P. 1
Zakon o Osnovama Bezbjednosti Saobracaja Na Putevima u Bih

Zakon o Osnovama Bezbjednosti Saobracaja Na Putevima u Bih

|Views: 470|Likes:
Published by oktagon

More info:

Published by: oktagon on Aug 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2014

pdf

text

original

Godina X Utorak, 31. januara 2006.

godine

Broj/Broj /

6

Godina X Utorak, 31. januara/sije~nja 2006. godine

ISSN 1512-7508 - srpski jezik ISSN 1512-7486 - bosanski jezik ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE 47
Na osnovu člana IV 4 a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 21. decembra 2005. godine, i na 52. sjednici Doma naroda, održanoj 22. decembra 2005. godine, usvojila je

ZAKON
O OSNOVIMA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI I - OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom utvr uju se: osnovni principi me usobnih odnosa i ponašanja učesnika u saobraćaju i drugih subjekata u saobraćaju, osnovni uslovi koje moraju da zadovolje putevi u pogledu bezbjednosti saobraćaja na putevima, vo enje Centralnog registra vozača i vozila, pravila saobraćaja na putevima, sistem saobraćajnih znakova i znakova koje daju ovlašćena lica, dužnosti u slučaju saobraćajne nesreće, osposobljavanje kandidata za vozača, uslovi za sticanje prava na upravljanje motornim vozilima, polaganje vozačkih ispita, uslovi za ure aje i opremu vozila, dimenzije, ukupna masa i osovinsko opterećenje vozila, osnovni uslovi koje moraju da zadovoljavaju vozila u saobraćaju, rad strukovnih organizacija u Bosni i Hercegovini, te druga pitanja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima koja su jedinstvena za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine. Član 2. Organi Bosne i Hercegovine, entitetski i kantonalni organi i organi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i organi lokalne samouprave i lokalne uprave u gradovima i opštinama (u daljnjem tekstu: nadležni organi) obezbijediće sprovo enje ovog zakona i u okviru svoje nadležnosti donosiće propise i preduzimaće druge potrebne mjere za njegovo dosljedno sprovo enje. Član 3. (1) Učesnici u saobraćaju dužni su da poštuju odredbe ovog zakona i druge propise iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima, razvijaju humane odnose me u ljudima radi zaštite zdravlja i života drugih lica, a naročito djece, invalida, starih i nemoćnih lica, i staraju se o zaštiti životne sredine.

(2)

Učesnici u saobraćaju ne smiju da ometaju saobraćaj, oštećuju put, objekte i opremu na putu. Član 4.

(1) Putevi namijenjeni za saobraćaj moraju da budu izgra eni za bezbjedan i nesmetan saobraćaj i da odgovaraju osnovnim uslovima propisanim ovim zakonom, a preduzeća i javne službe koje održavaju javne puteve ili im je povjereno održavanje javnih puteva moraju da ih održavaju tako da na njima u svim uslovima može da se odvija bezbjedan i nesmetan saobraćaj. (2) Preduzeća, javne službe i drugi organi koji se brinu o putevima i održavaju ih dužni su da organizuju i trajno kontrolišu stanje i održavanje javnih puteva, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme na putevima radi bezbjednog i nesmetanog saobraćaja. (3) Preduzeća i javne službe iz stava (1) ovog člana dužni su da blagovremeno otklanjaju sve nedostatke usljed kojih na odre enim mjestima dolazi do saobraćajnih nesreća. (4) U slučaju pretrpljene štete usljed neodgovarajućeg održavanja javnih puteva, povjerilac se namiruje u skladu sa Zakonom o putevima. Član 5. Preduzeća, obrazovne organizacije, ustanove i druga pravna ili fizička lica koja školuju ili obučavaju kandidate za vozače motornih vozila dužni su da izvode obuku na način koji će obezbijediti da kandidati nauče i usvoje pravila saobraćaja i etiku u saobraćaju, ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za bezbjedno učestvovanje u saobraćaju na putevima. Član 6. (1) Preduzeća, ustanove i druga pravna ili fizička lica, kada proizvode, održavaju, popravljaju ili prepravljaju vozila i puštaju u saobraćaj vozila, ure aje, rezervne dijelove i opremu za vozila, dužni su da vozila, ure aje, dijelove i opremu proizvode, puštaju u saobraćaj, održavaju, odnosno popravljaju prema uslovima propisanim za bezbjedno učestvovanje vozila u saobraćaju na putevima. (2) Pojedinačno proizvedena, prepravljana ili u većem obimu popravljana vozila prije puštanja u saobraćaj moraju da budu certifikovana u ovlašćenoj organizaciji koja obavlja certifikovanje vozila. (3) Bliže odredbe o načinu i postupku certifikovanja i uslovima koje moraju da ispunjavaju organizacije za certifikovanje vozila pravilnikom propisuje ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar), u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. Član 7. Preduzeća, ustanove, pravna ili fizička lica i drugi organi koji posjeduju vlastita vozila dužni su da se brinu o tome da vozači njihovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge uslove za bezbjedno upravljanje vozilima i da obezbijede da njihova vozila budu ispravna, te da imaju propisane ure aje i opremu. Član 8. (1) Saobraćaj na javnom putu može da se ograniči ili zabrani samo kada je to neophodno radi: sprečavanja ili otklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju, sprečavanja oštećenja javnog puta ili izvo enja radova na javnom putu. (2) Postupak i uslove za ograničenje i zabranu iz stava (1) ovog člana utvrdiće nadležni organi, u skladu s važećim propisima. Član 9. Pojedini izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeća značenja: 1) autobus je motorno vozilo namijenjeno za prevoz lica koje, osim sjedišta za vozača, ima više od osam sjedišta;

2) autoput je javni put posebno izgra en i namijenjen isključivo za saobraćaj motornih vozila, koji je kao autoput označen propisanim saobraćajnim znakom, koji ima dvije fizički odvojene kolovozne trake za saobraćaj iz suprotnih smjerova, sa po najmanje dvije saobraćajne trake i trakom za prinudno zaustavljanje vozila, bez ukrštanja s poprečnim putevima i željezničkim ili tramvajskim prugama u istom nivou i u čiji saobraćaj može da se uključi, odnosno isključi samo odre enim i posebno izgra enim priključnim javnim putevima na odgovarajuću kolovoznu traku autoputa; 3) bicikl je vozilo koje ima najmanje dva točka i koje se pokreće isključivo snagom vozača;

4) bicikl sa motorom je vozilo na motorni pogon sa dva ili tri točka, čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ i koje na ravnom putu ne može da razvije brzinu veću od 50 km na čas; 5) laki motocikl je vozilo na motorni pogon s dva ili tri točka, čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³ a snaga motora ne prelazi 11 kNJ; 6) biciklistička staza je izgra ena saobraćajna površina namijenjena za saobraćaj bicikala i lakih motocikala s motorom, koja se proteže uzduž kolovoza i koja je od njega odvojena i obilježena propisanim saobraćajnim znakom; 7) biciklistička traka je dio kolovoza namijenjen za saobraćaj bicikala i bicikala sa motorom, koja se proteže uzduž kolovoza i koja je označena uzdužnom linijom na kolovozu; 8) brzi put je javni put namijenjen za saobraćaj isključivo motornih vozila, s jednom ili dvije razdvojene kolovozne trake, koji ima sve raskrsnice u dva ili više nivoa s poprečnim putevima i drugim saobraćajnicama (željezničkim ili tramvajskim prugama), u pravilu, nema zaustavnih traka i koji je kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom; 9) 10) Centralni registar je evidencija o svim vozačima i vozilima; put je svaki javni put i nekategorisani put na kojem se odvija saobraćaj;

11) put rezervisan za saobraćaj motornih vozila je javni put po kojem mogu da saobraćaju samo motorna vozila i koji je kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom; 12) strana vozačka dozvola je vozačka dozvola i me unarodna vozačka dozvola koju je izdao nadležni organ strane države; 13) javni put je površina od opšteg značaja za saobraćaj, koju svako može slobodno da koristi pod uslovima odre enim zakonom i koju je nadležni organ proglasio javnim putem, kao i ulica u naselju; 14) kolona je niz od najmanje tri vozila (osim bicikla,traktora, radne mašine i zaprežnog vozila) koja su zaustavljena na putu, ili se na bliskom me usobnom rastojanju kreću istom saobraćajnom trakom u istom smjeru, pri čemu su brzina kretanja vozila i postupanja vozača me usobno uslovljeni i izme u kojih, bez ometanja, ne može da u e drugo vozilo; 15) kolovoz je dio površine puta namijenjen prvenstveno za saobraćaj vozila;

16) kolovozna traka je uzdužni dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila u jednom smjeru s jednom ili više saobraćajnih traka; 17) kombinovano vozilo je motorno vozilo namijenjeno za prevoz lica i tereta, čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg; 18) laka prikolica je priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg;

19) laki tricikl ili četvorocikl je motorno vozilo s tri odnosno četiri točka, koje na ravnom putu može da razvije brzinu veću od 45 km na čas, čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 350 kg a snaga motora ne prelazi 4 kNJ; 20) licenca je javna isprava koju je izdao nadležan organ i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova i osposobljenosti za obavljanje odre enih poslova iz oblasti bezbjednosti saobraćaja;

21) lokalni put je javni put koji povezuje naselja na teritoriji opštine, ili koji je značajan za saobraćaj na teritoriji opštine; 22) magistralni put je javni put koji povezuje veće gradove i važnija privredna područja u Bosni i Hercegovini i koji se nadovezuje na mrežu odgovarajuće kategorije puteva sa susjednim državama; 23) manja materijalna šteta je šteta u saobraćajnoj nesreći nastala na vozilu na kojem nisu oštećeni vitalni dijelovi i sklopovi i koje može samostalno da se kreće na putu; 24) masa vozila je masa praznog vozila s punim rezervoarom goriva i priborom i opremom predvi enim za vozilo;

25) me unarodna vozačka dozvola je javna isprava koju izdaje ovlašćena organizacija na osnovu nacionalne vozačke dozvole te države; 26) mimoilaženje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se po istom kolovozu kreće iz suprotnog smjera;

27) motocikl je motorno vozilo s dva točka, s bočnom prikolicom ili bez nje, kao i motorno vozilo na tri točka, ako njegova masa nije veća od 400 kg; 28) motokultivator je vozilo na motorni pogon s jednom ili dvije osovine i pogonskim motorom do 12 kNJ, konstruisano da vuče, potiskuje ili nosi oru a za razne poljoprivredne radove; 29) mijenjanje saobraćajne trake je prelaženje vozilom iz jedne u drugu saobraćajnu traku za saobraćaj u istom smjeru radi prestrojavanja ili dozvoljenog bržeg kretanja; 30) motorno vozilo je vozilo na motorni pogon koje je prvenstveno namijenjeno za prevoz lica ili tereta na putevima ili koje služi za vuču priključnih vozila namijenjenih za prevoz lica ili tereta, osim vozila za prevoz lica ili tereta koja se kreću po šinama, lakih motocikala, traktora i drugih vozila na motorni pogon koja nisu prvenstveno namijenjena za prevoz lica ili tereta; 31) najveća dozvoljena masa je masa vozila zajedno s njegovom nosivošću;

32) naselje je prostor na kojem se redovi ili grupe zgrada nalaze s jedne ili s obje strane puta dajući mu izgled ulice, čije granice odre uje nadležni organ saobraćajnim znakovima za obilježavanje naseljenih mjesta; 33) nekategorisani put je površina koja se koristi za saobraćaj po ma kom osnovu i koji je dostupan većem broju raznih korisnika (seoski, poljski i šumski putevi, putevi na nasipima za odbranu od poplava, prostori oko benzinskih pumpi, parkirališta i sl.); 34) nosivost je dozvoljena masa do koje vozilo smije da se optereti prema deklaraciji proizvo ača vozila;

35) obilaženje je prolaženje vozilom pored zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće; 36) obilježeni pješački prelaz je dio površine kolovoza namijenjen za prelaženje pješaka preko kolovoza, označen oznakama na kolovozu i odgovarajućim saobraćajnim znakom; 37) organ nadležan za je organ nadležan za odre ene poslove utvr en Ustavom i zakonom Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine; 38) osovinsko opterećenje je dio ukupne mase kojim osovina vozila opterećuje kolovoz na putu u stanju mirovanja vozila; 39) parkiranje vozila je prekid kretanja vozila duži od pet minuta osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj; 40) pješačka zona je ure ena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka, u kojoj je dozvoljeno kretanje motornih vozila s posebnim odobrenjem;

53) saobraćajna traka za vozila javnog gradskog prevoza je obilježeni uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila javnog gradskog prevoza putnika.). dječije prevozno sredstvo. kao i u tunelima i galerijama. ako se pri tome kreće brzinom čovječijeg hoda. njegove tehničke i druge karakteristike. ili ulaze u vozilo i izlaze iz vozila javnog saobraćaja. 46) preglednost podrazumijeva prostor koji učesnik u drumskom saobraćaju može da vidi s mjesta na kojem se nalazi. skijama. niti se prevozi u vozilu ili na vozilu. 58) saobraćajna traka za prinudno zaustavljanje vozila je obilježeni uzdužni dio kolovoza na autoputevima i na odre enim mjestima na putevima višeg ranga. 42) pješak je lice koje učestvuje u saobraćaju a ne upravlja vozilom. zaustavljanjem i sl. sankama ili se vozi na koturaljkama. 48) saobraćajna dozvola je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuju vlasništvo odre enog vozila. radi uključenja u suprotni saobraćajni tok. kad su u vozilu putnici. 56) saobraćajna nesreća je nesreća na putu u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno ili više lica poginulo ili povrije eno ili je izazvana materijalna šteta. 49) potvrda o vlasništvu vozila je javni dokumenat koji je izdao nadležni organ i kojim se dokazuju vlasništvo odre enog vozila. konstruisano tako da se svojim prednjim dijelom oslanja na vučno vozilo. 44) poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine. smanjivanjem brzine kretanja ili prekidanjem radnje koju izvodi vozilom.41) pješačko ostrvo je uzdignuta ili na drugi način obilježena površina koja se nalazi na kolovozu i koja je odre ena za privremeno zadržavanje pješaka koji prelaze preko kolovoza. lice koje vlastitom snagom gura ili vuče vozilo. bicikl. 54) propuštanje vozila je radnja koju je u odre enim slučajevima vozač dužan da izvrši zaustavljanjem vozila. 50) posebni objekat na putu je oprema na putu postavljena radi smanjenja brzine kretanja vozila na mjestima gdje je posebno ugrožena bezbjednost učesnika u saobraćaju. . ima najviše osam sjedišta. 59) saobraćajna traka za spora vozila je uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila koja sporom vožnjom smanjuju odvijanje saobraćaja. njegove tehničke i druge osobine i karakteristike. 45) potvrda o registraciji je javni dokument koji za registrovano vozilo izdaje nadležni organ. bicikl sa motorom ili pokretna kolica za nemoćna lica. 51) prestrojavanje je zauzimanje takvog položaja vozilom na saobraćajnoj traci i na takvoj udaljenosti od raskrsnice ili drugog mjesta na putu iz kojeg na bezbjedan način može da se izvede sljedeća dopuštena radnja vozilom (skretanjem. 43) polukružno okretanje je okretanje vozila za 180 stepeni u odnosu na dotadašnji smjer kretanja. 47) preticanje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se kreće u istoj saobraćajnoj traci i u istom smjeru. 57) saobraćajna traka je obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolovoza čija je širina dovoljna za nesmetan saobraćaj jednog reda vozila. ručna kolica. osim sjedišta za vozača. bilo da je konstruisano kao prikolica ili kao poluprikolica. 52) priključno vozilo je vozilo namijenjeno da bude vučeno vozilom na motorni pogon. 55) putnički automobil je motorno vozilo namijenjeno za prevoz lica koje. kao i lice koje klizi klizaljkama. okretanjem. lice u pokretnoj stolici za nemoćna lica koju pokreće vlastitom snagom ili snagom motora. i to na način koji ne primorava vozača drugog vozila da naglo mijenja pravac ili brzinu kretanja.

vodi ili jaše životinju koja se kreće po putu. kao i pješak ili lice koje svoje poslove i radne zadatke obavlja na putu. potiskuje ili nosi izmjenjiva oru a. ima više od osam sjedišta i koje. 72) tramvaj je vozilo na šinama s električnim pogonom. zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika. koje po konstrukcionim osobinama ne može da razvije brzinu veću od 30 km na sat. teretno vozilo je svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prevoz tereta. trolejbusa ili tramvaja radi ulaska i izlaska putnika i koje je obilježeno saobraćajnim znakom. koja nije u istom nivou s kolovozom puta. odnosno četiri točka. čija je radna zapremina motora veća od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 550 kg a snaga motora ne prelazi 15 kNJ. odnosno od najmanje 100 m u naselju. osim sjedišta za vozača. koje tjera. 71) traktor je vozilo na motorni pogon konstruisano da vuče. odnosno da služi za pogon takvih oru a ili za vuču priključnih vozila. 79) vozač je lice koje na putu upravlja vozilom. namijenjeno za javni prevoz putnika i koje je. 67) smanjena vidljivost postoji kada. odnosno spajanjem puteva. 62) radna mašina je vozilo na motorni pogon namijenjeno za vršenje odre enih radova vlastitim ure ajima i opremom. 68) stajalište je dio površine puta namijenjen za zaustavljanje autobusa. 74) trotoar je posebno ure ena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka. kao i masu priključnog vozila sa teretom. 73) trolejbus je motorno vozilo namijenjeno za javni prevoz putnika koje. 78) ulica je dio puta u naseljenom mjestu. vozač ne može jasno da uoči druge učesnike u saobraćaju na udaljenosti od najmanje 200 m na putu izvan naselja. . ili je od kolovoza odvojena na drugi način. 75) tricikl ili četvorocikl je motorno vozilo s tri. vezano za električni vod. 66) skup vozila čine vozilo na motorni pogon i priključna vozila koja u saobraćaju na putevima učestvuju kao cjelina. ili se nalazi u vozilu ili na vozilu. pored koje se najmanje sa jedne strane nalaze redovi kuća ili grupe zgrada.60) saobraćajna traka za ubrzavanje je dio kolovoza namijenjen za uključivanje vozila u saobraćaj sa sporednog puta. 64) regionalni put je javni put koji povezuje važnija privredna područja u Bosni i Hercegovini i koji obezbje uje najracionalniju vezu izme u opština. sa trotoarom i ivičnjakom. radi napajanja motora električnom energijom. odnosno drugih prilaznih puteva s objekata pored puteva. 65) u saradnji s nadležnim organom znači da je organ koji donosi podzakonski akt obavezan da obezbijedi učestvovanje u izradi ili davanju mišljenja nadležnog organa o podzakonskom aktu. 77) ukupna masa je masa vozila zajedno sa masom tereta koji se prevozi na vozilu. radi napajanja motora električnom energijom. ako je ono pridodato vozilu. 69) 70) stiker naljepnica je dokaz o registrovanju vozila. 63) raskrsnica je površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju dva puta ili više puteva. uključujući i masu lica koja se nalaze u vozilu. koje na ravnom putu može da razvije brzinu veću od 50 km na čas. ima kontakt s električnim provodnikom. 76) učesnik u saobraćaju je lice koje u saobraćaju na putu upravlja vozilom. 61) saobraćajna traka za usporavanje je dio kolovoza namijenjen za isključivanje vozila iz saobraćaja na putu. kao i šira saobraćajna površina koja nastaje ukrštanjem.

u kojem vozila ne smiju da se kreću brzinom većom od brzine hoda pješaka zbog dozvoljenog kretanja pješaka i dječije igre. Odgovarajućim podzakonskim aktom bliže će se urediti vo enje Centralnog registra. (2) O javnim putevima i objektima na njima vodi se evidencija. osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj. objekti za potrebe puta.80) vozačka dozvola je javna isprava koju je izdao nadležni državni organ i kojom se dokazuje pravo upravljanja odre enom kategorijom ili vrstom vozila. Član 12. drumski gra evinski objekti. 82) vozilo na motorni pogon je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora. (2) Bliže odredbe o osnovnim uslovima koje putevi. (3) Bliže odredbe o načinu vo enja evidencije o javnim putevima i objektima na njima pravilnikom propisuje ministar u saradnji sa nadležnim organom. 85) zemljani put je put bez izgra enog kolovoza i kolovoznog zastora. kao osnov na kojem se odvija saobraćaj. računajući od krajnje . (1) Radi povećanja efikasnosti u sprovo enju ovog zakona i ispunjavanja uslova i obaveza na me unarodnom planu.PUTEVI Član 11. u saradnji sa nadležnim organom. moraju se projektovati. čine magistralni. regionalni i lokalni putevi. II . njihovi elementi i objekti na njima moraju da ispunjavaju sa gledišta bezbjednosti saobraćaja pravilnikom propisuje ministar. (1) Putevi. a javni put izvan naselja i zemljišni pojas s obje strane puta širine najmanje jedam metar. državne institucije nadležne za vo enje centralnih evidencija uspostaviće Centralni registar. njihovi pojedini dijelovi i objekti na njima mogu da se puste u saobraćaj tek nakon što se utvrdi da ispunjavaju propisane tehničke normative u pogledu bezbjednosti saobraćaja. izgra ivati. 81) vozilo je svako prevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po putu. (1) Mrežu javnih puteva. Član 10. opremati i održavati tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima bezbjednosti saobraćaja. osim pokretnih stolica s motorom za nemoćna lica i vozila koja se kreću po šinama. Član 13. Član 14. zavisno od njihovog društvenog i privrednog značaja. 84) zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do pet minuta. saobraćajni znakovi i oprema. pa i kad na priključku na javni put ima izgra en kolovoz. 83) zaprežno vozilo je vozilo koje vuče upregnuta životinja. (2) (3) Organi koji vode evidenciju dužni su da redovno dostavljaju odgovarajuće podatke Centralnom registru. Javni putevi. osim pokretnih stolica bez motora za nemoćna lica i dječijih prevoznih sredstava. kao i ulice u naseljima i gradovima. obilježeno propisanim saobraćajnim znakom. Javni put čine: donji i gornji stroj puta. 86) zona smirenog saobraćaja je područje u naselju.

i vazdušni prostor iznad kolovoza u visini od sedam metara. kao i preglednost na raskrsnici. računajući od krajnje tačke poprečnog profila. (1) Javni putevi moraju da budu osposobljeni da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 10 tona po osovini.5 m od najviše tačke kolovoza.tačke poprečnog profila puta. ima odgovarajuće proširenje. saditi sadnice ili postavljati predmete kojima se umanjuje preglednost puteva i željezničke pruge s kojom se put ukršta u istom nivou. Član 18. Član 20. (1) Javni putevi moraju da imaju najmanje dvije saobraćajne trake i dvije ivične trake ili ivičnjake u ravni kolovoza. računajući od najviše tačke kolovoza. kao i na dijelu magistralnog puta u naselju moraju da budu van kolovoza. saobraćajne znakove. (2) Na javnom putu i njegovom zaštitnom pojasu zabranjeno je podizati spomenike i postavljati druga spomenobilježja. zavisno od preglednosti puta. u tunelima. mora da se obezbijedi da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 11. Član 15. Član 17. (3) Projektovanjem i gradnjom novih javnih puteva. na rastojanju od najviše 500 m. Član 19. sredstva za rad. a ulice trotoare s ivičnjacima. branike i druge predmete koje su postavili za vrijeme izvo enja radova. Iznad kolovoza javnog puta mora da postoji slobodan prostor u visini od najmanje 4. prije početka izvo enja radova dužni su da obezbijede mjesto na kojem se radovi izvode i da za vrijeme trajanja radova organizuju bezbjedan saobraćaj na mjestu izvo enja radova. ure aje ili postrojenja. i to pored autoputa i puta rezervisanog za saobraćaj motornih vozila na razdaljini od najmanje 12 metara. (1) Na javnim putevima zabranjeno je podizati objekte. magistralnog i regionalnog od 10 metara i lokalnog puta . (2) Autobuska stajališta na javnom putu izvan naselja. 5 tona po osovini. te da poslije završetka radova uklone s javnog puta ostatke materijala. galerijama i drugim objektima na javnom putu širina kolovoza ne smije da bude manja od širine kolovoza na javnom putu. osim lokalnih. (3) U zaštitnom pojasu javnog puta van naselja mogu se postavljati natpisi za reklame. Preduzeća i drugi subjekti koji izvode radove na javnom putu. odre ene odlukama nadležnih organa. uz dozvolu nadležne institucije koja upravlja javnim putem. . lokalni put može da ima samo jednu saobraćajnu traku s tim što. a ulica samo jednu saobraćajnu traku bez proširenja. Član 21.3 metra. (2) Izuzetno od odredaba stava (1) ovog člana. (2) Izuzetno od odredaba stava (1) ovog člana. prodavati proizvode i sl. ili obavljati bilo kakve radnje koje bi mogle da ugrožavaju ili ometaju saobraćaj na javnom putu ili oštećuju javni put i objekte na njemu. (1) Na mostovima. lokalni putevi i ulice. moraju da budu izgra eni tako da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje šest tona. Član 16.

dotrajala ili neregistrovana vozila. nanijelo blato ili bacilo otpatke ili predmete na put. (2) Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima. (2) Organi nadležni za unutrašnje poslove dužni su da najmanje dva puta godišnje dostave podatke institucijama iz stava (1) ovog člana o vrstama. posebne površine za zadržavanje vozila izvan kolovoza.(1) Nadležni organi koji upravljaju putevima dužni su da preduzimaju praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na putu gdje je put uzrok saobraćajnih nesreća. parking-prostor ili neku drugu saobraćajnu površinu. Javni putevi van naselja moraju da imaju. saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i znacima i naredbama koje daju ovlašćena lica. nadležna institucija koja upravlja putevima odmah po saznanju mora da preduzme mjere za otklanjanje smetnji i uspostavljanje bezbjednog saobraćaja. odnosno zbog čega su znatno otežani uslovi za odvijanje saobraćaja. Član 24. dužne su da dostavljaju auto-moto klubovima/savezima informacije o prohodnosti javnih puteva. mjestima i vremenu doga anja saobraćajnih nesreća. Član 26. predmeta i materija koje je ostavilo. parking-prostoru. koje su im potrebne za primjenjivanje njihovih javnih ovlašćenja. na pogodnim rastojanjima. kao i o prohodnosti javnih puteva u zimskom periodu i u slučaju elementarnih nepogoda ili vanrednih doga aja zbog kojih je nastao prekid saobraćaja. odrona ili klizanja terena ili drugih uzroka. . Član 22. (2) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i kad se time odstupa od saobraćajnih propisa.SAOBRAĆAJNA PRAVILA 1. nanositi blato na put sa savremenim kolovozom ili ostavljati ili bacati otpatke ili predmete i materije koji mogu da ometaju ili ugrožavaju saobraćaj ili zaga uju okolinu. (1) Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima dužne su da blagovremeno i tačno obavještavaju javnost o ograničenju i zabrani saobraćaja na javnim putevima i o vanrednim uslovima i posebnim mjerama za saobraćaj na njima. Opšte odredbe Član 25. Član 23. (1) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu s propisima o pravilima saobraćaja. Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju prema svjetlosnom saobraćajnom znaku i kad se taj znak razlikuje od pravila o prvenstvu prolaza izraženom na istom mjestu drugim saobraćajnim znakom. U slučaju prekida ili ugrožavanja saobraćaja na javnom putu zbog nanosa. (1) Zabranjeno je na putu. kao i u slučaju oštećenja kolovoza koja u većoj mjeri ugrožavaju bezbjednost saobraćaja. (2) Lice koje postupi suprotno stavu (1) ovog člana snosi troškove uklanjanja vozila. III . istovremeno s informisanjem javnosti. a na dijelovima sa većim uzdužnim nagibom i posebnu traku za kretanje sporih vozila u slučaju vrlo gustog saobraćaja. otpadaka. trotoaru i drugim saobraćajnim površinama ostavljati oštećena. (3) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama koje daju ovlašćena lica i kad se time odstupa od propisanih saobraćajnih pravila ili značenja saobraćajnih znakova postavljenih na putu.

u saradnji sa nadležnim organom. moraju da pre u preko saobraćajne trake i biciklističke staze ili trake kojom se vozilo kreće. (1) Vozač je dužan da tokom upravljanja vozilom obrati pažnju na pješake koji se nalaze na kolovozu ili stupaju na kolovoz. (4) Ako je u mogućnosti i ako time ne ometa bezbjednost saobraćaja. s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti u saobraćaju. dužna su da to učine na način propisan u čl. (2) Lica iz stava (1) ovog člana. vozilo mora da bude obilježeno posebnim znakom. kao i vozač vozila koji tom vozilu dolazi u susret na putu s dvije saobraćajne trake. (1) Slijepa lica. zaustavljenog na stajalištu. Član 27. vozač mora da upravlja vozilom s naročitom opreznošću i da vozi takvom brzinom da u slučaju potrebe može da zaustavi vozilo ispred pješačkog prelaza. odnosno preduzeće koje se brine o održavanju puta. kao i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put. a ako nije u mogućnosti. Vozač je dužan da drži vozilo na takvom rastojanju od drugih vozila u saobraćaju da. (5) Ako se vozilom obavlja organizovan prevoz djece. (2) Kad prilazi obilježenom pješačkom prelazu. i 110. (1) Za vrijeme vožnje u naselju vozač je dužan da vozilu javnog gradskog prevoza putnika ili posebno obilježenom vozilu kojim se obavlja organizovani prevoz djece omogući uključivanje u saobraćaj kada ta vozila izlaze sa stajališta koja se nalaze van kolovoza. dužan je da se zaustavi kad je vozilo kojim se prevoze djeca zaustavljeno na kolovozu. (3) Bliže odredbe o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja lice s oštećenim ekstremitetima pravilnikom propisuje ministar. Član 29. Član 30. mora da se kreće smanjenom brzinom tako da ne ugrožava lica koja ulaze ili izlaze iz tog vozila. (3) Na dijelu puta po kojem se kreću djeca. ulazeći ili izlazeći iz tog vozila. moraju da nose bijeli štap kao znak raspoznavanja. kad samostalno učestvuju u saobraćaju. 109. vozač je dužan da ukloni s kolovoza i predmete na koje nai e tokom vožnje. (1) Vozač vozila koje se kreće pored vozila javnog prevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prevoz putnika.(3) Vozač je dužan da ukloni s kolovoza predmete i materije koje sa njegovog vozila padnu na put. ne izaziva opasnost i ne ometa druge učesnike u saobraćaju. ili na kojem su postavljeni saobraćajni znaci o učešću djece u saobraćaju. Član 31. vozač je dužan da vozi s naročitom opreznošću i takvom brzinom da može da zaustavi vozilo u slučaju potrebe. (2) Vozilo koje je podešeno da njime upravlja lice kojem su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom mora da bude obilježeno posebnim znakom. . kad radi ulaska u vozilo ili po izlasku iz vozila moraju da pre u preko kolovoza. Član 28. odnosno s proširenja saobraćajne trake koje se koristi za stajalište. 108. (3) Vozač mora da zaustavi vozilo iza vozila iz stava (1) ovog člana kada lica. dužan je da o tome obavijesti nadležnu instituciju koja upravlja putem ili policijsku upravu. dok djeca ulaze ili izlaze iz vozila. (4) Vozač vozila koje se kreće iza vozila kojim se prevoze djeca.

(2) U putničkom automobilu na prednjem sjedištu do vozača ne smije da se prevozi lice koje je očigledno pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava. osim u slučaju da je mobilni telefon prilago en upotrebi u vozilu. a ako mu je vidik zaklonjen ili mu je vidljivost znatno smanjena zbog vremenskih ili drugih prilika. propuštanja vozila koja imaju pravo prvenstva prolaza i u drugim slučajevima kada je vozač dužan ili prinu en da zaustavi vozilo na kolovozu. svjetlo za osvjetljavanje zadnje registarske tablice i registarsku tablicu presvučenu bijelom reflektujućom bojom. parkirališta. 2. vožnja unazad i sl. polukružno okretanje. (1) Vozač motornog vozila i lica koja se prevoze tim vozilom dužna su da koriste bezbjednosne pojaseve za vrijeme dok se vozilo kreće u saobraćaju na javnom putu. (1) Za vrijeme kretanja vozila u saobraćaju na javnom putu vozač ne smije da koristi mobilni telefon. preticanje. (2) Kretanjem vozila u smislu stava (1) ovog člana smatraće se i slučaj kada je vozilo zaustavljeno radi postupanja po saobraćajnom znaku. . dužan je da na mjestu na kojem se uključuje postavi lice koje će omogućiti bezbjedan izlazak vozila na put ili da na drugi način obezbijedi bezbjedno uključenje na put. niti na zadnjem sjedištu dijete mla e od pet godina. a na zadnjoj strani ure aje ili materije koji daju svjetla bijele boje. mijenjanje saobraćajne trake. kao ni dijete mla e od 12 godina. Radnje vozilom u saobraćaju Član 36. Član 34.(2) Vozač vozila javnog gradskog prevoza putnika ili posebno obilježenog vozila kojim se obavlja organizovani prevoz djece dužan je da pomoću pokazivača pravca najavi svoju namjeru da se uključi u saobraćaj i da to uključivanje obavi na način kojim se ne ugrožavaju drugi učesnici u saobraćaju. (1) Vozila ne smiju na prednjoj strani da imaju svjetlosne. u kojoj dijete mora da bude vezano. vodeći pri tome računa o položaju vozila i pravcu i brzini kretanja. ili da pored djeteta sjedi punoljetno lice. Lice koje se prevozi vozilom ne smije ni na koji način da ometa vozača u upravljanju vozilom. prema odredbama ovog zakona. (3) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na crveno trepćuće svjetlo na posebnim motornim vozilima koja prate vozila pod pratnjom. Član 32. (2) Vozač je dužan da postupa prema odredbama stava (1) ovog člana i kada se uključuje u saobraćaj iz garaže. Član 35. pokretno svjetlo za istraživanje (reflektor). Član 33.) smije da počne takvu radnju samo ako se prethodno uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili imovinu. svjetlosno-signalne ili reflektujuće ure aje ili materije koji daju svjetla crvene boje. zaustavljanje. Član 37. dvorišta ili drugih sličnih površina. niti da utiče na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje bezbjednost saobraćaja. osim u slučaju kada na zadnjem sjedištu ima pričvršćenu dječiju stolicu. (3) Zabranjeno je otvaranje vrata na motornom vozilu na kolovozu kada je vozilo u kretanju ili mirovanju i u svim drugim slučajevima kada može da se ugrozi bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. (2) Odredba stava (1) ovog člana u pogledu svjetala bijele boje ne odnosi se na svjetlo za osvjetljavanje puta pri vožnji unazad. (1) Vozač koji namjerava da obavi neku radnju vozilom na putu (pomjeranje vozila udesno ili ulijevo. obilaženje. postupanja po znaku i naredbi ovlašćenog lica. skretanje udesno ili ulijevo.

Član 41.500 kg. uslove saobraćaja i stanje i osobine puta. (3) Na putu na kojem su kolovozne trake fizički odvojene jedna od druge vozač ne smije vozilom da se kreće kolovoznom trakom namijenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. dajući znak pomoću pokazivača pravca ili. vozač može da koristi i saobraćajnu traku koja se ne nalazi uz desnu ivicu kolovoza ako time ne ometa ostala vozila koja se kreću iza vozila kojim upravlja. (2) Ako znak iz stava (1) ovog člana vozač daje pomoću pokazivača pravca. vozača vozila koje na ravnom putu ne može da razvije brzinu kretanja veću od 40 km na čas i na vozača vozila koje se ne smatra motornim vozilom. odnosno kolovoz ili saobraćajnu traku. da se uključuje na put s pravom prvenstva. Član 40. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana. . (2) Kad se vozač kreće vozilom unazad. (3) Izuzetno od odredaba st. s obzirom na brzinu kretanja vozila. ovog zakona. pod uslovom da ne ugrožava ili ne ometa druge učesnike u saobraćaju. (3) Vozač ne smije kretanjem vozila unazad da ulazi u nepreglednu raskrsnicu. nakon izvršenog preticanja drugog vozila vozač nije dužan da daje znak o namjeri da se vrati na saobraćajnu traku kojom se kretao prije preticanja. Vozač mora za kretanje vozila da koristi isključivo put. osim u slučaju opasnosti. niti da se vozi na prevojima i u krivinama u kojima je preglednost nedovoljna. dužan je da se kreće onom stranom kolovoza kojom se do tada kretao vožnjom unaprijed. (4) Odredba stava (3) ovog člana ne odnosi se na vozača autobusa. osim na dijelu puta ispred raskrsnice ili drugog mjesta na kojem vozilo skreće ulijevo. ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju i sebe ne izlaže opasnosti. Član 39. odnosno stazu namijenjenu za saobraćaj one vrste vozila kojoj pripada. (1) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera na kojem postoje najmanje četiri saobraćajne trake vozač ne smije vozilom da prelazi na kolovoznu traku namijenjenu za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. (1) Vozač koji namjerava da se kreće vozilom unazad može da izvrši tu radnju samo na kratkom dijelu puta. odgovarajućim znakom rukom. a po izvršenoj radnji mora prestati da ga daje. ako oni ne postoje. vozača teretnog vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. (2) Vozač je dužan da drži vozilo u kretanju što bliže desnoj ivici kolovoza i na tolikoj udaljenosti od nje da. (1) Vozač je dužan da se kreće vozilom desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja. da se kreće putem na prelazu preko željezničke pruge u istom nivou. na putu u naselju s kolovozom na kojem za saobraćaj vozila u istom smjeru postoje najmanje dvije obilježene saobraćajne trake za kretanje vozila. (1) i (2) ovog člana. (2) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera na kojem postoje tri saobraćajne trake vozač ne smije vozilom da se kreće saobraćajnom trakom koja se nalazi uz lijevu ivicu puta u smjeru kretanja vozila. 3. vozač je dužan da jasno i blagovremeno obavijesti o svojoj namjeri druge učesnike u saobraćaju. Kretanje vozila po putu Član 38. mora da ga daje sve vrijeme dok obavlja radnju vozilom. (4) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u jednom smjeru vozač ne smije vozilom da se kreće u zabranjenom smjeru.(1) Prije obavljanja radnji vozilom iz člana 36.

vidljivosti. osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno.Član 42. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. Brzina Član 43. preglednosti. (1) Vozač je dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi osobinama i stanju puta. 80 km na čas na ostalim putevima. (1) Na putu u naselju vozač ne smije vozilom da se kreće brzinom većom od 60 km na čas. 4. . Član 45. (3) 1) 2) 3) Na putu van naselja vozač ne smije vozilom da se kreće brzinom većom od: 130 km na čas na autoputevima. osim u slučaju opasnosti. (1) Vozač ne smije da mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjenjem brzine kretanja vozila. datuma i vremena ili tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem vozilom. (1) Brzina kretanja motornih vozila na putu pod normalnim uslovima saobraćaja ne smije da se ograniči saobraćajnim znakom ispod 60 km na čas na magistralnim putevima. (2) Brzina kretanja vozila utvr uje se pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila s ure ajem ili bez ure aja sa grafičkim ispisom brzine. (2) Vozač koji namjerava znatnije da smanji brzinu kretanja vozila dužan je da to učini na način kojim neće ugroziti druge vozače koji se kreću iza njega. navodi se i izjava vozača da li ima ili ne primjedbe na tekst zapisnika. stanju vozila i tereta. tako da vozilo može blagovremeno da zaustavi pred svakom preprekom koju pod navedenim uslovima može da predvidi. uz videonadzor. koji se sačinjava na licu mjesta. (2) Vozač ne smije da smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da njegovo vozilo predstavlja smetnju normalnom odvijanju saobraćaja. atmosferskim prilikama. (3) Fotografija i video-zapis s podacima o utvr enoj brzini. saobraćajnim znacima i drugim saobraćajnim uslovima. Član 44. Član 46. a 40 km na čas na ostalim putevima. (3) Prilikom pokretanja vozila iz mjesta. (4) Na putu van naselja vozač ne smije vozilom da se kreće brzinom većom od brzine odre ene saobraćajnim znakom postavljenim na putu. ako saobraćajno-tehnički elementi to omogućavaju. (4) U zapisniku. vozač ne smije naglo da poveća brzinu kretanja tako da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe usljed proklizavanja pogonskih točkova vozila. 100 km na čas na putevima rezervisanim za saobraćaj motornih vozila i brzim putevima. osim u slučaju neposredne opasnosti. (2) Na putevima u naselju. saobraćajnim znakom može da se dozvoli kretanje vozilom i većom brzinom od propisane u stavu (1) ovog člana. gustini saobraćaja.

odnosno trakom. 25 km na čas .za autobuse s priključnim vozilom za prevoz lica. (2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je da obavi skretanje krećući se krajnjom lijevom saobraćajnom trakom koja se proteže uz središnju liniju i uz zamišljeni ili obilježeni luk koji spaja dvije središnje linije bočnih kolovoza. za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 7. a posebno djece. (1) Na osjetljivim mjestima u naselju. 2) 80 km na čas . 5. .za autobuse i autobuse s lakom prikolicom.500 kg. 5) 6) 30 km na čas . osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. gradske autobuse. (2) Kad upravljaju motornim vozilima iz stava (1) ovog člana.(1) Na putevima brzina kretanja ograničava se za sljedeća vozila na: 1) 80 km na čas . (3) Bliže odredbe o postavljanju posebnih objekata na putu. oivičenog crvenom bojom. trolejbuse. 4) 50 km na čas . osim ako saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu nije drugačije odre eno. 3) i 4) stava (1) ovog člana koja su registrovana u Bosni i Hercegovini. (2) Odobrenje za postavljanje posebnih objekata na putu daje nadležni organ koji upravlja putevima. na lijevoj polovini zadnjeg dijela na vidnom mjestu moraju da imaju oznaku u obliku kruga žute boje. Skretanje Član 48.za bicikl i laki motocikl kada se kreću biciklističkom stazom. osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije odre eno. 6. radi smanjenja brzine. odnosno saobraćajnom trakom koja se proteže uz lijevu ivicu puta s jednosmjernim saobraćajem. 1). s intenzivnim saobraćajem pješaka. osim vojnih vozila. na raskrsnici zadržava pravac svog kretanja ili skreće udesno. (1) Na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan da propusti vozilo koje dolazi s njegove desne strane. (3) Motorna vozila iz tač. autobuse koji osim ugra enih sjedišta imaju i odre ena mjesta za stajanje. pravilnikom propisuje ministar u saradnji sa nadležnim organom. 3) 70 km na čas . Član 47.za autobuse kada se obavlja organizovani prevoz djece. (2) Vozač vozila koje na raskrsnici skreće ulijevo dužan je da propusti vozilo koje. 3) i 4) i priključna vozila iz tač. vozači su dužni da se pridržavaju brzina propisanih u stavu (1) ovog člana i na putu na kojem je ovim zakonom ili postavljenim saobraćajnim znakom dozvoljena veća brzina. osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije odre eno.za traktore. može da se ograniči brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na putu. (1) Vozač vozila koje skreće udesno dužan je da obavi skretanje krećući se krajnjom saobraćajnom trakom koja se proteže uz desnu ivicu kolovoza. za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje.500 kg i za teretna motorna vozila s priključnim vozilom. dolazeći iz suprotnog smjera. kao i za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 7. u kojem je crnom bojom ispisan broj koji označava najveću dozvoljenu brzinu kretanja tih vozila.za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje (karavan) ili laku prikolicu. Prvenstvo prolaza Član 49.

(6) Vozač koji pri skretanju vozila presijeca biciklističku stazu ili traku dužan je da propusti bicikl i bicikl s motorom koji se kreće biciklističkom stazom ili trakom. a za ostale učesnike . (4) Vozač koji ulazi vozilom na put koji je saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza dužan je da propusti sva vozila koja se kreću tim putem. 2) žuto svjetlo . Saobraćaj na raskrsnici Član 50. (4) Zeleno trepćuće svjetlo služi za upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak slobodnog prolaza i na pojavu žutog. . (2) Ako zeleno svjetlo na ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova ima oblik strelice. odnosno crvenog svjetla. vozač može vozilom da pro e svjetlosni znak i da se kreće u pravcu označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo. pri čemu ne smije da ometa saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji ulazi i mora da propusti pješake koji prelaze preko kolovoza. koja odgovara uslovima saobraćaja na raskrsnici. (1) Vozač koji se približava raskrsnici mora da vozi s povećanom opreznošću. 7. bez obzira na to s koje mu strane ono nailazi. osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. (1) Na raskrsnici i na drugom mjestu na kojem je saobraćaj regulisan ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova za učesnike u saobraćaju.zabrana prolaza. 3) zeleno svjetlo . (5) Vozač je dužan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji ulazi i kad taj put nije saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza ako vozilom ulazi sa zemljanog puta na put s kolovoznim zastorom. (2) Vozač koji se približava raskrsnici dužan je da vozi takvom brzinom da može da se zaustavi i propusti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza.zabrana prolaza osim za vozila koja se u času kad se žuto svjetlo pojavi nalaze na tolikom rastojanju od svjetlosnog znaka da se ne mogu bezbjedno zaustaviti a da ne pro u taj znak. na onoj saobraćajnoj traci kojom mora da pro e kroz raskrsnicu.slobodan prolaz. svjetlosni saobraćajni znakovi imaju sljedeća značenja: 1) crveno svjetlo .zabrana prolaza. (1) Ako je ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova za regulisanje saobraćaja na raskrsnici dodat jedan ili više dopunskih znakova u obliku zelene svijetleće strelice. ili ako na put ulazi sa površine na kojoj se ne odvija saobraćaj. vozač vozilom smije da se kreće samo u pravcu koji pokazuje ta strelica. Član 52.(3) Izuzetno od odredaba st. (3) Vozač je dužan da pred raskrsnicom vozilom zauzme položaj na dovoljnoj udaljenosti. (3) @uto trepćuće svjetlo obavezuje sve učesnike u saobraćaju na kretanje s povećanom opreznošću. vozilo koje se kreće po šinama ima prvenstvo prolaza na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom. (2) @uto svjetlo upaljeno istovremeno sa crvenim svjetlom služi za upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak zabrane prolaza i na pojavu zelenog svjetla. Član 53. (1) i (2) ovog člana. Član 51.

mimoilaženje zahtijevalo kretanje unazad jednog od vozila. (1) Preticanje i obilaženje obavlja se s lijeve strane. ako primijeti da mu drugo vozilo ide u susret uz nagib. pod uslovom da propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću u smjeru u kojem je saobraćaj dozvoljen. Član 58. s obzirom na uslove i položaj vozila na putu. dužan je da uspori kretanje svog vozila i. vozači se mimoilaze sa svoje desne strane. kad se jedno od vozila koja se mimoilaze mora kretati unazad. pomjeri svoje vozilo i zauzme na putu položaj koji omogućava mimoilaženje. vozač je dužan da sa svoje lijeve strane ostavi dovoljno rastojanje izme u vozila kojim upravlja i vozila sa kojim se mimoilazi a. Preticanje i obilaženje Član 57. osim ako je. a ako se mimoilaze vozila iste kategorije . . ometa ili onemogući saobraćaj vozila koja dolaze sa bočnih kolovoza. (2) Ako zbog neke prepreke na putu ili zbog drugih učesnika u saobraćaju vozač ne može da postupi prema odredbi stava (1). u slučaju da tako ne postupi. (4) Ako je zbog nedovoljne širine puta ili zbog neke prepreke na putu mimoilaženje onemogućeno. lakše da to učini vozač vozila koje se kreće uz nagib. kretanjem unazad ili na drugi način. Član 54. Vozač kojem je svjetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu ne smije da u e vozilom u raskrsnicu ako je gustina saobraćaja takva da on vozilo očigledno mora da zaustavi u raskrsnici i na taj način. (2) Vozač ne smije da pretiče i obilazi kad time. (3) Kad na raskrsnici vozila dolaze iz suprotnih smjerova i skreću ulijevo. i da vozilo pomjeri ka desnoj ivici kolovoza. po potrebi. dužan je da se prvi zaustavi i. 8. Mimoilaženje Član 55. (1) Preticanje i obilaženje vozač smije da obavi samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smjera i ako na putu ima dovoljno prostora za bezbjedno izvo enje tih radnji. (2) Preticanje mora da se obavlja sa desne strane ako se vozilo na kolovozu nalazi u takvom položaju i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo.Vozač koji je vozilom ušao u raskrsnicu na kojoj je saobraćaj regulisan ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova može da napusti raskrsnicu ne čekajući da svjetlosnim saobraćajnim znakom saobraćaj bude otvoren u smjeru kojim namjerava da produži kretanje. s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu i u saobraćaju ili s obzirom na tehnička svojstva vozila kojim upravlja. po potrebi. pri promjeni svjetlosnog znaka. 9. vozač vozila koje se kreće uz nagib dužan je da zaustavi vozilo ako ispred sebe ima pogodno mjesto za zaustavljanje koje omogućava bezbjedno mimoilaženje i ako bi. vozač kojem je to lakše da izvede. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. (1) Na dijelu puta s velikim uzdužnim nagibom na kojem je mimoilaženje vozila nemoguće ili je veoma otežano. zaustavi ga da bi propustio vozilo iz suprotnog smjera. s obzirom na osobine puta i okolnosti u saobraćaju.vozilo koje se kreće niz nagib. teretno motorno vozilo koje se susrelo s autobusom. po potrebi. (3) Na putu iz stava (1) ovog člana. Član 56. ugrožava druge učesnike u saobraćaju. kretaće se unazad: svako vozilo koje se susrelo s vozilom koje vuče priključno vozilo. lako vozilo koje se susrelo s vozilom više kategorije. vozač vozila koje se kreće niz nagib dužan je da zaustavi svoje vozilo na pogodnom mjestu. (1) Pri mimoilaženju.

ili omeo saobraćaj iz suprotnog smjera. vozila moraju da ih obilaze s desne strane. (2) Poslije izvršenog preticanja ili obilaženja. preticanjem ugrozio bezbjednost saobraćaja. neposredno ispred tunela i u tunelu koji po smjeru kretanja ima samo jednu traku. objekti ili ure aji iz stava (1) ovog člana nalaze na sredini puta s jednosmjernim saobraćajem. čim to bude moguće. čim to bude moguće.(3) Vozilo koje se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza ne smije da se pretiče s lijeve strane. vozilom ponovo zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja. vozač je dužan da. osim kad za preticanje ili obilaženje koristi saobraćajnu traku koja je zabranjena za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. Član 62. ili obilježen ili na drugi način označen prostor za parkiranje vozila. vozač vozila koje se kreće sporije od vozila koja se kreću neposredno iza njega dužan je da pomjeri svoje vozilo što više udesno. (2) Ako se površine. Član 60. (1) (2) Vozač kojem je dat znak za preticanje s njegove lijeve strane dužan je da pomjeri vozilo ka desnoj ivici kolovoza. ili da obi e drugu prepreku na putu. odnosno obilaženja. vodeći računa o razlici izme u brzine kretanja svog vozila za vrijeme preticanja i brzine kretanja vozila drugih učesnika u saobraćaju koje namjerava da pretekne. Član 63. Član 59. Vozač ne smije vozilom početi da pretiče ili obilazi: 1) 2) kolonu vozila. i to bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. tako da ga ne ometa. Vozač ne smije da povećava brzinu kretanja vozila dok ga drugo vozilo pretiče. 4) ako saobraćajna traka kojom namjerava da izvrši preticanje nije slobodna na dovoljnom rastojanju tako da bi. 5) ako poslije izvršenog preticanja ili obilaženja ne bi ponovo mogao da zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja ili obilaženja. niti ugrožava u saobraćaju. 3) ako je vozač koji je ispred njega na istoj saobraćajnoj traci dao znak da namjerava da pretekne ili obi e vozilo koje je ispred njegovog vozila. da zaustavi svoje vozilo na pogodnom mjestu da bi propustio brža vozila. ili neka druga površina koja nije namijenjena za saobraćaj vozila. (1) Vozač koji pretiče dužan je da drži vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče. (1) Ako se na sredini kolovoza nalazi pješačko ostrvo. Član 61. To vozilo može da se pretiče s desne strane ako izme u njega i desne ivice kolovoza postoji saobraćajna traka. bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. a ako to nije dovoljno. (3) Ako zbog nedovoljne širine kolovoza ili njegovog stanja preticanje nije moguće bez ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja. 6) 7) saobraćajnom trakom koja je namijenjena za prinudno zaustavljanje vozila. ili neki objekat ili ure aj. . a postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. ako je vozač koji se kreće iza njega počeo da pretiče. oni mogu da se obilaze s obje strane.

neposredno ispred raskrsnice. ali da pri tome svojim vozilom ne prelazi na dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. ako bi nedavanjem tog znaka postojala opasnost od saobraćajne nesreće. ili na raskrsnici koja nije s kružnim tokom saobraćaja. vozilo koje skreće udesno. radi upozorenja drugog učesnika u saobraćaju da želi da ga pretekne ili obi e. stav (3) ovog zakona za svoje kretanje ne koristi saobraćajnu traku uz desnu ivicu kolovoza. Član 64. ili radi parkiranja vozila. ili neposredno ispred i na prelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u nivou bez branika ili polubranika. osim ako na tim mjestima postoji više saobraćajnih traka obilježenih uzdužnim oznakama na kolovozu i namijenjenih isključivo za kretanje vozila u smjeru kretanja njegovog vozila. 3) na putu van naselja. bicikla s motorom. umjesto zvučnog znaka upozorenja. (3) Ne smatra se preticanjem ni prolaženje sa desne strane vozila koje prema odredbi člana 39. (3) Neposredno ispred i na prelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou bez branika ili polubranika vozač smije da pretiče drugo vozilo kad je saobraćaj na tom prelazu regulisan ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova. . (2) Na putevima i pod uslovom iz stava (1) ovog člana brže kretanje vozila na jednoj traci od kretanja na drugoj traci ne smatra se preticanjem. (1) Vozač je dužan da upotrijebi zvučni znak upozorenja kad god je u pitanju bezbjednost saobraćaja. 10. (2) Neposredno ispred raskrsnice i na raskrsnici vozač smije da pretiče: vozilo koje skreće ulijevo. a pretiče se sa desne strane (član 58. u pravilu. kao i kad je saobraćaj na raskrsnici regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima koje daje ovlašćeno lice. ili koje je stalo radi propuštanja pješaka na tom prelazu. prije ulaska u nepreglednu krivinu ili prije dolaska na prevoj na kojem je otežano mimoilaženje. 2) ako se pored kolovoza nalaze djeca koja ne obraćaju pažnju na kretanje vozila. stav (2)). Vozač ne smije da pretiče drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prelazu. vozilo koje se kreće na putu s pravom prvenstva prolaza. upotrebljava svjetlosni znak upozorenja. Član 66. Član 68. Član 65. (1) Vozač ne smije da pretiče drugo vozilo. (1) Na putu na kojem postoje najmanje dvije saobraćajne trake namijenjene za saobraćaj vozila u istom smjeru i na kojoj su kolone vozila vozač može da napusti traku na kojoj se nalazi samo radi skretanja ulijevo ili udesno. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća vozač. (2) Vozač je dužan da davanje zvučnog znaka upozorenja svede na neophodnu mjeru. ili koje prelazi pješački prelaz. lakog motocikla i motocikla bez bočne prikolice. osim bicikla. Zvučni i svjetlosni znakovi upozorenja Član 67. Taj znak vozač može da upotrijebi i u naselju prilikom preticanja drugog vozila.Na kolovozu na kojem se saobraćaj obavlja u dva smjera vozač ne smije vozilom da pretiče drugo vozilo ispred vrha prevoja puta ili u krivini kad je preglednost puta nedovoljna. a naročito: 1) na putu van naselja.

(2) Svjetlosni znak upozorenja vozač može da upotrijebi i danju, ako takav način upozorenja drugim učesnicima u saobraćaju više odgovara uslovima na putu. (3) Svjetlosni znak upozorenja daje se kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala, ili uzastopnim paljenjem kratkih svjetala za osvjetljavanje puta, ili naizmjeničnim paljenjem, u kratkim razmacima, dugih i kratkih svjetala, vodeći računa pri tome da se time ne zasljepljuju vozači koji dolaze iz suprotnog smjera. 11. Zaustavljanje i parkiranje Član 69. Vozač ne smije da zaustavi ili parkira vozilo na mjestu na kojem bi ono ugrožavalo bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju, ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pješaka. Član 70. (1) Na javnom putu van naselja vozač je dužan da uvijek kada za to postoji mogućnost zaustavi ili parkira vozilo van kolovoza. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu, saobraćajne nesreće ili drugog opravdanog razloga prinu en da zaustavi vozilo na kolovozu dužan je da ga obilježi bezbjednosnim trokutom i preduzme sve mjere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila i da ga što prije ukloni s kolovoza. (3) Ako je vozač zbog neispravnosti na vozilu, saobraćajne nesreće ili zbog drugog opravdanog razloga prinu en da zaustavi vozilo na šinama, dužan je da ga sa šina odmah ukloni, a ako je to nemoguće, da odmah preduzme potrebne mjere da lica koja upravljaju vozilima koja se kreću po šinama na vrijeme budu upozorena na opasnost. Član 71. (1) Vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo na javnom putu dužan je da zaustavi, odnosno parkira vozilo neposredno uz desnu ivicu kolovoza, a na javnom putu na kojem se saobraćaj odvija samo u jednom smjeru vozilo može zaustaviti, odnosno parkirati uz desnu ili lijevu ivicu kolovoza. (2) Ako se uz desnu ivicu kolovoza nalaze tramvajske ili druge šine, vozač mora da zaustavi ili parkira vozilo uz lijevu ivicu kolovoza. (3) Vozač može da zaustavi ili parkira vozilo na mjestima koja se nalaze na sredini kolovoza samo ako su ta mjesta obilježena odgovarajućim saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu. Član 72. Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smiju se otvarati vrata ako se time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju ili ako se ugrožava bezbjednost saobraćaja. Član 73. Vozač ne smije da zaustavi ili parkira vozilo naročito: 1) na obilježenom pješačkom prelazu i na razdaljini manjoj od pet metara od tog prelaza, kao i na prelazu biciklističke staze preko kolovoza; 2) na prelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou;

3) na željezničkim ili tramvajskim prugama ili u blizini tih pruga ako se time sprečava ili ometa saobraćaj vozila koja se kreću po šinama; 4) na raskrsnici i na razdaljini manjoj od pet metara od najbliže ivice poprečnog kolovoza;

5) u tunelima, na mostovima, u podvožnjacima i na nadvožnjacima, kao i na dijelovima puta ispod mostova i nadvožnjaka i na razdaljini manjoj od 15 m od tih objekata; 6) na dijelu puta u blizini vrha prevoja i u krivini gdje je preglednost puta nedovoljna i gdje se obilaženje vozila ne bi moglo izvršiti bez opasnosti; 7) na dijelu puta na kojem bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne linije na kolovozu, ili do suprotne ivice kolovoza, ili do neke prepreke na putu bila manja od tri metra; 8) na mjestu na kojem bi vozilo zaklanjalo postavljeni saobraćajni znak ili ure aj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova; 9) na biciklističkoj stazi, odnosno traci;

10) na dijelu kolovoza koji je kao stajalište za vozila javnog saobraćaja obilježen saobraćajnim znakom i oznakama na kolovozu; 11) 12) 13) na svim ure enim zelenim površinama, parkovima i sl.; na mjestu koje je označeno kao parking-prostor za invalidna lica; na kolovozu sa dvije saobraćajne trake gdje se saobraćaj odvija u oba smjera. Član 74. Osim u slučajevima iz člana 73. ovog zakona, vozač ne smije da parkira vozilo naročito na: 1) dijelu puta ispred prelaza puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou, i to na razdaljini manjoj od 15 m od tih prelaza; 2) razdaljini manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je obilježeno stajalište za vozila javnog saobraćaja;

3) prolazima i ulazima škola, ustanova, preduzeća, stambenih zgrada i drugih objekata i iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizacionu ili drugu mrežu komunalnih organizacija; 4) mjestu na kome bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu; 5) trotoaru, odnosno na pješačkoj stazi, ako to nije izričito regulisano saobraćajnim znakom, a ako je parkiranje dozvoljeno, mora da se ostavi najmanje 1,6 m širine na površini za kretanje pješaka, s tim što ta površina ne može da bude uz ivicu kolovoza. Član 75. (1) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. 73. i 74. ovog zakona, vozilo parkirano u pješačkoj zoni, kao i vozilo parkirano na mjestu rezervisanom za vozila lica s invaliditetom. (2) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava bezbjednost saobraćaja, ili ometa normalno odvijanje saobraćaja. Član 76. (1) Premještanje vozila iz člana 75. ovog zakona obavlja nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, uz prethodnu saglasnost nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova, premještanje vozila obavljaju organizacija, pravno ili fizičko lice koje ovlasti nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova. (3) Troškove premještanja vozila u slučajevima iz člana 75. ovog zakona snosi vlasnik.

(4) Radi osiguranja plaćanja troškova premještanja vozila, od vlasnika vozila koji nije državljanin Bosne i Hercegovine, pravno ili fizičko lice koje je premjestilo vozilo može da zatraži garanciju, a ako vlasnik neće ili ne može da položi garanciju, može da zadrži vozilo. (5) Visinu troškova premještanja vozila utvr uje nadležni organ jedinice lokalne samouprave i uprave. Član 77. (1) Vozač je dužan da motorno vozilo, traktor ili priključno vozilo, osim motocikla bez bočne prikolice, koje je zaustavljeno na kolovozu, obilježi posebnim znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu, i to: 1) kad je bio prinu en da zaustavi vozilo na mjestu ili dijelu puta iz člana 73. ovog zakona;

2) kad je vozilo zaustavljeno na kolovozu na takvom mjestu da vozači vozila koja nailaze istim smjerom ne mogu ili teško mogu blagovremeno da ga uoče; 3) noću i u slučaju smanjene vidljivosti na autoputu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila, kao i na dijelu puta koji nije dovoljno pregledan. (2) Znak iz stava (1) ovog člana postavlja se na kolovoz iza zaustavljenog vozila, u vertikalnom položaju i na dovoljnoj razdaljini koja na putu van naselja ne smije biti manja od 50 m, tako da vozači motornih vozila koji nailaze iz smjera na kojem je znak postavljen mogu blagovremeno da zaustave svoja vozila, odnosno da bezbjedno obi u zaustavljeno vozilo. (3) Na isti način taj znak se postavlja i kad je na putu zaustavljena kolona motornih vozila, s tim što se umjesto jednog znaka na kolovoz postavljaju dva znaka, jedan pored drugog. (4) Ako je u motornom vozilu ugra en ure aj za istovremeno paljenje svih pokazivača pravca, u slučaju iz stava (1) ovog člana taj ure aj mora da bude upaljen. Član 78. Prije nego što parkira i napusti vozilo, vozač je dužan da preduzme sve mjere kojima se sprečava da vozilo samo krene sa mjesta i da ga obezbijedi od neovlašćene upotrebe. Član 79. (1) Za nepravilno parkirano ili zaustavljeno vozilo na trotoarima ili bilo kojim drugim mjestima iz čl. 69. do 78. ovog zakona u kojem nije prisutan vozač, ovlašćena službena lica ostaviće pismenu obavijest da vozač koji je parkirao ili zaustavio vozilo u roku od osam dana kod nadležnog organa na ime novčane kazne uplati zakonom propisani iznos. (2) Vlasnik ili korisnik vozila dužan je da ovlašćenom službenom licu nadležne službe da podatke o vozaču koji je upravljao vozilom u vrijeme izvršenja prekršaja iz stava (1) ovog člana, kao i u slučaju drugih prekršaja propisanih ovim zakonom u kojima je učestvovalo njegovo vozilo. 12. Presijecanje kolone pješaka Član 80. Vozač ne smije vozilom da presijeca kolonu djece, vojnika, pogrebnu povorku i svaku drugu organizovanu kolonu pješaka koja se kreće po kolovozu. 13. Vuča vozila

Član 81. (1) U saobraćaju na javnom putu motornom vozilu mogu da se pridodaju najviše dva priključna vozila za prevoz tereta, odnosno jedno priključno vozilo za prevoz lica, a na autoputu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila samo jedno priključno vozilo. (2) (3) Vozilom na motorni pogon smije da se vuče samo priključno vozilo koje bitno ne umanjuje njegovu stabilnost. Zabranjena je vuča neispravnih vozila na autoputu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila.

(4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana, vuča drugog motornog vozila autoputem dozvoljena je ako je razlog za vuču nastao za vrijeme kretanja motornog vozila autoputem, ali samo krajnjom desnom saobraćajnom trakom do prvog priključnog puta kojim vučeno vozilo može da se isključi iz saobraćaja na autoputu. Član 82. (1) Vozilom na motorni pogon smije da se vuče drugo vozilo na motorni pogon samo ako ono zbog neispravnosti ili nedostataka pojedinih dijelova ne može samo da se kreće i ako se pritom bitno ne umanjuje stabilnost vučnog vozila. (2) Vozilom na motorni pogon ne smije da se vuče motocikl bez bočne prikolice ili drugo vozilo na dva točka. Član 83. Vozilo na motorni pogon smije da se vuče noću, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti, samo ako na svojoj zadnjoj strani ima upaljena crvena svjetla za označavanje vozila, ili ako ga vuče motorno vozilo koje ima i pri vuči koristi žuto rotaciono svjetlo. Član 84. (1) Za vrijeme vuče vozila iz člana 82. stav (1) oba vozila moraju da imaju znak kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu (bezbjednosni trokut). (2) Na motornom vozilu koje vuče drugo vozilo trokut se postavlja s prednje, a na vučenom vozilu sa zadnje strane. Član 85. (1) Vozilo na motorni pogon na putu dozvoljeno je vući pomoću užeta, krute veze (rude), automatskih vučnih kuka sa višestepenovanom regulacijom i oslanjanjem ili vješanjem vozila na vučno vozilo. (2) Pomoću užeta ne smije da se vuče vozilo na motorni pogon na kojem su neispravni ure aji za upravljanje ili ure aji za zaustavljanje, niti teretno motorno vozilo i autobus. (3) Krutom vezom ne smije da se vuče vozilo na motorni pogon koje nema ispravan ure aj za upravljanje, niti vozilo na motorni pogon teže od vučnog vozila - ako mu je neispravna pomoćna kočnica. Član 86. Ako se vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta, automatskih vučnih kuka sa višestepenovanom regulacijom ili krute veze, vozač koji upravlja vučenim vozilom mora da ima odgovarajuću dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojoj pripada vozilo koje se vuče. Član 87. Vuča natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila, odnosno traktora s priključnim vozilom, dozvoljena je samo do prvog mjesta pogodnog za pretovar tereta a, izuzetno, i do prvog mjesta na kojem može da se otkloni kvar na vozilu. Član 88.

a drugo na zadnjoj strani. na prednjoj strani prvog priključnog vozila moraju da budu upaljena dva bijela svjetla. Upotreba svjetala u saobraćaju Član 90. (4) Izuzetno od odredaba iz stava (3) ovog člana. (2) U vremenu od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću). a ako se na zaprežnom vozilu nalazi samo jedna svjetiljka. a bicikl . a ako širina priključnog vozila iznosi više od 1. na vozilu u saobraćaju na putu.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. ona mora da bude postavljena na lijevoj strani vozila. simetrično postavljena na zadnjoj strani vozila. a takvo vozilo vuče se krutom vezom (rudom) i brzina kretanja ne smije da bude veća od 40 km na čas. Vozila koja prevoze opasne materije ne smiju se vući. može da iznosi i manje od tri metra. 3) biciklu . ta svjetla moraju da budu postavljena na uzdužnoj osi vozila ili na njegovoj lijevoj strani. Član 89.(1) Rastojanje izme u vučnog i vučenog vozila na motorni pogon. a vozač mora da ima dokaz o izvršenoj certifikaciji. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. ako se vuče užetom. (6) Na motociklu za vrijeme vožnje na putu moraju da budu upaljena kratka svjetla. ovog zakona. (1) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju na vozilu moraju da budu upaljena kratka svjetla. (4) U uslovima iz stava (2) ovog člana zaprežno vozilo mora da ima i dva katadioptera crvene boje. 14.jedan katadiopter crvene boje na zadnjoj strani i po jedan katadiopter žute ili naranxaste boje na svakoj strani pedale. lakom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice .najmanje jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. ne mora da ima upaljena svjetla: . 2) biciklu sa motorom. na zadnjoj strani posljednjeg priključnog vozila moraju da budu upaljena najmanje dva crvena svjetla. (2) (3) Vučenim vozilom zabranjeno je prevoziti lica. ovog zakona. niti koristiti za vuču drugih vozila. 4) zaprežnom vozilu . ili samo jedna svjetiljka koja je izra ena tako da se s prednje strane vozila vidi bijelo svjetlo. osim svjetla iz stava (1) ovog člana. mora da iznosi tri do pet metara. Član 91. u slučaju neispravnosti vozila koje je natovareno opasnim materijama. (1) Izuzetno od odredaba člana 90. a sa zadnje strane vozila crveno svjetlo. (1) Vozilo na motorni pogon koje na putu vuče drugo neispravno vozilo na motorni pogon ne smije da se kreće brzinom većom od 40 km na čas. (5) Kad vozilo na motorni pogon vuče jedno ili dva priključna vozila. (2) Kuka i kruta veza (ruda) iz stava (1) ovog člana moraju da budu certifikovane prema procedurama definisanim posebnim propisom iz stava (3) člana 6.60 m. lakom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice najmanje dva bijela ili žuta svjetla na prednjoj strani i paran broj crvenih svjetala na zadnjoj strani. moraju da budu upaljena svjetla za osvjetljavanje puta. takvo vozilo može da se prevuče samo do najbližeg mjesta pogodnog za pretovar ili popravak.jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani.osim na biciklu sa motorom. a ako se vuče pomoću kuke ili krute veze (rude). i to na: 1) vozilu na motorni pogon . (3) Ako se na zaprežnom vozilu jedno svjetlo nalazi na prednjoj strani.

kad vozač tog vozila upali kratka svjetla ili kad naizmjeničnim paljenjem i gašenjem svjetala upozorava da mu duga svjetla smetaju. (2) Umjesto svjetala iz stava (1) ovog člana mogu da se upotrebljavaju reflektujuće materije. 3) bicikl. .u susretu s plovilom. uvijek na razdaljini manjoj od 200 m. 4) kada se kreće putem koji se pruža neposredno pored plovnog puta ili pored željezničke ili tramvajske pruge . upotrebljava duga svjetla. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća. a pri mimoilaženju s drugim vozilom . 2) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na za to posebno odre enim mjestima na kolovozu ili van njega ili na ulicama sa slabijim saobraćajem. Član 94. (2) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon moraju da budu upaljena za vrijeme dok su upaljena bilo koja svjetla za osvjetljavanje puta ili posebna svjetla za maglu. vozač vozila na motorni pogon za vrijeme vožnje mora da ima na vozilu upaljena najmanje kratka svjetla za osvjetljavanje puta. (2) Vozilo na motorni pogon čija dužina nije veća od osam metara. Član 92. (3) Noću. odnosno povorke. laki motocikl i motocikl bez bočne prikolice koji nema akumulator . u pravilu. tovarnih i jahaćih životinja i goniči stoke . tako da se jasno vidi s dovoljne udaljenosti.1) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na osvijetljenom dijelu puta. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. i najmanje jedno crveno svjetlo na njenom začelju. a širina od dva metra. (1) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon upotrebljavaju se u uslovima iz člana 90. 2) za vrijeme kretanja za drugim vozilom na rastojanju od najmanje 100 m da dugim svjetlima svog vozila ne bi zasljepljivao vozača vozila ispred sebe. Član 93. moraju da nose upaljena svjetla kad se kreću po kolovozu van naselja: 1) grupa pješaka koja se kreće u organizovanoj koloni ili povorci . kad je zaustavljeno ili parkirano na ulici u naselju. 2) vodiči teglećih. stav (1) ovog zakona kada je vozilo zaustavljeno ili parkirano na putu. (2) Vozač vozila na motorni pogon dužan je da upotrebljava za osvjetljavanje puta kratka svjetla umjesto dugih svjetala: 1) prije mimoilaženja s drugim vozilom na razdaljini s koje ocijeni da svjetlom svog vozila zasljepljuje vozača vozila koje mu dolazi u susret.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo naprijed i najmanje jedno crveno svjetlo pozadi.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na čelu kolone. i kojem nije pridodato priključno vozilo. Član 95.kad su zaustavljeni ili parkirani u naselju uz samu ivicu kolovoza. stav (1) tačka 1) može da ima upaljeno samo jedno svjetlo koje se s prednje strane vidi kao bijelo svjetlo a sa zadnje strane kao crveno svjetlo i koje je postavljeno na strani suprotnoj od ivice kolovoza uz koju je vozilo zaustavljeno ili parkirano. umjesto svjetala iz člana 90. (1) Za osvjetljavanje puta vozač vozila na motorni pogon. odnosno s vozilom koje se kreće po šinama a koje nailazi iz suprotnog smjera. 3) za vrijeme dok vozilom prolazi pored organizovane kolone ili povorke pješaka.

Član 97. Vozač je dužan da drži potrebno rastojanje kad se kreće iza drugog vozila. osim ako to ne isključuju konstrukcione karakteristike tih vozila ili način njihovog kretanja. bicikla sa motorom. (1) Biciklom na kategorisanom putu smije da upravlja lice koje je navršilo 12 godina. Odredbe čl. Saobraćaj bicikala. a ako postoji biciklistička staza. Vozač bicikla. (3) Ako se dva ili više vozača bicikala ili bicikla sa motorom kreću u grupi. bicikala sa motorom. rastojanje izme u tih vozila ne smije da bude manje od 200 metara. po biciklističkoj stazi. tako da ne ugrožava bezbjednost saobraćaja. od 25. a biciklom sa motorom lice koje je navršilo 14 godina. (2) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na dio puta na kojem je preticanje zabranjeno. vozač bicikla sa motorom ako je pokretan snagom vozača i vozač bicikla moraju da se kreću desnom biciklističkom stazom u odnosu na smjer kretanja saobraćaja.(1) Po magli vozač vozila na motorni pogon na vozilu treba da ima upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta ili svjetla za maglu ili oba svjetla istovremeno. 17. (2) Vozač bicikla i vozač bicikla sa motorom ako je pokretan snagom vozača dužni su da se kreću što bliže desnoj ivici kolovoza. dužni su da se kreću jedan za drugim. (2) Svjetla za maglu mogu da se upotrebljavaju samo po magli ili u slučaju smanjene vidljivosti i ne mogu istovremeno da se koriste s dugim svjetlima. ovog zakona primjenjuju se i na saobraćaj tramvaja i drugih vozila koja se na putu kreću po šinama. (1) Kad se na javnom putu van naselja koje ima samo jednu saobraćajnu traku namijenjenu za saobraćaj vozila u jednom smjeru kreću jedno za drugim vozila na motorni pogon čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. vozači su dužni da izme u svakog od tih vozila drže rastojanje od najmanje 100 m. 16. odnosno traci. lakih motocikala i motocikala Član 99. (5) Na biciklističkim stazama ure enim i obilježenim za saobraćaj bicikla i bicikla sa motorom u oba smjera vozila moraju da se kreću desnom stranom u smjeru kretanja vozila. Rastojanje izme u vozila Član 96. da se . (6) Vozač bicikla i vozač bicikla sa motorom smiju da se kreću samo po onim saobraćajnim površinama po kojima je kretanje takvim vozilima dozvoljeno. a naročito ne smije da skida ruke s upravljača. Saobraćaj tramvaja i drugih vozila na šinama Član 98. lakog motocikla i motocikla treba da upravlja vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi učesnici u saobraćaju. a na zadnjoj strani crvene boje. (4) Ako na putu postoji posebno ure ena biciklistička staza. (3) Ako se na putu kreću dva ili više vozila koja prevoze opasne materije. 15. (3) Svjetla za maglu koja se nalaze na prednjoj strani vozila moraju da budu bijele ili žute boje. do 97.500 kg ili čija je dužina veća od sedam metara. Član 100.

(1) Kad se pješaci kreću kolovozom na javnom putu van naselja. a koju pješaci ne mogu da koriste iz bilo kog razloga. (3) Na kolovozu puta zabranjeno je igranje. odron i sl. prevozi. (2) Ako se pješak kreće kolovozom. odnosno pogodna za kretanje pješaka. (1) Na putu koji ima trotoar ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka. Član 107. romobilom. kao i sankanje. tako da se kreću jedan iza drugog. bicikla sa motorom. Član 104. da se kreće i zadržava na kolovozu. sjediti na platou vozila sa strane. (3) Lica koja se voze zaprežnim vozilom dok je vozilo u pokretu ne smiju da stoje na vozilu. Stoka se ne smije ostavljati na putu ili uz put bez nadzora goniča stoke. Kretanje pješaka Član 105. provalija. ili da ugrožava druge učesnike u saobraćaju. Član 106. niti da se nalaze na rudi vozila dok je vozilo u pokretu. pješaci mogu da se kreću kolovozom. Član 102. Vozač bicikla.pridržava za drugo vozilo. a vozač motocikla može to da čini i u bočnoj prikolici. (2) Na putu na kojem ne postoji trotoar ili druga površina odre ena za kretanje pješaka. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. lakog motocikla i motocikla može da prevozi druga lica samo ako na vozilu postoje posebna sjedišta i oslonci za noge. . vuče ili gura predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom. usjek. skijanje i drugo. pješak je dužan da se kreće po tim površinama. u pravilu. vožnja dječijim biciklom. osim ako je to posebno dozvoljeno. (1) Vozač zaprežnog vozila treba da upravlja vozilom sve vrijeme dok se vozilo kreće po putu i dužan je da vozilo drži što bliže desnoj ivici kolovoza. (2) Zaprežno vozilo ne smije da se ostavlja bez nadzora na putu ili uz put.). Član 101. koturaljkama i slično. Vozač bicikla. Saobraćaj zaprežnih vozila i kretanje stoke Član 103. 19. dužni su da se kreću uz lijevu ivicu kolovoza u smjeru kretanja. bicikla sa motorom. i to veoma pažljivo i na način kojim ne ometa ili ne sprečava saobraćaj vozila. (1) Pješak ne smije. pješak može da se kreće uz desnu ivicu kolovoza samo kad je takvo kretanje za njega bezbjednije (nepregledna krivina. (1) (2) Stoku koja se kreće javnim putem gonič stoke mora da drži što je moguće bliže desnoj ivici puta. 18. sjede na stranicama vozila. on mora da se kreće što bliže ivici kolovoza. lakog motocikla ili motocikla i lica koja se prevoze tim vozilima moraju da koriste zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje. zasjek. odnosno površinu pored kolovoza pogodnu za kretanje pješaka.

20. da zaustavi vozilo kojim upravlja da bi propustio pješake. (1) Na obilježenom pješačkom prelazu na kojem je saobraćaj pješaka regulisan svjetlosnim saobraćajnim znacima za pješake pješak je dužan da postupa prema tim znakovima. (1) Pješak je dužan da prelazi preko kolovoza i biciklističke staze pažljivo i najkraćim putem. Član 112. kao i organizovana kolona pješaka. Član 110. (1) Vozač koji skreće na bočni put na čijem ulazu ne postoji obilježen pješački prelaz dužan je da skreće smanjenom brzinom i ne smije da ugrozi pješake koji su već stupili na kolovoz. (3) Na obilježenom pješačkom prelazu na kojem saobraćaj nije regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ni znacima koje daje ovlašćeno lice. prije stupanja na pješački prelaz. (2) Na obilježenom pješačkom prelazu na kojem saobraćaj pješaka nije regulisan posebnim svjetlosnim saobraćajnim znacima za pješake. (2) Vozač koji se kreće mokrim kolovozom u naseljenom mjestu dužan je da prilagodi brzinu kretanja vozila tako da izbjegne prskanje pješaka koji se kreću ivicom kolovoza ili trotoara. ili nedvosmisleno pokazuju namjeru da pre u preko pješačkog prelaza. vozač je dužan da zaustavi vozilo ispred pješačkog prelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz. prema potrebi.(3) Pješak koji gura ručna kolica. a ako mu je na takvom prelazu datim znakom dozvoljen prolaz. vozač ne smije da ometa prolaz pješaka koji su već stupili na pješački prelaz. odnosno prolazima. Član 109. Član 108. ako oni nisu od njega udaljeni više od 100 m. 21. pješaci mogu da prelaze preko kolovoza samo dok im je datim znakom dozvoljen prelaz preko kolovoza. Saobraćaj na prelazu puta preko željezničke pruge . pri prelaženju puta pješak je dužan da se kreće tim prelazima. bicikl. pješak je dužan da obrati pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju. ali je saobraćaj vozila regulisan svjetlosnim saobraćajnim znacima za vozila ili znacima koje daju ovlašćena lica. nakon što se prije stupanja na kolovoz uvjeri da to može da učini na bezbjedan način. Obaveze vozača prema pješacima Član 111. (2) Na putu koja ima obilježene pješačke prelaze ili posebno izgra ene prelaze. Pješak koji namjerava da pre e kolovoz na mjestu na kojem ne postoji obilježen pješački prelaz ne smije da stupi na kolovoz ako time ometa saobraćaj vozila. (2) Ako se obilježeni pješački prelaz iz stava (1) ovog člana nalazi na ulazu na bočni put. vozač koji skreće na taj put dužan je da skreće smanjenom brzinom i propusti pješake koji su već stupili ili stupaju na pješački prelaz i. lica koja se kreću pomoću pokretnih stolica za nemoćna lica. odnosno prolaze za pješake. (1) Ako je saobraćaj na obilježenom pješačkom prelazu regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima ovlašćenog lica. vozač je dužan da zaustavi vozilo pred takvim pješačkim prelazom da bi propustio pješake koji prelaze ili stupaju na pješački prelaz. (3) Ako na obilježenom pješačkom prelazu saobraćaj nije regulisan ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova ni znakovima ovlašćenog lica. moraju da se kreću uz desnu ivicu kolovoza u smjeru kretanja. laki motocikl ili motocikl.

(3) Na autoputu vozač ne smije da obavlja polukružno okretanje. učesnici u saobraćaju mogu da pre u preko željezničke pruge tek pošto se prethodno uvjere da prugom ne nailazi voz ili neko drugo vozilo koje se kreće po šinama. (2) Autoputem ne smiju da se kreću ni motorna vozila koja prema svojim konstrukcionim osobinama ne mogu da se kreću brzinom većom od 40 km na čas. odnosno da može da zaustavi vozilo prije nego što stupi na željezničku prugu. ili pred ure ajem za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vozila koja se kreću po šinama. (3) Na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem nema ure aja za zatvaranje saobraćaja. ni ure aja za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti vozila ili iz drugih razloga prinu en da zaustavi vozilo na kolovozu autoputa dužan je da ga zaustavi na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila. osim na površinama van kolovoza koje su za to posebno ure ene i obilježene. (2) Učesnici u saobraćaju koji prelaze preko željezničke pruge u istom nivou dužni su to da čine s pojačanom opreznošću i kad svjetla na prelazu nisu upaljena. ako ona na tom mjestu postoji. . Član 115. Član 119. Vozač koji se vozilom približava prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou dužan je da prilagodi kretanje vozila tako da može da ga zaustavi pred ure ajem za zatvaranje saobraćaja na prelazu. odnosno da se prelazu puta preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće šinama. Učesnici u saobraćaju dužni su da se zaustave pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje saobraćaja spušten. (1) Pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi učesnici u saobraćaju dužni su da se zaustave kad se pojavi crveno trepćuće svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo. Član 114. ili ako je taj ure aj već počeo da se spušta. 22. ili ako se daju svjetlosni znakovi ili zvučni signali koji upozoravaju da će taj ure aj početi da se spušta. niti da se kreće vozilom unazad. i da preduzme potrebne mjere da vozilo što prije bude uklonjeno s kolovoza. (1) Autoputem motorna vozila moraju da se kreću krajnjom desnom saobraćajnom trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni. putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila i brzom putu Član 116. Član 118. (1) Autoputem ne smiju da se kreću pješaci. (3) Odredba stava (2) ovog člana ne odnosi se na vojna vozila i na vozila organa unutrašnjih poslova. Saobraćaj na autoputu.Član 113. stoka. Član 117. (1) Na autoputu vozač ne smije da zaustavlja motorno vozilo. te vozila za održavanje puta kada daju posebne svjetlosne znake. ni vozila koja se prema odredbama ovog zakona ne smatraju motornim vozilima. Na autoput ne smije da se uključi motorno vozilo koje vuče drugo motorno vozilo koje zbog neispravnosti ne može da se kreće.

strogo se pridržavaju naredbi koje im daju lica iz pratnje i kretanje nastave tek kad pro u sva vozila pod pratnjom. (3) Vozila pod pratnjom imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (član 49). Vozila pod pratnjom Član 125. Vozač koji se vozilom kreće kroz tunel ne smije da zaustavlja vozilo. ako takva traka postoji na ulazu u priključni put. 44. . sa posebnim motornim vozilima opremljenim ure ajima za davanje posebnih zvučnih signala i svjetlosnih znakova crvene i plave boje. stav (1) tačka 1)) i o zabrani presijecanja kolone pješaka (član 80). namijenjenih za saobraćaj vozila u jednom smjeru. podrazumijevaju se vozila kojima je dodijeljena pratnja policije ili vojne policije. 2) propusti vozila koja se kreću autoputem. (1) Vozilima pod pratnjom. Saobraćaj u tunelu Član 123. vozači teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. i na njih se ne primjenjuju odredbe: o ograničenju brzine (čl.500 kg i skupa vozila čija je dužina veća od sedam metara smiju da koriste samo dvije saobraćajne trake koje se nalaze uz desnu ivicu kolovoza. ako na mjestu na kojem se uključuje u saobraćaj na autoputu ne postoji posebna traka za ubrzavanje. i to za vrijeme dok se ti znakovi daju. i da se u saobraćaj na autoputu uključi dajući odgovarajući znak. ovog zakona primjenjuju se i na saobraćaj na putu koji je rezervisan za saobraćaj motornih vozila i brzom putu. omoguće nesmetan prolaz. kad takva traka postoji u produženju priključnog puta. od 116. Odredbe čl. (2) Vozač koji se vozilom isključuje iz saobraćaja na autoputu dužan je da blagovremeno zauzme položaj vozilom na krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci i da što prije pre e na posebnu traku za usporavanje.(2) Odredba člana 39. u skladu s ovim zakonom. Član 124. Na vozilima na motorni pogon za vrijeme kretanja kroz tunel moraju da budu upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta. o zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila (član 61. i 46). Član 122. Član 121. umjesto dugih svjetala noću upotrijebe kratka svjetla za osvjetljavanje puta. 23. (1) Vozač koji se motornim vozilom uključuje u saobraćaj na autoputu dužan je da: 1) koristi posebnu traku za ubrzavanje. stav (3) ovog zakona ne primjenjuje se na vozila koja se kreću dijelom autoputa koji prolazi kroz naselje. osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima ovlašćenog lica. do 121. (2) Vozač koji na putu susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom i vozač kojeg sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom dužni su da ustupe prvenstvo prolaza. a po potrebi zaustave vozilo. Član 120. Na autoputu s tri ili više saobraćajnih traka. 24. na način kojim ne ugrožava saobraćaj vozila koja se kreću autoputem. da polukružno okreće vozilo ili da se kreće unazad u tunelu. pod uslovom da ne ugrožavaju bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju.

ne umanjuje u većoj mjeri stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom. ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. zaustave svoja vozila dok ta vozila pro u. vatrogasna vozila i vozila policije i sudske policije. ne umanjuje vozaču preglednost puta. Teret na vozilu Član 127. pod uslovom da ne ugrožavaju bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. i 46). (1) i (3) ovog člana. (2) 1) 2) 3) 4) Teret na vozilu treba da bude raspore en i. stav (1) tačka 1) i o zabrani presijecanja kolone pješaka (član 80). 5) ne zaklanja svjetlosne i svjetlosno-signalne ure aje na vozilu. registarske tablice i druge propisane oznake na vozilu. pod dužinom vozila podrazumijeva se ukupna dužina vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. Ta vozila imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (član 49). (1) Teret na vozilu ne smije da pre e najudaljeniju tačku na prednjoj strani vozila više od jednog metra. a ostala vozila da ih propuste i da se. (2) Teret koji se prevozi na vozilu i priključnom vozilu može da pre e najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila najviše za jednu šestinu svoje dužine koja je kao kontinuiran teret oslonjena na tovarni prostor. . ili preko najveće dozvoljene mase. osim u odnosu na vozila pod pratnjom (član 125) i vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima ovlašćenog lica. (4) U vezi s me usobnim pravom prvenstva prolaza za vozila iz stava (1) ovog člana važe odredbe o prvenstvu prolaza. (2) Da bi omogućili prolaz vozilima iz stava (1) ovog člana. prema potrebi. ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju osobine puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila. zaustave dok ta vozila pro u. kad posebnim ure ajima daju svjetlosne znakove i zvučne signale. prema potrebi. o zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila (član 61. stav (1)) i na vozilima s pravom prvenstva prolaza iz st.(4) Da bi omogućili nesmetan prolaz vozilima iz stava (1) ovog člana. vojna vozila i vozila Državne granične službe. (3) Ako se vozilom prevozi teret u kombinaciji koja se sastoji od vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. ne primjenjuju se odredbe o ograničenju brzine (čl. (5) Ure aji za davanje posebnih svjetlosnih znakova i zvučnih signala smiju da se ugra uju i upotrebljavaju samo na vozilima čija je pratnja policija ili vojna lica (član 125. 25. pričvršćen i pokriven tako da: ne ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju i ne nanosi štetu putu i objektima na putu. da ih propuste i da. vozači su dužni da obrate pažnju i na vozila kojima se obezbje uje prolaz. ne stvara suvišnu buku i ne rasipa se po putu. 26. Vozila s pravom prvenstva prolaza Član 126. prema potrebi. pješaci su dužni da se sklone s kolovoza. (1) Vozilo u saobraćaju na putu ne smije da bude opterećeno preko svoje nosivosti koja je upisana u knjižicu vozila. Član 128. pješaci su dužni da se sklone s kolovoza dok ta vozila pro u. 44. (1) Na vozila službe hitne pomoći. (3) Kad vozilo policije ili vojno vozilo upotrebom plavih svjetala obezbje uje prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreću iza njega.

Član 129. dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uslovima za saobraćaj na putu ili zahtjevima bezbjednosti u saobraćaju. Opšte odredbe Član 130. najisturenija tačka tereta mora da bude označena crvenom tkaninom. stav (4) ovog zakona . zabrana i obaveza izraženih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova. (2) Saobraćajnim znakovima moraju se obilježiti i opasnosti privremenog karaktera. (1) Na saobraćajni znak i na stub na koji je znak postavljen zabranjeno je stavljati sve što nije u vezi sa značenjem saobraćajnog znaka.(4) Ako teret na vozilu prelazi više od jednog metra najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila. Član 131. znakovi izričitih naredbi i znakovi obavještenja s dopunskom tablom koja je sastavni dio saobraćajnog znaka i koja bliže odre uje značenje saobraćajnog znaka ili bez nje. svjetlosni saobraćajni znakovi. kojima se učesnici u saobraćaju upozoravaju na opasnost koja im prijeti na odre enom javnom putu ili dijelu tog puta. (1) Javni putevi moraju se obilježiti propisanim saobraćajnim znakovima.crveno svjetlo. . Noću. najisturenija tačka na teretu koji se prevozi vozilom mora da bude označena: 1) u slučaju iz člana 128. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (1) Saobraćajne znakove i opremu na putu postavljaju i održavaju institucije koje upravljaju putevima na osnovu rješenja nadležnog organa.SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI 1.svjetlom i reflektujućom materijom crvene boje. naročito one koje nastanu usljed iznenadnog oštećenja ili neprohodnosti puta. (2) Saobraćajni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih učesnici u saobraćaju i danju i noću na vrijeme i lako mogu uočiti i blagovremeno postupiti u skladu s njihovim značenjem. obojena naizmjeničnim kosim trakama reflektujuće naranxaste i bijele boje i postavljena uspravno na uzdužnu osu vozila. (4) Učesnici u saobraćaju dužni su da se pridržavaju ograničenja. (2) Zabranjeno je neovlašćeno uklanjanje i oštećivanje saobraćajnih znakova i opreme puta ili izmjena značenja saobraćajnih znakova. trotoaru i sl. Ta tabla je kvadratnog oblika. 2) kad teret na vozilu na motorni pogon ili na priključnom vozilu bočno prelazi više od 20 cm vanjsku ivicu prednjeg ili zadnjeg svjetla za označavanje vozila .svjetlom i katadiopterom koji s prednje strane daju bijelo svjetlo. (3) Saobraćajni znakovi moraju se ukloniti. a sa zadnje strane . Član 132. (5) Najisturenija tačka tereta koji se prevozi teretnim motornim ili priključnim vozilom u slučaju iz stava (4) ovog člana mora da bude označena tablom. oznake na kolovozu. (3) Saobraćajni znakovi su: znakovi opasnosti. dimenzija 50 x 50 cm. te svjetlosne i druge oznake na putu. kao i privremena ograničenja i privremene zabrane u saobraćaju i ti znakovi moraju se ukloniti čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni. stavljaju do znanja ograničenja. zabrane i obaveze kojih se učesnici u saobraćaju moraju pridržavati i daju potrebna obavještenja za bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja. IV .

i to: crveno lijevo. magistralnom i regionalnom putu i u naseljenim mjestima moraju da budu presvučeni reflektujućim materijama ili osvijetljeni sopstvenim izvorom svjetlosti. odnosno dijelu puta. ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za bezbjednost saobraćaja na putu. (1) Znakovi opasnosti služe da se učesnici u saobraćaju na putu upozore na opasnost koja prijeti na odre enom mjestu. prije pojave zelenog svjetla. i da se obavijeste o prirodi te opasnosti. (2) Na ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima. a zeleno desno. a zeleno dolje. a zeleno svjetlo može biti i u obliku jedne ili više strelica smještenih u krugu crne boje. (1) Za regulisanje saobraćaja upotrebljavaju se ure aji kojima se daju svjetlosni saobraćajni znakovi crvene.Član 133. bojom. Član 137. 2) žuto svjetlo može biti upaljeno kao samostalno svjetlo u vremenskom razmaku od prestanka zelenog do pojave crvenog svjetla ili istovremeno sa crvenim svjetlom. Ako je ure aj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova postavljen i iznad saobraćajne trake. 3. (2) Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja učesnicima u saobraćaju na putu zabrane. svjetla. znakovi izričitih naredbi i znakovi obavještenja Član 134. obavezno treba ugraditi zeleno trepćuće svjetlo. Član 138. Znakovi opasnosti i znakovi izričitih naredbi na autoputu. ili koji svojim oblikom. kao najavu prestanka slobodnog prolaza. znakovi. (2) Pri projektovanju novih ili rekonstrukciji postojećih saobraćajnih znakova. ili zasljepljuju učesnike u saobraćaju. jedno ispod drugog. žute i zelene boje. . 2. Znakovi opasnosti. Svjetlosni saobraćajni znakovi i svjetlosne oznake Član 136. Član 135. ograničenja i obaveze kojih moraju da se pridržavaju. žuto u sredini. putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. 3) žuto svjetlo može da bude upaljeno kao trepćuće svjetlo kada ne rade ostali svjetlosni signali na raskrsnici. i to: crveno gore. izgledom ili mjestom postavljanja podražavaju ili liče na neki saobraćajni znak. Na putu se ne smiju postavljati table. stubovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraćajnih znakova. svjetla se postavljaju po vertikalnoj osi. žuto u sredini. Ta svjetla imaju oblik kruga. (3) Znakovi obavještenja pružaju učesnicima u saobraćaju potrebna obavještenja o putu kojim se kreću i druga obavještenja koja im mogu biti korisna. svjetla mogu biti postavljena po horizontalnoj osi. (1) Ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima može da se doda dopunski svjetlosni znak u obliku zelene svijetleće strelice ili više takvih znakova. (1) 1) Na ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima: crveno i zeleno svjetlo ne smiju da budu upaljena istovremeno. jedno pored drugog.

na magistralnom putu obilježene i ivičnim linijama. (3) (4) Oznake na kolovozu čine linije. jedno ispod drugog. (1) Za regulisanje saobraćaja pješaka mogu da se upotrebljavaju i posebni ure aji za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova crvene i zelene boje i ure aji za davanje zvučnih signala. (2) Oznake na kolovozu mogu da budu postavljene same ili uz druge saobraćajne znakove ako je potrebno da se značenje tih znakova jače istakne. a zeleno svjetlo ima oblik strelice s vrhom okrenutim nadolje. natpisi i druge oznake. Ta svjetla ne smiju da budu upaljena istovremeno. (1) Oznake na kolovozu služe za regulisanje saobraćaja na putevima i za obavještavanje i vo enje učesnika u saobraćaju. i to na visini na kojoj se nalazi zeleno svjetlo. . (2) Crveno svjetlo iz stava (1) ovog člana ima oblik ukrštenih linija. refleksnim staklima ili reflektujućim materijama. 4. Član 140. (1) Oznake na kolovozu postavljaju se na putevima sa savremenim kolovozom. a zeleno svjetlo znači slobodan prolaz tom saobraćajnom trakom. ostrva za usmjeravanje saobraćaja i drugi objekti na kolovozu noću nisu osvijetljeni. (3) Svjetla iz stava (1) ovog člana sastoje se od svijetleće površine crvene ili zelene boje na kojoj se nalazi tamna silueta pješaka. za svaku saobraćajnu traku posebno i koji se nalazi iznad saobraćajne trake . Član 141. (2) Ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel moraju da budu obilježene oznakama iz stava (1) ovog člana. (2) Na javnom putu van naselja sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera na kojem postoje samo dvije saobraćajne trake. moraju se obilježiti svjetlima. (2) Ta svjetla moraju biti postavljena po vertikalnoj osi. (1) Ako se ivice kolovoza na javnom putu obilježavaju svjetlosnim saobraćajnim oznakama. Oznake na kolovozu mogu da imaju i reflektujuća svojstva. Član 143. i to desna strana kolovoza . (1) Na ure ajima za davanje saobraćajnih znakova kojima se reguliše saobraćaj na kolovozu s više od dvije saobraćajne trake. i to: crveno svjetlo gore. te trake moraju da budu odvojene odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu. a lijeva strana . Oznake na kolovozu Član 142. a zeleno svjetlo dolje.(2) Dopunski svjetlosni znakovi iz stava (1) ovog člana postavljaju se s odgovarajuće strane svjetlosnog saobraćajnog znaka.oznakama bijele boje. odnosno potpunije odredi ili objasni.crveno svjetlo znači zabranu saobraćaja duž saobraćajne trake iznad koje je postavljeno. obilježene uzdužnim linijama. strelice. Član 139. (3) Ako vrhovi pješačkih ostrva. refleksnim staklima ili reflektujućim materijama žute boje. one se obilježavaju svjetlima. ili od tamne površine na kojoj se nalazi svijetleća silueta pješaka crvene ili zelene boje.oznakama crvene boje.

Član 150. u saradnji s nadležnim organom. (2) Bliže propise o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putu donosi ministar. ovog zakona. te ostalim objektima i sadržajima. Obilježavanje prelaza puta preko željezničke pruge Član 145. (1) Turistička i ostala signalizacija na putu namijenjena je obavještavanju učesnika u saobraćaju o kulturnim. mora se postaviti ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih signala kojima se učesnici u saobraćaju obavještavaju o spuštanju branika ili polubranika. 7. postavljaju se i branici ili polubranici. Na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem se prilikom nailaska voza branici ili polubranici automatski spuštaju. (1) Na prelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou branici ili polubranici moraju da budu naizmjenično obojeni crvenom i žutom bojom. odnosno spuštanje branika ili polubranika. (2) Branici i polubranici. 6. Član 146. Na dijelu puta ispred prelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou moraju da budu postavljeni odgovarajući saobraćajni znakovi. osim saobraćajnih znakova iz člana 145. i to s mjesta s kojeg se oni ne vide. Obilježavanje radova i prepreka na putu . (2) Na prelazima zemljanog puta s manjim saobraćajem i pješačke staze preko željezničke pruge u istom nivou učesnici u saobraćaju mogu da se obezbijede samo ure ajem za davanje zvučnih signala. Član 147. kao i na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem se branicima ili polubranicima rukuje ručno. Turistička i ostala signalizacija na putu Član 144. odnosno ure aji za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza ako to zahtijeva gustina saobraćaja ili drugi uslovi na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou. (1) Na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem postoji ure aj za davanje svjetlosnih znakova kojima se najavljuje približavanje voza.5. (2) Uslovi u kojima ure aji iz stava (1) ovog člana moraju da budu postavljeni utvr uju se posebnim zakonom ili propisom donesenim na osnovu zakona. Član 148. istorijskim i prirodnim i turističkim znamenitostima. tom ure aju može da se doda i ure aj za davanje zvučnih signala. (1) Na prelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou. kao i saobraćajni znakovi postavljeni na dijelu puta ispred prelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou. (3) Branici i polubranici moraju da budu opremljeni trepćućim crvenim svjetlom. moraju da imaju refleksna stakla ili da budu presvučeni reflektujućim materijama odgovarajuće boje. Svjetlosni znakovi kojima se najavljuje približavanje voza na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou daju se naizmjeničnim paljenjem dva crvena trepćuća svjetla koja imaju oblik kruga. Član 149.

3) obavijesti najbližu policijsku stanicu o saobraćajnoj nesreći i vrati se na mjesto saobraćajne nesreće te sačeka dolazak službenog lica koje obavlja uvi aj. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. ili ako mu je samom potrebna ljekarska pomoć. Član 155.Član 151. (1) Znakovi koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćeno lice su znakovi koji se daju rukama i položajem tijela. (2) Obilježavanje dijela puta iz stava (1) ovog člana obavlja se postavljanjem odgovarajućih saobraćajnih znakova. (1) Dio puta na kojem su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojem se izvode radovi mora da bude vidno obilježen i bezbjedan za učesnike u saobraćaju. 8. (1) Učesnik u saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko izgubio život ili bio povrije en. a noću. a obezbje enje učesnika u saobraćaju . (2) Nadležni organ i druga pravna ili fizička lica koji su obaviješteni o saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko lice bilo povrije eno dužni su da o tome odmah obavijeste najbližu zdravstvenu ustanovu. . (1) Učesnici u saobraćaju moraju da postupaju po zahtjevima izraženim pomoću znakova ili prema naredbi policajca ili drugog lica koje na osnovu ovlašćenja iz zakona obavlja kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima (u daljnjem tekstu: ovlašćeno lice). V .DU@NOSTI U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NESREĆE Član 154. (3) Znakovi iz stava (1) ovog člana mogu da se daju i iz vozila. (3) Branici moraju da budu obojeni naizmjenično crvenom i bijelom bojom. ili je nastala veća materijalna šteta dužan je da: 1) ostane na mjestu saobraćajne nesreće. Znakovi koje daju ovlašćena lica Član 152. 2) preduzme sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu saobraćajne nesreće. s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći. načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćeno lice pravilnikom propisuje ministar. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. (2) Ovlašćeno lice pri davanju znakova dužno je da se postavi na putu tako da učesnici u saobraćaju kojima su znakovii namijenjeni mogu da ga uoče jasno i s dovoljne razdaljine. zvučni i svjetlosni znakovi. (2) Znakovi iz stava (1) ovog člana moraju da se daju tako da njihovo značenje učesnicima u saobraćaju bude jasno i nedvosmisleno. opremljeni refleksnim staklima ili presvučeni reflektujućim materijama odgovarajuće boje. omogući normalno odvijanje saobraćaja i nastoji da se ne mijenja stanje na mjestu nesreće i sačuvaju postojeći tragovi pod uslovom da preduzimanje tih mjera ne ugrožava bezbjednost saobraćaja.postavljanjem branika. Član 153. na njima moraju da budu postavljena i trepćuća svjetla naranxaste boje. (3) Bliže odredbe o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima.

naprave zapisnik o uvi aju i obave druge potrebne radnje. (6) Bliže odredbe o sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći donosi ministar. dužna je da o tome odmah obavijesti najbližu policijsku stanicu. prije izdavanja potvrde o oštećenju vozila stranih registarskih oznaka ili potvrde o izvršenom uvi aju na mjestu doga aja saobraćajne nesreće. Član 158. ili ako vozač zaključi da nestručnim i neodgovarajućim prevozom stanje povrije enog lica može da se pogorša. (3) Poslije saobraćajne nesreće u kojoj je prouzrokovana samo manja materijalna šteta. ili ako učesnici u nesreći nemaju obrazac evropskog izvještaja. te popune i potpišu obrazac evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. (2) Ako lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći umre od zadobijenih povreda. (1) Ako je zdravstvena ustanova obaviještena o saobraćajnoj nesreći ili je primila na liječenje lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći.Lice koje se zatekne ili nai e na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima povrije enih dužno je da ukaže pomoć licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći. ili ako postoji opravdana sumnja da je kod vozača zbog povrede došlo do smanjenja psihičke ili fizičke sposobnosti za upravljanje vozilom na motorni pogon ili tramvajem. u skladu s ovim zakonom. vozači su dužni da odmah uklone vozila s kolovoza i da razmijene lične podatke. (2) Vozač učesnik u saobraćajnoj nesreći obavezan je da prijavi i saobraćajnu nesreću s manjom materijalnom štetom. Član 156. osim ako se nesreća dogodila na mjestu na kojem se može očekivati brzi dolazak vozila hitne pomoći. uz ostalog. Član 159. (1) Lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta ne smije da uzima alkoholna pića. unose podaci iz pasoša. ako je šteta nastala drugom licu odnosno njegovom vozilu ili na drugoj stvari. obave fotografisanje mjesta nesreće. (1) Policija i druga ovlašćena lica dužni su da iza u na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta. (5) Nadležni organ unutrašnjih poslova dužan je da iza e na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako to zahtijeva jedan od učesnika u saobraćajnoj nesreći. opojne droge ili lijekove na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje dok se ne izvrši uvi aj. . Član 157. Vozači ne smiju napustiti mjesto saobraćajne nesreće prije nego što popune i potpišu izvještaj i razmijene podatke iz ovog stava.zelena karta. (2) Policija je dužna da iza e na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako do e do nesporazuma ili neslaganja jednog od učesnika prilikom popunjavanja obrasca evropskog izvještaja. (1) Vozač koji se zatekne ili nai e na mjesto saobraćajne nesreće dužan je da na zahtjev ovlašćenog lica preveze lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove. vozačke dozvole i osiguranja od automobilske odgovornosti . (4) Ukoliko je u saobraćajnoj nesreći učestvovalo vozilo strane registarske oznake. zdravstvena ustanova dužna je da o tome odmah obavijesti mjesni nadležni organ za izdavanje vozačke dozvole ili najbližu policijsku stanicu. (2) Vozač je dužan da postupi prema odredbi stava (1) ovog člana i prije dolaska ovlašćenog lica. obavezno je da se: obavi fotografisanje štete na vozilu stranih registarskih oznaka i napravi zapisnik u koji se.

zahtjev za izdavanje odobrenja biće odbijen. teret. Član 160. (5) Ako u saobraćajnoj nesreći ima poginulih lica. Član 163. imaju pravo da traže lične podatke i adresu od lica koja su bila prisutna kad se nesreća dogodila. (2) Odobrenje izdaje nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova na čijem području se održava priredba ili obavlja aktivnost. Član 161. obavijesti organizaciju koja uklanja vozila i stvari s puta ili zainteresovano lice i pruži pomoć radi zaštite imovine ako na mjestu doga aja nema lica koje tu imovinu može da preuzme. odnosno korisnik vozila dužan je da vozilo. (1) U slučaju iz člana 162. teret.SPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA PUTEVIMA Član 162. (4) Ako nadležna organizacija koja upravlja putevima ili druga ovlašćena organizacija ne postupi prema odredbi stava (2) ovog člana. . odnosno korisnik vozila nije u stanju da postupi prema stavu (1) ovog člana. stvari ili drugi rasuti materijal s kolovoza.(3) Ovlašćeno lice koje vrši uvi aj saobraćajne nesreće u kojoj ima povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta podvrgnuće neposredne učesnike u saobraćajnoj nesreći ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i aparata. vozač ili vlasnik. ovlašćeno lice koje se zatekne na mjestu nesreće ili neispravnosti vozila zatražiće od nadležne organizacije koja upravlja putevima ili druge ovlašćene organizacije da na bezbjedno mjesto ukloni vozilo. odobrenje se izdaje uz prethodnu saglasnost nadležnog organa za saobraćaj na čijem se području zabranjuje saobraćaj. stvari ili drugi rasuti materijal odmah ukloni s kolovoza. motociklističke ili biciklističke trke na putu može da se odobri i kad u odre enom pravcu nema zaobilaznog puta (brdske trke i dr. U tom slučaju saobraćaj može da se zabrani najduže dva sata. kao i drugo lice koje je neposredno učestvovalo u nesreći. ali samo u vrijeme kada se tim putem drugi učesnici u saobraćaju najmanje kreću. (2) Vozač koji je vozilom učestvovao u saobraćajnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica. ovog zakona. (3) Organizacija za održavanje puteva ili druga ovlašćena organizacija za održavanje put dužna je da na zahtjev ovlašćenog lica hitno preduzme sve potrebne mjere radi uklanjanja i čuvanja vozila s teretom. (4) Ako se tim ispitivanjima utvrdi da neposredni učesnici saobraćajne nesreće imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. VI . (1) Ako je vozilo zbog saobraćajne nesreće ili neispravnosti onesposobljeno za daljnje kretanje na putu. (1) Ovlašćeno lice koje vrši uvi aj dužno je da organizuje popis imovine koja na mjestu doga aja ostaje iza lica koje je u saobraćajnoj nesreći poginulo ili teže povrije eno. održavanje automobilske. stvari ili drugog rasutog materijala s kolovoza i obezbijedi prohodnost puta. (2) Ako vozač ili vlasnik.). ako za druge učesnike u saobraćaju nije obezbije en zaobilazni put. ovlašćeno lice koje obavlja uvi aj odrediće da se neposrednim učesnicima u nesreći uzmu krv i urin radi utvr ivanja da li su pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. (1) Sportske i druge priredbe ili slične aktivnosti na putu ne smiju se održavati bez odobrenja. ovlašćeno lice koje vrši uvi aj odrediće da im se uzme krv ili krv i urin radi analize. ovlašćeno službeno lice preduzeće druge mjere da se omogući normalno odvijanje saobraćaja. (3) Ako se zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu zabranjuje saobraćaj. ili će ih uputiti na stručni pregled radi provjeravanja da li imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu.

(1) Zahtjev za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu biće odbijen ako organizator. odnosno aktivnosti ne bi bile odobrene. odnosno aktivnosti prekine i preduzeće potrebne mjere da se naredba izvrši.Član 164. Član 166. najkasnije 48 sati prije početka priredbe. nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova narediće organizatoru da priredbu. (2) Ako organizator ne prekine priredbu. odnosno aktivnosti. priredba odnosno aktivnosti biće zabranjene. (1) 1) 2) 3) 4) 5) Organizator je dužan da prekine održavanje sportske ili druge priredbe. zahtjev za izdavanje odobrenja može da bude odbijen. se u većoj mjeri naruši javni red i mir. stav (2) ovog zakona. ovog zakona podnosi se najkasnije 15 dana prije održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti. odnosno aktivnosti. (2) Ako bi zbog održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu trebalo obustaviti saobraćaj na važnijim saobraćajnim pravcima. (1) U odobrenju za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu odre uju se mjere obezbje enja koje organizator mora da preduzme. ili ako bi održavanje priredbe. prema procjeni nadležnog organa unutrašnjih poslova. (2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja mora se priložiti: program priredbe. pregled mjera koje organizator predvi a za obezbje enje učesnika u saobraćaju. odobrenje sadrži i obavezu organizatora da o mjerama ograničavanja ili zabrane saobraćaja obavijesti javnost putem sredstava javnog informisanja. to zahtijevaju drugi bezbjednosni razlozi. nastanu okolnosti zbog kojih priredba. odnosno aktivnosti u slučajevima iz stava (1) ovog člana. . organizator ne sprovodi odre ene mjere obezbje enja. pravila takmičenja. Član 165. učesnika i gledalaca sportske i druge priredbe ili aktivnosti i znak kojim će vozila iz pratnje takmičara da budu označena. (3) Organizator ne smije da počne odobravanje sportske ili druge priredbe ili aktivnosti na putu ako nisu preduzete sve mjere obezbje enja odre ene u odobrenju. odnosno aktivnosti na putu ako: su ugroženi učesnici ili gledaoci. (4) Ako se utvrdi da organizator nije preduzeo sve mjere obezbje enja odre ene u odobrenju. nije u stanju da sprovede mjere iz člana 164. Član 169. Član 168. Član 167. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz člana 162. Takmičare na sportskoj priredbi na putu mogu da prate samo vozila označena posebnim znakom koji utvrdi organizator. (2) Kada se saobraćaj na putu ograničava ili zabranjuje zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti. odnosno obavljanja aktivnosti u većoj mjeri ugrozilo ili ometalo saobraćaj na putu.

ili ako su u pitanju razlozi za nesmetani saobraćaj. 173. predmete i objekte koji su bili uklonjeni zbog održavanja priredbe. odnosno ako se može opravdano očekivati da će saobraćaj biti posebno gust ili otežan. u saradnji s nadležnim organom za unutrašnje poslove. vrsti vozila kojima je zabranjen ili ograničen saobraćaj. ministar. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. VIII . vozač mora sa sobom da nosi važeću vozačku dozvolu i dužan je da je pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. te načinu upotrebe zimske opreme na vozilima u zimskim uslovima pravilnikom propisuje ministar. odnosno lice koje nema pravo da upravlja kategorijom motornog vozila u koju se ubraja to vozilo i lice iz čl.VOZAČI 1. (3) Bliže odredbe o: saobraćaju u zimskim uslovima. 1) i 2) stava (1) ovog člana.OGRANIČENJA SAOBRAĆAJA Član 170. i 174.(1) Nakon završetka sportske ili druge priredbe. predmete i objekte koji su postavljeni zbog održavanja priredbe. (1) Motornim vozilom u saobraćaju na putu može da upravlja samo lice koje ima važeću vozačku dozvolu. 3) popravi i dovede u prvobitno stanje put i objekte na putu ako su oštećeni pri održavanju priredbe. u odre ene dane ili u odre enom vremenskom periodu. (4) Vlasnik. 2) postavi na put sve saobraćajne znakove i druge oznake. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. odnosno obavljanja aktivnosti. stranu vozačku dozvolu ili me unarodnu vozačku dozvolu. odnosno obavljanja aktivnosti. (1) Organ nadležan za unutrašnje poslove. može da propiše zabranu ili ograničenje saobraćaja za sve ili pojedine vrsta vozila. odnosno nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova može da zabrani saobraćaj ili da odredi posebno ograničenje saobraćaja na odre enim putevima i dijelovima puteva sve dok postoje razlozi zbog kojih se preduzimaju te mjere. odnosno aktivnosti na putu organizator je dužan da odmah: 1) ukloni s puta sve saobraćajne znakove i druge oznake. u saglasnosti s organom nadležnim za saobraćaj. (3) Vlasnik. ovog zakona. policijska uprava. predmeti i objekti na putu. odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom ne smije da dozvoli da upravlja vozilom u saobraćaju na putu lice koje nema pravo da upravlja tim vozilom. ure aje. ograniči brzinu kretanja vozila ako su te zabrane ili ograničenja neophodni radi sprečavanja ili uklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju. Član 171. na odre enom putu ili dijelu puta. VII . može da donese naredbu o ograničenju saobraćaja u dane vikenda i praznika za pojedine putne pravce. odnosno obavljanja aktivnosti. . (2) Kad upravlja motornim vozilom. odnosno postave saobraćajni znakovi i druge oznake. (2) Ako organizator ne postupi prema tač. U slučaju kada su u pitanju razlozi bezbjednosti i nesmetanog odvijanja saobraćaja ili razlozi održavanja javnog reda i mira. Uslovi za upravljanje vozilima Član 172. nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova preduzeće odgovarajuće mjere da se o trošku organizatora uklone. odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom dužan je da na zahtjev ovlašćenog lica da podatke o identitetu lica kojem je dao vozilo na upravljanje.

2. 3) vozač vozila kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje . ili kod kojih se. što odgovara količinama većim od 0. kao pravna i fizička lica. (2) Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila mogu da obavljaju i obrazovne ustanove redovnim školovanjem učenika prema obrazovnom školskom programu za profesionalne vozače.0 g/kg. stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. (3) Auto-škole dužne su da izvode obuku na način kojim će se obezbijediti da kandidati nauče i usvoje saobraćajna pravila i etičke norme ponašanja u saobraćaju. Osposobljavanje kandidata za vozača motornih vozila Član 175. što odgovara količinama većim od 0. niti da počne da upravlja vozilom ako je pod djelovanjem alkohola. Član 173. (2) Smatraće se da je pod djelovanjem alkohola lice za koje se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. ili je u takvom psihičkom stanju da je nesposoban za bezbjedno upravljanje vozilom. bez obzira na količinu alkohola u krvi. Vozač koji je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan.0 g/kg. bez obzira na količinu alkohola u krvi.(5) Vozač je dužan da za vrijeme upravljanja motornim vozilom u saobraćaju koristi pomagala koja su mu neophodna da bezbjedno upravlja vozilom. ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholiziranosti. ne smije da upravlja vozilom u saobraćaju na putu.za vrijeme upravljanja vozilom. ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholiziranosti. D i DE i vozači potkategorije C1. . kandidat za vozača za vrijeme obuke u praktičnom upravljanju vozilom.3 g/kg. CE. 2) vozač vozila kojim se obavlja javni prevoz . (1) Vozač ne smije da upravlja vozilom u saobraćaju na putu. (4) Vozački ispit za vozača motornog vozila može da polaže kandidat koji se prethodno pripremio za polaganje vozačkog ispita u auto-školi i ako ispunjava i druge uslove za sticanje prava na upravljanje motornim vozilom.3 g/kg. kao i vozač pod djelovanjem opojnih droga ili drugih opojnih sredstava ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. stručnim pregledom utvrdi da pokazuju znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola: 1) vozač motornog vozila kategorije C. 4) 5) 6) vozač-instruktor za vrijeme osposobljavanja kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. (3) Smatraće se da su pod djelovanjem alkohola lica za koja se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0.za vrijeme obavljanja javnog prevoza tim vozilom.za vrijeme upravljanja vozilom te kategorije. vozač mla i od 21 godine starosti ili s manje od tri godine vozačkog iskustva. ili kod kojeg se. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za bezbjedno učestvovanje u saobraćaju. C1E i D1 i D1E . obavljajući poslove tog zanimanja. Član 176. (1) Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila obavljaju auto-škole. Član 174.

Program prve pomoći obuhvata: • • • • • ciljeve. Član 177. održavanje rastojanja. prilago avanje vožnje. čuvanje okoline. uslove za upravljanje vozilom. besvjesno stanje. (3) Osposobljavanje kandidata koji imaju fizički invaliditet za vozače mora se obavljati na prilago enom vozilu za invalide koje mora da atestira ovlašćena institucija ili preduzeće. • • • učenje vožnje u složenim saobraćajnim uslovima. osnove tehničkog funkcionisanja ure aja na motornom vozilu značajnih za bezbjednost saobraćaja na putevima (ure aji za zaustavljanje. sadržaje koji doprinose razvijanju humanih odnosa i odnosa uzajamnog poštovanja i razumijevanja me u učesnicima u saobraćaju. nakon što se utvrdi da ispunjavaju uslove odre ene zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. vozilo u funkciji bezbjednosti saobraćaja. praktični dio i program prve pomoći: 1. mimoilaženje i obilaženje. ofanzivnu i defanzivnu vožnju. kontrolu saobraćaja i kaznenu odgovornost. snijeg. vožnju u jednosmjernoj ulici. vožnju na prelazu puta preko željezničke pruge. promjena smjera vožnje. bezbjednosne mjere pri vuči vozila. mimoilaženje i preticanje. povrede koje zahtijevaju imobilizaciju i evakuaciju povrije enog lica. vožnju u gradu. vožnju na putu s više saobraćajnih traka. zadatke i značaj prve pomoći. • • • 2. (2) Osposobljavanje kandidata za vozače obavljaju auto-škole po ovlašćenju ministara entiteta. vožnju u vršnom opterećenju drumskog saobraćaja. (1) Osposobljavanje kandidata za vozače i polaganje vozačkog ispita obavlja se prema propisima koje donosi ministar. semafor. učenje vožnje na putevima s intenzivnim saobraćajem u naselju i van naselja. uočavanje i predvi anje saobraćajne situacije. znakove koje daju ovlašćena lica. vožnja unazad i polukružno okretanje). saobraćajni znakovi i saobraćajna pravila). značaj zdravstvene sposobnosti za bezbjedno upravljanje motornim vozilom. vožnja na uzdužnom nagibu. pripremu vozila za vožnju. predvi anje i izbjegavanje opasnosti). promjena stepena prenosa. otvorene povrede-rane). Praktični dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvata: • upoznavanje s vozilom. pravila saobraćaja na putevima. ponašanje učesnika u drumskom saobraćaju. 3. prilago avanje brzine.Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila je djelatnost od posebnog društvenog značaja. postupak radnji pri pružanju prve pomoći (mjere oživljavanja. djelovanje opojnih droga na bezbjedno upravljanje vozilom i uticaj drugih nepovoljnih psiho-fizičkih stanja (umor. parkiranje. prestrojavanje. samostalnu vožnju. a obavlja se po posebnom programu koji obuhvata teoretski dio. prestanak disanja i rada srca. krvarenje. te priprema vozila za vožnju). me usobne odnose i sporazumijevanje učesnika u saobraćaju. pneumatici. kočenje i zaustavljanje. učenje vožnje na putevima s manjim intenzitetom saobraćaja u naselju i van naselja (uključivanje i isključivanje. . ure aji za upravljanje. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. Teoretski dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvata: • • osnovne propise o drumskom saobraćaju. vožnju u posebnim uslovima (noć. sile koje djeluju na vozilo. uticaj alkohola. opasnosti koje nastaju zbog nepropisnog preduzimanja radnji u saobraćaju i sl.. ostale povrede i oštećenja. prevoz tereta i lica. okretanje i vožnja unazad.). kiša. magla i sl. vožnju u koloni. izvo enje radnji značajnih za uspješno i bezbjedno upravljanje u skladu sa saobraćajnim pravilima i uslovima na putu i u saobraćaju. bolest i sl. postupak i dužnosti u slučaju saobraćajne nesreće. učenje osnovnih elemenata vožnje na poligonu ili odgovarajućoj površini (polazak. ure aji za davanje svjetlosno-signalnih znakova i za osvjetljavanje puta i vozila. prestrojavanje i vožnja kroz raskrsnicu. ponašanje prema pješacima i drugim učesnicima u saobraćaju.). vožnju kroz raskrsnicu s različitim načinom ure enja saobraćaja (ovlašćeno lice. kantona i ministra Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. kočenje i zaustavljanje. saobraćajne znakove i njihovo značenje. nadležnih za obrazovanje. sadržaje koji doprinose povećanju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.

Vozački ispit i provjeravanje osposobljenosti Član 179. (3) O položenom vozačkom ispitu izdaje se uvjerenje. a predsjednik komisije i njeni članovi imaju licencu za ispitivača. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. ili 2) završenim V ili VI stepenom i položenim ispitom za vozača-instruktora ili s najmanje završenom srednjom školom i položenim ispitom za vozača-instruktora. osim iskustva u upravljanju vozilom odgovarajuće kategorije od najmanje tri godine. (4) Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći obavlja ljekar. a organizuje i sprovodi Crveni krst. (2) Polaganje vozačkog ispita obavlja se pred komisijom koju imenuju organi iz stava (1) ovog člana. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. stiče se: 1) završenim VII stepenom saobraćajne struke i posebno položenim ispitom iz oblasti poznavanja saobraćajnih pravila i propisa. obavljaju organi nadležni za obrazovanje i unutrašnje poslove. (1) Zvanje vozača-instruktora motornih vozila. radi osposobljavanja. Član 181. (2) Lice iz stava (1) ovog člana. Član 178. može i prije položenog vozačkog ispita da upravlja motornim vozilom one kategorije za koju priprema ispit ako vozilom upravlja pod nadzorom vozača-instruktora. te da mu je nadležni organ izdao dozvolu za vozača-instruktora. u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo. (1) Kandidat za vozača koji se priprema za polaganje vozačkog ispita. (6) Bliže odredbe o organizovanju obuke za osposobljavanje kandidata pravilnikom propisuje ministar. . (4) Bliže odredbe o načinu i uslovima za polaganje i organizovanje vozačkog ispita. mora da ima vozačku dozvolu i najmanje tri godine iskustva na poslovima bezbjednosti drumskog saobraćaja. nadležni za obrazovanje. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. (1) Za poslove sprovo enja i organizovanja polaganja vozačkog ispita odgovorni su organi entiteta. kao i za dobijanje licence za ispitivača. Član 180. pravilnikom propisuje ministar. osim dokaza o završenoj školskoj spremi.(4) Kontrolu i nadzor nad sprovo enjem propisa iz stava (1) ovog člana. (1) Osposobljavanje kandidata iz oblasti propisa o bezbjednosti saobraćaja može da obavlja licencirano lice s visokom spremom saobraćajnog smjera. (3) Osposobljavanje kandidata za vozače u praktičnom upravljanju vozilom na motorni pogon obavlja vozačinstruktor. (5) O uspješno završenoj obuci za vozača motornih vozila auto-škola i Crveni krst izdaju potvrde. (2) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom kandidat za vozača mora da ima kod sebe uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za upravljanje motornim vozilom i dužan je da ga pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. odnosno bliže odredbe o pružanju prve pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći pravilnikom propisuje ministar. putem zajedničkog stručnog tijela. metodike upravljanja motornim vozilom i praktičnog upravljanja motornim vozilom za vozača-instruktora. 3.

CE. odnosno potkategorije vozila. C. uz uslov da je upravljalo motornim vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu. plave su boje i na njima je bijelom bojom napisano latiničko slovo L. (4) U kategoriju B ubrajaju se motorna vozila. a snaga prelazi 11 kNJ. (2) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće kategorije vozila: A. Pravo da upravlja motornim vozilom ima lice koje ispunjava sljedeće uslove: da je fizički i psihički sposobno da upravlja motornim vozilom. B. CE. 3. Sticanje prava upravljanja motornim vozilom Član 184. C. čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.B. 4. B. Na vozačkom ispitu komisija za polaganje vozačkih ispita utvr uje da li je kandidat u dovoljnoj mjeri osposobljen za bezbjedno upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije. odnosno potkategorije stiče lice koje ima: 16 godina za potkategorije A1 i B1. 4. BE.(2) Bliže odredbe o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. (3) U kategoriju A ubrajaju se motocikli s bočnom prikolicom ili bez nje. B1. da mu odlukom nadležnog organa nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom. D i DE. Član 183. . 3. kategorije D i DE i potkategorije D1 i D1E pod uslovom da je upravljao motornim vozilom kategorije C ili CE najmanje dvije godine. Član 185. C1. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. osim vozila kategorije A. (2) 1. (1) Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim i priključnim vozilima koja se razvrstavaju u kategorije: A. prema propisanom programu iz člana 176. D i DE i potkategorije: A1.500 kg i koja nemaju više od osam sjedišta ne računajući sjedište za vozača. BE i potkategorije C1 i C1E. 2. ovog zakona. 4. (2) Tablice iz stava (1) ovog člana imaju oblik kvadrata. BE. čija zapremina motora prelazi 125 cm³. Pravo da upravlja motornim vozilom za pojedine kategorije. kategorije C i CE. 2. Član 182. da je navršilo godine života odre ene ovim članom zavisno od kategorije. (1) 1. 18 godina za kategorije A. C1E i D1E. (3) Bliže odredbe o osposobljavanju vozača motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. (1) Motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača osposobljava u praktičnom upravljanju vozilom na putu mora da bude označeno posebnim tablicama. D1. da je položilo vozački ispit za upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije.

(13) U potkategoriju C1 ubrajaju se motorna vozila za prevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. C1E i D1E. U potkategoriju A1 ubraja se laki motocikl čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³. a vozač motornog vozila kategorije D ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije D1. (7) U kategoriju CE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju C. (6) U kategoriju C ubrajaju se motorna vozila za prevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 7. imaju više od osam sjedišta. C. B1. CE i DE i potkategorija B1. a manje od šesnaest sjedišta. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. C. (8) U kategoriju D ubrajaju se motorna vozila za prevoz lica koja. C1E i D1E imaju pravo da upravljaju traktorom i radnom mašinom. (19) Vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije CE ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorije BE. (18) Vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorija B i C i potkategorija B1. U potkategoriju B1 ubrajaju se tricikl i četvorocikl na motorni pogon.500 kg. (10) (11) (12) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće potkategorije vozila: A1. a ukupna dozvoljena masa vučnog i priključnog vozila nije veća od 3.000 kg i da najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila. (15) U potkategoriju D1 ubrajaju se motorna vozila koja služe za prevoz lica i koja.500 kg.500 kg. a vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije C ima pravo da upravlja i motornim vozilom kategorije B i potkategorija B1 i C1. D. C1 i D1. D1. a vozač motornog vozila kategorije B ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije B1. (9) U kategoriju DE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju D. . a manja od 7. D i potkategorija C1 i D1 imaju pravo da upravljaju motornim vozilima tih kategorija i kad su im pridodate lake prikolice. (17) Vozači motornih vozila kategorija B. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu do 750 kg.000 kg. D1. koja nije veća od mase vučnog vozila bez tereta. a najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila i da se priključno vozilo ne koristi za prevoz lica. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. osim sjedišta za vozača. a snaga ne prelazi 11 kNJ. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg i priključno vozilo se ne koristi za prevoz lica. BE. s tim da najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12. (21) Vozači motornih vozila kategorija B. i motorno vozilo B kategorije sa prikolicom čija je najveća dozvoljena masa veća od 750 kg. a vozač kojem je izdata vozačka dozvola kategorije DE ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorija BE i CE i potkategorije C1E. (22) Vozač motornog vozila kategorije A ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije A1. vozač motornog vozila kategorije C ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije C1.(5) U kategoriju BE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju B. C1. (16) U potkategoriju D1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju D1. C1. s tim da najveća dozvoljena masa ovog skupa vozila ne prelazi 12.500 kg. CE i DE vozač stiče samo ako je prethodno stekao pravo da upravlja vozilima kategorija B. (14) U potkategoriju C1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju C1. imaju više od osam. osim sjedišta za vozača. (20) Pravo da upravljaju motornim vozilom kategorija BE. C i D.

datim u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti lica. osim ako je s njim u vozilu lice starije od 25 godina koje ima vozačku dozvolu i kojem u posljednjoj godini nije izricana zaštitna mjera ili mjera bezbjednosti zabrane upravljanja motornim vozilom. u trajanju od dvije godine. a licima starijim od 65 godina života s rokom važenja od tri godine. ministrima kantona i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. a ni organizovano da prevozi djecu. B ili C i C1 ne smije dvije godine od dana izdavanja vozačke dozvole da upravlja vozilom na putu brzinom većom od 70 km na čas. vozačka dozvola može da se izda ili njeno važenje može da se ograniči i na rokove kraće od utvr enih. (8) Lice iz stava (7) ovog člana. odnosno produženja njenog važenja. (3) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju obrasca vozačke dozvole. nadležnim za unutrašnje poslove. može da upravlja motornim vozilom na teritoriji Bosne i Hercegovine za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini. (2) Lice iz stava (1) ovog člana koje upravlja vozilom mora da ima me unarodnu vozačku dozvolu ili domaću vozačku dozvolu izdatu u skladu s Bečkom konvencijom o drumskom saobraćaju. postupku i načinu izdavanja. ali ne na rok kraći od dvije godine. (10) Bliže odredbe o posebnom znaku iz prethodnog stava propisuje ministar. a lakim motociklom 40 km na čas. Član 187. (5) Licima koja u vrijeme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina života izdaje se vozačka dozvola čiji je rok važenja do navršenih 65 godina života. odnosno 120 km na čas na autoputu. (7) Lice koje je položilo vozački ispit i dobilo vozačku dozvolu za kategoriju vozila A1. niti tim vozilom smije da vuče priključno vozilo. Član 188. s tim što taj rok ne može da bude kraći od tri godine. Vozačku dozvolu izdaje nadležni organ. (6) Izuzetno od odredbe stava (3). ne smije da upravlja vozilom u saobraćaju na putu u vremenu od 23 časa do 5 časova. (1) (2) Vozačka dozvola izdaće se licu na njegov zahtjev ako ispunjava uslove iz člana 184. na osnovu važeće strane vozačke dozvole koju je izdao nadležni organ strane države. na putu namijenjenom isključivo za saobraćaj motornih vozila i brzom putu brzinom većom od 90 km na čas. produženju važenja i zamjeni vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama urediće se pravilnicima koje donosi ministar u saradnji s ministrima entiteta. Član 189. obilježe vozilo kojim upravljaju posebnim znakom. (2) Vozač ima pravo da upravlja samo motornim vozilom one ili onih kategorija i potkategorija koje su upisane u vozačkoj dozvoli. A. (1) Stranac koji privremeno boravi u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji boravi ili prebiva u inostranstvu. o kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorija i potkategorija u vozačku dozvolu. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. (4) Rok važenja vozačke dozvole od 10 godina računa se od dana njenog izdavanja. . pa privremeno do e u Bosnu i Hercegovinu.Član 186. (3) Vozačka dozvola izdaje se licu i produžava s rokom važenja od 10 godina. na osnovu nalaza i mišljenja zdravstvene ustanove. (9) Lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu obavezna su da. mla e od 23 godine. (1) U vozačku dozvolu upisuju se sve kategorije i potkategorije vozila kojima vozač ima pravo da upravlja. ovog zakona.

stav (1) ovog zakona o upravljanju motornim vozilima na osnovu strane vozačke dozvole. (1) Odredbe čl. ili da li joj je istekao rok važenja. odnosno na period propisan me unarodnim ugovorom. kao i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. može da se izda i me unarodna vozačka dozvola. kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava. odnosno vrstu motornih vozila izdata. Član 191. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana. Član 192. stranih trgovinskih. (3) Me unarodna vozačka dozvola ne može se izdati vozaču kojem je odlukom nadležnog organa izrečena mjera bezbjednosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom dok ta zabrana traje. (2) Me unarodna vozačka dozvola izdaje se na period važenja od dvije godine. ovog zakona. na njegov zahtjev. (5) Strana vozačka dozvola iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju je kategoriju. . (2) Me unarodne vozačke dozvole izdaju auto-moto klubovi/savezi i auto-moto društva. prema tome. Član 190. mogu da upravljaju motornim vozilima na osnovu važeće strane vozačke dozvole za vrijeme od šest mjeseci od dana ulaska u Bosnu i Hercegovinu. i člana 190.Ukoliko ustanovi da se program osposobljavanja vozača motornih vozila u pojedinim zemljama bitno razlikuje od uslova i programa utvr enih ovim zakonom. ovlašćeni za izdavanje tih dozvola za države za koje je potrebna me unarodna vozačka dozvola. i 189. odnosno da joj nije istekao rok važenja. ovog zakona ako je u zemlji u kojoj mu je izdata strana vozačka dozvola boravio duže od šest mjeseci. (1) Vozaču kojem je izdata vozačka dozvola iz člana 186. vozačkom dozvolom iz člana 188. ili od dana kada je odobreno stalno nastanjenje. (4) Me unarodna vozačka dozvola izdata u Bosni i Hercegovini ne može da koristiti za upravljanje motornim vozilima na teritoriji Bosne i Hercegovine. ovog zakona. (2) Licima iz stava (1) ovog člana važeća strana vozačka dozvola zamijeniće se. i to u cjelini ili za pojedine kategorije. ovog zakona. 184. saobraćajnih. Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) može da odluči da se ne priznaje važenje tih vozačkih dozvola izdatih u toj zemlji. osim ako to nije zahtijevano reciprocitetom. (3) Me unarodna vozačka dozvola priznaće se samo ako su je izdali nadležni organi ili organizacije strane države i ne može se zamijeniti vozačkom dozvolom Bosne i Hercegovine. (4) Državljaninu Bosne i Hercegovine zamijeniće se strana vozačka dozvola vozačkom dozvolom iz člana 189. bez polaganja vozačkog ispita. ako je to za njih povoljnije. može se zamijeniti u skladu sa stavom (2) samo ako podnosilac zahtjeva priloži ispravu iz koje nepobitno može da se utvrdi kojim motornim vozilima može da upravlja. i 186. pod uslovima iz čl. primjenjuju se i na upravljanje motornim vozilima na osnovu važeće me unarodne vozačke dozvole. ovog zakona za upravljanje onom kategorijom motornih vozila u koju se ubrajaju motorna vozila za čije su upravljanje ovlašćena stranom vozačkom dozvolom. prilikom zamjene strane vozačke dozvole neće se zahtijevati dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 184. na njihov zahtjev. 188. (1) Stranac kojem je odobreno stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji se iz inostranstva vrati u Bosnu i Hercegovinu da se u njoj stalno nastani. od osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini.

(1) Zdravstvenim pregledima utvr uje se da li kandidat za vozača ili vozač ima potrebnu fizičku i psihičku sposobnost za upravljanje motornim vozilima. (3) Vozači motornih vozila dužni su da obavljaju redovne zdravstvene preglede. javno tužilaštvo. Član 194. (4) Na vanredni zdravstveni pregled upućuje organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. (1) Kandidat za vozača motornog vozila dužan je da prije početka osposobljavanja za vozača motornog vozila obavi zdravstveni pregled u ovlašćenoj zdravstvenoj instituciji i na osnovu toga dobije ljekarsko uvjerenje. DE i potkategorija D1 i D1E prilikom svakog produženja važenja vozačke dozvole. 2. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. kojima je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija D. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. Pravna i fizička lica koja zapošljavaju vozače ne smiju da dozvole da njihovim motornim vozilima upravlja vozač koji nije obavio redovan i vanredan zdravstveni pregled na koji je upućen. Redovnom zdravstvenom pregledu podliježu vozači: 1. vozači-instruktori i vozači tramvaja . kao i preduzeće. (2) Ako zdravstvena organizacija prilikom liječenja vozača opravdano posumnja da zbog zdravstvenih razloga nije više sposoban da bezbjedno upravlja vozilom.svake tri godine. sud. (1) Na vanredni zdravstveni pregled upućuje se vozač motornog vozila za kojeg se osnovano posumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban da bezbjedno upravlja motornim vozilima onih kategorija za koje mu je izdata vozačka dozvola. Zdravstveni pregledi vozača motornih vozila Član 193. (3) Zahtjev za upućivanje na vanredni zdravstveni pregled može da podnese i svaki organ nadležan za kontrolu saobraćaja na putu. 5.prilikom svakog produženja vozačke dozvole. Član 196. Član 197. . Član 195. postupku i načinu izdavanja. 3. (2) Zdravstvene preglede kandidata za vozača i vozača obavljaju zdravstvene ustanove koje su za to ovlašćene u skladu sa zakonima entiteta. sudija za prekršaje. koji upravljaju vozilima na motorni pogon kojim se vrši javni prevoz. dužna je da u roku od osam dana o tome obavijesti organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji ili najbližu policijsku stanicu.(5) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. motornih vozila kojima je vozačka dozvola izdata na kraći rok važenja zbog oslabljenog zdravstvenog stanja i vozači koji su navršili 65 godina života . (2) LJekarsko uvjerenje iz stava (1) ovog člana važi 12 mjeseci od dana izdavanja. načinu davanja ovlašćenja auto-moto klubovima/savezima i auto-moto društvima i načinu vo enja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama urediće se pravilnikom koji donosi ministar. a vanrednim zdravstvenim pregledima podvrgavaju se na zahtjev nadležnog organa. organizacija ili organ u kojem je vozač zaposlen i obavlja poslove vozača.

(2) Ako se u upravljanju vozilom iz člana 199. kad u toku 24 časa prelazi više od 500 km. (5) Kad upravlja motornim vozilom. mora da ima neprekidan odmor od najmanje 11 sati. Bliže odredbe o zdravstvenim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozači motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. mora da zamijeni drugi vozač. pod uslovom da se za to vrijeme vozilo ne kreće. kao i obrascu individualne kontrolne knjižice i uputstvu za njeno popunjavanje. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 20 tona. u skladu s odredbom člana 199. svaki vozač mora da ima neprekidan odmor od najmanje osam sati tokom svakih 30 sati putovanja. (2) Odmor iz stava (1) ovog člana može da bude podijeljen na dva ili tri dijela. IX . brzine vozila i pre enog rastojanja. (1) Odredbe ovog zakona o trajanju upravljanja motornim vozilom i odmorima vozača primjenjuju se i na vozače motornih vozila registrovanih u inostranstvu kad tim vozilima upravljaju na teritoriji Bosne i Hercegovine. Vozača koji upravlja autobusom. odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada na vozilima. s tim što pojedinačan odmor ne može da bude kraći od 15 minuta tokom vožnje od četiri sata i 30 minuta. stav (1) ovog zakona smjenjuju dva vozača i ako se u vozilu nalazi ugra en ležaj koji omogućava jednom od njih da se odmara u ležećem položaju. ako se u vozilu nalazi ugra en ležaj koji omogućava vozaču odmaranje u ležećem položaju. stav (1) ovog zakona. (3) Neprekidan odmor vozač mora da koristi van vozila. 6.500 kg ne smije neprekidno da upravlja vozilom duže od četiri i po sata. (3) Ukupno trajanje upravljanja motornim vozilima iz stava (1) ovog člana ne smije da bude duže od devet sati tokom 24 časa. ovog zakona. odnosno nakon pre enih 500 km puta. prije početka svog radnog dana. Član 201. (1) Vozač koji upravlja autobusom ili teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. (1) Vozač koji upravlja vozilom iz člana 199. (4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana. (2) Bliže odredbe o ukupnom trajanju upravljanja vozilom. najkasnije nakon devet sati upravljanja. Član 200. tako da ukupno vrijeme vožnje i odmora iznosi pet sati i 15 minuta. nakon čega mora da koristi odmor u trajanju od 45 minuta. vozač može da koristi odmor na takvom ležaju.VOZILA . vremena provedenog u vožnji. (6) Izuzetno od odredbe stava (5) ovog člana. u obimu koji utiče na bezbjedno upravljanje motornim vozilom. vozač mora kod sebe da ima individualnu kontrolnu knjižicu i u nju da upisuje svoje aktivnosti i dužan je da je pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. individualnu kontrolnu knjižicu ne mora da ima vozač ako je u vozilo ugra en ure aj koji obezbje uje upisivanje vremena vožnje članova posade. pravilnikom propisuje ministar. kao i vremena odmora. Trajanje upravljanja motornim vozilom Član 199. u saradnji s organima nadležnim za zdravstvo i unutrašnje poslove. u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo. ako me unarodnim ugovorom nije drugačije odre eno.Član 198. Član 202.

provjerom vjerodostojnosti izvršene homologacije i na osnovu pozitivnih rezultata. u skladu sa članom 6. kao i zahtjeve evropskih propisa i standarda. ure aji i oprema.1. odre ivanju organizacija koje mogu obavljati administrativne i tehničke poslove u oblasti homologacije pravilnikom propisuje ministar. stav (2) ovog zakona. Motorna i priključna vozila registrovana u inostranstvu mogu da učestvuju u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine ako imaju ispravne ure aje i opremu propisanu važećom me unarodnom konvencijom o saobraćaju na putevima. Član 205. ako ispunjavaju uslove propisane za motorna i priključna vozila registrovana u Bosni i Hercegovini. o čemu se vodi evidencija. ukupne mase i osovinskog opterećenja. zaštite čovjekove okoline. (1) Vozila u saobraćaju na putu moraju da ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija. prema svojim konstrukcionim i bezbjednosnim karakteristikama. moraju da odgovaraju propisima u Bosni i Hercegovini i evropskim standardima i propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. (2) Ocjenjivanje uskla enosti vozila iz stava (1) ovog člana obavljaju ovlašćene organizacije za certifikovanje vozila koje odredi ministar. (2) Postupak utvr ivanja i provjeravanja uskla enosti konstrukcionih i bezbjednosnih karakteristika iz stava (1) ovog člana u odnosu na važeće propise i standarde u Bosni i Hercegovini. ure ajima i opremi koju moraju da imaju vozila i osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju ure aji i oprema u saobraćaju na putevima pravilnikom propisuje ministar. (1) Motorna i priključna vozila koja učestvuju u saobraćaju na putu moraju da budu registrovana. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. kao i njihovi dijelovi. prepravljaju ili popravljaju u većem obimu ili su im oštećeni sklopovi i ure aji bitni za bezbjedno učestvovanje u saobraćaju na putevima. izdaje se homologacioni list. utvr ene u odobrenju koje je izdalo nadležno ministarstvo. najveće dozvoljene mase i osovinskog opterećenja. a na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se uvjerenje (certifikat). (1) Motorna i priključna vozila koja se pojedinačno proizvode. sprovodi se kod: 1) novokonstruisanih i nehomologovanih vozila sprovo enjem odgovarajućih ispitivanja u ovlašćenim organizacijama prema procedurama propisa i standarda u Bosni i Hercegovini i evropskih propisa i standarda i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se certifikat o uskla enosti. u saradnji s organom nadležnim za poslove energetike i industrije. Član 204. odnosno homologacija motornih vozila. a u pogledu dimenzija. Član 206. (3) Bliže uslove o homologaciji vozila. Registrovanje motornih i priključnih vozila Član 207. (1) Motorna i priključna vozila koja se prvi put registruju na teritoriji Bosne i Hercegovine. u skladu s odgovarajućim zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka. prije puštanja u saobraćaj moraju da budu podvrgnuta ocjenjivanju uskla enosti konstrukcionih i bezbjednosnih karakteristika s odgovarajućim važećim propisima u Bosni i Hercegovini. Opšte odredbe Član 203. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. 2) uvoza vozila homologovanih u inostranstvu. (3) Bliže odredbe o dimenzijama. kao i da imaju ispravne propisane ure aje i opremu. . 2. ukupne mase i osovinskog opterećenja mogu da učestvuju u saobraćaju na javnom putu ako ispunjavaju posebne uslove koji omogućavaju bezbjedan i nesmetan saobraćaj. dijelova ure aja i opreme. (2) Vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija.

(5) Vlasnik vozila dužan je da odjavi vozilo ako je prodato. osim motocikala. Član 208. potvrda o registraciji. tablice za privremeno registrovana vozila i probne tablice. dužan je da vrati registarske tablice nadležnom organu u roku od osam dana. (3) Potvrda o registraciji izdaje se s rokom važenja od jedne godine. od kojih je jedna na prednjoj. Član 209.(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. registarske tablice za motocikle. (3) Vozilo registrovano u Bosni i Hercegovini ne može da napusti teritoriju Bosne i Hercegovine ako ne nosi istaknutu me unarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. a kod lakog motocikla. Član 211. ako ne produži registraciju vozila u roku od 30 dana od dana isticanja važenja potvrde o registraciji. odnosno sjedište. privremena potvrda o registraciji. (4) Zabranjeno je isticanje me unarodne oznake druge države na vozilima registrovanim u Bosni i Hercegovini. (1) Registrovati se mogu motorna i priključna vozila za koja se na tehničkom pregledu utvrdi da su ispravna.na zadnjoj strani. (2) Registarske tablice na vozilu moraju da budu postavljene tako da su dobro vidljive i čitljive. motocikli i priključna vozila po jednu registarsku tablicu. potvrda o vlasništvu vozila i stiker naljepnica. 4) registarske tablice za motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja. (3) Za vozila iz stava (2) ovog člana izdaje se potvrda o korišćenju probnih tablica. . pod uslovom da su označena probnim tablicama. u saobraćaju na putu moraju da imaju po dvije registarske tablice. 5) 6) 7) (2) registarske tablice za vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine i registrovaće se u inostranstvu. kao i motorna i priključna vozila koja se kreću od mjesta u kojem su preuzeta neregistrovana do mjesta u kojem će da budu registrovana. a druga na zadnjoj strani. Oznake na registarskim tablicama sastoje se od odre enih slova i brojeva. u roku od 15 dana. (4) Vlasnik vozila. (2) Za registrovano vozilo izdaju se: registarske tablice. motocikla i priključnih vozila . registarske tablice za priključna vozila. U istom roku vlasnik vozila dužan je da prijavi promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u potvrdi o registraciji i potvrdi o vlasništvu vozila. uništeno ili otpisano i ako je vlasnik promijenio stalno prebivalište. ne moraju da budu registrovana motorna i priključna vozila koja su prepravljena ili popravljena i kojima se obavlja probna vožnja radi ispitivanja i prikazivanja njihovih karakteristika ili koja se kreću od mjesta proizvodnje do skladišta. Član 210. (1) 1) 2) 3) Za vozila koja se registruju u Bosni i Hercegovini izdaje se jedna od sljedećih registarskih tablica: registarske tablice za motorna vozila. (1) Motorna vozila. a laki motocikli.

naučnih istraživanja. mogu da učestvuju u saobraćaju u Bosni i Hercegovini samo ako su registrovana u Bosni i Hercegovini. sadržaju. (2) Učestvovanje vozila me unarodnih oružanih snaga stacioniranih u Bosni i Hercegovini u saobraćaju na putevima u Bosni i Hercegovini regulisaće se posebnim me unarodnim ugovorom. Motorna i priključna vozila registrovana u stranoj zemlji mogu da učestvuju u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine samo ako imaju važeću potvrdu o registraciji vozila i registarske tablice koje je izdao nadležni organ zemlje u kojoj je vozilo registrovano. iz opravdanih razloga. kao i me unarodnu oznaku zemlje registracije. Član 212. stiker naljepnice i registarskih tablica. potvrde o registraciji. obliku. Član 216. stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika. specijalizacije. ili državljani Bosne i Hercegovine koji radi školovanja. kao i polisu obaveznog osiguranja. saobraćajnih. vozač kod sebe mora da ima važeću potvrdu o registraciji vozila i dužan je da je pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. pružanja azila ili priznavanja statusa izbjeglog lica izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest mjeseci ili za stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini. odnosno stranaca. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti. (1) Motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja. motorna i priključna vozila koja se koriste na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o zakupu zaključenog izme u domaćeg i stranog prevoznika. potvrda o vlasništvu vozila. potvrde o vlasništvu vozila. a motorna i priključna vozila registrovana u stranoj zemlji i me unarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja važi na području Bosne i Hercegovine i dužan je da je pokaže na zahtjev policajca ili drugog ovlašćenog lica. kulturnih i drugih predstavništava. kao i motorna i priključna vozila državljana Bosne i Hercegovine koji se vrate iz inostranstva. vozač mora da ima kod sebe važeću potvrdu i dužan je da je pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. izgledu i sadržaju privremene potvrde o registraciji. Član 213. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama. stranih trgovinskih. vozač mora da ima kod sebe važeću potvrdu o registraciji izdatu za to vozilo. (2) Kad upravlja vozilom koje je označeno probnim tablicama. kao i motorna i priključna vozila koja se koriste na sajmovima i sportskim takmičenjima. stiker naljepnica i odgovarajuće registarske tablice.(1) Kad upravlja motornim i priključnim vozilom. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti privremeno borave u inostranstvu. (3) Privremena registracija vozila važi najduže jednu godinu i može se. (1) Za privremeno registrovano vozilo izdaju se: potvrda o registraciji. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. odnosno do u u Bosnu i Hercegovinu da u njoj stalno ostanu. (1) Privremeno mogu da se registruju motorna i priključna vozila uvezena iz inostranstva ili nabavljena u Bosni i Hercegovini čiji su vlasnici stranci koji u Bosni i Hercegovini privremeno borave na osnovu važeće putne isprave. (2) Kad upravlja privremeno registrovanim vozilom. vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica pravilnikom propisuje ministar. (3) Bliže odredbe o postupku i načinu registracije vozila. boji. Član 215. Član 214. stalnih službenika stranih dopisništava i motorna i priključna vozila stranaca kojima je radi školovanja. produžiti najduže za još jednu godinu. (2) Vozilo koje u Bosnu i Hercegovinu u e sa stranim registarskim tablicama na kojima oznake i broj nisu u skladu s odredbama me unarodnih ugovora koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina mora se privremeno registrovati. . specijalizacije. naučnog istraživanja.

(2) Odobrenje za rad. (3) Na tehničkom pregledu utvr uje se da li motorno ili priključno vozilo ima propisane ure aje i opremu i da li je u ispravnom stanju. odnosno da li je pod dejstvom opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. Član 219. (1) (2) Radi provjeravanja tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila. X . odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. Tehnički pregledi motornih i priključnih vozila Član 217. (4) O izvršenom tehničkom pregledu motornih i priključnih vozila vodi se evidencija. pravilnikom propisuje ministar. (2) Vozač ili vozač-instruktor iz stava (1) ovog člana dužan je da pristupi ispitivanju. (3) Nadležni organi iz stava (2) ovog člana dio poslova iz svoje nadležnosti mogu da prenesu na odgovarajuće stručne institucije. evidencijama koje se vode i obrascima koji se izdaju. Rok važenja redovnog tehničkog pregleda označava se posebnim znakom-naljepnicom. ili da ga uputi na stručni ljekarski pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znakove poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. uslovima koje moraju da zadovolje ovlašćene organizacije za obavljanje tehničkih pregleda. Član 218.POSEBNE MJERE BEZBJEDNOSTI Član 220. a raseljena lica boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine. čije je prisustvo u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima. kao i da je pod dejstvom opojnih droga ili . nadzor nad radom stanica tehničkog pregleda motornih i priključnih vozila izdaju i sprovode entitetska i kantonalna ministarstva i ministarstvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Tehnički pregled vozila može da bude redovni i vanredni. obavljaju se tehnički pregledi tih vozila. a za odre ena motorna i priključna vozila svakih šest mjeseci. 3. te izdavanje registarskih tablica obavljaju organi nadležni za unutrašnje poslove.(1) Registraciju motornih i priključnih vozila. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. osim ako ovim zakonom nije drugačije ure eno. nadležna za saobraćaj. (1) Redovni tehnički pregled vozila obavlja se jedanput godišnje. (3) Analiza krvi ili urina obavlja se kod vozača ili vozača-instruktora koji poriče da je pod dejstvom alkohola. (2) Odredbe stava (1) ovog člana odnose se na vlasnike vozila koji imaju prebivalište ili sjedište. (1) Novoproizvedena motorna i priključna vozila vlasnici su dužni da odvezu na redovan tehnički pregled u toku mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije. (1) Ovlašćeno lice može vozača ili vozača-instruktora da podvrgne kontroli pomoću odgovarajućih sredstava i aparata. te da li ono ispunjava i druge propisane uslove za učestvovanje u saobraćaju. (4) Bliže odredbe o sadržaju i načinu obavljanja tehničkih pregleda. (2) (3) Vozila stara dvije i više godina vlasnici su dužni da odvezu na tehnički pregled svakih 12 mjeseci.

opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje. kao i prema vozaču iz člana 201. ili da upravlja vozilom u vrijeme dok je na snazi mjera nadležnog organa kojom je vozaču zabranjeno upravljanje motornim vozilom. Član 221. dužna je da o svom nalazu i mišljenju odmah obavijesti organ nadležan za izdavanje vozačke dozvole. (2) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ima pravo da upravlja motornim vozilom više kategorija. Ako je vozaču ili vozaču-instruktoru izrečena mjera bezbjednosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. ovog zakona koji u toku 24 časa vozilom pre e više od 500 km puta. odnosno koji u toku 24 časa upravlja vozilom duže od devet sati. stav (2) ovog zakona za kojeg utvrdi da u organizmu ima alkohola ili da pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. organ koji vozača vodi u evidenciji oduzeće mu dozvolu i držaće je kod sebe dok zabrana traje.lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje ukoliko bi to izazvalo štetne posljedice po njegovo zdravlje. (5) Ovlašćeno lice postupiće na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču iz člana 199. (4) Ovlašćeno lice postupiće na način iz st. stav (3) ovog zakona. dejstvo opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje) da nije sposoban bezbjedno da upravlja vozilom. (2) Fotografija i video-zapis s podacima o utvr enoj brzini. (1) i (3) ovog člana i prema vozaču-instruktoru kojeg zatekne da osposobljava kandidata za vozača pod dejstvom alkohola. ovog zakona koji neprekidno upravlja vozilom duže od četiri sata i 30 minuta. biće oduzeta vozačka dozvola dok se ne podvrgne tom pregledu. odnosno vozač-instruktor. kao i prema vozaču za kojeg utvrdi da je pod dejstvom alkohola. u skladu sa članom 174. a to pravo za pojedine kategorije bude mu ograničeno iz razloga predvi enih u stavu (1) ovog člana. (4) Ako je ispitivanjem sprovedenim prema odredbama ovog člana utvr eno da je vozač ili vozač-instruktor pod dejstvom alkohola. (2) Ovlašćeno lice postupiće na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču iz člana 174. ili koji pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. (3) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ne obavi vanredni zdravstveni pregled na koji je upućen. (1) Ako zdravstvena organizacija prilikom pregleda vozača ili vozača-instruktora utvrdi da je postao fizički ili psihički nesposoban za upravljanje motornim vozilima. bolest. (1) Ovlašćeno lice na licu mjesta privremeno će oduzeti vozačku dozvolu i isključiti iz saobraćaja vozača kojeg zatekne da upravlja vozilom ili da pokušava da upravlja vozilom ako je očigledno da je vozač u takvom psiho-fizičkom stanju (umor. odnosno koji upravlja vozilom neprekidno duže od devet sati. ili u vrijeme kad je na snazi mjera nadležnog organa kojom je vozačuinstruktoru zabranjeno upravljanje motornim vozilom. Član 222. Član 224. kao i kad ga zatekne da osposobljava kandidata za vozača a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije. (3) Ovlašćeno lice isključiće iz saobraćaja i vozača kojeg zatekne da upravlja motornim vozilom a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije. koji će na osnovu toga vozaču ili vozaču-instruktoru oduzeti vozačku dozvolu za vrijeme trajanja te nesposobnosti. . stav (3) ovog zakona. izdaće se nova vozačka dozvola u koju će se upisati one kategorije motornih vozila kojima ima pravo da upravlja. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru koji nema zapis ili brzinomjer služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. troškove ispitivanja snosi vozač. u skladu sa članom 174. tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem vozilom (video-nadzor). Član 223. (1) Brzina kretanja vozila utvr uje se pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila.

(4). (1). stav (2). Član 225. @alba na rješenje ne odga a izvršenje rješenja. (2) (3) (4) Broj kaznenih bodova je jedan i dva. člana 237. (5) i (6) ovog člana dužan je da vrati dozvolu vozaču čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. Član 226. na osnovu pravosnažne sudske odluke. stav (2) ovog zakona koji odbije da se podvrgne ispitivanju. (6) Vozaču koji se ne odazove na predavanja iz stava (5) ovog člana rješenjem će se privremeno oduzeti vozačka dozvola. (8) Ako vozač ne preuzme vozačku dozvolu u roku od tri dana od dana oduzimanja. a najkasnije u roku od 24 časa od dana oduzimanja. (5) i (6) ovog člana dužno je da o tome izda vozaču potvrdu koja sadrži: ime i prezime vozača. (9) Ovlašćeno lice koje je oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama st. osim kazni propisanih kaznenim odredbama ovog zakona. (11) (12) Rješenje o oduzimanju vozačke dozvole donosi organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. stav (2) ovog zakona. (4). (1) Vozaču motornog vozila koji je pravosnažnom sudskom odlukom kažnjen za prekršaje kažnjive prema odredbama člana 235. U slučaju sticanja kaznenih bodova. (1) Vozač koji je pozvan na predavanja i koji pristupi provjeri poznavanja saobraćajnih propisa snosi troškove predavanja. broj oduzete vozačke dozvole. (1) i (2). člana 238. Kazneni bodovi evidentiraju se u evidenciji vozača. (7) Nadležni organ čije je ovlašćeno lice oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama st. ako su prestali razlozi zbog kojih je dozvola oduzeta. (9) Vozačka dozvola oduzeta na osnovu stava (8) ovog člana biće vraćena vozaču po isteku roka iz stava (8) ovog člana uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa. . zavisno od težine učinjenog prekršaja. (1). (13) Vozačka dozvola oduzeta na osnovu stava (10) ovog člana biće vraćena vozaču po isteku roka iz stava (10) ovog člana. (2). stav (2) ili člana 239. (5) Vozača kojem je u roku od jedne godine zbog učinjenih prekršaja iz ovog zakona odre eno najmanje deset kaznenih bodova nadležni organ kod kojeg se vodi u evidenciji pozvaće na predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa. člana 236. dok se ne odazove na predavanja. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa. st. odnosno provjere u visini koju odredi nadležni organ. odre uju se i kazneni bodovi. (2). kazna se izriče za prekršaj koji nosi veći broj kaznenih bodova. (8) Vozaču kojem je u roku od jedne godine zbog učinjenih prekršaja iz ovog zakona odre eno najmanje petnaest kaznenih bodova biće oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 30 dana i biće upućen na provjeru poznavanja saobraćajnih propisa. a vozačka dozvola se ne vodi u evidenciji organa čije je ovlašćeno lice tu dozvolu oduzelo. nadležni organ dostaviće vozačku dozvolu organu u čijoj se evidenciji ta dozvola vodi. dan i sat njenog oduzimanja i način njenog vraćanja.(6) Ovlašćeno lice postupiće na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču ili vozaču-instruktoru iz člana 219. (7) @alba na rješenje o privremenom oduzimanju vozačke dozvole ne odga a izvršenje rješenja. (10) Vozaču kojem u roku od dvije godine zbog učinjenih prekršaja iz ovog zakona ponovo bude odre eno petnaest kaznenih bodova biće oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 60 dana.

st. a najkasnije u roku od 24 časa po prestanku postojanja tih razloga. (1) Ovlašćeno službeno lice narediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je vozilo zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz člana 74. ovog zakona. odnosno da upotrijebi zimsku opremu. (3) Vozač odnosno vlasnik vozila isključenog iz saobraćaja odgovoran je za čuvanje vozila od kra e ili drugih nezakonitih radnji prema vozilu. ili da vozilo odveze do odre enog mjesta gdje može da otkloni neispravnost. odnosno kretanje pješaka. Vozač kojem je odlukom nadležnog organa zabranjeno upravljanje motornim vozilom na osnovu člana 221. (2) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava bezbjednost saobraćaja. ovog zakona. (1) Ovlašćeno lice isključiće iz saobraćaja vozilo koje nije registrovano. odnosno za vrijeme za koje mu je vozačka dozvola oduzeta ili zadržana. ili kojim se. (4) Premještanje vozila na drugo mjesto ure uje se propisima entiteta. bez dozvole. . (3) Ako vozač motornog vozila i poslije dvije provjere ne pokaže dovoljno znanje. odnosno nedovoljno obezbije en. (4) Kazneni bodovi za pojedinačan prekršaj brišu se iz evidencije nakon isteka 12 mjeseci od dana kada su odre eni. ako je vozilo parkirano u pješačkoj zoni. a za vozače kojima su izrečene mjere iz člana 225. (2) Ako vozač ne postupi po nare enju iz stava (1) ovog člana. kao i vozač kojem je vozačka dozvola zadržana na osnovu člana 225. Član 230. odnosno masu ili osovinsko opterećenje. (3) Troškove premještanja vozila u svim slučajevima snosi vozač ili vlasnik vozila. stav (2) ovog zakona. (8) i (10) ovog zakona. (1) Ako ovlašćeno lice zatekne vozilo koje zbog tehničke neispravnosti ugrožava ili smeta drugim učesnicima u saobraćaju.(2) Vozač motornog vozila koji na provjeri ne pokaže potrebno znanje može se. (2) Ovlašćeno lice koje je isključilo vozilo iz saobraćaja vozaču će na licu mjesta privremeno oduzeti potvrdu o vlasništvu vozila. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. ili na kojem je teret nepravilno natovaren. prevozi teret čije dimenzije. a registarske tablice dostaviti nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji u roku od tri dana. Član 229. ili se kreće bez zimske opreme na dijelu puta i u vrijeme kad je zimska oprema obavezna narediće vozaču da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost. (1) i (3) ovog zakona ne smije u saobraćaju na putu da upravlja motornim vozilom za vrijeme trajanja zabrane. ovlašćeno lice isključiće vozilo iz saobraćaja i oduzeće knjižicu vozila. stav (1) ovog zakona. ovog zakona. Član 227. Član 228. ili koje nema propisane registarske tablice. (3) Nadležni organ čije je ovlašćeno lice privremeno oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila. ne može da pristupi daljnjoj provjeri dok ne istekne dva mjeseca od dana posljednje provjere. ili koje se kreće putem na kojem je kretanje te vrste vozila zabranjeno. podvrći ponovo provjeri poslije isteka 15 dana od dana prethodne provjere. kao i ako je vozilo parkirano na mjestu rezervisanom za vozila invalida. vozač kojem je vozačka dozvola oduzeta na osnovu člana 222. ili ometa normalan tok saobraćaja. dužan je da vozaču vrati potvrdu o vlasništvu vozila čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. odnosno da vozilom nastavi kretanje na putu na kojem je kretanje te vrste vozila dozvoljeno. prema odredbama ovog člana i člana 228. a za prekršaj iz stava (1) ovog člana oduzeće i registarske tablice. odnosno masa prekoračuju najveće dozvoljene dimenzije. na svoj zahtjev. st. vozač kojem je vozačka dozvola privremeno oduzeta na licu mjesta na osnovu člana 223.

vrijeme.00 KM kazniće se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice. odnosno nakon pre enih 500 km puta (član 201). put i mjesto oduzimanja. Član 231. vozilo koje izduvnim gasovima ili na drugi način prekomjerno zaga uje vazduh. a novčanom kaznom u iznosu od 1. naziv organa koji je izdao potvrdu o vlasništvu vozila. odnosno vlasnik vozila iz stava (2) ovog člana ne preuzme privremeno oduzetu i zadržanu knjižicu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. o čemu izdaje potvrdu u skladu sa članom 230. datum.(4) Ovlašćeno lice koje je privremeno oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila ili registarske tablice dužno je da o tome izda vozaču potvrdu koja sadrži naziv i sjedište organa čije je ovlašćeno lice oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila i registarske tablice. vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure aj za spajanje vučnog i priključnog vozila. a knjižica vozila se ne vodi u evidenciji organa čije je ovlašćeno lice knjižicu oduzelo. ime i prezime vozača i njegovu adresu.000. način i vrijeme vraćanja potvrde o vlasništvu vozila i pečat i potpis ovlašćenog lica.000.00 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost ako: 1) ne održava javne puteve za bezbjedan i nesmetan saobraćaj ili ne organizuje i trajno kontroliše stanje i održavanje javnih puteva. kao i vozilo koje proizvodi prekomjernu buku. stav (1)). teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. (1) Na vanredni tehnički pregled uputiće se motorno ili priključno vozilo koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti ure aja za upravljanje ili ure aja za zaustavljanje. 5) ne obezbijedi vozaču koji upravlja autobusom.00 KM do 5. vrstu i registarski broj vozila.500 kg neprekidan jedanaestočasovni odmor prije početka njegovog radnog dana (član 200. (4) Bliže odredbe o sadržaju programa i načinu održavanja predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa i programu i načinu provjere poznavanja saobraćajnih propisa. kad u toku 24 časa prelazi više od 500 km. postavlja posebne objekte na putu protivno odredbama člana 47. . saobraćajne signalizacije i opreme na putevima (član 4). potvrda o vlasništvu vozila biće dostavljena nadležnom organu u čijoj se evidenciji vozilo vodi. izvršenju mjera bezbjednosti i zaštitnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom pravilnikom propisuje ministar. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 2. 2) proizvodi. objekata. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. stav (4) ovog zakona. vozilo koje je u saobraćajnoj nesreći toliko oštećeno da se opravdano može zaključiti da su na njemu oštećeni sklopovi i ure aji koji su bitni za bezbjednost saobraćaja. zamijeni drugi vozač najkasnije nakon devet sati upravljanja vozilom.KAZNENE ODREDBE Član 232. ure aje ili rezervne dijelove za vozila protivno odredbama člana 6. razlog oduzimanja. nadležni organ koji je uputio vozilo na vanredni tehnički pregled privremeno će oduzeti i zadržati knjižicu vozila dok se navedene neispravnosti ne otklone i dok se to ne potvrdi na novom tehničkom pregledu. ime i prezime vlasnika i njegovu adresu. 6) ne obezbijedi da vozača koji upravlja autobusom. (2) Ukoliko se u slučaju iz stava (1) ovog člana na vanrednom tehničkom pregledu potvrde neispravnosti zbog kojih je vozilo upućeno na vanredni tehnički pregled.00 KM do 10. (3) Ukoliko vozač. popravlja ili prepravlja vozila ili pušta u saobraćaj vozila. potvrda o vlasništvu vozila biće dostavljena nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji. 3) 4) ne uspostavi Centralni registar ili redovno ne dostavlja odgovarajuće podatke Centralnom registru (član 10). ili se ustanovi druga neispravnost za koju je propisano isključivanje iz saobraćaja. saobraćajnih znakova i vještine upravljanja motornim vozilom.000. XI . teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 20 tona. vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure aj za pogon na tečni gas. održava. (5) Ako vozač ne preuzme oduzetu potvrdu o vlasništvu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja.000.

10) ne postavi odgovarajuće saobraćajne znakove ispred prelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou (član 145). .00 KM do 1.000. stav (2)). ili ako se njegovim vozilom prevozi teret koji nije raspore en ili pričvršćen na način odre en u članu 127. ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za bezbjednost saobraćaja (član 133). 7) ne postavi ili ne održava saobraćajne znakove na putu tako da budu lako uočljivi danju i noću. 4) naredi ili dozvoli da se na njegovo vozilo ugrade ure aji za davanje posebnih znakova. 5) naredi ili dozvoli da se njegovo vozilo u saobraćaju na putu optereti preko dozvoljene nosivosti.00 KM odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. opremu i ure aje za vozila proizvedene u inostranstvu protivno odredbama člana 205. svjetla. rezervne dijelove.00 KM do 8. 2) naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom na motorni pogon vuče priključno vozilo protivno odredbama člana 81. ili da se takvo vozilo upotrebljava u saobraćaju na putu protivno odredbama člana 126. 13) na putu na kojem su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojem se izvode radovi ne postupi prema odredbama člana 151.7) pušta u saobraćaj motorna i priključna vozila. stubove ili druge slične predmete kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraćajnih znakova. (1) Novčanom kaznom od 1. ne izgra uje. 6) u pogledu obilježavanja javnih puteva saobraćajnim znakovima ne postupi prema odredbama člana 130. a na magistralnom putu ne obilježi ih i ivičnim linijama (član 143. 8) pojedinačno proizvodi. ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju osobine puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila.000. (1) i (2). st. Član 233. odnosno traktora s prikolicom. ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. znakove. ili zasljepljuju učesnike u saobraćaju. 9) na javnom putu van naselja sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera na kojem postoje samo dvije saobraćajne trake ne odvoji te trake odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu.000. prepravlja ili popravlja u većem obimu vozila na motorni pogon i priključna vozila protivno odredbama člana 206. ili preko najveće dozvoljene mase. stav (1)). (1) i (2). st. 8) na javnom putu postavi table. ne dopuni ili ne zamijeni saobraćajne znakove koji ne odgovaraju izmijenjenim uslovima saobraćaja na putu ili zahtjevima bezbjednosti saobraćaja (član 131). ne oprema i ne održava puteve tako da odgovaraju svojoj namjeni i bezbjednosti saobraćaja (član 11. 14) ne obavijesti najbližu policijsku stanicu o prijemu lica povrije enog u saobraćajnoj nesreći ili o smrti lica povrije enog u saobraćajnoj nesreći (član 157). ili ako ne ukloni. 3) naredi ili dozvoli vuču natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila. 11) postupi protivno odredbama člana 149. stav (5). 12) ne postavi ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih signala na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou u slučajevima iz člana 150. bojom.00 KM kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako: 1) ne projektuje. izgledom ili mjestom postavljanja podražavaju ili liče na neki saobraćajni znak. (2) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 500. protivno odredbama člana 87. ili koji svojim oblikom.

7) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje vozilo za prevoz djece koje nije obilježeno posebnim znakom (član 30.00 KM do 1. ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje. 6) ostavi na putu oštećena vozila. stav (1)). predmete ili materije koje mogu da ometaju ili ugroze bezbjednost saobraćaja ili zaga uju okolinu (član 26. stav (1)). 20) 21) 22) postupi protivno odredbama člana 206. ure aje za spajanje vučnog i priključnog vozila. . ili nema pravo da upravlja vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (član 172.500 kg upravlja vozilom neprekidno duže od četiri sata i trideset minuta (član 199.500.00 KM kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako: postupi protivno odredbi člana 7. 4) 5) ne postupi prema odredbama člana 22. 17) naredi ili dozvoli da vozač. ne postupi u skladu sa članom 23. odnosno da osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom protivno odredbama člana 174. stav (3)). (4) Za prekršaje iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 500. stav (1)).00 KM do 300. ure aje za zaustavljanje. stav (1)). (2) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 100. Član 234. gdje je put uzrok saobraćajnih nesreća (član 21. 23) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje motorno ili priključno vozilo koje je upućeno na vanredni tehnički pregled. (1) 1) 2) Novčanom kaznom od 400.. a nije obavljen taj pregled (član 231). stav (1)). (3) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 100.000. na vozilu koristi registarske tablice koje nisu izdate za to vozilo (član 209. bolesti.00 KM do 300.00 KM i odgovorno lice u državnom organu. teškog psihičkog stanja ili upotrebe opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje nije u stanju da bezbjedno upravlja vozilom (član 173.15) naredi ili dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo da upravlja motornim vozilom.00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. naredi ili dozvoli da vozač upravlja motornim vozilom u saobraćaju protivno odredbi člana 227. 19) u saobraćaju na putu koristi vozilo koje ne ispunjava propisane uslove u pogledu dimenzija. stav (5)). tahograf i pneumatike (član 203.). 16) naredi ili dozvoli da vozilom upravlja vozač za kojeg se može zaključiti da zbog umora.00 KM do 5.: 18) vozač autobusa ili teretnog motornog vozila ili skupa vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.00 KM i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost vlastitim radom i sredstvima u vidu zanatske djelatnosti. ne postupi prema odredbama člana 20. ukupne mase ili osovinskog opterećenja. 3) ne preduzima praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na putu. odnosno vozač-instruktor koji u organizmu ima alkohola ili pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola počne da upravlja vozilom.

ostrva za usmjeravanje saobraćaja i druge objekte na kolovozu koji noću nisu dovoljno osvijetljeni ne obilježi na način propisan u članu 141. (2) i (3). magistralnom. 21) naredi ili dozvoli da njegovim motornim i priključnim vozilom u saobraćaju upravlja vozač protivno odredbama člana 200.00 KM do 300.000. stav (1)).196. spajanje vučnog ili priključnog vozila. osim ure aja za: upravljanje. 12) ako ukloni ili ošteti saobraćajni znak ili izmijeni značenje saobraćajnog znaka (član 132. odnosno osvijetljeni na način propisan u članu 151. 17) motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača osposobljava za praktično upravljanje vozilom ne obilježi posebnim tablicama (član 183.). 20) dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nije obavilo kontrolni zdravstveni pregled. ili naredi da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo da upravlja motornim vozilom. regionalnom i lokalnom putu znakove opasnosti i znakove izričitih naredbi ne presvuče reflektujućim materijama. stav (2)). bude označen na način utvr en u članu 129. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. . 22) naredi ili dozvoli da se u saobraćaju na putu koristi vozilo koje nema propisanu opremu ili ispravne propisane ure aje. naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom prevozi teret protivno odredbama člana 129.00 KM do 1.8) na svoja motorna ili priključna vozila ne stavi propisanu oznaku o najvećoj dozvoljenoj brzini kretanja za ta vozila (član 46. (3) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 100. (2) i (3)). putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. 16) upravlja vozilom. 18) izda me unarodnu vozačku dozvolu protivno odredbi člana 192. tahograf i pneumatike (član 203). stav (3)). ili ih ne osvijetli sopstvenim izvorom svjetlosti (član 135). stav (1)). stav (3). (2) Za prekršaje iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 500. zaustavljanje. 13) na autoputu. ili nema pravo da upravlja vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (član 172. 14) ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel. 15) prilikom izvo enja radova na putu postavi branike koji nisu obojeni. 23) naredi ili dozvoli da njegova neregistrovana motorna ili priključna vozila učestvuju u saobraćaju na putu (član 207. i 197).00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. stav (2). 24) naredi ili dozvoli da njegova motorna ili priključna vozila učestvuju u saobraćaju na putu bez probnih tablica. ili poslije isteka važenja probnih tablica (član 207. 26) obavlja tehnički pregled suprotno odredbama člana 217. kao i vrhove pješačkih ostrva. odnosno upravlja vozilom a nije obavilo kontrolni zdravstveni pregled (čl. 9) 10) naredi ili dozvoli vuču neispravnog vozila na motorni pogon protivno odredbama člana 85. 19) dozvoli da se kandidat za vozača motornog vozila obučava iz praktičnog dijela obuke bez zdravstvenog pregleda (član 193. stav (3)). 195.00 KM i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost. stav (3). ili dozvoli. 25) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje njegovo motorno ili priključno vozilo poslije isteka važenja saobraćajne dozvole ili potvrde o korišćenju probnih tablica (član 211). st. st. 11) ne obezbijedi da teret na vozilu noću.

i 46. vozač koji pretiče vozilo koje je stalo ispred obilježenog pješačkog prelaza radi propuštanja pješaka (član 65). odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dozvoljene brzine (čl. 6) vozač koji nedozvoljeno pretiče sa desne strane (član 58. kad je to vozilo zaustavljeno na kolovozu radi ulaženja ili izlaženja djece (član 30. stav (1) tačka 1)). 11) vozač koji počne preticanje ili obilaženje kad je vozač vozila koje se kreće iza njega počeo preticanje (član 61. 12) vozač koji počne preticanje kad je vozač vozila koje se na istoj saobraćajnoj traci kreće ispred njega dao znak da namjerava da izvrši preticanje ili obilaženje (član 61. 8) vozač koji s lijeve strane pretiče vozilo koje se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza. 18) vozač koji ne zaustavi vozilo ispred obilježenog pješačkog prelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz (član 111. 13) vozač koji počne preticanje kad saobraćajna traka kojom namjerava da to učini nije slobodna na dovoljnom rastojanju i time ugrozi ili ometa saobraćaj iz suprotnog smjera (član 61. stav (2)). 4) vozač koji u vezi s propuštanjem vozila postupi protivno odredbama člana 49. stav (1)). stav (1) tačka 4)). 7) vozač koji s lijeve strane pretiče vozilo koje je na kolovozu zauzelo takav položaj i čiji vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo (član 58. 5) i 6)). stav (1) tačka 1)). stav (1) tačka 3)). 2) vozač koji na putu postupa protivno odredbama člana 40. (1) Novčanom kaznom od 100. stav (1)).00 KM kazniće se za prekršaj: 1) vozač koji ne zaustavi vozilo kad nai e na vozilo kojim se prevoze djeca. stav (4)). 5) vozač koji na mjestu na kojem je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ne zaustavi vozilo na znak crvenog svjetla (član 51. stav (2)). 9) 10) vozač koji povećava brzinu kretanja svog vozila dok ga drugo vozilo pretiče (član 60. 16) 17) vozač koji pretiče drugo vozilo protivno odredbama člana 64.00 KM do 300. 15) vozač koji obavlja preticanje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena saobraćaju iz suprotnog smjera ispred vrha prevoja puta ili u krivini gdje je preglednost nedovoljna (član 63). stav (3)). 3) vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je za više od 30 km na sat veća od dozvoljene brzine. vozač koji počne preticanje zaustavljene kolone vozila ili kolone vozila u kretanju (član 61. kao i vozač koji počne preticanje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena prinudnom zaustavljanju vozila (član 61. stav (1) tač. (1) i (2)).(4) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 100.00 KM i odgovorno lice u državnom organu. ili ako ga pretiče sa desne strane kad izme u tog vozila i desne ivice kolovoza ne postoji saobraćajna traka (član 58.00 KM do 300. stav (1) tačka 2)). 14) vozač koji počne preticanje ili obilaženje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena kretanju vozila iz suprotnog smjera ako po izvršenom preticanju ili obilaženju ne može bez ometanja ili ugrožavanja drugih učesnika u saobraćaju ponovo da zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije početka preticanja ili obilaženja. 44. . st. stav (3). Član 235.

18). 31) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim ili priključnim vozilom koje nije registrovano (član 208. stav (1)). 30) vozač koji učestvuje u saobraćaju s neregistrovanim vozilom (član 207). odnosno da li se nalazi pod dejstvom opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje (član 220. 25). 21) vozač koji u saobraćaju na putu upotrebljava vozilo protivno odredbi člana 126. ili ako se daju svjetlosni ili zvučni signali upozorenja da će taj ure aj početi da se spušta. uz kaznu. odnosno da prugom nailazi voz (član 114. 3). 25) vozač koji upravlja vozilom pod dejstvom opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje (član 173. 32) i 33) stava (1) ovog člana. st. a vozaču. 34) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom protivno odredbi člana 227. 27) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom (član 184). 24) učesnik u saobraćaju koji ne postupa po zahtjevu izraženom pomoću znaka ili prema naredbi ovlašćenog lica (član 152. 26) vozač koji upravlja ili počne da upravlja vozilom u saobraćaju na putu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom.00 KM. pneumatike ili nema tahograf. kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi preko 1g/kg (član 174. ure aje za spajanje vučnog i priključnog vozila. 15). 32) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim ili priključnim vozilom poslije isteka važenja saobraćajne dozvole ili potvrde o korišćenju probnih tablica (član 211. ili izmijeni značenje saobraćajnog znaka (član 132. 1). (2) Za prekršaje iz tač. stav (1)). 20) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi kad se pojavi crveno trepćuće ili crveno neprekidno svjetlo (član 115. 11). 14). stav (2)). stav (2)). 5). izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog do četiri mjeseca. ili ako je taj ure aj već počeo da se spušta. stav (1)). ukupne mase ili osovinskog opterećenja. .000. stav (1)). 13). 26). uz kaznu. stav (5). stav (2)). 29) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje ne ispunjava propisane uslove u pogledu dimenzija. izreći će se i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do šest mjeseci. a i za druge prekršaje iz tog stava ta mjera može se izreći u istom periodu. (1) i (2)).19) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje spušten. (3) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kojim je izazvana saobraćajna nesreća. tahograf. ure aje za zaustavljanje. 10).). učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 300. 2).). 33) vozač ili vozač-instruktor koji odbija da se obavi ispitivanje pomoću odgovarajućih sredstava i aparata ili stručni pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. 17).00 KM do 1. 23) lice koje postupi protivno odredbi člana 133. 22) lice koje ukloni ili ošteti saobraćajni znak ili opremu puta. 28) vozač koji upravlja motornim vozilom one kategorije koja nije naznačena u njegovoj vozačkoj dozvoli (član 185). ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje. vozaču ili vozaču-instruktoru. ili ako ga za vrijeme vožnje ne uključi (član 203.

stav (3)). stav (1)). pogrebnu povorku ili drugu organizovanu povorku koja se kreće po kolovozu (član 80). 6) vozač koji na putu sa kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera. 3) vozač koji se nesmanjenom brzinom kreće pored vozila javnog prevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu i time ugrozi lica koja u to vozilo ulaze ili iz njega izlaze (član 30. 15) vozač koji u odnosu na pješaka koji je stupio ili stupa na obilježeni pješački prelaz postupa protivno odredbama člana 111. na kojem postoje najmanje četiri saobraćajne trake. 2) vozač koji sa kolovoza ne ukloni predmete koji sa vozila padnu na put i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put (član 26. pješak. stav (2). 11) vozač koji vozilom presiječe kolonu djece. Član 236. stav (1)) ili koji vozilo u kretanju drži protivno odredbama člana 39. predmete ili materije koje mogu da ometaju ili ugroze bezbjednost saobraćaja (član 26. stav1)). vojnika. stav (1)). osim novčane kazne. prelazi vozilom na kolovoznu traku namijenjenu za saobraćaj vozila iz supratnog smjera (član 40.(4) Osim novčane kazne za prekršaje iz stava (2) ovog člana. . gonič stoke koji ne nadzire stoku koja se kreće po putu (član 104. stav (2). stav (1)). stav (2)). (2) i (3). (1) Novčanom kaznom od 50. 9) ozač koji obavlja preticanje ili obilaženje kad s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu u saobraćaju ili na tehničke osobine vozila ugrožava druge učesnike u saobraćaju (član 58. a za ostale prekršaje iz stava (1) ovog člana vozaču ili vozaču-instruktoru. 10) lice koje postupi protivno odredbama člana 70. stav (2)). 4) vozač koji namjerava da na putu obavi neku radnju vozilom a prethodno se nije uvjerio da to može da učini bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili za imovinu (član 36). st. 7) vozač koji brzinu kretanja svog vozila ne prilagodi osobinama i stanju puta i drugim saobraćajnim uslovima tako da vozilo ne može blagovremeno da zaustavi pred preprekom koju pod datim uslovima može da predvidi (član 43. stav (1) i člana 122. 12) 13) 14) vozač vozila na motorni pogon koji prilikom vuče priključnog vozila postupi protivno odredbama člana 81. stav (1)). stav (1). odnosno vodič ili gonič stoke koji postupi protivno odredbi člana 92. 8) vozač koji se približava raskrsnici tolikom brzinom da ne može da se zaustavi i propusti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza (član 50. odre uje se i jedan kazneni bod.00 KM do 250. 5) vozač koji se ne kreće desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja (član 39. 18) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila pod pratnjom postupi protivno odredbama člana 125. 17) vozač motornog vozila koje vuče drugo motorno vozilo ako postupi protivno odredbama člana 118. vozaču ili vozaču-instruktoru odre uju se i dva kaznena boda. 16) vozač koji se vozilom približava prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na način protivan odredbama člana 113.00 KM kazniće se za prekršaj: 1) lice koje na putu ostavi oštećeno vozilo.

(3) Osim novčane kazne. (1) Novčanom kaznom od 50.00 KM do 300. odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 30 do 50 km na čas veća od dozvoljene brzine (član 44. stav (2) tačka 1). stav (5). ili ne propusti pješake koji prelaze preko kolovoza (član 52.00 KM i odrediće mu se jedan ili dva kaznena boda. stav (4)). st. Član 237. stav (2)). 3) vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je za više od 20 do 30 km na čas veća od dozvoljene brzine. 27) vozač koji upravlja ili počne da upravlja vozilom u saobraćaju na putu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. ili prouzrokovana saobraćajna nesreća. može se izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. stav (1). 22) lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći ako postupi protivno odredbama člana 154. stav (1). (2) Ako je prekršajem iz stava (1) ovog člana izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju. vlasnik vozila koji svoje vozilo da na upravljanje licu iz člana 172. ili iza autobusa kojim se obavlja prevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu kada lica moraju da pre u preko saobraćajne trake ili biciklističke trake kojom se njegovo vozilo kreće (član 30. učinilac prekršaja kazniće se novčanom kaznom od 100. (1) i (2)).19) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila s pravom prvenstva prolaza postupi protivno odredbama člana 126. . stav (1)). stav (1)).3 g/kg do 1 g/kg (član 174. st. od (1) do (4). 24) 25) 26) ako ne postupi prema odredbama člana 158. vlasnik vozila ako u roku od osam dana ne vrati registarske tablice nadležnom organu (član 208. stav (3). (2) i (3). vlasnik vozila koji postupi protivno odredbama člana 208. 21) vozač koji se vozilom kreće saobraćajnom trakom na kojoj je svjetlosnim saobraćajnim znakom označeno da je zabranjen saobraćaj u smjeru u kojem se on kreće (član 139. 20) vozač koji vozilom prevozi teret kojim se ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju. st. kod kojeg se utvrdi da količina alkohola u krvi prelazi količinu od 0. stav (4)). za prekršaje iz stava (1) ovog člana vozaču se odre uju i jedan ili dva kaznena boda. 2) vozač koji mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila (član 42. stav (1)). stav (3)). vlasnik vozila koji ne podnese podatke o identitetu lica kojem je dao vozilo na upravljanje (član 172. ili nanosi šteta putu ili objektima na putu (član 127. a nije podvrgnuto tom pregledu (član 231). i član 46. 4) vozač koji na raskrsnici skrene vozilom u pravcu označenom zelenom svijetlećom strelicom i pri tome ometa saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji ulazi. 28) 29) 30) vozač koji postupi protivno odredbama člana 190.00 KM kazniće se za prekršaj: 1) vozač koji ne zaustavi vozilo iza vozila javnog prevoza putnika. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. 23) vozač koji na zahtjev ovlašćenog lica ne preveze lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove (član 156. 31) vozač koji u saobraćaju na putu učestvuje motornim ili priključnim vozilom koje je upućeno na tehnički pregled. stav (1)).

gonič stoke i vozač vozila koje se ne smatra motornim vozilom. 23) 24) vozač koji upravlja vozilom koje je opterećeno protivno odredbi člana 127. (1) i (3)). vozač koji postupi protivno odredbama člana 90. vozač koji optereti vozilo kojim upravlja protivno odredbama člana 127. ili vozač motornog vozila koje ne može da razvije brzinu od najmanje 40 km na čas ako se kreću po autoputu ili putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila ili brzom putu (član 116. 13) vozač koji ne drži potrebno rastojanje kad se kreće iza drugog vozila (član 96). 16) pješak koji na obilježenom pješačkom prelazu na kojem je saobraćaj pješaka regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima za pješake ne postupi prema tim znakovima (član 109. ako ne drži svoje vozilo na propisanom rastojanju od istog takvog vozila ispred sebe (član 97. ili koje prelazi pješački prelaz (član 65). 6) vozač koji poslije izvršenog preticanja ili obilaženja vozilom ponovo ne zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se do tada kretao (član 62). st. 22) vozač vozila na motorni pogon koji za vrijeme kretanja kroz tunel ne drži upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta (član 124). vozač koji vozilom na putu kroz tunel izvodi radnje čije je izvo enje u tunelu zabranjeno (član 123). stav (1). 25) vozač koji u vezi sa raspore ivanjem tereta na vozilu ili označavanjem tereta postupi protivno odredbama člana 128. 9) 10) 11) vozač koji svojim vozilom noću vuče vozilo na motorni pogon protivno odredbama člana 83. stav (3) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza. odnosno ne zaustavi vozilo na pogodnom mjestu. stav (2) tač.500 kg. st. 8) vozač koji prije nego što napusti vozilo ne preduzme sve mjere kojima se sprečava da ono samo krene s mjesta na kojem je ostavljeno (član 78). . st. 20) 21) vozač motornog vozila koji postupi protivno odredbi člana 120. 12) vozač vozila na motorni pogon koji po magli ne upotrebljava propisana svjetla. 17) učesnik u saobraćaju koji je prilikom prelaženja preko željezničke pruge u istom nivou postupio protivno odredbama člana 115. od 2) do 5). 15) vozač motocikla i lakog motocikla i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (član 102). stav (1)). (1) i (2) i član 120). kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. ili kretanje unazad (član 117. ili mu je dužina veća od sedam metara. 18) pješak. ili ako ta svjetla upotrebljava na način suprotan odredbama člana 95. 7) vozač koji vozilom pretiče drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prelazu. stav (1)).5) vozač koji u slučajevima iz člana 60. ne označi na način iz člana 129. (2) i (3). 19) vozač motornog vozila koji zaustavi vozilo na autoputu ili na autoputu obavlja polukružno okretanje vozilom iz jednog smjera saobraćaja u suprotni smjer. 14) vozač vozila na motorni pogon čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. vozač vozila na motorni pogon koji upotrebljava svjetla za označavanje vozila protivno odredbama člana 94. 26) vozač koji teret na vozilu noću.

vozač koji u slučaju iz člana 60. stav (2). st. vozač koji pri preticanju ne drži svoje vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče (član 62). stav (1)). (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. 2) vozač koji ne omogući uključivanje u saobraćaj vozilu javnog gradskog prevoza putnika. vozač koji pri zaustavljanju ili parkiranju vozila ne postupi prema odredbama člana 70. (7) i (8). stav (1) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza. svjetlosno-signalne i reflektujuće ure aje ili materije koji daju svjetla crvene boje. (2). koji prilikom uključivanja u saobraćaj sa stajališta postupi protivno odredbi člana 31. stav (1).27) vozač koji postupa suprotno odredbama člana 186. učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 50. 8) vozač koji prilikom prolaza kroz raskrsnicu postupi protivno odredbi člana 50. ili kad u toku 24 časa upravlja duže od devet sati (član 199. protivno odredbama člana 35. 73. stav (2). (1) 1) Novčanom kaznom od 40. 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) vozač koji obavlja mimoilaženje protivno odredbama člana 55. stav (3). 28) vozač koji teretnim motornim vozilom čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. stav 4. ili posebno obilježenom vozilu za prevoz djece. kad ta vozila izlaze sa stajališta (član 31. st.00 KM kazniće se za prekršaj: vozač koji upravlja vozilom za prevoz djece koje nije obilježeno posebnim znakom (član 30. 6) vozač koji prilikom znatnijeg smanjivanja brzine kretanja vozila postupi protivno odredbi člana 42. kao i vozač posebno obilježenog vozila za prevoz djece.500 kg ili autobusom upravlja neprekidno duže od četiri sata i 30 minuta. 7) vozač koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo povećava brzinu kretanja na način da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe (član 43.00 KM do 200. ima na prednjoj strani svjetlosne. 4) vozač koji prilikom upravljanja vozilom koristi mobilni telefon protivno odredbama člana 33. 3) vozač vozila javnog gradskog prevoza putnika. a na zadnjoj strani svjetla bijele boje. odrediće mu se jedan ili dva kaznena boda. st. stav (3)). vozač koji postupa protivno odredbi člana 209. vozač koji vozilo zaustavljeno na kolovozu ne označi posebnim znakom na način propisan u članu 77. i 74.00 KM. 9) vozač koji se vozilom ne kreće u obaveznom pravcu označenom zelenim svjetlom u obliku zelene svijetleće strelice (član 52. vozač koji vuče neispravno vozilo na motorni pogon protivno odredbama člana 85. Član 238. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća vozaču se može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. (2) i (3). 5) vozač čije vozilo. stav (5)). (1) i (3)). vozač koji zaustavi ili parkira svoje vozilo protivno odredbama čl. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. stav (2)). st. . stav (4). 29) 30) vozač koji postupa suprotno odredbama člana 200. vozač motornog vozila koji pri vuči drugog motornog vozila postupi suprotno članu 81.

19) vozač koji pri vuči neispravnog vozila na motorni pogon postupi protivno odredbama člana 89. (1) i (3) i člana 118. 24) vozači bicikla i bicikla sa motorom i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (član 102). vozač bicikla. bicikla sa motorom. st. 28) 29) pješak koji preko kolovoza i biciklističke staze ili trake prelazi na način protivan odredbama člana 108. stav (1)). zabrana ili obaveza izraženih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova. (2) i (3). 30) pješak koji prilikom prelaženja preko kolovoza na mjestu na kojem nije obilježen pješački prelaz ometa saobraćaj vozila (član 110).18) vozač koji vuče natovareno teretno motorno vozilo. bicikla sa motorom. lakog motocikla ili motocikla koji postupi protivno odredbama člana 100. ili koji zaprežno vozilo ostavi bez nadzora na putu (član 103). lakog motocikla ili motocikla koji prevozi drugo lice protivno odredbama člana 101. ili znacima koje daje ovlašćeno lice. bicikla sa motorom. tahografa i pneumatika (član 203. 34) vozač motornog vozila koji se na autoputu ne kreće krajnjom desnom saobraćajnom trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni (član 119). stav (2). stav (2)). stav (1) i čl. 35) vozač motornog vozila koji prilikom uključivanja na autoput. 36) učesnik u saobraćaju koji se ne pridržava ograničenja. stav (1)). ure aja za zaustavljanje. 26) pješak koji se nepotrebno zadržava na kolovozu ili se kreće po kolovozu na način kojim se ometa ili sprečava saobraćaj vozila (član 105). odnosno traktor s priključnim vozilom protivno odredbama člana 87. 21) 22) vozač bicikla. . 31) vozač koji ometa prolaz pješaka koji su stupili na obilježeni pješački prelaz na kojem je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima. 32) vozač motornog vozila koji na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila postupi protivno odredbama člana 117. ure aja za spajanje vučnog i priključnog vozila. st. stav (9)). osim saobraćajnih znakova ograničenja brzine (član 130. stav (4)). 20) vozač vozila na motorni pogon koji u vezi s upotrebom kratkih svjetala postupi protivno odredbama člana 93. 25) vozač zaprežnog vozila koji ne upravlja zaprežnim vozilom koje se kreće po putu. pješak koji na obilježenom pješačkom prelazu postupi protivno odredbama člana 109. stav (1)). 33) vozač koji ne zaustavi svoje vozilo na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila i ne preduzme potrebne mjere da ga što prije ukloni s kolovoza autoputa ili puta rezervisanog za saobraćaj motornih vozila ili brzog puta (član 117. 38) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje nema ispravne propisane ure aje i opremu osim ure aja za upravljanje. 23) vozač bicikla. 27) pješak koji se na putu koji ima trotoar ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka kreće kolovozom (član 106. odnosno isključivanja s autoputa postupi protivno odredbama člana 121. lakog motocikla ili motocikla koji se ne kreće na način propisan u članu 99. a kojima je na takvom prelazu dozvoljen prolaz (član 111. i 122. 37) ako ne obilježi vozilo posebnim znakom (član 186. 120.

Član 239. ili ako utiče na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje bezbjednost saobraćaja (član 32). 2) vozač ili drugo lice koje se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže bezbjednosnim pojasem (član 34. 8) vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 10 do 20 km na čas veća od dozvoljene brzine (član 44. 55. stav (2).00 KM kazniće se za prekršaj: 1) lice koje se prevozi vozilom ako na bilo koji način ometa vozača u upravljanju vozilom. odrediće mu se jedan kazneni bod. stav (3)). 9) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom na kojem nema propisanu oznaku najveće dozvoljene brzine za to vozilo (član 46.39) vozač motornog i priključnog vozila registrovanog u stranoj zemlji ako nema važeću saobraćajnu dozvolu. 5) vozač koji za kretanje svog vozila koristi put.00 KM do 200. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća.00 KM. vozač koji obavlja obilaženje protivno odredbama člana 59. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. stav (1)). vozač koji zaustavi ili parkira vozilo protivno odredbama člana 71. (3) i (4) i član 46. 6) vozač koji prilikom kretanja vozila unazad postupi protivno odredbama člana 41. učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 50. vozač koji prilikom davanja zvučnih znakova upozorenja postupi protivno odredbama člana 67. stav (1). ne propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću pravcem u kojem je saobraćaj otvoren. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. odnosno kolovoz ili saobraćajnu traku. 10) vozač koji prilikom skretanja postupi protivno odredbama člana 48. (1) Novčanom kaznom od 30. st. 17) lice koje na zaustavljenom ili parkiranom vozilu otvara vrata i time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju. . 3) vozač koji u putničkom automobilu prevozi dijete protivno odredbi člana 34. 11) vozač koji prilikom napuštanja raskrsnice u slučaju iz člana 53. odnosno stazu koja nije namijenjena za saobraćaj one vrste vozila kojoj to vozilo pripada (član 38). i 56. st. registarske tablice i me unarodnu oznaku zemlje registracije prema odredbama člana 212. (1) i (2)). ili ugrožava bezbjednost saobraćaja (član 72). 7) vozač koji smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da svojim vozilom pričinjava smetnje normalnom odvijanju saobraćaja (član 43. stav (2)). 4) vozač koji prije obavljanja odre enih radnji vozilom ne obavijesti o svojoj namjeri druge učesnike u saobraćaju (član 37). 12) vozač kojem je svjetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu ako vozilom u e u raskrsnicu i ako je gustina saobraćaja takva da se na raskrsnici mora zaustaviti i na taj način ometa ili onemogućava saobraćaj drugim vozilima koja dolaze s bočnih kolovoza (član 54). 13) 14) 15) 16) vozač koji obavlja mimoilaženje protivno odredbama čl.

stav (1)). ili je ne pokaže na zahtjev ovlašćenog lica (član 211.00 KM. vozač koji prilikom vuče vozila na motorni pogon ne postupi na način propisan u članu 84. 32) vozač motornog vozila koje nema propisan broj registarskih tablica. kad se pojavi crveno trepćuće svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo (član 115. stav (1)). Član 241. 33) vozač koji kod sebe nema važeću potvrdu za korišćenje probnih tablica. ili na kojem su te tablice postavljene tako da se dobro ne vide ili nisu čitljive (član 210). stav (2)). 20) lice koje upravlja neispravnim vozilom na motorni pogon koje se vuče pomoću užeta ili krute veze ako nema odgovarajuću dozvolu (član 86). 30) ako vozač za vrijeme upravljanja motornim vozilom ne koristi pomagala koja su upisana u obrazac njegove vozačke dozvole (član 172. ili je ne pokaže na zahtjev ovlašćenog lica (član 172. 26) pješak koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje saobraćaja spušten. stav (1) i član 212). stav (1)). 21) vozač koji neispravno vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta ako je rastojanje izme u vučnog i vučenog vozila kraće od propisanog (član 88). ili ako se daju svjetlosni i zvučni znakovi koji upozoravaju da će taj ure aj početi da se spušta. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. ili ako je taj ure aj već počeo da se spušta.18) 19) vozač vozila na motorni pogon koji svojim vozilom vuče drugo vozilo protivno odredbama člana 81. vozač koji postupi protivno članu 112. stav (5)). 29) vozač koji nema kod sebe odgovarajuću važeću vozačku dozvolu. stav (1)).00 KM do 150. ovog zakona. 28) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom a njegovoj vozačkoj dozvoli je istekao rok važenja (član 172. stav (2)). učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 50. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. i 107. vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. Svi prihodi nastali primjenom ovog zakona pripadaju nadležnim organima. 106. 34) vozač koji kod sebe nema važeću saobraćajnu dozvolu za vozilo kojim upravlja. . 27) pješak koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi.). Član 240. 1). pješak koji se kolovozom kreće protivno odredbama čl. odnosno da se prelazu puta preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće po šinama (član 114. 31) vozač-instruktor koji na putu osposobljava kandidata za vozača na motornom vozilu koje nije označeno posebnim tablicama (član 183. gonič stoke koji stoku ne drži što bliže desnoj ivici puta (član 104. 22) 23) 24) 25) vozač koji upravlja motornim vozilom bez upaljenog kratkog svjetla (član 90. odrediće mu se jedan kazneni bod. tač. u skladu sa članom 2. ili je ne pokaže na zahtjev ovlašćenog lica (član 211. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća.

a vozač za taj prekršaj može da bude kažnjen na osnovu ovog zakona ako za taj prekršaj nije bio kažnjen u zemlji u kojoj je prekršaj učinjen. 25).00 KM na licu mjesta. Član 243. zabranama i mjerama iz stava (2) ovog člana vozačima motornih vozila i motornim vozilima vodi se kod nadležnog organa prema mjestu prebivališta. kantona ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine dužan je da obavijesti o tome organ koji vodi evidenciju o tim kaznama. (2) Nadležni organ koji izrekne kaznu ili zabranu upravljanja motornim vozilom. Član 246. 32) i 33) člana 235. preduzeća. Pod uslovom reciprociteta. zabranama upravljanja motornim vozilima. zdravstvene ustanove. motornim i priključnim vozilima i vozačima motornih vozila vodi se evidencija prema mjestu prebivališta. u Bosni i Hercegovini pokrenuće se prekršajni postupak ako to zahtijeva nadležni strani organ . može da odgodi izvršenje zabrane upravljanja motornim vozilom osim za prekršaj iz tač. ovog zakona. Član 244. (3) Izvršenje mjere iz stava (2) ovog člana ne može se odga ati. u skladu s propisom entiteta. Član 245.Sprovo enje ovog zakona. obrazovne ustanove i nevladine organizacije koje se bave pitanjima bezbjednosti saobraćaja na putevima. ne učini prekršaj za koji se može izreći ta zabrana. organi koji vode prekršajni. vozač-instruktor ne smije da se bavi obučavanjem kandidata za vozača u upravljanju motornim vozilom za vrijeme trajanja te zabrane. policija. Član 247. odnosno administrativni postupak. (1) O izrečenim kaznama. pokretanje i vo enje postupka za prekršaje i preduzimanje drugih mjera za sprovo enje ovog zakona vrše nadležni organi. kao i preduzeća koja obavljaju javni prevoz ili prevoz za vlastite potrebe. (4) Evidencija o izrečenim kaznama. Izricanje novčane kazne u iznosu do 50. (2) Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne računa se u vrijeme trajanja zabrane upravljanja motornim vozilom. zabranama i mjerama. (1) Trajanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom računa se od dana upisa zaštitne mjere u vozačku dozvolu za onu kategoriju ili potkategoriju za koju je zabrana izrečena. državni organi. saobraćajnim nesrećama. pod uslovom da učinilac prekršaja u odre enom roku. (2) Odgo eno izvršenje zabrane iz stava (1) opozvaće se ako učinilac prekršaja u roku za koji je izvršenje odgo eno učini novi prekršaj za koji je propisano izricanje ili mogućnost izricanja zabrane upravljanja motornim vozilom. posljedicama saobraćajnih nesreća. Ako je odlukom nadležnog organa zabranjeno vozaču-instruktoru upravljanje motornim vozilom. kantonima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. ili drugu mjeru propisanu zakonom entiteta. protiv vozača koji ima prebivalište u Bosni i Hercegovini a u stranoj zemlji učini saobraćajni prekršaj prema propisima te zemlje. odnosno izdavanje prekršajnog naloga obavlja ovlašćeno lice nadležnog organa za poslove kontrole i regulisanja saobraćaja na putevima u entitetima. . koji ne može biti kraći od šest mjeseci niti duži od jedne godine. Član 242. (1) Nadležni organ koji vodi prekršajni postupak. 26). (3) Podatke iz evidencije predvi ene u stavu (1) ovog člana mogu da koriste: pravosudni organi.

XIII .OVLAŠĆENJA ZA DONOŠENJE PROPISA ZA SPROVO\ENJE OVOG ZAKONA Član 252. . tom vozaču. usvojilac. 3) 4) 5) 6) vo enju evidencije o javnim putevima i objektima na njima (član 13).Član 248. XII . kao i djelokrug. (1) Ako vozač koji ima stranu vozačku dozvolu na teritoriji Bosne i Hercegovine učini prekršaj za koji je ovim zakonom predvi eno da se mora ili može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom. Ovlašćuje se ministar da sam ili u saradnji s odgovarajućim nadležnim organom donese bliže propise o: 1) certifikovanju vozila i uslovima koje organizacije za certifikovanje vozila moraju da ispune (član 6). postavljanju preventivnih izbočina (član 47). Član 250. 2) osnovnim uslovima koje put. (2) Zabrana korišćenja strane vozačke dozvole je zabrana vozaču kojem je izrečena da na teritoriji Bosne i Hercegovine upravlja motornim vozilom one kategorije ili onih kategorija na koje se zabrana odnosi. nadležnih ministarstava i organa koji upravljaju putevima. o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putu (član 144). način imenovanja predsjednika i članova Savjeta. 7) saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima. saobraćajne kulture i koordiniranja svih subjekata koji svojim djelovanjem mogu da doprinisu većoj bezbjednosti saobraćaja.SAVJET ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA Član 251. osim ako nije bio u stanju da spriječi prekršaj. urediće se pravilnikom koji donosi ministar uz saglasnost Savjeta ministara BiH. može se izreći zabrana korišćenja strane vozačke dozvole u istom trajanju. (4) Broj članova. (1) S ciljem unapre enja saobraćajno-obrazovnog rada. načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćeno lice (član 153). umjesto zabrane upravljanja motornim vozilom. formira se Savjet za bezbjednost saobraćaja (u daljnjem tekstu: Savjet). kazniće se roditelj. Član 249. njihovi elementi i objekti na njima moraju da ispunjavaju s aspekta bezbjednosti saobraćaja (član 11). (2) Sredstva za rad Savjeta obezbje uju se iz buxeta institucija Bosne i Hercegovine i me unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. (3) Članovi Savjeta imenuju se iz reda stručnjaka za oblast saobraćaja na putevima. Ako maloljetnik učini radnju koja je ovim zakonom utvr ena kao prekršaj. Vozač-instruktor pod čijim se nadzorom kandidat za vozača obučava u upravljanju motornim vozilom u saobraćaju na putu kazniće se za prekršaj koji učini kandidat za vozača. obilježavanju vozila kojim upravlja lice s oštećenim ekstremitetima (član 29). odnosno staratelj maloljetnika. novčanom kaznom propisanom za učinjeni prekršaj ako je taj prekršaj učinjen kao posljedica propusta dužnog staranja o maloljetniku.

21) postupku registracije i izdavanja saobraćajne dozvole i knjižice vozila. 22) tehničkim pregledima i uslovima koje moraju da ispune organizacije za obavljanje tehničkih pregleda (član 219). osposobljavanju vozača motornih vozila (član 183). 3) vozačima koji imaju pravo da upravljaju vozilom kategorije C . načinu i uslovima za dobijanje licence za ispitivača (član 179). vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica (član 215). 18) ukupnom trajanju upravljanja vozilom. kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorije i potkategorije u vozačku dozvolu. ure ajima i opremi koju moraju da imaju vozila i osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju ure aji i oprema u saobraćaju na putevima (član 203). produženja važenja i zamjene vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama (član 187). Član 254. sticanju zvanja instruktora vožnje (član 181). posebnom znaku za lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu (član 186). postupku i načinu izdavanja. o organizovanju obuke za osposobljavanje pružanja prve pomoći (član 178). 15) obrascu vozačke dozvole. 17) zdravstvenim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozači motornih vozila (član 198). XIV . načinu davanja ovlašćenja automoto klubovima/savezima i auto-moto društvima i načinu vo enja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama (član 192). 20) homologaciji vozila i dijelova (član 205).biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i C i potkategorija B1 i C1. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. kao i obrascu individualne kontrolne knjižice i uputstvu za njeno popunjavanje (član 202). postupku i načinu izdavanja.8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) formi i sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći (član 158). 2) vozačima koji imaju pravo da upravljaju vozilom kategorije B . saobraćaju u zimskim uslovima (član 170).PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 253.biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i BE i potkategorije B1. 16) obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. sadržaju. 19) dimenzijama. ovog zakona biće doneseni u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. . izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i dimenzijama. u obimu koji utiče na bezbjedno upravljanje motornim vozilom. obliku i boji. odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada u vozilima. (1) Vozačima koji u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi u Bosni i Hercegovini imaju pravo da upravljaju motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije biće izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije tako da: 1) vozačima koji imaju pravo da upravljaju vozilom kategorije A . Propisi iz člana 252.biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorije A i potkategorije A1.

a) Ustava Bosne i Hercegovine. sjednici Predstavničkog doma. C1 i D1. a primjenjivaće se nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu. održanoj 21. 5) vozačima koji imaju pravo da upravljaju priključnim vozilom kategorije E. (2) Kandidati za vozača motornih vozila koji su obuku počeli u skladu sa zakonodavstvom koje je bilo na snazi u vrijeme početka obuke završiće obuku u skladu s istim zakonodavstvom. Član 255. r. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Mustafa Pamuk. decembra 2005. sjednici Doma naroda. godine. i na 52. na 71. održanoj 22.biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B. r. decembra 2005. s. Član 256. decembra 2005. OSNOVNE ODREDBE . s. (2) Ovaj zakon biće objavljen i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. usvojila je ZAKON SAOBRAĆAJA PUTEVIMA O OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRA AJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI I. CE i DE i potkategorija C1E i D1E.4) vozačima koji imaju pravo da upravljaju vozilom kategorije D . Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. (2) Nadležni organi urediće sva pitanja iz svoje nadležnosti utvr ena ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Na osnovu člana IV. C i D i potkategorija B1. godine. (1) Nadležni organi uskladiće zakone iz svoje nadležnosti s ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. PS BiH. broj 262/05 22. godine Sarajevo Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dr Nikola Špirić. (1) Ovaj zakon stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija BE. 4. koja je važila uz kategoriju C .

popravljaju ili prepravljaju vozila i puštaju u saobraćaj vozila. Član 6. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno učešće u saobraćaju na putevima. (1) Učesnici u saobraćaju dužni su poštovati odredbe ovog Zakona i druge propise iz oblasti sigurnosti saobraćaja na putevima. (4) U slučaju pretrpljene štete zbog neodgovarajućeg održavanja javnih puteva povjerilac se namiruje u skladu sa zakonom o putevima. (3) Preduzeća i javne službe iz stava (1) ovog člana dužni su pravovremeno otklanjati sve nedostatke zbog kojih na odre enim mjestima dolazi do saobraćajnih nesreća. dužnosti u slučaju saobraćajne nesreće. ukupna masa i osovinsko opterećenje vozila. dužni su vozila. a preduzeća i javne službe koje održavaju javne puteve. moraju ih održavati tako da se na njima u svim uvjetima može odvijati siguran i nesmetan saobraćaj. Ovim Zakonom utvr uju se osnovni principi me usobnih odnosa i ponašanja učesnika u saobraćaju i drugih subjekata u saobraćaju. (1) Preduzeća. osnovni uvjeti koje moraju zadovoljavati vozila u saobraćaju. (2) Pojedinačno proizvedena. i brinuti se o zaštiti životne sredine. dimenzije. rezervne dijelove i opremu za vozila. (2) Učesnici u saobraćaju ne smiju ometati saobraćaj. starih i nemoćnih lica.Član 1. . (1) Putevi namijenjeni za saobraćaj moraju biti osposobljeni za siguran i nesmetan saobraćaj i odgovarati osnovnim uvjetima propisanim ovim Zakonom. Član 3. ustanove i druga pravna ili fizička lica koji školuju ili obučavaju kandidate za vozače motornih vozila dužni su izvoditi obuku na način koji će osigurati da kandidati nauče i usvoje pravila saobraćaja i etiku u saobraćaju. vo enje Centralnog registra vozača i vozila. razvijati humane odnose me u ljudima radi zaštite zdravlja i života drugih lica. odnosno popravljati prema uvjetima propisanim za sigurno učešće vozila u saobraćaju na putevima. dijelove i opremu proizvoditi. uvjeti za sticanje prava na upravljanje motornim vozilima. ure aje. ure aje. Član 2. saobraćajne signalizacije i opreme na putevima radi sigurnog i nesmetanog saobraćaja. rad strukovnih organizacija u Bosni i Hercegovini. obrazovne organizacije. pravila saobraćaja na putevima. sistem saobraćajnih znakova i znakova koje daju ovlaštena lica. kada proizvode. polaganje vozačkih ispita. entitetski i kantonalni organi i organi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i organi lokalne samouprave i lokalne uprave u gradovima i općinama (u daljnjem tekstu: nadležni organi) osigurat će provo enje ovog Zakona i u okviru svoje nadležnosti donositi propise i preduzimati druge potrebne mjere za njegovo dosljedno provo enje. uvjeti za ure aje i opremu vozila. (2) Preduzeća. Organi Bosne i Hercegovine. ustanove i druga pravna ili fizička lica. održavati. Član 5. invalida. osnovni uvjeti koje moraju zadovoljiti putevi u pogledu sigurnosti saobraćaja na putevima. javne službe i drugi organi koji se brinu o putevima i održavaju ih dužni su da organiziraju i trajno kontroliraju stanje i održavanje javnih puteva. te druga pitanja iz oblasti sigurnosti saobraćaja na putevima koja su jedinstvena za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine. Preduzeća. ili im je povjereno održavanje javnih puteva. oštećivati puteve. prepravljana ili u većem obimu popravljana vozila prije puštanja u saobraćaj moraju biti podvrgnuta certificiranju u ovlaštenoj organizaciji koja certificira vozila. objekata. puštati u saobraćaj. Član 4. osposobljavanje kandidata za vozača. održavaju. objekte i opremu na putu. a naročito djece.

ima više od osam sjedišta. Član 9. 3) bicikl je vozilo koje ima najmanje dva točka i koje se pokreće isključivo snagom vozača. bez ukrštanja s poprečnim putevima i željezničkim ili tramvajskim prugama u istom nivou i u čiji saobraćaj se može uključiti. 7) biciklisti ka traka je dio kolovoza namijenjen za saobraćaj bicikala i bicikala s motorom. 11) put rezerviran za saobra aj motornih vozila je javni put po kojem mogu saobraćati samo motorna vozila i koji je saobraćaj kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom. prema pravilu nema zaustavnih traka i koji je kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom. koji ima sve raskrsnice u dva ili više nivoa s poprečnim putevima i drugim saobraćajnicama (željezničkim ili tramvajskim prugama). 4) bicikl s motorom je vozilo na motorni pogon s dva ili tri točka. čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ i koje na ravnom putu ne može razviti brzinu veću od 50 km/h. Član 8. Preduzeća. sprečavanja oštećenja javnog puta ili izvo enja radova na javnom putu. koji ima dvije fizički odvojene kolovozne trake za saobraćaj iz suprotnih smjerova. . 10) put je svaki javni put i nekategorirani put na kojem se obavlja saobraćaj. (2) Postupak i uvjete za ograničenje i zabranu iz stava (1) ovog člana utvrdit će nadležni organi u skladu s važećim propisima. 5) lahki motocikl je vozilo na motorni pogon s dva ili tri točka čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³ a snaga motora ne prelazi 11 kNJ. koji je kao autoput označen propisanim saobraćajnim znakom. odnosno isključiti samo odre enim i posebno izgra enim priključnim javnim putevima na odgovarajuću kolovoznu traku autoputa. s jednom ili dvije razdvojene kolovozne trake. sa po najmanje dvije saobraćajne trake i trakom za prinudno zaustavljanje vozila. Član 7. Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedeća značenja: 1) autobus je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica koje. pravna ili fizička lica i drugi organi koji posjeduju vlastita vozila dužni su se brinuti o tome da vozači njihovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge uvjete za sigurno upravljanje vozilima i osigurati da njihova vozila budu ispravna. 2) autoput je javni put posebno izgra en i namijenjen isključivo za saobraćaj motornih vozila. koja se biciklistička proteže uzduž kolovoza i koja je od njega odvojena i obilježena propisanim saobraćajnim znakom. ustanove. (1) Saobraćaj na javnom putu može se ograničiti ili zabraniti samo kada je to neophodno radi sprečavanja ili otklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju. 9) Centralni registar je evidencija o svim vozačima i vozilima. 12) strana voza ka dozvola je vozačka dozvola i me unarodna vozačka dozvola koju je izdao nadležni organ strane vozačka države. 8) brzi put je javni put namijenjen za saobraćaj isključivo motornih vozila.(3) Bliže odredbe o načinu i postupku certificiranja i uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za certificiranje vozila pravilnikom propisuje ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar) u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. te da imaju propisane ure aje i opremu. osim sjedišta za vozača. 6) biciklisti ka staza je izgra ena saobraćajna površina namijenjena za saobraćaj bicikala i bicikala s motorom. koja se proteže duž biciklistička kolovoza i koja je obilježena uzdužnom linijom na kolovozu.

14) kolona je niz od najmanje tri vozila (osim bicikla. čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3. najveća 32) naselje je prostor na kome se redovi ili grupe zgrada nalaze s jedne ili s obje strane puta. 26) mimoilaženje mimoila enje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se po istom kolovozu kreće iz suprotnog smjera. 30) motorno vozilo je vozilo na motorni pogon koje je prvenstveno namijenjeno za prijevoz lica ili tereta na putevima. 16) kolovozna traka je uzdužni dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila u jednom smjeru. priborom i opremom predvi enim za vozilo. bez ometanja. 23) manja materijalna šteta je šteta u saobraćajnoj nesreći nastala na vozilu na kojem nisu oštećeni vitalni dijelovi i teta sklopovi i koje se može samostalno kretati na putu. 15) kolovoz je dio površine puta namijenjen prvenstveno za saobraćaj vozila. 31) najve a dozvoljena masa je masa vozila zajedno s njegovom nosivošću.13) javni put je površina od općeg značaja za saobraćaj. bicikla s motorom. s jednom ili više kolovozna saobraćajnih traka. s bočnom prikolicom ili bez nje. radne mašine i zaprežnog vozila) koja su zaustavljena na putu. 21) lokalni put je javni put koji povezuje naselja na teritoriji općine ili koji je značajan za saobraćaj na teritoriji općine. 27) motocikl je motorno vozilo s dva točka. konstruirano da vuče. kao i motorno vozilo na tri točka. koje na ravnom putu može razviti brzinu etverocikl veću od 45 km/h. ako njegova masa nije veća od 400 kg. 24) masa vozila je masa praznog vozila s punim rezervoarom goriva. traktora i drugih vozila na motorni pogon koja nisu prvenstveno namijenjena za prijevoz lica ili tereta.500 kg. potiskuje ili nosi oru a za razne poljoprivredne radove. kao i ulice u naselju. ili se na bliskom me usobnom odstojanju kreću istom saobraćajnom trakom u istom smjeru pri čemu su brzina kretanja vozila i postupanja vozača me usobno uvjetovani i izme u kojih. 28) motokultivator je vozilo na motorni pogon s jednom ili dvije osovine i pogonskim motorom do 12 kNJ. 20) licenca je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta i osposobljenosti za obavljanje odre enih poslova iz oblasti sigurnosti saobraćaja. čije granice odre uje nadležni organ saobraćajnim znakovima za obilježavanje naseljenih mjesta. 19) lahki tricikl ili četverocikl je motorno vozilo s tri. 25) me unarodna voza ka dozvola je javna isprava koju izdaje ovlaštena organizacija na osnovu nacionalne vozačke vozačka dozvole te države. 17) kombinirano vozilo je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica i tereta. odnosno četiri točka. 22) magistralni put je javni put koji povezuje veće gradove i važnija privredna područja Bosne i Hercegovine i koji se nadovezuje na mrežu odgovarajuće kategorije puteva sa susjednim državama. osim vozila za prijevoz lica ili tereta koja se kreću po šinama. koju svako može slobodno koristiti pod uvjetima odre enim zakonom i koju je nadležni organ proglasio javnim putem. ili koje služi za vuču priključnih vozila namijenjenih za prijevoz lica ili tereta. čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 350 kg a snaga motora ne prelazi 4 kNJ. ne može ući drugo vozilo. . dajući mu izgled ulice. 29) mijenjanje saobra ajne trake je prelaženje vozilom iz jedne u drugu saobraćajnu traku za saobraćaj u istom smjeru mijenjanje saobraćajne zbog prestrojavanja ili dozvoljenog bržeg kretanja. traktora. 18) lahka prikolica je priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg.

49) potvrda o vlasni tvu vozila je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuju vlasništvo odre enog vlasništvu vozila.). ako se pri tome kreće brzinom čovječijeg hoda. radi uključenja u polukružno suprotni saobraćajni tok. 48) saobra ajna dozvola je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuju vlasništvo odre enog saobraćajna vozila. skijama. ili ulaze u vozilo i izlaze iz vozila javnog saobraćaja. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. ručna kolica. nadležan entiteta. sankama ili se vozi na koturaljkama. 44) poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine. preglednost 47) preticanje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se kreće u istoj saobraćajnoj traci i istom smjeru. putevi na nasipima za odbranu od poplava. 42) pješak je lice koje učestvuje u saobraćaju. obilježen obilježeni pješa ki oznakama na kolovozu i odgovarajućim saobraćajnim znakom. bicikl. konstruirano tako da se svojim prednjim dijelom oslanja na vučno vozilo. 45) potvrda o registraciji je javna isprava koju za registrirano vozilo izdaje nadležni organ. niti se prevozi u vozilu ili na vozilu. 39) parkiranje vozila je prekid kretanja vozila duži od pet minuta osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se regulira saobraćaj. 37) organ nadle an za je organ nadležan za odre ene poslove utvr en ustavom i zakonom Bosne i Hercegovine. a ne upravlja vozilom. prema deklaraciji proizvo ača vozila. 46) preglednost podrazumijeva prostor koji učesnik u drumskom saobraćaju može vidjeti s mjesta na kojem se nalazi. zaustavljanjem i sl. njegove tehničke i druge osobine i karakteristike.). parkirališta i sl. 35) obila enje je prolaženje vozilom pored zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na obilaženje saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće. lice u pokretnoj stolici za nemoćna lica koju pokreće vlastitom snagom ili snagom motora. 50) posebni objekat na putu je oprema na putu postavljena radi smanjenja brzine kretanja vozila na mjestima gdje je posebno ugrožena sigurnost učesnika u prometu. 43) polukru no okretanje je okretanje vozila za 180 stepeni. njegove tehničke i druge karakteristike. 40) pje ačka zona je ure ena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka u kojoj je dozvoljeno kretanje pješa ka motornih vozila s posebnim odobrenjem. 51) prestrojavanje je zauzimanje takvog položaja vozilom na saobraćajnoj traci i na takvoj udaljenosti od raskrsnice ili drugog mjesta na putu iz kojeg se na siguran način može izvesti naredna dopuštena radnja vozilom (skretanjem. u odnosu na dotadašnji smjer kretanja.33) nekategorirani put je površina koji se koristi za saobraćaj prema ma kom osnovu i koji je dostupan većem broju raznih korisnika (seoski. . 34) nosivost je dozvoljena masa do koje se vozilo smije opteretiti. 41) pje ačko ostrvo je uzdignuta ili na drugi način obilježena površina koja se nalazi na kolovozu i koja je odre ena za pješa ko privremeno zadržavanje pješaka koji prelaze preko kolovoza. prostori oko benzinskih pumpi. dječije prijevozno sredstvo. kao i lice koje klizi klizaljkama. poljski i šumski put. 36) obilje eni pje ački prijelaz je dio površine kolovoza namijenjen za prelaženje pješaka preko kolovoza. lice koje pje ak vlastitom snagom gura ili vuče vozilo. okretanjem. bicikl s motorom ili pokretna kolica za nemoćna lica. 38) osovinsko optere enje je dio ukupne mase kojim osovina vozila opterećuje kolovoz na putu u stanju mirovanja opterećenje vozila.

54) propu tanje vozila je radnja koju je u odre enim slučajevima vozač dužan izvršiti zaustavljanjem vozila. odnosno od najmanje 100 m u naselju. 71) traktor je vozilo na motorni pogon konstruirano da vuče. 59) saobra ajna traka za spora vozila je uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila koja sporom vožnjom smanjuju saobraća protok saobraćaja. potiskuje ili nosi izmjenjiva oru a. 64) regionalni put je javni put koji povezuje važnija privredna područja Bosne i Hercegovine i koji osigurava najracionalniju vezu izme u općina. trolejbusa ili tramvaja radi ulaska i izlaska stajalište putnika i koje je obilježeno saobraćajnim znakom. 55) putni ki automobil je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica koje. 68) stajali te je dio površine puta namijenjen za zaustavljanje autobusa. saobraćajna 62) radna ma ina je vozilo na motorni pogon namijenjeno za vršenje odre enih radova vlastitim ure ajima i opremom. 63) raskrsnica je površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju dva ili više puteva. bilo da je konstruirano kao priključno prikolica ili kao poluprikolica. zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika. i to na način koji ne primorava vozača drugog vozila da naglo mijenja pravac ili brzinu kretanja. 60) saobra ajna traka za ubrzavanje je dio kolovoza namijenjen za uključivanje vozila u saobraćaj sa sporednog puta. osim sjedišta za vozača. odnosno da služi za pogon takvih oru a ili za vuču priključnih vozila. propuštanje smanjivanjem brzine kretanja ili prekidanjem radnje koju izvodi vozilom. 69) stiker naljepnica je dokaz registriranog vozila. mašina koje po konstrukcionim osobinama ne može razviti brzinu veću od 30 km na sat. . 70) teretno vozilo je svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prijevoz tereta. 61) saobra ajna traka za usporavanje je dio kolovoza namijenjen za isključivanje vozila iz saobraćaja na putu. saobraćajna odnosno drugih prilaznih puteva s objekata pored puteva. 67) smanjena vidljivost postoji kada. 57) saobra ajna traka je obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolovoza čija je širina dovoljna za nesmetan saobraćaj saobraćajna jednog reda vozila. 56) saobra ajna nezgoda je nezgoda na putu u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno saobraćajna ili više lica poginulo ili povrije eno ili je izazvana materijalna šteta. vozač ne može jasno uočiti druge učesnike u saobraćaju na udaljenosti od najmanje 200 m na putu izvan naselja. kad su u vozilu putnici. 58) saobra ajna traka za prinudno zaustavljanje vozila je obilježeni uzdužni dio kolovoza na autoputevima i na saobraćajna odre enim mjestima na putevima višeg ranga. odnosno spajanjem puteva. ima najviše osam putnički automobil sjedišta.52) priklju no vozilo je vozilo namijenjeno da bude vučeno vozilom na motorni pogon. kao i u tunelima i galerijama. 53) saobra ajna traka za vozila javnog gradskog prijevoza je obilježeni uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila saobraćajna javnog gradskog prijevoza putnika. 66) skup vozila čine vozilo na motorni pogon i priključna vozila koja u saobraćaju na putevima učestvuju kao cjelina. 65) u saradnji s nadle nim organom znači da je organ koji donosi podzakonski akt obavezan osigurati učešće u izradi nadležnim ili davanju mišljenja nadležnog organa o podzakonskom aktu. kao i šira saobraćajna površina koja nastaje ukrštanjem.

84) zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do pet minuta. Odgovarajućim podzakonskim aktom bliže će se urediti vo enje i sadržaj Centralnog registra. (1) S ciljem povećanja efikasnosti u provo enju ovog Zakona i ispunjavanja uvjeta i obaveza na me unarodnom planu. 78) ulica je dio putu u naseljenom mjestu. 77) ukupna masa je masa vozila zajedno s masom tereta koji se prevozi na vozilu. 82) vozilo na motorni pogon je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora osim pokretnih stolica s motorom za nemoćna lica i vozila koja se kreću po šinama. 74) trotoar je posebno ure ena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka. pored koje se najmanje s jedne strane nalaze redovi kuća ili grupe zgrada. koje esnik saobraćaju tjera.72) tramvaj je vozilo na šinama s električnim pogonom. . ako je ono pridodato vozilu. u kojem se vozila ne saobraćaja smiju kretati brzinom većom od brzine hoda pješaka zbog dozvoljenog kretanja pješaka i dječije igre. namijenjeno za javni prijevoz putnika i koje je. ima više od osam sjedišta i koje. PUTEVI Član 11. vodi ili jaše životinju koja se kreće putem. odnosno četiri točka. II. 73) trolejbus je motorno vozilo namijenjeno za javni prijevoz putnika koje. vozač 80) voza ka dozvola je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuje pravo upravljanja odre enom vozačka kategorijom ili vrstom vozila. 76) učesnik u saobra aju je lice koje u saobraćaju na putu upravlja vozilom ili se nalazi u vozilu ili na vozilu. Član 10. vezano za električni vod. 75) tricikl ili četverocikl je motorno vozilo sa tri. osim sjedišta za vozača. 83) zaprežno zapre no vozilo je vozilo koje vuče upregnuta životinja. kao i pješak ili lice koje svoje poslove i radne zadatke obavlja na putu. 86) zona smirenog saobra aja je područje u naselju. čija je radna zapremina motora veća od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 550 kg a snaga motora ne prelazi 15 kNJ. 79) voza je lice koje na putu upravlja vozilom. ima kontakt s električnim provodnikom. s trotoarom i ivičnjakom. ili je od kolovoza odvojena na drugi način. koja nije u istom nivou s kolovozom puta. (2) (3) Organi koji vode evidenciju dužni su redovno dostavljati odgovarajuće podatke Centralnom registru. koje na ravnom putu može razviti brzinu veću etverocikl od 50 km na sat. radi napajanja motora električnom energijom. obilježeno propisanim saobraćajnim znakom. državne institucije nadležne za vo enje centralnih evidencija uspostavit će Centralni registar. uključujući i masu lica koja se nalaze u vozilu. osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se regulira saobraćaj. radi napajanja motora električnom energijom. pa i kad na priključku na javni put ima izgra en kolovoz. 81) vozilo je svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po putu osim pokretnih stolica bez motora za nemoćna lica i dječijih prijevoznih sredstava. 85) zemljani put je put bez izgra enog kolovoza i kolovoznog zastora. kao i masu priključnog vozila s teretom.

kao osnova na kojoj se odvija saobraćaj. i zračni prostor iznad kolovoza u visini od sedam metara. (1) Javni putevi moraju biti osposobljeni da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 10 t po osovini.5 m od najviše tačke kolovoza. (2) Bliže odredbe o osnovnim uvjetima koje putevi. računajući od krajnje tačke popriječnog profila puta. (2) Izuzetno od odredbi stava (1). na rastojanju od najviše 500 m. zavisno od njihovog društvenog i privrednog značaja. Javni putevi. Član 16. 5 t po osovini. (1) Mrežu javnih puteva. (2) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana. mora se osigurati da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 11. moraju biti izgra eni tako da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje šest tona. Član 12. (3) Projektiranjem i gradnjom novih javnih puteva. ima odgovarajuće proširenje. lokalni put može imati samo jednu saobraćajnu traku s tim da. (1) Na mostovima. u tunelima. Javni put čine donji i gornji stroj puta. lokalni putevi i ulice. zavisno od preglednosti puta. regionalni i lokalni putevi. u saradnji s nadležnim organom. moraju se projektirati. (2) Autobuska stajališta na javnom putu van naselja. Član 13. opremati i održavati tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima sigurnosti saobraćaja. Član 14. . objekti za potrebe puta.(1) Putevi. (2) O javnim putevima i objektima na njima vodi se evidencija. (3) Bliže odredbe o načinu vo enja evidencije o javnim putevima i objektima na njima pravilnikom propisuje ministar. osim lokalnih. putni gra evinski objekti. njihovi pojedini dijelovi i objekti na njima mogu se pustiti u saobraćaj tek pošto se utvrdi da u pogledu sigurnosti saobraćaja ispunjavaju propisane tehničke normative. kao i ulice u naseljima i gradovima. u saradnji s nadležnim organom. Član 17. Član 15. saobraćajni znakovi i oprema. odre eni odlukama nadležnih organa. izgra ivati. a javni put van naselja i zemljišni pojas s obje strane puta širine najmanje jedan metar. čine magistralni. Iznad kolovoza javnog puta mora postojati slobodan prostor u visini od najmanje 4. (1) Javni putevi moraju imati najmanje dvije saobraćajne trake i dvije ivične trake ili ivičnjake u ravni kolovoza. galerijama i drugim objektima na javnom putu širina kolovoza ne smije biti manja od širine kolovoza na javnom putu. njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stanovišta sigurnosti saobraćaja pravilnikom propisuje ministar. računajući od najviše tačke kolovoza. Član 18. kao i na dijelu magistralnog puta u naselju moraju biti van kolovoza. a ulica samo jednu saobraćajnu traku bez proširenja. a ulice trotoare s ivičnjacima.

kao i o prohodnosti javnih puteva u zimskom periodu i u slučaju elementarnih nepogoda ili vanrednih doga aja zbog kojih je nastao prekid saobraćaja. saditi sadnice ili postavljati predmete kojima se umanjuje preglednost puteva i željezničke pruge s kojom se put ukršta u istom nivou. Opće odredbe Op e Član 25. dužne su dostavljati auto-moto klubovima/savezima informacije o prohodnosti javnih puteva koje su im potrebne za vršenje njihovih javnih ovlaštenja. te po njihovom završetku ukloniti s javnog puta ostatke materijala. saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i znacima i naredbama koje daju ovlaštena lica. (1) Učesnici u saobraćaju dužni su postupati u skladu s propisima o pravilima saobraćaja. računajući od krajnje tačke popriječnog profila. uz dozvolu nadležne institucije koja upravlja javnim putem. (1) Na javnim putevima zabranjeno je podizati objekte. sredstva rada. Član 22. branike i druge predmete koje su postavili za vrijeme izvo enja radova. kao i u slučaju oštećenja kolovoza koja u većoj mjeri ugrožavaju sigurnost saobraćaja nadležna institucija koja upravlja putevima. magistralne i regionalne 10 m i lokalne puteve tri metra. U slučaju prekida ili ugrožavanja saobraćaja na javnom putu zbog nanosa. (1) Nadležni organi koji upravljaju putevima dužni su preduzimati praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na putu. (3) U zaštitnom pojasu javnog puta van naselja mogu se postavljati natpisi za reklame. odrona ili klizanja terena ili drugih uzroka. (2) Na javnom putu i njegovom zaštitnom pojasu zabranjeno je podizati spomenike i postavljati druga spomenobilježja. dužni su osigurati mjesto na kome se radovi izvode i za vrijeme trajanja radova organizirati siguran saobraćaj na mjestu izvo enja radova. . a na dijelovima s većim uzdužnim nagibom i posebnu traku za kretanje sporih vozila u slučaju vrlo gustog saobraćaja. (2) Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima. dostaviti podatke institucijama iz stava (1) ovog člana o vrstama. odnosno zbog čega su znatno otežani uvjeti za odvijanje saobraćaja. Preduzeća i drugi subjekti koji izvode radove na javnom putu. gdje je put uzrok saobraćajnih nezgoda. i to pored autoputa i puta rezerviranog za saobraćaj motornih vozila na udaljenosti najmanje 12 m. III. kao i preglednost na raskrsnici. posebne površine za zadržavanje vozila van kolovoza. prodavati proizvode i sl. Član 20. najmanje dva puta godišnje. Javni putevi van naselja moraju imati. prije početka izvo enja radova. mjestima i vremenu doga anja saobraćajnih nesreća. (1) Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima dužne su pravovremeno i tačno obavještavati javnost o ograničenju i zabrani saobraćaja na javnim putevima i o vanrednim uvjetima i posebnim mjerama za saobraćaj na njima. PRAVILA SAOBRAĆAJA 1. Član 24. Član 23.Član 19. istovremeno s informiranjem javnosti. saobraćajne znakove. mora preduzeti mjere za otklanjanje smetnji i uspostavljanje sigurnog saobraćaja. Član 21. ili vršiti bilo kakve radnje koje bi mogle ugrožavati ili ometati saobraćaj na javnom putu ili oštećivati javni put i objekte na njemu. (2) Organi nadležni za unutrašnje poslove dužni su. odmah po saznanju. na pogodnim rastojanjima. ure aje ili postrojenja.

otpadaka. Vozač je dužan držati vozilo na takvoj udaljenosti od drugih vozila u saobraćaju da. moraju nositi bijeli štap kao znak raspoznavanja. kad radi ulaska u vozilo ili po izlasku iz vozila moraju preći preko kolovoza. (2) Lica iz stava (1) ovog člana. i 110. (3) Učesnici u saobraćaju dužni su postupati prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama koje daju ovlaštena lica i kad se time odstupa od propisanih pravila saobraćaja ili značenja saobraćajnih znakova postavljenih na putu. vozač je dužan ukloniti s kolovoza i predmete na koje nai e u toku vožnje. (2) Lice koje postupi suprotno stavu (1) ovog člana snosi troškove uklanjanja vozila. a ako nije u mogućnosti. Član 26. (1) Slijepa lica. (4) Ako je u mogućnosti i ako time ne ometa sigurnost saobraćaja. parking-prostor ili neku drugu saobraćajnu površinu. ne izaziva opasnost i ne ometa druge učesnike u saobraćaju. 108. Član 30. (2) Vozilo koje je podešeno da njime upravlja lice kojem su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom. (1) Vozač je dužan u toku upravljanja vozilom obratiti pažnju na pješake koji se nalaze na kolovozu ili stupaju na kolovoz. (1) Zabranjeno je na putu. kad samostalno učestvuju u saobraćaju.(2) Učesnici u saobraćaju dužni su postupati u skladu sa saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i kad se time odstupa od propisa o saobraćaju. ili na kojem su postavljeni saobraćajni znaci o učešću djece u saobraćaju. mora biti obilježeno posebnim znakom. nanositi blato na put sa savremenim kolovozom ili ostavljati ili bacati otpatke ili predmete i materije koji mogu ometati ili ugroziti saobraćaj ili zaga ivati okolinu. Član 29. s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti u saobraćaju. kao i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put. 109. Član 28.. nanijelo blato ili bacilo otpatke ili predmete na put. vozač je dužan voziti s naročitim oprezom i takvom brzinom da može vozilo zaustaviti u slučaju potrebe. (1) Vozač vozila koje se kreće pored vozila javnog prijevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prijevoz putnika. vozač mora upravljati vozilom s naročitim oprezom i voziti takvom brzinom da u slučaju potrebe može zaustaviti vozilo ispred pješačkog prijelaza. dužan je o tome obavijestiti nadležnu instituciju koja upravlja putem ili policijsku upravu. mora se kretati smanjenom brzinom tako da ne ugrožava lica koja ulaze ili izlaze iz tog vozila. dužna su to činiti na način propisan u čl. predmeta i materija koje je ostavilo. (3) Na dijelu puta po kojem se kreću djeca. (3) Vozač je dužan s kolovoza ukloniti predmete i materije koje s njegovog vozila padnu na put. odnosno preduzeće koje se brine o održavanju puta. (2) Kad prilazi obilježenom pješačkom prijelazu. u saradnji s nadležnim organom. . parking-prostoru. trotoaru i drugim saobraćajnim površinama ostavljati oštećena. zaustavljenog na stajalištu. Učesnici u saobraćaju dužni su postupati prema svjetlosnom saobraćajnom znaku i kad se taj znak razlikuje od pravila o prvenstvu prolaza izraženom na istom mjestu drugim saobraćajnim znakom. dotrajala ili neregistrirana vozila. Član 27. (3) Bliže odredbe o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja lice s oštećenim ekstremitetima pravilnikom propisuje ministar.

ili da pored djeteta sjedi punoljetno lice. Lice koje se prevozi vozilom ne smije ni na koji način ometati vozača u upravljanju vozilom. svjetlo za osvjetljavanje zadnje registarske tablice i registarsku tablicu presvučenu bijelom reflektujućom bojom. Član 31. postupanja po znaku i naredbi ovlaštenog lica. kad je vozilo kojim se prevoze djeca zaustavljeno na kolovozu. (1) Za vrijeme kretanja vozila u saobraćaju na javnom putu vozač ne smije koristiti mobilni telefon. (2) Kretanjem vozila u smislu stava (1) ovog člana smatrat će se i slučaj kada je vozilo zaustavljeno zbog postupanja po saobraćajnom znaku.(3) Vozač mora zaustaviti vozilo iza vozila iz stava (1) ovog člana kada lica. pokretno svjetlo za istraživanje (reflektor). Član 34. propuštanja vozila koja imaju pravo prvenstva prolaza i u drugim slučajevima kada je vozač dužan ili prinu en zaustaviti vozilo na kolovozu prema odredbama ovog Zakona. kao ni dijete mla e od 12 godina. Član 33. Član 35. dužan je zaustaviti se. kao i vozač vozila koji tom vozilu dolazi u susret na putu s dvije saobraćajne trake. (1) Vozila ne smiju na prednjoj strani imati svjetlosne. Radnje vozilom u saobra aju Član 36. svjetlosno-signalne ili reflektujuće ure aje ili materije koji daju svjetla crvene boje. (3) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na crveno trepćuće svjetlo na posebnim motornim vozilima koja prate vozila pod pratnjom. ulazeći ili izlazeći iz tog vozila. saobraćaju 2. moraju preći preko saobraćajne trake i biciklističke staze ili trake kojom se vozilo kreće. a na zadnjoj strani ure aje ili materije koji daju svjetla bijele boje. (1) Za vrijeme vožnje u naselju vozač je dužan vozilu javnog gradskog prijevoza putnika ili posebno obilježenom vozilu kojim se obavlja organizirani prijevoz djece omogućiti uključivanje u saobraćaj kada ta vozila izlaze sa stajališta koja se nalaze van kolovoza. (2) U putničkom automobilu na prednjem sjedištu do vozača ne smije se prevoziti lice koje je očigledno pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava. u kojoj dijete mora biti vezano. (1) Vozač motornog vozila i lica koja se prevoze tim vozilom dužni su koristiti sigurnosne pojaseve za vrijeme dok se vozilo kreće u saobraćaju na javnom putu. (4) Vozač vozila koje se kreće iza vozila kojim se prevoze djeca. (2) Vozač vozila javnog gradskog prijevoza putnika ili posebno obilježenog vozila kojim se obavlja organiziran prijevoz djece dužan je pomoću pokazivača pravca najaviti svoju namjeru da se uključi u saobraćaj i to uključivanje obaviti na način kojim se ne ugrožavaju drugi učesnici u saobraćaju. niti uticati na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje sigurnost saobraćaja. dok djeca ulaze ili izlaze iz vozila. (2) Odredba stava (1) ovog člana u pogledu svjetala bijele boje ne odnosi se na svjetlo za osvjetljavanje puta pri vožnji unazad. osim u slučaju da je mobilni telefon prilago en upotrebi u vozilu. osim u slučaju kada na zadnjem sjedištu ima pričvršćenu dječiju sjedalicu. niti na zadnjem sjedištu dijete mla e od pet godina. odnosno s proširenja saobraćajne trake koje se koristi za stajalište. vozilo mora biti obilježeno posebnim znakom. (5) Ako se vozilom obavlja organiziran prijevoz djece. . Član 32.

(3) Na putu na kojem su kolovozne trake fizički odvojene jedna od druge. parkirališta. ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju i sebe ne izlaže opasnosti. skretanje udesno ili ulijevo. a po izvršenoj radnji mora prestati da ga daje. vozač ne smije vozilom prelaziti na kolovoznu traku namijenjenu za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. vozač nije dužan davati znak o namjeri da se vrati na saobraćajnu traku kojom se kretao prije preticanja. vozač se ne smije vozilom kretati kolovoznom trakom namijenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. . (1) Prije obavljanja radnji vozilom iz člana 36. mijenjanje saobraćajne trake. odgovarajućim znakom rukom. na putu u naselju s kolovozom na kome za saobraćaj vozila u istom smjeru postoje najmanje dvije obilježene saobraćajne trake za kretanje vozila vozač može koristiti i saobraćajnu traku koja se ne nalazi uz desnu ivicu kolovoza ako time ne ometa ostala vozila koja se kreću iza vozila kojim upravlja. (1) Vozač je dužan kretati se vozilom desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja. mora ga davati sve vrijeme obavljanja radnje vozilom. ako oni ne postoje. obilaženje. ovog Zakona vozač je dužan jasno i pravovremeno obavijestiti o svojoj namjeri druge učesnike u saobraćaju. vodeći pritom računa o položaju vozila i pravcu i brzini kretanja. (2) Ako znak iz stava (1) ovog člana vozač daje pomoću pokazivača pravca. odnosno stazu namijenjenu za saobraćaj one vrste vozila kojoj pripada osim u slučaju opasnosti. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana. osim na dijelu puta ispred raskrsnice ili drugog mjesta na kojem vozilo skreće ulijevo. (3) Izuzetno od odredbi st. Član 40. vozača vozila koje na ravnom putu ne može razviti brzinu kretanja veću od 40 km/h i na vozača vozila koje se ne smatra motornim vozilom.500 kg. a ako mu je vidik zaklonjen ili mu je vidljivost znatno smanjena zbog vremenskih ili drugih prilika. zaustavljanje. (1) i (2) ovog člana. Član 37. preticanje. Član 39. Vozač mora za kretanje vozila koristiti isključivo put. (2) Vozač je dužan postupati prema odredbama stava (1) ovog člana i kada se uključuje u saobraćaj iz garaže. (3) Zabranjeno je otvaranje vrata na motornom vozilu na kolovozu. 3. po izvršenom preticanju drugog vozila. dužan je na mjestu na kojem se uključuje postaviti lice koje će omogućiti siguran izlazak vozila na put ili na drugi način osigurati sigurno uključenje na put. uvjete saobraćaja i stanje i osobine puta. s obzirom na brzinu kretanja vozila. dvorišta ili drugih sličnih površina. (2) Vozač je dužan držati vozilo u kretanju što bliže desnoj ivici kolovoza i na tolikoj udaljenosti od nje da. vožnja unazad i sl. (2) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera na kome postoje tri saobraćajne trake vozač se ne smije vozilom kretati saobraćajnom trakom koja se nalazi uz lijevu ivicu puta u smjeru kretanja vozila. vozača teretnog vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. (1) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera na kome postoje najmanje četiri saobraćajne trake.) smije početi takvu radnju samo ako se prethodno uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili imovinu. (4) Odredba stava (3) ovog člana ne odnosi se na vozača autobusa.(1) Vozač koji namjerava obaviti neku radnju vozilom na putu (pomjeranje vozila udesno ili ulijevo. Kretanje vozila po putu Član 38. odnosno kolovoz ili saobraćajnu traku. polukružno okretanje. kada je vozilo u kretanju ili mirovanju i u svim drugim slučajevima kada se može ugroziti sigurnost drugih učesnika u saobraćaju. dajući znak pomoću pokazivača pravca ili.

Član 45. Član 41. niti voziti na prijevojima i u krivinama u kojima je preglednost nedovoljna. 100 km/h na putevima rezerviranim za saobraćaj motornih vozila i brzim putevima. (1) Vozač ne smije mijenjati način upravljanja vozilom naglim smanjenjem brzine kretanja vozila osim u slučaju neposredne opasnosti. (2) Kad se vozač kreće vozilom unazad dužan je kretati se onom stranom kolovoza kojom se do tada kretao vožnjom unaprijed. (3) Vozač ne smije kretanjem vozila unazad ulaziti u nepreglednu raskrsnicu. saobraćajnim znakom može se dozvoliti kretanje vozilom i većom brzinom od propisane u stavu (1) ovog člana. stanju vozila i tereta. 80 km/h na ostalim putevima. Član 44. (3) 1) 2) 3) Na putu van naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od: 130 km/h na autoputevima. (1) Na putu u naselju vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od 60 km/h osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. tako da vozilo može pravovremeno zaustaviti pred svakom preprekom koju pod navedenim uvjetima može predvidjeti. (2) Vozač ne smije smanjiti brzinu kretanja vozila do te mjere da njegovo vozilo pričinjava smetnju normalnom odvijanju saobraćaja. uključivati se na put s pravom prvenstva. 4. (4) Na putu van naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od brzine odre ene saobraćajnim znakom postavljenim na putu. Brzina Član 43. . gustini saobraćaja. (2) Na putevima u naselju. kretati se putem na prijelazu preko željezničke pruge u istom nivou. (1) Vozač je dužan brzinu kretanja vozila prilagoditi karakteristikama i stanju puta. vidljivosti. atmosferskim prilikama. saobraćajnim znakovima i drugim saobraćajnim uvjetima. preglednosti. (1) Vozač koji se namjerava kretati vozilom unazad.(4) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u jednom smjeru. (2) Vozač koji namjerava znatnije smanjiti brzinu kretanja vozila dužan je to učiniti na način kojim neće ugroziti druge vozače koji se kreću iza njega. (3) Prilikom pokretanja vozila iz mjesta vozač ne smije naglo povećati brzinu kretanja tako da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe usljed proklizavanja pogonskih točkova vozila osim u slučaju opasnosti. ako saobraćajno-tehnički elementi to omogućavaju. Član 42. vozač se ne smije vozilom kretati u zabranjenom smjeru. može izvršiti tu radnju samo na kratkom dijelu puta pod uvjetom da ne ugrožava ili ne ometa druge učesnike u saobraćaju.

za autobuse kada se obavlja organiziran prijevoz djece. (1) Na osjetljivim mjestima u naselju.500 kg.(1) Brzina kretanja motornih vozila na putu pod normalnim uvjetima saobraćaja ne smije se ograničiti saobraćajnim znakom ispod 60 km/h na magistralnim putevima. 3) i 4) i priključna vozila iz tač. odnosno trakom. (2) Odobrenje za postavljanje posebnih objekata na putu daje nadležni organ koji upravlja putevima. oivičenog crvenom bojom. u saradnji s nadležnim organom. radi smanjenja brzine. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru. za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 7. 4) na 50 km/h . 2) na 80 km/h . Član 46.za autobuse i autobuse s lahkom prikolicom. (2) Kad upravljaju motornim vozilima iz stava (1) ovog člana. Skretanje Član 48. 5. (1) Vozač vozila koje skreće udesno dužan je obaviti skretanje krećući se krajnjom saobraćajnom trakom koja se proteže uz desnu ivicu kolovoza. (2) Brzina kretanja vozila utvr uje se pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila s ure ajem ili bez ure aja s grafičkim ispisom brzine. trolejbuse. osim ako saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu nije drugačije odre eno. vozači su dužni pridržavati se brzina propisanih u stavu (1) ovog člana i na putu na kojem je ovim Zakonom ili postavljenim saobraćajnim znakom dozvoljena veća brzina. 1). gradske autobuse. uz videonadzor.500 kg i za teretna motorna vozila sa priključnim vozilom. (3) Motorna vozila iz tač. (1) Na putevima brzina kretanja ograničava se za sljedeća vozila: 1) na 80 km/h . navodi se i izjava vozača da li ima ili ne primjedbi na tekst zapisnika. na 25 km/h .za traktore. kao i za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 7. (3) Bliže odredbe o postavljanju posebnih objekata na putu. na lijevoj polovini zadnje strane na vidnom mjestu moraju imati oznaku u obliku kruga žute boje. 5) 6) na 30 km/h . 3) i 4) stava (1) ovog člana koja su registrirana u Bosni i Hercegovini. osim vojnih vozila. može se ograničiti brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na putu. 3) na 70 km/h .za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje (karavan) ili lahku prikolicu. koji se sačinjava na licu mjesta. autobuse koji osim ugra enih sjedišta imaju i odre ena mjesta za stajanje. (4) U zapisnik. služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. Član 47. pravilnikom propisuje ministar. (3) Fotografija i videozapis s podacima o utvr enoj brzini.za bicikl i lahki motocikl kada se kreću biciklističkom stazom. za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje. u kome je crnom bojom ispisan broj koji označava najveću dozvoljenu brzinu kretanja tih vozila. a posebno djece. s intenzivnim saobraćajem pješaka.za autobuse s priključnim vozilom za prijevoz lica. a 40 km/h na ostalim putevima. datuma i vremena ili tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem vozilom. .

zabrana prolaza. odnosno saobraćajnom trakom koja se proteže uz lijevu ivicu puta s jednosmjernim saobraćajem. osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću putem na koji ulazi i kad taj put nije saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza ako vozilom ulazi sa zemljanog puta na put s kolovoznim zastorom. ili ako na put ulazi s površine na kojoj se ne odvija saobraćaj. dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tim putem. (1) Na raskrsnici i na drugom mjestu na kome je saobraćaj reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova za učesnike u saobraćaju. osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije odre eno. (4) Vozač koji ulazi vozilom na put koji je saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza. (2) @uto svjetlo upaljeno istovremeno s crvenim svjetlom služi za upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak zabrane prolaza i na pojavu zelenog svjetla. (1) i (2) ovog člana. (3) Izuzetno od odredbi st. svjetlosni saobraćajni znakovi imaju sljedeća značenja: 1) crveno svjetlo . dolazeći iz suprotnog smjera.zabrana prolaza osim za vozila koja se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi nalaze na tolikoj udaljenosti od svjetlosnog znaka da se ne mogu sigurno zaustaviti a da ne pro u taj znak.(2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je obaviti skretanje krećući se krajnjom lijevom saobraćajnom trakom koja se proteže uz središnju liniju i uz zamišljeni ili obilježeni luk koji spaja dvije središnje linije bočnih kolovoza. osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. vozilom zauzeti položaj na dovoljnoj udaljenosti na onoj saobraćajnoj traci kojom mora proći kroz raskrsnicu. na raskrsnici zadržava pravac svog kretanja ili skreće udesno. Član 51. koji odgovara uvjetima saobraćaja na raskrsnici. 3) zeleno svjetlo . osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije odre eno. 6. dužan je propustiti bicikl i bicikl s motorom koji se kreće biciklističkom stazom ili trakom. Saobraćaj 7. (1) Vozač koji se približava raskrsnici mora voziti s povećanim oprezom. (2) Vozač koji se približava raskrsnici dužan je voziti takvom brzinom da se može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza.zabrana prolaza.slobodan prolaz. (3) Vozač je dužan. Prvenstvo prolaza Član 49. bez obzira na to s koje mu strane ono nailazi. (2) Vozač vozila koje na raskrsnici skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje. (1) Na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti vozilo koje dolazi s njegove desne strane. a za ostale učesnike . pred raskrsnicom. (6) Vozač koji pri skretanju vozila presijeca biciklističku stazu ili traku. . Saobra aj na raskrsnici Član 50. vozilo koje se kreće po šinama ima prvenstvo prolaza na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom. 2) žuto svjetlo .

vozači se mimoilaze sa svoje desne strane. u slučaju da tako ne postupi. . (1) Na dijelu puta s velikim uzdužnim nagibom na kome je mimoilaženje vozila nemoguće ili je veoma otežano. (1) Pri mimoilaženju vozač je dužan sa svoje lijeve strane ostaviti dovoljno rastojanja izme u vozila kojim upravlja i vozila s kojim se mimoilazi a. lahko vozilo koje se susrelo s vozilom više kategorije. kretat će se unazad: svako vozilo koje se susrelo s vozilom koje vuče priključno vozilo. (1) Ako je ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova za reguliranje saobraćaja na raskrsnici dodat jedan ili više dopunskih znakova u obliku zelene svijetleće strelice. pri promjeni svjetlosnog znaka. odnosno crvenog svjetla. ometati ili onemogućiti saobraćaj vozila koja dolaze s bočnih kolovoza. (3) Kad na raskrsnici vozila dolaze iz suprotnih smjerova i skreću ulijevo. Član 54. po potrebi. mimoilaženje zahtijevalo kretanje unazad jednog od vozila. Vozač koji je vozilom ušao u raskrsnicu na kojoj je saobraćaj reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova.(3) @uto trepćuće svjetlo obavezuje sve učesnike u saobraćaju na kretanje s povećanim oprezom.vozilo koje se kreće niz nagib osim ako je. vozač kojem je to lakše izvesti. može napustiti raskrsnicu ne čekajući da svjetlosnim saobraćajnim znakom saobraćaj bude otvoren u smjeru kojim namjerava produžiti kretanje pod uvjetom da propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću u smjeru u kojem je saobraćaj dozvoljen. s obzirom na uvjete i položaj vozila na putu. Mimoilaženje 8. Član 56. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. (2) Ako zeleno svjetlo na ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova ima oblik strelice. po potrebi. Član 52. vozač može vozilom proći svjetlosni znak i kretati se u pravcu označenom zelenom svijetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo pri čemu ne smije ometati saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji ulazi i mora propustiti pješake koji prelaze preko kolovoza. vozač vozila koje se kreće niz nagib dužan je zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu ako primijeti da mu drugo vozilo ide u susret uz nagib. pomjeriti svoje vozilo i zauzeti na putu položaj koji omogućava mimoilaženje. (2) Ako zbog neke prepreke na putu ili zbog drugih učesnika u saobraćaju vozač ne može postupiti prema odredbi stava (1) ovog člana. vozač se vozilom smije kretati samo u pravcu koji pokazuje ta strelica. s obzirom na karakteristike puta i okolnosti u saobraćaju. ne smije ući vozilom u raskrsnicu ako je gustina saobraćaja takva da on vozilo očigledno mora zaustaviti u raskrsnici i na taj način. (4) Ako je zbog nedovoljne širine puta ili zbog neke prepreke na putu mimoilaženje onemogućeno. dužan se prvi zaustaviti i. Član 53. lakše da to učini vozač vozila koje se kreće uz nagib. kad se jedno od vozila koja se mimoilaze mora kretati unazad. kretanjem unazad ili na drugi način. i da vozilo pomjeri ka desnoj ivici kolovoza. Vozač kome je svjetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu. dužan je usporiti kretanje svog vozila i. teretno motorno vozilo koje se susrelo s autobusom. (4) Zeleno trepćuće svjetlo služi za upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak slobodnog prolaza i na pojavu žutog. Mimoila enje Član 55. zaustaviti ga da bi propustio vozilo iz suprotnog smjera. po potrebi. a ako se mimoilaze vozila iste kategorije . vozač vozila koje se kreće uz nagib dužan je zaustaviti vozilo ako ispred sebe ima pogodno mjesto za zaustavljanje koje omogućava sigurno mimoilaženje i ako bi. (3) Na putu iz stava (1) ovog člana.

zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu da bi propustio brža vozila.obilaženje 9. čim mu to bude moguće. oni se mogu obilaziti s obje strane. Član 58. (1) Ako se na sredini kolovoza nalazi pješačko ostrvo. a ako to nije dovoljno. ugrožava druge učesnike u saobraćaju. vozila ih moraju obilaziti s desne strane. Vozač ne smije vozilom početi preticanje ili obilaženje: 1) 2) kolone vozila. (2) Vozač ne smije preticati i obilaziti kad time. vodeći računa o razlici izme u brzine kretanja svog vozila za vrijeme preticanja i brzine kretanja vozila drugih učesnika u saobraćaju koje namjerava preteći. ako je vozač koji se kreće iza njega počeo preticanje. osim kad za preticanje ili obilaženje koristi saobraćajnu traku koja je zabranjena za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. Preticanje i obila enje Član 57. vozač vozila koje se kreće sporije nego vozila koja se kreću neposredno iza njega dužan je pomjeriti svoje vozilo što više udesno. Član 61. 3) ako je vozač koji je ispred njega na istoj saobraćajnoj traci dao znak da namjerava da pretekne ili obi e vozilo koje je ispred njegovog vozila. Vozač ne smije povećavati brzinu kretanja vozila dok ga drugo vozilo pretiče. Član 60. To vozilo može se preticati s desne strane ako izme u njega i desne ivice kolovoza postoji saobraćajna traka. ili obilježen ili na drugi način označen prostor za parkiranje vozila. (2) Ako se površine. i to bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. (1) Preticanje i obilaženje vozač smije vršiti samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smjera i ako na putu ima dovoljno prostora za sigurno izvo enje tih radnji. (3) Ako zbog nedovoljne širine kolovoza ili njegovog stanja preticanje nije moguće bez ugrožavanja sigurnosti saobraćaja. Član 59. objekti ili ure aji iz stava (1) ovog člana nalaze na sredini puta s jednosmjernim saobraćajem a postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. preticanjem ugrozio sigurnost saobraćaja. 4) ako saobraćajna traka kojom namjerava izvršiti preticanje nije slobodna na dovoljnom rastojanju tako da bi. ili neka druga površina koja nije namijenjena za saobraćaj vozila ili neki objekat ili ure aj. (1) Preticanje i obilaženje vrši se s lijeve strane. s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu i u saobraćaju ili s obzirom na tehnička svojstva vozila kojim upravlja. ili omeo saobraćaj iz suprotnog smjera. ili da obi e drugu prepreku na putu. 5) ako po izvršenom preticanju ili obilaženju ne bi ponovo mogao zauzeti položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja ili obilaženja. (3) Vozilo koje se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza ne smije se preticati s lijeve strane. . (2) Preticanje se mora vršiti s desne strane ako se vozilo na kolovozu nalazi u takvom položaju i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo. (1) (2) Vozač kome je dat znak za preticanje s njegove lijeve strane dužan je pomjeriti vozilo ka desnoj ivici kolovoza.

kao i kad je saobraćaj na raskrsnici reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima koje daje ovlašteno lice. Član 65. Vozač ne smije preticati drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu. Zvučni 10. a pretiče se s desne strane (član 58. (1) Vozač je dužan upotrijebiti zvučni znak upozorenja kad god je u pitanju sigurnost saobraćaja a naročito: . (1) Vozač ne smije preticati drugo vozilo. bicikla s motorom. Član 63. ili neposredno ispred i na prijelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u nivou bez branika ili polubranika. (2) Neposredno ispred raskrsnice i na raskrsnici vozač smije preticati: vozilo koje skreće ulijevo. ili koje je stalo radi propuštanja pješaka na tom prijelazu. lahkog motocikla i motocikla bez bočne prikolice. (3) Ne smatra se preticanjem ni prolaženje s desne strane vozila koje prema odredbi člana 39. Član 66. (1) Vozač koji pretiče dužan je držati vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče. stav (2)). neposredno ispred tunela i u tunelu koji po smjeru kretanja ima samo jednu traku. Član 64.6) 7) saobraćajnom trakom koja je namijenjena za prinudno zaustavljanje vozila. (1) Na putu na kojem postoje najmanje dvije saobraćajne trake namijenjene za saobraćaj vozila u istom smjeru i na kojoj su kolone vozila. Na kolovozu na kome se saobraćaj odvija u dva smjera vozač ne smije vozilom preticati drugo vozilo ispred vrha prijevoja puta ili u krivini kad je preglednost puta nedovoljna. Član 62. vozač može napustiti traku na kojoj se nalazi samo radi skretanja ulijevo ili udesno. ili na raskrsnici koja nije s kružnim tokom saobraćaja. ili koje prelazi pješački prijelaz. (2) Na putevima i pod uvjetom iz stava (1) ovog člana. čim to bude moguće. vozilom ponovo zauzeti položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja. (3) Neposredno ispred i na prijelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou bez branika ili polubranika vozač smije preticati drugo vozilo kad je saobraćaj na tom prijelazu reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova. bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. ali da pritom svojim vozilom ne prelazi na dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. osim bicikla. vozilo koje skreće udesno. stav (3) ovog Zakona za svoje kretanje ne koristi saobraćajnu traku uz desnu ivicu kolovoza. Zvu ni i svjetlosni znaci upozorenja Član 67. brže kretanje vozila na jednoj traci od kretanja na drugoj traci ne smatra se preticanjem. tako da ga ne ometa i ne ugrožava u saobraćaju. osim ako na tim mjestima ne postoji više saobraćajnih traka obilježenih uzdužnim oznakama na kolovozu i namijenjenih isključivo za kretanje vozila u smjeru kretanja njegovog vozila. ili radi parkiranja vozila. (2) Poslije izvršenog preticanja ili obilaženja vozač je dužan. vozilo koje se kreće na putu s pravom prvenstva prolaza. neposredno ispred raskrsnice. odnosno obilaženja.

(2) Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu. (1) Vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo na javnom putu dužan je zaustaviti. (2) Svjetlosni znak upozorenja vozač može upotrijebiti i danju ako takav način upozorenja drugim učesnicima u saobraćaju više odgovara uvjetima na putu. Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smiju se otvarati vrata ako se time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju ili ako se ugrožava sigurnost saobraćaja. Član 72. 11. odmah preduzeti potrebne mjere da lica koja upravljaju vozilima koja se kreću po šinama na vrijeme budu upozorena na opasnost. 2) ako se pored kolovoza nalaze djeca koja ne obraćaju pažnju na kretanje vozila. ili naizmjeničnim paljenjem. prema pravilu. umjesto zvučnog znaka upozorenja upotrebljava svjetlosni znak upozorenja. Član 70. dužan ga je sa šina odmah ukloniti a. u kratkim razmacima. (3) Vozač može zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestima koja se nalaze na sredini kolovoza samo ako su ta mjesta obilježena odgovarajućim saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu. odnosno parkirati uz desnu ili lijevu ivicu kolovoza. saobraćajne nesreće ili drugog opravdanog razloga prinu en zaustaviti vozilo na šinama. Član 71.1) na putu van naselja radi upozorenja drugog učesnika u saobraćaju da ga želi preteći ili obići ako bi nedavanjem tog znaka postojala opasnost od saobraćajne nesreće. odnosno parkirati vozilo neposredno uz desnu ivicu kolovoza. Član 68. dugih i kratkih svjetala. saobraćajne nesreće ili drugog opravdanog razloga prinu en zaustaviti vozilo na kolovozu dužan je obilježiti sigurnosnim trokutom i preduzeti sve mjere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila i što prije ga ukloniti s kolovoza. Taj znak vozač može upotrijebiti i u naselju prilikom preticanja drugog vozila. (3) Ako je vozač zbog neispravnosti na vozilu. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća vozač. (3) Svjetlosni znak upozorenja daje se kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala. Zaustavljanje i parkiranje Član 69. (2) Ako se uz desnu ivicu kolovoza nalaze tramvajske ili druge šine. vozač mora zaustaviti ili parkirati vozilo uz lijevu ivicu kolovoza. ili uzastopnim paljenjem kratkih svjetala za osvjetljenje puta. ako je to nemoguće. zaustaviti ili parkirati vozilo van kolovoza. (2) Vozač je dužan davanje zvučnog znaka upozorenja svesti na neophodnu mjeru. vodeći računa pri tome da se time ne zasljepljuju vozači koji dolaze iz suprotnog smjera. 3) na putu van naselja. prije ulaska u nepreglednu krivinu ili prije dolaska na prijevoj na kojem je otežano mimoilaženje. . (1) Na javnom putu van naselja vozač je dužan uvijek. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu na kome bi ono ugrožavalo sigurnost drugih učesnika u saobraćaju ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pješaka. a na javnom putu na kojem se saobraćaj odvija samo u jednom smjeru vozilo može zaustaviti. kada za to postoji mogućnost.

6 m širine na površini za kretanje pješaka s tim da ta površina ne može biti uz ivicu kolovoza. mora se ostaviti najmanje 1. Osim u slučajevima iz člana 73. ustanova. na mostovima. na mjestu koje je označeno kao parking-prostor za invalidna lica. ako to nije izričito regulirano saobraćajnim znakom. 7) na dijelu puta na kojem bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne linije na kolovozu. stambenih zgrada i drugih objekata i iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizacionu ili drugu mrežu komunalnih organizacija. Član 74. Član 75. 5) trotoaru. 3) prolazima i ulazima škola. kao i na dijelovima puta ispod mostova i nadvožnjaka i na udaljenosti manjoj od 15 m od tih objekata. na kolovozu s dvije saobraćajne trake gdje se saobraćaj odvija u oba smjera. 4) na raskrsnici i na udaljenosti manjoj od 5 m od najbliže ivice popriječnog kolovoza. 6) na dijelu puta u blizini vrha prijevoja i u krivini gdje je preglednost puta nedovoljna i gdje se obilaženje vozila ne bi moglo izvršiti bez opasnosti. ili do neke prepreke na putu. odnosno traci. 4) mjestu na kome bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo naročito: 1) na obilježenom pješačkom prijelazu i na udaljenosti manjoj od 5 m od tog prijelaza. a ako je parkiranje dozvoljeno. ili do suprotne ivice kolovoza. parkovima i sl. u podvožnjacima i na nadvožnjacima. odnosno na pješačkoj stazi. 8) na mjestu na kome bi vozilo zaklanjalo postavljeni saobraćajni znak ili ure aj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova. i to na udaljenosti manjoj od 15 m od tih prijelaza. 5) u tunelima.Član 73. kao i na prijelazu biciklističke staze preko kolovoza. 9) na biciklističkoj stazi. 10) na dijelu kolovoza koji je kao stajalište za vozila javnog saobraćaja obilježen saobraćajnim znakom i oznakama na kolovozu. ovog Zakona. 2) udaljenosti manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je obilježeno stajalište za vozila javnog saobraćaja. vozač ne smije parkirati vozilo naročito na: 1) dijelu puta ispred prijelaza puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou.. 2) na prijelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou. preduzeća. 3) na željezničkim ili tramvajskim prugama ili u blizini tih pruga ako se time sprečava ili ometa saobraćaj vozila koja se kreću po šinama. 11) 12) 13) na svim ure enim zelenim površinama. . bila manja od 3 m.

osim motocikla bez bočne prikolice. uz prethodnu saglasnost nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova. ovog Zakona snosi vlasnik. a ako vlasnik neće ili ne može položiti garanciju. od vlasnika vozila koji nije državljanin Bosne i Hercegovine pravno ili fizičko lice koje je premjestilo vozilo može zatražiti garanciju. (1) Vozač je dužan motorno vozilo. (4) Ako je u motornom vozilu ugra en ure aj za istovremeno uključivanje svih pokazivača pravca. 3) noću i u slučaju smanjene vidljivosti na autoputu i putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila. traktor ili priključno vozilo. u kojem nije prisutan vozač. (4) Radi osiguranja plaćanja troškova premještanja vozila. kao i na dijelu puta koji nije dovoljno pregledan. Član 79. (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana. premještanje vozila obavljaju organizacija. može zadržati vozilo. jedan pored drugog. . ili ometa normalan tok saobraćaja. u slučaju iz stava (1) ovog člana taj ure aj mora biti uključen. Član 76. (5) Visinu troškova premještanja vozila utvr uje nadležni organ jedinice lokalne samouprave i uprave. kao i vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila invalida. (1) Premještanje vozila iz člana 75.(1) Ovlašteno službeno lice odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. (2) Ovlašteno službeno lice odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost saobraćaja. ovog Zakona. pravno ili fizičko lice koje ovlasti nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova. (3) Na isti način taj znak postavlja se i kad je na putu zaustavljena kolona motornih vozila s tim što se umjesto jednog znaka na kolovoz postavljaju dva znaka. ovlaštena službena lica ostavit će pisano obavještenje da vozač koji je parkirao ili zaustavio vozilo u roku od osam dana kod nadležnog organa na ime novčane kazne uplati zakonom propisani iznos. tako da vozači motornih vozila koji nailaze iz smjera na kojem je znak postavljen mogu pravovremeno zaustaviti svoja vozila. (2) Znak iz stava (1) ovog člana postavlja se na kolovoz iza zaustavljenog vozila. ovog Zakona. (1) Za nepravilno parkirano ili zaustavljeno vozilo na trotoarima ili bilo kojim drugim mjestima iz čl. ovog Zakona obavlja nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova. Član 77. 2) kad je vozilo zaustavljeno na kolovozu na takvom mjestu da vozači vozila koja nailaze istim smjerom ne mogu ili ga teško mogu pravovremeno uočiti. i to: 1) kad je bio prinu en da zaustavi vozilo na mjestu ili dijelu puta iz člana 73. Član 78. u vertikalnom položaju i na dovoljnoj udaljenosti koja na putu van naselja ne smije biti manja od 50 m. (3) Troškove premještanja vozila u slučajevima iz člana 75. odnosno sigurno obići zaustavljeno vozilo. vozač je dužan preduzeti sve mjere kojima se sprečava da vozilo samo krene s mjesta i da se osigura od neovlaštene upotrebe. do 78. i 74. koje je zaustavljeno na kolovozu. vozilo parkirano u pješačkoj zoni. 69. 73. Prije nego što parkira i napusti vozilo. ovog Zakona. obilježiti posebnim znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu.

(1) Vozilom na motorni pogon smije se vući drugo vozilo na motorni pogon samo ako se ono zbog neispravnosti ili nedostataka pojedinih dijelova ne može samo kretati i ako se pritom značajno ne umanjuje stabilnost vučnog vozila. (2) Vozilom na motorni pogon ne smije se vući motocikl bez bočne prikolice ili drugo vozilo na dva točka. Presijecanje kolone pje aka Član 80. niti vozilo na motorni pogon teže od vučnog vozila ako mu je neispravna pomoćna kočnica. a na vučenom vozilu sa zadnje strane. Član 83. Član 85. (1) Za vrijeme vuče vozila iz člana 82. (3) Krutom vezom ne smije se vući vozilo na motorni pogon koje nema ispravan ure aj za upravljanje. (2) (3) Vozilom na motorni pogon smije se vući samo priključno vozilo koje značajno ne umanjuje njegovu stabilnost. (1) Vozilo na motorni pogon na putu dozvoljeno je vući pomoću užeta. samo ako na svojoj zadnjoj strani ima upaljena crvena svjetla za označavanje vozila. Vuča 13. niti teretno motorno vozilo i autobus. Vu a vozila Član 81. automatskih vučnih kuka s višestepenovanom regulacijom i oslanjanjem ili vješanjem vozila na vučno vozilo. (4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana. stav (1). (1) U saobraćaju na javnom putu vozilu na motorni pogon mogu se pridodati najviše dva priključna vozila za prijevoz tereta. pogrebnu povorku i svaku drugu organiziranu kolonu pješaka koja se kreće po kolovozu. (2) Pomoću užeta ne smije se vući vozilo na motorni pogon na kojem su neispravni ure aji za upravljanje ili ure aji za zaustavljanje. ili ako ga vuče motorno vozilo koje ima i pri vuči koristi žuto rotaciono svjetlo. Vozilo na motorni pogon smije se vući noću. Zabranjena je vuča neispravnih vozila na autoputu i putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila. vuča drugog motornog vozila autoputem dozvoljena je ako je razlog za vuču nastao za vrijeme kretanja motornog vozila autoputem. . kao i u slučaju drugih prekršaja propisanih ovim Zakonom u kojima je učestvovalo njegovo vozilo. odnosno jedno priključno vozilo za prijevoz lica. pješaka 12. vojnika. a na autoputu i putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila samo jedno priključno vozilo. krute veze (rude). Član 84. ali samo krajnjom desnom saobraćajnom trakom do prvog priključnog puta kojim se vučeno vozilo može isključiti iz saobraćaja na autoputu. Vozač ne smije vozilom presijecati kolonu djece. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (2) Na motornom vozilu koje vuče drugo vozilo trokut se postavlja s prednje. oba vozila moraju imati znak kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu (sigurnosni trokut). Član 82.(2) Vlasnik ili korisnik vozila dužan je ovlaštenom službenom licu nadležne službe dati podatke o vozaču koji je upravljao vozilom u vrijeme izvršenja prekršaja iz stava (1) ovog člana.

vozač koji upravlja vučenim vozilom mora imati odgovarajuću dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojoj pripada vozilo koje se vuče. . takvo vozilo može se prevući samo do najbližeg mjesta pogodnog za pretovar ili popravku a takvo vozilo vuče se krutom vezom (rudom) i brzina kretanja ne smije biti veća od 40 km/h. Član 87. (1) Odstojanje izme u vučnog i vučenog vozila na motorni pogon. 4) zaprežnom vozilu . u slučaju neispravnosti vozila koje je natovareno opasnim materijama. Upotreba svjetala u saobra aju Član 90. (4) Izuzetno od odredbi iz stava (3) ovog člana. Član 88. ta svjetla moraju biti postavljena na uzdužnoj osi vozila ili na njegovoj lijevoj strani.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. 2) biciklu s motorom. mora iznositi tri do pet metara. izuzetno. a ako se vuče pomoću kuke ili krute veze (rude). lahkom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice . Vozila koja prevoze opasne materije ne smiju se vući. ona mora biti postavljena na lijevoj strani vozila. (2) (3) Vučenim vozilom zabranjeno je prevoziti lica. (1) Vozilo na motorni pogon koje na putu vuče drugo neispravno vozilo na motorni pogon ne smije se kretati brzinom većom od 40 km/h. ovog Zakona a vozač mora imati dokaz o izvršenom certificiranju. moraju biti upaljena svjetla za osvjetljavanje puta. (2) Kuka i kruta veza (ruda) iz stava (1) ovog člana moraju biti certificirane prema procedurama definiranim posebnim propisom iz stava (3) člana 6. na vozilu u saobraćaju na putu.najmanje jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. a drugo na zadnjoj strani. Član 89. a ako se na zaprežnom vozilu nalazi samo jedna svjetiljka. Ako se vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta. i do prvog mjesta na kojem se može otkloniti kvar na vozilu. lahkom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice najmanje dva bijela ili žuta svjetla na prednjoj strani i paran broj crvenih svjetala na zadnjoj strani. 3) biciklu . automatskih vučnih kuka s višestepenovanom regulacijom ili krute veze. saobraćaju 14. osim svjetla iz stava (1) ovog člana. i to na: 1) vozilu na motorni pogon .osim na biciklu s motorom. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. odnosno traktora s priključnim vozilom. niti koristiti za vuču drugih vozila. ako se vuče užetom. dozvoljena je samo do prvog mjesta pogodnog za pretovar tereta a.jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. a sa zadnje strane vozila crveno svjetlo. Vuča natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila. (2) U vremenu od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću). (1) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju na vozilu moraju biti upaljena kratka svjetla.Član 86. (3) Ako se na zaprežnom vozilu jedno svjetlo nalazi na prednjoj strani. može iznositi i manje od tri metra. ili samo jedna svjetiljka koja je izra ena tako da se s prednje strane vozila vidi bijelo svjetlo.

(6) Na motociklu za vrijeme vožnje na putu moraju biti upaljena kratka svjetla.60 m. u pravilu. ne mora imati upaljena svjetla: vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na osvijetljenom dijelu puta. na zadnjoj strani posljednjeg priključnog vozila moraju biti upaljena najmanje dva crvena svjetla. stav (1) tačka 1) može imati upaljeno samo jedno svjetlo koje se s prednje strane vidi kao bijelo svjetlo i sa zadnje strane kao crveno svjetlo i koje je postavljeno na strani suprotnoj od ivice kolovoza uz koju je vozilo zaustavljeno ili parkirano.kad vozač tog vozila upali kratka svjetla ili kad naizmjeničnim paljenjem i gašenjem svjetala upozorava da mu duga svjetla smetaju. (1) (2) Za osvjetljavanje puta vozač vozila na motorni pogon.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo naprijed i najmanje jedno crveno svjetlo pozadi. Član 91. 2) vodiči teglećih. a bicikl . 2) za vrijeme kretanja za drugim vozilom na odstojanju od najmanje 100 m da dugim svjetlima svog vozila ne zasljepljuje vozača vozila ispred sebe. 3) bicikl.kad su zaustavljeni ili parkirani u naselju uz samu ivicu kolovoza. 2) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na za to posebno odre enim mjestima na kolovozu ili van njega ili na ulicama sa slabijim saobraćajem. 4) kada se kreće putem koji se pruža neposredno pored plovnog puta ili pored željezničke ili tramvajske pruge . Vozač vozila na motorni pogon dužan je upotrebljavati za osvjetljavanje puta kratka svjetla umjesto dugih svjetala: 1) prije mimoilaženja s drugim vozilom na udaljenosti s koje ocijeni da svjetlom svog vozila zasljepljuje vozača vozila koje mu dolazi u susret. a pri mimoilaženju s drugim vozilom . tovarnih i jahaćih životinja i goniči stoke . Član 93.u susretu s plovilom.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na čelu kolone. odnosno povorke. simetrično postavljena na zadnjoj strani vozila. tako da se jasno vidi s dovoljne udaljenosti. a širina od dva metra. umjesto svjetala iz člana 90. kad je zaustavljeno ili parkirano na ulici u naselju. (2) Vozilo na motorni pogon čija dužina nije veća od osam metara.(4) U uvjetima iz stava (2) ovog člana. upotrebljava duga svjetla. a ako širina priključnog vozila iznosi više od 1. zaprežno vozilo mora imati i dva katadioptera crvene boje. . lahki motocikl i motocikl bez bočne prikolice koji nema akumulator . (5) Kad vozilo na motorni pogon vuče jedno ili dva priključna vozila.jedan katadiopter crvene boje na zadnjoj strani i po jedan katadiopter žute ili narandžaste boje na svakoj strani pedale. 3) za vrijeme dok vozilom prolazi pored organizirane kolone ili povorke pješaka. Član 92. ovog Zakona. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. moraju nositi upaljena svjetla kad se kreću po kolovozu van naselja: 1) grupa pješaka koja se kreće u organiziranoj koloni ili povorci . i najmanje jedno crveno svjetlo na njenom začelju. (2) Umjesto svjetala iz stava (1) ovog člana mogu se upotrebljavati reflektujuće materije. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća. odnosno s vozilom koje se kreće po šinama a koje nailazi iz suprotnog smjera. uvijek na udaljenosti manjoj od 200 m. na prednjoj strani prvog priključnog vozila moraju biti uključena dva bijela svjetla. i kojem nije pridodato priključno vozilo. (1) 1) Izuzetno od odredbi člana 90.

(2) Vozač bicikla i vozač bicikla s motorom ukoliko je pokretan snagom vozača dužni su se kretati što bliže desnoj ivici kolovoza. dužni su se kretati jedan za drugim. lahkih motocikala i motocikala Član 99. . 15. ovog Zakona primjenjuju se i na saobraćaj tramvaja i drugih vozila koja se na putu kreću po šinama. vozač vozila na motorni pogon za vrijeme vožnje mora imati na vozilu upaljena najmanje kratka svjetla za osvjetljavanje puta. (3) Svjetla za maglu koja se nalaze na prednjoj strani vozila moraju biti bijele ili žute boje. (2) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon moraju biti upaljena za vrijeme dok su upaljena bilo koja svjetla za osvjetljavanje puta ili posebna svjetla za maglu. (2) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na dio puta na kojem je preticanje zabranjeno. (3) Ako se dva ili više vozača bicikala ili bicikla s motorom kreću u grupi. Vozač je dužan držati potrebno odstojanje kad se kreće iza drugog vozila. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. Saobra aj bicikala.500 kg ili čija je dužina veća od sedam metara. Član 97. vozači su dužni izme u svakog od tih vozila držati odstojanje od najmanje 100 m. (1) Biciklom na kategoriranom putu smije upravljati lice koje je navršilo 12 godina.(3) Noću. a ako postoji biciklistička staza. Saobraćaj 16. odstojanje izme u tih vozila ne smije biti manje od 200 metara. tako da ne ugrožava sigurnost saobraćaja. od 25. stav (1) ovog Zakona kada je vozilo zaustavljeno ili parkirano na putu. bicikala s motorom. Odstojanje izme u vozila Član 96. (3) Ako se na putu kreću dva ili više vozila koja prevoze opasne materije. (1) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon upotrebljavaju se u uvjetima iz člana 90. (1) Kad se na javnom putu van naselja. koji ima samo jednu saobraćajnu traku namijenjenu za saobraćaj vozila u jednom smjeru. Saobraćaj 17. Član 95. (1) Po magli vozač vozila na motorni pogon na vozilu treba imati upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta ili svjetla za maglu ili oba svjetla istovremeno. do 97. osim ako to ne isključuju konstrukcione karakteristike tih vozila ili način njihovog kretanja. Član 94. Odredbe čl. a na zadnjoj strani crvene boje. Saobra aj tramvaja i drugih vozila na šinama inama Član 98. a biciklom s motorom lice koje je navršilo 14 godina. odnosno traci. (2) Svjetla za maglu mogu se upotrebljavati samo za vrijeme magle ili u slučaju smanjene vidljivosti i ne mogu se istovremeno koristiti s dugim svjetlima. kreću jedno za drugim vozila na motorni pogon čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. po biciklističkoj stazi.

(6) Vozač bicikla i vozač bicikla s motorom smiju se kretati samo po onim saobraćajnim površinama po kojima je kretanje takvim vozilima dozvoljeno. a vozač motocikla može to činiti i u bočnoj prikolici. (1) Na putu koji ima trotoar ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka. Član 100. Vozač bicikla. bicikla s motorom. Kretanje pješaka pje aka Član 105. Član 101. pješak je dužan kretati se tim površinama. bicikla s motorom. Član 104. (1) (2) Stoku koja se kreće javnim putem gonič stoke mora držati što je moguće bliže desnoj ivici puta. lahkog motocikla i motocikla treba upravljati vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi učesnici u saobraćaju. (2) Zaprežno vozilo ne smije se ostavljati bez nadzora na putu ili uz put. vozila se moraju kretati desnom stranom u smjeru kretanja vozila. vozač bicikla s motorom ukoliko je pokretan snagom vozača i vozač bicikla moraju se kretati desnom biciklističkom stazom u odnosu na smjer kretanja saobraćaja. a naročito ne smije skidati ruke s upravljača. bicikla s motorom. (1) Vozač zaprežnog vozila treba upravljati vozilom sve vrijeme dok se vozilo kreće putem i dužan je vozilo držati što bliže desnoj ivici kolovoza. (2) Ako se pješak kreće po kolovozu. ili ugrožavati druge učesnike u saobraćaju. on se mora kretati što bliže ivici kolovoza. Saobra aj zapre nih vozila i kretanje stoke Član 103. Član 106. i to veoma pažljivo i na način kojim ne ometa ili ne sprečava saobraćaj vozila. (3) Lica koja se voze zaprežnim vozilom za vrijeme kretanja vozila ne smiju stajati na vozilu. kretati i zadržavati na kolovozu. sjediti na platou vozila sa strane. Vozač bicikla. 19.(4) Ako na putu postoji posebno ure ena biciklistička staza. prevoziti. odnosno površinu pored kolovoza pogodnu za kretanje pješaka. sjediti na stranicama vozila. vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom. po pravilu. Saobraćaj zapre režnih 18. (5) Na biciklističkim stazama ure enim i obilježenim za saobraćaj bicikla i bicikla s motorom u oba smjera. niti se nalaziti na rudi vozila dok je vozilo u pokretu. . Stoka se ne smije ostavljati na putu ili uz put bez nadzora goniča stoke. (1) Pješak se ne smije. Član 102. lahkog motocikla ili motocikla i lica koja se prevoze tim vozilima moraju koristiti zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje. Vozač bicikla. lahkog motocikla i motocikla može prevoziti druga lica samo ako na vozilu postoje posebna sjedišta i oslonci za noge. pridržavati se za drugo vozilo.

pješaci se mogu kretati kolovozom. romobilom. pješak se može kretati uz desnu ivicu kolovoza samo kad je takvo kretanje za njega sigurnije (nepregledna krivina. moraju se kretati uz desnu ivicu kolovoza u smjeru kretanja. vozač koji skreće na taj put dužan je skretanje vršiti smanjenom brzinom i propustiti pješake koji su već stupili ili stupaju na pješački prijelaz i. usjek. (2) Na obilježenom pješačkom prijelazu na kome saobraćaj pješaka nije reguliran posebnim svjetlosnim saobraćajnim znakovima za pješake. Pješak koji namjerava prijeći kolovoz na mjestu na kojem ne postoji obilježen pješački prijelaz ne smije stupiti na kolovoz ako time ometa saobraćaj vozila. kako bi . zaustaviti vozilo kojim upravlja da bi propustio pješake. bicikl. kao i sankanje. koturaljkama i slično. odnosno pogodna za kretanje pješaka. vožnja dječijim biciklom. ako oni nisu od njega udaljeni više od 100 m. a koju pješaci ne mogu koristiti iz bilo kojeg razloga. vozač je dužan zaustaviti vozilo pred takvim pješačkim prijelazom. (3) Ako na obilježenom pješačkom prijelazu saobraćaj nije reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova ni znakovima ovlaštenog lica. odnosno prolazima. skijanje i drugo. pri prelaženju puta pješak je dužan kretati se tim prijelazima. Član 107. pješak je dužan postupati prema tim znakovima. dužni su kretati se uz lijevu ivicu kolovoza u smjeru kretanja. ni znakovima koje daje ovlašteno lice. (3) Na obilježenom pješačkom prijelazu na kome saobraćaj nije reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima.(2) Na putu na kojem ne postoji trotoar ili druga površina odre ena za kretanje pješaka. Član 108. po potrebi. vozač ne smije ometati prolaz pješaka koji su već stupili na pješački prijelaz. odron i sl. (3) Pješak koji gura ručna kolica. (3) Na kolovozu puta zabranjeno je igranje. (1) Na obilježenom pješačkom prijelazu.). Član 110. lica koja se kreću pomoću pokretnih stolica za nemoćna lica. pješaci mogu prelaziti kolovoz samo dok im je datim znakom dozvoljen prijelaz kolovoza. vozača pješacima 20. (2) Ako se obilježeni pješački prijelaz iz stava (1) ovog člana nalazi na ulazu na bočni put. (2) Na putu koji ima obilježene pješačke prijelaze ili posebno izgra ene prijelaze. prije stupanja na pješački prijelaz pješak je dužan obratiti pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. tako da se kreću jedan iza drugog. odnosno prolaze za pješake. kao i organizirana kolona pješaka. ali je saobraćaj vozila reguliran svjetlosnim saobraćajim znakovima za vozila ili znakovima koje daju ovlaštena lica. (1) Ako je saobraćaj na obilježenom pješačkom prijelazu reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima ovlaštenog lica. zasjek. Član 109. (1) Pješak je dužan prelaziti preko kolovoza i biciklističke staze pažljivo i najkraćim putem pošto se prije stupanja na kolovoz uvjeri da to može učiniti na siguran način. lahki motocikl ili motocikl. a ako mu je na takvom prijelazu datim znakom dozvoljen prolaz. (1) Kad se pješaci kreću kolovozom na javnom putu van naselja. Obaveze voza a prema pje acima Član 111. vozač je dužan zaustaviti vozilo ispred pješačkog prijelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz. osim ako je to posebno dozvoljeno. na kome je saobraćaj pješaka reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima za pješake. provalija.

Saobra aj na prijelazu puta preko željezni ke pruge eljezni Član 113. . Član 117. ili ako se taj ure aj već počeo spuštati. odnosno da se prijelazu puta preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće šinama. učesnici u saobraćaju dužni su se zaustaviti kad se pojavi crveno trepćuće svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo. (2) Vozač koji se kreće po mokrom kolovozu u naseljenom mjestu dužan je prilagoditi brzinu kretanja vozila tako da izbjegne prskanje pješaka koji se kreću ivicom kolovoza ili trotoara. Član 114. ili nedvosmisleno pokazuju namjeru da pre u preko pješačkog prijelaza. učesnici u saobraćaju mogu preći preko željezničke pruge tek pošto se prethodno uvjere da prugom ne nailazi voz ili neko drugo vozilo koje se kreće po šinama. (1) Vozač koji skreće na bočni put na čijem ulazu ne postoji obilježen pješački prijelaz dužan je skretanje izvršiti smanjenom brzinom i ne smije ugroziti pješake koji su već stupili na kolovoz. (2) Autoputem se ne smiju kretati ni motorna vozila koja se prema svojim konstrukcionim karakteristikama ne mogu kretati brzinom većom od 40 km/h. (3) Na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome nema ure aja za zatvaranje saobraćaja. Član 115. putu rezerviranom za saobra aj motornih vozila i brzom putu Član 116. prema odredbama ovog Zakona. (1) Na autoputu vozač ne smije zaustavljati motorno vozilo osim na površinama van kolovoza koje su za to posebno ure ene i obilježene. (2) Učesnici u saobraćaju koji prelaze preko željezničke pruge u istom nivou dužni su to činiti s pojačanim oprezom i kad svjetla na prijelazu nisu upaljena. Učesnici u saobraćaju dužni su zaustaviti se pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje saobraćaja spušten. ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znakovi koji upozoravaju da će se taj ure aj početi spuštati. Član 112. (3) Odredba stava (2) ovog člana ne odnosi se na vojna vozila i na vozila organa unutrašnjih poslova. stoka ni vozila koja se. niti ure aja za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza. Saobraćaj eljezničke 21. te vozila za održavanje puta kada daju posebne svjetlosne znakove.propustio pješake koji prelaze ili stupaju na pješački prijelaz. (1) Pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi. odnosno da može zaustaviti vozilo prije nego što stupi na željezničku prugu. Vozač koji se vozilom približava prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou dužan je kretanje vozila podesiti tako da ga može zaustaviti pred ure ajem za zatvaranje saobraćaja na prijelazu. ili pred ure ajem za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vozila koja se kreću po šinama. Saobraćaj saobraćaj 22. Saobra aj na autoputu. (1) Autoputem se ne smiju kretati pješaci. ne smatraju motornim vozilima.

smiju koristiti samo dvije saobraćajne trake koje se nalaze uz desnu ivicu kolovoza. stav (3) ovog Zakona ne primjenjuje se na vozila koja se kreću dijelom autoputa koji prolazi kroz naselje. . ako takva traka postoji na ulazu u priključni put. (1) Vozač koji se motornim vozilom uključuje u saobraćaj na autoputu dužan je: 1) koristiti posebnu traku za ubrzavanje. Član 122. (2) Vozač koji se vozilom isključuje iz saobraćaja na autoputu dužan je pravovremeno zauzeti položaj vozilom na krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci i što prije preći na posebnu traku za usporavanje. Na vozilima na motorni pogon za vrijeme kretanja kroz tunel moraju biti upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta. ako ona na tom mjestu postoji. i da se u saobraćaj na autoputu uključi dajući odgovarajući znak. namijenjenih za saobraćaj vozila u jednom smjeru. 2) propustiti vozila koja se kreću autoputem ako na mjestu na kome se uključuje u saobraćaj na autoputu ne postoji posebna traka za ubrzavanje. Član 121. Odredbe čl. dužan je zaustaviti ga na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila. (2) Odredba člana 39. i preduzeti potrebne mjere da se vozilo što prije ukloni s kolovoza. kad takva traka postoji u produženju priključnog puta. ovog Zakona primjenjuju se i na saobraćaj na putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila i brzom putu.(2) Vozač koji je zbog neispravnosti vozila ili zbog drugih razloga prinu en zaustaviti vozilo na kolovozu autoputa. Vozila pod pratnjom Član 125. Vozač koji se vozilom kreće kroz tunel ne smije zaustavljati vozilo. Saobraćaj 23. (3) Na autoputu vozač ne smije vršiti polukružno okretanje. 24. Član 124. niti se kretati vozilom unazad. na način kojim ne ugrožava saobraćaj vozila koja se kreću autoputem. polukružno okretati vozilo ili se kretati unazad u tunelu. Član 118. Član 119. Na autoputu sa tri ili više saobraćajnih traka. Član 120.500 kg i skupova vozila čija je dužina veća od sedam metara. od 116. (1) Autoputem se motorna vozila moraju kretati krajnjom desnom saobraćajno trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni. Na autoput se ne smije uključiti motorno vozilo koje vuče drugo motorno vozilo koje se zbog neispravnosti ne može kretati. Saobra aj u tunelu Član 123. vozači teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. do 121.

ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju karakteristike puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila. i to za vrijeme dok se ti znakovi daju.) i vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima ovlaštenog lica.(1) Vozilima pod pratnjom. zaustaviti svoja vozila dok ta vozila pro u. 25. ne umanjuje vozaču preglednost puta. (2) Kako bi omogućili prolaz vozilima iz stava (1) ovog člana.). zaustaviti vozilo.) osim u odnosu na vozila pod pratnjom (član 125.). Teret na vozilu Član 127. ne umanjuje u većoj mjeri stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom.) i zabrani presijecanja kolone pješaka (član 80. prema potrebi. ili preko najveće dozvoljene mase. i 46. a ostala vozila propustiti ih i.). pješaci su se dužni skloniti s kolovoza dok ta vozila pro u. i na njih se ne primjenjuju odredbe o ograničenju brzine (čl. strogo se pridržavati naredbi koje im daju lica iz pratnje i kretanje nastaviti tek pošto pro u sva vozila pod pratnjom. pod uvjetom da ne ugrožavaju sigurnost drugih učesnika u saobraćaju. 44. stav (1)) i na vozilima s pravom prvenstva prolaza iz st. (1) Vozilo u saobraćaju na putu ne smije se opteretiti preko svoje nosivosti koja je upisana u knjižicu vozila. ne primjenjuju se odredbe o ograničenju brzine (čl. zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila (član 61. omogućiti nesmetan prolaz. 44. stav (1) tačka 1. prema potrebi. zaustaviti se dok ta vozila pro u. vozači su dužni obratiti pažnju i na vozila kojima se osigurava prolaz. s posebnim motornim vozilima opremljenim ure ajima za davanje posebnih zvučnih i svjetlosnih znakova crvene i plave boje. (3) Vozila pod pratnjom imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (član 49. za vozila iz stava (1) ovog člana važe odredbe o prvenstvu prolaza. (2) Vozač koji na putu susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom i vozač kojeg sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom dužni su ustupiti prvenstvo prolaza. (2) 1) 2) 3) Teret na vozilu treba biti tako raspore en i.). podrazumijevaju se vozila kojima je dodijeljena pratnja policije ili vojne policije. stav (1) tačka 1. ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. kad posebnim ure ajima daju svjetlosne i zvučne znakove. prema potrebi. Vozila s pravom prvenstva prolaza Član 126. pod uvjetom da ne ugrožavaju sigurnost drugih učesnika u saobraćaju. . (5) Ure aji za davanje posebnih svjetlosnih i zvučnih znakova smiju se ugra ivati i upotrebljavati samo na vozilima čija je pratnja policija ili vojna lica (član 125. a. umjesto dugih svjetala noću upotrijebiti kratka svjetla za osvjetljavanje puta. (1) i (3) ovog člana. i 46. Ta vozila imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (član 49. zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila (član 61. (3) Kad vozilo policije ili vojno vozilo upotrebom plavih svjetala osigurava prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreću iza njega. u skladu s ovim Zakonom. pričvršćen i pokriven da: ne ugrožava sigurnost učesnika u saobraćaju i ne nanosi štetu putu i objektima na putu. (4) Da bi omogućili nesmetan prolaz vozilima iz stava (1) ovog člana. 26. po potrebi. vatrogasna vozila i vozila policije i sudske policije. vojna vozila i vozila Državne granične službe BiH. (4) U pogledu me usobnog prava prvenstva prolaza.) i zabrani presijecanja kolone pješaka (član 80. propustiti ih i. pješaci su se dužni skloniti s kolovoza.). osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima ovlaštenog lica. (1) Na vozila službe hitne pomoći.

(3) Ako se vozilom prevozi teret u kombinaciji koja se sastoji od vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. trotoaru i sl. Član 129. Noću. (2) Saobraćajnim znakovima moraju se obilježiti i opasnosti privremenog karaktera. svjetlosni saobraćajni znakovi. dimenzija 50 x 50 cm. registarske tablice i druge propisane oznake na vozilu. te svjetlosne i druge oznake na putu. kao i privremena ograničenja i privremene zabrane u saobraćaju i ti znakovi moraju se ukloniti čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni. kojima se učesnici u saobraćaju upozoravaju na opasnost koja im prijeti na odre enom javnom putu ili dijelu tog puta. 2) kad teret na vozilu na motorni pogon ili na priključnom vozilu bočno prelazi za više od 20 cm vanjsku ivicu prednjeg ili zadnjeg svjetla za označavanje vozila . stav (4) ovog Zakona . (4) Učesnici u saobraćaju dužni su pridržavati se ograničenja. pod dužinom vozila podrazumijeva se ukupna dužina vučnog vozila i jednoosovinske prikolice.svjetlom i reflektujućom materijom crvene boje. najisturenija tačka na teretu koji se prevozi vozilom mora biti označena: 1) u slučaju iz člana 128. Član 128. a sa zadnje strane . najisturenija tačka tereta mora biti označena crvenom tkaninom. (5) Najisturenija tačka tereta koji se prevozi teretnim motornim ili priključnim vozilom u slučaju iz stava (4) ovog člana mora biti označena tablom. Ta tabla je kvadratnog oblika. (2) Teret koji se prevozi na vozilu i priključnom vozilu može preći najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila najviše za jednu šestinu svoje dužine koja je kao kontinuiran teret oslonjena na tovarni prostor. oznake na kolovozu. IV.crveno svjetlo. (1) Javni putevi moraju se obilježiti propisanim saobraćajnim znakovima. Op e odredbe Član 130. znakovi izričitih naredbi i znakovi obavještenja s dopunskom tablom koja je sastavni dio saobraćajnog znaka i koja bliže odre uje značenje saobraćajnog znaka ili bez nje. obojena naizmjenično kosim trakama reflektujuće narandžaste i bijele boje i postavljena uspravno na uzdužnu osu vozila. Član 131. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (3) Saobraćajni znakovi su: znakovi opasnosti.svjetlom i katadiopterom koji s prednje strane daju bijelo svjetlo. stavljaju do znanja ograničenja. zabrane i obaveze kojih se učesnici u saobraćaju moraju pridržavati i daju potrebna obavještenja za sigurno i nesmetano odvijanje saobraćaja. (1) Teret na vozilu ne smije preći najudaljeniju tačku na prednjoj strani vozila više od jednog metra. zabrana i obaveza izraženih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova.4) ne stvara suvišnu buku i ne rasipa se po putu. SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI Opće 1. . naročito one koje nastanu usljed iznenadnog oštećenja ili onesposobljavanja puta. (4) Ako teret na vozilu prelazi za više od jednog metra najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila. 5) ne zaklanja svjetlosne i svjetlosno-signalne ure aje na vozilu.

Član 133. stubovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraćajnih znakova. znakovi. (1) Za reguliranje saobraćaja upotrebljavaju se ure aji kojima se daju svjetlosni saobraćajni znakovi crvene. a zeleno dolje. Član 137. žuto u sredini. Znakovi opasnosti i znakovi izričitih naredbi na autoputu. znakovi izri itih naredbi i znakovi obavje tenja Član 134. (2) Na ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima svjetla se postavljaju po vertikalnoj osi. žuto u sredini. a zeleno svjetlo može biti i u obliku jedne ili više strelica smještenih u krugu crne boje. bojom. izričitih obavještenja 2. i da se obavijeste o prirodi te opasnosti. izgledom ili mjestom postavljanja podražavaju ili liče na neki saobraćajni znak. odnosno dijelu puta. a zeleno desno. . saobraćajni 3. (2) Saobraćajni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih učesnici u saobraćaju i danju i noću na vrijeme i lahko mogu uočiti i pravovremeno postupiti u skladu s njihovim značenjem. i to: crveno lijevo. Ta svjetla imaju oblik kruga. (1) Na saobraćajni znak i na stub na koji je znak postavljen zabranjeno je stavljati bilo šta što nije u vezi sa značenjem saobraćajnog znaka. Znakovi opasnosti. (2) Zabranjeno je neovlašteno uklanjanje i oštećivanje saobraćajnih znakova i opreme puta ili izmjena značenja saobraćajnih znakova. ili koji svojim oblikom. ili zasljepljuju učesnike u saobraćaju. Član 132. (3) Znakovi obavještenja pružaju učesnicima u saobraćaju potrebna obavještenja o putu kojim se kreću i druga obavještenja koja im mogu biti korisna. Član 135. ograničenja i obaveze kojih se moraju pridržavati. magistralnom i regionalnom putu i u naseljenim mjestima moraju biti presvučeni reflektujućim materijama ili osvijetljeni vlastitim izvorom svjetlosti. jedno pored drugog. i to: crveno gore. žute i zelene boje. Svjetlosni saobra ajni znakovi i svjetlosne oznake Član 136. Na putu se ne smiju postavljati table. (1) Znakovi opasnosti služe da se učesnici u saobraćaju na putu upozore na opasnost koja prijeti na odre enom mjestu. jedno ispod drugog. putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila. (2) Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja učesnicima u saobraćaju na putu zabrane. svjetla mogu biti postavljena po horizontalnoj osi. svjetla. (3) Saobraćajni znakovi moraju se ukloniti. dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uvjetima za saobraćaj na putu ili zahtjevima sigurnosti u saobraćaju.(1) Saobraćajne znakove i opremu na putu postavljaju i održavaju institucije koje upravljaju putevima na osnovu rješenja nadležnog organa. Ako je ure aj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova postavljen i iznad saobraćajne trake. ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za sigurnost saobraćaja na putu.

Član 141. (2) Pri projektiranju novih ili rekonstrukciji postojećih saobraćajnih znakova obavezno treba ugraditi zeleno trepćuće svjetlo. (1) Za reguliranje saobraćaja pješaka mogu se upotrebljavati i posebni ure aji za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova crvene i zelene boje i ure aji za davanje zvučnih signala. refleksnim staklima ili reflektujućim materijama. refleksnim staklima ili reflektujućim materijama žute boje. i to desna strana kolovoza oznakama crvene boje. (2) Ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel moraju biti obilježene oznakama iz stava (1) ovog člana. (2) Dopunski svjetlosni znakovi iz stava (1) ovog člana postavljaju se s odgovarajuće strane svjetlosnog saobraćajnog znaka. crveno svjetlo znači zabranu saobraćaja duž saobraćajne trake iznad koje je postavljeno. za svaku saobraćajnu traku posebno i koji se nalazi iznad saobraćajne trake.(1) 1) Na ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima: crveno i zeleno svjetlo ne smiju biti upaljeni istovremeno. Član 138. kao najavu prestanka slobodnog prolaza. jedno ispod drugog. Oznake na kolovozu Član 142. i to: crveno svjetlo gore. one se obilježavaju svjetlima. a lijeva strana oznakama bijele boje. i to na visini na kojoj se nalazi zeleno svjetlo. Član 139. prije pojave zelenog svjetla. moraju se obilježiti svjetlima. ili od tamne površine na kojoj se nalazi svijetleća silueta pješaka crvene ili zelene boje. a zeleno svjetlo znači slobodan prolaz tom saobraćajnom trakom. Član 140. Ta svjetla ne smiju biti upaljena istovremeno. (3) Svjetla iz stava (1) ovog člana sastoje se od svijetleće površine crvene ili zelene boje na kojoj se nalazi tamna silueta pješaka. . (1) Ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima može se dodati dopunski svjetlosni znak u obliku zelene svijetleće strelice ili više takvih znakova. (2) Crveno svjetlo iz stava (1) ovog člana ima oblik ukrštenih linija. (3) Ako vrhovi pješačkih ostrva. (1) Na ure ajima za davanje saobraćajnih znakova kojima se regulira saobraćaj na kolovozu s više od dvije saobraćajne trake. (2) Ta svjetla moraju biti postavljena po vertikalnoj osi. a zeleno svjetlo dolje. ostrva za usmjeravanje saobraćaja i drugi objekti na kolovozu noću nisu osvijetljeni. a zeleno svjetlo ima oblik strelice s vrhom okrenutim nadolje. 3) žuto svjetlo može biti upaljeno kao trepćuće svjetlo kada ne rade ostali svjetlosni signali na raskrsnici. 4. (1) Ako se ivice kolovoza na javnom putu obilježavaju svjetlosnim saobraćajnim oznakama. 2) žuto svjetlo može biti upaljeno kao samostalno svjetlo u vremenskom razmaku od prestanka zelenog do pojave crvenog svjetla ili istovremeno sa crvenim svjetlom. obilježene uzdužnim linijama.

na kome postoje samo dvije saobraćajne trake. te ostalim objektima i sadržajima. odnosno ure aji za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza ako to zahtijeva gustina saobraćaja ili drugi uvjeti na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou. (2) Bliže propise o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putu donosi ministar u saradnji s nadležnim organom. Na dijelu puta ispred prijelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou moraju biti postavljeni odgovarajući saobraćajni znakovi. (2) Oznake na kolovozu mogu biti postavljene same ili uz druge saobraćajne znakove ako je potrebno da se značenje tih znakova jače istakne. Član 147. . (2) Na javnom putu van naselja sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera. postavljaju se i branici ili polubranici. (1) Na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome postoji ure aj za davanje svjetlosnih znakova kojima se najavljuje približavanje voza. Obilje avanje prijelaza puta preko željezni ke pruge eljezni Član 145. Član 148. odnosno potpunije odredi ili objasni. (3) (4) Oznake na kolovozu čine linije. Oznake na kolovozu mogu imati i reflektujuće karakteristike. historijskim. Turisti ka i ostala signalizacija na putu Član 144. (1) Oznake na kolovozu postavljaju se na putevima sa savremenim kolovozom. strelice. a na magistralnom putu obilježene i ivičnim linijama. Član 146. prirodnim i turističkim znamenitostima. (2) Uslovi u kojima ure aji iz stava (1) ovog člana moraju biti postavljeni utvr uju se posebnim zakonom ili propisom donesenim na osnovu zakona. Svjetlosni znakovi kojima se najavljuje približavanje voza na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou daju se naizmjeničnim paljenjem dva crvena trepćuća svjetla koja imaju oblik kruga. osim saobraćajnih znakova iz člana 145. Obilježavanje eljezničke 6. (1) Turistička i ostala signalizacija na putu namijenjena je obavještavanju učesnika u saobraćaju o kulturnim. Turistička 5. ovog Zakona. te trake moraju biti odvojene odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu. tom ure aju može se dodati i ure aj za davanje zvučnih znakova. Član 149. natpisi i druge oznake. odnosno spuštanje branika ili polubranika.(1) Oznake na kolovozu služe za reguliranje saobraćaja na putevima i za obavještavanje i vo enje učesnika u saobraćaju. (2) Na prijelazima zemljanog puta s manjim saobraćajem i pješačke staze preko željezničke pruge u istom nivou učesnici u saobraćaju mogu se osigurati samo ure ajem za davanje zvučnih znakova. Član 143. (1) Na prijelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou.

(1) Znakovi koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašteno lice su znakovi koji se daju rukama i položajem tijela. mogu jasno i s dovoljne udaljenosti uočiti. (2) Branici i polubranici. Član 153. kao i na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome se branicima ili polubranicima rukuje ručno. a osiguranje učesnika u saobraćaju . Znakovi ovlaštena 8. (1) Učesnici u saobraćaju moraju postupati po zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbi policajca ili drugog lica koje na osnovu ovlaštenja iz zakona obavlja kontrolu i reguliranje saobraćaja na putevima (u daljnjem tekstu: ovlašteno lice). zvučni znakovi i svjetlosni znakovi. (3) Znakovi iz stava (1) ovog člana mogu se davati i iz vozila. Obilježavanje 7. (2) Ovlašteno lice pri davanju znakova dužno se postaviti na putu tako da ga učesnici u saobraćaju. (3) Bliže odredbe o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima.postavljanjem branika. kao i saobraćajni znakovi postavljeni na dijelu puta ispred prijelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou. DU@NOSTI U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NESREĆE Član 154. (3) Branici i polubranici moraju biti opremljeni trepćućim crvenim svjetlom. i to s mjesta s kojeg se oni ne vide. (3) Branici moraju biti obojeni naizmjenično crvenom i bijelom bojom. (2) Znakovi iz stava (1) ovog člana moraju se davati tako da njihovo značenje učesnicima u saobraćaju bude jasno i nedvosmisleno.(1) Na prijelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou branici ili polubranici moraju biti naizmjenično obojeni crvenom i žutom bojom. . V. Na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome se prilikom nailaska voza branici ili polubranici automatski spuštaju. opremljeni refleksnim staklima ili presvučeni reflektujućim materijama odgovarajuće boje. Član 150. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. mora se postaviti ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih znakova kojima se učesnici u saobraćaju obavještavaju o spuštanju branika ili polubranika. na njima moraju biti postavljena i trepćuća svjetla narandžaste boje. moraju imati refleksna stakla ili biti presvučeni reflektujućim materijama odgovarajuće boje. Znakovi koje daju ovla tena lica Član 152. Obilje avanje radova i prepreka na putu Član 151. mora se vidno obilježiti i učiniti sigurnim za učesnike u saobraćaju. (2) Obilježavanje dijela puta iz stava (1) ovog člana vrši se postavljanjem odgovarajućih saobraćajnih znakova. načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašteno lice pravilnikom propisuje ministar. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. kojima su znakovi namijenjeni. (1) Dio puta na kome su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kome se izvode radovi. a noću.

ili ako vozač zaključi da se nestručnim i neodgovarajućim prijevozom stanje povrije enog lica može pogoršati.zelena karta. na zahtjev ovlaštenog lica. Član 156. (2) Ako lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći umre od zadobijenih povreda. osim ako se nesreća dogodila na mjestu na kome se može očekivati brzi dolazak vozila hitne pomoći. dužno je ukazati pomoć licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći. (1) Ako je zdravstvena ustanova obaviještena o saobraćajnoj nesreći ili je primila na liječenje lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći. Član 155. vozači su dužni odmah ukloniti vozila s kolovoza i razmijeniti lične podatke. dužan je: 1) ostati na mjestu saobraćajne nesreće s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći povrije enim u saobraćajnoj nesreći.(1) Učesnik u saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko izgubio život ili bio povrije en. Član 157. 3) obavijestiti najbližu policijsku stanicu o saobraćajnoj nesreći i vratiti se na mjesto saobraćajne nesreće i sačekati dolazak službenog lica koje obavlja uvi aj. napraviti zapisnik o uvi aju i izvršiti druge potrebne radnje u skladu s ovim Zakonom. dužna je o tome odmah obavijestiti najbližu policijsku stanicu. Član 158. (2) Nadležni organ i druga pravna ili fizička lica koji su obaviješteni o saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko lice bilo povrije eno dužni su o tome odmah obavijestiti najbližu zdravstvenu ustanovu. ili je nastala veća materijalna šteta. ako je šteta nastala drugom licu odnosno njegovom vozilu ili na drugoj stvari. izvršiti fotografiranje mjesta nesreće. (1) Vozač koji se zatekne ili nai e na mjesto saobraćajne nesreće dužan je. Lice koje se zatekne ili nai e na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima povrije enih. (2) Vozač učesnik u saobraćajnoj nesreći obavezan je da prijavi i saobraćajnu nesreću s manjom materijalnom štetom. . ili ako postoji opravdana sumnja da je kod vozača usljed povrede došlo do smanjenja psihičke ili fizičke sposobnosti za upravljanje vozilom na motorni pogon ili tramvajem. pored ostalog. te popuniti i potpisati obrazac evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći. prije izdavanja potvrde o oštećenju vozila stranih registarskih oznaka ili potvrde o izvršenom uvi aju na mjesta doga aja saobraćajne nesreće. ili ako mu je samom potrebna ljekarska pomoć. obavezno je: izvršiti fotografiranje štete na vozilu stranih registarskih oznaka. sačiniti zapisnik u koji se. unose podaci iz pasoša. (1) Policija i druga ovlaštena lica dužni su izaći na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta. (3) Poslije saobraćajne nesreće u kojoj je prouzrokovana samo manja materijalna šteta. 2) preduzeti sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu saobraćajne nesreće i omogućiti normalno odvijanje saobraćaja i nastojati da se ne mijenja stanje na mjestu nesreće i sačuvaju postojeći tragovi pod uvjetom da preduzimanje tih mjera ne ugrožava sigurnost saobraćaja. Vozači ne smiju napustiti mjesto saobraćajne nesreće prije nego što popune i potpišu izvještaj i razmijene podatke iz ovog stava. (2) Vozač je dužan postupiti prema odredbi stava (1) ovog člana i prije dolaska ovlaštenog lica. (4) Ako je u saobraćajnoj nesreći učestvovalo vozilo strane registarske oznake. vozačke dozvole i osiguranja od automobilske odgovornosti . zdravstvena ustanova dužna je o tome odmah obavijestiti mjesni nadležni organ za izdavanje vozačke dozvole ili najbližu policijsku stanicu. prevesti lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove.

(5) Nadležni organ unutrašnjih poslova dužan je izaći na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako to zahtijeva jedan od učesnika saobraćajne nesreće. ovlašteno lice koje vrši uvi aj odredit će da im se uzme krv ili krv i urin radi analize. ovlašteno službeno lice preduzet će druge mjere da se omogući normalno odvijanje saobraćaja. hitno preduzeti sve potrebne mjere radi uklanjanja i čuvanja vozila s teretom. (1) Ovlašteno lice koje vrši uvi aj dužno je organizirati popis imovine koja na mjestu doga aja ostaje iza lica koje je u saobraćajnoj nesreći poginulo ili teže povrije eno. (1) Lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta. opojne droge ili lijekove na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje dok se ne izvrši uvi aj. (1) Ako je vozilo zbog saobraćajne nesreće ili neispravnosti onesposobljeno za dalje kretanje na putu. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. . ovlašteno lice koje vrši uvi aj odredit će da se neposrednim učesnicima nesreće uzmu krv i urin radi utvr ivanja da li su pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. (5) Ako u saobraćajnoj nesreći ima poginulih. odnosno korisnik vozila dužan je vozilo. teret. imaju pravo tražiti lične podatke i adresu od lica koja su bila prisutna kad se nesreća dogodila. Član 159. vozač ili vlasnik. obavijestiti organizaciju koja uklanja vozila i stvari s puta ili zainteresirano lice i pružiti pomoć radi zaštite imovine ako na mjestu doga aja nema lica koje tu imovinu može preuzeti. kao i drugo lice koje je neposredno učestvovalo u nesreći. ili će ih uputiti na stručni pregled radi provjere da li imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. (4) Ako se tim ispitivanjima utvrdi da neposredni učesnici saobraćajne nesreće imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. (2) Policija je dužna izaći na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako do e do nesporazuma ili neslaganja jednog od učesnika prilikom popunjavanja obrasca evropskog izvještaja ili učesnici u nesreći nemaju obrazac evropskog izvještaja. odnosno korisnik vozila nije u stanju postupiti prema stavu (1) ovog člana. na zahtjev ovlaštenog lica. teret. (3) Organizacija za održavanje puteva ili druga ovlaštena organizacija za održavanje puta dužna je. SPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA PUTEVIMA Član 162. ne smije uzimati alkoholna pića. (2) Vozač koji je vozilom učestvovao u saobraćajnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica. (1) Sportske i druge priredbe ili slične aktivnosti na putu ne smiju se održavati bez odobrenja. ovlašteno lice koje se zatekne na mjestu nesreće ili neispravnosti vozila zatražit će od nadležne organizacije koja upravlja putevima ili druge ovlaštene organizacije da na sigurno mjesto ukloni vozilo. stvari ili drugog rasutog materijala s kolovoza i osigurati prohodnost puta. (2) Ako vozač ili vlasnik. VI. (4) Ako nadležna organizacija koja upravlja putevima ili druga ovlaštena organizacija ne postupi prema odredbi stava (2) ovog člana. (3) Ovlašteno lice koje vrši uvi aj saobraćajne nesreće u kojoj ima povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta podvrgnut će neposredne učesnike saobraćajne nesreće ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i aparata. Član 161. stvari ili drugi rasuti materijal odmah ukloniti s kolovoza. Član 160. (6) Bliže odredbe o sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći donosi ministar. stvari ili drugi rasuti materijal s kolovoza.

pravila takmičenja. U tom slučaju saobraćaj se može zabraniti najduže dva sata. Član 166. najkasnije 48 sati prije početka priredbe. Član 165. se u većoj mjeri naruši javni red i mir. (1) U slučaju iz člana 162. ovog Zakona podnosi se najkasnije 15 dana prije održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti. ili ako bi održavanje priredbe. priredba. (2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja mora se priložiti program priredbe. Član 164. odnosno aktivnosti bit će zabranjene. održavanje automobilske. ovog Zakona. zahtjev za izdavanje odobrenja može biti odbijen. odnosno aktivnosti. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz člana 162. motociklističke ili biciklističke trke na putu može se odobriti i kad u odre enom pravcu nema zaobilaznog puta (brdske trke i dr. ako za druge učesnike u saobraćaju nije osiguran zaobilazni put. zahtjev za izdavanje odobrenja bit će odbijen. odobrenje sadrži i obavezu organizatora da o mjerama ograničavanja ili zabrane saobraćaja obavijesti javnost putem sredstava javnog informiranja. (1) 1) 2) 3) Organizator je dužan prekinuti održavanje sportske ili druge priredbe. (3) Ako se zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu zabranjuje saobraćaj. odnosno aktivnosti.). Član 167. (4) Ako se utvrdi da organizator nije preduzeo sve mjere osiguranja odre ene u odobrenju. (2) Ako bi zbog održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu trebalo obustaviti saobraćaj na važnijim putnim pravcima. odobrenje se izdaje uz prethodnu saglasnost nadležnog organa za saobraćaj na čijem se području zabranjuje saobraćaj. učesnika i gledalaca sportske i druge priredbe ili aktivnosti i znak kojim će vozila iz pratnje takmičara biti označena. pregled mjera koje organizator predvi a za osiguranje učesnika u saobraćaju. odnosno obavljanja aktivnosti u većoj mjeri ugrozilo ili ometalo saobraćaj na putu.(2) Odobrenje izdaje nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova na čijem se području održava priredba ili obavlja aktivnost. nije u stanju provesti mjere iz člana 164. (1) Zahtjev za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu bit će odbijen ako organizator. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. (2) Kada se saobraćaj na putu ograničava ili zabranjuje zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti. ali samo u vrijeme kada se tim putem drugi učesnici u saobraćaju najmanje kreću. nastanu okolnosti zbog kojih priredba. (1) U odobrenju za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu odre uju se mjere osiguranja koje organizator mora preduzeti. . odnosno aktivnosti na putu ako: su ugroženi učesnici ili gledaoci. (3) Organizator ne smije početi održavanje sportske ili druge priredbe ili aktivnosti na putu ako nisu preduzete sve mjere osiguranja odre ene u odobrenju. Član 163. stav (2) ovog Zakona. prema procjeni nadležnog organa unutrašnjih poslova. odnosno aktivnosti ne bi bile odobrene.

odnosno nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova može zabraniti saobraćaj ili odrediti posebno ograničenje saobraćaja na odre enim putevima i dijelovima puteva sve dok postoje razlozi zbog kojih se preduzimaju te mjere. odnosno aktivnosti prekine i preduzet će potrebne mjere da se naredba izvrši. predmete i objekte koji su postavljeni radi održavanja priredbe. . propisati zabranu ili ograničenje saobraćaja svih ili pojedinih vrsta vozila. u odre ene dane ili u odre enom vremenskom periodu. pravilnikom propisuje ministar. policijska uprava. 1) i 2) stava (1) ovog člana. može na odre enom putu ili dijelu puta. 2) postaviti na put sve saobraćajne znakove i druge oznake. nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova naredit će organizatoru da priredbu. ograničiti brzinu kretanja vozila ako su te zabrane ili ograničenja neophodni radi sprečavanja ili uklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. u saglasnosti s organom nadležnim za saobraćaj. može donijeti naredbu o ograničenju saobraćaja u dane vikenda i praznika za pojedine putne pravce. Član 171. (1) Organ nadležan za unutrašnje poslove. ili ako su u pitanju razlozi za nesmetani saobraćaj. predmete i objekte koji su bili uklonjeni radi održavanja priredbe. odnosno obavljanja aktivnosti. VII. odnosno obavljanja aktivnosti. odnosno aktivnosti na putu organizator je dužan odmah: 1) ukloniti s puta sve saobraćajne znakove i druge oznake. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. odnosno aktivnosti u slučajevima iz stava (1) ovog člana. (3) Bliže odredbe o saobraćaju u zimskim uvjetima. VOZAČI 1. odnosno postave saobraćajni znakovi i druge oznake. Uvjeti za upravljanje vozilima Član 172.4) 5) organizator ne provodi odre ene mjere osiguranja. ministar u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. te načinu upotrebe zimske opreme na vozilima u zimskim uvjetima. odnosno obavljanja aktivnosti. Takmičare na sportskoj priredbi na putu mogu pratiti samo vozila označena posebnim znakom koji utvrdi organizator. Član 169. (1) Nakon završetka sportske ili druge priredbe. 3) popraviti i dovesti u prvobitno stanje put i putne objekte ako su oštećeni pri održavanju priredbe. predmeti i objekti na putu. ure aje. OGRANIČENJA SAOBRAĆAJA Član 170. odnosno ako se može opravdano očekivati da će saobraćaj biti posebno gust ili otežan. (2) Ako organizator ne prekine priredbu. VIII. U slučaju kada su u pitanju razlozi sigurnosti i nesmetanog odvijanja saobraćaja ili razlozi održavanja javnog reda i mira. vrsti vozila kojima je zabranjen ili ograničen saobraćaj. Član 168. (2) Ako organizator ne postupi po tač. to zahtijevaju drugi sigurnosni razlozi. nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova preduzet će odgovarajuće mjere da se o trošku organizatora uklone.

odnosno lice koje nema pravo upravljati kategorijom motornog vozila u koju se ubraja to vozilo i lice iz čl. ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholoziranosti. (3) Vlasnik. Član 173.za vrijeme obavljanja javnog prijevoza tim vozilom. (3) Smatrat će se da su pod djelovanjem alkohola lica za koja se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. (5) Vozač je dužan za vrijeme upravljanja motornim vozilom u saobraćaju koristiti pomagala koja su mu neophodna za sigurno upravljanje vozilom. kandidat za vozača za vrijeme obuke u praktičnom upravljanju vozilom. (2) Kad upravlja motornim vozilom.(1) Motornim vozilom u saobraćaju na putu može upravljati samo lice koje ima važeću vozačku dozvolu. ovog Zakona.za vrijeme upravljanja vozilom te kategorije. 3) vozač vozila kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje . . ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholiziranosti. 173. niti početi upravljati vozilom ako je pod djelovanjem alkohola. ili kod koga se. bez obzira na količinu alkohola u krvi. D i DE i vozači potkategorije C1. dati podatke o identitetu lica kome je dao vozilo na upravljanje. (1) Vozač ne smije upravljati vozilom u saobraćaju na putu. kao i vozač pod djelovanjem opojnih droga.3 g/kg. ne smije upravljati vozilom u saobraćaju na putu. što odgovara količinama većim od 0. bez obzira na količinu alkohola u krvi. 2) vozač vozila kojim se vrši javni prijevoz . Član 174. i 174. vozača 2. odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom dužan je. kao pravna i fizička lica. vozač mora sa sobom nositi važeću vozačku dozvolu i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. 4) 5) 6) vozač-instruktor za vrijeme osposobljavanja kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. Osposobljavanje kandidata za voza a motornih vozila Član 175. (4) Vlasnik. stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom ne smije dozvoliti da vozilom u saobraćaju na putu upravlja lice koje nema pravo upravljati tim vozilom.3 g/kg. vozač koji ima manje od 21 godine starosti ili manje od tri godine vozačkog iskustva.za vrijeme upravljanja vozilom obavljajući poslove tog zanimanja. CE. C1E i D1 i D1E . stranu vozačku dozvolu ili me unarodnu vozačku dozvolu. na zahtjev ovlaštenog lica. (2) Smatrat će se da je pod djelovanjem alkohola lice za koje se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. ili kod kojih se. (1) Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila obavljaju autoškole.0 g/kg.0 g/kg. ili drugih opojnih sredstava ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. Vozač koji je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan ili je u takvom psihičkom stanju da je nesposoban za sigurno upravljanje vozilom. što odgovara količinama većim od 0. stručnim pregledom utvrdi da pokazuju znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola: 1) vozač motornog vozila kategorije C.

a obavlja se po posebnom programu koji obuhvata teoretski dio. vožnja na uzdužnom nagibu. saobraćajni znakovi i saobraćajna pravila). snijeg. Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila je djelatnost od posebnog društvenog značaja. djelovanje opojnih droga na sigurno upravljanje vozilom i uticaj drugih nepovoljnih psihofizičkih stanja (umor. čuvanje okoline. uvjete za upravljanje vozilom. vožnju u koloni. sigurnosne mjere pri vuči vozila. vožnju na prijelazu puta preko željezničke pruge. ponašanje prema pješacima i drugim učesnicima u saobraćaju. 2. • sadržaje koji doprinose povećanju sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. prestanak disanja i rad srca. Teoretski dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvata: • osnovne propise o drumskom saobraćaju. . značaj zdravstvene sposobnosti za sigurno upravljanje motornim vozilom. promjena smjera vožnje. prilago avanje brzine. bolest i sl. promjena stepena prijenosa. znakove koje daju ovlaštena lica. krvarenje. ofanzivnu i defanzivnu vožnju. vožnju u vršnom opterećenju drumskog saobraćaja. ostale povrede i oštećenja. sile koje djeluju na vozilo.. uticaj alkohola. parkiranje. učenje vožnje na putevima s manjim intenzitetom saobraćaja u naselju i van naselja (uključivanje i isključivanje. samostalnu vožnju. ure aji za upravljanje. učenje vožnje na putevima s intenzivnim saobraćajem u naselju i van naselja. mimoilaženje i preticanje.). me usobne odnose i sporazumijevanje učesnika u saobraćaju. održavanje razmaka. prestrojavanje. pneumatici. mimoilaženje i obilaženje. • • • 3. vožnju u posebnim uvjetima (noć. • ponašanje učesnika u drumskom saobraćaju. postupak i dužnosti u slučaju saobraćajne nezgode. kontrolu saobraćaja i krivična odgovornost. prestrojavanje i vožnja kroz raskrsnicu. prilago avanje vožnje. Praktični dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvata: • upoznavanje s vozilom. učenje osnovnih elemenata vožnje na poligonu ili odgovarajućoj površini (polazak. sadržaje koji doprinose razvijanju humanih odnosa i odnosa uzajamnog poštovanja i razumijevanja me u učesnicima u saobraćaju. otvorene povrede-rane). vožnju u gradu. zadatke i značaj prve pomoći. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno učešće u saobraćaju. povrede koje zahtijevaju imobilizaciju i evakuaciju povrije enog. Program prve pomoći obuhvata: • • • • • ciljeve. praktični dio i program prve pomoći: 1. vožnju u jednosmjernoj ulici. učenje vožnje u složenim saobraćajnim uvjetima. vožnju kroz raskrsnicu s različitim načinom ure enja saobraćaja (ovlašteno lice. uočavanje i predvi anje saobraćajne situacije. saobraćajne znakove i njihovo značenje. kočenje i zaustavljanje. okretanje i vožnja unazad. • saobraćajna pravila na putevima. prijevoz tereta i lica. osnove tehničkog funkcioniranja ure aja na motornom vozilu značajnih za sigurnost saobraćaja na putevima (ure aji za zaustavljanje. postupak radnji pri pružanju prve pomoći (mjere oživljavanja. kočenje i zaustavljanje.). semafor. predvi anje i izbjegavanje opasnosti). vožnja unazad i polukružno okretanje).(2) Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila mogu vršiti i obrazovne ustanove redovnim školovanjem učenika prema obrazovnom školskom programu za profesionalne vozače. magla i sl. opasnosti koje nastaju zbog nepropisnog preduzimanja radnji u saobraćaju i sl. • vozilo u funkciji sigurnosti saobraćaja. vožnju na putu s više saobraćajnih traka. Član 176. pripremu vozila za vožnju. besvjesno stanje. (3) Autoškole su dužne obuku izvoditi na način kojim će se osigurati da kandidati nauče i usvoje saobraćajna pravila i etičke norme ponašanja u saobraćaju. kiša. (4) Vozački ispit za vozača motornog vozila može polagati kandidat koji se prethodno pripremio za polaganje vozačkog ispita u autoškoli i ako ispunjava i druge uvjete za sticanje prava na upravljanje motornim vozilom. izvo enje radnji značajnih za uspješno i sigurno upravljanje u skladu s pravilima saobraćaja i uvjetima na putu i u saobraćaju. ure aji za davanje svjetlosno-signalnih znakova i za osvjetljavanje puta i vozila. te priprema vozila za vožnju).

Član 180. (4) Bliže odredbe o načinu i uvjetima za polaganje i organiziranje vozačkog ispita. (2) Lice iz stava (1) ovog člana. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. pravilnikom propisuje ministar. (2) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom kandidat za vozača mora imati kod sebe uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za upravljanje motornim vozilom i dužan ga je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica.Član 177. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. (2) Polaganje vozačkog ispita vrši se pred komisijom koju imenuju organi iz stava (1) ovog člana. nakon što se utvrdi da ispunjavaju uvjete odre ene zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. vrše organi nadležni za obrazovanje i unutrašnje poslove. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje.instruktora. može i prije položenog vozačkog ispita upravljati motornim vozilom one kategorije za koju priprema ispit ako vozilom upravlja pod nadzorom vozača . (1) Osposobljavanje kandidata za vozače i polaganje vozačkog ispita obavljaju se prema propisima koje donosi ministar. (3) O položenom vozačkom ispitu izdaje se uvjerenje. . putem zajedničkog stručnog tijela. (3) Osposobljavanje kandidata za vozače u praktičnom upravljanju vozilom na motorni pogon obavlja vozačinstruktor. (1) Za poslove provo enja i organiziranja polaganja vozačkog ispita odgovorni su organi entiteta. mora imati vozačku dozvolu i najmanje tri godine iskustva na poslovima sigurnosti drumskog saobraćaja. kao i za dobivanje licence za ispitivača. radi osposobljavanja. (6) Bliže odredbe o organiziranju obuke za osposobljavanje kandidata pravilnikom propisuje ministar. Član 178. nadležni za obrazovanje. (4) Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći obavlja ljekar a organizira i provodi Crveni križ. nadležnih za obrazovanje. odnosno bliže odredbe o pružanju prve pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći pravilnikom propisuje ministar. (1) Osposobljavanje kandidata iz oblasti propisa o sigurnosti saobraćaja može obavljati licencirano lice s visokom spremom saobraćajnog smjera. 3. (2) Osposobljavanje kandidata za vozače obavljaju autoškole po ovlaštenju ministara entiteta. (5) O uspješno završenoj obuci za vozača motornih vozila autoškola i Crveni križ izdaju potvrde. kantona i ministra Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo. (3) Osposobljavanje kandidata koji imaju fizički invaliditet za vozače mora se obavljati na prilago enom vozilu za invalide koje mora atestirati ovlaštena institucija ili preduzeće. a predsjednik komisije i njeni članovi imaju licencu za ispitivača. (1) Kandidat za vozača koji se priprema za polaganje vozačkog ispita. Vozački ispit i provjera osposobljenosti Voza ki Član 179. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. osim dokaza o završenoj školskoj spremi. (4) Kontrolu i nadzor nad provo enjem propisa iz stava (1) ovog člana.

(2) Tablice iz stava (1) ovog člana imaju oblik kvadrata. osim iskustva u upravljanju vozilom odgovarajuće kategorije od najmanje tri godine. (2) Bliže odredbe o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. (1) Zvanje vozača-instruktora motornih vozila. Član 183. da je navršilo godine života odre ene ovim članom zavisno od kategorije. Na vozačkom ispitu komisija za polaganje vozačkih ispita utvr uje da li je kandidat u dovoljnoj mjeri osposobljen za sigurno upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije prema propisanom programu iz člana 176. stepenom saobraćajne struke i posebno položenim ispitom iz oblasti poznavanja saobraćajnih pravila i propisa.instruktora ili s najmanje završenom srednjom školom i položenim ispitom za vozača-instruktora. 2. stiče se: 1) završenim VII. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. plave su boje i na njima je bijelom bojom napisano latinično slovo L. 2. kategorije C i CE pod uvjetom da je upravljalo motornim vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu. (1) Motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača osposobljava u praktičnom upravljanju vozilom na putu mora biti označeno posebnim tablicama. te da mu je nadležni organ izdao dozvolu za vozača-instruktora. B. stepenom i položenim ispitom za vozača . (3) Bliže odredbe o osposobljavanju vozača motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. (2) 1. odnosno potkategorije vozila. Sticanje prava upravljanja motornim vozilom Član 184. odnosno potkategorije stiče lice koje ima: 16 godina za potkategorije A1 i B1. ili VI. Pravo upravljanja motornim vozilom ima lice koje ispunjava sljedeće uvjete: da je duševno i tjelesno sposobno upravljati motornim vozilom. metodike upravljanja motornim vozilom i praktičnog upravljanja motornim vozilom za vozača-instruktora. Član 185. ili 2) završenim V. ovog Zakona. kategorije D i DE i potkategorije D1 i D1E pod uvjetom da je upravljao motornim vozilom kategorije C ili CE najmanje dvije godine. (1) 1. .Član 181. Član 182. 4. 4. 3. BE i potkategorije C1 i C1E. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. 18 godina za kategorije A. Pravo na upravljanje motornim vozilom za pojedine kategorije. da mu odlukom nadležnog organa nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom. da je položilo vozački ispit za upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije. 3. 4.

(18) Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija B i C i potkategorija B1. BE. (13) U potkategoriju C1 ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. i motorno vozilo B kategorije s prikolicom čija je najveća dozvoljena masa veća od 750 kg. osim sjedišta za vozača. a vozač kome je izdata vozačka dozvola kategorije DE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija BE i CE i potkategorije C1E. D i DE. C.500 kg. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg i priključno vozilo se ne koristi za prijevoz lica. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. osim sjedišta vozača. C1. C1E i D1E. D1. U potkategoriju B1 ubrajaju se tricikl i četverocikl na motorni pogon. a manje od 16 sjedišta. čija zapremina motora prelazi 125 cm³. s tim da najveća dozvoljena masa ovog skupa vozila ne prelazi 12. (6) U kategoriju C ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 7. a najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila i da se priključno vozilo ne koristi za prijevoz lica. (7) U kategoriju CE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju C. čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3. D i DE i potkategorije: A1.500 kg. U potkategoriju A1 ubraja se lahki motocikl čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³. (9) U kategoriju DE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju D. CE. (17) Vozači motornih vozila kategorija B. (15) U potkategoriju D1 ubrajaju se motorna vozila koja služe za prijevoz lica i koja. (5) U kategoriju BE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju B. (19) Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije CE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorije BE. koja nije veća od mase vučnog vozila bez tereta. a manja od 7. imaju više od osam. osim vozila kategorije A. a vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije C ima pravo upravljati i motornim vozilom kategorije B i potkategorija B1 i C1. (10) (11) (12) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće potkategorije vozila: A1. (14) U potkategoriju C1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju C1. (16) U potkategoriju D1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju D1. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. C1. B. a snaga ne prelazi 11 kNJ. (2) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće kategorije vozila: A. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu do 750 kg. .000 kg. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. C1 i D1. i D i potkategorija C1 i D1 imaju pravo upravljati motornim vozilima tih kategorija i kad su im pridodate lahke prikolice. BE. a ukupna dozvoljena masa vučnog i priključnog vozila nije veća od 3. 500 kg. s tim da najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12. C. imaju više od osam sjedišta.000 kg i da najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila. (3) U kategoriju A ubrajaju se motocikli sa ili bez bočne prikolice. B. (8) U kategoriju D ubrajaju se motorna vozila za prijevoz lica koja. CE. B1. D1.500 kg. C1E i D1E. B1.500 kg i koja nemaju više od osam sjedišta ne računajući sjedište za vozača. (4) U kategoriju B ubrajaju se motorna vozila.(1) Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim i priključnim vozilima koja se razvrstavaju u kategorije: A. C. a snaga prelazi 11 kNJ.

C1. (8) Lice iz stava (7) ovog člana. kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorija i potkategorija u vozačku dozvolu. s tim da taj rok ne može biti kraći od tri godine. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. a ni organizirano prevoziti djecu. odnosno 120 km/h na autoputu. kantona i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. (3) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju obrasca vozačke dozvole. a licima starijim od 65 godina s rokom važenja od tri godine. A. odnosno produženja njenog važenja. a lahkim motociklom 40 km/h. (9) Lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu obavezna su. obilježiti vozilo kojim upravljaju posebnim znakom. (4) Rok važenja vozačke dozvole od deset godina računa se od dana njenog izdavanja. (6) Izuzetno od odredbe stava (3). produženju važenja i zamjeni vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama uredit će se pravilnicima koje donosi ministar u saradnji s ministrima entiteta. ako ispunjava uvjete iz člana 184. postupku i načinu izdavanja. D1. BE. C i D. a vozač motornog vozila kategorije B ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije B1. Član 187. (1) U vozačku dozvolu upisuju se sve kategorije i potkategorije vozila kojima vozač ima pravo upravljati. mla e od 23 godine. C1E i D1E imaju pravo upravljati traktorom i radnom mašinom. CE i DE vozač stiče samo ako je prethodno stekao pravo upravljanja vozilima kategorija B.(20) Pravo upravljanja motornim vozilom kategorija BE. Vozačku dozvolu izdaje nadležni organ. C. nadležnim za unutrašnje poslove. (5) Licima koja u vrijeme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina izdaje se vozačka dozvola čiji ji rok važenja do navršenih 65 godina. CE i DE i potkategorija B1. a vozač motornog vozila kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije D1. vozačka dozvola može se izdati ili se njeno važenje može ograničiti i na rokove kraće od utvr enih na osnovu nalaza i mišljenja zdravstvene ustanove datim u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti lica. ali ne na rok kraći od dvije godine. (22) Vozač motornog vozila kategorije A ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije A1. (7) Lice koje je položilo vozački ispit i dobilo vozačku dozvolu za kategoriju vozila A1. ovog Zakona. vozač motornog vozila kategorije C ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije C1. niti tim vozilom smije vući priključno vozilo. u trajanju od dvije godine. ne smije upravljati vozilom u saobraćaju na putu u vremenu od 23 sata do 5 sati. (1) (2) Vozačka dozvola izdat će se licu. (10) Bliže odredbe o posebnom znaku iz stava (9) ovog člana propisuje ministar. (21) Vozači motornih vozila kategorija B. osim ako je s njim u vozilu lice starije od 25 godina koje ima vozačku dozvolu i kojem u posljednjoj godini nije izricana zaštitna mjera ili mjera sigurnosti zabrane upravljanja motornim vozilom. na njegov zahtjev. B ili C i C1 ne smije dvije godine od dana izdavanja vozačke dozvole upravljati vozilom na putu brzinom većom od 70 km/h. (3) Vozačka dozvola izdaje se licu i produžava s rokom važenja od deset godina. Član 186. . na putu namijenjenom isključivo za saobraćaj motornih vozila i brzom putu brzinom većom od 90 km/h. (2) Vozač ima pravo upravljati samo motornim vozilom one ili onih kategorija i potkategorija koje su upisane u vozačkoj dozvoli. D.

kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava. (2) Licima iz stava (1) ovog člana važeća strana vozačka dozvola zamijenit će se. (1) Vozaču kome je izdata vozačka dozvola iz člana 186. i 186. na njegov zahtjev. i člana 190.Član 188. (1) Odredbe čl. vozačkom dozvolom iz člana 188. kao i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. ako je to za njih povoljnije. ili od dana kada je odobreno stalno nastanjenje. ili joj je istekao rok važenja. 184. Član 190. (4) Državljaninu Bosne i Hercegovine zamijenit će se strana vozačka dozvola vozačkom dozvolom iz člana 189. (1) Stranac koji privremeno boravi u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji boravi ili prebiva u inozemstvu. 188. i to u cjelini ili za pojedine kategorije. primjenjuju se i na upravljanje motornim vozilima na osnovu važeće me unarodne vozačke dozvole. odnosno na period propisan me unarodnim ugovorom. odnosno vrstu motornih vozila izdata. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) može odlučiti da se ne priznaje važenje tih vozačkih dozvola izdatih u toj zemlji. može upravljati motornim vozilom na teritoriji Bosne i Hercegovine za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini. ovog Zakona. . od osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini prilikom zamjene strane vozačke dozvole neće se zahtijevati dokazi o ispunjavanju uvjeta iz člana 184. ovog Zakona na njihov zahtjev. bez polaganja vozačkog ispita. na osnovu važeće strane vozačke dozvole. (5) Strana vozačka dozvola iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju je kategoriju. Član 192. odnosno da joj nije istekao rok važenja. izdati i me unarodna vozačka dozvola. Član 189. pod uvjetima iz čl. koju je izdao nadležni organ strane države. Član 191. (3) Me unarodna vozačka dozvola priznat će se samo ako su je izdali nadležni organi ili organizacije strane države i ne može se zamijeniti vozačkom dozvolom Bosne i Hercegovine. stranih trgovinskih. ovog Zakona ako je u zemlji u kojoj mu je izdata strana vozačka dozvola boravio duže od šest mjeseci. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana. (1) Stranac kojem je odobreno stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji se iz inozemstva vrati u Bosnu i Hercegovinu da se u njoj stalno nastani. stav (1) ovog Zakona o upravljanju motornim vozilima na osnovu strane vozačke dozvole. (2) Lice iz stava (1) ovog člana koje upravlja vozilom mora imati me unarodnu vozačku dozvolu ili domaću vozačku dozvolu izdatu u skladu s Bečkom konvencijom o drumskom saobraćaju. može se zamijeniti u skladu sa stavom (2) ovog člana. Ako ustanovi da se program osposobljavanja vozača motornih vozila u pojedinim zemljama značajno razlikuje od uvjeta i programa utvr enih ovim Zakonom. pa privremeno do e u Bosnu i Hercegovinu. i 189. samo ako podnosilac zahtjeva priloži ispravu iz koje se nepobitno može utvrditi kojim motornim vozilima može upravljati. saobraćajnih. ovog Zakona za upravljanje onom kategorijom motornih vozila u koju se ubrajaju motorna vozila za čije su upravljanje ovlaštena stranom vozačkom dozvolom. (2) Me unarodna vozačka dozvola izdaje se na period važenja od dvije godine. prema tome. osim ako to nije zahtijevano reciprocitetom. mogu upravljati motornim vozilima na osnovu važeće strane vozačke dozvole za vrijeme od šest mjeseci od dana ulaska u Bosnu i Hercegovinu. ovog Zakona može se.

Član 196. (4) Me unarodna vozačka dozvola izdata u Bosni i Hercegovini ne može se koristiti za upravljanje motornim vozilima na teritoriji Bosne i Hercegovine. (3) Vozači motornih vozila dužni su obavljati redovne zdravstvene preglede. (5) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. vozači kojima je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija D. a vanrednim zdravstvenim pregledima podvrgavati se na zahtjev nadležnog organa. (2) Ako zdravstvena organizacija prilikom liječenja vozača opravdano posumnja da zbog zdravstvenih razloga nije više sposoban sigurno upravljati vozilom. postupku i načinu izdavanja. (1) Kandidat za vozača motornog vozila dužan je. načinu davanja ovlaštenja auto-moto klubovima/savezima i auto-moto društvima i načinu vo enja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama.prilikom svakog produženja vozačke dozvole. 3. ovlašteni za izdavanje tih dozvola za države za koje je potrebna me unarodna vozačka dozvola. (2) Zdravstvene preglede kandidata za vozača i vozača obavljaju zdravstvene ustanove koje su za to ovlaštene u skladu sa zakonima entiteta. uredit će se pravilnikom koji donosi ministar. (2) Ljekarsko uvjerenje iz stava (1) ovog člana važi 12 mjeseci od dana izdavanja. (1) Na zdravstvenim pregledima utvr uje se da li kandidat za vozača ili vozač ima potrebnu fizičku i psihičku sposobnost za upravljanje motornim vozilima. . kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. vozači motornih vozila kojima je vozačka dozvola izdata na kraći rok važenja zbog nepovoljnog zdravstvenog stanja i vozači koji su navršili 65 godina života . Član 194. Redovnom zdravstvenom pregledu podliježu: 1. DE i potkategorija D1 i D1E . prije početka osposobljavanja za vozača motornog vozila. dužna je u roku od osam dana o tome obavijestiti organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji ili najbližu policijsku stanicu. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. (3) Me unarodna vozačka dozvola ne može se izdati vozaču kojem je odlukom nadležnog organa izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom dok ta zabrana traje. Član 195. Zdravstveni pregledi voza a motornih vozila Član 193. (1) Na vanredni zdravstveni pregled upućuje se vozač motornog vozila za kojeg se osnovano posumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban sigurno upravljati motornim vozilima onih kategorija za koje mu je izdata vozačka dozvola.(2) Me unarodne vozačke dozvole izdaju auto-moto klubovi/savezi i auto-moto društva. vozača 5. vozači instruktori i vozači tramvaja svake tri godine. izvršiti zdravstveni pregled u ovlaštenoj zdravstvenoj instituciji i na osnovu toga dobiti ljekarsko uvjerenje. 2. vozači koji upravljaju vozilima na motorni pogon kojima se vrši javni prijevoz.prilikom svakog produženja važenja vozačke dozvole.

u skladu s odredbom člana 199. (2) Odmor iz stava (1) ovog člana može biti podijeljen na dva ili tri dijela s tim što pojedinačan odmor ne može biti kraći od 15 minuta tokom vožnje od 4 sata i 30 minuta. Vozača koji upravlja autobusom. mora imati neprekidan odmor od najmanje 11 sati. vozač može koristiti odmor na takvom ležaju pod uvjetom da se za to vrijeme vozilo ne kreće. brzine vozila i pre enog rastojanja. (3) Ukupno trajanje upravljanja motornim vozilima iz stava (1) ovog člana ne smije biti duže od devet sati u toku 24 sata. ako se u vozilu nalazi ugra en ležaj koji omogućava vozaču odmaranje u ležećem položaju. individualnu kontrolnu knjižicu ne mora imati vozač ako je u vozilo ugra en ure aj koji osigurava upisivanje vremena vožnje članova posade. stav (1) ovog Zakona. kao i vremena odmora. nakon čega mora koristiti odmor u trajanju od 45 minuta. (6) Izuzetno od odredbe stava (5) ovog člana.(3) Zahtjev za upućivanje na vanredni zdravstveni pregled može podnijeti i svaki organ nadležan za kontrolu saobraćaja na putu. Član 198. stav (1) ovog Zakona smjenjuju dva vozača i ako se u vozilu nalazi ugra en ležaj koji omogućava jednom od njih da se odmara u ležećem položaju. prije početka svog radnog dana. javno tužilaštvo. Član 197. Član 200. sud. (1) Vozač koji upravlja autobusom ili teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. organizacija ili organ u kojem je vozač zaposlen i obavlja poslove vozača. . (5) Kad upravlja motornim vozilom. svaki vozač mora imati neprekidan odmor od najmanje osam sati u toku svakih 30 sati putovanja. (4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana. najkasnije nakon devet sati upravljanja. kad u toku 24 sata prelazi više od 500 km. mora zamijeniti drugi vozač. vozač mora kod sebe imati individualnu kontrolnu knjižicu i u nju upisivati svoje aktivnosti i dužan je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. (3) Neprekidan odmor vozač mora koristiti van vozila. (4) Na vanredni zdravstveni pregled upućuje organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. (2) Ako se u upravljanju vozilom iz člana 199. kao i preduzeće.500 kg ne smije neprekidno upravljati vozilom duže od 4 sata i 30 minuta. Bliže odredbe o zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila. odnosno nakon pre enih 500 km puta. sudija za prekršaje. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 20 t. 6. Član 201. (1) Vozač koji upravlja vozilom iz člana 199. Pravna i fizička lica koja zapošljavaju vozače ne smiju dozvoliti da njihovim motornim vozilima upravlja vozač koji nije izvršio redovan i vanredan zdravstveni pregled na koji je upućen. u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo. tako da ukupno vrijeme vožnje i odmora iznosi 5 sati i 15 minuta. ovog Zakona. vremena provedenog u vožnji. Trajanje upravljanja motornim vozilom Član 199. pravilnikom propisuje ministar.

ukupne mase i osovinskog opterećenja. (3) Bliže odredbe o dimenzijama. IX. Op e odredbe Član 203. dijelova ure aja i opreme. provjerom vjerodostojnosti izvršene homologacije i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se homologacioni list. Motorna i priključna vozila registrirana u inozemstvu mogu učestvovati u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine ako imaju ispravne ure aje i opremu. (2) Postupak utvr ivanja i provjere uskla enosti konstrukcionih i sigurnosnih karakteristika iz stava (1) ovog člana u odnosu na važeće propise i standarde u Bosni i Hercegovini. odnosno homologacija motornih vozila. (2) Bliže odredbe o ukupnom trajanju upravljanja vozilom. ako me unarodnim ugovorom nije drugačije odre eno. kao i njihovi dijelovi. pravilnikom propisuje ministar. u saradnji s organom nadležnim za poslove energetike i industrije. Član 206. mogu učestvovati u saobraćaju na javnom putu ako ispunjavaju posebne uvjete koji omogućavaju siguran i nesmetan saobraćaj. u saradnji s organima nadležnim za zdravstvo i unutrašnje poslove. 2) kod uvoza vozila homologiranih u inozemstvu. pravilnikom propisuje ministar. zaštite čovjekove okoline te imati ispravne propisane ure aje i opremu. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. u obimu koji utiče na sigurno upravljanje motornim vozilom. (1) Odredbe ovog Zakona o trajanju upravljanja motornim vozilom i odmorima vozača primjenjuju se i na vozače motornih vozila registriranih u inozemstvu kad tim vozilima upravljaju na teritoriji Bosne i Hercegovine. (2) Vozila koja ne ispunjavaju propisane uvjete u pogledu dimenzija. ure aji i oprema. (1) Vozila u saobraćaju na putu moraju ispunjavati propisane uvjete u pogledu dimenzija. o ure ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ure aji i oprema u saobraćaju na putevima. Član 204. kao i zahtjeve evropskih propisa i standarda. kao i obrascu individualne kontrolne knjižice i uputstvu za njeno popunjavanje. ukupne mase i osovinskog opterećenja. (3) Bliže uvjete o homologaciji vozila. . odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada na vozilima. Član 205. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. odre ivanju organizacija koje mogu obavljati administrativne i tehničke poslove u oblasti homologacije.Član 202. a u pogledu dimenzija. (1) Motorna i priključna vozila koja se prvi put registriraju na teritoriji Bosne i Hercegovine. utvr ene u odobrenju koje je izdalo nadležno ministarstvo. najveće dozvoljene mase i osovinskog opterećenja ako ispunjavaju uvjete propisane za motorna i priključna vozila registrirana u Bosni i Hercegovini. vrši se: 1) kod novokonstruiranih i nehomologiranih vozila provo enjem odgovarajućih ispitivanja u ovlaštenim organizacijama prema procedurama propisa i standarda u Bosni i Hercegovini i evropskih propisa i standarda i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se certifikat o uskla enosti. propisanu važećom me unarodnom Konvencijom o saobraćaju na putevima. moraju odgovarati propisima u Bosni i Hercegovini i evropskim standardima i propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. VOZILA Opće 1. pravilnikom propisuje ministar. prema svojim konstrukcionim i sigurnosnim karakteristikama.

(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. U istom roku vlasnik vozila dužan je prijaviti promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u potvrdi o registraciji i potvrdi o vlasništvu vozila. koja se pojedinačno proizvode. potvrda o registraciji. Član 209. u skladu s odgovarajućim zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka. (1) Motorna i priključna vozila koja učestvuju u saobraćaju na putu moraju biti registirana. odnosno sjedište. ako ne produži registraciju vozila u roku od 30 dana od dana isteka važenja potvrde o registraciji. (3) Potvrda o registraciji izdaje se s rokom važenja od jedne godine. potvrda o vlasništvu vozila i stiker naljepnica. 5) 6) 7) (2) registarske tablice za vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine i registrirat će se u inozemstvu. (5) Vlasnik vozila dužan je odjaviti vozilo ako je prodato. 4) registarske tablice za motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja. kao i motorna i priključna vozila koja se kreću od mjesta u kojem su preuzeta neregistrirana do mjesta u kojem će biti registrirana. . ne moraju biti registrirana motorna i priključna vozila koja su prepravljena ili popravljena i kojima se obavlja probna vožnja radi ispitivanja i prikazivanja njihovih karakteristika. o čemu se vodi evidencija. uništeno ili otpisano i ako je vlasnik promijenio stalno prebivalište. (4) Vlasnik vozila. (3) Za vozila iz stava (2) ovog člana izdaje se potvrda o korištenju probnih tablica. ili koja se kreću od mjesta proizvodnje do skladišta. pod uvjetom da su označena probnim tablicama. privremena potvrda o registraciji. dužan je vratiti registarske tablice nadležnom organu u roku od osam dana. (2) Ocjenjivanje uskla enosti vozila iz stava (1) ovog člana obavljaju ovlaštene organizacije za certificiranje vozila koje odredi ministar. (2) Za registrirano vozilo izdaju se registarske tablice. Registriranje motornih i priklju nih vozila Član 207. registarske tablice za motocikle. (1) Registrirati se mogu motorna i priključna vozila za koja se na tehničkom pregledu utvrdi da su ispravna. stav (2) ovog Zakona. Član 208. Oznake na registarskim tablicama sastoje se od odre enih slova i brojeva. prepravljaju ili popravljaju u većem obimu ili su im oštećeni sklopovi i ure aji značajni za sigurno učešće u saobraćaju na putevima prije puštanja u saobraćaj.(1) Motorna i priključna vozila. (1) 1) 2) 3) Za vozila koja se registriraju u Bosni i Hercegovini izdaje se jedna od sljedećih registarskih tablica: registarske tablice za motorna vozila. tablice za privremeno registrirana vozila i probne tablice. registarske tablice za priključna vozila. u roku od 15 dana. u skladu s članom 6. moraju biti podvrgnuta ocjenjivanju uskla enosti konstrukcionih i sigurnosnih karakteristika s odgovarajućim važećim propisima u Bosni i Hercegovini i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se uvjerenje (certifikat). priključnih 2.

kao i motorna i priključna vozila koja se koriste na sajmovima i sportskim takmičenjima. (2) Vozilo koje u Bosnu i Hercegovinu u e sa stranim registarskim tablicama na kojima oznake i broj nisu u skladu s odredbama me unarodnih ugovora koje je ratificirala Bosna i Hercegovina mora se privremeno registrirati. (3) Privremena registracija vozila važi najduže jednu godinu i može se. Motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji mogu učestvovati u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine samo ako imaju važeću potvrdu o registracji vozila i registarske tablice koje je izdao nadležni organ zemlje u kojoj je vozilo registrirano. a kod motocikla. specijalizacije. pružanja azila ili priznavanja statusa izbjeglog lica izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest mjeseci ili za stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini. naučnih istraživanja. (1) Motorna vozila. vozač mora imati kod sebe važeću potvrdu o registraciji izdatu za to vozilo kao i policu obaveznog osiguranja. iz opravdanih razloga. (2) Učešće vozila me unarodnih oružanih snaga stacioniranih u Bosni i Hercegovini u saobraćaju na putevima u Bosni i Hercegovini regulirat će se posebnim me unarodnim ugovorom. odnosno do u u Bosnu i Hercegovinu da u njoj stalno ostanu. od kojih je jedna na prednjoj. (2) Kad upravlja vozilom koje je označeno probnim tablicama. Član 212.(3) Vozilo registrirano u Bosni i Hercegovini ne može napustiti teritoriju Bosne i Hercegovine ako ne nosi istaknutu me unarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. ili državljani Bosne i Hercegovine koji radi školovanja. motorna i priključna vozila koja se koriste na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o zakupu zaključenog izme u domaćeg i stranog prijevoznika. a motocikli. kao i motorna i priključna vozila državljana Bosne i Hercegovine koji se vrate iz inozemstva. a druga na zadnjoj strani. mogu učestvovati u saobraćaju u Bosni i Hercegovini samo ako su registrirana u Bosni i Hercegovini. . (1) Kad upravlja motornim i priključnim vozilom. odnosno stranaca. stalnih službenika stranih dopisništava i motorna i priključna vozila stranaca kojima je radi školovanja. kao i me unarodnu oznaku zemlje registracije. a motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji i me unarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja važi na području Bosne i Hercegovine i dužan je pokazati na zahtjev policajca ili drugog ovlaštenog lica. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti privremeno borave u inozemstvu. kulturnih i drugih predstavništava. (4) Zabranjeno je isticanje me unarodne oznake druge države na vozilima registriranim u Bosni i Hercegovini. Član 210. produžiti ukupno najviše još za jednu godinu. saobraćajnih. Član 213. stranih trgovinskih. Član 214. (1) Privremeno mogu da se registriraju motorna i priključna vozila uvezena iz inozemstva ili nabavljena u Bosni i Hercegovini čiji su vlasnici stranci koji u Bosni i Hercegovini privremeno borave na osnovu važeće putne isprave. stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika. u saobraćaju na putu moraju imati po dvije registarske tablice. lahkih motocikala i priključnih vozila na zadnjoj strani. (1) Motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja. osim motocikala. naučnog istraživanja. Član 211. (2) Registarske tablice na vozilu moraju biti postavljene tako da su dobro vidljive i čitke. specijalizacije. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti. vozač mora imati kod sebe važeću potvrdu i dužan je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. lahki motocikli i priključna vozila po jednu registarsku tablicu.

(1) Redovni tehnički pregled vozila obavlja se jednom godišnje. (3) Bliže odredbe o postupku i načinu registracije vozila. obliku. evidencijama koje se vode i obrascima koji se izdaju. (2) (3) Vozila stara dvije i više godina vlasnici su dužni podvrgnuti tehničkom pregledu svakih 12 mjeseci. izgledu i sadržaju privremene potvrde o registraciji. stiker naljepnice i registarskih tablica. boji. stiker naljepnica i odgovarajuće registarske tablice. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama. Član 216. osim ako ovim Zakonom nije drugačije ure eno. vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica. nadležna za saobraćaj. (4) O izvršenom tehničkom pregledu motornih i priključnih vozila vodi se evidencija. (1) Za privremeno registrirano vozilo izdaju se: potvrda o registraciji. vozač kod sebe mora imati važeću potvrdu o registraciji vozila i dužan je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica.naljepnicom. potvrde o registraciji. Tehnički priključnih 3. (4) Bliže odredbe o sadržaju i načinu obavljanja tehničkih pregleda. uvjetima koje moraju zadovoljiti ovlaštene organizacije za obavljanje tehničkih pregleda. (1) (2) Radi provjeravanja tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila vrše se tehnički pregledi tih vozila. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. . potvrda o vlasništvu vozila. a za odre ena motorna i priključna vozila svakih šest mjeseci. Rok važenja redovnog tehničkog pregleda označava se posebnim znakom . te izdavanje registarskih tablica vrše organi nadležni za unutrašnje poslove. Član 219. (3) Nadležni organi iz stava (2) ovog člana dio poslova iz svoje nadležnosti mogu prenijeti na odgovarajuće stručne institucije. (1) Registraciju motornih i priključnih vozila. potvrde o vlasništvu vozila. Član 218. nadzor nad radom stanica tehničkog pregleda motornih i priključnih vozila izdaju i vrše entitetska i kantonalna ministarstva i ministarstvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. pravilnikom propisuje ministar.Član 215. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. (1) Novoproizvedena motorna i priključna vozila vlasnici su dužni podvrgnuti redovnom tehničkom pregledu u toku mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije. a raseljena lica boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine. te da li ono ispunjava i druge propisane uvjete za učešće u saobraćaju. (3) Na tehničkom pregledu utvr uje se da li motorno ili priključno vozilo ima propisane ure aje i opremu i da li je u ispravnom stanju. (2) Kad upravlja privremeno registriranim vozilom. (2) Odredbe stava (1) ovog člana odnose se na vlasnike vozila koji imaju prebivalište ili sjedište. Tehnički pregled vozila može biti redovni i vanredni. Tehni ki pregledi motornih i priklju nih vozila Član 217. pravilnikom propisuje ministar. (2) Odobrenje za rad. sadržaju.

bolest. troškove ispitivanja snosi vozač. tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem vozilom (videonadzor). Član 224.instruktora koji poriče da je pod djelovanjem alkohola. Član 221. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru koji nema zapis ili brzinomjer služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. (1) Ako zdravstvena organizacija prilikom pregleda vozača ili vozača-instruktora utvrdi da je postao fizički ili psihički nesposoban za upravljanje motornim vozilima. odnosno da li je pod djelovanjem opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. (1) Ovlašteno lice će na licu mjesta privremeno oduzeti vozačku dozvolu i isključiti iz saobraćaja vozača kojeg zatekne da upravlja vozilom ili da pokušava upravljati vozilom ako je očigledno da je vozač u takvom psiho-fizičkom stanju (umor. Član 222. kao i prema vozaču za kojeg utvrdi da je pod djelovanjem alkohola. (3) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ne pristupi vanrednom zdravstvenom pregledu na koji je upućen. stav (2) ovog Zakona za kojeg utvrdi da u organizmu ima alkohola ili da pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. (1) Ovlašteno lice može vozača ili vozača-instruktora podvrgnuti kontroli pomoću odgovarajućih sredstava i aparata. djelovanje opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje) da nije sposoban sigurno upravljati vozilom. čije je prisustvo u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima. bit će oduzeta vozačka dozvola dok se ne podvrgne tom pregledu. Ako je vozaču ili vozaču-instruktoru izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. kao i da je pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje ako bi to izazvalo štetne posljedice po njegovo zdravlje. u skladu s članom 174. Član 223. (2) Ovlašteno lice postupit će na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču iz člana 174. utvr eno da je vozač ili vozač-instruktor pod djelovanjem alkohola. (4) Ako je ispitivanjem. izdat će se nova vozačka dozvola u koju će se upisati one kategorije motornih vozila kojima ima pravo upravljati. (2) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ima pravo upravljati motornim vozilom više kategorija a to pravo za pojedine kategorije bude mu ograničeno zbog razloga predvi enih u stavu (1) ovog člana. stav (3) ovog Zakona. koji će na osnovu toga vozaču ili vozaču-instruktoru oduzeti vozačku dozvolu za vrijeme trajanja te nesposobnosti. .X. (1) Brzina kretanja vozila utvr uje se pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila. ili ga uputiti na stručni ljekarski pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. (2) Vozač ili vozač-instruktor iz stava (1) ovog člana dužan je pristupiti ispitivanju. (2) Fotografija i videozapis s podacima o utvr enoj brzini. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. organ koji vozača vodi u evidenciji oduzet će mu dozvolu i deponirat će je dok zabrana traje. provedenim prema odredbama ovog člana. POSEBNE MJERE SIGURNOSTI Član 220. odnosno vozač-instruktor. opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. (3) Analiza krvi ili urina obavlja se kod vozača ili vozača . dužna je o svom nalazu i mišljenju odmah obavijestiti organ nadležan za izdavanje vozačke dozvole.

uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa. odre eno najmanje deset kaznenih bodova nadležni organ kod kojeg se vodi u evidenciji pozvat će na predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa. odre eno najmanje 15 kaznenih bodova. člana 236. u skladu s članom 174. zbog počinjenih prekršaja iz ovog Zakona. odre uju se i kazneni bodovi. koja sadrži ime i prezime vozača. (1) i (3) ovog člana i prema vozaču-instruktoru kojeg zatekne da osposobljava kandidata za vozača pod djelovanjem alkohola. (1) Vozaču motornog vozila koji je pravosnažnom sudskom odlukom kažnjen za prekršaje kažnjive prema odredbama člana 235. zbog učinjenih prekršaja iz ovog Zakona. a vozačka dozvola se ne vodi u evidenciji organa čije je ovlašteno lice tu dozvolu oduzelo. dan i sat njenog oduzimanja i način njenog vraćanja. nadležni organ će vozačku dozvolu dostaviti organu u čijoj se evidenciji ta dozvola vodi. U slučaju sticanja kaznenih bodova. zavisno od težine učinjenog prekršaja. čije je ovlašteno lice oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama st. ako su prestali razlozi zbog kojih je dozvola oduzeta. Član 225. osim propisanih kazni kaznenim odredbama ovog Zakona. stav (2). . (4) Ovlašteno lice postupit će na način iz st. (8) Ako vozač ne preuzme vozačku dozvolu u roku od tri dana od dana oduzimanja. odnosno koji u toku 24 sata upravlja vozilom duže od devet sati. broj oduzete vozačke dozvole. (2) (3) (4) Broj kaznenih bodova je jedan i dva. (1) i (2). (5) i (6) ovog člana dužno je izdati potvrdu vozaču o tome. (5) Vozača kojem je u roku od jedne godine. (5) Ovlašteno lice postupit će na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču iz člana 199.. ovog Zakona koji neprekidno upravlja vozilom duže od 4 sata i 30 minuta. kazna se izriče za prekršaj koji nosi veći broj kaznenih bodova. (2). Kazneni bodovi evidentiraju se u evidenciju vozača na osnovu pravosnažne sudske odluke. (4). dužan je vratiti dozvolu vozaču čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. dok se ne odazove na predavanja. (1). a najkasnije u roku od 24 sata od dana oduzimanja. (4). kao i prema vozaču iz člana 201. odnosno koji upravlja vozilom neprekidno duže od devet sati. (8) Vozaču kojem je u roku od jedne godine. ili koji pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola.(3) Ovlašteno lice isključit će iz saobraćaja i vozača kojeg zatekne da upravlja motornim vozilom a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije ili da upravlja vozilom u vrijeme kad je na snazi mjera nadležnog organa kojom je vozaču zabranjeno upravljanje motornim vozilom. stav (2) ovog Zakona koji odbije da se podvrgne ispitivanju. člana 237. člana 238. bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 30 dana i on će biti upućen na provjeru poznavanja saobraćajnih propisa. ovog Zakona koji u toku 24 sata vozilom pre e više od 500 km puta. (2). st. (9) Vozačka dozvola oduzeta na osnovu stava (8) ovog člana bit će vraćena vozaču po isteku roka iz stava (8) ovog člana. stav (2) ili člana 239. (9) Ovlašteno lice koje je oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama st. kao i kad ga zatekne da osposobljava kandidata za vozača a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije. (6) Vozaču koji se ne odazove na predavanja iz stava (5) ovog člana rješenjem će se privremeno oduzeta vozačka dozvola. (7) @alba na rješenje o privremenom oduzimanju vozačke dozvole ne odga a izvršenje rješenja. stav (2) ovog Zakona. (1). ili u vrijeme kad je na snazi mjera nadležnog organa kojom je vozaču-instruktoru zabranjeno upravljanje motornim vozilom. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. (5) i (6) ovog člana. stav (3) ovog Zakona. (7) Nadležni organ. (6) Ovlašteno lice postupit će na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču ili vozaču-instruktoru iz člana 219.

odnosno da upotrijebi zimsku opremu. Član 228. ovog Zakona. ili na kome je teret nepravilno smješten. (8) i (10) ovog Zakona. odlukom nadležnog organa. odnosno provjere u visini koju odredi nadležni organ. ovlašteno lice isključit će vozilo iz saobraćaja i oduzet će knjižicu vozila. (2) Ako vozač ne postupi po nare enju iz stava (1) ovog člana. bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 60 dana. ili kojim se. prevozi teret čije dimenzije. vozač kojem je vozačka dozvola oduzeta na osnovu člana 222. (1) Ako ovlašteno lice zatekne vozilo koje zbog tehničke neispravnosti ugrožava ili smeta drugim učesnicima u saobraćaju. kao i vozač kojem je vozačka dozvola zadržana na osnovu člana 225. odnosno da vozilom nastavi kretanje na putu na kojem je kretanje te vrste vozila dozvoljeno. a za vozače kojima su izrečene mjere iz člana 225. odnosno vlasnik vozila isključenog iz saobraćaja odgovoran je za čuvanje vozila od kra e ili drugih nezakonitih radnji prema vozilu. (4) Kazneni bodovi za pojedinačni prekršaj brišu se iz evidencije po isteku 12 mjeseci od dana kada su odre eni. odnosno za vrijeme za koje mu je vozačka dozvola oduzeta ili zadržana. ne smije u saobraćaju na putu upravljati motornim vozilom za vrijeme trajanja zabrane. odnosno masa prekoračuju najveće dozvoljene dimenzije. Član 229. ili se kreće bez zimske opreme na dijelu puta i u vrijeme kad je zimska oprema obavezna. ili koje se kreće putem na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno. podvrći ponovo provjeri poslije isteka 15 dana od dana prethodne provjere. kao i ako je vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila invalida. odnosno kretanje pješaka. st. odnosno masu ili osovinsko opterećenje. Vozač kojem je. bez dozvole. st. ako je vozilo parkirano u pješačkoj zoni. Član 226. zbog počinjenih prekršaja iz ovog Zakona. vozač kojem je vozačka dozvola privremeno oduzeta na licu mjesta na osnovu člana 223. ili ometa normalan tok saobraćaja. (3) Vozač. stav (1) ovog Zakona. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa. (1) Ovlašteno službeno lice naredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je vozilo zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz člana 74. (13) Vozačka dozvola oduzeta na osnovu stava (10) ovog člana bit će vraćena vozaču po proteku roka iz stava (10) ovog člana. (2) Vozač motornog vozila koji na provjeri ne pokaže potrebno znanje može se. (3) Ako vozač motornog vozila i poslije dvije provjere ne pokaže dovoljno znanja. zabranjeno upravljanje motornim vozilom na osnovu člana 221. Član 227. ponovo bude odre eno 15 kaznenih bodova. ili da vozilo odveze do odre enog mjesta gdje može otkloniti neispravnost. (2) Ovlašteno službeno lice odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost saobraćaja. naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost. (3) Troškove premještanja vozila u svim slučajevima snosi vozač ili vlasnik vozila. ne može pristupiti daljnjoj provjeri dok ne protekne dva mjeseca od dana posljednje provjere. odnosno nedovoljno osiguran. (1) Vozač koji je pozvan na predavanja i koji pristupi provjeri poznavanja saobraćajnih propisa snosi troškove predavanja. ovog Zakona. (1) i (3) ovog Zakona.(10) Vozaču kojem u roku od dvije godine. na svoj zahtjev. ovog Zakona. (11) (12) Rješenje o oduzimanju vozačke dozvole donosi organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. @alba na rješenje ne odga a izvršenje rješenja. .

potvrda o vlasništvu vozila bit će dostavljena nadležnom organu u čijoj se evidenciji vozilo vodi. vozilo koje je u saobraćajnoj nesreći toliko oštećeno da se opravdano može zaključiti da su na njemu oštećeni sklopovi i ure aji koji su važni za sigurnost saobraćaja. vrstu i registarski broj vozila. odnosno vlasnik vozila iz stava (2) ovog člana ne preuzme privremeno oduzetu i zadržanu knjižicu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. KAZNENE ODREDBE Član 232.(4) Premještanje vozila na drugo mjesto ure uje se propisima entiteta. dužan je vozaču vratiti potvrdu o vlasništvu vozila čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. izvršenju mjera sigurnosti i zaštitnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. stav (2) ovog Zakona. saobraćajnih znakova i vještine upravljanja motornim vozilom. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. Član 231. . vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure aj za spajanje vučnog i priključnog vozila.000. naziv organa koji je izdao potvrdu o vlasništvu vozila. nadležni organ koji je uputio vozilo na vanredni tehnički pregled privremeno će oduzeti i zadržati knjižicu vozila dok se navedene neispravnosti ne otklone i dok se to ne potvrdi na novom tehničkom pregledu o čemu izdaje potvrdu u skladu s članom 230. ime i prezime vozača i njegovu adresu. stav (4) ovog Zakona. a najkasnije u roku od 24 sata nakon prestanka postojanja tih razloga. (1) Ovlašteno lice isključit će iz saobraćaja vozilo koje nije registrirano ili koje nema propisane registarske tablice. ili se ustanovi druga neispravnost za koju je propisano isključivanje iz saobraćaja.00 KM do 10. vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure aj za pogon na tečni plin. vrijeme. put i mjesto oduzimanja. datum. potvrda o vlasništvu vozila bit će dostavljena nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji.). koja sadrži naziv i sjedište organa čije je ovlašteno lice oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila i registarske tablice. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 2. objekata. a registarske tablice dostaviti nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji u roku od tri dana.000. saobraćajne signalizacije i opreme na putevima (član 4. (1) Na vanredni tehnički pregled uputit će se motorno ili priključno vozilo koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti ure aja za upravljanje ili ure aja za zaustavljanje. kao i vozilo koje proizvodi prekomjernu buku.00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost ako: 1) ne održava javne puteve za siguran i nesmetan saobraćaj ili ne organizira i trajno kontrolira stanje i održavanje javnih puteva. a knjižica vozila se ne vodi u evidenciji organa čije je ovlašteno lice knjižicu oduzelo. (3) Ako vozač.000. (2) Ovlašteno lice koje je isključilo vozilo iz saobraćaja vozaču će na licu mjesta privremeno oduzeti potvrdu o vlasništvu vozila. ime i prezime vlasnika i njegovu adresu. vozilo koje izduvnim plinovima ili na drugi način prekomjerno zaga uje zrak. Član 230. način i vrijeme vraćanja potvrde o vlasništvu vozila i pečat i potpis ovlaštenog lica. pravilnikom propisuje ministar. a novčanom kaznom u iznosu od 1. a za prekršaj iz stava (1) ovog člana oduzeti i registarske tablice. razlog oduzimanja. (4) Bliže odredbe o sadržaju programa i načinu održavanja predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa i programu i načinu provjere poznavanja saobraćajnih propisa. XI.00 KM do 5. (3) Nadležni organ čije je ovlašteno lice privremeno oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila.00 KM kaznit će se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice. prema odredbama ovog člana i člana 228. (2) Ako se u slučaju iz stava (1) ovog člana na vanrednom tehničkom pregledu potvrde neispravnosti zbog kojih je vozilo upućeno na vanredni tehnički pregled. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. (4) Ovlašteno lice koje je privremeno oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila ili registarske tablice dužno je izdati vozaču potvrdu o tome.000. (5) Ako vozač ne preuzme oduzetu potvrdu o vlasništvu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja.

protivno odredbama člana 87.). 7) ne postavi ili ne održava saobraćajne znakove na putu tako da budu lahko uočljivi danju i noću. 9) na javnom putu van naselja. 6) ne osigura da se vozač koji upravlja autobusom. (1) i (2). ili zasljepljuju učesnike u saobraćaju. ili koji svojim oblikom.2) proizvodi. 3) 4) ne uspostavi Centralni registar ili ako redovno ne dostavlja odgovarajuće podatke centralnom registru (član 10. stav (2)).00 KM do 1. odnosno traktora s prikolicom.000. kad u toku 24 sata prelazi više od 500 km. a na magistralnom putu ne obilježi ih i ivičnim linijama (član 143. stubove ili druge slične predmete kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraćajnih znakova.00 KM kaznit će se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako: 1) ne projektuje. ne izgra uje. ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju karakteristike puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. zamijeni drugim vozačem najkasnije nakon devet sati upravljanja vozilom. održava.). stav (1)). stav (1)).. st.).00 KM do 8. sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera na kome postoje samo dvije saobraćajne trake. 7) stavlja u promet motorna i priključna vozila. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 1. ne dopuni ili ne zamijeni saobraćajne znakove koji ne odgovaraju izmijenjenim uvjetima saobraćaja na putu ili zahtjevima sigurnosti saobraćaja (član 131. ili da se takvo vozilo upotrebljava u saobraćaju na putu protivno odredbama člana 126. ili preko najveće dozvoljene mase. znakove.000.00 KM odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. odnosno nakon pre enih 500 km puta (član 201..500 kg neprekidan jedanaestosatni odmor prije početka njegovog radnog dana (član 200. rezervne dijelove...). popravlja ili prepravlja vozila ili stavlja u promet vozila. . svjetla. 6) u pogledu obilježavanja javnih puteva saobraćajnim znakovima. opremu i ure aje za vozila proizvedene u inozemstvu protivno odredbama člana 205. stav (5).000. Član 233. 8) pojedinačno proizvodi. ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 20 t. ili ako ne ukloni. ure aje ili rezervne dijelove za vozila protivno odredbama člana 6. 5) naredi ili dozvoli da se njegovo vozilo u saobraćaju na putu optereti preko dozvoljene nosivosti. preure uje ili popravlja u većem obimu vozila na motorni pogon i priključna vozila protivno odredbama člana 206. 2) naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom na motorni pogon vuče priključno vozilo protivno odredbama člana 81. 3) naredi ili dozvoli vuču natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila. 5) ne osigura vozaču koji upravlja autobusom. ili ako se njegovim vozilom prevozi teret koji nije raspore en ili pričvršćen na način odre en u članu 127. 4) naredi ili dozvoli da se na njegovo vozilo ugrade ure aji za davanje posebnih znakova. bojom. ne oprema i ne održava puteve tako da odgovaraju svojoj namjeni i sigurnosti saobraćaja (član 11. izgledom ili mjestom postavljanja podražavaju ili liče na neki saobraćajni znak. ne odvoji te trake odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu.. (2) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500. ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za sigurnost saobraćaja (član 133. 8) na javnom putu postavi table.. postavlja posebne objekte na putu protivno odredbama člana 47. ne postupi prema odredbama člana 130.

odnosno vozač-instruktor koji u organizmu ima alkohola ili pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola počne upravljati vozilom.500 kg upravlja vozilom neprekidno duže od 4 sata i 30 minuta (član 199.. a nije podvrgnuto tom pregledu (član 231. ure aje za zaustavljanje. 15) naredi ili dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo upravljati motornim vozilom ili nema pravo upravljati vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (član 172. 16) naredi ili dozvoli da vozilom upravlja vozač za kojeg se može zaključiti da. bolesti.). odnosno osposobljavati kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom protivno odredbama člana 174. 23) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje motorno ili priključno vozilo koje je upućeno na vanredni tehnički pregled.00 KM i odgovorno lice u državnom organu. stav (1)). stav (1)). 19) u saobraćaju na putu upotrebljava vozilo koje ne ispunjava propisane uvjete u pogledu dimenzija. . st.).00 KM do 300.500. 20) 21) 22) postupi protivno odredbama člana 206. stav (1)). 11) postupi protivno odredbama člana 149. na vozilu koristi registarske tablice koje nisu izdate za to vozilo (član 209.00 KM do 300.10) ne postavi odgovarajuće saobraćajne znakove ispred prijelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou (član 145.00 KM i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost vlastitim radom i sredstvima u vidu zanatske djelatnosti.00 KM kaznit će se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako: 1) 2) postupi protivno odredbi člana 7. (1) i (2). 14) ne obavijesti najbližu policijsku stanicu o prijemu lica povrije enog u saobraćajnoj nesreći ili o smrti lica povrije enog u saobraćajnoj nesreći (član 157.00 KM do 5. Član 234. (3) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100..). ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 400. (4) Za prekršaje iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500. ure aje za spajanje vučnog i priključnog vozila..00 KM do 1.00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. (2) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100.. tahograf i pneumatike (član 203. 12) ne postavi ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih znakova na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou u slučajevima iz člana 150. 17) naredi ili dozvoli da vozač. 18) vozač autobusa ili teretnog motornog vozila ili skupa vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. zbog umora.. teškog psihičkog stanja ili upotrebe opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje.). 13) na putu na kojem su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojoj se izvode radovi ne postupi prema odredbama člana 151. stav (3)). naredi ili dozvoli da vozač upravlja motornim vozilom u saobraćaju protivno odredbi člana 227. ne postupi prema odredbama člana 20. ukupne mase ili osovinskog opterećenja. nije u stanju sigurno upravljati vozilom (član 173...000.

9) 10) naredi ili dozvoli da se neispravno vozilo na motorni pogon vuče protivno odredbama člana 85. predmete ili materije koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost saobraćaja ili zaga ivati okolinu (član 26. 20) dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nije izvršilo kontrolno-zdravstveni pregled. kao i vrhove pješačkih ostrva. 15) prilikom izvo enja radova na putu. naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom prevozi teret protivno odredbama člana 129. stav (3)...). odnosno upravlja vozilom a nije izvršilo kontrolno . bude označen na način utvr en u članu 129. st. 18) izda me unarodnu vozačku dozvolu protivno odredbi člana 192. 11) ne osigura da teret na vozilu noću. ili naredi da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo upravljati motornim vozilom. 12) ukloni ili ošteti saobraćajni znak ili izmijeni značenje saobraćajnog znaka (član 132. gdje je put uzrok saobraćajnih nesreća (član 21. ure aja za spajanje vučnog ili priključnog vozila. odnosno osvijetljeni na način propisan u članu 151. ure aja za zaustavljanje. ili nema pravo upravljati vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (član 172.196. stav (1)). putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila. stav (2).zdravstveni pregled (čl. 13) na autoputu.).. stav (1)). ne postupi u skladu s članom 23. stav (3). 16) upravlja vozilom. magistralnom.). 21) naredi ili dozvoli da njegovim motornim i priključnim vozilom u saobraćaju upravlja vozač protivno odredbama člana 200. 8) na svoja motorna ili priključna vozila ne stavi propisanu oznaku o najvećoj dozvoljenoj brzini kretanja za ta vozila (član 46. 17) motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača osposobljava za praktično upravljanje vozilom ne obilježi posebnim tablicama (član 183. stav (3)).. ostrva za usmjeravanje saobraćaja i druge objekte na kolovozu koji noću nisu dovoljno osvijetljeni ne obilježi na način propisan u članu 141. 19) dozvoli da se kandidat za vozača motornog vozila obučava iz praktičnog dijela obuke bez zdravstvenog pregleda (član 193. i 197. regionalnom i lokalnom putu znakove opasnosti i znakove izričitih naredbi ne presvuče reflektujućim materijama. osim ure aja za upravljanje. (2) i (3).. 22) naredi ili dozvoli da se u saobraćaju na putu upotrebljava vozilo koje nema propisanu opremu ili ispravne propisane ure aje. stav (1)). postavi branike koji nisu obojeni.).). . stav (3)). 23) naredi ili dozvoli da njegova neregistrirana motorna ili priključna vozila učestvuju u saobraćaju na putu (član 207. 4) 5) ne postupi prema odredbama člana 22. stav 1. stav (2)). ili ih ne osvijetli vlastitim izvorom svjetlosti (član 135. stav (5)). 14) ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel.. ili dozvoli. 195. 7) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje vozilo za prijevoz djece koje nije obilježeno posebnim znakom (član 30. tahograf i pneumatike (član 203. 6) ostavi na putu oštećena vozila. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti.3) ne preduzima praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na putu.

stav (1) tačka 1.00 KM do 300. stav (1) tačka 4. 8) vozač koji s lijeve strane pretiče vozilo koje se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza. 13) vozač koji počne preticanje kad saobraćajna traka kojom namjerava to učiniti nije slobodna na dovoljnom odstojanju i time ugrozi ili ometa saobraćaj iz suprotnog smjera (član 61. stav (3).. 44. (2) Za prekršaje iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500. odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dozvoljene brzine (čl.00 KM kaznit će se za prekršaj: 1) vozač koji ne zaustavi vozilo kad nai e na vozilo kojim se prevoze djeca. ili poslije isteka važenja probnih tablica (član 207. st. vozač koji počne preticanje zaustavljene kolone vozila ili kolone vozila u kretanju (član 61. 4) vozač koji u pogledu propuštanja vozila postupi protivno odredbama člana 49. 12) vozač koji počne preticanje kad je vozač vozila koje se na istoj saobraćajnoj traci kreće ispred njega dao znak da namjerava izvršiti preticanje ili obilaženje (član 61. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000. stav (2)). Član 235.00 KM i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost.00 KM i odgovorno lice u državnom organu.00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. stav (1) tačka 3. kad je to vozilo zaustavljeno na kolovozu radi ulaženja ili izlaženja djece (član 30. 6) vozač koji nedozvoljeno pretiče s desne strane (član 58. i 46. 2) vozač koji na putu postupa protivno odredbama člana 40.). (3) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100. st. stav (3)).00 KM do 1. stav (1) tačka 2. 9) 10) vozač koji povećava brzinu kretanja svog vozila dok ga drugo vozilo pretiče (član 60. (1) i (2)). (4) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100. stav (1)).).). (2) i (3)). 14) vozač koji počne preticanje ili obilaženje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena kretanju vozila iz suprotnog smjera ako po izvršenom preticanju ili obilaženju ne može bez ometanja ili ugrožavanja drugih učesnika u saobraćaju . 11) vozač koji počne preticanje ili obilaženje kad je vozač vozila koje se kreće iza njega počeo preticanje (član 61. ili ako ga pretiče s desne strane kad izme u tog vozila i desne ivice kolovoza ne postoji saobraćajna traka (član 58.00 KM do 300.24) naredi ili dozvoli da njegova motorna ili priključna vozila učestvuju u saobraćaju na putu bez probnih tablica. 25) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje njegovo motorno ili priključno vozilo poslije isteka važenja saobraćajne dozvole ili potvrde o korištenju probnih tablica (član 211.00 KM do 300. stav (4)). 5) vozač koji na mjestu na kojem je saobraćaj reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ne zaustavi vozilo na znak crvenog svjetla (član 51.). stav (2)).). 26) ako vrši tehnički pregled suprotno odredbama člana 217. 7) vozač koji s lijeve strane pretiče vozilo koje je na kolovozu zauzelo takav položaj i čiji vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo (član 58. stav (1) tačka 1.). 3) vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je za više od 30 km na sat veća od dozvoljene brzine.

stav (1)). pneumatike ili nema tahograf. vozač koji pretiče vozilo koje je stalo ispred obilježenog pješačkog prijelaza radi propuštanja pješaka (član 65.).). 29) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje ne ispunjava propisane uvjete u pogledu dimenzija. 27) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom (član 184.). 18) vozač koji ne zaustavi vozilo ispred obilježenog pješačkog prijelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz (član 111. stav (2)). ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje. tahograf. 24) učesnik u saobraćaju koji ne postupa po zahtjevu izraženom pomoću znaka ili prema naredbi ovlaštenog lica (član 152. stav (1)). stav (1)). 32) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim ili priključnim vozilom poslije isteka važenja saobraćajne dozvole ili potvrde o korištenju probnih tablica (član 211. ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znakovi upozorenja da će taj ure aj početi da se spušta. 5. kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi preko 1g/kg (član 174. ure aje za spajanje vučnog i priključnog vozila.ponovo zauzeti položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije počinjanja preticanja ili obilaženja.).). ili ako ga za vrijeme vožnje ne uključi (član 203. 20) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi kad se pojavi crveno trepćuće ili crveno neprekidno svjetlo (član 115. stav (1)). stav 2. 21) vozač koji u saobraćaju na putu upotrebljava vozilo protivno odredbi člana 126.). 16) 17) vozač koji pretiče drugo vozilo protivno odredbama člana 64.). stav (5). 26) vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u saobraćaju na putu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. 23) lice koje postupi protivno odredbi člana 133. i 6. 15) vozač koji obavlja preticanje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena saobraćaju iz suprotnog smjera ispred vrha prijevoja puta ili u krivini gdje je preglednost nedovoljna (član 63. stav (1) tač. stav (1)). 30) vozač koji učestvuje u saobraćaju s neregistriranim vozilom (član 207. 25) vozač koji upravlja vozilom pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje (član 173.) 31) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim ili priključnim vozilom koje nije registrirano (član 208. 33) vozač ili vozač-instruktor koji odbija da se izvrši ispitivanje pomoću odgovarajućih sredstava i aparata ili stručni pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem . stav (2)). 22) lice koje ukloni ili ošteti saobraćajni znak ili opremu puta. 28) vozač koji upravlja motornim vozilom one kategorije koja nije naznačena u njegovoj vozačkoj dozvoli (član 185. ure aje za zaustavljanje. odnosno da prugom nailazi voz (član 114.. kao i vozač koji počne preticanje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena prinudnom zaustavljanju vozila (član 61. ukupne mase ili osovinskog opterećenja. ili ako je taj ure aj već počeo da se spušta. ili izmijeni značenje saobraćajnog znaka (član 132.).. 19) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje spušten.

10). a i za druge prekršaje iz tog stava ta mjera se može izreći u istom periodu. stav (1)).000. 11).00 KM do 250. 13). 5) vozač koji se ne kreće desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja (član 39. 34) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom protivno odredbi člana 227. odre uje se i jedan kazneni bod.). i time ugrozi lica koja u to vozilo ulaze ili iz njega izlaze (član 30. stav (2). (1) i (2)). 12) 13) vozač vozila na motorni pogon koji prilikom vuče priključnog vozila postupi protivno odredbama člana 81. predmete ili materije koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost saobraćaja (član 26.). na kome postoje najmanje četiri saobraćajne trake. 9) vozač koji obavlja preticanje ili obilaženje kad s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu u saobraćaju ili na tehnička svojstva vozila ugrožava druge učesnike u saobraćaju (član 58. stav 1. 11) vozač koji vozilom presiječe kolonu djece. 2) vozač koji s kolovoza ne ukloni predmete koji sa vozila padnu na put i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put (član 26. (4) Osim novčane kazne za prekršaje iz stava (2) ovog člana. odnosno da li se nalazi pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje (član 220. a za ostale prekršaje iz stava (1) ovog člana vozaču ili vozaču-instruktoru. 15). pogrebnu povorku ili drugu organiziranu povorku koja se kreće kolovozom (član 80. stav (3)).alkohola. 32) i 33) stava (1) ovog člana vozaču ili vozaču-instruktoru uz kaznu izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jedan mjesec do četiri mjeseca. 3). stav (1)) ili koji vozilo u kretanju drži protivno odredbama člana 39. stav (2)).00 KM do 1.. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50. (3) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kojim je izazvana saobraćajna nezgoda. 4) vozač koji namjerava na putu obaviti neku radnju vozilom a prethodno se nije uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili za imovinu (član 36. 17).1). 8) vozač koji se približava raskrsnici takvom brzinom da se ne može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza (član 50. odnosno vodič ili gonič stoke koji postupi protivno odredbi člana 92. 2). osim novčane kazne. 25). stav (2)). st. stav (1). 18). a vozaču će se uz kaznu izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do šest mjeseci. vojnika. 3) vozač koji se nesmanjenom brzinom kreće pored vozila javnog prijevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe. stav (2). . 6) vozač koji na cesti sa kolovozom za promet vozila u oba smjera.). 7) vozač koji brzinu kretanja svog vozila ne prilagodi osobinama i stanju puta i drugim saobraćajnim uvjetima tako da vozilo ne može pravovremeno da zaustavi pred preprekom koju pod datim uvjetima može da predvidi (član 43. vozaču ili vozaču-instruktoru odre uju se i dva kaznena boda. Član 236. stav (1)). prelazi vozilom na kolovoznu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera (član 40.00 KM. učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 300. zaustavljenog na stajalištu. 5). 26). 10) lice koje postupi protivno odredbama člana 70. stav (1)). (2) Za prekršaje iz tač. 14). pješak.00 KM kaznit će se za prekršaj: 1) lice koje na putu ostavi oštećeno vozilo.

21) vozač koji se vozilom kreće saobraćajnom trakom na kojoj je svjetlosnim saobraćajnim znakom obilježeno da je zabranjen saobraćaj u smjeru u kojem se on kreće (član 139. 22) lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći ako postupi protivno odredbama člana 154. stav (1) i člana 122.). kod kojeg se utvrdi da količina alkohola u krvi prelazi količinu od 0. (2) i (3). stav (5). 27) vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u saobraćaju na putu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. stav (1)). 24) 25) 26) ako ne postupi prema odredbama člana 158. st. vlasnik vozila koji svoje vozilo da na upravljanje licu iz člana 172. može se izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. 15) vozač koji u odnosu na pješaka koji je stupio ili stupa na obilježeni pješački prijelaz postupa protivno odredbama člana 111. stav (3). (2) Ako je prekršajem iz stava (1) ovog člana izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju. st.. stav (1). učinilac prekršaja kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100. stav (1)). 17) vozač motornog vozila koje vuče drugo motorno vozilo ako postupi protivno odredbama člana 118. vozaču se odre uju i jedan ili dva kaznena boda. 23) vozač koji na zahtjev ovlaštenog lica ne preveze lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove (član 156.00 KM do 300. stav (4)). 28) 29) 30) vozač koji postupi protivno odredbama člana 190. 18) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila pod pratnjom postupi protivno odredbama člana 125. ili nanosi šteta putu ili objektima na putu (član 127. stav (1)). 19) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila s pravom prvenstva prolaza postupi protivno odredbama člana 126. Član 237. vlasnik vozila koji postupi protivno odredbama člana 208..00 KM kaznit će se za prekršaj: . stav (2) tačka 1. vlasnik vozila ako u roku od osam dana ne vrati registarske tablice nadležnom organu (član 208. st. 16) vozač koji se vozilom približava prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na način protivan odredbama člana 113.. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. stav (4)). (1) do (4).). 31) vozač koji u saobraćaju na putu učestvuje motornim ili priključnim vozilom koje je upućeno na tehnički pregled a nije podvrgnuto tom pregledu (član 231. stav (2)). (2) i (3). (3) Osim novčane kazne za prekršaje iz stava (1) ovog člana. ili prouzrokovana saobraćajna nesreća.14) gonič stoke koji ne nadzire stoku koja se kreće po putu (član 104. stav (1).00 KM i odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda. vlasnik vozila koji ne podnese podatke o identitetu lica kome je dao vozilo na upravljanje (član 172. 20) vozač koji vozilom prevozi teret kojim se ugrožava sigurnost učesnika u saobraćaju. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.3 g/kg do 1 g/kg (član 174.

ili ako ta svjetla upotrebljava na način suprotan odredbama člana 95. 7) vozač koji vozilom pretiče drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu. 15) vozač motocikla i lahkog motocikla i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (član 102. stav (3) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza. 3) vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je više od 20 do 30 km na sat veća od dozvoljene brzine... odnosno ne zaustavi vozilo na pogodnom mjestu. i član 46.1) vozač koji ne zaustavi vozilo iza vozila javnog prijevoza putnika. vozač vozila na motorni pogon koji upotrebljava svjetla za označavanje vozila protivno odredbama člana 94. ili vozač motornog vozila koje ne može razviti brzinu od najmanje 40 km na sat ako se kreću po autoputu ili putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila ili brzom putu (član 116. stav (1)). st. stav (1)). (1) i (2)).. stav (3)). (1) i (3)). kada lica moraju preći preko saobraćajne trake ili biciklističke trake kojom se njegovo vozilo kreće (član 30. (1) i (2) i član 120. 19) vozač motornog vozila koji zaustavi vozilo na autoputu ili na autoputu obavlja polukružno okretanje vozilom iz jednog smjera saobraćaja u suprotni smjer. 12) vozač vozila na motorni pogon koji po magli ne upotrebljava propisana svjetla. gonič stoke i vozač vozila koje se ne smatra motornim vozilom. stav (1)). 4) vozač koji na raskrsnici skrene vozilom u pravcu označenom zelenom svijetlećom strelicom i pri tome ometa saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji ulazi. ako ne drži svoje vozilo na propisanom odstojanju od istog takvog vozila ispred sebe (član 97.).). stav (1)). 2) vozač koji mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila (član 42. 6) vozač koji poslije izvršenog preticanja ili obilaženja vozilom ponovo ne zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se do tada kretao (član 62.500 kg.).). ili mu je dužina veća od sedam metara. 5) vozač koji u slučajevima iz člana 60. ili koje prelazi pješački prijelaz (član 65. st. 20) vozač motornog vozila koji postupi protivno odredbi člana 120. 8) vozač koji prije nego što napusti vozilo ne preduzme sve mjere kojima se sprečava da ono samo krene s mjesta na kojem je ostavljeno (član 78. 18) pješak. zaustavljenog na stajalištu. ili kretanje unazad (član 117. st. . 14) vozač vozila na motorni pogon čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. st... ili iza autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe.). 9) 10) 11) vozač koji svojim vozilom noću vuče vozilo na motorni pogon protivno odredbama člana 83. 13) vozač koji ne drži potrebno odstojanje kad se kreće iza drugog vozila (član 96. 17) učesnik u saobraćaju koji je prilikom prelaženja preko željezničke pruge u istom nivou postupio protivno odredbama člana 115. vozač koji postupi protivno odredbama člana 90. 16) pješak koji na obilježenom pješačkom prijelazu na kome je saobraćaj pješaka reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima za pješake ne postupi prema tim znakovima (član 109.). ili ne propusti pješake koji prelaze preko kolovoza (član 52. odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 30 do 50 km na sat veća od dozvoljene brzine (član 44. (2) i (3).

stav (1). kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. od 2. vozač koji postupa suprotno odredbama člana 186. Član 238. svjetlosno-signalne i reflektujuće ure aje ili materije koji daju svjetla crvene boje. stav (1) ima na prednjoj strani svjetlosne. stav (3)). a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. do 5. 3) vozač vozila javnog gradskog prijevoza putnika. stav (4).. stav (2)).21) vozač koji vozilom na putu kroz tunel izvodi radnje čije je izvo enje u tunelu zabranjeno (član 123. (1) i (3)).).00 KM. vozaču se može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. (1) 1) Novčanom kaznom u iznosu od 40.. stav (5)). ili kad u toku 24 sata upravlja duže od devet sati (član 199. st. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća. protivno odredbama člana 35. ne označi na način iz člana 129.. učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. koji prilikom uključivanja u saobraćaj sa stajališta postupi protivno odredbi člana 31. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. kad ta vozila izlaze sa stajališta (član 31. stav (3). 23) 24) vozač koji upravlja vozilom koje je opterećeno protivno odredbi člana 127. stav (2). 25) vozač koji u pogledu smještaja tereta na vozilu ili u pogledu označavanja tereta postupi protivno odredbama člana 128. 29) 30) vozač koji postupa protivno odredbi člana 200. st. 28) vozač koji teretnim motornim vozilom čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. 7) vozač koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo povećava brzinu kretanja na način da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe (član 43. ili posebno obilježenom vozilu za prijevoz djece.. stav (1)). kao i vozač posebno obilježenog vozila za prijevoz djece. odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda.. vozač koji optereti vozilo kojim upravlja protivno odredbama člana 127. 8) vozač koji prilikom prolaza kroz raskrsnicu postupi protivno odredbi člana 50. 4) vozač koji prilikom upravljanja vozilom koristi mobilni telefon protivno odredbama člana 33. 5) vozač čije vozilo. 22) vozač vozila na motorni pogon koji za vrijeme kretanja kroz tunel ne drži upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta (član 124.00 do 200. . 6) vozač koji prilikom znatnijeg smanjivanja brzine kretanja vozila postupi protivno odredbi člana 42. (7) i (8). stav (2). stav (2). a na zadnjoj strani svjetla bijele boje. 2) vozač koji ne omogući uključivanje u saobraćaj vozilu javnog gradskog prijevoza putnika. 26) 27) vozač koji teret na vozilu noću. stav (2) tač. 10) vozač koji obavlja mimoilaženje protivno odredbama člana 55. 9) vozač koji se vozilom ne kreće u obaveznom pravcu označenom zelenim svjetlom u obliku zelene svijetleće strelice (član 52. vozač koji postupa protivno odredbi člana 209.500 kg ili autobusom upravlja neprekidno duže od 4 sata i 30 minuta.00 KM kaznit će se za prekršaj: vozač koji upravlja vozilom za prijevoz djece koje nije obilježeno posebnim znakom (član 30.).

). stav (2). bicikla s motorom ili lahkog motocikla ili motocikla koji postupi protivno odredbama člana 100... stav (1) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza.). i 74. 33) vozač koji ne zaustavi svoje vozilo na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila i ne preduzme potrebne mjere da ga što prije ukloni s kolovoza autoputa ili puta rezerviranog za saobraćaj motornih vozila ili brzog puta (član 117... ili koji zaprežno vozilo ostavi bez nadzora na putu (član 103.. (2) i (3). stav (1)). bicikla s motorom ili lahkog motocikla ili motocikla koji se ne kreće na način propisan u članu 99. 25) vozač zaprežnog vozila koji ne upravlja zaprežnim vozilom koje se kreće po putu. 18) vozač koji vuče natovareno teretno motorno vozilo. vozač koji vuče neispravno vozilo na motorni pogon protivno odredbama člana 85. vozač koji pri zaustavljanju ili parkiranju vozila ne postupi prema odredbama člana 70. 31) vozač koji ometa prolaz pješaka koji su stupili na obilježeni pješački prijelaz na kome je saobraćaj reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima. vozač koji pri preticanju ne drži svoje vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče (član 62. st.. odnosno traktor s priključnim vozilom protivno odredbama člana 87. . pješak koji na obilježenom pješačkom prijelazu postupi protivno odredbama člana 109. i 122.).. 30) pješak koji prilikom prelaženja preko kolovoza na mjestu na kome nije obilježen pješački prijelaz ometa saobraćaj vozila (član 110. 27) pješak koji se na putu koji ima trotoar ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka kreće kolovozom (član 106. bicikla s motorom. 120.. 28) 29) pješak koji preko kolovoza i biciklističke staze ili trake prelazi na način protivan odredbama člana 108. 19) vozač koji pri vučenju neispravnog vozila na motorni pogon postupi protivno odredbama člana 89. (2) i (3). st. (1) i (3) i člana 118. stav (2)). vozač bicikla. 21) 22) vozač bicikla.stav (4). 24) vozač bicikla i bicikla s motorom i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (član 102.11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) vozač koji u slučaju iz člana 60. lahkog motocikla ili motocikla koji prevozi drugo lice protivno odredbama člana 101.. 23) vozač bicikla. 26) pješak koji se nepotrebno zadržava na kolovozu ili se kreće po kolovozu na način kojim se ometa ili sprečava saobraćaj vozila (član 105. a kojima je na takvom prijelazu dozvoljen prolaz (član 111. vozač koji vozilo zaustavljeno na kolovozu ne obilježi posebnim znakom na način propisan u članu 77. stav (1)). st. 73. 32) vozač motornog vozila koji na putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila postupi protivno odredbama člana 117. ili znakovima koje daje ovlašteno lice. 20) vozač vozila na motorni pogon koji u pogledu upotrebe kratkih svjetala postupi protivno odredbama člana 93.. stav (1) i čl.). vozač koji zaustavi ili parkira svoje vozilo protivno odredbama čl. vozač motornog vozila koji pri vuči drugog motornog vozila postupi suprotno članu 81.).

st. (3) i (4) i član 46. ne propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću pravcem u kome je saobraćaj otvoren. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća. stav (4)).00 KM do 200. 7) vozač koji smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da svojim vozilom pričinjava smetnje normalnom odvijanju saobraćaja (član 43. 3) vozač koji u putničkom automobilu prevozi dijete protivno odredbi člana 34.). stav (3)). 5) vozač koji za kretanje svog vozila koristi put. 8) vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 10 do 20 km na sat veća od dozvoljene brzine (član 44. odnosno isključivanja s autoputa postupi protivno odredbama člana 121. 6) vozač koji prilikom kretanja vozila unazad postupi protivno odredbama člana 41. ili ako utiče na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje sigurnost saobraćaja (član 32. vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. 38) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje nema ispravne propisane ure aje i opremu osim ure aja za upravljanje. 2) vozač ili drugo lice koje se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže sigurnosnim pojasevima (član 34. osim saobraćajnih znakova ograničenja brzine (član 130.34) vozač motornog vozila koji se na autoputu ne kreće krajnjom desnom saobraćajnom trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni (član 119.). 37) ako ne obilježi vozilo posebnim znakom (član 186. stav (1)). (1) i (2)). odnosno stazu koja nije namijenjena za saobraćaj one vrste vozila kojoj to vozilo pripada (član 38. odredit će mu se jedan kazneni bod. 35) vozač motornog vozila koji prilikom uključivanja na autoput. 9) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom na kome nema propisanu oznaku najveće dozvoljene brzine za to vozilo (član 46. ure aja za spajanje vučnog i priključnog vozila. stav (2).00 KM kaznit će se za prekršaj: 1) lice koje se prevozi vozilom ako na bilo koji način ometa vozača u upravljanju vozilom. stav (1)). tahografa i pneumatika (član 203. stav (9)). a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. 39) vozač motornog i priključnog vozila registriranog u stranoj zemlji ako nema važeću saobraćajnu dozvolu. 36) učesnik u saobraćaju koji se ne pridržava ograničenja.. registarske tablice i me unarodnu oznaku zemlje registracije prema odredbama člana 212. Član 239. . učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50... (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. stav (2)). st. 10) vozač koji prilikom skretanja postupi protivno odredbama člana 48. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 30. odnosno kolovoz ili saobraćajnu traku.)..). zabrana ili obaveza izraženih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova.00 KM. 11) vozač koji prilikom napuštanja raskrsnice u slučaju iz člana 53. ure aja za zaustavljanje. 4) vozač koji prije obavljanja odre enih radnji vozilom ne obavijesti o svojoj namjeri druge učesnike u saobraćaju (član 37.

. stav (2).. 33) vozač koji nema kod sebe važeću potvrdu za korištenje probnih tablica ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštenog lica (član 211. vozač koji prilikom vučenja vozila na motorni pogon ne postupi na način propisan u članu 84. stav (1)). stav (1)). ili ako se daju svjetlosni i zvučni znakovi koji upozoravaju da će se taj ure aj početi spuštati.). ili ako se taj ure aj već počeo spuštati. i 56. vozač koji postupi suprotno članu 112. 26) pješak koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje saobraćaja spušten. 106.). stav (2)).) gonič stoke koji stoku ne drži što bliže desnoj ivici puta (član 104. pješak koji se po kolovozu kreće protivno odredbama čl. vozač koji prilikom davanja zvučnih znakova upozorenja postupi protivno odredbama člana 67. stav (1)).. 29) vozač koji kod sebe nema odgovarajuću važeću vozačku dozvolu ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštenog lica (član 172. i 107. 21) vozač koji neispravno vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta ako je odstojanje izme u vučnog i vučenog vozila kraće od propisanog (član 88. vozač koji obavlja obilaženje protivno odredbama člana 59. 13) 14) 15) 16) vozač koji obavlja mimoilaženje protivno odredbama čl. 20) lice koje upravlja neispravnim vozilom na motorni pogon koje se vuče pomoću užeta ili krute veze ako nema odgovarajuću dozvolu (član 86. 31) vozač-instruktor koji na putu osposobljava kandidata za vozača na motornom vozilu koje nije označeno posebnim tablicama (član 183. tač. 28) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom a njegovoj vozačkoj dozvoli je istekao rok važenja (član 172. stav (5)). 17) lice koje na zaustavljenom ili parkiranom vozilu otvara vrata i time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju ili ugrožava sigurnost saobraćaja (član 72..12) vozač kome je svjetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu ako vozilom u e u raskrsnicu i ako je gustina saobraćaja takva da se na raskrsnici mora zaustaviti i na taj način ometa ili onemogućava saobraćaj drugih vozila koja dolaze s bočnih kolovoza (član 54... kad se pojavi crveno trepćuće svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo (član 115.). 1. stav (1)).. stav (1). 18) 19) vozač vozila na motorni pogon koji svojim vozilom vuče drugo vozilo protivno odredbama člana 81. 27) pješak koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi. 32) vozač motornog vozila koje nema propisan broj registarskih tablica ili na kome su te tablice postavljene tako da se dobro ne vide ili nisu čitke (član 210. 30) ako vozač za vrijeme upravljanja motornim vozilom ne koristi pomagala koja su upisana u obrazac njegove vozačke dozvole (član 172. 22) 23) 24) 25) vozač koji upravlja motornim vozilom bez upaljenog kratkog svjetla (član 90. vozač koji zaustavi ili parkira vozilo protivno odredbama člana 71.). 55.).). . odnosno da se prijelazu puta preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće po šinama (član 114.

organi koji vode prekršajni. Član 244. vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. zabranama i mjerama iz stava (2) ovog člana vozačima motornih vozila i motornim vozilima vodi se kod nadležnog organa prema mjestu prebivališta. učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. policija. preduzeća.00 KM do 150. kantonima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. Član 242. Provo enje ovog Zakona. zabranama upravljanja motornim vozilima. Svi prihodi nastali primjenom ovog Zakona. u skladu s članom 2. zdravstvene ustanove. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine dužan je obavijestiti o tome organ koji vodi evidenciju o tim kaznama. (1) O izrečenim kaznama. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. . Ako je odlukom nadležnog organa zabranjeno vozaču-instruktoru upravljanje motornim vozilom. obrazovne ustanove i nevladine organizacije koje se bave pitanjima sigurnosti saobraćaja na putevima. pripadaju nadležnim organima. Član 245. saobraćajnim nesrećama. (3) Podatke iz evidencije predvi ene u stavu (1) ovog člana mogu koristiti: pravosudni organi. (4) Evidencija o izrečenim kaznama. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. vozač-instruktor ne smije se baviti obučavanjem kandidata za vozača u upravljanju motornim vozilom za vrijeme trajanja te zabrane.00 KM. kao i preduzeća koja obavljaju javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe. državni organi. Član 243.). (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća. odnosno administrativni postupak. Član 241. Izricanje novčane kazne u iznosu do 50. motornim i priključnim vozilima i vozačima motornih vozila vodi se evidencija prema mjestu prebivališta. posljedicama saobraćajnih nesreća. (1) Trajanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom računa se od dana upisa zaštitne mjere u vozačku dozvolu za onu kategoriju ili potkategoriju za koju je zabrana izrečena. zabranama i mjerama. Član 240. (2) Nadležni organ koji izrekne kaznu ili zabranu upravljanja motornim vozilom. stav (1) i član 212. odredit će mu se jedan kazneni bod.34) vozač koji nema kod sebe važeću saobraćajnu dozvolu za vozilo kojim upravlja ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštenog lica (član 211. pokretanje i vo enje postupka za prekršaje i preduzimanje drugih mjera za provo enje ovog Zakona vrše nadležni organi. odnosno izdavanje prekršajnog naloga obavlja ovlašteno lice nadležnog organa za poslove kontrole i reguliranja saobraćaja na putevima u entitetima.00 KM na licu mjesta. (2) Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne računa se u vrijeme trajanja zabrane upravljanja motornim vozilom. ili drugu mjeru propisanu zakonom entiteta. ovog Zakona. Član 246.

kao i djelokrug uredit će se pravilnikom koji donosi ministar. osniva se Vijeće za sigurnost saobraćaja (u daljnjem tekstu:Vijeće). Član 247. osim ako nije bio u stanju spriječiti prekršaj. način imenovanja predsjednika i članova Vijeća. (4) Broj članova. saobraćajne kulture i koordiniranja svih subjekata koji svojim djelovanjem mogu doprinijeti većoj sigurnosti saobraćaja. (2) Zabrana korištenja strane vozačke dozvole je zabrana vozaču kome je izrečena da na teritoriji Bosne i Hercegovine upravlja motornim vozilom one kategorije ili onih kategorija na koje se zabrana odnosi. OVLAŠTENJA ZA DONOŠENJE PROPISA ZA IZVRŠENJE OVOG ZAKONA Član 252. XII. 26). Pod uvjetom reciprociteta. ne učini prekršaj za koji se može izreći ta zabrana. Član 248. može odgoditi izvršenje zabrane upravljanja motornim vozilom osim za prekršaj iz tač. XIII. uz saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. ovog Zakona. kaznit će se za prekršaj koji učini kandidat za vozača. nadležnih ministarstava i organa koji upravljaju putevima. (1) S ciljem unapre enja saobraćajno-obrazovnog rada.(1) Nadležni organ koji vodi prekršajni postupak. 25). može se izreći zabrana korištenja strane vozačke dozvole u istom trajanju. koji ne može biti kraći od šest mjeseci ni duži od jedne godine. odnosno staratelj maloljetnika. VIJEĆE ZA SIGURNOST SAOBRAĆAJA Član 251. (3) Izvršenje mjere iz stava (2) ovog člana ne može se odga ati. . pod uvjetom da učinilac prekršaja u odre enom roku. Član 250. Vozač-instruktor pod čijim se nadzorom kandidat za vozača obučava u upravljanju motornim vozilom u saobraćaju na putu. Član 249. tom vozaču. (1) Ako vozač koji ima stranu vozačku dozvolu na teritoriji Bosne i Hercegovine učini prekršaj za koji je ovim Zakonom predvi eno da se mora ili može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom. u Bosni i Hercegovini pokrenut će se prekršajni postupak ako to zahtijeva nadležni strani organ a vozač za taj prekršaj može biti kažnjen na osnovu ovog Zakona ako za taj prekršaj nije bio kažnjen u zemlji u kojoj je prekršaj učinjen. Ako maloljetnik učini radnju koja je ovim Zakonom utvr ena kao prekršaj. umjesto zabrane upravljanja motornim vozilom. kaznit će se roditelj. u skladu s propisom entiteta. kantona ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. 32) i 33) člana 235. novčanom kaznom propisanom za učinjeni prekršaj ako je taj prekršaj učinjen kao posljedica propusta dužnog staranja o maloljetniku. a u stranoj zemlji učini saobraćajni prekršaj prema propisima te zemlje. (2) Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine i me unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. (2) Odgo eno izvršenje zabrane iz stava (1) opozvat će se ako učinilac prekršaja u roku za koji je izvršenje odgo eno učini novi prekršaj za koji je propisano izricanje ili mogućnost izricanja zabrane upravljanja motornim vozilom. usvojitelj. (3) Članovi Vijeća imenuju se iz reda stručnjaka za oblast saobraćaja na putevima. protiv vozača koji ima prebivalište u Bosni i Hercegovini.

19) dimenzijama.). njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stanovišta sigurnosti saobraćaja (član 11. posebnom znaku za lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu (član 186. 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) obliku i sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći (član 158. o ure ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ure aji i oprema u saobraćaju na putevima (član 203. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama. vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica (član 215.). o organiziranju obuke za osposobljavanje pružanja prve pomoći (član 178. 22) tehničkim pregledima i uvjetima koje moraju ispuniti organizacije za obavljanje tehničkih pregleda (član 219. u obimu koji utiče na sigurno upravljanje motornim vozilom. 20) homologaciji vozila i dijelova (član 205.).). sadržaju.).).). o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putu (član 144. postupku i načinu izdavanja.).Ovlašćuje se ministar da sam ili u saradnji s odgovarajućim nadležnim organom donese bliže propise o: 1) certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti (član 6. XIV.).). PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE . obliku i boji. obilježavanju vozila kojim upravlja lice s oštećenim ekstremitetima (član 29.). osposobljavanju vozača motornih vozila (član 183.). ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. postupku i načinu izdavanja. produženja važenja i zamjene vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama (član 187. 15) obrascu vozačke dozvole.).). odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada u vozilima. 21) postupku registracije i izdavanja saobraćajne dozvole i knjižice vozila. 3) 4) 5) 6) vo enju evidencije o javnim putevima i objektima na njima (član 13.). 16) obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. načinu davanja ovlaštenja automoto klubovima/savezima i auto-moto društvima i načinu vo enja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama (član 192. 18) ukupnom trajanju upravljanja vozilom. kao i obrascu individualne kontrolne knjižice i uputstvu za njeno popunjavanje (član 202. saobraćaju u zimskim uvjetima (član 170.). sticanju zvanja instruktora vožnje (član 181. 7) saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima. načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašteno lice (član 153.). kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorije i potkategorije u vozačku dozvolu. 2) osnovnim uvjetima koje putevi. 17) zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila (član 198.). postavljanju preventivnih izbočina (član 47. načinu i uvjetima za dobivanje licence za ispitivača (član 179.).).).).

3) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije C bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i C i potkategorija B1 i C1.Član 253. Nikola Špiri s. koja je važila uz kategoriju C. Član 254. 2) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije B bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i BE i potkategorije B1. ovog Zakona bit će doneseni u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona. (1) Ovaj Zakon stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”. decembra 2005. u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi u Bosni i Hercegovini. pirić. završit će obuku u skladu s istim zakonodavstvom. (2) Ovaj Zakon bit će objavljen i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. 4) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije D bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B. 5) vozačima koji imaju pravo upravljati priključnim vozilom kategorije E. CE i DE i potkategorija C1E i D1E. piri . (1) Vozačima koji. bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija BE. r. godine Sarajevo Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dr.C i D i potkategorija B1. PS BiH broj 262/05 22. C1 i D1. (2) Kandidati za vozača motornih vozila koji su obuku počeli u skladu sa zakonodavstvom koje je bilo na snazi u vrijeme početka obuke. Propisi iz člana 252. Član 256. (2) Nadležni organi uredit će sva pitanja iz svoje nadležnosti utvr ena ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. Član 255. imaju pravo upravljati motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije tako da: 1) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije A bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorije A i potkategorije A1. (1) Nadležni organi uskladit će zakone iz svoje nadležnosti s ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. a primjenjivat će se nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu.

i brinuti o zaštiti životne sredine. (1) Sudionici u prometu dužni su poštivati odredbe ovoga Zakona i druge propise iz područja sigurnosti prometa na cestama. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. Tijela Bosne i Hercegovine. održanoj 21. uvjeti za stjecanje prava upravljanja motornim vozilima. (2) Sudionici u prometu ne smiju ometati promet. a naročito djece. Članak 2. starih i nemoćnih osoba. razvijati humane odnose me u ljudima radi zaštite zdravlja i života drugih osoba. održanoj 22. sustav prometnih znakova i znakova koje daju ovlaštene osobe. Ovim se Zakonom utvr uju: temeljna načela me usobnih odnosa i ponašanja sudionika u prometu i drugih subjekata u prometu. Članak 5. sjednici Zastupničkoga doma. vo enje Centralnoga registra vozača i vozila.. pravila prometa na cestama. a poduzeća i javne službe koje održavaju javne ceste ili im je povjereno održavanje javnih cesta moraju ih održavati tako da se na njima u svim uvjetima može odvijati siguran i nesmetan promet. usvojila je ZAKON O OSNOVAMA SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA U BOSNI I HERCEGOVINI I. objekte i opremu na cesti. r. invalida. prometne signalizacije i opreme na cestama radi sigurnog i nesmetanog prometa. (2) Poduzeća. Članak 3. i na 52. sjednici Doma naroda. prosinca 2005. (1) Ceste namijenjene za promet moraju biti prilago ene za siguran i nesmetan promet te odgovarati osnovnim uvjetima propisanim ovim Zakonom. podučavanje kandidata za vozača. Članak 4. rad strukovnih organizacija u Bosni i Hercegovini te druga pitanja iz područja sigurnosti prometa na cestama koja su jedinstvena za cijeli teritorij Bosne i Hercegovine. vjerovnik se namiruje sukladno Zakonu o cestama.4. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 71. uvjeti za ure aje i opremu vozila. entitetska i kantonalna tijela i tijela Brčko Distrikta i tijela lokalne samouprave i lokalne uprave u gradovima i općinama (u daljnjem tekstu: mjerodavna tijela) osigurat će provedbu ovoga Zakona i u sklopu svoje mjerodavnosti donositi propise i poduzimati druge potrebne mjere za njegovu dosljednu provedbu. osnovni uvjeti kojima moraju udovoljavati ceste glede sigurnosti prometa na cestama. ukupna masa i osovinsko opterećenje vozila.Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Mustafa Pamuk. oštećivati cestu. . s. polaganje vozačkih ispita. objekata. osnovni uvjeti kojima moraju udovoljavati vozila u prometu. prosinca 2005. dužnosti u slučaju prometne nezgode. Pamuk Temeljem članka IV. (4) U slučaju pretrpljene štete usljed neodgovarajućeg održavanja javnih cesta. (3) Poduzeća i javne službe iz stavka (1) ovoga članka dužna su pravodobno otklanjati sve nedostatke usljed kojih na odre enim mjestima dolazi do prometnih nezgoda.. javne službe i druga tijela koja brinu o cestama i održavaju ih dužni su organizirati i trajno kontrolirati stanje i održavanje javnih cesta. dimenzije.a) Ustava Bosne i Hercegovine.

popravljaju ili preure uju vozila i puštaju u promet vozila. ustanove. Članak 8. . (3) Bliže odredbe o načinu i postupku certificiranja i uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za certificiranje vozila pravilnikom propisuje ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar). 7) biciklisti ki trak je dio kolnika namijenjen za promet bicikala i bicikala s motorom. koji se proteže duž kolnika i biciklistički koji je označen uzdužnom crtom na kolniku. Pojedini izrazi koji se rabe u ovome Zakonu imaju slijedeća značenja: 1) autobus je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba koje. (1) Promet na javnoj cesti može se ograničiti ili zabraniti samo kada je to nužno radi: sprečavanja ili otklanjanja opasnosti za sudionike u prometu. dužna su izvoditi poduku na način koji će osigurati da kandidati nauče i usvoje pravila prometa i etiku u prometu. 2) autocesta je javna cesta posebno izgra ena i namijenjena isključivo za promet motornih vozila. ima više od osam sjedala. koja se biciklistička proteže uzduž kolnika i koja je od njega odvojena i označena propisanim prometnim znakom. održavaju.Poduzeća. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno sudjelovanje u prometu na cestama. Poduzeća. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. osim sjedala za vozača. odnosno popravljati prema uvjetima propisanim za sigurno sudjelovanje vozila u prometu na cestama. obrazovne organizacije. čiji obujam motora ne premašuje 125 cm³ a snaga motora ne premašuje 11 kNJ. čiji radni obujam motora nije veći od 50 cm³ i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 50 km na sat. pravne ili fizičke osobe i druga tijela koja posjeduju vlastita vozila dužna su brinuti o tomu da vozači njihovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge uvjete za sigurno upravljanje vozilima i da osiguraju da njihova vozila budu ispravna. dijelove i opremu proizvoditi. koja je kao autocesta označena propisanim prometnim znakom. te da imaju propisane ure aje i opremu. preure ena ili u većem opsegu popravljana vozila prije puštanja u promet moraju biti certificirana u ovlaštenoj organizaciji koja obavlja certificiranje vozila. Članak 9. (1) Poduzeća. 6) biciklisti ka staza je izgra ena prometna površina namijenjena za promet bicikala i bicikala s motorom. održavati. ustanove i druge pravne ili fizičke osobe kada proizvode. ure aje. rezervne dijelove i opremu za vozila dužna su vozila. 3) bicikl je vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje se pokreće isključivo snagom vozača. s po najmanje dva prometna traka i trakom za zaustavljanje vozila u nuždi. sukladno valjanim propisima. (2) Pojedinačno proizvedena. ure aje. koja ima dva fizički odvojena kolnička traka za promet iz suprotnih smjerova. 4) bicikl s motorom je vozilo na motorni pogon s dva ili tri kotača. 5) laki motocikl je vozilo na motorni pogon s dva ili tri kotača. bez križanja s poprečnim cestama i željezničkim ili tramvajskim prugama u istoj razini i u čiji se promet može uključiti. (2) Postupak i uvjete za ograničenje i zabranu iz stavka (1) ovoga članka utvrdit će mjerodavna tijela. Članak 6. sprečavanja oštećenja javne ceste ili izvo enja radova na javnoj cesti. ustanove i druge pravne ili fizičke osobe koje školuju ili podučavaju kandidate za vozače motornih vozila. Članak 7. odnosno isključiti samo odre enim i posebno izgra enim priključnim javnim cestama na odgovarajući kolnički trak autoceste. puštati u promet.

cesta je svaka javna cesta i nerazvrstana cesta na kojoj se odvija promet. traktora. 18) laka prikolica je priključno vozilo čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg. koju svatko može slobodno koristiti pod uvjetima odre enim zakonom i koju je mjerodavno tijelo proglasilo javnom cestom. kao i motorno vozilo na tri kotača . 12) inozemna voza ka dozvola je vozačka dozvola i me unarodna vozačka dozvola koju je izdalo mjerodavno tijelo vozačka strane države.ako motocikl njegova masa nije veća od 400 kg. kao i ulica u naselju. 9) 10) Centralni registar je evidencija o svim vozačima i vozilima. odnosno četiri kotača. 26) mimoilaženje mimoila enje je prolaženje vozilom pokraj drugoga vozila koje se istim kolnikom kreće iz suprotnoga smjera. 27) motocikl je motorno vozilo s dva kotača. 23) manja materijalna šteta je šteta u prometnoj nezgodi nastala na vozilu na kojem nisu oštećeni vitalni dijelovi i teta sklopovi i koje se može samostalno kretati na cesti. čiji radni obujam motora nije veći od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 350 kg a snaga motora ne premašuje 4 kNJ. 25) me unarodna voza ka dozvola je javna isprava koju izdaje ovlaštena organizacija na temelju nacionalne vozačke unarodna vozačka dozvole te države. u pravilu.8) brza cesta je javna cesta namijenjena za promet isključivo motornih vozila. 22) magistralna cesta je javna cesta koja povezuje veće gradove i važnija gospodarska područja u Bosni i Hercegovini i koja se nadovezuje na mrežu odgovarajuće kategorije cesta sa susjednim državama. čija najveća dopuštena masa ne premašuje 3. radnog stroja i zaprežnog vozila) koja su zaustavljena na cesti ili se na bliskoj me usobnoj udaljenosti kreću istim prometnim trakom u istome smjeru. 14) kolona je niz od najmanje tri vozila (osim bicikla. s bočnom prikolicom ili bez nje. 20) licencija je javna isprava koju je izdalo mjerodavno tijelo i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta i izučenost za obavljanje odre enih poslova iz područja sigurnosti prometa. kolnik 16) kolni ki trak je uzdužni dio kolnika namijenjen za promet vozila u jednome smjeru s jednim ili više prometnih kolnički trakova. 13) javna cesta je površina od općeg značenja za promet. 15) kolnik je dio površine ceste namijenjen prvenstveno za promet vozila. 11) cesta rezervirana za promet motornih vozila je javna cesta kojom mogu prometovati samo motorna vozila i koja je kao takva označena propisanim prometnim znakom. pri čemu su brzina kretanja vozila i postupanja vozača me usobno uvjetovani i izme u kojih bez ometanja ne može ući drugo vozilo.500 kg. . nema zaustavnih trakova i koja je kao takva označena propisanim prometnim znakom. 24) masa vozila je masa praznoga vozila s punim spremnikom goriva i priborom i opremom predvi enim za vozilo. koja ima sva raskrižja u dvije ili više razina s poprečnim cestama i drugim prometnicama (željezničkim ili tramvajskim prugama). 17) kombinirano vozilo je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba i tereta. 21) lokalna cesta je javna cesta koja povezuje naselja na teritoriju općine ili koja je od značenja za promet na teritoriju općine. koje na ravnoj cesti može razviti brzinu etverocikl veću od 45 km na sat. s jednim ili dva razdvojena kolnička traka. 19) laki tricikl ili četverocikl je motorno vozilo s tri.

osoba koja pješak vlastitom snagom gura ili vuče vozilo. entiteta. bicikl. 41) pješački otok je uzdignuta ili na drugi način obilježena površina koja se nalazi na kolniku i koja je odre ena za pje a ki privremeno zadržavanje pješaka koji prelaze preko kolnika ili ulaze u vozilo i izlaze iz vozila javnoga prometa. saonicama ili se vozi na koturaljkama. 33) nerazvrstana cesta je površina koja se koristi za promet prema ma kojoj osnovi i koja je dostupna većem broju raznih korisnika (seoski. u odnosu na dotadašnji smjer kretanja. . konstruirano da vuče. 46) preglednost podrazumijeva prostor što ga sudionik u cestovnom prometu može vidjeti s mjesta na kojem se nalazi. kao i osoba koja klizi klizaljkama. najveća dopuštena 32) naselje je prostor na kojem se nizovi ili skupine zgrada nalaze s jedne ili s obiju strana ceste dajući joj izgled ulice. čije granice odre uje mjerodavno tijelo prometnim znakovima za označavanje naseljenih mjesta. konstruirano tako da se svojim prednjim dijelom oslanja na vučno vozilo. bicikl s motorom ili pokretna kolica za nemoćne osobe. ako se pritom kreće brzinom čovječijega hoda. 44) poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine. poljski i šumski putovi. niti se prevozi u vozilu ili na vozilu. 30) motorno vozilo je vozilo na motorni pogon koje je prvenstveno namijenjeno za prijevoz osoba ili tereta na cestama motorno ili koje služi za vuču priključnih vozila namijenjenih za prijevoz osoba ili tereta. 39) parkiranje vozila je prekid kretanja vozila dulji od pet minuta. radi uključenja u polukružno suprotni tok prometa. obilježen obilježeni pješa ki oznakama na kolniku i odgovarajućim prometnim znakom. osim prekida koji se čini da bi se postupilo prema znaku ili pravilu kojim se regulira promet.). 35) obila enje je prolaženje vozilom pokraj zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugoga objekta koji se nalazi na obilaženje prometnom traku kojim se vozilo kreće. osoba u pokretnom stolcu za nemoćne osobe koju pokreće vlastitom snagom ili snagom motora. dječie prijevozno sredstvo. 31) najve a dopu tena masa je masa vozila zajedno s njegovom nosivošću. 29) mijenjanje prometnog traka je prelaženje vozilom iz jednog u drugi prometni trak za promet u istome smjeru radi prestrojavanja ili dopuštenog bržeg kretanja. 42) pje ak je osoba koja sudjeluje u prometu. osim vozila za prijevoz osoba ili tereta koja se kreću po tračnicama. 37) tijelo mjerodavno za je tijelo mjerodavno za odre ene poslove. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. putovi na nasipima za obranu od poplava. 38) osovinsko optere enje je dio ukupne mase kojim osovina vozila opterećuje kolnik na cesti u stanju mirovanja opterećenje vozila. utvr eno ustavom i zakonom Bosne i Hercegovine. a ne upravlja vozilom. ručna kolica. traktora i drugih motornih vozila koja nisu prvenstveno namijenjena za prijevoz osoba ili tereta.28) motokultivator je vozilo na motorni pogon s jednom ili dvije osovine i pogonskim motorom do 12 kNJ. 36) obilje eni pje ački prijelaz je dio površine kolnika namijenjen za prelaženje pješaka preko kolnika. 43) polukru no okretanje je okretanje vozila za 180 stupnjeva. bicikla s motorom. 34) nosivost je dopuštena masa do koje se vozilo smije opteretiti prema deklaraciji proizvo ača vozila. 45) potvrda o registraciji je javna isprava koju za registrirano vozilo izdaje mjerodavno tijelo. 40) pje ačka zona je ure ena prometna površina namijenjena za kretanje pješaka u kojoj je dopušteno kretanje pješa ka motornih vozila s posebnim odobrenjem. parkirališta i sl. potiskuje ili nosi oru a za razne poljoprivredne radove. prostori oko benzinskih crpki. skijama.

56) prometna nezgoda je nezgoda na cesti u kojoj je sudjelovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno ili više osoba poginulo ili ozlije eno ili je izazvana materijalna šteta.47) pretjecanje je prolaženje vozilom pokraj drugoga vozila koje se kreće u istom prometnom traku i u istom smjeru. 53) prometni trak za vozila javnoga gradskog prijevoza je označeni uzdužni dio kolnika namijenjen za vozila javnoga gradskog prijevoza putnika kada su u vozilu putnici. 64) regionalna cesta je javna cesta koja povezuje važnija gospodarska područja u Bosni i Hercegovini i koja osigurava najracionalniju vezu izme u općina. 63) raskri je je površina na kojoj se križaju ili spajaju dvije ceste ili više cesta. kao i u tunelima i galerijama. i to na način koji ne primorava vozača drugoga vozila da naglo mijenja smjer ili brzinu kretanja. 59) prometni trak za spora vozila je uzdužni dio kolnika namijenjen za vozila koja sporom vožnjom smanjuju protočnost prometa. 48) prometna dozvola je javna isprava koju je izdalo mjerodavno tijelo i kojom se dokazuju vlasništvo odre enog vozila. 55) putni ki automobil je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba koje. bilo da je konstruirano kao priključno prikolica ili kao poluprikolica. . njegove tehničke i druge osobine i karakteristike. zaustavljanjem i sl. 49) potvrda o vlasni tvu vozila je javna isprava koju je izdalo mjerodavno tijelo i kojom se dokazuju vlasništvo nad vlasništvu odre enim vozilom. odnosno spajanjem cesta. 66) skup vozila čine vozilo na motorni pogon i priključna vozila koja u prometu na cestama sudjeluju kao cjelina. propuštanje smanjivanjem brzine kretanja ili prekidanjem radnje koju izvodi vozilom. koje po konstrukcijskim osobenostima ne može razviti brzinu veću od 30 km na sat. 52) priklju no vozilo je vozilo namijenjeno da bude vučeno vozilom na motorni pogon. 54) propu tanje vozila je radnja koju je u odre enim slučajevima vozač dužan izvršiti zaustavljanjem vozila. odnosno drugih prilaznih cesta s objekata pokraj cesta. njegove tehničke i druge karakteristike. 62) radni stroj je vozilo na motorni pogon namijenjeno za obavljanje odre enih radova vlastitim ure ajima i opremom. 58) prometni trak za zaustavljanje vozila u nu di je označeni uzdužni dio kolnika na autocestama i na odre enim nuždi mjestima na cestama višega ranga.). 51) prestrojavanje je zauzimanje takvoga položaja vozilom na prometnom traku i na takvoj udaljenosti od raskrižja ili drugog mjesta na cesti iz kojega se na siguran način može izvesti sljedeća dopuštena radnja vozilom (skretanjem. 61) prometni trak za usporavanje je dio kolnika namijenjen za isključivanje vozila iz prometa na cesti. osim sjedala za vozača. ima najviše putnički osam sjedala. kao i šira prometna površina koja raskrižje nastaje križanjem. 57) prometni trak je označeni ili neoznačeni uzdužni dio kolnika čija je širina dovoljna za nesmetani promet jednoga prometni niza vozila. 60) prometni trak za ubrzavanje je dio kolnika namijenjen za uključivanje vozila u promet sa sporedne ceste. 65) u suradnji s mjerodavnim tijelom znači da je tijelo koje donosi podzakonski akt obvezno osigurati sudjelovanje u izradbi ili davanju mišljenja mjerodavnoga tijela o podzakonskome aktu. okretanjem. 50) posebni objekt na cesti je oprema na cesti postavljena radi smanjenja brzine kretanja vozila na mjestima gdje je posebno ugrožena sigurnost sudionika u prometu.

83) zaprežno zapre no vozilo je vozilo koje vuče upregnuta životinja. radi napajanja motora električnom energijom. pa i kada na priključku na javnu cestu ima izgra eni kolnik. 75) tricikl ili četverocikl je motorno vozilo s tri. 74) plo nik je posebno ure ena prometna površina namijenjena za kretanje pješaka. 78) ulica je dio ceste u naseljenom mjestu s pločnikom i rubnjakom. 71) traktor je vozilo na motorni pogon konstruirano da vuče. 84) zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na cesti u trajanju do pet minuta. vozač ne može jasno uočiti druge sudionike u prometu na udaljenosti od najmanje 200 m na cesti izvan naselja. osim pokretnih stolaca bez motora za nemoćne osobe i dječijih prijevoznih sredstava. uključujući i masu osoba koje se nalaze u vozilu. kao i masu priključnoga vozila s teretom . osim prekida koji se čini da bi se postupilo prema znaku ili pravilu kojim se regulira promet. odnosno od najmanje 100 m u naselju. u kojem se vozila ne smiju kretati brzinom većom od brzine hoda pješaka zbog dopuštenog kretanja pješaka i dječije igre. 76) sudionik u prometu je osoba koja u prometu na cesti upravlja vozilom ili se nalazi u vozilu ili na vozilu koje tjera. usljed nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika. koje na ravnoj cesti može razviti brzinu veću od etverocikl 50 km na sat. ima više od osam sjedala i koje. . vezano za električni vod.67) smanjena vidljivost postoji kada. pokraj koje se najmanje s jedne strane nalaze nizovi kuća ili skupine zgrada. 68) stajali te je dio površine ceste namijenjen za zaustavljanje autobusa. ima kontakt s električnim vodičem. 82) vozilo na motorni pogon je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora. odnosno da služi za pogon takvih oru a ili za vuču priključnih vozila. potiskuje ili nosi izmjenjiva oru a. 86) zona smirenog prometa je područje u naselju. 77) ukupna masa je masa vozila zajedno s masom tereta koji se prevozi na vozilu. 79) voza je osoba koja na cesti upravlja vozilom. vodi ili jaše životinju koja se kreće po cesti. vozač 80) voza ka dozvola je javna isprava koju je izdalo mjerodavno državno tijelo i kojom se dokazuje pravo upravljanja vozačka odre enom kategorijom ili vrstom vozila. trolejbusa ili tramvaja radi ulaska i izlaska stajalište putnika i koje je označeno prometnim znakom. namijenjeno za javni putnički prijevoz i koje je. 81) vozilo je svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje cestom. 73) trolejbus je motorno vozilo namijenjeno za javni putnički prijevoz koje. 85) zemljana cesta je cesta bez izgra enoga kolnika i kolničkog zastora.ako je ono pridodano vozilu. 72) tramvaj je vozilo na tračnicama s električnim pogonom. kao i pješak ili osoba koja svoje poslove i radne zadatke obavlja na cesti. označeno propisanim prometnim znakom. osim sjedala za vozača. odnosno četiri kotača. koja nije u istoj razini s kolnikom pločnik ceste ili je od kolnika odvojena na drugi način. radi napajanja motora električnom energijom. čiji je radni obujam motora veći od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 550 kg i čija snaga motora ne premašuje 15 kNJ. osim pokretnih stolaca s motorom za nemoćne osobe i vozila koja se kreću po tračnicama. 69) stiker naljepnica je dokaz o registriranju vozila. 70) teretno vozilo je svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prijevoz tereta.

u suradnji s mjerodavnim tijelom. (1) Javne ceste moraju imati najmanje dva prometna traka i dva rubna traka ili rubnjaka u ravni kolnika. II. ovisno o preglednosti ceste. (2) Iznimno od odredaba stavka (1) ovoga članka. njihovi pojedini dijelovi i objekti na njima mogu se pustiti u promet tek nakon što se utvrdi da ispunjavaju propisane tehničke normative glede sigurnosti prometa. Članak 15. prometni znakovi i oprema. (1) Javne ceste moraju biti prilago ene za podnošenje osovinskoga opterećenja od najmanje 10 tona po osovini. Javne ceste. (2) (3) Tijela koja vode evidenciju dužna su redovito dostavljati odgovarajuće podatke Centralnom registru. računajući od najviše točke kolnika. ovisno o njihovom društvenom i gospodarskom značenju. Članak 13. (2) Iznimno od odredaba stavka (1) ovoga članka. s tim što. Odgovarajućim podzakonskim aktom bliže će se urediti vo enje i sadržina Centralnog registra. i zračni prostor iznad kolnika u visini od sedam metara. čine magistralne. Članak 12. moraju se projektirati. opremati i održavati tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima sigurnosti prometa. objekti za potrebe ceste.Članak 10. u suradnji s mjerodavnim tijelom. lokalne ceste i ulica. kao i ulice u naseljima i gradovima. . (1) Ceste. na udaljenosti od najviše 500 m ima odgovarajuće proširenje. regionalne i lokalne ceste. a javnu cestu izvan naselja i zemljišni pojas s obiju strana ceste širine najmanje jedan metar. CESTE Članak 11. njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stajališta sigurnosti prometa pravilnikom propisuje ministar. (3) Bliže odredbe o načinu vo enja evidencije o javnim cestama i objektima na njima pravilnikom propisuje ministar. Članak 14. (1) Mrežu javnih cesta. Članak 16. Javnu cestu čine: donji i gornji stroj ceste. a ulica samo jedan prometni trak bez proširenja. a ulica pločnike s rubnjacima. izgra ivati. cestovni graditeljski objekti. (2) Bliže odredbe o osnovnim uvjetima koje ceste. lokalna cesta može imati samo jedan prometni trak. računajući od krajnje točke popriječnoga profila ceste. državne institucije mjerodavne za vo enje središnjih evidencija uspostavit će Centralni registar. (2) O javnim cestama i objektima na njima vodi se evidencija. odre ene odlukama mjerodavnih tijela. moraju biti izgra ene tako da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje šest tona. (1) Radi povećanja učinkovitosti u provedbi ovoga Zakona i ispunjenja uvjeta i obveza na me unarodnom planu. kao osnova na kojoj se odvija promet.

(1) Mjerodavna tijela koja upravljaju cestama dužna su poduzimati praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na cesti. kao i u slučaju oštećenja kolnika koja u većoj mjeri ugrožavaju sigurnost prometa.5 tona po osovini. ili činiti bilo kakve radnje koje bi mogle ugrožavati ili ometati promet na javnoj cesti ili oštećivati javnu cestu i objekte na njoj. kao i o prohodnosti javnih cesta u zimskome razdoblju i u slučaju elementarnih nepogoda ili izvanrednih doga aja zbog kojih je nastao prekid prometa. (1) Na mostovima. Članak 17. Članak 23. mjerodavna institucija koja upravlja cestama. kao i na dijelu magistralne ceste u naselju. prodavati proizvode i sl.(3) Projektiranjem i gradnjom novih javnih cesta. U slučaju prekida ili ugrožavanja prometa na javnoj cesti zbog nanosa. Članak 21. i to pokraj autoceste i ceste rezervirane za promet motornih vozila na udaljenosti od najmanje 12 metara. Poduzeća i drugi subjekti koji izvode radove na javnoj cesti. Članak 20. osim lokalnih. branike i druge predmete koje su postavili za vrijeme izvo enja radova. Iznad kolnika javne ceste mora postojati slobodan prostor u visini od najmanje 4. saditi sadnice ili postavljati predmete kojima se smanjuje preglednost cesta i željezničke pruge s kojom se cesta križa u istoj razini. (2) Tijela mjerodavna za unutarnje poslove dužna su najmanje dva puta godišnje dostaviti podatke institucijama iz stavka (1) ovoga članka o vrstama. odnosno zbog čega su znatno otežani uvjeti za tok prometa. Članak 18. računajući od krajnje točke popriječnoga profila. te nakon njihova završetka ukloniti s javne ceste ostatke materijala. prometne znakove. mora se osigurati njihovo podnošenje osovinskog opterećenja od najmanje 11. (2) Na javnoj cesti i njezinu zaštitnom pojasu zabranjeno je podizati spomenike i postavljati druga spomen-obilježja. uz dozvolu mjerodavne institucije koja upravlja javnom cestom. kada je cesta uzročnikom prometnih nezgoda. dužni su osigurati mjesto na kome se radovi izvode i za vrijeme trajanja radova organizirati siguran promet na mjestu izvo enja radova. prije početka izvo enja radova. magistralne i regionalne ceste od 10 metara i lokalne ceste . (2) Autobusna stajališta na javnoj cesti izvan naselja.tri metra. . (1) Na javnim cestama zabranjeno je podizati objekte. galerijama i drugim objektima na javnoj cesti širina kolnika ne smije biti manja od širine kolnika na javnoj cesti. odrona ili klizanja terena ili drugih uzroka.5 m od najviše točke kolnika. odmah po saznanju. mora poduzeti mjere za otklanjanje smetnji i uspostavu sigurnog prometa. (1) Mjerodavne institucije koje održavaju i upravljaju cestama dužne su pravodobno i točno obavješćivati javnost o ograničenju i zabrani prometa na javnim cestama i o izvanrednim uvjetima i posebnim mjerama za promet na njima. Članak 19. sredstva za rad. Članak 22. (3) U zaštitnom pojasu javne ceste izvan naselja mogu se postavljati natpisi za reklame. moraju biti izvan kolnika. u tunelima. kao i preglednost na raskrižju. ure aje ili postrojenja. mjestima i vremenu doga anja prometnih nezgoda.

(1) Zabranjeno je na cesti. (1) Sudionici u prometu dužni su postupati sukladno propisima o prometnim pravilima. Javne ceste izvan naselja moraju imati na pogodnim razmacima posebne površine za zadržavanje vozila izvan kolnika. parkiralište ili neku drugu prometnu površinu. (3) Vozač je dužan s kolnika ukloniti predmete i tvari koje s njegovog vozila padnu na cestu.dužan je o tomu obavijestiti mjerodavnu instituciju koja upravlja cestom ili policijsku upravu. III. (1) Vozač je dužan tijekom upravljanja vozilom obratiti pozornost na pješake koji se nalaze na kolniku ili stupaju na kolnik. (3) Na dijelu ceste kojim se kreću djeca ili na kojem su postavljeni prometni znaci o sudjelovanju djece u prometu vozač je dužan voziti s naročitom opreznošću i takvom brzinom da vozilo može zaustaviti u slučaju potrebe. istodobno s obavješćivanjem javnosti. odnosno poduzeće koje brine o održavanju ceste. (3) Sudionici u prometu dužni su postupati prema zahtjevima izraženim s pomoću znakova ili po naredbama koje daju ovlaštene osobe i kada se time odstupa od propisanih pravila prometa ili značenja prometnih znakova postavljenih na cesti. nanijela blato ili bacila otpatke ili predmete na cestu. (2) Sudionici u prometu dužni su postupati sukladno prometnim znakovima postavljenim na cesti i kada se time odstupa od propisa o prometu. Članak 24. ne izaziva opasnost i ne ometa druge sudionike u prometu. pločniku i drugim prometnim površinama ostavljati oštećena. Vozač je dužan držati vozilo na takvoj udaljenosti od drugih vozila u prometu da. vozač je dužan ukloniti s kolnika i predmete na koje nai e tijekom vožnje. Op e odredbe Članak 25. kao i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na cestu. Članak 26. nanositi blato na cestu sa suvremenim kolnikom ili ostavljati ili bacati otpatke ili predmete i tvari koji mogu ometati ili ugroziti promet ili zaga ivati okoliš. prometnim znakovima postavljenim na cesti i znacima i naredbama koje daju ovlaštene osobe. (4) Ako je u mogućnosti i ako time ne ometa sigurnost prometa. Članak 28. a na dijelovima s većim uzdužnim nagibom i posebni trak za kretanje sporih vozila u slučaju vrlo gustoga prometa. dužne su dostavljati auto-moto klubovima/savezima informacije o prohodnosti javnih cesta koje su im potrebne za primjenu njihovih javnih ovlasti. PRAVILA PROMETA Opće 1. vozač mora upravljati vozilom s naročitom opreznošću i voziti takvom brzinom da u slučaju potrebe može zaustaviti vozilo ispred pješačkoga prijelaza. . predmeta i tvari koje je ostavila. otpadaka. s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti u prometu.(2) Mjerodavne institucije koje održavaju i upravljaju cestama. parkiralištu. Članak 27. a ako nije u mogućnosti . (2) Kada prilazi obilježenom pješačkom prijelazu. dotrajala ili neregistrirana vozila. (2) Osoba koja postupi suprotno stavku (1) ovoga članka snosi troškove uklanjanja vozila. Sudionici u prometu dužni su postupati prema svjetlosnom prometnom znaku i kada se taj znak razlikuje od pravila o prednosti prolaza izraženom na istome mjestu drugim prometnim znakom.

(2) Vozač vozila javnoga gradskog prijevoza putnika ili posebno označenog vozila kojim se obavlja organizirani prijevoz djece dužan je s pomoću pokazivača smjera najaviti svoju namjeru da se uključi u promet i to uključivanje obaviti na način kojim se ne ugrožavaju drugi sudionici u prometu. 109. (2) Osobe iz stavka (1) ovoga članka kada radi ulaska u vozilo ili po izlasku iz vozila moraju prijeći preko kolnika dužne su to činiti na način propisan u čl. (1) Vozač vozila koje se kreće pokraj vozila javnoga prijevoza putnika ili pokraj autobusa kojim se obavlja putnički prijevoz zaustavljenog na stajalištu. (4) Vozač vozila koje se kreće iza vozila kojim se prevoze djeca. Članak 33. (2) Kretanjem vozila u smislu stavka (1) ovoga članka smatrat će se i slučaj kada je vozilo zaustavljeno radi postupanja prema prometnom znaku. kao i vozač vozila koji tom vozilu dolazi ususret na cesti s dva prometna traka. (2) Vozilo koje je prilago eno da njime upravlja osoba kojoj su oštećeni udovi bitni za upravljanje vozilom mora biti označeno posebnim znakom. (1) Slijepe osobe. osim u slučaju kada je mobilni telefon prilago en uporabi u vozilu. (3) Vozač mora zaustaviti vozilo iza vozila iz stavka (1) ovoga članka kada osobe. propuštanja vozila koja imaju pravo prednosti prolaza i u drugim slučajevima kada je vozač dužan ili prisiljen zaustaviti vozilo na kolniku. Članak 31. kada samostalno sudjeluju u prometu. vozilo mora biti označeno posebnim znakom. Članak 34. prema odredbama ovoga Zakona. dužan je zaustaviti se kada je vozilo kojim se prevoze djeca zaustavljeno na kolniku dok djeca ulaze ili izlaze iz vozila. 108. Članak 30. mora se kretati smanjenom brzinom tako da ne ugrožava osobe koje ulaze ili izlaze iz toga vozila. (1) Vozač motornoga vozila i osobe koje se prevoze tim vozilom dužni su koristiti sigurnosne pojaseve za vrijeme kretanja vozila u prometu na javnoj cesti. ulazeći ili izlazeći iz toga vozila. moraju nositi bijeli štap kao znak raspoznavanja.Članak 29. moraju prijeći preko prometnog traka i biciklističke staze ili traka kojim se vozilo kreće. Članak 32. Osoba koja se prevozi vozilom ne smije ni na koji način ometati vozača u upravljanju vozilom niti utjecati na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje sigurnost prometa. . (5) Ako se vozilom obavlja organizirani prijevoz djece. postupanja prema znaku i naredbi ovlaštene osobe. (3) Bliže odredbe o načinu označavanja vozila kojim upravlja osoba s oštećenim udovima pravilnikom propisuje ministar. odnosno s proširenja prometnog traka koji se koristi za stajalište. (1) Za vrijeme vožnje u naselju vozač je dužan vozilu javnoga gradskog prijevoza putnika ili posebno označenom vozilu kojim se obavlja organizirani prijevoz djece omogućiti uključivanje u promet kada ta vozila izlaze sa stajališta koja se nalaze izvan kolnika. (1) Za vrijeme kretanja vozila u prometu na javnoj cesti vozač ne smije koristiti mobilni telefon. i 110. u suradnji s mjerodavnim tijelom.

zaustavljanje. Vozač mora za kretanje vozila koristiti isključivo cestu. svjetlosno-signalne ili reflektirajuće ure aje ili tvari koji daju svjetla crvene boje. niti na stražnjem sjedištu dijete mla e od pet godina. kao ni dijete mla e od 12 godina. odnosno stazu namijenjenu za promet one vrste vozila kojoj pripada. dužan je na mjestu na kojem se uključuje postaviti osobu koja će omogućiti siguran izlazak vozila na cestu ili na drugi način osigurati sigurno uključivanje na cestu. (2) Vozač je dužan postupati prema odredbama stavka (1) ovoga članka i kada se uključuje u promet iz garaže. (1) Vozač je dužan kretati se vozilom desnom stranom kolnika u smjeru kretanja. Članak 35. (3) Odredba stavka (1) ovoga članka ne odnosi se na crveno treptavo svjetlo na posebnim motornim vozilima koja prate vozila pod pratnjom. dvorišta ili drugih sličnih površina. skretanje udesno ili ulijevo. a ako mu je vidik zaklonjen ili mu je vidljivost znatno smanjena zbog vremenskih ili drugih prilika. (2) Ako znak iz stavka (1) ovoga članka vozač daje s pomoću pokazivača smjera. obilaženje.) smije započeti takvu radnju samo ako se prethodno uvjerio da to može učiniti bez opasnosti po druge sudionike u prometu ili imovinu. Članak 39. vožnja unatrag i sl. (3) Iznimno od odredaba st. (1) Vozač koji namjerava izvesti neku radnju vozilom na cesti (pomijeranje vozila udesno ili ulijevo. nakon izvršenog pretjecanja drugog vozila. vozač je dužan jasno i pravodobno obavijestiti o svojoj namjeri druge sudionike u prometu dajući znak pomoću pokazivača smjera ili. Radnje vozilom u prometu Članak 36. osim u slučaju opasnosti. vozač nije dužan davati znak o namjeri vraćanja na prometni trak kojim se kretao prije pretjecanja. Članak 37. Kretanje vozila cestom Članak 38. 3. pretjecanje. vodeći pritom računa o položaju vozila i smjeru i brzini kretanja. mora ga davati cijelo vrijeme dok traje obavljanje radnje vozilom. ovoga Zakona. osim u slučaju kada na stražnjem sjedištu ima pričvršćenu dječiju sjedalicu u kojoj dijete mora biti vezano ili da pokraj djeteta sjedi punoljetna osoba. polukružno okretanje. ako oni ne postoje. prometu 2. (1) Vozila ne smiju na prednjoj strani imati svjetlosne. odnosno kolnik ili prometni trak. . (2) Odredba stavka (1) ovoga članka glede svjetala bijele boje ne odnosi se na svjetlo za osvjetljavanje ceste pri vožnji unatrag. a na stražnjoj strani ure aje ili tvari koji daju svjetla bijele boje. mijenjanje prometnog traka. (1) i (2) ovoga članka. a po izvršenoj radnji mora ga prestati davati. odgovarajućim znakom rukom. pokretno svjetlo za istraživanje (reflektor).(2) U putničkom automobilu na prednjem sjedištu do vozača ne smije se prevoziti osoba koja je očito pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava. parkirališta. (1) Prije izvo enja radnji vozilom iz članka 36. (3) Zabranjeno je otvaranje vrata na motornom vozilu na kolniku kada je vozilo u kretanju ili mirovanju i u svim drugim slučajevima kada se može ugroziti sigurnost drugih sudionika u prometu. svjetlo za osvjetljavanje stražnje registarske pločice i registarsku pločicu prevučenu bijelom reflektirajućom bojom.

vozač ne smije naglo povećati brzinu kretanja. uvjete prometa i stanje i svojstva ceste. (3) Vozač ne smije kretanjem vozila unatrag ulaziti u nepregledno raskrižje. preglednosti. (1) Vozač koji se namjerava kretati vozilom unatrag može izvršiti tu radnju samo na kratkom dijelu ceste. vidljivosti. (3) Prilikom pokretanja vozila iz mjesta. prometnim znacima i drugim prometnim uvjetima. osim u slučaju izravne opasnosti. (2) Kada se vozač kreće vozilom unatrag.ako time ne ometa ostala vozila koja se kreću iza vozila kojim upravlja. (3) Iznimno od odredbe stavka (2) ovoga članka. vozača teretnog vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3. uključivati se na cestu s pravom prednosti niti voziti na prijevojima i u zavojima u kojima je preglednost nedovoljna. tako da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju pod navedenim uvjetima može predvidjeti.500 kg. (2) Na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera na kojem postoje tri prometna traka vozač se ne smije vozilom kretati prometnim trakom koji se nalazi uz lijevi rub ceste u smjeru kretanja vozila. (1) Vozač ne smije mijenjati način upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila. (3) Na cesti na kojoj su kolnički traci fizički odvojeni jedan od drugoga vozač se ne smije vozilom kretati kolničkim trakom namijenjenim za promet vozila iz suprotnoga smjera. dužan je kretati se onom stranom kolnika kojom se do tada kretao vožnjom unaprijed. osim na dijelu ceste ispred raskrižja ili drugog mjesta na kojemu vozilo skreće ulijevo. atmosferskim prilikama. 4. (2) Vozač koji namjerava znatnije smanjiti brzinu kretanja vozila dužan je to učiniti na način kojim neće ugroziti druge vozače koji se kreću iza njega. kretati se cestom na prijelazu preko željezničke pruge u istoj razini. ne ugrožava druge sudionike u prometu i sebe ne izlaže opasnosti.(2) Vozač je dužan držati vozilo u kretanju što bliže desnom rubu kolnika i na tolikoj udaljenosti od njega da. gustoći prometa. s obzirom na brzinu kretanja vozila. . (1) Vozač je dužan prilagoditi brzinu kretanja vozila svojstvima i stanju ceste. vozača vozila koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu kretanja veću od 40 km na sat i na vozača vozila koje se ne smatra motornim vozilom. osim u slučaju opasnosti. (1) Na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera na kojem postoje najmanje četiri prometna traka vozač ne smije vozilom prelaziti na kolnički trak namijenjen za promet vozila iz suprotnoga smjera. (2) Vozač ne smije smanjiti brzinu kretanja vozila do te mjere da njegovo vozilo pričinjava smetnju normalnom prometnom toku. Članak 42. stanju vozila i tereta. na cesti u naselju s kolnikom na kome za promet vozila u istome smjeru postoje najmanje dva označena prometna traka za kretanje vozila vozač može koristiti i prometni trak koji se ne nalazi uz desni rub kolnika . Članak 41. (4) Odredba stavka (3) ovoga članka ne odnosi se na vozača autobusa. tako da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe usljed proklizavanja pogonskih kotača vozila. Brzina Članak 43. uz uvjet da ne ugrožava ili ne ometa druge sudionike u prometu. (4) Na cesti s kolnikom za promet vozila u jednome smjeru vozač se ne smije vozilom kretati u zabranjenom smjeru. Članak 40.

Članak 46. osim vojnih vozila. na 25 km na sat . (3) Motorna vozila iz toč. gradske autobuse. (4) U zapisniku koji se sačinjava na licu mjesta navodi se i izjava vozača o tomu ima li ili nema primjedaba na tekst zapisnika. 3) i 4) stavka (1) ovoga članka koja su registrirana u Bosni i Hercegovini. 3) i 4) i priključna vozila iz toč. (3) Fotografija i videozapis s podacima o utvr enoj brzini. datuma i vremena ili tahografskog zapisa ili izravnim praćenjem vozilom. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. 3) na 70 km na sat .za traktore. vozači su dužni pridržavati se brzina propisanih u stavku (1) ovoga članka i na cesti na kojoj je ovim Zakonom ili postavljenim prometnim znakom dopuštena veća brzina. autobuse koji osim ugra enih sjedala imaju i odre ena mjesta za stajanje. uz videonadzor.za bicikl i laki motocikl kada se kreću biciklističkom stazom. (4) Na cesti izvan naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od brzine odre ene prometnim znakom postavljenim na cesti. 2) na 80 km na sat . 5) 6) na 30 km na sat . (2) Kada upravljaju motornim vozilima iz stavka (1) ovoga članka. (1) Brzina kretanja motornih vozila na cesti pod normalnim prometnim uvjetima ne smije se ograničiti prometnim znakom ispod 60 km na sat na magistralnim cestama. (2) Na cestama u naselju. za teretna motorna vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 7.za autobuse i autobuse s lakom prikolicom. trolejbuse.Članak 44. kao i za teretna motorna vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 7. (3) 1) 2) 3) Na cesti izvan naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od: 130 km na sat na autocestama. na lijevoj polovini stražnjega dijela na vidnom mjestu moraju imati oznaku u . 4) na 50 km na sat . Članak 45. ako prometno-tehnički elementi to omogućuju. (2) Brzina kretanja vozila utvr uje se s pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila s ure ajem ili bez ure aja s grafičkim ispisom brzine.za autobuse s priključnim vozilom za prijevoz osoba.za autobuse kada se obavlja organizirani prijevoz djece.500 kg. (1) Na cestama brzina kretanja ograničava se za sljedeća vozila: 1) na 80 km na sat . 80 km na sat na ostalim cestama. 100 km na sat na cestama rezerviranim za promet motornih vozila i brzim cestama. osim ako prometnim znakom nije drukčije odre eno. (1) Na cesti u naselju vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od 60 km na sat. prometnim znakom može se dopustiti kretanje vozilom i većom brzinom od propisane u stavku (1) ovoga članka. 1).za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje (karavan) ili laku prikolicu. a 40 km na sat na ostalim cestama. odnosno trakom.500 kg i za teretna motorna vozila s priključnim vozilom. za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje.

dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom. osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije odre eno. (1) Vozač koji se približava raskrižju mora voziti s povećanom opreznošću koja odgovara prometnim uvjetima na raskrižju. a posebice djece. (3) Bliže odredbe o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine pravilnikom propisuje ministar. može se ograničiti brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na cesti. (1) Na raskrižju ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti vozilo koje dolazi s njegove desne strane. u suradnji s mjerodavnim tijelom. (2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je izvršiti skretanje krećući se krajnjim lijevim prometnim trakom koji se proteže uz središnju crtu i uz zamišljeni ili označeni luk koji spaja dvije središnje crte bočnih kolnika. . (1) Na osjetljivim mjestima u naselju s gustim prometom pješaka. u kome je crnom bojom ispisan broj koji označava najveću dopuštenu brzinu kretanja tih vozila. bez obzira s koje mu strane ono nailazi. Prednost prolaza Članak 49. (4) Vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaza. (3) Iznimno od odredaba st. dolazeći iz suprotnoga smjera. (2) Odobrenje za postavljanje posebnih objekata na cesti daje mjerodavno tijelo koje upravlja cestama. vozilo koje se kreće po tračnicama ima prednost prolaza na raskrižju ili u susretu s drugim vozilom. 6.obliku kruga žute boje. osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije odre eno. Članak 47. odnosno prometnim trakom koji se proteže uz lijevi rub ceste s jednosmjernim prometom. (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kada ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaza ako vozilom ulazi sa zemljane ceste na cestu s kolničkim zastorom ili ako na cestu ulazi s površine na kojoj se ne odvija promet. na raskrižju zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno. obrubljenog crvenom bojom. 5. osim ako prometnim znakom na cesti nije drukčije odre eno. Promet na raskri ju Članak 50. osim ako prometnim znakom na cesti nije drukčije odre eno. osim ako prometnim znakom ili oznakom na kolniku nije drukčije odre eno. (1) i (2) ovoga članka. raskrižju 7. (2) Vozač vozila koje na raskrižju skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje. Skretanje Članak 48. (6) Vozač koji pri skretanju vozila presijeca biciklističku stazu ili trak dužan je propustiti bicikl i bicikl s motorom koji se kreću biciklističkom stazom ili trakom. (1) Vozač vozila koje skreće udesno dužan je obaviti skretanje krećući se krajnjim prometnim trakom koji se proteže uz desni rub kolnika.

pri čemu ne smije ometati promet vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i mora propustiti pješake koji prelaze preko kolnika. (1) Ako je ure aju za davanje svjetlosnih prometnih znakova za reguliranje prometa na raskrižju dodan jedan ili više dopunskih znakova u obliku zelene svijetleće strelice. 3) zeleno svjetlo . (4) Zeleno treptavo svjetlo služi za upozoravanje sudionika u prometu na skori prestanak slobodnog prolaza i na pojavu žutog. odnosno crvenog svjetla. i pomjeriti vozilo k desnom rubu kolnika. ometati ili onemogućiti promet vozila koja dolaze s bočnih kolnika. Mimoila enje Članak 55. Članak 54.(2) Vozač koji se približava raskrižju dužan je voziti takvom brzinom da se može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrižju imaju prednost prolaza. Mimoilaženje 8. Članak 53. .zabrana prolaza. Članak 51. vozač se vozilom smije kretati samo u smjeru koji pokazuje ta strelica. Članak 52. Vozač kojem je svjetlosnim prometnim znakom dopušten ulazak u raskrižje ne smije ući vozilom u raskrižje ako je gustoća prometa takva da on vozilo očito mora zaustaviti u raskrižju i na taj način. (2) Ako zeleno svjetlo na ure aju za davanje svjetlosnih prometnih znakova ima oblik strelice. osim za vozila koja se u trenutku kada se žuto svjetlo pojavi nalaze na tolikoj udaljenosti od svjetlosnog znaka da se ne mogu sigurno zaustaviti a da ne pro u taj znak. (2) @uto svjetlo upaljeno istodobno s crvenim svjetlom služi za upozoravanje sudionika u prometu na skori prestanak zabrane prolaza i na pojavu zelenog svjetla. (1) Pri mimoilaženju vozač je dužan sa svoje lijeve strane ostaviti dovoljan razmak izme u vozila kojim upravlja i vozila s kojim se mimoilazi. a prema potrebi. Vozač koji je vozilom ušao u raskrižje na kojem je promet reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova može napustiti raskrižje ne čekajući da svjetlosnim prometnim znakom promet bude otvoren u smjeru kojim namjerava produžiti kretanje. vozač može vozilom proći svjetlosni znak i kretati se u smjeru označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo.slobodan prolaz. pri promjeni svjetlosnog znaka. (1) Na raskrižju i na drugom mjestu na kojem je promet reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova za sudionike u prometu svjetlosni prometni znaci imaju sljedeća značenja: 1) crveno svjetlo . 2) žuto svjetlo . (3) Vozač je dužan pred raskrižjem vozilom zauzeti položaj na dovoljnoj udaljenosti na onom prometnom traku kojim mora proći kroz raskrižje.zabrana prolaza. a za ostale sudionike . (3) @uto treptavo svjetlo obvezuje sve sudionike u prometu na kretanje s povećanom opreznošću. uz uvjet da propusti sve sudionike u prometu koji se kreću u smjeru u kojem je promet dopušten.zabrana prolaza.

(2) Ako zbog neke zapreke na cesti ili zbog drugih sudionika u prometu vozač ne može postupiti prema odredbi stavka (1) ovoga članka, dužan je usporiti kretanje svojeg vozila i, prema potrebi, zaustaviti ga da bi propustio vozilo iz suprotnoga smjera. (3) Kada na raskrižju vozila dolaze iz suprotnih smjerova i skreću ulijevo, vozači se mimoilaze sa svoje desne strane.

(4) Ako je zbog nedovoljne širine ceste ili zbog neke zapreke na cesti mimoilaženje onemogućeno, vozač kojemu je to lakše izvesti, s obzirom na svojstva ceste i okolnosti u prometu, dužan je prvi se zaustaviti i, prema potrebi, kretanjem unatrag ili na drugi način pomjeriti svoje vozilo i zauzeti na cesti položaj koji omogućuje mimoilaženje. Članak 56. (1) Na dijelu ceste s velikim uzdužnim nagibom na kojem je mimoilaženje vozila nemoguće ili je veoma otežano vozač vozila koje se kreće niz nagib dužan je zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu - ako primijeti da mu drugo vozilo ide ususret uz nagib. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka, vozač vozila koje se kreće uz nagib dužan je zaustaviti vozilo ako ispred sebe ima pogodno mjesto za zaustavljanje koje omogućuje sigurno mimoilaženje i ako bi, u slučaju da tako ne postupi, mimoilaženje zahtijevalo kretanje unatrag jednog od vozila. (3) Na cesti iz stavka (1) ovoga članka, kada se jedno od vozila koja se mimoilaze mora kretati unatrag, kretat će se unatrag: svako vozilo koje se susrelo s vozilom koje vuče priključno vozilo; teretno motorno vozilo koje se susrelo s autobusom; lako vozilo koje se susrelo s vozilom više kategorije, a ako se mimoilaze vozila iste kategorije - vozilo koje se kreće niz nagib, osim ako je - s obzirom na uvjete i položaj vozila na cesti - lakše to učiniti vozaču vozila koje se kreće uz nagib. obilaženje 9. Pretjecanje i obila enje Članak 57. (1) Pretjecati i obilaziti vozač smije samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnoga smjera i ako na cesti ima dovoljno prostora za sigurno izvo enje tih radnji. (2) Vozač ne smije pretjecati i obilaziti kada time, s obzirom na svojstva ceste i postojeće okolnosti na cesti i u prometu ili s obzirom na tehnička svojstva vozila kojim upravlja, ugrožava druge sudionike u prometu. Članak 58. (1) Pretjecanje i obilaženje izvodi se s lijeve strane.

(2) Pretjecanje se mora izvoditi s desne strane ako se vozilo na kolniku nalazi u takvome položaju i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo. (3) Vozilo koje se kreće po tračnicama postavljenim na sredini kolnika ne smije se pretjecati s lijeve strane. To se vozilo može pretjecati s desne strane ako izme u njega i desnog ruba kolnika postoji prometni trak. Članak 59. (1) Ako se na sredini kolnika nalazi pješački otok, ili obilježeni ili na drugi način označeni prostor za parkiranje vozila, ili neka druga površina koja nije namijenjena za promet vozila, ili neki objekt ili ure aj, vozila ih moraju obilaziti s desne strane. (2) Ako se površine, objekti ili ure aji iz stavka (1) ovoga članka nalaze na sredini ceste s jednosmjernim prometom, a postavljenim prometnim znakom nije drukčije odre eno, oni se mogu obilaziti s obiju strana. Članak 60. (1) Vozač kojemu je dan znak za pretjecanje s njegove lijeve strane dužan je pomjeriti vozilo k desnom rubu kolnika.

(2)

Vozač ne smije povećavati brzinu kretanja vozila dok ga drugo vozilo pretječe.

(3) Ako zbog nedovoljne širine kolnika ili njegovog stanja pretjecanje nije moguće bez ugrožavanja sigurnosti prometa, vozač vozila koje se kreće sporije nego vozila koja se kreću neposredno iza njega dužan je pomjeriti svoje vozilo što više udesno, a ako to nije dovoljno, čim mu to bude moguće, zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu da bi propustio brža vozila. Članak 61. Vozač ne smije vozilom započeti pretjecanje ili obilaženje: 1) 2) kolone vozila; ako je vozač koji se kreće iza njega počeo pretjecati;

3) ako je vozač koji je ispred njega na istom prometnom traku dao znak da namjerava preteći ili obići vozilo koje je ispred njegova vozila, ili obići drugu zapreku na cesti; 4) ako prometni trak kojim namjerava pretjecati nije slobodan na dovoljnoj udaljenosti tako da bi, vodeći računa o razlici izme u brzine kretanja svojega vozila za vrijeme pretjecanja i brzine kretanja vozila drugih sudionika u prometu koje namjerava preteći, pretjecanjem ugrozio sigurnost prometa ili omeo promet iz suprotnoga smjera; 5) ako nakon pretjecanja ili obilaženja ne bi ponovno mogao zauzeti položaj na prometnom traku kojim se kretao prije pretjecanja ili obilaženja, i to bez ometanja ili ugrožavanja ostalih sudionika u prometu, osim kada za pretjecanje ili obilaženje koristi prometni trak koji je zabranjen za promet vozila iz suprotnoga smjera; 6) 7) prometnim trakom koji je namijenjen za zaustavljanje vozila u nuždi; neposredno ispred tunela i u tunelu koji po smjeru kretanja ima samo jedan trak. Članak 62. (1) Vozač koji pretječe dužan je držati vozilo na potrebnoj udaljenosti od vozila kojega pretječe, tako da ga ne ometa niti ugrožava u prometu. (2) Nakon pretjecanja ili obilaženja vozač je dužan, čim to bude moguće, bez ometanja ili ugrožavanja ostalih sudionika u prometu, vozilom ponovno zauzeti položaj na prometnom traku kojim se kretao prije pretjecanja, odnosno obilaženja. Članak 63. Na kolniku na kojem se promet odvija u dva smjera vozač ne smije vozilom pretjecati drugo vozilo ispred vrha prijevoja ceste ili u zavoju kad je preglednost ceste nedovoljna, osim ako na tim mjestima postoji više prometnih trakova obilježenih uzdužnim oznakama na kolniku i namijenjenih isključivo za kretanje vozila u smjeru kretanja njegova vozila. Članak 64. (1) Vozač ne smije pretjecati drugo vozilo, osim bicikla, bicikla s motorom, lakog motocikla i motocikla bez bočne prikolice, neposredno ispred raskrižja ili na raskrižju koje nije s kružnim tokom prometa, ili neposredno ispred i na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u razini bez branika ili polubranika. (2) Neposredno ispred raskrižja i na raskrižju vozač smije pretjecati: vozilo koje skreće ulijevo, a pretječe se s desne strane (članak 58. stavak (2)); vozilo koje skreće udesno, ali pritom svojim vozilom ne prelazi na dio kolnika namijenjen za promet vozila iz suprotnoga smjera; vozilo koje se kreće cestom s prednošću prolaza, kao i kada je promet na raskrižju reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znacima koje daje ovlaštena osoba.

(3) Neposredno ispred i na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini bez branika ili polubranika, vozač smije pretjecati drugo vozilo kada je promet na tom prijelazu reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova. Članak 65. Vozač ne smije pretjecati drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu, ili koje prelazi pješački prijelaz, ili koje je stalo radi propuštanja pješaka na tom prijelazu. Članak 66. (1) Na cesti na kojoj postoje najmanje dva prometna traka namijenjena za promet vozila u istom smjeru i na kojoj su kolone vozila, vozač može napusti trak na kojem se nalazi samo radi skretanja ulijevo ili udesno ili radi parkiranja vozila. (2) Na cestama i uz uvjet iz stavka (1) ovoga članka brže kretanje vozila na jednom traku od kretanja na drugom traku ne smatra se pretjecanjem. (3) Ne smatra se pretjecanjem ni prolaženje s desne strane vozila koje prema odredbi članka 39. stavak (3) ovoga Zakona za svoje kretanje ne koristi prometni trak uz desni rub kolnika. Zvučni 10. Zvu ni i svjetlosni znaci upozorenja Članak 67. (1) Vozač je dužan uporabiti zvučni znak upozorenja kadgod je u pitanju sigurnost prometa, a osobito:

1) na cesti izvan naselja radi upozorenja drugog sudionika u prometu da ga želi preteći ili obići, ako bi nedavanjem toga znaka postojala opasnost od prometne nezgode; 2) ako se pokraj kolnika nalaze djeca koja ne obraćaju pozornost na kretanje vozila;

3) na cesti izvan naselja, prije ulaska u nepregledan zavoj ili prije dolaska na prijevoj na kojem je otežano mimoilaženje. (2) Vozač je dužan davanje zvučnoga znaka upozorenja svesti na nužnu mjeru. Članak 68. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća vozač, u pravilu, umjesto zvučnoga znaka upozorenja uporabljuje svjetlosni znak upozorenja. Taj znak vozač može uporabiti i u naselju prilikom pretjecanja drugoga vozila. (2) Svjetlosni znak upozorenja vozač može uporabiti i danju - ako takav način upozorenja drugim sudionicima u prometu više odgovara zbog uvjeta na cesti. (3) Svjetlosni znak upozorenja daje se kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala, ili uzastopnim paljenjem kratkih svjetala za osvjetljavanje ceste, ili izmjeničnim paljenjem, u kratkim razmacima, dugih i kratkih svjetala, vodeći pritom računa da se time ne zasljepljuju vozači koji dolaze iz suprotnoga smjera. 11. Zaustavljanje i parkiranje Članak 69. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu na kojem bi ono ugrožavalo sigurnost drugih sudionika u prometu ili predstavljalo smetnju za normalan tok prometa ili kretanje pješaka. Članak 70.

(1) Na javnoj cesti izvan naselja vozač je dužan uvijek kada za to postoji mogućnost zaustaviti ili parkirati vozilo izvan kolnika. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu, prometne nezgode ili drugog opravdanog razloga prisiljen zaustaviti vozilo na kolniku, dužan je obilježiti sigurnosnim trokutom i poduzeti sve mjere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila i da ga čim prije ukloni s kolnika. (3) Ako je vozač zbog neispravnosti na vozilu, prometne nezgode ili iz drugog opravdanog razloga prisiljen zaustaviti vozilo na tračnicama, dužan ga je s tračnica odmah ukloniti, a ako je to nemoguće, odmah poduzeti potrebne mjere da osobe koje upravljaju vozilima koja se kreću po tračnicama na vrijeme budu upozorene na opasnost. Članak 71. (1) Vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo na javnoj cesti dužan je zaustaviti, odnosno parkirati vozilo neposredno uz desni rub kolnika, a na javnoj cesti kojom se promet odvija samo u jednom smjeru - vozilo može zaustaviti, odnosno parkirati uz desni ili lijevi rub kolnika. (2) Ako se uz desni rub kolnika nalaze tramvajske ili druge tračnice, vozač mora zaustaviti ili parkirati vozilo uz lijevi rub kolnika. (3) Vozač može zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestima koja se nalaze na sredini kolnika samo ako su ta mjesta obilježena odgovarajućim prometnim znakom ili oznakom na kolniku. Članak 72. Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smiju se otvarati vrata ako se time ometa kretanje drugih sudionika u prometu ili ako se ugrožava sigurnost prometa. Članak 73. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo osobito: 1) na obilježenome pješačkom prijelazu i na udaljenosti manjoj od pet metara od tog prijelaza, kao i na prijelazu biciklističke staze preko kolnika; 2) na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini;

3) na željezničkim ili tramvajskim prugama ili u blizini tih pruga ako se time sprečava ili ometa promet vozila koja se kreću po tračnicama; 4) na raskrižju i na udaljenosti manjoj od 5 metara od najbližeg ruba popriječnog kolnika;

5) u tunelima, na mostovima, u podvožnjacima i na nadvožnjacima, kao i na dijelovima ceste ispod mostova i nadvožnjaka i na udaljenosti manjoj od 15 m od tih objekata; 6) na dijelu ceste u blizini vrha prijevoja i u zavoju gdje je preglednost ceste nedovoljna i gdje se vozila ne bi mogla obići bez opasnosti; 7) na dijelu ceste gdje bi širina slobodnoga prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne crte na kolniku, ili do suprotnoga ruba kolnika, ili do neke zapreke na cesti bila manja od tri metra; 8) na mjestu na kojem bi vozilo zaklanjalo postavljeni prometni znak ili ure aj za davanje svjetlosnih prometnih znakova; 9) na biciklističkoj stazi, odnosno traku;

10) na dijelu kolnika koji je kao stajalište za vozila javnoga prometa obilježen prometnim znakom i oznakama na kolniku;

i to: 1) kada je bio prisiljen zaustaviti vozilo na mjestu ili dijelu ceste iz članka 73. kao i vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila osoba s invaliditetom. 73. s tim što ta površina ne može biti uz rub kolnika. pravne ili fizičke osobe koja je premjestila vozilo može zatražiti jamčevinu. 2) na udaljenosti manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je označeno stajalište za vozila javnoga prometa. (3) Troškove premještanja vozila u slučajevima iz članka 75. od vlasnika vozila koji nije državljanin Bosne i Hercegovine. ovoga Zakona. ustanove.11) 12) 13) na svim ure enim zelenim površinama. (2) Iznimno od stavka (1) ovoga članka. stambene zgrade i druge objekate i iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizacijsku ili drugu mrežu komunalnih organizacija. Članak 74. odnosno na pješačkoj stazi. vozač ne smije parkirati vozilo osobito: 1) na dijelu ceste ispred prijelaza ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini. vozilo parkirano u pješačkoj zoni. mora se ostaviti najmanje 1. pravna ili fizička osoba koju ovlasti mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova. (2) Ovlaštena službena osoba odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa. ovoga Zakona snosi vlasnik. 4) na mjestu gdje bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu. i to na udaljenosti manjoj od 15 m od tih prijelaza. 3) na prolazima i ulazima u škole. Članak 77. na mjestu koje je označeno kao parkiralište za osobe s invaliditetom. a ako je parkiranje dopušteno. poduzeća. koje je zaustavljeno na kolniku obilježiti posebnim znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolniku. . (4) Radi osiguranja plaćanja troškova premještanja vozila. ovoga Zakona. Članak 75. ovoga Zakona. (1) Ovlaštena službena osoba odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. ovoga Zakona obavlja mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova. Članak 76. uz prethodnu suglasnost mjerodavnoga ministarstva unutarnjih poslova. Osim u slučajevima iz članka 73. 5) na pločniku. ako to nije izričito regulirano prometnim znakom. na kolniku s dva prometna traka gdje se promet odvija u oba smjera. osim motocikla bez bočne prikolice. premještanje vozila obavljaju organizacija. parkovima i sl. traktor ili priključno vozilo. a ako vlasnik neće ili ne može položiti jamčevinu. (1) Vozač je dužan motorno vozilo. (1) Premještanje vozila iz članka 75.. (5) Visinu troškova premještanja vozila utvr uje mjerodavno tijelo jedinice lokalne samouprave i uprave. i 74.6 m širine na površini za kretanje pješaka. može zadržati vozilo.

3) noću i u slučaju smanjene vidljivosti na autocesti i cesti rezerviranoj za promet motornih vozila. Članak 79. jedan pokraj drugoga. odnosno sigurno obići zaustavljeno vozilo. Članak 82. Vu a vozila Članak 81. Članak 78. (2) Vlasnik ili korisnik vozila dužan je ovlaštenoj službenoj osobi mjerodavne službe dati podatke o vozaču koji je upravljao vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja iz stavka (1) ovoga članka. ali samo krajnjim desnim prometnim trakom do prve priključne ceste kojom se vučeno vozilo može isključiti iz prometa na autocesti. Vuča 13. . Zabranjena je vuča neispravnih vozila na autocesti i cesti rezerviranoj za promet motornih vozila. do 78. Presijecanje kolone pje aka Članak 80. od 69.samo jedno priključno vozilo. kao i u slučaju drugih prekršaja propisanih ovim Zakonom u kojima je sudjelovalo njegovo vozilo. ovoga Zakona u kojem nije nazočan vozač. Vozač ne smije vozilom presijecati kolonu djece. (1) Za nepravilno parkirano ili zaustavljeno vozilo na pločnicima ili bilo kojim drugim mjestima iz čl. kao i na dijelu ceste koji nije dovoljno pregledan. (1) U prometu na javnoj cesti motornom vozilu mogu biti pridodana najviše dva priključna vozila za prijevoz tereta. (4) Ako je u motornom vozilu ugra en ure aj za istodobno paljenje svih pokazivača smjera. ovlaštena službena osoba ostavit će pisanu obavijest da vozač koji je parkirao ili zaustavio vozilo u roku od osam dana kod mjerodavnog tijela na ime novčane kazne uplati zakonom propisani iznos. a na autocesti i cesti rezerviranoj za promet motornih vozila . u slučaju iz stavka (1) ovoga članka taj ure aj mora biti upaljen. (2) (3) Vozilom na motorni pogon smije se vući samo priključno vozilo koje bitno ne smanjuje njegovu stabilnost. tako da vozači motornih vozila koji nailaze iz smjera na kojem je znak postavljen mogu pravodobno zaustaviti svoja vozila. pješaka 12. vuča drugog motornog vozila autocestom dopuštena je ako je razlog za vuču nastao za vrijeme kretanja motornog vozila autocestom. Prije nego što parkira i napusti vozilo. vojnika. pogrebnu povorku i svaku drugu organiziranu povorku pješaka koja se kreće kolnikom. s tim što se umjesto jednoga znaka na kolnik postavljaju dva znaka.2) kada je vozilo zaustavljeno na kolniku na takvom mjestu da ga vozači vozila koja nailaze istim smjerom ne mogu ili teško mogu pravodobno uočiti. odnosno jedno priključno vozilo za prijevoz osoba. (2) Znak iz stavka (1) ovoga članka postavlja se na kolnik iza zaustavljenog vozila u okomitom položaju i na dovoljnoj udaljenosti koja na cesti izvan naselja ne smije biti manja od 50 m. (3) Na isti se način taj znak postavlja i kada je na cesti zaustavljena kolona motornih vozila. vozač je dužan poduzeti sve mjere kojima se sprečava da vozilo samo krene s mjesta i osigura ga od neovlaštene uporabe. (4) Iznimno od odredbe stavka (3) ovoga članka.

vozač koji upravlja vučenim vozilom mora imati odgovarajuću dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojoj pripada vozilo koje se vuče. Ako se vozilo na motorni pogon vuče s pomoću užeta. (1) Razmak izme u vučnoga i vučenog vozila na motorni pogon. (2) Na motornom vozilu koje vuče drugo vozilo trokut se postavlja s prednje. (1) Vozilo na motorni pogon na cesti dopušteno je vući s pomoću užeta. (1) Vozilo na motorni pogon koje na cesti vuče drugo neispravno vozilo na motorni pogon se ne smije kretati brzinom većom od 40 km na sat. a na vučenom vozilu . kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. a ako se vuče s pomoću kuke ili krute veze (rudo). (2) Vozilom na motorni pogon ne smije se vući motocikl bez bočne prikolice ili drugo vozilo na dva kotača. samo ako na svojoj stražnjoj strani ima upaljena crvena svjetla za označavanje vozila ili ako ga vuče motorno vozilo koje ima i pri vuči uporabljuje žuto rotacijsko svjetlo.ako mu je neispravna pomoćna kočnica. ovoga Zakona. . (2) (3) Vučenim vozilom zabranjeno je prevoziti osobe. (1) Za vrijeme vuče vozila iz članka 82. (2) S pomoću užeta ne smije se vući vozilo na motorni pogon na kojem su neispravni ure aji za upravljanje ili ure aji za zaustavljanje. Članak 83. Članak 88. automatskih vučnih kuka s višestupanjskom regulacijom ili krute veze. odnosno traktora s priključnim vozilom. a iznimno. stavak (1) oba vozila moraju biti obilježena znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolniku (sigurnosni trokut). automatskih vučnih kuka s višestupanjskom regulacijom i oslanjanjem ili ovješenjem vozila o vučno vozilo. (3) Krutom vezom ne smije se vući vozilo na motorni pogon koje nema ispravan ure aj za upravljanje. Vozilo na motorni pogon smije se vući noću. niti teretno motorno vozilo i autobus. Članak 84. dopuštena je samo do prvog mjesta pogodnog za pretovar tereta. Članak 89.sa stražnje strane.(1) Vozilom na motorni pogon smije se vući drugo vozilo na motorni pogon samo ako se ono zbog neispravnosti ili nedostataka pojedinih dijelova ne može samo kretati i ako se pritom bitno ne smanjuje stabilnost vučnog vozila. Članak 85. može iznositi i manje od tri metra. i do prvog mjesta na kojem se može otkloniti kvar na vozilu. krute veze (rudo). Članak 87. Vozila koja prevoze opasne tvari ne smiju se vući niti koristiti za vuču drugih vozila. a vozač mora imati dokaz o certificiranju. Članak 86. mora iznositi od tri do pet metara. ako se vuče užetom. (2) Kuka i kruta veza (rudo) iz stavka (1) ovoga članka moraju biti certificirane prema procedurama definiranim posebnim propisom iz stavka (3) članka 6. niti vozilo na motorni pogon teže od vučnoga vozila . Vuča natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila.

14. laki motocikl i motocikl bez bočne prikolice koji nema akumulatora . osim na biciklu s motorom. a ako širina priključnog vozila iznosi više od 1.na prednjoj strani prvog priključnog vozila moraju biti upaljena dva bijela svjetla.(4) Iznimno od odredaba iz stavka (3) ovoga članka. (1) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju na vozilu moraju biti upaljena kratka svjetla. na stražnjoj strani posljednjeg priključnog vozila moraju biti upaljena najmanje dva crvena svjetla. (2) Vozilo na motorni pogon čija duljina nije veća od osam metara. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (5) Kada vozilo na motorni pogon vuče jedno ili dva priključna vozila. lakom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice .kada su zaustavljeni ili parkirani u naselju uz sam rub kolnika. lakom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice najmanje dva bijela ili žuta svjetla na prednjoj strani i paran broj crvenih svjetala na stražnjoj strani. 2) biciklu s motorom. ne mora imati upaljena svjetla: vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na osvijetljenom dijelu ceste. stavak (1) točka 1) može imati upaljeno samo jedno svjetlo koje se s prednje strane vidi kao bijelo svjetlo a sa stražnje strane kao crveno svjetlo i koje je postavljeno na strani suprotnoj od ruba kolnika uz koji je vozilo zaustavljeno ili parkirano. 4) na zaprežnom vozilu . 2) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na za to posebno odre enim mjestima na kolniku ili izvan njega ili na ulicama sa slabijim prometom. Uporaba svjetala u prometu Članak 90.60 m . simetrično postavljena na stražnjoj strani vozila. (3) Ako se na zaprežnom vozilu jedno svjetlo nalazi na prednjoj strani a drugo na stražnjoj strani.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani. 3) bicikl. a sa stražnje strane vozila . Članak 91. tako da se jasno vidi s dovoljne udaljenosti. ovoga Zakona. na vozilu u prometu na cesti . takvo se vozilo može prevući samo do najbližeg mjesta pogodnog za pretovar ili popravak.osim svjetla iz stavka (1) ovoga članka .crveno svjetlo. 3) na biciklu . a ako se na zaprežnom vozilu nalazi samo jedna svjetiljka. umjesto svjetala iz članka 90. i to: 1) na vozilu na motorni pogon. ona mora biti postavljena na lijevoj strani vozila. u slučaju neispravnosti vozila koje je natovareno opasnim tvarima.jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani.moraju biti upaljena svjetla za osvjetljavanje ceste. (1) 1) Iznimno od odredaba članka 90. (6) Na motociklu za vrijeme vožnje na cesti moraju biti upaljena kratka svjetla. a bicikl .najmanje jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani ili samo jedna svjetiljka koja je izra ena tako da se s prednje strane vozila vidi bijelo svjetlo. . Članak 92. a takvo se vozilo vuče krutom vezom (rudo) i brzina kretanja ne smije biti veća od 40 km na sat. (2) U vremenu od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću). (4) U uvjetima iz stavka (2) ovoga članka zaprežno vozilo mora imati i dva katadioptera crvene boje. i kojem nije pridodano priključno vozilo kada je zaustavljeno ili parkirano na ulici u naselju.jedan katadiopter crvene boje na stražnjoj strani i po jedan katadiopter žute ili narančaste boje na svakoj strani pedale. a širina dva metra. ta svjetla moraju biti postavljena na uzdužnoj osi vozila ili na njegovoj lijevoj strani.

a pri mimoilaženju s drugim vozilom . 2) za vrijeme kretanja za drugim vozilom na udaljenosti od najmanje 100 m kako ne bi dugim svjetlima svojeg vozila zasljepljivao vozača vozila ispred sebe.kad vozač tog vozila upali kratka svjetla ili kad izmjeničnim paljenjem i gašenjem svjetala upozorava da mu duga svjetla smetaju. tovarnih i jahaćih životinja i goniči stoke . odnosno povorke. u pravilu. Članak 93. odnosno s vozilom koje se kreće po tračnicama a koje nailazi iz suprotnoga smjera. . kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (3) Svjetla za maglu koja se nalaze na prednjoj strani vozila moraju biti bijele ili žute boje. (2) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon moraju biti upaljena za vrijeme dok su upaljena bilo koja svjetla za osvjetljavanje ceste ili posebna svjetla za maglu. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. 4) kada se kreće cestom koja se prostire neposredno pokraj plovnog puta ili pokraj željezničke ili tramvajske pruge ususret s plovilom. moraju nositi upaljena svjetla kad se kreću kolnikom izvan naselja: 1) skupina pješaka koja se kreće u organiziranoj koloni ili povorci . (1) (2) Za osvjetljavanje ceste vozač vozila na motorni pogon. (1) Po magli vozač vozila na motorni pogon na vozilu treba imati upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste ili svjetla za maglu ili oba svjetla istodobno. stavak (1) ovoga Zakona kada je vozilo zaustavljeno ili parkirano na cesti. 15. Vozač vozila na motorni pogon dužan je za osvjetljavanje ceste uporabljivati kratka svjetla umjesto dugih svjetala: 1) prije mimoilaženja s drugim vozilom na udaljenosti s koje prosudi da svjetlom svojeg vozila zasljepljuje vozača vozila koje mu dolazi ususret. (1) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon uporabljuju se u uvjetima iz članka 90. uvijek na udaljenosti manjoj od 200 m.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na čelu kolone. vozač vozila na motorni pogon za vrijeme vožnje mora imati na vozilu upaljena najmanje kratka svjetla za osvjetljavanje ceste. (2) Umjesto svjetala iz stavka (1) ovoga članka mogu se uporabljivati reflektirajuće tvari.crvene boje. Vozač je dužan držati potreban razmak kada se kreće iza drugog vozila. tako da ne ugrožava sigurnost prometa. i najmanje jedno crveno svjetlo na njezinu začelju.(1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća. (2) Svjetla za maglu mogu se uporabljivati samo po magli ili u slučaju smanjene vidljivosti i ne mogu se istodobno koristiti s dugim svjetlima.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo naprijed i najmanje jedno crveno svjetlo straga. 3) za vrijeme dok vozilom prolazi pokraj organizirane kolone ili povorke pješaka. uporabljuje duga svjetla. Članak 95. (3) Noću. Članak 94. 2) vodiči teglećih. Razmak izme u vozila Članak 96. a na stražnjoj strani .

a vozač motocikla može to činiti i u bočnoj prikolici. bicikla s motorom. do 97.500 kg ili čija je duljina veća od sedam metara. Članak 100. (5) Na biciklističkim stazama ure enim i označenim za promet bicikala i bicikala s motorom u oba smjera vozila se moraju kretati desnom stranom u smjeru kretanja vozila. a ako postoji biciklistička staza .biciklističkom stazom. zaprežnih 18. (1) Kada se na javnoj cesti izvan naselja koja ima samo jedan prometni trak namijenjen za promet vozila u jednom smjeru kreću jedno za drugim vozila na motorni pogon čija je najveća dopuštena masa veća od 3. od 25. Vozač bicikla. osim ako to ne isključuju konstrukcijska svojstva tih vozila ili način njihova kretanja. tračnicama 16. Odredbe čl. Članak 102. odnosno trakom. razmak izme u tih vozila ne smije biti manji od 200 m. ovoga Zakona primjenjuju se i na promet tramvaja i drugih vozila koja se cestom kreću po tračnicama. (3) Ako se cestom kreću dva ili više vozila koja prevoze opasne tvari. vozači su dužni izme u svakog od tih vozila držati razmak od najmanje 100 m. (3) Ako se dva ili više vozača bicikala ili bicikala s motorom kreću u skupini. (2) Odredba stavka (1) ovoga članka ne odnosi se na dio ceste na kojem je pretjecanje zabranjeno. dužni su kretati se jedan iza drugoga. (2) Vozač bicikla i vozač bicikla s motorom ukoliko je pokretan snagom vozača dužni su kretati se što bliže desnom rubu kolnika. 18. lakog motocikla i motocikla može prevoziti druge osobe samo ako na vozilu postoje posebna sjedala i oslonci za noge. (1) Biciklom na razvrstanoj cesti smije upravljati osoba koja je navršila 12 godina. lakog motocikla ili motocikla i osobe koje se prevoze tim vozilima moraju rabiti zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje. prevoziti. bicikala s motorom. vozač bicikla s motorom ukoliko je pokretan snagom vozača i vozač bicikla moraju se kretati desnom biciklističkom stazom u odnosu na smjer kretanja prometa. Vozač bicikla. Promet zapre nih vozila i kretanje stoke . pridržavati se za drugo vozilo. vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili ugrožavati druge sudionike u prometu. 17. bicikla s motorom. a naročito ne smije skidati ruke s upravljača. (4) Ako na cesti postoji posebno ure ena biciklistička staza.Članak 97. a biciklom s motorom osoba koja je navršila 14 godina. Promet tramvaja i drugih vozila na tra nicama Članak 98. Promet bicikala. (6) Vozač bicikla i vozač bicikla s motorom smiju se kretati samo onim prometnim površinama na kojima je kretanje takvim vozilima dopušteno. bicikla s motorom. lakog motocikla i motocikla treba upravljati vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi sudionici u prometu. Članak 101. Vozač bicikla. lakih motocikala i motocikala Članak 99.

(2) Zaprežno vozilo ne smije se ostavljati bez nadzora na cesti ili uz cestu. (2) Na cesti na kojoj ne postoji pločnik ili druga površina odre ena za kretanje pješaka. (1) (2) Stoku koja se kreće javnom cestom gonič stoke mora držati što je moguće bliže desnom rubu ceste. (1) Pješak je dužan prelaziti preko kolnika i biciklističke staze pažljivo i najkraćim putem. sjediti na stranicama vozila. tako da se kreću jedan iza drugoga. odnosno površinu pokraj kolnika pogodnu za kretanje pješaka. . nakon što se prije stupanja na kolnik uvjeri da to može učiniti na siguran način. kretati i zadržavati na kolniku. odnosno prolaze za pješake. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka. usjek. pješak se može kretati uz desni rub kolnika samo kada je takvo kretanje za njega sigurnije (nepregledan zavoj. vožnja dječjim biciklom.). odnosno pogodna za kretanje pješaka. Članak 106. osobe koje se kreću s pomoću pokretnih stolaca za nemoćne osobe te organizirana kolona pješaka moraju se kretati uz desni rub kolnika u smjeru kretanja. (1) Kada se pješaci kreću kolnikom na javnoj cesti izvan naselja. osim ako je to posebno dopušteno. Članak 109. (2) Ako se pješak kreće kolnikom. skijanje i drugo. zasjek. (3) Na kolniku ceste zabranjeno je igranje. Članak 104. 19. (1) Vozač zaprežnog vozila treba upravljati vozilom cijelo vrijeme dok se vozilo kreće cestom i dužan je vozilo držati što bliže desnom rubu kolnika. odron i sl. odnosno prolazima.Članak 103. Kretanje pješaka pje aka Članak 105. laki motocikl ili motocikl. Stoka se ne smije ostavljati na cesti ili uz cestu bez nadzora goniča stoke. Članak 108. dužni su se kretati uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja. pješak je dužan kretati se tim površinama. i to veoma pažljivo i na način kojim ne ometa ili ne sprečava promet vozila. u pravilu. koturaljkama i slično. ponor. bicikl. pješaci se mogu kretati kolnikom. pri prelaženju ceste pješak je dužan kretati se tim prijelazima. (1) Pješak se ne smije. kao i sanjkanje. on se mora kretati što bliže rubu kolnika. (2) Na cesti koja ima obilježene pješačke prijelaze ili posebno izgra ene prijelaze. ako oni nisu od njega udaljeni više od 100 m. Članak 107. (3) Pješak koji gura ručna kolica. (3) Osobe koje se voze zaprežnim vozilom dok je vozilo u pokretu ne smiju stajati na vozilu. (1) Na cesti koja ima pločnik ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka. sjediti na platou vozila sa strane niti se nalaziti na rudi vozila u pokretu. a koju pješaci ne mogu koristiti iz bilo kojeg razloga. romobilom.

vozač koji skreće na tu cestu dužan je skretati smanjenom brzinom i propustiti pješake koji su već stupili ili stupaju na pješački prijelaz i. (3) Ako na obilježenom pješačkom prijelazu promet nije reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova ni znacima ovlaštene osobe. (2) Ako se obilježeni pješački prijelaz iz stavka (1) ovoga članka nalazi na ulazu na bočnu cestu. Sudionici u prometu dužni su zaustaviti se pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini ako je ure aj za zatvaranje prometa spušten. ili nedvojbeno pokazuju namjeru da prije u preko pješačkog prijelaza. pješak je dužan postupati prema tim znakovima. ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znaci koji upozoravaju da će se taj ure aj početi spuštati. vozač je dužan zaustaviti vozilo ispred pješačkoga prijelaza kada mu je danim znakom zabranjen prolaz.(1) Na obilježenome pješačkom prijelazu na kojem je promet pješaka reguliran svjetlosnim prometnim znacima za pješake. a ako mu je na takvom prijelazu danim znakom dopušten prolaz. prema potrebi. zaustaviti vozilo kojim upravlja da bi propustio pješake. Promet eljezničke 21. prije stupanja na pješački prijelaz. pješaci mogu prelaziti preko kolnika samo dok im je danim znakom dopušten prijelaz preko kolnika. (2) Na obilježenome pješačkom prijelazu na kojem promet pješaka nije reguliran posebnim svjetlosnim prometnim znacima za pješake. Članak 115. vozača pješacima 20. . Pješak koji namjerava prijeći preko kolnika na mjestu na kojem ne postoji obilježeni pješački prijelaz ne smije stupiti na kolnik ako time ometa promet vozila. ali je promet vozila reguliran svjetlosnim prometnim znakovima za vozila ili znacima koje daju ovlaštene osobe. odnosno da se prijelazu ceste preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće po tračnicama. Vozač koji se vozilom približava prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini dužan je kretanje vozila prilagoditi tako da ga može zaustaviti pred ure ajem za zatvaranje prometa na prijelazu ili pred ure ajem za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vozila koja se kreću po tračnicama. (1) Vozač koji skreće na bočnu cestu na čijem ulazu ne postoji obilježeni pješački prijelaz dužan je skretanje izvesti smanjenom brzinom i ne smije ugroziti pješake koji su već stupili na kolnik. Članak 112. Članak 114. Obveze voza a prema pje acima Članak 111. (1) Ako je promet na obilježenom pješačkom prijelazu reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znacima ovlaštene osobe. pješak je dužan obratiti pozornost na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju. Promet na prijelazu ceste preko željezni ke pruge eljezni Članak 113. Članak 110. vozač ne smije ometati prolaz pješaka koji su već stupili na pješački prijelaz. (2) Vozač koji se kreće mokrim kolnikom u naseljenom mjestu dužan je prilagoditi brzinu kretanja vozila tako da izbjegne prskanje pješaka koji se kreću rubom kolnika ili pločnika. odnosno da može zaustaviti vozilo prije nego što stupi na željezničku prugu. vozač je dužan zaustaviti vozilo pred takvim pješačkim prijelazom da bi propustio pješake koji prelaze ili stupaju na pješački prijelaz. ili ako se taj ure aj već počeo spuštati. (3) Na obilježenome pješačkom prijelazu na kojem promet nije reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ni znacima koje daje ovlaštena osoba.

22. sudionici u prometu mogu prijeći preko željezničke pruge tek kada se prethodno uvjere da prugom ne nailazi vlak ili neko drugo vozilo koje se kreće po tračnicama. stavak (3) ovoga Zakona ne primjenjuje se na vozila koja se kreću dijelom autoceste koja prolazi kroz naselje. (1) Autocestom se motorna vozila moraju kretati krajnjim desnim prometnim trakom koji nije zakrčen vozilima u koloni. (2) Odredba članka 39. (3) Na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem nema ure aja za zatvaranje prometa ni ure aja za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka. i poduzeti potrebne mjere da vozilo čim prije ukloni s kolnika. (2) Sudionici u prometu koji prelaze preko željezničke pruge u istoj razini dužni su to činiti s pojačanom opreznošću i kada svjetla na prijelazu nisu upaljena.(1) Pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem su postavljeni svjetlosni prometni znaci. te na vozila za održavanje ceste kada daju posebne svjetlosne znake. Članak 117. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti vozila ili iz drugih razloga prisiljen zaustaviti vozilo na kolniku autoceste dužan je zaustaviti ga na posebnom traku za zaustavljanje vozila u nuždi. (3) Odredba stavka (2) ovoga članka ne odnosi se na vojna vozila i na vozila tijela unutarnjih poslova. Članak 121. (2) Autocestom se ne smiju kretati ni motorna vozila koja se prema svojim konstrukcijskim svojstvima ne mogu kretati brzinom većom od 40 km na sat. Na autocesti s tri ili više prometnih trakova. (1) Vozač koji se motornim vozilom uključuje u promet na autocesti dužan je: . (1) Autocestom se ne smiju kretati pješaci. Promet na autocesti. namijenjenih za promet vozila u jednom smjeru. ne smatraju motornim vozilima. stoka ni vozila koja se. Članak 119. (3) Na autocesti vozač ne smije izvoditi polukružno okretanje niti se kretati vozilom unatrag. Članak 118. (1) Na autocesti vozač ne smije zaustavljati motorno vozilo. sudionici u prometu dužni su se zaustaviti kada se pojavi crveno treptavo svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo. Članak 120. cesti rezerviranoj za promet motornih vozila i brzoj cesti Članak 116.500 kg i skupova vozila čija je duljina veća od sedam metara smiju koristiti samo dva prometna traka koji se nalaze uz desni rub kolnika. Na autocestu se ne smije uključiti motorno vozilo koje vuče drugo motorno vozilo koje se zbog neispravnosti ne može kretati. vozači teretnih motornih vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3. osim na površinama izvan kolnika koje su za to posebno ure ene i obilježene. prema odredbama ovoga Zakona. ako on na tom mjestu postoji.

i na njih se ne primjenjuju odredbe o ograničenju brzine (čl. do 121. 24. Članak 122. osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrižjem na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znacima ovlaštene osobe. Vozila s pravom prednosti prolaza Članak 126. pješaci su dužni skloniti se s kolnika dok ta vozila pro u. 25. dajući odgovarajući znak na način kojim ne ugrožava promet vozila koja se kreću autocestom. omogućiti nesmetan prolaz. ako na mjestu na kojem se uključuje u promet na autocesti ne postoji poseban trak za ubrzavanje. i 46. a prema potrebi.). i 46. (2) Vozač koji na cesti susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom i vozač kojega sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom dužni su ustupiti prednost prolaza. stavak (1) točka 1)) i o zabrani presijecanja kolone pješaka (članak 80. osim u odnosu na vozila pod pratnjom (članak 125. zaustaviti vozilo. 44. . vatrogasna vozila i vozila policije i sudbene policije. (1) Na vozila službe hitne pomoći. o zabrani pretjecanja i obilaženja kolone vozila (članak 61.) i vozila koja se kreću raskrižjem na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znacima ovlaštene osobe.1) koristiti poseban trak za ubrzavanje kada takav trak postoji u produženju priključne ceste i uključiti se u promet na autocesti. ako takav trak postoji na ulazu na priključnu cestu. (1) Vozilima pod pratnjom. o zabrani pretjecanja i obilaženja kolone vozila (članak 61. i to za vrijeme dok se ti znakovi daju. Članak 124. Promet u tunelu Članak 123. Vozila pod pratnjom Članak 125. 2) propustiti vozila koja se kreću autocestom. ovoga Zakona primjenjuju se i na promet na cesti koja je rezervirana za promet motornih vozila i brzoj cesti.). polukružno okretati vozilo ili se kretati unatrag u tunelu.). Na vozilima na motorni pogon za vrijeme kretanja kroz tunel moraju biti upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste. vojna vozila i vozila Državne granične službe kad posebnim ure ajima daju svjetlosne i zvučne znakove ne primjenjuju se odredbe: o ograničenju brzine (čl. s posebnim motornim vozilima opremljenim ure ajima za davanje posebnih zvučnih i svjetlosnih znakova crvene i plave boje. uz uvjet da ne ugrožavaju sigurnost drugih sudionika u prometu. Ta vozila imaju pravo prednosti prolaza u odnosu na sva druga vozila (članak 49. Promet 23. stavak (1) točka 1)) i o zabrani presijecanja kolone pješaka (članak 80. sukladno ovome Zakonu. podrazumijevaju se vozila kojima je dodijeljena pratnja policije ili vojne policije. (4) Kako bi omogućili nesmetani prolaz vozilima iz stavka (1) ovoga članka. (3) Vozila pod pratnjom imaju pravo prednosti prolaza u odnosu na sva druga vozila (članak 49. Odredbe čl. (2) Vozač koji se vozilom isključuje iz prometa na autocesti dužan je pravodobno zauzeti položaj vozilom na krajnjem desnom prometnom traku i što prije prijeći na poseban trak za usporavanje.). strogo se pridržavati naredaba koje im daju osobe iz pratnje i kretanje nastaviti tek nakon što pro u sva vozila pod pratnjom. umjesto dugih svjetala noću uporabiti kratka svjetla za osvjetljavanje ceste. Vozač koji se vozilom kreće kroz tunel ne smije zaustavljati vozilo. uz uvjet da ne ugrožavaju sigurnost drugih sudionika u prometu.).). od 116. 44.

(1) Vozilo u prometu na cesti ne smije se opteretiti preko svoje nosivosti koja je upisana u knjižicu vozila. zaustaviti svoja vozila dok ta vozila pro u. da ne umanjuje vozaču preglednost ceste. registarske pločice i druge propisane oznake na vozilu. Teret na vozilu Članak 127. obojena izmjeničnim kosim trakama reflektirajuće narančaste i bijele boje i postavljena okomito na uzdužnu os vozila. Članak 129. . zaustaviti se dok ta vozila pro u. Članak 128. (4) Glede me usobnog prava prednosti prolaza za vozila iz stavka (1) ovoga članka. najizbočenija točka na teretu koji se prevozi vozilom mora biti označena: 1) u slučaju iz članka 128. pod duljinom vozila podrazumijeva se ukupna duljina vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. stavak (1)) i na vozilima s pravom prednosti prolaza iz st. 5) da ne zaklanja svjetlosne i svjetlosno-signalne ure aje na vozilu. prema potrebi. a ostala vozila propustiti i. prema potrebi. propustiti ih i. dimenzija 50 x 50 cm. 26. (1) i (3) ovoga članka. (3) Ako se vozilom prevozi teret u kombinaciji koja se sastoji od vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. (2) Teret koji se prevozi na vozilu i priključnom vozilu može premašiti najudaljeniju točku na stražnjoj strani vozila najviše za jednu šestinu svoje duljine koja je kao kontinuirani teret oslonjena na tovarni prostor. (3) Kada vozilo policije ili vojno vozilo uporabom plavih svjetala osigurava prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreću iza njega. prema potrebi. da ne umanjuje u većoj mjeri stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom. (2) 1) 2) 3) 4) Teret na vozilu treba biti tako raspore en i. pješaci su dužni skloniti se s kolnika. stavak (4) ovoga Zakona . najizbočenija točka tereta mora biti označena crvenom tkaninom. vozači su dužni obratiti pozornost i na vozila kojima se osigurava prolaz. Ta je ploča kvadratnoga oblika.svjetlom i reflektirajućom tvari crvene boje. da ne stvara suvišnu buku i ne rasipa se po cesti. Noću. pričvršćen i pokriven: da ne ugrožava sigurnost sudionika u prometu i ne nanosi štetu cesti i objektima na cesti. vrijede odredbe o prednosti prolaza. ili preko mogućnosti koje dopuštaju svojstva ceste i tehničko-konstrukcijske mogućnosti vozila. (5) Ure aji za davanje posebnih svjetlosnih i zvučnih znakova smiju se ugra ivati i uporabljivati samo na vozilima čija je pratnja policija ili vojne osobe (članak 125. (4) Ako teret na vozilu premašuje za više od jednog metra najudaljenije točke na stražnjoj strani vozila. (5) Najizbočenija točka tereta koji se prevozi teretnim motornim ili priključnim vozilom u slučaju iz stavka (4) ovoga članka mora biti označena pločom. ili preko dopuštenog osovinskog opterećenja. ili preko najveće dopuštene mase. (1) Teret na vozilu ne smije premašiti najudaljeniju točku na prednjoj strani vozila više od jednog metra.(2) Kako bi omogućili prolaz vozilima iz stavka (1) ovoga članka. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti.

(1) Prometne znakove i cestovnu opremu postavljaju i održavaju ustanove koje upravljaju cestama na temelju rješenja mjerodavnoga tijela. pločniku i sl. kojima se sudionici u prometu upozoravaju na opasnost koja im prijeti na odre enoj javnoj cesti ili dijelu te ceste. a sa stražnje strane . Članak 132. kao i privremena ograničenja i privremene zabrane u prometu.2) kada teret na vozilu na motorni pogon ili na priključnom vozilu bočno premašuje više od 20 cm vanjski rub prednjega ili stražnjega svjetla za označavanje vozila . (3) Prometni znakovi moraju se ukloniti. zabrane i obveze kojih se sudionici u prometu moraju držati i daju potrebne obavijesti za siguran i nesmetan tok prometa. izričitih 2. (2) Prometnim znakovima moraju se obilježiti i opasnosti privremenog karaktera. znakovi izričitih naredaba i znakovi obavijesti s dopunskom pločom koja je sastavnim dijelom prometnog znaka i koja pobliže odre uje značenje prometnog znaka ili bez nje. (1) Javne ceste moraju se obilježiti propisanim prometnim znacima. Znakovi opasnosti. znakovi izri itih naredaba i znakovi obavijesti Članak 134. stavljaju do znanja ograničenja. Članak 131. ili zasljepljuju sudionike u prometu. znakovi. (3) Prometni znakovi su: znakovi opasnosti. i da se obavijeste o naravi te opasnosti. oznake na kolniku. dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uvjetima prometa na cesti ili zahtjevima sigurnosti u prometu. PROMETNI ZNAKOVI Opće 1.svjetlom i katadiopterom koji s prednje strane daju bijelo svjetlo. (1) Na prometni znak i na stup na koji je znak postavljen zabranjeno je stavljati sve što nije u svezi sa značenjem prometnoga znaka. zabrana i obveza izraženih s pomoću postavljenih prometnih znakova. Na cesti se ne smiju postavljati ploče. osobito one koje nastanu usljed iznenadnog oštećenja ili onesposobljavanja ceste. izgledom ili mjestom postavljanja oponašaju ili sliče nekom prometnom znaku. stupovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili smanjuje vidljivost postavljenih prometnih znakova. (2) Zabranjeno je neovlašteno uklanjati i oštećivati prometne znakove i cestovnu opremu ili mijenjati značenje prometnih znakova.crvenim svjetlom. bojom. Op e odredbe Članak 130. te svjetlosne i druge oznake na cesti. Članak 133. svjetlosni prometni znakovi. (4) Sudionici u prometu dužni su se pridržavati ograničenja. odnosno dijelu ceste. (1) Znakovi opasnosti služe da se sudionici u prometu na cesti upozore na opasnost koja prijeti na odre enom mjestu. svjetla. IV. (2) Prometni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih sudionici u prometu i danju i noću na vrijeme i lako mogu uočiti i pravodobno postupiti sukladno njihovu značenju. i ti se znakovi moraju ukloniti čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni. . ili koji svojim oblikom. ili odvraćaju njihovu pozornost u mjeri koja može biti opasna za sigurnost prometa na cesti.

a zeleno dolje. 3. 3) žuto svjetlo može biti upaljeno kao treptavo svjetlo kada ne rade ostali svjetlosni signali na raskrižju. magistralnoj i regionalnoj cesti i u naseljenim mjestima moraju biti prevučeni reflektirajućim tvarima ili osvijetljeni vlastitim izvorom svjetlosti. (1) Za reguliranje prometa uporabljuju se ure aji kojima se daju svjetlosni prometni znaci crvene. žuto u sredini. i to: crveno lijevo. (3) Znakovi obavijesti pružaju sudionicima u prometu potrebne obavijesti o cesti kojom se kreću i druge obavijesti koje im mogu biti korisne. 2) žuto svjetlo može biti upaljeno kao samostalno svjetlo u vremenskim razmacima od prestanka zelenoga do pojave crvenog svjetla ili istodobno s crvenim svjetlom. a zeleno svjetlo znači slobodan prolaz tim prometnim trakom. svjetla se postavljaju po okomitoj osi. Ako je ure aj za davanje svjetlosnih prometnih znakova postavljen i iznad prometnog traka.(2) Znakovi izričitih naredaba stavljaju do znanja sudionicima u prometu na cesti zabrane. (1) Ure aju za davanje svjetlosnih prometnih znakova trobojnim svjetlima može se dodati dopunski svjetlosni znak u obliku zelene svijetleće strelice ili više takvih znakova. jedno pokraj drugoga. cesti rezerviranoj za promet motornih vozila. (1) Na ure ajima za davanje prometnih znakova kojima se regulira promet na kolniku s više od dva prometna traka obilježena uzdužnim crtama za svaki prometni trak posebno i koji se nalazi iznad prometnog traka . i to: crveno gore. (1) 1) Na ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova trobojnim svjetlima: crveno i zeleno svjetlo ne smiju biti istodobno upaljena. Znakovi opasnosti i znakovi izričitih naredaba na autocesti. jedno ispod drugoga. a zeleno svjetlo može biti i u obliku jedne ili više strelica smještenih u krugu crne boje. Svjetlosni prometni znaci i svjetlosne oznake Članak 136. i to na visini na kojoj se nalazi zeleno svjetlo. (2) Dopunski svjetlosni znakovi iz stavka (1) ovoga članka postavljaju se s odgovarajuće strane svjetlosnog prometnog znaka. (2) Crveno svjetlo iz stavka (1) ovoga članka ima oblik prekriženih crta. (2) Pri projektiranju novih ili rekonstrukciji postojećih prometnih znakova. žute i zelene boje. svjetla mogu biti postavljena po vodoravnoj osi. Ta svjetla imaju oblik kruga.crveno svjetlo znači zabranu prometa uzduž prometnog traka iznad kojeg je postavljeno. žuto u sredini. ograničenja i obveze kojih se moraju držati. . Članak 140. Članak 138. a zeleno svjetlo ima oblik strelice s vrhom okrenutim nadolje. obvezno treba ugraditi zeleno treptavo svjetlo. Članak 139. (2) Na ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova trobojnim svjetlima. Članak 135. a zeleno desno. Članak 137. kao najavu prestanka slobodnog prolaza. prije pojave zelenog svjetla.

(3) Ako vrhovi pješačkih otoka. (1) Oznake na kolniku služe za reguliranje prometa na cestama i za obavještavanje i vo enje sudionika u prometu. oni se obilježavaju svjetlima. (3) (4) Oznake na kolniku čine crte. (1) Oznake na kolniku postavljaju se na cestama sa suvremenim kolnikom. Oznake na kolniku Članak 142. (3) Svjetla iz stavka (1) ovoga članka sastoje se od svijetleće površine crvene ili zelene boje na kojoj se nalazi tamna silueta pješaka ili od tamne površine na kojoj se nalazi svijetleća silueta pješaka crvene ili zelene boje.(1) Za upravljanje prometom pješaka mogu se uporabljivati i posebni ure aji za davanje svjetlosnih prometnih znakova crvene i zelene boje i ure aji za davanje zvučnih znakova. (2) Ta svjetla moraju biti postavljena po okomitoj osi. natpisi i druge oznake. Obilje avanje prijelaza ceste preko željezni ke pruge eljezni Članak 145. refleksnim staklima ili reflektirajućim tvarima žute boje. Turisti ka i ostala signalizacija na cesti Članak 144. Oznake na kolniku mogu imati i reflektirajuća svojstva. (2) Rubovi kolnika na dijelu ceste kroz tunel moraju biti obilježeni oznakama iz stavka (1) ovoga članka. a zeleno svjetlo dolje. Na dijelu ceste ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini moraju biti postavljeni odgovarajući prometni znakovi. Članak 141. strelice. jedno ispod drugoga. (2) Na javnoj cesti izvan naselja sa suvremenim kolnikom za promet u oba smjera na kojem postoje samo dva prometna traka. povijesim i prirodnim i turističkim znamenitostima. ti trakovi moraju biti odvojeni odgovarajućom uzdužnom crtom na kolniku. (2) Bliže propise o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama donosi ministar. odnosno potpunije odredi ili objasni. otoka za usmjeravanje prometa i drugi objekti na kolniku noću nisu osvijetljeni. Ta svjetla ne smiju biti istodobno upaljena. 4. i to desna strana kolnika .oznakama crvene boje. i to: crveno svjetlo gore. refleksnim staklima ili reflektirajućim tvarima. a lijeva strana oznakama bijele boje. . Turistička 5. u suradnji s mjerodavnim tijelom. (1) Ako se rubovi kolnika na javnoj cesti obilježavaju svjetlosnim prometnim oznakama. te ostalim objektima i sadržajima. Obilježavanje eljezničke 6. (1) Turistička i ostala signalizacija na cesti namijenjena je obavještavanju sudionika u prometu o kulturnim. moraju se obilježiti svjetlima. Članak 143. a na magistralnoj cesti obilježene i rubnim crtama. (2) Oznake na kolniku mogu biti postavljene same ili uz druge prometne znakove ako je potrebno da se značenje tih znakova jače istakne.

ovoga Zakona. a noću. Članak 148. na njima moraju biti postavljena i treptava svjetla narančaste boje. Obilježavanje zapreka 7. Članak 147. sudionici u prometu mogu se osigurati samo ure ajem za davanje zvučnih znakova. osim prometnih znakova iz članka 145. branici ili polubranici moraju biti izmjenično obojeni crvenom i žutom bojom. . odnosno ure aji za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka ako to zahtijeva gustoća prometa ili drugi uvjeti na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini. a osiguranje sudionika u prometu . 8. Znaci koje daju ovlaštene osobe ovla tene Članak 152. (1) Na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem postoji ure aj za davanje svjetlosnih znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka. Članak 150. (1) Dio ceste na kojem su nastale zapreke koje se ne mogu odmah ukloniti ili na kojem se izvode radovi mora se vidno obilježiti i osigurati za sudionike u prometu. (2) Uvjeti u kojima ure aji iz stavka 1. ovoga članka moraju biti postavljeni utvr uju se posebnim zakonom ili propisom donesenim na temelju zakona. moraju imati refleksna stakla ili biti prevučeni reflektirajućim tvarima odgovarajuće boje. kao i prometni znakovi postavljeni na dijelu ceste ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini. opremljeni refleksnim staklima ili prevučeni reflektirajućim tvarima odgovarajuće boje. (2) Branici i polubranici. Svjetlosni znakovi kojima se najavljuje približavanje vlaka na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini daju se izmjeničnim paljenjem dvaju crvenih treptavih svjetala koja imaju oblik kruga. i to s mjesta s kojeg se oni ne vide. postavljaju se i branici ili polubranici. (3) Branici moraju biti obojeni naizmjence crvenom i bijelom bojom.postavljanjem branika. mora se postaviti ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih znakova kojima se sudionici u prometu obavještavaju o spuštanju branika ili polubranika. (3) Branici i polubranici moraju biti opremljeni treptavim crvenim svjetlom. tom ure aju može se dodati i ure aj za davanje zvučnih znakova. odnosno spuštanje branika ili polubranika.Članak 146. Članak 149. (2) Na prijelazima zemljane ceste s manjim prometom i pješačke staze preko željezničke pruge u istoj razini. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (1) Na prijelazima ceste preko željezničke pruge u istoj razini. (2) Dio ceste iz stavka (1) ovoga članka obilježava se postavljanjem odgovarajućih prometnih znakova. Obilje avanje radova i zapreka na cesti Članak 151. kao i na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem se branicima ili polubranicima upravlja ručno. (1) Na prijelazima ceste preko željezničke pruge u istoj razini. Na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem se prilikom nailaska vlaka branici ili polubranici automatski spuštaju.

ili ako vozač zaključi da se nestručnim i neodgovarajućim prijevozom stanje ozlije ene osobe može pogoršati. zvučni znaci i svjetlosni znaci. kojima su znaci namijenjeni. (3) Znaci iz stavka (1) ovoga članka mogu se davati i iz vozila. Članak 153. (2) Znaci iz stavka (1) ovoga članka moraju se davati tako da njihovo značenje za sudionike u prometu bude jasno i nedvojbeno. Osoba koja se zatekne ili nai e na mjesto prometne nezgode u kojoj ima ozlije enih dužna je ukazati pomoć osobama ozlije enim u prometnoj nezgodi. Članak 155. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. (2) Mjerodavno tijelo i druge pravne ili fizičke osobe koje su obaviještene o prometnoj nezgodi u kojoj je neka osoba bila ozlije ena dužni su o tome odmah obavijestiti najbližu zdravstvenu ustanovu. osim ako se nezgoda dogodila na mjestu na kojem se može očekivati brzi dolazak vozila hitne pomoći. 2) poduzeti sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu prometne nezgode i omogućiti normalan tok prometa te nastojati da se ne mijenja stanje na mjestu nezgode i sačuvaju postojeći tragovi. V. (3) Bliže odredbe o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama. Članak 156. s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći osobama ozlije enim u prometnoj nezgodi ili ako mu je samome potrebna liječnička pomoć. mogu jasno i s dovoljne udaljenosti uočiti. 3) obavijestiti najbližu policijsku postaju o prometnoj nezgodi i vratiti se na mjesto prometne nezgode te sačekati dolazak službene osobe koje obavlja očevid. (1) Vozač koji se zatekne ili nai e na mjesto prometne nezgode dužan je na zahtjev ovlaštene osobe prevesti osobu ozlije enu u prometnoj nezgodi do najbliže zdravstvene ustanove. (2) Ovlaštena osoba pri davanju znaka dužna je postaviti se na cesti tako da ga sudionici u prometu. (2) Vozač je dužan postupiti prema odredbi stavka (1) ovoga članka i prije dolaska ovlaštene osobe. uz uvjet da poduzimanje tih mjera ne ugrožava sigurnost prometa.(1) Sudionici u prometu moraju postupati prema zahtjevima izraženim s pomoću znaka ili po naredbi policajca ili druge osobe koja na temelju ovlasti iz zakona obavlja nadzor i reguliranje prometa na cestama (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba). (1) Znaci što ih sudionicima u prometu daje ovlaštena osoba su znaci koji se daju rukama i položajem tijela. Članak 157. (1) Sudionik u prometnoj nezgodi u kojoj je netko izgubio život ili je bio ozlije en ili je nastala veća materijalna šteta dužan je: 1) ostati na mjestu prometne nezgode. DU@NOSTI U SLUČAJU PROMETNE NEZGODE Članak 154. načinu obilježavanja radova i zapreka na cesti i znacima koje sudionicima u prometu daje ovlaštena osoba pravilnikom propisuje ministar. .

Vozači ne smiju napustiti mjesto nezgode prije nego što popune i potpišu izvješće i razmijene podatke iz ovoga stavka. izme u ostaloga. fotografirati mjesto nezgode. . (1) Osoba koja je sudjelovala u prometnoj nezgodi u kojoj ima poginulih ili ozlije enih osoba ili je nastala veća materijalna šteta. zdravstvena ustanova dužna je o tome odmah obavijestiti mjesno mjerodavno tijelo za izdavanje vozačke dozvole ili najbližu policijsku postaju. (3) Ovlaštena osoba koja obavlja očevid prometne nezgode u kojoj ima ozlije enih osoba ili je nastala veća materijalna šteta podvrgnut će neposredne sudionike prometne nezgode ispitivanju s pomoću odgovarajućih sredstava i ure aja ili će ih uputiti na stručni pregled radi provjere imaju li u organizmu alkohola ili drugih opojnih sredstava. sačiniti zapisnik u kome se. (5) Ako u prometnoj nezgodi ima poginulih osoba. (6) Bliže odredbe o sadržaju obrasca europskog izvješća o prometnoj nezgodi donosi ministar. odnosno njegovom vozilu ili na drugoj stvari. Članak 158. Članak 160. ovlaštena osoba koja obavlja očevid odredit će da im se uzme krv ili krv i urin radi analize. ukoliko je šteta nastala drugoj osobi. ovlaštena osoba koja obavlja očevid odredit će da se neposrednim sudionicima nezgode uzmu krv i urin radi utvr ivanja jesu li pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. vozači su dužni odmah ukloniti vozila s kolnika i razmijeniti osobne podatke. prije izdavanja potvrde o oštećenju vozila strane registracije ili potvrde o obavljenom očevidu na mjestu doga aja prometne nezgode. (4) Ukoliko je u prometnoj nezgodi sudjelovalo vozilo strane registarske oznake. dužna je o tome odmah obavijestiti najbližu policijsku postaju. Članak 159. te popuniti i potpisati obrazac europskog izvješća o prometnoj nezgodi. vozačke dozvole i osiguranja od automobilske odgovornosti . (2) Vozač sudionik u prometnoj nezdodi obvezan je prijaviti i prometnu nezgodu s manjom materijalnom štetom. obavijestiti organizaciju koja uklanja vozila i stvari s ceste ili zainteresiranu osobu i pružiti pomoć radi zaštite imovine ako na mjestu doga aja nema osobe koja tu imovinu može preuzeti. ako to zahtijeva jedan od sudionika prometne nezgode. (1) Policija i druge ovlaštene osobe dužni su izaći na mjesto prometne nezgode u kojoj ima poginulih ili ozlije enih osoba ili je nastala veća materijalna šteta. opojne droge ili lijekove na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje dok se ne obavi očevid. (2) Policija je dužna izaći na mjesto prometne nezgode u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako do e do nesporazuma ili neslaganja jednog od sudionika prilikom popune obrasca europskog izvješća ili sudionici u nezgodi nemaju obrazac europskog izvješća. sačiniti zapisnik o očevidu i izvršiti druge potrebne radnje sukladne ovome Zakonu. (1) Ovlaštena osoba koja obavlja očevid dužna je organizirati popis imovine koja na mjestu doga aja ostaje iza osobe koja je u prometnoj nezgodi poginula ili teže ozlije ena. (2) Ako osoba ozlije ena u prometnoj nezgodi umre od zadobivenih ozljeda ili ako postoji opravdana sumnja da je kod vozača usljed ozljede došlo do smanjenja duševne ili tjelesne sposobnosti za upravljanje vozilom na motorni pogon ili tramvajem. (3) Nakon prometne nezgode u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta. (4) Ako se tim ispitivanjima ustvrdi da neposredni sudionici prometne nezgode imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove.zelena karta. ne smije uzimati alkoholna pića.(1) Ako je zdravstvena ustanova obaviještena o prometnoj nezgodi ili je primila na liječenje osobu ozlije enu u prometnoj nezgodi. unose podaci iz putovnice. (5) Mjerodavno tijelo unutarnjih poslova dužno je izaći na mjesto prometne nezgode u kojoj je nastala manja materijalna šteta. obvezno je: fotografirati štetu na vozilu stranih registarskih oznaka.

odnosno korisnik vozila nije u stanju postupiti prema stavku (1) ovoga članka. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 162. teret. ovoga Zakona podnosi se najkasnije 15 dana prije održavanja športske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti. održavanje automobilske. odnosno aktivnosti. (1) Zahtjev za održavanje športske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na cesti bit će odbijen ako organizator. Članak 165. . (2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja mora se priložiti: program priredbe. U tom slučaju promet se može zabraniti najdulje dva sata. (4) Ako mjerodavna organizacija koja upravlja cestama ili druga ovlaštena organizacija ne postupi prema odredbi stavka (2) ovoga članka. Članak 163. (3) Organizacija za održavanje cesta ili druga ovlaštena organizacija za održavanje cesta dužna je na zahtjev ovlaštene osobe hitno poduzeti sve potrebne mjere radi uklanjanja i čuvanja vozila s teretom. stvari ili drugi rasuti materijal s kolnika. ŠPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA CESTAMA Članak 162. odobrenje se izdaje uz prethodnu suglasnost tijela mjerodavnog za promet na čijem se području zabranjuje promet. ovlaštena osoba koja se zatekne na mjestu nezgode ili neispravnosti vozila zatražit će od mjerodavne organizacije koja upravlja cestama ili druge ovlaštene organizacije da na sigurno mjesto ukloni vozilo. Članak 164. teret. (2) Ako vozač ili vlasnik. stvari ili drugi rasuti materijal odmah ukloniti s kolnika. vozač ili vlasnik. pregled mjera koje organizator predvi a za osiguranje sudionika u prometu. ovlaštena službena osoba poduzet će druge mjere da se omogući normalan tok prometa. (1) U slučaju iz članka 162. nije u stanju provesti mjere iz članka 164. (1) Športske i druge priredbe ili slične aktivnosti na cesti ne smiju se održavati bez odobrenja. stvari ili drugoga rasutog materijala s kolnika i osigurati prohodnost ceste. imaju pravo tražiti osobne podatke i adresu od osoba koje su bile nazočne kada se nezgoda dogodila.(2) Vozač koji je vozilom sudjelovao u prometnoj nezgodi u kojoj ima poginulih ili ozlije enih osoba te druga osoba koja je neposredno sudjelovala u nezgodi. odnosno korisnik vozila dužan je vozilo. (1) Ako je vozilo zbog prometne nezgode ili neispravnosti onemogućeno za daljnje kretanje cestom. Članak 161. ako za druge sudionike u prometu nije osigurana zaobilazna cesta. (2) Odobrenje izdaje mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova na čijem se području održava priredba ili obavlja aktivnost. VI. ovoga Zakona. stavak (2) ovoga Zakona. ali samo u vrijeme kada se tom cestom drugi sudionici u prometu najmanje kreću.). (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka. pravila natjecanja. (3) Ako se zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti na cesti zabranjuje promet. zahtjev za izdavanje odobrenja bit će odbijen. prema prosudbi mjerodavnoga tijela unutarnjih poslova. motociklističke ili biciklističke utrke na cesti može se odobriti i kad u odre enom smjeru nema zaobilazne ceste (brdske utrke i dr. sudionika i gledatelja športske i druge priredbe ili aktivnosti i znak kojim će vozila iz pratnje natjecatelja biti označena.

odnosno aktivnosti bit će zabranjene. 3) popraviti i dovesti u prvotno stanje cestu i cestovne objekte ako su oštećeni pri održavanju priredbe. odnosno obavljanja aktivnosti. odnosno obavljanja aktivnosti. Natjecatelje na športskoj priredbi na cesti mogu pratiti samo vozila označena posebnim znakom koji utvrdi organizator. u većoj mjeri ugrozio ili ometao promet na cesti. (2) Ako organizator ne prekine priredbu. odnosno aktivnosti u slučajevima iz stavka (1) ovoga članka. (4) Ako se ustvrdi da organizator nije poduzeo sve mjere osiguranja odre ene u odobrenju. predmete i objekte koji su postavljeni radi održavanja priredbe. priredba. najkasnije 48 sati prije početka priredbe. Članak 169. Članak 168. predmeti i objekti na cesti. odnosno obavljanja aktivnosti. odnosno obavljanjem aktivnosti. odobrenje sadrži i organizatorovu obvezu da o mjerama ograničenja ili zabrane prometa obavijesti javnost putem sredstava javnog priopćavanja. Članak 166. 1) i 2) stavka (1) ovoga članka. (2) Ako organizator ne postupi prema toč. odnosno aktivnosti na cesti: ako su ugroženi sudionici ili gledatelji. ako organizator ne provodi odre ene mjere osiguranja. zahtjev za izdavanje odobrenja može biti odbijen. ako nastanu okolnosti zbog kojih priredba. (2) Kada se promet na cesti ograničava ili zabranjuje zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti. ure aje. (1) 1) 2) 3) 4) 5) Organizator je dužan prekinuti održavanje športske ili druge priredbe. . organizator je dužan odmah: 1) ukloniti s ceste sve prometne znakove i druge oznake. odnosno aktivnosti na cesti. odnosno aktivnosti prekine i poduzet će potrebne mjere da se naredba izvrši. mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova poduzet će odgovarajuće mjere da se o trošku organizatora uklone. ako to zahtijevaju drugi sigurnosni razlozi. odnosno aktivnosti.(2) Ako bi zbog održavanja športske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti na cesti trebalo obustaviti promet na važnijim prometnim smjerovima ili bi se održavanjem priredbe. Članak 167. (3) Organizator ne smije početi održavanje športske ili druge priredbe ili aktivnosti na cesti ako nisu poduzete sve mjere osiguranja odre ene u odobrenju. mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova naredit će organizatoru da priredbu. (1) Nakon završetka športske ili druge priredbe. odnosno postave prometni znakovi i druge oznake. ako se u većoj mjeri naruši javni red i mir. 2) postaviti na cestu sve prometne znakove i druge oznake. predmete i objekte koji su bili uklonjeni radi održavanja priredbe. odnosno aktivnosti ne bi bile odobrene. (1) U odobrenju za održavanje športske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na cesti odre uju se mjere osiguranja koje organizator mora poduzeti.

inozemnu vozačku dozvolu ili me unarodnu vozačku dozvolu. U slučaju kada su u pitanju razlozi sigurnosti i nesmetanoga odvijanja prometa ili razlozi održavanja javnoga reda i mira. (4) Vlasnik. i 174. Uvjeti za upravljanje vozilima Članak 172. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. odnosno nositelj prava raspolaganja vozilom ne smije dopustiti upravljanje vozilom u cestovnom prometu osobi koja nema pravo upravljati tim vozilom. Članak 173. o vrsti vozila kojima je zabranjen ili ograničen promet te o načinu uporabe zimske opreme na vozilima u zimskim uvjetima pravilnikom propisuje ministar. kao i vozač pod djelovanjem opojnih droga ili drugih opojnih sredstava ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije ni za vrijeme vožnje. (1) Vozač ne smije upravljati vozilom u cestovnom prometu ni početi upravljati vozilom ako je pod djelovanjem alkohola. (1) Motornim vozilom u cestivnom prometu može upravljati samo osoba koja ima valjanu vozačku dozvolu. ministar. ograničiti brzinu kretanja vozila ako su te zabrane ili ograničenja nužni radi sprečavanja ili uklanjanja opasnosti za sudionike u prometu ili ako su u pitanju razlozi za nesmetani promet. (3) Bliže odredbe o prometu u zimskim uvjetima. Članak 171. (3) Vlasnik. vozač mora kod sebe nositi valjanu vozačku dozvolu i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. VOZAČI 1. odnosno nositelj prava raspolaganja vozilom dužan je na zahtjev ovlaštene osobe dati podatke o identitetu osobe kojoj je dao vozilo na upravljanje. Vozač koji je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan ili je u takvu duševnom stanju da je nesposoban sigurno upravljati vozilom. ne smije upravljati vozilom u cestovnom prometu. odnosno osoba koje nema pravo upravljati kategorijom motornog vozila u koju se ubraja to vozilo i osoba iz čl. može na odre enoj cesti ili dijelu ceste u odre ene dane ili u odre enom vremenskom razmaku propisati zabranu ili ograničenje prometa za sve ili pojedine vrste vozila. VIII.VII. Članak 174. može donijeti naredbu o ograničenju prometa u dane vikenda i blagdana za pojedine cestovne smjerove. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka. u suradnji s entitetskim ministrima i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavnim za promet i unutarnje poslove. 173. policijska uprava. odnosno mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova može zabraniti promet ili odrediti posebno ograničenje prometa na odre enim cestama i dijelovima cesta sve dok postoje razlozi zbog kojih se poduzimaju te mjere. (1) Tijelo mjerodavno za unutarnje poslove. u suglasnosti s tijelom mjerodavnim za promet. (5) Vozač je dužan za vrijeme upravljanja motornim vozilom u prometu rabiti pomagala koja su mu potrebna za sigurno upravljanje vozilom. odnosno ako se može opravdano očekivati da će promet biti osobito gust ili otežan. ovoga Zakona. (2) Kad upravlja motornim vozilom. OGRANIČENJA PROMETA Članak 170. .

(4) Vozački ispit za vozača motornog vozila može polagati kandidat koji se prethodno pripremio za polaganje vozačkoga ispita u autoškoli i ako ispunjava i druge uvjete za stjecanje prava upravljanja motornim vozilom. Članak 176. vozač mla i od 21 godine ili s manje od tri godine vozačkog iskustva.).(2) Smatra se da je pod djelovanjem alkohola osoba za koju se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. što odgovara količinama većim od 0.za vrijeme upravljanja vozilom te kategorije. što odgovara količinama većim od 0. uočavanje i predvi anje prometne situacije. (3) Autoškole dužne su izvoditi poduku na način kojim će se osigurati da kandidati nauče i usvoje prometna pravila i etičke norme ponašanja u prometu. Podučavanje vozača 2. osnove tehničkog funkcioniranja ure aja na motornom vozilu od značenja za sigurnost prometa na cestama (ure aji za zaustavljanje. djelovanje opojnih droga na sigurno upravljanje vozilom i utjecaj drugih nepovoljnih psihofizičkih stanja (umor. Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila je djelatnost od posebnog društvenog značenja.0 g/kg ili kod kojih se..3 g/kg ili kod koga se. ure aji za • • . praktični dio i program prve pomoći: 1) Teoretski dio podučavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvaća: • • osnovne propise o cestovnom prometu. 4) 5) 6) vozač-instruktor za vrijeme osposobljavanja kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. bez obzira na količinu alkohola u krvi. 3) vozač vozila kojemu je upravljanje vozilom osnovno zanimanje . 2) vozač vozila kojim se obavlja javni prijevoz . znake koje daju ovlaštene osobe. (3) Smatra se da su pod djelovanjem alkohola osobe za koje se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. vozilo u službi sigurnosti prometa. ure aji za upravljanje. kao pravne i fizičke osobe.za vrijeme obavljanja javnog prijevoza tim vozilom. (2) Podučavanje kandidata za vozače motornih vozila mogu obavljati i obrazovne ustanove redovitim školovanjem učenika prema obrazovnom školskom programu za profesionalne vozače. prometne znakove i njihovo značenje.0 g/kg ili ako je prisutnost alkohola u organizmu utvr ena odgovarajućim sredstvima ili ure ajima za mjerenje alkoholoziranosti. bez obzira na količinu alkohola u krvi.za vrijeme upravljanja vozilom obavljajući poslove toga zanimanja. (1) Podučavanje kandidata za vozače motornih vozila obavljaju autoškole. C1E i D1 i D1E . izvo enje radnji od značenja za uspješno i sigurno upravljanje sukladno pravilima prometa i uvjetima na cesti i u prometu. uvjete za upravljanje vozilom. me usobne odnose i sporazumijevanje sudionika u prometu.3 g/kg ili ako je prisutnost alkohola u organizmu utvr ena odgovarajućim sredstvima ili ure ajima za mjerenje alkoholiziranosti. ofenzivnu i defenzivnu vožnju. bolest i sl. Podu avanje kandidata za voza a motornih vozila Članak 175. čuvanje okoliša. opasnosti koje nastaju zbog nepropisnog poduzimanja radnji u prometu i sl. a izvodi se prema posebnom programu koji obuhvaća teoretski dio. D i DE i vozači potkategorija C1. CE. ponašanje sudionika u cestovnom prometu. stručnim pregledom utvrdi da pokazuju znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola: 1) vozač motornog vozila kategorija C. pravila prometa na cestama. utjecaj alkohola. stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno sudjelovanje u prometu. kandidat za vozača za vrijeme poduke u praktičnom upravljanju vozilom.

(4) Podučavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći osobama ozlije enim u prometnoj nezgodi obavlja liječnik. sile koje djeluju na vozilo. (4) Kontrolu i nadzor nad provedbom propisa iz stavka (1) ovoga članka. vožnja na uzdužnom nagibu. gume. vožnju u koloni. učenje vožnje u složenim prometnim uvjetima. promjena smjera vožnje. vožnja unatrag i polukružno okretanje). snijeg.rane). te priprema vozila za vožnju). kiša. a organizira i provodi Crveni križ. mora imati vozačku dozvolu i najmanje tri godine iskustva na poslovima sigurnosti cestovnog prometa. pripremu vozila za vožnju. učenje osnovnih elemenata vožnje na poligonu ili odgovarajućoj površini (polazak. semafor. (1) Podučavanje kandidata za vozače i polaganje vozačkog ispita izvode se prema propisima koje donosi ministar. sigurnosne mjere pri vuči vozila. osim dokaza o završenoj školskoj spremi. učenje vožnje na cestama s gustim prometom u naselju i izvan naselja. kočenje i zaustavljanje. nadzor nad prometom i kaznenu odgovornost. (2) Osoba iz stavka (1) ovoga članka. krvarenje. prijevoz tereta i osoba. postupak radnji pri pružanju prve pomoći (mjere oživljavanja. prilago avanje brzine. prestrojavanje i vožnja kroz raskrižje. vožnju kroz raskrižje s različitim načinom ure enja prometa (ovlaštena osoba. magla i sl. vožnju na prijelazu ceste preko željezničke pruge. prometni znakovi i pravila prometa). samostalnu vožnju. mimoilaženje i pretjecanje. . ponašanje prema pješacima i drugim sudionicima u prometu. Članak 177. prestanak disanja i rada srca. • • • 3) Program prve pomoći obuhvaća: • • • • • ciljeve.• davanje svjetlosnosignalnih znakova i za osvjetljavanje ceste i vozila. putem zajedničkog stručnog tijela. parkiranje. kočenje i zaustavljanje. značenje zdravstvene sposobnosti za sigurno upravljanje motornim vozilom. zadaće i značenje prve pomoći. nakon što se utvrdi da ispunjavaju uvjete odre ene zakonom i propisima donesenim na temelju zakona. vožnju na cesti s više prometnih trakova. 2) Praktični dio podučavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvaća: • upoznavanje vozila. ozljede koje zahtijevaju imobilizaciju i evakuaciju ozlije ene osobe. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. (3) Podučavanje kandidata za vozače u praktičnom upravljanju vozilom na motorni pogon obavlja vozač-instruktor. otvorene ozljede .). okretanje i vožnja unatrag. mimoilaženje i obilaženje. vožnju u posebnim uvjetima (noć. besvjesno stanje. učenje vožnje na cestama s manjom gustoćom prometa u naselju i izvan naselja (uključivanje i isključivanje. vožnja u gradu. (2) Podučavanje kandidata za vozače izvode autoškole po ovlasti entitetskih i kantonalnih ministara i ministra Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavnih za obrazovanje. vožnju u jednosmjernoj ulici. sadržaje koji doprinose razvijanju humanih odnosa i odnosa uzajamnog poštivanja i razumijevanja izme u sudionika u prometu. postupak i dužnosti u slučaju prometne nezgode. održavanje razmaka. sadržaje koji doprinose povećanju sigurnosti svih sudionika u prometu. vožnju u vršnom opterećenju cestovnog prometa. ostale ozljede i oštećenja. (1) Podučavanje kandidata iz područja propisa o sigurnosti prometa može obavljati licencirana osoba s visokom spremom prometnog smjera. prilago avanje vožnje. prestrojavanje. promjena stupnja prijenosa. (3) Podučavanje kandidata s tjelesnim invaliditetom za vozače mora se provoditi na prilago enom vozilu za invalide koje mora atestirati ovlaštena ustanova ili poduzeće. obavljaju tijela mjerodavna za obrazovanje i unutarnje poslove. predvi anje i izbjegavanje opasnosti). Članak 178.

instruktora ili s najmanje završenom srednjom školom i položenim ispitom za vozača-instruktora. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. (2) Pločice iz stavka (1) ovoga članka imaju oblik kvadrata. (4) Bliže odredbe o načinu i uvjetima polaganja i organiziranja vozačkog ispita. Članak 183. stupnjem prometne struke i posebno položenim ispitom iz područja poznavanja prometnih pravila i propisa. stječe se: 1) završenim VII. metodike upravljanja motornim vozilom i praktičnog upravljanja motornim vozilom za vozača-instruktora te da mu je mjerodavno tijelo izdalo dozvolu za vozača-instruktora ili 2) završenim V. Voza ki ispit i provjera podu enosti Članak 179. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. (2) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom kandidat za vozača mora imati kod sebe uvjerenje da je tjelesno i duševno sposoban upravljati motornim vozilom i dužan ga je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. (2) Bliže odredbe o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. (6) Bliže odredbe o organiziranju poduke za osposobljavanje kandidata pravilnikom propisuje ministar. Članak 181. pravilnikom propisuje ministar. (3) O položenom vozačkom ispitu izdaje se uvjerenje. u suradnji s tijelom mjerodavnim za zdravstvo. (1) Motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača podučava u praktičnom upravljanju vozilom na cesti mora biti označeno posebnim pločicama. odnosno bliže odredbe o pružanju prve pomoći osobama ozlije enim u prometnoj nezgodi pravilnikom propisuje ministar. Članak 182. može i prije položenog vozačkog ispita upravljati motornim vozilom one kategorije za koju priprema ispit ako vozilom upravlja pod nadzorom vozača-instruktora. ili VI. (2) Vozački ispit polaže se pred komisijom koju imenuju tijela iz stavka (1) ovoga članka.(5) O uspješno završenoj poduci za vozača motornih vozila autoškola i Crveni križ izdaju potvrde. (1) Zvanje vozača-instruktora motornih vozila. Vozački podučenosti 3. plave su boje i na njima je bijelom bojom napisano latinično slovo “L”. kao i za dobivanje licencije za ispitivača. . a predsjednik komisije i njezini članovi imaju licenciju za ispitivača. ovoga Zakona. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. Članak 180. radi podučavanja. (1) Kandidat za vozača koji se priprema za polaganje vozačkog ispita. (1) Za poslove provedbe i organiziranja polaganja vozačkog ispita odgovorna su entitetska i kantonalna tijela i tijela Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavna za obrazovanje. osim iskustva u upravljanju vozilom odgovarajuće kategorije od najmanje tri godine. Na vozačkom ispitu komisija za polaganje vozačkih ispita utvr uje je li kandidat u dovoljnoj mjeri podučen za sigurno upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije prema propisanom programu iz članka 176. stupnjem i položenim ispitom za vozača.

D i DE. C. .500 kg. D1. D i DE te potkategorije: A1. odnosno potkategoriji vozila. (9) U kategoriju DE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju D. B1. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu do 750 kg. (1) 1) 2) 3) 4) (2) 1) 2) 3) Pravo upravljanja motornim vozilom ima osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: da je duševno i tjelesno sposobna upravljati motornim vozilom. osim sjedala za vozača. B1. CE. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu veću od 750 kg. ovisno o kategoriji. čija najveća dopuštena masa nije veća od 3. kategorije C i CE. osim vozila kategorije A. (10) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće potkategorije vozila: A1. imaju više od osam sjedala. (2) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće kategorije vozila: A. (4) U kategoriju B ubrajaju se motorna vozila. B i BE te potkategorije C1 i C1E. B. (5) U kategoriju BE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju B. BE. 500 kg. (8) U kategoriju D ubrajaju se motorna vozila za prijevoz osoba koja. da joj odlukom mjerodavnoga tijela nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom. uz uvjet da je upravljala motornim vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu. (6) U kategoriju C ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dopuštena masa veća od 7. uz uvjet da je upravljala motornim vozilom kategorije C ili CE najmanje dvije godine. Članak 185. (3) U kategoriju A ubrajaju se motocikli s bočnom prikolicom ili bez nje. čiji obujam motora premašuje 125 cm³. 18 godina za kategorije A. odnosno potkategorije stječe osoba koja ima: 16 godina za potkategorije A1 i B1. BE. C1E i D1E.500 kg i koja nemaju više od osam sjedala ne računajući sjedalo za vozača.(3) Bliže odredbe o podučavanju vozača motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu veću od 750 kg i priključno se vozilo ne koristi za prijevoz osoba. da je u dobi odre enoj ovim člankom. 4. a snaga premašuje 11 kNJ. Pravo upravljanja motornim vozilom za pojedine kategorije. D1. da je položila vozački ispit za upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije. C1E i D1E. B. C1. C1. 4) kategorije D i DE i potkategorije D1 i D1E. Stjecanje prava upravljanja motornim vozilom Članak 184. i motorno vozilo B kategorije s prikolicom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg koja nije veća od mase vučnoga vozila bez tereta. (1) Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim i priključnim vozilima koja se razvrstavaju u kategorije: A. a ukupna dopuštena masa vučnog i priključnog vozila nije veća od 3. CE. C. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. (7) U kategoriju CE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju C.

a osobama starijim od 65 godina života . (17) Vozači motornih vozila kategorija B. a snaga ne premašuje 11 kNJ.500 kg. a vozač kojemu je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije C ima pravo upravljati i motornim vozilom kategorije B i potkategorija B1 i C1. a najveća dopuštena masa priključnog vozila ne premašuje masu neopterećenog vučnoga vozila i da se priključno vozilo ne rabi za prijevoz osoba. a manje od 16 sjedala. (4) Rok valjanosti vozačke dozvole od 10 godina računa se od dana njezina izdavanja. CE i DE te potkategorija: B1. (14) U potkategoriju C1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju C1. C i D i potkategorija C1 i D1 imaju pravo upravljati motornim vozilima tih kategorija i kada su im pridodane lake prikolice. (20) Pravo upravljanja motornim vozilom kategorija BE. (3) Vozačka dozvola izdaje se osobi i produljuje s rokom valjanosti od 10 godina.(11) U potkategoriju A1 ubraja se laki motocikl čiji obujam motora ne premašuje 125 cm³. a vozač motornoga vozila kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije D1.000 kg. C1 i D1. (5) Osobama koje su u vrijeme izdavanja vozačke dozvole starije od 55 godina izdaje se vozačka dozvola čiji je rok valjanosti do navršenih 65 godina. a vozač kojemu je izdana vozačka dozvola kategorije DE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija BE i CE i potkategorije C1E. C. D. (16) U potkategoriju D1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju D1. (15) U potkategoriju D1 ubrajaju se motorna vozila koja služe za prijevoz osoba i koja. s tim što najveća dopuštena masa ovoga skupa vozila ne premašuje 12. C1. C i D. Članak 186.s rokom valjanosti od tri godine. BE. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu veću od 750 kg. vozač motornoga vozila kategorije C ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije C1.500 kg. (19) Vozač kojemu je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije CE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorije BE. s tim što taj rok ne može biti kraći od tri godine. (12) U potkategoriju B1 ubrajaju se tricikl i četverocikl na motorni pogon. osim sjedala za vozača. a manja od 7. imaju više od osam. . (1) (2) Vozačka dozvola izdat će se osobi na njezin zahtjev ako ispunjava uvjete iz članka 184. (22) Vozač motornoga vozila kategorije A ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije A1. (18) Vozač kojemu je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija B i C i potkategorija B1. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu veću od 750 kg. (21) Vozači motornih vozila kategorija: B. s tim što najveća dopuštena masa ovoga skupa vozila ne premašuje 12. Vozačku dozvolu izdaje mjerodavno tijelo. (13) U potkategoriju C1 ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dopuštena masa veća od 3. odnosno produljenja njezine valjanosti. CE i DE vozač stječe samo ako je prethodno stekao pravo upravljanja vozilima kategorija B. ovoga Zakona.000 kg i najveća dopuštena masa priključnog vozila ne premašuje masu neopterećenog vučnog vozila. C1E i D1E imaju pravo upravljati traktorom i radnim strojem. a vozač motornoga vozila kategorije B ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije B1. D1.

o postupku i načinu izdavanja. Članak 187. a lakim motociklom 40 km na sat. . (9) Osobe koje prvi puta steknu vozačku dozvolu obvezne su. na cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila i brzoj cesti brzinom većom od 90 km na sat. produljenju valjanosti i zamjeni vozačke dozvole i inozemne vozačke dozvole te o načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama uredit će se pravilnicima koje donosi ministar. (2) Vozač ima pravo upravljati samo motornim vozilom one ili onih kategorija i potkategorija koje su upisane u vozačkoj dozvoli. stranih trgovinskih. (10) Bliže odredbe o posebnom znaku iz stavka (9) ovoga članka propisuje ministar. (7) Osoba koja je položila vozački ispit i dobila vozačku dozvolu za kategoriju vozila: A1. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. i to u cijelosti ili za pojedine kategorije. B ili C i C1 dvije godine od dana izdavanja vozačke dozvole ne smije upravljati vozilom na cesti brzinom većom od 70 km na sat. (1) U vozačku dozvolu upisuju se sve kategorije i potkategorije vozila kojima vozač ima pravo upravljati. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: mjerodavno ministarstvo) može odlučiti da ne prizna valjanost tih vozačkih dozvola izdanih u toj zemlji. Članak 188. osim ako je s njom u vozilu osoba starija od 25 godina koja ima vozačku dozvolu i kojoj u posljednjoj godini nije izricana zaštitna mjera ili sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. odnosno 120 km na sat na autocesti. kao i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. ako je to za njih povoljnije. ali ne na rok kraći od dvije godine. može upravljati motornim vozilom na teritoriju Bosne i Hercegovine za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini. (1) Stranac kojemu je odobreno stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji se iz inozemstva vrati u Bosnu i Hercegovinu da se u njoj stalno nastani. (8) Osoba iz stavka (7) ovoga članka mla a od 23 godine ne smije upravljati vozilom u cestovnom prometu u vremenu od 23 sata do 5 sati. a ni organizirano prevoziti djecu. (2) Osoba iz stavka (1) ovoga članka koja upravlja vozilom mora imati me unarodnu vozačku dozvolu ili domaću vozačku dozvolu izdanu sukladno Bečkoj konvenciji o cestovnom prometu. Članak 190. o kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorija i potkategorija u vozačku dozvolu. u suradnji s entitetskim i kantonalnim ministrima i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavnim za unutarnje poslove. A. vozačka dozvola može se izdati ili se njezina valjanost može ograničiti i na rokove kraće od utvr enih na temelju nalaza i mišljenja zdravstvene ustanove danim u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti osobe. prometnih. Ukoliko ustanovi da se program podučavanja vozača motornih vozila u pojedinim zemljama bitno razlikuje od uvjeta i programa utvr enih ovim Zakonom.(6) Iznimno od odredbe stavka (3) ovoga članka. na temelju valjane inozemne vozačke dozvole koju je izdalo mjerodavno tijelo strane države. mogu upravljati motornim vozilima na temelju valjane inozemne vozačke dozvole za vrijeme od šest mjeseci od dana ulaska u Bosnu i Hercegovinu ili od dana kada je odobreno stalno nastanjenje. (3) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju obrasca vozačke dozvole. Članak 189. kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava. obilježiti vozilo kojim upravljaju posebnim znakom. niti tim vozilom smije vući priključno vozilo. (1) Stranac koji privremeno boravi u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji boravi ili prebiva u inozemstvu pa privremeno do e u Bosnu i Hercegovinu. u trajanju od dvije godine.

(2) Me unarodne vozačke dozvole izdaju auto-moto klubovi/savezi i auto-moto društva. (2) Liječničko uvjerenje iz stavka (1) ovoga članka vrijedi 12 mjeseci od dana izdavanja. (3) Vozači motornih vozila dužni su se redovito podvrgavati zdravstvenim pregledima. o postupku i načinu izdavanja. ovoga Zakona. 188. i 186. (1) Kandidat za vozača motornog vozila dužan je prije početka poduke za vozača motornog vozila podvrgnuti se zdravstvenom pregledu u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi i. pod uvjetima iz čl. . ovoga Zakona. (1) Vozaču kojemu je izdana vozačka dozvola iz članka 186. dobiti liječničko uvjerenje. ovlašteni za izdavanje tih dozvola za države za koje je potrebna me unarodna vozačka dozvola. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. osim ako to nije zahtijevano reciprocitetom. Članak 191. (4) Državljaninu Bosne i Hercegovine zamijenit će se inozemna vozačka dozvola vozačkom dozvolom iz članka 189. a izvanrednim zdravstvenim pregledima podvrgavaju se na zahtjev mjerodavnoga tijela. od osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini prilikom zamjene inozemne vozačke dozvole neće se zahtijevati dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 184. ovoga Zakona ako je u zemlji u kojoj mu je izdana inozemna vozačka dozvola boravio dulje od šest mjeseci. vozača 5. (4) Me unarodna vozačka dozvola izdana u Bosni i Hercegovini ne može se koristiti za upravljanje motornim vozilima na teritoriju Bosne i Hercegovine. stavak (1) ovoga Zakona o upravljanju motornim vozilima na temelju inozemne vozačke dozvole. primjenjuju se i na upravljanje motornim vozilima na temelju valjane me unarodne vozačke dozvole. (5) Inozemna vozačka dozvola iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju je kategoriju. odnosno na vrijeme propisano me unarodnim ugovorom. prema tome. (3) Me unarodna vozačka dozvola ne može se izdati vozaču kojem je odlukom mjerodavnoga tijela izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom dok ta zabrana traje. odnosno vrstu motornih vozila izdana ili joj je istekao rok valjanosti može se zamijeniti sukladno stavku (2) ovoga članka samo ako podnositelj zahtjeva priloži ispravu iz koje se nepobitno može utvrditi kojim motornim vozilima može upravljati. 184. na njihov zahtjev. Članak 192. i 189. (3) Me unarodna vozačka dozvola priznat će se samo ako su je izdali mjerodavno tijelo ili organizacije strane države i ne može se zamijeniti bosanskohercegovačkom vozačkom dozvolom.(2) Osobama iz stavka (1) ovoga članka valjana inozemna vozačka dozvola zamijenit će se. (2) Me unarodna vozačka dozvola izdaje se na rok valjanosti od dvije godine. (5) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. (1) Odredbe čl. i članka 190. Zdravstveni pregledi voza a motornih vozila Članak 193. odnosno da joj nije istekao rok valjanosti. na temelju toga. ovoga Zakona može se na njegov zahtjev izdati i me unarodna vozačka dozvola. (3) Iznimno od odredbe stavka (2) ovoga članka. vozačkom dozvolom iz članka 188. bez polaganja vozačkoga ispita. o načinu davanja ovlasti auto-moto klubovima/savezima i auto-moto društvima i o načinu vo enja evidencije o izdanim vozačkim dozvolama uredit će se pravilnikom koji donosi ministar. ovoga Zakona za upravljanje onom kategorijom motornih vozila u koju se ubrajaju motorna vozila za čije su upravljanje ovlaštena inozemnom vozačkom dozvolom.

Trajanje upravljanja motornim vozilom Članak 199. Članak 196. dužna je u roku od osam dana o tomu obavijesti tijelo kod kojega se vozač vodi u evidenciji ili najbližu policijsku postaju. organizacija ili tijelo u kojem je vozač zaposlen i obavlja poslove vozača. kao i poduzeće. Pravne i fizičke osobe koje zapošljavaju vozače ne smiju dopustiti da njihovim motornim vozilima upravlja vozač koji se nije podvrgnuo redovitom i izvanrednom zdravstvenom pregledu na koji je upućen. Članak 195. Članak 197. (2) Zdravstvene preglede kandidata za vozača i vozača obavljaju zdravstvene ustanove koje su za to ovlaštene sukladno entitetskim i kantonalnim zakonima i zakonima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. (4) Na izvanredni zdravstveni pregled upućuje tijelo kod kojega se vozač vodi u evidenciji. (3) Zahtjev za upućivanje na izvanredni zdravstveni pregled može podnijeti i svako tijelo mjerodavno za nadzor nad cestovnim prometom. sudac za prekršaje. (2) Odmor iz stavka (1) ovoga članka može biti podijeljen na dva ili tri dijela. javno tužiteljstvo.prilikom svakog produljenja valjanosti vozačke dozvole. Redovitom zdravstvenom pregledu podliježu: 1) vozači koji upravljaju vozilima na motorni pogon kojima se obavlja javni prijevoz. vozači-instruktori i vozači tramvaja . 6. 3) vozači motornih vozila kojima je vozačka dozvola izdana na kraći rok valjanosti zbog nepovoljnog zdravstvenog stanja i vozači koji su navršili 65 godina . s tim što pojedinačni odmor ne može biti kraći od 15 minuta tijekom vožnje od četiri i pol sata. .svake tri godine.Članak 194. (1) Na zdravstvenim pregledima utvr uje se ima li kandidat za vozača ili vozač potrebnu tjelesnu i duševnu sposobnost za upravljanje motornim vozilima.prilikom svakog produljenja vozačke dozvole. nakon čega mora koristiti odmor u trajanju od 45 minuta. (1) Na izvanredni zdravstveni pregled upućuje se vozač motornog vozila za kojega se opravdano sumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban sigurno upravljati motornim vozilima onih kategorija za koje mu je izdana vozačka dozvola. Bliže odredbe o zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. Članak 198. sud. (1) Vozač koji upravlja autobusom ili teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3. DE i potkategorija D1 i D1E . (2) Ako zdravstvena ustanova prilikom liječenja vozača opravdano posumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban sigurno upravljati vozilom. 2) vozači kojima je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija D. tako da ukupno vrijeme vožnje i odmora iznosi 5 sati i 15 minuta. u suradnji s tijelom mjerodavnim za zdravstvo.500 kg ne smije neprekidno upravljati vozilom dulje od četiri i pol sata.

(3) Ukupno trajanje upravljanja motornim vozilima iz stavka (1) ovoga članka ne smije biti dulje od devet sati tijekom 24 sata. odnosno nakon prije enih 500 km puta. (2) Bliže odredbe o ukupnom trajanju upravljanja vozilom. Članak 200. Članak 204. ukupne mase i osovinskog opterećenja. ako se u vozilu nalazi ugra eni ležaj koji omogućuje vozaču odmor u ležećem položaju. ovoga Zakona. (2) Ako se u upravljanju vozilom iz članka 199. mora zamijeniti drugi vozač. (5) Kada upravlja motornim vozilom. (6) Iznimno od odredbe stavka (5) ovoga članka. najkasnije nakon devet sati upravljanja. vremena provedenog u vožnji. (3) Neprekidni odmor vozač mora koristiti izvan vozila. (2) Vozila koja ne ispunjavaju propisane uvjete glede dimenzija. individualnu nadzornu knjižicu ne mora imati vozač ako je u vozilu ugra en ure aj koji osigurava upis vremena vožnje članova posade. (3) Bliže odredbe o dimenzijama. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. svaki vozač mora imati neprekidni odmor od najmanje osam sati tijekom svakih 30 sati putovanja. pravilnikom propisuje ministar. vozač mora kod sebe imati individualnu nadzornu knjižicu i u nju upisivati svoje djelatosti i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. u opsegu koji utječe na sigurno upravljanje motornim vozilom. sukladno odredbi članka 199. (1) Vozila u cestovnom prometu moraju ispunjavati propisane uvjete glede dimenzija. (4) Iznimno od odredbe stavka (3) ovoga članka. IX. kao i o obrascu individualne nadzorne knjižice i naputku za njezinu popunu. brzine vozila i prije enu udaljenost. VOZILA Opće 1. u suradnji s tijelima mjerodavnim za zdravstvo i unutarnje poslove. ukupne mase i osovinskog opterećenja mogu sudjelovati u prometu na javnoj cesti ako ispunjavaju posebne uvjete koji omogućuju siguran i nesmetan promet. stavak (1) ovoga Zakona smjenjuju dva vozača i ako se u vozilu nalazi ugra eni ležaj koji omogućuje jednom od njih odmor u ležećem položaju. stavak (1) ovoga Zakona prije početka svojeg radnog dana mora imati neprekidni odmor od najmanje 11 sati. zaštite čovjekova okoliša. Op e odredbe Članak 203. kao i imati ispravne propisane ure aje i opremu. . kada tijekom 24 sata prelazi više od 500 km. (1) Odredbe ovoga Zakona o trajanju upravljanja motornim vozilom i odmorima vozača primjenjuju se i na vozače motornih vozila registriranih u inozemstvu kada tim vozilima upravljaju na teritoriju Bosne i Hercegovine. ako me unarodnim ugovorom nije drukčije odre eno. Vozača koji upravlja autobusom. odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada na vozilima. (1) Vozač koji upravlja vozilom iz članka 199. Članak 202. uz uvjet da se za to vrijeme vozilo ne kreće. vozač može koristiti odmor na takvom ležaju. Članak 201. kao i vremena odmora. o ure ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ure aji i oprema u cestovnom prometu pravilnikom propisuje ministar. utvr ene u odobrenju koje je izdalo mjerodavno ministarstvo. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 20 tona.

dijelova ure aja i opreme te o odre ivanju organizacija koje mogu obavljati administrativne i tehničke poslove u području homologacije pravilnikom propisuje ministar. u odnosu na valjane propise i standarde u Bosni i Hercegovini.Motorna i priključna vozila registrirana u inozemstvu mogu sudjelovati u prometu na teritoriju Bosne i Hercegovine ako imaju ispravne ure aje i opremu. u suradnji s tijelom mjerodavnim za poslove energetike i industrije. prema svojim konstrukcijskim i sigurnosnim značajkama. sukladno odgovarajućem zakonu o središnjoj evidenciji i razmjeni podataka. 2) kod uvoza vozila homologiranih u inozemstvu. moraju odgovarati propisima u Bosni i Hercegovini i europskim standardima i propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. (1) Registrirati se mogu motorna i priključna vozila za koja se na tehničkom pregledu utvrdi da su ispravna. ili koja se kreću od mjesta proizvodnje do skladišta. propisanu valjanom me unarodnom Konvencijom o cestovnom prometu. (3) Bliže uvjete o homologaciji vozila. (3) Za vozila iz stavka (2) ovoga članka izdaje se potvrda o uporabi pokusnih pločica. sukladno članku 6. Članak 208. . Članak 206. provjerom vjerodostojnosti provedene homologacije. o čemu se vodi evidencija. (1) Motorna i priključna vozila koja sudjeluju u cestovnom prometu moraju biti registirana. kao i zahtjeve europskih propisa i standarda. ure aji i oprema. Registriranje motornih i priklju nih vozila Članak 207. odnosno homologacija motornih vozila. (3) Potvrda o registraciji izdaje se s rokom valjanosti od jedne godine. provodi se: 1) kod novokonstruiranih i nehomologiranih vozila provo enjem odgovarajućih ispitivanja u ovlaštenim organizacijama prema procedurama propisa i standarda u Bosni i Hercegovini i europskih propisa i standarda te se na temelju pozitivnih rezultata izdaje certifikat o uskla enosti. privremena potvrda o registraciji. a glede dimenzija. kao i motorna i priključna vozila koja se kreću od mjesta u kojem su preuzeta neregistrirana do mjesta u kojem će biti registrirana. (2) Za registrirano vozilo izdaju se: registarske pločice. potvrda o vlasništvu vozila i stiker naljepnica. preure uju ili popravljaju u većem opsegu ili su im oštećeni sklopovi i ure aji bitni za sigurno sudjelovanje u cestovnom prometu prije puštanja u promet moraju biti podvrgnuta ocjeni uskla enosti konstrukcijskih i sigurnosnih karakteristika s odgovarajućim valjanim propisima u Bosni i Hercegovini te se na temelju pozitivnih rezultata izdaje uvjerenje (certifikat). uz uvjet da su označena pokusnim pločicama.ako ispunjavaju uvjete propisane za motorna i priključna vozila registrirana u Bosni i Hercegovini. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka. stavak (2) ovoga Zakona. najveće dopuštene mase i osovinskog opterećenja . (2) Ocjenu uskla enosti vozila iz stavka (1) ovoga članka obavljaju ovlaštene organizacije za certificiranje vozila koje odredi ministar. (1) Motorna i priključna vozila koja se pojedinačno proizvode. Članak 205. (1) Motorna i priključna vozila koja se prvi puta registriraju na teritoriju Bosne i Hercegovine te njihovi dijelovi. priključnih 2. te se na temelju pozitivnih rezultata izdaje homologacijski list. ne moraju biti registrirana motorna i priključna vozila koja su preure ena ili popravljena i kojima se obavlja pokusna vožnja radi ispitivanja i prikazivanja njihovih svojstava. (2) Postupak utvr ivanja i provjere uskla enosti konstrukcijskih i sigurnosnih značajki iz stavka (1) ovoga članka. potvrda o registraciji.

registarske pločice za priključna vozila. (4) Zabranjeno je isticanje me unarodne oznake druge države na vozilima registriranim u Bosni i Hercegovini. pločice za privremeno registrirana vozila i pokusne pločice. motocikla i priključnih vozila . odnosno sjedište. u cestovnom prometu moraju imati po dvije registarske pločice. Članak 213. (5) Vlasnik vozila dužan je odjaviti vozilo ako je prodano. a motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji i me unarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja vrijedi na području Bosne i Hercegovine i dužan ju je pokazati na zahtjev policajca ili druge ovlaštene osobe. motocikli i priključna vozila po jednu registarsku pločicu. Članak 212. . ako ne produlji registraciju vozila u roku od 30 dana od dana isteka valjanosti potvrde o registraciji.(4) Vlasnik vozila. a kod lakog motocikla. 5) 6) 7) (2) registarske pločice za vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine i registrirat će se u inozemstvu. uništeno ili otpisano i ako je vlasnik promijenio stalno prebivalište. a laki motocikli. Motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji mogu sudjelovati u prometu na teritoriju Bosne i Hercegovine samo ako imaju valjanu potvrdu o registracji vozila i registarske pločice koje je izdalo mjerodavno tijelo zemlje u kojoj je vozilo registrirano. kao i me unarodnu oznaku zemlje registracije. Članak 210. kao i policu obveznog osiguranja. Članak 209. dužan je vratiti registarske pločice mjerodavnome tijelu u roku od osam dana. vozač mora imati kod sebe valjanu potvrdu o registraciji izdanu za to vozilo. Oznake na registarskim pločicama sastoje se od odre enih slova i brojeva. vozač mora imati kod sebe valjanu potvrdu i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. osim motocikala. u roku od 15 dana. (1) Kada upravlja motornim i priključnim vozilom. (3) Vozilo registrirano u Bosni i Hercegovini ne može napustiti teritorij Bosne i Hercegovine ako ne nosi istaknutu me unarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. (2) Kada upravlja vozilom koje je označeno pokusnim pločicama. U istome roku vlasnik vozila dužan je prijaviti promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u potvrdi o registraciji i u potvrdi o vlasništvu vozila. (1) Motorna vozila. registarske pločice za motocikle. a druga na stražnjoj strani. Članak 211. od kojih je jedna na prednjoj. (2) Registarske pločice na vozilu moraju biti postavljene tako da su dobro vidljive i čitljive.na stražnjoj strani. 4) registarske pločice za motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihova osoblja. (1) 1) 2) 3) Za vozila koja se registriraju u Bosni i Hercegovini izdaje se jedna od sljedećih registarskih pločica: registarske pločice za motorna vozila.

je li u ispravnom stanju. o izgledu i sadržaju privremene potvrde o registraciji. iz opravdanih razloga. potvrda o vlasništvu vozila. stranih trgovinskih. Članak 215. Članak 216. stiker-naljepnice i registarskih pločica. odnosno stranaca. odnosno do u u Bosnu i Hercegovinu da u njoj stalno ostanu.(1) Motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihova osoblja. . (2) Odredbe stavka (1) ovoga članka odnose se na vlasnike vozila koji imaju prebivalište ili sjedište. (1) Za privremeno registrirano vozilo izdaju se: potvrda o registraciji. vozač kod sebe mora imati valjanu potvrdu o registraciji vozila i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. prometnih. Tehnički pregled vozila može biti redoviti i izvanredni. (3) Na tehničkom pregledu utvr uje se ima li motorno ili priključno vozilo propisane ure aje i opremu. znanstvenog istraživanja. vrsti i kvaliteti materijala registarskih pločica pravilnikom propisuje ministar. znanstvenih istraživanja. potvrde o registraciji. kao i motorna i priključna vozila koja se koriste na sajmovima i športskim natjecanjima. (3) Bliže odredbe o postupku i načinu registracije vozila. Članak 214. pružanja azila ili priznavanja statusa izbjegle osobe izdano odobrenje za privremeni boravak dulji od šest mjeseci ili za stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti privremeno borave u inozemstvu. (3) Privremena registracija vozila vrijedi najdulje jednu godinu i može se. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama. Tehnički priključnih 3. obliku. potvrde o vlasništvu vozila. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. a raseljene osobe boravište na teritoriju Bosne i Hercegovine. stiker naljepnica i odgovarajuće registarske pločice. (1) Privremeno se mogu registrirati motorna i priključna vozila uvezena iz inozemstva ili nabavljena u Bosni i Hercegovini čiji su vlasnici stranci koji u Bosni i Hercegovini privremeno borave na temelju valjane putne isprave ili državljani Bosne i Hercegovine koji radi školovanja. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti. sadržaju. (1) (2) Radi provjere tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila. mogu sudjelovati u prometu u Bosni i Hercegovini samo ako su registrirana u Bosni i Hercegovini. stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika. stalnih službenika stranih dopisništava i motorna i priključna vozila stranaca kojima je radi školovanja. (2) Kada upravlja privremeno registriranim vozilom. boji. motorna i priključna vozila koja se koriste na temelju ugovora o poslovnoj suradnji ili ugovora o zakupu zaključenog izme u domaćeg i stranog prijevoznika. kao i motorna i priključna vozila državljana Bosne i Hercegovine koji se vrate iz inozemstva. te udovoljava li ono i drugim propisanim uvjetima za sudjelovanje u prometu. (2) Sudjelovanje vozila me unarodnih oružanih snaga stacioniranih u Bosni i Hercegovini u cestovnom prometu u Bosni i Hercegovini regulisat će se posebnim me unarodnim ugovorom. obavljaju se tehnički pregledi tih vozila. specijalizacije. kulturnih i drugih predstavništava. (1) Registraciju motornih i priključnih vozila te izdavanje registarskih pločica obavljaju tijela mjerodavna za unutarnje poslove. produljiti najviše za još jednu godinu. (2) Vozilo koje u Bosnu i Hercegovinu u e sa stranim registarskim pločicama na kojima oznake i broj nisu sukladni odredbama me unarodnih ugovora koje je ratificirala Bosna i Hercegovina mora se privremeno registrirati. Tehni ki pregledi motornih i priklju nih vozila Članak 217. specijalizacije.

o evidencijama koje se vode i obrascima koji se izdaju. POSEBNE SIGURNOSNE MJERE Članak 220. Članak 222. (2) (3) Vozila stara dvije i više godina vlasnici su dužni podvrgnuti tehničkom pregledu svakih 12 mjeseci. . (3) Mjerodavna tijela iz stavka (2) ovoga članka dio poslova iz svoje mjerodavnosti mogu prenijeti na odgovarajuće stručne ustanove. opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje. (4) Ako je ispitivanjem provedenim prema odredbama ovoga članka utvr eno da je vozač ili vozač-instruktor pod djelovanjem alkohola. odnosno je li pod djelovanjem opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje. troškove ispitivanja snosi vozač. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. (4) Bliže odredbe o sadržaju i načinu obavljanja tehničkih pregleda. (1) Ovlaštena osoba može vozača ili vozača-instruktora podvrgnuti nadzoru s pomoću odgovarajućih sredstava i ure aja. o uvjetima kojima moraju udovoljiti ovlaštene organizacije za obavljanje tehničkih pregleda pravilnikom propisuje ministar.naljepnicom. Rok valjanosti redovitog tehničkog pregleda označava se posebnim znakom . Članak 221. (2) Odobrenje za rad i nadzor nad radom stanica za tehnički pregled motornih i priključnih vozila izdaju i provode entitetska i kantonalna ministarstva i ministarstvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavni za promet. kao i da je pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje ukoliko bi to izazvalo štetne posljedice po njegovo zdravlje. (2) Vozač ili vozač-instruktor iz stavka (1) ovoga članka dužan je pristupiti ispitivanju. tahografskog zapisa ili izravnim praćenjem vozilom (videonadzor). (1) Redoviti tehnički pregled vozila obavlja se jedanput godišnje. Članak 219. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. Članak 218. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru koji nema zapis ili brzinomjer služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. (3) Analiza krvi ili urina obavlja se kod vozača ili vozača-instruktora koji poriče da je pod djelovanjem alkohola.(4) O obavljenom tehničkom pregledu motornih i priključnih vozila vodi se evidencija. (1) Brzina kretanja vozila utvr uje se s pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila. ili ga uputiti na stručni liječnički pregled radi provjere ima li alkohola u organizmu ili pokazuje li znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. (2) Fotografija i videozapis s podacima o utvr enoj brzini. a za odre ena motorna i priključna vozila svakih šest mjeseci. osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano. odnosno vozač-instruktor. čija je prisutnost u organizmu utvr ena odgovarajućim sredstvima ili ure ajima. (1) Novoproizvedena motorna i priključna vozila vlasnici su dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije. X.

(9) Ovlaštena osoba koja je oduzela vozačku dozvolu prema odredbama st. (3) Ovlaštena osoba isključit će iz prometa i vozača kojeg zatekne da upravlja motornim vozilom a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije ili da upravlja vozilom u vrijeme dok je na snazi mjera mjerodavnoga tijela kojom je vozaču zabranjeno upravljanje motornim vozilom. (1).Ako je vozaču ili vozaču-instruktoru izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. (2). sukladno članku 174. (8) Ako vozač ne preuzme vozačku dozvolu u roku od tri dana od dana oduzimanja. (4) Ovlaštena osoba postupit će na način iz st. (3) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ne pristupi izvanrednom zdravstvenom pregledu na koji je upućen bit će oduzeta vozačka dozvola dok se ne podvrgne tome pregledu. (2) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ima pravo upravljati motornim vozilom više kategorija. (1) Ovlaštena osoba će na licu mjesta privremeno oduzeti vozačku dozvolu i isključiti iz prometa vozača kojeg zatekne da upravlja vozilom ili da pokušava upravljati vozilom ako je očito kako je vozač u takvom psihofizičkom stanju (umor. izdat će se nova vozačka dozvola u koju će se upisati one kategorije motornih vozila kojima ima pravo upravljati. ovoga Zakona koji neprekidno upravlja vozilom dulje od četiri i pol sata. (6) Ovlaštena osoba postupit će na način iz stavka (1) ovoga članka prema vozaču ili vozaču-instruktoru iz članka 219. ukoliko su prestali razlozi zbog kojih je dozvola oduzeta. Članak 223. (7) Mjerodavno tijelo čija je ovlaštena osoba oduzela vozačku dozvolu prema odredbama st. (5) i (6) ovoga članka dužna je izdati potvrdu vozaču o tome. (1) i (3) ovoga članka i prema vozaču-instruktoru kojeg zatekne da osposobljava kandidata za vozača pod djelovanjem alkohola. a vozačka dozvola se ne vodi u evidenciji tijela čija je ovlaštena osoba tu dozvolu oduzela. koje će na temelju toga vozaču ili vozaču-instruktoru oduzeti vozačku dozvolu za vrijeme trajanja te nesposobnosti. ili u vrijeme dok je na snazi mjera mjerodavnoga tijela kojom je vozačuinstruktoru zabranjeno upravljanje motornim vozilom. (5) i (6) ovoga članka dužno je vratiti dozvolu vozaču čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. broj oduzete vozačke dozvole. stavak (3) ovoga Zakona. . stavak (2) ovoga Zakona za kojeg utvrdi da u organizmu ima alkohola ili da pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. koja sadrži: ime i prezime vozača. a najkasnije u roku od 24 sata od dana oduzimanja. dan i sat njezina oduzimanja i način njezina vraćanja. (5) Ovlaštena osoba postupit će na način iz stavka (1) ovoga članka prema vozaču iz članka 199. kao i prema vozaču iz članka 201. tijelo koje vozača vodi u evidenciji oduzet će mu dozvolu i čuvati je dok zabrana traje. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. a to pravo za pojedine kategorije bude mu ograničeno iz razloga predvi enih u stavku (1) ovoga članka. (1) Ako zdravstvena organizacija prilikom pregleda vozača ili vozača-instruktora utvrdi da je postao tjelesno ili duševno nesposoban za upravljanje motornim vozilima. ovoga Zakona koji tijekom 24 sata vozilom prije e više od 500 km puta. (4). stavak (2) ovoga Zakona koji odbije podvrgnuti se ispitivanju. odnosno koji tijekom 24 sata upravlja vozilom dulje od devet sati. djelovanje opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje) da nije sposoban sigurno upravljati vozilom. stavak (3) ovoga Zakona. mjerodavno tijelo dostavit će vozačku dozvolu tijelu u čijoj se evidenciji ta dozvola vodi. (2). (2) Ovlaštena osoba postupit će na način iz stavka (1) ovoga članka prema vozaču iz članka 174. (4). odnosno koji upravlja vozilom neprekidno dulje od devet sati. kao i prema vozaču za kojeg utvrdi da je pod djelovanjem alkohola. (1). sukladno članku 174. Članak 224. kao i kada ga zatekne da podučava kandidata za vozača a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije. ili koji pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. dužna je o svojem nalazu i mišljenju odmah obavijestiti tijelo mjerodavno za izdavanje vozačke dozvole. bolest.

podvrgnuti ponovnoj provjeri nakon isteka 15 dana od dana prethodne provjere. st. (5) Vozača kojem je u roku od jedne godine zbog počinjenih prekršaja iz ovog Zakona odre eno najmanje 10 kaznenih bodova mjerodavno tijelo kod kojeg se vodi u evidenciji pozvat će na predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja prometnih propisa. stavak (2) ovoga Zakona. @alba na rješenje ne odga a izvršenje rješenja. Kazneni se bodovi evidentiraju u evidenciji vozača. stavak (1) ovoga Zakona. odre uju se i kazneni bodovi. članka 236. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja prometnih propisa. (1) i (2). kazna se izriče za prekršaj koji nosi veći broj kaznenih bodova. ovoga Zakona te vozač kojemu je vozačka . članka 237. (7) @alba na rješenje o privremenom oduzimanju vozačke dozvole ne odga a izvršenje rješenja. (13) Vozačka dozvola oduzeta na temelju stavka (10) ovoga članka bit će vraćena vozaču nakon isteka roka iz stavka (10) ovoga članka. vozač kojemu je vozačka dozvola privremeno oduzeta na licu mjesta na temelju članka 223. (11) (12) Rješenje o oduzimanju vozačke dozvole donosi tijelo kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. Vozač kojemu je odlukom mjerodavnoga tijela zabranjeno upravljanje motornim vozilom na temelju članka 221. Članak 226. (2) Vozač motornog vozila koji na provjeri ne pokaže potrebno znanje može se. (4) Kazneni bodovi za pojedinačni prekršaj brišu se iz evidencije nakon isteka 12 mjeseci od dana kada su odre eni a za vozače kojima su izrečene mjere iz članka 225. (10) Vozaču kojem u roku od dvije godine zbog počinjenih prekršaja iz ovoga Zakona ponovno bude odre eno 15 kaznenih bodova bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 60 dana. (2) (3) (4) Broj je kaznenih bodova jedan i dva. (1) Vozač koji je pozvan na predavanja i koji pristupi provjeri poznavanja prometnih propisa snosi troškove predavanja. (1) Vozaču motornog vozila koji je pravomoćnom sudskom odlukom kažnjen za prekršaje kažnjive prema odredbama članka 235.bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 30 dana i on će biti upućen na provjeru poznavanja prometnih propisa.dok se ne odazove na predavanja. (6) Vozaču koji se ne odazove na predavanja iz stavka (5) ovoga članka rješenjem će se privremeno oduzeti vozačka dozvola . ovoga Zakona. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja prometnih propisa. osim kazni propisanih kaznenim odredbama ovoga Zakona. (3) Ako vozač motornog vozila i nakon dvije provjere ne pokaže dovoljno znanje.Članak 225. (8) i (10) ovoga Zakona. odnosno provjere u visini koju odredi mjerodavno tijelo. članka 238. (9) Vozačka dozvola oduzeta na temelju stavka (8) ovoga članka bit će vraćena vozaču nakon isteka roka iz stavka (8) ovoga članka. Članak 227. stavak (2). ne može pristupiti daljnjoj provjeri dok ne protekne dva mjeseca od dana posljednje provjere. stavak (2) ili članka 239. vozač kojemu je vozačka dozvola oduzeta na temelju članka 222. U slučaju stjecanja kaznenih bodova. na svoj zahtjev. (8) Vozaču kojem je u roku od jedne godine zbog počinjenih prekršaja iz ovoga Zakona odre eno najmanje 15 kaznenih bodova . st. ovisno o težini počinjenog prekršaja. na temelju pravomoćne sudske odluke.

(1) Ako ovlaštena osoba zatekne vozilo koje zbog tehničke neispravnosti ugrožava ili smeta drugim sudionicima u prometu. vrstu i registarski broj vozila. (3) Mjerodavno tijelo čija je ovlaštena osoba privremeno oduzela potvrdu o vlasništvu vozila. (5) Ako vozač ne preuzme oduzetu potvrdu o vlasništvu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. (1) i (3) ovoga Zakona ne smiju u cestovnom prometu upravljati motornim vozilom za vrijeme trajanja zabrane. datum. cestu i mjesto oduzimanja. ili koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno. odnosno nedovoljno osiguran. (3) Troškove premještaja vozila u svim slučajevima snosi vozač ili vlasnik vozila. Članak 229. (4) Premještaj vozila na drugo mjesto ure uje se entitetskim i kantonalnim propisima i propisima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. naziv tijela koje je izdalo potvrdu o vlasništvu vozila. odnosno kretanje pješaka. ovlaštena osoba isključit će vozilo iz prometa i oduzet će knjižicu vozila. ovoga Zakona. ako je vozilo parkirano u pješačkoj zoni te ako je vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila osoba s invaliditetom. (1) Ovlaštena službena osoba naredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je vozilo zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz članka 74. (2) Ovlaštena osoba koja je isključila vozilo iz prometa vozaču će na licu mjesta privremeno oduzeti potvrdu o vlasništvu vozila. odnosno masa premašuju najveće dopuštene dimenzije. prema odredbama ovoga članka i članka 228. (1) Na izvanredni tehnički pregled uputit će se motorno ili priključno vozilo koje je isključeno iz prometa zbog tehničke neispravnosti ure aja za upravljanje ili ure aja za zaustavljanje. ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme dok je zimska oprema obvezna naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost ili da vozilo odveze do odre enoga mjesta gdje može otkloniti neispravnost. a za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka oduzeti i registarske pločice. Članak 230. (2) Ako vozač ne postupi po naredbi iz stavka (1) ovoga članka. odnosno da uporabi zimsku opremu. Članak 228. (3) Vozač odnosno vlasnik vozila isključenog iz prometa odgovoran je za čuvanje vozila od kra e ili drugih nezakonitih radnji prema vozilu. odnosno da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno. st. Članak 231.dozvola zadržana na temelju članka 225. ili na kojem je teret nepravilno smješten. dužno je vozaču vratiti potvrdu o vlasništvu vozila čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. koja sadrži: naziv i sjedište tijela čija je ovlaštena osoba oduzela potvrdu o vlasništvu vozila i registarske pločice. ili kojim se bez dozvole prevozi teret čije dimenzije. stavak (2) ovoga Zakona. odnosno masu ili osovinsko opterećenje. a registarske pločice dostaviti mjerodavnom tijelu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji u roku od tri dana. ime i prezime vozača i njegovu adresu. način i vrijeme vraćanja potvrde o vlasništvu vozila i pečat i potpis ovlaštene osobe. (1) Ovlaštena osoba isključit će iz prometa vozilo koje nije registrirano ili koje nema propisane registarske pločice. odnosno za vrijeme za koje im je vozačka dozvola oduzeta ili zadržana. (4) Ovlaštena osoba koja je privremeno oduzela potvrdu o vlasništvu vozila ili registarske pločice dužna je izdati vozaču potvrdu o tome. vozilo koje je u prometnoj nezgodi toliko . (2) Ovlaštena službena osoba odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa. razlog oduzimanja. potvrda o vlasništvu vozila bit će dostavljena mjerodavnom tijelu u čijoj se evidenciji vozilo vodi. a najkasnije u roku od 24 sata nakon prestanka postojanja tih razloga. ime i prezime vlasnika i njegovu adresu. vrijeme.

stavak (1)).000. .00 KM kaznit će se za prekršaj poduzeće i druga pravna osoba.000. (2) Ukoliko se u slučaju iz stavka (1) ovoga članka na izvanrednom tehničkom pregledu potvrde neispravnosti zbog kojih je vozilo upućeno na izvanredni tehnički pregled ili se ustanovi druga neispravnost za koju je propisano isključivanje iz prometa. 6) ako ne osigura vozaču koji upravlja autobusom. 8) ako pojedinačno proizvodi.500 kg neprekidan jedanaestosatni odmor prije početka njegova radnog dana (članak 200. (4) Bliže odredbe o sadržaju programa i načinu održavanja predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja prometnih propisa i programu i načinu provjere poznavanja prometnih propisa. a knjižica se vozila ne vodi u evidenciji tijela čija je ovlaštena osoba oduzela knjižicu. a novčanom kaznom u iznosu od 1. (3) Ukoliko vozač. KAZNENE ODREDBE Članak 232. XI. 5) ako ne osigura vozaču koji upravlja autobusom. mjerodavno tijelo koje je uputilo vozilo na izvanredni tehnički pregled privremeno će oduzeti i zadržati knjižicu vozila dok se navedene neispravnosti ne otklone i dok se to ne potvrdi na novom tehničkom pregledu. ure aje ili rezervene dijelove za vozila suprotno odredbama članka 6.). kao i vozilo koje proizvodi prekomjernu buku.000. 2) ako proizvodi. održava. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove.00 KM do 10.).00 KM do 5. popravlja ili prepravlja vozila ili stavlja u promet vozila. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3. (2) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500. vozilo za koje se opravdano sumnja da ima neispravan ure aj za pogon na tekući plin. 4) ako postavlja posebne objekte na cesti suprotno odredbama članka 47.00 KM do 1.oštećeno da se opravdano može zaključiti kako su na njemu oštećeni sklopovi i ure aji koji su bitni za sigurnost prometa. 3) ako ne uspostavi Centralni registar ili ako redovito ne dostavlja odgovarajuće podatke Centralnom registru (članak 10. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 20 tona. Članak 233. odnosno vlasnik vozila iz stavka (2) ovoga članka ne preuzme privremeno oduzetu i zadržanu knjižicu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. kada tijekom 24 sata prelazi više od 500 km. opremu i ure aje za vozila proizvedene u inozemstvu suprotno odredbama članka 205.000. o čemu izdaje potvrdu sukladno članku 230.). odnosno nakon prije enih 500 km puta (članak 201. objekata. izvršenju mjera sigurnosti i zaštitnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom pravilnikom propisuje ministar. vozilo koje ispušnim plinovima ili na drugi način prekomjerno zaga uje zrak. potvrda o vlasništvu vozila bit će dostavljena mjerodavnom tijelu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji. zamjenu drugim vozačem najkasnije nakon devet sati upravljanja vozilom. preure uje ili popravlja u većem opsegu vozila na motorni pogon i priključna vozila suprotno odredbama članka 206. vozilo za koje se opravdano sumnja da ima neispravan ure aj za spajanje vučnog i priključnog vozila. 7) ako pušta u promet motorna i priključna vozila. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.00 KM odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi. prometne signalizacije i opreme na cestama (članak 4.000. stavak (4) ovoga Zakona. rezervne dijelove. prometnih znakova i vještine upravljanja motornim vozilom.00 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost: 1) ako ne održava javne ceste za siguran i nesmetan promet ili ne organizira i trajno nadzire stanje i održavanje javnih cesta.

st. ne oprema i ne održava ceste tako da odgovaraju svojoj namjeni i sigurnosti prometa (članak 11. 13) ako na cesti na kojoj su nastale zapreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojoj se izvode radovi ne postupi prema odredbama članka 151. ili koji svojim oblikom. st.00 KM do 8. . znakove. ne izgra uje. 11) ako postupi suprotno odredbama članka 149.). 16) ako naredi ili dopusti upravljanje vozilom vozaču za kojega se može zaključiti da.). 7) ako ne postavi ili ne održava prometne znakove na cesti tako da budu lako uočljivi danju i noću. (1) i (2). ili preko najveće dopuštene mase. ili zasljepljuju sudionike u prometu.).000.(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1. a na magistralnoj cesti ne obilježi ih i rubnim crtama (članak 143. ne dopuni ili ne zamijeni prometne znakove koji ne odgovaraju izmijenjenim uvjetima cestovnog prometa ili zahtjevima sigurnosti prometa (članak 131. odnosno podučavati kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom suprotno odredbama članka 174. 17) ako naredi ili dopusti da vozač. svjetla. izgledom ili mjestom postavljanja oponašaju ili sliče nekom prometnom znaku. 8) ako na javnoj cesti postavi ploče. stavak (3)). ili preko dopuštenog osovinskog opterećenja. ili odvraćaju njihovu pozornost u mjeri koja može biti opasnom za sigurnost prometa (članak 133. 6) ako glede označavanja javnih cesta prometnim znakovima ne postupi prema odredbama članka 130. 3) ako naredi ili dopusti vuču natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnoga vozila. 14) ako ne obavijesti najbližu policijsku postaju o prijamu osobe ozlije ene u prometnoj nezgodi ili o smrti osobe ozlije ene u prometnoj nezgodi (članak 157.. 15) ako naredi ili dopusti da njegovim vozilom upravlja osoba koja nema pravo upravljanja motornim vozilom ili nema pravo upravljanja vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (članak 172. usljed umora. ili ako ne ukloni. stupove ili druge slične predmete kojima se zaklanja ili smanjuje vidljivost postavljenih prometnih znakova. stavak (2)). 5) ako naredi ili dopusti da se njegovo vozilo u cestovnom prometu optereti preko dopuštene nosivosti. (1) i (2). 10) ako ne postavi odgovarajuće prometne znakove ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini (članak 145.). ili ako se njegovim vozilom prevozi teret koji nije raspore en ili pričvršćen na način odre en u članku 127. teškog duševnog stanja ili uporabe opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje. stavak (5). nije u stanju sigurno upravljati vozilom (članak 173. 9) ako na javnoj cesti izvan naselja sa suvremenim kolnikom za promet u oba smjera na kojem postoje samo dva prometna traka te trakove ne odvoji odgovarajućom uzdužnom crtom na kolniku. bojom. 4) ako naredi ili dopusti da se na njegovo vozilo ugrade ure aji za davanje posebnih znakova ili da se takvo vozilo uporabljuje u cestovnom prometu suprotno odredbama članka 126.000. odnosno vozač-instruktor koji u organizmu ima alkohola ili pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola počne upravljati vozilom.). 2) ako naredi ili dopusti da se njegovim vozilom na motorni pogon vuče priključno vozilo suprotno odredbama članka 81.00 KM kaznit će se za prekršaj poduzeće ili druga pravna osoba: 1) ako ne projektira. bolesti. 12) ako ne postavi ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih znakova na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini u slučajevima iz članka 150. ili preko mogućnosti koje dopuštaju svojstva ceste i tehničko-konstrukcijske mogućnosti vozila. stavak (1)).. odnosno traktora s prikolicom suprotno odredbama članka 87.

18) ako vozač autobusa ili teretnog motornog vozila ili skupa vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3.500 kg upravlja vozilom neprekidno dulje od četiri i pol sata (članak 199. stavak (1)); 19) ako u cestovnom prometu na uporabljuje vozilo koje ne ispunjava propisane uvjete glede dimenzija, ukupne mase ili osovinskog opterećenja ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje, ure aje za zaustavljanje, ure aje za spajanje vučnoga i priključnog vozila, tahograf i gume (članak 203. stavak (1)); 20) 21) 22) ako postupi suprotno odredbama članka 206; ako na vozilu koristi registarske pločice koje nisu izdane za to vozilo (članak 209. stavak (1)); ako naredi ili dopusti da vozač upravlja motornim vozilom u prometu suprotno odredbi članka 227;

23) ako naredi ili dopusti da u cestovnom prometu sudjeluje motorno ili priključno vozilo koje je upućeno na izvanredni tehnički pregled, a nije podvrgnuto tome pregledu (članak 231.); (2) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi. (3) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorna osoba u državnom tijelu. (4) Za prekršaje iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM i fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost vlastitim radom i sredstvima u obliku obrtničke djelatnosti. Članak 234. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poduzeće ili druga pravna osoba: 1) 2) postupi protivno odredbi članka 7.; ako ne postupi prema odredbama članka 20;

3) ako ne poduzima praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na cesti, kada je cesta uzročnikom prometnih nezgoda (članak 21. stavak (1)); 4) 5) ako ne postupi prema odredbama članka 22; ako ne postupi sukladno članku 23;

6) ako ostavi na cesti oštećena vozila, predmete ili tvari koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost prometa ili zaga uju okoliš (članak 26. stavak (1)); 7) ako naredi ili dopusti da u prometu na cesti sudjeluje vozilo za prijevoz djece koje nije označeno posebnim znakom (članak 30. stavak (5)); 8) ako na svoja motorna ili priključna vozila ne stavi propisanu oznaku o najvećoj dopuštenoj brzini kretanja za ta vozila (članak 46. stavak (3)); 9) 10) ako naredi ili dopusti vuču neispravnog vozila na motorni pogon suprotno odredbama članka 85. stavak (2); ako naredi ili dopusti prijevoz njegovim vozilom tereta suprotno odredbama članka 129;

11) ako ne osigura da teret na vozilu noću, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti, bude označen na način utvr en u članku 129; 12) ako ukloni ili ošteti prometni znak ili izmijeni značenje prometnog znaka (članak 132. stavak (2));

13) ako na autocesti, cesti rezerviranoj za promet motornih vozila, magistralnoj, regionalnoj i lokalnoj cesti znakove opasnosti i znakove izričitih naredaba ne prevuče reflektirajućim tvarima ili ih ne osvijetli vlastitim izvorom svjetlosti (članak 135.); 14) ako rubove kolnika na dijelu ceste kroz tunel, kao i vrhove pješačkih otoka, otoka za usmjeravanje prometa i druge objekte na kolniku koji noću nisu dovoljno osvijetljeni ne obilježi na način propisan u članku 141. st. (2) i (3); 15) ako prilikom izvo enja radova na cesti postavi branike koji nisu obojeni, odnosno osvijetljeni na način propisan u članku 151. stavak (3); 16) ako upravlja vozilom ili dopusti ili naredi da njegovim vozilom upravlja osoba koja nema pravo upravljati motornim vozilom ili nema pravo upravljati vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (članak 172. stavak (3)); 17) ako motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača podučava za praktično upravljanje vozilom ne označi posebnim pločicama (članak 183.); 18) izda me unarodnu vozačku dozvolu suprotno odredbi članka 192. stavak (3);

19) ako dopusti podučavanje kandidata za vozača motornog vozila iz praktičnog dijela poduke bez zdravstvenoga pregleda (članak 193. stavak (1)); 20) ako dopusti da njegovim vozilom upravlja osoba koja se nije podvrgnula nadzorno-zdravstvenome pregledu, odnosno upravlja vozilom a nije se podvrgnula nadzorno-zdravstvenom pregledu (čl. 195,196. i 197.); 21) ako naredi ili dopusti da njegovim motornim i priključnim vozilom u prometu upravlja vozač suprotno odredbama članka 200; 22) ako naredi ili dopusti da se u cestovnom prometu uporabljuje vozilo koje nema propisanu opremu ili ispravne propisane ure aje, osim ure aja za upravljanje, ure aja za zaustavljanje, ure aja za spajanje vučnoga ili priključnog vozila, tahograf i gume (članak 203.); 23) ako naredi ili dopusti da njegova neregistrirana motorna ili priključna vozila sudjeluju u cestovnom prometu (članak 207. stavak (1)); 24) ako naredi ili dopusti da njegova motorna ili priključna vozila sudjeluju u cestovnom prometu bez pokusnih pločica ili nakon isteka valjanosti pokusnih pločica (članak 207. st. (2) i (3)); 25) ako naredi ili dopusti da u cestovnom prometu sudjeluje njegovo motorno ili priključno vozilo nakon isteka valjanosti prometne dozvole ili potvrde o korištenju pokusnih pločica (članak 211.); 26) ako obavlja tehnički pregled suprotno odredbama članka 217.

(2) Za prekršaje iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM i fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost. (3) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorna osoba u poduzeću ili u drugoj pravnoj osobi. (4) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorna osoba u državnom tijelu. Članak 235. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM kaznit će se za prekršaj:

1) vozač koji ne zaustavi vozilo kada nai e na vozilo kojim se prevoze djeca dok je to vozilo zaustavljeno na kolniku radi ulaska ili izlaska djece (članak 30. stavak (4));

2)

vozač koji na cesti postupa suprotno odredbama članka 40. stavak (3);

3) vozač koji se vozilom na cesti u naselju kreće brzinom koja je za više od 30 km na sat veća od dopuštene brzine, odnosno vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dopuštene brzine (čl. 44. i 46. st. (1) i (2)); 4) vozač koji glede propuštanja vozila postupi suprotno odredbama članka 49;

5) vozač koji na mjestu na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znacima ne zaustavi vozilo na znak crvenoga svjetla (članak 51. stavak (1) točka 1)); 6) vozač koji nedopušteno pretječe s desne strane (članak 58. stavak (1));

7) vozač koji s lijeve strane pretječe vozilo koje je na kolniku zauzelo takav položaj i čiji vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo (članak 58. stavak (2)); 8) vozač koji s lijeve strane pretječe vozilo koje se kreće po tračnicama postavljenim na sredini kolnika ili ako ga pretječe s desne strane kad izme u toga vozila i desnoga ruba kolnika ne postoji prometni trak (članak 58. stavak (3)); 9) vozač koji povećava brzinu kretanja svojeg vozila dok ga drugo vozilo pretječe (članak 60. stavak (2));

10) vozač koji počne pretjecanje zaustavljene kolone vozila ili kolone vozila u kretanju (članak 61. stavak (1) točka 1)); 11) vozač koji počne pretjecanje ili obilaženje kad je vozač vozila koje se kreće iza njega počeo pretjecati (članak 61. stavak (1) točka 2)); 12) vozač koji počne pretjecanje kad je vozač vozila koje se na istom prometnom traku kreće ispred njega dao znak da namjerava pretjecati ili obilaziti (članak 61. stavak (1) točka 3)); 13) vozač koji počne pretjecanje kad prometni trak kojim namjerava to učiniti nije slobodan na dovoljnoj udaljenosti i time ugrozi ili ometa promet iz suprotnoga smjera (članak 61. stavak (1) točka 4)); 14) vozač koji počne pretjecanje ili obilaženje na prometnom traku koji je namijenjen kretanju vozila iz suprotnoga smjera ako nakon pretjecanja ili obilaženja ne može bez ometanja ili ugrožavanja drugih sudionika u prometu ponovno zauzeti položaj na prometnom traku kojim se kretao prije počinjanja pretjecanja ili obilaženja, kao i vozač koji počne pretjecanje na prometnom traku koji je namijenjen zaustavljanju vozila u nuždi (članak 61. stavak (1) toč. 5) i 6)); 15) vozač koji pretječe na prometnom traku koji je namijenjen prometu iz suprotnoga smjera ispred vrha prijevoja ceste ili u zavoju gdje je preglednost nedovoljna (članak 63.); 16) vozač koji pretječe drugo vozilo suprotno odredbama članka 64;

17) vozač koji pretječe vozilo koje je stalo ispred obilježenog pješačkog prijelaza radi propuštanja pješaka (članak 65.); 18) vozač koji ne zaustavi vozilo ispred obilježenog pješačkog prijelaza kad mu je danim znakom zabranjen prolaz (članak 111. stavak (1)); 19) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini ako je ure aj za zatvaranje spušten, ili ako se taj ure aj već počeo spuštati, ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znaci upozorenja da će se taj ure aj početi spuštati, odnosno da prugom nailazi vlak (članak 114.); 20) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem su postavljeni svjetlosni prometni znaci kada se pojavi crveno treptavo ili crveno neprekidno svjetlo (članak 115. stavak (1)); 21) vozač koji u cestovnom prometu uporabljuje vozilo suprotno odredbi članka 126. stavak (5);

22) osoba koja ukloni ili ošteti prometni znak ili opremu ceste ili izmijeni značenje prometnoga znaka (članak 132. stavak (2)); 23) osoba koja postupi suprotno odredbi članka 133;

24) sudionik u prometu koji ne postupa po zahtjevu izraženom s pomoću znaka ili prema naredbi ovlaštene osobe (članak 152. stavak (1)); 25) vozač koji upravlja vozilom pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje (članak 173.); 26) vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u cestovnom prometu ili vozač-instruktor dok podučava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom kod kojeg se utvrdi da količina alkohola u krvi premašuje 1g/kg (članak 174. stavak (2)); 27) vozač koji u cestovnom prometu upravlja motornim vozilom prije stjecanja prava upravljanja motornim vozilom (članak 184.); 28) vozač koji upravlja motornim vozilom one kategorije koja nije naznačena u njegovoj vozačkoj dozvoli (članak 185.); 29) vozač koji u cestovnom prometu upravlja vozilom koje ne ispunjava propisane uvjete glede dimenzija, ukupne mase ili osovinskog opterećenja ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje, ure aje za zaustavljanje, ure aje za spajanje vučnoga i priključnog vozila, tahograf, gume, ili nema tahograf, ili ako ga za vrijeme vožnje ne upali (članak 203. stavak (1)); 30) vozač koji sudjeluje u prometu neregistriranim vozilom (članak 207.)

31) vozač koji u cestovnom prometu upravlja motornim ili priključnim vozilom koje nije registrirano (članak 208. stavak (1)); 32) vozač koji u cestovnom prometu upravlja motornim ili priključnim vozilom nakon isteka valjanosti prometne dozvole ili potvrde o korištenju pokusnih pločica (članak 211. stavak 2.); 33) vozač ili vozač-instruktor koji odbije podvrgnuti se ispitivanju s pomoću odgovarajućih sredstava i ure aja ili stručnom pregledu radi provjere ima li alkohola u organizmu ili pokazuje li znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola, odnosno nalazi li se pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje (članak 220. st. (1) i (2)); 34) vozač koji u cestovnom prometu upravlja vozilom suprotno odredbi članka 227.

(2) Za prekršaje iz toč.: 1), 2), 3), 5), 10), 11), 13), 14), 15), 17), 18), 25), 26), 32) i 33) stavka (1) ovoga članka vozaču ili vozaču-instruktoru uz kaznu se izriče zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do četiri mjeseca a i za druge prekršaje iz stavka (1) ta se mjera može izreći u istome vremenu. (3) Za prekršaje iz stavka (1) ovoga članka kojim je izazvana prometna nezgoda - počinitelj se kažnjava novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.000,00 KM, a vozaču se uz kaznu izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do šest mjeseci. (4) Osim novčane kazne za prekršaje iz stavka (2) ovoga članka, vozaču ili vozaču-instruktoru odre uju se i dva kaznena boda, a za ostale prekršaje iz stavka (1) ovoga članka vozaču ili vozaču-instruktoru, osim novčane kazne, odre uje se i jedan kazneni bod. Članak 236. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 250,00 KM kaznit će se za prekršaj:

1) osoba koja na cesti ostavi oštećeno vozilo, predmete ili tvari koji mogu ometati ili ugroziti sigurnost prometa (članak 26. stavak (1));

2) vozač koji s kolnika ne ukloni predmete koji s vozila padnu na cestu i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na cestu (članak 26. stavak (3)); 3) vozač koji se s nesmanjenom brzinom kreće pokraj vozila javnoga prijevoza putnika ili pokraj autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu i time ugrozi osobe koje u to vozilo ulaze ili iz njega izlaze (članak 30. stavak (1)); 4) vozač koji namjerava na cesti obaviti neku radnju vozilom a prethodno se nije uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu ili za imovinu (članak 36.); 5) vozač koji se ne kreće desnom stranom kolnika u smjeru kretanja (članak 39. stavak (1)) ili koji vozilo u kretanju drži suprotno odredbama članka 39. stavak (2); 6) vozač koji na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera, na kome postoje najmanje četiri prometna traka, prelazi vozilom na kolnički trak namijenjen za promet vozila iz suprotnoga smjera (članak 40. stavak (1)); 7) vozač koji brzinu kretanja svojeg vozila ne prilagodi svojstvima i stanju ceste i drugim prometnim uvjetima, tako da vozilo ne može pravodobno zaustaviti pred zaprekom koju pod danim uvjetima može predvidjeti (članak 43. stavak (1)); 8) vozač koji se približava raskrižju tolikom brzinom da se ne može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrižju imaju prednost prolaza (članak 50. stavak (2)); 9) vozač koji pretječe ili obilazi kada, s obzirom na svojstva ceste i postojeće okolnosti na cesti u prometu ili na tehnička svojstva vozila, ugrožava druge sudionike u prometu (članak 58. stavak (2)); 10) osoba koja postupi suprotno odredbama članka 70. stavak (2);

11) vozač koji vozilom presiječe kolonu djece, vojnika, pogrebnu povorku ili drugu organiziranu povorku koja se kreće kolnikom (članak 80.); 12) 13) 14) vozač vozila na motorni pogon koji prilikom vuče priključnog vozila postupi suprotno odredbama članka 81; pješak, odnosno vodič ili gonič stoke koji postupi suprotno odredbi članka 92. stavak (1); gonič stoke koji ne nadzire stoku koja se kreće cestom (članak 104. stavak (1));

15) vozač koji u odnosu na pješaka koji je stupio ili stupa na obilježeni pješački prijelaz postupa suprotno odredbama članka 111. st. (2) i (3); 16) vozač koji se vozilom približava prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na način suprotan odredbama članka 113; 17) vozač motornog vozila koje vuče drugo motorno vozilo ako postupi suprotno odredbama članka 118. stavak (1) i članka 122; 18) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila pod pratnjom postupi suprotno odredbama članka 125;

19) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila s pravom prednosti prolaza postupi suprotno odredbama članka 126. st. od (1) do (4); 20) vozač koji vozilom prevozi teret kojim se ugrožava sigurnost sudionika u prometu ili nanosi šteta cesti ili objektima na cesti (članak 127. stavak (2) točka 1)); 21) vozač koji se vozilom kreće prometnim trakom na kojem je svjetlosnim prometnim znakom označeno da je zabranjen promet u smjeru u kojem se on kreće (članak 139. stavak (1)); 22) osoba koja je sudjelovala u prometnoj nezgodi ako postupi suprotno odredbama članka 154. stavak (1);

23) vozač koji na zahtjev ovlaštene službene osobe ne preveze osobu ozlije enu u prometnoj nezgodi do najbliže zdravstvene ustanove (članak 156. stavak (1)); 24) 25) vozač koji ne postupi prema odredbama članka 158. st. (2) i (3); vlasnik vozila koji svoje vozilo dade na upravljanje osobi iz članka 172. stavak (3);

26) vlasnik vozila koji ne podnese podatke o identitetu osobe kojoj je dao vozilo na upravljanje (članak 172. stavak (4)); 27) vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u cestovnom prometu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi veća od 0,3 g/kg do 1 g/kg (članak 174. stavak (2)); 28) 29) 30) vozač koji postupi suprotno odredbama članka 190. stavak (1); vlasnik vozila ako u roku od osam dana ne vrati registarske pločice mjerodavnome tijelu (članak 208. stavak (4)); vlasnik vozila koji postupi suprotno odredbama članka 208. stavak (5);

31) vozač koji u cestovnom prometu sudjeluje motornim ili priključnim vozilom koje je upućeno na tehnički pregled a nije podvrgnuto tome pregledu (članak 231.); (2) Ako je prekršajem iz stavka (1) ovoga članka izazvana izravna opasnost za drugoga sudionika u prometu ili prouzrokovana prometna nezgoda, počinitelj prekršaja kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda, a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila - može se izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. (3) Osim novčane kazne, za prekršaje iz stavka (1) ovoga članka vozaču se odre uju i jedan ili dva kaznena boda. Članak 237. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM kaznit će se za prekršaj:

1) vozač koji ne zaustavi vozilo iza vozila javnoga prijevoza putnika ili iza autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu kada osobe moraju prijeći preko prometnog traka ili biciklističkog traka kojim se njegovo vozilo kreće (članak 30. stavak (3)); 2) vozač koji mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila (članak 42. stavak (1));

3) vozač koji se vozilom na cesti u naselju kreće brzinom koja je za više od 20 do 30 km na sat veća od dopuštene brzine, odnosno vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je od 30 do 50 km na sat veća od dopuštene brzine (članak 44. i članak 46. st. (1) i (2)); 4) vozač koji na raskrižju skrene vozilom u smjeru označenom zelenom svijetlećom strelicom i pritom ometa promet vozila koja se kreću cestom na koju ulazi ili ne propusti pješake koji prelaze preko kolnika (članak 52. stavak (1)); 5) vozač koji u slučajevima iz članka 60. stavak (3) ne pomjeri svoje vozilo k desnom rubu kolnika, odnosno ne zaustavi vozilo na pogodnom mjestu; 6) vozač koji nakon izvršenog pretjecanja ili obilaženja vozilom ponovno ne zauzme položaj na prometnom traku kojim se do tada kretao (članak 62.); 7) vozač koji vozilom pretječe drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu ili koje prelazi pješački prijelaz (članak 65.); 8) vozač koji prije nego što napusti vozilo ne poduzme sve mjere kojima se sprečava da ono samo krene s mjesta na kojem je ostavljeno (članak 78.);

(7) i (8). kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. vozač vozila na motorni pogon koji uporabljuje svjetla za označavanje vozila suprotno odredbama članka 94.).9) 10) 11) vozač koji svojim vozilom noću vuče vozilo na motorni pogon suprotno odredbama članka 83. (1) i (3)). 22) vozač vozila na motorni pogon koji za vrijeme kretanja kroz tunel ne drži upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste (članak 124. stavak (2). 16) pješak koji na obilježenom pješačkom prijelazu na kojem je promet pješaka reguliran svjetlosnim prometnim znacima za pješake ne postupi prema tim znacima (članak 109. vozač koji postupa suprotno odredbi članka 209. (2) Ako je prekršajem iz stavka (1) izazvana prometna nezgoda. vozač koji postupa suprotno odredbama članka 186. . (1) i (2) i članak 122. 17) sudionik u prometu koji je prilikom prelaska preko željezničke pruge u istoj razini postupio suprotno odredbama članka 115. ne označi na način iz članka 129. vozač koji postupi suprotno odredbama članka 90. a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila . stavak (4). vozač koji glede smještaja tereta na vozilu ili glede označavanja tereta postupi suprotno odredbama članka 128. (2) i (3). st. 13) vozač koji ne drži potreban razmak kad se kreće iza drugoga vozila (članak 96. 15) vozač motocikla i lakog motocikla i osobe koje se prevoze tim vozilom ako u prometu na cesti ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (članak 102. (1) i (3)). od 2) do 5).00 KM. gonič stoke i vozač vozila koje se ne smatra motornim vozilom ili vozač motornog vozila koje ne može razviti brzinu od najmanje 40 km na sat ako se kreću autocestom ili cestom rezerviranom za promet motornih vozila ili brzom cestom (članak 116. st. stavak (1)). počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. stavak (1)).500 kg ili autobusom upravlja neprekidno dulje od četiri i pol sata ili kad tijekom 24 sata upravlja dulje od devet sati (članak 199. 19) vozač motornog vozila koji zaustavi vozilo na autocesti ili na autocesti obavlja polukružno okretanje vozilom iz jednog smjera prometa u suprotni smjer ili kretanje unatrag (članak 117.). vozač koji vozilom na cesti kroz tunel izvodi radnje čije je izvo enje u tunelu zabranjeno (članak 123. st. st. 23) 24) 25) 26) 27) vozač koji upravlja vozilom koje je opterećeno suprotno odredbi članka 127.).). vozač koji optereti vozilo kojim upravlja suprotno odredbama članka 127. 14) vozač vozila na motorni pogon čija je najveća dopuštena masa veća od 3.odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda. 18) pješak. vozač koji teret na vozilu noću. 28) vozač koji teretnim motornim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 3. 29) 30) vozač koji postupa suprotno odredbi članka 200.500 kg ili mu je duljina veća od sedam metara ako ne drži svoje vozilo na propisanom razmaku od istog takvog vozila ispred sebe (članak 97. 20) 21) vozač motornog vozila koji postupi suprotno odredbi članka 120. 12) vozač vozila na motorni pogon koji po magli ne uporabljuje propisana svjetla ili ako ta svjetla uporabljuje na način suprotan odredbama članka 95. stavak (1).00 do 200. stavak (2) toč.). st.

Članak 238. lakog motocikla ili motocikla koji postupi suprotno odredbama članka 100. suprotno odredbama članka 35. ima na prednjoj strani svjetlosne. 3) vozač vozila javnoga gradskog putničkog prijevoza. vozač koji u slučaju iz članka 60. vozač koji vozilo zaustavljeno na kolniku ne označi posebnim znakom na način propisan u članku 77. 18) vozač koji vuče natovareno teretno motorno vozilo. stavak (3)). . odnosno traktor s priključnim vozilom suprotno odredbama članka 87. kao i vozač posebno označenog vozila za prijevoz djece. vozač koji pri zaustavljanju ili parkiranju vozila ne postupi prema odredbama članka 70. 73.). stavak (2). stavak (5)). stavak (1) ne pomjeri svoje vozilo k desnom rubu kolnika. 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) vozač koji obavlja mimoilaženje suprotno odredbama članka 55. (1) 1) Novčanom kaznom u iznosu od 40. stavak (4). 4) vozač koji prilikom upravljanja vozilom koristi mobilni telefon suprotno odredbama članka 33. stavak (1)). koji prilikom uključivanja u promet sa stajališta postupi suprotno odredbi članka 31. lakog motocikla ili motocikla koji se ne kreće na način propisan u članku 99. a na stražnjoj strani . 5) vozač čije vozilo. vozač koji pri pretjecanju ne drži svoje vozilo na potrebnom razmaku od vozila koje pretječe (članak 62.00 KM kaznit će se za prekršaj: vozač koji upravlja vozilom za prijevoz djece koje nije označeno posebnim znakom (članak 30. 19) vozač koji pri vuči neispravnog vozila na motorni pogon postupi suprotno odredbama članka 89. 2) vozač koji ne omogući uključivanje u promet vozilu javnoga gradskog prijevoza putnika ili posebno označenom vozilu za prijevoz djece kad ta vozila izlaze sa stajališta (članak 31. bicikla s motorom. 8) vozač koji prilikom prolaza kroz raskrižje postupi suprotno odredbi članka 50. stavak (2). stavak (1). 21) 22) vozač bicikla. svjetlosnosignalne i reflektirajuće ure aje ili tvari koja daju svjetla crvene boje. vozaču se može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca.(3) Za prekršaj iz stavka (1) kojim je izazvana prometna nezgoda. 6) vozač koji prilikom znatnijeg smanjivanja brzine kretanja vozila postupi suprotno odredbi članka 42. vozač koji zaustavi ili parkira svoje vozilo suprotno odredbama čl. (2) i (3). vozač koji vuče neispravno vozilo na motorni pogon suprotno odredbama članka 85. stavak (2). 9) vozač koji se vozilom ne kreće u obveznom smjeru označenom zelenim svjetlom u obliku zelene svijetleće strelice (članak 52. i 74. vozač bicikla. st. 7) vozač koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo poveća brzinu kretanja na način da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe (članak 43. stavak (3). 20) vozač vozila na motorni pogon koji glede uporabe kratkih svjetala postupi suprotno odredbama članka 93. vozač motornog vozila koji pri vuči drugog motornog vozila postupi suprotno članku 81. stavak (2)). bicikla s motorom.svjetla bijele boje.

tahografa i guma (članak 203. 39) vozač motornog i priključnog vozila registriranog u stranoj zemlji ako nema valjanu prometnu dozvolu. a kojima je na takvom prijelazu dopušten prolaz (članak 111. 28) 29) pješak koji preko kolnika i biciklističke staze ili traka prelazi na način suprotan odredbama članka 108. st.). stavak (1)). 27) pješak koji se cestom koja ima pločnik ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka kreće kolnikom (članak 106. 32) vozač motornog vozila koji na cesti rezerviranoj za promet motornih vozila postupi suprotno odredbama članka 117. 35) vozač motornog vozila koji prilikom uključivanja na autocestu. 31) vozač koji ometa prolaz pješaka koji su stupili na obilježeni pješački prijelaz na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znacima ili znacima koje daje ovlaštena osoba. stavak (2)). 36) sudionik u prometu koji se ne pridržava ograničenja. (3) Za prekršaj iz stavka (1) kojim je izazvana prometna nezgoda. osim ure aja za upravljanje. stavak (1) i čl. stavak (4)). (2) i (3).23) vozač bicikla. vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. i 122. stavak (1)). (1) i (3) i članka 118.) 25) vozač zaprežnog vozila koji ne upravlja zaprežnim vozilom koje se kreće cestom ili koji zaprežno vozilo ostavi bez nadzora na cesti (članak 103. 120. 24) vozači bicikla i bicikla s motorom i osobe koje se prevoze tim vozilom ako u prometu na cesti ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (članak 102. registarske pločice i me unarodnu oznaku zemlje registracije prema odredbama članka 212. pješak koji na obilježenom pješačkom prijelazu postupi suprotno odredbama članka 109. 38) vozač koji u prometu na cesti upravlja vozilom koje nema ispravne propisane ure aje i opremu. bicikla s motorom. počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. 30) pješak koji prilikom prelaženja preko kolnika na mjestu na kojem nije obilježeni pješački prijelaz ometa promet vozila (članak 110. zabrana ili obveza izraženih s pomoću postavljenih prometnih znakova. st. 37) vozač koji ne označi vozilo posebnim znakom (članak 186. 33) vozač koji ne zaustavi svoje vozilo na posebnom traku za zaustavljanje vozila u nuždi i ne poduzme potrebne mjere da ga čim prije ukloni s kolnika autoceste ili ceste rezervirane za promet motornih vozila ili brze ceste (članak 117. osim prometnih znakova ograničenja brzine (članak 130. 26) pješak koji se nepotrebno zadržava na kolniku ili se kreće kolnikom na način kojim se ometa ili sprečava promet vozila (članak 105. stavak (1)). ure aja za spajanje vučnoga i priključnog vozila. ure aja za zaustavljanje.).00 KM do 200. (2) Ako je prekršajem iz stavka (1) izazvana prometna nezgoda.odredit će mu se jedan kazneni bod. .00 KM. 34) vozač motornog vozila koji se na autocesti ne kreće krajnjim desnim prometnim trakom koji nije zakrčen vozilima u koloni (članak 119. lakog motocikla ili motocikla koji prevozi drugu osobu suprotno odredbama članka 101. Članak 239.). stavak (9)). odnosno isključivanja s autoceste postupi suprotno odredbama članka 121.). a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila .

ne propusti sve sudionike u prometu koji se kreću smjerom u kojem je promet otvoren. 17) osoba koja na zaustavljenom ili parkiranom vozilu otvara vrata i time ometa kretanje drugih sudionika u prometu ili ugrožava sigurnost prometa (članak 72. točka 1)) . 11) vozač koji prilikom napuštanja raskrižja u slučaju iz članka 53. st. vozač koji izvodi obilaženje suprotno odredbama članka 59. 3) vozač koji u putničkom automobilu prevozi dijete suprotno odredbi članka 34. 12) vozač kojemu je svjetlosnim prometnim znakom dopušten ulazak u raskrižje ako vozilom u e u raskrižje i ako je gustoća prometa takva da se na raskrižju mora zaustaviti i na taj način ometa ili onemogućuje promet drugim vozilima koja dolaze s bočnih kolnika (članak 54. 4) vozač koji prije obavljanja odre enih radnji vozilom ne obavijesti o svojoj namjeri druge sudionike u prometu (članak 37.).).). 5) vozač koji za kretanje svojeg vozila koristi cestu.). 18) 19) vozač vozila na motorni pogon koji svojim vozilom vuče drugo vozilo suprotno odredbama članka 81. stavak (2)).). stavak (3)). 13) 14) 15) 16) vozač koji izvodi mimoilaženje suprotno odredbama čl.. stavak (2). i 56. 8) vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je od 10 do 20 km na sat veća od dopuštene brzine (članak 44. 21) vozač koji neispravno vozilo na motorni pogon vuče s pomoću užeta ako je razmak izme u vučnoga i vučenog vozila kraći od propisanog (članak 88.(1) Novčanom kaznom u iznosu od 30. stavak (1)). 20) osoba koja upravlja neispravnim vozilom na motorni pogon koje se vuče s pomoću užeta ili krute veze ako nema odgovarajuću dozvolu (članak 86. st. 2) vozač ili druga osoba koja se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže sigurnosnim pojasom (članak 34. vozač koji zaustavi ili parkira vozilo suprotno odredbama članka 71.00 KM kaznit će se za prekršaj: 1) osoba koja se prevozi vozilom ako na bilo koji način ometa vozača u upravljanju vozilom ili ako utječe na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje sigurnost prometa (članak 32.). 55. 6) vozač koji prilikom kretanja vozila unatrag postupi suprotno odredbama članka 41. 22) vozač koji upravlja motornim vozilom bez upaljenog kratkog svjetla (članak 90. 9) vozač koji u prometu na cesti upravlja vozilom na kojem nema propisanu oznaku najveće dopuštene brzine za to vozilo (članak 46. odnosno kolnik ili prometni trak. 10) vozač koji prilikom skretanja postupi suprotno odredbama članka 48. stavak (1). vozač koji prilikom davanja zvučnih znakova upozorenja postupi suprotno odredbama članka 6. odnosno stazu koja nije namijenjena za promet one vrste vozila kojoj to vozilo pripada (članak 38. (1) i (2)). vozač koji prilikom vuče vozila na motorni pogon ne postupi na način propisan u članku 84. 7) vozač koji smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da svojim vozilom pričinjava smetnje normalnom toku prometa (članak 43.. (3) i (4) i članak 46.).

00 KM do 150. Članak 243. Članak 242. 33) vozač koji kod sebe nema valjanu potvrdu za korištenje pokusnih pločica ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštene osobe (članak 211. stavak (5)). i 107. stavak (1)). a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila . 26) pješak koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini ako je ure aj za zatvaranje prometa spušten. ili ako se taj ure aj već počeo spuštati. Izricanje novčane kazne u iznosu do 50. Provedbu ovoga Zakona. vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. 32) vozač motornog vozila koje nema propisani broj registarskih pločica ili na kojem su te pločice postavljene tako da se ne vide dobro ili nisu čitljive (članak 210.23) 24) 25) gonič stoke koji stoku ne drži što bliže desnom rubu ceste (članak 104. 34) vozač koji kod sebe nema valjanu prometnu dozvolu za vozilo kojim upravlja ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštene osobe (članak 211. kantonima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.odredit će mu se jedan kazneni bod. ili ako se daju svjetlosni i zvučni znaci koji upozoravaju da će se taj ure aj početi spuštati. vozač koji postupi suprotno članku 112.).00 KM. (2) Ako je prekršajem iz stavka (1) izazvana prometna nezgoda. stavak (1)). 30) ako vozač za vrijeme upravljanja motornim vozilom ne rabi pomagala koja su upisana u obrazac njegove vozačke dozvole (članak 172. stavak (1) i članak 212. pokretanje i vo enje postupka za prekršaje i poduzimanje drugih mjera za provedbu ovoga Zakona obavljaju mjerodavna tijela.00 KM na licu mjesta. 31) vozač-instruktor koji na cesti podučava kandidata za vozača na motornom vozilu koje nije označeno posebnim pločicama (članak 183. stavak (1)). Članak 240. Svi prihodi nastali primjenom ovog Zakona pripadaju mjerodavnim tijelima. stav (1)). 29) vozač koji kod sebe nema odgovarajuću valjanu vozačku dozvolu ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštene osobe (članak 172.). (3) Za prekršaj iz stavka (1) kojim je izazvana prometna nezgoda. odnosno izdavanje prekršajnog naloga obavlja ovlaštena osoba mjerodavnog tijela za poslove nadzora i reguliranja prometa na cestama u entitetima. ovoga Zakona. odnosno da se prijelazu ceste preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće po tračnicama (članak 114. stavak (2)). 28) vozač koji u prometu na cesti upravlja motornim vozilom a njegovoj je vozačkoj dozvoli istekao rok valjanosti (član 172. 27) pješak koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem su postavljeni svjetlosni prometni znaci kad se pojavi crveno treptavo svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo (članak 115. 106. počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. pješak koji se kolnikom kreće suprotno odredbama čl. stavak (2)).). sukladno članku 2. . Članak 241.

protiv vozača koji ima prebivalište u Bosni i Hercegovini a u stranoj zemlji počini prometni prekršaj. može izreći zabrana korištenja inozemne vozačke dozvole u istom trajanju. 32) i 33) članka 235. (4) Evidencija o izrečenim kaznama. o motornim i priključnim vozilima i o vozačima motornih vozila vodi se evidencija prema mjestu prebivališta. (2) Mjerodavno tijelo koje izrekne kaznu ili zabranu upravljanja motornim vozilom ili drugu mjeru propisanu entitetskim i kantonalnim zakonom i zakonom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine dužno je o tomu obavijestiti tijelo koje vodi evidenciju o tim kaznama. Članak 247.a vozač za taj prekršaj može biti kažnjen na temelju ovoga Zakona ako za taj prekršaj nije bio kažnjen u zemlji u kojoj je prekršaj počinjen. (2) Vrijeme provedeno na izdržavanju zatvorske kazne ne računa se u vrijeme trajanja zabrane upravljanja motornim vozilom. zabranama i mjerama. odnosno administrativni postupak. zdravstvene ustanove. umjesto zabrane upravljanja motornim vozilom. policija. poduzeća. Članak 244. ne počini prekršaj za koji se može izreći ta zabrana. Uz uvjet reciprociteta. (3) Izvršenje mjere iz stavka (2) ovoga članka ne može se odga ati. . može odgoditi izvršenje zabrane upravljanja motornim vozilom. (1) Trajanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom računa se od dana upisa zaštitne mjere u vozačku dozvolu za onu kategoriju ili potkategoriju za koju je zabrana izrečena. (1) Mjerodavno tijelo koje vodi prekršajni postupak. Članak 249. o prometnim nezgodama. u Bosni i Hercegovini pokrenut će se prekršajni postupak ako to zahtijeva mjerodavno strano tijelo . kao i poduzeća koja obavljaju javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe. Članak 248. (2) Odgo eno izvršenje zabrane iz stavka (1) opozvat će se ako počinitelj prekršaja u roku za koji je izvršenje odgo eno počini novi prekršaj za koji je propisano izricanje ili mogućnost izricanja zabrane upravljanja motornim vozilom. Članak 245. tijela koja vode prekršajni. uz uvjet da počinitelj prekršaja u odre enom roku. ovoga Zakona. (1) Ako vozač koji ima inozemnu vozačku dozvolu na teritoriju Bosne i Hercegovine počini prekršaj za koji je ovim Zakonom predvi eno da se mora ili može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom. (2) Zabrana korištenja inozemne vozačke dozvole je zabrana vozaču kojemu je izrečena da na teritoriju Bosne i Hercegovine upravlja motornim vozilom one kategorije ili onih kategorija na koje se zabrana odnosi. sukladno entitetskom i kantonalnom propisu ili propisu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. vozač-instruktor se ne smije baviti podučavanjem kandidata za vozača u upravljanju motornim vozilom za vrijeme trajanja te zabrane. o zabranama upravljanja motornim vozilima. državna tijela. o posljedicama prometnih nezgoda.Ako je odlukom mjerodavnoga tijela zabranjeno vozaču-instruktoru upravljanje motornim vozilom. 25). o zabranama i o mjerama iz stavka (2) ovoga članka vozačima motornih vozila i motornim vozilima vodi se kod mjerodavnoga tijela prema mjestu prebivališta. (1) O izrečenim kaznama. 26). (3) Podatke iz evidencije predvi ene u stavku (1) ovoga članka mogu koristiti: sudbena tijela. osim za prekršaj iz toč. obrazovne ustanove i nevladine organizacije koje se bave pitanjima sigurnosti cestovnog prometa. koji ne može biti kraći od šest mjeseci ni dulji od jedne godine. prema propisima te zemlje. tom se vozaču. Članak 246.

mjerodavnih ministarstava i tijela koja upravljaju cestama. posvojitelj. uz suglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.). (4) Broj članova.). načinu obilježavanja radova i zapreka na cesti i znacima koje sudionicima u prometu daje ovlaštena osoba (članak 153. 7) o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama. 3) 4) 5) 6) o vo enju evidencije o javnim cestama i objektima na njima (članak 13. o načinu i uvjetima za dobivanje licencije za ispitivača (članak 179. uredit će se propisom koji donosi ministar.Ako maloljetnik izvrši radnju koja je ovim Zakonom utvr ena kao prekršaj. prometne kulture i koordiniranja svih subjekata koji svojim djelovanjem mogu doprinijeti većoj sigurnosti prometa.). VIJEĆE ZA SIGURNOST PROMETA Članak 251. o prometu u zimskim uvjetima (članak 170.). Vozač-instruktor pod čijim se nadzorom kandidat za vozača podučava u upravljanju motornim vozilom u prometu na cesti kaznit će se za prekršaj koji počini kandidat za vozača. Ovlašćuje se ministar da sam ili u suradnji s odgovarajućim mjerodavnim tijelom donese bliže propise: 1) o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti (članak 6.). XII. o postavljanju preventivnih izbočina (članak 47.). o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cesti (članak 144. (2) Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se iz proračuna institucija Bosne i Hercegovine i me unarodnih obveza Bosne i Hercegovine. njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stajališta sigurnosti prometa (članak 11. (1) Radi unapre enja prometno-obrazovnog rada. XIII.).).). kao i djelokrug. o stjecanju zvanja instruktora vožnje (članak 181.).). način imenovanja predsjednika i članova Vijeća. kaznit će se roditelj. odnosno skrbnik maloljetnika novčanom kaznom propisanom za počinjeni prekršaj ako je taj prekršaj počinjen kao posljedica propusta dužne skrbi o maloljetniku. (3) Članovi Vijeća imenuju se iz reda stručnjaka za područje cestovnog prometa. osim ako nije bio u stanju spriječiti prekršaj. Članak 250. o organiziranju poduke za podučavanje pružanja prve pomoći (članak 178.). osniva se Vijeće za sigurnost prometa (u daljnjem tekstu: Vijeće). o označavanju vozila kojima upravlja osoba s oštećenim udovima (članak 29. 8) 9) 10) 11) 12) o obliku i sadržaju obrasca europskog izvješća o prometnoj nezgodi (članak 158. 2) o osnovnim uvjetima koje ceste. OVLASTI ZA DONOŠENJE PROPISA ZA PROVEDBU OVOGA ZAKONA Članak 252. .

odmoru za vozače i načinu rada udvojenih posada u vozilima u opsegu koji utječe na sigurno upravljanje motornim vozilom. kao i o obrascu individualne nadzorne knjižice i naputku za njezinu popunu (članak 202. CE i DE i potkategorija C1E i D1E. kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorije i potkategorije u vozačku dozvolu. . 19) o dimenzijama.).). 5) vozačima koji imaju pravo upravljati priključnim vozilom kategorije E. koja je vrijedila uz kategoriju C . 3) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije C . 15) o obrascu vozačke dozvole.). postupku i načinu izdavanja. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. 21) o postupku registracije i izdavanja prometne dozvole i knjižice vozila. o ure ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ure aji i oprema u prometu na cestama (članak 203.bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B. Propisi iz članka 252. o posebnom znaku za osobe koje prvi puta steknu vozačku dozvolu (članak 186. vrsti i kvaliteti materijala registarskih pločica (članak 215. (2) Kandidati za vozača motornih vozila koji su poduku započeli sukladno zakonodavstvu koje je bilo na snazi u vrijeme početka poduke završit će poduku sukladno istome zakonodavstvu.). Članak 254. 17) o zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila (članak 198.). 22) o tehničkim pregledima i uvjetima koje moraju ispuniti organizacije za obavljanje tehničkih pregleda (članak 219.bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorije A i potkategorije A1.). C i D i potkategorija B1.). o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama. sadržaju. 4) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije D . 18) o ukupnome trajanju upravljanja vozilom. o postupku i načinu izdavanja.). o načinu davanja ovlasti automoto klubovima/savezima i auto-moto društvima i o načinu vo enja evidencije o izdanim vozačkim dozvolama (članak 192.).). PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 253. obliku i boji.bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i C i potkategorija B1 i C1. ovoga Zakona bit će doneseni u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. produljenja valjanosti i zamjene vozačke dozvole i inozemne vozačke dozvole i o načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama (članak 187. (1) Vozačima koji. 16) o obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole.bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija BE. imaju pravo upravljati motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije. tako da: 1) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije A . sukladno zakonodavstvu koje je na snazi u Bosni i Hercegovini. XIV. 2) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije B .bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i BE i potkategorije B1.13) 14) o podučavanju vozača motornih vozila (članak 183. 20) o homologaciji vozila i dijelova (članak 205. C1 i D1.

. piri Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Pamuk. prosinca 2005. (1) Ovaj Zakon stupa na snagu osam dana od dana objave u “Službenom glasniku BiH”. (2) Ovaj Zakon bit će objavljen i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. (2) Mjerodavno tijelo uredit će sva pitanja iz svoje mjerodavnosti utvr ena ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Nikola Špiri v. a primjenjivat će se nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu. Članak 256. (1) Mjerodavno tijelo uskladit će zakone iz svoje mjerodavnosti s ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. pirić. Mustafa Pamuk v. PSBiH broj 262/05 22. godine Sarajevo Predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamentarne skupštine BiH dr.Članak 255. r. r.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->