Godina X Utorak, 31. januara 2006.

godine

Broj/Broj /

6

Godina X Utorak, 31. januara/sije~nja 2006. godine

ISSN 1512-7508 - srpski jezik ISSN 1512-7486 - bosanski jezik ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE 47
Na osnovu člana IV 4 a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 21. decembra 2005. godine, i na 52. sjednici Doma naroda, održanoj 22. decembra 2005. godine, usvojila je

ZAKON
O OSNOVIMA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI I - OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom utvr uju se: osnovni principi me usobnih odnosa i ponašanja učesnika u saobraćaju i drugih subjekata u saobraćaju, osnovni uslovi koje moraju da zadovolje putevi u pogledu bezbjednosti saobraćaja na putevima, vo enje Centralnog registra vozača i vozila, pravila saobraćaja na putevima, sistem saobraćajnih znakova i znakova koje daju ovlašćena lica, dužnosti u slučaju saobraćajne nesreće, osposobljavanje kandidata za vozača, uslovi za sticanje prava na upravljanje motornim vozilima, polaganje vozačkih ispita, uslovi za ure aje i opremu vozila, dimenzije, ukupna masa i osovinsko opterećenje vozila, osnovni uslovi koje moraju da zadovoljavaju vozila u saobraćaju, rad strukovnih organizacija u Bosni i Hercegovini, te druga pitanja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima koja su jedinstvena za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine. Član 2. Organi Bosne i Hercegovine, entitetski i kantonalni organi i organi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i organi lokalne samouprave i lokalne uprave u gradovima i opštinama (u daljnjem tekstu: nadležni organi) obezbijediće sprovo enje ovog zakona i u okviru svoje nadležnosti donosiće propise i preduzimaće druge potrebne mjere za njegovo dosljedno sprovo enje. Član 3. (1) Učesnici u saobraćaju dužni su da poštuju odredbe ovog zakona i druge propise iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima, razvijaju humane odnose me u ljudima radi zaštite zdravlja i života drugih lica, a naročito djece, invalida, starih i nemoćnih lica, i staraju se o zaštiti životne sredine.

(2)

Učesnici u saobraćaju ne smiju da ometaju saobraćaj, oštećuju put, objekte i opremu na putu. Član 4.

(1) Putevi namijenjeni za saobraćaj moraju da budu izgra eni za bezbjedan i nesmetan saobraćaj i da odgovaraju osnovnim uslovima propisanim ovim zakonom, a preduzeća i javne službe koje održavaju javne puteve ili im je povjereno održavanje javnih puteva moraju da ih održavaju tako da na njima u svim uslovima može da se odvija bezbjedan i nesmetan saobraćaj. (2) Preduzeća, javne službe i drugi organi koji se brinu o putevima i održavaju ih dužni su da organizuju i trajno kontrolišu stanje i održavanje javnih puteva, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme na putevima radi bezbjednog i nesmetanog saobraćaja. (3) Preduzeća i javne službe iz stava (1) ovog člana dužni su da blagovremeno otklanjaju sve nedostatke usljed kojih na odre enim mjestima dolazi do saobraćajnih nesreća. (4) U slučaju pretrpljene štete usljed neodgovarajućeg održavanja javnih puteva, povjerilac se namiruje u skladu sa Zakonom o putevima. Član 5. Preduzeća, obrazovne organizacije, ustanove i druga pravna ili fizička lica koja školuju ili obučavaju kandidate za vozače motornih vozila dužni su da izvode obuku na način koji će obezbijediti da kandidati nauče i usvoje pravila saobraćaja i etiku u saobraćaju, ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za bezbjedno učestvovanje u saobraćaju na putevima. Član 6. (1) Preduzeća, ustanove i druga pravna ili fizička lica, kada proizvode, održavaju, popravljaju ili prepravljaju vozila i puštaju u saobraćaj vozila, ure aje, rezervne dijelove i opremu za vozila, dužni su da vozila, ure aje, dijelove i opremu proizvode, puštaju u saobraćaj, održavaju, odnosno popravljaju prema uslovima propisanim za bezbjedno učestvovanje vozila u saobraćaju na putevima. (2) Pojedinačno proizvedena, prepravljana ili u većem obimu popravljana vozila prije puštanja u saobraćaj moraju da budu certifikovana u ovlašćenoj organizaciji koja obavlja certifikovanje vozila. (3) Bliže odredbe o načinu i postupku certifikovanja i uslovima koje moraju da ispunjavaju organizacije za certifikovanje vozila pravilnikom propisuje ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar), u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. Član 7. Preduzeća, ustanove, pravna ili fizička lica i drugi organi koji posjeduju vlastita vozila dužni su da se brinu o tome da vozači njihovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge uslove za bezbjedno upravljanje vozilima i da obezbijede da njihova vozila budu ispravna, te da imaju propisane ure aje i opremu. Član 8. (1) Saobraćaj na javnom putu može da se ograniči ili zabrani samo kada je to neophodno radi: sprečavanja ili otklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju, sprečavanja oštećenja javnog puta ili izvo enja radova na javnom putu. (2) Postupak i uslove za ograničenje i zabranu iz stava (1) ovog člana utvrdiće nadležni organi, u skladu s važećim propisima. Član 9. Pojedini izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeća značenja: 1) autobus je motorno vozilo namijenjeno za prevoz lica koje, osim sjedišta za vozača, ima više od osam sjedišta;

2) autoput je javni put posebno izgra en i namijenjen isključivo za saobraćaj motornih vozila, koji je kao autoput označen propisanim saobraćajnim znakom, koji ima dvije fizički odvojene kolovozne trake za saobraćaj iz suprotnih smjerova, sa po najmanje dvije saobraćajne trake i trakom za prinudno zaustavljanje vozila, bez ukrštanja s poprečnim putevima i željezničkim ili tramvajskim prugama u istom nivou i u čiji saobraćaj može da se uključi, odnosno isključi samo odre enim i posebno izgra enim priključnim javnim putevima na odgovarajuću kolovoznu traku autoputa; 3) bicikl je vozilo koje ima najmanje dva točka i koje se pokreće isključivo snagom vozača;

4) bicikl sa motorom je vozilo na motorni pogon sa dva ili tri točka, čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ i koje na ravnom putu ne može da razvije brzinu veću od 50 km na čas; 5) laki motocikl je vozilo na motorni pogon s dva ili tri točka, čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³ a snaga motora ne prelazi 11 kNJ; 6) biciklistička staza je izgra ena saobraćajna površina namijenjena za saobraćaj bicikala i lakih motocikala s motorom, koja se proteže uzduž kolovoza i koja je od njega odvojena i obilježena propisanim saobraćajnim znakom; 7) biciklistička traka je dio kolovoza namijenjen za saobraćaj bicikala i bicikala sa motorom, koja se proteže uzduž kolovoza i koja je označena uzdužnom linijom na kolovozu; 8) brzi put je javni put namijenjen za saobraćaj isključivo motornih vozila, s jednom ili dvije razdvojene kolovozne trake, koji ima sve raskrsnice u dva ili više nivoa s poprečnim putevima i drugim saobraćajnicama (željezničkim ili tramvajskim prugama), u pravilu, nema zaustavnih traka i koji je kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom; 9) 10) Centralni registar je evidencija o svim vozačima i vozilima; put je svaki javni put i nekategorisani put na kojem se odvija saobraćaj;

11) put rezervisan za saobraćaj motornih vozila je javni put po kojem mogu da saobraćaju samo motorna vozila i koji je kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom; 12) strana vozačka dozvola je vozačka dozvola i me unarodna vozačka dozvola koju je izdao nadležni organ strane države; 13) javni put je površina od opšteg značaja za saobraćaj, koju svako može slobodno da koristi pod uslovima odre enim zakonom i koju je nadležni organ proglasio javnim putem, kao i ulica u naselju; 14) kolona je niz od najmanje tri vozila (osim bicikla,traktora, radne mašine i zaprežnog vozila) koja su zaustavljena na putu, ili se na bliskom me usobnom rastojanju kreću istom saobraćajnom trakom u istom smjeru, pri čemu su brzina kretanja vozila i postupanja vozača me usobno uslovljeni i izme u kojih, bez ometanja, ne može da u e drugo vozilo; 15) kolovoz je dio površine puta namijenjen prvenstveno za saobraćaj vozila;

16) kolovozna traka je uzdužni dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila u jednom smjeru s jednom ili više saobraćajnih traka; 17) kombinovano vozilo je motorno vozilo namijenjeno za prevoz lica i tereta, čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg; 18) laka prikolica je priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg;

19) laki tricikl ili četvorocikl je motorno vozilo s tri odnosno četiri točka, koje na ravnom putu može da razvije brzinu veću od 45 km na čas, čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 350 kg a snaga motora ne prelazi 4 kNJ; 20) licenca je javna isprava koju je izdao nadležan organ i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova i osposobljenosti za obavljanje odre enih poslova iz oblasti bezbjednosti saobraćaja;

21) lokalni put je javni put koji povezuje naselja na teritoriji opštine, ili koji je značajan za saobraćaj na teritoriji opštine; 22) magistralni put je javni put koji povezuje veće gradove i važnija privredna područja u Bosni i Hercegovini i koji se nadovezuje na mrežu odgovarajuće kategorije puteva sa susjednim državama; 23) manja materijalna šteta je šteta u saobraćajnoj nesreći nastala na vozilu na kojem nisu oštećeni vitalni dijelovi i sklopovi i koje može samostalno da se kreće na putu; 24) masa vozila je masa praznog vozila s punim rezervoarom goriva i priborom i opremom predvi enim za vozilo;

25) me unarodna vozačka dozvola je javna isprava koju izdaje ovlašćena organizacija na osnovu nacionalne vozačke dozvole te države; 26) mimoilaženje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se po istom kolovozu kreće iz suprotnog smjera;

27) motocikl je motorno vozilo s dva točka, s bočnom prikolicom ili bez nje, kao i motorno vozilo na tri točka, ako njegova masa nije veća od 400 kg; 28) motokultivator je vozilo na motorni pogon s jednom ili dvije osovine i pogonskim motorom do 12 kNJ, konstruisano da vuče, potiskuje ili nosi oru a za razne poljoprivredne radove; 29) mijenjanje saobraćajne trake je prelaženje vozilom iz jedne u drugu saobraćajnu traku za saobraćaj u istom smjeru radi prestrojavanja ili dozvoljenog bržeg kretanja; 30) motorno vozilo je vozilo na motorni pogon koje je prvenstveno namijenjeno za prevoz lica ili tereta na putevima ili koje služi za vuču priključnih vozila namijenjenih za prevoz lica ili tereta, osim vozila za prevoz lica ili tereta koja se kreću po šinama, lakih motocikala, traktora i drugih vozila na motorni pogon koja nisu prvenstveno namijenjena za prevoz lica ili tereta; 31) najveća dozvoljena masa je masa vozila zajedno s njegovom nosivošću;

32) naselje je prostor na kojem se redovi ili grupe zgrada nalaze s jedne ili s obje strane puta dajući mu izgled ulice, čije granice odre uje nadležni organ saobraćajnim znakovima za obilježavanje naseljenih mjesta; 33) nekategorisani put je površina koja se koristi za saobraćaj po ma kom osnovu i koji je dostupan većem broju raznih korisnika (seoski, poljski i šumski putevi, putevi na nasipima za odbranu od poplava, prostori oko benzinskih pumpi, parkirališta i sl.); 34) nosivost je dozvoljena masa do koje vozilo smije da se optereti prema deklaraciji proizvo ača vozila;

35) obilaženje je prolaženje vozilom pored zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće; 36) obilježeni pješački prelaz je dio površine kolovoza namijenjen za prelaženje pješaka preko kolovoza, označen oznakama na kolovozu i odgovarajućim saobraćajnim znakom; 37) organ nadležan za je organ nadležan za odre ene poslove utvr en Ustavom i zakonom Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine; 38) osovinsko opterećenje je dio ukupne mase kojim osovina vozila opterećuje kolovoz na putu u stanju mirovanja vozila; 39) parkiranje vozila je prekid kretanja vozila duži od pet minuta osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj; 40) pješačka zona je ure ena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka, u kojoj je dozvoljeno kretanje motornih vozila s posebnim odobrenjem;

51) prestrojavanje je zauzimanje takvog položaja vozilom na saobraćajnoj traci i na takvoj udaljenosti od raskrsnice ili drugog mjesta na putu iz kojeg na bezbjedan način može da se izvede sljedeća dopuštena radnja vozilom (skretanjem. 56) saobraćajna nesreća je nesreća na putu u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno ili više lica poginulo ili povrije eno ili je izazvana materijalna šteta. ima najviše osam sjedišta. 54) propuštanje vozila je radnja koju je u odre enim slučajevima vozač dužan da izvrši zaustavljanjem vozila. osim sjedišta za vozača. 50) posebni objekat na putu je oprema na putu postavljena radi smanjenja brzine kretanja vozila na mjestima gdje je posebno ugrožena bezbjednost učesnika u saobraćaju. niti se prevozi u vozilu ili na vozilu. kao i u tunelima i galerijama. bicikl sa motorom ili pokretna kolica za nemoćna lica. ako se pri tome kreće brzinom čovječijeg hoda. i to na način koji ne primorava vozača drugog vozila da naglo mijenja pravac ili brzinu kretanja. skijama. konstruisano tako da se svojim prednjim dijelom oslanja na vučno vozilo. 47) preticanje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se kreće u istoj saobraćajnoj traci i u istom smjeru. 48) saobraćajna dozvola je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuju vlasništvo odre enog vozila. sankama ili se vozi na koturaljkama. bilo da je konstruisano kao prikolica ili kao poluprikolica. 59) saobraćajna traka za spora vozila je uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila koja sporom vožnjom smanjuju odvijanje saobraćaja. 58) saobraćajna traka za prinudno zaustavljanje vozila je obilježeni uzdužni dio kolovoza na autoputevima i na odre enim mjestima na putevima višeg ranga. okretanjem. 57) saobraćajna traka je obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolovoza čija je širina dovoljna za nesmetan saobraćaj jednog reda vozila. ili ulaze u vozilo i izlaze iz vozila javnog saobraćaja. dječije prevozno sredstvo. 53) saobraćajna traka za vozila javnog gradskog prevoza je obilježeni uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila javnog gradskog prevoza putnika. kad su u vozilu putnici. njegove tehničke i druge osobine i karakteristike. lice koje vlastitom snagom gura ili vuče vozilo. bicikl. 55) putnički automobil je motorno vozilo namijenjeno za prevoz lica koje. ručna kolica. lice u pokretnoj stolici za nemoćna lica koju pokreće vlastitom snagom ili snagom motora.). 44) poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine. 46) preglednost podrazumijeva prostor koji učesnik u drumskom saobraćaju može da vidi s mjesta na kojem se nalazi. kao i lice koje klizi klizaljkama. radi uključenja u suprotni saobraćajni tok. zaustavljanjem i sl. 42) pješak je lice koje učestvuje u saobraćaju a ne upravlja vozilom. 45) potvrda o registraciji je javni dokument koji za registrovano vozilo izdaje nadležni organ. . njegove tehničke i druge karakteristike. 52) priključno vozilo je vozilo namijenjeno da bude vučeno vozilom na motorni pogon. 49) potvrda o vlasništvu vozila je javni dokumenat koji je izdao nadležni organ i kojim se dokazuju vlasništvo odre enog vozila. 43) polukružno okretanje je okretanje vozila za 180 stepeni u odnosu na dotadašnji smjer kretanja.41) pješačko ostrvo je uzdignuta ili na drugi način obilježena površina koja se nalazi na kolovozu i koja je odre ena za privremeno zadržavanje pješaka koji prelaze preko kolovoza. smanjivanjem brzine kretanja ili prekidanjem radnje koju izvodi vozilom.

koje po konstrukcionim osobinama ne može da razvije brzinu veću od 30 km na sat. koja nije u istom nivou s kolovozom puta. ima kontakt s električnim provodnikom. 65) u saradnji s nadležnim organom znači da je organ koji donosi podzakonski akt obavezan da obezbijedi učestvovanje u izradi ili davanju mišljenja nadležnog organa o podzakonskom aktu. 74) trotoar je posebno ure ena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka. vezano za električni vod. uključujući i masu lica koja se nalaze u vozilu. 71) traktor je vozilo na motorni pogon konstruisano da vuče. 69) 70) stiker naljepnica je dokaz o registrovanju vozila. ako je ono pridodato vozilu. teretno vozilo je svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prevoz tereta. 66) skup vozila čine vozilo na motorni pogon i priključna vozila koja u saobraćaju na putevima učestvuju kao cjelina. ima više od osam sjedišta i koje. ili je od kolovoza odvojena na drugi način. 73) trolejbus je motorno vozilo namijenjeno za javni prevoz putnika koje. trolejbusa ili tramvaja radi ulaska i izlaska putnika i koje je obilježeno saobraćajnim znakom. 79) vozač je lice koje na putu upravlja vozilom. 62) radna mašina je vozilo na motorni pogon namijenjeno za vršenje odre enih radova vlastitim ure ajima i opremom. potiskuje ili nosi izmjenjiva oru a. odnosno drugih prilaznih puteva s objekata pored puteva. kao i pješak ili lice koje svoje poslove i radne zadatke obavlja na putu. kao i masu priključnog vozila sa teretom. odnosno od najmanje 100 m u naselju. odnosno četiri točka. koje na ravnom putu može da razvije brzinu veću od 50 km na čas. 67) smanjena vidljivost postoji kada. 68) stajalište je dio površine puta namijenjen za zaustavljanje autobusa. vodi ili jaše životinju koja se kreće po putu.60) saobraćajna traka za ubrzavanje je dio kolovoza namijenjen za uključivanje vozila u saobraćaj sa sporednog puta. 78) ulica je dio puta u naseljenom mjestu. 72) tramvaj je vozilo na šinama s električnim pogonom. radi napajanja motora električnom energijom. 63) raskrsnica je površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju dva puta ili više puteva. . kao i šira saobraćajna površina koja nastaje ukrštanjem. ili se nalazi u vozilu ili na vozilu. odnosno da služi za pogon takvih oru a ili za vuču priključnih vozila. vozač ne može jasno da uoči druge učesnike u saobraćaju na udaljenosti od najmanje 200 m na putu izvan naselja. odnosno spajanjem puteva. radi napajanja motora električnom energijom. sa trotoarom i ivičnjakom. 77) ukupna masa je masa vozila zajedno sa masom tereta koji se prevozi na vozilu. 76) učesnik u saobraćaju je lice koje u saobraćaju na putu upravlja vozilom. čija je radna zapremina motora veća od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 550 kg a snaga motora ne prelazi 15 kNJ. koje tjera. 61) saobraćajna traka za usporavanje je dio kolovoza namijenjen za isključivanje vozila iz saobraćaja na putu. pored koje se najmanje sa jedne strane nalaze redovi kuća ili grupe zgrada. namijenjeno za javni prevoz putnika i koje je. 64) regionalni put je javni put koji povezuje važnija privredna područja u Bosni i Hercegovini i koji obezbje uje najracionalniju vezu izme u opština. zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika. osim sjedišta za vozača. 75) tricikl ili četvorocikl je motorno vozilo s tri.

računajući od krajnje . (1) Putevi. Član 14. (1) Mrežu javnih puteva. pa i kad na priključku na javni put ima izgra en kolovoz. izgra ivati. Javni putevi. (2) (3) Organi koji vode evidenciju dužni su da redovno dostavljaju odgovarajuće podatke Centralnom registru. 84) zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do pet minuta. regionalni i lokalni putevi. čine magistralni. (1) Radi povećanja efikasnosti u sprovo enju ovog zakona i ispunjavanja uslova i obaveza na me unarodnom planu. kao osnov na kojem se odvija saobraćaj. opremati i održavati tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima bezbjednosti saobraćaja. njihovi pojedini dijelovi i objekti na njima mogu da se puste u saobraćaj tek nakon što se utvrdi da ispunjavaju propisane tehničke normative u pogledu bezbjednosti saobraćaja. osim pokretnih stolica bez motora za nemoćna lica i dječijih prevoznih sredstava. (2) Bliže odredbe o osnovnim uslovima koje putevi.PUTEVI Član 11. osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj. u kojem vozila ne smiju da se kreću brzinom većom od brzine hoda pješaka zbog dozvoljenog kretanja pješaka i dječije igre. osim pokretnih stolica s motorom za nemoćna lica i vozila koja se kreću po šinama. 85) zemljani put je put bez izgra enog kolovoza i kolovoznog zastora. državne institucije nadležne za vo enje centralnih evidencija uspostaviće Centralni registar. (3) Bliže odredbe o načinu vo enja evidencije o javnim putevima i objektima na njima pravilnikom propisuje ministar u saradnji sa nadležnim organom. drumski gra evinski objekti. 82) vozilo na motorni pogon je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora. Javni put čine: donji i gornji stroj puta. (2) O javnim putevima i objektima na njima vodi se evidencija. zavisno od njihovog društvenog i privrednog značaja. obilježeno propisanim saobraćajnim znakom. 86) zona smirenog saobraćaja je područje u naselju. u saradnji sa nadležnim organom. kao i ulice u naseljima i gradovima. 83) zaprežno vozilo je vozilo koje vuče upregnuta životinja.80) vozačka dozvola je javna isprava koju je izdao nadležni državni organ i kojom se dokazuje pravo upravljanja odre enom kategorijom ili vrstom vozila. moraju se projektovati. Član 10. Odgovarajućim podzakonskim aktom bliže će se urediti vo enje Centralnog registra. II . 81) vozilo je svako prevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po putu. njihovi elementi i objekti na njima moraju da ispunjavaju sa gledišta bezbjednosti saobraćaja pravilnikom propisuje ministar. Član 12. objekti za potrebe puta. a javni put izvan naselja i zemljišni pojas s obje strane puta širine najmanje jedam metar. saobraćajni znakovi i oprema. Član 13.

računajući od krajnje tačke poprečnog profila. 5 tona po osovini. branike i druge predmete koje su postavili za vrijeme izvo enja radova. magistralnog i regionalnog od 10 metara i lokalnog puta . moraju da budu izgra eni tako da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje šest tona. saobraćajne znakove. osim lokalnih. Iznad kolovoza javnog puta mora da postoji slobodan prostor u visini od najmanje 4. (1) Na javnim putevima zabranjeno je podizati objekte. ima odgovarajuće proširenje. računajući od najviše tačke kolovoza. ure aje ili postrojenja. i to pored autoputa i puta rezervisanog za saobraćaj motornih vozila na razdaljini od najmanje 12 metara. u tunelima.5 m od najviše tačke kolovoza. te da poslije završetka radova uklone s javnog puta ostatke materijala. zavisno od preglednosti puta. kao i preglednost na raskrsnici. Član 16. Član 20. odre ene odlukama nadležnih organa. Član 15. prodavati proizvode i sl. Član 21. a ulice trotoare s ivičnjacima. Član 17. na rastojanju od najviše 500 m. prije početka izvo enja radova dužni su da obezbijede mjesto na kojem se radovi izvode i da za vrijeme trajanja radova organizuju bezbjedan saobraćaj na mjestu izvo enja radova. (3) U zaštitnom pojasu javnog puta van naselja mogu se postavljati natpisi za reklame. (2) Izuzetno od odredaba stava (1) ovog člana. . (2) Na javnom putu i njegovom zaštitnom pojasu zabranjeno je podizati spomenike i postavljati druga spomenobilježja. i vazdušni prostor iznad kolovoza u visini od sedam metara. ili obavljati bilo kakve radnje koje bi mogle da ugrožavaju ili ometaju saobraćaj na javnom putu ili oštećuju javni put i objekte na njemu.3 metra. mora da se obezbijedi da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 11. galerijama i drugim objektima na javnom putu širina kolovoza ne smije da bude manja od širine kolovoza na javnom putu. Član 18. Preduzeća i drugi subjekti koji izvode radove na javnom putu. a ulica samo jednu saobraćajnu traku bez proširenja. (1) Javni putevi moraju da imaju najmanje dvije saobraćajne trake i dvije ivične trake ili ivičnjake u ravni kolovoza. (1) Javni putevi moraju da budu osposobljeni da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 10 tona po osovini. uz dozvolu nadležne institucije koja upravlja javnim putem. kao i na dijelu magistralnog puta u naselju moraju da budu van kolovoza.tačke poprečnog profila puta. (2) Izuzetno od odredaba stava (1) ovog člana. (3) Projektovanjem i gradnjom novih javnih puteva. (1) Na mostovima. sredstva za rad. saditi sadnice ili postavljati predmete kojima se umanjuje preglednost puteva i željezničke pruge s kojom se put ukršta u istom nivou. lokalni putevi i ulice. lokalni put može da ima samo jednu saobraćajnu traku s tim što. Član 19. (2) Autobuska stajališta na javnom putu izvan naselja.

kao i u slučaju oštećenja kolovoza koja u većoj mjeri ugrožavaju bezbjednost saobraćaja. Član 26. (2) Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima. dužne su da dostavljaju auto-moto klubovima/savezima informacije o prohodnosti javnih puteva. otpadaka. Opšte odredbe Član 25. mjestima i vremenu doga anja saobraćajnih nesreća. posebne površine za zadržavanje vozila izvan kolovoza. U slučaju prekida ili ugrožavanja saobraćaja na javnom putu zbog nanosa. (3) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama koje daju ovlašćena lica i kad se time odstupa od propisanih saobraćajnih pravila ili značenja saobraćajnih znakova postavljenih na putu. istovremeno s informisanjem javnosti. nadležna institucija koja upravlja putevima odmah po saznanju mora da preduzme mjere za otklanjanje smetnji i uspostavljanje bezbjednog saobraćaja. a na dijelovima sa većim uzdužnim nagibom i posebnu traku za kretanje sporih vozila u slučaju vrlo gustog saobraćaja. (2) Organi nadležni za unutrašnje poslove dužni su da najmanje dva puta godišnje dostave podatke institucijama iz stava (1) ovog člana o vrstama. parking-prostor ili neku drugu saobraćajnu površinu. (1) Zabranjeno je na putu. Član 22. Član 24. trotoaru i drugim saobraćajnim površinama ostavljati oštećena. Član 23. III . saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i znacima i naredbama koje daju ovlašćena lica. odrona ili klizanja terena ili drugih uzroka. odnosno zbog čega su znatno otežani uslovi za odvijanje saobraćaja. Javni putevi van naselja moraju da imaju.SAOBRAĆAJNA PRAVILA 1. nanositi blato na put sa savremenim kolovozom ili ostavljati ili bacati otpatke ili predmete i materije koji mogu da ometaju ili ugrožavaju saobraćaj ili zaga uju okolinu. (1) Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima dužne su da blagovremeno i tačno obavještavaju javnost o ograničenju i zabrani saobraćaja na javnim putevima i o vanrednim uslovima i posebnim mjerama za saobraćaj na njima. na pogodnim rastojanjima.(1) Nadležni organi koji upravljaju putevima dužni su da preduzimaju praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na putu gdje je put uzrok saobraćajnih nesreća. predmeta i materija koje je ostavilo. (1) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu s propisima o pravilima saobraćaja. . parking-prostoru. nanijelo blato ili bacilo otpatke ili predmete na put. (2) Lice koje postupi suprotno stavu (1) ovog člana snosi troškove uklanjanja vozila. (2) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i kad se time odstupa od saobraćajnih propisa. Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju prema svjetlosnom saobraćajnom znaku i kad se taj znak razlikuje od pravila o prvenstvu prolaza izraženom na istom mjestu drugim saobraćajnim znakom. kao i o prohodnosti javnih puteva u zimskom periodu i u slučaju elementarnih nepogoda ili vanrednih doga aja zbog kojih je nastao prekid saobraćaja. koje su im potrebne za primjenjivanje njihovih javnih ovlašćenja. dotrajala ili neregistrovana vozila.

(2) Lica iz stava (1) ovog člana. s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti u saobraćaju. (3) Vozač mora da zaustavi vozilo iza vozila iz stava (1) ovog člana kada lica. vozilo mora da bude obilježeno posebnim znakom. . (3) Na dijelu puta po kojem se kreću djeca. vozač je dužan da ukloni s kolovoza i predmete na koje nai e tokom vožnje. 109. (3) Bliže odredbe o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja lice s oštećenim ekstremitetima pravilnikom propisuje ministar. (4) Vozač vozila koje se kreće iza vozila kojim se prevoze djeca. Član 27. ili na kojem su postavljeni saobraćajni znaci o učešću djece u saobraćaju. dužan je da o tome obavijesti nadležnu instituciju koja upravlja putem ili policijsku upravu. odnosno s proširenja saobraćajne trake koje se koristi za stajalište. kao i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put. (2) Kad prilazi obilježenom pješačkom prelazu. ulazeći ili izlazeći iz tog vozila. dužna su da to učine na način propisan u čl. (5) Ako se vozilom obavlja organizovan prevoz djece. odnosno preduzeće koje se brine o održavanju puta. u saradnji sa nadležnim organom. ne izaziva opasnost i ne ometa druge učesnike u saobraćaju. kad radi ulaska u vozilo ili po izlasku iz vozila moraju da pre u preko kolovoza. (2) Vozilo koje je podešeno da njime upravlja lice kojem su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom mora da bude obilježeno posebnim znakom. Član 28. 108. (1) Vozač vozila koje se kreće pored vozila javnog prevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prevoz putnika. kad samostalno učestvuju u saobraćaju. vozač je dužan da vozi s naročitom opreznošću i takvom brzinom da može da zaustavi vozilo u slučaju potrebe. vozač mora da upravlja vozilom s naročitom opreznošću i da vozi takvom brzinom da u slučaju potrebe može da zaustavi vozilo ispred pješačkog prelaza. (1) Slijepa lica. Član 29. kao i vozač vozila koji tom vozilu dolazi u susret na putu s dvije saobraćajne trake. mora da se kreće smanjenom brzinom tako da ne ugrožava lica koja ulaze ili izlaze iz tog vozila. Član 31. i 110. dok djeca ulaze ili izlaze iz vozila. a ako nije u mogućnosti. zaustavljenog na stajalištu.(3) Vozač je dužan da ukloni s kolovoza predmete i materije koje sa njegovog vozila padnu na put. moraju da nose bijeli štap kao znak raspoznavanja. Vozač je dužan da drži vozilo na takvom rastojanju od drugih vozila u saobraćaju da. dužan je da se zaustavi kad je vozilo kojim se prevoze djeca zaustavljeno na kolovozu. (1) Vozač je dužan da tokom upravljanja vozilom obrati pažnju na pješake koji se nalaze na kolovozu ili stupaju na kolovoz. moraju da pre u preko saobraćajne trake i biciklističke staze ili trake kojom se vozilo kreće. Član 30. (1) Za vrijeme vožnje u naselju vozač je dužan da vozilu javnog gradskog prevoza putnika ili posebno obilježenom vozilu kojim se obavlja organizovani prevoz djece omogući uključivanje u saobraćaj kada ta vozila izlaze sa stajališta koja se nalaze van kolovoza. (4) Ako je u mogućnosti i ako time ne ometa bezbjednost saobraćaja.

vožnja unazad i sl. Član 34. propuštanja vozila koja imaju pravo prvenstva prolaza i u drugim slučajevima kada je vozač dužan ili prinu en da zaustavi vozilo na kolovozu. (2) Vozač je dužan da postupa prema odredbama stava (1) ovog člana i kada se uključuje u saobraćaj iz garaže.(2) Vozač vozila javnog gradskog prevoza putnika ili posebno obilježenog vozila kojim se obavlja organizovani prevoz djece dužan je da pomoću pokazivača pravca najavi svoju namjeru da se uključi u saobraćaj i da to uključivanje obavi na način kojim se ne ugrožavaju drugi učesnici u saobraćaju. mijenjanje saobraćajne trake. vodeći pri tome računa o položaju vozila i pravcu i brzini kretanja. (3) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na crveno trepćuće svjetlo na posebnim motornim vozilima koja prate vozila pod pratnjom. Lice koje se prevozi vozilom ne smije ni na koji način da ometa vozača u upravljanju vozilom. a na zadnjoj strani ure aje ili materije koji daju svjetla bijele boje. Član 32. osim u slučaju da je mobilni telefon prilago en upotrebi u vozilu. osim u slučaju kada na zadnjem sjedištu ima pričvršćenu dječiju stolicu. svjetlo za osvjetljavanje zadnje registarske tablice i registarsku tablicu presvučenu bijelom reflektujućom bojom.) smije da počne takvu radnju samo ako se prethodno uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili imovinu. postupanja po znaku i naredbi ovlašćenog lica. 2. pokretno svjetlo za istraživanje (reflektor). niti da utiče na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje bezbjednost saobraćaja. (1) Vozač koji namjerava da obavi neku radnju vozilom na putu (pomjeranje vozila udesno ili ulijevo. skretanje udesno ili ulijevo. . Radnje vozilom u saobraćaju Član 36. (1) Vozila ne smiju na prednjoj strani da imaju svjetlosne. Član 35. (1) Vozač motornog vozila i lica koja se prevoze tim vozilom dužna su da koriste bezbjednosne pojaseve za vrijeme dok se vozilo kreće u saobraćaju na javnom putu. obilaženje. dvorišta ili drugih sličnih površina. (2) Kretanjem vozila u smislu stava (1) ovog člana smatraće se i slučaj kada je vozilo zaustavljeno radi postupanja po saobraćajnom znaku. (2) U putničkom automobilu na prednjem sjedištu do vozača ne smije da se prevozi lice koje je očigledno pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava. zaustavljanje. svjetlosno-signalne ili reflektujuće ure aje ili materije koji daju svjetla crvene boje. preticanje. Član 33. kao ni dijete mla e od 12 godina. (2) Odredba stava (1) ovog člana u pogledu svjetala bijele boje ne odnosi se na svjetlo za osvjetljavanje puta pri vožnji unazad. u kojoj dijete mora da bude vezano. polukružno okretanje. a ako mu je vidik zaklonjen ili mu je vidljivost znatno smanjena zbog vremenskih ili drugih prilika. prema odredbama ovog zakona. (1) Za vrijeme kretanja vozila u saobraćaju na javnom putu vozač ne smije da koristi mobilni telefon. niti na zadnjem sjedištu dijete mla e od pet godina. parkirališta. ili da pored djeteta sjedi punoljetno lice. dužan je da na mjestu na kojem se uključuje postavi lice koje će omogućiti bezbjedan izlazak vozila na put ili da na drugi način obezbijedi bezbjedno uključenje na put. (3) Zabranjeno je otvaranje vrata na motornom vozilu na kolovozu kada je vozilo u kretanju ili mirovanju i u svim drugim slučajevima kada može da se ugrozi bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. Član 37.

odgovarajućim znakom rukom. dužan je da se kreće onom stranom kolovoza kojom se do tada kretao vožnjom unaprijed. (1) i (2) ovog člana. dajući znak pomoću pokazivača pravca ili. vozača teretnog vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. (2) Ako znak iz stava (1) ovog člana vozač daje pomoću pokazivača pravca. (3) Na putu na kojem su kolovozne trake fizički odvojene jedna od druge vozač ne smije vozilom da se kreće kolovoznom trakom namijenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. (2) Kad se vozač kreće vozilom unazad. osim u slučaju opasnosti. Vozač mora za kretanje vozila da koristi isključivo put. mora da ga daje sve vrijeme dok obavlja radnju vozilom. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana. (3) Izuzetno od odredaba st.500 kg. nakon izvršenog preticanja drugog vozila vozač nije dužan da daje znak o namjeri da se vrati na saobraćajnu traku kojom se kretao prije preticanja. (4) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u jednom smjeru vozač ne smije vozilom da se kreće u zabranjenom smjeru. osim na dijelu puta ispred raskrsnice ili drugog mjesta na kojem vozilo skreće ulijevo. (1) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera na kojem postoje najmanje četiri saobraćajne trake vozač ne smije vozilom da prelazi na kolovoznu traku namijenjenu za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. (3) Vozač ne smije kretanjem vozila unazad da ulazi u nepreglednu raskrsnicu. odnosno kolovoz ili saobraćajnu traku. s obzirom na brzinu kretanja vozila. niti da se vozi na prevojima i u krivinama u kojima je preglednost nedovoljna. (1) Vozač je dužan da se kreće vozilom desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja. uslove saobraćaja i stanje i osobine puta. ovog zakona. ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju i sebe ne izlaže opasnosti. vozača vozila koje na ravnom putu ne može da razvije brzinu kretanja veću od 40 km na čas i na vozača vozila koje se ne smatra motornim vozilom. vozač može da koristi i saobraćajnu traku koja se ne nalazi uz desnu ivicu kolovoza ako time ne ometa ostala vozila koja se kreću iza vozila kojim upravlja. a po izvršenoj radnji mora prestati da ga daje. (2) Vozač je dužan da drži vozilo u kretanju što bliže desnoj ivici kolovoza i na tolikoj udaljenosti od nje da. Kretanje vozila po putu Član 38. Član 40. (1) Vozač koji namjerava da se kreće vozilom unazad može da izvrši tu radnju samo na kratkom dijelu puta. 3. (2) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera na kojem postoje tri saobraćajne trake vozač ne smije vozilom da se kreće saobraćajnom trakom koja se nalazi uz lijevu ivicu puta u smjeru kretanja vozila. Član 39. da se kreće putem na prelazu preko željezničke pruge u istom nivou. Član 41. . (4) Odredba stava (3) ovog člana ne odnosi se na vozača autobusa. da se uključuje na put s pravom prvenstva.(1) Prije obavljanja radnji vozilom iz člana 36. na putu u naselju s kolovozom na kojem za saobraćaj vozila u istom smjeru postoje najmanje dvije obilježene saobraćajne trake za kretanje vozila. pod uslovom da ne ugrožava ili ne ometa druge učesnike u saobraćaju. ako oni ne postoje. vozač je dužan da jasno i blagovremeno obavijesti o svojoj namjeri druge učesnike u saobraćaju. odnosno stazu namijenjenu za saobraćaj one vrste vozila kojoj pripada.

osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. datuma i vremena ili tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem vozilom. (2) Vozač koji namjerava znatnije da smanji brzinu kretanja vozila dužan je da to učini na način kojim neće ugroziti druge vozače koji se kreću iza njega. (1) Na putu u naselju vozač ne smije vozilom da se kreće brzinom većom od 60 km na čas. 100 km na čas na putevima rezervisanim za saobraćaj motornih vozila i brzim putevima. (2) Na putevima u naselju. vozač ne smije naglo da poveća brzinu kretanja tako da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe usljed proklizavanja pogonskih točkova vozila. (2) Vozač ne smije da smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da njegovo vozilo predstavlja smetnju normalnom odvijanju saobraćaja. koji se sačinjava na licu mjesta. Član 45. ako saobraćajno-tehnički elementi to omogućavaju. (3) 1) 2) 3) Na putu van naselja vozač ne smije vozilom da se kreće brzinom većom od: 130 km na čas na autoputevima. (1) Vozač ne smije da mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjenjem brzine kretanja vozila. Član 44. saobraćajnim znakom može da se dozvoli kretanje vozilom i većom brzinom od propisane u stavu (1) ovog člana. a 40 km na čas na ostalim putevima. preglednosti. Član 46. . (3) Prilikom pokretanja vozila iz mjesta. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. osim u slučaju opasnosti. saobraćajnim znacima i drugim saobraćajnim uslovima. (4) Na putu van naselja vozač ne smije vozilom da se kreće brzinom većom od brzine odre ene saobraćajnim znakom postavljenim na putu. tako da vozilo može blagovremeno da zaustavi pred svakom preprekom koju pod navedenim uslovima može da predvidi. (4) U zapisniku. (1) Brzina kretanja motornih vozila na putu pod normalnim uslovima saobraćaja ne smije da se ograniči saobraćajnim znakom ispod 60 km na čas na magistralnim putevima. atmosferskim prilikama. (3) Fotografija i video-zapis s podacima o utvr enoj brzini. (2) Brzina kretanja vozila utvr uje se pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila s ure ajem ili bez ure aja sa grafičkim ispisom brzine. Brzina Član 43. vidljivosti. osim u slučaju neposredne opasnosti. (1) Vozač je dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi osobinama i stanju puta. 80 km na čas na ostalim putevima. uz videonadzor. gustini saobraćaja. navodi se i izjava vozača da li ima ili ne primjedbe na tekst zapisnika. 4. stanju vozila i tereta.Član 42.

gradske autobuse. 6. osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije odre eno. odnosno trakom. u kojem je crnom bojom ispisan broj koji označava najveću dozvoljenu brzinu kretanja tih vozila. 5. pravilnikom propisuje ministar u saradnji sa nadležnim organom. (2) Vozač vozila koje na raskrsnici skreće ulijevo dužan je da propusti vozilo koje. dolazeći iz suprotnog smjera. Član 47. trolejbuse.za bicikl i laki motocikl kada se kreću biciklističkom stazom.(1) Na putevima brzina kretanja ograničava se za sljedeća vozila na: 1) 80 km na čas . odnosno saobraćajnom trakom koja se proteže uz lijevu ivicu puta s jednosmjernim saobraćajem.500 kg i za teretna motorna vozila s priključnim vozilom. osim vojnih vozila. (2) Kad upravljaju motornim vozilima iz stava (1) ovog člana. za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 7. 4) 50 km na čas . za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje. (3) Motorna vozila iz tač. radi smanjenja brzine. (1) Na osjetljivim mjestima u naselju. kao i za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 7. (2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je da obavi skretanje krećući se krajnjom lijevom saobraćajnom trakom koja se proteže uz središnju liniju i uz zamišljeni ili obilježeni luk koji spaja dvije središnje linije bočnih kolovoza. 3) i 4) stava (1) ovog člana koja su registrovana u Bosni i Hercegovini. (2) Odobrenje za postavljanje posebnih objekata na putu daje nadležni organ koji upravlja putevima. 1). (3) Bliže odredbe o postavljanju posebnih objekata na putu. 25 km na čas . vozači su dužni da se pridržavaju brzina propisanih u stavu (1) ovog člana i na putu na kojem je ovim zakonom ili postavljenim saobraćajnim znakom dozvoljena veća brzina. autobuse koji osim ugra enih sjedišta imaju i odre ena mjesta za stajanje.500 kg. osim ako saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu nije drugačije odre eno. s intenzivnim saobraćajem pješaka.za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje (karavan) ili laku prikolicu. a posebno djece. Prvenstvo prolaza Član 49. 5) 6) 30 km na čas . Skretanje Član 48.za autobuse kada se obavlja organizovani prevoz djece. 2) 80 km na čas . (1) Vozač vozila koje skreće udesno dužan je da obavi skretanje krećući se krajnjom saobraćajnom trakom koja se proteže uz desnu ivicu kolovoza. oivičenog crvenom bojom. na raskrsnici zadržava pravac svog kretanja ili skreće udesno. na lijevoj polovini zadnjeg dijela na vidnom mjestu moraju da imaju oznaku u obliku kruga žute boje. osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije odre eno. 3) 70 km na čas . . osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno.za autobuse s priključnim vozilom za prevoz lica. 3) i 4) i priključna vozila iz tač. može da se ograniči brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na putu. (1) Na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan da propusti vozilo koje dolazi s njegove desne strane.za traktore.za autobuse i autobuse s lakom prikolicom.

zabrana prolaza. (3) @uto trepćuće svjetlo obavezuje sve učesnike u saobraćaju na kretanje s povećanom opreznošću. vozač vozilom smije da se kreće samo u pravcu koji pokazuje ta strelica. Saobraćaj na raskrsnici Član 50.(3) Izuzetno od odredaba st. (2) @uto svjetlo upaljeno istovremeno sa crvenim svjetlom služi za upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak zabrane prolaza i na pojavu zelenog svjetla. vozilo koje se kreće po šinama ima prvenstvo prolaza na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom. (5) Vozač je dužan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji ulazi i kad taj put nije saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza ako vozilom ulazi sa zemljanog puta na put s kolovoznim zastorom. koja odgovara uslovima saobraćaja na raskrsnici. 2) žuto svjetlo .zabrana prolaza osim za vozila koja se u času kad se žuto svjetlo pojavi nalaze na tolikom rastojanju od svjetlosnog znaka da se ne mogu bezbjedno zaustaviti a da ne pro u taj znak. (4) Vozač koji ulazi vozilom na put koji je saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza dužan je da propusti sva vozila koja se kreću tim putem. odnosno crvenog svjetla. bez obzira na to s koje mu strane ono nailazi. . ili ako na put ulazi sa površine na kojoj se ne odvija saobraćaj. (1) i (2) ovog člana. pri čemu ne smije da ometa saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji ulazi i mora da propusti pješake koji prelaze preko kolovoza. (1) Na raskrsnici i na drugom mjestu na kojem je saobraćaj regulisan ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova za učesnike u saobraćaju. na onoj saobraćajnoj traci kojom mora da pro e kroz raskrsnicu. a za ostale učesnike . (1) Vozač koji se približava raskrsnici mora da vozi s povećanom opreznošću. (6) Vozač koji pri skretanju vozila presijeca biciklističku stazu ili traku dužan je da propusti bicikl i bicikl s motorom koji se kreće biciklističkom stazom ili trakom. 7. (2) Vozač koji se približava raskrsnici dužan je da vozi takvom brzinom da može da se zaustavi i propusti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza. (3) Vozač je dužan da pred raskrsnicom vozilom zauzme položaj na dovoljnoj udaljenosti. (2) Ako zeleno svjetlo na ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova ima oblik strelice. (4) Zeleno trepćuće svjetlo služi za upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak slobodnog prolaza i na pojavu žutog. (1) Ako je ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova za regulisanje saobraćaja na raskrsnici dodat jedan ili više dopunskih znakova u obliku zelene svijetleće strelice. Član 53. vozač može vozilom da pro e svjetlosni znak i da se kreće u pravcu označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo. 3) zeleno svjetlo . osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. svjetlosni saobraćajni znakovi imaju sljedeća značenja: 1) crveno svjetlo . Član 51. Član 52.zabrana prolaza.slobodan prolaz.

Član 58. Član 56. kretaće se unazad: svako vozilo koje se susrelo s vozilom koje vuče priključno vozilo. (2) Vozač ne smije da pretiče i obilazi kad time. Mimoilaženje Član 55. (3) Na putu iz stava (1) ovog člana. zaustavi ga da bi propustio vozilo iz suprotnog smjera. lako vozilo koje se susrelo s vozilom više kategorije. . kretanjem unazad ili na drugi način. (2) Preticanje mora da se obavlja sa desne strane ako se vozilo na kolovozu nalazi u takvom položaju i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo. pri promjeni svjetlosnog znaka. mimoilaženje zahtijevalo kretanje unazad jednog od vozila. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. (1) Preticanje i obilaženje vozač smije da obavi samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smjera i ako na putu ima dovoljno prostora za bezbjedno izvo enje tih radnji. (1) Pri mimoilaženju. ako primijeti da mu drugo vozilo ide u susret uz nagib. i da vozilo pomjeri ka desnoj ivici kolovoza. (3) Kad na raskrsnici vozila dolaze iz suprotnih smjerova i skreću ulijevo. (2) Ako zbog neke prepreke na putu ili zbog drugih učesnika u saobraćaju vozač ne može da postupi prema odredbi stava (1). dužan je da uspori kretanje svog vozila i. s obzirom na uslove i položaj vozila na putu. ometa ili onemogući saobraćaj vozila koja dolaze sa bočnih kolovoza.vozilo koje se kreće niz nagib.Vozač koji je vozilom ušao u raskrsnicu na kojoj je saobraćaj regulisan ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova može da napusti raskrsnicu ne čekajući da svjetlosnim saobraćajnim znakom saobraćaj bude otvoren u smjeru kojim namjerava da produži kretanje. Preticanje i obilaženje Član 57. lakše da to učini vozač vozila koje se kreće uz nagib. ugrožava druge učesnike u saobraćaju. Vozač kojem je svjetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu ne smije da u e vozilom u raskrsnicu ako je gustina saobraćaja takva da on vozilo očigledno mora da zaustavi u raskrsnici i na taj način. 9. po potrebi. u slučaju da tako ne postupi. Član 54. vozač vozila koje se kreće niz nagib dužan je da zaustavi svoje vozilo na pogodnom mjestu. vozači se mimoilaze sa svoje desne strane. 8. (1) Na dijelu puta s velikim uzdužnim nagibom na kojem je mimoilaženje vozila nemoguće ili je veoma otežano. (1) Preticanje i obilaženje obavlja se s lijeve strane. pomjeri svoje vozilo i zauzme na putu položaj koji omogućava mimoilaženje. s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu i u saobraćaju ili s obzirom na tehnička svojstva vozila kojim upravlja. (4) Ako je zbog nedovoljne širine puta ili zbog neke prepreke na putu mimoilaženje onemogućeno. a ako se mimoilaze vozila iste kategorije . vozač vozila koje se kreće uz nagib dužan je da zaustavi vozilo ako ispred sebe ima pogodno mjesto za zaustavljanje koje omogućava bezbjedno mimoilaženje i ako bi. dužan je da se prvi zaustavi i. vozač je dužan da sa svoje lijeve strane ostavi dovoljno rastojanje izme u vozila kojim upravlja i vozila sa kojim se mimoilazi a. po potrebi. kad se jedno od vozila koja se mimoilaze mora kretati unazad. osim ako je. po potrebi. s obzirom na osobine puta i okolnosti u saobraćaju. vozač kojem je to lakše da izvede. pod uslovom da propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću u smjeru u kojem je saobraćaj dozvoljen. teretno motorno vozilo koje se susrelo s autobusom.

ili da obi e drugu prepreku na putu. da zaustavi svoje vozilo na pogodnom mjestu da bi propustio brža vozila. 6) 7) saobraćajnom trakom koja je namijenjena za prinudno zaustavljanje vozila. objekti ili ure aji iz stava (1) ovog člana nalaze na sredini puta s jednosmjernim saobraćajem. 4) ako saobraćajna traka kojom namjerava da izvrši preticanje nije slobodna na dovoljnom rastojanju tako da bi. osim kad za preticanje ili obilaženje koristi saobraćajnu traku koja je zabranjena za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. (1) (2) Vozač kojem je dat znak za preticanje s njegove lijeve strane dužan je da pomjeri vozilo ka desnoj ivici kolovoza. ili omeo saobraćaj iz suprotnog smjera. Član 59. Član 61. . čim to bude moguće. vozila moraju da ih obilaze s desne strane. niti ugrožava u saobraćaju. Vozač ne smije da povećava brzinu kretanja vozila dok ga drugo vozilo pretiče. Član 63. neposredno ispred tunela i u tunelu koji po smjeru kretanja ima samo jednu traku.(3) Vozilo koje se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza ne smije da se pretiče s lijeve strane. bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. Vozač ne smije vozilom početi da pretiče ili obilazi: 1) 2) kolonu vozila. i to bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. vozač vozila koje se kreće sporije od vozila koja se kreću neposredno iza njega dužan je da pomjeri svoje vozilo što više udesno. ako je vozač koji se kreće iza njega počeo da pretiče. (3) Ako zbog nedovoljne širine kolovoza ili njegovog stanja preticanje nije moguće bez ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja. (1) Vozač koji pretiče dužan je da drži vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče. Član 60. vozilom ponovo zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja. odnosno obilaženja. ili obilježen ili na drugi način označen prostor za parkiranje vozila. Član 62. a postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. (2) Poslije izvršenog preticanja ili obilaženja. a ako to nije dovoljno. vodeći računa o razlici izme u brzine kretanja svog vozila za vrijeme preticanja i brzine kretanja vozila drugih učesnika u saobraćaju koje namjerava da pretekne. (2) Ako se površine. 5) ako poslije izvršenog preticanja ili obilaženja ne bi ponovo mogao da zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja ili obilaženja. 3) ako je vozač koji je ispred njega na istoj saobraćajnoj traci dao znak da namjerava da pretekne ili obi e vozilo koje je ispred njegovog vozila. oni mogu da se obilaze s obje strane. tako da ga ne ometa. (1) Ako se na sredini kolovoza nalazi pješačko ostrvo. vozač je dužan da. ili neki objekat ili ure aj. preticanjem ugrozio bezbjednost saobraćaja. čim to bude moguće. ili neka druga površina koja nije namijenjena za saobraćaj vozila. To vozilo može da se pretiče s desne strane ako izme u njega i desne ivice kolovoza postoji saobraćajna traka.

(1) Na putu na kojem postoje najmanje dvije saobraćajne trake namijenjene za saobraćaj vozila u istom smjeru i na kojoj su kolone vozila vozač može da napusti traku na kojoj se nalazi samo radi skretanja ulijevo ili udesno. (3) Ne smatra se preticanjem ni prolaženje sa desne strane vozila koje prema odredbi člana 39. (1) Vozač ne smije da pretiče drugo vozilo. stav (3) ovog zakona za svoje kretanje ne koristi saobraćajnu traku uz desnu ivicu kolovoza. upotrebljava svjetlosni znak upozorenja. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća vozač. Vozač ne smije da pretiče drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prelazu. umjesto zvučnog znaka upozorenja. ako bi nedavanjem tog znaka postojala opasnost od saobraćajne nesreće. Član 66. (2) Neposredno ispred raskrsnice i na raskrsnici vozač smije da pretiče: vozilo koje skreće ulijevo. (2) Vozač je dužan da davanje zvučnog znaka upozorenja svede na neophodnu mjeru. ili na raskrsnici koja nije s kružnim tokom saobraćaja. 2) ako se pored kolovoza nalaze djeca koja ne obraćaju pažnju na kretanje vozila. u pravilu. a naročito: 1) na putu van naselja. ili koje je stalo radi propuštanja pješaka na tom prelazu. vozilo koje se kreće na putu s pravom prvenstva prolaza. osim bicikla. stav (2)). radi upozorenja drugog učesnika u saobraćaju da želi da ga pretekne ili obi e. Zvučni i svjetlosni znakovi upozorenja Član 67.Na kolovozu na kojem se saobraćaj obavlja u dva smjera vozač ne smije vozilom da pretiče drugo vozilo ispred vrha prevoja puta ili u krivini kad je preglednost puta nedovoljna. ili neposredno ispred i na prelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u nivou bez branika ili polubranika. Član 64. 3) na putu van naselja. a pretiče se sa desne strane (član 58. Taj znak vozač može da upotrijebi i u naselju prilikom preticanja drugog vozila. (3) Neposredno ispred i na prelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou bez branika ili polubranika vozač smije da pretiče drugo vozilo kad je saobraćaj na tom prelazu regulisan ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova. lakog motocikla i motocikla bez bočne prikolice. prije ulaska u nepreglednu krivinu ili prije dolaska na prevoj na kojem je otežano mimoilaženje. ili radi parkiranja vozila. kao i kad je saobraćaj na raskrsnici regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima koje daje ovlašćeno lice. vozilo koje skreće udesno. . ali da pri tome svojim vozilom ne prelazi na dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. Član 68. (2) Na putevima i pod uslovom iz stava (1) ovog člana brže kretanje vozila na jednoj traci od kretanja na drugoj traci ne smatra se preticanjem. 10. osim ako na tim mjestima postoji više saobraćajnih traka obilježenih uzdužnim oznakama na kolovozu i namijenjenih isključivo za kretanje vozila u smjeru kretanja njegovog vozila. bicikla s motorom. (1) Vozač je dužan da upotrijebi zvučni znak upozorenja kad god je u pitanju bezbjednost saobraćaja. Član 65. ili koje prelazi pješački prelaz. neposredno ispred raskrsnice.

(2) Svjetlosni znak upozorenja vozač može da upotrijebi i danju, ako takav način upozorenja drugim učesnicima u saobraćaju više odgovara uslovima na putu. (3) Svjetlosni znak upozorenja daje se kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala, ili uzastopnim paljenjem kratkih svjetala za osvjetljavanje puta, ili naizmjeničnim paljenjem, u kratkim razmacima, dugih i kratkih svjetala, vodeći računa pri tome da se time ne zasljepljuju vozači koji dolaze iz suprotnog smjera. 11. Zaustavljanje i parkiranje Član 69. Vozač ne smije da zaustavi ili parkira vozilo na mjestu na kojem bi ono ugrožavalo bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju, ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pješaka. Član 70. (1) Na javnom putu van naselja vozač je dužan da uvijek kada za to postoji mogućnost zaustavi ili parkira vozilo van kolovoza. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu, saobraćajne nesreće ili drugog opravdanog razloga prinu en da zaustavi vozilo na kolovozu dužan je da ga obilježi bezbjednosnim trokutom i preduzme sve mjere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila i da ga što prije ukloni s kolovoza. (3) Ako je vozač zbog neispravnosti na vozilu, saobraćajne nesreće ili zbog drugog opravdanog razloga prinu en da zaustavi vozilo na šinama, dužan je da ga sa šina odmah ukloni, a ako je to nemoguće, da odmah preduzme potrebne mjere da lica koja upravljaju vozilima koja se kreću po šinama na vrijeme budu upozorena na opasnost. Član 71. (1) Vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo na javnom putu dužan je da zaustavi, odnosno parkira vozilo neposredno uz desnu ivicu kolovoza, a na javnom putu na kojem se saobraćaj odvija samo u jednom smjeru vozilo može zaustaviti, odnosno parkirati uz desnu ili lijevu ivicu kolovoza. (2) Ako se uz desnu ivicu kolovoza nalaze tramvajske ili druge šine, vozač mora da zaustavi ili parkira vozilo uz lijevu ivicu kolovoza. (3) Vozač može da zaustavi ili parkira vozilo na mjestima koja se nalaze na sredini kolovoza samo ako su ta mjesta obilježena odgovarajućim saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu. Član 72. Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smiju se otvarati vrata ako se time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju ili ako se ugrožava bezbjednost saobraćaja. Član 73. Vozač ne smije da zaustavi ili parkira vozilo naročito: 1) na obilježenom pješačkom prelazu i na razdaljini manjoj od pet metara od tog prelaza, kao i na prelazu biciklističke staze preko kolovoza; 2) na prelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou;

3) na željezničkim ili tramvajskim prugama ili u blizini tih pruga ako se time sprečava ili ometa saobraćaj vozila koja se kreću po šinama; 4) na raskrsnici i na razdaljini manjoj od pet metara od najbliže ivice poprečnog kolovoza;

5) u tunelima, na mostovima, u podvožnjacima i na nadvožnjacima, kao i na dijelovima puta ispod mostova i nadvožnjaka i na razdaljini manjoj od 15 m od tih objekata; 6) na dijelu puta u blizini vrha prevoja i u krivini gdje je preglednost puta nedovoljna i gdje se obilaženje vozila ne bi moglo izvršiti bez opasnosti; 7) na dijelu puta na kojem bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne linije na kolovozu, ili do suprotne ivice kolovoza, ili do neke prepreke na putu bila manja od tri metra; 8) na mjestu na kojem bi vozilo zaklanjalo postavljeni saobraćajni znak ili ure aj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova; 9) na biciklističkoj stazi, odnosno traci;

10) na dijelu kolovoza koji je kao stajalište za vozila javnog saobraćaja obilježen saobraćajnim znakom i oznakama na kolovozu; 11) 12) 13) na svim ure enim zelenim površinama, parkovima i sl.; na mjestu koje je označeno kao parking-prostor za invalidna lica; na kolovozu sa dvije saobraćajne trake gdje se saobraćaj odvija u oba smjera. Član 74. Osim u slučajevima iz člana 73. ovog zakona, vozač ne smije da parkira vozilo naročito na: 1) dijelu puta ispred prelaza puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou, i to na razdaljini manjoj od 15 m od tih prelaza; 2) razdaljini manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je obilježeno stajalište za vozila javnog saobraćaja;

3) prolazima i ulazima škola, ustanova, preduzeća, stambenih zgrada i drugih objekata i iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizacionu ili drugu mrežu komunalnih organizacija; 4) mjestu na kome bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu; 5) trotoaru, odnosno na pješačkoj stazi, ako to nije izričito regulisano saobraćajnim znakom, a ako je parkiranje dozvoljeno, mora da se ostavi najmanje 1,6 m širine na površini za kretanje pješaka, s tim što ta površina ne može da bude uz ivicu kolovoza. Član 75. (1) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. 73. i 74. ovog zakona, vozilo parkirano u pješačkoj zoni, kao i vozilo parkirano na mjestu rezervisanom za vozila lica s invaliditetom. (2) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava bezbjednost saobraćaja, ili ometa normalno odvijanje saobraćaja. Član 76. (1) Premještanje vozila iz člana 75. ovog zakona obavlja nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, uz prethodnu saglasnost nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova, premještanje vozila obavljaju organizacija, pravno ili fizičko lice koje ovlasti nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova. (3) Troškove premještanja vozila u slučajevima iz člana 75. ovog zakona snosi vlasnik.

(4) Radi osiguranja plaćanja troškova premještanja vozila, od vlasnika vozila koji nije državljanin Bosne i Hercegovine, pravno ili fizičko lice koje je premjestilo vozilo može da zatraži garanciju, a ako vlasnik neće ili ne može da položi garanciju, može da zadrži vozilo. (5) Visinu troškova premještanja vozila utvr uje nadležni organ jedinice lokalne samouprave i uprave. Član 77. (1) Vozač je dužan da motorno vozilo, traktor ili priključno vozilo, osim motocikla bez bočne prikolice, koje je zaustavljeno na kolovozu, obilježi posebnim znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu, i to: 1) kad je bio prinu en da zaustavi vozilo na mjestu ili dijelu puta iz člana 73. ovog zakona;

2) kad je vozilo zaustavljeno na kolovozu na takvom mjestu da vozači vozila koja nailaze istim smjerom ne mogu ili teško mogu blagovremeno da ga uoče; 3) noću i u slučaju smanjene vidljivosti na autoputu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila, kao i na dijelu puta koji nije dovoljno pregledan. (2) Znak iz stava (1) ovog člana postavlja se na kolovoz iza zaustavljenog vozila, u vertikalnom položaju i na dovoljnoj razdaljini koja na putu van naselja ne smije biti manja od 50 m, tako da vozači motornih vozila koji nailaze iz smjera na kojem je znak postavljen mogu blagovremeno da zaustave svoja vozila, odnosno da bezbjedno obi u zaustavljeno vozilo. (3) Na isti način taj znak se postavlja i kad je na putu zaustavljena kolona motornih vozila, s tim što se umjesto jednog znaka na kolovoz postavljaju dva znaka, jedan pored drugog. (4) Ako je u motornom vozilu ugra en ure aj za istovremeno paljenje svih pokazivača pravca, u slučaju iz stava (1) ovog člana taj ure aj mora da bude upaljen. Član 78. Prije nego što parkira i napusti vozilo, vozač je dužan da preduzme sve mjere kojima se sprečava da vozilo samo krene sa mjesta i da ga obezbijedi od neovlašćene upotrebe. Član 79. (1) Za nepravilno parkirano ili zaustavljeno vozilo na trotoarima ili bilo kojim drugim mjestima iz čl. 69. do 78. ovog zakona u kojem nije prisutan vozač, ovlašćena službena lica ostaviće pismenu obavijest da vozač koji je parkirao ili zaustavio vozilo u roku od osam dana kod nadležnog organa na ime novčane kazne uplati zakonom propisani iznos. (2) Vlasnik ili korisnik vozila dužan je da ovlašćenom službenom licu nadležne službe da podatke o vozaču koji je upravljao vozilom u vrijeme izvršenja prekršaja iz stava (1) ovog člana, kao i u slučaju drugih prekršaja propisanih ovim zakonom u kojima je učestvovalo njegovo vozilo. 12. Presijecanje kolone pješaka Član 80. Vozač ne smije vozilom da presijeca kolonu djece, vojnika, pogrebnu povorku i svaku drugu organizovanu kolonu pješaka koja se kreće po kolovozu. 13. Vuča vozila

Član 81. (1) U saobraćaju na javnom putu motornom vozilu mogu da se pridodaju najviše dva priključna vozila za prevoz tereta, odnosno jedno priključno vozilo za prevoz lica, a na autoputu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila samo jedno priključno vozilo. (2) (3) Vozilom na motorni pogon smije da se vuče samo priključno vozilo koje bitno ne umanjuje njegovu stabilnost. Zabranjena je vuča neispravnih vozila na autoputu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila.

(4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana, vuča drugog motornog vozila autoputem dozvoljena je ako je razlog za vuču nastao za vrijeme kretanja motornog vozila autoputem, ali samo krajnjom desnom saobraćajnom trakom do prvog priključnog puta kojim vučeno vozilo može da se isključi iz saobraćaja na autoputu. Član 82. (1) Vozilom na motorni pogon smije da se vuče drugo vozilo na motorni pogon samo ako ono zbog neispravnosti ili nedostataka pojedinih dijelova ne može samo da se kreće i ako se pritom bitno ne umanjuje stabilnost vučnog vozila. (2) Vozilom na motorni pogon ne smije da se vuče motocikl bez bočne prikolice ili drugo vozilo na dva točka. Član 83. Vozilo na motorni pogon smije da se vuče noću, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti, samo ako na svojoj zadnjoj strani ima upaljena crvena svjetla za označavanje vozila, ili ako ga vuče motorno vozilo koje ima i pri vuči koristi žuto rotaciono svjetlo. Član 84. (1) Za vrijeme vuče vozila iz člana 82. stav (1) oba vozila moraju da imaju znak kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu (bezbjednosni trokut). (2) Na motornom vozilu koje vuče drugo vozilo trokut se postavlja s prednje, a na vučenom vozilu sa zadnje strane. Član 85. (1) Vozilo na motorni pogon na putu dozvoljeno je vući pomoću užeta, krute veze (rude), automatskih vučnih kuka sa višestepenovanom regulacijom i oslanjanjem ili vješanjem vozila na vučno vozilo. (2) Pomoću užeta ne smije da se vuče vozilo na motorni pogon na kojem su neispravni ure aji za upravljanje ili ure aji za zaustavljanje, niti teretno motorno vozilo i autobus. (3) Krutom vezom ne smije da se vuče vozilo na motorni pogon koje nema ispravan ure aj za upravljanje, niti vozilo na motorni pogon teže od vučnog vozila - ako mu je neispravna pomoćna kočnica. Član 86. Ako se vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta, automatskih vučnih kuka sa višestepenovanom regulacijom ili krute veze, vozač koji upravlja vučenim vozilom mora da ima odgovarajuću dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojoj pripada vozilo koje se vuče. Član 87. Vuča natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila, odnosno traktora s priključnim vozilom, dozvoljena je samo do prvog mjesta pogodnog za pretovar tereta a, izuzetno, i do prvog mjesta na kojem može da se otkloni kvar na vozilu. Član 88.

(4) Izuzetno od odredaba iz stava (3) ovog člana. (1) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju na vozilu moraju da budu upaljena kratka svjetla. simetrično postavljena na zadnjoj strani vozila. (2) (3) Vučenim vozilom zabranjeno je prevoziti lica. a ako se vuče pomoću kuke ili krute veze (rude).najmanje jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani.(1) Rastojanje izme u vučnog i vučenog vozila na motorni pogon. a sa zadnje strane vozila crveno svjetlo. na prednjoj strani prvog priključnog vozila moraju da budu upaljena dva bijela svjetla. lakom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice najmanje dva bijela ili žuta svjetla na prednjoj strani i paran broj crvenih svjetala na zadnjoj strani.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. osim svjetla iz stava (1) ovog člana. a takvo vozilo vuče se krutom vezom (rudom) i brzina kretanja ne smije da bude veća od 40 km na čas. u slučaju neispravnosti vozila koje je natovareno opasnim materijama. ovog zakona. a ako se na zaprežnom vozilu nalazi samo jedna svjetiljka. može da iznosi i manje od tri metra. a vozač mora da ima dokaz o izvršenoj certifikaciji. ili samo jedna svjetiljka koja je izra ena tako da se s prednje strane vozila vidi bijelo svjetlo. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. a ako širina priključnog vozila iznosi više od 1. (1) Izuzetno od odredaba člana 90. a bicikl . na vozilu u saobraćaju na putu. Vozila koja prevoze opasne materije ne smiju se vući. ta svjetla moraju da budu postavljena na uzdužnoj osi vozila ili na njegovoj lijevoj strani. 14. takvo vozilo može da se prevuče samo do najbližeg mjesta pogodnog za pretovar ili popravak. (2) Kuka i kruta veza (ruda) iz stava (1) ovog člana moraju da budu certifikovane prema procedurama definisanim posebnim propisom iz stava (3) člana 6. niti koristiti za vuču drugih vozila.60 m.jedan katadiopter crvene boje na zadnjoj strani i po jedan katadiopter žute ili naranxaste boje na svakoj strani pedale. ne mora da ima upaljena svjetla: . ovog zakona. Član 89. mora da iznosi tri do pet metara. (3) Ako se na zaprežnom vozilu jedno svjetlo nalazi na prednjoj strani. (6) Na motociklu za vrijeme vožnje na putu moraju da budu upaljena kratka svjetla. i to na: 1) vozilu na motorni pogon .osim na biciklu sa motorom. 4) zaprežnom vozilu .jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. (2) U vremenu od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću). (1) Vozilo na motorni pogon koje na putu vuče drugo neispravno vozilo na motorni pogon ne smije da se kreće brzinom većom od 40 km na čas. (5) Kad vozilo na motorni pogon vuče jedno ili dva priključna vozila. 3) biciklu . na zadnjoj strani posljednjeg priključnog vozila moraju da budu upaljena najmanje dva crvena svjetla. lakom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice . 2) biciklu sa motorom. ako se vuče užetom. Član 91. a drugo na zadnjoj strani. moraju da budu upaljena svjetla za osvjetljavanje puta. Upotreba svjetala u saobraćaju Član 90. (4) U uslovima iz stava (2) ovog člana zaprežno vozilo mora da ima i dva katadioptera crvene boje. ona mora da bude postavljena na lijevoj strani vozila.

kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. u pravilu.1) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na osvijetljenom dijelu puta. moraju da nose upaljena svjetla kad se kreću po kolovozu van naselja: 1) grupa pješaka koja se kreće u organizovanoj koloni ili povorci . (1) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon upotrebljavaju se u uslovima iz člana 90. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća. laki motocikl i motocikl bez bočne prikolice koji nema akumulator . 2) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na za to posebno odre enim mjestima na kolovozu ili van njega ili na ulicama sa slabijim saobraćajem. Član 93. kad je zaustavljeno ili parkirano na ulici u naselju. i kojem nije pridodato priključno vozilo. (3) Noću. Član 94. 4) kada se kreće putem koji se pruža neposredno pored plovnog puta ili pored željezničke ili tramvajske pruge . odnosno s vozilom koje se kreće po šinama a koje nailazi iz suprotnog smjera. stav (1) ovog zakona kada je vozilo zaustavljeno ili parkirano na putu. (2) Umjesto svjetala iz stava (1) ovog člana mogu da se upotrebljavaju reflektujuće materije. umjesto svjetala iz člana 90. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. stav (1) tačka 1) može da ima upaljeno samo jedno svjetlo koje se s prednje strane vidi kao bijelo svjetlo a sa zadnje strane kao crveno svjetlo i koje je postavljeno na strani suprotnoj od ivice kolovoza uz koju je vozilo zaustavljeno ili parkirano. tovarnih i jahaćih životinja i goniči stoke . (2) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon moraju da budu upaljena za vrijeme dok su upaljena bilo koja svjetla za osvjetljavanje puta ili posebna svjetla za maglu. Član 95. upotrebljava duga svjetla. (1) Za osvjetljavanje puta vozač vozila na motorni pogon. i najmanje jedno crveno svjetlo na njenom začelju. 2) vodiči teglećih. tako da se jasno vidi s dovoljne udaljenosti. a širina od dva metra. uvijek na razdaljini manjoj od 200 m.u susretu s plovilom.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na čelu kolone. vozač vozila na motorni pogon za vrijeme vožnje mora da ima na vozilu upaljena najmanje kratka svjetla za osvjetljavanje puta.kad su zaustavljeni ili parkirani u naselju uz samu ivicu kolovoza. . (2) Vozač vozila na motorni pogon dužan je da upotrebljava za osvjetljavanje puta kratka svjetla umjesto dugih svjetala: 1) prije mimoilaženja s drugim vozilom na razdaljini s koje ocijeni da svjetlom svog vozila zasljepljuje vozača vozila koje mu dolazi u susret.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo naprijed i najmanje jedno crveno svjetlo pozadi. odnosno povorke. (2) Vozilo na motorni pogon čija dužina nije veća od osam metara. 3) za vrijeme dok vozilom prolazi pored organizovane kolone ili povorke pješaka. Član 92. a pri mimoilaženju s drugim vozilom . 3) bicikl.kad vozač tog vozila upali kratka svjetla ili kad naizmjeničnim paljenjem i gašenjem svjetala upozorava da mu duga svjetla smetaju. 2) za vrijeme kretanja za drugim vozilom na rastojanju od najmanje 100 m da dugim svjetlima svog vozila ne bi zasljepljivao vozača vozila ispred sebe.

15. do 97. (2) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na dio puta na kojem je preticanje zabranjeno. (3) Ako se dva ili više vozača bicikala ili bicikla sa motorom kreću u grupi. a na zadnjoj strani crvene boje. Saobraćaj bicikala. 17. Saobraćaj tramvaja i drugih vozila na šinama Član 98. (5) Na biciklističkim stazama ure enim i obilježenim za saobraćaj bicikla i bicikla sa motorom u oba smjera vozila moraju da se kreću desnom stranom u smjeru kretanja vozila. 16. osim ako to ne isključuju konstrukcione karakteristike tih vozila ili način njihovog kretanja. odnosno traci. (3) Ako se na putu kreću dva ili više vozila koja prevoze opasne materije. a ako postoji biciklistička staza. lakih motocikala i motocikala Član 99. od 25. ovog zakona primjenjuju se i na saobraćaj tramvaja i drugih vozila koja se na putu kreću po šinama. Vozač bicikla. bicikala sa motorom. vozači su dužni da izme u svakog od tih vozila drže rastojanje od najmanje 100 m. (3) Svjetla za maglu koja se nalaze na prednjoj strani vozila moraju da budu bijele ili žute boje. (2) Vozač bicikla i vozač bicikla sa motorom ako je pokretan snagom vozača dužni su da se kreću što bliže desnoj ivici kolovoza. Član 100. po biciklističkoj stazi.(1) Po magli vozač vozila na motorni pogon na vozilu treba da ima upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta ili svjetla za maglu ili oba svjetla istovremeno. vozač bicikla sa motorom ako je pokretan snagom vozača i vozač bicikla moraju da se kreću desnom biciklističkom stazom u odnosu na smjer kretanja saobraćaja. a biciklom sa motorom lice koje je navršilo 14 godina. Odredbe čl. lakog motocikla i motocikla treba da upravlja vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi učesnici u saobraćaju. da se . Član 97. Vozač je dužan da drži potrebno rastojanje kad se kreće iza drugog vozila.500 kg ili čija je dužina veća od sedam metara. dužni su da se kreću jedan za drugim. (6) Vozač bicikla i vozač bicikla sa motorom smiju da se kreću samo po onim saobraćajnim površinama po kojima je kretanje takvim vozilima dozvoljeno. a naročito ne smije da skida ruke s upravljača. (1) Kad se na javnom putu van naselja koje ima samo jednu saobraćajnu traku namijenjenu za saobraćaj vozila u jednom smjeru kreću jedno za drugim vozila na motorni pogon čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. tako da ne ugrožava bezbjednost saobraćaja. (2) Svjetla za maglu mogu da se upotrebljavaju samo po magli ili u slučaju smanjene vidljivosti i ne mogu istovremeno da se koriste s dugim svjetlima. rastojanje izme u tih vozila ne smije da bude manje od 200 metara. bicikla sa motorom. Rastojanje izme u vozila Član 96. (4) Ako na putu postoji posebno ure ena biciklistička staza. (1) Biciklom na kategorisanom putu smije da upravlja lice koje je navršilo 12 godina.

18. Vozač bicikla. Član 104. lakog motocikla ili motocikla i lica koja se prevoze tim vozilima moraju da koriste zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje. da se kreće i zadržava na kolovozu. pješak je dužan da se kreće po tim površinama. Stoka se ne smije ostavljati na putu ili uz put bez nadzora goniča stoke. provalija. vuče ili gura predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom. Član 102. zasjek. prevozi. kao i sankanje. ili da ugrožava druge učesnike u saobraćaju. usjek. odron i sl. niti da se nalaze na rudi vozila dok je vozilo u pokretu. vožnja dječijim biciklom.pridržava za drugo vozilo. 19. skijanje i drugo. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. (2) Zaprežno vozilo ne smije da se ostavlja bez nadzora na putu ili uz put. u pravilu. romobilom. a koju pješaci ne mogu da koriste iz bilo kog razloga. Član 107. (2) Na putu na kojem ne postoji trotoar ili druga površina odre ena za kretanje pješaka. koturaljkama i slično. odnosno pogodna za kretanje pješaka. (3) Lica koja se voze zaprežnim vozilom dok je vozilo u pokretu ne smiju da stoje na vozilu. pješak može da se kreće uz desnu ivicu kolovoza samo kad je takvo kretanje za njega bezbjednije (nepregledna krivina. Kretanje pješaka Član 105. Član 106. Član 101. pješaci mogu da se kreću kolovozom. dužni su da se kreću uz lijevu ivicu kolovoza u smjeru kretanja. (2) Ako se pješak kreće kolovozom. Saobraćaj zaprežnih vozila i kretanje stoke Član 103. (1) (2) Stoku koja se kreće javnim putem gonič stoke mora da drži što je moguće bliže desnoj ivici puta. odnosno površinu pored kolovoza pogodnu za kretanje pješaka. osim ako je to posebno dozvoljeno.). (3) Na kolovozu puta zabranjeno je igranje. . (1) Pješak ne smije. bicikla sa motorom. tako da se kreću jedan iza drugog. (1) Kad se pješaci kreću kolovozom na javnom putu van naselja. sjede na stranicama vozila. Vozač bicikla. on mora da se kreće što bliže ivici kolovoza. a vozač motocikla može to da čini i u bočnoj prikolici. lakog motocikla i motocikla može da prevozi druga lica samo ako na vozilu postoje posebna sjedišta i oslonci za noge. i to veoma pažljivo i na način kojim ne ometa ili ne sprečava saobraćaj vozila. bicikla sa motorom. sjediti na platou vozila sa strane. (1) Vozač zaprežnog vozila treba da upravlja vozilom sve vrijeme dok se vozilo kreće po putu i dužan je da vozilo drži što bliže desnoj ivici kolovoza. (1) Na putu koji ima trotoar ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka.

Član 110. Član 112. ako oni nisu od njega udaljeni više od 100 m. da zaustavi vozilo kojim upravlja da bi propustio pješake. laki motocikl ili motocikl. prema potrebi. kao i organizovana kolona pješaka. moraju da se kreću uz desnu ivicu kolovoza u smjeru kretanja. (2) Vozač koji se kreće mokrim kolovozom u naseljenom mjestu dužan je da prilagodi brzinu kretanja vozila tako da izbjegne prskanje pješaka koji se kreću ivicom kolovoza ili trotoara. a ako mu je na takvom prelazu datim znakom dozvoljen prolaz. (1) Pješak je dužan da prelazi preko kolovoza i biciklističke staze pažljivo i najkraćim putem.(3) Pješak koji gura ručna kolica. Saobraćaj na prelazu puta preko željezničke pruge . vozač je dužan da zaustavi vozilo pred takvim pješačkim prelazom da bi propustio pješake koji prelaze ili stupaju na pješački prelaz. Obaveze vozača prema pješacima Član 111. (3) Na obilježenom pješačkom prelazu na kojem saobraćaj nije regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ni znacima koje daje ovlašćeno lice. odnosno prolaze za pješake. (2) Na putu koja ima obilježene pješačke prelaze ili posebno izgra ene prelaze. (3) Ako na obilježenom pješačkom prelazu saobraćaj nije regulisan ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova ni znakovima ovlašćenog lica. (1) Na obilježenom pješačkom prelazu na kojem je saobraćaj pješaka regulisan svjetlosnim saobraćajnim znacima za pješake pješak je dužan da postupa prema tim znakovima. prije stupanja na pješački prelaz. Član 109. vozač ne smije da ometa prolaz pješaka koji su već stupili na pješački prelaz. ali je saobraćaj vozila regulisan svjetlosnim saobraćajnim znacima za vozila ili znacima koje daju ovlašćena lica. pri prelaženju puta pješak je dužan da se kreće tim prelazima. pješak je dužan da obrati pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju. odnosno prolazima. 20. Član 108. vozač je dužan da zaustavi vozilo ispred pješačkog prelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz. ili nedvosmisleno pokazuju namjeru da pre u preko pješačkog prelaza. (1) Vozač koji skreće na bočni put na čijem ulazu ne postoji obilježen pješački prelaz dužan je da skreće smanjenom brzinom i ne smije da ugrozi pješake koji su već stupili na kolovoz. lica koja se kreću pomoću pokretnih stolica za nemoćna lica. (2) Na obilježenom pješačkom prelazu na kojem saobraćaj pješaka nije regulisan posebnim svjetlosnim saobraćajnim znacima za pješake. pješaci mogu da prelaze preko kolovoza samo dok im je datim znakom dozvoljen prelaz preko kolovoza. (2) Ako se obilježeni pješački prelaz iz stava (1) ovog člana nalazi na ulazu na bočni put. vozač koji skreće na taj put dužan je da skreće smanjenom brzinom i propusti pješake koji su već stupili ili stupaju na pješački prelaz i. 21. nakon što se prije stupanja na kolovoz uvjeri da to može da učini na bezbjedan način. Pješak koji namjerava da pre e kolovoz na mjestu na kojem ne postoji obilježen pješački prelaz ne smije da stupi na kolovoz ako time ometa saobraćaj vozila. bicikl. (1) Ako je saobraćaj na obilježenom pješačkom prelazu regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima ovlašćenog lica.

i da preduzme potrebne mjere da vozilo što prije bude uklonjeno s kolovoza. (2) Učesnici u saobraćaju koji prelaze preko željezničke pruge u istom nivou dužni su to da čine s pojačanom opreznošću i kad svjetla na prelazu nisu upaljena. (3) Na autoputu vozač ne smije da obavlja polukružno okretanje. Član 119. niti da se kreće vozilom unazad. ni ure aja za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza. ili pred ure ajem za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vozila koja se kreću po šinama. (3) Na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem nema ure aja za zatvaranje saobraćaja. Član 118.Član 113. Član 117. ako ona na tom mjestu postoji. (3) Odredba stava (2) ovog člana ne odnosi se na vojna vozila i na vozila organa unutrašnjih poslova. Vozač koji se vozilom približava prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou dužan je da prilagodi kretanje vozila tako da može da ga zaustavi pred ure ajem za zatvaranje saobraćaja na prelazu. . osim na površinama van kolovoza koje su za to posebno ure ene i obilježene. (1) Pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi učesnici u saobraćaju dužni su da se zaustave kad se pojavi crveno trepćuće svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo. (2) Autoputem ne smiju da se kreću ni motorna vozila koja prema svojim konstrukcionim osobinama ne mogu da se kreću brzinom većom od 40 km na čas. Član 114. Učesnici u saobraćaju dužni su da se zaustave pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje saobraćaja spušten. (1) Na autoputu vozač ne smije da zaustavlja motorno vozilo. ili ako se daju svjetlosni znakovi ili zvučni signali koji upozoravaju da će taj ure aj početi da se spušta. 22. (1) Autoputem ne smiju da se kreću pješaci. odnosno da može da zaustavi vozilo prije nego što stupi na željezničku prugu. putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila i brzom putu Član 116. (1) Autoputem motorna vozila moraju da se kreću krajnjom desnom saobraćajnom trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni. ili ako je taj ure aj već počeo da se spušta. Saobraćaj na autoputu. stoka. Na autoput ne smije da se uključi motorno vozilo koje vuče drugo motorno vozilo koje zbog neispravnosti ne može da se kreće. te vozila za održavanje puta kada daju posebne svjetlosne znake. odnosno da se prelazu puta preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće šinama. učesnici u saobraćaju mogu da pre u preko željezničke pruge tek pošto se prethodno uvjere da prugom ne nailazi voz ili neko drugo vozilo koje se kreće po šinama. ni vozila koja se prema odredbama ovog zakona ne smatraju motornim vozilima. Član 115. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti vozila ili iz drugih razloga prinu en da zaustavi vozilo na kolovozu autoputa dužan je da ga zaustavi na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila.

kad takva traka postoji u produženju priključnog puta.500 kg i skupa vozila čija je dužina veća od sedam metara smiju da koriste samo dvije saobraćajne trake koje se nalaze uz desnu ivicu kolovoza. 44. i 46). Saobraćaj u tunelu Član 123. 2) propusti vozila koja se kreću autoputem. omoguće nesmetan prolaz. vozači teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. i da se u saobraćaj na autoputu uključi dajući odgovarajući znak. namijenjenih za saobraćaj vozila u jednom smjeru. podrazumijevaju se vozila kojima je dodijeljena pratnja policije ili vojne policije. 23. stav (3) ovog zakona ne primjenjuje se na vozila koja se kreću dijelom autoputa koji prolazi kroz naselje. o zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila (član 61. ako takva traka postoji na ulazu u priključni put. Vozač koji se vozilom kreće kroz tunel ne smije da zaustavlja vozilo. od 116. .(2) Odredba člana 39. (3) Vozila pod pratnjom imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (član 49). 24. Na autoputu s tri ili više saobraćajnih traka. i to za vrijeme dok se ti znakovi daju. a po potrebi zaustave vozilo. Član 122. ako na mjestu na kojem se uključuje u saobraćaj na autoputu ne postoji posebna traka za ubrzavanje. do 121. Član 121. strogo se pridržavaju naredbi koje im daju lica iz pratnje i kretanje nastave tek kad pro u sva vozila pod pratnjom. Član 124. (1) Vozilima pod pratnjom. Na vozilima na motorni pogon za vrijeme kretanja kroz tunel moraju da budu upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta. ovog zakona primjenjuju se i na saobraćaj na putu koji je rezervisan za saobraćaj motornih vozila i brzom putu. Odredbe čl. Vozila pod pratnjom Član 125. da polukružno okreće vozilo ili da se kreće unazad u tunelu. pod uslovom da ne ugrožavaju bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. u skladu s ovim zakonom. (1) Vozač koji se motornim vozilom uključuje u saobraćaj na autoputu dužan je da: 1) koristi posebnu traku za ubrzavanje. sa posebnim motornim vozilima opremljenim ure ajima za davanje posebnih zvučnih signala i svjetlosnih znakova crvene i plave boje. i na njih se ne primjenjuju odredbe: o ograničenju brzine (čl. (2) Vozač koji na putu susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom i vozač kojeg sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom dužni su da ustupe prvenstvo prolaza. stav (1) tačka 1)) i o zabrani presijecanja kolone pješaka (član 80). umjesto dugih svjetala noću upotrijebe kratka svjetla za osvjetljavanje puta. Član 120. (2) Vozač koji se vozilom isključuje iz saobraćaja na autoputu dužan je da blagovremeno zauzme položaj vozilom na krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci i da što prije pre e na posebnu traku za usporavanje. osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima ovlašćenog lica. na način kojim ne ugrožava saobraćaj vozila koja se kreću autoputem.

5) ne zaklanja svjetlosne i svjetlosno-signalne ure aje na vozilu. kad posebnim ure ajima daju svjetlosne znakove i zvučne signale. ne primjenjuju se odredbe o ograničenju brzine (čl. (2) Da bi omogućili prolaz vozilima iz stava (1) ovog člana. . vatrogasna vozila i vozila policije i sudske policije.(4) Da bi omogućili nesmetan prolaz vozilima iz stava (1) ovog člana. stav (1)) i na vozilima s pravom prvenstva prolaza iz st. (5) Ure aji za davanje posebnih svjetlosnih znakova i zvučnih signala smiju da se ugra uju i upotrebljavaju samo na vozilima čija je pratnja policija ili vojna lica (član 125. 25. registarske tablice i druge propisane oznake na vozilu. ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. ili preko najveće dozvoljene mase. stav (1) tačka 1) i o zabrani presijecanja kolone pješaka (član 80). o zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila (član 61. pješaci su dužni da se sklone s kolovoza. prema potrebi. Teret na vozilu Član 127. prema potrebi. pješaci su dužni da se sklone s kolovoza dok ta vozila pro u. (2) 1) 2) 3) 4) Teret na vozilu treba da bude raspore en i. da ih propuste i da. (1) Teret na vozilu ne smije da pre e najudaljeniju tačku na prednjoj strani vozila više od jednog metra. ne umanjuje vozaču preglednost puta. ne umanjuje u većoj mjeri stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom. zaustave dok ta vozila pro u. osim u odnosu na vozila pod pratnjom (član 125) i vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima ovlašćenog lica. vozači su dužni da obrate pažnju i na vozila kojima se obezbje uje prolaz. (2) Teret koji se prevozi na vozilu i priključnom vozilu može da pre e najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila najviše za jednu šestinu svoje dužine koja je kao kontinuiran teret oslonjena na tovarni prostor. 44. pričvršćen i pokriven tako da: ne ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju i ne nanosi štetu putu i objektima na putu. vojna vozila i vozila Državne granične službe. i 46). (1) Vozilo u saobraćaju na putu ne smije da bude opterećeno preko svoje nosivosti koja je upisana u knjižicu vozila. pod dužinom vozila podrazumijeva se ukupna dužina vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. zaustave svoja vozila dok ta vozila pro u. 26. (1) Na vozila službe hitne pomoći. (3) Kad vozilo policije ili vojno vozilo upotrebom plavih svjetala obezbje uje prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreću iza njega. (4) U vezi s me usobnim pravom prvenstva prolaza za vozila iz stava (1) ovog člana važe odredbe o prvenstvu prolaza. pod uslovom da ne ugrožavaju bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. prema potrebi. a ostala vozila da ih propuste i da se. Ta vozila imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (član 49). Član 128. ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju osobine puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila. (3) Ako se vozilom prevozi teret u kombinaciji koja se sastoji od vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. Vozila s pravom prvenstva prolaza Član 126. (1) i (3) ovog člana. ne stvara suvišnu buku i ne rasipa se po putu.

IV .(4) Ako teret na vozilu prelazi više od jednog metra najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila. stav (4) ovog zakona . zabrana i obaveza izraženih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova. trotoaru i sl. (1) Javni putevi moraju se obilježiti propisanim saobraćajnim znakovima. (2) Saobraćajnim znakovima moraju se obilježiti i opasnosti privremenog karaktera. Noću.SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI 1. najisturenija tačka na teretu koji se prevozi vozilom mora da bude označena: 1) u slučaju iz člana 128. (2) Saobraćajni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih učesnici u saobraćaju i danju i noću na vrijeme i lako mogu uočiti i blagovremeno postupiti u skladu s njihovim značenjem. oznake na kolovozu.svjetlom i katadiopterom koji s prednje strane daju bijelo svjetlo. Opšte odredbe Član 130. Član 129. (3) Saobraćajni znakovi moraju se ukloniti. najisturenija tačka tereta mora da bude označena crvenom tkaninom. (4) Učesnici u saobraćaju dužni su da se pridržavaju ograničenja. 2) kad teret na vozilu na motorni pogon ili na priključnom vozilu bočno prelazi više od 20 cm vanjsku ivicu prednjeg ili zadnjeg svjetla za označavanje vozila . a sa zadnje strane . te svjetlosne i druge oznake na putu. Ta tabla je kvadratnog oblika. kojima se učesnici u saobraćaju upozoravaju na opasnost koja im prijeti na odre enom javnom putu ili dijelu tog puta.svjetlom i reflektujućom materijom crvene boje. stavljaju do znanja ograničenja.crveno svjetlo. (1) Na saobraćajni znak i na stub na koji je znak postavljen zabranjeno je stavljati sve što nije u vezi sa značenjem saobraćajnog znaka. Član 131. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (2) Zabranjeno je neovlašćeno uklanjanje i oštećivanje saobraćajnih znakova i opreme puta ili izmjena značenja saobraćajnih znakova. naročito one koje nastanu usljed iznenadnog oštećenja ili neprohodnosti puta. dimenzija 50 x 50 cm. (5) Najisturenija tačka tereta koji se prevozi teretnim motornim ili priključnim vozilom u slučaju iz stava (4) ovog člana mora da bude označena tablom. svjetlosni saobraćajni znakovi. dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uslovima za saobraćaj na putu ili zahtjevima bezbjednosti u saobraćaju. obojena naizmjeničnim kosim trakama reflektujuće naranxaste i bijele boje i postavljena uspravno na uzdužnu osu vozila. znakovi izričitih naredbi i znakovi obavještenja s dopunskom tablom koja je sastavni dio saobraćajnog znaka i koja bliže odre uje značenje saobraćajnog znaka ili bez nje. (1) Saobraćajne znakove i opremu na putu postavljaju i održavaju institucije koje upravljaju putevima na osnovu rješenja nadležnog organa. zabrane i obaveze kojih se učesnici u saobraćaju moraju pridržavati i daju potrebna obavještenja za bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja. (3) Saobraćajni znakovi su: znakovi opasnosti. kao i privremena ograničenja i privremene zabrane u saobraćaju i ti znakovi moraju se ukloniti čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni. . Član 132.

bojom. ili zasljepljuju učesnike u saobraćaju. (2) Pri projektovanju novih ili rekonstrukciji postojećih saobraćajnih znakova. svjetla se postavljaju po vertikalnoj osi. 2) žuto svjetlo može biti upaljeno kao samostalno svjetlo u vremenskom razmaku od prestanka zelenog do pojave crvenog svjetla ili istovremeno sa crvenim svjetlom. stubovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraćajnih znakova. odnosno dijelu puta. obavezno treba ugraditi zeleno trepćuće svjetlo. magistralnom i regionalnom putu i u naseljenim mjestima moraju da budu presvučeni reflektujućim materijama ili osvijetljeni sopstvenim izvorom svjetlosti. a zeleno dolje. Član 138. (1) Znakovi opasnosti služe da se učesnici u saobraćaju na putu upozore na opasnost koja prijeti na odre enom mjestu. znakovi izričitih naredbi i znakovi obavještenja Član 134. putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. 3. (2) Na ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima. prije pojave zelenog svjetla. znakovi. Znakovi opasnosti. (2) Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja učesnicima u saobraćaju na putu zabrane. svjetla mogu biti postavljena po horizontalnoj osi. ograničenja i obaveze kojih moraju da se pridržavaju. izgledom ili mjestom postavljanja podražavaju ili liče na neki saobraćajni znak. (1) Ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima može da se doda dopunski svjetlosni znak u obliku zelene svijetleće strelice ili više takvih znakova. Član 137. a zeleno desno. (1) 1) Na ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima: crveno i zeleno svjetlo ne smiju da budu upaljena istovremeno. . Član 135. Na putu se ne smiju postavljati table. ili koji svojim oblikom. ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za bezbjednost saobraćaja na putu. 2. Ako je ure aj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova postavljen i iznad saobraćajne trake. žuto u sredini. i to: crveno lijevo. 3) žuto svjetlo može da bude upaljeno kao trepćuće svjetlo kada ne rade ostali svjetlosni signali na raskrsnici. svjetla. jedno pored drugog. jedno ispod drugog. Ta svjetla imaju oblik kruga. (3) Znakovi obavještenja pružaju učesnicima u saobraćaju potrebna obavještenja o putu kojim se kreću i druga obavještenja koja im mogu biti korisna. i da se obavijeste o prirodi te opasnosti.Član 133. žuto u sredini. kao najavu prestanka slobodnog prolaza. Znakovi opasnosti i znakovi izričitih naredbi na autoputu. i to: crveno gore. Svjetlosni saobraćajni znakovi i svjetlosne oznake Član 136. (1) Za regulisanje saobraćaja upotrebljavaju se ure aji kojima se daju svjetlosni saobraćajni znakovi crvene. žute i zelene boje. a zeleno svjetlo može biti i u obliku jedne ili više strelica smještenih u krugu crne boje.

odnosno potpunije odredi ili objasni. .(2) Dopunski svjetlosni znakovi iz stava (1) ovog člana postavljaju se s odgovarajuće strane svjetlosnog saobraćajnog znaka. Oznake na kolovozu mogu da imaju i reflektujuća svojstva. (2) Ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel moraju da budu obilježene oznakama iz stava (1) ovog člana. strelice. (2) Ta svjetla moraju biti postavljena po vertikalnoj osi. refleksnim staklima ili reflektujućim materijama. refleksnim staklima ili reflektujućim materijama žute boje. (1) Za regulisanje saobraćaja pješaka mogu da se upotrebljavaju i posebni ure aji za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova crvene i zelene boje i ure aji za davanje zvučnih signala.crveno svjetlo znači zabranu saobraćaja duž saobraćajne trake iznad koje je postavljeno. (1) Oznake na kolovozu služe za regulisanje saobraćaja na putevima i za obavještavanje i vo enje učesnika u saobraćaju. (1) Ako se ivice kolovoza na javnom putu obilježavaju svjetlosnim saobraćajnim oznakama.na magistralnom putu obilježene i ivičnim linijama. (3) Ako vrhovi pješačkih ostrva. i to na visini na kojoj se nalazi zeleno svjetlo. a lijeva strana . jedno ispod drugog. Član 143. za svaku saobraćajnu traku posebno i koji se nalazi iznad saobraćajne trake . a zeleno svjetlo znači slobodan prolaz tom saobraćajnom trakom.oznakama crvene boje. Ta svjetla ne smiju da budu upaljena istovremeno. moraju se obilježiti svjetlima. Član 140. (2) Na javnom putu van naselja sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera na kojem postoje samo dvije saobraćajne trake. (3) Svjetla iz stava (1) ovog člana sastoje se od svijetleće površine crvene ili zelene boje na kojoj se nalazi tamna silueta pješaka. Član 139. obilježene uzdužnim linijama. (1) Oznake na kolovozu postavljaju se na putevima sa savremenim kolovozom. te trake moraju da budu odvojene odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu.oznakama bijele boje. i to desna strana kolovoza . (2) Oznake na kolovozu mogu da budu postavljene same ili uz druge saobraćajne znakove ako je potrebno da se značenje tih znakova jače istakne. Član 141. (1) Na ure ajima za davanje saobraćajnih znakova kojima se reguliše saobraćaj na kolovozu s više od dvije saobraćajne trake. a zeleno svjetlo ima oblik strelice s vrhom okrenutim nadolje. natpisi i druge oznake. (2) Crveno svjetlo iz stava (1) ovog člana ima oblik ukrštenih linija. one se obilježavaju svjetlima. a zeleno svjetlo dolje. 4. i to: crveno svjetlo gore. (3) (4) Oznake na kolovozu čine linije. ostrva za usmjeravanje saobraćaja i drugi objekti na kolovozu noću nisu osvijetljeni. Oznake na kolovozu Član 142. ili od tamne površine na kojoj se nalazi svijetleća silueta pješaka crvene ili zelene boje.

ovog zakona. (2) Uslovi u kojima ure aji iz stava (1) ovog člana moraju da budu postavljeni utvr uju se posebnim zakonom ili propisom donesenim na osnovu zakona. (1) Na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem postoji ure aj za davanje svjetlosnih znakova kojima se najavljuje približavanje voza. (1) Na prelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou branici ili polubranici moraju da budu naizmjenično obojeni crvenom i žutom bojom. 7. osim saobraćajnih znakova iz člana 145. (1) Na prelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou. Član 150. Svjetlosni znakovi kojima se najavljuje približavanje voza na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou daju se naizmjeničnim paljenjem dva crvena trepćuća svjetla koja imaju oblik kruga. tom ure aju može da se doda i ure aj za davanje zvučnih signala. Turistička i ostala signalizacija na putu Član 144. kao i saobraćajni znakovi postavljeni na dijelu puta ispred prelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou. Član 149. istorijskim i prirodnim i turističkim znamenitostima. 6.5. odnosno ure aji za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza ako to zahtijeva gustina saobraćaja ili drugi uslovi na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou. (2) Bliže propise o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putu donosi ministar. Obilježavanje prelaza puta preko željezničke pruge Član 145. mora se postaviti ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih signala kojima se učesnici u saobraćaju obavještavaju o spuštanju branika ili polubranika. (1) Turistička i ostala signalizacija na putu namijenjena je obavještavanju učesnika u saobraćaju o kulturnim. Član 146. odnosno spuštanje branika ili polubranika. (3) Branici i polubranici moraju da budu opremljeni trepćućim crvenim svjetlom. Član 147. postavljaju se i branici ili polubranici. Obilježavanje radova i prepreka na putu . (2) Na prelazima zemljanog puta s manjim saobraćajem i pješačke staze preko željezničke pruge u istom nivou učesnici u saobraćaju mogu da se obezbijede samo ure ajem za davanje zvučnih signala. Na dijelu puta ispred prelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou moraju da budu postavljeni odgovarajući saobraćajni znakovi. te ostalim objektima i sadržajima. u saradnji s nadležnim organom. Član 148. Na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem se prilikom nailaska voza branici ili polubranici automatski spuštaju. moraju da imaju refleksna stakla ili da budu presvučeni reflektujućim materijama odgovarajuće boje. i to s mjesta s kojeg se oni ne vide. kao i na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem se branicima ili polubranicima rukuje ručno. (2) Branici i polubranici.

s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći. a obezbje enje učesnika u saobraćaju . (2) Nadležni organ i druga pravna ili fizička lica koji su obaviješteni o saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko lice bilo povrije eno dužni su da o tome odmah obavijeste najbližu zdravstvenu ustanovu. (2) Obilježavanje dijela puta iz stava (1) ovog člana obavlja se postavljanjem odgovarajućih saobraćajnih znakova. (3) Znakovi iz stava (1) ovog člana mogu da se daju i iz vozila. V .DU@NOSTI U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NESREĆE Član 154. (1) Učesnici u saobraćaju moraju da postupaju po zahtjevima izraženim pomoću znakova ili prema naredbi policajca ili drugog lica koje na osnovu ovlašćenja iz zakona obavlja kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima (u daljnjem tekstu: ovlašćeno lice). . Član 155. omogući normalno odvijanje saobraćaja i nastoji da se ne mijenja stanje na mjestu nesreće i sačuvaju postojeći tragovi pod uslovom da preduzimanje tih mjera ne ugrožava bezbjednost saobraćaja. (1) Učesnik u saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko izgubio život ili bio povrije en. 8. na njima moraju da budu postavljena i trepćuća svjetla naranxaste boje. (2) Ovlašćeno lice pri davanju znakova dužno je da se postavi na putu tako da učesnici u saobraćaju kojima su znakovii namijenjeni mogu da ga uoče jasno i s dovoljne razdaljine. 3) obavijesti najbližu policijsku stanicu o saobraćajnoj nesreći i vrati se na mjesto saobraćajne nesreće te sačeka dolazak službenog lica koje obavlja uvi aj. ili je nastala veća materijalna šteta dužan je da: 1) ostane na mjestu saobraćajne nesreće. 2) preduzme sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu saobraćajne nesreće.postavljanjem branika. zvučni i svjetlosni znakovi. (3) Bliže odredbe o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima. (1) Znakovi koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćeno lice su znakovi koji se daju rukama i položajem tijela. (3) Branici moraju da budu obojeni naizmjenično crvenom i bijelom bojom.Član 151. načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćeno lice pravilnikom propisuje ministar. (2) Znakovi iz stava (1) ovog člana moraju da se daju tako da njihovo značenje učesnicima u saobraćaju bude jasno i nedvosmisleno. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. (1) Dio puta na kojem su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojem se izvode radovi mora da bude vidno obilježen i bezbjedan za učesnike u saobraćaju. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. opremljeni refleksnim staklima ili presvučeni reflektujućim materijama odgovarajuće boje. a noću. ili ako mu je samom potrebna ljekarska pomoć. Znakovi koje daju ovlašćena lica Član 152. Član 153.

Član 157. (5) Nadležni organ unutrašnjih poslova dužan je da iza e na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako to zahtijeva jedan od učesnika u saobraćajnoj nesreći.Lice koje se zatekne ili nai e na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima povrije enih dužno je da ukaže pomoć licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći. zdravstvena ustanova dužna je da o tome odmah obavijesti mjesni nadležni organ za izdavanje vozačke dozvole ili najbližu policijsku stanicu. osim ako se nesreća dogodila na mjestu na kojem se može očekivati brzi dolazak vozila hitne pomoći. (6) Bliže odredbe o sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći donosi ministar. ako je šteta nastala drugom licu odnosno njegovom vozilu ili na drugoj stvari. (2) Ako lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći umre od zadobijenih povreda. (2) Vozač učesnik u saobraćajnoj nesreći obavezan je da prijavi i saobraćajnu nesreću s manjom materijalnom štetom. u skladu s ovim zakonom. Član 158. . vozači su dužni da odmah uklone vozila s kolovoza i da razmijene lične podatke. (1) Vozač koji se zatekne ili nai e na mjesto saobraćajne nesreće dužan je da na zahtjev ovlašćenog lica preveze lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove. unose podaci iz pasoša. (4) Ukoliko je u saobraćajnoj nesreći učestvovalo vozilo strane registarske oznake. (1) Policija i druga ovlašćena lica dužni su da iza u na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta. ili ako vozač zaključi da nestručnim i neodgovarajućim prevozom stanje povrije enog lica može da se pogorša. Vozači ne smiju napustiti mjesto saobraćajne nesreće prije nego što popune i potpišu izvještaj i razmijene podatke iz ovog stava. prije izdavanja potvrde o oštećenju vozila stranih registarskih oznaka ili potvrde o izvršenom uvi aju na mjestu doga aja saobraćajne nesreće. dužna je da o tome odmah obavijesti najbližu policijsku stanicu. naprave zapisnik o uvi aju i obave druge potrebne radnje. (1) Ako je zdravstvena ustanova obaviještena o saobraćajnoj nesreći ili je primila na liječenje lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći. te popune i potpišu obrazac evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći. (2) Policija je dužna da iza e na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako do e do nesporazuma ili neslaganja jednog od učesnika prilikom popunjavanja obrasca evropskog izvještaja. uz ostalog. Član 156. Član 159. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. (3) Poslije saobraćajne nesreće u kojoj je prouzrokovana samo manja materijalna šteta. (1) Lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta ne smije da uzima alkoholna pića. ili ako postoji opravdana sumnja da je kod vozača zbog povrede došlo do smanjenja psihičke ili fizičke sposobnosti za upravljanje vozilom na motorni pogon ili tramvajem. obave fotografisanje mjesta nesreće. (2) Vozač je dužan da postupi prema odredbi stava (1) ovog člana i prije dolaska ovlašćenog lica. obavezno je da se: obavi fotografisanje štete na vozilu stranih registarskih oznaka i napravi zapisnik u koji se. opojne droge ili lijekove na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje dok se ne izvrši uvi aj. vozačke dozvole i osiguranja od automobilske odgovornosti . ili ako učesnici u nesreći nemaju obrazac evropskog izvještaja.zelena karta.

odnosno korisnik vozila nije u stanju da postupi prema stavu (1) ovog člana. (4) Ako se tim ispitivanjima utvrdi da neposredni učesnici saobraćajne nesreće imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. (5) Ako u saobraćajnoj nesreći ima poginulih lica. (2) Ako vozač ili vlasnik. vozač ili vlasnik. Član 161. Član 160. ovlašćeno službeno lice preduzeće druge mjere da se omogući normalno odvijanje saobraćaja. (3) Organizacija za održavanje puteva ili druga ovlašćena organizacija za održavanje put dužna je da na zahtjev ovlašćenog lica hitno preduzme sve potrebne mjere radi uklanjanja i čuvanja vozila s teretom. (1) Ako je vozilo zbog saobraćajne nesreće ili neispravnosti onesposobljeno za daljnje kretanje na putu. ovlašćeno lice koje se zatekne na mjestu nesreće ili neispravnosti vozila zatražiće od nadležne organizacije koja upravlja putevima ili druge ovlašćene organizacije da na bezbjedno mjesto ukloni vozilo. U tom slučaju saobraćaj može da se zabrani najduže dva sata. ovlašćeno lice koje vrši uvi aj odrediće da im se uzme krv ili krv i urin radi analize. stvari ili drugog rasutog materijala s kolovoza i obezbijedi prohodnost puta. ako za druge učesnike u saobraćaju nije obezbije en zaobilazni put. ili će ih uputiti na stručni pregled radi provjeravanja da li imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. teret. stvari ili drugi rasuti materijal s kolovoza. (2) Odobrenje izdaje nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova na čijem području se održava priredba ili obavlja aktivnost. ovog zakona. zahtjev za izdavanje odobrenja biće odbijen. ovlašćeno lice koje obavlja uvi aj odrediće da se neposrednim učesnicima u nesreći uzmu krv i urin radi utvr ivanja da li su pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. odnosno korisnik vozila dužan je da vozilo.(3) Ovlašćeno lice koje vrši uvi aj saobraćajne nesreće u kojoj ima povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta podvrgnuće neposredne učesnike u saobraćajnoj nesreći ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i aparata. (2) Vozač koji je vozilom učestvovao u saobraćajnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica. teret. (1) Sportske i druge priredbe ili slične aktivnosti na putu ne smiju se održavati bez odobrenja. imaju pravo da traže lične podatke i adresu od lica koja su bila prisutna kad se nesreća dogodila. VI . kao i drugo lice koje je neposredno učestvovalo u nesreći. ali samo u vrijeme kada se tim putem drugi učesnici u saobraćaju najmanje kreću. (3) Ako se zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu zabranjuje saobraćaj. stvari ili drugi rasuti materijal odmah ukloni s kolovoza. . obavijesti organizaciju koja uklanja vozila i stvari s puta ili zainteresovano lice i pruži pomoć radi zaštite imovine ako na mjestu doga aja nema lica koje tu imovinu može da preuzme. (4) Ako nadležna organizacija koja upravlja putevima ili druga ovlašćena organizacija ne postupi prema odredbi stava (2) ovog člana.). (1) U slučaju iz člana 162. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. motociklističke ili biciklističke trke na putu može da se odobri i kad u odre enom pravcu nema zaobilaznog puta (brdske trke i dr. održavanje automobilske. (1) Ovlašćeno lice koje vrši uvi aj dužno je da organizuje popis imovine koja na mjestu doga aja ostaje iza lica koje je u saobraćajnoj nesreći poginulo ili teže povrije eno.SPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA PUTEVIMA Član 162. Član 163. odobrenje se izdaje uz prethodnu saglasnost nadležnog organa za saobraćaj na čijem se području zabranjuje saobraćaj.

to zahtijevaju drugi bezbjednosni razlozi. odnosno aktivnosti na putu ako: su ugroženi učesnici ili gledaoci. organizator ne sprovodi odre ene mjere obezbje enja. (2) Ako bi zbog održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu trebalo obustaviti saobraćaj na važnijim saobraćajnim pravcima. nastanu okolnosti zbog kojih priredba. (2) Kada se saobraćaj na putu ograničava ili zabranjuje zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti. odobrenje sadrži i obavezu organizatora da o mjerama ograničavanja ili zabrane saobraćaja obavijesti javnost putem sredstava javnog informisanja. učesnika i gledalaca sportske i druge priredbe ili aktivnosti i znak kojim će vozila iz pratnje takmičara da budu označena. priredba odnosno aktivnosti biće zabranjene. Takmičare na sportskoj priredbi na putu mogu da prate samo vozila označena posebnim znakom koji utvrdi organizator. prema procjeni nadležnog organa unutrašnjih poslova. zahtjev za izdavanje odobrenja može da bude odbijen. . pregled mjera koje organizator predvi a za obezbje enje učesnika u saobraćaju. pravila takmičenja. ovog zakona podnosi se najkasnije 15 dana prije održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti. odnosno aktivnosti prekine i preduzeće potrebne mjere da se naredba izvrši. Član 169. (2) Ako organizator ne prekine priredbu. (4) Ako se utvrdi da organizator nije preduzeo sve mjere obezbje enja odre ene u odobrenju. (1) U odobrenju za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu odre uju se mjere obezbje enja koje organizator mora da preduzme. ili ako bi održavanje priredbe. se u većoj mjeri naruši javni red i mir. odnosno aktivnosti. Član 166. odnosno aktivnosti u slučajevima iz stava (1) ovog člana. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz člana 162.Član 164. stav (2) ovog zakona. odnosno aktivnosti ne bi bile odobrene. odnosno aktivnosti. (1) 1) 2) 3) 4) 5) Organizator je dužan da prekine održavanje sportske ili druge priredbe. Član 167. (1) Zahtjev za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu biće odbijen ako organizator. Član 168. najkasnije 48 sati prije početka priredbe. nije u stanju da sprovede mjere iz člana 164. Član 165. odnosno obavljanja aktivnosti u većoj mjeri ugrozilo ili ometalo saobraćaj na putu. (2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja mora se priložiti: program priredbe. (3) Organizator ne smije da počne odobravanje sportske ili druge priredbe ili aktivnosti na putu ako nisu preduzete sve mjere obezbje enja odre ene u odobrenju. nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova narediće organizatoru da priredbu.

policijska uprava. ovog zakona. VIII . može da donese naredbu o ograničenju saobraćaja u dane vikenda i praznika za pojedine putne pravce. (2) Ako organizator ne postupi prema tač. (2) Kad upravlja motornim vozilom. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. odnosno obavljanja aktivnosti. predmeti i objekti na putu. odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom ne smije da dozvoli da upravlja vozilom u saobraćaju na putu lice koje nema pravo da upravlja tim vozilom. 3) popravi i dovede u prvobitno stanje put i objekte na putu ako su oštećeni pri održavanju priredbe. (3) Bliže odredbe o: saobraćaju u zimskim uslovima. 2) postavi na put sve saobraćajne znakove i druge oznake. predmete i objekte koji su bili uklonjeni zbog održavanja priredbe. odnosno obavljanja aktivnosti. odnosno aktivnosti na putu organizator je dužan da odmah: 1) ukloni s puta sve saobraćajne znakove i druge oznake. (4) Vlasnik.OGRANIČENJA SAOBRAĆAJA Član 170. vozač mora sa sobom da nosi važeću vozačku dozvolu i dužan je da je pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. . odnosno postave saobraćajni znakovi i druge oznake. nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova preduzeće odgovarajuće mjere da se o trošku organizatora uklone. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. ure aje. u odre ene dane ili u odre enom vremenskom periodu. odnosno nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova može da zabrani saobraćaj ili da odredi posebno ograničenje saobraćaja na odre enim putevima i dijelovima puteva sve dok postoje razlozi zbog kojih se preduzimaju te mjere. odnosno obavljanja aktivnosti. (1) Organ nadležan za unutrašnje poslove. U slučaju kada su u pitanju razlozi bezbjednosti i nesmetanog odvijanja saobraćaja ili razlozi održavanja javnog reda i mira. predmete i objekte koji su postavljeni zbog održavanja priredbe. Član 171. i 174. odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom dužan je da na zahtjev ovlašćenog lica da podatke o identitetu lica kojem je dao vozilo na upravljanje. na odre enom putu ili dijelu puta.VOZAČI 1. 1) i 2) stava (1) ovog člana. te načinu upotrebe zimske opreme na vozilima u zimskim uslovima pravilnikom propisuje ministar. (3) Vlasnik.(1) Nakon završetka sportske ili druge priredbe. ili ako su u pitanju razlozi za nesmetani saobraćaj. vrsti vozila kojima je zabranjen ili ograničen saobraćaj. Uslovi za upravljanje vozilima Član 172. u saradnji s nadležnim organom za unutrašnje poslove. (1) Motornim vozilom u saobraćaju na putu može da upravlja samo lice koje ima važeću vozačku dozvolu. odnosno ako se može opravdano očekivati da će saobraćaj biti posebno gust ili otežan. ograniči brzinu kretanja vozila ako su te zabrane ili ograničenja neophodni radi sprečavanja ili uklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju. stranu vozačku dozvolu ili me unarodnu vozačku dozvolu. 173. u saglasnosti s organom nadležnim za saobraćaj. odnosno lice koje nema pravo da upravlja kategorijom motornog vozila u koju se ubraja to vozilo i lice iz čl. ministar. VII . može da propiše zabranu ili ograničenje saobraćaja za sve ili pojedine vrsta vozila.

4) 5) 6) vozač-instruktor za vrijeme osposobljavanja kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. 3) vozač vozila kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje . ili kod kojih se. (1) Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila obavljaju auto-škole. (1) Vozač ne smije da upravlja vozilom u saobraćaju na putu. 2) vozač vozila kojim se obavlja javni prevoz . D i DE i vozači potkategorije C1. CE. Član 176. ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholiziranosti. bez obzira na količinu alkohola u krvi. (3) Auto-škole dužne su da izvode obuku na način kojim će se obezbijediti da kandidati nauče i usvoje saobraćajna pravila i etičke norme ponašanja u saobraćaju. ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholiziranosti. niti da počne da upravlja vozilom ako je pod djelovanjem alkohola. stručnim pregledom utvrdi da pokazuju znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola: 1) vozač motornog vozila kategorije C. obavljajući poslove tog zanimanja. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za bezbjedno učestvovanje u saobraćaju. stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. (4) Vozački ispit za vozača motornog vozila može da polaže kandidat koji se prethodno pripremio za polaganje vozačkog ispita u auto-školi i ako ispunjava i druge uslove za sticanje prava na upravljanje motornim vozilom.0 g/kg. (2) Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila mogu da obavljaju i obrazovne ustanove redovnim školovanjem učenika prema obrazovnom školskom programu za profesionalne vozače. kao pravna i fizička lica.za vrijeme obavljanja javnog prevoza tim vozilom.3 g/kg. ne smije da upravlja vozilom u saobraćaju na putu.za vrijeme upravljanja vozilom te kategorije. ili je u takvom psihičkom stanju da je nesposoban za bezbjedno upravljanje vozilom. 2. kandidat za vozača za vrijeme obuke u praktičnom upravljanju vozilom. ili kod kojeg se.(5) Vozač je dužan da za vrijeme upravljanja motornim vozilom u saobraćaju koristi pomagala koja su mu neophodna da bezbjedno upravlja vozilom.0 g/kg. bez obzira na količinu alkohola u krvi. što odgovara količinama većim od 0. Član 173. vozač mla i od 21 godine starosti ili s manje od tri godine vozačkog iskustva. Vozač koji je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan. . što odgovara količinama većim od 0. (3) Smatraće se da su pod djelovanjem alkohola lica za koja se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. Osposobljavanje kandidata za vozača motornih vozila Član 175. C1E i D1 i D1E . kao i vozač pod djelovanjem opojnih droga ili drugih opojnih sredstava ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje.za vrijeme upravljanja vozilom. Član 174. (2) Smatraće se da je pod djelovanjem alkohola lice za koje se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0.3 g/kg.

). magla i sl. Praktični dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvata: • upoznavanje s vozilom. čuvanje okoline. a obavlja se po posebnom programu koji obuhvata teoretski dio. sadržaje koji doprinose razvijanju humanih odnosa i odnosa uzajamnog poštovanja i razumijevanja me u učesnicima u saobraćaju. kantona i ministra Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. vožnju u jednosmjernoj ulici. povrede koje zahtijevaju imobilizaciju i evakuaciju povrije enog lica. prilago avanje vožnje. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. postupak radnji pri pružanju prve pomoći (mjere oživljavanja. snijeg. znakove koje daju ovlašćena lica. semafor.Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila je djelatnost od posebnog društvenog značaja. • • • učenje vožnje u složenim saobraćajnim uslovima. kontrolu saobraćaja i kaznenu odgovornost. (2) Osposobljavanje kandidata za vozače obavljaju auto-škole po ovlašćenju ministara entiteta. održavanje rastojanja. pneumatici. kiša. prestrojavanje i vožnja kroz raskrsnicu. promjena stepena prenosa. bolest i sl. kočenje i zaustavljanje. vožnju u koloni. . prestanak disanja i rada srca. mimoilaženje i preticanje. ostale povrede i oštećenja. sile koje djeluju na vozilo. ure aji za upravljanje. učenje vožnje na putevima s intenzivnim saobraćajem u naselju i van naselja. promjena smjera vožnje. 3. vožnja na uzdužnom nagibu. me usobne odnose i sporazumijevanje učesnika u saobraćaju. besvjesno stanje. bezbjednosne mjere pri vuči vozila. prilago avanje brzine. (1) Osposobljavanje kandidata za vozače i polaganje vozačkog ispita obavlja se prema propisima koje donosi ministar. osnove tehničkog funkcionisanja ure aja na motornom vozilu značajnih za bezbjednost saobraćaja na putevima (ure aji za zaustavljanje. uočavanje i predvi anje saobraćajne situacije. prevoz tereta i lica. vožnju kroz raskrsnicu s različitim načinom ure enja saobraćaja (ovlašćeno lice. nakon što se utvrdi da ispunjavaju uslove odre ene zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. te priprema vozila za vožnju). ponašanje prema pješacima i drugim učesnicima u saobraćaju. kočenje i zaustavljanje. vožnju u vršnom opterećenju drumskog saobraćaja. vožnju u gradu. sadržaje koji doprinose povećanju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. vožnja unazad i polukružno okretanje). predvi anje i izbjegavanje opasnosti). vožnju na putu s više saobraćajnih traka. saobraćajni znakovi i saobraćajna pravila). vozilo u funkciji bezbjednosti saobraćaja. opasnosti koje nastaju zbog nepropisnog preduzimanja radnji u saobraćaju i sl. samostalnu vožnju. Član 177. parkiranje. vožnju u posebnim uslovima (noć. pripremu vozila za vožnju. postupak i dužnosti u slučaju saobraćajne nesreće. uticaj alkohola. učenje vožnje na putevima s manjim intenzitetom saobraćaja u naselju i van naselja (uključivanje i isključivanje. zadatke i značaj prve pomoći. izvo enje radnji značajnih za uspješno i bezbjedno upravljanje u skladu sa saobraćajnim pravilima i uslovima na putu i u saobraćaju. značaj zdravstvene sposobnosti za bezbjedno upravljanje motornim vozilom. pravila saobraćaja na putevima. nadležnih za obrazovanje. mimoilaženje i obilaženje. Teoretski dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvata: • • osnovne propise o drumskom saobraćaju. djelovanje opojnih droga na bezbjedno upravljanje vozilom i uticaj drugih nepovoljnih psiho-fizičkih stanja (umor. uslove za upravljanje vozilom. • • • 2. (3) Osposobljavanje kandidata koji imaju fizički invaliditet za vozače mora se obavljati na prilago enom vozilu za invalide koje mora da atestira ovlašćena institucija ili preduzeće. učenje osnovnih elemenata vožnje na poligonu ili odgovarajućoj površini (polazak. ofanzivnu i defanzivnu vožnju. prestrojavanje. praktični dio i program prve pomoći: 1. saobraćajne znakove i njihovo značenje. ure aji za davanje svjetlosno-signalnih znakova i za osvjetljavanje puta i vozila. Program prve pomoći obuhvata: • • • • • ciljeve. ponašanje učesnika u drumskom saobraćaju. okretanje i vožnja unazad..). krvarenje. vožnju na prelazu puta preko željezničke pruge. otvorene povrede-rane).

u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. (5) O uspješno završenoj obuci za vozača motornih vozila auto-škola i Crveni krst izdaju potvrde. (1) Za poslove sprovo enja i organizovanja polaganja vozačkog ispita odgovorni su organi entiteta. Član 178. odnosno bliže odredbe o pružanju prve pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći pravilnikom propisuje ministar. Vozački ispit i provjeravanje osposobljenosti Član 179. metodike upravljanja motornim vozilom i praktičnog upravljanja motornim vozilom za vozača-instruktora. kao i za dobijanje licence za ispitivača. te da mu je nadležni organ izdao dozvolu za vozača-instruktora. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. stiče se: 1) završenim VII stepenom saobraćajne struke i posebno položenim ispitom iz oblasti poznavanja saobraćajnih pravila i propisa. . (2) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom kandidat za vozača mora da ima kod sebe uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za upravljanje motornim vozilom i dužan je da ga pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. putem zajedničkog stručnog tijela. osim dokaza o završenoj školskoj spremi. a organizuje i sprovodi Crveni krst. obavljaju organi nadležni za obrazovanje i unutrašnje poslove. (1) Kandidat za vozača koji se priprema za polaganje vozačkog ispita. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. može i prije položenog vozačkog ispita da upravlja motornim vozilom one kategorije za koju priprema ispit ako vozilom upravlja pod nadzorom vozača-instruktora. mora da ima vozačku dozvolu i najmanje tri godine iskustva na poslovima bezbjednosti drumskog saobraćaja. (4) Bliže odredbe o načinu i uslovima za polaganje i organizovanje vozačkog ispita. Član 180. (4) Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći obavlja ljekar. 3. (2) Lice iz stava (1) ovog člana. (3) Osposobljavanje kandidata za vozače u praktičnom upravljanju vozilom na motorni pogon obavlja vozačinstruktor. Član 181. (6) Bliže odredbe o organizovanju obuke za osposobljavanje kandidata pravilnikom propisuje ministar. (2) Polaganje vozačkog ispita obavlja se pred komisijom koju imenuju organi iz stava (1) ovog člana.(4) Kontrolu i nadzor nad sprovo enjem propisa iz stava (1) ovog člana. (1) Osposobljavanje kandidata iz oblasti propisa o bezbjednosti saobraćaja može da obavlja licencirano lice s visokom spremom saobraćajnog smjera. u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo. (3) O položenom vozačkom ispitu izdaje se uvjerenje. osim iskustva u upravljanju vozilom odgovarajuće kategorije od najmanje tri godine. pravilnikom propisuje ministar. (1) Zvanje vozača-instruktora motornih vozila. ili 2) završenim V ili VI stepenom i položenim ispitom za vozača-instruktora ili s najmanje završenom srednjom školom i položenim ispitom za vozača-instruktora. nadležni za obrazovanje. radi osposobljavanja. a predsjednik komisije i njeni članovi imaju licencu za ispitivača.

plave su boje i na njima je bijelom bojom napisano latiničko slovo L. C. C1E i D1E. Na vozačkom ispitu komisija za polaganje vozačkih ispita utvr uje da li je kandidat u dovoljnoj mjeri osposobljen za bezbjedno upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije. (1) Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim i priključnim vozilima koja se razvrstavaju u kategorije: A. C1. Pravo da upravlja motornim vozilom ima lice koje ispunjava sljedeće uslove: da je fizički i psihički sposobno da upravlja motornim vozilom. B. (1) Motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača osposobljava u praktičnom upravljanju vozilom na putu mora da bude označeno posebnim tablicama. čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3. čija zapremina motora prelazi 125 cm³. ovog zakona. BE. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. (4) U kategoriju B ubrajaju se motorna vozila. (2) Tablice iz stava (1) ovog člana imaju oblik kvadrata. BE i potkategorije C1 i C1E. da je položilo vozački ispit za upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije. 2. prema propisanom programu iz člana 176. a snaga prelazi 11 kNJ. Član 183. (3) U kategoriju A ubrajaju se motocikli s bočnom prikolicom ili bez nje. odnosno potkategorije vozila. BE. uz uslov da je upravljalo motornim vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. B1. (1) 1. D1. CE. 2. 4. (3) Bliže odredbe o osposobljavanju vozača motornih vozila pravilnikom propisuje ministar.500 kg i koja nemaju više od osam sjedišta ne računajući sjedište za vozača. osim vozila kategorije A. Član 182. 18 godina za kategorije A. Pravo da upravlja motornim vozilom za pojedine kategorije. Sticanje prava upravljanja motornim vozilom Član 184. 3. 4. kategorije D i DE i potkategorije D1 i D1E pod uslovom da je upravljao motornim vozilom kategorije C ili CE najmanje dvije godine. 4. 3. da mu odlukom nadležnog organa nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom. . C. D i DE. da je navršilo godine života odre ene ovim članom zavisno od kategorije. (2) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće kategorije vozila: A. Član 185. CE. (2) 1. kategorije C i CE.(2) Bliže odredbe o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. D i DE i potkategorije: A1. B.B. odnosno potkategorije stiče lice koje ima: 16 godina za potkategorije A1 i B1.

500 kg. D1. a snaga ne prelazi 11 kNJ. D1. CE i DE vozač stiče samo ako je prethodno stekao pravo da upravlja vozilima kategorija B. (9) U kategoriju DE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju D. (22) Vozač motornog vozila kategorije A ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije A1. imaju više od osam sjedišta.000 kg i da najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg i priključno vozilo se ne koristi za prevoz lica. (7) U kategoriju CE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju C. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. vozač motornog vozila kategorije C ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije C1. a manje od šesnaest sjedišta. s tim da najveća dozvoljena masa ovog skupa vozila ne prelazi 12. C1E i D1E. (16) U potkategoriju D1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju D1. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu do 750 kg. (6) U kategoriju C ubrajaju se motorna vozila za prevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 7. a vozač kojem je izdata vozačka dozvola kategorije DE ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorija BE i CE i potkategorije C1E. osim sjedišta za vozača. B1. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. D. osim sjedišta za vozača.500 kg. C. (21) Vozači motornih vozila kategorija B. . (17) Vozači motornih vozila kategorija B. a ukupna dozvoljena masa vučnog i priključnog vozila nije veća od 3. a najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila i da se priključno vozilo ne koristi za prevoz lica. a vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije C ima pravo da upravlja i motornim vozilom kategorije B i potkategorija B1 i C1. imaju više od osam. CE i DE i potkategorija B1.000 kg. i motorno vozilo B kategorije sa prikolicom čija je najveća dozvoljena masa veća od 750 kg. C1. a manja od 7. (15) U potkategoriju D1 ubrajaju se motorna vozila koja služe za prevoz lica i koja. BE. (13) U potkategoriju C1 ubrajaju se motorna vozila za prevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. a vozač motornog vozila kategorije B ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije B1. C1E i D1E imaju pravo da upravljaju traktorom i radnom mašinom. D i potkategorija C1 i D1 imaju pravo da upravljaju motornim vozilima tih kategorija i kad su im pridodate lake prikolice.500 kg. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. C. C1 i D1.500 kg. s tim da najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12. C i D. C1.(5) U kategoriju BE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju B. (20) Pravo da upravljaju motornim vozilom kategorija BE. a vozač motornog vozila kategorije D ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije D1. U potkategoriju B1 ubrajaju se tricikl i četvorocikl na motorni pogon. koja nije veća od mase vučnog vozila bez tereta. U potkategoriju A1 ubraja se laki motocikl čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³. (19) Vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije CE ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorije BE. (10) (11) (12) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće potkategorije vozila: A1. (18) Vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorija B i C i potkategorija B1. (14) U potkategoriju C1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju C1. (8) U kategoriju D ubrajaju se motorna vozila za prevoz lica koja.

osim ako je s njim u vozilu lice starije od 25 godina koje ima vozačku dozvolu i kojem u posljednjoj godini nije izricana zaštitna mjera ili mjera bezbjednosti zabrane upravljanja motornim vozilom. odnosno 120 km na čas na autoputu. A. mla e od 23 godine. datim u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti lica. Član 187. ne smije da upravlja vozilom u saobraćaju na putu u vremenu od 23 časa do 5 časova. (9) Lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu obavezna su da. (3) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju obrasca vozačke dozvole. Vozačku dozvolu izdaje nadležni organ. može da upravlja motornim vozilom na teritoriji Bosne i Hercegovine za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini. ovog zakona. s tim što taj rok ne može da bude kraći od tri godine. postupku i načinu izdavanja. nadležnim za unutrašnje poslove. vozačka dozvola može da se izda ili njeno važenje može da se ograniči i na rokove kraće od utvr enih. ministrima kantona i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. (2) Lice iz stava (1) ovog člana koje upravlja vozilom mora da ima me unarodnu vozačku dozvolu ili domaću vozačku dozvolu izdatu u skladu s Bečkom konvencijom o drumskom saobraćaju. (8) Lice iz stava (7) ovog člana. B ili C i C1 ne smije dvije godine od dana izdavanja vozačke dozvole da upravlja vozilom na putu brzinom većom od 70 km na čas. Član 188. a lakim motociklom 40 km na čas. (7) Lice koje je položilo vozački ispit i dobilo vozačku dozvolu za kategoriju vozila A1. ali ne na rok kraći od dvije godine. na putu namijenjenom isključivo za saobraćaj motornih vozila i brzom putu brzinom većom od 90 km na čas. (4) Rok važenja vozačke dozvole od 10 godina računa se od dana njenog izdavanja. na osnovu važeće strane vozačke dozvole koju je izdao nadležni organ strane države. (10) Bliže odredbe o posebnom znaku iz prethodnog stava propisuje ministar. na osnovu nalaza i mišljenja zdravstvene ustanove. pa privremeno do e u Bosnu i Hercegovinu. Član 189.Član 186. . u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. (5) Licima koja u vrijeme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina života izdaje se vozačka dozvola čiji je rok važenja do navršenih 65 godina života. (1) Stranac koji privremeno boravi u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji boravi ili prebiva u inostranstvu. niti tim vozilom smije da vuče priključno vozilo. (6) Izuzetno od odredbe stava (3). u trajanju od dvije godine. (1) (2) Vozačka dozvola izdaće se licu na njegov zahtjev ako ispunjava uslove iz člana 184. obilježe vozilo kojim upravljaju posebnim znakom. odnosno produženja njenog važenja. (1) U vozačku dozvolu upisuju se sve kategorije i potkategorije vozila kojima vozač ima pravo da upravlja. a ni organizovano da prevozi djecu. (2) Vozač ima pravo da upravlja samo motornim vozilom one ili onih kategorija i potkategorija koje su upisane u vozačkoj dozvoli. (3) Vozačka dozvola izdaje se licu i produžava s rokom važenja od 10 godina. produženju važenja i zamjeni vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama urediće se pravilnicima koje donosi ministar u saradnji s ministrima entiteta. a licima starijim od 65 godina života s rokom važenja od tri godine. o kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorija i potkategorija u vozačku dozvolu.

ako je to za njih povoljnije. Član 192. (2) Me unarodna vozačka dozvola izdaje se na period važenja od dvije godine. na njihov zahtjev. (1) Vozaču kojem je izdata vozačka dozvola iz člana 186. pod uslovima iz čl. ovog zakona. (1) Odredbe čl. može da se izda i me unarodna vozačka dozvola. kao i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. (2) Me unarodne vozačke dozvole izdaju auto-moto klubovi/savezi i auto-moto društva. (5) Strana vozačka dozvola iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju je kategoriju. (4) Me unarodna vozačka dozvola izdata u Bosni i Hercegovini ne može da koristiti za upravljanje motornim vozilima na teritoriji Bosne i Hercegovine. stav (1) ovog zakona o upravljanju motornim vozilima na osnovu strane vozačke dozvole. (3) Me unarodna vozačka dozvola ne može se izdati vozaču kojem je odlukom nadležnog organa izrečena mjera bezbjednosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom dok ta zabrana traje. (3) Me unarodna vozačka dozvola priznaće se samo ako su je izdali nadležni organi ili organizacije strane države i ne može se zamijeniti vozačkom dozvolom Bosne i Hercegovine. može se zamijeniti u skladu sa stavom (2) samo ako podnosilac zahtjeva priloži ispravu iz koje nepobitno može da se utvrdi kojim motornim vozilima može da upravlja. saobraćajnih. ovlašćeni za izdavanje tih dozvola za države za koje je potrebna me unarodna vozačka dozvola. ili od dana kada je odobreno stalno nastanjenje. na njegov zahtjev. primjenjuju se i na upravljanje motornim vozilima na osnovu važeće me unarodne vozačke dozvole. ili da li joj je istekao rok važenja. vozačkom dozvolom iz člana 188.Ukoliko ustanovi da se program osposobljavanja vozača motornih vozila u pojedinim zemljama bitno razlikuje od uslova i programa utvr enih ovim zakonom. ovog zakona ako je u zemlji u kojoj mu je izdata strana vozačka dozvola boravio duže od šest mjeseci. ovog zakona. mogu da upravljaju motornim vozilima na osnovu važeće strane vozačke dozvole za vrijeme od šest mjeseci od dana ulaska u Bosnu i Hercegovinu. odnosno na period propisan me unarodnim ugovorom. stranih trgovinskih. 184. i člana 190. i to u cjelini ili za pojedine kategorije. Član 190. i 186. odnosno da joj nije istekao rok važenja. osim ako to nije zahtijevano reciprocitetom. Član 191. . od osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. bez polaganja vozačkog ispita. 188. kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava. ovog zakona za upravljanje onom kategorijom motornih vozila u koju se ubrajaju motorna vozila za čije su upravljanje ovlašćena stranom vozačkom dozvolom. prema tome. prilikom zamjene strane vozačke dozvole neće se zahtijevati dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 184. i 189. (4) Državljaninu Bosne i Hercegovine zamijeniće se strana vozačka dozvola vozačkom dozvolom iz člana 189. Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) može da odluči da se ne priznaje važenje tih vozačkih dozvola izdatih u toj zemlji. ovog zakona. (2) Licima iz stava (1) ovog člana važeća strana vozačka dozvola zamijeniće se. (1) Stranac kojem je odobreno stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji se iz inostranstva vrati u Bosnu i Hercegovinu da se u njoj stalno nastani. odnosno vrstu motornih vozila izdata. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana.

svake tri godine. Član 196. Član 197. vozači-instruktori i vozači tramvaja . (2) Ako zdravstvena organizacija prilikom liječenja vozača opravdano posumnja da zbog zdravstvenih razloga nije više sposoban da bezbjedno upravlja vozilom. sud. a vanrednim zdravstvenim pregledima podvrgavaju se na zahtjev nadležnog organa. 2. DE i potkategorija D1 i D1E prilikom svakog produženja važenja vozačke dozvole. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. (2) LJekarsko uvjerenje iz stava (1) ovog člana važi 12 mjeseci od dana izdavanja. 5. kao i preduzeće. (1) Kandidat za vozača motornog vozila dužan je da prije početka osposobljavanja za vozača motornog vozila obavi zdravstveni pregled u ovlašćenoj zdravstvenoj instituciji i na osnovu toga dobije ljekarsko uvjerenje. načinu davanja ovlašćenja auto-moto klubovima/savezima i auto-moto društvima i načinu vo enja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama urediće se pravilnikom koji donosi ministar.(5) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. (2) Zdravstvene preglede kandidata za vozača i vozača obavljaju zdravstvene ustanove koje su za to ovlašćene u skladu sa zakonima entiteta. (1) Zdravstvenim pregledima utvr uje se da li kandidat za vozača ili vozač ima potrebnu fizičku i psihičku sposobnost za upravljanje motornim vozilima. Zdravstveni pregledi vozača motornih vozila Član 193. kojima je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija D. . postupku i načinu izdavanja. sudija za prekršaje. (1) Na vanredni zdravstveni pregled upućuje se vozač motornog vozila za kojeg se osnovano posumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban da bezbjedno upravlja motornim vozilima onih kategorija za koje mu je izdata vozačka dozvola. Član 194. 3. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. (3) Vozači motornih vozila dužni su da obavljaju redovne zdravstvene preglede. motornih vozila kojima je vozačka dozvola izdata na kraći rok važenja zbog oslabljenog zdravstvenog stanja i vozači koji su navršili 65 godina života . Redovnom zdravstvenom pregledu podliježu vozači: 1. (3) Zahtjev za upućivanje na vanredni zdravstveni pregled može da podnese i svaki organ nadležan za kontrolu saobraćaja na putu. javno tužilaštvo. Član 195. organizacija ili organ u kojem je vozač zaposlen i obavlja poslove vozača. koji upravljaju vozilima na motorni pogon kojim se vrši javni prevoz. dužna je da u roku od osam dana o tome obavijesti organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji ili najbližu policijsku stanicu. Pravna i fizička lica koja zapošljavaju vozače ne smiju da dozvole da njihovim motornim vozilima upravlja vozač koji nije obavio redovan i vanredan zdravstveni pregled na koji je upućen.prilikom svakog produženja vozačke dozvole. (4) Na vanredni zdravstveni pregled upućuje organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji.

Vozača koji upravlja autobusom. (1) Vozač koji upravlja vozilom iz člana 199. individualnu kontrolnu knjižicu ne mora da ima vozač ako je u vozilo ugra en ure aj koji obezbje uje upisivanje vremena vožnje članova posade. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 20 tona. stav (1) ovog zakona. vozač može da koristi odmor na takvom ležaju. svaki vozač mora da ima neprekidan odmor od najmanje osam sati tokom svakih 30 sati putovanja.500 kg ne smije neprekidno da upravlja vozilom duže od četiri i po sata. kao i obrascu individualne kontrolne knjižice i uputstvu za njeno popunjavanje. Član 202. IX . odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada na vozilima. 6. kad u toku 24 časa prelazi više od 500 km. kao i vremena odmora. pravilnikom propisuje ministar.Član 198. vremena provedenog u vožnji. (3) Ukupno trajanje upravljanja motornim vozilima iz stava (1) ovog člana ne smije da bude duže od devet sati tokom 24 časa. (5) Kad upravlja motornim vozilom. Bliže odredbe o zdravstvenim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozači motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. (2) Bliže odredbe o ukupnom trajanju upravljanja vozilom. odnosno nakon pre enih 500 km puta. u skladu s odredbom člana 199. (2) Ako se u upravljanju vozilom iz člana 199. mora da zamijeni drugi vozač. u saradnji s organima nadležnim za zdravstvo i unutrašnje poslove. ovog zakona. stav (1) ovog zakona smjenjuju dva vozača i ako se u vozilu nalazi ugra en ležaj koji omogućava jednom od njih da se odmara u ležećem položaju. u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo. najkasnije nakon devet sati upravljanja. ako se u vozilu nalazi ugra en ležaj koji omogućava vozaču odmaranje u ležećem položaju. nakon čega mora da koristi odmor u trajanju od 45 minuta. (4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana. prije početka svog radnog dana. (1) Vozač koji upravlja autobusom ili teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. tako da ukupno vrijeme vožnje i odmora iznosi pet sati i 15 minuta. (3) Neprekidan odmor vozač mora da koristi van vozila. Član 200. u obimu koji utiče na bezbjedno upravljanje motornim vozilom. ako me unarodnim ugovorom nije drugačije odre eno. pod uslovom da se za to vrijeme vozilo ne kreće. vozač mora kod sebe da ima individualnu kontrolnu knjižicu i u nju da upisuje svoje aktivnosti i dužan je da je pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. (1) Odredbe ovog zakona o trajanju upravljanja motornim vozilom i odmorima vozača primjenjuju se i na vozače motornih vozila registrovanih u inostranstvu kad tim vozilima upravljaju na teritoriji Bosne i Hercegovine. mora da ima neprekidan odmor od najmanje 11 sati. (6) Izuzetno od odredbe stava (5) ovog člana. Trajanje upravljanja motornim vozilom Član 199.VOZILA . Član 201. (2) Odmor iz stava (1) ovog člana može da bude podijeljen na dva ili tri dijela. brzine vozila i pre enog rastojanja. s tim što pojedinačan odmor ne može da bude kraći od 15 minuta tokom vožnje od četiri sata i 30 minuta.

izdaje se homologacioni list. 2. u skladu sa članom 6. (1) Motorna i priključna vozila koja se pojedinačno proizvode. odnosno homologacija motornih vozila. (1) Motorna i priključna vozila koja se prvi put registruju na teritoriji Bosne i Hercegovine. ako ispunjavaju uslove propisane za motorna i priključna vozila registrovana u Bosni i Hercegovini. (2) Vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija. sprovodi se kod: 1) novokonstruisanih i nehomologovanih vozila sprovo enjem odgovarajućih ispitivanja u ovlašćenim organizacijama prema procedurama propisa i standarda u Bosni i Hercegovini i evropskih propisa i standarda i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se certifikat o uskla enosti. utvr ene u odobrenju koje je izdalo nadležno ministarstvo. (3) Bliže odredbe o dimenzijama. Član 205. (1) Motorna i priključna vozila koja učestvuju u saobraćaju na putu moraju da budu registrovana. Član 206. . (1) Vozila u saobraćaju na putu moraju da ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija. zaštite čovjekove okoline. ukupne mase i osovinskog opterećenja mogu da učestvuju u saobraćaju na javnom putu ako ispunjavaju posebne uslove koji omogućavaju bezbjedan i nesmetan saobraćaj. dijelova ure aja i opreme. prije puštanja u saobraćaj moraju da budu podvrgnuta ocjenjivanju uskla enosti konstrukcionih i bezbjednosnih karakteristika s odgovarajućim važećim propisima u Bosni i Hercegovini. kao i zahtjeve evropskih propisa i standarda. 2) uvoza vozila homologovanih u inostranstvu. u skladu s odgovarajućim zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka. a u pogledu dimenzija. (2) Ocjenjivanje uskla enosti vozila iz stava (1) ovog člana obavljaju ovlašćene organizacije za certifikovanje vozila koje odredi ministar. provjerom vjerodostojnosti izvršene homologacije i na osnovu pozitivnih rezultata. prepravljaju ili popravljaju u većem obimu ili su im oštećeni sklopovi i ure aji bitni za bezbjedno učestvovanje u saobraćaju na putevima. ure aji i oprema.1. kao i njihovi dijelovi. Motorna i priključna vozila registrovana u inostranstvu mogu da učestvuju u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine ako imaju ispravne ure aje i opremu propisanu važećom me unarodnom konvencijom o saobraćaju na putevima. u saradnji s organom nadležnim za poslove energetike i industrije. (2) Postupak utvr ivanja i provjeravanja uskla enosti konstrukcionih i bezbjednosnih karakteristika iz stava (1) ovog člana u odnosu na važeće propise i standarde u Bosni i Hercegovini. najveće dozvoljene mase i osovinskog opterećenja. moraju da odgovaraju propisima u Bosni i Hercegovini i evropskim standardima i propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. Član 204. o čemu se vodi evidencija. Registrovanje motornih i priključnih vozila Član 207. kao i da imaju ispravne propisane ure aje i opremu. a na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se uvjerenje (certifikat). ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. odre ivanju organizacija koje mogu obavljati administrativne i tehničke poslove u oblasti homologacije pravilnikom propisuje ministar. stav (2) ovog zakona. (3) Bliže uslove o homologaciji vozila. ure ajima i opremi koju moraju da imaju vozila i osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju ure aji i oprema u saobraćaju na putevima pravilnikom propisuje ministar. Opšte odredbe Član 203. ukupne mase i osovinskog opterećenja. prema svojim konstrukcionim i bezbjednosnim karakteristikama. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove.

Član 211. (2) Registarske tablice na vozilu moraju da budu postavljene tako da su dobro vidljive i čitljive. (3) Za vozila iz stava (2) ovog člana izdaje se potvrda o korišćenju probnih tablica. Član 209. U istom roku vlasnik vozila dužan je da prijavi promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u potvrdi o registraciji i potvrdi o vlasništvu vozila.(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. (4) Vlasnik vozila. Član 208.na zadnjoj strani. (2) Za registrovano vozilo izdaju se: registarske tablice. a druga na zadnjoj strani. ako ne produži registraciju vozila u roku od 30 dana od dana isticanja važenja potvrde o registraciji. potvrda o vlasništvu vozila i stiker naljepnica. u roku od 15 dana. registarske tablice za motocikle. potvrda o registraciji. (3) Potvrda o registraciji izdaje se s rokom važenja od jedne godine. (1) 1) 2) 3) Za vozila koja se registruju u Bosni i Hercegovini izdaje se jedna od sljedećih registarskih tablica: registarske tablice za motorna vozila. od kojih je jedna na prednjoj. motocikli i priključna vozila po jednu registarsku tablicu. a laki motocikli. dužan je da vrati registarske tablice nadležnom organu u roku od osam dana. Član 210. (3) Vozilo registrovano u Bosni i Hercegovini ne može da napusti teritoriju Bosne i Hercegovine ako ne nosi istaknutu me unarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. . registarske tablice za priključna vozila. osim motocikala. uništeno ili otpisano i ako je vlasnik promijenio stalno prebivalište. u saobraćaju na putu moraju da imaju po dvije registarske tablice. 5) 6) 7) (2) registarske tablice za vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine i registrovaće se u inostranstvu. (1) Motorna vozila. (1) Registrovati se mogu motorna i priključna vozila za koja se na tehničkom pregledu utvrdi da su ispravna. tablice za privremeno registrovana vozila i probne tablice. motocikla i priključnih vozila . odnosno sjedište. a kod lakog motocikla. 4) registarske tablice za motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja. pod uslovom da su označena probnim tablicama. (5) Vlasnik vozila dužan je da odjavi vozilo ako je prodato. Oznake na registarskim tablicama sastoje se od odre enih slova i brojeva. kao i motorna i priključna vozila koja se kreću od mjesta u kojem su preuzeta neregistrovana do mjesta u kojem će da budu registrovana. privremena potvrda o registraciji. (4) Zabranjeno je isticanje me unarodne oznake druge države na vozilima registrovanim u Bosni i Hercegovini. ne moraju da budu registrovana motorna i priključna vozila koja su prepravljena ili popravljena i kojima se obavlja probna vožnja radi ispitivanja i prikazivanja njihovih karakteristika ili koja se kreću od mjesta proizvodnje do skladišta.

Član 216. stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika. boji. potvrde o registraciji. kao i motorna i priključna vozila državljana Bosne i Hercegovine koji se vrate iz inostranstva. (1) Za privremeno registrovano vozilo izdaju se: potvrda o registraciji. ili državljani Bosne i Hercegovine koji radi školovanja. kao i polisu obaveznog osiguranja. Član 212. kulturnih i drugih predstavništava. Motorna i priključna vozila registrovana u stranoj zemlji mogu da učestvuju u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine samo ako imaju važeću potvrdu o registraciji vozila i registarske tablice koje je izdao nadležni organ zemlje u kojoj je vozilo registrovano. kao i me unarodnu oznaku zemlje registracije. (3) Bliže odredbe o postupku i načinu registracije vozila. vozač kod sebe mora da ima važeću potvrdu o registraciji vozila i dužan je da je pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. stiker naljepnica i odgovarajuće registarske tablice. motorna i priključna vozila koja se koriste na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o zakupu zaključenog izme u domaćeg i stranog prevoznika. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama. stalnih službenika stranih dopisništava i motorna i priključna vozila stranaca kojima je radi školovanja. izgledu i sadržaju privremene potvrde o registraciji. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti privremeno borave u inostranstvu. produžiti najduže za još jednu godinu. Član 213. odnosno do u u Bosnu i Hercegovinu da u njoj stalno ostanu. obliku. naučnih istraživanja. (1) Motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja. (2) Kad upravlja privremeno registrovanim vozilom. stiker naljepnice i registarskih tablica. vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica pravilnikom propisuje ministar. mogu da učestvuju u saobraćaju u Bosni i Hercegovini samo ako su registrovana u Bosni i Hercegovini. kao i motorna i priključna vozila koja se koriste na sajmovima i sportskim takmičenjima. saobraćajnih. potvrda o vlasništvu vozila.(1) Kad upravlja motornim i priključnim vozilom. (2) Kad upravlja vozilom koje je označeno probnim tablicama. iz opravdanih razloga. stranih trgovinskih. odnosno stranaca. vozač mora da ima kod sebe važeću potvrdu i dužan je da je pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. vozač mora da ima kod sebe važeću potvrdu o registraciji izdatu za to vozilo. (3) Privremena registracija vozila važi najduže jednu godinu i može se. specijalizacije. naučnog istraživanja. . Član 214. specijalizacije. (1) Privremeno mogu da se registruju motorna i priključna vozila uvezena iz inostranstva ili nabavljena u Bosni i Hercegovini čiji su vlasnici stranci koji u Bosni i Hercegovini privremeno borave na osnovu važeće putne isprave. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. potvrde o vlasništvu vozila. sadržaju. pružanja azila ili priznavanja statusa izbjeglog lica izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest mjeseci ili za stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini. Član 215. (2) Učestvovanje vozila me unarodnih oružanih snaga stacioniranih u Bosni i Hercegovini u saobraćaju na putevima u Bosni i Hercegovini regulisaće se posebnim me unarodnim ugovorom. (2) Vozilo koje u Bosnu i Hercegovinu u e sa stranim registarskim tablicama na kojima oznake i broj nisu u skladu s odredbama me unarodnih ugovora koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina mora se privremeno registrovati. a motorna i priključna vozila registrovana u stranoj zemlji i me unarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja važi na području Bosne i Hercegovine i dužan je da je pokaže na zahtjev policajca ili drugog ovlašćenog lica. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti.

Član 218. odnosno da li je pod dejstvom opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. nadzor nad radom stanica tehničkog pregleda motornih i priključnih vozila izdaju i sprovode entitetska i kantonalna ministarstva i ministarstvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. uslovima koje moraju da zadovolje ovlašćene organizacije za obavljanje tehničkih pregleda. 3. (2) Vozač ili vozač-instruktor iz stava (1) ovog člana dužan je da pristupi ispitivanju. pravilnikom propisuje ministar. evidencijama koje se vode i obrascima koji se izdaju. X . te izdavanje registarskih tablica obavljaju organi nadležni za unutrašnje poslove. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. (3) Na tehničkom pregledu utvr uje se da li motorno ili priključno vozilo ima propisane ure aje i opremu i da li je u ispravnom stanju. a za odre ena motorna i priključna vozila svakih šest mjeseci. (4) O izvršenom tehničkom pregledu motornih i priključnih vozila vodi se evidencija. nadležna za saobraćaj.POSEBNE MJERE BEZBJEDNOSTI Član 220. ili da ga uputi na stručni ljekarski pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znakove poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. osim ako ovim zakonom nije drugačije ure eno. Član 219. (3) Nadležni organi iz stava (2) ovog člana dio poslova iz svoje nadležnosti mogu da prenesu na odgovarajuće stručne institucije. Rok važenja redovnog tehničkog pregleda označava se posebnim znakom-naljepnicom.(1) Registraciju motornih i priključnih vozila. (1) (2) Radi provjeravanja tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila. Tehnički pregledi motornih i priključnih vozila Član 217. (2) (3) Vozila stara dvije i više godina vlasnici su dužni da odvezu na tehnički pregled svakih 12 mjeseci. a raseljena lica boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine. (2) Odobrenje za rad. (1) Novoproizvedena motorna i priključna vozila vlasnici su dužni da odvezu na redovan tehnički pregled u toku mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije. (4) Bliže odredbe o sadržaju i načinu obavljanja tehničkih pregleda. čije je prisustvo u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima. (1) Ovlašćeno lice može vozača ili vozača-instruktora da podvrgne kontroli pomoću odgovarajućih sredstava i aparata. kao i da je pod dejstvom opojnih droga ili . Tehnički pregled vozila može da bude redovni i vanredni. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. obavljaju se tehnički pregledi tih vozila. te da li ono ispunjava i druge propisane uslove za učestvovanje u saobraćaju. (1) Redovni tehnički pregled vozila obavlja se jedanput godišnje. (2) Odredbe stava (1) ovog člana odnose se na vlasnike vozila koji imaju prebivalište ili sjedište. (3) Analiza krvi ili urina obavlja se kod vozača ili vozača-instruktora koji poriče da je pod dejstvom alkohola.

opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje. biće oduzeta vozačka dozvola dok se ne podvrgne tom pregledu. . odnosno koji upravlja vozilom neprekidno duže od devet sati. Član 224. (1) Ovlašćeno lice na licu mjesta privremeno će oduzeti vozačku dozvolu i isključiti iz saobraćaja vozača kojeg zatekne da upravlja vozilom ili da pokušava da upravlja vozilom ako je očigledno da je vozač u takvom psiho-fizičkom stanju (umor. (4) Ako je ispitivanjem sprovedenim prema odredbama ovog člana utvr eno da je vozač ili vozač-instruktor pod dejstvom alkohola. dužna je da o svom nalazu i mišljenju odmah obavijesti organ nadležan za izdavanje vozačke dozvole. (1) i (3) ovog člana i prema vozaču-instruktoru kojeg zatekne da osposobljava kandidata za vozača pod dejstvom alkohola. stav (3) ovog zakona.lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje ukoliko bi to izazvalo štetne posljedice po njegovo zdravlje. troškove ispitivanja snosi vozač. (5) Ovlašćeno lice postupiće na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču iz člana 199. (2) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ima pravo da upravlja motornim vozilom više kategorija. kao i kad ga zatekne da osposobljava kandidata za vozača a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije. a to pravo za pojedine kategorije bude mu ograničeno iz razloga predvi enih u stavu (1) ovog člana. organ koji vozača vodi u evidenciji oduzeće mu dozvolu i držaće je kod sebe dok zabrana traje. Član 223. (3) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ne obavi vanredni zdravstveni pregled na koji je upućen. odnosno koji u toku 24 časa upravlja vozilom duže od devet sati. ovog zakona koji u toku 24 časa vozilom pre e više od 500 km puta. Član 222. bolest. (1) Ako zdravstvena organizacija prilikom pregleda vozača ili vozača-instruktora utvrdi da je postao fizički ili psihički nesposoban za upravljanje motornim vozilima. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru koji nema zapis ili brzinomjer služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. ili koji pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. kao i prema vozaču iz člana 201. (2) Ovlašćeno lice postupiće na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču iz člana 174. Ako je vozaču ili vozaču-instruktoru izrečena mjera bezbjednosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. (1) Brzina kretanja vozila utvr uje se pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila. izdaće se nova vozačka dozvola u koju će se upisati one kategorije motornih vozila kojima ima pravo da upravlja. (4) Ovlašćeno lice postupiće na način iz st. kao i prema vozaču za kojeg utvrdi da je pod dejstvom alkohola. odnosno vozač-instruktor. (3) Ovlašćeno lice isključiće iz saobraćaja i vozača kojeg zatekne da upravlja motornim vozilom a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije. tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem vozilom (video-nadzor). dejstvo opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje) da nije sposoban bezbjedno da upravlja vozilom. ili da upravlja vozilom u vrijeme dok je na snazi mjera nadležnog organa kojom je vozaču zabranjeno upravljanje motornim vozilom. ili u vrijeme kad je na snazi mjera nadležnog organa kojom je vozačuinstruktoru zabranjeno upravljanje motornim vozilom. ovog zakona koji neprekidno upravlja vozilom duže od četiri sata i 30 minuta. stav (2) ovog zakona za kojeg utvrdi da u organizmu ima alkohola ili da pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. u skladu sa članom 174. koji će na osnovu toga vozaču ili vozaču-instruktoru oduzeti vozačku dozvolu za vrijeme trajanja te nesposobnosti. u skladu sa članom 174. stav (3) ovog zakona. Član 221. (2) Fotografija i video-zapis s podacima o utvr enoj brzini.

(11) (12) Rješenje o oduzimanju vozačke dozvole donosi organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. (7) @alba na rješenje o privremenom oduzimanju vozačke dozvole ne odga a izvršenje rješenja. (5) i (6) ovog člana dužan je da vrati dozvolu vozaču čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. (8) Ako vozač ne preuzme vozačku dozvolu u roku od tri dana od dana oduzimanja. (4). odre uju se i kazneni bodovi. Član 225. kazna se izriče za prekršaj koji nosi veći broj kaznenih bodova. a vozačka dozvola se ne vodi u evidenciji organa čije je ovlašćeno lice tu dozvolu oduzelo. broj oduzete vozačke dozvole. stav (2) ovog zakona. na osnovu pravosnažne sudske odluke. zavisno od težine učinjenog prekršaja. odnosno provjere u visini koju odredi nadležni organ. @alba na rješenje ne odga a izvršenje rješenja. člana 237. stav (2) ili člana 239. st. (13) Vozačka dozvola oduzeta na osnovu stava (10) ovog člana biće vraćena vozaču po isteku roka iz stava (10) ovog člana. Član 226. Kazneni bodovi evidentiraju se u evidenciji vozača. dan i sat njenog oduzimanja i način njenog vraćanja. (1) i (2). (6) Vozaču koji se ne odazove na predavanja iz stava (5) ovog člana rješenjem će se privremeno oduzeti vozačka dozvola.(6) Ovlašćeno lice postupiće na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču ili vozaču-instruktoru iz člana 219. stav (2) ovog zakona koji odbije da se podvrgne ispitivanju. (10) Vozaču kojem u roku od dvije godine zbog učinjenih prekršaja iz ovog zakona ponovo bude odre eno petnaest kaznenih bodova biće oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 60 dana. . (5) Vozača kojem je u roku od jedne godine zbog učinjenih prekršaja iz ovog zakona odre eno najmanje deset kaznenih bodova nadležni organ kod kojeg se vodi u evidenciji pozvaće na predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa. (9) Ovlašćeno lice koje je oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama st. U slučaju sticanja kaznenih bodova. (1). (1) Vozaču motornog vozila koji je pravosnažnom sudskom odlukom kažnjen za prekršaje kažnjive prema odredbama člana 235. (1). (4). člana 236. ako su prestali razlozi zbog kojih je dozvola oduzeta. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa. nadležni organ dostaviće vozačku dozvolu organu u čijoj se evidenciji ta dozvola vodi. dok se ne odazove na predavanja. osim kazni propisanih kaznenim odredbama ovog zakona. člana 238. (2). (2). (1) Vozač koji je pozvan na predavanja i koji pristupi provjeri poznavanja saobraćajnih propisa snosi troškove predavanja. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. a najkasnije u roku od 24 časa od dana oduzimanja. (5) i (6) ovog člana dužno je da o tome izda vozaču potvrdu koja sadrži: ime i prezime vozača. (7) Nadležni organ čije je ovlašćeno lice oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama st. (9) Vozačka dozvola oduzeta na osnovu stava (8) ovog člana biće vraćena vozaču po isteku roka iz stava (8) ovog člana uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa. stav (2). (8) Vozaču kojem je u roku od jedne godine zbog učinjenih prekršaja iz ovog zakona odre eno najmanje petnaest kaznenih bodova biće oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 30 dana i biće upućen na provjeru poznavanja saobraćajnih propisa. (2) (3) (4) Broj kaznenih bodova je jedan i dva.

ne može da pristupi daljnjoj provjeri dok ne istekne dva mjeseca od dana posljednje provjere. a za prekršaj iz stava (1) ovog člana oduzeće i registarske tablice. Član 230. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. prevozi teret čije dimenzije. (1) Ako ovlašćeno lice zatekne vozilo koje zbog tehničke neispravnosti ugrožava ili smeta drugim učesnicima u saobraćaju. (1) i (3) ovog zakona ne smije u saobraćaju na putu da upravlja motornim vozilom za vrijeme trajanja zabrane. (3) Troškove premještanja vozila u svim slučajevima snosi vozač ili vlasnik vozila. ili koje nema propisane registarske tablice. (3) Vozač odnosno vlasnik vozila isključenog iz saobraćaja odgovoran je za čuvanje vozila od kra e ili drugih nezakonitih radnji prema vozilu. (3) Nadležni organ čije je ovlašćeno lice privremeno oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila. a najkasnije u roku od 24 časa po prestanku postojanja tih razloga. odnosno da upotrijebi zimsku opremu. prema odredbama ovog člana i člana 228. odnosno za vrijeme za koje mu je vozačka dozvola oduzeta ili zadržana. a za vozače kojima su izrečene mjere iz člana 225. vozač kojem je vozačka dozvola oduzeta na osnovu člana 222. ovog zakona. ili se kreće bez zimske opreme na dijelu puta i u vrijeme kad je zimska oprema obavezna narediće vozaču da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost. odnosno masa prekoračuju najveće dozvoljene dimenzije. odnosno da vozilom nastavi kretanje na putu na kojem je kretanje te vrste vozila dozvoljeno. ovlašćeno lice isključiće vozilo iz saobraćaja i oduzeće knjižicu vozila. bez dozvole. odnosno nedovoljno obezbije en. Član 229. (2) Ovlašćeno lice koje je isključilo vozilo iz saobraćaja vozaču će na licu mjesta privremeno oduzeti potvrdu o vlasništvu vozila. ili ometa normalan tok saobraćaja. . Član 227. (2) Ako vozač ne postupi po nare enju iz stava (1) ovog člana. odnosno masu ili osovinsko opterećenje. odnosno kretanje pješaka. Član 228. na svoj zahtjev. ili na kojem je teret nepravilno natovaren. kao i vozač kojem je vozačka dozvola zadržana na osnovu člana 225. ovog zakona. ili kojim se.(2) Vozač motornog vozila koji na provjeri ne pokaže potrebno znanje može se. ili koje se kreće putem na kojem je kretanje te vrste vozila zabranjeno. vozač kojem je vozačka dozvola privremeno oduzeta na licu mjesta na osnovu člana 223. ili da vozilo odveze do odre enog mjesta gdje može da otkloni neispravnost. (1) Ovlašćeno službeno lice narediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je vozilo zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz člana 74. (4) Premještanje vozila na drugo mjesto ure uje se propisima entiteta. (4) Kazneni bodovi za pojedinačan prekršaj brišu se iz evidencije nakon isteka 12 mjeseci od dana kada su odre eni. ako je vozilo parkirano u pješačkoj zoni. stav (2) ovog zakona. a registarske tablice dostaviti nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji u roku od tri dana. st. dužan je da vozaču vrati potvrdu o vlasništvu vozila čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. (3) Ako vozač motornog vozila i poslije dvije provjere ne pokaže dovoljno znanje. (2) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava bezbjednost saobraćaja. (1) Ovlašćeno lice isključiće iz saobraćaja vozilo koje nije registrovano. (8) i (10) ovog zakona. Vozač kojem je odlukom nadležnog organa zabranjeno upravljanje motornim vozilom na osnovu člana 221. stav (1) ovog zakona. ovog zakona. st. podvrći ponovo provjeri poslije isteka 15 dana od dana prethodne provjere. kao i ako je vozilo parkirano na mjestu rezervisanom za vozila invalida.

ime i prezime vlasnika i njegovu adresu. naziv organa koji je izdao potvrdu o vlasništvu vozila. kao i vozilo koje proizvodi prekomjernu buku. . datum. vozilo koje je u saobraćajnoj nesreći toliko oštećeno da se opravdano može zaključiti da su na njemu oštećeni sklopovi i ure aji koji su bitni za bezbjednost saobraćaja. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. popravlja ili prepravlja vozila ili pušta u saobraćaj vozila. vrijeme. vozilo koje izduvnim gasovima ili na drugi način prekomjerno zaga uje vazduh. 5) ne obezbijedi vozaču koji upravlja autobusom. zamijeni drugi vozač najkasnije nakon devet sati upravljanja vozilom. kad u toku 24 časa prelazi više od 500 km. održava. put i mjesto oduzimanja. postavlja posebne objekte na putu protivno odredbama člana 47. (4) Bliže odredbe o sadržaju programa i načinu održavanja predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa i programu i načinu provjere poznavanja saobraćajnih propisa. stav (1)). u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove.000. saobraćajne signalizacije i opreme na putevima (član 4). (1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.KAZNENE ODREDBE Član 232.(4) Ovlašćeno lice koje je privremeno oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila ili registarske tablice dužno je da o tome izda vozaču potvrdu koja sadrži naziv i sjedište organa čije je ovlašćeno lice oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila i registarske tablice. 3) 4) ne uspostavi Centralni registar ili redovno ne dostavlja odgovarajuće podatke Centralnom registru (član 10). objekata. 2) proizvodi. o čemu izdaje potvrdu u skladu sa članom 230. Član 231. nadležni organ koji je uputio vozilo na vanredni tehnički pregled privremeno će oduzeti i zadržati knjižicu vozila dok se navedene neispravnosti ne otklone i dok se to ne potvrdi na novom tehničkom pregledu. razlog oduzimanja. vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure aj za pogon na tečni gas. način i vrijeme vraćanja potvrde o vlasništvu vozila i pečat i potpis ovlašćenog lica. potvrda o vlasništvu vozila biće dostavljena nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji.00 KM kazniće se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice.00 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost ako: 1) ne održava javne puteve za bezbjedan i nesmetan saobraćaj ili ne organizuje i trajno kontroliše stanje i održavanje javnih puteva. a novčanom kaznom u iznosu od 1.000. vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure aj za spajanje vučnog i priključnog vozila. (3) Ukoliko vozač. vrstu i registarski broj vozila.500 kg neprekidan jedanaestočasovni odmor prije početka njegovog radnog dana (član 200. potvrda o vlasništvu vozila biće dostavljena nadležnom organu u čijoj se evidenciji vozilo vodi.000.00 KM do 10.00 KM do 5. ime i prezime vozača i njegovu adresu. izvršenju mjera bezbjednosti i zaštitnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom pravilnikom propisuje ministar. a knjižica vozila se ne vodi u evidenciji organa čije je ovlašćeno lice knjižicu oduzelo. saobraćajnih znakova i vještine upravljanja motornim vozilom. ili se ustanovi druga neispravnost za koju je propisano isključivanje iz saobraćaja. (1) Na vanredni tehnički pregled uputiće se motorno ili priključno vozilo koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti ure aja za upravljanje ili ure aja za zaustavljanje. (5) Ako vozač ne preuzme oduzetu potvrdu o vlasništvu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. (2) Ukoliko se u slučaju iz stava (1) ovog člana na vanrednom tehničkom pregledu potvrde neispravnosti zbog kojih je vozilo upućeno na vanredni tehnički pregled. odnosno nakon pre enih 500 km puta (član 201). odnosno vlasnik vozila iz stava (2) ovog člana ne preuzme privremeno oduzetu i zadržanu knjižicu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. XI . stav (4) ovog zakona. ure aje ili rezervne dijelove za vozila protivno odredbama člana 6. 6) ne obezbijedi da vozača koji upravlja autobusom. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 20 tona.000.

12) ne postavi ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih signala na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou u slučajevima iz člana 150. stav (1)). ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju osobine puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila. odnosno traktora s prikolicom. ne dopuni ili ne zamijeni saobraćajne znakove koji ne odgovaraju izmijenjenim uslovima saobraćaja na putu ili zahtjevima bezbjednosti saobraćaja (član 131). (1) i (2). znakove. ne izgra uje. . ili preko najveće dozvoljene mase.00 KM kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako: 1) ne projektuje. ili ako ne ukloni. rezervne dijelove.00 KM do 1.7) pušta u saobraćaj motorna i priključna vozila. bojom. 14) ne obavijesti najbližu policijsku stanicu o prijemu lica povrije enog u saobraćajnoj nesreći ili o smrti lica povrije enog u saobraćajnoj nesreći (član 157). 13) na putu na kojem su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojem se izvode radovi ne postupi prema odredbama člana 151.00 KM odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. 8) pojedinačno proizvodi. izgledom ili mjestom postavljanja podražavaju ili liče na neki saobraćajni znak. (2) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 500. ili ako se njegovim vozilom prevozi teret koji nije raspore en ili pričvršćen na način odre en u članu 127. 3) naredi ili dozvoli vuču natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila. st. ili da se takvo vozilo upotrebljava u saobraćaju na putu protivno odredbama člana 126. a na magistralnom putu ne obilježi ih i ivičnim linijama (član 143. stav (5). (1) Novčanom kaznom od 1. svjetla.000. 9) na javnom putu van naselja sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera na kojem postoje samo dvije saobraćajne trake ne odvoji te trake odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu. 8) na javnom putu postavi table. 10) ne postavi odgovarajuće saobraćajne znakove ispred prelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou (član 145). stav (2)).00 KM do 8. opremu i ure aje za vozila proizvedene u inostranstvu protivno odredbama člana 205. 4) naredi ili dozvoli da se na njegovo vozilo ugrade ure aji za davanje posebnih znakova. 5) naredi ili dozvoli da se njegovo vozilo u saobraćaju na putu optereti preko dozvoljene nosivosti. ili koji svojim oblikom.000. 11) postupi protivno odredbama člana 149.000. st. prepravlja ili popravlja u većem obimu vozila na motorni pogon i priključna vozila protivno odredbama člana 206. ili zasljepljuju učesnike u saobraćaju. 6) u pogledu obilježavanja javnih puteva saobraćajnim znakovima ne postupi prema odredbama člana 130. 7) ne postavi ili ne održava saobraćajne znakove na putu tako da budu lako uočljivi danju i noću. stubove ili druge slične predmete kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraćajnih znakova. (1) i (2). ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. ne oprema i ne održava puteve tako da odgovaraju svojoj namjeni i bezbjednosti saobraćaja (član 11. ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za bezbjednost saobraćaja (član 133). Član 233. 2) naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom na motorni pogon vuče priključno vozilo protivno odredbama člana 81. protivno odredbama člana 87.

stav (1)).00 KM do 300. 4) 5) ne postupi prema odredbama člana 22.00 KM i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost vlastitim radom i sredstvima u vidu zanatske djelatnosti. ne postupi u skladu sa članom 23. tahograf i pneumatike (član 203.15) naredi ili dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo da upravlja motornim vozilom.00 KM do 300. 16) naredi ili dozvoli da vozilom upravlja vozač za kojeg se može zaključiti da zbog umora. 19) u saobraćaju na putu koristi vozilo koje ne ispunjava propisane uslove u pogledu dimenzija. stav (5)). (3) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 100.00 KM i odgovorno lice u državnom organu. (2) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 100. predmete ili materije koje mogu da ometaju ili ugroze bezbjednost saobraćaja ili zaga uju okolinu (član 26. stav (3)). 23) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje motorno ili priključno vozilo koje je upućeno na vanredni tehnički pregled.000.500 kg upravlja vozilom neprekidno duže od četiri sata i trideset minuta (član 199. gdje je put uzrok saobraćajnih nesreća (član 21.: 18) vozač autobusa ili teretnog motornog vozila ili skupa vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.00 KM do 5. (1) 1) 2) Novčanom kaznom od 400. naredi ili dozvoli da vozač upravlja motornim vozilom u saobraćaju protivno odredbi člana 227. stav (1)). ukupne mase ili osovinskog opterećenja. 6) ostavi na putu oštećena vozila. 17) naredi ili dozvoli da vozač.. .00 KM do 1. stav (1)). (4) Za prekršaje iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 500.00 KM kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako: postupi protivno odredbi člana 7. ure aje za zaustavljanje. ure aje za spajanje vučnog i priključnog vozila. Član 234. ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje. 7) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje vozilo za prevoz djece koje nije obilježeno posebnim znakom (član 30. bolesti. ili nema pravo da upravlja vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (član 172. stav (1)). teškog psihičkog stanja ili upotrebe opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje nije u stanju da bezbjedno upravlja vozilom (član 173.). odnosno vozač-instruktor koji u organizmu ima alkohola ili pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola počne da upravlja vozilom. a nije obavljen taj pregled (član 231). odnosno da osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom protivno odredbama člana 174.00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. ne postupi prema odredbama člana 20. 3) ne preduzima praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na putu. na vozilu koristi registarske tablice koje nisu izdate za to vozilo (član 209. stav (1)).500. 20) 21) 22) postupi protivno odredbama člana 206.

000. 195. 21) naredi ili dozvoli da njegovim motornim i priključnim vozilom u saobraćaju upravlja vozač protivno odredbama člana 200. stav (1)). 24) naredi ili dozvoli da njegova motorna ili priključna vozila učestvuju u saobraćaju na putu bez probnih tablica. magistralnom. . 20) dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nije obavilo kontrolni zdravstveni pregled. ili poslije isteka važenja probnih tablica (član 207. 11) ne obezbijedi da teret na vozilu noću. (3) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 100. 9) 10) naredi ili dozvoli vuču neispravnog vozila na motorni pogon protivno odredbama člana 85. 23) naredi ili dozvoli da njegova neregistrovana motorna ili priključna vozila učestvuju u saobraćaju na putu (član 207. stav (3)). i 197). 14) ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel. (2) Za prekršaje iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 500.).8) na svoja motorna ili priključna vozila ne stavi propisanu oznaku o najvećoj dozvoljenoj brzini kretanja za ta vozila (član 46.00 KM do 300. ili naredi da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo da upravlja motornim vozilom. 25) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje njegovo motorno ili priključno vozilo poslije isteka važenja saobraćajne dozvole ili potvrde o korišćenju probnih tablica (član 211). kao i vrhove pješačkih ostrva. st. naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom prevozi teret protivno odredbama člana 129. stav (2)).196. 22) naredi ili dozvoli da se u saobraćaju na putu koristi vozilo koje nema propisanu opremu ili ispravne propisane ure aje. stav (3)). odnosno osvijetljeni na način propisan u članu 151. osim ure aja za: upravljanje. (2) i (3). 18) izda me unarodnu vozačku dozvolu protivno odredbi člana 192. ostrva za usmjeravanje saobraćaja i druge objekte na kolovozu koji noću nisu dovoljno osvijetljeni ne obilježi na način propisan u članu 141. ili ih ne osvijetli sopstvenim izvorom svjetlosti (član 135).00 KM i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost. ili nema pravo da upravlja vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (član 172. stav (3). stav (2). regionalnom i lokalnom putu znakove opasnosti i znakove izričitih naredbi ne presvuče reflektujućim materijama. zaustavljanje. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. 16) upravlja vozilom. (2) i (3)). stav (1)). st. spajanje vučnog ili priključnog vozila. 17) motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača osposobljava za praktično upravljanje vozilom ne obilježi posebnim tablicama (član 183. 15) prilikom izvo enja radova na putu postavi branike koji nisu obojeni. tahograf i pneumatike (član 203). putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. 19) dozvoli da se kandidat za vozača motornog vozila obučava iz praktičnog dijela obuke bez zdravstvenog pregleda (član 193. ili dozvoli.00 KM do 1. stav (3). 13) na autoputu. 26) obavlja tehnički pregled suprotno odredbama člana 217. odnosno upravlja vozilom a nije obavilo kontrolni zdravstveni pregled (čl. 12) ako ukloni ili ošteti saobraćajni znak ili izmijeni značenje saobraćajnog znaka (član 132.00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. bude označen na način utvr en u članu 129.

7) vozač koji s lijeve strane pretiče vozilo koje je na kolovozu zauzelo takav položaj i čiji vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo (član 58. 12) vozač koji počne preticanje kad je vozač vozila koje se na istoj saobraćajnoj traci kreće ispred njega dao znak da namjerava da izvrši preticanje ili obilaženje (član 61. 14) vozač koji počne preticanje ili obilaženje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena kretanju vozila iz suprotnog smjera ako po izvršenom preticanju ili obilaženju ne može bez ometanja ili ugrožavanja drugih učesnika u saobraćaju ponovo da zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije početka preticanja ili obilaženja. stav (1) tač. 3) vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je za više od 30 km na sat veća od dozvoljene brzine. stav (1) tačka 1)). stav (1)). 4) vozač koji u vezi s propuštanjem vozila postupi protivno odredbama člana 49. 15) vozač koji obavlja preticanje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena saobraćaju iz suprotnog smjera ispred vrha prevoja puta ili u krivini gdje je preglednost nedovoljna (član 63). stav (1) tačka 2)). stav (2)). i 46. kao i vozač koji počne preticanje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena prinudnom zaustavljanju vozila (član 61. ili ako ga pretiče sa desne strane kad izme u tog vozila i desne ivice kolovoza ne postoji saobraćajna traka (član 58. stav (3). 2) vozač koji na putu postupa protivno odredbama člana 40.00 KM do 300. stav (1) tačka 4)). 9) 10) vozač koji povećava brzinu kretanja svog vozila dok ga drugo vozilo pretiče (član 60. st. (1) Novčanom kaznom od 100. 8) vozač koji s lijeve strane pretiče vozilo koje se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza. 6) vozač koji nedozvoljeno pretiče sa desne strane (član 58. 5) i 6)). kad je to vozilo zaustavljeno na kolovozu radi ulaženja ili izlaženja djece (član 30.00 KM kazniće se za prekršaj: 1) vozač koji ne zaustavi vozilo kad nai e na vozilo kojim se prevoze djeca. vozač koji počne preticanje zaustavljene kolone vozila ili kolone vozila u kretanju (član 61. stav (1) tačka 1)).00 KM do 300. 11) vozač koji počne preticanje ili obilaženje kad je vozač vozila koje se kreće iza njega počeo preticanje (član 61. stav (4)). 5) vozač koji na mjestu na kojem je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ne zaustavi vozilo na znak crvenog svjetla (član 51. odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dozvoljene brzine (čl. 16) 17) vozač koji pretiče drugo vozilo protivno odredbama člana 64. 44. Član 235. stav (1)). (1) i (2)). stav (2)). . stav (1) tačka 3)).(4) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 100.00 KM i odgovorno lice u državnom organu. stav (3)). 18) vozač koji ne zaustavi vozilo ispred obilježenog pješačkog prelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz (član 111. vozač koji pretiče vozilo koje je stalo ispred obilježenog pješačkog prelaza radi propuštanja pješaka (član 65). 13) vozač koji počne preticanje kad saobraćajna traka kojom namjerava da to učini nije slobodna na dovoljnom rastojanju i time ugrozi ili ometa saobraćaj iz suprotnog smjera (član 61.

uz kaznu. 30) vozač koji učestvuje u saobraćaju s neregistrovanim vozilom (član 207). stav (1)). (3) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kojim je izazvana saobraćajna nesreća.00 KM do 1. 21) vozač koji u saobraćaju na putu upotrebljava vozilo protivno odredbi člana 126. 14). ukupne mase ili osovinskog opterećenja. 32) i 33) stava (1) ovog člana. 29) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje ne ispunjava propisane uslove u pogledu dimenzija. odnosno da li se nalazi pod dejstvom opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje (član 220.19) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje spušten. stav (1)).00 KM. . stav (2)). 15). 22) lice koje ukloni ili ošteti saobraćajni znak ili opremu puta. 13). 34) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom protivno odredbi člana 227.). (1) i (2)). pneumatike ili nema tahograf. ili ako ga za vrijeme vožnje ne uključi (član 203. 17). 26). 3). 26) vozač koji upravlja ili počne da upravlja vozilom u saobraćaju na putu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog do četiri mjeseca. vozaču ili vozaču-instruktoru. stav (1)). 25) vozač koji upravlja vozilom pod dejstvom opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje (član 173. uz kaznu. 31) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim ili priključnim vozilom koje nije registrovano (član 208. 11). izreći će se i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do šest mjeseci. stav (2)). ure aje za spajanje vučnog i priključnog vozila. ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje. 28) vozač koji upravlja motornim vozilom one kategorije koja nije naznačena u njegovoj vozačkoj dozvoli (član 185). 24) učesnik u saobraćaju koji ne postupa po zahtjevu izraženom pomoću znaka ili prema naredbi ovlašćenog lica (član 152. ili ako se daju svjetlosni ili zvučni signali upozorenja da će taj ure aj početi da se spušta. 25). st. a i za druge prekršaje iz tog stava ta mjera može se izreći u istom periodu.). kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi preko 1g/kg (član 174. a vozaču. 32) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim ili priključnim vozilom poslije isteka važenja saobraćajne dozvole ili potvrde o korišćenju probnih tablica (član 211. odnosno da prugom nailazi voz (član 114. 5). učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 300. 33) vozač ili vozač-instruktor koji odbija da se obavi ispitivanje pomoću odgovarajućih sredstava i aparata ili stručni pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. 27) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom (član 184). stav (5). 18). (2) Za prekršaje iz tač. stav (2)). ili ako je taj ure aj već počeo da se spušta. 20) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi kad se pojavi crveno trepćuće ili crveno neprekidno svjetlo (član 115. tahograf. ili izmijeni značenje saobraćajnog znaka (član 132. 10). ure aje za zaustavljanje. 2). 23) lice koje postupi protivno odredbi člana 133. 1). stav (1)).000.

st. vozaču ili vozaču-instruktoru odre uju se i dva kaznena boda. osim novčane kazne. pogrebnu povorku ili drugu organizovanu povorku koja se kreće po kolovozu (član 80). stav1)). stav (2)). pješak. Član 236. stav (1). 5) vozač koji se ne kreće desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja (član 39. 12) 13) 14) vozač vozila na motorni pogon koji prilikom vuče priključnog vozila postupi protivno odredbama člana 81. stav (1)). na kojem postoje najmanje četiri saobraćajne trake. 6) vozač koji na putu sa kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera. odre uje se i jedan kazneni bod. (1) Novčanom kaznom od 50. gonič stoke koji ne nadzire stoku koja se kreće po putu (član 104. 7) vozač koji brzinu kretanja svog vozila ne prilagodi osobinama i stanju puta i drugim saobraćajnim uslovima tako da vozilo ne može blagovremeno da zaustavi pred preprekom koju pod datim uslovima može da predvidi (član 43. predmete ili materije koje mogu da ometaju ili ugroze bezbjednost saobraćaja (član 26. prelazi vozilom na kolovoznu traku namijenjenu za saobraćaj vozila iz supratnog smjera (član 40. a za ostale prekršaje iz stava (1) ovog člana vozaču ili vozaču-instruktoru. stav (1)) ili koji vozilo u kretanju drži protivno odredbama člana 39. 18) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila pod pratnjom postupi protivno odredbama člana 125. stav (2). stav (1)).(4) Osim novčane kazne za prekršaje iz stava (2) ovog člana. stav (2)). stav (1) i člana 122. 4) vozač koji namjerava da na putu obavi neku radnju vozilom a prethodno se nije uvjerio da to može da učini bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili za imovinu (član 36). 16) vozač koji se vozilom približava prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na način protivan odredbama člana 113. 3) vozač koji se nesmanjenom brzinom kreće pored vozila javnog prevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu i time ugrozi lica koja u to vozilo ulaze ili iz njega izlaze (član 30. 10) lice koje postupi protivno odredbama člana 70. 11) vozač koji vozilom presiječe kolonu djece.00 KM kazniće se za prekršaj: 1) lice koje na putu ostavi oštećeno vozilo. vojnika. 2) vozač koji sa kolovoza ne ukloni predmete koji sa vozila padnu na put i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put (član 26. stav (3)). .00 KM do 250. 9) ozač koji obavlja preticanje ili obilaženje kad s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu u saobraćaju ili na tehničke osobine vozila ugrožava druge učesnike u saobraćaju (član 58. stav (1)). 17) vozač motornog vozila koje vuče drugo motorno vozilo ako postupi protivno odredbama člana 118. 8) vozač koji se približava raskrsnici tolikom brzinom da ne može da se zaustavi i propusti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza (član 50. stav (2). stav (1)). 15) vozač koji u odnosu na pješaka koji je stupio ili stupa na obilježeni pješački prelaz postupa protivno odredbama člana 111. odnosno vodič ili gonič stoke koji postupi protivno odredbi člana 92. (2) i (3).

od (1) do (4). 24) 25) 26) ako ne postupi prema odredbama člana 158. kod kojeg se utvrdi da količina alkohola u krvi prelazi količinu od 0. stav (1)). ili ne propusti pješake koji prelaze preko kolovoza (član 52. 3) vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je za više od 20 do 30 km na čas veća od dozvoljene brzine. 27) vozač koji upravlja ili počne da upravlja vozilom u saobraćaju na putu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom.00 KM kazniće se za prekršaj: 1) vozač koji ne zaustavi vozilo iza vozila javnog prevoza putnika. stav (1)). 2) vozač koji mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila (član 42. vlasnik vozila ako u roku od osam dana ne vrati registarske tablice nadležnom organu (član 208. st. stav (3). stav (4)). (1) i (2)). vlasnik vozila koji ne podnese podatke o identitetu lica kojem je dao vozilo na upravljanje (član 172. stav (1)). stav (2) tačka 1). 31) vozač koji u saobraćaju na putu učestvuje motornim ili priključnim vozilom koje je upućeno na tehnički pregled. i član 46. (3) Osim novčane kazne. 4) vozač koji na raskrsnici skrene vozilom u pravcu označenom zelenom svijetlećom strelicom i pri tome ometa saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji ulazi. st. stav (3)). 21) vozač koji se vozilom kreće saobraćajnom trakom na kojoj je svjetlosnim saobraćajnim znakom označeno da je zabranjen saobraćaj u smjeru u kojem se on kreće (član 139. (1) Novčanom kaznom od 50. učinilac prekršaja kazniće se novčanom kaznom od 100. stav (5). 23) vozač koji na zahtjev ovlašćenog lica ne preveze lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove (član 156. ili prouzrokovana saobraćajna nesreća. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) ovog člana izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju. stav (4)). (2) i (3). stav (1). stav (1)). stav (1). vlasnik vozila koji svoje vozilo da na upravljanje licu iz člana 172.00 KM i odrediće mu se jedan ili dva kaznena boda. ili nanosi šteta putu ili objektima na putu (član 127. 20) vozač koji vozilom prevozi teret kojim se ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju. ili iza autobusa kojim se obavlja prevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu kada lica moraju da pre u preko saobraćajne trake ili biciklističke trake kojom se njegovo vozilo kreće (član 30. a nije podvrgnuto tom pregledu (član 231).00 KM do 300. stav (2)). a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. može se izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. st.19) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila s pravom prvenstva prolaza postupi protivno odredbama člana 126. za prekršaje iz stava (1) ovog člana vozaču se odre uju i jedan ili dva kaznena boda. odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 30 do 50 km na čas veća od dozvoljene brzine (član 44.3 g/kg do 1 g/kg (član 174. vlasnik vozila koji postupi protivno odredbama člana 208. 22) lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći ako postupi protivno odredbama člana 154. Član 237. . 28) 29) 30) vozač koji postupi protivno odredbama člana 190.

20) 21) vozač motornog vozila koji postupi protivno odredbi člana 120. ili vozač motornog vozila koje ne može da razvije brzinu od najmanje 40 km na čas ako se kreću po autoputu ili putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila ili brzom putu (član 116. 17) učesnik u saobraćaju koji je prilikom prelaženja preko željezničke pruge u istom nivou postupio protivno odredbama člana 115. st. (1) i (3)). 15) vozač motocikla i lakog motocikla i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (član 102). 6) vozač koji poslije izvršenog preticanja ili obilaženja vozilom ponovo ne zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se do tada kretao (član 62). 14) vozač vozila na motorni pogon čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. (1) i (2) i član 120). gonič stoke i vozač vozila koje se ne smatra motornim vozilom. stav (1)). ako ne drži svoje vozilo na propisanom rastojanju od istog takvog vozila ispred sebe (član 97. stav (1). ili kretanje unazad (član 117. vozač koji optereti vozilo kojim upravlja protivno odredbama člana 127. 16) pješak koji na obilježenom pješačkom prelazu na kojem je saobraćaj pješaka regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima za pješake ne postupi prema tim znakovima (član 109. stav (3) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza. 19) vozač motornog vozila koji zaustavi vozilo na autoputu ili na autoputu obavlja polukružno okretanje vozilom iz jednog smjera saobraćaja u suprotni smjer. 8) vozač koji prije nego što napusti vozilo ne preduzme sve mjere kojima se sprečava da ono samo krene s mjesta na kojem je ostavljeno (član 78). vozač vozila na motorni pogon koji upotrebljava svjetla za označavanje vozila protivno odredbama člana 94. ili ako ta svjetla upotrebljava na način suprotan odredbama člana 95. 12) vozač vozila na motorni pogon koji po magli ne upotrebljava propisana svjetla. 22) vozač vozila na motorni pogon koji za vrijeme kretanja kroz tunel ne drži upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta (član 124). ne označi na način iz člana 129. 26) vozač koji teret na vozilu noću.500 kg. (2) i (3). vozač koji vozilom na putu kroz tunel izvodi radnje čije je izvo enje u tunelu zabranjeno (član 123). stav (1)). kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. od 2) do 5). ili mu je dužina veća od sedam metara. vozač koji postupi protivno odredbama člana 90. 7) vozač koji vozilom pretiče drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prelazu. 25) vozač koji u vezi sa raspore ivanjem tereta na vozilu ili označavanjem tereta postupi protivno odredbama člana 128.5) vozač koji u slučajevima iz člana 60. st. 9) 10) 11) vozač koji svojim vozilom noću vuče vozilo na motorni pogon protivno odredbama člana 83. st. . 13) vozač koji ne drži potrebno rastojanje kad se kreće iza drugog vozila (član 96). stav (2) tač. 18) pješak. 23) 24) vozač koji upravlja vozilom koje je opterećeno protivno odredbi člana 127. odnosno ne zaustavi vozilo na pogodnom mjestu. ili koje prelazi pješački prelaz (član 65).

koji prilikom uključivanja u saobraćaj sa stajališta postupi protivno odredbi člana 31. kad ta vozila izlaze sa stajališta (član 31.00 KM. stav (1) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza. 29) 30) vozač koji postupa suprotno odredbama člana 200. protivno odredbama člana 35.00 KM kazniće se za prekršaj: vozač koji upravlja vozilom za prevoz djece koje nije obilježeno posebnim znakom (član 30. 28) vozač koji teretnim motornim vozilom čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. stav (5)). a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. (1) 1) Novčanom kaznom od 40. (2) i (3). (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća vozaču se može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca.500 kg ili autobusom upravlja neprekidno duže od četiri sata i 30 minuta. vozač koji zaustavi ili parkira svoje vozilo protivno odredbama čl. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. ili posebno obilježenom vozilu za prevoz djece. 2) vozač koji ne omogući uključivanje u saobraćaj vozilu javnog gradskog prevoza putnika. svjetlosno-signalne i reflektujuće ure aje ili materije koji daju svjetla crvene boje. . 9) vozač koji se vozilom ne kreće u obaveznom pravcu označenom zelenim svjetlom u obliku zelene svijetleće strelice (član 52.00 KM do 200. stav (3)). 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) vozač koji obavlja mimoilaženje protivno odredbama člana 55.27) vozač koji postupa suprotno odredbama člana 186. 7) vozač koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo povećava brzinu kretanja na način da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe (član 43. st. a na zadnjoj strani svjetla bijele boje. 8) vozač koji prilikom prolaza kroz raskrsnicu postupi protivno odredbi člana 50. st. stav (1)). 3) vozač vozila javnog gradskog prevoza putnika. stav (2). Član 238. i 74. vozač koji vuče neispravno vozilo na motorni pogon protivno odredbama člana 85. 5) vozač čije vozilo. (7) i (8). vozač koji u slučaju iz člana 60. stav 4. vozač koji pri preticanju ne drži svoje vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče (član 62). st. 6) vozač koji prilikom znatnijeg smanjivanja brzine kretanja vozila postupi protivno odredbi člana 42. (1) i (3)). vozač motornog vozila koji pri vuči drugog motornog vozila postupi suprotno članu 81. stav (4). stav (3). stav (2)). vozač koji vozilo zaustavljeno na kolovozu ne označi posebnim znakom na način propisan u članu 77. odrediće mu se jedan ili dva kaznena boda. vozač koji postupa protivno odredbi člana 209. kao i vozač posebno obilježenog vozila za prevoz djece. ili kad u toku 24 časa upravlja duže od devet sati (član 199. učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 50. vozač koji pri zaustavljanju ili parkiranju vozila ne postupi prema odredbama člana 70. 73. stav (1). st. stav (2). 4) vozač koji prilikom upravljanja vozilom koristi mobilni telefon protivno odredbama člana 33. (2). ima na prednjoj strani svjetlosne.

lakog motocikla ili motocikla koji se ne kreće na način propisan u članu 99. 26) pješak koji se nepotrebno zadržava na kolovozu ili se kreće po kolovozu na način kojim se ometa ili sprečava saobraćaj vozila (član 105). (2) i (3). pješak koji na obilježenom pješačkom prelazu postupi protivno odredbama člana 109. ili znacima koje daje ovlašćeno lice. stav (4)). 30) pješak koji prilikom prelaženja preko kolovoza na mjestu na kojem nije obilježen pješački prelaz ometa saobraćaj vozila (član 110). 31) vozač koji ometa prolaz pješaka koji su stupili na obilježeni pješački prelaz na kojem je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima. st. 27) pješak koji se na putu koji ima trotoar ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka kreće kolovozom (član 106. 28) 29) pješak koji preko kolovoza i biciklističke staze ili trake prelazi na način protivan odredbama člana 108. 35) vozač motornog vozila koji prilikom uključivanja na autoput. zabrana ili obaveza izraženih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova. 24) vozači bicikla i bicikla sa motorom i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (član 102). 36) učesnik u saobraćaju koji se ne pridržava ograničenja. (1) i (3) i člana 118. 33) vozač koji ne zaustavi svoje vozilo na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila i ne preduzme potrebne mjere da ga što prije ukloni s kolovoza autoputa ili puta rezervisanog za saobraćaj motornih vozila ili brzog puta (član 117. 25) vozač zaprežnog vozila koji ne upravlja zaprežnim vozilom koje se kreće po putu. stav (9)). 23) vozač bicikla. stav (1) i čl. st. odnosno isključivanja s autoputa postupi protivno odredbama člana 121. stav (1)). tahografa i pneumatika (član 203. bicikla sa motorom. lakog motocikla ili motocikla koji postupi protivno odredbama člana 100.18) vozač koji vuče natovareno teretno motorno vozilo. . 20) vozač vozila na motorni pogon koji u vezi s upotrebom kratkih svjetala postupi protivno odredbama člana 93. odnosno traktor s priključnim vozilom protivno odredbama člana 87. bicikla sa motorom. stav (2)). 21) 22) vozač bicikla. ure aja za spajanje vučnog i priključnog vozila. a kojima je na takvom prelazu dozvoljen prolaz (član 111. ili koji zaprežno vozilo ostavi bez nadzora na putu (član 103). bicikla sa motorom. osim saobraćajnih znakova ograničenja brzine (član 130. 19) vozač koji pri vuči neispravnog vozila na motorni pogon postupi protivno odredbama člana 89. i 122. stav (2). 37) ako ne obilježi vozilo posebnim znakom (član 186. stav (1)). ure aja za zaustavljanje. lakog motocikla ili motocikla koji prevozi drugo lice protivno odredbama člana 101. 32) vozač motornog vozila koji na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila postupi protivno odredbama člana 117. vozač bicikla. stav (1)). 38) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje nema ispravne propisane ure aje i opremu osim ure aja za upravljanje. 120. 34) vozač motornog vozila koji se na autoputu ne kreće krajnjom desnom saobraćajnom trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni (član 119).

ili ako utiče na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje bezbjednost saobraćaja (član 32). vozač koji zaustavi ili parkira vozilo protivno odredbama člana 71. 2) vozač ili drugo lice koje se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže bezbjednosnim pojasem (član 34.00 KM do 200. stav (2)). i 56. ne propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću pravcem u kojem je saobraćaj otvoren.00 KM. vozač koji obavlja obilaženje protivno odredbama člana 59. učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 50. stav (2).00 KM kazniće se za prekršaj: 1) lice koje se prevozi vozilom ako na bilo koji način ometa vozača u upravljanju vozilom. odrediće mu se jedan kazneni bod. 7) vozač koji smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da svojim vozilom pričinjava smetnje normalnom odvijanju saobraćaja (član 43. .39) vozač motornog i priključnog vozila registrovanog u stranoj zemlji ako nema važeću saobraćajnu dozvolu. 3) vozač koji u putničkom automobilu prevozi dijete protivno odredbi člana 34. 12) vozač kojem je svjetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu ako vozilom u e u raskrsnicu i ako je gustina saobraćaja takva da se na raskrsnici mora zaustaviti i na taj način ometa ili onemogućava saobraćaj drugim vozilima koja dolaze s bočnih kolovoza (član 54). stav (3)). 4) vozač koji prije obavljanja odre enih radnji vozilom ne obavijesti o svojoj namjeri druge učesnike u saobraćaju (član 37). 13) 14) 15) 16) vozač koji obavlja mimoilaženje protivno odredbama čl. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. vozač koji prilikom davanja zvučnih znakova upozorenja postupi protivno odredbama člana 67. Član 239. (1) i (2)). stav (1). 5) vozač koji za kretanje svog vozila koristi put. (3) i (4) i član 46. 11) vozač koji prilikom napuštanja raskrsnice u slučaju iz člana 53. odnosno stazu koja nije namijenjena za saobraćaj one vrste vozila kojoj to vozilo pripada (član 38). 9) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom na kojem nema propisanu oznaku najveće dozvoljene brzine za to vozilo (član 46. st. 55. 10) vozač koji prilikom skretanja postupi protivno odredbama člana 48. st. 17) lice koje na zaustavljenom ili parkiranom vozilu otvara vrata i time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju. odnosno kolovoz ili saobraćajnu traku. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. (1) Novčanom kaznom od 30. 8) vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 10 do 20 km na čas veća od dozvoljene brzine (član 44. registarske tablice i me unarodnu oznaku zemlje registracije prema odredbama člana 212. 6) vozač koji prilikom kretanja vozila unazad postupi protivno odredbama člana 41. ili ugrožava bezbjednost saobraćaja (član 72). (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. stav (1)).

stav (1)). odrediće mu se jedan kazneni bod. stav (1)). ili ako je taj ure aj već počeo da se spušta. 28) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom a njegovoj vozačkoj dozvoli je istekao rok važenja (član 172. 32) vozač motornog vozila koje nema propisan broj registarskih tablica. ili na kojem su te tablice postavljene tako da se dobro ne vide ili nisu čitljive (član 210).). kad se pojavi crveno trepćuće svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo (član 115. stav (1)). 30) ako vozač za vrijeme upravljanja motornim vozilom ne koristi pomagala koja su upisana u obrazac njegove vozačke dozvole (član 172. 21) vozač koji neispravno vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta ako je rastojanje izme u vučnog i vučenog vozila kraće od propisanog (član 88). a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila.00 KM. vozač koji postupi protivno članu 112. tač. 31) vozač-instruktor koji na putu osposobljava kandidata za vozača na motornom vozilu koje nije označeno posebnim tablicama (član 183. pješak koji se kolovozom kreće protivno odredbama čl. ili je ne pokaže na zahtjev ovlašćenog lica (član 172. Član 241. vozač koji prilikom vuče vozila na motorni pogon ne postupi na način propisan u članu 84. 20) lice koje upravlja neispravnim vozilom na motorni pogon koje se vuče pomoću užeta ili krute veze ako nema odgovarajuću dozvolu (član 86). ili je ne pokaže na zahtjev ovlašćenog lica (član 211. ili je ne pokaže na zahtjev ovlašćenog lica (član 211. i 107. u skladu sa članom 2. učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 50. stav (1) i član 212). . 34) vozač koji kod sebe nema važeću saobraćajnu dozvolu za vozilo kojim upravlja. 106. odnosno da se prelazu puta preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće po šinama (član 114. stav (2)). 22) 23) 24) 25) vozač koji upravlja motornim vozilom bez upaljenog kratkog svjetla (član 90. ovog zakona. 26) pješak koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje saobraćaja spušten. Član 240. Svi prihodi nastali primjenom ovog zakona pripadaju nadležnim organima. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. 27) pješak koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi. 1). vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. stav (2)). stav (5)). gonič stoke koji stoku ne drži što bliže desnoj ivici puta (član 104.18) 19) vozač vozila na motorni pogon koji svojim vozilom vuče drugo vozilo protivno odredbama člana 81. stav (1)). 33) vozač koji kod sebe nema važeću potvrdu za korišćenje probnih tablica.00 KM do 150. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća. ili ako se daju svjetlosni i zvučni znakovi koji upozoravaju da će taj ure aj početi da se spušta. 29) vozač koji nema kod sebe odgovarajuću važeću vozačku dozvolu.

pokretanje i vo enje postupka za prekršaje i preduzimanje drugih mjera za sprovo enje ovog zakona vrše nadležni organi. zabranama upravljanja motornim vozilima. državni organi. (2) Nadležni organ koji izrekne kaznu ili zabranu upravljanja motornim vozilom. Član 243. zdravstvene ustanove.Sprovo enje ovog zakona. može da odgodi izvršenje zabrane upravljanja motornim vozilom osim za prekršaj iz tač. koji ne može biti kraći od šest mjeseci niti duži od jedne godine. 25). 26). Ako je odlukom nadležnog organa zabranjeno vozaču-instruktoru upravljanje motornim vozilom. . kao i preduzeća koja obavljaju javni prevoz ili prevoz za vlastite potrebe. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine dužan je da obavijesti o tome organ koji vodi evidenciju o tim kaznama. Član 247. preduzeća. Član 242. ovog zakona. (3) Podatke iz evidencije predvi ene u stavu (1) ovog člana mogu da koriste: pravosudni organi. Član 245. zabranama i mjerama. pod uslovom da učinilac prekršaja u odre enom roku. zabranama i mjerama iz stava (2) ovog člana vozačima motornih vozila i motornim vozilima vodi se kod nadležnog organa prema mjestu prebivališta. odnosno administrativni postupak. ne učini prekršaj za koji se može izreći ta zabrana. u Bosni i Hercegovini pokrenuće se prekršajni postupak ako to zahtijeva nadležni strani organ . organi koji vode prekršajni. (2) Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne računa se u vrijeme trajanja zabrane upravljanja motornim vozilom. posljedicama saobraćajnih nesreća. obrazovne ustanove i nevladine organizacije koje se bave pitanjima bezbjednosti saobraćaja na putevima. odnosno izdavanje prekršajnog naloga obavlja ovlašćeno lice nadležnog organa za poslove kontrole i regulisanja saobraćaja na putevima u entitetima.00 KM na licu mjesta. Član 246. kantona ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.a vozač za taj prekršaj može da bude kažnjen na osnovu ovog zakona ako za taj prekršaj nije bio kažnjen u zemlji u kojoj je prekršaj učinjen. vozač-instruktor ne smije da se bavi obučavanjem kandidata za vozača u upravljanju motornim vozilom za vrijeme trajanja te zabrane. policija. (1) Nadležni organ koji vodi prekršajni postupak. ili drugu mjeru propisanu zakonom entiteta. (1) O izrečenim kaznama. saobraćajnim nesrećama. u skladu s propisom entiteta. protiv vozača koji ima prebivalište u Bosni i Hercegovini a u stranoj zemlji učini saobraćajni prekršaj prema propisima te zemlje. (1) Trajanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom računa se od dana upisa zaštitne mjere u vozačku dozvolu za onu kategoriju ili potkategoriju za koju je zabrana izrečena. (3) Izvršenje mjere iz stava (2) ovog člana ne može se odga ati. kantonima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. motornim i priključnim vozilima i vozačima motornih vozila vodi se evidencija prema mjestu prebivališta. 32) i 33) člana 235. Izricanje novčane kazne u iznosu do 50. Član 244. (4) Evidencija o izrečenim kaznama. Pod uslovom reciprociteta. (2) Odgo eno izvršenje zabrane iz stava (1) opozvaće se ako učinilac prekršaja u roku za koji je izvršenje odgo eno učini novi prekršaj za koji je propisano izricanje ili mogućnost izricanja zabrane upravljanja motornim vozilom.

Član 250. (2) Sredstva za rad Savjeta obezbje uju se iz buxeta institucija Bosne i Hercegovine i me unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. može se izreći zabrana korišćenja strane vozačke dozvole u istom trajanju. (1) Ako vozač koji ima stranu vozačku dozvolu na teritoriji Bosne i Hercegovine učini prekršaj za koji je ovim zakonom predvi eno da se mora ili može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom. saobraćajne kulture i koordiniranja svih subjekata koji svojim djelovanjem mogu da doprinisu većoj bezbjednosti saobraćaja. kao i djelokrug. (2) Zabrana korišćenja strane vozačke dozvole je zabrana vozaču kojem je izrečena da na teritoriji Bosne i Hercegovine upravlja motornim vozilom one kategorije ili onih kategorija na koje se zabrana odnosi. tom vozaču. način imenovanja predsjednika i članova Savjeta. nadležnih ministarstava i organa koji upravljaju putevima. 2) osnovnim uslovima koje put. Ovlašćuje se ministar da sam ili u saradnji s odgovarajućim nadležnim organom donese bliže propise o: 1) certifikovanju vozila i uslovima koje organizacije za certifikovanje vozila moraju da ispune (član 6). njihovi elementi i objekti na njima moraju da ispunjavaju s aspekta bezbjednosti saobraćaja (član 11). 7) saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima. Vozač-instruktor pod čijim se nadzorom kandidat za vozača obučava u upravljanju motornim vozilom u saobraćaju na putu kazniće se za prekršaj koji učini kandidat za vozača. osim ako nije bio u stanju da spriječi prekršaj. Ako maloljetnik učini radnju koja je ovim zakonom utvr ena kao prekršaj. Član 249. obilježavanju vozila kojim upravlja lice s oštećenim ekstremitetima (član 29). urediće se pravilnikom koji donosi ministar uz saglasnost Savjeta ministara BiH. postavljanju preventivnih izbočina (član 47). XII . načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćeno lice (član 153). umjesto zabrane upravljanja motornim vozilom. odnosno staratelj maloljetnika.OVLAŠĆENJA ZA DONOŠENJE PROPISA ZA SPROVO\ENJE OVOG ZAKONA Član 252. novčanom kaznom propisanom za učinjeni prekršaj ako je taj prekršaj učinjen kao posljedica propusta dužnog staranja o maloljetniku.SAVJET ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA Član 251. . formira se Savjet za bezbjednost saobraćaja (u daljnjem tekstu: Savjet). (4) Broj članova. kazniće se roditelj. 3) 4) 5) 6) vo enju evidencije o javnim putevima i objektima na njima (član 13). (1) S ciljem unapre enja saobraćajno-obrazovnog rada. o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putu (član 144). usvojilac. (3) Članovi Savjeta imenuju se iz reda stručnjaka za oblast saobraćaja na putevima.Član 248. XIII .

2) vozačima koji imaju pravo da upravljaju vozilom kategorije B . 21) postupku registracije i izdavanja saobraćajne dozvole i knjižice vozila. o organizovanju obuke za osposobljavanje pružanja prve pomoći (član 178). 17) zdravstvenim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozači motornih vozila (član 198). kao i obrascu individualne kontrolne knjižice i uputstvu za njeno popunjavanje (član 202). u obimu koji utiče na bezbjedno upravljanje motornim vozilom. produženja važenja i zamjene vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama (član 187). saobraćaju u zimskim uslovima (član 170). načinu i uslovima za dobijanje licence za ispitivača (član 179). Propisi iz člana 252. sadržaju. Član 254. XIV . kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorije i potkategorije u vozačku dozvolu.PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 253. 19) dimenzijama. ovog zakona biće doneseni u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 16) obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. obliku i boji. sticanju zvanja instruktora vožnje (član 181). vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica (član 215). ure ajima i opremi koju moraju da imaju vozila i osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju ure aji i oprema u saobraćaju na putevima (član 203).biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i C i potkategorija B1 i C1. osposobljavanju vozača motornih vozila (član 183). načinu davanja ovlašćenja automoto klubovima/savezima i auto-moto društvima i načinu vo enja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama (član 192). 15) obrascu vozačke dozvole. postupku i načinu izdavanja. odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada u vozilima. 18) ukupnom trajanju upravljanja vozilom. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i dimenzijama.biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorije A i potkategorije A1. (1) Vozačima koji u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi u Bosni i Hercegovini imaju pravo da upravljaju motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije biće izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije tako da: 1) vozačima koji imaju pravo da upravljaju vozilom kategorije A . postupku i načinu izdavanja. . 22) tehničkim pregledima i uslovima koje moraju da ispune organizacije za obavljanje tehničkih pregleda (član 219). 3) vozačima koji imaju pravo da upravljaju vozilom kategorije C . 20) homologaciji vozila i dijelova (član 205).8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) formi i sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći (član 158).biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i BE i potkategorije B1. posebnom znaku za lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu (član 186).

r.biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B. C1 i D1. sjednici Doma naroda. C i D i potkategorija B1. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Mustafa Pamuk. sjednici Predstavničkog doma. koja je važila uz kategoriju C . PS BiH. a primjenjivaće se nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu. (1) Ovaj zakon stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”. Član 256. (2) Nadležni organi urediće sva pitanja iz svoje nadležnosti utvr ena ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.4) vozačima koji imaju pravo da upravljaju vozilom kategorije D . na 71.biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija BE. decembra 2005. usvojila je ZAKON SAOBRAĆAJA PUTEVIMA O OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRA AJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI I. OSNOVNE ODREDBE . (2) Kandidati za vozača motornih vozila koji su obuku počeli u skladu sa zakonodavstvom koje je bilo na snazi u vrijeme početka obuke završiće obuku u skladu s istim zakonodavstvom. Na osnovu člana IV. s. CE i DE i potkategorija C1E i D1E. decembra 2005.a) Ustava Bosne i Hercegovine. održanoj 22. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. i na 52. godine Sarajevo Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dr Nikola Špirić. godine. decembra 2005. godine. Član 255. (1) Nadležni organi uskladiće zakone iz svoje nadležnosti s ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. s. održanoj 21. 4. broj 262/05 22. (2) Ovaj zakon biće objavljen i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. 5) vozačima koji imaju pravo da upravljaju priključnim vozilom kategorije E. r.

objekata. uvjeti za sticanje prava na upravljanje motornim vozilima. javne službe i drugi organi koji se brinu o putevima i održavaju ih dužni su da organiziraju i trajno kontroliraju stanje i održavanje javnih puteva. ustanove i druga pravna ili fizička lica koji školuju ili obučavaju kandidate za vozače motornih vozila dužni su izvoditi obuku na način koji će osigurati da kandidati nauče i usvoje pravila saobraćaja i etiku u saobraćaju. entitetski i kantonalni organi i organi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i organi lokalne samouprave i lokalne uprave u gradovima i općinama (u daljnjem tekstu: nadležni organi) osigurat će provo enje ovog Zakona i u okviru svoje nadležnosti donositi propise i preduzimati druge potrebne mjere za njegovo dosljedno provo enje. (1) Preduzeća. polaganje vozačkih ispita. ure aje. (1) Putevi namijenjeni za saobraćaj moraju biti osposobljeni za siguran i nesmetan saobraćaj i odgovarati osnovnim uvjetima propisanim ovim Zakonom. Član 2. ure aje. Član 5. Član 4. održavaju. (1) Učesnici u saobraćaju dužni su poštovati odredbe ovog Zakona i druge propise iz oblasti sigurnosti saobraćaja na putevima. Član 6. odnosno popravljati prema uvjetima propisanim za sigurno učešće vozila u saobraćaju na putevima. te druga pitanja iz oblasti sigurnosti saobraćaja na putevima koja su jedinstvena za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine. sistem saobraćajnih znakova i znakova koje daju ovlaštena lica. (2) Učesnici u saobraćaju ne smiju ometati saobraćaj. osnovni uvjeti koje moraju zadovoljiti putevi u pogledu sigurnosti saobraćaja na putevima. Ovim Zakonom utvr uju se osnovni principi me usobnih odnosa i ponašanja učesnika u saobraćaju i drugih subjekata u saobraćaju. popravljaju ili prepravljaju vozila i puštaju u saobraćaj vozila. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno učešće u saobraćaju na putevima. saobraćajne signalizacije i opreme na putevima radi sigurnog i nesmetanog saobraćaja. dužni su vozila. ustanove i druga pravna ili fizička lica. osposobljavanje kandidata za vozača. dimenzije. (3) Preduzeća i javne službe iz stava (1) ovog člana dužni su pravovremeno otklanjati sve nedostatke zbog kojih na odre enim mjestima dolazi do saobraćajnih nesreća. (2) Preduzeća. pravila saobraćaja na putevima. rezervne dijelove i opremu za vozila. . moraju ih održavati tako da se na njima u svim uvjetima može odvijati siguran i nesmetan saobraćaj. ukupna masa i osovinsko opterećenje vozila. a naročito djece. i brinuti se o zaštiti životne sredine. uvjeti za ure aje i opremu vozila. puštati u saobraćaj. obrazovne organizacije.Član 1. kada proizvode. osnovni uvjeti koje moraju zadovoljavati vozila u saobraćaju. prepravljana ili u većem obimu popravljana vozila prije puštanja u saobraćaj moraju biti podvrgnuta certificiranju u ovlaštenoj organizaciji koja certificira vozila. razvijati humane odnose me u ljudima radi zaštite zdravlja i života drugih lica. starih i nemoćnih lica. (4) U slučaju pretrpljene štete zbog neodgovarajućeg održavanja javnih puteva povjerilac se namiruje u skladu sa zakonom o putevima. dijelove i opremu proizvoditi. Organi Bosne i Hercegovine. vo enje Centralnog registra vozača i vozila. dužnosti u slučaju saobraćajne nesreće. (2) Pojedinačno proizvedena. održavati. rad strukovnih organizacija u Bosni i Hercegovini. ili im je povjereno održavanje javnih puteva. objekte i opremu na putu. Preduzeća. a preduzeća i javne službe koje održavaju javne puteve. Član 3. invalida. oštećivati puteve.

čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ i koje na ravnom putu ne može razviti brzinu veću od 50 km/h. sprečavanja oštećenja javnog puta ili izvo enja radova na javnom putu. 9) Centralni registar je evidencija o svim vozačima i vozilima. bez ukrštanja s poprečnim putevima i željezničkim ili tramvajskim prugama u istom nivou i u čiji saobraćaj se može uključiti. prema pravilu nema zaustavnih traka i koji je kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom. koji ima sve raskrsnice u dva ili više nivoa s poprečnim putevima i drugim saobraćajnicama (željezničkim ili tramvajskim prugama). pravna ili fizička lica i drugi organi koji posjeduju vlastita vozila dužni su se brinuti o tome da vozači njihovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge uvjete za sigurno upravljanje vozilima i osigurati da njihova vozila budu ispravna. 4) bicikl s motorom je vozilo na motorni pogon s dva ili tri točka.(3) Bliže odredbe o načinu i postupku certificiranja i uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za certificiranje vozila pravilnikom propisuje ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar) u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. odnosno isključiti samo odre enim i posebno izgra enim priključnim javnim putevima na odgovarajuću kolovoznu traku autoputa. osim sjedišta za vozača. koji je kao autoput označen propisanim saobraćajnim znakom. (1) Saobraćaj na javnom putu može se ograničiti ili zabraniti samo kada je to neophodno radi sprečavanja ili otklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju. 11) put rezerviran za saobra aj motornih vozila je javni put po kojem mogu saobraćati samo motorna vozila i koji je saobraćaj kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom. 12) strana voza ka dozvola je vozačka dozvola i me unarodna vozačka dozvola koju je izdao nadležni organ strane vozačka države. ustanove. koji ima dvije fizički odvojene kolovozne trake za saobraćaj iz suprotnih smjerova. 8) brzi put je javni put namijenjen za saobraćaj isključivo motornih vozila. 6) biciklisti ka staza je izgra ena saobraćajna površina namijenjena za saobraćaj bicikala i bicikala s motorom. 10) put je svaki javni put i nekategorirani put na kojem se obavlja saobraćaj. koja se biciklistička proteže uzduž kolovoza i koja je od njega odvojena i obilježena propisanim saobraćajnim znakom. 3) bicikl je vozilo koje ima najmanje dva točka i koje se pokreće isključivo snagom vozača. Preduzeća. Član 7. Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedeća značenja: 1) autobus je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica koje. 5) lahki motocikl je vozilo na motorni pogon s dva ili tri točka čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³ a snaga motora ne prelazi 11 kNJ. (2) Postupak i uvjete za ograničenje i zabranu iz stava (1) ovog člana utvrdit će nadležni organi u skladu s važećim propisima. 7) biciklisti ka traka je dio kolovoza namijenjen za saobraćaj bicikala i bicikala s motorom. 2) autoput je javni put posebno izgra en i namijenjen isključivo za saobraćaj motornih vozila. koja se proteže duž biciklistička kolovoza i koja je obilježena uzdužnom linijom na kolovozu. . Član 9. sa po najmanje dvije saobraćajne trake i trakom za prinudno zaustavljanje vozila. ima više od osam sjedišta. Član 8. s jednom ili dvije razdvojene kolovozne trake. te da imaju propisane ure aje i opremu.

konstruirano da vuče. . 18) lahka prikolica je priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg. 25) me unarodna voza ka dozvola je javna isprava koju izdaje ovlaštena organizacija na osnovu nacionalne vozačke vozačka dozvole te države. 23) manja materijalna šteta je šteta u saobraćajnoj nesreći nastala na vozilu na kojem nisu oštećeni vitalni dijelovi i teta sklopovi i koje se može samostalno kretati na putu. priborom i opremom predvi enim za vozilo. 26) mimoilaženje mimoila enje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se po istom kolovozu kreće iz suprotnog smjera. čije granice odre uje nadležni organ saobraćajnim znakovima za obilježavanje naseljenih mjesta. koju svako može slobodno koristiti pod uvjetima odre enim zakonom i koju je nadležni organ proglasio javnim putem. kao i motorno vozilo na tri točka. 27) motocikl je motorno vozilo s dva točka. potiskuje ili nosi oru a za razne poljoprivredne radove. 21) lokalni put je javni put koji povezuje naselja na teritoriji općine ili koji je značajan za saobraćaj na teritoriji općine. s bočnom prikolicom ili bez nje. kao i ulice u naselju. osim vozila za prijevoz lica ili tereta koja se kreću po šinama. ne može ući drugo vozilo. odnosno četiri točka. bicikla s motorom. ili se na bliskom me usobnom odstojanju kreću istom saobraćajnom trakom u istom smjeru pri čemu su brzina kretanja vozila i postupanja vozača me usobno uvjetovani i izme u kojih. 28) motokultivator je vozilo na motorni pogon s jednom ili dvije osovine i pogonskim motorom do 12 kNJ. 15) kolovoz je dio površine puta namijenjen prvenstveno za saobraćaj vozila. dajući mu izgled ulice. traktora. koje na ravnom putu može razviti brzinu etverocikl veću od 45 km/h. čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3. ako njegova masa nije veća od 400 kg. 30) motorno vozilo je vozilo na motorni pogon koje je prvenstveno namijenjeno za prijevoz lica ili tereta na putevima.500 kg. 22) magistralni put je javni put koji povezuje veće gradove i važnija privredna područja Bosne i Hercegovine i koji se nadovezuje na mrežu odgovarajuće kategorije puteva sa susjednim državama. 31) najve a dozvoljena masa je masa vozila zajedno s njegovom nosivošću. radne mašine i zaprežnog vozila) koja su zaustavljena na putu. ili koje služi za vuču priključnih vozila namijenjenih za prijevoz lica ili tereta. 24) masa vozila je masa praznog vozila s punim rezervoarom goriva. 29) mijenjanje saobra ajne trake je prelaženje vozilom iz jedne u drugu saobraćajnu traku za saobraćaj u istom smjeru mijenjanje saobraćajne zbog prestrojavanja ili dozvoljenog bržeg kretanja. s jednom ili više kolovozna saobraćajnih traka. 16) kolovozna traka je uzdužni dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila u jednom smjeru.13) javni put je površina od općeg značaja za saobraćaj. 20) licenca je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta i osposobljenosti za obavljanje odre enih poslova iz oblasti sigurnosti saobraćaja. čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 350 kg a snaga motora ne prelazi 4 kNJ. 19) lahki tricikl ili četverocikl je motorno vozilo s tri. 17) kombinirano vozilo je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica i tereta. bez ometanja. 14) kolona je niz od najmanje tri vozila (osim bicikla. najveća 32) naselje je prostor na kome se redovi ili grupe zgrada nalaze s jedne ili s obje strane puta. traktora i drugih vozila na motorni pogon koja nisu prvenstveno namijenjena za prijevoz lica ili tereta.

50) posebni objekat na putu je oprema na putu postavljena radi smanjenja brzine kretanja vozila na mjestima gdje je posebno ugrožena sigurnost učesnika u prometu. 38) osovinsko optere enje je dio ukupne mase kojim osovina vozila opterećuje kolovoz na putu u stanju mirovanja opterećenje vozila. putevi na nasipima za odbranu od poplava. 46) preglednost podrazumijeva prostor koji učesnik u drumskom saobraćaju može vidjeti s mjesta na kojem se nalazi. u odnosu na dotadašnji smjer kretanja. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. 44) poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine. 35) obila enje je prolaženje vozilom pored zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na obilaženje saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće. dječije prijevozno sredstvo. 34) nosivost je dozvoljena masa do koje se vozilo smije opteretiti. parkirališta i sl.). prema deklaraciji proizvo ača vozila. 49) potvrda o vlasni tvu vozila je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuju vlasništvo odre enog vlasništvu vozila.33) nekategorirani put je površina koji se koristi za saobraćaj prema ma kom osnovu i koji je dostupan većem broju raznih korisnika (seoski. 41) pje ačko ostrvo je uzdignuta ili na drugi način obilježena površina koja se nalazi na kolovozu i koja je odre ena za pješa ko privremeno zadržavanje pješaka koji prelaze preko kolovoza. poljski i šumski put. lice u pokretnoj stolici za nemoćna lica koju pokreće vlastitom snagom ili snagom motora. radi uključenja u polukružno suprotni saobraćajni tok. ili ulaze u vozilo i izlaze iz vozila javnog saobraćaja. sankama ili se vozi na koturaljkama. skijama. 51) prestrojavanje je zauzimanje takvog položaja vozilom na saobraćajnoj traci i na takvoj udaljenosti od raskrsnice ili drugog mjesta na putu iz kojeg se na siguran način može izvesti naredna dopuštena radnja vozilom (skretanjem. preglednost 47) preticanje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se kreće u istoj saobraćajnoj traci i istom smjeru. bicikl s motorom ili pokretna kolica za nemoćna lica. njegove tehničke i druge osobine i karakteristike. zaustavljanjem i sl. lice koje pje ak vlastitom snagom gura ili vuče vozilo. obilježen obilježeni pješa ki oznakama na kolovozu i odgovarajućim saobraćajnim znakom. a ne upravlja vozilom.). prostori oko benzinskih pumpi. niti se prevozi u vozilu ili na vozilu. nadležan entiteta. ako se pri tome kreće brzinom čovječijeg hoda. 36) obilje eni pje ački prijelaz je dio površine kolovoza namijenjen za prelaženje pješaka preko kolovoza. 45) potvrda o registraciji je javna isprava koju za registrirano vozilo izdaje nadležni organ. 43) polukru no okretanje je okretanje vozila za 180 stepeni. ručna kolica. okretanjem. 42) pješak je lice koje učestvuje u saobraćaju. 39) parkiranje vozila je prekid kretanja vozila duži od pet minuta osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se regulira saobraćaj. bicikl. njegove tehničke i druge karakteristike. . 48) saobra ajna dozvola je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuju vlasništvo odre enog saobraćajna vozila. 37) organ nadle an za je organ nadležan za odre ene poslove utvr en ustavom i zakonom Bosne i Hercegovine. kao i lice koje klizi klizaljkama. 40) pje ačka zona je ure ena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka u kojoj je dozvoljeno kretanje pješa ka motornih vozila s posebnim odobrenjem. konstruirano tako da se svojim prednjim dijelom oslanja na vučno vozilo.

66) skup vozila čine vozilo na motorni pogon i priključna vozila koja u saobraćaju na putevima učestvuju kao cjelina. bilo da je konstruirano kao priključno prikolica ili kao poluprikolica. 53) saobra ajna traka za vozila javnog gradskog prijevoza je obilježeni uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila saobraćajna javnog gradskog prijevoza putnika. 65) u saradnji s nadle nim organom znači da je organ koji donosi podzakonski akt obavezan osigurati učešće u izradi nadležnim ili davanju mišljenja nadležnog organa o podzakonskom aktu. . potiskuje ili nosi izmjenjiva oru a. 57) saobra ajna traka je obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolovoza čija je širina dovoljna za nesmetan saobraćaj saobraćajna jednog reda vozila. mašina koje po konstrukcionim osobinama ne može razviti brzinu veću od 30 km na sat. 54) propu tanje vozila je radnja koju je u odre enim slučajevima vozač dužan izvršiti zaustavljanjem vozila. saobraćajna odnosno drugih prilaznih puteva s objekata pored puteva. odnosno od najmanje 100 m u naselju. kao i šira saobraćajna površina koja nastaje ukrštanjem. propuštanje smanjivanjem brzine kretanja ili prekidanjem radnje koju izvodi vozilom. zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika.52) priklju no vozilo je vozilo namijenjeno da bude vučeno vozilom na motorni pogon. ima najviše osam putnički automobil sjedišta. 60) saobra ajna traka za ubrzavanje je dio kolovoza namijenjen za uključivanje vozila u saobraćaj sa sporednog puta. 70) teretno vozilo je svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prijevoz tereta. 56) saobra ajna nezgoda je nezgoda na putu u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno saobraćajna ili više lica poginulo ili povrije eno ili je izazvana materijalna šteta. 71) traktor je vozilo na motorni pogon konstruirano da vuče. saobraćajna 62) radna ma ina je vozilo na motorni pogon namijenjeno za vršenje odre enih radova vlastitim ure ajima i opremom. 61) saobra ajna traka za usporavanje je dio kolovoza namijenjen za isključivanje vozila iz saobraćaja na putu. 69) stiker naljepnica je dokaz registriranog vozila. odnosno spajanjem puteva. 58) saobra ajna traka za prinudno zaustavljanje vozila je obilježeni uzdužni dio kolovoza na autoputevima i na saobraćajna odre enim mjestima na putevima višeg ranga. 68) stajali te je dio površine puta namijenjen za zaustavljanje autobusa. 55) putni ki automobil je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica koje. 67) smanjena vidljivost postoji kada. odnosno da služi za pogon takvih oru a ili za vuču priključnih vozila. 59) saobra ajna traka za spora vozila je uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila koja sporom vožnjom smanjuju saobraća protok saobraćaja. kad su u vozilu putnici. 64) regionalni put je javni put koji povezuje važnija privredna područja Bosne i Hercegovine i koji osigurava najracionalniju vezu izme u općina. kao i u tunelima i galerijama. osim sjedišta za vozača. i to na način koji ne primorava vozača drugog vozila da naglo mijenja pravac ili brzinu kretanja. 63) raskrsnica je površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju dva ili više puteva. vozač ne može jasno uočiti druge učesnike u saobraćaju na udaljenosti od najmanje 200 m na putu izvan naselja. trolejbusa ili tramvaja radi ulaska i izlaska stajalište putnika i koje je obilježeno saobraćajnim znakom.

čija je radna zapremina motora veća od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 550 kg a snaga motora ne prelazi 15 kNJ. ako je ono pridodato vozilu. obilježeno propisanim saobraćajnim znakom. PUTEVI Član 11. s trotoarom i ivičnjakom. osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se regulira saobraćaj. radi napajanja motora električnom energijom. u kojem se vozila ne saobraćaja smiju kretati brzinom većom od brzine hoda pješaka zbog dozvoljenog kretanja pješaka i dječije igre. (1) S ciljem povećanja efikasnosti u provo enju ovog Zakona i ispunjavanja uvjeta i obaveza na me unarodnom planu. Član 10. vodi ili jaše životinju koja se kreće putem. radi napajanja motora električnom energijom. pored koje se najmanje s jedne strane nalaze redovi kuća ili grupe zgrada. ili je od kolovoza odvojena na drugi način. 79) voza je lice koje na putu upravlja vozilom. 82) vozilo na motorni pogon je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora osim pokretnih stolica s motorom za nemoćna lica i vozila koja se kreću po šinama. osim sjedišta za vozača. 73) trolejbus je motorno vozilo namijenjeno za javni prijevoz putnika koje. kao i pješak ili lice koje svoje poslove i radne zadatke obavlja na putu. vezano za električni vod. ima kontakt s električnim provodnikom. 85) zemljani put je put bez izgra enog kolovoza i kolovoznog zastora. 81) vozilo je svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po putu osim pokretnih stolica bez motora za nemoćna lica i dječijih prijevoznih sredstava. kao i masu priključnog vozila s teretom. koja nije u istom nivou s kolovozom puta. II. pa i kad na priključku na javni put ima izgra en kolovoz. 86) zona smirenog saobra aja je područje u naselju. ima više od osam sjedišta i koje. 84) zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do pet minuta. uključujući i masu lica koja se nalaze u vozilu. 75) tricikl ili četverocikl je motorno vozilo sa tri. 78) ulica je dio putu u naseljenom mjestu. (2) (3) Organi koji vode evidenciju dužni su redovno dostavljati odgovarajuće podatke Centralnom registru.72) tramvaj je vozilo na šinama s električnim pogonom. 74) trotoar je posebno ure ena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka. namijenjeno za javni prijevoz putnika i koje je. 83) zaprežno zapre no vozilo je vozilo koje vuče upregnuta životinja. koje na ravnom putu može razviti brzinu veću etverocikl od 50 km na sat. vozač 80) voza ka dozvola je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuje pravo upravljanja odre enom vozačka kategorijom ili vrstom vozila. državne institucije nadležne za vo enje centralnih evidencija uspostavit će Centralni registar. . 77) ukupna masa je masa vozila zajedno s masom tereta koji se prevozi na vozilu. Odgovarajućim podzakonskim aktom bliže će se urediti vo enje i sadržaj Centralnog registra. 76) učesnik u saobra aju je lice koje u saobraćaju na putu upravlja vozilom ili se nalazi u vozilu ili na vozilu. odnosno četiri točka. koje esnik saobraćaju tjera.

i zračni prostor iznad kolovoza u visini od sedam metara. regionalni i lokalni putevi. na rastojanju od najviše 500 m. Javni put čine donji i gornji stroj puta. u tunelima. zavisno od njihovog društvenog i privrednog značaja. Javni putevi. kao i ulice u naseljima i gradovima. (3) Bliže odredbe o načinu vo enja evidencije o javnim putevima i objektima na njima pravilnikom propisuje ministar. lokalni put može imati samo jednu saobraćajnu traku s tim da. kao osnova na kojoj se odvija saobraćaj. a ulice trotoare s ivičnjacima. mora se osigurati da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 11. lokalni putevi i ulice. galerijama i drugim objektima na javnom putu širina kolovoza ne smije biti manja od širine kolovoza na javnom putu. objekti za potrebe puta. (3) Projektiranjem i gradnjom novih javnih puteva. (2) Autobuska stajališta na javnom putu van naselja. (1) Mrežu javnih puteva. (1) Na mostovima. čine magistralni. zavisno od preglednosti puta. moraju biti izgra eni tako da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje šest tona. računajući od krajnje tačke popriječnog profila puta. njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stanovišta sigurnosti saobraćaja pravilnikom propisuje ministar. kao i na dijelu magistralnog puta u naselju moraju biti van kolovoza. u saradnji s nadležnim organom. opremati i održavati tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima sigurnosti saobraćaja. (2) Izuzetno od odredbi stava (1). Član 18. osim lokalnih. (1) Javni putevi moraju imati najmanje dvije saobraćajne trake i dvije ivične trake ili ivičnjake u ravni kolovoza. (2) O javnim putevima i objektima na njima vodi se evidencija. saobraćajni znakovi i oprema. ima odgovarajuće proširenje. a javni put van naselja i zemljišni pojas s obje strane puta širine najmanje jedan metar.5 m od najviše tačke kolovoza. (2) Bliže odredbe o osnovnim uvjetima koje putevi. a ulica samo jednu saobraćajnu traku bez proširenja.(1) Putevi. . u saradnji s nadležnim organom. odre eni odlukama nadležnih organa. Član 14. Član 16. Član 13. Iznad kolovoza javnog puta mora postojati slobodan prostor u visini od najmanje 4. putni gra evinski objekti. Član 17. (1) Javni putevi moraju biti osposobljeni da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 10 t po osovini. Član 12. računajući od najviše tačke kolovoza. Član 15. 5 t po osovini. (2) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana. izgra ivati. njihovi pojedini dijelovi i objekti na njima mogu se pustiti u saobraćaj tek pošto se utvrdi da u pogledu sigurnosti saobraćaja ispunjavaju propisane tehničke normative. moraju se projektirati.

(1) Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima dužne su pravovremeno i tačno obavještavati javnost o ograničenju i zabrani saobraćaja na javnim putevima i o vanrednim uvjetima i posebnim mjerama za saobraćaj na njima. mjestima i vremenu doga anja saobraćajnih nesreća. kao i o prohodnosti javnih puteva u zimskom periodu i u slučaju elementarnih nepogoda ili vanrednih doga aja zbog kojih je nastao prekid saobraćaja. Član 23. saditi sadnice ili postavljati predmete kojima se umanjuje preglednost puteva i željezničke pruge s kojom se put ukršta u istom nivou. odrona ili klizanja terena ili drugih uzroka. III. dužne su dostavljati auto-moto klubovima/savezima informacije o prohodnosti javnih puteva koje su im potrebne za vršenje njihovih javnih ovlaštenja. (1) Na javnim putevima zabranjeno je podizati objekte. (1) Učesnici u saobraćaju dužni su postupati u skladu s propisima o pravilima saobraćaja. saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i znacima i naredbama koje daju ovlaštena lica. prodavati proizvode i sl. (2) Na javnom putu i njegovom zaštitnom pojasu zabranjeno je podizati spomenike i postavljati druga spomenobilježja. sredstva rada. istovremeno s informiranjem javnosti. ure aje ili postrojenja. (3) U zaštitnom pojasu javnog puta van naselja mogu se postavljati natpisi za reklame. Opće odredbe Op e Član 25. Javni putevi van naselja moraju imati. . Član 21. posebne površine za zadržavanje vozila van kolovoza. kao i preglednost na raskrsnici. (2) Organi nadležni za unutrašnje poslove dužni su. mora preduzeti mjere za otklanjanje smetnji i uspostavljanje sigurnog saobraćaja. prije početka izvo enja radova. dostaviti podatke institucijama iz stava (1) ovog člana o vrstama. Član 22. računajući od krajnje tačke popriječnog profila. Član 24. magistralne i regionalne 10 m i lokalne puteve tri metra. na pogodnim rastojanjima. (1) Nadležni organi koji upravljaju putevima dužni su preduzimati praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na putu. a na dijelovima s većim uzdužnim nagibom i posebnu traku za kretanje sporih vozila u slučaju vrlo gustog saobraćaja. te po njihovom završetku ukloniti s javnog puta ostatke materijala. i to pored autoputa i puta rezerviranog za saobraćaj motornih vozila na udaljenosti najmanje 12 m.Član 19. dužni su osigurati mjesto na kome se radovi izvode i za vrijeme trajanja radova organizirati siguran saobraćaj na mjestu izvo enja radova. odmah po saznanju. branike i druge predmete koje su postavili za vrijeme izvo enja radova. (2) Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima. PRAVILA SAOBRAĆAJA 1. saobraćajne znakove. najmanje dva puta godišnje. U slučaju prekida ili ugrožavanja saobraćaja na javnom putu zbog nanosa. uz dozvolu nadležne institucije koja upravlja javnim putem. odnosno zbog čega su znatno otežani uvjeti za odvijanje saobraćaja. ili vršiti bilo kakve radnje koje bi mogle ugrožavati ili ometati saobraćaj na javnom putu ili oštećivati javni put i objekte na njemu. gdje je put uzrok saobraćajnih nezgoda. kao i u slučaju oštećenja kolovoza koja u većoj mjeri ugrožavaju sigurnost saobraćaja nadležna institucija koja upravlja putevima. Član 20. Preduzeća i drugi subjekti koji izvode radove na javnom putu.

Član 26. (4) Ako je u mogućnosti i ako time ne ometa sigurnost saobraćaja. ne izaziva opasnost i ne ometa druge učesnike u saobraćaju. kad samostalno učestvuju u saobraćaju. ili na kojem su postavljeni saobraćajni znaci o učešću djece u saobraćaju. Član 28. Član 27.(2) Učesnici u saobraćaju dužni su postupati u skladu sa saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i kad se time odstupa od propisa o saobraćaju. (3) Bliže odredbe o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja lice s oštećenim ekstremitetima pravilnikom propisuje ministar. predmeta i materija koje je ostavilo. Član 30. (1) Vozač vozila koje se kreće pored vozila javnog prijevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prijevoz putnika. trotoaru i drugim saobraćajnim površinama ostavljati oštećena. (2) Lice koje postupi suprotno stavu (1) ovog člana snosi troškove uklanjanja vozila. zaustavljenog na stajalištu. (2) Kad prilazi obilježenom pješačkom prijelazu. kao i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put. vozač mora upravljati vozilom s naročitim oprezom i voziti takvom brzinom da u slučaju potrebe može zaustaviti vozilo ispred pješačkog prijelaza. (1) Zabranjeno je na putu. parking-prostoru. 109. nanijelo blato ili bacilo otpatke ili predmete na put. (3) Na dijelu puta po kojem se kreću djeca. s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti u saobraćaju. i 110.. Vozač je dužan držati vozilo na takvoj udaljenosti od drugih vozila u saobraćaju da. vozač je dužan ukloniti s kolovoza i predmete na koje nai e u toku vožnje. (2) Lica iz stava (1) ovog člana. mora se kretati smanjenom brzinom tako da ne ugrožava lica koja ulaze ili izlaze iz tog vozila. u saradnji s nadležnim organom. dužna su to činiti na način propisan u čl. (2) Vozilo koje je podešeno da njime upravlja lice kojem su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom. dužan je o tome obavijestiti nadležnu instituciju koja upravlja putem ili policijsku upravu. a ako nije u mogućnosti. Učesnici u saobraćaju dužni su postupati prema svjetlosnom saobraćajnom znaku i kad se taj znak razlikuje od pravila o prvenstvu prolaza izraženom na istom mjestu drugim saobraćajnim znakom. mora biti obilježeno posebnim znakom. vozač je dužan voziti s naročitim oprezom i takvom brzinom da može vozilo zaustaviti u slučaju potrebe. (1) Slijepa lica. (3) Učesnici u saobraćaju dužni su postupati prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama koje daju ovlaštena lica i kad se time odstupa od propisanih pravila saobraćaja ili značenja saobraćajnih znakova postavljenih na putu. . 108. otpadaka. parking-prostor ili neku drugu saobraćajnu površinu. Član 29. odnosno preduzeće koje se brine o održavanju puta. (1) Vozač je dužan u toku upravljanja vozilom obratiti pažnju na pješake koji se nalaze na kolovozu ili stupaju na kolovoz. dotrajala ili neregistrirana vozila. nanositi blato na put sa savremenim kolovozom ili ostavljati ili bacati otpatke ili predmete i materije koji mogu ometati ili ugroziti saobraćaj ili zaga ivati okolinu. (3) Vozač je dužan s kolovoza ukloniti predmete i materije koje s njegovog vozila padnu na put. moraju nositi bijeli štap kao znak raspoznavanja. kad radi ulaska u vozilo ili po izlasku iz vozila moraju preći preko kolovoza.

svjetlosno-signalne ili reflektujuće ure aje ili materije koji daju svjetla crvene boje. (1) Za vrijeme kretanja vozila u saobraćaju na javnom putu vozač ne smije koristiti mobilni telefon. saobraćaju 2. (1) Vozila ne smiju na prednjoj strani imati svjetlosne. (2) U putničkom automobilu na prednjem sjedištu do vozača ne smije se prevoziti lice koje je očigledno pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava. dužan je zaustaviti se. osim u slučaju kada na zadnjem sjedištu ima pričvršćenu dječiju sjedalicu. u kojoj dijete mora biti vezano. (4) Vozač vozila koje se kreće iza vozila kojim se prevoze djeca. niti uticati na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje sigurnost saobraćaja. osim u slučaju da je mobilni telefon prilago en upotrebi u vozilu. a na zadnjoj strani ure aje ili materije koji daju svjetla bijele boje. (2) Kretanjem vozila u smislu stava (1) ovog člana smatrat će se i slučaj kada je vozilo zaustavljeno zbog postupanja po saobraćajnom znaku. dok djeca ulaze ili izlaze iz vozila. niti na zadnjem sjedištu dijete mla e od pet godina. propuštanja vozila koja imaju pravo prvenstva prolaza i u drugim slučajevima kada je vozač dužan ili prinu en zaustaviti vozilo na kolovozu prema odredbama ovog Zakona. (5) Ako se vozilom obavlja organiziran prijevoz djece. Član 32. (3) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na crveno trepćuće svjetlo na posebnim motornim vozilima koja prate vozila pod pratnjom. moraju preći preko saobraćajne trake i biciklističke staze ili trake kojom se vozilo kreće. (1) Vozač motornog vozila i lica koja se prevoze tim vozilom dužni su koristiti sigurnosne pojaseve za vrijeme dok se vozilo kreće u saobraćaju na javnom putu. ulazeći ili izlazeći iz tog vozila. . Član 35. (1) Za vrijeme vožnje u naselju vozač je dužan vozilu javnog gradskog prijevoza putnika ili posebno obilježenom vozilu kojim se obavlja organizirani prijevoz djece omogućiti uključivanje u saobraćaj kada ta vozila izlaze sa stajališta koja se nalaze van kolovoza. svjetlo za osvjetljavanje zadnje registarske tablice i registarsku tablicu presvučenu bijelom reflektujućom bojom. Lice koje se prevozi vozilom ne smije ni na koji način ometati vozača u upravljanju vozilom. vozilo mora biti obilježeno posebnim znakom. odnosno s proširenja saobraćajne trake koje se koristi za stajalište. pokretno svjetlo za istraživanje (reflektor). postupanja po znaku i naredbi ovlaštenog lica. kao ni dijete mla e od 12 godina. Radnje vozilom u saobra aju Član 36. Član 34.(3) Vozač mora zaustaviti vozilo iza vozila iz stava (1) ovog člana kada lica. Član 31. ili da pored djeteta sjedi punoljetno lice. kao i vozač vozila koji tom vozilu dolazi u susret na putu s dvije saobraćajne trake. Član 33. (2) Odredba stava (1) ovog člana u pogledu svjetala bijele boje ne odnosi se na svjetlo za osvjetljavanje puta pri vožnji unazad. kad je vozilo kojim se prevoze djeca zaustavljeno na kolovozu. (2) Vozač vozila javnog gradskog prijevoza putnika ili posebno obilježenog vozila kojim se obavlja organiziran prijevoz djece dužan je pomoću pokazivača pravca najaviti svoju namjeru da se uključi u saobraćaj i to uključivanje obaviti na način kojim se ne ugrožavaju drugi učesnici u saobraćaju.

Vozač mora za kretanje vozila koristiti isključivo put. (2) Vozač je dužan držati vozilo u kretanju što bliže desnoj ivici kolovoza i na tolikoj udaljenosti od nje da. polukružno okretanje. kada je vozilo u kretanju ili mirovanju i u svim drugim slučajevima kada se može ugroziti sigurnost drugih učesnika u saobraćaju. (2) Vozač je dužan postupati prema odredbama stava (1) ovog člana i kada se uključuje u saobraćaj iz garaže. osim na dijelu puta ispred raskrsnice ili drugog mjesta na kojem vozilo skreće ulijevo. 3. vozač se ne smije vozilom kretati kolovoznom trakom namijenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. na putu u naselju s kolovozom na kome za saobraćaj vozila u istom smjeru postoje najmanje dvije obilježene saobraćajne trake za kretanje vozila vozač može koristiti i saobraćajnu traku koja se ne nalazi uz desnu ivicu kolovoza ako time ne ometa ostala vozila koja se kreću iza vozila kojim upravlja. a ako mu je vidik zaklonjen ili mu je vidljivost znatno smanjena zbog vremenskih ili drugih prilika. s obzirom na brzinu kretanja vozila. mora ga davati sve vrijeme obavljanja radnje vozilom. Član 39. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana. (3) Zabranjeno je otvaranje vrata na motornom vozilu na kolovozu. ovog Zakona vozač je dužan jasno i pravovremeno obavijestiti o svojoj namjeri druge učesnike u saobraćaju. odgovarajućim znakom rukom. ako oni ne postoje. vozač ne smije vozilom prelaziti na kolovoznu traku namijenjenu za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. (4) Odredba stava (3) ovog člana ne odnosi se na vozača autobusa. vožnja unazad i sl. vozača vozila koje na ravnom putu ne može razviti brzinu kretanja veću od 40 km/h i na vozača vozila koje se ne smatra motornim vozilom. parkirališta. mijenjanje saobraćajne trake.) smije početi takvu radnju samo ako se prethodno uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili imovinu. obilaženje. po izvršenom preticanju drugog vozila. odnosno stazu namijenjenu za saobraćaj one vrste vozila kojoj pripada osim u slučaju opasnosti. ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju i sebe ne izlaže opasnosti. dajući znak pomoću pokazivača pravca ili. vozača teretnog vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. dvorišta ili drugih sličnih površina. (3) Na putu na kojem su kolovozne trake fizički odvojene jedna od druge. (2) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera na kome postoje tri saobraćajne trake vozač se ne smije vozilom kretati saobraćajnom trakom koja se nalazi uz lijevu ivicu puta u smjeru kretanja vozila. . (1) Prije obavljanja radnji vozilom iz člana 36. (2) Ako znak iz stava (1) ovog člana vozač daje pomoću pokazivača pravca. odnosno kolovoz ili saobraćajnu traku. preticanje. Član 37. a po izvršenoj radnji mora prestati da ga daje. dužan je na mjestu na kojem se uključuje postaviti lice koje će omogućiti siguran izlazak vozila na put ili na drugi način osigurati sigurno uključenje na put. (3) Izuzetno od odredbi st. skretanje udesno ili ulijevo. uvjete saobraćaja i stanje i osobine puta. (1) Vozač je dužan kretati se vozilom desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja. (1) i (2) ovog člana. Kretanje vozila po putu Član 38. Član 40. (1) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera na kome postoje najmanje četiri saobraćajne trake.500 kg. zaustavljanje. vozač nije dužan davati znak o namjeri da se vrati na saobraćajnu traku kojom se kretao prije preticanja. vodeći pritom računa o položaju vozila i pravcu i brzini kretanja.(1) Vozač koji namjerava obaviti neku radnju vozilom na putu (pomjeranje vozila udesno ili ulijevo.

(1) Vozač ne smije mijenjati način upravljanja vozilom naglim smanjenjem brzine kretanja vozila osim u slučaju neposredne opasnosti. (3) 1) 2) 3) Na putu van naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od: 130 km/h na autoputevima. saobraćajnim znakovima i drugim saobraćajnim uvjetima. (4) Na putu van naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od brzine odre ene saobraćajnim znakom postavljenim na putu. preglednosti.(4) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u jednom smjeru. gustini saobraćaja. kretati se putem na prijelazu preko željezničke pruge u istom nivou. (1) Vozač je dužan brzinu kretanja vozila prilagoditi karakteristikama i stanju puta. vidljivosti. 4. stanju vozila i tereta. Član 45. vozač se ne smije vozilom kretati u zabranjenom smjeru. Brzina Član 43. (2) Vozač ne smije smanjiti brzinu kretanja vozila do te mjere da njegovo vozilo pričinjava smetnju normalnom odvijanju saobraćaja. niti voziti na prijevojima i u krivinama u kojima je preglednost nedovoljna. (2) Kad se vozač kreće vozilom unazad dužan je kretati se onom stranom kolovoza kojom se do tada kretao vožnjom unaprijed. (1) Vozač koji se namjerava kretati vozilom unazad. (3) Vozač ne smije kretanjem vozila unazad ulaziti u nepreglednu raskrsnicu. Član 42. Član 41. ako saobraćajno-tehnički elementi to omogućavaju. može izvršiti tu radnju samo na kratkom dijelu puta pod uvjetom da ne ugrožava ili ne ometa druge učesnike u saobraćaju. uključivati se na put s pravom prvenstva. tako da vozilo može pravovremeno zaustaviti pred svakom preprekom koju pod navedenim uvjetima može predvidjeti. saobraćajnim znakom može se dozvoliti kretanje vozilom i većom brzinom od propisane u stavu (1) ovog člana. (2) Vozač koji namjerava znatnije smanjiti brzinu kretanja vozila dužan je to učiniti na način kojim neće ugroziti druge vozače koji se kreću iza njega. 100 km/h na putevima rezerviranim za saobraćaj motornih vozila i brzim putevima. (3) Prilikom pokretanja vozila iz mjesta vozač ne smije naglo povećati brzinu kretanja tako da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe usljed proklizavanja pogonskih točkova vozila osim u slučaju opasnosti. (2) Na putevima u naselju. 80 km/h na ostalim putevima. . (1) Na putu u naselju vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od 60 km/h osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. atmosferskim prilikama. Član 44.

za traktore.za bicikl i lahki motocikl kada se kreću biciklističkom stazom. datuma i vremena ili tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem vozilom. (3) Fotografija i videozapis s podacima o utvr enoj brzini. služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. a 40 km/h na ostalim putevima. trolejbuse. radi smanjenja brzine. a posebno djece.za autobuse kada se obavlja organiziran prijevoz djece. kao i za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 7. uz videonadzor. (2) Brzina kretanja vozila utvr uje se pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila s ure ajem ili bez ure aja s grafičkim ispisom brzine.za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje (karavan) ili lahku prikolicu. (2) Kad upravljaju motornim vozilima iz stava (1) ovog člana. (4) U zapisnik. osim ako saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu nije drugačije odre eno. u kome je crnom bojom ispisan broj koji označava najveću dozvoljenu brzinu kretanja tih vozila. koji se sačinjava na licu mjesta. 2) na 80 km/h . (1) Vozač vozila koje skreće udesno dužan je obaviti skretanje krećući se krajnjom saobraćajnom trakom koja se proteže uz desnu ivicu kolovoza. navodi se i izjava vozača da li ima ili ne primjedbi na tekst zapisnika. (3) Motorna vozila iz tač.(1) Brzina kretanja motornih vozila na putu pod normalnim uvjetima saobraćaja ne smije se ograničiti saobraćajnim znakom ispod 60 km/h na magistralnim putevima. oivičenog crvenom bojom.500 kg. 3) na 70 km/h . na 25 km/h . 4) na 50 km/h . pravilnikom propisuje ministar. Član 46. (1) Na osjetljivim mjestima u naselju.za autobuse s priključnim vozilom za prijevoz lica. u saradnji s nadležnim organom. (3) Bliže odredbe o postavljanju posebnih objekata na putu. 5.500 kg i za teretna motorna vozila sa priključnim vozilom. 3) i 4) stava (1) ovog člana koja su registrirana u Bosni i Hercegovini. autobuse koji osim ugra enih sjedišta imaju i odre ena mjesta za stajanje. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru. 1). odnosno trakom. s intenzivnim saobraćajem pješaka. (2) Odobrenje za postavljanje posebnih objekata na putu daje nadležni organ koji upravlja putevima. Član 47. vozači su dužni pridržavati se brzina propisanih u stavu (1) ovog člana i na putu na kojem je ovim Zakonom ili postavljenim saobraćajnim znakom dozvoljena veća brzina. 5) 6) na 30 km/h . može se ograničiti brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na putu. za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 7. za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje. 3) i 4) i priključna vozila iz tač. Skretanje Član 48. (1) Na putevima brzina kretanja ograničava se za sljedeća vozila: 1) na 80 km/h . gradske autobuse. osim vojnih vozila.za autobuse i autobuse s lahkom prikolicom. na lijevoj polovini zadnje strane na vidnom mjestu moraju imati oznaku u obliku kruga žute boje. .

2) žuto svjetlo . koji odgovara uvjetima saobraćaja na raskrsnici. 6. bez obzira na to s koje mu strane ono nailazi. (3) Vozač je dužan. osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. (1) Vozač koji se približava raskrsnici mora voziti s povećanim oprezom. (4) Vozač koji ulazi vozilom na put koji je saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza.(2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je obaviti skretanje krećući se krajnjom lijevom saobraćajnom trakom koja se proteže uz središnju liniju i uz zamišljeni ili obilježeni luk koji spaja dvije središnje linije bočnih kolovoza. dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tim putem. ili ako na put ulazi s površine na kojoj se ne odvija saobraćaj. (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću putem na koji ulazi i kad taj put nije saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza ako vozilom ulazi sa zemljanog puta na put s kolovoznim zastorom. (1) Na raskrsnici i na drugom mjestu na kome je saobraćaj reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova za učesnike u saobraćaju. 3) zeleno svjetlo .slobodan prolaz. Saobra aj na raskrsnici Član 50. Saobraćaj 7. dužan je propustiti bicikl i bicikl s motorom koji se kreće biciklističkom stazom ili trakom. (2) Vozač vozila koje na raskrsnici skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje. (1) Na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti vozilo koje dolazi s njegove desne strane. osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije odre eno. svjetlosni saobraćajni znakovi imaju sljedeća značenja: 1) crveno svjetlo . . (6) Vozač koji pri skretanju vozila presijeca biciklističku stazu ili traku. (2) Vozač koji se približava raskrsnici dužan je voziti takvom brzinom da se može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza. osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije odre eno. a za ostale učesnike .zabrana prolaza osim za vozila koja se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi nalaze na tolikoj udaljenosti od svjetlosnog znaka da se ne mogu sigurno zaustaviti a da ne pro u taj znak. pred raskrsnicom.zabrana prolaza. odnosno saobraćajnom trakom koja se proteže uz lijevu ivicu puta s jednosmjernim saobraćajem. osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. (2) @uto svjetlo upaljeno istovremeno s crvenim svjetlom služi za upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak zabrane prolaza i na pojavu zelenog svjetla.zabrana prolaza. na raskrsnici zadržava pravac svog kretanja ili skreće udesno. vozilo koje se kreće po šinama ima prvenstvo prolaza na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom. (1) i (2) ovog člana. Član 51. Prvenstvo prolaza Član 49. dolazeći iz suprotnog smjera. vozilom zauzeti položaj na dovoljnoj udaljenosti na onoj saobraćajnoj traci kojom mora proći kroz raskrsnicu. (3) Izuzetno od odredbi st.

vozači se mimoilaze sa svoje desne strane. ometati ili onemogućiti saobraćaj vozila koja dolaze s bočnih kolovoza. vozač kojem je to lakše izvesti. odnosno crvenog svjetla.(3) @uto trepćuće svjetlo obavezuje sve učesnike u saobraćaju na kretanje s povećanim oprezom. u slučaju da tako ne postupi. (1) Na dijelu puta s velikim uzdužnim nagibom na kome je mimoilaženje vozila nemoguće ili je veoma otežano. vozač može vozilom proći svjetlosni znak i kretati se u pravcu označenom zelenom svijetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo pri čemu ne smije ometati saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji ulazi i mora propustiti pješake koji prelaze preko kolovoza. zaustaviti ga da bi propustio vozilo iz suprotnog smjera. (4) Ako je zbog nedovoljne širine puta ili zbog neke prepreke na putu mimoilaženje onemogućeno. (4) Zeleno trepćuće svjetlo služi za upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak slobodnog prolaza i na pojavu žutog. vozač se vozilom smije kretati samo u pravcu koji pokazuje ta strelica.vozilo koje se kreće niz nagib osim ako je. Mimoilaženje 8. po potrebi. Član 54. po potrebi. pri promjeni svjetlosnog znaka. s obzirom na uvjete i položaj vozila na putu. lakše da to učini vozač vozila koje se kreće uz nagib. Vozač kome je svjetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu. Član 53. (3) Kad na raskrsnici vozila dolaze iz suprotnih smjerova i skreću ulijevo. pomjeriti svoje vozilo i zauzeti na putu položaj koji omogućava mimoilaženje. Vozač koji je vozilom ušao u raskrsnicu na kojoj je saobraćaj reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova. vozač vozila koje se kreće uz nagib dužan je zaustaviti vozilo ako ispred sebe ima pogodno mjesto za zaustavljanje koje omogućava sigurno mimoilaženje i ako bi. s obzirom na karakteristike puta i okolnosti u saobraćaju. i da vozilo pomjeri ka desnoj ivici kolovoza. teretno motorno vozilo koje se susrelo s autobusom. (1) Ako je ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova za reguliranje saobraćaja na raskrsnici dodat jedan ili više dopunskih znakova u obliku zelene svijetleće strelice. Član 52. mimoilaženje zahtijevalo kretanje unazad jednog od vozila. vozač vozila koje se kreće niz nagib dužan je zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu ako primijeti da mu drugo vozilo ide u susret uz nagib. kad se jedno od vozila koja se mimoilaze mora kretati unazad. . Član 56. po potrebi. (1) Pri mimoilaženju vozač je dužan sa svoje lijeve strane ostaviti dovoljno rastojanja izme u vozila kojim upravlja i vozila s kojim se mimoilazi a. dužan se prvi zaustaviti i. (2) Ako zbog neke prepreke na putu ili zbog drugih učesnika u saobraćaju vozač ne može postupiti prema odredbi stava (1) ovog člana. lahko vozilo koje se susrelo s vozilom više kategorije. može napustiti raskrsnicu ne čekajući da svjetlosnim saobraćajnim znakom saobraćaj bude otvoren u smjeru kojim namjerava produžiti kretanje pod uvjetom da propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću u smjeru u kojem je saobraćaj dozvoljen. a ako se mimoilaze vozila iste kategorije . (2) Ako zeleno svjetlo na ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova ima oblik strelice. Mimoila enje Član 55. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. kretat će se unazad: svako vozilo koje se susrelo s vozilom koje vuče priključno vozilo. ne smije ući vozilom u raskrsnicu ako je gustina saobraćaja takva da on vozilo očigledno mora zaustaviti u raskrsnici i na taj način. (3) Na putu iz stava (1) ovog člana. kretanjem unazad ili na drugi način. dužan je usporiti kretanje svog vozila i.

(1) (2) Vozač kome je dat znak za preticanje s njegove lijeve strane dužan je pomjeriti vozilo ka desnoj ivici kolovoza. Član 60. Član 58. (3) Vozilo koje se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza ne smije se preticati s lijeve strane. zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu da bi propustio brža vozila. s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu i u saobraćaju ili s obzirom na tehnička svojstva vozila kojim upravlja. (1) Ako se na sredini kolovoza nalazi pješačko ostrvo. ili omeo saobraćaj iz suprotnog smjera. ako je vozač koji se kreće iza njega počeo preticanje. Preticanje i obila enje Član 57. (3) Ako zbog nedovoljne širine kolovoza ili njegovog stanja preticanje nije moguće bez ugrožavanja sigurnosti saobraćaja. (1) Preticanje i obilaženje vozač smije vršiti samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smjera i ako na putu ima dovoljno prostora za sigurno izvo enje tih radnji. preticanjem ugrozio sigurnost saobraćaja. a ako to nije dovoljno. Vozač ne smije vozilom početi preticanje ili obilaženje: 1) 2) kolone vozila. (2) Vozač ne smije preticati i obilaziti kad time. ili neka druga površina koja nije namijenjena za saobraćaj vozila ili neki objekat ili ure aj. vozač vozila koje se kreće sporije nego vozila koja se kreću neposredno iza njega dužan je pomjeriti svoje vozilo što više udesno. osim kad za preticanje ili obilaženje koristi saobraćajnu traku koja je zabranjena za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera.obilaženje 9. (2) Ako se površine. ili obilježen ili na drugi način označen prostor za parkiranje vozila. 5) ako po izvršenom preticanju ili obilaženju ne bi ponovo mogao zauzeti položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja ili obilaženja. oni se mogu obilaziti s obje strane. To vozilo može se preticati s desne strane ako izme u njega i desne ivice kolovoza postoji saobraćajna traka. 4) ako saobraćajna traka kojom namjerava izvršiti preticanje nije slobodna na dovoljnom rastojanju tako da bi. ili da obi e drugu prepreku na putu. . i to bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. Član 61. (2) Preticanje se mora vršiti s desne strane ako se vozilo na kolovozu nalazi u takvom položaju i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo. ugrožava druge učesnike u saobraćaju. (1) Preticanje i obilaženje vrši se s lijeve strane. Vozač ne smije povećavati brzinu kretanja vozila dok ga drugo vozilo pretiče. vodeći računa o razlici izme u brzine kretanja svog vozila za vrijeme preticanja i brzine kretanja vozila drugih učesnika u saobraćaju koje namjerava preteći. vozila ih moraju obilaziti s desne strane. objekti ili ure aji iz stava (1) ovog člana nalaze na sredini puta s jednosmjernim saobraćajem a postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. 3) ako je vozač koji je ispred njega na istoj saobraćajnoj traci dao znak da namjerava da pretekne ili obi e vozilo koje je ispred njegovog vozila. Član 59. čim mu to bude moguće.

stav (3) ovog Zakona za svoje kretanje ne koristi saobraćajnu traku uz desnu ivicu kolovoza. kao i kad je saobraćaj na raskrsnici reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima koje daje ovlašteno lice. neposredno ispred tunela i u tunelu koji po smjeru kretanja ima samo jednu traku. vozilo koje se kreće na putu s pravom prvenstva prolaza. (2) Neposredno ispred raskrsnice i na raskrsnici vozač smije preticati: vozilo koje skreće ulijevo. (3) Ne smatra se preticanjem ni prolaženje s desne strane vozila koje prema odredbi člana 39. odnosno obilaženja. a pretiče se s desne strane (član 58. Zvu ni i svjetlosni znaci upozorenja Član 67. Zvučni 10. (2) Na putevima i pod uvjetom iz stava (1) ovog člana. Član 63. neposredno ispred raskrsnice. (1) Vozač ne smije preticati drugo vozilo. bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. bicikla s motorom. Na kolovozu na kome se saobraćaj odvija u dva smjera vozač ne smije vozilom preticati drugo vozilo ispred vrha prijevoja puta ili u krivini kad je preglednost puta nedovoljna. ili radi parkiranja vozila. ili koje prelazi pješački prijelaz. osim bicikla. vozač može napustiti traku na kojoj se nalazi samo radi skretanja ulijevo ili udesno.6) 7) saobraćajnom trakom koja je namijenjena za prinudno zaustavljanje vozila. Član 64. (1) Vozač koji pretiče dužan je držati vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče. vozilom ponovo zauzeti položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja. lahkog motocikla i motocikla bez bočne prikolice. vozilo koje skreće udesno. Vozač ne smije preticati drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu. osim ako na tim mjestima ne postoji više saobraćajnih traka obilježenih uzdužnim oznakama na kolovozu i namijenjenih isključivo za kretanje vozila u smjeru kretanja njegovog vozila. (1) Na putu na kojem postoje najmanje dvije saobraćajne trake namijenjene za saobraćaj vozila u istom smjeru i na kojoj su kolone vozila. ali da pritom svojim vozilom ne prelazi na dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. ili koje je stalo radi propuštanja pješaka na tom prijelazu. Član 66. Član 65. Član 62. ili neposredno ispred i na prijelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u nivou bez branika ili polubranika. stav (2)). ili na raskrsnici koja nije s kružnim tokom saobraćaja. tako da ga ne ometa i ne ugrožava u saobraćaju. čim to bude moguće. brže kretanje vozila na jednoj traci od kretanja na drugoj traci ne smatra se preticanjem. (2) Poslije izvršenog preticanja ili obilaženja vozač je dužan. (3) Neposredno ispred i na prijelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou bez branika ili polubranika vozač smije preticati drugo vozilo kad je saobraćaj na tom prijelazu reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova. (1) Vozač je dužan upotrijebiti zvučni znak upozorenja kad god je u pitanju sigurnost saobraćaja a naročito: .

vodeći računa pri tome da se time ne zasljepljuju vozači koji dolaze iz suprotnog smjera. prema pravilu. zaustaviti ili parkirati vozilo van kolovoza. . umjesto zvučnog znaka upozorenja upotrebljava svjetlosni znak upozorenja. (3) Ako je vozač zbog neispravnosti na vozilu. ili naizmjeničnim paljenjem. saobraćajne nesreće ili drugog opravdanog razloga prinu en zaustaviti vozilo na kolovozu dužan je obilježiti sigurnosnim trokutom i preduzeti sve mjere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila i što prije ga ukloniti s kolovoza. odnosno parkirati uz desnu ili lijevu ivicu kolovoza. Član 72. (3) Svjetlosni znak upozorenja daje se kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala. (3) Vozač može zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestima koja se nalaze na sredini kolovoza samo ako su ta mjesta obilježena odgovarajućim saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu. prije ulaska u nepreglednu krivinu ili prije dolaska na prijevoj na kojem je otežano mimoilaženje. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća vozač. saobraćajne nesreće ili drugog opravdanog razloga prinu en zaustaviti vozilo na šinama. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu. Član 70. a na javnom putu na kojem se saobraćaj odvija samo u jednom smjeru vozilo može zaustaviti. Taj znak vozač može upotrijebiti i u naselju prilikom preticanja drugog vozila. 11. ili uzastopnim paljenjem kratkih svjetala za osvjetljenje puta. (2) Ako se uz desnu ivicu kolovoza nalaze tramvajske ili druge šine. odnosno parkirati vozilo neposredno uz desnu ivicu kolovoza. vozač mora zaustaviti ili parkirati vozilo uz lijevu ivicu kolovoza. (1) Na javnom putu van naselja vozač je dužan uvijek. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu na kome bi ono ugrožavalo sigurnost drugih učesnika u saobraćaju ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pješaka. u kratkim razmacima. (1) Vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo na javnom putu dužan je zaustaviti. Član 68. Zaustavljanje i parkiranje Član 69. dugih i kratkih svjetala. Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smiju se otvarati vrata ako se time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju ili ako se ugrožava sigurnost saobraćaja. kada za to postoji mogućnost. odmah preduzeti potrebne mjere da lica koja upravljaju vozilima koja se kreću po šinama na vrijeme budu upozorena na opasnost. 2) ako se pored kolovoza nalaze djeca koja ne obraćaju pažnju na kretanje vozila. (2) Vozač je dužan davanje zvučnog znaka upozorenja svesti na neophodnu mjeru. dužan ga je sa šina odmah ukloniti a. ako je to nemoguće. Član 71. 3) na putu van naselja. (2) Svjetlosni znak upozorenja vozač može upotrijebiti i danju ako takav način upozorenja drugim učesnicima u saobraćaju više odgovara uvjetima na putu.1) na putu van naselja radi upozorenja drugog učesnika u saobraćaju da ga želi preteći ili obići ako bi nedavanjem tog znaka postojala opasnost od saobraćajne nesreće.

u podvožnjacima i na nadvožnjacima. mora se ostaviti najmanje 1. vozač ne smije parkirati vozilo naročito na: 1) dijelu puta ispred prijelaza puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou. preduzeća. odnosno traci. ili do suprotne ivice kolovoza. parkovima i sl. Osim u slučajevima iz člana 73. 6) na dijelu puta u blizini vrha prijevoja i u krivini gdje je preglednost puta nedovoljna i gdje se obilaženje vozila ne bi moglo izvršiti bez opasnosti. ovog Zakona. 5) trotoaru. 10) na dijelu kolovoza koji je kao stajalište za vozila javnog saobraćaja obilježen saobraćajnim znakom i oznakama na kolovozu. 4) mjestu na kome bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu.. i to na udaljenosti manjoj od 15 m od tih prijelaza. . 3) prolazima i ulazima škola. na mostovima. bila manja od 3 m. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo naročito: 1) na obilježenom pješačkom prijelazu i na udaljenosti manjoj od 5 m od tog prijelaza. 2) na prijelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou. 5) u tunelima.Član 73. Član 74. 3) na željezničkim ili tramvajskim prugama ili u blizini tih pruga ako se time sprečava ili ometa saobraćaj vozila koja se kreću po šinama. stambenih zgrada i drugih objekata i iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizacionu ili drugu mrežu komunalnih organizacija. ustanova. odnosno na pješačkoj stazi. 11) 12) 13) na svim ure enim zelenim površinama. ili do neke prepreke na putu. kao i na dijelovima puta ispod mostova i nadvožnjaka i na udaljenosti manjoj od 15 m od tih objekata. ako to nije izričito regulirano saobraćajnim znakom. Član 75. a ako je parkiranje dozvoljeno. na kolovozu s dvije saobraćajne trake gdje se saobraćaj odvija u oba smjera. 4) na raskrsnici i na udaljenosti manjoj od 5 m od najbliže ivice popriječnog kolovoza. 8) na mjestu na kome bi vozilo zaklanjalo postavljeni saobraćajni znak ili ure aj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova. na mjestu koje je označeno kao parking-prostor za invalidna lica. kao i na prijelazu biciklističke staze preko kolovoza. 7) na dijelu puta na kojem bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne linije na kolovozu. 9) na biciklističkoj stazi. 2) udaljenosti manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je obilježeno stajalište za vozila javnog saobraćaja.6 m širine na površini za kretanje pješaka s tim da ta površina ne može biti uz ivicu kolovoza.

Član 79. odnosno sigurno obići zaustavljeno vozilo. (1) Za nepravilno parkirano ili zaustavljeno vozilo na trotoarima ili bilo kojim drugim mjestima iz čl. (2) Ovlašteno službeno lice odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost saobraćaja. Član 78. ili ometa normalan tok saobraćaja. može zadržati vozilo. i to: 1) kad je bio prinu en da zaustavi vozilo na mjestu ili dijelu puta iz člana 73. (1) Premještanje vozila iz člana 75. u slučaju iz stava (1) ovog člana taj ure aj mora biti uključen. premještanje vozila obavljaju organizacija. 73. 69. ovog Zakona. traktor ili priključno vozilo. ovog Zakona. (4) Radi osiguranja plaćanja troškova premještanja vozila. Član 76. od vlasnika vozila koji nije državljanin Bosne i Hercegovine pravno ili fizičko lice koje je premjestilo vozilo može zatražiti garanciju. u vertikalnom položaju i na dovoljnoj udaljenosti koja na putu van naselja ne smije biti manja od 50 m. koje je zaustavljeno na kolovozu. ovog Zakona obavlja nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova. kao i na dijelu puta koji nije dovoljno pregledan. vozilo parkirano u pješačkoj zoni. ovog Zakona snosi vlasnik. (5) Visinu troškova premještanja vozila utvr uje nadležni organ jedinice lokalne samouprave i uprave. osim motocikla bez bočne prikolice. (3) Troškove premještanja vozila u slučajevima iz člana 75. 2) kad je vozilo zaustavljeno na kolovozu na takvom mjestu da vozači vozila koja nailaze istim smjerom ne mogu ili ga teško mogu pravovremeno uočiti. vozač je dužan preduzeti sve mjere kojima se sprečava da vozilo samo krene s mjesta i da se osigura od neovlaštene upotrebe. a ako vlasnik neće ili ne može položiti garanciju.(1) Ovlašteno službeno lice odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. obilježiti posebnim znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu. ovlaštena službena lica ostavit će pisano obavještenje da vozač koji je parkirao ili zaustavio vozilo u roku od osam dana kod nadležnog organa na ime novčane kazne uplati zakonom propisani iznos. u kojem nije prisutan vozač. jedan pored drugog. (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana. (3) Na isti način taj znak postavlja se i kad je na putu zaustavljena kolona motornih vozila s tim što se umjesto jednog znaka na kolovoz postavljaju dva znaka. do 78. Član 77. (1) Vozač je dužan motorno vozilo. . 3) noću i u slučaju smanjene vidljivosti na autoputu i putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila. (4) Ako je u motornom vozilu ugra en ure aj za istovremeno uključivanje svih pokazivača pravca. pravno ili fizičko lice koje ovlasti nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova. (2) Znak iz stava (1) ovog člana postavlja se na kolovoz iza zaustavljenog vozila. tako da vozači motornih vozila koji nailaze iz smjera na kojem je znak postavljen mogu pravovremeno zaustaviti svoja vozila. kao i vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila invalida. i 74. uz prethodnu saglasnost nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova. Prije nego što parkira i napusti vozilo. ovog Zakona.

ili ako ga vuče motorno vozilo koje ima i pri vuči koristi žuto rotaciono svjetlo. Vu a vozila Član 81. a na autoputu i putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila samo jedno priključno vozilo. Presijecanje kolone pje aka Član 80. (1) Za vrijeme vuče vozila iz člana 82. niti vozilo na motorni pogon teže od vučnog vozila ako mu je neispravna pomoćna kočnica. Član 82. oba vozila moraju imati znak kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu (sigurnosni trokut). pogrebnu povorku i svaku drugu organiziranu kolonu pješaka koja se kreće po kolovozu. (2) Vozilom na motorni pogon ne smije se vući motocikl bez bočne prikolice ili drugo vozilo na dva točka. (3) Krutom vezom ne smije se vući vozilo na motorni pogon koje nema ispravan ure aj za upravljanje. (2) Pomoću užeta ne smije se vući vozilo na motorni pogon na kojem su neispravni ure aji za upravljanje ili ure aji za zaustavljanje. Zabranjena je vuča neispravnih vozila na autoputu i putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila. samo ako na svojoj zadnjoj strani ima upaljena crvena svjetla za označavanje vozila. odnosno jedno priključno vozilo za prijevoz lica. niti teretno motorno vozilo i autobus. krute veze (rude). (1) U saobraćaju na javnom putu vozilu na motorni pogon mogu se pridodati najviše dva priključna vozila za prijevoz tereta. a na vučenom vozilu sa zadnje strane. stav (1).(2) Vlasnik ili korisnik vozila dužan je ovlaštenom službenom licu nadležne službe dati podatke o vozaču koji je upravljao vozilom u vrijeme izvršenja prekršaja iz stava (1) ovog člana. ali samo krajnjom desnom saobraćajnom trakom do prvog priključnog puta kojim se vučeno vozilo može isključiti iz saobraćaja na autoputu. kao i u slučaju drugih prekršaja propisanih ovim Zakonom u kojima je učestvovalo njegovo vozilo. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (2) (3) Vozilom na motorni pogon smije se vući samo priključno vozilo koje značajno ne umanjuje njegovu stabilnost. (4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana. Član 84. Član 85. pješaka 12. Vozač ne smije vozilom presijecati kolonu djece. Vuča 13. . vojnika. automatskih vučnih kuka s višestepenovanom regulacijom i oslanjanjem ili vješanjem vozila na vučno vozilo. (1) Vozilo na motorni pogon na putu dozvoljeno je vući pomoću užeta. (2) Na motornom vozilu koje vuče drugo vozilo trokut se postavlja s prednje. Vozilo na motorni pogon smije se vući noću. Član 83. vuča drugog motornog vozila autoputem dozvoljena je ako je razlog za vuču nastao za vrijeme kretanja motornog vozila autoputem. (1) Vozilom na motorni pogon smije se vući drugo vozilo na motorni pogon samo ako se ono zbog neispravnosti ili nedostataka pojedinih dijelova ne može samo kretati i ako se pritom značajno ne umanjuje stabilnost vučnog vozila.

Ako se vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta. lahkom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice najmanje dva bijela ili žuta svjetla na prednjoj strani i paran broj crvenih svjetala na zadnjoj strani. 4) zaprežnom vozilu . automatskih vučnih kuka s višestepenovanom regulacijom ili krute veze. ako se vuče užetom.osim na biciklu s motorom. mora iznositi tri do pet metara. 2) biciklu s motorom. (1) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju na vozilu moraju biti upaljena kratka svjetla. ili samo jedna svjetiljka koja je izra ena tako da se s prednje strane vozila vidi bijelo svjetlo. Član 87. (2) (3) Vučenim vozilom zabranjeno je prevoziti lica.najmanje jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. izuzetno. a ako se vuče pomoću kuke ili krute veze (rude). i to na: 1) vozilu na motorni pogon . (4) Izuzetno od odredbi iz stava (3) ovog člana.jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. (1) Vozilo na motorni pogon koje na putu vuče drugo neispravno vozilo na motorni pogon ne smije se kretati brzinom većom od 40 km/h. osim svjetla iz stava (1) ovog člana. saobraćaju 14. Vozila koja prevoze opasne materije ne smiju se vući. (1) Odstojanje izme u vučnog i vučenog vozila na motorni pogon. 3) biciklu . ovog Zakona a vozač mora imati dokaz o izvršenom certificiranju. . kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. može iznositi i manje od tri metra. a ako se na zaprežnom vozilu nalazi samo jedna svjetiljka. (2) U vremenu od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću). moraju biti upaljena svjetla za osvjetljavanje puta. u slučaju neispravnosti vozila koje je natovareno opasnim materijama. Vuča natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila. vozač koji upravlja vučenim vozilom mora imati odgovarajuću dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojoj pripada vozilo koje se vuče. odnosno traktora s priključnim vozilom. (3) Ako se na zaprežnom vozilu jedno svjetlo nalazi na prednjoj strani. niti koristiti za vuču drugih vozila. i do prvog mjesta na kojem se može otkloniti kvar na vozilu. (2) Kuka i kruta veza (ruda) iz stava (1) ovog člana moraju biti certificirane prema procedurama definiranim posebnim propisom iz stava (3) člana 6. lahkom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice .najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. Član 89. ona mora biti postavljena na lijevoj strani vozila. ta svjetla moraju biti postavljena na uzdužnoj osi vozila ili na njegovoj lijevoj strani. a drugo na zadnjoj strani.Član 86. Član 88. takvo vozilo može se prevući samo do najbližeg mjesta pogodnog za pretovar ili popravku a takvo vozilo vuče se krutom vezom (rudom) i brzina kretanja ne smije biti veća od 40 km/h. dozvoljena je samo do prvog mjesta pogodnog za pretovar tereta a. a sa zadnje strane vozila crveno svjetlo. Upotreba svjetala u saobra aju Član 90. na vozilu u saobraćaju na putu.

na zadnjoj strani posljednjeg priključnog vozila moraju biti upaljena najmanje dva crvena svjetla.kad vozač tog vozila upali kratka svjetla ili kad naizmjeničnim paljenjem i gašenjem svjetala upozorava da mu duga svjetla smetaju.kad su zaustavljeni ili parkirani u naselju uz samu ivicu kolovoza. umjesto svjetala iz člana 90. lahki motocikl i motocikl bez bočne prikolice koji nema akumulator . 2) vodiči teglećih. Član 93.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na čelu kolone. a pri mimoilaženju s drugim vozilom . tako da se jasno vidi s dovoljne udaljenosti. kad je zaustavljeno ili parkirano na ulici u naselju. moraju nositi upaljena svjetla kad se kreću po kolovozu van naselja: 1) grupa pješaka koja se kreće u organiziranoj koloni ili povorci . (2) Vozilo na motorni pogon čija dužina nije veća od osam metara. (5) Kad vozilo na motorni pogon vuče jedno ili dva priključna vozila. ovog Zakona. 2) za vrijeme kretanja za drugim vozilom na odstojanju od najmanje 100 m da dugim svjetlima svog vozila ne zasljepljuje vozača vozila ispred sebe. (2) Umjesto svjetala iz stava (1) ovog člana mogu se upotrebljavati reflektujuće materije. stav (1) tačka 1) može imati upaljeno samo jedno svjetlo koje se s prednje strane vidi kao bijelo svjetlo i sa zadnje strane kao crveno svjetlo i koje je postavljeno na strani suprotnoj od ivice kolovoza uz koju je vozilo zaustavljeno ili parkirano.(4) U uvjetima iz stava (2) ovog člana. 2) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na za to posebno odre enim mjestima na kolovozu ili van njega ili na ulicama sa slabijim saobraćajem.60 m. (1) 1) Izuzetno od odredbi člana 90. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. Vozač vozila na motorni pogon dužan je upotrebljavati za osvjetljavanje puta kratka svjetla umjesto dugih svjetala: 1) prije mimoilaženja s drugim vozilom na udaljenosti s koje ocijeni da svjetlom svog vozila zasljepljuje vozača vozila koje mu dolazi u susret. i kojem nije pridodato priključno vozilo. uvijek na udaljenosti manjoj od 200 m. Član 91. zaprežno vozilo mora imati i dva katadioptera crvene boje.u susretu s plovilom. (6) Na motociklu za vrijeme vožnje na putu moraju biti upaljena kratka svjetla. . i najmanje jedno crveno svjetlo na njenom začelju. a ako širina priključnog vozila iznosi više od 1. a bicikl . (1) (2) Za osvjetljavanje puta vozač vozila na motorni pogon. u pravilu. na prednjoj strani prvog priključnog vozila moraju biti uključena dva bijela svjetla. odnosno povorke. odnosno s vozilom koje se kreće po šinama a koje nailazi iz suprotnog smjera. tovarnih i jahaćih životinja i goniči stoke . (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća. upotrebljava duga svjetla.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo naprijed i najmanje jedno crveno svjetlo pozadi. 3) za vrijeme dok vozilom prolazi pored organizirane kolone ili povorke pješaka. Član 92.jedan katadiopter crvene boje na zadnjoj strani i po jedan katadiopter žute ili narandžaste boje na svakoj strani pedale. simetrično postavljena na zadnjoj strani vozila. 4) kada se kreće putem koji se pruža neposredno pored plovnog puta ili pored željezničke ili tramvajske pruge . 3) bicikl. ne mora imati upaljena svjetla: vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na osvijetljenom dijelu puta. a širina od dva metra.

Odstojanje izme u vozila Član 96. (2) Vozač bicikla i vozač bicikla s motorom ukoliko je pokretan snagom vozača dužni su se kretati što bliže desnoj ivici kolovoza. 15. Saobra aj tramvaja i drugih vozila na šinama inama Član 98.(3) Noću. ovog Zakona primjenjuju se i na saobraćaj tramvaja i drugih vozila koja se na putu kreću po šinama. . a ako postoji biciklistička staza. a na zadnjoj strani crvene boje. (2) Svjetla za maglu mogu se upotrebljavati samo za vrijeme magle ili u slučaju smanjene vidljivosti i ne mogu se istovremeno koristiti s dugim svjetlima. (3) Ako se na putu kreću dva ili više vozila koja prevoze opasne materije. od 25. osim ako to ne isključuju konstrukcione karakteristike tih vozila ili način njihovog kretanja. (3) Svjetla za maglu koja se nalaze na prednjoj strani vozila moraju biti bijele ili žute boje. Saobraćaj 16. dužni su se kretati jedan za drugim. Član 97. Saobra aj bicikala. kreću jedno za drugim vozila na motorni pogon čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. Član 94. (1) Kad se na javnom putu van naselja. a biciklom s motorom lice koje je navršilo 14 godina. vozač vozila na motorni pogon za vrijeme vožnje mora imati na vozilu upaljena najmanje kratka svjetla za osvjetljavanje puta. tako da ne ugrožava sigurnost saobraćaja. (2) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon moraju biti upaljena za vrijeme dok su upaljena bilo koja svjetla za osvjetljavanje puta ili posebna svjetla za maglu. do 97. (1) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon upotrebljavaju se u uvjetima iz člana 90. Vozač je dužan držati potrebno odstojanje kad se kreće iza drugog vozila. koji ima samo jednu saobraćajnu traku namijenjenu za saobraćaj vozila u jednom smjeru. bicikala s motorom. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. Saobraćaj 17. (1) Po magli vozač vozila na motorni pogon na vozilu treba imati upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta ili svjetla za maglu ili oba svjetla istovremeno. Odredbe čl. (1) Biciklom na kategoriranom putu smije upravljati lice koje je navršilo 12 godina. (3) Ako se dva ili više vozača bicikala ili bicikla s motorom kreću u grupi. vozači su dužni izme u svakog od tih vozila držati odstojanje od najmanje 100 m. lahkih motocikala i motocikala Član 99. odnosno traci. Član 95.500 kg ili čija je dužina veća od sedam metara. (2) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na dio puta na kojem je preticanje zabranjeno. stav (1) ovog Zakona kada je vozilo zaustavljeno ili parkirano na putu. odstojanje izme u tih vozila ne smije biti manje od 200 metara. po biciklističkoj stazi.

vozila se moraju kretati desnom stranom u smjeru kretanja vozila. po pravilu. sjediti na platou vozila sa strane. Član 102. Član 104. Vozač bicikla. (6) Vozač bicikla i vozač bicikla s motorom smiju se kretati samo po onim saobraćajnim površinama po kojima je kretanje takvim vozilima dozvoljeno. lahkog motocikla i motocikla može prevoziti druga lica samo ako na vozilu postoje posebna sjedišta i oslonci za noge. 19. (1) (2) Stoku koja se kreće javnim putem gonič stoke mora držati što je moguće bliže desnoj ivici puta. (2) Zaprežno vozilo ne smije se ostavljati bez nadzora na putu ili uz put. pridržavati se za drugo vozilo. (1) Na putu koji ima trotoar ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka. Vozač bicikla. lahkog motocikla ili motocikla i lica koja se prevoze tim vozilima moraju koristiti zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje. Saobra aj zapre nih vozila i kretanje stoke Član 103. vozač bicikla s motorom ukoliko je pokretan snagom vozača i vozač bicikla moraju se kretati desnom biciklističkom stazom u odnosu na smjer kretanja saobraćaja. (1) Vozač zaprežnog vozila treba upravljati vozilom sve vrijeme dok se vozilo kreće putem i dužan je vozilo držati što bliže desnoj ivici kolovoza. lahkog motocikla i motocikla treba upravljati vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi učesnici u saobraćaju. bicikla s motorom. bicikla s motorom. i to veoma pažljivo i na način kojim ne ometa ili ne sprečava saobraćaj vozila. prevoziti.(4) Ako na putu postoji posebno ure ena biciklistička staza. pješak je dužan kretati se tim površinama. kretati i zadržavati na kolovozu. on se mora kretati što bliže ivici kolovoza. Stoka se ne smije ostavljati na putu ili uz put bez nadzora goniča stoke. a naročito ne smije skidati ruke s upravljača. vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom. Saobraćaj zapre režnih 18. Kretanje pješaka pje aka Član 105. Vozač bicikla. Član 100. odnosno površinu pored kolovoza pogodnu za kretanje pješaka. (3) Lica koja se voze zaprežnim vozilom za vrijeme kretanja vozila ne smiju stajati na vozilu. . bicikla s motorom. Član 106. niti se nalaziti na rudi vozila dok je vozilo u pokretu. a vozač motocikla može to činiti i u bočnoj prikolici. sjediti na stranicama vozila. (5) Na biciklističkim stazama ure enim i obilježenim za saobraćaj bicikla i bicikla s motorom u oba smjera. Član 101. ili ugrožavati druge učesnike u saobraćaju. (2) Ako se pješak kreće po kolovozu. (1) Pješak se ne smije.

kako bi . vozač je dužan zaustaviti vozilo ispred pješačkog prijelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz. Član 109. provalija. pješaci se mogu kretati kolovozom. koturaljkama i slično. pješak se može kretati uz desnu ivicu kolovoza samo kad je takvo kretanje za njega sigurnije (nepregledna krivina. vozač koji skreće na taj put dužan je skretanje vršiti smanjenom brzinom i propustiti pješake koji su već stupili ili stupaju na pješački prijelaz i. Obaveze voza a prema pje acima Član 111. romobilom. (2) Ako se obilježeni pješački prijelaz iz stava (1) ovog člana nalazi na ulazu na bočni put. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. (3) Na obilježenom pješačkom prijelazu na kome saobraćaj nije reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima. pješak je dužan postupati prema tim znakovima. (1) Pješak je dužan prelaziti preko kolovoza i biciklističke staze pažljivo i najkraćim putem pošto se prije stupanja na kolovoz uvjeri da to može učiniti na siguran način. vožnja dječijim biciklom. pješaci mogu prelaziti kolovoz samo dok im je datim znakom dozvoljen prijelaz kolovoza. odron i sl. po potrebi. bicikl. ni znakovima koje daje ovlašteno lice. osim ako je to posebno dozvoljeno. dužni su kretati se uz lijevu ivicu kolovoza u smjeru kretanja. na kome je saobraćaj pješaka reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima za pješake. zaustaviti vozilo kojim upravlja da bi propustio pješake. skijanje i drugo. (2) Na obilježenom pješačkom prijelazu na kome saobraćaj pješaka nije reguliran posebnim svjetlosnim saobraćajnim znakovima za pješake. kao i organizirana kolona pješaka. (1) Ako je saobraćaj na obilježenom pješačkom prijelazu reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima ovlaštenog lica. (3) Pješak koji gura ručna kolica. lica koja se kreću pomoću pokretnih stolica za nemoćna lica. (3) Ako na obilježenom pješačkom prijelazu saobraćaj nije reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova ni znakovima ovlaštenog lica. vozač je dužan zaustaviti vozilo pred takvim pješačkim prijelazom. pri prelaženju puta pješak je dužan kretati se tim prijelazima. moraju se kretati uz desnu ivicu kolovoza u smjeru kretanja.(2) Na putu na kojem ne postoji trotoar ili druga površina odre ena za kretanje pješaka. odnosno pogodna za kretanje pješaka. ali je saobraćaj vozila reguliran svjetlosnim saobraćajim znakovima za vozila ili znakovima koje daju ovlaštena lica. kao i sankanje. (2) Na putu koji ima obilježene pješačke prijelaze ili posebno izgra ene prijelaze. Član 107. (3) Na kolovozu puta zabranjeno je igranje. (1) Na obilježenom pješačkom prijelazu. vozač ne smije ometati prolaz pješaka koji su već stupili na pješački prijelaz. Pješak koji namjerava prijeći kolovoz na mjestu na kojem ne postoji obilježen pješački prijelaz ne smije stupiti na kolovoz ako time ometa saobraćaj vozila. odnosno prolazima. Član 108. usjek. odnosno prolaze za pješake. (1) Kad se pješaci kreću kolovozom na javnom putu van naselja. vozača pješacima 20.). a koju pješaci ne mogu koristiti iz bilo kojeg razloga. a ako mu je na takvom prijelazu datim znakom dozvoljen prolaz. lahki motocikl ili motocikl. ako oni nisu od njega udaljeni više od 100 m. tako da se kreću jedan iza drugog. Član 110. zasjek. prije stupanja na pješački prijelaz pješak je dužan obratiti pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju.

Član 115. Član 112. Učesnici u saobraćaju dužni su zaustaviti se pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje saobraćaja spušten. ne smatraju motornim vozilima. niti ure aja za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza. Član 114. Saobra aj na autoputu. Saobraćaj saobraćaj 22. (3) Odredba stava (2) ovog člana ne odnosi se na vojna vozila i na vozila organa unutrašnjih poslova. Saobra aj na prijelazu puta preko željezni ke pruge eljezni Član 113. (2) Učesnici u saobraćaju koji prelaze preko željezničke pruge u istom nivou dužni su to činiti s pojačanim oprezom i kad svjetla na prijelazu nisu upaljena. učesnici u saobraćaju mogu preći preko željezničke pruge tek pošto se prethodno uvjere da prugom ne nailazi voz ili neko drugo vozilo koje se kreće po šinama. (1) Na autoputu vozač ne smije zaustavljati motorno vozilo osim na površinama van kolovoza koje su za to posebno ure ene i obilježene. ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znakovi koji upozoravaju da će se taj ure aj početi spuštati. ili nedvosmisleno pokazuju namjeru da pre u preko pješačkog prijelaza. ili ako se taj ure aj već počeo spuštati. odnosno da može zaustaviti vozilo prije nego što stupi na željezničku prugu. prema odredbama ovog Zakona. te vozila za održavanje puta kada daju posebne svjetlosne znakove. Član 117. (3) Na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome nema ure aja za zatvaranje saobraćaja. (2) Autoputem se ne smiju kretati ni motorna vozila koja se prema svojim konstrukcionim karakteristikama ne mogu kretati brzinom većom od 40 km/h. putu rezerviranom za saobra aj motornih vozila i brzom putu Član 116. učesnici u saobraćaju dužni su se zaustaviti kad se pojavi crveno trepćuće svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo.propustio pješake koji prelaze ili stupaju na pješački prijelaz. Vozač koji se vozilom približava prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou dužan je kretanje vozila podesiti tako da ga može zaustaviti pred ure ajem za zatvaranje saobraćaja na prijelazu. (1) Autoputem se ne smiju kretati pješaci. stoka ni vozila koja se. . odnosno da se prijelazu puta preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće šinama. (1) Pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi. Saobraćaj eljezničke 21. (1) Vozač koji skreće na bočni put na čijem ulazu ne postoji obilježen pješački prijelaz dužan je skretanje izvršiti smanjenom brzinom i ne smije ugroziti pješake koji su već stupili na kolovoz. (2) Vozač koji se kreće po mokrom kolovozu u naseljenom mjestu dužan je prilagoditi brzinu kretanja vozila tako da izbjegne prskanje pješaka koji se kreću ivicom kolovoza ili trotoara. ili pred ure ajem za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vozila koja se kreću po šinama.

(3) Na autoputu vozač ne smije vršiti polukružno okretanje. Vozila pod pratnjom Član 125. i da se u saobraćaj na autoputu uključi dajući odgovarajući znak. Član 119. od 116. namijenjenih za saobraćaj vozila u jednom smjeru. kad takva traka postoji u produženju priključnog puta. i preduzeti potrebne mjere da se vozilo što prije ukloni s kolovoza. Na autoputu sa tri ili više saobraćajnih traka. do 121. Član 122. 2) propustiti vozila koja se kreću autoputem ako na mjestu na kome se uključuje u saobraćaj na autoputu ne postoji posebna traka za ubrzavanje. Odredbe čl. Član 118. ovog Zakona primjenjuju se i na saobraćaj na putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila i brzom putu. 24. smiju koristiti samo dvije saobraćajne trake koje se nalaze uz desnu ivicu kolovoza.(2) Vozač koji je zbog neispravnosti vozila ili zbog drugih razloga prinu en zaustaviti vozilo na kolovozu autoputa. dužan je zaustaviti ga na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila. vozači teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. (1) Vozač koji se motornim vozilom uključuje u saobraćaj na autoputu dužan je: 1) koristiti posebnu traku za ubrzavanje. niti se kretati vozilom unazad. stav (3) ovog Zakona ne primjenjuje se na vozila koja se kreću dijelom autoputa koji prolazi kroz naselje. ako ona na tom mjestu postoji. (2) Odredba člana 39. (2) Vozač koji se vozilom isključuje iz saobraćaja na autoputu dužan je pravovremeno zauzeti položaj vozilom na krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci i što prije preći na posebnu traku za usporavanje. . Član 121.500 kg i skupova vozila čija je dužina veća od sedam metara. ako takva traka postoji na ulazu u priključni put. na način kojim ne ugrožava saobraćaj vozila koja se kreću autoputem. Saobra aj u tunelu Član 123. polukružno okretati vozilo ili se kretati unazad u tunelu. (1) Autoputem se motorna vozila moraju kretati krajnjom desnom saobraćajno trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni. Na vozilima na motorni pogon za vrijeme kretanja kroz tunel moraju biti upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta. Član 120. Vozač koji se vozilom kreće kroz tunel ne smije zaustavljati vozilo. Član 124. Na autoput se ne smije uključiti motorno vozilo koje vuče drugo motorno vozilo koje se zbog neispravnosti ne može kretati. Saobraćaj 23.

) i zabrani presijecanja kolone pješaka (član 80. strogo se pridržavati naredbi koje im daju lica iz pratnje i kretanje nastaviti tek pošto pro u sva vozila pod pratnjom. Teret na vozilu Član 127. (2) Kako bi omogućili prolaz vozilima iz stava (1) ovog člana. prema potrebi. omogućiti nesmetan prolaz. 26. kad posebnim ure ajima daju svjetlosne i zvučne znakove. i to za vrijeme dok se ti znakovi daju. vozači su dužni obratiti pažnju i na vozila kojima se osigurava prolaz. stav (1) tačka 1. po potrebi.). (3) Kad vozilo policije ili vojno vozilo upotrebom plavih svjetala osigurava prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreću iza njega. (1) Na vozila službe hitne pomoći.) i vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima ovlaštenog lica.) osim u odnosu na vozila pod pratnjom (član 125. za vozila iz stava (1) ovog člana važe odredbe o prvenstvu prolaza. zaustaviti se dok ta vozila pro u. (4) Da bi omogućili nesmetan prolaz vozilima iz stava (1) ovog člana.). a ostala vozila propustiti ih i. ne umanjuje vozaču preglednost puta. zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila (član 61. ne primjenjuju se odredbe o ograničenju brzine (čl. ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju karakteristike puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila. 44. (4) U pogledu me usobnog prava prvenstva prolaza. prema potrebi.). propustiti ih i. (1) Vozilo u saobraćaju na putu ne smije se opteretiti preko svoje nosivosti koja je upisana u knjižicu vozila. (2) 1) 2) 3) Teret na vozilu treba biti tako raspore en i. . zaustaviti svoja vozila dok ta vozila pro u. ili preko najveće dozvoljene mase. Vozila s pravom prvenstva prolaza Član 126. prema potrebi. s posebnim motornim vozilima opremljenim ure ajima za davanje posebnih zvučnih i svjetlosnih znakova crvene i plave boje. Ta vozila imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (član 49. 25. pod uvjetom da ne ugrožavaju sigurnost drugih učesnika u saobraćaju. podrazumijevaju se vozila kojima je dodijeljena pratnja policije ili vojne policije.).) i zabrani presijecanja kolone pješaka (član 80. ne umanjuje u većoj mjeri stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom.). stav (1)) i na vozilima s pravom prvenstva prolaza iz st. ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila (član 61. vatrogasna vozila i vozila policije i sudske policije. (5) Ure aji za davanje posebnih svjetlosnih i zvučnih znakova smiju se ugra ivati i upotrebljavati samo na vozilima čija je pratnja policija ili vojna lica (član 125. (3) Vozila pod pratnjom imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (član 49. umjesto dugih svjetala noću upotrijebiti kratka svjetla za osvjetljavanje puta. u skladu s ovim Zakonom. a. stav (1) tačka 1. pričvršćen i pokriven da: ne ugrožava sigurnost učesnika u saobraćaju i ne nanosi štetu putu i objektima na putu. (1) i (3) ovog člana. pješaci su se dužni skloniti s kolovoza dok ta vozila pro u. i na njih se ne primjenjuju odredbe o ograničenju brzine (čl. i 46. vojna vozila i vozila Državne granične službe BiH. (2) Vozač koji na putu susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom i vozač kojeg sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom dužni su ustupiti prvenstvo prolaza. osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima ovlaštenog lica. 44.(1) Vozilima pod pratnjom. zaustaviti vozilo. i 46. pod uvjetom da ne ugrožavaju sigurnost drugih učesnika u saobraćaju. pješaci su se dužni skloniti s kolovoza.

(4) Učesnici u saobraćaju dužni su pridržavati se ograničenja. zabrana i obaveza izraženih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova. svjetlosni saobraćajni znakovi. a sa zadnje strane . 2) kad teret na vozilu na motorni pogon ili na priključnom vozilu bočno prelazi za više od 20 cm vanjsku ivicu prednjeg ili zadnjeg svjetla za označavanje vozila . Član 131. Član 129. (1) Teret na vozilu ne smije preći najudaljeniju tačku na prednjoj strani vozila više od jednog metra. oznake na kolovozu. SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI Opće 1. . (5) Najisturenija tačka tereta koji se prevozi teretnim motornim ili priključnim vozilom u slučaju iz stava (4) ovog člana mora biti označena tablom. Ta tabla je kvadratnog oblika. (3) Saobraćajni znakovi su: znakovi opasnosti.svjetlom i katadiopterom koji s prednje strane daju bijelo svjetlo. najisturenija tačka tereta mora biti označena crvenom tkaninom. stav (4) ovog Zakona . IV. (1) Javni putevi moraju se obilježiti propisanim saobraćajnim znakovima. zabrane i obaveze kojih se učesnici u saobraćaju moraju pridržavati i daju potrebna obavještenja za sigurno i nesmetano odvijanje saobraćaja. (3) Ako se vozilom prevozi teret u kombinaciji koja se sastoji od vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. stavljaju do znanja ograničenja. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. kojima se učesnici u saobraćaju upozoravaju na opasnost koja im prijeti na odre enom javnom putu ili dijelu tog puta. pod dužinom vozila podrazumijeva se ukupna dužina vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. dimenzija 50 x 50 cm. obojena naizmjenično kosim trakama reflektujuće narandžaste i bijele boje i postavljena uspravno na uzdužnu osu vozila. naročito one koje nastanu usljed iznenadnog oštećenja ili onesposobljavanja puta. trotoaru i sl.svjetlom i reflektujućom materijom crvene boje. znakovi izričitih naredbi i znakovi obavještenja s dopunskom tablom koja je sastavni dio saobraćajnog znaka i koja bliže odre uje značenje saobraćajnog znaka ili bez nje. Noću. (4) Ako teret na vozilu prelazi za više od jednog metra najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila.4) ne stvara suvišnu buku i ne rasipa se po putu. Op e odredbe Član 130. registarske tablice i druge propisane oznake na vozilu. kao i privremena ograničenja i privremene zabrane u saobraćaju i ti znakovi moraju se ukloniti čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni. (2) Teret koji se prevozi na vozilu i priključnom vozilu može preći najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila najviše za jednu šestinu svoje dužine koja je kao kontinuiran teret oslonjena na tovarni prostor. 5) ne zaklanja svjetlosne i svjetlosno-signalne ure aje na vozilu. te svjetlosne i druge oznake na putu.crveno svjetlo. (2) Saobraćajnim znakovima moraju se obilježiti i opasnosti privremenog karaktera. najisturenija tačka na teretu koji se prevozi vozilom mora biti označena: 1) u slučaju iz člana 128. Član 128.

jedno ispod drugog. Znakovi opasnosti i znakovi izričitih naredbi na autoputu. znakovi. ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za sigurnost saobraćaja na putu. a zeleno dolje.(1) Saobraćajne znakove i opremu na putu postavljaju i održavaju institucije koje upravljaju putevima na osnovu rješenja nadležnog organa. svjetla. žute i zelene boje. ili zasljepljuju učesnike u saobraćaju. znakovi izri itih naredbi i znakovi obavje tenja Član 134. Član 133. a zeleno svjetlo može biti i u obliku jedne ili više strelica smještenih u krugu crne boje. Na putu se ne smiju postavljati table. i to: crveno lijevo. magistralnom i regionalnom putu i u naseljenim mjestima moraju biti presvučeni reflektujućim materijama ili osvijetljeni vlastitim izvorom svjetlosti. i da se obavijeste o prirodi te opasnosti. a zeleno desno. putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila. Ako je ure aj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova postavljen i iznad saobraćajne trake. Ta svjetla imaju oblik kruga. Svjetlosni saobra ajni znakovi i svjetlosne oznake Član 136. Znakovi opasnosti. . Član 132. dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uvjetima za saobraćaj na putu ili zahtjevima sigurnosti u saobraćaju. (1) Na saobraćajni znak i na stub na koji je znak postavljen zabranjeno je stavljati bilo šta što nije u vezi sa značenjem saobraćajnog znaka. stubovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraćajnih znakova. Član 135. (3) Znakovi obavještenja pružaju učesnicima u saobraćaju potrebna obavještenja o putu kojim se kreću i druga obavještenja koja im mogu biti korisna. (1) Znakovi opasnosti služe da se učesnici u saobraćaju na putu upozore na opasnost koja prijeti na odre enom mjestu. saobraćajni 3. izgledom ili mjestom postavljanja podražavaju ili liče na neki saobraćajni znak. žuto u sredini. i to: crveno gore. jedno pored drugog. svjetla mogu biti postavljena po horizontalnoj osi. izričitih obavještenja 2. (2) Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja učesnicima u saobraćaju na putu zabrane. (2) Saobraćajni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih učesnici u saobraćaju i danju i noću na vrijeme i lahko mogu uočiti i pravovremeno postupiti u skladu s njihovim značenjem. (3) Saobraćajni znakovi moraju se ukloniti. ili koji svojim oblikom. (2) Zabranjeno je neovlašteno uklanjanje i oštećivanje saobraćajnih znakova i opreme puta ili izmjena značenja saobraćajnih znakova. (2) Na ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima svjetla se postavljaju po vertikalnoj osi. (1) Za reguliranje saobraćaja upotrebljavaju se ure aji kojima se daju svjetlosni saobraćajni znakovi crvene. Član 137. ograničenja i obaveze kojih se moraju pridržavati. žuto u sredini. odnosno dijelu puta. bojom.

kao najavu prestanka slobodnog prolaza. Ta svjetla ne smiju biti upaljena istovremeno.(1) 1) Na ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima: crveno i zeleno svjetlo ne smiju biti upaljeni istovremeno. prije pojave zelenog svjetla. 2) žuto svjetlo može biti upaljeno kao samostalno svjetlo u vremenskom razmaku od prestanka zelenog do pojave crvenog svjetla ili istovremeno sa crvenim svjetlom. Član 141. (2) Pri projektiranju novih ili rekonstrukciji postojećih saobraćajnih znakova obavezno treba ugraditi zeleno trepćuće svjetlo. i to desna strana kolovoza oznakama crvene boje. obilježene uzdužnim linijama. a zeleno svjetlo znači slobodan prolaz tom saobraćajnom trakom. (2) Dopunski svjetlosni znakovi iz stava (1) ovog člana postavljaju se s odgovarajuće strane svjetlosnog saobraćajnog znaka. a lijeva strana oznakama bijele boje. (1) Ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima može se dodati dopunski svjetlosni znak u obliku zelene svijetleće strelice ili više takvih znakova. one se obilježavaju svjetlima. jedno ispod drugog. . Član 140. Član 138. a zeleno svjetlo ima oblik strelice s vrhom okrenutim nadolje. i to na visini na kojoj se nalazi zeleno svjetlo. (2) Ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel moraju biti obilježene oznakama iz stava (1) ovog člana. Član 139. (1) Za reguliranje saobraćaja pješaka mogu se upotrebljavati i posebni ure aji za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova crvene i zelene boje i ure aji za davanje zvučnih signala. (1) Ako se ivice kolovoza na javnom putu obilježavaju svjetlosnim saobraćajnim oznakama. crveno svjetlo znači zabranu saobraćaja duž saobraćajne trake iznad koje je postavljeno. moraju se obilježiti svjetlima. ili od tamne površine na kojoj se nalazi svijetleća silueta pješaka crvene ili zelene boje. i to: crveno svjetlo gore. ostrva za usmjeravanje saobraćaja i drugi objekti na kolovozu noću nisu osvijetljeni. Oznake na kolovozu Član 142. za svaku saobraćajnu traku posebno i koji se nalazi iznad saobraćajne trake. refleksnim staklima ili reflektujućim materijama žute boje. 4. (2) Ta svjetla moraju biti postavljena po vertikalnoj osi. (2) Crveno svjetlo iz stava (1) ovog člana ima oblik ukrštenih linija. refleksnim staklima ili reflektujućim materijama. (1) Na ure ajima za davanje saobraćajnih znakova kojima se regulira saobraćaj na kolovozu s više od dvije saobraćajne trake. 3) žuto svjetlo može biti upaljeno kao trepćuće svjetlo kada ne rade ostali svjetlosni signali na raskrsnici. a zeleno svjetlo dolje. (3) Ako vrhovi pješačkih ostrva. (3) Svjetla iz stava (1) ovog člana sastoje se od svijetleće površine crvene ili zelene boje na kojoj se nalazi tamna silueta pješaka.

(2) Na prijelazima zemljanog puta s manjim saobraćajem i pješačke staze preko željezničke pruge u istom nivou učesnici u saobraćaju mogu se osigurati samo ure ajem za davanje zvučnih znakova.(1) Oznake na kolovozu služe za reguliranje saobraćaja na putevima i za obavještavanje i vo enje učesnika u saobraćaju. Član 143. (2) Na javnom putu van naselja sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera. Obilje avanje prijelaza puta preko željezni ke pruge eljezni Član 145. Član 147. Svjetlosni znakovi kojima se najavljuje približavanje voza na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou daju se naizmjeničnim paljenjem dva crvena trepćuća svjetla koja imaju oblik kruga. Turistička 5. osim saobraćajnih znakova iz člana 145. (1) Na prijelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou. te ostalim objektima i sadržajima. Član 146. . natpisi i druge oznake. Oznake na kolovozu mogu imati i reflektujuće karakteristike. a na magistralnom putu obilježene i ivičnim linijama. (2) Bliže propise o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putu donosi ministar u saradnji s nadležnim organom. tom ure aju može se dodati i ure aj za davanje zvučnih znakova. strelice. na kome postoje samo dvije saobraćajne trake. (3) (4) Oznake na kolovozu čine linije. Na dijelu puta ispred prijelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou moraju biti postavljeni odgovarajući saobraćajni znakovi. odnosno ure aji za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza ako to zahtijeva gustina saobraćaja ili drugi uvjeti na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou. (2) Oznake na kolovozu mogu biti postavljene same ili uz druge saobraćajne znakove ako je potrebno da se značenje tih znakova jače istakne. Član 149. odnosno potpunije odredi ili objasni. ovog Zakona. (1) Oznake na kolovozu postavljaju se na putevima sa savremenim kolovozom. prirodnim i turističkim znamenitostima. historijskim. Član 148. te trake moraju biti odvojene odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu. odnosno spuštanje branika ili polubranika. Turisti ka i ostala signalizacija na putu Član 144. (2) Uslovi u kojima ure aji iz stava (1) ovog člana moraju biti postavljeni utvr uju se posebnim zakonom ili propisom donesenim na osnovu zakona. postavljaju se i branici ili polubranici. (1) Na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome postoji ure aj za davanje svjetlosnih znakova kojima se najavljuje približavanje voza. (1) Turistička i ostala signalizacija na putu namijenjena je obavještavanju učesnika u saobraćaju o kulturnim. Obilježavanje eljezničke 6.

zvučni znakovi i svjetlosni znakovi. moraju imati refleksna stakla ili biti presvučeni reflektujućim materijama odgovarajuće boje. (3) Znakovi iz stava (1) ovog člana mogu se davati i iz vozila. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. Znakovi ovlaštena 8. a noću. i to s mjesta s kojeg se oni ne vide. (3) Branici moraju biti obojeni naizmjenično crvenom i bijelom bojom. Član 153. (1) Znakovi koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašteno lice su znakovi koji se daju rukama i položajem tijela. Na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome se prilikom nailaska voza branici ili polubranici automatski spuštaju. kojima su znakovi namijenjeni.postavljanjem branika. kao i saobraćajni znakovi postavljeni na dijelu puta ispred prijelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou. (1) Dio puta na kome su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kome se izvode radovi. Obilje avanje radova i prepreka na putu Član 151. Obilježavanje 7. (1) Učesnici u saobraćaju moraju postupati po zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbi policajca ili drugog lica koje na osnovu ovlaštenja iz zakona obavlja kontrolu i reguliranje saobraćaja na putevima (u daljnjem tekstu: ovlašteno lice).(1) Na prijelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou branici ili polubranici moraju biti naizmjenično obojeni crvenom i žutom bojom. mogu jasno i s dovoljne udaljenosti uočiti. (3) Branici i polubranici moraju biti opremljeni trepćućim crvenim svjetlom. (3) Bliže odredbe o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima. (2) Branici i polubranici. načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašteno lice pravilnikom propisuje ministar. a osiguranje učesnika u saobraćaju . Član 150. . kao i na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome se branicima ili polubranicima rukuje ručno. Znakovi koje daju ovla tena lica Član 152. mora se postaviti ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih znakova kojima se učesnici u saobraćaju obavještavaju o spuštanju branika ili polubranika. mora se vidno obilježiti i učiniti sigurnim za učesnike u saobraćaju. (2) Znakovi iz stava (1) ovog člana moraju se davati tako da njihovo značenje učesnicima u saobraćaju bude jasno i nedvosmisleno. opremljeni refleksnim staklima ili presvučeni reflektujućim materijama odgovarajuće boje. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (2) Ovlašteno lice pri davanju znakova dužno se postaviti na putu tako da ga učesnici u saobraćaju. (2) Obilježavanje dijela puta iz stava (1) ovog člana vrši se postavljanjem odgovarajućih saobraćajnih znakova. na njima moraju biti postavljena i trepćuća svjetla narandžaste boje. V. DU@NOSTI U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NESREĆE Član 154.

Član 155. osim ako se nesreća dogodila na mjestu na kome se može očekivati brzi dolazak vozila hitne pomoći. ili je nastala veća materijalna šteta. . ili ako vozač zaključi da se nestručnim i neodgovarajućim prijevozom stanje povrije enog lica može pogoršati. (2) Ako lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći umre od zadobijenih povreda.zelena karta. (1) Policija i druga ovlaštena lica dužni su izaći na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta. prije izdavanja potvrde o oštećenju vozila stranih registarskih oznaka ili potvrde o izvršenom uvi aju na mjesta doga aja saobraćajne nesreće. Član 156. (2) Nadležni organ i druga pravna ili fizička lica koji su obaviješteni o saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko lice bilo povrije eno dužni su o tome odmah obavijestiti najbližu zdravstvenu ustanovu. prevesti lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove. te popuniti i potpisati obrazac evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći. vozačke dozvole i osiguranja od automobilske odgovornosti . sačiniti zapisnik u koji se. Vozači ne smiju napustiti mjesto saobraćajne nesreće prije nego što popune i potpišu izvještaj i razmijene podatke iz ovog stava. zdravstvena ustanova dužna je o tome odmah obavijestiti mjesni nadležni organ za izdavanje vozačke dozvole ili najbližu policijsku stanicu. ili ako mu je samom potrebna ljekarska pomoć. pored ostalog. (1) Ako je zdravstvena ustanova obaviještena o saobraćajnoj nesreći ili je primila na liječenje lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći. izvršiti fotografiranje mjesta nesreće. dužna je o tome odmah obavijestiti najbližu policijsku stanicu. unose podaci iz pasoša. (1) Vozač koji se zatekne ili nai e na mjesto saobraćajne nesreće dužan je. obavezno je: izvršiti fotografiranje štete na vozilu stranih registarskih oznaka. (2) Vozač učesnik u saobraćajnoj nesreći obavezan je da prijavi i saobraćajnu nesreću s manjom materijalnom štetom. ako je šteta nastala drugom licu odnosno njegovom vozilu ili na drugoj stvari. Član 157. (2) Vozač je dužan postupiti prema odredbi stava (1) ovog člana i prije dolaska ovlaštenog lica. Član 158. na zahtjev ovlaštenog lica. ili ako postoji opravdana sumnja da je kod vozača usljed povrede došlo do smanjenja psihičke ili fizičke sposobnosti za upravljanje vozilom na motorni pogon ili tramvajem. (3) Poslije saobraćajne nesreće u kojoj je prouzrokovana samo manja materijalna šteta. vozači su dužni odmah ukloniti vozila s kolovoza i razmijeniti lične podatke. Lice koje se zatekne ili nai e na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima povrije enih. 3) obavijestiti najbližu policijsku stanicu o saobraćajnoj nesreći i vratiti se na mjesto saobraćajne nesreće i sačekati dolazak službenog lica koje obavlja uvi aj. dužan je: 1) ostati na mjestu saobraćajne nesreće s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći povrije enim u saobraćajnoj nesreći. dužno je ukazati pomoć licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći. (4) Ako je u saobraćajnoj nesreći učestvovalo vozilo strane registarske oznake. 2) preduzeti sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu saobraćajne nesreće i omogućiti normalno odvijanje saobraćaja i nastojati da se ne mijenja stanje na mjestu nesreće i sačuvaju postojeći tragovi pod uvjetom da preduzimanje tih mjera ne ugrožava sigurnost saobraćaja.(1) Učesnik u saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko izgubio život ili bio povrije en. napraviti zapisnik o uvi aju i izvršiti druge potrebne radnje u skladu s ovim Zakonom.

Član 160. (3) Organizacija za održavanje puteva ili druga ovlaštena organizacija za održavanje puta dužna je. ovlašteno lice koje vrši uvi aj odredit će da se neposrednim učesnicima nesreće uzmu krv i urin radi utvr ivanja da li su pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. na zahtjev ovlaštenog lica. (1) Ovlašteno lice koje vrši uvi aj dužno je organizirati popis imovine koja na mjestu doga aja ostaje iza lica koje je u saobraćajnoj nesreći poginulo ili teže povrije eno. (2) Ako vozač ili vlasnik. teret. stvari ili drugi rasuti materijal s kolovoza. imaju pravo tražiti lične podatke i adresu od lica koja su bila prisutna kad se nesreća dogodila. ovlašteno službeno lice preduzet će druge mjere da se omogući normalno odvijanje saobraćaja. (2) Vozač koji je vozilom učestvovao u saobraćajnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica. ovlašteno lice koje se zatekne na mjestu nesreće ili neispravnosti vozila zatražit će od nadležne organizacije koja upravlja putevima ili druge ovlaštene organizacije da na sigurno mjesto ukloni vozilo. (3) Ovlašteno lice koje vrši uvi aj saobraćajne nesreće u kojoj ima povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta podvrgnut će neposredne učesnike saobraćajne nesreće ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i aparata. (1) Lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta. stvari ili drugi rasuti materijal odmah ukloniti s kolovoza. . ili će ih uputiti na stručni pregled radi provjere da li imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. hitno preduzeti sve potrebne mjere radi uklanjanja i čuvanja vozila s teretom. ne smije uzimati alkoholna pića. (1) Sportske i druge priredbe ili slične aktivnosti na putu ne smiju se održavati bez odobrenja. SPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA PUTEVIMA Član 162. odnosno korisnik vozila nije u stanju postupiti prema stavu (1) ovog člana. ovlašteno lice koje vrši uvi aj odredit će da im se uzme krv ili krv i urin radi analize. (4) Ako se tim ispitivanjima utvrdi da neposredni učesnici saobraćajne nesreće imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. vozač ili vlasnik. (4) Ako nadležna organizacija koja upravlja putevima ili druga ovlaštena organizacija ne postupi prema odredbi stava (2) ovog člana. (5) Ako u saobraćajnoj nesreći ima poginulih. obavijestiti organizaciju koja uklanja vozila i stvari s puta ili zainteresirano lice i pružiti pomoć radi zaštite imovine ako na mjestu doga aja nema lica koje tu imovinu može preuzeti. (1) Ako je vozilo zbog saobraćajne nesreće ili neispravnosti onesposobljeno za dalje kretanje na putu. odnosno korisnik vozila dužan je vozilo.(5) Nadležni organ unutrašnjih poslova dužan je izaći na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako to zahtijeva jedan od učesnika saobraćajne nesreće. Član 159. Član 161. (2) Policija je dužna izaći na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako do e do nesporazuma ili neslaganja jednog od učesnika prilikom popunjavanja obrasca evropskog izvještaja ili učesnici u nesreći nemaju obrazac evropskog izvještaja. opojne droge ili lijekove na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje dok se ne izvrši uvi aj. kao i drugo lice koje je neposredno učestvovalo u nesreći. teret. VI. stvari ili drugog rasutog materijala s kolovoza i osigurati prohodnost puta. (6) Bliže odredbe o sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći donosi ministar.

zahtjev za izdavanje odobrenja može biti odbijen. (3) Organizator ne smije početi održavanje sportske ili druge priredbe ili aktivnosti na putu ako nisu preduzete sve mjere osiguranja odre ene u odobrenju. Član 167. . (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. se u većoj mjeri naruši javni red i mir. odnosno obavljanja aktivnosti u većoj mjeri ugrozilo ili ometalo saobraćaj na putu. ovog Zakona podnosi se najkasnije 15 dana prije održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti. odnosno aktivnosti ne bi bile odobrene. pregled mjera koje organizator predvi a za osiguranje učesnika u saobraćaju. Član 165. (3) Ako se zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu zabranjuje saobraćaj. ili ako bi održavanje priredbe. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz člana 162. (1) U slučaju iz člana 162. Član 164. priredba. Član 163. motociklističke ili biciklističke trke na putu može se odobriti i kad u odre enom pravcu nema zaobilaznog puta (brdske trke i dr. ako za druge učesnike u saobraćaju nije osiguran zaobilazni put. ali samo u vrijeme kada se tim putem drugi učesnici u saobraćaju najmanje kreću. prema procjeni nadležnog organa unutrašnjih poslova. Član 166. (1) U odobrenju za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu odre uju se mjere osiguranja koje organizator mora preduzeti. (1) 1) 2) 3) Organizator je dužan prekinuti održavanje sportske ili druge priredbe. nije u stanju provesti mjere iz člana 164. odobrenje sadrži i obavezu organizatora da o mjerama ograničavanja ili zabrane saobraćaja obavijesti javnost putem sredstava javnog informiranja. (2) Ako bi zbog održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu trebalo obustaviti saobraćaj na važnijim putnim pravcima. (4) Ako se utvrdi da organizator nije preduzeo sve mjere osiguranja odre ene u odobrenju. odnosno aktivnosti bit će zabranjene. nastanu okolnosti zbog kojih priredba. U tom slučaju saobraćaj se može zabraniti najduže dva sata. učesnika i gledalaca sportske i druge priredbe ili aktivnosti i znak kojim će vozila iz pratnje takmičara biti označena. pravila takmičenja.).(2) Odobrenje izdaje nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova na čijem se području održava priredba ili obavlja aktivnost. odnosno aktivnosti na putu ako: su ugroženi učesnici ili gledaoci. (2) Kada se saobraćaj na putu ograničava ili zabranjuje zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti. zahtjev za izdavanje odobrenja bit će odbijen. odnosno aktivnosti. odnosno aktivnosti. održavanje automobilske. najkasnije 48 sati prije početka priredbe. ovog Zakona. (2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja mora se priložiti program priredbe. (1) Zahtjev za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu bit će odbijen ako organizator. odobrenje se izdaje uz prethodnu saglasnost nadležnog organa za saobraćaj na čijem se području zabranjuje saobraćaj. stav (2) ovog Zakona.

nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova naredit će organizatoru da priredbu. VII. ure aje. policijska uprava. propisati zabranu ili ograničenje saobraćaja svih ili pojedinih vrsta vozila. VOZAČI 1. može donijeti naredbu o ograničenju saobraćaja u dane vikenda i praznika za pojedine putne pravce. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. ograničiti brzinu kretanja vozila ako su te zabrane ili ograničenja neophodni radi sprečavanja ili uklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju. (2) Ako organizator ne prekine priredbu. odnosno nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova može zabraniti saobraćaj ili odrediti posebno ograničenje saobraćaja na odre enim putevima i dijelovima puteva sve dok postoje razlozi zbog kojih se preduzimaju te mjere. 3) popraviti i dovesti u prvobitno stanje put i putne objekte ako su oštećeni pri održavanju priredbe. vrsti vozila kojima je zabranjen ili ograničen saobraćaj. ministar u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. (2) Ako organizator ne postupi po tač. nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova preduzet će odgovarajuće mjere da se o trošku organizatora uklone. VIII. odnosno postave saobraćajni znakovi i druge oznake. odnosno aktivnosti u slučajevima iz stava (1) ovog člana. odnosno obavljanja aktivnosti. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. to zahtijevaju drugi sigurnosni razlozi. ili ako su u pitanju razlozi za nesmetani saobraćaj. odnosno aktivnosti prekine i preduzet će potrebne mjere da se naredba izvrši. pravilnikom propisuje ministar. može na odre enom putu ili dijelu puta. u saglasnosti s organom nadležnim za saobraćaj. odnosno obavljanja aktivnosti. (1) Nakon završetka sportske ili druge priredbe. U slučaju kada su u pitanju razlozi sigurnosti i nesmetanog odvijanja saobraćaja ili razlozi održavanja javnog reda i mira. 1) i 2) stava (1) ovog člana. Član 168. . predmeti i objekti na putu. predmete i objekte koji su bili uklonjeni radi održavanja priredbe. odnosno ako se može opravdano očekivati da će saobraćaj biti posebno gust ili otežan. Član 171. Takmičare na sportskoj priredbi na putu mogu pratiti samo vozila označena posebnim znakom koji utvrdi organizator.4) 5) organizator ne provodi odre ene mjere osiguranja. OGRANIČENJA SAOBRAĆAJA Član 170. odnosno aktivnosti na putu organizator je dužan odmah: 1) ukloniti s puta sve saobraćajne znakove i druge oznake. Uvjeti za upravljanje vozilima Član 172. te načinu upotrebe zimske opreme na vozilima u zimskim uvjetima. 2) postaviti na put sve saobraćajne znakove i druge oznake. u odre ene dane ili u odre enom vremenskom periodu. predmete i objekte koji su postavljeni radi održavanja priredbe. (3) Bliže odredbe o saobraćaju u zimskim uvjetima. (1) Organ nadležan za unutrašnje poslove. odnosno obavljanja aktivnosti. Član 169.

(2) Smatrat će se da je pod djelovanjem alkohola lice za koje se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholiziranosti.3 g/kg. ne smije upravljati vozilom u saobraćaju na putu. (1) Vozač ne smije upravljati vozilom u saobraćaju na putu. bez obzira na količinu alkohola u krvi. ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholoziranosti.za vrijeme upravljanja vozilom obavljajući poslove tog zanimanja.za vrijeme obavljanja javnog prijevoza tim vozilom. stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. odnosno lice koje nema pravo upravljati kategorijom motornog vozila u koju se ubraja to vozilo i lice iz čl. 4) 5) 6) vozač-instruktor za vrijeme osposobljavanja kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. dati podatke o identitetu lica kome je dao vozilo na upravljanje. CE. Osposobljavanje kandidata za voza a motornih vozila Član 175. ili kod koga se. odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom dužan je. (3) Smatrat će se da su pod djelovanjem alkohola lica za koja se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. (3) Vlasnik. i 174. Vozač koji je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan ili je u takvom psihičkom stanju da je nesposoban za sigurno upravljanje vozilom. na zahtjev ovlaštenog lica. ovog Zakona.za vrijeme upravljanja vozilom te kategorije. vozača 2. vozač mora sa sobom nositi važeću vozačku dozvolu i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. ili kod kojih se. Član 173. (4) Vlasnik. vozač koji ima manje od 21 godine starosti ili manje od tri godine vozačkog iskustva. 2) vozač vozila kojim se vrši javni prijevoz . što odgovara količinama većim od 0. (2) Kad upravlja motornim vozilom. D i DE i vozači potkategorije C1. bez obzira na količinu alkohola u krvi. kao i vozač pod djelovanjem opojnih droga. što odgovara količinama većim od 0. Član 174. ili drugih opojnih sredstava ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje.0 g/kg. kandidat za vozača za vrijeme obuke u praktičnom upravljanju vozilom. C1E i D1 i D1E .(1) Motornim vozilom u saobraćaju na putu može upravljati samo lice koje ima važeću vozačku dozvolu. (1) Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila obavljaju autoškole. 173. odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom ne smije dozvoliti da vozilom u saobraćaju na putu upravlja lice koje nema pravo upravljati tim vozilom. 3) vozač vozila kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje .0 g/kg. stručnim pregledom utvrdi da pokazuju znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola: 1) vozač motornog vozila kategorije C. kao pravna i fizička lica.3 g/kg. . (5) Vozač je dužan za vrijeme upravljanja motornim vozilom u saobraćaju koristiti pomagala koja su mu neophodna za sigurno upravljanje vozilom. stranu vozačku dozvolu ili me unarodnu vozačku dozvolu. niti početi upravljati vozilom ako je pod djelovanjem alkohola.

ofanzivnu i defanzivnu vožnju.. krvarenje. pneumatici. • sadržaje koji doprinose povećanju sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. vožnju u jednosmjernoj ulici. prijevoz tereta i lica.). samostalnu vožnju. mimoilaženje i preticanje. ponašanje prema pješacima i drugim učesnicima u saobraćaju. značaj zdravstvene sposobnosti za sigurno upravljanje motornim vozilom. . (4) Vozački ispit za vozača motornog vozila može polagati kandidat koji se prethodno pripremio za polaganje vozačkog ispita u autoškoli i ako ispunjava i druge uvjete za sticanje prava na upravljanje motornim vozilom. (3) Autoškole su dužne obuku izvoditi na način kojim će se osigurati da kandidati nauče i usvoje saobraćajna pravila i etičke norme ponašanja u saobraćaju. parkiranje. Član 176. vožnju u posebnim uvjetima (noć. prilago avanje brzine. • vozilo u funkciji sigurnosti saobraćaja. Program prve pomoći obuhvata: • • • • • ciljeve. osnove tehničkog funkcioniranja ure aja na motornom vozilu značajnih za sigurnost saobraćaja na putevima (ure aji za zaustavljanje. prestrojavanje i vožnja kroz raskrsnicu. povrede koje zahtijevaju imobilizaciju i evakuaciju povrije enog. vožnju u gradu. vožnja na uzdužnom nagibu. sadržaje koji doprinose razvijanju humanih odnosa i odnosa uzajamnog poštovanja i razumijevanja me u učesnicima u saobraćaju. me usobne odnose i sporazumijevanje učesnika u saobraćaju. ostale povrede i oštećenja. • ponašanje učesnika u drumskom saobraćaju. djelovanje opojnih droga na sigurno upravljanje vozilom i uticaj drugih nepovoljnih psihofizičkih stanja (umor. semafor. uticaj alkohola. snijeg. kočenje i zaustavljanje. vožnju na prijelazu puta preko željezničke pruge. kontrolu saobraćaja i krivična odgovornost. znakove koje daju ovlaštena lica. promjena smjera vožnje. izvo enje radnji značajnih za uspješno i sigurno upravljanje u skladu s pravilima saobraćaja i uvjetima na putu i u saobraćaju. 2. čuvanje okoline. postupak radnji pri pružanju prve pomoći (mjere oživljavanja. prilago avanje vožnje. učenje vožnje na putevima s intenzivnim saobraćajem u naselju i van naselja. zadatke i značaj prve pomoći. okretanje i vožnja unazad. • • • 3. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno učešće u saobraćaju. promjena stepena prijenosa. pripremu vozila za vožnju. učenje vožnje na putevima s manjim intenzitetom saobraćaja u naselju i van naselja (uključivanje i isključivanje. ure aji za upravljanje. Teoretski dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvata: • osnovne propise o drumskom saobraćaju. otvorene povrede-rane). učenje osnovnih elemenata vožnje na poligonu ili odgovarajućoj površini (polazak. vožnja unazad i polukružno okretanje). a obavlja se po posebnom programu koji obuhvata teoretski dio. vožnju u vršnom opterećenju drumskog saobraćaja. besvjesno stanje. uvjete za upravljanje vozilom. saobraćajne znakove i njihovo značenje. predvi anje i izbjegavanje opasnosti). bolest i sl. saobraćajni znakovi i saobraćajna pravila). • saobraćajna pravila na putevima. ure aji za davanje svjetlosno-signalnih znakova i za osvjetljavanje puta i vozila. Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila je djelatnost od posebnog društvenog značaja. Praktični dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvata: • upoznavanje s vozilom.).(2) Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila mogu vršiti i obrazovne ustanove redovnim školovanjem učenika prema obrazovnom školskom programu za profesionalne vozače. sigurnosne mjere pri vuči vozila. uočavanje i predvi anje saobraćajne situacije. učenje vožnje u složenim saobraćajnim uvjetima. te priprema vozila za vožnju). magla i sl. kočenje i zaustavljanje. opasnosti koje nastaju zbog nepropisnog preduzimanja radnji u saobraćaju i sl. prestrojavanje. prestanak disanja i rad srca. vožnju na putu s više saobraćajnih traka. vožnju u koloni. održavanje razmaka. sile koje djeluju na vozilo. vožnju kroz raskrsnicu s različitim načinom ure enja saobraćaja (ovlašteno lice. postupak i dužnosti u slučaju saobraćajne nezgode. kiša. praktični dio i program prve pomoći: 1. mimoilaženje i obilaženje.

kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.Član 177. (1) Kandidat za vozača koji se priprema za polaganje vozačkog ispita. (3) Osposobljavanje kandidata koji imaju fizički invaliditet za vozače mora se obavljati na prilago enom vozilu za invalide koje mora atestirati ovlaštena institucija ili preduzeće. nadležnih za obrazovanje. (2) Osposobljavanje kandidata za vozače obavljaju autoškole po ovlaštenju ministara entiteta. (1) Za poslove provo enja i organiziranja polaganja vozačkog ispita odgovorni su organi entiteta. mora imati vozačku dozvolu i najmanje tri godine iskustva na poslovima sigurnosti drumskog saobraćaja. Član 180. (2) Lice iz stava (1) ovog člana. u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo. vrše organi nadležni za obrazovanje i unutrašnje poslove. (2) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom kandidat za vozača mora imati kod sebe uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za upravljanje motornim vozilom i dužan ga je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. a predsjednik komisije i njeni članovi imaju licencu za ispitivača. Vozački ispit i provjera osposobljenosti Voza ki Član 179. (3) O položenom vozačkom ispitu izdaje se uvjerenje.instruktora. (4) Bliže odredbe o načinu i uvjetima za polaganje i organiziranje vozačkog ispita. odnosno bliže odredbe o pružanju prve pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći pravilnikom propisuje ministar. 3. kantona i ministra Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. nadležni za obrazovanje. radi osposobljavanja. putem zajedničkog stručnog tijela. kao i za dobivanje licence za ispitivača. (2) Polaganje vozačkog ispita vrši se pred komisijom koju imenuju organi iz stava (1) ovog člana. osim dokaza o završenoj školskoj spremi. (5) O uspješno završenoj obuci za vozača motornih vozila autoškola i Crveni križ izdaju potvrde. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. Član 178. pravilnikom propisuje ministar. (1) Osposobljavanje kandidata iz oblasti propisa o sigurnosti saobraćaja može obavljati licencirano lice s visokom spremom saobraćajnog smjera. (4) Kontrolu i nadzor nad provo enjem propisa iz stava (1) ovog člana. (1) Osposobljavanje kandidata za vozače i polaganje vozačkog ispita obavljaju se prema propisima koje donosi ministar. (3) Osposobljavanje kandidata za vozače u praktičnom upravljanju vozilom na motorni pogon obavlja vozačinstruktor. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. nakon što se utvrdi da ispunjavaju uvjete odre ene zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. (4) Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći obavlja ljekar a organizira i provodi Crveni križ. može i prije položenog vozačkog ispita upravljati motornim vozilom one kategorije za koju priprema ispit ako vozilom upravlja pod nadzorom vozača . . (6) Bliže odredbe o organiziranju obuke za osposobljavanje kandidata pravilnikom propisuje ministar.

u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. 4. (2) 1. kategorije C i CE pod uvjetom da je upravljalo motornim vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu. ili 2) završenim V. . (2) Bliže odredbe o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. da mu odlukom nadležnog organa nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom. Član 182. metodike upravljanja motornim vozilom i praktičnog upravljanja motornim vozilom za vozača-instruktora.Član 181. ili VI. Pravo upravljanja motornim vozilom ima lice koje ispunjava sljedeće uvjete: da je duševno i tjelesno sposobno upravljati motornim vozilom. (1) 1.instruktora ili s najmanje završenom srednjom školom i položenim ispitom za vozača-instruktora. stiče se: 1) završenim VII. B. (2) Tablice iz stava (1) ovog člana imaju oblik kvadrata. (1) Zvanje vozača-instruktora motornih vozila. 2. Član 183. stepenom saobraćajne struke i posebno položenim ispitom iz oblasti poznavanja saobraćajnih pravila i propisa. 4. 4. 2. odnosno potkategorije vozila. stepenom i položenim ispitom za vozača . kategorije D i DE i potkategorije D1 i D1E pod uvjetom da je upravljao motornim vozilom kategorije C ili CE najmanje dvije godine. odnosno potkategorije stiče lice koje ima: 16 godina za potkategorije A1 i B1. te da mu je nadležni organ izdao dozvolu za vozača-instruktora. Na vozačkom ispitu komisija za polaganje vozačkih ispita utvr uje da li je kandidat u dovoljnoj mjeri osposobljen za sigurno upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije prema propisanom programu iz člana 176. 3. (3) Bliže odredbe o osposobljavanju vozača motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. osim iskustva u upravljanju vozilom odgovarajuće kategorije od najmanje tri godine. plave su boje i na njima je bijelom bojom napisano latinično slovo L. BE i potkategorije C1 i C1E. Pravo na upravljanje motornim vozilom za pojedine kategorije. Sticanje prava upravljanja motornim vozilom Član 184. da je navršilo godine života odre ene ovim članom zavisno od kategorije. 18 godina za kategorije A. (1) Motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača osposobljava u praktičnom upravljanju vozilom na putu mora biti označeno posebnim tablicama. Član 185. da je položilo vozački ispit za upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije. 3. ovog Zakona.

(4) U kategoriju B ubrajaju se motorna vozila. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg i priključno vozilo se ne koristi za prijevoz lica. a vozač kome je izdata vozačka dozvola kategorije DE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija BE i CE i potkategorije C1E. (3) U kategoriju A ubrajaju se motocikli sa ili bez bočne prikolice. B. (19) Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije CE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorije BE. C1. čija zapremina motora prelazi 125 cm³. a ukupna dozvoljena masa vučnog i priključnog vozila nije veća od 3. (10) (11) (12) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće potkategorije vozila: A1. . (6) U kategoriju C ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 7. BE. C1 i D1. D i DE.(1) Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim i priključnim vozilima koja se razvrstavaju u kategorije: A.500 kg. D1.500 kg i koja nemaju više od osam sjedišta ne računajući sjedište za vozača. U potkategoriju B1 ubrajaju se tricikl i četverocikl na motorni pogon. CE. s tim da najveća dozvoljena masa ovog skupa vozila ne prelazi 12. C. s tim da najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12. (18) Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija B i C i potkategorija B1. osim vozila kategorije A. (17) Vozači motornih vozila kategorija B. osim sjedišta vozača. (7) U kategoriju CE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju C. U potkategoriju A1 ubraja se lahki motocikl čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³. BE. (15) U potkategoriju D1 ubrajaju se motorna vozila koja služe za prijevoz lica i koja.500 kg. a snaga ne prelazi 11 kNJ. imaju više od osam. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu do 750 kg. a najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila i da se priključno vozilo ne koristi za prijevoz lica. čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3. a manje od 16 sjedišta. i motorno vozilo B kategorije s prikolicom čija je najveća dozvoljena masa veća od 750 kg. C1E i D1E. C1. (5) U kategoriju BE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju B. C. imaju više od osam sjedišta. a vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije C ima pravo upravljati i motornim vozilom kategorije B i potkategorija B1 i C1. (8) U kategoriju D ubrajaju se motorna vozila za prijevoz lica koja. (2) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće kategorije vozila: A. osim sjedišta za vozača. D1. (14) U potkategoriju C1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju C1.500 kg. B1. C. a manja od 7.000 kg. a snaga prelazi 11 kNJ. B. koja nije veća od mase vučnog vozila bez tereta. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. (16) U potkategoriju D1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju D1. CE. (9) U kategoriju DE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju D. C1E i D1E.000 kg i da najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. (13) U potkategoriju C1 ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. 500 kg. D i DE i potkategorije: A1. B1. i D i potkategorija C1 i D1 imaju pravo upravljati motornim vozilima tih kategorija i kad su im pridodate lahke prikolice.

CE i DE i potkategorija B1. (10) Bliže odredbe o posebnom znaku iz stava (9) ovog člana propisuje ministar. . a ni organizirano prevoziti djecu. kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorija i potkategorija u vozačku dozvolu. C i D. C1E i D1E imaju pravo upravljati traktorom i radnom mašinom. (22) Vozač motornog vozila kategorije A ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije A1. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. (3) Vozačka dozvola izdaje se licu i produžava s rokom važenja od deset godina. osim ako je s njim u vozilu lice starije od 25 godina koje ima vozačku dozvolu i kojem u posljednjoj godini nije izricana zaštitna mjera ili mjera sigurnosti zabrane upravljanja motornim vozilom. na njegov zahtjev. ali ne na rok kraći od dvije godine. u trajanju od dvije godine. A. odnosno 120 km/h na autoputu. Član 187. produženju važenja i zamjeni vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama uredit će se pravilnicima koje donosi ministar u saradnji s ministrima entiteta. na putu namijenjenom isključivo za saobraćaj motornih vozila i brzom putu brzinom većom od 90 km/h. niti tim vozilom smije vući priključno vozilo. vozačka dozvola može se izdati ili se njeno važenje može ograničiti i na rokove kraće od utvr enih na osnovu nalaza i mišljenja zdravstvene ustanove datim u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti lica. (1) (2) Vozačka dozvola izdat će se licu. vozač motornog vozila kategorije C ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije C1. BE. ovog Zakona. ako ispunjava uvjete iz člana 184. odnosno produženja njenog važenja. (3) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju obrasca vozačke dozvole. D. a lahkim motociklom 40 km/h. (6) Izuzetno od odredbe stava (3). B ili C i C1 ne smije dvije godine od dana izdavanja vozačke dozvole upravljati vozilom na putu brzinom većom od 70 km/h. (21) Vozači motornih vozila kategorija B. s tim da taj rok ne može biti kraći od tri godine. (5) Licima koja u vrijeme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina izdaje se vozačka dozvola čiji ji rok važenja do navršenih 65 godina. D1. (4) Rok važenja vozačke dozvole od deset godina računa se od dana njenog izdavanja. Vozačku dozvolu izdaje nadležni organ. (8) Lice iz stava (7) ovog člana.(20) Pravo upravljanja motornim vozilom kategorija BE. kantona i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. CE i DE vozač stiče samo ako je prethodno stekao pravo upravljanja vozilima kategorija B. (9) Lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu obavezna su. C. (2) Vozač ima pravo upravljati samo motornim vozilom one ili onih kategorija i potkategorija koje su upisane u vozačkoj dozvoli. (7) Lice koje je položilo vozački ispit i dobilo vozačku dozvolu za kategoriju vozila A1. mla e od 23 godine. a licima starijim od 65 godina s rokom važenja od tri godine. a vozač motornog vozila kategorije B ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije B1. obilježiti vozilo kojim upravljaju posebnim znakom. Član 186. C1. postupku i načinu izdavanja. nadležnim za unutrašnje poslove. ne smije upravljati vozilom u saobraćaju na putu u vremenu od 23 sata do 5 sati. (1) U vozačku dozvolu upisuju se sve kategorije i potkategorije vozila kojima vozač ima pravo upravljati. a vozač motornog vozila kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije D1.

(1) Odredbe čl. (1) Stranac koji privremeno boravi u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji boravi ili prebiva u inozemstvu. ili joj je istekao rok važenja. izdati i me unarodna vozačka dozvola. i 189. saobraćajnih. kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava. Ako ustanovi da se program osposobljavanja vozača motornih vozila u pojedinim zemljama značajno razlikuje od uvjeta i programa utvr enih ovim Zakonom. Član 191. (2) Lice iz stava (1) ovog člana koje upravlja vozilom mora imati me unarodnu vozačku dozvolu ili domaću vozačku dozvolu izdatu u skladu s Bečkom konvencijom o drumskom saobraćaju. primjenjuju se i na upravljanje motornim vozilima na osnovu važeće me unarodne vozačke dozvole. mogu upravljati motornim vozilima na osnovu važeće strane vozačke dozvole za vrijeme od šest mjeseci od dana ulaska u Bosnu i Hercegovinu. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) može odlučiti da se ne priznaje važenje tih vozačkih dozvola izdatih u toj zemlji. 184. samo ako podnosilac zahtjeva priloži ispravu iz koje se nepobitno može utvrditi kojim motornim vozilima može upravljati. (4) Državljaninu Bosne i Hercegovine zamijenit će se strana vozačka dozvola vozačkom dozvolom iz člana 189. ovog Zakona može se. prema tome. može se zamijeniti u skladu sa stavom (2) ovog člana. odnosno da joj nije istekao rok važenja. i člana 190. . (2) Me unarodna vozačka dozvola izdaje se na period važenja od dvije godine. stranih trgovinskih. može upravljati motornim vozilom na teritoriji Bosne i Hercegovine za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini. (3) Me unarodna vozačka dozvola priznat će se samo ako su je izdali nadležni organi ili organizacije strane države i ne može se zamijeniti vozačkom dozvolom Bosne i Hercegovine. ovog Zakona. odnosno vrstu motornih vozila izdata. ovog Zakona na njihov zahtjev. i 186. od osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini prilikom zamjene strane vozačke dozvole neće se zahtijevati dokazi o ispunjavanju uvjeta iz člana 184. kao i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana. pod uvjetima iz čl. odnosno na period propisan me unarodnim ugovorom. 188. i to u cjelini ili za pojedine kategorije. (1) Vozaču kome je izdata vozačka dozvola iz člana 186. stav (1) ovog Zakona o upravljanju motornim vozilima na osnovu strane vozačke dozvole. pa privremeno do e u Bosnu i Hercegovinu. na njegov zahtjev. ovog Zakona za upravljanje onom kategorijom motornih vozila u koju se ubrajaju motorna vozila za čije su upravljanje ovlaštena stranom vozačkom dozvolom. Član 189. Član 192.Član 188. vozačkom dozvolom iz člana 188. (5) Strana vozačka dozvola iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju je kategoriju. na osnovu važeće strane vozačke dozvole. ako je to za njih povoljnije. Član 190. osim ako to nije zahtijevano reciprocitetom. (1) Stranac kojem je odobreno stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji se iz inozemstva vrati u Bosnu i Hercegovinu da se u njoj stalno nastani. (2) Licima iz stava (1) ovog člana važeća strana vozačka dozvola zamijenit će se. koju je izdao nadležni organ strane države. ili od dana kada je odobreno stalno nastanjenje. bez polaganja vozačkog ispita. ovog Zakona ako je u zemlji u kojoj mu je izdata strana vozačka dozvola boravio duže od šest mjeseci.

Redovnom zdravstvenom pregledu podliježu: 1. prije početka osposobljavanja za vozača motornog vozila. . načinu davanja ovlaštenja auto-moto klubovima/savezima i auto-moto društvima i načinu vo enja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama. (2) Ako zdravstvena organizacija prilikom liječenja vozača opravdano posumnja da zbog zdravstvenih razloga nije više sposoban sigurno upravljati vozilom. a vanrednim zdravstvenim pregledima podvrgavati se na zahtjev nadležnog organa. (5) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. dužna je u roku od osam dana o tome obavijestiti organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji ili najbližu policijsku stanicu. vozača 5. (3) Vozači motornih vozila dužni su obavljati redovne zdravstvene preglede. (3) Me unarodna vozačka dozvola ne može se izdati vozaču kojem je odlukom nadležnog organa izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom dok ta zabrana traje. (1) Kandidat za vozača motornog vozila dužan je.prilikom svakog produženja važenja vozačke dozvole. (2) Ljekarsko uvjerenje iz stava (1) ovog člana važi 12 mjeseci od dana izdavanja. 2. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Član 194. postupku i načinu izdavanja. vozači instruktori i vozači tramvaja svake tri godine. 3. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. DE i potkategorija D1 i D1E .(2) Me unarodne vozačke dozvole izdaju auto-moto klubovi/savezi i auto-moto društva. vozači kojima je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija D. Član 196. vozači koji upravljaju vozilima na motorni pogon kojima se vrši javni prijevoz. Zdravstveni pregledi voza a motornih vozila Član 193. Član 195. ovlašteni za izdavanje tih dozvola za države za koje je potrebna me unarodna vozačka dozvola. (1) Na vanredni zdravstveni pregled upućuje se vozač motornog vozila za kojeg se osnovano posumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban sigurno upravljati motornim vozilima onih kategorija za koje mu je izdata vozačka dozvola.prilikom svakog produženja vozačke dozvole. (2) Zdravstvene preglede kandidata za vozača i vozača obavljaju zdravstvene ustanove koje su za to ovlaštene u skladu sa zakonima entiteta. (1) Na zdravstvenim pregledima utvr uje se da li kandidat za vozača ili vozač ima potrebnu fizičku i psihičku sposobnost za upravljanje motornim vozilima. (4) Me unarodna vozačka dozvola izdata u Bosni i Hercegovini ne može se koristiti za upravljanje motornim vozilima na teritoriji Bosne i Hercegovine. izvršiti zdravstveni pregled u ovlaštenoj zdravstvenoj instituciji i na osnovu toga dobiti ljekarsko uvjerenje. vozači motornih vozila kojima je vozačka dozvola izdata na kraći rok važenja zbog nepovoljnog zdravstvenog stanja i vozači koji su navršili 65 godina života . uredit će se pravilnikom koji donosi ministar.

(3) Ukupno trajanje upravljanja motornim vozilima iz stava (1) ovog člana ne smije biti duže od devet sati u toku 24 sata. najkasnije nakon devet sati upravljanja. (3) Neprekidan odmor vozač mora koristiti van vozila. organizacija ili organ u kojem je vozač zaposlen i obavlja poslove vozača. (2) Odmor iz stava (1) ovog člana može biti podijeljen na dva ili tri dijela s tim što pojedinačan odmor ne može biti kraći od 15 minuta tokom vožnje od 4 sata i 30 minuta. (6) Izuzetno od odredbe stava (5) ovog člana. svaki vozač mora imati neprekidan odmor od najmanje osam sati u toku svakih 30 sati putovanja. sudija za prekršaje. . teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 20 t. ovog Zakona. (1) Vozač koji upravlja vozilom iz člana 199.(3) Zahtjev za upućivanje na vanredni zdravstveni pregled može podnijeti i svaki organ nadležan za kontrolu saobraćaja na putu. stav (1) ovog Zakona. kao i vremena odmora. Član 201. u skladu s odredbom člana 199. sud. javno tužilaštvo. mora imati neprekidan odmor od najmanje 11 sati. individualnu kontrolnu knjižicu ne mora imati vozač ako je u vozilo ugra en ure aj koji osigurava upisivanje vremena vožnje članova posade. mora zamijeniti drugi vozač. vozač može koristiti odmor na takvom ležaju pod uvjetom da se za to vrijeme vozilo ne kreće. prije početka svog radnog dana. vozač mora kod sebe imati individualnu kontrolnu knjižicu i u nju upisivati svoje aktivnosti i dužan je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. Član 198. Vozača koji upravlja autobusom. (4) Na vanredni zdravstveni pregled upućuje organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. (5) Kad upravlja motornim vozilom. Trajanje upravljanja motornim vozilom Član 199. stav (1) ovog Zakona smjenjuju dva vozača i ako se u vozilu nalazi ugra en ležaj koji omogućava jednom od njih da se odmara u ležećem položaju. kao i preduzeće. (4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana. brzine vozila i pre enog rastojanja. (1) Vozač koji upravlja autobusom ili teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. kad u toku 24 sata prelazi više od 500 km. Bliže odredbe o zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila. nakon čega mora koristiti odmor u trajanju od 45 minuta. vremena provedenog u vožnji. Pravna i fizička lica koja zapošljavaju vozače ne smiju dozvoliti da njihovim motornim vozilima upravlja vozač koji nije izvršio redovan i vanredan zdravstveni pregled na koji je upućen. odnosno nakon pre enih 500 km puta. 6. (2) Ako se u upravljanju vozilom iz člana 199. Član 200.500 kg ne smije neprekidno upravljati vozilom duže od 4 sata i 30 minuta. tako da ukupno vrijeme vožnje i odmora iznosi 5 sati i 15 minuta. ako se u vozilu nalazi ugra en ležaj koji omogućava vozaču odmaranje u ležećem položaju. u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo. pravilnikom propisuje ministar. Član 197.

Motorna i priključna vozila registrirana u inozemstvu mogu učestvovati u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine ako imaju ispravne ure aje i opremu. (1) Odredbe ovog Zakona o trajanju upravljanja motornim vozilom i odmorima vozača primjenjuju se i na vozače motornih vozila registriranih u inozemstvu kad tim vozilima upravljaju na teritoriji Bosne i Hercegovine. moraju odgovarati propisima u Bosni i Hercegovini i evropskim standardima i propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. u saradnji s organom nadležnim za poslove energetike i industrije. provjerom vjerodostojnosti izvršene homologacije i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se homologacioni list. Op e odredbe Član 203. pravilnikom propisuje ministar. Član 204. ukupne mase i osovinskog opterećenja. najveće dozvoljene mase i osovinskog opterećenja ako ispunjavaju uvjete propisane za motorna i priključna vozila registrirana u Bosni i Hercegovini. odnosno homologacija motornih vozila. ako me unarodnim ugovorom nije drugačije odre eno. dijelova ure aja i opreme. (2) Vozila koja ne ispunjavaju propisane uvjete u pogledu dimenzija. odre ivanju organizacija koje mogu obavljati administrativne i tehničke poslove u oblasti homologacije. zaštite čovjekove okoline te imati ispravne propisane ure aje i opremu. prema svojim konstrukcionim i sigurnosnim karakteristikama. VOZILA Opće 1. u saradnji s organima nadležnim za zdravstvo i unutrašnje poslove. kao i zahtjeve evropskih propisa i standarda. Član 206.Član 202. (2) Bliže odredbe o ukupnom trajanju upravljanja vozilom. utvr ene u odobrenju koje je izdalo nadležno ministarstvo. u obimu koji utiče na sigurno upravljanje motornim vozilom. (3) Bliže odredbe o dimenzijama. kao i njihovi dijelovi. mogu učestvovati u saobraćaju na javnom putu ako ispunjavaju posebne uvjete koji omogućavaju siguran i nesmetan saobraćaj. (3) Bliže uvjete o homologaciji vozila. (2) Postupak utvr ivanja i provjere uskla enosti konstrukcionih i sigurnosnih karakteristika iz stava (1) ovog člana u odnosu na važeće propise i standarde u Bosni i Hercegovini. pravilnikom propisuje ministar. 2) kod uvoza vozila homologiranih u inozemstvu. odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada na vozilima. (1) Motorna i priključna vozila koja se prvi put registriraju na teritoriji Bosne i Hercegovine. IX. Član 205. kao i obrascu individualne kontrolne knjižice i uputstvu za njeno popunjavanje. pravilnikom propisuje ministar. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. vrši se: 1) kod novokonstruiranih i nehomologiranih vozila provo enjem odgovarajućih ispitivanja u ovlaštenim organizacijama prema procedurama propisa i standarda u Bosni i Hercegovini i evropskih propisa i standarda i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se certifikat o uskla enosti. o ure ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ure aji i oprema u saobraćaju na putevima. (1) Vozila u saobraćaju na putu moraju ispunjavati propisane uvjete u pogledu dimenzija. a u pogledu dimenzija. ure aji i oprema. propisanu važećom me unarodnom Konvencijom o saobraćaju na putevima. . ukupne mase i osovinskog opterećenja.

(1) Registrirati se mogu motorna i priključna vozila za koja se na tehničkom pregledu utvrdi da su ispravna.(1) Motorna i priključna vozila. u roku od 15 dana. ako ne produži registraciju vozila u roku od 30 dana od dana isteka važenja potvrde o registraciji. 5) 6) 7) (2) registarske tablice za vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine i registrirat će se u inozemstvu. Registriranje motornih i priklju nih vozila Član 207. registarske tablice za motocikle. U istom roku vlasnik vozila dužan je prijaviti promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u potvrdi o registraciji i potvrdi o vlasništvu vozila. privremena potvrda o registraciji. uništeno ili otpisano i ako je vlasnik promijenio stalno prebivalište. priključnih 2. 4) registarske tablice za motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja. prepravljaju ili popravljaju u većem obimu ili su im oštećeni sklopovi i ure aji značajni za sigurno učešće u saobraćaju na putevima prije puštanja u saobraćaj. potvrda o vlasništvu vozila i stiker naljepnica. ili koja se kreću od mjesta proizvodnje do skladišta. Član 209. stav (2) ovog Zakona. (2) Za registrirano vozilo izdaju se registarske tablice. o čemu se vodi evidencija. registarske tablice za priključna vozila. (5) Vlasnik vozila dužan je odjaviti vozilo ako je prodato. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. potvrda o registraciji. koja se pojedinačno proizvode. dužan je vratiti registarske tablice nadležnom organu u roku od osam dana. moraju biti podvrgnuta ocjenjivanju uskla enosti konstrukcionih i sigurnosnih karakteristika s odgovarajućim važećim propisima u Bosni i Hercegovini i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se uvjerenje (certifikat). (2) Ocjenjivanje uskla enosti vozila iz stava (1) ovog člana obavljaju ovlaštene organizacije za certificiranje vozila koje odredi ministar. kao i motorna i priključna vozila koja se kreću od mjesta u kojem su preuzeta neregistrirana do mjesta u kojem će biti registrirana. ne moraju biti registrirana motorna i priključna vozila koja su prepravljena ili popravljena i kojima se obavlja probna vožnja radi ispitivanja i prikazivanja njihovih karakteristika. (1) 1) 2) 3) Za vozila koja se registriraju u Bosni i Hercegovini izdaje se jedna od sljedećih registarskih tablica: registarske tablice za motorna vozila. Oznake na registarskim tablicama sastoje se od odre enih slova i brojeva. pod uvjetom da su označena probnim tablicama. (3) Potvrda o registraciji izdaje se s rokom važenja od jedne godine. (1) Motorna i priključna vozila koja učestvuju u saobraćaju na putu moraju biti registirana. u skladu s članom 6. odnosno sjedište. (4) Vlasnik vozila. (3) Za vozila iz stava (2) ovog člana izdaje se potvrda o korištenju probnih tablica. tablice za privremeno registrirana vozila i probne tablice. u skladu s odgovarajućim zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka. . Član 208.

mogu učestvovati u saobraćaju u Bosni i Hercegovini samo ako su registrirana u Bosni i Hercegovini. stranih trgovinskih.(3) Vozilo registrirano u Bosni i Hercegovini ne može napustiti teritoriju Bosne i Hercegovine ako ne nosi istaknutu me unarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. Član 213. motorna i priključna vozila koja se koriste na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o zakupu zaključenog izme u domaćeg i stranog prijevoznika. Član 214. (2) Registarske tablice na vozilu moraju biti postavljene tako da su dobro vidljive i čitke. . vozač mora imati kod sebe važeću potvrdu o registraciji izdatu za to vozilo kao i policu obaveznog osiguranja. kao i motorna i priključna vozila državljana Bosne i Hercegovine koji se vrate iz inozemstva. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti privremeno borave u inozemstvu. saobraćajnih. stalnih službenika stranih dopisništava i motorna i priključna vozila stranaca kojima je radi školovanja. ili državljani Bosne i Hercegovine koji radi školovanja. osim motocikala. specijalizacije. naučnih istraživanja. lahkih motocikala i priključnih vozila na zadnjoj strani. od kojih je jedna na prednjoj. kulturnih i drugih predstavništava. a kod motocikla. specijalizacije. a motocikli. Član 210. Motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji mogu učestvovati u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine samo ako imaju važeću potvrdu o registracji vozila i registarske tablice koje je izdao nadležni organ zemlje u kojoj je vozilo registrirano. a motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji i me unarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja važi na području Bosne i Hercegovine i dužan je pokazati na zahtjev policajca ili drugog ovlaštenog lica. produžiti ukupno najviše još za jednu godinu. (2) Kad upravlja vozilom koje je označeno probnim tablicama. lahki motocikli i priključna vozila po jednu registarsku tablicu. (4) Zabranjeno je isticanje me unarodne oznake druge države na vozilima registriranim u Bosni i Hercegovini. kao i motorna i priključna vozila koja se koriste na sajmovima i sportskim takmičenjima. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti. odnosno do u u Bosnu i Hercegovinu da u njoj stalno ostanu. pružanja azila ili priznavanja statusa izbjeglog lica izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest mjeseci ili za stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini. (1) Motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja. (2) Učešće vozila me unarodnih oružanih snaga stacioniranih u Bosni i Hercegovini u saobraćaju na putevima u Bosni i Hercegovini regulirat će se posebnim me unarodnim ugovorom. iz opravdanih razloga. Član 211. stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika. Član 212. u saobraćaju na putu moraju imati po dvije registarske tablice. vozač mora imati kod sebe važeću potvrdu i dužan je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. kao i me unarodnu oznaku zemlje registracije. (1) Privremeno mogu da se registriraju motorna i priključna vozila uvezena iz inozemstva ili nabavljena u Bosni i Hercegovini čiji su vlasnici stranci koji u Bosni i Hercegovini privremeno borave na osnovu važeće putne isprave. odnosno stranaca. (1) Motorna vozila. a druga na zadnjoj strani. (2) Vozilo koje u Bosnu i Hercegovinu u e sa stranim registarskim tablicama na kojima oznake i broj nisu u skladu s odredbama me unarodnih ugovora koje je ratificirala Bosna i Hercegovina mora se privremeno registrirati. (3) Privremena registracija vozila važi najduže jednu godinu i može se. (1) Kad upravlja motornim i priključnim vozilom. naučnog istraživanja.

(4) O izvršenom tehničkom pregledu motornih i priključnih vozila vodi se evidencija. evidencijama koje se vode i obrascima koji se izdaju. (1) (2) Radi provjeravanja tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila vrše se tehnički pregledi tih vozila. sadržaju. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. osim ako ovim Zakonom nije drugačije ure eno. Član 218. (2) (3) Vozila stara dvije i više godina vlasnici su dužni podvrgnuti tehničkom pregledu svakih 12 mjeseci. te da li ono ispunjava i druge propisane uvjete za učešće u saobraćaju.Član 215. izgledu i sadržaju privremene potvrde o registraciji. (2) Odredbe stava (1) ovog člana odnose se na vlasnike vozila koji imaju prebivalište ili sjedište. nadležna za saobraćaj. Član 219. Član 216. vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica. (2) Kad upravlja privremeno registriranim vozilom. vozač kod sebe mora imati važeću potvrdu o registraciji vozila i dužan je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. potvrde o vlasništvu vozila. pravilnikom propisuje ministar. (2) Odobrenje za rad. boji. (1) Redovni tehnički pregled vozila obavlja se jednom godišnje. (3) Nadležni organi iz stava (2) ovog člana dio poslova iz svoje nadležnosti mogu prenijeti na odgovarajuće stručne institucije. a raseljena lica boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine. potvrde o registraciji. uvjetima koje moraju zadovoljiti ovlaštene organizacije za obavljanje tehničkih pregleda. (4) Bliže odredbe o sadržaju i načinu obavljanja tehničkih pregleda. stiker naljepnice i registarskih tablica. (1) Za privremeno registrirano vozilo izdaju se: potvrda o registraciji. . u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. a za odre ena motorna i priključna vozila svakih šest mjeseci. Tehni ki pregledi motornih i priklju nih vozila Član 217. (3) Na tehničkom pregledu utvr uje se da li motorno ili priključno vozilo ima propisane ure aje i opremu i da li je u ispravnom stanju. Tehnički priključnih 3. stiker naljepnica i odgovarajuće registarske tablice. nadzor nad radom stanica tehničkog pregleda motornih i priključnih vozila izdaju i vrše entitetska i kantonalna ministarstva i ministarstvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. (1) Novoproizvedena motorna i priključna vozila vlasnici su dužni podvrgnuti redovnom tehničkom pregledu u toku mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije. obliku. Rok važenja redovnog tehničkog pregleda označava se posebnim znakom . pravilnikom propisuje ministar. (1) Registraciju motornih i priključnih vozila. potvrda o vlasništvu vozila. (3) Bliže odredbe o postupku i načinu registracije vozila. te izdavanje registarskih tablica vrše organi nadležni za unutrašnje poslove. Tehnički pregled vozila može biti redovni i vanredni. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama.naljepnicom.

utvr eno da je vozač ili vozač-instruktor pod djelovanjem alkohola. . čije je prisustvo u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima. troškove ispitivanja snosi vozač. (3) Analiza krvi ili urina obavlja se kod vozača ili vozača . (1) Brzina kretanja vozila utvr uje se pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila. bit će oduzeta vozačka dozvola dok se ne podvrgne tom pregledu. bolest.instruktora koji poriče da je pod djelovanjem alkohola. odnosno da li je pod djelovanjem opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. Član 223. (2) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ima pravo upravljati motornim vozilom više kategorija a to pravo za pojedine kategorije bude mu ograničeno zbog razloga predvi enih u stavu (1) ovog člana. Član 221. djelovanje opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje) da nije sposoban sigurno upravljati vozilom. (4) Ako je ispitivanjem.X. organ koji vozača vodi u evidenciji oduzet će mu dozvolu i deponirat će je dok zabrana traje. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. izdat će se nova vozačka dozvola u koju će se upisati one kategorije motornih vozila kojima ima pravo upravljati. koji će na osnovu toga vozaču ili vozaču-instruktoru oduzeti vozačku dozvolu za vrijeme trajanja te nesposobnosti. kao i da je pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje ako bi to izazvalo štetne posljedice po njegovo zdravlje. provedenim prema odredbama ovog člana. u skladu s članom 174. ili ga uputiti na stručni ljekarski pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. (1) Ovlašteno lice će na licu mjesta privremeno oduzeti vozačku dozvolu i isključiti iz saobraćaja vozača kojeg zatekne da upravlja vozilom ili da pokušava upravljati vozilom ako je očigledno da je vozač u takvom psiho-fizičkom stanju (umor. (2) Ovlašteno lice postupit će na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču iz člana 174. POSEBNE MJERE SIGURNOSTI Član 220. (2) Vozač ili vozač-instruktor iz stava (1) ovog člana dužan je pristupiti ispitivanju. (1) Ovlašteno lice može vozača ili vozača-instruktora podvrgnuti kontroli pomoću odgovarajućih sredstava i aparata. odnosno vozač-instruktor. (1) Ako zdravstvena organizacija prilikom pregleda vozača ili vozača-instruktora utvrdi da je postao fizički ili psihički nesposoban za upravljanje motornim vozilima. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru koji nema zapis ili brzinomjer služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. stav (3) ovog Zakona. tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem vozilom (videonadzor). Član 222. Član 224. (3) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ne pristupi vanrednom zdravstvenom pregledu na koji je upućen. (2) Fotografija i videozapis s podacima o utvr enoj brzini. dužna je o svom nalazu i mišljenju odmah obavijestiti organ nadležan za izdavanje vozačke dozvole. stav (2) ovog Zakona za kojeg utvrdi da u organizmu ima alkohola ili da pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. kao i prema vozaču za kojeg utvrdi da je pod djelovanjem alkohola. Ako je vozaču ili vozaču-instruktoru izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom.

(8) Vozaču kojem je u roku od jedne godine. člana 237. stav (2) ovog Zakona. osim propisanih kazni kaznenim odredbama ovog Zakona. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa. ovog Zakona koji neprekidno upravlja vozilom duže od 4 sata i 30 minuta. odre uju se i kazneni bodovi. člana 236. člana 238. odnosno koji u toku 24 sata upravlja vozilom duže od devet sati. zavisno od težine učinjenog prekršaja. stav (2). odnosno koji upravlja vozilom neprekidno duže od devet sati. Član 225. ili koji pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. stav (3) ovog Zakona. bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 30 dana i on će biti upućen na provjeru poznavanja saobraćajnih propisa. st.. (1). koja sadrži ime i prezime vozača. zbog počinjenih prekršaja iz ovog Zakona. kao i kad ga zatekne da osposobljava kandidata za vozača a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije. . odre eno najmanje deset kaznenih bodova nadležni organ kod kojeg se vodi u evidenciji pozvat će na predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa. (2). kao i prema vozaču iz člana 201. nadležni organ će vozačku dozvolu dostaviti organu u čijoj se evidenciji ta dozvola vodi. (6) Ovlašteno lice postupit će na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču ili vozaču-instruktoru iz člana 219. (7) @alba na rješenje o privremenom oduzimanju vozačke dozvole ne odga a izvršenje rješenja. (9) Ovlašteno lice koje je oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama st. ili u vrijeme kad je na snazi mjera nadležnog organa kojom je vozaču-instruktoru zabranjeno upravljanje motornim vozilom. (2). dan i sat njenog oduzimanja i način njenog vraćanja. (5) i (6) ovog člana dužno je izdati potvrdu vozaču o tome. (9) Vozačka dozvola oduzeta na osnovu stava (8) ovog člana bit će vraćena vozaču po isteku roka iz stava (8) ovog člana. zbog učinjenih prekršaja iz ovog Zakona. (5) Ovlašteno lice postupit će na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču iz člana 199. dužan je vratiti dozvolu vozaču čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. a najkasnije u roku od 24 sata od dana oduzimanja. broj oduzete vozačke dozvole. (8) Ako vozač ne preuzme vozačku dozvolu u roku od tri dana od dana oduzimanja. ovog Zakona koji u toku 24 sata vozilom pre e više od 500 km puta.(3) Ovlašteno lice isključit će iz saobraćaja i vozača kojeg zatekne da upravlja motornim vozilom a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije ili da upravlja vozilom u vrijeme kad je na snazi mjera nadležnog organa kojom je vozaču zabranjeno upravljanje motornim vozilom. stav (2) ovog Zakona koji odbije da se podvrgne ispitivanju. odre eno najmanje 15 kaznenih bodova. (4) Ovlašteno lice postupit će na način iz st. (6) Vozaču koji se ne odazove na predavanja iz stava (5) ovog člana rješenjem će se privremeno oduzeta vozačka dozvola. (1) Vozaču motornog vozila koji je pravosnažnom sudskom odlukom kažnjen za prekršaje kažnjive prema odredbama člana 235. ako su prestali razlozi zbog kojih je dozvola oduzeta. kazna se izriče za prekršaj koji nosi veći broj kaznenih bodova. dok se ne odazove na predavanja. (5) i (6) ovog člana. stav (2) ili člana 239. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. U slučaju sticanja kaznenih bodova. čije je ovlašteno lice oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama st. (1). a vozačka dozvola se ne vodi u evidenciji organa čije je ovlašteno lice tu dozvolu oduzelo. (4). (4). (1) i (3) ovog člana i prema vozaču-instruktoru kojeg zatekne da osposobljava kandidata za vozača pod djelovanjem alkohola. (5) Vozača kojem je u roku od jedne godine. (1) i (2). (7) Nadležni organ. (2) (3) (4) Broj kaznenih bodova je jedan i dva. Kazneni bodovi evidentiraju se u evidenciju vozača na osnovu pravosnažne sudske odluke. u skladu s članom 174.

ili kojim se. vozač kojem je vozačka dozvola privremeno oduzeta na licu mjesta na osnovu člana 223. ponovo bude odre eno 15 kaznenih bodova. zabranjeno upravljanje motornim vozilom na osnovu člana 221. ako je vozilo parkirano u pješačkoj zoni. (3) Troškove premještanja vozila u svim slučajevima snosi vozač ili vlasnik vozila. st. zbog počinjenih prekršaja iz ovog Zakona. (1) Ovlašteno službeno lice naredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je vozilo zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz člana 74. (11) (12) Rješenje o oduzimanju vozačke dozvole donosi organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. Član 226. odnosno kretanje pješaka. @alba na rješenje ne odga a izvršenje rješenja. odnosno masu ili osovinsko opterećenje. (2) Ovlašteno službeno lice odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost saobraćaja. odnosno za vrijeme za koje mu je vozačka dozvola oduzeta ili zadržana. ne može pristupiti daljnjoj provjeri dok ne protekne dva mjeseca od dana posljednje provjere. (4) Kazneni bodovi za pojedinačni prekršaj brišu se iz evidencije po isteku 12 mjeseci od dana kada su odre eni. Član 228. na svoj zahtjev. kao i ako je vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila invalida. odnosno vlasnik vozila isključenog iz saobraćaja odgovoran je za čuvanje vozila od kra e ili drugih nezakonitih radnji prema vozilu. ovog Zakona. (2) Ako vozač ne postupi po nare enju iz stava (1) ovog člana. Član 229. naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost. Vozač kojem je. (3) Ako vozač motornog vozila i poslije dvije provjere ne pokaže dovoljno znanja. bez dozvole. ili ometa normalan tok saobraćaja.(10) Vozaču kojem u roku od dvije godine. ne smije u saobraćaju na putu upravljati motornim vozilom za vrijeme trajanja zabrane. ovog Zakona. podvrći ponovo provjeri poslije isteka 15 dana od dana prethodne provjere. ili koje se kreće putem na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno. vozač kojem je vozačka dozvola oduzeta na osnovu člana 222. stav (1) ovog Zakona. odnosno nedovoljno osiguran. odlukom nadležnog organa. (13) Vozačka dozvola oduzeta na osnovu stava (10) ovog člana bit će vraćena vozaču po proteku roka iz stava (10) ovog člana. ovlašteno lice isključit će vozilo iz saobraćaja i oduzet će knjižicu vozila. (1) Ako ovlašteno lice zatekne vozilo koje zbog tehničke neispravnosti ugrožava ili smeta drugim učesnicima u saobraćaju. odnosno da upotrijebi zimsku opremu. prevozi teret čije dimenzije. odnosno masa prekoračuju najveće dozvoljene dimenzije. (8) i (10) ovog Zakona. bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 60 dana. (1) i (3) ovog Zakona. st. odnosno da vozilom nastavi kretanje na putu na kojem je kretanje te vrste vozila dozvoljeno. ovog Zakona. a za vozače kojima su izrečene mjere iz člana 225. kao i vozač kojem je vozačka dozvola zadržana na osnovu člana 225. (1) Vozač koji je pozvan na predavanja i koji pristupi provjeri poznavanja saobraćajnih propisa snosi troškove predavanja. ili se kreće bez zimske opreme na dijelu puta i u vrijeme kad je zimska oprema obavezna. ili na kome je teret nepravilno smješten. Član 227. . uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa. (2) Vozač motornog vozila koji na provjeri ne pokaže potrebno znanje može se. (3) Vozač. odnosno provjere u visini koju odredi nadležni organ. ili da vozilo odveze do odre enog mjesta gdje može otkloniti neispravnost.

000.000. (5) Ako vozač ne preuzme oduzetu potvrdu o vlasništvu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. datum. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 2. saobraćajne signalizacije i opreme na putevima (član 4. (3) Ako vozač. nadležni organ koji je uputio vozilo na vanredni tehnički pregled privremeno će oduzeti i zadržati knjižicu vozila dok se navedene neispravnosti ne otklone i dok se to ne potvrdi na novom tehničkom pregledu o čemu izdaje potvrdu u skladu s članom 230.00 KM do 10. Član 231. a najkasnije u roku od 24 sata nakon prestanka postojanja tih razloga. (2) Ako se u slučaju iz stava (1) ovog člana na vanrednom tehničkom pregledu potvrde neispravnosti zbog kojih je vozilo upućeno na vanredni tehnički pregled.000. KAZNENE ODREDBE Član 232. (3) Nadležni organ čije je ovlašteno lice privremeno oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila. Član 230. a novčanom kaznom u iznosu od 1. vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure aj za pogon na tečni plin. vozilo koje izduvnim plinovima ili na drugi način prekomjerno zaga uje zrak.). XI. objekata. (2) Ovlašteno lice koje je isključilo vozilo iz saobraćaja vozaču će na licu mjesta privremeno oduzeti potvrdu o vlasništvu vozila. put i mjesto oduzimanja. a registarske tablice dostaviti nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji u roku od tri dana. ime i prezime vlasnika i njegovu adresu. vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure aj za spajanje vučnog i priključnog vozila. potvrda o vlasništvu vozila bit će dostavljena nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji. (1) Na vanredni tehnički pregled uputit će se motorno ili priključno vozilo koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti ure aja za upravljanje ili ure aja za zaustavljanje.(4) Premještanje vozila na drugo mjesto ure uje se propisima entiteta. stav (2) ovog Zakona. koja sadrži naziv i sjedište organa čije je ovlašteno lice oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila i registarske tablice. prema odredbama ovog člana i člana 228. odnosno vlasnik vozila iz stava (2) ovog člana ne preuzme privremeno oduzetu i zadržanu knjižicu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. (4) Ovlašteno lice koje je privremeno oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila ili registarske tablice dužno je izdati vozaču potvrdu o tome. vrstu i registarski broj vozila. . razlog oduzimanja. saobraćajnih znakova i vještine upravljanja motornim vozilom. potvrda o vlasništvu vozila bit će dostavljena nadležnom organu u čijoj se evidenciji vozilo vodi.00 KM do 5. način i vrijeme vraćanja potvrde o vlasništvu vozila i pečat i potpis ovlaštenog lica. a za prekršaj iz stava (1) ovog člana oduzeti i registarske tablice. naziv organa koji je izdao potvrdu o vlasništvu vozila. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. dužan je vozaču vratiti potvrdu o vlasništvu vozila čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. stav (4) ovog Zakona. ime i prezime vozača i njegovu adresu. a knjižica vozila se ne vodi u evidenciji organa čije je ovlašteno lice knjižicu oduzelo. (1) Ovlašteno lice isključit će iz saobraćaja vozilo koje nije registrirano ili koje nema propisane registarske tablice. pravilnikom propisuje ministar. vrijeme.000. (4) Bliže odredbe o sadržaju programa i načinu održavanja predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa i programu i načinu provjere poznavanja saobraćajnih propisa. vozilo koje je u saobraćajnoj nesreći toliko oštećeno da se opravdano može zaključiti da su na njemu oštećeni sklopovi i ure aji koji su važni za sigurnost saobraćaja.00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost ako: 1) ne održava javne puteve za siguran i nesmetan saobraćaj ili ne organizira i trajno kontrolira stanje i održavanje javnih puteva. izvršenju mjera sigurnosti i zaštitnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. kao i vozilo koje proizvodi prekomjernu buku.00 KM kaznit će se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. ili se ustanovi druga neispravnost za koju je propisano isključivanje iz saobraćaja.

ili zasljepljuju učesnike u saobraćaju. 7) stavlja u promet motorna i priključna vozila. bojom. odnosno traktora s prikolicom. svjetla. 2) naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom na motorni pogon vuče priključno vozilo protivno odredbama člana 81. 3) 4) ne uspostavi Centralni registar ili ako redovno ne dostavlja odgovarajuće podatke centralnom registru (član 10. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 1. 5) ne osigura vozaču koji upravlja autobusom. ili koji svojim oblikom. 8) na javnom putu postavi table.00 KM odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. 3) naredi ili dozvoli vuču natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila. ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. (2) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500..). izgledom ili mjestom postavljanja podražavaju ili liče na neki saobraćajni znak. znakove.000. stav (5). ne oprema i ne održava puteve tako da odgovaraju svojoj namjeni i sigurnosti saobraćaja (član 11. 8) pojedinačno proizvodi. st. opremu i ure aje za vozila proizvedene u inozemstvu protivno odredbama člana 205. ne postupi prema odredbama člana 130. preure uje ili popravlja u većem obimu vozila na motorni pogon i priključna vozila protivno odredbama člana 206.000.. 6) ne osigura da se vozač koji upravlja autobusom. stubove ili druge slične predmete kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraćajnih znakova. ili ako ne ukloni. odnosno nakon pre enih 500 km puta (član 201. 4) naredi ili dozvoli da se na njegovo vozilo ugrade ure aji za davanje posebnih znakova. Član 233.. a na magistralnom putu ne obilježi ih i ivičnim linijama (član 143. . postavlja posebne objekte na putu protivno odredbama člana 47. 9) na javnom putu van naselja. protivno odredbama člana 87. 5) naredi ili dozvoli da se njegovo vozilo u saobraćaju na putu optereti preko dozvoljene nosivosti. ne dopuni ili ne zamijeni saobraćajne znakove koji ne odgovaraju izmijenjenim uvjetima saobraćaja na putu ili zahtjevima sigurnosti saobraćaja (član 131. kad u toku 24 sata prelazi više od 500 km. stav (1)). ne izgra uje. sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera na kome postoje samo dvije saobraćajne trake. 7) ne postavi ili ne održava saobraćajne znakove na putu tako da budu lahko uočljivi danju i noću. ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za sigurnost saobraćaja (član 133. stav (2)).00 KM do 8. ne odvoji te trake odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu..00 KM do 1. rezervne dijelove. ure aje ili rezervne dijelove za vozila protivno odredbama člana 6. zamijeni drugim vozačem najkasnije nakon devet sati upravljanja vozilom.). ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju karakteristike puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila. 6) u pogledu obilježavanja javnih puteva saobraćajnim znakovima. ili preko najveće dozvoljene mase. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 20 t.000..500 kg neprekidan jedanaestosatni odmor prije početka njegovog radnog dana (član 200.). (1) i (2). stav (1)).00 KM kaznit će se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako: 1) ne projektuje. održava. popravlja ili prepravlja vozila ili stavlja u promet vozila. ili da se takvo vozilo upotrebljava u saobraćaju na putu protivno odredbama člana 126. ili ako se njegovim vozilom prevozi teret koji nije raspore en ili pričvršćen na način odre en u članu 127.). teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3..2) proizvodi.

500. 19) u saobraćaju na putu upotrebljava vozilo koje ne ispunjava propisane uvjete u pogledu dimenzija. Član 234. (1) i (2).00 KM do 1. 16) naredi ili dozvoli da vozilom upravlja vozač za kojeg se može zaključiti da. . (4) Za prekršaje iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500. nije u stanju sigurno upravljati vozilom (član 173.. 20) 21) 22) postupi protivno odredbama člana 206. odnosno vozač-instruktor koji u organizmu ima alkohola ili pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola počne upravljati vozilom.). (2) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100. 12) ne postavi ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih znakova na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou u slučajevima iz člana 150. 23) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje motorno ili priključno vozilo koje je upućeno na vanredni tehnički pregled. odnosno osposobljavati kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom protivno odredbama člana 174. naredi ili dozvoli da vozač upravlja motornim vozilom u saobraćaju protivno odredbi člana 227. ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje. stav (3)).. ne postupi prema odredbama člana 20.. 15) naredi ili dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo upravljati motornim vozilom ili nema pravo upravljati vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (član 172.10) ne postavi odgovarajuće saobraćajne znakove ispred prijelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou (član 145.).00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. teškog psihičkog stanja ili upotrebe opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. 17) naredi ili dozvoli da vozač. stav (1)). stav (1)). a nije podvrgnuto tom pregledu (član 231. tahograf i pneumatike (član 203. na vozilu koristi registarske tablice koje nisu izdate za to vozilo (član 209.. zbog umora.. ure aje za spajanje vučnog i priključnog vozila. ukupne mase ili osovinskog opterećenja. st.500 kg upravlja vozilom neprekidno duže od 4 sata i 30 minuta (član 199.. (3) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100.00 KM do 5.). bolesti.000.00 KM do 300.00 KM kaznit će se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako: 1) 2) postupi protivno odredbi člana 7.00 KM i odgovorno lice u državnom organu..00 KM i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost vlastitim radom i sredstvima u vidu zanatske djelatnosti. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 400. 13) na putu na kojem su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojoj se izvode radovi ne postupi prema odredbama člana 151. stav (1)). 18) vozač autobusa ili teretnog motornog vozila ili skupa vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.). 11) postupi protivno odredbama člana 149. ure aje za zaustavljanje.00 KM do 300. 14) ne obavijesti najbližu policijsku stanicu o prijemu lica povrije enog u saobraćajnoj nesreći ili o smrti lica povrije enog u saobraćajnoj nesreći (član 157.

stav (3)). 14) ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel.zdravstveni pregled (čl.196. 11) ne osigura da teret na vozilu noću. tahograf i pneumatike (član 203. 22) naredi ili dozvoli da se u saobraćaju na putu upotrebljava vozilo koje nema propisanu opremu ili ispravne propisane ure aje.).. stav (1)). ili ih ne osvijetli vlastitim izvorom svjetlosti (član 135. 18) izda me unarodnu vozačku dozvolu protivno odredbi člana 192. ili dozvoli. gdje je put uzrok saobraćajnih nesreća (član 21..). 17) motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača osposobljava za praktično upravljanje vozilom ne obilježi posebnim tablicama (član 183. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. magistralnom. 13) na autoputu. ne postupi u skladu s članom 23. naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom prevozi teret protivno odredbama člana 129. 195. ostrva za usmjeravanje saobraćaja i druge objekte na kolovozu koji noću nisu dovoljno osvijetljeni ne obilježi na način propisan u članu 141. 20) dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nije izvršilo kontrolno-zdravstveni pregled. 8) na svoja motorna ili priključna vozila ne stavi propisanu oznaku o najvećoj dozvoljenoj brzini kretanja za ta vozila (član 46. stav (2)).. stav (3). kao i vrhove pješačkih ostrva. odnosno upravlja vozilom a nije izvršilo kontrolno .). 7) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje vozilo za prijevoz djece koje nije obilježeno posebnim znakom (član 30. stav (3)). 6) ostavi na putu oštećena vozila. stav (1)). 16) upravlja vozilom. 15) prilikom izvo enja radova na putu.. postavi branike koji nisu obojeni. predmete ili materije koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost saobraćaja ili zaga ivati okolinu (član 26.).. 12) ukloni ili ošteti saobraćajni znak ili izmijeni značenje saobraćajnog znaka (član 132. stav (2). osim ure aja za upravljanje. stav (5)). 21) naredi ili dozvoli da njegovim motornim i priključnim vozilom u saobraćaju upravlja vozač protivno odredbama člana 200. . 19) dozvoli da se kandidat za vozača motornog vozila obučava iz praktičnog dijela obuke bez zdravstvenog pregleda (član 193. stav (1)). stav (3). 4) 5) ne postupi prema odredbama člana 22. i 197. stav 1. st. bude označen na način utvr en u članu 129. ure aja za spajanje vučnog ili priključnog vozila.3) ne preduzima praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na putu. 9) 10) naredi ili dozvoli da se neispravno vozilo na motorni pogon vuče protivno odredbama člana 85. ili nema pravo upravljati vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (član 172. 23) naredi ili dozvoli da njegova neregistrirana motorna ili priključna vozila učestvuju u saobraćaju na putu (član 207. ure aja za zaustavljanje.). (2) i (3). ili naredi da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo upravljati motornim vozilom. regionalnom i lokalnom putu znakove opasnosti i znakove izričitih naredbi ne presvuče reflektujućim materijama. odnosno osvijetljeni na način propisan u članu 151.. putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila.

kad je to vozilo zaustavljeno na kolovozu radi ulaženja ili izlaženja djece (član 30.00 KM do 1. stav (1) tačka 1. stav (1) tačka 1. odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dozvoljene brzine (čl. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 100. 5) vozač koji na mjestu na kojem je saobraćaj reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ne zaustavi vozilo na znak crvenog svjetla (član 51. 11) vozač koji počne preticanje ili obilaženje kad je vozač vozila koje se kreće iza njega počeo preticanje (član 61. ili poslije isteka važenja probnih tablica (član 207. (4) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100.).00 KM i odgovorno lice u državnom organu. (3) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100. stav (3).000. 8) vozač koji s lijeve strane pretiče vozilo koje se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza. 44. 25) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje njegovo motorno ili priključno vozilo poslije isteka važenja saobraćajne dozvole ili potvrde o korištenju probnih tablica (član 211. (2) Za prekršaje iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500. stav (1) tačka 4. 3) vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je za više od 30 km na sat veća od dozvoljene brzine.00 KM do 300.00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. stav (1)). (2) i (3)). Član 235. stav (3)).).. stav (2)).00 KM do 300. 9) 10) vozač koji povećava brzinu kretanja svog vozila dok ga drugo vozilo pretiče (član 60. stav (4)). i 46.00 KM i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost. 26) ako vrši tehnički pregled suprotno odredbama člana 217. 13) vozač koji počne preticanje kad saobraćajna traka kojom namjerava to učiniti nije slobodna na dovoljnom odstojanju i time ugrozi ili ometa saobraćaj iz suprotnog smjera (član 61.00 KM kaznit će se za prekršaj: 1) vozač koji ne zaustavi vozilo kad nai e na vozilo kojim se prevoze djeca. 7) vozač koji s lijeve strane pretiče vozilo koje je na kolovozu zauzelo takav položaj i čiji vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo (član 58. 4) vozač koji u pogledu propuštanja vozila postupi protivno odredbama člana 49.00 KM do 300. st. st.).24) naredi ili dozvoli da njegova motorna ili priključna vozila učestvuju u saobraćaju na putu bez probnih tablica. 12) vozač koji počne preticanje kad je vozač vozila koje se na istoj saobraćajnoj traci kreće ispred njega dao znak da namjerava izvršiti preticanje ili obilaženje (član 61. stav (1) tačka 3.). stav (2)). ili ako ga pretiče s desne strane kad izme u tog vozila i desne ivice kolovoza ne postoji saobraćajna traka (član 58. vozač koji počne preticanje zaustavljene kolone vozila ili kolone vozila u kretanju (član 61. 6) vozač koji nedozvoljeno pretiče s desne strane (član 58. (1) i (2)). 14) vozač koji počne preticanje ili obilaženje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena kretanju vozila iz suprotnog smjera ako po izvršenom preticanju ili obilaženju ne može bez ometanja ili ugrožavanja drugih učesnika u saobraćaju . stav (1) tačka 2.).). 2) vozač koji na putu postupa protivno odredbama člana 40.

ure aje za spajanje vučnog i priključnog vozila. kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi preko 1g/kg (član 174.).). odnosno da prugom nailazi voz (član 114. 16) 17) vozač koji pretiče drugo vozilo protivno odredbama člana 64. ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje. 27) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom (član 184. 22) lice koje ukloni ili ošteti saobraćajni znak ili opremu puta. stav (1)). 15) vozač koji obavlja preticanje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena saobraćaju iz suprotnog smjera ispred vrha prijevoja puta ili u krivini gdje je preglednost nedovoljna (član 63. vozač koji pretiče vozilo koje je stalo ispred obilježenog pješačkog prijelaza radi propuštanja pješaka (član 65. stav (5). pneumatike ili nema tahograf..). stav (1)). 28) vozač koji upravlja motornim vozilom one kategorije koja nije naznačena u njegovoj vozačkoj dozvoli (član 185. 30) vozač koji učestvuje u saobraćaju s neregistriranim vozilom (član 207. stav (2)).).). stav (2)). 26) vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u saobraćaju na putu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. 33) vozač ili vozač-instruktor koji odbija da se izvrši ispitivanje pomoću odgovarajućih sredstava i aparata ili stručni pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem .) 31) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim ili priključnim vozilom koje nije registrirano (član 208. stav 2. 24) učesnik u saobraćaju koji ne postupa po zahtjevu izraženom pomoću znaka ili prema naredbi ovlaštenog lica (član 152..). i 6. ili ako je taj ure aj već počeo da se spušta. stav (1)). ili ako ga za vrijeme vožnje ne uključi (član 203. stav (1)). 18) vozač koji ne zaustavi vozilo ispred obilježenog pješačkog prijelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz (član 111. 32) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim ili priključnim vozilom poslije isteka važenja saobraćajne dozvole ili potvrde o korištenju probnih tablica (član 211.). ili izmijeni značenje saobraćajnog znaka (član 132. 23) lice koje postupi protivno odredbi člana 133. 5. 19) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje spušten.). stav (1) tač. tahograf. 25) vozač koji upravlja vozilom pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje (član 173. 29) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje ne ispunjava propisane uvjete u pogledu dimenzija.ponovo zauzeti položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije počinjanja preticanja ili obilaženja. 21) vozač koji u saobraćaju na putu upotrebljava vozilo protivno odredbi člana 126. ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znakovi upozorenja da će taj ure aj početi da se spušta. ure aje za zaustavljanje. stav (1)). kao i vozač koji počne preticanje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena prinudnom zaustavljanju vozila (član 61. 20) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi kad se pojavi crveno trepćuće ili crveno neprekidno svjetlo (član 115. ukupne mase ili osovinskog opterećenja.

25). vozaču ili vozaču-instruktoru odre uju se i dva kaznena boda. osim novčane kazne. zaustavljenog na stajalištu. 17).00 KM do 1. a i za druge prekršaje iz tog stava ta mjera se može izreći u istom periodu. stav (1)) ili koji vozilo u kretanju drži protivno odredbama člana 39. stav (1)). odnosno vodič ili gonič stoke koji postupi protivno odredbi člana 92. stav (1)).). a vozaču će se uz kaznu izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do šest mjeseci. 11). stav (2).). 18). stav 1.000.00 KM do 250. 9) vozač koji obavlja preticanje ili obilaženje kad s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu u saobraćaju ili na tehnička svojstva vozila ugrožava druge učesnike u saobraćaju (član 58. 34) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom protivno odredbi člana 227.00 KM. 2) vozač koji s kolovoza ne ukloni predmete koji sa vozila padnu na put i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put (član 26. odre uje se i jedan kazneni bod. predmete ili materije koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost saobraćaja (član 26. 15). 5) vozač koji se ne kreće desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja (član 39. st. stav (2)). 12) 13) vozač vozila na motorni pogon koji prilikom vuče priključnog vozila postupi protivno odredbama člana 81. 8) vozač koji se približava raskrsnici takvom brzinom da se ne može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza (član 50. pogrebnu povorku ili drugu organiziranu povorku koja se kreće kolovozom (član 80. stav (3)). 32) i 33) stava (1) ovog člana vozaču ili vozaču-instruktoru uz kaznu izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jedan mjesec do četiri mjeseca. 6) vozač koji na cesti sa kolovozom za promet vozila u oba smjera. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.alkohola. pješak. 3) vozač koji se nesmanjenom brzinom kreće pored vozila javnog prijevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe.1). (3) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kojim je izazvana saobraćajna nezgoda. 4) vozač koji namjerava na putu obaviti neku radnju vozilom a prethodno se nije uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili za imovinu (član 36. . 10). 10) lice koje postupi protivno odredbama člana 70. 26). (2) Za prekršaje iz tač. stav (2)). na kome postoje najmanje četiri saobraćajne trake. 3). učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 300.00 KM kaznit će se za prekršaj: 1) lice koje na putu ostavi oštećeno vozilo. 14). i time ugrozi lica koja u to vozilo ulaze ili iz njega izlaze (član 30. Član 236.. 2). 5). a za ostale prekršaje iz stava (1) ovog člana vozaču ili vozaču-instruktoru. (4) Osim novčane kazne za prekršaje iz stava (2) ovog člana. stav (2). vojnika. 7) vozač koji brzinu kretanja svog vozila ne prilagodi osobinama i stanju puta i drugim saobraćajnim uvjetima tako da vozilo ne može pravovremeno da zaustavi pred preprekom koju pod datim uvjetima može da predvidi (član 43. odnosno da li se nalazi pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje (član 220.). 11) vozač koji vozilom presiječe kolonu djece. (1) i (2)). 13). prelazi vozilom na kolovoznu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera (član 40. stav (1)). stav (1).

24) 25) 26) ako ne postupi prema odredbama člana 158. stav (2) tačka 1.). 16) vozač koji se vozilom približava prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na način protivan odredbama člana 113. stav (4)). stav (4)).3 g/kg do 1 g/kg (član 174. stav (1)). 28) 29) 30) vozač koji postupi protivno odredbama člana 190.. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50. vlasnik vozila ako u roku od osam dana ne vrati registarske tablice nadležnom organu (član 208. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) ovog člana izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju. 19) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila s pravom prvenstva prolaza postupi protivno odredbama člana 126. stav (1)). 22) lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći ako postupi protivno odredbama člana 154. vlasnik vozila koji postupi protivno odredbama člana 208. stav (5). ili nanosi šteta putu ili objektima na putu (član 127. st. 27) vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u saobraćaju na putu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. stav (2)). ili prouzrokovana saobraćajna nesreća.00 KM kaznit će se za prekršaj: . učinilac prekršaja kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100.. kod kojeg se utvrdi da količina alkohola u krvi prelazi količinu od 0. vlasnik vozila koji svoje vozilo da na upravljanje licu iz člana 172. stav (1)). (1) do (4). stav (1). 31) vozač koji u saobraćaju na putu učestvuje motornim ili priključnim vozilom koje je upućeno na tehnički pregled a nije podvrgnuto tom pregledu (član 231. 18) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila pod pratnjom postupi protivno odredbama člana 125. (2) i (3).. 20) vozač koji vozilom prevozi teret kojim se ugrožava sigurnost učesnika u saobraćaju. 21) vozač koji se vozilom kreće saobraćajnom trakom na kojoj je svjetlosnim saobraćajnim znakom obilježeno da je zabranjen saobraćaj u smjeru u kojem se on kreće (član 139.14) gonič stoke koji ne nadzire stoku koja se kreće po putu (član 104. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. stav (3). Član 237. vozaču se odre uju i jedan ili dva kaznena boda.). vlasnik vozila koji ne podnese podatke o identitetu lica kome je dao vozilo na upravljanje (član 172. (3) Osim novčane kazne za prekršaje iz stava (1) ovog člana. 23) vozač koji na zahtjev ovlaštenog lica ne preveze lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove (član 156. (2) i (3).00 KM do 300.00 KM i odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda. st. 15) vozač koji u odnosu na pješaka koji je stupio ili stupa na obilježeni pješački prijelaz postupa protivno odredbama člana 111. stav (1). 17) vozač motornog vozila koje vuče drugo motorno vozilo ako postupi protivno odredbama člana 118. stav (1) i člana 122. može se izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. st.

stav (3)).). (1) i (2) i član 120. kada lica moraju preći preko saobraćajne trake ili biciklističke trake kojom se njegovo vozilo kreće (član 30. stav (3) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza.).. ili ako ta svjetla upotrebljava na način suprotan odredbama člana 95. vozač vozila na motorni pogon koji upotrebljava svjetla za označavanje vozila protivno odredbama člana 94. ili kretanje unazad (član 117.). ako ne drži svoje vozilo na propisanom odstojanju od istog takvog vozila ispred sebe (član 97. ili koje prelazi pješački prijelaz (član 65. 14) vozač vozila na motorni pogon čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. odnosno ne zaustavi vozilo na pogodnom mjestu..). ili mu je dužina veća od sedam metara. (1) i (2)). st. 8) vozač koji prije nego što napusti vozilo ne preduzme sve mjere kojima se sprečava da ono samo krene s mjesta na kojem je ostavljeno (član 78. zaustavljenog na stajalištu.1) vozač koji ne zaustavi vozilo iza vozila javnog prijevoza putnika. ili ne propusti pješake koji prelaze preko kolovoza (član 52. 12) vozač vozila na motorni pogon koji po magli ne upotrebljava propisana svjetla. 20) vozač motornog vozila koji postupi protivno odredbi člana 120. 13) vozač koji ne drži potrebno odstojanje kad se kreće iza drugog vozila (član 96. 15) vozač motocikla i lahkog motocikla i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (član 102. (1) i (3)).. 4) vozač koji na raskrsnici skrene vozilom u pravcu označenom zelenom svijetlećom strelicom i pri tome ometa saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji ulazi. 7) vozač koji vozilom pretiče drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu. i član 46. (2) i (3). stav (1)). st. 3) vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je više od 20 do 30 km na sat veća od dozvoljene brzine.. odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 30 do 50 km na sat veća od dozvoljene brzine (član 44. vozač koji postupi protivno odredbama člana 90.). st. gonič stoke i vozač vozila koje se ne smatra motornim vozilom.500 kg. 6) vozač koji poslije izvršenog preticanja ili obilaženja vozilom ponovo ne zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se do tada kretao (član 62. stav (1)). .). 16) pješak koji na obilježenom pješačkom prijelazu na kome je saobraćaj pješaka reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima za pješake ne postupi prema tim znakovima (član 109. 5) vozač koji u slučajevima iz člana 60.. ili vozač motornog vozila koje ne može razviti brzinu od najmanje 40 km na sat ako se kreću po autoputu ili putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila ili brzom putu (član 116. 17) učesnik u saobraćaju koji je prilikom prelaženja preko željezničke pruge u istom nivou postupio protivno odredbama člana 115. 19) vozač motornog vozila koji zaustavi vozilo na autoputu ili na autoputu obavlja polukružno okretanje vozilom iz jednog smjera saobraćaja u suprotni smjer. stav (1)). st. 18) pješak. ili iza autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe. 9) 10) 11) vozač koji svojim vozilom noću vuče vozilo na motorni pogon protivno odredbama člana 83. stav (1)). 2) vozač koji mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila (član 42.

st. učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. koji prilikom uključivanja u saobraćaj sa stajališta postupi protivno odredbi člana 31.. 8) vozač koji prilikom prolaza kroz raskrsnicu postupi protivno odredbi člana 50. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila.21) vozač koji vozilom na putu kroz tunel izvodi radnje čije je izvo enje u tunelu zabranjeno (član 123. 9) vozač koji se vozilom ne kreće u obaveznom pravcu označenom zelenim svjetlom u obliku zelene svijetleće strelice (član 52. stav (2).. vozač koji optereti vozilo kojim upravlja protivno odredbama člana 127. stav (2). stav (5)). ili posebno obilježenom vozilu za prijevoz djece. 23) 24) vozač koji upravlja vozilom koje je opterećeno protivno odredbi člana 127. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća. Član 238. 3) vozač vozila javnog gradskog prijevoza putnika. 7) vozač koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo povećava brzinu kretanja na način da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe (član 43.. 25) vozač koji u pogledu smještaja tereta na vozilu ili u pogledu označavanja tereta postupi protivno odredbama člana 128.00 KM kaznit će se za prekršaj: vozač koji upravlja vozilom za prijevoz djece koje nije obilježeno posebnim znakom (član 30. stav (1)).00 KM. stav (2) tač. ne označi na način iz člana 129. stav (3)). odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda. 22) vozač vozila na motorni pogon koji za vrijeme kretanja kroz tunel ne drži upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta (član 124. st. stav (1) ima na prednjoj strani svjetlosne. stav (3).500 kg ili autobusom upravlja neprekidno duže od 4 sata i 30 minuta.). do 5. (7) i (8). vozač koji postupa protivno odredbi člana 209. protivno odredbama člana 35. 2) vozač koji ne omogući uključivanje u saobraćaj vozilu javnog gradskog prijevoza putnika. svjetlosno-signalne i reflektujuće ure aje ili materije koji daju svjetla crvene boje. 10) vozač koji obavlja mimoilaženje protivno odredbama člana 55. 5) vozač čije vozilo. kao i vozač posebno obilježenog vozila za prijevoz djece. .. stav (1). 28) vozač koji teretnim motornim vozilom čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. 29) 30) vozač koji postupa protivno odredbi člana 200. (1) 1) Novčanom kaznom u iznosu od 40. 4) vozač koji prilikom upravljanja vozilom koristi mobilni telefon protivno odredbama člana 33. a na zadnjoj strani svjetla bijele boje. kad ta vozila izlaze sa stajališta (član 31. ili kad u toku 24 sata upravlja duže od devet sati (član 199. stav (4).. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. vozaču se može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. stav (2). vozač koji postupa suprotno odredbama člana 186. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. stav (2)). 6) vozač koji prilikom znatnijeg smanjivanja brzine kretanja vozila postupi protivno odredbi člana 42. (1) i (3)). 26) 27) vozač koji teret na vozilu noću.00 do 200. od 2.).

21) 22) vozač bicikla. 23) vozač bicikla. 20) vozač vozila na motorni pogon koji u pogledu upotrebe kratkih svjetala postupi protivno odredbama člana 93. bicikla s motorom ili lahkog motocikla ili motocikla koji postupi protivno odredbama člana 100.. vozač koji vozilo zaustavljeno na kolovozu ne obilježi posebnim znakom na način propisan u članu 77. vozač koji zaustavi ili parkira svoje vozilo protivno odredbama čl.). 19) vozač koji pri vučenju neispravnog vozila na motorni pogon postupi protivno odredbama člana 89.. 73. vozač koji pri preticanju ne drži svoje vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče (član 62. 26) pješak koji se nepotrebno zadržava na kolovozu ili se kreće po kolovozu na način kojim se ometa ili sprečava saobraćaj vozila (član 105.). (1) i (3) i člana 118. (2) i (3). stav (1))..stav (4).). st. st. 28) 29) pješak koji preko kolovoza i biciklističke staze ili trake prelazi na način protivan odredbama člana 108. 31) vozač koji ometa prolaz pješaka koji su stupili na obilježeni pješački prijelaz na kome je saobraćaj reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima.11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) vozač koji u slučaju iz člana 60.). vozač koji pri zaustavljanju ili parkiranju vozila ne postupi prema odredbama člana 70... 27) pješak koji se na putu koji ima trotoar ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka kreće kolovozom (član 106. vozač bicikla. stav (1) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza. stav (2). stav (2)). 24) vozač bicikla i bicikla s motorom i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (član 102. 120. 30) pješak koji prilikom prelaženja preko kolovoza na mjestu na kome nije obilježen pješački prijelaz ometa saobraćaj vozila (član 110.).. 25) vozač zaprežnog vozila koji ne upravlja zaprežnim vozilom koje se kreće po putu. bicikla s motorom. i 74. stav (1)). ... vozač koji vuče neispravno vozilo na motorni pogon protivno odredbama člana 85. vozač motornog vozila koji pri vuči drugog motornog vozila postupi suprotno članu 81. 32) vozač motornog vozila koji na putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila postupi protivno odredbama člana 117. 33) vozač koji ne zaustavi svoje vozilo na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila i ne preduzme potrebne mjere da ga što prije ukloni s kolovoza autoputa ili puta rezerviranog za saobraćaj motornih vozila ili brzog puta (član 117. pješak koji na obilježenom pješačkom prijelazu postupi protivno odredbama člana 109. stav (1) i čl. lahkog motocikla ili motocikla koji prevozi drugo lice protivno odredbama člana 101. odnosno traktor s priključnim vozilom protivno odredbama člana 87. ili koji zaprežno vozilo ostavi bez nadzora na putu (član 103. st... (2) i (3). 18) vozač koji vuče natovareno teretno motorno vozilo. a kojima je na takvom prijelazu dozvoljen prolaz (član 111. bicikla s motorom ili lahkog motocikla ili motocikla koji se ne kreće na način propisan u članu 99. i 122. ili znakovima koje daje ovlašteno lice.

(1) i (2)). ure aja za zaustavljanje. st. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća.). 8) vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 10 do 20 km na sat veća od dozvoljene brzine (član 44. osim saobraćajnih znakova ograničenja brzine (član 130.00 KM kaznit će se za prekršaj: 1) lice koje se prevozi vozilom ako na bilo koji način ometa vozača u upravljanju vozilom. ne propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću pravcem u kome je saobraćaj otvoren. registarske tablice i me unarodnu oznaku zemlje registracije prema odredbama člana 212. ure aja za spajanje vučnog i priključnog vozila. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. 5) vozač koji za kretanje svog vozila koristi put. 6) vozač koji prilikom kretanja vozila unazad postupi protivno odredbama člana 41. odnosno isključivanja s autoputa postupi protivno odredbama člana 121. stav (1)). 2) vozač ili drugo lice koje se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže sigurnosnim pojasevima (član 34. 10) vozač koji prilikom skretanja postupi protivno odredbama člana 48. tahografa i pneumatika (član 203. 11) vozač koji prilikom napuštanja raskrsnice u slučaju iz člana 53. 9) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom na kome nema propisanu oznaku najveće dozvoljene brzine za to vozilo (član 46. st.00 KM. stav (9)). (1) Novčanom kaznom u iznosu od 30. zabrana ili obaveza izraženih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova.). vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. odnosno stazu koja nije namijenjena za saobraćaj one vrste vozila kojoj to vozilo pripada (član 38. 3) vozač koji u putničkom automobilu prevozi dijete protivno odredbi člana 34.. 38) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje nema ispravne propisane ure aje i opremu osim ure aja za upravljanje. 35) vozač motornog vozila koji prilikom uključivanja na autoput. 4) vozač koji prije obavljanja odre enih radnji vozilom ne obavijesti o svojoj namjeri druge učesnike u saobraćaju (član 37. stav (2)).. stav (2). 39) vozač motornog i priključnog vozila registriranog u stranoj zemlji ako nema važeću saobraćajnu dozvolu.34) vozač motornog vozila koji se na autoputu ne kreće krajnjom desnom saobraćajnom trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni (član 119. stav (1)).). Član 239. ili ako utiče na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje sigurnost saobraćaja (član 32. odnosno kolovoz ili saobraćajnu traku. . 36) učesnik u saobraćaju koji se ne pridržava ograničenja.00 KM do 200. 7) vozač koji smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da svojim vozilom pričinjava smetnje normalnom odvijanju saobraćaja (član 43. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća.. 37) ako ne obilježi vozilo posebnim znakom (član 186.. (3) i (4) i član 46. stav (4)). stav (3)). učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50.). odredit će mu se jedan kazneni bod.

21) vozač koji neispravno vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta ako je odstojanje izme u vučnog i vučenog vozila kraće od propisanog (član 88. stav (5)). i 56. . 30) ako vozač za vrijeme upravljanja motornim vozilom ne koristi pomagala koja su upisana u obrazac njegove vozačke dozvole (član 172.).. 27) pješak koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi. tač. 31) vozač-instruktor koji na putu osposobljava kandidata za vozača na motornom vozilu koje nije označeno posebnim tablicama (član 183. vozač koji prilikom davanja zvučnih znakova upozorenja postupi protivno odredbama člana 67. stav (2). i 107. stav (2)). kad se pojavi crveno trepćuće svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo (član 115. 17) lice koje na zaustavljenom ili parkiranom vozilu otvara vrata i time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju ili ugrožava sigurnost saobraćaja (član 72. ili ako se daju svjetlosni i zvučni znakovi koji upozoravaju da će se taj ure aj početi spuštati. 33) vozač koji nema kod sebe važeću potvrdu za korištenje probnih tablica ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštenog lica (član 211. 29) vozač koji kod sebe nema odgovarajuću važeću vozačku dozvolu ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštenog lica (član 172..). 32) vozač motornog vozila koje nema propisan broj registarskih tablica ili na kome su te tablice postavljene tako da se dobro ne vide ili nisu čitke (član 210.) gonič stoke koji stoku ne drži što bliže desnoj ivici puta (član 104. vozač koji obavlja obilaženje protivno odredbama člana 59. ili ako se taj ure aj već počeo spuštati. 22) 23) 24) 25) vozač koji upravlja motornim vozilom bez upaljenog kratkog svjetla (član 90. stav (1)). pješak koji se po kolovozu kreće protivno odredbama čl.). stav (1)). 13) 14) 15) 16) vozač koji obavlja mimoilaženje protivno odredbama čl. 20) lice koje upravlja neispravnim vozilom na motorni pogon koje se vuče pomoću užeta ili krute veze ako nema odgovarajuću dozvolu (član 86. stav (1)). stav (1).. 55. vozač koji prilikom vučenja vozila na motorni pogon ne postupi na način propisan u članu 84.). 26) pješak koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje saobraćaja spušten.12) vozač kome je svjetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu ako vozilom u e u raskrsnicu i ako je gustina saobraćaja takva da se na raskrsnici mora zaustaviti i na taj način ometa ili onemogućava saobraćaj drugih vozila koja dolaze s bočnih kolovoza (član 54. stav (1)). 106. vozač koji zaustavi ili parkira vozilo protivno odredbama člana 71. 28) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom a njegovoj vozačkoj dozvoli je istekao rok važenja (član 172.)...). odnosno da se prijelazu puta preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće po šinama (član 114. 18) 19) vozač vozila na motorni pogon koji svojim vozilom vuče drugo vozilo protivno odredbama člana 81. vozač koji postupi suprotno članu 112... 1.

pokretanje i vo enje postupka za prekršaje i preduzimanje drugih mjera za provo enje ovog Zakona vrše nadležni organi. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. (3) Podatke iz evidencije predvi ene u stavu (1) ovog člana mogu koristiti: pravosudni organi. (1) O izrečenim kaznama. kantonima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. obrazovne ustanove i nevladine organizacije koje se bave pitanjima sigurnosti saobraćaja na putevima. saobraćajnim nesrećama.00 KM na licu mjesta. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća. (2) Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne računa se u vrijeme trajanja zabrane upravljanja motornim vozilom. posljedicama saobraćajnih nesreća. kao i preduzeća koja obavljaju javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe.00 KM. Član 240. vozač-instruktor ne smije se baviti obučavanjem kandidata za vozača u upravljanju motornim vozilom za vrijeme trajanja te zabrane. (1) Trajanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom računa se od dana upisa zaštitne mjere u vozačku dozvolu za onu kategoriju ili potkategoriju za koju je zabrana izrečena. ili drugu mjeru propisanu zakonom entiteta. Član 244. organi koji vode prekršajni. (2) Nadležni organ koji izrekne kaznu ili zabranu upravljanja motornim vozilom. Član 243. odnosno izdavanje prekršajnog naloga obavlja ovlašteno lice nadležnog organa za poslove kontrole i reguliranja saobraćaja na putevima u entitetima. zabranama upravljanja motornim vozilima. zdravstvene ustanove. Provo enje ovog Zakona. . u skladu s članom 2. Svi prihodi nastali primjenom ovog Zakona. Član 242. učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. ovog Zakona. državni organi. policija. Član 245. Član 241. zabranama i mjerama. zabranama i mjerama iz stava (2) ovog člana vozačima motornih vozila i motornim vozilima vodi se kod nadležnog organa prema mjestu prebivališta.34) vozač koji nema kod sebe važeću saobraćajnu dozvolu za vozilo kojim upravlja ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštenog lica (član 211. Član 246. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila.00 KM do 150. Ako je odlukom nadležnog organa zabranjeno vozaču-instruktoru upravljanje motornim vozilom. vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. odnosno administrativni postupak. odredit će mu se jedan kazneni bod.). motornim i priključnim vozilima i vozačima motornih vozila vodi se evidencija prema mjestu prebivališta. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine dužan je obavijestiti o tome organ koji vodi evidenciju o tim kaznama. stav (1) i član 212. preduzeća. (4) Evidencija o izrečenim kaznama. Izricanje novčane kazne u iznosu do 50. pripadaju nadležnim organima.

VIJEĆE ZA SIGURNOST SAOBRAĆAJA Član 251. kaznit će se roditelj. protiv vozača koji ima prebivalište u Bosni i Hercegovini. kao i djelokrug uredit će se pravilnikom koji donosi ministar. način imenovanja predsjednika i članova Vijeća. nadležnih ministarstava i organa koji upravljaju putevima. (3) Članovi Vijeća imenuju se iz reda stručnjaka za oblast saobraćaja na putevima.(1) Nadležni organ koji vodi prekršajni postupak. usvojitelj. Pod uvjetom reciprociteta. novčanom kaznom propisanom za učinjeni prekršaj ako je taj prekršaj učinjen kao posljedica propusta dužnog staranja o maloljetniku. (2) Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine i me unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. Član 248. 32) i 33) člana 235. tom vozaču. OVLAŠTENJA ZA DONOŠENJE PROPISA ZA IZVRŠENJE OVOG ZAKONA Član 252. Ako maloljetnik učini radnju koja je ovim Zakonom utvr ena kao prekršaj. kantona ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. umjesto zabrane upravljanja motornim vozilom. osniva se Vijeće za sigurnost saobraćaja (u daljnjem tekstu:Vijeće). XIII. ne učini prekršaj za koji se može izreći ta zabrana. u skladu s propisom entiteta. Vozač-instruktor pod čijim se nadzorom kandidat za vozača obučava u upravljanju motornim vozilom u saobraćaju na putu. osim ako nije bio u stanju spriječiti prekršaj. u Bosni i Hercegovini pokrenut će se prekršajni postupak ako to zahtijeva nadležni strani organ a vozač za taj prekršaj može biti kažnjen na osnovu ovog Zakona ako za taj prekršaj nije bio kažnjen u zemlji u kojoj je prekršaj učinjen. XII. može se izreći zabrana korištenja strane vozačke dozvole u istom trajanju. pod uvjetom da učinilac prekršaja u odre enom roku. odnosno staratelj maloljetnika. koji ne može biti kraći od šest mjeseci ni duži od jedne godine. kaznit će se za prekršaj koji učini kandidat za vozača. (3) Izvršenje mjere iz stava (2) ovog člana ne može se odga ati. ovog Zakona. (1) S ciljem unapre enja saobraćajno-obrazovnog rada. 26). uz saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Član 250. saobraćajne kulture i koordiniranja svih subjekata koji svojim djelovanjem mogu doprinijeti većoj sigurnosti saobraćaja. (4) Broj članova. . 25). (2) Zabrana korištenja strane vozačke dozvole je zabrana vozaču kome je izrečena da na teritoriji Bosne i Hercegovine upravlja motornim vozilom one kategorije ili onih kategorija na koje se zabrana odnosi. Član 247. a u stranoj zemlji učini saobraćajni prekršaj prema propisima te zemlje. (2) Odgo eno izvršenje zabrane iz stava (1) opozvat će se ako učinilac prekršaja u roku za koji je izvršenje odgo eno učini novi prekršaj za koji je propisano izricanje ili mogućnost izricanja zabrane upravljanja motornim vozilom. (1) Ako vozač koji ima stranu vozačku dozvolu na teritoriji Bosne i Hercegovine učini prekršaj za koji je ovim Zakonom predvi eno da se mora ili može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom. može odgoditi izvršenje zabrane upravljanja motornim vozilom osim za prekršaj iz tač. Član 249.

).). 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) obliku i sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći (član 158.). ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila.). 21) postupku registracije i izdavanja saobraćajne dozvole i knjižice vozila. načinu davanja ovlaštenja automoto klubovima/savezima i auto-moto društvima i načinu vo enja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama (član 192. u obimu koji utiče na sigurno upravljanje motornim vozilom. kao i obrascu individualne kontrolne knjižice i uputstvu za njeno popunjavanje (član 202.).). 16) obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. 22) tehničkim pregledima i uvjetima koje moraju ispuniti organizacije za obavljanje tehničkih pregleda (član 219. osposobljavanju vozača motornih vozila (član 183. postupku i načinu izdavanja. 17) zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila (član 198. kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorije i potkategorije u vozačku dozvolu. 20) homologaciji vozila i dijelova (član 205.Ovlašćuje se ministar da sam ili u saradnji s odgovarajućim nadležnim organom donese bliže propise o: 1) certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti (član 6.).).). PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE .). saobraćaju u zimskim uvjetima (član 170. obilježavanju vozila kojim upravlja lice s oštećenim ekstremitetima (član 29. o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putu (član 144.).).). 15) obrascu vozačke dozvole.).). 19) dimenzijama. 7) saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima. 3) 4) 5) 6) vo enju evidencije o javnim putevima i objektima na njima (član 13. XIV. posebnom znaku za lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu (član 186. načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašteno lice (član 153.). odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada u vozilima.). sadržaju.). postupku i načinu izdavanja. obliku i boji. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama.). načinu i uvjetima za dobivanje licence za ispitivača (član 179. 18) ukupnom trajanju upravljanja vozilom. 2) osnovnim uvjetima koje putevi. vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica (član 215. o organiziranju obuke za osposobljavanje pružanja prve pomoći (član 178. postavljanju preventivnih izbočina (član 47.). produženja važenja i zamjene vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama (član 187. njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stanovišta sigurnosti saobraćaja (član 11.). o ure ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ure aji i oprema u saobraćaju na putevima (član 203. sticanju zvanja instruktora vožnje (član 181.).

CE i DE i potkategorija C1E i D1E. r. decembra 2005. (2) Nadležni organi uredit će sva pitanja iz svoje nadležnosti utvr ena ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. pirić.C i D i potkategorija B1. piri . ovog Zakona bit će doneseni u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona. PS BiH broj 262/05 22. imaju pravo upravljati motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije tako da: 1) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije A bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorije A i potkategorije A1. 4) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije D bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B. u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi u Bosni i Hercegovini. 2) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije B bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i BE i potkategorije B1. (1) Ovaj Zakon stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”. koja je važila uz kategoriju C. (1) Vozačima koji. C1 i D1. Nikola Špiri s. 3) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije C bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i C i potkategorija B1 i C1. (2) Kandidati za vozača motornih vozila koji su obuku počeli u skladu sa zakonodavstvom koje je bilo na snazi u vrijeme početka obuke. završit će obuku u skladu s istim zakonodavstvom. Član 256. Član 255. Propisi iz člana 252. (1) Nadležni organi uskladit će zakone iz svoje nadležnosti s ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. godine Sarajevo Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dr. a primjenjivat će se nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu. bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija BE. 5) vozačima koji imaju pravo upravljati priključnim vozilom kategorije E. (2) Ovaj Zakon bit će objavljen i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.Član 253. Član 254.

vo enje Centralnoga registra vozača i vozila. Ovim se Zakonom utvr uju: temeljna načela me usobnih odnosa i ponašanja sudionika u prometu i drugih subjekata u prometu. s. Članak 3. sjednici Zastupničkoga doma. Članak 2. usvojila je ZAKON O OSNOVAMA SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA U BOSNI I HERCEGOVINI I. prosinca 2005. dužnosti u slučaju prometne nezgode.. uvjeti za ure aje i opremu vozila. (2) Sudionici u prometu ne smiju ometati promet. osnovni uvjeti kojima moraju udovoljavati ceste glede sigurnosti prometa na cestama. i na 52. Pamuk Temeljem članka IV. (3) Poduzeća i javne službe iz stavka (1) ovoga članka dužna su pravodobno otklanjati sve nedostatke usljed kojih na odre enim mjestima dolazi do prometnih nezgoda. entitetska i kantonalna tijela i tijela Brčko Distrikta i tijela lokalne samouprave i lokalne uprave u gradovima i općinama (u daljnjem tekstu: mjerodavna tijela) osigurat će provedbu ovoga Zakona i u sklopu svoje mjerodavnosti donositi propise i poduzimati druge potrebne mjere za njegovu dosljednu provedbu. pravila prometa na cestama. (1) Ceste namijenjene za promet moraju biti prilago ene za siguran i nesmetan promet te odgovarati osnovnim uvjetima propisanim ovim Zakonom. održanoj 22. a poduzeća i javne službe koje održavaju javne ceste ili im je povjereno održavanje javnih cesta moraju ih održavati tako da se na njima u svim uvjetima može odvijati siguran i nesmetan promet. javne službe i druga tijela koja brinu o cestama i održavaju ih dužni su organizirati i trajno kontrolirati stanje i održavanje javnih cesta. (2) Poduzeća. ukupna masa i osovinsko opterećenje vozila. podučavanje kandidata za vozača. prosinca 2005. objekte i opremu na cesti. održanoj 21. polaganje vozačkih ispita.Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Mustafa Pamuk. . Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 71. r. uvjeti za stjecanje prava upravljanja motornim vozilima..a) Ustava Bosne i Hercegovine. rad strukovnih organizacija u Bosni i Hercegovini te druga pitanja iz područja sigurnosti prometa na cestama koja su jedinstvena za cijeli teritorij Bosne i Hercegovine. invalida.4. prometne signalizacije i opreme na cestama radi sigurnog i nesmetanog prometa. objekata. sjednici Doma naroda. oštećivati cestu. osnovni uvjeti kojima moraju udovoljavati vozila u prometu. vjerovnik se namiruje sukladno Zakonu o cestama. i brinuti o zaštiti životne sredine. (1) Sudionici u prometu dužni su poštivati odredbe ovoga Zakona i druge propise iz područja sigurnosti prometa na cestama. Članak 5. Tijela Bosne i Hercegovine. a naročito djece. starih i nemoćnih osoba. sustav prometnih znakova i znakova koje daju ovlaštene osobe. (4) U slučaju pretrpljene štete usljed neodgovarajućeg održavanja javnih cesta. Članak 4. dimenzije. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. razvijati humane odnose me u ljudima radi zaštite zdravlja i života drugih osoba.

6) biciklisti ka staza je izgra ena prometna površina namijenjena za promet bicikala i bicikala s motorom. s po najmanje dva prometna traka i trakom za zaustavljanje vozila u nuždi. ustanove i druge pravne ili fizičke osobe kada proizvode. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. ure aje. održavaju. bez križanja s poprečnim cestama i željezničkim ili tramvajskim prugama u istoj razini i u čiji se promet može uključiti. sukladno valjanim propisima. . sprečavanja oštećenja javne ceste ili izvo enja radova na javnoj cesti. (1) Poduzeća. 4) bicikl s motorom je vozilo na motorni pogon s dva ili tri kotača. Poduzeća. 2) autocesta je javna cesta posebno izgra ena i namijenjena isključivo za promet motornih vozila. čiji obujam motora ne premašuje 125 cm³ a snaga motora ne premašuje 11 kNJ. održavati. Članak 8. obrazovne organizacije. 5) laki motocikl je vozilo na motorni pogon s dva ili tri kotača. (1) Promet na javnoj cesti može se ograničiti ili zabraniti samo kada je to nužno radi: sprečavanja ili otklanjanja opasnosti za sudionike u prometu. puštati u promet. odnosno popravljati prema uvjetima propisanim za sigurno sudjelovanje vozila u prometu na cestama. koji se proteže duž kolnika i biciklistički koji je označen uzdužnom crtom na kolniku. ima više od osam sjedala. Članak 9. (3) Bliže odredbe o načinu i postupku certificiranja i uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za certificiranje vozila pravilnikom propisuje ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar). Članak 7. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno sudjelovanje u prometu na cestama. koja ima dva fizički odvojena kolnička traka za promet iz suprotnih smjerova. čiji radni obujam motora nije veći od 50 cm³ i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 50 km na sat.Poduzeća. odnosno isključiti samo odre enim i posebno izgra enim priključnim javnim cestama na odgovarajući kolnički trak autoceste. popravljaju ili preure uju vozila i puštaju u promet vozila. (2) Pojedinačno proizvedena. te da imaju propisane ure aje i opremu. (2) Postupak i uvjete za ograničenje i zabranu iz stavka (1) ovoga članka utvrdit će mjerodavna tijela. ustanove i druge pravne ili fizičke osobe koje školuju ili podučavaju kandidate za vozače motornih vozila. osim sjedala za vozača. dijelove i opremu proizvoditi. koja se biciklistička proteže uzduž kolnika i koja je od njega odvojena i označena propisanim prometnim znakom. koja je kao autocesta označena propisanim prometnim znakom. pravne ili fizičke osobe i druga tijela koja posjeduju vlastita vozila dužna su brinuti o tomu da vozači njihovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge uvjete za sigurno upravljanje vozilima i da osiguraju da njihova vozila budu ispravna. rezervne dijelove i opremu za vozila dužna su vozila. preure ena ili u većem opsegu popravljana vozila prije puštanja u promet moraju biti certificirana u ovlaštenoj organizaciji koja obavlja certificiranje vozila. 3) bicikl je vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje se pokreće isključivo snagom vozača. Pojedini izrazi koji se rabe u ovome Zakonu imaju slijedeća značenja: 1) autobus je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba koje. ustanove. Članak 6. 7) biciklisti ki trak je dio kolnika namijenjen za promet bicikala i bicikala s motorom. ure aje. dužna su izvoditi poduku na način koji će osigurati da kandidati nauče i usvoje pravila prometa i etiku u prometu.

kao i motorno vozilo na tri kotača . 27) motocikl je motorno vozilo s dva kotača. koje na ravnoj cesti može razviti brzinu etverocikl veću od 45 km na sat. odnosno četiri kotača. koju svatko može slobodno koristiti pod uvjetima odre enim zakonom i koju je mjerodavno tijelo proglasilo javnom cestom. u pravilu.8) brza cesta je javna cesta namijenjena za promet isključivo motornih vozila. 21) lokalna cesta je javna cesta koja povezuje naselja na teritoriju općine ili koja je od značenja za promet na teritoriju općine. 19) laki tricikl ili četverocikl je motorno vozilo s tri. nema zaustavnih trakova i koja je kao takva označena propisanim prometnim znakom.500 kg. 22) magistralna cesta je javna cesta koja povezuje veće gradove i važnija gospodarska područja u Bosni i Hercegovini i koja se nadovezuje na mrežu odgovarajuće kategorije cesta sa susjednim državama. kao i ulica u naselju. čiji radni obujam motora nije veći od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 350 kg a snaga motora ne premašuje 4 kNJ. cesta je svaka javna cesta i nerazvrstana cesta na kojoj se odvija promet. koja ima sva raskrižja u dvije ili više razina s poprečnim cestama i drugim prometnicama (željezničkim ili tramvajskim prugama). radnog stroja i zaprežnog vozila) koja su zaustavljena na cesti ili se na bliskoj me usobnoj udaljenosti kreću istim prometnim trakom u istome smjeru. 20) licencija je javna isprava koju je izdalo mjerodavno tijelo i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta i izučenost za obavljanje odre enih poslova iz područja sigurnosti prometa. pri čemu su brzina kretanja vozila i postupanja vozača me usobno uvjetovani i izme u kojih bez ometanja ne može ući drugo vozilo. 13) javna cesta je površina od općeg značenja za promet. 23) manja materijalna šteta je šteta u prometnoj nezgodi nastala na vozilu na kojem nisu oštećeni vitalni dijelovi i teta sklopovi i koje se može samostalno kretati na cesti. 17) kombinirano vozilo je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba i tereta. čija najveća dopuštena masa ne premašuje 3. 12) inozemna voza ka dozvola je vozačka dozvola i me unarodna vozačka dozvola koju je izdalo mjerodavno tijelo vozačka strane države. s jednim ili dva razdvojena kolnička traka. 14) kolona je niz od najmanje tri vozila (osim bicikla. 24) masa vozila je masa praznoga vozila s punim spremnikom goriva i priborom i opremom predvi enim za vozilo. s bočnom prikolicom ili bez nje.ako motocikl njegova masa nije veća od 400 kg. 11) cesta rezervirana za promet motornih vozila je javna cesta kojom mogu prometovati samo motorna vozila i koja je kao takva označena propisanim prometnim znakom. . 15) kolnik je dio površine ceste namijenjen prvenstveno za promet vozila. 26) mimoilaženje mimoila enje je prolaženje vozilom pokraj drugoga vozila koje se istim kolnikom kreće iz suprotnoga smjera. kolnik 16) kolni ki trak je uzdužni dio kolnika namijenjen za promet vozila u jednome smjeru s jednim ili više prometnih kolnički trakova. 25) me unarodna voza ka dozvola je javna isprava koju izdaje ovlaštena organizacija na temelju nacionalne vozačke unarodna vozačka dozvole te države. 18) laka prikolica je priključno vozilo čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg. 9) 10) Centralni registar je evidencija o svim vozačima i vozilima. traktora.

prostori oko benzinskih crpki. čije granice odre uje mjerodavno tijelo prometnim znakovima za označavanje naseljenih mjesta. 36) obilje eni pje ački prijelaz je dio površine kolnika namijenjen za prelaženje pješaka preko kolnika. potiskuje ili nosi oru a za razne poljoprivredne radove. 35) obila enje je prolaženje vozilom pokraj zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugoga objekta koji se nalazi na obilaženje prometnom traku kojim se vozilo kreće. utvr eno ustavom i zakonom Bosne i Hercegovine. saonicama ili se vozi na koturaljkama. bicikla s motorom. niti se prevozi u vozilu ili na vozilu. 31) najve a dopu tena masa je masa vozila zajedno s njegovom nosivošću. a ne upravlja vozilom. 29) mijenjanje prometnog traka je prelaženje vozilom iz jednog u drugi prometni trak za promet u istome smjeru radi prestrojavanja ili dopuštenog bržeg kretanja. 40) pje ačka zona je ure ena prometna površina namijenjena za kretanje pješaka u kojoj je dopušteno kretanje pješa ka motornih vozila s posebnim odobrenjem. traktora i drugih motornih vozila koja nisu prvenstveno namijenjena za prijevoz osoba ili tereta. najveća dopuštena 32) naselje je prostor na kojem se nizovi ili skupine zgrada nalaze s jedne ili s obiju strana ceste dajući joj izgled ulice. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. putovi na nasipima za obranu od poplava. konstruirano da vuče. skijama. bicikl. 30) motorno vozilo je vozilo na motorni pogon koje je prvenstveno namijenjeno za prijevoz osoba ili tereta na cestama motorno ili koje služi za vuču priključnih vozila namijenjenih za prijevoz osoba ili tereta. 44) poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine. 39) parkiranje vozila je prekid kretanja vozila dulji od pet minuta. 43) polukru no okretanje je okretanje vozila za 180 stupnjeva. 38) osovinsko optere enje je dio ukupne mase kojim osovina vozila opterećuje kolnik na cesti u stanju mirovanja opterećenje vozila. kao i osoba koja klizi klizaljkama. parkirališta i sl. osim vozila za prijevoz osoba ili tereta koja se kreću po tračnicama. 34) nosivost je dopuštena masa do koje se vozilo smije opteretiti prema deklaraciji proizvo ača vozila. 46) preglednost podrazumijeva prostor što ga sudionik u cestovnom prometu može vidjeti s mjesta na kojem se nalazi. u odnosu na dotadašnji smjer kretanja. ručna kolica. dječie prijevozno sredstvo. 41) pješački otok je uzdignuta ili na drugi način obilježena površina koja se nalazi na kolniku i koja je odre ena za pje a ki privremeno zadržavanje pješaka koji prelaze preko kolnika ili ulaze u vozilo i izlaze iz vozila javnoga prometa. osoba u pokretnom stolcu za nemoćne osobe koju pokreće vlastitom snagom ili snagom motora. osim prekida koji se čini da bi se postupilo prema znaku ili pravilu kojim se regulira promet. 37) tijelo mjerodavno za je tijelo mjerodavno za odre ene poslove. konstruirano tako da se svojim prednjim dijelom oslanja na vučno vozilo. entiteta. radi uključenja u polukružno suprotni tok prometa. 42) pje ak je osoba koja sudjeluje u prometu.28) motokultivator je vozilo na motorni pogon s jednom ili dvije osovine i pogonskim motorom do 12 kNJ.). poljski i šumski putovi. 45) potvrda o registraciji je javna isprava koju za registrirano vozilo izdaje mjerodavno tijelo. obilježen obilježeni pješa ki oznakama na kolniku i odgovarajućim prometnim znakom. . ako se pritom kreće brzinom čovječijega hoda. bicikl s motorom ili pokretna kolica za nemoćne osobe. 33) nerazvrstana cesta je površina koja se koristi za promet prema ma kojoj osnovi i koja je dostupna većem broju raznih korisnika (seoski. osoba koja pješak vlastitom snagom gura ili vuče vozilo.

47) pretjecanje je prolaženje vozilom pokraj drugoga vozila koje se kreće u istom prometnom traku i u istom smjeru. 50) posebni objekt na cesti je oprema na cesti postavljena radi smanjenja brzine kretanja vozila na mjestima gdje je posebno ugrožena sigurnost sudionika u prometu.). zaustavljanjem i sl. 55) putni ki automobil je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba koje. 48) prometna dozvola je javna isprava koju je izdalo mjerodavno tijelo i kojom se dokazuju vlasništvo odre enog vozila. 52) priklju no vozilo je vozilo namijenjeno da bude vučeno vozilom na motorni pogon. okretanjem. ima najviše putnički osam sjedala. 59) prometni trak za spora vozila je uzdužni dio kolnika namijenjen za vozila koja sporom vožnjom smanjuju protočnost prometa. kao i šira prometna površina koja raskrižje nastaje križanjem. odnosno spajanjem cesta. 60) prometni trak za ubrzavanje je dio kolnika namijenjen za uključivanje vozila u promet sa sporedne ceste. kao i u tunelima i galerijama. 57) prometni trak je označeni ili neoznačeni uzdužni dio kolnika čija je širina dovoljna za nesmetani promet jednoga prometni niza vozila. njegove tehničke i druge karakteristike. 56) prometna nezgoda je nezgoda na cesti u kojoj je sudjelovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno ili više osoba poginulo ili ozlije eno ili je izazvana materijalna šteta. 64) regionalna cesta je javna cesta koja povezuje važnija gospodarska područja u Bosni i Hercegovini i koja osigurava najracionalniju vezu izme u općina. osim sjedala za vozača. 51) prestrojavanje je zauzimanje takvoga položaja vozilom na prometnom traku i na takvoj udaljenosti od raskrižja ili drugog mjesta na cesti iz kojega se na siguran način može izvesti sljedeća dopuštena radnja vozilom (skretanjem. 53) prometni trak za vozila javnoga gradskog prijevoza je označeni uzdužni dio kolnika namijenjen za vozila javnoga gradskog prijevoza putnika kada su u vozilu putnici. bilo da je konstruirano kao priključno prikolica ili kao poluprikolica. 66) skup vozila čine vozilo na motorni pogon i priključna vozila koja u prometu na cestama sudjeluju kao cjelina. . 54) propu tanje vozila je radnja koju je u odre enim slučajevima vozač dužan izvršiti zaustavljanjem vozila. njegove tehničke i druge osobine i karakteristike. 61) prometni trak za usporavanje je dio kolnika namijenjen za isključivanje vozila iz prometa na cesti. 65) u suradnji s mjerodavnim tijelom znači da je tijelo koje donosi podzakonski akt obvezno osigurati sudjelovanje u izradbi ili davanju mišljenja mjerodavnoga tijela o podzakonskome aktu. odnosno drugih prilaznih cesta s objekata pokraj cesta. 63) raskri je je površina na kojoj se križaju ili spajaju dvije ceste ili više cesta. koje po konstrukcijskim osobenostima ne može razviti brzinu veću od 30 km na sat. propuštanje smanjivanjem brzine kretanja ili prekidanjem radnje koju izvodi vozilom. i to na način koji ne primorava vozača drugoga vozila da naglo mijenja smjer ili brzinu kretanja. 49) potvrda o vlasni tvu vozila je javna isprava koju je izdalo mjerodavno tijelo i kojom se dokazuju vlasništvo nad vlasništvu odre enim vozilom. 62) radni stroj je vozilo na motorni pogon namijenjeno za obavljanje odre enih radova vlastitim ure ajima i opremom. 58) prometni trak za zaustavljanje vozila u nu di je označeni uzdužni dio kolnika na autocestama i na odre enim nuždi mjestima na cestama višega ranga.

ima više od osam sjedala i koje. 84) zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na cesti u trajanju do pet minuta. osim pokretnih stolaca s motorom za nemoćne osobe i vozila koja se kreću po tračnicama. odnosno četiri kotača. 82) vozilo na motorni pogon je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora. pa i kada na priključku na javnu cestu ima izgra eni kolnik. namijenjeno za javni putnički prijevoz i koje je. čiji je radni obujam motora veći od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 550 kg i čija snaga motora ne premašuje 15 kNJ. kao i masu priključnoga vozila s teretom . . vozač 80) voza ka dozvola je javna isprava koju je izdalo mjerodavno državno tijelo i kojom se dokazuje pravo upravljanja vozačka odre enom kategorijom ili vrstom vozila. 78) ulica je dio ceste u naseljenom mjestu s pločnikom i rubnjakom. 74) plo nik je posebno ure ena prometna površina namijenjena za kretanje pješaka. 70) teretno vozilo je svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prijevoz tereta. radi napajanja motora električnom energijom. pokraj koje se najmanje s jedne strane nalaze nizovi kuća ili skupine zgrada.67) smanjena vidljivost postoji kada. vodi ili jaše životinju koja se kreće po cesti. koje na ravnoj cesti može razviti brzinu veću od etverocikl 50 km na sat. 69) stiker naljepnica je dokaz o registriranju vozila. 73) trolejbus je motorno vozilo namijenjeno za javni putnički prijevoz koje. koja nije u istoj razini s kolnikom pločnik ceste ili je od kolnika odvojena na drugi način. osim sjedala za vozača. 86) zona smirenog prometa je područje u naselju. odnosno od najmanje 100 m u naselju. označeno propisanim prometnim znakom. usljed nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika. kao i pješak ili osoba koja svoje poslove i radne zadatke obavlja na cesti. vozač ne može jasno uočiti druge sudionike u prometu na udaljenosti od najmanje 200 m na cesti izvan naselja. 71) traktor je vozilo na motorni pogon konstruirano da vuče. radi napajanja motora električnom energijom. 76) sudionik u prometu je osoba koja u prometu na cesti upravlja vozilom ili se nalazi u vozilu ili na vozilu koje tjera. 72) tramvaj je vozilo na tračnicama s električnim pogonom.ako je ono pridodano vozilu. 75) tricikl ili četverocikl je motorno vozilo s tri. osim pokretnih stolaca bez motora za nemoćne osobe i dječijih prijevoznih sredstava. 68) stajali te je dio površine ceste namijenjen za zaustavljanje autobusa. 81) vozilo je svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje cestom. odnosno da služi za pogon takvih oru a ili za vuču priključnih vozila. 83) zaprežno zapre no vozilo je vozilo koje vuče upregnuta životinja. uključujući i masu osoba koje se nalaze u vozilu. ima kontakt s električnim vodičem. u kojem se vozila ne smiju kretati brzinom većom od brzine hoda pješaka zbog dopuštenog kretanja pješaka i dječije igre. osim prekida koji se čini da bi se postupilo prema znaku ili pravilu kojim se regulira promet. potiskuje ili nosi izmjenjiva oru a. 77) ukupna masa je masa vozila zajedno s masom tereta koji se prevozi na vozilu. trolejbusa ili tramvaja radi ulaska i izlaska stajalište putnika i koje je označeno prometnim znakom. vezano za električni vod. 85) zemljana cesta je cesta bez izgra enoga kolnika i kolničkog zastora. 79) voza je osoba koja na cesti upravlja vozilom.

II. Članak 12. Javnu cestu čine: donji i gornji stroj ceste. CESTE Članak 11. njihovi pojedini dijelovi i objekti na njima mogu se pustiti u promet tek nakon što se utvrdi da ispunjavaju propisane tehničke normative glede sigurnosti prometa. lokalne ceste i ulica. (1) Radi povećanja učinkovitosti u provedbi ovoga Zakona i ispunjenja uvjeta i obveza na me unarodnom planu. i zračni prostor iznad kolnika u visini od sedam metara. odre ene odlukama mjerodavnih tijela. (2) (3) Tijela koja vode evidenciju dužna su redovito dostavljati odgovarajuće podatke Centralnom registru. (2) Iznimno od odredaba stavka (1) ovoga članka. (2) O javnim cestama i objektima na njima vodi se evidencija. (1) Javne ceste moraju imati najmanje dva prometna traka i dva rubna traka ili rubnjaka u ravni kolnika. cestovni graditeljski objekti. opremati i održavati tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima sigurnosti prometa. kao osnova na kojoj se odvija promet. a ulica pločnike s rubnjacima. Članak 13. kao i ulice u naseljima i gradovima. njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stajališta sigurnosti prometa pravilnikom propisuje ministar. s tim što.Članak 10. objekti za potrebe ceste. (2) Iznimno od odredaba stavka (1) ovoga članka. izgra ivati. u suradnji s mjerodavnim tijelom. lokalna cesta može imati samo jedan prometni trak. regionalne i lokalne ceste. a javnu cestu izvan naselja i zemljišni pojas s obiju strana ceste širine najmanje jedan metar. čine magistralne. Članak 14. na udaljenosti od najviše 500 m ima odgovarajuće proširenje. Javne ceste. moraju biti izgra ene tako da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje šest tona. (1) Mrežu javnih cesta. Članak 15. računajući od najviše točke kolnika. (3) Bliže odredbe o načinu vo enja evidencije o javnim cestama i objektima na njima pravilnikom propisuje ministar. prometni znakovi i oprema. ovisno o preglednosti ceste. (1) Ceste. (2) Bliže odredbe o osnovnim uvjetima koje ceste. državne institucije mjerodavne za vo enje središnjih evidencija uspostavit će Centralni registar. moraju se projektirati. Odgovarajućim podzakonskim aktom bliže će se urediti vo enje i sadržina Centralnog registra. (1) Javne ceste moraju biti prilago ene za podnošenje osovinskoga opterećenja od najmanje 10 tona po osovini. ovisno o njihovom društvenom i gospodarskom značenju. u suradnji s mjerodavnim tijelom. a ulica samo jedan prometni trak bez proširenja. . računajući od krajnje točke popriječnoga profila ceste. Članak 16.

prije početka izvo enja radova. Članak 20. ili činiti bilo kakve radnje koje bi mogle ugrožavati ili ometati promet na javnoj cesti ili oštećivati javnu cestu i objekte na njoj. . uz dozvolu mjerodavne institucije koja upravlja javnom cestom. (1) Na javnim cestama zabranjeno je podizati objekte. kao i preglednost na raskrižju. (2) Na javnoj cesti i njezinu zaštitnom pojasu zabranjeno je podizati spomenike i postavljati druga spomen-obilježja. dužni su osigurati mjesto na kome se radovi izvode i za vrijeme trajanja radova organizirati siguran promet na mjestu izvo enja radova. mjestima i vremenu doga anja prometnih nezgoda. branike i druge predmete koje su postavili za vrijeme izvo enja radova.5 tona po osovini. U slučaju prekida ili ugrožavanja prometa na javnoj cesti zbog nanosa. kao i o prohodnosti javnih cesta u zimskome razdoblju i u slučaju elementarnih nepogoda ili izvanrednih doga aja zbog kojih je nastao prekid prometa. odnosno zbog čega su znatno otežani uvjeti za tok prometa.5 m od najviše točke kolnika. Poduzeća i drugi subjekti koji izvode radove na javnoj cesti. kada je cesta uzročnikom prometnih nezgoda. (1) Mjerodavne institucije koje održavaju i upravljaju cestama dužne su pravodobno i točno obavješćivati javnost o ograničenju i zabrani prometa na javnim cestama i o izvanrednim uvjetima i posebnim mjerama za promet na njima. (1) Na mostovima. prodavati proizvode i sl. mora se osigurati njihovo podnošenje osovinskog opterećenja od najmanje 11. galerijama i drugim objektima na javnoj cesti širina kolnika ne smije biti manja od širine kolnika na javnoj cesti. saditi sadnice ili postavljati predmete kojima se smanjuje preglednost cesta i željezničke pruge s kojom se cesta križa u istoj razini. mora poduzeti mjere za otklanjanje smetnji i uspostavu sigurnog prometa. i to pokraj autoceste i ceste rezervirane za promet motornih vozila na udaljenosti od najmanje 12 metara. prometne znakove. Članak 21. Članak 22. Iznad kolnika javne ceste mora postojati slobodan prostor u visini od najmanje 4. osim lokalnih. (1) Mjerodavna tijela koja upravljaju cestama dužna su poduzimati praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na cesti. Članak 19. Članak 23. odmah po saznanju.tri metra.(3) Projektiranjem i gradnjom novih javnih cesta. magistralne i regionalne ceste od 10 metara i lokalne ceste . u tunelima. te nakon njihova završetka ukloniti s javne ceste ostatke materijala. mjerodavna institucija koja upravlja cestama. računajući od krajnje točke popriječnoga profila. (2) Tijela mjerodavna za unutarnje poslove dužna su najmanje dva puta godišnje dostaviti podatke institucijama iz stavka (1) ovoga članka o vrstama. ure aje ili postrojenja. Članak 18. kao i u slučaju oštećenja kolnika koja u većoj mjeri ugrožavaju sigurnost prometa. (3) U zaštitnom pojasu javne ceste izvan naselja mogu se postavljati natpisi za reklame. moraju biti izvan kolnika. (2) Autobusna stajališta na javnoj cesti izvan naselja. odrona ili klizanja terena ili drugih uzroka. Članak 17. sredstva za rad. kao i na dijelu magistralne ceste u naselju.

odnosno poduzeće koje brine o održavanju ceste. (2) Kada prilazi obilježenom pješačkom prijelazu. a na dijelovima s većim uzdužnim nagibom i posebni trak za kretanje sporih vozila u slučaju vrlo gustoga prometa.(2) Mjerodavne institucije koje održavaju i upravljaju cestama. Op e odredbe Članak 25. Vozač je dužan držati vozilo na takvoj udaljenosti od drugih vozila u prometu da. parkiralište ili neku drugu prometnu površinu. Članak 27. Sudionici u prometu dužni su postupati prema svjetlosnom prometnom znaku i kada se taj znak razlikuje od pravila o prednosti prolaza izraženom na istome mjestu drugim prometnim znakom.dužan je o tomu obavijestiti mjerodavnu instituciju koja upravlja cestom ili policijsku upravu. Članak 28. istodobno s obavješćivanjem javnosti. (2) Sudionici u prometu dužni su postupati sukladno prometnim znakovima postavljenim na cesti i kada se time odstupa od propisa o prometu. nanijela blato ili bacila otpatke ili predmete na cestu. predmeta i tvari koje je ostavila. (1) Sudionici u prometu dužni su postupati sukladno propisima o prometnim pravilima. III. . Javne ceste izvan naselja moraju imati na pogodnim razmacima posebne površine za zadržavanje vozila izvan kolnika. (3) Vozač je dužan s kolnika ukloniti predmete i tvari koje s njegovog vozila padnu na cestu. (1) Zabranjeno je na cesti. dotrajala ili neregistrirana vozila. prometnim znakovima postavljenim na cesti i znacima i naredbama koje daju ovlaštene osobe. otpadaka. (4) Ako je u mogućnosti i ako time ne ometa sigurnost prometa. PRAVILA PROMETA Opće 1. (2) Osoba koja postupi suprotno stavku (1) ovoga članka snosi troškove uklanjanja vozila. nanositi blato na cestu sa suvremenim kolnikom ili ostavljati ili bacati otpatke ili predmete i tvari koji mogu ometati ili ugroziti promet ili zaga ivati okoliš. (3) Sudionici u prometu dužni su postupati prema zahtjevima izraženim s pomoću znakova ili po naredbama koje daju ovlaštene osobe i kada se time odstupa od propisanih pravila prometa ili značenja prometnih znakova postavljenih na cesti. vozač mora upravljati vozilom s naročitom opreznošću i voziti takvom brzinom da u slučaju potrebe može zaustaviti vozilo ispred pješačkoga prijelaza. kao i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na cestu. Članak 24. (3) Na dijelu ceste kojim se kreću djeca ili na kojem su postavljeni prometni znaci o sudjelovanju djece u prometu vozač je dužan voziti s naročitom opreznošću i takvom brzinom da vozilo može zaustaviti u slučaju potrebe. parkiralištu. ne izaziva opasnost i ne ometa druge sudionike u prometu. vozač je dužan ukloniti s kolnika i predmete na koje nai e tijekom vožnje. Članak 26. a ako nije u mogućnosti . (1) Vozač je dužan tijekom upravljanja vozilom obratiti pozornost na pješake koji se nalaze na kolniku ili stupaju na kolnik. dužne su dostavljati auto-moto klubovima/savezima informacije o prohodnosti javnih cesta koje su im potrebne za primjenu njihovih javnih ovlasti. pločniku i drugim prometnim površinama ostavljati oštećena. s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti u prometu.

(3) Bliže odredbe o načinu označavanja vozila kojim upravlja osoba s oštećenim udovima pravilnikom propisuje ministar. (1) Za vrijeme vožnje u naselju vozač je dužan vozilu javnoga gradskog prijevoza putnika ili posebno označenom vozilu kojim se obavlja organizirani prijevoz djece omogućiti uključivanje u promet kada ta vozila izlaze sa stajališta koja se nalaze izvan kolnika. (1) Slijepe osobe. (2) Osobe iz stavka (1) ovoga članka kada radi ulaska u vozilo ili po izlasku iz vozila moraju prijeći preko kolnika dužne su to činiti na način propisan u čl. Članak 33. (4) Vozač vozila koje se kreće iza vozila kojim se prevoze djeca.Članak 29. Članak 30. (5) Ako se vozilom obavlja organizirani prijevoz djece. odnosno s proširenja prometnog traka koji se koristi za stajalište. . (1) Vozač motornoga vozila i osobe koje se prevoze tim vozilom dužni su koristiti sigurnosne pojaseve za vrijeme kretanja vozila u prometu na javnoj cesti. 108. prema odredbama ovoga Zakona. (2) Kretanjem vozila u smislu stavka (1) ovoga članka smatrat će se i slučaj kada je vozilo zaustavljeno radi postupanja prema prometnom znaku. (2) Vozilo koje je prilago eno da njime upravlja osoba kojoj su oštećeni udovi bitni za upravljanje vozilom mora biti označeno posebnim znakom. (3) Vozač mora zaustaviti vozilo iza vozila iz stavka (1) ovoga članka kada osobe. u suradnji s mjerodavnim tijelom. kao i vozač vozila koji tom vozilu dolazi ususret na cesti s dva prometna traka. moraju nositi bijeli štap kao znak raspoznavanja. ulazeći ili izlazeći iz toga vozila. osim u slučaju kada je mobilni telefon prilago en uporabi u vozilu. propuštanja vozila koja imaju pravo prednosti prolaza i u drugim slučajevima kada je vozač dužan ili prisiljen zaustaviti vozilo na kolniku. moraju prijeći preko prometnog traka i biciklističke staze ili traka kojim se vozilo kreće. i 110. postupanja prema znaku i naredbi ovlaštene osobe. (1) Za vrijeme kretanja vozila u prometu na javnoj cesti vozač ne smije koristiti mobilni telefon. Članak 34. dužan je zaustaviti se kada je vozilo kojim se prevoze djeca zaustavljeno na kolniku dok djeca ulaze ili izlaze iz vozila. kada samostalno sudjeluju u prometu. Osoba koja se prevozi vozilom ne smije ni na koji način ometati vozača u upravljanju vozilom niti utjecati na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje sigurnost prometa. mora se kretati smanjenom brzinom tako da ne ugrožava osobe koje ulaze ili izlaze iz toga vozila. Članak 32. vozilo mora biti označeno posebnim znakom. (1) Vozač vozila koje se kreće pokraj vozila javnoga prijevoza putnika ili pokraj autobusa kojim se obavlja putnički prijevoz zaustavljenog na stajalištu. 109. Članak 31. (2) Vozač vozila javnoga gradskog prijevoza putnika ili posebno označenog vozila kojim se obavlja organizirani prijevoz djece dužan je s pomoću pokazivača smjera najaviti svoju namjeru da se uključi u promet i to uključivanje obaviti na način kojim se ne ugrožavaju drugi sudionici u prometu.

obilaženje. niti na stražnjem sjedištu dijete mla e od pet godina. (3) Iznimno od odredaba st. Članak 35. (3) Zabranjeno je otvaranje vrata na motornom vozilu na kolniku kada je vozilo u kretanju ili mirovanju i u svim drugim slučajevima kada se može ugroziti sigurnost drugih sudionika u prometu. (1) Prije izvo enja radnji vozilom iz članka 36.(2) U putničkom automobilu na prednjem sjedištu do vozača ne smije se prevoziti osoba koja je očito pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava. dužan je na mjestu na kojem se uključuje postaviti osobu koja će omogućiti siguran izlazak vozila na cestu ili na drugi način osigurati sigurno uključivanje na cestu.) smije započeti takvu radnju samo ako se prethodno uvjerio da to može učiniti bez opasnosti po druge sudionike u prometu ili imovinu. kao ni dijete mla e od 12 godina. odnosno stazu namijenjenu za promet one vrste vozila kojoj pripada. (1) Vozač koji namjerava izvesti neku radnju vozilom na cesti (pomijeranje vozila udesno ili ulijevo. . odnosno kolnik ili prometni trak. vožnja unatrag i sl. (1) Vozila ne smiju na prednjoj strani imati svjetlosne. (3) Odredba stavka (1) ovoga članka ne odnosi se na crveno treptavo svjetlo na posebnim motornim vozilima koja prate vozila pod pratnjom. pretjecanje. ako oni ne postoje. prometu 2. osim u slučaju kada na stražnjem sjedištu ima pričvršćenu dječiju sjedalicu u kojoj dijete mora biti vezano ili da pokraj djeteta sjedi punoljetna osoba. Radnje vozilom u prometu Članak 36. Članak 39. a ako mu je vidik zaklonjen ili mu je vidljivost znatno smanjena zbog vremenskih ili drugih prilika. (1) Vozač je dužan kretati se vozilom desnom stranom kolnika u smjeru kretanja. (2) Odredba stavka (1) ovoga članka glede svjetala bijele boje ne odnosi se na svjetlo za osvjetljavanje ceste pri vožnji unatrag. zaustavljanje. Vozač mora za kretanje vozila koristiti isključivo cestu. polukružno okretanje. osim u slučaju opasnosti. vozač je dužan jasno i pravodobno obavijestiti o svojoj namjeri druge sudionike u prometu dajući znak pomoću pokazivača smjera ili. (2) Ako znak iz stavka (1) ovoga članka vozač daje s pomoću pokazivača smjera. (1) i (2) ovoga članka. skretanje udesno ili ulijevo. Članak 37. parkirališta. vodeći pritom računa o položaju vozila i smjeru i brzini kretanja. mora ga davati cijelo vrijeme dok traje obavljanje radnje vozilom. svjetlo za osvjetljavanje stražnje registarske pločice i registarsku pločicu prevučenu bijelom reflektirajućom bojom. dvorišta ili drugih sličnih površina. (2) Vozač je dužan postupati prema odredbama stavka (1) ovoga članka i kada se uključuje u promet iz garaže. vozač nije dužan davati znak o namjeri vraćanja na prometni trak kojim se kretao prije pretjecanja. ovoga Zakona. mijenjanje prometnog traka. nakon izvršenog pretjecanja drugog vozila. pokretno svjetlo za istraživanje (reflektor). svjetlosno-signalne ili reflektirajuće ure aje ili tvari koji daju svjetla crvene boje. 3. a po izvršenoj radnji mora ga prestati davati. Kretanje vozila cestom Članak 38. odgovarajućim znakom rukom. a na stražnjoj strani ure aje ili tvari koji daju svjetla bijele boje.

vozača teretnog vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3. (2) Kada se vozač kreće vozilom unatrag. tako da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe usljed proklizavanja pogonskih kotača vozila. Članak 40. s obzirom na brzinu kretanja vozila. tako da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju pod navedenim uvjetima može predvidjeti. Brzina Članak 43. kretati se cestom na prijelazu preko željezničke pruge u istoj razini. (2) Na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera na kojem postoje tri prometna traka vozač se ne smije vozilom kretati prometnim trakom koji se nalazi uz lijevi rub ceste u smjeru kretanja vozila. uz uvjet da ne ugrožava ili ne ometa druge sudionike u prometu. (3) Iznimno od odredbe stavka (2) ovoga članka. uvjete prometa i stanje i svojstva ceste.500 kg. preglednosti. Članak 42. (1) Na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera na kojem postoje najmanje četiri prometna traka vozač ne smije vozilom prelaziti na kolnički trak namijenjen za promet vozila iz suprotnoga smjera. osim u slučaju izravne opasnosti. (2) Vozač ne smije smanjiti brzinu kretanja vozila do te mjere da njegovo vozilo pričinjava smetnju normalnom prometnom toku. (3) Vozač ne smije kretanjem vozila unatrag ulaziti u nepregledno raskrižje. vozač ne smije naglo povećati brzinu kretanja. (4) Na cesti s kolnikom za promet vozila u jednome smjeru vozač se ne smije vozilom kretati u zabranjenom smjeru. (1) Vozač ne smije mijenjati način upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila. ne ugrožava druge sudionike u prometu i sebe ne izlaže opasnosti. dužan je kretati se onom stranom kolnika kojom se do tada kretao vožnjom unaprijed.(2) Vozač je dužan držati vozilo u kretanju što bliže desnom rubu kolnika i na tolikoj udaljenosti od njega da. (1) Vozač je dužan prilagoditi brzinu kretanja vozila svojstvima i stanju ceste. osim u slučaju opasnosti. vozača vozila koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu kretanja veću od 40 km na sat i na vozača vozila koje se ne smatra motornim vozilom. atmosferskim prilikama. . stanju vozila i tereta.ako time ne ometa ostala vozila koja se kreću iza vozila kojim upravlja. (3) Prilikom pokretanja vozila iz mjesta. gustoći prometa. (3) Na cesti na kojoj su kolnički traci fizički odvojeni jedan od drugoga vozač se ne smije vozilom kretati kolničkim trakom namijenjenim za promet vozila iz suprotnoga smjera. vidljivosti. uključivati se na cestu s pravom prednosti niti voziti na prijevojima i u zavojima u kojima je preglednost nedovoljna. osim na dijelu ceste ispred raskrižja ili drugog mjesta na kojemu vozilo skreće ulijevo. 4. (4) Odredba stavka (3) ovoga članka ne odnosi se na vozača autobusa. (2) Vozač koji namjerava znatnije smanjiti brzinu kretanja vozila dužan je to učiniti na način kojim neće ugroziti druge vozače koji se kreću iza njega. (1) Vozač koji se namjerava kretati vozilom unatrag može izvršiti tu radnju samo na kratkom dijelu ceste. Članak 41. na cesti u naselju s kolnikom na kome za promet vozila u istome smjeru postoje najmanje dva označena prometna traka za kretanje vozila vozač može koristiti i prometni trak koji se ne nalazi uz desni rub kolnika . prometnim znacima i drugim prometnim uvjetima.

80 km na sat na ostalim cestama. prometnim znakom može se dopustiti kretanje vozilom i većom brzinom od propisane u stavku (1) ovoga članka. trolejbuse. 2) na 80 km na sat . ako prometno-tehnički elementi to omogućuju. 4) na 50 km na sat . osim ako prometnim znakom nije drukčije odre eno. 5) 6) na 30 km na sat . 3) i 4) i priključna vozila iz toč. (2) Brzina kretanja vozila utvr uje se s pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila s ure ajem ili bez ure aja s grafičkim ispisom brzine. vozači su dužni pridržavati se brzina propisanih u stavku (1) ovoga članka i na cesti na kojoj je ovim Zakonom ili postavljenim prometnim znakom dopuštena veća brzina. (3) Fotografija i videozapis s podacima o utvr enoj brzini. (3) Motorna vozila iz toč. (1) Na cesti u naselju vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od 60 km na sat.500 kg i za teretna motorna vozila s priključnim vozilom. datuma i vremena ili tahografskog zapisa ili izravnim praćenjem vozilom. (1) Brzina kretanja motornih vozila na cesti pod normalnim prometnim uvjetima ne smije se ograničiti prometnim znakom ispod 60 km na sat na magistralnim cestama. (2) Na cestama u naselju.za bicikl i laki motocikl kada se kreću biciklističkom stazom. (4) Na cesti izvan naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od brzine odre ene prometnim znakom postavljenim na cesti.500 kg. za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje.za autobuse kada se obavlja organizirani prijevoz djece. Članak 45.za autobuse i autobuse s lakom prikolicom. za teretna motorna vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 7. 3) na 70 km na sat . 100 km na sat na cestama rezerviranim za promet motornih vozila i brzim cestama. (3) 1) 2) 3) Na cesti izvan naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od: 130 km na sat na autocestama. 3) i 4) stavka (1) ovoga članka koja su registrirana u Bosni i Hercegovini.za autobuse s priključnim vozilom za prijevoz osoba. autobuse koji osim ugra enih sjedala imaju i odre ena mjesta za stajanje.za traktore. osim vojnih vozila. odnosno trakom. na 25 km na sat . kao i za teretna motorna vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 7. (1) Na cestama brzina kretanja ograničava se za sljedeća vozila: 1) na 80 km na sat . Članak 46. uz videonadzor. (2) Kada upravljaju motornim vozilima iz stavka (1) ovoga članka. gradske autobuse.Članak 44. 1). a 40 km na sat na ostalim cestama.za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje (karavan) ili laku prikolicu. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. na lijevoj polovini stražnjega dijela na vidnom mjestu moraju imati oznaku u . (4) U zapisniku koji se sačinjava na licu mjesta navodi se i izjava vozača o tomu ima li ili nema primjedaba na tekst zapisnika.

(1) Na osjetljivim mjestima u naselju s gustim prometom pješaka. vozilo koje se kreće po tračnicama ima prednost prolaza na raskrižju ili u susretu s drugim vozilom. obrubljenog crvenom bojom. Članak 47. raskrižju 7. Prednost prolaza Članak 49. (1) Na raskrižju ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti vozilo koje dolazi s njegove desne strane. (3) Bliže odredbe o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine pravilnikom propisuje ministar. osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije odre eno. (2) Vozač vozila koje na raskrižju skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje. Promet na raskri ju Članak 50.obliku kruga žute boje. (1) i (2) ovoga članka. Skretanje Članak 48. a posebice djece. (3) Iznimno od odredaba st. (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kada ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaza ako vozilom ulazi sa zemljane ceste na cestu s kolničkim zastorom ili ako na cestu ulazi s površine na kojoj se ne odvija promet. osim ako prometnim znakom na cesti nije drukčije odre eno. (6) Vozač koji pri skretanju vozila presijeca biciklističku stazu ili trak dužan je propustiti bicikl i bicikl s motorom koji se kreću biciklističkom stazom ili trakom. dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom. osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije odre eno. dolazeći iz suprotnoga smjera. (1) Vozač koji se približava raskrižju mora voziti s povećanom opreznošću koja odgovara prometnim uvjetima na raskrižju. odnosno prometnim trakom koji se proteže uz lijevi rub ceste s jednosmjernim prometom. u suradnji s mjerodavnim tijelom. 6. u kome je crnom bojom ispisan broj koji označava najveću dopuštenu brzinu kretanja tih vozila. osim ako prometnim znakom ili oznakom na kolniku nije drukčije odre eno. (1) Vozač vozila koje skreće udesno dužan je obaviti skretanje krećući se krajnjim prometnim trakom koji se proteže uz desni rub kolnika. osim ako prometnim znakom na cesti nije drukčije odre eno. . može se ograničiti brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na cesti. (2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je izvršiti skretanje krećući se krajnjim lijevim prometnim trakom koji se proteže uz središnju crtu i uz zamišljeni ili označeni luk koji spaja dvije središnje crte bočnih kolnika. (2) Odobrenje za postavljanje posebnih objekata na cesti daje mjerodavno tijelo koje upravlja cestama. bez obzira s koje mu strane ono nailazi. na raskrižju zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno. (4) Vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaza. 5.

pri čemu ne smije ometati promet vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i mora propustiti pješake koji prelaze preko kolnika. (3) Vozač je dužan pred raskrižjem vozilom zauzeti položaj na dovoljnoj udaljenosti na onom prometnom traku kojim mora proći kroz raskrižje. uz uvjet da propusti sve sudionike u prometu koji se kreću u smjeru u kojem je promet dopušten. (1) Pri mimoilaženju vozač je dužan sa svoje lijeve strane ostaviti dovoljan razmak izme u vozila kojim upravlja i vozila s kojim se mimoilazi. pri promjeni svjetlosnog znaka.zabrana prolaza. (1) Ako je ure aju za davanje svjetlosnih prometnih znakova za reguliranje prometa na raskrižju dodan jedan ili više dopunskih znakova u obliku zelene svijetleće strelice.slobodan prolaz. (2) @uto svjetlo upaljeno istodobno s crvenim svjetlom služi za upozoravanje sudionika u prometu na skori prestanak zabrane prolaza i na pojavu zelenog svjetla. a prema potrebi. odnosno crvenog svjetla. Članak 53. i pomjeriti vozilo k desnom rubu kolnika.(2) Vozač koji se približava raskrižju dužan je voziti takvom brzinom da se može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrižju imaju prednost prolaza. a za ostale sudionike . 3) zeleno svjetlo . Vozač koji je vozilom ušao u raskrižje na kojem je promet reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova može napustiti raskrižje ne čekajući da svjetlosnim prometnim znakom promet bude otvoren u smjeru kojim namjerava produžiti kretanje. vozač se vozilom smije kretati samo u smjeru koji pokazuje ta strelica.zabrana prolaza.zabrana prolaza. . (1) Na raskrižju i na drugom mjestu na kojem je promet reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova za sudionike u prometu svjetlosni prometni znaci imaju sljedeća značenja: 1) crveno svjetlo . Članak 52. osim za vozila koja se u trenutku kada se žuto svjetlo pojavi nalaze na tolikoj udaljenosti od svjetlosnog znaka da se ne mogu sigurno zaustaviti a da ne pro u taj znak. vozač može vozilom proći svjetlosni znak i kretati se u smjeru označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo. 2) žuto svjetlo . Članak 54. (4) Zeleno treptavo svjetlo služi za upozoravanje sudionika u prometu na skori prestanak slobodnog prolaza i na pojavu žutog. Članak 51. Vozač kojem je svjetlosnim prometnim znakom dopušten ulazak u raskrižje ne smije ući vozilom u raskrižje ako je gustoća prometa takva da on vozilo očito mora zaustaviti u raskrižju i na taj način. Mimoilaženje 8. Mimoila enje Članak 55. (2) Ako zeleno svjetlo na ure aju za davanje svjetlosnih prometnih znakova ima oblik strelice. (3) @uto treptavo svjetlo obvezuje sve sudionike u prometu na kretanje s povećanom opreznošću. ometati ili onemogućiti promet vozila koja dolaze s bočnih kolnika.

(2) Ako zbog neke zapreke na cesti ili zbog drugih sudionika u prometu vozač ne može postupiti prema odredbi stavka (1) ovoga članka, dužan je usporiti kretanje svojeg vozila i, prema potrebi, zaustaviti ga da bi propustio vozilo iz suprotnoga smjera. (3) Kada na raskrižju vozila dolaze iz suprotnih smjerova i skreću ulijevo, vozači se mimoilaze sa svoje desne strane.

(4) Ako je zbog nedovoljne širine ceste ili zbog neke zapreke na cesti mimoilaženje onemogućeno, vozač kojemu je to lakše izvesti, s obzirom na svojstva ceste i okolnosti u prometu, dužan je prvi se zaustaviti i, prema potrebi, kretanjem unatrag ili na drugi način pomjeriti svoje vozilo i zauzeti na cesti položaj koji omogućuje mimoilaženje. Članak 56. (1) Na dijelu ceste s velikim uzdužnim nagibom na kojem je mimoilaženje vozila nemoguće ili je veoma otežano vozač vozila koje se kreće niz nagib dužan je zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu - ako primijeti da mu drugo vozilo ide ususret uz nagib. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka, vozač vozila koje se kreće uz nagib dužan je zaustaviti vozilo ako ispred sebe ima pogodno mjesto za zaustavljanje koje omogućuje sigurno mimoilaženje i ako bi, u slučaju da tako ne postupi, mimoilaženje zahtijevalo kretanje unatrag jednog od vozila. (3) Na cesti iz stavka (1) ovoga članka, kada se jedno od vozila koja se mimoilaze mora kretati unatrag, kretat će se unatrag: svako vozilo koje se susrelo s vozilom koje vuče priključno vozilo; teretno motorno vozilo koje se susrelo s autobusom; lako vozilo koje se susrelo s vozilom više kategorije, a ako se mimoilaze vozila iste kategorije - vozilo koje se kreće niz nagib, osim ako je - s obzirom na uvjete i položaj vozila na cesti - lakše to učiniti vozaču vozila koje se kreće uz nagib. obilaženje 9. Pretjecanje i obila enje Članak 57. (1) Pretjecati i obilaziti vozač smije samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnoga smjera i ako na cesti ima dovoljno prostora za sigurno izvo enje tih radnji. (2) Vozač ne smije pretjecati i obilaziti kada time, s obzirom na svojstva ceste i postojeće okolnosti na cesti i u prometu ili s obzirom na tehnička svojstva vozila kojim upravlja, ugrožava druge sudionike u prometu. Članak 58. (1) Pretjecanje i obilaženje izvodi se s lijeve strane.

(2) Pretjecanje se mora izvoditi s desne strane ako se vozilo na kolniku nalazi u takvome položaju i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo. (3) Vozilo koje se kreće po tračnicama postavljenim na sredini kolnika ne smije se pretjecati s lijeve strane. To se vozilo može pretjecati s desne strane ako izme u njega i desnog ruba kolnika postoji prometni trak. Članak 59. (1) Ako se na sredini kolnika nalazi pješački otok, ili obilježeni ili na drugi način označeni prostor za parkiranje vozila, ili neka druga površina koja nije namijenjena za promet vozila, ili neki objekt ili ure aj, vozila ih moraju obilaziti s desne strane. (2) Ako se površine, objekti ili ure aji iz stavka (1) ovoga članka nalaze na sredini ceste s jednosmjernim prometom, a postavljenim prometnim znakom nije drukčije odre eno, oni se mogu obilaziti s obiju strana. Članak 60. (1) Vozač kojemu je dan znak za pretjecanje s njegove lijeve strane dužan je pomjeriti vozilo k desnom rubu kolnika.

(2)

Vozač ne smije povećavati brzinu kretanja vozila dok ga drugo vozilo pretječe.

(3) Ako zbog nedovoljne širine kolnika ili njegovog stanja pretjecanje nije moguće bez ugrožavanja sigurnosti prometa, vozač vozila koje se kreće sporije nego vozila koja se kreću neposredno iza njega dužan je pomjeriti svoje vozilo što više udesno, a ako to nije dovoljno, čim mu to bude moguće, zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu da bi propustio brža vozila. Članak 61. Vozač ne smije vozilom započeti pretjecanje ili obilaženje: 1) 2) kolone vozila; ako je vozač koji se kreće iza njega počeo pretjecati;

3) ako je vozač koji je ispred njega na istom prometnom traku dao znak da namjerava preteći ili obići vozilo koje je ispred njegova vozila, ili obići drugu zapreku na cesti; 4) ako prometni trak kojim namjerava pretjecati nije slobodan na dovoljnoj udaljenosti tako da bi, vodeći računa o razlici izme u brzine kretanja svojega vozila za vrijeme pretjecanja i brzine kretanja vozila drugih sudionika u prometu koje namjerava preteći, pretjecanjem ugrozio sigurnost prometa ili omeo promet iz suprotnoga smjera; 5) ako nakon pretjecanja ili obilaženja ne bi ponovno mogao zauzeti položaj na prometnom traku kojim se kretao prije pretjecanja ili obilaženja, i to bez ometanja ili ugrožavanja ostalih sudionika u prometu, osim kada za pretjecanje ili obilaženje koristi prometni trak koji je zabranjen za promet vozila iz suprotnoga smjera; 6) 7) prometnim trakom koji je namijenjen za zaustavljanje vozila u nuždi; neposredno ispred tunela i u tunelu koji po smjeru kretanja ima samo jedan trak. Članak 62. (1) Vozač koji pretječe dužan je držati vozilo na potrebnoj udaljenosti od vozila kojega pretječe, tako da ga ne ometa niti ugrožava u prometu. (2) Nakon pretjecanja ili obilaženja vozač je dužan, čim to bude moguće, bez ometanja ili ugrožavanja ostalih sudionika u prometu, vozilom ponovno zauzeti položaj na prometnom traku kojim se kretao prije pretjecanja, odnosno obilaženja. Članak 63. Na kolniku na kojem se promet odvija u dva smjera vozač ne smije vozilom pretjecati drugo vozilo ispred vrha prijevoja ceste ili u zavoju kad je preglednost ceste nedovoljna, osim ako na tim mjestima postoji više prometnih trakova obilježenih uzdužnim oznakama na kolniku i namijenjenih isključivo za kretanje vozila u smjeru kretanja njegova vozila. Članak 64. (1) Vozač ne smije pretjecati drugo vozilo, osim bicikla, bicikla s motorom, lakog motocikla i motocikla bez bočne prikolice, neposredno ispred raskrižja ili na raskrižju koje nije s kružnim tokom prometa, ili neposredno ispred i na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u razini bez branika ili polubranika. (2) Neposredno ispred raskrižja i na raskrižju vozač smije pretjecati: vozilo koje skreće ulijevo, a pretječe se s desne strane (članak 58. stavak (2)); vozilo koje skreće udesno, ali pritom svojim vozilom ne prelazi na dio kolnika namijenjen za promet vozila iz suprotnoga smjera; vozilo koje se kreće cestom s prednošću prolaza, kao i kada je promet na raskrižju reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znacima koje daje ovlaštena osoba.

(3) Neposredno ispred i na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini bez branika ili polubranika, vozač smije pretjecati drugo vozilo kada je promet na tom prijelazu reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova. Članak 65. Vozač ne smije pretjecati drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu, ili koje prelazi pješački prijelaz, ili koje je stalo radi propuštanja pješaka na tom prijelazu. Članak 66. (1) Na cesti na kojoj postoje najmanje dva prometna traka namijenjena za promet vozila u istom smjeru i na kojoj su kolone vozila, vozač može napusti trak na kojem se nalazi samo radi skretanja ulijevo ili udesno ili radi parkiranja vozila. (2) Na cestama i uz uvjet iz stavka (1) ovoga članka brže kretanje vozila na jednom traku od kretanja na drugom traku ne smatra se pretjecanjem. (3) Ne smatra se pretjecanjem ni prolaženje s desne strane vozila koje prema odredbi članka 39. stavak (3) ovoga Zakona za svoje kretanje ne koristi prometni trak uz desni rub kolnika. Zvučni 10. Zvu ni i svjetlosni znaci upozorenja Članak 67. (1) Vozač je dužan uporabiti zvučni znak upozorenja kadgod je u pitanju sigurnost prometa, a osobito:

1) na cesti izvan naselja radi upozorenja drugog sudionika u prometu da ga želi preteći ili obići, ako bi nedavanjem toga znaka postojala opasnost od prometne nezgode; 2) ako se pokraj kolnika nalaze djeca koja ne obraćaju pozornost na kretanje vozila;

3) na cesti izvan naselja, prije ulaska u nepregledan zavoj ili prije dolaska na prijevoj na kojem je otežano mimoilaženje. (2) Vozač je dužan davanje zvučnoga znaka upozorenja svesti na nužnu mjeru. Članak 68. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća vozač, u pravilu, umjesto zvučnoga znaka upozorenja uporabljuje svjetlosni znak upozorenja. Taj znak vozač može uporabiti i u naselju prilikom pretjecanja drugoga vozila. (2) Svjetlosni znak upozorenja vozač može uporabiti i danju - ako takav način upozorenja drugim sudionicima u prometu više odgovara zbog uvjeta na cesti. (3) Svjetlosni znak upozorenja daje se kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala, ili uzastopnim paljenjem kratkih svjetala za osvjetljavanje ceste, ili izmjeničnim paljenjem, u kratkim razmacima, dugih i kratkih svjetala, vodeći pritom računa da se time ne zasljepljuju vozači koji dolaze iz suprotnoga smjera. 11. Zaustavljanje i parkiranje Članak 69. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu na kojem bi ono ugrožavalo sigurnost drugih sudionika u prometu ili predstavljalo smetnju za normalan tok prometa ili kretanje pješaka. Članak 70.

(1) Na javnoj cesti izvan naselja vozač je dužan uvijek kada za to postoji mogućnost zaustaviti ili parkirati vozilo izvan kolnika. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu, prometne nezgode ili drugog opravdanog razloga prisiljen zaustaviti vozilo na kolniku, dužan je obilježiti sigurnosnim trokutom i poduzeti sve mjere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila i da ga čim prije ukloni s kolnika. (3) Ako je vozač zbog neispravnosti na vozilu, prometne nezgode ili iz drugog opravdanog razloga prisiljen zaustaviti vozilo na tračnicama, dužan ga je s tračnica odmah ukloniti, a ako je to nemoguće, odmah poduzeti potrebne mjere da osobe koje upravljaju vozilima koja se kreću po tračnicama na vrijeme budu upozorene na opasnost. Članak 71. (1) Vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo na javnoj cesti dužan je zaustaviti, odnosno parkirati vozilo neposredno uz desni rub kolnika, a na javnoj cesti kojom se promet odvija samo u jednom smjeru - vozilo može zaustaviti, odnosno parkirati uz desni ili lijevi rub kolnika. (2) Ako se uz desni rub kolnika nalaze tramvajske ili druge tračnice, vozač mora zaustaviti ili parkirati vozilo uz lijevi rub kolnika. (3) Vozač može zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestima koja se nalaze na sredini kolnika samo ako su ta mjesta obilježena odgovarajućim prometnim znakom ili oznakom na kolniku. Članak 72. Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smiju se otvarati vrata ako se time ometa kretanje drugih sudionika u prometu ili ako se ugrožava sigurnost prometa. Članak 73. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo osobito: 1) na obilježenome pješačkom prijelazu i na udaljenosti manjoj od pet metara od tog prijelaza, kao i na prijelazu biciklističke staze preko kolnika; 2) na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini;

3) na željezničkim ili tramvajskim prugama ili u blizini tih pruga ako se time sprečava ili ometa promet vozila koja se kreću po tračnicama; 4) na raskrižju i na udaljenosti manjoj od 5 metara od najbližeg ruba popriječnog kolnika;

5) u tunelima, na mostovima, u podvožnjacima i na nadvožnjacima, kao i na dijelovima ceste ispod mostova i nadvožnjaka i na udaljenosti manjoj od 15 m od tih objekata; 6) na dijelu ceste u blizini vrha prijevoja i u zavoju gdje je preglednost ceste nedovoljna i gdje se vozila ne bi mogla obići bez opasnosti; 7) na dijelu ceste gdje bi širina slobodnoga prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne crte na kolniku, ili do suprotnoga ruba kolnika, ili do neke zapreke na cesti bila manja od tri metra; 8) na mjestu na kojem bi vozilo zaklanjalo postavljeni prometni znak ili ure aj za davanje svjetlosnih prometnih znakova; 9) na biciklističkoj stazi, odnosno traku;

10) na dijelu kolnika koji je kao stajalište za vozila javnoga prometa obilježen prometnim znakom i oznakama na kolniku;

stambene zgrade i druge objekate i iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizacijsku ili drugu mrežu komunalnih organizacija. ovoga Zakona. na mjestu koje je označeno kao parkiralište za osobe s invaliditetom. (4) Radi osiguranja plaćanja troškova premještanja vozila. može zadržati vozilo. ovoga Zakona. (1) Vozač je dužan motorno vozilo. a ako vlasnik neće ili ne može položiti jamčevinu. 5) na pločniku.11) 12) 13) na svim ure enim zelenim površinama. osim motocikla bez bočne prikolice. pravna ili fizička osoba koju ovlasti mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova. (2) Ovlaštena službena osoba odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa. parkovima i sl. 2) na udaljenosti manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je označeno stajalište za vozila javnoga prometa. (1) Ovlaštena službena osoba odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. od vlasnika vozila koji nije državljanin Bosne i Hercegovine. . premještanje vozila obavljaju organizacija. 4) na mjestu gdje bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu. ovoga Zakona obavlja mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova.6 m širine na površini za kretanje pješaka. ustanove. poduzeća. Članak 76. ovoga Zakona. pravne ili fizičke osobe koja je premjestila vozilo može zatražiti jamčevinu. traktor ili priključno vozilo. ako to nije izričito regulirano prometnim znakom. 73. (2) Iznimno od stavka (1) ovoga članka. koje je zaustavljeno na kolniku obilježiti posebnim znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolniku. i to: 1) kada je bio prisiljen zaustaviti vozilo na mjestu ili dijelu ceste iz članka 73. Članak 74. mora se ostaviti najmanje 1. Članak 75. vozilo parkirano u pješačkoj zoni. odnosno na pješačkoj stazi. (5) Visinu troškova premještanja vozila utvr uje mjerodavno tijelo jedinice lokalne samouprave i uprave.. (1) Premještanje vozila iz članka 75. uz prethodnu suglasnost mjerodavnoga ministarstva unutarnjih poslova. s tim što ta površina ne može biti uz rub kolnika. 3) na prolazima i ulazima u škole. vozač ne smije parkirati vozilo osobito: 1) na dijelu ceste ispred prijelaza ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini. na kolniku s dva prometna traka gdje se promet odvija u oba smjera. Osim u slučajevima iz članka 73. ovoga Zakona snosi vlasnik. (3) Troškove premještanja vozila u slučajevima iz članka 75. i 74. i to na udaljenosti manjoj od 15 m od tih prijelaza. a ako je parkiranje dopušteno. Članak 77. kao i vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila osoba s invaliditetom.

vozač je dužan poduzeti sve mjere kojima se sprečava da vozilo samo krene s mjesta i osigura ga od neovlaštene uporabe. (1) Za nepravilno parkirano ili zaustavljeno vozilo na pločnicima ili bilo kojim drugim mjestima iz čl. tako da vozači motornih vozila koji nailaze iz smjera na kojem je znak postavljen mogu pravodobno zaustaviti svoja vozila. (2) Znak iz stavka (1) ovoga članka postavlja se na kolnik iza zaustavljenog vozila u okomitom položaju i na dovoljnoj udaljenosti koja na cesti izvan naselja ne smije biti manja od 50 m. (4) Iznimno od odredbe stavka (3) ovoga članka. vuča drugog motornog vozila autocestom dopuštena je ako je razlog za vuču nastao za vrijeme kretanja motornog vozila autocestom. pogrebnu povorku i svaku drugu organiziranu povorku pješaka koja se kreće kolnikom. ovlaštena službena osoba ostavit će pisanu obavijest da vozač koji je parkirao ili zaustavio vozilo u roku od osam dana kod mjerodavnog tijela na ime novčane kazne uplati zakonom propisani iznos. Članak 82. odnosno sigurno obići zaustavljeno vozilo. (2) Vlasnik ili korisnik vozila dužan je ovlaštenoj službenoj osobi mjerodavne službe dati podatke o vozaču koji je upravljao vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja iz stavka (1) ovoga članka. Članak 79. (1) U prometu na javnoj cesti motornom vozilu mogu biti pridodana najviše dva priključna vozila za prijevoz tereta. s tim što se umjesto jednoga znaka na kolnik postavljaju dva znaka. Članak 78. od 69. kao i u slučaju drugih prekršaja propisanih ovim Zakonom u kojima je sudjelovalo njegovo vozilo. (4) Ako je u motornom vozilu ugra en ure aj za istodobno paljenje svih pokazivača smjera. jedan pokraj drugoga. . Vozač ne smije vozilom presijecati kolonu djece. ovoga Zakona u kojem nije nazočan vozač. vojnika. Zabranjena je vuča neispravnih vozila na autocesti i cesti rezerviranoj za promet motornih vozila.2) kada je vozilo zaustavljeno na kolniku na takvom mjestu da ga vozači vozila koja nailaze istim smjerom ne mogu ili teško mogu pravodobno uočiti. (3) Na isti se način taj znak postavlja i kada je na cesti zaustavljena kolona motornih vozila. 3) noću i u slučaju smanjene vidljivosti na autocesti i cesti rezerviranoj za promet motornih vozila. u slučaju iz stavka (1) ovoga članka taj ure aj mora biti upaljen.samo jedno priključno vozilo. Vuča 13. a na autocesti i cesti rezerviranoj za promet motornih vozila . Prije nego što parkira i napusti vozilo. pješaka 12. do 78. Presijecanje kolone pje aka Članak 80. kao i na dijelu ceste koji nije dovoljno pregledan. Vu a vozila Članak 81. ali samo krajnjim desnim prometnim trakom do prve priključne ceste kojom se vučeno vozilo može isključiti iz prometa na autocesti. odnosno jedno priključno vozilo za prijevoz osoba. (2) (3) Vozilom na motorni pogon smije se vući samo priključno vozilo koje bitno ne smanjuje njegovu stabilnost.

Članak 87. niti vozilo na motorni pogon teže od vučnoga vozila . mora iznositi od tri do pet metara. Vuča natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila. odnosno traktora s priključnim vozilom. niti teretno motorno vozilo i autobus. Članak 85. Članak 89. (2) Vozilom na motorni pogon ne smije se vući motocikl bez bočne prikolice ili drugo vozilo na dva kotača. (1) Razmak izme u vučnoga i vučenog vozila na motorni pogon. automatskih vučnih kuka s višestupanjskom regulacijom i oslanjanjem ili ovješenjem vozila o vučno vozilo. (1) Za vrijeme vuče vozila iz članka 82. automatskih vučnih kuka s višestupanjskom regulacijom ili krute veze. dopuštena je samo do prvog mjesta pogodnog za pretovar tereta. (3) Krutom vezom ne smije se vući vozilo na motorni pogon koje nema ispravan ure aj za upravljanje.sa stražnje strane. (1) Vozilo na motorni pogon koje na cesti vuče drugo neispravno vozilo na motorni pogon se ne smije kretati brzinom većom od 40 km na sat. ako se vuče užetom. Članak 84. (2) Na motornom vozilu koje vuče drugo vozilo trokut se postavlja s prednje. Vozila koja prevoze opasne tvari ne smiju se vući niti koristiti za vuču drugih vozila. krute veze (rudo). Članak 88. može iznositi i manje od tri metra. a na vučenom vozilu . stavak (1) oba vozila moraju biti obilježena znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolniku (sigurnosni trokut). samo ako na svojoj stražnjoj strani ima upaljena crvena svjetla za označavanje vozila ili ako ga vuče motorno vozilo koje ima i pri vuči uporabljuje žuto rotacijsko svjetlo. . Članak 83. (1) Vozilo na motorni pogon na cesti dopušteno je vući s pomoću užeta. Vozilo na motorni pogon smije se vući noću. a ako se vuče s pomoću kuke ili krute veze (rudo). Ako se vozilo na motorni pogon vuče s pomoću užeta. a iznimno. vozač koji upravlja vučenim vozilom mora imati odgovarajuću dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojoj pripada vozilo koje se vuče. Članak 86. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti.ako mu je neispravna pomoćna kočnica. ovoga Zakona. i do prvog mjesta na kojem se može otkloniti kvar na vozilu. (2) Kuka i kruta veza (rudo) iz stavka (1) ovoga članka moraju biti certificirane prema procedurama definiranim posebnim propisom iz stavka (3) članka 6.(1) Vozilom na motorni pogon smije se vući drugo vozilo na motorni pogon samo ako se ono zbog neispravnosti ili nedostataka pojedinih dijelova ne može samo kretati i ako se pritom bitno ne smanjuje stabilnost vučnog vozila. (2) (3) Vučenim vozilom zabranjeno je prevoziti osobe. a vozač mora imati dokaz o certificiranju. (2) S pomoću užeta ne smije se vući vozilo na motorni pogon na kojem su neispravni ure aji za upravljanje ili ure aji za zaustavljanje.

(2) U vremenu od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću). i to: 1) na vozilu na motorni pogon. Članak 92. Uporaba svjetala u prometu Članak 90. na vozilu u prometu na cesti . 3) na biciklu . kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti.crveno svjetlo. osim na biciklu s motorom. (3) Ako se na zaprežnom vozilu jedno svjetlo nalazi na prednjoj strani a drugo na stražnjoj strani. (5) Kada vozilo na motorni pogon vuče jedno ili dva priključna vozila.moraju biti upaljena svjetla za osvjetljavanje ceste. (4) U uvjetima iz stavka (2) ovoga članka zaprežno vozilo mora imati i dva katadioptera crvene boje. (2) Vozilo na motorni pogon čija duljina nije veća od osam metara. (1) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju na vozilu moraju biti upaljena kratka svjetla. ovoga Zakona. ona mora biti postavljena na lijevoj strani vozila. i kojem nije pridodano priključno vozilo kada je zaustavljeno ili parkirano na ulici u naselju.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani. 2) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na za to posebno odre enim mjestima na kolniku ili izvan njega ili na ulicama sa slabijim prometom. tako da se jasno vidi s dovoljne udaljenosti. na stražnjoj strani posljednjeg priključnog vozila moraju biti upaljena najmanje dva crvena svjetla. .60 m . stavak (1) točka 1) može imati upaljeno samo jedno svjetlo koje se s prednje strane vidi kao bijelo svjetlo a sa stražnje strane kao crveno svjetlo i koje je postavljeno na strani suprotnoj od ruba kolnika uz koji je vozilo zaustavljeno ili parkirano. a ako širina priključnog vozila iznosi više od 1. 4) na zaprežnom vozilu . a takvo se vozilo vuče krutom vezom (rudo) i brzina kretanja ne smije biti veća od 40 km na sat. a bicikl . takvo se vozilo može prevući samo do najbližeg mjesta pogodnog za pretovar ili popravak. ne mora imati upaljena svjetla: vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na osvijetljenom dijelu ceste.jedan katadiopter crvene boje na stražnjoj strani i po jedan katadiopter žute ili narančaste boje na svakoj strani pedale. 2) biciklu s motorom. laki motocikl i motocikl bez bočne prikolice koji nema akumulatora .osim svjetla iz stavka (1) ovoga članka .(4) Iznimno od odredaba iz stavka (3) ovoga članka. 14. umjesto svjetala iz članka 90. (6) Na motociklu za vrijeme vožnje na cesti moraju biti upaljena kratka svjetla.na prednjoj strani prvog priključnog vozila moraju biti upaljena dva bijela svjetla.jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani. ta svjetla moraju biti postavljena na uzdužnoj osi vozila ili na njegovoj lijevoj strani. 3) bicikl. lakom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice .najmanje jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani ili samo jedna svjetiljka koja je izra ena tako da se s prednje strane vozila vidi bijelo svjetlo. a sa stražnje strane vozila . (1) 1) Iznimno od odredaba članka 90. Članak 91. a ako se na zaprežnom vozilu nalazi samo jedna svjetiljka. simetrično postavljena na stražnjoj strani vozila. u slučaju neispravnosti vozila koje je natovareno opasnim tvarima. lakom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice najmanje dva bijela ili žuta svjetla na prednjoj strani i paran broj crvenih svjetala na stražnjoj strani. a širina dva metra.kada su zaustavljeni ili parkirani u naselju uz sam rub kolnika.

uporabljuje duga svjetla. Razmak izme u vozila Članak 96. (2) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon moraju biti upaljena za vrijeme dok su upaljena bilo koja svjetla za osvjetljavanje ceste ili posebna svjetla za maglu. 4) kada se kreće cestom koja se prostire neposredno pokraj plovnog puta ili pokraj željezničke ili tramvajske pruge ususret s plovilom. odnosno s vozilom koje se kreće po tračnicama a koje nailazi iz suprotnoga smjera. u pravilu. Članak 94. (2) Svjetla za maglu mogu se uporabljivati samo po magli ili u slučaju smanjene vidljivosti i ne mogu se istodobno koristiti s dugim svjetlima. moraju nositi upaljena svjetla kad se kreću kolnikom izvan naselja: 1) skupina pješaka koja se kreće u organiziranoj koloni ili povorci . (1) (2) Za osvjetljavanje ceste vozač vozila na motorni pogon. 2) za vrijeme kretanja za drugim vozilom na udaljenosti od najmanje 100 m kako ne bi dugim svjetlima svojeg vozila zasljepljivao vozača vozila ispred sebe. Članak 93. 3) za vrijeme dok vozilom prolazi pokraj organizirane kolone ili povorke pješaka. (1) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon uporabljuju se u uvjetima iz članka 90. (3) Svjetla za maglu koja se nalaze na prednjoj strani vozila moraju biti bijele ili žute boje. 15. odnosno povorke. stavak (1) ovoga Zakona kada je vozilo zaustavljeno ili parkirano na cesti. Članak 95. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (2) Umjesto svjetala iz stavka (1) ovoga članka mogu se uporabljivati reflektirajuće tvari.crvene boje. a pri mimoilaženju s drugim vozilom . uvijek na udaljenosti manjoj od 200 m. 2) vodiči teglećih.kad vozač tog vozila upali kratka svjetla ili kad izmjeničnim paljenjem i gašenjem svjetala upozorava da mu duga svjetla smetaju.(1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća. (3) Noću. tovarnih i jahaćih životinja i goniči stoke . kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. Vozač vozila na motorni pogon dužan je za osvjetljavanje ceste uporabljivati kratka svjetla umjesto dugih svjetala: 1) prije mimoilaženja s drugim vozilom na udaljenosti s koje prosudi da svjetlom svojeg vozila zasljepljuje vozača vozila koje mu dolazi ususret.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo naprijed i najmanje jedno crveno svjetlo straga. Vozač je dužan držati potreban razmak kada se kreće iza drugog vozila. (1) Po magli vozač vozila na motorni pogon na vozilu treba imati upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste ili svjetla za maglu ili oba svjetla istodobno. a na stražnjoj strani . tako da ne ugrožava sigurnost prometa. .najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na čelu kolone. vozač vozila na motorni pogon za vrijeme vožnje mora imati na vozilu upaljena najmanje kratka svjetla za osvjetljavanje ceste. i najmanje jedno crveno svjetlo na njezinu začelju.

(3) Ako se dva ili više vozača bicikala ili bicikala s motorom kreću u skupini. (3) Ako se cestom kreću dva ili više vozila koja prevoze opasne tvari. lakog motocikla ili motocikla i osobe koje se prevoze tim vozilima moraju rabiti zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje. (1) Biciklom na razvrstanoj cesti smije upravljati osoba koja je navršila 12 godina. do 97. Vozač bicikla. (2) Vozač bicikla i vozač bicikla s motorom ukoliko je pokretan snagom vozača dužni su kretati se što bliže desnom rubu kolnika. dužni su kretati se jedan iza drugoga. bicikala s motorom.Članak 97. tračnicama 16. bicikla s motorom. a vozač motocikla može to činiti i u bočnoj prikolici. pridržavati se za drugo vozilo. odnosno trakom. Promet tramvaja i drugih vozila na tra nicama Članak 98. Promet zapre nih vozila i kretanje stoke . (1) Kada se na javnoj cesti izvan naselja koja ima samo jedan prometni trak namijenjen za promet vozila u jednom smjeru kreću jedno za drugim vozila na motorni pogon čija je najveća dopuštena masa veća od 3. osim ako to ne isključuju konstrukcijska svojstva tih vozila ili način njihova kretanja. Promet bicikala. 18. Članak 100.biciklističkom stazom. ovoga Zakona primjenjuju se i na promet tramvaja i drugih vozila koja se cestom kreću po tračnicama. bicikla s motorom. Članak 102. vozač bicikla s motorom ukoliko je pokretan snagom vozača i vozač bicikla moraju se kretati desnom biciklističkom stazom u odnosu na smjer kretanja prometa. (2) Odredba stavka (1) ovoga članka ne odnosi se na dio ceste na kojem je pretjecanje zabranjeno. lakog motocikla i motocikla može prevoziti druge osobe samo ako na vozilu postoje posebna sjedala i oslonci za noge.500 kg ili čija je duljina veća od sedam metara. 17. od 25. a ako postoji biciklistička staza . prevoziti. lakog motocikla i motocikla treba upravljati vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi sudionici u prometu. Vozač bicikla. (4) Ako na cesti postoji posebno ure ena biciklistička staza. lakih motocikala i motocikala Članak 99. bicikla s motorom. Vozač bicikla. (5) Na biciklističkim stazama ure enim i označenim za promet bicikala i bicikala s motorom u oba smjera vozila se moraju kretati desnom stranom u smjeru kretanja vozila. a naročito ne smije skidati ruke s upravljača. (6) Vozač bicikla i vozač bicikla s motorom smiju se kretati samo onim prometnim površinama na kojima je kretanje takvim vozilima dopušteno. Članak 101. Odredbe čl. razmak izme u tih vozila ne smije biti manji od 200 m. zaprežnih 18. vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili ugrožavati druge sudionike u prometu. vozači su dužni izme u svakog od tih vozila držati razmak od najmanje 100 m. a biciklom s motorom osoba koja je navršila 14 godina.

osobe koje se kreću s pomoću pokretnih stolaca za nemoćne osobe te organizirana kolona pješaka moraju se kretati uz desni rub kolnika u smjeru kretanja. Članak 106. laki motocikl ili motocikl. odnosno prolazima. odnosno prolaze za pješake. i to veoma pažljivo i na način kojim ne ometa ili ne sprečava promet vozila. (3) Na kolniku ceste zabranjeno je igranje. sjediti na platou vozila sa strane niti se nalaziti na rudi vozila u pokretu. Članak 108. pri prelaženju ceste pješak je dužan kretati se tim prijelazima. u pravilu. pješak se može kretati uz desni rub kolnika samo kada je takvo kretanje za njega sigurnije (nepregledan zavoj. (3) Osobe koje se voze zaprežnim vozilom dok je vozilo u pokretu ne smiju stajati na vozilu. Kretanje pješaka pje aka Članak 105.). kao i sanjkanje. pješak je dužan kretati se tim površinama. (1) Pješak se ne smije. Stoka se ne smije ostavljati na cesti ili uz cestu bez nadzora goniča stoke. vožnja dječjim biciklom. on se mora kretati što bliže rubu kolnika. Članak 107. tako da se kreću jedan iza drugoga. (2) Zaprežno vozilo ne smije se ostavljati bez nadzora na cesti ili uz cestu. (1) Kada se pješaci kreću kolnikom na javnoj cesti izvan naselja. (1) Pješak je dužan prelaziti preko kolnika i biciklističke staze pažljivo i najkraćim putem. (2) Na cesti koja ima obilježene pješačke prijelaze ili posebno izgra ene prijelaze. a koju pješaci ne mogu koristiti iz bilo kojeg razloga. bicikl. nakon što se prije stupanja na kolnik uvjeri da to može učiniti na siguran način. ako oni nisu od njega udaljeni više od 100 m. pješaci se mogu kretati kolnikom. (1) Na cesti koja ima pločnik ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka. sjediti na stranicama vozila. (3) Pješak koji gura ručna kolica. (2) Ako se pješak kreće kolnikom. 19. osim ako je to posebno dopušteno. kretati i zadržavati na kolniku. . (1) (2) Stoku koja se kreće javnom cestom gonič stoke mora držati što je moguće bliže desnom rubu ceste. odron i sl. dužni su se kretati uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja. (2) Na cesti na kojoj ne postoji pločnik ili druga površina odre ena za kretanje pješaka. romobilom. skijanje i drugo. ponor. koturaljkama i slično. Članak 104. zasjek.Članak 103. usjek. Članak 109. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka. odnosno pogodna za kretanje pješaka. odnosno površinu pokraj kolnika pogodnu za kretanje pješaka. (1) Vozač zaprežnog vozila treba upravljati vozilom cijelo vrijeme dok se vozilo kreće cestom i dužan je vozilo držati što bliže desnom rubu kolnika.

(1) Vozač koji skreće na bočnu cestu na čijem ulazu ne postoji obilježeni pješački prijelaz dužan je skretanje izvesti smanjenom brzinom i ne smije ugroziti pješake koji su već stupili na kolnik. Vozač koji se vozilom približava prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini dužan je kretanje vozila prilagoditi tako da ga može zaustaviti pred ure ajem za zatvaranje prometa na prijelazu ili pred ure ajem za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vozila koja se kreću po tračnicama. (2) Ako se obilježeni pješački prijelaz iz stavka (1) ovoga članka nalazi na ulazu na bočnu cestu. (2) Na obilježenome pješačkom prijelazu na kojem promet pješaka nije reguliran posebnim svjetlosnim prometnim znacima za pješake. Promet eljezničke 21. Sudionici u prometu dužni su zaustaviti se pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini ako je ure aj za zatvaranje prometa spušten. vozač koji skreće na tu cestu dužan je skretati smanjenom brzinom i propustiti pješake koji su već stupili ili stupaju na pješački prijelaz i. Članak 110. Članak 115. a ako mu je na takvom prijelazu danim znakom dopušten prolaz. ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znaci koji upozoravaju da će se taj ure aj početi spuštati. odnosno da se prijelazu ceste preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće po tračnicama. ili nedvojbeno pokazuju namjeru da prije u preko pješačkog prijelaza. . Obveze voza a prema pje acima Članak 111. vozač ne smije ometati prolaz pješaka koji su već stupili na pješački prijelaz. ali je promet vozila reguliran svjetlosnim prometnim znakovima za vozila ili znacima koje daju ovlaštene osobe. Članak 114. (3) Ako na obilježenom pješačkom prijelazu promet nije reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova ni znacima ovlaštene osobe. (1) Ako je promet na obilježenom pješačkom prijelazu reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znacima ovlaštene osobe. prema potrebi. ili ako se taj ure aj već počeo spuštati. Članak 112. prije stupanja na pješački prijelaz. pješaci mogu prelaziti preko kolnika samo dok im je danim znakom dopušten prijelaz preko kolnika. pješak je dužan obratiti pozornost na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju.(1) Na obilježenome pješačkom prijelazu na kojem je promet pješaka reguliran svjetlosnim prometnim znacima za pješake. (3) Na obilježenome pješačkom prijelazu na kojem promet nije reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ni znacima koje daje ovlaštena osoba. vozač je dužan zaustaviti vozilo pred takvim pješačkim prijelazom da bi propustio pješake koji prelaze ili stupaju na pješački prijelaz. vozač je dužan zaustaviti vozilo ispred pješačkoga prijelaza kada mu je danim znakom zabranjen prolaz. Promet na prijelazu ceste preko željezni ke pruge eljezni Članak 113. (2) Vozač koji se kreće mokrim kolnikom u naseljenom mjestu dužan je prilagoditi brzinu kretanja vozila tako da izbjegne prskanje pješaka koji se kreću rubom kolnika ili pločnika. zaustaviti vozilo kojim upravlja da bi propustio pješake. odnosno da može zaustaviti vozilo prije nego što stupi na željezničku prugu. vozača pješacima 20. Pješak koji namjerava prijeći preko kolnika na mjestu na kojem ne postoji obilježeni pješački prijelaz ne smije stupiti na kolnik ako time ometa promet vozila. pješak je dužan postupati prema tim znakovima.

(3) Odredba stavka (2) ovoga članka ne odnosi se na vojna vozila i na vozila tijela unutarnjih poslova. cesti rezerviranoj za promet motornih vozila i brzoj cesti Članak 116. (3) Na autocesti vozač ne smije izvoditi polukružno okretanje niti se kretati vozilom unatrag. stavak (3) ovoga Zakona ne primjenjuje se na vozila koja se kreću dijelom autoceste koja prolazi kroz naselje. (2) Autocestom se ne smiju kretati ni motorna vozila koja se prema svojim konstrukcijskim svojstvima ne mogu kretati brzinom većom od 40 km na sat. ako on na tom mjestu postoji. Članak 121. (1) Vozač koji se motornim vozilom uključuje u promet na autocesti dužan je: . 22.(1) Pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem su postavljeni svjetlosni prometni znaci. (2) Sudionici u prometu koji prelaze preko željezničke pruge u istoj razini dužni su to činiti s pojačanom opreznošću i kada svjetla na prijelazu nisu upaljena. Promet na autocesti. te na vozila za održavanje ceste kada daju posebne svjetlosne znake. osim na površinama izvan kolnika koje su za to posebno ure ene i obilježene. sudionici u prometu mogu prijeći preko željezničke pruge tek kada se prethodno uvjere da prugom ne nailazi vlak ili neko drugo vozilo koje se kreće po tračnicama. Članak 119. Članak 120. stoka ni vozila koja se. vozači teretnih motornih vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3. Na autocesti s tri ili više prometnih trakova. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti vozila ili iz drugih razloga prisiljen zaustaviti vozilo na kolniku autoceste dužan je zaustaviti ga na posebnom traku za zaustavljanje vozila u nuždi. (1) Autocestom se ne smiju kretati pješaci. (1) Na autocesti vozač ne smije zaustavljati motorno vozilo.500 kg i skupova vozila čija je duljina veća od sedam metara smiju koristiti samo dva prometna traka koji se nalaze uz desni rub kolnika. Članak 117. i poduzeti potrebne mjere da vozilo čim prije ukloni s kolnika. Na autocestu se ne smije uključiti motorno vozilo koje vuče drugo motorno vozilo koje se zbog neispravnosti ne može kretati. ne smatraju motornim vozilima. sudionici u prometu dužni su se zaustaviti kada se pojavi crveno treptavo svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo. prema odredbama ovoga Zakona. Članak 118. (3) Na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem nema ure aja za zatvaranje prometa ni ure aja za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka. namijenjenih za promet vozila u jednom smjeru. (1) Autocestom se motorna vozila moraju kretati krajnjim desnim prometnim trakom koji nije zakrčen vozilima u koloni. (2) Odredba članka 39.

vojna vozila i vozila Državne granične službe kad posebnim ure ajima daju svjetlosne i zvučne znakove ne primjenjuju se odredbe: o ograničenju brzine (čl. 25. pješaci su dužni skloniti se s kolnika dok ta vozila pro u. Vozila s pravom prednosti prolaza Članak 126.) i vozila koja se kreću raskrižjem na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znacima ovlaštene osobe.).). stavak (1) točka 1)) i o zabrani presijecanja kolone pješaka (članak 80. Članak 124. ako na mjestu na kojem se uključuje u promet na autocesti ne postoji poseban trak za ubrzavanje. dajući odgovarajući znak na način kojim ne ugrožava promet vozila koja se kreću autocestom. ovoga Zakona primjenjuju se i na promet na cesti koja je rezervirana za promet motornih vozila i brzoj cesti. 24. o zabrani pretjecanja i obilaženja kolone vozila (članak 61. polukružno okretati vozilo ili se kretati unatrag u tunelu. stavak (1) točka 1)) i o zabrani presijecanja kolone pješaka (članak 80.1) koristiti poseban trak za ubrzavanje kada takav trak postoji u produženju priključne ceste i uključiti se u promet na autocesti. . 44. Vozač koji se vozilom kreće kroz tunel ne smije zaustavljati vozilo. Ta vozila imaju pravo prednosti prolaza u odnosu na sva druga vozila (članak 49. Odredbe čl. (1) Vozilima pod pratnjom. uz uvjet da ne ugrožavaju sigurnost drugih sudionika u prometu. s posebnim motornim vozilima opremljenim ure ajima za davanje posebnih zvučnih i svjetlosnih znakova crvene i plave boje. strogo se pridržavati naredaba koje im daju osobe iz pratnje i kretanje nastaviti tek nakon što pro u sva vozila pod pratnjom. Promet 23. o zabrani pretjecanja i obilaženja kolone vozila (članak 61. zaustaviti vozilo. (3) Vozila pod pratnjom imaju pravo prednosti prolaza u odnosu na sva druga vozila (članak 49. uz uvjet da ne ugrožavaju sigurnost drugih sudionika u prometu. 44. od 116. a prema potrebi. osim u odnosu na vozila pod pratnjom (članak 125. i na njih se ne primjenjuju odredbe o ograničenju brzine (čl. do 121. i 46. podrazumijevaju se vozila kojima je dodijeljena pratnja policije ili vojne policije.). omogućiti nesmetan prolaz.). 2) propustiti vozila koja se kreću autocestom. (2) Vozač koji se vozilom isključuje iz prometa na autocesti dužan je pravodobno zauzeti položaj vozilom na krajnjem desnom prometnom traku i što prije prijeći na poseban trak za usporavanje.). sukladno ovome Zakonu. Članak 122. (4) Kako bi omogućili nesmetani prolaz vozilima iz stavka (1) ovoga članka. umjesto dugih svjetala noću uporabiti kratka svjetla za osvjetljavanje ceste. (2) Vozač koji na cesti susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom i vozač kojega sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom dužni su ustupiti prednost prolaza. Na vozilima na motorni pogon za vrijeme kretanja kroz tunel moraju biti upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste. i 46. (1) Na vozila službe hitne pomoći. ako takav trak postoji na ulazu na priključnu cestu.). Promet u tunelu Članak 123. osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrižjem na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znacima ovlaštene osobe. Vozila pod pratnjom Članak 125. vatrogasna vozila i vozila policije i sudbene policije. i to za vrijeme dok se ti znakovi daju.

(5) Najizbočenija točka tereta koji se prevozi teretnim motornim ili priključnim vozilom u slučaju iz stavka (4) ovoga članka mora biti označena pločom. 5) da ne zaklanja svjetlosne i svjetlosno-signalne ure aje na vozilu. ili preko mogućnosti koje dopuštaju svojstva ceste i tehničko-konstrukcijske mogućnosti vozila. prema potrebi. (2) 1) 2) 3) 4) Teret na vozilu treba biti tako raspore en i. pješaci su dužni skloniti se s kolnika. obojena izmjeničnim kosim trakama reflektirajuće narančaste i bijele boje i postavljena okomito na uzdužnu os vozila. . dimenzija 50 x 50 cm. (4) Ako teret na vozilu premašuje za više od jednog metra najudaljenije točke na stražnjoj strani vozila. Ta je ploča kvadratnoga oblika. vrijede odredbe o prednosti prolaza. Članak 129. zaustaviti svoja vozila dok ta vozila pro u. (1) Vozilo u prometu na cesti ne smije se opteretiti preko svoje nosivosti koja je upisana u knjižicu vozila. registarske pločice i druge propisane oznake na vozilu. stavak (1)) i na vozilima s pravom prednosti prolaza iz st. da ne umanjuje u većoj mjeri stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom. najizbočenija točka tereta mora biti označena crvenom tkaninom. ili preko dopuštenog osovinskog opterećenja. pod duljinom vozila podrazumijeva se ukupna duljina vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. Noću.(2) Kako bi omogućili prolaz vozilima iz stavka (1) ovoga članka. propustiti ih i. da ne umanjuje vozaču preglednost ceste. ili preko najveće dopuštene mase. (3) Kada vozilo policije ili vojno vozilo uporabom plavih svjetala osigurava prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreću iza njega. (1) i (3) ovoga članka. (3) Ako se vozilom prevozi teret u kombinaciji koja se sastoji od vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. Članak 128. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (1) Teret na vozilu ne smije premašiti najudaljeniju točku na prednjoj strani vozila više od jednog metra. (2) Teret koji se prevozi na vozilu i priključnom vozilu može premašiti najudaljeniju točku na stražnjoj strani vozila najviše za jednu šestinu svoje duljine koja je kao kontinuirani teret oslonjena na tovarni prostor. (5) Ure aji za davanje posebnih svjetlosnih i zvučnih znakova smiju se ugra ivati i uporabljivati samo na vozilima čija je pratnja policija ili vojne osobe (članak 125. a ostala vozila propustiti i. prema potrebi. Teret na vozilu Članak 127. pričvršćen i pokriven: da ne ugrožava sigurnost sudionika u prometu i ne nanosi štetu cesti i objektima na cesti. da ne stvara suvišnu buku i ne rasipa se po cesti. prema potrebi.svjetlom i reflektirajućom tvari crvene boje. stavak (4) ovoga Zakona . vozači su dužni obratiti pozornost i na vozila kojima se osigurava prolaz. (4) Glede me usobnog prava prednosti prolaza za vozila iz stavka (1) ovoga članka. najizbočenija točka na teretu koji se prevozi vozilom mora biti označena: 1) u slučaju iz članka 128. zaustaviti se dok ta vozila pro u. 26.

crvenim svjetlom. osobito one koje nastanu usljed iznenadnog oštećenja ili onesposobljavanja ceste. (2) Prometnim znakovima moraju se obilježiti i opasnosti privremenog karaktera. (3) Prometni znakovi moraju se ukloniti. i ti se znakovi moraju ukloniti čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni. ili odvraćaju njihovu pozornost u mjeri koja može biti opasna za sigurnost prometa na cesti. svjetlosni prometni znakovi. (2) Prometni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih sudionici u prometu i danju i noću na vrijeme i lako mogu uočiti i pravodobno postupiti sukladno njihovu značenju. Članak 132. IV. kao i privremena ograničenja i privremene zabrane u prometu. (1) Javne ceste moraju se obilježiti propisanim prometnim znacima. Op e odredbe Članak 130. a sa stražnje strane . znakovi. dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uvjetima prometa na cesti ili zahtjevima sigurnosti u prometu. (3) Prometni znakovi su: znakovi opasnosti. znakovi izričitih naredaba i znakovi obavijesti s dopunskom pločom koja je sastavnim dijelom prometnog znaka i koja pobliže odre uje značenje prometnog znaka ili bez nje. Članak 131. (1) Na prometni znak i na stup na koji je znak postavljen zabranjeno je stavljati sve što nije u svezi sa značenjem prometnoga znaka. bojom. PROMETNI ZNAKOVI Opće 1. odnosno dijelu ceste. (1) Prometne znakove i cestovnu opremu postavljaju i održavaju ustanove koje upravljaju cestama na temelju rješenja mjerodavnoga tijela. te svjetlosne i druge oznake na cesti. pločniku i sl. stavljaju do znanja ograničenja. Znakovi opasnosti. Članak 133. stupovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili smanjuje vidljivost postavljenih prometnih znakova. svjetla. zabrana i obveza izraženih s pomoću postavljenih prometnih znakova. oznake na kolniku. (4) Sudionici u prometu dužni su se pridržavati ograničenja.svjetlom i katadiopterom koji s prednje strane daju bijelo svjetlo. zabrane i obveze kojih se sudionici u prometu moraju držati i daju potrebne obavijesti za siguran i nesmetan tok prometa. ili zasljepljuju sudionike u prometu. i da se obavijeste o naravi te opasnosti. . izričitih 2. (2) Zabranjeno je neovlašteno uklanjati i oštećivati prometne znakove i cestovnu opremu ili mijenjati značenje prometnih znakova. (1) Znakovi opasnosti služe da se sudionici u prometu na cesti upozore na opasnost koja prijeti na odre enom mjestu. znakovi izri itih naredaba i znakovi obavijesti Članak 134. izgledom ili mjestom postavljanja oponašaju ili sliče nekom prometnom znaku.2) kada teret na vozilu na motorni pogon ili na priključnom vozilu bočno premašuje više od 20 cm vanjski rub prednjega ili stražnjega svjetla za označavanje vozila . kojima se sudionici u prometu upozoravaju na opasnost koja im prijeti na odre enoj javnoj cesti ili dijelu te ceste. ili koji svojim oblikom. Na cesti se ne smiju postavljati ploče.

jedno ispod drugoga. kao najavu prestanka slobodnog prolaza. žute i zelene boje. 3. (3) Znakovi obavijesti pružaju sudionicima u prometu potrebne obavijesti o cesti kojom se kreću i druge obavijesti koje im mogu biti korisne. i to na visini na kojoj se nalazi zeleno svjetlo. a zeleno svjetlo ima oblik strelice s vrhom okrenutim nadolje. svjetla mogu biti postavljena po vodoravnoj osi. (2) Na ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova trobojnim svjetlima. (1) 1) Na ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova trobojnim svjetlima: crveno i zeleno svjetlo ne smiju biti istodobno upaljena. Ta svjetla imaju oblik kruga. Ako je ure aj za davanje svjetlosnih prometnih znakova postavljen i iznad prometnog traka. Znakovi opasnosti i znakovi izričitih naredaba na autocesti. (1) Na ure ajima za davanje prometnih znakova kojima se regulira promet na kolniku s više od dva prometna traka obilježena uzdužnim crtama za svaki prometni trak posebno i koji se nalazi iznad prometnog traka . Svjetlosni prometni znaci i svjetlosne oznake Članak 136. (1) Za reguliranje prometa uporabljuju se ure aji kojima se daju svjetlosni prometni znaci crvene. Članak 135. (2) Crveno svjetlo iz stavka (1) ovoga članka ima oblik prekriženih crta. a zeleno svjetlo može biti i u obliku jedne ili više strelica smještenih u krugu crne boje. cesti rezerviranoj za promet motornih vozila. (2) Pri projektiranju novih ili rekonstrukciji postojećih prometnih znakova. i to: crveno gore. svjetla se postavljaju po okomitoj osi. Članak 140. magistralnoj i regionalnoj cesti i u naseljenim mjestima moraju biti prevučeni reflektirajućim tvarima ili osvijetljeni vlastitim izvorom svjetlosti. . 3) žuto svjetlo može biti upaljeno kao treptavo svjetlo kada ne rade ostali svjetlosni signali na raskrižju. žuto u sredini. (2) Dopunski svjetlosni znakovi iz stavka (1) ovoga članka postavljaju se s odgovarajuće strane svjetlosnog prometnog znaka. (1) Ure aju za davanje svjetlosnih prometnih znakova trobojnim svjetlima može se dodati dopunski svjetlosni znak u obliku zelene svijetleće strelice ili više takvih znakova. jedno pokraj drugoga. a zeleno svjetlo znači slobodan prolaz tim prometnim trakom.crveno svjetlo znači zabranu prometa uzduž prometnog traka iznad kojeg je postavljeno. žuto u sredini. Članak 137. i to: crveno lijevo. prije pojave zelenog svjetla. Članak 138.(2) Znakovi izričitih naredaba stavljaju do znanja sudionicima u prometu na cesti zabrane. ograničenja i obveze kojih se moraju držati. obvezno treba ugraditi zeleno treptavo svjetlo. Članak 139. a zeleno dolje. 2) žuto svjetlo može biti upaljeno kao samostalno svjetlo u vremenskim razmacima od prestanka zelenoga do pojave crvenog svjetla ili istodobno s crvenim svjetlom. a zeleno desno.

Turistička 5. strelice. (1) Oznake na kolniku postavljaju se na cestama sa suvremenim kolnikom. moraju se obilježiti svjetlima.oznakama crvene boje. Ta svjetla ne smiju biti istodobno upaljena. povijesim i prirodnim i turističkim znamenitostima. odnosno potpunije odredi ili objasni. Članak 143. (2) Rubovi kolnika na dijelu ceste kroz tunel moraju biti obilježeni oznakama iz stavka (1) ovoga članka. oni se obilježavaju svjetlima. Obilje avanje prijelaza ceste preko željezni ke pruge eljezni Članak 145. (3) Svjetla iz stavka (1) ovoga članka sastoje se od svijetleće površine crvene ili zelene boje na kojoj se nalazi tamna silueta pješaka ili od tamne površine na kojoj se nalazi svijetleća silueta pješaka crvene ili zelene boje. u suradnji s mjerodavnim tijelom. (2) Bliže propise o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama donosi ministar. refleksnim staklima ili reflektirajućim tvarima žute boje. Na dijelu ceste ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini moraju biti postavljeni odgovarajući prometni znakovi. (3) (4) Oznake na kolniku čine crte. i to: crveno svjetlo gore. Oznake na kolniku Članak 142. 4. (2) Ta svjetla moraju biti postavljena po okomitoj osi. Obilježavanje eljezničke 6. . otoka za usmjeravanje prometa i drugi objekti na kolniku noću nisu osvijetljeni. (2) Na javnoj cesti izvan naselja sa suvremenim kolnikom za promet u oba smjera na kojem postoje samo dva prometna traka. a lijeva strana oznakama bijele boje. (3) Ako vrhovi pješačkih otoka. i to desna strana kolnika . Turisti ka i ostala signalizacija na cesti Članak 144. a na magistralnoj cesti obilježene i rubnim crtama. refleksnim staklima ili reflektirajućim tvarima. a zeleno svjetlo dolje. (1) Oznake na kolniku služe za reguliranje prometa na cestama i za obavještavanje i vo enje sudionika u prometu. (1) Turistička i ostala signalizacija na cesti namijenjena je obavještavanju sudionika u prometu o kulturnim. (2) Oznake na kolniku mogu biti postavljene same ili uz druge prometne znakove ako je potrebno da se značenje tih znakova jače istakne. jedno ispod drugoga. Oznake na kolniku mogu imati i reflektirajuća svojstva. te ostalim objektima i sadržajima. Članak 141. (1) Ako se rubovi kolnika na javnoj cesti obilježavaju svjetlosnim prometnim oznakama.(1) Za upravljanje prometom pješaka mogu se uporabljivati i posebni ure aji za davanje svjetlosnih prometnih znakova crvene i zelene boje i ure aji za davanje zvučnih znakova. natpisi i druge oznake. ti trakovi moraju biti odvojeni odgovarajućom uzdužnom crtom na kolniku.

(1) Dio ceste na kojem su nastale zapreke koje se ne mogu odmah ukloniti ili na kojem se izvode radovi mora se vidno obilježiti i osigurati za sudionike u prometu. ovoga Zakona. osim prometnih znakova iz članka 145. (2) Dio ceste iz stavka (1) ovoga članka obilježava se postavljanjem odgovarajućih prometnih znakova.postavljanjem branika. odnosno ure aji za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka ako to zahtijeva gustoća prometa ili drugi uvjeti na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini. tom ure aju može se dodati i ure aj za davanje zvučnih znakova. Članak 147.Članak 146. . moraju imati refleksna stakla ili biti prevučeni reflektirajućim tvarima odgovarajuće boje. (2) Uvjeti u kojima ure aji iz stavka 1. odnosno spuštanje branika ili polubranika. (2) Na prijelazima zemljane ceste s manjim prometom i pješačke staze preko željezničke pruge u istoj razini. i to s mjesta s kojeg se oni ne vide. (2) Branici i polubranici. ovoga članka moraju biti postavljeni utvr uju se posebnim zakonom ili propisom donesenim na temelju zakona. a osiguranje sudionika u prometu . (3) Branici moraju biti obojeni naizmjence crvenom i bijelom bojom. Na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem se prilikom nailaska vlaka branici ili polubranici automatski spuštaju. na njima moraju biti postavljena i treptava svjetla narančaste boje. Obilježavanje zapreka 7. kao i na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem se branicima ili polubranicima upravlja ručno. Obilje avanje radova i zapreka na cesti Članak 151. Znaci koje daju ovlaštene osobe ovla tene Članak 152. Članak 148. Svjetlosni znakovi kojima se najavljuje približavanje vlaka na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini daju se izmjeničnim paljenjem dvaju crvenih treptavih svjetala koja imaju oblik kruga. Članak 149. sudionici u prometu mogu se osigurati samo ure ajem za davanje zvučnih znakova. (1) Na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem postoji ure aj za davanje svjetlosnih znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka. (1) Na prijelazima ceste preko željezničke pruge u istoj razini. mora se postaviti ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih znakova kojima se sudionici u prometu obavještavaju o spuštanju branika ili polubranika. 8. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (3) Branici i polubranici moraju biti opremljeni treptavim crvenim svjetlom. postavljaju se i branici ili polubranici. kao i prometni znakovi postavljeni na dijelu ceste ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini. (1) Na prijelazima ceste preko željezničke pruge u istoj razini. opremljeni refleksnim staklima ili prevučeni reflektirajućim tvarima odgovarajuće boje. a noću. Članak 150. branici ili polubranici moraju biti izmjenično obojeni crvenom i žutom bojom.

Članak 157. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. (3) Bliže odredbe o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama. Članak 156. (2) Ovlaštena osoba pri davanju znaka dužna je postaviti se na cesti tako da ga sudionici u prometu. . (1) Vozač koji se zatekne ili nai e na mjesto prometne nezgode dužan je na zahtjev ovlaštene osobe prevesti osobu ozlije enu u prometnoj nezgodi do najbliže zdravstvene ustanove. zvučni znaci i svjetlosni znaci. osim ako se nezgoda dogodila na mjestu na kojem se može očekivati brzi dolazak vozila hitne pomoći. (2) Znaci iz stavka (1) ovoga članka moraju se davati tako da njihovo značenje za sudionike u prometu bude jasno i nedvojbeno. (1) Znaci što ih sudionicima u prometu daje ovlaštena osoba su znaci koji se daju rukama i položajem tijela. uz uvjet da poduzimanje tih mjera ne ugrožava sigurnost prometa. V. ili ako vozač zaključi da se nestručnim i neodgovarajućim prijevozom stanje ozlije ene osobe može pogoršati. Članak 155. 3) obavijestiti najbližu policijsku postaju o prometnoj nezgodi i vratiti se na mjesto prometne nezgode te sačekati dolazak službene osobe koje obavlja očevid. Članak 153. 2) poduzeti sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu prometne nezgode i omogućiti normalan tok prometa te nastojati da se ne mijenja stanje na mjestu nezgode i sačuvaju postojeći tragovi. kojima su znaci namijenjeni. (3) Znaci iz stavka (1) ovoga članka mogu se davati i iz vozila. (1) Sudionik u prometnoj nezgodi u kojoj je netko izgubio život ili je bio ozlije en ili je nastala veća materijalna šteta dužan je: 1) ostati na mjestu prometne nezgode. (2) Mjerodavno tijelo i druge pravne ili fizičke osobe koje su obaviještene o prometnoj nezgodi u kojoj je neka osoba bila ozlije ena dužni su o tome odmah obavijestiti najbližu zdravstvenu ustanovu. (2) Vozač je dužan postupiti prema odredbi stavka (1) ovoga članka i prije dolaska ovlaštene osobe. DU@NOSTI U SLUČAJU PROMETNE NEZGODE Članak 154. načinu obilježavanja radova i zapreka na cesti i znacima koje sudionicima u prometu daje ovlaštena osoba pravilnikom propisuje ministar. s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći osobama ozlije enim u prometnoj nezgodi ili ako mu je samome potrebna liječnička pomoć. Osoba koja se zatekne ili nai e na mjesto prometne nezgode u kojoj ima ozlije enih dužna je ukazati pomoć osobama ozlije enim u prometnoj nezgodi. mogu jasno i s dovoljne udaljenosti uočiti.(1) Sudionici u prometu moraju postupati prema zahtjevima izraženim s pomoću znaka ili po naredbi policajca ili druge osobe koja na temelju ovlasti iz zakona obavlja nadzor i reguliranje prometa na cestama (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba).

zelena karta. ukoliko je šteta nastala drugoj osobi. obvezno je: fotografirati štetu na vozilu stranih registarskih oznaka. zdravstvena ustanova dužna je o tome odmah obavijestiti mjesno mjerodavno tijelo za izdavanje vozačke dozvole ili najbližu policijsku postaju. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. dužna je o tome odmah obavijestiti najbližu policijsku postaju. (6) Bliže odredbe o sadržaju obrasca europskog izvješća o prometnoj nezgodi donosi ministar. izme u ostaloga. . odnosno njegovom vozilu ili na drugoj stvari. (1) Ovlaštena osoba koja obavlja očevid dužna je organizirati popis imovine koja na mjestu doga aja ostaje iza osobe koja je u prometnoj nezgodi poginula ili teže ozlije ena. Vozači ne smiju napustiti mjesto nezgode prije nego što popune i potpišu izvješće i razmijene podatke iz ovoga stavka. Članak 159. (2) Vozač sudionik u prometnoj nezdodi obvezan je prijaviti i prometnu nezgodu s manjom materijalnom štetom. ovlaštena osoba koja obavlja očevid odredit će da im se uzme krv ili krv i urin radi analize.(1) Ako je zdravstvena ustanova obaviještena o prometnoj nezgodi ili je primila na liječenje osobu ozlije enu u prometnoj nezgodi. (2) Policija je dužna izaći na mjesto prometne nezgode u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako do e do nesporazuma ili neslaganja jednog od sudionika prilikom popune obrasca europskog izvješća ili sudionici u nezgodi nemaju obrazac europskog izvješća. sačiniti zapisnik o očevidu i izvršiti druge potrebne radnje sukladne ovome Zakonu. (5) Ako u prometnoj nezgodi ima poginulih osoba. vozačke dozvole i osiguranja od automobilske odgovornosti . (4) Ukoliko je u prometnoj nezgodi sudjelovalo vozilo strane registarske oznake. unose podaci iz putovnice. Članak 160. ne smije uzimati alkoholna pića. (4) Ako se tim ispitivanjima ustvrdi da neposredni sudionici prometne nezgode imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. (2) Ako osoba ozlije ena u prometnoj nezgodi umre od zadobivenih ozljeda ili ako postoji opravdana sumnja da je kod vozača usljed ozljede došlo do smanjenja duševne ili tjelesne sposobnosti za upravljanje vozilom na motorni pogon ili tramvajem. (5) Mjerodavno tijelo unutarnjih poslova dužno je izaći na mjesto prometne nezgode u kojoj je nastala manja materijalna šteta. (1) Policija i druge ovlaštene osobe dužni su izaći na mjesto prometne nezgode u kojoj ima poginulih ili ozlije enih osoba ili je nastala veća materijalna šteta. fotografirati mjesto nezgode. te popuniti i potpisati obrazac europskog izvješća o prometnoj nezgodi. (3) Nakon prometne nezgode u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta. vozači su dužni odmah ukloniti vozila s kolnika i razmijeniti osobne podatke. opojne droge ili lijekove na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje dok se ne obavi očevid. obavijestiti organizaciju koja uklanja vozila i stvari s ceste ili zainteresiranu osobu i pružiti pomoć radi zaštite imovine ako na mjestu doga aja nema osobe koja tu imovinu može preuzeti. (1) Osoba koja je sudjelovala u prometnoj nezgodi u kojoj ima poginulih ili ozlije enih osoba ili je nastala veća materijalna šteta. Članak 158. sačiniti zapisnik u kome se. ako to zahtijeva jedan od sudionika prometne nezgode. (3) Ovlaštena osoba koja obavlja očevid prometne nezgode u kojoj ima ozlije enih osoba ili je nastala veća materijalna šteta podvrgnut će neposredne sudionike prometne nezgode ispitivanju s pomoću odgovarajućih sredstava i ure aja ili će ih uputiti na stručni pregled radi provjere imaju li u organizmu alkohola ili drugih opojnih sredstava. ovlaštena osoba koja obavlja očevid odredit će da se neposrednim sudionicima nezgode uzmu krv i urin radi utvr ivanja jesu li pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. prije izdavanja potvrde o oštećenju vozila strane registracije ili potvrde o obavljenom očevidu na mjestu doga aja prometne nezgode.

održavanje automobilske. VI. (1) Ako je vozilo zbog prometne nezgode ili neispravnosti onemogućeno za daljnje kretanje cestom. . sudionika i gledatelja športske i druge priredbe ili aktivnosti i znak kojim će vozila iz pratnje natjecatelja biti označena. Članak 165. Članak 163. ako za druge sudionike u prometu nije osigurana zaobilazna cesta. ŠPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA CESTAMA Članak 162. motociklističke ili biciklističke utrke na cesti može se odobriti i kad u odre enom smjeru nema zaobilazne ceste (brdske utrke i dr. zahtjev za izdavanje odobrenja bit će odbijen. odnosno korisnik vozila nije u stanju postupiti prema stavku (1) ovoga članka. odnosno aktivnosti. (4) Ako mjerodavna organizacija koja upravlja cestama ili druga ovlaštena organizacija ne postupi prema odredbi stavka (2) ovoga članka. ovlaštena osoba koja se zatekne na mjestu nezgode ili neispravnosti vozila zatražit će od mjerodavne organizacije koja upravlja cestama ili druge ovlaštene organizacije da na sigurno mjesto ukloni vozilo. (2) Ako vozač ili vlasnik. odnosno korisnik vozila dužan je vozilo. stvari ili drugi rasuti materijal odmah ukloniti s kolnika. ovlaštena službena osoba poduzet će druge mjere da se omogući normalan tok prometa.(2) Vozač koji je vozilom sudjelovao u prometnoj nezgodi u kojoj ima poginulih ili ozlije enih osoba te druga osoba koja je neposredno sudjelovala u nezgodi. prema prosudbi mjerodavnoga tijela unutarnjih poslova. ovoga Zakona podnosi se najkasnije 15 dana prije održavanja športske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti. Članak 161. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 162. (1) Zahtjev za održavanje športske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na cesti bit će odbijen ako organizator. pravila natjecanja. vozač ili vlasnik. pregled mjera koje organizator predvi a za osiguranje sudionika u prometu. (3) Ako se zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti na cesti zabranjuje promet.). stvari ili drugoga rasutog materijala s kolnika i osigurati prohodnost ceste. teret. ali samo u vrijeme kada se tom cestom drugi sudionici u prometu najmanje kreću. (2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja mora se priložiti: program priredbe. nije u stanju provesti mjere iz članka 164. ovoga Zakona. teret. (1) Športske i druge priredbe ili slične aktivnosti na cesti ne smiju se održavati bez odobrenja. (2) Odobrenje izdaje mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova na čijem se području održava priredba ili obavlja aktivnost. imaju pravo tražiti osobne podatke i adresu od osoba koje su bile nazočne kada se nezgoda dogodila. (3) Organizacija za održavanje cesta ili druga ovlaštena organizacija za održavanje cesta dužna je na zahtjev ovlaštene osobe hitno poduzeti sve potrebne mjere radi uklanjanja i čuvanja vozila s teretom. Članak 164. (1) U slučaju iz članka 162. stvari ili drugi rasuti materijal s kolnika. odobrenje se izdaje uz prethodnu suglasnost tijela mjerodavnog za promet na čijem se području zabranjuje promet. U tom slučaju promet se može zabraniti najdulje dva sata. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka. stavak (2) ovoga Zakona.

. 1) i 2) stavka (1) ovoga članka. ako organizator ne provodi odre ene mjere osiguranja. ure aje. odnosno obavljanjem aktivnosti. ako nastanu okolnosti zbog kojih priredba. Članak 168. odobrenje sadrži i organizatorovu obvezu da o mjerama ograničenja ili zabrane prometa obavijesti javnost putem sredstava javnog priopćavanja. predmete i objekte koji su bili uklonjeni radi održavanja priredbe. odnosno aktivnosti bit će zabranjene. (4) Ako se ustvrdi da organizator nije poduzeo sve mjere osiguranja odre ene u odobrenju. (1) Nakon završetka športske ili druge priredbe. predmete i objekte koji su postavljeni radi održavanja priredbe. odnosno obavljanja aktivnosti. (2) Ako organizator ne prekine priredbu. (1) 1) 2) 3) 4) 5) Organizator je dužan prekinuti održavanje športske ili druge priredbe. ako to zahtijevaju drugi sigurnosni razlozi. odnosno aktivnosti na cesti: ako su ugroženi sudionici ili gledatelji. 3) popraviti i dovesti u prvotno stanje cestu i cestovne objekte ako su oštećeni pri održavanju priredbe. priredba. (3) Organizator ne smije početi održavanje športske ili druge priredbe ili aktivnosti na cesti ako nisu poduzete sve mjere osiguranja odre ene u odobrenju. odnosno aktivnosti na cesti. najkasnije 48 sati prije početka priredbe. zahtjev za izdavanje odobrenja može biti odbijen. ako se u većoj mjeri naruši javni red i mir. Članak 167. mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova naredit će organizatoru da priredbu. mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova poduzet će odgovarajuće mjere da se o trošku organizatora uklone. predmeti i objekti na cesti. odnosno aktivnosti ne bi bile odobrene. odnosno obavljanja aktivnosti. (2) Ako organizator ne postupi prema toč.(2) Ako bi zbog održavanja športske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti na cesti trebalo obustaviti promet na važnijim prometnim smjerovima ili bi se održavanjem priredbe. (1) U odobrenju za održavanje športske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na cesti odre uju se mjere osiguranja koje organizator mora poduzeti. odnosno aktivnosti. Članak 169. odnosno postave prometni znakovi i druge oznake. Natjecatelje na športskoj priredbi na cesti mogu pratiti samo vozila označena posebnim znakom koji utvrdi organizator. u većoj mjeri ugrozio ili ometao promet na cesti. 2) postaviti na cestu sve prometne znakove i druge oznake. organizator je dužan odmah: 1) ukloniti s ceste sve prometne znakove i druge oznake. odnosno obavljanja aktivnosti. (2) Kada se promet na cesti ograničava ili zabranjuje zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti. odnosno aktivnosti prekine i poduzet će potrebne mjere da se naredba izvrši. odnosno aktivnosti u slučajevima iz stavka (1) ovoga članka. Članak 166.

može donijeti naredbu o ograničenju prometa u dane vikenda i blagdana za pojedine cestovne smjerove. (1) Motornim vozilom u cestivnom prometu može upravljati samo osoba koja ima valjanu vozačku dozvolu. u suradnji s entitetskim ministrima i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavnim za promet i unutarnje poslove. kao i vozač pod djelovanjem opojnih droga ili drugih opojnih sredstava ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije ni za vrijeme vožnje. i 174. U slučaju kada su u pitanju razlozi sigurnosti i nesmetanoga odvijanja prometa ili razlozi održavanja javnoga reda i mira. policijska uprava. odnosno mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova može zabraniti promet ili odrediti posebno ograničenje prometa na odre enim cestama i dijelovima cesta sve dok postoje razlozi zbog kojih se poduzimaju te mjere. 173. Članak 174. (2) Kad upravlja motornim vozilom. ne smije upravljati vozilom u cestovnom prometu. Uvjeti za upravljanje vozilima Članak 172. odnosno nositelj prava raspolaganja vozilom ne smije dopustiti upravljanje vozilom u cestovnom prometu osobi koja nema pravo upravljati tim vozilom. vozač mora kod sebe nositi valjanu vozačku dozvolu i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. u suglasnosti s tijelom mjerodavnim za promet. inozemnu vozačku dozvolu ili me unarodnu vozačku dozvolu. Vozač koji je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan ili je u takvu duševnom stanju da je nesposoban sigurno upravljati vozilom. (3) Vlasnik. (4) Vlasnik.VII. ministar. (1) Vozač ne smije upravljati vozilom u cestovnom prometu ni početi upravljati vozilom ako je pod djelovanjem alkohola. ovoga Zakona. . o vrsti vozila kojima je zabranjen ili ograničen promet te o načinu uporabe zimske opreme na vozilima u zimskim uvjetima pravilnikom propisuje ministar. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka. Članak 173. Članak 171. VIII. (3) Bliže odredbe o prometu u zimskim uvjetima. ograničiti brzinu kretanja vozila ako su te zabrane ili ograničenja nužni radi sprečavanja ili uklanjanja opasnosti za sudionike u prometu ili ako su u pitanju razlozi za nesmetani promet. odnosno nositelj prava raspolaganja vozilom dužan je na zahtjev ovlaštene osobe dati podatke o identitetu osobe kojoj je dao vozilo na upravljanje. OGRANIČENJA PROMETA Članak 170. odnosno ako se može opravdano očekivati da će promet biti osobito gust ili otežan. odnosno osoba koje nema pravo upravljati kategorijom motornog vozila u koju se ubraja to vozilo i osoba iz čl. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. (5) Vozač je dužan za vrijeme upravljanja motornim vozilom u prometu rabiti pomagala koja su mu potrebna za sigurno upravljanje vozilom. VOZAČI 1. može na odre enoj cesti ili dijelu ceste u odre ene dane ili u odre enom vremenskom razmaku propisati zabranu ili ograničenje prometa za sve ili pojedine vrste vozila. (1) Tijelo mjerodavno za unutarnje poslove.

ponašanje sudionika u cestovnom prometu. kao pravne i fizičke osobe.za vrijeme upravljanja vozilom obavljajući poslove toga zanimanja. stručnim pregledom utvrdi da pokazuju znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola: 1) vozač motornog vozila kategorija C. 3) vozač vozila kojemu je upravljanje vozilom osnovno zanimanje . bolest i sl.). me usobne odnose i sporazumijevanje sudionika u prometu. osnove tehničkog funkcioniranja ure aja na motornom vozilu od značenja za sigurnost prometa na cestama (ure aji za zaustavljanje. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno sudjelovanje u prometu. Podu avanje kandidata za voza a motornih vozila Članak 175.za vrijeme upravljanja vozilom te kategorije. ofenzivnu i defenzivnu vožnju. vozilo u službi sigurnosti prometa. pravila prometa na cestama. utjecaj alkohola. izvo enje radnji od značenja za uspješno i sigurno upravljanje sukladno pravilima prometa i uvjetima na cesti i u prometu. što odgovara količinama većim od 0. vozač mla i od 21 godine ili s manje od tri godine vozačkog iskustva. Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila je djelatnost od posebnog društvenog značenja. D i DE i vozači potkategorija C1. 4) 5) 6) vozač-instruktor za vrijeme osposobljavanja kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. CE. što odgovara količinama većim od 0. čuvanje okoliša. praktični dio i program prve pomoći: 1) Teoretski dio podučavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvaća: • • osnovne propise o cestovnom prometu. (2) Podučavanje kandidata za vozače motornih vozila mogu obavljati i obrazovne ustanove redovitim školovanjem učenika prema obrazovnom školskom programu za profesionalne vozače.3 g/kg ili ako je prisutnost alkohola u organizmu utvr ena odgovarajućim sredstvima ili ure ajima za mjerenje alkoholiziranosti. (3) Autoškole dužne su izvoditi poduku na način kojim će se osigurati da kandidati nauče i usvoje prometna pravila i etičke norme ponašanja u prometu. (1) Podučavanje kandidata za vozače motornih vozila obavljaju autoškole.(2) Smatra se da je pod djelovanjem alkohola osoba za koju se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. (3) Smatra se da su pod djelovanjem alkohola osobe za koje se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. bez obzira na količinu alkohola u krvi. 2) vozač vozila kojim se obavlja javni prijevoz . uvjete za upravljanje vozilom. prometne znakove i njihovo značenje. ure aji za • • . uočavanje i predvi anje prometne situacije. Podučavanje vozača 2. stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. ure aji za upravljanje. znake koje daju ovlaštene osobe.za vrijeme obavljanja javnog prijevoza tim vozilom. opasnosti koje nastaju zbog nepropisnog poduzimanja radnji u prometu i sl. C1E i D1 i D1E .0 g/kg ili kod kojih se. (4) Vozački ispit za vozača motornog vozila može polagati kandidat koji se prethodno pripremio za polaganje vozačkoga ispita u autoškoli i ako ispunjava i druge uvjete za stjecanje prava upravljanja motornim vozilom..3 g/kg ili kod koga se. djelovanje opojnih droga na sigurno upravljanje vozilom i utjecaj drugih nepovoljnih psihofizičkih stanja (umor. a izvodi se prema posebnom programu koji obuhvaća teoretski dio. kandidat za vozača za vrijeme poduke u praktičnom upravljanju vozilom. Članak 176. bez obzira na količinu alkohola u krvi.0 g/kg ili ako je prisutnost alkohola u organizmu utvr ena odgovarajućim sredstvima ili ure ajima za mjerenje alkoholoziranosti.

rane). postupak i dužnosti u slučaju prometne nezgode. promjena stupnja prijenosa. sadržaje koji doprinose razvijanju humanih odnosa i odnosa uzajamnog poštivanja i razumijevanja izme u sudionika u prometu. sile koje djeluju na vozilo. vožnju u jednosmjernoj ulici. krvarenje. vožnja u gradu. kočenje i zaustavljanje. vožnju u koloni. mora imati vozačku dozvolu i najmanje tri godine iskustva na poslovima sigurnosti cestovnog prometa. snijeg. sadržaje koji doprinose povećanju sigurnosti svih sudionika u prometu. učenje vožnje na cestama s gustim prometom u naselju i izvan naselja. predvi anje i izbjegavanje opasnosti). (1) Podučavanje kandidata iz područja propisa o sigurnosti prometa može obavljati licencirana osoba s visokom spremom prometnog smjera. prestrojavanje. vožnju kroz raskrižje s različitim načinom ure enja prometa (ovlaštena osoba. kiša. ostale ozljede i oštećenja. besvjesno stanje. prilago avanje brzine. putem zajedničkog stručnog tijela. (4) Podučavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći osobama ozlije enim u prometnoj nezgodi obavlja liječnik. 2) Praktični dio podučavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvaća: • upoznavanje vozila. (2) Osoba iz stavka (1) ovoga članka. ponašanje prema pješacima i drugim sudionicima u prometu. značenje zdravstvene sposobnosti za sigurno upravljanje motornim vozilom. vožnja unatrag i polukružno okretanje). prestanak disanja i rada srca. promjena smjera vožnje. vožnja na uzdužnom nagibu. učenje osnovnih elemenata vožnje na poligonu ili odgovarajućoj površini (polazak. (3) Podučavanje kandidata s tjelesnim invaliditetom za vozače mora se provoditi na prilago enom vozilu za invalide koje mora atestirati ovlaštena ustanova ili poduzeće. Članak 177. prometni znakovi i pravila prometa). (1) Podučavanje kandidata za vozače i polaganje vozačkog ispita izvode se prema propisima koje donosi ministar. pripremu vozila za vožnju. otvorene ozljede . semafor. prestrojavanje i vožnja kroz raskrižje. vožnju na prijelazu ceste preko željezničke pruge. nakon što se utvrdi da ispunjavaju uvjete odre ene zakonom i propisima donesenim na temelju zakona. učenje vožnje u složenim prometnim uvjetima. kočenje i zaustavljanje. okretanje i vožnja unatrag.• davanje svjetlosnosignalnih znakova i za osvjetljavanje ceste i vozila. održavanje razmaka. Članak 178. te priprema vozila za vožnju). zadaće i značenje prve pomoći. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. prijevoz tereta i osoba. mimoilaženje i obilaženje. mimoilaženje i pretjecanje. magla i sl. nadzor nad prometom i kaznenu odgovornost. vožnju u vršnom opterećenju cestovnog prometa. vožnju na cesti s više prometnih trakova. . samostalnu vožnju. a organizira i provodi Crveni križ. učenje vožnje na cestama s manjom gustoćom prometa u naselju i izvan naselja (uključivanje i isključivanje. • • • 3) Program prve pomoći obuhvaća: • • • • • ciljeve. osim dokaza o završenoj školskoj spremi. obavljaju tijela mjerodavna za obrazovanje i unutarnje poslove. (4) Kontrolu i nadzor nad provedbom propisa iz stavka (1) ovoga članka. sigurnosne mjere pri vuči vozila. gume. prilago avanje vožnje. (3) Podučavanje kandidata za vozače u praktičnom upravljanju vozilom na motorni pogon obavlja vozač-instruktor. parkiranje. (2) Podučavanje kandidata za vozače izvode autoškole po ovlasti entitetskih i kantonalnih ministara i ministra Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavnih za obrazovanje.). vožnju u posebnim uvjetima (noć. ozljede koje zahtijevaju imobilizaciju i evakuaciju ozlije ene osobe. postupak radnji pri pružanju prve pomoći (mjere oživljavanja.

ovoga Zakona. odnosno bliže odredbe o pružanju prve pomoći osobama ozlije enim u prometnoj nezgodi pravilnikom propisuje ministar. ili VI. a predsjednik komisije i njezini članovi imaju licenciju za ispitivača. Članak 182. kao i za dobivanje licencije za ispitivača. pravilnikom propisuje ministar. metodike upravljanja motornim vozilom i praktičnog upravljanja motornim vozilom za vozača-instruktora te da mu je mjerodavno tijelo izdalo dozvolu za vozača-instruktora ili 2) završenim V. Članak 180. (1) Motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača podučava u praktičnom upravljanju vozilom na cesti mora biti označeno posebnim pločicama. može i prije položenog vozačkog ispita upravljati motornim vozilom one kategorije za koju priprema ispit ako vozilom upravlja pod nadzorom vozača-instruktora. (2) Bliže odredbe o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. (6) Bliže odredbe o organiziranju poduke za osposobljavanje kandidata pravilnikom propisuje ministar. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. Voza ki ispit i provjera podu enosti Članak 179.instruktora ili s najmanje završenom srednjom školom i položenim ispitom za vozača-instruktora. plave su boje i na njima je bijelom bojom napisano latinično slovo “L”. stupnjem prometne struke i posebno položenim ispitom iz područja poznavanja prometnih pravila i propisa. u suradnji s tijelom mjerodavnim za zdravstvo. stupnjem i položenim ispitom za vozača. Članak 181. Članak 183. (1) Za poslove provedbe i organiziranja polaganja vozačkog ispita odgovorna su entitetska i kantonalna tijela i tijela Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavna za obrazovanje. (2) Pločice iz stavka (1) ovoga članka imaju oblik kvadrata.(5) O uspješno završenoj poduci za vozača motornih vozila autoškola i Crveni križ izdaju potvrde. (1) Kandidat za vozača koji se priprema za polaganje vozačkog ispita. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. Na vozačkom ispitu komisija za polaganje vozačkih ispita utvr uje je li kandidat u dovoljnoj mjeri podučen za sigurno upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije prema propisanom programu iz članka 176. (2) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom kandidat za vozača mora imati kod sebe uvjerenje da je tjelesno i duševno sposoban upravljati motornim vozilom i dužan ga je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. . (4) Bliže odredbe o načinu i uvjetima polaganja i organiziranja vozačkog ispita. stječe se: 1) završenim VII. (3) O položenom vozačkom ispitu izdaje se uvjerenje. osim iskustva u upravljanju vozilom odgovarajuće kategorije od najmanje tri godine. radi podučavanja. (2) Vozački ispit polaže se pred komisijom koju imenuju tijela iz stavka (1) ovoga članka. Vozački podučenosti 3. (1) Zvanje vozača-instruktora motornih vozila.

a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu do 750 kg. i motorno vozilo B kategorije s prikolicom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg koja nije veća od mase vučnoga vozila bez tereta. da joj odlukom mjerodavnoga tijela nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom. 18 godina za kategorije A. Članak 185. a snaga premašuje 11 kNJ. (9) U kategoriju DE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju D. B1. (2) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće kategorije vozila: A. B. (5) U kategoriju BE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju B. Pravo upravljanja motornim vozilom za pojedine kategorije. (3) U kategoriju A ubrajaju se motocikli s bočnom prikolicom ili bez nje. ovisno o kategoriji. (6) U kategoriju C ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dopuštena masa veća od 7. C1E i D1E. uz uvjet da je upravljala motornim vozilom kategorije C ili CE najmanje dvije godine. odnosno potkategorije stječe osoba koja ima: 16 godina za potkategorije A1 i B1. BE. (1) Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim i priključnim vozilima koja se razvrstavaju u kategorije: A. D i DE. CE. Stjecanje prava upravljanja motornim vozilom Članak 184. C. da je položila vozački ispit za upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije. čiji obujam motora premašuje 125 cm³. . imaju više od osam sjedala. 4.(3) Bliže odredbe o podučavanju vozača motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. a ukupna dopuštena masa vučnog i priključnog vozila nije veća od 3. 4) kategorije D i DE i potkategorije D1 i D1E. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu veću od 750 kg. BE. D1. da je u dobi odre enoj ovim člankom. (10) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće potkategorije vozila: A1. C1. (4) U kategoriju B ubrajaju se motorna vozila. B. 500 kg. (7) U kategoriju CE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju C. C1. B1.500 kg. B i BE te potkategorije C1 i C1E. kategorije C i CE. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu veću od 750 kg i priključno se vozilo ne koristi za prijevoz osoba. D i DE te potkategorije: A1. (1) 1) 2) 3) 4) (2) 1) 2) 3) Pravo upravljanja motornim vozilom ima osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: da je duševno i tjelesno sposobna upravljati motornim vozilom.500 kg i koja nemaju više od osam sjedala ne računajući sjedalo za vozača. čija najveća dopuštena masa nije veća od 3. uz uvjet da je upravljala motornim vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu. (8) U kategoriju D ubrajaju se motorna vozila za prijevoz osoba koja. D1. odnosno potkategoriji vozila. C1E i D1E. CE. C. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. osim vozila kategorije A. osim sjedala za vozača.

C1E i D1E imaju pravo upravljati traktorom i radnim strojem. a vozač motornoga vozila kategorije B ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije B1. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu veću od 750 kg.000 kg i najveća dopuštena masa priključnog vozila ne premašuje masu neopterećenog vučnog vozila. imaju više od osam. (12) U potkategoriju B1 ubrajaju se tricikl i četverocikl na motorni pogon.000 kg. C1 i D1.(11) U potkategoriju A1 ubraja se laki motocikl čiji obujam motora ne premašuje 125 cm³.500 kg. a snaga ne premašuje 11 kNJ. a manje od 16 sjedala. D. C. BE. a osobama starijim od 65 godina života . (5) Osobama koje su u vrijeme izdavanja vozačke dozvole starije od 55 godina izdaje se vozačka dozvola čiji je rok valjanosti do navršenih 65 godina. a vozač motornoga vozila kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije D1. Vozačku dozvolu izdaje mjerodavno tijelo. ovoga Zakona. vozač motornoga vozila kategorije C ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije C1. C i D. (1) (2) Vozačka dozvola izdat će se osobi na njezin zahtjev ako ispunjava uvjete iz članka 184. (22) Vozač motornoga vozila kategorije A ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije A1. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu veću od 750 kg. CE i DE te potkategorija: B1. . (20) Pravo upravljanja motornim vozilom kategorija BE. s tim što najveća dopuštena masa ovoga skupa vozila ne premašuje 12. a najveća dopuštena masa priključnog vozila ne premašuje masu neopterećenog vučnoga vozila i da se priključno vozilo ne rabi za prijevoz osoba. C1. (3) Vozačka dozvola izdaje se osobi i produljuje s rokom valjanosti od 10 godina.500 kg.s rokom valjanosti od tri godine. (19) Vozač kojemu je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije CE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorije BE. s tim što najveća dopuštena masa ovoga skupa vozila ne premašuje 12. (4) Rok valjanosti vozačke dozvole od 10 godina računa se od dana njezina izdavanja. (18) Vozač kojemu je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija B i C i potkategorija B1. Članak 186. a vozač kojemu je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije C ima pravo upravljati i motornim vozilom kategorije B i potkategorija B1 i C1. odnosno produljenja njezine valjanosti. a vozač kojemu je izdana vozačka dozvola kategorije DE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija BE i CE i potkategorije C1E. (14) U potkategoriju C1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju C1. (15) U potkategoriju D1 ubrajaju se motorna vozila koja služe za prijevoz osoba i koja. (21) Vozači motornih vozila kategorija: B. (16) U potkategoriju D1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju D1. C i D i potkategorija C1 i D1 imaju pravo upravljati motornim vozilima tih kategorija i kada su im pridodane lake prikolice. s tim što taj rok ne može biti kraći od tri godine. D1. a manja od 7. osim sjedala za vozača. (17) Vozači motornih vozila kategorija B. CE i DE vozač stječe samo ako je prethodno stekao pravo upravljanja vozilima kategorija B. (13) U potkategoriju C1 ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dopuštena masa veća od 3.

(7) Osoba koja je položila vozački ispit i dobila vozačku dozvolu za kategoriju vozila: A1. produljenju valjanosti i zamjeni vozačke dozvole i inozemne vozačke dozvole te o načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama uredit će se pravilnicima koje donosi ministar.(6) Iznimno od odredbe stavka (3) ovoga članka. Ukoliko ustanovi da se program podučavanja vozača motornih vozila u pojedinim zemljama bitno razlikuje od uvjeta i programa utvr enih ovim Zakonom. stranih trgovinskih. niti tim vozilom smije vući priključno vozilo. odnosno 120 km na sat na autocesti. ali ne na rok kraći od dvije godine. Članak 187. Članak 189. (1) Stranac kojemu je odobreno stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji se iz inozemstva vrati u Bosnu i Hercegovinu da se u njoj stalno nastani. vozačka dozvola može se izdati ili se njezina valjanost može ograničiti i na rokove kraće od utvr enih na temelju nalaza i mišljenja zdravstvene ustanove danim u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti osobe. mogu upravljati motornim vozilima na temelju valjane inozemne vozačke dozvole za vrijeme od šest mjeseci od dana ulaska u Bosnu i Hercegovinu ili od dana kada je odobreno stalno nastanjenje. ako je to za njih povoljnije. (2) Vozač ima pravo upravljati samo motornim vozilom one ili onih kategorija i potkategorija koje su upisane u vozačkoj dozvoli. a ni organizirano prevoziti djecu. (3) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju obrasca vozačke dozvole. Članak 190. o postupku i načinu izdavanja. na temelju valjane inozemne vozačke dozvole koju je izdalo mjerodavno tijelo strane države. (8) Osoba iz stavka (7) ovoga članka mla a od 23 godine ne smije upravljati vozilom u cestovnom prometu u vremenu od 23 sata do 5 sati. (1) U vozačku dozvolu upisuju se sve kategorije i potkategorije vozila kojima vozač ima pravo upravljati. A. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. . (10) Bliže odredbe o posebnom znaku iz stavka (9) ovoga članka propisuje ministar. u trajanju od dvije godine. Članak 188. kao i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. B ili C i C1 dvije godine od dana izdavanja vozačke dozvole ne smije upravljati vozilom na cesti brzinom većom od 70 km na sat. može upravljati motornim vozilom na teritoriju Bosne i Hercegovine za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini. kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava. obilježiti vozilo kojim upravljaju posebnim znakom. a lakim motociklom 40 km na sat. prometnih. o kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorija i potkategorija u vozačku dozvolu. na cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila i brzoj cesti brzinom većom od 90 km na sat. (2) Osoba iz stavka (1) ovoga članka koja upravlja vozilom mora imati me unarodnu vozačku dozvolu ili domaću vozačku dozvolu izdanu sukladno Bečkoj konvenciji o cestovnom prometu. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: mjerodavno ministarstvo) može odlučiti da ne prizna valjanost tih vozačkih dozvola izdanih u toj zemlji. osim ako je s njom u vozilu osoba starija od 25 godina koja ima vozačku dozvolu i kojoj u posljednjoj godini nije izricana zaštitna mjera ili sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. (1) Stranac koji privremeno boravi u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji boravi ili prebiva u inozemstvu pa privremeno do e u Bosnu i Hercegovinu. u suradnji s entitetskim i kantonalnim ministrima i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavnim za unutarnje poslove. (9) Osobe koje prvi puta steknu vozačku dozvolu obvezne su. i to u cijelosti ili za pojedine kategorije.

(5) Inozemna vozačka dozvola iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju je kategoriju. Članak 191. i članka 190. . o načinu davanja ovlasti auto-moto klubovima/savezima i auto-moto društvima i o načinu vo enja evidencije o izdanim vozačkim dozvolama uredit će se pravilnikom koji donosi ministar. (5) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. o postupku i načinu izdavanja. odnosno da joj nije istekao rok valjanosti. 188. od osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini prilikom zamjene inozemne vozačke dozvole neće se zahtijevati dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 184. dobiti liječničko uvjerenje. (3) Me unarodna vozačka dozvola ne može se izdati vozaču kojem je odlukom mjerodavnoga tijela izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom dok ta zabrana traje. Zdravstveni pregledi voza a motornih vozila Članak 193. (1) Vozaču kojemu je izdana vozačka dozvola iz članka 186. bez polaganja vozačkoga ispita. odnosno vrstu motornih vozila izdana ili joj je istekao rok valjanosti može se zamijeniti sukladno stavku (2) ovoga članka samo ako podnositelj zahtjeva priloži ispravu iz koje se nepobitno može utvrditi kojim motornim vozilima može upravljati. na temelju toga. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. a izvanrednim zdravstvenim pregledima podvrgavaju se na zahtjev mjerodavnoga tijela. (4) Državljaninu Bosne i Hercegovine zamijenit će se inozemna vozačka dozvola vozačkom dozvolom iz članka 189. (2) Me unarodne vozačke dozvole izdaju auto-moto klubovi/savezi i auto-moto društva. primjenjuju se i na upravljanje motornim vozilima na temelju valjane me unarodne vozačke dozvole. (2) Liječničko uvjerenje iz stavka (1) ovoga članka vrijedi 12 mjeseci od dana izdavanja. ovoga Zakona za upravljanje onom kategorijom motornih vozila u koju se ubrajaju motorna vozila za čije su upravljanje ovlaštena inozemnom vozačkom dozvolom. (2) Me unarodna vozačka dozvola izdaje se na rok valjanosti od dvije godine. osim ako to nije zahtijevano reciprocitetom. (4) Me unarodna vozačka dozvola izdana u Bosni i Hercegovini ne može se koristiti za upravljanje motornim vozilima na teritoriju Bosne i Hercegovine. i 186. ovoga Zakona. (1) Odredbe čl. odnosno na vrijeme propisano me unarodnim ugovorom. vozačkom dozvolom iz članka 188. Članak 192. (3) Me unarodna vozačka dozvola priznat će se samo ako su je izdali mjerodavno tijelo ili organizacije strane države i ne može se zamijeniti bosanskohercegovačkom vozačkom dozvolom. ovlašteni za izdavanje tih dozvola za države za koje je potrebna me unarodna vozačka dozvola. (3) Iznimno od odredbe stavka (2) ovoga članka. ovoga Zakona ako je u zemlji u kojoj mu je izdana inozemna vozačka dozvola boravio dulje od šest mjeseci. 184. pod uvjetima iz čl. ovoga Zakona može se na njegov zahtjev izdati i me unarodna vozačka dozvola. vozača 5. prema tome.(2) Osobama iz stavka (1) ovoga članka valjana inozemna vozačka dozvola zamijenit će se. (1) Kandidat za vozača motornog vozila dužan je prije početka poduke za vozača motornog vozila podvrgnuti se zdravstvenom pregledu u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi i. (3) Vozači motornih vozila dužni su se redovito podvrgavati zdravstvenim pregledima. na njihov zahtjev. stavak (1) ovoga Zakona o upravljanju motornim vozilima na temelju inozemne vozačke dozvole. i 189. ovoga Zakona.

(1) Na zdravstvenim pregledima utvr uje se ima li kandidat za vozača ili vozač potrebnu tjelesnu i duševnu sposobnost za upravljanje motornim vozilima. Trajanje upravljanja motornim vozilom Članak 199. Članak 196. (1) Vozač koji upravlja autobusom ili teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3. tako da ukupno vrijeme vožnje i odmora iznosi 5 sati i 15 minuta. vozači-instruktori i vozači tramvaja . dužna je u roku od osam dana o tomu obavijesti tijelo kod kojega se vozač vodi u evidenciji ili najbližu policijsku postaju. 6.Članak 194.prilikom svakog produljenja valjanosti vozačke dozvole. Članak 195. Članak 197. (4) Na izvanredni zdravstveni pregled upućuje tijelo kod kojega se vozač vodi u evidenciji. (2) Odmor iz stavka (1) ovoga članka može biti podijeljen na dva ili tri dijela. sud. Redovitom zdravstvenom pregledu podliježu: 1) vozači koji upravljaju vozilima na motorni pogon kojima se obavlja javni prijevoz.prilikom svakog produljenja vozačke dozvole. javno tužiteljstvo. (1) Na izvanredni zdravstveni pregled upućuje se vozač motornog vozila za kojega se opravdano sumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban sigurno upravljati motornim vozilima onih kategorija za koje mu je izdana vozačka dozvola. 2) vozači kojima je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija D. Članak 198.500 kg ne smije neprekidno upravljati vozilom dulje od četiri i pol sata. Bliže odredbe o zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. organizacija ili tijelo u kojem je vozač zaposlen i obavlja poslove vozača. Pravne i fizičke osobe koje zapošljavaju vozače ne smiju dopustiti da njihovim motornim vozilima upravlja vozač koji se nije podvrgnuo redovitom i izvanrednom zdravstvenom pregledu na koji je upućen. (2) Ako zdravstvena ustanova prilikom liječenja vozača opravdano posumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban sigurno upravljati vozilom.svake tri godine. . nakon čega mora koristiti odmor u trajanju od 45 minuta. DE i potkategorija D1 i D1E . kao i poduzeće. sudac za prekršaje. (2) Zdravstvene preglede kandidata za vozača i vozača obavljaju zdravstvene ustanove koje su za to ovlaštene sukladno entitetskim i kantonalnim zakonima i zakonima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. (3) Zahtjev za upućivanje na izvanredni zdravstveni pregled može podnijeti i svako tijelo mjerodavno za nadzor nad cestovnim prometom. s tim što pojedinačni odmor ne može biti kraći od 15 minuta tijekom vožnje od četiri i pol sata. u suradnji s tijelom mjerodavnim za zdravstvo. 3) vozači motornih vozila kojima je vozačka dozvola izdana na kraći rok valjanosti zbog nepovoljnog zdravstvenog stanja i vozači koji su navršili 65 godina .

kao i imati ispravne propisane ure aje i opremu. mora zamijeniti drugi vozač. individualnu nadzornu knjižicu ne mora imati vozač ako je u vozilu ugra en ure aj koji osigurava upis vremena vožnje članova posade. ukupne mase i osovinskog opterećenja. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 20 tona. sukladno odredbi članka 199. IX. svaki vozač mora imati neprekidni odmor od najmanje osam sati tijekom svakih 30 sati putovanja. (3) Neprekidni odmor vozač mora koristiti izvan vozila. (1) Vozila u cestovnom prometu moraju ispunjavati propisane uvjete glede dimenzija. ukupne mase i osovinskog opterećenja mogu sudjelovati u prometu na javnoj cesti ako ispunjavaju posebne uvjete koji omogućuju siguran i nesmetan promet. o ure ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ure aji i oprema u cestovnom prometu pravilnikom propisuje ministar. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. (3) Bliže odredbe o dimenzijama. Članak 201. vozač može koristiti odmor na takvom ležaju. kao i vremena odmora. Članak 202. ako se u vozilu nalazi ugra eni ležaj koji omogućuje vozaču odmor u ležećem položaju. (1) Odredbe ovoga Zakona o trajanju upravljanja motornim vozilom i odmorima vozača primjenjuju se i na vozače motornih vozila registriranih u inozemstvu kada tim vozilima upravljaju na teritoriju Bosne i Hercegovine. (2) Bliže odredbe o ukupnom trajanju upravljanja vozilom. utvr ene u odobrenju koje je izdalo mjerodavno ministarstvo. Članak 200. u suradnji s tijelima mjerodavnim za zdravstvo i unutarnje poslove. kada tijekom 24 sata prelazi više od 500 km. odnosno nakon prije enih 500 km puta. u opsegu koji utječe na sigurno upravljanje motornim vozilom. (2) Ako se u upravljanju vozilom iz članka 199. brzine vozila i prije enu udaljenost. odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada na vozilima. . kao i o obrascu individualne nadzorne knjižice i naputku za njezinu popunu. ako me unarodnim ugovorom nije drukčije odre eno. Vozača koji upravlja autobusom. Op e odredbe Članak 203. uz uvjet da se za to vrijeme vozilo ne kreće. stavak (1) ovoga Zakona smjenjuju dva vozača i ako se u vozilu nalazi ugra eni ležaj koji omogućuje jednom od njih odmor u ležećem položaju.(3) Ukupno trajanje upravljanja motornim vozilima iz stavka (1) ovoga članka ne smije biti dulje od devet sati tijekom 24 sata. zaštite čovjekova okoliša. ovoga Zakona. (4) Iznimno od odredbe stavka (3) ovoga članka. stavak (1) ovoga Zakona prije početka svojeg radnog dana mora imati neprekidni odmor od najmanje 11 sati. vremena provedenog u vožnji. (5) Kada upravlja motornim vozilom. (2) Vozila koja ne ispunjavaju propisane uvjete glede dimenzija. (6) Iznimno od odredbe stavka (5) ovoga članka. (1) Vozač koji upravlja vozilom iz članka 199. najkasnije nakon devet sati upravljanja. VOZILA Opće 1. vozač mora kod sebe imati individualnu nadzornu knjižicu i u nju upisivati svoje djelatosti i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. pravilnikom propisuje ministar. Članak 204.

Članak 208. odnosno homologacija motornih vozila. prema svojim konstrukcijskim i sigurnosnim značajkama. moraju odgovarati propisima u Bosni i Hercegovini i europskim standardima i propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. 2) kod uvoza vozila homologiranih u inozemstvu. dijelova ure aja i opreme te o odre ivanju organizacija koje mogu obavljati administrativne i tehničke poslove u području homologacije pravilnikom propisuje ministar. Članak 205. a glede dimenzija. (1) Motorna i priključna vozila koja se pojedinačno proizvode. (2) Za registrirano vozilo izdaju se: registarske pločice. te se na temelju pozitivnih rezultata izdaje homologacijski list. . stavak (2) ovoga Zakona. kao i zahtjeve europskih propisa i standarda. potvrda o vlasništvu vozila i stiker naljepnica. preure uju ili popravljaju u većem opsegu ili su im oštećeni sklopovi i ure aji bitni za sigurno sudjelovanje u cestovnom prometu prije puštanja u promet moraju biti podvrgnuta ocjeni uskla enosti konstrukcijskih i sigurnosnih karakteristika s odgovarajućim valjanim propisima u Bosni i Hercegovini te se na temelju pozitivnih rezultata izdaje uvjerenje (certifikat). privremena potvrda o registraciji. (2) Ocjenu uskla enosti vozila iz stavka (1) ovoga članka obavljaju ovlaštene organizacije za certificiranje vozila koje odredi ministar.ako ispunjavaju uvjete propisane za motorna i priključna vozila registrirana u Bosni i Hercegovini. propisanu valjanom me unarodnom Konvencijom o cestovnom prometu. provodi se: 1) kod novokonstruiranih i nehomologiranih vozila provo enjem odgovarajućih ispitivanja u ovlaštenim organizacijama prema procedurama propisa i standarda u Bosni i Hercegovini i europskih propisa i standarda te se na temelju pozitivnih rezultata izdaje certifikat o uskla enosti. (2) Postupak utvr ivanja i provjere uskla enosti konstrukcijskih i sigurnosnih značajki iz stavka (1) ovoga članka. priključnih 2. kao i motorna i priključna vozila koja se kreću od mjesta u kojem su preuzeta neregistrirana do mjesta u kojem će biti registrirana. ili koja se kreću od mjesta proizvodnje do skladišta. Registriranje motornih i priklju nih vozila Članak 207. (3) Potvrda o registraciji izdaje se s rokom valjanosti od jedne godine. sukladno članku 6. ne moraju biti registrirana motorna i priključna vozila koja su preure ena ili popravljena i kojima se obavlja pokusna vožnja radi ispitivanja i prikazivanja njihovih svojstava. potvrda o registraciji. o čemu se vodi evidencija. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka. uz uvjet da su označena pokusnim pločicama. u suradnji s tijelom mjerodavnim za poslove energetike i industrije. (1) Registrirati se mogu motorna i priključna vozila za koja se na tehničkom pregledu utvrdi da su ispravna. najveće dopuštene mase i osovinskog opterećenja . provjerom vjerodostojnosti provedene homologacije. ure aji i oprema.Motorna i priključna vozila registrirana u inozemstvu mogu sudjelovati u prometu na teritoriju Bosne i Hercegovine ako imaju ispravne ure aje i opremu. (3) Bliže uvjete o homologaciji vozila. u odnosu na valjane propise i standarde u Bosni i Hercegovini. sukladno odgovarajućem zakonu o središnjoj evidenciji i razmjeni podataka. (1) Motorna i priključna vozila koja sudjeluju u cestovnom prometu moraju biti registirana. (3) Za vozila iz stavka (2) ovoga članka izdaje se potvrda o uporabi pokusnih pločica. Članak 206. (1) Motorna i priključna vozila koja se prvi puta registriraju na teritoriju Bosne i Hercegovine te njihovi dijelovi.

u roku od 15 dana. registarske pločice za motocikle. dužan je vratiti registarske pločice mjerodavnome tijelu u roku od osam dana. 5) 6) 7) (2) registarske pločice za vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine i registrirat će se u inozemstvu. kao i me unarodnu oznaku zemlje registracije. . (2) Registarske pločice na vozilu moraju biti postavljene tako da su dobro vidljive i čitljive. Članak 210. registarske pločice za priključna vozila. vozač mora imati kod sebe valjanu potvrdu o registraciji izdanu za to vozilo. (1) Kada upravlja motornim i priključnim vozilom.(4) Vlasnik vozila. motocikli i priključna vozila po jednu registarsku pločicu. (1) 1) 2) 3) Za vozila koja se registriraju u Bosni i Hercegovini izdaje se jedna od sljedećih registarskih pločica: registarske pločice za motorna vozila. a motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji i me unarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja vrijedi na području Bosne i Hercegovine i dužan ju je pokazati na zahtjev policajca ili druge ovlaštene osobe. Oznake na registarskim pločicama sastoje se od odre enih slova i brojeva. uništeno ili otpisano i ako je vlasnik promijenio stalno prebivalište. (4) Zabranjeno je isticanje me unarodne oznake druge države na vozilima registriranim u Bosni i Hercegovini. U istome roku vlasnik vozila dužan je prijaviti promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u potvrdi o registraciji i u potvrdi o vlasništvu vozila. motocikla i priključnih vozila . 4) registarske pločice za motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihova osoblja. (5) Vlasnik vozila dužan je odjaviti vozilo ako je prodano. vozač mora imati kod sebe valjanu potvrdu i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe.na stražnjoj strani. (1) Motorna vozila. u cestovnom prometu moraju imati po dvije registarske pločice. a laki motocikli. od kojih je jedna na prednjoj. Članak 212. (2) Kada upravlja vozilom koje je označeno pokusnim pločicama. Motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji mogu sudjelovati u prometu na teritoriju Bosne i Hercegovine samo ako imaju valjanu potvrdu o registracji vozila i registarske pločice koje je izdalo mjerodavno tijelo zemlje u kojoj je vozilo registrirano. odnosno sjedište. (3) Vozilo registrirano u Bosni i Hercegovini ne može napustiti teritorij Bosne i Hercegovine ako ne nosi istaknutu me unarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. pločice za privremeno registrirana vozila i pokusne pločice. a druga na stražnjoj strani. Članak 211. a kod lakog motocikla. Članak 209. Članak 213. kao i policu obveznog osiguranja. osim motocikala. ako ne produlji registraciju vozila u roku od 30 dana od dana isteka valjanosti potvrde o registraciji.

stalnih službenika stranih dopisništava i motorna i priključna vozila stranaca kojima je radi školovanja. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama. . sadržaju. odnosno do u u Bosnu i Hercegovinu da u njoj stalno ostanu.(1) Motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihova osoblja. mogu sudjelovati u prometu u Bosni i Hercegovini samo ako su registrirana u Bosni i Hercegovini. specijalizacije. o izgledu i sadržaju privremene potvrde o registraciji. (3) Bliže odredbe o postupku i načinu registracije vozila. stiker naljepnica i odgovarajuće registarske pločice. specijalizacije. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti privremeno borave u inozemstvu. potvrda o vlasništvu vozila. (2) Vozilo koje u Bosnu i Hercegovinu u e sa stranim registarskim pločicama na kojima oznake i broj nisu sukladni odredbama me unarodnih ugovora koje je ratificirala Bosna i Hercegovina mora se privremeno registrirati. (3) Privremena registracija vozila vrijedi najdulje jednu godinu i može se. prometnih. Tehni ki pregledi motornih i priklju nih vozila Članak 217. znanstvenog istraživanja. Tehnički pregled vozila može biti redoviti i izvanredni. (1) (2) Radi provjere tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti. produljiti najviše za još jednu godinu. motorna i priključna vozila koja se koriste na temelju ugovora o poslovnoj suradnji ili ugovora o zakupu zaključenog izme u domaćeg i stranog prijevoznika. boji. (1) Za privremeno registrirano vozilo izdaju se: potvrda o registraciji. znanstvenih istraživanja. te udovoljava li ono i drugim propisanim uvjetima za sudjelovanje u prometu. (2) Kada upravlja privremeno registriranim vozilom. stiker-naljepnice i registarskih pločica. vrsti i kvaliteti materijala registarskih pločica pravilnikom propisuje ministar. Članak 216. pružanja azila ili priznavanja statusa izbjegle osobe izdano odobrenje za privremeni boravak dulji od šest mjeseci ili za stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini. stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika. Članak 214. je li u ispravnom stanju. kao i motorna i priključna vozila koja se koriste na sajmovima i športskim natjecanjima. potvrde o vlasništvu vozila. kao i motorna i priključna vozila državljana Bosne i Hercegovine koji se vrate iz inozemstva. potvrde o registraciji. (1) Registraciju motornih i priključnih vozila te izdavanje registarskih pločica obavljaju tijela mjerodavna za unutarnje poslove. (1) Privremeno se mogu registrirati motorna i priključna vozila uvezena iz inozemstva ili nabavljena u Bosni i Hercegovini čiji su vlasnici stranci koji u Bosni i Hercegovini privremeno borave na temelju valjane putne isprave ili državljani Bosne i Hercegovine koji radi školovanja. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. stranih trgovinskih. (3) Na tehničkom pregledu utvr uje se ima li motorno ili priključno vozilo propisane ure aje i opremu. obavljaju se tehnički pregledi tih vozila. Tehnički priključnih 3. odnosno stranaca. (2) Sudjelovanje vozila me unarodnih oružanih snaga stacioniranih u Bosni i Hercegovini u cestovnom prometu u Bosni i Hercegovini regulisat će se posebnim me unarodnim ugovorom. obliku. a raseljene osobe boravište na teritoriju Bosne i Hercegovine. (2) Odredbe stavka (1) ovoga članka odnose se na vlasnike vozila koji imaju prebivalište ili sjedište. iz opravdanih razloga. vozač kod sebe mora imati valjanu potvrdu o registraciji vozila i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. kulturnih i drugih predstavništava. Članak 215.

POSEBNE SIGURNOSNE MJERE Članak 220. (1) Ovlaštena osoba može vozača ili vozača-instruktora podvrgnuti nadzoru s pomoću odgovarajućih sredstava i ure aja. Članak 219. Rok valjanosti redovitog tehničkog pregleda označava se posebnim znakom . osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano. (3) Mjerodavna tijela iz stavka (2) ovoga članka dio poslova iz svoje mjerodavnosti mogu prenijeti na odgovarajuće stručne ustanove. Članak 221. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru koji nema zapis ili brzinomjer služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. (1) Brzina kretanja vozila utvr uje se s pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila.naljepnicom. (2) Odobrenje za rad i nadzor nad radom stanica za tehnički pregled motornih i priključnih vozila izdaju i provode entitetska i kantonalna ministarstva i ministarstvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavni za promet. (4) Bliže odredbe o sadržaju i načinu obavljanja tehničkih pregleda. (2) Fotografija i videozapis s podacima o utvr enoj brzini.(4) O obavljenom tehničkom pregledu motornih i priključnih vozila vodi se evidencija. Članak 222. odnosno je li pod djelovanjem opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje. troškove ispitivanja snosi vozač. o uvjetima kojima moraju udovoljiti ovlaštene organizacije za obavljanje tehničkih pregleda pravilnikom propisuje ministar. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje. a za odre ena motorna i priključna vozila svakih šest mjeseci. (2) Vozač ili vozač-instruktor iz stavka (1) ovoga članka dužan je pristupiti ispitivanju. (3) Analiza krvi ili urina obavlja se kod vozača ili vozača-instruktora koji poriče da je pod djelovanjem alkohola. (2) (3) Vozila stara dvije i više godina vlasnici su dužni podvrgnuti tehničkom pregledu svakih 12 mjeseci. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. (1) Novoproizvedena motorna i priključna vozila vlasnici su dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije. (4) Ako je ispitivanjem provedenim prema odredbama ovoga članka utvr eno da je vozač ili vozač-instruktor pod djelovanjem alkohola. (1) Redoviti tehnički pregled vozila obavlja se jedanput godišnje. X. tahografskog zapisa ili izravnim praćenjem vozilom (videonadzor). kao i da je pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje ukoliko bi to izazvalo štetne posljedice po njegovo zdravlje. ili ga uputiti na stručni liječnički pregled radi provjere ima li alkohola u organizmu ili pokazuje li znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. Članak 218. odnosno vozač-instruktor. čija je prisutnost u organizmu utvr ena odgovarajućim sredstvima ili ure ajima. o evidencijama koje se vode i obrascima koji se izdaju. .

(4) Ovlaštena osoba postupit će na način iz st. (4). (1) i (3) ovoga članka i prema vozaču-instruktoru kojeg zatekne da osposobljava kandidata za vozača pod djelovanjem alkohola. ovoga Zakona koji tijekom 24 sata vozilom prije e više od 500 km puta. (9) Ovlaštena osoba koja je oduzela vozačku dozvolu prema odredbama st. (6) Ovlaštena osoba postupit će na način iz stavka (1) ovoga članka prema vozaču ili vozaču-instruktoru iz članka 219. (1) Ovlaštena osoba će na licu mjesta privremeno oduzeti vozačku dozvolu i isključiti iz prometa vozača kojeg zatekne da upravlja vozilom ili da pokušava upravljati vozilom ako je očito kako je vozač u takvom psihofizičkom stanju (umor. stavak (2) ovoga Zakona za kojeg utvrdi da u organizmu ima alkohola ili da pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. (1). stavak (3) ovoga Zakona. stavak (3) ovoga Zakona. stavak (2) ovoga Zakona koji odbije podvrgnuti se ispitivanju. kao i prema vozaču iz članka 201. (5) i (6) ovoga članka dužno je vratiti dozvolu vozaču čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. dan i sat njezina oduzimanja i način njezina vraćanja. (2). (1) Ako zdravstvena organizacija prilikom pregleda vozača ili vozača-instruktora utvrdi da je postao tjelesno ili duševno nesposoban za upravljanje motornim vozilima. (2) Ovlaštena osoba postupit će na način iz stavka (1) ovoga članka prema vozaču iz članka 174. (5) i (6) ovoga članka dužna je izdati potvrdu vozaču o tome. broj oduzete vozačke dozvole. kao i kada ga zatekne da podučava kandidata za vozača a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije. sukladno članku 174. a vozačka dozvola se ne vodi u evidenciji tijela čija je ovlaštena osoba tu dozvolu oduzela. (3) Ovlaštena osoba isključit će iz prometa i vozača kojeg zatekne da upravlja motornim vozilom a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije ili da upravlja vozilom u vrijeme dok je na snazi mjera mjerodavnoga tijela kojom je vozaču zabranjeno upravljanje motornim vozilom. ili u vrijeme dok je na snazi mjera mjerodavnoga tijela kojom je vozačuinstruktoru zabranjeno upravljanje motornim vozilom. ili koji pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. djelovanje opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje) da nije sposoban sigurno upravljati vozilom. (4). (7) Mjerodavno tijelo čija je ovlaštena osoba oduzela vozačku dozvolu prema odredbama st. (2). mjerodavno tijelo dostavit će vozačku dozvolu tijelu u čijoj se evidenciji ta dozvola vodi. ovoga Zakona koji neprekidno upravlja vozilom dulje od četiri i pol sata. a to pravo za pojedine kategorije bude mu ograničeno iz razloga predvi enih u stavku (1) ovoga članka. koja sadrži: ime i prezime vozača. (2) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ima pravo upravljati motornim vozilom više kategorija. sukladno članku 174. bolest. tijelo koje vozača vodi u evidenciji oduzet će mu dozvolu i čuvati je dok zabrana traje. odnosno koji upravlja vozilom neprekidno dulje od devet sati.Ako je vozaču ili vozaču-instruktoru izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. ukoliko su prestali razlozi zbog kojih je dozvola oduzeta. izdat će se nova vozačka dozvola u koju će se upisati one kategorije motornih vozila kojima ima pravo upravljati. Članak 224. (1). (8) Ako vozač ne preuzme vozačku dozvolu u roku od tri dana od dana oduzimanja. (3) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ne pristupi izvanrednom zdravstvenom pregledu na koji je upućen bit će oduzeta vozačka dozvola dok se ne podvrgne tome pregledu. Članak 223. dužna je o svojem nalazu i mišljenju odmah obavijestiti tijelo mjerodavno za izdavanje vozačke dozvole. a najkasnije u roku od 24 sata od dana oduzimanja. . odnosno koji tijekom 24 sata upravlja vozilom dulje od devet sati. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. (5) Ovlaštena osoba postupit će na način iz stavka (1) ovoga članka prema vozaču iz članka 199. koje će na temelju toga vozaču ili vozaču-instruktoru oduzeti vozačku dozvolu za vrijeme trajanja te nesposobnosti. kao i prema vozaču za kojeg utvrdi da je pod djelovanjem alkohola.

članka 237. stavak (2). kazna se izriče za prekršaj koji nosi veći broj kaznenih bodova. st. na svoj zahtjev. (2) Vozač motornog vozila koji na provjeri ne pokaže potrebno znanje može se. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja prometnih propisa. ne može pristupiti daljnjoj provjeri dok ne protekne dva mjeseca od dana posljednje provjere. (3) Ako vozač motornog vozila i nakon dvije provjere ne pokaže dovoljno znanje. st. (10) Vozaču kojem u roku od dvije godine zbog počinjenih prekršaja iz ovoga Zakona ponovno bude odre eno 15 kaznenih bodova bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 60 dana. članka 238. odre uju se i kazneni bodovi. (4) Kazneni bodovi za pojedinačni prekršaj brišu se iz evidencije nakon isteka 12 mjeseci od dana kada su odre eni a za vozače kojima su izrečene mjere iz članka 225. Vozač kojemu je odlukom mjerodavnoga tijela zabranjeno upravljanje motornim vozilom na temelju članka 221. (6) Vozaču koji se ne odazove na predavanja iz stavka (5) ovoga članka rješenjem će se privremeno oduzeti vozačka dozvola . (1) i (2). ovoga Zakona. stavak (1) ovoga Zakona. (1) Vozaču motornog vozila koji je pravomoćnom sudskom odlukom kažnjen za prekršaje kažnjive prema odredbama članka 235. (11) (12) Rješenje o oduzimanju vozačke dozvole donosi tijelo kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. (8) i (10) ovoga Zakona. (7) @alba na rješenje o privremenom oduzimanju vozačke dozvole ne odga a izvršenje rješenja. odnosno provjere u visini koju odredi mjerodavno tijelo. (5) Vozača kojem je u roku od jedne godine zbog počinjenih prekršaja iz ovog Zakona odre eno najmanje 10 kaznenih bodova mjerodavno tijelo kod kojeg se vodi u evidenciji pozvat će na predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja prometnih propisa. (1) Vozač koji je pozvan na predavanja i koji pristupi provjeri poznavanja prometnih propisa snosi troškove predavanja. (9) Vozačka dozvola oduzeta na temelju stavka (8) ovoga članka bit će vraćena vozaču nakon isteka roka iz stavka (8) ovoga članka. Kazneni se bodovi evidentiraju u evidenciji vozača. @alba na rješenje ne odga a izvršenje rješenja.dok se ne odazove na predavanja. (13) Vozačka dozvola oduzeta na temelju stavka (10) ovoga članka bit će vraćena vozaču nakon isteka roka iz stavka (10) ovoga članka. stavak (2) ili članka 239. U slučaju stjecanja kaznenih bodova. Članak 226. članka 236. vozač kojemu je vozačka dozvola oduzeta na temelju članka 222. podvrgnuti ponovnoj provjeri nakon isteka 15 dana od dana prethodne provjere.Članak 225.bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 30 dana i on će biti upućen na provjeru poznavanja prometnih propisa. ovoga Zakona te vozač kojemu je vozačka . osim kazni propisanih kaznenim odredbama ovoga Zakona. Članak 227. na temelju pravomoćne sudske odluke. vozač kojemu je vozačka dozvola privremeno oduzeta na licu mjesta na temelju članka 223. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja prometnih propisa. (2) (3) (4) Broj je kaznenih bodova jedan i dva. ovisno o težini počinjenog prekršaja. (8) Vozaču kojem je u roku od jedne godine zbog počinjenih prekršaja iz ovoga Zakona odre eno najmanje 15 kaznenih bodova . stavak (2) ovoga Zakona.

(3) Vozač odnosno vlasnik vozila isključenog iz prometa odgovoran je za čuvanje vozila od kra e ili drugih nezakonitih radnji prema vozilu. razlog oduzimanja. (2) Ovlaštena službena osoba odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa. odnosno masa premašuju najveće dopuštene dimenzije. (1) Na izvanredni tehnički pregled uputit će se motorno ili priključno vozilo koje je isključeno iz prometa zbog tehničke neispravnosti ure aja za upravljanje ili ure aja za zaustavljanje. ako je vozilo parkirano u pješačkoj zoni te ako je vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila osoba s invaliditetom. odnosno nedovoljno osiguran. vrstu i registarski broj vozila. st. (3) Troškove premještaja vozila u svim slučajevima snosi vozač ili vlasnik vozila. ime i prezime vlasnika i njegovu adresu. (3) Mjerodavno tijelo čija je ovlaštena osoba privremeno oduzela potvrdu o vlasništvu vozila. (4) Ovlaštena osoba koja je privremeno oduzela potvrdu o vlasništvu vozila ili registarske pločice dužna je izdati vozaču potvrdu o tome. (1) Ako ovlaštena osoba zatekne vozilo koje zbog tehničke neispravnosti ugrožava ili smeta drugim sudionicima u prometu. Članak 228. odnosno da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno. ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme dok je zimska oprema obvezna naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost ili da vozilo odveze do odre enoga mjesta gdje može otkloniti neispravnost. a registarske pločice dostaviti mjerodavnom tijelu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji u roku od tri dana. vrijeme. ovlaštena osoba isključit će vozilo iz prometa i oduzet će knjižicu vozila. (1) i (3) ovoga Zakona ne smiju u cestovnom prometu upravljati motornim vozilom za vrijeme trajanja zabrane. odnosno masu ili osovinsko opterećenje. (1) Ovlaštena osoba isključit će iz prometa vozilo koje nije registrirano ili koje nema propisane registarske pločice. (4) Premještaj vozila na drugo mjesto ure uje se entitetskim i kantonalnim propisima i propisima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. koja sadrži: naziv i sjedište tijela čija je ovlaštena osoba oduzela potvrdu o vlasništvu vozila i registarske pločice. potvrda o vlasništvu vozila bit će dostavljena mjerodavnom tijelu u čijoj se evidenciji vozilo vodi. ili kojim se bez dozvole prevozi teret čije dimenzije. ovoga Zakona. naziv tijela koje je izdalo potvrdu o vlasništvu vozila. cestu i mjesto oduzimanja. (5) Ako vozač ne preuzme oduzetu potvrdu o vlasništvu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. (2) Ovlaštena osoba koja je isključila vozilo iz prometa vozaču će na licu mjesta privremeno oduzeti potvrdu o vlasništvu vozila. a najkasnije u roku od 24 sata nakon prestanka postojanja tih razloga. Članak 230. odnosno da uporabi zimsku opremu. ili koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno. datum. (2) Ako vozač ne postupi po naredbi iz stavka (1) ovoga članka. Članak 229.dozvola zadržana na temelju članka 225. ili na kojem je teret nepravilno smješten. (1) Ovlaštena službena osoba naredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je vozilo zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz članka 74. odnosno za vrijeme za koje im je vozačka dozvola oduzeta ili zadržana. prema odredbama ovoga članka i članka 228. vozilo koje je u prometnoj nezgodi toliko . a za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka oduzeti i registarske pločice. Članak 231. način i vrijeme vraćanja potvrde o vlasništvu vozila i pečat i potpis ovlaštene osobe. dužno je vozaču vratiti potvrdu o vlasništvu vozila čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. ime i prezime vozača i njegovu adresu. odnosno kretanje pješaka. stavak (2) ovoga Zakona.

). 5) ako ne osigura vozaču koji upravlja autobusom.000. a knjižica se vozila ne vodi u evidenciji tijela čija je ovlaštena osoba oduzela knjižicu. rezervne dijelove.00 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost: 1) ako ne održava javne ceste za siguran i nesmetan promet ili ne organizira i trajno nadzire stanje i održavanje javnih cesta. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 20 tona. 7) ako pušta u promet motorna i priključna vozila. (4) Bliže odredbe o sadržaju programa i načinu održavanja predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja prometnih propisa i programu i načinu provjere poznavanja prometnih propisa. održava. Članak 233. mjerodavno tijelo koje je uputilo vozilo na izvanredni tehnički pregled privremeno će oduzeti i zadržati knjižicu vozila dok se navedene neispravnosti ne otklone i dok se to ne potvrdi na novom tehničkom pregledu. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 2. preure uje ili popravlja u većem opsegu vozila na motorni pogon i priključna vozila suprotno odredbama članka 206. 6) ako ne osigura vozaču koji upravlja autobusom. XI.oštećeno da se opravdano može zaključiti kako su na njemu oštećeni sklopovi i ure aji koji su bitni za sigurnost prometa.000.00 KM kaznit će se za prekršaj poduzeće i druga pravna osoba. objekata.). teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3. potvrda o vlasništvu vozila bit će dostavljena mjerodavnom tijelu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji.500 kg neprekidan jedanaestosatni odmor prije početka njegova radnog dana (članak 200.000. kada tijekom 24 sata prelazi više od 500 km. popravlja ili prepravlja vozila ili stavlja u promet vozila. vozilo za koje se opravdano sumnja da ima neispravan ure aj za spajanje vučnog i priključnog vozila. stavak (4) ovoga Zakona. izvršenju mjera sigurnosti i zaštitnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom pravilnikom propisuje ministar. .00 KM do 10. 8) ako pojedinačno proizvodi. ure aje ili rezervene dijelove za vozila suprotno odredbama članka 6.00 KM odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi. 2) ako proizvodi. prometnih znakova i vještine upravljanja motornim vozilom.000.00 KM do 1. zamjenu drugim vozačem najkasnije nakon devet sati upravljanja vozilom. prometne signalizacije i opreme na cestama (članak 4. KAZNENE ODREDBE Članak 232. (3) Ukoliko vozač. stavak (1)). 4) ako postavlja posebne objekte na cesti suprotno odredbama članka 47. odnosno vlasnik vozila iz stavka (2) ovoga članka ne preuzme privremeno oduzetu i zadržanu knjižicu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. vozilo za koje se opravdano sumnja da ima neispravan ure aj za pogon na tekući plin.000.00 KM do 5. (2) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500. a novčanom kaznom u iznosu od 1. o čemu izdaje potvrdu sukladno članku 230. opremu i ure aje za vozila proizvedene u inozemstvu suprotno odredbama članka 205.). kao i vozilo koje proizvodi prekomjernu buku. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. 3) ako ne uspostavi Centralni registar ili ako redovito ne dostavlja odgovarajuće podatke Centralnom registru (članak 10. odnosno nakon prije enih 500 km puta (članak 201. vozilo koje ispušnim plinovima ili na drugi način prekomjerno zaga uje zrak. (2) Ukoliko se u slučaju iz stavka (1) ovoga članka na izvanrednom tehničkom pregledu potvrde neispravnosti zbog kojih je vozilo upućeno na izvanredni tehnički pregled ili se ustanovi druga neispravnost za koju je propisano isključivanje iz prometa.

izgledom ili mjestom postavljanja oponašaju ili sliče nekom prometnom znaku.). stavak (1)). . 11) ako postupi suprotno odredbama članka 149. usljed umora. teškog duševnog stanja ili uporabe opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje. ili preko mogućnosti koje dopuštaju svojstva ceste i tehničko-konstrukcijske mogućnosti vozila.. bolesti.). ili ako ne ukloni. 10) ako ne postavi odgovarajuće prometne znakove ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini (članak 145.). ili preko dopuštenog osovinskog opterećenja. odnosno traktora s prikolicom suprotno odredbama članka 87. (1) i (2). stavak (3)).). ne izgra uje. 12) ako ne postavi ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih znakova na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini u slučajevima iz članka 150. 15) ako naredi ili dopusti da njegovim vozilom upravlja osoba koja nema pravo upravljanja motornim vozilom ili nema pravo upravljanja vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (članak 172. svjetla. 6) ako glede označavanja javnih cesta prometnim znakovima ne postupi prema odredbama članka 130. ili koji svojim oblikom. ili zasljepljuju sudionike u prometu. 14) ako ne obavijesti najbližu policijsku postaju o prijamu osobe ozlije ene u prometnoj nezgodi ili o smrti osobe ozlije ene u prometnoj nezgodi (članak 157. odnosno vozač-instruktor koji u organizmu ima alkohola ili pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola počne upravljati vozilom. nije u stanju sigurno upravljati vozilom (članak 173. ne dopuni ili ne zamijeni prometne znakove koji ne odgovaraju izmijenjenim uvjetima cestovnog prometa ili zahtjevima sigurnosti prometa (članak 131. 2) ako naredi ili dopusti da se njegovim vozilom na motorni pogon vuče priključno vozilo suprotno odredbama članka 81. 8) ako na javnoj cesti postavi ploče. stavak (2)). 17) ako naredi ili dopusti da vozač. st.00 KM do 8. (1) i (2). 13) ako na cesti na kojoj su nastale zapreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojoj se izvode radovi ne postupi prema odredbama članka 151. odnosno podučavati kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom suprotno odredbama članka 174. ili ako se njegovim vozilom prevozi teret koji nije raspore en ili pričvršćen na način odre en u članku 127. 3) ako naredi ili dopusti vuču natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnoga vozila. 4) ako naredi ili dopusti da se na njegovo vozilo ugrade ure aji za davanje posebnih znakova ili da se takvo vozilo uporabljuje u cestovnom prometu suprotno odredbama članka 126.).000. st. 9) ako na javnoj cesti izvan naselja sa suvremenim kolnikom za promet u oba smjera na kojem postoje samo dva prometna traka te trakove ne odvoji odgovarajućom uzdužnom crtom na kolniku. 7) ako ne postavi ili ne održava prometne znakove na cesti tako da budu lako uočljivi danju i noću. stupove ili druge slične predmete kojima se zaklanja ili smanjuje vidljivost postavljenih prometnih znakova. ili odvraćaju njihovu pozornost u mjeri koja može biti opasnom za sigurnost prometa (članak 133. a na magistralnoj cesti ne obilježi ih i rubnim crtama (članak 143. znakove. 5) ako naredi ili dopusti da se njegovo vozilo u cestovnom prometu optereti preko dopuštene nosivosti.000. ne oprema i ne održava ceste tako da odgovaraju svojoj namjeni i sigurnosti prometa (članak 11. bojom. 16) ako naredi ili dopusti upravljanje vozilom vozaču za kojega se može zaključiti da.. stavak (5).(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.00 KM kaznit će se za prekršaj poduzeće ili druga pravna osoba: 1) ako ne projektira. ili preko najveće dopuštene mase.

18) ako vozač autobusa ili teretnog motornog vozila ili skupa vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3.500 kg upravlja vozilom neprekidno dulje od četiri i pol sata (članak 199. stavak (1)); 19) ako u cestovnom prometu na uporabljuje vozilo koje ne ispunjava propisane uvjete glede dimenzija, ukupne mase ili osovinskog opterećenja ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje, ure aje za zaustavljanje, ure aje za spajanje vučnoga i priključnog vozila, tahograf i gume (članak 203. stavak (1)); 20) 21) 22) ako postupi suprotno odredbama članka 206; ako na vozilu koristi registarske pločice koje nisu izdane za to vozilo (članak 209. stavak (1)); ako naredi ili dopusti da vozač upravlja motornim vozilom u prometu suprotno odredbi članka 227;

23) ako naredi ili dopusti da u cestovnom prometu sudjeluje motorno ili priključno vozilo koje je upućeno na izvanredni tehnički pregled, a nije podvrgnuto tome pregledu (članak 231.); (2) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi. (3) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorna osoba u državnom tijelu. (4) Za prekršaje iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM i fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost vlastitim radom i sredstvima u obliku obrtničke djelatnosti. Članak 234. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poduzeće ili druga pravna osoba: 1) 2) postupi protivno odredbi članka 7.; ako ne postupi prema odredbama članka 20;

3) ako ne poduzima praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na cesti, kada je cesta uzročnikom prometnih nezgoda (članak 21. stavak (1)); 4) 5) ako ne postupi prema odredbama članka 22; ako ne postupi sukladno članku 23;

6) ako ostavi na cesti oštećena vozila, predmete ili tvari koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost prometa ili zaga uju okoliš (članak 26. stavak (1)); 7) ako naredi ili dopusti da u prometu na cesti sudjeluje vozilo za prijevoz djece koje nije označeno posebnim znakom (članak 30. stavak (5)); 8) ako na svoja motorna ili priključna vozila ne stavi propisanu oznaku o najvećoj dopuštenoj brzini kretanja za ta vozila (članak 46. stavak (3)); 9) 10) ako naredi ili dopusti vuču neispravnog vozila na motorni pogon suprotno odredbama članka 85. stavak (2); ako naredi ili dopusti prijevoz njegovim vozilom tereta suprotno odredbama članka 129;

11) ako ne osigura da teret na vozilu noću, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti, bude označen na način utvr en u članku 129; 12) ako ukloni ili ošteti prometni znak ili izmijeni značenje prometnog znaka (članak 132. stavak (2));

13) ako na autocesti, cesti rezerviranoj za promet motornih vozila, magistralnoj, regionalnoj i lokalnoj cesti znakove opasnosti i znakove izričitih naredaba ne prevuče reflektirajućim tvarima ili ih ne osvijetli vlastitim izvorom svjetlosti (članak 135.); 14) ako rubove kolnika na dijelu ceste kroz tunel, kao i vrhove pješačkih otoka, otoka za usmjeravanje prometa i druge objekte na kolniku koji noću nisu dovoljno osvijetljeni ne obilježi na način propisan u članku 141. st. (2) i (3); 15) ako prilikom izvo enja radova na cesti postavi branike koji nisu obojeni, odnosno osvijetljeni na način propisan u članku 151. stavak (3); 16) ako upravlja vozilom ili dopusti ili naredi da njegovim vozilom upravlja osoba koja nema pravo upravljati motornim vozilom ili nema pravo upravljati vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (članak 172. stavak (3)); 17) ako motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača podučava za praktično upravljanje vozilom ne označi posebnim pločicama (članak 183.); 18) izda me unarodnu vozačku dozvolu suprotno odredbi članka 192. stavak (3);

19) ako dopusti podučavanje kandidata za vozača motornog vozila iz praktičnog dijela poduke bez zdravstvenoga pregleda (članak 193. stavak (1)); 20) ako dopusti da njegovim vozilom upravlja osoba koja se nije podvrgnula nadzorno-zdravstvenome pregledu, odnosno upravlja vozilom a nije se podvrgnula nadzorno-zdravstvenom pregledu (čl. 195,196. i 197.); 21) ako naredi ili dopusti da njegovim motornim i priključnim vozilom u prometu upravlja vozač suprotno odredbama članka 200; 22) ako naredi ili dopusti da se u cestovnom prometu uporabljuje vozilo koje nema propisanu opremu ili ispravne propisane ure aje, osim ure aja za upravljanje, ure aja za zaustavljanje, ure aja za spajanje vučnoga ili priključnog vozila, tahograf i gume (članak 203.); 23) ako naredi ili dopusti da njegova neregistrirana motorna ili priključna vozila sudjeluju u cestovnom prometu (članak 207. stavak (1)); 24) ako naredi ili dopusti da njegova motorna ili priključna vozila sudjeluju u cestovnom prometu bez pokusnih pločica ili nakon isteka valjanosti pokusnih pločica (članak 207. st. (2) i (3)); 25) ako naredi ili dopusti da u cestovnom prometu sudjeluje njegovo motorno ili priključno vozilo nakon isteka valjanosti prometne dozvole ili potvrde o korištenju pokusnih pločica (članak 211.); 26) ako obavlja tehnički pregled suprotno odredbama članka 217.

(2) Za prekršaje iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM i fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost. (3) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorna osoba u poduzeću ili u drugoj pravnoj osobi. (4) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorna osoba u državnom tijelu. Članak 235. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM kaznit će se za prekršaj:

1) vozač koji ne zaustavi vozilo kada nai e na vozilo kojim se prevoze djeca dok je to vozilo zaustavljeno na kolniku radi ulaska ili izlaska djece (članak 30. stavak (4));

2)

vozač koji na cesti postupa suprotno odredbama članka 40. stavak (3);

3) vozač koji se vozilom na cesti u naselju kreće brzinom koja je za više od 30 km na sat veća od dopuštene brzine, odnosno vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dopuštene brzine (čl. 44. i 46. st. (1) i (2)); 4) vozač koji glede propuštanja vozila postupi suprotno odredbama članka 49;

5) vozač koji na mjestu na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znacima ne zaustavi vozilo na znak crvenoga svjetla (članak 51. stavak (1) točka 1)); 6) vozač koji nedopušteno pretječe s desne strane (članak 58. stavak (1));

7) vozač koji s lijeve strane pretječe vozilo koje je na kolniku zauzelo takav položaj i čiji vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo (članak 58. stavak (2)); 8) vozač koji s lijeve strane pretječe vozilo koje se kreće po tračnicama postavljenim na sredini kolnika ili ako ga pretječe s desne strane kad izme u toga vozila i desnoga ruba kolnika ne postoji prometni trak (članak 58. stavak (3)); 9) vozač koji povećava brzinu kretanja svojeg vozila dok ga drugo vozilo pretječe (članak 60. stavak (2));

10) vozač koji počne pretjecanje zaustavljene kolone vozila ili kolone vozila u kretanju (članak 61. stavak (1) točka 1)); 11) vozač koji počne pretjecanje ili obilaženje kad je vozač vozila koje se kreće iza njega počeo pretjecati (članak 61. stavak (1) točka 2)); 12) vozač koji počne pretjecanje kad je vozač vozila koje se na istom prometnom traku kreće ispred njega dao znak da namjerava pretjecati ili obilaziti (članak 61. stavak (1) točka 3)); 13) vozač koji počne pretjecanje kad prometni trak kojim namjerava to učiniti nije slobodan na dovoljnoj udaljenosti i time ugrozi ili ometa promet iz suprotnoga smjera (članak 61. stavak (1) točka 4)); 14) vozač koji počne pretjecanje ili obilaženje na prometnom traku koji je namijenjen kretanju vozila iz suprotnoga smjera ako nakon pretjecanja ili obilaženja ne može bez ometanja ili ugrožavanja drugih sudionika u prometu ponovno zauzeti položaj na prometnom traku kojim se kretao prije počinjanja pretjecanja ili obilaženja, kao i vozač koji počne pretjecanje na prometnom traku koji je namijenjen zaustavljanju vozila u nuždi (članak 61. stavak (1) toč. 5) i 6)); 15) vozač koji pretječe na prometnom traku koji je namijenjen prometu iz suprotnoga smjera ispred vrha prijevoja ceste ili u zavoju gdje je preglednost nedovoljna (članak 63.); 16) vozač koji pretječe drugo vozilo suprotno odredbama članka 64;

17) vozač koji pretječe vozilo koje je stalo ispred obilježenog pješačkog prijelaza radi propuštanja pješaka (članak 65.); 18) vozač koji ne zaustavi vozilo ispred obilježenog pješačkog prijelaza kad mu je danim znakom zabranjen prolaz (članak 111. stavak (1)); 19) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini ako je ure aj za zatvaranje spušten, ili ako se taj ure aj već počeo spuštati, ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znaci upozorenja da će se taj ure aj početi spuštati, odnosno da prugom nailazi vlak (članak 114.); 20) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem su postavljeni svjetlosni prometni znaci kada se pojavi crveno treptavo ili crveno neprekidno svjetlo (članak 115. stavak (1)); 21) vozač koji u cestovnom prometu uporabljuje vozilo suprotno odredbi članka 126. stavak (5);

22) osoba koja ukloni ili ošteti prometni znak ili opremu ceste ili izmijeni značenje prometnoga znaka (članak 132. stavak (2)); 23) osoba koja postupi suprotno odredbi članka 133;

24) sudionik u prometu koji ne postupa po zahtjevu izraženom s pomoću znaka ili prema naredbi ovlaštene osobe (članak 152. stavak (1)); 25) vozač koji upravlja vozilom pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje (članak 173.); 26) vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u cestovnom prometu ili vozač-instruktor dok podučava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom kod kojeg se utvrdi da količina alkohola u krvi premašuje 1g/kg (članak 174. stavak (2)); 27) vozač koji u cestovnom prometu upravlja motornim vozilom prije stjecanja prava upravljanja motornim vozilom (članak 184.); 28) vozač koji upravlja motornim vozilom one kategorije koja nije naznačena u njegovoj vozačkoj dozvoli (članak 185.); 29) vozač koji u cestovnom prometu upravlja vozilom koje ne ispunjava propisane uvjete glede dimenzija, ukupne mase ili osovinskog opterećenja ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje, ure aje za zaustavljanje, ure aje za spajanje vučnoga i priključnog vozila, tahograf, gume, ili nema tahograf, ili ako ga za vrijeme vožnje ne upali (članak 203. stavak (1)); 30) vozač koji sudjeluje u prometu neregistriranim vozilom (članak 207.)

31) vozač koji u cestovnom prometu upravlja motornim ili priključnim vozilom koje nije registrirano (članak 208. stavak (1)); 32) vozač koji u cestovnom prometu upravlja motornim ili priključnim vozilom nakon isteka valjanosti prometne dozvole ili potvrde o korištenju pokusnih pločica (članak 211. stavak 2.); 33) vozač ili vozač-instruktor koji odbije podvrgnuti se ispitivanju s pomoću odgovarajućih sredstava i ure aja ili stručnom pregledu radi provjere ima li alkohola u organizmu ili pokazuje li znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola, odnosno nalazi li se pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje (članak 220. st. (1) i (2)); 34) vozač koji u cestovnom prometu upravlja vozilom suprotno odredbi članka 227.

(2) Za prekršaje iz toč.: 1), 2), 3), 5), 10), 11), 13), 14), 15), 17), 18), 25), 26), 32) i 33) stavka (1) ovoga članka vozaču ili vozaču-instruktoru uz kaznu se izriče zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do četiri mjeseca a i za druge prekršaje iz stavka (1) ta se mjera može izreći u istome vremenu. (3) Za prekršaje iz stavka (1) ovoga članka kojim je izazvana prometna nezgoda - počinitelj se kažnjava novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.000,00 KM, a vozaču se uz kaznu izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do šest mjeseci. (4) Osim novčane kazne za prekršaje iz stavka (2) ovoga članka, vozaču ili vozaču-instruktoru odre uju se i dva kaznena boda, a za ostale prekršaje iz stavka (1) ovoga članka vozaču ili vozaču-instruktoru, osim novčane kazne, odre uje se i jedan kazneni bod. Članak 236. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 250,00 KM kaznit će se za prekršaj:

1) osoba koja na cesti ostavi oštećeno vozilo, predmete ili tvari koji mogu ometati ili ugroziti sigurnost prometa (članak 26. stavak (1));

2) vozač koji s kolnika ne ukloni predmete koji s vozila padnu na cestu i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na cestu (članak 26. stavak (3)); 3) vozač koji se s nesmanjenom brzinom kreće pokraj vozila javnoga prijevoza putnika ili pokraj autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu i time ugrozi osobe koje u to vozilo ulaze ili iz njega izlaze (članak 30. stavak (1)); 4) vozač koji namjerava na cesti obaviti neku radnju vozilom a prethodno se nije uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu ili za imovinu (članak 36.); 5) vozač koji se ne kreće desnom stranom kolnika u smjeru kretanja (članak 39. stavak (1)) ili koji vozilo u kretanju drži suprotno odredbama članka 39. stavak (2); 6) vozač koji na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera, na kome postoje najmanje četiri prometna traka, prelazi vozilom na kolnički trak namijenjen za promet vozila iz suprotnoga smjera (članak 40. stavak (1)); 7) vozač koji brzinu kretanja svojeg vozila ne prilagodi svojstvima i stanju ceste i drugim prometnim uvjetima, tako da vozilo ne može pravodobno zaustaviti pred zaprekom koju pod danim uvjetima može predvidjeti (članak 43. stavak (1)); 8) vozač koji se približava raskrižju tolikom brzinom da se ne može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrižju imaju prednost prolaza (članak 50. stavak (2)); 9) vozač koji pretječe ili obilazi kada, s obzirom na svojstva ceste i postojeće okolnosti na cesti u prometu ili na tehnička svojstva vozila, ugrožava druge sudionike u prometu (članak 58. stavak (2)); 10) osoba koja postupi suprotno odredbama članka 70. stavak (2);

11) vozač koji vozilom presiječe kolonu djece, vojnika, pogrebnu povorku ili drugu organiziranu povorku koja se kreće kolnikom (članak 80.); 12) 13) 14) vozač vozila na motorni pogon koji prilikom vuče priključnog vozila postupi suprotno odredbama članka 81; pješak, odnosno vodič ili gonič stoke koji postupi suprotno odredbi članka 92. stavak (1); gonič stoke koji ne nadzire stoku koja se kreće cestom (članak 104. stavak (1));

15) vozač koji u odnosu na pješaka koji je stupio ili stupa na obilježeni pješački prijelaz postupa suprotno odredbama članka 111. st. (2) i (3); 16) vozač koji se vozilom približava prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na način suprotan odredbama članka 113; 17) vozač motornog vozila koje vuče drugo motorno vozilo ako postupi suprotno odredbama članka 118. stavak (1) i članka 122; 18) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila pod pratnjom postupi suprotno odredbama članka 125;

19) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila s pravom prednosti prolaza postupi suprotno odredbama članka 126. st. od (1) do (4); 20) vozač koji vozilom prevozi teret kojim se ugrožava sigurnost sudionika u prometu ili nanosi šteta cesti ili objektima na cesti (članak 127. stavak (2) točka 1)); 21) vozač koji se vozilom kreće prometnim trakom na kojem je svjetlosnim prometnim znakom označeno da je zabranjen promet u smjeru u kojem se on kreće (članak 139. stavak (1)); 22) osoba koja je sudjelovala u prometnoj nezgodi ako postupi suprotno odredbama članka 154. stavak (1);

23) vozač koji na zahtjev ovlaštene službene osobe ne preveze osobu ozlije enu u prometnoj nezgodi do najbliže zdravstvene ustanove (članak 156. stavak (1)); 24) 25) vozač koji ne postupi prema odredbama članka 158. st. (2) i (3); vlasnik vozila koji svoje vozilo dade na upravljanje osobi iz članka 172. stavak (3);

26) vlasnik vozila koji ne podnese podatke o identitetu osobe kojoj je dao vozilo na upravljanje (članak 172. stavak (4)); 27) vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u cestovnom prometu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi veća od 0,3 g/kg do 1 g/kg (članak 174. stavak (2)); 28) 29) 30) vozač koji postupi suprotno odredbama članka 190. stavak (1); vlasnik vozila ako u roku od osam dana ne vrati registarske pločice mjerodavnome tijelu (članak 208. stavak (4)); vlasnik vozila koji postupi suprotno odredbama članka 208. stavak (5);

31) vozač koji u cestovnom prometu sudjeluje motornim ili priključnim vozilom koje je upućeno na tehnički pregled a nije podvrgnuto tome pregledu (članak 231.); (2) Ako je prekršajem iz stavka (1) ovoga članka izazvana izravna opasnost za drugoga sudionika u prometu ili prouzrokovana prometna nezgoda, počinitelj prekršaja kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda, a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila - može se izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. (3) Osim novčane kazne, za prekršaje iz stavka (1) ovoga članka vozaču se odre uju i jedan ili dva kaznena boda. Članak 237. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM kaznit će se za prekršaj:

1) vozač koji ne zaustavi vozilo iza vozila javnoga prijevoza putnika ili iza autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu kada osobe moraju prijeći preko prometnog traka ili biciklističkog traka kojim se njegovo vozilo kreće (članak 30. stavak (3)); 2) vozač koji mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila (članak 42. stavak (1));

3) vozač koji se vozilom na cesti u naselju kreće brzinom koja je za više od 20 do 30 km na sat veća od dopuštene brzine, odnosno vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je od 30 do 50 km na sat veća od dopuštene brzine (članak 44. i članak 46. st. (1) i (2)); 4) vozač koji na raskrižju skrene vozilom u smjeru označenom zelenom svijetlećom strelicom i pritom ometa promet vozila koja se kreću cestom na koju ulazi ili ne propusti pješake koji prelaze preko kolnika (članak 52. stavak (1)); 5) vozač koji u slučajevima iz članka 60. stavak (3) ne pomjeri svoje vozilo k desnom rubu kolnika, odnosno ne zaustavi vozilo na pogodnom mjestu; 6) vozač koji nakon izvršenog pretjecanja ili obilaženja vozilom ponovno ne zauzme položaj na prometnom traku kojim se do tada kretao (članak 62.); 7) vozač koji vozilom pretječe drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu ili koje prelazi pješački prijelaz (članak 65.); 8) vozač koji prije nego što napusti vozilo ne poduzme sve mjere kojima se sprečava da ono samo krene s mjesta na kojem je ostavljeno (članak 78.);

a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila .). (1) i (2) i članak 122.). stavak (2) toč. vozač vozila na motorni pogon koji uporabljuje svjetla za označavanje vozila suprotno odredbama članka 94. 29) 30) vozač koji postupa suprotno odredbi članka 200. ne označi na način iz članka 129. 16) pješak koji na obilježenom pješačkom prijelazu na kojem je promet pješaka reguliran svjetlosnim prometnim znacima za pješake ne postupi prema tim znacima (članak 109. vozač koji postupa suprotno odredbi članka 209. st. (7) i (8). 23) 24) 25) 26) 27) vozač koji upravlja vozilom koje je opterećeno suprotno odredbi članka 127. vozač koji postupa suprotno odredbama članka 186. 13) vozač koji ne drži potreban razmak kad se kreće iza drugoga vozila (članak 96. vozač koji teret na vozilu noću. gonič stoke i vozač vozila koje se ne smatra motornim vozilom ili vozač motornog vozila koje ne može razviti brzinu od najmanje 40 km na sat ako se kreću autocestom ili cestom rezerviranom za promet motornih vozila ili brzom cestom (članak 116. (2) Ako je prekršajem iz stavka (1) izazvana prometna nezgoda. . stavak (1)). stavak (2).00 do 200. 14) vozač vozila na motorni pogon čija je najveća dopuštena masa veća od 3. vozač koji optereti vozilo kojim upravlja suprotno odredbama članka 127.9) 10) 11) vozač koji svojim vozilom noću vuče vozilo na motorni pogon suprotno odredbama članka 83. st.500 kg ili mu je duljina veća od sedam metara ako ne drži svoje vozilo na propisanom razmaku od istog takvog vozila ispred sebe (članak 97. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. vozač koji postupi suprotno odredbama članka 90. 22) vozač vozila na motorni pogon koji za vrijeme kretanja kroz tunel ne drži upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste (članak 124. 28) vozač koji teretnim motornim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 3. vozač koji vozilom na cesti kroz tunel izvodi radnje čije je izvo enje u tunelu zabranjeno (članak 123. od 2) do 5). (2) i (3).500 kg ili autobusom upravlja neprekidno dulje od četiri i pol sata ili kad tijekom 24 sata upravlja dulje od devet sati (članak 199. stavak (1).). 17) sudionik u prometu koji je prilikom prelaska preko željezničke pruge u istoj razini postupio suprotno odredbama članka 115. 18) pješak. (1) i (3)). st. 20) 21) vozač motornog vozila koji postupi suprotno odredbi članka 120. počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. st. st. 12) vozač vozila na motorni pogon koji po magli ne uporabljuje propisana svjetla ili ako ta svjetla uporabljuje na način suprotan odredbama članka 95.). vozač koji glede smještaja tereta na vozilu ili glede označavanja tereta postupi suprotno odredbama članka 128.odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda. stavak (4).00 KM. 15) vozač motocikla i lakog motocikla i osobe koje se prevoze tim vozilom ako u prometu na cesti ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (članak 102.). stavak (1)). 19) vozač motornog vozila koji zaustavi vozilo na autocesti ili na autocesti obavlja polukružno okretanje vozilom iz jednog smjera prometa u suprotni smjer ili kretanje unatrag (članak 117. (1) i (3)).

vozač koji vuče neispravno vozilo na motorni pogon suprotno odredbama članka 85. stavak (4). vozaču se može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. lakog motocikla ili motocikla koji postupi suprotno odredbama članka 100. stavak (2). 4) vozač koji prilikom upravljanja vozilom koristi mobilni telefon suprotno odredbama članka 33. . bicikla s motorom. stavak (3). 19) vozač koji pri vuči neispravnog vozila na motorni pogon postupi suprotno odredbama članka 89. (1) 1) Novčanom kaznom u iznosu od 40. stavak (1) ne pomjeri svoje vozilo k desnom rubu kolnika. stavak (5)). ima na prednjoj strani svjetlosne. 20) vozač vozila na motorni pogon koji glede uporabe kratkih svjetala postupi suprotno odredbama članka 93. 5) vozač čije vozilo. a na stražnjoj strani . stavak (1)). vozač koji u slučaju iz članka 60. vozač koji pri pretjecanju ne drži svoje vozilo na potrebnom razmaku od vozila koje pretječe (članak 62. (2) i (3). 18) vozač koji vuče natovareno teretno motorno vozilo.svjetla bijele boje. st. 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) vozač koji obavlja mimoilaženje suprotno odredbama članka 55. koji prilikom uključivanja u promet sa stajališta postupi suprotno odredbi članka 31.00 KM kaznit će se za prekršaj: vozač koji upravlja vozilom za prijevoz djece koje nije označeno posebnim znakom (članak 30. stavak (2).(3) Za prekršaj iz stavka (1) kojim je izazvana prometna nezgoda. stavak (2). vozač motornog vozila koji pri vuči drugog motornog vozila postupi suprotno članku 81. 73. 6) vozač koji prilikom znatnijeg smanjivanja brzine kretanja vozila postupi suprotno odredbi članka 42. odnosno traktor s priključnim vozilom suprotno odredbama članka 87. svjetlosnosignalne i reflektirajuće ure aje ili tvari koja daju svjetla crvene boje. suprotno odredbama članka 35. vozač koji zaustavi ili parkira svoje vozilo suprotno odredbama čl. stavak (1). 8) vozač koji prilikom prolaza kroz raskrižje postupi suprotno odredbi članka 50. vozač bicikla. Članak 238. bicikla s motorom. kao i vozač posebno označenog vozila za prijevoz djece. stavak (2)). 3) vozač vozila javnoga gradskog putničkog prijevoza.). 21) 22) vozač bicikla. vozač koji pri zaustavljanju ili parkiranju vozila ne postupi prema odredbama članka 70. 9) vozač koji se vozilom ne kreće u obveznom smjeru označenom zelenim svjetlom u obliku zelene svijetleće strelice (članak 52. stavak (3)). vozač koji vozilo zaustavljeno na kolniku ne označi posebnim znakom na način propisan u članku 77. i 74. 7) vozač koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo poveća brzinu kretanja na način da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe (članak 43. lakog motocikla ili motocikla koji se ne kreće na način propisan u članku 99. 2) vozač koji ne omogući uključivanje u promet vozilu javnoga gradskog prijevoza putnika ili posebno označenom vozilu za prijevoz djece kad ta vozila izlaze sa stajališta (članak 31.

27) pješak koji se cestom koja ima pločnik ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka kreće kolnikom (članak 106. 30) pješak koji prilikom prelaženja preko kolnika na mjestu na kojem nije obilježeni pješački prijelaz ometa promet vozila (članak 110.).). 31) vozač koji ometa prolaz pješaka koji su stupili na obilježeni pješački prijelaz na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znacima ili znacima koje daje ovlaštena osoba. 34) vozač motornog vozila koji se na autocesti ne kreće krajnjim desnim prometnim trakom koji nije zakrčen vozilima u koloni (članak 119. stavak (1) i čl. 35) vozač motornog vozila koji prilikom uključivanja na autocestu. stavak (1)). osim prometnih znakova ograničenja brzine (članak 130. vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca.). lakog motocikla ili motocikla koji prevozi drugu osobu suprotno odredbama članka 101. 33) vozač koji ne zaustavi svoje vozilo na posebnom traku za zaustavljanje vozila u nuždi i ne poduzme potrebne mjere da ga čim prije ukloni s kolnika autoceste ili ceste rezervirane za promet motornih vozila ili brze ceste (članak 117. pješak koji na obilježenom pješačkom prijelazu postupi suprotno odredbama članka 109. stavak (1)). st. 32) vozač motornog vozila koji na cesti rezerviranoj za promet motornih vozila postupi suprotno odredbama članka 117. (2) i (3). 24) vozači bicikla i bicikla s motorom i osobe koje se prevoze tim vozilom ako u prometu na cesti ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (članak 102. (3) Za prekršaj iz stavka (1) kojim je izazvana prometna nezgoda. 28) 29) pješak koji preko kolnika i biciklističke staze ili traka prelazi na način suprotan odredbama članka 108.) 25) vozač zaprežnog vozila koji ne upravlja zaprežnim vozilom koje se kreće cestom ili koji zaprežno vozilo ostavi bez nadzora na cesti (članak 103. (1) i (3) i članka 118. 36) sudionik u prometu koji se ne pridržava ograničenja.odredit će mu se jedan kazneni bod. a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila . stavak (4)).00 KM do 200. Članak 239. tahografa i guma (članak 203.). 37) vozač koji ne označi vozilo posebnim znakom (članak 186. stavak (2)). osim ure aja za upravljanje. počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. zabrana ili obveza izraženih s pomoću postavljenih prometnih znakova. . bicikla s motorom. i 122.00 KM. 26) pješak koji se nepotrebno zadržava na kolniku ili se kreće kolnikom na način kojim se ometa ili sprečava promet vozila (članak 105. 39) vozač motornog i priključnog vozila registriranog u stranoj zemlji ako nema valjanu prometnu dozvolu. st. 38) vozač koji u prometu na cesti upravlja vozilom koje nema ispravne propisane ure aje i opremu. (2) Ako je prekršajem iz stavka (1) izazvana prometna nezgoda. registarske pločice i me unarodnu oznaku zemlje registracije prema odredbama članka 212. 120. a kojima je na takvom prijelazu dopušten prolaz (članak 111. stavak (9)). ure aja za zaustavljanje.23) vozač bicikla. odnosno isključivanja s autoceste postupi suprotno odredbama članka 121. stavak (1)). ure aja za spajanje vučnoga i priključnog vozila.

11) vozač koji prilikom napuštanja raskrižja u slučaju iz članka 53. stavak (1)). ne propusti sve sudionike u prometu koji se kreću smjerom u kojem je promet otvoren. vozač koji prilikom davanja zvučnih znakova upozorenja postupi suprotno odredbama članka 6.). st.. vozač koji izvodi obilaženje suprotno odredbama članka 59. vozač koji prilikom vuče vozila na motorni pogon ne postupi na način propisan u članku 84.). odnosno stazu koja nije namijenjena za promet one vrste vozila kojoj to vozilo pripada (članak 38.).(1) Novčanom kaznom u iznosu od 30. 10) vozač koji prilikom skretanja postupi suprotno odredbama članka 48. 3) vozač koji u putničkom automobilu prevozi dijete suprotno odredbi članka 34. stavak (2)).). 6) vozač koji prilikom kretanja vozila unatrag postupi suprotno odredbama članka 41. stavak (2).00 KM kaznit će se za prekršaj: 1) osoba koja se prevozi vozilom ako na bilo koji način ometa vozača u upravljanju vozilom ili ako utječe na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje sigurnost prometa (članak 32. (1) i (2)). st. točka 1)) . 13) 14) 15) 16) vozač koji izvodi mimoilaženje suprotno odredbama čl. 55. i 56. stavak (3)). 17) osoba koja na zaustavljenom ili parkiranom vozilu otvara vrata i time ometa kretanje drugih sudionika u prometu ili ugrožava sigurnost prometa (članak 72. 18) 19) vozač vozila na motorni pogon koji svojim vozilom vuče drugo vozilo suprotno odredbama članka 81.. 12) vozač kojemu je svjetlosnim prometnim znakom dopušten ulazak u raskrižje ako vozilom u e u raskrižje i ako je gustoća prometa takva da se na raskrižju mora zaustaviti i na taj način ometa ili onemogućuje promet drugim vozilima koja dolaze s bočnih kolnika (članak 54. odnosno kolnik ili prometni trak. 9) vozač koji u prometu na cesti upravlja vozilom na kojem nema propisanu oznaku najveće dopuštene brzine za to vozilo (članak 46. 22) vozač koji upravlja motornim vozilom bez upaljenog kratkog svjetla (članak 90. 7) vozač koji smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da svojim vozilom pričinjava smetnje normalnom toku prometa (članak 43.). 8) vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je od 10 do 20 km na sat veća od dopuštene brzine (članak 44. 2) vozač ili druga osoba koja se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže sigurnosnim pojasom (članak 34. 21) vozač koji neispravno vozilo na motorni pogon vuče s pomoću užeta ako je razmak izme u vučnoga i vučenog vozila kraći od propisanog (članak 88. 4) vozač koji prije obavljanja odre enih radnji vozilom ne obavijesti o svojoj namjeri druge sudionike u prometu (članak 37. 5) vozač koji za kretanje svojeg vozila koristi cestu. vozač koji zaustavi ili parkira vozilo suprotno odredbama članka 71.).). (3) i (4) i članak 46. stavak (1). 20) osoba koja upravlja neispravnim vozilom na motorni pogon koje se vuče s pomoću užeta ili krute veze ako nema odgovarajuću dozvolu (članak 86.

26) pješak koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini ako je ure aj za zatvaranje prometa spušten. 28) vozač koji u prometu na cesti upravlja motornim vozilom a njegovoj je vozačkoj dozvoli istekao rok valjanosti (član 172. odnosno da se prijelazu ceste preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće po tračnicama (članak 114. ovoga Zakona.odredit će mu se jedan kazneni bod. Članak 243. stavak (2)). stavak (1)). sukladno članku 2. Svi prihodi nastali primjenom ovog Zakona pripadaju mjerodavnim tijelima. stavak (1)). . vozač koji postupi suprotno članku 112. a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila . Izricanje novčane kazne u iznosu do 50.00 KM na licu mjesta. stav (1)).). vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. kantonima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. odnosno izdavanje prekršajnog naloga obavlja ovlaštena osoba mjerodavnog tijela za poslove nadzora i reguliranja prometa na cestama u entitetima. (2) Ako je prekršajem iz stavka (1) izazvana prometna nezgoda. 30) ako vozač za vrijeme upravljanja motornim vozilom ne rabi pomagala koja su upisana u obrazac njegove vozačke dozvole (članak 172.00 KM.). Članak 242. 33) vozač koji kod sebe nema valjanu potvrdu za korištenje pokusnih pločica ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštene osobe (članak 211. 32) vozač motornog vozila koje nema propisani broj registarskih pločica ili na kojem su te pločice postavljene tako da se ne vide dobro ili nisu čitljive (članak 210. Provedbu ovoga Zakona.). Članak 240. 106. 34) vozač koji kod sebe nema valjanu prometnu dozvolu za vozilo kojim upravlja ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštene osobe (članak 211. i 107. Članak 241. stavak (2)). (3) Za prekršaj iz stavka (1) kojim je izazvana prometna nezgoda. ili ako se taj ure aj već počeo spuštati.00 KM do 150. 27) pješak koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem su postavljeni svjetlosni prometni znaci kad se pojavi crveno treptavo svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo (članak 115. pokretanje i vo enje postupka za prekršaje i poduzimanje drugih mjera za provedbu ovoga Zakona obavljaju mjerodavna tijela. pješak koji se kolnikom kreće suprotno odredbama čl. 31) vozač-instruktor koji na cesti podučava kandidata za vozača na motornom vozilu koje nije označeno posebnim pločicama (članak 183. stavak (1)). ili ako se daju svjetlosni i zvučni znaci koji upozoravaju da će se taj ure aj početi spuštati. počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50.23) 24) 25) gonič stoke koji stoku ne drži što bliže desnom rubu ceste (članak 104. 29) vozač koji kod sebe nema odgovarajuću valjanu vozačku dozvolu ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštene osobe (članak 172. stavak (5)). stavak (1) i članak 212.

koji ne može biti kraći od šest mjeseci ni dulji od jedne godine. osim za prekršaj iz toč. 25). ovoga Zakona. može odgoditi izvršenje zabrane upravljanja motornim vozilom. o motornim i priključnim vozilima i o vozačima motornih vozila vodi se evidencija prema mjestu prebivališta. umjesto zabrane upravljanja motornim vozilom. (1) O izrečenim kaznama. u Bosni i Hercegovini pokrenut će se prekršajni postupak ako to zahtijeva mjerodavno strano tijelo . (2) Vrijeme provedeno na izdržavanju zatvorske kazne ne računa se u vrijeme trajanja zabrane upravljanja motornim vozilom. vozač-instruktor se ne smije baviti podučavanjem kandidata za vozača u upravljanju motornim vozilom za vrijeme trajanja te zabrane. o zabranama upravljanja motornim vozilima. zabranama i mjerama. protiv vozača koji ima prebivalište u Bosni i Hercegovini a u stranoj zemlji počini prometni prekršaj. (2) Odgo eno izvršenje zabrane iz stavka (1) opozvat će se ako počinitelj prekršaja u roku za koji je izvršenje odgo eno počini novi prekršaj za koji je propisano izricanje ili mogućnost izricanja zabrane upravljanja motornim vozilom. o prometnim nezgodama. kao i poduzeća koja obavljaju javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe. (2) Zabrana korištenja inozemne vozačke dozvole je zabrana vozaču kojemu je izrečena da na teritoriju Bosne i Hercegovine upravlja motornim vozilom one kategorije ili onih kategorija na koje se zabrana odnosi. Uz uvjet reciprociteta.Ako je odlukom mjerodavnoga tijela zabranjeno vozaču-instruktoru upravljanje motornim vozilom. Članak 244. Članak 246. (1) Mjerodavno tijelo koje vodi prekršajni postupak. zdravstvene ustanove. Članak 249. uz uvjet da počinitelj prekršaja u odre enom roku. Članak 247. (2) Mjerodavno tijelo koje izrekne kaznu ili zabranu upravljanja motornim vozilom ili drugu mjeru propisanu entitetskim i kantonalnim zakonom i zakonom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine dužno je o tomu obavijestiti tijelo koje vodi evidenciju o tim kaznama. o posljedicama prometnih nezgoda. prema propisima te zemlje.a vozač za taj prekršaj može biti kažnjen na temelju ovoga Zakona ako za taj prekršaj nije bio kažnjen u zemlji u kojoj je prekršaj počinjen. policija. 26). (3) Izvršenje mjere iz stavka (2) ovoga članka ne može se odga ati. ne počini prekršaj za koji se može izreći ta zabrana. sukladno entitetskom i kantonalnom propisu ili propisu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. o zabranama i o mjerama iz stavka (2) ovoga članka vozačima motornih vozila i motornim vozilima vodi se kod mjerodavnoga tijela prema mjestu prebivališta. (1) Trajanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom računa se od dana upisa zaštitne mjere u vozačku dozvolu za onu kategoriju ili potkategoriju za koju je zabrana izrečena. (4) Evidencija o izrečenim kaznama. tom se vozaču. odnosno administrativni postupak. Članak 245. Članak 248. (3) Podatke iz evidencije predvi ene u stavku (1) ovoga članka mogu koristiti: sudbena tijela. (1) Ako vozač koji ima inozemnu vozačku dozvolu na teritoriju Bosne i Hercegovine počini prekršaj za koji je ovim Zakonom predvi eno da se mora ili može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom. . može izreći zabrana korištenja inozemne vozačke dozvole u istom trajanju. poduzeća. tijela koja vode prekršajni. državna tijela. 32) i 33) članka 235. obrazovne ustanove i nevladine organizacije koje se bave pitanjima sigurnosti cestovnog prometa.

(1) Radi unapre enja prometno-obrazovnog rada.).). .). njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stajališta sigurnosti prometa (članak 11. mjerodavnih ministarstava i tijela koja upravljaju cestama.). uredit će se propisom koji donosi ministar. (2) Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se iz proračuna institucija Bosne i Hercegovine i me unarodnih obveza Bosne i Hercegovine. o prometu u zimskim uvjetima (članak 170. Ovlašćuje se ministar da sam ili u suradnji s odgovarajućim mjerodavnim tijelom donese bliže propise: 1) o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti (članak 6. kaznit će se roditelj. o načinu i uvjetima za dobivanje licencije za ispitivača (članak 179.). 7) o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama. 8) 9) 10) 11) 12) o obliku i sadržaju obrasca europskog izvješća o prometnoj nezgodi (članak 158. kao i djelokrug. 3) 4) 5) 6) o vo enju evidencije o javnim cestama i objektima na njima (članak 13. Članak 250. načinu obilježavanja radova i zapreka na cesti i znacima koje sudionicima u prometu daje ovlaštena osoba (članak 153. Vozač-instruktor pod čijim se nadzorom kandidat za vozača podučava u upravljanju motornim vozilom u prometu na cesti kaznit će se za prekršaj koji počini kandidat za vozača. VIJEĆE ZA SIGURNOST PROMETA Članak 251. osniva se Vijeće za sigurnost prometa (u daljnjem tekstu: Vijeće). odnosno skrbnik maloljetnika novčanom kaznom propisanom za počinjeni prekršaj ako je taj prekršaj počinjen kao posljedica propusta dužne skrbi o maloljetniku. posvojitelj. XII. o označavanju vozila kojima upravlja osoba s oštećenim udovima (članak 29.). (3) Članovi Vijeća imenuju se iz reda stručnjaka za područje cestovnog prometa. o postavljanju preventivnih izbočina (članak 47. osim ako nije bio u stanju spriječiti prekršaj. o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cesti (članak 144.).).). XIII.). o organiziranju poduke za podučavanje pružanja prve pomoći (članak 178. način imenovanja predsjednika i članova Vijeća. OVLASTI ZA DONOŠENJE PROPISA ZA PROVEDBU OVOGA ZAKONA Članak 252.Ako maloljetnik izvrši radnju koja je ovim Zakonom utvr ena kao prekršaj. o stjecanju zvanja instruktora vožnje (članak 181. 2) o osnovnim uvjetima koje ceste.). (4) Broj članova. uz suglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. prometne kulture i koordiniranja svih subjekata koji svojim djelovanjem mogu doprinijeti većoj sigurnosti prometa.).

imaju pravo upravljati motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 253. ovoga Zakona bit će doneseni u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i C i potkategorija B1 i C1. postupku i načinu izdavanja. kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorije i potkategorije u vozačku dozvolu. 5) vozačima koji imaju pravo upravljati priključnim vozilom kategorije E. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. Članak 254. (2) Kandidati za vozača motornih vozila koji su poduku započeli sukladno zakonodavstvu koje je bilo na snazi u vrijeme početka poduke završit će poduku sukladno istome zakonodavstvu. C i D i potkategorija B1. . vrsti i kvaliteti materijala registarskih pločica (članak 215. o ure ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ure aji i oprema u prometu na cestama (članak 203.). XIV.).). tako da: 1) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije A . o posebnom znaku za osobe koje prvi puta steknu vozačku dozvolu (članak 186.). produljenja valjanosti i zamjene vozačke dozvole i inozemne vozačke dozvole i o načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama (članak 187. 17) o zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila (članak 198. 20) o homologaciji vozila i dijelova (članak 205. sadržaju.bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija BE. 21) o postupku registracije i izdavanja prometne dozvole i knjižice vozila. 16) o obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. 18) o ukupnome trajanju upravljanja vozilom. 2) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije B .). 3) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije C .).).bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i BE i potkategorije B1. C1 i D1. obliku i boji.bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B.).). kao i o obrascu individualne nadzorne knjižice i naputku za njezinu popunu (članak 202.bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorije A i potkategorije A1. koja je vrijedila uz kategoriju C . 19) o dimenzijama. 4) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije D . 22) o tehničkim pregledima i uvjetima koje moraju ispuniti organizacije za obavljanje tehničkih pregleda (članak 219.13) 14) o podučavanju vozača motornih vozila (članak 183. o načinu davanja ovlasti automoto klubovima/savezima i auto-moto društvima i o načinu vo enja evidencije o izdanim vozačkim dozvolama (članak 192. sukladno zakonodavstvu koje je na snazi u Bosni i Hercegovini. odmoru za vozače i načinu rada udvojenih posada u vozilima u opsegu koji utječe na sigurno upravljanje motornim vozilom. Propisi iz članka 252. (1) Vozačima koji. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama.). CE i DE i potkategorija C1E i D1E. o postupku i načinu izdavanja. 15) o obrascu vozačke dozvole.

godine Sarajevo Predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamentarne skupštine BiH dr. (2) Mjerodavno tijelo uredit će sva pitanja iz svoje mjerodavnosti utvr ena ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. (1) Ovaj Zakon stupa na snagu osam dana od dana objave u “Službenom glasniku BiH”.Članak 255. r. a primjenjivat će se nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu. . piri Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Pamuk. Članak 256. prosinca 2005. PSBiH broj 262/05 22. Mustafa Pamuk v. (1) Mjerodavno tijelo uskladit će zakone iz svoje mjerodavnosti s ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Nikola Špiri v. (2) Ovaj Zakon bit će objavljen i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. r. pirić.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful