) Noću. a na stražnjoj strani . moraju nositi upaljena svjetla kad se kreću kolnikom izvan naselja: 1) skupina pješaka koja se kreće u organiziranoj koloni ili povorci . u pravilu. (3) Svjetla za maglu koja se nalaze na prednjoj strani vozila moraju biti bijele ili žute boje. . (2) Svjetla za maglu mogu se uporabljivati samo po magli ili u slučaju smanjene vidljivosti i ne mogu se istodobno koristiti s dugim svjetlima. Vozač vozila na motorni pogon dužan je za osvjetljavanje ceste uporabljivati kratka svjetla umjesto dugih svjetala: 1) prije mimoilaženja s drugim vozilom na udaljenosti s koje prosudi da svjetlom svojeg vozila zasljepljuje vozača vozila koje mu dolazi ususret.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na čelu kolone. tako da ne ugrožava sigurnost prometa. tovarnih i jahaćih životinja i goniči stoke .

prevoziti. a vozač motocikla može to činiti i u bočnoj prikolici. ovoga Zakona primjenjuju se i na promet tramvaja i drugih vozila koja se cestom kreću po tračnicama.500 kg ili čija je duljina veća od sedam metara. bicikla s motorom. Članak 102. Promet zapre nih vozila i kretanje stoke . tračnicama 16. od 25. a biciklom s motorom osoba koja je navršila 14 godina. Promet tramvaja i drugih vozila na tra nicama Članak 98. pridržavati se za drugo vozilo. (5) Na biciklističkim stazama ure enim i označenim za promet bicikala i bicikala s motorom u oba smjera vozila se moraju kretati desnom stranom u smjeru kretanja vozila. bicikala s motorom. vozači su dužni izme u svakog od tih vozila držati razmak od najmanje 100 m. Članak 100. dužni su kretati se jedan iza drugoga. vozač bicikla s motorom ukoliko je pokretan snagom vozača i vozač bicikla moraju se kretati desnom biciklističkom stazom u odnosu na smjer kretanja prometa. (2) Odredba stavka (1) ovoga članka ne odnosi se na dio ceste na kojem je pretjecanje zabranjeno. lakog motocikla ili motocikla i osobe koje se prevoze tim vozilima moraju rabiti zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje. bicikla s motorom. razmak izme u tih vozila ne smije biti manji od 200 m. Vozač bicikla. (1) Biciklom na razvrstanoj cesti smije upravljati osoba koja je navršila 12 godina. vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili ugrožavati druge sudionike u prometu. lakih motocikala i motocikala Članak 99. 17. (3) Ako se dva ili više vozača bicikala ili bicikala s motorom kreću u skupini.biciklističkom stazom. a naročito ne smije skidati ruke s upravljača. Odredbe čl. 18. (6) Vozač bicikla i vozač bicikla s motorom smiju se kretati samo onim prometnim površinama na kojima je kretanje takvim vozilima dopušteno. zaprežnih 18. Članak 101. (4) Ako na cesti postoji posebno ure ena biciklistička staza. Vozač bicikla. Promet bicikala. do 97. bicikla s motorom. (3) Ako se cestom kreću dva ili više vozila koja prevoze opasne tvari. osim ako to ne isključuju konstrukcijska svojstva tih vozila ili način njihova kretanja. (2) Vozač bicikla i vozač bicikla s motorom ukoliko je pokretan snagom vozača dužni su kretati se što bliže desnom rubu kolnika. lakog motocikla i motocikla treba upravljati vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi sudionici u prometu. lakog motocikla i motocikla može prevoziti druge osobe samo ako na vozilu postoje posebna sjedala i oslonci za noge. odnosno trakom. a ako postoji biciklistička staza .Članak 97. Vozač bicikla. (1) Kada se na javnoj cesti izvan naselja koja ima samo jedan prometni trak namijenjen za promet vozila u jednom smjeru kreću jedno za drugim vozila na motorni pogon čija je najveća dopuštena masa veća od 3.

koturaljkama i slično. Članak 109. odron i sl. (2) Zaprežno vozilo ne smije se ostavljati bez nadzora na cesti ili uz cestu. skijanje i drugo. dužni su se kretati uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja. kao i sanjkanje. (1) Na cesti koja ima pločnik ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka. osobe koje se kreću s pomoću pokretnih stolaca za nemoćne osobe te organizirana kolona pješaka moraju se kretati uz desni rub kolnika u smjeru kretanja. (3) Na kolniku ceste zabranjeno je igranje. . (2) Na cesti koja ima obilježene pješačke prijelaze ili posebno izgra ene prijelaze. odnosno prolazima. (1) Pješak se ne smije. Članak 104. Članak 108. on se mora kretati što bliže rubu kolnika. 19. pješak je dužan kretati se tim površinama. (1) Pješak je dužan prelaziti preko kolnika i biciklističke staze pažljivo i najkraćim putem. pri prelaženju ceste pješak je dužan kretati se tim prijelazima. tako da se kreću jedan iza drugoga. laki motocikl ili motocikl. pješaci se mogu kretati kolnikom. osim ako je to posebno dopušteno. sjediti na platou vozila sa strane niti se nalaziti na rudi vozila u pokretu. i to veoma pažljivo i na način kojim ne ometa ili ne sprečava promet vozila. nakon što se prije stupanja na kolnik uvjeri da to može učiniti na siguran način. (3) Pješak koji gura ručna kolica. (2) Ako se pješak kreće kolnikom. kretati i zadržavati na kolniku. odnosno prolaze za pješake. (2) Na cesti na kojoj ne postoji pločnik ili druga površina odre ena za kretanje pješaka. romobilom. ponor.). (3) Osobe koje se voze zaprežnim vozilom dok je vozilo u pokretu ne smiju stajati na vozilu. sjediti na stranicama vozila. usjek. vožnja dječjim biciklom. pješak se može kretati uz desni rub kolnika samo kada je takvo kretanje za njega sigurnije (nepregledan zavoj. (1) Vozač zaprežnog vozila treba upravljati vozilom cijelo vrijeme dok se vozilo kreće cestom i dužan je vozilo držati što bliže desnom rubu kolnika. Članak 106. odnosno pogodna za kretanje pješaka. Članak 107.Članak 103. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka. odnosno površinu pokraj kolnika pogodnu za kretanje pješaka. zasjek. a koju pješaci ne mogu koristiti iz bilo kojeg razloga. ako oni nisu od njega udaljeni više od 100 m. u pravilu. bicikl. Kretanje pješaka pje aka Članak 105. (1) Kada se pješaci kreću kolnikom na javnoj cesti izvan naselja. Stoka se ne smije ostavljati na cesti ili uz cestu bez nadzora goniča stoke. (1) (2) Stoku koja se kreće javnom cestom gonič stoke mora držati što je moguće bliže desnom rubu ceste.

zaustaviti vozilo kojim upravlja da bi propustio pješake. (1) Vozač koji skreće na bočnu cestu na čijem ulazu ne postoji obilježeni pješački prijelaz dužan je skretanje izvesti smanjenom brzinom i ne smije ugroziti pješake koji su već stupili na kolnik. pješak je dužan obratiti pozornost na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju. vozač je dužan zaustaviti vozilo ispred pješačkoga prijelaza kada mu je danim znakom zabranjen prolaz. (2) Ako se obilježeni pješački prijelaz iz stavka (1) ovoga članka nalazi na ulazu na bočnu cestu. (2) Vozač koji se kreće mokrim kolnikom u naseljenom mjestu dužan je prilagoditi brzinu kretanja vozila tako da izbjegne prskanje pješaka koji se kreću rubom kolnika ili pločnika. (3) Na obilježenome pješačkom prijelazu na kojem promet nije reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ni znacima koje daje ovlaštena osoba. (1) Ako je promet na obilježenom pješačkom prijelazu reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znacima ovlaštene osobe. Članak 110. prije stupanja na pješački prijelaz. . Pješak koji namjerava prijeći preko kolnika na mjestu na kojem ne postoji obilježeni pješački prijelaz ne smije stupiti na kolnik ako time ometa promet vozila. (3) Ako na obilježenom pješačkom prijelazu promet nije reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova ni znacima ovlaštene osobe. vozač koji skreće na tu cestu dužan je skretati smanjenom brzinom i propustiti pješake koji su već stupili ili stupaju na pješački prijelaz i. pješaci mogu prelaziti preko kolnika samo dok im je danim znakom dopušten prijelaz preko kolnika. vozač ne smije ometati prolaz pješaka koji su već stupili na pješački prijelaz. Promet eljezničke 21. Članak 112. ili nedvojbeno pokazuju namjeru da prije u preko pješačkog prijelaza. ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znaci koji upozoravaju da će se taj ure aj početi spuštati. pješak je dužan postupati prema tim znakovima. Vozač koji se vozilom približava prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini dužan je kretanje vozila prilagoditi tako da ga može zaustaviti pred ure ajem za zatvaranje prometa na prijelazu ili pred ure ajem za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vozila koja se kreću po tračnicama. Članak 114. vozač je dužan zaustaviti vozilo pred takvim pješačkim prijelazom da bi propustio pješake koji prelaze ili stupaju na pješački prijelaz. odnosno da može zaustaviti vozilo prije nego što stupi na željezničku prugu. Članak 115. Sudionici u prometu dužni su zaustaviti se pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini ako je ure aj za zatvaranje prometa spušten. (2) Na obilježenome pješačkom prijelazu na kojem promet pješaka nije reguliran posebnim svjetlosnim prometnim znacima za pješake. vozača pješacima 20. Promet na prijelazu ceste preko željezni ke pruge eljezni Članak 113. ili ako se taj ure aj već počeo spuštati. odnosno da se prijelazu ceste preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće po tračnicama. Obveze voza a prema pje acima Članak 111. prema potrebi. ali je promet vozila reguliran svjetlosnim prometnim znakovima za vozila ili znacima koje daju ovlaštene osobe.(1) Na obilježenome pješačkom prijelazu na kojem je promet pješaka reguliran svjetlosnim prometnim znacima za pješake. a ako mu je na takvom prijelazu danim znakom dopušten prolaz.

Članak 121. stoka ni vozila koja se. namijenjenih za promet vozila u jednom smjeru. Članak 119. Promet na autocesti. i poduzeti potrebne mjere da vozilo čim prije ukloni s kolnika. Na autocesti s tri ili više prometnih trakova. (1) Vozač koji se motornim vozilom uključuje u promet na autocesti dužan je: . (1) Autocestom se motorna vozila moraju kretati krajnjim desnim prometnim trakom koji nije zakrčen vozilima u koloni. stavak (3) ovoga Zakona ne primjenjuje se na vozila koja se kreću dijelom autoceste koja prolazi kroz naselje. Članak 117. ako on na tom mjestu postoji. (3) Odredba stavka (2) ovoga članka ne odnosi se na vojna vozila i na vozila tijela unutarnjih poslova. 22. Članak 120. (2) Autocestom se ne smiju kretati ni motorna vozila koja se prema svojim konstrukcijskim svojstvima ne mogu kretati brzinom većom od 40 km na sat. (2) Odredba članka 39.(1) Pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem su postavljeni svjetlosni prometni znaci. (1) Na autocesti vozač ne smije zaustavljati motorno vozilo. osim na površinama izvan kolnika koje su za to posebno ure ene i obilježene. vozači teretnih motornih vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3. (2) Sudionici u prometu koji prelaze preko željezničke pruge u istoj razini dužni su to činiti s pojačanom opreznošću i kada svjetla na prijelazu nisu upaljena. Članak 118. (3) Na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem nema ure aja za zatvaranje prometa ni ure aja za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka. (3) Na autocesti vozač ne smije izvoditi polukružno okretanje niti se kretati vozilom unatrag. Na autocestu se ne smije uključiti motorno vozilo koje vuče drugo motorno vozilo koje se zbog neispravnosti ne može kretati. (1) Autocestom se ne smiju kretati pješaci. prema odredbama ovoga Zakona. cesti rezerviranoj za promet motornih vozila i brzoj cesti Članak 116.500 kg i skupova vozila čija je duljina veća od sedam metara smiju koristiti samo dva prometna traka koji se nalaze uz desni rub kolnika. sudionici u prometu dužni su se zaustaviti kada se pojavi crveno treptavo svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo. te na vozila za održavanje ceste kada daju posebne svjetlosne znake. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti vozila ili iz drugih razloga prisiljen zaustaviti vozilo na kolniku autoceste dužan je zaustaviti ga na posebnom traku za zaustavljanje vozila u nuždi. sudionici u prometu mogu prijeći preko željezničke pruge tek kada se prethodno uvjere da prugom ne nailazi vlak ili neko drugo vozilo koje se kreće po tračnicama. ne smatraju motornim vozilima.

44. ako takav trak postoji na ulazu na priključnu cestu. Promet 23. Vozila s pravom prednosti prolaza Članak 126. . uz uvjet da ne ugrožavaju sigurnost drugih sudionika u prometu. od 116.1) koristiti poseban trak za ubrzavanje kada takav trak postoji u produženju priključne ceste i uključiti se u promet na autocesti.). (2) Vozač koji na cesti susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom i vozač kojega sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom dužni su ustupiti prednost prolaza. 2) propustiti vozila koja se kreću autocestom. zaustaviti vozilo. (1) Na vozila službe hitne pomoći. Ta vozila imaju pravo prednosti prolaza u odnosu na sva druga vozila (članak 49. pješaci su dužni skloniti se s kolnika dok ta vozila pro u. umjesto dugih svjetala noću uporabiti kratka svjetla za osvjetljavanje ceste. ako na mjestu na kojem se uključuje u promet na autocesti ne postoji poseban trak za ubrzavanje. (2) Vozač koji se vozilom isključuje iz prometa na autocesti dužan je pravodobno zauzeti položaj vozilom na krajnjem desnom prometnom traku i što prije prijeći na poseban trak za usporavanje. osim u odnosu na vozila pod pratnjom (članak 125. dajući odgovarajući znak na način kojim ne ugrožava promet vozila koja se kreću autocestom. o zabrani pretjecanja i obilaženja kolone vozila (članak 61. (3) Vozila pod pratnjom imaju pravo prednosti prolaza u odnosu na sva druga vozila (članak 49. osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrižjem na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znacima ovlaštene osobe. (4) Kako bi omogućili nesmetani prolaz vozilima iz stavka (1) ovoga članka. i na njih se ne primjenjuju odredbe o ograničenju brzine (čl. s posebnim motornim vozilima opremljenim ure ajima za davanje posebnih zvučnih i svjetlosnih znakova crvene i plave boje. Na vozilima na motorni pogon za vrijeme kretanja kroz tunel moraju biti upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste. vojna vozila i vozila Državne granične službe kad posebnim ure ajima daju svjetlosne i zvučne znakove ne primjenjuju se odredbe: o ograničenju brzine (čl. polukružno okretati vozilo ili se kretati unatrag u tunelu. i to za vrijeme dok se ti znakovi daju. vatrogasna vozila i vozila policije i sudbene policije. sukladno ovome Zakonu. Vozila pod pratnjom Članak 125. podrazumijevaju se vozila kojima je dodijeljena pratnja policije ili vojne policije.). 44. (1) Vozilima pod pratnjom. Vozač koji se vozilom kreće kroz tunel ne smije zaustavljati vozilo. Odredbe čl. 24. a prema potrebi. Promet u tunelu Članak 123. do 121. i 46. stavak (1) točka 1)) i o zabrani presijecanja kolone pješaka (članak 80.).).) i vozila koja se kreću raskrižjem na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znacima ovlaštene osobe. ovoga Zakona primjenjuju se i na promet na cesti koja je rezervirana za promet motornih vozila i brzoj cesti. o zabrani pretjecanja i obilaženja kolone vozila (članak 61. Članak 122. uz uvjet da ne ugrožavaju sigurnost drugih sudionika u prometu.). Članak 124. i 46.). strogo se pridržavati naredaba koje im daju osobe iz pratnje i kretanje nastaviti tek nakon što pro u sva vozila pod pratnjom. omogućiti nesmetan prolaz. stavak (1) točka 1)) i o zabrani presijecanja kolone pješaka (članak 80. 25.

dimenzija 50 x 50 cm. Članak 129. propustiti ih i. pod duljinom vozila podrazumijeva se ukupna duljina vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. da ne umanjuje vozaču preglednost ceste. ili preko najveće dopuštene mase. (5) Ure aji za davanje posebnih svjetlosnih i zvučnih znakova smiju se ugra ivati i uporabljivati samo na vozilima čija je pratnja policija ili vojne osobe (članak 125. najizbočenija točka na teretu koji se prevozi vozilom mora biti označena: 1) u slučaju iz članka 128. (4) Glede me usobnog prava prednosti prolaza za vozila iz stavka (1) ovoga članka. (2) Teret koji se prevozi na vozilu i priključnom vozilu može premašiti najudaljeniju točku na stražnjoj strani vozila najviše za jednu šestinu svoje duljine koja je kao kontinuirani teret oslonjena na tovarni prostor. Teret na vozilu Članak 127. stavak (4) ovoga Zakona . Noću. stavak (1)) i na vozilima s pravom prednosti prolaza iz st. obojena izmjeničnim kosim trakama reflektirajuće narančaste i bijele boje i postavljena okomito na uzdužnu os vozila. 5) da ne zaklanja svjetlosne i svjetlosno-signalne ure aje na vozilu. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. najizbočenija točka tereta mora biti označena crvenom tkaninom. a ostala vozila propustiti i. (4) Ako teret na vozilu premašuje za više od jednog metra najudaljenije točke na stražnjoj strani vozila. 26. ili preko mogućnosti koje dopuštaju svojstva ceste i tehničko-konstrukcijske mogućnosti vozila. prema potrebi. da ne stvara suvišnu buku i ne rasipa se po cesti. pričvršćen i pokriven: da ne ugrožava sigurnost sudionika u prometu i ne nanosi štetu cesti i objektima na cesti. (1) i (3) ovoga članka.(2) Kako bi omogućili prolaz vozilima iz stavka (1) ovoga članka. ili preko dopuštenog osovinskog opterećenja. (5) Najizbočenija točka tereta koji se prevozi teretnim motornim ili priključnim vozilom u slučaju iz stavka (4) ovoga članka mora biti označena pločom. da ne umanjuje u većoj mjeri stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom. vrijede odredbe o prednosti prolaza. zaustaviti svoja vozila dok ta vozila pro u. zaustaviti se dok ta vozila pro u. vozači su dužni obratiti pozornost i na vozila kojima se osigurava prolaz.svjetlom i reflektirajućom tvari crvene boje. pješaci su dužni skloniti se s kolnika. Članak 128. (1) Teret na vozilu ne smije premašiti najudaljeniju točku na prednjoj strani vozila više od jednog metra. prema potrebi. Ta je ploča kvadratnoga oblika. . (3) Kada vozilo policije ili vojno vozilo uporabom plavih svjetala osigurava prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreću iza njega. (3) Ako se vozilom prevozi teret u kombinaciji koja se sastoji od vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. prema potrebi. (1) Vozilo u prometu na cesti ne smije se opteretiti preko svoje nosivosti koja je upisana u knjižicu vozila. registarske pločice i druge propisane oznake na vozilu. (2) 1) 2) 3) 4) Teret na vozilu treba biti tako raspore en i.

IV. Članak 132.crvenim svjetlom.svjetlom i katadiopterom koji s prednje strane daju bijelo svjetlo. PROMETNI ZNAKOVI Opće 1. (2) Prometni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih sudionici u prometu i danju i noću na vrijeme i lako mogu uočiti i pravodobno postupiti sukladno njihovu značenju. kojima se sudionici u prometu upozoravaju na opasnost koja im prijeti na odre enoj javnoj cesti ili dijelu te ceste. Na cesti se ne smiju postavljati ploče. oznake na kolniku. svjetla. svjetlosni prometni znakovi. izričitih 2. odnosno dijelu ceste. te svjetlosne i druge oznake na cesti. (1) Na prometni znak i na stup na koji je znak postavljen zabranjeno je stavljati sve što nije u svezi sa značenjem prometnoga znaka. Članak 131. pločniku i sl. zabrane i obveze kojih se sudionici u prometu moraju držati i daju potrebne obavijesti za siguran i nesmetan tok prometa.2) kada teret na vozilu na motorni pogon ili na priključnom vozilu bočno premašuje više od 20 cm vanjski rub prednjega ili stražnjega svjetla za označavanje vozila . (1) Prometne znakove i cestovnu opremu postavljaju i održavaju ustanove koje upravljaju cestama na temelju rješenja mjerodavnoga tijela. kao i privremena ograničenja i privremene zabrane u prometu. izgledom ili mjestom postavljanja oponašaju ili sliče nekom prometnom znaku. (3) Prometni znakovi moraju se ukloniti. (1) Znakovi opasnosti služe da se sudionici u prometu na cesti upozore na opasnost koja prijeti na odre enom mjestu. Znakovi opasnosti. (4) Sudionici u prometu dužni su se pridržavati ograničenja. ili odvraćaju njihovu pozornost u mjeri koja može biti opasna za sigurnost prometa na cesti. . bojom. stavljaju do znanja ograničenja. dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uvjetima prometa na cesti ili zahtjevima sigurnosti u prometu. (3) Prometni znakovi su: znakovi opasnosti. zabrana i obveza izraženih s pomoću postavljenih prometnih znakova. a sa stražnje strane . (2) Prometnim znakovima moraju se obilježiti i opasnosti privremenog karaktera. znakovi izričitih naredaba i znakovi obavijesti s dopunskom pločom koja je sastavnim dijelom prometnog znaka i koja pobliže odre uje značenje prometnog znaka ili bez nje. osobito one koje nastanu usljed iznenadnog oštećenja ili onesposobljavanja ceste. znakovi. ili koji svojim oblikom. Članak 133. i da se obavijeste o naravi te opasnosti. i ti se znakovi moraju ukloniti čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni. stupovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili smanjuje vidljivost postavljenih prometnih znakova. ili zasljepljuju sudionike u prometu. Op e odredbe Članak 130. (1) Javne ceste moraju se obilježiti propisanim prometnim znacima. znakovi izri itih naredaba i znakovi obavijesti Članak 134. (2) Zabranjeno je neovlašteno uklanjati i oštećivati prometne znakove i cestovnu opremu ili mijenjati značenje prometnih znakova.

jedno pokraj drugoga. (1) Za reguliranje prometa uporabljuju se ure aji kojima se daju svjetlosni prometni znaci crvene. 2) žuto svjetlo može biti upaljeno kao samostalno svjetlo u vremenskim razmacima od prestanka zelenoga do pojave crvenog svjetla ili istodobno s crvenim svjetlom.(2) Znakovi izričitih naredaba stavljaju do znanja sudionicima u prometu na cesti zabrane. a zeleno dolje. prije pojave zelenog svjetla. (3) Znakovi obavijesti pružaju sudionicima u prometu potrebne obavijesti o cesti kojom se kreću i druge obavijesti koje im mogu biti korisne. i to na visini na kojoj se nalazi zeleno svjetlo. obvezno treba ugraditi zeleno treptavo svjetlo. žuto u sredini. Članak 137. žuto u sredini. a zeleno svjetlo znači slobodan prolaz tim prometnim trakom. Članak 140. (1) Na ure ajima za davanje prometnih znakova kojima se regulira promet na kolniku s više od dva prometna traka obilježena uzdužnim crtama za svaki prometni trak posebno i koji se nalazi iznad prometnog traka . a zeleno desno. 3. Ta svjetla imaju oblik kruga. svjetla mogu biti postavljena po vodoravnoj osi. (1) 1) Na ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova trobojnim svjetlima: crveno i zeleno svjetlo ne smiju biti istodobno upaljena. (2) Crveno svjetlo iz stavka (1) ovoga članka ima oblik prekriženih crta. a zeleno svjetlo može biti i u obliku jedne ili više strelica smještenih u krugu crne boje. magistralnoj i regionalnoj cesti i u naseljenim mjestima moraju biti prevučeni reflektirajućim tvarima ili osvijetljeni vlastitim izvorom svjetlosti. (2) Na ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova trobojnim svjetlima. Svjetlosni prometni znaci i svjetlosne oznake Članak 136. a zeleno svjetlo ima oblik strelice s vrhom okrenutim nadolje.crveno svjetlo znači zabranu prometa uzduž prometnog traka iznad kojeg je postavljeno. ograničenja i obveze kojih se moraju držati. Znakovi opasnosti i znakovi izričitih naredaba na autocesti. žute i zelene boje. (2) Dopunski svjetlosni znakovi iz stavka (1) ovoga članka postavljaju se s odgovarajuće strane svjetlosnog prometnog znaka. cesti rezerviranoj za promet motornih vozila. Članak 139. . i to: crveno gore. svjetla se postavljaju po okomitoj osi. kao najavu prestanka slobodnog prolaza. 3) žuto svjetlo može biti upaljeno kao treptavo svjetlo kada ne rade ostali svjetlosni signali na raskrižju. (2) Pri projektiranju novih ili rekonstrukciji postojećih prometnih znakova. (1) Ure aju za davanje svjetlosnih prometnih znakova trobojnim svjetlima može se dodati dopunski svjetlosni znak u obliku zelene svijetleće strelice ili više takvih znakova. i to: crveno lijevo. Ako je ure aj za davanje svjetlosnih prometnih znakova postavljen i iznad prometnog traka. Članak 135. Članak 138. jedno ispod drugoga.

povijesim i prirodnim i turističkim znamenitostima. a lijeva strana oznakama bijele boje. Članak 141.oznakama crvene boje. Obilježavanje eljezničke 6. (2) Bliže propise o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama donosi ministar. Oznake na kolniku Članak 142. (1) Oznake na kolniku služe za reguliranje prometa na cestama i za obavještavanje i vo enje sudionika u prometu. strelice. (2) Na javnoj cesti izvan naselja sa suvremenim kolnikom za promet u oba smjera na kojem postoje samo dva prometna traka. refleksnim staklima ili reflektirajućim tvarima. a na magistralnoj cesti obilježene i rubnim crtama. a zeleno svjetlo dolje. (3) Ako vrhovi pješačkih otoka. (1) Ako se rubovi kolnika na javnoj cesti obilježavaju svjetlosnim prometnim oznakama. (3) (4) Oznake na kolniku čine crte. u suradnji s mjerodavnim tijelom. odnosno potpunije odredi ili objasni. otoka za usmjeravanje prometa i drugi objekti na kolniku noću nisu osvijetljeni.(1) Za upravljanje prometom pješaka mogu se uporabljivati i posebni ure aji za davanje svjetlosnih prometnih znakova crvene i zelene boje i ure aji za davanje zvučnih znakova. i to desna strana kolnika . (2) Oznake na kolniku mogu biti postavljene same ili uz druge prometne znakove ako je potrebno da se značenje tih znakova jače istakne. (3) Svjetla iz stavka (1) ovoga članka sastoje se od svijetleće površine crvene ili zelene boje na kojoj se nalazi tamna silueta pješaka ili od tamne površine na kojoj se nalazi svijetleća silueta pješaka crvene ili zelene boje. Ta svjetla ne smiju biti istodobno upaljena. te ostalim objektima i sadržajima. Turistička 5. natpisi i druge oznake. Na dijelu ceste ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini moraju biti postavljeni odgovarajući prometni znakovi. Obilje avanje prijelaza ceste preko željezni ke pruge eljezni Članak 145. 4. . (1) Oznake na kolniku postavljaju se na cestama sa suvremenim kolnikom. (2) Rubovi kolnika na dijelu ceste kroz tunel moraju biti obilježeni oznakama iz stavka (1) ovoga članka. oni se obilježavaju svjetlima. i to: crveno svjetlo gore. jedno ispod drugoga. Članak 143. refleksnim staklima ili reflektirajućim tvarima žute boje. Turisti ka i ostala signalizacija na cesti Članak 144. Oznake na kolniku mogu imati i reflektirajuća svojstva. (2) Ta svjetla moraju biti postavljena po okomitoj osi. moraju se obilježiti svjetlima. ti trakovi moraju biti odvojeni odgovarajućom uzdužnom crtom na kolniku. (1) Turistička i ostala signalizacija na cesti namijenjena je obavještavanju sudionika u prometu o kulturnim.

kao i na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem se branicima ili polubranicima upravlja ručno. (1) Na prijelazima ceste preko željezničke pruge u istoj razini. (3) Branici moraju biti obojeni naizmjence crvenom i bijelom bojom. Članak 147. tom ure aju može se dodati i ure aj za davanje zvučnih znakova. ovoga članka moraju biti postavljeni utvr uju se posebnim zakonom ili propisom donesenim na temelju zakona.Članak 146. (1) Na prijelazima ceste preko željezničke pruge u istoj razini. odnosno spuštanje branika ili polubranika. na njima moraju biti postavljena i treptava svjetla narančaste boje. a osiguranje sudionika u prometu . kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (3) Branici i polubranici moraju biti opremljeni treptavim crvenim svjetlom. . moraju imati refleksna stakla ili biti prevučeni reflektirajućim tvarima odgovarajuće boje. Svjetlosni znakovi kojima se najavljuje približavanje vlaka na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini daju se izmjeničnim paljenjem dvaju crvenih treptavih svjetala koja imaju oblik kruga. sudionici u prometu mogu se osigurati samo ure ajem za davanje zvučnih znakova. 8. Članak 150. Obilje avanje radova i zapreka na cesti Članak 151. ovoga Zakona. Obilježavanje zapreka 7. branici ili polubranici moraju biti izmjenično obojeni crvenom i žutom bojom. (1) Na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem postoji ure aj za davanje svjetlosnih znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka. a noću.postavljanjem branika. (2) Branici i polubranici. odnosno ure aji za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka ako to zahtijeva gustoća prometa ili drugi uvjeti na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini. postavljaju se i branici ili polubranici. Članak 148. Članak 149. Znaci koje daju ovlaštene osobe ovla tene Članak 152. i to s mjesta s kojeg se oni ne vide. Na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem se prilikom nailaska vlaka branici ili polubranici automatski spuštaju. kao i prometni znakovi postavljeni na dijelu ceste ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini. (1) Dio ceste na kojem su nastale zapreke koje se ne mogu odmah ukloniti ili na kojem se izvode radovi mora se vidno obilježiti i osigurati za sudionike u prometu. osim prometnih znakova iz članka 145. (2) Uvjeti u kojima ure aji iz stavka 1. (2) Na prijelazima zemljane ceste s manjim prometom i pješačke staze preko željezničke pruge u istoj razini. (2) Dio ceste iz stavka (1) ovoga članka obilježava se postavljanjem odgovarajućih prometnih znakova. opremljeni refleksnim staklima ili prevučeni reflektirajućim tvarima odgovarajuće boje. mora se postaviti ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih znakova kojima se sudionici u prometu obavještavaju o spuštanju branika ili polubranika.

(1) Sudionik u prometnoj nezgodi u kojoj je netko izgubio život ili je bio ozlije en ili je nastala veća materijalna šteta dužan je: 1) ostati na mjestu prometne nezgode. (2) Mjerodavno tijelo i druge pravne ili fizičke osobe koje su obaviještene o prometnoj nezgodi u kojoj je neka osoba bila ozlije ena dužni su o tome odmah obavijestiti najbližu zdravstvenu ustanovu. (2) Znaci iz stavka (1) ovoga članka moraju se davati tako da njihovo značenje za sudionike u prometu bude jasno i nedvojbeno. (1) Vozač koji se zatekne ili nai e na mjesto prometne nezgode dužan je na zahtjev ovlaštene osobe prevesti osobu ozlije enu u prometnoj nezgodi do najbliže zdravstvene ustanove.(1) Sudionici u prometu moraju postupati prema zahtjevima izraženim s pomoću znaka ili po naredbi policajca ili druge osobe koja na temelju ovlasti iz zakona obavlja nadzor i reguliranje prometa na cestama (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba). uz uvjet da poduzimanje tih mjera ne ugrožava sigurnost prometa. Članak 157. mogu jasno i s dovoljne udaljenosti uočiti. (1) Znaci što ih sudionicima u prometu daje ovlaštena osoba su znaci koji se daju rukama i položajem tijela. . zvučni znaci i svjetlosni znaci. kojima su znaci namijenjeni. 3) obavijestiti najbližu policijsku postaju o prometnoj nezgodi i vratiti se na mjesto prometne nezgode te sačekati dolazak službene osobe koje obavlja očevid. Osoba koja se zatekne ili nai e na mjesto prometne nezgode u kojoj ima ozlije enih dužna je ukazati pomoć osobama ozlije enim u prometnoj nezgodi. s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći osobama ozlije enim u prometnoj nezgodi ili ako mu je samome potrebna liječnička pomoć. ili ako vozač zaključi da se nestručnim i neodgovarajućim prijevozom stanje ozlije ene osobe može pogoršati. 2) poduzeti sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu prometne nezgode i omogućiti normalan tok prometa te nastojati da se ne mijenja stanje na mjestu nezgode i sačuvaju postojeći tragovi. Članak 155. DU@NOSTI U SLUČAJU PROMETNE NEZGODE Članak 154. (2) Ovlaštena osoba pri davanju znaka dužna je postaviti se na cesti tako da ga sudionici u prometu. (3) Bliže odredbe o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama. (3) Znaci iz stavka (1) ovoga članka mogu se davati i iz vozila. načinu obilježavanja radova i zapreka na cesti i znacima koje sudionicima u prometu daje ovlaštena osoba pravilnikom propisuje ministar. V. Članak 153. Članak 156. (2) Vozač je dužan postupiti prema odredbi stavka (1) ovoga članka i prije dolaska ovlaštene osobe. osim ako se nezgoda dogodila na mjestu na kojem se može očekivati brzi dolazak vozila hitne pomoći. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove.

ovlaštena osoba koja obavlja očevid odredit će da se neposrednim sudionicima nezgode uzmu krv i urin radi utvr ivanja jesu li pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. Vozači ne smiju napustiti mjesto nezgode prije nego što popune i potpišu izvješće i razmijene podatke iz ovoga stavka. dužna je o tome odmah obavijestiti najbližu policijsku postaju. (4) Ako se tim ispitivanjima ustvrdi da neposredni sudionici prometne nezgode imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. (2) Policija je dužna izaći na mjesto prometne nezgode u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako do e do nesporazuma ili neslaganja jednog od sudionika prilikom popune obrasca europskog izvješća ili sudionici u nezgodi nemaju obrazac europskog izvješća. (3) Ovlaštena osoba koja obavlja očevid prometne nezgode u kojoj ima ozlije enih osoba ili je nastala veća materijalna šteta podvrgnut će neposredne sudionike prometne nezgode ispitivanju s pomoću odgovarajućih sredstava i ure aja ili će ih uputiti na stručni pregled radi provjere imaju li u organizmu alkohola ili drugih opojnih sredstava. (2) Ako osoba ozlije ena u prometnoj nezgodi umre od zadobivenih ozljeda ili ako postoji opravdana sumnja da je kod vozača usljed ozljede došlo do smanjenja duševne ili tjelesne sposobnosti za upravljanje vozilom na motorni pogon ili tramvajem. izme u ostaloga. vozači su dužni odmah ukloniti vozila s kolnika i razmijeniti osobne podatke. vozačke dozvole i osiguranja od automobilske odgovornosti . (5) Ako u prometnoj nezgodi ima poginulih osoba. obavijestiti organizaciju koja uklanja vozila i stvari s ceste ili zainteresiranu osobu i pružiti pomoć radi zaštite imovine ako na mjestu doga aja nema osobe koja tu imovinu može preuzeti. Članak 160.(1) Ako je zdravstvena ustanova obaviještena o prometnoj nezgodi ili je primila na liječenje osobu ozlije enu u prometnoj nezgodi. (1) Policija i druge ovlaštene osobe dužni su izaći na mjesto prometne nezgode u kojoj ima poginulih ili ozlije enih osoba ili je nastala veća materijalna šteta. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. fotografirati mjesto nezgode. (3) Nakon prometne nezgode u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta. odnosno njegovom vozilu ili na drugoj stvari. (4) Ukoliko je u prometnoj nezgodi sudjelovalo vozilo strane registarske oznake. (6) Bliže odredbe o sadržaju obrasca europskog izvješća o prometnoj nezgodi donosi ministar. unose podaci iz putovnice. ne smije uzimati alkoholna pića. sačiniti zapisnik o očevidu i izvršiti druge potrebne radnje sukladne ovome Zakonu. . te popuniti i potpisati obrazac europskog izvješća o prometnoj nezgodi. Članak 158. ovlaštena osoba koja obavlja očevid odredit će da im se uzme krv ili krv i urin radi analize. obvezno je: fotografirati štetu na vozilu stranih registarskih oznaka. (2) Vozač sudionik u prometnoj nezdodi obvezan je prijaviti i prometnu nezgodu s manjom materijalnom štetom. prije izdavanja potvrde o oštećenju vozila strane registracije ili potvrde o obavljenom očevidu na mjestu doga aja prometne nezgode. ako to zahtijeva jedan od sudionika prometne nezgode. (5) Mjerodavno tijelo unutarnjih poslova dužno je izaći na mjesto prometne nezgode u kojoj je nastala manja materijalna šteta. (1) Ovlaštena osoba koja obavlja očevid dužna je organizirati popis imovine koja na mjestu doga aja ostaje iza osobe koja je u prometnoj nezgodi poginula ili teže ozlije ena.zelena karta. sačiniti zapisnik u kome se. Članak 159. ukoliko je šteta nastala drugoj osobi. zdravstvena ustanova dužna je o tome odmah obavijestiti mjesno mjerodavno tijelo za izdavanje vozačke dozvole ili najbližu policijsku postaju. opojne droge ili lijekove na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje dok se ne obavi očevid. (1) Osoba koja je sudjelovala u prometnoj nezgodi u kojoj ima poginulih ili ozlije enih osoba ili je nastala veća materijalna šteta.

prema prosudbi mjerodavnoga tijela unutarnjih poslova. pravila natjecanja. odobrenje se izdaje uz prethodnu suglasnost tijela mjerodavnog za promet na čijem se području zabranjuje promet. (2) Odobrenje izdaje mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova na čijem se području održava priredba ili obavlja aktivnost. sudionika i gledatelja športske i druge priredbe ili aktivnosti i znak kojim će vozila iz pratnje natjecatelja biti označena. zahtjev za izdavanje odobrenja bit će odbijen. odnosno aktivnosti. održavanje automobilske. ŠPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA CESTAMA Članak 162. (2) Ako vozač ili vlasnik. ali samo u vrijeme kada se tom cestom drugi sudionici u prometu najmanje kreću. stvari ili drugi rasuti materijal s kolnika. odnosno korisnik vozila nije u stanju postupiti prema stavku (1) ovoga članka. ovoga Zakona podnosi se najkasnije 15 dana prije održavanja športske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti. odnosno korisnik vozila dužan je vozilo.).(2) Vozač koji je vozilom sudjelovao u prometnoj nezgodi u kojoj ima poginulih ili ozlije enih osoba te druga osoba koja je neposredno sudjelovala u nezgodi. imaju pravo tražiti osobne podatke i adresu od osoba koje su bile nazočne kada se nezgoda dogodila. teret. nije u stanju provesti mjere iz članka 164. ovlaštena osoba koja se zatekne na mjestu nezgode ili neispravnosti vozila zatražit će od mjerodavne organizacije koja upravlja cestama ili druge ovlaštene organizacije da na sigurno mjesto ukloni vozilo. U tom slučaju promet se može zabraniti najdulje dva sata. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 162. (1) Športske i druge priredbe ili slične aktivnosti na cesti ne smiju se održavati bez odobrenja. Članak 161. Članak 164. (1) U slučaju iz članka 162. motociklističke ili biciklističke utrke na cesti može se odobriti i kad u odre enom smjeru nema zaobilazne ceste (brdske utrke i dr. stavak (2) ovoga Zakona. Članak 163. (3) Ako se zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti na cesti zabranjuje promet. (1) Zahtjev za održavanje športske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na cesti bit će odbijen ako organizator. stvari ili drugoga rasutog materijala s kolnika i osigurati prohodnost ceste. (4) Ako mjerodavna organizacija koja upravlja cestama ili druga ovlaštena organizacija ne postupi prema odredbi stavka (2) ovoga članka. stvari ili drugi rasuti materijal odmah ukloniti s kolnika. Članak 165. VI. (2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja mora se priložiti: program priredbe. ovlaštena službena osoba poduzet će druge mjere da se omogući normalan tok prometa. . (3) Organizacija za održavanje cesta ili druga ovlaštena organizacija za održavanje cesta dužna je na zahtjev ovlaštene osobe hitno poduzeti sve potrebne mjere radi uklanjanja i čuvanja vozila s teretom. vozač ili vlasnik. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka. ako za druge sudionike u prometu nije osigurana zaobilazna cesta. pregled mjera koje organizator predvi a za osiguranje sudionika u prometu. (1) Ako je vozilo zbog prometne nezgode ili neispravnosti onemogućeno za daljnje kretanje cestom. teret. ovoga Zakona.

odobrenje sadrži i organizatorovu obvezu da o mjerama ograničenja ili zabrane prometa obavijesti javnost putem sredstava javnog priopćavanja. odnosno aktivnosti na cesti. odnosno postave prometni znakovi i druge oznake. . Natjecatelje na športskoj priredbi na cesti mogu pratiti samo vozila označena posebnim znakom koji utvrdi organizator. ako se u većoj mjeri naruši javni red i mir. odnosno aktivnosti na cesti: ako su ugroženi sudionici ili gledatelji. odnosno obavljanja aktivnosti. u većoj mjeri ugrozio ili ometao promet na cesti. mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova naredit će organizatoru da priredbu. (1) U odobrenju za održavanje športske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na cesti odre uju se mjere osiguranja koje organizator mora poduzeti. (1) Nakon završetka športske ili druge priredbe. odnosno aktivnosti. (2) Ako organizator ne prekine priredbu. (1) 1) 2) 3) 4) 5) Organizator je dužan prekinuti održavanje športske ili druge priredbe. predmete i objekte koji su bili uklonjeni radi održavanja priredbe. ako organizator ne provodi odre ene mjere osiguranja. odnosno obavljanjem aktivnosti. najkasnije 48 sati prije početka priredbe. odnosno aktivnosti u slučajevima iz stavka (1) ovoga članka. 1) i 2) stavka (1) ovoga članka. mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova poduzet će odgovarajuće mjere da se o trošku organizatora uklone. 2) postaviti na cestu sve prometne znakove i druge oznake. (2) Kada se promet na cesti ograničava ili zabranjuje zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti. odnosno aktivnosti ne bi bile odobrene. zahtjev za izdavanje odobrenja može biti odbijen. ako nastanu okolnosti zbog kojih priredba. predmeti i objekti na cesti.(2) Ako bi zbog održavanja športske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti na cesti trebalo obustaviti promet na važnijim prometnim smjerovima ili bi se održavanjem priredbe. ako to zahtijevaju drugi sigurnosni razlozi. odnosno obavljanja aktivnosti. ure aje. odnosno aktivnosti bit će zabranjene. Članak 167. organizator je dužan odmah: 1) ukloniti s ceste sve prometne znakove i druge oznake. Članak 168. Članak 169. (3) Organizator ne smije početi održavanje športske ili druge priredbe ili aktivnosti na cesti ako nisu poduzete sve mjere osiguranja odre ene u odobrenju. odnosno aktivnosti prekine i poduzet će potrebne mjere da se naredba izvrši. predmete i objekte koji su postavljeni radi održavanja priredbe. odnosno obavljanja aktivnosti. priredba. (2) Ako organizator ne postupi prema toč. 3) popraviti i dovesti u prvotno stanje cestu i cestovne objekte ako su oštećeni pri održavanju priredbe. (4) Ako se ustvrdi da organizator nije poduzeo sve mjere osiguranja odre ene u odobrenju. Članak 166.

Članak 173. Članak 171.VII. (3) Bliže odredbe o prometu u zimskim uvjetima. može na odre enoj cesti ili dijelu ceste u odre ene dane ili u odre enom vremenskom razmaku propisati zabranu ili ograničenje prometa za sve ili pojedine vrste vozila. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka. Članak 174. može donijeti naredbu o ograničenju prometa u dane vikenda i blagdana za pojedine cestovne smjerove. U slučaju kada su u pitanju razlozi sigurnosti i nesmetanoga odvijanja prometa ili razlozi održavanja javnoga reda i mira. (1) Motornim vozilom u cestivnom prometu može upravljati samo osoba koja ima valjanu vozačku dozvolu. kao i vozač pod djelovanjem opojnih droga ili drugih opojnih sredstava ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije ni za vrijeme vožnje. odnosno mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova može zabraniti promet ili odrediti posebno ograničenje prometa na odre enim cestama i dijelovima cesta sve dok postoje razlozi zbog kojih se poduzimaju te mjere. ministar. (4) Vlasnik. vozač mora kod sebe nositi valjanu vozačku dozvolu i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. policijska uprava. ne smije upravljati vozilom u cestovnom prometu. u suradnji s entitetskim ministrima i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavnim za promet i unutarnje poslove. odnosno osoba koje nema pravo upravljati kategorijom motornog vozila u koju se ubraja to vozilo i osoba iz čl. (2) Kad upravlja motornim vozilom. inozemnu vozačku dozvolu ili me unarodnu vozačku dozvolu. (1) Tijelo mjerodavno za unutarnje poslove. (3) Vlasnik. odnosno nositelj prava raspolaganja vozilom ne smije dopustiti upravljanje vozilom u cestovnom prometu osobi koja nema pravo upravljati tim vozilom. odnosno ako se može opravdano očekivati da će promet biti osobito gust ili otežan. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. VOZAČI 1. Vozač koji je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan ili je u takvu duševnom stanju da je nesposoban sigurno upravljati vozilom. 173. . OGRANIČENJA PROMETA Članak 170. ovoga Zakona. VIII. (5) Vozač je dužan za vrijeme upravljanja motornim vozilom u prometu rabiti pomagala koja su mu potrebna za sigurno upravljanje vozilom. o vrsti vozila kojima je zabranjen ili ograničen promet te o načinu uporabe zimske opreme na vozilima u zimskim uvjetima pravilnikom propisuje ministar. (1) Vozač ne smije upravljati vozilom u cestovnom prometu ni početi upravljati vozilom ako je pod djelovanjem alkohola. ograničiti brzinu kretanja vozila ako su te zabrane ili ograničenja nužni radi sprečavanja ili uklanjanja opasnosti za sudionike u prometu ili ako su u pitanju razlozi za nesmetani promet. i 174. odnosno nositelj prava raspolaganja vozilom dužan je na zahtjev ovlaštene osobe dati podatke o identitetu osobe kojoj je dao vozilo na upravljanje. u suglasnosti s tijelom mjerodavnim za promet. Uvjeti za upravljanje vozilima Članak 172.

Podučavanje vozača 2.(2) Smatra se da je pod djelovanjem alkohola osoba za koju se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno sudjelovanje u prometu.. stručnim pregledom utvrdi da pokazuju znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola: 1) vozač motornog vozila kategorija C.0 g/kg ili ako je prisutnost alkohola u organizmu utvr ena odgovarajućim sredstvima ili ure ajima za mjerenje alkoholoziranosti. utjecaj alkohola. me usobne odnose i sporazumijevanje sudionika u prometu. opasnosti koje nastaju zbog nepropisnog poduzimanja radnji u prometu i sl. kao pravne i fizičke osobe. CE. znake koje daju ovlaštene osobe. 3) vozač vozila kojemu je upravljanje vozilom osnovno zanimanje . (3) Smatra se da su pod djelovanjem alkohola osobe za koje se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. a izvodi se prema posebnom programu koji obuhvaća teoretski dio. C1E i D1 i D1E . ponašanje sudionika u cestovnom prometu. uvjete za upravljanje vozilom. 4) 5) 6) vozač-instruktor za vrijeme osposobljavanja kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. prometne znakove i njihovo značenje. Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila je djelatnost od posebnog društvenog značenja. što odgovara količinama većim od 0. izvo enje radnji od značenja za uspješno i sigurno upravljanje sukladno pravilima prometa i uvjetima na cesti i u prometu. D i DE i vozači potkategorija C1.za vrijeme upravljanja vozilom te kategorije. (4) Vozački ispit za vozača motornog vozila može polagati kandidat koji se prethodno pripremio za polaganje vozačkoga ispita u autoškoli i ako ispunjava i druge uvjete za stjecanje prava upravljanja motornim vozilom. stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. uočavanje i predvi anje prometne situacije.0 g/kg ili kod kojih se. vozač mla i od 21 godine ili s manje od tri godine vozačkog iskustva. ure aji za upravljanje. kandidat za vozača za vrijeme poduke u praktičnom upravljanju vozilom.za vrijeme upravljanja vozilom obavljajući poslove toga zanimanja. praktični dio i program prve pomoći: 1) Teoretski dio podučavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvaća: • • osnovne propise o cestovnom prometu.). što odgovara količinama većim od 0. ofenzivnu i defenzivnu vožnju. pravila prometa na cestama. (3) Autoškole dužne su izvoditi poduku na način kojim će se osigurati da kandidati nauče i usvoje prometna pravila i etičke norme ponašanja u prometu.za vrijeme obavljanja javnog prijevoza tim vozilom. bolest i sl.3 g/kg ili kod koga se. bez obzira na količinu alkohola u krvi. Članak 176. ure aji za • • . (2) Podučavanje kandidata za vozače motornih vozila mogu obavljati i obrazovne ustanove redovitim školovanjem učenika prema obrazovnom školskom programu za profesionalne vozače. 2) vozač vozila kojim se obavlja javni prijevoz . bez obzira na količinu alkohola u krvi. čuvanje okoliša. osnove tehničkog funkcioniranja ure aja na motornom vozilu od značenja za sigurnost prometa na cestama (ure aji za zaustavljanje. Podu avanje kandidata za voza a motornih vozila Članak 175. djelovanje opojnih droga na sigurno upravljanje vozilom i utjecaj drugih nepovoljnih psihofizičkih stanja (umor.3 g/kg ili ako je prisutnost alkohola u organizmu utvr ena odgovarajućim sredstvima ili ure ajima za mjerenje alkoholiziranosti. vozilo u službi sigurnosti prometa. (1) Podučavanje kandidata za vozače motornih vozila obavljaju autoškole.

sadržaje koji doprinose povećanju sigurnosti svih sudionika u prometu. učenje vožnje na cestama s gustim prometom u naselju i izvan naselja. pripremu vozila za vožnju. vožnja u gradu. • • • 3) Program prve pomoći obuhvaća: • • • • • ciljeve. vožnju u posebnim uvjetima (noć. predvi anje i izbjegavanje opasnosti). učenje osnovnih elemenata vožnje na poligonu ili odgovarajućoj površini (polazak. postupak i dužnosti u slučaju prometne nezgode. mimoilaženje i pretjecanje. (1) Podučavanje kandidata za vozače i polaganje vozačkog ispita izvode se prema propisima koje donosi ministar. te priprema vozila za vožnju). besvjesno stanje. prijevoz tereta i osoba. prestrojavanje i vožnja kroz raskrižje. Članak 178. nadzor nad prometom i kaznenu odgovornost. putem zajedničkog stručnog tijela. snijeg. prilago avanje vožnje. sadržaje koji doprinose razvijanju humanih odnosa i odnosa uzajamnog poštivanja i razumijevanja izme u sudionika u prometu. ozljede koje zahtijevaju imobilizaciju i evakuaciju ozlije ene osobe. vožnja unatrag i polukružno okretanje). prestanak disanja i rada srca. kočenje i zaustavljanje. učenje vožnje na cestama s manjom gustoćom prometa u naselju i izvan naselja (uključivanje i isključivanje. okretanje i vožnja unatrag. održavanje razmaka. promjena smjera vožnje. prilago avanje brzine.). učenje vožnje u složenim prometnim uvjetima. (2) Podučavanje kandidata za vozače izvode autoškole po ovlasti entitetskih i kantonalnih ministara i ministra Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavnih za obrazovanje. vožnju na cesti s više prometnih trakova. mora imati vozačku dozvolu i najmanje tri godine iskustva na poslovima sigurnosti cestovnog prometa. kočenje i zaustavljanje. mimoilaženje i obilaženje. parkiranje. krvarenje. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. (4) Podučavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći osobama ozlije enim u prometnoj nezgodi obavlja liječnik. obavljaju tijela mjerodavna za obrazovanje i unutarnje poslove. semafor. prometni znakovi i pravila prometa). sile koje djeluju na vozilo. vožnju u koloni. prestrojavanje. magla i sl. (3) Podučavanje kandidata s tjelesnim invaliditetom za vozače mora se provoditi na prilago enom vozilu za invalide koje mora atestirati ovlaštena ustanova ili poduzeće. 2) Praktični dio podučavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvaća: • upoznavanje vozila. osim dokaza o završenoj školskoj spremi. kiša.• davanje svjetlosnosignalnih znakova i za osvjetljavanje ceste i vozila. vožnju u jednosmjernoj ulici. (2) Osoba iz stavka (1) ovoga članka.rane). a organizira i provodi Crveni križ. otvorene ozljede . Članak 177. (4) Kontrolu i nadzor nad provedbom propisa iz stavka (1) ovoga članka. vožnju na prijelazu ceste preko željezničke pruge. sigurnosne mjere pri vuči vozila. zadaće i značenje prve pomoći. nakon što se utvrdi da ispunjavaju uvjete odre ene zakonom i propisima donesenim na temelju zakona. značenje zdravstvene sposobnosti za sigurno upravljanje motornim vozilom. (1) Podučavanje kandidata iz područja propisa o sigurnosti prometa može obavljati licencirana osoba s visokom spremom prometnog smjera. ponašanje prema pješacima i drugim sudionicima u prometu. . ostale ozljede i oštećenja. postupak radnji pri pružanju prve pomoći (mjere oživljavanja. (3) Podučavanje kandidata za vozače u praktičnom upravljanju vozilom na motorni pogon obavlja vozač-instruktor. vožnju u vršnom opterećenju cestovnog prometa. gume. samostalnu vožnju. vožnju kroz raskrižje s različitim načinom ure enja prometa (ovlaštena osoba. promjena stupnja prijenosa. vožnja na uzdužnom nagibu.

Članak 180. (2) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom kandidat za vozača mora imati kod sebe uvjerenje da je tjelesno i duševno sposoban upravljati motornim vozilom i dužan ga je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. radi podučavanja. (2) Vozački ispit polaže se pred komisijom koju imenuju tijela iz stavka (1) ovoga članka. ili VI.instruktora ili s najmanje završenom srednjom školom i položenim ispitom za vozača-instruktora. može i prije položenog vozačkog ispita upravljati motornim vozilom one kategorije za koju priprema ispit ako vozilom upravlja pod nadzorom vozača-instruktora.(5) O uspješno završenoj poduci za vozača motornih vozila autoškola i Crveni križ izdaju potvrde. ovoga Zakona. stječe se: 1) završenim VII. u suradnji s tijelom mjerodavnim za zdravstvo. pravilnikom propisuje ministar. (1) Za poslove provedbe i organiziranja polaganja vozačkog ispita odgovorna su entitetska i kantonalna tijela i tijela Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavna za obrazovanje. plave su boje i na njima je bijelom bojom napisano latinično slovo “L”. Članak 181. osim iskustva u upravljanju vozilom odgovarajuće kategorije od najmanje tri godine. (4) Bliže odredbe o načinu i uvjetima polaganja i organiziranja vozačkog ispita. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. (1) Kandidat za vozača koji se priprema za polaganje vozačkog ispita. (3) O položenom vozačkom ispitu izdaje se uvjerenje. . (2) Bliže odredbe o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. Članak 183. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. metodike upravljanja motornim vozilom i praktičnog upravljanja motornim vozilom za vozača-instruktora te da mu je mjerodavno tijelo izdalo dozvolu za vozača-instruktora ili 2) završenim V. Voza ki ispit i provjera podu enosti Članak 179. a predsjednik komisije i njezini članovi imaju licenciju za ispitivača. (2) Pločice iz stavka (1) ovoga članka imaju oblik kvadrata. stupnjem i položenim ispitom za vozača. (1) Motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača podučava u praktičnom upravljanju vozilom na cesti mora biti označeno posebnim pločicama. (6) Bliže odredbe o organiziranju poduke za osposobljavanje kandidata pravilnikom propisuje ministar. Vozački podučenosti 3. kao i za dobivanje licencije za ispitivača. (1) Zvanje vozača-instruktora motornih vozila. Članak 182. stupnjem prometne struke i posebno položenim ispitom iz područja poznavanja prometnih pravila i propisa. Na vozačkom ispitu komisija za polaganje vozačkih ispita utvr uje je li kandidat u dovoljnoj mjeri podučen za sigurno upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije prema propisanom programu iz članka 176. odnosno bliže odredbe o pružanju prve pomoći osobama ozlije enim u prometnoj nezgodi pravilnikom propisuje ministar.

B1. C1. da je u dobi odre enoj ovim člankom. a ukupna dopuštena masa vučnog i priključnog vozila nije veća od 3. . a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu do 750 kg. 4) kategorije D i DE i potkategorije D1 i D1E. Stjecanje prava upravljanja motornim vozilom Članak 184. 18 godina za kategorije A. B1. Članak 185. CE. odnosno potkategoriji vozila.500 kg. (8) U kategoriju D ubrajaju se motorna vozila za prijevoz osoba koja. (3) U kategoriju A ubrajaju se motocikli s bočnom prikolicom ili bez nje. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu veću od 750 kg i priključno se vozilo ne koristi za prijevoz osoba. C1E i D1E.500 kg i koja nemaju više od osam sjedala ne računajući sjedalo za vozača. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu veću od 750 kg. (6) U kategoriju C ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dopuštena masa veća od 7. C1. BE. (1) 1) 2) 3) 4) (2) 1) 2) 3) Pravo upravljanja motornim vozilom ima osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: da je duševno i tjelesno sposobna upravljati motornim vozilom. (1) Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim i priključnim vozilima koja se razvrstavaju u kategorije: A. da joj odlukom mjerodavnoga tijela nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom. (10) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće potkategorije vozila: A1. 4. a snaga premašuje 11 kNJ. i motorno vozilo B kategorije s prikolicom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg koja nije veća od mase vučnoga vozila bez tereta. osim vozila kategorije A. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. (4) U kategoriju B ubrajaju se motorna vozila. Pravo upravljanja motornim vozilom za pojedine kategorije. odnosno potkategorije stječe osoba koja ima: 16 godina za potkategorije A1 i B1. (2) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće kategorije vozila: A. čija najveća dopuštena masa nije veća od 3. (9) U kategoriju DE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju D. (5) U kategoriju BE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju B. B i BE te potkategorije C1 i C1E. D i DE te potkategorije: A1. CE. D i DE. B. 500 kg. D1. uz uvjet da je upravljala motornim vozilom kategorije C ili CE najmanje dvije godine. BE.(3) Bliže odredbe o podučavanju vozača motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. (7) U kategoriju CE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju C. uz uvjet da je upravljala motornim vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu. da je položila vozački ispit za upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije. kategorije C i CE. čiji obujam motora premašuje 125 cm³. C1E i D1E. B. C. C. osim sjedala za vozača. imaju više od osam sjedala. D1. ovisno o kategoriji.

a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu veću od 750 kg. (12) U potkategoriju B1 ubrajaju se tricikl i četverocikl na motorni pogon. . a vozač motornoga vozila kategorije B ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije B1.s rokom valjanosti od tri godine. (5) Osobama koje su u vrijeme izdavanja vozačke dozvole starije od 55 godina izdaje se vozačka dozvola čiji je rok valjanosti do navršenih 65 godina. (18) Vozač kojemu je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija B i C i potkategorija B1. (20) Pravo upravljanja motornim vozilom kategorija BE.500 kg. osim sjedala za vozača. C. (17) Vozači motornih vozila kategorija B. C1 i D1.500 kg. a manje od 16 sjedala. (14) U potkategoriju C1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju C1. (4) Rok valjanosti vozačke dozvole od 10 godina računa se od dana njezina izdavanja. Vozačku dozvolu izdaje mjerodavno tijelo. (22) Vozač motornoga vozila kategorije A ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije A1. s tim što taj rok ne može biti kraći od tri godine. a snaga ne premašuje 11 kNJ. imaju više od osam. Članak 186. s tim što najveća dopuštena masa ovoga skupa vozila ne premašuje 12. (19) Vozač kojemu je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije CE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorije BE. a vozač kojemu je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije C ima pravo upravljati i motornim vozilom kategorije B i potkategorija B1 i C1. (21) Vozači motornih vozila kategorija: B. (16) U potkategoriju D1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju D1. C i D i potkategorija C1 i D1 imaju pravo upravljati motornim vozilima tih kategorija i kada su im pridodane lake prikolice. s tim što najveća dopuštena masa ovoga skupa vozila ne premašuje 12. a najveća dopuštena masa priključnog vozila ne premašuje masu neopterećenog vučnoga vozila i da se priključno vozilo ne rabi za prijevoz osoba. D. a vozač kojemu je izdana vozačka dozvola kategorije DE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija BE i CE i potkategorije C1E.000 kg i najveća dopuštena masa priključnog vozila ne premašuje masu neopterećenog vučnog vozila. D1. C1. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu veću od 750 kg. C1E i D1E imaju pravo upravljati traktorom i radnim strojem. (1) (2) Vozačka dozvola izdat će se osobi na njezin zahtjev ako ispunjava uvjete iz članka 184. a vozač motornoga vozila kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije D1. (15) U potkategoriju D1 ubrajaju se motorna vozila koja služe za prijevoz osoba i koja.000 kg. a osobama starijim od 65 godina života .(11) U potkategoriju A1 ubraja se laki motocikl čiji obujam motora ne premašuje 125 cm³. BE. CE i DE te potkategorija: B1. C i D. (13) U potkategoriju C1 ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dopuštena masa veća od 3. vozač motornoga vozila kategorije C ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije C1. (3) Vozačka dozvola izdaje se osobi i produljuje s rokom valjanosti od 10 godina. a manja od 7. odnosno produljenja njezine valjanosti. ovoga Zakona. CE i DE vozač stječe samo ako je prethodno stekao pravo upravljanja vozilima kategorija B.

(3) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju obrasca vozačke dozvole. a lakim motociklom 40 km na sat. (2) Osoba iz stavka (1) ovoga članka koja upravlja vozilom mora imati me unarodnu vozačku dozvolu ili domaću vozačku dozvolu izdanu sukladno Bečkoj konvenciji o cestovnom prometu. obilježiti vozilo kojim upravljaju posebnim znakom. vozačka dozvola može se izdati ili se njezina valjanost može ograničiti i na rokove kraće od utvr enih na temelju nalaza i mišljenja zdravstvene ustanove danim u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti osobe. u trajanju od dvije godine. Članak 188.(6) Iznimno od odredbe stavka (3) ovoga članka. Članak 190. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. o kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorija i potkategorija u vozačku dozvolu. odnosno 120 km na sat na autocesti. (8) Osoba iz stavka (7) ovoga članka mla a od 23 godine ne smije upravljati vozilom u cestovnom prometu u vremenu od 23 sata do 5 sati. (1) Stranac koji privremeno boravi u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji boravi ili prebiva u inozemstvu pa privremeno do e u Bosnu i Hercegovinu. u suradnji s entitetskim i kantonalnim ministrima i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavnim za unutarnje poslove. a ni organizirano prevoziti djecu. stranih trgovinskih. (10) Bliže odredbe o posebnom znaku iz stavka (9) ovoga članka propisuje ministar. (2) Vozač ima pravo upravljati samo motornim vozilom one ili onih kategorija i potkategorija koje su upisane u vozačkoj dozvoli. o postupku i načinu izdavanja. na cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila i brzoj cesti brzinom većom od 90 km na sat. kao i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. na temelju valjane inozemne vozačke dozvole koju je izdalo mjerodavno tijelo strane države. (9) Osobe koje prvi puta steknu vozačku dozvolu obvezne su. niti tim vozilom smije vući priključno vozilo. može upravljati motornim vozilom na teritoriju Bosne i Hercegovine za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini. i to u cijelosti ili za pojedine kategorije. Članak 187. (7) Osoba koja je položila vozački ispit i dobila vozačku dozvolu za kategoriju vozila: A1. osim ako je s njom u vozilu osoba starija od 25 godina koja ima vozačku dozvolu i kojoj u posljednjoj godini nije izricana zaštitna mjera ili sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. B ili C i C1 dvije godine od dana izdavanja vozačke dozvole ne smije upravljati vozilom na cesti brzinom većom od 70 km na sat. . (1) U vozačku dozvolu upisuju se sve kategorije i potkategorije vozila kojima vozač ima pravo upravljati. kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava. Ukoliko ustanovi da se program podučavanja vozača motornih vozila u pojedinim zemljama bitno razlikuje od uvjeta i programa utvr enih ovim Zakonom. prometnih. Članak 189. (1) Stranac kojemu je odobreno stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji se iz inozemstva vrati u Bosnu i Hercegovinu da se u njoj stalno nastani. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: mjerodavno ministarstvo) može odlučiti da ne prizna valjanost tih vozačkih dozvola izdanih u toj zemlji. produljenju valjanosti i zamjeni vozačke dozvole i inozemne vozačke dozvole te o načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama uredit će se pravilnicima koje donosi ministar. ali ne na rok kraći od dvije godine. A. mogu upravljati motornim vozilima na temelju valjane inozemne vozačke dozvole za vrijeme od šest mjeseci od dana ulaska u Bosnu i Hercegovinu ili od dana kada je odobreno stalno nastanjenje. ako je to za njih povoljnije.

od osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini prilikom zamjene inozemne vozačke dozvole neće se zahtijevati dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 184. ovlašteni za izdavanje tih dozvola za države za koje je potrebna me unarodna vozačka dozvola. na temelju toga. i članka 190. (3) Me unarodna vozačka dozvola priznat će se samo ako su je izdali mjerodavno tijelo ili organizacije strane države i ne može se zamijeniti bosanskohercegovačkom vozačkom dozvolom. Članak 191. i 189. Članak 192. (3) Vozači motornih vozila dužni su se redovito podvrgavati zdravstvenim pregledima.(2) Osobama iz stavka (1) ovoga članka valjana inozemna vozačka dozvola zamijenit će se. ovoga Zakona za upravljanje onom kategorijom motornih vozila u koju se ubrajaju motorna vozila za čije su upravljanje ovlaštena inozemnom vozačkom dozvolom. ovoga Zakona ako je u zemlji u kojoj mu je izdana inozemna vozačka dozvola boravio dulje od šest mjeseci. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. (1) Vozaču kojemu je izdana vozačka dozvola iz članka 186. vozačkom dozvolom iz članka 188. (3) Me unarodna vozačka dozvola ne može se izdati vozaču kojem je odlukom mjerodavnoga tijela izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom dok ta zabrana traje. na njihov zahtjev. (3) Iznimno od odredbe stavka (2) ovoga članka. odnosno na vrijeme propisano me unarodnim ugovorom. Zdravstveni pregledi voza a motornih vozila Članak 193. primjenjuju se i na upravljanje motornim vozilima na temelju valjane me unarodne vozačke dozvole. (2) Liječničko uvjerenje iz stavka (1) ovoga članka vrijedi 12 mjeseci od dana izdavanja. 184. prema tome. odnosno vrstu motornih vozila izdana ili joj je istekao rok valjanosti može se zamijeniti sukladno stavku (2) ovoga članka samo ako podnositelj zahtjeva priloži ispravu iz koje se nepobitno može utvrditi kojim motornim vozilima može upravljati. (1) Kandidat za vozača motornog vozila dužan je prije početka poduke za vozača motornog vozila podvrgnuti se zdravstvenom pregledu u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi i. ovoga Zakona može se na njegov zahtjev izdati i me unarodna vozačka dozvola. (5) Inozemna vozačka dozvola iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju je kategoriju. (4) Me unarodna vozačka dozvola izdana u Bosni i Hercegovini ne može se koristiti za upravljanje motornim vozilima na teritoriju Bosne i Hercegovine. o načinu davanja ovlasti auto-moto klubovima/savezima i auto-moto društvima i o načinu vo enja evidencije o izdanim vozačkim dozvolama uredit će se pravilnikom koji donosi ministar. ovoga Zakona. i 186. o postupku i načinu izdavanja. osim ako to nije zahtijevano reciprocitetom. 188. pod uvjetima iz čl. ovoga Zakona. . stavak (1) ovoga Zakona o upravljanju motornim vozilima na temelju inozemne vozačke dozvole. dobiti liječničko uvjerenje. odnosno da joj nije istekao rok valjanosti. (2) Me unarodne vozačke dozvole izdaju auto-moto klubovi/savezi i auto-moto društva. (5) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. a izvanrednim zdravstvenim pregledima podvrgavaju se na zahtjev mjerodavnoga tijela. vozača 5. (2) Me unarodna vozačka dozvola izdaje se na rok valjanosti od dvije godine. (1) Odredbe čl. (4) Državljaninu Bosne i Hercegovine zamijenit će se inozemna vozačka dozvola vozačkom dozvolom iz članka 189. bez polaganja vozačkoga ispita.

Trajanje upravljanja motornim vozilom Članak 199.svake tri godine. javno tužiteljstvo. Članak 196. Pravne i fizičke osobe koje zapošljavaju vozače ne smiju dopustiti da njihovim motornim vozilima upravlja vozač koji se nije podvrgnuo redovitom i izvanrednom zdravstvenom pregledu na koji je upućen. vozači-instruktori i vozači tramvaja . (3) Zahtjev za upućivanje na izvanredni zdravstveni pregled može podnijeti i svako tijelo mjerodavno za nadzor nad cestovnim prometom.prilikom svakog produljenja valjanosti vozačke dozvole.500 kg ne smije neprekidno upravljati vozilom dulje od četiri i pol sata. (2) Zdravstvene preglede kandidata za vozača i vozača obavljaju zdravstvene ustanove koje su za to ovlaštene sukladno entitetskim i kantonalnim zakonima i zakonima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. (2) Odmor iz stavka (1) ovoga članka može biti podijeljen na dva ili tri dijela. Članak 195. sud. (1) Na zdravstvenim pregledima utvr uje se ima li kandidat za vozača ili vozač potrebnu tjelesnu i duševnu sposobnost za upravljanje motornim vozilima. 2) vozači kojima je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija D. nakon čega mora koristiti odmor u trajanju od 45 minuta. Redovitom zdravstvenom pregledu podliježu: 1) vozači koji upravljaju vozilima na motorni pogon kojima se obavlja javni prijevoz. (1) Vozač koji upravlja autobusom ili teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3. Članak 198. 3) vozači motornih vozila kojima je vozačka dozvola izdana na kraći rok valjanosti zbog nepovoljnog zdravstvenog stanja i vozači koji su navršili 65 godina . dužna je u roku od osam dana o tomu obavijesti tijelo kod kojega se vozač vodi u evidenciji ili najbližu policijsku postaju. . Članak 197. Bliže odredbe o zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. (1) Na izvanredni zdravstveni pregled upućuje se vozač motornog vozila za kojega se opravdano sumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban sigurno upravljati motornim vozilima onih kategorija za koje mu je izdana vozačka dozvola. kao i poduzeće. (4) Na izvanredni zdravstveni pregled upućuje tijelo kod kojega se vozač vodi u evidenciji. 6.prilikom svakog produljenja vozačke dozvole. DE i potkategorija D1 i D1E . u suradnji s tijelom mjerodavnim za zdravstvo. tako da ukupno vrijeme vožnje i odmora iznosi 5 sati i 15 minuta.Članak 194. s tim što pojedinačni odmor ne može biti kraći od 15 minuta tijekom vožnje od četiri i pol sata. (2) Ako zdravstvena ustanova prilikom liječenja vozača opravdano posumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban sigurno upravljati vozilom. sudac za prekršaje. organizacija ili tijelo u kojem je vozač zaposlen i obavlja poslove vozača.

kao i vremena odmora. (2) Ako se u upravljanju vozilom iz članka 199. individualnu nadzornu knjižicu ne mora imati vozač ako je u vozilu ugra en ure aj koji osigurava upis vremena vožnje članova posade. vozač mora kod sebe imati individualnu nadzornu knjižicu i u nju upisivati svoje djelatosti i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. IX. (2) Vozila koja ne ispunjavaju propisane uvjete glede dimenzija. ukupne mase i osovinskog opterećenja mogu sudjelovati u prometu na javnoj cesti ako ispunjavaju posebne uvjete koji omogućuju siguran i nesmetan promet. u opsegu koji utječe na sigurno upravljanje motornim vozilom. (4) Iznimno od odredbe stavka (3) ovoga članka. odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada na vozilima. svaki vozač mora imati neprekidni odmor od najmanje osam sati tijekom svakih 30 sati putovanja. mora zamijeniti drugi vozač. sukladno odredbi članka 199. (3) Bliže odredbe o dimenzijama. zaštite čovjekova okoliša. o ure ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ure aji i oprema u cestovnom prometu pravilnikom propisuje ministar. ako me unarodnim ugovorom nije drukčije odre eno. kao i imati ispravne propisane ure aje i opremu. Op e odredbe Članak 203. (1) Vozač koji upravlja vozilom iz članka 199. ovoga Zakona. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. Članak 200. kada tijekom 24 sata prelazi više od 500 km. Članak 204. Članak 201. VOZILA Opće 1. utvr ene u odobrenju koje je izdalo mjerodavno ministarstvo. brzine vozila i prije enu udaljenost. ako se u vozilu nalazi ugra eni ležaj koji omogućuje vozaču odmor u ležećem položaju. stavak (1) ovoga Zakona prije početka svojeg radnog dana mora imati neprekidni odmor od najmanje 11 sati. (1) Odredbe ovoga Zakona o trajanju upravljanja motornim vozilom i odmorima vozača primjenjuju se i na vozače motornih vozila registriranih u inozemstvu kada tim vozilima upravljaju na teritoriju Bosne i Hercegovine. vremena provedenog u vožnji. (3) Neprekidni odmor vozač mora koristiti izvan vozila. Članak 202. kao i o obrascu individualne nadzorne knjižice i naputku za njezinu popunu. ukupne mase i osovinskog opterećenja. Vozača koji upravlja autobusom. odnosno nakon prije enih 500 km puta. u suradnji s tijelima mjerodavnim za zdravstvo i unutarnje poslove. (1) Vozila u cestovnom prometu moraju ispunjavati propisane uvjete glede dimenzija. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. (2) Bliže odredbe o ukupnom trajanju upravljanja vozilom. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 20 tona. (5) Kada upravlja motornim vozilom. . pravilnikom propisuje ministar. (6) Iznimno od odredbe stavka (5) ovoga članka. stavak (1) ovoga Zakona smjenjuju dva vozača i ako se u vozilu nalazi ugra eni ležaj koji omogućuje jednom od njih odmor u ležećem položaju. najkasnije nakon devet sati upravljanja. vozač može koristiti odmor na takvom ležaju. uz uvjet da se za to vrijeme vozilo ne kreće.(3) Ukupno trajanje upravljanja motornim vozilima iz stavka (1) ovoga članka ne smije biti dulje od devet sati tijekom 24 sata.

dijelova ure aja i opreme te o odre ivanju organizacija koje mogu obavljati administrativne i tehničke poslove u području homologacije pravilnikom propisuje ministar. kao i zahtjeve europskih propisa i standarda. Članak 208. sukladno odgovarajućem zakonu o središnjoj evidenciji i razmjeni podataka. moraju odgovarati propisima u Bosni i Hercegovini i europskim standardima i propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. (3) Za vozila iz stavka (2) ovoga članka izdaje se potvrda o uporabi pokusnih pločica. (3) Potvrda o registraciji izdaje se s rokom valjanosti od jedne godine. 2) kod uvoza vozila homologiranih u inozemstvu. provjerom vjerodostojnosti provedene homologacije. najveće dopuštene mase i osovinskog opterećenja . (1) Motorna i priključna vozila koja se prvi puta registriraju na teritoriju Bosne i Hercegovine te njihovi dijelovi. (2) Ocjenu uskla enosti vozila iz stavka (1) ovoga članka obavljaju ovlaštene organizacije za certificiranje vozila koje odredi ministar. ure aji i oprema. (1) Registrirati se mogu motorna i priključna vozila za koja se na tehničkom pregledu utvrdi da su ispravna.ako ispunjavaju uvjete propisane za motorna i priključna vozila registrirana u Bosni i Hercegovini. (2) Za registrirano vozilo izdaju se: registarske pločice. (1) Motorna i priključna vozila koja se pojedinačno proizvode. Registriranje motornih i priklju nih vozila Članak 207. ne moraju biti registrirana motorna i priključna vozila koja su preure ena ili popravljena i kojima se obavlja pokusna vožnja radi ispitivanja i prikazivanja njihovih svojstava. o čemu se vodi evidencija. potvrda o registraciji. te se na temelju pozitivnih rezultata izdaje homologacijski list. Članak 206. a glede dimenzija.Motorna i priključna vozila registrirana u inozemstvu mogu sudjelovati u prometu na teritoriju Bosne i Hercegovine ako imaju ispravne ure aje i opremu. (3) Bliže uvjete o homologaciji vozila. ili koja se kreću od mjesta proizvodnje do skladišta. kao i motorna i priključna vozila koja se kreću od mjesta u kojem su preuzeta neregistrirana do mjesta u kojem će biti registrirana. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka. privremena potvrda o registraciji. priključnih 2. u odnosu na valjane propise i standarde u Bosni i Hercegovini. stavak (2) ovoga Zakona. sukladno članku 6. (1) Motorna i priključna vozila koja sudjeluju u cestovnom prometu moraju biti registirana. uz uvjet da su označena pokusnim pločicama. provodi se: 1) kod novokonstruiranih i nehomologiranih vozila provo enjem odgovarajućih ispitivanja u ovlaštenim organizacijama prema procedurama propisa i standarda u Bosni i Hercegovini i europskih propisa i standarda te se na temelju pozitivnih rezultata izdaje certifikat o uskla enosti. preure uju ili popravljaju u većem opsegu ili su im oštećeni sklopovi i ure aji bitni za sigurno sudjelovanje u cestovnom prometu prije puštanja u promet moraju biti podvrgnuta ocjeni uskla enosti konstrukcijskih i sigurnosnih karakteristika s odgovarajućim valjanim propisima u Bosni i Hercegovini te se na temelju pozitivnih rezultata izdaje uvjerenje (certifikat). Članak 205. prema svojim konstrukcijskim i sigurnosnim značajkama. odnosno homologacija motornih vozila. potvrda o vlasništvu vozila i stiker naljepnica. . (2) Postupak utvr ivanja i provjere uskla enosti konstrukcijskih i sigurnosnih značajki iz stavka (1) ovoga članka. propisanu valjanom me unarodnom Konvencijom o cestovnom prometu. u suradnji s tijelom mjerodavnim za poslove energetike i industrije.

registarske pločice za priključna vozila. (1) 1) 2) 3) Za vozila koja se registriraju u Bosni i Hercegovini izdaje se jedna od sljedećih registarskih pločica: registarske pločice za motorna vozila. pločice za privremeno registrirana vozila i pokusne pločice.(4) Vlasnik vozila. . (2) Kada upravlja vozilom koje je označeno pokusnim pločicama. Oznake na registarskim pločicama sastoje se od odre enih slova i brojeva. registarske pločice za motocikle. Članak 211. Članak 213. a motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji i me unarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja vrijedi na području Bosne i Hercegovine i dužan ju je pokazati na zahtjev policajca ili druge ovlaštene osobe. U istome roku vlasnik vozila dužan je prijaviti promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u potvrdi o registraciji i u potvrdi o vlasništvu vozila. 5) 6) 7) (2) registarske pločice za vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine i registrirat će se u inozemstvu. (1) Motorna vozila. u roku od 15 dana. ako ne produlji registraciju vozila u roku od 30 dana od dana isteka valjanosti potvrde o registraciji. Članak 212. Članak 209. Motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji mogu sudjelovati u prometu na teritoriju Bosne i Hercegovine samo ako imaju valjanu potvrdu o registracji vozila i registarske pločice koje je izdalo mjerodavno tijelo zemlje u kojoj je vozilo registrirano. Članak 210. 4) registarske pločice za motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihova osoblja. vozač mora imati kod sebe valjanu potvrdu o registraciji izdanu za to vozilo. vozač mora imati kod sebe valjanu potvrdu i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. uništeno ili otpisano i ako je vlasnik promijenio stalno prebivalište. kao i me unarodnu oznaku zemlje registracije. a druga na stražnjoj strani. (2) Registarske pločice na vozilu moraju biti postavljene tako da su dobro vidljive i čitljive. (3) Vozilo registrirano u Bosni i Hercegovini ne može napustiti teritorij Bosne i Hercegovine ako ne nosi istaknutu me unarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. a laki motocikli. od kojih je jedna na prednjoj. odnosno sjedište. u cestovnom prometu moraju imati po dvije registarske pločice. (5) Vlasnik vozila dužan je odjaviti vozilo ako je prodano.na stražnjoj strani. kao i policu obveznog osiguranja. (4) Zabranjeno je isticanje me unarodne oznake druge države na vozilima registriranim u Bosni i Hercegovini. dužan je vratiti registarske pločice mjerodavnome tijelu u roku od osam dana. motocikla i priključnih vozila . (1) Kada upravlja motornim i priključnim vozilom. motocikli i priključna vozila po jednu registarsku pločicu. a kod lakog motocikla. osim motocikala.

potvrde o vlasništvu vozila. sadržaju. vozač kod sebe mora imati valjanu potvrdu o registraciji vozila i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. motorna i priključna vozila koja se koriste na temelju ugovora o poslovnoj suradnji ili ugovora o zakupu zaključenog izme u domaćeg i stranog prijevoznika. (2) Kada upravlja privremeno registriranim vozilom. mogu sudjelovati u prometu u Bosni i Hercegovini samo ako su registrirana u Bosni i Hercegovini. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti. a raseljene osobe boravište na teritoriju Bosne i Hercegovine. (1) Za privremeno registrirano vozilo izdaju se: potvrda o registraciji. o izgledu i sadržaju privremene potvrde o registraciji. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti privremeno borave u inozemstvu. produljiti najviše za još jednu godinu. te udovoljava li ono i drugim propisanim uvjetima za sudjelovanje u prometu. prometnih. Tehni ki pregledi motornih i priklju nih vozila Članak 217. (1) Privremeno se mogu registrirati motorna i priključna vozila uvezena iz inozemstva ili nabavljena u Bosni i Hercegovini čiji su vlasnici stranci koji u Bosni i Hercegovini privremeno borave na temelju valjane putne isprave ili državljani Bosne i Hercegovine koji radi školovanja. iz opravdanih razloga. kao i motorna i priključna vozila koja se koriste na sajmovima i športskim natjecanjima. (2) Sudjelovanje vozila me unarodnih oružanih snaga stacioniranih u Bosni i Hercegovini u cestovnom prometu u Bosni i Hercegovini regulisat će se posebnim me unarodnim ugovorom. odnosno do u u Bosnu i Hercegovinu da u njoj stalno ostanu. Članak 214. kulturnih i drugih predstavništava. (3) Bliže odredbe o postupku i načinu registracije vozila. (3) Privremena registracija vozila vrijedi najdulje jednu godinu i može se. Članak 216. Tehnički priključnih 3. obavljaju se tehnički pregledi tih vozila. stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika. stiker naljepnica i odgovarajuće registarske pločice.(1) Motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihova osoblja. znanstvenog istraživanja. Tehnički pregled vozila može biti redoviti i izvanredni. stalnih službenika stranih dopisništava i motorna i priključna vozila stranaca kojima je radi školovanja. . potvrda o vlasništvu vozila. znanstvenih istraživanja. (1) (2) Radi provjere tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama. Članak 215. specijalizacije. (3) Na tehničkom pregledu utvr uje se ima li motorno ili priključno vozilo propisane ure aje i opremu. (2) Vozilo koje u Bosnu i Hercegovinu u e sa stranim registarskim pločicama na kojima oznake i broj nisu sukladni odredbama me unarodnih ugovora koje je ratificirala Bosna i Hercegovina mora se privremeno registrirati. stranih trgovinskih. (1) Registraciju motornih i priključnih vozila te izdavanje registarskih pločica obavljaju tijela mjerodavna za unutarnje poslove. potvrde o registraciji. odnosno stranaca. stiker-naljepnice i registarskih pločica. kao i motorna i priključna vozila državljana Bosne i Hercegovine koji se vrate iz inozemstva. (2) Odredbe stavka (1) ovoga članka odnose se na vlasnike vozila koji imaju prebivalište ili sjedište. boji. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. obliku. je li u ispravnom stanju. specijalizacije. vrsti i kvaliteti materijala registarskih pločica pravilnikom propisuje ministar. pružanja azila ili priznavanja statusa izbjegle osobe izdano odobrenje za privremeni boravak dulji od šest mjeseci ili za stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini.

(2) (3) Vozila stara dvije i više godina vlasnici su dužni podvrgnuti tehničkom pregledu svakih 12 mjeseci. (3) Analiza krvi ili urina obavlja se kod vozača ili vozača-instruktora koji poriče da je pod djelovanjem alkohola. (2) Odobrenje za rad i nadzor nad radom stanica za tehnički pregled motornih i priključnih vozila izdaju i provode entitetska i kantonalna ministarstva i ministarstvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavni za promet. (1) Novoproizvedena motorna i priključna vozila vlasnici su dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije. o uvjetima kojima moraju udovoljiti ovlaštene organizacije za obavljanje tehničkih pregleda pravilnikom propisuje ministar. Članak 219.(4) O obavljenom tehničkom pregledu motornih i priključnih vozila vodi se evidencija. odnosno vozač-instruktor. o evidencijama koje se vode i obrascima koji se izdaju. X. Članak 221. a za odre ena motorna i priključna vozila svakih šest mjeseci. (4) Ako je ispitivanjem provedenim prema odredbama ovoga članka utvr eno da je vozač ili vozač-instruktor pod djelovanjem alkohola. kao i da je pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje ukoliko bi to izazvalo štetne posljedice po njegovo zdravlje. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. (4) Bliže odredbe o sadržaju i načinu obavljanja tehničkih pregleda. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. odnosno je li pod djelovanjem opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje.naljepnicom. (1) Brzina kretanja vozila utvr uje se s pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila. Rok valjanosti redovitog tehničkog pregleda označava se posebnim znakom . čija je prisutnost u organizmu utvr ena odgovarajućim sredstvima ili ure ajima. troškove ispitivanja snosi vozač. (2) Vozač ili vozač-instruktor iz stavka (1) ovoga članka dužan je pristupiti ispitivanju. POSEBNE SIGURNOSNE MJERE Članak 220. (1) Redoviti tehnički pregled vozila obavlja se jedanput godišnje. osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano. ili ga uputiti na stručni liječnički pregled radi provjere ima li alkohola u organizmu ili pokazuje li znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje. . tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru koji nema zapis ili brzinomjer služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. Članak 218. (1) Ovlaštena osoba može vozača ili vozača-instruktora podvrgnuti nadzoru s pomoću odgovarajućih sredstava i ure aja. (2) Fotografija i videozapis s podacima o utvr enoj brzini. Članak 222. (3) Mjerodavna tijela iz stavka (2) ovoga članka dio poslova iz svoje mjerodavnosti mogu prenijeti na odgovarajuće stručne ustanove. tahografskog zapisa ili izravnim praćenjem vozilom (videonadzor).

odnosno koji tijekom 24 sata upravlja vozilom dulje od devet sati. (3) Ovlaštena osoba isključit će iz prometa i vozača kojeg zatekne da upravlja motornim vozilom a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije ili da upravlja vozilom u vrijeme dok je na snazi mjera mjerodavnoga tijela kojom je vozaču zabranjeno upravljanje motornim vozilom. bolest. (1). ukoliko su prestali razlozi zbog kojih je dozvola oduzeta. Članak 224. (5) i (6) ovoga članka dužno je vratiti dozvolu vozaču čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. djelovanje opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje) da nije sposoban sigurno upravljati vozilom. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. stavak (2) ovoga Zakona za kojeg utvrdi da u organizmu ima alkohola ili da pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. ili koji pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. tijelo koje vozača vodi u evidenciji oduzet će mu dozvolu i čuvati je dok zabrana traje. ovoga Zakona koji tijekom 24 sata vozilom prije e više od 500 km puta. a to pravo za pojedine kategorije bude mu ograničeno iz razloga predvi enih u stavku (1) ovoga članka. ovoga Zakona koji neprekidno upravlja vozilom dulje od četiri i pol sata. (5) i (6) ovoga članka dužna je izdati potvrdu vozaču o tome. (8) Ako vozač ne preuzme vozačku dozvolu u roku od tri dana od dana oduzimanja. (1) Ovlaštena osoba će na licu mjesta privremeno oduzeti vozačku dozvolu i isključiti iz prometa vozača kojeg zatekne da upravlja vozilom ili da pokušava upravljati vozilom ako je očito kako je vozač u takvom psihofizičkom stanju (umor. (5) Ovlaštena osoba postupit će na način iz stavka (1) ovoga članka prema vozaču iz članka 199. (2) Ovlaštena osoba postupit će na način iz stavka (1) ovoga članka prema vozaču iz članka 174. mjerodavno tijelo dostavit će vozačku dozvolu tijelu u čijoj se evidenciji ta dozvola vodi. (1) i (3) ovoga članka i prema vozaču-instruktoru kojeg zatekne da osposobljava kandidata za vozača pod djelovanjem alkohola. dan i sat njezina oduzimanja i način njezina vraćanja. sukladno članku 174. stavak (3) ovoga Zakona. dužna je o svojem nalazu i mišljenju odmah obavijestiti tijelo mjerodavno za izdavanje vozačke dozvole. kao i kada ga zatekne da podučava kandidata za vozača a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije. odnosno koji upravlja vozilom neprekidno dulje od devet sati. kao i prema vozaču iz članka 201. (4). a najkasnije u roku od 24 sata od dana oduzimanja. (6) Ovlaštena osoba postupit će na način iz stavka (1) ovoga članka prema vozaču ili vozaču-instruktoru iz članka 219. stavak (2) ovoga Zakona koji odbije podvrgnuti se ispitivanju. (1) Ako zdravstvena organizacija prilikom pregleda vozača ili vozača-instruktora utvrdi da je postao tjelesno ili duševno nesposoban za upravljanje motornim vozilima. (2). a vozačka dozvola se ne vodi u evidenciji tijela čija je ovlaštena osoba tu dozvolu oduzela. (3) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ne pristupi izvanrednom zdravstvenom pregledu na koji je upućen bit će oduzeta vozačka dozvola dok se ne podvrgne tome pregledu. ili u vrijeme dok je na snazi mjera mjerodavnoga tijela kojom je vozačuinstruktoru zabranjeno upravljanje motornim vozilom. (9) Ovlaštena osoba koja je oduzela vozačku dozvolu prema odredbama st. koja sadrži: ime i prezime vozača. koje će na temelju toga vozaču ili vozaču-instruktoru oduzeti vozačku dozvolu za vrijeme trajanja te nesposobnosti. . (2). broj oduzete vozačke dozvole. Članak 223.Ako je vozaču ili vozaču-instruktoru izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. (2) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ima pravo upravljati motornim vozilom više kategorija. (4) Ovlaštena osoba postupit će na način iz st. izdat će se nova vozačka dozvola u koju će se upisati one kategorije motornih vozila kojima ima pravo upravljati. (7) Mjerodavno tijelo čija je ovlaštena osoba oduzela vozačku dozvolu prema odredbama st. sukladno članku 174. kao i prema vozaču za kojeg utvrdi da je pod djelovanjem alkohola. (4). (1). stavak (3) ovoga Zakona.

@alba na rješenje ne odga a izvršenje rješenja. članka 237. stavak (2) ili članka 239. na svoj zahtjev. vozač kojemu je vozačka dozvola oduzeta na temelju članka 222. (7) @alba na rješenje o privremenom oduzimanju vozačke dozvole ne odga a izvršenje rješenja. (8) i (10) ovoga Zakona.Članak 225. na temelju pravomoćne sudske odluke. (13) Vozačka dozvola oduzeta na temelju stavka (10) ovoga članka bit će vraćena vozaču nakon isteka roka iz stavka (10) ovoga članka. stavak (2) ovoga Zakona. (1) Vozač koji je pozvan na predavanja i koji pristupi provjeri poznavanja prometnih propisa snosi troškove predavanja. stavak (1) ovoga Zakona. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja prometnih propisa. članka 236. ovisno o težini počinjenog prekršaja. (11) (12) Rješenje o oduzimanju vozačke dozvole donosi tijelo kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. (2) (3) (4) Broj je kaznenih bodova jedan i dva. članka 238. Članak 226. osim kazni propisanih kaznenim odredbama ovoga Zakona. (9) Vozačka dozvola oduzeta na temelju stavka (8) ovoga članka bit će vraćena vozaču nakon isteka roka iz stavka (8) ovoga članka. (2) Vozač motornog vozila koji na provjeri ne pokaže potrebno znanje može se. Vozač kojemu je odlukom mjerodavnoga tijela zabranjeno upravljanje motornim vozilom na temelju članka 221. ne može pristupiti daljnjoj provjeri dok ne protekne dva mjeseca od dana posljednje provjere. (3) Ako vozač motornog vozila i nakon dvije provjere ne pokaže dovoljno znanje.bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 30 dana i on će biti upućen na provjeru poznavanja prometnih propisa. (10) Vozaču kojem u roku od dvije godine zbog počinjenih prekršaja iz ovoga Zakona ponovno bude odre eno 15 kaznenih bodova bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 60 dana. st. (5) Vozača kojem je u roku od jedne godine zbog počinjenih prekršaja iz ovog Zakona odre eno najmanje 10 kaznenih bodova mjerodavno tijelo kod kojeg se vodi u evidenciji pozvat će na predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja prometnih propisa. (8) Vozaču kojem je u roku od jedne godine zbog počinjenih prekršaja iz ovoga Zakona odre eno najmanje 15 kaznenih bodova . Članak 227. ovoga Zakona te vozač kojemu je vozačka . U slučaju stjecanja kaznenih bodova. odre uju se i kazneni bodovi.dok se ne odazove na predavanja. podvrgnuti ponovnoj provjeri nakon isteka 15 dana od dana prethodne provjere. (6) Vozaču koji se ne odazove na predavanja iz stavka (5) ovoga članka rješenjem će se privremeno oduzeti vozačka dozvola . stavak (2). Kazneni se bodovi evidentiraju u evidenciji vozača. (1) i (2). odnosno provjere u visini koju odredi mjerodavno tijelo. st. ovoga Zakona. (4) Kazneni bodovi za pojedinačni prekršaj brišu se iz evidencije nakon isteka 12 mjeseci od dana kada su odre eni a za vozače kojima su izrečene mjere iz članka 225. vozač kojemu je vozačka dozvola privremeno oduzeta na licu mjesta na temelju članka 223. kazna se izriče za prekršaj koji nosi veći broj kaznenih bodova. (1) Vozaču motornog vozila koji je pravomoćnom sudskom odlukom kažnjen za prekršaje kažnjive prema odredbama članka 235. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja prometnih propisa.

odnosno nedovoljno osiguran. vrijeme. ovlaštena osoba isključit će vozilo iz prometa i oduzet će knjižicu vozila. način i vrijeme vraćanja potvrde o vlasništvu vozila i pečat i potpis ovlaštene osobe. (2) Ovlaštena osoba koja je isključila vozilo iz prometa vozaču će na licu mjesta privremeno oduzeti potvrdu o vlasništvu vozila. ili na kojem je teret nepravilno smješten. (1) Na izvanredni tehnički pregled uputit će se motorno ili priključno vozilo koje je isključeno iz prometa zbog tehničke neispravnosti ure aja za upravljanje ili ure aja za zaustavljanje. a registarske pločice dostaviti mjerodavnom tijelu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji u roku od tri dana. odnosno za vrijeme za koje im je vozačka dozvola oduzeta ili zadržana.dozvola zadržana na temelju članka 225. ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme dok je zimska oprema obvezna naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost ili da vozilo odveze do odre enoga mjesta gdje može otkloniti neispravnost. odnosno da uporabi zimsku opremu. koja sadrži: naziv i sjedište tijela čija je ovlaštena osoba oduzela potvrdu o vlasništvu vozila i registarske pločice. Članak 228. (1) Ovlaštena osoba isključit će iz prometa vozilo koje nije registrirano ili koje nema propisane registarske pločice. (3) Mjerodavno tijelo čija je ovlaštena osoba privremeno oduzela potvrdu o vlasništvu vozila. odnosno da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno. a za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka oduzeti i registarske pločice. dužno je vozaču vratiti potvrdu o vlasništvu vozila čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. (3) Troškove premještaja vozila u svim slučajevima snosi vozač ili vlasnik vozila. (4) Premještaj vozila na drugo mjesto ure uje se entitetskim i kantonalnim propisima i propisima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. odnosno kretanje pješaka. naziv tijela koje je izdalo potvrdu o vlasništvu vozila. (2) Ako vozač ne postupi po naredbi iz stavka (1) ovoga članka. (1) i (3) ovoga Zakona ne smiju u cestovnom prometu upravljati motornim vozilom za vrijeme trajanja zabrane. prema odredbama ovoga članka i članka 228. (3) Vozač odnosno vlasnik vozila isključenog iz prometa odgovoran je za čuvanje vozila od kra e ili drugih nezakonitih radnji prema vozilu. potvrda o vlasništvu vozila bit će dostavljena mjerodavnom tijelu u čijoj se evidenciji vozilo vodi. a najkasnije u roku od 24 sata nakon prestanka postojanja tih razloga. ili koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno. st. ime i prezime vlasnika i njegovu adresu. (4) Ovlaštena osoba koja je privremeno oduzela potvrdu o vlasništvu vozila ili registarske pločice dužna je izdati vozaču potvrdu o tome. ovoga Zakona. stavak (2) ovoga Zakona. (1) Ovlaštena službena osoba naredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je vozilo zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz članka 74. (5) Ako vozač ne preuzme oduzetu potvrdu o vlasništvu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. cestu i mjesto oduzimanja. vrstu i registarski broj vozila. ili kojim se bez dozvole prevozi teret čije dimenzije. vozilo koje je u prometnoj nezgodi toliko . (1) Ako ovlaštena osoba zatekne vozilo koje zbog tehničke neispravnosti ugrožava ili smeta drugim sudionicima u prometu. (2) Ovlaštena službena osoba odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa. ako je vozilo parkirano u pješačkoj zoni te ako je vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila osoba s invaliditetom. Članak 230. ime i prezime vozača i njegovu adresu. datum. Članak 231. razlog oduzimanja. odnosno masu ili osovinsko opterećenje. Članak 229. odnosno masa premašuju najveće dopuštene dimenzije.

3) ako ne uspostavi Centralni registar ili ako redovito ne dostavlja odgovarajuće podatke Centralnom registru (članak 10. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3. objekata. stavak (4) ovoga Zakona.00 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost: 1) ako ne održava javne ceste za siguran i nesmetan promet ili ne organizira i trajno nadzire stanje i održavanje javnih cesta. KAZNENE ODREDBE Članak 232. odnosno nakon prije enih 500 km puta (članak 201. 8) ako pojedinačno proizvodi. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 20 tona. zamjenu drugim vozačem najkasnije nakon devet sati upravljanja vozilom. rezervne dijelove. popravlja ili prepravlja vozila ili stavlja u promet vozila. Članak 233. odnosno vlasnik vozila iz stavka (2) ovoga članka ne preuzme privremeno oduzetu i zadržanu knjižicu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja.oštećeno da se opravdano može zaključiti kako su na njemu oštećeni sklopovi i ure aji koji su bitni za sigurnost prometa. a knjižica se vozila ne vodi u evidenciji tijela čija je ovlaštena osoba oduzela knjižicu. prometnih znakova i vještine upravljanja motornim vozilom.000. 6) ako ne osigura vozaču koji upravlja autobusom. (2) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500. vozilo za koje se opravdano sumnja da ima neispravan ure aj za pogon na tekući plin. 2) ako proizvodi.00 KM do 10.).000.000. potvrda o vlasništvu vozila bit će dostavljena mjerodavnom tijelu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 2. 4) ako postavlja posebne objekte na cesti suprotno odredbama članka 47. preure uje ili popravlja u većem opsegu vozila na motorni pogon i priključna vozila suprotno odredbama članka 206. vozilo koje ispušnim plinovima ili na drugi način prekomjerno zaga uje zrak. a novčanom kaznom u iznosu od 1. stavak (1)). XI. kao i vozilo koje proizvodi prekomjernu buku. (3) Ukoliko vozač. mjerodavno tijelo koje je uputilo vozilo na izvanredni tehnički pregled privremeno će oduzeti i zadržati knjižicu vozila dok se navedene neispravnosti ne otklone i dok se to ne potvrdi na novom tehničkom pregledu. o čemu izdaje potvrdu sukladno članku 230.00 KM odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi. (4) Bliže odredbe o sadržaju programa i načinu održavanja predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja prometnih propisa i programu i načinu provjere poznavanja prometnih propisa. 7) ako pušta u promet motorna i priključna vozila.500 kg neprekidan jedanaestosatni odmor prije početka njegova radnog dana (članak 200. vozilo za koje se opravdano sumnja da ima neispravan ure aj za spajanje vučnog i priključnog vozila. .00 KM do 1. održava. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove.000. (2) Ukoliko se u slučaju iz stavka (1) ovoga članka na izvanrednom tehničkom pregledu potvrde neispravnosti zbog kojih je vozilo upućeno na izvanredni tehnički pregled ili se ustanovi druga neispravnost za koju je propisano isključivanje iz prometa. kada tijekom 24 sata prelazi više od 500 km.000. prometne signalizacije i opreme na cestama (članak 4. izvršenju mjera sigurnosti i zaštitnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom pravilnikom propisuje ministar.00 KM do 5.). 5) ako ne osigura vozaču koji upravlja autobusom.00 KM kaznit će se za prekršaj poduzeće i druga pravna osoba. opremu i ure aje za vozila proizvedene u inozemstvu suprotno odredbama članka 205.). ure aje ili rezervene dijelove za vozila suprotno odredbama članka 6.

ili ako ne ukloni.00 KM kaznit će se za prekršaj poduzeće ili druga pravna osoba: 1) ako ne projektira.000. a na magistralnoj cesti ne obilježi ih i rubnim crtama (članak 143.. 8) ako na javnoj cesti postavi ploče. 16) ako naredi ili dopusti upravljanje vozilom vozaču za kojega se može zaključiti da. usljed umora. stavak (3)). (1) i (2).). ili odvraćaju njihovu pozornost u mjeri koja može biti opasnom za sigurnost prometa (članak 133. 3) ako naredi ili dopusti vuču natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnoga vozila. izgledom ili mjestom postavljanja oponašaju ili sliče nekom prometnom znaku. odnosno traktora s prikolicom suprotno odredbama članka 87.). 17) ako naredi ili dopusti da vozač. svjetla. 11) ako postupi suprotno odredbama članka 149.(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1. ne dopuni ili ne zamijeni prometne znakove koji ne odgovaraju izmijenjenim uvjetima cestovnog prometa ili zahtjevima sigurnosti prometa (članak 131. 7) ako ne postavi ili ne održava prometne znakove na cesti tako da budu lako uočljivi danju i noću.000. nije u stanju sigurno upravljati vozilom (članak 173.. odnosno podučavati kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom suprotno odredbama članka 174. stavak (1)). ili preko dopuštenog osovinskog opterećenja. . 13) ako na cesti na kojoj su nastale zapreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojoj se izvode radovi ne postupi prema odredbama članka 151. ili koji svojim oblikom. stavak (2)).00 KM do 8. teškog duševnog stanja ili uporabe opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje. ili ako se njegovim vozilom prevozi teret koji nije raspore en ili pričvršćen na način odre en u članku 127. ili zasljepljuju sudionike u prometu. 9) ako na javnoj cesti izvan naselja sa suvremenim kolnikom za promet u oba smjera na kojem postoje samo dva prometna traka te trakove ne odvoji odgovarajućom uzdužnom crtom na kolniku. 14) ako ne obavijesti najbližu policijsku postaju o prijamu osobe ozlije ene u prometnoj nezgodi ili o smrti osobe ozlije ene u prometnoj nezgodi (članak 157. (1) i (2). 12) ako ne postavi ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih znakova na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini u slučajevima iz članka 150. odnosno vozač-instruktor koji u organizmu ima alkohola ili pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola počne upravljati vozilom. 2) ako naredi ili dopusti da se njegovim vozilom na motorni pogon vuče priključno vozilo suprotno odredbama članka 81. stupove ili druge slične predmete kojima se zaklanja ili smanjuje vidljivost postavljenih prometnih znakova.). ili preko najveće dopuštene mase.). 5) ako naredi ili dopusti da se njegovo vozilo u cestovnom prometu optereti preko dopuštene nosivosti. st. 10) ako ne postavi odgovarajuće prometne znakove ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini (članak 145. ne oprema i ne održava ceste tako da odgovaraju svojoj namjeni i sigurnosti prometa (članak 11. znakove. stavak (5). st.). bojom. ili preko mogućnosti koje dopuštaju svojstva ceste i tehničko-konstrukcijske mogućnosti vozila. 6) ako glede označavanja javnih cesta prometnim znakovima ne postupi prema odredbama članka 130. 4) ako naredi ili dopusti da se na njegovo vozilo ugrade ure aji za davanje posebnih znakova ili da se takvo vozilo uporabljuje u cestovnom prometu suprotno odredbama članka 126. ne izgra uje. 15) ako naredi ili dopusti da njegovim vozilom upravlja osoba koja nema pravo upravljanja motornim vozilom ili nema pravo upravljanja vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (članak 172. bolesti.

18) ako vozač autobusa ili teretnog motornog vozila ili skupa vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3.500 kg upravlja vozilom neprekidno dulje od četiri i pol sata (članak 199. stavak (1)); 19) ako u cestovnom prometu na uporabljuje vozilo koje ne ispunjava propisane uvjete glede dimenzija, ukupne mase ili osovinskog opterećenja ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje, ure aje za zaustavljanje, ure aje za spajanje vučnoga i priključnog vozila, tahograf i gume (članak 203. stavak (1)); 20) 21) 22) ako postupi suprotno odredbama članka 206; ako na vozilu koristi registarske pločice koje nisu izdane za to vozilo (članak 209. stavak (1)); ako naredi ili dopusti da vozač upravlja motornim vozilom u prometu suprotno odredbi članka 227;

23) ako naredi ili dopusti da u cestovnom prometu sudjeluje motorno ili priključno vozilo koje je upućeno na izvanredni tehnički pregled, a nije podvrgnuto tome pregledu (članak 231.); (2) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi. (3) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorna osoba u državnom tijelu. (4) Za prekršaje iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM i fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost vlastitim radom i sredstvima u obliku obrtničke djelatnosti. Članak 234. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poduzeće ili druga pravna osoba: 1) 2) postupi protivno odredbi članka 7.; ako ne postupi prema odredbama članka 20;

3) ako ne poduzima praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na cesti, kada je cesta uzročnikom prometnih nezgoda (članak 21. stavak (1)); 4) 5) ako ne postupi prema odredbama članka 22; ako ne postupi sukladno članku 23;

6) ako ostavi na cesti oštećena vozila, predmete ili tvari koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost prometa ili zaga uju okoliš (članak 26. stavak (1)); 7) ako naredi ili dopusti da u prometu na cesti sudjeluje vozilo za prijevoz djece koje nije označeno posebnim znakom (članak 30. stavak (5)); 8) ako na svoja motorna ili priključna vozila ne stavi propisanu oznaku o najvećoj dopuštenoj brzini kretanja za ta vozila (članak 46. stavak (3)); 9) 10) ako naredi ili dopusti vuču neispravnog vozila na motorni pogon suprotno odredbama članka 85. stavak (2); ako naredi ili dopusti prijevoz njegovim vozilom tereta suprotno odredbama članka 129;

11) ako ne osigura da teret na vozilu noću, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti, bude označen na način utvr en u članku 129; 12) ako ukloni ili ošteti prometni znak ili izmijeni značenje prometnog znaka (članak 132. stavak (2));

13) ako na autocesti, cesti rezerviranoj za promet motornih vozila, magistralnoj, regionalnoj i lokalnoj cesti znakove opasnosti i znakove izričitih naredaba ne prevuče reflektirajućim tvarima ili ih ne osvijetli vlastitim izvorom svjetlosti (članak 135.); 14) ako rubove kolnika na dijelu ceste kroz tunel, kao i vrhove pješačkih otoka, otoka za usmjeravanje prometa i druge objekte na kolniku koji noću nisu dovoljno osvijetljeni ne obilježi na način propisan u članku 141. st. (2) i (3); 15) ako prilikom izvo enja radova na cesti postavi branike koji nisu obojeni, odnosno osvijetljeni na način propisan u članku 151. stavak (3); 16) ako upravlja vozilom ili dopusti ili naredi da njegovim vozilom upravlja osoba koja nema pravo upravljati motornim vozilom ili nema pravo upravljati vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (članak 172. stavak (3)); 17) ako motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača podučava za praktično upravljanje vozilom ne označi posebnim pločicama (članak 183.); 18) izda me unarodnu vozačku dozvolu suprotno odredbi članka 192. stavak (3);

19) ako dopusti podučavanje kandidata za vozača motornog vozila iz praktičnog dijela poduke bez zdravstvenoga pregleda (članak 193. stavak (1)); 20) ako dopusti da njegovim vozilom upravlja osoba koja se nije podvrgnula nadzorno-zdravstvenome pregledu, odnosno upravlja vozilom a nije se podvrgnula nadzorno-zdravstvenom pregledu (čl. 195,196. i 197.); 21) ako naredi ili dopusti da njegovim motornim i priključnim vozilom u prometu upravlja vozač suprotno odredbama članka 200; 22) ako naredi ili dopusti da se u cestovnom prometu uporabljuje vozilo koje nema propisanu opremu ili ispravne propisane ure aje, osim ure aja za upravljanje, ure aja za zaustavljanje, ure aja za spajanje vučnoga ili priključnog vozila, tahograf i gume (članak 203.); 23) ako naredi ili dopusti da njegova neregistrirana motorna ili priključna vozila sudjeluju u cestovnom prometu (članak 207. stavak (1)); 24) ako naredi ili dopusti da njegova motorna ili priključna vozila sudjeluju u cestovnom prometu bez pokusnih pločica ili nakon isteka valjanosti pokusnih pločica (članak 207. st. (2) i (3)); 25) ako naredi ili dopusti da u cestovnom prometu sudjeluje njegovo motorno ili priključno vozilo nakon isteka valjanosti prometne dozvole ili potvrde o korištenju pokusnih pločica (članak 211.); 26) ako obavlja tehnički pregled suprotno odredbama članka 217.

(2) Za prekršaje iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM i fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost. (3) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorna osoba u poduzeću ili u drugoj pravnoj osobi. (4) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorna osoba u državnom tijelu. Članak 235. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM kaznit će se za prekršaj:

1) vozač koji ne zaustavi vozilo kada nai e na vozilo kojim se prevoze djeca dok je to vozilo zaustavljeno na kolniku radi ulaska ili izlaska djece (članak 30. stavak (4));

2)

vozač koji na cesti postupa suprotno odredbama članka 40. stavak (3);

3) vozač koji se vozilom na cesti u naselju kreće brzinom koja je za više od 30 km na sat veća od dopuštene brzine, odnosno vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dopuštene brzine (čl. 44. i 46. st. (1) i (2)); 4) vozač koji glede propuštanja vozila postupi suprotno odredbama članka 49;

5) vozač koji na mjestu na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znacima ne zaustavi vozilo na znak crvenoga svjetla (članak 51. stavak (1) točka 1)); 6) vozač koji nedopušteno pretječe s desne strane (članak 58. stavak (1));

7) vozač koji s lijeve strane pretječe vozilo koje je na kolniku zauzelo takav položaj i čiji vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo (članak 58. stavak (2)); 8) vozač koji s lijeve strane pretječe vozilo koje se kreće po tračnicama postavljenim na sredini kolnika ili ako ga pretječe s desne strane kad izme u toga vozila i desnoga ruba kolnika ne postoji prometni trak (članak 58. stavak (3)); 9) vozač koji povećava brzinu kretanja svojeg vozila dok ga drugo vozilo pretječe (članak 60. stavak (2));

10) vozač koji počne pretjecanje zaustavljene kolone vozila ili kolone vozila u kretanju (članak 61. stavak (1) točka 1)); 11) vozač koji počne pretjecanje ili obilaženje kad je vozač vozila koje se kreće iza njega počeo pretjecati (članak 61. stavak (1) točka 2)); 12) vozač koji počne pretjecanje kad je vozač vozila koje se na istom prometnom traku kreće ispred njega dao znak da namjerava pretjecati ili obilaziti (članak 61. stavak (1) točka 3)); 13) vozač koji počne pretjecanje kad prometni trak kojim namjerava to učiniti nije slobodan na dovoljnoj udaljenosti i time ugrozi ili ometa promet iz suprotnoga smjera (članak 61. stavak (1) točka 4)); 14) vozač koji počne pretjecanje ili obilaženje na prometnom traku koji je namijenjen kretanju vozila iz suprotnoga smjera ako nakon pretjecanja ili obilaženja ne može bez ometanja ili ugrožavanja drugih sudionika u prometu ponovno zauzeti položaj na prometnom traku kojim se kretao prije počinjanja pretjecanja ili obilaženja, kao i vozač koji počne pretjecanje na prometnom traku koji je namijenjen zaustavljanju vozila u nuždi (članak 61. stavak (1) toč. 5) i 6)); 15) vozač koji pretječe na prometnom traku koji je namijenjen prometu iz suprotnoga smjera ispred vrha prijevoja ceste ili u zavoju gdje je preglednost nedovoljna (članak 63.); 16) vozač koji pretječe drugo vozilo suprotno odredbama članka 64;

17) vozač koji pretječe vozilo koje je stalo ispred obilježenog pješačkog prijelaza radi propuštanja pješaka (članak 65.); 18) vozač koji ne zaustavi vozilo ispred obilježenog pješačkog prijelaza kad mu je danim znakom zabranjen prolaz (članak 111. stavak (1)); 19) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini ako je ure aj za zatvaranje spušten, ili ako se taj ure aj već počeo spuštati, ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znaci upozorenja da će se taj ure aj početi spuštati, odnosno da prugom nailazi vlak (članak 114.); 20) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem su postavljeni svjetlosni prometni znaci kada se pojavi crveno treptavo ili crveno neprekidno svjetlo (članak 115. stavak (1)); 21) vozač koji u cestovnom prometu uporabljuje vozilo suprotno odredbi članka 126. stavak (5);

22) osoba koja ukloni ili ošteti prometni znak ili opremu ceste ili izmijeni značenje prometnoga znaka (članak 132. stavak (2)); 23) osoba koja postupi suprotno odredbi članka 133;

24) sudionik u prometu koji ne postupa po zahtjevu izraženom s pomoću znaka ili prema naredbi ovlaštene osobe (članak 152. stavak (1)); 25) vozač koji upravlja vozilom pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje (članak 173.); 26) vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u cestovnom prometu ili vozač-instruktor dok podučava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom kod kojeg se utvrdi da količina alkohola u krvi premašuje 1g/kg (članak 174. stavak (2)); 27) vozač koji u cestovnom prometu upravlja motornim vozilom prije stjecanja prava upravljanja motornim vozilom (članak 184.); 28) vozač koji upravlja motornim vozilom one kategorije koja nije naznačena u njegovoj vozačkoj dozvoli (članak 185.); 29) vozač koji u cestovnom prometu upravlja vozilom koje ne ispunjava propisane uvjete glede dimenzija, ukupne mase ili osovinskog opterećenja ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje, ure aje za zaustavljanje, ure aje za spajanje vučnoga i priključnog vozila, tahograf, gume, ili nema tahograf, ili ako ga za vrijeme vožnje ne upali (članak 203. stavak (1)); 30) vozač koji sudjeluje u prometu neregistriranim vozilom (članak 207.)

31) vozač koji u cestovnom prometu upravlja motornim ili priključnim vozilom koje nije registrirano (članak 208. stavak (1)); 32) vozač koji u cestovnom prometu upravlja motornim ili priključnim vozilom nakon isteka valjanosti prometne dozvole ili potvrde o korištenju pokusnih pločica (članak 211. stavak 2.); 33) vozač ili vozač-instruktor koji odbije podvrgnuti se ispitivanju s pomoću odgovarajućih sredstava i ure aja ili stručnom pregledu radi provjere ima li alkohola u organizmu ili pokazuje li znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola, odnosno nalazi li se pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje (članak 220. st. (1) i (2)); 34) vozač koji u cestovnom prometu upravlja vozilom suprotno odredbi članka 227.

(2) Za prekršaje iz toč.: 1), 2), 3), 5), 10), 11), 13), 14), 15), 17), 18), 25), 26), 32) i 33) stavka (1) ovoga članka vozaču ili vozaču-instruktoru uz kaznu se izriče zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do četiri mjeseca a i za druge prekršaje iz stavka (1) ta se mjera može izreći u istome vremenu. (3) Za prekršaje iz stavka (1) ovoga članka kojim je izazvana prometna nezgoda - počinitelj se kažnjava novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.000,00 KM, a vozaču se uz kaznu izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do šest mjeseci. (4) Osim novčane kazne za prekršaje iz stavka (2) ovoga članka, vozaču ili vozaču-instruktoru odre uju se i dva kaznena boda, a za ostale prekršaje iz stavka (1) ovoga članka vozaču ili vozaču-instruktoru, osim novčane kazne, odre uje se i jedan kazneni bod. Članak 236. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 250,00 KM kaznit će se za prekršaj:

1) osoba koja na cesti ostavi oštećeno vozilo, predmete ili tvari koji mogu ometati ili ugroziti sigurnost prometa (članak 26. stavak (1));

2) vozač koji s kolnika ne ukloni predmete koji s vozila padnu na cestu i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na cestu (članak 26. stavak (3)); 3) vozač koji se s nesmanjenom brzinom kreće pokraj vozila javnoga prijevoza putnika ili pokraj autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu i time ugrozi osobe koje u to vozilo ulaze ili iz njega izlaze (članak 30. stavak (1)); 4) vozač koji namjerava na cesti obaviti neku radnju vozilom a prethodno se nije uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu ili za imovinu (članak 36.); 5) vozač koji se ne kreće desnom stranom kolnika u smjeru kretanja (članak 39. stavak (1)) ili koji vozilo u kretanju drži suprotno odredbama članka 39. stavak (2); 6) vozač koji na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera, na kome postoje najmanje četiri prometna traka, prelazi vozilom na kolnički trak namijenjen za promet vozila iz suprotnoga smjera (članak 40. stavak (1)); 7) vozač koji brzinu kretanja svojeg vozila ne prilagodi svojstvima i stanju ceste i drugim prometnim uvjetima, tako da vozilo ne može pravodobno zaustaviti pred zaprekom koju pod danim uvjetima može predvidjeti (članak 43. stavak (1)); 8) vozač koji se približava raskrižju tolikom brzinom da se ne može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrižju imaju prednost prolaza (članak 50. stavak (2)); 9) vozač koji pretječe ili obilazi kada, s obzirom na svojstva ceste i postojeće okolnosti na cesti u prometu ili na tehnička svojstva vozila, ugrožava druge sudionike u prometu (članak 58. stavak (2)); 10) osoba koja postupi suprotno odredbama članka 70. stavak (2);

11) vozač koji vozilom presiječe kolonu djece, vojnika, pogrebnu povorku ili drugu organiziranu povorku koja se kreće kolnikom (članak 80.); 12) 13) 14) vozač vozila na motorni pogon koji prilikom vuče priključnog vozila postupi suprotno odredbama članka 81; pješak, odnosno vodič ili gonič stoke koji postupi suprotno odredbi članka 92. stavak (1); gonič stoke koji ne nadzire stoku koja se kreće cestom (članak 104. stavak (1));

15) vozač koji u odnosu na pješaka koji je stupio ili stupa na obilježeni pješački prijelaz postupa suprotno odredbama članka 111. st. (2) i (3); 16) vozač koji se vozilom približava prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na način suprotan odredbama članka 113; 17) vozač motornog vozila koje vuče drugo motorno vozilo ako postupi suprotno odredbama članka 118. stavak (1) i članka 122; 18) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila pod pratnjom postupi suprotno odredbama članka 125;

19) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila s pravom prednosti prolaza postupi suprotno odredbama članka 126. st. od (1) do (4); 20) vozač koji vozilom prevozi teret kojim se ugrožava sigurnost sudionika u prometu ili nanosi šteta cesti ili objektima na cesti (članak 127. stavak (2) točka 1)); 21) vozač koji se vozilom kreće prometnim trakom na kojem je svjetlosnim prometnim znakom označeno da je zabranjen promet u smjeru u kojem se on kreće (članak 139. stavak (1)); 22) osoba koja je sudjelovala u prometnoj nezgodi ako postupi suprotno odredbama članka 154. stavak (1);

23) vozač koji na zahtjev ovlaštene službene osobe ne preveze osobu ozlije enu u prometnoj nezgodi do najbliže zdravstvene ustanove (članak 156. stavak (1)); 24) 25) vozač koji ne postupi prema odredbama članka 158. st. (2) i (3); vlasnik vozila koji svoje vozilo dade na upravljanje osobi iz članka 172. stavak (3);

26) vlasnik vozila koji ne podnese podatke o identitetu osobe kojoj je dao vozilo na upravljanje (članak 172. stavak (4)); 27) vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u cestovnom prometu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi veća od 0,3 g/kg do 1 g/kg (članak 174. stavak (2)); 28) 29) 30) vozač koji postupi suprotno odredbama članka 190. stavak (1); vlasnik vozila ako u roku od osam dana ne vrati registarske pločice mjerodavnome tijelu (članak 208. stavak (4)); vlasnik vozila koji postupi suprotno odredbama članka 208. stavak (5);

31) vozač koji u cestovnom prometu sudjeluje motornim ili priključnim vozilom koje je upućeno na tehnički pregled a nije podvrgnuto tome pregledu (članak 231.); (2) Ako je prekršajem iz stavka (1) ovoga članka izazvana izravna opasnost za drugoga sudionika u prometu ili prouzrokovana prometna nezgoda, počinitelj prekršaja kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda, a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila - može se izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. (3) Osim novčane kazne, za prekršaje iz stavka (1) ovoga članka vozaču se odre uju i jedan ili dva kaznena boda. Članak 237. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM kaznit će se za prekršaj:

1) vozač koji ne zaustavi vozilo iza vozila javnoga prijevoza putnika ili iza autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu kada osobe moraju prijeći preko prometnog traka ili biciklističkog traka kojim se njegovo vozilo kreće (članak 30. stavak (3)); 2) vozač koji mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila (članak 42. stavak (1));

3) vozač koji se vozilom na cesti u naselju kreće brzinom koja je za više od 20 do 30 km na sat veća od dopuštene brzine, odnosno vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je od 30 do 50 km na sat veća od dopuštene brzine (članak 44. i članak 46. st. (1) i (2)); 4) vozač koji na raskrižju skrene vozilom u smjeru označenom zelenom svijetlećom strelicom i pritom ometa promet vozila koja se kreću cestom na koju ulazi ili ne propusti pješake koji prelaze preko kolnika (članak 52. stavak (1)); 5) vozač koji u slučajevima iz članka 60. stavak (3) ne pomjeri svoje vozilo k desnom rubu kolnika, odnosno ne zaustavi vozilo na pogodnom mjestu; 6) vozač koji nakon izvršenog pretjecanja ili obilaženja vozilom ponovno ne zauzme položaj na prometnom traku kojim se do tada kretao (članak 62.); 7) vozač koji vozilom pretječe drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu ili koje prelazi pješački prijelaz (članak 65.); 8) vozač koji prije nego što napusti vozilo ne poduzme sve mjere kojima se sprečava da ono samo krene s mjesta na kojem je ostavljeno (članak 78.);

stavak (4). 28) vozač koji teretnim motornim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 3. . st. gonič stoke i vozač vozila koje se ne smatra motornim vozilom ili vozač motornog vozila koje ne može razviti brzinu od najmanje 40 km na sat ako se kreću autocestom ili cestom rezerviranom za promet motornih vozila ili brzom cestom (članak 116. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. st. stavak (2). (1) i (2) i članak 122. vozač koji postupa suprotno odredbama članka 186. 19) vozač motornog vozila koji zaustavi vozilo na autocesti ili na autocesti obavlja polukružno okretanje vozilom iz jednog smjera prometa u suprotni smjer ili kretanje unatrag (članak 117.). počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. stavak (1)). a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila . (1) i (3)). 22) vozač vozila na motorni pogon koji za vrijeme kretanja kroz tunel ne drži upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste (članak 124. 20) 21) vozač motornog vozila koji postupi suprotno odredbi članka 120. 29) 30) vozač koji postupa suprotno odredbi članka 200. st. 15) vozač motocikla i lakog motocikla i osobe koje se prevoze tim vozilom ako u prometu na cesti ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (članak 102.00 do 200. st. (1) i (3)). stavak (1). od 2) do 5). (2) i (3).).). st.). 17) sudionik u prometu koji je prilikom prelaska preko željezničke pruge u istoj razini postupio suprotno odredbama članka 115.9) 10) 11) vozač koji svojim vozilom noću vuče vozilo na motorni pogon suprotno odredbama članka 83. vozač koji teret na vozilu noću. 12) vozač vozila na motorni pogon koji po magli ne uporabljuje propisana svjetla ili ako ta svjetla uporabljuje na način suprotan odredbama članka 95. vozač koji postupa suprotno odredbi članka 209. stavak (1)). vozač koji optereti vozilo kojim upravlja suprotno odredbama članka 127. (2) Ako je prekršajem iz stavka (1) izazvana prometna nezgoda. vozač koji vozilom na cesti kroz tunel izvodi radnje čije je izvo enje u tunelu zabranjeno (članak 123. (7) i (8). stavak (2) toč.500 kg ili mu je duljina veća od sedam metara ako ne drži svoje vozilo na propisanom razmaku od istog takvog vozila ispred sebe (članak 97. 23) 24) 25) 26) 27) vozač koji upravlja vozilom koje je opterećeno suprotno odredbi članka 127. ne označi na način iz članka 129. vozač koji postupi suprotno odredbama članka 90. vozač vozila na motorni pogon koji uporabljuje svjetla za označavanje vozila suprotno odredbama članka 94. 16) pješak koji na obilježenom pješačkom prijelazu na kojem je promet pješaka reguliran svjetlosnim prometnim znacima za pješake ne postupi prema tim znacima (članak 109.odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda. vozač koji glede smještaja tereta na vozilu ili glede označavanja tereta postupi suprotno odredbama članka 128.). 13) vozač koji ne drži potreban razmak kad se kreće iza drugoga vozila (članak 96.500 kg ili autobusom upravlja neprekidno dulje od četiri i pol sata ili kad tijekom 24 sata upravlja dulje od devet sati (članak 199.00 KM. 18) pješak. 14) vozač vozila na motorni pogon čija je najveća dopuštena masa veća od 3.

5) vozač čije vozilo. 9) vozač koji se vozilom ne kreće u obveznom smjeru označenom zelenim svjetlom u obliku zelene svijetleće strelice (članak 52. bicikla s motorom. (2) i (3). lakog motocikla ili motocikla koji postupi suprotno odredbama članka 100. stavak (1). bicikla s motorom. stavak (1)). 21) 22) vozač bicikla. vozač motornog vozila koji pri vuči drugog motornog vozila postupi suprotno članku 81.00 KM kaznit će se za prekršaj: vozač koji upravlja vozilom za prijevoz djece koje nije označeno posebnim znakom (članak 30. vozaču se može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. stavak (1) ne pomjeri svoje vozilo k desnom rubu kolnika. 73. 20) vozač vozila na motorni pogon koji glede uporabe kratkih svjetala postupi suprotno odredbama članka 93. vozač koji zaustavi ili parkira svoje vozilo suprotno odredbama čl. vozač koji u slučaju iz članka 60. vozač koji pri zaustavljanju ili parkiranju vozila ne postupi prema odredbama članka 70. 7) vozač koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo poveća brzinu kretanja na način da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe (članak 43. . 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) vozač koji obavlja mimoilaženje suprotno odredbama članka 55. 19) vozač koji pri vuči neispravnog vozila na motorni pogon postupi suprotno odredbama članka 89. stavak (3). kao i vozač posebno označenog vozila za prijevoz djece.(3) Za prekršaj iz stavka (1) kojim je izazvana prometna nezgoda. koji prilikom uključivanja u promet sa stajališta postupi suprotno odredbi članka 31. vozač bicikla. stavak (2)). 3) vozač vozila javnoga gradskog putničkog prijevoza. 8) vozač koji prilikom prolaza kroz raskrižje postupi suprotno odredbi članka 50. (1) 1) Novčanom kaznom u iznosu od 40. vozač koji vozilo zaustavljeno na kolniku ne označi posebnim znakom na način propisan u članku 77. stavak (5)). stavak (4). stavak (2). stavak (2). ima na prednjoj strani svjetlosne. stavak (3)). vozač koji vuče neispravno vozilo na motorni pogon suprotno odredbama članka 85. 2) vozač koji ne omogući uključivanje u promet vozilu javnoga gradskog prijevoza putnika ili posebno označenom vozilu za prijevoz djece kad ta vozila izlaze sa stajališta (članak 31. stavak (2). lakog motocikla ili motocikla koji se ne kreće na način propisan u članku 99. 6) vozač koji prilikom znatnijeg smanjivanja brzine kretanja vozila postupi suprotno odredbi članka 42. odnosno traktor s priključnim vozilom suprotno odredbama članka 87.svjetla bijele boje. suprotno odredbama članka 35.). vozač koji pri pretjecanju ne drži svoje vozilo na potrebnom razmaku od vozila koje pretječe (članak 62. Članak 238. 18) vozač koji vuče natovareno teretno motorno vozilo. 4) vozač koji prilikom upravljanja vozilom koristi mobilni telefon suprotno odredbama članka 33. i 74. svjetlosnosignalne i reflektirajuće ure aje ili tvari koja daju svjetla crvene boje. st. a na stražnjoj strani .

počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. zabrana ili obveza izraženih s pomoću postavljenih prometnih znakova. osim prometnih znakova ograničenja brzine (članak 130. registarske pločice i me unarodnu oznaku zemlje registracije prema odredbama članka 212.odredit će mu se jedan kazneni bod.00 KM do 200. Članak 239. 39) vozač motornog i priključnog vozila registriranog u stranoj zemlji ako nema valjanu prometnu dozvolu. 26) pješak koji se nepotrebno zadržava na kolniku ili se kreće kolnikom na način kojim se ometa ili sprečava promet vozila (članak 105. 32) vozač motornog vozila koji na cesti rezerviranoj za promet motornih vozila postupi suprotno odredbama članka 117. tahografa i guma (članak 203. 36) sudionik u prometu koji se ne pridržava ograničenja. ure aja za spajanje vučnoga i priključnog vozila.) 25) vozač zaprežnog vozila koji ne upravlja zaprežnim vozilom koje se kreće cestom ili koji zaprežno vozilo ostavi bez nadzora na cesti (članak 103. stavak (1)). stavak (9)). (2) i (3).00 KM.). stavak (1) i čl. 31) vozač koji ometa prolaz pješaka koji su stupili na obilježeni pješački prijelaz na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znacima ili znacima koje daje ovlaštena osoba. 37) vozač koji ne označi vozilo posebnim znakom (članak 186. odnosno isključivanja s autoceste postupi suprotno odredbama članka 121. (2) Ako je prekršajem iz stavka (1) izazvana prometna nezgoda. (1) i (3) i članka 118.). pješak koji na obilježenom pješačkom prijelazu postupi suprotno odredbama članka 109. stavak (1)). 38) vozač koji u prometu na cesti upravlja vozilom koje nema ispravne propisane ure aje i opremu. st.). lakog motocikla ili motocikla koji prevozi drugu osobu suprotno odredbama članka 101. osim ure aja za upravljanje. 27) pješak koji se cestom koja ima pločnik ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka kreće kolnikom (članak 106. st. 30) pješak koji prilikom prelaženja preko kolnika na mjestu na kojem nije obilježeni pješački prijelaz ometa promet vozila (članak 110. stavak (2)). a kojima je na takvom prijelazu dopušten prolaz (članak 111. . 33) vozač koji ne zaustavi svoje vozilo na posebnom traku za zaustavljanje vozila u nuždi i ne poduzme potrebne mjere da ga čim prije ukloni s kolnika autoceste ili ceste rezervirane za promet motornih vozila ili brze ceste (članak 117.23) vozač bicikla. stavak (4)). 24) vozači bicikla i bicikla s motorom i osobe koje se prevoze tim vozilom ako u prometu na cesti ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (članak 102. ure aja za zaustavljanje.). 34) vozač motornog vozila koji se na autocesti ne kreće krajnjim desnim prometnim trakom koji nije zakrčen vozilima u koloni (članak 119. a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila . i 122. bicikla s motorom. stavak (1)). vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. 120. 28) 29) pješak koji preko kolnika i biciklističke staze ili traka prelazi na način suprotan odredbama članka 108. 35) vozač motornog vozila koji prilikom uključivanja na autocestu. (3) Za prekršaj iz stavka (1) kojim je izazvana prometna nezgoda.

21) vozač koji neispravno vozilo na motorni pogon vuče s pomoću užeta ako je razmak izme u vučnoga i vučenog vozila kraći od propisanog (članak 88. 5) vozač koji za kretanje svojeg vozila koristi cestu. 8) vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je od 10 do 20 km na sat veća od dopuštene brzine (članak 44. stavak (2). vozač koji prilikom davanja zvučnih znakova upozorenja postupi suprotno odredbama članka 6. stavak (3)). 11) vozač koji prilikom napuštanja raskrižja u slučaju iz članka 53. vozač koji prilikom vuče vozila na motorni pogon ne postupi na način propisan u članku 84. st. 7) vozač koji smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da svojim vozilom pričinjava smetnje normalnom toku prometa (članak 43. 3) vozač koji u putničkom automobilu prevozi dijete suprotno odredbi članka 34. 20) osoba koja upravlja neispravnim vozilom na motorni pogon koje se vuče s pomoću užeta ili krute veze ako nema odgovarajuću dozvolu (članak 86. 55. 13) 14) 15) 16) vozač koji izvodi mimoilaženje suprotno odredbama čl. stavak (1). odnosno stazu koja nije namijenjena za promet one vrste vozila kojoj to vozilo pripada (članak 38. 4) vozač koji prije obavljanja odre enih radnji vozilom ne obavijesti o svojoj namjeri druge sudionike u prometu (članak 37.).).(1) Novčanom kaznom u iznosu od 30. 17) osoba koja na zaustavljenom ili parkiranom vozilu otvara vrata i time ometa kretanje drugih sudionika u prometu ili ugrožava sigurnost prometa (članak 72. i 56. stavak (2)).). 6) vozač koji prilikom kretanja vozila unatrag postupi suprotno odredbama članka 41. stavak (1)). točka 1)) . 12) vozač kojemu je svjetlosnim prometnim znakom dopušten ulazak u raskrižje ako vozilom u e u raskrižje i ako je gustoća prometa takva da se na raskrižju mora zaustaviti i na taj način ometa ili onemogućuje promet drugim vozilima koja dolaze s bočnih kolnika (članak 54. (1) i (2)).). ne propusti sve sudionike u prometu koji se kreću smjerom u kojem je promet otvoren. vozač koji zaustavi ili parkira vozilo suprotno odredbama članka 71. st.. odnosno kolnik ili prometni trak. 22) vozač koji upravlja motornim vozilom bez upaljenog kratkog svjetla (članak 90. 9) vozač koji u prometu na cesti upravlja vozilom na kojem nema propisanu oznaku najveće dopuštene brzine za to vozilo (članak 46. 18) 19) vozač vozila na motorni pogon koji svojim vozilom vuče drugo vozilo suprotno odredbama članka 81.). vozač koji izvodi obilaženje suprotno odredbama članka 59.). 10) vozač koji prilikom skretanja postupi suprotno odredbama članka 48.00 KM kaznit će se za prekršaj: 1) osoba koja se prevozi vozilom ako na bilo koji način ometa vozača u upravljanju vozilom ili ako utječe na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje sigurnost prometa (članak 32. 2) vozač ili druga osoba koja se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže sigurnosnim pojasom (članak 34. (3) i (4) i članak 46.)..

00 KM. stavak (1)). ovoga Zakona.). 27) pješak koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem su postavljeni svjetlosni prometni znaci kad se pojavi crveno treptavo svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo (članak 115. Članak 242. i 107. Provedbu ovoga Zakona. pokretanje i vo enje postupka za prekršaje i poduzimanje drugih mjera za provedbu ovoga Zakona obavljaju mjerodavna tijela. vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. 33) vozač koji kod sebe nema valjanu potvrdu za korištenje pokusnih pločica ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštene osobe (članak 211. stavak (1)). Izricanje novčane kazne u iznosu do 50. stavak (2)). stavak (1) i članak 212. 29) vozač koji kod sebe nema odgovarajuću valjanu vozačku dozvolu ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštene osobe (članak 172. počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. ili ako se daju svjetlosni i zvučni znaci koji upozoravaju da će se taj ure aj početi spuštati. 26) pješak koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini ako je ure aj za zatvaranje prometa spušten.00 KM do 150. pješak koji se kolnikom kreće suprotno odredbama čl. a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila . odnosno izdavanje prekršajnog naloga obavlja ovlaštena osoba mjerodavnog tijela za poslove nadzora i reguliranja prometa na cestama u entitetima. stavak (1)).odredit će mu se jedan kazneni bod. Članak 240. 106.).00 KM na licu mjesta. Članak 241. stavak (5)). 34) vozač koji kod sebe nema valjanu prometnu dozvolu za vozilo kojim upravlja ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštene osobe (članak 211. sukladno članku 2. stavak (2)). 30) ako vozač za vrijeme upravljanja motornim vozilom ne rabi pomagala koja su upisana u obrazac njegove vozačke dozvole (članak 172. Članak 243. stav (1)). (3) Za prekršaj iz stavka (1) kojim je izazvana prometna nezgoda. 28) vozač koji u prometu na cesti upravlja motornim vozilom a njegovoj je vozačkoj dozvoli istekao rok valjanosti (član 172. ili ako se taj ure aj već počeo spuštati. Svi prihodi nastali primjenom ovog Zakona pripadaju mjerodavnim tijelima. odnosno da se prijelazu ceste preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće po tračnicama (članak 114. 32) vozač motornog vozila koje nema propisani broj registarskih pločica ili na kojem su te pločice postavljene tako da se ne vide dobro ili nisu čitljive (članak 210.23) 24) 25) gonič stoke koji stoku ne drži što bliže desnom rubu ceste (članak 104. 31) vozač-instruktor koji na cesti podučava kandidata za vozača na motornom vozilu koje nije označeno posebnim pločicama (članak 183. . kantonima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. (2) Ako je prekršajem iz stavka (1) izazvana prometna nezgoda. vozač koji postupi suprotno članku 112.).

o posljedicama prometnih nezgoda. 25). zdravstvene ustanove. protiv vozača koji ima prebivalište u Bosni i Hercegovini a u stranoj zemlji počini prometni prekršaj. (1) O izrečenim kaznama. ovoga Zakona. koji ne može biti kraći od šest mjeseci ni dulji od jedne godine. 32) i 33) članka 235. (1) Mjerodavno tijelo koje vodi prekršajni postupak. može odgoditi izvršenje zabrane upravljanja motornim vozilom. vozač-instruktor se ne smije baviti podučavanjem kandidata za vozača u upravljanju motornim vozilom za vrijeme trajanja te zabrane.Ako je odlukom mjerodavnoga tijela zabranjeno vozaču-instruktoru upravljanje motornim vozilom. sukladno entitetskom i kantonalnom propisu ili propisu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Članak 248.a vozač za taj prekršaj može biti kažnjen na temelju ovoga Zakona ako za taj prekršaj nije bio kažnjen u zemlji u kojoj je prekršaj počinjen. o prometnim nezgodama. tom se vozaču. Članak 246. zabranama i mjerama. odnosno administrativni postupak. Članak 249. Uz uvjet reciprociteta. (3) Podatke iz evidencije predvi ene u stavku (1) ovoga članka mogu koristiti: sudbena tijela. o motornim i priključnim vozilima i o vozačima motornih vozila vodi se evidencija prema mjestu prebivališta. Članak 247. uz uvjet da počinitelj prekršaja u odre enom roku. obrazovne ustanove i nevladine organizacije koje se bave pitanjima sigurnosti cestovnog prometa. (2) Mjerodavno tijelo koje izrekne kaznu ili zabranu upravljanja motornim vozilom ili drugu mjeru propisanu entitetskim i kantonalnim zakonom i zakonom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine dužno je o tomu obavijestiti tijelo koje vodi evidenciju o tim kaznama. umjesto zabrane upravljanja motornim vozilom. 26). Članak 244. (2) Vrijeme provedeno na izdržavanju zatvorske kazne ne računa se u vrijeme trajanja zabrane upravljanja motornim vozilom. (3) Izvršenje mjere iz stavka (2) ovoga članka ne može se odga ati. poduzeća. tijela koja vode prekršajni. policija. (4) Evidencija o izrečenim kaznama. može izreći zabrana korištenja inozemne vozačke dozvole u istom trajanju. (1) Ako vozač koji ima inozemnu vozačku dozvolu na teritoriju Bosne i Hercegovine počini prekršaj za koji je ovim Zakonom predvi eno da se mora ili može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom. (2) Zabrana korištenja inozemne vozačke dozvole je zabrana vozaču kojemu je izrečena da na teritoriju Bosne i Hercegovine upravlja motornim vozilom one kategorije ili onih kategorija na koje se zabrana odnosi. kao i poduzeća koja obavljaju javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe. Članak 245. o zabranama i o mjerama iz stavka (2) ovoga članka vozačima motornih vozila i motornim vozilima vodi se kod mjerodavnoga tijela prema mjestu prebivališta. osim za prekršaj iz toč. o zabranama upravljanja motornim vozilima. (2) Odgo eno izvršenje zabrane iz stavka (1) opozvat će se ako počinitelj prekršaja u roku za koji je izvršenje odgo eno počini novi prekršaj za koji je propisano izricanje ili mogućnost izricanja zabrane upravljanja motornim vozilom. u Bosni i Hercegovini pokrenut će se prekršajni postupak ako to zahtijeva mjerodavno strano tijelo . ne počini prekršaj za koji se može izreći ta zabrana. . (1) Trajanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom računa se od dana upisa zaštitne mjere u vozačku dozvolu za onu kategoriju ili potkategoriju za koju je zabrana izrečena. prema propisima te zemlje. državna tijela.

).). o stjecanju zvanja instruktora vožnje (članak 181. o organiziranju poduke za podučavanje pružanja prve pomoći (članak 178. osniva se Vijeće za sigurnost prometa (u daljnjem tekstu: Vijeće). (1) Radi unapre enja prometno-obrazovnog rada. (4) Broj članova. o prometu u zimskim uvjetima (članak 170. 2) o osnovnim uvjetima koje ceste. XIII. kaznit će se roditelj. prometne kulture i koordiniranja svih subjekata koji svojim djelovanjem mogu doprinijeti većoj sigurnosti prometa. o postavljanju preventivnih izbočina (članak 47.). mjerodavnih ministarstava i tijela koja upravljaju cestama. o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cesti (članak 144. (3) Članovi Vijeća imenuju se iz reda stručnjaka za područje cestovnog prometa. njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stajališta sigurnosti prometa (članak 11. . odnosno skrbnik maloljetnika novčanom kaznom propisanom za počinjeni prekršaj ako je taj prekršaj počinjen kao posljedica propusta dužne skrbi o maloljetniku. uredit će se propisom koji donosi ministar.).). VIJEĆE ZA SIGURNOST PROMETA Članak 251. posvojitelj. načinu obilježavanja radova i zapreka na cesti i znacima koje sudionicima u prometu daje ovlaštena osoba (članak 153.). način imenovanja predsjednika i članova Vijeća. Članak 250. 8) 9) 10) 11) 12) o obliku i sadržaju obrasca europskog izvješća o prometnoj nezgodi (članak 158. 3) 4) 5) 6) o vo enju evidencije o javnim cestama i objektima na njima (članak 13.).). kao i djelokrug. XII.). o načinu i uvjetima za dobivanje licencije za ispitivača (članak 179.). uz suglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.). Ovlašćuje se ministar da sam ili u suradnji s odgovarajućim mjerodavnim tijelom donese bliže propise: 1) o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti (članak 6.Ako maloljetnik izvrši radnju koja je ovim Zakonom utvr ena kao prekršaj. 7) o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama. osim ako nije bio u stanju spriječiti prekršaj.). Vozač-instruktor pod čijim se nadzorom kandidat za vozača podučava u upravljanju motornim vozilom u prometu na cesti kaznit će se za prekršaj koji počini kandidat za vozača. (2) Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se iz proračuna institucija Bosne i Hercegovine i me unarodnih obveza Bosne i Hercegovine. OVLASTI ZA DONOŠENJE PROPISA ZA PROVEDBU OVOGA ZAKONA Članak 252. o označavanju vozila kojima upravlja osoba s oštećenim udovima (članak 29.

o posebnom znaku za osobe koje prvi puta steknu vozačku dozvolu (članak 186. o postupku i načinu izdavanja. Propisi iz članka 252. obliku i boji. produljenja valjanosti i zamjene vozačke dozvole i inozemne vozačke dozvole i o načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama (članak 187. 18) o ukupnome trajanju upravljanja vozilom. Članak 254. postupku i načinu izdavanja.). XIV. (2) Kandidati za vozača motornih vozila koji su poduku započeli sukladno zakonodavstvu koje je bilo na snazi u vrijeme početka poduke završit će poduku sukladno istome zakonodavstvu. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. 4) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije D . 5) vozačima koji imaju pravo upravljati priključnim vozilom kategorije E. tako da: 1) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije A .). 20) o homologaciji vozila i dijelova (članak 205. 15) o obrascu vozačke dozvole.bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorije A i potkategorije A1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 253. C i D i potkategorija B1. 2) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije B . ovoga Zakona bit će doneseni u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.). odmoru za vozače i načinu rada udvojenih posada u vozilima u opsegu koji utječe na sigurno upravljanje motornim vozilom.).). 22) o tehničkim pregledima i uvjetima koje moraju ispuniti organizacije za obavljanje tehničkih pregleda (članak 219. o ure ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ure aji i oprema u prometu na cestama (članak 203.bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i C i potkategorija B1 i C1.).).bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B. (1) Vozačima koji. o načinu davanja ovlasti automoto klubovima/savezima i auto-moto društvima i o načinu vo enja evidencije o izdanim vozačkim dozvolama (članak 192.bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija BE. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama. CE i DE i potkategorija C1E i D1E. vrsti i kvaliteti materijala registarskih pločica (članak 215. 3) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije C .bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i BE i potkategorije B1. 21) o postupku registracije i izdavanja prometne dozvole i knjižice vozila. sukladno zakonodavstvu koje je na snazi u Bosni i Hercegovini.). sadržaju. 19) o dimenzijama. imaju pravo upravljati motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije. kao i o obrascu individualne nadzorne knjižice i naputku za njezinu popunu (članak 202. 17) o zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila (članak 198.).). C1 i D1.13) 14) o podučavanju vozača motornih vozila (članak 183. 16) o obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. koja je vrijedila uz kategoriju C . . kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorije i potkategorije u vozačku dozvolu.

a primjenjivat će se nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu. PSBiH broj 262/05 22. pirić. (1) Mjerodavno tijelo uskladit će zakone iz svoje mjerodavnosti s ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. godine Sarajevo Predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamentarne skupštine BiH dr. Nikola Špiri v. Mustafa Pamuk v. (2) Mjerodavno tijelo uredit će sva pitanja iz svoje mjerodavnosti utvr ena ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. r. r. (2) Ovaj Zakon bit će objavljen i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. piri Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Pamuk. prosinca 2005.Članak 255. . (1) Ovaj Zakon stupa na snagu osam dana od dana objave u “Službenom glasniku BiH”. Članak 256.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful