P. 1
Zakon o Osnovama Bezbjednosti Saobracaja Na Putevima u Bih

Zakon o Osnovama Bezbjednosti Saobracaja Na Putevima u Bih

|Views: 498|Likes:
Published by oktagon

More info:

Published by: oktagon on Aug 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2014

pdf

text

original

Godina X Utorak, 31. januara 2006.

godine

Broj/Broj /

6

Godina X Utorak, 31. januara/sije~nja 2006. godine

ISSN 1512-7508 - srpski jezik ISSN 1512-7486 - bosanski jezik ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE 47
Na osnovu člana IV 4 a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 21. decembra 2005. godine, i na 52. sjednici Doma naroda, održanoj 22. decembra 2005. godine, usvojila je

ZAKON
O OSNOVIMA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI I - OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom utvr uju se: osnovni principi me usobnih odnosa i ponašanja učesnika u saobraćaju i drugih subjekata u saobraćaju, osnovni uslovi koje moraju da zadovolje putevi u pogledu bezbjednosti saobraćaja na putevima, vo enje Centralnog registra vozača i vozila, pravila saobraćaja na putevima, sistem saobraćajnih znakova i znakova koje daju ovlašćena lica, dužnosti u slučaju saobraćajne nesreće, osposobljavanje kandidata za vozača, uslovi za sticanje prava na upravljanje motornim vozilima, polaganje vozačkih ispita, uslovi za ure aje i opremu vozila, dimenzije, ukupna masa i osovinsko opterećenje vozila, osnovni uslovi koje moraju da zadovoljavaju vozila u saobraćaju, rad strukovnih organizacija u Bosni i Hercegovini, te druga pitanja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima koja su jedinstvena za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine. Član 2. Organi Bosne i Hercegovine, entitetski i kantonalni organi i organi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i organi lokalne samouprave i lokalne uprave u gradovima i opštinama (u daljnjem tekstu: nadležni organi) obezbijediće sprovo enje ovog zakona i u okviru svoje nadležnosti donosiće propise i preduzimaće druge potrebne mjere za njegovo dosljedno sprovo enje. Član 3. (1) Učesnici u saobraćaju dužni su da poštuju odredbe ovog zakona i druge propise iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima, razvijaju humane odnose me u ljudima radi zaštite zdravlja i života drugih lica, a naročito djece, invalida, starih i nemoćnih lica, i staraju se o zaštiti životne sredine.

(2)

Učesnici u saobraćaju ne smiju da ometaju saobraćaj, oštećuju put, objekte i opremu na putu. Član 4.

(1) Putevi namijenjeni za saobraćaj moraju da budu izgra eni za bezbjedan i nesmetan saobraćaj i da odgovaraju osnovnim uslovima propisanim ovim zakonom, a preduzeća i javne službe koje održavaju javne puteve ili im je povjereno održavanje javnih puteva moraju da ih održavaju tako da na njima u svim uslovima može da se odvija bezbjedan i nesmetan saobraćaj. (2) Preduzeća, javne službe i drugi organi koji se brinu o putevima i održavaju ih dužni su da organizuju i trajno kontrolišu stanje i održavanje javnih puteva, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme na putevima radi bezbjednog i nesmetanog saobraćaja. (3) Preduzeća i javne službe iz stava (1) ovog člana dužni su da blagovremeno otklanjaju sve nedostatke usljed kojih na odre enim mjestima dolazi do saobraćajnih nesreća. (4) U slučaju pretrpljene štete usljed neodgovarajućeg održavanja javnih puteva, povjerilac se namiruje u skladu sa Zakonom o putevima. Član 5. Preduzeća, obrazovne organizacije, ustanove i druga pravna ili fizička lica koja školuju ili obučavaju kandidate za vozače motornih vozila dužni su da izvode obuku na način koji će obezbijediti da kandidati nauče i usvoje pravila saobraćaja i etiku u saobraćaju, ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za bezbjedno učestvovanje u saobraćaju na putevima. Član 6. (1) Preduzeća, ustanove i druga pravna ili fizička lica, kada proizvode, održavaju, popravljaju ili prepravljaju vozila i puštaju u saobraćaj vozila, ure aje, rezervne dijelove i opremu za vozila, dužni su da vozila, ure aje, dijelove i opremu proizvode, puštaju u saobraćaj, održavaju, odnosno popravljaju prema uslovima propisanim za bezbjedno učestvovanje vozila u saobraćaju na putevima. (2) Pojedinačno proizvedena, prepravljana ili u većem obimu popravljana vozila prije puštanja u saobraćaj moraju da budu certifikovana u ovlašćenoj organizaciji koja obavlja certifikovanje vozila. (3) Bliže odredbe o načinu i postupku certifikovanja i uslovima koje moraju da ispunjavaju organizacije za certifikovanje vozila pravilnikom propisuje ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar), u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. Član 7. Preduzeća, ustanove, pravna ili fizička lica i drugi organi koji posjeduju vlastita vozila dužni su da se brinu o tome da vozači njihovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge uslove za bezbjedno upravljanje vozilima i da obezbijede da njihova vozila budu ispravna, te da imaju propisane ure aje i opremu. Član 8. (1) Saobraćaj na javnom putu može da se ograniči ili zabrani samo kada je to neophodno radi: sprečavanja ili otklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju, sprečavanja oštećenja javnog puta ili izvo enja radova na javnom putu. (2) Postupak i uslove za ograničenje i zabranu iz stava (1) ovog člana utvrdiće nadležni organi, u skladu s važećim propisima. Član 9. Pojedini izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeća značenja: 1) autobus je motorno vozilo namijenjeno za prevoz lica koje, osim sjedišta za vozača, ima više od osam sjedišta;

2) autoput je javni put posebno izgra en i namijenjen isključivo za saobraćaj motornih vozila, koji je kao autoput označen propisanim saobraćajnim znakom, koji ima dvije fizički odvojene kolovozne trake za saobraćaj iz suprotnih smjerova, sa po najmanje dvije saobraćajne trake i trakom za prinudno zaustavljanje vozila, bez ukrštanja s poprečnim putevima i željezničkim ili tramvajskim prugama u istom nivou i u čiji saobraćaj može da se uključi, odnosno isključi samo odre enim i posebno izgra enim priključnim javnim putevima na odgovarajuću kolovoznu traku autoputa; 3) bicikl je vozilo koje ima najmanje dva točka i koje se pokreće isključivo snagom vozača;

4) bicikl sa motorom je vozilo na motorni pogon sa dva ili tri točka, čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ i koje na ravnom putu ne može da razvije brzinu veću od 50 km na čas; 5) laki motocikl je vozilo na motorni pogon s dva ili tri točka, čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³ a snaga motora ne prelazi 11 kNJ; 6) biciklistička staza je izgra ena saobraćajna površina namijenjena za saobraćaj bicikala i lakih motocikala s motorom, koja se proteže uzduž kolovoza i koja je od njega odvojena i obilježena propisanim saobraćajnim znakom; 7) biciklistička traka je dio kolovoza namijenjen za saobraćaj bicikala i bicikala sa motorom, koja se proteže uzduž kolovoza i koja je označena uzdužnom linijom na kolovozu; 8) brzi put je javni put namijenjen za saobraćaj isključivo motornih vozila, s jednom ili dvije razdvojene kolovozne trake, koji ima sve raskrsnice u dva ili više nivoa s poprečnim putevima i drugim saobraćajnicama (željezničkim ili tramvajskim prugama), u pravilu, nema zaustavnih traka i koji je kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom; 9) 10) Centralni registar je evidencija o svim vozačima i vozilima; put je svaki javni put i nekategorisani put na kojem se odvija saobraćaj;

11) put rezervisan za saobraćaj motornih vozila je javni put po kojem mogu da saobraćaju samo motorna vozila i koji je kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom; 12) strana vozačka dozvola je vozačka dozvola i me unarodna vozačka dozvola koju je izdao nadležni organ strane države; 13) javni put je površina od opšteg značaja za saobraćaj, koju svako može slobodno da koristi pod uslovima odre enim zakonom i koju je nadležni organ proglasio javnim putem, kao i ulica u naselju; 14) kolona je niz od najmanje tri vozila (osim bicikla,traktora, radne mašine i zaprežnog vozila) koja su zaustavljena na putu, ili se na bliskom me usobnom rastojanju kreću istom saobraćajnom trakom u istom smjeru, pri čemu su brzina kretanja vozila i postupanja vozača me usobno uslovljeni i izme u kojih, bez ometanja, ne može da u e drugo vozilo; 15) kolovoz je dio površine puta namijenjen prvenstveno za saobraćaj vozila;

16) kolovozna traka je uzdužni dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila u jednom smjeru s jednom ili više saobraćajnih traka; 17) kombinovano vozilo je motorno vozilo namijenjeno za prevoz lica i tereta, čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg; 18) laka prikolica je priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg;

19) laki tricikl ili četvorocikl je motorno vozilo s tri odnosno četiri točka, koje na ravnom putu može da razvije brzinu veću od 45 km na čas, čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 350 kg a snaga motora ne prelazi 4 kNJ; 20) licenca je javna isprava koju je izdao nadležan organ i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova i osposobljenosti za obavljanje odre enih poslova iz oblasti bezbjednosti saobraćaja;

21) lokalni put je javni put koji povezuje naselja na teritoriji opštine, ili koji je značajan za saobraćaj na teritoriji opštine; 22) magistralni put je javni put koji povezuje veće gradove i važnija privredna područja u Bosni i Hercegovini i koji se nadovezuje na mrežu odgovarajuće kategorije puteva sa susjednim državama; 23) manja materijalna šteta je šteta u saobraćajnoj nesreći nastala na vozilu na kojem nisu oštećeni vitalni dijelovi i sklopovi i koje može samostalno da se kreće na putu; 24) masa vozila je masa praznog vozila s punim rezervoarom goriva i priborom i opremom predvi enim za vozilo;

25) me unarodna vozačka dozvola je javna isprava koju izdaje ovlašćena organizacija na osnovu nacionalne vozačke dozvole te države; 26) mimoilaženje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se po istom kolovozu kreće iz suprotnog smjera;

27) motocikl je motorno vozilo s dva točka, s bočnom prikolicom ili bez nje, kao i motorno vozilo na tri točka, ako njegova masa nije veća od 400 kg; 28) motokultivator je vozilo na motorni pogon s jednom ili dvije osovine i pogonskim motorom do 12 kNJ, konstruisano da vuče, potiskuje ili nosi oru a za razne poljoprivredne radove; 29) mijenjanje saobraćajne trake je prelaženje vozilom iz jedne u drugu saobraćajnu traku za saobraćaj u istom smjeru radi prestrojavanja ili dozvoljenog bržeg kretanja; 30) motorno vozilo je vozilo na motorni pogon koje je prvenstveno namijenjeno za prevoz lica ili tereta na putevima ili koje služi za vuču priključnih vozila namijenjenih za prevoz lica ili tereta, osim vozila za prevoz lica ili tereta koja se kreću po šinama, lakih motocikala, traktora i drugih vozila na motorni pogon koja nisu prvenstveno namijenjena za prevoz lica ili tereta; 31) najveća dozvoljena masa je masa vozila zajedno s njegovom nosivošću;

32) naselje je prostor na kojem se redovi ili grupe zgrada nalaze s jedne ili s obje strane puta dajući mu izgled ulice, čije granice odre uje nadležni organ saobraćajnim znakovima za obilježavanje naseljenih mjesta; 33) nekategorisani put je površina koja se koristi za saobraćaj po ma kom osnovu i koji je dostupan većem broju raznih korisnika (seoski, poljski i šumski putevi, putevi na nasipima za odbranu od poplava, prostori oko benzinskih pumpi, parkirališta i sl.); 34) nosivost je dozvoljena masa do koje vozilo smije da se optereti prema deklaraciji proizvo ača vozila;

35) obilaženje je prolaženje vozilom pored zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće; 36) obilježeni pješački prelaz je dio površine kolovoza namijenjen za prelaženje pješaka preko kolovoza, označen oznakama na kolovozu i odgovarajućim saobraćajnim znakom; 37) organ nadležan za je organ nadležan za odre ene poslove utvr en Ustavom i zakonom Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine; 38) osovinsko opterećenje je dio ukupne mase kojim osovina vozila opterećuje kolovoz na putu u stanju mirovanja vozila; 39) parkiranje vozila je prekid kretanja vozila duži od pet minuta osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj; 40) pješačka zona je ure ena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka, u kojoj je dozvoljeno kretanje motornih vozila s posebnim odobrenjem;

52) priključno vozilo je vozilo namijenjeno da bude vučeno vozilom na motorni pogon. konstruisano tako da se svojim prednjim dijelom oslanja na vučno vozilo. 58) saobraćajna traka za prinudno zaustavljanje vozila je obilježeni uzdužni dio kolovoza na autoputevima i na odre enim mjestima na putevima višeg ranga. 46) preglednost podrazumijeva prostor koji učesnik u drumskom saobraćaju može da vidi s mjesta na kojem se nalazi. 48) saobraćajna dozvola je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuju vlasništvo odre enog vozila. sankama ili se vozi na koturaljkama. ako se pri tome kreće brzinom čovječijeg hoda. 57) saobraćajna traka je obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolovoza čija je širina dovoljna za nesmetan saobraćaj jednog reda vozila. kad su u vozilu putnici. . radi uključenja u suprotni saobraćajni tok.). skijama. 55) putnički automobil je motorno vozilo namijenjeno za prevoz lica koje. osim sjedišta za vozača. 59) saobraćajna traka za spora vozila je uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila koja sporom vožnjom smanjuju odvijanje saobraćaja. 53) saobraćajna traka za vozila javnog gradskog prevoza je obilježeni uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila javnog gradskog prevoza putnika.41) pješačko ostrvo je uzdignuta ili na drugi način obilježena površina koja se nalazi na kolovozu i koja je odre ena za privremeno zadržavanje pješaka koji prelaze preko kolovoza. zaustavljanjem i sl. 43) polukružno okretanje je okretanje vozila za 180 stepeni u odnosu na dotadašnji smjer kretanja. ručna kolica. kao i u tunelima i galerijama. lice u pokretnoj stolici za nemoćna lica koju pokreće vlastitom snagom ili snagom motora. lice koje vlastitom snagom gura ili vuče vozilo. kao i lice koje klizi klizaljkama. 56) saobraćajna nesreća je nesreća na putu u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno ili više lica poginulo ili povrije eno ili je izazvana materijalna šteta. dječije prevozno sredstvo. 47) preticanje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se kreće u istoj saobraćajnoj traci i u istom smjeru. bicikl sa motorom ili pokretna kolica za nemoćna lica. njegove tehničke i druge osobine i karakteristike. i to na način koji ne primorava vozača drugog vozila da naglo mijenja pravac ili brzinu kretanja. 45) potvrda o registraciji je javni dokument koji za registrovano vozilo izdaje nadležni organ. 49) potvrda o vlasništvu vozila je javni dokumenat koji je izdao nadležni organ i kojim se dokazuju vlasništvo odre enog vozila. smanjivanjem brzine kretanja ili prekidanjem radnje koju izvodi vozilom. bicikl. 54) propuštanje vozila je radnja koju je u odre enim slučajevima vozač dužan da izvrši zaustavljanjem vozila. niti se prevozi u vozilu ili na vozilu. okretanjem. bilo da je konstruisano kao prikolica ili kao poluprikolica. njegove tehničke i druge karakteristike. ima najviše osam sjedišta. ili ulaze u vozilo i izlaze iz vozila javnog saobraćaja. 51) prestrojavanje je zauzimanje takvog položaja vozilom na saobraćajnoj traci i na takvoj udaljenosti od raskrsnice ili drugog mjesta na putu iz kojeg na bezbjedan način može da se izvede sljedeća dopuštena radnja vozilom (skretanjem. 42) pješak je lice koje učestvuje u saobraćaju a ne upravlja vozilom. 50) posebni objekat na putu je oprema na putu postavljena radi smanjenja brzine kretanja vozila na mjestima gdje je posebno ugrožena bezbjednost učesnika u saobraćaju. 44) poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine.

68) stajalište je dio površine puta namijenjen za zaustavljanje autobusa. 69) 70) stiker naljepnica je dokaz o registrovanju vozila. 79) vozač je lice koje na putu upravlja vozilom. 77) ukupna masa je masa vozila zajedno sa masom tereta koji se prevozi na vozilu. 65) u saradnji s nadležnim organom znači da je organ koji donosi podzakonski akt obavezan da obezbijedi učestvovanje u izradi ili davanju mišljenja nadležnog organa o podzakonskom aktu. odnosno od najmanje 100 m u naselju. ili je od kolovoza odvojena na drugi način. trolejbusa ili tramvaja radi ulaska i izlaska putnika i koje je obilježeno saobraćajnim znakom. kao i pješak ili lice koje svoje poslove i radne zadatke obavlja na putu. kao i masu priključnog vozila sa teretom.60) saobraćajna traka za ubrzavanje je dio kolovoza namijenjen za uključivanje vozila u saobraćaj sa sporednog puta. uključujući i masu lica koja se nalaze u vozilu. vozač ne može jasno da uoči druge učesnike u saobraćaju na udaljenosti od najmanje 200 m na putu izvan naselja. koje po konstrukcionim osobinama ne može da razvije brzinu veću od 30 km na sat. ima kontakt s električnim provodnikom. pored koje se najmanje sa jedne strane nalaze redovi kuća ili grupe zgrada. koje tjera. ima više od osam sjedišta i koje. radi napajanja motora električnom energijom. potiskuje ili nosi izmjenjiva oru a. 73) trolejbus je motorno vozilo namijenjeno za javni prevoz putnika koje. čija je radna zapremina motora veća od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 550 kg a snaga motora ne prelazi 15 kNJ. 62) radna mašina je vozilo na motorni pogon namijenjeno za vršenje odre enih radova vlastitim ure ajima i opremom. 67) smanjena vidljivost postoji kada. teretno vozilo je svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prevoz tereta. zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika. vezano za električni vod. 78) ulica je dio puta u naseljenom mjestu. ako je ono pridodato vozilu. 66) skup vozila čine vozilo na motorni pogon i priključna vozila koja u saobraćaju na putevima učestvuju kao cjelina. vodi ili jaše životinju koja se kreće po putu. kao i šira saobraćajna površina koja nastaje ukrštanjem. ili se nalazi u vozilu ili na vozilu. radi napajanja motora električnom energijom. 63) raskrsnica je površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju dva puta ili više puteva. 75) tricikl ili četvorocikl je motorno vozilo s tri. 76) učesnik u saobraćaju je lice koje u saobraćaju na putu upravlja vozilom. 72) tramvaj je vozilo na šinama s električnim pogonom. namijenjeno za javni prevoz putnika i koje je. 61) saobraćajna traka za usporavanje je dio kolovoza namijenjen za isključivanje vozila iz saobraćaja na putu. sa trotoarom i ivičnjakom. . koje na ravnom putu može da razvije brzinu veću od 50 km na čas. 71) traktor je vozilo na motorni pogon konstruisano da vuče. osim sjedišta za vozača. odnosno drugih prilaznih puteva s objekata pored puteva. koja nije u istom nivou s kolovozom puta. 64) regionalni put je javni put koji povezuje važnija privredna područja u Bosni i Hercegovini i koji obezbje uje najracionalniju vezu izme u opština. odnosno spajanjem puteva. odnosno da služi za pogon takvih oru a ili za vuču priključnih vozila. 74) trotoar je posebno ure ena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka. odnosno četiri točka.

Član 13. zavisno od njihovog društvenog i privrednog značaja. (2) (3) Organi koji vode evidenciju dužni su da redovno dostavljaju odgovarajuće podatke Centralnom registru. 83) zaprežno vozilo je vozilo koje vuče upregnuta životinja. (2) Bliže odredbe o osnovnim uslovima koje putevi. osim pokretnih stolica s motorom za nemoćna lica i vozila koja se kreću po šinama. kao i ulice u naseljima i gradovima. njihovi pojedini dijelovi i objekti na njima mogu da se puste u saobraćaj tek nakon što se utvrdi da ispunjavaju propisane tehničke normative u pogledu bezbjednosti saobraćaja. Javni put čine: donji i gornji stroj puta. 81) vozilo je svako prevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po putu. II . drumski gra evinski objekti. a javni put izvan naselja i zemljišni pojas s obje strane puta širine najmanje jedam metar. Javni putevi. pa i kad na priključku na javni put ima izgra en kolovoz. osim pokretnih stolica bez motora za nemoćna lica i dječijih prevoznih sredstava. u kojem vozila ne smiju da se kreću brzinom većom od brzine hoda pješaka zbog dozvoljenog kretanja pješaka i dječije igre. moraju se projektovati. (1) Radi povećanja efikasnosti u sprovo enju ovog zakona i ispunjavanja uslova i obaveza na me unarodnom planu. Član 12. regionalni i lokalni putevi. (3) Bliže odredbe o načinu vo enja evidencije o javnim putevima i objektima na njima pravilnikom propisuje ministar u saradnji sa nadležnim organom. njihovi elementi i objekti na njima moraju da ispunjavaju sa gledišta bezbjednosti saobraćaja pravilnikom propisuje ministar.80) vozačka dozvola je javna isprava koju je izdao nadležni državni organ i kojom se dokazuje pravo upravljanja odre enom kategorijom ili vrstom vozila. kao osnov na kojem se odvija saobraćaj. osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj. čine magistralni. Član 10. objekti za potrebe puta. izgra ivati. obilježeno propisanim saobraćajnim znakom. 82) vozilo na motorni pogon je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora. državne institucije nadležne za vo enje centralnih evidencija uspostaviće Centralni registar. u saradnji sa nadležnim organom. 84) zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do pet minuta. 85) zemljani put je put bez izgra enog kolovoza i kolovoznog zastora. 86) zona smirenog saobraćaja je područje u naselju. saobraćajni znakovi i oprema. računajući od krajnje . (1) Mrežu javnih puteva. Član 14. Odgovarajućim podzakonskim aktom bliže će se urediti vo enje Centralnog registra. opremati i održavati tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima bezbjednosti saobraćaja. (1) Putevi.PUTEVI Član 11. (2) O javnim putevima i objektima na njima vodi se evidencija.

Član 16.tačke poprečnog profila puta. na rastojanju od najviše 500 m. branike i druge predmete koje su postavili za vrijeme izvo enja radova. Član 15. (1) Javni putevi moraju da imaju najmanje dvije saobraćajne trake i dvije ivične trake ili ivičnjake u ravni kolovoza. galerijama i drugim objektima na javnom putu širina kolovoza ne smije da bude manja od širine kolovoza na javnom putu. a ulica samo jednu saobraćajnu traku bez proširenja. mora da se obezbijedi da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 11. Član 18. uz dozvolu nadležne institucije koja upravlja javnim putem. ima odgovarajuće proširenje.5 m od najviše tačke kolovoza. odre ene odlukama nadležnih organa. 5 tona po osovini. prije početka izvo enja radova dužni su da obezbijede mjesto na kojem se radovi izvode i da za vrijeme trajanja radova organizuju bezbjedan saobraćaj na mjestu izvo enja radova. Preduzeća i drugi subjekti koji izvode radove na javnom putu. sredstva za rad. (1) Na javnim putevima zabranjeno je podizati objekte. Iznad kolovoza javnog puta mora da postoji slobodan prostor u visini od najmanje 4.3 metra. ili obavljati bilo kakve radnje koje bi mogle da ugrožavaju ili ometaju saobraćaj na javnom putu ili oštećuju javni put i objekte na njemu. računajući od krajnje tačke poprečnog profila. kao i na dijelu magistralnog puta u naselju moraju da budu van kolovoza. osim lokalnih. (2) Izuzetno od odredaba stava (1) ovog člana. prodavati proizvode i sl. a ulice trotoare s ivičnjacima. lokalni putevi i ulice. zavisno od preglednosti puta. računajući od najviše tačke kolovoza. i to pored autoputa i puta rezervisanog za saobraćaj motornih vozila na razdaljini od najmanje 12 metara. (2) Autobuska stajališta na javnom putu izvan naselja. (3) Projektovanjem i gradnjom novih javnih puteva. (1) Na mostovima. (2) Na javnom putu i njegovom zaštitnom pojasu zabranjeno je podizati spomenike i postavljati druga spomenobilježja. te da poslije završetka radova uklone s javnog puta ostatke materijala. saobraćajne znakove. Član 21. moraju da budu izgra eni tako da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje šest tona. saditi sadnice ili postavljati predmete kojima se umanjuje preglednost puteva i željezničke pruge s kojom se put ukršta u istom nivou. Član 20. i vazdušni prostor iznad kolovoza u visini od sedam metara. (3) U zaštitnom pojasu javnog puta van naselja mogu se postavljati natpisi za reklame. . magistralnog i regionalnog od 10 metara i lokalnog puta . Član 19. u tunelima. lokalni put može da ima samo jednu saobraćajnu traku s tim što. ure aje ili postrojenja. kao i preglednost na raskrsnici. (2) Izuzetno od odredaba stava (1) ovog člana. (1) Javni putevi moraju da budu osposobljeni da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 10 tona po osovini. Član 17.

(2) Organi nadležni za unutrašnje poslove dužni su da najmanje dva puta godišnje dostave podatke institucijama iz stava (1) ovog člana o vrstama. posebne površine za zadržavanje vozila izvan kolovoza. saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i znacima i naredbama koje daju ovlašćena lica. Član 24. kao i o prohodnosti javnih puteva u zimskom periodu i u slučaju elementarnih nepogoda ili vanrednih doga aja zbog kojih je nastao prekid saobraćaja. trotoaru i drugim saobraćajnim površinama ostavljati oštećena. (1) Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima dužne su da blagovremeno i tačno obavještavaju javnost o ograničenju i zabrani saobraćaja na javnim putevima i o vanrednim uslovima i posebnim mjerama za saobraćaj na njima. na pogodnim rastojanjima. odrona ili klizanja terena ili drugih uzroka. Član 22. nanijelo blato ili bacilo otpatke ili predmete na put. U slučaju prekida ili ugrožavanja saobraćaja na javnom putu zbog nanosa. mjestima i vremenu doga anja saobraćajnih nesreća. dotrajala ili neregistrovana vozila. Javni putevi van naselja moraju da imaju. predmeta i materija koje je ostavilo. (2) Lice koje postupi suprotno stavu (1) ovog člana snosi troškove uklanjanja vozila. (2) Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima. (2) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i kad se time odstupa od saobraćajnih propisa. (1) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu s propisima o pravilima saobraćaja. parking-prostoru. Opšte odredbe Član 25. odnosno zbog čega su znatno otežani uslovi za odvijanje saobraćaja.SAOBRAĆAJNA PRAVILA 1.(1) Nadležni organi koji upravljaju putevima dužni su da preduzimaju praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na putu gdje je put uzrok saobraćajnih nesreća. nanositi blato na put sa savremenim kolovozom ili ostavljati ili bacati otpatke ili predmete i materije koji mogu da ometaju ili ugrožavaju saobraćaj ili zaga uju okolinu. (1) Zabranjeno je na putu. koje su im potrebne za primjenjivanje njihovih javnih ovlašćenja. kao i u slučaju oštećenja kolovoza koja u većoj mjeri ugrožavaju bezbjednost saobraćaja. parking-prostor ili neku drugu saobraćajnu površinu. Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju prema svjetlosnom saobraćajnom znaku i kad se taj znak razlikuje od pravila o prvenstvu prolaza izraženom na istom mjestu drugim saobraćajnim znakom. otpadaka. dužne su da dostavljaju auto-moto klubovima/savezima informacije o prohodnosti javnih puteva. istovremeno s informisanjem javnosti. (3) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama koje daju ovlašćena lica i kad se time odstupa od propisanih saobraćajnih pravila ili značenja saobraćajnih znakova postavljenih na putu. Član 23. . III . nadležna institucija koja upravlja putevima odmah po saznanju mora da preduzme mjere za otklanjanje smetnji i uspostavljanje bezbjednog saobraćaja. a na dijelovima sa većim uzdužnim nagibom i posebnu traku za kretanje sporih vozila u slučaju vrlo gustog saobraćaja. Član 26.

dužan je da se zaustavi kad je vozilo kojim se prevoze djeca zaustavljeno na kolovozu. Član 29. (3) Vozač mora da zaustavi vozilo iza vozila iz stava (1) ovog člana kada lica. vozač je dužan da vozi s naročitom opreznošću i takvom brzinom da može da zaustavi vozilo u slučaju potrebe. . (4) Ako je u mogućnosti i ako time ne ometa bezbjednost saobraćaja. Član 30. Član 31. (2) Lica iz stava (1) ovog člana. kao i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put. (1) Vozač je dužan da tokom upravljanja vozilom obrati pažnju na pješake koji se nalaze na kolovozu ili stupaju na kolovoz. dok djeca ulaze ili izlaze iz vozila. a ako nije u mogućnosti. odnosno s proširenja saobraćajne trake koje se koristi za stajalište.(3) Vozač je dužan da ukloni s kolovoza predmete i materije koje sa njegovog vozila padnu na put. (3) Na dijelu puta po kojem se kreću djeca. (3) Bliže odredbe o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja lice s oštećenim ekstremitetima pravilnikom propisuje ministar. (2) Vozilo koje je podešeno da njime upravlja lice kojem su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom mora da bude obilježeno posebnim znakom. Član 27. ili na kojem su postavljeni saobraćajni znaci o učešću djece u saobraćaju. i 110. mora da se kreće smanjenom brzinom tako da ne ugrožava lica koja ulaze ili izlaze iz tog vozila. s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti u saobraćaju. kad samostalno učestvuju u saobraćaju. vozač je dužan da ukloni s kolovoza i predmete na koje nai e tokom vožnje. (2) Kad prilazi obilježenom pješačkom prelazu. kao i vozač vozila koji tom vozilu dolazi u susret na putu s dvije saobraćajne trake. (1) Slijepa lica. ulazeći ili izlazeći iz tog vozila. zaustavljenog na stajalištu. odnosno preduzeće koje se brine o održavanju puta. moraju da pre u preko saobraćajne trake i biciklističke staze ili trake kojom se vozilo kreće. vozač mora da upravlja vozilom s naročitom opreznošću i da vozi takvom brzinom da u slučaju potrebe može da zaustavi vozilo ispred pješačkog prelaza. (4) Vozač vozila koje se kreće iza vozila kojim se prevoze djeca. u saradnji sa nadležnim organom. Vozač je dužan da drži vozilo na takvom rastojanju od drugih vozila u saobraćaju da. (5) Ako se vozilom obavlja organizovan prevoz djece. kad radi ulaska u vozilo ili po izlasku iz vozila moraju da pre u preko kolovoza. dužna su da to učine na način propisan u čl. dužan je da o tome obavijesti nadležnu instituciju koja upravlja putem ili policijsku upravu. (1) Za vrijeme vožnje u naselju vozač je dužan da vozilu javnog gradskog prevoza putnika ili posebno obilježenom vozilu kojim se obavlja organizovani prevoz djece omogući uključivanje u saobraćaj kada ta vozila izlaze sa stajališta koja se nalaze van kolovoza. ne izaziva opasnost i ne ometa druge učesnike u saobraćaju. (1) Vozač vozila koje se kreće pored vozila javnog prevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prevoz putnika. 109. Član 28. 108. vozilo mora da bude obilježeno posebnim znakom. moraju da nose bijeli štap kao znak raspoznavanja.

(2) U putničkom automobilu na prednjem sjedištu do vozača ne smije da se prevozi lice koje je očigledno pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava. svjetlo za osvjetljavanje zadnje registarske tablice i registarsku tablicu presvučenu bijelom reflektujućom bojom. skretanje udesno ili ulijevo. parkirališta. svjetlosno-signalne ili reflektujuće ure aje ili materije koji daju svjetla crvene boje. Radnje vozilom u saobraćaju Član 36. (2) Odredba stava (1) ovog člana u pogledu svjetala bijele boje ne odnosi se na svjetlo za osvjetljavanje puta pri vožnji unazad. (1) Za vrijeme kretanja vozila u saobraćaju na javnom putu vozač ne smije da koristi mobilni telefon. mijenjanje saobraćajne trake. propuštanja vozila koja imaju pravo prvenstva prolaza i u drugim slučajevima kada je vozač dužan ili prinu en da zaustavi vozilo na kolovozu. (3) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na crveno trepćuće svjetlo na posebnim motornim vozilima koja prate vozila pod pratnjom. Član 35. (1) Vozač koji namjerava da obavi neku radnju vozilom na putu (pomjeranje vozila udesno ili ulijevo. u kojoj dijete mora da bude vezano. osim u slučaju da je mobilni telefon prilago en upotrebi u vozilu. dvorišta ili drugih sličnih površina. Član 37. zaustavljanje. preticanje. osim u slučaju kada na zadnjem sjedištu ima pričvršćenu dječiju stolicu. niti na zadnjem sjedištu dijete mla e od pet godina. Član 32. dužan je da na mjestu na kojem se uključuje postavi lice koje će omogućiti bezbjedan izlazak vozila na put ili da na drugi način obezbijedi bezbjedno uključenje na put. vožnja unazad i sl. a ako mu je vidik zaklonjen ili mu je vidljivost znatno smanjena zbog vremenskih ili drugih prilika. (1) Vozila ne smiju na prednjoj strani da imaju svjetlosne. kao ni dijete mla e od 12 godina. Član 34. ili da pored djeteta sjedi punoljetno lice. (3) Zabranjeno je otvaranje vrata na motornom vozilu na kolovozu kada je vozilo u kretanju ili mirovanju i u svim drugim slučajevima kada može da se ugrozi bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. pokretno svjetlo za istraživanje (reflektor). postupanja po znaku i naredbi ovlašćenog lica. . Lice koje se prevozi vozilom ne smije ni na koji način da ometa vozača u upravljanju vozilom. (2) Kretanjem vozila u smislu stava (1) ovog člana smatraće se i slučaj kada je vozilo zaustavljeno radi postupanja po saobraćajnom znaku. 2. niti da utiče na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje bezbjednost saobraćaja. polukružno okretanje. obilaženje. (1) Vozač motornog vozila i lica koja se prevoze tim vozilom dužna su da koriste bezbjednosne pojaseve za vrijeme dok se vozilo kreće u saobraćaju na javnom putu. a na zadnjoj strani ure aje ili materije koji daju svjetla bijele boje.(2) Vozač vozila javnog gradskog prevoza putnika ili posebno obilježenog vozila kojim se obavlja organizovani prevoz djece dužan je da pomoću pokazivača pravca najavi svoju namjeru da se uključi u saobraćaj i da to uključivanje obavi na način kojim se ne ugrožavaju drugi učesnici u saobraćaju. prema odredbama ovog zakona. Član 33. (2) Vozač je dužan da postupa prema odredbama stava (1) ovog člana i kada se uključuje u saobraćaj iz garaže.) smije da počne takvu radnju samo ako se prethodno uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili imovinu. vodeći pri tome računa o položaju vozila i pravcu i brzini kretanja.

Vozač mora za kretanje vozila da koristi isključivo put. odnosno stazu namijenjenu za saobraćaj one vrste vozila kojoj pripada. s obzirom na brzinu kretanja vozila. (1) Vozač je dužan da se kreće vozilom desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja. na putu u naselju s kolovozom na kojem za saobraćaj vozila u istom smjeru postoje najmanje dvije obilježene saobraćajne trake za kretanje vozila. odnosno kolovoz ili saobraćajnu traku. dužan je da se kreće onom stranom kolovoza kojom se do tada kretao vožnjom unaprijed. vozača vozila koje na ravnom putu ne može da razvije brzinu kretanja veću od 40 km na čas i na vozača vozila koje se ne smatra motornim vozilom. (2) Ako znak iz stava (1) ovog člana vozač daje pomoću pokazivača pravca. niti da se vozi na prevojima i u krivinama u kojima je preglednost nedovoljna. mora da ga daje sve vrijeme dok obavlja radnju vozilom. (3) Vozač ne smije kretanjem vozila unazad da ulazi u nepreglednu raskrsnicu. osim na dijelu puta ispred raskrsnice ili drugog mjesta na kojem vozilo skreće ulijevo. Član 40. (1) i (2) ovog člana. . pod uslovom da ne ugrožava ili ne ometa druge učesnike u saobraćaju. ovog zakona. odgovarajućim znakom rukom. osim u slučaju opasnosti. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana. vozač je dužan da jasno i blagovremeno obavijesti o svojoj namjeri druge učesnike u saobraćaju. (1) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera na kojem postoje najmanje četiri saobraćajne trake vozač ne smije vozilom da prelazi na kolovoznu traku namijenjenu za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. (3) Na putu na kojem su kolovozne trake fizički odvojene jedna od druge vozač ne smije vozilom da se kreće kolovoznom trakom namijenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera.500 kg. vozača teretnog vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju i sebe ne izlaže opasnosti. (4) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u jednom smjeru vozač ne smije vozilom da se kreće u zabranjenom smjeru. Kretanje vozila po putu Član 38. ako oni ne postoje. (3) Izuzetno od odredaba st. (2) Vozač je dužan da drži vozilo u kretanju što bliže desnoj ivici kolovoza i na tolikoj udaljenosti od nje da. vozač može da koristi i saobraćajnu traku koja se ne nalazi uz desnu ivicu kolovoza ako time ne ometa ostala vozila koja se kreću iza vozila kojim upravlja. da se kreće putem na prelazu preko željezničke pruge u istom nivou. a po izvršenoj radnji mora prestati da ga daje. (1) Vozač koji namjerava da se kreće vozilom unazad može da izvrši tu radnju samo na kratkom dijelu puta. (2) Kad se vozač kreće vozilom unazad. nakon izvršenog preticanja drugog vozila vozač nije dužan da daje znak o namjeri da se vrati na saobraćajnu traku kojom se kretao prije preticanja. (2) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera na kojem postoje tri saobraćajne trake vozač ne smije vozilom da se kreće saobraćajnom trakom koja se nalazi uz lijevu ivicu puta u smjeru kretanja vozila. (4) Odredba stava (3) ovog člana ne odnosi se na vozača autobusa. da se uključuje na put s pravom prvenstva.(1) Prije obavljanja radnji vozilom iz člana 36. dajući znak pomoću pokazivača pravca ili. Član 39. uslove saobraćaja i stanje i osobine puta. 3. Član 41.

100 km na čas na putevima rezervisanim za saobraćaj motornih vozila i brzim putevima. Član 44. saobraćajnim znakom može da se dozvoli kretanje vozilom i većom brzinom od propisane u stavu (1) ovog člana. stanju vozila i tereta. Brzina Član 43. saobraćajnim znacima i drugim saobraćajnim uslovima. Član 46. (4) Na putu van naselja vozač ne smije vozilom da se kreće brzinom većom od brzine odre ene saobraćajnim znakom postavljenim na putu. (1) Na putu u naselju vozač ne smije vozilom da se kreće brzinom većom od 60 km na čas. osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. a 40 km na čas na ostalim putevima. (1) Vozač ne smije da mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjenjem brzine kretanja vozila. 4. datuma i vremena ili tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem vozilom. . preglednosti. (2) Na putevima u naselju. (2) Brzina kretanja vozila utvr uje se pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila s ure ajem ili bez ure aja sa grafičkim ispisom brzine. (1) Vozač je dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi osobinama i stanju puta. tako da vozilo može blagovremeno da zaustavi pred svakom preprekom koju pod navedenim uslovima može da predvidi. (3) 1) 2) 3) Na putu van naselja vozač ne smije vozilom da se kreće brzinom većom od: 130 km na čas na autoputevima. uz videonadzor. vidljivosti. (3) Fotografija i video-zapis s podacima o utvr enoj brzini. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. (3) Prilikom pokretanja vozila iz mjesta.Član 42. osim u slučaju neposredne opasnosti. (2) Vozač koji namjerava znatnije da smanji brzinu kretanja vozila dužan je da to učini na način kojim neće ugroziti druge vozače koji se kreću iza njega. vozač ne smije naglo da poveća brzinu kretanja tako da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe usljed proklizavanja pogonskih točkova vozila. atmosferskim prilikama. gustini saobraćaja. (1) Brzina kretanja motornih vozila na putu pod normalnim uslovima saobraćaja ne smije da se ograniči saobraćajnim znakom ispod 60 km na čas na magistralnim putevima. koji se sačinjava na licu mjesta. osim u slučaju opasnosti. navodi se i izjava vozača da li ima ili ne primjedbe na tekst zapisnika. ako saobraćajno-tehnički elementi to omogućavaju. 80 km na čas na ostalim putevima. (2) Vozač ne smije da smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da njegovo vozilo predstavlja smetnju normalnom odvijanju saobraćaja. (4) U zapisniku. Član 45.

(2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je da obavi skretanje krećući se krajnjom lijevom saobraćajnom trakom koja se proteže uz središnju liniju i uz zamišljeni ili obilježeni luk koji spaja dvije središnje linije bočnih kolovoza.za autobuse kada se obavlja organizovani prevoz djece. (3) Motorna vozila iz tač. radi smanjenja brzine. osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije odre eno. na raskrsnici zadržava pravac svog kretanja ili skreće udesno. oivičenog crvenom bojom. autobuse koji osim ugra enih sjedišta imaju i odre ena mjesta za stajanje. pravilnikom propisuje ministar u saradnji sa nadležnim organom.za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje (karavan) ili laku prikolicu.za traktore. 5) 6) 30 km na čas . . (1) Vozač vozila koje skreće udesno dužan je da obavi skretanje krećući se krajnjom saobraćajnom trakom koja se proteže uz desnu ivicu kolovoza. (2) Odobrenje za postavljanje posebnih objekata na putu daje nadležni organ koji upravlja putevima. (2) Kad upravljaju motornim vozilima iz stava (1) ovog člana. s intenzivnim saobraćajem pješaka.500 kg i za teretna motorna vozila s priključnim vozilom. vozači su dužni da se pridržavaju brzina propisanih u stavu (1) ovog člana i na putu na kojem je ovim zakonom ili postavljenim saobraćajnim znakom dozvoljena veća brzina. 5. 1). (1) Na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan da propusti vozilo koje dolazi s njegove desne strane. odnosno saobraćajnom trakom koja se proteže uz lijevu ivicu puta s jednosmjernim saobraćajem. gradske autobuse. 3) i 4) i priključna vozila iz tač. osim vojnih vozila. dolazeći iz suprotnog smjera. 25 km na čas . (3) Bliže odredbe o postavljanju posebnih objekata na putu. osim ako saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu nije drugačije odre eno. 2) 80 km na čas . (1) Na osjetljivim mjestima u naselju.za autobuse s priključnim vozilom za prevoz lica. trolejbuse. (2) Vozač vozila koje na raskrsnici skreće ulijevo dužan je da propusti vozilo koje. 3) 70 km na čas .za bicikl i laki motocikl kada se kreću biciklističkom stazom. a posebno djece. za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje. može da se ograniči brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na putu.za autobuse i autobuse s lakom prikolicom. Prvenstvo prolaza Član 49.(1) Na putevima brzina kretanja ograničava se za sljedeća vozila na: 1) 80 km na čas . 6. za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 7. na lijevoj polovini zadnjeg dijela na vidnom mjestu moraju da imaju oznaku u obliku kruga žute boje.500 kg. odnosno trakom. Skretanje Član 48. osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. 3) i 4) stava (1) ovog člana koja su registrovana u Bosni i Hercegovini. Član 47. kao i za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 7. 4) 50 km na čas . osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije odre eno. u kojem je crnom bojom ispisan broj koji označava najveću dozvoljenu brzinu kretanja tih vozila.

. (1) Ako je ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova za regulisanje saobraćaja na raskrsnici dodat jedan ili više dopunskih znakova u obliku zelene svijetleće strelice. svjetlosni saobraćajni znakovi imaju sljedeća značenja: 1) crveno svjetlo . 2) žuto svjetlo . 3) zeleno svjetlo . (2) @uto svjetlo upaljeno istovremeno sa crvenim svjetlom služi za upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak zabrane prolaza i na pojavu zelenog svjetla. (2) Vozač koji se približava raskrsnici dužan je da vozi takvom brzinom da može da se zaustavi i propusti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza. ili ako na put ulazi sa površine na kojoj se ne odvija saobraćaj.(3) Izuzetno od odredaba st.slobodan prolaz. Član 53. (5) Vozač je dužan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji ulazi i kad taj put nije saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza ako vozilom ulazi sa zemljanog puta na put s kolovoznim zastorom. Saobraćaj na raskrsnici Član 50. osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. (6) Vozač koji pri skretanju vozila presijeca biciklističku stazu ili traku dužan je da propusti bicikl i bicikl s motorom koji se kreće biciklističkom stazom ili trakom. Član 51. (2) Ako zeleno svjetlo na ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova ima oblik strelice.zabrana prolaza. (1) Na raskrsnici i na drugom mjestu na kojem je saobraćaj regulisan ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova za učesnike u saobraćaju.zabrana prolaza osim za vozila koja se u času kad se žuto svjetlo pojavi nalaze na tolikom rastojanju od svjetlosnog znaka da se ne mogu bezbjedno zaustaviti a da ne pro u taj znak. odnosno crvenog svjetla. koja odgovara uslovima saobraćaja na raskrsnici. vozilo koje se kreće po šinama ima prvenstvo prolaza na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom.zabrana prolaza. (1) Vozač koji se približava raskrsnici mora da vozi s povećanom opreznošću. (3) Vozač je dužan da pred raskrsnicom vozilom zauzme položaj na dovoljnoj udaljenosti. vozač može vozilom da pro e svjetlosni znak i da se kreće u pravcu označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo. (1) i (2) ovog člana. (4) Zeleno trepćuće svjetlo služi za upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak slobodnog prolaza i na pojavu žutog. (4) Vozač koji ulazi vozilom na put koji je saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza dužan je da propusti sva vozila koja se kreću tim putem. na onoj saobraćajnoj traci kojom mora da pro e kroz raskrsnicu. 7. a za ostale učesnike . Član 52. bez obzira na to s koje mu strane ono nailazi. pri čemu ne smije da ometa saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji ulazi i mora da propusti pješake koji prelaze preko kolovoza. vozač vozilom smije da se kreće samo u pravcu koji pokazuje ta strelica. (3) @uto trepćuće svjetlo obavezuje sve učesnike u saobraćaju na kretanje s povećanom opreznošću.

s obzirom na osobine puta i okolnosti u saobraćaju. dužan je da uspori kretanje svog vozila i. ako primijeti da mu drugo vozilo ide u susret uz nagib. lako vozilo koje se susrelo s vozilom više kategorije. Mimoilaženje Član 55. vozač kojem je to lakše da izvede. dužan je da se prvi zaustavi i. teretno motorno vozilo koje se susrelo s autobusom. i da vozilo pomjeri ka desnoj ivici kolovoza. (2) Ako zbog neke prepreke na putu ili zbog drugih učesnika u saobraćaju vozač ne može da postupi prema odredbi stava (1). (3) Kad na raskrsnici vozila dolaze iz suprotnih smjerova i skreću ulijevo. s obzirom na uslove i položaj vozila na putu. Član 58. (1) Preticanje i obilaženje obavlja se s lijeve strane. s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu i u saobraćaju ili s obzirom na tehnička svojstva vozila kojim upravlja. ometa ili onemogući saobraćaj vozila koja dolaze sa bočnih kolovoza. kretanjem unazad ili na drugi način. kad se jedno od vozila koja se mimoilaze mora kretati unazad. u slučaju da tako ne postupi. po potrebi. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. vozač vozila koje se kreće uz nagib dužan je da zaustavi vozilo ako ispred sebe ima pogodno mjesto za zaustavljanje koje omogućava bezbjedno mimoilaženje i ako bi. a ako se mimoilaze vozila iste kategorije . Vozač kojem je svjetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu ne smije da u e vozilom u raskrsnicu ako je gustina saobraćaja takva da on vozilo očigledno mora da zaustavi u raskrsnici i na taj način. Član 54. kretaće se unazad: svako vozilo koje se susrelo s vozilom koje vuče priključno vozilo. zaustavi ga da bi propustio vozilo iz suprotnog smjera. pri promjeni svjetlosnog znaka. vozač vozila koje se kreće niz nagib dužan je da zaustavi svoje vozilo na pogodnom mjestu. po potrebi. (2) Vozač ne smije da pretiče i obilazi kad time. mimoilaženje zahtijevalo kretanje unazad jednog od vozila. (1) Pri mimoilaženju. vozači se mimoilaze sa svoje desne strane. pomjeri svoje vozilo i zauzme na putu položaj koji omogućava mimoilaženje. (3) Na putu iz stava (1) ovog člana. osim ako je. (1) Preticanje i obilaženje vozač smije da obavi samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smjera i ako na putu ima dovoljno prostora za bezbjedno izvo enje tih radnji. Član 56.vozilo koje se kreće niz nagib.Vozač koji je vozilom ušao u raskrsnicu na kojoj je saobraćaj regulisan ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova može da napusti raskrsnicu ne čekajući da svjetlosnim saobraćajnim znakom saobraćaj bude otvoren u smjeru kojim namjerava da produži kretanje. . 8. vozač je dužan da sa svoje lijeve strane ostavi dovoljno rastojanje izme u vozila kojim upravlja i vozila sa kojim se mimoilazi a. (2) Preticanje mora da se obavlja sa desne strane ako se vozilo na kolovozu nalazi u takvom položaju i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo. (4) Ako je zbog nedovoljne širine puta ili zbog neke prepreke na putu mimoilaženje onemogućeno. pod uslovom da propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću u smjeru u kojem je saobraćaj dozvoljen. Preticanje i obilaženje Član 57. 9. lakše da to učini vozač vozila koje se kreće uz nagib. po potrebi. ugrožava druge učesnike u saobraćaju. (1) Na dijelu puta s velikim uzdužnim nagibom na kojem je mimoilaženje vozila nemoguće ili je veoma otežano.

vodeći računa o razlici izme u brzine kretanja svog vozila za vrijeme preticanja i brzine kretanja vozila drugih učesnika u saobraćaju koje namjerava da pretekne. ako je vozač koji se kreće iza njega počeo da pretiče. da zaustavi svoje vozilo na pogodnom mjestu da bi propustio brža vozila. vozila moraju da ih obilaze s desne strane. To vozilo može da se pretiče s desne strane ako izme u njega i desne ivice kolovoza postoji saobraćajna traka. niti ugrožava u saobraćaju. . a ako to nije dovoljno. čim to bude moguće. i to bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. preticanjem ugrozio bezbjednost saobraćaja. (2) Ako se površine. bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. oni mogu da se obilaze s obje strane. ili da obi e drugu prepreku na putu. Član 60. (2) Poslije izvršenog preticanja ili obilaženja. 4) ako saobraćajna traka kojom namjerava da izvrši preticanje nije slobodna na dovoljnom rastojanju tako da bi. (1) Ako se na sredini kolovoza nalazi pješačko ostrvo. Član 59. Član 62. čim to bude moguće. tako da ga ne ometa.(3) Vozilo koje se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza ne smije da se pretiče s lijeve strane. Vozač ne smije da povećava brzinu kretanja vozila dok ga drugo vozilo pretiče. 3) ako je vozač koji je ispred njega na istoj saobraćajnoj traci dao znak da namjerava da pretekne ili obi e vozilo koje je ispred njegovog vozila. 6) 7) saobraćajnom trakom koja je namijenjena za prinudno zaustavljanje vozila. vozilom ponovo zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja. Vozač ne smije vozilom početi da pretiče ili obilazi: 1) 2) kolonu vozila. ili obilježen ili na drugi način označen prostor za parkiranje vozila. vozač je dužan da. Član 61. ili neki objekat ili ure aj. vozač vozila koje se kreće sporije od vozila koja se kreću neposredno iza njega dužan je da pomjeri svoje vozilo što više udesno. (1) (2) Vozač kojem je dat znak za preticanje s njegove lijeve strane dužan je da pomjeri vozilo ka desnoj ivici kolovoza. 5) ako poslije izvršenog preticanja ili obilaženja ne bi ponovo mogao da zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja ili obilaženja. ili omeo saobraćaj iz suprotnog smjera. ili neka druga površina koja nije namijenjena za saobraćaj vozila. (1) Vozač koji pretiče dužan je da drži vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče. objekti ili ure aji iz stava (1) ovog člana nalaze na sredini puta s jednosmjernim saobraćajem. Član 63. osim kad za preticanje ili obilaženje koristi saobraćajnu traku koja je zabranjena za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. (3) Ako zbog nedovoljne širine kolovoza ili njegovog stanja preticanje nije moguće bez ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja. odnosno obilaženja. neposredno ispred tunela i u tunelu koji po smjeru kretanja ima samo jednu traku. a postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno.

stav (2)). kao i kad je saobraćaj na raskrsnici regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima koje daje ovlašćeno lice. 3) na putu van naselja. radi upozorenja drugog učesnika u saobraćaju da želi da ga pretekne ili obi e. stav (3) ovog zakona za svoje kretanje ne koristi saobraćajnu traku uz desnu ivicu kolovoza. ili radi parkiranja vozila. u pravilu. a pretiče se sa desne strane (član 58. (3) Neposredno ispred i na prelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou bez branika ili polubranika vozač smije da pretiče drugo vozilo kad je saobraćaj na tom prelazu regulisan ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća vozač. ali da pri tome svojim vozilom ne prelazi na dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. (1) Na putu na kojem postoje najmanje dvije saobraćajne trake namijenjene za saobraćaj vozila u istom smjeru i na kojoj su kolone vozila vozač može da napusti traku na kojoj se nalazi samo radi skretanja ulijevo ili udesno. neposredno ispred raskrsnice. 10. Član 64. ako bi nedavanjem tog znaka postojala opasnost od saobraćajne nesreće. prije ulaska u nepreglednu krivinu ili prije dolaska na prevoj na kojem je otežano mimoilaženje. Član 68. Član 66. (2) Na putevima i pod uslovom iz stava (1) ovog člana brže kretanje vozila na jednoj traci od kretanja na drugoj traci ne smatra se preticanjem. Vozač ne smije da pretiče drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prelazu. Član 65. 2) ako se pored kolovoza nalaze djeca koja ne obraćaju pažnju na kretanje vozila. (2) Neposredno ispred raskrsnice i na raskrsnici vozač smije da pretiče: vozilo koje skreće ulijevo.Na kolovozu na kojem se saobraćaj obavlja u dva smjera vozač ne smije vozilom da pretiče drugo vozilo ispred vrha prevoja puta ili u krivini kad je preglednost puta nedovoljna. umjesto zvučnog znaka upozorenja. vozilo koje se kreće na putu s pravom prvenstva prolaza. upotrebljava svjetlosni znak upozorenja. ili koje prelazi pješački prelaz. . lakog motocikla i motocikla bez bočne prikolice. Taj znak vozač može da upotrijebi i u naselju prilikom preticanja drugog vozila. ili na raskrsnici koja nije s kružnim tokom saobraćaja. osim ako na tim mjestima postoji više saobraćajnih traka obilježenih uzdužnim oznakama na kolovozu i namijenjenih isključivo za kretanje vozila u smjeru kretanja njegovog vozila. (1) Vozač ne smije da pretiče drugo vozilo. (1) Vozač je dužan da upotrijebi zvučni znak upozorenja kad god je u pitanju bezbjednost saobraćaja. bicikla s motorom. vozilo koje skreće udesno. (2) Vozač je dužan da davanje zvučnog znaka upozorenja svede na neophodnu mjeru. ili neposredno ispred i na prelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u nivou bez branika ili polubranika. Zvučni i svjetlosni znakovi upozorenja Član 67. a naročito: 1) na putu van naselja. osim bicikla. (3) Ne smatra se preticanjem ni prolaženje sa desne strane vozila koje prema odredbi člana 39. ili koje je stalo radi propuštanja pješaka na tom prelazu.

(2) Svjetlosni znak upozorenja vozač može da upotrijebi i danju, ako takav način upozorenja drugim učesnicima u saobraćaju više odgovara uslovima na putu. (3) Svjetlosni znak upozorenja daje se kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala, ili uzastopnim paljenjem kratkih svjetala za osvjetljavanje puta, ili naizmjeničnim paljenjem, u kratkim razmacima, dugih i kratkih svjetala, vodeći računa pri tome da se time ne zasljepljuju vozači koji dolaze iz suprotnog smjera. 11. Zaustavljanje i parkiranje Član 69. Vozač ne smije da zaustavi ili parkira vozilo na mjestu na kojem bi ono ugrožavalo bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju, ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pješaka. Član 70. (1) Na javnom putu van naselja vozač je dužan da uvijek kada za to postoji mogućnost zaustavi ili parkira vozilo van kolovoza. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu, saobraćajne nesreće ili drugog opravdanog razloga prinu en da zaustavi vozilo na kolovozu dužan je da ga obilježi bezbjednosnim trokutom i preduzme sve mjere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila i da ga što prije ukloni s kolovoza. (3) Ako je vozač zbog neispravnosti na vozilu, saobraćajne nesreće ili zbog drugog opravdanog razloga prinu en da zaustavi vozilo na šinama, dužan je da ga sa šina odmah ukloni, a ako je to nemoguće, da odmah preduzme potrebne mjere da lica koja upravljaju vozilima koja se kreću po šinama na vrijeme budu upozorena na opasnost. Član 71. (1) Vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo na javnom putu dužan je da zaustavi, odnosno parkira vozilo neposredno uz desnu ivicu kolovoza, a na javnom putu na kojem se saobraćaj odvija samo u jednom smjeru vozilo može zaustaviti, odnosno parkirati uz desnu ili lijevu ivicu kolovoza. (2) Ako se uz desnu ivicu kolovoza nalaze tramvajske ili druge šine, vozač mora da zaustavi ili parkira vozilo uz lijevu ivicu kolovoza. (3) Vozač može da zaustavi ili parkira vozilo na mjestima koja se nalaze na sredini kolovoza samo ako su ta mjesta obilježena odgovarajućim saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu. Član 72. Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smiju se otvarati vrata ako se time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju ili ako se ugrožava bezbjednost saobraćaja. Član 73. Vozač ne smije da zaustavi ili parkira vozilo naročito: 1) na obilježenom pješačkom prelazu i na razdaljini manjoj od pet metara od tog prelaza, kao i na prelazu biciklističke staze preko kolovoza; 2) na prelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou;

3) na željezničkim ili tramvajskim prugama ili u blizini tih pruga ako se time sprečava ili ometa saobraćaj vozila koja se kreću po šinama; 4) na raskrsnici i na razdaljini manjoj od pet metara od najbliže ivice poprečnog kolovoza;

5) u tunelima, na mostovima, u podvožnjacima i na nadvožnjacima, kao i na dijelovima puta ispod mostova i nadvožnjaka i na razdaljini manjoj od 15 m od tih objekata; 6) na dijelu puta u blizini vrha prevoja i u krivini gdje je preglednost puta nedovoljna i gdje se obilaženje vozila ne bi moglo izvršiti bez opasnosti; 7) na dijelu puta na kojem bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne linije na kolovozu, ili do suprotne ivice kolovoza, ili do neke prepreke na putu bila manja od tri metra; 8) na mjestu na kojem bi vozilo zaklanjalo postavljeni saobraćajni znak ili ure aj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova; 9) na biciklističkoj stazi, odnosno traci;

10) na dijelu kolovoza koji je kao stajalište za vozila javnog saobraćaja obilježen saobraćajnim znakom i oznakama na kolovozu; 11) 12) 13) na svim ure enim zelenim površinama, parkovima i sl.; na mjestu koje je označeno kao parking-prostor za invalidna lica; na kolovozu sa dvije saobraćajne trake gdje se saobraćaj odvija u oba smjera. Član 74. Osim u slučajevima iz člana 73. ovog zakona, vozač ne smije da parkira vozilo naročito na: 1) dijelu puta ispred prelaza puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou, i to na razdaljini manjoj od 15 m od tih prelaza; 2) razdaljini manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je obilježeno stajalište za vozila javnog saobraćaja;

3) prolazima i ulazima škola, ustanova, preduzeća, stambenih zgrada i drugih objekata i iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizacionu ili drugu mrežu komunalnih organizacija; 4) mjestu na kome bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu; 5) trotoaru, odnosno na pješačkoj stazi, ako to nije izričito regulisano saobraćajnim znakom, a ako je parkiranje dozvoljeno, mora da se ostavi najmanje 1,6 m širine na površini za kretanje pješaka, s tim što ta površina ne može da bude uz ivicu kolovoza. Član 75. (1) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. 73. i 74. ovog zakona, vozilo parkirano u pješačkoj zoni, kao i vozilo parkirano na mjestu rezervisanom za vozila lica s invaliditetom. (2) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava bezbjednost saobraćaja, ili ometa normalno odvijanje saobraćaja. Član 76. (1) Premještanje vozila iz člana 75. ovog zakona obavlja nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, uz prethodnu saglasnost nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova, premještanje vozila obavljaju organizacija, pravno ili fizičko lice koje ovlasti nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova. (3) Troškove premještanja vozila u slučajevima iz člana 75. ovog zakona snosi vlasnik.

(4) Radi osiguranja plaćanja troškova premještanja vozila, od vlasnika vozila koji nije državljanin Bosne i Hercegovine, pravno ili fizičko lice koje je premjestilo vozilo može da zatraži garanciju, a ako vlasnik neće ili ne može da položi garanciju, može da zadrži vozilo. (5) Visinu troškova premještanja vozila utvr uje nadležni organ jedinice lokalne samouprave i uprave. Član 77. (1) Vozač je dužan da motorno vozilo, traktor ili priključno vozilo, osim motocikla bez bočne prikolice, koje je zaustavljeno na kolovozu, obilježi posebnim znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu, i to: 1) kad je bio prinu en da zaustavi vozilo na mjestu ili dijelu puta iz člana 73. ovog zakona;

2) kad je vozilo zaustavljeno na kolovozu na takvom mjestu da vozači vozila koja nailaze istim smjerom ne mogu ili teško mogu blagovremeno da ga uoče; 3) noću i u slučaju smanjene vidljivosti na autoputu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila, kao i na dijelu puta koji nije dovoljno pregledan. (2) Znak iz stava (1) ovog člana postavlja se na kolovoz iza zaustavljenog vozila, u vertikalnom položaju i na dovoljnoj razdaljini koja na putu van naselja ne smije biti manja od 50 m, tako da vozači motornih vozila koji nailaze iz smjera na kojem je znak postavljen mogu blagovremeno da zaustave svoja vozila, odnosno da bezbjedno obi u zaustavljeno vozilo. (3) Na isti način taj znak se postavlja i kad je na putu zaustavljena kolona motornih vozila, s tim što se umjesto jednog znaka na kolovoz postavljaju dva znaka, jedan pored drugog. (4) Ako je u motornom vozilu ugra en ure aj za istovremeno paljenje svih pokazivača pravca, u slučaju iz stava (1) ovog člana taj ure aj mora da bude upaljen. Član 78. Prije nego što parkira i napusti vozilo, vozač je dužan da preduzme sve mjere kojima se sprečava da vozilo samo krene sa mjesta i da ga obezbijedi od neovlašćene upotrebe. Član 79. (1) Za nepravilno parkirano ili zaustavljeno vozilo na trotoarima ili bilo kojim drugim mjestima iz čl. 69. do 78. ovog zakona u kojem nije prisutan vozač, ovlašćena službena lica ostaviće pismenu obavijest da vozač koji je parkirao ili zaustavio vozilo u roku od osam dana kod nadležnog organa na ime novčane kazne uplati zakonom propisani iznos. (2) Vlasnik ili korisnik vozila dužan je da ovlašćenom službenom licu nadležne službe da podatke o vozaču koji je upravljao vozilom u vrijeme izvršenja prekršaja iz stava (1) ovog člana, kao i u slučaju drugih prekršaja propisanih ovim zakonom u kojima je učestvovalo njegovo vozilo. 12. Presijecanje kolone pješaka Član 80. Vozač ne smije vozilom da presijeca kolonu djece, vojnika, pogrebnu povorku i svaku drugu organizovanu kolonu pješaka koja se kreće po kolovozu. 13. Vuča vozila

Član 81. (1) U saobraćaju na javnom putu motornom vozilu mogu da se pridodaju najviše dva priključna vozila za prevoz tereta, odnosno jedno priključno vozilo za prevoz lica, a na autoputu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila samo jedno priključno vozilo. (2) (3) Vozilom na motorni pogon smije da se vuče samo priključno vozilo koje bitno ne umanjuje njegovu stabilnost. Zabranjena je vuča neispravnih vozila na autoputu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila.

(4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana, vuča drugog motornog vozila autoputem dozvoljena je ako je razlog za vuču nastao za vrijeme kretanja motornog vozila autoputem, ali samo krajnjom desnom saobraćajnom trakom do prvog priključnog puta kojim vučeno vozilo može da se isključi iz saobraćaja na autoputu. Član 82. (1) Vozilom na motorni pogon smije da se vuče drugo vozilo na motorni pogon samo ako ono zbog neispravnosti ili nedostataka pojedinih dijelova ne može samo da se kreće i ako se pritom bitno ne umanjuje stabilnost vučnog vozila. (2) Vozilom na motorni pogon ne smije da se vuče motocikl bez bočne prikolice ili drugo vozilo na dva točka. Član 83. Vozilo na motorni pogon smije da se vuče noću, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti, samo ako na svojoj zadnjoj strani ima upaljena crvena svjetla za označavanje vozila, ili ako ga vuče motorno vozilo koje ima i pri vuči koristi žuto rotaciono svjetlo. Član 84. (1) Za vrijeme vuče vozila iz člana 82. stav (1) oba vozila moraju da imaju znak kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu (bezbjednosni trokut). (2) Na motornom vozilu koje vuče drugo vozilo trokut se postavlja s prednje, a na vučenom vozilu sa zadnje strane. Član 85. (1) Vozilo na motorni pogon na putu dozvoljeno je vući pomoću užeta, krute veze (rude), automatskih vučnih kuka sa višestepenovanom regulacijom i oslanjanjem ili vješanjem vozila na vučno vozilo. (2) Pomoću užeta ne smije da se vuče vozilo na motorni pogon na kojem su neispravni ure aji za upravljanje ili ure aji za zaustavljanje, niti teretno motorno vozilo i autobus. (3) Krutom vezom ne smije da se vuče vozilo na motorni pogon koje nema ispravan ure aj za upravljanje, niti vozilo na motorni pogon teže od vučnog vozila - ako mu je neispravna pomoćna kočnica. Član 86. Ako se vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta, automatskih vučnih kuka sa višestepenovanom regulacijom ili krute veze, vozač koji upravlja vučenim vozilom mora da ima odgovarajuću dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojoj pripada vozilo koje se vuče. Član 87. Vuča natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila, odnosno traktora s priključnim vozilom, dozvoljena je samo do prvog mjesta pogodnog za pretovar tereta a, izuzetno, i do prvog mjesta na kojem može da se otkloni kvar na vozilu. Član 88.

a ako se na zaprežnom vozilu nalazi samo jedna svjetiljka. niti koristiti za vuču drugih vozila. ona mora da bude postavljena na lijevoj strani vozila. na prednjoj strani prvog priključnog vozila moraju da budu upaljena dva bijela svjetla. (1) Vozilo na motorni pogon koje na putu vuče drugo neispravno vozilo na motorni pogon ne smije da se kreće brzinom većom od 40 km na čas. (6) Na motociklu za vrijeme vožnje na putu moraju da budu upaljena kratka svjetla. Član 91. simetrično postavljena na zadnjoj strani vozila. a bicikl . ovog zakona. 4) zaprežnom vozilu . a vozač mora da ima dokaz o izvršenoj certifikaciji. ili samo jedna svjetiljka koja je izra ena tako da se s prednje strane vozila vidi bijelo svjetlo. moraju da budu upaljena svjetla za osvjetljavanje puta. 3) biciklu . i to na: 1) vozilu na motorni pogon .najmanje jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. (5) Kad vozilo na motorni pogon vuče jedno ili dva priključna vozila. Vozila koja prevoze opasne materije ne smiju se vući. 2) biciklu sa motorom. (1) Izuzetno od odredaba člana 90. na vozilu u saobraćaju na putu. (2) (3) Vučenim vozilom zabranjeno je prevoziti lica. ako se vuče užetom. lakom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice . (4) Izuzetno od odredaba iz stava (3) ovog člana. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. osim svjetla iz stava (1) ovog člana. u slučaju neispravnosti vozila koje je natovareno opasnim materijama. takvo vozilo može da se prevuče samo do najbližeg mjesta pogodnog za pretovar ili popravak. a ako širina priključnog vozila iznosi više od 1. a ako se vuče pomoću kuke ili krute veze (rude). Upotreba svjetala u saobraćaju Član 90. lakom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice najmanje dva bijela ili žuta svjetla na prednjoj strani i paran broj crvenih svjetala na zadnjoj strani.jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. (2) Kuka i kruta veza (ruda) iz stava (1) ovog člana moraju da budu certifikovane prema procedurama definisanim posebnim propisom iz stava (3) člana 6. može da iznosi i manje od tri metra. ne mora da ima upaljena svjetla: . a sa zadnje strane vozila crveno svjetlo.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. (1) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju na vozilu moraju da budu upaljena kratka svjetla. na zadnjoj strani posljednjeg priključnog vozila moraju da budu upaljena najmanje dva crvena svjetla. a drugo na zadnjoj strani. Član 89. (2) U vremenu od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću). mora da iznosi tri do pet metara. ta svjetla moraju da budu postavljena na uzdužnoj osi vozila ili na njegovoj lijevoj strani.jedan katadiopter crvene boje na zadnjoj strani i po jedan katadiopter žute ili naranxaste boje na svakoj strani pedale. (4) U uslovima iz stava (2) ovog člana zaprežno vozilo mora da ima i dva katadioptera crvene boje.osim na biciklu sa motorom.(1) Rastojanje izme u vučnog i vučenog vozila na motorni pogon. a takvo vozilo vuče se krutom vezom (rudom) i brzina kretanja ne smije da bude veća od 40 km na čas. 14. (3) Ako se na zaprežnom vozilu jedno svjetlo nalazi na prednjoj strani. ovog zakona.60 m.

najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo naprijed i najmanje jedno crveno svjetlo pozadi. upotrebljava duga svjetla. (2) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon moraju da budu upaljena za vrijeme dok su upaljena bilo koja svjetla za osvjetljavanje puta ili posebna svjetla za maglu. 3) za vrijeme dok vozilom prolazi pored organizovane kolone ili povorke pješaka. a pri mimoilaženju s drugim vozilom . (2) Vozač vozila na motorni pogon dužan je da upotrebljava za osvjetljavanje puta kratka svjetla umjesto dugih svjetala: 1) prije mimoilaženja s drugim vozilom na razdaljini s koje ocijeni da svjetlom svog vozila zasljepljuje vozača vozila koje mu dolazi u susret. Član 93. a širina od dva metra. u pravilu. odnosno povorke. umjesto svjetala iz člana 90. i kojem nije pridodato priključno vozilo. Član 92. i najmanje jedno crveno svjetlo na njenom začelju. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća.u susretu s plovilom. odnosno s vozilom koje se kreće po šinama a koje nailazi iz suprotnog smjera. stav (1) tačka 1) može da ima upaljeno samo jedno svjetlo koje se s prednje strane vidi kao bijelo svjetlo a sa zadnje strane kao crveno svjetlo i koje je postavljeno na strani suprotnoj od ivice kolovoza uz koju je vozilo zaustavljeno ili parkirano. (2) Umjesto svjetala iz stava (1) ovog člana mogu da se upotrebljavaju reflektujuće materije. (3) Noću. Član 94. .najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na čelu kolone. Član 95. 2) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na za to posebno odre enim mjestima na kolovozu ili van njega ili na ulicama sa slabijim saobraćajem. moraju da nose upaljena svjetla kad se kreću po kolovozu van naselja: 1) grupa pješaka koja se kreće u organizovanoj koloni ili povorci . (2) Vozilo na motorni pogon čija dužina nije veća od osam metara. tovarnih i jahaćih životinja i goniči stoke .kad su zaustavljeni ili parkirani u naselju uz samu ivicu kolovoza. tako da se jasno vidi s dovoljne udaljenosti. 2) vodiči teglećih. (1) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon upotrebljavaju se u uslovima iz člana 90. 3) bicikl.1) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na osvijetljenom dijelu puta. 2) za vrijeme kretanja za drugim vozilom na rastojanju od najmanje 100 m da dugim svjetlima svog vozila ne bi zasljepljivao vozača vozila ispred sebe. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. stav (1) ovog zakona kada je vozilo zaustavljeno ili parkirano na putu. (1) Za osvjetljavanje puta vozač vozila na motorni pogon.kad vozač tog vozila upali kratka svjetla ili kad naizmjeničnim paljenjem i gašenjem svjetala upozorava da mu duga svjetla smetaju. kad je zaustavljeno ili parkirano na ulici u naselju. laki motocikl i motocikl bez bočne prikolice koji nema akumulator . vozač vozila na motorni pogon za vrijeme vožnje mora da ima na vozilu upaljena najmanje kratka svjetla za osvjetljavanje puta. 4) kada se kreće putem koji se pruža neposredno pored plovnog puta ili pored željezničke ili tramvajske pruge . uvijek na razdaljini manjoj od 200 m.

lakog motocikla i motocikla treba da upravlja vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi učesnici u saobraćaju. a ako postoji biciklistička staza. rastojanje izme u tih vozila ne smije da bude manje od 200 metara. 16. (4) Ako na putu postoji posebno ure ena biciklistička staza. Član 100.(1) Po magli vozač vozila na motorni pogon na vozilu treba da ima upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta ili svjetla za maglu ili oba svjetla istovremeno. Vozač je dužan da drži potrebno rastojanje kad se kreće iza drugog vozila. 17. Odredbe čl. bicikala sa motorom. Saobraćaj bicikala. dužni su da se kreću jedan za drugim. od 25. (3) Ako se na putu kreću dva ili više vozila koja prevoze opasne materije. vozač bicikla sa motorom ako je pokretan snagom vozača i vozač bicikla moraju da se kreću desnom biciklističkom stazom u odnosu na smjer kretanja saobraćaja. Saobraćaj tramvaja i drugih vozila na šinama Član 98. tako da ne ugrožava bezbjednost saobraćaja. vozači su dužni da izme u svakog od tih vozila drže rastojanje od najmanje 100 m. po biciklističkoj stazi. ovog zakona primjenjuju se i na saobraćaj tramvaja i drugih vozila koja se na putu kreću po šinama. do 97. a biciklom sa motorom lice koje je navršilo 14 godina. 15. (3) Svjetla za maglu koja se nalaze na prednjoj strani vozila moraju da budu bijele ili žute boje. (2) Svjetla za maglu mogu da se upotrebljavaju samo po magli ili u slučaju smanjene vidljivosti i ne mogu istovremeno da se koriste s dugim svjetlima. lakih motocikala i motocikala Član 99. Rastojanje izme u vozila Član 96. Član 97. (3) Ako se dva ili više vozača bicikala ili bicikla sa motorom kreću u grupi. (2) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na dio puta na kojem je preticanje zabranjeno. (1) Biciklom na kategorisanom putu smije da upravlja lice koje je navršilo 12 godina. (5) Na biciklističkim stazama ure enim i obilježenim za saobraćaj bicikla i bicikla sa motorom u oba smjera vozila moraju da se kreću desnom stranom u smjeru kretanja vozila. a na zadnjoj strani crvene boje. osim ako to ne isključuju konstrukcione karakteristike tih vozila ili način njihovog kretanja. bicikla sa motorom. da se . (1) Kad se na javnom putu van naselja koje ima samo jednu saobraćajnu traku namijenjenu za saobraćaj vozila u jednom smjeru kreću jedno za drugim vozila na motorni pogon čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. odnosno traci.500 kg ili čija je dužina veća od sedam metara. (6) Vozač bicikla i vozač bicikla sa motorom smiju da se kreću samo po onim saobraćajnim površinama po kojima je kretanje takvim vozilima dozvoljeno. (2) Vozač bicikla i vozač bicikla sa motorom ako je pokretan snagom vozača dužni su da se kreću što bliže desnoj ivici kolovoza. a naročito ne smije da skida ruke s upravljača. Vozač bicikla.

u pravilu. ili da ugrožava druge učesnike u saobraćaju.pridržava za drugo vozilo. (3) Lica koja se voze zaprežnim vozilom dok je vozilo u pokretu ne smiju da stoje na vozilu. (1) Kad se pješaci kreću kolovozom na javnom putu van naselja. Član 107. dužni su da se kreću uz lijevu ivicu kolovoza u smjeru kretanja. lakog motocikla ili motocikla i lica koja se prevoze tim vozilima moraju da koriste zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje. Član 102. on mora da se kreće što bliže ivici kolovoza. zasjek. niti da se nalaze na rudi vozila dok je vozilo u pokretu. i to veoma pažljivo i na način kojim ne ometa ili ne sprečava saobraćaj vozila. bicikla sa motorom. usjek. (1) (2) Stoku koja se kreće javnim putem gonič stoke mora da drži što je moguće bliže desnoj ivici puta. 18. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. koturaljkama i slično. (1) Pješak ne smije. Vozač bicikla. a koju pješaci ne mogu da koriste iz bilo kog razloga. prevozi. . Član 101. (3) Na kolovozu puta zabranjeno je igranje. Član 106. bicikla sa motorom. odnosno površinu pored kolovoza pogodnu za kretanje pješaka. 19. (2) Zaprežno vozilo ne smije da se ostavlja bez nadzora na putu ili uz put. vožnja dječijim biciklom. lakog motocikla i motocikla može da prevozi druga lica samo ako na vozilu postoje posebna sjedišta i oslonci za noge. odnosno pogodna za kretanje pješaka. (1) Vozač zaprežnog vozila treba da upravlja vozilom sve vrijeme dok se vozilo kreće po putu i dužan je da vozilo drži što bliže desnoj ivici kolovoza. skijanje i drugo. odron i sl. tako da se kreću jedan iza drugog. Vozač bicikla. provalija. pješak je dužan da se kreće po tim površinama. a vozač motocikla može to da čini i u bočnoj prikolici. Član 104. (2) Na putu na kojem ne postoji trotoar ili druga površina odre ena za kretanje pješaka.). pješaci mogu da se kreću kolovozom. Stoka se ne smije ostavljati na putu ili uz put bez nadzora goniča stoke. vuče ili gura predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom. (1) Na putu koji ima trotoar ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka. da se kreće i zadržava na kolovozu. sjede na stranicama vozila. osim ako je to posebno dozvoljeno. Saobraćaj zaprežnih vozila i kretanje stoke Član 103. pješak može da se kreće uz desnu ivicu kolovoza samo kad je takvo kretanje za njega bezbjednije (nepregledna krivina. kao i sankanje. romobilom. sjediti na platou vozila sa strane. (2) Ako se pješak kreće kolovozom. Kretanje pješaka Član 105.

prema potrebi. ili nedvosmisleno pokazuju namjeru da pre u preko pješačkog prelaza. Saobraćaj na prelazu puta preko željezničke pruge .(3) Pješak koji gura ručna kolica. (1) Na obilježenom pješačkom prelazu na kojem je saobraćaj pješaka regulisan svjetlosnim saobraćajnim znacima za pješake pješak je dužan da postupa prema tim znakovima. bicikl. vozač koji skreće na taj put dužan je da skreće smanjenom brzinom i propusti pješake koji su već stupili ili stupaju na pješački prelaz i. Obaveze vozača prema pješacima Član 111. moraju da se kreću uz desnu ivicu kolovoza u smjeru kretanja. Pješak koji namjerava da pre e kolovoz na mjestu na kojem ne postoji obilježen pješački prelaz ne smije da stupi na kolovoz ako time ometa saobraćaj vozila. 20. (3) Ako na obilježenom pješačkom prelazu saobraćaj nije regulisan ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova ni znakovima ovlašćenog lica. (2) Ako se obilježeni pješački prelaz iz stava (1) ovog člana nalazi na ulazu na bočni put. lica koja se kreću pomoću pokretnih stolica za nemoćna lica. laki motocikl ili motocikl. (2) Na obilježenom pješačkom prelazu na kojem saobraćaj pješaka nije regulisan posebnim svjetlosnim saobraćajnim znacima za pješake. Član 110. kao i organizovana kolona pješaka. da zaustavi vozilo kojim upravlja da bi propustio pješake. Član 109. vozač ne smije da ometa prolaz pješaka koji su već stupili na pješački prelaz. ali je saobraćaj vozila regulisan svjetlosnim saobraćajnim znacima za vozila ili znacima koje daju ovlašćena lica. (1) Pješak je dužan da prelazi preko kolovoza i biciklističke staze pažljivo i najkraćim putem. vozač je dužan da zaustavi vozilo pred takvim pješačkim prelazom da bi propustio pješake koji prelaze ili stupaju na pješački prelaz. (2) Na putu koja ima obilježene pješačke prelaze ili posebno izgra ene prelaze. 21. (3) Na obilježenom pješačkom prelazu na kojem saobraćaj nije regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ni znacima koje daje ovlašćeno lice. a ako mu je na takvom prelazu datim znakom dozvoljen prolaz. prije stupanja na pješački prelaz. Član 112. (1) Vozač koji skreće na bočni put na čijem ulazu ne postoji obilježen pješački prelaz dužan je da skreće smanjenom brzinom i ne smije da ugrozi pješake koji su već stupili na kolovoz. pješak je dužan da obrati pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju. pješaci mogu da prelaze preko kolovoza samo dok im je datim znakom dozvoljen prelaz preko kolovoza. (1) Ako je saobraćaj na obilježenom pješačkom prelazu regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima ovlašćenog lica. vozač je dužan da zaustavi vozilo ispred pješačkog prelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz. Član 108. nakon što se prije stupanja na kolovoz uvjeri da to može da učini na bezbjedan način. odnosno prolaze za pješake. pri prelaženju puta pješak je dužan da se kreće tim prelazima. ako oni nisu od njega udaljeni više od 100 m. (2) Vozač koji se kreće mokrim kolovozom u naseljenom mjestu dužan je da prilagodi brzinu kretanja vozila tako da izbjegne prskanje pješaka koji se kreću ivicom kolovoza ili trotoara. odnosno prolazima.

(1) Pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi učesnici u saobraćaju dužni su da se zaustave kad se pojavi crveno trepćuće svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo. Član 119. Član 114. Vozač koji se vozilom približava prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou dužan je da prilagodi kretanje vozila tako da može da ga zaustavi pred ure ajem za zatvaranje saobraćaja na prelazu. ni vozila koja se prema odredbama ovog zakona ne smatraju motornim vozilima. Član 115. (3) Na autoputu vozač ne smije da obavlja polukružno okretanje. ili pred ure ajem za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vozila koja se kreću po šinama. (3) Odredba stava (2) ovog člana ne odnosi se na vojna vozila i na vozila organa unutrašnjih poslova. Član 117. učesnici u saobraćaju mogu da pre u preko željezničke pruge tek pošto se prethodno uvjere da prugom ne nailazi voz ili neko drugo vozilo koje se kreće po šinama. niti da se kreće vozilom unazad. ili ako je taj ure aj već počeo da se spušta. Član 118. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti vozila ili iz drugih razloga prinu en da zaustavi vozilo na kolovozu autoputa dužan je da ga zaustavi na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila. . ili ako se daju svjetlosni znakovi ili zvučni signali koji upozoravaju da će taj ure aj početi da se spušta. odnosno da se prelazu puta preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće šinama. (3) Na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem nema ure aja za zatvaranje saobraćaja. te vozila za održavanje puta kada daju posebne svjetlosne znake. osim na površinama van kolovoza koje su za to posebno ure ene i obilježene.Član 113. (1) Autoputem ne smiju da se kreću pješaci. odnosno da može da zaustavi vozilo prije nego što stupi na željezničku prugu. (2) Učesnici u saobraćaju koji prelaze preko željezničke pruge u istom nivou dužni su to da čine s pojačanom opreznošću i kad svjetla na prelazu nisu upaljena. 22. (1) Autoputem motorna vozila moraju da se kreću krajnjom desnom saobraćajnom trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni. ni ure aja za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza. Učesnici u saobraćaju dužni su da se zaustave pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje saobraćaja spušten. i da preduzme potrebne mjere da vozilo što prije bude uklonjeno s kolovoza. (2) Autoputem ne smiju da se kreću ni motorna vozila koja prema svojim konstrukcionim osobinama ne mogu da se kreću brzinom većom od 40 km na čas. stoka. putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila i brzom putu Član 116. ako ona na tom mjestu postoji. Na autoput ne smije da se uključi motorno vozilo koje vuče drugo motorno vozilo koje zbog neispravnosti ne može da se kreće. (1) Na autoputu vozač ne smije da zaustavlja motorno vozilo. Saobraćaj na autoputu.

o zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila (član 61. 44. vozači teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. Član 122. stav (1) tačka 1)) i o zabrani presijecanja kolone pješaka (član 80). podrazumijevaju se vozila kojima je dodijeljena pratnja policije ili vojne policije. od 116. Vozač koji se vozilom kreće kroz tunel ne smije da zaustavlja vozilo. ovog zakona primjenjuju se i na saobraćaj na putu koji je rezervisan za saobraćaj motornih vozila i brzom putu. (3) Vozila pod pratnjom imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (član 49). 24. pod uslovom da ne ugrožavaju bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju.500 kg i skupa vozila čija je dužina veća od sedam metara smiju da koriste samo dvije saobraćajne trake koje se nalaze uz desnu ivicu kolovoza. Odredbe čl. . ako na mjestu na kojem se uključuje u saobraćaj na autoputu ne postoji posebna traka za ubrzavanje. namijenjenih za saobraćaj vozila u jednom smjeru. i da se u saobraćaj na autoputu uključi dajući odgovarajući znak.(2) Odredba člana 39. (2) Vozač koji na putu susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom i vozač kojeg sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom dužni su da ustupe prvenstvo prolaza. omoguće nesmetan prolaz. i 46). strogo se pridržavaju naredbi koje im daju lica iz pratnje i kretanje nastave tek kad pro u sva vozila pod pratnjom. Član 120. Na autoputu s tri ili više saobraćajnih traka. u skladu s ovim zakonom. Saobraćaj u tunelu Član 123. stav (3) ovog zakona ne primjenjuje se na vozila koja se kreću dijelom autoputa koji prolazi kroz naselje. ako takva traka postoji na ulazu u priključni put. umjesto dugih svjetala noću upotrijebe kratka svjetla za osvjetljavanje puta. a po potrebi zaustave vozilo. 2) propusti vozila koja se kreću autoputem. na način kojim ne ugrožava saobraćaj vozila koja se kreću autoputem. i to za vrijeme dok se ti znakovi daju. Vozila pod pratnjom Član 125. (2) Vozač koji se vozilom isključuje iz saobraćaja na autoputu dužan je da blagovremeno zauzme položaj vozilom na krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci i da što prije pre e na posebnu traku za usporavanje. kad takva traka postoji u produženju priključnog puta. da polukružno okreće vozilo ili da se kreće unazad u tunelu. do 121. sa posebnim motornim vozilima opremljenim ure ajima za davanje posebnih zvučnih signala i svjetlosnih znakova crvene i plave boje. Član 121. Na vozilima na motorni pogon za vrijeme kretanja kroz tunel moraju da budu upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta. (1) Vozilima pod pratnjom. (1) Vozač koji se motornim vozilom uključuje u saobraćaj na autoputu dužan je da: 1) koristi posebnu traku za ubrzavanje. osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima ovlašćenog lica. Član 124. i na njih se ne primjenjuju odredbe: o ograničenju brzine (čl. 23.

ne primjenjuju se odredbe o ograničenju brzine (čl. zaustave dok ta vozila pro u. (1) Na vozila službe hitne pomoći. pješaci su dužni da se sklone s kolovoza dok ta vozila pro u. pod dužinom vozila podrazumijeva se ukupna dužina vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. prema potrebi. vatrogasna vozila i vozila policije i sudske policije. ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju osobine puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila. ne umanjuje u većoj mjeri stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom. prema potrebi. ne umanjuje vozaču preglednost puta.(4) Da bi omogućili nesmetan prolaz vozilima iz stava (1) ovog člana. (2) Da bi omogućili prolaz vozilima iz stava (1) ovog člana. vojna vozila i vozila Državne granične službe. 44. pješaci su dužni da se sklone s kolovoza. pričvršćen i pokriven tako da: ne ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju i ne nanosi štetu putu i objektima na putu. ne stvara suvišnu buku i ne rasipa se po putu. i 46). (1) Vozilo u saobraćaju na putu ne smije da bude opterećeno preko svoje nosivosti koja je upisana u knjižicu vozila. prema potrebi. a ostala vozila da ih propuste i da se. o zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila (član 61. Član 128. (4) U vezi s me usobnim pravom prvenstva prolaza za vozila iz stava (1) ovog člana važe odredbe o prvenstvu prolaza. 26. (3) Ako se vozilom prevozi teret u kombinaciji koja se sastoji od vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. kad posebnim ure ajima daju svjetlosne znakove i zvučne signale. registarske tablice i druge propisane oznake na vozilu. (5) Ure aji za davanje posebnih svjetlosnih znakova i zvučnih signala smiju da se ugra uju i upotrebljavaju samo na vozilima čija je pratnja policija ili vojna lica (član 125. osim u odnosu na vozila pod pratnjom (član 125) i vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima ovlašćenog lica. 5) ne zaklanja svjetlosne i svjetlosno-signalne ure aje na vozilu. zaustave svoja vozila dok ta vozila pro u. stav (1)) i na vozilima s pravom prvenstva prolaza iz st. stav (1) tačka 1) i o zabrani presijecanja kolone pješaka (član 80). (2) 1) 2) 3) 4) Teret na vozilu treba da bude raspore en i. Ta vozila imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (član 49). vozači su dužni da obrate pažnju i na vozila kojima se obezbje uje prolaz. (1) Teret na vozilu ne smije da pre e najudaljeniju tačku na prednjoj strani vozila više od jednog metra. (3) Kad vozilo policije ili vojno vozilo upotrebom plavih svjetala obezbje uje prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreću iza njega. Vozila s pravom prvenstva prolaza Član 126. pod uslovom da ne ugrožavaju bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. (1) i (3) ovog člana. (2) Teret koji se prevozi na vozilu i priključnom vozilu može da pre e najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila najviše za jednu šestinu svoje dužine koja je kao kontinuiran teret oslonjena na tovarni prostor. ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. 25. . da ih propuste i da. Teret na vozilu Član 127. ili preko najveće dozvoljene mase.

svjetlom i reflektujućom materijom crvene boje. stav (4) ovog zakona . (3) Saobraćajni znakovi su: znakovi opasnosti. Noću. (1) Saobraćajne znakove i opremu na putu postavljaju i održavaju institucije koje upravljaju putevima na osnovu rješenja nadležnog organa. trotoaru i sl. obojena naizmjeničnim kosim trakama reflektujuće naranxaste i bijele boje i postavljena uspravno na uzdužnu osu vozila. Opšte odredbe Član 130.SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI 1.crveno svjetlo. IV . (1) Javni putevi moraju se obilježiti propisanim saobraćajnim znakovima. 2) kad teret na vozilu na motorni pogon ili na priključnom vozilu bočno prelazi više od 20 cm vanjsku ivicu prednjeg ili zadnjeg svjetla za označavanje vozila . dimenzija 50 x 50 cm. najisturenija tačka na teretu koji se prevozi vozilom mora da bude označena: 1) u slučaju iz člana 128. (2) Saobraćajnim znakovima moraju se obilježiti i opasnosti privremenog karaktera. (5) Najisturenija tačka tereta koji se prevozi teretnim motornim ili priključnim vozilom u slučaju iz stava (4) ovog člana mora da bude označena tablom. svjetlosni saobraćajni znakovi. (2) Saobraćajni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih učesnici u saobraćaju i danju i noću na vrijeme i lako mogu uočiti i blagovremeno postupiti u skladu s njihovim značenjem. Član 132. te svjetlosne i druge oznake na putu.(4) Ako teret na vozilu prelazi više od jednog metra najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila. naročito one koje nastanu usljed iznenadnog oštećenja ili neprohodnosti puta. a sa zadnje strane . (2) Zabranjeno je neovlašćeno uklanjanje i oštećivanje saobraćajnih znakova i opreme puta ili izmjena značenja saobraćajnih znakova. Član 129. znakovi izričitih naredbi i znakovi obavještenja s dopunskom tablom koja je sastavni dio saobraćajnog znaka i koja bliže odre uje značenje saobraćajnog znaka ili bez nje. Član 131. dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uslovima za saobraćaj na putu ili zahtjevima bezbjednosti u saobraćaju. kao i privremena ograničenja i privremene zabrane u saobraćaju i ti znakovi moraju se ukloniti čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni. zabrana i obaveza izraženih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova. (4) Učesnici u saobraćaju dužni su da se pridržavaju ograničenja. oznake na kolovozu. zabrane i obaveze kojih se učesnici u saobraćaju moraju pridržavati i daju potrebna obavještenja za bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja. . kojima se učesnici u saobraćaju upozoravaju na opasnost koja im prijeti na odre enom javnom putu ili dijelu tog puta. (1) Na saobraćajni znak i na stub na koji je znak postavljen zabranjeno je stavljati sve što nije u vezi sa značenjem saobraćajnog znaka. najisturenija tačka tereta mora da bude označena crvenom tkaninom.svjetlom i katadiopterom koji s prednje strane daju bijelo svjetlo. (3) Saobraćajni znakovi moraju se ukloniti. Ta tabla je kvadratnog oblika. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. stavljaju do znanja ograničenja.

ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za bezbjednost saobraćaja na putu. (2) Pri projektovanju novih ili rekonstrukciji postojećih saobraćajnih znakova. (1) Znakovi opasnosti služe da se učesnici u saobraćaju na putu upozore na opasnost koja prijeti na odre enom mjestu. 3) žuto svjetlo može da bude upaljeno kao trepćuće svjetlo kada ne rade ostali svjetlosni signali na raskrsnici. žuto u sredini. (3) Znakovi obavještenja pružaju učesnicima u saobraćaju potrebna obavještenja o putu kojim se kreću i druga obavještenja koja im mogu biti korisna. a zeleno dolje. a zeleno desno. (1) Za regulisanje saobraćaja upotrebljavaju se ure aji kojima se daju svjetlosni saobraćajni znakovi crvene. (1) 1) Na ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima: crveno i zeleno svjetlo ne smiju da budu upaljena istovremeno. a zeleno svjetlo može biti i u obliku jedne ili više strelica smještenih u krugu crne boje. Ako je ure aj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova postavljen i iznad saobraćajne trake. jedno ispod drugog. (1) Ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima može da se doda dopunski svjetlosni znak u obliku zelene svijetleće strelice ili više takvih znakova. stubovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraćajnih znakova. Ta svjetla imaju oblik kruga. . jedno pored drugog. magistralnom i regionalnom putu i u naseljenim mjestima moraju da budu presvučeni reflektujućim materijama ili osvijetljeni sopstvenim izvorom svjetlosti.Član 133. putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. 2. (2) Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja učesnicima u saobraćaju na putu zabrane. Na putu se ne smiju postavljati table. i da se obavijeste o prirodi te opasnosti. 3. žuto u sredini. svjetla. Član 137. 2) žuto svjetlo može biti upaljeno kao samostalno svjetlo u vremenskom razmaku od prestanka zelenog do pojave crvenog svjetla ili istovremeno sa crvenim svjetlom. Član 135. svjetla se postavljaju po vertikalnoj osi. svjetla mogu biti postavljena po horizontalnoj osi. Znakovi opasnosti i znakovi izričitih naredbi na autoputu. Član 138. Znakovi opasnosti. ograničenja i obaveze kojih moraju da se pridržavaju. i to: crveno gore. odnosno dijelu puta. (2) Na ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima. i to: crveno lijevo. izgledom ili mjestom postavljanja podražavaju ili liče na neki saobraćajni znak. bojom. znakovi izričitih naredbi i znakovi obavještenja Član 134. ili zasljepljuju učesnike u saobraćaju. kao najavu prestanka slobodnog prolaza. Svjetlosni saobraćajni znakovi i svjetlosne oznake Član 136. ili koji svojim oblikom. znakovi. žute i zelene boje. obavezno treba ugraditi zeleno trepćuće svjetlo. prije pojave zelenog svjetla.

(2) Crveno svjetlo iz stava (1) ovog člana ima oblik ukrštenih linija. Član 143. (2) Ta svjetla moraju biti postavljena po vertikalnoj osi. refleksnim staklima ili reflektujućim materijama. obilježene uzdužnim linijama. a zeleno svjetlo dolje. Ta svjetla ne smiju da budu upaljena istovremeno. (3) Ako vrhovi pješačkih ostrva. te trake moraju da budu odvojene odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu. (1) Oznake na kolovozu služe za regulisanje saobraćaja na putevima i za obavještavanje i vo enje učesnika u saobraćaju.oznakama bijele boje. 4. strelice. moraju se obilježiti svjetlima. (2) Oznake na kolovozu mogu da budu postavljene same ili uz druge saobraćajne znakove ako je potrebno da se značenje tih znakova jače istakne. Član 139. odnosno potpunije odredi ili objasni. (2) Na javnom putu van naselja sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera na kojem postoje samo dvije saobraćajne trake. (1) Ako se ivice kolovoza na javnom putu obilježavaju svjetlosnim saobraćajnim oznakama. .crveno svjetlo znači zabranu saobraćaja duž saobraćajne trake iznad koje je postavljeno.oznakama crvene boje. jedno ispod drugog. i to desna strana kolovoza . a zeleno svjetlo znači slobodan prolaz tom saobraćajnom trakom. (2) Ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel moraju da budu obilježene oznakama iz stava (1) ovog člana. Oznake na kolovozu mogu da imaju i reflektujuća svojstva. i to: crveno svjetlo gore. Oznake na kolovozu Član 142. one se obilježavaju svjetlima. za svaku saobraćajnu traku posebno i koji se nalazi iznad saobraćajne trake . i to na visini na kojoj se nalazi zeleno svjetlo. ostrva za usmjeravanje saobraćaja i drugi objekti na kolovozu noću nisu osvijetljeni. (3) (4) Oznake na kolovozu čine linije. a zeleno svjetlo ima oblik strelice s vrhom okrenutim nadolje.(2) Dopunski svjetlosni znakovi iz stava (1) ovog člana postavljaju se s odgovarajuće strane svjetlosnog saobraćajnog znaka. refleksnim staklima ili reflektujućim materijama žute boje. ili od tamne površine na kojoj se nalazi svijetleća silueta pješaka crvene ili zelene boje. Član 140. a lijeva strana . (1) Za regulisanje saobraćaja pješaka mogu da se upotrebljavaju i posebni ure aji za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova crvene i zelene boje i ure aji za davanje zvučnih signala. (1) Oznake na kolovozu postavljaju se na putevima sa savremenim kolovozom. Član 141. (3) Svjetla iz stava (1) ovog člana sastoje se od svijetleće površine crvene ili zelene boje na kojoj se nalazi tamna silueta pješaka. (1) Na ure ajima za davanje saobraćajnih znakova kojima se reguliše saobraćaj na kolovozu s više od dvije saobraćajne trake. natpisi i druge oznake.na magistralnom putu obilježene i ivičnim linijama.

moraju da imaju refleksna stakla ili da budu presvučeni reflektujućim materijama odgovarajuće boje. Na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem se prilikom nailaska voza branici ili polubranici automatski spuštaju. kao i saobraćajni znakovi postavljeni na dijelu puta ispred prelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou. osim saobraćajnih znakova iz člana 145. Član 146. (3) Branici i polubranici moraju da budu opremljeni trepćućim crvenim svjetlom. te ostalim objektima i sadržajima. i to s mjesta s kojeg se oni ne vide. odnosno ure aji za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza ako to zahtijeva gustina saobraćaja ili drugi uslovi na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou. u saradnji s nadležnim organom. (1) Na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem postoji ure aj za davanje svjetlosnih znakova kojima se najavljuje približavanje voza. (2) Uslovi u kojima ure aji iz stava (1) ovog člana moraju da budu postavljeni utvr uju se posebnim zakonom ili propisom donesenim na osnovu zakona. (1) Turistička i ostala signalizacija na putu namijenjena je obavještavanju učesnika u saobraćaju o kulturnim. Obilježavanje prelaza puta preko željezničke pruge Član 145. mora se postaviti ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih signala kojima se učesnici u saobraćaju obavještavaju o spuštanju branika ili polubranika. (2) Bliže propise o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putu donosi ministar. (1) Na prelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou. 7.5. (2) Branici i polubranici. Obilježavanje radova i prepreka na putu . postavljaju se i branici ili polubranici. odnosno spuštanje branika ili polubranika. Na dijelu puta ispred prelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou moraju da budu postavljeni odgovarajući saobraćajni znakovi. tom ure aju može da se doda i ure aj za davanje zvučnih signala. (2) Na prelazima zemljanog puta s manjim saobraćajem i pješačke staze preko željezničke pruge u istom nivou učesnici u saobraćaju mogu da se obezbijede samo ure ajem za davanje zvučnih signala. Član 149. (1) Na prelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou branici ili polubranici moraju da budu naizmjenično obojeni crvenom i žutom bojom. ovog zakona. 6. Član 150. Član 148. kao i na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem se branicima ili polubranicima rukuje ručno. Svjetlosni znakovi kojima se najavljuje približavanje voza na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou daju se naizmjeničnim paljenjem dva crvena trepćuća svjetla koja imaju oblik kruga. Član 147. Turistička i ostala signalizacija na putu Član 144. istorijskim i prirodnim i turističkim znamenitostima.

V . ili je nastala veća materijalna šteta dužan je da: 1) ostane na mjestu saobraćajne nesreće. (1) Učesnici u saobraćaju moraju da postupaju po zahtjevima izraženim pomoću znakova ili prema naredbi policajca ili drugog lica koje na osnovu ovlašćenja iz zakona obavlja kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima (u daljnjem tekstu: ovlašćeno lice). zvučni i svjetlosni znakovi. s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. Znakovi koje daju ovlašćena lica Član 152.DU@NOSTI U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NESREĆE Član 154. načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćeno lice pravilnikom propisuje ministar. omogući normalno odvijanje saobraćaja i nastoji da se ne mijenja stanje na mjestu nesreće i sačuvaju postojeći tragovi pod uslovom da preduzimanje tih mjera ne ugrožava bezbjednost saobraćaja. Član 155. 8. Član 153. (1) Dio puta na kojem su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojem se izvode radovi mora da bude vidno obilježen i bezbjedan za učesnike u saobraćaju. (1) Učesnik u saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko izgubio život ili bio povrije en. opremljeni refleksnim staklima ili presvučeni reflektujućim materijama odgovarajuće boje. na njima moraju da budu postavljena i trepćuća svjetla naranxaste boje. (2) Znakovi iz stava (1) ovog člana moraju da se daju tako da njihovo značenje učesnicima u saobraćaju bude jasno i nedvosmisleno. (2) Ovlašćeno lice pri davanju znakova dužno je da se postavi na putu tako da učesnici u saobraćaju kojima su znakovii namijenjeni mogu da ga uoče jasno i s dovoljne razdaljine. 3) obavijesti najbližu policijsku stanicu o saobraćajnoj nesreći i vrati se na mjesto saobraćajne nesreće te sačeka dolazak službenog lica koje obavlja uvi aj.Član 151.postavljanjem branika. 2) preduzme sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu saobraćajne nesreće. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. (3) Znakovi iz stava (1) ovog člana mogu da se daju i iz vozila. (2) Nadležni organ i druga pravna ili fizička lica koji su obaviješteni o saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko lice bilo povrije eno dužni su da o tome odmah obavijeste najbližu zdravstvenu ustanovu. ili ako mu je samom potrebna ljekarska pomoć. . (1) Znakovi koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćeno lice su znakovi koji se daju rukama i položajem tijela. (3) Branici moraju da budu obojeni naizmjenično crvenom i bijelom bojom. a noću. a obezbje enje učesnika u saobraćaju . (3) Bliže odredbe o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima. (2) Obilježavanje dijela puta iz stava (1) ovog člana obavlja se postavljanjem odgovarajućih saobraćajnih znakova.

(2) Vozač učesnik u saobraćajnoj nesreći obavezan je da prijavi i saobraćajnu nesreću s manjom materijalnom štetom. unose podaci iz pasoša. obave fotografisanje mjesta nesreće. prije izdavanja potvrde o oštećenju vozila stranih registarskih oznaka ili potvrde o izvršenom uvi aju na mjestu doga aja saobraćajne nesreće. obavezno je da se: obavi fotografisanje štete na vozilu stranih registarskih oznaka i napravi zapisnik u koji se. Član 157. Član 158. (5) Nadležni organ unutrašnjih poslova dužan je da iza e na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako to zahtijeva jedan od učesnika u saobraćajnoj nesreći. (1) Lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta ne smije da uzima alkoholna pića. opojne droge ili lijekove na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje dok se ne izvrši uvi aj. Vozači ne smiju napustiti mjesto saobraćajne nesreće prije nego što popune i potpišu izvještaj i razmijene podatke iz ovog stava. (6) Bliže odredbe o sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći donosi ministar. . ili ako učesnici u nesreći nemaju obrazac evropskog izvještaja. te popune i potpišu obrazac evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći. vozačke dozvole i osiguranja od automobilske odgovornosti . uz ostalog. (1) Ako je zdravstvena ustanova obaviještena o saobraćajnoj nesreći ili je primila na liječenje lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći. (2) Vozač je dužan da postupi prema odredbi stava (1) ovog člana i prije dolaska ovlašćenog lica. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. Član 156. Član 159. (4) Ukoliko je u saobraćajnoj nesreći učestvovalo vozilo strane registarske oznake. u skladu s ovim zakonom. (2) Policija je dužna da iza e na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako do e do nesporazuma ili neslaganja jednog od učesnika prilikom popunjavanja obrasca evropskog izvještaja. (2) Ako lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći umre od zadobijenih povreda. zdravstvena ustanova dužna je da o tome odmah obavijesti mjesni nadležni organ za izdavanje vozačke dozvole ili najbližu policijsku stanicu. ako je šteta nastala drugom licu odnosno njegovom vozilu ili na drugoj stvari.Lice koje se zatekne ili nai e na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima povrije enih dužno je da ukaže pomoć licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći. (3) Poslije saobraćajne nesreće u kojoj je prouzrokovana samo manja materijalna šteta. (1) Vozač koji se zatekne ili nai e na mjesto saobraćajne nesreće dužan je da na zahtjev ovlašćenog lica preveze lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove. ili ako postoji opravdana sumnja da je kod vozača zbog povrede došlo do smanjenja psihičke ili fizičke sposobnosti za upravljanje vozilom na motorni pogon ili tramvajem. ili ako vozač zaključi da nestručnim i neodgovarajućim prevozom stanje povrije enog lica može da se pogorša. osim ako se nesreća dogodila na mjestu na kojem se može očekivati brzi dolazak vozila hitne pomoći. (1) Policija i druga ovlašćena lica dužni su da iza u na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta. vozači su dužni da odmah uklone vozila s kolovoza i da razmijene lične podatke. naprave zapisnik o uvi aju i obave druge potrebne radnje.zelena karta. dužna je da o tome odmah obavijesti najbližu policijsku stanicu.

teret. kao i drugo lice koje je neposredno učestvovalo u nesreći. odnosno korisnik vozila dužan je da vozilo. obavijesti organizaciju koja uklanja vozila i stvari s puta ili zainteresovano lice i pruži pomoć radi zaštite imovine ako na mjestu doga aja nema lica koje tu imovinu može da preuzme. (1) U slučaju iz člana 162. . (2) Odobrenje izdaje nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova na čijem području se održava priredba ili obavlja aktivnost. motociklističke ili biciklističke trke na putu može da se odobri i kad u odre enom pravcu nema zaobilaznog puta (brdske trke i dr. ovlašćeno lice koje obavlja uvi aj odrediće da se neposrednim učesnicima u nesreći uzmu krv i urin radi utvr ivanja da li su pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu.(3) Ovlašćeno lice koje vrši uvi aj saobraćajne nesreće u kojoj ima povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta podvrgnuće neposredne učesnike u saobraćajnoj nesreći ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i aparata. stvari ili drugi rasuti materijal odmah ukloni s kolovoza. održavanje automobilske. Član 163.). ako za druge učesnike u saobraćaju nije obezbije en zaobilazni put. vozač ili vlasnik. (3) Ako se zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu zabranjuje saobraćaj. ovog zakona. Član 161. Član 160. ili će ih uputiti na stručni pregled radi provjeravanja da li imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. stvari ili drugog rasutog materijala s kolovoza i obezbijedi prohodnost puta. (2) Ako vozač ili vlasnik. (5) Ako u saobraćajnoj nesreći ima poginulih lica. ovlašćeno lice koje se zatekne na mjestu nesreće ili neispravnosti vozila zatražiće od nadležne organizacije koja upravlja putevima ili druge ovlašćene organizacije da na bezbjedno mjesto ukloni vozilo. (3) Organizacija za održavanje puteva ili druga ovlašćena organizacija za održavanje put dužna je da na zahtjev ovlašćenog lica hitno preduzme sve potrebne mjere radi uklanjanja i čuvanja vozila s teretom. U tom slučaju saobraćaj može da se zabrani najduže dva sata. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. (1) Ako je vozilo zbog saobraćajne nesreće ili neispravnosti onesposobljeno za daljnje kretanje na putu. stvari ili drugi rasuti materijal s kolovoza. ovlašćeno službeno lice preduzeće druge mjere da se omogući normalno odvijanje saobraćaja. odnosno korisnik vozila nije u stanju da postupi prema stavu (1) ovog člana. (1) Sportske i druge priredbe ili slične aktivnosti na putu ne smiju se održavati bez odobrenja. VI . (2) Vozač koji je vozilom učestvovao u saobraćajnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica. (1) Ovlašćeno lice koje vrši uvi aj dužno je da organizuje popis imovine koja na mjestu doga aja ostaje iza lica koje je u saobraćajnoj nesreći poginulo ili teže povrije eno. zahtjev za izdavanje odobrenja biće odbijen. imaju pravo da traže lične podatke i adresu od lica koja su bila prisutna kad se nesreća dogodila. ovlašćeno lice koje vrši uvi aj odrediće da im se uzme krv ili krv i urin radi analize. ali samo u vrijeme kada se tim putem drugi učesnici u saobraćaju najmanje kreću.SPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA PUTEVIMA Član 162. (4) Ako nadležna organizacija koja upravlja putevima ili druga ovlašćena organizacija ne postupi prema odredbi stava (2) ovog člana. odobrenje se izdaje uz prethodnu saglasnost nadležnog organa za saobraćaj na čijem se području zabranjuje saobraćaj. teret. (4) Ako se tim ispitivanjima utvrdi da neposredni učesnici saobraćajne nesreće imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu.

odnosno aktivnosti prekine i preduzeće potrebne mjere da se naredba izvrši. odnosno aktivnosti. . Član 169. Član 165. (2) Ako organizator ne prekine priredbu. (1) U odobrenju za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu odre uju se mjere obezbje enja koje organizator mora da preduzme. (2) Kada se saobraćaj na putu ograničava ili zabranjuje zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti. učesnika i gledalaca sportske i druge priredbe ili aktivnosti i znak kojim će vozila iz pratnje takmičara da budu označena. stav (2) ovog zakona. organizator ne sprovodi odre ene mjere obezbje enja. to zahtijevaju drugi bezbjednosni razlozi. odnosno aktivnosti. nije u stanju da sprovede mjere iz člana 164. pregled mjera koje organizator predvi a za obezbje enje učesnika u saobraćaju. odnosno aktivnosti na putu ako: su ugroženi učesnici ili gledaoci. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz člana 162. Član 168. najkasnije 48 sati prije početka priredbe.Član 164. odnosno aktivnosti u slučajevima iz stava (1) ovog člana. se u većoj mjeri naruši javni red i mir. odnosno aktivnosti ne bi bile odobrene. pravila takmičenja. (3) Organizator ne smije da počne odobravanje sportske ili druge priredbe ili aktivnosti na putu ako nisu preduzete sve mjere obezbje enja odre ene u odobrenju. Član 167. Takmičare na sportskoj priredbi na putu mogu da prate samo vozila označena posebnim znakom koji utvrdi organizator. nastanu okolnosti zbog kojih priredba. zahtjev za izdavanje odobrenja može da bude odbijen. (2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja mora se priložiti: program priredbe. ovog zakona podnosi se najkasnije 15 dana prije održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti. nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova narediće organizatoru da priredbu. (2) Ako bi zbog održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu trebalo obustaviti saobraćaj na važnijim saobraćajnim pravcima. (4) Ako se utvrdi da organizator nije preduzeo sve mjere obezbje enja odre ene u odobrenju. (1) 1) 2) 3) 4) 5) Organizator je dužan da prekine održavanje sportske ili druge priredbe. prema procjeni nadležnog organa unutrašnjih poslova. Član 166. odnosno obavljanja aktivnosti u većoj mjeri ugrozilo ili ometalo saobraćaj na putu. (1) Zahtjev za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu biće odbijen ako organizator. ili ako bi održavanje priredbe. odobrenje sadrži i obavezu organizatora da o mjerama ograničavanja ili zabrane saobraćaja obavijesti javnost putem sredstava javnog informisanja. priredba odnosno aktivnosti biće zabranjene.

odnosno aktivnosti na putu organizator je dužan da odmah: 1) ukloni s puta sve saobraćajne znakove i druge oznake. VIII . (1) Organ nadležan za unutrašnje poslove. te načinu upotrebe zimske opreme na vozilima u zimskim uslovima pravilnikom propisuje ministar. odnosno nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova može da zabrani saobraćaj ili da odredi posebno ograničenje saobraćaja na odre enim putevima i dijelovima puteva sve dok postoje razlozi zbog kojih se preduzimaju te mjere. 2) postavi na put sve saobraćajne znakove i druge oznake. U slučaju kada su u pitanju razlozi bezbjednosti i nesmetanog odvijanja saobraćaja ili razlozi održavanja javnog reda i mira. vrsti vozila kojima je zabranjen ili ograničen saobraćaj. vozač mora sa sobom da nosi važeću vozačku dozvolu i dužan je da je pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. na odre enom putu ili dijelu puta. u odre ene dane ili u odre enom vremenskom periodu. predmete i objekte koji su bili uklonjeni zbog održavanja priredbe.VOZAČI 1. VII . (3) Vlasnik. i 174. (4) Vlasnik. (3) Bliže odredbe o: saobraćaju u zimskim uslovima. stranu vozačku dozvolu ili me unarodnu vozačku dozvolu. (2) Kad upravlja motornim vozilom. odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom ne smije da dozvoli da upravlja vozilom u saobraćaju na putu lice koje nema pravo da upravlja tim vozilom. odnosno obavljanja aktivnosti. može da propiše zabranu ili ograničenje saobraćaja za sve ili pojedine vrsta vozila. 173.(1) Nakon završetka sportske ili druge priredbe. ministar. odnosno postave saobraćajni znakovi i druge oznake. odnosno obavljanja aktivnosti. Član 171. . u saglasnosti s organom nadležnim za saobraćaj. Uslovi za upravljanje vozilima Član 172. (1) Motornim vozilom u saobraćaju na putu može da upravlja samo lice koje ima važeću vozačku dozvolu. odnosno ako se može opravdano očekivati da će saobraćaj biti posebno gust ili otežan. 1) i 2) stava (1) ovog člana. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. ograniči brzinu kretanja vozila ako su te zabrane ili ograničenja neophodni radi sprečavanja ili uklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju. u saradnji s nadležnim organom za unutrašnje poslove. predmeti i objekti na putu. odnosno lice koje nema pravo da upravlja kategorijom motornog vozila u koju se ubraja to vozilo i lice iz čl. može da donese naredbu o ograničenju saobraćaja u dane vikenda i praznika za pojedine putne pravce. odnosno obavljanja aktivnosti. nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova preduzeće odgovarajuće mjere da se o trošku organizatora uklone. 3) popravi i dovede u prvobitno stanje put i objekte na putu ako su oštećeni pri održavanju priredbe. predmete i objekte koji su postavljeni zbog održavanja priredbe. (2) Ako organizator ne postupi prema tač. ovog zakona.OGRANIČENJA SAOBRAĆAJA Član 170. ure aje. odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom dužan je da na zahtjev ovlašćenog lica da podatke o identitetu lica kojem je dao vozilo na upravljanje. policijska uprava. ili ako su u pitanju razlozi za nesmetani saobraćaj.

stručnim pregledom utvrdi da pokazuju znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola: 1) vozač motornog vozila kategorije C. ili je u takvom psihičkom stanju da je nesposoban za bezbjedno upravljanje vozilom. C1E i D1 i D1E . (1) Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila obavljaju auto-škole. (3) Smatraće se da su pod djelovanjem alkohola lica za koja se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0.za vrijeme upravljanja vozilom. kao pravna i fizička lica. (3) Auto-škole dužne su da izvode obuku na način kojim će se obezbijediti da kandidati nauče i usvoje saobraćajna pravila i etičke norme ponašanja u saobraćaju. (4) Vozački ispit za vozača motornog vozila može da polaže kandidat koji se prethodno pripremio za polaganje vozačkog ispita u auto-školi i ako ispunjava i druge uslove za sticanje prava na upravljanje motornim vozilom.za vrijeme upravljanja vozilom te kategorije. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za bezbjedno učestvovanje u saobraćaju. kao i vozač pod djelovanjem opojnih droga ili drugih opojnih sredstava ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholiziranosti.za vrijeme obavljanja javnog prevoza tim vozilom. 2. 4) 5) 6) vozač-instruktor za vrijeme osposobljavanja kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. što odgovara količinama većim od 0. što odgovara količinama većim od 0. (1) Vozač ne smije da upravlja vozilom u saobraćaju na putu.3 g/kg. 3) vozač vozila kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje . Član 173. D i DE i vozači potkategorije C1. Osposobljavanje kandidata za vozača motornih vozila Član 175. . Vozač koji je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan. ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholiziranosti. ili kod kojih se.0 g/kg. 2) vozač vozila kojim se obavlja javni prevoz . kandidat za vozača za vrijeme obuke u praktičnom upravljanju vozilom. stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. bez obzira na količinu alkohola u krvi. ili kod kojeg se. ne smije da upravlja vozilom u saobraćaju na putu. (2) Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila mogu da obavljaju i obrazovne ustanove redovnim školovanjem učenika prema obrazovnom školskom programu za profesionalne vozače. vozač mla i od 21 godine starosti ili s manje od tri godine vozačkog iskustva. bez obzira na količinu alkohola u krvi.(5) Vozač je dužan da za vrijeme upravljanja motornim vozilom u saobraćaju koristi pomagala koja su mu neophodna da bezbjedno upravlja vozilom.3 g/kg. Član 176. Član 174. obavljajući poslove tog zanimanja. niti da počne da upravlja vozilom ako je pod djelovanjem alkohola.0 g/kg. CE. (2) Smatraće se da je pod djelovanjem alkohola lice za koje se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0.

snijeg. vožnju kroz raskrsnicu s različitim načinom ure enja saobraćaja (ovlašćeno lice. zadatke i značaj prve pomoći. • • • učenje vožnje u složenim saobraćajnim uslovima. kočenje i zaustavljanje. sile koje djeluju na vozilo. vozilo u funkciji bezbjednosti saobraćaja. sadržaje koji doprinose razvijanju humanih odnosa i odnosa uzajamnog poštovanja i razumijevanja me u učesnicima u saobraćaju. te priprema vozila za vožnju). ure aji za davanje svjetlosno-signalnih znakova i za osvjetljavanje puta i vozila. a obavlja se po posebnom programu koji obuhvata teoretski dio. ostale povrede i oštećenja. Program prve pomoći obuhvata: • • • • • ciljeve. promjena stepena prenosa. (2) Osposobljavanje kandidata za vozače obavljaju auto-škole po ovlašćenju ministara entiteta. uočavanje i predvi anje saobraćajne situacije. 3. Praktični dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvata: • upoznavanje s vozilom. vožnja unazad i polukružno okretanje). kiša. pripremu vozila za vožnju. parkiranje.). uslove za upravljanje vozilom. Teoretski dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvata: • • osnovne propise o drumskom saobraćaju. kočenje i zaustavljanje. postupak radnji pri pružanju prve pomoći (mjere oživljavanja. osnove tehničkog funkcionisanja ure aja na motornom vozilu značajnih za bezbjednost saobraćaja na putevima (ure aji za zaustavljanje. prilago avanje vožnje. (3) Osposobljavanje kandidata koji imaju fizički invaliditet za vozače mora se obavljati na prilago enom vozilu za invalide koje mora da atestira ovlašćena institucija ili preduzeće. postupak i dužnosti u slučaju saobraćajne nesreće. bezbjednosne mjere pri vuči vozila. magla i sl. izvo enje radnji značajnih za uspješno i bezbjedno upravljanje u skladu sa saobraćajnim pravilima i uslovima na putu i u saobraćaju. uticaj alkohola. kontrolu saobraćaja i kaznenu odgovornost. povrede koje zahtijevaju imobilizaciju i evakuaciju povrije enog lica. predvi anje i izbjegavanje opasnosti). pneumatici.Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila je djelatnost od posebnog društvenog značaja. vožnju u jednosmjernoj ulici. vožnju na prelazu puta preko željezničke pruge.). znakove koje daju ovlašćena lica. ponašanje učesnika u drumskom saobraćaju. bolest i sl. vožnja na uzdužnom nagibu. značaj zdravstvene sposobnosti za bezbjedno upravljanje motornim vozilom. semafor. prestrojavanje i vožnja kroz raskrsnicu. prilago avanje brzine. pravila saobraćaja na putevima. djelovanje opojnih droga na bezbjedno upravljanje vozilom i uticaj drugih nepovoljnih psiho-fizičkih stanja (umor. saobraćajne znakove i njihovo značenje. (1) Osposobljavanje kandidata za vozače i polaganje vozačkog ispita obavlja se prema propisima koje donosi ministar. samostalnu vožnju.. besvjesno stanje. održavanje rastojanja. opasnosti koje nastaju zbog nepropisnog preduzimanja radnji u saobraćaju i sl. vožnju u gradu. ure aji za upravljanje. prestanak disanja i rada srca. praktični dio i program prve pomoći: 1. mimoilaženje i obilaženje. sadržaje koji doprinose povećanju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. okretanje i vožnja unazad. otvorene povrede-rane). vožnju u vršnom opterećenju drumskog saobraćaja. vožnju u posebnim uslovima (noć. vožnju na putu s više saobraćajnih traka. ponašanje prema pješacima i drugim učesnicima u saobraćaju. nakon što se utvrdi da ispunjavaju uslove odre ene zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. kantona i ministra Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. ofanzivnu i defanzivnu vožnju. promjena smjera vožnje. me usobne odnose i sporazumijevanje učesnika u saobraćaju. učenje vožnje na putevima s manjim intenzitetom saobraćaja u naselju i van naselja (uključivanje i isključivanje. čuvanje okoline. prestrojavanje. učenje osnovnih elemenata vožnje na poligonu ili odgovarajućoj površini (polazak. mimoilaženje i preticanje. saobraćajni znakovi i saobraćajna pravila). nadležnih za obrazovanje. krvarenje. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. učenje vožnje na putevima s intenzivnim saobraćajem u naselju i van naselja. Član 177. prevoz tereta i lica. vožnju u koloni. . • • • 2.

(2) Lice iz stava (1) ovog člana. (4) Bliže odredbe o načinu i uslovima za polaganje i organizovanje vozačkog ispita. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. ili 2) završenim V ili VI stepenom i položenim ispitom za vozača-instruktora ili s najmanje završenom srednjom školom i položenim ispitom za vozača-instruktora. (6) Bliže odredbe o organizovanju obuke za osposobljavanje kandidata pravilnikom propisuje ministar. (4) Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći obavlja ljekar. (2) Polaganje vozačkog ispita obavlja se pred komisijom koju imenuju organi iz stava (1) ovog člana. (2) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom kandidat za vozača mora da ima kod sebe uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za upravljanje motornim vozilom i dužan je da ga pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. a organizuje i sprovodi Crveni krst. osim dokaza o završenoj školskoj spremi. u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. stiče se: 1) završenim VII stepenom saobraćajne struke i posebno položenim ispitom iz oblasti poznavanja saobraćajnih pravila i propisa. a predsjednik komisije i njeni članovi imaju licencu za ispitivača. putem zajedničkog stručnog tijela. nadležni za obrazovanje. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.(4) Kontrolu i nadzor nad sprovo enjem propisa iz stava (1) ovog člana. (5) O uspješno završenoj obuci za vozača motornih vozila auto-škola i Crveni krst izdaju potvrde. obavljaju organi nadležni za obrazovanje i unutrašnje poslove. odnosno bliže odredbe o pružanju prve pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći pravilnikom propisuje ministar. osim iskustva u upravljanju vozilom odgovarajuće kategorije od najmanje tri godine. Član 180. mora da ima vozačku dozvolu i najmanje tri godine iskustva na poslovima bezbjednosti drumskog saobraćaja. može i prije položenog vozačkog ispita da upravlja motornim vozilom one kategorije za koju priprema ispit ako vozilom upravlja pod nadzorom vozača-instruktora. (1) Za poslove sprovo enja i organizovanja polaganja vozačkog ispita odgovorni su organi entiteta. (3) Osposobljavanje kandidata za vozače u praktičnom upravljanju vozilom na motorni pogon obavlja vozačinstruktor. . pravilnikom propisuje ministar. kao i za dobijanje licence za ispitivača. (1) Zvanje vozača-instruktora motornih vozila. 3. metodike upravljanja motornim vozilom i praktičnog upravljanja motornim vozilom za vozača-instruktora. radi osposobljavanja. Član 178. Vozački ispit i provjeravanje osposobljenosti Član 179. te da mu je nadležni organ izdao dozvolu za vozača-instruktora. (3) O položenom vozačkom ispitu izdaje se uvjerenje. (1) Osposobljavanje kandidata iz oblasti propisa o bezbjednosti saobraćaja može da obavlja licencirano lice s visokom spremom saobraćajnog smjera. Član 181. (1) Kandidat za vozača koji se priprema za polaganje vozačkog ispita.

prema propisanom programu iz člana 176. (2) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće kategorije vozila: A. C. B. Član 182. plave su boje i na njima je bijelom bojom napisano latiničko slovo L. odnosno potkategorije vozila. CE. odnosno potkategorije stiče lice koje ima: 16 godina za potkategorije A1 i B1. Član 185. kategorije D i DE i potkategorije D1 i D1E pod uslovom da je upravljao motornim vozilom kategorije C ili CE najmanje dvije godine. CE. D1. 18 godina za kategorije A. 2. a snaga prelazi 11 kNJ. C. . u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. (1) Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim i priključnim vozilima koja se razvrstavaju u kategorije: A. da mu odlukom nadležnog organa nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom. Član 183. osim vozila kategorije A. ovog zakona. BE. 3. da je navršilo godine života odre ene ovim članom zavisno od kategorije. (2) Tablice iz stava (1) ovog člana imaju oblik kvadrata. (2) 1. Pravo da upravlja motornim vozilom ima lice koje ispunjava sljedeće uslove: da je fizički i psihički sposobno da upravlja motornim vozilom. da je položilo vozački ispit za upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije. Sticanje prava upravljanja motornim vozilom Član 184. (1) Motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača osposobljava u praktičnom upravljanju vozilom na putu mora da bude označeno posebnim tablicama. čija zapremina motora prelazi 125 cm³.500 kg i koja nemaju više od osam sjedišta ne računajući sjedište za vozača. 4. BE i potkategorije C1 i C1E. čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3. Pravo da upravlja motornim vozilom za pojedine kategorije. (3) U kategoriju A ubrajaju se motocikli s bočnom prikolicom ili bez nje. (4) U kategoriju B ubrajaju se motorna vozila. 4. C1E i D1E. B1. kategorije C i CE. C1. Na vozačkom ispitu komisija za polaganje vozačkih ispita utvr uje da li je kandidat u dovoljnoj mjeri osposobljen za bezbjedno upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije. 3. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. D i DE.B. B. 4. BE. (3) Bliže odredbe o osposobljavanju vozača motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. 2. D i DE i potkategorije: A1. uz uslov da je upravljalo motornim vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu. (1) 1.(2) Bliže odredbe o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila pravilnikom propisuje ministar.

s tim da najveća dozvoljena masa ovog skupa vozila ne prelazi 12. (6) U kategoriju C ubrajaju se motorna vozila za prevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 7. (16) U potkategoriju D1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju D1. D i potkategorija C1 i D1 imaju pravo da upravljaju motornim vozilima tih kategorija i kad su im pridodate lake prikolice. C. . U potkategoriju A1 ubraja se laki motocikl čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³. a vozač motornog vozila kategorije D ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije D1.000 kg i da najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila. a ukupna dozvoljena masa vučnog i priključnog vozila nije veća od 3. a vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije C ima pravo da upravlja i motornim vozilom kategorije B i potkategorija B1 i C1. osim sjedišta za vozača.500 kg. a vozač kojem je izdata vozačka dozvola kategorije DE ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorija BE i CE i potkategorije C1E. (18) Vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorija B i C i potkategorija B1. i motorno vozilo B kategorije sa prikolicom čija je najveća dozvoljena masa veća od 750 kg.000 kg. a manje od šesnaest sjedišta. a manja od 7. (9) U kategoriju DE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju D. BE. imaju više od osam. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. vozač motornog vozila kategorije C ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije C1. (21) Vozači motornih vozila kategorija B. U potkategoriju B1 ubrajaju se tricikl i četvorocikl na motorni pogon. C1 i D1. C1. (8) U kategoriju D ubrajaju se motorna vozila za prevoz lica koja. (22) Vozač motornog vozila kategorije A ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije A1. (17) Vozači motornih vozila kategorija B. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg i priključno vozilo se ne koristi za prevoz lica. (14) U potkategoriju C1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju C1. C1. a najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila i da se priključno vozilo ne koristi za prevoz lica.500 kg. a vozač motornog vozila kategorije B ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije B1. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. (20) Pravo da upravljaju motornim vozilom kategorija BE. C i D. D1. (19) Vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije CE ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorije BE. imaju više od osam sjedišta.500 kg. (13) U potkategoriju C1 ubrajaju se motorna vozila za prevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. B1. s tim da najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12. CE i DE i potkategorija B1. (10) (11) (12) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće potkategorije vozila: A1. D1. CE i DE vozač stiče samo ako je prethodno stekao pravo da upravlja vozilima kategorija B. C1E i D1E imaju pravo da upravljaju traktorom i radnom mašinom. (7) U kategoriju CE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju C. C1E i D1E. a snaga ne prelazi 11 kNJ. (15) U potkategoriju D1 ubrajaju se motorna vozila koja služe za prevoz lica i koja. koja nije veća od mase vučnog vozila bez tereta. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. D.500 kg.(5) U kategoriju BE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju B. C. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu do 750 kg. osim sjedišta za vozača.

Član 189. (1) (2) Vozačka dozvola izdaće se licu na njegov zahtjev ako ispunjava uslove iz člana 184. može da upravlja motornim vozilom na teritoriji Bosne i Hercegovine za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini. na putu namijenjenom isključivo za saobraćaj motornih vozila i brzom putu brzinom većom od 90 km na čas. a lakim motociklom 40 km na čas. niti tim vozilom smije da vuče priključno vozilo. (6) Izuzetno od odredbe stava (3).Član 186. (3) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju obrasca vozačke dozvole. na osnovu nalaza i mišljenja zdravstvene ustanove. (2) Vozač ima pravo da upravlja samo motornim vozilom one ili onih kategorija i potkategorija koje su upisane u vozačkoj dozvoli. s tim što taj rok ne može da bude kraći od tri godine. odnosno 120 km na čas na autoputu. obilježe vozilo kojim upravljaju posebnim znakom. u trajanju od dvije godine. (1) U vozačku dozvolu upisuju se sve kategorije i potkategorije vozila kojima vozač ima pravo da upravlja. Član 187. . vozačka dozvola može da se izda ili njeno važenje može da se ograniči i na rokove kraće od utvr enih. A. a licima starijim od 65 godina života s rokom važenja od tri godine. ne smije da upravlja vozilom u saobraćaju na putu u vremenu od 23 časa do 5 časova. o kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorija i potkategorija u vozačku dozvolu. osim ako je s njim u vozilu lice starije od 25 godina koje ima vozačku dozvolu i kojem u posljednjoj godini nije izricana zaštitna mjera ili mjera bezbjednosti zabrane upravljanja motornim vozilom. (2) Lice iz stava (1) ovog člana koje upravlja vozilom mora da ima me unarodnu vozačku dozvolu ili domaću vozačku dozvolu izdatu u skladu s Bečkom konvencijom o drumskom saobraćaju. (5) Licima koja u vrijeme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina života izdaje se vozačka dozvola čiji je rok važenja do navršenih 65 godina života. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. (1) Stranac koji privremeno boravi u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji boravi ili prebiva u inostranstvu. nadležnim za unutrašnje poslove. ali ne na rok kraći od dvije godine. produženju važenja i zamjeni vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama urediće se pravilnicima koje donosi ministar u saradnji s ministrima entiteta. ministrima kantona i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. na osnovu važeće strane vozačke dozvole koju je izdao nadležni organ strane države. pa privremeno do e u Bosnu i Hercegovinu. mla e od 23 godine. a ni organizovano da prevozi djecu. (7) Lice koje je položilo vozački ispit i dobilo vozačku dozvolu za kategoriju vozila A1. (10) Bliže odredbe o posebnom znaku iz prethodnog stava propisuje ministar. Član 188. Vozačku dozvolu izdaje nadležni organ. (8) Lice iz stava (7) ovog člana. ovog zakona. (9) Lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu obavezna su da. B ili C i C1 ne smije dvije godine od dana izdavanja vozačke dozvole da upravlja vozilom na putu brzinom većom od 70 km na čas. datim u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti lica. postupku i načinu izdavanja. (3) Vozačka dozvola izdaje se licu i produžava s rokom važenja od 10 godina. odnosno produženja njenog važenja. (4) Rok važenja vozačke dozvole od 10 godina računa se od dana njenog izdavanja.

odnosno vrstu motornih vozila izdata. prema tome. ili od dana kada je odobreno stalno nastanjenje. Član 190. . (4) Državljaninu Bosne i Hercegovine zamijeniće se strana vozačka dozvola vozačkom dozvolom iz člana 189. na njihov zahtjev. (2) Licima iz stava (1) ovog člana važeća strana vozačka dozvola zamijeniće se. prilikom zamjene strane vozačke dozvole neće se zahtijevati dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 184. ovog zakona. ovog zakona. stav (1) ovog zakona o upravljanju motornim vozilima na osnovu strane vozačke dozvole. Član 191. ili da li joj je istekao rok važenja. ovog zakona ako je u zemlji u kojoj mu je izdata strana vozačka dozvola boravio duže od šest mjeseci. 184. osim ako to nije zahtijevano reciprocitetom. saobraćajnih. (2) Me unarodne vozačke dozvole izdaju auto-moto klubovi/savezi i auto-moto društva.Ukoliko ustanovi da se program osposobljavanja vozača motornih vozila u pojedinim zemljama bitno razlikuje od uslova i programa utvr enih ovim zakonom. mogu da upravljaju motornim vozilima na osnovu važeće strane vozačke dozvole za vrijeme od šest mjeseci od dana ulaska u Bosnu i Hercegovinu. i to u cjelini ili za pojedine kategorije. 188. (1) Odredbe čl. kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava. ako je to za njih povoljnije. ovlašćeni za izdavanje tih dozvola za države za koje je potrebna me unarodna vozačka dozvola. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana. (1) Vozaču kojem je izdata vozačka dozvola iz člana 186. Član 192. na njegov zahtjev. bez polaganja vozačkog ispita. (4) Me unarodna vozačka dozvola izdata u Bosni i Hercegovini ne može da koristiti za upravljanje motornim vozilima na teritoriji Bosne i Hercegovine. vozačkom dozvolom iz člana 188. može se zamijeniti u skladu sa stavom (2) samo ako podnosilac zahtjeva priloži ispravu iz koje nepobitno može da se utvrdi kojim motornim vozilima može da upravlja. odnosno da joj nije istekao rok važenja. ovog zakona. i člana 190. od osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. (1) Stranac kojem je odobreno stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji se iz inostranstva vrati u Bosnu i Hercegovinu da se u njoj stalno nastani. odnosno na period propisan me unarodnim ugovorom. i 189. i 186. može da se izda i me unarodna vozačka dozvola. (3) Me unarodna vozačka dozvola priznaće se samo ako su je izdali nadležni organi ili organizacije strane države i ne može se zamijeniti vozačkom dozvolom Bosne i Hercegovine. kao i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. (5) Strana vozačka dozvola iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju je kategoriju. ovog zakona za upravljanje onom kategorijom motornih vozila u koju se ubrajaju motorna vozila za čije su upravljanje ovlašćena stranom vozačkom dozvolom. primjenjuju se i na upravljanje motornim vozilima na osnovu važeće me unarodne vozačke dozvole. pod uslovima iz čl. Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) može da odluči da se ne priznaje važenje tih vozačkih dozvola izdatih u toj zemlji. (3) Me unarodna vozačka dozvola ne može se izdati vozaču kojem je odlukom nadležnog organa izrečena mjera bezbjednosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom dok ta zabrana traje. stranih trgovinskih. (2) Me unarodna vozačka dozvola izdaje se na period važenja od dvije godine.

javno tužilaštvo. Član 196. Pravna i fizička lica koja zapošljavaju vozače ne smiju da dozvole da njihovim motornim vozilima upravlja vozač koji nije obavio redovan i vanredan zdravstveni pregled na koji je upućen. (4) Na vanredni zdravstveni pregled upućuje organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. organizacija ili organ u kojem je vozač zaposlen i obavlja poslove vozača. Zdravstveni pregledi vozača motornih vozila Član 193. (1) Kandidat za vozača motornog vozila dužan je da prije početka osposobljavanja za vozača motornog vozila obavi zdravstveni pregled u ovlašćenoj zdravstvenoj instituciji i na osnovu toga dobije ljekarsko uvjerenje. koji upravljaju vozilima na motorni pogon kojim se vrši javni prevoz. 5. dužna je da u roku od osam dana o tome obavijesti organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji ili najbližu policijsku stanicu. (1) Zdravstvenim pregledima utvr uje se da li kandidat za vozača ili vozač ima potrebnu fizičku i psihičku sposobnost za upravljanje motornim vozilima. Redovnom zdravstvenom pregledu podliježu vozači: 1. postupku i načinu izdavanja. (3) Vozači motornih vozila dužni su da obavljaju redovne zdravstvene preglede. 2. (3) Zahtjev za upućivanje na vanredni zdravstveni pregled može da podnese i svaki organ nadležan za kontrolu saobraćaja na putu. vozači-instruktori i vozači tramvaja . kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. načinu davanja ovlašćenja auto-moto klubovima/savezima i auto-moto društvima i načinu vo enja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama urediće se pravilnikom koji donosi ministar. a vanrednim zdravstvenim pregledima podvrgavaju se na zahtjev nadležnog organa. kojima je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija D.prilikom svakog produženja vozačke dozvole. kao i preduzeće. Član 195. sud. (1) Na vanredni zdravstveni pregled upućuje se vozač motornog vozila za kojeg se osnovano posumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban da bezbjedno upravlja motornim vozilima onih kategorija za koje mu je izdata vozačka dozvola. 3. (2) LJekarsko uvjerenje iz stava (1) ovog člana važi 12 mjeseci od dana izdavanja. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. Član 197. motornih vozila kojima je vozačka dozvola izdata na kraći rok važenja zbog oslabljenog zdravstvenog stanja i vozači koji su navršili 65 godina života .(5) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. sudija za prekršaje. (2) Ako zdravstvena organizacija prilikom liječenja vozača opravdano posumnja da zbog zdravstvenih razloga nije više sposoban da bezbjedno upravlja vozilom. Član 194. DE i potkategorija D1 i D1E prilikom svakog produženja važenja vozačke dozvole. (2) Zdravstvene preglede kandidata za vozača i vozača obavljaju zdravstvene ustanove koje su za to ovlašćene u skladu sa zakonima entiteta. .svake tri godine.

ako se u vozilu nalazi ugra en ležaj koji omogućava vozaču odmaranje u ležećem položaju. individualnu kontrolnu knjižicu ne mora da ima vozač ako je u vozilo ugra en ure aj koji obezbje uje upisivanje vremena vožnje članova posade. Vozača koji upravlja autobusom. (2) Odmor iz stava (1) ovog člana može da bude podijeljen na dva ili tri dijela. u skladu s odredbom člana 199. kao i obrascu individualne kontrolne knjižice i uputstvu za njeno popunjavanje. tako da ukupno vrijeme vožnje i odmora iznosi pet sati i 15 minuta.500 kg ne smije neprekidno da upravlja vozilom duže od četiri i po sata. pod uslovom da se za to vrijeme vozilo ne kreće. (4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana. ovog zakona. vremena provedenog u vožnji. (3) Ukupno trajanje upravljanja motornim vozilima iz stava (1) ovog člana ne smije da bude duže od devet sati tokom 24 časa. s tim što pojedinačan odmor ne može da bude kraći od 15 minuta tokom vožnje od četiri sata i 30 minuta. (2) Bliže odredbe o ukupnom trajanju upravljanja vozilom. brzine vozila i pre enog rastojanja. (1) Vozač koji upravlja vozilom iz člana 199. najkasnije nakon devet sati upravljanja. stav (1) ovog zakona. mora da zamijeni drugi vozač. vozač može da koristi odmor na takvom ležaju. (1) Odredbe ovog zakona o trajanju upravljanja motornim vozilom i odmorima vozača primjenjuju se i na vozače motornih vozila registrovanih u inostranstvu kad tim vozilima upravljaju na teritoriji Bosne i Hercegovine. u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo. Bliže odredbe o zdravstvenim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozači motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 20 tona. odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada na vozilima. vozač mora kod sebe da ima individualnu kontrolnu knjižicu i u nju da upisuje svoje aktivnosti i dužan je da je pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. Član 201. 6. nakon čega mora da koristi odmor u trajanju od 45 minuta. (2) Ako se u upravljanju vozilom iz člana 199. u obimu koji utiče na bezbjedno upravljanje motornim vozilom. (1) Vozač koji upravlja autobusom ili teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.VOZILA . kao i vremena odmora.Član 198. odnosno nakon pre enih 500 km puta. Član 202. mora da ima neprekidan odmor od najmanje 11 sati. (3) Neprekidan odmor vozač mora da koristi van vozila. (6) Izuzetno od odredbe stava (5) ovog člana. u saradnji s organima nadležnim za zdravstvo i unutrašnje poslove. (5) Kad upravlja motornim vozilom. IX . stav (1) ovog zakona smjenjuju dva vozača i ako se u vozilu nalazi ugra en ležaj koji omogućava jednom od njih da se odmara u ležećem položaju. prije početka svog radnog dana. Član 200. Trajanje upravljanja motornim vozilom Član 199. ako me unarodnim ugovorom nije drugačije odre eno. pravilnikom propisuje ministar. svaki vozač mora da ima neprekidan odmor od najmanje osam sati tokom svakih 30 sati putovanja. kad u toku 24 časa prelazi više od 500 km.

kao i zahtjeve evropskih propisa i standarda.1. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. o čemu se vodi evidencija. 2. Član 205. prepravljaju ili popravljaju u većem obimu ili su im oštećeni sklopovi i ure aji bitni za bezbjedno učestvovanje u saobraćaju na putevima. moraju da odgovaraju propisima u Bosni i Hercegovini i evropskim standardima i propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. a u pogledu dimenzija. u skladu s odgovarajućim zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka. (1) Motorna i priključna vozila koja se pojedinačno proizvode. (2) Postupak utvr ivanja i provjeravanja uskla enosti konstrukcionih i bezbjednosnih karakteristika iz stava (1) ovog člana u odnosu na važeće propise i standarde u Bosni i Hercegovini. stav (2) ovog zakona. (1) Motorna i priključna vozila koja učestvuju u saobraćaju na putu moraju da budu registrovana. Motorna i priključna vozila registrovana u inostranstvu mogu da učestvuju u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine ako imaju ispravne ure aje i opremu propisanu važećom me unarodnom konvencijom o saobraćaju na putevima. (3) Bliže uslove o homologaciji vozila. . odre ivanju organizacija koje mogu obavljati administrativne i tehničke poslove u oblasti homologacije pravilnikom propisuje ministar. (1) Vozila u saobraćaju na putu moraju da ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija. Član 206. ure ajima i opremi koju moraju da imaju vozila i osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju ure aji i oprema u saobraćaju na putevima pravilnikom propisuje ministar. Član 204. 2) uvoza vozila homologovanih u inostranstvu. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. zaštite čovjekove okoline. sprovodi se kod: 1) novokonstruisanih i nehomologovanih vozila sprovo enjem odgovarajućih ispitivanja u ovlašćenim organizacijama prema procedurama propisa i standarda u Bosni i Hercegovini i evropskih propisa i standarda i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se certifikat o uskla enosti. ukupne mase i osovinskog opterećenja. kao i njihovi dijelovi. Opšte odredbe Član 203. (1) Motorna i priključna vozila koja se prvi put registruju na teritoriji Bosne i Hercegovine. najveće dozvoljene mase i osovinskog opterećenja. (2) Vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija. provjerom vjerodostojnosti izvršene homologacije i na osnovu pozitivnih rezultata. a na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se uvjerenje (certifikat). utvr ene u odobrenju koje je izdalo nadležno ministarstvo. ako ispunjavaju uslove propisane za motorna i priključna vozila registrovana u Bosni i Hercegovini. kao i da imaju ispravne propisane ure aje i opremu. izdaje se homologacioni list. prema svojim konstrukcionim i bezbjednosnim karakteristikama. u saradnji s organom nadležnim za poslove energetike i industrije. ure aji i oprema. ukupne mase i osovinskog opterećenja mogu da učestvuju u saobraćaju na javnom putu ako ispunjavaju posebne uslove koji omogućavaju bezbjedan i nesmetan saobraćaj. Registrovanje motornih i priključnih vozila Član 207. prije puštanja u saobraćaj moraju da budu podvrgnuta ocjenjivanju uskla enosti konstrukcionih i bezbjednosnih karakteristika s odgovarajućim važećim propisima u Bosni i Hercegovini. (3) Bliže odredbe o dimenzijama. odnosno homologacija motornih vozila. dijelova ure aja i opreme. u skladu sa članom 6. (2) Ocjenjivanje uskla enosti vozila iz stava (1) ovog člana obavljaju ovlašćene organizacije za certifikovanje vozila koje odredi ministar.

4) registarske tablice za motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja.(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. (1) 1) 2) 3) Za vozila koja se registruju u Bosni i Hercegovini izdaje se jedna od sljedećih registarskih tablica: registarske tablice za motorna vozila. ne moraju da budu registrovana motorna i priključna vozila koja su prepravljena ili popravljena i kojima se obavlja probna vožnja radi ispitivanja i prikazivanja njihovih karakteristika ili koja se kreću od mjesta proizvodnje do skladišta. ako ne produži registraciju vozila u roku od 30 dana od dana isticanja važenja potvrde o registraciji. a druga na zadnjoj strani. (2) Registarske tablice na vozilu moraju da budu postavljene tako da su dobro vidljive i čitljive. tablice za privremeno registrovana vozila i probne tablice. pod uslovom da su označena probnim tablicama. kao i motorna i priključna vozila koja se kreću od mjesta u kojem su preuzeta neregistrovana do mjesta u kojem će da budu registrovana. dužan je da vrati registarske tablice nadležnom organu u roku od osam dana. (1) Registrovati se mogu motorna i priključna vozila za koja se na tehničkom pregledu utvrdi da su ispravna. (4) Zabranjeno je isticanje me unarodne oznake druge države na vozilima registrovanim u Bosni i Hercegovini. Član 210. registarske tablice za priključna vozila. uništeno ili otpisano i ako je vlasnik promijenio stalno prebivalište. u roku od 15 dana.na zadnjoj strani. potvrda o vlasništvu vozila i stiker naljepnica. Član 209. (5) Vlasnik vozila dužan je da odjavi vozilo ako je prodato. (4) Vlasnik vozila. (3) Potvrda o registraciji izdaje se s rokom važenja od jedne godine. od kojih je jedna na prednjoj. potvrda o registraciji. . a kod lakog motocikla. registarske tablice za motocikle. Oznake na registarskim tablicama sastoje se od odre enih slova i brojeva. U istom roku vlasnik vozila dužan je da prijavi promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u potvrdi o registraciji i potvrdi o vlasništvu vozila. (3) Za vozila iz stava (2) ovog člana izdaje se potvrda o korišćenju probnih tablica. motocikli i priključna vozila po jednu registarsku tablicu. osim motocikala. (2) Za registrovano vozilo izdaju se: registarske tablice. privremena potvrda o registraciji. (1) Motorna vozila. (3) Vozilo registrovano u Bosni i Hercegovini ne može da napusti teritoriju Bosne i Hercegovine ako ne nosi istaknutu me unarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. odnosno sjedište. a laki motocikli. motocikla i priključnih vozila . Član 208. Član 211. u saobraćaju na putu moraju da imaju po dvije registarske tablice. 5) 6) 7) (2) registarske tablice za vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine i registrovaće se u inostranstvu.

Član 212. specijalizacije. (2) Kad upravlja vozilom koje je označeno probnim tablicama. izgledu i sadržaju privremene potvrde o registraciji. saobraćajnih. Član 216. stranih trgovinskih. kao i motorna i priključna vozila državljana Bosne i Hercegovine koji se vrate iz inostranstva. potvrda o vlasništvu vozila. stiker naljepnica i odgovarajuće registarske tablice. (1) Za privremeno registrovano vozilo izdaju se: potvrda o registraciji. kao i polisu obaveznog osiguranja. Motorna i priključna vozila registrovana u stranoj zemlji mogu da učestvuju u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine samo ako imaju važeću potvrdu o registraciji vozila i registarske tablice koje je izdao nadležni organ zemlje u kojoj je vozilo registrovano. iz opravdanih razloga. kao i motorna i priključna vozila koja se koriste na sajmovima i sportskim takmičenjima. pružanja azila ili priznavanja statusa izbjeglog lica izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest mjeseci ili za stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini. vozač kod sebe mora da ima važeću potvrdu o registraciji vozila i dužan je da je pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. kulturnih i drugih predstavništava. boji. potvrde o registraciji. produžiti najduže za još jednu godinu. kao i me unarodnu oznaku zemlje registracije. sadržaju. ili državljani Bosne i Hercegovine koji radi školovanja. odnosno stranaca. (2) Kad upravlja privremeno registrovanim vozilom. stiker naljepnice i registarskih tablica. potvrde o vlasništvu vozila. stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika. vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica pravilnikom propisuje ministar. naučnog istraživanja. (3) Bliže odredbe o postupku i načinu registracije vozila. (3) Privremena registracija vozila važi najduže jednu godinu i može se. specijalizacije. . vozač mora da ima kod sebe važeću potvrdu o registraciji izdatu za to vozilo. a motorna i priključna vozila registrovana u stranoj zemlji i me unarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja važi na području Bosne i Hercegovine i dužan je da je pokaže na zahtjev policajca ili drugog ovlašćenog lica. obliku. (1) Motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja. (1) Privremeno mogu da se registruju motorna i priključna vozila uvezena iz inostranstva ili nabavljena u Bosni i Hercegovini čiji su vlasnici stranci koji u Bosni i Hercegovini privremeno borave na osnovu važeće putne isprave. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. odnosno do u u Bosnu i Hercegovinu da u njoj stalno ostanu. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti privremeno borave u inostranstvu. naučnih istraživanja.(1) Kad upravlja motornim i priključnim vozilom. motorna i priključna vozila koja se koriste na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o zakupu zaključenog izme u domaćeg i stranog prevoznika. Član 215. stalnih službenika stranih dopisništava i motorna i priključna vozila stranaca kojima je radi školovanja. (2) Učestvovanje vozila me unarodnih oružanih snaga stacioniranih u Bosni i Hercegovini u saobraćaju na putevima u Bosni i Hercegovini regulisaće se posebnim me unarodnim ugovorom. vozač mora da ima kod sebe važeću potvrdu i dužan je da je pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. Član 213. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti. (2) Vozilo koje u Bosnu i Hercegovinu u e sa stranim registarskim tablicama na kojima oznake i broj nisu u skladu s odredbama me unarodnih ugovora koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina mora se privremeno registrovati. Član 214. mogu da učestvuju u saobraćaju u Bosni i Hercegovini samo ako su registrovana u Bosni i Hercegovini. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama.

(2) Vozač ili vozač-instruktor iz stava (1) ovog člana dužan je da pristupi ispitivanju. (1) Novoproizvedena motorna i priključna vozila vlasnici su dužni da odvezu na redovan tehnički pregled u toku mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije. (1) Redovni tehnički pregled vozila obavlja se jedanput godišnje. (3) Analiza krvi ili urina obavlja se kod vozača ili vozača-instruktora koji poriče da je pod dejstvom alkohola. kao i da je pod dejstvom opojnih droga ili . odnosno stručnom pregledu na koji je upućen.POSEBNE MJERE BEZBJEDNOSTI Član 220. (1) Ovlašćeno lice može vozača ili vozača-instruktora da podvrgne kontroli pomoću odgovarajućih sredstava i aparata. te izdavanje registarskih tablica obavljaju organi nadležni za unutrašnje poslove. (2) Odobrenje za rad. (2) (3) Vozila stara dvije i više godina vlasnici su dužni da odvezu na tehnički pregled svakih 12 mjeseci. te da li ono ispunjava i druge propisane uslove za učestvovanje u saobraćaju. pravilnikom propisuje ministar. Član 219. Rok važenja redovnog tehničkog pregleda označava se posebnim znakom-naljepnicom. obavljaju se tehnički pregledi tih vozila. X . (4) O izvršenom tehničkom pregledu motornih i priključnih vozila vodi se evidencija. 3. odnosno da li je pod dejstvom opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. (3) Nadležni organi iz stava (2) ovog člana dio poslova iz svoje nadležnosti mogu da prenesu na odgovarajuće stručne institucije. (1) (2) Radi provjeravanja tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila. nadležna za saobraćaj. osim ako ovim zakonom nije drugačije ure eno. a raseljena lica boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine. čije je prisustvo u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima. (3) Na tehničkom pregledu utvr uje se da li motorno ili priključno vozilo ima propisane ure aje i opremu i da li je u ispravnom stanju. nadzor nad radom stanica tehničkog pregleda motornih i priključnih vozila izdaju i sprovode entitetska i kantonalna ministarstva i ministarstvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Član 218. a za odre ena motorna i priključna vozila svakih šest mjeseci. Tehnički pregledi motornih i priključnih vozila Član 217. Tehnički pregled vozila može da bude redovni i vanredni. uslovima koje moraju da zadovolje ovlašćene organizacije za obavljanje tehničkih pregleda. (2) Odredbe stava (1) ovog člana odnose se na vlasnike vozila koji imaju prebivalište ili sjedište. evidencijama koje se vode i obrascima koji se izdaju. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. ili da ga uputi na stručni ljekarski pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znakove poremećenosti izazvane dejstvom alkohola.(1) Registraciju motornih i priključnih vozila. (4) Bliže odredbe o sadržaju i načinu obavljanja tehničkih pregleda.

troškove ispitivanja snosi vozač. odnosno koji u toku 24 časa upravlja vozilom duže od devet sati. Član 222. organ koji vozača vodi u evidenciji oduzeće mu dozvolu i držaće je kod sebe dok zabrana traje. odnosno vozač-instruktor.lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje ukoliko bi to izazvalo štetne posljedice po njegovo zdravlje. ili koji pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. ovog zakona koji neprekidno upravlja vozilom duže od četiri sata i 30 minuta. koji će na osnovu toga vozaču ili vozaču-instruktoru oduzeti vozačku dozvolu za vrijeme trajanja te nesposobnosti. izdaće se nova vozačka dozvola u koju će se upisati one kategorije motornih vozila kojima ima pravo da upravlja. biće oduzeta vozačka dozvola dok se ne podvrgne tom pregledu. u skladu sa članom 174. kao i prema vozaču za kojeg utvrdi da je pod dejstvom alkohola. a to pravo za pojedine kategorije bude mu ograničeno iz razloga predvi enih u stavu (1) ovog člana. (1) i (3) ovog člana i prema vozaču-instruktoru kojeg zatekne da osposobljava kandidata za vozača pod dejstvom alkohola. ili da upravlja vozilom u vrijeme dok je na snazi mjera nadležnog organa kojom je vozaču zabranjeno upravljanje motornim vozilom. stav (2) ovog zakona za kojeg utvrdi da u organizmu ima alkohola ili da pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. (2) Ovlašćeno lice postupiće na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču iz člana 174. (2) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ima pravo da upravlja motornim vozilom više kategorija. Član 223. . (1) Ako zdravstvena organizacija prilikom pregleda vozača ili vozača-instruktora utvrdi da je postao fizički ili psihički nesposoban za upravljanje motornim vozilima. Član 224. stav (3) ovog zakona. (2) Fotografija i video-zapis s podacima o utvr enoj brzini. dužna je da o svom nalazu i mišljenju odmah obavijesti organ nadležan za izdavanje vozačke dozvole. (5) Ovlašćeno lice postupiće na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču iz člana 199. (3) Ovlašćeno lice isključiće iz saobraćaja i vozača kojeg zatekne da upravlja motornim vozilom a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije. Član 221. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru koji nema zapis ili brzinomjer služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem vozilom (video-nadzor). dejstvo opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje) da nije sposoban bezbjedno da upravlja vozilom. opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje. (1) Ovlašćeno lice na licu mjesta privremeno će oduzeti vozačku dozvolu i isključiti iz saobraćaja vozača kojeg zatekne da upravlja vozilom ili da pokušava da upravlja vozilom ako je očigledno da je vozač u takvom psiho-fizičkom stanju (umor. (4) Ovlašćeno lice postupiće na način iz st. (3) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ne obavi vanredni zdravstveni pregled na koji je upućen. kao i kad ga zatekne da osposobljava kandidata za vozača a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije. ili u vrijeme kad je na snazi mjera nadležnog organa kojom je vozačuinstruktoru zabranjeno upravljanje motornim vozilom. bolest. ovog zakona koji u toku 24 časa vozilom pre e više od 500 km puta. Ako je vozaču ili vozaču-instruktoru izrečena mjera bezbjednosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. u skladu sa članom 174. (4) Ako je ispitivanjem sprovedenim prema odredbama ovog člana utvr eno da je vozač ili vozač-instruktor pod dejstvom alkohola. odnosno koji upravlja vozilom neprekidno duže od devet sati. stav (3) ovog zakona. kao i prema vozaču iz člana 201. (1) Brzina kretanja vozila utvr uje se pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila.

odre uju se i kazneni bodovi. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. Član 226. odnosno provjere u visini koju odredi nadležni organ. stav (2) ili člana 239. (10) Vozaču kojem u roku od dvije godine zbog učinjenih prekršaja iz ovog zakona ponovo bude odre eno petnaest kaznenih bodova biće oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 60 dana. dan i sat njenog oduzimanja i način njenog vraćanja. (9) Ovlašćeno lice koje je oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama st. (2) (3) (4) Broj kaznenih bodova je jedan i dva.(6) Ovlašćeno lice postupiće na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču ili vozaču-instruktoru iz člana 219. Član 225. (5) i (6) ovog člana dužno je da o tome izda vozaču potvrdu koja sadrži: ime i prezime vozača. Kazneni bodovi evidentiraju se u evidenciji vozača. U slučaju sticanja kaznenih bodova. . (9) Vozačka dozvola oduzeta na osnovu stava (8) ovog člana biće vraćena vozaču po isteku roka iz stava (8) ovog člana uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa. a vozačka dozvola se ne vodi u evidenciji organa čije je ovlašćeno lice tu dozvolu oduzelo. broj oduzete vozačke dozvole. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa. st. (7) Nadležni organ čije je ovlašćeno lice oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama st. osim kazni propisanih kaznenim odredbama ovog zakona. (2). (8) Vozaču kojem je u roku od jedne godine zbog učinjenih prekršaja iz ovog zakona odre eno najmanje petnaest kaznenih bodova biće oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 30 dana i biće upućen na provjeru poznavanja saobraćajnih propisa. @alba na rješenje ne odga a izvršenje rješenja. a najkasnije u roku od 24 časa od dana oduzimanja. nadležni organ dostaviće vozačku dozvolu organu u čijoj se evidenciji ta dozvola vodi. (1). (11) (12) Rješenje o oduzimanju vozačke dozvole donosi organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. (5) i (6) ovog člana dužan je da vrati dozvolu vozaču čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. (13) Vozačka dozvola oduzeta na osnovu stava (10) ovog člana biće vraćena vozaču po isteku roka iz stava (10) ovog člana. (5) Vozača kojem je u roku od jedne godine zbog učinjenih prekršaja iz ovog zakona odre eno najmanje deset kaznenih bodova nadležni organ kod kojeg se vodi u evidenciji pozvaće na predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa. stav (2). (1). na osnovu pravosnažne sudske odluke. člana 238. (4). člana 236. kazna se izriče za prekršaj koji nosi veći broj kaznenih bodova. (1) i (2). (8) Ako vozač ne preuzme vozačku dozvolu u roku od tri dana od dana oduzimanja. (2). stav (2) ovog zakona. (1) Vozač koji je pozvan na predavanja i koji pristupi provjeri poznavanja saobraćajnih propisa snosi troškove predavanja. (1) Vozaču motornog vozila koji je pravosnažnom sudskom odlukom kažnjen za prekršaje kažnjive prema odredbama člana 235. (6) Vozaču koji se ne odazove na predavanja iz stava (5) ovog člana rješenjem će se privremeno oduzeti vozačka dozvola. dok se ne odazove na predavanja. ako su prestali razlozi zbog kojih je dozvola oduzeta. (7) @alba na rješenje o privremenom oduzimanju vozačke dozvole ne odga a izvršenje rješenja. zavisno od težine učinjenog prekršaja. člana 237. (4). stav (2) ovog zakona koji odbije da se podvrgne ispitivanju.

vozač kojem je vozačka dozvola oduzeta na osnovu člana 222. Član 229. prema odredbama ovog člana i člana 228. (3) Ako vozač motornog vozila i poslije dvije provjere ne pokaže dovoljno znanje. odnosno da upotrijebi zimsku opremu. (4) Kazneni bodovi za pojedinačan prekršaj brišu se iz evidencije nakon isteka 12 mjeseci od dana kada su odre eni. ili se kreće bez zimske opreme na dijelu puta i u vrijeme kad je zimska oprema obavezna narediće vozaču da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost. odnosno nedovoljno obezbije en. bez dozvole. ovog zakona. ne može da pristupi daljnjoj provjeri dok ne istekne dva mjeseca od dana posljednje provjere. kao i ako je vozilo parkirano na mjestu rezervisanom za vozila invalida. odnosno masa prekoračuju najveće dozvoljene dimenzije. ili ometa normalan tok saobraćaja. ovog zakona. ovog zakona.(2) Vozač motornog vozila koji na provjeri ne pokaže potrebno znanje može se. a najkasnije u roku od 24 časa po prestanku postojanja tih razloga. odnosno masu ili osovinsko opterećenje. (3) Nadležni organ čije je ovlašćeno lice privremeno oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila. ili na kojem je teret nepravilno natovaren. (2) Ako vozač ne postupi po nare enju iz stava (1) ovog člana. (1) Ovlašćeno službeno lice narediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je vozilo zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz člana 74. Član 228. (1) i (3) ovog zakona ne smije u saobraćaju na putu da upravlja motornim vozilom za vrijeme trajanja zabrane. ili kojim se. (4) Premještanje vozila na drugo mjesto ure uje se propisima entiteta. odnosno za vrijeme za koje mu je vozačka dozvola oduzeta ili zadržana. ili koje se kreće putem na kojem je kretanje te vrste vozila zabranjeno. ili da vozilo odveze do odre enog mjesta gdje može da otkloni neispravnost. ili koje nema propisane registarske tablice. a za vozače kojima su izrečene mjere iz člana 225. (3) Vozač odnosno vlasnik vozila isključenog iz saobraćaja odgovoran je za čuvanje vozila od kra e ili drugih nezakonitih radnji prema vozilu. a registarske tablice dostaviti nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji u roku od tri dana. kao i vozač kojem je vozačka dozvola zadržana na osnovu člana 225. st. (1) Ovlašćeno lice isključiće iz saobraćaja vozilo koje nije registrovano. Član 230. Član 227. podvrći ponovo provjeri poslije isteka 15 dana od dana prethodne provjere. (2) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava bezbjednost saobraćaja. stav (1) ovog zakona. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. (3) Troškove premještanja vozila u svim slučajevima snosi vozač ili vlasnik vozila. . st. odnosno da vozilom nastavi kretanje na putu na kojem je kretanje te vrste vozila dozvoljeno. (1) Ako ovlašćeno lice zatekne vozilo koje zbog tehničke neispravnosti ugrožava ili smeta drugim učesnicima u saobraćaju. ako je vozilo parkirano u pješačkoj zoni. Vozač kojem je odlukom nadležnog organa zabranjeno upravljanje motornim vozilom na osnovu člana 221. (8) i (10) ovog zakona. na svoj zahtjev. dužan je da vozaču vrati potvrdu o vlasništvu vozila čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. prevozi teret čije dimenzije. stav (2) ovog zakona. vozač kojem je vozačka dozvola privremeno oduzeta na licu mjesta na osnovu člana 223. ovlašćeno lice isključiće vozilo iz saobraćaja i oduzeće knjižicu vozila. odnosno kretanje pješaka. (2) Ovlašćeno lice koje je isključilo vozilo iz saobraćaja vozaču će na licu mjesta privremeno oduzeti potvrdu o vlasništvu vozila. a za prekršaj iz stava (1) ovog člana oduzeće i registarske tablice.

00 KM kazniće se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice. XI .000. vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure aj za spajanje vučnog i priključnog vozila.KAZNENE ODREDBE Član 232. razlog oduzimanja. a knjižica vozila se ne vodi u evidenciji organa čije je ovlašćeno lice knjižicu oduzelo.000. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 2. (2) Ukoliko se u slučaju iz stava (1) ovog člana na vanrednom tehničkom pregledu potvrde neispravnosti zbog kojih je vozilo upućeno na vanredni tehnički pregled.00 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost ako: 1) ne održava javne puteve za bezbjedan i nesmetan saobraćaj ili ne organizuje i trajno kontroliše stanje i održavanje javnih puteva. saobraćajnih znakova i vještine upravljanja motornim vozilom. popravlja ili prepravlja vozila ili pušta u saobraćaj vozila. saobraćajne signalizacije i opreme na putevima (član 4). nadležni organ koji je uputio vozilo na vanredni tehnički pregled privremeno će oduzeti i zadržati knjižicu vozila dok se navedene neispravnosti ne otklone i dok se to ne potvrdi na novom tehničkom pregledu.(4) Ovlašćeno lice koje je privremeno oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila ili registarske tablice dužno je da o tome izda vozaču potvrdu koja sadrži naziv i sjedište organa čije je ovlašćeno lice oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila i registarske tablice.000. objekata.00 KM do 5. 3) 4) ne uspostavi Centralni registar ili redovno ne dostavlja odgovarajuće podatke Centralnom registru (član 10). potvrda o vlasništvu vozila biće dostavljena nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji. kad u toku 24 časa prelazi više od 500 km. 6) ne obezbijedi da vozača koji upravlja autobusom. vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure aj za pogon na tečni gas. potvrda o vlasništvu vozila biće dostavljena nadležnom organu u čijoj se evidenciji vozilo vodi. način i vrijeme vraćanja potvrde o vlasništvu vozila i pečat i potpis ovlašćenog lica. vrstu i registarski broj vozila. o čemu izdaje potvrdu u skladu sa članom 230. datum. odnosno nakon pre enih 500 km puta (član 201). u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. ili se ustanovi druga neispravnost za koju je propisano isključivanje iz saobraćaja. kao i vozilo koje proizvodi prekomjernu buku. (1) Na vanredni tehnički pregled uputiće se motorno ili priključno vozilo koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti ure aja za upravljanje ili ure aja za zaustavljanje. održava. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. zamijeni drugi vozač najkasnije nakon devet sati upravljanja vozilom. . ime i prezime vlasnika i njegovu adresu. (3) Ukoliko vozač. postavlja posebne objekte na putu protivno odredbama člana 47. vozilo koje je u saobraćajnoj nesreći toliko oštećeno da se opravdano može zaključiti da su na njemu oštećeni sklopovi i ure aji koji su bitni za bezbjednost saobraćaja.000. odnosno vlasnik vozila iz stava (2) ovog člana ne preuzme privremeno oduzetu i zadržanu knjižicu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja.00 KM do 10. vozilo koje izduvnim gasovima ili na drugi način prekomjerno zaga uje vazduh. 5) ne obezbijedi vozaču koji upravlja autobusom. a novčanom kaznom u iznosu od 1. ure aje ili rezervne dijelove za vozila protivno odredbama člana 6. (5) Ako vozač ne preuzme oduzetu potvrdu o vlasništvu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. stav (4) ovog zakona. izvršenju mjera bezbjednosti i zaštitnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom pravilnikom propisuje ministar. (4) Bliže odredbe o sadržaju programa i načinu održavanja predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa i programu i načinu provjere poznavanja saobraćajnih propisa. 2) proizvodi. vrijeme. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 20 tona. stav (1)).500 kg neprekidan jedanaestočasovni odmor prije početka njegovog radnog dana (član 200. ime i prezime vozača i njegovu adresu. put i mjesto oduzimanja. Član 231. naziv organa koji je izdao potvrdu o vlasništvu vozila.

ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za bezbjednost saobraćaja (član 133). stav (1)). opremu i ure aje za vozila proizvedene u inostranstvu protivno odredbama člana 205. ili ako se njegovim vozilom prevozi teret koji nije raspore en ili pričvršćen na način odre en u članu 127. rezervne dijelove. ili preko najveće dozvoljene mase. 11) postupi protivno odredbama člana 149.00 KM do 1. 4) naredi ili dozvoli da se na njegovo vozilo ugrade ure aji za davanje posebnih znakova. prepravlja ili popravlja u većem obimu vozila na motorni pogon i priključna vozila protivno odredbama člana 206. ili koji svojim oblikom. . 10) ne postavi odgovarajuće saobraćajne znakove ispred prelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou (član 145).00 KM odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. 8) na javnom putu postavi table. ne dopuni ili ne zamijeni saobraćajne znakove koji ne odgovaraju izmijenjenim uslovima saobraćaja na putu ili zahtjevima bezbjednosti saobraćaja (član 131). bojom. (1) i (2). 9) na javnom putu van naselja sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera na kojem postoje samo dvije saobraćajne trake ne odvoji te trake odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu. a na magistralnom putu ne obilježi ih i ivičnim linijama (član 143. odnosno traktora s prikolicom. 6) u pogledu obilježavanja javnih puteva saobraćajnim znakovima ne postupi prema odredbama člana 130. svjetla.000. ili da se takvo vozilo upotrebljava u saobraćaju na putu protivno odredbama člana 126. 12) ne postavi ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih signala na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou u slučajevima iz člana 150. stav (2)). ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. 5) naredi ili dozvoli da se njegovo vozilo u saobraćaju na putu optereti preko dozvoljene nosivosti.000. st. ili zasljepljuju učesnike u saobraćaju. ne oprema i ne održava puteve tako da odgovaraju svojoj namjeni i bezbjednosti saobraćaja (član 11. st. stav (5). 8) pojedinačno proizvodi.00 KM do 8. Član 233.00 KM kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako: 1) ne projektuje. ili ako ne ukloni. 14) ne obavijesti najbližu policijsku stanicu o prijemu lica povrije enog u saobraćajnoj nesreći ili o smrti lica povrije enog u saobraćajnoj nesreći (član 157). (1) Novčanom kaznom od 1.7) pušta u saobraćaj motorna i priključna vozila. 13) na putu na kojem su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojem se izvode radovi ne postupi prema odredbama člana 151. 7) ne postavi ili ne održava saobraćajne znakove na putu tako da budu lako uočljivi danju i noću. znakove.000. 2) naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom na motorni pogon vuče priključno vozilo protivno odredbama člana 81. ne izgra uje. (2) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 500. izgledom ili mjestom postavljanja podražavaju ili liče na neki saobraćajni znak. stubove ili druge slične predmete kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraćajnih znakova. protivno odredbama člana 87. ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju osobine puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila. 3) naredi ili dozvoli vuču natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila. (1) i (2).

). ure aje za spajanje vučnog i priključnog vozila. odnosno vozač-instruktor koji u organizmu ima alkohola ili pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola počne da upravlja vozilom. (2) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 100. 16) naredi ili dozvoli da vozilom upravlja vozač za kojeg se može zaključiti da zbog umora. ne postupi u skladu sa članom 23. na vozilu koristi registarske tablice koje nisu izdate za to vozilo (član 209.00 KM kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako: postupi protivno odredbi člana 7.00 KM do 300. ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje. (4) Za prekršaje iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 500. 23) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje motorno ili priključno vozilo koje je upućeno na vanredni tehnički pregled. 3) ne preduzima praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na putu.00 KM do 1. ne postupi prema odredbama člana 20. bolesti. stav (1)).500 kg upravlja vozilom neprekidno duže od četiri sata i trideset minuta (član 199.000. ukupne mase ili osovinskog opterećenja.00 KM do 300.00 KM do 5. 20) 21) 22) postupi protivno odredbama člana 206. stav (1)). stav (1)). (3) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 100. tahograf i pneumatike (član 203. stav (5)).00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu.. Član 234. stav (3)). teškog psihičkog stanja ili upotrebe opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje nije u stanju da bezbjedno upravlja vozilom (član 173. stav (1)).15) naredi ili dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo da upravlja motornim vozilom. odnosno da osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom protivno odredbama člana 174.00 KM i odgovorno lice u državnom organu. ili nema pravo da upravlja vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (član 172.00 KM i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost vlastitim radom i sredstvima u vidu zanatske djelatnosti. naredi ili dozvoli da vozač upravlja motornim vozilom u saobraćaju protivno odredbi člana 227. a nije obavljen taj pregled (član 231). 6) ostavi na putu oštećena vozila. 19) u saobraćaju na putu koristi vozilo koje ne ispunjava propisane uslove u pogledu dimenzija. gdje je put uzrok saobraćajnih nesreća (član 21. ure aje za zaustavljanje. (1) 1) 2) Novčanom kaznom od 400.500.: 18) vozač autobusa ili teretnog motornog vozila ili skupa vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. 7) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje vozilo za prevoz djece koje nije obilježeno posebnim znakom (član 30. predmete ili materije koje mogu da ometaju ili ugroze bezbjednost saobraćaja ili zaga uju okolinu (član 26. 4) 5) ne postupi prema odredbama člana 22. stav (1)). 17) naredi ili dozvoli da vozač. .

00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. stav (1)). 26) obavlja tehnički pregled suprotno odredbama člana 217. spajanje vučnog ili priključnog vozila. st.000. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. stav (1)). bude označen na način utvr en u članu 129. 23) naredi ili dozvoli da njegova neregistrovana motorna ili priključna vozila učestvuju u saobraćaju na putu (član 207. ili naredi da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo da upravlja motornim vozilom. (2) Za prekršaje iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 500. 12) ako ukloni ili ošteti saobraćajni znak ili izmijeni značenje saobraćajnog znaka (član 132. stav (3)). st. putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. ili ih ne osvijetli sopstvenim izvorom svjetlosti (član 135). naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom prevozi teret protivno odredbama člana 129. 22) naredi ili dozvoli da se u saobraćaju na putu koristi vozilo koje nema propisanu opremu ili ispravne propisane ure aje. stav (3). kao i vrhove pješačkih ostrva. stav (2). 11) ne obezbijedi da teret na vozilu noću. 14) ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel. (2) i (3). ili dozvoli. stav (3). 25) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje njegovo motorno ili priključno vozilo poslije isteka važenja saobraćajne dozvole ili potvrde o korišćenju probnih tablica (član 211). 21) naredi ili dozvoli da njegovim motornim i priključnim vozilom u saobraćaju upravlja vozač protivno odredbama člana 200. 195. tahograf i pneumatike (član 203). osim ure aja za: upravljanje. 13) na autoputu. 16) upravlja vozilom. ostrva za usmjeravanje saobraćaja i druge objekte na kolovozu koji noću nisu dovoljno osvijetljeni ne obilježi na način propisan u članu 141. 17) motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača osposobljava za praktično upravljanje vozilom ne obilježi posebnim tablicama (član 183. 9) 10) naredi ili dozvoli vuču neispravnog vozila na motorni pogon protivno odredbama člana 85. i 197). odnosno osvijetljeni na način propisan u članu 151. regionalnom i lokalnom putu znakove opasnosti i znakove izričitih naredbi ne presvuče reflektujućim materijama. ili poslije isteka važenja probnih tablica (član 207.).00 KM do 1. magistralnom. (2) i (3)). zaustavljanje. 19) dozvoli da se kandidat za vozača motornog vozila obučava iz praktičnog dijela obuke bez zdravstvenog pregleda (član 193. stav (3)). (3) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 100. stav (2)). 18) izda me unarodnu vozačku dozvolu protivno odredbi člana 192. ili nema pravo da upravlja vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (član 172. 20) dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nije obavilo kontrolni zdravstveni pregled.00 KM i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost. . 15) prilikom izvo enja radova na putu postavi branike koji nisu obojeni.8) na svoja motorna ili priključna vozila ne stavi propisanu oznaku o najvećoj dozvoljenoj brzini kretanja za ta vozila (član 46.00 KM do 300. odnosno upravlja vozilom a nije obavilo kontrolni zdravstveni pregled (čl. 24) naredi ili dozvoli da njegova motorna ili priključna vozila učestvuju u saobraćaju na putu bez probnih tablica.196.

(4) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 100. ili ako ga pretiče sa desne strane kad izme u tog vozila i desne ivice kolovoza ne postoji saobraćajna traka (član 58. 15) vozač koji obavlja preticanje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena saobraćaju iz suprotnog smjera ispred vrha prevoja puta ili u krivini gdje je preglednost nedovoljna (član 63). vozač koji počne preticanje zaustavljene kolone vozila ili kolone vozila u kretanju (član 61. kad je to vozilo zaustavljeno na kolovozu radi ulaženja ili izlaženja djece (član 30. 44. . stav (1) tačka 3)). 14) vozač koji počne preticanje ili obilaženje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena kretanju vozila iz suprotnog smjera ako po izvršenom preticanju ili obilaženju ne može bez ometanja ili ugrožavanja drugih učesnika u saobraćaju ponovo da zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije početka preticanja ili obilaženja. stav (1) tačka 2)). 12) vozač koji počne preticanje kad je vozač vozila koje se na istoj saobraćajnoj traci kreće ispred njega dao znak da namjerava da izvrši preticanje ili obilaženje (član 61. 13) vozač koji počne preticanje kad saobraćajna traka kojom namjerava da to učini nije slobodna na dovoljnom rastojanju i time ugrozi ili ometa saobraćaj iz suprotnog smjera (član 61. stav (3). 6) vozač koji nedozvoljeno pretiče sa desne strane (član 58. stav (3)). (1) Novčanom kaznom od 100.00 KM do 300. stav (1) tač.00 KM do 300. stav (2)). 5) i 6)). stav (2)). 9) 10) vozač koji povećava brzinu kretanja svog vozila dok ga drugo vozilo pretiče (član 60. (1) i (2)). 2) vozač koji na putu postupa protivno odredbama člana 40. stav (1)). 16) 17) vozač koji pretiče drugo vozilo protivno odredbama člana 64. Član 235. kao i vozač koji počne preticanje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena prinudnom zaustavljanju vozila (član 61. stav (1) tačka 4)). 4) vozač koji u vezi s propuštanjem vozila postupi protivno odredbama člana 49. 8) vozač koji s lijeve strane pretiče vozilo koje se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza. 3) vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je za više od 30 km na sat veća od dozvoljene brzine. odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dozvoljene brzine (čl. i 46. stav (4)). 18) vozač koji ne zaustavi vozilo ispred obilježenog pješačkog prelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz (član 111. 7) vozač koji s lijeve strane pretiče vozilo koje je na kolovozu zauzelo takav položaj i čiji vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo (član 58.00 KM i odgovorno lice u državnom organu.00 KM kazniće se za prekršaj: 1) vozač koji ne zaustavi vozilo kad nai e na vozilo kojim se prevoze djeca. 11) vozač koji počne preticanje ili obilaženje kad je vozač vozila koje se kreće iza njega počeo preticanje (član 61. stav (1)). 5) vozač koji na mjestu na kojem je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ne zaustavi vozilo na znak crvenog svjetla (član 51. vozač koji pretiče vozilo koje je stalo ispred obilježenog pješačkog prelaza radi propuštanja pješaka (član 65). stav (1) tačka 1)). stav (1) tačka 1)). st.

5). ure aje za spajanje vučnog i priključnog vozila. stav (2)). 33) vozač ili vozač-instruktor koji odbija da se obavi ispitivanje pomoću odgovarajućih sredstava i aparata ili stručni pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. (1) i (2)). ili ako ga za vrijeme vožnje ne uključi (član 203. ure aje za zaustavljanje. 26). tahograf. 30) vozač koji učestvuje u saobraćaju s neregistrovanim vozilom (član 207). . 25) vozač koji upravlja vozilom pod dejstvom opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje (član 173. 14). st.). pneumatike ili nema tahograf. 24) učesnik u saobraćaju koji ne postupa po zahtjevu izraženom pomoću znaka ili prema naredbi ovlašćenog lica (član 152. izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog do četiri mjeseca. 1). ili ako se daju svjetlosni ili zvučni signali upozorenja da će taj ure aj početi da se spušta. a vozaču. uz kaznu. vozaču ili vozaču-instruktoru. 20) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi kad se pojavi crveno trepćuće ili crveno neprekidno svjetlo (član 115. 29) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje ne ispunjava propisane uslove u pogledu dimenzija. 21) vozač koji u saobraćaju na putu upotrebljava vozilo protivno odredbi člana 126. stav (2)). (3) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kojim je izazvana saobraćajna nesreća.000. ili izmijeni značenje saobraćajnog znaka (član 132. 17). 11). 2). 22) lice koje ukloni ili ošteti saobraćajni znak ili opremu puta. ukupne mase ili osovinskog opterećenja. 34) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom protivno odredbi člana 227. 27) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom (član 184). stav (1)). ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje. a i za druge prekršaje iz tog stava ta mjera može se izreći u istom periodu. odnosno da prugom nailazi voz (član 114. stav (1)). izreći će se i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do šest mjeseci. 18). 13).00 KM do 1. odnosno da li se nalazi pod dejstvom opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje (član 220.00 KM. 32) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim ili priključnim vozilom poslije isteka važenja saobraćajne dozvole ili potvrde o korišćenju probnih tablica (član 211.19) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje spušten. stav (1)). 10). 28) vozač koji upravlja motornim vozilom one kategorije koja nije naznačena u njegovoj vozačkoj dozvoli (član 185). 32) i 33) stava (1) ovog člana. stav (2)). 15). ili ako je taj ure aj već počeo da se spušta.). kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi preko 1g/kg (član 174. 23) lice koje postupi protivno odredbi člana 133. stav (5). 25). 31) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim ili priključnim vozilom koje nije registrovano (član 208. uz kaznu. (2) Za prekršaje iz tač. učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 300. stav (1)). 26) vozač koji upravlja ili počne da upravlja vozilom u saobraćaju na putu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. 3).

stav (1) i člana 122. stav (1). vojnika. predmete ili materije koje mogu da ometaju ili ugroze bezbjednost saobraćaja (član 26. 7) vozač koji brzinu kretanja svog vozila ne prilagodi osobinama i stanju puta i drugim saobraćajnim uslovima tako da vozilo ne može blagovremeno da zaustavi pred preprekom koju pod datim uslovima može da predvidi (član 43. a za ostale prekršaje iz stava (1) ovog člana vozaču ili vozaču-instruktoru. stav (1)). 4) vozač koji namjerava da na putu obavi neku radnju vozilom a prethodno se nije uvjerio da to može da učini bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili za imovinu (član 36). 18) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila pod pratnjom postupi protivno odredbama člana 125. 8) vozač koji se približava raskrsnici tolikom brzinom da ne može da se zaustavi i propusti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza (član 50. 3) vozač koji se nesmanjenom brzinom kreće pored vozila javnog prevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu i time ugrozi lica koja u to vozilo ulaze ili iz njega izlaze (član 30. 15) vozač koji u odnosu na pješaka koji je stupio ili stupa na obilježeni pješački prelaz postupa protivno odredbama člana 111. stav (2). 16) vozač koji se vozilom približava prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na način protivan odredbama člana 113. (1) Novčanom kaznom od 50. stav (1)). 2) vozač koji sa kolovoza ne ukloni predmete koji sa vozila padnu na put i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put (član 26. stav (3)). vozaču ili vozaču-instruktoru odre uju se i dva kaznena boda. Član 236.00 KM kazniće se za prekršaj: 1) lice koje na putu ostavi oštećeno vozilo. pogrebnu povorku ili drugu organizovanu povorku koja se kreće po kolovozu (član 80). stav (2)). prelazi vozilom na kolovoznu traku namijenjenu za saobraćaj vozila iz supratnog smjera (član 40. (2) i (3). 17) vozač motornog vozila koje vuče drugo motorno vozilo ako postupi protivno odredbama člana 118. 9) ozač koji obavlja preticanje ili obilaženje kad s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu u saobraćaju ili na tehničke osobine vozila ugrožava druge učesnike u saobraćaju (član 58. stav (2)). st. osim novčane kazne. na kojem postoje najmanje četiri saobraćajne trake. . 10) lice koje postupi protivno odredbama člana 70. odnosno vodič ili gonič stoke koji postupi protivno odredbi člana 92. 12) 13) 14) vozač vozila na motorni pogon koji prilikom vuče priključnog vozila postupi protivno odredbama člana 81. stav (1)). stav (1)).(4) Osim novčane kazne za prekršaje iz stava (2) ovog člana.00 KM do 250. stav (1)) ili koji vozilo u kretanju drži protivno odredbama člana 39. 11) vozač koji vozilom presiječe kolonu djece. stav (2). gonič stoke koji ne nadzire stoku koja se kreće po putu (član 104. stav1)). 5) vozač koji se ne kreće desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja (član 39. 6) vozač koji na putu sa kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera. odre uje se i jedan kazneni bod. pješak.

učinilac prekršaja kazniće se novčanom kaznom od 100.00 KM kazniće se za prekršaj: 1) vozač koji ne zaustavi vozilo iza vozila javnog prevoza putnika. 20) vozač koji vozilom prevozi teret kojim se ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju. kod kojeg se utvrdi da količina alkohola u krvi prelazi količinu od 0.00 KM i odrediće mu se jedan ili dva kaznena boda. ili ne propusti pješake koji prelaze preko kolovoza (član 52. za prekršaje iz stava (1) ovog člana vozaču se odre uju i jedan ili dva kaznena boda. st. stav (1)). 22) lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći ako postupi protivno odredbama člana 154. ili prouzrokovana saobraćajna nesreća. 2) vozač koji mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila (član 42. stav (4)). (2) Ako je prekršajem iz stava (1) ovog člana izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju. Član 237. vlasnik vozila koji postupi protivno odredbama člana 208.3 g/kg do 1 g/kg (član 174. . st. stav (5). stav (1)). st. ili iza autobusa kojim se obavlja prevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu kada lica moraju da pre u preko saobraćajne trake ili biciklističke trake kojom se njegovo vozilo kreće (član 30. odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 30 do 50 km na čas veća od dozvoljene brzine (član 44. (3) Osim novčane kazne. stav (1). a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. vlasnik vozila koji svoje vozilo da na upravljanje licu iz člana 172. stav (2)). (1) Novčanom kaznom od 50. a nije podvrgnuto tom pregledu (član 231). vlasnik vozila ako u roku od osam dana ne vrati registarske tablice nadležnom organu (član 208. stav (2) tačka 1). stav (1)). stav (1)). vlasnik vozila koji ne podnese podatke o identitetu lica kojem je dao vozilo na upravljanje (član 172. od (1) do (4). 31) vozač koji u saobraćaju na putu učestvuje motornim ili priključnim vozilom koje je upućeno na tehnički pregled. 24) 25) 26) ako ne postupi prema odredbama člana 158. 27) vozač koji upravlja ili počne da upravlja vozilom u saobraćaju na putu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. 3) vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je za više od 20 do 30 km na čas veća od dozvoljene brzine. 28) 29) 30) vozač koji postupi protivno odredbama člana 190.19) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila s pravom prvenstva prolaza postupi protivno odredbama člana 126. 4) vozač koji na raskrsnici skrene vozilom u pravcu označenom zelenom svijetlećom strelicom i pri tome ometa saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji ulazi. može se izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. 21) vozač koji se vozilom kreće saobraćajnom trakom na kojoj je svjetlosnim saobraćajnim znakom označeno da je zabranjen saobraćaj u smjeru u kojem se on kreće (član 139. ili nanosi šteta putu ili objektima na putu (član 127. (2) i (3). stav (4)). stav (3). i član 46.00 KM do 300. (1) i (2)). 23) vozač koji na zahtjev ovlašćenog lica ne preveze lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove (član 156. stav (1). stav (3)).

kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. 14) vozač vozila na motorni pogon čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. ili mu je dužina veća od sedam metara. stav (1)). vozač koji vozilom na putu kroz tunel izvodi radnje čije je izvo enje u tunelu zabranjeno (član 123). 12) vozač vozila na motorni pogon koji po magli ne upotrebljava propisana svjetla. 16) pješak koji na obilježenom pješačkom prelazu na kojem je saobraćaj pješaka regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima za pješake ne postupi prema tim znakovima (član 109. stav (1). st. stav (3) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza. vozač vozila na motorni pogon koji upotrebljava svjetla za označavanje vozila protivno odredbama člana 94.500 kg. vozač koji postupi protivno odredbama člana 90. vozač koji optereti vozilo kojim upravlja protivno odredbama člana 127. ili kretanje unazad (član 117. 8) vozač koji prije nego što napusti vozilo ne preduzme sve mjere kojima se sprečava da ono samo krene s mjesta na kojem je ostavljeno (član 78). (1) i (2) i član 120). 6) vozač koji poslije izvršenog preticanja ili obilaženja vozilom ponovo ne zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se do tada kretao (član 62). (1) i (3)). 9) 10) 11) vozač koji svojim vozilom noću vuče vozilo na motorni pogon protivno odredbama člana 83. ako ne drži svoje vozilo na propisanom rastojanju od istog takvog vozila ispred sebe (član 97. (2) i (3). odnosno ne zaustavi vozilo na pogodnom mjestu. 7) vozač koji vozilom pretiče drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prelazu. stav (2) tač. 20) 21) vozač motornog vozila koji postupi protivno odredbi člana 120. 17) učesnik u saobraćaju koji je prilikom prelaženja preko željezničke pruge u istom nivou postupio protivno odredbama člana 115. st. stav (1)). st. gonič stoke i vozač vozila koje se ne smatra motornim vozilom. 18) pješak. 26) vozač koji teret na vozilu noću. 23) 24) vozač koji upravlja vozilom koje je opterećeno protivno odredbi člana 127. 13) vozač koji ne drži potrebno rastojanje kad se kreće iza drugog vozila (član 96). 22) vozač vozila na motorni pogon koji za vrijeme kretanja kroz tunel ne drži upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta (član 124). ili vozač motornog vozila koje ne može da razvije brzinu od najmanje 40 km na čas ako se kreću po autoputu ili putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila ili brzom putu (član 116. od 2) do 5). ili ako ta svjetla upotrebljava na način suprotan odredbama člana 95. 15) vozač motocikla i lakog motocikla i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (član 102).5) vozač koji u slučajevima iz člana 60. . 19) vozač motornog vozila koji zaustavi vozilo na autoputu ili na autoputu obavlja polukružno okretanje vozilom iz jednog smjera saobraćaja u suprotni smjer. ne označi na način iz člana 129. 25) vozač koji u vezi sa raspore ivanjem tereta na vozilu ili označavanjem tereta postupi protivno odredbama člana 128. ili koje prelazi pješački prelaz (član 65).

ili posebno obilježenom vozilu za prevoz djece. 6) vozač koji prilikom znatnijeg smanjivanja brzine kretanja vozila postupi protivno odredbi člana 42.00 KM do 200. 28) vozač koji teretnim motornim vozilom čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. stav (2). ima na prednjoj strani svjetlosne.27) vozač koji postupa suprotno odredbama člana 186.500 kg ili autobusom upravlja neprekidno duže od četiri sata i 30 minuta. (2) i (3). st. stav (2)). vozač koji pri preticanju ne drži svoje vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče (član 62). stav 4. 5) vozač čije vozilo. (1) i (3)). ili kad u toku 24 časa upravlja duže od devet sati (član 199. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. protivno odredbama člana 35. (7) i (8). stav (1) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza. 8) vozač koji prilikom prolaza kroz raskrsnicu postupi protivno odredbi člana 50. stav (1)). 29) 30) vozač koji postupa suprotno odredbama člana 200. st. Član 238. 9) vozač koji se vozilom ne kreće u obaveznom pravcu označenom zelenim svjetlom u obliku zelene svijetleće strelice (član 52. vozač koji u slučaju iz člana 60. stav (1). (1) 1) Novčanom kaznom od 40. stav (4). st. svjetlosno-signalne i reflektujuće ure aje ili materije koji daju svjetla crvene boje. kad ta vozila izlaze sa stajališta (član 31. vozač koji vozilo zaustavljeno na kolovozu ne označi posebnim znakom na način propisan u članu 77. a na zadnjoj strani svjetla bijele boje. vozač koji zaustavi ili parkira svoje vozilo protivno odredbama čl. 73. stav (3). 7) vozač koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo povećava brzinu kretanja na način da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe (član 43. odrediće mu se jedan ili dva kaznena boda. stav (5)). kao i vozač posebno obilježenog vozila za prevoz djece. stav (3)). koji prilikom uključivanja u saobraćaj sa stajališta postupi protivno odredbi člana 31.00 KM kazniće se za prekršaj: vozač koji upravlja vozilom za prevoz djece koje nije obilježeno posebnim znakom (član 30. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća vozaču se može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. 3) vozač vozila javnog gradskog prevoza putnika. vozač koji pri zaustavljanju ili parkiranju vozila ne postupi prema odredbama člana 70. st.00 KM. 4) vozač koji prilikom upravljanja vozilom koristi mobilni telefon protivno odredbama člana 33. 2) vozač koji ne omogući uključivanje u saobraćaj vozilu javnog gradskog prevoza putnika. vozač koji vuče neispravno vozilo na motorni pogon protivno odredbama člana 85. i 74. 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) vozač koji obavlja mimoilaženje protivno odredbama člana 55. vozač motornog vozila koji pri vuči drugog motornog vozila postupi suprotno članu 81. . vozač koji postupa protivno odredbi člana 209. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. (2). stav (2). učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 50.

27) pješak koji se na putu koji ima trotoar ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka kreće kolovozom (član 106. odnosno isključivanja s autoputa postupi protivno odredbama člana 121. stav (2)). 120. i 122. 24) vozači bicikla i bicikla sa motorom i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (član 102). vozač bicikla. 31) vozač koji ometa prolaz pješaka koji su stupili na obilježeni pješački prelaz na kojem je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima. 34) vozač motornog vozila koji se na autoputu ne kreće krajnjom desnom saobraćajnom trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni (član 119). 32) vozač motornog vozila koji na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila postupi protivno odredbama člana 117. bicikla sa motorom. 20) vozač vozila na motorni pogon koji u vezi s upotrebom kratkih svjetala postupi protivno odredbama člana 93. a kojima je na takvom prelazu dozvoljen prolaz (član 111. stav (4)). 33) vozač koji ne zaustavi svoje vozilo na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila i ne preduzme potrebne mjere da ga što prije ukloni s kolovoza autoputa ili puta rezervisanog za saobraćaj motornih vozila ili brzog puta (član 117. 30) pješak koji prilikom prelaženja preko kolovoza na mjestu na kojem nije obilježen pješački prelaz ometa saobraćaj vozila (član 110). lakog motocikla ili motocikla koji postupi protivno odredbama člana 100. 36) učesnik u saobraćaju koji se ne pridržava ograničenja. 28) 29) pješak koji preko kolovoza i biciklističke staze ili trake prelazi na način protivan odredbama člana 108. stav (9)). (2) i (3). 26) pješak koji se nepotrebno zadržava na kolovozu ili se kreće po kolovozu na način kojim se ometa ili sprečava saobraćaj vozila (član 105). st. lakog motocikla ili motocikla koji prevozi drugo lice protivno odredbama člana 101. zabrana ili obaveza izraženih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova. 25) vozač zaprežnog vozila koji ne upravlja zaprežnim vozilom koje se kreće po putu.18) vozač koji vuče natovareno teretno motorno vozilo. 23) vozač bicikla. tahografa i pneumatika (član 203. 21) 22) vozač bicikla. stav (1) i čl. ili znacima koje daje ovlašćeno lice. ure aja za spajanje vučnog i priključnog vozila. bicikla sa motorom. lakog motocikla ili motocikla koji se ne kreće na način propisan u članu 99. osim saobraćajnih znakova ograničenja brzine (član 130. 38) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje nema ispravne propisane ure aje i opremu osim ure aja za upravljanje. ili koji zaprežno vozilo ostavi bez nadzora na putu (član 103). stav (1)). stav (2). 37) ako ne obilježi vozilo posebnim znakom (član 186. . pješak koji na obilježenom pješačkom prelazu postupi protivno odredbama člana 109. 35) vozač motornog vozila koji prilikom uključivanja na autoput. bicikla sa motorom. 19) vozač koji pri vuči neispravnog vozila na motorni pogon postupi protivno odredbama člana 89. stav (1)). odnosno traktor s priključnim vozilom protivno odredbama člana 87. (1) i (3) i člana 118. ure aja za zaustavljanje. st. stav (1)).

stav (2). (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. 8) vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 10 do 20 km na čas veća od dozvoljene brzine (član 44. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. 12) vozač kojem je svjetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu ako vozilom u e u raskrsnicu i ako je gustina saobraćaja takva da se na raskrsnici mora zaustaviti i na taj način ometa ili onemogućava saobraćaj drugim vozilima koja dolaze s bočnih kolovoza (član 54). 4) vozač koji prije obavljanja odre enih radnji vozilom ne obavijesti o svojoj namjeri druge učesnike u saobraćaju (član 37). 13) 14) 15) 16) vozač koji obavlja mimoilaženje protivno odredbama čl. vozač koji zaustavi ili parkira vozilo protivno odredbama člana 71. 10) vozač koji prilikom skretanja postupi protivno odredbama člana 48. stav (1)). 5) vozač koji za kretanje svog vozila koristi put. 2) vozač ili drugo lice koje se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže bezbjednosnim pojasem (član 34. 3) vozač koji u putničkom automobilu prevozi dijete protivno odredbi člana 34. 55. (3) i (4) i član 46. 17) lice koje na zaustavljenom ili parkiranom vozilu otvara vrata i time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju.00 KM kazniće se za prekršaj: 1) lice koje se prevozi vozilom ako na bilo koji način ometa vozača u upravljanju vozilom. stav (2)). ili ugrožava bezbjednost saobraćaja (član 72). učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 50. vozač koji obavlja obilaženje protivno odredbama člana 59.00 KM. i 56. 7) vozač koji smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da svojim vozilom pričinjava smetnje normalnom odvijanju saobraćaja (član 43. 9) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom na kojem nema propisanu oznaku najveće dozvoljene brzine za to vozilo (član 46.00 KM do 200. st. 11) vozač koji prilikom napuštanja raskrsnice u slučaju iz člana 53. vozač koji prilikom davanja zvučnih znakova upozorenja postupi protivno odredbama člana 67. stav (1). odrediće mu se jedan kazneni bod. ne propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću pravcem u kojem je saobraćaj otvoren. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća.39) vozač motornog i priključnog vozila registrovanog u stranoj zemlji ako nema važeću saobraćajnu dozvolu. . registarske tablice i me unarodnu oznaku zemlje registracije prema odredbama člana 212. ili ako utiče na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje bezbjednost saobraćaja (član 32). 6) vozač koji prilikom kretanja vozila unazad postupi protivno odredbama člana 41. odnosno kolovoz ili saobraćajnu traku. stav (3)). st. odnosno stazu koja nije namijenjena za saobraćaj one vrste vozila kojoj to vozilo pripada (član 38). (1) i (2)). (1) Novčanom kaznom od 30. Član 239.

18) 19) vozač vozila na motorni pogon koji svojim vozilom vuče drugo vozilo protivno odredbama člana 81. 21) vozač koji neispravno vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta ako je rastojanje izme u vučnog i vučenog vozila kraće od propisanog (član 88). ovog zakona. stav (1)). 30) ako vozač za vrijeme upravljanja motornim vozilom ne koristi pomagala koja su upisana u obrazac njegove vozačke dozvole (član 172. odnosno da se prelazu puta preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće po šinama (član 114. 33) vozač koji kod sebe nema važeću potvrdu za korišćenje probnih tablica. 1). 31) vozač-instruktor koji na putu osposobljava kandidata za vozača na motornom vozilu koje nije označeno posebnim tablicama (član 183. kad se pojavi crveno trepćuće svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo (član 115. Član 240. 27) pješak koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi. stav (2)). vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća. učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 50. pješak koji se kolovozom kreće protivno odredbama čl.00 KM. ili je ne pokaže na zahtjev ovlašćenog lica (član 172. Svi prihodi nastali primjenom ovog zakona pripadaju nadležnim organima. 32) vozač motornog vozila koje nema propisan broj registarskih tablica. 22) 23) 24) 25) vozač koji upravlja motornim vozilom bez upaljenog kratkog svjetla (član 90. gonič stoke koji stoku ne drži što bliže desnoj ivici puta (član 104. 29) vozač koji nema kod sebe odgovarajuću važeću vozačku dozvolu. odrediće mu se jedan kazneni bod. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. 26) pješak koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje saobraćaja spušten. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. ili na kojem su te tablice postavljene tako da se dobro ne vide ili nisu čitljive (član 210). stav (1)).). Član 241. stav (1)). stav (1) i član 212). vozač koji prilikom vuče vozila na motorni pogon ne postupi na način propisan u članu 84. 106. 20) lice koje upravlja neispravnim vozilom na motorni pogon koje se vuče pomoću užeta ili krute veze ako nema odgovarajuću dozvolu (član 86). ili ako se daju svjetlosni i zvučni znakovi koji upozoravaju da će taj ure aj početi da se spušta. tač. vozač koji postupi protivno članu 112. ili ako je taj ure aj već počeo da se spušta.00 KM do 150. 28) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom a njegovoj vozačkoj dozvoli je istekao rok važenja (član 172. ili je ne pokaže na zahtjev ovlašćenog lica (član 211. i 107. u skladu sa članom 2. stav (2)). 34) vozač koji kod sebe nema važeću saobraćajnu dozvolu za vozilo kojim upravlja. . stav (5)). stav (1)). ili je ne pokaže na zahtjev ovlašćenog lica (član 211.

Član 245. kao i preduzeća koja obavljaju javni prevoz ili prevoz za vlastite potrebe. (3) Podatke iz evidencije predvi ene u stavu (1) ovog člana mogu da koriste: pravosudni organi. Ako je odlukom nadležnog organa zabranjeno vozaču-instruktoru upravljanje motornim vozilom. Član 242. odnosno izdavanje prekršajnog naloga obavlja ovlašćeno lice nadležnog organa za poslove kontrole i regulisanja saobraćaja na putevima u entitetima. zdravstvene ustanove. organi koji vode prekršajni. odnosno administrativni postupak. koji ne može biti kraći od šest mjeseci niti duži od jedne godine. 32) i 33) člana 235. (2) Odgo eno izvršenje zabrane iz stava (1) opozvaće se ako učinilac prekršaja u roku za koji je izvršenje odgo eno učini novi prekršaj za koji je propisano izricanje ili mogućnost izricanja zabrane upravljanja motornim vozilom.00 KM na licu mjesta. državni organi. policija. Član 244. ne učini prekršaj za koji se može izreći ta zabrana. zabranama i mjerama. pokretanje i vo enje postupka za prekršaje i preduzimanje drugih mjera za sprovo enje ovog zakona vrše nadležni organi. 26). (2) Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne računa se u vrijeme trajanja zabrane upravljanja motornim vozilom. ovog zakona. može da odgodi izvršenje zabrane upravljanja motornim vozilom osim za prekršaj iz tač. kantonima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. zabranama i mjerama iz stava (2) ovog člana vozačima motornih vozila i motornim vozilima vodi se kod nadležnog organa prema mjestu prebivališta. Izricanje novčane kazne u iznosu do 50. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine dužan je da obavijesti o tome organ koji vodi evidenciju o tim kaznama. Član 243. protiv vozača koji ima prebivalište u Bosni i Hercegovini a u stranoj zemlji učini saobraćajni prekršaj prema propisima te zemlje. pod uslovom da učinilac prekršaja u odre enom roku.a vozač za taj prekršaj može da bude kažnjen na osnovu ovog zakona ako za taj prekršaj nije bio kažnjen u zemlji u kojoj je prekršaj učinjen. zabranama upravljanja motornim vozilima. (1) O izrečenim kaznama. u Bosni i Hercegovini pokrenuće se prekršajni postupak ako to zahtijeva nadležni strani organ . motornim i priključnim vozilima i vozačima motornih vozila vodi se evidencija prema mjestu prebivališta. u skladu s propisom entiteta. (4) Evidencija o izrečenim kaznama. (1) Nadležni organ koji vodi prekršajni postupak. ili drugu mjeru propisanu zakonom entiteta. kantona ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.Sprovo enje ovog zakona. saobraćajnim nesrećama. posljedicama saobraćajnih nesreća. vozač-instruktor ne smije da se bavi obučavanjem kandidata za vozača u upravljanju motornim vozilom za vrijeme trajanja te zabrane. Pod uslovom reciprociteta. Član 247. . (3) Izvršenje mjere iz stava (2) ovog člana ne može se odga ati. preduzeća. Član 246. (1) Trajanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom računa se od dana upisa zaštitne mjere u vozačku dozvolu za onu kategoriju ili potkategoriju za koju je zabrana izrečena. (2) Nadležni organ koji izrekne kaznu ili zabranu upravljanja motornim vozilom. 25). obrazovne ustanove i nevladine organizacije koje se bave pitanjima bezbjednosti saobraćaja na putevima.

XIII . usvojilac. postavljanju preventivnih izbočina (član 47). obilježavanju vozila kojim upravlja lice s oštećenim ekstremitetima (član 29). (1) S ciljem unapre enja saobraćajno-obrazovnog rada. novčanom kaznom propisanom za učinjeni prekršaj ako je taj prekršaj učinjen kao posljedica propusta dužnog staranja o maloljetniku. formira se Savjet za bezbjednost saobraćaja (u daljnjem tekstu: Savjet). Vozač-instruktor pod čijim se nadzorom kandidat za vozača obučava u upravljanju motornim vozilom u saobraćaju na putu kazniće se za prekršaj koji učini kandidat za vozača. Član 250. 3) 4) 5) 6) vo enju evidencije o javnim putevima i objektima na njima (član 13). (2) Zabrana korišćenja strane vozačke dozvole je zabrana vozaču kojem je izrečena da na teritoriji Bosne i Hercegovine upravlja motornim vozilom one kategorije ili onih kategorija na koje se zabrana odnosi. 2) osnovnim uslovima koje put. urediće se pravilnikom koji donosi ministar uz saglasnost Savjeta ministara BiH. Ovlašćuje se ministar da sam ili u saradnji s odgovarajućim nadležnim organom donese bliže propise o: 1) certifikovanju vozila i uslovima koje organizacije za certifikovanje vozila moraju da ispune (član 6). Član 249.Član 248. tom vozaču. njihovi elementi i objekti na njima moraju da ispunjavaju s aspekta bezbjednosti saobraćaja (član 11). XII . (2) Sredstva za rad Savjeta obezbje uju se iz buxeta institucija Bosne i Hercegovine i me unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine.SAVJET ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA Član 251. (1) Ako vozač koji ima stranu vozačku dozvolu na teritoriji Bosne i Hercegovine učini prekršaj za koji je ovim zakonom predvi eno da se mora ili može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom. . (4) Broj članova. načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćeno lice (član 153). kazniće se roditelj. način imenovanja predsjednika i članova Savjeta. umjesto zabrane upravljanja motornim vozilom. odnosno staratelj maloljetnika.OVLAŠĆENJA ZA DONOŠENJE PROPISA ZA SPROVO\ENJE OVOG ZAKONA Član 252. 7) saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima. o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putu (član 144). saobraćajne kulture i koordiniranja svih subjekata koji svojim djelovanjem mogu da doprinisu većoj bezbjednosti saobraćaja. kao i djelokrug. Ako maloljetnik učini radnju koja je ovim zakonom utvr ena kao prekršaj. može se izreći zabrana korišćenja strane vozačke dozvole u istom trajanju. osim ako nije bio u stanju da spriječi prekršaj. (3) Članovi Savjeta imenuju se iz reda stručnjaka za oblast saobraćaja na putevima. nadležnih ministarstava i organa koji upravljaju putevima.

osposobljavanju vozača motornih vozila (član 183). saobraćaju u zimskim uslovima (član 170).biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i C i potkategorija B1 i C1. 3) vozačima koji imaju pravo da upravljaju vozilom kategorije C . načinu davanja ovlašćenja automoto klubovima/savezima i auto-moto društvima i načinu vo enja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama (član 192). ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. ure ajima i opremi koju moraju da imaju vozila i osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju ure aji i oprema u saobraćaju na putevima (član 203). XIV . izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i dimenzijama. postupku i načinu izdavanja. 19) dimenzijama. obliku i boji. ovog zakona biće doneseni u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. načinu i uslovima za dobijanje licence za ispitivača (član 179). Propisi iz člana 252. kao i obrascu individualne kontrolne knjižice i uputstvu za njeno popunjavanje (član 202). sticanju zvanja instruktora vožnje (član 181). postupku i načinu izdavanja. 16) obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. 15) obrascu vozačke dozvole. 17) zdravstvenim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozači motornih vozila (član 198).biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorije A i potkategorije A1. 21) postupku registracije i izdavanja saobraćajne dozvole i knjižice vozila. o organizovanju obuke za osposobljavanje pružanja prve pomoći (član 178). 18) ukupnom trajanju upravljanja vozilom. sadržaju.biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i BE i potkategorije B1. u obimu koji utiče na bezbjedno upravljanje motornim vozilom. 2) vozačima koji imaju pravo da upravljaju vozilom kategorije B . produženja važenja i zamjene vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama (član 187). . posebnom znaku za lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu (član 186). (1) Vozačima koji u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi u Bosni i Hercegovini imaju pravo da upravljaju motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije biće izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije tako da: 1) vozačima koji imaju pravo da upravljaju vozilom kategorije A . 22) tehničkim pregledima i uslovima koje moraju da ispune organizacije za obavljanje tehničkih pregleda (član 219). vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica (član 215). Član 254.8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) formi i sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći (član 158). kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorije i potkategorije u vozačku dozvolu.PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 253. 20) homologaciji vozila i dijelova (član 205). odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada u vozilima.

Član 256. a primjenjivaće se nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu. (1) Ovaj zakon stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”. održanoj 22. r. na 71. (2) Ovaj zakon biće objavljen i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. C1 i D1. i na 52. CE i DE i potkategorija C1E i D1E. 5) vozačima koji imaju pravo da upravljaju priključnim vozilom kategorije E. Na osnovu člana IV. decembra 2005. s. r. broj 262/05 22. s.a) Ustava Bosne i Hercegovine. (2) Kandidati za vozača motornih vozila koji su obuku počeli u skladu sa zakonodavstvom koje je bilo na snazi u vrijeme početka obuke završiće obuku u skladu s istim zakonodavstvom. PS BiH. decembra 2005.biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B.4) vozačima koji imaju pravo da upravljaju vozilom kategorije D . Član 255. decembra 2005. godine Sarajevo Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dr Nikola Špirić. OSNOVNE ODREDBE . godine. koja je važila uz kategoriju C . godine. 4. (1) Nadležni organi uskladiće zakone iz svoje nadležnosti s ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. sjednici Doma naroda. održanoj 21. usvojila je ZAKON SAOBRAĆAJA PUTEVIMA O OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRA AJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI I. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Mustafa Pamuk. sjednici Predstavničkog doma. C i D i potkategorija B1. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija BE. (2) Nadležni organi urediće sva pitanja iz svoje nadležnosti utvr ena ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

uvjeti za sticanje prava na upravljanje motornim vozilima. rad strukovnih organizacija u Bosni i Hercegovini. (2) Pojedinačno proizvedena. pravila saobraćaja na putevima. ustanove i druga pravna ili fizička lica. prepravljana ili u većem obimu popravljana vozila prije puštanja u saobraćaj moraju biti podvrgnuta certificiranju u ovlaštenoj organizaciji koja certificira vozila. te druga pitanja iz oblasti sigurnosti saobraćaja na putevima koja su jedinstvena za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine. saobraćajne signalizacije i opreme na putevima radi sigurnog i nesmetanog saobraćaja. a naročito djece. (1) Putevi namijenjeni za saobraćaj moraju biti osposobljeni za siguran i nesmetan saobraćaj i odgovarati osnovnim uvjetima propisanim ovim Zakonom. ure aje. objekata. oštećivati puteve. ukupna masa i osovinsko opterećenje vozila. rezervne dijelove i opremu za vozila. Član 2. i brinuti se o zaštiti životne sredine. održavaju. osposobljavanje kandidata za vozača. invalida. dimenzije. (4) U slučaju pretrpljene štete zbog neodgovarajućeg održavanja javnih puteva povjerilac se namiruje u skladu sa zakonom o putevima. odnosno popravljati prema uvjetima propisanim za sigurno učešće vozila u saobraćaju na putevima. javne službe i drugi organi koji se brinu o putevima i održavaju ih dužni su da organiziraju i trajno kontroliraju stanje i održavanje javnih puteva. Član 3. popravljaju ili prepravljaju vozila i puštaju u saobraćaj vozila. obrazovne organizacije. Organi Bosne i Hercegovine. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno učešće u saobraćaju na putevima. puštati u saobraćaj. Preduzeća. a preduzeća i javne službe koje održavaju javne puteve. ili im je povjereno održavanje javnih puteva. entitetski i kantonalni organi i organi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i organi lokalne samouprave i lokalne uprave u gradovima i općinama (u daljnjem tekstu: nadležni organi) osigurat će provo enje ovog Zakona i u okviru svoje nadležnosti donositi propise i preduzimati druge potrebne mjere za njegovo dosljedno provo enje. Član 4. objekte i opremu na putu. ustanove i druga pravna ili fizička lica koji školuju ili obučavaju kandidate za vozače motornih vozila dužni su izvoditi obuku na način koji će osigurati da kandidati nauče i usvoje pravila saobraćaja i etiku u saobraćaju. (1) Preduzeća. Ovim Zakonom utvr uju se osnovni principi me usobnih odnosa i ponašanja učesnika u saobraćaju i drugih subjekata u saobraćaju. sistem saobraćajnih znakova i znakova koje daju ovlaštena lica. moraju ih održavati tako da se na njima u svim uvjetima može odvijati siguran i nesmetan saobraćaj. polaganje vozačkih ispita. dužnosti u slučaju saobraćajne nesreće. dužni su vozila. . održavati.Član 1. vo enje Centralnog registra vozača i vozila. osnovni uvjeti koje moraju zadovoljavati vozila u saobraćaju. Član 6. starih i nemoćnih lica. (3) Preduzeća i javne službe iz stava (1) ovog člana dužni su pravovremeno otklanjati sve nedostatke zbog kojih na odre enim mjestima dolazi do saobraćajnih nesreća. razvijati humane odnose me u ljudima radi zaštite zdravlja i života drugih lica. uvjeti za ure aje i opremu vozila. (2) Preduzeća. Član 5. kada proizvode. (1) Učesnici u saobraćaju dužni su poštovati odredbe ovog Zakona i druge propise iz oblasti sigurnosti saobraćaja na putevima. ure aje. (2) Učesnici u saobraćaju ne smiju ometati saobraćaj. osnovni uvjeti koje moraju zadovoljiti putevi u pogledu sigurnosti saobraćaja na putevima. dijelove i opremu proizvoditi.

koji je kao autoput označen propisanim saobraćajnim znakom. . 12) strana voza ka dozvola je vozačka dozvola i me unarodna vozačka dozvola koju je izdao nadležni organ strane vozačka države. osim sjedišta za vozača. (2) Postupak i uvjete za ograničenje i zabranu iz stava (1) ovog člana utvrdit će nadležni organi u skladu s važećim propisima. ustanove. 2) autoput je javni put posebno izgra en i namijenjen isključivo za saobraćaj motornih vozila. 4) bicikl s motorom je vozilo na motorni pogon s dva ili tri točka. (1) Saobraćaj na javnom putu može se ograničiti ili zabraniti samo kada je to neophodno radi sprečavanja ili otklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju. 6) biciklisti ka staza je izgra ena saobraćajna površina namijenjena za saobraćaj bicikala i bicikala s motorom. 8) brzi put je javni put namijenjen za saobraćaj isključivo motornih vozila.(3) Bliže odredbe o načinu i postupku certificiranja i uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za certificiranje vozila pravilnikom propisuje ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar) u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. s jednom ili dvije razdvojene kolovozne trake. sa po najmanje dvije saobraćajne trake i trakom za prinudno zaustavljanje vozila. Član 9. sprečavanja oštećenja javnog puta ili izvo enja radova na javnom putu. Član 7. 9) Centralni registar je evidencija o svim vozačima i vozilima. koja se proteže duž biciklistička kolovoza i koja je obilježena uzdužnom linijom na kolovozu. pravna ili fizička lica i drugi organi koji posjeduju vlastita vozila dužni su se brinuti o tome da vozači njihovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge uvjete za sigurno upravljanje vozilima i osigurati da njihova vozila budu ispravna. odnosno isključiti samo odre enim i posebno izgra enim priključnim javnim putevima na odgovarajuću kolovoznu traku autoputa. Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedeća značenja: 1) autobus je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica koje. bez ukrštanja s poprečnim putevima i željezničkim ili tramvajskim prugama u istom nivou i u čiji saobraćaj se može uključiti. Član 8. prema pravilu nema zaustavnih traka i koji je kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom. 3) bicikl je vozilo koje ima najmanje dva točka i koje se pokreće isključivo snagom vozača. 10) put je svaki javni put i nekategorirani put na kojem se obavlja saobraćaj. te da imaju propisane ure aje i opremu. 11) put rezerviran za saobra aj motornih vozila je javni put po kojem mogu saobraćati samo motorna vozila i koji je saobraćaj kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom. Preduzeća. ima više od osam sjedišta. 5) lahki motocikl je vozilo na motorni pogon s dva ili tri točka čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³ a snaga motora ne prelazi 11 kNJ. koja se biciklistička proteže uzduž kolovoza i koja je od njega odvojena i obilježena propisanim saobraćajnim znakom. 7) biciklisti ka traka je dio kolovoza namijenjen za saobraćaj bicikala i bicikala s motorom. čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ i koje na ravnom putu ne može razviti brzinu veću od 50 km/h. koji ima dvije fizički odvojene kolovozne trake za saobraćaj iz suprotnih smjerova. koji ima sve raskrsnice u dva ili više nivoa s poprečnim putevima i drugim saobraćajnicama (željezničkim ili tramvajskim prugama).

kao i motorno vozilo na tri točka. najveća 32) naselje je prostor na kome se redovi ili grupe zgrada nalaze s jedne ili s obje strane puta. koje na ravnom putu može razviti brzinu etverocikl veću od 45 km/h. ili se na bliskom me usobnom odstojanju kreću istom saobraćajnom trakom u istom smjeru pri čemu su brzina kretanja vozila i postupanja vozača me usobno uvjetovani i izme u kojih. 20) licenca je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta i osposobljenosti za obavljanje odre enih poslova iz oblasti sigurnosti saobraćaja. 26) mimoilaženje mimoila enje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se po istom kolovozu kreće iz suprotnog smjera. bicikla s motorom. čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3. 17) kombinirano vozilo je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica i tereta. s jednom ili više kolovozna saobraćajnih traka. 16) kolovozna traka je uzdužni dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila u jednom smjeru. ili koje služi za vuču priključnih vozila namijenjenih za prijevoz lica ili tereta. kao i ulice u naselju. 22) magistralni put je javni put koji povezuje veće gradove i važnija privredna područja Bosne i Hercegovine i koji se nadovezuje na mrežu odgovarajuće kategorije puteva sa susjednim državama. 21) lokalni put je javni put koji povezuje naselja na teritoriji općine ili koji je značajan za saobraćaj na teritoriji općine. ako njegova masa nije veća od 400 kg. . 25) me unarodna voza ka dozvola je javna isprava koju izdaje ovlaštena organizacija na osnovu nacionalne vozačke vozačka dozvole te države. osim vozila za prijevoz lica ili tereta koja se kreću po šinama.500 kg. 14) kolona je niz od najmanje tri vozila (osim bicikla. traktora i drugih vozila na motorni pogon koja nisu prvenstveno namijenjena za prijevoz lica ili tereta. odnosno četiri točka. čije granice odre uje nadležni organ saobraćajnim znakovima za obilježavanje naseljenih mjesta. traktora. 27) motocikl je motorno vozilo s dva točka. ne može ući drugo vozilo. čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 350 kg a snaga motora ne prelazi 4 kNJ. radne mašine i zaprežnog vozila) koja su zaustavljena na putu.13) javni put je površina od općeg značaja za saobraćaj. bez ometanja. 19) lahki tricikl ili četverocikl je motorno vozilo s tri. potiskuje ili nosi oru a za razne poljoprivredne radove. koju svako može slobodno koristiti pod uvjetima odre enim zakonom i koju je nadležni organ proglasio javnim putem. 30) motorno vozilo je vozilo na motorni pogon koje je prvenstveno namijenjeno za prijevoz lica ili tereta na putevima. 31) najve a dozvoljena masa je masa vozila zajedno s njegovom nosivošću. konstruirano da vuče. 18) lahka prikolica je priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg. 24) masa vozila je masa praznog vozila s punim rezervoarom goriva. 23) manja materijalna šteta je šteta u saobraćajnoj nesreći nastala na vozilu na kojem nisu oštećeni vitalni dijelovi i teta sklopovi i koje se može samostalno kretati na putu. priborom i opremom predvi enim za vozilo. s bočnom prikolicom ili bez nje. dajući mu izgled ulice. 15) kolovoz je dio površine puta namijenjen prvenstveno za saobraćaj vozila. 29) mijenjanje saobra ajne trake je prelaženje vozilom iz jedne u drugu saobraćajnu traku za saobraćaj u istom smjeru mijenjanje saobraćajne zbog prestrojavanja ili dozvoljenog bržeg kretanja. 28) motokultivator je vozilo na motorni pogon s jednom ili dvije osovine i pogonskim motorom do 12 kNJ.

37) organ nadle an za je organ nadležan za odre ene poslove utvr en ustavom i zakonom Bosne i Hercegovine. 35) obila enje je prolaženje vozilom pored zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na obilaženje saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće. ručna kolica. preglednost 47) preticanje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se kreće u istoj saobraćajnoj traci i istom smjeru. lice koje pje ak vlastitom snagom gura ili vuče vozilo. 49) potvrda o vlasni tvu vozila je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuju vlasništvo odre enog vlasništvu vozila. 45) potvrda o registraciji je javna isprava koju za registrirano vozilo izdaje nadležni organ. a ne upravlja vozilom. putevi na nasipima za odbranu od poplava. 50) posebni objekat na putu je oprema na putu postavljena radi smanjenja brzine kretanja vozila na mjestima gdje je posebno ugrožena sigurnost učesnika u prometu. konstruirano tako da se svojim prednjim dijelom oslanja na vučno vozilo. bicikl s motorom ili pokretna kolica za nemoćna lica. lice u pokretnoj stolici za nemoćna lica koju pokreće vlastitom snagom ili snagom motora. . ili ulaze u vozilo i izlaze iz vozila javnog saobraćaja. 39) parkiranje vozila je prekid kretanja vozila duži od pet minuta osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se regulira saobraćaj. 38) osovinsko optere enje je dio ukupne mase kojim osovina vozila opterećuje kolovoz na putu u stanju mirovanja opterećenje vozila. dječije prijevozno sredstvo. 34) nosivost je dozvoljena masa do koje se vozilo smije opteretiti. 42) pješak je lice koje učestvuje u saobraćaju. 41) pje ačko ostrvo je uzdignuta ili na drugi način obilježena površina koja se nalazi na kolovozu i koja je odre ena za pješa ko privremeno zadržavanje pješaka koji prelaze preko kolovoza. 36) obilje eni pje ački prijelaz je dio površine kolovoza namijenjen za prelaženje pješaka preko kolovoza. zaustavljanjem i sl. sankama ili se vozi na koturaljkama. niti se prevozi u vozilu ili na vozilu. 46) preglednost podrazumijeva prostor koji učesnik u drumskom saobraćaju može vidjeti s mjesta na kojem se nalazi. 48) saobra ajna dozvola je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuju vlasništvo odre enog saobraćajna vozila. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. 43) polukru no okretanje je okretanje vozila za 180 stepeni. okretanjem. obilježen obilježeni pješa ki oznakama na kolovozu i odgovarajućim saobraćajnim znakom. njegove tehničke i druge karakteristike. prostori oko benzinskih pumpi.).33) nekategorirani put je površina koji se koristi za saobraćaj prema ma kom osnovu i koji je dostupan većem broju raznih korisnika (seoski. 44) poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine. nadležan entiteta. u odnosu na dotadašnji smjer kretanja. prema deklaraciji proizvo ača vozila. bicikl. skijama. radi uključenja u polukružno suprotni saobraćajni tok.). 51) prestrojavanje je zauzimanje takvog položaja vozilom na saobraćajnoj traci i na takvoj udaljenosti od raskrsnice ili drugog mjesta na putu iz kojeg se na siguran način može izvesti naredna dopuštena radnja vozilom (skretanjem. ako se pri tome kreće brzinom čovječijeg hoda. 40) pje ačka zona je ure ena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka u kojoj je dozvoljeno kretanje pješa ka motornih vozila s posebnim odobrenjem. parkirališta i sl. poljski i šumski put. kao i lice koje klizi klizaljkama. njegove tehničke i druge osobine i karakteristike.

66) skup vozila čine vozilo na motorni pogon i priključna vozila koja u saobraćaju na putevima učestvuju kao cjelina. 71) traktor je vozilo na motorni pogon konstruirano da vuče. potiskuje ili nosi izmjenjiva oru a. ima najviše osam putnički automobil sjedišta. osim sjedišta za vozača. 69) stiker naljepnica je dokaz registriranog vozila. 63) raskrsnica je površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju dva ili više puteva. 65) u saradnji s nadle nim organom znači da je organ koji donosi podzakonski akt obavezan osigurati učešće u izradi nadležnim ili davanju mišljenja nadležnog organa o podzakonskom aktu. saobraćajna odnosno drugih prilaznih puteva s objekata pored puteva. 53) saobra ajna traka za vozila javnog gradskog prijevoza je obilježeni uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila saobraćajna javnog gradskog prijevoza putnika. kad su u vozilu putnici. odnosno spajanjem puteva. 61) saobra ajna traka za usporavanje je dio kolovoza namijenjen za isključivanje vozila iz saobraćaja na putu. propuštanje smanjivanjem brzine kretanja ili prekidanjem radnje koju izvodi vozilom. saobraćajna 62) radna ma ina je vozilo na motorni pogon namijenjeno za vršenje odre enih radova vlastitim ure ajima i opremom. trolejbusa ili tramvaja radi ulaska i izlaska stajalište putnika i koje je obilježeno saobraćajnim znakom. vozač ne može jasno uočiti druge učesnike u saobraćaju na udaljenosti od najmanje 200 m na putu izvan naselja. .52) priklju no vozilo je vozilo namijenjeno da bude vučeno vozilom na motorni pogon. i to na način koji ne primorava vozača drugog vozila da naglo mijenja pravac ili brzinu kretanja. 64) regionalni put je javni put koji povezuje važnija privredna područja Bosne i Hercegovine i koji osigurava najracionalniju vezu izme u općina. 57) saobra ajna traka je obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolovoza čija je širina dovoljna za nesmetan saobraćaj saobraćajna jednog reda vozila. 67) smanjena vidljivost postoji kada. odnosno od najmanje 100 m u naselju. 55) putni ki automobil je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica koje. zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika. 56) saobra ajna nezgoda je nezgoda na putu u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno saobraćajna ili više lica poginulo ili povrije eno ili je izazvana materijalna šteta. odnosno da služi za pogon takvih oru a ili za vuču priključnih vozila. 58) saobra ajna traka za prinudno zaustavljanje vozila je obilježeni uzdužni dio kolovoza na autoputevima i na saobraćajna odre enim mjestima na putevima višeg ranga. 59) saobra ajna traka za spora vozila je uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila koja sporom vožnjom smanjuju saobraća protok saobraćaja. kao i šira saobraćajna površina koja nastaje ukrštanjem. 68) stajali te je dio površine puta namijenjen za zaustavljanje autobusa. 70) teretno vozilo je svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prijevoz tereta. 60) saobra ajna traka za ubrzavanje je dio kolovoza namijenjen za uključivanje vozila u saobraćaj sa sporednog puta. bilo da je konstruirano kao priključno prikolica ili kao poluprikolica. mašina koje po konstrukcionim osobinama ne može razviti brzinu veću od 30 km na sat. kao i u tunelima i galerijama. 54) propu tanje vozila je radnja koju je u odre enim slučajevima vozač dužan izvršiti zaustavljanjem vozila.

73) trolejbus je motorno vozilo namijenjeno za javni prijevoz putnika koje. 86) zona smirenog saobra aja je područje u naselju. (1) S ciljem povećanja efikasnosti u provo enju ovog Zakona i ispunjavanja uvjeta i obaveza na me unarodnom planu. koja nije u istom nivou s kolovozom puta. državne institucije nadležne za vo enje centralnih evidencija uspostavit će Centralni registar. 77) ukupna masa je masa vozila zajedno s masom tereta koji se prevozi na vozilu. vodi ili jaše životinju koja se kreće putem. 84) zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do pet minuta. 79) voza je lice koje na putu upravlja vozilom. kao i pješak ili lice koje svoje poslove i radne zadatke obavlja na putu. osim sjedišta za vozača. vezano za električni vod. koje na ravnom putu može razviti brzinu veću etverocikl od 50 km na sat. 75) tricikl ili četverocikl je motorno vozilo sa tri. Član 10.72) tramvaj je vozilo na šinama s električnim pogonom. uključujući i masu lica koja se nalaze u vozilu. ima kontakt s električnim provodnikom. 76) učesnik u saobra aju je lice koje u saobraćaju na putu upravlja vozilom ili se nalazi u vozilu ili na vozilu. 83) zaprežno zapre no vozilo je vozilo koje vuče upregnuta životinja. koje esnik saobraćaju tjera. ili je od kolovoza odvojena na drugi način. ako je ono pridodato vozilu. s trotoarom i ivičnjakom. (2) (3) Organi koji vode evidenciju dužni su redovno dostavljati odgovarajuće podatke Centralnom registru. radi napajanja motora električnom energijom. 85) zemljani put je put bez izgra enog kolovoza i kolovoznog zastora. vozač 80) voza ka dozvola je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuje pravo upravljanja odre enom vozačka kategorijom ili vrstom vozila. čija je radna zapremina motora veća od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 550 kg a snaga motora ne prelazi 15 kNJ. PUTEVI Član 11. 78) ulica je dio putu u naseljenom mjestu. II. obilježeno propisanim saobraćajnim znakom. pored koje se najmanje s jedne strane nalaze redovi kuća ili grupe zgrada. . ima više od osam sjedišta i koje. namijenjeno za javni prijevoz putnika i koje je. Odgovarajućim podzakonskim aktom bliže će se urediti vo enje i sadržaj Centralnog registra. pa i kad na priključku na javni put ima izgra en kolovoz. 81) vozilo je svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po putu osim pokretnih stolica bez motora za nemoćna lica i dječijih prijevoznih sredstava. 74) trotoar je posebno ure ena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka. u kojem se vozila ne saobraćaja smiju kretati brzinom većom od brzine hoda pješaka zbog dozvoljenog kretanja pješaka i dječije igre. 82) vozilo na motorni pogon je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora osim pokretnih stolica s motorom za nemoćna lica i vozila koja se kreću po šinama. odnosno četiri točka. kao i masu priključnog vozila s teretom. radi napajanja motora električnom energijom. osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se regulira saobraćaj.

Javni put čine donji i gornji stroj puta. u saradnji s nadležnim organom. izgra ivati. (1) Na mostovima. moraju se projektirati. ima odgovarajuće proširenje.5 m od najviše tačke kolovoza. Član 14. . saobraćajni znakovi i oprema. njihovi pojedini dijelovi i objekti na njima mogu se pustiti u saobraćaj tek pošto se utvrdi da u pogledu sigurnosti saobraćaja ispunjavaju propisane tehničke normative. kao i na dijelu magistralnog puta u naselju moraju biti van kolovoza. u saradnji s nadležnim organom. u tunelima. lokalni putevi i ulice. a ulica samo jednu saobraćajnu traku bez proširenja. čine magistralni. Član 16. (2) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana. (2) Autobuska stajališta na javnom putu van naselja. opremati i održavati tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima sigurnosti saobraćaja.(1) Putevi. putni gra evinski objekti. zavisno od njihovog društvenog i privrednog značaja. Javni putevi. (3) Projektiranjem i gradnjom novih javnih puteva. (2) Bliže odredbe o osnovnim uvjetima koje putevi. (1) Javni putevi moraju imati najmanje dvije saobraćajne trake i dvije ivične trake ili ivičnjake u ravni kolovoza. na rastojanju od najviše 500 m. računajući od najviše tačke kolovoza. (2) O javnim putevima i objektima na njima vodi se evidencija. (3) Bliže odredbe o načinu vo enja evidencije o javnim putevima i objektima na njima pravilnikom propisuje ministar. galerijama i drugim objektima na javnom putu širina kolovoza ne smije biti manja od širine kolovoza na javnom putu. objekti za potrebe puta. (1) Mrežu javnih puteva. a ulice trotoare s ivičnjacima. mora se osigurati da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 11. Član 17. Član 15. (2) Izuzetno od odredbi stava (1). (1) Javni putevi moraju biti osposobljeni da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 10 t po osovini. lokalni put može imati samo jednu saobraćajnu traku s tim da. računajući od krajnje tačke popriječnog profila puta. 5 t po osovini. a javni put van naselja i zemljišni pojas s obje strane puta širine najmanje jedan metar. kao osnova na kojoj se odvija saobraćaj. regionalni i lokalni putevi. odre eni odlukama nadležnih organa. moraju biti izgra eni tako da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje šest tona. Iznad kolovoza javnog puta mora postojati slobodan prostor u visini od najmanje 4. njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stanovišta sigurnosti saobraćaja pravilnikom propisuje ministar. Član 13. kao i ulice u naseljima i gradovima. Član 12. i zračni prostor iznad kolovoza u visini od sedam metara. zavisno od preglednosti puta. osim lokalnih. Član 18.

najmanje dva puta godišnje.Član 19. a na dijelovima s većim uzdužnim nagibom i posebnu traku za kretanje sporih vozila u slučaju vrlo gustog saobraćaja. saditi sadnice ili postavljati predmete kojima se umanjuje preglednost puteva i željezničke pruge s kojom se put ukršta u istom nivou. . Javni putevi van naselja moraju imati. gdje je put uzrok saobraćajnih nezgoda. Preduzeća i drugi subjekti koji izvode radove na javnom putu. mora preduzeti mjere za otklanjanje smetnji i uspostavljanje sigurnog saobraćaja. računajući od krajnje tačke popriječnog profila. magistralne i regionalne 10 m i lokalne puteve tri metra. (2) Organi nadležni za unutrašnje poslove dužni su. odmah po saznanju. (1) Učesnici u saobraćaju dužni su postupati u skladu s propisima o pravilima saobraćaja. PRAVILA SAOBRAĆAJA 1. odnosno zbog čega su znatno otežani uvjeti za odvijanje saobraćaja. te po njihovom završetku ukloniti s javnog puta ostatke materijala. (3) U zaštitnom pojasu javnog puta van naselja mogu se postavljati natpisi za reklame. sredstva rada. uz dozvolu nadležne institucije koja upravlja javnim putem. kao i u slučaju oštećenja kolovoza koja u većoj mjeri ugrožavaju sigurnost saobraćaja nadležna institucija koja upravlja putevima. prije početka izvo enja radova. saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i znacima i naredbama koje daju ovlaštena lica. Član 24. (2) Na javnom putu i njegovom zaštitnom pojasu zabranjeno je podizati spomenike i postavljati druga spomenobilježja. III. Opće odredbe Op e Član 25. mjestima i vremenu doga anja saobraćajnih nesreća. dužne su dostavljati auto-moto klubovima/savezima informacije o prohodnosti javnih puteva koje su im potrebne za vršenje njihovih javnih ovlaštenja. na pogodnim rastojanjima. Član 20. ure aje ili postrojenja. saobraćajne znakove. dostaviti podatke institucijama iz stava (1) ovog člana o vrstama. dužni su osigurati mjesto na kome se radovi izvode i za vrijeme trajanja radova organizirati siguran saobraćaj na mjestu izvo enja radova. (1) Nadležni organi koji upravljaju putevima dužni su preduzimati praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na putu. kao i preglednost na raskrsnici. Član 21. i to pored autoputa i puta rezerviranog za saobraćaj motornih vozila na udaljenosti najmanje 12 m. (2) Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima. branike i druge predmete koje su postavili za vrijeme izvo enja radova. ili vršiti bilo kakve radnje koje bi mogle ugrožavati ili ometati saobraćaj na javnom putu ili oštećivati javni put i objekte na njemu. posebne površine za zadržavanje vozila van kolovoza. odrona ili klizanja terena ili drugih uzroka. istovremeno s informiranjem javnosti. Član 22. Član 23. prodavati proizvode i sl. U slučaju prekida ili ugrožavanja saobraćaja na javnom putu zbog nanosa. (1) Na javnim putevima zabranjeno je podizati objekte. kao i o prohodnosti javnih puteva u zimskom periodu i u slučaju elementarnih nepogoda ili vanrednih doga aja zbog kojih je nastao prekid saobraćaja. (1) Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima dužne su pravovremeno i tačno obavještavati javnost o ograničenju i zabrani saobraćaja na javnim putevima i o vanrednim uvjetima i posebnim mjerama za saobraćaj na njima.

Vozač je dužan držati vozilo na takvoj udaljenosti od drugih vozila u saobraćaju da. 109. a ako nije u mogućnosti. (3) Na dijelu puta po kojem se kreću djeca. dužan je o tome obavijestiti nadležnu instituciju koja upravlja putem ili policijsku upravu. mora biti obilježeno posebnim znakom. trotoaru i drugim saobraćajnim površinama ostavljati oštećena. Član 28. predmeta i materija koje je ostavilo. kad samostalno učestvuju u saobraćaju. i 110. Učesnici u saobraćaju dužni su postupati prema svjetlosnom saobraćajnom znaku i kad se taj znak razlikuje od pravila o prvenstvu prolaza izraženom na istom mjestu drugim saobraćajnim znakom. (4) Ako je u mogućnosti i ako time ne ometa sigurnost saobraćaja. (1) Zabranjeno je na putu. (2) Kad prilazi obilježenom pješačkom prijelazu. (3) Vozač je dužan s kolovoza ukloniti predmete i materije koje s njegovog vozila padnu na put.(2) Učesnici u saobraćaju dužni su postupati u skladu sa saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i kad se time odstupa od propisa o saobraćaju. dužna su to činiti na način propisan u čl. (1) Vozač vozila koje se kreće pored vozila javnog prijevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prijevoz putnika. kad radi ulaska u vozilo ili po izlasku iz vozila moraju preći preko kolovoza. (2) Lica iz stava (1) ovog člana. u saradnji s nadležnim organom. (1) Slijepa lica. (2) Lice koje postupi suprotno stavu (1) ovog člana snosi troškove uklanjanja vozila. . vozač je dužan ukloniti s kolovoza i predmete na koje nai e u toku vožnje. s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti u saobraćaju. Član 29. vozač je dužan voziti s naročitim oprezom i takvom brzinom da može vozilo zaustaviti u slučaju potrebe. ne izaziva opasnost i ne ometa druge učesnike u saobraćaju. Član 30. vozač mora upravljati vozilom s naročitim oprezom i voziti takvom brzinom da u slučaju potrebe može zaustaviti vozilo ispred pješačkog prijelaza. (3) Bliže odredbe o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja lice s oštećenim ekstremitetima pravilnikom propisuje ministar. 108. (2) Vozilo koje je podešeno da njime upravlja lice kojem su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom. moraju nositi bijeli štap kao znak raspoznavanja. (1) Vozač je dužan u toku upravljanja vozilom obratiti pažnju na pješake koji se nalaze na kolovozu ili stupaju na kolovoz. otpadaka. dotrajala ili neregistrirana vozila. nanositi blato na put sa savremenim kolovozom ili ostavljati ili bacati otpatke ili predmete i materije koji mogu ometati ili ugroziti saobraćaj ili zaga ivati okolinu.. kao i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put. zaustavljenog na stajalištu. parking-prostoru. Član 26. nanijelo blato ili bacilo otpatke ili predmete na put. parking-prostor ili neku drugu saobraćajnu površinu. odnosno preduzeće koje se brine o održavanju puta. Član 27. ili na kojem su postavljeni saobraćajni znaci o učešću djece u saobraćaju. mora se kretati smanjenom brzinom tako da ne ugrožava lica koja ulaze ili izlaze iz tog vozila. (3) Učesnici u saobraćaju dužni su postupati prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama koje daju ovlaštena lica i kad se time odstupa od propisanih pravila saobraćaja ili značenja saobraćajnih znakova postavljenih na putu.

u kojoj dijete mora biti vezano. (4) Vozač vozila koje se kreće iza vozila kojim se prevoze djeca. (1) Za vrijeme kretanja vozila u saobraćaju na javnom putu vozač ne smije koristiti mobilni telefon. (5) Ako se vozilom obavlja organiziran prijevoz djece. kad je vozilo kojim se prevoze djeca zaustavljeno na kolovozu. odnosno s proširenja saobraćajne trake koje se koristi za stajalište. (2) Odredba stava (1) ovog člana u pogledu svjetala bijele boje ne odnosi se na svjetlo za osvjetljavanje puta pri vožnji unazad.(3) Vozač mora zaustaviti vozilo iza vozila iz stava (1) ovog člana kada lica. pokretno svjetlo za istraživanje (reflektor). (3) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na crveno trepćuće svjetlo na posebnim motornim vozilima koja prate vozila pod pratnjom. ulazeći ili izlazeći iz tog vozila. kao ni dijete mla e od 12 godina. (1) Za vrijeme vožnje u naselju vozač je dužan vozilu javnog gradskog prijevoza putnika ili posebno obilježenom vozilu kojim se obavlja organizirani prijevoz djece omogućiti uključivanje u saobraćaj kada ta vozila izlaze sa stajališta koja se nalaze van kolovoza. vozilo mora biti obilježeno posebnim znakom. a na zadnjoj strani ure aje ili materije koji daju svjetla bijele boje. Radnje vozilom u saobra aju Član 36. (2) Kretanjem vozila u smislu stava (1) ovog člana smatrat će se i slučaj kada je vozilo zaustavljeno zbog postupanja po saobraćajnom znaku. dužan je zaustaviti se. (2) U putničkom automobilu na prednjem sjedištu do vozača ne smije se prevoziti lice koje je očigledno pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava. (2) Vozač vozila javnog gradskog prijevoza putnika ili posebno obilježenog vozila kojim se obavlja organiziran prijevoz djece dužan je pomoću pokazivača pravca najaviti svoju namjeru da se uključi u saobraćaj i to uključivanje obaviti na način kojim se ne ugrožavaju drugi učesnici u saobraćaju. Član 35. osim u slučaju kada na zadnjem sjedištu ima pričvršćenu dječiju sjedalicu. saobraćaju 2. Član 32. niti na zadnjem sjedištu dijete mla e od pet godina. osim u slučaju da je mobilni telefon prilago en upotrebi u vozilu. Član 33. niti uticati na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje sigurnost saobraćaja. (1) Vozač motornog vozila i lica koja se prevoze tim vozilom dužni su koristiti sigurnosne pojaseve za vrijeme dok se vozilo kreće u saobraćaju na javnom putu. svjetlosno-signalne ili reflektujuće ure aje ili materije koji daju svjetla crvene boje. kao i vozač vozila koji tom vozilu dolazi u susret na putu s dvije saobraćajne trake. propuštanja vozila koja imaju pravo prvenstva prolaza i u drugim slučajevima kada je vozač dužan ili prinu en zaustaviti vozilo na kolovozu prema odredbama ovog Zakona. Član 31. moraju preći preko saobraćajne trake i biciklističke staze ili trake kojom se vozilo kreće. Član 34. ili da pored djeteta sjedi punoljetno lice. svjetlo za osvjetljavanje zadnje registarske tablice i registarsku tablicu presvučenu bijelom reflektujućom bojom. dok djeca ulaze ili izlaze iz vozila. Lice koje se prevozi vozilom ne smije ni na koji način ometati vozača u upravljanju vozilom. . postupanja po znaku i naredbi ovlaštenog lica. (1) Vozila ne smiju na prednjoj strani imati svjetlosne.

(3) Na putu na kojem su kolovozne trake fizički odvojene jedna od druge. (1) Prije obavljanja radnji vozilom iz člana 36. odgovarajućim znakom rukom.500 kg. mora ga davati sve vrijeme obavljanja radnje vozilom. dužan je na mjestu na kojem se uključuje postaviti lice koje će omogućiti siguran izlazak vozila na put ili na drugi način osigurati sigurno uključenje na put. Član 39. . osim na dijelu puta ispred raskrsnice ili drugog mjesta na kojem vozilo skreće ulijevo. dajući znak pomoću pokazivača pravca ili. a po izvršenoj radnji mora prestati da ga daje. (1) i (2) ovog člana. na putu u naselju s kolovozom na kome za saobraćaj vozila u istom smjeru postoje najmanje dvije obilježene saobraćajne trake za kretanje vozila vozač može koristiti i saobraćajnu traku koja se ne nalazi uz desnu ivicu kolovoza ako time ne ometa ostala vozila koja se kreću iza vozila kojim upravlja. odnosno stazu namijenjenu za saobraćaj one vrste vozila kojoj pripada osim u slučaju opasnosti. zaustavljanje. mijenjanje saobraćajne trake. skretanje udesno ili ulijevo. s obzirom na brzinu kretanja vozila. (4) Odredba stava (3) ovog člana ne odnosi se na vozača autobusa. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana. Član 40. vozač se ne smije vozilom kretati kolovoznom trakom namijenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. (2) Ako znak iz stava (1) ovog člana vozač daje pomoću pokazivača pravca. vozača teretnog vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. parkirališta. (2) Vozač je dužan držati vozilo u kretanju što bliže desnoj ivici kolovoza i na tolikoj udaljenosti od nje da. (2) Vozač je dužan postupati prema odredbama stava (1) ovog člana i kada se uključuje u saobraćaj iz garaže.) smije početi takvu radnju samo ako se prethodno uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili imovinu. Član 37. (1) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera na kome postoje najmanje četiri saobraćajne trake. uvjete saobraćaja i stanje i osobine puta. (1) Vozač je dužan kretati se vozilom desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja. (3) Zabranjeno je otvaranje vrata na motornom vozilu na kolovozu.(1) Vozač koji namjerava obaviti neku radnju vozilom na putu (pomjeranje vozila udesno ili ulijevo. polukružno okretanje. (2) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera na kome postoje tri saobraćajne trake vozač se ne smije vozilom kretati saobraćajnom trakom koja se nalazi uz lijevu ivicu puta u smjeru kretanja vozila. a ako mu je vidik zaklonjen ili mu je vidljivost znatno smanjena zbog vremenskih ili drugih prilika. preticanje. po izvršenom preticanju drugog vozila. ovog Zakona vozač je dužan jasno i pravovremeno obavijestiti o svojoj namjeri druge učesnike u saobraćaju. odnosno kolovoz ili saobraćajnu traku. Kretanje vozila po putu Član 38. vožnja unazad i sl. Vozač mora za kretanje vozila koristiti isključivo put. obilaženje. vozač ne smije vozilom prelaziti na kolovoznu traku namijenjenu za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. dvorišta ili drugih sličnih površina. vozača vozila koje na ravnom putu ne može razviti brzinu kretanja veću od 40 km/h i na vozača vozila koje se ne smatra motornim vozilom. ako oni ne postoje. ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju i sebe ne izlaže opasnosti. vodeći pritom računa o položaju vozila i pravcu i brzini kretanja. kada je vozilo u kretanju ili mirovanju i u svim drugim slučajevima kada se može ugroziti sigurnost drugih učesnika u saobraćaju. vozač nije dužan davati znak o namjeri da se vrati na saobraćajnu traku kojom se kretao prije preticanja. 3. (3) Izuzetno od odredbi st.

Član 41. (1) Vozač ne smije mijenjati način upravljanja vozilom naglim smanjenjem brzine kretanja vozila osim u slučaju neposredne opasnosti. 100 km/h na putevima rezerviranim za saobraćaj motornih vozila i brzim putevima. vidljivosti. preglednosti. (2) Na putevima u naselju. (3) Vozač ne smije kretanjem vozila unazad ulaziti u nepreglednu raskrsnicu. ako saobraćajno-tehnički elementi to omogućavaju. tako da vozilo može pravovremeno zaustaviti pred svakom preprekom koju pod navedenim uvjetima može predvidjeti. može izvršiti tu radnju samo na kratkom dijelu puta pod uvjetom da ne ugrožava ili ne ometa druge učesnike u saobraćaju. (1) Vozač koji se namjerava kretati vozilom unazad. Član 45. niti voziti na prijevojima i u krivinama u kojima je preglednost nedovoljna. (1) Vozač je dužan brzinu kretanja vozila prilagoditi karakteristikama i stanju puta. Član 42. uključivati se na put s pravom prvenstva. (2) Kad se vozač kreće vozilom unazad dužan je kretati se onom stranom kolovoza kojom se do tada kretao vožnjom unaprijed. (3) 1) 2) 3) Na putu van naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od: 130 km/h na autoputevima. . gustini saobraćaja. atmosferskim prilikama. (2) Vozač koji namjerava znatnije smanjiti brzinu kretanja vozila dužan je to učiniti na način kojim neće ugroziti druge vozače koji se kreću iza njega. (1) Na putu u naselju vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od 60 km/h osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. vozač se ne smije vozilom kretati u zabranjenom smjeru. (3) Prilikom pokretanja vozila iz mjesta vozač ne smije naglo povećati brzinu kretanja tako da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe usljed proklizavanja pogonskih točkova vozila osim u slučaju opasnosti. stanju vozila i tereta. Član 44.(4) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u jednom smjeru. 4. Brzina Član 43. kretati se putem na prijelazu preko željezničke pruge u istom nivou. saobraćajnim znakovima i drugim saobraćajnim uvjetima. (2) Vozač ne smije smanjiti brzinu kretanja vozila do te mjere da njegovo vozilo pričinjava smetnju normalnom odvijanju saobraćaja. (4) Na putu van naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od brzine odre ene saobraćajnim znakom postavljenim na putu. 80 km/h na ostalim putevima. saobraćajnim znakom može se dozvoliti kretanje vozilom i većom brzinom od propisane u stavu (1) ovog člana.

4) na 50 km/h . autobuse koji osim ugra enih sjedišta imaju i odre ena mjesta za stajanje. koji se sačinjava na licu mjesta. 3) i 4) i priključna vozila iz tač. navodi se i izjava vozača da li ima ili ne primjedbi na tekst zapisnika.za autobuse s priključnim vozilom za prijevoz lica. (1) Na osjetljivim mjestima u naselju. (1) Na putevima brzina kretanja ograničava se za sljedeća vozila: 1) na 80 km/h .500 kg i za teretna motorna vozila sa priključnim vozilom. na 25 km/h . osim vojnih vozila. oivičenog crvenom bojom. (3) Motorna vozila iz tač. kao i za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 7. gradske autobuse. a posebno djece. (1) Vozač vozila koje skreće udesno dužan je obaviti skretanje krećući se krajnjom saobraćajnom trakom koja se proteže uz desnu ivicu kolovoza.za autobuse kada se obavlja organiziran prijevoz djece. 3) na 70 km/h .za traktore. 2) na 80 km/h . 5) 6) na 30 km/h . na lijevoj polovini zadnje strane na vidnom mjestu moraju imati oznaku u obliku kruga žute boje. u kome je crnom bojom ispisan broj koji označava najveću dozvoljenu brzinu kretanja tih vozila. uz videonadzor. (2) Kad upravljaju motornim vozilima iz stava (1) ovog člana.za autobuse i autobuse s lahkom prikolicom. Skretanje Član 48.za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje (karavan) ili lahku prikolicu. vozači su dužni pridržavati se brzina propisanih u stavu (1) ovog člana i na putu na kojem je ovim Zakonom ili postavljenim saobraćajnim znakom dozvoljena veća brzina. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru. Član 46. s intenzivnim saobraćajem pješaka. odnosno trakom. služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. u saradnji s nadležnim organom. (2) Odobrenje za postavljanje posebnih objekata na putu daje nadležni organ koji upravlja putevima. . (2) Brzina kretanja vozila utvr uje se pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila s ure ajem ili bez ure aja s grafičkim ispisom brzine.500 kg. datuma i vremena ili tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem vozilom. osim ako saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu nije drugačije odre eno. (4) U zapisnik.za bicikl i lahki motocikl kada se kreću biciklističkom stazom. za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje. a 40 km/h na ostalim putevima. trolejbuse. 1). (3) Bliže odredbe o postavljanju posebnih objekata na putu. pravilnikom propisuje ministar. 3) i 4) stava (1) ovog člana koja su registrirana u Bosni i Hercegovini. 5. za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 7. Član 47.(1) Brzina kretanja motornih vozila na putu pod normalnim uvjetima saobraćaja ne smije se ograničiti saobraćajnim znakom ispod 60 km/h na magistralnim putevima. radi smanjenja brzine. može se ograničiti brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na putu. (3) Fotografija i videozapis s podacima o utvr enoj brzini.

osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije odre eno. (2) Vozač koji se približava raskrsnici dužan je voziti takvom brzinom da se može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza. (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću putem na koji ulazi i kad taj put nije saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza ako vozilom ulazi sa zemljanog puta na put s kolovoznim zastorom.(2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je obaviti skretanje krećući se krajnjom lijevom saobraćajnom trakom koja se proteže uz središnju liniju i uz zamišljeni ili obilježeni luk koji spaja dvije središnje linije bočnih kolovoza. (6) Vozač koji pri skretanju vozila presijeca biciklističku stazu ili traku.slobodan prolaz.zabrana prolaza. (3) Vozač je dužan. (2) @uto svjetlo upaljeno istovremeno s crvenim svjetlom služi za upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak zabrane prolaza i na pojavu zelenog svjetla. 3) zeleno svjetlo . osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. (3) Izuzetno od odredbi st. vozilom zauzeti položaj na dovoljnoj udaljenosti na onoj saobraćajnoj traci kojom mora proći kroz raskrsnicu. dužan je propustiti bicikl i bicikl s motorom koji se kreće biciklističkom stazom ili trakom. osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije odre eno. Član 51. pred raskrsnicom. osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. a za ostale učesnike . ili ako na put ulazi s površine na kojoj se ne odvija saobraćaj. vozilo koje se kreće po šinama ima prvenstvo prolaza na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom. (1) i (2) ovog člana. 2) žuto svjetlo . (4) Vozač koji ulazi vozilom na put koji je saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza. (1) Na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti vozilo koje dolazi s njegove desne strane. dolazeći iz suprotnog smjera. dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tim putem. Saobraćaj 7. 6. koji odgovara uvjetima saobraćaja na raskrsnici. (2) Vozač vozila koje na raskrsnici skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje. Prvenstvo prolaza Član 49.zabrana prolaza. (1) Na raskrsnici i na drugom mjestu na kome je saobraćaj reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova za učesnike u saobraćaju. Saobra aj na raskrsnici Član 50. . svjetlosni saobraćajni znakovi imaju sljedeća značenja: 1) crveno svjetlo . bez obzira na to s koje mu strane ono nailazi.zabrana prolaza osim za vozila koja se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi nalaze na tolikoj udaljenosti od svjetlosnog znaka da se ne mogu sigurno zaustaviti a da ne pro u taj znak. (1) Vozač koji se približava raskrsnici mora voziti s povećanim oprezom. na raskrsnici zadržava pravac svog kretanja ili skreće udesno. odnosno saobraćajnom trakom koja se proteže uz lijevu ivicu puta s jednosmjernim saobraćajem.

(3) @uto trepćuće svjetlo obavezuje sve učesnike u saobraćaju na kretanje s povećanim oprezom. (3) Na putu iz stava (1) ovog člana. vozač vozila koje se kreće uz nagib dužan je zaustaviti vozilo ako ispred sebe ima pogodno mjesto za zaustavljanje koje omogućava sigurno mimoilaženje i ako bi. vozači se mimoilaze sa svoje desne strane. Vozač kome je svjetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. vozač može vozilom proći svjetlosni znak i kretati se u pravcu označenom zelenom svijetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo pri čemu ne smije ometati saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji ulazi i mora propustiti pješake koji prelaze preko kolovoza. odnosno crvenog svjetla. lahko vozilo koje se susrelo s vozilom više kategorije. (3) Kad na raskrsnici vozila dolaze iz suprotnih smjerova i skreću ulijevo. Član 52. mimoilaženje zahtijevalo kretanje unazad jednog od vozila. ne smije ući vozilom u raskrsnicu ako je gustina saobraćaja takva da on vozilo očigledno mora zaustaviti u raskrsnici i na taj način. Član 54. po potrebi. Vozač koji je vozilom ušao u raskrsnicu na kojoj je saobraćaj reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova. (1) Na dijelu puta s velikim uzdužnim nagibom na kome je mimoilaženje vozila nemoguće ili je veoma otežano. Član 53. Mimoilaženje 8. vozač kojem je to lakše izvesti. Mimoila enje Član 55. po potrebi. lakše da to učini vozač vozila koje se kreće uz nagib. vozač se vozilom smije kretati samo u pravcu koji pokazuje ta strelica. (4) Zeleno trepćuće svjetlo služi za upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak slobodnog prolaza i na pojavu žutog. Član 56. a ako se mimoilaze vozila iste kategorije . (1) Pri mimoilaženju vozač je dužan sa svoje lijeve strane ostaviti dovoljno rastojanja izme u vozila kojim upravlja i vozila s kojim se mimoilazi a. teretno motorno vozilo koje se susrelo s autobusom. pomjeriti svoje vozilo i zauzeti na putu položaj koji omogućava mimoilaženje. vozač vozila koje se kreće niz nagib dužan je zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu ako primijeti da mu drugo vozilo ide u susret uz nagib. i da vozilo pomjeri ka desnoj ivici kolovoza. dužan se prvi zaustaviti i.vozilo koje se kreće niz nagib osim ako je. kretanjem unazad ili na drugi način. u slučaju da tako ne postupi. (1) Ako je ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova za reguliranje saobraćaja na raskrsnici dodat jedan ili više dopunskih znakova u obliku zelene svijetleće strelice. kad se jedno od vozila koja se mimoilaze mora kretati unazad. s obzirom na karakteristike puta i okolnosti u saobraćaju. kretat će se unazad: svako vozilo koje se susrelo s vozilom koje vuče priključno vozilo. s obzirom na uvjete i položaj vozila na putu. može napustiti raskrsnicu ne čekajući da svjetlosnim saobraćajnim znakom saobraćaj bude otvoren u smjeru kojim namjerava produžiti kretanje pod uvjetom da propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću u smjeru u kojem je saobraćaj dozvoljen. ometati ili onemogućiti saobraćaj vozila koja dolaze s bočnih kolovoza. (4) Ako je zbog nedovoljne širine puta ili zbog neke prepreke na putu mimoilaženje onemogućeno. po potrebi. pri promjeni svjetlosnog znaka. dužan je usporiti kretanje svog vozila i. (2) Ako zbog neke prepreke na putu ili zbog drugih učesnika u saobraćaju vozač ne može postupiti prema odredbi stava (1) ovog člana. zaustaviti ga da bi propustio vozilo iz suprotnog smjera. . (2) Ako zeleno svjetlo na ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova ima oblik strelice.

(1) Ako se na sredini kolovoza nalazi pješačko ostrvo. Član 61. s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu i u saobraćaju ili s obzirom na tehnička svojstva vozila kojim upravlja. Član 60. (1) Preticanje i obilaženje vozač smije vršiti samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smjera i ako na putu ima dovoljno prostora za sigurno izvo enje tih radnji. ili da obi e drugu prepreku na putu. Vozač ne smije vozilom početi preticanje ili obilaženje: 1) 2) kolone vozila. ili omeo saobraćaj iz suprotnog smjera. čim mu to bude moguće. Član 58. 3) ako je vozač koji je ispred njega na istoj saobraćajnoj traci dao znak da namjerava da pretekne ili obi e vozilo koje je ispred njegovog vozila. To vozilo može se preticati s desne strane ako izme u njega i desne ivice kolovoza postoji saobraćajna traka. i to bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. Vozač ne smije povećavati brzinu kretanja vozila dok ga drugo vozilo pretiče. (2) Vozač ne smije preticati i obilaziti kad time. ili neka druga površina koja nije namijenjena za saobraćaj vozila ili neki objekat ili ure aj. . oni se mogu obilaziti s obje strane. vozač vozila koje se kreće sporije nego vozila koja se kreću neposredno iza njega dužan je pomjeriti svoje vozilo što više udesno. a ako to nije dovoljno. vozila ih moraju obilaziti s desne strane. (3) Vozilo koje se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza ne smije se preticati s lijeve strane.obilaženje 9. Preticanje i obila enje Član 57. (1) Preticanje i obilaženje vrši se s lijeve strane. zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu da bi propustio brža vozila. Član 59. ako je vozač koji se kreće iza njega počeo preticanje. osim kad za preticanje ili obilaženje koristi saobraćajnu traku koja je zabranjena za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. ili obilježen ili na drugi način označen prostor za parkiranje vozila. (1) (2) Vozač kome je dat znak za preticanje s njegove lijeve strane dužan je pomjeriti vozilo ka desnoj ivici kolovoza. (2) Preticanje se mora vršiti s desne strane ako se vozilo na kolovozu nalazi u takvom položaju i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo. objekti ili ure aji iz stava (1) ovog člana nalaze na sredini puta s jednosmjernim saobraćajem a postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. 5) ako po izvršenom preticanju ili obilaženju ne bi ponovo mogao zauzeti položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja ili obilaženja. ugrožava druge učesnike u saobraćaju. 4) ako saobraćajna traka kojom namjerava izvršiti preticanje nije slobodna na dovoljnom rastojanju tako da bi. (2) Ako se površine. preticanjem ugrozio sigurnost saobraćaja. vodeći računa o razlici izme u brzine kretanja svog vozila za vrijeme preticanja i brzine kretanja vozila drugih učesnika u saobraćaju koje namjerava preteći. (3) Ako zbog nedovoljne širine kolovoza ili njegovog stanja preticanje nije moguće bez ugrožavanja sigurnosti saobraćaja.

vozilo koje skreće udesno. brže kretanje vozila na jednoj traci od kretanja na drugoj traci ne smatra se preticanjem. (1) Vozač ne smije preticati drugo vozilo. (2) Na putevima i pod uvjetom iz stava (1) ovog člana. osim bicikla. ali da pritom svojim vozilom ne prelazi na dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. (2) Neposredno ispred raskrsnice i na raskrsnici vozač smije preticati: vozilo koje skreće ulijevo. (2) Poslije izvršenog preticanja ili obilaženja vozač je dužan. (3) Ne smatra se preticanjem ni prolaženje s desne strane vozila koje prema odredbi člana 39. Član 65. Vozač ne smije preticati drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu. lahkog motocikla i motocikla bez bočne prikolice.6) 7) saobraćajnom trakom koja je namijenjena za prinudno zaustavljanje vozila. Zvučni 10. Zvu ni i svjetlosni znaci upozorenja Član 67. (3) Neposredno ispred i na prijelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou bez branika ili polubranika vozač smije preticati drugo vozilo kad je saobraćaj na tom prijelazu reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova. Član 66. odnosno obilaženja. stav (2)). osim ako na tim mjestima ne postoji više saobraćajnih traka obilježenih uzdužnim oznakama na kolovozu i namijenjenih isključivo za kretanje vozila u smjeru kretanja njegovog vozila. Član 63. neposredno ispred raskrsnice. ili neposredno ispred i na prijelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u nivou bez branika ili polubranika. vozilom ponovo zauzeti položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja. ili koje je stalo radi propuštanja pješaka na tom prijelazu. (1) Vozač koji pretiče dužan je držati vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče. kao i kad je saobraćaj na raskrsnici reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima koje daje ovlašteno lice. (1) Na putu na kojem postoje najmanje dvije saobraćajne trake namijenjene za saobraćaj vozila u istom smjeru i na kojoj su kolone vozila. bicikla s motorom. stav (3) ovog Zakona za svoje kretanje ne koristi saobraćajnu traku uz desnu ivicu kolovoza. vozilo koje se kreće na putu s pravom prvenstva prolaza. ili radi parkiranja vozila. Član 64. (1) Vozač je dužan upotrijebiti zvučni znak upozorenja kad god je u pitanju sigurnost saobraćaja a naročito: . čim to bude moguće. tako da ga ne ometa i ne ugrožava u saobraćaju. bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. a pretiče se s desne strane (član 58. ili koje prelazi pješački prijelaz. Na kolovozu na kome se saobraćaj odvija u dva smjera vozač ne smije vozilom preticati drugo vozilo ispred vrha prijevoja puta ili u krivini kad je preglednost puta nedovoljna. vozač može napustiti traku na kojoj se nalazi samo radi skretanja ulijevo ili udesno. neposredno ispred tunela i u tunelu koji po smjeru kretanja ima samo jednu traku. Član 62. ili na raskrsnici koja nije s kružnim tokom saobraćaja.

11. Član 71. saobraćajne nesreće ili drugog opravdanog razloga prinu en zaustaviti vozilo na kolovozu dužan je obilježiti sigurnosnim trokutom i preduzeti sve mjere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila i što prije ga ukloniti s kolovoza. (1) Na javnom putu van naselja vozač je dužan uvijek. 3) na putu van naselja. zaustaviti ili parkirati vozilo van kolovoza. odnosno parkirati vozilo neposredno uz desnu ivicu kolovoza. vozač mora zaustaviti ili parkirati vozilo uz lijevu ivicu kolovoza. Član 70. Taj znak vozač može upotrijebiti i u naselju prilikom preticanja drugog vozila. (3) Ako je vozač zbog neispravnosti na vozilu. (2) Ako se uz desnu ivicu kolovoza nalaze tramvajske ili druge šine. umjesto zvučnog znaka upozorenja upotrebljava svjetlosni znak upozorenja. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća vozač. a na javnom putu na kojem se saobraćaj odvija samo u jednom smjeru vozilo može zaustaviti. odnosno parkirati uz desnu ili lijevu ivicu kolovoza. . Član 68. saobraćajne nesreće ili drugog opravdanog razloga prinu en zaustaviti vozilo na šinama. ako je to nemoguće. ili uzastopnim paljenjem kratkih svjetala za osvjetljenje puta. (3) Vozač može zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestima koja se nalaze na sredini kolovoza samo ako su ta mjesta obilježena odgovarajućim saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu. Član 72.1) na putu van naselja radi upozorenja drugog učesnika u saobraćaju da ga želi preteći ili obići ako bi nedavanjem tog znaka postojala opasnost od saobraćajne nesreće. u kratkim razmacima. kada za to postoji mogućnost. dužan ga je sa šina odmah ukloniti a. vodeći računa pri tome da se time ne zasljepljuju vozači koji dolaze iz suprotnog smjera. Zaustavljanje i parkiranje Član 69. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu na kome bi ono ugrožavalo sigurnost drugih učesnika u saobraćaju ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pješaka. ili naizmjeničnim paljenjem. (1) Vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo na javnom putu dužan je zaustaviti. (3) Svjetlosni znak upozorenja daje se kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala. odmah preduzeti potrebne mjere da lica koja upravljaju vozilima koja se kreću po šinama na vrijeme budu upozorena na opasnost. dugih i kratkih svjetala. prema pravilu. prije ulaska u nepreglednu krivinu ili prije dolaska na prijevoj na kojem je otežano mimoilaženje. (2) Svjetlosni znak upozorenja vozač može upotrijebiti i danju ako takav način upozorenja drugim učesnicima u saobraćaju više odgovara uvjetima na putu. Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smiju se otvarati vrata ako se time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju ili ako se ugrožava sigurnost saobraćaja. 2) ako se pored kolovoza nalaze djeca koja ne obraćaju pažnju na kretanje vozila. (2) Vozač je dužan davanje zvučnog znaka upozorenja svesti na neophodnu mjeru.

. 5) trotoaru. ako to nije izričito regulirano saobraćajnim znakom. vozač ne smije parkirati vozilo naročito na: 1) dijelu puta ispred prijelaza puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou. 5) u tunelima. kao i na prijelazu biciklističke staze preko kolovoza. u podvožnjacima i na nadvožnjacima. Član 74. odnosno na pješačkoj stazi. i to na udaljenosti manjoj od 15 m od tih prijelaza. . na mostovima. a ako je parkiranje dozvoljeno. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo naročito: 1) na obilježenom pješačkom prijelazu i na udaljenosti manjoj od 5 m od tog prijelaza. 4) na raskrsnici i na udaljenosti manjoj od 5 m od najbliže ivice popriječnog kolovoza. kao i na dijelovima puta ispod mostova i nadvožnjaka i na udaljenosti manjoj od 15 m od tih objekata. ustanova. na mjestu koje je označeno kao parking-prostor za invalidna lica. 8) na mjestu na kome bi vozilo zaklanjalo postavljeni saobraćajni znak ili ure aj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova. preduzeća. 4) mjestu na kome bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu. ovog Zakona. 9) na biciklističkoj stazi. 6) na dijelu puta u blizini vrha prijevoja i u krivini gdje je preglednost puta nedovoljna i gdje se obilaženje vozila ne bi moglo izvršiti bez opasnosti. 10) na dijelu kolovoza koji je kao stajalište za vozila javnog saobraćaja obilježen saobraćajnim znakom i oznakama na kolovozu. 3) na željezničkim ili tramvajskim prugama ili u blizini tih pruga ako se time sprečava ili ometa saobraćaj vozila koja se kreću po šinama. 2) udaljenosti manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je obilježeno stajalište za vozila javnog saobraćaja.6 m širine na površini za kretanje pješaka s tim da ta površina ne može biti uz ivicu kolovoza. mora se ostaviti najmanje 1. 11) 12) 13) na svim ure enim zelenim površinama. 3) prolazima i ulazima škola. stambenih zgrada i drugih objekata i iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizacionu ili drugu mrežu komunalnih organizacija. 7) na dijelu puta na kojem bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne linije na kolovozu. odnosno traci. ili do neke prepreke na putu.Član 73. Osim u slučajevima iz člana 73. bila manja od 3 m. ili do suprotne ivice kolovoza. na kolovozu s dvije saobraćajne trake gdje se saobraćaj odvija u oba smjera. Član 75. 2) na prijelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou. parkovima i sl.

(1) Za nepravilno parkirano ili zaustavljeno vozilo na trotoarima ili bilo kojim drugim mjestima iz čl. (4) Ako je u motornom vozilu ugra en ure aj za istovremeno uključivanje svih pokazivača pravca. tako da vozači motornih vozila koji nailaze iz smjera na kojem je znak postavljen mogu pravovremeno zaustaviti svoja vozila. do 78. (4) Radi osiguranja plaćanja troškova premještanja vozila. (5) Visinu troškova premještanja vozila utvr uje nadležni organ jedinice lokalne samouprave i uprave. 2) kad je vozilo zaustavljeno na kolovozu na takvom mjestu da vozači vozila koja nailaze istim smjerom ne mogu ili ga teško mogu pravovremeno uočiti. premještanje vozila obavljaju organizacija. koje je zaustavljeno na kolovozu. ovog Zakona obavlja nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova. u kojem nije prisutan vozač. ovog Zakona. kao i vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila invalida.(1) Ovlašteno službeno lice odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana. kao i na dijelu puta koji nije dovoljno pregledan. uz prethodnu saglasnost nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova. jedan pored drugog. ovlaštena službena lica ostavit će pisano obavještenje da vozač koji je parkirao ili zaustavio vozilo u roku od osam dana kod nadležnog organa na ime novčane kazne uplati zakonom propisani iznos. ovog Zakona. pravno ili fizičko lice koje ovlasti nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova. vozač je dužan preduzeti sve mjere kojima se sprečava da vozilo samo krene s mjesta i da se osigura od neovlaštene upotrebe. traktor ili priključno vozilo. i 74. (1) Vozač je dužan motorno vozilo. vozilo parkirano u pješačkoj zoni. Član 78. ili ometa normalan tok saobraćaja. (2) Ovlašteno službeno lice odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost saobraćaja. 73. . Član 76. (3) Na isti način taj znak postavlja se i kad je na putu zaustavljena kolona motornih vozila s tim što se umjesto jednog znaka na kolovoz postavljaju dva znaka. Prije nego što parkira i napusti vozilo. Član 79. od vlasnika vozila koji nije državljanin Bosne i Hercegovine pravno ili fizičko lice koje je premjestilo vozilo može zatražiti garanciju. i to: 1) kad je bio prinu en da zaustavi vozilo na mjestu ili dijelu puta iz člana 73. Član 77. 69. (3) Troškove premještanja vozila u slučajevima iz člana 75. u vertikalnom položaju i na dovoljnoj udaljenosti koja na putu van naselja ne smije biti manja od 50 m. odnosno sigurno obići zaustavljeno vozilo. (1) Premještanje vozila iz člana 75. može zadržati vozilo. obilježiti posebnim znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu. ovog Zakona. u slučaju iz stava (1) ovog člana taj ure aj mora biti uključen. a ako vlasnik neće ili ne može položiti garanciju. (2) Znak iz stava (1) ovog člana postavlja se na kolovoz iza zaustavljenog vozila. 3) noću i u slučaju smanjene vidljivosti na autoputu i putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila. ovog Zakona snosi vlasnik. osim motocikla bez bočne prikolice.

(2) Vozilom na motorni pogon ne smije se vući motocikl bez bočne prikolice ili drugo vozilo na dva točka. a na autoputu i putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila samo jedno priključno vozilo. Vuča 13. (1) Vozilom na motorni pogon smije se vući drugo vozilo na motorni pogon samo ako se ono zbog neispravnosti ili nedostataka pojedinih dijelova ne može samo kretati i ako se pritom značajno ne umanjuje stabilnost vučnog vozila. Član 84. niti teretno motorno vozilo i autobus. Vu a vozila Član 81. vojnika. Član 82. Presijecanje kolone pje aka Član 80. Vozilo na motorni pogon smije se vući noću. (2) Na motornom vozilu koje vuče drugo vozilo trokut se postavlja s prednje. stav (1). a na vučenom vozilu sa zadnje strane. Član 83. Član 85. odnosno jedno priključno vozilo za prijevoz lica. ali samo krajnjom desnom saobraćajnom trakom do prvog priključnog puta kojim se vučeno vozilo može isključiti iz saobraćaja na autoputu. krute veze (rude). (1) U saobraćaju na javnom putu vozilu na motorni pogon mogu se pridodati najviše dva priključna vozila za prijevoz tereta. ili ako ga vuče motorno vozilo koje ima i pri vuči koristi žuto rotaciono svjetlo. Vozač ne smije vozilom presijecati kolonu djece. pješaka 12. (3) Krutom vezom ne smije se vući vozilo na motorni pogon koje nema ispravan ure aj za upravljanje. kao i u slučaju drugih prekršaja propisanih ovim Zakonom u kojima je učestvovalo njegovo vozilo. Zabranjena je vuča neispravnih vozila na autoputu i putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. samo ako na svojoj zadnjoj strani ima upaljena crvena svjetla za označavanje vozila. (2) Pomoću užeta ne smije se vući vozilo na motorni pogon na kojem su neispravni ure aji za upravljanje ili ure aji za zaustavljanje.(2) Vlasnik ili korisnik vozila dužan je ovlaštenom službenom licu nadležne službe dati podatke o vozaču koji je upravljao vozilom u vrijeme izvršenja prekršaja iz stava (1) ovog člana. automatskih vučnih kuka s višestepenovanom regulacijom i oslanjanjem ili vješanjem vozila na vučno vozilo. (1) Za vrijeme vuče vozila iz člana 82. vuča drugog motornog vozila autoputem dozvoljena je ako je razlog za vuču nastao za vrijeme kretanja motornog vozila autoputem. niti vozilo na motorni pogon teže od vučnog vozila ako mu je neispravna pomoćna kočnica. (2) (3) Vozilom na motorni pogon smije se vući samo priključno vozilo koje značajno ne umanjuje njegovu stabilnost. (1) Vozilo na motorni pogon na putu dozvoljeno je vući pomoću užeta. . (4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana. oba vozila moraju imati znak kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu (sigurnosni trokut). pogrebnu povorku i svaku drugu organiziranu kolonu pješaka koja se kreće po kolovozu.

(2) Kuka i kruta veza (ruda) iz stava (1) ovog člana moraju biti certificirane prema procedurama definiranim posebnim propisom iz stava (3) člana 6. a drugo na zadnjoj strani. i to na: 1) vozilu na motorni pogon . Član 88. Vuča natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila. saobraćaju 14. vozač koji upravlja vučenim vozilom mora imati odgovarajuću dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojoj pripada vozilo koje se vuče.najmanje jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. (3) Ako se na zaprežnom vozilu jedno svjetlo nalazi na prednjoj strani.Član 86. (1) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju na vozilu moraju biti upaljena kratka svjetla. niti koristiti za vuču drugih vozila. ako se vuče užetom. (1) Odstojanje izme u vučnog i vučenog vozila na motorni pogon. a sa zadnje strane vozila crveno svjetlo. Ako se vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta. moraju biti upaljena svjetla za osvjetljavanje puta. takvo vozilo može se prevući samo do najbližeg mjesta pogodnog za pretovar ili popravku a takvo vozilo vuče se krutom vezom (rudom) i brzina kretanja ne smije biti veća od 40 km/h. izuzetno. u slučaju neispravnosti vozila koje je natovareno opasnim materijama. Upotreba svjetala u saobra aju Član 90. mora iznositi tri do pet metara. Vozila koja prevoze opasne materije ne smiju se vući. dozvoljena je samo do prvog mjesta pogodnog za pretovar tereta a. odnosno traktora s priključnim vozilom. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (2) U vremenu od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću). 3) biciklu . 4) zaprežnom vozilu . ili samo jedna svjetiljka koja je izra ena tako da se s prednje strane vozila vidi bijelo svjetlo.jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. osim svjetla iz stava (1) ovog člana. (2) (3) Vučenim vozilom zabranjeno je prevoziti lica. automatskih vučnih kuka s višestepenovanom regulacijom ili krute veze. a ako se vuče pomoću kuke ili krute veze (rude). (4) Izuzetno od odredbi iz stava (3) ovog člana. na vozilu u saobraćaju na putu. ovog Zakona a vozač mora imati dokaz o izvršenom certificiranju. lahkom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice najmanje dva bijela ili žuta svjetla na prednjoj strani i paran broj crvenih svjetala na zadnjoj strani. . Član 89. i do prvog mjesta na kojem se može otkloniti kvar na vozilu. 2) biciklu s motorom. ta svjetla moraju biti postavljena na uzdužnoj osi vozila ili na njegovoj lijevoj strani. (1) Vozilo na motorni pogon koje na putu vuče drugo neispravno vozilo na motorni pogon ne smije se kretati brzinom većom od 40 km/h.osim na biciklu s motorom.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. može iznositi i manje od tri metra. lahkom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice . Član 87. a ako se na zaprežnom vozilu nalazi samo jedna svjetiljka. ona mora biti postavljena na lijevoj strani vozila.

60 m. Vozač vozila na motorni pogon dužan je upotrebljavati za osvjetljavanje puta kratka svjetla umjesto dugih svjetala: 1) prije mimoilaženja s drugim vozilom na udaljenosti s koje ocijeni da svjetlom svog vozila zasljepljuje vozača vozila koje mu dolazi u susret. lahki motocikl i motocikl bez bočne prikolice koji nema akumulator .jedan katadiopter crvene boje na zadnjoj strani i po jedan katadiopter žute ili narandžaste boje na svakoj strani pedale. 2) za vrijeme kretanja za drugim vozilom na odstojanju od najmanje 100 m da dugim svjetlima svog vozila ne zasljepljuje vozača vozila ispred sebe.u susretu s plovilom. ovog Zakona. a ako širina priključnog vozila iznosi više od 1. u pravilu. tovarnih i jahaćih životinja i goniči stoke .kad su zaustavljeni ili parkirani u naselju uz samu ivicu kolovoza. 4) kada se kreće putem koji se pruža neposredno pored plovnog puta ili pored željezničke ili tramvajske pruge . i kojem nije pridodato priključno vozilo. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća. moraju nositi upaljena svjetla kad se kreću po kolovozu van naselja: 1) grupa pješaka koja se kreće u organiziranoj koloni ili povorci . Član 92. (1) 1) Izuzetno od odredbi člana 90. (5) Kad vozilo na motorni pogon vuče jedno ili dva priključna vozila. simetrično postavljena na zadnjoj strani vozila. a bicikl . a širina od dva metra. zaprežno vozilo mora imati i dva katadioptera crvene boje. tako da se jasno vidi s dovoljne udaljenosti. Član 93. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti.kad vozač tog vozila upali kratka svjetla ili kad naizmjeničnim paljenjem i gašenjem svjetala upozorava da mu duga svjetla smetaju. kad je zaustavljeno ili parkirano na ulici u naselju. umjesto svjetala iz člana 90. ne mora imati upaljena svjetla: vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na osvijetljenom dijelu puta. na zadnjoj strani posljednjeg priključnog vozila moraju biti upaljena najmanje dva crvena svjetla. odnosno s vozilom koje se kreće po šinama a koje nailazi iz suprotnog smjera. 2) vodiči teglećih. (6) Na motociklu za vrijeme vožnje na putu moraju biti upaljena kratka svjetla. . i najmanje jedno crveno svjetlo na njenom začelju.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo naprijed i najmanje jedno crveno svjetlo pozadi. a pri mimoilaženju s drugim vozilom . odnosno povorke. uvijek na udaljenosti manjoj od 200 m. 3) za vrijeme dok vozilom prolazi pored organizirane kolone ili povorke pješaka. stav (1) tačka 1) može imati upaljeno samo jedno svjetlo koje se s prednje strane vidi kao bijelo svjetlo i sa zadnje strane kao crveno svjetlo i koje je postavljeno na strani suprotnoj od ivice kolovoza uz koju je vozilo zaustavljeno ili parkirano. 2) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na za to posebno odre enim mjestima na kolovozu ili van njega ili na ulicama sa slabijim saobraćajem. (2) Vozilo na motorni pogon čija dužina nije veća od osam metara. 3) bicikl.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na čelu kolone. (2) Umjesto svjetala iz stava (1) ovog člana mogu se upotrebljavati reflektujuće materije.(4) U uvjetima iz stava (2) ovog člana. na prednjoj strani prvog priključnog vozila moraju biti uključena dva bijela svjetla. Član 91. upotrebljava duga svjetla. (1) (2) Za osvjetljavanje puta vozač vozila na motorni pogon.

do 97. ovog Zakona primjenjuju se i na saobraćaj tramvaja i drugih vozila koja se na putu kreću po šinama. a biciklom s motorom lice koje je navršilo 14 godina. (3) Ako se na putu kreću dva ili više vozila koja prevoze opasne materije. vozači su dužni izme u svakog od tih vozila držati odstojanje od najmanje 100 m. bicikala s motorom. osim ako to ne isključuju konstrukcione karakteristike tih vozila ili način njihovog kretanja. tako da ne ugrožava sigurnost saobraćaja. odnosno traci. Saobraćaj 17. (3) Svjetla za maglu koja se nalaze na prednjoj strani vozila moraju biti bijele ili žute boje. (1) Biciklom na kategoriranom putu smije upravljati lice koje je navršilo 12 godina. od 25. Vozač je dužan držati potrebno odstojanje kad se kreće iza drugog vozila. Saobraćaj 16. koji ima samo jednu saobraćajnu traku namijenjenu za saobraćaj vozila u jednom smjeru. a ako postoji biciklistička staza. stav (1) ovog Zakona kada je vozilo zaustavljeno ili parkirano na putu. odstojanje izme u tih vozila ne smije biti manje od 200 metara. Odstojanje izme u vozila Član 96.500 kg ili čija je dužina veća od sedam metara. . Saobra aj bicikala. po biciklističkoj stazi. (2) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na dio puta na kojem je preticanje zabranjeno. Član 97. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. vozač vozila na motorni pogon za vrijeme vožnje mora imati na vozilu upaljena najmanje kratka svjetla za osvjetljavanje puta. lahkih motocikala i motocikala Član 99. (2) Vozač bicikla i vozač bicikla s motorom ukoliko je pokretan snagom vozača dužni su se kretati što bliže desnoj ivici kolovoza. Saobra aj tramvaja i drugih vozila na šinama inama Član 98. Odredbe čl. (2) Svjetla za maglu mogu se upotrebljavati samo za vrijeme magle ili u slučaju smanjene vidljivosti i ne mogu se istovremeno koristiti s dugim svjetlima. dužni su se kretati jedan za drugim. Član 95. 15. (1) Po magli vozač vozila na motorni pogon na vozilu treba imati upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta ili svjetla za maglu ili oba svjetla istovremeno. kreću jedno za drugim vozila na motorni pogon čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. (1) Kad se na javnom putu van naselja.(3) Noću. a na zadnjoj strani crvene boje. (2) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon moraju biti upaljena za vrijeme dok su upaljena bilo koja svjetla za osvjetljavanje puta ili posebna svjetla za maglu. (3) Ako se dva ili više vozača bicikala ili bicikla s motorom kreću u grupi. (1) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon upotrebljavaju se u uvjetima iz člana 90. Član 94.

(5) Na biciklističkim stazama ure enim i obilježenim za saobraćaj bicikla i bicikla s motorom u oba smjera. vozila se moraju kretati desnom stranom u smjeru kretanja vozila. (1) (2) Stoku koja se kreće javnim putem gonič stoke mora držati što je moguće bliže desnoj ivici puta. Član 102. bicikla s motorom. Član 100. (6) Vozač bicikla i vozač bicikla s motorom smiju se kretati samo po onim saobraćajnim površinama po kojima je kretanje takvim vozilima dozvoljeno. odnosno površinu pored kolovoza pogodnu za kretanje pješaka. Stoka se ne smije ostavljati na putu ili uz put bez nadzora goniča stoke. lahkog motocikla i motocikla može prevoziti druga lica samo ako na vozilu postoje posebna sjedišta i oslonci za noge. sjediti na stranicama vozila. niti se nalaziti na rudi vozila dok je vozilo u pokretu. vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom. pješak je dužan kretati se tim površinama. a vozač motocikla može to činiti i u bočnoj prikolici. 19. on se mora kretati što bliže ivici kolovoza. sjediti na platou vozila sa strane. (3) Lica koja se voze zaprežnim vozilom za vrijeme kretanja vozila ne smiju stajati na vozilu. (1) Vozač zaprežnog vozila treba upravljati vozilom sve vrijeme dok se vozilo kreće putem i dužan je vozilo držati što bliže desnoj ivici kolovoza. Član 101. po pravilu. pridržavati se za drugo vozilo.(4) Ako na putu postoji posebno ure ena biciklistička staza. a naročito ne smije skidati ruke s upravljača. bicikla s motorom. (2) Zaprežno vozilo ne smije se ostavljati bez nadzora na putu ili uz put. vozač bicikla s motorom ukoliko je pokretan snagom vozača i vozač bicikla moraju se kretati desnom biciklističkom stazom u odnosu na smjer kretanja saobraćaja. (2) Ako se pješak kreće po kolovozu. Kretanje pješaka pje aka Član 105. Saobra aj zapre nih vozila i kretanje stoke Član 103. Član 104. lahkog motocikla ili motocikla i lica koja se prevoze tim vozilima moraju koristiti zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje. Vozač bicikla. Član 106. Vozač bicikla. lahkog motocikla i motocikla treba upravljati vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi učesnici u saobraćaju. (1) Pješak se ne smije. Saobraćaj zapre režnih 18. Vozač bicikla. kretati i zadržavati na kolovozu. (1) Na putu koji ima trotoar ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka. . ili ugrožavati druge učesnike u saobraćaju. prevoziti. bicikla s motorom. i to veoma pažljivo i na način kojim ne ometa ili ne sprečava saobraćaj vozila.

(2) Ako se obilježeni pješački prijelaz iz stava (1) ovog člana nalazi na ulazu na bočni put. kao i sankanje. koturaljkama i slično. (1) Kad se pješaci kreću kolovozom na javnom putu van naselja. pješaci mogu prelaziti kolovoz samo dok im je datim znakom dozvoljen prijelaz kolovoza.(2) Na putu na kojem ne postoji trotoar ili druga površina odre ena za kretanje pješaka. vozač koji skreće na taj put dužan je skretanje vršiti smanjenom brzinom i propustiti pješake koji su već stupili ili stupaju na pješački prijelaz i. ali je saobraćaj vozila reguliran svjetlosnim saobraćajim znakovima za vozila ili znakovima koje daju ovlaštena lica. Član 107. vozač ne smije ometati prolaz pješaka koji su već stupili na pješački prijelaz. provalija. ni znakovima koje daje ovlašteno lice. kako bi . odnosno pogodna za kretanje pješaka. (1) Pješak je dužan prelaziti preko kolovoza i biciklističke staze pažljivo i najkraćim putem pošto se prije stupanja na kolovoz uvjeri da to može učiniti na siguran način. pri prelaženju puta pješak je dužan kretati se tim prijelazima. Član 108. bicikl. (2) Na obilježenom pješačkom prijelazu na kome saobraćaj pješaka nije reguliran posebnim svjetlosnim saobraćajnim znakovima za pješake. po potrebi. kao i organizirana kolona pješaka. odnosno prolazima. Član 109. zaustaviti vozilo kojim upravlja da bi propustio pješake. Pješak koji namjerava prijeći kolovoz na mjestu na kojem ne postoji obilježen pješački prijelaz ne smije stupiti na kolovoz ako time ometa saobraćaj vozila. (3) Na kolovozu puta zabranjeno je igranje. vozač je dužan zaustaviti vozilo pred takvim pješačkim prijelazom. lahki motocikl ili motocikl. a ako mu je na takvom prijelazu datim znakom dozvoljen prolaz. (3) Ako na obilježenom pješačkom prijelazu saobraćaj nije reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova ni znakovima ovlaštenog lica. pješak je dužan postupati prema tim znakovima. na kome je saobraćaj pješaka reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima za pješake. moraju se kretati uz desnu ivicu kolovoza u smjeru kretanja. Obaveze voza a prema pje acima Član 111. ako oni nisu od njega udaljeni više od 100 m. (1) Ako je saobraćaj na obilježenom pješačkom prijelazu reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima ovlaštenog lica. odnosno prolaze za pješake. (3) Na obilježenom pješačkom prijelazu na kome saobraćaj nije reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima. Član 110. a koju pješaci ne mogu koristiti iz bilo kojeg razloga. pješak se može kretati uz desnu ivicu kolovoza samo kad je takvo kretanje za njega sigurnije (nepregledna krivina. osim ako je to posebno dozvoljeno. dužni su kretati se uz lijevu ivicu kolovoza u smjeru kretanja. vozač je dužan zaustaviti vozilo ispred pješačkog prijelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz. zasjek. (3) Pješak koji gura ručna kolica. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. skijanje i drugo. (1) Na obilježenom pješačkom prijelazu. prije stupanja na pješački prijelaz pješak je dužan obratiti pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju. usjek. vožnja dječijim biciklom. romobilom. lica koja se kreću pomoću pokretnih stolica za nemoćna lica.). tako da se kreću jedan iza drugog. pješaci se mogu kretati kolovozom. (2) Na putu koji ima obilježene pješačke prijelaze ili posebno izgra ene prijelaze. odron i sl. vozača pješacima 20.

ili ako se taj ure aj već počeo spuštati. Učesnici u saobraćaju dužni su zaustaviti se pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje saobraćaja spušten. putu rezerviranom za saobra aj motornih vozila i brzom putu Član 116. niti ure aja za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza. odnosno da može zaustaviti vozilo prije nego što stupi na željezničku prugu. (3) Na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome nema ure aja za zatvaranje saobraćaja. (2) Učesnici u saobraćaju koji prelaze preko željezničke pruge u istom nivou dužni su to činiti s pojačanim oprezom i kad svjetla na prijelazu nisu upaljena. Član 112. Član 115. ne smatraju motornim vozilima. ili nedvosmisleno pokazuju namjeru da pre u preko pješačkog prijelaza. stoka ni vozila koja se. Član 114. učesnici u saobraćaju dužni su se zaustaviti kad se pojavi crveno trepćuće svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo. (1) Vozač koji skreće na bočni put na čijem ulazu ne postoji obilježen pješački prijelaz dužan je skretanje izvršiti smanjenom brzinom i ne smije ugroziti pješake koji su već stupili na kolovoz. prema odredbama ovog Zakona. ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znakovi koji upozoravaju da će se taj ure aj početi spuštati. (1) Na autoputu vozač ne smije zaustavljati motorno vozilo osim na površinama van kolovoza koje su za to posebno ure ene i obilježene. Saobra aj na autoputu. Saobraćaj eljezničke 21. Vozač koji se vozilom približava prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou dužan je kretanje vozila podesiti tako da ga može zaustaviti pred ure ajem za zatvaranje saobraćaja na prijelazu. Saobraćaj saobraćaj 22. (1) Autoputem se ne smiju kretati pješaci.propustio pješake koji prelaze ili stupaju na pješački prijelaz. (2) Vozač koji se kreće po mokrom kolovozu u naseljenom mjestu dužan je prilagoditi brzinu kretanja vozila tako da izbjegne prskanje pješaka koji se kreću ivicom kolovoza ili trotoara. . (1) Pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi. Član 117. Saobra aj na prijelazu puta preko željezni ke pruge eljezni Član 113. (2) Autoputem se ne smiju kretati ni motorna vozila koja se prema svojim konstrukcionim karakteristikama ne mogu kretati brzinom većom od 40 km/h. ili pred ure ajem za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vozila koja se kreću po šinama. te vozila za održavanje puta kada daju posebne svjetlosne znakove. (3) Odredba stava (2) ovog člana ne odnosi se na vojna vozila i na vozila organa unutrašnjih poslova. učesnici u saobraćaju mogu preći preko željezničke pruge tek pošto se prethodno uvjere da prugom ne nailazi voz ili neko drugo vozilo koje se kreće po šinama. odnosno da se prijelazu puta preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće šinama.

. niti se kretati vozilom unazad. (1) Autoputem se motorna vozila moraju kretati krajnjom desnom saobraćajno trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni.(2) Vozač koji je zbog neispravnosti vozila ili zbog drugih razloga prinu en zaustaviti vozilo na kolovozu autoputa. Član 122. (2) Vozač koji se vozilom isključuje iz saobraćaja na autoputu dužan je pravovremeno zauzeti položaj vozilom na krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci i što prije preći na posebnu traku za usporavanje. Na autoput se ne smije uključiti motorno vozilo koje vuče drugo motorno vozilo koje se zbog neispravnosti ne može kretati. Član 121. kad takva traka postoji u produženju priključnog puta. namijenjenih za saobraćaj vozila u jednom smjeru. Vozač koji se vozilom kreće kroz tunel ne smije zaustavljati vozilo. i preduzeti potrebne mjere da se vozilo što prije ukloni s kolovoza. Odredbe čl. na način kojim ne ugrožava saobraćaj vozila koja se kreću autoputem.500 kg i skupova vozila čija je dužina veća od sedam metara. polukružno okretati vozilo ili se kretati unazad u tunelu. Član 119. Član 118. (2) Odredba člana 39. Član 120. dužan je zaustaviti ga na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila. smiju koristiti samo dvije saobraćajne trake koje se nalaze uz desnu ivicu kolovoza. vozači teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. (3) Na autoputu vozač ne smije vršiti polukružno okretanje. od 116. (1) Vozač koji se motornim vozilom uključuje u saobraćaj na autoputu dužan je: 1) koristiti posebnu traku za ubrzavanje. ako ona na tom mjestu postoji. Saobra aj u tunelu Član 123. ovog Zakona primjenjuju se i na saobraćaj na putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila i brzom putu. Na autoputu sa tri ili više saobraćajnih traka. Član 124. Vozila pod pratnjom Član 125. Na vozilima na motorni pogon za vrijeme kretanja kroz tunel moraju biti upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta. i da se u saobraćaj na autoputu uključi dajući odgovarajući znak. ako takva traka postoji na ulazu u priključni put. 2) propustiti vozila koja se kreću autoputem ako na mjestu na kome se uključuje u saobraćaj na autoputu ne postoji posebna traka za ubrzavanje. do 121. Saobraćaj 23. 24. stav (3) ovog Zakona ne primjenjuje se na vozila koja se kreću dijelom autoputa koji prolazi kroz naselje.

prema potrebi. Vozila s pravom prvenstva prolaza Član 126. ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju karakteristike puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila. s posebnim motornim vozilima opremljenim ure ajima za davanje posebnih zvučnih i svjetlosnih znakova crvene i plave boje. (5) Ure aji za davanje posebnih svjetlosnih i zvučnih znakova smiju se ugra ivati i upotrebljavati samo na vozilima čija je pratnja policija ili vojna lica (član 125. vojna vozila i vozila Državne granične službe BiH. stav (1) tačka 1. zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila (član 61. zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila (član 61.). stav (1) tačka 1. (4) Da bi omogućili nesmetan prolaz vozilima iz stava (1) ovog člana. ne umanjuje u većoj mjeri stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom. osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima ovlaštenog lica. po potrebi. vatrogasna vozila i vozila policije i sudske policije. prema potrebi. zaustaviti vozilo.). i na njih se ne primjenjuju odredbe o ograničenju brzine (čl. Ta vozila imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (član 49. ne umanjuje vozaču preglednost puta. prema potrebi. kad posebnim ure ajima daju svjetlosne i zvučne znakove. .). Teret na vozilu Član 127. omogućiti nesmetan prolaz. za vozila iz stava (1) ovog člana važe odredbe o prvenstvu prolaza. 26. pričvršćen i pokriven da: ne ugrožava sigurnost učesnika u saobraćaju i ne nanosi štetu putu i objektima na putu.) i zabrani presijecanja kolone pješaka (član 80. 44. a ostala vozila propustiti ih i. ne primjenjuju se odredbe o ograničenju brzine (čl. vozači su dužni obratiti pažnju i na vozila kojima se osigurava prolaz. (3) Vozila pod pratnjom imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (član 49. (1) Na vozila službe hitne pomoći. i 46. propustiti ih i. ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. zaustaviti svoja vozila dok ta vozila pro u.) i zabrani presijecanja kolone pješaka (član 80. stav (1)) i na vozilima s pravom prvenstva prolaza iz st.) osim u odnosu na vozila pod pratnjom (član 125. (2) 1) 2) 3) Teret na vozilu treba biti tako raspore en i. a. pješaci su se dužni skloniti s kolovoza. i 46. (2) Vozač koji na putu susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom i vozač kojeg sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom dužni su ustupiti prvenstvo prolaza. i to za vrijeme dok se ti znakovi daju. umjesto dugih svjetala noću upotrijebiti kratka svjetla za osvjetljavanje puta. strogo se pridržavati naredbi koje im daju lica iz pratnje i kretanje nastaviti tek pošto pro u sva vozila pod pratnjom. zaustaviti se dok ta vozila pro u. pod uvjetom da ne ugrožavaju sigurnost drugih učesnika u saobraćaju.(1) Vozilima pod pratnjom.) i vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima ovlaštenog lica. (4) U pogledu me usobnog prava prvenstva prolaza. ili preko najveće dozvoljene mase. (3) Kad vozilo policije ili vojno vozilo upotrebom plavih svjetala osigurava prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreću iza njega. u skladu s ovim Zakonom. (1) i (3) ovog člana. pješaci su se dužni skloniti s kolovoza dok ta vozila pro u.). 44. (2) Kako bi omogućili prolaz vozilima iz stava (1) ovog člana. 25.). (1) Vozilo u saobraćaju na putu ne smije se opteretiti preko svoje nosivosti koja je upisana u knjižicu vozila. podrazumijevaju se vozila kojima je dodijeljena pratnja policije ili vojne policije. pod uvjetom da ne ugrožavaju sigurnost drugih učesnika u saobraćaju.

stavljaju do znanja ograničenja. (2) Teret koji se prevozi na vozilu i priključnom vozilu može preći najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila najviše za jednu šestinu svoje dužine koja je kao kontinuiran teret oslonjena na tovarni prostor. 5) ne zaklanja svjetlosne i svjetlosno-signalne ure aje na vozilu. (4) Ako teret na vozilu prelazi za više od jednog metra najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila. zabrane i obaveze kojih se učesnici u saobraćaju moraju pridržavati i daju potrebna obavještenja za sigurno i nesmetano odvijanje saobraćaja. (1) Teret na vozilu ne smije preći najudaljeniju tačku na prednjoj strani vozila više od jednog metra. SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI Opće 1. (1) Javni putevi moraju se obilježiti propisanim saobraćajnim znakovima. registarske tablice i druge propisane oznake na vozilu. oznake na kolovozu.svjetlom i reflektujućom materijom crvene boje. naročito one koje nastanu usljed iznenadnog oštećenja ili onesposobljavanja puta. kao i privremena ograničenja i privremene zabrane u saobraćaju i ti znakovi moraju se ukloniti čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni.crveno svjetlo. Ta tabla je kvadratnog oblika. kojima se učesnici u saobraćaju upozoravaju na opasnost koja im prijeti na odre enom javnom putu ili dijelu tog puta. zabrana i obaveza izraženih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova. dimenzija 50 x 50 cm. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. Član 129. (4) Učesnici u saobraćaju dužni su pridržavati se ograničenja. a sa zadnje strane . Op e odredbe Član 130. . (3) Ako se vozilom prevozi teret u kombinaciji koja se sastoji od vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. te svjetlosne i druge oznake na putu. Noću. svjetlosni saobraćajni znakovi. najisturenija tačka na teretu koji se prevozi vozilom mora biti označena: 1) u slučaju iz člana 128. znakovi izričitih naredbi i znakovi obavještenja s dopunskom tablom koja je sastavni dio saobraćajnog znaka i koja bliže odre uje značenje saobraćajnog znaka ili bez nje. 2) kad teret na vozilu na motorni pogon ili na priključnom vozilu bočno prelazi za više od 20 cm vanjsku ivicu prednjeg ili zadnjeg svjetla za označavanje vozila . Član 128. najisturenija tačka tereta mora biti označena crvenom tkaninom.4) ne stvara suvišnu buku i ne rasipa se po putu. IV.svjetlom i katadiopterom koji s prednje strane daju bijelo svjetlo. Član 131. obojena naizmjenično kosim trakama reflektujuće narandžaste i bijele boje i postavljena uspravno na uzdužnu osu vozila. (2) Saobraćajnim znakovima moraju se obilježiti i opasnosti privremenog karaktera. stav (4) ovog Zakona . (3) Saobraćajni znakovi su: znakovi opasnosti. (5) Najisturenija tačka tereta koji se prevozi teretnim motornim ili priključnim vozilom u slučaju iz stava (4) ovog člana mora biti označena tablom. pod dužinom vozila podrazumijeva se ukupna dužina vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. trotoaru i sl.

saobraćajni 3. ili koji svojim oblikom. svjetla. ograničenja i obaveze kojih se moraju pridržavati. magistralnom i regionalnom putu i u naseljenim mjestima moraju biti presvučeni reflektujućim materijama ili osvijetljeni vlastitim izvorom svjetlosti. jedno ispod drugog. izričitih obavještenja 2. svjetla mogu biti postavljena po horizontalnoj osi. i da se obavijeste o prirodi te opasnosti. stubovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraćajnih znakova. a zeleno svjetlo može biti i u obliku jedne ili više strelica smještenih u krugu crne boje. (3) Znakovi obavještenja pružaju učesnicima u saobraćaju potrebna obavještenja o putu kojim se kreću i druga obavještenja koja im mogu biti korisna. znakovi. (2) Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja učesnicima u saobraćaju na putu zabrane. Član 132. Znakovi opasnosti i znakovi izričitih naredbi na autoputu. (2) Zabranjeno je neovlašteno uklanjanje i oštećivanje saobraćajnih znakova i opreme puta ili izmjena značenja saobraćajnih znakova. (2) Na ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima svjetla se postavljaju po vertikalnoj osi. žute i zelene boje. (2) Saobraćajni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih učesnici u saobraćaju i danju i noću na vrijeme i lahko mogu uočiti i pravovremeno postupiti u skladu s njihovim značenjem. dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uvjetima za saobraćaj na putu ili zahtjevima sigurnosti u saobraćaju.(1) Saobraćajne znakove i opremu na putu postavljaju i održavaju institucije koje upravljaju putevima na osnovu rješenja nadležnog organa. Član 137. žuto u sredini. odnosno dijelu puta. (3) Saobraćajni znakovi moraju se ukloniti. Član 133. a zeleno desno. i to: crveno lijevo. i to: crveno gore. jedno pored drugog. (1) Za reguliranje saobraćaja upotrebljavaju se ure aji kojima se daju svjetlosni saobraćajni znakovi crvene. Ta svjetla imaju oblik kruga. Na putu se ne smiju postavljati table. Ako je ure aj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova postavljen i iznad saobraćajne trake. putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila. ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za sigurnost saobraćaja na putu. (1) Na saobraćajni znak i na stub na koji je znak postavljen zabranjeno je stavljati bilo šta što nije u vezi sa značenjem saobraćajnog znaka. (1) Znakovi opasnosti služe da se učesnici u saobraćaju na putu upozore na opasnost koja prijeti na odre enom mjestu. žuto u sredini. Znakovi opasnosti. . Svjetlosni saobra ajni znakovi i svjetlosne oznake Član 136. Član 135. bojom. ili zasljepljuju učesnike u saobraćaju. izgledom ili mjestom postavljanja podražavaju ili liče na neki saobraćajni znak. znakovi izri itih naredbi i znakovi obavje tenja Član 134. a zeleno dolje.

(1) Ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima može se dodati dopunski svjetlosni znak u obliku zelene svijetleće strelice ili više takvih znakova. a zeleno svjetlo dolje. (1) Za reguliranje saobraćaja pješaka mogu se upotrebljavati i posebni ure aji za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova crvene i zelene boje i ure aji za davanje zvučnih signala. jedno ispod drugog. i to desna strana kolovoza oznakama crvene boje. moraju se obilježiti svjetlima. refleksnim staklima ili reflektujućim materijama žute boje. obilježene uzdužnim linijama. crveno svjetlo znači zabranu saobraćaja duž saobraćajne trake iznad koje je postavljeno. (1) Ako se ivice kolovoza na javnom putu obilježavaju svjetlosnim saobraćajnim oznakama. ostrva za usmjeravanje saobraćaja i drugi objekti na kolovozu noću nisu osvijetljeni. Član 139. 2) žuto svjetlo može biti upaljeno kao samostalno svjetlo u vremenskom razmaku od prestanka zelenog do pojave crvenog svjetla ili istovremeno sa crvenim svjetlom. (2) Ta svjetla moraju biti postavljena po vertikalnoj osi. Ta svjetla ne smiju biti upaljena istovremeno. i to: crveno svjetlo gore. (2) Ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel moraju biti obilježene oznakama iz stava (1) ovog člana. Član 141. i to na visini na kojoj se nalazi zeleno svjetlo. (2) Dopunski svjetlosni znakovi iz stava (1) ovog člana postavljaju se s odgovarajuće strane svjetlosnog saobraćajnog znaka. one se obilježavaju svjetlima. (2) Pri projektiranju novih ili rekonstrukciji postojećih saobraćajnih znakova obavezno treba ugraditi zeleno trepćuće svjetlo. (2) Crveno svjetlo iz stava (1) ovog člana ima oblik ukrštenih linija.(1) 1) Na ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima: crveno i zeleno svjetlo ne smiju biti upaljeni istovremeno. Član 140. 4. Član 138. a zeleno svjetlo znači slobodan prolaz tom saobraćajnom trakom. refleksnim staklima ili reflektujućim materijama. kao najavu prestanka slobodnog prolaza. . (3) Ako vrhovi pješačkih ostrva. prije pojave zelenog svjetla. a zeleno svjetlo ima oblik strelice s vrhom okrenutim nadolje. Oznake na kolovozu Član 142. 3) žuto svjetlo može biti upaljeno kao trepćuće svjetlo kada ne rade ostali svjetlosni signali na raskrsnici. (1) Na ure ajima za davanje saobraćajnih znakova kojima se regulira saobraćaj na kolovozu s više od dvije saobraćajne trake. (3) Svjetla iz stava (1) ovog člana sastoje se od svijetleće površine crvene ili zelene boje na kojoj se nalazi tamna silueta pješaka. za svaku saobraćajnu traku posebno i koji se nalazi iznad saobraćajne trake. ili od tamne površine na kojoj se nalazi svijetleća silueta pješaka crvene ili zelene boje. a lijeva strana oznakama bijele boje.

odnosno potpunije odredi ili objasni. Član 149. Član 147. Turistička 5. te ostalim objektima i sadržajima. Turisti ka i ostala signalizacija na putu Član 144. na kome postoje samo dvije saobraćajne trake. (2) Oznake na kolovozu mogu biti postavljene same ili uz druge saobraćajne znakove ako je potrebno da se značenje tih znakova jače istakne. prirodnim i turističkim znamenitostima. osim saobraćajnih znakova iz člana 145. (3) (4) Oznake na kolovozu čine linije. (2) Na javnom putu van naselja sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera. odnosno spuštanje branika ili polubranika. strelice. (1) Na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome postoji ure aj za davanje svjetlosnih znakova kojima se najavljuje približavanje voza. (1) Oznake na kolovozu postavljaju se na putevima sa savremenim kolovozom. Obilježavanje eljezničke 6. te trake moraju biti odvojene odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu. natpisi i druge oznake. (2) Bliže propise o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putu donosi ministar u saradnji s nadležnim organom. Član 143. postavljaju se i branici ili polubranici.(1) Oznake na kolovozu služe za reguliranje saobraćaja na putevima i za obavještavanje i vo enje učesnika u saobraćaju. . Član 148. ovog Zakona. tom ure aju može se dodati i ure aj za davanje zvučnih znakova. (2) Uslovi u kojima ure aji iz stava (1) ovog člana moraju biti postavljeni utvr uju se posebnim zakonom ili propisom donesenim na osnovu zakona. a na magistralnom putu obilježene i ivičnim linijama. Na dijelu puta ispred prijelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou moraju biti postavljeni odgovarajući saobraćajni znakovi. Oznake na kolovozu mogu imati i reflektujuće karakteristike. (1) Na prijelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou. Svjetlosni znakovi kojima se najavljuje približavanje voza na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou daju se naizmjeničnim paljenjem dva crvena trepćuća svjetla koja imaju oblik kruga. odnosno ure aji za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza ako to zahtijeva gustina saobraćaja ili drugi uvjeti na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou. (2) Na prijelazima zemljanog puta s manjim saobraćajem i pješačke staze preko željezničke pruge u istom nivou učesnici u saobraćaju mogu se osigurati samo ure ajem za davanje zvučnih znakova. Član 146. (1) Turistička i ostala signalizacija na putu namijenjena je obavještavanju učesnika u saobraćaju o kulturnim. historijskim. Obilje avanje prijelaza puta preko željezni ke pruge eljezni Član 145.

Znakovi ovlaštena 8. zvučni znakovi i svjetlosni znakovi. Obilje avanje radova i prepreka na putu Član 151. (1) Znakovi koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašteno lice su znakovi koji se daju rukama i položajem tijela. (2) Znakovi iz stava (1) ovog člana moraju se davati tako da njihovo značenje učesnicima u saobraćaju bude jasno i nedvosmisleno. Obilježavanje 7. Znakovi koje daju ovla tena lica Član 152. (1) Učesnici u saobraćaju moraju postupati po zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbi policajca ili drugog lica koje na osnovu ovlaštenja iz zakona obavlja kontrolu i reguliranje saobraćaja na putevima (u daljnjem tekstu: ovlašteno lice). opremljeni refleksnim staklima ili presvučeni reflektujućim materijama odgovarajuće boje. (1) Dio puta na kome su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kome se izvode radovi. moraju imati refleksna stakla ili biti presvučeni reflektujućim materijama odgovarajuće boje. mogu jasno i s dovoljne udaljenosti uočiti. kojima su znakovi namijenjeni. . Član 150. Član 153.(1) Na prijelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou branici ili polubranici moraju biti naizmjenično obojeni crvenom i žutom bojom. (3) Branici moraju biti obojeni naizmjenično crvenom i bijelom bojom. (2) Obilježavanje dijela puta iz stava (1) ovog člana vrši se postavljanjem odgovarajućih saobraćajnih znakova.postavljanjem branika. i to s mjesta s kojeg se oni ne vide. a osiguranje učesnika u saobraćaju . a noću. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. V. (3) Znakovi iz stava (1) ovog člana mogu se davati i iz vozila. (3) Bliže odredbe o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima. (2) Branici i polubranici. DU@NOSTI U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NESREĆE Član 154. na njima moraju biti postavljena i trepćuća svjetla narandžaste boje. mora se vidno obilježiti i učiniti sigurnim za učesnike u saobraćaju. (2) Ovlašteno lice pri davanju znakova dužno se postaviti na putu tako da ga učesnici u saobraćaju. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. mora se postaviti ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih znakova kojima se učesnici u saobraćaju obavještavaju o spuštanju branika ili polubranika. (3) Branici i polubranici moraju biti opremljeni trepćućim crvenim svjetlom. načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašteno lice pravilnikom propisuje ministar. kao i saobraćajni znakovi postavljeni na dijelu puta ispred prijelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou. kao i na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome se branicima ili polubranicima rukuje ručno. Na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome se prilikom nailaska voza branici ili polubranici automatski spuštaju.

prevesti lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove. Član 156. Član 158. ili ako vozač zaključi da se nestručnim i neodgovarajućim prijevozom stanje povrije enog lica može pogoršati. dužna je o tome odmah obavijestiti najbližu policijsku stanicu. (3) Poslije saobraćajne nesreće u kojoj je prouzrokovana samo manja materijalna šteta. (2) Vozač je dužan postupiti prema odredbi stava (1) ovog člana i prije dolaska ovlaštenog lica. Član 157. (2) Ako lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći umre od zadobijenih povreda. ako je šteta nastala drugom licu odnosno njegovom vozilu ili na drugoj stvari. Lice koje se zatekne ili nai e na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima povrije enih. prije izdavanja potvrde o oštećenju vozila stranih registarskih oznaka ili potvrde o izvršenom uvi aju na mjesta doga aja saobraćajne nesreće. zdravstvena ustanova dužna je o tome odmah obavijestiti mjesni nadležni organ za izdavanje vozačke dozvole ili najbližu policijsku stanicu. dužno je ukazati pomoć licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći. na zahtjev ovlaštenog lica. vozačke dozvole i osiguranja od automobilske odgovornosti . 2) preduzeti sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu saobraćajne nesreće i omogućiti normalno odvijanje saobraćaja i nastojati da se ne mijenja stanje na mjestu nesreće i sačuvaju postojeći tragovi pod uvjetom da preduzimanje tih mjera ne ugrožava sigurnost saobraćaja. izvršiti fotografiranje mjesta nesreće. (2) Nadležni organ i druga pravna ili fizička lica koji su obaviješteni o saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko lice bilo povrije eno dužni su o tome odmah obavijestiti najbližu zdravstvenu ustanovu. obavezno je: izvršiti fotografiranje štete na vozilu stranih registarskih oznaka.zelena karta. (2) Vozač učesnik u saobraćajnoj nesreći obavezan je da prijavi i saobraćajnu nesreću s manjom materijalnom štetom. . (4) Ako je u saobraćajnoj nesreći učestvovalo vozilo strane registarske oznake. sačiniti zapisnik u koji se.(1) Učesnik u saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko izgubio život ili bio povrije en. pored ostalog. ili ako postoji opravdana sumnja da je kod vozača usljed povrede došlo do smanjenja psihičke ili fizičke sposobnosti za upravljanje vozilom na motorni pogon ili tramvajem. te popuniti i potpisati obrazac evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći. Vozači ne smiju napustiti mjesto saobraćajne nesreće prije nego što popune i potpišu izvještaj i razmijene podatke iz ovog stava. (1) Policija i druga ovlaštena lica dužni su izaći na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta. ili je nastala veća materijalna šteta. Član 155. dužan je: 1) ostati na mjestu saobraćajne nesreće s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći povrije enim u saobraćajnoj nesreći. osim ako se nesreća dogodila na mjestu na kome se može očekivati brzi dolazak vozila hitne pomoći. unose podaci iz pasoša. 3) obavijestiti najbližu policijsku stanicu o saobraćajnoj nesreći i vratiti se na mjesto saobraćajne nesreće i sačekati dolazak službenog lica koje obavlja uvi aj. ili ako mu je samom potrebna ljekarska pomoć. vozači su dužni odmah ukloniti vozila s kolovoza i razmijeniti lične podatke. (1) Vozač koji se zatekne ili nai e na mjesto saobraćajne nesreće dužan je. napraviti zapisnik o uvi aju i izvršiti druge potrebne radnje u skladu s ovim Zakonom. (1) Ako je zdravstvena ustanova obaviještena o saobraćajnoj nesreći ili je primila na liječenje lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći.

ne smije uzimati alkoholna pića. stvari ili drugi rasuti materijal s kolovoza. odnosno korisnik vozila dužan je vozilo. opojne droge ili lijekove na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje dok se ne izvrši uvi aj. (4) Ako nadležna organizacija koja upravlja putevima ili druga ovlaštena organizacija ne postupi prema odredbi stava (2) ovog člana. ovlašteno lice koje se zatekne na mjestu nesreće ili neispravnosti vozila zatražit će od nadležne organizacije koja upravlja putevima ili druge ovlaštene organizacije da na sigurno mjesto ukloni vozilo. Član 159. teret. . (1) Sportske i druge priredbe ili slične aktivnosti na putu ne smiju se održavati bez odobrenja. stvari ili drugi rasuti materijal odmah ukloniti s kolovoza. (3) Ovlašteno lice koje vrši uvi aj saobraćajne nesreće u kojoj ima povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta podvrgnut će neposredne učesnike saobraćajne nesreće ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i aparata. (2) Ako vozač ili vlasnik. SPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA PUTEVIMA Član 162. (4) Ako se tim ispitivanjima utvrdi da neposredni učesnici saobraćajne nesreće imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu.(5) Nadležni organ unutrašnjih poslova dužan je izaći na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako to zahtijeva jedan od učesnika saobraćajne nesreće. ili će ih uputiti na stručni pregled radi provjere da li imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. obavijestiti organizaciju koja uklanja vozila i stvari s puta ili zainteresirano lice i pružiti pomoć radi zaštite imovine ako na mjestu doga aja nema lica koje tu imovinu može preuzeti. teret. kao i drugo lice koje je neposredno učestvovalo u nesreći. (2) Policija je dužna izaći na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako do e do nesporazuma ili neslaganja jednog od učesnika prilikom popunjavanja obrasca evropskog izvještaja ili učesnici u nesreći nemaju obrazac evropskog izvještaja. stvari ili drugog rasutog materijala s kolovoza i osigurati prohodnost puta. Član 161. (1) Lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta. hitno preduzeti sve potrebne mjere radi uklanjanja i čuvanja vozila s teretom. na zahtjev ovlaštenog lica. (5) Ako u saobraćajnoj nesreći ima poginulih. Član 160. (1) Ovlašteno lice koje vrši uvi aj dužno je organizirati popis imovine koja na mjestu doga aja ostaje iza lica koje je u saobraćajnoj nesreći poginulo ili teže povrije eno. ovlašteno lice koje vrši uvi aj odredit će da im se uzme krv ili krv i urin radi analize. (2) Vozač koji je vozilom učestvovao u saobraćajnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica. ovlašteno lice koje vrši uvi aj odredit će da se neposrednim učesnicima nesreće uzmu krv i urin radi utvr ivanja da li su pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. vozač ili vlasnik. (6) Bliže odredbe o sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći donosi ministar. (1) Ako je vozilo zbog saobraćajne nesreće ili neispravnosti onesposobljeno za dalje kretanje na putu. VI. imaju pravo tražiti lične podatke i adresu od lica koja su bila prisutna kad se nesreća dogodila. ovlašteno službeno lice preduzet će druge mjere da se omogući normalno odvijanje saobraćaja. odnosno korisnik vozila nije u stanju postupiti prema stavu (1) ovog člana. (3) Organizacija za održavanje puteva ili druga ovlaštena organizacija za održavanje puta dužna je.

motociklističke ili biciklističke trke na putu može se odobriti i kad u odre enom pravcu nema zaobilaznog puta (brdske trke i dr. U tom slučaju saobraćaj se može zabraniti najduže dva sata. (2) Ako bi zbog održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu trebalo obustaviti saobraćaj na važnijim putnim pravcima. prema procjeni nadležnog organa unutrašnjih poslova. ako za druge učesnike u saobraćaju nije osiguran zaobilazni put. se u većoj mjeri naruši javni red i mir. odobrenje se izdaje uz prethodnu saglasnost nadležnog organa za saobraćaj na čijem se području zabranjuje saobraćaj. priredba. (4) Ako se utvrdi da organizator nije preduzeo sve mjere osiguranja odre ene u odobrenju. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. pregled mjera koje organizator predvi a za osiguranje učesnika u saobraćaju. učesnika i gledalaca sportske i druge priredbe ili aktivnosti i znak kojim će vozila iz pratnje takmičara biti označena. odnosno aktivnosti ne bi bile odobrene. (1) Zahtjev za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu bit će odbijen ako organizator. Član 164. Član 165. (3) Ako se zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu zabranjuje saobraćaj. najkasnije 48 sati prije početka priredbe. (2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja mora se priložiti program priredbe. odnosno obavljanja aktivnosti u većoj mjeri ugrozilo ili ometalo saobraćaj na putu. održavanje automobilske. (1) 1) 2) 3) Organizator je dužan prekinuti održavanje sportske ili druge priredbe. odnosno aktivnosti. nastanu okolnosti zbog kojih priredba. odnosno aktivnosti.). Član 167. ili ako bi održavanje priredbe. (1) U odobrenju za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu odre uju se mjere osiguranja koje organizator mora preduzeti. pravila takmičenja. odnosno aktivnosti na putu ako: su ugroženi učesnici ili gledaoci. ali samo u vrijeme kada se tim putem drugi učesnici u saobraćaju najmanje kreću. odobrenje sadrži i obavezu organizatora da o mjerama ograničavanja ili zabrane saobraćaja obavijesti javnost putem sredstava javnog informiranja.(2) Odobrenje izdaje nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova na čijem se području održava priredba ili obavlja aktivnost. (2) Kada se saobraćaj na putu ograničava ili zabranjuje zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti. Član 163. stav (2) ovog Zakona. nije u stanju provesti mjere iz člana 164. . ovog Zakona podnosi se najkasnije 15 dana prije održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti. zahtjev za izdavanje odobrenja može biti odbijen. (1) U slučaju iz člana 162. odnosno aktivnosti bit će zabranjene. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz člana 162. zahtjev za izdavanje odobrenja bit će odbijen. Član 166. (3) Organizator ne smije početi održavanje sportske ili druge priredbe ili aktivnosti na putu ako nisu preduzete sve mjere osiguranja odre ene u odobrenju. ovog Zakona.

može donijeti naredbu o ograničenju saobraćaja u dane vikenda i praznika za pojedine putne pravce. ure aje. odnosno obavljanja aktivnosti. Član 169. pravilnikom propisuje ministar. odnosno aktivnosti prekine i preduzet će potrebne mjere da se naredba izvrši. (2) Ako organizator ne prekine priredbu. odnosno obavljanja aktivnosti. predmete i objekte koji su bili uklonjeni radi održavanja priredbe. VIII. policijska uprava. Član 171. vrsti vozila kojima je zabranjen ili ograničen saobraćaj. odnosno postave saobraćajni znakovi i druge oznake. propisati zabranu ili ograničenje saobraćaja svih ili pojedinih vrsta vozila. nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova preduzet će odgovarajuće mjere da se o trošku organizatora uklone. OGRANIČENJA SAOBRAĆAJA Član 170. (1) Nakon završetka sportske ili druge priredbe. 2) postaviti na put sve saobraćajne znakove i druge oznake. odnosno ako se može opravdano očekivati da će saobraćaj biti posebno gust ili otežan. . (1) Organ nadležan za unutrašnje poslove. VII. u saglasnosti s organom nadležnim za saobraćaj. ministar u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. odnosno obavljanja aktivnosti. u odre ene dane ili u odre enom vremenskom periodu. odnosno aktivnosti na putu organizator je dužan odmah: 1) ukloniti s puta sve saobraćajne znakove i druge oznake. (3) Bliže odredbe o saobraćaju u zimskim uvjetima. U slučaju kada su u pitanju razlozi sigurnosti i nesmetanog odvijanja saobraćaja ili razlozi održavanja javnog reda i mira. može na odre enom putu ili dijelu puta. 1) i 2) stava (1) ovog člana. ili ako su u pitanju razlozi za nesmetani saobraćaj. Takmičare na sportskoj priredbi na putu mogu pratiti samo vozila označena posebnim znakom koji utvrdi organizator. ograničiti brzinu kretanja vozila ako su te zabrane ili ograničenja neophodni radi sprečavanja ili uklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. Član 168. predmeti i objekti na putu. (2) Ako organizator ne postupi po tač. to zahtijevaju drugi sigurnosni razlozi. Uvjeti za upravljanje vozilima Član 172.4) 5) organizator ne provodi odre ene mjere osiguranja. VOZAČI 1. 3) popraviti i dovesti u prvobitno stanje put i putne objekte ako su oštećeni pri održavanju priredbe. predmete i objekte koji su postavljeni radi održavanja priredbe. nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova naredit će organizatoru da priredbu. te načinu upotrebe zimske opreme na vozilima u zimskim uvjetima. odnosno aktivnosti u slučajevima iz stava (1) ovog člana. odnosno nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova može zabraniti saobraćaj ili odrediti posebno ograničenje saobraćaja na odre enim putevima i dijelovima puteva sve dok postoje razlozi zbog kojih se preduzimaju te mjere.

3) vozač vozila kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje . ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholoziranosti. (4) Vlasnik. C1E i D1 i D1E . bez obzira na količinu alkohola u krvi. odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom ne smije dozvoliti da vozilom u saobraćaju na putu upravlja lice koje nema pravo upravljati tim vozilom. odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom dužan je.3 g/kg. i 174. Član 174. niti početi upravljati vozilom ako je pod djelovanjem alkohola.za vrijeme upravljanja vozilom te kategorije. Član 173. bez obzira na količinu alkohola u krvi. CE. 2) vozač vozila kojim se vrši javni prijevoz . (5) Vozač je dužan za vrijeme upravljanja motornim vozilom u saobraćaju koristiti pomagala koja su mu neophodna za sigurno upravljanje vozilom. D i DE i vozači potkategorije C1. ili drugih opojnih sredstava ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. (3) Vlasnik. kandidat za vozača za vrijeme obuke u praktičnom upravljanju vozilom.za vrijeme obavljanja javnog prijevoza tim vozilom. dati podatke o identitetu lica kome je dao vozilo na upravljanje. vozač koji ima manje od 21 godine starosti ili manje od tri godine vozačkog iskustva.(1) Motornim vozilom u saobraćaju na putu može upravljati samo lice koje ima važeću vozačku dozvolu. (2) Smatrat će se da je pod djelovanjem alkohola lice za koje se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. ili kod kojih se. Osposobljavanje kandidata za voza a motornih vozila Član 175. ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholiziranosti. (2) Kad upravlja motornim vozilom.za vrijeme upravljanja vozilom obavljajući poslove tog zanimanja. što odgovara količinama većim od 0. vozača 2. ili kod koga se. kao i vozač pod djelovanjem opojnih droga. odnosno lice koje nema pravo upravljati kategorijom motornog vozila u koju se ubraja to vozilo i lice iz čl. 4) 5) 6) vozač-instruktor za vrijeme osposobljavanja kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. 173. (1) Vozač ne smije upravljati vozilom u saobraćaju na putu.3 g/kg. ne smije upravljati vozilom u saobraćaju na putu. na zahtjev ovlaštenog lica. Vozač koji je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan ili je u takvom psihičkom stanju da je nesposoban za sigurno upravljanje vozilom. stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. . kao pravna i fizička lica. vozač mora sa sobom nositi važeću vozačku dozvolu i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. stranu vozačku dozvolu ili me unarodnu vozačku dozvolu. što odgovara količinama većim od 0. (3) Smatrat će se da su pod djelovanjem alkohola lica za koja se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0.0 g/kg. stručnim pregledom utvrdi da pokazuju znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola: 1) vozač motornog vozila kategorije C. ovog Zakona. (1) Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila obavljaju autoškole.0 g/kg.

). • ponašanje učesnika u drumskom saobraćaju. besvjesno stanje. 2. čuvanje okoline. povrede koje zahtijevaju imobilizaciju i evakuaciju povrije enog. kontrolu saobraćaja i krivična odgovornost. postupak radnji pri pružanju prve pomoći (mjere oživljavanja. parkiranje. prestrojavanje. otvorene povrede-rane). (4) Vozački ispit za vozača motornog vozila može polagati kandidat koji se prethodno pripremio za polaganje vozačkog ispita u autoškoli i ako ispunjava i druge uvjete za sticanje prava na upravljanje motornim vozilom. samostalnu vožnju. sadržaje koji doprinose razvijanju humanih odnosa i odnosa uzajamnog poštovanja i razumijevanja me u učesnicima u saobraćaju. vožnja unazad i polukružno okretanje). vožnju u posebnim uvjetima (noć. promjena smjera vožnje. kočenje i zaustavljanje. sile koje djeluju na vozilo. prilago avanje brzine. mimoilaženje i obilaženje. me usobne odnose i sporazumijevanje učesnika u saobraćaju. učenje vožnje u složenim saobraćajnim uvjetima. vožnju na putu s više saobraćajnih traka. prilago avanje vožnje. te priprema vozila za vožnju). • • • 3. • sadržaje koji doprinose povećanju sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. djelovanje opojnih droga na sigurno upravljanje vozilom i uticaj drugih nepovoljnih psihofizičkih stanja (umor. Teoretski dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvata: • osnovne propise o drumskom saobraćaju. krvarenje. kiša. vožnju u jednosmjernoj ulici. vožnju kroz raskrsnicu s različitim načinom ure enja saobraćaja (ovlašteno lice.(2) Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila mogu vršiti i obrazovne ustanove redovnim školovanjem učenika prema obrazovnom školskom programu za profesionalne vozače. praktični dio i program prve pomoći: 1. sigurnosne mjere pri vuči vozila. ponašanje prema pješacima i drugim učesnicima u saobraćaju. . značaj zdravstvene sposobnosti za sigurno upravljanje motornim vozilom. vožnju u gradu. učenje vožnje na putevima s manjim intenzitetom saobraćaja u naselju i van naselja (uključivanje i isključivanje. magla i sl. vožnju u koloni. saobraćajni znakovi i saobraćajna pravila). (3) Autoškole su dužne obuku izvoditi na način kojim će se osigurati da kandidati nauče i usvoje saobraćajna pravila i etičke norme ponašanja u saobraćaju. osnove tehničkog funkcioniranja ure aja na motornom vozilu značajnih za sigurnost saobraćaja na putevima (ure aji za zaustavljanje. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno učešće u saobraćaju. a obavlja se po posebnom programu koji obuhvata teoretski dio. uočavanje i predvi anje saobraćajne situacije. • saobraćajna pravila na putevima. Član 176. ure aji za davanje svjetlosno-signalnih znakova i za osvjetljavanje puta i vozila. postupak i dužnosti u slučaju saobraćajne nezgode. predvi anje i izbjegavanje opasnosti). pripremu vozila za vožnju. održavanje razmaka. ostale povrede i oštećenja. mimoilaženje i preticanje. prijevoz tereta i lica.). • vozilo u funkciji sigurnosti saobraćaja. zadatke i značaj prve pomoći. semafor. kočenje i zaustavljanje. bolest i sl. učenje osnovnih elemenata vožnje na poligonu ili odgovarajućoj površini (polazak. ure aji za upravljanje. okretanje i vožnja unazad. znakove koje daju ovlaštena lica. Praktični dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvata: • upoznavanje s vozilom. učenje vožnje na putevima s intenzivnim saobraćajem u naselju i van naselja. prestrojavanje i vožnja kroz raskrsnicu. izvo enje radnji značajnih za uspješno i sigurno upravljanje u skladu s pravilima saobraćaja i uvjetima na putu i u saobraćaju. ofanzivnu i defanzivnu vožnju. pneumatici. snijeg.. uvjete za upravljanje vozilom. prestanak disanja i rad srca. saobraćajne znakove i njihovo značenje. vožnju na prijelazu puta preko željezničke pruge. uticaj alkohola. Program prve pomoći obuhvata: • • • • • ciljeve. opasnosti koje nastaju zbog nepropisnog preduzimanja radnji u saobraćaju i sl. Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila je djelatnost od posebnog društvenog značaja. vožnja na uzdužnom nagibu. promjena stepena prijenosa. vožnju u vršnom opterećenju drumskog saobraćaja.

(1) Osposobljavanje kandidata iz oblasti propisa o sigurnosti saobraćaja može obavljati licencirano lice s visokom spremom saobraćajnog smjera. (5) O uspješno završenoj obuci za vozača motornih vozila autoškola i Crveni križ izdaju potvrde. (4) Kontrolu i nadzor nad provo enjem propisa iz stava (1) ovog člana. mora imati vozačku dozvolu i najmanje tri godine iskustva na poslovima sigurnosti drumskog saobraćaja. (1) Osposobljavanje kandidata za vozače i polaganje vozačkog ispita obavljaju se prema propisima koje donosi ministar. Član 178. Vozački ispit i provjera osposobljenosti Voza ki Član 179. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. nadležni za obrazovanje. nadležnih za obrazovanje.Član 177. kantona i ministra Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. . može i prije položenog vozačkog ispita upravljati motornim vozilom one kategorije za koju priprema ispit ako vozilom upravlja pod nadzorom vozača . (1) Kandidat za vozača koji se priprema za polaganje vozačkog ispita. (6) Bliže odredbe o organiziranju obuke za osposobljavanje kandidata pravilnikom propisuje ministar. a predsjednik komisije i njeni članovi imaju licencu za ispitivača. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. radi osposobljavanja. kao i za dobivanje licence za ispitivača. odnosno bliže odredbe o pružanju prve pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći pravilnikom propisuje ministar. (2) Lice iz stava (1) ovog člana. (4) Bliže odredbe o načinu i uvjetima za polaganje i organiziranje vozačkog ispita. (2) Polaganje vozačkog ispita vrši se pred komisijom koju imenuju organi iz stava (1) ovog člana. Član 180. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. vrše organi nadležni za obrazovanje i unutrašnje poslove. (2) Osposobljavanje kandidata za vozače obavljaju autoškole po ovlaštenju ministara entiteta. osim dokaza o završenoj školskoj spremi. pravilnikom propisuje ministar. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. (4) Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći obavlja ljekar a organizira i provodi Crveni križ.instruktora. (1) Za poslove provo enja i organiziranja polaganja vozačkog ispita odgovorni su organi entiteta. (3) Osposobljavanje kandidata koji imaju fizički invaliditet za vozače mora se obavljati na prilago enom vozilu za invalide koje mora atestirati ovlaštena institucija ili preduzeće. nakon što se utvrdi da ispunjavaju uvjete odre ene zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. (3) Osposobljavanje kandidata za vozače u praktičnom upravljanju vozilom na motorni pogon obavlja vozačinstruktor. (2) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom kandidat za vozača mora imati kod sebe uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za upravljanje motornim vozilom i dužan ga je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. (3) O položenom vozačkom ispitu izdaje se uvjerenje. putem zajedničkog stručnog tijela. 3. u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo.

kategorije D i DE i potkategorije D1 i D1E pod uvjetom da je upravljao motornim vozilom kategorije C ili CE najmanje dvije godine. odnosno potkategorije stiče lice koje ima: 16 godina za potkategorije A1 i B1.Član 181. 18 godina za kategorije A. 3. Član 183. plave su boje i na njima je bijelom bojom napisano latinično slovo L. Sticanje prava upravljanja motornim vozilom Član 184. osim iskustva u upravljanju vozilom odgovarajuće kategorije od najmanje tri godine. kategorije C i CE pod uvjetom da je upravljalo motornim vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu. BE i potkategorije C1 i C1E. (1) Motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača osposobljava u praktičnom upravljanju vozilom na putu mora biti označeno posebnim tablicama. stepenom saobraćajne struke i posebno položenim ispitom iz oblasti poznavanja saobraćajnih pravila i propisa. da je navršilo godine života odre ene ovim članom zavisno od kategorije. stiče se: 1) završenim VII. ili 2) završenim V. Član 182. odnosno potkategorije vozila. 4. B. (2) Bliže odredbe o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. (2) Tablice iz stava (1) ovog člana imaju oblik kvadrata. 2. stepenom i položenim ispitom za vozača . (1) Zvanje vozača-instruktora motornih vozila. (1) 1. Član 185. da je položilo vozački ispit za upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije. 4. Na vozačkom ispitu komisija za polaganje vozačkih ispita utvr uje da li je kandidat u dovoljnoj mjeri osposobljen za sigurno upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije prema propisanom programu iz člana 176.instruktora ili s najmanje završenom srednjom školom i položenim ispitom za vozača-instruktora. (2) 1. . (3) Bliže odredbe o osposobljavanju vozača motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. metodike upravljanja motornim vozilom i praktičnog upravljanja motornim vozilom za vozača-instruktora. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. te da mu je nadležni organ izdao dozvolu za vozača-instruktora. da mu odlukom nadležnog organa nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom. 4. Pravo na upravljanje motornim vozilom za pojedine kategorije. ovog Zakona. 3. Pravo upravljanja motornim vozilom ima lice koje ispunjava sljedeće uvjete: da je duševno i tjelesno sposobno upravljati motornim vozilom. ili VI. 2.

500 kg. a snaga prelazi 11 kNJ. B1. C1E i D1E. (17) Vozači motornih vozila kategorija B. imaju više od osam sjedišta. i motorno vozilo B kategorije s prikolicom čija je najveća dozvoljena masa veća od 750 kg. D1. B. (18) Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija B i C i potkategorija B1. (9) U kategoriju DE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju D. (15) U potkategoriju D1 ubrajaju se motorna vozila koja služe za prijevoz lica i koja. C. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. s tim da najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12. (5) U kategoriju BE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju B. i D i potkategorija C1 i D1 imaju pravo upravljati motornim vozilima tih kategorija i kad su im pridodate lahke prikolice. BE. C1E i D1E. (8) U kategoriju D ubrajaju se motorna vozila za prijevoz lica koja. (10) (11) (12) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće potkategorije vozila: A1. D i DE i potkategorije: A1. (19) Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije CE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorije BE. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu do 750 kg.000 kg i da najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila. . a manja od 7. (3) U kategoriju A ubrajaju se motocikli sa ili bez bočne prikolice. koja nije veća od mase vučnog vozila bez tereta. osim sjedišta za vozača. C1 i D1. (14) U potkategoriju C1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju C1. U potkategoriju B1 ubrajaju se tricikl i četverocikl na motorni pogon. a manje od 16 sjedišta. B. (13) U potkategoriju C1 ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.000 kg. CE. osim vozila kategorije A.(1) Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim i priključnim vozilima koja se razvrstavaju u kategorije: A. CE. čija zapremina motora prelazi 125 cm³. a vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije C ima pravo upravljati i motornim vozilom kategorije B i potkategorija B1 i C1. a najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila i da se priključno vozilo ne koristi za prijevoz lica. BE. D i DE. s tim da najveća dozvoljena masa ovog skupa vozila ne prelazi 12. U potkategoriju A1 ubraja se lahki motocikl čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³. C1. C. D1.500 kg. B1. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg i priključno vozilo se ne koristi za prijevoz lica. a snaga ne prelazi 11 kNJ. (4) U kategoriju B ubrajaju se motorna vozila. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. 500 kg.500 kg i koja nemaju više od osam sjedišta ne računajući sjedište za vozača. C1. (2) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće kategorije vozila: A. (6) U kategoriju C ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 7. C. (16) U potkategoriju D1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju D1. a vozač kome je izdata vozačka dozvola kategorije DE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija BE i CE i potkategorije C1E. imaju više od osam.500 kg. čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3. a ukupna dozvoljena masa vučnog i priključnog vozila nije veća od 3. (7) U kategoriju CE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju C. osim sjedišta vozača. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg.

s tim da taj rok ne može biti kraći od tri godine. (3) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju obrasca vozačke dozvole. C. kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorija i potkategorija u vozačku dozvolu. a lahkim motociklom 40 km/h. niti tim vozilom smije vući priključno vozilo. a vozač motornog vozila kategorije B ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije B1. vozačka dozvola može se izdati ili se njeno važenje može ograničiti i na rokove kraće od utvr enih na osnovu nalaza i mišljenja zdravstvene ustanove datim u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti lica. (3) Vozačka dozvola izdaje se licu i produžava s rokom važenja od deset godina. Vozačku dozvolu izdaje nadležni organ. postupku i načinu izdavanja. D1. Član 186. Član 187. D. . ne smije upravljati vozilom u saobraćaju na putu u vremenu od 23 sata do 5 sati. (2) Vozač ima pravo upravljati samo motornim vozilom one ili onih kategorija i potkategorija koje su upisane u vozačkoj dozvoli. B ili C i C1 ne smije dvije godine od dana izdavanja vozačke dozvole upravljati vozilom na putu brzinom većom od 70 km/h. CE i DE vozač stiče samo ako je prethodno stekao pravo upravljanja vozilima kategorija B. a ni organizirano prevoziti djecu. (21) Vozači motornih vozila kategorija B. produženju važenja i zamjeni vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama uredit će se pravilnicima koje donosi ministar u saradnji s ministrima entiteta. u trajanju od dvije godine. BE. nadležnim za unutrašnje poslove. vozač motornog vozila kategorije C ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije C1. obilježiti vozilo kojim upravljaju posebnim znakom. (7) Lice koje je položilo vozački ispit i dobilo vozačku dozvolu za kategoriju vozila A1.(20) Pravo upravljanja motornim vozilom kategorija BE. ali ne na rok kraći od dvije godine. (4) Rok važenja vozačke dozvole od deset godina računa se od dana njenog izdavanja. (5) Licima koja u vrijeme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina izdaje se vozačka dozvola čiji ji rok važenja do navršenih 65 godina. (1) U vozačku dozvolu upisuju se sve kategorije i potkategorije vozila kojima vozač ima pravo upravljati. (8) Lice iz stava (7) ovog člana. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. CE i DE i potkategorija B1. na njegov zahtjev. C1. (1) (2) Vozačka dozvola izdat će se licu. odnosno 120 km/h na autoputu. na putu namijenjenom isključivo za saobraćaj motornih vozila i brzom putu brzinom većom od 90 km/h. (9) Lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu obavezna su. (6) Izuzetno od odredbe stava (3). C i D. ovog Zakona. odnosno produženja njenog važenja. C1E i D1E imaju pravo upravljati traktorom i radnom mašinom. A. (10) Bliže odredbe o posebnom znaku iz stava (9) ovog člana propisuje ministar. osim ako je s njim u vozilu lice starije od 25 godina koje ima vozačku dozvolu i kojem u posljednjoj godini nije izricana zaštitna mjera ili mjera sigurnosti zabrane upravljanja motornim vozilom. mla e od 23 godine. a licima starijim od 65 godina s rokom važenja od tri godine. (22) Vozač motornog vozila kategorije A ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije A1. kantona i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. ako ispunjava uvjete iz člana 184. a vozač motornog vozila kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije D1.

(2) Me unarodna vozačka dozvola izdaje se na period važenja od dvije godine. ovog Zakona na njihov zahtjev. kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava. ovog Zakona ako je u zemlji u kojoj mu je izdata strana vozačka dozvola boravio duže od šest mjeseci. na osnovu važeće strane vozačke dozvole. i 189. (1) Vozaču kome je izdata vozačka dozvola iz člana 186. prema tome. primjenjuju se i na upravljanje motornim vozilima na osnovu važeće me unarodne vozačke dozvole. Član 191. (1) Stranac kojem je odobreno stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji se iz inozemstva vrati u Bosnu i Hercegovinu da se u njoj stalno nastani. (4) Državljaninu Bosne i Hercegovine zamijenit će se strana vozačka dozvola vozačkom dozvolom iz člana 189. i to u cjelini ili za pojedine kategorije. ovog Zakona. ako je to za njih povoljnije. vozačkom dozvolom iz člana 188. (1) Stranac koji privremeno boravi u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji boravi ili prebiva u inozemstvu. mogu upravljati motornim vozilima na osnovu važeće strane vozačke dozvole za vrijeme od šest mjeseci od dana ulaska u Bosnu i Hercegovinu. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana. (5) Strana vozačka dozvola iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju je kategoriju. (2) Licima iz stava (1) ovog člana važeća strana vozačka dozvola zamijenit će se. (3) Me unarodna vozačka dozvola priznat će se samo ako su je izdali nadležni organi ili organizacije strane države i ne može se zamijeniti vozačkom dozvolom Bosne i Hercegovine. osim ako to nije zahtijevano reciprocitetom. može se zamijeniti u skladu sa stavom (2) ovog člana. (2) Lice iz stava (1) ovog člana koje upravlja vozilom mora imati me unarodnu vozačku dozvolu ili domaću vozačku dozvolu izdatu u skladu s Bečkom konvencijom o drumskom saobraćaju. Član 189. ovog Zakona može se. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) može odlučiti da se ne priznaje važenje tih vozačkih dozvola izdatih u toj zemlji. stranih trgovinskih. pa privremeno do e u Bosnu i Hercegovinu. kao i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. od osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini prilikom zamjene strane vozačke dozvole neće se zahtijevati dokazi o ispunjavanju uvjeta iz člana 184. stav (1) ovog Zakona o upravljanju motornim vozilima na osnovu strane vozačke dozvole. ovog Zakona za upravljanje onom kategorijom motornih vozila u koju se ubrajaju motorna vozila za čije su upravljanje ovlaštena stranom vozačkom dozvolom. pod uvjetima iz čl. Član 190. izdati i me unarodna vozačka dozvola. 184. i člana 190. na njegov zahtjev. (1) Odredbe čl. ili od dana kada je odobreno stalno nastanjenje. samo ako podnosilac zahtjeva priloži ispravu iz koje se nepobitno može utvrditi kojim motornim vozilima može upravljati. odnosno vrstu motornih vozila izdata. odnosno na period propisan me unarodnim ugovorom. odnosno da joj nije istekao rok važenja.Član 188. . bez polaganja vozačkog ispita. Ako ustanovi da se program osposobljavanja vozača motornih vozila u pojedinim zemljama značajno razlikuje od uvjeta i programa utvr enih ovim Zakonom. i 186. Član 192. može upravljati motornim vozilom na teritoriji Bosne i Hercegovine za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini. 188. ili joj je istekao rok važenja. koju je izdao nadležni organ strane države. saobraćajnih.

ovlašteni za izdavanje tih dozvola za države za koje je potrebna me unarodna vozačka dozvola. vozači koji upravljaju vozilima na motorni pogon kojima se vrši javni prijevoz. (1) Kandidat za vozača motornog vozila dužan je. vozači instruktori i vozači tramvaja svake tri godine. (1) Na zdravstvenim pregledima utvr uje se da li kandidat za vozača ili vozač ima potrebnu fizičku i psihičku sposobnost za upravljanje motornim vozilima. načinu davanja ovlaštenja auto-moto klubovima/savezima i auto-moto društvima i načinu vo enja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama. prije početka osposobljavanja za vozača motornog vozila.(2) Me unarodne vozačke dozvole izdaju auto-moto klubovi/savezi i auto-moto društva. dužna je u roku od osam dana o tome obavijestiti organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji ili najbližu policijsku stanicu. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. Član 195. vozači motornih vozila kojima je vozačka dozvola izdata na kraći rok važenja zbog nepovoljnog zdravstvenog stanja i vozači koji su navršili 65 godina života . uredit će se pravilnikom koji donosi ministar. 2. (1) Na vanredni zdravstveni pregled upućuje se vozač motornog vozila za kojeg se osnovano posumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban sigurno upravljati motornim vozilima onih kategorija za koje mu je izdata vozačka dozvola. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. (5) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. (2) Ako zdravstvena organizacija prilikom liječenja vozača opravdano posumnja da zbog zdravstvenih razloga nije više sposoban sigurno upravljati vozilom.prilikom svakog produženja vozačke dozvole. a vanrednim zdravstvenim pregledima podvrgavati se na zahtjev nadležnog organa. Zdravstveni pregledi voza a motornih vozila Član 193. 3. Član 194. vozači kojima je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija D. postupku i načinu izdavanja. (4) Me unarodna vozačka dozvola izdata u Bosni i Hercegovini ne može se koristiti za upravljanje motornim vozilima na teritoriji Bosne i Hercegovine. (3) Me unarodna vozačka dozvola ne može se izdati vozaču kojem je odlukom nadležnog organa izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom dok ta zabrana traje. Redovnom zdravstvenom pregledu podliježu: 1. (2) Ljekarsko uvjerenje iz stava (1) ovog člana važi 12 mjeseci od dana izdavanja. DE i potkategorija D1 i D1E . (3) Vozači motornih vozila dužni su obavljati redovne zdravstvene preglede. izvršiti zdravstveni pregled u ovlaštenoj zdravstvenoj instituciji i na osnovu toga dobiti ljekarsko uvjerenje. Član 196. .prilikom svakog produženja važenja vozačke dozvole. vozača 5. (2) Zdravstvene preglede kandidata za vozača i vozača obavljaju zdravstvene ustanove koje su za to ovlaštene u skladu sa zakonima entiteta.

Član 198. stav (1) ovog Zakona.500 kg ne smije neprekidno upravljati vozilom duže od 4 sata i 30 minuta. (2) Ako se u upravljanju vozilom iz člana 199. (4) Na vanredni zdravstveni pregled upućuje organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. mora imati neprekidan odmor od najmanje 11 sati. svaki vozač mora imati neprekidan odmor od najmanje osam sati u toku svakih 30 sati putovanja. u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo. (3) Neprekidan odmor vozač mora koristiti van vozila. pravilnikom propisuje ministar. vozač može koristiti odmor na takvom ležaju pod uvjetom da se za to vrijeme vozilo ne kreće. mora zamijeniti drugi vozač. Trajanje upravljanja motornim vozilom Član 199. Vozača koji upravlja autobusom. (1) Vozač koji upravlja vozilom iz člana 199. stav (1) ovog Zakona smjenjuju dva vozača i ako se u vozilu nalazi ugra en ležaj koji omogućava jednom od njih da se odmara u ležećem položaju. Član 200. (6) Izuzetno od odredbe stava (5) ovog člana. javno tužilaštvo. u skladu s odredbom člana 199. individualnu kontrolnu knjižicu ne mora imati vozač ako je u vozilo ugra en ure aj koji osigurava upisivanje vremena vožnje članova posade. ako se u vozilu nalazi ugra en ležaj koji omogućava vozaču odmaranje u ležećem položaju. kad u toku 24 sata prelazi više od 500 km. (3) Ukupno trajanje upravljanja motornim vozilima iz stava (1) ovog člana ne smije biti duže od devet sati u toku 24 sata. . sudija za prekršaje. Član 201. ovog Zakona. nakon čega mora koristiti odmor u trajanju od 45 minuta. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 20 t. (2) Odmor iz stava (1) ovog člana može biti podijeljen na dva ili tri dijela s tim što pojedinačan odmor ne može biti kraći od 15 minuta tokom vožnje od 4 sata i 30 minuta.(3) Zahtjev za upućivanje na vanredni zdravstveni pregled može podnijeti i svaki organ nadležan za kontrolu saobraćaja na putu. vremena provedenog u vožnji. organizacija ili organ u kojem je vozač zaposlen i obavlja poslove vozača. sud. brzine vozila i pre enog rastojanja. najkasnije nakon devet sati upravljanja. (1) Vozač koji upravlja autobusom ili teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. kao i vremena odmora. 6. Pravna i fizička lica koja zapošljavaju vozače ne smiju dozvoliti da njihovim motornim vozilima upravlja vozač koji nije izvršio redovan i vanredan zdravstveni pregled na koji je upućen. (4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana. prije početka svog radnog dana. kao i preduzeće. (5) Kad upravlja motornim vozilom. vozač mora kod sebe imati individualnu kontrolnu knjižicu i u nju upisivati svoje aktivnosti i dužan je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. Bliže odredbe o zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila. tako da ukupno vrijeme vožnje i odmora iznosi 5 sati i 15 minuta. Član 197. odnosno nakon pre enih 500 km puta.

(2) Vozila koja ne ispunjavaju propisane uvjete u pogledu dimenzija. provjerom vjerodostojnosti izvršene homologacije i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se homologacioni list. prema svojim konstrukcionim i sigurnosnim karakteristikama. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. 2) kod uvoza vozila homologiranih u inozemstvu. zaštite čovjekove okoline te imati ispravne propisane ure aje i opremu. Motorna i priključna vozila registrirana u inozemstvu mogu učestvovati u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine ako imaju ispravne ure aje i opremu. pravilnikom propisuje ministar. utvr ene u odobrenju koje je izdalo nadležno ministarstvo. (3) Bliže odredbe o dimenzijama. Član 204. (2) Bliže odredbe o ukupnom trajanju upravljanja vozilom. u saradnji s organom nadležnim za poslove energetike i industrije. odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada na vozilima. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. u obimu koji utiče na sigurno upravljanje motornim vozilom. (3) Bliže uvjete o homologaciji vozila. kao i obrascu individualne kontrolne knjižice i uputstvu za njeno popunjavanje. ako me unarodnim ugovorom nije drugačije odre eno. odnosno homologacija motornih vozila. moraju odgovarati propisima u Bosni i Hercegovini i evropskim standardima i propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. (1) Motorna i priključna vozila koja se prvi put registriraju na teritoriji Bosne i Hercegovine. mogu učestvovati u saobraćaju na javnom putu ako ispunjavaju posebne uvjete koji omogućavaju siguran i nesmetan saobraćaj. propisanu važećom me unarodnom Konvencijom o saobraćaju na putevima. najveće dozvoljene mase i osovinskog opterećenja ako ispunjavaju uvjete propisane za motorna i priključna vozila registrirana u Bosni i Hercegovini. kao i njihovi dijelovi. ukupne mase i osovinskog opterećenja. pravilnikom propisuje ministar. (1) Odredbe ovog Zakona o trajanju upravljanja motornim vozilom i odmorima vozača primjenjuju se i na vozače motornih vozila registriranih u inozemstvu kad tim vozilima upravljaju na teritoriji Bosne i Hercegovine. dijelova ure aja i opreme. VOZILA Opće 1. o ure ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ure aji i oprema u saobraćaju na putevima. (2) Postupak utvr ivanja i provjere uskla enosti konstrukcionih i sigurnosnih karakteristika iz stava (1) ovog člana u odnosu na važeće propise i standarde u Bosni i Hercegovini.Član 202. kao i zahtjeve evropskih propisa i standarda. a u pogledu dimenzija. ure aji i oprema. Op e odredbe Član 203. vrši se: 1) kod novokonstruiranih i nehomologiranih vozila provo enjem odgovarajućih ispitivanja u ovlaštenim organizacijama prema procedurama propisa i standarda u Bosni i Hercegovini i evropskih propisa i standarda i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se certifikat o uskla enosti. odre ivanju organizacija koje mogu obavljati administrativne i tehničke poslove u oblasti homologacije. u saradnji s organima nadležnim za zdravstvo i unutrašnje poslove. . pravilnikom propisuje ministar. IX. ukupne mase i osovinskog opterećenja. Član 205. (1) Vozila u saobraćaju na putu moraju ispunjavati propisane uvjete u pogledu dimenzija. Član 206.

Član 208. Član 209. moraju biti podvrgnuta ocjenjivanju uskla enosti konstrukcionih i sigurnosnih karakteristika s odgovarajućim važećim propisima u Bosni i Hercegovini i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se uvjerenje (certifikat). potvrda o vlasništvu vozila i stiker naljepnica. U istom roku vlasnik vozila dužan je prijaviti promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u potvrdi o registraciji i potvrdi o vlasništvu vozila. (4) Vlasnik vozila. ili koja se kreću od mjesta proizvodnje do skladišta. u skladu s članom 6. Registriranje motornih i priklju nih vozila Član 207. (1) Motorna i priključna vozila koja učestvuju u saobraćaju na putu moraju biti registirana. (3) Potvrda o registraciji izdaje se s rokom važenja od jedne godine. (5) Vlasnik vozila dužan je odjaviti vozilo ako je prodato.(1) Motorna i priključna vozila. (1) Registrirati se mogu motorna i priključna vozila za koja se na tehničkom pregledu utvrdi da su ispravna. registarske tablice za motocikle. 4) registarske tablice za motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja. uništeno ili otpisano i ako je vlasnik promijenio stalno prebivalište. privremena potvrda o registraciji. tablice za privremeno registrirana vozila i probne tablice. ne moraju biti registrirana motorna i priključna vozila koja su prepravljena ili popravljena i kojima se obavlja probna vožnja radi ispitivanja i prikazivanja njihovih karakteristika. 5) 6) 7) (2) registarske tablice za vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine i registrirat će se u inozemstvu. ako ne produži registraciju vozila u roku od 30 dana od dana isteka važenja potvrde o registraciji. priključnih 2. Oznake na registarskim tablicama sastoje se od odre enih slova i brojeva. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. (1) 1) 2) 3) Za vozila koja se registriraju u Bosni i Hercegovini izdaje se jedna od sljedećih registarskih tablica: registarske tablice za motorna vozila. u skladu s odgovarajućim zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka. kao i motorna i priključna vozila koja se kreću od mjesta u kojem su preuzeta neregistrirana do mjesta u kojem će biti registrirana. prepravljaju ili popravljaju u većem obimu ili su im oštećeni sklopovi i ure aji značajni za sigurno učešće u saobraćaju na putevima prije puštanja u saobraćaj. o čemu se vodi evidencija. dužan je vratiti registarske tablice nadležnom organu u roku od osam dana. (3) Za vozila iz stava (2) ovog člana izdaje se potvrda o korištenju probnih tablica. (2) Ocjenjivanje uskla enosti vozila iz stava (1) ovog člana obavljaju ovlaštene organizacije za certificiranje vozila koje odredi ministar. pod uvjetom da su označena probnim tablicama. potvrda o registraciji. (2) Za registrirano vozilo izdaju se registarske tablice. koja se pojedinačno proizvode. u roku od 15 dana. stav (2) ovog Zakona. odnosno sjedište. registarske tablice za priključna vozila. .

ili državljani Bosne i Hercegovine koji radi školovanja. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti. produžiti ukupno najviše još za jednu godinu. (3) Privremena registracija vozila važi najduže jednu godinu i može se. a druga na zadnjoj strani. lahki motocikli i priključna vozila po jednu registarsku tablicu.(3) Vozilo registrirano u Bosni i Hercegovini ne može napustiti teritoriju Bosne i Hercegovine ako ne nosi istaknutu me unarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. mogu učestvovati u saobraćaju u Bosni i Hercegovini samo ako su registrirana u Bosni i Hercegovini. naučnog istraživanja. Član 211. motorna i priključna vozila koja se koriste na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o zakupu zaključenog izme u domaćeg i stranog prijevoznika. a motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji i me unarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja važi na području Bosne i Hercegovine i dužan je pokazati na zahtjev policajca ili drugog ovlaštenog lica. pružanja azila ili priznavanja statusa izbjeglog lica izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest mjeseci ili za stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini. (2) Vozilo koje u Bosnu i Hercegovinu u e sa stranim registarskim tablicama na kojima oznake i broj nisu u skladu s odredbama me unarodnih ugovora koje je ratificirala Bosna i Hercegovina mora se privremeno registrirati. iz opravdanih razloga. naučnih istraživanja. kao i motorna i priključna vozila koja se koriste na sajmovima i sportskim takmičenjima. (1) Motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja. stranih trgovinskih. stalnih službenika stranih dopisništava i motorna i priključna vozila stranaca kojima je radi školovanja. (2) Registarske tablice na vozilu moraju biti postavljene tako da su dobro vidljive i čitke. specijalizacije. a motocikli. osim motocikala. (1) Privremeno mogu da se registriraju motorna i priključna vozila uvezena iz inozemstva ili nabavljena u Bosni i Hercegovini čiji su vlasnici stranci koji u Bosni i Hercegovini privremeno borave na osnovu važeće putne isprave. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti privremeno borave u inozemstvu. Član 212. vozač mora imati kod sebe važeću potvrdu i dužan je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. Član 214. lahkih motocikala i priključnih vozila na zadnjoj strani. (2) Učešće vozila me unarodnih oružanih snaga stacioniranih u Bosni i Hercegovini u saobraćaju na putevima u Bosni i Hercegovini regulirat će se posebnim me unarodnim ugovorom. (1) Kad upravlja motornim i priključnim vozilom. od kojih je jedna na prednjoj. specijalizacije. saobraćajnih. odnosno stranaca. Motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji mogu učestvovati u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine samo ako imaju važeću potvrdu o registracji vozila i registarske tablice koje je izdao nadležni organ zemlje u kojoj je vozilo registrirano. kao i motorna i priključna vozila državljana Bosne i Hercegovine koji se vrate iz inozemstva. vozač mora imati kod sebe važeću potvrdu o registraciji izdatu za to vozilo kao i policu obaveznog osiguranja. . (1) Motorna vozila. a kod motocikla. kao i me unarodnu oznaku zemlje registracije. u saobraćaju na putu moraju imati po dvije registarske tablice. Član 213. (2) Kad upravlja vozilom koje je označeno probnim tablicama. stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika. odnosno do u u Bosnu i Hercegovinu da u njoj stalno ostanu. Član 210. (4) Zabranjeno je isticanje me unarodne oznake druge države na vozilima registriranim u Bosni i Hercegovini. kulturnih i drugih predstavništava.

potvrde o registraciji. (1) Za privremeno registrirano vozilo izdaju se: potvrda o registraciji. (3) Nadležni organi iz stava (2) ovog člana dio poslova iz svoje nadležnosti mogu prenijeti na odgovarajuće stručne institucije. (1) (2) Radi provjeravanja tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila vrše se tehnički pregledi tih vozila. (3) Bliže odredbe o postupku i načinu registracije vozila. (2) Kad upravlja privremeno registriranim vozilom. Član 219.Član 215. (4) Bliže odredbe o sadržaju i načinu obavljanja tehničkih pregleda. (2) (3) Vozila stara dvije i više godina vlasnici su dužni podvrgnuti tehničkom pregledu svakih 12 mjeseci.naljepnicom. pravilnikom propisuje ministar. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. potvrda o vlasništvu vozila. Tehnički pregled vozila može biti redovni i vanredni. (1) Novoproizvedena motorna i priključna vozila vlasnici su dužni podvrgnuti redovnom tehničkom pregledu u toku mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije. stiker naljepnica i odgovarajuće registarske tablice. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. obliku. a raseljena lica boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine. Tehnički priključnih 3. (1) Redovni tehnički pregled vozila obavlja se jednom godišnje. (3) Na tehničkom pregledu utvr uje se da li motorno ili priključno vozilo ima propisane ure aje i opremu i da li je u ispravnom stanju. uvjetima koje moraju zadovoljiti ovlaštene organizacije za obavljanje tehničkih pregleda. Član 216. . (1) Registraciju motornih i priključnih vozila. boji. potvrde o vlasništvu vozila. (4) O izvršenom tehničkom pregledu motornih i priključnih vozila vodi se evidencija. evidencijama koje se vode i obrascima koji se izdaju. nadzor nad radom stanica tehničkog pregleda motornih i priključnih vozila izdaju i vrše entitetska i kantonalna ministarstva i ministarstvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. nadležna za saobraćaj. Rok važenja redovnog tehničkog pregleda označava se posebnim znakom . (2) Odredbe stava (1) ovog člana odnose se na vlasnike vozila koji imaju prebivalište ili sjedište. (2) Odobrenje za rad. pravilnikom propisuje ministar. sadržaju. osim ako ovim Zakonom nije drugačije ure eno. Član 218. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama. Tehni ki pregledi motornih i priklju nih vozila Član 217. stiker naljepnice i registarskih tablica. a za odre ena motorna i priključna vozila svakih šest mjeseci. te da li ono ispunjava i druge propisane uvjete za učešće u saobraćaju. izgledu i sadržaju privremene potvrde o registraciji. te izdavanje registarskih tablica vrše organi nadležni za unutrašnje poslove. vozač kod sebe mora imati važeću potvrdu o registraciji vozila i dužan je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica.

odnosno da li je pod djelovanjem opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. Član 221. djelovanje opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje) da nije sposoban sigurno upravljati vozilom. kao i prema vozaču za kojeg utvrdi da je pod djelovanjem alkohola. (1) Ovlašteno lice će na licu mjesta privremeno oduzeti vozačku dozvolu i isključiti iz saobraćaja vozača kojeg zatekne da upravlja vozilom ili da pokušava upravljati vozilom ako je očigledno da je vozač u takvom psiho-fizičkom stanju (umor. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru koji nema zapis ili brzinomjer služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. koji će na osnovu toga vozaču ili vozaču-instruktoru oduzeti vozačku dozvolu za vrijeme trajanja te nesposobnosti. Član 224. dužna je o svom nalazu i mišljenju odmah obavijestiti organ nadležan za izdavanje vozačke dozvole. tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem vozilom (videonadzor). (4) Ako je ispitivanjem. (3) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ne pristupi vanrednom zdravstvenom pregledu na koji je upućen. (1) Ovlašteno lice može vozača ili vozača-instruktora podvrgnuti kontroli pomoću odgovarajućih sredstava i aparata. organ koji vozača vodi u evidenciji oduzet će mu dozvolu i deponirat će je dok zabrana traje. (3) Analiza krvi ili urina obavlja se kod vozača ili vozača .X. (1) Ako zdravstvena organizacija prilikom pregleda vozača ili vozača-instruktora utvrdi da je postao fizički ili psihički nesposoban za upravljanje motornim vozilima. Član 222. (2) Ovlašteno lice postupit će na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču iz člana 174. (2) Fotografija i videozapis s podacima o utvr enoj brzini. stav (3) ovog Zakona. Ako je vozaču ili vozaču-instruktoru izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. kao i da je pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje ako bi to izazvalo štetne posljedice po njegovo zdravlje.instruktora koji poriče da je pod djelovanjem alkohola. odnosno vozač-instruktor. (2) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ima pravo upravljati motornim vozilom više kategorija a to pravo za pojedine kategorije bude mu ograničeno zbog razloga predvi enih u stavu (1) ovog člana. opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. provedenim prema odredbama ovog člana. troškove ispitivanja snosi vozač. bolest. izdat će se nova vozačka dozvola u koju će se upisati one kategorije motornih vozila kojima ima pravo upravljati. bit će oduzeta vozačka dozvola dok se ne podvrgne tom pregledu. utvr eno da je vozač ili vozač-instruktor pod djelovanjem alkohola. (2) Vozač ili vozač-instruktor iz stava (1) ovog člana dužan je pristupiti ispitivanju. stav (2) ovog Zakona za kojeg utvrdi da u organizmu ima alkohola ili da pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. POSEBNE MJERE SIGURNOSTI Član 220. (1) Brzina kretanja vozila utvr uje se pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila. ili ga uputiti na stručni ljekarski pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. u skladu s članom 174. Član 223. . odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. čije je prisustvo u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima.

odnosno koji u toku 24 sata upravlja vozilom duže od devet sati. (9) Vozačka dozvola oduzeta na osnovu stava (8) ovog člana bit će vraćena vozaču po isteku roka iz stava (8) ovog člana. ili koji pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. odre eno najmanje deset kaznenih bodova nadležni organ kod kojeg se vodi u evidenciji pozvat će na predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa. odre eno najmanje 15 kaznenih bodova. stav (2) ili člana 239. (9) Ovlašteno lice koje je oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama st. u skladu s članom 174. stav (2). odre uju se i kazneni bodovi. (1) i (3) ovog člana i prema vozaču-instruktoru kojeg zatekne da osposobljava kandidata za vozača pod djelovanjem alkohola. ako su prestali razlozi zbog kojih je dozvola oduzeta. člana 236. člana 237. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa. stav (2) ovog Zakona. (1). (8) Vozaču kojem je u roku od jedne godine. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. ovog Zakona koji neprekidno upravlja vozilom duže od 4 sata i 30 minuta. (2). kazna se izriče za prekršaj koji nosi veći broj kaznenih bodova. (6) Vozaču koji se ne odazove na predavanja iz stava (5) ovog člana rješenjem će se privremeno oduzeta vozačka dozvola. (4). odnosno koji upravlja vozilom neprekidno duže od devet sati. (5) Vozača kojem je u roku od jedne godine. čije je ovlašteno lice oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama st. (5) Ovlašteno lice postupit će na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču iz člana 199. (6) Ovlašteno lice postupit će na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču ili vozaču-instruktoru iz člana 219. st.(3) Ovlašteno lice isključit će iz saobraćaja i vozača kojeg zatekne da upravlja motornim vozilom a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije ili da upravlja vozilom u vrijeme kad je na snazi mjera nadležnog organa kojom je vozaču zabranjeno upravljanje motornim vozilom. (7) @alba na rješenje o privremenom oduzimanju vozačke dozvole ne odga a izvršenje rješenja. (1). (4) Ovlašteno lice postupit će na način iz st. stav (3) ovog Zakona. (1) i (2). ili u vrijeme kad je na snazi mjera nadležnog organa kojom je vozaču-instruktoru zabranjeno upravljanje motornim vozilom. nadležni organ će vozačku dozvolu dostaviti organu u čijoj se evidenciji ta dozvola vodi. ovog Zakona koji u toku 24 sata vozilom pre e više od 500 km puta. koja sadrži ime i prezime vozača. (5) i (6) ovog člana dužno je izdati potvrdu vozaču o tome. U slučaju sticanja kaznenih bodova. zavisno od težine učinjenog prekršaja. bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 30 dana i on će biti upućen na provjeru poznavanja saobraćajnih propisa. (7) Nadležni organ. Kazneni bodovi evidentiraju se u evidenciju vozača na osnovu pravosnažne sudske odluke. a vozačka dozvola se ne vodi u evidenciji organa čije je ovlašteno lice tu dozvolu oduzelo. kao i kad ga zatekne da osposobljava kandidata za vozača a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije. (5) i (6) ovog člana. zbog počinjenih prekršaja iz ovog Zakona. dan i sat njenog oduzimanja i način njenog vraćanja.. kao i prema vozaču iz člana 201. (8) Ako vozač ne preuzme vozačku dozvolu u roku od tri dana od dana oduzimanja. dok se ne odazove na predavanja. (1) Vozaču motornog vozila koji je pravosnažnom sudskom odlukom kažnjen za prekršaje kažnjive prema odredbama člana 235. zbog učinjenih prekršaja iz ovog Zakona. broj oduzete vozačke dozvole. člana 238. stav (2) ovog Zakona koji odbije da se podvrgne ispitivanju. dužan je vratiti dozvolu vozaču čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. a najkasnije u roku od 24 sata od dana oduzimanja. . (2) (3) (4) Broj kaznenih bodova je jedan i dva. Član 225. osim propisanih kazni kaznenim odredbama ovog Zakona. (4). (2).

(2) Ovlašteno službeno lice odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost saobraćaja. ne smije u saobraćaju na putu upravljati motornim vozilom za vrijeme trajanja zabrane. ovlašteno lice isključit će vozilo iz saobraćaja i oduzet će knjižicu vozila. ili kojim se. st. odnosno masa prekoračuju najveće dozvoljene dimenzije. @alba na rješenje ne odga a izvršenje rješenja. Vozač kojem je. (8) i (10) ovog Zakona. (4) Kazneni bodovi za pojedinačni prekršaj brišu se iz evidencije po isteku 12 mjeseci od dana kada su odre eni. (1) Vozač koji je pozvan na predavanja i koji pristupi provjeri poznavanja saobraćajnih propisa snosi troškove predavanja. (3) Troškove premještanja vozila u svim slučajevima snosi vozač ili vlasnik vozila. odnosno za vrijeme za koje mu je vozačka dozvola oduzeta ili zadržana. ne može pristupiti daljnjoj provjeri dok ne protekne dva mjeseca od dana posljednje provjere. ponovo bude odre eno 15 kaznenih bodova. . odnosno masu ili osovinsko opterećenje. st. (2) Ako vozač ne postupi po nare enju iz stava (1) ovog člana. Član 226. naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost. Član 227. (1) i (3) ovog Zakona. odlukom nadležnog organa. odnosno da upotrijebi zimsku opremu. ovog Zakona. odnosno kretanje pješaka. bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 60 dana. (13) Vozačka dozvola oduzeta na osnovu stava (10) ovog člana bit će vraćena vozaču po proteku roka iz stava (10) ovog člana. (1) Ovlašteno službeno lice naredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je vozilo zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz člana 74. odnosno provjere u visini koju odredi nadležni organ. zbog počinjenih prekršaja iz ovog Zakona. zabranjeno upravljanje motornim vozilom na osnovu člana 221. odnosno vlasnik vozila isključenog iz saobraćaja odgovoran je za čuvanje vozila od kra e ili drugih nezakonitih radnji prema vozilu. na svoj zahtjev. kao i vozač kojem je vozačka dozvola zadržana na osnovu člana 225. (3) Ako vozač motornog vozila i poslije dvije provjere ne pokaže dovoljno znanja. podvrći ponovo provjeri poslije isteka 15 dana od dana prethodne provjere. ili da vozilo odveze do odre enog mjesta gdje može otkloniti neispravnost. Član 228. ili ometa normalan tok saobraćaja. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa. (1) Ako ovlašteno lice zatekne vozilo koje zbog tehničke neispravnosti ugrožava ili smeta drugim učesnicima u saobraćaju. (11) (12) Rješenje o oduzimanju vozačke dozvole donosi organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji.(10) Vozaču kojem u roku od dvije godine. prevozi teret čije dimenzije. ili se kreće bez zimske opreme na dijelu puta i u vrijeme kad je zimska oprema obavezna. ili koje se kreće putem na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno. ovog Zakona. bez dozvole. (2) Vozač motornog vozila koji na provjeri ne pokaže potrebno znanje može se. ili na kome je teret nepravilno smješten. Član 229. odnosno nedovoljno osiguran. ovog Zakona. vozač kojem je vozačka dozvola oduzeta na osnovu člana 222. stav (1) ovog Zakona. (3) Vozač. vozač kojem je vozačka dozvola privremeno oduzeta na licu mjesta na osnovu člana 223. ako je vozilo parkirano u pješačkoj zoni. kao i ako je vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila invalida. a za vozače kojima su izrečene mjere iz člana 225. odnosno da vozilom nastavi kretanje na putu na kojem je kretanje te vrste vozila dozvoljeno.

ime i prezime vozača i njegovu adresu. (5) Ako vozač ne preuzme oduzetu potvrdu o vlasništvu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja.).00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost ako: 1) ne održava javne puteve za siguran i nesmetan saobraćaj ili ne organizira i trajno kontrolira stanje i održavanje javnih puteva. (4) Ovlašteno lice koje je privremeno oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila ili registarske tablice dužno je izdati vozaču potvrdu o tome. dužan je vozaču vratiti potvrdu o vlasništvu vozila čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. potvrda o vlasništvu vozila bit će dostavljena nadležnom organu u čijoj se evidenciji vozilo vodi.00 KM do 5. (3) Nadležni organ čije je ovlašteno lice privremeno oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila. vrstu i registarski broj vozila. a najkasnije u roku od 24 sata nakon prestanka postojanja tih razloga. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. stav (2) ovog Zakona. a knjižica vozila se ne vodi u evidenciji organa čije je ovlašteno lice knjižicu oduzelo. potvrda o vlasništvu vozila bit će dostavljena nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji. naziv organa koji je izdao potvrdu o vlasništvu vozila. .00 KM kaznit će se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice. (1) Na vanredni tehnički pregled uputit će se motorno ili priključno vozilo koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti ure aja za upravljanje ili ure aja za zaustavljanje. saobraćajnih znakova i vještine upravljanja motornim vozilom. (1) Ovlašteno lice isključit će iz saobraćaja vozilo koje nije registrirano ili koje nema propisane registarske tablice. vozilo koje izduvnim plinovima ili na drugi način prekomjerno zaga uje zrak. kao i vozilo koje proizvodi prekomjernu buku. način i vrijeme vraćanja potvrde o vlasništvu vozila i pečat i potpis ovlaštenog lica.(4) Premještanje vozila na drugo mjesto ure uje se propisima entiteta.000. objekata. saobraćajne signalizacije i opreme na putevima (član 4. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. Član 230. vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure aj za spajanje vučnog i priključnog vozila.00 KM do 10. (4) Bliže odredbe o sadržaju programa i načinu održavanja predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa i programu i načinu provjere poznavanja saobraćajnih propisa. a novčanom kaznom u iznosu od 1. ili se ustanovi druga neispravnost za koju je propisano isključivanje iz saobraćaja. (2) Ovlašteno lice koje je isključilo vozilo iz saobraćaja vozaču će na licu mjesta privremeno oduzeti potvrdu o vlasništvu vozila. vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure aj za pogon na tečni plin.000. razlog oduzimanja. put i mjesto oduzimanja. (2) Ako se u slučaju iz stava (1) ovog člana na vanrednom tehničkom pregledu potvrde neispravnosti zbog kojih je vozilo upućeno na vanredni tehnički pregled. odnosno vlasnik vozila iz stava (2) ovog člana ne preuzme privremeno oduzetu i zadržanu knjižicu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja.000.000. KAZNENE ODREDBE Član 232. vrijeme. Član 231. koja sadrži naziv i sjedište organa čije je ovlašteno lice oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila i registarske tablice. XI. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 2. vozilo koje je u saobraćajnoj nesreći toliko oštećeno da se opravdano može zaključiti da su na njemu oštećeni sklopovi i ure aji koji su važni za sigurnost saobraćaja. a za prekršaj iz stava (1) ovog člana oduzeti i registarske tablice. prema odredbama ovog člana i člana 228. datum. a registarske tablice dostaviti nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji u roku od tri dana. (3) Ako vozač. ime i prezime vlasnika i njegovu adresu. stav (4) ovog Zakona. izvršenju mjera sigurnosti i zaštitnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. pravilnikom propisuje ministar. nadležni organ koji je uputio vozilo na vanredni tehnički pregled privremeno će oduzeti i zadržati knjižicu vozila dok se navedene neispravnosti ne otklone i dok se to ne potvrdi na novom tehničkom pregledu o čemu izdaje potvrdu u skladu s članom 230.

popravlja ili prepravlja vozila ili stavlja u promet vozila. . preure uje ili popravlja u većem obimu vozila na motorni pogon i priključna vozila protivno odredbama člana 206. stav (1)).. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.). 5) ne osigura vozaču koji upravlja autobusom. održava. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. stubove ili druge slične predmete kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraćajnih znakova. znakove. 3) naredi ili dozvoli vuču natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 20 t. stav (1)). protivno odredbama člana 87.00 KM do 1. sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera na kome postoje samo dvije saobraćajne trake.00 KM kaznit će se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako: 1) ne projektuje. ili koji svojim oblikom.2) proizvodi. ne odvoji te trake odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu. stav (2)). 7) stavlja u promet motorna i priključna vozila. ili zasljepljuju učesnike u saobraćaju. kad u toku 24 sata prelazi više od 500 km. 2) naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom na motorni pogon vuče priključno vozilo protivno odredbama člana 81. (1) i (2). ili da se takvo vozilo upotrebljava u saobraćaju na putu protivno odredbama člana 126. stav (5).500 kg neprekidan jedanaestosatni odmor prije početka njegovog radnog dana (član 200. ili ako se njegovim vozilom prevozi teret koji nije raspore en ili pričvršćen na način odre en u članu 127. ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju karakteristike puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila. st.. ne dopuni ili ne zamijeni saobraćajne znakove koji ne odgovaraju izmijenjenim uvjetima saobraćaja na putu ili zahtjevima sigurnosti saobraćaja (član 131. (2) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500. 8) na javnom putu postavi table. odnosno nakon pre enih 500 km puta (član 201. 3) 4) ne uspostavi Centralni registar ili ako redovno ne dostavlja odgovarajuće podatke centralnom registru (član 10. bojom.. odnosno traktora s prikolicom..00 KM do 8. ne oprema i ne održava puteve tako da odgovaraju svojoj namjeni i sigurnosti saobraćaja (član 11.).. ne izgra uje. 6) u pogledu obilježavanja javnih puteva saobraćajnim znakovima.000.). izgledom ili mjestom postavljanja podražavaju ili liče na neki saobraćajni znak. svjetla. 7) ne postavi ili ne održava saobraćajne znakove na putu tako da budu lahko uočljivi danju i noću. zamijeni drugim vozačem najkasnije nakon devet sati upravljanja vozilom. rezervne dijelove. postavlja posebne objekte na putu protivno odredbama člana 47. ili preko najveće dozvoljene mase. 9) na javnom putu van naselja. ne postupi prema odredbama člana 130. 4) naredi ili dozvoli da se na njegovo vozilo ugrade ure aji za davanje posebnih znakova.). 5) naredi ili dozvoli da se njegovo vozilo u saobraćaju na putu optereti preko dozvoljene nosivosti. 8) pojedinačno proizvodi.000.00 KM odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za sigurnost saobraćaja (član 133. ili ako ne ukloni. a na magistralnom putu ne obilježi ih i ivičnim linijama (član 143.000. 6) ne osigura da se vozač koji upravlja autobusom.. Član 233. ure aje ili rezervne dijelove za vozila protivno odredbama člana 6. opremu i ure aje za vozila proizvedene u inozemstvu protivno odredbama člana 205.

00 KM do 300. na vozilu koristi registarske tablice koje nisu izdate za to vozilo (član 209. stav (1)).. 23) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje motorno ili priključno vozilo koje je upućeno na vanredni tehnički pregled. stav (1)). odnosno vozač-instruktor koji u organizmu ima alkohola ili pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola počne upravljati vozilom. nije u stanju sigurno upravljati vozilom (član 173. 12) ne postavi ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih znakova na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou u slučajevima iz člana 150.500 kg upravlja vozilom neprekidno duže od 4 sata i 30 minuta (član 199.00 KM do 300. tahograf i pneumatike (član 203. teškog psihičkog stanja ili upotrebe opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje.00 KM i odgovorno lice u državnom organu. st.. 11) postupi protivno odredbama člana 149. stav (3)).. odnosno osposobljavati kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom protivno odredbama člana 174. a nije podvrgnuto tom pregledu (član 231.00 KM kaznit će se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako: 1) 2) postupi protivno odredbi člana 7. ure aje za zaustavljanje. Član 234.00 KM i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost vlastitim radom i sredstvima u vidu zanatske djelatnosti. stav (1)). 18) vozač autobusa ili teretnog motornog vozila ili skupa vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. ne postupi prema odredbama člana 20. .00 KM do 5.). (3) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100.000. zbog umora. 19) u saobraćaju na putu upotrebljava vozilo koje ne ispunjava propisane uvjete u pogledu dimenzija. 15) naredi ili dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo upravljati motornim vozilom ili nema pravo upravljati vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (član 172. 14) ne obavijesti najbližu policijsku stanicu o prijemu lica povrije enog u saobraćajnoj nesreći ili o smrti lica povrije enog u saobraćajnoj nesreći (član 157.00 KM do 1. (4) Za prekršaje iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500. 20) 21) 22) postupi protivno odredbama člana 206..00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu..500.).. (1) i (2).). (2) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100. naredi ili dozvoli da vozač upravlja motornim vozilom u saobraćaju protivno odredbi člana 227..10) ne postavi odgovarajuće saobraćajne znakove ispred prijelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou (član 145. 13) na putu na kojem su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojoj se izvode radovi ne postupi prema odredbama člana 151. ukupne mase ili osovinskog opterećenja.). ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje. ure aje za spajanje vučnog i priključnog vozila. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 400. 17) naredi ili dozvoli da vozač. bolesti. 16) naredi ili dozvoli da vozilom upravlja vozač za kojeg se može zaključiti da.

20) dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nije izvršilo kontrolno-zdravstveni pregled. stav (1)). 195. 19) dozvoli da se kandidat za vozača motornog vozila obučava iz praktičnog dijela obuke bez zdravstvenog pregleda (član 193. 9) 10) naredi ili dozvoli da se neispravno vozilo na motorni pogon vuče protivno odredbama člana 85.3) ne preduzima praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na putu. 12) ukloni ili ošteti saobraćajni znak ili izmijeni značenje saobraćajnog znaka (član 132. predmete ili materije koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost saobraćaja ili zaga ivati okolinu (član 26. ili dozvoli. stav (5)). naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom prevozi teret protivno odredbama člana 129. ostrva za usmjeravanje saobraćaja i druge objekte na kolovozu koji noću nisu dovoljno osvijetljeni ne obilježi na način propisan u članu 141. postavi branike koji nisu obojeni. 21) naredi ili dozvoli da njegovim motornim i priključnim vozilom u saobraćaju upravlja vozač protivno odredbama člana 200. bude označen na način utvr en u članu 129. stav (3)). 16) upravlja vozilom. ure aja za zaustavljanje. ili naredi da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo upravljati motornim vozilom. st. 17) motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača osposobljava za praktično upravljanje vozilom ne obilježi posebnim tablicama (član 183. 8) na svoja motorna ili priključna vozila ne stavi propisanu oznaku o najvećoj dozvoljenoj brzini kretanja za ta vozila (član 46. stav (3). stav (1)).). ure aja za spajanje vučnog ili priključnog vozila. i 197.196. 23) naredi ili dozvoli da njegova neregistrirana motorna ili priključna vozila učestvuju u saobraćaju na putu (član 207... 7) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje vozilo za prijevoz djece koje nije obilježeno posebnim znakom (član 30. stav 1. osim ure aja za upravljanje.. ili ih ne osvijetli vlastitim izvorom svjetlosti (član 135. 15) prilikom izvo enja radova na putu. stav (2)). odnosno upravlja vozilom a nije izvršilo kontrolno . .. 14) ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel. stav (3)).. (2) i (3). magistralnom. tahograf i pneumatike (član 203. putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila.). ili nema pravo upravljati vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (član 172. 4) 5) ne postupi prema odredbama člana 22. 18) izda me unarodnu vozačku dozvolu protivno odredbi člana 192. 13) na autoputu. ne postupi u skladu s članom 23. 11) ne osigura da teret na vozilu noću. regionalnom i lokalnom putu znakove opasnosti i znakove izričitih naredbi ne presvuče reflektujućim materijama. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti.). stav (3). stav (1))..). odnosno osvijetljeni na način propisan u članu 151. 22) naredi ili dozvoli da se u saobraćaju na putu upotrebljava vozilo koje nema propisanu opremu ili ispravne propisane ure aje.). kao i vrhove pješačkih ostrva.zdravstveni pregled (čl. gdje je put uzrok saobraćajnih nesreća (član 21. 6) ostavi na putu oštećena vozila. stav (2).

00 KM i odgovorno lice u državnom organu.00 KM do 300. stav (2)). Član 235. kad je to vozilo zaustavljeno na kolovozu radi ulaženja ili izlaženja djece (član 30. 12) vozač koji počne preticanje kad je vozač vozila koje se na istoj saobraćajnoj traci kreće ispred njega dao znak da namjerava izvršiti preticanje ili obilaženje (član 61. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. stav (1) tačka 4. 26) ako vrši tehnički pregled suprotno odredbama člana 217. (2) Za prekršaje iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500.00 KM kaznit će se za prekršaj: 1) vozač koji ne zaustavi vozilo kad nai e na vozilo kojim se prevoze djeca. i 46. stav (4)). 5) vozač koji na mjestu na kojem je saobraćaj reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ne zaustavi vozilo na znak crvenog svjetla (član 51. stav (1) tačka 1. (2) i (3)). ili ako ga pretiče s desne strane kad izme u tog vozila i desne ivice kolovoza ne postoji saobraćajna traka (član 58. stav (1) tačka 1. 11) vozač koji počne preticanje ili obilaženje kad je vozač vozila koje se kreće iza njega počeo preticanje (član 61. 4) vozač koji u pogledu propuštanja vozila postupi protivno odredbama člana 49.24) naredi ili dozvoli da njegova motorna ili priključna vozila učestvuju u saobraćaju na putu bez probnih tablica.). 3) vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je za više od 30 km na sat veća od dozvoljene brzine.). 25) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje njegovo motorno ili priključno vozilo poslije isteka važenja saobraćajne dozvole ili potvrde o korištenju probnih tablica (član 211.00 KM i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost. stav (3). stav (2)). 2) vozač koji na putu postupa protivno odredbama člana 40.).). 6) vozač koji nedozvoljeno pretiče s desne strane (član 58.). 9) 10) vozač koji povećava brzinu kretanja svog vozila dok ga drugo vozilo pretiče (član 60. (1) i (2)). st. 13) vozač koji počne preticanje kad saobraćajna traka kojom namjerava to učiniti nije slobodna na dovoljnom odstojanju i time ugrozi ili ometa saobraćaj iz suprotnog smjera (član 61. stav (1)). stav (1) tačka 3.00 KM do 300. ili poslije isteka važenja probnih tablica (član 207. stav (1) tačka 2. 8) vozač koji s lijeve strane pretiče vozilo koje se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza. 7) vozač koji s lijeve strane pretiče vozilo koje je na kolovozu zauzelo takav položaj i čiji vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo (član 58. (4) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100.. 14) vozač koji počne preticanje ili obilaženje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena kretanju vozila iz suprotnog smjera ako po izvršenom preticanju ili obilaženju ne može bez ometanja ili ugrožavanja drugih učesnika u saobraćaju .00 KM do 300. 44.). (3) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100. vozač koji počne preticanje zaustavljene kolone vozila ili kolone vozila u kretanju (član 61.00 KM do 1. stav (3)). st.000. odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dozvoljene brzine (čl.

stav (2)).). 32) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim ili priključnim vozilom poslije isteka važenja saobraćajne dozvole ili potvrde o korištenju probnih tablica (član 211.) 31) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim ili priključnim vozilom koje nije registrirano (član 208. 30) vozač koji učestvuje u saobraćaju s neregistriranim vozilom (član 207. stav (1)).).ponovo zauzeti položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije počinjanja preticanja ili obilaženja. ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje. 18) vozač koji ne zaustavi vozilo ispred obilježenog pješačkog prijelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz (član 111. 15) vozač koji obavlja preticanje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena saobraćaju iz suprotnog smjera ispred vrha prijevoja puta ili u krivini gdje je preglednost nedovoljna (član 63. kao i vozač koji počne preticanje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena prinudnom zaustavljanju vozila (član 61. 25) vozač koji upravlja vozilom pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje (član 173. ukupne mase ili osovinskog opterećenja. stav (5). stav (1)). odnosno da prugom nailazi voz (član 114. pneumatike ili nema tahograf.. 24) učesnik u saobraćaju koji ne postupa po zahtjevu izraženom pomoću znaka ili prema naredbi ovlaštenog lica (član 152. 16) 17) vozač koji pretiče drugo vozilo protivno odredbama člana 64. 19) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje spušten. vozač koji pretiče vozilo koje je stalo ispred obilježenog pješačkog prijelaza radi propuštanja pješaka (član 65. stav (1) tač. 23) lice koje postupi protivno odredbi člana 133. 27) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom (član 184.). stav (1)). 33) vozač ili vozač-instruktor koji odbija da se izvrši ispitivanje pomoću odgovarajućih sredstava i aparata ili stručni pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem .). stav (1)). stav 2. ili ako je taj ure aj već počeo da se spušta. 5..). 20) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi kad se pojavi crveno trepćuće ili crveno neprekidno svjetlo (član 115. stav (2)).). 26) vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u saobraćaju na putu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znakovi upozorenja da će taj ure aj početi da se spušta.). 22) lice koje ukloni ili ošteti saobraćajni znak ili opremu puta. 21) vozač koji u saobraćaju na putu upotrebljava vozilo protivno odredbi člana 126. tahograf. ure aje za zaustavljanje. kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi preko 1g/kg (član 174. ure aje za spajanje vučnog i priključnog vozila. ili ako ga za vrijeme vožnje ne uključi (član 203. 29) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje ne ispunjava propisane uvjete u pogledu dimenzija. ili izmijeni značenje saobraćajnog znaka (član 132. 28) vozač koji upravlja motornim vozilom one kategorije koja nije naznačena u njegovoj vozačkoj dozvoli (član 185. stav (1)). i 6.).

predmete ili materije koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost saobraćaja (član 26. 2). 2) vozač koji s kolovoza ne ukloni predmete koji sa vozila padnu na put i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put (član 26.00 KM do 1. 32) i 33) stava (1) ovog člana vozaču ili vozaču-instruktoru uz kaznu izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jedan mjesec do četiri mjeseca. 5).). osim novčane kazne. Član 236. vozaču ili vozaču-instruktoru odre uju se i dva kaznena boda. (4) Osim novčane kazne za prekršaje iz stava (2) ovog člana.1). pješak. 13). i time ugrozi lica koja u to vozilo ulaze ili iz njega izlaze (član 30. (2) Za prekršaje iz tač. 26).. 18). stav (2).00 KM kaznit će se za prekršaj: 1) lice koje na putu ostavi oštećeno vozilo.000. a i za druge prekršaje iz tog stava ta mjera se može izreći u istom periodu.). stav (1)). stav (1). odnosno vodič ili gonič stoke koji postupi protivno odredbi člana 92.). na kome postoje najmanje četiri saobraćajne trake. stav (3)). 25). 6) vozač koji na cesti sa kolovozom za promet vozila u oba smjera. 15). učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 300. 10) lice koje postupi protivno odredbama člana 70. stav (2). prelazi vozilom na kolovoznu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera (član 40. 7) vozač koji brzinu kretanja svog vozila ne prilagodi osobinama i stanju puta i drugim saobraćajnim uvjetima tako da vozilo ne može pravovremeno da zaustavi pred preprekom koju pod datim uvjetima može da predvidi (član 43. stav (1)). 11) vozač koji vozilom presiječe kolonu djece. odnosno da li se nalazi pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje (član 220.00 KM. stav (2)). 17). 4) vozač koji namjerava na putu obaviti neku radnju vozilom a prethodno se nije uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili za imovinu (član 36. (1) i (2)). st. 11). 5) vozač koji se ne kreće desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja (član 39. pogrebnu povorku ili drugu organiziranu povorku koja se kreće kolovozom (član 80. 8) vozač koji se približava raskrsnici takvom brzinom da se ne može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza (član 50. 12) 13) vozač vozila na motorni pogon koji prilikom vuče priključnog vozila postupi protivno odredbama člana 81. stav (2)). 9) vozač koji obavlja preticanje ili obilaženje kad s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu u saobraćaju ili na tehnička svojstva vozila ugrožava druge učesnike u saobraćaju (član 58. stav (1)). 3). stav (1)) ili koji vozilo u kretanju drži protivno odredbama člana 39.alkohola. 3) vozač koji se nesmanjenom brzinom kreće pored vozila javnog prijevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe. . (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50. vojnika. 14). (3) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kojim je izazvana saobraćajna nezgoda. a vozaču će se uz kaznu izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do šest mjeseci. a za ostale prekršaje iz stava (1) ovog člana vozaču ili vozaču-instruktoru.00 KM do 250. zaustavljenog na stajalištu. stav 1. odre uje se i jedan kazneni bod. 10). 34) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom protivno odredbi člana 227.

stav (4)). (2) Ako je prekršajem iz stava (1) ovog člana izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju.00 KM kaznit će se za prekršaj: . vlasnik vozila koji postupi protivno odredbama člana 208.. ili nanosi šteta putu ili objektima na putu (član 127. (2) i (3). st. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. kod kojeg se utvrdi da količina alkohola u krvi prelazi količinu od 0. može se izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca.). st. 17) vozač motornog vozila koje vuče drugo motorno vozilo ako postupi protivno odredbama člana 118.00 KM do 300. 18) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila pod pratnjom postupi protivno odredbama člana 125. 22) lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći ako postupi protivno odredbama člana 154. stav (2)). 16) vozač koji se vozilom približava prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na način protivan odredbama člana 113. stav (1)). stav (4)).14) gonič stoke koji ne nadzire stoku koja se kreće po putu (član 104.00 KM i odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda. 20) vozač koji vozilom prevozi teret kojim se ugrožava sigurnost učesnika u saobraćaju. 24) 25) 26) ako ne postupi prema odredbama člana 158. stav (1). vlasnik vozila ako u roku od osam dana ne vrati registarske tablice nadležnom organu (član 208. stav (2) tačka 1. stav (3). (3) Osim novčane kazne za prekršaje iz stava (1) ovog člana. stav (1).). stav (1)). učinilac prekršaja kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100. Član 237.3 g/kg do 1 g/kg (član 174. 23) vozač koji na zahtjev ovlaštenog lica ne preveze lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove (član 156. vlasnik vozila koji svoje vozilo da na upravljanje licu iz člana 172. 28) 29) 30) vozač koji postupi protivno odredbama člana 190. 19) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila s pravom prvenstva prolaza postupi protivno odredbama člana 126. vozaču se odre uju i jedan ili dva kaznena boda. 31) vozač koji u saobraćaju na putu učestvuje motornim ili priključnim vozilom koje je upućeno na tehnički pregled a nije podvrgnuto tom pregledu (član 231. 21) vozač koji se vozilom kreće saobraćajnom trakom na kojoj je svjetlosnim saobraćajnim znakom obilježeno da je zabranjen saobraćaj u smjeru u kojem se on kreće (član 139.. stav (1) i člana 122.. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50. 15) vozač koji u odnosu na pješaka koji je stupio ili stupa na obilježeni pješački prijelaz postupa protivno odredbama člana 111. st. (2) i (3). vlasnik vozila koji ne podnese podatke o identitetu lica kome je dao vozilo na upravljanje (član 172. (1) do (4). stav (1)). stav (5). ili prouzrokovana saobraćajna nesreća. 27) vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u saobraćaju na putu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom.

6) vozač koji poslije izvršenog preticanja ili obilaženja vozilom ponovo ne zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se do tada kretao (član 62. 15) vozač motocikla i lahkog motocikla i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (član 102. 4) vozač koji na raskrsnici skrene vozilom u pravcu označenom zelenom svijetlećom strelicom i pri tome ometa saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji ulazi. 7) vozač koji vozilom pretiče drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu... odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 30 do 50 km na sat veća od dozvoljene brzine (član 44. ili koje prelazi pješački prijelaz (član 65. 19) vozač motornog vozila koji zaustavi vozilo na autoputu ili na autoputu obavlja polukružno okretanje vozilom iz jednog smjera saobraćaja u suprotni smjer. st.1) vozač koji ne zaustavi vozilo iza vozila javnog prijevoza putnika.). stav (1)).. st. st. ili kretanje unazad (član 117. 14) vozač vozila na motorni pogon čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. gonič stoke i vozač vozila koje se ne smatra motornim vozilom. zaustavljenog na stajalištu.500 kg.). stav (1)). vozač vozila na motorni pogon koji upotrebljava svjetla za označavanje vozila protivno odredbama člana 94. i član 46. (1) i (2) i član 120.. ili mu je dužina veća od sedam metara. 3) vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je više od 20 do 30 km na sat veća od dozvoljene brzine. 8) vozač koji prije nego što napusti vozilo ne preduzme sve mjere kojima se sprečava da ono samo krene s mjesta na kojem je ostavljeno (član 78. 16) pješak koji na obilježenom pješačkom prijelazu na kome je saobraćaj pješaka reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima za pješake ne postupi prema tim znakovima (član 109. vozač koji postupi protivno odredbama člana 90. (2) i (3). 2) vozač koji mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila (član 42. 18) pješak. 17) učesnik u saobraćaju koji je prilikom prelaženja preko željezničke pruge u istom nivou postupio protivno odredbama člana 115. 9) 10) 11) vozač koji svojim vozilom noću vuče vozilo na motorni pogon protivno odredbama člana 83. odnosno ne zaustavi vozilo na pogodnom mjestu. 13) vozač koji ne drži potrebno odstojanje kad se kreće iza drugog vozila (član 96. ili ako ta svjetla upotrebljava na način suprotan odredbama člana 95. stav (1)). (1) i (3)). ako ne drži svoje vozilo na propisanom odstojanju od istog takvog vozila ispred sebe (član 97. 5) vozač koji u slučajevima iz člana 60..). ili iza autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe. stav (3) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza.). (1) i (2)). 12) vozač vozila na motorni pogon koji po magli ne upotrebljava propisana svjetla.). . 20) vozač motornog vozila koji postupi protivno odredbi člana 120. ili vozač motornog vozila koje ne može razviti brzinu od najmanje 40 km na sat ako se kreću po autoputu ili putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila ili brzom putu (član 116. kada lica moraju preći preko saobraćajne trake ili biciklističke trake kojom se njegovo vozilo kreće (član 30. st. stav (1)). stav (3)).). ili ne propusti pješake koji prelaze preko kolovoza (član 52.

stav (3). (1) i (3)). stav (1)).500 kg ili autobusom upravlja neprekidno duže od 4 sata i 30 minuta. ili kad u toku 24 sata upravlja duže od devet sati (član 199.00 KM. stav (5)). 5) vozač čije vozilo. 10) vozač koji obavlja mimoilaženje protivno odredbama člana 55. stav (2) tač. do 5. (7) i (8). vozač koji postupa protivno odredbi člana 209. svjetlosno-signalne i reflektujuće ure aje ili materije koji daju svjetla crvene boje. stav (2)). 28) vozač koji teretnim motornim vozilom čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. od 2. 4) vozač koji prilikom upravljanja vozilom koristi mobilni telefon protivno odredbama člana 33...21) vozač koji vozilom na putu kroz tunel izvodi radnje čije je izvo enje u tunelu zabranjeno (član 123. protivno odredbama člana 35. vozač koji postupa suprotno odredbama člana 186. . 3) vozač vozila javnog gradskog prijevoza putnika.). 25) vozač koji u pogledu smještaja tereta na vozilu ili u pogledu označavanja tereta postupi protivno odredbama člana 128. 22) vozač vozila na motorni pogon koji za vrijeme kretanja kroz tunel ne drži upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta (član 124. 2) vozač koji ne omogući uključivanje u saobraćaj vozilu javnog gradskog prijevoza putnika. 29) 30) vozač koji postupa protivno odredbi člana 200..00 do 200. st. učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. stav (1). 23) 24) vozač koji upravlja vozilom koje je opterećeno protivno odredbi člana 127. vozaču se može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća. 8) vozač koji prilikom prolaza kroz raskrsnicu postupi protivno odredbi člana 50. stav (2). koji prilikom uključivanja u saobraćaj sa stajališta postupi protivno odredbi člana 31.. 9) vozač koji se vozilom ne kreće u obaveznom pravcu označenom zelenim svjetlom u obliku zelene svijetleće strelice (član 52. kao i vozač posebno obilježenog vozila za prijevoz djece.. 26) 27) vozač koji teret na vozilu noću. stav (2). stav (3)). a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. 6) vozač koji prilikom znatnijeg smanjivanja brzine kretanja vozila postupi protivno odredbi člana 42. stav (4). 7) vozač koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo povećava brzinu kretanja na način da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe (član 43.00 KM kaznit će se za prekršaj: vozač koji upravlja vozilom za prijevoz djece koje nije obilježeno posebnim znakom (član 30. odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda. Član 238.). stav (1) ima na prednjoj strani svjetlosne. (1) 1) Novčanom kaznom u iznosu od 40. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. a na zadnjoj strani svjetla bijele boje. stav (2). kad ta vozila izlaze sa stajališta (član 31. st. ne označi na način iz člana 129. vozač koji optereti vozilo kojim upravlja protivno odredbama člana 127. ili posebno obilježenom vozilu za prijevoz djece. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti.

st. i 122. 25) vozač zaprežnog vozila koji ne upravlja zaprežnim vozilom koje se kreće po putu. 32) vozač motornog vozila koji na putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila postupi protivno odredbama člana 117. 23) vozač bicikla. stav (2).. stav (1))..). ili koji zaprežno vozilo ostavi bez nadzora na putu (član 103.).11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) vozač koji u slučaju iz člana 60. vozač koji vozilo zaustavljeno na kolovozu ne obilježi posebnim znakom na način propisan u članu 77. a kojima je na takvom prijelazu dozvoljen prolaz (član 111. 18) vozač koji vuče natovareno teretno motorno vozilo. 20) vozač vozila na motorni pogon koji u pogledu upotrebe kratkih svjetala postupi protivno odredbama člana 93. . stav (1) i čl. 28) 29) pješak koji preko kolovoza i biciklističke staze ili trake prelazi na način protivan odredbama člana 108. 21) 22) vozač bicikla. 33) vozač koji ne zaustavi svoje vozilo na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila i ne preduzme potrebne mjere da ga što prije ukloni s kolovoza autoputa ili puta rezerviranog za saobraćaj motornih vozila ili brzog puta (član 117. bicikla s motorom ili lahkog motocikla ili motocikla koji postupi protivno odredbama člana 100. odnosno traktor s priključnim vozilom protivno odredbama člana 87. vozač koji pri preticanju ne drži svoje vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče (član 62. (2) i (3). 30) pješak koji prilikom prelaženja preko kolovoza na mjestu na kome nije obilježen pješački prijelaz ometa saobraćaj vozila (član 110. 27) pješak koji se na putu koji ima trotoar ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka kreće kolovozom (član 106. 31) vozač koji ometa prolaz pješaka koji su stupili na obilježeni pješački prijelaz na kome je saobraćaj reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima. st.). stav (1)).. lahkog motocikla ili motocikla koji prevozi drugo lice protivno odredbama člana 101. vozač koji pri zaustavljanju ili parkiranju vozila ne postupi prema odredbama člana 70. bicikla s motorom. vozač koji zaustavi ili parkira svoje vozilo protivno odredbama čl. 24) vozač bicikla i bicikla s motorom i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (član 102..). vozač motornog vozila koji pri vuči drugog motornog vozila postupi suprotno članu 81. pješak koji na obilježenom pješačkom prijelazu postupi protivno odredbama člana 109. bicikla s motorom ili lahkog motocikla ili motocikla koji se ne kreće na način propisan u članu 99. 19) vozač koji pri vučenju neispravnog vozila na motorni pogon postupi protivno odredbama člana 89... st. ili znakovima koje daje ovlašteno lice.. 73. vozač koji vuče neispravno vozilo na motorni pogon protivno odredbama člana 85... i 74.). stav (1) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza. stav (2)). (2) i (3). 26) pješak koji se nepotrebno zadržava na kolovozu ili se kreće po kolovozu na način kojim se ometa ili sprečava saobraćaj vozila (član 105.stav (4). 120.. vozač bicikla. (1) i (3) i člana 118.

9) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom na kome nema propisanu oznaku najveće dozvoljene brzine za to vozilo (član 46. 4) vozač koji prije obavljanja odre enih radnji vozilom ne obavijesti o svojoj namjeri druge učesnike u saobraćaju (član 37. 3) vozač koji u putničkom automobilu prevozi dijete protivno odredbi člana 34.00 KM kaznit će se za prekršaj: 1) lice koje se prevozi vozilom ako na bilo koji način ometa vozača u upravljanju vozilom.). tahografa i pneumatika (član 203. 10) vozač koji prilikom skretanja postupi protivno odredbama člana 48. .). st. (3) i (4) i član 46. odnosno kolovoz ili saobraćajnu traku. učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. stav (4)). zabrana ili obaveza izraženih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova. 11) vozač koji prilikom napuštanja raskrsnice u slučaju iz člana 53. 35) vozač motornog vozila koji prilikom uključivanja na autoput. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 30.... stav (9)). 7) vozač koji smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da svojim vozilom pričinjava smetnje normalnom odvijanju saobraćaja (član 43.. st.). 2) vozač ili drugo lice koje se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže sigurnosnim pojasevima (član 34.). (1) i (2)). registarske tablice i me unarodnu oznaku zemlje registracije prema odredbama člana 212. ili ako utiče na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje sigurnost saobraćaja (član 32. stav (2). 36) učesnik u saobraćaju koji se ne pridržava ograničenja. stav (2)). 38) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje nema ispravne propisane ure aje i opremu osim ure aja za upravljanje. 6) vozač koji prilikom kretanja vozila unazad postupi protivno odredbama člana 41.00 KM do 200. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. odnosno isključivanja s autoputa postupi protivno odredbama člana 121.00 KM. ure aja za zaustavljanje. stav (3)). stav (1)). ne propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću pravcem u kome je saobraćaj otvoren. 5) vozač koji za kretanje svog vozila koristi put. osim saobraćajnih znakova ograničenja brzine (član 130. vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. Član 239. 8) vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 10 do 20 km na sat veća od dozvoljene brzine (član 44.34) vozač motornog vozila koji se na autoputu ne kreće krajnjom desnom saobraćajnom trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni (član 119. odnosno stazu koja nije namijenjena za saobraćaj one vrste vozila kojoj to vozilo pripada (član 38. 39) vozač motornog i priključnog vozila registriranog u stranoj zemlji ako nema važeću saobraćajnu dozvolu. stav (1)). odredit će mu se jedan kazneni bod. 37) ako ne obilježi vozilo posebnim znakom (član 186. ure aja za spajanje vučnog i priključnog vozila.

stav (1)). 55. 30) ako vozač za vrijeme upravljanja motornim vozilom ne koristi pomagala koja su upisana u obrazac njegove vozačke dozvole (član 172. stav (1)).). ili ako se daju svjetlosni i zvučni znakovi koji upozoravaju da će se taj ure aj početi spuštati... 13) 14) 15) 16) vozač koji obavlja mimoilaženje protivno odredbama čl. pješak koji se po kolovozu kreće protivno odredbama čl. 32) vozač motornog vozila koje nema propisan broj registarskih tablica ili na kome su te tablice postavljene tako da se dobro ne vide ili nisu čitke (član 210.. 1. stav (2). odnosno da se prijelazu puta preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće po šinama (član 114. stav (1)).. kad se pojavi crveno trepćuće svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo (član 115.). 29) vozač koji kod sebe nema odgovarajuću važeću vozačku dozvolu ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštenog lica (član 172. vozač koji prilikom vučenja vozila na motorni pogon ne postupi na način propisan u članu 84.). stav (1). 17) lice koje na zaustavljenom ili parkiranom vozilu otvara vrata i time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju ili ugrožava sigurnost saobraćaja (član 72.. vozač koji prilikom davanja zvučnih znakova upozorenja postupi protivno odredbama člana 67. vozač koji obavlja obilaženje protivno odredbama člana 59. 20) lice koje upravlja neispravnim vozilom na motorni pogon koje se vuče pomoću užeta ili krute veze ako nema odgovarajuću dozvolu (član 86. vozač koji postupi suprotno članu 112. 18) 19) vozač vozila na motorni pogon koji svojim vozilom vuče drugo vozilo protivno odredbama člana 81.). 27) pješak koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi. .) gonič stoke koji stoku ne drži što bliže desnoj ivici puta (član 104. stav (1)). 22) 23) 24) 25) vozač koji upravlja motornim vozilom bez upaljenog kratkog svjetla (član 90. tač. i 56. ili ako se taj ure aj već počeo spuštati. 31) vozač-instruktor koji na putu osposobljava kandidata za vozača na motornom vozilu koje nije označeno posebnim tablicama (član 183. 26) pješak koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje saobraćaja spušten. 33) vozač koji nema kod sebe važeću potvrdu za korištenje probnih tablica ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštenog lica (član 211.. 21) vozač koji neispravno vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta ako je odstojanje izme u vučnog i vučenog vozila kraće od propisanog (član 88.12) vozač kome je svjetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu ako vozilom u e u raskrsnicu i ako je gustina saobraćaja takva da se na raskrsnici mora zaustaviti i na taj način ometa ili onemogućava saobraćaj drugih vozila koja dolaze s bočnih kolovoza (član 54. 106. stav (2)). 28) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom a njegovoj vozačkoj dozvoli je istekao rok važenja (član 172.). i 107.). vozač koji zaustavi ili parkira vozilo protivno odredbama člana 71.. stav (5)).

kantonima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. u skladu s članom 2. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. posljedicama saobraćajnih nesreća. ovog Zakona. odnosno izdavanje prekršajnog naloga obavlja ovlašteno lice nadležnog organa za poslove kontrole i reguliranja saobraćaja na putevima u entitetima.00 KM. Član 241. Ako je odlukom nadležnog organa zabranjeno vozaču-instruktoru upravljanje motornim vozilom. obrazovne ustanove i nevladine organizacije koje se bave pitanjima sigurnosti saobraćaja na putevima. preduzeća. kao i preduzeća koja obavljaju javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe. policija. (1) O izrečenim kaznama. Član 246. motornim i priključnim vozilima i vozačima motornih vozila vodi se evidencija prema mjestu prebivališta. organi koji vode prekršajni. stav (1) i član 212. (3) Podatke iz evidencije predvi ene u stavu (1) ovog člana mogu koristiti: pravosudni organi. vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. zdravstvene ustanove. (2) Nadležni organ koji izrekne kaznu ili zabranu upravljanja motornim vozilom. odredit će mu se jedan kazneni bod. zabranama upravljanja motornim vozilima. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća. . ili drugu mjeru propisanu zakonom entiteta. Član 242. pokretanje i vo enje postupka za prekršaje i preduzimanje drugih mjera za provo enje ovog Zakona vrše nadležni organi. Član 243. Član 244. Član 240. državni organi. zabranama i mjerama.). odnosno administrativni postupak. zabranama i mjerama iz stava (2) ovog člana vozačima motornih vozila i motornim vozilima vodi se kod nadležnog organa prema mjestu prebivališta. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. Provo enje ovog Zakona. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine dužan je obavijestiti o tome organ koji vodi evidenciju o tim kaznama. saobraćajnim nesrećama.00 KM do 150. (4) Evidencija o izrečenim kaznama. Član 245. Izricanje novčane kazne u iznosu do 50. (2) Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne računa se u vrijeme trajanja zabrane upravljanja motornim vozilom.34) vozač koji nema kod sebe važeću saobraćajnu dozvolu za vozilo kojim upravlja ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštenog lica (član 211. učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. Svi prihodi nastali primjenom ovog Zakona. (1) Trajanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom računa se od dana upisa zaštitne mjere u vozačku dozvolu za onu kategoriju ili potkategoriju za koju je zabrana izrečena. vozač-instruktor ne smije se baviti obučavanjem kandidata za vozača u upravljanju motornim vozilom za vrijeme trajanja te zabrane.00 KM na licu mjesta. pripadaju nadležnim organima.

Ako maloljetnik učini radnju koja je ovim Zakonom utvr ena kao prekršaj. a u stranoj zemlji učini saobraćajni prekršaj prema propisima te zemlje. 25). kantona ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. uz saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. odnosno staratelj maloljetnika.(1) Nadležni organ koji vodi prekršajni postupak. Vozač-instruktor pod čijim se nadzorom kandidat za vozača obučava u upravljanju motornim vozilom u saobraćaju na putu. tom vozaču. (4) Broj članova. u Bosni i Hercegovini pokrenut će se prekršajni postupak ako to zahtijeva nadležni strani organ a vozač za taj prekršaj može biti kažnjen na osnovu ovog Zakona ako za taj prekršaj nije bio kažnjen u zemlji u kojoj je prekršaj učinjen. . Član 250. Pod uvjetom reciprociteta. saobraćajne kulture i koordiniranja svih subjekata koji svojim djelovanjem mogu doprinijeti većoj sigurnosti saobraćaja. ne učini prekršaj za koji se može izreći ta zabrana. XIII. Član 248. (3) Izvršenje mjere iz stava (2) ovog člana ne može se odga ati. (2) Odgo eno izvršenje zabrane iz stava (1) opozvat će se ako učinilac prekršaja u roku za koji je izvršenje odgo eno učini novi prekršaj za koji je propisano izricanje ili mogućnost izricanja zabrane upravljanja motornim vozilom. Član 249. može se izreći zabrana korištenja strane vozačke dozvole u istom trajanju. kaznit će se za prekršaj koji učini kandidat za vozača. nadležnih ministarstava i organa koji upravljaju putevima. može odgoditi izvršenje zabrane upravljanja motornim vozilom osim za prekršaj iz tač. (2) Zabrana korištenja strane vozačke dozvole je zabrana vozaču kome je izrečena da na teritoriji Bosne i Hercegovine upravlja motornim vozilom one kategorije ili onih kategorija na koje se zabrana odnosi. ovog Zakona. (1) S ciljem unapre enja saobraćajno-obrazovnog rada. protiv vozača koji ima prebivalište u Bosni i Hercegovini. VIJEĆE ZA SIGURNOST SAOBRAĆAJA Član 251. usvojitelj. kaznit će se roditelj. XII. kao i djelokrug uredit će se pravilnikom koji donosi ministar. novčanom kaznom propisanom za učinjeni prekršaj ako je taj prekršaj učinjen kao posljedica propusta dužnog staranja o maloljetniku. Član 247. umjesto zabrane upravljanja motornim vozilom. koji ne može biti kraći od šest mjeseci ni duži od jedne godine. 26). OVLAŠTENJA ZA DONOŠENJE PROPISA ZA IZVRŠENJE OVOG ZAKONA Član 252. (1) Ako vozač koji ima stranu vozačku dozvolu na teritoriji Bosne i Hercegovine učini prekršaj za koji je ovim Zakonom predvi eno da se mora ili može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom. osim ako nije bio u stanju spriječiti prekršaj. osniva se Vijeće za sigurnost saobraćaja (u daljnjem tekstu:Vijeće). pod uvjetom da učinilac prekršaja u odre enom roku. (3) Članovi Vijeća imenuju se iz reda stručnjaka za oblast saobraćaja na putevima. način imenovanja predsjednika i članova Vijeća. u skladu s propisom entiteta. (2) Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine i me unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. 32) i 33) člana 235.

3) 4) 5) 6) vo enju evidencije o javnim putevima i objektima na njima (član 13. odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada u vozilima. vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica (član 215. u obimu koji utiče na sigurno upravljanje motornim vozilom. 7) saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima. 20) homologaciji vozila i dijelova (član 205. sticanju zvanja instruktora vožnje (član 181.).).). kao i obrascu individualne kontrolne knjižice i uputstvu za njeno popunjavanje (član 202. 18) ukupnom trajanju upravljanja vozilom.). kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorije i potkategorije u vozačku dozvolu. posebnom znaku za lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu (član 186.). postavljanju preventivnih izbočina (član 47.). ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. osposobljavanju vozača motornih vozila (član 183.Ovlašćuje se ministar da sam ili u saradnji s odgovarajućim nadležnim organom donese bliže propise o: 1) certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti (član 6.). obilježavanju vozila kojim upravlja lice s oštećenim ekstremitetima (član 29.). 2) osnovnim uvjetima koje putevi. 15) obrascu vozačke dozvole.). o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putu (član 144. saobraćaju u zimskim uvjetima (član 170. 21) postupku registracije i izdavanja saobraćajne dozvole i knjižice vozila. načinu i uvjetima za dobivanje licence za ispitivača (član 179. sadržaju.).).). 16) obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. 17) zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila (član 198. produženja važenja i zamjene vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama (član 187.).).). o organiziranju obuke za osposobljavanje pružanja prve pomoći (član 178. obliku i boji. 19) dimenzijama. 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) obliku i sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći (član 158.).).). XIV. njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stanovišta sigurnosti saobraćaja (član 11.). postupku i načinu izdavanja.). PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE .).). postupku i načinu izdavanja. načinu davanja ovlaštenja automoto klubovima/savezima i auto-moto društvima i načinu vo enja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama (član 192. 22) tehničkim pregledima i uvjetima koje moraju ispuniti organizacije za obavljanje tehničkih pregleda (član 219. načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašteno lice (član 153. o ure ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ure aji i oprema u saobraćaju na putevima (član 203. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama.

(1) Vozačima koji. 5) vozačima koji imaju pravo upravljati priključnim vozilom kategorije E. r.Član 253. Nikola Špiri s. Član 254. decembra 2005. (1) Ovaj Zakon stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”. 4) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije D bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B. (2) Nadležni organi uredit će sva pitanja iz svoje nadležnosti utvr ena ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. 3) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije C bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i C i potkategorija B1 i C1. bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija BE. pirić. (2) Kandidati za vozača motornih vozila koji su obuku počeli u skladu sa zakonodavstvom koje je bilo na snazi u vrijeme početka obuke. Član 256. CE i DE i potkategorija C1E i D1E. C1 i D1.C i D i potkategorija B1. (1) Nadležni organi uskladit će zakone iz svoje nadležnosti s ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. a primjenjivat će se nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu. (2) Ovaj Zakon bit će objavljen i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. godine Sarajevo Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dr. imaju pravo upravljati motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije tako da: 1) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije A bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorije A i potkategorije A1. Član 255. piri . PS BiH broj 262/05 22. ovog Zakona bit će doneseni u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona. koja je važila uz kategoriju C. u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi u Bosni i Hercegovini. 2) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije B bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i BE i potkategorije B1. završit će obuku u skladu s istim zakonodavstvom. Propisi iz člana 252.

sjednici Doma naroda. ukupna masa i osovinsko opterećenje vozila.. podučavanje kandidata za vozača. razvijati humane odnose me u ljudima radi zaštite zdravlja i života drugih osoba. (1) Ceste namijenjene za promet moraju biti prilago ene za siguran i nesmetan promet te odgovarati osnovnim uvjetima propisanim ovim Zakonom. (1) Sudionici u prometu dužni su poštivati odredbe ovoga Zakona i druge propise iz područja sigurnosti prometa na cestama. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. održanoj 22. Ovim se Zakonom utvr uju: temeljna načela me usobnih odnosa i ponašanja sudionika u prometu i drugih subjekata u prometu. usvojila je ZAKON O OSNOVAMA SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA U BOSNI I HERCEGOVINI I. Članak 2. s. dužnosti u slučaju prometne nezgode. Članak 3. dimenzije. Članak 4. javne službe i druga tijela koja brinu o cestama i održavaju ih dužni su organizirati i trajno kontrolirati stanje i održavanje javnih cesta. oštećivati cestu. Članak 5. sjednici Zastupničkoga doma.4. starih i nemoćnih osoba. pravila prometa na cestama. (2) Sudionici u prometu ne smiju ometati promet. održanoj 21. (3) Poduzeća i javne službe iz stavka (1) ovoga članka dužna su pravodobno otklanjati sve nedostatke usljed kojih na odre enim mjestima dolazi do prometnih nezgoda. i na 52. Tijela Bosne i Hercegovine.Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Mustafa Pamuk. vjerovnik se namiruje sukladno Zakonu o cestama. prometne signalizacije i opreme na cestama radi sigurnog i nesmetanog prometa. prosinca 2005. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 71. . vo enje Centralnoga registra vozača i vozila. invalida. uvjeti za stjecanje prava upravljanja motornim vozilima. objekata. a poduzeća i javne službe koje održavaju javne ceste ili im je povjereno održavanje javnih cesta moraju ih održavati tako da se na njima u svim uvjetima može odvijati siguran i nesmetan promet. i brinuti o zaštiti životne sredine. prosinca 2005. osnovni uvjeti kojima moraju udovoljavati vozila u prometu. a naročito djece.. rad strukovnih organizacija u Bosni i Hercegovini te druga pitanja iz područja sigurnosti prometa na cestama koja su jedinstvena za cijeli teritorij Bosne i Hercegovine.a) Ustava Bosne i Hercegovine. Pamuk Temeljem članka IV. polaganje vozačkih ispita. sustav prometnih znakova i znakova koje daju ovlaštene osobe. osnovni uvjeti kojima moraju udovoljavati ceste glede sigurnosti prometa na cestama. (2) Poduzeća. (4) U slučaju pretrpljene štete usljed neodgovarajućeg održavanja javnih cesta. entitetska i kantonalna tijela i tijela Brčko Distrikta i tijela lokalne samouprave i lokalne uprave u gradovima i općinama (u daljnjem tekstu: mjerodavna tijela) osigurat će provedbu ovoga Zakona i u sklopu svoje mjerodavnosti donositi propise i poduzimati druge potrebne mjere za njegovu dosljednu provedbu. uvjeti za ure aje i opremu vozila. objekte i opremu na cesti. r.

odnosno popravljati prema uvjetima propisanim za sigurno sudjelovanje vozila u prometu na cestama. (2) Pojedinačno proizvedena. 6) biciklisti ka staza je izgra ena prometna površina namijenjena za promet bicikala i bicikala s motorom. ima više od osam sjedala. ure aje. održavaju. popravljaju ili preure uju vozila i puštaju u promet vozila. preure ena ili u većem opsegu popravljana vozila prije puštanja u promet moraju biti certificirana u ovlaštenoj organizaciji koja obavlja certificiranje vozila. Članak 6. održavati. 5) laki motocikl je vozilo na motorni pogon s dva ili tri kotača. ure aje. (1) Promet na javnoj cesti može se ograničiti ili zabraniti samo kada je to nužno radi: sprečavanja ili otklanjanja opasnosti za sudionike u prometu. Članak 8. Poduzeća. ustanove. sukladno valjanim propisima. čiji radni obujam motora nije veći od 50 cm³ i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 50 km na sat. rezervne dijelove i opremu za vozila dužna su vozila. 3) bicikl je vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje se pokreće isključivo snagom vozača. (1) Poduzeća. (3) Bliže odredbe o načinu i postupku certificiranja i uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za certificiranje vozila pravilnikom propisuje ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar). čiji obujam motora ne premašuje 125 cm³ a snaga motora ne premašuje 11 kNJ. obrazovne organizacije. 4) bicikl s motorom je vozilo na motorni pogon s dva ili tri kotača. odnosno isključiti samo odre enim i posebno izgra enim priključnim javnim cestama na odgovarajući kolnički trak autoceste. pravne ili fizičke osobe i druga tijela koja posjeduju vlastita vozila dužna su brinuti o tomu da vozači njihovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge uvjete za sigurno upravljanje vozilima i da osiguraju da njihova vozila budu ispravna. Članak 7. puštati u promet. . 7) biciklisti ki trak je dio kolnika namijenjen za promet bicikala i bicikala s motorom. 2) autocesta je javna cesta posebno izgra ena i namijenjena isključivo za promet motornih vozila. koja je kao autocesta označena propisanim prometnim znakom. Pojedini izrazi koji se rabe u ovome Zakonu imaju slijedeća značenja: 1) autobus je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba koje. s po najmanje dva prometna traka i trakom za zaustavljanje vozila u nuždi. dužna su izvoditi poduku na način koji će osigurati da kandidati nauče i usvoje pravila prometa i etiku u prometu. sprečavanja oštećenja javne ceste ili izvo enja radova na javnoj cesti. (2) Postupak i uvjete za ograničenje i zabranu iz stavka (1) ovoga članka utvrdit će mjerodavna tijela. ustanove i druge pravne ili fizičke osobe koje školuju ili podučavaju kandidate za vozače motornih vozila. bez križanja s poprečnim cestama i željezničkim ili tramvajskim prugama u istoj razini i u čiji se promet može uključiti. te da imaju propisane ure aje i opremu. osim sjedala za vozača. dijelove i opremu proizvoditi. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno sudjelovanje u prometu na cestama.Poduzeća. koja ima dva fizički odvojena kolnička traka za promet iz suprotnih smjerova. koja se biciklistička proteže uzduž kolnika i koja je od njega odvojena i označena propisanim prometnim znakom. Članak 9. ustanove i druge pravne ili fizičke osobe kada proizvode. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. koji se proteže duž kolnika i biciklistički koji je označen uzdužnom crtom na kolniku.

20) licencija je javna isprava koju je izdalo mjerodavno tijelo i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta i izučenost za obavljanje odre enih poslova iz područja sigurnosti prometa. 17) kombinirano vozilo je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba i tereta. 15) kolnik je dio površine ceste namijenjen prvenstveno za promet vozila. . 24) masa vozila je masa praznoga vozila s punim spremnikom goriva i priborom i opremom predvi enim za vozilo. traktora. pri čemu su brzina kretanja vozila i postupanja vozača me usobno uvjetovani i izme u kojih bez ometanja ne može ući drugo vozilo. s bočnom prikolicom ili bez nje. koju svatko može slobodno koristiti pod uvjetima odre enim zakonom i koju je mjerodavno tijelo proglasilo javnom cestom. kao i ulica u naselju. radnog stroja i zaprežnog vozila) koja su zaustavljena na cesti ili se na bliskoj me usobnoj udaljenosti kreću istim prometnim trakom u istome smjeru. čija najveća dopuštena masa ne premašuje 3. 9) 10) Centralni registar je evidencija o svim vozačima i vozilima. 18) laka prikolica je priključno vozilo čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg.ako motocikl njegova masa nije veća od 400 kg. u pravilu. 14) kolona je niz od najmanje tri vozila (osim bicikla. 11) cesta rezervirana za promet motornih vozila je javna cesta kojom mogu prometovati samo motorna vozila i koja je kao takva označena propisanim prometnim znakom. cesta je svaka javna cesta i nerazvrstana cesta na kojoj se odvija promet. 26) mimoilaženje mimoila enje je prolaženje vozilom pokraj drugoga vozila koje se istim kolnikom kreće iz suprotnoga smjera. kolnik 16) kolni ki trak je uzdužni dio kolnika namijenjen za promet vozila u jednome smjeru s jednim ili više prometnih kolnički trakova. nema zaustavnih trakova i koja je kao takva označena propisanim prometnim znakom. koje na ravnoj cesti može razviti brzinu etverocikl veću od 45 km na sat. 19) laki tricikl ili četverocikl je motorno vozilo s tri. čiji radni obujam motora nije veći od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 350 kg a snaga motora ne premašuje 4 kNJ. 21) lokalna cesta je javna cesta koja povezuje naselja na teritoriju općine ili koja je od značenja za promet na teritoriju općine.500 kg. koja ima sva raskrižja u dvije ili više razina s poprečnim cestama i drugim prometnicama (željezničkim ili tramvajskim prugama). 25) me unarodna voza ka dozvola je javna isprava koju izdaje ovlaštena organizacija na temelju nacionalne vozačke unarodna vozačka dozvole te države. kao i motorno vozilo na tri kotača . 23) manja materijalna šteta je šteta u prometnoj nezgodi nastala na vozilu na kojem nisu oštećeni vitalni dijelovi i teta sklopovi i koje se može samostalno kretati na cesti. 12) inozemna voza ka dozvola je vozačka dozvola i me unarodna vozačka dozvola koju je izdalo mjerodavno tijelo vozačka strane države. 27) motocikl je motorno vozilo s dva kotača. odnosno četiri kotača. s jednim ili dva razdvojena kolnička traka. 22) magistralna cesta je javna cesta koja povezuje veće gradove i važnija gospodarska područja u Bosni i Hercegovini i koja se nadovezuje na mrežu odgovarajuće kategorije cesta sa susjednim državama. 13) javna cesta je površina od općeg značenja za promet.8) brza cesta je javna cesta namijenjena za promet isključivo motornih vozila.

konstruirano da vuče.28) motokultivator je vozilo na motorni pogon s jednom ili dvije osovine i pogonskim motorom do 12 kNJ. 31) najve a dopu tena masa je masa vozila zajedno s njegovom nosivošću. 44) poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine. poljski i šumski putovi. prostori oko benzinskih crpki. 33) nerazvrstana cesta je površina koja se koristi za promet prema ma kojoj osnovi i koja je dostupna većem broju raznih korisnika (seoski. a ne upravlja vozilom. konstruirano tako da se svojim prednjim dijelom oslanja na vučno vozilo. 30) motorno vozilo je vozilo na motorni pogon koje je prvenstveno namijenjeno za prijevoz osoba ili tereta na cestama motorno ili koje služi za vuču priključnih vozila namijenjenih za prijevoz osoba ili tereta. 39) parkiranje vozila je prekid kretanja vozila dulji od pet minuta. bicikl. 42) pje ak je osoba koja sudjeluje u prometu. 34) nosivost je dopuštena masa do koje se vozilo smije opteretiti prema deklaraciji proizvo ača vozila. obilježen obilježeni pješa ki oznakama na kolniku i odgovarajućim prometnim znakom. parkirališta i sl. najveća dopuštena 32) naselje je prostor na kojem se nizovi ili skupine zgrada nalaze s jedne ili s obiju strana ceste dajući joj izgled ulice. čije granice odre uje mjerodavno tijelo prometnim znakovima za označavanje naseljenih mjesta. .). 46) preglednost podrazumijeva prostor što ga sudionik u cestovnom prometu može vidjeti s mjesta na kojem se nalazi. niti se prevozi u vozilu ili na vozilu. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. 35) obila enje je prolaženje vozilom pokraj zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugoga objekta koji se nalazi na obilaženje prometnom traku kojim se vozilo kreće. 41) pješački otok je uzdignuta ili na drugi način obilježena površina koja se nalazi na kolniku i koja je odre ena za pje a ki privremeno zadržavanje pješaka koji prelaze preko kolnika ili ulaze u vozilo i izlaze iz vozila javnoga prometa. 40) pje ačka zona je ure ena prometna površina namijenjena za kretanje pješaka u kojoj je dopušteno kretanje pješa ka motornih vozila s posebnim odobrenjem. putovi na nasipima za obranu od poplava. utvr eno ustavom i zakonom Bosne i Hercegovine. 29) mijenjanje prometnog traka je prelaženje vozilom iz jednog u drugi prometni trak za promet u istome smjeru radi prestrojavanja ili dopuštenog bržeg kretanja. bicikl s motorom ili pokretna kolica za nemoćne osobe. kao i osoba koja klizi klizaljkama. saonicama ili se vozi na koturaljkama. u odnosu na dotadašnji smjer kretanja. entiteta. 37) tijelo mjerodavno za je tijelo mjerodavno za odre ene poslove. ako se pritom kreće brzinom čovječijega hoda. ručna kolica. dječie prijevozno sredstvo. osoba u pokretnom stolcu za nemoćne osobe koju pokreće vlastitom snagom ili snagom motora. radi uključenja u polukružno suprotni tok prometa. osoba koja pješak vlastitom snagom gura ili vuče vozilo. 38) osovinsko optere enje je dio ukupne mase kojim osovina vozila opterećuje kolnik na cesti u stanju mirovanja opterećenje vozila. traktora i drugih motornih vozila koja nisu prvenstveno namijenjena za prijevoz osoba ili tereta. potiskuje ili nosi oru a za razne poljoprivredne radove. 43) polukru no okretanje je okretanje vozila za 180 stupnjeva. osim vozila za prijevoz osoba ili tereta koja se kreću po tračnicama. bicikla s motorom. osim prekida koji se čini da bi se postupilo prema znaku ili pravilu kojim se regulira promet. 36) obilje eni pje ački prijelaz je dio površine kolnika namijenjen za prelaženje pješaka preko kolnika. skijama. 45) potvrda o registraciji je javna isprava koju za registrirano vozilo izdaje mjerodavno tijelo.

66) skup vozila čine vozilo na motorni pogon i priključna vozila koja u prometu na cestama sudjeluju kao cjelina. 59) prometni trak za spora vozila je uzdužni dio kolnika namijenjen za vozila koja sporom vožnjom smanjuju protočnost prometa. 55) putni ki automobil je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba koje. njegove tehničke i druge karakteristike. 62) radni stroj je vozilo na motorni pogon namijenjeno za obavljanje odre enih radova vlastitim ure ajima i opremom. 48) prometna dozvola je javna isprava koju je izdalo mjerodavno tijelo i kojom se dokazuju vlasništvo odre enog vozila. odnosno drugih prilaznih cesta s objekata pokraj cesta. 61) prometni trak za usporavanje je dio kolnika namijenjen za isključivanje vozila iz prometa na cesti. ima najviše putnički osam sjedala. propuštanje smanjivanjem brzine kretanja ili prekidanjem radnje koju izvodi vozilom. 50) posebni objekt na cesti je oprema na cesti postavljena radi smanjenja brzine kretanja vozila na mjestima gdje je posebno ugrožena sigurnost sudionika u prometu. njegove tehničke i druge osobine i karakteristike.47) pretjecanje je prolaženje vozilom pokraj drugoga vozila koje se kreće u istom prometnom traku i u istom smjeru. bilo da je konstruirano kao priključno prikolica ili kao poluprikolica. kao i u tunelima i galerijama. odnosno spajanjem cesta. . 51) prestrojavanje je zauzimanje takvoga položaja vozilom na prometnom traku i na takvoj udaljenosti od raskrižja ili drugog mjesta na cesti iz kojega se na siguran način može izvesti sljedeća dopuštena radnja vozilom (skretanjem. 52) priklju no vozilo je vozilo namijenjeno da bude vučeno vozilom na motorni pogon. 54) propu tanje vozila je radnja koju je u odre enim slučajevima vozač dužan izvršiti zaustavljanjem vozila. 53) prometni trak za vozila javnoga gradskog prijevoza je označeni uzdužni dio kolnika namijenjen za vozila javnoga gradskog prijevoza putnika kada su u vozilu putnici. koje po konstrukcijskim osobenostima ne može razviti brzinu veću od 30 km na sat. kao i šira prometna površina koja raskrižje nastaje križanjem. 58) prometni trak za zaustavljanje vozila u nu di je označeni uzdužni dio kolnika na autocestama i na odre enim nuždi mjestima na cestama višega ranga. 49) potvrda o vlasni tvu vozila je javna isprava koju je izdalo mjerodavno tijelo i kojom se dokazuju vlasništvo nad vlasništvu odre enim vozilom. 57) prometni trak je označeni ili neoznačeni uzdužni dio kolnika čija je širina dovoljna za nesmetani promet jednoga prometni niza vozila.). 56) prometna nezgoda je nezgoda na cesti u kojoj je sudjelovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno ili više osoba poginulo ili ozlije eno ili je izazvana materijalna šteta. zaustavljanjem i sl. 65) u suradnji s mjerodavnim tijelom znači da je tijelo koje donosi podzakonski akt obvezno osigurati sudjelovanje u izradbi ili davanju mišljenja mjerodavnoga tijela o podzakonskome aktu. okretanjem. osim sjedala za vozača. 63) raskri je je površina na kojoj se križaju ili spajaju dvije ceste ili više cesta. 64) regionalna cesta je javna cesta koja povezuje važnija gospodarska područja u Bosni i Hercegovini i koja osigurava najracionalniju vezu izme u općina. 60) prometni trak za ubrzavanje je dio kolnika namijenjen za uključivanje vozila u promet sa sporedne ceste. i to na način koji ne primorava vozača drugoga vozila da naglo mijenja smjer ili brzinu kretanja.

odnosno četiri kotača. vozač 80) voza ka dozvola je javna isprava koju je izdalo mjerodavno državno tijelo i kojom se dokazuje pravo upravljanja vozačka odre enom kategorijom ili vrstom vozila. 70) teretno vozilo je svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prijevoz tereta. . 76) sudionik u prometu je osoba koja u prometu na cesti upravlja vozilom ili se nalazi u vozilu ili na vozilu koje tjera. usljed nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika. u kojem se vozila ne smiju kretati brzinom većom od brzine hoda pješaka zbog dopuštenog kretanja pješaka i dječije igre. ima kontakt s električnim vodičem. 85) zemljana cesta je cesta bez izgra enoga kolnika i kolničkog zastora. 84) zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na cesti u trajanju do pet minuta. vozač ne može jasno uočiti druge sudionike u prometu na udaljenosti od najmanje 200 m na cesti izvan naselja. 81) vozilo je svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje cestom. 77) ukupna masa je masa vozila zajedno s masom tereta koji se prevozi na vozilu. 82) vozilo na motorni pogon je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora.67) smanjena vidljivost postoji kada. radi napajanja motora električnom energijom. ima više od osam sjedala i koje. osim pokretnih stolaca s motorom za nemoćne osobe i vozila koja se kreću po tračnicama. radi napajanja motora električnom energijom. 74) plo nik je posebno ure ena prometna površina namijenjena za kretanje pješaka. čiji je radni obujam motora veći od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 550 kg i čija snaga motora ne premašuje 15 kNJ. odnosno od najmanje 100 m u naselju. kao i masu priključnoga vozila s teretom . 68) stajali te je dio površine ceste namijenjen za zaustavljanje autobusa. 69) stiker naljepnica je dokaz o registriranju vozila. koje na ravnoj cesti može razviti brzinu veću od etverocikl 50 km na sat. 71) traktor je vozilo na motorni pogon konstruirano da vuče. vezano za električni vod. pa i kada na priključku na javnu cestu ima izgra eni kolnik. označeno propisanim prometnim znakom. osim pokretnih stolaca bez motora za nemoćne osobe i dječijih prijevoznih sredstava. 78) ulica je dio ceste u naseljenom mjestu s pločnikom i rubnjakom. 83) zaprežno zapre no vozilo je vozilo koje vuče upregnuta životinja. potiskuje ili nosi izmjenjiva oru a. uključujući i masu osoba koje se nalaze u vozilu. 86) zona smirenog prometa je područje u naselju. 79) voza je osoba koja na cesti upravlja vozilom. vodi ili jaše životinju koja se kreće po cesti. osim sjedala za vozača. 73) trolejbus je motorno vozilo namijenjeno za javni putnički prijevoz koje. namijenjeno za javni putnički prijevoz i koje je. 75) tricikl ili četverocikl je motorno vozilo s tri. 72) tramvaj je vozilo na tračnicama s električnim pogonom. pokraj koje se najmanje s jedne strane nalaze nizovi kuća ili skupine zgrada. koja nije u istoj razini s kolnikom pločnik ceste ili je od kolnika odvojena na drugi način.ako je ono pridodano vozilu. odnosno da služi za pogon takvih oru a ili za vuču priključnih vozila. trolejbusa ili tramvaja radi ulaska i izlaska stajalište putnika i koje je označeno prometnim znakom. kao i pješak ili osoba koja svoje poslove i radne zadatke obavlja na cesti. osim prekida koji se čini da bi se postupilo prema znaku ili pravilu kojim se regulira promet.

Članak 10. na udaljenosti od najviše 500 m ima odgovarajuće proširenje. računajući od najviše točke kolnika. ovisno o njihovom društvenom i gospodarskom značenju. Članak 16. a ulica pločnike s rubnjacima. kao i ulice u naseljima i gradovima. odre ene odlukama mjerodavnih tijela. s tim što. u suradnji s mjerodavnim tijelom. Članak 15. Članak 12. moraju se projektirati. i zračni prostor iznad kolnika u visini od sedam metara. računajući od krajnje točke popriječnoga profila ceste. prometni znakovi i oprema. lokalne ceste i ulica. (2) Iznimno od odredaba stavka (1) ovoga članka. (1) Radi povećanja učinkovitosti u provedbi ovoga Zakona i ispunjenja uvjeta i obveza na me unarodnom planu. Odgovarajućim podzakonskim aktom bliže će se urediti vo enje i sadržina Centralnog registra. njihovi pojedini dijelovi i objekti na njima mogu se pustiti u promet tek nakon što se utvrdi da ispunjavaju propisane tehničke normative glede sigurnosti prometa. (3) Bliže odredbe o načinu vo enja evidencije o javnim cestama i objektima na njima pravilnikom propisuje ministar. izgra ivati. Članak 13. kao osnova na kojoj se odvija promet. Javnu cestu čine: donji i gornji stroj ceste. . Članak 14. (1) Javne ceste moraju imati najmanje dva prometna traka i dva rubna traka ili rubnjaka u ravni kolnika. cestovni graditeljski objekti. Javne ceste. ovisno o preglednosti ceste. CESTE Članak 11. regionalne i lokalne ceste. (1) Ceste. a ulica samo jedan prometni trak bez proširenja. (2) O javnim cestama i objektima na njima vodi se evidencija. a javnu cestu izvan naselja i zemljišni pojas s obiju strana ceste širine najmanje jedan metar. (2) (3) Tijela koja vode evidenciju dužna su redovito dostavljati odgovarajuće podatke Centralnom registru. II. (2) Bliže odredbe o osnovnim uvjetima koje ceste. državne institucije mjerodavne za vo enje središnjih evidencija uspostavit će Centralni registar. lokalna cesta može imati samo jedan prometni trak. objekti za potrebe ceste. njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stajališta sigurnosti prometa pravilnikom propisuje ministar. (1) Mrežu javnih cesta. čine magistralne. opremati i održavati tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima sigurnosti prometa. u suradnji s mjerodavnim tijelom. moraju biti izgra ene tako da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje šest tona. (1) Javne ceste moraju biti prilago ene za podnošenje osovinskoga opterećenja od najmanje 10 tona po osovini. (2) Iznimno od odredaba stavka (1) ovoga članka.

mora se osigurati njihovo podnošenje osovinskog opterećenja od najmanje 11. računajući od krajnje točke popriječnoga profila.5 tona po osovini. prodavati proizvode i sl. . Članak 20. odmah po saznanju. kao i preglednost na raskrižju. saditi sadnice ili postavljati predmete kojima se smanjuje preglednost cesta i željezničke pruge s kojom se cesta križa u istoj razini. uz dozvolu mjerodavne institucije koja upravlja javnom cestom. (1) Mjerodavna tijela koja upravljaju cestama dužna su poduzimati praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na cesti. dužni su osigurati mjesto na kome se radovi izvode i za vrijeme trajanja radova organizirati siguran promet na mjestu izvo enja radova.5 m od najviše točke kolnika. Članak 19. branike i druge predmete koje su postavili za vrijeme izvo enja radova. mjestima i vremenu doga anja prometnih nezgoda. i to pokraj autoceste i ceste rezervirane za promet motornih vozila na udaljenosti od najmanje 12 metara. osim lokalnih. ure aje ili postrojenja. kada je cesta uzročnikom prometnih nezgoda. Članak 23. Iznad kolnika javne ceste mora postojati slobodan prostor u visini od najmanje 4. Članak 17. sredstva za rad.tri metra. Članak 18. ili činiti bilo kakve radnje koje bi mogle ugrožavati ili ometati promet na javnoj cesti ili oštećivati javnu cestu i objekte na njoj. te nakon njihova završetka ukloniti s javne ceste ostatke materijala. kao i na dijelu magistralne ceste u naselju. kao i o prohodnosti javnih cesta u zimskome razdoblju i u slučaju elementarnih nepogoda ili izvanrednih doga aja zbog kojih je nastao prekid prometa. Poduzeća i drugi subjekti koji izvode radove na javnoj cesti. (1) Na javnim cestama zabranjeno je podizati objekte. odrona ili klizanja terena ili drugih uzroka. odnosno zbog čega su znatno otežani uvjeti za tok prometa. Članak 21.(3) Projektiranjem i gradnjom novih javnih cesta. prometne znakove. mjerodavna institucija koja upravlja cestama. mora poduzeti mjere za otklanjanje smetnji i uspostavu sigurnog prometa. (1) Mjerodavne institucije koje održavaju i upravljaju cestama dužne su pravodobno i točno obavješćivati javnost o ograničenju i zabrani prometa na javnim cestama i o izvanrednim uvjetima i posebnim mjerama za promet na njima. (2) Autobusna stajališta na javnoj cesti izvan naselja. u tunelima. galerijama i drugim objektima na javnoj cesti širina kolnika ne smije biti manja od širine kolnika na javnoj cesti. (3) U zaštitnom pojasu javne ceste izvan naselja mogu se postavljati natpisi za reklame. moraju biti izvan kolnika. prije početka izvo enja radova. U slučaju prekida ili ugrožavanja prometa na javnoj cesti zbog nanosa. Članak 22. magistralne i regionalne ceste od 10 metara i lokalne ceste . (2) Na javnoj cesti i njezinu zaštitnom pojasu zabranjeno je podizati spomenike i postavljati druga spomen-obilježja. (1) Na mostovima. (2) Tijela mjerodavna za unutarnje poslove dužna su najmanje dva puta godišnje dostaviti podatke institucijama iz stavka (1) ovoga članka o vrstama. kao i u slučaju oštećenja kolnika koja u većoj mjeri ugrožavaju sigurnost prometa.

Članak 26. Članak 27. istodobno s obavješćivanjem javnosti. a ako nije u mogućnosti . dužne su dostavljati auto-moto klubovima/savezima informacije o prohodnosti javnih cesta koje su im potrebne za primjenu njihovih javnih ovlasti. (3) Vozač je dužan s kolnika ukloniti predmete i tvari koje s njegovog vozila padnu na cestu. Članak 28.dužan je o tomu obavijestiti mjerodavnu instituciju koja upravlja cestom ili policijsku upravu. otpadaka. Javne ceste izvan naselja moraju imati na pogodnim razmacima posebne površine za zadržavanje vozila izvan kolnika. nanijela blato ili bacila otpatke ili predmete na cestu. prometnim znakovima postavljenim na cesti i znacima i naredbama koje daju ovlaštene osobe. Op e odredbe Članak 25. odnosno poduzeće koje brine o održavanju ceste. vozač je dužan ukloniti s kolnika i predmete na koje nai e tijekom vožnje. kao i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na cestu. (3) Na dijelu ceste kojim se kreću djeca ili na kojem su postavljeni prometni znaci o sudjelovanju djece u prometu vozač je dužan voziti s naročitom opreznošću i takvom brzinom da vozilo može zaustaviti u slučaju potrebe. (4) Ako je u mogućnosti i ako time ne ometa sigurnost prometa. predmeta i tvari koje je ostavila. ne izaziva opasnost i ne ometa druge sudionike u prometu. (2) Sudionici u prometu dužni su postupati sukladno prometnim znakovima postavljenim na cesti i kada se time odstupa od propisa o prometu. PRAVILA PROMETA Opće 1. parkiralištu. s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti u prometu. nanositi blato na cestu sa suvremenim kolnikom ili ostavljati ili bacati otpatke ili predmete i tvari koji mogu ometati ili ugroziti promet ili zaga ivati okoliš. Članak 24. (2) Osoba koja postupi suprotno stavku (1) ovoga članka snosi troškove uklanjanja vozila. . III. parkiralište ili neku drugu prometnu površinu. pločniku i drugim prometnim površinama ostavljati oštećena. Vozač je dužan držati vozilo na takvoj udaljenosti od drugih vozila u prometu da. (1) Sudionici u prometu dužni su postupati sukladno propisima o prometnim pravilima. vozač mora upravljati vozilom s naročitom opreznošću i voziti takvom brzinom da u slučaju potrebe može zaustaviti vozilo ispred pješačkoga prijelaza. (3) Sudionici u prometu dužni su postupati prema zahtjevima izraženim s pomoću znakova ili po naredbama koje daju ovlaštene osobe i kada se time odstupa od propisanih pravila prometa ili značenja prometnih znakova postavljenih na cesti.(2) Mjerodavne institucije koje održavaju i upravljaju cestama. (1) Vozač je dužan tijekom upravljanja vozilom obratiti pozornost na pješake koji se nalaze na kolniku ili stupaju na kolnik. (2) Kada prilazi obilježenom pješačkom prijelazu. Sudionici u prometu dužni su postupati prema svjetlosnom prometnom znaku i kada se taj znak razlikuje od pravila o prednosti prolaza izraženom na istome mjestu drugim prometnim znakom. dotrajala ili neregistrirana vozila. (1) Zabranjeno je na cesti. a na dijelovima s većim uzdužnim nagibom i posebni trak za kretanje sporih vozila u slučaju vrlo gustoga prometa.

Članak 31. (5) Ako se vozilom obavlja organizirani prijevoz djece. (2) Vozilo koje je prilago eno da njime upravlja osoba kojoj su oštećeni udovi bitni za upravljanje vozilom mora biti označeno posebnim znakom. (3) Bliže odredbe o načinu označavanja vozila kojim upravlja osoba s oštećenim udovima pravilnikom propisuje ministar. i 110. ulazeći ili izlazeći iz toga vozila. . vozilo mora biti označeno posebnim znakom. moraju nositi bijeli štap kao znak raspoznavanja. Članak 32. kao i vozač vozila koji tom vozilu dolazi ususret na cesti s dva prometna traka. mora se kretati smanjenom brzinom tako da ne ugrožava osobe koje ulaze ili izlaze iz toga vozila. (2) Kretanjem vozila u smislu stavka (1) ovoga članka smatrat će se i slučaj kada je vozilo zaustavljeno radi postupanja prema prometnom znaku. propuštanja vozila koja imaju pravo prednosti prolaza i u drugim slučajevima kada je vozač dužan ili prisiljen zaustaviti vozilo na kolniku. odnosno s proširenja prometnog traka koji se koristi za stajalište. postupanja prema znaku i naredbi ovlaštene osobe. moraju prijeći preko prometnog traka i biciklističke staze ili traka kojim se vozilo kreće. (1) Vozač vozila koje se kreće pokraj vozila javnoga prijevoza putnika ili pokraj autobusa kojim se obavlja putnički prijevoz zaustavljenog na stajalištu.Članak 29. Članak 33. u suradnji s mjerodavnim tijelom. kada samostalno sudjeluju u prometu. (1) Za vrijeme kretanja vozila u prometu na javnoj cesti vozač ne smije koristiti mobilni telefon. (4) Vozač vozila koje se kreće iza vozila kojim se prevoze djeca. (2) Vozač vozila javnoga gradskog prijevoza putnika ili posebno označenog vozila kojim se obavlja organizirani prijevoz djece dužan je s pomoću pokazivača smjera najaviti svoju namjeru da se uključi u promet i to uključivanje obaviti na način kojim se ne ugrožavaju drugi sudionici u prometu. (3) Vozač mora zaustaviti vozilo iza vozila iz stavka (1) ovoga članka kada osobe. Osoba koja se prevozi vozilom ne smije ni na koji način ometati vozača u upravljanju vozilom niti utjecati na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje sigurnost prometa. 108. Članak 30. (2) Osobe iz stavka (1) ovoga članka kada radi ulaska u vozilo ili po izlasku iz vozila moraju prijeći preko kolnika dužne su to činiti na način propisan u čl. dužan je zaustaviti se kada je vozilo kojim se prevoze djeca zaustavljeno na kolniku dok djeca ulaze ili izlaze iz vozila. Članak 34. (1) Za vrijeme vožnje u naselju vozač je dužan vozilu javnoga gradskog prijevoza putnika ili posebno označenom vozilu kojim se obavlja organizirani prijevoz djece omogućiti uključivanje u promet kada ta vozila izlaze sa stajališta koja se nalaze izvan kolnika. (1) Slijepe osobe. (1) Vozač motornoga vozila i osobe koje se prevoze tim vozilom dužni su koristiti sigurnosne pojaseve za vrijeme kretanja vozila u prometu na javnoj cesti. osim u slučaju kada je mobilni telefon prilago en uporabi u vozilu. 109. prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 37. (2) Odredba stavka (1) ovoga članka glede svjetala bijele boje ne odnosi se na svjetlo za osvjetljavanje ceste pri vožnji unatrag. kao ni dijete mla e od 12 godina. pretjecanje. ovoga Zakona. (1) Vozač je dužan kretati se vozilom desnom stranom kolnika u smjeru kretanja.(2) U putničkom automobilu na prednjem sjedištu do vozača ne smije se prevoziti osoba koja je očito pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava. pokretno svjetlo za istraživanje (reflektor). skretanje udesno ili ulijevo. (1) Prije izvo enja radnji vozilom iz članka 36. (2) Ako znak iz stavka (1) ovoga članka vozač daje s pomoću pokazivača smjera. odnosno stazu namijenjenu za promet one vrste vozila kojoj pripada. dužan je na mjestu na kojem se uključuje postaviti osobu koja će omogućiti siguran izlazak vozila na cestu ili na drugi način osigurati sigurno uključivanje na cestu. vodeći pritom računa o položaju vozila i smjeru i brzini kretanja. niti na stražnjem sjedištu dijete mla e od pet godina. dvorišta ili drugih sličnih površina.) smije započeti takvu radnju samo ako se prethodno uvjerio da to može učiniti bez opasnosti po druge sudionike u prometu ili imovinu. svjetlosno-signalne ili reflektirajuće ure aje ili tvari koji daju svjetla crvene boje. zaustavljanje. odnosno kolnik ili prometni trak. nakon izvršenog pretjecanja drugog vozila. Članak 35. osim u slučaju opasnosti. vozač nije dužan davati znak o namjeri vraćanja na prometni trak kojim se kretao prije pretjecanja. (3) Odredba stavka (1) ovoga članka ne odnosi se na crveno treptavo svjetlo na posebnim motornim vozilima koja prate vozila pod pratnjom. (3) Iznimno od odredaba st. prometu 2. (1) i (2) ovoga članka. ako oni ne postoje. Vozač mora za kretanje vozila koristiti isključivo cestu. (2) Vozač je dužan postupati prema odredbama stavka (1) ovoga članka i kada se uključuje u promet iz garaže. vozač je dužan jasno i pravodobno obavijestiti o svojoj namjeri druge sudionike u prometu dajući znak pomoću pokazivača smjera ili. Kretanje vozila cestom Članak 38. (3) Zabranjeno je otvaranje vrata na motornom vozilu na kolniku kada je vozilo u kretanju ili mirovanju i u svim drugim slučajevima kada se može ugroziti sigurnost drugih sudionika u prometu. (1) Vozač koji namjerava izvesti neku radnju vozilom na cesti (pomijeranje vozila udesno ili ulijevo. Članak 39. vožnja unatrag i sl. (1) Vozila ne smiju na prednjoj strani imati svjetlosne. a ako mu je vidik zaklonjen ili mu je vidljivost znatno smanjena zbog vremenskih ili drugih prilika. odgovarajućim znakom rukom. a na stražnjoj strani ure aje ili tvari koji daju svjetla bijele boje. svjetlo za osvjetljavanje stražnje registarske pločice i registarsku pločicu prevučenu bijelom reflektirajućom bojom. parkirališta. 3. polukružno okretanje. osim u slučaju kada na stražnjem sjedištu ima pričvršćenu dječiju sjedalicu u kojoj dijete mora biti vezano ili da pokraj djeteta sjedi punoljetna osoba. a po izvršenoj radnji mora ga prestati davati. Radnje vozilom u prometu Članak 36. . mijenjanje prometnog traka. mora ga davati cijelo vrijeme dok traje obavljanje radnje vozilom. obilaženje.

tako da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe usljed proklizavanja pogonskih kotača vozila. (3) Prilikom pokretanja vozila iz mjesta. osim u slučaju izravne opasnosti. (4) Na cesti s kolnikom za promet vozila u jednome smjeru vozač se ne smije vozilom kretati u zabranjenom smjeru. (3) Na cesti na kojoj su kolnički traci fizički odvojeni jedan od drugoga vozač se ne smije vozilom kretati kolničkim trakom namijenjenim za promet vozila iz suprotnoga smjera. Članak 41. Brzina Članak 43. (1) Na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera na kojem postoje najmanje četiri prometna traka vozač ne smije vozilom prelaziti na kolnički trak namijenjen za promet vozila iz suprotnoga smjera. Članak 42. uvjete prometa i stanje i svojstva ceste. vozač ne smije naglo povećati brzinu kretanja. (1) Vozač koji se namjerava kretati vozilom unatrag može izvršiti tu radnju samo na kratkom dijelu ceste. kretati se cestom na prijelazu preko željezničke pruge u istoj razini. (2) Kada se vozač kreće vozilom unatrag. osim na dijelu ceste ispred raskrižja ili drugog mjesta na kojemu vozilo skreće ulijevo. (4) Odredba stavka (3) ovoga članka ne odnosi se na vozača autobusa. na cesti u naselju s kolnikom na kome za promet vozila u istome smjeru postoje najmanje dva označena prometna traka za kretanje vozila vozač može koristiti i prometni trak koji se ne nalazi uz desni rub kolnika .ako time ne ometa ostala vozila koja se kreću iza vozila kojim upravlja. s obzirom na brzinu kretanja vozila. gustoći prometa. uključivati se na cestu s pravom prednosti niti voziti na prijevojima i u zavojima u kojima je preglednost nedovoljna. atmosferskim prilikama. (3) Vozač ne smije kretanjem vozila unatrag ulaziti u nepregledno raskrižje. vidljivosti. . (1) Vozač ne smije mijenjati način upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila. (2) Na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera na kojem postoje tri prometna traka vozač se ne smije vozilom kretati prometnim trakom koji se nalazi uz lijevi rub ceste u smjeru kretanja vozila. 4. (2) Vozač koji namjerava znatnije smanjiti brzinu kretanja vozila dužan je to učiniti na način kojim neće ugroziti druge vozače koji se kreću iza njega. Članak 40. osim u slučaju opasnosti. (2) Vozač ne smije smanjiti brzinu kretanja vozila do te mjere da njegovo vozilo pričinjava smetnju normalnom prometnom toku.500 kg. uz uvjet da ne ugrožava ili ne ometa druge sudionike u prometu. dužan je kretati se onom stranom kolnika kojom se do tada kretao vožnjom unaprijed. tako da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju pod navedenim uvjetima može predvidjeti. (1) Vozač je dužan prilagoditi brzinu kretanja vozila svojstvima i stanju ceste.(2) Vozač je dužan držati vozilo u kretanju što bliže desnom rubu kolnika i na tolikoj udaljenosti od njega da. prometnim znacima i drugim prometnim uvjetima. (3) Iznimno od odredbe stavka (2) ovoga članka. vozača teretnog vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3. ne ugrožava druge sudionike u prometu i sebe ne izlaže opasnosti. stanju vozila i tereta. preglednosti. vozača vozila koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu kretanja veću od 40 km na sat i na vozača vozila koje se ne smatra motornim vozilom.

za autobuse kada se obavlja organizirani prijevoz djece.za traktore. kao i za teretna motorna vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 7. 5) 6) na 30 km na sat . 3) i 4) stavka (1) ovoga članka koja su registrirana u Bosni i Hercegovini. na lijevoj polovini stražnjega dijela na vidnom mjestu moraju imati oznaku u .za bicikl i laki motocikl kada se kreću biciklističkom stazom. (2) Kada upravljaju motornim vozilima iz stavka (1) ovoga članka. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. 3) na 70 km na sat . 2) na 80 km na sat . autobuse koji osim ugra enih sjedala imaju i odre ena mjesta za stajanje. (1) Na cesti u naselju vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od 60 km na sat. osim ako prometnim znakom nije drukčije odre eno. za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje. 4) na 50 km na sat . gradske autobuse. (2) Na cestama u naselju. (3) 1) 2) 3) Na cesti izvan naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od: 130 km na sat na autocestama.500 kg. (1) Brzina kretanja motornih vozila na cesti pod normalnim prometnim uvjetima ne smije se ograničiti prometnim znakom ispod 60 km na sat na magistralnim cestama. Članak 46. (4) U zapisniku koji se sačinjava na licu mjesta navodi se i izjava vozača o tomu ima li ili nema primjedaba na tekst zapisnika. (2) Brzina kretanja vozila utvr uje se s pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila s ure ajem ili bez ure aja s grafičkim ispisom brzine. (3) Motorna vozila iz toč. trolejbuse. Članak 45. 1). datuma i vremena ili tahografskog zapisa ili izravnim praćenjem vozilom. odnosno trakom. (3) Fotografija i videozapis s podacima o utvr enoj brzini. a 40 km na sat na ostalim cestama. na 25 km na sat . (1) Na cestama brzina kretanja ograničava se za sljedeća vozila: 1) na 80 km na sat .za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje (karavan) ili laku prikolicu. uz videonadzor. (4) Na cesti izvan naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od brzine odre ene prometnim znakom postavljenim na cesti.500 kg i za teretna motorna vozila s priključnim vozilom.za autobuse s priključnim vozilom za prijevoz osoba. prometnim znakom može se dopustiti kretanje vozilom i većom brzinom od propisane u stavku (1) ovoga članka. osim vojnih vozila.za autobuse i autobuse s lakom prikolicom. 100 km na sat na cestama rezerviranim za promet motornih vozila i brzim cestama. ako prometno-tehnički elementi to omogućuju.Članak 44. 80 km na sat na ostalim cestama. 3) i 4) i priključna vozila iz toč. vozači su dužni pridržavati se brzina propisanih u stavku (1) ovoga članka i na cesti na kojoj je ovim Zakonom ili postavljenim prometnim znakom dopuštena veća brzina. za teretna motorna vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 7.

5. (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kada ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaza ako vozilom ulazi sa zemljane ceste na cestu s kolničkim zastorom ili ako na cestu ulazi s površine na kojoj se ne odvija promet. (1) Vozač vozila koje skreće udesno dužan je obaviti skretanje krećući se krajnjim prometnim trakom koji se proteže uz desni rub kolnika. (1) Na osjetljivim mjestima u naselju s gustim prometom pješaka. u suradnji s mjerodavnim tijelom. u kome je crnom bojom ispisan broj koji označava najveću dopuštenu brzinu kretanja tih vozila. vozilo koje se kreće po tračnicama ima prednost prolaza na raskrižju ili u susretu s drugim vozilom. (1) i (2) ovoga članka. osim ako prometnim znakom na cesti nije drukčije odre eno. Skretanje Članak 48. dolazeći iz suprotnoga smjera. obrubljenog crvenom bojom. Prednost prolaza Članak 49. bez obzira s koje mu strane ono nailazi. može se ograničiti brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na cesti. (2) Odobrenje za postavljanje posebnih objekata na cesti daje mjerodavno tijelo koje upravlja cestama. (3) Iznimno od odredaba st. a posebice djece. raskrižju 7. Članak 47. (1) Vozač koji se približava raskrižju mora voziti s povećanom opreznošću koja odgovara prometnim uvjetima na raskrižju. osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije odre eno. odnosno prometnim trakom koji se proteže uz lijevi rub ceste s jednosmjernim prometom.obliku kruga žute boje. (1) Na raskrižju ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti vozilo koje dolazi s njegove desne strane. na raskrižju zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno. (2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je izvršiti skretanje krećući se krajnjim lijevim prometnim trakom koji se proteže uz središnju crtu i uz zamišljeni ili označeni luk koji spaja dvije središnje crte bočnih kolnika. (6) Vozač koji pri skretanju vozila presijeca biciklističku stazu ili trak dužan je propustiti bicikl i bicikl s motorom koji se kreću biciklističkom stazom ili trakom. dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom. (4) Vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaza. . 6. osim ako prometnim znakom na cesti nije drukčije odre eno. (3) Bliže odredbe o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine pravilnikom propisuje ministar. (2) Vozač vozila koje na raskrižju skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje. osim ako prometnim znakom ili oznakom na kolniku nije drukčije odre eno. Promet na raskri ju Članak 50. osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije odre eno.

(1) Na raskrižju i na drugom mjestu na kojem je promet reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova za sudionike u prometu svjetlosni prometni znaci imaju sljedeća značenja: 1) crveno svjetlo . i pomjeriti vozilo k desnom rubu kolnika. osim za vozila koja se u trenutku kada se žuto svjetlo pojavi nalaze na tolikoj udaljenosti od svjetlosnog znaka da se ne mogu sigurno zaustaviti a da ne pro u taj znak. . pri promjeni svjetlosnog znaka. odnosno crvenog svjetla. 2) žuto svjetlo . 3) zeleno svjetlo . Članak 52. ometati ili onemogućiti promet vozila koja dolaze s bočnih kolnika. Članak 51. Mimoila enje Članak 55. Vozač kojem je svjetlosnim prometnim znakom dopušten ulazak u raskrižje ne smije ući vozilom u raskrižje ako je gustoća prometa takva da on vozilo očito mora zaustaviti u raskrižju i na taj način. (3) @uto treptavo svjetlo obvezuje sve sudionike u prometu na kretanje s povećanom opreznošću. pri čemu ne smije ometati promet vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i mora propustiti pješake koji prelaze preko kolnika. Članak 53. (1) Ako je ure aju za davanje svjetlosnih prometnih znakova za reguliranje prometa na raskrižju dodan jedan ili više dopunskih znakova u obliku zelene svijetleće strelice. a prema potrebi. vozač se vozilom smije kretati samo u smjeru koji pokazuje ta strelica. (2) @uto svjetlo upaljeno istodobno s crvenim svjetlom služi za upozoravanje sudionika u prometu na skori prestanak zabrane prolaza i na pojavu zelenog svjetla.zabrana prolaza. Članak 54. (2) Ako zeleno svjetlo na ure aju za davanje svjetlosnih prometnih znakova ima oblik strelice. (1) Pri mimoilaženju vozač je dužan sa svoje lijeve strane ostaviti dovoljan razmak izme u vozila kojim upravlja i vozila s kojim se mimoilazi. vozač može vozilom proći svjetlosni znak i kretati se u smjeru označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo. (3) Vozač je dužan pred raskrižjem vozilom zauzeti položaj na dovoljnoj udaljenosti na onom prometnom traku kojim mora proći kroz raskrižje.zabrana prolaza. Mimoilaženje 8. (4) Zeleno treptavo svjetlo služi za upozoravanje sudionika u prometu na skori prestanak slobodnog prolaza i na pojavu žutog. uz uvjet da propusti sve sudionike u prometu koji se kreću u smjeru u kojem je promet dopušten.zabrana prolaza. Vozač koji je vozilom ušao u raskrižje na kojem je promet reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova može napustiti raskrižje ne čekajući da svjetlosnim prometnim znakom promet bude otvoren u smjeru kojim namjerava produžiti kretanje.slobodan prolaz. a za ostale sudionike .(2) Vozač koji se približava raskrižju dužan je voziti takvom brzinom da se može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrižju imaju prednost prolaza.

(2) Ako zbog neke zapreke na cesti ili zbog drugih sudionika u prometu vozač ne može postupiti prema odredbi stavka (1) ovoga članka, dužan je usporiti kretanje svojeg vozila i, prema potrebi, zaustaviti ga da bi propustio vozilo iz suprotnoga smjera. (3) Kada na raskrižju vozila dolaze iz suprotnih smjerova i skreću ulijevo, vozači se mimoilaze sa svoje desne strane.

(4) Ako je zbog nedovoljne širine ceste ili zbog neke zapreke na cesti mimoilaženje onemogućeno, vozač kojemu je to lakše izvesti, s obzirom na svojstva ceste i okolnosti u prometu, dužan je prvi se zaustaviti i, prema potrebi, kretanjem unatrag ili na drugi način pomjeriti svoje vozilo i zauzeti na cesti položaj koji omogućuje mimoilaženje. Članak 56. (1) Na dijelu ceste s velikim uzdužnim nagibom na kojem je mimoilaženje vozila nemoguće ili je veoma otežano vozač vozila koje se kreće niz nagib dužan je zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu - ako primijeti da mu drugo vozilo ide ususret uz nagib. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka, vozač vozila koje se kreće uz nagib dužan je zaustaviti vozilo ako ispred sebe ima pogodno mjesto za zaustavljanje koje omogućuje sigurno mimoilaženje i ako bi, u slučaju da tako ne postupi, mimoilaženje zahtijevalo kretanje unatrag jednog od vozila. (3) Na cesti iz stavka (1) ovoga članka, kada se jedno od vozila koja se mimoilaze mora kretati unatrag, kretat će se unatrag: svako vozilo koje se susrelo s vozilom koje vuče priključno vozilo; teretno motorno vozilo koje se susrelo s autobusom; lako vozilo koje se susrelo s vozilom više kategorije, a ako se mimoilaze vozila iste kategorije - vozilo koje se kreće niz nagib, osim ako je - s obzirom na uvjete i položaj vozila na cesti - lakše to učiniti vozaču vozila koje se kreće uz nagib. obilaženje 9. Pretjecanje i obila enje Članak 57. (1) Pretjecati i obilaziti vozač smije samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnoga smjera i ako na cesti ima dovoljno prostora za sigurno izvo enje tih radnji. (2) Vozač ne smije pretjecati i obilaziti kada time, s obzirom na svojstva ceste i postojeće okolnosti na cesti i u prometu ili s obzirom na tehnička svojstva vozila kojim upravlja, ugrožava druge sudionike u prometu. Članak 58. (1) Pretjecanje i obilaženje izvodi se s lijeve strane.

(2) Pretjecanje se mora izvoditi s desne strane ako se vozilo na kolniku nalazi u takvome položaju i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo. (3) Vozilo koje se kreće po tračnicama postavljenim na sredini kolnika ne smije se pretjecati s lijeve strane. To se vozilo može pretjecati s desne strane ako izme u njega i desnog ruba kolnika postoji prometni trak. Članak 59. (1) Ako se na sredini kolnika nalazi pješački otok, ili obilježeni ili na drugi način označeni prostor za parkiranje vozila, ili neka druga površina koja nije namijenjena za promet vozila, ili neki objekt ili ure aj, vozila ih moraju obilaziti s desne strane. (2) Ako se površine, objekti ili ure aji iz stavka (1) ovoga članka nalaze na sredini ceste s jednosmjernim prometom, a postavljenim prometnim znakom nije drukčije odre eno, oni se mogu obilaziti s obiju strana. Članak 60. (1) Vozač kojemu je dan znak za pretjecanje s njegove lijeve strane dužan je pomjeriti vozilo k desnom rubu kolnika.

(2)

Vozač ne smije povećavati brzinu kretanja vozila dok ga drugo vozilo pretječe.

(3) Ako zbog nedovoljne širine kolnika ili njegovog stanja pretjecanje nije moguće bez ugrožavanja sigurnosti prometa, vozač vozila koje se kreće sporije nego vozila koja se kreću neposredno iza njega dužan je pomjeriti svoje vozilo što više udesno, a ako to nije dovoljno, čim mu to bude moguće, zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu da bi propustio brža vozila. Članak 61. Vozač ne smije vozilom započeti pretjecanje ili obilaženje: 1) 2) kolone vozila; ako je vozač koji se kreće iza njega počeo pretjecati;

3) ako je vozač koji je ispred njega na istom prometnom traku dao znak da namjerava preteći ili obići vozilo koje je ispred njegova vozila, ili obići drugu zapreku na cesti; 4) ako prometni trak kojim namjerava pretjecati nije slobodan na dovoljnoj udaljenosti tako da bi, vodeći računa o razlici izme u brzine kretanja svojega vozila za vrijeme pretjecanja i brzine kretanja vozila drugih sudionika u prometu koje namjerava preteći, pretjecanjem ugrozio sigurnost prometa ili omeo promet iz suprotnoga smjera; 5) ako nakon pretjecanja ili obilaženja ne bi ponovno mogao zauzeti položaj na prometnom traku kojim se kretao prije pretjecanja ili obilaženja, i to bez ometanja ili ugrožavanja ostalih sudionika u prometu, osim kada za pretjecanje ili obilaženje koristi prometni trak koji je zabranjen za promet vozila iz suprotnoga smjera; 6) 7) prometnim trakom koji je namijenjen za zaustavljanje vozila u nuždi; neposredno ispred tunela i u tunelu koji po smjeru kretanja ima samo jedan trak. Članak 62. (1) Vozač koji pretječe dužan je držati vozilo na potrebnoj udaljenosti od vozila kojega pretječe, tako da ga ne ometa niti ugrožava u prometu. (2) Nakon pretjecanja ili obilaženja vozač je dužan, čim to bude moguće, bez ometanja ili ugrožavanja ostalih sudionika u prometu, vozilom ponovno zauzeti položaj na prometnom traku kojim se kretao prije pretjecanja, odnosno obilaženja. Članak 63. Na kolniku na kojem se promet odvija u dva smjera vozač ne smije vozilom pretjecati drugo vozilo ispred vrha prijevoja ceste ili u zavoju kad je preglednost ceste nedovoljna, osim ako na tim mjestima postoji više prometnih trakova obilježenih uzdužnim oznakama na kolniku i namijenjenih isključivo za kretanje vozila u smjeru kretanja njegova vozila. Članak 64. (1) Vozač ne smije pretjecati drugo vozilo, osim bicikla, bicikla s motorom, lakog motocikla i motocikla bez bočne prikolice, neposredno ispred raskrižja ili na raskrižju koje nije s kružnim tokom prometa, ili neposredno ispred i na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u razini bez branika ili polubranika. (2) Neposredno ispred raskrižja i na raskrižju vozač smije pretjecati: vozilo koje skreće ulijevo, a pretječe se s desne strane (članak 58. stavak (2)); vozilo koje skreće udesno, ali pritom svojim vozilom ne prelazi na dio kolnika namijenjen za promet vozila iz suprotnoga smjera; vozilo koje se kreće cestom s prednošću prolaza, kao i kada je promet na raskrižju reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znacima koje daje ovlaštena osoba.

(3) Neposredno ispred i na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini bez branika ili polubranika, vozač smije pretjecati drugo vozilo kada je promet na tom prijelazu reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova. Članak 65. Vozač ne smije pretjecati drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu, ili koje prelazi pješački prijelaz, ili koje je stalo radi propuštanja pješaka na tom prijelazu. Članak 66. (1) Na cesti na kojoj postoje najmanje dva prometna traka namijenjena za promet vozila u istom smjeru i na kojoj su kolone vozila, vozač može napusti trak na kojem se nalazi samo radi skretanja ulijevo ili udesno ili radi parkiranja vozila. (2) Na cestama i uz uvjet iz stavka (1) ovoga članka brže kretanje vozila na jednom traku od kretanja na drugom traku ne smatra se pretjecanjem. (3) Ne smatra se pretjecanjem ni prolaženje s desne strane vozila koje prema odredbi članka 39. stavak (3) ovoga Zakona za svoje kretanje ne koristi prometni trak uz desni rub kolnika. Zvučni 10. Zvu ni i svjetlosni znaci upozorenja Članak 67. (1) Vozač je dužan uporabiti zvučni znak upozorenja kadgod je u pitanju sigurnost prometa, a osobito:

1) na cesti izvan naselja radi upozorenja drugog sudionika u prometu da ga želi preteći ili obići, ako bi nedavanjem toga znaka postojala opasnost od prometne nezgode; 2) ako se pokraj kolnika nalaze djeca koja ne obraćaju pozornost na kretanje vozila;

3) na cesti izvan naselja, prije ulaska u nepregledan zavoj ili prije dolaska na prijevoj na kojem je otežano mimoilaženje. (2) Vozač je dužan davanje zvučnoga znaka upozorenja svesti na nužnu mjeru. Članak 68. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća vozač, u pravilu, umjesto zvučnoga znaka upozorenja uporabljuje svjetlosni znak upozorenja. Taj znak vozač može uporabiti i u naselju prilikom pretjecanja drugoga vozila. (2) Svjetlosni znak upozorenja vozač može uporabiti i danju - ako takav način upozorenja drugim sudionicima u prometu više odgovara zbog uvjeta na cesti. (3) Svjetlosni znak upozorenja daje se kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala, ili uzastopnim paljenjem kratkih svjetala za osvjetljavanje ceste, ili izmjeničnim paljenjem, u kratkim razmacima, dugih i kratkih svjetala, vodeći pritom računa da se time ne zasljepljuju vozači koji dolaze iz suprotnoga smjera. 11. Zaustavljanje i parkiranje Članak 69. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu na kojem bi ono ugrožavalo sigurnost drugih sudionika u prometu ili predstavljalo smetnju za normalan tok prometa ili kretanje pješaka. Članak 70.

(1) Na javnoj cesti izvan naselja vozač je dužan uvijek kada za to postoji mogućnost zaustaviti ili parkirati vozilo izvan kolnika. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu, prometne nezgode ili drugog opravdanog razloga prisiljen zaustaviti vozilo na kolniku, dužan je obilježiti sigurnosnim trokutom i poduzeti sve mjere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila i da ga čim prije ukloni s kolnika. (3) Ako je vozač zbog neispravnosti na vozilu, prometne nezgode ili iz drugog opravdanog razloga prisiljen zaustaviti vozilo na tračnicama, dužan ga je s tračnica odmah ukloniti, a ako je to nemoguće, odmah poduzeti potrebne mjere da osobe koje upravljaju vozilima koja se kreću po tračnicama na vrijeme budu upozorene na opasnost. Članak 71. (1) Vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo na javnoj cesti dužan je zaustaviti, odnosno parkirati vozilo neposredno uz desni rub kolnika, a na javnoj cesti kojom se promet odvija samo u jednom smjeru - vozilo može zaustaviti, odnosno parkirati uz desni ili lijevi rub kolnika. (2) Ako se uz desni rub kolnika nalaze tramvajske ili druge tračnice, vozač mora zaustaviti ili parkirati vozilo uz lijevi rub kolnika. (3) Vozač može zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestima koja se nalaze na sredini kolnika samo ako su ta mjesta obilježena odgovarajućim prometnim znakom ili oznakom na kolniku. Članak 72. Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smiju se otvarati vrata ako se time ometa kretanje drugih sudionika u prometu ili ako se ugrožava sigurnost prometa. Članak 73. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo osobito: 1) na obilježenome pješačkom prijelazu i na udaljenosti manjoj od pet metara od tog prijelaza, kao i na prijelazu biciklističke staze preko kolnika; 2) na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini;

3) na željezničkim ili tramvajskim prugama ili u blizini tih pruga ako se time sprečava ili ometa promet vozila koja se kreću po tračnicama; 4) na raskrižju i na udaljenosti manjoj od 5 metara od najbližeg ruba popriječnog kolnika;

5) u tunelima, na mostovima, u podvožnjacima i na nadvožnjacima, kao i na dijelovima ceste ispod mostova i nadvožnjaka i na udaljenosti manjoj od 15 m od tih objekata; 6) na dijelu ceste u blizini vrha prijevoja i u zavoju gdje je preglednost ceste nedovoljna i gdje se vozila ne bi mogla obići bez opasnosti; 7) na dijelu ceste gdje bi širina slobodnoga prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne crte na kolniku, ili do suprotnoga ruba kolnika, ili do neke zapreke na cesti bila manja od tri metra; 8) na mjestu na kojem bi vozilo zaklanjalo postavljeni prometni znak ili ure aj za davanje svjetlosnih prometnih znakova; 9) na biciklističkoj stazi, odnosno traku;

10) na dijelu kolnika koji je kao stajalište za vozila javnoga prometa obilježen prometnim znakom i oznakama na kolniku;

vozilo parkirano u pješačkoj zoni. a ako vlasnik neće ili ne može položiti jamčevinu. pravne ili fizičke osobe koja je premjestila vozilo može zatražiti jamčevinu. (5) Visinu troškova premještanja vozila utvr uje mjerodavno tijelo jedinice lokalne samouprave i uprave. koje je zaustavljeno na kolniku obilježiti posebnim znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolniku. pravna ili fizička osoba koju ovlasti mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova. (3) Troškove premještanja vozila u slučajevima iz članka 75. mora se ostaviti najmanje 1. 4) na mjestu gdje bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu. Članak 76. stambene zgrade i druge objekate i iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizacijsku ili drugu mrežu komunalnih organizacija. (2) Ovlaštena službena osoba odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa. kao i vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila osoba s invaliditetom. na mjestu koje je označeno kao parkiralište za osobe s invaliditetom. od vlasnika vozila koji nije državljanin Bosne i Hercegovine. parkovima i sl. 5) na pločniku. premještanje vozila obavljaju organizacija.11) 12) 13) na svim ure enim zelenim površinama. Članak 74. osim motocikla bez bočne prikolice. Članak 77. (1) Premještanje vozila iz članka 75. može zadržati vozilo. 3) na prolazima i ulazima u škole. na kolniku s dva prometna traka gdje se promet odvija u oba smjera. a ako je parkiranje dopušteno. 2) na udaljenosti manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je označeno stajalište za vozila javnoga prometa. vozač ne smije parkirati vozilo osobito: 1) na dijelu ceste ispred prijelaza ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini. ako to nije izričito regulirano prometnim znakom.6 m širine na površini za kretanje pješaka. ovoga Zakona. uz prethodnu suglasnost mjerodavnoga ministarstva unutarnjih poslova. (1) Ovlaštena službena osoba odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. s tim što ta površina ne može biti uz rub kolnika. 73. i to na udaljenosti manjoj od 15 m od tih prijelaza. poduzeća. odnosno na pješačkoj stazi. i to: 1) kada je bio prisiljen zaustaviti vozilo na mjestu ili dijelu ceste iz članka 73.. traktor ili priključno vozilo. ovoga Zakona. (4) Radi osiguranja plaćanja troškova premještanja vozila. ovoga Zakona. ovoga Zakona snosi vlasnik. (2) Iznimno od stavka (1) ovoga članka. Članak 75. i 74. ovoga Zakona obavlja mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova. Osim u slučajevima iz članka 73. . ustanove. (1) Vozač je dužan motorno vozilo.

Zabranjena je vuča neispravnih vozila na autocesti i cesti rezerviranoj za promet motornih vozila. ovlaštena službena osoba ostavit će pisanu obavijest da vozač koji je parkirao ili zaustavio vozilo u roku od osam dana kod mjerodavnog tijela na ime novčane kazne uplati zakonom propisani iznos. jedan pokraj drugoga. odnosno jedno priključno vozilo za prijevoz osoba. vozač je dužan poduzeti sve mjere kojima se sprečava da vozilo samo krene s mjesta i osigura ga od neovlaštene uporabe. od 69. Članak 78. Vuča 13. 3) noću i u slučaju smanjene vidljivosti na autocesti i cesti rezerviranoj za promet motornih vozila. pogrebnu povorku i svaku drugu organiziranu povorku pješaka koja se kreće kolnikom. Vu a vozila Članak 81. odnosno sigurno obići zaustavljeno vozilo. (2) Vlasnik ili korisnik vozila dužan je ovlaštenoj službenoj osobi mjerodavne službe dati podatke o vozaču koji je upravljao vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja iz stavka (1) ovoga članka. Članak 82. (2) (3) Vozilom na motorni pogon smije se vući samo priključno vozilo koje bitno ne smanjuje njegovu stabilnost. (4) Iznimno od odredbe stavka (3) ovoga članka. kao i na dijelu ceste koji nije dovoljno pregledan. a na autocesti i cesti rezerviranoj za promet motornih vozila . Prije nego što parkira i napusti vozilo. ali samo krajnjim desnim prometnim trakom do prve priključne ceste kojom se vučeno vozilo može isključiti iz prometa na autocesti. vojnika. (4) Ako je u motornom vozilu ugra en ure aj za istodobno paljenje svih pokazivača smjera. kao i u slučaju drugih prekršaja propisanih ovim Zakonom u kojima je sudjelovalo njegovo vozilo. u slučaju iz stavka (1) ovoga članka taj ure aj mora biti upaljen. (2) Znak iz stavka (1) ovoga članka postavlja se na kolnik iza zaustavljenog vozila u okomitom položaju i na dovoljnoj udaljenosti koja na cesti izvan naselja ne smije biti manja od 50 m. Članak 79. Presijecanje kolone pje aka Članak 80. tako da vozači motornih vozila koji nailaze iz smjera na kojem je znak postavljen mogu pravodobno zaustaviti svoja vozila. pješaka 12. (3) Na isti se način taj znak postavlja i kada je na cesti zaustavljena kolona motornih vozila. vuča drugog motornog vozila autocestom dopuštena je ako je razlog za vuču nastao za vrijeme kretanja motornog vozila autocestom. . do 78. Vozač ne smije vozilom presijecati kolonu djece. s tim što se umjesto jednoga znaka na kolnik postavljaju dva znaka. ovoga Zakona u kojem nije nazočan vozač. (1) U prometu na javnoj cesti motornom vozilu mogu biti pridodana najviše dva priključna vozila za prijevoz tereta. (1) Za nepravilno parkirano ili zaustavljeno vozilo na pločnicima ili bilo kojim drugim mjestima iz čl.2) kada je vozilo zaustavljeno na kolniku na takvom mjestu da ga vozači vozila koja nailaze istim smjerom ne mogu ili teško mogu pravodobno uočiti.samo jedno priključno vozilo.

Članak 87. Ako se vozilo na motorni pogon vuče s pomoću užeta. (1) Vozilo na motorni pogon koje na cesti vuče drugo neispravno vozilo na motorni pogon se ne smije kretati brzinom većom od 40 km na sat. niti teretno motorno vozilo i autobus. Članak 83. Članak 84. samo ako na svojoj stražnjoj strani ima upaljena crvena svjetla za označavanje vozila ili ako ga vuče motorno vozilo koje ima i pri vuči uporabljuje žuto rotacijsko svjetlo. (1) Vozilo na motorni pogon na cesti dopušteno je vući s pomoću užeta. dopuštena je samo do prvog mjesta pogodnog za pretovar tereta. Članak 89. (2) Na motornom vozilu koje vuče drugo vozilo trokut se postavlja s prednje. vozač koji upravlja vučenim vozilom mora imati odgovarajuću dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojoj pripada vozilo koje se vuče. a na vučenom vozilu . krute veze (rudo). (1) Za vrijeme vuče vozila iz članka 82.sa stražnje strane. (1) Razmak izme u vučnoga i vučenog vozila na motorni pogon. a ako se vuče s pomoću kuke ili krute veze (rudo). i do prvog mjesta na kojem se može otkloniti kvar na vozilu. stavak (1) oba vozila moraju biti obilježena znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolniku (sigurnosni trokut). Vozila koja prevoze opasne tvari ne smiju se vući niti koristiti za vuču drugih vozila. automatskih vučnih kuka s višestupanjskom regulacijom ili krute veze. (2) S pomoću užeta ne smije se vući vozilo na motorni pogon na kojem su neispravni ure aji za upravljanje ili ure aji za zaustavljanje. (2) Kuka i kruta veza (rudo) iz stavka (1) ovoga članka moraju biti certificirane prema procedurama definiranim posebnim propisom iz stavka (3) članka 6. odnosno traktora s priključnim vozilom.(1) Vozilom na motorni pogon smije se vući drugo vozilo na motorni pogon samo ako se ono zbog neispravnosti ili nedostataka pojedinih dijelova ne može samo kretati i ako se pritom bitno ne smanjuje stabilnost vučnog vozila. . Članak 86.ako mu je neispravna pomoćna kočnica. Članak 85. (2) (3) Vučenim vozilom zabranjeno je prevoziti osobe. ako se vuče užetom. Članak 88. (2) Vozilom na motorni pogon ne smije se vući motocikl bez bočne prikolice ili drugo vozilo na dva kotača. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. automatskih vučnih kuka s višestupanjskom regulacijom i oslanjanjem ili ovješenjem vozila o vučno vozilo. niti vozilo na motorni pogon teže od vučnoga vozila . Vozilo na motorni pogon smije se vući noću. (3) Krutom vezom ne smije se vući vozilo na motorni pogon koje nema ispravan ure aj za upravljanje. ovoga Zakona. može iznositi i manje od tri metra. a iznimno. mora iznositi od tri do pet metara. a vozač mora imati dokaz o certificiranju. Vuča natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila.

osim na biciklu s motorom. na vozilu u prometu na cesti .crveno svjetlo. (1) 1) Iznimno od odredaba članka 90.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani. (2) Vozilo na motorni pogon čija duljina nije veća od osam metara. 4) na zaprežnom vozilu . Članak 91. (5) Kada vozilo na motorni pogon vuče jedno ili dva priključna vozila. (3) Ako se na zaprežnom vozilu jedno svjetlo nalazi na prednjoj strani a drugo na stražnjoj strani. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. tako da se jasno vidi s dovoljne udaljenosti.jedan katadiopter crvene boje na stražnjoj strani i po jedan katadiopter žute ili narančaste boje na svakoj strani pedale. u slučaju neispravnosti vozila koje je natovareno opasnim tvarima. (1) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju na vozilu moraju biti upaljena kratka svjetla. a ako se na zaprežnom vozilu nalazi samo jedna svjetiljka. a sa stražnje strane vozila .kada su zaustavljeni ili parkirani u naselju uz sam rub kolnika. 14. i kojem nije pridodano priključno vozilo kada je zaustavljeno ili parkirano na ulici u naselju. Članak 92. 3) na biciklu .(4) Iznimno od odredaba iz stavka (3) ovoga članka. (4) U uvjetima iz stavka (2) ovoga članka zaprežno vozilo mora imati i dva katadioptera crvene boje.osim svjetla iz stavka (1) ovoga članka .moraju biti upaljena svjetla za osvjetljavanje ceste. a ako širina priključnog vozila iznosi više od 1.najmanje jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani ili samo jedna svjetiljka koja je izra ena tako da se s prednje strane vozila vidi bijelo svjetlo. takvo se vozilo može prevući samo do najbližeg mjesta pogodnog za pretovar ili popravak. ona mora biti postavljena na lijevoj strani vozila. 2) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na za to posebno odre enim mjestima na kolniku ili izvan njega ili na ulicama sa slabijim prometom. Uporaba svjetala u prometu Članak 90. ne mora imati upaljena svjetla: vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na osvijetljenom dijelu ceste. umjesto svjetala iz članka 90.na prednjoj strani prvog priključnog vozila moraju biti upaljena dva bijela svjetla. simetrično postavljena na stražnjoj strani vozila. a bicikl . a širina dva metra. 2) biciklu s motorom. na stražnjoj strani posljednjeg priključnog vozila moraju biti upaljena najmanje dva crvena svjetla. ovoga Zakona. ta svjetla moraju biti postavljena na uzdužnoj osi vozila ili na njegovoj lijevoj strani. lakom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice . laki motocikl i motocikl bez bočne prikolice koji nema akumulatora . lakom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice najmanje dva bijela ili žuta svjetla na prednjoj strani i paran broj crvenih svjetala na stražnjoj strani. (6) Na motociklu za vrijeme vožnje na cesti moraju biti upaljena kratka svjetla. 3) bicikl. a takvo se vozilo vuče krutom vezom (rudo) i brzina kretanja ne smije biti veća od 40 km na sat.jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani. stavak (1) točka 1) može imati upaljeno samo jedno svjetlo koje se s prednje strane vidi kao bijelo svjetlo a sa stražnje strane kao crveno svjetlo i koje je postavljeno na strani suprotnoj od ruba kolnika uz koji je vozilo zaustavljeno ili parkirano. (2) U vremenu od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću).60 m . i to: 1) na vozilu na motorni pogon. .

Članak 95. Članak 94. Razmak izme u vozila Članak 96. . 4) kada se kreće cestom koja se prostire neposredno pokraj plovnog puta ili pokraj željezničke ili tramvajske pruge ususret s plovilom. (2) Svjetla za maglu mogu se uporabljivati samo po magli ili u slučaju smanjene vidljivosti i ne mogu se istodobno koristiti s dugim svjetlima. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (3) Noću.kad vozač tog vozila upali kratka svjetla ili kad izmjeničnim paljenjem i gašenjem svjetala upozorava da mu duga svjetla smetaju. 2) vodiči teglećih. (2) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon moraju biti upaljena za vrijeme dok su upaljena bilo koja svjetla za osvjetljavanje ceste ili posebna svjetla za maglu. 2) za vrijeme kretanja za drugim vozilom na udaljenosti od najmanje 100 m kako ne bi dugim svjetlima svojeg vozila zasljepljivao vozača vozila ispred sebe.crvene boje. tovarnih i jahaćih životinja i goniči stoke .(1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća. Članak 93. (1) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon uporabljuju se u uvjetima iz članka 90. tako da ne ugrožava sigurnost prometa. u pravilu. odnosno povorke. uporabljuje duga svjetla. (3) Svjetla za maglu koja se nalaze na prednjoj strani vozila moraju biti bijele ili žute boje. Vozač vozila na motorni pogon dužan je za osvjetljavanje ceste uporabljivati kratka svjetla umjesto dugih svjetala: 1) prije mimoilaženja s drugim vozilom na udaljenosti s koje prosudi da svjetlom svojeg vozila zasljepljuje vozača vozila koje mu dolazi ususret. a pri mimoilaženju s drugim vozilom . kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. uvijek na udaljenosti manjoj od 200 m. Vozač je dužan držati potreban razmak kada se kreće iza drugog vozila. (2) Umjesto svjetala iz stavka (1) ovoga članka mogu se uporabljivati reflektirajuće tvari. 15. (1) (2) Za osvjetljavanje ceste vozač vozila na motorni pogon.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo naprijed i najmanje jedno crveno svjetlo straga. vozač vozila na motorni pogon za vrijeme vožnje mora imati na vozilu upaljena najmanje kratka svjetla za osvjetljavanje ceste. odnosno s vozilom koje se kreće po tračnicama a koje nailazi iz suprotnoga smjera.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na čelu kolone. (1) Po magli vozač vozila na motorni pogon na vozilu treba imati upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste ili svjetla za maglu ili oba svjetla istodobno. i najmanje jedno crveno svjetlo na njezinu začelju. moraju nositi upaljena svjetla kad se kreću kolnikom izvan naselja: 1) skupina pješaka koja se kreće u organiziranoj koloni ili povorci . stavak (1) ovoga Zakona kada je vozilo zaustavljeno ili parkirano na cesti. a na stražnjoj strani . 3) za vrijeme dok vozilom prolazi pokraj organizirane kolone ili povorke pješaka.

18. (6) Vozač bicikla i vozač bicikla s motorom smiju se kretati samo onim prometnim površinama na kojima je kretanje takvim vozilima dopušteno. lakog motocikla i motocikla treba upravljati vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi sudionici u prometu. 17. (3) Ako se cestom kreću dva ili više vozila koja prevoze opasne tvari. Promet tramvaja i drugih vozila na tra nicama Članak 98. od 25. Promet zapre nih vozila i kretanje stoke . bicikla s motorom. osim ako to ne isključuju konstrukcijska svojstva tih vozila ili način njihova kretanja. Članak 100. Članak 102. (1) Kada se na javnoj cesti izvan naselja koja ima samo jedan prometni trak namijenjen za promet vozila u jednom smjeru kreću jedno za drugim vozila na motorni pogon čija je najveća dopuštena masa veća od 3. Vozač bicikla. do 97. (3) Ako se dva ili više vozača bicikala ili bicikala s motorom kreću u skupini. dužni su kretati se jedan iza drugoga. (2) Odredba stavka (1) ovoga članka ne odnosi se na dio ceste na kojem je pretjecanje zabranjeno. vozač bicikla s motorom ukoliko je pokretan snagom vozača i vozač bicikla moraju se kretati desnom biciklističkom stazom u odnosu na smjer kretanja prometa. Vozač bicikla. a ako postoji biciklistička staza . a biciklom s motorom osoba koja je navršila 14 godina. pridržavati se za drugo vozilo. a vozač motocikla može to činiti i u bočnoj prikolici. razmak izme u tih vozila ne smije biti manji od 200 m. Članak 101. ovoga Zakona primjenjuju se i na promet tramvaja i drugih vozila koja se cestom kreću po tračnicama. lakog motocikla ili motocikla i osobe koje se prevoze tim vozilima moraju rabiti zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje. lakih motocikala i motocikala Članak 99. bicikla s motorom. (1) Biciklom na razvrstanoj cesti smije upravljati osoba koja je navršila 12 godina. vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili ugrožavati druge sudionike u prometu. odnosno trakom.500 kg ili čija je duljina veća od sedam metara. prevoziti. tračnicama 16. bicikala s motorom. lakog motocikla i motocikla može prevoziti druge osobe samo ako na vozilu postoje posebna sjedala i oslonci za noge.biciklističkom stazom. (2) Vozač bicikla i vozač bicikla s motorom ukoliko je pokretan snagom vozača dužni su kretati se što bliže desnom rubu kolnika. Odredbe čl. zaprežnih 18. vozači su dužni izme u svakog od tih vozila držati razmak od najmanje 100 m. (5) Na biciklističkim stazama ure enim i označenim za promet bicikala i bicikala s motorom u oba smjera vozila se moraju kretati desnom stranom u smjeru kretanja vozila. bicikla s motorom. Vozač bicikla. a naročito ne smije skidati ruke s upravljača. Promet bicikala.Članak 97. (4) Ako na cesti postoji posebno ure ena biciklistička staza.

ponor. Kretanje pješaka pje aka Članak 105. ako oni nisu od njega udaljeni više od 100 m. bicikl.). (2) Na cesti na kojoj ne postoji pločnik ili druga površina odre ena za kretanje pješaka. Članak 106. laki motocikl ili motocikl. koturaljkama i slično. pješak se može kretati uz desni rub kolnika samo kada je takvo kretanje za njega sigurnije (nepregledan zavoj. (3) Na kolniku ceste zabranjeno je igranje. (1) (2) Stoku koja se kreće javnom cestom gonič stoke mora držati što je moguće bliže desnom rubu ceste. Članak 104. (2) Na cesti koja ima obilježene pješačke prijelaze ili posebno izgra ene prijelaze. (1) Pješak se ne smije. 19. Članak 107. (1) Na cesti koja ima pločnik ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka. (1) Vozač zaprežnog vozila treba upravljati vozilom cijelo vrijeme dok se vozilo kreće cestom i dužan je vozilo držati što bliže desnom rubu kolnika. Stoka se ne smije ostavljati na cesti ili uz cestu bez nadzora goniča stoke. tako da se kreću jedan iza drugoga. (3) Pješak koji gura ručna kolica. (2) Zaprežno vozilo ne smije se ostavljati bez nadzora na cesti ili uz cestu. a koju pješaci ne mogu koristiti iz bilo kojeg razloga.Članak 103. pješak je dužan kretati se tim površinama. sjediti na stranicama vozila. Članak 109. odnosno prolaze za pješake. (3) Osobe koje se voze zaprežnim vozilom dok je vozilo u pokretu ne smiju stajati na vozilu. nakon što se prije stupanja na kolnik uvjeri da to može učiniti na siguran način. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka. sjediti na platou vozila sa strane niti se nalaziti na rudi vozila u pokretu. (1) Kada se pješaci kreću kolnikom na javnoj cesti izvan naselja. odnosno površinu pokraj kolnika pogodnu za kretanje pješaka. zasjek. (1) Pješak je dužan prelaziti preko kolnika i biciklističke staze pažljivo i najkraćim putem. skijanje i drugo. odnosno prolazima. romobilom. odron i sl. . (2) Ako se pješak kreće kolnikom. Članak 108. osobe koje se kreću s pomoću pokretnih stolaca za nemoćne osobe te organizirana kolona pješaka moraju se kretati uz desni rub kolnika u smjeru kretanja. odnosno pogodna za kretanje pješaka. kretati i zadržavati na kolniku. usjek. pri prelaženju ceste pješak je dužan kretati se tim prijelazima. pješaci se mogu kretati kolnikom. i to veoma pažljivo i na način kojim ne ometa ili ne sprečava promet vozila. kao i sanjkanje. dužni su se kretati uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja. vožnja dječjim biciklom. on se mora kretati što bliže rubu kolnika. u pravilu. osim ako je to posebno dopušteno.

(2) Vozač koji se kreće mokrim kolnikom u naseljenom mjestu dužan je prilagoditi brzinu kretanja vozila tako da izbjegne prskanje pješaka koji se kreću rubom kolnika ili pločnika. Promet eljezničke 21. pješaci mogu prelaziti preko kolnika samo dok im je danim znakom dopušten prijelaz preko kolnika. Sudionici u prometu dužni su zaustaviti se pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini ako je ure aj za zatvaranje prometa spušten. (1) Vozač koji skreće na bočnu cestu na čijem ulazu ne postoji obilježeni pješački prijelaz dužan je skretanje izvesti smanjenom brzinom i ne smije ugroziti pješake koji su već stupili na kolnik. Članak 112. pješak je dužan postupati prema tim znakovima. zaustaviti vozilo kojim upravlja da bi propustio pješake. Članak 114. odnosno da se prijelazu ceste preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće po tračnicama. (3) Na obilježenome pješačkom prijelazu na kojem promet nije reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ni znacima koje daje ovlaštena osoba.(1) Na obilježenome pješačkom prijelazu na kojem je promet pješaka reguliran svjetlosnim prometnim znacima za pješake. Članak 110. odnosno da može zaustaviti vozilo prije nego što stupi na željezničku prugu. ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znaci koji upozoravaju da će se taj ure aj početi spuštati. prije stupanja na pješački prijelaz. pješak je dužan obratiti pozornost na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju. (1) Ako je promet na obilježenom pješačkom prijelazu reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znacima ovlaštene osobe. Vozač koji se vozilom približava prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini dužan je kretanje vozila prilagoditi tako da ga može zaustaviti pred ure ajem za zatvaranje prometa na prijelazu ili pred ure ajem za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vozila koja se kreću po tračnicama. vozač ne smije ometati prolaz pješaka koji su već stupili na pješački prijelaz. . (3) Ako na obilježenom pješačkom prijelazu promet nije reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova ni znacima ovlaštene osobe. Promet na prijelazu ceste preko željezni ke pruge eljezni Članak 113. (2) Na obilježenome pješačkom prijelazu na kojem promet pješaka nije reguliran posebnim svjetlosnim prometnim znacima za pješake. vozač je dužan zaustaviti vozilo pred takvim pješačkim prijelazom da bi propustio pješake koji prelaze ili stupaju na pješački prijelaz. ili ako se taj ure aj već počeo spuštati. vozača pješacima 20. Obveze voza a prema pje acima Članak 111. Pješak koji namjerava prijeći preko kolnika na mjestu na kojem ne postoji obilježeni pješački prijelaz ne smije stupiti na kolnik ako time ometa promet vozila. vozač je dužan zaustaviti vozilo ispred pješačkoga prijelaza kada mu je danim znakom zabranjen prolaz. a ako mu je na takvom prijelazu danim znakom dopušten prolaz. prema potrebi. ali je promet vozila reguliran svjetlosnim prometnim znakovima za vozila ili znacima koje daju ovlaštene osobe. vozač koji skreće na tu cestu dužan je skretati smanjenom brzinom i propustiti pješake koji su već stupili ili stupaju na pješački prijelaz i. ili nedvojbeno pokazuju namjeru da prije u preko pješačkog prijelaza. (2) Ako se obilježeni pješački prijelaz iz stavka (1) ovoga članka nalazi na ulazu na bočnu cestu. Članak 115.

stavak (3) ovoga Zakona ne primjenjuje se na vozila koja se kreću dijelom autoceste koja prolazi kroz naselje. i poduzeti potrebne mjere da vozilo čim prije ukloni s kolnika. Članak 119. stoka ni vozila koja se. Članak 120. ne smatraju motornim vozilima. (2) Sudionici u prometu koji prelaze preko željezničke pruge u istoj razini dužni su to činiti s pojačanom opreznošću i kada svjetla na prijelazu nisu upaljena. (3) Na autocesti vozač ne smije izvoditi polukružno okretanje niti se kretati vozilom unatrag. (2) Odredba članka 39. (1) Autocestom se ne smiju kretati pješaci. prema odredbama ovoga Zakona. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti vozila ili iz drugih razloga prisiljen zaustaviti vozilo na kolniku autoceste dužan je zaustaviti ga na posebnom traku za zaustavljanje vozila u nuždi. cesti rezerviranoj za promet motornih vozila i brzoj cesti Članak 116. (1) Vozač koji se motornim vozilom uključuje u promet na autocesti dužan je: . (3) Odredba stavka (2) ovoga članka ne odnosi se na vojna vozila i na vozila tijela unutarnjih poslova. sudionici u prometu dužni su se zaustaviti kada se pojavi crveno treptavo svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo. te na vozila za održavanje ceste kada daju posebne svjetlosne znake. Na autocesti s tri ili više prometnih trakova. Članak 121. Promet na autocesti. (2) Autocestom se ne smiju kretati ni motorna vozila koja se prema svojim konstrukcijskim svojstvima ne mogu kretati brzinom većom od 40 km na sat. 22. Članak 118. (1) Na autocesti vozač ne smije zaustavljati motorno vozilo. vozači teretnih motornih vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3.500 kg i skupova vozila čija je duljina veća od sedam metara smiju koristiti samo dva prometna traka koji se nalaze uz desni rub kolnika. osim na površinama izvan kolnika koje su za to posebno ure ene i obilježene. Članak 117. ako on na tom mjestu postoji. namijenjenih za promet vozila u jednom smjeru. sudionici u prometu mogu prijeći preko željezničke pruge tek kada se prethodno uvjere da prugom ne nailazi vlak ili neko drugo vozilo koje se kreće po tračnicama. (3) Na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem nema ure aja za zatvaranje prometa ni ure aja za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka.(1) Pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem su postavljeni svjetlosni prometni znaci. (1) Autocestom se motorna vozila moraju kretati krajnjim desnim prometnim trakom koji nije zakrčen vozilima u koloni. Na autocestu se ne smije uključiti motorno vozilo koje vuče drugo motorno vozilo koje se zbog neispravnosti ne može kretati.

Vozila s pravom prednosti prolaza Članak 126. Ta vozila imaju pravo prednosti prolaza u odnosu na sva druga vozila (članak 49. vojna vozila i vozila Državne granične službe kad posebnim ure ajima daju svjetlosne i zvučne znakove ne primjenjuju se odredbe: o ograničenju brzine (čl.). i na njih se ne primjenjuju odredbe o ograničenju brzine (čl. ako na mjestu na kojem se uključuje u promet na autocesti ne postoji poseban trak za ubrzavanje.1) koristiti poseban trak za ubrzavanje kada takav trak postoji u produženju priključne ceste i uključiti se u promet na autocesti. (2) Vozač koji se vozilom isključuje iz prometa na autocesti dužan je pravodobno zauzeti položaj vozilom na krajnjem desnom prometnom traku i što prije prijeći na poseban trak za usporavanje. s posebnim motornim vozilima opremljenim ure ajima za davanje posebnih zvučnih i svjetlosnih znakova crvene i plave boje. (1) Na vozila službe hitne pomoći.). i 46. ovoga Zakona primjenjuju se i na promet na cesti koja je rezervirana za promet motornih vozila i brzoj cesti. podrazumijevaju se vozila kojima je dodijeljena pratnja policije ili vojne policije. osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrižjem na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znacima ovlaštene osobe. 24. Na vozilima na motorni pogon za vrijeme kretanja kroz tunel moraju biti upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste. uz uvjet da ne ugrožavaju sigurnost drugih sudionika u prometu. Promet u tunelu Članak 123. polukružno okretati vozilo ili se kretati unatrag u tunelu. 25. i to za vrijeme dok se ti znakovi daju. 44. sukladno ovome Zakonu. pješaci su dužni skloniti se s kolnika dok ta vozila pro u.). Vozač koji se vozilom kreće kroz tunel ne smije zaustavljati vozilo. 44. (3) Vozila pod pratnjom imaju pravo prednosti prolaza u odnosu na sva druga vozila (članak 49. 2) propustiti vozila koja se kreću autocestom. (4) Kako bi omogućili nesmetani prolaz vozilima iz stavka (1) ovoga članka. Vozila pod pratnjom Članak 125. umjesto dugih svjetala noću uporabiti kratka svjetla za osvjetljavanje ceste. (1) Vozilima pod pratnjom. od 116. do 121. vatrogasna vozila i vozila policije i sudbene policije. omogućiti nesmetan prolaz.) i vozila koja se kreću raskrižjem na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znacima ovlaštene osobe. strogo se pridržavati naredaba koje im daju osobe iz pratnje i kretanje nastaviti tek nakon što pro u sva vozila pod pratnjom.). dajući odgovarajući znak na način kojim ne ugrožava promet vozila koja se kreću autocestom. . Članak 122. osim u odnosu na vozila pod pratnjom (članak 125. o zabrani pretjecanja i obilaženja kolone vozila (članak 61. Članak 124. ako takav trak postoji na ulazu na priključnu cestu. o zabrani pretjecanja i obilaženja kolone vozila (članak 61. Odredbe čl. (2) Vozač koji na cesti susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom i vozač kojega sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom dužni su ustupiti prednost prolaza. a prema potrebi. zaustaviti vozilo. i 46. stavak (1) točka 1)) i o zabrani presijecanja kolone pješaka (članak 80. stavak (1) točka 1)) i o zabrani presijecanja kolone pješaka (članak 80.).). Promet 23. uz uvjet da ne ugrožavaju sigurnost drugih sudionika u prometu.

vozači su dužni obratiti pozornost i na vozila kojima se osigurava prolaz. 26. (3) Kada vozilo policije ili vojno vozilo uporabom plavih svjetala osigurava prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreću iza njega. (2) Teret koji se prevozi na vozilu i priključnom vozilu može premašiti najudaljeniju točku na stražnjoj strani vozila najviše za jednu šestinu svoje duljine koja je kao kontinuirani teret oslonjena na tovarni prostor. (4) Glede me usobnog prava prednosti prolaza za vozila iz stavka (1) ovoga članka. prema potrebi. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. pješaci su dužni skloniti se s kolnika. (2) 1) 2) 3) 4) Teret na vozilu treba biti tako raspore en i. (3) Ako se vozilom prevozi teret u kombinaciji koja se sastoji od vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. (1) i (3) ovoga članka. zaustaviti se dok ta vozila pro u. pričvršćen i pokriven: da ne ugrožava sigurnost sudionika u prometu i ne nanosi štetu cesti i objektima na cesti. Članak 129. (5) Ure aji za davanje posebnih svjetlosnih i zvučnih znakova smiju se ugra ivati i uporabljivati samo na vozilima čija je pratnja policija ili vojne osobe (članak 125. dimenzija 50 x 50 cm. prema potrebi. vrijede odredbe o prednosti prolaza. da ne umanjuje u većoj mjeri stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom.(2) Kako bi omogućili prolaz vozilima iz stavka (1) ovoga članka. ili preko dopuštenog osovinskog opterećenja. stavak (4) ovoga Zakona . Noću. registarske pločice i druge propisane oznake na vozilu. pod duljinom vozila podrazumijeva se ukupna duljina vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. da ne stvara suvišnu buku i ne rasipa se po cesti. (1) Teret na vozilu ne smije premašiti najudaljeniju točku na prednjoj strani vozila više od jednog metra. stavak (1)) i na vozilima s pravom prednosti prolaza iz st. Teret na vozilu Članak 127. Ta je ploča kvadratnoga oblika. propustiti ih i. prema potrebi. Članak 128. da ne umanjuje vozaču preglednost ceste. 5) da ne zaklanja svjetlosne i svjetlosno-signalne ure aje na vozilu. obojena izmjeničnim kosim trakama reflektirajuće narančaste i bijele boje i postavljena okomito na uzdužnu os vozila.svjetlom i reflektirajućom tvari crvene boje. (5) Najizbočenija točka tereta koji se prevozi teretnim motornim ili priključnim vozilom u slučaju iz stavka (4) ovoga članka mora biti označena pločom. (1) Vozilo u prometu na cesti ne smije se opteretiti preko svoje nosivosti koja je upisana u knjižicu vozila. (4) Ako teret na vozilu premašuje za više od jednog metra najudaljenije točke na stražnjoj strani vozila. . ili preko mogućnosti koje dopuštaju svojstva ceste i tehničko-konstrukcijske mogućnosti vozila. ili preko najveće dopuštene mase. najizbočenija točka tereta mora biti označena crvenom tkaninom. a ostala vozila propustiti i. najizbočenija točka na teretu koji se prevozi vozilom mora biti označena: 1) u slučaju iz članka 128. zaustaviti svoja vozila dok ta vozila pro u.

znakovi izričitih naredaba i znakovi obavijesti s dopunskom pločom koja je sastavnim dijelom prometnog znaka i koja pobliže odre uje značenje prometnog znaka ili bez nje. PROMETNI ZNAKOVI Opće 1.crvenim svjetlom. IV. . i ti se znakovi moraju ukloniti čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni. ili zasljepljuju sudionike u prometu. kojima se sudionici u prometu upozoravaju na opasnost koja im prijeti na odre enoj javnoj cesti ili dijelu te ceste. te svjetlosne i druge oznake na cesti. stupovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili smanjuje vidljivost postavljenih prometnih znakova. (2) Zabranjeno je neovlašteno uklanjati i oštećivati prometne znakove i cestovnu opremu ili mijenjati značenje prometnih znakova. Znakovi opasnosti. (3) Prometni znakovi moraju se ukloniti. znakovi izri itih naredaba i znakovi obavijesti Članak 134. Članak 132. Članak 133. znakovi. (2) Prometni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih sudionici u prometu i danju i noću na vrijeme i lako mogu uočiti i pravodobno postupiti sukladno njihovu značenju. oznake na kolniku.svjetlom i katadiopterom koji s prednje strane daju bijelo svjetlo. osobito one koje nastanu usljed iznenadnog oštećenja ili onesposobljavanja ceste. izričitih 2. izgledom ili mjestom postavljanja oponašaju ili sliče nekom prometnom znaku. zabrane i obveze kojih se sudionici u prometu moraju držati i daju potrebne obavijesti za siguran i nesmetan tok prometa. a sa stražnje strane . pločniku i sl. odnosno dijelu ceste. Članak 131. zabrana i obveza izraženih s pomoću postavljenih prometnih znakova. (1) Javne ceste moraju se obilježiti propisanim prometnim znacima. dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uvjetima prometa na cesti ili zahtjevima sigurnosti u prometu. (4) Sudionici u prometu dužni su se pridržavati ograničenja. svjetla. (1) Znakovi opasnosti služe da se sudionici u prometu na cesti upozore na opasnost koja prijeti na odre enom mjestu. (2) Prometnim znakovima moraju se obilježiti i opasnosti privremenog karaktera. i da se obavijeste o naravi te opasnosti. bojom. (3) Prometni znakovi su: znakovi opasnosti. Op e odredbe Članak 130. (1) Prometne znakove i cestovnu opremu postavljaju i održavaju ustanove koje upravljaju cestama na temelju rješenja mjerodavnoga tijela. stavljaju do znanja ograničenja. kao i privremena ograničenja i privremene zabrane u prometu. (1) Na prometni znak i na stup na koji je znak postavljen zabranjeno je stavljati sve što nije u svezi sa značenjem prometnoga znaka. Na cesti se ne smiju postavljati ploče. ili koji svojim oblikom.2) kada teret na vozilu na motorni pogon ili na priključnom vozilu bočno premašuje više od 20 cm vanjski rub prednjega ili stražnjega svjetla za označavanje vozila . svjetlosni prometni znakovi. ili odvraćaju njihovu pozornost u mjeri koja može biti opasna za sigurnost prometa na cesti.

i to na visini na kojoj se nalazi zeleno svjetlo. . Znakovi opasnosti i znakovi izričitih naredaba na autocesti. ograničenja i obveze kojih se moraju držati. 3) žuto svjetlo može biti upaljeno kao treptavo svjetlo kada ne rade ostali svjetlosni signali na raskrižju.(2) Znakovi izričitih naredaba stavljaju do znanja sudionicima u prometu na cesti zabrane. (1) Na ure ajima za davanje prometnih znakova kojima se regulira promet na kolniku s više od dva prometna traka obilježena uzdužnim crtama za svaki prometni trak posebno i koji se nalazi iznad prometnog traka . Članak 139. Svjetlosni prometni znaci i svjetlosne oznake Članak 136. (1) Ure aju za davanje svjetlosnih prometnih znakova trobojnim svjetlima može se dodati dopunski svjetlosni znak u obliku zelene svijetleće strelice ili više takvih znakova. 2) žuto svjetlo može biti upaljeno kao samostalno svjetlo u vremenskim razmacima od prestanka zelenoga do pojave crvenog svjetla ili istodobno s crvenim svjetlom.crveno svjetlo znači zabranu prometa uzduž prometnog traka iznad kojeg je postavljeno. a zeleno svjetlo znači slobodan prolaz tim prometnim trakom. (1) Za reguliranje prometa uporabljuju se ure aji kojima se daju svjetlosni prometni znaci crvene. Članak 135. svjetla se postavljaju po okomitoj osi. (2) Pri projektiranju novih ili rekonstrukciji postojećih prometnih znakova. a zeleno svjetlo može biti i u obliku jedne ili više strelica smještenih u krugu crne boje. Ta svjetla imaju oblik kruga. i to: crveno gore. a zeleno desno. kao najavu prestanka slobodnog prolaza. Ako je ure aj za davanje svjetlosnih prometnih znakova postavljen i iznad prometnog traka. i to: crveno lijevo. Članak 138. jedno ispod drugoga. jedno pokraj drugoga. svjetla mogu biti postavljena po vodoravnoj osi. (2) Na ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova trobojnim svjetlima. žuto u sredini. Članak 137. Članak 140. 3. cesti rezerviranoj za promet motornih vozila. a zeleno dolje. (3) Znakovi obavijesti pružaju sudionicima u prometu potrebne obavijesti o cesti kojom se kreću i druge obavijesti koje im mogu biti korisne. žuto u sredini. magistralnoj i regionalnoj cesti i u naseljenim mjestima moraju biti prevučeni reflektirajućim tvarima ili osvijetljeni vlastitim izvorom svjetlosti. žute i zelene boje. (2) Crveno svjetlo iz stavka (1) ovoga članka ima oblik prekriženih crta. obvezno treba ugraditi zeleno treptavo svjetlo. a zeleno svjetlo ima oblik strelice s vrhom okrenutim nadolje. prije pojave zelenog svjetla. (1) 1) Na ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova trobojnim svjetlima: crveno i zeleno svjetlo ne smiju biti istodobno upaljena. (2) Dopunski svjetlosni znakovi iz stavka (1) ovoga članka postavljaju se s odgovarajuće strane svjetlosnog prometnog znaka.

oni se obilježavaju svjetlima. (2) Na javnoj cesti izvan naselja sa suvremenim kolnikom za promet u oba smjera na kojem postoje samo dva prometna traka.oznakama crvene boje. Oznake na kolniku Članak 142. a lijeva strana oznakama bijele boje. (1) Oznake na kolniku postavljaju se na cestama sa suvremenim kolnikom. ti trakovi moraju biti odvojeni odgovarajućom uzdužnom crtom na kolniku. refleksnim staklima ili reflektirajućim tvarima. (1) Oznake na kolniku služe za reguliranje prometa na cestama i za obavještavanje i vo enje sudionika u prometu. Turisti ka i ostala signalizacija na cesti Članak 144. 4. Oznake na kolniku mogu imati i reflektirajuća svojstva. i to: crveno svjetlo gore. povijesim i prirodnim i turističkim znamenitostima. . (2) Ta svjetla moraju biti postavljena po okomitoj osi. Obilježavanje eljezničke 6. (3) (4) Oznake na kolniku čine crte. (3) Svjetla iz stavka (1) ovoga članka sastoje se od svijetleće površine crvene ili zelene boje na kojoj se nalazi tamna silueta pješaka ili od tamne površine na kojoj se nalazi svijetleća silueta pješaka crvene ili zelene boje. Ta svjetla ne smiju biti istodobno upaljena. refleksnim staklima ili reflektirajućim tvarima žute boje. (2) Oznake na kolniku mogu biti postavljene same ili uz druge prometne znakove ako je potrebno da se značenje tih znakova jače istakne. Članak 143. Na dijelu ceste ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini moraju biti postavljeni odgovarajući prometni znakovi. (1) Turistička i ostala signalizacija na cesti namijenjena je obavještavanju sudionika u prometu o kulturnim.(1) Za upravljanje prometom pješaka mogu se uporabljivati i posebni ure aji za davanje svjetlosnih prometnih znakova crvene i zelene boje i ure aji za davanje zvučnih znakova. a na magistralnoj cesti obilježene i rubnim crtama. u suradnji s mjerodavnim tijelom. te ostalim objektima i sadržajima. odnosno potpunije odredi ili objasni. Obilje avanje prijelaza ceste preko željezni ke pruge eljezni Članak 145. jedno ispod drugoga. otoka za usmjeravanje prometa i drugi objekti na kolniku noću nisu osvijetljeni. Članak 141. strelice. i to desna strana kolnika . a zeleno svjetlo dolje. (3) Ako vrhovi pješačkih otoka. Turistička 5. (2) Bliže propise o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama donosi ministar. natpisi i druge oznake. (1) Ako se rubovi kolnika na javnoj cesti obilježavaju svjetlosnim prometnim oznakama. (2) Rubovi kolnika na dijelu ceste kroz tunel moraju biti obilježeni oznakama iz stavka (1) ovoga članka. moraju se obilježiti svjetlima.

kao i prometni znakovi postavljeni na dijelu ceste ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini. (2) Dio ceste iz stavka (1) ovoga članka obilježava se postavljanjem odgovarajućih prometnih znakova. (3) Branici i polubranici moraju biti opremljeni treptavim crvenim svjetlom. branici ili polubranici moraju biti izmjenično obojeni crvenom i žutom bojom. postavljaju se i branici ili polubranici. odnosno ure aji za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka ako to zahtijeva gustoća prometa ili drugi uvjeti na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini. (2) Uvjeti u kojima ure aji iz stavka 1. Na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem se prilikom nailaska vlaka branici ili polubranici automatski spuštaju. tom ure aju može se dodati i ure aj za davanje zvučnih znakova. (2) Na prijelazima zemljane ceste s manjim prometom i pješačke staze preko željezničke pruge u istoj razini. moraju imati refleksna stakla ili biti prevučeni reflektirajućim tvarima odgovarajuće boje. opremljeni refleksnim staklima ili prevučeni reflektirajućim tvarima odgovarajuće boje. i to s mjesta s kojeg se oni ne vide. ovoga Zakona. (1) Dio ceste na kojem su nastale zapreke koje se ne mogu odmah ukloniti ili na kojem se izvode radovi mora se vidno obilježiti i osigurati za sudionike u prometu. kao i na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem se branicima ili polubranicima upravlja ručno. Članak 149. Članak 148. (1) Na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem postoji ure aj za davanje svjetlosnih znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka. Članak 150.postavljanjem branika. ovoga članka moraju biti postavljeni utvr uju se posebnim zakonom ili propisom donesenim na temelju zakona. (2) Branici i polubranici. a noću. . a osiguranje sudionika u prometu . 8. sudionici u prometu mogu se osigurati samo ure ajem za davanje zvučnih znakova. osim prometnih znakova iz članka 145. Svjetlosni znakovi kojima se najavljuje približavanje vlaka na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini daju se izmjeničnim paljenjem dvaju crvenih treptavih svjetala koja imaju oblik kruga. Članak 147.Članak 146. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. Obilježavanje zapreka 7. Obilje avanje radova i zapreka na cesti Članak 151. (3) Branici moraju biti obojeni naizmjence crvenom i bijelom bojom. na njima moraju biti postavljena i treptava svjetla narančaste boje. Znaci koje daju ovlaštene osobe ovla tene Članak 152. (1) Na prijelazima ceste preko željezničke pruge u istoj razini. (1) Na prijelazima ceste preko željezničke pruge u istoj razini. odnosno spuštanje branika ili polubranika. mora se postaviti ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih znakova kojima se sudionici u prometu obavještavaju o spuštanju branika ili polubranika.

Članak 156. (3) Znaci iz stavka (1) ovoga članka mogu se davati i iz vozila. kojima su znaci namijenjeni. DU@NOSTI U SLUČAJU PROMETNE NEZGODE Članak 154. Članak 157. načinu obilježavanja radova i zapreka na cesti i znacima koje sudionicima u prometu daje ovlaštena osoba pravilnikom propisuje ministar. mogu jasno i s dovoljne udaljenosti uočiti. s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći osobama ozlije enim u prometnoj nezgodi ili ako mu je samome potrebna liječnička pomoć. Osoba koja se zatekne ili nai e na mjesto prometne nezgode u kojoj ima ozlije enih dužna je ukazati pomoć osobama ozlije enim u prometnoj nezgodi. uz uvjet da poduzimanje tih mjera ne ugrožava sigurnost prometa.(1) Sudionici u prometu moraju postupati prema zahtjevima izraženim s pomoću znaka ili po naredbi policajca ili druge osobe koja na temelju ovlasti iz zakona obavlja nadzor i reguliranje prometa na cestama (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba). . V. 3) obavijestiti najbližu policijsku postaju o prometnoj nezgodi i vratiti se na mjesto prometne nezgode te sačekati dolazak službene osobe koje obavlja očevid. 2) poduzeti sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu prometne nezgode i omogućiti normalan tok prometa te nastojati da se ne mijenja stanje na mjestu nezgode i sačuvaju postojeći tragovi. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. (2) Vozač je dužan postupiti prema odredbi stavka (1) ovoga članka i prije dolaska ovlaštene osobe. (1) Sudionik u prometnoj nezgodi u kojoj je netko izgubio život ili je bio ozlije en ili je nastala veća materijalna šteta dužan je: 1) ostati na mjestu prometne nezgode. Članak 155. ili ako vozač zaključi da se nestručnim i neodgovarajućim prijevozom stanje ozlije ene osobe može pogoršati. Članak 153. zvučni znaci i svjetlosni znaci. (2) Ovlaštena osoba pri davanju znaka dužna je postaviti se na cesti tako da ga sudionici u prometu. (1) Znaci što ih sudionicima u prometu daje ovlaštena osoba su znaci koji se daju rukama i položajem tijela. (2) Mjerodavno tijelo i druge pravne ili fizičke osobe koje su obaviještene o prometnoj nezgodi u kojoj je neka osoba bila ozlije ena dužni su o tome odmah obavijestiti najbližu zdravstvenu ustanovu. (3) Bliže odredbe o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama. (1) Vozač koji se zatekne ili nai e na mjesto prometne nezgode dužan je na zahtjev ovlaštene osobe prevesti osobu ozlije enu u prometnoj nezgodi do najbliže zdravstvene ustanove. (2) Znaci iz stavka (1) ovoga članka moraju se davati tako da njihovo značenje za sudionike u prometu bude jasno i nedvojbeno. osim ako se nezgoda dogodila na mjestu na kojem se može očekivati brzi dolazak vozila hitne pomoći.

(1) Policija i druge ovlaštene osobe dužni su izaći na mjesto prometne nezgode u kojoj ima poginulih ili ozlije enih osoba ili je nastala veća materijalna šteta. sačiniti zapisnik o očevidu i izvršiti druge potrebne radnje sukladne ovome Zakonu. obavijestiti organizaciju koja uklanja vozila i stvari s ceste ili zainteresiranu osobu i pružiti pomoć radi zaštite imovine ako na mjestu doga aja nema osobe koja tu imovinu može preuzeti.zelena karta. (6) Bliže odredbe o sadržaju obrasca europskog izvješća o prometnoj nezgodi donosi ministar. Članak 158. prije izdavanja potvrde o oštećenju vozila strane registracije ili potvrde o obavljenom očevidu na mjestu doga aja prometne nezgode. vozači su dužni odmah ukloniti vozila s kolnika i razmijeniti osobne podatke. te popuniti i potpisati obrazac europskog izvješća o prometnoj nezgodi. (5) Ako u prometnoj nezgodi ima poginulih osoba.(1) Ako je zdravstvena ustanova obaviještena o prometnoj nezgodi ili je primila na liječenje osobu ozlije enu u prometnoj nezgodi. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. dužna je o tome odmah obavijestiti najbližu policijsku postaju. Članak 160. odnosno njegovom vozilu ili na drugoj stvari. Vozači ne smiju napustiti mjesto nezgode prije nego što popune i potpišu izvješće i razmijene podatke iz ovoga stavka. fotografirati mjesto nezgode. izme u ostaloga. zdravstvena ustanova dužna je o tome odmah obavijestiti mjesno mjerodavno tijelo za izdavanje vozačke dozvole ili najbližu policijsku postaju. (2) Ako osoba ozlije ena u prometnoj nezgodi umre od zadobivenih ozljeda ili ako postoji opravdana sumnja da je kod vozača usljed ozljede došlo do smanjenja duševne ili tjelesne sposobnosti za upravljanje vozilom na motorni pogon ili tramvajem. opojne droge ili lijekove na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje dok se ne obavi očevid. (5) Mjerodavno tijelo unutarnjih poslova dužno je izaći na mjesto prometne nezgode u kojoj je nastala manja materijalna šteta. ne smije uzimati alkoholna pića. (3) Nakon prometne nezgode u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta. ako to zahtijeva jedan od sudionika prometne nezgode. unose podaci iz putovnice. (4) Ukoliko je u prometnoj nezgodi sudjelovalo vozilo strane registarske oznake. obvezno je: fotografirati štetu na vozilu stranih registarskih oznaka. (4) Ako se tim ispitivanjima ustvrdi da neposredni sudionici prometne nezgode imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. (2) Policija je dužna izaći na mjesto prometne nezgode u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako do e do nesporazuma ili neslaganja jednog od sudionika prilikom popune obrasca europskog izvješća ili sudionici u nezgodi nemaju obrazac europskog izvješća. (1) Ovlaštena osoba koja obavlja očevid dužna je organizirati popis imovine koja na mjestu doga aja ostaje iza osobe koja je u prometnoj nezgodi poginula ili teže ozlije ena. sačiniti zapisnik u kome se. (3) Ovlaštena osoba koja obavlja očevid prometne nezgode u kojoj ima ozlije enih osoba ili je nastala veća materijalna šteta podvrgnut će neposredne sudionike prometne nezgode ispitivanju s pomoću odgovarajućih sredstava i ure aja ili će ih uputiti na stručni pregled radi provjere imaju li u organizmu alkohola ili drugih opojnih sredstava. ovlaštena osoba koja obavlja očevid odredit će da se neposrednim sudionicima nezgode uzmu krv i urin radi utvr ivanja jesu li pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. vozačke dozvole i osiguranja od automobilske odgovornosti . . (2) Vozač sudionik u prometnoj nezdodi obvezan je prijaviti i prometnu nezgodu s manjom materijalnom štetom. (1) Osoba koja je sudjelovala u prometnoj nezgodi u kojoj ima poginulih ili ozlije enih osoba ili je nastala veća materijalna šteta. ovlaštena osoba koja obavlja očevid odredit će da im se uzme krv ili krv i urin radi analize. Članak 159. ukoliko je šteta nastala drugoj osobi.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja mora se priložiti: program priredbe. Članak 164. nije u stanju provesti mjere iz članka 164. (1) Ako je vozilo zbog prometne nezgode ili neispravnosti onemogućeno za daljnje kretanje cestom. (1) Športske i druge priredbe ili slične aktivnosti na cesti ne smiju se održavati bez odobrenja. odnosno aktivnosti. pravila natjecanja. Članak 165. . ovlaštena službena osoba poduzet će druge mjere da se omogući normalan tok prometa. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 162. Članak 161. prema prosudbi mjerodavnoga tijela unutarnjih poslova. ŠPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA CESTAMA Članak 162. zahtjev za izdavanje odobrenja bit će odbijen. (2) Ako vozač ili vlasnik. ovoga Zakona podnosi se najkasnije 15 dana prije održavanja športske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti. vozač ili vlasnik. teret. sudionika i gledatelja športske i druge priredbe ili aktivnosti i znak kojim će vozila iz pratnje natjecatelja biti označena. odobrenje se izdaje uz prethodnu suglasnost tijela mjerodavnog za promet na čijem se području zabranjuje promet. odnosno korisnik vozila dužan je vozilo. ako za druge sudionike u prometu nije osigurana zaobilazna cesta. održavanje automobilske. odnosno korisnik vozila nije u stanju postupiti prema stavku (1) ovoga članka. (3) Ako se zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti na cesti zabranjuje promet. VI. U tom slučaju promet se može zabraniti najdulje dva sata. (1) U slučaju iz članka 162. teret. motociklističke ili biciklističke utrke na cesti može se odobriti i kad u odre enom smjeru nema zaobilazne ceste (brdske utrke i dr. pregled mjera koje organizator predvi a za osiguranje sudionika u prometu. (4) Ako mjerodavna organizacija koja upravlja cestama ili druga ovlaštena organizacija ne postupi prema odredbi stavka (2) ovoga članka. Članak 163. ovoga Zakona. ovlaštena osoba koja se zatekne na mjestu nezgode ili neispravnosti vozila zatražit će od mjerodavne organizacije koja upravlja cestama ili druge ovlaštene organizacije da na sigurno mjesto ukloni vozilo. (1) Zahtjev za održavanje športske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na cesti bit će odbijen ako organizator. stvari ili drugi rasuti materijal s kolnika. stvari ili drugoga rasutog materijala s kolnika i osigurati prohodnost ceste. stvari ili drugi rasuti materijal odmah ukloniti s kolnika. stavak (2) ovoga Zakona.(2) Vozač koji je vozilom sudjelovao u prometnoj nezgodi u kojoj ima poginulih ili ozlije enih osoba te druga osoba koja je neposredno sudjelovala u nezgodi. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka.). (3) Organizacija za održavanje cesta ili druga ovlaštena organizacija za održavanje cesta dužna je na zahtjev ovlaštene osobe hitno poduzeti sve potrebne mjere radi uklanjanja i čuvanja vozila s teretom. imaju pravo tražiti osobne podatke i adresu od osoba koje su bile nazočne kada se nezgoda dogodila. ali samo u vrijeme kada se tom cestom drugi sudionici u prometu najmanje kreću. (2) Odobrenje izdaje mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova na čijem se području održava priredba ili obavlja aktivnost.

najkasnije 48 sati prije početka priredbe. (3) Organizator ne smije početi održavanje športske ili druge priredbe ili aktivnosti na cesti ako nisu poduzete sve mjere osiguranja odre ene u odobrenju. Članak 167. ako organizator ne provodi odre ene mjere osiguranja. (2) Kada se promet na cesti ograničava ili zabranjuje zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti. odnosno postave prometni znakovi i druge oznake. odobrenje sadrži i organizatorovu obvezu da o mjerama ograničenja ili zabrane prometa obavijesti javnost putem sredstava javnog priopćavanja. 2) postaviti na cestu sve prometne znakove i druge oznake. odnosno aktivnosti na cesti: ako su ugroženi sudionici ili gledatelji. mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova poduzet će odgovarajuće mjere da se o trošku organizatora uklone. odnosno aktivnosti ne bi bile odobrene. odnosno aktivnosti bit će zabranjene. (4) Ako se ustvrdi da organizator nije poduzeo sve mjere osiguranja odre ene u odobrenju. ure aje. predmeti i objekti na cesti. (2) Ako organizator ne prekine priredbu. Članak 169. Natjecatelje na športskoj priredbi na cesti mogu pratiti samo vozila označena posebnim znakom koji utvrdi organizator. u većoj mjeri ugrozio ili ometao promet na cesti. zahtjev za izdavanje odobrenja može biti odbijen. 1) i 2) stavka (1) ovoga članka. (1) Nakon završetka športske ili druge priredbe. odnosno obavljanja aktivnosti. ako se u većoj mjeri naruši javni red i mir. predmete i objekte koji su bili uklonjeni radi održavanja priredbe. odnosno aktivnosti. . predmete i objekte koji su postavljeni radi održavanja priredbe. odnosno obavljanjem aktivnosti.(2) Ako bi zbog održavanja športske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti na cesti trebalo obustaviti promet na važnijim prometnim smjerovima ili bi se održavanjem priredbe. Članak 166. organizator je dužan odmah: 1) ukloniti s ceste sve prometne znakove i druge oznake. 3) popraviti i dovesti u prvotno stanje cestu i cestovne objekte ako su oštećeni pri održavanju priredbe. (1) 1) 2) 3) 4) 5) Organizator je dužan prekinuti održavanje športske ili druge priredbe. odnosno obavljanja aktivnosti. odnosno obavljanja aktivnosti. odnosno aktivnosti prekine i poduzet će potrebne mjere da se naredba izvrši. odnosno aktivnosti na cesti. odnosno aktivnosti u slučajevima iz stavka (1) ovoga članka. ako nastanu okolnosti zbog kojih priredba. (1) U odobrenju za održavanje športske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na cesti odre uju se mjere osiguranja koje organizator mora poduzeti. (2) Ako organizator ne postupi prema toč. ako to zahtijevaju drugi sigurnosni razlozi. priredba. Članak 168. mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova naredit će organizatoru da priredbu.

Članak 173. (1) Vozač ne smije upravljati vozilom u cestovnom prometu ni početi upravljati vozilom ako je pod djelovanjem alkohola. (3) Vlasnik. odnosno mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova može zabraniti promet ili odrediti posebno ograničenje prometa na odre enim cestama i dijelovima cesta sve dok postoje razlozi zbog kojih se poduzimaju te mjere. (4) Vlasnik. odnosno osoba koje nema pravo upravljati kategorijom motornog vozila u koju se ubraja to vozilo i osoba iz čl.VII. u suradnji s entitetskim ministrima i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavnim za promet i unutarnje poslove. Članak 174. (3) Bliže odredbe o prometu u zimskim uvjetima. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. može donijeti naredbu o ograničenju prometa u dane vikenda i blagdana za pojedine cestovne smjerove. . VOZAČI 1. vozač mora kod sebe nositi valjanu vozačku dozvolu i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. (2) Kad upravlja motornim vozilom. odnosno nositelj prava raspolaganja vozilom ne smije dopustiti upravljanje vozilom u cestovnom prometu osobi koja nema pravo upravljati tim vozilom. može na odre enoj cesti ili dijelu ceste u odre ene dane ili u odre enom vremenskom razmaku propisati zabranu ili ograničenje prometa za sve ili pojedine vrste vozila. o vrsti vozila kojima je zabranjen ili ograničen promet te o načinu uporabe zimske opreme na vozilima u zimskim uvjetima pravilnikom propisuje ministar. inozemnu vozačku dozvolu ili me unarodnu vozačku dozvolu. (5) Vozač je dužan za vrijeme upravljanja motornim vozilom u prometu rabiti pomagala koja su mu potrebna za sigurno upravljanje vozilom. odnosno ako se može opravdano očekivati da će promet biti osobito gust ili otežan. (1) Motornim vozilom u cestivnom prometu može upravljati samo osoba koja ima valjanu vozačku dozvolu. Uvjeti za upravljanje vozilima Članak 172. ograničiti brzinu kretanja vozila ako su te zabrane ili ograničenja nužni radi sprečavanja ili uklanjanja opasnosti za sudionike u prometu ili ako su u pitanju razlozi za nesmetani promet. Članak 171. policijska uprava. U slučaju kada su u pitanju razlozi sigurnosti i nesmetanoga odvijanja prometa ili razlozi održavanja javnoga reda i mira. OGRANIČENJA PROMETA Članak 170. Vozač koji je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan ili je u takvu duševnom stanju da je nesposoban sigurno upravljati vozilom. ovoga Zakona. kao i vozač pod djelovanjem opojnih droga ili drugih opojnih sredstava ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije ni za vrijeme vožnje. u suglasnosti s tijelom mjerodavnim za promet. (1) Tijelo mjerodavno za unutarnje poslove. ministar. i 174. 173. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka. odnosno nositelj prava raspolaganja vozilom dužan je na zahtjev ovlaštene osobe dati podatke o identitetu osobe kojoj je dao vozilo na upravljanje. ne smije upravljati vozilom u cestovnom prometu. VIII.

za vrijeme obavljanja javnog prijevoza tim vozilom.za vrijeme upravljanja vozilom obavljajući poslove toga zanimanja. 3) vozač vozila kojemu je upravljanje vozilom osnovno zanimanje . 4) 5) 6) vozač-instruktor za vrijeme osposobljavanja kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. prometne znakove i njihovo značenje. CE. (3) Autoškole dužne su izvoditi poduku na način kojim će se osigurati da kandidati nauče i usvoje prometna pravila i etičke norme ponašanja u prometu. ponašanje sudionika u cestovnom prometu.3 g/kg ili kod koga se. bez obzira na količinu alkohola u krvi. stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. Podu avanje kandidata za voza a motornih vozila Članak 175. C1E i D1 i D1E . kandidat za vozača za vrijeme poduke u praktičnom upravljanju vozilom.0 g/kg ili ako je prisutnost alkohola u organizmu utvr ena odgovarajućim sredstvima ili ure ajima za mjerenje alkoholoziranosti. djelovanje opojnih droga na sigurno upravljanje vozilom i utjecaj drugih nepovoljnih psihofizičkih stanja (umor. čuvanje okoliša. a izvodi se prema posebnom programu koji obuhvaća teoretski dio.3 g/kg ili ako je prisutnost alkohola u organizmu utvr ena odgovarajućim sredstvima ili ure ajima za mjerenje alkoholiziranosti. (2) Podučavanje kandidata za vozače motornih vozila mogu obavljati i obrazovne ustanove redovitim školovanjem učenika prema obrazovnom školskom programu za profesionalne vozače.). što odgovara količinama većim od 0. ure aji za • • . opasnosti koje nastaju zbog nepropisnog poduzimanja radnji u prometu i sl. (1) Podučavanje kandidata za vozače motornih vozila obavljaju autoškole.. utjecaj alkohola. Članak 176. me usobne odnose i sporazumijevanje sudionika u prometu. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno sudjelovanje u prometu. kao pravne i fizičke osobe. što odgovara količinama većim od 0.0 g/kg ili kod kojih se. stručnim pregledom utvrdi da pokazuju znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola: 1) vozač motornog vozila kategorija C. bolest i sl. 2) vozač vozila kojim se obavlja javni prijevoz . izvo enje radnji od značenja za uspješno i sigurno upravljanje sukladno pravilima prometa i uvjetima na cesti i u prometu.(2) Smatra se da je pod djelovanjem alkohola osoba za koju se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. pravila prometa na cestama. vozilo u službi sigurnosti prometa. (4) Vozački ispit za vozača motornog vozila može polagati kandidat koji se prethodno pripremio za polaganje vozačkoga ispita u autoškoli i ako ispunjava i druge uvjete za stjecanje prava upravljanja motornim vozilom.za vrijeme upravljanja vozilom te kategorije. (3) Smatra se da su pod djelovanjem alkohola osobe za koje se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. Podučavanje vozača 2. praktični dio i program prve pomoći: 1) Teoretski dio podučavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvaća: • • osnovne propise o cestovnom prometu. znake koje daju ovlaštene osobe. uočavanje i predvi anje prometne situacije. bez obzira na količinu alkohola u krvi. Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila je djelatnost od posebnog društvenog značenja. vozač mla i od 21 godine ili s manje od tri godine vozačkog iskustva. osnove tehničkog funkcioniranja ure aja na motornom vozilu od značenja za sigurnost prometa na cestama (ure aji za zaustavljanje. uvjete za upravljanje vozilom. ure aji za upravljanje. ofenzivnu i defenzivnu vožnju. D i DE i vozači potkategorija C1.

besvjesno stanje. samostalnu vožnju. prilago avanje brzine. osim dokaza o završenoj školskoj spremi. (4) Kontrolu i nadzor nad provedbom propisa iz stavka (1) ovoga članka. otvorene ozljede . Članak 178. učenje vožnje na cestama s gustim prometom u naselju i izvan naselja. promjena stupnja prijenosa. prestrojavanje i vožnja kroz raskrižje. gume. postupak radnji pri pružanju prve pomoći (mjere oživljavanja. učenje vožnje u složenim prometnim uvjetima. kiša. okretanje i vožnja unatrag. sile koje djeluju na vozilo. . vožnju u koloni. vožnju kroz raskrižje s različitim načinom ure enja prometa (ovlaštena osoba. zadaće i značenje prve pomoći. prestanak disanja i rada srca. sadržaje koji doprinose povećanju sigurnosti svih sudionika u prometu. nakon što se utvrdi da ispunjavaju uvjete odre ene zakonom i propisima donesenim na temelju zakona. te priprema vozila za vožnju). snijeg. prijevoz tereta i osoba. postupak i dužnosti u slučaju prometne nezgode. mora imati vozačku dozvolu i najmanje tri godine iskustva na poslovima sigurnosti cestovnog prometa. promjena smjera vožnje. vožnja u gradu. putem zajedničkog stručnog tijela. mimoilaženje i pretjecanje. ozljede koje zahtijevaju imobilizaciju i evakuaciju ozlije ene osobe. Članak 177. (1) Podučavanje kandidata za vozače i polaganje vozačkog ispita izvode se prema propisima koje donosi ministar.rane). prestrojavanje. magla i sl. (4) Podučavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći osobama ozlije enim u prometnoj nezgodi obavlja liječnik. nadzor nad prometom i kaznenu odgovornost. pripremu vozila za vožnju. a organizira i provodi Crveni križ. ponašanje prema pješacima i drugim sudionicima u prometu. značenje zdravstvene sposobnosti za sigurno upravljanje motornim vozilom. vožnju u posebnim uvjetima (noć. vožnju u vršnom opterećenju cestovnog prometa. krvarenje. ostale ozljede i oštećenja. sadržaje koji doprinose razvijanju humanih odnosa i odnosa uzajamnog poštivanja i razumijevanja izme u sudionika u prometu. kočenje i zaustavljanje. (1) Podučavanje kandidata iz područja propisa o sigurnosti prometa može obavljati licencirana osoba s visokom spremom prometnog smjera. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. kočenje i zaustavljanje. parkiranje.). održavanje razmaka. (2) Osoba iz stavka (1) ovoga članka. obavljaju tijela mjerodavna za obrazovanje i unutarnje poslove. prometni znakovi i pravila prometa). učenje osnovnih elemenata vožnje na poligonu ili odgovarajućoj površini (polazak. vožnja na uzdužnom nagibu. • • • 3) Program prve pomoći obuhvaća: • • • • • ciljeve. (3) Podučavanje kandidata za vozače u praktičnom upravljanju vozilom na motorni pogon obavlja vozač-instruktor. (3) Podučavanje kandidata s tjelesnim invaliditetom za vozače mora se provoditi na prilago enom vozilu za invalide koje mora atestirati ovlaštena ustanova ili poduzeće. sigurnosne mjere pri vuči vozila. predvi anje i izbjegavanje opasnosti). semafor.• davanje svjetlosnosignalnih znakova i za osvjetljavanje ceste i vozila. vožnju na prijelazu ceste preko željezničke pruge. vožnja unatrag i polukružno okretanje). (2) Podučavanje kandidata za vozače izvode autoškole po ovlasti entitetskih i kantonalnih ministara i ministra Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavnih za obrazovanje. vožnju na cesti s više prometnih trakova. mimoilaženje i obilaženje. učenje vožnje na cestama s manjom gustoćom prometa u naselju i izvan naselja (uključivanje i isključivanje. vožnju u jednosmjernoj ulici. 2) Praktični dio podučavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvaća: • upoznavanje vozila. prilago avanje vožnje.

. Na vozačkom ispitu komisija za polaganje vozačkih ispita utvr uje je li kandidat u dovoljnoj mjeri podučen za sigurno upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije prema propisanom programu iz članka 176. (6) Bliže odredbe o organiziranju poduke za osposobljavanje kandidata pravilnikom propisuje ministar. radi podučavanja. stječe se: 1) završenim VII. Vozački podučenosti 3. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. Voza ki ispit i provjera podu enosti Članak 179. ovoga Zakona. (2) Vozački ispit polaže se pred komisijom koju imenuju tijela iz stavka (1) ovoga članka. (1) Za poslove provedbe i organiziranja polaganja vozačkog ispita odgovorna su entitetska i kantonalna tijela i tijela Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavna za obrazovanje. može i prije položenog vozačkog ispita upravljati motornim vozilom one kategorije za koju priprema ispit ako vozilom upravlja pod nadzorom vozača-instruktora. plave su boje i na njima je bijelom bojom napisano latinično slovo “L”. (1) Kandidat za vozača koji se priprema za polaganje vozačkog ispita. odnosno bliže odredbe o pružanju prve pomoći osobama ozlije enim u prometnoj nezgodi pravilnikom propisuje ministar. ili VI. (4) Bliže odredbe o načinu i uvjetima polaganja i organiziranja vozačkog ispita. Članak 180. Članak 181. (1) Zvanje vozača-instruktora motornih vozila. (1) Motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača podučava u praktičnom upravljanju vozilom na cesti mora biti označeno posebnim pločicama. Članak 182. u suradnji s tijelom mjerodavnim za zdravstvo.(5) O uspješno završenoj poduci za vozača motornih vozila autoškola i Crveni križ izdaju potvrde. osim iskustva u upravljanju vozilom odgovarajuće kategorije od najmanje tri godine. (2) Pločice iz stavka (1) ovoga članka imaju oblik kvadrata. pravilnikom propisuje ministar. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. kao i za dobivanje licencije za ispitivača.instruktora ili s najmanje završenom srednjom školom i položenim ispitom za vozača-instruktora. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. (2) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom kandidat za vozača mora imati kod sebe uvjerenje da je tjelesno i duševno sposoban upravljati motornim vozilom i dužan ga je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. (2) Bliže odredbe o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. a predsjednik komisije i njezini članovi imaju licenciju za ispitivača. stupnjem i položenim ispitom za vozača. metodike upravljanja motornim vozilom i praktičnog upravljanja motornim vozilom za vozača-instruktora te da mu je mjerodavno tijelo izdalo dozvolu za vozača-instruktora ili 2) završenim V. stupnjem prometne struke i posebno položenim ispitom iz područja poznavanja prometnih pravila i propisa. Članak 183. (3) O položenom vozačkom ispitu izdaje se uvjerenje.

C1E i D1E. čija najveća dopuštena masa nije veća od 3. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. (2) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće kategorije vozila: A. C1E i D1E. BE. CE. B i BE te potkategorije C1 i C1E. C. odnosno potkategorije stječe osoba koja ima: 16 godina za potkategorije A1 i B1. D i DE. uz uvjet da je upravljala motornim vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu. kategorije C i CE. odnosno potkategoriji vozila. C1. C. da je u dobi odre enoj ovim člankom. Stjecanje prava upravljanja motornim vozilom Članak 184. (5) U kategoriju BE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju B. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu veću od 750 kg i priključno se vozilo ne koristi za prijevoz osoba. ovisno o kategoriji. BE.(3) Bliže odredbe o podučavanju vozača motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. imaju više od osam sjedala. B1. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu do 750 kg. a snaga premašuje 11 kNJ. Članak 185. (1) Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim i priključnim vozilima koja se razvrstavaju u kategorije: A. (9) U kategoriju DE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju D. (7) U kategoriju CE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju C. C1. da joj odlukom mjerodavnoga tijela nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom. D i DE te potkategorije: A1. osim sjedala za vozača. 500 kg. osim vozila kategorije A. . (1) 1) 2) 3) 4) (2) 1) 2) 3) Pravo upravljanja motornim vozilom ima osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: da je duševno i tjelesno sposobna upravljati motornim vozilom. Pravo upravljanja motornim vozilom za pojedine kategorije. B. 18 godina za kategorije A. (6) U kategoriju C ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dopuštena masa veća od 7. 4) kategorije D i DE i potkategorije D1 i D1E.500 kg i koja nemaju više od osam sjedala ne računajući sjedalo za vozača. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu veću od 750 kg. (3) U kategoriju A ubrajaju se motocikli s bočnom prikolicom ili bez nje. (8) U kategoriju D ubrajaju se motorna vozila za prijevoz osoba koja. uz uvjet da je upravljala motornim vozilom kategorije C ili CE najmanje dvije godine. B. 4. D1. CE. B1. i motorno vozilo B kategorije s prikolicom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg koja nije veća od mase vučnoga vozila bez tereta. D1. da je položila vozački ispit za upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije. (4) U kategoriju B ubrajaju se motorna vozila.500 kg. a ukupna dopuštena masa vučnog i priključnog vozila nije veća od 3. čiji obujam motora premašuje 125 cm³. (10) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće potkategorije vozila: A1.

(15) U potkategoriju D1 ubrajaju se motorna vozila koja služe za prijevoz osoba i koja. (18) Vozač kojemu je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija B i C i potkategorija B1. C i D i potkategorija C1 i D1 imaju pravo upravljati motornim vozilima tih kategorija i kada su im pridodane lake prikolice. a vozač kojemu je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije C ima pravo upravljati i motornim vozilom kategorije B i potkategorija B1 i C1. a vozač motornoga vozila kategorije B ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije B1. (17) Vozači motornih vozila kategorija B. (16) U potkategoriju D1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju D1. C1E i D1E imaju pravo upravljati traktorom i radnim strojem. (4) Rok valjanosti vozačke dozvole od 10 godina računa se od dana njezina izdavanja. a vozač motornoga vozila kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije D1.000 kg i najveća dopuštena masa priključnog vozila ne premašuje masu neopterećenog vučnog vozila. (20) Pravo upravljanja motornim vozilom kategorija BE. (1) (2) Vozačka dozvola izdat će se osobi na njezin zahtjev ako ispunjava uvjete iz članka 184. D1. C1. Članak 186.000 kg. C. s tim što najveća dopuštena masa ovoga skupa vozila ne premašuje 12. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu veću od 750 kg. ovoga Zakona. (21) Vozači motornih vozila kategorija: B. (12) U potkategoriju B1 ubrajaju se tricikl i četverocikl na motorni pogon. a snaga ne premašuje 11 kNJ.(11) U potkategoriju A1 ubraja se laki motocikl čiji obujam motora ne premašuje 125 cm³. Vozačku dozvolu izdaje mjerodavno tijelo. C1 i D1. .500 kg. (22) Vozač motornoga vozila kategorije A ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije A1. D. s tim što taj rok ne može biti kraći od tri godine. a najveća dopuštena masa priključnog vozila ne premašuje masu neopterećenog vučnoga vozila i da se priključno vozilo ne rabi za prijevoz osoba. s tim što najveća dopuštena masa ovoga skupa vozila ne premašuje 12. vozač motornoga vozila kategorije C ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije C1. odnosno produljenja njezine valjanosti.s rokom valjanosti od tri godine. (13) U potkategoriju C1 ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dopuštena masa veća od 3. BE. imaju više od osam.500 kg. CE i DE vozač stječe samo ako je prethodno stekao pravo upravljanja vozilima kategorija B. a osobama starijim od 65 godina života . CE i DE te potkategorija: B1. a manja od 7. C i D. osim sjedala za vozača. (5) Osobama koje su u vrijeme izdavanja vozačke dozvole starije od 55 godina izdaje se vozačka dozvola čiji je rok valjanosti do navršenih 65 godina. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu veću od 750 kg. (14) U potkategoriju C1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju C1. a vozač kojemu je izdana vozačka dozvola kategorije DE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija BE i CE i potkategorije C1E. a manje od 16 sjedala. (3) Vozačka dozvola izdaje se osobi i produljuje s rokom valjanosti od 10 godina. (19) Vozač kojemu je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije CE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorije BE.

na temelju valjane inozemne vozačke dozvole koju je izdalo mjerodavno tijelo strane države. u suradnji s entitetskim i kantonalnim ministrima i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavnim za unutarnje poslove. niti tim vozilom smije vući priključno vozilo. stranih trgovinskih. (9) Osobe koje prvi puta steknu vozačku dozvolu obvezne su. može upravljati motornim vozilom na teritoriju Bosne i Hercegovine za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini. (3) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju obrasca vozačke dozvole. Članak 190. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: mjerodavno ministarstvo) može odlučiti da ne prizna valjanost tih vozačkih dozvola izdanih u toj zemlji. produljenju valjanosti i zamjeni vozačke dozvole i inozemne vozačke dozvole te o načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama uredit će se pravilnicima koje donosi ministar. (8) Osoba iz stavka (7) ovoga članka mla a od 23 godine ne smije upravljati vozilom u cestovnom prometu u vremenu od 23 sata do 5 sati.(6) Iznimno od odredbe stavka (3) ovoga članka. osim ako je s njom u vozilu osoba starija od 25 godina koja ima vozačku dozvolu i kojoj u posljednjoj godini nije izricana zaštitna mjera ili sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. (1) Stranac kojemu je odobreno stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji se iz inozemstva vrati u Bosnu i Hercegovinu da se u njoj stalno nastani. prometnih. u trajanju od dvije godine. B ili C i C1 dvije godine od dana izdavanja vozačke dozvole ne smije upravljati vozilom na cesti brzinom većom od 70 km na sat. obilježiti vozilo kojim upravljaju posebnim znakom. (2) Osoba iz stavka (1) ovoga članka koja upravlja vozilom mora imati me unarodnu vozačku dozvolu ili domaću vozačku dozvolu izdanu sukladno Bečkoj konvenciji o cestovnom prometu. a ni organizirano prevoziti djecu. vozačka dozvola može se izdati ili se njezina valjanost može ograničiti i na rokove kraće od utvr enih na temelju nalaza i mišljenja zdravstvene ustanove danim u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti osobe. o postupku i načinu izdavanja. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. Članak 189. (1) U vozačku dozvolu upisuju se sve kategorije i potkategorije vozila kojima vozač ima pravo upravljati. mogu upravljati motornim vozilima na temelju valjane inozemne vozačke dozvole za vrijeme od šest mjeseci od dana ulaska u Bosnu i Hercegovinu ili od dana kada je odobreno stalno nastanjenje. Članak 188. kao i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. Članak 187. kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava. ako je to za njih povoljnije. o kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorija i potkategorija u vozačku dozvolu. na cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila i brzoj cesti brzinom većom od 90 km na sat. ali ne na rok kraći od dvije godine. . a lakim motociklom 40 km na sat. (2) Vozač ima pravo upravljati samo motornim vozilom one ili onih kategorija i potkategorija koje su upisane u vozačkoj dozvoli. (7) Osoba koja je položila vozački ispit i dobila vozačku dozvolu za kategoriju vozila: A1. A. odnosno 120 km na sat na autocesti. (10) Bliže odredbe o posebnom znaku iz stavka (9) ovoga članka propisuje ministar. i to u cijelosti ili za pojedine kategorije. Ukoliko ustanovi da se program podučavanja vozača motornih vozila u pojedinim zemljama bitno razlikuje od uvjeta i programa utvr enih ovim Zakonom. (1) Stranac koji privremeno boravi u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji boravi ili prebiva u inozemstvu pa privremeno do e u Bosnu i Hercegovinu.

o postupku i načinu izdavanja. stavak (1) ovoga Zakona o upravljanju motornim vozilima na temelju inozemne vozačke dozvole. vozačkom dozvolom iz članka 188. pod uvjetima iz čl. ovoga Zakona ako je u zemlji u kojoj mu je izdana inozemna vozačka dozvola boravio dulje od šest mjeseci. prema tome. osim ako to nije zahtijevano reciprocitetom. ovlašteni za izdavanje tih dozvola za države za koje je potrebna me unarodna vozačka dozvola. na njihov zahtjev. Članak 191. Članak 192. ovoga Zakona.(2) Osobama iz stavka (1) ovoga članka valjana inozemna vozačka dozvola zamijenit će se. a izvanrednim zdravstvenim pregledima podvrgavaju se na zahtjev mjerodavnoga tijela. ovoga Zakona. odnosno da joj nije istekao rok valjanosti. i članka 190. (4) Me unarodna vozačka dozvola izdana u Bosni i Hercegovini ne može se koristiti za upravljanje motornim vozilima na teritoriju Bosne i Hercegovine. Zdravstveni pregledi voza a motornih vozila Članak 193. (2) Me unarodna vozačka dozvola izdaje se na rok valjanosti od dvije godine. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. od osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini prilikom zamjene inozemne vozačke dozvole neće se zahtijevati dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 184. (3) Me unarodna vozačka dozvola ne može se izdati vozaču kojem je odlukom mjerodavnoga tijela izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom dok ta zabrana traje. odnosno na vrijeme propisano me unarodnim ugovorom. 184. bez polaganja vozačkoga ispita. (3) Iznimno od odredbe stavka (2) ovoga članka. (2) Liječničko uvjerenje iz stavka (1) ovoga članka vrijedi 12 mjeseci od dana izdavanja. (1) Kandidat za vozača motornog vozila dužan je prije početka poduke za vozača motornog vozila podvrgnuti se zdravstvenom pregledu u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi i. vozača 5. (5) Inozemna vozačka dozvola iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju je kategoriju. ovoga Zakona može se na njegov zahtjev izdati i me unarodna vozačka dozvola. ovoga Zakona za upravljanje onom kategorijom motornih vozila u koju se ubrajaju motorna vozila za čije su upravljanje ovlaštena inozemnom vozačkom dozvolom. i 186. o načinu davanja ovlasti auto-moto klubovima/savezima i auto-moto društvima i o načinu vo enja evidencije o izdanim vozačkim dozvolama uredit će se pravilnikom koji donosi ministar. dobiti liječničko uvjerenje. 188. (3) Me unarodna vozačka dozvola priznat će se samo ako su je izdali mjerodavno tijelo ili organizacije strane države i ne može se zamijeniti bosanskohercegovačkom vozačkom dozvolom. (5) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. (3) Vozači motornih vozila dužni su se redovito podvrgavati zdravstvenim pregledima. na temelju toga. (1) Odredbe čl. primjenjuju se i na upravljanje motornim vozilima na temelju valjane me unarodne vozačke dozvole. (4) Državljaninu Bosne i Hercegovine zamijenit će se inozemna vozačka dozvola vozačkom dozvolom iz članka 189. . i 189. (1) Vozaču kojemu je izdana vozačka dozvola iz članka 186. odnosno vrstu motornih vozila izdana ili joj je istekao rok valjanosti može se zamijeniti sukladno stavku (2) ovoga članka samo ako podnositelj zahtjeva priloži ispravu iz koje se nepobitno može utvrditi kojim motornim vozilima može upravljati. (2) Me unarodne vozačke dozvole izdaju auto-moto klubovi/savezi i auto-moto društva.

(1) Na izvanredni zdravstveni pregled upućuje se vozač motornog vozila za kojega se opravdano sumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban sigurno upravljati motornim vozilima onih kategorija za koje mu je izdana vozačka dozvola. nakon čega mora koristiti odmor u trajanju od 45 minuta. Trajanje upravljanja motornim vozilom Članak 199. vozači-instruktori i vozači tramvaja . . javno tužiteljstvo.prilikom svakog produljenja vozačke dozvole.Članak 194.svake tri godine. Redovitom zdravstvenom pregledu podliježu: 1) vozači koji upravljaju vozilima na motorni pogon kojima se obavlja javni prijevoz. 6. kao i poduzeće. Članak 196. (2) Ako zdravstvena ustanova prilikom liječenja vozača opravdano posumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban sigurno upravljati vozilom. Članak 195. (3) Zahtjev za upućivanje na izvanredni zdravstveni pregled može podnijeti i svako tijelo mjerodavno za nadzor nad cestovnim prometom. s tim što pojedinačni odmor ne može biti kraći od 15 minuta tijekom vožnje od četiri i pol sata.prilikom svakog produljenja valjanosti vozačke dozvole. sud. (1) Vozač koji upravlja autobusom ili teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3. dužna je u roku od osam dana o tomu obavijesti tijelo kod kojega se vozač vodi u evidenciji ili najbližu policijsku postaju. Članak 198. (4) Na izvanredni zdravstveni pregled upućuje tijelo kod kojega se vozač vodi u evidenciji. (2) Odmor iz stavka (1) ovoga članka može biti podijeljen na dva ili tri dijela. (1) Na zdravstvenim pregledima utvr uje se ima li kandidat za vozača ili vozač potrebnu tjelesnu i duševnu sposobnost za upravljanje motornim vozilima. 2) vozači kojima je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija D. Bliže odredbe o zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. u suradnji s tijelom mjerodavnim za zdravstvo. Članak 197. Pravne i fizičke osobe koje zapošljavaju vozače ne smiju dopustiti da njihovim motornim vozilima upravlja vozač koji se nije podvrgnuo redovitom i izvanrednom zdravstvenom pregledu na koji je upućen. (2) Zdravstvene preglede kandidata za vozača i vozača obavljaju zdravstvene ustanove koje su za to ovlaštene sukladno entitetskim i kantonalnim zakonima i zakonima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. organizacija ili tijelo u kojem je vozač zaposlen i obavlja poslove vozača. sudac za prekršaje. DE i potkategorija D1 i D1E .500 kg ne smije neprekidno upravljati vozilom dulje od četiri i pol sata. tako da ukupno vrijeme vožnje i odmora iznosi 5 sati i 15 minuta. 3) vozači motornih vozila kojima je vozačka dozvola izdana na kraći rok valjanosti zbog nepovoljnog zdravstvenog stanja i vozači koji su navršili 65 godina .

(1) Vozila u cestovnom prometu moraju ispunjavati propisane uvjete glede dimenzija. ako me unarodnim ugovorom nije drukčije odre eno. (1) Odredbe ovoga Zakona o trajanju upravljanja motornim vozilom i odmorima vozača primjenjuju se i na vozače motornih vozila registriranih u inozemstvu kada tim vozilima upravljaju na teritoriju Bosne i Hercegovine. Vozača koji upravlja autobusom. VOZILA Opće 1. zaštite čovjekova okoliša. (1) Vozač koji upravlja vozilom iz članka 199. IX. uz uvjet da se za to vrijeme vozilo ne kreće. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. utvr ene u odobrenju koje je izdalo mjerodavno ministarstvo. Članak 204.(3) Ukupno trajanje upravljanja motornim vozilima iz stavka (1) ovoga članka ne smije biti dulje od devet sati tijekom 24 sata. kao i o obrascu individualne nadzorne knjižice i naputku za njezinu popunu. Članak 202. (2) Ako se u upravljanju vozilom iz članka 199. individualnu nadzornu knjižicu ne mora imati vozač ako je u vozilu ugra en ure aj koji osigurava upis vremena vožnje članova posade. ovoga Zakona. o ure ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ure aji i oprema u cestovnom prometu pravilnikom propisuje ministar. stavak (1) ovoga Zakona smjenjuju dva vozača i ako se u vozilu nalazi ugra eni ležaj koji omogućuje jednom od njih odmor u ležećem položaju. (3) Bliže odredbe o dimenzijama. u suradnji s tijelima mjerodavnim za zdravstvo i unutarnje poslove. Članak 201. ukupne mase i osovinskog opterećenja. sukladno odredbi članka 199. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 20 tona. kao i vremena odmora. (2) Bliže odredbe o ukupnom trajanju upravljanja vozilom. . u opsegu koji utječe na sigurno upravljanje motornim vozilom. pravilnikom propisuje ministar. najkasnije nakon devet sati upravljanja. odnosno nakon prije enih 500 km puta. Članak 200. ukupne mase i osovinskog opterećenja mogu sudjelovati u prometu na javnoj cesti ako ispunjavaju posebne uvjete koji omogućuju siguran i nesmetan promet. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada na vozilima. (3) Neprekidni odmor vozač mora koristiti izvan vozila. Op e odredbe Članak 203. svaki vozač mora imati neprekidni odmor od najmanje osam sati tijekom svakih 30 sati putovanja. brzine vozila i prije enu udaljenost. stavak (1) ovoga Zakona prije početka svojeg radnog dana mora imati neprekidni odmor od najmanje 11 sati. (5) Kada upravlja motornim vozilom. mora zamijeniti drugi vozač. (4) Iznimno od odredbe stavka (3) ovoga članka. vremena provedenog u vožnji. kao i imati ispravne propisane ure aje i opremu. ako se u vozilu nalazi ugra eni ležaj koji omogućuje vozaču odmor u ležećem položaju. kada tijekom 24 sata prelazi više od 500 km. (2) Vozila koja ne ispunjavaju propisane uvjete glede dimenzija. vozač mora kod sebe imati individualnu nadzornu knjižicu i u nju upisivati svoje djelatosti i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. vozač može koristiti odmor na takvom ležaju. (6) Iznimno od odredbe stavka (5) ovoga članka.

Motorna i priključna vozila registrirana u inozemstvu mogu sudjelovati u prometu na teritoriju Bosne i Hercegovine ako imaju ispravne ure aje i opremu. Registriranje motornih i priklju nih vozila Članak 207. potvrda o registraciji. o čemu se vodi evidencija. Članak 208. odnosno homologacija motornih vozila. priključnih 2. stavak (2) ovoga Zakona. prema svojim konstrukcijskim i sigurnosnim značajkama. (2) Postupak utvr ivanja i provjere uskla enosti konstrukcijskih i sigurnosnih značajki iz stavka (1) ovoga članka. provodi se: 1) kod novokonstruiranih i nehomologiranih vozila provo enjem odgovarajućih ispitivanja u ovlaštenim organizacijama prema procedurama propisa i standarda u Bosni i Hercegovini i europskih propisa i standarda te se na temelju pozitivnih rezultata izdaje certifikat o uskla enosti. dijelova ure aja i opreme te o odre ivanju organizacija koje mogu obavljati administrativne i tehničke poslove u području homologacije pravilnikom propisuje ministar. propisanu valjanom me unarodnom Konvencijom o cestovnom prometu. (1) Motorna i priključna vozila koja se prvi puta registriraju na teritoriju Bosne i Hercegovine te njihovi dijelovi. (2) Ocjenu uskla enosti vozila iz stavka (1) ovoga članka obavljaju ovlaštene organizacije za certificiranje vozila koje odredi ministar.ako ispunjavaju uvjete propisane za motorna i priključna vozila registrirana u Bosni i Hercegovini. u suradnji s tijelom mjerodavnim za poslove energetike i industrije. ure aji i oprema. te se na temelju pozitivnih rezultata izdaje homologacijski list. potvrda o vlasništvu vozila i stiker naljepnica. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka. Članak 206. sukladno članku 6. (1) Motorna i priključna vozila koja se pojedinačno proizvode. Članak 205. kao i motorna i priključna vozila koja se kreću od mjesta u kojem su preuzeta neregistrirana do mjesta u kojem će biti registrirana. provjerom vjerodostojnosti provedene homologacije. privremena potvrda o registraciji. preure uju ili popravljaju u većem opsegu ili su im oštećeni sklopovi i ure aji bitni za sigurno sudjelovanje u cestovnom prometu prije puštanja u promet moraju biti podvrgnuta ocjeni uskla enosti konstrukcijskih i sigurnosnih karakteristika s odgovarajućim valjanim propisima u Bosni i Hercegovini te se na temelju pozitivnih rezultata izdaje uvjerenje (certifikat). (3) Bliže uvjete o homologaciji vozila. (3) Za vozila iz stavka (2) ovoga članka izdaje se potvrda o uporabi pokusnih pločica. sukladno odgovarajućem zakonu o središnjoj evidenciji i razmjeni podataka. kao i zahtjeve europskih propisa i standarda. ne moraju biti registrirana motorna i priključna vozila koja su preure ena ili popravljena i kojima se obavlja pokusna vožnja radi ispitivanja i prikazivanja njihovih svojstava. 2) kod uvoza vozila homologiranih u inozemstvu. moraju odgovarati propisima u Bosni i Hercegovini i europskim standardima i propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. (1) Registrirati se mogu motorna i priključna vozila za koja se na tehničkom pregledu utvrdi da su ispravna. u odnosu na valjane propise i standarde u Bosni i Hercegovini. (2) Za registrirano vozilo izdaju se: registarske pločice. uz uvjet da su označena pokusnim pločicama. ili koja se kreću od mjesta proizvodnje do skladišta. (3) Potvrda o registraciji izdaje se s rokom valjanosti od jedne godine. najveće dopuštene mase i osovinskog opterećenja . . a glede dimenzija. (1) Motorna i priključna vozila koja sudjeluju u cestovnom prometu moraju biti registirana.

a laki motocikli. kao i me unarodnu oznaku zemlje registracije. Članak 213. (1) 1) 2) 3) Za vozila koja se registriraju u Bosni i Hercegovini izdaje se jedna od sljedećih registarskih pločica: registarske pločice za motorna vozila. Članak 212. u roku od 15 dana.(4) Vlasnik vozila.na stražnjoj strani. (5) Vlasnik vozila dužan je odjaviti vozilo ako je prodano. . osim motocikala. a motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji i me unarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja vrijedi na području Bosne i Hercegovine i dužan ju je pokazati na zahtjev policajca ili druge ovlaštene osobe. odnosno sjedište. 4) registarske pločice za motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihova osoblja. pločice za privremeno registrirana vozila i pokusne pločice. od kojih je jedna na prednjoj. a kod lakog motocikla. motocikli i priključna vozila po jednu registarsku pločicu. kao i policu obveznog osiguranja. vozač mora imati kod sebe valjanu potvrdu i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. (2) Kada upravlja vozilom koje je označeno pokusnim pločicama. registarske pločice za motocikle. (3) Vozilo registrirano u Bosni i Hercegovini ne može napustiti teritorij Bosne i Hercegovine ako ne nosi istaknutu me unarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. Oznake na registarskim pločicama sastoje se od odre enih slova i brojeva. Članak 211. dužan je vratiti registarske pločice mjerodavnome tijelu u roku od osam dana. (2) Registarske pločice na vozilu moraju biti postavljene tako da su dobro vidljive i čitljive. u cestovnom prometu moraju imati po dvije registarske pločice. Članak 210. motocikla i priključnih vozila . U istome roku vlasnik vozila dužan je prijaviti promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u potvrdi o registraciji i u potvrdi o vlasništvu vozila. ako ne produlji registraciju vozila u roku od 30 dana od dana isteka valjanosti potvrde o registraciji. a druga na stražnjoj strani. Članak 209. Motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji mogu sudjelovati u prometu na teritoriju Bosne i Hercegovine samo ako imaju valjanu potvrdu o registracji vozila i registarske pločice koje je izdalo mjerodavno tijelo zemlje u kojoj je vozilo registrirano. uništeno ili otpisano i ako je vlasnik promijenio stalno prebivalište. registarske pločice za priključna vozila. (1) Motorna vozila. vozač mora imati kod sebe valjanu potvrdu o registraciji izdanu za to vozilo. (4) Zabranjeno je isticanje me unarodne oznake druge države na vozilima registriranim u Bosni i Hercegovini. 5) 6) 7) (2) registarske pločice za vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine i registrirat će se u inozemstvu. (1) Kada upravlja motornim i priključnim vozilom.

sadržaju. (1) Za privremeno registrirano vozilo izdaju se: potvrda o registraciji. (1) Privremeno se mogu registrirati motorna i priključna vozila uvezena iz inozemstva ili nabavljena u Bosni i Hercegovini čiji su vlasnici stranci koji u Bosni i Hercegovini privremeno borave na temelju valjane putne isprave ili državljani Bosne i Hercegovine koji radi školovanja. (2) Sudjelovanje vozila me unarodnih oružanih snaga stacioniranih u Bosni i Hercegovini u cestovnom prometu u Bosni i Hercegovini regulisat će se posebnim me unarodnim ugovorom. Tehni ki pregledi motornih i priklju nih vozila Članak 217. Tehnički pregled vozila može biti redoviti i izvanredni. stiker-naljepnice i registarskih pločica. stranih trgovinskih. (2) Odredbe stavka (1) ovoga članka odnose se na vlasnike vozila koji imaju prebivalište ili sjedište. (1) (2) Radi provjere tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila. prometnih. (2) Kada upravlja privremeno registriranim vozilom. (2) Vozilo koje u Bosnu i Hercegovinu u e sa stranim registarskim pločicama na kojima oznake i broj nisu sukladni odredbama me unarodnih ugovora koje je ratificirala Bosna i Hercegovina mora se privremeno registrirati. odnosno do u u Bosnu i Hercegovinu da u njoj stalno ostanu. specijalizacije. produljiti najviše za još jednu godinu. potvrde o vlasništvu vozila. pružanja azila ili priznavanja statusa izbjegle osobe izdano odobrenje za privremeni boravak dulji od šest mjeseci ili za stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini. mogu sudjelovati u prometu u Bosni i Hercegovini samo ako su registrirana u Bosni i Hercegovini. obliku. znanstvenih istraživanja. obavljaju se tehnički pregledi tih vozila. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti privremeno borave u inozemstvu. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti. . odnosno stranaca. boji. potvrde o registraciji. (3) Privremena registracija vozila vrijedi najdulje jednu godinu i može se. (3) Bliže odredbe o postupku i načinu registracije vozila. specijalizacije. kulturnih i drugih predstavništava. motorna i priključna vozila koja se koriste na temelju ugovora o poslovnoj suradnji ili ugovora o zakupu zaključenog izme u domaćeg i stranog prijevoznika. vrsti i kvaliteti materijala registarskih pločica pravilnikom propisuje ministar. Članak 214. znanstvenog istraživanja.(1) Motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihova osoblja. stalnih službenika stranih dopisništava i motorna i priključna vozila stranaca kojima je radi školovanja. stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika. kao i motorna i priključna vozila državljana Bosne i Hercegovine koji se vrate iz inozemstva. (1) Registraciju motornih i priključnih vozila te izdavanje registarskih pločica obavljaju tijela mjerodavna za unutarnje poslove. Članak 215. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama. te udovoljava li ono i drugim propisanim uvjetima za sudjelovanje u prometu. potvrda o vlasništvu vozila. je li u ispravnom stanju. Članak 216. (3) Na tehničkom pregledu utvr uje se ima li motorno ili priključno vozilo propisane ure aje i opremu. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. a raseljene osobe boravište na teritoriju Bosne i Hercegovine. Tehnički priključnih 3. vozač kod sebe mora imati valjanu potvrdu o registraciji vozila i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. stiker naljepnica i odgovarajuće registarske pločice. kao i motorna i priključna vozila koja se koriste na sajmovima i športskim natjecanjima. o izgledu i sadržaju privremene potvrde o registraciji. iz opravdanih razloga.

naljepnicom. (1) Brzina kretanja vozila utvr uje se s pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. (3) Mjerodavna tijela iz stavka (2) ovoga članka dio poslova iz svoje mjerodavnosti mogu prenijeti na odgovarajuće stručne ustanove. ili ga uputiti na stručni liječnički pregled radi provjere ima li alkohola u organizmu ili pokazuje li znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. (2) (3) Vozila stara dvije i više godina vlasnici su dužni podvrgnuti tehničkom pregledu svakih 12 mjeseci. (2) Odobrenje za rad i nadzor nad radom stanica za tehnički pregled motornih i priključnih vozila izdaju i provode entitetska i kantonalna ministarstva i ministarstvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavni za promet. o uvjetima kojima moraju udovoljiti ovlaštene organizacije za obavljanje tehničkih pregleda pravilnikom propisuje ministar. (3) Analiza krvi ili urina obavlja se kod vozača ili vozača-instruktora koji poriče da je pod djelovanjem alkohola. (4) Bliže odredbe o sadržaju i načinu obavljanja tehničkih pregleda. POSEBNE SIGURNOSNE MJERE Članak 220. Rok valjanosti redovitog tehničkog pregleda označava se posebnim znakom . Članak 221. (2) Vozač ili vozač-instruktor iz stavka (1) ovoga članka dužan je pristupiti ispitivanju. opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje. kao i da je pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje ukoliko bi to izazvalo štetne posljedice po njegovo zdravlje. osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano. (1) Ovlaštena osoba može vozača ili vozača-instruktora podvrgnuti nadzoru s pomoću odgovarajućih sredstava i ure aja. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru koji nema zapis ili brzinomjer služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. (2) Fotografija i videozapis s podacima o utvr enoj brzini. a za odre ena motorna i priključna vozila svakih šest mjeseci.(4) O obavljenom tehničkom pregledu motornih i priključnih vozila vodi se evidencija. Članak 219. odnosno je li pod djelovanjem opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje. tahografskog zapisa ili izravnim praćenjem vozilom (videonadzor). (1) Novoproizvedena motorna i priključna vozila vlasnici su dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije. . troškove ispitivanja snosi vozač. Članak 218. odnosno vozač-instruktor. čija je prisutnost u organizmu utvr ena odgovarajućim sredstvima ili ure ajima. (1) Redoviti tehnički pregled vozila obavlja se jedanput godišnje. o evidencijama koje se vode i obrascima koji se izdaju. X. (4) Ako je ispitivanjem provedenim prema odredbama ovoga članka utvr eno da je vozač ili vozač-instruktor pod djelovanjem alkohola. Članak 222.

odnosno koji upravlja vozilom neprekidno dulje od devet sati. (1) i (3) ovoga članka i prema vozaču-instruktoru kojeg zatekne da osposobljava kandidata za vozača pod djelovanjem alkohola. ovoga Zakona koji neprekidno upravlja vozilom dulje od četiri i pol sata. (2) Ovlaštena osoba postupit će na način iz stavka (1) ovoga članka prema vozaču iz članka 174. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. (1). dužna je o svojem nalazu i mišljenju odmah obavijestiti tijelo mjerodavno za izdavanje vozačke dozvole. sukladno članku 174. djelovanje opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje) da nije sposoban sigurno upravljati vozilom. (4). sukladno članku 174. (1).Ako je vozaču ili vozaču-instruktoru izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. (3) Ovlaštena osoba isključit će iz prometa i vozača kojeg zatekne da upravlja motornim vozilom a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije ili da upravlja vozilom u vrijeme dok je na snazi mjera mjerodavnoga tijela kojom je vozaču zabranjeno upravljanje motornim vozilom. a najkasnije u roku od 24 sata od dana oduzimanja. (2). (4). kao i prema vozaču iz članka 201. (6) Ovlaštena osoba postupit će na način iz stavka (1) ovoga članka prema vozaču ili vozaču-instruktoru iz članka 219. bolest. stavak (2) ovoga Zakona za kojeg utvrdi da u organizmu ima alkohola ili da pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. (4) Ovlaštena osoba postupit će na način iz st. (1) Ovlaštena osoba će na licu mjesta privremeno oduzeti vozačku dozvolu i isključiti iz prometa vozača kojeg zatekne da upravlja vozilom ili da pokušava upravljati vozilom ako je očito kako je vozač u takvom psihofizičkom stanju (umor. (9) Ovlaštena osoba koja je oduzela vozačku dozvolu prema odredbama st. . Članak 223. (3) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ne pristupi izvanrednom zdravstvenom pregledu na koji je upućen bit će oduzeta vozačka dozvola dok se ne podvrgne tome pregledu. koje će na temelju toga vozaču ili vozaču-instruktoru oduzeti vozačku dozvolu za vrijeme trajanja te nesposobnosti. mjerodavno tijelo dostavit će vozačku dozvolu tijelu u čijoj se evidenciji ta dozvola vodi. stavak (3) ovoga Zakona. kao i prema vozaču za kojeg utvrdi da je pod djelovanjem alkohola. (2). (2) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ima pravo upravljati motornim vozilom više kategorija. ovoga Zakona koji tijekom 24 sata vozilom prije e više od 500 km puta. izdat će se nova vozačka dozvola u koju će se upisati one kategorije motornih vozila kojima ima pravo upravljati. ili u vrijeme dok je na snazi mjera mjerodavnoga tijela kojom je vozačuinstruktoru zabranjeno upravljanje motornim vozilom. ili koji pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. (8) Ako vozač ne preuzme vozačku dozvolu u roku od tri dana od dana oduzimanja. stavak (3) ovoga Zakona. tijelo koje vozača vodi u evidenciji oduzet će mu dozvolu i čuvati je dok zabrana traje. (5) i (6) ovoga članka dužna je izdati potvrdu vozaču o tome. Članak 224. dan i sat njezina oduzimanja i način njezina vraćanja. kao i kada ga zatekne da podučava kandidata za vozača a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije. koja sadrži: ime i prezime vozača. broj oduzete vozačke dozvole. odnosno koji tijekom 24 sata upravlja vozilom dulje od devet sati. stavak (2) ovoga Zakona koji odbije podvrgnuti se ispitivanju. a to pravo za pojedine kategorije bude mu ograničeno iz razloga predvi enih u stavku (1) ovoga članka. (5) i (6) ovoga članka dužno je vratiti dozvolu vozaču čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. a vozačka dozvola se ne vodi u evidenciji tijela čija je ovlaštena osoba tu dozvolu oduzela. (1) Ako zdravstvena organizacija prilikom pregleda vozača ili vozača-instruktora utvrdi da je postao tjelesno ili duševno nesposoban za upravljanje motornim vozilima. ukoliko su prestali razlozi zbog kojih je dozvola oduzeta. (5) Ovlaštena osoba postupit će na način iz stavka (1) ovoga članka prema vozaču iz članka 199. (7) Mjerodavno tijelo čija je ovlaštena osoba oduzela vozačku dozvolu prema odredbama st.

Članak 226. stavak (1) ovoga Zakona. osim kazni propisanih kaznenim odredbama ovoga Zakona. (1) i (2). na svoj zahtjev. na temelju pravomoćne sudske odluke. vozač kojemu je vozačka dozvola privremeno oduzeta na licu mjesta na temelju članka 223. kazna se izriče za prekršaj koji nosi veći broj kaznenih bodova. (1) Vozač koji je pozvan na predavanja i koji pristupi provjeri poznavanja prometnih propisa snosi troškove predavanja. (3) Ako vozač motornog vozila i nakon dvije provjere ne pokaže dovoljno znanje. Članak 227. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja prometnih propisa. (2) Vozač motornog vozila koji na provjeri ne pokaže potrebno znanje može se. (10) Vozaču kojem u roku od dvije godine zbog počinjenih prekršaja iz ovoga Zakona ponovno bude odre eno 15 kaznenih bodova bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 60 dana. (8) Vozaču kojem je u roku od jedne godine zbog počinjenih prekršaja iz ovoga Zakona odre eno najmanje 15 kaznenih bodova . odnosno provjere u visini koju odredi mjerodavno tijelo.bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 30 dana i on će biti upućen na provjeru poznavanja prometnih propisa. stavak (2). Vozač kojemu je odlukom mjerodavnoga tijela zabranjeno upravljanje motornim vozilom na temelju članka 221.dok se ne odazove na predavanja. (1) Vozaču motornog vozila koji je pravomoćnom sudskom odlukom kažnjen za prekršaje kažnjive prema odredbama članka 235. (5) Vozača kojem je u roku od jedne godine zbog počinjenih prekršaja iz ovog Zakona odre eno najmanje 10 kaznenih bodova mjerodavno tijelo kod kojeg se vodi u evidenciji pozvat će na predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja prometnih propisa. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja prometnih propisa. Kazneni se bodovi evidentiraju u evidenciji vozača. podvrgnuti ponovnoj provjeri nakon isteka 15 dana od dana prethodne provjere. ovoga Zakona te vozač kojemu je vozačka . (6) Vozaču koji se ne odazove na predavanja iz stavka (5) ovoga članka rješenjem će se privremeno oduzeti vozačka dozvola . stavak (2) ili članka 239. ne može pristupiti daljnjoj provjeri dok ne protekne dva mjeseca od dana posljednje provjere. (7) @alba na rješenje o privremenom oduzimanju vozačke dozvole ne odga a izvršenje rješenja.Članak 225. (2) (3) (4) Broj je kaznenih bodova jedan i dva. (9) Vozačka dozvola oduzeta na temelju stavka (8) ovoga članka bit će vraćena vozaču nakon isteka roka iz stavka (8) ovoga članka. (4) Kazneni bodovi za pojedinačni prekršaj brišu se iz evidencije nakon isteka 12 mjeseci od dana kada su odre eni a za vozače kojima su izrečene mjere iz članka 225. @alba na rješenje ne odga a izvršenje rješenja. (13) Vozačka dozvola oduzeta na temelju stavka (10) ovoga članka bit će vraćena vozaču nakon isteka roka iz stavka (10) ovoga članka. članka 238. članka 236. ovoga Zakona. U slučaju stjecanja kaznenih bodova. st. st. stavak (2) ovoga Zakona. odre uju se i kazneni bodovi. (8) i (10) ovoga Zakona. ovisno o težini počinjenog prekršaja. članka 237. (11) (12) Rješenje o oduzimanju vozačke dozvole donosi tijelo kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. vozač kojemu je vozačka dozvola oduzeta na temelju članka 222.

datum. stavak (2) ovoga Zakona. odnosno da uporabi zimsku opremu. a za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka oduzeti i registarske pločice. ime i prezime vlasnika i njegovu adresu. ili na kojem je teret nepravilno smješten. ili koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno. odnosno kretanje pješaka. (1) Na izvanredni tehnički pregled uputit će se motorno ili priključno vozilo koje je isključeno iz prometa zbog tehničke neispravnosti ure aja za upravljanje ili ure aja za zaustavljanje. vozilo koje je u prometnoj nezgodi toliko . (4) Ovlaštena osoba koja je privremeno oduzela potvrdu o vlasništvu vozila ili registarske pločice dužna je izdati vozaču potvrdu o tome. (1) Ako ovlaštena osoba zatekne vozilo koje zbog tehničke neispravnosti ugrožava ili smeta drugim sudionicima u prometu. (1) Ovlaštena službena osoba naredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je vozilo zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz članka 74. (3) Vozač odnosno vlasnik vozila isključenog iz prometa odgovoran je za čuvanje vozila od kra e ili drugih nezakonitih radnji prema vozilu. koja sadrži: naziv i sjedište tijela čija je ovlaštena osoba oduzela potvrdu o vlasništvu vozila i registarske pločice. Članak 228. (5) Ako vozač ne preuzme oduzetu potvrdu o vlasništvu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. ovlaštena osoba isključit će vozilo iz prometa i oduzet će knjižicu vozila. (2) Ako vozač ne postupi po naredbi iz stavka (1) ovoga članka. prema odredbama ovoga članka i članka 228. (3) Troškove premještaja vozila u svim slučajevima snosi vozač ili vlasnik vozila. (2) Ovlaštena osoba koja je isključila vozilo iz prometa vozaču će na licu mjesta privremeno oduzeti potvrdu o vlasništvu vozila. Članak 229. dužno je vozaču vratiti potvrdu o vlasništvu vozila čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. Članak 230. ako je vozilo parkirano u pješačkoj zoni te ako je vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila osoba s invaliditetom. naziv tijela koje je izdalo potvrdu o vlasništvu vozila. potvrda o vlasništvu vozila bit će dostavljena mjerodavnom tijelu u čijoj se evidenciji vozilo vodi. vrijeme. cestu i mjesto oduzimanja. ovoga Zakona. a registarske pločice dostaviti mjerodavnom tijelu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji u roku od tri dana. a najkasnije u roku od 24 sata nakon prestanka postojanja tih razloga. (2) Ovlaštena službena osoba odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa. (3) Mjerodavno tijelo čija je ovlaštena osoba privremeno oduzela potvrdu o vlasništvu vozila. vrstu i registarski broj vozila. (1) i (3) ovoga Zakona ne smiju u cestovnom prometu upravljati motornim vozilom za vrijeme trajanja zabrane. odnosno nedovoljno osiguran. odnosno da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno. (4) Premještaj vozila na drugo mjesto ure uje se entitetskim i kantonalnim propisima i propisima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. (1) Ovlaštena osoba isključit će iz prometa vozilo koje nije registrirano ili koje nema propisane registarske pločice. ili kojim se bez dozvole prevozi teret čije dimenzije. ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme dok je zimska oprema obvezna naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost ili da vozilo odveze do odre enoga mjesta gdje može otkloniti neispravnost. razlog oduzimanja.dozvola zadržana na temelju članka 225. odnosno za vrijeme za koje im je vozačka dozvola oduzeta ili zadržana. ime i prezime vozača i njegovu adresu. odnosno masa premašuju najveće dopuštene dimenzije. Članak 231. način i vrijeme vraćanja potvrde o vlasništvu vozila i pečat i potpis ovlaštene osobe. st. odnosno masu ili osovinsko opterećenje.

. Članak 233. prometne signalizacije i opreme na cestama (članak 4. 6) ako ne osigura vozaču koji upravlja autobusom.oštećeno da se opravdano može zaključiti kako su na njemu oštećeni sklopovi i ure aji koji su bitni za sigurnost prometa. održava.00 KM do 10.00 KM odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi. (2) Ukoliko se u slučaju iz stavka (1) ovoga članka na izvanrednom tehničkom pregledu potvrde neispravnosti zbog kojih je vozilo upućeno na izvanredni tehnički pregled ili se ustanovi druga neispravnost za koju je propisano isključivanje iz prometa.).00 KM kaznit će se za prekršaj poduzeće i druga pravna osoba. a knjižica se vozila ne vodi u evidenciji tijela čija je ovlaštena osoba oduzela knjižicu.000. stavak (1)). kao i vozilo koje proizvodi prekomjernu buku. vozilo za koje se opravdano sumnja da ima neispravan ure aj za pogon na tekući plin. odnosno vlasnik vozila iz stavka (2) ovoga članka ne preuzme privremeno oduzetu i zadržanu knjižicu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. preure uje ili popravlja u većem opsegu vozila na motorni pogon i priključna vozila suprotno odredbama članka 206.000. ure aje ili rezervene dijelove za vozila suprotno odredbama članka 6. popravlja ili prepravlja vozila ili stavlja u promet vozila. XI. mjerodavno tijelo koje je uputilo vozilo na izvanredni tehnički pregled privremeno će oduzeti i zadržati knjižicu vozila dok se navedene neispravnosti ne otklone i dok se to ne potvrdi na novom tehničkom pregledu.). 8) ako pojedinačno proizvodi. objekata.). a novčanom kaznom u iznosu od 1. prometnih znakova i vještine upravljanja motornim vozilom.00 KM do 1.000. kada tijekom 24 sata prelazi više od 500 km. o čemu izdaje potvrdu sukladno članku 230. KAZNENE ODREDBE Članak 232.000. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3. zamjenu drugim vozačem najkasnije nakon devet sati upravljanja vozilom.00 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost: 1) ako ne održava javne ceste za siguran i nesmetan promet ili ne organizira i trajno nadzire stanje i održavanje javnih cesta. rezervne dijelove.00 KM do 5. stavak (4) ovoga Zakona.500 kg neprekidan jedanaestosatni odmor prije početka njegova radnog dana (članak 200. opremu i ure aje za vozila proizvedene u inozemstvu suprotno odredbama članka 205. (4) Bliže odredbe o sadržaju programa i načinu održavanja predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja prometnih propisa i programu i načinu provjere poznavanja prometnih propisa.000. 5) ako ne osigura vozaču koji upravlja autobusom. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 20 tona. vozilo za koje se opravdano sumnja da ima neispravan ure aj za spajanje vučnog i priključnog vozila. vozilo koje ispušnim plinovima ili na drugi način prekomjerno zaga uje zrak. (2) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500. 2) ako proizvodi. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 2. (3) Ukoliko vozač. potvrda o vlasništvu vozila bit će dostavljena mjerodavnom tijelu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji. odnosno nakon prije enih 500 km puta (članak 201. izvršenju mjera sigurnosti i zaštitnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom pravilnikom propisuje ministar. 7) ako pušta u promet motorna i priključna vozila. 3) ako ne uspostavi Centralni registar ili ako redovito ne dostavlja odgovarajuće podatke Centralnom registru (članak 10. 4) ako postavlja posebne objekte na cesti suprotno odredbama članka 47. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1. 5) ako naredi ili dopusti da se njegovo vozilo u cestovnom prometu optereti preko dopuštene nosivosti. svjetla. 14) ako ne obavijesti najbližu policijsku postaju o prijamu osobe ozlije ene u prometnoj nezgodi ili o smrti osobe ozlije ene u prometnoj nezgodi (članak 157. 17) ako naredi ili dopusti da vozač. 9) ako na javnoj cesti izvan naselja sa suvremenim kolnikom za promet u oba smjera na kojem postoje samo dva prometna traka te trakove ne odvoji odgovarajućom uzdužnom crtom na kolniku. stupove ili druge slične predmete kojima se zaklanja ili smanjuje vidljivost postavljenih prometnih znakova. st. 4) ako naredi ili dopusti da se na njegovo vozilo ugrade ure aji za davanje posebnih znakova ili da se takvo vozilo uporabljuje u cestovnom prometu suprotno odredbama članka 126. stavak (3)). stavak (2)). 7) ako ne postavi ili ne održava prometne znakove na cesti tako da budu lako uočljivi danju i noću. stavak (1)). stavak (5).00 KM do 8. 16) ako naredi ili dopusti upravljanje vozilom vozaču za kojega se može zaključiti da. ili ako ne ukloni. bolesti. ne dopuni ili ne zamijeni prometne znakove koji ne odgovaraju izmijenjenim uvjetima cestovnog prometa ili zahtjevima sigurnosti prometa (članak 131. ili preko najveće dopuštene mase. (1) i (2). ili odvraćaju njihovu pozornost u mjeri koja može biti opasnom za sigurnost prometa (članak 133. znakove.). bojom. odnosno podučavati kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom suprotno odredbama članka 174. ili preko mogućnosti koje dopuštaju svojstva ceste i tehničko-konstrukcijske mogućnosti vozila. odnosno traktora s prikolicom suprotno odredbama članka 87. . ili ako se njegovim vozilom prevozi teret koji nije raspore en ili pričvršćen na način odre en u članku 127.. ili preko dopuštenog osovinskog opterećenja. 15) ako naredi ili dopusti da njegovim vozilom upravlja osoba koja nema pravo upravljanja motornim vozilom ili nema pravo upravljanja vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (članak 172.).000. st.. 12) ako ne postavi ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih znakova na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini u slučajevima iz članka 150. odnosno vozač-instruktor koji u organizmu ima alkohola ili pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola počne upravljati vozilom. ne oprema i ne održava ceste tako da odgovaraju svojoj namjeni i sigurnosti prometa (članak 11. a na magistralnoj cesti ne obilježi ih i rubnim crtama (članak 143. teškog duševnog stanja ili uporabe opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje. 10) ako ne postavi odgovarajuće prometne znakove ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini (članak 145. ili zasljepljuju sudionike u prometu.00 KM kaznit će se za prekršaj poduzeće ili druga pravna osoba: 1) ako ne projektira.). 8) ako na javnoj cesti postavi ploče. nije u stanju sigurno upravljati vozilom (članak 173. usljed umora. ne izgra uje. ili koji svojim oblikom.). 3) ako naredi ili dopusti vuču natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnoga vozila. 13) ako na cesti na kojoj su nastale zapreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojoj se izvode radovi ne postupi prema odredbama članka 151. 6) ako glede označavanja javnih cesta prometnim znakovima ne postupi prema odredbama članka 130. 11) ako postupi suprotno odredbama članka 149.000. izgledom ili mjestom postavljanja oponašaju ili sliče nekom prometnom znaku. 2) ako naredi ili dopusti da se njegovim vozilom na motorni pogon vuče priključno vozilo suprotno odredbama članka 81. (1) i (2).).

18) ako vozač autobusa ili teretnog motornog vozila ili skupa vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3.500 kg upravlja vozilom neprekidno dulje od četiri i pol sata (članak 199. stavak (1)); 19) ako u cestovnom prometu na uporabljuje vozilo koje ne ispunjava propisane uvjete glede dimenzija, ukupne mase ili osovinskog opterećenja ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje, ure aje za zaustavljanje, ure aje za spajanje vučnoga i priključnog vozila, tahograf i gume (članak 203. stavak (1)); 20) 21) 22) ako postupi suprotno odredbama članka 206; ako na vozilu koristi registarske pločice koje nisu izdane za to vozilo (članak 209. stavak (1)); ako naredi ili dopusti da vozač upravlja motornim vozilom u prometu suprotno odredbi članka 227;

23) ako naredi ili dopusti da u cestovnom prometu sudjeluje motorno ili priključno vozilo koje je upućeno na izvanredni tehnički pregled, a nije podvrgnuto tome pregledu (članak 231.); (2) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi. (3) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorna osoba u državnom tijelu. (4) Za prekršaje iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM i fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost vlastitim radom i sredstvima u obliku obrtničke djelatnosti. Članak 234. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poduzeće ili druga pravna osoba: 1) 2) postupi protivno odredbi članka 7.; ako ne postupi prema odredbama članka 20;

3) ako ne poduzima praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na cesti, kada je cesta uzročnikom prometnih nezgoda (članak 21. stavak (1)); 4) 5) ako ne postupi prema odredbama članka 22; ako ne postupi sukladno članku 23;

6) ako ostavi na cesti oštećena vozila, predmete ili tvari koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost prometa ili zaga uju okoliš (članak 26. stavak (1)); 7) ako naredi ili dopusti da u prometu na cesti sudjeluje vozilo za prijevoz djece koje nije označeno posebnim znakom (članak 30. stavak (5)); 8) ako na svoja motorna ili priključna vozila ne stavi propisanu oznaku o najvećoj dopuštenoj brzini kretanja za ta vozila (članak 46. stavak (3)); 9) 10) ako naredi ili dopusti vuču neispravnog vozila na motorni pogon suprotno odredbama članka 85. stavak (2); ako naredi ili dopusti prijevoz njegovim vozilom tereta suprotno odredbama članka 129;

11) ako ne osigura da teret na vozilu noću, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti, bude označen na način utvr en u članku 129; 12) ako ukloni ili ošteti prometni znak ili izmijeni značenje prometnog znaka (članak 132. stavak (2));

13) ako na autocesti, cesti rezerviranoj za promet motornih vozila, magistralnoj, regionalnoj i lokalnoj cesti znakove opasnosti i znakove izričitih naredaba ne prevuče reflektirajućim tvarima ili ih ne osvijetli vlastitim izvorom svjetlosti (članak 135.); 14) ako rubove kolnika na dijelu ceste kroz tunel, kao i vrhove pješačkih otoka, otoka za usmjeravanje prometa i druge objekte na kolniku koji noću nisu dovoljno osvijetljeni ne obilježi na način propisan u članku 141. st. (2) i (3); 15) ako prilikom izvo enja radova na cesti postavi branike koji nisu obojeni, odnosno osvijetljeni na način propisan u članku 151. stavak (3); 16) ako upravlja vozilom ili dopusti ili naredi da njegovim vozilom upravlja osoba koja nema pravo upravljati motornim vozilom ili nema pravo upravljati vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (članak 172. stavak (3)); 17) ako motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača podučava za praktično upravljanje vozilom ne označi posebnim pločicama (članak 183.); 18) izda me unarodnu vozačku dozvolu suprotno odredbi članka 192. stavak (3);

19) ako dopusti podučavanje kandidata za vozača motornog vozila iz praktičnog dijela poduke bez zdravstvenoga pregleda (članak 193. stavak (1)); 20) ako dopusti da njegovim vozilom upravlja osoba koja se nije podvrgnula nadzorno-zdravstvenome pregledu, odnosno upravlja vozilom a nije se podvrgnula nadzorno-zdravstvenom pregledu (čl. 195,196. i 197.); 21) ako naredi ili dopusti da njegovim motornim i priključnim vozilom u prometu upravlja vozač suprotno odredbama članka 200; 22) ako naredi ili dopusti da se u cestovnom prometu uporabljuje vozilo koje nema propisanu opremu ili ispravne propisane ure aje, osim ure aja za upravljanje, ure aja za zaustavljanje, ure aja za spajanje vučnoga ili priključnog vozila, tahograf i gume (članak 203.); 23) ako naredi ili dopusti da njegova neregistrirana motorna ili priključna vozila sudjeluju u cestovnom prometu (članak 207. stavak (1)); 24) ako naredi ili dopusti da njegova motorna ili priključna vozila sudjeluju u cestovnom prometu bez pokusnih pločica ili nakon isteka valjanosti pokusnih pločica (članak 207. st. (2) i (3)); 25) ako naredi ili dopusti da u cestovnom prometu sudjeluje njegovo motorno ili priključno vozilo nakon isteka valjanosti prometne dozvole ili potvrde o korištenju pokusnih pločica (članak 211.); 26) ako obavlja tehnički pregled suprotno odredbama članka 217.

(2) Za prekršaje iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM i fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost. (3) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorna osoba u poduzeću ili u drugoj pravnoj osobi. (4) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorna osoba u državnom tijelu. Članak 235. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM kaznit će se za prekršaj:

1) vozač koji ne zaustavi vozilo kada nai e na vozilo kojim se prevoze djeca dok je to vozilo zaustavljeno na kolniku radi ulaska ili izlaska djece (članak 30. stavak (4));

2)

vozač koji na cesti postupa suprotno odredbama članka 40. stavak (3);

3) vozač koji se vozilom na cesti u naselju kreće brzinom koja je za više od 30 km na sat veća od dopuštene brzine, odnosno vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dopuštene brzine (čl. 44. i 46. st. (1) i (2)); 4) vozač koji glede propuštanja vozila postupi suprotno odredbama članka 49;

5) vozač koji na mjestu na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znacima ne zaustavi vozilo na znak crvenoga svjetla (članak 51. stavak (1) točka 1)); 6) vozač koji nedopušteno pretječe s desne strane (članak 58. stavak (1));

7) vozač koji s lijeve strane pretječe vozilo koje je na kolniku zauzelo takav položaj i čiji vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo (članak 58. stavak (2)); 8) vozač koji s lijeve strane pretječe vozilo koje se kreće po tračnicama postavljenim na sredini kolnika ili ako ga pretječe s desne strane kad izme u toga vozila i desnoga ruba kolnika ne postoji prometni trak (članak 58. stavak (3)); 9) vozač koji povećava brzinu kretanja svojeg vozila dok ga drugo vozilo pretječe (članak 60. stavak (2));

10) vozač koji počne pretjecanje zaustavljene kolone vozila ili kolone vozila u kretanju (članak 61. stavak (1) točka 1)); 11) vozač koji počne pretjecanje ili obilaženje kad je vozač vozila koje se kreće iza njega počeo pretjecati (članak 61. stavak (1) točka 2)); 12) vozač koji počne pretjecanje kad je vozač vozila koje se na istom prometnom traku kreće ispred njega dao znak da namjerava pretjecati ili obilaziti (članak 61. stavak (1) točka 3)); 13) vozač koji počne pretjecanje kad prometni trak kojim namjerava to učiniti nije slobodan na dovoljnoj udaljenosti i time ugrozi ili ometa promet iz suprotnoga smjera (članak 61. stavak (1) točka 4)); 14) vozač koji počne pretjecanje ili obilaženje na prometnom traku koji je namijenjen kretanju vozila iz suprotnoga smjera ako nakon pretjecanja ili obilaženja ne može bez ometanja ili ugrožavanja drugih sudionika u prometu ponovno zauzeti položaj na prometnom traku kojim se kretao prije počinjanja pretjecanja ili obilaženja, kao i vozač koji počne pretjecanje na prometnom traku koji je namijenjen zaustavljanju vozila u nuždi (članak 61. stavak (1) toč. 5) i 6)); 15) vozač koji pretječe na prometnom traku koji je namijenjen prometu iz suprotnoga smjera ispred vrha prijevoja ceste ili u zavoju gdje je preglednost nedovoljna (članak 63.); 16) vozač koji pretječe drugo vozilo suprotno odredbama članka 64;

17) vozač koji pretječe vozilo koje je stalo ispred obilježenog pješačkog prijelaza radi propuštanja pješaka (članak 65.); 18) vozač koji ne zaustavi vozilo ispred obilježenog pješačkog prijelaza kad mu je danim znakom zabranjen prolaz (članak 111. stavak (1)); 19) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini ako je ure aj za zatvaranje spušten, ili ako se taj ure aj već počeo spuštati, ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znaci upozorenja da će se taj ure aj početi spuštati, odnosno da prugom nailazi vlak (članak 114.); 20) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem su postavljeni svjetlosni prometni znaci kada se pojavi crveno treptavo ili crveno neprekidno svjetlo (članak 115. stavak (1)); 21) vozač koji u cestovnom prometu uporabljuje vozilo suprotno odredbi članka 126. stavak (5);

22) osoba koja ukloni ili ošteti prometni znak ili opremu ceste ili izmijeni značenje prometnoga znaka (članak 132. stavak (2)); 23) osoba koja postupi suprotno odredbi članka 133;

24) sudionik u prometu koji ne postupa po zahtjevu izraženom s pomoću znaka ili prema naredbi ovlaštene osobe (članak 152. stavak (1)); 25) vozač koji upravlja vozilom pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje (članak 173.); 26) vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u cestovnom prometu ili vozač-instruktor dok podučava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom kod kojeg se utvrdi da količina alkohola u krvi premašuje 1g/kg (članak 174. stavak (2)); 27) vozač koji u cestovnom prometu upravlja motornim vozilom prije stjecanja prava upravljanja motornim vozilom (članak 184.); 28) vozač koji upravlja motornim vozilom one kategorije koja nije naznačena u njegovoj vozačkoj dozvoli (članak 185.); 29) vozač koji u cestovnom prometu upravlja vozilom koje ne ispunjava propisane uvjete glede dimenzija, ukupne mase ili osovinskog opterećenja ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje, ure aje za zaustavljanje, ure aje za spajanje vučnoga i priključnog vozila, tahograf, gume, ili nema tahograf, ili ako ga za vrijeme vožnje ne upali (članak 203. stavak (1)); 30) vozač koji sudjeluje u prometu neregistriranim vozilom (članak 207.)

31) vozač koji u cestovnom prometu upravlja motornim ili priključnim vozilom koje nije registrirano (članak 208. stavak (1)); 32) vozač koji u cestovnom prometu upravlja motornim ili priključnim vozilom nakon isteka valjanosti prometne dozvole ili potvrde o korištenju pokusnih pločica (članak 211. stavak 2.); 33) vozač ili vozač-instruktor koji odbije podvrgnuti se ispitivanju s pomoću odgovarajućih sredstava i ure aja ili stručnom pregledu radi provjere ima li alkohola u organizmu ili pokazuje li znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola, odnosno nalazi li se pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje (članak 220. st. (1) i (2)); 34) vozač koji u cestovnom prometu upravlja vozilom suprotno odredbi članka 227.

(2) Za prekršaje iz toč.: 1), 2), 3), 5), 10), 11), 13), 14), 15), 17), 18), 25), 26), 32) i 33) stavka (1) ovoga članka vozaču ili vozaču-instruktoru uz kaznu se izriče zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do četiri mjeseca a i za druge prekršaje iz stavka (1) ta se mjera može izreći u istome vremenu. (3) Za prekršaje iz stavka (1) ovoga članka kojim je izazvana prometna nezgoda - počinitelj se kažnjava novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.000,00 KM, a vozaču se uz kaznu izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do šest mjeseci. (4) Osim novčane kazne za prekršaje iz stavka (2) ovoga članka, vozaču ili vozaču-instruktoru odre uju se i dva kaznena boda, a za ostale prekršaje iz stavka (1) ovoga članka vozaču ili vozaču-instruktoru, osim novčane kazne, odre uje se i jedan kazneni bod. Članak 236. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 250,00 KM kaznit će se za prekršaj:

1) osoba koja na cesti ostavi oštećeno vozilo, predmete ili tvari koji mogu ometati ili ugroziti sigurnost prometa (članak 26. stavak (1));

2) vozač koji s kolnika ne ukloni predmete koji s vozila padnu na cestu i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na cestu (članak 26. stavak (3)); 3) vozač koji se s nesmanjenom brzinom kreće pokraj vozila javnoga prijevoza putnika ili pokraj autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu i time ugrozi osobe koje u to vozilo ulaze ili iz njega izlaze (članak 30. stavak (1)); 4) vozač koji namjerava na cesti obaviti neku radnju vozilom a prethodno se nije uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu ili za imovinu (članak 36.); 5) vozač koji se ne kreće desnom stranom kolnika u smjeru kretanja (članak 39. stavak (1)) ili koji vozilo u kretanju drži suprotno odredbama članka 39. stavak (2); 6) vozač koji na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera, na kome postoje najmanje četiri prometna traka, prelazi vozilom na kolnički trak namijenjen za promet vozila iz suprotnoga smjera (članak 40. stavak (1)); 7) vozač koji brzinu kretanja svojeg vozila ne prilagodi svojstvima i stanju ceste i drugim prometnim uvjetima, tako da vozilo ne može pravodobno zaustaviti pred zaprekom koju pod danim uvjetima može predvidjeti (članak 43. stavak (1)); 8) vozač koji se približava raskrižju tolikom brzinom da se ne može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrižju imaju prednost prolaza (članak 50. stavak (2)); 9) vozač koji pretječe ili obilazi kada, s obzirom na svojstva ceste i postojeće okolnosti na cesti u prometu ili na tehnička svojstva vozila, ugrožava druge sudionike u prometu (članak 58. stavak (2)); 10) osoba koja postupi suprotno odredbama članka 70. stavak (2);

11) vozač koji vozilom presiječe kolonu djece, vojnika, pogrebnu povorku ili drugu organiziranu povorku koja se kreće kolnikom (članak 80.); 12) 13) 14) vozač vozila na motorni pogon koji prilikom vuče priključnog vozila postupi suprotno odredbama članka 81; pješak, odnosno vodič ili gonič stoke koji postupi suprotno odredbi članka 92. stavak (1); gonič stoke koji ne nadzire stoku koja se kreće cestom (članak 104. stavak (1));

15) vozač koji u odnosu na pješaka koji je stupio ili stupa na obilježeni pješački prijelaz postupa suprotno odredbama članka 111. st. (2) i (3); 16) vozač koji se vozilom približava prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na način suprotan odredbama članka 113; 17) vozač motornog vozila koje vuče drugo motorno vozilo ako postupi suprotno odredbama članka 118. stavak (1) i članka 122; 18) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila pod pratnjom postupi suprotno odredbama članka 125;

19) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila s pravom prednosti prolaza postupi suprotno odredbama članka 126. st. od (1) do (4); 20) vozač koji vozilom prevozi teret kojim se ugrožava sigurnost sudionika u prometu ili nanosi šteta cesti ili objektima na cesti (članak 127. stavak (2) točka 1)); 21) vozač koji se vozilom kreće prometnim trakom na kojem je svjetlosnim prometnim znakom označeno da je zabranjen promet u smjeru u kojem se on kreće (članak 139. stavak (1)); 22) osoba koja je sudjelovala u prometnoj nezgodi ako postupi suprotno odredbama članka 154. stavak (1);

23) vozač koji na zahtjev ovlaštene službene osobe ne preveze osobu ozlije enu u prometnoj nezgodi do najbliže zdravstvene ustanove (članak 156. stavak (1)); 24) 25) vozač koji ne postupi prema odredbama članka 158. st. (2) i (3); vlasnik vozila koji svoje vozilo dade na upravljanje osobi iz članka 172. stavak (3);

26) vlasnik vozila koji ne podnese podatke o identitetu osobe kojoj je dao vozilo na upravljanje (članak 172. stavak (4)); 27) vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u cestovnom prometu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi veća od 0,3 g/kg do 1 g/kg (članak 174. stavak (2)); 28) 29) 30) vozač koji postupi suprotno odredbama članka 190. stavak (1); vlasnik vozila ako u roku od osam dana ne vrati registarske pločice mjerodavnome tijelu (članak 208. stavak (4)); vlasnik vozila koji postupi suprotno odredbama članka 208. stavak (5);

31) vozač koji u cestovnom prometu sudjeluje motornim ili priključnim vozilom koje je upućeno na tehnički pregled a nije podvrgnuto tome pregledu (članak 231.); (2) Ako je prekršajem iz stavka (1) ovoga članka izazvana izravna opasnost za drugoga sudionika u prometu ili prouzrokovana prometna nezgoda, počinitelj prekršaja kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda, a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila - može se izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. (3) Osim novčane kazne, za prekršaje iz stavka (1) ovoga članka vozaču se odre uju i jedan ili dva kaznena boda. Članak 237. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM kaznit će se za prekršaj:

1) vozač koji ne zaustavi vozilo iza vozila javnoga prijevoza putnika ili iza autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu kada osobe moraju prijeći preko prometnog traka ili biciklističkog traka kojim se njegovo vozilo kreće (članak 30. stavak (3)); 2) vozač koji mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila (članak 42. stavak (1));

3) vozač koji se vozilom na cesti u naselju kreće brzinom koja je za više od 20 do 30 km na sat veća od dopuštene brzine, odnosno vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je od 30 do 50 km na sat veća od dopuštene brzine (članak 44. i članak 46. st. (1) i (2)); 4) vozač koji na raskrižju skrene vozilom u smjeru označenom zelenom svijetlećom strelicom i pritom ometa promet vozila koja se kreću cestom na koju ulazi ili ne propusti pješake koji prelaze preko kolnika (članak 52. stavak (1)); 5) vozač koji u slučajevima iz članka 60. stavak (3) ne pomjeri svoje vozilo k desnom rubu kolnika, odnosno ne zaustavi vozilo na pogodnom mjestu; 6) vozač koji nakon izvršenog pretjecanja ili obilaženja vozilom ponovno ne zauzme položaj na prometnom traku kojim se do tada kretao (članak 62.); 7) vozač koji vozilom pretječe drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu ili koje prelazi pješački prijelaz (članak 65.); 8) vozač koji prije nego što napusti vozilo ne poduzme sve mjere kojima se sprečava da ono samo krene s mjesta na kojem je ostavljeno (članak 78.);

(1) i (2) i članak 122. vozač koji postupa suprotno odredbi članka 209. st.). ne označi na način iz članka 129. 15) vozač motocikla i lakog motocikla i osobe koje se prevoze tim vozilom ako u prometu na cesti ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (članak 102. stavak (1). 23) 24) 25) 26) 27) vozač koji upravlja vozilom koje je opterećeno suprotno odredbi članka 127.). st. a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila . 28) vozač koji teretnim motornim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 3. 13) vozač koji ne drži potreban razmak kad se kreće iza drugoga vozila (članak 96. st.500 kg ili autobusom upravlja neprekidno dulje od četiri i pol sata ili kad tijekom 24 sata upravlja dulje od devet sati (članak 199. stavak (2) toč. vozač koji postupa suprotno odredbama članka 186.500 kg ili mu je duljina veća od sedam metara ako ne drži svoje vozilo na propisanom razmaku od istog takvog vozila ispred sebe (članak 97. stavak (1)). gonič stoke i vozač vozila koje se ne smatra motornim vozilom ili vozač motornog vozila koje ne može razviti brzinu od najmanje 40 km na sat ako se kreću autocestom ili cestom rezerviranom za promet motornih vozila ili brzom cestom (članak 116.00 do 200. vozač koji postupi suprotno odredbama članka 90. (1) i (3)).9) 10) 11) vozač koji svojim vozilom noću vuče vozilo na motorni pogon suprotno odredbama članka 83. . kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. 18) pješak. (2) i (3). 12) vozač vozila na motorni pogon koji po magli ne uporabljuje propisana svjetla ili ako ta svjetla uporabljuje na način suprotan odredbama članka 95. 29) 30) vozač koji postupa suprotno odredbi članka 200.). 19) vozač motornog vozila koji zaustavi vozilo na autocesti ili na autocesti obavlja polukružno okretanje vozilom iz jednog smjera prometa u suprotni smjer ili kretanje unatrag (članak 117. (2) Ako je prekršajem iz stavka (1) izazvana prometna nezgoda. stavak (2). 17) sudionik u prometu koji je prilikom prelaska preko željezničke pruge u istoj razini postupio suprotno odredbama članka 115. st.odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda. stavak (1)). 16) pješak koji na obilježenom pješačkom prijelazu na kojem je promet pješaka reguliran svjetlosnim prometnim znacima za pješake ne postupi prema tim znacima (članak 109. 22) vozač vozila na motorni pogon koji za vrijeme kretanja kroz tunel ne drži upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste (članak 124.). st. stavak (4). vozač koji teret na vozilu noću. vozač koji optereti vozilo kojim upravlja suprotno odredbama članka 127. 14) vozač vozila na motorni pogon čija je najveća dopuštena masa veća od 3.). od 2) do 5). (7) i (8). počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. 20) 21) vozač motornog vozila koji postupi suprotno odredbi članka 120. vozač koji glede smještaja tereta na vozilu ili glede označavanja tereta postupi suprotno odredbama članka 128. (1) i (3)). vozač vozila na motorni pogon koji uporabljuje svjetla za označavanje vozila suprotno odredbama članka 94. vozač koji vozilom na cesti kroz tunel izvodi radnje čije je izvo enje u tunelu zabranjeno (članak 123.00 KM.

). 8) vozač koji prilikom prolaza kroz raskrižje postupi suprotno odredbi članka 50. vozač bicikla. vozač motornog vozila koji pri vuči drugog motornog vozila postupi suprotno članku 81. 5) vozač čije vozilo. svjetlosnosignalne i reflektirajuće ure aje ili tvari koja daju svjetla crvene boje. vozač koji vozilo zaustavljeno na kolniku ne označi posebnim znakom na način propisan u članku 77. stavak (1)). stavak (2). (1) 1) Novčanom kaznom u iznosu od 40.00 KM kaznit će se za prekršaj: vozač koji upravlja vozilom za prijevoz djece koje nije označeno posebnim znakom (članak 30. 9) vozač koji se vozilom ne kreće u obveznom smjeru označenom zelenim svjetlom u obliku zelene svijetleće strelice (članak 52. stavak (5)). odnosno traktor s priključnim vozilom suprotno odredbama članka 87. . ima na prednjoj strani svjetlosne. 21) 22) vozač bicikla. vozač koji vuče neispravno vozilo na motorni pogon suprotno odredbama članka 85. stavak (4). stavak (2). bicikla s motorom. stavak (2). stavak (1) ne pomjeri svoje vozilo k desnom rubu kolnika. lakog motocikla ili motocikla koji postupi suprotno odredbama članka 100. vozač koji zaustavi ili parkira svoje vozilo suprotno odredbama čl. vozač koji pri zaustavljanju ili parkiranju vozila ne postupi prema odredbama članka 70. 6) vozač koji prilikom znatnijeg smanjivanja brzine kretanja vozila postupi suprotno odredbi članka 42. Članak 238. lakog motocikla ili motocikla koji se ne kreće na način propisan u članku 99. 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) vozač koji obavlja mimoilaženje suprotno odredbama članka 55. 18) vozač koji vuče natovareno teretno motorno vozilo. 20) vozač vozila na motorni pogon koji glede uporabe kratkih svjetala postupi suprotno odredbama članka 93. 4) vozač koji prilikom upravljanja vozilom koristi mobilni telefon suprotno odredbama članka 33.svjetla bijele boje. koji prilikom uključivanja u promet sa stajališta postupi suprotno odredbi članka 31. kao i vozač posebno označenog vozila za prijevoz djece. 3) vozač vozila javnoga gradskog putničkog prijevoza. stavak (2)). suprotno odredbama članka 35. a na stražnjoj strani . 2) vozač koji ne omogući uključivanje u promet vozilu javnoga gradskog prijevoza putnika ili posebno označenom vozilu za prijevoz djece kad ta vozila izlaze sa stajališta (članak 31. 19) vozač koji pri vuči neispravnog vozila na motorni pogon postupi suprotno odredbama članka 89. stavak (3)). i 74. 73. (2) i (3). st. stavak (3).(3) Za prekršaj iz stavka (1) kojim je izazvana prometna nezgoda. bicikla s motorom. vozač koji u slučaju iz članka 60. vozaču se može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. vozač koji pri pretjecanju ne drži svoje vozilo na potrebnom razmaku od vozila koje pretječe (članak 62. 7) vozač koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo poveća brzinu kretanja na način da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe (članak 43. stavak (1).

(3) Za prekršaj iz stavka (1) kojim je izazvana prometna nezgoda.). a kojima je na takvom prijelazu dopušten prolaz (članak 111.odredit će mu se jedan kazneni bod. 35) vozač motornog vozila koji prilikom uključivanja na autocestu. 38) vozač koji u prometu na cesti upravlja vozilom koje nema ispravne propisane ure aje i opremu. tahografa i guma (članak 203. ure aja za spajanje vučnoga i priključnog vozila. lakog motocikla ili motocikla koji prevozi drugu osobu suprotno odredbama članka 101. stavak (1) i čl. 28) 29) pješak koji preko kolnika i biciklističke staze ili traka prelazi na način suprotan odredbama članka 108. st.). 27) pješak koji se cestom koja ima pločnik ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka kreće kolnikom (članak 106.). stavak (9)). odnosno isključivanja s autoceste postupi suprotno odredbama članka 121. osim prometnih znakova ograničenja brzine (članak 130.00 KM do 200. . 32) vozač motornog vozila koji na cesti rezerviranoj za promet motornih vozila postupi suprotno odredbama članka 117. 39) vozač motornog i priključnog vozila registriranog u stranoj zemlji ako nema valjanu prometnu dozvolu. 24) vozači bicikla i bicikla s motorom i osobe koje se prevoze tim vozilom ako u prometu na cesti ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (članak 102. zabrana ili obveza izraženih s pomoću postavljenih prometnih znakova. vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. Članak 239. 30) pješak koji prilikom prelaženja preko kolnika na mjestu na kojem nije obilježeni pješački prijelaz ometa promet vozila (članak 110. 33) vozač koji ne zaustavi svoje vozilo na posebnom traku za zaustavljanje vozila u nuždi i ne poduzme potrebne mjere da ga čim prije ukloni s kolnika autoceste ili ceste rezervirane za promet motornih vozila ili brze ceste (članak 117. 31) vozač koji ometa prolaz pješaka koji su stupili na obilježeni pješački prijelaz na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znacima ili znacima koje daje ovlaštena osoba. stavak (1)). ure aja za zaustavljanje. stavak (1)). bicikla s motorom.) 25) vozač zaprežnog vozila koji ne upravlja zaprežnim vozilom koje se kreće cestom ili koji zaprežno vozilo ostavi bez nadzora na cesti (članak 103. 36) sudionik u prometu koji se ne pridržava ograničenja. 26) pješak koji se nepotrebno zadržava na kolniku ili se kreće kolnikom na način kojim se ometa ili sprečava promet vozila (članak 105. st. 34) vozač motornog vozila koji se na autocesti ne kreće krajnjim desnim prometnim trakom koji nije zakrčen vozilima u koloni (članak 119. počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. registarske pločice i me unarodnu oznaku zemlje registracije prema odredbama članka 212. 120.00 KM. (1) i (3) i članka 118. pješak koji na obilježenom pješačkom prijelazu postupi suprotno odredbama članka 109. stavak (1)). osim ure aja za upravljanje. a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila .). i 122. (2) i (3). stavak (2)).23) vozač bicikla. 37) vozač koji ne označi vozilo posebnim znakom (članak 186. stavak (4)). (2) Ako je prekršajem iz stavka (1) izazvana prometna nezgoda.

stavak (1). 11) vozač koji prilikom napuštanja raskrižja u slučaju iz članka 53. stavak (2)). 6) vozač koji prilikom kretanja vozila unatrag postupi suprotno odredbama članka 41.). stavak (3)). stavak (2). 12) vozač kojemu je svjetlosnim prometnim znakom dopušten ulazak u raskrižje ako vozilom u e u raskrižje i ako je gustoća prometa takva da se na raskrižju mora zaustaviti i na taj način ometa ili onemogućuje promet drugim vozilima koja dolaze s bočnih kolnika (članak 54. vozač koji zaustavi ili parkira vozilo suprotno odredbama članka 71. stavak (1)). vozač koji izvodi obilaženje suprotno odredbama članka 59. 5) vozač koji za kretanje svojeg vozila koristi cestu.. vozač koji prilikom vuče vozila na motorni pogon ne postupi na način propisan u članku 84.). i 56.). odnosno kolnik ili prometni trak. 3) vozač koji u putničkom automobilu prevozi dijete suprotno odredbi članka 34. 18) 19) vozač vozila na motorni pogon koji svojim vozilom vuče drugo vozilo suprotno odredbama članka 81.).00 KM kaznit će se za prekršaj: 1) osoba koja se prevozi vozilom ako na bilo koji način ometa vozača u upravljanju vozilom ili ako utječe na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje sigurnost prometa (članak 32. odnosno stazu koja nije namijenjena za promet one vrste vozila kojoj to vozilo pripada (članak 38. 7) vozač koji smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da svojim vozilom pričinjava smetnje normalnom toku prometa (članak 43. 9) vozač koji u prometu na cesti upravlja vozilom na kojem nema propisanu oznaku najveće dopuštene brzine za to vozilo (članak 46. ne propusti sve sudionike u prometu koji se kreću smjerom u kojem je promet otvoren. st. 10) vozač koji prilikom skretanja postupi suprotno odredbama članka 48. 8) vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je od 10 do 20 km na sat veća od dopuštene brzine (članak 44. 20) osoba koja upravlja neispravnim vozilom na motorni pogon koje se vuče s pomoću užeta ili krute veze ako nema odgovarajuću dozvolu (članak 86. 13) 14) 15) 16) vozač koji izvodi mimoilaženje suprotno odredbama čl. 55. 17) osoba koja na zaustavljenom ili parkiranom vozilu otvara vrata i time ometa kretanje drugih sudionika u prometu ili ugrožava sigurnost prometa (članak 72. (3) i (4) i članak 46. 4) vozač koji prije obavljanja odre enih radnji vozilom ne obavijesti o svojoj namjeri druge sudionike u prometu (članak 37.). vozač koji prilikom davanja zvučnih znakova upozorenja postupi suprotno odredbama članka 6. (1) i (2)). st. 21) vozač koji neispravno vozilo na motorni pogon vuče s pomoću užeta ako je razmak izme u vučnoga i vučenog vozila kraći od propisanog (članak 88.. točka 1)) . 22) vozač koji upravlja motornim vozilom bez upaljenog kratkog svjetla (članak 90. 2) vozač ili druga osoba koja se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže sigurnosnim pojasom (članak 34.).).(1) Novčanom kaznom u iznosu od 30.

stavak (1)). Članak 240. 28) vozač koji u prometu na cesti upravlja motornim vozilom a njegovoj je vozačkoj dozvoli istekao rok valjanosti (član 172. kantonima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. pješak koji se kolnikom kreće suprotno odredbama čl.odredit će mu se jedan kazneni bod. a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila . Članak 241. 29) vozač koji kod sebe nema odgovarajuću valjanu vozačku dozvolu ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštene osobe (članak 172.00 KM na licu mjesta. (3) Za prekršaj iz stavka (1) kojim je izazvana prometna nezgoda. stavak (1) i članak 212. 30) ako vozač za vrijeme upravljanja motornim vozilom ne rabi pomagala koja su upisana u obrazac njegove vozačke dozvole (članak 172.). 106. 34) vozač koji kod sebe nema valjanu prometnu dozvolu za vozilo kojim upravlja ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštene osobe (članak 211. Izricanje novčane kazne u iznosu do 50. stavak (1)). stavak (1)). stavak (5)). stavak (2)).). 27) pješak koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem su postavljeni svjetlosni prometni znaci kad se pojavi crveno treptavo svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo (članak 115. ili ako se daju svjetlosni i zvučni znaci koji upozoravaju da će se taj ure aj početi spuštati.00 KM. 31) vozač-instruktor koji na cesti podučava kandidata za vozača na motornom vozilu koje nije označeno posebnim pločicama (članak 183. ovoga Zakona.23) 24) 25) gonič stoke koji stoku ne drži što bliže desnom rubu ceste (članak 104. stavak (2)). Članak 243. i 107. počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. . 32) vozač motornog vozila koje nema propisani broj registarskih pločica ili na kojem su te pločice postavljene tako da se ne vide dobro ili nisu čitljive (članak 210. vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. ili ako se taj ure aj već počeo spuštati. odnosno da se prijelazu ceste preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće po tračnicama (članak 114. pokretanje i vo enje postupka za prekršaje i poduzimanje drugih mjera za provedbu ovoga Zakona obavljaju mjerodavna tijela. stav (1)). (2) Ako je prekršajem iz stavka (1) izazvana prometna nezgoda. vozač koji postupi suprotno članku 112.). Svi prihodi nastali primjenom ovog Zakona pripadaju mjerodavnim tijelima. Članak 242.00 KM do 150. 33) vozač koji kod sebe nema valjanu potvrdu za korištenje pokusnih pločica ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštene osobe (članak 211. 26) pješak koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini ako je ure aj za zatvaranje prometa spušten. Provedbu ovoga Zakona. sukladno članku 2. odnosno izdavanje prekršajnog naloga obavlja ovlaštena osoba mjerodavnog tijela za poslove nadzora i reguliranja prometa na cestama u entitetima.

osim za prekršaj iz toč. Članak 247. (1) O izrečenim kaznama. državna tijela. (2) Odgo eno izvršenje zabrane iz stavka (1) opozvat će se ako počinitelj prekršaja u roku za koji je izvršenje odgo eno počini novi prekršaj za koji je propisano izricanje ili mogućnost izricanja zabrane upravljanja motornim vozilom.a vozač za taj prekršaj može biti kažnjen na temelju ovoga Zakona ako za taj prekršaj nije bio kažnjen u zemlji u kojoj je prekršaj počinjen. o posljedicama prometnih nezgoda. Članak 249. u Bosni i Hercegovini pokrenut će se prekršajni postupak ako to zahtijeva mjerodavno strano tijelo . 26). (2) Vrijeme provedeno na izdržavanju zatvorske kazne ne računa se u vrijeme trajanja zabrane upravljanja motornim vozilom. koji ne može biti kraći od šest mjeseci ni dulji od jedne godine. kao i poduzeća koja obavljaju javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe. prema propisima te zemlje. . (1) Ako vozač koji ima inozemnu vozačku dozvolu na teritoriju Bosne i Hercegovine počini prekršaj za koji je ovim Zakonom predvi eno da se mora ili može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom. (2) Mjerodavno tijelo koje izrekne kaznu ili zabranu upravljanja motornim vozilom ili drugu mjeru propisanu entitetskim i kantonalnim zakonom i zakonom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine dužno je o tomu obavijestiti tijelo koje vodi evidenciju o tim kaznama. (2) Zabrana korištenja inozemne vozačke dozvole je zabrana vozaču kojemu je izrečena da na teritoriju Bosne i Hercegovine upravlja motornim vozilom one kategorije ili onih kategorija na koje se zabrana odnosi. odnosno administrativni postupak. može odgoditi izvršenje zabrane upravljanja motornim vozilom. Članak 248. tom se vozaču. uz uvjet da počinitelj prekršaja u odre enom roku. Uz uvjet reciprociteta. (4) Evidencija o izrečenim kaznama. policija. 25). 32) i 33) članka 235. Članak 244. Članak 245. (1) Trajanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom računa se od dana upisa zaštitne mjere u vozačku dozvolu za onu kategoriju ili potkategoriju za koju je zabrana izrečena. sukladno entitetskom i kantonalnom propisu ili propisu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. ne počini prekršaj za koji se može izreći ta zabrana. (1) Mjerodavno tijelo koje vodi prekršajni postupak. (3) Izvršenje mjere iz stavka (2) ovoga članka ne može se odga ati. vozač-instruktor se ne smije baviti podučavanjem kandidata za vozača u upravljanju motornim vozilom za vrijeme trajanja te zabrane. zabranama i mjerama. umjesto zabrane upravljanja motornim vozilom. zdravstvene ustanove. obrazovne ustanove i nevladine organizacije koje se bave pitanjima sigurnosti cestovnog prometa. Članak 246. o zabranama upravljanja motornim vozilima. tijela koja vode prekršajni.Ako je odlukom mjerodavnoga tijela zabranjeno vozaču-instruktoru upravljanje motornim vozilom. poduzeća. o motornim i priključnim vozilima i o vozačima motornih vozila vodi se evidencija prema mjestu prebivališta. ovoga Zakona. može izreći zabrana korištenja inozemne vozačke dozvole u istom trajanju. o prometnim nezgodama. protiv vozača koji ima prebivalište u Bosni i Hercegovini a u stranoj zemlji počini prometni prekršaj. o zabranama i o mjerama iz stavka (2) ovoga članka vozačima motornih vozila i motornim vozilima vodi se kod mjerodavnoga tijela prema mjestu prebivališta. (3) Podatke iz evidencije predvi ene u stavku (1) ovoga članka mogu koristiti: sudbena tijela.

3) 4) 5) 6) o vo enju evidencije o javnim cestama i objektima na njima (članak 13. XIII. Vozač-instruktor pod čijim se nadzorom kandidat za vozača podučava u upravljanju motornim vozilom u prometu na cesti kaznit će se za prekršaj koji počini kandidat za vozača. odnosno skrbnik maloljetnika novčanom kaznom propisanom za počinjeni prekršaj ako je taj prekršaj počinjen kao posljedica propusta dužne skrbi o maloljetniku. OVLASTI ZA DONOŠENJE PROPISA ZA PROVEDBU OVOGA ZAKONA Članak 252.). osim ako nije bio u stanju spriječiti prekršaj.). o postavljanju preventivnih izbočina (članak 47.). (1) Radi unapre enja prometno-obrazovnog rada. Članak 250. način imenovanja predsjednika i članova Vijeća. (2) Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se iz proračuna institucija Bosne i Hercegovine i me unarodnih obveza Bosne i Hercegovine.).).). uredit će se propisom koji donosi ministar. uz suglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.). VIJEĆE ZA SIGURNOST PROMETA Članak 251. prometne kulture i koordiniranja svih subjekata koji svojim djelovanjem mogu doprinijeti većoj sigurnosti prometa. 7) o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama. Ovlašćuje se ministar da sam ili u suradnji s odgovarajućim mjerodavnim tijelom donese bliže propise: 1) o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti (članak 6. 2) o osnovnim uvjetima koje ceste. XII. kaznit će se roditelj. o označavanju vozila kojima upravlja osoba s oštećenim udovima (članak 29. (3) Članovi Vijeća imenuju se iz reda stručnjaka za područje cestovnog prometa. . 8) 9) 10) 11) 12) o obliku i sadržaju obrasca europskog izvješća o prometnoj nezgodi (članak 158. o organiziranju poduke za podučavanje pružanja prve pomoći (članak 178. kao i djelokrug. posvojitelj. o stjecanju zvanja instruktora vožnje (članak 181.). (4) Broj članova.).). o načinu i uvjetima za dobivanje licencije za ispitivača (članak 179.). o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cesti (članak 144. o prometu u zimskim uvjetima (članak 170. načinu obilježavanja radova i zapreka na cesti i znacima koje sudionicima u prometu daje ovlaštena osoba (članak 153. njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stajališta sigurnosti prometa (članak 11.). mjerodavnih ministarstava i tijela koja upravljaju cestama.Ako maloljetnik izvrši radnju koja je ovim Zakonom utvr ena kao prekršaj. osniva se Vijeće za sigurnost prometa (u daljnjem tekstu: Vijeće).

o posebnom znaku za osobe koje prvi puta steknu vozačku dozvolu (članak 186. 16) o obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. 22) o tehničkim pregledima i uvjetima koje moraju ispuniti organizacije za obavljanje tehničkih pregleda (članak 219.bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B. 3) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije C . Članak 254. 4) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije D . sukladno zakonodavstvu koje je na snazi u Bosni i Hercegovini. sadržaju. postupku i načinu izdavanja.bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i C i potkategorija B1 i C1.bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorije A i potkategorije A1.bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i BE i potkategorije B1.bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija BE.13) 14) o podučavanju vozača motornih vozila (članak 183. 20) o homologaciji vozila i dijelova (članak 205. o ure ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ure aji i oprema u prometu na cestama (članak 203. 17) o zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila (članak 198. CE i DE i potkategorija C1E i D1E. 21) o postupku registracije i izdavanja prometne dozvole i knjižice vozila. tako da: 1) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije A . imaju pravo upravljati motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije. odmoru za vozače i načinu rada udvojenih posada u vozilima u opsegu koji utječe na sigurno upravljanje motornim vozilom.).).). kao i o obrascu individualne nadzorne knjižice i naputku za njezinu popunu (članak 202. o načinu davanja ovlasti automoto klubovima/savezima i auto-moto društvima i o načinu vo enja evidencije o izdanim vozačkim dozvolama (članak 192. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama. XIV. produljenja valjanosti i zamjene vozačke dozvole i inozemne vozačke dozvole i o načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama (članak 187. o postupku i načinu izdavanja. 18) o ukupnome trajanju upravljanja vozilom. . PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 253.).).). vrsti i kvaliteti materijala registarskih pločica (članak 215. (2) Kandidati za vozača motornih vozila koji su poduku započeli sukladno zakonodavstvu koje je bilo na snazi u vrijeme početka poduke završit će poduku sukladno istome zakonodavstvu.). 19) o dimenzijama. ovoga Zakona bit će doneseni u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. 2) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije B . 5) vozačima koji imaju pravo upravljati priključnim vozilom kategorije E.). (1) Vozačima koji. obliku i boji. C1 i D1. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. C i D i potkategorija B1. Propisi iz članka 252. kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorije i potkategorije u vozačku dozvolu.). koja je vrijedila uz kategoriju C .). 15) o obrascu vozačke dozvole.

r.Članak 255. Članak 256. (1) Mjerodavno tijelo uskladit će zakone iz svoje mjerodavnosti s ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. r. prosinca 2005. godine Sarajevo Predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamentarne skupštine BiH dr. a primjenjivat će se nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu. piri Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Pamuk. . PSBiH broj 262/05 22. Nikola Špiri v. (1) Ovaj Zakon stupa na snagu osam dana od dana objave u “Službenom glasniku BiH”. pirić. (2) Mjerodavno tijelo uredit će sva pitanja iz svoje mjerodavnosti utvr ena ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Mustafa Pamuk v. (2) Ovaj Zakon bit će objavljen i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->