Godina X Utorak, 31. januara 2006.

godine

Broj/Broj /

6

Godina X Utorak, 31. januara/sije~nja 2006. godine

ISSN 1512-7508 - srpski jezik ISSN 1512-7486 - bosanski jezik ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE 47
Na osnovu člana IV 4 a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 21. decembra 2005. godine, i na 52. sjednici Doma naroda, održanoj 22. decembra 2005. godine, usvojila je

ZAKON
O OSNOVIMA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI I - OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom utvr uju se: osnovni principi me usobnih odnosa i ponašanja učesnika u saobraćaju i drugih subjekata u saobraćaju, osnovni uslovi koje moraju da zadovolje putevi u pogledu bezbjednosti saobraćaja na putevima, vo enje Centralnog registra vozača i vozila, pravila saobraćaja na putevima, sistem saobraćajnih znakova i znakova koje daju ovlašćena lica, dužnosti u slučaju saobraćajne nesreće, osposobljavanje kandidata za vozača, uslovi za sticanje prava na upravljanje motornim vozilima, polaganje vozačkih ispita, uslovi za ure aje i opremu vozila, dimenzije, ukupna masa i osovinsko opterećenje vozila, osnovni uslovi koje moraju da zadovoljavaju vozila u saobraćaju, rad strukovnih organizacija u Bosni i Hercegovini, te druga pitanja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima koja su jedinstvena za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine. Član 2. Organi Bosne i Hercegovine, entitetski i kantonalni organi i organi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i organi lokalne samouprave i lokalne uprave u gradovima i opštinama (u daljnjem tekstu: nadležni organi) obezbijediće sprovo enje ovog zakona i u okviru svoje nadležnosti donosiće propise i preduzimaće druge potrebne mjere za njegovo dosljedno sprovo enje. Član 3. (1) Učesnici u saobraćaju dužni su da poštuju odredbe ovog zakona i druge propise iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima, razvijaju humane odnose me u ljudima radi zaštite zdravlja i života drugih lica, a naročito djece, invalida, starih i nemoćnih lica, i staraju se o zaštiti životne sredine.

(2)

Učesnici u saobraćaju ne smiju da ometaju saobraćaj, oštećuju put, objekte i opremu na putu. Član 4.

(1) Putevi namijenjeni za saobraćaj moraju da budu izgra eni za bezbjedan i nesmetan saobraćaj i da odgovaraju osnovnim uslovima propisanim ovim zakonom, a preduzeća i javne službe koje održavaju javne puteve ili im je povjereno održavanje javnih puteva moraju da ih održavaju tako da na njima u svim uslovima može da se odvija bezbjedan i nesmetan saobraćaj. (2) Preduzeća, javne službe i drugi organi koji se brinu o putevima i održavaju ih dužni su da organizuju i trajno kontrolišu stanje i održavanje javnih puteva, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme na putevima radi bezbjednog i nesmetanog saobraćaja. (3) Preduzeća i javne službe iz stava (1) ovog člana dužni su da blagovremeno otklanjaju sve nedostatke usljed kojih na odre enim mjestima dolazi do saobraćajnih nesreća. (4) U slučaju pretrpljene štete usljed neodgovarajućeg održavanja javnih puteva, povjerilac se namiruje u skladu sa Zakonom o putevima. Član 5. Preduzeća, obrazovne organizacije, ustanove i druga pravna ili fizička lica koja školuju ili obučavaju kandidate za vozače motornih vozila dužni su da izvode obuku na način koji će obezbijediti da kandidati nauče i usvoje pravila saobraćaja i etiku u saobraćaju, ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za bezbjedno učestvovanje u saobraćaju na putevima. Član 6. (1) Preduzeća, ustanove i druga pravna ili fizička lica, kada proizvode, održavaju, popravljaju ili prepravljaju vozila i puštaju u saobraćaj vozila, ure aje, rezervne dijelove i opremu za vozila, dužni su da vozila, ure aje, dijelove i opremu proizvode, puštaju u saobraćaj, održavaju, odnosno popravljaju prema uslovima propisanim za bezbjedno učestvovanje vozila u saobraćaju na putevima. (2) Pojedinačno proizvedena, prepravljana ili u većem obimu popravljana vozila prije puštanja u saobraćaj moraju da budu certifikovana u ovlašćenoj organizaciji koja obavlja certifikovanje vozila. (3) Bliže odredbe o načinu i postupku certifikovanja i uslovima koje moraju da ispunjavaju organizacije za certifikovanje vozila pravilnikom propisuje ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar), u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. Član 7. Preduzeća, ustanove, pravna ili fizička lica i drugi organi koji posjeduju vlastita vozila dužni su da se brinu o tome da vozači njihovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge uslove za bezbjedno upravljanje vozilima i da obezbijede da njihova vozila budu ispravna, te da imaju propisane ure aje i opremu. Član 8. (1) Saobraćaj na javnom putu može da se ograniči ili zabrani samo kada je to neophodno radi: sprečavanja ili otklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju, sprečavanja oštećenja javnog puta ili izvo enja radova na javnom putu. (2) Postupak i uslove za ograničenje i zabranu iz stava (1) ovog člana utvrdiće nadležni organi, u skladu s važećim propisima. Član 9. Pojedini izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeća značenja: 1) autobus je motorno vozilo namijenjeno za prevoz lica koje, osim sjedišta za vozača, ima više od osam sjedišta;

2) autoput je javni put posebno izgra en i namijenjen isključivo za saobraćaj motornih vozila, koji je kao autoput označen propisanim saobraćajnim znakom, koji ima dvije fizički odvojene kolovozne trake za saobraćaj iz suprotnih smjerova, sa po najmanje dvije saobraćajne trake i trakom za prinudno zaustavljanje vozila, bez ukrštanja s poprečnim putevima i željezničkim ili tramvajskim prugama u istom nivou i u čiji saobraćaj može da se uključi, odnosno isključi samo odre enim i posebno izgra enim priključnim javnim putevima na odgovarajuću kolovoznu traku autoputa; 3) bicikl je vozilo koje ima najmanje dva točka i koje se pokreće isključivo snagom vozača;

4) bicikl sa motorom je vozilo na motorni pogon sa dva ili tri točka, čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ i koje na ravnom putu ne može da razvije brzinu veću od 50 km na čas; 5) laki motocikl je vozilo na motorni pogon s dva ili tri točka, čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³ a snaga motora ne prelazi 11 kNJ; 6) biciklistička staza je izgra ena saobraćajna površina namijenjena za saobraćaj bicikala i lakih motocikala s motorom, koja se proteže uzduž kolovoza i koja je od njega odvojena i obilježena propisanim saobraćajnim znakom; 7) biciklistička traka je dio kolovoza namijenjen za saobraćaj bicikala i bicikala sa motorom, koja se proteže uzduž kolovoza i koja je označena uzdužnom linijom na kolovozu; 8) brzi put je javni put namijenjen za saobraćaj isključivo motornih vozila, s jednom ili dvije razdvojene kolovozne trake, koji ima sve raskrsnice u dva ili više nivoa s poprečnim putevima i drugim saobraćajnicama (željezničkim ili tramvajskim prugama), u pravilu, nema zaustavnih traka i koji je kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom; 9) 10) Centralni registar je evidencija o svim vozačima i vozilima; put je svaki javni put i nekategorisani put na kojem se odvija saobraćaj;

11) put rezervisan za saobraćaj motornih vozila je javni put po kojem mogu da saobraćaju samo motorna vozila i koji je kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom; 12) strana vozačka dozvola je vozačka dozvola i me unarodna vozačka dozvola koju je izdao nadležni organ strane države; 13) javni put je površina od opšteg značaja za saobraćaj, koju svako može slobodno da koristi pod uslovima odre enim zakonom i koju je nadležni organ proglasio javnim putem, kao i ulica u naselju; 14) kolona je niz od najmanje tri vozila (osim bicikla,traktora, radne mašine i zaprežnog vozila) koja su zaustavljena na putu, ili se na bliskom me usobnom rastojanju kreću istom saobraćajnom trakom u istom smjeru, pri čemu su brzina kretanja vozila i postupanja vozača me usobno uslovljeni i izme u kojih, bez ometanja, ne može da u e drugo vozilo; 15) kolovoz je dio površine puta namijenjen prvenstveno za saobraćaj vozila;

16) kolovozna traka je uzdužni dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila u jednom smjeru s jednom ili više saobraćajnih traka; 17) kombinovano vozilo je motorno vozilo namijenjeno za prevoz lica i tereta, čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg; 18) laka prikolica je priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg;

19) laki tricikl ili četvorocikl je motorno vozilo s tri odnosno četiri točka, koje na ravnom putu može da razvije brzinu veću od 45 km na čas, čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 350 kg a snaga motora ne prelazi 4 kNJ; 20) licenca je javna isprava koju je izdao nadležan organ i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova i osposobljenosti za obavljanje odre enih poslova iz oblasti bezbjednosti saobraćaja;

21) lokalni put je javni put koji povezuje naselja na teritoriji opštine, ili koji je značajan za saobraćaj na teritoriji opštine; 22) magistralni put je javni put koji povezuje veće gradove i važnija privredna područja u Bosni i Hercegovini i koji se nadovezuje na mrežu odgovarajuće kategorije puteva sa susjednim državama; 23) manja materijalna šteta je šteta u saobraćajnoj nesreći nastala na vozilu na kojem nisu oštećeni vitalni dijelovi i sklopovi i koje može samostalno da se kreće na putu; 24) masa vozila je masa praznog vozila s punim rezervoarom goriva i priborom i opremom predvi enim za vozilo;

25) me unarodna vozačka dozvola je javna isprava koju izdaje ovlašćena organizacija na osnovu nacionalne vozačke dozvole te države; 26) mimoilaženje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se po istom kolovozu kreće iz suprotnog smjera;

27) motocikl je motorno vozilo s dva točka, s bočnom prikolicom ili bez nje, kao i motorno vozilo na tri točka, ako njegova masa nije veća od 400 kg; 28) motokultivator je vozilo na motorni pogon s jednom ili dvije osovine i pogonskim motorom do 12 kNJ, konstruisano da vuče, potiskuje ili nosi oru a za razne poljoprivredne radove; 29) mijenjanje saobraćajne trake je prelaženje vozilom iz jedne u drugu saobraćajnu traku za saobraćaj u istom smjeru radi prestrojavanja ili dozvoljenog bržeg kretanja; 30) motorno vozilo je vozilo na motorni pogon koje je prvenstveno namijenjeno za prevoz lica ili tereta na putevima ili koje služi za vuču priključnih vozila namijenjenih za prevoz lica ili tereta, osim vozila za prevoz lica ili tereta koja se kreću po šinama, lakih motocikala, traktora i drugih vozila na motorni pogon koja nisu prvenstveno namijenjena za prevoz lica ili tereta; 31) najveća dozvoljena masa je masa vozila zajedno s njegovom nosivošću;

32) naselje je prostor na kojem se redovi ili grupe zgrada nalaze s jedne ili s obje strane puta dajući mu izgled ulice, čije granice odre uje nadležni organ saobraćajnim znakovima za obilježavanje naseljenih mjesta; 33) nekategorisani put je površina koja se koristi za saobraćaj po ma kom osnovu i koji je dostupan većem broju raznih korisnika (seoski, poljski i šumski putevi, putevi na nasipima za odbranu od poplava, prostori oko benzinskih pumpi, parkirališta i sl.); 34) nosivost je dozvoljena masa do koje vozilo smije da se optereti prema deklaraciji proizvo ača vozila;

35) obilaženje je prolaženje vozilom pored zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće; 36) obilježeni pješački prelaz je dio površine kolovoza namijenjen za prelaženje pješaka preko kolovoza, označen oznakama na kolovozu i odgovarajućim saobraćajnim znakom; 37) organ nadležan za je organ nadležan za odre ene poslove utvr en Ustavom i zakonom Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine; 38) osovinsko opterećenje je dio ukupne mase kojim osovina vozila opterećuje kolovoz na putu u stanju mirovanja vozila; 39) parkiranje vozila je prekid kretanja vozila duži od pet minuta osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj; 40) pješačka zona je ure ena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka, u kojoj je dozvoljeno kretanje motornih vozila s posebnim odobrenjem;

bilo da je konstruisano kao prikolica ili kao poluprikolica. 57) saobraćajna traka je obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolovoza čija je širina dovoljna za nesmetan saobraćaj jednog reda vozila. radi uključenja u suprotni saobraćajni tok. 56) saobraćajna nesreća je nesreća na putu u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno ili više lica poginulo ili povrije eno ili je izazvana materijalna šteta. bicikl sa motorom ili pokretna kolica za nemoćna lica. smanjivanjem brzine kretanja ili prekidanjem radnje koju izvodi vozilom. 58) saobraćajna traka za prinudno zaustavljanje vozila je obilježeni uzdužni dio kolovoza na autoputevima i na odre enim mjestima na putevima višeg ranga. konstruisano tako da se svojim prednjim dijelom oslanja na vučno vozilo. kad su u vozilu putnici. sankama ili se vozi na koturaljkama. ako se pri tome kreće brzinom čovječijeg hoda. 44) poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine. 50) posebni objekat na putu je oprema na putu postavljena radi smanjenja brzine kretanja vozila na mjestima gdje je posebno ugrožena bezbjednost učesnika u saobraćaju.41) pješačko ostrvo je uzdignuta ili na drugi način obilježena površina koja se nalazi na kolovozu i koja je odre ena za privremeno zadržavanje pješaka koji prelaze preko kolovoza. 47) preticanje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se kreće u istoj saobraćajnoj traci i u istom smjeru. lice u pokretnoj stolici za nemoćna lica koju pokreće vlastitom snagom ili snagom motora. . 45) potvrda o registraciji je javni dokument koji za registrovano vozilo izdaje nadležni organ. 49) potvrda o vlasništvu vozila je javni dokumenat koji je izdao nadležni organ i kojim se dokazuju vlasništvo odre enog vozila. ili ulaze u vozilo i izlaze iz vozila javnog saobraćaja. 52) priključno vozilo je vozilo namijenjeno da bude vučeno vozilom na motorni pogon. njegove tehničke i druge osobine i karakteristike. niti se prevozi u vozilu ili na vozilu. skijama. i to na način koji ne primorava vozača drugog vozila da naglo mijenja pravac ili brzinu kretanja. 55) putnički automobil je motorno vozilo namijenjeno za prevoz lica koje. osim sjedišta za vozača. 59) saobraćajna traka za spora vozila je uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila koja sporom vožnjom smanjuju odvijanje saobraćaja. dječije prevozno sredstvo. njegove tehničke i druge karakteristike. ručna kolica. 46) preglednost podrazumijeva prostor koji učesnik u drumskom saobraćaju može da vidi s mjesta na kojem se nalazi. okretanjem. 42) pješak je lice koje učestvuje u saobraćaju a ne upravlja vozilom.). kao i lice koje klizi klizaljkama. lice koje vlastitom snagom gura ili vuče vozilo. 43) polukružno okretanje je okretanje vozila za 180 stepeni u odnosu na dotadašnji smjer kretanja. 54) propuštanje vozila je radnja koju je u odre enim slučajevima vozač dužan da izvrši zaustavljanjem vozila. bicikl. 51) prestrojavanje je zauzimanje takvog položaja vozilom na saobraćajnoj traci i na takvoj udaljenosti od raskrsnice ili drugog mjesta na putu iz kojeg na bezbjedan način može da se izvede sljedeća dopuštena radnja vozilom (skretanjem. 48) saobraćajna dozvola je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuju vlasništvo odre enog vozila. kao i u tunelima i galerijama. ima najviše osam sjedišta. zaustavljanjem i sl. 53) saobraćajna traka za vozila javnog gradskog prevoza je obilježeni uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila javnog gradskog prevoza putnika.

69) 70) stiker naljepnica je dokaz o registrovanju vozila. 74) trotoar je posebno ure ena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka. ima više od osam sjedišta i koje. odnosno da služi za pogon takvih oru a ili za vuču priključnih vozila. pored koje se najmanje sa jedne strane nalaze redovi kuća ili grupe zgrada. 61) saobraćajna traka za usporavanje je dio kolovoza namijenjen za isključivanje vozila iz saobraćaja na putu. koje na ravnom putu može da razvije brzinu veću od 50 km na čas. koje po konstrukcionim osobinama ne može da razvije brzinu veću od 30 km na sat. . radi napajanja motora električnom energijom. odnosno četiri točka. kao i masu priključnog vozila sa teretom. uključujući i masu lica koja se nalaze u vozilu. 65) u saradnji s nadležnim organom znači da je organ koji donosi podzakonski akt obavezan da obezbijedi učestvovanje u izradi ili davanju mišljenja nadležnog organa o podzakonskom aktu. namijenjeno za javni prevoz putnika i koje je. 78) ulica je dio puta u naseljenom mjestu. 67) smanjena vidljivost postoji kada. 66) skup vozila čine vozilo na motorni pogon i priključna vozila koja u saobraćaju na putevima učestvuju kao cjelina. kao i šira saobraćajna površina koja nastaje ukrštanjem. koja nije u istom nivou s kolovozom puta. teretno vozilo je svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prevoz tereta. potiskuje ili nosi izmjenjiva oru a. ako je ono pridodato vozilu. vozač ne može jasno da uoči druge učesnike u saobraćaju na udaljenosti od najmanje 200 m na putu izvan naselja. trolejbusa ili tramvaja radi ulaska i izlaska putnika i koje je obilježeno saobraćajnim znakom. odnosno spajanjem puteva. 75) tricikl ili četvorocikl je motorno vozilo s tri. 76) učesnik u saobraćaju je lice koje u saobraćaju na putu upravlja vozilom. koje tjera. 73) trolejbus je motorno vozilo namijenjeno za javni prevoz putnika koje. 68) stajalište je dio površine puta namijenjen za zaustavljanje autobusa. ili je od kolovoza odvojena na drugi način. ima kontakt s električnim provodnikom. 64) regionalni put je javni put koji povezuje važnija privredna područja u Bosni i Hercegovini i koji obezbje uje najracionalniju vezu izme u opština. zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika. 77) ukupna masa je masa vozila zajedno sa masom tereta koji se prevozi na vozilu. 62) radna mašina je vozilo na motorni pogon namijenjeno za vršenje odre enih radova vlastitim ure ajima i opremom. 79) vozač je lice koje na putu upravlja vozilom. čija je radna zapremina motora veća od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 550 kg a snaga motora ne prelazi 15 kNJ. osim sjedišta za vozača. sa trotoarom i ivičnjakom. ili se nalazi u vozilu ili na vozilu. vezano za električni vod. 63) raskrsnica je površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju dva puta ili više puteva. odnosno drugih prilaznih puteva s objekata pored puteva. 72) tramvaj je vozilo na šinama s električnim pogonom. vodi ili jaše životinju koja se kreće po putu.60) saobraćajna traka za ubrzavanje je dio kolovoza namijenjen za uključivanje vozila u saobraćaj sa sporednog puta. kao i pješak ili lice koje svoje poslove i radne zadatke obavlja na putu. odnosno od najmanje 100 m u naselju. 71) traktor je vozilo na motorni pogon konstruisano da vuče. radi napajanja motora električnom energijom.

Član 13.PUTEVI Član 11. računajući od krajnje . u saradnji sa nadležnim organom. pa i kad na priključku na javni put ima izgra en kolovoz. osim pokretnih stolica s motorom za nemoćna lica i vozila koja se kreću po šinama. zavisno od njihovog društvenog i privrednog značaja. 85) zemljani put je put bez izgra enog kolovoza i kolovoznog zastora. (3) Bliže odredbe o načinu vo enja evidencije o javnim putevima i objektima na njima pravilnikom propisuje ministar u saradnji sa nadležnim organom. (1) Radi povećanja efikasnosti u sprovo enju ovog zakona i ispunjavanja uslova i obaveza na me unarodnom planu. Član 10. kao i ulice u naseljima i gradovima. drumski gra evinski objekti. Član 14. obilježeno propisanim saobraćajnim znakom. (2) Bliže odredbe o osnovnim uslovima koje putevi. objekti za potrebe puta. opremati i održavati tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima bezbjednosti saobraćaja. saobraćajni znakovi i oprema. 86) zona smirenog saobraćaja je područje u naselju. osim pokretnih stolica bez motora za nemoćna lica i dječijih prevoznih sredstava. državne institucije nadležne za vo enje centralnih evidencija uspostaviće Centralni registar. Odgovarajućim podzakonskim aktom bliže će se urediti vo enje Centralnog registra. II . Javni put čine: donji i gornji stroj puta. (2) O javnim putevima i objektima na njima vodi se evidencija. (1) Putevi. 84) zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do pet minuta.80) vozačka dozvola je javna isprava koju je izdao nadležni državni organ i kojom se dokazuje pravo upravljanja odre enom kategorijom ili vrstom vozila. moraju se projektovati. (2) (3) Organi koji vode evidenciju dužni su da redovno dostavljaju odgovarajuće podatke Centralnom registru. Član 12. izgra ivati. (1) Mrežu javnih puteva. njihovi elementi i objekti na njima moraju da ispunjavaju sa gledišta bezbjednosti saobraćaja pravilnikom propisuje ministar. njihovi pojedini dijelovi i objekti na njima mogu da se puste u saobraćaj tek nakon što se utvrdi da ispunjavaju propisane tehničke normative u pogledu bezbjednosti saobraćaja. kao osnov na kojem se odvija saobraćaj. 83) zaprežno vozilo je vozilo koje vuče upregnuta životinja. u kojem vozila ne smiju da se kreću brzinom većom od brzine hoda pješaka zbog dozvoljenog kretanja pješaka i dječije igre. regionalni i lokalni putevi. a javni put izvan naselja i zemljišni pojas s obje strane puta širine najmanje jedam metar. čine magistralni. osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj. 82) vozilo na motorni pogon je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora. Javni putevi. 81) vozilo je svako prevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po putu.

ili obavljati bilo kakve radnje koje bi mogle da ugrožavaju ili ometaju saobraćaj na javnom putu ili oštećuju javni put i objekte na njemu. odre ene odlukama nadležnih organa. moraju da budu izgra eni tako da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje šest tona. kao i na dijelu magistralnog puta u naselju moraju da budu van kolovoza. a ulice trotoare s ivičnjacima. Član 19. (1) Na mostovima. . ure aje ili postrojenja. saditi sadnice ili postavljati predmete kojima se umanjuje preglednost puteva i željezničke pruge s kojom se put ukršta u istom nivou. (2) Na javnom putu i njegovom zaštitnom pojasu zabranjeno je podizati spomenike i postavljati druga spomenobilježja. saobraćajne znakove. Član 17. ima odgovarajuće proširenje.3 metra. a ulica samo jednu saobraćajnu traku bez proširenja. računajući od najviše tačke kolovoza. branike i druge predmete koje su postavili za vrijeme izvo enja radova. mora da se obezbijedi da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 11. kao i preglednost na raskrsnici. sredstva za rad. i vazdušni prostor iznad kolovoza u visini od sedam metara. Član 20. galerijama i drugim objektima na javnom putu širina kolovoza ne smije da bude manja od širine kolovoza na javnom putu. 5 tona po osovini. (1) Javni putevi moraju da imaju najmanje dvije saobraćajne trake i dvije ivične trake ili ivičnjake u ravni kolovoza. lokalni putevi i ulice. (2) Izuzetno od odredaba stava (1) ovog člana. Član 16.5 m od najviše tačke kolovoza. uz dozvolu nadležne institucije koja upravlja javnim putem. magistralnog i regionalnog od 10 metara i lokalnog puta . (2) Izuzetno od odredaba stava (1) ovog člana. Iznad kolovoza javnog puta mora da postoji slobodan prostor u visini od najmanje 4. (3) U zaštitnom pojasu javnog puta van naselja mogu se postavljati natpisi za reklame. lokalni put može da ima samo jednu saobraćajnu traku s tim što. i to pored autoputa i puta rezervisanog za saobraćaj motornih vozila na razdaljini od najmanje 12 metara. u tunelima. osim lokalnih. (1) Javni putevi moraju da budu osposobljeni da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 10 tona po osovini. (2) Autobuska stajališta na javnom putu izvan naselja. računajući od krajnje tačke poprečnog profila. (1) Na javnim putevima zabranjeno je podizati objekte. na rastojanju od najviše 500 m. prodavati proizvode i sl. te da poslije završetka radova uklone s javnog puta ostatke materijala. Član 18. Član 21. prije početka izvo enja radova dužni su da obezbijede mjesto na kojem se radovi izvode i da za vrijeme trajanja radova organizuju bezbjedan saobraćaj na mjestu izvo enja radova. Preduzeća i drugi subjekti koji izvode radove na javnom putu.tačke poprečnog profila puta. Član 15. zavisno od preglednosti puta. (3) Projektovanjem i gradnjom novih javnih puteva.

parking-prostoru. otpadaka. Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju prema svjetlosnom saobraćajnom znaku i kad se taj znak razlikuje od pravila o prvenstvu prolaza izraženom na istom mjestu drugim saobraćajnim znakom. saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i znacima i naredbama koje daju ovlašćena lica. Član 22. predmeta i materija koje je ostavilo. Opšte odredbe Član 25. istovremeno s informisanjem javnosti. (3) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama koje daju ovlašćena lica i kad se time odstupa od propisanih saobraćajnih pravila ili značenja saobraćajnih znakova postavljenih na putu. nadležna institucija koja upravlja putevima odmah po saznanju mora da preduzme mjere za otklanjanje smetnji i uspostavljanje bezbjednog saobraćaja. dužne su da dostavljaju auto-moto klubovima/savezima informacije o prohodnosti javnih puteva. III . Član 24.SAOBRAĆAJNA PRAVILA 1. kao i u slučaju oštećenja kolovoza koja u većoj mjeri ugrožavaju bezbjednost saobraćaja. posebne površine za zadržavanje vozila izvan kolovoza. kao i o prohodnosti javnih puteva u zimskom periodu i u slučaju elementarnih nepogoda ili vanrednih doga aja zbog kojih je nastao prekid saobraćaja. na pogodnim rastojanjima. (1) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu s propisima o pravilima saobraćaja.(1) Nadležni organi koji upravljaju putevima dužni su da preduzimaju praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na putu gdje je put uzrok saobraćajnih nesreća. trotoaru i drugim saobraćajnim površinama ostavljati oštećena. nanositi blato na put sa savremenim kolovozom ili ostavljati ili bacati otpatke ili predmete i materije koji mogu da ometaju ili ugrožavaju saobraćaj ili zaga uju okolinu. Član 23. (1) Zabranjeno je na putu. koje su im potrebne za primjenjivanje njihovih javnih ovlašćenja. (2) Organi nadležni za unutrašnje poslove dužni su da najmanje dva puta godišnje dostave podatke institucijama iz stava (1) ovog člana o vrstama. Javni putevi van naselja moraju da imaju. U slučaju prekida ili ugrožavanja saobraćaja na javnom putu zbog nanosa. (2) Lice koje postupi suprotno stavu (1) ovog člana snosi troškove uklanjanja vozila. parking-prostor ili neku drugu saobraćajnu površinu. odnosno zbog čega su znatno otežani uslovi za odvijanje saobraćaja. Član 26. (2) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i kad se time odstupa od saobraćajnih propisa. (2) Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima. odrona ili klizanja terena ili drugih uzroka. mjestima i vremenu doga anja saobraćajnih nesreća. dotrajala ili neregistrovana vozila. (1) Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima dužne su da blagovremeno i tačno obavještavaju javnost o ograničenju i zabrani saobraćaja na javnim putevima i o vanrednim uslovima i posebnim mjerama za saobraćaj na njima. a na dijelovima sa većim uzdužnim nagibom i posebnu traku za kretanje sporih vozila u slučaju vrlo gustog saobraćaja. nanijelo blato ili bacilo otpatke ili predmete na put. .

Član 30. (1) Vozač je dužan da tokom upravljanja vozilom obrati pažnju na pješake koji se nalaze na kolovozu ili stupaju na kolovoz. (3) Na dijelu puta po kojem se kreću djeca. mora da se kreće smanjenom brzinom tako da ne ugrožava lica koja ulaze ili izlaze iz tog vozila. moraju da pre u preko saobraćajne trake i biciklističke staze ili trake kojom se vozilo kreće. 109. vozač je dužan da ukloni s kolovoza i predmete na koje nai e tokom vožnje. (1) Za vrijeme vožnje u naselju vozač je dužan da vozilu javnog gradskog prevoza putnika ili posebno obilježenom vozilu kojim se obavlja organizovani prevoz djece omogući uključivanje u saobraćaj kada ta vozila izlaze sa stajališta koja se nalaze van kolovoza. dužan je da se zaustavi kad je vozilo kojim se prevoze djeca zaustavljeno na kolovozu. i 110. Član 27. u saradnji sa nadležnim organom. Vozač je dužan da drži vozilo na takvom rastojanju od drugih vozila u saobraćaju da. dok djeca ulaze ili izlaze iz vozila. dužna su da to učine na način propisan u čl. vozač je dužan da vozi s naročitom opreznošću i takvom brzinom da može da zaustavi vozilo u slučaju potrebe. a ako nije u mogućnosti.(3) Vozač je dužan da ukloni s kolovoza predmete i materije koje sa njegovog vozila padnu na put. kao i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put. (4) Ako je u mogućnosti i ako time ne ometa bezbjednost saobraćaja. moraju da nose bijeli štap kao znak raspoznavanja. vozilo mora da bude obilježeno posebnim znakom. vozač mora da upravlja vozilom s naročitom opreznošću i da vozi takvom brzinom da u slučaju potrebe može da zaustavi vozilo ispred pješačkog prelaza. (2) Kad prilazi obilježenom pješačkom prelazu. (4) Vozač vozila koje se kreće iza vozila kojim se prevoze djeca. zaustavljenog na stajalištu. Član 31. odnosno s proširenja saobraćajne trake koje se koristi za stajalište. dužan je da o tome obavijesti nadležnu instituciju koja upravlja putem ili policijsku upravu. (2) Vozilo koje je podešeno da njime upravlja lice kojem su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom mora da bude obilježeno posebnim znakom. 108. (3) Vozač mora da zaustavi vozilo iza vozila iz stava (1) ovog člana kada lica. (1) Vozač vozila koje se kreće pored vozila javnog prevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prevoz putnika. kad radi ulaska u vozilo ili po izlasku iz vozila moraju da pre u preko kolovoza. kao i vozač vozila koji tom vozilu dolazi u susret na putu s dvije saobraćajne trake. ulazeći ili izlazeći iz tog vozila. s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti u saobraćaju. ili na kojem su postavljeni saobraćajni znaci o učešću djece u saobraćaju. Član 29. kad samostalno učestvuju u saobraćaju. Član 28. ne izaziva opasnost i ne ometa druge učesnike u saobraćaju. (5) Ako se vozilom obavlja organizovan prevoz djece. (1) Slijepa lica. . (2) Lica iz stava (1) ovog člana. odnosno preduzeće koje se brine o održavanju puta. (3) Bliže odredbe o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja lice s oštećenim ekstremitetima pravilnikom propisuje ministar.

Član 32. . (3) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na crveno trepćuće svjetlo na posebnim motornim vozilima koja prate vozila pod pratnjom. pokretno svjetlo za istraživanje (reflektor). Član 33. u kojoj dijete mora da bude vezano. postupanja po znaku i naredbi ovlašćenog lica. (1) Vozač motornog vozila i lica koja se prevoze tim vozilom dužna su da koriste bezbjednosne pojaseve za vrijeme dok se vozilo kreće u saobraćaju na javnom putu. niti na zadnjem sjedištu dijete mla e od pet godina. vodeći pri tome računa o položaju vozila i pravcu i brzini kretanja. parkirališta. a na zadnjoj strani ure aje ili materije koji daju svjetla bijele boje. osim u slučaju da je mobilni telefon prilago en upotrebi u vozilu. (2) Vozač je dužan da postupa prema odredbama stava (1) ovog člana i kada se uključuje u saobraćaj iz garaže. (2) U putničkom automobilu na prednjem sjedištu do vozača ne smije da se prevozi lice koje je očigledno pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava. kao ni dijete mla e od 12 godina.(2) Vozač vozila javnog gradskog prevoza putnika ili posebno obilježenog vozila kojim se obavlja organizovani prevoz djece dužan je da pomoću pokazivača pravca najavi svoju namjeru da se uključi u saobraćaj i da to uključivanje obavi na način kojim se ne ugrožavaju drugi učesnici u saobraćaju. vožnja unazad i sl. (1) Vozač koji namjerava da obavi neku radnju vozilom na putu (pomjeranje vozila udesno ili ulijevo. svjetlo za osvjetljavanje zadnje registarske tablice i registarsku tablicu presvučenu bijelom reflektujućom bojom. (2) Odredba stava (1) ovog člana u pogledu svjetala bijele boje ne odnosi se na svjetlo za osvjetljavanje puta pri vožnji unazad.) smije da počne takvu radnju samo ako se prethodno uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili imovinu. propuštanja vozila koja imaju pravo prvenstva prolaza i u drugim slučajevima kada je vozač dužan ili prinu en da zaustavi vozilo na kolovozu. Član 35. ili da pored djeteta sjedi punoljetno lice. (3) Zabranjeno je otvaranje vrata na motornom vozilu na kolovozu kada je vozilo u kretanju ili mirovanju i u svim drugim slučajevima kada može da se ugrozi bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. Lice koje se prevozi vozilom ne smije ni na koji način da ometa vozača u upravljanju vozilom. (1) Vozila ne smiju na prednjoj strani da imaju svjetlosne. dvorišta ili drugih sličnih površina. mijenjanje saobraćajne trake. Član 37. (1) Za vrijeme kretanja vozila u saobraćaju na javnom putu vozač ne smije da koristi mobilni telefon. 2. polukružno okretanje. a ako mu je vidik zaklonjen ili mu je vidljivost znatno smanjena zbog vremenskih ili drugih prilika. svjetlosno-signalne ili reflektujuće ure aje ili materije koji daju svjetla crvene boje. osim u slučaju kada na zadnjem sjedištu ima pričvršćenu dječiju stolicu. zaustavljanje. Član 34. preticanje. skretanje udesno ili ulijevo. niti da utiče na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje bezbjednost saobraćaja. dužan je da na mjestu na kojem se uključuje postavi lice koje će omogućiti bezbjedan izlazak vozila na put ili da na drugi način obezbijedi bezbjedno uključenje na put. prema odredbama ovog zakona. obilaženje. Radnje vozilom u saobraćaju Član 36. (2) Kretanjem vozila u smislu stava (1) ovog člana smatraće se i slučaj kada je vozilo zaustavljeno radi postupanja po saobraćajnom znaku.

ako oni ne postoje. dužan je da se kreće onom stranom kolovoza kojom se do tada kretao vožnjom unaprijed. a po izvršenoj radnji mora prestati da ga daje. Član 40. vozača vozila koje na ravnom putu ne može da razvije brzinu kretanja veću od 40 km na čas i na vozača vozila koje se ne smatra motornim vozilom. .(1) Prije obavljanja radnji vozilom iz člana 36. (1) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera na kojem postoje najmanje četiri saobraćajne trake vozač ne smije vozilom da prelazi na kolovoznu traku namijenjenu za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. (1) Vozač koji namjerava da se kreće vozilom unazad može da izvrši tu radnju samo na kratkom dijelu puta. pod uslovom da ne ugrožava ili ne ometa druge učesnike u saobraćaju. vozač može da koristi i saobraćajnu traku koja se ne nalazi uz desnu ivicu kolovoza ako time ne ometa ostala vozila koja se kreću iza vozila kojim upravlja. (2) Kad se vozač kreće vozilom unazad. dajući znak pomoću pokazivača pravca ili. (4) Odredba stava (3) ovog člana ne odnosi se na vozača autobusa. Član 39. Vozač mora za kretanje vozila da koristi isključivo put.500 kg. (3) Vozač ne smije kretanjem vozila unazad da ulazi u nepreglednu raskrsnicu. ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju i sebe ne izlaže opasnosti. (1) Vozač je dužan da se kreće vozilom desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja. mora da ga daje sve vrijeme dok obavlja radnju vozilom. odnosno kolovoz ili saobraćajnu traku. s obzirom na brzinu kretanja vozila. 3. nakon izvršenog preticanja drugog vozila vozač nije dužan da daje znak o namjeri da se vrati na saobraćajnu traku kojom se kretao prije preticanja. niti da se vozi na prevojima i u krivinama u kojima je preglednost nedovoljna. (2) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera na kojem postoje tri saobraćajne trake vozač ne smije vozilom da se kreće saobraćajnom trakom koja se nalazi uz lijevu ivicu puta u smjeru kretanja vozila. ovog zakona. uslove saobraćaja i stanje i osobine puta. vozač je dužan da jasno i blagovremeno obavijesti o svojoj namjeri druge učesnike u saobraćaju. osim u slučaju opasnosti. (4) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u jednom smjeru vozač ne smije vozilom da se kreće u zabranjenom smjeru. (1) i (2) ovog člana. (2) Vozač je dužan da drži vozilo u kretanju što bliže desnoj ivici kolovoza i na tolikoj udaljenosti od nje da. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana. odgovarajućim znakom rukom. (2) Ako znak iz stava (1) ovog člana vozač daje pomoću pokazivača pravca. da se uključuje na put s pravom prvenstva. na putu u naselju s kolovozom na kojem za saobraćaj vozila u istom smjeru postoje najmanje dvije obilježene saobraćajne trake za kretanje vozila. Kretanje vozila po putu Član 38. da se kreće putem na prelazu preko željezničke pruge u istom nivou. (3) Izuzetno od odredaba st. osim na dijelu puta ispred raskrsnice ili drugog mjesta na kojem vozilo skreće ulijevo. Član 41. vozača teretnog vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. odnosno stazu namijenjenu za saobraćaj one vrste vozila kojoj pripada. (3) Na putu na kojem su kolovozne trake fizički odvojene jedna od druge vozač ne smije vozilom da se kreće kolovoznom trakom namijenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera.

(2) Vozač koji namjerava znatnije da smanji brzinu kretanja vozila dužan je da to učini na način kojim neće ugroziti druge vozače koji se kreću iza njega. (3) 1) 2) 3) Na putu van naselja vozač ne smije vozilom da se kreće brzinom većom od: 130 km na čas na autoputevima. datuma i vremena ili tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem vozilom. saobraćajnim znakom može da se dozvoli kretanje vozilom i većom brzinom od propisane u stavu (1) ovog člana. (3) Prilikom pokretanja vozila iz mjesta. atmosferskim prilikama. osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. preglednosti. (1) Vozač ne smije da mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjenjem brzine kretanja vozila. Član 46. ako saobraćajno-tehnički elementi to omogućavaju. (1) Vozač je dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi osobinama i stanju puta. Član 44. osim u slučaju neposredne opasnosti. gustini saobraćaja. koji se sačinjava na licu mjesta. saobraćajnim znacima i drugim saobraćajnim uslovima. uz videonadzor. (1) Na putu u naselju vozač ne smije vozilom da se kreće brzinom većom od 60 km na čas. 100 km na čas na putevima rezervisanim za saobraćaj motornih vozila i brzim putevima. (3) Fotografija i video-zapis s podacima o utvr enoj brzini. navodi se i izjava vozača da li ima ili ne primjedbe na tekst zapisnika. . stanju vozila i tereta. 4. (2) Na putevima u naselju. (4) U zapisniku. (2) Vozač ne smije da smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da njegovo vozilo predstavlja smetnju normalnom odvijanju saobraćaja. (1) Brzina kretanja motornih vozila na putu pod normalnim uslovima saobraćaja ne smije da se ograniči saobraćajnim znakom ispod 60 km na čas na magistralnim putevima. vidljivosti. Brzina Član 43. (4) Na putu van naselja vozač ne smije vozilom da se kreće brzinom većom od brzine odre ene saobraćajnim znakom postavljenim na putu. 80 km na čas na ostalim putevima. vozač ne smije naglo da poveća brzinu kretanja tako da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe usljed proklizavanja pogonskih točkova vozila. osim u slučaju opasnosti.Član 42. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. a 40 km na čas na ostalim putevima. Član 45. tako da vozilo može blagovremeno da zaustavi pred svakom preprekom koju pod navedenim uslovima može da predvidi. (2) Brzina kretanja vozila utvr uje se pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila s ure ajem ili bez ure aja sa grafičkim ispisom brzine.

(2) Vozač vozila koje na raskrsnici skreće ulijevo dužan je da propusti vozilo koje. autobuse koji osim ugra enih sjedišta imaju i odre ena mjesta za stajanje. a posebno djece. pravilnikom propisuje ministar u saradnji sa nadležnim organom.za bicikl i laki motocikl kada se kreću biciklističkom stazom. 5. odnosno saobraćajnom trakom koja se proteže uz lijevu ivicu puta s jednosmjernim saobraćajem. Skretanje Član 48. vozači su dužni da se pridržavaju brzina propisanih u stavu (1) ovog člana i na putu na kojem je ovim zakonom ili postavljenim saobraćajnim znakom dozvoljena veća brzina. na lijevoj polovini zadnjeg dijela na vidnom mjestu moraju da imaju oznaku u obliku kruga žute boje.za autobuse s priključnim vozilom za prevoz lica. s intenzivnim saobraćajem pješaka. (1) Vozač vozila koje skreće udesno dužan je da obavi skretanje krećući se krajnjom saobraćajnom trakom koja se proteže uz desnu ivicu kolovoza. osim ako saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu nije drugačije odre eno. Prvenstvo prolaza Član 49. osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno.500 kg. Član 47. gradske autobuse.za autobuse i autobuse s lakom prikolicom. . osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije odre eno. kao i za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 7. na raskrsnici zadržava pravac svog kretanja ili skreće udesno. (2) Kad upravljaju motornim vozilima iz stava (1) ovog člana. 5) 6) 30 km na čas . odnosno trakom. 25 km na čas . dolazeći iz suprotnog smjera. (3) Bliže odredbe o postavljanju posebnih objekata na putu.500 kg i za teretna motorna vozila s priključnim vozilom. 1). 3) i 4) i priključna vozila iz tač. 4) 50 km na čas . za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 7. radi smanjenja brzine. u kojem je crnom bojom ispisan broj koji označava najveću dozvoljenu brzinu kretanja tih vozila. oivičenog crvenom bojom. (1) Na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan da propusti vozilo koje dolazi s njegove desne strane. trolejbuse. 3) i 4) stava (1) ovog člana koja su registrovana u Bosni i Hercegovini. (3) Motorna vozila iz tač. 2) 80 km na čas .za autobuse kada se obavlja organizovani prevoz djece. (1) Na osjetljivim mjestima u naselju.za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje (karavan) ili laku prikolicu. za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje. 3) 70 km na čas . 6. osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije odre eno.za traktore. (2) Odobrenje za postavljanje posebnih objekata na putu daje nadležni organ koji upravlja putevima.(1) Na putevima brzina kretanja ograničava se za sljedeća vozila na: 1) 80 km na čas . osim vojnih vozila. može da se ograniči brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na putu. (2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je da obavi skretanje krećući se krajnjom lijevom saobraćajnom trakom koja se proteže uz središnju liniju i uz zamišljeni ili obilježeni luk koji spaja dvije središnje linije bočnih kolovoza.

bez obzira na to s koje mu strane ono nailazi.zabrana prolaza. 7. (4) Vozač koji ulazi vozilom na put koji je saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza dužan je da propusti sva vozila koja se kreću tim putem.zabrana prolaza. 3) zeleno svjetlo . osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno.slobodan prolaz. (4) Zeleno trepćuće svjetlo služi za upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak slobodnog prolaza i na pojavu žutog. (1) Vozač koji se približava raskrsnici mora da vozi s povećanom opreznošću. Član 52. odnosno crvenog svjetla. (1) i (2) ovog člana. Član 51. (2) @uto svjetlo upaljeno istovremeno sa crvenim svjetlom služi za upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak zabrane prolaza i na pojavu zelenog svjetla. (2) Ako zeleno svjetlo na ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova ima oblik strelice. vozač može vozilom da pro e svjetlosni znak i da se kreće u pravcu označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo. pri čemu ne smije da ometa saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji ulazi i mora da propusti pješake koji prelaze preko kolovoza. ili ako na put ulazi sa površine na kojoj se ne odvija saobraćaj. vozač vozilom smije da se kreće samo u pravcu koji pokazuje ta strelica. svjetlosni saobraćajni znakovi imaju sljedeća značenja: 1) crveno svjetlo . . Član 53. (6) Vozač koji pri skretanju vozila presijeca biciklističku stazu ili traku dužan je da propusti bicikl i bicikl s motorom koji se kreće biciklističkom stazom ili trakom. koja odgovara uslovima saobraćaja na raskrsnici. a za ostale učesnike . (3) @uto trepćuće svjetlo obavezuje sve učesnike u saobraćaju na kretanje s povećanom opreznošću. (1) Ako je ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova za regulisanje saobraćaja na raskrsnici dodat jedan ili više dopunskih znakova u obliku zelene svijetleće strelice. Saobraćaj na raskrsnici Član 50. vozilo koje se kreće po šinama ima prvenstvo prolaza na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom.zabrana prolaza osim za vozila koja se u času kad se žuto svjetlo pojavi nalaze na tolikom rastojanju od svjetlosnog znaka da se ne mogu bezbjedno zaustaviti a da ne pro u taj znak. (1) Na raskrsnici i na drugom mjestu na kojem je saobraćaj regulisan ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova za učesnike u saobraćaju. (3) Vozač je dužan da pred raskrsnicom vozilom zauzme položaj na dovoljnoj udaljenosti. (5) Vozač je dužan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji ulazi i kad taj put nije saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza ako vozilom ulazi sa zemljanog puta na put s kolovoznim zastorom. na onoj saobraćajnoj traci kojom mora da pro e kroz raskrsnicu. 2) žuto svjetlo . (2) Vozač koji se približava raskrsnici dužan je da vozi takvom brzinom da može da se zaustavi i propusti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza.(3) Izuzetno od odredaba st.

(4) Ako je zbog nedovoljne širine puta ili zbog neke prepreke na putu mimoilaženje onemogućeno. dužan je da uspori kretanje svog vozila i. u slučaju da tako ne postupi. Član 58. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. pri promjeni svjetlosnog znaka. vozači se mimoilaze sa svoje desne strane. (1) Pri mimoilaženju. Član 56. vozač kojem je to lakše da izvede. (1) Preticanje i obilaženje obavlja se s lijeve strane. kretaće se unazad: svako vozilo koje se susrelo s vozilom koje vuče priključno vozilo. (2) Preticanje mora da se obavlja sa desne strane ako se vozilo na kolovozu nalazi u takvom položaju i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo. po potrebi. (3) Kad na raskrsnici vozila dolaze iz suprotnih smjerova i skreću ulijevo. (1) Preticanje i obilaženje vozač smije da obavi samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smjera i ako na putu ima dovoljno prostora za bezbjedno izvo enje tih radnji. 9. i da vozilo pomjeri ka desnoj ivici kolovoza. (1) Na dijelu puta s velikim uzdužnim nagibom na kojem je mimoilaženje vozila nemoguće ili je veoma otežano. pomjeri svoje vozilo i zauzme na putu položaj koji omogućava mimoilaženje. s obzirom na osobine puta i okolnosti u saobraćaju. Član 54. ometa ili onemogući saobraćaj vozila koja dolaze sa bočnih kolovoza.Vozač koji je vozilom ušao u raskrsnicu na kojoj je saobraćaj regulisan ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova može da napusti raskrsnicu ne čekajući da svjetlosnim saobraćajnim znakom saobraćaj bude otvoren u smjeru kojim namjerava da produži kretanje. vozač je dužan da sa svoje lijeve strane ostavi dovoljno rastojanje izme u vozila kojim upravlja i vozila sa kojim se mimoilazi a. 8. (3) Na putu iz stava (1) ovog člana. (2) Vozač ne smije da pretiče i obilazi kad time. (2) Ako zbog neke prepreke na putu ili zbog drugih učesnika u saobraćaju vozač ne može da postupi prema odredbi stava (1). Mimoilaženje Član 55. vozač vozila koje se kreće uz nagib dužan je da zaustavi vozilo ako ispred sebe ima pogodno mjesto za zaustavljanje koje omogućava bezbjedno mimoilaženje i ako bi. lakše da to učini vozač vozila koje se kreće uz nagib. lako vozilo koje se susrelo s vozilom više kategorije. Vozač kojem je svjetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu ne smije da u e vozilom u raskrsnicu ako je gustina saobraćaja takva da on vozilo očigledno mora da zaustavi u raskrsnici i na taj način. dužan je da se prvi zaustavi i. kretanjem unazad ili na drugi način. mimoilaženje zahtijevalo kretanje unazad jednog od vozila. Preticanje i obilaženje Član 57. s obzirom na uslove i položaj vozila na putu. zaustavi ga da bi propustio vozilo iz suprotnog smjera. kad se jedno od vozila koja se mimoilaze mora kretati unazad. po potrebi. . osim ako je. s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu i u saobraćaju ili s obzirom na tehnička svojstva vozila kojim upravlja.vozilo koje se kreće niz nagib. pod uslovom da propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću u smjeru u kojem je saobraćaj dozvoljen. po potrebi. a ako se mimoilaze vozila iste kategorije . vozač vozila koje se kreće niz nagib dužan je da zaustavi svoje vozilo na pogodnom mjestu. ugrožava druge učesnike u saobraćaju. ako primijeti da mu drugo vozilo ide u susret uz nagib. teretno motorno vozilo koje se susrelo s autobusom.

vozilom ponovo zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja. osim kad za preticanje ili obilaženje koristi saobraćajnu traku koja je zabranjena za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. ako je vozač koji se kreće iza njega počeo da pretiče. a postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. vozač vozila koje se kreće sporije od vozila koja se kreću neposredno iza njega dužan je da pomjeri svoje vozilo što više udesno. ili neka druga površina koja nije namijenjena za saobraćaj vozila. (3) Ako zbog nedovoljne širine kolovoza ili njegovog stanja preticanje nije moguće bez ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja. 5) ako poslije izvršenog preticanja ili obilaženja ne bi ponovo mogao da zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja ili obilaženja. ili neki objekat ili ure aj. oni mogu da se obilaze s obje strane. (2) Ako se površine. Član 61. vozač je dužan da. ili da obi e drugu prepreku na putu. (1) (2) Vozač kojem je dat znak za preticanje s njegove lijeve strane dužan je da pomjeri vozilo ka desnoj ivici kolovoza. (1) Ako se na sredini kolovoza nalazi pješačko ostrvo. niti ugrožava u saobraćaju. . neposredno ispred tunela i u tunelu koji po smjeru kretanja ima samo jednu traku. (1) Vozač koji pretiče dužan je da drži vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče. Član 62. 3) ako je vozač koji je ispred njega na istoj saobraćajnoj traci dao znak da namjerava da pretekne ili obi e vozilo koje je ispred njegovog vozila. Član 63. čim to bude moguće. odnosno obilaženja. 4) ako saobraćajna traka kojom namjerava da izvrši preticanje nije slobodna na dovoljnom rastojanju tako da bi. 6) 7) saobraćajnom trakom koja je namijenjena za prinudno zaustavljanje vozila. Vozač ne smije da povećava brzinu kretanja vozila dok ga drugo vozilo pretiče. objekti ili ure aji iz stava (1) ovog člana nalaze na sredini puta s jednosmjernim saobraćajem. (2) Poslije izvršenog preticanja ili obilaženja. ili obilježen ili na drugi način označen prostor za parkiranje vozila.(3) Vozilo koje se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza ne smije da se pretiče s lijeve strane. Član 59. vodeći računa o razlici izme u brzine kretanja svog vozila za vrijeme preticanja i brzine kretanja vozila drugih učesnika u saobraćaju koje namjerava da pretekne. tako da ga ne ometa. Član 60. ili omeo saobraćaj iz suprotnog smjera. To vozilo može da se pretiče s desne strane ako izme u njega i desne ivice kolovoza postoji saobraćajna traka. a ako to nije dovoljno. da zaustavi svoje vozilo na pogodnom mjestu da bi propustio brža vozila. vozila moraju da ih obilaze s desne strane. preticanjem ugrozio bezbjednost saobraćaja. i to bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. čim to bude moguće. bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. Vozač ne smije vozilom početi da pretiče ili obilazi: 1) 2) kolonu vozila.

(3) Ne smatra se preticanjem ni prolaženje sa desne strane vozila koje prema odredbi člana 39. bicikla s motorom. (1) Na putu na kojem postoje najmanje dvije saobraćajne trake namijenjene za saobraćaj vozila u istom smjeru i na kojoj su kolone vozila vozač može da napusti traku na kojoj se nalazi samo radi skretanja ulijevo ili udesno. 2) ako se pored kolovoza nalaze djeca koja ne obraćaju pažnju na kretanje vozila. Taj znak vozač može da upotrijebi i u naselju prilikom preticanja drugog vozila. kao i kad je saobraćaj na raskrsnici regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima koje daje ovlašćeno lice. neposredno ispred raskrsnice. a pretiče se sa desne strane (član 58. . u pravilu. prije ulaska u nepreglednu krivinu ili prije dolaska na prevoj na kojem je otežano mimoilaženje. lakog motocikla i motocikla bez bočne prikolice. (1) Vozač je dužan da upotrijebi zvučni znak upozorenja kad god je u pitanju bezbjednost saobraćaja. Član 66. stav (3) ovog zakona za svoje kretanje ne koristi saobraćajnu traku uz desnu ivicu kolovoza. (2) Vozač je dužan da davanje zvučnog znaka upozorenja svede na neophodnu mjeru. ili koje prelazi pješački prelaz. osim ako na tim mjestima postoji više saobraćajnih traka obilježenih uzdužnim oznakama na kolovozu i namijenjenih isključivo za kretanje vozila u smjeru kretanja njegovog vozila. vozilo koje skreće udesno. 3) na putu van naselja. (1) Vozač ne smije da pretiče drugo vozilo. radi upozorenja drugog učesnika u saobraćaju da želi da ga pretekne ili obi e. (2) Na putevima i pod uslovom iz stava (1) ovog člana brže kretanje vozila na jednoj traci od kretanja na drugoj traci ne smatra se preticanjem. ili koje je stalo radi propuštanja pješaka na tom prelazu. Član 65. Član 68. ili neposredno ispred i na prelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u nivou bez branika ili polubranika.Na kolovozu na kojem se saobraćaj obavlja u dva smjera vozač ne smije vozilom da pretiče drugo vozilo ispred vrha prevoja puta ili u krivini kad je preglednost puta nedovoljna. a naročito: 1) na putu van naselja. Član 64. osim bicikla. Vozač ne smije da pretiče drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prelazu. (2) Neposredno ispred raskrsnice i na raskrsnici vozač smije da pretiče: vozilo koje skreće ulijevo. ako bi nedavanjem tog znaka postojala opasnost od saobraćajne nesreće. vozilo koje se kreće na putu s pravom prvenstva prolaza. ali da pri tome svojim vozilom ne prelazi na dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. Zvučni i svjetlosni znakovi upozorenja Član 67. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća vozač. umjesto zvučnog znaka upozorenja. 10. (3) Neposredno ispred i na prelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou bez branika ili polubranika vozač smije da pretiče drugo vozilo kad je saobraćaj na tom prelazu regulisan ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova. stav (2)). upotrebljava svjetlosni znak upozorenja. ili na raskrsnici koja nije s kružnim tokom saobraćaja. ili radi parkiranja vozila.

(2) Svjetlosni znak upozorenja vozač može da upotrijebi i danju, ako takav način upozorenja drugim učesnicima u saobraćaju više odgovara uslovima na putu. (3) Svjetlosni znak upozorenja daje se kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala, ili uzastopnim paljenjem kratkih svjetala za osvjetljavanje puta, ili naizmjeničnim paljenjem, u kratkim razmacima, dugih i kratkih svjetala, vodeći računa pri tome da se time ne zasljepljuju vozači koji dolaze iz suprotnog smjera. 11. Zaustavljanje i parkiranje Član 69. Vozač ne smije da zaustavi ili parkira vozilo na mjestu na kojem bi ono ugrožavalo bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju, ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pješaka. Član 70. (1) Na javnom putu van naselja vozač je dužan da uvijek kada za to postoji mogućnost zaustavi ili parkira vozilo van kolovoza. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu, saobraćajne nesreće ili drugog opravdanog razloga prinu en da zaustavi vozilo na kolovozu dužan je da ga obilježi bezbjednosnim trokutom i preduzme sve mjere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila i da ga što prije ukloni s kolovoza. (3) Ako je vozač zbog neispravnosti na vozilu, saobraćajne nesreće ili zbog drugog opravdanog razloga prinu en da zaustavi vozilo na šinama, dužan je da ga sa šina odmah ukloni, a ako je to nemoguće, da odmah preduzme potrebne mjere da lica koja upravljaju vozilima koja se kreću po šinama na vrijeme budu upozorena na opasnost. Član 71. (1) Vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo na javnom putu dužan je da zaustavi, odnosno parkira vozilo neposredno uz desnu ivicu kolovoza, a na javnom putu na kojem se saobraćaj odvija samo u jednom smjeru vozilo može zaustaviti, odnosno parkirati uz desnu ili lijevu ivicu kolovoza. (2) Ako se uz desnu ivicu kolovoza nalaze tramvajske ili druge šine, vozač mora da zaustavi ili parkira vozilo uz lijevu ivicu kolovoza. (3) Vozač može da zaustavi ili parkira vozilo na mjestima koja se nalaze na sredini kolovoza samo ako su ta mjesta obilježena odgovarajućim saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu. Član 72. Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smiju se otvarati vrata ako se time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju ili ako se ugrožava bezbjednost saobraćaja. Član 73. Vozač ne smije da zaustavi ili parkira vozilo naročito: 1) na obilježenom pješačkom prelazu i na razdaljini manjoj od pet metara od tog prelaza, kao i na prelazu biciklističke staze preko kolovoza; 2) na prelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou;

3) na željezničkim ili tramvajskim prugama ili u blizini tih pruga ako se time sprečava ili ometa saobraćaj vozila koja se kreću po šinama; 4) na raskrsnici i na razdaljini manjoj od pet metara od najbliže ivice poprečnog kolovoza;

5) u tunelima, na mostovima, u podvožnjacima i na nadvožnjacima, kao i na dijelovima puta ispod mostova i nadvožnjaka i na razdaljini manjoj od 15 m od tih objekata; 6) na dijelu puta u blizini vrha prevoja i u krivini gdje je preglednost puta nedovoljna i gdje se obilaženje vozila ne bi moglo izvršiti bez opasnosti; 7) na dijelu puta na kojem bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne linije na kolovozu, ili do suprotne ivice kolovoza, ili do neke prepreke na putu bila manja od tri metra; 8) na mjestu na kojem bi vozilo zaklanjalo postavljeni saobraćajni znak ili ure aj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova; 9) na biciklističkoj stazi, odnosno traci;

10) na dijelu kolovoza koji je kao stajalište za vozila javnog saobraćaja obilježen saobraćajnim znakom i oznakama na kolovozu; 11) 12) 13) na svim ure enim zelenim površinama, parkovima i sl.; na mjestu koje je označeno kao parking-prostor za invalidna lica; na kolovozu sa dvije saobraćajne trake gdje se saobraćaj odvija u oba smjera. Član 74. Osim u slučajevima iz člana 73. ovog zakona, vozač ne smije da parkira vozilo naročito na: 1) dijelu puta ispred prelaza puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou, i to na razdaljini manjoj od 15 m od tih prelaza; 2) razdaljini manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je obilježeno stajalište za vozila javnog saobraćaja;

3) prolazima i ulazima škola, ustanova, preduzeća, stambenih zgrada i drugih objekata i iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizacionu ili drugu mrežu komunalnih organizacija; 4) mjestu na kome bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu; 5) trotoaru, odnosno na pješačkoj stazi, ako to nije izričito regulisano saobraćajnim znakom, a ako je parkiranje dozvoljeno, mora da se ostavi najmanje 1,6 m širine na površini za kretanje pješaka, s tim što ta površina ne može da bude uz ivicu kolovoza. Član 75. (1) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. 73. i 74. ovog zakona, vozilo parkirano u pješačkoj zoni, kao i vozilo parkirano na mjestu rezervisanom za vozila lica s invaliditetom. (2) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava bezbjednost saobraćaja, ili ometa normalno odvijanje saobraćaja. Član 76. (1) Premještanje vozila iz člana 75. ovog zakona obavlja nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, uz prethodnu saglasnost nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova, premještanje vozila obavljaju organizacija, pravno ili fizičko lice koje ovlasti nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova. (3) Troškove premještanja vozila u slučajevima iz člana 75. ovog zakona snosi vlasnik.

(4) Radi osiguranja plaćanja troškova premještanja vozila, od vlasnika vozila koji nije državljanin Bosne i Hercegovine, pravno ili fizičko lice koje je premjestilo vozilo može da zatraži garanciju, a ako vlasnik neće ili ne može da položi garanciju, može da zadrži vozilo. (5) Visinu troškova premještanja vozila utvr uje nadležni organ jedinice lokalne samouprave i uprave. Član 77. (1) Vozač je dužan da motorno vozilo, traktor ili priključno vozilo, osim motocikla bez bočne prikolice, koje je zaustavljeno na kolovozu, obilježi posebnim znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu, i to: 1) kad je bio prinu en da zaustavi vozilo na mjestu ili dijelu puta iz člana 73. ovog zakona;

2) kad je vozilo zaustavljeno na kolovozu na takvom mjestu da vozači vozila koja nailaze istim smjerom ne mogu ili teško mogu blagovremeno da ga uoče; 3) noću i u slučaju smanjene vidljivosti na autoputu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila, kao i na dijelu puta koji nije dovoljno pregledan. (2) Znak iz stava (1) ovog člana postavlja se na kolovoz iza zaustavljenog vozila, u vertikalnom položaju i na dovoljnoj razdaljini koja na putu van naselja ne smije biti manja od 50 m, tako da vozači motornih vozila koji nailaze iz smjera na kojem je znak postavljen mogu blagovremeno da zaustave svoja vozila, odnosno da bezbjedno obi u zaustavljeno vozilo. (3) Na isti način taj znak se postavlja i kad je na putu zaustavljena kolona motornih vozila, s tim što se umjesto jednog znaka na kolovoz postavljaju dva znaka, jedan pored drugog. (4) Ako je u motornom vozilu ugra en ure aj za istovremeno paljenje svih pokazivača pravca, u slučaju iz stava (1) ovog člana taj ure aj mora da bude upaljen. Član 78. Prije nego što parkira i napusti vozilo, vozač je dužan da preduzme sve mjere kojima se sprečava da vozilo samo krene sa mjesta i da ga obezbijedi od neovlašćene upotrebe. Član 79. (1) Za nepravilno parkirano ili zaustavljeno vozilo na trotoarima ili bilo kojim drugim mjestima iz čl. 69. do 78. ovog zakona u kojem nije prisutan vozač, ovlašćena službena lica ostaviće pismenu obavijest da vozač koji je parkirao ili zaustavio vozilo u roku od osam dana kod nadležnog organa na ime novčane kazne uplati zakonom propisani iznos. (2) Vlasnik ili korisnik vozila dužan je da ovlašćenom službenom licu nadležne službe da podatke o vozaču koji je upravljao vozilom u vrijeme izvršenja prekršaja iz stava (1) ovog člana, kao i u slučaju drugih prekršaja propisanih ovim zakonom u kojima je učestvovalo njegovo vozilo. 12. Presijecanje kolone pješaka Član 80. Vozač ne smije vozilom da presijeca kolonu djece, vojnika, pogrebnu povorku i svaku drugu organizovanu kolonu pješaka koja se kreće po kolovozu. 13. Vuča vozila

Član 81. (1) U saobraćaju na javnom putu motornom vozilu mogu da se pridodaju najviše dva priključna vozila za prevoz tereta, odnosno jedno priključno vozilo za prevoz lica, a na autoputu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila samo jedno priključno vozilo. (2) (3) Vozilom na motorni pogon smije da se vuče samo priključno vozilo koje bitno ne umanjuje njegovu stabilnost. Zabranjena je vuča neispravnih vozila na autoputu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila.

(4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana, vuča drugog motornog vozila autoputem dozvoljena je ako je razlog za vuču nastao za vrijeme kretanja motornog vozila autoputem, ali samo krajnjom desnom saobraćajnom trakom do prvog priključnog puta kojim vučeno vozilo može da se isključi iz saobraćaja na autoputu. Član 82. (1) Vozilom na motorni pogon smije da se vuče drugo vozilo na motorni pogon samo ako ono zbog neispravnosti ili nedostataka pojedinih dijelova ne može samo da se kreće i ako se pritom bitno ne umanjuje stabilnost vučnog vozila. (2) Vozilom na motorni pogon ne smije da se vuče motocikl bez bočne prikolice ili drugo vozilo na dva točka. Član 83. Vozilo na motorni pogon smije da se vuče noću, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti, samo ako na svojoj zadnjoj strani ima upaljena crvena svjetla za označavanje vozila, ili ako ga vuče motorno vozilo koje ima i pri vuči koristi žuto rotaciono svjetlo. Član 84. (1) Za vrijeme vuče vozila iz člana 82. stav (1) oba vozila moraju da imaju znak kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu (bezbjednosni trokut). (2) Na motornom vozilu koje vuče drugo vozilo trokut se postavlja s prednje, a na vučenom vozilu sa zadnje strane. Član 85. (1) Vozilo na motorni pogon na putu dozvoljeno je vući pomoću užeta, krute veze (rude), automatskih vučnih kuka sa višestepenovanom regulacijom i oslanjanjem ili vješanjem vozila na vučno vozilo. (2) Pomoću užeta ne smije da se vuče vozilo na motorni pogon na kojem su neispravni ure aji za upravljanje ili ure aji za zaustavljanje, niti teretno motorno vozilo i autobus. (3) Krutom vezom ne smije da se vuče vozilo na motorni pogon koje nema ispravan ure aj za upravljanje, niti vozilo na motorni pogon teže od vučnog vozila - ako mu je neispravna pomoćna kočnica. Član 86. Ako se vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta, automatskih vučnih kuka sa višestepenovanom regulacijom ili krute veze, vozač koji upravlja vučenim vozilom mora da ima odgovarajuću dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojoj pripada vozilo koje se vuče. Član 87. Vuča natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila, odnosno traktora s priključnim vozilom, dozvoljena je samo do prvog mjesta pogodnog za pretovar tereta a, izuzetno, i do prvog mjesta na kojem može da se otkloni kvar na vozilu. Član 88.

kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. a vozač mora da ima dokaz o izvršenoj certifikaciji. ona mora da bude postavljena na lijevoj strani vozila. (5) Kad vozilo na motorni pogon vuče jedno ili dva priključna vozila. ta svjetla moraju da budu postavljena na uzdužnoj osi vozila ili na njegovoj lijevoj strani. (2) Kuka i kruta veza (ruda) iz stava (1) ovog člana moraju da budu certifikovane prema procedurama definisanim posebnim propisom iz stava (3) člana 6. moraju da budu upaljena svjetla za osvjetljavanje puta. (2) U vremenu od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću).osim na biciklu sa motorom. ovog zakona. (4) Izuzetno od odredaba iz stava (3) ovog člana. lakom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice .najmanje jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. takvo vozilo može da se prevuče samo do najbližeg mjesta pogodnog za pretovar ili popravak. Član 91. i to na: 1) vozilu na motorni pogon .jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. 14. a bicikl . mora da iznosi tri do pet metara. (2) (3) Vučenim vozilom zabranjeno je prevoziti lica. a ako se na zaprežnom vozilu nalazi samo jedna svjetiljka. na zadnjoj strani posljednjeg priključnog vozila moraju da budu upaljena najmanje dva crvena svjetla. a ako se vuče pomoću kuke ili krute veze (rude). (6) Na motociklu za vrijeme vožnje na putu moraju da budu upaljena kratka svjetla. (1) Vozilo na motorni pogon koje na putu vuče drugo neispravno vozilo na motorni pogon ne smije da se kreće brzinom većom od 40 km na čas. niti koristiti za vuču drugih vozila.60 m. (1) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju na vozilu moraju da budu upaljena kratka svjetla.(1) Rastojanje izme u vučnog i vučenog vozila na motorni pogon. Upotreba svjetala u saobraćaju Član 90. a takvo vozilo vuče se krutom vezom (rudom) i brzina kretanja ne smije da bude veća od 40 km na čas.jedan katadiopter crvene boje na zadnjoj strani i po jedan katadiopter žute ili naranxaste boje na svakoj strani pedale. 2) biciklu sa motorom. (3) Ako se na zaprežnom vozilu jedno svjetlo nalazi na prednjoj strani. ako se vuče užetom. (1) Izuzetno od odredaba člana 90. ili samo jedna svjetiljka koja je izra ena tako da se s prednje strane vozila vidi bijelo svjetlo. a sa zadnje strane vozila crveno svjetlo. simetrično postavljena na zadnjoj strani vozila. može da iznosi i manje od tri metra. a drugo na zadnjoj strani. 4) zaprežnom vozilu . u slučaju neispravnosti vozila koje je natovareno opasnim materijama. (4) U uslovima iz stava (2) ovog člana zaprežno vozilo mora da ima i dva katadioptera crvene boje.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. ovog zakona. Član 89. osim svjetla iz stava (1) ovog člana. na vozilu u saobraćaju na putu. lakom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice najmanje dva bijela ili žuta svjetla na prednjoj strani i paran broj crvenih svjetala na zadnjoj strani. Vozila koja prevoze opasne materije ne smiju se vući. ne mora da ima upaljena svjetla: . na prednjoj strani prvog priključnog vozila moraju da budu upaljena dva bijela svjetla. a ako širina priključnog vozila iznosi više od 1. 3) biciklu .

(1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća. 2) vodiči teglećih. i najmanje jedno crveno svjetlo na njenom začelju. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti.kad vozač tog vozila upali kratka svjetla ili kad naizmjeničnim paljenjem i gašenjem svjetala upozorava da mu duga svjetla smetaju. upotrebljava duga svjetla. .najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na čelu kolone. moraju da nose upaljena svjetla kad se kreću po kolovozu van naselja: 1) grupa pješaka koja se kreće u organizovanoj koloni ili povorci . a širina od dva metra.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo naprijed i najmanje jedno crveno svjetlo pozadi. Član 93. 3) za vrijeme dok vozilom prolazi pored organizovane kolone ili povorke pješaka. 2) za vrijeme kretanja za drugim vozilom na rastojanju od najmanje 100 m da dugim svjetlima svog vozila ne bi zasljepljivao vozača vozila ispred sebe. (2) Vozilo na motorni pogon čija dužina nije veća od osam metara. Član 92. (2) Umjesto svjetala iz stava (1) ovog člana mogu da se upotrebljavaju reflektujuće materije.1) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na osvijetljenom dijelu puta. (1) Za osvjetljavanje puta vozač vozila na motorni pogon. kad je zaustavljeno ili parkirano na ulici u naselju. u pravilu. odnosno s vozilom koje se kreće po šinama a koje nailazi iz suprotnog smjera. (3) Noću.u susretu s plovilom. uvijek na razdaljini manjoj od 200 m. 4) kada se kreće putem koji se pruža neposredno pored plovnog puta ili pored željezničke ili tramvajske pruge . (2) Vozač vozila na motorni pogon dužan je da upotrebljava za osvjetljavanje puta kratka svjetla umjesto dugih svjetala: 1) prije mimoilaženja s drugim vozilom na razdaljini s koje ocijeni da svjetlom svog vozila zasljepljuje vozača vozila koje mu dolazi u susret. tovarnih i jahaćih životinja i goniči stoke . 3) bicikl. (1) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon upotrebljavaju se u uslovima iz člana 90. laki motocikl i motocikl bez bočne prikolice koji nema akumulator . (2) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon moraju da budu upaljena za vrijeme dok su upaljena bilo koja svjetla za osvjetljavanje puta ili posebna svjetla za maglu. tako da se jasno vidi s dovoljne udaljenosti. stav (1) ovog zakona kada je vozilo zaustavljeno ili parkirano na putu. vozač vozila na motorni pogon za vrijeme vožnje mora da ima na vozilu upaljena najmanje kratka svjetla za osvjetljavanje puta. i kojem nije pridodato priključno vozilo. odnosno povorke. a pri mimoilaženju s drugim vozilom . umjesto svjetala iz člana 90. Član 95. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. stav (1) tačka 1) može da ima upaljeno samo jedno svjetlo koje se s prednje strane vidi kao bijelo svjetlo a sa zadnje strane kao crveno svjetlo i koje je postavljeno na strani suprotnoj od ivice kolovoza uz koju je vozilo zaustavljeno ili parkirano. Član 94. 2) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na za to posebno odre enim mjestima na kolovozu ili van njega ili na ulicama sa slabijim saobraćajem.kad su zaustavljeni ili parkirani u naselju uz samu ivicu kolovoza.

rastojanje izme u tih vozila ne smije da bude manje od 200 metara. a ako postoji biciklistička staza. osim ako to ne isključuju konstrukcione karakteristike tih vozila ili način njihovog kretanja. (1) Kad se na javnom putu van naselja koje ima samo jednu saobraćajnu traku namijenjenu za saobraćaj vozila u jednom smjeru kreću jedno za drugim vozila na motorni pogon čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. (1) Biciklom na kategorisanom putu smije da upravlja lice koje je navršilo 12 godina. (6) Vozač bicikla i vozač bicikla sa motorom smiju da se kreću samo po onim saobraćajnim površinama po kojima je kretanje takvim vozilima dozvoljeno. po biciklističkoj stazi. Saobraćaj bicikala. lakih motocikala i motocikala Član 99. lakog motocikla i motocikla treba da upravlja vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi učesnici u saobraćaju. a na zadnjoj strani crvene boje. (3) Ako se na putu kreću dva ili više vozila koja prevoze opasne materije. da se . (3) Svjetla za maglu koja se nalaze na prednjoj strani vozila moraju da budu bijele ili žute boje.500 kg ili čija je dužina veća od sedam metara. Odredbe čl. (5) Na biciklističkim stazama ure enim i obilježenim za saobraćaj bicikla i bicikla sa motorom u oba smjera vozila moraju da se kreću desnom stranom u smjeru kretanja vozila. odnosno traci. Član 100. 17. 15. bicikala sa motorom. Vozač je dužan da drži potrebno rastojanje kad se kreće iza drugog vozila. Član 97. od 25. (2) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na dio puta na kojem je preticanje zabranjeno. a biciklom sa motorom lice koje je navršilo 14 godina. (2) Vozač bicikla i vozač bicikla sa motorom ako je pokretan snagom vozača dužni su da se kreću što bliže desnoj ivici kolovoza. Rastojanje izme u vozila Član 96. a naročito ne smije da skida ruke s upravljača. (4) Ako na putu postoji posebno ure ena biciklistička staza. Saobraćaj tramvaja i drugih vozila na šinama Član 98. tako da ne ugrožava bezbjednost saobraćaja. ovog zakona primjenjuju se i na saobraćaj tramvaja i drugih vozila koja se na putu kreću po šinama. (3) Ako se dva ili više vozača bicikala ili bicikla sa motorom kreću u grupi.(1) Po magli vozač vozila na motorni pogon na vozilu treba da ima upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta ili svjetla za maglu ili oba svjetla istovremeno. 16. Vozač bicikla. bicikla sa motorom. dužni su da se kreću jedan za drugim. (2) Svjetla za maglu mogu da se upotrebljavaju samo po magli ili u slučaju smanjene vidljivosti i ne mogu istovremeno da se koriste s dugim svjetlima. vozač bicikla sa motorom ako je pokretan snagom vozača i vozač bicikla moraju da se kreću desnom biciklističkom stazom u odnosu na smjer kretanja saobraćaja. vozači su dužni da izme u svakog od tih vozila drže rastojanje od najmanje 100 m. do 97.

lakog motocikla i motocikla može da prevozi druga lica samo ako na vozilu postoje posebna sjedišta i oslonci za noge. (2) Zaprežno vozilo ne smije da se ostavlja bez nadzora na putu ili uz put. pješak može da se kreće uz desnu ivicu kolovoza samo kad je takvo kretanje za njega bezbjednije (nepregledna krivina. Vozač bicikla. usjek. (1) Na putu koji ima trotoar ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka. Član 101. Član 107. odron i sl. on mora da se kreće što bliže ivici kolovoza. (1) Vozač zaprežnog vozila treba da upravlja vozilom sve vrijeme dok se vozilo kreće po putu i dužan je da vozilo drži što bliže desnoj ivici kolovoza. Stoka se ne smije ostavljati na putu ili uz put bez nadzora goniča stoke. Kretanje pješaka Član 105. Član 104. koturaljkama i slično. odnosno površinu pored kolovoza pogodnu za kretanje pješaka. Član 102. (1) Kad se pješaci kreću kolovozom na javnom putu van naselja. ili da ugrožava druge učesnike u saobraćaju. prevozi. bicikla sa motorom. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. Član 106. 18. (3) Na kolovozu puta zabranjeno je igranje. (1) Pješak ne smije. kao i sankanje. provalija.pridržava za drugo vozilo. niti da se nalaze na rudi vozila dok je vozilo u pokretu. sjede na stranicama vozila. zasjek. romobilom. (1) (2) Stoku koja se kreće javnim putem gonič stoke mora da drži što je moguće bliže desnoj ivici puta. tako da se kreću jedan iza drugog. (2) Ako se pješak kreće kolovozom. vuče ili gura predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom. lakog motocikla ili motocikla i lica koja se prevoze tim vozilima moraju da koriste zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje. skijanje i drugo. a koju pješaci ne mogu da koriste iz bilo kog razloga. (2) Na putu na kojem ne postoji trotoar ili druga površina odre ena za kretanje pješaka. Vozač bicikla. odnosno pogodna za kretanje pješaka. u pravilu. a vozač motocikla može to da čini i u bočnoj prikolici. sjediti na platou vozila sa strane.). vožnja dječijim biciklom. 19. . da se kreće i zadržava na kolovozu. i to veoma pažljivo i na način kojim ne ometa ili ne sprečava saobraćaj vozila. pješak je dužan da se kreće po tim površinama. Saobraćaj zaprežnih vozila i kretanje stoke Član 103. bicikla sa motorom. dužni su da se kreću uz lijevu ivicu kolovoza u smjeru kretanja. osim ako je to posebno dozvoljeno. pješaci mogu da se kreću kolovozom. (3) Lica koja se voze zaprežnim vozilom dok je vozilo u pokretu ne smiju da stoje na vozilu.

Pješak koji namjerava da pre e kolovoz na mjestu na kojem ne postoji obilježen pješački prelaz ne smije da stupi na kolovoz ako time ometa saobraćaj vozila. Član 109. ili nedvosmisleno pokazuju namjeru da pre u preko pješačkog prelaza. (2) Vozač koji se kreće mokrim kolovozom u naseljenom mjestu dužan je da prilagodi brzinu kretanja vozila tako da izbjegne prskanje pješaka koji se kreću ivicom kolovoza ili trotoara. (1) Pješak je dužan da prelazi preko kolovoza i biciklističke staze pažljivo i najkraćim putem. (2) Na putu koja ima obilježene pješačke prelaze ili posebno izgra ene prelaze. lica koja se kreću pomoću pokretnih stolica za nemoćna lica. ako oni nisu od njega udaljeni više od 100 m. 20. Saobraćaj na prelazu puta preko željezničke pruge . vozač je dužan da zaustavi vozilo pred takvim pješačkim prelazom da bi propustio pješake koji prelaze ili stupaju na pješački prelaz. (1) Na obilježenom pješačkom prelazu na kojem je saobraćaj pješaka regulisan svjetlosnim saobraćajnim znacima za pješake pješak je dužan da postupa prema tim znakovima. da zaustavi vozilo kojim upravlja da bi propustio pješake. bicikl. (2) Na obilježenom pješačkom prelazu na kojem saobraćaj pješaka nije regulisan posebnim svjetlosnim saobraćajnim znacima za pješake. Član 110. vozač ne smije da ometa prolaz pješaka koji su već stupili na pješački prelaz. (2) Ako se obilježeni pješački prelaz iz stava (1) ovog člana nalazi na ulazu na bočni put. moraju da se kreću uz desnu ivicu kolovoza u smjeru kretanja. pri prelaženju puta pješak je dužan da se kreće tim prelazima. laki motocikl ili motocikl. Član 112. nakon što se prije stupanja na kolovoz uvjeri da to može da učini na bezbjedan način. a ako mu je na takvom prelazu datim znakom dozvoljen prolaz. Obaveze vozača prema pješacima Član 111. pješak je dužan da obrati pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju. odnosno prolaze za pješake. vozač koji skreće na taj put dužan je da skreće smanjenom brzinom i propusti pješake koji su već stupili ili stupaju na pješački prelaz i. vozač je dužan da zaustavi vozilo ispred pješačkog prelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz. (1) Ako je saobraćaj na obilježenom pješačkom prelazu regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima ovlašćenog lica. kao i organizovana kolona pješaka. Član 108. odnosno prolazima. pješaci mogu da prelaze preko kolovoza samo dok im je datim znakom dozvoljen prelaz preko kolovoza.(3) Pješak koji gura ručna kolica. (3) Na obilježenom pješačkom prelazu na kojem saobraćaj nije regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ni znacima koje daje ovlašćeno lice. (1) Vozač koji skreće na bočni put na čijem ulazu ne postoji obilježen pješački prelaz dužan je da skreće smanjenom brzinom i ne smije da ugrozi pješake koji su već stupili na kolovoz. prema potrebi. ali je saobraćaj vozila regulisan svjetlosnim saobraćajnim znacima za vozila ili znacima koje daju ovlašćena lica. (3) Ako na obilježenom pješačkom prelazu saobraćaj nije regulisan ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova ni znakovima ovlašćenog lica. 21. prije stupanja na pješački prelaz.

Na autoput ne smije da se uključi motorno vozilo koje vuče drugo motorno vozilo koje zbog neispravnosti ne može da se kreće. učesnici u saobraćaju mogu da pre u preko željezničke pruge tek pošto se prethodno uvjere da prugom ne nailazi voz ili neko drugo vozilo koje se kreće po šinama. i da preduzme potrebne mjere da vozilo što prije bude uklonjeno s kolovoza. Član 114. Član 119. Član 117. Saobraćaj na autoputu. (3) Odredba stava (2) ovog člana ne odnosi se na vojna vozila i na vozila organa unutrašnjih poslova. 22. (2) Učesnici u saobraćaju koji prelaze preko željezničke pruge u istom nivou dužni su to da čine s pojačanom opreznošću i kad svjetla na prelazu nisu upaljena. ni ure aja za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza. Vozač koji se vozilom približava prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou dužan je da prilagodi kretanje vozila tako da može da ga zaustavi pred ure ajem za zatvaranje saobraćaja na prelazu.Član 113. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti vozila ili iz drugih razloga prinu en da zaustavi vozilo na kolovozu autoputa dužan je da ga zaustavi na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila. (2) Autoputem ne smiju da se kreću ni motorna vozila koja prema svojim konstrukcionim osobinama ne mogu da se kreću brzinom većom od 40 km na čas. ako ona na tom mjestu postoji. niti da se kreće vozilom unazad. Član 118. (1) Pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi učesnici u saobraćaju dužni su da se zaustave kad se pojavi crveno trepćuće svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo. (1) Na autoputu vozač ne smije da zaustavlja motorno vozilo. (3) Na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem nema ure aja za zatvaranje saobraćaja. (1) Autoputem ne smiju da se kreću pješaci. ili ako je taj ure aj već počeo da se spušta. (1) Autoputem motorna vozila moraju da se kreću krajnjom desnom saobraćajnom trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni. Učesnici u saobraćaju dužni su da se zaustave pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje saobraćaja spušten. (3) Na autoputu vozač ne smije da obavlja polukružno okretanje. putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila i brzom putu Član 116. . ili ako se daju svjetlosni znakovi ili zvučni signali koji upozoravaju da će taj ure aj početi da se spušta. odnosno da se prelazu puta preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće šinama. ili pred ure ajem za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vozila koja se kreću po šinama. osim na površinama van kolovoza koje su za to posebno ure ene i obilježene. odnosno da može da zaustavi vozilo prije nego što stupi na željezničku prugu. te vozila za održavanje puta kada daju posebne svjetlosne znake. ni vozila koja se prema odredbama ovog zakona ne smatraju motornim vozilima. Član 115. stoka.

stav (3) ovog zakona ne primjenjuje se na vozila koja se kreću dijelom autoputa koji prolazi kroz naselje. Član 121. da polukružno okreće vozilo ili da se kreće unazad u tunelu. umjesto dugih svjetala noću upotrijebe kratka svjetla za osvjetljavanje puta. ovog zakona primjenjuju se i na saobraćaj na putu koji je rezervisan za saobraćaj motornih vozila i brzom putu. i na njih se ne primjenjuju odredbe: o ograničenju brzine (čl. stav (1) tačka 1)) i o zabrani presijecanja kolone pješaka (član 80). strogo se pridržavaju naredbi koje im daju lica iz pratnje i kretanje nastave tek kad pro u sva vozila pod pratnjom. sa posebnim motornim vozilima opremljenim ure ajima za davanje posebnih zvučnih signala i svjetlosnih znakova crvene i plave boje. na način kojim ne ugrožava saobraćaj vozila koja se kreću autoputem. namijenjenih za saobraćaj vozila u jednom smjeru. o zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila (član 61. 44. 24. 23. od 116. i to za vrijeme dok se ti znakovi daju. podrazumijevaju se vozila kojima je dodijeljena pratnja policije ili vojne policije. ako na mjestu na kojem se uključuje u saobraćaj na autoputu ne postoji posebna traka za ubrzavanje. (1) Vozač koji se motornim vozilom uključuje u saobraćaj na autoputu dužan je da: 1) koristi posebnu traku za ubrzavanje. kad takva traka postoji u produženju priključnog puta. i da se u saobraćaj na autoputu uključi dajući odgovarajući znak. do 121. a po potrebi zaustave vozilo. (2) Vozač koji se vozilom isključuje iz saobraćaja na autoputu dužan je da blagovremeno zauzme položaj vozilom na krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci i da što prije pre e na posebnu traku za usporavanje. ako takva traka postoji na ulazu u priključni put. Odredbe čl. i 46). Vozač koji se vozilom kreće kroz tunel ne smije da zaustavlja vozilo. 2) propusti vozila koja se kreću autoputem. Vozila pod pratnjom Član 125. omoguće nesmetan prolaz. Saobraćaj u tunelu Član 123. Na autoputu s tri ili više saobraćajnih traka. (3) Vozila pod pratnjom imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (član 49). u skladu s ovim zakonom. vozači teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. Na vozilima na motorni pogon za vrijeme kretanja kroz tunel moraju da budu upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta.500 kg i skupa vozila čija je dužina veća od sedam metara smiju da koriste samo dvije saobraćajne trake koje se nalaze uz desnu ivicu kolovoza. osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima ovlašćenog lica. . (2) Vozač koji na putu susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom i vozač kojeg sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom dužni su da ustupe prvenstvo prolaza. Član 122. (1) Vozilima pod pratnjom.(2) Odredba člana 39. pod uslovom da ne ugrožavaju bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. Član 124. Član 120.

Vozila s pravom prvenstva prolaza Član 126. Član 128. stav (1) tačka 1) i o zabrani presijecanja kolone pješaka (član 80). pričvršćen i pokriven tako da: ne ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju i ne nanosi štetu putu i objektima na putu. prema potrebi. prema potrebi. (4) U vezi s me usobnim pravom prvenstva prolaza za vozila iz stava (1) ovog člana važe odredbe o prvenstvu prolaza. ne umanjuje vozaču preglednost puta. kad posebnim ure ajima daju svjetlosne znakove i zvučne signale. (2) 1) 2) 3) 4) Teret na vozilu treba da bude raspore en i. vozači su dužni da obrate pažnju i na vozila kojima se obezbje uje prolaz. (1) Na vozila službe hitne pomoći. pod uslovom da ne ugrožavaju bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. vojna vozila i vozila Državne granične službe. (2) Teret koji se prevozi na vozilu i priključnom vozilu može da pre e najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila najviše za jednu šestinu svoje dužine koja je kao kontinuiran teret oslonjena na tovarni prostor. ne umanjuje u većoj mjeri stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom. osim u odnosu na vozila pod pratnjom (član 125) i vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima ovlašćenog lica. vatrogasna vozila i vozila policije i sudske policije. ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. (1) i (3) ovog člana. ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju osobine puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila. zaustave dok ta vozila pro u. registarske tablice i druge propisane oznake na vozilu.(4) Da bi omogućili nesmetan prolaz vozilima iz stava (1) ovog člana. 26. ne stvara suvišnu buku i ne rasipa se po putu. ne primjenjuju se odredbe o ograničenju brzine (čl. ili preko najveće dozvoljene mase. (3) Kad vozilo policije ili vojno vozilo upotrebom plavih svjetala obezbje uje prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreću iza njega. (3) Ako se vozilom prevozi teret u kombinaciji koja se sastoji od vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. da ih propuste i da. zaustave svoja vozila dok ta vozila pro u. stav (1)) i na vozilima s pravom prvenstva prolaza iz st. (1) Teret na vozilu ne smije da pre e najudaljeniju tačku na prednjoj strani vozila više od jednog metra. pješaci su dužni da se sklone s kolovoza. Ta vozila imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (član 49). 5) ne zaklanja svjetlosne i svjetlosno-signalne ure aje na vozilu. (2) Da bi omogućili prolaz vozilima iz stava (1) ovog člana. a ostala vozila da ih propuste i da se. (1) Vozilo u saobraćaju na putu ne smije da bude opterećeno preko svoje nosivosti koja je upisana u knjižicu vozila. i 46). 44. pješaci su dužni da se sklone s kolovoza dok ta vozila pro u. o zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila (član 61. Teret na vozilu Član 127. . 25. (5) Ure aji za davanje posebnih svjetlosnih znakova i zvučnih signala smiju da se ugra uju i upotrebljavaju samo na vozilima čija je pratnja policija ili vojna lica (član 125. prema potrebi. pod dužinom vozila podrazumijeva se ukupna dužina vučnog vozila i jednoosovinske prikolice.

najisturenija tačka na teretu koji se prevozi vozilom mora da bude označena: 1) u slučaju iz člana 128. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. 2) kad teret na vozilu na motorni pogon ili na priključnom vozilu bočno prelazi više od 20 cm vanjsku ivicu prednjeg ili zadnjeg svjetla za označavanje vozila . dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uslovima za saobraćaj na putu ili zahtjevima bezbjednosti u saobraćaju. a sa zadnje strane .svjetlom i katadiopterom koji s prednje strane daju bijelo svjetlo. (2) Zabranjeno je neovlašćeno uklanjanje i oštećivanje saobraćajnih znakova i opreme puta ili izmjena značenja saobraćajnih znakova. stavljaju do znanja ograničenja. Član 131. trotoaru i sl. kao i privremena ograničenja i privremene zabrane u saobraćaju i ti znakovi moraju se ukloniti čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni. IV . oznake na kolovozu. zabrana i obaveza izraženih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova. Ta tabla je kvadratnog oblika. Član 132. zabrane i obaveze kojih se učesnici u saobraćaju moraju pridržavati i daju potrebna obavještenja za bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja.(4) Ako teret na vozilu prelazi više od jednog metra najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila. (5) Najisturenija tačka tereta koji se prevozi teretnim motornim ili priključnim vozilom u slučaju iz stava (4) ovog člana mora da bude označena tablom. (4) Učesnici u saobraćaju dužni su da se pridržavaju ograničenja. najisturenija tačka tereta mora da bude označena crvenom tkaninom. Član 129. (1) Na saobraćajni znak i na stub na koji je znak postavljen zabranjeno je stavljati sve što nije u vezi sa značenjem saobraćajnog znaka. Opšte odredbe Član 130. Noću. (3) Saobraćajni znakovi moraju se ukloniti. znakovi izričitih naredbi i znakovi obavještenja s dopunskom tablom koja je sastavni dio saobraćajnog znaka i koja bliže odre uje značenje saobraćajnog znaka ili bez nje. te svjetlosne i druge oznake na putu. (2) Saobraćajni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih učesnici u saobraćaju i danju i noću na vrijeme i lako mogu uočiti i blagovremeno postupiti u skladu s njihovim značenjem. obojena naizmjeničnim kosim trakama reflektujuće naranxaste i bijele boje i postavljena uspravno na uzdužnu osu vozila.crveno svjetlo.svjetlom i reflektujućom materijom crvene boje. (2) Saobraćajnim znakovima moraju se obilježiti i opasnosti privremenog karaktera. stav (4) ovog zakona . kojima se učesnici u saobraćaju upozoravaju na opasnost koja im prijeti na odre enom javnom putu ili dijelu tog puta. naročito one koje nastanu usljed iznenadnog oštećenja ili neprohodnosti puta. . svjetlosni saobraćajni znakovi. (3) Saobraćajni znakovi su: znakovi opasnosti. dimenzija 50 x 50 cm. (1) Saobraćajne znakove i opremu na putu postavljaju i održavaju institucije koje upravljaju putevima na osnovu rješenja nadležnog organa. (1) Javni putevi moraju se obilježiti propisanim saobraćajnim znakovima.SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI 1.

bojom. izgledom ili mjestom postavljanja podražavaju ili liče na neki saobraćajni znak. putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. svjetla se postavljaju po vertikalnoj osi. prije pojave zelenog svjetla. Član 137. (1) Znakovi opasnosti služe da se učesnici u saobraćaju na putu upozore na opasnost koja prijeti na odre enom mjestu. (2) Na ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima. a zeleno dolje. žuto u sredini. 2) žuto svjetlo može biti upaljeno kao samostalno svjetlo u vremenskom razmaku od prestanka zelenog do pojave crvenog svjetla ili istovremeno sa crvenim svjetlom. obavezno treba ugraditi zeleno trepćuće svjetlo. Svjetlosni saobraćajni znakovi i svjetlosne oznake Član 136. ili koji svojim oblikom. 3. kao najavu prestanka slobodnog prolaza. odnosno dijelu puta. Ta svjetla imaju oblik kruga. magistralnom i regionalnom putu i u naseljenim mjestima moraju da budu presvučeni reflektujućim materijama ili osvijetljeni sopstvenim izvorom svjetlosti. (2) Pri projektovanju novih ili rekonstrukciji postojećih saobraćajnih znakova. (2) Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja učesnicima u saobraćaju na putu zabrane. i to: crveno gore. (1) Za regulisanje saobraćaja upotrebljavaju se ure aji kojima se daju svjetlosni saobraćajni znakovi crvene. Član 138. svjetla. 3) žuto svjetlo može da bude upaljeno kao trepćuće svjetlo kada ne rade ostali svjetlosni signali na raskrsnici. (1) 1) Na ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima: crveno i zeleno svjetlo ne smiju da budu upaljena istovremeno. ili zasljepljuju učesnike u saobraćaju. Član 135. 2. stubovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraćajnih znakova. žuto u sredini. . i to: crveno lijevo. ograničenja i obaveze kojih moraju da se pridržavaju. Ako je ure aj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova postavljen i iznad saobraćajne trake. (3) Znakovi obavještenja pružaju učesnicima u saobraćaju potrebna obavještenja o putu kojim se kreću i druga obavještenja koja im mogu biti korisna. (1) Ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima može da se doda dopunski svjetlosni znak u obliku zelene svijetleće strelice ili više takvih znakova. jedno ispod drugog. a zeleno desno. žute i zelene boje. svjetla mogu biti postavljena po horizontalnoj osi. i da se obavijeste o prirodi te opasnosti. Znakovi opasnosti i znakovi izričitih naredbi na autoputu. jedno pored drugog.Član 133. a zeleno svjetlo može biti i u obliku jedne ili više strelica smještenih u krugu crne boje. znakovi. Na putu se ne smiju postavljati table. ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za bezbjednost saobraćaja na putu. znakovi izričitih naredbi i znakovi obavještenja Član 134. Znakovi opasnosti.

Oznake na kolovozu mogu da imaju i reflektujuća svojstva.crveno svjetlo znači zabranu saobraćaja duž saobraćajne trake iznad koje je postavljeno. i to na visini na kojoj se nalazi zeleno svjetlo. moraju se obilježiti svjetlima.na magistralnom putu obilježene i ivičnim linijama.oznakama crvene boje. (3) (4) Oznake na kolovozu čine linije. (1) Oznake na kolovozu služe za regulisanje saobraćaja na putevima i za obavještavanje i vo enje učesnika u saobraćaju. one se obilježavaju svjetlima. a zeleno svjetlo ima oblik strelice s vrhom okrenutim nadolje.oznakama bijele boje. obilježene uzdužnim linijama. (1) Ako se ivice kolovoza na javnom putu obilježavaju svjetlosnim saobraćajnim oznakama. . (3) Ako vrhovi pješačkih ostrva. strelice.(2) Dopunski svjetlosni znakovi iz stava (1) ovog člana postavljaju se s odgovarajuće strane svjetlosnog saobraćajnog znaka. refleksnim staklima ili reflektujućim materijama. (2) Crveno svjetlo iz stava (1) ovog člana ima oblik ukrštenih linija. odnosno potpunije odredi ili objasni. (2) Oznake na kolovozu mogu da budu postavljene same ili uz druge saobraćajne znakove ako je potrebno da se značenje tih znakova jače istakne. i to desna strana kolovoza . (3) Svjetla iz stava (1) ovog člana sastoje se od svijetleće površine crvene ili zelene boje na kojoj se nalazi tamna silueta pješaka. 4. Ta svjetla ne smiju da budu upaljena istovremeno. a zeleno svjetlo znači slobodan prolaz tom saobraćajnom trakom. Oznake na kolovozu Član 142. te trake moraju da budu odvojene odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu. jedno ispod drugog. Član 139. Član 141. ostrva za usmjeravanje saobraćaja i drugi objekti na kolovozu noću nisu osvijetljeni. i to: crveno svjetlo gore. natpisi i druge oznake. Član 143. refleksnim staklima ili reflektujućim materijama žute boje. a zeleno svjetlo dolje. ili od tamne površine na kojoj se nalazi svijetleća silueta pješaka crvene ili zelene boje. Član 140. (2) Na javnom putu van naselja sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera na kojem postoje samo dvije saobraćajne trake. (1) Za regulisanje saobraćaja pješaka mogu da se upotrebljavaju i posebni ure aji za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova crvene i zelene boje i ure aji za davanje zvučnih signala. (1) Na ure ajima za davanje saobraćajnih znakova kojima se reguliše saobraćaj na kolovozu s više od dvije saobraćajne trake. (1) Oznake na kolovozu postavljaju se na putevima sa savremenim kolovozom. (2) Ta svjetla moraju biti postavljena po vertikalnoj osi. a lijeva strana . (2) Ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel moraju da budu obilježene oznakama iz stava (1) ovog člana. za svaku saobraćajnu traku posebno i koji se nalazi iznad saobraćajne trake .

tom ure aju može da se doda i ure aj za davanje zvučnih signala. osim saobraćajnih znakova iz člana 145. odnosno spuštanje branika ili polubranika. Član 150. kao i na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem se branicima ili polubranicima rukuje ručno. Na dijelu puta ispred prelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou moraju da budu postavljeni odgovarajući saobraćajni znakovi. Na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem se prilikom nailaska voza branici ili polubranici automatski spuštaju. odnosno ure aji za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza ako to zahtijeva gustina saobraćaja ili drugi uslovi na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou. (2) Branici i polubranici. mora se postaviti ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih signala kojima se učesnici u saobraćaju obavještavaju o spuštanju branika ili polubranika.5. (2) Uslovi u kojima ure aji iz stava (1) ovog člana moraju da budu postavljeni utvr uju se posebnim zakonom ili propisom donesenim na osnovu zakona. i to s mjesta s kojeg se oni ne vide. Obilježavanje radova i prepreka na putu . Član 149. istorijskim i prirodnim i turističkim znamenitostima. Obilježavanje prelaza puta preko željezničke pruge Član 145. postavljaju se i branici ili polubranici. u saradnji s nadležnim organom. (1) Na prelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou branici ili polubranici moraju da budu naizmjenično obojeni crvenom i žutom bojom. (3) Branici i polubranici moraju da budu opremljeni trepćućim crvenim svjetlom. Član 148. moraju da imaju refleksna stakla ili da budu presvučeni reflektujućim materijama odgovarajuće boje. Turistička i ostala signalizacija na putu Član 144. Svjetlosni znakovi kojima se najavljuje približavanje voza na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou daju se naizmjeničnim paljenjem dva crvena trepćuća svjetla koja imaju oblik kruga. Član 146. 7. (1) Na prelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou. (1) Na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem postoji ure aj za davanje svjetlosnih znakova kojima se najavljuje približavanje voza. te ostalim objektima i sadržajima. (2) Na prelazima zemljanog puta s manjim saobraćajem i pješačke staze preko željezničke pruge u istom nivou učesnici u saobraćaju mogu da se obezbijede samo ure ajem za davanje zvučnih signala. (2) Bliže propise o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putu donosi ministar. kao i saobraćajni znakovi postavljeni na dijelu puta ispred prelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou. ovog zakona. Član 147. 6. (1) Turistička i ostala signalizacija na putu namijenjena je obavještavanju učesnika u saobraćaju o kulturnim.

a obezbje enje učesnika u saobraćaju . kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. ili ako mu je samom potrebna ljekarska pomoć. Član 155. Znakovi koje daju ovlašćena lica Član 152. 2) preduzme sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu saobraćajne nesreće. (2) Znakovi iz stava (1) ovog člana moraju da se daju tako da njihovo značenje učesnicima u saobraćaju bude jasno i nedvosmisleno. s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći. (2) Ovlašćeno lice pri davanju znakova dužno je da se postavi na putu tako da učesnici u saobraćaju kojima su znakovii namijenjeni mogu da ga uoče jasno i s dovoljne razdaljine. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. (2) Nadležni organ i druga pravna ili fizička lica koji su obaviješteni o saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko lice bilo povrije eno dužni su da o tome odmah obavijeste najbližu zdravstvenu ustanovu.DU@NOSTI U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NESREĆE Član 154. (3) Znakovi iz stava (1) ovog člana mogu da se daju i iz vozila. načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćeno lice pravilnikom propisuje ministar.Član 151.postavljanjem branika. (1) Učesnici u saobraćaju moraju da postupaju po zahtjevima izraženim pomoću znakova ili prema naredbi policajca ili drugog lica koje na osnovu ovlašćenja iz zakona obavlja kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima (u daljnjem tekstu: ovlašćeno lice). (3) Bliže odredbe o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima. a noću. (2) Obilježavanje dijela puta iz stava (1) ovog člana obavlja se postavljanjem odgovarajućih saobraćajnih znakova. na njima moraju da budu postavljena i trepćuća svjetla naranxaste boje. zvučni i svjetlosni znakovi. . (1) Dio puta na kojem su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojem se izvode radovi mora da bude vidno obilježen i bezbjedan za učesnike u saobraćaju. 8. 3) obavijesti najbližu policijsku stanicu o saobraćajnoj nesreći i vrati se na mjesto saobraćajne nesreće te sačeka dolazak službenog lica koje obavlja uvi aj. ili je nastala veća materijalna šteta dužan je da: 1) ostane na mjestu saobraćajne nesreće. (3) Branici moraju da budu obojeni naizmjenično crvenom i bijelom bojom. opremljeni refleksnim staklima ili presvučeni reflektujućim materijama odgovarajuće boje. Član 153. omogući normalno odvijanje saobraćaja i nastoji da se ne mijenja stanje na mjestu nesreće i sačuvaju postojeći tragovi pod uslovom da preduzimanje tih mjera ne ugrožava bezbjednost saobraćaja. (1) Znakovi koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćeno lice su znakovi koji se daju rukama i položajem tijela. V . (1) Učesnik u saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko izgubio život ili bio povrije en.

ako je šteta nastala drugom licu odnosno njegovom vozilu ili na drugoj stvari. (2) Policija je dužna da iza e na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako do e do nesporazuma ili neslaganja jednog od učesnika prilikom popunjavanja obrasca evropskog izvještaja. (2) Ako lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći umre od zadobijenih povreda. (2) Vozač je dužan da postupi prema odredbi stava (1) ovog člana i prije dolaska ovlašćenog lica. Vozači ne smiju napustiti mjesto saobraćajne nesreće prije nego što popune i potpišu izvještaj i razmijene podatke iz ovog stava. ili ako postoji opravdana sumnja da je kod vozača zbog povrede došlo do smanjenja psihičke ili fizičke sposobnosti za upravljanje vozilom na motorni pogon ili tramvajem. (1) Policija i druga ovlašćena lica dužni su da iza u na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta. dužna je da o tome odmah obavijesti najbližu policijsku stanicu. (1) Lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta ne smije da uzima alkoholna pića.Lice koje se zatekne ili nai e na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima povrije enih dužno je da ukaže pomoć licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći. ili ako učesnici u nesreći nemaju obrazac evropskog izvještaja. opojne droge ili lijekove na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje dok se ne izvrši uvi aj. (1) Vozač koji se zatekne ili nai e na mjesto saobraćajne nesreće dužan je da na zahtjev ovlašćenog lica preveze lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove. zdravstvena ustanova dužna je da o tome odmah obavijesti mjesni nadležni organ za izdavanje vozačke dozvole ili najbližu policijsku stanicu. u skladu s ovim zakonom. osim ako se nesreća dogodila na mjestu na kojem se može očekivati brzi dolazak vozila hitne pomoći. (6) Bliže odredbe o sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći donosi ministar. uz ostalog. vozačke dozvole i osiguranja od automobilske odgovornosti . Član 159. vozači su dužni da odmah uklone vozila s kolovoza i da razmijene lične podatke. Član 157. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. (2) Vozač učesnik u saobraćajnoj nesreći obavezan je da prijavi i saobraćajnu nesreću s manjom materijalnom štetom. (3) Poslije saobraćajne nesreće u kojoj je prouzrokovana samo manja materijalna šteta. Član 158. unose podaci iz pasoša.zelena karta. (5) Nadležni organ unutrašnjih poslova dužan je da iza e na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako to zahtijeva jedan od učesnika u saobraćajnoj nesreći. (4) Ukoliko je u saobraćajnoj nesreći učestvovalo vozilo strane registarske oznake. obavezno je da se: obavi fotografisanje štete na vozilu stranih registarskih oznaka i napravi zapisnik u koji se. obave fotografisanje mjesta nesreće. . Član 156. te popune i potpišu obrazac evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći. ili ako vozač zaključi da nestručnim i neodgovarajućim prevozom stanje povrije enog lica može da se pogorša. (1) Ako je zdravstvena ustanova obaviještena o saobraćajnoj nesreći ili je primila na liječenje lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći. naprave zapisnik o uvi aju i obave druge potrebne radnje. prije izdavanja potvrde o oštećenju vozila stranih registarskih oznaka ili potvrde o izvršenom uvi aju na mjestu doga aja saobraćajne nesreće.

Član 161. Član 160.). U tom slučaju saobraćaj može da se zabrani najduže dva sata. odobrenje se izdaje uz prethodnu saglasnost nadležnog organa za saobraćaj na čijem se području zabranjuje saobraćaj. obavijesti organizaciju koja uklanja vozila i stvari s puta ili zainteresovano lice i pruži pomoć radi zaštite imovine ako na mjestu doga aja nema lica koje tu imovinu može da preuzme. stvari ili drugog rasutog materijala s kolovoza i obezbijedi prohodnost puta. Član 163. odnosno korisnik vozila dužan je da vozilo. (1) Ako je vozilo zbog saobraćajne nesreće ili neispravnosti onesposobljeno za daljnje kretanje na putu. vozač ili vlasnik. ako za druge učesnike u saobraćaju nije obezbije en zaobilazni put. (4) Ako nadležna organizacija koja upravlja putevima ili druga ovlašćena organizacija ne postupi prema odredbi stava (2) ovog člana. motociklističke ili biciklističke trke na putu može da se odobri i kad u odre enom pravcu nema zaobilaznog puta (brdske trke i dr. ovog zakona. teret. stvari ili drugi rasuti materijal odmah ukloni s kolovoza. imaju pravo da traže lične podatke i adresu od lica koja su bila prisutna kad se nesreća dogodila. (3) Organizacija za održavanje puteva ili druga ovlašćena organizacija za održavanje put dužna je da na zahtjev ovlašćenog lica hitno preduzme sve potrebne mjere radi uklanjanja i čuvanja vozila s teretom. održavanje automobilske. . (5) Ako u saobraćajnoj nesreći ima poginulih lica. ovlašćeno lice koje vrši uvi aj odrediće da im se uzme krv ili krv i urin radi analize. (1) Ovlašćeno lice koje vrši uvi aj dužno je da organizuje popis imovine koja na mjestu doga aja ostaje iza lica koje je u saobraćajnoj nesreći poginulo ili teže povrije eno.(3) Ovlašćeno lice koje vrši uvi aj saobraćajne nesreće u kojoj ima povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta podvrgnuće neposredne učesnike u saobraćajnoj nesreći ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i aparata. (1) Sportske i druge priredbe ili slične aktivnosti na putu ne smiju se održavati bez odobrenja. ovlašćeno lice koje se zatekne na mjestu nesreće ili neispravnosti vozila zatražiće od nadležne organizacije koja upravlja putevima ili druge ovlašćene organizacije da na bezbjedno mjesto ukloni vozilo. ili će ih uputiti na stručni pregled radi provjeravanja da li imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. odnosno korisnik vozila nije u stanju da postupi prema stavu (1) ovog člana. ovlašćeno službeno lice preduzeće druge mjere da se omogući normalno odvijanje saobraćaja. (1) U slučaju iz člana 162. (2) Odobrenje izdaje nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova na čijem području se održava priredba ili obavlja aktivnost. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. zahtjev za izdavanje odobrenja biće odbijen. (2) Ako vozač ili vlasnik. (4) Ako se tim ispitivanjima utvrdi da neposredni učesnici saobraćajne nesreće imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. VI . stvari ili drugi rasuti materijal s kolovoza. ali samo u vrijeme kada se tim putem drugi učesnici u saobraćaju najmanje kreću.SPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA PUTEVIMA Član 162. ovlašćeno lice koje obavlja uvi aj odrediće da se neposrednim učesnicima u nesreći uzmu krv i urin radi utvr ivanja da li su pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. teret. (3) Ako se zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu zabranjuje saobraćaj. (2) Vozač koji je vozilom učestvovao u saobraćajnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica. kao i drugo lice koje je neposredno učestvovalo u nesreći.

organizator ne sprovodi odre ene mjere obezbje enja. najkasnije 48 sati prije početka priredbe. (1) 1) 2) 3) 4) 5) Organizator je dužan da prekine održavanje sportske ili druge priredbe. Član 167. Član 168. odnosno aktivnosti ne bi bile odobrene. to zahtijevaju drugi bezbjednosni razlozi. (2) Kada se saobraćaj na putu ograničava ili zabranjuje zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti. Član 169. odnosno aktivnosti u slučajevima iz stava (1) ovog člana. odobrenje sadrži i obavezu organizatora da o mjerama ograničavanja ili zabrane saobraćaja obavijesti javnost putem sredstava javnog informisanja. ili ako bi održavanje priredbe. Član 166. (2) Ako bi zbog održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu trebalo obustaviti saobraćaj na važnijim saobraćajnim pravcima. pravila takmičenja. nastanu okolnosti zbog kojih priredba. nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova narediće organizatoru da priredbu. odnosno aktivnosti prekine i preduzeće potrebne mjere da se naredba izvrši. učesnika i gledalaca sportske i druge priredbe ili aktivnosti i znak kojim će vozila iz pratnje takmičara da budu označena. odnosno obavljanja aktivnosti u većoj mjeri ugrozilo ili ometalo saobraćaj na putu. odnosno aktivnosti. (3) Organizator ne smije da počne odobravanje sportske ili druge priredbe ili aktivnosti na putu ako nisu preduzete sve mjere obezbje enja odre ene u odobrenju. prema procjeni nadležnog organa unutrašnjih poslova. odnosno aktivnosti na putu ako: su ugroženi učesnici ili gledaoci. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz člana 162. ovog zakona podnosi se najkasnije 15 dana prije održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti. pregled mjera koje organizator predvi a za obezbje enje učesnika u saobraćaju. . (2) Ako organizator ne prekine priredbu. odnosno aktivnosti. priredba odnosno aktivnosti biće zabranjene. nije u stanju da sprovede mjere iz člana 164. Takmičare na sportskoj priredbi na putu mogu da prate samo vozila označena posebnim znakom koji utvrdi organizator. (1) U odobrenju za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu odre uju se mjere obezbje enja koje organizator mora da preduzme.Član 164. (2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja mora se priložiti: program priredbe. zahtjev za izdavanje odobrenja može da bude odbijen. stav (2) ovog zakona. (1) Zahtjev za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu biće odbijen ako organizator. (4) Ako se utvrdi da organizator nije preduzeo sve mjere obezbje enja odre ene u odobrenju. se u većoj mjeri naruši javni red i mir. Član 165.

VOZAČI 1. odnosno obavljanja aktivnosti. policijska uprava. odnosno obavljanja aktivnosti. (2) Ako organizator ne postupi prema tač. predmeti i objekti na putu. odnosno obavljanja aktivnosti. odnosno postave saobraćajni znakovi i druge oznake. U slučaju kada su u pitanju razlozi bezbjednosti i nesmetanog odvijanja saobraćaja ili razlozi održavanja javnog reda i mira. predmete i objekte koji su postavljeni zbog održavanja priredbe. (2) Kad upravlja motornim vozilom. ure aje.OGRANIČENJA SAOBRAĆAJA Član 170. vozač mora sa sobom da nosi važeću vozačku dozvolu i dužan je da je pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. ovog zakona. Uslovi za upravljanje vozilima Član 172. (4) Vlasnik. 2) postavi na put sve saobraćajne znakove i druge oznake. može da propiše zabranu ili ograničenje saobraćaja za sve ili pojedine vrsta vozila.(1) Nakon završetka sportske ili druge priredbe. ministar. predmete i objekte koji su bili uklonjeni zbog održavanja priredbe. odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom ne smije da dozvoli da upravlja vozilom u saobraćaju na putu lice koje nema pravo da upravlja tim vozilom. Član 171. VII . odnosno ako se može opravdano očekivati da će saobraćaj biti posebno gust ili otežan. u saglasnosti s organom nadležnim za saobraćaj. i 174. (1) Motornim vozilom u saobraćaju na putu može da upravlja samo lice koje ima važeću vozačku dozvolu. te načinu upotrebe zimske opreme na vozilima u zimskim uslovima pravilnikom propisuje ministar. 173. stranu vozačku dozvolu ili me unarodnu vozačku dozvolu. odnosno aktivnosti na putu organizator je dužan da odmah: 1) ukloni s puta sve saobraćajne znakove i druge oznake. 3) popravi i dovede u prvobitno stanje put i objekte na putu ako su oštećeni pri održavanju priredbe. odnosno nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova može da zabrani saobraćaj ili da odredi posebno ograničenje saobraćaja na odre enim putevima i dijelovima puteva sve dok postoje razlozi zbog kojih se preduzimaju te mjere. VIII . u odre ene dane ili u odre enom vremenskom periodu. odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom dužan je da na zahtjev ovlašćenog lica da podatke o identitetu lica kojem je dao vozilo na upravljanje. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. na odre enom putu ili dijelu puta. . (3) Bliže odredbe o: saobraćaju u zimskim uslovima. može da donese naredbu o ograničenju saobraćaja u dane vikenda i praznika za pojedine putne pravce. ograniči brzinu kretanja vozila ako su te zabrane ili ograničenja neophodni radi sprečavanja ili uklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju. ili ako su u pitanju razlozi za nesmetani saobraćaj. nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova preduzeće odgovarajuće mjere da se o trošku organizatora uklone. u saradnji s nadležnim organom za unutrašnje poslove. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. 1) i 2) stava (1) ovog člana. (3) Vlasnik. odnosno lice koje nema pravo da upravlja kategorijom motornog vozila u koju se ubraja to vozilo i lice iz čl. vrsti vozila kojima je zabranjen ili ograničen saobraćaj. (1) Organ nadležan za unutrašnje poslove.

(2) Smatraće se da je pod djelovanjem alkohola lice za koje se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. bez obzira na količinu alkohola u krvi. (1) Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila obavljaju auto-škole. (1) Vozač ne smije da upravlja vozilom u saobraćaju na putu. kao pravna i fizička lica. ili je u takvom psihičkom stanju da je nesposoban za bezbjedno upravljanje vozilom. Član 174. što odgovara količinama većim od 0.za vrijeme obavljanja javnog prevoza tim vozilom. 2) vozač vozila kojim se obavlja javni prevoz . bez obzira na količinu alkohola u krvi.(5) Vozač je dužan da za vrijeme upravljanja motornim vozilom u saobraćaju koristi pomagala koja su mu neophodna da bezbjedno upravlja vozilom. Vozač koji je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan. 2. ne smije da upravlja vozilom u saobraćaju na putu.3 g/kg. (4) Vozački ispit za vozača motornog vozila može da polaže kandidat koji se prethodno pripremio za polaganje vozačkog ispita u auto-školi i ako ispunjava i druge uslove za sticanje prava na upravljanje motornim vozilom. stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. kao i vozač pod djelovanjem opojnih droga ili drugih opojnih sredstava ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholiziranosti. ili kod kojih se. kandidat za vozača za vrijeme obuke u praktičnom upravljanju vozilom. (3) Smatraće se da su pod djelovanjem alkohola lica za koja se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. Član 173. vozač mla i od 21 godine starosti ili s manje od tri godine vozačkog iskustva. 3) vozač vozila kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje .0 g/kg. 4) 5) 6) vozač-instruktor za vrijeme osposobljavanja kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. C1E i D1 i D1E .0 g/kg. obavljajući poslove tog zanimanja. stručnim pregledom utvrdi da pokazuju znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola: 1) vozač motornog vozila kategorije C. (3) Auto-škole dužne su da izvode obuku na način kojim će se obezbijediti da kandidati nauče i usvoje saobraćajna pravila i etičke norme ponašanja u saobraćaju. (2) Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila mogu da obavljaju i obrazovne ustanove redovnim školovanjem učenika prema obrazovnom školskom programu za profesionalne vozače. ili kod kojeg se. što odgovara količinama većim od 0. Član 176.za vrijeme upravljanja vozilom te kategorije.za vrijeme upravljanja vozilom. ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholiziranosti. D i DE i vozači potkategorije C1. Osposobljavanje kandidata za vozača motornih vozila Član 175. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za bezbjedno učestvovanje u saobraćaju. niti da počne da upravlja vozilom ako je pod djelovanjem alkohola. CE. .3 g/kg.

nadležnih za obrazovanje. bolest i sl. vožnju u koloni. • • • 2. vožnja unazad i polukružno okretanje). ure aji za davanje svjetlosno-signalnih znakova i za osvjetljavanje puta i vozila. zadatke i značaj prve pomoći. Teoretski dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvata: • • osnovne propise o drumskom saobraćaju. praktični dio i program prve pomoći: 1. te priprema vozila za vožnju). 3. postupak i dužnosti u slučaju saobraćajne nesreće. Program prve pomoći obuhvata: • • • • • ciljeve. prilago avanje vožnje. kočenje i zaustavljanje.Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila je djelatnost od posebnog društvenog značaja. promjena smjera vožnje. ponašanje učesnika u drumskom saobraćaju. predvi anje i izbjegavanje opasnosti). mimoilaženje i preticanje. učenje vožnje na putevima s intenzivnim saobraćajem u naselju i van naselja. značaj zdravstvene sposobnosti za bezbjedno upravljanje motornim vozilom. kantona i ministra Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. (1) Osposobljavanje kandidata za vozače i polaganje vozačkog ispita obavlja se prema propisima koje donosi ministar. vožnju kroz raskrsnicu s različitim načinom ure enja saobraćaja (ovlašćeno lice. me usobne odnose i sporazumijevanje učesnika u saobraćaju. saobraćajni znakovi i saobraćajna pravila). bezbjednosne mjere pri vuči vozila. (3) Osposobljavanje kandidata koji imaju fizički invaliditet za vozače mora se obavljati na prilago enom vozilu za invalide koje mora da atestira ovlašćena institucija ili preduzeće. uticaj alkohola. Član 177. kočenje i zaustavljanje. ponašanje prema pješacima i drugim učesnicima u saobraćaju. . magla i sl. samostalnu vožnju. sadržaje koji doprinose povećanju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. besvjesno stanje. okretanje i vožnja unazad. parkiranje. vožnju u posebnim uslovima (noć. snijeg. vožnju u vršnom opterećenju drumskog saobraćaja. učenje vožnje na putevima s manjim intenzitetom saobraćaja u naselju i van naselja (uključivanje i isključivanje. saobraćajne znakove i njihovo značenje. izvo enje radnji značajnih za uspješno i bezbjedno upravljanje u skladu sa saobraćajnim pravilima i uslovima na putu i u saobraćaju.. postupak radnji pri pružanju prve pomoći (mjere oživljavanja. promjena stepena prenosa. krvarenje. vožnju u gradu.). ofanzivnu i defanzivnu vožnju. mimoilaženje i obilaženje. vozilo u funkciji bezbjednosti saobraćaja. uslove za upravljanje vozilom. kiša. sile koje djeluju na vozilo. čuvanje okoline. otvorene povrede-rane).). djelovanje opojnih droga na bezbjedno upravljanje vozilom i uticaj drugih nepovoljnih psiho-fizičkih stanja (umor. uočavanje i predvi anje saobraćajne situacije. pneumatici. pripremu vozila za vožnju. opasnosti koje nastaju zbog nepropisnog preduzimanja radnji u saobraćaju i sl. a obavlja se po posebnom programu koji obuhvata teoretski dio. semafor. održavanje rastojanja. osnove tehničkog funkcionisanja ure aja na motornom vozilu značajnih za bezbjednost saobraćaja na putevima (ure aji za zaustavljanje. ostale povrede i oštećenja. vožnju na prelazu puta preko željezničke pruge. kontrolu saobraćaja i kaznenu odgovornost. pravila saobraćaja na putevima. vožnja na uzdužnom nagibu. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. (2) Osposobljavanje kandidata za vozače obavljaju auto-škole po ovlašćenju ministara entiteta. učenje osnovnih elemenata vožnje na poligonu ili odgovarajućoj površini (polazak. prestrojavanje i vožnja kroz raskrsnicu. znakove koje daju ovlašćena lica. prestanak disanja i rada srca. • • • učenje vožnje u složenim saobraćajnim uslovima. prestrojavanje. prilago avanje brzine. prevoz tereta i lica. ure aji za upravljanje. nakon što se utvrdi da ispunjavaju uslove odre ene zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. vožnju na putu s više saobraćajnih traka. Praktični dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvata: • upoznavanje s vozilom. sadržaje koji doprinose razvijanju humanih odnosa i odnosa uzajamnog poštovanja i razumijevanja me u učesnicima u saobraćaju. vožnju u jednosmjernoj ulici. povrede koje zahtijevaju imobilizaciju i evakuaciju povrije enog lica.

mora da ima vozačku dozvolu i najmanje tri godine iskustva na poslovima bezbjednosti drumskog saobraćaja. ili 2) završenim V ili VI stepenom i položenim ispitom za vozača-instruktora ili s najmanje završenom srednjom školom i položenim ispitom za vozača-instruktora. (3) O položenom vozačkom ispitu izdaje se uvjerenje. a organizuje i sprovodi Crveni krst. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. može i prije položenog vozačkog ispita da upravlja motornim vozilom one kategorije za koju priprema ispit ako vozilom upravlja pod nadzorom vozača-instruktora. (1) Osposobljavanje kandidata iz oblasti propisa o bezbjednosti saobraćaja može da obavlja licencirano lice s visokom spremom saobraćajnog smjera. (1) Kandidat za vozača koji se priprema za polaganje vozačkog ispita. (2) Lice iz stava (1) ovog člana. (1) Zvanje vozača-instruktora motornih vozila. kao i za dobijanje licence za ispitivača. (5) O uspješno završenoj obuci za vozača motornih vozila auto-škola i Crveni krst izdaju potvrde. obavljaju organi nadležni za obrazovanje i unutrašnje poslove. radi osposobljavanja. (2) Polaganje vozačkog ispita obavlja se pred komisijom koju imenuju organi iz stava (1) ovog člana. . (6) Bliže odredbe o organizovanju obuke za osposobljavanje kandidata pravilnikom propisuje ministar. osim iskustva u upravljanju vozilom odgovarajuće kategorije od najmanje tri godine. putem zajedničkog stručnog tijela. 3. Član 180. (2) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom kandidat za vozača mora da ima kod sebe uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za upravljanje motornim vozilom i dužan je da ga pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. Član 181. (4) Bliže odredbe o načinu i uslovima za polaganje i organizovanje vozačkog ispita. a predsjednik komisije i njeni članovi imaju licencu za ispitivača. Vozački ispit i provjeravanje osposobljenosti Član 179. nadležni za obrazovanje. metodike upravljanja motornim vozilom i praktičnog upravljanja motornim vozilom za vozača-instruktora. Član 178. odnosno bliže odredbe o pružanju prve pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći pravilnikom propisuje ministar. u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. te da mu je nadležni organ izdao dozvolu za vozača-instruktora. osim dokaza o završenoj školskoj spremi. (3) Osposobljavanje kandidata za vozače u praktičnom upravljanju vozilom na motorni pogon obavlja vozačinstruktor. stiče se: 1) završenim VII stepenom saobraćajne struke i posebno položenim ispitom iz oblasti poznavanja saobraćajnih pravila i propisa. (4) Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći obavlja ljekar. pravilnikom propisuje ministar. (1) Za poslove sprovo enja i organizovanja polaganja vozačkog ispita odgovorni su organi entiteta.(4) Kontrolu i nadzor nad sprovo enjem propisa iz stava (1) ovog člana.

Član 183. 4. plave su boje i na njima je bijelom bojom napisano latiničko slovo L.(2) Bliže odredbe o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. Član 182. CE. da mu odlukom nadležnog organa nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom. BE i potkategorije C1 i C1E. da je navršilo godine života odre ene ovim članom zavisno od kategorije. Član 185. . a snaga prelazi 11 kNJ. 2. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. Pravo da upravlja motornim vozilom ima lice koje ispunjava sljedeće uslove: da je fizički i psihički sposobno da upravlja motornim vozilom. da je položilo vozački ispit za upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije. ovog zakona. D i DE i potkategorije: A1. prema propisanom programu iz člana 176. CE. C1E i D1E. (2) 1. 2. 18 godina za kategorije A. čija zapremina motora prelazi 125 cm³. osim vozila kategorije A. odnosno potkategorije vozila. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. (4) U kategoriju B ubrajaju se motorna vozila. (1) Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim i priključnim vozilima koja se razvrstavaju u kategorije: A. odnosno potkategorije stiče lice koje ima: 16 godina za potkategorije A1 i B1. B1. (1) 1. BE.B. Na vozačkom ispitu komisija za polaganje vozačkih ispita utvr uje da li je kandidat u dovoljnoj mjeri osposobljen za bezbjedno upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije. (2) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće kategorije vozila: A. kategorije D i DE i potkategorije D1 i D1E pod uslovom da je upravljao motornim vozilom kategorije C ili CE najmanje dvije godine. (1) Motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača osposobljava u praktičnom upravljanju vozilom na putu mora da bude označeno posebnim tablicama. D i DE. B. 3. C1. Pravo da upravlja motornim vozilom za pojedine kategorije. D1. C. kategorije C i CE. 4. 4. 3. čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3. (2) Tablice iz stava (1) ovog člana imaju oblik kvadrata. C. uz uslov da je upravljalo motornim vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu. (3) U kategoriju A ubrajaju se motocikli s bočnom prikolicom ili bez nje. B. BE. (3) Bliže odredbe o osposobljavanju vozača motornih vozila pravilnikom propisuje ministar.500 kg i koja nemaju više od osam sjedišta ne računajući sjedište za vozača. Sticanje prava upravljanja motornim vozilom Član 184.

500 kg. (16) U potkategoriju D1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju D1. (8) U kategoriju D ubrajaju se motorna vozila za prevoz lica koja.500 kg. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. imaju više od osam sjedišta. (21) Vozači motornih vozila kategorija B. a manje od šesnaest sjedišta. CE i DE i potkategorija B1. C1E i D1E imaju pravo da upravljaju traktorom i radnom mašinom. C1. a ukupna dozvoljena masa vučnog i priključnog vozila nije veća od 3. a najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila i da se priključno vozilo ne koristi za prevoz lica.(5) U kategoriju BE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju B. s tim da najveća dozvoljena masa ovog skupa vozila ne prelazi 12. a vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije C ima pravo da upravlja i motornim vozilom kategorije B i potkategorija B1 i C1. BE. a manja od 7.500 kg. C1 i D1. (20) Pravo da upravljaju motornim vozilom kategorija BE. (9) U kategoriju DE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju D. vozač motornog vozila kategorije C ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije C1. osim sjedišta za vozača. imaju više od osam. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg i priključno vozilo se ne koristi za prevoz lica. C. U potkategoriju B1 ubrajaju se tricikl i četvorocikl na motorni pogon. D. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu do 750 kg. a snaga ne prelazi 11 kNJ. (14) U potkategoriju C1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju C1. C1. U potkategoriju A1 ubraja se laki motocikl čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³. C1E i D1E. s tim da najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12. . (17) Vozači motornih vozila kategorija B. (18) Vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorija B i C i potkategorija B1. (7) U kategoriju CE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju C. koja nije veća od mase vučnog vozila bez tereta. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. (15) U potkategoriju D1 ubrajaju se motorna vozila koja služe za prevoz lica i koja. a vozač motornog vozila kategorije B ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije B1.000 kg. D1.000 kg i da najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila. C i D. (6) U kategoriju C ubrajaju se motorna vozila za prevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 7. D i potkategorija C1 i D1 imaju pravo da upravljaju motornim vozilima tih kategorija i kad su im pridodate lake prikolice. i motorno vozilo B kategorije sa prikolicom čija je najveća dozvoljena masa veća od 750 kg. C. a vozač kojem je izdata vozačka dozvola kategorije DE ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorija BE i CE i potkategorije C1E. a vozač motornog vozila kategorije D ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije D1.500 kg. CE i DE vozač stiče samo ako je prethodno stekao pravo da upravlja vozilima kategorija B. (13) U potkategoriju C1 ubrajaju se motorna vozila za prevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. D1. B1. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. osim sjedišta za vozača. (10) (11) (12) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće potkategorije vozila: A1. (22) Vozač motornog vozila kategorije A ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije A1. (19) Vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije CE ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorije BE.

Član 188. a licima starijim od 65 godina života s rokom važenja od tri godine. ali ne na rok kraći od dvije godine. može da upravlja motornim vozilom na teritoriji Bosne i Hercegovine za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini. (5) Licima koja u vrijeme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina života izdaje se vozačka dozvola čiji je rok važenja do navršenih 65 godina života. nadležnim za unutrašnje poslove. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. datim u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti lica. pa privremeno do e u Bosnu i Hercegovinu. (7) Lice koje je položilo vozački ispit i dobilo vozačku dozvolu za kategoriju vozila A1. osim ako je s njim u vozilu lice starije od 25 godina koje ima vozačku dozvolu i kojem u posljednjoj godini nije izricana zaštitna mjera ili mjera bezbjednosti zabrane upravljanja motornim vozilom. (6) Izuzetno od odredbe stava (3). s tim što taj rok ne može da bude kraći od tri godine. Član 189. ne smije da upravlja vozilom u saobraćaju na putu u vremenu od 23 časa do 5 časova. na osnovu važeće strane vozačke dozvole koju je izdao nadležni organ strane države. na putu namijenjenom isključivo za saobraćaj motornih vozila i brzom putu brzinom većom od 90 km na čas. (2) Lice iz stava (1) ovog člana koje upravlja vozilom mora da ima me unarodnu vozačku dozvolu ili domaću vozačku dozvolu izdatu u skladu s Bečkom konvencijom o drumskom saobraćaju. ministrima kantona i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Vozačku dozvolu izdaje nadležni organ. mla e od 23 godine. (4) Rok važenja vozačke dozvole od 10 godina računa se od dana njenog izdavanja. (1) (2) Vozačka dozvola izdaće se licu na njegov zahtjev ako ispunjava uslove iz člana 184. (3) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju obrasca vozačke dozvole. . A. na osnovu nalaza i mišljenja zdravstvene ustanove. a ni organizovano da prevozi djecu. (10) Bliže odredbe o posebnom znaku iz prethodnog stava propisuje ministar. (8) Lice iz stava (7) ovog člana. a lakim motociklom 40 km na čas. odnosno 120 km na čas na autoputu. vozačka dozvola može da se izda ili njeno važenje može da se ograniči i na rokove kraće od utvr enih. (9) Lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu obavezna su da. obilježe vozilo kojim upravljaju posebnim znakom. (1) Stranac koji privremeno boravi u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji boravi ili prebiva u inostranstvu. produženju važenja i zamjeni vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama urediće se pravilnicima koje donosi ministar u saradnji s ministrima entiteta. Član 187. postupku i načinu izdavanja. odnosno produženja njenog važenja. (3) Vozačka dozvola izdaje se licu i produžava s rokom važenja od 10 godina.Član 186. niti tim vozilom smije da vuče priključno vozilo. (2) Vozač ima pravo da upravlja samo motornim vozilom one ili onih kategorija i potkategorija koje su upisane u vozačkoj dozvoli. (1) U vozačku dozvolu upisuju se sve kategorije i potkategorije vozila kojima vozač ima pravo da upravlja. o kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorija i potkategorija u vozačku dozvolu. u trajanju od dvije godine. ovog zakona. B ili C i C1 ne smije dvije godine od dana izdavanja vozačke dozvole da upravlja vozilom na putu brzinom većom od 70 km na čas.

ili da li joj je istekao rok važenja. (2) Me unarodna vozačka dozvola izdaje se na period važenja od dvije godine.Ukoliko ustanovi da se program osposobljavanja vozača motornih vozila u pojedinim zemljama bitno razlikuje od uslova i programa utvr enih ovim zakonom. i 186. . može da se izda i me unarodna vozačka dozvola. (1) Stranac kojem je odobreno stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji se iz inostranstva vrati u Bosnu i Hercegovinu da se u njoj stalno nastani. (2) Me unarodne vozačke dozvole izdaju auto-moto klubovi/savezi i auto-moto društva. i člana 190. odnosno da joj nije istekao rok važenja. Član 191. prema tome. stav (1) ovog zakona o upravljanju motornim vozilima na osnovu strane vozačke dozvole. (4) Me unarodna vozačka dozvola izdata u Bosni i Hercegovini ne može da koristiti za upravljanje motornim vozilima na teritoriji Bosne i Hercegovine. ovog zakona. kao i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. pod uslovima iz čl. 184. i to u cjelini ili za pojedine kategorije. prilikom zamjene strane vozačke dozvole neće se zahtijevati dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 184. ovog zakona za upravljanje onom kategorijom motornih vozila u koju se ubrajaju motorna vozila za čije su upravljanje ovlašćena stranom vozačkom dozvolom. (5) Strana vozačka dozvola iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju je kategoriju. ovog zakona. osim ako to nije zahtijevano reciprocitetom. ovog zakona. ili od dana kada je odobreno stalno nastanjenje. saobraćajnih. može se zamijeniti u skladu sa stavom (2) samo ako podnosilac zahtjeva priloži ispravu iz koje nepobitno može da se utvrdi kojim motornim vozilima može da upravlja. (3) Me unarodna vozačka dozvola ne može se izdati vozaču kojem je odlukom nadležnog organa izrečena mjera bezbjednosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom dok ta zabrana traje. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana. Član 190. ovog zakona ako je u zemlji u kojoj mu je izdata strana vozačka dozvola boravio duže od šest mjeseci. (3) Me unarodna vozačka dozvola priznaće se samo ako su je izdali nadležni organi ili organizacije strane države i ne može se zamijeniti vozačkom dozvolom Bosne i Hercegovine. stranih trgovinskih. i 189. (2) Licima iz stava (1) ovog člana važeća strana vozačka dozvola zamijeniće se. od osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. (1) Vozaču kojem je izdata vozačka dozvola iz člana 186. vozačkom dozvolom iz člana 188. kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava. primjenjuju se i na upravljanje motornim vozilima na osnovu važeće me unarodne vozačke dozvole. 188. ako je to za njih povoljnije. Član 192. na njegov zahtjev. Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) može da odluči da se ne priznaje važenje tih vozačkih dozvola izdatih u toj zemlji. bez polaganja vozačkog ispita. (4) Državljaninu Bosne i Hercegovine zamijeniće se strana vozačka dozvola vozačkom dozvolom iz člana 189. odnosno vrstu motornih vozila izdata. ovlašćeni za izdavanje tih dozvola za države za koje je potrebna me unarodna vozačka dozvola. (1) Odredbe čl. mogu da upravljaju motornim vozilima na osnovu važeće strane vozačke dozvole za vrijeme od šest mjeseci od dana ulaska u Bosnu i Hercegovinu. odnosno na period propisan me unarodnim ugovorom. na njihov zahtjev.

kojima je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija D. vozači-instruktori i vozači tramvaja . . DE i potkategorija D1 i D1E prilikom svakog produženja važenja vozačke dozvole. načinu davanja ovlašćenja auto-moto klubovima/savezima i auto-moto društvima i načinu vo enja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama urediće se pravilnikom koji donosi ministar. dužna je da u roku od osam dana o tome obavijesti organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji ili najbližu policijsku stanicu. sud. (4) Na vanredni zdravstveni pregled upućuje organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. (1) Zdravstvenim pregledima utvr uje se da li kandidat za vozača ili vozač ima potrebnu fizičku i psihičku sposobnost za upravljanje motornim vozilima. 3. javno tužilaštvo. (2) Zdravstvene preglede kandidata za vozača i vozača obavljaju zdravstvene ustanove koje su za to ovlašćene u skladu sa zakonima entiteta. koji upravljaju vozilima na motorni pogon kojim se vrši javni prevoz. (1) Kandidat za vozača motornog vozila dužan je da prije početka osposobljavanja za vozača motornog vozila obavi zdravstveni pregled u ovlašćenoj zdravstvenoj instituciji i na osnovu toga dobije ljekarsko uvjerenje. Pravna i fizička lica koja zapošljavaju vozače ne smiju da dozvole da njihovim motornim vozilima upravlja vozač koji nije obavio redovan i vanredan zdravstveni pregled na koji je upućen. Redovnom zdravstvenom pregledu podliježu vozači: 1. Član 197. kao i preduzeće. sudija za prekršaje. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove.(5) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. motornih vozila kojima je vozačka dozvola izdata na kraći rok važenja zbog oslabljenog zdravstvenog stanja i vozači koji su navršili 65 godina života . 2. Zdravstveni pregledi vozača motornih vozila Član 193. organizacija ili organ u kojem je vozač zaposlen i obavlja poslove vozača. 5. (2) LJekarsko uvjerenje iz stava (1) ovog člana važi 12 mjeseci od dana izdavanja. a vanrednim zdravstvenim pregledima podvrgavaju se na zahtjev nadležnog organa. (1) Na vanredni zdravstveni pregled upućuje se vozač motornog vozila za kojeg se osnovano posumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban da bezbjedno upravlja motornim vozilima onih kategorija za koje mu je izdata vozačka dozvola. Član 196. (2) Ako zdravstvena organizacija prilikom liječenja vozača opravdano posumnja da zbog zdravstvenih razloga nije više sposoban da bezbjedno upravlja vozilom. postupku i načinu izdavanja. (3) Zahtjev za upućivanje na vanredni zdravstveni pregled može da podnese i svaki organ nadležan za kontrolu saobraćaja na putu.prilikom svakog produženja vozačke dozvole. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. (3) Vozači motornih vozila dužni su da obavljaju redovne zdravstvene preglede.svake tri godine. Član 195. Član 194.

vremena provedenog u vožnji. (4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana. svaki vozač mora da ima neprekidan odmor od najmanje osam sati tokom svakih 30 sati putovanja. u saradnji s organima nadležnim za zdravstvo i unutrašnje poslove. kad u toku 24 časa prelazi više od 500 km. ako me unarodnim ugovorom nije drugačije odre eno. odnosno nakon pre enih 500 km puta. (5) Kad upravlja motornim vozilom. Trajanje upravljanja motornim vozilom Član 199. u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo.Član 198. najkasnije nakon devet sati upravljanja.VOZILA . vozač može da koristi odmor na takvom ležaju. kao i obrascu individualne kontrolne knjižice i uputstvu za njeno popunjavanje. nakon čega mora da koristi odmor u trajanju od 45 minuta. kao i vremena odmora. pod uslovom da se za to vrijeme vozilo ne kreće. (2) Bliže odredbe o ukupnom trajanju upravljanja vozilom. u skladu s odredbom člana 199. (2) Odmor iz stava (1) ovog člana može da bude podijeljen na dva ili tri dijela. mora da zamijeni drugi vozač. vozač mora kod sebe da ima individualnu kontrolnu knjižicu i u nju da upisuje svoje aktivnosti i dužan je da je pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. (3) Ukupno trajanje upravljanja motornim vozilima iz stava (1) ovog člana ne smije da bude duže od devet sati tokom 24 časa. Član 202. Član 201. (1) Vozač koji upravlja vozilom iz člana 199. (3) Neprekidan odmor vozač mora da koristi van vozila. Član 200. IX . mora da ima neprekidan odmor od najmanje 11 sati. odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada na vozilima. Bliže odredbe o zdravstvenim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozači motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. (1) Odredbe ovog zakona o trajanju upravljanja motornim vozilom i odmorima vozača primjenjuju se i na vozače motornih vozila registrovanih u inostranstvu kad tim vozilima upravljaju na teritoriji Bosne i Hercegovine. ovog zakona. 6. stav (1) ovog zakona smjenjuju dva vozača i ako se u vozilu nalazi ugra en ležaj koji omogućava jednom od njih da se odmara u ležećem položaju. brzine vozila i pre enog rastojanja. Vozača koji upravlja autobusom. u obimu koji utiče na bezbjedno upravljanje motornim vozilom. tako da ukupno vrijeme vožnje i odmora iznosi pet sati i 15 minuta. pravilnikom propisuje ministar. stav (1) ovog zakona.500 kg ne smije neprekidno da upravlja vozilom duže od četiri i po sata. prije početka svog radnog dana. (2) Ako se u upravljanju vozilom iz člana 199. (6) Izuzetno od odredbe stava (5) ovog člana. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 20 tona. individualnu kontrolnu knjižicu ne mora da ima vozač ako je u vozilo ugra en ure aj koji obezbje uje upisivanje vremena vožnje članova posade. s tim što pojedinačan odmor ne može da bude kraći od 15 minuta tokom vožnje od četiri sata i 30 minuta. (1) Vozač koji upravlja autobusom ili teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. ako se u vozilu nalazi ugra en ležaj koji omogućava vozaču odmaranje u ležećem položaju.

o čemu se vodi evidencija. Član 204. Registrovanje motornih i priključnih vozila Član 207. kao i zahtjeve evropskih propisa i standarda. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. Motorna i priključna vozila registrovana u inostranstvu mogu da učestvuju u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine ako imaju ispravne ure aje i opremu propisanu važećom me unarodnom konvencijom o saobraćaju na putevima. (1) Vozila u saobraćaju na putu moraju da ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija. ukupne mase i osovinskog opterećenja mogu da učestvuju u saobraćaju na javnom putu ako ispunjavaju posebne uslove koji omogućavaju bezbjedan i nesmetan saobraćaj. Član 205. u skladu s odgovarajućim zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka. 2) uvoza vozila homologovanih u inostranstvu. odnosno homologacija motornih vozila. odre ivanju organizacija koje mogu obavljati administrativne i tehničke poslove u oblasti homologacije pravilnikom propisuje ministar.1. ure ajima i opremi koju moraju da imaju vozila i osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju ure aji i oprema u saobraćaju na putevima pravilnikom propisuje ministar. prema svojim konstrukcionim i bezbjednosnim karakteristikama. (1) Motorna i priključna vozila koja se pojedinačno proizvode. (2) Vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija. utvr ene u odobrenju koje je izdalo nadležno ministarstvo. ure aji i oprema. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. najveće dozvoljene mase i osovinskog opterećenja. u skladu sa članom 6. (3) Bliže odredbe o dimenzijama. (2) Postupak utvr ivanja i provjeravanja uskla enosti konstrukcionih i bezbjednosnih karakteristika iz stava (1) ovog člana u odnosu na važeće propise i standarde u Bosni i Hercegovini. (1) Motorna i priključna vozila koja učestvuju u saobraćaju na putu moraju da budu registrovana. prije puštanja u saobraćaj moraju da budu podvrgnuta ocjenjivanju uskla enosti konstrukcionih i bezbjednosnih karakteristika s odgovarajućim važećim propisima u Bosni i Hercegovini. kao i njihovi dijelovi. izdaje se homologacioni list. prepravljaju ili popravljaju u većem obimu ili su im oštećeni sklopovi i ure aji bitni za bezbjedno učestvovanje u saobraćaju na putevima. Opšte odredbe Član 203. (1) Motorna i priključna vozila koja se prvi put registruju na teritoriji Bosne i Hercegovine. zaštite čovjekove okoline. ako ispunjavaju uslove propisane za motorna i priključna vozila registrovana u Bosni i Hercegovini. kao i da imaju ispravne propisane ure aje i opremu. stav (2) ovog zakona. moraju da odgovaraju propisima u Bosni i Hercegovini i evropskim standardima i propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. sprovodi se kod: 1) novokonstruisanih i nehomologovanih vozila sprovo enjem odgovarajućih ispitivanja u ovlašćenim organizacijama prema procedurama propisa i standarda u Bosni i Hercegovini i evropskih propisa i standarda i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se certifikat o uskla enosti. a u pogledu dimenzija. a na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se uvjerenje (certifikat). ukupne mase i osovinskog opterećenja. . (3) Bliže uslove o homologaciji vozila. Član 206. provjerom vjerodostojnosti izvršene homologacije i na osnovu pozitivnih rezultata. (2) Ocjenjivanje uskla enosti vozila iz stava (1) ovog člana obavljaju ovlašćene organizacije za certifikovanje vozila koje odredi ministar. dijelova ure aja i opreme. 2. u saradnji s organom nadležnim za poslove energetike i industrije.

kao i motorna i priključna vozila koja se kreću od mjesta u kojem su preuzeta neregistrovana do mjesta u kojem će da budu registrovana. registarske tablice za motocikle. Član 210. (3) Vozilo registrovano u Bosni i Hercegovini ne može da napusti teritoriju Bosne i Hercegovine ako ne nosi istaknutu me unarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. a laki motocikli. (5) Vlasnik vozila dužan je da odjavi vozilo ako je prodato. potvrda o vlasništvu vozila i stiker naljepnica. privremena potvrda o registraciji. 4) registarske tablice za motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja. odnosno sjedište. motocikla i priključnih vozila . u roku od 15 dana. (3) Za vozila iz stava (2) ovog člana izdaje se potvrda o korišćenju probnih tablica. Oznake na registarskim tablicama sastoje se od odre enih slova i brojeva. pod uslovom da su označena probnim tablicama. (1) Registrovati se mogu motorna i priključna vozila za koja se na tehničkom pregledu utvrdi da su ispravna. dužan je da vrati registarske tablice nadležnom organu u roku od osam dana. tablice za privremeno registrovana vozila i probne tablice. od kojih je jedna na prednjoj. (4) Vlasnik vozila. 5) 6) 7) (2) registarske tablice za vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine i registrovaće se u inostranstvu. uništeno ili otpisano i ako je vlasnik promijenio stalno prebivalište. motocikli i priključna vozila po jednu registarsku tablicu.na zadnjoj strani. (2) Registarske tablice na vozilu moraju da budu postavljene tako da su dobro vidljive i čitljive. a druga na zadnjoj strani. Član 209. (3) Potvrda o registraciji izdaje se s rokom važenja od jedne godine. potvrda o registraciji. registarske tablice za priključna vozila. . (1) Motorna vozila. ne moraju da budu registrovana motorna i priključna vozila koja su prepravljena ili popravljena i kojima se obavlja probna vožnja radi ispitivanja i prikazivanja njihovih karakteristika ili koja se kreću od mjesta proizvodnje do skladišta. (2) Za registrovano vozilo izdaju se: registarske tablice. (1) 1) 2) 3) Za vozila koja se registruju u Bosni i Hercegovini izdaje se jedna od sljedećih registarskih tablica: registarske tablice za motorna vozila. Član 211. osim motocikala. U istom roku vlasnik vozila dužan je da prijavi promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u potvrdi o registraciji i potvrdi o vlasništvu vozila. ako ne produži registraciju vozila u roku od 30 dana od dana isticanja važenja potvrde o registraciji. (4) Zabranjeno je isticanje me unarodne oznake druge države na vozilima registrovanim u Bosni i Hercegovini. a kod lakog motocikla.(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. u saobraćaju na putu moraju da imaju po dvije registarske tablice. Član 208.

odnosno stranaca. motorna i priključna vozila koja se koriste na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o zakupu zaključenog izme u domaćeg i stranog prevoznika. Član 215. vozač kod sebe mora da ima važeću potvrdu o registraciji vozila i dužan je da je pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika.(1) Kad upravlja motornim i priključnim vozilom. Član 216. kao i me unarodnu oznaku zemlje registracije. stalnih službenika stranih dopisništava i motorna i priključna vozila stranaca kojima je radi školovanja. naučnog istraživanja. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti. (1) Privremeno mogu da se registruju motorna i priključna vozila uvezena iz inostranstva ili nabavljena u Bosni i Hercegovini čiji su vlasnici stranci koji u Bosni i Hercegovini privremeno borave na osnovu važeće putne isprave. vozač mora da ima kod sebe važeću potvrdu i dužan je da je pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. produžiti najduže za još jednu godinu. naučnih istraživanja. (1) Motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja. kao i motorna i priključna vozila državljana Bosne i Hercegovine koji se vrate iz inostranstva. specijalizacije. Član 212. (1) Za privremeno registrovano vozilo izdaju se: potvrda o registraciji. (2) Vozilo koje u Bosnu i Hercegovinu u e sa stranim registarskim tablicama na kojima oznake i broj nisu u skladu s odredbama me unarodnih ugovora koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina mora se privremeno registrovati. boji. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti privremeno borave u inostranstvu. stiker naljepnica i odgovarajuće registarske tablice. (3) Bliže odredbe o postupku i načinu registracije vozila. (2) Kad upravlja vozilom koje je označeno probnim tablicama. kulturnih i drugih predstavništava. specijalizacije. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. potvrde o registraciji. stiker naljepnice i registarskih tablica. Motorna i priključna vozila registrovana u stranoj zemlji mogu da učestvuju u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine samo ako imaju važeću potvrdu o registraciji vozila i registarske tablice koje je izdao nadležni organ zemlje u kojoj je vozilo registrovano. kao i polisu obaveznog osiguranja. mogu da učestvuju u saobraćaju u Bosni i Hercegovini samo ako su registrovana u Bosni i Hercegovini. potvrda o vlasništvu vozila. izgledu i sadržaju privremene potvrde o registraciji. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama. (3) Privremena registracija vozila važi najduže jednu godinu i može se. sadržaju. vozač mora da ima kod sebe važeću potvrdu o registraciji izdatu za to vozilo. (2) Kad upravlja privremeno registrovanim vozilom. iz opravdanih razloga. stranih trgovinskih. vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica pravilnikom propisuje ministar. kao i motorna i priključna vozila koja se koriste na sajmovima i sportskim takmičenjima. potvrde o vlasništvu vozila. Član 214. Član 213. (2) Učestvovanje vozila me unarodnih oružanih snaga stacioniranih u Bosni i Hercegovini u saobraćaju na putevima u Bosni i Hercegovini regulisaće se posebnim me unarodnim ugovorom. pružanja azila ili priznavanja statusa izbjeglog lica izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest mjeseci ili za stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini. . obliku. odnosno do u u Bosnu i Hercegovinu da u njoj stalno ostanu. a motorna i priključna vozila registrovana u stranoj zemlji i me unarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja važi na području Bosne i Hercegovine i dužan je da je pokaže na zahtjev policajca ili drugog ovlašćenog lica. saobraćajnih. ili državljani Bosne i Hercegovine koji radi školovanja.

te izdavanje registarskih tablica obavljaju organi nadležni za unutrašnje poslove. kao i da je pod dejstvom opojnih droga ili . (4) O izvršenom tehničkom pregledu motornih i priključnih vozila vodi se evidencija. (2) Odobrenje za rad. (1) (2) Radi provjeravanja tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila. (2) Odredbe stava (1) ovog člana odnose se na vlasnike vozila koji imaju prebivalište ili sjedište. (1) Novoproizvedena motorna i priključna vozila vlasnici su dužni da odvezu na redovan tehnički pregled u toku mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije.POSEBNE MJERE BEZBJEDNOSTI Član 220. nadzor nad radom stanica tehničkog pregleda motornih i priključnih vozila izdaju i sprovode entitetska i kantonalna ministarstva i ministarstvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Član 219. (2) (3) Vozila stara dvije i više godina vlasnici su dužni da odvezu na tehnički pregled svakih 12 mjeseci. (3) Nadležni organi iz stava (2) ovog člana dio poslova iz svoje nadležnosti mogu da prenesu na odgovarajuće stručne institucije. čije je prisustvo u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima. a za odre ena motorna i priključna vozila svakih šest mjeseci. a raseljena lica boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine. te da li ono ispunjava i druge propisane uslove za učestvovanje u saobraćaju. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen.(1) Registraciju motornih i priključnih vozila. (4) Bliže odredbe o sadržaju i načinu obavljanja tehničkih pregleda. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. 3. (1) Ovlašćeno lice može vozača ili vozača-instruktora da podvrgne kontroli pomoću odgovarajućih sredstava i aparata. Tehnički pregledi motornih i priključnih vozila Član 217. osim ako ovim zakonom nije drugačije ure eno. (2) Vozač ili vozač-instruktor iz stava (1) ovog člana dužan je da pristupi ispitivanju. X . evidencijama koje se vode i obrascima koji se izdaju. Član 218. pravilnikom propisuje ministar. Tehnički pregled vozila može da bude redovni i vanredni. odnosno da li je pod dejstvom opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. obavljaju se tehnički pregledi tih vozila. (3) Analiza krvi ili urina obavlja se kod vozača ili vozača-instruktora koji poriče da je pod dejstvom alkohola. uslovima koje moraju da zadovolje ovlašćene organizacije za obavljanje tehničkih pregleda. (1) Redovni tehnički pregled vozila obavlja se jedanput godišnje. Rok važenja redovnog tehničkog pregleda označava se posebnim znakom-naljepnicom. (3) Na tehničkom pregledu utvr uje se da li motorno ili priključno vozilo ima propisane ure aje i opremu i da li je u ispravnom stanju. nadležna za saobraćaj. ili da ga uputi na stručni ljekarski pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znakove poremećenosti izazvane dejstvom alkohola.

stav (2) ovog zakona za kojeg utvrdi da u organizmu ima alkohola ili da pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. troškove ispitivanja snosi vozač. ovog zakona koji u toku 24 časa vozilom pre e više od 500 km puta. (2) Ovlašćeno lice postupiće na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču iz člana 174. (3) Ovlašćeno lice isključiće iz saobraćaja i vozača kojeg zatekne da upravlja motornim vozilom a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije. (2) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ima pravo da upravlja motornim vozilom više kategorija. kao i kad ga zatekne da osposobljava kandidata za vozača a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije. (1) Ako zdravstvena organizacija prilikom pregleda vozača ili vozača-instruktora utvrdi da je postao fizički ili psihički nesposoban za upravljanje motornim vozilima. (4) Ako je ispitivanjem sprovedenim prema odredbama ovog člana utvr eno da je vozač ili vozač-instruktor pod dejstvom alkohola. (1) Brzina kretanja vozila utvr uje se pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila. izdaće se nova vozačka dozvola u koju će se upisati one kategorije motornih vozila kojima ima pravo da upravlja. ili da upravlja vozilom u vrijeme dok je na snazi mjera nadležnog organa kojom je vozaču zabranjeno upravljanje motornim vozilom. (5) Ovlašćeno lice postupiće na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču iz člana 199. (4) Ovlašćeno lice postupiće na način iz st. a to pravo za pojedine kategorije bude mu ograničeno iz razloga predvi enih u stavu (1) ovog člana. odnosno vozač-instruktor. Ako je vozaču ili vozaču-instruktoru izrečena mjera bezbjednosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. dejstvo opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje) da nije sposoban bezbjedno da upravlja vozilom. Član 222. koji će na osnovu toga vozaču ili vozaču-instruktoru oduzeti vozačku dozvolu za vrijeme trajanja te nesposobnosti. bolest. Član 224. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru koji nema zapis ili brzinomjer služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila.lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje ukoliko bi to izazvalo štetne posljedice po njegovo zdravlje. ili u vrijeme kad je na snazi mjera nadležnog organa kojom je vozačuinstruktoru zabranjeno upravljanje motornim vozilom. stav (3) ovog zakona. kao i prema vozaču iz člana 201. u skladu sa članom 174. organ koji vozača vodi u evidenciji oduzeće mu dozvolu i držaće je kod sebe dok zabrana traje. (1) Ovlašćeno lice na licu mjesta privremeno će oduzeti vozačku dozvolu i isključiti iz saobraćaja vozača kojeg zatekne da upravlja vozilom ili da pokušava da upravlja vozilom ako je očigledno da je vozač u takvom psiho-fizičkom stanju (umor. tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem vozilom (video-nadzor). odnosno koji upravlja vozilom neprekidno duže od devet sati. . dužna je da o svom nalazu i mišljenju odmah obavijesti organ nadležan za izdavanje vozačke dozvole. stav (3) ovog zakona. biće oduzeta vozačka dozvola dok se ne podvrgne tom pregledu. Član 221. (1) i (3) ovog člana i prema vozaču-instruktoru kojeg zatekne da osposobljava kandidata za vozača pod dejstvom alkohola. Član 223. opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje. (2) Fotografija i video-zapis s podacima o utvr enoj brzini. (3) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ne obavi vanredni zdravstveni pregled na koji je upućen. odnosno koji u toku 24 časa upravlja vozilom duže od devet sati. kao i prema vozaču za kojeg utvrdi da je pod dejstvom alkohola. ovog zakona koji neprekidno upravlja vozilom duže od četiri sata i 30 minuta. ili koji pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. u skladu sa članom 174.

ako su prestali razlozi zbog kojih je dozvola oduzeta. kazna se izriče za prekršaj koji nosi veći broj kaznenih bodova. Član 225. odre uju se i kazneni bodovi. stav (2). uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa. stav (2) ili člana 239. (9) Ovlašćeno lice koje je oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama st. (1) Vozaču motornog vozila koji je pravosnažnom sudskom odlukom kažnjen za prekršaje kažnjive prema odredbama člana 235.(6) Ovlašćeno lice postupiće na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču ili vozaču-instruktoru iz člana 219. (10) Vozaču kojem u roku od dvije godine zbog učinjenih prekršaja iz ovog zakona ponovo bude odre eno petnaest kaznenih bodova biće oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 60 dana. zavisno od težine učinjenog prekršaja. broj oduzete vozačke dozvole. (6) Vozaču koji se ne odazove na predavanja iz stava (5) ovog člana rješenjem će se privremeno oduzeti vozačka dozvola. dok se ne odazove na predavanja. člana 237. (1). U slučaju sticanja kaznenih bodova. (5) Vozača kojem je u roku od jedne godine zbog učinjenih prekršaja iz ovog zakona odre eno najmanje deset kaznenih bodova nadležni organ kod kojeg se vodi u evidenciji pozvaće na predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa. dan i sat njenog oduzimanja i način njenog vraćanja. (9) Vozačka dozvola oduzeta na osnovu stava (8) ovog člana biće vraćena vozaču po isteku roka iz stava (8) ovog člana uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa. (1) Vozač koji je pozvan na predavanja i koji pristupi provjeri poznavanja saobraćajnih propisa snosi troškove predavanja. člana 236. (11) (12) Rješenje o oduzimanju vozačke dozvole donosi organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. . Član 226. (7) Nadležni organ čije je ovlašćeno lice oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama st. Kazneni bodovi evidentiraju se u evidenciji vozača. (13) Vozačka dozvola oduzeta na osnovu stava (10) ovog člana biće vraćena vozaču po isteku roka iz stava (10) ovog člana. (1) i (2). (1). (4). (7) @alba na rješenje o privremenom oduzimanju vozačke dozvole ne odga a izvršenje rješenja. (2). (2) (3) (4) Broj kaznenih bodova je jedan i dva. odnosno provjere u visini koju odredi nadležni organ. (4). člana 238. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. stav (2) ovog zakona koji odbije da se podvrgne ispitivanju. na osnovu pravosnažne sudske odluke. nadležni organ dostaviće vozačku dozvolu organu u čijoj se evidenciji ta dozvola vodi. (5) i (6) ovog člana dužno je da o tome izda vozaču potvrdu koja sadrži: ime i prezime vozača. stav (2) ovog zakona. (2). a najkasnije u roku od 24 časa od dana oduzimanja. (5) i (6) ovog člana dužan je da vrati dozvolu vozaču čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. a vozačka dozvola se ne vodi u evidenciji organa čije je ovlašćeno lice tu dozvolu oduzelo. (8) Ako vozač ne preuzme vozačku dozvolu u roku od tri dana od dana oduzimanja. (8) Vozaču kojem je u roku od jedne godine zbog učinjenih prekršaja iz ovog zakona odre eno najmanje petnaest kaznenih bodova biće oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 30 dana i biće upućen na provjeru poznavanja saobraćajnih propisa. @alba na rješenje ne odga a izvršenje rješenja. st. osim kazni propisanih kaznenim odredbama ovog zakona.

Vozač kojem je odlukom nadležnog organa zabranjeno upravljanje motornim vozilom na osnovu člana 221. odnosno masu ili osovinsko opterećenje. kao i vozač kojem je vozačka dozvola zadržana na osnovu člana 225. (1) Ovlašćeno lice isključiće iz saobraćaja vozilo koje nije registrovano. (2) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava bezbjednost saobraćaja. (4) Premještanje vozila na drugo mjesto ure uje se propisima entiteta. (2) Ako vozač ne postupi po nare enju iz stava (1) ovog člana. a najkasnije u roku od 24 časa po prestanku postojanja tih razloga. prevozi teret čije dimenzije. ili na kojem je teret nepravilno natovaren. st. ili kojim se. ovog zakona. ili da vozilo odveze do odre enog mjesta gdje može da otkloni neispravnost. (1) Ovlašćeno službeno lice narediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je vozilo zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz člana 74. a za vozače kojima su izrečene mjere iz člana 225. a za prekršaj iz stava (1) ovog člana oduzeće i registarske tablice. podvrći ponovo provjeri poslije isteka 15 dana od dana prethodne provjere. Član 227. vozač kojem je vozačka dozvola oduzeta na osnovu člana 222.(2) Vozač motornog vozila koji na provjeri ne pokaže potrebno znanje može se. (3) Ako vozač motornog vozila i poslije dvije provjere ne pokaže dovoljno znanje. Član 229. . kao i ako je vozilo parkirano na mjestu rezervisanom za vozila invalida. prema odredbama ovog člana i člana 228. odnosno kretanje pješaka. ako je vozilo parkirano u pješačkoj zoni. vozač kojem je vozačka dozvola privremeno oduzeta na licu mjesta na osnovu člana 223. stav (1) ovog zakona. na svoj zahtjev. (8) i (10) ovog zakona. dužan je da vozaču vrati potvrdu o vlasništvu vozila čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. (3) Nadležni organ čije je ovlašćeno lice privremeno oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila. st. Član 230. (3) Troškove premještanja vozila u svim slučajevima snosi vozač ili vlasnik vozila. odnosno masa prekoračuju najveće dozvoljene dimenzije. (2) Ovlašćeno lice koje je isključilo vozilo iz saobraćaja vozaču će na licu mjesta privremeno oduzeti potvrdu o vlasništvu vozila. (3) Vozač odnosno vlasnik vozila isključenog iz saobraćaja odgovoran je za čuvanje vozila od kra e ili drugih nezakonitih radnji prema vozilu. odnosno da vozilom nastavi kretanje na putu na kojem je kretanje te vrste vozila dozvoljeno. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. stav (2) ovog zakona. ili koje nema propisane registarske tablice. odnosno da upotrijebi zimsku opremu. ili koje se kreće putem na kojem je kretanje te vrste vozila zabranjeno. ovlašćeno lice isključiće vozilo iz saobraćaja i oduzeće knjižicu vozila. ne može da pristupi daljnjoj provjeri dok ne istekne dva mjeseca od dana posljednje provjere. (4) Kazneni bodovi za pojedinačan prekršaj brišu se iz evidencije nakon isteka 12 mjeseci od dana kada su odre eni. odnosno za vrijeme za koje mu je vozačka dozvola oduzeta ili zadržana. ovog zakona. ili se kreće bez zimske opreme na dijelu puta i u vrijeme kad je zimska oprema obavezna narediće vozaču da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost. ovog zakona. ili ometa normalan tok saobraćaja. bez dozvole. (1) i (3) ovog zakona ne smije u saobraćaju na putu da upravlja motornim vozilom za vrijeme trajanja zabrane. (1) Ako ovlašćeno lice zatekne vozilo koje zbog tehničke neispravnosti ugrožava ili smeta drugim učesnicima u saobraćaju. Član 228. odnosno nedovoljno obezbije en. a registarske tablice dostaviti nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji u roku od tri dana.

teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. (5) Ako vozač ne preuzme oduzetu potvrdu o vlasništvu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure aj za pogon na tečni gas. ime i prezime vozača i njegovu adresu. put i mjesto oduzimanja. ure aje ili rezervne dijelove za vozila protivno odredbama člana 6. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 2. način i vrijeme vraćanja potvrde o vlasništvu vozila i pečat i potpis ovlašćenog lica. stav (1)).500 kg neprekidan jedanaestočasovni odmor prije početka njegovog radnog dana (član 200. (3) Ukoliko vozač. izvršenju mjera bezbjednosti i zaštitnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom pravilnikom propisuje ministar. potvrda o vlasništvu vozila biće dostavljena nadležnom organu u čijoj se evidenciji vozilo vodi.00 KM kazniće se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice. kao i vozilo koje proizvodi prekomjernu buku. datum. postavlja posebne objekte na putu protivno odredbama člana 47. vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure aj za spajanje vučnog i priključnog vozila. vrijeme. 5) ne obezbijedi vozaču koji upravlja autobusom. održava. a knjižica vozila se ne vodi u evidenciji organa čije je ovlašćeno lice knjižicu oduzelo.(4) Ovlašćeno lice koje je privremeno oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila ili registarske tablice dužno je da o tome izda vozaču potvrdu koja sadrži naziv i sjedište organa čije je ovlašćeno lice oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila i registarske tablice. vozilo koje je u saobraćajnoj nesreći toliko oštećeno da se opravdano može zaključiti da su na njemu oštećeni sklopovi i ure aji koji su bitni za bezbjednost saobraćaja. naziv organa koji je izdao potvrdu o vlasništvu vozila. 2) proizvodi. (2) Ukoliko se u slučaju iz stava (1) ovog člana na vanrednom tehničkom pregledu potvrde neispravnosti zbog kojih je vozilo upućeno na vanredni tehnički pregled.000. (1) Na vanredni tehnički pregled uputiće se motorno ili priključno vozilo koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti ure aja za upravljanje ili ure aja za zaustavljanje. potvrda o vlasništvu vozila biće dostavljena nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji. zamijeni drugi vozač najkasnije nakon devet sati upravljanja vozilom. vozilo koje izduvnim gasovima ili na drugi način prekomjerno zaga uje vazduh. vrstu i registarski broj vozila. 6) ne obezbijedi da vozača koji upravlja autobusom. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 20 tona. saobraćajne signalizacije i opreme na putevima (član 4). .000. odnosno nakon pre enih 500 km puta (član 201). popravlja ili prepravlja vozila ili pušta u saobraćaj vozila.000. razlog oduzimanja.00 KM do 5. a novčanom kaznom u iznosu od 1. XI .00 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost ako: 1) ne održava javne puteve za bezbjedan i nesmetan saobraćaj ili ne organizuje i trajno kontroliše stanje i održavanje javnih puteva. (4) Bliže odredbe o sadržaju programa i načinu održavanja predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa i programu i načinu provjere poznavanja saobraćajnih propisa. nadležni organ koji je uputio vozilo na vanredni tehnički pregled privremeno će oduzeti i zadržati knjižicu vozila dok se navedene neispravnosti ne otklone i dok se to ne potvrdi na novom tehničkom pregledu. 3) 4) ne uspostavi Centralni registar ili redovno ne dostavlja odgovarajuće podatke Centralnom registru (član 10). kad u toku 24 časa prelazi više od 500 km. stav (4) ovog zakona. ili se ustanovi druga neispravnost za koju je propisano isključivanje iz saobraćaja.KAZNENE ODREDBE Član 232. Član 231.000. objekata.00 KM do 10. ime i prezime vlasnika i njegovu adresu. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. odnosno vlasnik vozila iz stava (2) ovog člana ne preuzme privremeno oduzetu i zadržanu knjižicu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. saobraćajnih znakova i vještine upravljanja motornim vozilom. o čemu izdaje potvrdu u skladu sa članom 230.

bojom.000. 3) naredi ili dozvoli vuču natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila. Član 233. (1) i (2). 7) ne postavi ili ne održava saobraćajne znakove na putu tako da budu lako uočljivi danju i noću. ne oprema i ne održava puteve tako da odgovaraju svojoj namjeni i bezbjednosti saobraćaja (član 11. ili preko najveće dozvoljene mase. 11) postupi protivno odredbama člana 149. opremu i ure aje za vozila proizvedene u inostranstvu protivno odredbama člana 205. stubove ili druge slične predmete kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraćajnih znakova. ne izgra uje. (2) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 500. (1) Novčanom kaznom od 1. st. 9) na javnom putu van naselja sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera na kojem postoje samo dvije saobraćajne trake ne odvoji te trake odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu.000. ili da se takvo vozilo upotrebljava u saobraćaju na putu protivno odredbama člana 126.7) pušta u saobraćaj motorna i priključna vozila. 5) naredi ili dozvoli da se njegovo vozilo u saobraćaju na putu optereti preko dozvoljene nosivosti.00 KM do 1. protivno odredbama člana 87.00 KM kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako: 1) ne projektuje. ne dopuni ili ne zamijeni saobraćajne znakove koji ne odgovaraju izmijenjenim uslovima saobraćaja na putu ili zahtjevima bezbjednosti saobraćaja (član 131).00 KM do 8. rezervne dijelove. 14) ne obavijesti najbližu policijsku stanicu o prijemu lica povrije enog u saobraćajnoj nesreći ili o smrti lica povrije enog u saobraćajnoj nesreći (član 157). odnosno traktora s prikolicom. prepravlja ili popravlja u većem obimu vozila na motorni pogon i priključna vozila protivno odredbama člana 206. a na magistralnom putu ne obilježi ih i ivičnim linijama (član 143. ili ako ne ukloni. stav (5). ili ako se njegovim vozilom prevozi teret koji nije raspore en ili pričvršćen na način odre en u članu 127. (1) i (2). izgledom ili mjestom postavljanja podražavaju ili liče na neki saobraćajni znak. stav (1)). ili zasljepljuju učesnike u saobraćaju. 8) pojedinačno proizvodi. ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju osobine puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila.00 KM odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. svjetla. 4) naredi ili dozvoli da se na njegovo vozilo ugrade ure aji za davanje posebnih znakova. 13) na putu na kojem su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojem se izvode radovi ne postupi prema odredbama člana 151. st. 6) u pogledu obilježavanja javnih puteva saobraćajnim znakovima ne postupi prema odredbama člana 130. 12) ne postavi ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih signala na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou u slučajevima iz člana 150. ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za bezbjednost saobraćaja (član 133). 8) na javnom putu postavi table. ili koji svojim oblikom.000. 10) ne postavi odgovarajuće saobraćajne znakove ispred prelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou (član 145). znakove. . stav (2)). ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. 2) naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom na motorni pogon vuče priključno vozilo protivno odredbama člana 81.

00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. 17) naredi ili dozvoli da vozač. ne postupi u skladu sa članom 23.. ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje.00 KM do 300. 3) ne preduzima praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na putu. odnosno vozač-instruktor koji u organizmu ima alkohola ili pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola počne da upravlja vozilom.15) naredi ili dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo da upravlja motornim vozilom. (4) Za prekršaje iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 500. stav (3)). . 7) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje vozilo za prevoz djece koje nije obilježeno posebnim znakom (član 30. 4) 5) ne postupi prema odredbama člana 22. naredi ili dozvoli da vozač upravlja motornim vozilom u saobraćaju protivno odredbi člana 227. stav (1)). stav (5)). stav (1)). Član 234. 23) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje motorno ili priključno vozilo koje je upućeno na vanredni tehnički pregled.500. a nije obavljen taj pregled (član 231).: 18) vozač autobusa ili teretnog motornog vozila ili skupa vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. tahograf i pneumatike (član 203.00 KM do 300.00 KM i odgovorno lice u državnom organu.000. (3) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 100.00 KM do 1. ili nema pravo da upravlja vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (član 172.00 KM kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako: postupi protivno odredbi člana 7. (1) 1) 2) Novčanom kaznom od 400. gdje je put uzrok saobraćajnih nesreća (član 21. predmete ili materije koje mogu da ometaju ili ugroze bezbjednost saobraćaja ili zaga uju okolinu (član 26. 16) naredi ili dozvoli da vozilom upravlja vozač za kojeg se može zaključiti da zbog umora. odnosno da osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom protivno odredbama člana 174.500 kg upravlja vozilom neprekidno duže od četiri sata i trideset minuta (član 199. bolesti. stav (1)). ure aje za zaustavljanje. 6) ostavi na putu oštećena vozila. stav (1)). 20) 21) 22) postupi protivno odredbama člana 206. (2) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 100. teškog psihičkog stanja ili upotrebe opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje nije u stanju da bezbjedno upravlja vozilom (član 173.00 KM i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost vlastitim radom i sredstvima u vidu zanatske djelatnosti. 19) u saobraćaju na putu koristi vozilo koje ne ispunjava propisane uslove u pogledu dimenzija. stav (1)). na vozilu koristi registarske tablice koje nisu izdate za to vozilo (član 209. ure aje za spajanje vučnog i priključnog vozila.). ne postupi prema odredbama člana 20. ukupne mase ili osovinskog opterećenja.00 KM do 5.

24) naredi ili dozvoli da njegova motorna ili priključna vozila učestvuju u saobraćaju na putu bez probnih tablica. ili nema pravo da upravlja vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (član 172. 11) ne obezbijedi da teret na vozilu noću. ili poslije isteka važenja probnih tablica (član 207. 16) upravlja vozilom. ili dozvoli. kao i vrhove pješačkih ostrva. 17) motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača osposobljava za praktično upravljanje vozilom ne obilježi posebnim tablicama (član 183.8) na svoja motorna ili priključna vozila ne stavi propisanu oznaku o najvećoj dozvoljenoj brzini kretanja za ta vozila (član 46. stav (1)). ili naredi da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo da upravlja motornim vozilom. 14) ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel.00 KM do 300. ostrva za usmjeravanje saobraćaja i druge objekte na kolovozu koji noću nisu dovoljno osvijetljeni ne obilježi na način propisan u članu 141. stav (3)). odnosno upravlja vozilom a nije obavilo kontrolni zdravstveni pregled (čl. (2) Za prekršaje iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 500.000. osim ure aja za: upravljanje. 25) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje njegovo motorno ili priključno vozilo poslije isteka važenja saobraćajne dozvole ili potvrde o korišćenju probnih tablica (član 211). stav (3). stav (3)).00 KM do 1. st. stav (2)). odnosno osvijetljeni na način propisan u članu 151. 15) prilikom izvo enja radova na putu postavi branike koji nisu obojeni. stav (3).00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. ili ih ne osvijetli sopstvenim izvorom svjetlosti (član 135). 20) dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nije obavilo kontrolni zdravstveni pregled. (2) i (3)). 9) 10) naredi ili dozvoli vuču neispravnog vozila na motorni pogon protivno odredbama člana 85. 195. bude označen na način utvr en u članu 129. regionalnom i lokalnom putu znakove opasnosti i znakove izričitih naredbi ne presvuče reflektujućim materijama. 13) na autoputu. 19) dozvoli da se kandidat za vozača motornog vozila obučava iz praktičnog dijela obuke bez zdravstvenog pregleda (član 193. i 197). zaustavljanje. stav (1)). 26) obavlja tehnički pregled suprotno odredbama člana 217. 21) naredi ili dozvoli da njegovim motornim i priključnim vozilom u saobraćaju upravlja vozač protivno odredbama člana 200. 12) ako ukloni ili ošteti saobraćajni znak ili izmijeni značenje saobraćajnog znaka (član 132. .196. naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom prevozi teret protivno odredbama člana 129. tahograf i pneumatike (član 203).00 KM i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost. spajanje vučnog ili priključnog vozila. 23) naredi ili dozvoli da njegova neregistrovana motorna ili priključna vozila učestvuju u saobraćaju na putu (član 207. magistralnom.). stav (2). (2) i (3). kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (3) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 100. 22) naredi ili dozvoli da se u saobraćaju na putu koristi vozilo koje nema propisanu opremu ili ispravne propisane ure aje. 18) izda me unarodnu vozačku dozvolu protivno odredbi člana 192. st.

00 KM i odgovorno lice u državnom organu. st. 7) vozač koji s lijeve strane pretiče vozilo koje je na kolovozu zauzelo takav položaj i čiji vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo (član 58. 5) vozač koji na mjestu na kojem je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ne zaustavi vozilo na znak crvenog svjetla (član 51.00 KM kazniće se za prekršaj: 1) vozač koji ne zaustavi vozilo kad nai e na vozilo kojim se prevoze djeca. stav (3)). vozač koji počne preticanje zaustavljene kolone vozila ili kolone vozila u kretanju (član 61. stav (3). . 14) vozač koji počne preticanje ili obilaženje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena kretanju vozila iz suprotnog smjera ako po izvršenom preticanju ili obilaženju ne može bez ometanja ili ugrožavanja drugih učesnika u saobraćaju ponovo da zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije početka preticanja ili obilaženja.(4) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 100. stav (1) tačka 1)). 3) vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je za više od 30 km na sat veća od dozvoljene brzine. stav (1) tačka 2)). 44. 16) 17) vozač koji pretiče drugo vozilo protivno odredbama člana 64. (1) Novčanom kaznom od 100. stav (1)). i 46.00 KM do 300. stav (1) tačka 1)). 2) vozač koji na putu postupa protivno odredbama člana 40. 9) 10) vozač koji povećava brzinu kretanja svog vozila dok ga drugo vozilo pretiče (član 60. kad je to vozilo zaustavljeno na kolovozu radi ulaženja ili izlaženja djece (član 30. stav (1) tačka 4)). ili ako ga pretiče sa desne strane kad izme u tog vozila i desne ivice kolovoza ne postoji saobraćajna traka (član 58. 8) vozač koji s lijeve strane pretiče vozilo koje se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza. odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dozvoljene brzine (čl. stav (1) tačka 3)). 4) vozač koji u vezi s propuštanjem vozila postupi protivno odredbama člana 49. 5) i 6)). stav (4)). 11) vozač koji počne preticanje ili obilaženje kad je vozač vozila koje se kreće iza njega počeo preticanje (član 61. 12) vozač koji počne preticanje kad je vozač vozila koje se na istoj saobraćajnoj traci kreće ispred njega dao znak da namjerava da izvrši preticanje ili obilaženje (član 61. 13) vozač koji počne preticanje kad saobraćajna traka kojom namjerava da to učini nije slobodna na dovoljnom rastojanju i time ugrozi ili ometa saobraćaj iz suprotnog smjera (član 61.00 KM do 300. kao i vozač koji počne preticanje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena prinudnom zaustavljanju vozila (član 61. 15) vozač koji obavlja preticanje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena saobraćaju iz suprotnog smjera ispred vrha prevoja puta ili u krivini gdje je preglednost nedovoljna (član 63). (1) i (2)). stav (2)). stav (1)). stav (1) tač. stav (2)). 6) vozač koji nedozvoljeno pretiče sa desne strane (član 58. vozač koji pretiče vozilo koje je stalo ispred obilježenog pješačkog prelaza radi propuštanja pješaka (član 65). Član 235. 18) vozač koji ne zaustavi vozilo ispred obilježenog pješačkog prelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz (član 111.

28) vozač koji upravlja motornim vozilom one kategorije koja nije naznačena u njegovoj vozačkoj dozvoli (član 185). kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi preko 1g/kg (član 174. 32) i 33) stava (1) ovog člana.000. stav (2)). 13). ili ako ga za vrijeme vožnje ne uključi (član 203.19) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje spušten. 34) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom protivno odredbi člana 227. 25) vozač koji upravlja vozilom pod dejstvom opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje (član 173. 11). 24) učesnik u saobraćaju koji ne postupa po zahtjevu izraženom pomoću znaka ili prema naredbi ovlašćenog lica (član 152. stav (1)). 17). vozaču ili vozaču-instruktoru. 32) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim ili priključnim vozilom poslije isteka važenja saobraćajne dozvole ili potvrde o korišćenju probnih tablica (član 211. izreći će se i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do šest mjeseci. 26). 25). 26) vozač koji upravlja ili počne da upravlja vozilom u saobraćaju na putu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. ure aje za spajanje vučnog i priključnog vozila. .). 21) vozač koji u saobraćaju na putu upotrebljava vozilo protivno odredbi člana 126. ili izmijeni značenje saobraćajnog znaka (član 132. 33) vozač ili vozač-instruktor koji odbija da se obavi ispitivanje pomoću odgovarajućih sredstava i aparata ili stručni pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. (3) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kojim je izazvana saobraćajna nesreća. a vozaču.00 KM do 1.). 15). stav (1)). 3). stav (1)). izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog do četiri mjeseca. a i za druge prekršaje iz tog stava ta mjera može se izreći u istom periodu. 2). uz kaznu. stav (1)). odnosno da prugom nailazi voz (član 114. učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 300. stav (5). odnosno da li se nalazi pod dejstvom opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje (član 220. 30) vozač koji učestvuje u saobraćaju s neregistrovanim vozilom (član 207). ili ako se daju svjetlosni ili zvučni signali upozorenja da će taj ure aj početi da se spušta. 27) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom (član 184). 1). 14). 10). 23) lice koje postupi protivno odredbi člana 133. (1) i (2)). 5). (2) Za prekršaje iz tač. 29) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje ne ispunjava propisane uslove u pogledu dimenzija. stav (2)). ukupne mase ili osovinskog opterećenja. 22) lice koje ukloni ili ošteti saobraćajni znak ili opremu puta. st. 20) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi kad se pojavi crveno trepćuće ili crveno neprekidno svjetlo (član 115. ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje.00 KM. uz kaznu. tahograf. 18). pneumatike ili nema tahograf. 31) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim ili priključnim vozilom koje nije registrovano (član 208. ili ako je taj ure aj već počeo da se spušta. ure aje za zaustavljanje. stav (2)).

15) vozač koji u odnosu na pješaka koji je stupio ili stupa na obilježeni pješački prelaz postupa protivno odredbama člana 111. stav (2). stav (1)). 11) vozač koji vozilom presiječe kolonu djece. 5) vozač koji se ne kreće desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja (član 39. 16) vozač koji se vozilom približava prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na način protivan odredbama člana 113.(4) Osim novčane kazne za prekršaje iz stava (2) ovog člana. stav (1) i člana 122. vozaču ili vozaču-instruktoru odre uju se i dva kaznena boda. vojnika. stav (1)). 8) vozač koji se približava raskrsnici tolikom brzinom da ne može da se zaustavi i propusti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza (član 50. 4) vozač koji namjerava da na putu obavi neku radnju vozilom a prethodno se nije uvjerio da to može da učini bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili za imovinu (član 36). 6) vozač koji na putu sa kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera. stav (3)). (1) Novčanom kaznom od 50. 18) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila pod pratnjom postupi protivno odredbama člana 125. stav (1)). 12) 13) 14) vozač vozila na motorni pogon koji prilikom vuče priključnog vozila postupi protivno odredbama člana 81. 7) vozač koji brzinu kretanja svog vozila ne prilagodi osobinama i stanju puta i drugim saobraćajnim uslovima tako da vozilo ne može blagovremeno da zaustavi pred preprekom koju pod datim uslovima može da predvidi (član 43. gonič stoke koji ne nadzire stoku koja se kreće po putu (član 104. stav (2)). odre uje se i jedan kazneni bod. (2) i (3). pješak. na kojem postoje najmanje četiri saobraćajne trake. . 17) vozač motornog vozila koje vuče drugo motorno vozilo ako postupi protivno odredbama člana 118. stav (2)). st. 3) vozač koji se nesmanjenom brzinom kreće pored vozila javnog prevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu i time ugrozi lica koja u to vozilo ulaze ili iz njega izlaze (član 30. stav (1)). stav (1).00 KM kazniće se za prekršaj: 1) lice koje na putu ostavi oštećeno vozilo. 10) lice koje postupi protivno odredbama člana 70. stav (1)) ili koji vozilo u kretanju drži protivno odredbama člana 39. prelazi vozilom na kolovoznu traku namijenjenu za saobraćaj vozila iz supratnog smjera (član 40.00 KM do 250. Član 236. pogrebnu povorku ili drugu organizovanu povorku koja se kreće po kolovozu (član 80). odnosno vodič ili gonič stoke koji postupi protivno odredbi člana 92. 2) vozač koji sa kolovoza ne ukloni predmete koji sa vozila padnu na put i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put (član 26. a za ostale prekršaje iz stava (1) ovog člana vozaču ili vozaču-instruktoru. predmete ili materije koje mogu da ometaju ili ugroze bezbjednost saobraćaja (član 26. osim novčane kazne. stav1)). stav (2). 9) ozač koji obavlja preticanje ili obilaženje kad s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu u saobraćaju ili na tehničke osobine vozila ugrožava druge učesnike u saobraćaju (član 58.

vlasnik vozila ako u roku od osam dana ne vrati registarske tablice nadležnom organu (član 208. za prekršaje iz stava (1) ovog člana vozaču se odre uju i jedan ili dva kaznena boda. od (1) do (4). 3) vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je za više od 20 do 30 km na čas veća od dozvoljene brzine. stav (2)). st. ili nanosi šteta putu ili objektima na putu (član 127. učinilac prekršaja kazniće se novčanom kaznom od 100. stav (5). 23) vozač koji na zahtjev ovlašćenog lica ne preveze lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove (član 156. stav (4)). kod kojeg se utvrdi da količina alkohola u krvi prelazi količinu od 0. stav (1)). ili iza autobusa kojim se obavlja prevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu kada lica moraju da pre u preko saobraćajne trake ili biciklističke trake kojom se njegovo vozilo kreće (član 30. 2) vozač koji mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila (član 42.00 KM kazniće se za prekršaj: 1) vozač koji ne zaustavi vozilo iza vozila javnog prevoza putnika. stav (1)). st. (1) i (2)). 4) vozač koji na raskrsnici skrene vozilom u pravcu označenom zelenom svijetlećom strelicom i pri tome ometa saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji ulazi. . 28) 29) 30) vozač koji postupi protivno odredbama člana 190. vlasnik vozila koji postupi protivno odredbama člana 208.3 g/kg do 1 g/kg (član 174. stav (3). i član 46. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) ovog člana izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju. 22) lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći ako postupi protivno odredbama člana 154. st. (3) Osim novčane kazne. (1) Novčanom kaznom od 50. (2) i (3). a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. stav (1)). Član 237. stav (1)). može se izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. vlasnik vozila koji svoje vozilo da na upravljanje licu iz člana 172. vlasnik vozila koji ne podnese podatke o identitetu lica kojem je dao vozilo na upravljanje (član 172. a nije podvrgnuto tom pregledu (član 231). ili prouzrokovana saobraćajna nesreća. stav (4)). stav (1).00 KM i odrediće mu se jedan ili dva kaznena boda. 20) vozač koji vozilom prevozi teret kojim se ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju. stav (2) tačka 1). stav (3)). 31) vozač koji u saobraćaju na putu učestvuje motornim ili priključnim vozilom koje je upućeno na tehnički pregled. 24) 25) 26) ako ne postupi prema odredbama člana 158.00 KM do 300. stav (1). odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 30 do 50 km na čas veća od dozvoljene brzine (član 44.19) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila s pravom prvenstva prolaza postupi protivno odredbama člana 126. ili ne propusti pješake koji prelaze preko kolovoza (član 52. 21) vozač koji se vozilom kreće saobraćajnom trakom na kojoj je svjetlosnim saobraćajnim znakom označeno da je zabranjen saobraćaj u smjeru u kojem se on kreće (član 139. 27) vozač koji upravlja ili počne da upravlja vozilom u saobraćaju na putu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom.

(1) i (2) i član 120). stav (1)). 25) vozač koji u vezi sa raspore ivanjem tereta na vozilu ili označavanjem tereta postupi protivno odredbama člana 128. vozač koji postupi protivno odredbama člana 90. 20) 21) vozač motornog vozila koji postupi protivno odredbi člana 120. 9) 10) 11) vozač koji svojim vozilom noću vuče vozilo na motorni pogon protivno odredbama člana 83.500 kg.5) vozač koji u slučajevima iz člana 60. odnosno ne zaustavi vozilo na pogodnom mjestu. . ili ako ta svjetla upotrebljava na način suprotan odredbama člana 95. 15) vozač motocikla i lakog motocikla i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (član 102). 19) vozač motornog vozila koji zaustavi vozilo na autoputu ili na autoputu obavlja polukružno okretanje vozilom iz jednog smjera saobraćaja u suprotni smjer. 8) vozač koji prije nego što napusti vozilo ne preduzme sve mjere kojima se sprečava da ono samo krene s mjesta na kojem je ostavljeno (član 78). stav (3) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza. 23) 24) vozač koji upravlja vozilom koje je opterećeno protivno odredbi člana 127. stav (1). gonič stoke i vozač vozila koje se ne smatra motornim vozilom. stav (1)). kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. ako ne drži svoje vozilo na propisanom rastojanju od istog takvog vozila ispred sebe (član 97. ne označi na način iz člana 129. 26) vozač koji teret na vozilu noću. vozač koji optereti vozilo kojim upravlja protivno odredbama člana 127. ili kretanje unazad (član 117. st. 14) vozač vozila na motorni pogon čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. 18) pješak. ili koje prelazi pješački prelaz (član 65). stav (2) tač. 13) vozač koji ne drži potrebno rastojanje kad se kreće iza drugog vozila (član 96). ili mu je dužina veća od sedam metara. vozač vozila na motorni pogon koji upotrebljava svjetla za označavanje vozila protivno odredbama člana 94. 7) vozač koji vozilom pretiče drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prelazu. (1) i (3)). st. ili vozač motornog vozila koje ne može da razvije brzinu od najmanje 40 km na čas ako se kreću po autoputu ili putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila ili brzom putu (član 116. 6) vozač koji poslije izvršenog preticanja ili obilaženja vozilom ponovo ne zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se do tada kretao (član 62). st. 22) vozač vozila na motorni pogon koji za vrijeme kretanja kroz tunel ne drži upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta (član 124). (2) i (3). 16) pješak koji na obilježenom pješačkom prelazu na kojem je saobraćaj pješaka regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima za pješake ne postupi prema tim znakovima (član 109. od 2) do 5). 17) učesnik u saobraćaju koji je prilikom prelaženja preko željezničke pruge u istom nivou postupio protivno odredbama člana 115. vozač koji vozilom na putu kroz tunel izvodi radnje čije je izvo enje u tunelu zabranjeno (član 123). 12) vozač vozila na motorni pogon koji po magli ne upotrebljava propisana svjetla.

stav (1)). 6) vozač koji prilikom znatnijeg smanjivanja brzine kretanja vozila postupi protivno odredbi člana 42. odrediće mu se jedan ili dva kaznena boda. 9) vozač koji se vozilom ne kreće u obaveznom pravcu označenom zelenim svjetlom u obliku zelene svijetleće strelice (član 52. st. . ili kad u toku 24 časa upravlja duže od devet sati (član 199. stav (2). (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. svjetlosno-signalne i reflektujuće ure aje ili materije koji daju svjetla crvene boje. kao i vozač posebno obilježenog vozila za prevoz djece. stav (1).27) vozač koji postupa suprotno odredbama člana 186. 3) vozač vozila javnog gradskog prevoza putnika. 5) vozač čije vozilo. vozač koji zaustavi ili parkira svoje vozilo protivno odredbama čl.00 KM kazniće se za prekršaj: vozač koji upravlja vozilom za prevoz djece koje nije obilježeno posebnim znakom (član 30.00 KM. vozač koji postupa protivno odredbi člana 209. (2). stav 4. stav (2). stav (2)). st. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća vozaču se može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. 29) 30) vozač koji postupa suprotno odredbama člana 200. ili posebno obilježenom vozilu za prevoz djece. stav (5)). stav (1) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza. (1) 1) Novčanom kaznom od 40. vozač koji pri zaustavljanju ili parkiranju vozila ne postupi prema odredbama člana 70. stav (3)).00 KM do 200. (2) i (3). st. koji prilikom uključivanja u saobraćaj sa stajališta postupi protivno odredbi člana 31. 7) vozač koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo povećava brzinu kretanja na način da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe (član 43. (1) i (3)). vozač koji vuče neispravno vozilo na motorni pogon protivno odredbama člana 85. 28) vozač koji teretnim motornim vozilom čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. i 74. 2) vozač koji ne omogući uključivanje u saobraćaj vozilu javnog gradskog prevoza putnika. vozač motornog vozila koji pri vuči drugog motornog vozila postupi suprotno članu 81. ima na prednjoj strani svjetlosne. 8) vozač koji prilikom prolaza kroz raskrsnicu postupi protivno odredbi člana 50. st. 4) vozač koji prilikom upravljanja vozilom koristi mobilni telefon protivno odredbama člana 33. stav (4). protivno odredbama člana 35. kad ta vozila izlaze sa stajališta (član 31.500 kg ili autobusom upravlja neprekidno duže od četiri sata i 30 minuta. vozač koji pri preticanju ne drži svoje vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče (član 62). a na zadnjoj strani svjetla bijele boje. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. Član 238. (7) i (8). stav (3). 73. 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) vozač koji obavlja mimoilaženje protivno odredbama člana 55. učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 50. vozač koji u slučaju iz člana 60. vozač koji vozilo zaustavljeno na kolovozu ne označi posebnim znakom na način propisan u članu 77.

36) učesnik u saobraćaju koji se ne pridržava ograničenja. 30) pješak koji prilikom prelaženja preko kolovoza na mjestu na kojem nije obilježen pješački prelaz ometa saobraćaj vozila (član 110). 38) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje nema ispravne propisane ure aje i opremu osim ure aja za upravljanje. lakog motocikla ili motocikla koji prevozi drugo lice protivno odredbama člana 101. 21) 22) vozač bicikla. 31) vozač koji ometa prolaz pješaka koji su stupili na obilježeni pješački prelaz na kojem je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima. 19) vozač koji pri vuči neispravnog vozila na motorni pogon postupi protivno odredbama člana 89. stav (1)). tahografa i pneumatika (član 203. 25) vozač zaprežnog vozila koji ne upravlja zaprežnim vozilom koje se kreće po putu. bicikla sa motorom. stav (1) i čl. odnosno traktor s priključnim vozilom protivno odredbama člana 87. stav (4)).18) vozač koji vuče natovareno teretno motorno vozilo. bicikla sa motorom. 23) vozač bicikla. stav (2)). ure aja za spajanje vučnog i priključnog vozila. 37) ako ne obilježi vozilo posebnim znakom (član 186. i 122. odnosno isključivanja s autoputa postupi protivno odredbama člana 121. ili znacima koje daje ovlašćeno lice. zabrana ili obaveza izraženih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova. lakog motocikla ili motocikla koji se ne kreće na način propisan u članu 99. stav (1)). lakog motocikla ili motocikla koji postupi protivno odredbama člana 100. a kojima je na takvom prelazu dozvoljen prolaz (član 111. stav (2). stav (9)). ili koji zaprežno vozilo ostavi bez nadzora na putu (član 103). 27) pješak koji se na putu koji ima trotoar ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka kreće kolovozom (član 106. osim saobraćajnih znakova ograničenja brzine (član 130. 120. vozač bicikla. 34) vozač motornog vozila koji se na autoputu ne kreće krajnjom desnom saobraćajnom trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni (član 119). ure aja za zaustavljanje. pješak koji na obilježenom pješačkom prelazu postupi protivno odredbama člana 109. 28) 29) pješak koji preko kolovoza i biciklističke staze ili trake prelazi na način protivan odredbama člana 108. (1) i (3) i člana 118. stav (1)). st. 26) pješak koji se nepotrebno zadržava na kolovozu ili se kreće po kolovozu na način kojim se ometa ili sprečava saobraćaj vozila (član 105). . 24) vozači bicikla i bicikla sa motorom i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (član 102). 33) vozač koji ne zaustavi svoje vozilo na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila i ne preduzme potrebne mjere da ga što prije ukloni s kolovoza autoputa ili puta rezervisanog za saobraćaj motornih vozila ili brzog puta (član 117. 35) vozač motornog vozila koji prilikom uključivanja na autoput. bicikla sa motorom. st. (2) i (3). 32) vozač motornog vozila koji na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila postupi protivno odredbama člana 117. 20) vozač vozila na motorni pogon koji u vezi s upotrebom kratkih svjetala postupi protivno odredbama člana 93.

4) vozač koji prije obavljanja odre enih radnji vozilom ne obavijesti o svojoj namjeri druge učesnike u saobraćaju (član 37). (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. (1) Novčanom kaznom od 30. 10) vozač koji prilikom skretanja postupi protivno odredbama člana 48. Član 239. 13) 14) 15) 16) vozač koji obavlja mimoilaženje protivno odredbama čl. 12) vozač kojem je svjetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu ako vozilom u e u raskrsnicu i ako je gustina saobraćaja takva da se na raskrsnici mora zaustaviti i na taj način ometa ili onemogućava saobraćaj drugim vozilima koja dolaze s bočnih kolovoza (član 54). ili ako utiče na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje bezbjednost saobraćaja (član 32).00 KM kazniće se za prekršaj: 1) lice koje se prevozi vozilom ako na bilo koji način ometa vozača u upravljanju vozilom. 7) vozač koji smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da svojim vozilom pričinjava smetnje normalnom odvijanju saobraćaja (član 43. 5) vozač koji za kretanje svog vozila koristi put. stav (2). vozač koji zaustavi ili parkira vozilo protivno odredbama člana 71. vozač koji obavlja obilaženje protivno odredbama člana 59.00 KM. ne propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću pravcem u kojem je saobraćaj otvoren. odnosno stazu koja nije namijenjena za saobraćaj one vrste vozila kojoj to vozilo pripada (član 38). st. (1) i (2)). učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 50. stav (1)). st. vozač koji prilikom davanja zvučnih znakova upozorenja postupi protivno odredbama člana 67. i 56. 6) vozač koji prilikom kretanja vozila unazad postupi protivno odredbama člana 41. (3) i (4) i član 46. stav (3)).00 KM do 200. 9) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom na kojem nema propisanu oznaku najveće dozvoljene brzine za to vozilo (član 46. 11) vozač koji prilikom napuštanja raskrsnice u slučaju iz člana 53. 3) vozač koji u putničkom automobilu prevozi dijete protivno odredbi člana 34. odnosno kolovoz ili saobraćajnu traku. 17) lice koje na zaustavljenom ili parkiranom vozilu otvara vrata i time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju. . stav (1). odrediće mu se jedan kazneni bod. 2) vozač ili drugo lice koje se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže bezbjednosnim pojasem (član 34. registarske tablice i me unarodnu oznaku zemlje registracije prema odredbama člana 212. ili ugrožava bezbjednost saobraćaja (član 72). 55.39) vozač motornog i priključnog vozila registrovanog u stranoj zemlji ako nema važeću saobraćajnu dozvolu. 8) vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 10 do 20 km na čas veća od dozvoljene brzine (član 44. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. stav (2)).

ovog zakona. ili ako se daju svjetlosni i zvučni znakovi koji upozoravaju da će taj ure aj početi da se spušta. stav (5)).00 KM. stav (1)).18) 19) vozač vozila na motorni pogon koji svojim vozilom vuče drugo vozilo protivno odredbama člana 81. vozač koji prilikom vuče vozila na motorni pogon ne postupi na način propisan u članu 84. 30) ako vozač za vrijeme upravljanja motornim vozilom ne koristi pomagala koja su upisana u obrazac njegove vozačke dozvole (član 172. i 107. vozač koji postupi protivno članu 112. 28) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom a njegovoj vozačkoj dozvoli je istekao rok važenja (član 172. 22) 23) 24) 25) vozač koji upravlja motornim vozilom bez upaljenog kratkog svjetla (član 90. stav (1)). 33) vozač koji kod sebe nema važeću potvrdu za korišćenje probnih tablica. 26) pješak koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje saobraćaja spušten. ili je ne pokaže na zahtjev ovlašćenog lica (član 211. 27) pješak koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi. kad se pojavi crveno trepćuće svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo (član 115. ili na kojem su te tablice postavljene tako da se dobro ne vide ili nisu čitljive (član 210). 1). stav (1) i član 212). Član 241. odrediće mu se jedan kazneni bod. pješak koji se kolovozom kreće protivno odredbama čl. stav (2)). odnosno da se prelazu puta preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće po šinama (član 114. tač. gonič stoke koji stoku ne drži što bliže desnoj ivici puta (član 104. ili ako je taj ure aj već počeo da se spušta. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. ili je ne pokaže na zahtjev ovlašćenog lica (član 211. Svi prihodi nastali primjenom ovog zakona pripadaju nadležnim organima. 20) lice koje upravlja neispravnim vozilom na motorni pogon koje se vuče pomoću užeta ili krute veze ako nema odgovarajuću dozvolu (član 86). 29) vozač koji nema kod sebe odgovarajuću važeću vozačku dozvolu. stav (1)). (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. Član 240. 32) vozač motornog vozila koje nema propisan broj registarskih tablica. učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 50. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća. vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. stav (1)). 34) vozač koji kod sebe nema važeću saobraćajnu dozvolu za vozilo kojim upravlja. 21) vozač koji neispravno vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta ako je rastojanje izme u vučnog i vučenog vozila kraće od propisanog (član 88). 31) vozač-instruktor koji na putu osposobljava kandidata za vozača na motornom vozilu koje nije označeno posebnim tablicama (član 183. 106. . u skladu sa članom 2. ili je ne pokaže na zahtjev ovlašćenog lica (član 172. stav (2)).00 KM do 150.).

Ako je odlukom nadležnog organa zabranjeno vozaču-instruktoru upravljanje motornim vozilom. Član 243. Pod uslovom reciprociteta. 25). Član 247.Sprovo enje ovog zakona. Član 244. odnosno izdavanje prekršajnog naloga obavlja ovlašćeno lice nadležnog organa za poslove kontrole i regulisanja saobraćaja na putevima u entitetima. zdravstvene ustanove. (2) Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne računa se u vrijeme trajanja zabrane upravljanja motornim vozilom. (3) Podatke iz evidencije predvi ene u stavu (1) ovog člana mogu da koriste: pravosudni organi. u Bosni i Hercegovini pokrenuće se prekršajni postupak ako to zahtijeva nadležni strani organ . (4) Evidencija o izrečenim kaznama. protiv vozača koji ima prebivalište u Bosni i Hercegovini a u stranoj zemlji učini saobraćajni prekršaj prema propisima te zemlje. pod uslovom da učinilac prekršaja u odre enom roku. (3) Izvršenje mjere iz stava (2) ovog člana ne može se odga ati.00 KM na licu mjesta. (1) O izrečenim kaznama. ovog zakona. zabranama i mjerama. (2) Nadležni organ koji izrekne kaznu ili zabranu upravljanja motornim vozilom.a vozač za taj prekršaj može da bude kažnjen na osnovu ovog zakona ako za taj prekršaj nije bio kažnjen u zemlji u kojoj je prekršaj učinjen. . 26). Član 242. policija. Član 246. (2) Odgo eno izvršenje zabrane iz stava (1) opozvaće se ako učinilac prekršaja u roku za koji je izvršenje odgo eno učini novi prekršaj za koji je propisano izricanje ili mogućnost izricanja zabrane upravljanja motornim vozilom. u skladu s propisom entiteta. kantonima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. zabranama i mjerama iz stava (2) ovog člana vozačima motornih vozila i motornim vozilima vodi se kod nadležnog organa prema mjestu prebivališta. Izricanje novčane kazne u iznosu do 50. obrazovne ustanove i nevladine organizacije koje se bave pitanjima bezbjednosti saobraćaja na putevima. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine dužan je da obavijesti o tome organ koji vodi evidenciju o tim kaznama. odnosno administrativni postupak. organi koji vode prekršajni. zabranama upravljanja motornim vozilima. može da odgodi izvršenje zabrane upravljanja motornim vozilom osim za prekršaj iz tač. državni organi. saobraćajnim nesrećama. ili drugu mjeru propisanu zakonom entiteta. posljedicama saobraćajnih nesreća. vozač-instruktor ne smije da se bavi obučavanjem kandidata za vozača u upravljanju motornim vozilom za vrijeme trajanja te zabrane. 32) i 33) člana 235. (1) Trajanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom računa se od dana upisa zaštitne mjere u vozačku dozvolu za onu kategoriju ili potkategoriju za koju je zabrana izrečena. Član 245. koji ne može biti kraći od šest mjeseci niti duži od jedne godine. preduzeća. motornim i priključnim vozilima i vozačima motornih vozila vodi se evidencija prema mjestu prebivališta. pokretanje i vo enje postupka za prekršaje i preduzimanje drugih mjera za sprovo enje ovog zakona vrše nadležni organi. (1) Nadležni organ koji vodi prekršajni postupak. kao i preduzeća koja obavljaju javni prevoz ili prevoz za vlastite potrebe. kantona ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. ne učini prekršaj za koji se može izreći ta zabrana.

postavljanju preventivnih izbočina (član 47). 2) osnovnim uslovima koje put. saobraćajne kulture i koordiniranja svih subjekata koji svojim djelovanjem mogu da doprinisu većoj bezbjednosti saobraćaja. 3) 4) 5) 6) vo enju evidencije o javnim putevima i objektima na njima (član 13). nadležnih ministarstava i organa koji upravljaju putevima. XIII . obilježavanju vozila kojim upravlja lice s oštećenim ekstremitetima (član 29). Član 250. načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćeno lice (član 153).Član 248. tom vozaču. 7) saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima. osim ako nije bio u stanju da spriječi prekršaj. (1) Ako vozač koji ima stranu vozačku dozvolu na teritoriji Bosne i Hercegovine učini prekršaj za koji je ovim zakonom predvi eno da se mora ili može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom. (4) Broj članova. (2) Sredstva za rad Savjeta obezbje uju se iz buxeta institucija Bosne i Hercegovine i me unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. može se izreći zabrana korišćenja strane vozačke dozvole u istom trajanju. (3) Članovi Savjeta imenuju se iz reda stručnjaka za oblast saobraćaja na putevima. odnosno staratelj maloljetnika. XII . Član 249. (1) S ciljem unapre enja saobraćajno-obrazovnog rada.OVLAŠĆENJA ZA DONOŠENJE PROPISA ZA SPROVO\ENJE OVOG ZAKONA Član 252. njihovi elementi i objekti na njima moraju da ispunjavaju s aspekta bezbjednosti saobraćaja (član 11). umjesto zabrane upravljanja motornim vozilom. formira se Savjet za bezbjednost saobraćaja (u daljnjem tekstu: Savjet). način imenovanja predsjednika i članova Savjeta. kazniće se roditelj. kao i djelokrug.SAVJET ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA Član 251. novčanom kaznom propisanom za učinjeni prekršaj ako je taj prekršaj učinjen kao posljedica propusta dužnog staranja o maloljetniku. urediće se pravilnikom koji donosi ministar uz saglasnost Savjeta ministara BiH. o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putu (član 144). Ako maloljetnik učini radnju koja je ovim zakonom utvr ena kao prekršaj. (2) Zabrana korišćenja strane vozačke dozvole je zabrana vozaču kojem je izrečena da na teritoriji Bosne i Hercegovine upravlja motornim vozilom one kategorije ili onih kategorija na koje se zabrana odnosi. Ovlašćuje se ministar da sam ili u saradnji s odgovarajućim nadležnim organom donese bliže propise o: 1) certifikovanju vozila i uslovima koje organizacije za certifikovanje vozila moraju da ispune (član 6). usvojilac. . Vozač-instruktor pod čijim se nadzorom kandidat za vozača obučava u upravljanju motornim vozilom u saobraćaju na putu kazniće se za prekršaj koji učini kandidat za vozača.

XIV . vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica (član 215). kao i obrascu individualne kontrolne knjižice i uputstvu za njeno popunjavanje (član 202).biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i BE i potkategorije B1. sticanju zvanja instruktora vožnje (član 181). 19) dimenzijama. produženja važenja i zamjene vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama (član 187). 16) obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. 17) zdravstvenim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozači motornih vozila (član 198). 21) postupku registracije i izdavanja saobraćajne dozvole i knjižice vozila. postupku i načinu izdavanja. izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i dimenzijama. 20) homologaciji vozila i dijelova (član 205). 3) vozačima koji imaju pravo da upravljaju vozilom kategorije C . načinu davanja ovlašćenja automoto klubovima/savezima i auto-moto društvima i načinu vo enja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama (član 192).biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorije A i potkategorije A1.biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i C i potkategorija B1 i C1. sadržaju. posebnom znaku za lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu (član 186). . (1) Vozačima koji u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi u Bosni i Hercegovini imaju pravo da upravljaju motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije biće izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije tako da: 1) vozačima koji imaju pravo da upravljaju vozilom kategorije A . 18) ukupnom trajanju upravljanja vozilom. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. 15) obrascu vozačke dozvole. ovog zakona biće doneseni u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. načinu i uslovima za dobijanje licence za ispitivača (član 179). kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorije i potkategorije u vozačku dozvolu. ure ajima i opremi koju moraju da imaju vozila i osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju ure aji i oprema u saobraćaju na putevima (član 203). obliku i boji. postupku i načinu izdavanja.8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) formi i sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći (član 158). o organizovanju obuke za osposobljavanje pružanja prve pomoći (član 178). u obimu koji utiče na bezbjedno upravljanje motornim vozilom. 22) tehničkim pregledima i uslovima koje moraju da ispune organizacije za obavljanje tehničkih pregleda (član 219).PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 253. 2) vozačima koji imaju pravo da upravljaju vozilom kategorije B . Član 254. odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada u vozilima. Propisi iz člana 252. osposobljavanju vozača motornih vozila (član 183). saobraćaju u zimskim uslovima (član 170).

s. godine. koja je važila uz kategoriju C . sjednici Doma naroda. godine Sarajevo Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dr Nikola Špirić. decembra 2005. sjednici Predstavničkog doma. s. na 71. održanoj 22. usvojila je ZAKON SAOBRAĆAJA PUTEVIMA O OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRA AJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI I. r. 5) vozačima koji imaju pravo da upravljaju priključnim vozilom kategorije E.4) vozačima koji imaju pravo da upravljaju vozilom kategorije D . a primjenjivaće se nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu. C i D i potkategorija B1. decembra 2005. OSNOVNE ODREDBE . (2) Nadležni organi urediće sva pitanja iz svoje nadležnosti utvr ena ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. C1 i D1. (1) Nadležni organi uskladiće zakone iz svoje nadležnosti s ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. 4. Na osnovu člana IV. broj 262/05 22. (2) Ovaj zakon biće objavljen i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. decembra 2005. Član 256. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Mustafa Pamuk.biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B. (2) Kandidati za vozača motornih vozila koji su obuku počeli u skladu sa zakonodavstvom koje je bilo na snazi u vrijeme početka obuke završiće obuku u skladu s istim zakonodavstvom.biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija BE. i na 52. (1) Ovaj zakon stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”. CE i DE i potkategorija C1E i D1E. godine. PS BiH.a) Ustava Bosne i Hercegovine. Član 255. održanoj 21. r.

Član 3. a naročito djece. polaganje vozačkih ispita. saobraćajne signalizacije i opreme na putevima radi sigurnog i nesmetanog saobraćaja. održavati. Član 4. entitetski i kantonalni organi i organi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i organi lokalne samouprave i lokalne uprave u gradovima i općinama (u daljnjem tekstu: nadležni organi) osigurat će provo enje ovog Zakona i u okviru svoje nadležnosti donositi propise i preduzimati druge potrebne mjere za njegovo dosljedno provo enje. Član 6. dužni su vozila. moraju ih održavati tako da se na njima u svim uvjetima može odvijati siguran i nesmetan saobraćaj. Član 5. dužnosti u slučaju saobraćajne nesreće. Organi Bosne i Hercegovine. ure aje. javne službe i drugi organi koji se brinu o putevima i održavaju ih dužni su da organiziraju i trajno kontroliraju stanje i održavanje javnih puteva. objekata. te druga pitanja iz oblasti sigurnosti saobraćaja na putevima koja su jedinstvena za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine. invalida. a preduzeća i javne službe koje održavaju javne puteve. (1) Učesnici u saobraćaju dužni su poštovati odredbe ovog Zakona i druge propise iz oblasti sigurnosti saobraćaja na putevima. prepravljana ili u većem obimu popravljana vozila prije puštanja u saobraćaj moraju biti podvrgnuta certificiranju u ovlaštenoj organizaciji koja certificira vozila. uvjeti za sticanje prava na upravljanje motornim vozilima. održavaju. obrazovne organizacije. oštećivati puteve. osposobljavanje kandidata za vozača. vo enje Centralnog registra vozača i vozila. ustanove i druga pravna ili fizička lica koji školuju ili obučavaju kandidate za vozače motornih vozila dužni su izvoditi obuku na način koji će osigurati da kandidati nauče i usvoje pravila saobraćaja i etiku u saobraćaju. (1) Preduzeća. ustanove i druga pravna ili fizička lica. Ovim Zakonom utvr uju se osnovni principi me usobnih odnosa i ponašanja učesnika u saobraćaju i drugih subjekata u saobraćaju. (4) U slučaju pretrpljene štete zbog neodgovarajućeg održavanja javnih puteva povjerilac se namiruje u skladu sa zakonom o putevima. (1) Putevi namijenjeni za saobraćaj moraju biti osposobljeni za siguran i nesmetan saobraćaj i odgovarati osnovnim uvjetima propisanim ovim Zakonom. dimenzije. (2) Učesnici u saobraćaju ne smiju ometati saobraćaj. Preduzeća.Član 1. Član 2. i brinuti se o zaštiti životne sredine. objekte i opremu na putu. dijelove i opremu proizvoditi. starih i nemoćnih lica. (2) Pojedinačno proizvedena. kada proizvode. ure aje. osnovni uvjeti koje moraju zadovoljavati vozila u saobraćaju. puštati u saobraćaj. razvijati humane odnose me u ljudima radi zaštite zdravlja i života drugih lica. ili im je povjereno održavanje javnih puteva. . (2) Preduzeća. rad strukovnih organizacija u Bosni i Hercegovini. (3) Preduzeća i javne službe iz stava (1) ovog člana dužni su pravovremeno otklanjati sve nedostatke zbog kojih na odre enim mjestima dolazi do saobraćajnih nesreća. pravila saobraćaja na putevima. sistem saobraćajnih znakova i znakova koje daju ovlaštena lica. rezervne dijelove i opremu za vozila. ukupna masa i osovinsko opterećenje vozila. odnosno popravljati prema uvjetima propisanim za sigurno učešće vozila u saobraćaju na putevima. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno učešće u saobraćaju na putevima. osnovni uvjeti koje moraju zadovoljiti putevi u pogledu sigurnosti saobraćaja na putevima. popravljaju ili prepravljaju vozila i puštaju u saobraćaj vozila. uvjeti za ure aje i opremu vozila.

bez ukrštanja s poprečnim putevima i željezničkim ili tramvajskim prugama u istom nivou i u čiji saobraćaj se može uključiti. te da imaju propisane ure aje i opremu. 2) autoput je javni put posebno izgra en i namijenjen isključivo za saobraćaj motornih vozila. Preduzeća. 11) put rezerviran za saobra aj motornih vozila je javni put po kojem mogu saobraćati samo motorna vozila i koji je saobraćaj kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom. koji ima dvije fizički odvojene kolovozne trake za saobraćaj iz suprotnih smjerova. Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedeća značenja: 1) autobus je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica koje. osim sjedišta za vozača. (1) Saobraćaj na javnom putu može se ograničiti ili zabraniti samo kada je to neophodno radi sprečavanja ili otklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju. pravna ili fizička lica i drugi organi koji posjeduju vlastita vozila dužni su se brinuti o tome da vozači njihovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge uvjete za sigurno upravljanje vozilima i osigurati da njihova vozila budu ispravna. 10) put je svaki javni put i nekategorirani put na kojem se obavlja saobraćaj. prema pravilu nema zaustavnih traka i koji je kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom. 9) Centralni registar je evidencija o svim vozačima i vozilima. 4) bicikl s motorom je vozilo na motorni pogon s dva ili tri točka. (2) Postupak i uvjete za ograničenje i zabranu iz stava (1) ovog člana utvrdit će nadležni organi u skladu s važećim propisima.(3) Bliže odredbe o načinu i postupku certificiranja i uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za certificiranje vozila pravilnikom propisuje ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar) u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. 5) lahki motocikl je vozilo na motorni pogon s dva ili tri točka čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³ a snaga motora ne prelazi 11 kNJ. 8) brzi put je javni put namijenjen za saobraćaj isključivo motornih vozila. Član 7. s jednom ili dvije razdvojene kolovozne trake. 12) strana voza ka dozvola je vozačka dozvola i me unarodna vozačka dozvola koju je izdao nadležni organ strane vozačka države. . čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ i koje na ravnom putu ne može razviti brzinu veću od 50 km/h. ima više od osam sjedišta. odnosno isključiti samo odre enim i posebno izgra enim priključnim javnim putevima na odgovarajuću kolovoznu traku autoputa. koja se proteže duž biciklistička kolovoza i koja je obilježena uzdužnom linijom na kolovozu. Član 8. ustanove. 6) biciklisti ka staza je izgra ena saobraćajna površina namijenjena za saobraćaj bicikala i bicikala s motorom. 3) bicikl je vozilo koje ima najmanje dva točka i koje se pokreće isključivo snagom vozača. sa po najmanje dvije saobraćajne trake i trakom za prinudno zaustavljanje vozila. koji ima sve raskrsnice u dva ili više nivoa s poprečnim putevima i drugim saobraćajnicama (željezničkim ili tramvajskim prugama). koja se biciklistička proteže uzduž kolovoza i koja je od njega odvojena i obilježena propisanim saobraćajnim znakom. koji je kao autoput označen propisanim saobraćajnim znakom. sprečavanja oštećenja javnog puta ili izvo enja radova na javnom putu. 7) biciklisti ka traka je dio kolovoza namijenjen za saobraćaj bicikala i bicikala s motorom. Član 9.

kao i motorno vozilo na tri točka.500 kg. osim vozila za prijevoz lica ili tereta koja se kreću po šinama. 20) licenca je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta i osposobljenosti za obavljanje odre enih poslova iz oblasti sigurnosti saobraćaja. čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 350 kg a snaga motora ne prelazi 4 kNJ. ili se na bliskom me usobnom odstojanju kreću istom saobraćajnom trakom u istom smjeru pri čemu su brzina kretanja vozila i postupanja vozača me usobno uvjetovani i izme u kojih. 25) me unarodna voza ka dozvola je javna isprava koju izdaje ovlaštena organizacija na osnovu nacionalne vozačke vozačka dozvole te države. čije granice odre uje nadležni organ saobraćajnim znakovima za obilježavanje naseljenih mjesta. koje na ravnom putu može razviti brzinu etverocikl veću od 45 km/h. bicikla s motorom. najveća 32) naselje je prostor na kome se redovi ili grupe zgrada nalaze s jedne ili s obje strane puta. priborom i opremom predvi enim za vozilo. 19) lahki tricikl ili četverocikl je motorno vozilo s tri. ako njegova masa nije veća od 400 kg. . 15) kolovoz je dio površine puta namijenjen prvenstveno za saobraćaj vozila. 24) masa vozila je masa praznog vozila s punim rezervoarom goriva. ne može ući drugo vozilo. odnosno četiri točka. bez ometanja. 30) motorno vozilo je vozilo na motorni pogon koje je prvenstveno namijenjeno za prijevoz lica ili tereta na putevima. koju svako može slobodno koristiti pod uvjetima odre enim zakonom i koju je nadležni organ proglasio javnim putem. traktora. 27) motocikl je motorno vozilo s dva točka. s jednom ili više kolovozna saobraćajnih traka. 22) magistralni put je javni put koji povezuje veće gradove i važnija privredna područja Bosne i Hercegovine i koji se nadovezuje na mrežu odgovarajuće kategorije puteva sa susjednim državama. 31) najve a dozvoljena masa je masa vozila zajedno s njegovom nosivošću. konstruirano da vuče. 18) lahka prikolica je priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg. 28) motokultivator je vozilo na motorni pogon s jednom ili dvije osovine i pogonskim motorom do 12 kNJ. 26) mimoilaženje mimoila enje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se po istom kolovozu kreće iz suprotnog smjera. dajući mu izgled ulice. čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3. 29) mijenjanje saobra ajne trake je prelaženje vozilom iz jedne u drugu saobraćajnu traku za saobraćaj u istom smjeru mijenjanje saobraćajne zbog prestrojavanja ili dozvoljenog bržeg kretanja. 21) lokalni put je javni put koji povezuje naselja na teritoriji općine ili koji je značajan za saobraćaj na teritoriji općine. traktora i drugih vozila na motorni pogon koja nisu prvenstveno namijenjena za prijevoz lica ili tereta.13) javni put je površina od općeg značaja za saobraćaj. 16) kolovozna traka je uzdužni dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila u jednom smjeru. 17) kombinirano vozilo je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica i tereta. ili koje služi za vuču priključnih vozila namijenjenih za prijevoz lica ili tereta. 23) manja materijalna šteta je šteta u saobraćajnoj nesreći nastala na vozilu na kojem nisu oštećeni vitalni dijelovi i teta sklopovi i koje se može samostalno kretati na putu. radne mašine i zaprežnog vozila) koja su zaustavljena na putu. s bočnom prikolicom ili bez nje. kao i ulice u naselju. potiskuje ili nosi oru a za razne poljoprivredne radove. 14) kolona je niz od najmanje tri vozila (osim bicikla.

njegove tehničke i druge karakteristike. skijama. niti se prevozi u vozilu ili na vozilu. 51) prestrojavanje je zauzimanje takvog položaja vozilom na saobraćajnoj traci i na takvoj udaljenosti od raskrsnice ili drugog mjesta na putu iz kojeg se na siguran način može izvesti naredna dopuštena radnja vozilom (skretanjem. 46) preglednost podrazumijeva prostor koji učesnik u drumskom saobraćaju može vidjeti s mjesta na kojem se nalazi. 42) pješak je lice koje učestvuje u saobraćaju. preglednost 47) preticanje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se kreće u istoj saobraćajnoj traci i istom smjeru. 45) potvrda o registraciji je javna isprava koju za registrirano vozilo izdaje nadležni organ.). konstruirano tako da se svojim prednjim dijelom oslanja na vučno vozilo. 50) posebni objekat na putu je oprema na putu postavljena radi smanjenja brzine kretanja vozila na mjestima gdje je posebno ugrožena sigurnost učesnika u prometu. obilježen obilježeni pješa ki oznakama na kolovozu i odgovarajućim saobraćajnim znakom. 40) pje ačka zona je ure ena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka u kojoj je dozvoljeno kretanje pješa ka motornih vozila s posebnim odobrenjem. lice u pokretnoj stolici za nemoćna lica koju pokreće vlastitom snagom ili snagom motora. nadležan entiteta. prostori oko benzinskih pumpi. . kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. 36) obilje eni pje ački prijelaz je dio površine kolovoza namijenjen za prelaženje pješaka preko kolovoza. 41) pje ačko ostrvo je uzdignuta ili na drugi način obilježena površina koja se nalazi na kolovozu i koja je odre ena za pješa ko privremeno zadržavanje pješaka koji prelaze preko kolovoza. radi uključenja u polukružno suprotni saobraćajni tok.). parkirališta i sl. a ne upravlja vozilom. dječije prijevozno sredstvo. bicikl s motorom ili pokretna kolica za nemoćna lica. ili ulaze u vozilo i izlaze iz vozila javnog saobraćaja. bicikl.33) nekategorirani put je površina koji se koristi za saobraćaj prema ma kom osnovu i koji je dostupan većem broju raznih korisnika (seoski. 35) obila enje je prolaženje vozilom pored zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na obilaženje saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće. prema deklaraciji proizvo ača vozila. 43) polukru no okretanje je okretanje vozila za 180 stepeni. 37) organ nadle an za je organ nadležan za odre ene poslove utvr en ustavom i zakonom Bosne i Hercegovine. 38) osovinsko optere enje je dio ukupne mase kojim osovina vozila opterećuje kolovoz na putu u stanju mirovanja opterećenje vozila. 48) saobra ajna dozvola je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuju vlasništvo odre enog saobraćajna vozila. 44) poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine. lice koje pje ak vlastitom snagom gura ili vuče vozilo. 49) potvrda o vlasni tvu vozila je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuju vlasništvo odre enog vlasništvu vozila. njegove tehničke i druge osobine i karakteristike. poljski i šumski put. ako se pri tome kreće brzinom čovječijeg hoda. 34) nosivost je dozvoljena masa do koje se vozilo smije opteretiti. 39) parkiranje vozila je prekid kretanja vozila duži od pet minuta osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se regulira saobraćaj. kao i lice koje klizi klizaljkama. putevi na nasipima za odbranu od poplava. ručna kolica. zaustavljanjem i sl. sankama ili se vozi na koturaljkama. okretanjem. u odnosu na dotadašnji smjer kretanja.

mašina koje po konstrukcionim osobinama ne može razviti brzinu veću od 30 km na sat. kao i u tunelima i galerijama. 61) saobra ajna traka za usporavanje je dio kolovoza namijenjen za isključivanje vozila iz saobraćaja na putu. . ima najviše osam putnički automobil sjedišta. 60) saobra ajna traka za ubrzavanje je dio kolovoza namijenjen za uključivanje vozila u saobraćaj sa sporednog puta. saobraćajna odnosno drugih prilaznih puteva s objekata pored puteva. kao i šira saobraćajna površina koja nastaje ukrštanjem. 70) teretno vozilo je svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prijevoz tereta. 68) stajali te je dio površine puta namijenjen za zaustavljanje autobusa. zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika. trolejbusa ili tramvaja radi ulaska i izlaska stajalište putnika i koje je obilježeno saobraćajnim znakom. 69) stiker naljepnica je dokaz registriranog vozila. 53) saobra ajna traka za vozila javnog gradskog prijevoza je obilježeni uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila saobraćajna javnog gradskog prijevoza putnika. 67) smanjena vidljivost postoji kada. 54) propu tanje vozila je radnja koju je u odre enim slučajevima vozač dužan izvršiti zaustavljanjem vozila. osim sjedišta za vozača. i to na način koji ne primorava vozača drugog vozila da naglo mijenja pravac ili brzinu kretanja. 55) putni ki automobil je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica koje. odnosno od najmanje 100 m u naselju. potiskuje ili nosi izmjenjiva oru a. 56) saobra ajna nezgoda je nezgoda na putu u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno saobraćajna ili više lica poginulo ili povrije eno ili je izazvana materijalna šteta. 66) skup vozila čine vozilo na motorni pogon i priključna vozila koja u saobraćaju na putevima učestvuju kao cjelina. bilo da je konstruirano kao priključno prikolica ili kao poluprikolica. kad su u vozilu putnici. 64) regionalni put je javni put koji povezuje važnija privredna područja Bosne i Hercegovine i koji osigurava najracionalniju vezu izme u općina. 57) saobra ajna traka je obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolovoza čija je širina dovoljna za nesmetan saobraćaj saobraćajna jednog reda vozila. 65) u saradnji s nadle nim organom znači da je organ koji donosi podzakonski akt obavezan osigurati učešće u izradi nadležnim ili davanju mišljenja nadležnog organa o podzakonskom aktu.52) priklju no vozilo je vozilo namijenjeno da bude vučeno vozilom na motorni pogon. saobraćajna 62) radna ma ina je vozilo na motorni pogon namijenjeno za vršenje odre enih radova vlastitim ure ajima i opremom. 59) saobra ajna traka za spora vozila je uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila koja sporom vožnjom smanjuju saobraća protok saobraćaja. 63) raskrsnica je površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju dva ili više puteva. propuštanje smanjivanjem brzine kretanja ili prekidanjem radnje koju izvodi vozilom. 71) traktor je vozilo na motorni pogon konstruirano da vuče. odnosno spajanjem puteva. odnosno da služi za pogon takvih oru a ili za vuču priključnih vozila. 58) saobra ajna traka za prinudno zaustavljanje vozila je obilježeni uzdužni dio kolovoza na autoputevima i na saobraćajna odre enim mjestima na putevima višeg ranga. vozač ne može jasno uočiti druge učesnike u saobraćaju na udaljenosti od najmanje 200 m na putu izvan naselja.

pa i kad na priključku na javni put ima izgra en kolovoz. vezano za električni vod. koja nije u istom nivou s kolovozom puta. ima kontakt s električnim provodnikom. odnosno četiri točka. 81) vozilo je svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po putu osim pokretnih stolica bez motora za nemoćna lica i dječijih prijevoznih sredstava. 73) trolejbus je motorno vozilo namijenjeno za javni prijevoz putnika koje. ima više od osam sjedišta i koje. osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se regulira saobraćaj. 84) zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do pet minuta. 76) učesnik u saobra aju je lice koje u saobraćaju na putu upravlja vozilom ili se nalazi u vozilu ili na vozilu. ili je od kolovoza odvojena na drugi način. uključujući i masu lica koja se nalaze u vozilu. radi napajanja motora električnom energijom. kao i pješak ili lice koje svoje poslove i radne zadatke obavlja na putu. Član 10. . vozač 80) voza ka dozvola je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuje pravo upravljanja odre enom vozačka kategorijom ili vrstom vozila. II. državne institucije nadležne za vo enje centralnih evidencija uspostavit će Centralni registar. u kojem se vozila ne saobraćaja smiju kretati brzinom većom od brzine hoda pješaka zbog dozvoljenog kretanja pješaka i dječije igre. 77) ukupna masa je masa vozila zajedno s masom tereta koji se prevozi na vozilu. 79) voza je lice koje na putu upravlja vozilom. pored koje se najmanje s jedne strane nalaze redovi kuća ili grupe zgrada. 82) vozilo na motorni pogon je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora osim pokretnih stolica s motorom za nemoćna lica i vozila koja se kreću po šinama. 85) zemljani put je put bez izgra enog kolovoza i kolovoznog zastora. Odgovarajućim podzakonskim aktom bliže će se urediti vo enje i sadržaj Centralnog registra. (1) S ciljem povećanja efikasnosti u provo enju ovog Zakona i ispunjavanja uvjeta i obaveza na me unarodnom planu. 86) zona smirenog saobra aja je područje u naselju. koje esnik saobraćaju tjera.72) tramvaj je vozilo na šinama s električnim pogonom. čija je radna zapremina motora veća od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 550 kg a snaga motora ne prelazi 15 kNJ. radi napajanja motora električnom energijom. ako je ono pridodato vozilu. 74) trotoar je posebno ure ena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka. PUTEVI Član 11. namijenjeno za javni prijevoz putnika i koje je. osim sjedišta za vozača. koje na ravnom putu može razviti brzinu veću etverocikl od 50 km na sat. 78) ulica je dio putu u naseljenom mjestu. s trotoarom i ivičnjakom. 83) zaprežno zapre no vozilo je vozilo koje vuče upregnuta životinja. 75) tricikl ili četverocikl je motorno vozilo sa tri. obilježeno propisanim saobraćajnim znakom. vodi ili jaše životinju koja se kreće putem. kao i masu priključnog vozila s teretom. (2) (3) Organi koji vode evidenciju dužni su redovno dostavljati odgovarajuće podatke Centralnom registru.

Član 12. Član 16. . putni gra evinski objekti. Član 14. Javni putevi. u tunelima. Član 17. čine magistralni. kao osnova na kojoj se odvija saobraćaj. (2) O javnim putevima i objektima na njima vodi se evidencija. Član 13. ima odgovarajuće proširenje. računajući od najviše tačke kolovoza. izgra ivati. (3) Projektiranjem i gradnjom novih javnih puteva. Član 18. u saradnji s nadležnim organom. lokalni put može imati samo jednu saobraćajnu traku s tim da. a javni put van naselja i zemljišni pojas s obje strane puta širine najmanje jedan metar. 5 t po osovini. regionalni i lokalni putevi. (1) Javni putevi moraju biti osposobljeni da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 10 t po osovini. računajući od krajnje tačke popriječnog profila puta. zavisno od njihovog društvenog i privrednog značaja. Iznad kolovoza javnog puta mora postojati slobodan prostor u visini od najmanje 4. kao i ulice u naseljima i gradovima. (2) Bliže odredbe o osnovnim uvjetima koje putevi. (2) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana. (1) Mrežu javnih puteva. (3) Bliže odredbe o načinu vo enja evidencije o javnim putevima i objektima na njima pravilnikom propisuje ministar. lokalni putevi i ulice. opremati i održavati tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima sigurnosti saobraćaja. na rastojanju od najviše 500 m. moraju se projektirati.5 m od najviše tačke kolovoza. u saradnji s nadležnim organom. mora se osigurati da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 11. zavisno od preglednosti puta. njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stanovišta sigurnosti saobraćaja pravilnikom propisuje ministar. saobraćajni znakovi i oprema. (1) Javni putevi moraju imati najmanje dvije saobraćajne trake i dvije ivične trake ili ivičnjake u ravni kolovoza. (1) Na mostovima. a ulice trotoare s ivičnjacima.(1) Putevi. objekti za potrebe puta. Javni put čine donji i gornji stroj puta. a ulica samo jednu saobraćajnu traku bez proširenja. Član 15. njihovi pojedini dijelovi i objekti na njima mogu se pustiti u saobraćaj tek pošto se utvrdi da u pogledu sigurnosti saobraćaja ispunjavaju propisane tehničke normative. moraju biti izgra eni tako da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje šest tona. (2) Autobuska stajališta na javnom putu van naselja. odre eni odlukama nadležnih organa. i zračni prostor iznad kolovoza u visini od sedam metara. osim lokalnih. galerijama i drugim objektima na javnom putu širina kolovoza ne smije biti manja od širine kolovoza na javnom putu. (2) Izuzetno od odredbi stava (1). kao i na dijelu magistralnog puta u naselju moraju biti van kolovoza.

sredstva rada. najmanje dva puta godišnje. saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i znacima i naredbama koje daju ovlaštena lica. posebne površine za zadržavanje vozila van kolovoza. dužne su dostavljati auto-moto klubovima/savezima informacije o prohodnosti javnih puteva koje su im potrebne za vršenje njihovih javnih ovlaštenja. (1) Nadležni organi koji upravljaju putevima dužni su preduzimati praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na putu. Preduzeća i drugi subjekti koji izvode radove na javnom putu. te po njihovom završetku ukloniti s javnog puta ostatke materijala. saobraćajne znakove. (1) Na javnim putevima zabranjeno je podizati objekte. Član 21. (2) Na javnom putu i njegovom zaštitnom pojasu zabranjeno je podizati spomenike i postavljati druga spomenobilježja. (2) Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima. odnosno zbog čega su znatno otežani uvjeti za odvijanje saobraćaja. dužni su osigurati mjesto na kome se radovi izvode i za vrijeme trajanja radova organizirati siguran saobraćaj na mjestu izvo enja radova. odrona ili klizanja terena ili drugih uzroka. istovremeno s informiranjem javnosti. kao i o prohodnosti javnih puteva u zimskom periodu i u slučaju elementarnih nepogoda ili vanrednih doga aja zbog kojih je nastao prekid saobraćaja. prodavati proizvode i sl. saditi sadnice ili postavljati predmete kojima se umanjuje preglednost puteva i željezničke pruge s kojom se put ukršta u istom nivou. ili vršiti bilo kakve radnje koje bi mogle ugrožavati ili ometati saobraćaj na javnom putu ili oštećivati javni put i objekte na njemu. U slučaju prekida ili ugrožavanja saobraćaja na javnom putu zbog nanosa. (1) Učesnici u saobraćaju dužni su postupati u skladu s propisima o pravilima saobraćaja. (1) Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima dužne su pravovremeno i tačno obavještavati javnost o ograničenju i zabrani saobraćaja na javnim putevima i o vanrednim uvjetima i posebnim mjerama za saobraćaj na njima. Opće odredbe Op e Član 25. branike i druge predmete koje su postavili za vrijeme izvo enja radova. prije početka izvo enja radova. Član 22. Član 20. Član 23. PRAVILA SAOBRAĆAJA 1. na pogodnim rastojanjima. računajući od krajnje tačke popriječnog profila.Član 19. odmah po saznanju. (2) Organi nadležni za unutrašnje poslove dužni su. uz dozvolu nadležne institucije koja upravlja javnim putem. kao i preglednost na raskrsnici. dostaviti podatke institucijama iz stava (1) ovog člana o vrstama. mora preduzeti mjere za otklanjanje smetnji i uspostavljanje sigurnog saobraćaja. gdje je put uzrok saobraćajnih nezgoda. Javni putevi van naselja moraju imati. Član 24. III. i to pored autoputa i puta rezerviranog za saobraćaj motornih vozila na udaljenosti najmanje 12 m. magistralne i regionalne 10 m i lokalne puteve tri metra. a na dijelovima s većim uzdužnim nagibom i posebnu traku za kretanje sporih vozila u slučaju vrlo gustog saobraćaja. (3) U zaštitnom pojasu javnog puta van naselja mogu se postavljati natpisi za reklame. kao i u slučaju oštećenja kolovoza koja u većoj mjeri ugrožavaju sigurnost saobraćaja nadležna institucija koja upravlja putevima. ure aje ili postrojenja. mjestima i vremenu doga anja saobraćajnih nesreća. .

otpadaka. ne izaziva opasnost i ne ometa druge učesnike u saobraćaju. (3) Bliže odredbe o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja lice s oštećenim ekstremitetima pravilnikom propisuje ministar. odnosno preduzeće koje se brine o održavanju puta. (3) Vozač je dužan s kolovoza ukloniti predmete i materije koje s njegovog vozila padnu na put. ili na kojem su postavljeni saobraćajni znaci o učešću djece u saobraćaju. moraju nositi bijeli štap kao znak raspoznavanja. 109. predmeta i materija koje je ostavilo. vozač mora upravljati vozilom s naročitim oprezom i voziti takvom brzinom da u slučaju potrebe može zaustaviti vozilo ispred pješačkog prijelaza. (2) Lice koje postupi suprotno stavu (1) ovog člana snosi troškove uklanjanja vozila. 108. i 110. (1) Vozač vozila koje se kreće pored vozila javnog prijevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prijevoz putnika. (2) Lica iz stava (1) ovog člana. Učesnici u saobraćaju dužni su postupati prema svjetlosnom saobraćajnom znaku i kad se taj znak razlikuje od pravila o prvenstvu prolaza izraženom na istom mjestu drugim saobraćajnim znakom. mora biti obilježeno posebnim znakom. (1) Vozač je dužan u toku upravljanja vozilom obratiti pažnju na pješake koji se nalaze na kolovozu ili stupaju na kolovoz. vozač je dužan ukloniti s kolovoza i predmete na koje nai e u toku vožnje. Član 28. trotoaru i drugim saobraćajnim površinama ostavljati oštećena. nanijelo blato ili bacilo otpatke ili predmete na put. kad samostalno učestvuju u saobraćaju.(2) Učesnici u saobraćaju dužni su postupati u skladu sa saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i kad se time odstupa od propisa o saobraćaju. (2) Kad prilazi obilježenom pješačkom prijelazu. Član 26. (1) Slijepa lica. (4) Ako je u mogućnosti i ako time ne ometa sigurnost saobraćaja. (3) Na dijelu puta po kojem se kreću djeca. dotrajala ili neregistrirana vozila. (2) Vozilo koje je podešeno da njime upravlja lice kojem su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom. dužan je o tome obavijestiti nadležnu instituciju koja upravlja putem ili policijsku upravu. zaustavljenog na stajalištu. vozač je dužan voziti s naročitim oprezom i takvom brzinom da može vozilo zaustaviti u slučaju potrebe. . kad radi ulaska u vozilo ili po izlasku iz vozila moraju preći preko kolovoza. (1) Zabranjeno je na putu. Vozač je dužan držati vozilo na takvoj udaljenosti od drugih vozila u saobraćaju da. u saradnji s nadležnim organom. parking-prostor ili neku drugu saobraćajnu površinu. (3) Učesnici u saobraćaju dužni su postupati prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama koje daju ovlaštena lica i kad se time odstupa od propisanih pravila saobraćaja ili značenja saobraćajnih znakova postavljenih na putu. Član 29. parking-prostoru. s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti u saobraćaju. dužna su to činiti na način propisan u čl. a ako nije u mogućnosti. kao i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put. nanositi blato na put sa savremenim kolovozom ili ostavljati ili bacati otpatke ili predmete i materije koji mogu ometati ili ugroziti saobraćaj ili zaga ivati okolinu. Član 27.. mora se kretati smanjenom brzinom tako da ne ugrožava lica koja ulaze ili izlaze iz tog vozila. Član 30.

. (2) Odredba stava (1) ovog člana u pogledu svjetala bijele boje ne odnosi se na svjetlo za osvjetljavanje puta pri vožnji unazad. (2) U putničkom automobilu na prednjem sjedištu do vozača ne smije se prevoziti lice koje je očigledno pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava. Lice koje se prevozi vozilom ne smije ni na koji način ometati vozača u upravljanju vozilom. ili da pored djeteta sjedi punoljetno lice. niti uticati na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje sigurnost saobraćaja. kao ni dijete mla e od 12 godina. saobraćaju 2. osim u slučaju da je mobilni telefon prilago en upotrebi u vozilu. a na zadnjoj strani ure aje ili materije koji daju svjetla bijele boje. pokretno svjetlo za istraživanje (reflektor). moraju preći preko saobraćajne trake i biciklističke staze ili trake kojom se vozilo kreće. postupanja po znaku i naredbi ovlaštenog lica. (3) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na crveno trepćuće svjetlo na posebnim motornim vozilima koja prate vozila pod pratnjom. Radnje vozilom u saobra aju Član 36. (4) Vozač vozila koje se kreće iza vozila kojim se prevoze djeca. (2) Kretanjem vozila u smislu stava (1) ovog člana smatrat će se i slučaj kada je vozilo zaustavljeno zbog postupanja po saobraćajnom znaku. (2) Vozač vozila javnog gradskog prijevoza putnika ili posebno obilježenog vozila kojim se obavlja organiziran prijevoz djece dužan je pomoću pokazivača pravca najaviti svoju namjeru da se uključi u saobraćaj i to uključivanje obaviti na način kojim se ne ugrožavaju drugi učesnici u saobraćaju. Član 33. (5) Ako se vozilom obavlja organiziran prijevoz djece. (1) Za vrijeme kretanja vozila u saobraćaju na javnom putu vozač ne smije koristiti mobilni telefon. Član 34. osim u slučaju kada na zadnjem sjedištu ima pričvršćenu dječiju sjedalicu. ulazeći ili izlazeći iz tog vozila. kad je vozilo kojim se prevoze djeca zaustavljeno na kolovozu. kao i vozač vozila koji tom vozilu dolazi u susret na putu s dvije saobraćajne trake. odnosno s proširenja saobraćajne trake koje se koristi za stajalište. Član 32. (1) Vozač motornog vozila i lica koja se prevoze tim vozilom dužni su koristiti sigurnosne pojaseve za vrijeme dok se vozilo kreće u saobraćaju na javnom putu. vozilo mora biti obilježeno posebnim znakom. (1) Vozila ne smiju na prednjoj strani imati svjetlosne. dok djeca ulaze ili izlaze iz vozila. niti na zadnjem sjedištu dijete mla e od pet godina.(3) Vozač mora zaustaviti vozilo iza vozila iz stava (1) ovog člana kada lica. dužan je zaustaviti se. Član 35. propuštanja vozila koja imaju pravo prvenstva prolaza i u drugim slučajevima kada je vozač dužan ili prinu en zaustaviti vozilo na kolovozu prema odredbama ovog Zakona. svjetlo za osvjetljavanje zadnje registarske tablice i registarsku tablicu presvučenu bijelom reflektujućom bojom. Član 31. u kojoj dijete mora biti vezano. svjetlosno-signalne ili reflektujuće ure aje ili materije koji daju svjetla crvene boje. (1) Za vrijeme vožnje u naselju vozač je dužan vozilu javnog gradskog prijevoza putnika ili posebno obilježenom vozilu kojim se obavlja organizirani prijevoz djece omogućiti uključivanje u saobraćaj kada ta vozila izlaze sa stajališta koja se nalaze van kolovoza.

polukružno okretanje. Kretanje vozila po putu Član 38. vozača teretnog vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. (3) Izuzetno od odredbi st. a po izvršenoj radnji mora prestati da ga daje. (3) Zabranjeno je otvaranje vrata na motornom vozilu na kolovozu. (4) Odredba stava (3) ovog člana ne odnosi se na vozača autobusa. kada je vozilo u kretanju ili mirovanju i u svim drugim slučajevima kada se može ugroziti sigurnost drugih učesnika u saobraćaju. (1) Vozač je dužan kretati se vozilom desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja. vozač se ne smije vozilom kretati kolovoznom trakom namijenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. Član 37. Član 40. . Član 39. odnosno kolovoz ili saobraćajnu traku. vožnja unazad i sl. (1) i (2) ovog člana. vozača vozila koje na ravnom putu ne može razviti brzinu kretanja veću od 40 km/h i na vozača vozila koje se ne smatra motornim vozilom. vozač nije dužan davati znak o namjeri da se vrati na saobraćajnu traku kojom se kretao prije preticanja. s obzirom na brzinu kretanja vozila. skretanje udesno ili ulijevo. osim na dijelu puta ispred raskrsnice ili drugog mjesta na kojem vozilo skreće ulijevo. po izvršenom preticanju drugog vozila. (2) Vozač je dužan držati vozilo u kretanju što bliže desnoj ivici kolovoza i na tolikoj udaljenosti od nje da. (2) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera na kome postoje tri saobraćajne trake vozač se ne smije vozilom kretati saobraćajnom trakom koja se nalazi uz lijevu ivicu puta u smjeru kretanja vozila. ako oni ne postoje. odgovarajućim znakom rukom. ovog Zakona vozač je dužan jasno i pravovremeno obavijestiti o svojoj namjeri druge učesnike u saobraćaju. dajući znak pomoću pokazivača pravca ili. uvjete saobraćaja i stanje i osobine puta. 3. preticanje. mijenjanje saobraćajne trake. parkirališta. (1) Prije obavljanja radnji vozilom iz člana 36. mora ga davati sve vrijeme obavljanja radnje vozilom. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana. (2) Vozač je dužan postupati prema odredbama stava (1) ovog člana i kada se uključuje u saobraćaj iz garaže. odnosno stazu namijenjenu za saobraćaj one vrste vozila kojoj pripada osim u slučaju opasnosti. zaustavljanje. na putu u naselju s kolovozom na kome za saobraćaj vozila u istom smjeru postoje najmanje dvije obilježene saobraćajne trake za kretanje vozila vozač može koristiti i saobraćajnu traku koja se ne nalazi uz desnu ivicu kolovoza ako time ne ometa ostala vozila koja se kreću iza vozila kojim upravlja. a ako mu je vidik zaklonjen ili mu je vidljivost znatno smanjena zbog vremenskih ili drugih prilika. (3) Na putu na kojem su kolovozne trake fizički odvojene jedna od druge. obilaženje. dužan je na mjestu na kojem se uključuje postaviti lice koje će omogućiti siguran izlazak vozila na put ili na drugi način osigurati sigurno uključenje na put. vodeći pritom računa o položaju vozila i pravcu i brzini kretanja. ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju i sebe ne izlaže opasnosti. (1) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera na kome postoje najmanje četiri saobraćajne trake. (2) Ako znak iz stava (1) ovog člana vozač daje pomoću pokazivača pravca.500 kg. dvorišta ili drugih sličnih površina.) smije početi takvu radnju samo ako se prethodno uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili imovinu. vozač ne smije vozilom prelaziti na kolovoznu traku namijenjenu za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. Vozač mora za kretanje vozila koristiti isključivo put.(1) Vozač koji namjerava obaviti neku radnju vozilom na putu (pomjeranje vozila udesno ili ulijevo.

(3) Prilikom pokretanja vozila iz mjesta vozač ne smije naglo povećati brzinu kretanja tako da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe usljed proklizavanja pogonskih točkova vozila osim u slučaju opasnosti. stanju vozila i tereta. (4) Na putu van naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od brzine odre ene saobraćajnim znakom postavljenim na putu. tako da vozilo može pravovremeno zaustaviti pred svakom preprekom koju pod navedenim uvjetima može predvidjeti. 100 km/h na putevima rezerviranim za saobraćaj motornih vozila i brzim putevima. Brzina Član 43.(4) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u jednom smjeru. vidljivosti. saobraćajnim znakom može se dozvoliti kretanje vozilom i većom brzinom od propisane u stavu (1) ovog člana. gustini saobraćaja. saobraćajnim znakovima i drugim saobraćajnim uvjetima. (2) Vozač koji namjerava znatnije smanjiti brzinu kretanja vozila dužan je to učiniti na način kojim neće ugroziti druge vozače koji se kreću iza njega. (1) Na putu u naselju vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od 60 km/h osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. vozač se ne smije vozilom kretati u zabranjenom smjeru. (2) Vozač ne smije smanjiti brzinu kretanja vozila do te mjere da njegovo vozilo pričinjava smetnju normalnom odvijanju saobraćaja. 4. kretati se putem na prijelazu preko željezničke pruge u istom nivou. (2) Kad se vozač kreće vozilom unazad dužan je kretati se onom stranom kolovoza kojom se do tada kretao vožnjom unaprijed. 80 km/h na ostalim putevima. . (2) Na putevima u naselju. atmosferskim prilikama. Član 45. ako saobraćajno-tehnički elementi to omogućavaju. preglednosti. (1) Vozač je dužan brzinu kretanja vozila prilagoditi karakteristikama i stanju puta. Član 42. Član 44. (1) Vozač koji se namjerava kretati vozilom unazad. niti voziti na prijevojima i u krivinama u kojima je preglednost nedovoljna. (3) Vozač ne smije kretanjem vozila unazad ulaziti u nepreglednu raskrsnicu. (1) Vozač ne smije mijenjati način upravljanja vozilom naglim smanjenjem brzine kretanja vozila osim u slučaju neposredne opasnosti. Član 41. uključivati se na put s pravom prvenstva. može izvršiti tu radnju samo na kratkom dijelu puta pod uvjetom da ne ugrožava ili ne ometa druge učesnike u saobraćaju. (3) 1) 2) 3) Na putu van naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od: 130 km/h na autoputevima.

pravilnikom propisuje ministar. osim vojnih vozila. trolejbuse. 3) na 70 km/h . Skretanje Član 48. (1) Na osjetljivim mjestima u naselju. (1) Na putevima brzina kretanja ograničava se za sljedeća vozila: 1) na 80 km/h . Član 47. (3) Fotografija i videozapis s podacima o utvr enoj brzini.za autobuse kada se obavlja organiziran prijevoz djece. 4) na 50 km/h .(1) Brzina kretanja motornih vozila na putu pod normalnim uvjetima saobraćaja ne smije se ograničiti saobraćajnim znakom ispod 60 km/h na magistralnim putevima. radi smanjenja brzine. . 2) na 80 km/h . (3) Bliže odredbe o postavljanju posebnih objekata na putu. a 40 km/h na ostalim putevima. (2) Odobrenje za postavljanje posebnih objekata na putu daje nadležni organ koji upravlja putevima. 5) 6) na 30 km/h . 5. za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje. Član 46. 3) i 4) i priključna vozila iz tač. uz videonadzor. osim ako saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu nije drugačije odre eno. 1). oivičenog crvenom bojom. odnosno trakom. s intenzivnim saobraćajem pješaka. autobuse koji osim ugra enih sjedišta imaju i odre ena mjesta za stajanje.za bicikl i lahki motocikl kada se kreću biciklističkom stazom. datuma i vremena ili tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem vozilom. u saradnji s nadležnim organom. na lijevoj polovini zadnje strane na vidnom mjestu moraju imati oznaku u obliku kruga žute boje. može se ograničiti brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na putu. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru. (2) Brzina kretanja vozila utvr uje se pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila s ure ajem ili bez ure aja s grafičkim ispisom brzine.500 kg i za teretna motorna vozila sa priključnim vozilom.za autobuse i autobuse s lahkom prikolicom.za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje (karavan) ili lahku prikolicu.za traktore. a posebno djece. (2) Kad upravljaju motornim vozilima iz stava (1) ovog člana. gradske autobuse. (1) Vozač vozila koje skreće udesno dužan je obaviti skretanje krećući se krajnjom saobraćajnom trakom koja se proteže uz desnu ivicu kolovoza. navodi se i izjava vozača da li ima ili ne primjedbi na tekst zapisnika. za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 7.500 kg. (3) Motorna vozila iz tač. služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. (4) U zapisnik. kao i za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 7. u kome je crnom bojom ispisan broj koji označava najveću dozvoljenu brzinu kretanja tih vozila. 3) i 4) stava (1) ovog člana koja su registrirana u Bosni i Hercegovini. koji se sačinjava na licu mjesta.za autobuse s priključnim vozilom za prijevoz lica. na 25 km/h . vozači su dužni pridržavati se brzina propisanih u stavu (1) ovog člana i na putu na kojem je ovim Zakonom ili postavljenim saobraćajnim znakom dozvoljena veća brzina.

dolazeći iz suprotnog smjera. dužan je propustiti bicikl i bicikl s motorom koji se kreće biciklističkom stazom ili trakom. ili ako na put ulazi s površine na kojoj se ne odvija saobraćaj. pred raskrsnicom.zabrana prolaza osim za vozila koja se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi nalaze na tolikoj udaljenosti od svjetlosnog znaka da se ne mogu sigurno zaustaviti a da ne pro u taj znak. (1) i (2) ovog člana. (2) Vozač vozila koje na raskrsnici skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje. Saobraćaj 7.zabrana prolaza. osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije odre eno. (6) Vozač koji pri skretanju vozila presijeca biciklističku stazu ili traku. bez obzira na to s koje mu strane ono nailazi. svjetlosni saobraćajni znakovi imaju sljedeća značenja: 1) crveno svjetlo . 3) zeleno svjetlo . Saobra aj na raskrsnici Član 50. (4) Vozač koji ulazi vozilom na put koji je saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza. 6. osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije odre eno. osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno.(2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je obaviti skretanje krećući se krajnjom lijevom saobraćajnom trakom koja se proteže uz središnju liniju i uz zamišljeni ili obilježeni luk koji spaja dvije središnje linije bočnih kolovoza. vozilo koje se kreće po šinama ima prvenstvo prolaza na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom. Prvenstvo prolaza Član 49. (1) Na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti vozilo koje dolazi s njegove desne strane. (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću putem na koji ulazi i kad taj put nije saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza ako vozilom ulazi sa zemljanog puta na put s kolovoznim zastorom. (3) Vozač je dužan. Član 51.zabrana prolaza. (3) Izuzetno od odredbi st. koji odgovara uvjetima saobraćaja na raskrsnici. (2) @uto svjetlo upaljeno istovremeno s crvenim svjetlom služi za upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak zabrane prolaza i na pojavu zelenog svjetla. a za ostale učesnike . na raskrsnici zadržava pravac svog kretanja ili skreće udesno. odnosno saobraćajnom trakom koja se proteže uz lijevu ivicu puta s jednosmjernim saobraćajem. (1) Na raskrsnici i na drugom mjestu na kome je saobraćaj reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova za učesnike u saobraćaju. . osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. vozilom zauzeti položaj na dovoljnoj udaljenosti na onoj saobraćajnoj traci kojom mora proći kroz raskrsnicu. (1) Vozač koji se približava raskrsnici mora voziti s povećanim oprezom. (2) Vozač koji se približava raskrsnici dužan je voziti takvom brzinom da se može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza.slobodan prolaz. dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tim putem. 2) žuto svjetlo .

ne smije ući vozilom u raskrsnicu ako je gustina saobraćaja takva da on vozilo očigledno mora zaustaviti u raskrsnici i na taj način. vozač može vozilom proći svjetlosni znak i kretati se u pravcu označenom zelenom svijetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo pri čemu ne smije ometati saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji ulazi i mora propustiti pješake koji prelaze preko kolovoza. dužan se prvi zaustaviti i. a ako se mimoilaze vozila iste kategorije . vozači se mimoilaze sa svoje desne strane. s obzirom na karakteristike puta i okolnosti u saobraćaju. kretanjem unazad ili na drugi način. Vozač koji je vozilom ušao u raskrsnicu na kojoj je saobraćaj reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova. teretno motorno vozilo koje se susrelo s autobusom. Član 54. (3) Kad na raskrsnici vozila dolaze iz suprotnih smjerova i skreću ulijevo. Mimoilaženje 8. (4) Zeleno trepćuće svjetlo služi za upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak slobodnog prolaza i na pojavu žutog. u slučaju da tako ne postupi. i da vozilo pomjeri ka desnoj ivici kolovoza. Mimoila enje Član 55. (1) Na dijelu puta s velikim uzdužnim nagibom na kome je mimoilaženje vozila nemoguće ili je veoma otežano. po potrebi. pomjeriti svoje vozilo i zauzeti na putu položaj koji omogućava mimoilaženje. ometati ili onemogućiti saobraćaj vozila koja dolaze s bočnih kolovoza. s obzirom na uvjete i položaj vozila na putu. (2) Ako zbog neke prepreke na putu ili zbog drugih učesnika u saobraćaju vozač ne može postupiti prema odredbi stava (1) ovog člana. odnosno crvenog svjetla. lahko vozilo koje se susrelo s vozilom više kategorije. mimoilaženje zahtijevalo kretanje unazad jednog od vozila. Član 52. (4) Ako je zbog nedovoljne širine puta ili zbog neke prepreke na putu mimoilaženje onemogućeno. vozač vozila koje se kreće uz nagib dužan je zaustaviti vozilo ako ispred sebe ima pogodno mjesto za zaustavljanje koje omogućava sigurno mimoilaženje i ako bi. može napustiti raskrsnicu ne čekajući da svjetlosnim saobraćajnim znakom saobraćaj bude otvoren u smjeru kojim namjerava produžiti kretanje pod uvjetom da propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću u smjeru u kojem je saobraćaj dozvoljen. Vozač kome je svjetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu. (1) Ako je ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova za reguliranje saobraćaja na raskrsnici dodat jedan ili više dopunskih znakova u obliku zelene svijetleće strelice. (2) Ako zeleno svjetlo na ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova ima oblik strelice.(3) @uto trepćuće svjetlo obavezuje sve učesnike u saobraćaju na kretanje s povećanim oprezom. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. dužan je usporiti kretanje svog vozila i. (1) Pri mimoilaženju vozač je dužan sa svoje lijeve strane ostaviti dovoljno rastojanja izme u vozila kojim upravlja i vozila s kojim se mimoilazi a.vozilo koje se kreće niz nagib osim ako je. (3) Na putu iz stava (1) ovog člana. kad se jedno od vozila koja se mimoilaze mora kretati unazad. po potrebi. zaustaviti ga da bi propustio vozilo iz suprotnog smjera. vozač kojem je to lakše izvesti. . pri promjeni svjetlosnog znaka. po potrebi. lakše da to učini vozač vozila koje se kreće uz nagib. Član 56. Član 53. kretat će se unazad: svako vozilo koje se susrelo s vozilom koje vuče priključno vozilo. vozač vozila koje se kreće niz nagib dužan je zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu ako primijeti da mu drugo vozilo ide u susret uz nagib. vozač se vozilom smije kretati samo u pravcu koji pokazuje ta strelica.

(1) Preticanje i obilaženje vozač smije vršiti samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smjera i ako na putu ima dovoljno prostora za sigurno izvo enje tih radnji. (1) (2) Vozač kome je dat znak za preticanje s njegove lijeve strane dužan je pomjeriti vozilo ka desnoj ivici kolovoza. (1) Ako se na sredini kolovoza nalazi pješačko ostrvo. Preticanje i obila enje Član 57. vozač vozila koje se kreće sporije nego vozila koja se kreću neposredno iza njega dužan je pomjeriti svoje vozilo što više udesno.obilaženje 9. ako je vozač koji se kreće iza njega počeo preticanje. . (2) Preticanje se mora vršiti s desne strane ako se vozilo na kolovozu nalazi u takvom položaju i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo. ili obilježen ili na drugi način označen prostor za parkiranje vozila. preticanjem ugrozio sigurnost saobraćaja. To vozilo može se preticati s desne strane ako izme u njega i desne ivice kolovoza postoji saobraćajna traka. Član 59. Član 61. i to bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. vodeći računa o razlici izme u brzine kretanja svog vozila za vrijeme preticanja i brzine kretanja vozila drugih učesnika u saobraćaju koje namjerava preteći. objekti ili ure aji iz stava (1) ovog člana nalaze na sredini puta s jednosmjernim saobraćajem a postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. (1) Preticanje i obilaženje vrši se s lijeve strane. ili omeo saobraćaj iz suprotnog smjera. ili neka druga površina koja nije namijenjena za saobraćaj vozila ili neki objekat ili ure aj. a ako to nije dovoljno. ili da obi e drugu prepreku na putu. 3) ako je vozač koji je ispred njega na istoj saobraćajnoj traci dao znak da namjerava da pretekne ili obi e vozilo koje je ispred njegovog vozila. 4) ako saobraćajna traka kojom namjerava izvršiti preticanje nije slobodna na dovoljnom rastojanju tako da bi. (3) Ako zbog nedovoljne širine kolovoza ili njegovog stanja preticanje nije moguće bez ugrožavanja sigurnosti saobraćaja. Vozač ne smije povećavati brzinu kretanja vozila dok ga drugo vozilo pretiče. čim mu to bude moguće. (2) Ako se površine. zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu da bi propustio brža vozila. (2) Vozač ne smije preticati i obilaziti kad time. vozila ih moraju obilaziti s desne strane. Vozač ne smije vozilom početi preticanje ili obilaženje: 1) 2) kolone vozila. 5) ako po izvršenom preticanju ili obilaženju ne bi ponovo mogao zauzeti položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja ili obilaženja. oni se mogu obilaziti s obje strane. osim kad za preticanje ili obilaženje koristi saobraćajnu traku koja je zabranjena za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu i u saobraćaju ili s obzirom na tehnička svojstva vozila kojim upravlja. ugrožava druge učesnike u saobraćaju. Član 58. (3) Vozilo koje se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza ne smije se preticati s lijeve strane. Član 60.

brže kretanje vozila na jednoj traci od kretanja na drugoj traci ne smatra se preticanjem. (1) Vozač ne smije preticati drugo vozilo. neposredno ispred tunela i u tunelu koji po smjeru kretanja ima samo jednu traku. Član 62. vozilo koje se kreće na putu s pravom prvenstva prolaza.6) 7) saobraćajnom trakom koja je namijenjena za prinudno zaustavljanje vozila. (2) Poslije izvršenog preticanja ili obilaženja vozač je dužan. bicikla s motorom. Član 65. ili koje prelazi pješački prijelaz. stav (2)). (1) Vozač je dužan upotrijebiti zvučni znak upozorenja kad god je u pitanju sigurnost saobraćaja a naročito: . neposredno ispred raskrsnice. (3) Neposredno ispred i na prijelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou bez branika ili polubranika vozač smije preticati drugo vozilo kad je saobraćaj na tom prijelazu reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova. kao i kad je saobraćaj na raskrsnici reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima koje daje ovlašteno lice. lahkog motocikla i motocikla bez bočne prikolice. stav (3) ovog Zakona za svoje kretanje ne koristi saobraćajnu traku uz desnu ivicu kolovoza. odnosno obilaženja. osim bicikla. ili koje je stalo radi propuštanja pješaka na tom prijelazu. Zvu ni i svjetlosni znaci upozorenja Član 67. (2) Neposredno ispred raskrsnice i na raskrsnici vozač smije preticati: vozilo koje skreće ulijevo. vozač može napustiti traku na kojoj se nalazi samo radi skretanja ulijevo ili udesno. ili na raskrsnici koja nije s kružnim tokom saobraćaja. Zvučni 10. (3) Ne smatra se preticanjem ni prolaženje s desne strane vozila koje prema odredbi člana 39. vozilo koje skreće udesno. Član 64. ali da pritom svojim vozilom ne prelazi na dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. (1) Na putu na kojem postoje najmanje dvije saobraćajne trake namijenjene za saobraćaj vozila u istom smjeru i na kojoj su kolone vozila. (2) Na putevima i pod uvjetom iz stava (1) ovog člana. ili neposredno ispred i na prijelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u nivou bez branika ili polubranika. bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. a pretiče se s desne strane (član 58. Član 66. Član 63. vozilom ponovo zauzeti položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja. ili radi parkiranja vozila. tako da ga ne ometa i ne ugrožava u saobraćaju. (1) Vozač koji pretiče dužan je držati vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče. osim ako na tim mjestima ne postoji više saobraćajnih traka obilježenih uzdužnim oznakama na kolovozu i namijenjenih isključivo za kretanje vozila u smjeru kretanja njegovog vozila. Vozač ne smije preticati drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu. čim to bude moguće. Na kolovozu na kome se saobraćaj odvija u dva smjera vozač ne smije vozilom preticati drugo vozilo ispred vrha prijevoja puta ili u krivini kad je preglednost puta nedovoljna.

zaustaviti ili parkirati vozilo van kolovoza. u kratkim razmacima. kada za to postoji mogućnost. prije ulaska u nepreglednu krivinu ili prije dolaska na prijevoj na kojem je otežano mimoilaženje. ili uzastopnim paljenjem kratkih svjetala za osvjetljenje puta. (2) Svjetlosni znak upozorenja vozač može upotrijebiti i danju ako takav način upozorenja drugim učesnicima u saobraćaju više odgovara uvjetima na putu. saobraćajne nesreće ili drugog opravdanog razloga prinu en zaustaviti vozilo na šinama. (1) Vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo na javnom putu dužan je zaustaviti. Zaustavljanje i parkiranje Član 69. Član 68. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu. (3) Ako je vozač zbog neispravnosti na vozilu. saobraćajne nesreće ili drugog opravdanog razloga prinu en zaustaviti vozilo na kolovozu dužan je obilježiti sigurnosnim trokutom i preduzeti sve mjere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila i što prije ga ukloniti s kolovoza. . Član 70. 2) ako se pored kolovoza nalaze djeca koja ne obraćaju pažnju na kretanje vozila. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća vozač. prema pravilu. ili naizmjeničnim paljenjem. Član 71. Član 72. Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smiju se otvarati vrata ako se time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju ili ako se ugrožava sigurnost saobraćaja. umjesto zvučnog znaka upozorenja upotrebljava svjetlosni znak upozorenja. vodeći računa pri tome da se time ne zasljepljuju vozači koji dolaze iz suprotnog smjera. (2) Vozač je dužan davanje zvučnog znaka upozorenja svesti na neophodnu mjeru. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu na kome bi ono ugrožavalo sigurnost drugih učesnika u saobraćaju ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pješaka. dužan ga je sa šina odmah ukloniti a. odmah preduzeti potrebne mjere da lica koja upravljaju vozilima koja se kreću po šinama na vrijeme budu upozorena na opasnost. a na javnom putu na kojem se saobraćaj odvija samo u jednom smjeru vozilo može zaustaviti. vozač mora zaustaviti ili parkirati vozilo uz lijevu ivicu kolovoza. (3) Svjetlosni znak upozorenja daje se kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala. ako je to nemoguće. dugih i kratkih svjetala. 11. odnosno parkirati uz desnu ili lijevu ivicu kolovoza. (2) Ako se uz desnu ivicu kolovoza nalaze tramvajske ili druge šine. 3) na putu van naselja.1) na putu van naselja radi upozorenja drugog učesnika u saobraćaju da ga želi preteći ili obići ako bi nedavanjem tog znaka postojala opasnost od saobraćajne nesreće. odnosno parkirati vozilo neposredno uz desnu ivicu kolovoza. Taj znak vozač može upotrijebiti i u naselju prilikom preticanja drugog vozila. (3) Vozač može zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestima koja se nalaze na sredini kolovoza samo ako su ta mjesta obilježena odgovarajućim saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu. (1) Na javnom putu van naselja vozač je dužan uvijek.

5) trotoaru. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo naročito: 1) na obilježenom pješačkom prijelazu i na udaljenosti manjoj od 5 m od tog prijelaza. kao i na dijelovima puta ispod mostova i nadvožnjaka i na udaljenosti manjoj od 15 m od tih objekata. 9) na biciklističkoj stazi. 7) na dijelu puta na kojem bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne linije na kolovozu. u podvožnjacima i na nadvožnjacima. ovog Zakona. kao i na prijelazu biciklističke staze preko kolovoza. 2) na prijelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou. Član 75. . odnosno na pješačkoj stazi. Član 74. na mjestu koje je označeno kao parking-prostor za invalidna lica. preduzeća. ako to nije izričito regulirano saobraćajnim znakom. mora se ostaviti najmanje 1. Osim u slučajevima iz člana 73. 5) u tunelima. ili do suprotne ivice kolovoza. 3) na željezničkim ili tramvajskim prugama ili u blizini tih pruga ako se time sprečava ili ometa saobraćaj vozila koja se kreću po šinama. stambenih zgrada i drugih objekata i iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizacionu ili drugu mrežu komunalnih organizacija. odnosno traci. ustanova. 2) udaljenosti manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je obilježeno stajalište za vozila javnog saobraćaja. a ako je parkiranje dozvoljeno. na kolovozu s dvije saobraćajne trake gdje se saobraćaj odvija u oba smjera.6 m širine na površini za kretanje pješaka s tim da ta površina ne može biti uz ivicu kolovoza. 4) na raskrsnici i na udaljenosti manjoj od 5 m od najbliže ivice popriječnog kolovoza. 6) na dijelu puta u blizini vrha prijevoja i u krivini gdje je preglednost puta nedovoljna i gdje se obilaženje vozila ne bi moglo izvršiti bez opasnosti. ili do neke prepreke na putu. 4) mjestu na kome bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu. 11) 12) 13) na svim ure enim zelenim površinama. bila manja od 3 m.Član 73. 8) na mjestu na kome bi vozilo zaklanjalo postavljeni saobraćajni znak ili ure aj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova. parkovima i sl. vozač ne smije parkirati vozilo naročito na: 1) dijelu puta ispred prijelaza puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou. 10) na dijelu kolovoza koji je kao stajalište za vozila javnog saobraćaja obilježen saobraćajnim znakom i oznakama na kolovozu.. 3) prolazima i ulazima škola. na mostovima. i to na udaljenosti manjoj od 15 m od tih prijelaza.

Član 78. (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana. odnosno sigurno obići zaustavljeno vozilo. u slučaju iz stava (1) ovog člana taj ure aj mora biti uključen. koje je zaustavljeno na kolovozu. vozilo parkirano u pješačkoj zoni. i to: 1) kad je bio prinu en da zaustavi vozilo na mjestu ili dijelu puta iz člana 73. od vlasnika vozila koji nije državljanin Bosne i Hercegovine pravno ili fizičko lice koje je premjestilo vozilo može zatražiti garanciju. uz prethodnu saglasnost nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova. i 74. vozač je dužan preduzeti sve mjere kojima se sprečava da vozilo samo krene s mjesta i da se osigura od neovlaštene upotrebe. ovog Zakona. obilježiti posebnim znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu. Prije nego što parkira i napusti vozilo. 69. Član 77. može zadržati vozilo.(1) Ovlašteno službeno lice odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. tako da vozači motornih vozila koji nailaze iz smjera na kojem je znak postavljen mogu pravovremeno zaustaviti svoja vozila. 3) noću i u slučaju smanjene vidljivosti na autoputu i putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila. ovog Zakona snosi vlasnik. 73. ili ometa normalan tok saobraćaja. (3) Troškove premještanja vozila u slučajevima iz člana 75. ovlaštena službena lica ostavit će pisano obavještenje da vozač koji je parkirao ili zaustavio vozilo u roku od osam dana kod nadležnog organa na ime novčane kazne uplati zakonom propisani iznos. 2) kad je vozilo zaustavljeno na kolovozu na takvom mjestu da vozači vozila koja nailaze istim smjerom ne mogu ili ga teško mogu pravovremeno uočiti. (1) Vozač je dužan motorno vozilo. traktor ili priključno vozilo. premještanje vozila obavljaju organizacija. Član 79. (5) Visinu troškova premještanja vozila utvr uje nadležni organ jedinice lokalne samouprave i uprave. Član 76. u vertikalnom položaju i na dovoljnoj udaljenosti koja na putu van naselja ne smije biti manja od 50 m. do 78. jedan pored drugog. (4) Ako je u motornom vozilu ugra en ure aj za istovremeno uključivanje svih pokazivača pravca. ovog Zakona. . (4) Radi osiguranja plaćanja troškova premještanja vozila. (1) Za nepravilno parkirano ili zaustavljeno vozilo na trotoarima ili bilo kojim drugim mjestima iz čl. ovog Zakona. (1) Premještanje vozila iz člana 75. (3) Na isti način taj znak postavlja se i kad je na putu zaustavljena kolona motornih vozila s tim što se umjesto jednog znaka na kolovoz postavljaju dva znaka. kao i vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila invalida. pravno ili fizičko lice koje ovlasti nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova. u kojem nije prisutan vozač. a ako vlasnik neće ili ne može položiti garanciju. osim motocikla bez bočne prikolice. ovog Zakona obavlja nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova. (2) Ovlašteno službeno lice odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost saobraćaja. (2) Znak iz stava (1) ovog člana postavlja se na kolovoz iza zaustavljenog vozila. kao i na dijelu puta koji nije dovoljno pregledan.

ali samo krajnjom desnom saobraćajnom trakom do prvog priključnog puta kojim se vučeno vozilo može isključiti iz saobraćaja na autoputu. pješaka 12. (1) Vozilom na motorni pogon smije se vući drugo vozilo na motorni pogon samo ako se ono zbog neispravnosti ili nedostataka pojedinih dijelova ne može samo kretati i ako se pritom značajno ne umanjuje stabilnost vučnog vozila. Član 84. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (3) Krutom vezom ne smije se vući vozilo na motorni pogon koje nema ispravan ure aj za upravljanje. vuča drugog motornog vozila autoputem dozvoljena je ako je razlog za vuču nastao za vrijeme kretanja motornog vozila autoputem. Vuča 13. (2) Vozilom na motorni pogon ne smije se vući motocikl bez bočne prikolice ili drugo vozilo na dva točka. (4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana. Član 83. ili ako ga vuče motorno vozilo koje ima i pri vuči koristi žuto rotaciono svjetlo. . vojnika.(2) Vlasnik ili korisnik vozila dužan je ovlaštenom službenom licu nadležne službe dati podatke o vozaču koji je upravljao vozilom u vrijeme izvršenja prekršaja iz stava (1) ovog člana. Član 85. (1) Za vrijeme vuče vozila iz člana 82. a na autoputu i putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila samo jedno priključno vozilo. (1) Vozilo na motorni pogon na putu dozvoljeno je vući pomoću užeta. (1) U saobraćaju na javnom putu vozilu na motorni pogon mogu se pridodati najviše dva priključna vozila za prijevoz tereta. (2) Pomoću užeta ne smije se vući vozilo na motorni pogon na kojem su neispravni ure aji za upravljanje ili ure aji za zaustavljanje. Vozilo na motorni pogon smije se vući noću. odnosno jedno priključno vozilo za prijevoz lica. a na vučenom vozilu sa zadnje strane. (2) Na motornom vozilu koje vuče drugo vozilo trokut se postavlja s prednje. Vu a vozila Član 81. Vozač ne smije vozilom presijecati kolonu djece. stav (1). Zabranjena je vuča neispravnih vozila na autoputu i putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila. niti teretno motorno vozilo i autobus. krute veze (rude). oba vozila moraju imati znak kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu (sigurnosni trokut). niti vozilo na motorni pogon teže od vučnog vozila ako mu je neispravna pomoćna kočnica. Član 82. samo ako na svojoj zadnjoj strani ima upaljena crvena svjetla za označavanje vozila. Presijecanje kolone pje aka Član 80. (2) (3) Vozilom na motorni pogon smije se vući samo priključno vozilo koje značajno ne umanjuje njegovu stabilnost. pogrebnu povorku i svaku drugu organiziranu kolonu pješaka koja se kreće po kolovozu. automatskih vučnih kuka s višestepenovanom regulacijom i oslanjanjem ili vješanjem vozila na vučno vozilo. kao i u slučaju drugih prekršaja propisanih ovim Zakonom u kojima je učestvovalo njegovo vozilo.

(2) (3) Vučenim vozilom zabranjeno je prevoziti lica. Član 88. 3) biciklu . u slučaju neispravnosti vozila koje je natovareno opasnim materijama. Upotreba svjetala u saobra aju Član 90. Član 87. ili samo jedna svjetiljka koja je izra ena tako da se s prednje strane vozila vidi bijelo svjetlo. na vozilu u saobraćaju na putu. vozač koji upravlja vučenim vozilom mora imati odgovarajuću dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojoj pripada vozilo koje se vuče. lahkom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice . (1) Vozilo na motorni pogon koje na putu vuče drugo neispravno vozilo na motorni pogon ne smije se kretati brzinom većom od 40 km/h. mora iznositi tri do pet metara. Vozila koja prevoze opasne materije ne smiju se vući. može iznositi i manje od tri metra. (2) Kuka i kruta veza (ruda) iz stava (1) ovog člana moraju biti certificirane prema procedurama definiranim posebnim propisom iz stava (3) člana 6. Ako se vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta. automatskih vučnih kuka s višestepenovanom regulacijom ili krute veze. a ako se vuče pomoću kuke ili krute veze (rude). 4) zaprežnom vozilu . niti koristiti za vuču drugih vozila. dozvoljena je samo do prvog mjesta pogodnog za pretovar tereta a. (1) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju na vozilu moraju biti upaljena kratka svjetla. . Član 89. (4) Izuzetno od odredbi iz stava (3) ovog člana. takvo vozilo može se prevući samo do najbližeg mjesta pogodnog za pretovar ili popravku a takvo vozilo vuče se krutom vezom (rudom) i brzina kretanja ne smije biti veća od 40 km/h. moraju biti upaljena svjetla za osvjetljavanje puta. lahkom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice najmanje dva bijela ili žuta svjetla na prednjoj strani i paran broj crvenih svjetala na zadnjoj strani. osim svjetla iz stava (1) ovog člana. a drugo na zadnjoj strani.najmanje jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. (2) U vremenu od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću). kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. Vuča natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila. 2) biciklu s motorom.jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani.osim na biciklu s motorom. saobraćaju 14. (3) Ako se na zaprežnom vozilu jedno svjetlo nalazi na prednjoj strani. i to na: 1) vozilu na motorni pogon . izuzetno. (1) Odstojanje izme u vučnog i vučenog vozila na motorni pogon. ovog Zakona a vozač mora imati dokaz o izvršenom certificiranju. ona mora biti postavljena na lijevoj strani vozila.Član 86. ta svjetla moraju biti postavljena na uzdužnoj osi vozila ili na njegovoj lijevoj strani. ako se vuče užetom. a ako se na zaprežnom vozilu nalazi samo jedna svjetiljka. odnosno traktora s priključnim vozilom. a sa zadnje strane vozila crveno svjetlo. i do prvog mjesta na kojem se može otkloniti kvar na vozilu.

a bicikl . (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na čelu kolone. 2) vodiči teglećih. (2) Vozilo na motorni pogon čija dužina nije veća od osam metara. kad je zaustavljeno ili parkirano na ulici u naselju. ovog Zakona. 4) kada se kreće putem koji se pruža neposredno pored plovnog puta ili pored željezničke ili tramvajske pruge . upotrebljava duga svjetla. Član 91. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (6) Na motociklu za vrijeme vožnje na putu moraju biti upaljena kratka svjetla. odnosno povorke. zaprežno vozilo mora imati i dva katadioptera crvene boje. . ne mora imati upaljena svjetla: vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na osvijetljenom dijelu puta. 2) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na za to posebno odre enim mjestima na kolovozu ili van njega ili na ulicama sa slabijim saobraćajem. 3) bicikl. moraju nositi upaljena svjetla kad se kreću po kolovozu van naselja: 1) grupa pješaka koja se kreće u organiziranoj koloni ili povorci . tovarnih i jahaćih životinja i goniči stoke .kad su zaustavljeni ili parkirani u naselju uz samu ivicu kolovoza. na zadnjoj strani posljednjeg priključnog vozila moraju biti upaljena najmanje dva crvena svjetla. (5) Kad vozilo na motorni pogon vuče jedno ili dva priključna vozila. (1) (2) Za osvjetljavanje puta vozač vozila na motorni pogon. odnosno s vozilom koje se kreće po šinama a koje nailazi iz suprotnog smjera. i kojem nije pridodato priključno vozilo. simetrično postavljena na zadnjoj strani vozila.jedan katadiopter crvene boje na zadnjoj strani i po jedan katadiopter žute ili narandžaste boje na svakoj strani pedale.(4) U uvjetima iz stava (2) ovog člana. a širina od dva metra. lahki motocikl i motocikl bez bočne prikolice koji nema akumulator . uvijek na udaljenosti manjoj od 200 m.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo naprijed i najmanje jedno crveno svjetlo pozadi. u pravilu. Vozač vozila na motorni pogon dužan je upotrebljavati za osvjetljavanje puta kratka svjetla umjesto dugih svjetala: 1) prije mimoilaženja s drugim vozilom na udaljenosti s koje ocijeni da svjetlom svog vozila zasljepljuje vozača vozila koje mu dolazi u susret. Član 92. 2) za vrijeme kretanja za drugim vozilom na odstojanju od najmanje 100 m da dugim svjetlima svog vozila ne zasljepljuje vozača vozila ispred sebe. (1) 1) Izuzetno od odredbi člana 90. Član 93. na prednjoj strani prvog priključnog vozila moraju biti uključena dva bijela svjetla. a pri mimoilaženju s drugim vozilom . tako da se jasno vidi s dovoljne udaljenosti. stav (1) tačka 1) može imati upaljeno samo jedno svjetlo koje se s prednje strane vidi kao bijelo svjetlo i sa zadnje strane kao crveno svjetlo i koje je postavljeno na strani suprotnoj od ivice kolovoza uz koju je vozilo zaustavljeno ili parkirano. umjesto svjetala iz člana 90.u susretu s plovilom. a ako širina priključnog vozila iznosi više od 1.kad vozač tog vozila upali kratka svjetla ili kad naizmjeničnim paljenjem i gašenjem svjetala upozorava da mu duga svjetla smetaju. 3) za vrijeme dok vozilom prolazi pored organizirane kolone ili povorke pješaka. i najmanje jedno crveno svjetlo na njenom začelju. (2) Umjesto svjetala iz stava (1) ovog člana mogu se upotrebljavati reflektujuće materije.60 m.

500 kg ili čija je dužina veća od sedam metara. (2) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na dio puta na kojem je preticanje zabranjeno. (3) Svjetla za maglu koja se nalaze na prednjoj strani vozila moraju biti bijele ili žute boje. Član 97. bicikala s motorom. Član 94. koji ima samo jednu saobraćajnu traku namijenjenu za saobraćaj vozila u jednom smjeru. Član 95. Odstojanje izme u vozila Član 96. (1) Kad se na javnom putu van naselja. dužni su se kretati jedan za drugim. Saobra aj tramvaja i drugih vozila na šinama inama Član 98. Saobraćaj 16. (1) Po magli vozač vozila na motorni pogon na vozilu treba imati upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta ili svjetla za maglu ili oba svjetla istovremeno. Saobraćaj 17. a ako postoji biciklistička staza.(3) Noću. osim ako to ne isključuju konstrukcione karakteristike tih vozila ili način njihovog kretanja. kreću jedno za drugim vozila na motorni pogon čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. . odstojanje izme u tih vozila ne smije biti manje od 200 metara. do 97. tako da ne ugrožava sigurnost saobraćaja. (2) Svjetla za maglu mogu se upotrebljavati samo za vrijeme magle ili u slučaju smanjene vidljivosti i ne mogu se istovremeno koristiti s dugim svjetlima. od 25. ovog Zakona primjenjuju se i na saobraćaj tramvaja i drugih vozila koja se na putu kreću po šinama. (3) Ako se dva ili više vozača bicikala ili bicikla s motorom kreću u grupi. (1) Biciklom na kategoriranom putu smije upravljati lice koje je navršilo 12 godina. vozači su dužni izme u svakog od tih vozila držati odstojanje od najmanje 100 m. Odredbe čl. po biciklističkoj stazi. lahkih motocikala i motocikala Član 99. odnosno traci. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (2) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon moraju biti upaljena za vrijeme dok su upaljena bilo koja svjetla za osvjetljavanje puta ili posebna svjetla za maglu. vozač vozila na motorni pogon za vrijeme vožnje mora imati na vozilu upaljena najmanje kratka svjetla za osvjetljavanje puta. Vozač je dužan držati potrebno odstojanje kad se kreće iza drugog vozila. (3) Ako se na putu kreću dva ili više vozila koja prevoze opasne materije. 15. (2) Vozač bicikla i vozač bicikla s motorom ukoliko je pokretan snagom vozača dužni su se kretati što bliže desnoj ivici kolovoza. a biciklom s motorom lice koje je navršilo 14 godina. stav (1) ovog Zakona kada je vozilo zaustavljeno ili parkirano na putu. a na zadnjoj strani crvene boje. (1) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon upotrebljavaju se u uvjetima iz člana 90. Saobra aj bicikala.

a vozač motocikla može to činiti i u bočnoj prikolici. vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom. (1) Na putu koji ima trotoar ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka. Vozač bicikla. (3) Lica koja se voze zaprežnim vozilom za vrijeme kretanja vozila ne smiju stajati na vozilu. (1) Vozač zaprežnog vozila treba upravljati vozilom sve vrijeme dok se vozilo kreće putem i dužan je vozilo držati što bliže desnoj ivici kolovoza. . Član 100. lahkog motocikla i motocikla treba upravljati vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi učesnici u saobraćaju. (2) Ako se pješak kreće po kolovozu. Vozač bicikla. Član 106. bicikla s motorom. Saobraćaj zapre režnih 18. niti se nalaziti na rudi vozila dok je vozilo u pokretu. sjediti na platou vozila sa strane. pješak je dužan kretati se tim površinama. (1) Pješak se ne smije. vozač bicikla s motorom ukoliko je pokretan snagom vozača i vozač bicikla moraju se kretati desnom biciklističkom stazom u odnosu na smjer kretanja saobraćaja. po pravilu. vozila se moraju kretati desnom stranom u smjeru kretanja vozila. lahkog motocikla ili motocikla i lica koja se prevoze tim vozilima moraju koristiti zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje. a naročito ne smije skidati ruke s upravljača. Član 101. pridržavati se za drugo vozilo. Kretanje pješaka pje aka Član 105. Saobra aj zapre nih vozila i kretanje stoke Član 103. 19. (6) Vozač bicikla i vozač bicikla s motorom smiju se kretati samo po onim saobraćajnim površinama po kojima je kretanje takvim vozilima dozvoljeno. ili ugrožavati druge učesnike u saobraćaju. sjediti na stranicama vozila. bicikla s motorom. (1) (2) Stoku koja se kreće javnim putem gonič stoke mora držati što je moguće bliže desnoj ivici puta. on se mora kretati što bliže ivici kolovoza. Vozač bicikla. (5) Na biciklističkim stazama ure enim i obilježenim za saobraćaj bicikla i bicikla s motorom u oba smjera. kretati i zadržavati na kolovozu. i to veoma pažljivo i na način kojim ne ometa ili ne sprečava saobraćaj vozila. Član 102. lahkog motocikla i motocikla može prevoziti druga lica samo ako na vozilu postoje posebna sjedišta i oslonci za noge. prevoziti. (2) Zaprežno vozilo ne smije se ostavljati bez nadzora na putu ili uz put. Stoka se ne smije ostavljati na putu ili uz put bez nadzora goniča stoke. odnosno površinu pored kolovoza pogodnu za kretanje pješaka. Član 104.(4) Ako na putu postoji posebno ure ena biciklistička staza. bicikla s motorom.

Član 110.). pješaci mogu prelaziti kolovoz samo dok im je datim znakom dozvoljen prijelaz kolovoza. lahki motocikl ili motocikl. moraju se kretati uz desnu ivicu kolovoza u smjeru kretanja. Pješak koji namjerava prijeći kolovoz na mjestu na kojem ne postoji obilježen pješački prijelaz ne smije stupiti na kolovoz ako time ometa saobraćaj vozila. dužni su kretati se uz lijevu ivicu kolovoza u smjeru kretanja. ako oni nisu od njega udaljeni više od 100 m. Član 108. kao i sankanje. kao i organizirana kolona pješaka. Obaveze voza a prema pje acima Član 111. bicikl. (2) Na obilježenom pješačkom prijelazu na kome saobraćaj pješaka nije reguliran posebnim svjetlosnim saobraćajnim znakovima za pješake. pješak je dužan postupati prema tim znakovima. pri prelaženju puta pješak je dužan kretati se tim prijelazima.(2) Na putu na kojem ne postoji trotoar ili druga površina odre ena za kretanje pješaka. tako da se kreću jedan iza drugog. Član 107. lica koja se kreću pomoću pokretnih stolica za nemoćna lica. (1) Pješak je dužan prelaziti preko kolovoza i biciklističke staze pažljivo i najkraćim putem pošto se prije stupanja na kolovoz uvjeri da to može učiniti na siguran način. zasjek. a koju pješaci ne mogu koristiti iz bilo kojeg razloga. vozača pješacima 20. pješak se može kretati uz desnu ivicu kolovoza samo kad je takvo kretanje za njega sigurnije (nepregledna krivina. odnosno prolaze za pješake. zaustaviti vozilo kojim upravlja da bi propustio pješake. prije stupanja na pješački prijelaz pješak je dužan obratiti pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju. ali je saobraćaj vozila reguliran svjetlosnim saobraćajim znakovima za vozila ili znakovima koje daju ovlaštena lica. (1) Na obilježenom pješačkom prijelazu. ni znakovima koje daje ovlašteno lice. romobilom. odnosno pogodna za kretanje pješaka. vozač je dužan zaustaviti vozilo ispred pješačkog prijelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz. pješaci se mogu kretati kolovozom. vozač je dužan zaustaviti vozilo pred takvim pješačkim prijelazom. (3) Na obilježenom pješačkom prijelazu na kome saobraćaj nije reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima. (2) Na putu koji ima obilježene pješačke prijelaze ili posebno izgra ene prijelaze. vožnja dječijim biciklom. odron i sl. (1) Ako je saobraćaj na obilježenom pješačkom prijelazu reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima ovlaštenog lica. (1) Kad se pješaci kreću kolovozom na javnom putu van naselja. odnosno prolazima. (3) Ako na obilježenom pješačkom prijelazu saobraćaj nije reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova ni znakovima ovlaštenog lica. osim ako je to posebno dozvoljeno. skijanje i drugo. po potrebi. koturaljkama i slično. vozač koji skreće na taj put dužan je skretanje vršiti smanjenom brzinom i propustiti pješake koji su već stupili ili stupaju na pješački prijelaz i. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. usjek. (2) Ako se obilježeni pješački prijelaz iz stava (1) ovog člana nalazi na ulazu na bočni put. kako bi . vozač ne smije ometati prolaz pješaka koji su već stupili na pješački prijelaz. provalija. Član 109. na kome je saobraćaj pješaka reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima za pješake. a ako mu je na takvom prijelazu datim znakom dozvoljen prolaz. (3) Na kolovozu puta zabranjeno je igranje. (3) Pješak koji gura ručna kolica.

Saobra aj na autoputu. (1) Pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi. . ili nedvosmisleno pokazuju namjeru da pre u preko pješačkog prijelaza. ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znakovi koji upozoravaju da će se taj ure aj početi spuštati. odnosno da može zaustaviti vozilo prije nego što stupi na željezničku prugu. putu rezerviranom za saobra aj motornih vozila i brzom putu Član 116. te vozila za održavanje puta kada daju posebne svjetlosne znakove. (2) Učesnici u saobraćaju koji prelaze preko željezničke pruge u istom nivou dužni su to činiti s pojačanim oprezom i kad svjetla na prijelazu nisu upaljena. odnosno da se prijelazu puta preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće šinama. (1) Vozač koji skreće na bočni put na čijem ulazu ne postoji obilježen pješački prijelaz dužan je skretanje izvršiti smanjenom brzinom i ne smije ugroziti pješake koji su već stupili na kolovoz. (3) Odredba stava (2) ovog člana ne odnosi se na vojna vozila i na vozila organa unutrašnjih poslova. Saobra aj na prijelazu puta preko željezni ke pruge eljezni Član 113. ili pred ure ajem za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vozila koja se kreću po šinama. Član 114. Saobraćaj saobraćaj 22. ili ako se taj ure aj već počeo spuštati. ne smatraju motornim vozilima. Član 117. stoka ni vozila koja se.propustio pješake koji prelaze ili stupaju na pješački prijelaz. (1) Autoputem se ne smiju kretati pješaci. Vozač koji se vozilom približava prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou dužan je kretanje vozila podesiti tako da ga može zaustaviti pred ure ajem za zatvaranje saobraćaja na prijelazu. (1) Na autoputu vozač ne smije zaustavljati motorno vozilo osim na površinama van kolovoza koje su za to posebno ure ene i obilježene. Učesnici u saobraćaju dužni su zaustaviti se pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje saobraćaja spušten. (2) Autoputem se ne smiju kretati ni motorna vozila koja se prema svojim konstrukcionim karakteristikama ne mogu kretati brzinom većom od 40 km/h. niti ure aja za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza. (3) Na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome nema ure aja za zatvaranje saobraćaja. Član 115. učesnici u saobraćaju mogu preći preko željezničke pruge tek pošto se prethodno uvjere da prugom ne nailazi voz ili neko drugo vozilo koje se kreće po šinama. Član 112. (2) Vozač koji se kreće po mokrom kolovozu u naseljenom mjestu dužan je prilagoditi brzinu kretanja vozila tako da izbjegne prskanje pješaka koji se kreću ivicom kolovoza ili trotoara. Saobraćaj eljezničke 21. učesnici u saobraćaju dužni su se zaustaviti kad se pojavi crveno trepćuće svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo. prema odredbama ovog Zakona.

Član 118. (2) Vozač koji se vozilom isključuje iz saobraćaja na autoputu dužan je pravovremeno zauzeti položaj vozilom na krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci i što prije preći na posebnu traku za usporavanje. dužan je zaustaviti ga na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila. Član 121. Odredbe čl.(2) Vozač koji je zbog neispravnosti vozila ili zbog drugih razloga prinu en zaustaviti vozilo na kolovozu autoputa. (1) Autoputem se motorna vozila moraju kretati krajnjom desnom saobraćajno trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni. i da se u saobraćaj na autoputu uključi dajući odgovarajući znak. smiju koristiti samo dvije saobraćajne trake koje se nalaze uz desnu ivicu kolovoza. vozači teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. 2) propustiti vozila koja se kreću autoputem ako na mjestu na kome se uključuje u saobraćaj na autoputu ne postoji posebna traka za ubrzavanje. . (2) Odredba člana 39. Saobra aj u tunelu Član 123. na način kojim ne ugrožava saobraćaj vozila koja se kreću autoputem. (3) Na autoputu vozač ne smije vršiti polukružno okretanje. Na autoput se ne smije uključiti motorno vozilo koje vuče drugo motorno vozilo koje se zbog neispravnosti ne može kretati. do 121. ako takva traka postoji na ulazu u priključni put. 24. ovog Zakona primjenjuju se i na saobraćaj na putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila i brzom putu. Član 119. Vozač koji se vozilom kreće kroz tunel ne smije zaustavljati vozilo. namijenjenih za saobraćaj vozila u jednom smjeru.500 kg i skupova vozila čija je dužina veća od sedam metara. Vozila pod pratnjom Član 125. Saobraćaj 23. stav (3) ovog Zakona ne primjenjuje se na vozila koja se kreću dijelom autoputa koji prolazi kroz naselje. polukružno okretati vozilo ili se kretati unazad u tunelu. niti se kretati vozilom unazad. (1) Vozač koji se motornim vozilom uključuje u saobraćaj na autoputu dužan je: 1) koristiti posebnu traku za ubrzavanje. od 116. i preduzeti potrebne mjere da se vozilo što prije ukloni s kolovoza. Na vozilima na motorni pogon za vrijeme kretanja kroz tunel moraju biti upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta. Na autoputu sa tri ili više saobraćajnih traka. Član 124. ako ona na tom mjestu postoji. kad takva traka postoji u produženju priključnog puta. Član 120. Član 122.

) i zabrani presijecanja kolone pješaka (član 80. Teret na vozilu Član 127. ili preko najveće dozvoljene mase. (2) 1) 2) 3) Teret na vozilu treba biti tako raspore en i. ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. (2) Kako bi omogućili prolaz vozilima iz stava (1) ovog člana. pod uvjetom da ne ugrožavaju sigurnost drugih učesnika u saobraćaju. Ta vozila imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (član 49.) i vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima ovlaštenog lica. 26. ne primjenjuju se odredbe o ograničenju brzine (čl. (3) Kad vozilo policije ili vojno vozilo upotrebom plavih svjetala osigurava prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreću iza njega. Vozila s pravom prvenstva prolaza Član 126. ne umanjuje vozaču preglednost puta. (4) Da bi omogućili nesmetan prolaz vozilima iz stava (1) ovog člana. i na njih se ne primjenjuju odredbe o ograničenju brzine (čl. (2) Vozač koji na putu susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom i vozač kojeg sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom dužni su ustupiti prvenstvo prolaza.). vatrogasna vozila i vozila policije i sudske policije. zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila (član 61.). pješaci su se dužni skloniti s kolovoza dok ta vozila pro u. vojna vozila i vozila Državne granične službe BiH. a. a ostala vozila propustiti ih i. osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima ovlaštenog lica. ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju karakteristike puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila.). za vozila iz stava (1) ovog člana važe odredbe o prvenstvu prolaza. ne umanjuje u većoj mjeri stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom. prema potrebi. zaustaviti vozilo. (1) i (3) ovog člana. propustiti ih i.). pod uvjetom da ne ugrožavaju sigurnost drugih učesnika u saobraćaju.) i zabrani presijecanja kolone pješaka (član 80. umjesto dugih svjetala noću upotrijebiti kratka svjetla za osvjetljavanje puta. kad posebnim ure ajima daju svjetlosne i zvučne znakove. strogo se pridržavati naredbi koje im daju lica iz pratnje i kretanje nastaviti tek pošto pro u sva vozila pod pratnjom. i to za vrijeme dok se ti znakovi daju. zaustaviti se dok ta vozila pro u. pričvršćen i pokriven da: ne ugrožava sigurnost učesnika u saobraćaju i ne nanosi štetu putu i objektima na putu. po potrebi. prema potrebi. .). zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila (član 61.) osim u odnosu na vozila pod pratnjom (član 125. 44. (1) Vozilo u saobraćaju na putu ne smije se opteretiti preko svoje nosivosti koja je upisana u knjižicu vozila. (4) U pogledu me usobnog prava prvenstva prolaza. (1) Na vozila službe hitne pomoći. (3) Vozila pod pratnjom imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (član 49. stav (1)) i na vozilima s pravom prvenstva prolaza iz st. s posebnim motornim vozilima opremljenim ure ajima za davanje posebnih zvučnih i svjetlosnih znakova crvene i plave boje. i 46. 44. (5) Ure aji za davanje posebnih svjetlosnih i zvučnih znakova smiju se ugra ivati i upotrebljavati samo na vozilima čija je pratnja policija ili vojna lica (član 125. stav (1) tačka 1.(1) Vozilima pod pratnjom. podrazumijevaju se vozila kojima je dodijeljena pratnja policije ili vojne policije. pješaci su se dužni skloniti s kolovoza. omogućiti nesmetan prolaz. prema potrebi. vozači su dužni obratiti pažnju i na vozila kojima se osigurava prolaz. 25. u skladu s ovim Zakonom. stav (1) tačka 1. zaustaviti svoja vozila dok ta vozila pro u. i 46.

te svjetlosne i druge oznake na putu. znakovi izričitih naredbi i znakovi obavještenja s dopunskom tablom koja je sastavni dio saobraćajnog znaka i koja bliže odre uje značenje saobraćajnog znaka ili bez nje. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti.svjetlom i reflektujućom materijom crvene boje. SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI Opće 1. Član 131.4) ne stvara suvišnu buku i ne rasipa se po putu. trotoaru i sl. Ta tabla je kvadratnog oblika. naročito one koje nastanu usljed iznenadnog oštećenja ili onesposobljavanja puta. (3) Ako se vozilom prevozi teret u kombinaciji koja se sastoji od vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. 2) kad teret na vozilu na motorni pogon ili na priključnom vozilu bočno prelazi za više od 20 cm vanjsku ivicu prednjeg ili zadnjeg svjetla za označavanje vozila . dimenzija 50 x 50 cm. Noću.svjetlom i katadiopterom koji s prednje strane daju bijelo svjetlo. IV. pod dužinom vozila podrazumijeva se ukupna dužina vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. kao i privremena ograničenja i privremene zabrane u saobraćaju i ti znakovi moraju se ukloniti čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni. zabrane i obaveze kojih se učesnici u saobraćaju moraju pridržavati i daju potrebna obavještenja za sigurno i nesmetano odvijanje saobraćaja. stavljaju do znanja ograničenja. . oznake na kolovozu. (3) Saobraćajni znakovi su: znakovi opasnosti. najisturenija tačka na teretu koji se prevozi vozilom mora biti označena: 1) u slučaju iz člana 128. svjetlosni saobraćajni znakovi. (2) Saobraćajnim znakovima moraju se obilježiti i opasnosti privremenog karaktera. stav (4) ovog Zakona . (5) Najisturenija tačka tereta koji se prevozi teretnim motornim ili priključnim vozilom u slučaju iz stava (4) ovog člana mora biti označena tablom. (4) Učesnici u saobraćaju dužni su pridržavati se ograničenja. kojima se učesnici u saobraćaju upozoravaju na opasnost koja im prijeti na odre enom javnom putu ili dijelu tog puta. (1) Javni putevi moraju se obilježiti propisanim saobraćajnim znakovima. najisturenija tačka tereta mora biti označena crvenom tkaninom. zabrana i obaveza izraženih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova. a sa zadnje strane . Član 128. obojena naizmjenično kosim trakama reflektujuće narandžaste i bijele boje i postavljena uspravno na uzdužnu osu vozila. Član 129. (4) Ako teret na vozilu prelazi za više od jednog metra najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila. (2) Teret koji se prevozi na vozilu i priključnom vozilu može preći najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila najviše za jednu šestinu svoje dužine koja je kao kontinuiran teret oslonjena na tovarni prostor.crveno svjetlo. registarske tablice i druge propisane oznake na vozilu. Op e odredbe Član 130. (1) Teret na vozilu ne smije preći najudaljeniju tačku na prednjoj strani vozila više od jednog metra. 5) ne zaklanja svjetlosne i svjetlosno-signalne ure aje na vozilu.

Član 132. (2) Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja učesnicima u saobraćaju na putu zabrane. ili zasljepljuju učesnike u saobraćaju. žuto u sredini. jedno ispod drugog. a zeleno svjetlo može biti i u obliku jedne ili više strelica smještenih u krugu crne boje. a zeleno desno. jedno pored drugog. ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za sigurnost saobraćaja na putu. (2) Saobraćajni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih učesnici u saobraćaju i danju i noću na vrijeme i lahko mogu uočiti i pravovremeno postupiti u skladu s njihovim značenjem. Svjetlosni saobra ajni znakovi i svjetlosne oznake Član 136. (2) Zabranjeno je neovlašteno uklanjanje i oštećivanje saobraćajnih znakova i opreme puta ili izmjena značenja saobraćajnih znakova. a zeleno dolje. (3) Saobraćajni znakovi moraju se ukloniti. svjetla mogu biti postavljena po horizontalnoj osi. (1) Za reguliranje saobraćaja upotrebljavaju se ure aji kojima se daju svjetlosni saobraćajni znakovi crvene. Član 137. ograničenja i obaveze kojih se moraju pridržavati. Član 135. Ako je ure aj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova postavljen i iznad saobraćajne trake. znakovi izri itih naredbi i znakovi obavje tenja Član 134. magistralnom i regionalnom putu i u naseljenim mjestima moraju biti presvučeni reflektujućim materijama ili osvijetljeni vlastitim izvorom svjetlosti. žute i zelene boje. svjetla. Znakovi opasnosti. i to: crveno gore. Ta svjetla imaju oblik kruga. i da se obavijeste o prirodi te opasnosti. znakovi. dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uvjetima za saobraćaj na putu ili zahtjevima sigurnosti u saobraćaju.(1) Saobraćajne znakove i opremu na putu postavljaju i održavaju institucije koje upravljaju putevima na osnovu rješenja nadležnog organa. Član 133. ili koji svojim oblikom. (1) Znakovi opasnosti služe da se učesnici u saobraćaju na putu upozore na opasnost koja prijeti na odre enom mjestu. Na putu se ne smiju postavljati table. (2) Na ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima svjetla se postavljaju po vertikalnoj osi. žuto u sredini. . putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila. Znakovi opasnosti i znakovi izričitih naredbi na autoputu. saobraćajni 3. (1) Na saobraćajni znak i na stub na koji je znak postavljen zabranjeno je stavljati bilo šta što nije u vezi sa značenjem saobraćajnog znaka. stubovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraćajnih znakova. izgledom ili mjestom postavljanja podražavaju ili liče na neki saobraćajni znak. i to: crveno lijevo. bojom. odnosno dijelu puta. izričitih obavještenja 2. (3) Znakovi obavještenja pružaju učesnicima u saobraćaju potrebna obavještenja o putu kojim se kreću i druga obavještenja koja im mogu biti korisna.

. 4. (1) Na ure ajima za davanje saobraćajnih znakova kojima se regulira saobraćaj na kolovozu s više od dvije saobraćajne trake. (2) Crveno svjetlo iz stava (1) ovog člana ima oblik ukrštenih linija. a zeleno svjetlo znači slobodan prolaz tom saobraćajnom trakom. Član 141. i to: crveno svjetlo gore. ostrva za usmjeravanje saobraćaja i drugi objekti na kolovozu noću nisu osvijetljeni. jedno ispod drugog. a zeleno svjetlo ima oblik strelice s vrhom okrenutim nadolje. i to desna strana kolovoza oznakama crvene boje. 2) žuto svjetlo može biti upaljeno kao samostalno svjetlo u vremenskom razmaku od prestanka zelenog do pojave crvenog svjetla ili istovremeno sa crvenim svjetlom. Oznake na kolovozu Član 142. obilježene uzdužnim linijama. 3) žuto svjetlo može biti upaljeno kao trepćuće svjetlo kada ne rade ostali svjetlosni signali na raskrsnici. (2) Ta svjetla moraju biti postavljena po vertikalnoj osi. Član 138. Član 140.(1) 1) Na ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima: crveno i zeleno svjetlo ne smiju biti upaljeni istovremeno. (1) Ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima može se dodati dopunski svjetlosni znak u obliku zelene svijetleće strelice ili više takvih znakova. (1) Ako se ivice kolovoza na javnom putu obilježavaju svjetlosnim saobraćajnim oznakama. kao najavu prestanka slobodnog prolaza. Ta svjetla ne smiju biti upaljena istovremeno. (3) Ako vrhovi pješačkih ostrva. (2) Pri projektiranju novih ili rekonstrukciji postojećih saobraćajnih znakova obavezno treba ugraditi zeleno trepćuće svjetlo. (2) Dopunski svjetlosni znakovi iz stava (1) ovog člana postavljaju se s odgovarajuće strane svjetlosnog saobraćajnog znaka. a zeleno svjetlo dolje. a lijeva strana oznakama bijele boje. i to na visini na kojoj se nalazi zeleno svjetlo. (2) Ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel moraju biti obilježene oznakama iz stava (1) ovog člana. one se obilježavaju svjetlima. moraju se obilježiti svjetlima. (1) Za reguliranje saobraćaja pješaka mogu se upotrebljavati i posebni ure aji za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova crvene i zelene boje i ure aji za davanje zvučnih signala. ili od tamne površine na kojoj se nalazi svijetleća silueta pješaka crvene ili zelene boje. za svaku saobraćajnu traku posebno i koji se nalazi iznad saobraćajne trake. prije pojave zelenog svjetla. refleksnim staklima ili reflektujućim materijama žute boje. crveno svjetlo znači zabranu saobraćaja duž saobraćajne trake iznad koje je postavljeno. refleksnim staklima ili reflektujućim materijama. Član 139. (3) Svjetla iz stava (1) ovog člana sastoje se od svijetleće površine crvene ili zelene boje na kojoj se nalazi tamna silueta pješaka.

(2) Bliže propise o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putu donosi ministar u saradnji s nadležnim organom. Turistička 5. historijskim. Svjetlosni znakovi kojima se najavljuje približavanje voza na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou daju se naizmjeničnim paljenjem dva crvena trepćuća svjetla koja imaju oblik kruga. ovog Zakona. (1) Na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome postoji ure aj za davanje svjetlosnih znakova kojima se najavljuje približavanje voza. (2) Uslovi u kojima ure aji iz stava (1) ovog člana moraju biti postavljeni utvr uju se posebnim zakonom ili propisom donesenim na osnovu zakona. Član 149. tom ure aju može se dodati i ure aj za davanje zvučnih znakova. (2) Na prijelazima zemljanog puta s manjim saobraćajem i pješačke staze preko željezničke pruge u istom nivou učesnici u saobraćaju mogu se osigurati samo ure ajem za davanje zvučnih znakova. (2) Oznake na kolovozu mogu biti postavljene same ili uz druge saobraćajne znakove ako je potrebno da se značenje tih znakova jače istakne. odnosno ure aji za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza ako to zahtijeva gustina saobraćaja ili drugi uvjeti na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou. Član 143. (1) Na prijelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou. Član 148. strelice. Na dijelu puta ispred prijelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou moraju biti postavljeni odgovarajući saobraćajni znakovi. prirodnim i turističkim znamenitostima. (1) Turistička i ostala signalizacija na putu namijenjena je obavještavanju učesnika u saobraćaju o kulturnim. postavljaju se i branici ili polubranici. natpisi i druge oznake. Oznake na kolovozu mogu imati i reflektujuće karakteristike. Turisti ka i ostala signalizacija na putu Član 144. te trake moraju biti odvojene odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu. Obilježavanje eljezničke 6. te ostalim objektima i sadržajima. Član 146. na kome postoje samo dvije saobraćajne trake. odnosno spuštanje branika ili polubranika. osim saobraćajnih znakova iz člana 145. (1) Oznake na kolovozu postavljaju se na putevima sa savremenim kolovozom.(1) Oznake na kolovozu služe za reguliranje saobraćaja na putevima i za obavještavanje i vo enje učesnika u saobraćaju. Obilje avanje prijelaza puta preko željezni ke pruge eljezni Član 145. (3) (4) Oznake na kolovozu čine linije. (2) Na javnom putu van naselja sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera. Član 147. . odnosno potpunije odredi ili objasni. a na magistralnom putu obilježene i ivičnim linijama.

DU@NOSTI U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NESREĆE Član 154. moraju imati refleksna stakla ili biti presvučeni reflektujućim materijama odgovarajuće boje. V. načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašteno lice pravilnikom propisuje ministar. mogu jasno i s dovoljne udaljenosti uočiti. (2) Ovlašteno lice pri davanju znakova dužno se postaviti na putu tako da ga učesnici u saobraćaju. mora se vidno obilježiti i učiniti sigurnim za učesnike u saobraćaju. na njima moraju biti postavljena i trepćuća svjetla narandžaste boje. Na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome se prilikom nailaska voza branici ili polubranici automatski spuštaju. kao i saobraćajni znakovi postavljeni na dijelu puta ispred prijelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou. Obilježavanje 7. kao i na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome se branicima ili polubranicima rukuje ručno. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. (1) Znakovi koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašteno lice su znakovi koji se daju rukama i položajem tijela.postavljanjem branika. . zvučni znakovi i svjetlosni znakovi. a osiguranje učesnika u saobraćaju . Član 150. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. Znakovi koje daju ovla tena lica Član 152.(1) Na prijelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou branici ili polubranici moraju biti naizmjenično obojeni crvenom i žutom bojom. Znakovi ovlaštena 8. (3) Znakovi iz stava (1) ovog člana mogu se davati i iz vozila. (1) Učesnici u saobraćaju moraju postupati po zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbi policajca ili drugog lica koje na osnovu ovlaštenja iz zakona obavlja kontrolu i reguliranje saobraćaja na putevima (u daljnjem tekstu: ovlašteno lice). a noću. (2) Znakovi iz stava (1) ovog člana moraju se davati tako da njihovo značenje učesnicima u saobraćaju bude jasno i nedvosmisleno. Obilje avanje radova i prepreka na putu Član 151. (2) Branici i polubranici. (3) Bliže odredbe o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima. (2) Obilježavanje dijela puta iz stava (1) ovog člana vrši se postavljanjem odgovarajućih saobraćajnih znakova. (1) Dio puta na kome su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kome se izvode radovi. i to s mjesta s kojeg se oni ne vide. kojima su znakovi namijenjeni. Član 153. mora se postaviti ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih znakova kojima se učesnici u saobraćaju obavještavaju o spuštanju branika ili polubranika. opremljeni refleksnim staklima ili presvučeni reflektujućim materijama odgovarajuće boje. (3) Branici moraju biti obojeni naizmjenično crvenom i bijelom bojom. (3) Branici i polubranici moraju biti opremljeni trepćućim crvenim svjetlom.

Lice koje se zatekne ili nai e na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima povrije enih. Član 156. (2) Vozač je dužan postupiti prema odredbi stava (1) ovog člana i prije dolaska ovlaštenog lica. dužno je ukazati pomoć licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći. osim ako se nesreća dogodila na mjestu na kome se može očekivati brzi dolazak vozila hitne pomoći. (2) Vozač učesnik u saobraćajnoj nesreći obavezan je da prijavi i saobraćajnu nesreću s manjom materijalnom štetom. dužan je: 1) ostati na mjestu saobraćajne nesreće s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći povrije enim u saobraćajnoj nesreći. . ili ako mu je samom potrebna ljekarska pomoć. unose podaci iz pasoša. (3) Poslije saobraćajne nesreće u kojoj je prouzrokovana samo manja materijalna šteta. ili je nastala veća materijalna šteta. 2) preduzeti sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu saobraćajne nesreće i omogućiti normalno odvijanje saobraćaja i nastojati da se ne mijenja stanje na mjestu nesreće i sačuvaju postojeći tragovi pod uvjetom da preduzimanje tih mjera ne ugrožava sigurnost saobraćaja.zelena karta. sačiniti zapisnik u koji se. vozači su dužni odmah ukloniti vozila s kolovoza i razmijeniti lične podatke. (4) Ako je u saobraćajnoj nesreći učestvovalo vozilo strane registarske oznake. (1) Vozač koji se zatekne ili nai e na mjesto saobraćajne nesreće dužan je. dužna je o tome odmah obavijestiti najbližu policijsku stanicu. (2) Ako lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći umre od zadobijenih povreda. ili ako vozač zaključi da se nestručnim i neodgovarajućim prijevozom stanje povrije enog lica može pogoršati.(1) Učesnik u saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko izgubio život ili bio povrije en. ili ako postoji opravdana sumnja da je kod vozača usljed povrede došlo do smanjenja psihičke ili fizičke sposobnosti za upravljanje vozilom na motorni pogon ili tramvajem. ako je šteta nastala drugom licu odnosno njegovom vozilu ili na drugoj stvari. Vozači ne smiju napustiti mjesto saobraćajne nesreće prije nego što popune i potpišu izvještaj i razmijene podatke iz ovog stava. Član 157. napraviti zapisnik o uvi aju i izvršiti druge potrebne radnje u skladu s ovim Zakonom. Član 158. Član 155. pored ostalog. na zahtjev ovlaštenog lica. prevesti lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove. obavezno je: izvršiti fotografiranje štete na vozilu stranih registarskih oznaka. (1) Ako je zdravstvena ustanova obaviještena o saobraćajnoj nesreći ili je primila na liječenje lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći. izvršiti fotografiranje mjesta nesreće. 3) obavijestiti najbližu policijsku stanicu o saobraćajnoj nesreći i vratiti se na mjesto saobraćajne nesreće i sačekati dolazak službenog lica koje obavlja uvi aj. zdravstvena ustanova dužna je o tome odmah obavijestiti mjesni nadležni organ za izdavanje vozačke dozvole ili najbližu policijsku stanicu. prije izdavanja potvrde o oštećenju vozila stranih registarskih oznaka ili potvrde o izvršenom uvi aju na mjesta doga aja saobraćajne nesreće. (1) Policija i druga ovlaštena lica dužni su izaći na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta. (2) Nadležni organ i druga pravna ili fizička lica koji su obaviješteni o saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko lice bilo povrije eno dužni su o tome odmah obavijestiti najbližu zdravstvenu ustanovu. vozačke dozvole i osiguranja od automobilske odgovornosti . te popuniti i potpisati obrazac evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći.

SPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA PUTEVIMA Član 162. vozač ili vlasnik. Član 160. (3) Organizacija za održavanje puteva ili druga ovlaštena organizacija za održavanje puta dužna je. (1) Lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta. stvari ili drugog rasutog materijala s kolovoza i osigurati prohodnost puta. (1) Sportske i druge priredbe ili slične aktivnosti na putu ne smiju se održavati bez odobrenja. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. (2) Policija je dužna izaći na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako do e do nesporazuma ili neslaganja jednog od učesnika prilikom popunjavanja obrasca evropskog izvještaja ili učesnici u nesreći nemaju obrazac evropskog izvještaja. odnosno korisnik vozila nije u stanju postupiti prema stavu (1) ovog člana. teret. (2) Vozač koji je vozilom učestvovao u saobraćajnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica. ovlašteno lice koje vrši uvi aj odredit će da se neposrednim učesnicima nesreće uzmu krv i urin radi utvr ivanja da li su pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. ovlašteno lice koje vrši uvi aj odredit će da im se uzme krv ili krv i urin radi analize. hitno preduzeti sve potrebne mjere radi uklanjanja i čuvanja vozila s teretom. (3) Ovlašteno lice koje vrši uvi aj saobraćajne nesreće u kojoj ima povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta podvrgnut će neposredne učesnike saobraćajne nesreće ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i aparata. (6) Bliže odredbe o sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći donosi ministar. VI. . (1) Ovlašteno lice koje vrši uvi aj dužno je organizirati popis imovine koja na mjestu doga aja ostaje iza lica koje je u saobraćajnoj nesreći poginulo ili teže povrije eno. kao i drugo lice koje je neposredno učestvovalo u nesreći. odnosno korisnik vozila dužan je vozilo. ovlašteno lice koje se zatekne na mjestu nesreće ili neispravnosti vozila zatražit će od nadležne organizacije koja upravlja putevima ili druge ovlaštene organizacije da na sigurno mjesto ukloni vozilo. ili će ih uputiti na stručni pregled radi provjere da li imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. (4) Ako nadležna organizacija koja upravlja putevima ili druga ovlaštena organizacija ne postupi prema odredbi stava (2) ovog člana. na zahtjev ovlaštenog lica. (5) Ako u saobraćajnoj nesreći ima poginulih. ovlašteno službeno lice preduzet će druge mjere da se omogući normalno odvijanje saobraćaja. teret. (2) Ako vozač ili vlasnik. obavijestiti organizaciju koja uklanja vozila i stvari s puta ili zainteresirano lice i pružiti pomoć radi zaštite imovine ako na mjestu doga aja nema lica koje tu imovinu može preuzeti. Član 159. ne smije uzimati alkoholna pića. stvari ili drugi rasuti materijal s kolovoza. stvari ili drugi rasuti materijal odmah ukloniti s kolovoza.(5) Nadležni organ unutrašnjih poslova dužan je izaći na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako to zahtijeva jedan od učesnika saobraćajne nesreće. opojne droge ili lijekove na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje dok se ne izvrši uvi aj. imaju pravo tražiti lične podatke i adresu od lica koja su bila prisutna kad se nesreća dogodila. Član 161. (4) Ako se tim ispitivanjima utvrdi da neposredni učesnici saobraćajne nesreće imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. (1) Ako je vozilo zbog saobraćajne nesreće ili neispravnosti onesposobljeno za dalje kretanje na putu.

Član 165. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. ali samo u vrijeme kada se tim putem drugi učesnici u saobraćaju najmanje kreću. (2) Ako bi zbog održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu trebalo obustaviti saobraćaj na važnijim putnim pravcima. stav (2) ovog Zakona. ili ako bi održavanje priredbe. (2) Kada se saobraćaj na putu ograničava ili zabranjuje zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz člana 162. U tom slučaju saobraćaj se može zabraniti najduže dva sata. odnosno aktivnosti na putu ako: su ugroženi učesnici ili gledaoci. (2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja mora se priložiti program priredbe. odnosno aktivnosti. ovog Zakona podnosi se najkasnije 15 dana prije održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti. (1) 1) 2) 3) Organizator je dužan prekinuti održavanje sportske ili druge priredbe. . prema procjeni nadležnog organa unutrašnjih poslova. nastanu okolnosti zbog kojih priredba.(2) Odobrenje izdaje nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova na čijem se području održava priredba ili obavlja aktivnost. održavanje automobilske. ovog Zakona. pravila takmičenja. odnosno aktivnosti ne bi bile odobrene. priredba. pregled mjera koje organizator predvi a za osiguranje učesnika u saobraćaju. (1) Zahtjev za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu bit će odbijen ako organizator. nije u stanju provesti mjere iz člana 164. Član 163. zahtjev za izdavanje odobrenja može biti odbijen. (3) Organizator ne smije početi održavanje sportske ili druge priredbe ili aktivnosti na putu ako nisu preduzete sve mjere osiguranja odre ene u odobrenju. Član 167. odnosno obavljanja aktivnosti u većoj mjeri ugrozilo ili ometalo saobraćaj na putu. odobrenje se izdaje uz prethodnu saglasnost nadležnog organa za saobraćaj na čijem se području zabranjuje saobraćaj. motociklističke ili biciklističke trke na putu može se odobriti i kad u odre enom pravcu nema zaobilaznog puta (brdske trke i dr. odnosno aktivnosti. (1) U slučaju iz člana 162. (4) Ako se utvrdi da organizator nije preduzeo sve mjere osiguranja odre ene u odobrenju. najkasnije 48 sati prije početka priredbe.). učesnika i gledalaca sportske i druge priredbe ili aktivnosti i znak kojim će vozila iz pratnje takmičara biti označena. (3) Ako se zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu zabranjuje saobraćaj. Član 166. se u većoj mjeri naruši javni red i mir. Član 164. (1) U odobrenju za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu odre uju se mjere osiguranja koje organizator mora preduzeti. zahtjev za izdavanje odobrenja bit će odbijen. ako za druge učesnike u saobraćaju nije osiguran zaobilazni put. odobrenje sadrži i obavezu organizatora da o mjerama ograničavanja ili zabrane saobraćaja obavijesti javnost putem sredstava javnog informiranja. odnosno aktivnosti bit će zabranjene.

predmeti i objekti na putu. odnosno ako se može opravdano očekivati da će saobraćaj biti posebno gust ili otežan. propisati zabranu ili ograničenje saobraćaja svih ili pojedinih vrsta vozila. predmete i objekte koji su postavljeni radi održavanja priredbe. odnosno obavljanja aktivnosti. . 1) i 2) stava (1) ovog člana. (1) Organ nadležan za unutrašnje poslove. odnosno aktivnosti u slučajevima iz stava (1) ovog člana. odnosno aktivnosti na putu organizator je dužan odmah: 1) ukloniti s puta sve saobraćajne znakove i druge oznake. (1) Nakon završetka sportske ili druge priredbe. Takmičare na sportskoj priredbi na putu mogu pratiti samo vozila označena posebnim znakom koji utvrdi organizator. 2) postaviti na put sve saobraćajne znakove i druge oznake. OGRANIČENJA SAOBRAĆAJA Član 170. ograničiti brzinu kretanja vozila ako su te zabrane ili ograničenja neophodni radi sprečavanja ili uklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju. nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova naredit će organizatoru da priredbu. ili ako su u pitanju razlozi za nesmetani saobraćaj. predmete i objekte koji su bili uklonjeni radi održavanja priredbe. nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova preduzet će odgovarajuće mjere da se o trošku organizatora uklone. (2) Ako organizator ne prekine priredbu. odnosno obavljanja aktivnosti. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. Član 168. (2) Ako organizator ne postupi po tač. vrsti vozila kojima je zabranjen ili ograničen saobraćaj. policijska uprava. može donijeti naredbu o ograničenju saobraćaja u dane vikenda i praznika za pojedine putne pravce. odnosno obavljanja aktivnosti. u saglasnosti s organom nadležnim za saobraćaj. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. ministar u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. U slučaju kada su u pitanju razlozi sigurnosti i nesmetanog odvijanja saobraćaja ili razlozi održavanja javnog reda i mira.4) 5) organizator ne provodi odre ene mjere osiguranja. odnosno nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova može zabraniti saobraćaj ili odrediti posebno ograničenje saobraćaja na odre enim putevima i dijelovima puteva sve dok postoje razlozi zbog kojih se preduzimaju te mjere. odnosno aktivnosti prekine i preduzet će potrebne mjere da se naredba izvrši. ure aje. VII. VOZAČI 1. te načinu upotrebe zimske opreme na vozilima u zimskim uvjetima. 3) popraviti i dovesti u prvobitno stanje put i putne objekte ako su oštećeni pri održavanju priredbe. Član 171. Uvjeti za upravljanje vozilima Član 172. Član 169. VIII. (3) Bliže odredbe o saobraćaju u zimskim uvjetima. to zahtijevaju drugi sigurnosni razlozi. može na odre enom putu ili dijelu puta. pravilnikom propisuje ministar. u odre ene dane ili u odre enom vremenskom periodu. odnosno postave saobraćajni znakovi i druge oznake.

kao pravna i fizička lica. ne smije upravljati vozilom u saobraćaju na putu.0 g/kg. (2) Smatrat će se da je pod djelovanjem alkohola lice za koje se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. CE. odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom dužan je. 3) vozač vozila kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje . vozač koji ima manje od 21 godine starosti ili manje od tri godine vozačkog iskustva. (1) Vozač ne smije upravljati vozilom u saobraćaju na putu.3 g/kg. niti početi upravljati vozilom ako je pod djelovanjem alkohola. bez obzira na količinu alkohola u krvi. Član 173. (2) Kad upravlja motornim vozilom. ovog Zakona. 2) vozač vozila kojim se vrši javni prijevoz . 173.3 g/kg. (5) Vozač je dužan za vrijeme upravljanja motornim vozilom u saobraćaju koristiti pomagala koja su mu neophodna za sigurno upravljanje vozilom.(1) Motornim vozilom u saobraćaju na putu može upravljati samo lice koje ima važeću vozačku dozvolu. stručnim pregledom utvrdi da pokazuju znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola: 1) vozač motornog vozila kategorije C.za vrijeme obavljanja javnog prijevoza tim vozilom. i 174. dati podatke o identitetu lica kome je dao vozilo na upravljanje. (3) Smatrat će se da su pod djelovanjem alkohola lica za koja se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0.0 g/kg. odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom ne smije dozvoliti da vozilom u saobraćaju na putu upravlja lice koje nema pravo upravljati tim vozilom. na zahtjev ovlaštenog lica. vozača 2. C1E i D1 i D1E .za vrijeme upravljanja vozilom te kategorije. ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholoziranosti. . ili drugih opojnih sredstava ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholiziranosti. Osposobljavanje kandidata za voza a motornih vozila Član 175. bez obzira na količinu alkohola u krvi. Vozač koji je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan ili je u takvom psihičkom stanju da je nesposoban za sigurno upravljanje vozilom.za vrijeme upravljanja vozilom obavljajući poslove tog zanimanja. što odgovara količinama većim od 0. ili kod koga se. (4) Vlasnik. (1) Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila obavljaju autoškole. Član 174. što odgovara količinama većim od 0. 4) 5) 6) vozač-instruktor za vrijeme osposobljavanja kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. stranu vozačku dozvolu ili me unarodnu vozačku dozvolu. vozač mora sa sobom nositi važeću vozačku dozvolu i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. ili kod kojih se. D i DE i vozači potkategorije C1. kao i vozač pod djelovanjem opojnih droga. kandidat za vozača za vrijeme obuke u praktičnom upravljanju vozilom. odnosno lice koje nema pravo upravljati kategorijom motornog vozila u koju se ubraja to vozilo i lice iz čl. (3) Vlasnik.

mimoilaženje i preticanje. vožnju u vršnom opterećenju drumskog saobraćaja. vožnju kroz raskrsnicu s različitim načinom ure enja saobraćaja (ovlašteno lice. kiša.). postupak radnji pri pružanju prve pomoći (mjere oživljavanja. učenje vožnje na putevima s manjim intenzitetom saobraćaja u naselju i van naselja (uključivanje i isključivanje. sigurnosne mjere pri vuči vozila. djelovanje opojnih droga na sigurno upravljanje vozilom i uticaj drugih nepovoljnih psihofizičkih stanja (umor. snijeg. parkiranje. ostale povrede i oštećenja. povrede koje zahtijevaju imobilizaciju i evakuaciju povrije enog. vožnja unazad i polukružno okretanje). • • • 3. • saobraćajna pravila na putevima. osnove tehničkog funkcioniranja ure aja na motornom vozilu značajnih za sigurnost saobraćaja na putevima (ure aji za zaustavljanje. prestrojavanje. praktični dio i program prve pomoći: 1. saobraćajni znakovi i saobraćajna pravila). besvjesno stanje. magla i sl.). krvarenje. saobraćajne znakove i njihovo značenje.. bolest i sl. otvorene povrede-rane). opasnosti koje nastaju zbog nepropisnog preduzimanja radnji u saobraćaju i sl. vožnju u posebnim uvjetima (noć. kočenje i zaustavljanje. čuvanje okoline. zadatke i značaj prve pomoći. Program prve pomoći obuhvata: • • • • • ciljeve. promjena stepena prijenosa. učenje vožnje na putevima s intenzivnim saobraćajem u naselju i van naselja. Teoretski dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvata: • osnovne propise o drumskom saobraćaju. pripremu vozila za vožnju. • vozilo u funkciji sigurnosti saobraćaja. prestrojavanje i vožnja kroz raskrsnicu. ofanzivnu i defanzivnu vožnju. sadržaje koji doprinose razvijanju humanih odnosa i odnosa uzajamnog poštovanja i razumijevanja me u učesnicima u saobraćaju. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno učešće u saobraćaju. vožnju na putu s više saobraćajnih traka. mimoilaženje i obilaženje. . a obavlja se po posebnom programu koji obuhvata teoretski dio. Praktični dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvata: • upoznavanje s vozilom. • sadržaje koji doprinose povećanju sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. vožnju na prijelazu puta preko željezničke pruge. učenje osnovnih elemenata vožnje na poligonu ili odgovarajućoj površini (polazak. kočenje i zaustavljanje. prilago avanje brzine. (4) Vozački ispit za vozača motornog vozila može polagati kandidat koji se prethodno pripremio za polaganje vozačkog ispita u autoškoli i ako ispunjava i druge uvjete za sticanje prava na upravljanje motornim vozilom. učenje vožnje u složenim saobraćajnim uvjetima. Član 176. te priprema vozila za vožnju). ure aji za upravljanje. znakove koje daju ovlaštena lica. prilago avanje vožnje. semafor. prestanak disanja i rad srca. pneumatici. održavanje razmaka. vožnja na uzdužnom nagibu. vožnju u koloni. značaj zdravstvene sposobnosti za sigurno upravljanje motornim vozilom. promjena smjera vožnje. okretanje i vožnja unazad. ponašanje prema pješacima i drugim učesnicima u saobraćaju. uvjete za upravljanje vozilom. 2. sile koje djeluju na vozilo. prijevoz tereta i lica. vožnju u gradu. uticaj alkohola. uočavanje i predvi anje saobraćajne situacije. samostalnu vožnju. predvi anje i izbjegavanje opasnosti). ure aji za davanje svjetlosno-signalnih znakova i za osvjetljavanje puta i vozila. postupak i dužnosti u slučaju saobraćajne nezgode. Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila je djelatnost od posebnog društvenog značaja. me usobne odnose i sporazumijevanje učesnika u saobraćaju. izvo enje radnji značajnih za uspješno i sigurno upravljanje u skladu s pravilima saobraćaja i uvjetima na putu i u saobraćaju.(2) Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila mogu vršiti i obrazovne ustanove redovnim školovanjem učenika prema obrazovnom školskom programu za profesionalne vozače. (3) Autoškole su dužne obuku izvoditi na način kojim će se osigurati da kandidati nauče i usvoje saobraćajna pravila i etičke norme ponašanja u saobraćaju. kontrolu saobraćaja i krivična odgovornost. vožnju u jednosmjernoj ulici. • ponašanje učesnika u drumskom saobraćaju.

(2) Lice iz stava (1) ovog člana. može i prije položenog vozačkog ispita upravljati motornim vozilom one kategorije za koju priprema ispit ako vozilom upravlja pod nadzorom vozača . kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Vozački ispit i provjera osposobljenosti Voza ki Član 179. osim dokaza o završenoj školskoj spremi.instruktora. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. (3) Osposobljavanje kandidata za vozače u praktičnom upravljanju vozilom na motorni pogon obavlja vozačinstruktor. mora imati vozačku dozvolu i najmanje tri godine iskustva na poslovima sigurnosti drumskog saobraćaja. nadležni za obrazovanje. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. kantona i ministra Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. (4) Bliže odredbe o načinu i uvjetima za polaganje i organiziranje vozačkog ispita. Član 180. (1) Osposobljavanje kandidata za vozače i polaganje vozačkog ispita obavljaju se prema propisima koje donosi ministar. (2) Polaganje vozačkog ispita vrši se pred komisijom koju imenuju organi iz stava (1) ovog člana. nadležnih za obrazovanje. . (3) O položenom vozačkom ispitu izdaje se uvjerenje. (4) Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći obavlja ljekar a organizira i provodi Crveni križ. putem zajedničkog stručnog tijela. (2) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom kandidat za vozača mora imati kod sebe uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za upravljanje motornim vozilom i dužan ga je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. (3) Osposobljavanje kandidata koji imaju fizički invaliditet za vozače mora se obavljati na prilago enom vozilu za invalide koje mora atestirati ovlaštena institucija ili preduzeće. nakon što se utvrdi da ispunjavaju uvjete odre ene zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. (1) Osposobljavanje kandidata iz oblasti propisa o sigurnosti saobraćaja može obavljati licencirano lice s visokom spremom saobraćajnog smjera. a predsjednik komisije i njeni članovi imaju licencu za ispitivača. (6) Bliže odredbe o organiziranju obuke za osposobljavanje kandidata pravilnikom propisuje ministar. kao i za dobivanje licence za ispitivača. (4) Kontrolu i nadzor nad provo enjem propisa iz stava (1) ovog člana. (1) Za poslove provo enja i organiziranja polaganja vozačkog ispita odgovorni su organi entiteta. Član 178. (2) Osposobljavanje kandidata za vozače obavljaju autoškole po ovlaštenju ministara entiteta. odnosno bliže odredbe o pružanju prve pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći pravilnikom propisuje ministar. (1) Kandidat za vozača koji se priprema za polaganje vozačkog ispita. 3. vrše organi nadležni za obrazovanje i unutrašnje poslove. (5) O uspješno završenoj obuci za vozača motornih vozila autoškola i Crveni križ izdaju potvrde.Član 177. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. radi osposobljavanja. pravilnikom propisuje ministar. u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo.

stepenom i položenim ispitom za vozača . Pravo upravljanja motornim vozilom ima lice koje ispunjava sljedeće uvjete: da je duševno i tjelesno sposobno upravljati motornim vozilom. odnosno potkategorije vozila.instruktora ili s najmanje završenom srednjom školom i položenim ispitom za vozača-instruktora. odnosno potkategorije stiče lice koje ima: 16 godina za potkategorije A1 i B1. te da mu je nadležni organ izdao dozvolu za vozača-instruktora. (3) Bliže odredbe o osposobljavanju vozača motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. 3. 3. stepenom saobraćajne struke i posebno položenim ispitom iz oblasti poznavanja saobraćajnih pravila i propisa. (1) 1. (2) Tablice iz stava (1) ovog člana imaju oblik kvadrata. Član 183. Član 182. da mu odlukom nadležnog organa nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom. plave su boje i na njima je bijelom bojom napisano latinično slovo L. BE i potkategorije C1 i C1E. 4. (1) Motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača osposobljava u praktičnom upravljanju vozilom na putu mora biti označeno posebnim tablicama. Pravo na upravljanje motornim vozilom za pojedine kategorije. ovog Zakona. metodike upravljanja motornim vozilom i praktičnog upravljanja motornim vozilom za vozača-instruktora. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. 18 godina za kategorije A. Član 185. (2) 1. 4. kategorije D i DE i potkategorije D1 i D1E pod uvjetom da je upravljao motornim vozilom kategorije C ili CE najmanje dvije godine. 2. (2) Bliže odredbe o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. 2. B. ili 2) završenim V. Na vozačkom ispitu komisija za polaganje vozačkih ispita utvr uje da li je kandidat u dovoljnoj mjeri osposobljen za sigurno upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije prema propisanom programu iz člana 176. osim iskustva u upravljanju vozilom odgovarajuće kategorije od najmanje tri godine. ili VI. da je položilo vozački ispit za upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. 4. da je navršilo godine života odre ene ovim članom zavisno od kategorije. kategorije C i CE pod uvjetom da je upravljalo motornim vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu. . (1) Zvanje vozača-instruktora motornih vozila.Član 181. stiče se: 1) završenim VII. Sticanje prava upravljanja motornim vozilom Član 184.

BE. (4) U kategoriju B ubrajaju se motorna vozila. a vozač kome je izdata vozačka dozvola kategorije DE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija BE i CE i potkategorije C1E. . (8) U kategoriju D ubrajaju se motorna vozila za prijevoz lica koja. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. B1. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu do 750 kg. U potkategoriju B1 ubrajaju se tricikl i četverocikl na motorni pogon. (18) Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija B i C i potkategorija B1. C1 i D1. (13) U potkategoriju C1 ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. a manja od 7. D i DE i potkategorije: A1. B. (15) U potkategoriju D1 ubrajaju se motorna vozila koja služe za prijevoz lica i koja. koja nije veća od mase vučnog vozila bez tereta. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg i priključno vozilo se ne koristi za prijevoz lica. osim sjedišta za vozača. a snaga prelazi 11 kNJ. (6) U kategoriju C ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 7. (10) (11) (12) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće potkategorije vozila: A1. (14) U potkategoriju C1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju C1. D i DE. (7) U kategoriju CE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju C. imaju više od osam. C1. (17) Vozači motornih vozila kategorija B. C. B. osim vozila kategorije A. (19) Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije CE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorije BE. a vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije C ima pravo upravljati i motornim vozilom kategorije B i potkategorija B1 i C1. imaju više od osam sjedišta. čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.000 kg i da najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila. C1E i D1E. (2) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće kategorije vozila: A. čija zapremina motora prelazi 125 cm³. (3) U kategoriju A ubrajaju se motocikli sa ili bez bočne prikolice. C1. a najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila i da se priključno vozilo ne koristi za prijevoz lica. D1. (9) U kategoriju DE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju D.500 kg. s tim da najveća dozvoljena masa ovog skupa vozila ne prelazi 12. i motorno vozilo B kategorije s prikolicom čija je najveća dozvoljena masa veća od 750 kg. (16) U potkategoriju D1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju D1. C1E i D1E.500 kg. i D i potkategorija C1 i D1 imaju pravo upravljati motornim vozilima tih kategorija i kad su im pridodate lahke prikolice. U potkategoriju A1 ubraja se lahki motocikl čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³. osim sjedišta vozača.500 kg. s tim da najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12. C. 500 kg. B1.(1) Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim i priključnim vozilima koja se razvrstavaju u kategorije: A. BE. a snaga ne prelazi 11 kNJ.500 kg i koja nemaju više od osam sjedišta ne računajući sjedište za vozača. (5) U kategoriju BE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju B. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. D1. C. a manje od 16 sjedišta. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. a ukupna dozvoljena masa vučnog i priključnog vozila nije veća od 3. CE. CE.000 kg.

na njegov zahtjev. Član 186. (1) U vozačku dozvolu upisuju se sve kategorije i potkategorije vozila kojima vozač ima pravo upravljati. . (2) Vozač ima pravo upravljati samo motornim vozilom one ili onih kategorija i potkategorija koje su upisane u vozačkoj dozvoli. (4) Rok važenja vozačke dozvole od deset godina računa se od dana njenog izdavanja. a lahkim motociklom 40 km/h. ali ne na rok kraći od dvije godine. C1. (10) Bliže odredbe o posebnom znaku iz stava (9) ovog člana propisuje ministar. osim ako je s njim u vozilu lice starije od 25 godina koje ima vozačku dozvolu i kojem u posljednjoj godini nije izricana zaštitna mjera ili mjera sigurnosti zabrane upravljanja motornim vozilom.(20) Pravo upravljanja motornim vozilom kategorija BE. (8) Lice iz stava (7) ovog člana. a ni organizirano prevoziti djecu. (21) Vozači motornih vozila kategorija B. (7) Lice koje je položilo vozački ispit i dobilo vozačku dozvolu za kategoriju vozila A1. (6) Izuzetno od odredbe stava (3). (22) Vozač motornog vozila kategorije A ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije A1. C. odnosno 120 km/h na autoputu. a vozač motornog vozila kategorije B ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije B1. vozač motornog vozila kategorije C ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije C1. D1. D. C i D. ako ispunjava uvjete iz člana 184. CE i DE i potkategorija B1. na putu namijenjenom isključivo za saobraćaj motornih vozila i brzom putu brzinom većom od 90 km/h. s tim da taj rok ne može biti kraći od tri godine. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. nadležnim za unutrašnje poslove. u trajanju od dvije godine. (1) (2) Vozačka dozvola izdat će se licu. mla e od 23 godine. A. ovog Zakona. (9) Lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu obavezna su. ne smije upravljati vozilom u saobraćaju na putu u vremenu od 23 sata do 5 sati. obilježiti vozilo kojim upravljaju posebnim znakom. (3) Vozačka dozvola izdaje se licu i produžava s rokom važenja od deset godina. a vozač motornog vozila kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije D1. postupku i načinu izdavanja. niti tim vozilom smije vući priključno vozilo. BE. produženju važenja i zamjeni vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama uredit će se pravilnicima koje donosi ministar u saradnji s ministrima entiteta. Član 187. a licima starijim od 65 godina s rokom važenja od tri godine. B ili C i C1 ne smije dvije godine od dana izdavanja vozačke dozvole upravljati vozilom na putu brzinom većom od 70 km/h. (5) Licima koja u vrijeme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina izdaje se vozačka dozvola čiji ji rok važenja do navršenih 65 godina. vozačka dozvola može se izdati ili se njeno važenje može ograničiti i na rokove kraće od utvr enih na osnovu nalaza i mišljenja zdravstvene ustanove datim u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti lica. C1E i D1E imaju pravo upravljati traktorom i radnom mašinom. Vozačku dozvolu izdaje nadležni organ. (3) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju obrasca vozačke dozvole. kantona i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. CE i DE vozač stiče samo ako je prethodno stekao pravo upravljanja vozilima kategorija B. kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorija i potkategorija u vozačku dozvolu. odnosno produženja njenog važenja.

odnosno na period propisan me unarodnim ugovorom. ako je to za njih povoljnije. (1) Stranac kojem je odobreno stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji se iz inozemstva vrati u Bosnu i Hercegovinu da se u njoj stalno nastani. ovog Zakona. prema tome. samo ako podnosilac zahtjeva priloži ispravu iz koje se nepobitno može utvrditi kojim motornim vozilima može upravljati. Član 192. i člana 190. izdati i me unarodna vozačka dozvola. vozačkom dozvolom iz člana 188. kao i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. primjenjuju se i na upravljanje motornim vozilima na osnovu važeće me unarodne vozačke dozvole. (2) Licima iz stava (1) ovog člana važeća strana vozačka dozvola zamijenit će se. . i to u cjelini ili za pojedine kategorije. saobraćajnih. (1) Odredbe čl. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) može odlučiti da se ne priznaje važenje tih vozačkih dozvola izdatih u toj zemlji. ovog Zakona za upravljanje onom kategorijom motornih vozila u koju se ubrajaju motorna vozila za čije su upravljanje ovlaštena stranom vozačkom dozvolom. bez polaganja vozačkog ispita. mogu upravljati motornim vozilima na osnovu važeće strane vozačke dozvole za vrijeme od šest mjeseci od dana ulaska u Bosnu i Hercegovinu. pa privremeno do e u Bosnu i Hercegovinu. može upravljati motornim vozilom na teritoriji Bosne i Hercegovine za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini. ili joj je istekao rok važenja. (1) Stranac koji privremeno boravi u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji boravi ili prebiva u inozemstvu. stranih trgovinskih. može se zamijeniti u skladu sa stavom (2) ovog člana. na njegov zahtjev. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana. koju je izdao nadležni organ strane države. ovog Zakona može se. odnosno da joj nije istekao rok važenja. i 189. osim ako to nije zahtijevano reciprocitetom. ovog Zakona na njihov zahtjev.Član 188. ili od dana kada je odobreno stalno nastanjenje. odnosno vrstu motornih vozila izdata. Član 191. (4) Državljaninu Bosne i Hercegovine zamijenit će se strana vozačka dozvola vozačkom dozvolom iz člana 189. (1) Vozaču kome je izdata vozačka dozvola iz člana 186. ovog Zakona ako je u zemlji u kojoj mu je izdata strana vozačka dozvola boravio duže od šest mjeseci. (2) Lice iz stava (1) ovog člana koje upravlja vozilom mora imati me unarodnu vozačku dozvolu ili domaću vozačku dozvolu izdatu u skladu s Bečkom konvencijom o drumskom saobraćaju. i 186. na osnovu važeće strane vozačke dozvole. Član 190. 188. (3) Me unarodna vozačka dozvola priznat će se samo ako su je izdali nadležni organi ili organizacije strane države i ne može se zamijeniti vozačkom dozvolom Bosne i Hercegovine. Ako ustanovi da se program osposobljavanja vozača motornih vozila u pojedinim zemljama značajno razlikuje od uvjeta i programa utvr enih ovim Zakonom. kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava. pod uvjetima iz čl. stav (1) ovog Zakona o upravljanju motornim vozilima na osnovu strane vozačke dozvole. od osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini prilikom zamjene strane vozačke dozvole neće se zahtijevati dokazi o ispunjavanju uvjeta iz člana 184. 184. (5) Strana vozačka dozvola iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju je kategoriju. (2) Me unarodna vozačka dozvola izdaje se na period važenja od dvije godine. Član 189.

vozača 5. vozači instruktori i vozači tramvaja svake tri godine. postupku i načinu izdavanja. prije početka osposobljavanja za vozača motornog vozila. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Član 196. vozači koji upravljaju vozilima na motorni pogon kojima se vrši javni prijevoz. izvršiti zdravstveni pregled u ovlaštenoj zdravstvenoj instituciji i na osnovu toga dobiti ljekarsko uvjerenje. uredit će se pravilnikom koji donosi ministar. (2) Zdravstvene preglede kandidata za vozača i vozača obavljaju zdravstvene ustanove koje su za to ovlaštene u skladu sa zakonima entiteta. (4) Me unarodna vozačka dozvola izdata u Bosni i Hercegovini ne može se koristiti za upravljanje motornim vozilima na teritoriji Bosne i Hercegovine.(2) Me unarodne vozačke dozvole izdaju auto-moto klubovi/savezi i auto-moto društva. a vanrednim zdravstvenim pregledima podvrgavati se na zahtjev nadležnog organa.prilikom svakog produženja vozačke dozvole. dužna je u roku od osam dana o tome obavijestiti organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji ili najbližu policijsku stanicu. vozači motornih vozila kojima je vozačka dozvola izdata na kraći rok važenja zbog nepovoljnog zdravstvenog stanja i vozači koji su navršili 65 godina života . 2. 3. Član 194. (1) Kandidat za vozača motornog vozila dužan je. vozači kojima je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija D. (2) Ljekarsko uvjerenje iz stava (1) ovog člana važi 12 mjeseci od dana izdavanja. (3) Vozači motornih vozila dužni su obavljati redovne zdravstvene preglede. Redovnom zdravstvenom pregledu podliježu: 1. (2) Ako zdravstvena organizacija prilikom liječenja vozača opravdano posumnja da zbog zdravstvenih razloga nije više sposoban sigurno upravljati vozilom. (1) Na zdravstvenim pregledima utvr uje se da li kandidat za vozača ili vozač ima potrebnu fizičku i psihičku sposobnost za upravljanje motornim vozilima. (1) Na vanredni zdravstveni pregled upućuje se vozač motornog vozila za kojeg se osnovano posumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban sigurno upravljati motornim vozilima onih kategorija za koje mu je izdata vozačka dozvola. DE i potkategorija D1 i D1E . (5) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. Član 195. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. ovlašteni za izdavanje tih dozvola za države za koje je potrebna me unarodna vozačka dozvola. (3) Me unarodna vozačka dozvola ne može se izdati vozaču kojem je odlukom nadležnog organa izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom dok ta zabrana traje.prilikom svakog produženja važenja vozačke dozvole. . načinu davanja ovlaštenja auto-moto klubovima/savezima i auto-moto društvima i načinu vo enja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama. Zdravstveni pregledi voza a motornih vozila Član 193.

(2) Ako se u upravljanju vozilom iz člana 199.(3) Zahtjev za upućivanje na vanredni zdravstveni pregled može podnijeti i svaki organ nadležan za kontrolu saobraćaja na putu. (3) Neprekidan odmor vozač mora koristiti van vozila.500 kg ne smije neprekidno upravljati vozilom duže od 4 sata i 30 minuta. Član 200. pravilnikom propisuje ministar. kao i preduzeće. kad u toku 24 sata prelazi više od 500 km. stav (1) ovog Zakona. stav (1) ovog Zakona smjenjuju dva vozača i ako se u vozilu nalazi ugra en ležaj koji omogućava jednom od njih da se odmara u ležećem položaju. najkasnije nakon devet sati upravljanja. javno tužilaštvo. ako se u vozilu nalazi ugra en ležaj koji omogućava vozaču odmaranje u ležećem položaju. (1) Vozač koji upravlja vozilom iz člana 199. . Član 198. (2) Odmor iz stava (1) ovog člana može biti podijeljen na dva ili tri dijela s tim što pojedinačan odmor ne može biti kraći od 15 minuta tokom vožnje od 4 sata i 30 minuta. (1) Vozač koji upravlja autobusom ili teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. Član 201. tako da ukupno vrijeme vožnje i odmora iznosi 5 sati i 15 minuta. Trajanje upravljanja motornim vozilom Član 199. Bliže odredbe o zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila. svaki vozač mora imati neprekidan odmor od najmanje osam sati u toku svakih 30 sati putovanja. (6) Izuzetno od odredbe stava (5) ovog člana. odnosno nakon pre enih 500 km puta. Pravna i fizička lica koja zapošljavaju vozače ne smiju dozvoliti da njihovim motornim vozilima upravlja vozač koji nije izvršio redovan i vanredan zdravstveni pregled na koji je upućen. (4) Na vanredni zdravstveni pregled upućuje organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. mora zamijeniti drugi vozač. vozač može koristiti odmor na takvom ležaju pod uvjetom da se za to vrijeme vozilo ne kreće. u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo. Član 197. (4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana. Vozača koji upravlja autobusom. 6. ovog Zakona. mora imati neprekidan odmor od najmanje 11 sati. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 20 t. u skladu s odredbom člana 199. kao i vremena odmora. vremena provedenog u vožnji. prije početka svog radnog dana. (3) Ukupno trajanje upravljanja motornim vozilima iz stava (1) ovog člana ne smije biti duže od devet sati u toku 24 sata. vozač mora kod sebe imati individualnu kontrolnu knjižicu i u nju upisivati svoje aktivnosti i dužan je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. individualnu kontrolnu knjižicu ne mora imati vozač ako je u vozilo ugra en ure aj koji osigurava upisivanje vremena vožnje članova posade. nakon čega mora koristiti odmor u trajanju od 45 minuta. (5) Kad upravlja motornim vozilom. organizacija ili organ u kojem je vozač zaposlen i obavlja poslove vozača. sudija za prekršaje. brzine vozila i pre enog rastojanja. sud.

ukupne mase i osovinskog opterećenja. zaštite čovjekove okoline te imati ispravne propisane ure aje i opremu. utvr ene u odobrenju koje je izdalo nadležno ministarstvo. Član 204. (1) Motorna i priključna vozila koja se prvi put registriraju na teritoriji Bosne i Hercegovine. provjerom vjerodostojnosti izvršene homologacije i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se homologacioni list. o ure ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ure aji i oprema u saobraćaju na putevima. (3) Bliže odredbe o dimenzijama. . kao i zahtjeve evropskih propisa i standarda. Motorna i priključna vozila registrirana u inozemstvu mogu učestvovati u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine ako imaju ispravne ure aje i opremu.Član 202. (3) Bliže uvjete o homologaciji vozila. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada na vozilima. u obimu koji utiče na sigurno upravljanje motornim vozilom. (1) Odredbe ovog Zakona o trajanju upravljanja motornim vozilom i odmorima vozača primjenjuju se i na vozače motornih vozila registriranih u inozemstvu kad tim vozilima upravljaju na teritoriji Bosne i Hercegovine. u saradnji s organima nadležnim za zdravstvo i unutrašnje poslove. (2) Postupak utvr ivanja i provjere uskla enosti konstrukcionih i sigurnosnih karakteristika iz stava (1) ovog člana u odnosu na važeće propise i standarde u Bosni i Hercegovini. odnosno homologacija motornih vozila. kao i obrascu individualne kontrolne knjižice i uputstvu za njeno popunjavanje. prema svojim konstrukcionim i sigurnosnim karakteristikama. Op e odredbe Član 203. ukupne mase i osovinskog opterećenja. u saradnji s organom nadležnim za poslove energetike i industrije. Član 206. VOZILA Opće 1. moraju odgovarati propisima u Bosni i Hercegovini i evropskim standardima i propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. ure aji i oprema. ako me unarodnim ugovorom nije drugačije odre eno. 2) kod uvoza vozila homologiranih u inozemstvu. odre ivanju organizacija koje mogu obavljati administrativne i tehničke poslove u oblasti homologacije. a u pogledu dimenzija. dijelova ure aja i opreme. pravilnikom propisuje ministar. pravilnikom propisuje ministar. mogu učestvovati u saobraćaju na javnom putu ako ispunjavaju posebne uvjete koji omogućavaju siguran i nesmetan saobraćaj. Član 205. (2) Bliže odredbe o ukupnom trajanju upravljanja vozilom. (1) Vozila u saobraćaju na putu moraju ispunjavati propisane uvjete u pogledu dimenzija. propisanu važećom me unarodnom Konvencijom o saobraćaju na putevima. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. pravilnikom propisuje ministar. vrši se: 1) kod novokonstruiranih i nehomologiranih vozila provo enjem odgovarajućih ispitivanja u ovlaštenim organizacijama prema procedurama propisa i standarda u Bosni i Hercegovini i evropskih propisa i standarda i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se certifikat o uskla enosti. najveće dozvoljene mase i osovinskog opterećenja ako ispunjavaju uvjete propisane za motorna i priključna vozila registrirana u Bosni i Hercegovini. IX. (2) Vozila koja ne ispunjavaju propisane uvjete u pogledu dimenzija. kao i njihovi dijelovi.

(3) Potvrda o registraciji izdaje se s rokom važenja od jedne godine. (4) Vlasnik vozila. kao i motorna i priključna vozila koja se kreću od mjesta u kojem su preuzeta neregistrirana do mjesta u kojem će biti registrirana. registarske tablice za priključna vozila. 5) 6) 7) (2) registarske tablice za vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine i registrirat će se u inozemstvu. (1) Registrirati se mogu motorna i priključna vozila za koja se na tehničkom pregledu utvrdi da su ispravna. tablice za privremeno registrirana vozila i probne tablice. u skladu s članom 6. u skladu s odgovarajućim zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka. (2) Ocjenjivanje uskla enosti vozila iz stava (1) ovog člana obavljaju ovlaštene organizacije za certificiranje vozila koje odredi ministar. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. Član 208. ako ne produži registraciju vozila u roku od 30 dana od dana isteka važenja potvrde o registraciji. prepravljaju ili popravljaju u većem obimu ili su im oštećeni sklopovi i ure aji značajni za sigurno učešće u saobraćaju na putevima prije puštanja u saobraćaj. stav (2) ovog Zakona. odnosno sjedište. u roku od 15 dana. Oznake na registarskim tablicama sastoje se od odre enih slova i brojeva. (1) 1) 2) 3) Za vozila koja se registriraju u Bosni i Hercegovini izdaje se jedna od sljedećih registarskih tablica: registarske tablice za motorna vozila. 4) registarske tablice za motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja. registarske tablice za motocikle. U istom roku vlasnik vozila dužan je prijaviti promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u potvrdi o registraciji i potvrdi o vlasništvu vozila. priključnih 2. (2) Za registrirano vozilo izdaju se registarske tablice. ili koja se kreću od mjesta proizvodnje do skladišta. koja se pojedinačno proizvode.(1) Motorna i priključna vozila. dužan je vratiti registarske tablice nadležnom organu u roku od osam dana. potvrda o vlasništvu vozila i stiker naljepnica. . (5) Vlasnik vozila dužan je odjaviti vozilo ako je prodato. uništeno ili otpisano i ako je vlasnik promijenio stalno prebivalište. Registriranje motornih i priklju nih vozila Član 207. (1) Motorna i priključna vozila koja učestvuju u saobraćaju na putu moraju biti registirana. Član 209. (3) Za vozila iz stava (2) ovog člana izdaje se potvrda o korištenju probnih tablica. ne moraju biti registrirana motorna i priključna vozila koja su prepravljena ili popravljena i kojima se obavlja probna vožnja radi ispitivanja i prikazivanja njihovih karakteristika. potvrda o registraciji. pod uvjetom da su označena probnim tablicama. o čemu se vodi evidencija. moraju biti podvrgnuta ocjenjivanju uskla enosti konstrukcionih i sigurnosnih karakteristika s odgovarajućim važećim propisima u Bosni i Hercegovini i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se uvjerenje (certifikat). privremena potvrda o registraciji.

. (1) Privremeno mogu da se registriraju motorna i priključna vozila uvezena iz inozemstva ili nabavljena u Bosni i Hercegovini čiji su vlasnici stranci koji u Bosni i Hercegovini privremeno borave na osnovu važeće putne isprave. kao i me unarodnu oznaku zemlje registracije. a druga na zadnjoj strani. Član 214. stranih trgovinskih. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti privremeno borave u inozemstvu. saobraćajnih. naučnog istraživanja. lahki motocikli i priključna vozila po jednu registarsku tablicu. specijalizacije. Član 211. a kod motocikla. odnosno stranaca. kao i motorna i priključna vozila državljana Bosne i Hercegovine koji se vrate iz inozemstva. (1) Kad upravlja motornim i priključnim vozilom. a motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji i me unarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja važi na području Bosne i Hercegovine i dužan je pokazati na zahtjev policajca ili drugog ovlaštenog lica. kulturnih i drugih predstavništava. (1) Motorna vozila. vozač mora imati kod sebe važeću potvrdu o registraciji izdatu za to vozilo kao i policu obaveznog osiguranja. kao i motorna i priključna vozila koja se koriste na sajmovima i sportskim takmičenjima. odnosno do u u Bosnu i Hercegovinu da u njoj stalno ostanu. vozač mora imati kod sebe važeću potvrdu i dužan je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. (2) Registarske tablice na vozilu moraju biti postavljene tako da su dobro vidljive i čitke. mogu učestvovati u saobraćaju u Bosni i Hercegovini samo ako su registrirana u Bosni i Hercegovini. Član 210. od kojih je jedna na prednjoj. naučnih istraživanja. specijalizacije. Motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji mogu učestvovati u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine samo ako imaju važeću potvrdu o registracji vozila i registarske tablice koje je izdao nadležni organ zemlje u kojoj je vozilo registrirano. a motocikli.(3) Vozilo registrirano u Bosni i Hercegovini ne može napustiti teritoriju Bosne i Hercegovine ako ne nosi istaknutu me unarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. Član 212. (3) Privremena registracija vozila važi najduže jednu godinu i može se. stalnih službenika stranih dopisništava i motorna i priključna vozila stranaca kojima je radi školovanja. (1) Motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja. Član 213. (2) Vozilo koje u Bosnu i Hercegovinu u e sa stranim registarskim tablicama na kojima oznake i broj nisu u skladu s odredbama me unarodnih ugovora koje je ratificirala Bosna i Hercegovina mora se privremeno registrirati. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti. ili državljani Bosne i Hercegovine koji radi školovanja. motorna i priključna vozila koja se koriste na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o zakupu zaključenog izme u domaćeg i stranog prijevoznika. osim motocikala. (4) Zabranjeno je isticanje me unarodne oznake druge države na vozilima registriranim u Bosni i Hercegovini. pružanja azila ili priznavanja statusa izbjeglog lica izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest mjeseci ili za stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini. iz opravdanih razloga. u saobraćaju na putu moraju imati po dvije registarske tablice. (2) Učešće vozila me unarodnih oružanih snaga stacioniranih u Bosni i Hercegovini u saobraćaju na putevima u Bosni i Hercegovini regulirat će se posebnim me unarodnim ugovorom. lahkih motocikala i priključnih vozila na zadnjoj strani. produžiti ukupno najviše još za jednu godinu. stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika. (2) Kad upravlja vozilom koje je označeno probnim tablicama.

. Tehni ki pregledi motornih i priklju nih vozila Član 217. Tehnički priključnih 3. pravilnikom propisuje ministar. (1) (2) Radi provjeravanja tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila vrše se tehnički pregledi tih vozila. (2) (3) Vozila stara dvije i više godina vlasnici su dužni podvrgnuti tehničkom pregledu svakih 12 mjeseci. uvjetima koje moraju zadovoljiti ovlaštene organizacije za obavljanje tehničkih pregleda. vozač kod sebe mora imati važeću potvrdu o registraciji vozila i dužan je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. (1) Redovni tehnički pregled vozila obavlja se jednom godišnje. Tehnički pregled vozila može biti redovni i vanredni. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. (4) Bliže odredbe o sadržaju i načinu obavljanja tehničkih pregleda. a raseljena lica boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine. Rok važenja redovnog tehničkog pregleda označava se posebnim znakom . stiker naljepnica i odgovarajuće registarske tablice. potvrde o vlasništvu vozila. (4) O izvršenom tehničkom pregledu motornih i priključnih vozila vodi se evidencija. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama. pravilnikom propisuje ministar. nadzor nad radom stanica tehničkog pregleda motornih i priključnih vozila izdaju i vrše entitetska i kantonalna ministarstva i ministarstvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. evidencijama koje se vode i obrascima koji se izdaju. nadležna za saobraćaj. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. stiker naljepnice i registarskih tablica. Član 216. (1) Novoproizvedena motorna i priključna vozila vlasnici su dužni podvrgnuti redovnom tehničkom pregledu u toku mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije. potvrda o vlasništvu vozila. osim ako ovim Zakonom nije drugačije ure eno. (3) Bliže odredbe o postupku i načinu registracije vozila. a za odre ena motorna i priključna vozila svakih šest mjeseci. (3) Nadležni organi iz stava (2) ovog člana dio poslova iz svoje nadležnosti mogu prenijeti na odgovarajuće stručne institucije. potvrde o registraciji. sadržaju. (2) Odredbe stava (1) ovog člana odnose se na vlasnike vozila koji imaju prebivalište ili sjedište. (1) Za privremeno registrirano vozilo izdaju se: potvrda o registraciji. boji. te izdavanje registarskih tablica vrše organi nadležni za unutrašnje poslove. vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica.Član 215.naljepnicom. obliku. te da li ono ispunjava i druge propisane uvjete za učešće u saobraćaju. (3) Na tehničkom pregledu utvr uje se da li motorno ili priključno vozilo ima propisane ure aje i opremu i da li je u ispravnom stanju. izgledu i sadržaju privremene potvrde o registraciji. Član 218. Član 219. (1) Registraciju motornih i priključnih vozila. (2) Odobrenje za rad. (2) Kad upravlja privremeno registriranim vozilom.

(1) Ako zdravstvena organizacija prilikom pregleda vozača ili vozača-instruktora utvrdi da je postao fizički ili psihički nesposoban za upravljanje motornim vozilima.X. bolest. POSEBNE MJERE SIGURNOSTI Član 220. izdat će se nova vozačka dozvola u koju će se upisati one kategorije motornih vozila kojima ima pravo upravljati. tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem vozilom (videonadzor). (1) Ovlašteno lice će na licu mjesta privremeno oduzeti vozačku dozvolu i isključiti iz saobraćaja vozača kojeg zatekne da upravlja vozilom ili da pokušava upravljati vozilom ako je očigledno da je vozač u takvom psiho-fizičkom stanju (umor. provedenim prema odredbama ovog člana. Član 223. (1) Brzina kretanja vozila utvr uje se pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila. stav (2) ovog Zakona za kojeg utvrdi da u organizmu ima alkohola ili da pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. čije je prisustvo u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima. troškove ispitivanja snosi vozač. (1) Ovlašteno lice može vozača ili vozača-instruktora podvrgnuti kontroli pomoću odgovarajućih sredstava i aparata. koji će na osnovu toga vozaču ili vozaču-instruktoru oduzeti vozačku dozvolu za vrijeme trajanja te nesposobnosti. (2) Fotografija i videozapis s podacima o utvr enoj brzini. kao i da je pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje ako bi to izazvalo štetne posljedice po njegovo zdravlje. odnosno vozač-instruktor. stav (3) ovog Zakona. Član 221. opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. dužna je o svom nalazu i mišljenju odmah obavijestiti organ nadležan za izdavanje vozačke dozvole. Član 224. . (3) Analiza krvi ili urina obavlja se kod vozača ili vozača . (2) Ovlašteno lice postupit će na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču iz člana 174. (2) Vozač ili vozač-instruktor iz stava (1) ovog člana dužan je pristupiti ispitivanju. Član 222. utvr eno da je vozač ili vozač-instruktor pod djelovanjem alkohola. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru koji nema zapis ili brzinomjer služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. (2) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ima pravo upravljati motornim vozilom više kategorija a to pravo za pojedine kategorije bude mu ograničeno zbog razloga predvi enih u stavu (1) ovog člana.instruktora koji poriče da je pod djelovanjem alkohola. (4) Ako je ispitivanjem. djelovanje opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje) da nije sposoban sigurno upravljati vozilom. ili ga uputiti na stručni ljekarski pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. bit će oduzeta vozačka dozvola dok se ne podvrgne tom pregledu. (3) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ne pristupi vanrednom zdravstvenom pregledu na koji je upućen. kao i prema vozaču za kojeg utvrdi da je pod djelovanjem alkohola. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. u skladu s članom 174. odnosno da li je pod djelovanjem opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. Ako je vozaču ili vozaču-instruktoru izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. organ koji vozača vodi u evidenciji oduzet će mu dozvolu i deponirat će je dok zabrana traje.

(1). (1) i (2). (5) Vozača kojem je u roku od jedne godine. zavisno od težine učinjenog prekršaja. ovog Zakona koji u toku 24 sata vozilom pre e više od 500 km puta. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa. dužan je vratiti dozvolu vozaču čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. (9) Vozačka dozvola oduzeta na osnovu stava (8) ovog člana bit će vraćena vozaču po isteku roka iz stava (8) ovog člana. (1). U slučaju sticanja kaznenih bodova. (1) Vozaču motornog vozila koji je pravosnažnom sudskom odlukom kažnjen za prekršaje kažnjive prema odredbama člana 235. kazna se izriče za prekršaj koji nosi veći broj kaznenih bodova. Kazneni bodovi evidentiraju se u evidenciju vozača na osnovu pravosnažne sudske odluke. (2) (3) (4) Broj kaznenih bodova je jedan i dva. člana 238. bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 30 dana i on će biti upućen na provjeru poznavanja saobraćajnih propisa. (7) @alba na rješenje o privremenom oduzimanju vozačke dozvole ne odga a izvršenje rješenja. st. odnosno koji upravlja vozilom neprekidno duže od devet sati. zbog počinjenih prekršaja iz ovog Zakona. (4) Ovlašteno lice postupit će na način iz st. (7) Nadležni organ. u skladu s članom 174. ako su prestali razlozi zbog kojih je dozvola oduzeta. a vozačka dozvola se ne vodi u evidenciji organa čije je ovlašteno lice tu dozvolu oduzelo. broj oduzete vozačke dozvole. ovog Zakona koji neprekidno upravlja vozilom duže od 4 sata i 30 minuta. odnosno koji u toku 24 sata upravlja vozilom duže od devet sati. (5) Ovlašteno lice postupit će na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču iz člana 199. (5) i (6) ovog člana dužno je izdati potvrdu vozaču o tome. stav (2). dok se ne odazove na predavanja. (8) Vozaču kojem je u roku od jedne godine. koja sadrži ime i prezime vozača. odre eno najmanje deset kaznenih bodova nadležni organ kod kojeg se vodi u evidenciji pozvat će na predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa. (1) i (3) ovog člana i prema vozaču-instruktoru kojeg zatekne da osposobljava kandidata za vozača pod djelovanjem alkohola. . člana 236. osim propisanih kazni kaznenim odredbama ovog Zakona. ili koji pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. (4). (5) i (6) ovog člana. (2). odre eno najmanje 15 kaznenih bodova. dan i sat njenog oduzimanja i način njenog vraćanja. nadležni organ će vozačku dozvolu dostaviti organu u čijoj se evidenciji ta dozvola vodi. kao i prema vozaču iz člana 201..(3) Ovlašteno lice isključit će iz saobraćaja i vozača kojeg zatekne da upravlja motornim vozilom a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije ili da upravlja vozilom u vrijeme kad je na snazi mjera nadležnog organa kojom je vozaču zabranjeno upravljanje motornim vozilom. stav (3) ovog Zakona. stav (2) ovog Zakona koji odbije da se podvrgne ispitivanju. (6) Vozaču koji se ne odazove na predavanja iz stava (5) ovog člana rješenjem će se privremeno oduzeta vozačka dozvola. kao i kad ga zatekne da osposobljava kandidata za vozača a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije. Član 225. zbog učinjenih prekršaja iz ovog Zakona. (2). stav (2) ovog Zakona. (6) Ovlašteno lice postupit će na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču ili vozaču-instruktoru iz člana 219. (9) Ovlašteno lice koje je oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama st. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. odre uju se i kazneni bodovi. a najkasnije u roku od 24 sata od dana oduzimanja. stav (2) ili člana 239. člana 237. čije je ovlašteno lice oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama st. (8) Ako vozač ne preuzme vozačku dozvolu u roku od tri dana od dana oduzimanja. ili u vrijeme kad je na snazi mjera nadležnog organa kojom je vozaču-instruktoru zabranjeno upravljanje motornim vozilom. (4).

ovog Zakona. odnosno provjere u visini koju odredi nadležni organ. ovlašteno lice isključit će vozilo iz saobraćaja i oduzet će knjižicu vozila. ili ometa normalan tok saobraćaja. ili kojim se. zbog počinjenih prekršaja iz ovog Zakona. ponovo bude odre eno 15 kaznenih bodova. a za vozače kojima su izrečene mjere iz člana 225. ili na kome je teret nepravilno smješten. (3) Troškove premještanja vozila u svim slučajevima snosi vozač ili vlasnik vozila. stav (1) ovog Zakona. st. ovog Zakona. (2) Vozač motornog vozila koji na provjeri ne pokaže potrebno znanje može se. (13) Vozačka dozvola oduzeta na osnovu stava (10) ovog člana bit će vraćena vozaču po proteku roka iz stava (10) ovog člana. kao i vozač kojem je vozačka dozvola zadržana na osnovu člana 225. odlukom nadležnog organa. ako je vozilo parkirano u pješačkoj zoni. vozač kojem je vozačka dozvola privremeno oduzeta na licu mjesta na osnovu člana 223. kao i ako je vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila invalida. prevozi teret čije dimenzije. odnosno masu ili osovinsko opterećenje. ili se kreće bez zimske opreme na dijelu puta i u vrijeme kad je zimska oprema obavezna. odnosno za vrijeme za koje mu je vozačka dozvola oduzeta ili zadržana. odnosno kretanje pješaka. vozač kojem je vozačka dozvola oduzeta na osnovu člana 222. bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 60 dana. odnosno masa prekoračuju najveće dozvoljene dimenzije. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa. bez dozvole. . podvrći ponovo provjeri poslije isteka 15 dana od dana prethodne provjere. (8) i (10) ovog Zakona. (2) Ovlašteno službeno lice odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost saobraćaja. (1) Vozač koji je pozvan na predavanja i koji pristupi provjeri poznavanja saobraćajnih propisa snosi troškove predavanja. odnosno da vozilom nastavi kretanje na putu na kojem je kretanje te vrste vozila dozvoljeno. na svoj zahtjev. (1) Ovlašteno službeno lice naredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je vozilo zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz člana 74. ovog Zakona. ili da vozilo odveze do odre enog mjesta gdje može otkloniti neispravnost.(10) Vozaču kojem u roku od dvije godine. ne smije u saobraćaju na putu upravljati motornim vozilom za vrijeme trajanja zabrane. Vozač kojem je. naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost. (11) (12) Rješenje o oduzimanju vozačke dozvole donosi organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. @alba na rješenje ne odga a izvršenje rješenja. (1) Ako ovlašteno lice zatekne vozilo koje zbog tehničke neispravnosti ugrožava ili smeta drugim učesnicima u saobraćaju. odnosno vlasnik vozila isključenog iz saobraćaja odgovoran je za čuvanje vozila od kra e ili drugih nezakonitih radnji prema vozilu. (2) Ako vozač ne postupi po nare enju iz stava (1) ovog člana. Član 228. Član 227. ili koje se kreće putem na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno. odnosno nedovoljno osiguran. ne može pristupiti daljnjoj provjeri dok ne protekne dva mjeseca od dana posljednje provjere. odnosno da upotrijebi zimsku opremu. Član 226. (3) Ako vozač motornog vozila i poslije dvije provjere ne pokaže dovoljno znanja. st. (1) i (3) ovog Zakona. Član 229. (3) Vozač. (4) Kazneni bodovi za pojedinačni prekršaj brišu se iz evidencije po isteku 12 mjeseci od dana kada su odre eni. zabranjeno upravljanje motornim vozilom na osnovu člana 221.

potvrda o vlasništvu vozila bit će dostavljena nadležnom organu u čijoj se evidenciji vozilo vodi. . a za prekršaj iz stava (1) ovog člana oduzeti i registarske tablice. način i vrijeme vraćanja potvrde o vlasništvu vozila i pečat i potpis ovlaštenog lica. vozilo koje je u saobraćajnoj nesreći toliko oštećeno da se opravdano može zaključiti da su na njemu oštećeni sklopovi i ure aji koji su važni za sigurnost saobraćaja. Član 230. datum. put i mjesto oduzimanja.000. potvrda o vlasništvu vozila bit će dostavljena nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji.000. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 2. (3) Nadležni organ čije je ovlašteno lice privremeno oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila. a novčanom kaznom u iznosu od 1. saobraćajnih znakova i vještine upravljanja motornim vozilom. razlog oduzimanja.000. (4) Ovlašteno lice koje je privremeno oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila ili registarske tablice dužno je izdati vozaču potvrdu o tome. stav (4) ovog Zakona. kao i vozilo koje proizvodi prekomjernu buku. stav (2) ovog Zakona.00 KM do 5. koja sadrži naziv i sjedište organa čije je ovlašteno lice oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila i registarske tablice.(4) Premještanje vozila na drugo mjesto ure uje se propisima entiteta. prema odredbama ovog člana i člana 228. (1) Ovlašteno lice isključit će iz saobraćaja vozilo koje nije registrirano ili koje nema propisane registarske tablice. pravilnikom propisuje ministar. vrstu i registarski broj vozila. a registarske tablice dostaviti nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji u roku od tri dana. KAZNENE ODREDBE Član 232. vozilo koje izduvnim plinovima ili na drugi način prekomjerno zaga uje zrak. (4) Bliže odredbe o sadržaju programa i načinu održavanja predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa i programu i načinu provjere poznavanja saobraćajnih propisa. (2) Ovlašteno lice koje je isključilo vozilo iz saobraćaja vozaču će na licu mjesta privremeno oduzeti potvrdu o vlasništvu vozila. XI. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove.00 KM do 10. saobraćajne signalizacije i opreme na putevima (član 4. (1) Na vanredni tehnički pregled uputit će se motorno ili priključno vozilo koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti ure aja za upravljanje ili ure aja za zaustavljanje.000. vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure aj za spajanje vučnog i priključnog vozila. (3) Ako vozač. Član 231. (2) Ako se u slučaju iz stava (1) ovog člana na vanrednom tehničkom pregledu potvrde neispravnosti zbog kojih je vozilo upućeno na vanredni tehnički pregled. a najkasnije u roku od 24 sata nakon prestanka postojanja tih razloga. ime i prezime vlasnika i njegovu adresu.00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost ako: 1) ne održava javne puteve za siguran i nesmetan saobraćaj ili ne organizira i trajno kontrolira stanje i održavanje javnih puteva. dužan je vozaču vratiti potvrdu o vlasništvu vozila čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. naziv organa koji je izdao potvrdu o vlasništvu vozila. objekata. odnosno vlasnik vozila iz stava (2) ovog člana ne preuzme privremeno oduzetu i zadržanu knjižicu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. a knjižica vozila se ne vodi u evidenciji organa čije je ovlašteno lice knjižicu oduzelo. vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure aj za pogon na tečni plin. nadležni organ koji je uputio vozilo na vanredni tehnički pregled privremeno će oduzeti i zadržati knjižicu vozila dok se navedene neispravnosti ne otklone i dok se to ne potvrdi na novom tehničkom pregledu o čemu izdaje potvrdu u skladu s članom 230. vrijeme.00 KM kaznit će se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice. ime i prezime vozača i njegovu adresu.). ili se ustanovi druga neispravnost za koju je propisano isključivanje iz saobraćaja. (5) Ako vozač ne preuzme oduzetu potvrdu o vlasništvu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. izvršenju mjera sigurnosti i zaštitnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

2) proizvodi.. bojom.000. 3) naredi ili dozvoli vuču natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila. stav (1)). ne postupi prema odredbama člana 130.). (1) Novčanom kaznom u iznosu od 1. postavlja posebne objekte na putu protivno odredbama člana 47.500 kg neprekidan jedanaestosatni odmor prije početka njegovog radnog dana (član 200. ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju karakteristike puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila.. 8) na javnom putu postavi table. stav (5). opremu i ure aje za vozila proizvedene u inozemstvu protivno odredbama člana 205.). teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 20 t.). ne dopuni ili ne zamijeni saobraćajne znakove koji ne odgovaraju izmijenjenim uvjetima saobraćaja na putu ili zahtjevima sigurnosti saobraćaja (član 131.000. ili ako se njegovim vozilom prevozi teret koji nije raspore en ili pričvršćen na način odre en u članu 127. (2) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500.00 KM do 1. 8) pojedinačno proizvodi. protivno odredbama člana 87. 7) stavlja u promet motorna i priključna vozila. 7) ne postavi ili ne održava saobraćajne znakove na putu tako da budu lahko uočljivi danju i noću. stubove ili druge slične predmete kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraćajnih znakova. ili zasljepljuju učesnike u saobraćaju. 5) ne osigura vozaču koji upravlja autobusom. ne izgra uje. ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. znakove.). kad u toku 24 sata prelazi više od 500 km. zamijeni drugim vozačem najkasnije nakon devet sati upravljanja vozilom. preure uje ili popravlja u većem obimu vozila na motorni pogon i priključna vozila protivno odredbama člana 206.00 KM odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. rezervne dijelove. ili koji svojim oblikom. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. ili ako ne ukloni. popravlja ili prepravlja vozila ili stavlja u promet vozila. stav (2)). st... ili preko najveće dozvoljene mase. 2) naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom na motorni pogon vuče priključno vozilo protivno odredbama člana 81. 3) 4) ne uspostavi Centralni registar ili ako redovno ne dostavlja odgovarajuće podatke centralnom registru (član 10. izgledom ili mjestom postavljanja podražavaju ili liče na neki saobraćajni znak.00 KM kaznit će se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako: 1) ne projektuje. ne oprema i ne održava puteve tako da odgovaraju svojoj namjeni i sigurnosti saobraćaja (član 11. Član 233.00 KM do 8. ili da se takvo vozilo upotrebljava u saobraćaju na putu protivno odredbama člana 126. 5) naredi ili dozvoli da se njegovo vozilo u saobraćaju na putu optereti preko dozvoljene nosivosti. odnosno traktora s prikolicom.. održava. ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za sigurnost saobraćaja (član 133. .000. 4) naredi ili dozvoli da se na njegovo vozilo ugrade ure aji za davanje posebnih znakova. 9) na javnom putu van naselja. 6) u pogledu obilježavanja javnih puteva saobraćajnim znakovima. sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera na kome postoje samo dvije saobraćajne trake. ure aje ili rezervne dijelove za vozila protivno odredbama člana 6. stav (1)). ne odvoji te trake odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu. (1) i (2). odnosno nakon pre enih 500 km puta (član 201. a na magistralnom putu ne obilježi ih i ivičnim linijama (član 143. svjetla. 6) ne osigura da se vozač koji upravlja autobusom..

Član 234. 16) naredi ili dozvoli da vozilom upravlja vozač za kojeg se može zaključiti da. 20) 21) 22) postupi protivno odredbama člana 206. a nije podvrgnuto tom pregledu (član 231.).. 12) ne postavi ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih znakova na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou u slučajevima iz člana 150. ne postupi prema odredbama člana 20.10) ne postavi odgovarajuće saobraćajne znakove ispred prijelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou (član 145.)..500.). odnosno vozač-instruktor koji u organizmu ima alkohola ili pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola počne upravljati vozilom.500 kg upravlja vozilom neprekidno duže od 4 sata i 30 minuta (član 199.. 23) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje motorno ili priključno vozilo koje je upućeno na vanredni tehnički pregled. (3) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100. 15) naredi ili dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo upravljati motornim vozilom ili nema pravo upravljati vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (član 172. 11) postupi protivno odredbama člana 149. naredi ili dozvoli da vozač upravlja motornim vozilom u saobraćaju protivno odredbi člana 227. st.. stav (1)). 17) naredi ili dozvoli da vozač.00 KM kaznit će se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako: 1) 2) postupi protivno odredbi člana 7. (1) i (2).00 KM do 300. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 400... nije u stanju sigurno upravljati vozilom (član 173. tahograf i pneumatike (član 203.00 KM i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost vlastitim radom i sredstvima u vidu zanatske djelatnosti.00 KM do 300. 19) u saobraćaju na putu upotrebljava vozilo koje ne ispunjava propisane uvjete u pogledu dimenzija. 14) ne obavijesti najbližu policijsku stanicu o prijemu lica povrije enog u saobraćajnoj nesreći ili o smrti lica povrije enog u saobraćajnoj nesreći (član 157. bolesti. stav (1)). stav (3)). odnosno osposobljavati kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom protivno odredbama člana 174.. 13) na putu na kojem su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojoj se izvode radovi ne postupi prema odredbama člana 151. ukupne mase ili osovinskog opterećenja. (2) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100.). teškog psihičkog stanja ili upotrebe opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. (4) Za prekršaje iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500. na vozilu koristi registarske tablice koje nisu izdate za to vozilo (član 209.00 KM do 5. ure aje za spajanje vučnog i priključnog vozila.00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. zbog umora.00 KM do 1. ure aje za zaustavljanje. .00 KM i odgovorno lice u državnom organu. ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje. stav (1)). 18) vozač autobusa ili teretnog motornog vozila ili skupa vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.000.

195. regionalnom i lokalnom putu znakove opasnosti i znakove izričitih naredbi ne presvuče reflektujućim materijama. 15) prilikom izvo enja radova na putu. 16) upravlja vozilom.). stav (1)). 14) ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel. 17) motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača osposobljava za praktično upravljanje vozilom ne obilježi posebnim tablicama (član 183. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. stav 1. ure aja za spajanje vučnog ili priključnog vozila.).. 23) naredi ili dozvoli da njegova neregistrirana motorna ili priključna vozila učestvuju u saobraćaju na putu (član 207. naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom prevozi teret protivno odredbama člana 129. 8) na svoja motorna ili priključna vozila ne stavi propisanu oznaku o najvećoj dozvoljenoj brzini kretanja za ta vozila (član 46. putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila.. (2) i (3). postavi branike koji nisu obojeni. stav (3)). gdje je put uzrok saobraćajnih nesreća (član 21. ure aja za zaustavljanje.3) ne preduzima praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na putu. kao i vrhove pješačkih ostrva. stav (1)). 21) naredi ili dozvoli da njegovim motornim i priključnim vozilom u saobraćaju upravlja vozač protivno odredbama člana 200.zdravstveni pregled (čl. stav (1)). 20) dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nije izvršilo kontrolno-zdravstveni pregled. 7) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje vozilo za prijevoz djece koje nije obilježeno posebnim znakom (član 30. bude označen na način utvr en u članu 129. osim ure aja za upravljanje. ili nema pravo upravljati vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (član 172. ili ih ne osvijetli vlastitim izvorom svjetlosti (član 135. 22) naredi ili dozvoli da se u saobraćaju na putu upotrebljava vozilo koje nema propisanu opremu ili ispravne propisane ure aje.. .)... stav (5)). 6) ostavi na putu oštećena vozila. ili dozvoli. odnosno upravlja vozilom a nije izvršilo kontrolno . stav (2)).196. odnosno osvijetljeni na način propisan u članu 151. 13) na autoputu. ili naredi da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo upravljati motornim vozilom. stav (3). 9) 10) naredi ili dozvoli da se neispravno vozilo na motorni pogon vuče protivno odredbama člana 85. stav (2). stav (3). tahograf i pneumatike (član 203. ostrva za usmjeravanje saobraćaja i druge objekte na kolovozu koji noću nisu dovoljno osvijetljeni ne obilježi na način propisan u članu 141. magistralnom. i 197. 19) dozvoli da se kandidat za vozača motornog vozila obučava iz praktičnog dijela obuke bez zdravstvenog pregleda (član 193. ne postupi u skladu s članom 23. 4) 5) ne postupi prema odredbama člana 22.). st. predmete ili materije koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost saobraćaja ili zaga ivati okolinu (član 26. 12) ukloni ili ošteti saobraćajni znak ili izmijeni značenje saobraćajnog znaka (član 132. 11) ne osigura da teret na vozilu noću. stav (3)).). 18) izda me unarodnu vozačku dozvolu protivno odredbi člana 192..

(2) Za prekršaje iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500.). 14) vozač koji počne preticanje ili obilaženje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena kretanju vozila iz suprotnog smjera ako po izvršenom preticanju ili obilaženju ne može bez ometanja ili ugrožavanja drugih učesnika u saobraćaju . ili ako ga pretiče s desne strane kad izme u tog vozila i desne ivice kolovoza ne postoji saobraćajna traka (član 58.). (1) i (2)). 2) vozač koji na putu postupa protivno odredbama člana 40. Član 235.00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. ili poslije isteka važenja probnih tablica (član 207. stav (2)). (2) i (3)). stav (1) tačka 2. (3) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100. stav (1) tačka 1. stav (3)). 3) vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je za više od 30 km na sat veća od dozvoljene brzine. stav (1)).24) naredi ili dozvoli da njegova motorna ili priključna vozila učestvuju u saobraćaju na putu bez probnih tablica.00 KM i odgovorno lice u državnom organu. vozač koji počne preticanje zaustavljene kolone vozila ili kolone vozila u kretanju (član 61. stav (2)). stav (1) tačka 4.).00 KM do 300. stav (1) tačka 1. st. i 46. st.. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 100. 11) vozač koji počne preticanje ili obilaženje kad je vozač vozila koje se kreće iza njega počeo preticanje (član 61. 7) vozač koji s lijeve strane pretiče vozilo koje je na kolovozu zauzelo takav položaj i čiji vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo (član 58. 6) vozač koji nedozvoljeno pretiče s desne strane (član 58. 44.). 25) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje njegovo motorno ili priključno vozilo poslije isteka važenja saobraćajne dozvole ili potvrde o korištenju probnih tablica (član 211. 4) vozač koji u pogledu propuštanja vozila postupi protivno odredbama člana 49. 12) vozač koji počne preticanje kad je vozač vozila koje se na istoj saobraćajnoj traci kreće ispred njega dao znak da namjerava izvršiti preticanje ili obilaženje (član 61. 5) vozač koji na mjestu na kojem je saobraćaj reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ne zaustavi vozilo na znak crvenog svjetla (član 51. 26) ako vrši tehnički pregled suprotno odredbama člana 217.00 KM kaznit će se za prekršaj: 1) vozač koji ne zaustavi vozilo kad nai e na vozilo kojim se prevoze djeca.00 KM do 1.000.00 KM i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost. stav (1) tačka 3. kad je to vozilo zaustavljeno na kolovozu radi ulaženja ili izlaženja djece (član 30. 13) vozač koji počne preticanje kad saobraćajna traka kojom namjerava to učiniti nije slobodna na dovoljnom odstojanju i time ugrozi ili ometa saobraćaj iz suprotnog smjera (član 61. 9) 10) vozač koji povećava brzinu kretanja svog vozila dok ga drugo vozilo pretiče (član 60.00 KM do 300.).). 8) vozač koji s lijeve strane pretiče vozilo koje se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza. stav (4)).00 KM do 300. odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dozvoljene brzine (čl. stav (3). (4) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100.

odnosno da prugom nailazi voz (član 114. kao i vozač koji počne preticanje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena prinudnom zaustavljanju vozila (član 61. 5.). stav (1) tač.ponovo zauzeti položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije počinjanja preticanja ili obilaženja. 32) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim ili priključnim vozilom poslije isteka važenja saobraćajne dozvole ili potvrde o korištenju probnih tablica (član 211.. 24) učesnik u saobraćaju koji ne postupa po zahtjevu izraženom pomoću znaka ili prema naredbi ovlaštenog lica (član 152. ili izmijeni značenje saobraćajnog znaka (član 132. tahograf. 28) vozač koji upravlja motornim vozilom one kategorije koja nije naznačena u njegovoj vozačkoj dozvoli (član 185. 21) vozač koji u saobraćaju na putu upotrebljava vozilo protivno odredbi člana 126. stav (1)).. 19) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje spušten.) 31) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim ili priključnim vozilom koje nije registrirano (član 208.).). 26) vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u saobraćaju na putu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. 22) lice koje ukloni ili ošteti saobraćajni znak ili opremu puta. vozač koji pretiče vozilo koje je stalo ispred obilježenog pješačkog prijelaza radi propuštanja pješaka (član 65. 18) vozač koji ne zaustavi vozilo ispred obilježenog pješačkog prijelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz (član 111. pneumatike ili nema tahograf.). 27) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom (član 184. 25) vozač koji upravlja vozilom pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje (član 173. stav 2. ili ako ga za vrijeme vožnje ne uključi (član 203. kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi preko 1g/kg (član 174.). ure aje za spajanje vučnog i priključnog vozila. 33) vozač ili vozač-instruktor koji odbija da se izvrši ispitivanje pomoću odgovarajućih sredstava i aparata ili stručni pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem .). stav (1)).). 15) vozač koji obavlja preticanje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena saobraćaju iz suprotnog smjera ispred vrha prijevoja puta ili u krivini gdje je preglednost nedovoljna (član 63. i 6. stav (2)). 23) lice koje postupi protivno odredbi člana 133. stav (2)). stav (1)). ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znakovi upozorenja da će taj ure aj početi da se spušta. ukupne mase ili osovinskog opterećenja. stav (1)). 30) vozač koji učestvuje u saobraćaju s neregistriranim vozilom (član 207.). ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje. ure aje za zaustavljanje. 20) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi kad se pojavi crveno trepćuće ili crveno neprekidno svjetlo (član 115. stav (1)). 29) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje ne ispunjava propisane uvjete u pogledu dimenzija. stav (5). 16) 17) vozač koji pretiče drugo vozilo protivno odredbama člana 64. ili ako je taj ure aj već počeo da se spušta.

18). na kome postoje najmanje četiri saobraćajne trake. (4) Osim novčane kazne za prekršaje iz stava (2) ovog člana. 14). predmete ili materije koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost saobraćaja (član 26. 11) vozač koji vozilom presiječe kolonu djece.00 KM do 250. stav (2)). stav (1)).).00 KM do 1. pješak. 9) vozač koji obavlja preticanje ili obilaženje kad s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu u saobraćaju ili na tehnička svojstva vozila ugrožava druge učesnike u saobraćaju (član 58. 34) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom protivno odredbi člana 227.). stav (1)). 13). 10). stav 1. a vozaču će se uz kaznu izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do šest mjeseci. 7) vozač koji brzinu kretanja svog vozila ne prilagodi osobinama i stanju puta i drugim saobraćajnim uvjetima tako da vozilo ne može pravovremeno da zaustavi pred preprekom koju pod datim uvjetima može da predvidi (član 43. . stav (2). stav (1)) ili koji vozilo u kretanju drži protivno odredbama člana 39. 5) vozač koji se ne kreće desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja (član 39. 17).00 KM kaznit će se za prekršaj: 1) lice koje na putu ostavi oštećeno vozilo. a za ostale prekršaje iz stava (1) ovog člana vozaču ili vozaču-instruktoru. 32) i 33) stava (1) ovog člana vozaču ili vozaču-instruktoru uz kaznu izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jedan mjesec do četiri mjeseca.1). a i za druge prekršaje iz tog stava ta mjera se može izreći u istom periodu. 3). Član 236. 5). vozaču ili vozaču-instruktoru odre uju se i dva kaznena boda. i time ugrozi lica koja u to vozilo ulaze ili iz njega izlaze (član 30. 11). osim novčane kazne. 10) lice koje postupi protivno odredbama člana 70. odnosno vodič ili gonič stoke koji postupi protivno odredbi člana 92.00 KM. vojnika. prelazi vozilom na kolovoznu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera (član 40. st. stav (1). 25). 12) 13) vozač vozila na motorni pogon koji prilikom vuče priključnog vozila postupi protivno odredbama člana 81. (2) Za prekršaje iz tač. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.. zaustavljenog na stajalištu. stav (1)). (1) i (2)). odnosno da li se nalazi pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje (član 220. pogrebnu povorku ili drugu organiziranu povorku koja se kreće kolovozom (član 80.). odre uje se i jedan kazneni bod. 2). 26). 2) vozač koji s kolovoza ne ukloni predmete koji sa vozila padnu na put i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put (član 26. 3) vozač koji se nesmanjenom brzinom kreće pored vozila javnog prijevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe. stav (3)). 6) vozač koji na cesti sa kolovozom za promet vozila u oba smjera. stav (2). 4) vozač koji namjerava na putu obaviti neku radnju vozilom a prethodno se nije uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili za imovinu (član 36. 15). učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 300.alkohola. 8) vozač koji se približava raskrsnici takvom brzinom da se ne može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza (član 50. stav (2)).000. (3) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kojim je izazvana saobraćajna nezgoda.

vlasnik vozila koji ne podnese podatke o identitetu lica kome je dao vozilo na upravljanje (član 172.00 KM i odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda. (2) i (3). 15) vozač koji u odnosu na pješaka koji je stupio ili stupa na obilježeni pješački prijelaz postupa protivno odredbama člana 111. vlasnik vozila koji postupi protivno odredbama člana 208.). kod kojeg se utvrdi da količina alkohola u krvi prelazi količinu od 0. ili prouzrokovana saobraćajna nesreća.). 20) vozač koji vozilom prevozi teret kojim se ugrožava sigurnost učesnika u saobraćaju. stav (1). 24) 25) 26) ako ne postupi prema odredbama člana 158. 18) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila pod pratnjom postupi protivno odredbama člana 125. stav (3). stav (1)). (3) Osim novčane kazne za prekršaje iz stava (1) ovog člana. Član 237. učinilac prekršaja kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100. stav (1). ili nanosi šteta putu ili objektima na putu (član 127. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. st. stav (5).. stav (4)). st. 19) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila s pravom prvenstva prolaza postupi protivno odredbama člana 126. 21) vozač koji se vozilom kreće saobraćajnom trakom na kojoj je svjetlosnim saobraćajnim znakom obilježeno da je zabranjen saobraćaj u smjeru u kojem se on kreće (član 139.00 KM do 300. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.14) gonič stoke koji ne nadzire stoku koja se kreće po putu (član 104.00 KM kaznit će se za prekršaj: . stav (1) i člana 122. vozaču se odre uju i jedan ili dva kaznena boda.3 g/kg do 1 g/kg (član 174. 22) lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći ako postupi protivno odredbama člana 154.. stav (4)). (2) i (3). stav (2)). može se izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca.. 17) vozač motornog vozila koje vuče drugo motorno vozilo ako postupi protivno odredbama člana 118. stav (1)). st. 27) vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u saobraćaju na putu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. 16) vozač koji se vozilom približava prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na način protivan odredbama člana 113. 31) vozač koji u saobraćaju na putu učestvuje motornim ili priključnim vozilom koje je upućeno na tehnički pregled a nije podvrgnuto tom pregledu (član 231. 23) vozač koji na zahtjev ovlaštenog lica ne preveze lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove (član 156. stav (1)). 28) 29) 30) vozač koji postupi protivno odredbama člana 190. stav (2) tačka 1. vlasnik vozila ako u roku od osam dana ne vrati registarske tablice nadležnom organu (član 208. vlasnik vozila koji svoje vozilo da na upravljanje licu iz člana 172. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) ovog člana izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju. (1) do (4).

stav (3)). 18) pješak. zaustavljenog na stajalištu. odnosno ne zaustavi vozilo na pogodnom mjestu.). 5) vozač koji u slučajevima iz člana 60.1) vozač koji ne zaustavi vozilo iza vozila javnog prijevoza putnika.). 13) vozač koji ne drži potrebno odstojanje kad se kreće iza drugog vozila (član 96. gonič stoke i vozač vozila koje se ne smatra motornim vozilom. stav (1)). (1) i (2) i član 120.).). vozač vozila na motorni pogon koji upotrebljava svjetla za označavanje vozila protivno odredbama člana 94. (1) i (3)).). 19) vozač motornog vozila koji zaustavi vozilo na autoputu ili na autoputu obavlja polukružno okretanje vozilom iz jednog smjera saobraćaja u suprotni smjer. 6) vozač koji poslije izvršenog preticanja ili obilaženja vozilom ponovo ne zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se do tada kretao (član 62. 14) vozač vozila na motorni pogon čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. ili kretanje unazad (član 117. ili iza autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe. 20) vozač motornog vozila koji postupi protivno odredbi člana 120. vozač koji postupi protivno odredbama člana 90... st. 3) vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je više od 20 do 30 km na sat veća od dozvoljene brzine.). ili mu je dužina veća od sedam metara. ili ne propusti pješake koji prelaze preko kolovoza (član 52. 4) vozač koji na raskrsnici skrene vozilom u pravcu označenom zelenom svijetlećom strelicom i pri tome ometa saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji ulazi. ako ne drži svoje vozilo na propisanom odstojanju od istog takvog vozila ispred sebe (član 97. st. 7) vozač koji vozilom pretiče drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu. i član 46. 16) pješak koji na obilježenom pješačkom prijelazu na kome je saobraćaj pješaka reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima za pješake ne postupi prema tim znakovima (član 109. stav (1)). st. stav (3) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza. (1) i (2)). . 12) vozač vozila na motorni pogon koji po magli ne upotrebljava propisana svjetla.500 kg. stav (1)). 9) 10) 11) vozač koji svojim vozilom noću vuče vozilo na motorni pogon protivno odredbama člana 83. st. 17) učesnik u saobraćaju koji je prilikom prelaženja preko željezničke pruge u istom nivou postupio protivno odredbama člana 115. 15) vozač motocikla i lahkog motocikla i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (član 102. 2) vozač koji mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila (član 42. stav (1)). ili koje prelazi pješački prijelaz (član 65. ili ako ta svjetla upotrebljava na način suprotan odredbama člana 95... 8) vozač koji prije nego što napusti vozilo ne preduzme sve mjere kojima se sprečava da ono samo krene s mjesta na kojem je ostavljeno (član 78.. (2) i (3). odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 30 do 50 km na sat veća od dozvoljene brzine (član 44. kada lica moraju preći preko saobraćajne trake ili biciklističke trake kojom se njegovo vozilo kreće (član 30. ili vozač motornog vozila koje ne može razviti brzinu od najmanje 40 km na sat ako se kreću po autoputu ili putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila ili brzom putu (član 116.

vozač koji postupa protivno odredbi člana 209. 2) vozač koji ne omogući uključivanje u saobraćaj vozilu javnog gradskog prijevoza putnika. do 5. 5) vozač čije vozilo. vozaču se može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca.00 do 200. stav (4). stav (2). kao i vozač posebno obilježenog vozila za prijevoz djece. ili posebno obilježenom vozilu za prijevoz djece. kad ta vozila izlaze sa stajališta (član 31. učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. 23) 24) vozač koji upravlja vozilom koje je opterećeno protivno odredbi člana 127.. 22) vozač vozila na motorni pogon koji za vrijeme kretanja kroz tunel ne drži upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta (član 124. st. stav (1). koji prilikom uključivanja u saobraćaj sa stajališta postupi protivno odredbi člana 31.. .00 KM kaznit će se za prekršaj: vozač koji upravlja vozilom za prijevoz djece koje nije obilježeno posebnim znakom (član 30. 9) vozač koji se vozilom ne kreće u obaveznom pravcu označenom zelenim svjetlom u obliku zelene svijetleće strelice (član 52. stav (1)). (1) i (3)). 6) vozač koji prilikom znatnijeg smanjivanja brzine kretanja vozila postupi protivno odredbi člana 42. od 2. stav (2). 28) vozač koji teretnim motornim vozilom čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. 10) vozač koji obavlja mimoilaženje protivno odredbama člana 55. ili kad u toku 24 sata upravlja duže od devet sati (član 199. a na zadnjoj strani svjetla bijele boje. stav (5)).). odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda. ne označi na način iz člana 129. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (7) i (8). a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. (1) 1) Novčanom kaznom u iznosu od 40.. 4) vozač koji prilikom upravljanja vozilom koristi mobilni telefon protivno odredbama člana 33. 8) vozač koji prilikom prolaza kroz raskrsnicu postupi protivno odredbi člana 50. 25) vozač koji u pogledu smještaja tereta na vozilu ili u pogledu označavanja tereta postupi protivno odredbama člana 128. stav (3)).00 KM. stav (2) tač. protivno odredbama člana 35. stav (3).. vozač koji postupa suprotno odredbama člana 186. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća. st. stav (2)).). stav (1) ima na prednjoj strani svjetlosne.. 29) 30) vozač koji postupa protivno odredbi člana 200.21) vozač koji vozilom na putu kroz tunel izvodi radnje čije je izvo enje u tunelu zabranjeno (član 123. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. stav (2).500 kg ili autobusom upravlja neprekidno duže od 4 sata i 30 minuta. 3) vozač vozila javnog gradskog prijevoza putnika. 26) 27) vozač koji teret na vozilu noću. svjetlosno-signalne i reflektujuće ure aje ili materije koji daju svjetla crvene boje. Član 238. 7) vozač koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo povećava brzinu kretanja na način da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe (član 43. vozač koji optereti vozilo kojim upravlja protivno odredbama člana 127.

. vozač koji zaustavi ili parkira svoje vozilo protivno odredbama čl. i 74. vozač koji pri zaustavljanju ili parkiranju vozila ne postupi prema odredbama člana 70. ili koji zaprežno vozilo ostavi bez nadzora na putu (član 103.). a kojima je na takvom prijelazu dozvoljen prolaz (član 111.11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) vozač koji u slučaju iz člana 60. vozač motornog vozila koji pri vuči drugog motornog vozila postupi suprotno članu 81. st. stav (2)). vozač koji pri preticanju ne drži svoje vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče (član 62. vozač koji vozilo zaustavljeno na kolovozu ne obilježi posebnim znakom na način propisan u članu 77. 27) pješak koji se na putu koji ima trotoar ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka kreće kolovozom (član 106. . 23) vozač bicikla.). st. 25) vozač zaprežnog vozila koji ne upravlja zaprežnim vozilom koje se kreće po putu. 32) vozač motornog vozila koji na putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila postupi protivno odredbama člana 117. (2) i (3). stav (1) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza. vozač bicikla. 31) vozač koji ometa prolaz pješaka koji su stupili na obilježeni pješački prijelaz na kome je saobraćaj reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima. pješak koji na obilježenom pješačkom prijelazu postupi protivno odredbama člana 109.). bicikla s motorom.. 33) vozač koji ne zaustavi svoje vozilo na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila i ne preduzme potrebne mjere da ga što prije ukloni s kolovoza autoputa ili puta rezerviranog za saobraćaj motornih vozila ili brzog puta (član 117.. (2) i (3). 28) 29) pješak koji preko kolovoza i biciklističke staze ili trake prelazi na način protivan odredbama člana 108.. lahkog motocikla ili motocikla koji prevozi drugo lice protivno odredbama člana 101. vozač koji vuče neispravno vozilo na motorni pogon protivno odredbama člana 85.. stav (1) i čl. 19) vozač koji pri vučenju neispravnog vozila na motorni pogon postupi protivno odredbama člana 89. 21) 22) vozač bicikla. i 122. stav (1)).). 30) pješak koji prilikom prelaženja preko kolovoza na mjestu na kome nije obilježen pješački prijelaz ometa saobraćaj vozila (član 110. 24) vozač bicikla i bicikla s motorom i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (član 102. 18) vozač koji vuče natovareno teretno motorno vozilo. stav (1)). 26) pješak koji se nepotrebno zadržava na kolovozu ili se kreće po kolovozu na način kojim se ometa ili sprečava saobraćaj vozila (član 105. st. odnosno traktor s priključnim vozilom protivno odredbama člana 87. stav (2).. bicikla s motorom ili lahkog motocikla ili motocikla koji postupi protivno odredbama člana 100.). ili znakovima koje daje ovlašteno lice. 20) vozač vozila na motorni pogon koji u pogledu upotrebe kratkih svjetala postupi protivno odredbama člana 93. (1) i (3) i člana 118.stav (4).. 120. 73. bicikla s motorom ili lahkog motocikla ili motocikla koji se ne kreće na način propisan u članu 99....

35) vozač motornog vozila koji prilikom uključivanja na autoput. zabrana ili obaveza izraženih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova. st. ili ako utiče na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje sigurnost saobraćaja (član 32. 38) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje nema ispravne propisane ure aje i opremu osim ure aja za upravljanje. 5) vozač koji za kretanje svog vozila koristi put. ne propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću pravcem u kome je saobraćaj otvoren. 6) vozač koji prilikom kretanja vozila unazad postupi protivno odredbama člana 41. tahografa i pneumatika (član 203. registarske tablice i me unarodnu oznaku zemlje registracije prema odredbama člana 212.). (1) i (2)). (3) i (4) i član 46. 2) vozač ili drugo lice koje se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže sigurnosnim pojasevima (član 34. 4) vozač koji prije obavljanja odre enih radnji vozilom ne obavijesti o svojoj namjeri druge učesnike u saobraćaju (član 37. 37) ako ne obilježi vozilo posebnim znakom (član 186. 10) vozač koji prilikom skretanja postupi protivno odredbama člana 48. učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50.). (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća.00 KM do 200. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 30.. 9) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom na kome nema propisanu oznaku najveće dozvoljene brzine za to vozilo (član 46. stav (1)). odnosno isključivanja s autoputa postupi protivno odredbama člana 121. stav (9)). (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća. vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. 39) vozač motornog i priključnog vozila registriranog u stranoj zemlji ako nema važeću saobraćajnu dozvolu. stav (3)). odredit će mu se jedan kazneni bod. 8) vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 10 do 20 km na sat veća od dozvoljene brzine (član 44. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. osim saobraćajnih znakova ograničenja brzine (član 130.00 KM kaznit će se za prekršaj: 1) lice koje se prevozi vozilom ako na bilo koji način ometa vozača u upravljanju vozilom.). 7) vozač koji smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da svojim vozilom pričinjava smetnje normalnom odvijanju saobraćaja (član 43. 11) vozač koji prilikom napuštanja raskrsnice u slučaju iz člana 53.. ure aja za zaustavljanje. ure aja za spajanje vučnog i priključnog vozila. 3) vozač koji u putničkom automobilu prevozi dijete protivno odredbi člana 34. stav (2)). odnosno stazu koja nije namijenjena za saobraćaj one vrste vozila kojoj to vozilo pripada (član 38. st. Član 239. 36) učesnik u saobraćaju koji se ne pridržava ograničenja..34) vozač motornog vozila koji se na autoputu ne kreće krajnjom desnom saobraćajnom trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni (član 119.. stav (4)).00 KM. stav (2). odnosno kolovoz ili saobraćajnu traku. stav (1)).). .

) gonič stoke koji stoku ne drži što bliže desnoj ivici puta (član 104. i 56. 33) vozač koji nema kod sebe važeću potvrdu za korištenje probnih tablica ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštenog lica (član 211. tač. 28) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom a njegovoj vozačkoj dozvoli je istekao rok važenja (član 172.).12) vozač kome je svjetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu ako vozilom u e u raskrsnicu i ako je gustina saobraćaja takva da se na raskrsnici mora zaustaviti i na taj način ometa ili onemogućava saobraćaj drugih vozila koja dolaze s bočnih kolovoza (član 54. 30) ako vozač za vrijeme upravljanja motornim vozilom ne koristi pomagala koja su upisana u obrazac njegove vozačke dozvole (član 172. stav (2)). stav (1)). 27) pješak koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi. 18) 19) vozač vozila na motorni pogon koji svojim vozilom vuče drugo vozilo protivno odredbama člana 81. 20) lice koje upravlja neispravnim vozilom na motorni pogon koje se vuče pomoću užeta ili krute veze ako nema odgovarajuću dozvolu (član 86. ili ako se daju svjetlosni i zvučni znakovi koji upozoravaju da će se taj ure aj početi spuštati. 1. 26) pješak koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje saobraćaja spušten. stav (5)). stav (2).)..). kad se pojavi crveno trepćuće svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo (član 115. ili ako se taj ure aj već počeo spuštati. odnosno da se prijelazu puta preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće po šinama (član 114.).. stav (1))... vozač koji postupi suprotno članu 112. i 107. 106. stav (1). 17) lice koje na zaustavljenom ili parkiranom vozilu otvara vrata i time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju ili ugrožava sigurnost saobraćaja (član 72.. vozač koji prilikom davanja zvučnih znakova upozorenja postupi protivno odredbama člana 67. 32) vozač motornog vozila koje nema propisan broj registarskih tablica ili na kome su te tablice postavljene tako da se dobro ne vide ili nisu čitke (član 210. 29) vozač koji kod sebe nema odgovarajuću važeću vozačku dozvolu ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštenog lica (član 172. vozač koji zaustavi ili parkira vozilo protivno odredbama člana 71. vozač koji obavlja obilaženje protivno odredbama člana 59. pješak koji se po kolovozu kreće protivno odredbama čl. 31) vozač-instruktor koji na putu osposobljava kandidata za vozača na motornom vozilu koje nije označeno posebnim tablicama (član 183.).. stav (1)). 55. vozač koji prilikom vučenja vozila na motorni pogon ne postupi na način propisan u članu 84.). 13) 14) 15) 16) vozač koji obavlja mimoilaženje protivno odredbama čl. 22) 23) 24) 25) vozač koji upravlja motornim vozilom bez upaljenog kratkog svjetla (član 90.. . stav (1)). 21) vozač koji neispravno vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta ako je odstojanje izme u vučnog i vučenog vozila kraće od propisanog (član 88.

a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. zabranama upravljanja motornim vozilima. zabranama i mjerama iz stava (2) ovog člana vozačima motornih vozila i motornim vozilima vodi se kod nadležnog organa prema mjestu prebivališta. (1) O izrečenim kaznama. Član 246. učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. kantonima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.00 KM na licu mjesta. pripadaju nadležnim organima. odnosno izdavanje prekršajnog naloga obavlja ovlašteno lice nadležnog organa za poslove kontrole i reguliranja saobraćaja na putevima u entitetima. Član 242. stav (1) i član 212. u skladu s članom 2.00 KM.00 KM do 150. pokretanje i vo enje postupka za prekršaje i preduzimanje drugih mjera za provo enje ovog Zakona vrše nadležni organi. Provo enje ovog Zakona. (2) Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne računa se u vrijeme trajanja zabrane upravljanja motornim vozilom.). Član 244.34) vozač koji nema kod sebe važeću saobraćajnu dozvolu za vozilo kojim upravlja ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštenog lica (član 211. Član 240. zabranama i mjerama. (2) Nadležni organ koji izrekne kaznu ili zabranu upravljanja motornim vozilom. obrazovne ustanove i nevladine organizacije koje se bave pitanjima sigurnosti saobraćaja na putevima. Svi prihodi nastali primjenom ovog Zakona. Ako je odlukom nadležnog organa zabranjeno vozaču-instruktoru upravljanje motornim vozilom. preduzeća. Član 241. vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. vozač-instruktor ne smije se baviti obučavanjem kandidata za vozača u upravljanju motornim vozilom za vrijeme trajanja te zabrane. kao i preduzeća koja obavljaju javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe. ili drugu mjeru propisanu zakonom entiteta. posljedicama saobraćajnih nesreća. Član 243. zdravstvene ustanove. državni organi. organi koji vode prekršajni. (3) Podatke iz evidencije predvi ene u stavu (1) ovog člana mogu koristiti: pravosudni organi. motornim i priključnim vozilima i vozačima motornih vozila vodi se evidencija prema mjestu prebivališta. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. Izricanje novčane kazne u iznosu do 50. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine dužan je obavijestiti o tome organ koji vodi evidenciju o tim kaznama. saobraćajnim nesrećama. Član 245. . (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća. odredit će mu se jedan kazneni bod. (1) Trajanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom računa se od dana upisa zaštitne mjere u vozačku dozvolu za onu kategoriju ili potkategoriju za koju je zabrana izrečena. ovog Zakona. odnosno administrativni postupak. policija. (4) Evidencija o izrečenim kaznama.

(2) Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine i me unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. kaznit će se za prekršaj koji učini kandidat za vozača. uz saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Pod uvjetom reciprociteta. ovog Zakona. može se izreći zabrana korištenja strane vozačke dozvole u istom trajanju. usvojitelj. nadležnih ministarstava i organa koji upravljaju putevima. (2) Zabrana korištenja strane vozačke dozvole je zabrana vozaču kome je izrečena da na teritoriji Bosne i Hercegovine upravlja motornim vozilom one kategorije ili onih kategorija na koje se zabrana odnosi. kaznit će se roditelj. saobraćajne kulture i koordiniranja svih subjekata koji svojim djelovanjem mogu doprinijeti većoj sigurnosti saobraćaja. pod uvjetom da učinilac prekršaja u odre enom roku. može odgoditi izvršenje zabrane upravljanja motornim vozilom osim za prekršaj iz tač. novčanom kaznom propisanom za učinjeni prekršaj ako je taj prekršaj učinjen kao posljedica propusta dužnog staranja o maloljetniku. način imenovanja predsjednika i članova Vijeća. Ako maloljetnik učini radnju koja je ovim Zakonom utvr ena kao prekršaj. kao i djelokrug uredit će se pravilnikom koji donosi ministar. Član 249.(1) Nadležni organ koji vodi prekršajni postupak. XIII. 32) i 33) člana 235. umjesto zabrane upravljanja motornim vozilom. (1) S ciljem unapre enja saobraćajno-obrazovnog rada. Vozač-instruktor pod čijim se nadzorom kandidat za vozača obučava u upravljanju motornim vozilom u saobraćaju na putu. protiv vozača koji ima prebivalište u Bosni i Hercegovini. (3) Izvršenje mjere iz stava (2) ovog člana ne može se odga ati. Član 248. Član 250. 25). osim ako nije bio u stanju spriječiti prekršaj. (3) Članovi Vijeća imenuju se iz reda stručnjaka za oblast saobraćaja na putevima. 26). a u stranoj zemlji učini saobraćajni prekršaj prema propisima te zemlje. kantona ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. (1) Ako vozač koji ima stranu vozačku dozvolu na teritoriji Bosne i Hercegovine učini prekršaj za koji je ovim Zakonom predvi eno da se mora ili može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom. OVLAŠTENJA ZA DONOŠENJE PROPISA ZA IZVRŠENJE OVOG ZAKONA Član 252. osniva se Vijeće za sigurnost saobraćaja (u daljnjem tekstu:Vijeće). . ne učini prekršaj za koji se može izreći ta zabrana. VIJEĆE ZA SIGURNOST SAOBRAĆAJA Član 251. (4) Broj članova. XII. tom vozaču. odnosno staratelj maloljetnika. Član 247. koji ne može biti kraći od šest mjeseci ni duži od jedne godine. u skladu s propisom entiteta. u Bosni i Hercegovini pokrenut će se prekršajni postupak ako to zahtijeva nadležni strani organ a vozač za taj prekršaj može biti kažnjen na osnovu ovog Zakona ako za taj prekršaj nije bio kažnjen u zemlji u kojoj je prekršaj učinjen. (2) Odgo eno izvršenje zabrane iz stava (1) opozvat će se ako učinilac prekršaja u roku za koji je izvršenje odgo eno učini novi prekršaj za koji je propisano izricanje ili mogućnost izricanja zabrane upravljanja motornim vozilom.

o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama. sticanju zvanja instruktora vožnje (član 181. načinu i uvjetima za dobivanje licence za ispitivača (član 179.). posebnom znaku za lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu (član 186. postupku i načinu izdavanja. produženja važenja i zamjene vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama (član 187. XIV.). njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stanovišta sigurnosti saobraćaja (član 11.). kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorije i potkategorije u vozačku dozvolu. odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada u vozilima. 2) osnovnim uvjetima koje putevi. vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica (član 215.Ovlašćuje se ministar da sam ili u saradnji s odgovarajućim nadležnim organom donese bliže propise o: 1) certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti (član 6. 16) obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila.). obliku i boji. postavljanju preventivnih izbočina (član 47.). 19) dimenzijama.). 21) postupku registracije i izdavanja saobraćajne dozvole i knjižice vozila. načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašteno lice (član 153. 7) saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima.). 18) ukupnom trajanju upravljanja vozilom. postupku i načinu izdavanja.). načinu davanja ovlaštenja automoto klubovima/savezima i auto-moto društvima i načinu vo enja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama (član 192. osposobljavanju vozača motornih vozila (član 183.).).).). o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putu (član 144.). kao i obrascu individualne kontrolne knjižice i uputstvu za njeno popunjavanje (član 202. 17) zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila (član 198. u obimu koji utiče na sigurno upravljanje motornim vozilom.). saobraćaju u zimskim uvjetima (član 170.). obilježavanju vozila kojim upravlja lice s oštećenim ekstremitetima (član 29. 22) tehničkim pregledima i uvjetima koje moraju ispuniti organizacije za obavljanje tehničkih pregleda (član 219.). 15) obrascu vozačke dozvole. sadržaju. 3) 4) 5) 6) vo enju evidencije o javnim putevima i objektima na njima (član 13.). 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) obliku i sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći (član 158. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE . o organiziranju obuke za osposobljavanje pružanja prve pomoći (član 178. 20) homologaciji vozila i dijelova (član 205.).).).). o ure ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ure aji i oprema u saobraćaju na putevima (član 203.).

Član 254. 2) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije B bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i BE i potkategorije B1. (1) Ovaj Zakon stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”. decembra 2005. (2) Ovaj Zakon bit će objavljen i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. (1) Vozačima koji.Član 253. u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi u Bosni i Hercegovini. PS BiH broj 262/05 22. bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija BE. imaju pravo upravljati motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije tako da: 1) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije A bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorije A i potkategorije A1. godine Sarajevo Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dr. (2) Nadležni organi uredit će sva pitanja iz svoje nadležnosti utvr ena ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. a primjenjivat će se nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu. ovog Zakona bit će doneseni u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona. (1) Nadležni organi uskladit će zakone iz svoje nadležnosti s ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. Član 256. r. 3) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije C bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i C i potkategorija B1 i C1. koja je važila uz kategoriju C. pirić.C i D i potkategorija B1. završit će obuku u skladu s istim zakonodavstvom. Član 255. CE i DE i potkategorija C1E i D1E. piri . Nikola Špiri s. C1 i D1. 4) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije D bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B. 5) vozačima koji imaju pravo upravljati priključnim vozilom kategorije E. Propisi iz člana 252. (2) Kandidati za vozača motornih vozila koji su obuku počeli u skladu sa zakonodavstvom koje je bilo na snazi u vrijeme početka obuke.

Članak 4.4. Članak 5. održanoj 21. s. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 71. Članak 3. vjerovnik se namiruje sukladno Zakonu o cestama. a poduzeća i javne službe koje održavaju javne ceste ili im je povjereno održavanje javnih cesta moraju ih održavati tako da se na njima u svim uvjetima može odvijati siguran i nesmetan promet. (1) Sudionici u prometu dužni su poštivati odredbe ovoga Zakona i druge propise iz područja sigurnosti prometa na cestama.. objekata. Ovim se Zakonom utvr uju: temeljna načela me usobnih odnosa i ponašanja sudionika u prometu i drugih subjekata u prometu. starih i nemoćnih osoba. sjednici Zastupničkoga doma. a naročito djece. osnovni uvjeti kojima moraju udovoljavati vozila u prometu. Pamuk Temeljem članka IV. prosinca 2005. prometne signalizacije i opreme na cestama radi sigurnog i nesmetanog prometa. oštećivati cestu. prosinca 2005. uvjeti za stjecanje prava upravljanja motornim vozilima. održanoj 22. sjednici Doma naroda. osnovni uvjeti kojima moraju udovoljavati ceste glede sigurnosti prometa na cestama. uvjeti za ure aje i opremu vozila. i brinuti o zaštiti životne sredine.. polaganje vozačkih ispita. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. invalida. Tijela Bosne i Hercegovine. Članak 2.a) Ustava Bosne i Hercegovine. pravila prometa na cestama. r. ukupna masa i osovinsko opterećenje vozila. (2) Sudionici u prometu ne smiju ometati promet. sustav prometnih znakova i znakova koje daju ovlaštene osobe. javne službe i druga tijela koja brinu o cestama i održavaju ih dužni su organizirati i trajno kontrolirati stanje i održavanje javnih cesta. objekte i opremu na cesti.Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Mustafa Pamuk. rad strukovnih organizacija u Bosni i Hercegovini te druga pitanja iz područja sigurnosti prometa na cestama koja su jedinstvena za cijeli teritorij Bosne i Hercegovine. entitetska i kantonalna tijela i tijela Brčko Distrikta i tijela lokalne samouprave i lokalne uprave u gradovima i općinama (u daljnjem tekstu: mjerodavna tijela) osigurat će provedbu ovoga Zakona i u sklopu svoje mjerodavnosti donositi propise i poduzimati druge potrebne mjere za njegovu dosljednu provedbu. razvijati humane odnose me u ljudima radi zaštite zdravlja i života drugih osoba. podučavanje kandidata za vozača. dužnosti u slučaju prometne nezgode. (1) Ceste namijenjene za promet moraju biti prilago ene za siguran i nesmetan promet te odgovarati osnovnim uvjetima propisanim ovim Zakonom. i na 52. . vo enje Centralnoga registra vozača i vozila. (2) Poduzeća. dimenzije. (3) Poduzeća i javne službe iz stavka (1) ovoga članka dužna su pravodobno otklanjati sve nedostatke usljed kojih na odre enim mjestima dolazi do prometnih nezgoda. usvojila je ZAKON O OSNOVAMA SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA U BOSNI I HERCEGOVINI I. (4) U slučaju pretrpljene štete usljed neodgovarajućeg održavanja javnih cesta.

ustanove i druge pravne ili fizičke osobe kada proizvode. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. (3) Bliže odredbe o načinu i postupku certificiranja i uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za certificiranje vozila pravilnikom propisuje ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar). popravljaju ili preure uju vozila i puštaju u promet vozila. 6) biciklisti ka staza je izgra ena prometna površina namijenjena za promet bicikala i bicikala s motorom. rezervne dijelove i opremu za vozila dužna su vozila. te da imaju propisane ure aje i opremu. preure ena ili u većem opsegu popravljana vozila prije puštanja u promet moraju biti certificirana u ovlaštenoj organizaciji koja obavlja certificiranje vozila. Pojedini izrazi koji se rabe u ovome Zakonu imaju slijedeća značenja: 1) autobus je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba koje. (1) Poduzeća. koja se biciklistička proteže uzduž kolnika i koja je od njega odvojena i označena propisanim prometnim znakom. 5) laki motocikl je vozilo na motorni pogon s dva ili tri kotača. odnosno popravljati prema uvjetima propisanim za sigurno sudjelovanje vozila u prometu na cestama. obrazovne organizacije. (2) Postupak i uvjete za ograničenje i zabranu iz stavka (1) ovoga članka utvrdit će mjerodavna tijela.Poduzeća. sukladno valjanim propisima. koja ima dva fizički odvojena kolnička traka za promet iz suprotnih smjerova. dužna su izvoditi poduku na način koji će osigurati da kandidati nauče i usvoje pravila prometa i etiku u prometu. 4) bicikl s motorom je vozilo na motorni pogon s dva ili tri kotača. ima više od osam sjedala. Članak 9. pravne ili fizičke osobe i druga tijela koja posjeduju vlastita vozila dužna su brinuti o tomu da vozači njihovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge uvjete za sigurno upravljanje vozilima i da osiguraju da njihova vozila budu ispravna. (2) Pojedinačno proizvedena. Članak 6. ustanove. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno sudjelovanje u prometu na cestama. 7) biciklisti ki trak je dio kolnika namijenjen za promet bicikala i bicikala s motorom. koja je kao autocesta označena propisanim prometnim znakom. s po najmanje dva prometna traka i trakom za zaustavljanje vozila u nuždi. čiji radni obujam motora nije veći od 50 cm³ i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 50 km na sat. održavati. održavaju. koji se proteže duž kolnika i biciklistički koji je označen uzdužnom crtom na kolniku. ure aje. Poduzeća. Članak 8. Članak 7. 2) autocesta je javna cesta posebno izgra ena i namijenjena isključivo za promet motornih vozila. 3) bicikl je vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje se pokreće isključivo snagom vozača. ure aje. čiji obujam motora ne premašuje 125 cm³ a snaga motora ne premašuje 11 kNJ. bez križanja s poprečnim cestama i željezničkim ili tramvajskim prugama u istoj razini i u čiji se promet može uključiti. . osim sjedala za vozača. odnosno isključiti samo odre enim i posebno izgra enim priključnim javnim cestama na odgovarajući kolnički trak autoceste. ustanove i druge pravne ili fizičke osobe koje školuju ili podučavaju kandidate za vozače motornih vozila. dijelove i opremu proizvoditi. puštati u promet. (1) Promet na javnoj cesti može se ograničiti ili zabraniti samo kada je to nužno radi: sprečavanja ili otklanjanja opasnosti za sudionike u prometu. sprečavanja oštećenja javne ceste ili izvo enja radova na javnoj cesti.

koje na ravnoj cesti može razviti brzinu etverocikl veću od 45 km na sat. koja ima sva raskrižja u dvije ili više razina s poprečnim cestama i drugim prometnicama (željezničkim ili tramvajskim prugama). 27) motocikl je motorno vozilo s dva kotača. 22) magistralna cesta je javna cesta koja povezuje veće gradove i važnija gospodarska područja u Bosni i Hercegovini i koja se nadovezuje na mrežu odgovarajuće kategorije cesta sa susjednim državama. radnog stroja i zaprežnog vozila) koja su zaustavljena na cesti ili se na bliskoj me usobnoj udaljenosti kreću istim prometnim trakom u istome smjeru. . 13) javna cesta je površina od općeg značenja za promet. 9) 10) Centralni registar je evidencija o svim vozačima i vozilima. u pravilu. s bočnom prikolicom ili bez nje. čiji radni obujam motora nije veći od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 350 kg a snaga motora ne premašuje 4 kNJ. nema zaustavnih trakova i koja je kao takva označena propisanim prometnim znakom. kao i motorno vozilo na tri kotača . 25) me unarodna voza ka dozvola je javna isprava koju izdaje ovlaštena organizacija na temelju nacionalne vozačke unarodna vozačka dozvole te države. 12) inozemna voza ka dozvola je vozačka dozvola i me unarodna vozačka dozvola koju je izdalo mjerodavno tijelo vozačka strane države. kao i ulica u naselju. 18) laka prikolica je priključno vozilo čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg. čija najveća dopuštena masa ne premašuje 3. 14) kolona je niz od najmanje tri vozila (osim bicikla. 24) masa vozila je masa praznoga vozila s punim spremnikom goriva i priborom i opremom predvi enim za vozilo. 26) mimoilaženje mimoila enje je prolaženje vozilom pokraj drugoga vozila koje se istim kolnikom kreće iz suprotnoga smjera. pri čemu su brzina kretanja vozila i postupanja vozača me usobno uvjetovani i izme u kojih bez ometanja ne može ući drugo vozilo. 15) kolnik je dio površine ceste namijenjen prvenstveno za promet vozila.8) brza cesta je javna cesta namijenjena za promet isključivo motornih vozila.ako motocikl njegova masa nije veća od 400 kg. koju svatko može slobodno koristiti pod uvjetima odre enim zakonom i koju je mjerodavno tijelo proglasilo javnom cestom. odnosno četiri kotača. 21) lokalna cesta je javna cesta koja povezuje naselja na teritoriju općine ili koja je od značenja za promet na teritoriju općine. s jednim ili dva razdvojena kolnička traka. cesta je svaka javna cesta i nerazvrstana cesta na kojoj se odvija promet. 11) cesta rezervirana za promet motornih vozila je javna cesta kojom mogu prometovati samo motorna vozila i koja je kao takva označena propisanim prometnim znakom. traktora. 17) kombinirano vozilo je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba i tereta. 19) laki tricikl ili četverocikl je motorno vozilo s tri. 20) licencija je javna isprava koju je izdalo mjerodavno tijelo i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta i izučenost za obavljanje odre enih poslova iz područja sigurnosti prometa. kolnik 16) kolni ki trak je uzdužni dio kolnika namijenjen za promet vozila u jednome smjeru s jednim ili više prometnih kolnički trakova.500 kg. 23) manja materijalna šteta je šteta u prometnoj nezgodi nastala na vozilu na kojem nisu oštećeni vitalni dijelovi i teta sklopovi i koje se može samostalno kretati na cesti.

osoba u pokretnom stolcu za nemoćne osobe koju pokreće vlastitom snagom ili snagom motora. niti se prevozi u vozilu ili na vozilu. u odnosu na dotadašnji smjer kretanja. 31) najve a dopu tena masa je masa vozila zajedno s njegovom nosivošću. 38) osovinsko optere enje je dio ukupne mase kojim osovina vozila opterećuje kolnik na cesti u stanju mirovanja opterećenje vozila. bicikl. 30) motorno vozilo je vozilo na motorni pogon koje je prvenstveno namijenjeno za prijevoz osoba ili tereta na cestama motorno ili koje služi za vuču priključnih vozila namijenjenih za prijevoz osoba ili tereta. bicikla s motorom. entiteta. ako se pritom kreće brzinom čovječijega hoda. konstruirano da vuče. a ne upravlja vozilom. 36) obilje eni pje ački prijelaz je dio površine kolnika namijenjen za prelaženje pješaka preko kolnika. parkirališta i sl. potiskuje ili nosi oru a za razne poljoprivredne radove. 35) obila enje je prolaženje vozilom pokraj zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugoga objekta koji se nalazi na obilaženje prometnom traku kojim se vozilo kreće. . 37) tijelo mjerodavno za je tijelo mjerodavno za odre ene poslove. 45) potvrda o registraciji je javna isprava koju za registrirano vozilo izdaje mjerodavno tijelo. čije granice odre uje mjerodavno tijelo prometnim znakovima za označavanje naseljenih mjesta. kao i osoba koja klizi klizaljkama. osim prekida koji se čini da bi se postupilo prema znaku ili pravilu kojim se regulira promet. obilježen obilježeni pješa ki oznakama na kolniku i odgovarajućim prometnim znakom. bicikl s motorom ili pokretna kolica za nemoćne osobe.). 40) pje ačka zona je ure ena prometna površina namijenjena za kretanje pješaka u kojoj je dopušteno kretanje pješa ka motornih vozila s posebnim odobrenjem. 42) pje ak je osoba koja sudjeluje u prometu. prostori oko benzinskih crpki. putovi na nasipima za obranu od poplava. osoba koja pješak vlastitom snagom gura ili vuče vozilo. osim vozila za prijevoz osoba ili tereta koja se kreću po tračnicama. traktora i drugih motornih vozila koja nisu prvenstveno namijenjena za prijevoz osoba ili tereta. konstruirano tako da se svojim prednjim dijelom oslanja na vučno vozilo. 39) parkiranje vozila je prekid kretanja vozila dulji od pet minuta. 33) nerazvrstana cesta je površina koja se koristi za promet prema ma kojoj osnovi i koja je dostupna većem broju raznih korisnika (seoski. radi uključenja u polukružno suprotni tok prometa. dječie prijevozno sredstvo. 34) nosivost je dopuštena masa do koje se vozilo smije opteretiti prema deklaraciji proizvo ača vozila. saonicama ili se vozi na koturaljkama. najveća dopuštena 32) naselje je prostor na kojem se nizovi ili skupine zgrada nalaze s jedne ili s obiju strana ceste dajući joj izgled ulice. 41) pješački otok je uzdignuta ili na drugi način obilježena površina koja se nalazi na kolniku i koja je odre ena za pje a ki privremeno zadržavanje pješaka koji prelaze preko kolnika ili ulaze u vozilo i izlaze iz vozila javnoga prometa. poljski i šumski putovi. 43) polukru no okretanje je okretanje vozila za 180 stupnjeva. skijama. 29) mijenjanje prometnog traka je prelaženje vozilom iz jednog u drugi prometni trak za promet u istome smjeru radi prestrojavanja ili dopuštenog bržeg kretanja. 44) poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine. 46) preglednost podrazumijeva prostor što ga sudionik u cestovnom prometu može vidjeti s mjesta na kojem se nalazi.28) motokultivator je vozilo na motorni pogon s jednom ili dvije osovine i pogonskim motorom do 12 kNJ. utvr eno ustavom i zakonom Bosne i Hercegovine. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. ručna kolica.

64) regionalna cesta je javna cesta koja povezuje važnija gospodarska područja u Bosni i Hercegovini i koja osigurava najracionalniju vezu izme u općina. osim sjedala za vozača. 59) prometni trak za spora vozila je uzdužni dio kolnika namijenjen za vozila koja sporom vožnjom smanjuju protočnost prometa. 52) priklju no vozilo je vozilo namijenjeno da bude vučeno vozilom na motorni pogon. 56) prometna nezgoda je nezgoda na cesti u kojoj je sudjelovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno ili više osoba poginulo ili ozlije eno ili je izazvana materijalna šteta. njegove tehničke i druge osobine i karakteristike. 58) prometni trak za zaustavljanje vozila u nu di je označeni uzdužni dio kolnika na autocestama i na odre enim nuždi mjestima na cestama višega ranga. koje po konstrukcijskim osobenostima ne može razviti brzinu veću od 30 km na sat. odnosno spajanjem cesta.). okretanjem. kao i u tunelima i galerijama. 49) potvrda o vlasni tvu vozila je javna isprava koju je izdalo mjerodavno tijelo i kojom se dokazuju vlasništvo nad vlasništvu odre enim vozilom. 50) posebni objekt na cesti je oprema na cesti postavljena radi smanjenja brzine kretanja vozila na mjestima gdje je posebno ugrožena sigurnost sudionika u prometu. zaustavljanjem i sl. 57) prometni trak je označeni ili neoznačeni uzdužni dio kolnika čija je širina dovoljna za nesmetani promet jednoga prometni niza vozila. 60) prometni trak za ubrzavanje je dio kolnika namijenjen za uključivanje vozila u promet sa sporedne ceste. 55) putni ki automobil je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba koje. kao i šira prometna površina koja raskrižje nastaje križanjem. 48) prometna dozvola je javna isprava koju je izdalo mjerodavno tijelo i kojom se dokazuju vlasništvo odre enog vozila. 54) propu tanje vozila je radnja koju je u odre enim slučajevima vozač dužan izvršiti zaustavljanjem vozila. i to na način koji ne primorava vozača drugoga vozila da naglo mijenja smjer ili brzinu kretanja. . ima najviše putnički osam sjedala. bilo da je konstruirano kao priključno prikolica ili kao poluprikolica. 63) raskri je je površina na kojoj se križaju ili spajaju dvije ceste ili više cesta. 65) u suradnji s mjerodavnim tijelom znači da je tijelo koje donosi podzakonski akt obvezno osigurati sudjelovanje u izradbi ili davanju mišljenja mjerodavnoga tijela o podzakonskome aktu. odnosno drugih prilaznih cesta s objekata pokraj cesta. 53) prometni trak za vozila javnoga gradskog prijevoza je označeni uzdužni dio kolnika namijenjen za vozila javnoga gradskog prijevoza putnika kada su u vozilu putnici. 61) prometni trak za usporavanje je dio kolnika namijenjen za isključivanje vozila iz prometa na cesti. 66) skup vozila čine vozilo na motorni pogon i priključna vozila koja u prometu na cestama sudjeluju kao cjelina. propuštanje smanjivanjem brzine kretanja ili prekidanjem radnje koju izvodi vozilom.47) pretjecanje je prolaženje vozilom pokraj drugoga vozila koje se kreće u istom prometnom traku i u istom smjeru. njegove tehničke i druge karakteristike. 51) prestrojavanje je zauzimanje takvoga položaja vozilom na prometnom traku i na takvoj udaljenosti od raskrižja ili drugog mjesta na cesti iz kojega se na siguran način može izvesti sljedeća dopuštena radnja vozilom (skretanjem. 62) radni stroj je vozilo na motorni pogon namijenjeno za obavljanje odre enih radova vlastitim ure ajima i opremom.

vodi ili jaše životinju koja se kreće po cesti. kao i masu priključnoga vozila s teretom . 73) trolejbus je motorno vozilo namijenjeno za javni putnički prijevoz koje. kao i pješak ili osoba koja svoje poslove i radne zadatke obavlja na cesti. ima kontakt s električnim vodičem. namijenjeno za javni putnički prijevoz i koje je. odnosno od najmanje 100 m u naselju. pokraj koje se najmanje s jedne strane nalaze nizovi kuća ili skupine zgrada. radi napajanja motora električnom energijom. vezano za električni vod. 76) sudionik u prometu je osoba koja u prometu na cesti upravlja vozilom ili se nalazi u vozilu ili na vozilu koje tjera. vozač 80) voza ka dozvola je javna isprava koju je izdalo mjerodavno državno tijelo i kojom se dokazuje pravo upravljanja vozačka odre enom kategorijom ili vrstom vozila. odnosno da služi za pogon takvih oru a ili za vuču priključnih vozila. čiji je radni obujam motora veći od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 550 kg i čija snaga motora ne premašuje 15 kNJ. osim sjedala za vozača. osim pokretnih stolaca bez motora za nemoćne osobe i dječijih prijevoznih sredstava. 85) zemljana cesta je cesta bez izgra enoga kolnika i kolničkog zastora. 86) zona smirenog prometa je područje u naselju. . pa i kada na priključku na javnu cestu ima izgra eni kolnik. 75) tricikl ili četverocikl je motorno vozilo s tri. koje na ravnoj cesti može razviti brzinu veću od etverocikl 50 km na sat. koja nije u istoj razini s kolnikom pločnik ceste ili je od kolnika odvojena na drugi način. osim prekida koji se čini da bi se postupilo prema znaku ili pravilu kojim se regulira promet. ima više od osam sjedala i koje. označeno propisanim prometnim znakom. 69) stiker naljepnica je dokaz o registriranju vozila. odnosno četiri kotača. osim pokretnih stolaca s motorom za nemoćne osobe i vozila koja se kreću po tračnicama. 79) voza je osoba koja na cesti upravlja vozilom. 70) teretno vozilo je svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prijevoz tereta. usljed nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika. 82) vozilo na motorni pogon je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora. 81) vozilo je svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje cestom. 68) stajali te je dio površine ceste namijenjen za zaustavljanje autobusa.ako je ono pridodano vozilu. 83) zaprežno zapre no vozilo je vozilo koje vuče upregnuta životinja. 74) plo nik je posebno ure ena prometna površina namijenjena za kretanje pješaka. radi napajanja motora električnom energijom. uključujući i masu osoba koje se nalaze u vozilu. trolejbusa ili tramvaja radi ulaska i izlaska stajalište putnika i koje je označeno prometnim znakom. 71) traktor je vozilo na motorni pogon konstruirano da vuče. 72) tramvaj je vozilo na tračnicama s električnim pogonom. potiskuje ili nosi izmjenjiva oru a. 77) ukupna masa je masa vozila zajedno s masom tereta koji se prevozi na vozilu. 84) zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na cesti u trajanju do pet minuta. u kojem se vozila ne smiju kretati brzinom većom od brzine hoda pješaka zbog dopuštenog kretanja pješaka i dječije igre. vozač ne može jasno uočiti druge sudionike u prometu na udaljenosti od najmanje 200 m na cesti izvan naselja. 78) ulica je dio ceste u naseljenom mjestu s pločnikom i rubnjakom.67) smanjena vidljivost postoji kada.

Članak 12. ovisno o njihovom društvenom i gospodarskom značenju. moraju biti izgra ene tako da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje šest tona. Odgovarajućim podzakonskim aktom bliže će se urediti vo enje i sadržina Centralnog registra. u suradnji s mjerodavnim tijelom. objekti za potrebe ceste. (1) Mrežu javnih cesta. lokalna cesta može imati samo jedan prometni trak.Članak 10. Članak 14. Članak 15. računajući od krajnje točke popriječnoga profila ceste. opremati i održavati tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima sigurnosti prometa. prometni znakovi i oprema. (1) Javne ceste moraju biti prilago ene za podnošenje osovinskoga opterećenja od najmanje 10 tona po osovini. državne institucije mjerodavne za vo enje središnjih evidencija uspostavit će Centralni registar. (2) Iznimno od odredaba stavka (1) ovoga članka. moraju se projektirati. kao i ulice u naseljima i gradovima. (1) Ceste. ovisno o preglednosti ceste. njihovi pojedini dijelovi i objekti na njima mogu se pustiti u promet tek nakon što se utvrdi da ispunjavaju propisane tehničke normative glede sigurnosti prometa. i zračni prostor iznad kolnika u visini od sedam metara. (2) Bliže odredbe o osnovnim uvjetima koje ceste. cestovni graditeljski objekti. CESTE Članak 11. kao osnova na kojoj se odvija promet. (3) Bliže odredbe o načinu vo enja evidencije o javnim cestama i objektima na njima pravilnikom propisuje ministar. (1) Javne ceste moraju imati najmanje dva prometna traka i dva rubna traka ili rubnjaka u ravni kolnika. Članak 13. s tim što. a ulica pločnike s rubnjacima. na udaljenosti od najviše 500 m ima odgovarajuće proširenje. regionalne i lokalne ceste. izgra ivati. Članak 16. . II. njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stajališta sigurnosti prometa pravilnikom propisuje ministar. a javnu cestu izvan naselja i zemljišni pojas s obiju strana ceste širine najmanje jedan metar. (2) Iznimno od odredaba stavka (1) ovoga članka. (2) O javnim cestama i objektima na njima vodi se evidencija. Javnu cestu čine: donji i gornji stroj ceste. (1) Radi povećanja učinkovitosti u provedbi ovoga Zakona i ispunjenja uvjeta i obveza na me unarodnom planu. (2) (3) Tijela koja vode evidenciju dužna su redovito dostavljati odgovarajuće podatke Centralnom registru. čine magistralne. lokalne ceste i ulica. odre ene odlukama mjerodavnih tijela. a ulica samo jedan prometni trak bez proširenja. u suradnji s mjerodavnim tijelom. računajući od najviše točke kolnika. Javne ceste.

branike i druge predmete koje su postavili za vrijeme izvo enja radova. mjestima i vremenu doga anja prometnih nezgoda. ure aje ili postrojenja. u tunelima. mora se osigurati njihovo podnošenje osovinskog opterećenja od najmanje 11. . ili činiti bilo kakve radnje koje bi mogle ugrožavati ili ometati promet na javnoj cesti ili oštećivati javnu cestu i objekte na njoj. prije početka izvo enja radova. saditi sadnice ili postavljati predmete kojima se smanjuje preglednost cesta i željezničke pruge s kojom se cesta križa u istoj razini. odnosno zbog čega su znatno otežani uvjeti za tok prometa. U slučaju prekida ili ugrožavanja prometa na javnoj cesti zbog nanosa. (1) Mjerodavne institucije koje održavaju i upravljaju cestama dužne su pravodobno i točno obavješćivati javnost o ograničenju i zabrani prometa na javnim cestama i o izvanrednim uvjetima i posebnim mjerama za promet na njima. Članak 19. galerijama i drugim objektima na javnoj cesti širina kolnika ne smije biti manja od širine kolnika na javnoj cesti. (2) Tijela mjerodavna za unutarnje poslove dužna su najmanje dva puta godišnje dostaviti podatke institucijama iz stavka (1) ovoga članka o vrstama. odmah po saznanju. odrona ili klizanja terena ili drugih uzroka. kao i na dijelu magistralne ceste u naselju. (3) U zaštitnom pojasu javne ceste izvan naselja mogu se postavljati natpisi za reklame. (1) Na javnim cestama zabranjeno je podizati objekte.5 tona po osovini. dužni su osigurati mjesto na kome se radovi izvode i za vrijeme trajanja radova organizirati siguran promet na mjestu izvo enja radova. mora poduzeti mjere za otklanjanje smetnji i uspostavu sigurnog prometa. i to pokraj autoceste i ceste rezervirane za promet motornih vozila na udaljenosti od najmanje 12 metara. računajući od krajnje točke popriječnoga profila. Iznad kolnika javne ceste mora postojati slobodan prostor u visini od najmanje 4. Članak 18. (2) Autobusna stajališta na javnoj cesti izvan naselja. sredstva za rad. prometne znakove. (1) Na mostovima. Članak 22. kada je cesta uzročnikom prometnih nezgoda. uz dozvolu mjerodavne institucije koja upravlja javnom cestom.5 m od najviše točke kolnika. (1) Mjerodavna tijela koja upravljaju cestama dužna su poduzimati praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na cesti. Članak 21.(3) Projektiranjem i gradnjom novih javnih cesta. Članak 23. moraju biti izvan kolnika.tri metra. kao i preglednost na raskrižju. te nakon njihova završetka ukloniti s javne ceste ostatke materijala. Članak 20. prodavati proizvode i sl. magistralne i regionalne ceste od 10 metara i lokalne ceste . kao i o prohodnosti javnih cesta u zimskome razdoblju i u slučaju elementarnih nepogoda ili izvanrednih doga aja zbog kojih je nastao prekid prometa. Članak 17. osim lokalnih. Poduzeća i drugi subjekti koji izvode radove na javnoj cesti. mjerodavna institucija koja upravlja cestama. kao i u slučaju oštećenja kolnika koja u većoj mjeri ugrožavaju sigurnost prometa. (2) Na javnoj cesti i njezinu zaštitnom pojasu zabranjeno je podizati spomenike i postavljati druga spomen-obilježja.

Članak 28. Članak 27. III. parkiralište ili neku drugu prometnu površinu. PRAVILA PROMETA Opće 1. vozač mora upravljati vozilom s naročitom opreznošću i voziti takvom brzinom da u slučaju potrebe može zaustaviti vozilo ispred pješačkoga prijelaza. nanositi blato na cestu sa suvremenim kolnikom ili ostavljati ili bacati otpatke ili predmete i tvari koji mogu ometati ili ugroziti promet ili zaga ivati okoliš. (3) Na dijelu ceste kojim se kreću djeca ili na kojem su postavljeni prometni znaci o sudjelovanju djece u prometu vozač je dužan voziti s naročitom opreznošću i takvom brzinom da vozilo može zaustaviti u slučaju potrebe. Op e odredbe Članak 25. (4) Ako je u mogućnosti i ako time ne ometa sigurnost prometa. ne izaziva opasnost i ne ometa druge sudionike u prometu. pločniku i drugim prometnim površinama ostavljati oštećena. dužne su dostavljati auto-moto klubovima/savezima informacije o prohodnosti javnih cesta koje su im potrebne za primjenu njihovih javnih ovlasti. nanijela blato ili bacila otpatke ili predmete na cestu. otpadaka. Članak 24. predmeta i tvari koje je ostavila. s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti u prometu. (2) Sudionici u prometu dužni su postupati sukladno prometnim znakovima postavljenim na cesti i kada se time odstupa od propisa o prometu. a ako nije u mogućnosti . (3) Vozač je dužan s kolnika ukloniti predmete i tvari koje s njegovog vozila padnu na cestu. odnosno poduzeće koje brine o održavanju ceste. vozač je dužan ukloniti s kolnika i predmete na koje nai e tijekom vožnje. (2) Osoba koja postupi suprotno stavku (1) ovoga članka snosi troškove uklanjanja vozila. istodobno s obavješćivanjem javnosti. kao i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na cestu. Članak 26. . Vozač je dužan držati vozilo na takvoj udaljenosti od drugih vozila u prometu da.dužan je o tomu obavijestiti mjerodavnu instituciju koja upravlja cestom ili policijsku upravu. (1) Vozač je dužan tijekom upravljanja vozilom obratiti pozornost na pješake koji se nalaze na kolniku ili stupaju na kolnik. Sudionici u prometu dužni su postupati prema svjetlosnom prometnom znaku i kada se taj znak razlikuje od pravila o prednosti prolaza izraženom na istome mjestu drugim prometnim znakom. (1) Sudionici u prometu dužni su postupati sukladno propisima o prometnim pravilima. dotrajala ili neregistrirana vozila.(2) Mjerodavne institucije koje održavaju i upravljaju cestama. Javne ceste izvan naselja moraju imati na pogodnim razmacima posebne površine za zadržavanje vozila izvan kolnika. (1) Zabranjeno je na cesti. (3) Sudionici u prometu dužni su postupati prema zahtjevima izraženim s pomoću znakova ili po naredbama koje daju ovlaštene osobe i kada se time odstupa od propisanih pravila prometa ili značenja prometnih znakova postavljenih na cesti. parkiralištu. a na dijelovima s većim uzdužnim nagibom i posebni trak za kretanje sporih vozila u slučaju vrlo gustoga prometa. prometnim znakovima postavljenim na cesti i znacima i naredbama koje daju ovlaštene osobe. (2) Kada prilazi obilježenom pješačkom prijelazu.

vozilo mora biti označeno posebnim znakom. moraju prijeći preko prometnog traka i biciklističke staze ili traka kojim se vozilo kreće. 108. Članak 34. Osoba koja se prevozi vozilom ne smije ni na koji način ometati vozača u upravljanju vozilom niti utjecati na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje sigurnost prometa. Članak 32. (1) Za vrijeme kretanja vozila u prometu na javnoj cesti vozač ne smije koristiti mobilni telefon. odnosno s proširenja prometnog traka koji se koristi za stajalište. (2) Kretanjem vozila u smislu stavka (1) ovoga članka smatrat će se i slučaj kada je vozilo zaustavljeno radi postupanja prema prometnom znaku. (1) Slijepe osobe. (1) Vozač vozila koje se kreće pokraj vozila javnoga prijevoza putnika ili pokraj autobusa kojim se obavlja putnički prijevoz zaustavljenog na stajalištu. kao i vozač vozila koji tom vozilu dolazi ususret na cesti s dva prometna traka. i 110. (1) Za vrijeme vožnje u naselju vozač je dužan vozilu javnoga gradskog prijevoza putnika ili posebno označenom vozilu kojim se obavlja organizirani prijevoz djece omogućiti uključivanje u promet kada ta vozila izlaze sa stajališta koja se nalaze izvan kolnika. (2) Osobe iz stavka (1) ovoga članka kada radi ulaska u vozilo ili po izlasku iz vozila moraju prijeći preko kolnika dužne su to činiti na način propisan u čl. osim u slučaju kada je mobilni telefon prilago en uporabi u vozilu. ulazeći ili izlazeći iz toga vozila. Članak 33. kada samostalno sudjeluju u prometu. dužan je zaustaviti se kada je vozilo kojim se prevoze djeca zaustavljeno na kolniku dok djeca ulaze ili izlaze iz vozila. (2) Vozač vozila javnoga gradskog prijevoza putnika ili posebno označenog vozila kojim se obavlja organizirani prijevoz djece dužan je s pomoću pokazivača smjera najaviti svoju namjeru da se uključi u promet i to uključivanje obaviti na način kojim se ne ugrožavaju drugi sudionici u prometu. prema odredbama ovoga Zakona.Članak 29. (1) Vozač motornoga vozila i osobe koje se prevoze tim vozilom dužni su koristiti sigurnosne pojaseve za vrijeme kretanja vozila u prometu na javnoj cesti. (4) Vozač vozila koje se kreće iza vozila kojim se prevoze djeca. postupanja prema znaku i naredbi ovlaštene osobe. (3) Vozač mora zaustaviti vozilo iza vozila iz stavka (1) ovoga članka kada osobe. 109. propuštanja vozila koja imaju pravo prednosti prolaza i u drugim slučajevima kada je vozač dužan ili prisiljen zaustaviti vozilo na kolniku. . u suradnji s mjerodavnim tijelom. (2) Vozilo koje je prilago eno da njime upravlja osoba kojoj su oštećeni udovi bitni za upravljanje vozilom mora biti označeno posebnim znakom. Članak 31. moraju nositi bijeli štap kao znak raspoznavanja. (5) Ako se vozilom obavlja organizirani prijevoz djece. (3) Bliže odredbe o načinu označavanja vozila kojim upravlja osoba s oštećenim udovima pravilnikom propisuje ministar. Članak 30. mora se kretati smanjenom brzinom tako da ne ugrožava osobe koje ulaze ili izlaze iz toga vozila.

parkirališta. a po izvršenoj radnji mora ga prestati davati. (2) Odredba stavka (1) ovoga članka glede svjetala bijele boje ne odnosi se na svjetlo za osvjetljavanje ceste pri vožnji unatrag. niti na stražnjem sjedištu dijete mla e od pet godina. (3) Iznimno od odredaba st. (1) Vozač je dužan kretati se vozilom desnom stranom kolnika u smjeru kretanja. 3. mijenjanje prometnog traka. svjetlo za osvjetljavanje stražnje registarske pločice i registarsku pločicu prevučenu bijelom reflektirajućom bojom. nakon izvršenog pretjecanja drugog vozila. Članak 39. obilaženje. (1) Vozila ne smiju na prednjoj strani imati svjetlosne. osim u slučaju opasnosti. prometu 2. zaustavljanje. (3) Zabranjeno je otvaranje vrata na motornom vozilu na kolniku kada je vozilo u kretanju ili mirovanju i u svim drugim slučajevima kada se može ugroziti sigurnost drugih sudionika u prometu. odnosno kolnik ili prometni trak. Vozač mora za kretanje vozila koristiti isključivo cestu. pokretno svjetlo za istraživanje (reflektor). Članak 37. a na stražnjoj strani ure aje ili tvari koji daju svjetla bijele boje. vožnja unatrag i sl. Članak 35. Radnje vozilom u prometu Članak 36. (2) Vozač je dužan postupati prema odredbama stavka (1) ovoga članka i kada se uključuje u promet iz garaže.) smije započeti takvu radnju samo ako se prethodno uvjerio da to može učiniti bez opasnosti po druge sudionike u prometu ili imovinu. (1) Vozač koji namjerava izvesti neku radnju vozilom na cesti (pomijeranje vozila udesno ili ulijevo. pretjecanje. . vodeći pritom računa o položaju vozila i smjeru i brzini kretanja. (1) Prije izvo enja radnji vozilom iz članka 36. ako oni ne postoje. svjetlosno-signalne ili reflektirajuće ure aje ili tvari koji daju svjetla crvene boje. vozač je dužan jasno i pravodobno obavijestiti o svojoj namjeri druge sudionike u prometu dajući znak pomoću pokazivača smjera ili. a ako mu je vidik zaklonjen ili mu je vidljivost znatno smanjena zbog vremenskih ili drugih prilika. dužan je na mjestu na kojem se uključuje postaviti osobu koja će omogućiti siguran izlazak vozila na cestu ili na drugi način osigurati sigurno uključivanje na cestu. osim u slučaju kada na stražnjem sjedištu ima pričvršćenu dječiju sjedalicu u kojoj dijete mora biti vezano ili da pokraj djeteta sjedi punoljetna osoba. polukružno okretanje. (1) i (2) ovoga članka. skretanje udesno ili ulijevo. dvorišta ili drugih sličnih površina. odnosno stazu namijenjenu za promet one vrste vozila kojoj pripada. vozač nije dužan davati znak o namjeri vraćanja na prometni trak kojim se kretao prije pretjecanja. odgovarajućim znakom rukom. mora ga davati cijelo vrijeme dok traje obavljanje radnje vozilom. ovoga Zakona. kao ni dijete mla e od 12 godina. Kretanje vozila cestom Članak 38. (2) Ako znak iz stavka (1) ovoga članka vozač daje s pomoću pokazivača smjera. (3) Odredba stavka (1) ovoga članka ne odnosi se na crveno treptavo svjetlo na posebnim motornim vozilima koja prate vozila pod pratnjom.(2) U putničkom automobilu na prednjem sjedištu do vozača ne smije se prevoziti osoba koja je očito pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava.

osim u slučaju izravne opasnosti. 4. vozača vozila koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu kretanja veću od 40 km na sat i na vozača vozila koje se ne smatra motornim vozilom. (1) Vozač koji se namjerava kretati vozilom unatrag može izvršiti tu radnju samo na kratkom dijelu ceste. stanju vozila i tereta. osim na dijelu ceste ispred raskrižja ili drugog mjesta na kojemu vozilo skreće ulijevo. vozač ne smije naglo povećati brzinu kretanja. (2) Na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera na kojem postoje tri prometna traka vozač se ne smije vozilom kretati prometnim trakom koji se nalazi uz lijevi rub ceste u smjeru kretanja vozila. gustoći prometa. preglednosti. vidljivosti. (1) Na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera na kojem postoje najmanje četiri prometna traka vozač ne smije vozilom prelaziti na kolnički trak namijenjen za promet vozila iz suprotnoga smjera. (3) Na cesti na kojoj su kolnički traci fizički odvojeni jedan od drugoga vozač se ne smije vozilom kretati kolničkim trakom namijenjenim za promet vozila iz suprotnoga smjera. (2) Vozač ne smije smanjiti brzinu kretanja vozila do te mjere da njegovo vozilo pričinjava smetnju normalnom prometnom toku. . (4) Na cesti s kolnikom za promet vozila u jednome smjeru vozač se ne smije vozilom kretati u zabranjenom smjeru. prometnim znacima i drugim prometnim uvjetima. (4) Odredba stavka (3) ovoga članka ne odnosi se na vozača autobusa. na cesti u naselju s kolnikom na kome za promet vozila u istome smjeru postoje najmanje dva označena prometna traka za kretanje vozila vozač može koristiti i prometni trak koji se ne nalazi uz desni rub kolnika . (3) Iznimno od odredbe stavka (2) ovoga članka.(2) Vozač je dužan držati vozilo u kretanju što bliže desnom rubu kolnika i na tolikoj udaljenosti od njega da. Članak 40. Članak 42. (3) Vozač ne smije kretanjem vozila unatrag ulaziti u nepregledno raskrižje. uvjete prometa i stanje i svojstva ceste. (2) Vozač koji namjerava znatnije smanjiti brzinu kretanja vozila dužan je to učiniti na način kojim neće ugroziti druge vozače koji se kreću iza njega. ne ugrožava druge sudionike u prometu i sebe ne izlaže opasnosti. Brzina Članak 43. osim u slučaju opasnosti. uz uvjet da ne ugrožava ili ne ometa druge sudionike u prometu. tako da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju pod navedenim uvjetima može predvidjeti. s obzirom na brzinu kretanja vozila. (1) Vozač ne smije mijenjati način upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila.500 kg. uključivati se na cestu s pravom prednosti niti voziti na prijevojima i u zavojima u kojima je preglednost nedovoljna. dužan je kretati se onom stranom kolnika kojom se do tada kretao vožnjom unaprijed. kretati se cestom na prijelazu preko željezničke pruge u istoj razini. (1) Vozač je dužan prilagoditi brzinu kretanja vozila svojstvima i stanju ceste. (2) Kada se vozač kreće vozilom unatrag. (3) Prilikom pokretanja vozila iz mjesta. tako da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe usljed proklizavanja pogonskih kotača vozila. vozača teretnog vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3. Članak 41. atmosferskim prilikama.ako time ne ometa ostala vozila koja se kreću iza vozila kojim upravlja.

Članak 45. (1) Na cesti u naselju vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od 60 km na sat.500 kg i za teretna motorna vozila s priključnim vozilom. ako prometno-tehnički elementi to omogućuju. (3) Motorna vozila iz toč. osim vojnih vozila. 2) na 80 km na sat . 3) i 4) i priključna vozila iz toč. 3) i 4) stavka (1) ovoga članka koja su registrirana u Bosni i Hercegovini. uz videonadzor. za teretna motorna vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 7. osim ako prometnim znakom nije drukčije odre eno. odnosno trakom.za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje (karavan) ili laku prikolicu. (3) Fotografija i videozapis s podacima o utvr enoj brzini. vozači su dužni pridržavati se brzina propisanih u stavku (1) ovoga članka i na cesti na kojoj je ovim Zakonom ili postavljenim prometnim znakom dopuštena veća brzina. 100 km na sat na cestama rezerviranim za promet motornih vozila i brzim cestama. (1) Brzina kretanja motornih vozila na cesti pod normalnim prometnim uvjetima ne smije se ograničiti prometnim znakom ispod 60 km na sat na magistralnim cestama. datuma i vremena ili tahografskog zapisa ili izravnim praćenjem vozilom. (2) Na cestama u naselju.za autobuse s priključnim vozilom za prijevoz osoba.za autobuse i autobuse s lakom prikolicom. 1).za autobuse kada se obavlja organizirani prijevoz djece. prometnim znakom može se dopustiti kretanje vozilom i većom brzinom od propisane u stavku (1) ovoga članka.Članak 44.za traktore. (3) 1) 2) 3) Na cesti izvan naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od: 130 km na sat na autocestama. (4) Na cesti izvan naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od brzine odre ene prometnim znakom postavljenim na cesti. kao i za teretna motorna vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 7. gradske autobuse. (1) Na cestama brzina kretanja ograničava se za sljedeća vozila: 1) na 80 km na sat . 5) 6) na 30 km na sat . tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. (2) Brzina kretanja vozila utvr uje se s pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila s ure ajem ili bez ure aja s grafičkim ispisom brzine. na lijevoj polovini stražnjega dijela na vidnom mjestu moraju imati oznaku u . a 40 km na sat na ostalim cestama.500 kg. autobuse koji osim ugra enih sjedala imaju i odre ena mjesta za stajanje. 4) na 50 km na sat . 80 km na sat na ostalim cestama. trolejbuse. Članak 46. za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje. na 25 km na sat .za bicikl i laki motocikl kada se kreću biciklističkom stazom. (4) U zapisniku koji se sačinjava na licu mjesta navodi se i izjava vozača o tomu ima li ili nema primjedaba na tekst zapisnika. (2) Kada upravljaju motornim vozilima iz stavka (1) ovoga članka. 3) na 70 km na sat .

osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije odre eno. bez obzira s koje mu strane ono nailazi. (4) Vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaza. odnosno prometnim trakom koji se proteže uz lijevi rub ceste s jednosmjernim prometom. 5. 6. (2) Odobrenje za postavljanje posebnih objekata na cesti daje mjerodavno tijelo koje upravlja cestama. (1) Na raskrižju ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti vozilo koje dolazi s njegove desne strane. (1) i (2) ovoga članka. (6) Vozač koji pri skretanju vozila presijeca biciklističku stazu ili trak dužan je propustiti bicikl i bicikl s motorom koji se kreću biciklističkom stazom ili trakom. raskrižju 7. (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kada ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaza ako vozilom ulazi sa zemljane ceste na cestu s kolničkim zastorom ili ako na cestu ulazi s površine na kojoj se ne odvija promet. obrubljenog crvenom bojom. vozilo koje se kreće po tračnicama ima prednost prolaza na raskrižju ili u susretu s drugim vozilom. Članak 47. (1) Na osjetljivim mjestima u naselju s gustim prometom pješaka. dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom. osim ako prometnim znakom na cesti nije drukčije odre eno. osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije odre eno. dolazeći iz suprotnoga smjera. osim ako prometnim znakom na cesti nije drukčije odre eno.obliku kruga žute boje. osim ako prometnim znakom ili oznakom na kolniku nije drukčije odre eno. u kome je crnom bojom ispisan broj koji označava najveću dopuštenu brzinu kretanja tih vozila. . Skretanje Članak 48. (1) Vozač koji se približava raskrižju mora voziti s povećanom opreznošću koja odgovara prometnim uvjetima na raskrižju. Prednost prolaza Članak 49. u suradnji s mjerodavnim tijelom. (2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je izvršiti skretanje krećući se krajnjim lijevim prometnim trakom koji se proteže uz središnju crtu i uz zamišljeni ili označeni luk koji spaja dvije središnje crte bočnih kolnika. na raskrižju zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno. (1) Vozač vozila koje skreće udesno dužan je obaviti skretanje krećući se krajnjim prometnim trakom koji se proteže uz desni rub kolnika. (2) Vozač vozila koje na raskrižju skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje. (3) Iznimno od odredaba st. (3) Bliže odredbe o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine pravilnikom propisuje ministar. Promet na raskri ju Članak 50. može se ograničiti brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na cesti. a posebice djece.

Mimoila enje Članak 55. vozač može vozilom proći svjetlosni znak i kretati se u smjeru označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo. (2) Ako zeleno svjetlo na ure aju za davanje svjetlosnih prometnih znakova ima oblik strelice. (1) Na raskrižju i na drugom mjestu na kojem je promet reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova za sudionike u prometu svjetlosni prometni znaci imaju sljedeća značenja: 1) crveno svjetlo . Mimoilaženje 8. ometati ili onemogućiti promet vozila koja dolaze s bočnih kolnika. 2) žuto svjetlo .zabrana prolaza.zabrana prolaza. (4) Zeleno treptavo svjetlo služi za upozoravanje sudionika u prometu na skori prestanak slobodnog prolaza i na pojavu žutog. pri promjeni svjetlosnog znaka. a za ostale sudionike . Članak 54. Vozač koji je vozilom ušao u raskrižje na kojem je promet reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova može napustiti raskrižje ne čekajući da svjetlosnim prometnim znakom promet bude otvoren u smjeru kojim namjerava produžiti kretanje. (2) @uto svjetlo upaljeno istodobno s crvenim svjetlom služi za upozoravanje sudionika u prometu na skori prestanak zabrane prolaza i na pojavu zelenog svjetla. a prema potrebi. Članak 51.slobodan prolaz. . Članak 53. osim za vozila koja se u trenutku kada se žuto svjetlo pojavi nalaze na tolikoj udaljenosti od svjetlosnog znaka da se ne mogu sigurno zaustaviti a da ne pro u taj znak. 3) zeleno svjetlo . (1) Pri mimoilaženju vozač je dužan sa svoje lijeve strane ostaviti dovoljan razmak izme u vozila kojim upravlja i vozila s kojim se mimoilazi. vozač se vozilom smije kretati samo u smjeru koji pokazuje ta strelica.zabrana prolaza. Vozač kojem je svjetlosnim prometnim znakom dopušten ulazak u raskrižje ne smije ući vozilom u raskrižje ako je gustoća prometa takva da on vozilo očito mora zaustaviti u raskrižju i na taj način. (3) Vozač je dužan pred raskrižjem vozilom zauzeti položaj na dovoljnoj udaljenosti na onom prometnom traku kojim mora proći kroz raskrižje. (1) Ako je ure aju za davanje svjetlosnih prometnih znakova za reguliranje prometa na raskrižju dodan jedan ili više dopunskih znakova u obliku zelene svijetleće strelice. (3) @uto treptavo svjetlo obvezuje sve sudionike u prometu na kretanje s povećanom opreznošću. Članak 52.(2) Vozač koji se približava raskrižju dužan je voziti takvom brzinom da se može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrižju imaju prednost prolaza. uz uvjet da propusti sve sudionike u prometu koji se kreću u smjeru u kojem je promet dopušten. pri čemu ne smije ometati promet vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i mora propustiti pješake koji prelaze preko kolnika. i pomjeriti vozilo k desnom rubu kolnika. odnosno crvenog svjetla.

(2) Ako zbog neke zapreke na cesti ili zbog drugih sudionika u prometu vozač ne može postupiti prema odredbi stavka (1) ovoga članka, dužan je usporiti kretanje svojeg vozila i, prema potrebi, zaustaviti ga da bi propustio vozilo iz suprotnoga smjera. (3) Kada na raskrižju vozila dolaze iz suprotnih smjerova i skreću ulijevo, vozači se mimoilaze sa svoje desne strane.

(4) Ako je zbog nedovoljne širine ceste ili zbog neke zapreke na cesti mimoilaženje onemogućeno, vozač kojemu je to lakše izvesti, s obzirom na svojstva ceste i okolnosti u prometu, dužan je prvi se zaustaviti i, prema potrebi, kretanjem unatrag ili na drugi način pomjeriti svoje vozilo i zauzeti na cesti položaj koji omogućuje mimoilaženje. Članak 56. (1) Na dijelu ceste s velikim uzdužnim nagibom na kojem je mimoilaženje vozila nemoguće ili je veoma otežano vozač vozila koje se kreće niz nagib dužan je zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu - ako primijeti da mu drugo vozilo ide ususret uz nagib. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka, vozač vozila koje se kreće uz nagib dužan je zaustaviti vozilo ako ispred sebe ima pogodno mjesto za zaustavljanje koje omogućuje sigurno mimoilaženje i ako bi, u slučaju da tako ne postupi, mimoilaženje zahtijevalo kretanje unatrag jednog od vozila. (3) Na cesti iz stavka (1) ovoga članka, kada se jedno od vozila koja se mimoilaze mora kretati unatrag, kretat će se unatrag: svako vozilo koje se susrelo s vozilom koje vuče priključno vozilo; teretno motorno vozilo koje se susrelo s autobusom; lako vozilo koje se susrelo s vozilom više kategorije, a ako se mimoilaze vozila iste kategorije - vozilo koje se kreće niz nagib, osim ako je - s obzirom na uvjete i položaj vozila na cesti - lakše to učiniti vozaču vozila koje se kreće uz nagib. obilaženje 9. Pretjecanje i obila enje Članak 57. (1) Pretjecati i obilaziti vozač smije samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnoga smjera i ako na cesti ima dovoljno prostora za sigurno izvo enje tih radnji. (2) Vozač ne smije pretjecati i obilaziti kada time, s obzirom na svojstva ceste i postojeće okolnosti na cesti i u prometu ili s obzirom na tehnička svojstva vozila kojim upravlja, ugrožava druge sudionike u prometu. Članak 58. (1) Pretjecanje i obilaženje izvodi se s lijeve strane.

(2) Pretjecanje se mora izvoditi s desne strane ako se vozilo na kolniku nalazi u takvome položaju i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo. (3) Vozilo koje se kreće po tračnicama postavljenim na sredini kolnika ne smije se pretjecati s lijeve strane. To se vozilo može pretjecati s desne strane ako izme u njega i desnog ruba kolnika postoji prometni trak. Članak 59. (1) Ako se na sredini kolnika nalazi pješački otok, ili obilježeni ili na drugi način označeni prostor za parkiranje vozila, ili neka druga površina koja nije namijenjena za promet vozila, ili neki objekt ili ure aj, vozila ih moraju obilaziti s desne strane. (2) Ako se površine, objekti ili ure aji iz stavka (1) ovoga članka nalaze na sredini ceste s jednosmjernim prometom, a postavljenim prometnim znakom nije drukčije odre eno, oni se mogu obilaziti s obiju strana. Članak 60. (1) Vozač kojemu je dan znak za pretjecanje s njegove lijeve strane dužan je pomjeriti vozilo k desnom rubu kolnika.

(2)

Vozač ne smije povećavati brzinu kretanja vozila dok ga drugo vozilo pretječe.

(3) Ako zbog nedovoljne širine kolnika ili njegovog stanja pretjecanje nije moguće bez ugrožavanja sigurnosti prometa, vozač vozila koje se kreće sporije nego vozila koja se kreću neposredno iza njega dužan je pomjeriti svoje vozilo što više udesno, a ako to nije dovoljno, čim mu to bude moguće, zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu da bi propustio brža vozila. Članak 61. Vozač ne smije vozilom započeti pretjecanje ili obilaženje: 1) 2) kolone vozila; ako je vozač koji se kreće iza njega počeo pretjecati;

3) ako je vozač koji je ispred njega na istom prometnom traku dao znak da namjerava preteći ili obići vozilo koje je ispred njegova vozila, ili obići drugu zapreku na cesti; 4) ako prometni trak kojim namjerava pretjecati nije slobodan na dovoljnoj udaljenosti tako da bi, vodeći računa o razlici izme u brzine kretanja svojega vozila za vrijeme pretjecanja i brzine kretanja vozila drugih sudionika u prometu koje namjerava preteći, pretjecanjem ugrozio sigurnost prometa ili omeo promet iz suprotnoga smjera; 5) ako nakon pretjecanja ili obilaženja ne bi ponovno mogao zauzeti položaj na prometnom traku kojim se kretao prije pretjecanja ili obilaženja, i to bez ometanja ili ugrožavanja ostalih sudionika u prometu, osim kada za pretjecanje ili obilaženje koristi prometni trak koji je zabranjen za promet vozila iz suprotnoga smjera; 6) 7) prometnim trakom koji je namijenjen za zaustavljanje vozila u nuždi; neposredno ispred tunela i u tunelu koji po smjeru kretanja ima samo jedan trak. Članak 62. (1) Vozač koji pretječe dužan je držati vozilo na potrebnoj udaljenosti od vozila kojega pretječe, tako da ga ne ometa niti ugrožava u prometu. (2) Nakon pretjecanja ili obilaženja vozač je dužan, čim to bude moguće, bez ometanja ili ugrožavanja ostalih sudionika u prometu, vozilom ponovno zauzeti položaj na prometnom traku kojim se kretao prije pretjecanja, odnosno obilaženja. Članak 63. Na kolniku na kojem se promet odvija u dva smjera vozač ne smije vozilom pretjecati drugo vozilo ispred vrha prijevoja ceste ili u zavoju kad je preglednost ceste nedovoljna, osim ako na tim mjestima postoji više prometnih trakova obilježenih uzdužnim oznakama na kolniku i namijenjenih isključivo za kretanje vozila u smjeru kretanja njegova vozila. Članak 64. (1) Vozač ne smije pretjecati drugo vozilo, osim bicikla, bicikla s motorom, lakog motocikla i motocikla bez bočne prikolice, neposredno ispred raskrižja ili na raskrižju koje nije s kružnim tokom prometa, ili neposredno ispred i na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u razini bez branika ili polubranika. (2) Neposredno ispred raskrižja i na raskrižju vozač smije pretjecati: vozilo koje skreće ulijevo, a pretječe se s desne strane (članak 58. stavak (2)); vozilo koje skreće udesno, ali pritom svojim vozilom ne prelazi na dio kolnika namijenjen za promet vozila iz suprotnoga smjera; vozilo koje se kreće cestom s prednošću prolaza, kao i kada je promet na raskrižju reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znacima koje daje ovlaštena osoba.

(3) Neposredno ispred i na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini bez branika ili polubranika, vozač smije pretjecati drugo vozilo kada je promet na tom prijelazu reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova. Članak 65. Vozač ne smije pretjecati drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu, ili koje prelazi pješački prijelaz, ili koje je stalo radi propuštanja pješaka na tom prijelazu. Članak 66. (1) Na cesti na kojoj postoje najmanje dva prometna traka namijenjena za promet vozila u istom smjeru i na kojoj su kolone vozila, vozač može napusti trak na kojem se nalazi samo radi skretanja ulijevo ili udesno ili radi parkiranja vozila. (2) Na cestama i uz uvjet iz stavka (1) ovoga članka brže kretanje vozila na jednom traku od kretanja na drugom traku ne smatra se pretjecanjem. (3) Ne smatra se pretjecanjem ni prolaženje s desne strane vozila koje prema odredbi članka 39. stavak (3) ovoga Zakona za svoje kretanje ne koristi prometni trak uz desni rub kolnika. Zvučni 10. Zvu ni i svjetlosni znaci upozorenja Članak 67. (1) Vozač je dužan uporabiti zvučni znak upozorenja kadgod je u pitanju sigurnost prometa, a osobito:

1) na cesti izvan naselja radi upozorenja drugog sudionika u prometu da ga želi preteći ili obići, ako bi nedavanjem toga znaka postojala opasnost od prometne nezgode; 2) ako se pokraj kolnika nalaze djeca koja ne obraćaju pozornost na kretanje vozila;

3) na cesti izvan naselja, prije ulaska u nepregledan zavoj ili prije dolaska na prijevoj na kojem je otežano mimoilaženje. (2) Vozač je dužan davanje zvučnoga znaka upozorenja svesti na nužnu mjeru. Članak 68. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća vozač, u pravilu, umjesto zvučnoga znaka upozorenja uporabljuje svjetlosni znak upozorenja. Taj znak vozač može uporabiti i u naselju prilikom pretjecanja drugoga vozila. (2) Svjetlosni znak upozorenja vozač može uporabiti i danju - ako takav način upozorenja drugim sudionicima u prometu više odgovara zbog uvjeta na cesti. (3) Svjetlosni znak upozorenja daje se kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala, ili uzastopnim paljenjem kratkih svjetala za osvjetljavanje ceste, ili izmjeničnim paljenjem, u kratkim razmacima, dugih i kratkih svjetala, vodeći pritom računa da se time ne zasljepljuju vozači koji dolaze iz suprotnoga smjera. 11. Zaustavljanje i parkiranje Članak 69. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu na kojem bi ono ugrožavalo sigurnost drugih sudionika u prometu ili predstavljalo smetnju za normalan tok prometa ili kretanje pješaka. Članak 70.

(1) Na javnoj cesti izvan naselja vozač je dužan uvijek kada za to postoji mogućnost zaustaviti ili parkirati vozilo izvan kolnika. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu, prometne nezgode ili drugog opravdanog razloga prisiljen zaustaviti vozilo na kolniku, dužan je obilježiti sigurnosnim trokutom i poduzeti sve mjere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila i da ga čim prije ukloni s kolnika. (3) Ako je vozač zbog neispravnosti na vozilu, prometne nezgode ili iz drugog opravdanog razloga prisiljen zaustaviti vozilo na tračnicama, dužan ga je s tračnica odmah ukloniti, a ako je to nemoguće, odmah poduzeti potrebne mjere da osobe koje upravljaju vozilima koja se kreću po tračnicama na vrijeme budu upozorene na opasnost. Članak 71. (1) Vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo na javnoj cesti dužan je zaustaviti, odnosno parkirati vozilo neposredno uz desni rub kolnika, a na javnoj cesti kojom se promet odvija samo u jednom smjeru - vozilo može zaustaviti, odnosno parkirati uz desni ili lijevi rub kolnika. (2) Ako se uz desni rub kolnika nalaze tramvajske ili druge tračnice, vozač mora zaustaviti ili parkirati vozilo uz lijevi rub kolnika. (3) Vozač može zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestima koja se nalaze na sredini kolnika samo ako su ta mjesta obilježena odgovarajućim prometnim znakom ili oznakom na kolniku. Članak 72. Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smiju se otvarati vrata ako se time ometa kretanje drugih sudionika u prometu ili ako se ugrožava sigurnost prometa. Članak 73. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo osobito: 1) na obilježenome pješačkom prijelazu i na udaljenosti manjoj od pet metara od tog prijelaza, kao i na prijelazu biciklističke staze preko kolnika; 2) na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini;

3) na željezničkim ili tramvajskim prugama ili u blizini tih pruga ako se time sprečava ili ometa promet vozila koja se kreću po tračnicama; 4) na raskrižju i na udaljenosti manjoj od 5 metara od najbližeg ruba popriječnog kolnika;

5) u tunelima, na mostovima, u podvožnjacima i na nadvožnjacima, kao i na dijelovima ceste ispod mostova i nadvožnjaka i na udaljenosti manjoj od 15 m od tih objekata; 6) na dijelu ceste u blizini vrha prijevoja i u zavoju gdje je preglednost ceste nedovoljna i gdje se vozila ne bi mogla obići bez opasnosti; 7) na dijelu ceste gdje bi širina slobodnoga prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne crte na kolniku, ili do suprotnoga ruba kolnika, ili do neke zapreke na cesti bila manja od tri metra; 8) na mjestu na kojem bi vozilo zaklanjalo postavljeni prometni znak ili ure aj za davanje svjetlosnih prometnih znakova; 9) na biciklističkoj stazi, odnosno traku;

10) na dijelu kolnika koji je kao stajalište za vozila javnoga prometa obilježen prometnim znakom i oznakama na kolniku;

a ako vlasnik neće ili ne može položiti jamčevinu. ovoga Zakona. Članak 75. ovoga Zakona obavlja mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova. Osim u slučajevima iz članka 73. osim motocikla bez bočne prikolice. traktor ili priključno vozilo. 2) na udaljenosti manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je označeno stajalište za vozila javnoga prometa. ovoga Zakona. pravna ili fizička osoba koju ovlasti mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova. od vlasnika vozila koji nije državljanin Bosne i Hercegovine. ako to nije izričito regulirano prometnim znakom. može zadržati vozilo. vozilo parkirano u pješačkoj zoni. a ako je parkiranje dopušteno. na mjestu koje je označeno kao parkiralište za osobe s invaliditetom. ovoga Zakona. na kolniku s dva prometna traka gdje se promet odvija u oba smjera. mora se ostaviti najmanje 1. i to na udaljenosti manjoj od 15 m od tih prijelaza. (1) Premještanje vozila iz članka 75. 73. (3) Troškove premještanja vozila u slučajevima iz članka 75. pravne ili fizičke osobe koja je premjestila vozilo može zatražiti jamčevinu. odnosno na pješačkoj stazi. (1) Vozač je dužan motorno vozilo.. parkovima i sl. (2) Ovlaštena službena osoba odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa. stambene zgrade i druge objekate i iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizacijsku ili drugu mrežu komunalnih organizacija. s tim što ta površina ne može biti uz rub kolnika. Članak 77. 4) na mjestu gdje bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu. (5) Visinu troškova premještanja vozila utvr uje mjerodavno tijelo jedinice lokalne samouprave i uprave. 3) na prolazima i ulazima u škole. i 74. koje je zaustavljeno na kolniku obilježiti posebnim znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolniku.6 m širine na površini za kretanje pješaka.11) 12) 13) na svim ure enim zelenim površinama. premještanje vozila obavljaju organizacija. . i to: 1) kada je bio prisiljen zaustaviti vozilo na mjestu ili dijelu ceste iz članka 73. Članak 76. (2) Iznimno od stavka (1) ovoga članka. ustanove. (4) Radi osiguranja plaćanja troškova premještanja vozila. vozač ne smije parkirati vozilo osobito: 1) na dijelu ceste ispred prijelaza ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini. poduzeća. 5) na pločniku. kao i vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila osoba s invaliditetom. (1) Ovlaštena službena osoba odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. uz prethodnu suglasnost mjerodavnoga ministarstva unutarnjih poslova. Članak 74. ovoga Zakona snosi vlasnik.

kao i u slučaju drugih prekršaja propisanih ovim Zakonom u kojima je sudjelovalo njegovo vozilo. Vuča 13. (1) U prometu na javnoj cesti motornom vozilu mogu biti pridodana najviše dva priključna vozila za prijevoz tereta. . (2) Vlasnik ili korisnik vozila dužan je ovlaštenoj službenoj osobi mjerodavne službe dati podatke o vozaču koji je upravljao vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja iz stavka (1) ovoga članka. a na autocesti i cesti rezerviranoj za promet motornih vozila . Prije nego što parkira i napusti vozilo. u slučaju iz stavka (1) ovoga članka taj ure aj mora biti upaljen. (3) Na isti se način taj znak postavlja i kada je na cesti zaustavljena kolona motornih vozila. odnosno sigurno obići zaustavljeno vozilo. ovoga Zakona u kojem nije nazočan vozač. jedan pokraj drugoga. Zabranjena je vuča neispravnih vozila na autocesti i cesti rezerviranoj za promet motornih vozila. pješaka 12. 3) noću i u slučaju smanjene vidljivosti na autocesti i cesti rezerviranoj za promet motornih vozila. (4) Ako je u motornom vozilu ugra en ure aj za istodobno paljenje svih pokazivača smjera. vuča drugog motornog vozila autocestom dopuštena je ako je razlog za vuču nastao za vrijeme kretanja motornog vozila autocestom. vozač je dužan poduzeti sve mjere kojima se sprečava da vozilo samo krene s mjesta i osigura ga od neovlaštene uporabe. Članak 78. (2) Znak iz stavka (1) ovoga članka postavlja se na kolnik iza zaustavljenog vozila u okomitom položaju i na dovoljnoj udaljenosti koja na cesti izvan naselja ne smije biti manja od 50 m. Članak 79. vojnika. (1) Za nepravilno parkirano ili zaustavljeno vozilo na pločnicima ili bilo kojim drugim mjestima iz čl.samo jedno priključno vozilo. Članak 82. ali samo krajnjim desnim prometnim trakom do prve priključne ceste kojom se vučeno vozilo može isključiti iz prometa na autocesti. (2) (3) Vozilom na motorni pogon smije se vući samo priključno vozilo koje bitno ne smanjuje njegovu stabilnost. Vu a vozila Članak 81. Vozač ne smije vozilom presijecati kolonu djece. odnosno jedno priključno vozilo za prijevoz osoba. od 69. s tim što se umjesto jednoga znaka na kolnik postavljaju dva znaka. pogrebnu povorku i svaku drugu organiziranu povorku pješaka koja se kreće kolnikom. tako da vozači motornih vozila koji nailaze iz smjera na kojem je znak postavljen mogu pravodobno zaustaviti svoja vozila. (4) Iznimno od odredbe stavka (3) ovoga članka. Presijecanje kolone pje aka Članak 80.2) kada je vozilo zaustavljeno na kolniku na takvom mjestu da ga vozači vozila koja nailaze istim smjerom ne mogu ili teško mogu pravodobno uočiti. ovlaštena službena osoba ostavit će pisanu obavijest da vozač koji je parkirao ili zaustavio vozilo u roku od osam dana kod mjerodavnog tijela na ime novčane kazne uplati zakonom propisani iznos. kao i na dijelu ceste koji nije dovoljno pregledan. do 78.

Članak 88. (2) Na motornom vozilu koje vuče drugo vozilo trokut se postavlja s prednje. odnosno traktora s priključnim vozilom. a ako se vuče s pomoću kuke ili krute veze (rudo). Članak 86. (2) S pomoću užeta ne smije se vući vozilo na motorni pogon na kojem su neispravni ure aji za upravljanje ili ure aji za zaustavljanje. (1) Vozilo na motorni pogon na cesti dopušteno je vući s pomoću užeta. Članak 84. automatskih vučnih kuka s višestupanjskom regulacijom i oslanjanjem ili ovješenjem vozila o vučno vozilo. niti vozilo na motorni pogon teže od vučnoga vozila . samo ako na svojoj stražnjoj strani ima upaljena crvena svjetla za označavanje vozila ili ako ga vuče motorno vozilo koje ima i pri vuči uporabljuje žuto rotacijsko svjetlo. a vozač mora imati dokaz o certificiranju. niti teretno motorno vozilo i autobus. (2) Kuka i kruta veza (rudo) iz stavka (1) ovoga članka moraju biti certificirane prema procedurama definiranim posebnim propisom iz stavka (3) članka 6. stavak (1) oba vozila moraju biti obilježena znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolniku (sigurnosni trokut). a iznimno. Članak 85. (2) Vozilom na motorni pogon ne smije se vući motocikl bez bočne prikolice ili drugo vozilo na dva kotača. automatskih vučnih kuka s višestupanjskom regulacijom ili krute veze. može iznositi i manje od tri metra.sa stražnje strane.ako mu je neispravna pomoćna kočnica. Članak 89.(1) Vozilom na motorni pogon smije se vući drugo vozilo na motorni pogon samo ako se ono zbog neispravnosti ili nedostataka pojedinih dijelova ne može samo kretati i ako se pritom bitno ne smanjuje stabilnost vučnog vozila. (1) Za vrijeme vuče vozila iz članka 82. Članak 83. dopuštena je samo do prvog mjesta pogodnog za pretovar tereta. ako se vuče užetom. Ako se vozilo na motorni pogon vuče s pomoću užeta. mora iznositi od tri do pet metara. (1) Vozilo na motorni pogon koje na cesti vuče drugo neispravno vozilo na motorni pogon se ne smije kretati brzinom većom od 40 km na sat. (3) Krutom vezom ne smije se vući vozilo na motorni pogon koje nema ispravan ure aj za upravljanje. Članak 87. Vozilo na motorni pogon smije se vući noću. Vuča natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. ovoga Zakona. Vozila koja prevoze opasne tvari ne smiju se vući niti koristiti za vuču drugih vozila. . vozač koji upravlja vučenim vozilom mora imati odgovarajuću dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojoj pripada vozilo koje se vuče. (2) (3) Vučenim vozilom zabranjeno je prevoziti osobe. i do prvog mjesta na kojem se može otkloniti kvar na vozilu. krute veze (rudo). a na vučenom vozilu . (1) Razmak izme u vučnoga i vučenog vozila na motorni pogon.

crveno svjetlo. . (5) Kada vozilo na motorni pogon vuče jedno ili dva priključna vozila. (4) U uvjetima iz stavka (2) ovoga članka zaprežno vozilo mora imati i dva katadioptera crvene boje.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani. lakom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice najmanje dva bijela ili žuta svjetla na prednjoj strani i paran broj crvenih svjetala na stražnjoj strani. 14.moraju biti upaljena svjetla za osvjetljavanje ceste. (2) U vremenu od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću). simetrično postavljena na stražnjoj strani vozila.na prednjoj strani prvog priključnog vozila moraju biti upaljena dva bijela svjetla. 4) na zaprežnom vozilu . i to: 1) na vozilu na motorni pogon.60 m .najmanje jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani ili samo jedna svjetiljka koja je izra ena tako da se s prednje strane vozila vidi bijelo svjetlo. lakom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice . i kojem nije pridodano priključno vozilo kada je zaustavljeno ili parkirano na ulici u naselju. (3) Ako se na zaprežnom vozilu jedno svjetlo nalazi na prednjoj strani a drugo na stražnjoj strani. Članak 91. (1) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju na vozilu moraju biti upaljena kratka svjetla. (1) 1) Iznimno od odredaba članka 90.osim svjetla iz stavka (1) ovoga članka . a ako se na zaprežnom vozilu nalazi samo jedna svjetiljka. osim na biciklu s motorom.kada su zaustavljeni ili parkirani u naselju uz sam rub kolnika. u slučaju neispravnosti vozila koje je natovareno opasnim tvarima. ne mora imati upaljena svjetla: vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na osvijetljenom dijelu ceste. ovoga Zakona. 2) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na za to posebno odre enim mjestima na kolniku ili izvan njega ili na ulicama sa slabijim prometom. takvo se vozilo može prevući samo do najbližeg mjesta pogodnog za pretovar ili popravak.(4) Iznimno od odredaba iz stavka (3) ovoga članka. a takvo se vozilo vuče krutom vezom (rudo) i brzina kretanja ne smije biti veća od 40 km na sat. Uporaba svjetala u prometu Članak 90. 3) bicikl. (6) Na motociklu za vrijeme vožnje na cesti moraju biti upaljena kratka svjetla. tako da se jasno vidi s dovoljne udaljenosti. a ako širina priključnog vozila iznosi više od 1. laki motocikl i motocikl bez bočne prikolice koji nema akumulatora . 2) biciklu s motorom. stavak (1) točka 1) može imati upaljeno samo jedno svjetlo koje se s prednje strane vidi kao bijelo svjetlo a sa stražnje strane kao crveno svjetlo i koje je postavljeno na strani suprotnoj od ruba kolnika uz koji je vozilo zaustavljeno ili parkirano.jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani. a sa stražnje strane vozila . a bicikl . a širina dva metra. 3) na biciklu . ona mora biti postavljena na lijevoj strani vozila.jedan katadiopter crvene boje na stražnjoj strani i po jedan katadiopter žute ili narančaste boje na svakoj strani pedale. na stražnjoj strani posljednjeg priključnog vozila moraju biti upaljena najmanje dva crvena svjetla. na vozilu u prometu na cesti . ta svjetla moraju biti postavljena na uzdužnoj osi vozila ili na njegovoj lijevoj strani. umjesto svjetala iz članka 90. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. Članak 92. (2) Vozilo na motorni pogon čija duljina nije veća od osam metara.

kad vozač tog vozila upali kratka svjetla ili kad izmjeničnim paljenjem i gašenjem svjetala upozorava da mu duga svjetla smetaju. vozač vozila na motorni pogon za vrijeme vožnje mora imati na vozilu upaljena najmanje kratka svjetla za osvjetljavanje ceste.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na čelu kolone. 2) za vrijeme kretanja za drugim vozilom na udaljenosti od najmanje 100 m kako ne bi dugim svjetlima svojeg vozila zasljepljivao vozača vozila ispred sebe. a na stražnjoj strani .crvene boje. stavak (1) ovoga Zakona kada je vozilo zaustavljeno ili parkirano na cesti. (1) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon uporabljuju se u uvjetima iz članka 90. tovarnih i jahaćih životinja i goniči stoke . Razmak izme u vozila Članak 96. (1) (2) Za osvjetljavanje ceste vozač vozila na motorni pogon. 4) kada se kreće cestom koja se prostire neposredno pokraj plovnog puta ili pokraj željezničke ili tramvajske pruge ususret s plovilom. 2) vodiči teglećih. uporabljuje duga svjetla. Vozač vozila na motorni pogon dužan je za osvjetljavanje ceste uporabljivati kratka svjetla umjesto dugih svjetala: 1) prije mimoilaženja s drugim vozilom na udaljenosti s koje prosudi da svjetlom svojeg vozila zasljepljuje vozača vozila koje mu dolazi ususret.(1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća. moraju nositi upaljena svjetla kad se kreću kolnikom izvan naselja: 1) skupina pješaka koja se kreće u organiziranoj koloni ili povorci . kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. 3) za vrijeme dok vozilom prolazi pokraj organizirane kolone ili povorke pješaka. tako da ne ugrožava sigurnost prometa. Članak 95. odnosno povorke. odnosno s vozilom koje se kreće po tračnicama a koje nailazi iz suprotnoga smjera. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. . a pri mimoilaženju s drugim vozilom . (2) Umjesto svjetala iz stavka (1) ovoga članka mogu se uporabljivati reflektirajuće tvari. Članak 94. (3) Svjetla za maglu koja se nalaze na prednjoj strani vozila moraju biti bijele ili žute boje. Članak 93. u pravilu. 15. (1) Po magli vozač vozila na motorni pogon na vozilu treba imati upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste ili svjetla za maglu ili oba svjetla istodobno. (3) Noću.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo naprijed i najmanje jedno crveno svjetlo straga. i najmanje jedno crveno svjetlo na njezinu začelju. (2) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon moraju biti upaljena za vrijeme dok su upaljena bilo koja svjetla za osvjetljavanje ceste ili posebna svjetla za maglu. Vozač je dužan držati potreban razmak kada se kreće iza drugog vozila. (2) Svjetla za maglu mogu se uporabljivati samo po magli ili u slučaju smanjene vidljivosti i ne mogu se istodobno koristiti s dugim svjetlima. uvijek na udaljenosti manjoj od 200 m.

17. (3) Ako se dva ili više vozača bicikala ili bicikala s motorom kreću u skupini. zaprežnih 18. razmak izme u tih vozila ne smije biti manji od 200 m. (3) Ako se cestom kreću dva ili više vozila koja prevoze opasne tvari. Promet zapre nih vozila i kretanje stoke . (2) Odredba stavka (1) ovoga članka ne odnosi se na dio ceste na kojem je pretjecanje zabranjeno. Članak 101. prevoziti. Vozač bicikla. a vozač motocikla može to činiti i u bočnoj prikolici. Promet bicikala. odnosno trakom. (4) Ako na cesti postoji posebno ure ena biciklistička staza. osim ako to ne isključuju konstrukcijska svojstva tih vozila ili način njihova kretanja. Vozač bicikla. a naročito ne smije skidati ruke s upravljača. lakih motocikala i motocikala Članak 99. tračnicama 16. lakog motocikla i motocikla treba upravljati vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi sudionici u prometu. (6) Vozač bicikla i vozač bicikla s motorom smiju se kretati samo onim prometnim površinama na kojima je kretanje takvim vozilima dopušteno. vozači su dužni izme u svakog od tih vozila držati razmak od najmanje 100 m. (1) Biciklom na razvrstanoj cesti smije upravljati osoba koja je navršila 12 godina. bicikla s motorom. pridržavati se za drugo vozilo. ovoga Zakona primjenjuju se i na promet tramvaja i drugih vozila koja se cestom kreću po tračnicama. bicikala s motorom.500 kg ili čija je duljina veća od sedam metara. Članak 102. Odredbe čl. 18.biciklističkom stazom. (1) Kada se na javnoj cesti izvan naselja koja ima samo jedan prometni trak namijenjen za promet vozila u jednom smjeru kreću jedno za drugim vozila na motorni pogon čija je najveća dopuštena masa veća od 3. od 25. (5) Na biciklističkim stazama ure enim i označenim za promet bicikala i bicikala s motorom u oba smjera vozila se moraju kretati desnom stranom u smjeru kretanja vozila. Članak 100. dužni su kretati se jedan iza drugoga.Članak 97. (2) Vozač bicikla i vozač bicikla s motorom ukoliko je pokretan snagom vozača dužni su kretati se što bliže desnom rubu kolnika. lakog motocikla i motocikla može prevoziti druge osobe samo ako na vozilu postoje posebna sjedala i oslonci za noge. do 97. bicikla s motorom. a biciklom s motorom osoba koja je navršila 14 godina. Promet tramvaja i drugih vozila na tra nicama Članak 98. vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili ugrožavati druge sudionike u prometu. a ako postoji biciklistička staza . Vozač bicikla. lakog motocikla ili motocikla i osobe koje se prevoze tim vozilima moraju rabiti zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje. bicikla s motorom. vozač bicikla s motorom ukoliko je pokretan snagom vozača i vozač bicikla moraju se kretati desnom biciklističkom stazom u odnosu na smjer kretanja prometa.

u pravilu. koturaljkama i slično. (3) Osobe koje se voze zaprežnim vozilom dok je vozilo u pokretu ne smiju stajati na vozilu.Članak 103. on se mora kretati što bliže rubu kolnika. (1) Vozač zaprežnog vozila treba upravljati vozilom cijelo vrijeme dok se vozilo kreće cestom i dužan je vozilo držati što bliže desnom rubu kolnika. vožnja dječjim biciklom. ponor. pješak je dužan kretati se tim površinama. Članak 106. odnosno površinu pokraj kolnika pogodnu za kretanje pješaka.). sjediti na stranicama vozila. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka. kao i sanjkanje. (1) Kada se pješaci kreću kolnikom na javnoj cesti izvan naselja. odnosno prolaze za pješake. osim ako je to posebno dopušteno. tako da se kreću jedan iza drugoga. Kretanje pješaka pje aka Članak 105. dužni su se kretati uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja. . zasjek. laki motocikl ili motocikl. (3) Na kolniku ceste zabranjeno je igranje. pri prelaženju ceste pješak je dužan kretati se tim prijelazima. (3) Pješak koji gura ručna kolica. a koju pješaci ne mogu koristiti iz bilo kojeg razloga. (1) Pješak je dužan prelaziti preko kolnika i biciklističke staze pažljivo i najkraćim putem. (2) Na cesti na kojoj ne postoji pločnik ili druga površina odre ena za kretanje pješaka. (1) Pješak se ne smije. sjediti na platou vozila sa strane niti se nalaziti na rudi vozila u pokretu. pješak se može kretati uz desni rub kolnika samo kada je takvo kretanje za njega sigurnije (nepregledan zavoj. pješaci se mogu kretati kolnikom. nakon što se prije stupanja na kolnik uvjeri da to može učiniti na siguran način. odnosno pogodna za kretanje pješaka. romobilom. Stoka se ne smije ostavljati na cesti ili uz cestu bez nadzora goniča stoke. (1) Na cesti koja ima pločnik ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka. (2) Zaprežno vozilo ne smije se ostavljati bez nadzora na cesti ili uz cestu. Članak 107. (1) (2) Stoku koja se kreće javnom cestom gonič stoke mora držati što je moguće bliže desnom rubu ceste. Članak 109. odnosno prolazima. i to veoma pažljivo i na način kojim ne ometa ili ne sprečava promet vozila. osobe koje se kreću s pomoću pokretnih stolaca za nemoćne osobe te organizirana kolona pješaka moraju se kretati uz desni rub kolnika u smjeru kretanja. Članak 108. Članak 104. bicikl. odron i sl. 19. usjek. kretati i zadržavati na kolniku. (2) Ako se pješak kreće kolnikom. skijanje i drugo. (2) Na cesti koja ima obilježene pješačke prijelaze ili posebno izgra ene prijelaze. ako oni nisu od njega udaljeni više od 100 m.

odnosno da može zaustaviti vozilo prije nego što stupi na željezničku prugu. prema potrebi. ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znaci koji upozoravaju da će se taj ure aj početi spuštati. vozač je dužan zaustaviti vozilo pred takvim pješačkim prijelazom da bi propustio pješake koji prelaze ili stupaju na pješački prijelaz. Pješak koji namjerava prijeći preko kolnika na mjestu na kojem ne postoji obilježeni pješački prijelaz ne smije stupiti na kolnik ako time ometa promet vozila. pješak je dužan obratiti pozornost na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju. ali je promet vozila reguliran svjetlosnim prometnim znakovima za vozila ili znacima koje daju ovlaštene osobe. zaustaviti vozilo kojim upravlja da bi propustio pješake. Promet eljezničke 21. Članak 114. vozača pješacima 20. (3) Ako na obilježenom pješačkom prijelazu promet nije reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova ni znacima ovlaštene osobe. pješak je dužan postupati prema tim znakovima. (1) Ako je promet na obilježenom pješačkom prijelazu reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znacima ovlaštene osobe. Članak 115. . Vozač koji se vozilom približava prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini dužan je kretanje vozila prilagoditi tako da ga može zaustaviti pred ure ajem za zatvaranje prometa na prijelazu ili pred ure ajem za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vozila koja se kreću po tračnicama. Obveze voza a prema pje acima Članak 111. Članak 110.(1) Na obilježenome pješačkom prijelazu na kojem je promet pješaka reguliran svjetlosnim prometnim znacima za pješake. (1) Vozač koji skreće na bočnu cestu na čijem ulazu ne postoji obilježeni pješački prijelaz dužan je skretanje izvesti smanjenom brzinom i ne smije ugroziti pješake koji su već stupili na kolnik. (2) Vozač koji se kreće mokrim kolnikom u naseljenom mjestu dužan je prilagoditi brzinu kretanja vozila tako da izbjegne prskanje pješaka koji se kreću rubom kolnika ili pločnika. Sudionici u prometu dužni su zaustaviti se pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini ako je ure aj za zatvaranje prometa spušten. ili ako se taj ure aj već počeo spuštati. ili nedvojbeno pokazuju namjeru da prije u preko pješačkog prijelaza. Članak 112. vozač koji skreće na tu cestu dužan je skretati smanjenom brzinom i propustiti pješake koji su već stupili ili stupaju na pješački prijelaz i. (2) Na obilježenome pješačkom prijelazu na kojem promet pješaka nije reguliran posebnim svjetlosnim prometnim znacima za pješake. vozač je dužan zaustaviti vozilo ispred pješačkoga prijelaza kada mu je danim znakom zabranjen prolaz. prije stupanja na pješački prijelaz. Promet na prijelazu ceste preko željezni ke pruge eljezni Članak 113. odnosno da se prijelazu ceste preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće po tračnicama. pješaci mogu prelaziti preko kolnika samo dok im je danim znakom dopušten prijelaz preko kolnika. (3) Na obilježenome pješačkom prijelazu na kojem promet nije reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ni znacima koje daje ovlaštena osoba. vozač ne smije ometati prolaz pješaka koji su već stupili na pješački prijelaz. (2) Ako se obilježeni pješački prijelaz iz stavka (1) ovoga članka nalazi na ulazu na bočnu cestu. a ako mu je na takvom prijelazu danim znakom dopušten prolaz.

(1) Pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem su postavljeni svjetlosni prometni znaci. 22. (1) Vozač koji se motornim vozilom uključuje u promet na autocesti dužan je: . (1) Autocestom se motorna vozila moraju kretati krajnjim desnim prometnim trakom koji nije zakrčen vozilima u koloni. (3) Odredba stavka (2) ovoga članka ne odnosi se na vojna vozila i na vozila tijela unutarnjih poslova. osim na površinama izvan kolnika koje su za to posebno ure ene i obilježene. Članak 118. Članak 120. (2) Sudionici u prometu koji prelaze preko željezničke pruge u istoj razini dužni su to činiti s pojačanom opreznošću i kada svjetla na prijelazu nisu upaljena. Na autocestu se ne smije uključiti motorno vozilo koje vuče drugo motorno vozilo koje se zbog neispravnosti ne može kretati. (3) Na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem nema ure aja za zatvaranje prometa ni ure aja za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka. (1) Autocestom se ne smiju kretati pješaci. te na vozila za održavanje ceste kada daju posebne svjetlosne znake. cesti rezerviranoj za promet motornih vozila i brzoj cesti Članak 116. sudionici u prometu mogu prijeći preko željezničke pruge tek kada se prethodno uvjere da prugom ne nailazi vlak ili neko drugo vozilo koje se kreće po tračnicama.500 kg i skupova vozila čija je duljina veća od sedam metara smiju koristiti samo dva prometna traka koji se nalaze uz desni rub kolnika. Članak 119. (3) Na autocesti vozač ne smije izvoditi polukružno okretanje niti se kretati vozilom unatrag. sudionici u prometu dužni su se zaustaviti kada se pojavi crveno treptavo svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo. ako on na tom mjestu postoji. stoka ni vozila koja se. prema odredbama ovoga Zakona. i poduzeti potrebne mjere da vozilo čim prije ukloni s kolnika. (1) Na autocesti vozač ne smije zaustavljati motorno vozilo. stavak (3) ovoga Zakona ne primjenjuje se na vozila koja se kreću dijelom autoceste koja prolazi kroz naselje. Na autocesti s tri ili više prometnih trakova. Članak 117. (2) Odredba članka 39. ne smatraju motornim vozilima. namijenjenih za promet vozila u jednom smjeru. vozači teretnih motornih vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3. Članak 121. (2) Autocestom se ne smiju kretati ni motorna vozila koja se prema svojim konstrukcijskim svojstvima ne mogu kretati brzinom većom od 40 km na sat. Promet na autocesti. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti vozila ili iz drugih razloga prisiljen zaustaviti vozilo na kolniku autoceste dužan je zaustaviti ga na posebnom traku za zaustavljanje vozila u nuždi.

Odredbe čl. o zabrani pretjecanja i obilaženja kolone vozila (članak 61. s posebnim motornim vozilima opremljenim ure ajima za davanje posebnih zvučnih i svjetlosnih znakova crvene i plave boje. Na vozilima na motorni pogon za vrijeme kretanja kroz tunel moraju biti upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste. omogućiti nesmetan prolaz. Vozač koji se vozilom kreće kroz tunel ne smije zaustavljati vozilo. zaustaviti vozilo.). polukružno okretati vozilo ili se kretati unatrag u tunelu. 44. uz uvjet da ne ugrožavaju sigurnost drugih sudionika u prometu. Vozila s pravom prednosti prolaza Članak 126. Vozila pod pratnjom Članak 125. a prema potrebi. sukladno ovome Zakonu. Ta vozila imaju pravo prednosti prolaza u odnosu na sva druga vozila (članak 49.). stavak (1) točka 1)) i o zabrani presijecanja kolone pješaka (članak 80. uz uvjet da ne ugrožavaju sigurnost drugih sudionika u prometu. ako takav trak postoji na ulazu na priključnu cestu. (2) Vozač koji na cesti susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom i vozač kojega sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom dužni su ustupiti prednost prolaza. Članak 124.1) koristiti poseban trak za ubrzavanje kada takav trak postoji u produženju priključne ceste i uključiti se u promet na autocesti. . pješaci su dužni skloniti se s kolnika dok ta vozila pro u. umjesto dugih svjetala noću uporabiti kratka svjetla za osvjetljavanje ceste. i 46. 24.). stavak (1) točka 1)) i o zabrani presijecanja kolone pješaka (članak 80. Članak 122. o zabrani pretjecanja i obilaženja kolone vozila (članak 61. do 121. (1) Vozilima pod pratnjom. podrazumijevaju se vozila kojima je dodijeljena pratnja policije ili vojne policije. (2) Vozač koji se vozilom isključuje iz prometa na autocesti dužan je pravodobno zauzeti položaj vozilom na krajnjem desnom prometnom traku i što prije prijeći na poseban trak za usporavanje. dajući odgovarajući znak na način kojim ne ugrožava promet vozila koja se kreću autocestom.). (1) Na vozila službe hitne pomoći. (3) Vozila pod pratnjom imaju pravo prednosti prolaza u odnosu na sva druga vozila (članak 49. 44.). (4) Kako bi omogućili nesmetani prolaz vozilima iz stavka (1) ovoga članka. i na njih se ne primjenjuju odredbe o ograničenju brzine (čl. osim u odnosu na vozila pod pratnjom (članak 125. ovoga Zakona primjenjuju se i na promet na cesti koja je rezervirana za promet motornih vozila i brzoj cesti. ako na mjestu na kojem se uključuje u promet na autocesti ne postoji poseban trak za ubrzavanje. Promet u tunelu Članak 123. 25. od 116. vojna vozila i vozila Državne granične službe kad posebnim ure ajima daju svjetlosne i zvučne znakove ne primjenjuju se odredbe: o ograničenju brzine (čl.). vatrogasna vozila i vozila policije i sudbene policije. strogo se pridržavati naredaba koje im daju osobe iz pratnje i kretanje nastaviti tek nakon što pro u sva vozila pod pratnjom. 2) propustiti vozila koja se kreću autocestom.) i vozila koja se kreću raskrižjem na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znacima ovlaštene osobe. Promet 23. i to za vrijeme dok se ti znakovi daju. osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrižjem na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znacima ovlaštene osobe. i 46.

vozači su dužni obratiti pozornost i na vozila kojima se osigurava prolaz. (4) Glede me usobnog prava prednosti prolaza za vozila iz stavka (1) ovoga članka. Članak 129. (5) Ure aji za davanje posebnih svjetlosnih i zvučnih znakova smiju se ugra ivati i uporabljivati samo na vozilima čija je pratnja policija ili vojne osobe (članak 125. (1) i (3) ovoga članka. Noću. prema potrebi. a ostala vozila propustiti i. zaustaviti se dok ta vozila pro u. . da ne umanjuje vozaču preglednost ceste. ili preko mogućnosti koje dopuštaju svojstva ceste i tehničko-konstrukcijske mogućnosti vozila. prema potrebi. da ne umanjuje u većoj mjeri stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom. da ne stvara suvišnu buku i ne rasipa se po cesti. (5) Najizbočenija točka tereta koji se prevozi teretnim motornim ili priključnim vozilom u slučaju iz stavka (4) ovoga članka mora biti označena pločom. najizbočenija točka na teretu koji se prevozi vozilom mora biti označena: 1) u slučaju iz članka 128. (2) 1) 2) 3) 4) Teret na vozilu treba biti tako raspore en i. Ta je ploča kvadratnoga oblika. Teret na vozilu Članak 127. 26.(2) Kako bi omogućili prolaz vozilima iz stavka (1) ovoga članka.svjetlom i reflektirajućom tvari crvene boje. (3) Kada vozilo policije ili vojno vozilo uporabom plavih svjetala osigurava prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreću iza njega. (3) Ako se vozilom prevozi teret u kombinaciji koja se sastoji od vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. (1) Teret na vozilu ne smije premašiti najudaljeniju točku na prednjoj strani vozila više od jednog metra. (2) Teret koji se prevozi na vozilu i priključnom vozilu može premašiti najudaljeniju točku na stražnjoj strani vozila najviše za jednu šestinu svoje duljine koja je kao kontinuirani teret oslonjena na tovarni prostor. propustiti ih i. pričvršćen i pokriven: da ne ugrožava sigurnost sudionika u prometu i ne nanosi štetu cesti i objektima na cesti. prema potrebi. registarske pločice i druge propisane oznake na vozilu. 5) da ne zaklanja svjetlosne i svjetlosno-signalne ure aje na vozilu. (4) Ako teret na vozilu premašuje za više od jednog metra najudaljenije točke na stražnjoj strani vozila. ili preko najveće dopuštene mase. (1) Vozilo u prometu na cesti ne smije se opteretiti preko svoje nosivosti koja je upisana u knjižicu vozila. dimenzija 50 x 50 cm. pješaci su dužni skloniti se s kolnika. ili preko dopuštenog osovinskog opterećenja. Članak 128. vrijede odredbe o prednosti prolaza. obojena izmjeničnim kosim trakama reflektirajuće narančaste i bijele boje i postavljena okomito na uzdužnu os vozila. zaustaviti svoja vozila dok ta vozila pro u. najizbočenija točka tereta mora biti označena crvenom tkaninom. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. stavak (4) ovoga Zakona . pod duljinom vozila podrazumijeva se ukupna duljina vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. stavak (1)) i na vozilima s pravom prednosti prolaza iz st.

osobito one koje nastanu usljed iznenadnog oštećenja ili onesposobljavanja ceste. ili koji svojim oblikom. izričitih 2. te svjetlosne i druge oznake na cesti. i da se obavijeste o naravi te opasnosti. PROMETNI ZNAKOVI Opće 1. zabrane i obveze kojih se sudionici u prometu moraju držati i daju potrebne obavijesti za siguran i nesmetan tok prometa. (1) Na prometni znak i na stup na koji je znak postavljen zabranjeno je stavljati sve što nije u svezi sa značenjem prometnoga znaka. svjetla. dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uvjetima prometa na cesti ili zahtjevima sigurnosti u prometu. (3) Prometni znakovi su: znakovi opasnosti. Na cesti se ne smiju postavljati ploče. Članak 133. izgledom ili mjestom postavljanja oponašaju ili sliče nekom prometnom znaku.2) kada teret na vozilu na motorni pogon ili na priključnom vozilu bočno premašuje više od 20 cm vanjski rub prednjega ili stražnjega svjetla za označavanje vozila . pločniku i sl. oznake na kolniku. ili zasljepljuju sudionike u prometu. IV. (2) Prometni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih sudionici u prometu i danju i noću na vrijeme i lako mogu uočiti i pravodobno postupiti sukladno njihovu značenju. zabrana i obveza izraženih s pomoću postavljenih prometnih znakova. znakovi. stupovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili smanjuje vidljivost postavljenih prometnih znakova. (1) Znakovi opasnosti služe da se sudionici u prometu na cesti upozore na opasnost koja prijeti na odre enom mjestu. ili odvraćaju njihovu pozornost u mjeri koja može biti opasna za sigurnost prometa na cesti. kao i privremena ograničenja i privremene zabrane u prometu. (4) Sudionici u prometu dužni su se pridržavati ograničenja. (1) Prometne znakove i cestovnu opremu postavljaju i održavaju ustanove koje upravljaju cestama na temelju rješenja mjerodavnoga tijela. znakovi izričitih naredaba i znakovi obavijesti s dopunskom pločom koja je sastavnim dijelom prometnog znaka i koja pobliže odre uje značenje prometnog znaka ili bez nje.crvenim svjetlom. odnosno dijelu ceste. znakovi izri itih naredaba i znakovi obavijesti Članak 134. Članak 131. kojima se sudionici u prometu upozoravaju na opasnost koja im prijeti na odre enoj javnoj cesti ili dijelu te ceste. Znakovi opasnosti. (1) Javne ceste moraju se obilježiti propisanim prometnim znacima. (3) Prometni znakovi moraju se ukloniti. (2) Prometnim znakovima moraju se obilježiti i opasnosti privremenog karaktera. svjetlosni prometni znakovi.svjetlom i katadiopterom koji s prednje strane daju bijelo svjetlo. Op e odredbe Članak 130. a sa stražnje strane . Članak 132. . bojom. (2) Zabranjeno je neovlašteno uklanjati i oštećivati prometne znakove i cestovnu opremu ili mijenjati značenje prometnih znakova. stavljaju do znanja ograničenja. i ti se znakovi moraju ukloniti čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni.

(1) Ure aju za davanje svjetlosnih prometnih znakova trobojnim svjetlima može se dodati dopunski svjetlosni znak u obliku zelene svijetleće strelice ili više takvih znakova. 3) žuto svjetlo može biti upaljeno kao treptavo svjetlo kada ne rade ostali svjetlosni signali na raskrižju. (2) Pri projektiranju novih ili rekonstrukciji postojećih prometnih znakova. i to: crveno gore. jedno pokraj drugoga. jedno ispod drugoga. žuto u sredini.(2) Znakovi izričitih naredaba stavljaju do znanja sudionicima u prometu na cesti zabrane. magistralnoj i regionalnoj cesti i u naseljenim mjestima moraju biti prevučeni reflektirajućim tvarima ili osvijetljeni vlastitim izvorom svjetlosti. i to na visini na kojoj se nalazi zeleno svjetlo. žute i zelene boje. (1) 1) Na ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova trobojnim svjetlima: crveno i zeleno svjetlo ne smiju biti istodobno upaljena. svjetla mogu biti postavljena po vodoravnoj osi. Članak 138. (2) Na ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova trobojnim svjetlima. Članak 135. prije pojave zelenog svjetla. (1) Za reguliranje prometa uporabljuju se ure aji kojima se daju svjetlosni prometni znaci crvene. (1) Na ure ajima za davanje prometnih znakova kojima se regulira promet na kolniku s više od dva prometna traka obilježena uzdužnim crtama za svaki prometni trak posebno i koji se nalazi iznad prometnog traka . a zeleno svjetlo ima oblik strelice s vrhom okrenutim nadolje. Ako je ure aj za davanje svjetlosnih prometnih znakova postavljen i iznad prometnog traka. . (3) Znakovi obavijesti pružaju sudionicima u prometu potrebne obavijesti o cesti kojom se kreću i druge obavijesti koje im mogu biti korisne. a zeleno dolje. i to: crveno lijevo. a zeleno desno. žuto u sredini. a zeleno svjetlo znači slobodan prolaz tim prometnim trakom.crveno svjetlo znači zabranu prometa uzduž prometnog traka iznad kojeg je postavljeno. 3. Svjetlosni prometni znaci i svjetlosne oznake Članak 136. obvezno treba ugraditi zeleno treptavo svjetlo. Članak 140. Ta svjetla imaju oblik kruga. (2) Dopunski svjetlosni znakovi iz stavka (1) ovoga članka postavljaju se s odgovarajuće strane svjetlosnog prometnog znaka. (2) Crveno svjetlo iz stavka (1) ovoga članka ima oblik prekriženih crta. kao najavu prestanka slobodnog prolaza. a zeleno svjetlo može biti i u obliku jedne ili više strelica smještenih u krugu crne boje. Članak 137. ograničenja i obveze kojih se moraju držati. Članak 139. cesti rezerviranoj za promet motornih vozila. 2) žuto svjetlo može biti upaljeno kao samostalno svjetlo u vremenskim razmacima od prestanka zelenoga do pojave crvenog svjetla ili istodobno s crvenim svjetlom. Znakovi opasnosti i znakovi izričitih naredaba na autocesti. svjetla se postavljaju po okomitoj osi.

(1) Za upravljanje prometom pješaka mogu se uporabljivati i posebni ure aji za davanje svjetlosnih prometnih znakova crvene i zelene boje i ure aji za davanje zvučnih znakova. otoka za usmjeravanje prometa i drugi objekti na kolniku noću nisu osvijetljeni.oznakama crvene boje. ti trakovi moraju biti odvojeni odgovarajućom uzdužnom crtom na kolniku. (1) Turistička i ostala signalizacija na cesti namijenjena je obavještavanju sudionika u prometu o kulturnim. a zeleno svjetlo dolje. a na magistralnoj cesti obilježene i rubnim crtama. Članak 141. i to: crveno svjetlo gore. (3) Svjetla iz stavka (1) ovoga članka sastoje se od svijetleće površine crvene ili zelene boje na kojoj se nalazi tamna silueta pješaka ili od tamne površine na kojoj se nalazi svijetleća silueta pješaka crvene ili zelene boje. Oznake na kolniku mogu imati i reflektirajuća svojstva. (1) Oznake na kolniku postavljaju se na cestama sa suvremenim kolnikom. i to desna strana kolnika . (1) Oznake na kolniku služe za reguliranje prometa na cestama i za obavještavanje i vo enje sudionika u prometu. (2) Rubovi kolnika na dijelu ceste kroz tunel moraju biti obilježeni oznakama iz stavka (1) ovoga članka. (1) Ako se rubovi kolnika na javnoj cesti obilježavaju svjetlosnim prometnim oznakama. (2) Na javnoj cesti izvan naselja sa suvremenim kolnikom za promet u oba smjera na kojem postoje samo dva prometna traka. Na dijelu ceste ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini moraju biti postavljeni odgovarajući prometni znakovi. u suradnji s mjerodavnim tijelom. jedno ispod drugoga. refleksnim staklima ili reflektirajućim tvarima. a lijeva strana oznakama bijele boje. oni se obilježavaju svjetlima. Članak 143. strelice. povijesim i prirodnim i turističkim znamenitostima. te ostalim objektima i sadržajima. Turisti ka i ostala signalizacija na cesti Članak 144. natpisi i druge oznake. (3) (4) Oznake na kolniku čine crte. (2) Ta svjetla moraju biti postavljena po okomitoj osi. Oznake na kolniku Članak 142. Obilje avanje prijelaza ceste preko željezni ke pruge eljezni Članak 145. Ta svjetla ne smiju biti istodobno upaljena. (3) Ako vrhovi pješačkih otoka. Turistička 5. Obilježavanje eljezničke 6. . 4. (2) Oznake na kolniku mogu biti postavljene same ili uz druge prometne znakove ako je potrebno da se značenje tih znakova jače istakne. refleksnim staklima ili reflektirajućim tvarima žute boje. moraju se obilježiti svjetlima. (2) Bliže propise o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama donosi ministar. odnosno potpunije odredi ili objasni.

(1) Na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem postoji ure aj za davanje svjetlosnih znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka. Članak 150. a noću. osim prometnih znakova iz članka 145. (1) Dio ceste na kojem su nastale zapreke koje se ne mogu odmah ukloniti ili na kojem se izvode radovi mora se vidno obilježiti i osigurati za sudionike u prometu. branici ili polubranici moraju biti izmjenično obojeni crvenom i žutom bojom. (2) Dio ceste iz stavka (1) ovoga članka obilježava se postavljanjem odgovarajućih prometnih znakova. ovoga Zakona. kao i prometni znakovi postavljeni na dijelu ceste ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini. Znaci koje daju ovlaštene osobe ovla tene Članak 152. Na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem se prilikom nailaska vlaka branici ili polubranici automatski spuštaju. mora se postaviti ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih znakova kojima se sudionici u prometu obavještavaju o spuštanju branika ili polubranika. (3) Branici moraju biti obojeni naizmjence crvenom i bijelom bojom. odnosno ure aji za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka ako to zahtijeva gustoća prometa ili drugi uvjeti na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini. (2) Uvjeti u kojima ure aji iz stavka 1. (2) Branici i polubranici. tom ure aju može se dodati i ure aj za davanje zvučnih znakova. (1) Na prijelazima ceste preko željezničke pruge u istoj razini. ovoga članka moraju biti postavljeni utvr uju se posebnim zakonom ili propisom donesenim na temelju zakona.Članak 146. moraju imati refleksna stakla ili biti prevučeni reflektirajućim tvarima odgovarajuće boje. (1) Na prijelazima ceste preko željezničke pruge u istoj razini. Članak 147. Obilje avanje radova i zapreka na cesti Članak 151. sudionici u prometu mogu se osigurati samo ure ajem za davanje zvučnih znakova. a osiguranje sudionika u prometu . kao i na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem se branicima ili polubranicima upravlja ručno. Članak 149. odnosno spuštanje branika ili polubranika. 8.postavljanjem branika. (3) Branici i polubranici moraju biti opremljeni treptavim crvenim svjetlom. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. na njima moraju biti postavljena i treptava svjetla narančaste boje. . postavljaju se i branici ili polubranici. opremljeni refleksnim staklima ili prevučeni reflektirajućim tvarima odgovarajuće boje. Obilježavanje zapreka 7. i to s mjesta s kojeg se oni ne vide. Svjetlosni znakovi kojima se najavljuje približavanje vlaka na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini daju se izmjeničnim paljenjem dvaju crvenih treptavih svjetala koja imaju oblik kruga. Članak 148. (2) Na prijelazima zemljane ceste s manjim prometom i pješačke staze preko željezničke pruge u istoj razini.

V. osim ako se nezgoda dogodila na mjestu na kojem se može očekivati brzi dolazak vozila hitne pomoći. (2) Znaci iz stavka (1) ovoga članka moraju se davati tako da njihovo značenje za sudionike u prometu bude jasno i nedvojbeno. DU@NOSTI U SLUČAJU PROMETNE NEZGODE Članak 154. načinu obilježavanja radova i zapreka na cesti i znacima koje sudionicima u prometu daje ovlaštena osoba pravilnikom propisuje ministar. (2) Vozač je dužan postupiti prema odredbi stavka (1) ovoga članka i prije dolaska ovlaštene osobe. Osoba koja se zatekne ili nai e na mjesto prometne nezgode u kojoj ima ozlije enih dužna je ukazati pomoć osobama ozlije enim u prometnoj nezgodi. (1) Vozač koji se zatekne ili nai e na mjesto prometne nezgode dužan je na zahtjev ovlaštene osobe prevesti osobu ozlije enu u prometnoj nezgodi do najbliže zdravstvene ustanove. Članak 157. 2) poduzeti sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu prometne nezgode i omogućiti normalan tok prometa te nastojati da se ne mijenja stanje na mjestu nezgode i sačuvaju postojeći tragovi. uz uvjet da poduzimanje tih mjera ne ugrožava sigurnost prometa.(1) Sudionici u prometu moraju postupati prema zahtjevima izraženim s pomoću znaka ili po naredbi policajca ili druge osobe koja na temelju ovlasti iz zakona obavlja nadzor i reguliranje prometa na cestama (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba). zvučni znaci i svjetlosni znaci. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. (2) Mjerodavno tijelo i druge pravne ili fizičke osobe koje su obaviještene o prometnoj nezgodi u kojoj je neka osoba bila ozlije ena dužni su o tome odmah obavijestiti najbližu zdravstvenu ustanovu. ili ako vozač zaključi da se nestručnim i neodgovarajućim prijevozom stanje ozlije ene osobe može pogoršati. Članak 156. (1) Znaci što ih sudionicima u prometu daje ovlaštena osoba su znaci koji se daju rukama i položajem tijela. (3) Bliže odredbe o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama. . Članak 155. Članak 153. (3) Znaci iz stavka (1) ovoga članka mogu se davati i iz vozila. (2) Ovlaštena osoba pri davanju znaka dužna je postaviti se na cesti tako da ga sudionici u prometu. kojima su znaci namijenjeni. mogu jasno i s dovoljne udaljenosti uočiti. (1) Sudionik u prometnoj nezgodi u kojoj je netko izgubio život ili je bio ozlije en ili je nastala veća materijalna šteta dužan je: 1) ostati na mjestu prometne nezgode. s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći osobama ozlije enim u prometnoj nezgodi ili ako mu je samome potrebna liječnička pomoć. 3) obavijestiti najbližu policijsku postaju o prometnoj nezgodi i vratiti se na mjesto prometne nezgode te sačekati dolazak službene osobe koje obavlja očevid.

(2) Policija je dužna izaći na mjesto prometne nezgode u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako do e do nesporazuma ili neslaganja jednog od sudionika prilikom popune obrasca europskog izvješća ili sudionici u nezgodi nemaju obrazac europskog izvješća. unose podaci iz putovnice. sačiniti zapisnik o očevidu i izvršiti druge potrebne radnje sukladne ovome Zakonu.(1) Ako je zdravstvena ustanova obaviještena o prometnoj nezgodi ili je primila na liječenje osobu ozlije enu u prometnoj nezgodi. obavijestiti organizaciju koja uklanja vozila i stvari s ceste ili zainteresiranu osobu i pružiti pomoć radi zaštite imovine ako na mjestu doga aja nema osobe koja tu imovinu može preuzeti. (1) Osoba koja je sudjelovala u prometnoj nezgodi u kojoj ima poginulih ili ozlije enih osoba ili je nastala veća materijalna šteta. (5) Mjerodavno tijelo unutarnjih poslova dužno je izaći na mjesto prometne nezgode u kojoj je nastala manja materijalna šteta. (4) Ako se tim ispitivanjima ustvrdi da neposredni sudionici prometne nezgode imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. odnosno njegovom vozilu ili na drugoj stvari. prije izdavanja potvrde o oštećenju vozila strane registracije ili potvrde o obavljenom očevidu na mjestu doga aja prometne nezgode. sačiniti zapisnik u kome se. ne smije uzimati alkoholna pića. ako to zahtijeva jedan od sudionika prometne nezgode. ukoliko je šteta nastala drugoj osobi.zelena karta. (2) Vozač sudionik u prometnoj nezdodi obvezan je prijaviti i prometnu nezgodu s manjom materijalnom štetom. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. Članak 159. ovlaštena osoba koja obavlja očevid odredit će da se neposrednim sudionicima nezgode uzmu krv i urin radi utvr ivanja jesu li pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. zdravstvena ustanova dužna je o tome odmah obavijestiti mjesno mjerodavno tijelo za izdavanje vozačke dozvole ili najbližu policijsku postaju. obvezno je: fotografirati štetu na vozilu stranih registarskih oznaka. (1) Policija i druge ovlaštene osobe dužni su izaći na mjesto prometne nezgode u kojoj ima poginulih ili ozlije enih osoba ili je nastala veća materijalna šteta. vozačke dozvole i osiguranja od automobilske odgovornosti . (5) Ako u prometnoj nezgodi ima poginulih osoba. (4) Ukoliko je u prometnoj nezgodi sudjelovalo vozilo strane registarske oznake. ovlaštena osoba koja obavlja očevid odredit će da im se uzme krv ili krv i urin radi analize. (3) Nakon prometne nezgode u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta. Članak 158. Vozači ne smiju napustiti mjesto nezgode prije nego što popune i potpišu izvješće i razmijene podatke iz ovoga stavka. opojne droge ili lijekove na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje dok se ne obavi očevid. (3) Ovlaštena osoba koja obavlja očevid prometne nezgode u kojoj ima ozlije enih osoba ili je nastala veća materijalna šteta podvrgnut će neposredne sudionike prometne nezgode ispitivanju s pomoću odgovarajućih sredstava i ure aja ili će ih uputiti na stručni pregled radi provjere imaju li u organizmu alkohola ili drugih opojnih sredstava. vozači su dužni odmah ukloniti vozila s kolnika i razmijeniti osobne podatke. te popuniti i potpisati obrazac europskog izvješća o prometnoj nezgodi. (6) Bliže odredbe o sadržaju obrasca europskog izvješća o prometnoj nezgodi donosi ministar. (2) Ako osoba ozlije ena u prometnoj nezgodi umre od zadobivenih ozljeda ili ako postoji opravdana sumnja da je kod vozača usljed ozljede došlo do smanjenja duševne ili tjelesne sposobnosti za upravljanje vozilom na motorni pogon ili tramvajem. Članak 160. izme u ostaloga. fotografirati mjesto nezgode. . (1) Ovlaštena osoba koja obavlja očevid dužna je organizirati popis imovine koja na mjestu doga aja ostaje iza osobe koja je u prometnoj nezgodi poginula ili teže ozlije ena. dužna je o tome odmah obavijestiti najbližu policijsku postaju.

ŠPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA CESTAMA Članak 162. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 162. ali samo u vrijeme kada se tom cestom drugi sudionici u prometu najmanje kreću. Članak 165. (2) Odobrenje izdaje mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova na čijem se području održava priredba ili obavlja aktivnost.(2) Vozač koji je vozilom sudjelovao u prometnoj nezgodi u kojoj ima poginulih ili ozlije enih osoba te druga osoba koja je neposredno sudjelovala u nezgodi. odnosno korisnik vozila nije u stanju postupiti prema stavku (1) ovoga članka. (1) U slučaju iz članka 162. održavanje automobilske. sudionika i gledatelja športske i druge priredbe ili aktivnosti i znak kojim će vozila iz pratnje natjecatelja biti označena. odnosno korisnik vozila dužan je vozilo. (1) Športske i druge priredbe ili slične aktivnosti na cesti ne smiju se održavati bez odobrenja. motociklističke ili biciklističke utrke na cesti može se odobriti i kad u odre enom smjeru nema zaobilazne ceste (brdske utrke i dr. teret. stvari ili drugoga rasutog materijala s kolnika i osigurati prohodnost ceste. prema prosudbi mjerodavnoga tijela unutarnjih poslova. pregled mjera koje organizator predvi a za osiguranje sudionika u prometu. Članak 163. stavak (2) ovoga Zakona. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka. vozač ili vlasnik.). ako za druge sudionike u prometu nije osigurana zaobilazna cesta. (2) Ako vozač ili vlasnik. (3) Organizacija za održavanje cesta ili druga ovlaštena organizacija za održavanje cesta dužna je na zahtjev ovlaštene osobe hitno poduzeti sve potrebne mjere radi uklanjanja i čuvanja vozila s teretom. nije u stanju provesti mjere iz članka 164. Članak 164. (4) Ako mjerodavna organizacija koja upravlja cestama ili druga ovlaštena organizacija ne postupi prema odredbi stavka (2) ovoga članka. . teret. U tom slučaju promet se može zabraniti najdulje dva sata. ovoga Zakona. odobrenje se izdaje uz prethodnu suglasnost tijela mjerodavnog za promet na čijem se području zabranjuje promet. (3) Ako se zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti na cesti zabranjuje promet. stvari ili drugi rasuti materijal s kolnika. (2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja mora se priložiti: program priredbe. ovlaštena službena osoba poduzet će druge mjere da se omogući normalan tok prometa. Članak 161. stvari ili drugi rasuti materijal odmah ukloniti s kolnika. ovlaštena osoba koja se zatekne na mjestu nezgode ili neispravnosti vozila zatražit će od mjerodavne organizacije koja upravlja cestama ili druge ovlaštene organizacije da na sigurno mjesto ukloni vozilo. zahtjev za izdavanje odobrenja bit će odbijen. ovoga Zakona podnosi se najkasnije 15 dana prije održavanja športske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti. pravila natjecanja. VI. imaju pravo tražiti osobne podatke i adresu od osoba koje su bile nazočne kada se nezgoda dogodila. (1) Ako je vozilo zbog prometne nezgode ili neispravnosti onemogućeno za daljnje kretanje cestom. odnosno aktivnosti. (1) Zahtjev za održavanje športske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na cesti bit će odbijen ako organizator.

Članak 166. Natjecatelje na športskoj priredbi na cesti mogu pratiti samo vozila označena posebnim znakom koji utvrdi organizator. odnosno aktivnosti. ako nastanu okolnosti zbog kojih priredba. odnosno aktivnosti prekine i poduzet će potrebne mjere da se naredba izvrši. priredba. odnosno aktivnosti ne bi bile odobrene.(2) Ako bi zbog održavanja športske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti na cesti trebalo obustaviti promet na važnijim prometnim smjerovima ili bi se održavanjem priredbe. (1) Nakon završetka športske ili druge priredbe. organizator je dužan odmah: 1) ukloniti s ceste sve prometne znakove i druge oznake. odnosno aktivnosti na cesti: ako su ugroženi sudionici ili gledatelji. predmete i objekte koji su bili uklonjeni radi održavanja priredbe. (1) 1) 2) 3) 4) 5) Organizator je dužan prekinuti održavanje športske ili druge priredbe. odobrenje sadrži i organizatorovu obvezu da o mjerama ograničenja ili zabrane prometa obavijesti javnost putem sredstava javnog priopćavanja. u većoj mjeri ugrozio ili ometao promet na cesti. Članak 167. (4) Ako se ustvrdi da organizator nije poduzeo sve mjere osiguranja odre ene u odobrenju. mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova poduzet će odgovarajuće mjere da se o trošku organizatora uklone. predmeti i objekti na cesti. odnosno postave prometni znakovi i druge oznake. (3) Organizator ne smije početi održavanje športske ili druge priredbe ili aktivnosti na cesti ako nisu poduzete sve mjere osiguranja odre ene u odobrenju. predmete i objekte koji su postavljeni radi održavanja priredbe. ure aje. odnosno aktivnosti u slučajevima iz stavka (1) ovoga članka. ako to zahtijevaju drugi sigurnosni razlozi. 1) i 2) stavka (1) ovoga članka. (1) U odobrenju za održavanje športske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na cesti odre uju se mjere osiguranja koje organizator mora poduzeti. odnosno aktivnosti bit će zabranjene. ako se u većoj mjeri naruši javni red i mir. odnosno obavljanja aktivnosti. odnosno aktivnosti na cesti. 2) postaviti na cestu sve prometne znakove i druge oznake. odnosno obavljanjem aktivnosti. najkasnije 48 sati prije početka priredbe. Članak 168. ako organizator ne provodi odre ene mjere osiguranja. Članak 169. . mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova naredit će organizatoru da priredbu. (2) Ako organizator ne prekine priredbu. odnosno obavljanja aktivnosti. (2) Ako organizator ne postupi prema toč. 3) popraviti i dovesti u prvotno stanje cestu i cestovne objekte ako su oštećeni pri održavanju priredbe. zahtjev za izdavanje odobrenja može biti odbijen. odnosno obavljanja aktivnosti. (2) Kada se promet na cesti ograničava ili zabranjuje zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti.

Vozač koji je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan ili je u takvu duševnom stanju da je nesposoban sigurno upravljati vozilom. Članak 171. (2) Kad upravlja motornim vozilom. u suglasnosti s tijelom mjerodavnim za promet. inozemnu vozačku dozvolu ili me unarodnu vozačku dozvolu. može donijeti naredbu o ograničenju prometa u dane vikenda i blagdana za pojedine cestovne smjerove. VIII. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. kao i vozač pod djelovanjem opojnih droga ili drugih opojnih sredstava ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije ni za vrijeme vožnje. i 174. (1) Vozač ne smije upravljati vozilom u cestovnom prometu ni početi upravljati vozilom ako je pod djelovanjem alkohola. policijska uprava. (4) Vlasnik. odnosno nositelj prava raspolaganja vozilom ne smije dopustiti upravljanje vozilom u cestovnom prometu osobi koja nema pravo upravljati tim vozilom. . (1) Tijelo mjerodavno za unutarnje poslove. OGRANIČENJA PROMETA Članak 170. o vrsti vozila kojima je zabranjen ili ograničen promet te o načinu uporabe zimske opreme na vozilima u zimskim uvjetima pravilnikom propisuje ministar. (3) Bliže odredbe o prometu u zimskim uvjetima. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka. odnosno ako se može opravdano očekivati da će promet biti osobito gust ili otežan.VII. (5) Vozač je dužan za vrijeme upravljanja motornim vozilom u prometu rabiti pomagala koja su mu potrebna za sigurno upravljanje vozilom. može na odre enoj cesti ili dijelu ceste u odre ene dane ili u odre enom vremenskom razmaku propisati zabranu ili ograničenje prometa za sve ili pojedine vrste vozila. odnosno osoba koje nema pravo upravljati kategorijom motornog vozila u koju se ubraja to vozilo i osoba iz čl. Članak 174. VOZAČI 1. ne smije upravljati vozilom u cestovnom prometu. U slučaju kada su u pitanju razlozi sigurnosti i nesmetanoga odvijanja prometa ili razlozi održavanja javnoga reda i mira. Članak 173. vozač mora kod sebe nositi valjanu vozačku dozvolu i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. odnosno nositelj prava raspolaganja vozilom dužan je na zahtjev ovlaštene osobe dati podatke o identitetu osobe kojoj je dao vozilo na upravljanje. ovoga Zakona. ministar. ograničiti brzinu kretanja vozila ako su te zabrane ili ograničenja nužni radi sprečavanja ili uklanjanja opasnosti za sudionike u prometu ili ako su u pitanju razlozi za nesmetani promet. (1) Motornim vozilom u cestivnom prometu može upravljati samo osoba koja ima valjanu vozačku dozvolu. u suradnji s entitetskim ministrima i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavnim za promet i unutarnje poslove. Uvjeti za upravljanje vozilima Članak 172. (3) Vlasnik. odnosno mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova može zabraniti promet ili odrediti posebno ograničenje prometa na odre enim cestama i dijelovima cesta sve dok postoje razlozi zbog kojih se poduzimaju te mjere. 173.

opasnosti koje nastaju zbog nepropisnog poduzimanja radnji u prometu i sl. bez obzira na količinu alkohola u krvi. što odgovara količinama većim od 0. praktični dio i program prve pomoći: 1) Teoretski dio podučavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvaća: • • osnovne propise o cestovnom prometu. (1) Podučavanje kandidata za vozače motornih vozila obavljaju autoškole. ofenzivnu i defenzivnu vožnju. znake koje daju ovlaštene osobe. ure aji za upravljanje. ponašanje sudionika u cestovnom prometu. ure aji za • • .za vrijeme upravljanja vozilom te kategorije. (4) Vozački ispit za vozača motornog vozila može polagati kandidat koji se prethodno pripremio za polaganje vozačkoga ispita u autoškoli i ako ispunjava i druge uvjete za stjecanje prava upravljanja motornim vozilom. čuvanje okoliša.). stručnim pregledom utvrdi da pokazuju znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola: 1) vozač motornog vozila kategorija C. pravila prometa na cestama. stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola.3 g/kg ili kod koga se. me usobne odnose i sporazumijevanje sudionika u prometu. (3) Autoškole dužne su izvoditi poduku na način kojim će se osigurati da kandidati nauče i usvoje prometna pravila i etičke norme ponašanja u prometu. CE. (3) Smatra se da su pod djelovanjem alkohola osobe za koje se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. bez obzira na količinu alkohola u krvi. vozilo u službi sigurnosti prometa. izvo enje radnji od značenja za uspješno i sigurno upravljanje sukladno pravilima prometa i uvjetima na cesti i u prometu.za vrijeme obavljanja javnog prijevoza tim vozilom. što odgovara količinama većim od 0. uočavanje i predvi anje prometne situacije. uvjete za upravljanje vozilom. Podučavanje vozača 2. a izvodi se prema posebnom programu koji obuhvaća teoretski dio. Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila je djelatnost od posebnog društvenog značenja. C1E i D1 i D1E . 2) vozač vozila kojim se obavlja javni prijevoz .. prometne znakove i njihovo značenje.0 g/kg ili ako je prisutnost alkohola u organizmu utvr ena odgovarajućim sredstvima ili ure ajima za mjerenje alkoholoziranosti. djelovanje opojnih droga na sigurno upravljanje vozilom i utjecaj drugih nepovoljnih psihofizičkih stanja (umor. kandidat za vozača za vrijeme poduke u praktičnom upravljanju vozilom.0 g/kg ili kod kojih se.(2) Smatra se da je pod djelovanjem alkohola osoba za koju se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. 4) 5) 6) vozač-instruktor za vrijeme osposobljavanja kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. vozač mla i od 21 godine ili s manje od tri godine vozačkog iskustva. Podu avanje kandidata za voza a motornih vozila Članak 175.za vrijeme upravljanja vozilom obavljajući poslove toga zanimanja. bolest i sl. D i DE i vozači potkategorija C1. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno sudjelovanje u prometu. Članak 176. osnove tehničkog funkcioniranja ure aja na motornom vozilu od značenja za sigurnost prometa na cestama (ure aji za zaustavljanje. utjecaj alkohola.3 g/kg ili ako je prisutnost alkohola u organizmu utvr ena odgovarajućim sredstvima ili ure ajima za mjerenje alkoholiziranosti. 3) vozač vozila kojemu je upravljanje vozilom osnovno zanimanje . (2) Podučavanje kandidata za vozače motornih vozila mogu obavljati i obrazovne ustanove redovitim školovanjem učenika prema obrazovnom školskom programu za profesionalne vozače. kao pravne i fizičke osobe.

učenje vožnje na cestama s gustim prometom u naselju i izvan naselja. sadržaje koji doprinose razvijanju humanih odnosa i odnosa uzajamnog poštivanja i razumijevanja izme u sudionika u prometu. vožnja na uzdužnom nagibu. semafor. postupak i dužnosti u slučaju prometne nezgode. nadzor nad prometom i kaznenu odgovornost. obavljaju tijela mjerodavna za obrazovanje i unutarnje poslove. postupak radnji pri pružanju prve pomoći (mjere oživljavanja. vožnju na prijelazu ceste preko željezničke pruge. (2) Osoba iz stavka (1) ovoga članka. (4) Podučavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći osobama ozlije enim u prometnoj nezgodi obavlja liječnik. ponašanje prema pješacima i drugim sudionicima u prometu. prilago avanje brzine. nakon što se utvrdi da ispunjavaju uvjete odre ene zakonom i propisima donesenim na temelju zakona. vožnju u jednosmjernoj ulici. vožnju u posebnim uvjetima (noć. okretanje i vožnja unatrag. mimoilaženje i pretjecanje. vožnja u gradu. predvi anje i izbjegavanje opasnosti). parkiranje. otvorene ozljede . prometni znakovi i pravila prometa). kočenje i zaustavljanje. (1) Podučavanje kandidata za vozače i polaganje vozačkog ispita izvode se prema propisima koje donosi ministar. kočenje i zaustavljanje. sadržaje koji doprinose povećanju sigurnosti svih sudionika u prometu. prilago avanje vožnje. mimoilaženje i obilaženje. Članak 177. Članak 178. putem zajedničkog stručnog tijela.). samostalnu vožnju. pripremu vozila za vožnju. prijevoz tereta i osoba. (1) Podučavanje kandidata iz područja propisa o sigurnosti prometa može obavljati licencirana osoba s visokom spremom prometnog smjera. te priprema vozila za vožnju). . gume. učenje vožnje na cestama s manjom gustoćom prometa u naselju i izvan naselja (uključivanje i isključivanje. prestrojavanje i vožnja kroz raskrižje. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. (3) Podučavanje kandidata s tjelesnim invaliditetom za vozače mora se provoditi na prilago enom vozilu za invalide koje mora atestirati ovlaštena ustanova ili poduzeće. (2) Podučavanje kandidata za vozače izvode autoškole po ovlasti entitetskih i kantonalnih ministara i ministra Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavnih za obrazovanje.rane). vožnju u koloni. magla i sl. osim dokaza o završenoj školskoj spremi. snijeg. vožnju na cesti s više prometnih trakova. zadaće i značenje prve pomoći. promjena smjera vožnje. prestrojavanje. kiša. • • • 3) Program prve pomoći obuhvaća: • • • • • ciljeve. mora imati vozačku dozvolu i najmanje tri godine iskustva na poslovima sigurnosti cestovnog prometa.• davanje svjetlosnosignalnih znakova i za osvjetljavanje ceste i vozila. učenje osnovnih elemenata vožnje na poligonu ili odgovarajućoj površini (polazak. vožnja unatrag i polukružno okretanje). a organizira i provodi Crveni križ. vožnju kroz raskrižje s različitim načinom ure enja prometa (ovlaštena osoba. 2) Praktični dio podučavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvaća: • upoznavanje vozila. (3) Podučavanje kandidata za vozače u praktičnom upravljanju vozilom na motorni pogon obavlja vozač-instruktor. značenje zdravstvene sposobnosti za sigurno upravljanje motornim vozilom. vožnju u vršnom opterećenju cestovnog prometa. krvarenje. sigurnosne mjere pri vuči vozila. promjena stupnja prijenosa. sile koje djeluju na vozilo. održavanje razmaka. ozljede koje zahtijevaju imobilizaciju i evakuaciju ozlije ene osobe. učenje vožnje u složenim prometnim uvjetima. (4) Kontrolu i nadzor nad provedbom propisa iz stavka (1) ovoga članka. ostale ozljede i oštećenja. besvjesno stanje. prestanak disanja i rada srca.

u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. može i prije položenog vozačkog ispita upravljati motornim vozilom one kategorije za koju priprema ispit ako vozilom upravlja pod nadzorom vozača-instruktora. . ovoga Zakona. pravilnikom propisuje ministar. Na vozačkom ispitu komisija za polaganje vozačkih ispita utvr uje je li kandidat u dovoljnoj mjeri podučen za sigurno upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije prema propisanom programu iz članka 176. (4) Bliže odredbe o načinu i uvjetima polaganja i organiziranja vozačkog ispita. (1) Zvanje vozača-instruktora motornih vozila. Voza ki ispit i provjera podu enosti Članak 179. (6) Bliže odredbe o organiziranju poduke za osposobljavanje kandidata pravilnikom propisuje ministar. metodike upravljanja motornim vozilom i praktičnog upravljanja motornim vozilom za vozača-instruktora te da mu je mjerodavno tijelo izdalo dozvolu za vozača-instruktora ili 2) završenim V. (1) Za poslove provedbe i organiziranja polaganja vozačkog ispita odgovorna su entitetska i kantonalna tijela i tijela Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavna za obrazovanje. stječe se: 1) završenim VII. odnosno bliže odredbe o pružanju prve pomoći osobama ozlije enim u prometnoj nezgodi pravilnikom propisuje ministar.(5) O uspješno završenoj poduci za vozača motornih vozila autoškola i Crveni križ izdaju potvrde. a predsjednik komisije i njezini članovi imaju licenciju za ispitivača. (1) Kandidat za vozača koji se priprema za polaganje vozačkog ispita. (3) O položenom vozačkom ispitu izdaje se uvjerenje. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. stupnjem i položenim ispitom za vozača. Vozački podučenosti 3. (2) Vozački ispit polaže se pred komisijom koju imenuju tijela iz stavka (1) ovoga članka. osim iskustva u upravljanju vozilom odgovarajuće kategorije od najmanje tri godine.instruktora ili s najmanje završenom srednjom školom i položenim ispitom za vozača-instruktora. (2) Pločice iz stavka (1) ovoga članka imaju oblik kvadrata. ili VI. (2) Bliže odredbe o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. kao i za dobivanje licencije za ispitivača. Članak 181. radi podučavanja. (1) Motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača podučava u praktičnom upravljanju vozilom na cesti mora biti označeno posebnim pločicama. Članak 183. Članak 182. (2) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom kandidat za vozača mora imati kod sebe uvjerenje da je tjelesno i duševno sposoban upravljati motornim vozilom i dužan ga je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. Članak 180. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. u suradnji s tijelom mjerodavnim za zdravstvo. plave su boje i na njima je bijelom bojom napisano latinično slovo “L”. stupnjem prometne struke i posebno položenim ispitom iz područja poznavanja prometnih pravila i propisa.

B1. (4) U kategoriju B ubrajaju se motorna vozila. čiji obujam motora premašuje 125 cm³. odnosno potkategoriji vozila. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu veću od 750 kg i priključno se vozilo ne koristi za prijevoz osoba. Pravo upravljanja motornim vozilom za pojedine kategorije. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. 18 godina za kategorije A. CE. 500 kg. (6) U kategoriju C ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dopuštena masa veća od 7. imaju više od osam sjedala. (7) U kategoriju CE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju C. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu veću od 750 kg. kategorije C i CE. . D1. C1. (5) U kategoriju BE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju B. (1) 1) 2) 3) 4) (2) 1) 2) 3) Pravo upravljanja motornim vozilom ima osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: da je duševno i tjelesno sposobna upravljati motornim vozilom. (2) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće kategorije vozila: A. CE. C1. BE. 4) kategorije D i DE i potkategorije D1 i D1E. C1E i D1E. (9) U kategoriju DE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju D. D i DE te potkategorije: A1. osim vozila kategorije A. D i DE. Članak 185. odnosno potkategorije stječe osoba koja ima: 16 godina za potkategorije A1 i B1.500 kg. 4. C. da je položila vozački ispit za upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije. a ukupna dopuštena masa vučnog i priključnog vozila nije veća od 3. C1E i D1E. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu do 750 kg.500 kg i koja nemaju više od osam sjedala ne računajući sjedalo za vozača. čija najveća dopuštena masa nije veća od 3. B. (10) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće potkategorije vozila: A1. ovisno o kategoriji. uz uvjet da je upravljala motornim vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu. (8) U kategoriju D ubrajaju se motorna vozila za prijevoz osoba koja. a snaga premašuje 11 kNJ. B1. (3) U kategoriju A ubrajaju se motocikli s bočnom prikolicom ili bez nje. uz uvjet da je upravljala motornim vozilom kategorije C ili CE najmanje dvije godine. da joj odlukom mjerodavnoga tijela nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom. B. Stjecanje prava upravljanja motornim vozilom Članak 184. BE. da je u dobi odre enoj ovim člankom. (1) Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim i priključnim vozilima koja se razvrstavaju u kategorije: A. osim sjedala za vozača. C. i motorno vozilo B kategorije s prikolicom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg koja nije veća od mase vučnoga vozila bez tereta. D1.(3) Bliže odredbe o podučavanju vozača motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. B i BE te potkategorije C1 i C1E.

a vozač motornoga vozila kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije D1. (19) Vozač kojemu je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije CE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorije BE. (16) U potkategoriju D1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju D1. CE i DE vozač stječe samo ako je prethodno stekao pravo upravljanja vozilima kategorija B. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu veću od 750 kg. (20) Pravo upravljanja motornim vozilom kategorija BE. a manja od 7. BE.500 kg. (22) Vozač motornoga vozila kategorije A ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije A1. (13) U potkategoriju C1 ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dopuštena masa veća od 3. a manje od 16 sjedala. a osobama starijim od 65 godina života . (12) U potkategoriju B1 ubrajaju se tricikl i četverocikl na motorni pogon. C1. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu veću od 750 kg.000 kg.000 kg i najveća dopuštena masa priključnog vozila ne premašuje masu neopterećenog vučnog vozila. a vozač kojemu je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije C ima pravo upravljati i motornim vozilom kategorije B i potkategorija B1 i C1. a vozač kojemu je izdana vozačka dozvola kategorije DE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija BE i CE i potkategorije C1E. C1 i D1. ovoga Zakona. odnosno produljenja njezine valjanosti. (3) Vozačka dozvola izdaje se osobi i produljuje s rokom valjanosti od 10 godina. CE i DE te potkategorija: B1. a snaga ne premašuje 11 kNJ. C i D. . a najveća dopuštena masa priključnog vozila ne premašuje masu neopterećenog vučnoga vozila i da se priključno vozilo ne rabi za prijevoz osoba. (5) Osobama koje su u vrijeme izdavanja vozačke dozvole starije od 55 godina izdaje se vozačka dozvola čiji je rok valjanosti do navršenih 65 godina. s tim što taj rok ne može biti kraći od tri godine. D1.s rokom valjanosti od tri godine. C1E i D1E imaju pravo upravljati traktorom i radnim strojem.500 kg. vozač motornoga vozila kategorije C ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije C1. (18) Vozač kojemu je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija B i C i potkategorija B1. (1) (2) Vozačka dozvola izdat će se osobi na njezin zahtjev ako ispunjava uvjete iz članka 184. s tim što najveća dopuštena masa ovoga skupa vozila ne premašuje 12. s tim što najveća dopuštena masa ovoga skupa vozila ne premašuje 12. (21) Vozači motornih vozila kategorija: B. osim sjedala za vozača. (15) U potkategoriju D1 ubrajaju se motorna vozila koja služe za prijevoz osoba i koja. Članak 186. Vozačku dozvolu izdaje mjerodavno tijelo. a vozač motornoga vozila kategorije B ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije B1. imaju više od osam. D. C i D i potkategorija C1 i D1 imaju pravo upravljati motornim vozilima tih kategorija i kada su im pridodane lake prikolice. (4) Rok valjanosti vozačke dozvole od 10 godina računa se od dana njezina izdavanja.(11) U potkategoriju A1 ubraja se laki motocikl čiji obujam motora ne premašuje 125 cm³. (17) Vozači motornih vozila kategorija B. (14) U potkategoriju C1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju C1. C.

(9) Osobe koje prvi puta steknu vozačku dozvolu obvezne su. (8) Osoba iz stavka (7) ovoga članka mla a od 23 godine ne smije upravljati vozilom u cestovnom prometu u vremenu od 23 sata do 5 sati. Članak 189. Članak 187. vozačka dozvola može se izdati ili se njezina valjanost može ograničiti i na rokove kraće od utvr enih na temelju nalaza i mišljenja zdravstvene ustanove danim u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti osobe. Članak 188. odnosno 120 km na sat na autocesti. o kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorija i potkategorija u vozačku dozvolu. o postupku i načinu izdavanja. ali ne na rok kraći od dvije godine. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. stranih trgovinskih. a ni organizirano prevoziti djecu. (2) Vozač ima pravo upravljati samo motornim vozilom one ili onih kategorija i potkategorija koje su upisane u vozačkoj dozvoli.(6) Iznimno od odredbe stavka (3) ovoga članka. kao i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. u suradnji s entitetskim i kantonalnim ministrima i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavnim za unutarnje poslove. na temelju valjane inozemne vozačke dozvole koju je izdalo mjerodavno tijelo strane države. (1) Stranac koji privremeno boravi u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji boravi ili prebiva u inozemstvu pa privremeno do e u Bosnu i Hercegovinu. prometnih. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: mjerodavno ministarstvo) može odlučiti da ne prizna valjanost tih vozačkih dozvola izdanih u toj zemlji. produljenju valjanosti i zamjeni vozačke dozvole i inozemne vozačke dozvole te o načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama uredit će se pravilnicima koje donosi ministar. (1) U vozačku dozvolu upisuju se sve kategorije i potkategorije vozila kojima vozač ima pravo upravljati. na cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila i brzoj cesti brzinom većom od 90 km na sat. kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava. (2) Osoba iz stavka (1) ovoga članka koja upravlja vozilom mora imati me unarodnu vozačku dozvolu ili domaću vozačku dozvolu izdanu sukladno Bečkoj konvenciji o cestovnom prometu. (1) Stranac kojemu je odobreno stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji se iz inozemstva vrati u Bosnu i Hercegovinu da se u njoj stalno nastani. Ukoliko ustanovi da se program podučavanja vozača motornih vozila u pojedinim zemljama bitno razlikuje od uvjeta i programa utvr enih ovim Zakonom. i to u cijelosti ili za pojedine kategorije. ako je to za njih povoljnije. može upravljati motornim vozilom na teritoriju Bosne i Hercegovine za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini. niti tim vozilom smije vući priključno vozilo. mogu upravljati motornim vozilima na temelju valjane inozemne vozačke dozvole za vrijeme od šest mjeseci od dana ulaska u Bosnu i Hercegovinu ili od dana kada je odobreno stalno nastanjenje. osim ako je s njom u vozilu osoba starija od 25 godina koja ima vozačku dozvolu i kojoj u posljednjoj godini nije izricana zaštitna mjera ili sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. a lakim motociklom 40 km na sat. (10) Bliže odredbe o posebnom znaku iz stavka (9) ovoga članka propisuje ministar. B ili C i C1 dvije godine od dana izdavanja vozačke dozvole ne smije upravljati vozilom na cesti brzinom većom od 70 km na sat. u trajanju od dvije godine. obilježiti vozilo kojim upravljaju posebnim znakom. . (3) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju obrasca vozačke dozvole. (7) Osoba koja je položila vozački ispit i dobila vozačku dozvolu za kategoriju vozila: A1. Članak 190. A.

Članak 192. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. (2) Liječničko uvjerenje iz stavka (1) ovoga članka vrijedi 12 mjeseci od dana izdavanja. a izvanrednim zdravstvenim pregledima podvrgavaju se na zahtjev mjerodavnoga tijela. (3) Me unarodna vozačka dozvola ne može se izdati vozaču kojem je odlukom mjerodavnoga tijela izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom dok ta zabrana traje. (3) Iznimno od odredbe stavka (2) ovoga članka. stavak (1) ovoga Zakona o upravljanju motornim vozilima na temelju inozemne vozačke dozvole. (5) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. vozača 5. Zdravstveni pregledi voza a motornih vozila Članak 193. dobiti liječničko uvjerenje. (4) Me unarodna vozačka dozvola izdana u Bosni i Hercegovini ne može se koristiti za upravljanje motornim vozilima na teritoriju Bosne i Hercegovine. ovoga Zakona. o postupku i načinu izdavanja. bez polaganja vozačkoga ispita. (2) Me unarodne vozačke dozvole izdaju auto-moto klubovi/savezi i auto-moto društva. ovoga Zakona može se na njegov zahtjev izdati i me unarodna vozačka dozvola. odnosno vrstu motornih vozila izdana ili joj je istekao rok valjanosti može se zamijeniti sukladno stavku (2) ovoga članka samo ako podnositelj zahtjeva priloži ispravu iz koje se nepobitno može utvrditi kojim motornim vozilima može upravljati. ovoga Zakona ako je u zemlji u kojoj mu je izdana inozemna vozačka dozvola boravio dulje od šest mjeseci. i članka 190. (2) Me unarodna vozačka dozvola izdaje se na rok valjanosti od dvije godine. odnosno da joj nije istekao rok valjanosti. vozačkom dozvolom iz članka 188.(2) Osobama iz stavka (1) ovoga članka valjana inozemna vozačka dozvola zamijenit će se. (3) Vozači motornih vozila dužni su se redovito podvrgavati zdravstvenim pregledima. odnosno na vrijeme propisano me unarodnim ugovorom. (4) Državljaninu Bosne i Hercegovine zamijenit će se inozemna vozačka dozvola vozačkom dozvolom iz članka 189. prema tome. 184. (5) Inozemna vozačka dozvola iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju je kategoriju. ovlašteni za izdavanje tih dozvola za države za koje je potrebna me unarodna vozačka dozvola. Članak 191. ovoga Zakona. (1) Kandidat za vozača motornog vozila dužan je prije početka poduke za vozača motornog vozila podvrgnuti se zdravstvenom pregledu u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi i. 188. pod uvjetima iz čl. i 186. (1) Vozaču kojemu je izdana vozačka dozvola iz članka 186. ovoga Zakona za upravljanje onom kategorijom motornih vozila u koju se ubrajaju motorna vozila za čije su upravljanje ovlaštena inozemnom vozačkom dozvolom. (3) Me unarodna vozačka dozvola priznat će se samo ako su je izdali mjerodavno tijelo ili organizacije strane države i ne može se zamijeniti bosanskohercegovačkom vozačkom dozvolom. primjenjuju se i na upravljanje motornim vozilima na temelju valjane me unarodne vozačke dozvole. od osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini prilikom zamjene inozemne vozačke dozvole neće se zahtijevati dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 184. . osim ako to nije zahtijevano reciprocitetom. na temelju toga. (1) Odredbe čl. o načinu davanja ovlasti auto-moto klubovima/savezima i auto-moto društvima i o načinu vo enja evidencije o izdanim vozačkim dozvolama uredit će se pravilnikom koji donosi ministar. i 189. na njihov zahtjev.

prilikom svakog produljenja vozačke dozvole. javno tužiteljstvo.svake tri godine.Članak 194. 6. Pravne i fizičke osobe koje zapošljavaju vozače ne smiju dopustiti da njihovim motornim vozilima upravlja vozač koji se nije podvrgnuo redovitom i izvanrednom zdravstvenom pregledu na koji je upućen. Redovitom zdravstvenom pregledu podliježu: 1) vozači koji upravljaju vozilima na motorni pogon kojima se obavlja javni prijevoz. (4) Na izvanredni zdravstveni pregled upućuje tijelo kod kojega se vozač vodi u evidenciji. Bliže odredbe o zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. 3) vozači motornih vozila kojima je vozačka dozvola izdana na kraći rok valjanosti zbog nepovoljnog zdravstvenog stanja i vozači koji su navršili 65 godina . sud. Članak 196. s tim što pojedinačni odmor ne može biti kraći od 15 minuta tijekom vožnje od četiri i pol sata. Članak 195. (2) Odmor iz stavka (1) ovoga članka može biti podijeljen na dva ili tri dijela. Članak 198. kao i poduzeće. (2) Ako zdravstvena ustanova prilikom liječenja vozača opravdano posumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban sigurno upravljati vozilom. tako da ukupno vrijeme vožnje i odmora iznosi 5 sati i 15 minuta.prilikom svakog produljenja valjanosti vozačke dozvole. Članak 197. Trajanje upravljanja motornim vozilom Članak 199. 2) vozači kojima je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija D. organizacija ili tijelo u kojem je vozač zaposlen i obavlja poslove vozača. dužna je u roku od osam dana o tomu obavijesti tijelo kod kojega se vozač vodi u evidenciji ili najbližu policijsku postaju. (2) Zdravstvene preglede kandidata za vozača i vozača obavljaju zdravstvene ustanove koje su za to ovlaštene sukladno entitetskim i kantonalnim zakonima i zakonima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. (3) Zahtjev za upućivanje na izvanredni zdravstveni pregled može podnijeti i svako tijelo mjerodavno za nadzor nad cestovnim prometom. DE i potkategorija D1 i D1E . vozači-instruktori i vozači tramvaja . . u suradnji s tijelom mjerodavnim za zdravstvo. (1) Vozač koji upravlja autobusom ili teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3. sudac za prekršaje.500 kg ne smije neprekidno upravljati vozilom dulje od četiri i pol sata. (1) Na zdravstvenim pregledima utvr uje se ima li kandidat za vozača ili vozač potrebnu tjelesnu i duševnu sposobnost za upravljanje motornim vozilima. (1) Na izvanredni zdravstveni pregled upućuje se vozač motornog vozila za kojega se opravdano sumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban sigurno upravljati motornim vozilima onih kategorija za koje mu je izdana vozačka dozvola. nakon čega mora koristiti odmor u trajanju od 45 minuta.

sukladno odredbi članka 199. (1) Odredbe ovoga Zakona o trajanju upravljanja motornim vozilom i odmorima vozača primjenjuju se i na vozače motornih vozila registriranih u inozemstvu kada tim vozilima upravljaju na teritoriju Bosne i Hercegovine. kao i imati ispravne propisane ure aje i opremu. Vozača koji upravlja autobusom. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. pravilnikom propisuje ministar. ako me unarodnim ugovorom nije drukčije odre eno. VOZILA Opće 1. najkasnije nakon devet sati upravljanja. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 20 tona. zaštite čovjekova okoliša.(3) Ukupno trajanje upravljanja motornim vozilima iz stavka (1) ovoga članka ne smije biti dulje od devet sati tijekom 24 sata. vremena provedenog u vožnji. Članak 202. (1) Vozila u cestovnom prometu moraju ispunjavati propisane uvjete glede dimenzija. odnosno nakon prije enih 500 km puta. individualnu nadzornu knjižicu ne mora imati vozač ako je u vozilu ugra en ure aj koji osigurava upis vremena vožnje članova posade. (2) Vozila koja ne ispunjavaju propisane uvjete glede dimenzija. (2) Bliže odredbe o ukupnom trajanju upravljanja vozilom. (3) Neprekidni odmor vozač mora koristiti izvan vozila. (2) Ako se u upravljanju vozilom iz članka 199. kao i vremena odmora. IX. . uz uvjet da se za to vrijeme vozilo ne kreće. mora zamijeniti drugi vozač. ovoga Zakona. kao i o obrascu individualne nadzorne knjižice i naputku za njezinu popunu. (4) Iznimno od odredbe stavka (3) ovoga članka. odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada na vozilima. Članak 201. Op e odredbe Članak 203. vozač mora kod sebe imati individualnu nadzornu knjižicu i u nju upisivati svoje djelatosti i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. Članak 200. vozač može koristiti odmor na takvom ležaju. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. brzine vozila i prije enu udaljenost. Članak 204. stavak (1) ovoga Zakona prije početka svojeg radnog dana mora imati neprekidni odmor od najmanje 11 sati. (1) Vozač koji upravlja vozilom iz članka 199. (6) Iznimno od odredbe stavka (5) ovoga članka. u suradnji s tijelima mjerodavnim za zdravstvo i unutarnje poslove. ukupne mase i osovinskog opterećenja mogu sudjelovati u prometu na javnoj cesti ako ispunjavaju posebne uvjete koji omogućuju siguran i nesmetan promet. u opsegu koji utječe na sigurno upravljanje motornim vozilom. utvr ene u odobrenju koje je izdalo mjerodavno ministarstvo. stavak (1) ovoga Zakona smjenjuju dva vozača i ako se u vozilu nalazi ugra eni ležaj koji omogućuje jednom od njih odmor u ležećem položaju. ako se u vozilu nalazi ugra eni ležaj koji omogućuje vozaču odmor u ležećem položaju. ukupne mase i osovinskog opterećenja. (5) Kada upravlja motornim vozilom. o ure ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ure aji i oprema u cestovnom prometu pravilnikom propisuje ministar. svaki vozač mora imati neprekidni odmor od najmanje osam sati tijekom svakih 30 sati putovanja. (3) Bliže odredbe o dimenzijama. kada tijekom 24 sata prelazi više od 500 km.

preure uju ili popravljaju u većem opsegu ili su im oštećeni sklopovi i ure aji bitni za sigurno sudjelovanje u cestovnom prometu prije puštanja u promet moraju biti podvrgnuta ocjeni uskla enosti konstrukcijskih i sigurnosnih karakteristika s odgovarajućim valjanim propisima u Bosni i Hercegovini te se na temelju pozitivnih rezultata izdaje uvjerenje (certifikat). (3) Potvrda o registraciji izdaje se s rokom valjanosti od jedne godine. . priključnih 2. (2) Postupak utvr ivanja i provjere uskla enosti konstrukcijskih i sigurnosnih značajki iz stavka (1) ovoga članka. o čemu se vodi evidencija. (3) Bliže uvjete o homologaciji vozila. a glede dimenzija. kao i zahtjeve europskih propisa i standarda. provjerom vjerodostojnosti provedene homologacije. u suradnji s tijelom mjerodavnim za poslove energetike i industrije. (3) Za vozila iz stavka (2) ovoga članka izdaje se potvrda o uporabi pokusnih pločica. Članak 208. odnosno homologacija motornih vozila.ako ispunjavaju uvjete propisane za motorna i priključna vozila registrirana u Bosni i Hercegovini. ili koja se kreću od mjesta proizvodnje do skladišta. potvrda o registraciji. moraju odgovarati propisima u Bosni i Hercegovini i europskim standardima i propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. (2) Ocjenu uskla enosti vozila iz stavka (1) ovoga članka obavljaju ovlaštene organizacije za certificiranje vozila koje odredi ministar. uz uvjet da su označena pokusnim pločicama. Članak 206. (2) Za registrirano vozilo izdaju se: registarske pločice. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka. privremena potvrda o registraciji. te se na temelju pozitivnih rezultata izdaje homologacijski list.Motorna i priključna vozila registrirana u inozemstvu mogu sudjelovati u prometu na teritoriju Bosne i Hercegovine ako imaju ispravne ure aje i opremu. (1) Motorna i priključna vozila koja sudjeluju u cestovnom prometu moraju biti registirana. (1) Motorna i priključna vozila koja se pojedinačno proizvode. ure aji i oprema. Registriranje motornih i priklju nih vozila Članak 207. provodi se: 1) kod novokonstruiranih i nehomologiranih vozila provo enjem odgovarajućih ispitivanja u ovlaštenim organizacijama prema procedurama propisa i standarda u Bosni i Hercegovini i europskih propisa i standarda te se na temelju pozitivnih rezultata izdaje certifikat o uskla enosti. 2) kod uvoza vozila homologiranih u inozemstvu. najveće dopuštene mase i osovinskog opterećenja . u odnosu na valjane propise i standarde u Bosni i Hercegovini. Članak 205. propisanu valjanom me unarodnom Konvencijom o cestovnom prometu. sukladno članku 6. dijelova ure aja i opreme te o odre ivanju organizacija koje mogu obavljati administrativne i tehničke poslove u području homologacije pravilnikom propisuje ministar. kao i motorna i priključna vozila koja se kreću od mjesta u kojem su preuzeta neregistrirana do mjesta u kojem će biti registrirana. (1) Registrirati se mogu motorna i priključna vozila za koja se na tehničkom pregledu utvrdi da su ispravna. stavak (2) ovoga Zakona. potvrda o vlasništvu vozila i stiker naljepnica. ne moraju biti registrirana motorna i priključna vozila koja su preure ena ili popravljena i kojima se obavlja pokusna vožnja radi ispitivanja i prikazivanja njihovih svojstava. sukladno odgovarajućem zakonu o središnjoj evidenciji i razmjeni podataka. (1) Motorna i priključna vozila koja se prvi puta registriraju na teritoriju Bosne i Hercegovine te njihovi dijelovi. prema svojim konstrukcijskim i sigurnosnim značajkama.

vozač mora imati kod sebe valjanu potvrdu o registraciji izdanu za to vozilo. Članak 213. kao i policu obveznog osiguranja. Članak 211.(4) Vlasnik vozila. u roku od 15 dana. (1) 1) 2) 3) Za vozila koja se registriraju u Bosni i Hercegovini izdaje se jedna od sljedećih registarskih pločica: registarske pločice za motorna vozila. osim motocikala. u cestovnom prometu moraju imati po dvije registarske pločice. registarske pločice za motocikle. a motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji i me unarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja vrijedi na području Bosne i Hercegovine i dužan ju je pokazati na zahtjev policajca ili druge ovlaštene osobe. kao i me unarodnu oznaku zemlje registracije. Članak 212. . (2) Registarske pločice na vozilu moraju biti postavljene tako da su dobro vidljive i čitljive. a laki motocikli. a druga na stražnjoj strani. pločice za privremeno registrirana vozila i pokusne pločice. motocikla i priključnih vozila . motocikli i priključna vozila po jednu registarsku pločicu. (4) Zabranjeno je isticanje me unarodne oznake druge države na vozilima registriranim u Bosni i Hercegovini. odnosno sjedište. 4) registarske pločice za motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihova osoblja. vozač mora imati kod sebe valjanu potvrdu i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. (5) Vlasnik vozila dužan je odjaviti vozilo ako je prodano. a kod lakog motocikla. uništeno ili otpisano i ako je vlasnik promijenio stalno prebivalište. od kojih je jedna na prednjoj. (2) Kada upravlja vozilom koje je označeno pokusnim pločicama. Članak 210. (1) Motorna vozila. 5) 6) 7) (2) registarske pločice za vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine i registrirat će se u inozemstvu. Članak 209. (3) Vozilo registrirano u Bosni i Hercegovini ne može napustiti teritorij Bosne i Hercegovine ako ne nosi istaknutu me unarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. U istome roku vlasnik vozila dužan je prijaviti promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u potvrdi o registraciji i u potvrdi o vlasništvu vozila. dužan je vratiti registarske pločice mjerodavnome tijelu u roku od osam dana. Oznake na registarskim pločicama sastoje se od odre enih slova i brojeva. ako ne produlji registraciju vozila u roku od 30 dana od dana isteka valjanosti potvrde o registraciji. registarske pločice za priključna vozila. (1) Kada upravlja motornim i priključnim vozilom. Motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji mogu sudjelovati u prometu na teritoriju Bosne i Hercegovine samo ako imaju valjanu potvrdu o registracji vozila i registarske pločice koje je izdalo mjerodavno tijelo zemlje u kojoj je vozilo registrirano.na stražnjoj strani.

Članak 216. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama. Tehni ki pregledi motornih i priklju nih vozila Članak 217. kao i motorna i priključna vozila koja se koriste na sajmovima i športskim natjecanjima. kao i motorna i priključna vozila državljana Bosne i Hercegovine koji se vrate iz inozemstva. (1) Privremeno se mogu registrirati motorna i priključna vozila uvezena iz inozemstva ili nabavljena u Bosni i Hercegovini čiji su vlasnici stranci koji u Bosni i Hercegovini privremeno borave na temelju valjane putne isprave ili državljani Bosne i Hercegovine koji radi školovanja. (1) (2) Radi provjere tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila. produljiti najviše za još jednu godinu. stiker-naljepnice i registarskih pločica. znanstvenog istraživanja. stranih trgovinskih. Članak 215. (2) Sudjelovanje vozila me unarodnih oružanih snaga stacioniranih u Bosni i Hercegovini u cestovnom prometu u Bosni i Hercegovini regulisat će se posebnim me unarodnim ugovorom. mogu sudjelovati u prometu u Bosni i Hercegovini samo ako su registrirana u Bosni i Hercegovini. odnosno do u u Bosnu i Hercegovinu da u njoj stalno ostanu. znanstvenih istraživanja. (2) Kada upravlja privremeno registriranim vozilom. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti. sadržaju. stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika. kulturnih i drugih predstavništava. Tehnički pregled vozila može biti redoviti i izvanredni. motorna i priključna vozila koja se koriste na temelju ugovora o poslovnoj suradnji ili ugovora o zakupu zaključenog izme u domaćeg i stranog prijevoznika. Tehnički priključnih 3. stiker naljepnica i odgovarajuće registarske pločice. obliku. boji. . u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. (3) Bliže odredbe o postupku i načinu registracije vozila. a raseljene osobe boravište na teritoriju Bosne i Hercegovine. (1) Registraciju motornih i priključnih vozila te izdavanje registarskih pločica obavljaju tijela mjerodavna za unutarnje poslove. (2) Vozilo koje u Bosnu i Hercegovinu u e sa stranim registarskim pločicama na kojima oznake i broj nisu sukladni odredbama me unarodnih ugovora koje je ratificirala Bosna i Hercegovina mora se privremeno registrirati. prometnih. je li u ispravnom stanju. pružanja azila ili priznavanja statusa izbjegle osobe izdano odobrenje za privremeni boravak dulji od šest mjeseci ili za stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini. (3) Na tehničkom pregledu utvr uje se ima li motorno ili priključno vozilo propisane ure aje i opremu. (3) Privremena registracija vozila vrijedi najdulje jednu godinu i može se. iz opravdanih razloga. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti privremeno borave u inozemstvu. vrsti i kvaliteti materijala registarskih pločica pravilnikom propisuje ministar. potvrde o vlasništvu vozila. (2) Odredbe stavka (1) ovoga članka odnose se na vlasnike vozila koji imaju prebivalište ili sjedište. vozač kod sebe mora imati valjanu potvrdu o registraciji vozila i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. Članak 214. obavljaju se tehnički pregledi tih vozila. (1) Za privremeno registrirano vozilo izdaju se: potvrda o registraciji. specijalizacije. stalnih službenika stranih dopisništava i motorna i priključna vozila stranaca kojima je radi školovanja. potvrde o registraciji. te udovoljava li ono i drugim propisanim uvjetima za sudjelovanje u prometu.(1) Motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihova osoblja. potvrda o vlasništvu vozila. o izgledu i sadržaju privremene potvrde o registraciji. odnosno stranaca. specijalizacije.

(2) Fotografija i videozapis s podacima o utvr enoj brzini. (4) Ako je ispitivanjem provedenim prema odredbama ovoga članka utvr eno da je vozač ili vozač-instruktor pod djelovanjem alkohola. . (1) Brzina kretanja vozila utvr uje se s pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila. Rok valjanosti redovitog tehničkog pregleda označava se posebnim znakom . osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano. Članak 222.naljepnicom. (1) Redoviti tehnički pregled vozila obavlja se jedanput godišnje. troškove ispitivanja snosi vozač. kao i da je pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje ukoliko bi to izazvalo štetne posljedice po njegovo zdravlje. Članak 219. o uvjetima kojima moraju udovoljiti ovlaštene organizacije za obavljanje tehničkih pregleda pravilnikom propisuje ministar. (3) Mjerodavna tijela iz stavka (2) ovoga članka dio poslova iz svoje mjerodavnosti mogu prenijeti na odgovarajuće stručne ustanove. (2) Odobrenje za rad i nadzor nad radom stanica za tehnički pregled motornih i priključnih vozila izdaju i provode entitetska i kantonalna ministarstva i ministarstvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavni za promet. (2) Vozač ili vozač-instruktor iz stavka (1) ovoga članka dužan je pristupiti ispitivanju. Članak 218. (1) Novoproizvedena motorna i priključna vozila vlasnici su dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije. odnosno vozač-instruktor. Članak 221. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. X. (3) Analiza krvi ili urina obavlja se kod vozača ili vozača-instruktora koji poriče da je pod djelovanjem alkohola. tahografskog zapisa ili izravnim praćenjem vozilom (videonadzor).(4) O obavljenom tehničkom pregledu motornih i priključnih vozila vodi se evidencija. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. čija je prisutnost u organizmu utvr ena odgovarajućim sredstvima ili ure ajima. o evidencijama koje se vode i obrascima koji se izdaju. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru koji nema zapis ili brzinomjer služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. POSEBNE SIGURNOSNE MJERE Članak 220. (1) Ovlaštena osoba može vozača ili vozača-instruktora podvrgnuti nadzoru s pomoću odgovarajućih sredstava i ure aja. (2) (3) Vozila stara dvije i više godina vlasnici su dužni podvrgnuti tehničkom pregledu svakih 12 mjeseci. odnosno je li pod djelovanjem opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje. ili ga uputiti na stručni liječnički pregled radi provjere ima li alkohola u organizmu ili pokazuje li znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. a za odre ena motorna i priključna vozila svakih šest mjeseci. opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje. (4) Bliže odredbe o sadržaju i načinu obavljanja tehničkih pregleda.

. (8) Ako vozač ne preuzme vozačku dozvolu u roku od tri dana od dana oduzimanja. kao i prema vozaču za kojeg utvrdi da je pod djelovanjem alkohola. dužna je o svojem nalazu i mišljenju odmah obavijestiti tijelo mjerodavno za izdavanje vozačke dozvole. ili koji pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. (4). (5) i (6) ovoga članka dužna je izdati potvrdu vozaču o tome. dan i sat njezina oduzimanja i način njezina vraćanja. stavak (3) ovoga Zakona. (1). bolest. (2) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ima pravo upravljati motornim vozilom više kategorija. a vozačka dozvola se ne vodi u evidenciji tijela čija je ovlaštena osoba tu dozvolu oduzela. (3) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ne pristupi izvanrednom zdravstvenom pregledu na koji je upućen bit će oduzeta vozačka dozvola dok se ne podvrgne tome pregledu. (5) i (6) ovoga članka dužno je vratiti dozvolu vozaču čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. stavak (2) ovoga Zakona za kojeg utvrdi da u organizmu ima alkohola ili da pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. ovoga Zakona koji neprekidno upravlja vozilom dulje od četiri i pol sata. stavak (2) ovoga Zakona koji odbije podvrgnuti se ispitivanju. (9) Ovlaštena osoba koja je oduzela vozačku dozvolu prema odredbama st. odnosno koji upravlja vozilom neprekidno dulje od devet sati.Ako je vozaču ili vozaču-instruktoru izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. ukoliko su prestali razlozi zbog kojih je dozvola oduzeta. (4). kao i prema vozaču iz članka 201. (1) Ako zdravstvena organizacija prilikom pregleda vozača ili vozača-instruktora utvrdi da je postao tjelesno ili duševno nesposoban za upravljanje motornim vozilima. (1) Ovlaštena osoba će na licu mjesta privremeno oduzeti vozačku dozvolu i isključiti iz prometa vozača kojeg zatekne da upravlja vozilom ili da pokušava upravljati vozilom ako je očito kako je vozač u takvom psihofizičkom stanju (umor. (1). izdat će se nova vozačka dozvola u koju će se upisati one kategorije motornih vozila kojima ima pravo upravljati. (5) Ovlaštena osoba postupit će na način iz stavka (1) ovoga članka prema vozaču iz članka 199. (7) Mjerodavno tijelo čija je ovlaštena osoba oduzela vozačku dozvolu prema odredbama st. ili u vrijeme dok je na snazi mjera mjerodavnoga tijela kojom je vozačuinstruktoru zabranjeno upravljanje motornim vozilom. broj oduzete vozačke dozvole. (6) Ovlaštena osoba postupit će na način iz stavka (1) ovoga članka prema vozaču ili vozaču-instruktoru iz članka 219. a to pravo za pojedine kategorije bude mu ograničeno iz razloga predvi enih u stavku (1) ovoga članka. tijelo koje vozača vodi u evidenciji oduzet će mu dozvolu i čuvati je dok zabrana traje. ovoga Zakona koji tijekom 24 sata vozilom prije e više od 500 km puta. djelovanje opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje) da nije sposoban sigurno upravljati vozilom. Članak 223. a najkasnije u roku od 24 sata od dana oduzimanja. (2). (3) Ovlaštena osoba isključit će iz prometa i vozača kojeg zatekne da upravlja motornim vozilom a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije ili da upravlja vozilom u vrijeme dok je na snazi mjera mjerodavnoga tijela kojom je vozaču zabranjeno upravljanje motornim vozilom. (1) i (3) ovoga članka i prema vozaču-instruktoru kojeg zatekne da osposobljava kandidata za vozača pod djelovanjem alkohola. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. koje će na temelju toga vozaču ili vozaču-instruktoru oduzeti vozačku dozvolu za vrijeme trajanja te nesposobnosti. (2) Ovlaštena osoba postupit će na način iz stavka (1) ovoga članka prema vozaču iz članka 174. mjerodavno tijelo dostavit će vozačku dozvolu tijelu u čijoj se evidenciji ta dozvola vodi. koja sadrži: ime i prezime vozača. (4) Ovlaštena osoba postupit će na način iz st. (2). sukladno članku 174. kao i kada ga zatekne da podučava kandidata za vozača a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije. odnosno koji tijekom 24 sata upravlja vozilom dulje od devet sati. stavak (3) ovoga Zakona. sukladno članku 174. Članak 224.

st. (7) @alba na rješenje o privremenom oduzimanju vozačke dozvole ne odga a izvršenje rješenja. osim kazni propisanih kaznenim odredbama ovoga Zakona. odre uju se i kazneni bodovi. (5) Vozača kojem je u roku od jedne godine zbog počinjenih prekršaja iz ovog Zakona odre eno najmanje 10 kaznenih bodova mjerodavno tijelo kod kojeg se vodi u evidenciji pozvat će na predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja prometnih propisa.dok se ne odazove na predavanja. članka 236. ne može pristupiti daljnjoj provjeri dok ne protekne dva mjeseca od dana posljednje provjere. stavak (1) ovoga Zakona. (8) Vozaču kojem je u roku od jedne godine zbog počinjenih prekršaja iz ovoga Zakona odre eno najmanje 15 kaznenih bodova . ovoga Zakona. članka 238. U slučaju stjecanja kaznenih bodova. (4) Kazneni bodovi za pojedinačni prekršaj brišu se iz evidencije nakon isteka 12 mjeseci od dana kada su odre eni a za vozače kojima su izrečene mjere iz članka 225. podvrgnuti ponovnoj provjeri nakon isteka 15 dana od dana prethodne provjere. na svoj zahtjev. st. vozač kojemu je vozačka dozvola privremeno oduzeta na licu mjesta na temelju članka 223. Vozač kojemu je odlukom mjerodavnoga tijela zabranjeno upravljanje motornim vozilom na temelju članka 221. (9) Vozačka dozvola oduzeta na temelju stavka (8) ovoga članka bit će vraćena vozaču nakon isteka roka iz stavka (8) ovoga članka. (10) Vozaču kojem u roku od dvije godine zbog počinjenih prekršaja iz ovoga Zakona ponovno bude odre eno 15 kaznenih bodova bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 60 dana. (8) i (10) ovoga Zakona. stavak (2) ili članka 239. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja prometnih propisa. (13) Vozačka dozvola oduzeta na temelju stavka (10) ovoga članka bit će vraćena vozaču nakon isteka roka iz stavka (10) ovoga članka. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja prometnih propisa. članka 237. Članak 227. @alba na rješenje ne odga a izvršenje rješenja.bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 30 dana i on će biti upućen na provjeru poznavanja prometnih propisa. ovoga Zakona te vozač kojemu je vozačka . Članak 226. Kazneni se bodovi evidentiraju u evidenciji vozača. na temelju pravomoćne sudske odluke. (3) Ako vozač motornog vozila i nakon dvije provjere ne pokaže dovoljno znanje. kazna se izriče za prekršaj koji nosi veći broj kaznenih bodova. (1) Vozač koji je pozvan na predavanja i koji pristupi provjeri poznavanja prometnih propisa snosi troškove predavanja. (2) (3) (4) Broj je kaznenih bodova jedan i dva. (1) Vozaču motornog vozila koji je pravomoćnom sudskom odlukom kažnjen za prekršaje kažnjive prema odredbama članka 235. (1) i (2). ovisno o težini počinjenog prekršaja.Članak 225. (11) (12) Rješenje o oduzimanju vozačke dozvole donosi tijelo kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. stavak (2). stavak (2) ovoga Zakona. vozač kojemu je vozačka dozvola oduzeta na temelju članka 222. odnosno provjere u visini koju odredi mjerodavno tijelo. (6) Vozaču koji se ne odazove na predavanja iz stavka (5) ovoga članka rješenjem će se privremeno oduzeti vozačka dozvola . (2) Vozač motornog vozila koji na provjeri ne pokaže potrebno znanje može se.

vrstu i registarski broj vozila.dozvola zadržana na temelju članka 225. vrijeme. vozilo koje je u prometnoj nezgodi toliko . ako je vozilo parkirano u pješačkoj zoni te ako je vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila osoba s invaliditetom. način i vrijeme vraćanja potvrde o vlasništvu vozila i pečat i potpis ovlaštene osobe. ovoga Zakona. (4) Premještaj vozila na drugo mjesto ure uje se entitetskim i kantonalnim propisima i propisima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. (2) Ako vozač ne postupi po naredbi iz stavka (1) ovoga članka. (1) Ako ovlaštena osoba zatekne vozilo koje zbog tehničke neispravnosti ugrožava ili smeta drugim sudionicima u prometu. odnosno kretanje pješaka. st. datum. odnosno da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno. potvrda o vlasništvu vozila bit će dostavljena mjerodavnom tijelu u čijoj se evidenciji vozilo vodi. odnosno za vrijeme za koje im je vozačka dozvola oduzeta ili zadržana. odnosno da uporabi zimsku opremu. (2) Ovlaštena službena osoba odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa. (5) Ako vozač ne preuzme oduzetu potvrdu o vlasništvu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. (1) Ovlaštena službena osoba naredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je vozilo zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz članka 74. odnosno masu ili osovinsko opterećenje. ili na kojem je teret nepravilno smješten. odnosno masa premašuju najveće dopuštene dimenzije. (2) Ovlaštena osoba koja je isključila vozilo iz prometa vozaču će na licu mjesta privremeno oduzeti potvrdu o vlasništvu vozila. (3) Troškove premještaja vozila u svim slučajevima snosi vozač ili vlasnik vozila. a za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka oduzeti i registarske pločice. dužno je vozaču vratiti potvrdu o vlasništvu vozila čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. koja sadrži: naziv i sjedište tijela čija je ovlaštena osoba oduzela potvrdu o vlasništvu vozila i registarske pločice. Članak 230. (1) i (3) ovoga Zakona ne smiju u cestovnom prometu upravljati motornim vozilom za vrijeme trajanja zabrane. (1) Na izvanredni tehnički pregled uputit će se motorno ili priključno vozilo koje je isključeno iz prometa zbog tehničke neispravnosti ure aja za upravljanje ili ure aja za zaustavljanje. ime i prezime vozača i njegovu adresu. Članak 228. naziv tijela koje je izdalo potvrdu o vlasništvu vozila. Članak 229. (3) Mjerodavno tijelo čija je ovlaštena osoba privremeno oduzela potvrdu o vlasništvu vozila. ili kojim se bez dozvole prevozi teret čije dimenzije. Članak 231. (4) Ovlaštena osoba koja je privremeno oduzela potvrdu o vlasništvu vozila ili registarske pločice dužna je izdati vozaču potvrdu o tome. razlog oduzimanja. ili koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno. a najkasnije u roku od 24 sata nakon prestanka postojanja tih razloga. prema odredbama ovoga članka i članka 228. ime i prezime vlasnika i njegovu adresu. a registarske pločice dostaviti mjerodavnom tijelu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji u roku od tri dana. ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme dok je zimska oprema obvezna naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost ili da vozilo odveze do odre enoga mjesta gdje može otkloniti neispravnost. stavak (2) ovoga Zakona. (1) Ovlaštena osoba isključit će iz prometa vozilo koje nije registrirano ili koje nema propisane registarske pločice. cestu i mjesto oduzimanja. ovlaštena osoba isključit će vozilo iz prometa i oduzet će knjižicu vozila. odnosno nedovoljno osiguran. (3) Vozač odnosno vlasnik vozila isključenog iz prometa odgovoran je za čuvanje vozila od kra e ili drugih nezakonitih radnji prema vozilu.

stavak (1)).). vozilo za koje se opravdano sumnja da ima neispravan ure aj za spajanje vučnog i priključnog vozila. 6) ako ne osigura vozaču koji upravlja autobusom. opremu i ure aje za vozila proizvedene u inozemstvu suprotno odredbama članka 205. odnosno nakon prije enih 500 km puta (članak 201. objekata. KAZNENE ODREDBE Članak 232. Članak 233. 7) ako pušta u promet motorna i priključna vozila. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.00 KM kaznit će se za prekršaj poduzeće i druga pravna osoba.00 KM do 5. mjerodavno tijelo koje je uputilo vozilo na izvanredni tehnički pregled privremeno će oduzeti i zadržati knjižicu vozila dok se navedene neispravnosti ne otklone i dok se to ne potvrdi na novom tehničkom pregledu.00 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost: 1) ako ne održava javne ceste za siguran i nesmetan promet ili ne organizira i trajno nadzire stanje i održavanje javnih cesta. 3) ako ne uspostavi Centralni registar ili ako redovito ne dostavlja odgovarajuće podatke Centralnom registru (članak 10.00 KM do 1.). a knjižica se vozila ne vodi u evidenciji tijela čija je ovlaštena osoba oduzela knjižicu. . teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 20 tona.000. 4) ako postavlja posebne objekte na cesti suprotno odredbama članka 47.500 kg neprekidan jedanaestosatni odmor prije početka njegova radnog dana (članak 200. ure aje ili rezervene dijelove za vozila suprotno odredbama članka 6.000.000. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. rezervne dijelove.00 KM do 10. vozilo koje ispušnim plinovima ili na drugi način prekomjerno zaga uje zrak. kao i vozilo koje proizvodi prekomjernu buku. odnosno vlasnik vozila iz stavka (2) ovoga članka ne preuzme privremeno oduzetu i zadržanu knjižicu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. kada tijekom 24 sata prelazi više od 500 km. (3) Ukoliko vozač. 2) ako proizvodi. prometnih znakova i vještine upravljanja motornim vozilom. popravlja ili prepravlja vozila ili stavlja u promet vozila. a novčanom kaznom u iznosu od 1. o čemu izdaje potvrdu sukladno članku 230. zamjenu drugim vozačem najkasnije nakon devet sati upravljanja vozilom. održava. XI. potvrda o vlasništvu vozila bit će dostavljena mjerodavnom tijelu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji.000. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3. 5) ako ne osigura vozaču koji upravlja autobusom. (2) Ukoliko se u slučaju iz stavka (1) ovoga članka na izvanrednom tehničkom pregledu potvrde neispravnosti zbog kojih je vozilo upućeno na izvanredni tehnički pregled ili se ustanovi druga neispravnost za koju je propisano isključivanje iz prometa. (2) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500. 8) ako pojedinačno proizvodi.). (4) Bliže odredbe o sadržaju programa i načinu održavanja predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja prometnih propisa i programu i načinu provjere poznavanja prometnih propisa. izvršenju mjera sigurnosti i zaštitnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom pravilnikom propisuje ministar.oštećeno da se opravdano može zaključiti kako su na njemu oštećeni sklopovi i ure aji koji su bitni za sigurnost prometa.00 KM odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi. vozilo za koje se opravdano sumnja da ima neispravan ure aj za pogon na tekući plin.000. prometne signalizacije i opreme na cestama (članak 4. stavak (4) ovoga Zakona. preure uje ili popravlja u većem opsegu vozila na motorni pogon i priključna vozila suprotno odredbama članka 206.

st. ili preko najveće dopuštene mase. odnosno traktora s prikolicom suprotno odredbama članka 87. ili ako se njegovim vozilom prevozi teret koji nije raspore en ili pričvršćen na način odre en u članku 127. 4) ako naredi ili dopusti da se na njegovo vozilo ugrade ure aji za davanje posebnih znakova ili da se takvo vozilo uporabljuje u cestovnom prometu suprotno odredbama članka 126. stavak (3)). usljed umora.000. ili zasljepljuju sudionike u prometu.). ne izgra uje. 7) ako ne postavi ili ne održava prometne znakove na cesti tako da budu lako uočljivi danju i noću.)..000.00 KM kaznit će se za prekršaj poduzeće ili druga pravna osoba: 1) ako ne projektira. stupove ili druge slične predmete kojima se zaklanja ili smanjuje vidljivost postavljenih prometnih znakova. stavak (5). 14) ako ne obavijesti najbližu policijsku postaju o prijamu osobe ozlije ene u prometnoj nezgodi ili o smrti osobe ozlije ene u prometnoj nezgodi (članak 157. odnosno vozač-instruktor koji u organizmu ima alkohola ili pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola počne upravljati vozilom.). izgledom ili mjestom postavljanja oponašaju ili sliče nekom prometnom znaku.00 KM do 8. (1) i (2). znakove. bolesti. 5) ako naredi ili dopusti da se njegovo vozilo u cestovnom prometu optereti preko dopuštene nosivosti. nije u stanju sigurno upravljati vozilom (članak 173. ili preko dopuštenog osovinskog opterećenja. 16) ako naredi ili dopusti upravljanje vozilom vozaču za kojega se može zaključiti da. ili odvraćaju njihovu pozornost u mjeri koja može biti opasnom za sigurnost prometa (članak 133. 2) ako naredi ili dopusti da se njegovim vozilom na motorni pogon vuče priključno vozilo suprotno odredbama članka 81. 6) ako glede označavanja javnih cesta prometnim znakovima ne postupi prema odredbama članka 130. . bojom.(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1. 10) ako ne postavi odgovarajuće prometne znakove ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini (članak 145. 9) ako na javnoj cesti izvan naselja sa suvremenim kolnikom za promet u oba smjera na kojem postoje samo dva prometna traka te trakove ne odvoji odgovarajućom uzdužnom crtom na kolniku. a na magistralnoj cesti ne obilježi ih i rubnim crtama (članak 143. ne oprema i ne održava ceste tako da odgovaraju svojoj namjeni i sigurnosti prometa (članak 11.). 15) ako naredi ili dopusti da njegovim vozilom upravlja osoba koja nema pravo upravljanja motornim vozilom ili nema pravo upravljanja vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (članak 172.). ili preko mogućnosti koje dopuštaju svojstva ceste i tehničko-konstrukcijske mogućnosti vozila. 12) ako ne postavi ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih znakova na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini u slučajevima iz članka 150. 8) ako na javnoj cesti postavi ploče. teškog duševnog stanja ili uporabe opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje. 13) ako na cesti na kojoj su nastale zapreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojoj se izvode radovi ne postupi prema odredbama članka 151. ne dopuni ili ne zamijeni prometne znakove koji ne odgovaraju izmijenjenim uvjetima cestovnog prometa ili zahtjevima sigurnosti prometa (članak 131. 17) ako naredi ili dopusti da vozač. stavak (2)).. ili ako ne ukloni. ili koji svojim oblikom. svjetla. stavak (1)). 3) ako naredi ili dopusti vuču natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnoga vozila. 11) ako postupi suprotno odredbama članka 149. (1) i (2). st. odnosno podučavati kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom suprotno odredbama članka 174.

18) ako vozač autobusa ili teretnog motornog vozila ili skupa vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3.500 kg upravlja vozilom neprekidno dulje od četiri i pol sata (članak 199. stavak (1)); 19) ako u cestovnom prometu na uporabljuje vozilo koje ne ispunjava propisane uvjete glede dimenzija, ukupne mase ili osovinskog opterećenja ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje, ure aje za zaustavljanje, ure aje za spajanje vučnoga i priključnog vozila, tahograf i gume (članak 203. stavak (1)); 20) 21) 22) ako postupi suprotno odredbama članka 206; ako na vozilu koristi registarske pločice koje nisu izdane za to vozilo (članak 209. stavak (1)); ako naredi ili dopusti da vozač upravlja motornim vozilom u prometu suprotno odredbi članka 227;

23) ako naredi ili dopusti da u cestovnom prometu sudjeluje motorno ili priključno vozilo koje je upućeno na izvanredni tehnički pregled, a nije podvrgnuto tome pregledu (članak 231.); (2) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi. (3) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorna osoba u državnom tijelu. (4) Za prekršaje iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM i fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost vlastitim radom i sredstvima u obliku obrtničke djelatnosti. Članak 234. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poduzeće ili druga pravna osoba: 1) 2) postupi protivno odredbi članka 7.; ako ne postupi prema odredbama članka 20;

3) ako ne poduzima praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na cesti, kada je cesta uzročnikom prometnih nezgoda (članak 21. stavak (1)); 4) 5) ako ne postupi prema odredbama članka 22; ako ne postupi sukladno članku 23;

6) ako ostavi na cesti oštećena vozila, predmete ili tvari koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost prometa ili zaga uju okoliš (članak 26. stavak (1)); 7) ako naredi ili dopusti da u prometu na cesti sudjeluje vozilo za prijevoz djece koje nije označeno posebnim znakom (članak 30. stavak (5)); 8) ako na svoja motorna ili priključna vozila ne stavi propisanu oznaku o najvećoj dopuštenoj brzini kretanja za ta vozila (članak 46. stavak (3)); 9) 10) ako naredi ili dopusti vuču neispravnog vozila na motorni pogon suprotno odredbama članka 85. stavak (2); ako naredi ili dopusti prijevoz njegovim vozilom tereta suprotno odredbama članka 129;

11) ako ne osigura da teret na vozilu noću, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti, bude označen na način utvr en u članku 129; 12) ako ukloni ili ošteti prometni znak ili izmijeni značenje prometnog znaka (članak 132. stavak (2));

13) ako na autocesti, cesti rezerviranoj za promet motornih vozila, magistralnoj, regionalnoj i lokalnoj cesti znakove opasnosti i znakove izričitih naredaba ne prevuče reflektirajućim tvarima ili ih ne osvijetli vlastitim izvorom svjetlosti (članak 135.); 14) ako rubove kolnika na dijelu ceste kroz tunel, kao i vrhove pješačkih otoka, otoka za usmjeravanje prometa i druge objekte na kolniku koji noću nisu dovoljno osvijetljeni ne obilježi na način propisan u članku 141. st. (2) i (3); 15) ako prilikom izvo enja radova na cesti postavi branike koji nisu obojeni, odnosno osvijetljeni na način propisan u članku 151. stavak (3); 16) ako upravlja vozilom ili dopusti ili naredi da njegovim vozilom upravlja osoba koja nema pravo upravljati motornim vozilom ili nema pravo upravljati vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (članak 172. stavak (3)); 17) ako motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača podučava za praktično upravljanje vozilom ne označi posebnim pločicama (članak 183.); 18) izda me unarodnu vozačku dozvolu suprotno odredbi članka 192. stavak (3);

19) ako dopusti podučavanje kandidata za vozača motornog vozila iz praktičnog dijela poduke bez zdravstvenoga pregleda (članak 193. stavak (1)); 20) ako dopusti da njegovim vozilom upravlja osoba koja se nije podvrgnula nadzorno-zdravstvenome pregledu, odnosno upravlja vozilom a nije se podvrgnula nadzorno-zdravstvenom pregledu (čl. 195,196. i 197.); 21) ako naredi ili dopusti da njegovim motornim i priključnim vozilom u prometu upravlja vozač suprotno odredbama članka 200; 22) ako naredi ili dopusti da se u cestovnom prometu uporabljuje vozilo koje nema propisanu opremu ili ispravne propisane ure aje, osim ure aja za upravljanje, ure aja za zaustavljanje, ure aja za spajanje vučnoga ili priključnog vozila, tahograf i gume (članak 203.); 23) ako naredi ili dopusti da njegova neregistrirana motorna ili priključna vozila sudjeluju u cestovnom prometu (članak 207. stavak (1)); 24) ako naredi ili dopusti da njegova motorna ili priključna vozila sudjeluju u cestovnom prometu bez pokusnih pločica ili nakon isteka valjanosti pokusnih pločica (članak 207. st. (2) i (3)); 25) ako naredi ili dopusti da u cestovnom prometu sudjeluje njegovo motorno ili priključno vozilo nakon isteka valjanosti prometne dozvole ili potvrde o korištenju pokusnih pločica (članak 211.); 26) ako obavlja tehnički pregled suprotno odredbama članka 217.

(2) Za prekršaje iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM i fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost. (3) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorna osoba u poduzeću ili u drugoj pravnoj osobi. (4) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorna osoba u državnom tijelu. Članak 235. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM kaznit će se za prekršaj:

1) vozač koji ne zaustavi vozilo kada nai e na vozilo kojim se prevoze djeca dok je to vozilo zaustavljeno na kolniku radi ulaska ili izlaska djece (članak 30. stavak (4));

2)

vozač koji na cesti postupa suprotno odredbama članka 40. stavak (3);

3) vozač koji se vozilom na cesti u naselju kreće brzinom koja je za više od 30 km na sat veća od dopuštene brzine, odnosno vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dopuštene brzine (čl. 44. i 46. st. (1) i (2)); 4) vozač koji glede propuštanja vozila postupi suprotno odredbama članka 49;

5) vozač koji na mjestu na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znacima ne zaustavi vozilo na znak crvenoga svjetla (članak 51. stavak (1) točka 1)); 6) vozač koji nedopušteno pretječe s desne strane (članak 58. stavak (1));

7) vozač koji s lijeve strane pretječe vozilo koje je na kolniku zauzelo takav položaj i čiji vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo (članak 58. stavak (2)); 8) vozač koji s lijeve strane pretječe vozilo koje se kreće po tračnicama postavljenim na sredini kolnika ili ako ga pretječe s desne strane kad izme u toga vozila i desnoga ruba kolnika ne postoji prometni trak (članak 58. stavak (3)); 9) vozač koji povećava brzinu kretanja svojeg vozila dok ga drugo vozilo pretječe (članak 60. stavak (2));

10) vozač koji počne pretjecanje zaustavljene kolone vozila ili kolone vozila u kretanju (članak 61. stavak (1) točka 1)); 11) vozač koji počne pretjecanje ili obilaženje kad je vozač vozila koje se kreće iza njega počeo pretjecati (članak 61. stavak (1) točka 2)); 12) vozač koji počne pretjecanje kad je vozač vozila koje se na istom prometnom traku kreće ispred njega dao znak da namjerava pretjecati ili obilaziti (članak 61. stavak (1) točka 3)); 13) vozač koji počne pretjecanje kad prometni trak kojim namjerava to učiniti nije slobodan na dovoljnoj udaljenosti i time ugrozi ili ometa promet iz suprotnoga smjera (članak 61. stavak (1) točka 4)); 14) vozač koji počne pretjecanje ili obilaženje na prometnom traku koji je namijenjen kretanju vozila iz suprotnoga smjera ako nakon pretjecanja ili obilaženja ne može bez ometanja ili ugrožavanja drugih sudionika u prometu ponovno zauzeti položaj na prometnom traku kojim se kretao prije počinjanja pretjecanja ili obilaženja, kao i vozač koji počne pretjecanje na prometnom traku koji je namijenjen zaustavljanju vozila u nuždi (članak 61. stavak (1) toč. 5) i 6)); 15) vozač koji pretječe na prometnom traku koji je namijenjen prometu iz suprotnoga smjera ispred vrha prijevoja ceste ili u zavoju gdje je preglednost nedovoljna (članak 63.); 16) vozač koji pretječe drugo vozilo suprotno odredbama članka 64;

17) vozač koji pretječe vozilo koje je stalo ispred obilježenog pješačkog prijelaza radi propuštanja pješaka (članak 65.); 18) vozač koji ne zaustavi vozilo ispred obilježenog pješačkog prijelaza kad mu je danim znakom zabranjen prolaz (članak 111. stavak (1)); 19) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini ako je ure aj za zatvaranje spušten, ili ako se taj ure aj već počeo spuštati, ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znaci upozorenja da će se taj ure aj početi spuštati, odnosno da prugom nailazi vlak (članak 114.); 20) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem su postavljeni svjetlosni prometni znaci kada se pojavi crveno treptavo ili crveno neprekidno svjetlo (članak 115. stavak (1)); 21) vozač koji u cestovnom prometu uporabljuje vozilo suprotno odredbi članka 126. stavak (5);

22) osoba koja ukloni ili ošteti prometni znak ili opremu ceste ili izmijeni značenje prometnoga znaka (članak 132. stavak (2)); 23) osoba koja postupi suprotno odredbi članka 133;

24) sudionik u prometu koji ne postupa po zahtjevu izraženom s pomoću znaka ili prema naredbi ovlaštene osobe (članak 152. stavak (1)); 25) vozač koji upravlja vozilom pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje (članak 173.); 26) vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u cestovnom prometu ili vozač-instruktor dok podučava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom kod kojeg se utvrdi da količina alkohola u krvi premašuje 1g/kg (članak 174. stavak (2)); 27) vozač koji u cestovnom prometu upravlja motornim vozilom prije stjecanja prava upravljanja motornim vozilom (članak 184.); 28) vozač koji upravlja motornim vozilom one kategorije koja nije naznačena u njegovoj vozačkoj dozvoli (članak 185.); 29) vozač koji u cestovnom prometu upravlja vozilom koje ne ispunjava propisane uvjete glede dimenzija, ukupne mase ili osovinskog opterećenja ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje, ure aje za zaustavljanje, ure aje za spajanje vučnoga i priključnog vozila, tahograf, gume, ili nema tahograf, ili ako ga za vrijeme vožnje ne upali (članak 203. stavak (1)); 30) vozač koji sudjeluje u prometu neregistriranim vozilom (članak 207.)

31) vozač koji u cestovnom prometu upravlja motornim ili priključnim vozilom koje nije registrirano (članak 208. stavak (1)); 32) vozač koji u cestovnom prometu upravlja motornim ili priključnim vozilom nakon isteka valjanosti prometne dozvole ili potvrde o korištenju pokusnih pločica (članak 211. stavak 2.); 33) vozač ili vozač-instruktor koji odbije podvrgnuti se ispitivanju s pomoću odgovarajućih sredstava i ure aja ili stručnom pregledu radi provjere ima li alkohola u organizmu ili pokazuje li znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola, odnosno nalazi li se pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje (članak 220. st. (1) i (2)); 34) vozač koji u cestovnom prometu upravlja vozilom suprotno odredbi članka 227.

(2) Za prekršaje iz toč.: 1), 2), 3), 5), 10), 11), 13), 14), 15), 17), 18), 25), 26), 32) i 33) stavka (1) ovoga članka vozaču ili vozaču-instruktoru uz kaznu se izriče zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do četiri mjeseca a i za druge prekršaje iz stavka (1) ta se mjera može izreći u istome vremenu. (3) Za prekršaje iz stavka (1) ovoga članka kojim je izazvana prometna nezgoda - počinitelj se kažnjava novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.000,00 KM, a vozaču se uz kaznu izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do šest mjeseci. (4) Osim novčane kazne za prekršaje iz stavka (2) ovoga članka, vozaču ili vozaču-instruktoru odre uju se i dva kaznena boda, a za ostale prekršaje iz stavka (1) ovoga članka vozaču ili vozaču-instruktoru, osim novčane kazne, odre uje se i jedan kazneni bod. Članak 236. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 250,00 KM kaznit će se za prekršaj:

1) osoba koja na cesti ostavi oštećeno vozilo, predmete ili tvari koji mogu ometati ili ugroziti sigurnost prometa (članak 26. stavak (1));

2) vozač koji s kolnika ne ukloni predmete koji s vozila padnu na cestu i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na cestu (članak 26. stavak (3)); 3) vozač koji se s nesmanjenom brzinom kreće pokraj vozila javnoga prijevoza putnika ili pokraj autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu i time ugrozi osobe koje u to vozilo ulaze ili iz njega izlaze (članak 30. stavak (1)); 4) vozač koji namjerava na cesti obaviti neku radnju vozilom a prethodno se nije uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu ili za imovinu (članak 36.); 5) vozač koji se ne kreće desnom stranom kolnika u smjeru kretanja (članak 39. stavak (1)) ili koji vozilo u kretanju drži suprotno odredbama članka 39. stavak (2); 6) vozač koji na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera, na kome postoje najmanje četiri prometna traka, prelazi vozilom na kolnički trak namijenjen za promet vozila iz suprotnoga smjera (članak 40. stavak (1)); 7) vozač koji brzinu kretanja svojeg vozila ne prilagodi svojstvima i stanju ceste i drugim prometnim uvjetima, tako da vozilo ne može pravodobno zaustaviti pred zaprekom koju pod danim uvjetima može predvidjeti (članak 43. stavak (1)); 8) vozač koji se približava raskrižju tolikom brzinom da se ne može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrižju imaju prednost prolaza (članak 50. stavak (2)); 9) vozač koji pretječe ili obilazi kada, s obzirom na svojstva ceste i postojeće okolnosti na cesti u prometu ili na tehnička svojstva vozila, ugrožava druge sudionike u prometu (članak 58. stavak (2)); 10) osoba koja postupi suprotno odredbama članka 70. stavak (2);

11) vozač koji vozilom presiječe kolonu djece, vojnika, pogrebnu povorku ili drugu organiziranu povorku koja se kreće kolnikom (članak 80.); 12) 13) 14) vozač vozila na motorni pogon koji prilikom vuče priključnog vozila postupi suprotno odredbama članka 81; pješak, odnosno vodič ili gonič stoke koji postupi suprotno odredbi članka 92. stavak (1); gonič stoke koji ne nadzire stoku koja se kreće cestom (članak 104. stavak (1));

15) vozač koji u odnosu na pješaka koji je stupio ili stupa na obilježeni pješački prijelaz postupa suprotno odredbama članka 111. st. (2) i (3); 16) vozač koji se vozilom približava prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na način suprotan odredbama članka 113; 17) vozač motornog vozila koje vuče drugo motorno vozilo ako postupi suprotno odredbama članka 118. stavak (1) i članka 122; 18) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila pod pratnjom postupi suprotno odredbama članka 125;

19) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila s pravom prednosti prolaza postupi suprotno odredbama članka 126. st. od (1) do (4); 20) vozač koji vozilom prevozi teret kojim se ugrožava sigurnost sudionika u prometu ili nanosi šteta cesti ili objektima na cesti (članak 127. stavak (2) točka 1)); 21) vozač koji se vozilom kreće prometnim trakom na kojem je svjetlosnim prometnim znakom označeno da je zabranjen promet u smjeru u kojem se on kreće (članak 139. stavak (1)); 22) osoba koja je sudjelovala u prometnoj nezgodi ako postupi suprotno odredbama članka 154. stavak (1);

23) vozač koji na zahtjev ovlaštene službene osobe ne preveze osobu ozlije enu u prometnoj nezgodi do najbliže zdravstvene ustanove (članak 156. stavak (1)); 24) 25) vozač koji ne postupi prema odredbama članka 158. st. (2) i (3); vlasnik vozila koji svoje vozilo dade na upravljanje osobi iz članka 172. stavak (3);

26) vlasnik vozila koji ne podnese podatke o identitetu osobe kojoj je dao vozilo na upravljanje (članak 172. stavak (4)); 27) vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u cestovnom prometu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi veća od 0,3 g/kg do 1 g/kg (članak 174. stavak (2)); 28) 29) 30) vozač koji postupi suprotno odredbama članka 190. stavak (1); vlasnik vozila ako u roku od osam dana ne vrati registarske pločice mjerodavnome tijelu (članak 208. stavak (4)); vlasnik vozila koji postupi suprotno odredbama članka 208. stavak (5);

31) vozač koji u cestovnom prometu sudjeluje motornim ili priključnim vozilom koje je upućeno na tehnički pregled a nije podvrgnuto tome pregledu (članak 231.); (2) Ako je prekršajem iz stavka (1) ovoga članka izazvana izravna opasnost za drugoga sudionika u prometu ili prouzrokovana prometna nezgoda, počinitelj prekršaja kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda, a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila - može se izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. (3) Osim novčane kazne, za prekršaje iz stavka (1) ovoga članka vozaču se odre uju i jedan ili dva kaznena boda. Članak 237. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM kaznit će se za prekršaj:

1) vozač koji ne zaustavi vozilo iza vozila javnoga prijevoza putnika ili iza autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu kada osobe moraju prijeći preko prometnog traka ili biciklističkog traka kojim se njegovo vozilo kreće (članak 30. stavak (3)); 2) vozač koji mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila (članak 42. stavak (1));

3) vozač koji se vozilom na cesti u naselju kreće brzinom koja je za više od 20 do 30 km na sat veća od dopuštene brzine, odnosno vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je od 30 do 50 km na sat veća od dopuštene brzine (članak 44. i članak 46. st. (1) i (2)); 4) vozač koji na raskrižju skrene vozilom u smjeru označenom zelenom svijetlećom strelicom i pritom ometa promet vozila koja se kreću cestom na koju ulazi ili ne propusti pješake koji prelaze preko kolnika (članak 52. stavak (1)); 5) vozač koji u slučajevima iz članka 60. stavak (3) ne pomjeri svoje vozilo k desnom rubu kolnika, odnosno ne zaustavi vozilo na pogodnom mjestu; 6) vozač koji nakon izvršenog pretjecanja ili obilaženja vozilom ponovno ne zauzme položaj na prometnom traku kojim se do tada kretao (članak 62.); 7) vozač koji vozilom pretječe drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu ili koje prelazi pješački prijelaz (članak 65.); 8) vozač koji prije nego što napusti vozilo ne poduzme sve mjere kojima se sprečava da ono samo krene s mjesta na kojem je ostavljeno (članak 78.);

20) 21) vozač motornog vozila koji postupi suprotno odredbi članka 120. 19) vozač motornog vozila koji zaustavi vozilo na autocesti ili na autocesti obavlja polukružno okretanje vozilom iz jednog smjera prometa u suprotni smjer ili kretanje unatrag (članak 117. počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. st. st.). (1) i (2) i članak 122. 23) 24) 25) 26) 27) vozač koji upravlja vozilom koje je opterećeno suprotno odredbi članka 127. 12) vozač vozila na motorni pogon koji po magli ne uporabljuje propisana svjetla ili ako ta svjetla uporabljuje na način suprotan odredbama članka 95.).). 15) vozač motocikla i lakog motocikla i osobe koje se prevoze tim vozilom ako u prometu na cesti ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (članak 102. 14) vozač vozila na motorni pogon čija je najveća dopuštena masa veća od 3. st. 13) vozač koji ne drži potreban razmak kad se kreće iza drugoga vozila (članak 96. gonič stoke i vozač vozila koje se ne smatra motornim vozilom ili vozač motornog vozila koje ne može razviti brzinu od najmanje 40 km na sat ako se kreću autocestom ili cestom rezerviranom za promet motornih vozila ili brzom cestom (članak 116.00 do 200.00 KM. vozač koji teret na vozilu noću. od 2) do 5). vozač vozila na motorni pogon koji uporabljuje svjetla za označavanje vozila suprotno odredbama članka 94.9) 10) 11) vozač koji svojim vozilom noću vuče vozilo na motorni pogon suprotno odredbama članka 83.500 kg ili mu je duljina veća od sedam metara ako ne drži svoje vozilo na propisanom razmaku od istog takvog vozila ispred sebe (članak 97. (1) i (3)). . stavak (1)). 22) vozač vozila na motorni pogon koji za vrijeme kretanja kroz tunel ne drži upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste (članak 124. vozač koji postupa suprotno odredbama članka 186.500 kg ili autobusom upravlja neprekidno dulje od četiri i pol sata ili kad tijekom 24 sata upravlja dulje od devet sati (članak 199. vozač koji postupi suprotno odredbama članka 90. 16) pješak koji na obilježenom pješačkom prijelazu na kojem je promet pješaka reguliran svjetlosnim prometnim znacima za pješake ne postupi prema tim znacima (članak 109. stavak (1). vozač koji optereti vozilo kojim upravlja suprotno odredbama članka 127. 28) vozač koji teretnim motornim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 3. vozač koji vozilom na cesti kroz tunel izvodi radnje čije je izvo enje u tunelu zabranjeno (članak 123. ne označi na način iz članka 129. stavak (1)). vozač koji postupa suprotno odredbi članka 209. (2) Ako je prekršajem iz stavka (1) izazvana prometna nezgoda. st. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. 17) sudionik u prometu koji je prilikom prelaska preko željezničke pruge u istoj razini postupio suprotno odredbama članka 115. 18) pješak. 29) 30) vozač koji postupa suprotno odredbi članka 200.).odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda. (2) i (3). (1) i (3)). a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila . stavak (4).). stavak (2). vozač koji glede smještaja tereta na vozilu ili glede označavanja tereta postupi suprotno odredbama članka 128. (7) i (8). stavak (2) toč. st.

stavak (2).00 KM kaznit će se za prekršaj: vozač koji upravlja vozilom za prijevoz djece koje nije označeno posebnim znakom (članak 30. i 74. vozač bicikla. vozač motornog vozila koji pri vuči drugog motornog vozila postupi suprotno članku 81. 3) vozač vozila javnoga gradskog putničkog prijevoza. vozač koji vuče neispravno vozilo na motorni pogon suprotno odredbama članka 85. stavak (4).svjetla bijele boje. (2) i (3). stavak (3). ima na prednjoj strani svjetlosne. 20) vozač vozila na motorni pogon koji glede uporabe kratkih svjetala postupi suprotno odredbama članka 93. 21) 22) vozač bicikla. . 2) vozač koji ne omogući uključivanje u promet vozilu javnoga gradskog prijevoza putnika ili posebno označenom vozilu za prijevoz djece kad ta vozila izlaze sa stajališta (članak 31. vozaču se može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. stavak (1)). st. bicikla s motorom. (1) 1) Novčanom kaznom u iznosu od 40. stavak (2). suprotno odredbama članka 35. lakog motocikla ili motocikla koji postupi suprotno odredbama članka 100. 18) vozač koji vuče natovareno teretno motorno vozilo.). vozač koji pri zaustavljanju ili parkiranju vozila ne postupi prema odredbama članka 70. stavak (2)). kao i vozač posebno označenog vozila za prijevoz djece. 4) vozač koji prilikom upravljanja vozilom koristi mobilni telefon suprotno odredbama članka 33. 19) vozač koji pri vuči neispravnog vozila na motorni pogon postupi suprotno odredbama članka 89. svjetlosnosignalne i reflektirajuće ure aje ili tvari koja daju svjetla crvene boje. vozač koji u slučaju iz članka 60. stavak (1). Članak 238. lakog motocikla ili motocikla koji se ne kreće na način propisan u članku 99. bicikla s motorom. 9) vozač koji se vozilom ne kreće u obveznom smjeru označenom zelenim svjetlom u obliku zelene svijetleće strelice (članak 52. stavak (3)). koji prilikom uključivanja u promet sa stajališta postupi suprotno odredbi članka 31. 7) vozač koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo poveća brzinu kretanja na način da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe (članak 43.(3) Za prekršaj iz stavka (1) kojim je izazvana prometna nezgoda. stavak (5)). vozač koji pri pretjecanju ne drži svoje vozilo na potrebnom razmaku od vozila koje pretječe (članak 62. vozač koji zaustavi ili parkira svoje vozilo suprotno odredbama čl. odnosno traktor s priključnim vozilom suprotno odredbama članka 87. 8) vozač koji prilikom prolaza kroz raskrižje postupi suprotno odredbi članka 50. 5) vozač čije vozilo. 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) vozač koji obavlja mimoilaženje suprotno odredbama članka 55. a na stražnjoj strani . vozač koji vozilo zaustavljeno na kolniku ne označi posebnim znakom na način propisan u članku 77. stavak (1) ne pomjeri svoje vozilo k desnom rubu kolnika. 6) vozač koji prilikom znatnijeg smanjivanja brzine kretanja vozila postupi suprotno odredbi članka 42. 73. stavak (2).

Članak 239. 37) vozač koji ne označi vozilo posebnim znakom (članak 186. a kojima je na takvom prijelazu dopušten prolaz (članak 111.00 KM. osim ure aja za upravljanje. odnosno isključivanja s autoceste postupi suprotno odredbama članka 121.). tahografa i guma (članak 203. stavak (1)). bicikla s motorom. 33) vozač koji ne zaustavi svoje vozilo na posebnom traku za zaustavljanje vozila u nuždi i ne poduzme potrebne mjere da ga čim prije ukloni s kolnika autoceste ili ceste rezervirane za promet motornih vozila ili brze ceste (članak 117. stavak (1)). 32) vozač motornog vozila koji na cesti rezerviranoj za promet motornih vozila postupi suprotno odredbama članka 117. 38) vozač koji u prometu na cesti upravlja vozilom koje nema ispravne propisane ure aje i opremu. (3) Za prekršaj iz stavka (1) kojim je izazvana prometna nezgoda. (2) i (3). a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila . 30) pješak koji prilikom prelaženja preko kolnika na mjestu na kojem nije obilježeni pješački prijelaz ometa promet vozila (članak 110. zabrana ili obveza izraženih s pomoću postavljenih prometnih znakova. vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. 36) sudionik u prometu koji se ne pridržava ograničenja. (2) Ako je prekršajem iz stavka (1) izazvana prometna nezgoda. (1) i (3) i članka 118. stavak (1)). lakog motocikla ili motocikla koji prevozi drugu osobu suprotno odredbama članka 101. 120. 26) pješak koji se nepotrebno zadržava na kolniku ili se kreće kolnikom na način kojim se ometa ili sprečava promet vozila (članak 105. stavak (9)). osim prometnih znakova ograničenja brzine (članak 130.). počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. pješak koji na obilježenom pješačkom prijelazu postupi suprotno odredbama članka 109.).23) vozač bicikla. st. 34) vozač motornog vozila koji se na autocesti ne kreće krajnjim desnim prometnim trakom koji nije zakrčen vozilima u koloni (članak 119. 24) vozači bicikla i bicikla s motorom i osobe koje se prevoze tim vozilom ako u prometu na cesti ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (članak 102. 35) vozač motornog vozila koji prilikom uključivanja na autocestu.). 39) vozač motornog i priključnog vozila registriranog u stranoj zemlji ako nema valjanu prometnu dozvolu. .) 25) vozač zaprežnog vozila koji ne upravlja zaprežnim vozilom koje se kreće cestom ili koji zaprežno vozilo ostavi bez nadzora na cesti (članak 103. 27) pješak koji se cestom koja ima pločnik ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka kreće kolnikom (članak 106. 28) 29) pješak koji preko kolnika i biciklističke staze ili traka prelazi na način suprotan odredbama članka 108. stavak (4)). ure aja za zaustavljanje.00 KM do 200. i 122. stavak (2)). registarske pločice i me unarodnu oznaku zemlje registracije prema odredbama članka 212.odredit će mu se jedan kazneni bod. ure aja za spajanje vučnoga i priključnog vozila. 31) vozač koji ometa prolaz pješaka koji su stupili na obilježeni pješački prijelaz na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znacima ili znacima koje daje ovlaštena osoba. st. stavak (1) i čl.

13) 14) 15) 16) vozač koji izvodi mimoilaženje suprotno odredbama čl. ne propusti sve sudionike u prometu koji se kreću smjerom u kojem je promet otvoren. 18) 19) vozač vozila na motorni pogon koji svojim vozilom vuče drugo vozilo suprotno odredbama članka 81.). 11) vozač koji prilikom napuštanja raskrižja u slučaju iz članka 53. 17) osoba koja na zaustavljenom ili parkiranom vozilu otvara vrata i time ometa kretanje drugih sudionika u prometu ili ugrožava sigurnost prometa (članak 72. stavak (1).). 9) vozač koji u prometu na cesti upravlja vozilom na kojem nema propisanu oznaku najveće dopuštene brzine za to vozilo (članak 46.). odnosno stazu koja nije namijenjena za promet one vrste vozila kojoj to vozilo pripada (članak 38. 20) osoba koja upravlja neispravnim vozilom na motorni pogon koje se vuče s pomoću užeta ili krute veze ako nema odgovarajuću dozvolu (članak 86. stavak (2)). st. stavak (2). stavak (1)). 7) vozač koji smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da svojim vozilom pričinjava smetnje normalnom toku prometa (članak 43. 4) vozač koji prije obavljanja odre enih radnji vozilom ne obavijesti o svojoj namjeri druge sudionike u prometu (članak 37.. vozač koji izvodi obilaženje suprotno odredbama članka 59.). 22) vozač koji upravlja motornim vozilom bez upaljenog kratkog svjetla (članak 90.(1) Novčanom kaznom u iznosu od 30. (1) i (2)). 55. st. točka 1)) .00 KM kaznit će se za prekršaj: 1) osoba koja se prevozi vozilom ako na bilo koji način ometa vozača u upravljanju vozilom ili ako utječe na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje sigurnost prometa (članak 32. vozač koji prilikom vuče vozila na motorni pogon ne postupi na način propisan u članku 84. 10) vozač koji prilikom skretanja postupi suprotno odredbama članka 48. 8) vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je od 10 do 20 km na sat veća od dopuštene brzine (članak 44. vozač koji zaustavi ili parkira vozilo suprotno odredbama članka 71. 2) vozač ili druga osoba koja se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže sigurnosnim pojasom (članak 34. 3) vozač koji u putničkom automobilu prevozi dijete suprotno odredbi članka 34.). 5) vozač koji za kretanje svojeg vozila koristi cestu. i 56. 12) vozač kojemu je svjetlosnim prometnim znakom dopušten ulazak u raskrižje ako vozilom u e u raskrižje i ako je gustoća prometa takva da se na raskrižju mora zaustaviti i na taj način ometa ili onemogućuje promet drugim vozilima koja dolaze s bočnih kolnika (članak 54. stavak (3)). 21) vozač koji neispravno vozilo na motorni pogon vuče s pomoću užeta ako je razmak izme u vučnoga i vučenog vozila kraći od propisanog (članak 88. (3) i (4) i članak 46. vozač koji prilikom davanja zvučnih znakova upozorenja postupi suprotno odredbama članka 6. 6) vozač koji prilikom kretanja vozila unatrag postupi suprotno odredbama članka 41.). odnosno kolnik ili prometni trak..).

. a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila . i 107. 106. vozač koji postupi suprotno članku 112. Članak 243. stavak (1) i članak 212. vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. pokretanje i vo enje postupka za prekršaje i poduzimanje drugih mjera za provedbu ovoga Zakona obavljaju mjerodavna tijela. 30) ako vozač za vrijeme upravljanja motornim vozilom ne rabi pomagala koja su upisana u obrazac njegove vozačke dozvole (članak 172. 31) vozač-instruktor koji na cesti podučava kandidata za vozača na motornom vozilu koje nije označeno posebnim pločicama (članak 183. 26) pješak koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini ako je ure aj za zatvaranje prometa spušten. Članak 242.). 34) vozač koji kod sebe nema valjanu prometnu dozvolu za vozilo kojim upravlja ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštene osobe (članak 211. pješak koji se kolnikom kreće suprotno odredbama čl.23) 24) 25) gonič stoke koji stoku ne drži što bliže desnom rubu ceste (članak 104. 33) vozač koji kod sebe nema valjanu potvrdu za korištenje pokusnih pločica ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštene osobe (članak 211. stavak (1)). kantonima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.odredit će mu se jedan kazneni bod. odnosno da se prijelazu ceste preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće po tračnicama (članak 114. Članak 240. (3) Za prekršaj iz stavka (1) kojim je izazvana prometna nezgoda. odnosno izdavanje prekršajnog naloga obavlja ovlaštena osoba mjerodavnog tijela za poslove nadzora i reguliranja prometa na cestama u entitetima. 29) vozač koji kod sebe nema odgovarajuću valjanu vozačku dozvolu ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštene osobe (članak 172. 27) pješak koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem su postavljeni svjetlosni prometni znaci kad se pojavi crveno treptavo svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo (članak 115. Članak 241.00 KM do 150. Izricanje novčane kazne u iznosu do 50. 28) vozač koji u prometu na cesti upravlja motornim vozilom a njegovoj je vozačkoj dozvoli istekao rok valjanosti (član 172. stavak (2)). ili ako se daju svjetlosni i zvučni znaci koji upozoravaju da će se taj ure aj početi spuštati. stavak (2)). ili ako se taj ure aj već počeo spuštati. stav (1)). Provedbu ovoga Zakona. (2) Ako je prekršajem iz stavka (1) izazvana prometna nezgoda.).00 KM na licu mjesta. sukladno članku 2. stavak (1)). stavak (1)).). ovoga Zakona. Svi prihodi nastali primjenom ovog Zakona pripadaju mjerodavnim tijelima. 32) vozač motornog vozila koje nema propisani broj registarskih pločica ili na kojem su te pločice postavljene tako da se ne vide dobro ili nisu čitljive (članak 210. počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. stavak (5)).00 KM.

protiv vozača koji ima prebivalište u Bosni i Hercegovini a u stranoj zemlji počini prometni prekršaj. o posljedicama prometnih nezgoda. (3) Podatke iz evidencije predvi ene u stavku (1) ovoga članka mogu koristiti: sudbena tijela. (2) Zabrana korištenja inozemne vozačke dozvole je zabrana vozaču kojemu je izrečena da na teritoriju Bosne i Hercegovine upravlja motornim vozilom one kategorije ili onih kategorija na koje se zabrana odnosi. tijela koja vode prekršajni. vozač-instruktor se ne smije baviti podučavanjem kandidata za vozača u upravljanju motornim vozilom za vrijeme trajanja te zabrane. . uz uvjet da počinitelj prekršaja u odre enom roku. u Bosni i Hercegovini pokrenut će se prekršajni postupak ako to zahtijeva mjerodavno strano tijelo . Članak 249. Članak 247. tom se vozaču. (3) Izvršenje mjere iz stavka (2) ovoga članka ne može se odga ati. može odgoditi izvršenje zabrane upravljanja motornim vozilom. ne počini prekršaj za koji se može izreći ta zabrana.Ako je odlukom mjerodavnoga tijela zabranjeno vozaču-instruktoru upravljanje motornim vozilom. Članak 245. Uz uvjet reciprociteta. o motornim i priključnim vozilima i o vozačima motornih vozila vodi se evidencija prema mjestu prebivališta. zabranama i mjerama. ovoga Zakona. o zabranama upravljanja motornim vozilima. poduzeća. o zabranama i o mjerama iz stavka (2) ovoga članka vozačima motornih vozila i motornim vozilima vodi se kod mjerodavnoga tijela prema mjestu prebivališta. 25). obrazovne ustanove i nevladine organizacije koje se bave pitanjima sigurnosti cestovnog prometa. (1) Ako vozač koji ima inozemnu vozačku dozvolu na teritoriju Bosne i Hercegovine počini prekršaj za koji je ovim Zakonom predvi eno da se mora ili može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom. prema propisima te zemlje. policija. Članak 246. (1) Mjerodavno tijelo koje vodi prekršajni postupak. 32) i 33) članka 235. osim za prekršaj iz toč. (1) O izrečenim kaznama.a vozač za taj prekršaj može biti kažnjen na temelju ovoga Zakona ako za taj prekršaj nije bio kažnjen u zemlji u kojoj je prekršaj počinjen. Članak 244. koji ne može biti kraći od šest mjeseci ni dulji od jedne godine. odnosno administrativni postupak. zdravstvene ustanove. može izreći zabrana korištenja inozemne vozačke dozvole u istom trajanju. kao i poduzeća koja obavljaju javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe. (2) Mjerodavno tijelo koje izrekne kaznu ili zabranu upravljanja motornim vozilom ili drugu mjeru propisanu entitetskim i kantonalnim zakonom i zakonom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine dužno je o tomu obavijestiti tijelo koje vodi evidenciju o tim kaznama. umjesto zabrane upravljanja motornim vozilom. (4) Evidencija o izrečenim kaznama. sukladno entitetskom i kantonalnom propisu ili propisu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. (2) Odgo eno izvršenje zabrane iz stavka (1) opozvat će se ako počinitelj prekršaja u roku za koji je izvršenje odgo eno počini novi prekršaj za koji je propisano izricanje ili mogućnost izricanja zabrane upravljanja motornim vozilom. (1) Trajanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom računa se od dana upisa zaštitne mjere u vozačku dozvolu za onu kategoriju ili potkategoriju za koju je zabrana izrečena. državna tijela. 26). (2) Vrijeme provedeno na izdržavanju zatvorske kazne ne računa se u vrijeme trajanja zabrane upravljanja motornim vozilom. o prometnim nezgodama. Članak 248.

).).).). načinu obilježavanja radova i zapreka na cesti i znacima koje sudionicima u prometu daje ovlaštena osoba (članak 153. (2) Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se iz proračuna institucija Bosne i Hercegovine i me unarodnih obveza Bosne i Hercegovine.). (3) Članovi Vijeća imenuju se iz reda stručnjaka za područje cestovnog prometa. o načinu i uvjetima za dobivanje licencije za ispitivača (članak 179. o stjecanju zvanja instruktora vožnje (članak 181. osniva se Vijeće za sigurnost prometa (u daljnjem tekstu: Vijeće). prometne kulture i koordiniranja svih subjekata koji svojim djelovanjem mogu doprinijeti većoj sigurnosti prometa. odnosno skrbnik maloljetnika novčanom kaznom propisanom za počinjeni prekršaj ako je taj prekršaj počinjen kao posljedica propusta dužne skrbi o maloljetniku. VIJEĆE ZA SIGURNOST PROMETA Članak 251. 7) o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama. uz suglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. mjerodavnih ministarstava i tijela koja upravljaju cestama. XII. OVLASTI ZA DONOŠENJE PROPISA ZA PROVEDBU OVOGA ZAKONA Članak 252. (4) Broj članova.). način imenovanja predsjednika i članova Vijeća. XIII. kao i djelokrug. 3) 4) 5) 6) o vo enju evidencije o javnim cestama i objektima na njima (članak 13.).Ako maloljetnik izvrši radnju koja je ovim Zakonom utvr ena kao prekršaj. o postavljanju preventivnih izbočina (članak 47. . o prometu u zimskim uvjetima (članak 170. posvojitelj.). uredit će se propisom koji donosi ministar. njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stajališta sigurnosti prometa (članak 11. Ovlašćuje se ministar da sam ili u suradnji s odgovarajućim mjerodavnim tijelom donese bliže propise: 1) o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti (članak 6. osim ako nije bio u stanju spriječiti prekršaj.). o označavanju vozila kojima upravlja osoba s oštećenim udovima (članak 29. o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cesti (članak 144. o organiziranju poduke za podučavanje pružanja prve pomoći (članak 178.). kaznit će se roditelj. 2) o osnovnim uvjetima koje ceste. (1) Radi unapre enja prometno-obrazovnog rada. Vozač-instruktor pod čijim se nadzorom kandidat za vozača podučava u upravljanju motornim vozilom u prometu na cesti kaznit će se za prekršaj koji počini kandidat za vozača.). 8) 9) 10) 11) 12) o obliku i sadržaju obrasca europskog izvješća o prometnoj nezgodi (članak 158.). Članak 250.

(2) Kandidati za vozača motornih vozila koji su poduku započeli sukladno zakonodavstvu koje je bilo na snazi u vrijeme početka poduke završit će poduku sukladno istome zakonodavstvu.bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorije A i potkategorije A1. produljenja valjanosti i zamjene vozačke dozvole i inozemne vozačke dozvole i o načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama (članak 187.bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija BE. o ure ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ure aji i oprema u prometu na cestama (članak 203. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 253. 21) o postupku registracije i izdavanja prometne dozvole i knjižice vozila. o posebnom znaku za osobe koje prvi puta steknu vozačku dozvolu (članak 186.). o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama. kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorije i potkategorije u vozačku dozvolu. o postupku i načinu izdavanja. C i D i potkategorija B1. kao i o obrascu individualne nadzorne knjižice i naputku za njezinu popunu (članak 202.). 19) o dimenzijama. 4) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije D . Članak 254. sadržaju. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. obliku i boji.13) 14) o podučavanju vozača motornih vozila (članak 183. XIV.). odmoru za vozače i načinu rada udvojenih posada u vozilima u opsegu koji utječe na sigurno upravljanje motornim vozilom.).). ovoga Zakona bit će doneseni u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i C i potkategorija B1 i C1. postupku i načinu izdavanja.bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i BE i potkategorije B1. Propisi iz članka 252. koja je vrijedila uz kategoriju C .). vrsti i kvaliteti materijala registarskih pločica (članak 215. C1 i D1. imaju pravo upravljati motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije. CE i DE i potkategorija C1E i D1E. 2) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije B . 15) o obrascu vozačke dozvole. tako da: 1) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije A . sukladno zakonodavstvu koje je na snazi u Bosni i Hercegovini. 22) o tehničkim pregledima i uvjetima koje moraju ispuniti organizacije za obavljanje tehničkih pregleda (članak 219. o načinu davanja ovlasti automoto klubovima/savezima i auto-moto društvima i o načinu vo enja evidencije o izdanim vozačkim dozvolama (članak 192. 17) o zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila (članak 198. 18) o ukupnome trajanju upravljanja vozilom. (1) Vozačima koji.).bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B.). 16) o obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole.). .). 5) vozačima koji imaju pravo upravljati priključnim vozilom kategorije E. 3) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije C . 20) o homologaciji vozila i dijelova (članak 205.

(1) Mjerodavno tijelo uskladit će zakone iz svoje mjerodavnosti s ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.Članak 255. (2) Ovaj Zakon bit će objavljen i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Članak 256. r. godine Sarajevo Predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamentarne skupštine BiH dr. . (1) Ovaj Zakon stupa na snagu osam dana od dana objave u “Službenom glasniku BiH”. a primjenjivat će se nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu. piri Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Pamuk. prosinca 2005. (2) Mjerodavno tijelo uredit će sva pitanja iz svoje mjerodavnosti utvr ena ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. PSBiH broj 262/05 22. Mustafa Pamuk v. r. pirić. Nikola Špiri v.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful