Godina X Utorak, 31. januara 2006.

godine

Broj/Broj /

6

Godina X Utorak, 31. januara/sije~nja 2006. godine

ISSN 1512-7508 - srpski jezik ISSN 1512-7486 - bosanski jezik ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE 47
Na osnovu člana IV 4 a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 21. decembra 2005. godine, i na 52. sjednici Doma naroda, održanoj 22. decembra 2005. godine, usvojila je

ZAKON
O OSNOVIMA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI I - OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom utvr uju se: osnovni principi me usobnih odnosa i ponašanja učesnika u saobraćaju i drugih subjekata u saobraćaju, osnovni uslovi koje moraju da zadovolje putevi u pogledu bezbjednosti saobraćaja na putevima, vo enje Centralnog registra vozača i vozila, pravila saobraćaja na putevima, sistem saobraćajnih znakova i znakova koje daju ovlašćena lica, dužnosti u slučaju saobraćajne nesreće, osposobljavanje kandidata za vozača, uslovi za sticanje prava na upravljanje motornim vozilima, polaganje vozačkih ispita, uslovi za ure aje i opremu vozila, dimenzije, ukupna masa i osovinsko opterećenje vozila, osnovni uslovi koje moraju da zadovoljavaju vozila u saobraćaju, rad strukovnih organizacija u Bosni i Hercegovini, te druga pitanja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima koja su jedinstvena za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine. Član 2. Organi Bosne i Hercegovine, entitetski i kantonalni organi i organi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i organi lokalne samouprave i lokalne uprave u gradovima i opštinama (u daljnjem tekstu: nadležni organi) obezbijediće sprovo enje ovog zakona i u okviru svoje nadležnosti donosiće propise i preduzimaće druge potrebne mjere za njegovo dosljedno sprovo enje. Član 3. (1) Učesnici u saobraćaju dužni su da poštuju odredbe ovog zakona i druge propise iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima, razvijaju humane odnose me u ljudima radi zaštite zdravlja i života drugih lica, a naročito djece, invalida, starih i nemoćnih lica, i staraju se o zaštiti životne sredine.

(2)

Učesnici u saobraćaju ne smiju da ometaju saobraćaj, oštećuju put, objekte i opremu na putu. Član 4.

(1) Putevi namijenjeni za saobraćaj moraju da budu izgra eni za bezbjedan i nesmetan saobraćaj i da odgovaraju osnovnim uslovima propisanim ovim zakonom, a preduzeća i javne službe koje održavaju javne puteve ili im je povjereno održavanje javnih puteva moraju da ih održavaju tako da na njima u svim uslovima može da se odvija bezbjedan i nesmetan saobraćaj. (2) Preduzeća, javne službe i drugi organi koji se brinu o putevima i održavaju ih dužni su da organizuju i trajno kontrolišu stanje i održavanje javnih puteva, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme na putevima radi bezbjednog i nesmetanog saobraćaja. (3) Preduzeća i javne službe iz stava (1) ovog člana dužni su da blagovremeno otklanjaju sve nedostatke usljed kojih na odre enim mjestima dolazi do saobraćajnih nesreća. (4) U slučaju pretrpljene štete usljed neodgovarajućeg održavanja javnih puteva, povjerilac se namiruje u skladu sa Zakonom o putevima. Član 5. Preduzeća, obrazovne organizacije, ustanove i druga pravna ili fizička lica koja školuju ili obučavaju kandidate za vozače motornih vozila dužni su da izvode obuku na način koji će obezbijediti da kandidati nauče i usvoje pravila saobraćaja i etiku u saobraćaju, ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za bezbjedno učestvovanje u saobraćaju na putevima. Član 6. (1) Preduzeća, ustanove i druga pravna ili fizička lica, kada proizvode, održavaju, popravljaju ili prepravljaju vozila i puštaju u saobraćaj vozila, ure aje, rezervne dijelove i opremu za vozila, dužni su da vozila, ure aje, dijelove i opremu proizvode, puštaju u saobraćaj, održavaju, odnosno popravljaju prema uslovima propisanim za bezbjedno učestvovanje vozila u saobraćaju na putevima. (2) Pojedinačno proizvedena, prepravljana ili u većem obimu popravljana vozila prije puštanja u saobraćaj moraju da budu certifikovana u ovlašćenoj organizaciji koja obavlja certifikovanje vozila. (3) Bliže odredbe o načinu i postupku certifikovanja i uslovima koje moraju da ispunjavaju organizacije za certifikovanje vozila pravilnikom propisuje ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar), u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. Član 7. Preduzeća, ustanove, pravna ili fizička lica i drugi organi koji posjeduju vlastita vozila dužni su da se brinu o tome da vozači njihovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge uslove za bezbjedno upravljanje vozilima i da obezbijede da njihova vozila budu ispravna, te da imaju propisane ure aje i opremu. Član 8. (1) Saobraćaj na javnom putu može da se ograniči ili zabrani samo kada je to neophodno radi: sprečavanja ili otklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju, sprečavanja oštećenja javnog puta ili izvo enja radova na javnom putu. (2) Postupak i uslove za ograničenje i zabranu iz stava (1) ovog člana utvrdiće nadležni organi, u skladu s važećim propisima. Član 9. Pojedini izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeća značenja: 1) autobus je motorno vozilo namijenjeno za prevoz lica koje, osim sjedišta za vozača, ima više od osam sjedišta;

2) autoput je javni put posebno izgra en i namijenjen isključivo za saobraćaj motornih vozila, koji je kao autoput označen propisanim saobraćajnim znakom, koji ima dvije fizički odvojene kolovozne trake za saobraćaj iz suprotnih smjerova, sa po najmanje dvije saobraćajne trake i trakom za prinudno zaustavljanje vozila, bez ukrštanja s poprečnim putevima i željezničkim ili tramvajskim prugama u istom nivou i u čiji saobraćaj može da se uključi, odnosno isključi samo odre enim i posebno izgra enim priključnim javnim putevima na odgovarajuću kolovoznu traku autoputa; 3) bicikl je vozilo koje ima najmanje dva točka i koje se pokreće isključivo snagom vozača;

4) bicikl sa motorom je vozilo na motorni pogon sa dva ili tri točka, čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ i koje na ravnom putu ne može da razvije brzinu veću od 50 km na čas; 5) laki motocikl je vozilo na motorni pogon s dva ili tri točka, čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³ a snaga motora ne prelazi 11 kNJ; 6) biciklistička staza je izgra ena saobraćajna površina namijenjena za saobraćaj bicikala i lakih motocikala s motorom, koja se proteže uzduž kolovoza i koja je od njega odvojena i obilježena propisanim saobraćajnim znakom; 7) biciklistička traka je dio kolovoza namijenjen za saobraćaj bicikala i bicikala sa motorom, koja se proteže uzduž kolovoza i koja je označena uzdužnom linijom na kolovozu; 8) brzi put je javni put namijenjen za saobraćaj isključivo motornih vozila, s jednom ili dvije razdvojene kolovozne trake, koji ima sve raskrsnice u dva ili više nivoa s poprečnim putevima i drugim saobraćajnicama (željezničkim ili tramvajskim prugama), u pravilu, nema zaustavnih traka i koji je kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom; 9) 10) Centralni registar je evidencija o svim vozačima i vozilima; put je svaki javni put i nekategorisani put na kojem se odvija saobraćaj;

11) put rezervisan za saobraćaj motornih vozila je javni put po kojem mogu da saobraćaju samo motorna vozila i koji je kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom; 12) strana vozačka dozvola je vozačka dozvola i me unarodna vozačka dozvola koju je izdao nadležni organ strane države; 13) javni put je površina od opšteg značaja za saobraćaj, koju svako može slobodno da koristi pod uslovima odre enim zakonom i koju je nadležni organ proglasio javnim putem, kao i ulica u naselju; 14) kolona je niz od najmanje tri vozila (osim bicikla,traktora, radne mašine i zaprežnog vozila) koja su zaustavljena na putu, ili se na bliskom me usobnom rastojanju kreću istom saobraćajnom trakom u istom smjeru, pri čemu su brzina kretanja vozila i postupanja vozača me usobno uslovljeni i izme u kojih, bez ometanja, ne može da u e drugo vozilo; 15) kolovoz je dio površine puta namijenjen prvenstveno za saobraćaj vozila;

16) kolovozna traka je uzdužni dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila u jednom smjeru s jednom ili više saobraćajnih traka; 17) kombinovano vozilo je motorno vozilo namijenjeno za prevoz lica i tereta, čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg; 18) laka prikolica je priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg;

19) laki tricikl ili četvorocikl je motorno vozilo s tri odnosno četiri točka, koje na ravnom putu može da razvije brzinu veću od 45 km na čas, čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 350 kg a snaga motora ne prelazi 4 kNJ; 20) licenca je javna isprava koju je izdao nadležan organ i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova i osposobljenosti za obavljanje odre enih poslova iz oblasti bezbjednosti saobraćaja;

21) lokalni put je javni put koji povezuje naselja na teritoriji opštine, ili koji je značajan za saobraćaj na teritoriji opštine; 22) magistralni put je javni put koji povezuje veće gradove i važnija privredna područja u Bosni i Hercegovini i koji se nadovezuje na mrežu odgovarajuće kategorije puteva sa susjednim državama; 23) manja materijalna šteta je šteta u saobraćajnoj nesreći nastala na vozilu na kojem nisu oštećeni vitalni dijelovi i sklopovi i koje može samostalno da se kreće na putu; 24) masa vozila je masa praznog vozila s punim rezervoarom goriva i priborom i opremom predvi enim za vozilo;

25) me unarodna vozačka dozvola je javna isprava koju izdaje ovlašćena organizacija na osnovu nacionalne vozačke dozvole te države; 26) mimoilaženje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se po istom kolovozu kreće iz suprotnog smjera;

27) motocikl je motorno vozilo s dva točka, s bočnom prikolicom ili bez nje, kao i motorno vozilo na tri točka, ako njegova masa nije veća od 400 kg; 28) motokultivator je vozilo na motorni pogon s jednom ili dvije osovine i pogonskim motorom do 12 kNJ, konstruisano da vuče, potiskuje ili nosi oru a za razne poljoprivredne radove; 29) mijenjanje saobraćajne trake je prelaženje vozilom iz jedne u drugu saobraćajnu traku za saobraćaj u istom smjeru radi prestrojavanja ili dozvoljenog bržeg kretanja; 30) motorno vozilo je vozilo na motorni pogon koje je prvenstveno namijenjeno za prevoz lica ili tereta na putevima ili koje služi za vuču priključnih vozila namijenjenih za prevoz lica ili tereta, osim vozila za prevoz lica ili tereta koja se kreću po šinama, lakih motocikala, traktora i drugih vozila na motorni pogon koja nisu prvenstveno namijenjena za prevoz lica ili tereta; 31) najveća dozvoljena masa je masa vozila zajedno s njegovom nosivošću;

32) naselje je prostor na kojem se redovi ili grupe zgrada nalaze s jedne ili s obje strane puta dajući mu izgled ulice, čije granice odre uje nadležni organ saobraćajnim znakovima za obilježavanje naseljenih mjesta; 33) nekategorisani put je površina koja se koristi za saobraćaj po ma kom osnovu i koji je dostupan većem broju raznih korisnika (seoski, poljski i šumski putevi, putevi na nasipima za odbranu od poplava, prostori oko benzinskih pumpi, parkirališta i sl.); 34) nosivost je dozvoljena masa do koje vozilo smije da se optereti prema deklaraciji proizvo ača vozila;

35) obilaženje je prolaženje vozilom pored zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće; 36) obilježeni pješački prelaz je dio površine kolovoza namijenjen za prelaženje pješaka preko kolovoza, označen oznakama na kolovozu i odgovarajućim saobraćajnim znakom; 37) organ nadležan za je organ nadležan za odre ene poslove utvr en Ustavom i zakonom Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine; 38) osovinsko opterećenje je dio ukupne mase kojim osovina vozila opterećuje kolovoz na putu u stanju mirovanja vozila; 39) parkiranje vozila je prekid kretanja vozila duži od pet minuta osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj; 40) pješačka zona je ure ena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka, u kojoj je dozvoljeno kretanje motornih vozila s posebnim odobrenjem;

52) priključno vozilo je vozilo namijenjeno da bude vučeno vozilom na motorni pogon. okretanjem. kad su u vozilu putnici. njegove tehničke i druge karakteristike. i to na način koji ne primorava vozača drugog vozila da naglo mijenja pravac ili brzinu kretanja. niti se prevozi u vozilu ili na vozilu. ili ulaze u vozilo i izlaze iz vozila javnog saobraćaja. 45) potvrda o registraciji je javni dokument koji za registrovano vozilo izdaje nadležni organ. konstruisano tako da se svojim prednjim dijelom oslanja na vučno vozilo. 56) saobraćajna nesreća je nesreća na putu u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno ili više lica poginulo ili povrije eno ili je izazvana materijalna šteta.41) pješačko ostrvo je uzdignuta ili na drugi način obilježena površina koja se nalazi na kolovozu i koja je odre ena za privremeno zadržavanje pješaka koji prelaze preko kolovoza. 42) pješak je lice koje učestvuje u saobraćaju a ne upravlja vozilom. 43) polukružno okretanje je okretanje vozila za 180 stepeni u odnosu na dotadašnji smjer kretanja. skijama. njegove tehničke i druge osobine i karakteristike. 57) saobraćajna traka je obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolovoza čija je širina dovoljna za nesmetan saobraćaj jednog reda vozila. radi uključenja u suprotni saobraćajni tok. 48) saobraćajna dozvola je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuju vlasništvo odre enog vozila. osim sjedišta za vozača. smanjivanjem brzine kretanja ili prekidanjem radnje koju izvodi vozilom. ručna kolica. sankama ili se vozi na koturaljkama. bilo da je konstruisano kao prikolica ili kao poluprikolica. bicikl. ima najviše osam sjedišta. 47) preticanje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se kreće u istoj saobraćajnoj traci i u istom smjeru. 53) saobraćajna traka za vozila javnog gradskog prevoza je obilježeni uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila javnog gradskog prevoza putnika. 50) posebni objekat na putu je oprema na putu postavljena radi smanjenja brzine kretanja vozila na mjestima gdje je posebno ugrožena bezbjednost učesnika u saobraćaju. 49) potvrda o vlasništvu vozila je javni dokumenat koji je izdao nadležni organ i kojim se dokazuju vlasništvo odre enog vozila. zaustavljanjem i sl. ako se pri tome kreće brzinom čovječijeg hoda. 46) preglednost podrazumijeva prostor koji učesnik u drumskom saobraćaju može da vidi s mjesta na kojem se nalazi. 51) prestrojavanje je zauzimanje takvog položaja vozilom na saobraćajnoj traci i na takvoj udaljenosti od raskrsnice ili drugog mjesta na putu iz kojeg na bezbjedan način može da se izvede sljedeća dopuštena radnja vozilom (skretanjem.). 58) saobraćajna traka za prinudno zaustavljanje vozila je obilježeni uzdužni dio kolovoza na autoputevima i na odre enim mjestima na putevima višeg ranga. 44) poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine. kao i u tunelima i galerijama. lice koje vlastitom snagom gura ili vuče vozilo. . kao i lice koje klizi klizaljkama. 59) saobraćajna traka za spora vozila je uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila koja sporom vožnjom smanjuju odvijanje saobraćaja. lice u pokretnoj stolici za nemoćna lica koju pokreće vlastitom snagom ili snagom motora. bicikl sa motorom ili pokretna kolica za nemoćna lica. 54) propuštanje vozila je radnja koju je u odre enim slučajevima vozač dužan da izvrši zaustavljanjem vozila. dječije prevozno sredstvo. 55) putnički automobil je motorno vozilo namijenjeno za prevoz lica koje.

uključujući i masu lica koja se nalaze u vozilu. 61) saobraćajna traka za usporavanje je dio kolovoza namijenjen za isključivanje vozila iz saobraćaja na putu. 79) vozač je lice koje na putu upravlja vozilom. odnosno od najmanje 100 m u naselju. . 68) stajalište je dio površine puta namijenjen za zaustavljanje autobusa. 77) ukupna masa je masa vozila zajedno sa masom tereta koji se prevozi na vozilu. 69) 70) stiker naljepnica je dokaz o registrovanju vozila. namijenjeno za javni prevoz putnika i koje je. zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika. koje po konstrukcionim osobinama ne može da razvije brzinu veću od 30 km na sat. trolejbusa ili tramvaja radi ulaska i izlaska putnika i koje je obilježeno saobraćajnim znakom. 65) u saradnji s nadležnim organom znači da je organ koji donosi podzakonski akt obavezan da obezbijedi učestvovanje u izradi ili davanju mišljenja nadležnog organa o podzakonskom aktu. čija je radna zapremina motora veća od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 550 kg a snaga motora ne prelazi 15 kNJ. koje tjera. vezano za električni vod. koje na ravnom putu može da razvije brzinu veću od 50 km na čas. ako je ono pridodato vozilu. koja nije u istom nivou s kolovozom puta. 71) traktor je vozilo na motorni pogon konstruisano da vuče. 66) skup vozila čine vozilo na motorni pogon i priključna vozila koja u saobraćaju na putevima učestvuju kao cjelina. odnosno drugih prilaznih puteva s objekata pored puteva. 75) tricikl ili četvorocikl je motorno vozilo s tri. odnosno četiri točka. kao i šira saobraćajna površina koja nastaje ukrštanjem. 78) ulica je dio puta u naseljenom mjestu. teretno vozilo je svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prevoz tereta. 74) trotoar je posebno ure ena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka. 62) radna mašina je vozilo na motorni pogon namijenjeno za vršenje odre enih radova vlastitim ure ajima i opremom. potiskuje ili nosi izmjenjiva oru a. ili je od kolovoza odvojena na drugi način. kao i pješak ili lice koje svoje poslove i radne zadatke obavlja na putu. ima kontakt s električnim provodnikom. radi napajanja motora električnom energijom. odnosno da služi za pogon takvih oru a ili za vuču priključnih vozila. 73) trolejbus je motorno vozilo namijenjeno za javni prevoz putnika koje. osim sjedišta za vozača. 63) raskrsnica je površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju dva puta ili više puteva. 67) smanjena vidljivost postoji kada. vodi ili jaše životinju koja se kreće po putu. vozač ne može jasno da uoči druge učesnike u saobraćaju na udaljenosti od najmanje 200 m na putu izvan naselja. radi napajanja motora električnom energijom. kao i masu priključnog vozila sa teretom. 72) tramvaj je vozilo na šinama s električnim pogonom. 64) regionalni put je javni put koji povezuje važnija privredna područja u Bosni i Hercegovini i koji obezbje uje najracionalniju vezu izme u opština. pored koje se najmanje sa jedne strane nalaze redovi kuća ili grupe zgrada. ili se nalazi u vozilu ili na vozilu.60) saobraćajna traka za ubrzavanje je dio kolovoza namijenjen za uključivanje vozila u saobraćaj sa sporednog puta. 76) učesnik u saobraćaju je lice koje u saobraćaju na putu upravlja vozilom. ima više od osam sjedišta i koje. odnosno spajanjem puteva. sa trotoarom i ivičnjakom.

(1) Radi povećanja efikasnosti u sprovo enju ovog zakona i ispunjavanja uslova i obaveza na me unarodnom planu. njihovi pojedini dijelovi i objekti na njima mogu da se puste u saobraćaj tek nakon što se utvrdi da ispunjavaju propisane tehničke normative u pogledu bezbjednosti saobraćaja. 86) zona smirenog saobraćaja je područje u naselju. u saradnji sa nadležnim organom. objekti za potrebe puta. 83) zaprežno vozilo je vozilo koje vuče upregnuta životinja. čine magistralni. izgra ivati. kao osnov na kojem se odvija saobraćaj. regionalni i lokalni putevi. 84) zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do pet minuta. osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj. (1) Putevi. Odgovarajućim podzakonskim aktom bliže će se urediti vo enje Centralnog registra. u kojem vozila ne smiju da se kreću brzinom većom od brzine hoda pješaka zbog dozvoljenog kretanja pješaka i dječije igre. (1) Mrežu javnih puteva. (3) Bliže odredbe o načinu vo enja evidencije o javnim putevima i objektima na njima pravilnikom propisuje ministar u saradnji sa nadležnim organom. (2) (3) Organi koji vode evidenciju dužni su da redovno dostavljaju odgovarajuće podatke Centralnom registru.PUTEVI Član 11. Član 12. Javni put čine: donji i gornji stroj puta. državne institucije nadležne za vo enje centralnih evidencija uspostaviće Centralni registar. a javni put izvan naselja i zemljišni pojas s obje strane puta širine najmanje jedam metar. Član 10. moraju se projektovati. pa i kad na priključku na javni put ima izgra en kolovoz. Član 13. 85) zemljani put je put bez izgra enog kolovoza i kolovoznog zastora. kao i ulice u naseljima i gradovima. njihovi elementi i objekti na njima moraju da ispunjavaju sa gledišta bezbjednosti saobraćaja pravilnikom propisuje ministar. osim pokretnih stolica s motorom za nemoćna lica i vozila koja se kreću po šinama. saobraćajni znakovi i oprema. obilježeno propisanim saobraćajnim znakom. (2) Bliže odredbe o osnovnim uslovima koje putevi. opremati i održavati tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima bezbjednosti saobraćaja. osim pokretnih stolica bez motora za nemoćna lica i dječijih prevoznih sredstava. zavisno od njihovog društvenog i privrednog značaja.80) vozačka dozvola je javna isprava koju je izdao nadležni državni organ i kojom se dokazuje pravo upravljanja odre enom kategorijom ili vrstom vozila. računajući od krajnje . Javni putevi. (2) O javnim putevima i objektima na njima vodi se evidencija. 81) vozilo je svako prevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po putu. Član 14. II . 82) vozilo na motorni pogon je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora. drumski gra evinski objekti.

osim lokalnih. magistralnog i regionalnog od 10 metara i lokalnog puta . (1) Na mostovima. galerijama i drugim objektima na javnom putu širina kolovoza ne smije da bude manja od širine kolovoza na javnom putu. prije početka izvo enja radova dužni su da obezbijede mjesto na kojem se radovi izvode i da za vrijeme trajanja radova organizuju bezbjedan saobraćaj na mjestu izvo enja radova. i to pored autoputa i puta rezervisanog za saobraćaj motornih vozila na razdaljini od najmanje 12 metara. . 5 tona po osovini. prodavati proizvode i sl. i vazdušni prostor iznad kolovoza u visini od sedam metara. (1) Javni putevi moraju da imaju najmanje dvije saobraćajne trake i dvije ivične trake ili ivičnjake u ravni kolovoza. saobraćajne znakove.3 metra. (2) Izuzetno od odredaba stava (1) ovog člana. a ulica samo jednu saobraćajnu traku bez proširenja. u tunelima. saditi sadnice ili postavljati predmete kojima se umanjuje preglednost puteva i željezničke pruge s kojom se put ukršta u istom nivou. mora da se obezbijedi da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 11. Član 16. Iznad kolovoza javnog puta mora da postoji slobodan prostor u visini od najmanje 4. (1) Javni putevi moraju da budu osposobljeni da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 10 tona po osovini. (3) Projektovanjem i gradnjom novih javnih puteva. Preduzeća i drugi subjekti koji izvode radove na javnom putu. Član 17. Član 19. (2) Izuzetno od odredaba stava (1) ovog člana. moraju da budu izgra eni tako da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje šest tona. sredstva za rad. ili obavljati bilo kakve radnje koje bi mogle da ugrožavaju ili ometaju saobraćaj na javnom putu ili oštećuju javni put i objekte na njemu. (2) Autobuska stajališta na javnom putu izvan naselja. računajući od krajnje tačke poprečnog profila. (2) Na javnom putu i njegovom zaštitnom pojasu zabranjeno je podizati spomenike i postavljati druga spomenobilježja. (3) U zaštitnom pojasu javnog puta van naselja mogu se postavljati natpisi za reklame. ima odgovarajuće proširenje. Član 20. na rastojanju od najviše 500 m. te da poslije završetka radova uklone s javnog puta ostatke materijala. lokalni put može da ima samo jednu saobraćajnu traku s tim što. kao i preglednost na raskrsnici. kao i na dijelu magistralnog puta u naselju moraju da budu van kolovoza. (1) Na javnim putevima zabranjeno je podizati objekte. računajući od najviše tačke kolovoza. Član 15. odre ene odlukama nadležnih organa. uz dozvolu nadležne institucije koja upravlja javnim putem. branike i druge predmete koje su postavili za vrijeme izvo enja radova.5 m od najviše tačke kolovoza. Član 21.tačke poprečnog profila puta. lokalni putevi i ulice. a ulice trotoare s ivičnjacima. zavisno od preglednosti puta. Član 18. ure aje ili postrojenja.

posebne površine za zadržavanje vozila izvan kolovoza. nanijelo blato ili bacilo otpatke ili predmete na put. koje su im potrebne za primjenjivanje njihovih javnih ovlašćenja. . (1) Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima dužne su da blagovremeno i tačno obavještavaju javnost o ograničenju i zabrani saobraćaja na javnim putevima i o vanrednim uslovima i posebnim mjerama za saobraćaj na njima. (1) Zabranjeno je na putu. predmeta i materija koje je ostavilo. na pogodnim rastojanjima. Opšte odredbe Član 25. saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i znacima i naredbama koje daju ovlašćena lica. istovremeno s informisanjem javnosti. parking-prostor ili neku drugu saobraćajnu površinu. a na dijelovima sa većim uzdužnim nagibom i posebnu traku za kretanje sporih vozila u slučaju vrlo gustog saobraćaja. (2) Lice koje postupi suprotno stavu (1) ovog člana snosi troškove uklanjanja vozila. U slučaju prekida ili ugrožavanja saobraćaja na javnom putu zbog nanosa. nanositi blato na put sa savremenim kolovozom ili ostavljati ili bacati otpatke ili predmete i materije koji mogu da ometaju ili ugrožavaju saobraćaj ili zaga uju okolinu. kao i o prohodnosti javnih puteva u zimskom periodu i u slučaju elementarnih nepogoda ili vanrednih doga aja zbog kojih je nastao prekid saobraćaja. Javni putevi van naselja moraju da imaju. trotoaru i drugim saobraćajnim površinama ostavljati oštećena. Član 24. mjestima i vremenu doga anja saobraćajnih nesreća. nadležna institucija koja upravlja putevima odmah po saznanju mora da preduzme mjere za otklanjanje smetnji i uspostavljanje bezbjednog saobraćaja. odnosno zbog čega su znatno otežani uslovi za odvijanje saobraćaja. dotrajala ili neregistrovana vozila. (2) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i kad se time odstupa od saobraćajnih propisa. odrona ili klizanja terena ili drugih uzroka. Član 22. (2) Organi nadležni za unutrašnje poslove dužni su da najmanje dva puta godišnje dostave podatke institucijama iz stava (1) ovog člana o vrstama. Član 23. (1) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu s propisima o pravilima saobraćaja. (2) Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima. (3) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama koje daju ovlašćena lica i kad se time odstupa od propisanih saobraćajnih pravila ili značenja saobraćajnih znakova postavljenih na putu. Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju prema svjetlosnom saobraćajnom znaku i kad se taj znak razlikuje od pravila o prvenstvu prolaza izraženom na istom mjestu drugim saobraćajnim znakom. Član 26.SAOBRAĆAJNA PRAVILA 1. otpadaka.(1) Nadležni organi koji upravljaju putevima dužni su da preduzimaju praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na putu gdje je put uzrok saobraćajnih nesreća. III . dužne su da dostavljaju auto-moto klubovima/savezima informacije o prohodnosti javnih puteva. kao i u slučaju oštećenja kolovoza koja u većoj mjeri ugrožavaju bezbjednost saobraćaja. parking-prostoru.

(3) Bliže odredbe o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja lice s oštećenim ekstremitetima pravilnikom propisuje ministar. dužan je da se zaustavi kad je vozilo kojim se prevoze djeca zaustavljeno na kolovozu. mora da se kreće smanjenom brzinom tako da ne ugrožava lica koja ulaze ili izlaze iz tog vozila. Član 29. ili na kojem su postavljeni saobraćajni znaci o učešću djece u saobraćaju. vozač je dužan da vozi s naročitom opreznošću i takvom brzinom da može da zaustavi vozilo u slučaju potrebe. (5) Ako se vozilom obavlja organizovan prevoz djece. Član 28. moraju da nose bijeli štap kao znak raspoznavanja. (1) Vozač vozila koje se kreće pored vozila javnog prevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prevoz putnika. dužna su da to učine na način propisan u čl. (4) Ako je u mogućnosti i ako time ne ometa bezbjednost saobraćaja. 108. kad samostalno učestvuju u saobraćaju. (3) Vozač mora da zaustavi vozilo iza vozila iz stava (1) ovog člana kada lica. (2) Kad prilazi obilježenom pješačkom prelazu. (4) Vozač vozila koje se kreće iza vozila kojim se prevoze djeca. 109. s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti u saobraćaju. Vozač je dužan da drži vozilo na takvom rastojanju od drugih vozila u saobraćaju da. ulazeći ili izlazeći iz tog vozila. (1) Za vrijeme vožnje u naselju vozač je dužan da vozilu javnog gradskog prevoza putnika ili posebno obilježenom vozilu kojim se obavlja organizovani prevoz djece omogući uključivanje u saobraćaj kada ta vozila izlaze sa stajališta koja se nalaze van kolovoza.(3) Vozač je dužan da ukloni s kolovoza predmete i materije koje sa njegovog vozila padnu na put. (2) Vozilo koje je podešeno da njime upravlja lice kojem su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom mora da bude obilježeno posebnim znakom. odnosno preduzeće koje se brine o održavanju puta. moraju da pre u preko saobraćajne trake i biciklističke staze ili trake kojom se vozilo kreće. u saradnji sa nadležnim organom. (1) Vozač je dužan da tokom upravljanja vozilom obrati pažnju na pješake koji se nalaze na kolovozu ili stupaju na kolovoz. ne izaziva opasnost i ne ometa druge učesnike u saobraćaju. zaustavljenog na stajalištu. kao i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put. dužan je da o tome obavijesti nadležnu instituciju koja upravlja putem ili policijsku upravu. Član 30. Član 31. vozač je dužan da ukloni s kolovoza i predmete na koje nai e tokom vožnje. Član 27. kao i vozač vozila koji tom vozilu dolazi u susret na putu s dvije saobraćajne trake. a ako nije u mogućnosti. (3) Na dijelu puta po kojem se kreću djeca. i 110. dok djeca ulaze ili izlaze iz vozila. odnosno s proširenja saobraćajne trake koje se koristi za stajalište. (2) Lica iz stava (1) ovog člana. (1) Slijepa lica. vozilo mora da bude obilježeno posebnim znakom. . vozač mora da upravlja vozilom s naročitom opreznošću i da vozi takvom brzinom da u slučaju potrebe može da zaustavi vozilo ispred pješačkog prelaza. kad radi ulaska u vozilo ili po izlasku iz vozila moraju da pre u preko kolovoza.

a ako mu je vidik zaklonjen ili mu je vidljivost znatno smanjena zbog vremenskih ili drugih prilika. niti da utiče na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje bezbjednost saobraćaja. 2. Član 35. parkirališta. polukružno okretanje. vodeći pri tome računa o položaju vozila i pravcu i brzini kretanja. (2) Vozač je dužan da postupa prema odredbama stava (1) ovog člana i kada se uključuje u saobraćaj iz garaže. a na zadnjoj strani ure aje ili materije koji daju svjetla bijele boje. pokretno svjetlo za istraživanje (reflektor). Lice koje se prevozi vozilom ne smije ni na koji način da ometa vozača u upravljanju vozilom. Član 37. ili da pored djeteta sjedi punoljetno lice. Radnje vozilom u saobraćaju Član 36. (1) Vozač koji namjerava da obavi neku radnju vozilom na putu (pomjeranje vozila udesno ili ulijevo. (1) Vozač motornog vozila i lica koja se prevoze tim vozilom dužna su da koriste bezbjednosne pojaseve za vrijeme dok se vozilo kreće u saobraćaju na javnom putu. (1) Vozila ne smiju na prednjoj strani da imaju svjetlosne. niti na zadnjem sjedištu dijete mla e od pet godina. dužan je da na mjestu na kojem se uključuje postavi lice koje će omogućiti bezbjedan izlazak vozila na put ili da na drugi način obezbijedi bezbjedno uključenje na put. (3) Zabranjeno je otvaranje vrata na motornom vozilu na kolovozu kada je vozilo u kretanju ili mirovanju i u svim drugim slučajevima kada može da se ugrozi bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. preticanje. (2) Odredba stava (1) ovog člana u pogledu svjetala bijele boje ne odnosi se na svjetlo za osvjetljavanje puta pri vožnji unazad. . (1) Za vrijeme kretanja vozila u saobraćaju na javnom putu vozač ne smije da koristi mobilni telefon. dvorišta ili drugih sličnih površina. Član 32. (2) Kretanjem vozila u smislu stava (1) ovog člana smatraće se i slučaj kada je vozilo zaustavljeno radi postupanja po saobraćajnom znaku. mijenjanje saobraćajne trake. Član 34. postupanja po znaku i naredbi ovlašćenog lica. (2) U putničkom automobilu na prednjem sjedištu do vozača ne smije da se prevozi lice koje je očigledno pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava. vožnja unazad i sl. u kojoj dijete mora da bude vezano. osim u slučaju da je mobilni telefon prilago en upotrebi u vozilu.(2) Vozač vozila javnog gradskog prevoza putnika ili posebno obilježenog vozila kojim se obavlja organizovani prevoz djece dužan je da pomoću pokazivača pravca najavi svoju namjeru da se uključi u saobraćaj i da to uključivanje obavi na način kojim se ne ugrožavaju drugi učesnici u saobraćaju. zaustavljanje.) smije da počne takvu radnju samo ako se prethodno uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili imovinu. Član 33. obilaženje. propuštanja vozila koja imaju pravo prvenstva prolaza i u drugim slučajevima kada je vozač dužan ili prinu en da zaustavi vozilo na kolovozu. svjetlosno-signalne ili reflektujuće ure aje ili materije koji daju svjetla crvene boje. svjetlo za osvjetljavanje zadnje registarske tablice i registarsku tablicu presvučenu bijelom reflektujućom bojom. skretanje udesno ili ulijevo. kao ni dijete mla e od 12 godina. osim u slučaju kada na zadnjem sjedištu ima pričvršćenu dječiju stolicu. (3) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na crveno trepćuće svjetlo na posebnim motornim vozilima koja prate vozila pod pratnjom. prema odredbama ovog zakona.

osim na dijelu puta ispred raskrsnice ili drugog mjesta na kojem vozilo skreće ulijevo. mora da ga daje sve vrijeme dok obavlja radnju vozilom.500 kg. na putu u naselju s kolovozom na kojem za saobraćaj vozila u istom smjeru postoje najmanje dvije obilježene saobraćajne trake za kretanje vozila. dužan je da se kreće onom stranom kolovoza kojom se do tada kretao vožnjom unaprijed. vozača vozila koje na ravnom putu ne može da razvije brzinu kretanja veću od 40 km na čas i na vozača vozila koje se ne smatra motornim vozilom. vozača teretnog vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. (1) Vozač koji namjerava da se kreće vozilom unazad može da izvrši tu radnju samo na kratkom dijelu puta. uslove saobraćaja i stanje i osobine puta. Vozač mora za kretanje vozila da koristi isključivo put. nakon izvršenog preticanja drugog vozila vozač nije dužan da daje znak o namjeri da se vrati na saobraćajnu traku kojom se kretao prije preticanja. da se kreće putem na prelazu preko željezničke pruge u istom nivou. 3. (3) Izuzetno od odredaba st. odgovarajućim znakom rukom. (2) Kad se vozač kreće vozilom unazad. ovog zakona. odnosno stazu namijenjenu za saobraćaj one vrste vozila kojoj pripada. ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju i sebe ne izlaže opasnosti. (2) Vozač je dužan da drži vozilo u kretanju što bliže desnoj ivici kolovoza i na tolikoj udaljenosti od nje da. (4) Odredba stava (3) ovog člana ne odnosi se na vozača autobusa. (3) Vozač ne smije kretanjem vozila unazad da ulazi u nepreglednu raskrsnicu. (3) Na putu na kojem su kolovozne trake fizički odvojene jedna od druge vozač ne smije vozilom da se kreće kolovoznom trakom namijenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. s obzirom na brzinu kretanja vozila. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana. (1) i (2) ovog člana.(1) Prije obavljanja radnji vozilom iz člana 36. (2) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera na kojem postoje tri saobraćajne trake vozač ne smije vozilom da se kreće saobraćajnom trakom koja se nalazi uz lijevu ivicu puta u smjeru kretanja vozila. pod uslovom da ne ugrožava ili ne ometa druge učesnike u saobraćaju. vozač može da koristi i saobraćajnu traku koja se ne nalazi uz desnu ivicu kolovoza ako time ne ometa ostala vozila koja se kreću iza vozila kojim upravlja. dajući znak pomoću pokazivača pravca ili. odnosno kolovoz ili saobraćajnu traku. Član 39. niti da se vozi na prevojima i u krivinama u kojima je preglednost nedovoljna. . (2) Ako znak iz stava (1) ovog člana vozač daje pomoću pokazivača pravca. (1) Vozač je dužan da se kreće vozilom desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja. da se uključuje na put s pravom prvenstva. vozač je dužan da jasno i blagovremeno obavijesti o svojoj namjeri druge učesnike u saobraćaju. ako oni ne postoje. (1) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera na kojem postoje najmanje četiri saobraćajne trake vozač ne smije vozilom da prelazi na kolovoznu traku namijenjenu za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. Član 40. Član 41. (4) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u jednom smjeru vozač ne smije vozilom da se kreće u zabranjenom smjeru. osim u slučaju opasnosti. a po izvršenoj radnji mora prestati da ga daje. Kretanje vozila po putu Član 38.

(2) Vozač ne smije da smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da njegovo vozilo predstavlja smetnju normalnom odvijanju saobraćaja. 100 km na čas na putevima rezervisanim za saobraćaj motornih vozila i brzim putevima.Član 42. (1) Vozač ne smije da mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjenjem brzine kretanja vozila. (1) Vozač je dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi osobinama i stanju puta. 80 km na čas na ostalim putevima. (4) U zapisniku. (1) Brzina kretanja motornih vozila na putu pod normalnim uslovima saobraćaja ne smije da se ograniči saobraćajnim znakom ispod 60 km na čas na magistralnim putevima. koji se sačinjava na licu mjesta. (1) Na putu u naselju vozač ne smije vozilom da se kreće brzinom većom od 60 km na čas. (2) Na putevima u naselju. navodi se i izjava vozača da li ima ili ne primjedbe na tekst zapisnika. (3) 1) 2) 3) Na putu van naselja vozač ne smije vozilom da se kreće brzinom većom od: 130 km na čas na autoputevima. Član 44. (2) Brzina kretanja vozila utvr uje se pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila s ure ajem ili bez ure aja sa grafičkim ispisom brzine. osim u slučaju opasnosti. datuma i vremena ili tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem vozilom. Brzina Član 43. a 40 km na čas na ostalim putevima. vidljivosti. atmosferskim prilikama. stanju vozila i tereta. (2) Vozač koji namjerava znatnije da smanji brzinu kretanja vozila dužan je da to učini na način kojim neće ugroziti druge vozače koji se kreću iza njega. vozač ne smije naglo da poveća brzinu kretanja tako da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe usljed proklizavanja pogonskih točkova vozila. Član 45. (3) Prilikom pokretanja vozila iz mjesta. Član 46. 4. ako saobraćajno-tehnički elementi to omogućavaju. tako da vozilo može blagovremeno da zaustavi pred svakom preprekom koju pod navedenim uslovima može da predvidi. osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. saobraćajnim znakom može da se dozvoli kretanje vozilom i većom brzinom od propisane u stavu (1) ovog člana. (3) Fotografija i video-zapis s podacima o utvr enoj brzini. uz videonadzor. saobraćajnim znacima i drugim saobraćajnim uslovima. . (4) Na putu van naselja vozač ne smije vozilom da se kreće brzinom većom od brzine odre ene saobraćajnim znakom postavljenim na putu. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. gustini saobraćaja. preglednosti. osim u slučaju neposredne opasnosti.

pravilnikom propisuje ministar u saradnji sa nadležnim organom. osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. odnosno trakom. 5. oivičenog crvenom bojom. za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 7. autobuse koji osim ugra enih sjedišta imaju i odre ena mjesta za stajanje. 25 km na čas . Skretanje Član 48. 3) 70 km na čas . Prvenstvo prolaza Član 49. 6. 2) 80 km na čas . a posebno djece. Član 47. 3) i 4) i priključna vozila iz tač. (1) Vozač vozila koje skreće udesno dužan je da obavi skretanje krećući se krajnjom saobraćajnom trakom koja se proteže uz desnu ivicu kolovoza. dolazeći iz suprotnog smjera. (2) Odobrenje za postavljanje posebnih objekata na putu daje nadležni organ koji upravlja putevima. 1). (1) Na osjetljivim mjestima u naselju. u kojem je crnom bojom ispisan broj koji označava najveću dozvoljenu brzinu kretanja tih vozila. (3) Bliže odredbe o postavljanju posebnih objekata na putu.za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje (karavan) ili laku prikolicu. (2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je da obavi skretanje krećući se krajnjom lijevom saobraćajnom trakom koja se proteže uz središnju liniju i uz zamišljeni ili obilježeni luk koji spaja dvije središnje linije bočnih kolovoza. za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje. 5) 6) 30 km na čas . na lijevoj polovini zadnjeg dijela na vidnom mjestu moraju da imaju oznaku u obliku kruga žute boje.za traktore. odnosno saobraćajnom trakom koja se proteže uz lijevu ivicu puta s jednosmjernim saobraćajem. osim vojnih vozila. osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije odre eno. na raskrsnici zadržava pravac svog kretanja ili skreće udesno. (2) Vozač vozila koje na raskrsnici skreće ulijevo dužan je da propusti vozilo koje. 4) 50 km na čas . radi smanjenja brzine.500 kg i za teretna motorna vozila s priključnim vozilom. 3) i 4) stava (1) ovog člana koja su registrovana u Bosni i Hercegovini.za bicikl i laki motocikl kada se kreću biciklističkom stazom.500 kg. s intenzivnim saobraćajem pješaka.(1) Na putevima brzina kretanja ograničava se za sljedeća vozila na: 1) 80 km na čas . može da se ograniči brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na putu. (1) Na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan da propusti vozilo koje dolazi s njegove desne strane. osim ako saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu nije drugačije odre eno.za autobuse s priključnim vozilom za prevoz lica.za autobuse i autobuse s lakom prikolicom. . (2) Kad upravljaju motornim vozilima iz stava (1) ovog člana. (3) Motorna vozila iz tač. gradske autobuse. trolejbuse. vozači su dužni da se pridržavaju brzina propisanih u stavu (1) ovog člana i na putu na kojem je ovim zakonom ili postavljenim saobraćajnim znakom dozvoljena veća brzina.za autobuse kada se obavlja organizovani prevoz djece. osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije odre eno. kao i za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 7.

7.zabrana prolaza. (5) Vozač je dužan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji ulazi i kad taj put nije saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza ako vozilom ulazi sa zemljanog puta na put s kolovoznim zastorom. (2) Vozač koji se približava raskrsnici dužan je da vozi takvom brzinom da može da se zaustavi i propusti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza. (1) i (2) ovog člana.zabrana prolaza osim za vozila koja se u času kad se žuto svjetlo pojavi nalaze na tolikom rastojanju od svjetlosnog znaka da se ne mogu bezbjedno zaustaviti a da ne pro u taj znak. (4) Vozač koji ulazi vozilom na put koji je saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza dužan je da propusti sva vozila koja se kreću tim putem. (6) Vozač koji pri skretanju vozila presijeca biciklističku stazu ili traku dužan je da propusti bicikl i bicikl s motorom koji se kreće biciklističkom stazom ili trakom. (3) @uto trepćuće svjetlo obavezuje sve učesnike u saobraćaju na kretanje s povećanom opreznošću. vozač može vozilom da pro e svjetlosni znak i da se kreće u pravcu označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo.slobodan prolaz. vozač vozilom smije da se kreće samo u pravcu koji pokazuje ta strelica. (2) Ako zeleno svjetlo na ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova ima oblik strelice. koja odgovara uslovima saobraćaja na raskrsnici. bez obzira na to s koje mu strane ono nailazi. a za ostale učesnike . Član 52.zabrana prolaza. (3) Vozač je dužan da pred raskrsnicom vozilom zauzme položaj na dovoljnoj udaljenosti. ili ako na put ulazi sa površine na kojoj se ne odvija saobraćaj.(3) Izuzetno od odredaba st. osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. Član 51. Član 53. svjetlosni saobraćajni znakovi imaju sljedeća značenja: 1) crveno svjetlo . odnosno crvenog svjetla. vozilo koje se kreće po šinama ima prvenstvo prolaza na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom. Saobraćaj na raskrsnici Član 50. (1) Na raskrsnici i na drugom mjestu na kojem je saobraćaj regulisan ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova za učesnike u saobraćaju. pri čemu ne smije da ometa saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji ulazi i mora da propusti pješake koji prelaze preko kolovoza. 2) žuto svjetlo . . (1) Ako je ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova za regulisanje saobraćaja na raskrsnici dodat jedan ili više dopunskih znakova u obliku zelene svijetleće strelice. 3) zeleno svjetlo . (2) @uto svjetlo upaljeno istovremeno sa crvenim svjetlom služi za upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak zabrane prolaza i na pojavu zelenog svjetla. (4) Zeleno trepćuće svjetlo služi za upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak slobodnog prolaza i na pojavu žutog. (1) Vozač koji se približava raskrsnici mora da vozi s povećanom opreznošću. na onoj saobraćajnoj traci kojom mora da pro e kroz raskrsnicu.

vozači se mimoilaze sa svoje desne strane. lako vozilo koje se susrelo s vozilom više kategorije. po potrebi. vozač vozila koje se kreće uz nagib dužan je da zaustavi vozilo ako ispred sebe ima pogodno mjesto za zaustavljanje koje omogućava bezbjedno mimoilaženje i ako bi. ometa ili onemogući saobraćaj vozila koja dolaze sa bočnih kolovoza. Vozač kojem je svjetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu ne smije da u e vozilom u raskrsnicu ako je gustina saobraćaja takva da on vozilo očigledno mora da zaustavi u raskrsnici i na taj način.Vozač koji je vozilom ušao u raskrsnicu na kojoj je saobraćaj regulisan ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova može da napusti raskrsnicu ne čekajući da svjetlosnim saobraćajnim znakom saobraćaj bude otvoren u smjeru kojim namjerava da produži kretanje. (3) Kad na raskrsnici vozila dolaze iz suprotnih smjerova i skreću ulijevo. Preticanje i obilaženje Član 57. s obzirom na osobine puta i okolnosti u saobraćaju. . osim ako je. vozač vozila koje se kreće niz nagib dužan je da zaustavi svoje vozilo na pogodnom mjestu. pod uslovom da propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću u smjeru u kojem je saobraćaj dozvoljen. (2) Preticanje mora da se obavlja sa desne strane ako se vozilo na kolovozu nalazi u takvom položaju i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo. (1) Pri mimoilaženju. s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu i u saobraćaju ili s obzirom na tehnička svojstva vozila kojim upravlja. teretno motorno vozilo koje se susrelo s autobusom. Mimoilaženje Član 55. (2) Ako zbog neke prepreke na putu ili zbog drugih učesnika u saobraćaju vozač ne može da postupi prema odredbi stava (1). vozač je dužan da sa svoje lijeve strane ostavi dovoljno rastojanje izme u vozila kojim upravlja i vozila sa kojim se mimoilazi a. 9. Član 56. pri promjeni svjetlosnog znaka. (1) Na dijelu puta s velikim uzdužnim nagibom na kojem je mimoilaženje vozila nemoguće ili je veoma otežano. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. po potrebi. kad se jedno od vozila koja se mimoilaze mora kretati unazad. kretanjem unazad ili na drugi način. pomjeri svoje vozilo i zauzme na putu položaj koji omogućava mimoilaženje. dužan je da se prvi zaustavi i. vozač kojem je to lakše da izvede. (4) Ako je zbog nedovoljne širine puta ili zbog neke prepreke na putu mimoilaženje onemogućeno. ugrožava druge učesnike u saobraćaju. i da vozilo pomjeri ka desnoj ivici kolovoza. (2) Vozač ne smije da pretiče i obilazi kad time. (1) Preticanje i obilaženje obavlja se s lijeve strane. Član 58. ako primijeti da mu drugo vozilo ide u susret uz nagib. lakše da to učini vozač vozila koje se kreće uz nagib. (1) Preticanje i obilaženje vozač smije da obavi samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smjera i ako na putu ima dovoljno prostora za bezbjedno izvo enje tih radnji. u slučaju da tako ne postupi. po potrebi. kretaće se unazad: svako vozilo koje se susrelo s vozilom koje vuče priključno vozilo. mimoilaženje zahtijevalo kretanje unazad jednog od vozila. s obzirom na uslove i položaj vozila na putu. 8. dužan je da uspori kretanje svog vozila i. Član 54. a ako se mimoilaze vozila iste kategorije .vozilo koje se kreće niz nagib. (3) Na putu iz stava (1) ovog člana. zaustavi ga da bi propustio vozilo iz suprotnog smjera.

bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. vozila moraju da ih obilaze s desne strane. Vozač ne smije vozilom početi da pretiče ili obilazi: 1) 2) kolonu vozila. (1) Ako se na sredini kolovoza nalazi pješačko ostrvo. objekti ili ure aji iz stava (1) ovog člana nalaze na sredini puta s jednosmjernim saobraćajem. oni mogu da se obilaze s obje strane. da zaustavi svoje vozilo na pogodnom mjestu da bi propustio brža vozila. (2) Poslije izvršenog preticanja ili obilaženja. neposredno ispred tunela i u tunelu koji po smjeru kretanja ima samo jednu traku. čim to bude moguće. čim to bude moguće. Član 60. 3) ako je vozač koji je ispred njega na istoj saobraćajnoj traci dao znak da namjerava da pretekne ili obi e vozilo koje je ispred njegovog vozila. (2) Ako se površine. ili obilježen ili na drugi način označen prostor za parkiranje vozila. Vozač ne smije da povećava brzinu kretanja vozila dok ga drugo vozilo pretiče. a postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. i to bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. ili omeo saobraćaj iz suprotnog smjera. . vozilom ponovo zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja. ili neki objekat ili ure aj. ili da obi e drugu prepreku na putu. vozač je dužan da. 4) ako saobraćajna traka kojom namjerava da izvrši preticanje nije slobodna na dovoljnom rastojanju tako da bi. Član 59. 6) 7) saobraćajnom trakom koja je namijenjena za prinudno zaustavljanje vozila. odnosno obilaženja. 5) ako poslije izvršenog preticanja ili obilaženja ne bi ponovo mogao da zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja ili obilaženja.(3) Vozilo koje se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza ne smije da se pretiče s lijeve strane. (1) (2) Vozač kojem je dat znak za preticanje s njegove lijeve strane dužan je da pomjeri vozilo ka desnoj ivici kolovoza. Član 61. niti ugrožava u saobraćaju. vozač vozila koje se kreće sporije od vozila koja se kreću neposredno iza njega dužan je da pomjeri svoje vozilo što više udesno. (3) Ako zbog nedovoljne širine kolovoza ili njegovog stanja preticanje nije moguće bez ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja. preticanjem ugrozio bezbjednost saobraćaja. ili neka druga površina koja nije namijenjena za saobraćaj vozila. (1) Vozač koji pretiče dužan je da drži vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče. vodeći računa o razlici izme u brzine kretanja svog vozila za vrijeme preticanja i brzine kretanja vozila drugih učesnika u saobraćaju koje namjerava da pretekne. osim kad za preticanje ili obilaženje koristi saobraćajnu traku koja je zabranjena za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. To vozilo može da se pretiče s desne strane ako izme u njega i desne ivice kolovoza postoji saobraćajna traka. tako da ga ne ometa. a ako to nije dovoljno. ako je vozač koji se kreće iza njega počeo da pretiče. Član 62. Član 63.

vozilo koje se kreće na putu s pravom prvenstva prolaza. bicikla s motorom. ako bi nedavanjem tog znaka postojala opasnost od saobraćajne nesreće. vozilo koje skreće udesno. a pretiče se sa desne strane (član 58. 2) ako se pored kolovoza nalaze djeca koja ne obraćaju pažnju na kretanje vozila. (2) Neposredno ispred raskrsnice i na raskrsnici vozač smije da pretiče: vozilo koje skreće ulijevo. neposredno ispred raskrsnice. osim bicikla. Član 65. Zvučni i svjetlosni znakovi upozorenja Član 67. (1) Vozač je dužan da upotrijebi zvučni znak upozorenja kad god je u pitanju bezbjednost saobraćaja. (3) Ne smatra se preticanjem ni prolaženje sa desne strane vozila koje prema odredbi člana 39. Taj znak vozač može da upotrijebi i u naselju prilikom preticanja drugog vozila. Član 64. osim ako na tim mjestima postoji više saobraćajnih traka obilježenih uzdužnim oznakama na kolovozu i namijenjenih isključivo za kretanje vozila u smjeru kretanja njegovog vozila. lakog motocikla i motocikla bez bočne prikolice. (2) Vozač je dužan da davanje zvučnog znaka upozorenja svede na neophodnu mjeru. . (3) Neposredno ispred i na prelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou bez branika ili polubranika vozač smije da pretiče drugo vozilo kad je saobraćaj na tom prelazu regulisan ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova. umjesto zvučnog znaka upozorenja. ali da pri tome svojim vozilom ne prelazi na dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. prije ulaska u nepreglednu krivinu ili prije dolaska na prevoj na kojem je otežano mimoilaženje. kao i kad je saobraćaj na raskrsnici regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima koje daje ovlašćeno lice. stav (2)). (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća vozač. (1) Na putu na kojem postoje najmanje dvije saobraćajne trake namijenjene za saobraćaj vozila u istom smjeru i na kojoj su kolone vozila vozač može da napusti traku na kojoj se nalazi samo radi skretanja ulijevo ili udesno. ili koje je stalo radi propuštanja pješaka na tom prelazu. u pravilu. (1) Vozač ne smije da pretiče drugo vozilo. ili neposredno ispred i na prelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u nivou bez branika ili polubranika. upotrebljava svjetlosni znak upozorenja. Član 68. Vozač ne smije da pretiče drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prelazu. (2) Na putevima i pod uslovom iz stava (1) ovog člana brže kretanje vozila na jednoj traci od kretanja na drugoj traci ne smatra se preticanjem. radi upozorenja drugog učesnika u saobraćaju da želi da ga pretekne ili obi e. ili koje prelazi pješački prelaz. Član 66. ili na raskrsnici koja nije s kružnim tokom saobraćaja.Na kolovozu na kojem se saobraćaj obavlja u dva smjera vozač ne smije vozilom da pretiče drugo vozilo ispred vrha prevoja puta ili u krivini kad je preglednost puta nedovoljna. stav (3) ovog zakona za svoje kretanje ne koristi saobraćajnu traku uz desnu ivicu kolovoza. 3) na putu van naselja. 10. ili radi parkiranja vozila. a naročito: 1) na putu van naselja.

(2) Svjetlosni znak upozorenja vozač može da upotrijebi i danju, ako takav način upozorenja drugim učesnicima u saobraćaju više odgovara uslovima na putu. (3) Svjetlosni znak upozorenja daje se kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala, ili uzastopnim paljenjem kratkih svjetala za osvjetljavanje puta, ili naizmjeničnim paljenjem, u kratkim razmacima, dugih i kratkih svjetala, vodeći računa pri tome da se time ne zasljepljuju vozači koji dolaze iz suprotnog smjera. 11. Zaustavljanje i parkiranje Član 69. Vozač ne smije da zaustavi ili parkira vozilo na mjestu na kojem bi ono ugrožavalo bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju, ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pješaka. Član 70. (1) Na javnom putu van naselja vozač je dužan da uvijek kada za to postoji mogućnost zaustavi ili parkira vozilo van kolovoza. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu, saobraćajne nesreće ili drugog opravdanog razloga prinu en da zaustavi vozilo na kolovozu dužan je da ga obilježi bezbjednosnim trokutom i preduzme sve mjere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila i da ga što prije ukloni s kolovoza. (3) Ako je vozač zbog neispravnosti na vozilu, saobraćajne nesreće ili zbog drugog opravdanog razloga prinu en da zaustavi vozilo na šinama, dužan je da ga sa šina odmah ukloni, a ako je to nemoguće, da odmah preduzme potrebne mjere da lica koja upravljaju vozilima koja se kreću po šinama na vrijeme budu upozorena na opasnost. Član 71. (1) Vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo na javnom putu dužan je da zaustavi, odnosno parkira vozilo neposredno uz desnu ivicu kolovoza, a na javnom putu na kojem se saobraćaj odvija samo u jednom smjeru vozilo može zaustaviti, odnosno parkirati uz desnu ili lijevu ivicu kolovoza. (2) Ako se uz desnu ivicu kolovoza nalaze tramvajske ili druge šine, vozač mora da zaustavi ili parkira vozilo uz lijevu ivicu kolovoza. (3) Vozač može da zaustavi ili parkira vozilo na mjestima koja se nalaze na sredini kolovoza samo ako su ta mjesta obilježena odgovarajućim saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu. Član 72. Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smiju se otvarati vrata ako se time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju ili ako se ugrožava bezbjednost saobraćaja. Član 73. Vozač ne smije da zaustavi ili parkira vozilo naročito: 1) na obilježenom pješačkom prelazu i na razdaljini manjoj od pet metara od tog prelaza, kao i na prelazu biciklističke staze preko kolovoza; 2) na prelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou;

3) na željezničkim ili tramvajskim prugama ili u blizini tih pruga ako se time sprečava ili ometa saobraćaj vozila koja se kreću po šinama; 4) na raskrsnici i na razdaljini manjoj od pet metara od najbliže ivice poprečnog kolovoza;

5) u tunelima, na mostovima, u podvožnjacima i na nadvožnjacima, kao i na dijelovima puta ispod mostova i nadvožnjaka i na razdaljini manjoj od 15 m od tih objekata; 6) na dijelu puta u blizini vrha prevoja i u krivini gdje je preglednost puta nedovoljna i gdje se obilaženje vozila ne bi moglo izvršiti bez opasnosti; 7) na dijelu puta na kojem bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne linije na kolovozu, ili do suprotne ivice kolovoza, ili do neke prepreke na putu bila manja od tri metra; 8) na mjestu na kojem bi vozilo zaklanjalo postavljeni saobraćajni znak ili ure aj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova; 9) na biciklističkoj stazi, odnosno traci;

10) na dijelu kolovoza koji je kao stajalište za vozila javnog saobraćaja obilježen saobraćajnim znakom i oznakama na kolovozu; 11) 12) 13) na svim ure enim zelenim površinama, parkovima i sl.; na mjestu koje je označeno kao parking-prostor za invalidna lica; na kolovozu sa dvije saobraćajne trake gdje se saobraćaj odvija u oba smjera. Član 74. Osim u slučajevima iz člana 73. ovog zakona, vozač ne smije da parkira vozilo naročito na: 1) dijelu puta ispred prelaza puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou, i to na razdaljini manjoj od 15 m od tih prelaza; 2) razdaljini manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je obilježeno stajalište za vozila javnog saobraćaja;

3) prolazima i ulazima škola, ustanova, preduzeća, stambenih zgrada i drugih objekata i iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizacionu ili drugu mrežu komunalnih organizacija; 4) mjestu na kome bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu; 5) trotoaru, odnosno na pješačkoj stazi, ako to nije izričito regulisano saobraćajnim znakom, a ako je parkiranje dozvoljeno, mora da se ostavi najmanje 1,6 m širine na površini za kretanje pješaka, s tim što ta površina ne može da bude uz ivicu kolovoza. Član 75. (1) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. 73. i 74. ovog zakona, vozilo parkirano u pješačkoj zoni, kao i vozilo parkirano na mjestu rezervisanom za vozila lica s invaliditetom. (2) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava bezbjednost saobraćaja, ili ometa normalno odvijanje saobraćaja. Član 76. (1) Premještanje vozila iz člana 75. ovog zakona obavlja nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, uz prethodnu saglasnost nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova, premještanje vozila obavljaju organizacija, pravno ili fizičko lice koje ovlasti nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova. (3) Troškove premještanja vozila u slučajevima iz člana 75. ovog zakona snosi vlasnik.

(4) Radi osiguranja plaćanja troškova premještanja vozila, od vlasnika vozila koji nije državljanin Bosne i Hercegovine, pravno ili fizičko lice koje je premjestilo vozilo može da zatraži garanciju, a ako vlasnik neće ili ne može da položi garanciju, može da zadrži vozilo. (5) Visinu troškova premještanja vozila utvr uje nadležni organ jedinice lokalne samouprave i uprave. Član 77. (1) Vozač je dužan da motorno vozilo, traktor ili priključno vozilo, osim motocikla bez bočne prikolice, koje je zaustavljeno na kolovozu, obilježi posebnim znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu, i to: 1) kad je bio prinu en da zaustavi vozilo na mjestu ili dijelu puta iz člana 73. ovog zakona;

2) kad je vozilo zaustavljeno na kolovozu na takvom mjestu da vozači vozila koja nailaze istim smjerom ne mogu ili teško mogu blagovremeno da ga uoče; 3) noću i u slučaju smanjene vidljivosti na autoputu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila, kao i na dijelu puta koji nije dovoljno pregledan. (2) Znak iz stava (1) ovog člana postavlja se na kolovoz iza zaustavljenog vozila, u vertikalnom položaju i na dovoljnoj razdaljini koja na putu van naselja ne smije biti manja od 50 m, tako da vozači motornih vozila koji nailaze iz smjera na kojem je znak postavljen mogu blagovremeno da zaustave svoja vozila, odnosno da bezbjedno obi u zaustavljeno vozilo. (3) Na isti način taj znak se postavlja i kad je na putu zaustavljena kolona motornih vozila, s tim što se umjesto jednog znaka na kolovoz postavljaju dva znaka, jedan pored drugog. (4) Ako je u motornom vozilu ugra en ure aj za istovremeno paljenje svih pokazivača pravca, u slučaju iz stava (1) ovog člana taj ure aj mora da bude upaljen. Član 78. Prije nego što parkira i napusti vozilo, vozač je dužan da preduzme sve mjere kojima se sprečava da vozilo samo krene sa mjesta i da ga obezbijedi od neovlašćene upotrebe. Član 79. (1) Za nepravilno parkirano ili zaustavljeno vozilo na trotoarima ili bilo kojim drugim mjestima iz čl. 69. do 78. ovog zakona u kojem nije prisutan vozač, ovlašćena službena lica ostaviće pismenu obavijest da vozač koji je parkirao ili zaustavio vozilo u roku od osam dana kod nadležnog organa na ime novčane kazne uplati zakonom propisani iznos. (2) Vlasnik ili korisnik vozila dužan je da ovlašćenom službenom licu nadležne službe da podatke o vozaču koji je upravljao vozilom u vrijeme izvršenja prekršaja iz stava (1) ovog člana, kao i u slučaju drugih prekršaja propisanih ovim zakonom u kojima je učestvovalo njegovo vozilo. 12. Presijecanje kolone pješaka Član 80. Vozač ne smije vozilom da presijeca kolonu djece, vojnika, pogrebnu povorku i svaku drugu organizovanu kolonu pješaka koja se kreće po kolovozu. 13. Vuča vozila

Član 81. (1) U saobraćaju na javnom putu motornom vozilu mogu da se pridodaju najviše dva priključna vozila za prevoz tereta, odnosno jedno priključno vozilo za prevoz lica, a na autoputu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila samo jedno priključno vozilo. (2) (3) Vozilom na motorni pogon smije da se vuče samo priključno vozilo koje bitno ne umanjuje njegovu stabilnost. Zabranjena je vuča neispravnih vozila na autoputu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila.

(4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana, vuča drugog motornog vozila autoputem dozvoljena je ako je razlog za vuču nastao za vrijeme kretanja motornog vozila autoputem, ali samo krajnjom desnom saobraćajnom trakom do prvog priključnog puta kojim vučeno vozilo može da se isključi iz saobraćaja na autoputu. Član 82. (1) Vozilom na motorni pogon smije da se vuče drugo vozilo na motorni pogon samo ako ono zbog neispravnosti ili nedostataka pojedinih dijelova ne može samo da se kreće i ako se pritom bitno ne umanjuje stabilnost vučnog vozila. (2) Vozilom na motorni pogon ne smije da se vuče motocikl bez bočne prikolice ili drugo vozilo na dva točka. Član 83. Vozilo na motorni pogon smije da se vuče noću, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti, samo ako na svojoj zadnjoj strani ima upaljena crvena svjetla za označavanje vozila, ili ako ga vuče motorno vozilo koje ima i pri vuči koristi žuto rotaciono svjetlo. Član 84. (1) Za vrijeme vuče vozila iz člana 82. stav (1) oba vozila moraju da imaju znak kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu (bezbjednosni trokut). (2) Na motornom vozilu koje vuče drugo vozilo trokut se postavlja s prednje, a na vučenom vozilu sa zadnje strane. Član 85. (1) Vozilo na motorni pogon na putu dozvoljeno je vući pomoću užeta, krute veze (rude), automatskih vučnih kuka sa višestepenovanom regulacijom i oslanjanjem ili vješanjem vozila na vučno vozilo. (2) Pomoću užeta ne smije da se vuče vozilo na motorni pogon na kojem su neispravni ure aji za upravljanje ili ure aji za zaustavljanje, niti teretno motorno vozilo i autobus. (3) Krutom vezom ne smije da se vuče vozilo na motorni pogon koje nema ispravan ure aj za upravljanje, niti vozilo na motorni pogon teže od vučnog vozila - ako mu je neispravna pomoćna kočnica. Član 86. Ako se vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta, automatskih vučnih kuka sa višestepenovanom regulacijom ili krute veze, vozač koji upravlja vučenim vozilom mora da ima odgovarajuću dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojoj pripada vozilo koje se vuče. Član 87. Vuča natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila, odnosno traktora s priključnim vozilom, dozvoljena je samo do prvog mjesta pogodnog za pretovar tereta a, izuzetno, i do prvog mjesta na kojem može da se otkloni kvar na vozilu. Član 88.

(5) Kad vozilo na motorni pogon vuče jedno ili dva priključna vozila. na prednjoj strani prvog priključnog vozila moraju da budu upaljena dva bijela svjetla. lakom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice . a ako se na zaprežnom vozilu nalazi samo jedna svjetiljka. osim svjetla iz stava (1) ovog člana. 4) zaprežnom vozilu . ako se vuče užetom.najmanje jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. a drugo na zadnjoj strani. Član 91. (1) Vozilo na motorni pogon koje na putu vuče drugo neispravno vozilo na motorni pogon ne smije da se kreće brzinom većom od 40 km na čas. a takvo vozilo vuče se krutom vezom (rudom) i brzina kretanja ne smije da bude veća od 40 km na čas. a bicikl . (2) (3) Vučenim vozilom zabranjeno je prevoziti lica.(1) Rastojanje izme u vučnog i vučenog vozila na motorni pogon. (4) Izuzetno od odredaba iz stava (3) ovog člana. mora da iznosi tri do pet metara.osim na biciklu sa motorom. Član 89. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (1) Izuzetno od odredaba člana 90. (1) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju na vozilu moraju da budu upaljena kratka svjetla. ne mora da ima upaljena svjetla: . može da iznosi i manje od tri metra. na zadnjoj strani posljednjeg priključnog vozila moraju da budu upaljena najmanje dva crvena svjetla. na vozilu u saobraćaju na putu. (6) Na motociklu za vrijeme vožnje na putu moraju da budu upaljena kratka svjetla. a ako se vuče pomoću kuke ili krute veze (rude). ili samo jedna svjetiljka koja je izra ena tako da se s prednje strane vozila vidi bijelo svjetlo. a ako širina priključnog vozila iznosi više od 1. ovog zakona. 14. Upotreba svjetala u saobraćaju Član 90.jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. i to na: 1) vozilu na motorni pogon .60 m. (2) U vremenu od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću). (2) Kuka i kruta veza (ruda) iz stava (1) ovog člana moraju da budu certifikovane prema procedurama definisanim posebnim propisom iz stava (3) člana 6. u slučaju neispravnosti vozila koje je natovareno opasnim materijama. moraju da budu upaljena svjetla za osvjetljavanje puta. 3) biciklu . (4) U uslovima iz stava (2) ovog člana zaprežno vozilo mora da ima i dva katadioptera crvene boje. lakom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice najmanje dva bijela ili žuta svjetla na prednjoj strani i paran broj crvenih svjetala na zadnjoj strani. (3) Ako se na zaprežnom vozilu jedno svjetlo nalazi na prednjoj strani. a vozač mora da ima dokaz o izvršenoj certifikaciji. niti koristiti za vuču drugih vozila.jedan katadiopter crvene boje na zadnjoj strani i po jedan katadiopter žute ili naranxaste boje na svakoj strani pedale. simetrično postavljena na zadnjoj strani vozila. a sa zadnje strane vozila crveno svjetlo. ovog zakona. Vozila koja prevoze opasne materije ne smiju se vući. takvo vozilo može da se prevuče samo do najbližeg mjesta pogodnog za pretovar ili popravak. 2) biciklu sa motorom. ta svjetla moraju da budu postavljena na uzdužnoj osi vozila ili na njegovoj lijevoj strani. ona mora da bude postavljena na lijevoj strani vozila.

u susretu s plovilom. i najmanje jedno crveno svjetlo na njenom začelju. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. upotrebljava duga svjetla. kad je zaustavljeno ili parkirano na ulici u naselju. 4) kada se kreće putem koji se pruža neposredno pored plovnog puta ili pored željezničke ili tramvajske pruge . 3) za vrijeme dok vozilom prolazi pored organizovane kolone ili povorke pješaka. odnosno povorke. uvijek na razdaljini manjoj od 200 m. (3) Noću.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo naprijed i najmanje jedno crveno svjetlo pozadi. Član 95. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. umjesto svjetala iz člana 90. a širina od dva metra. (2) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon moraju da budu upaljena za vrijeme dok su upaljena bilo koja svjetla za osvjetljavanje puta ili posebna svjetla za maglu. laki motocikl i motocikl bez bočne prikolice koji nema akumulator . Član 92. stav (1) tačka 1) može da ima upaljeno samo jedno svjetlo koje se s prednje strane vidi kao bijelo svjetlo a sa zadnje strane kao crveno svjetlo i koje je postavljeno na strani suprotnoj od ivice kolovoza uz koju je vozilo zaustavljeno ili parkirano. a pri mimoilaženju s drugim vozilom . (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća.kad vozač tog vozila upali kratka svjetla ili kad naizmjeničnim paljenjem i gašenjem svjetala upozorava da mu duga svjetla smetaju. Član 93.kad su zaustavljeni ili parkirani u naselju uz samu ivicu kolovoza. vozač vozila na motorni pogon za vrijeme vožnje mora da ima na vozilu upaljena najmanje kratka svjetla za osvjetljavanje puta.1) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na osvijetljenom dijelu puta. moraju da nose upaljena svjetla kad se kreću po kolovozu van naselja: 1) grupa pješaka koja se kreće u organizovanoj koloni ili povorci . (1) Za osvjetljavanje puta vozač vozila na motorni pogon.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na čelu kolone. tovarnih i jahaćih životinja i goniči stoke . odnosno s vozilom koje se kreće po šinama a koje nailazi iz suprotnog smjera. tako da se jasno vidi s dovoljne udaljenosti. 2) za vrijeme kretanja za drugim vozilom na rastojanju od najmanje 100 m da dugim svjetlima svog vozila ne bi zasljepljivao vozača vozila ispred sebe. (1) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon upotrebljavaju se u uslovima iz člana 90. u pravilu. Član 94. (2) Umjesto svjetala iz stava (1) ovog člana mogu da se upotrebljavaju reflektujuće materije. 2) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na za to posebno odre enim mjestima na kolovozu ili van njega ili na ulicama sa slabijim saobraćajem. stav (1) ovog zakona kada je vozilo zaustavljeno ili parkirano na putu. i kojem nije pridodato priključno vozilo. . 2) vodiči teglećih. 3) bicikl. (2) Vozač vozila na motorni pogon dužan je da upotrebljava za osvjetljavanje puta kratka svjetla umjesto dugih svjetala: 1) prije mimoilaženja s drugim vozilom na razdaljini s koje ocijeni da svjetlom svog vozila zasljepljuje vozača vozila koje mu dolazi u susret. (2) Vozilo na motorni pogon čija dužina nije veća od osam metara.

(1) Biciklom na kategorisanom putu smije da upravlja lice koje je navršilo 12 godina. od 25. da se . dužni su da se kreću jedan za drugim. Odredbe čl. bicikala sa motorom.(1) Po magli vozač vozila na motorni pogon na vozilu treba da ima upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta ili svjetla za maglu ili oba svjetla istovremeno. vozač bicikla sa motorom ako je pokretan snagom vozača i vozač bicikla moraju da se kreću desnom biciklističkom stazom u odnosu na smjer kretanja saobraćaja. Rastojanje izme u vozila Član 96. rastojanje izme u tih vozila ne smije da bude manje od 200 metara. lakog motocikla i motocikla treba da upravlja vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi učesnici u saobraćaju. odnosno traci. Član 100. (1) Kad se na javnom putu van naselja koje ima samo jednu saobraćajnu traku namijenjenu za saobraćaj vozila u jednom smjeru kreću jedno za drugim vozila na motorni pogon čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg ili čija je dužina veća od sedam metara. a naročito ne smije da skida ruke s upravljača. tako da ne ugrožava bezbjednost saobraćaja. (2) Vozač bicikla i vozač bicikla sa motorom ako je pokretan snagom vozača dužni su da se kreću što bliže desnoj ivici kolovoza. a na zadnjoj strani crvene boje. 15. (4) Ako na putu postoji posebno ure ena biciklistička staza. 16. Član 97. (5) Na biciklističkim stazama ure enim i obilježenim za saobraćaj bicikla i bicikla sa motorom u oba smjera vozila moraju da se kreću desnom stranom u smjeru kretanja vozila. (2) Svjetla za maglu mogu da se upotrebljavaju samo po magli ili u slučaju smanjene vidljivosti i ne mogu istovremeno da se koriste s dugim svjetlima. ovog zakona primjenjuju se i na saobraćaj tramvaja i drugih vozila koja se na putu kreću po šinama. Saobraćaj tramvaja i drugih vozila na šinama Član 98. (2) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na dio puta na kojem je preticanje zabranjeno. Vozač je dužan da drži potrebno rastojanje kad se kreće iza drugog vozila. osim ako to ne isključuju konstrukcione karakteristike tih vozila ili način njihovog kretanja. bicikla sa motorom. (6) Vozač bicikla i vozač bicikla sa motorom smiju da se kreću samo po onim saobraćajnim površinama po kojima je kretanje takvim vozilima dozvoljeno. (3) Ako se dva ili više vozača bicikala ili bicikla sa motorom kreću u grupi. a ako postoji biciklistička staza. Vozač bicikla. po biciklističkoj stazi. (3) Ako se na putu kreću dva ili više vozila koja prevoze opasne materije. vozači su dužni da izme u svakog od tih vozila drže rastojanje od najmanje 100 m. a biciklom sa motorom lice koje je navršilo 14 godina. (3) Svjetla za maglu koja se nalaze na prednjoj strani vozila moraju da budu bijele ili žute boje. do 97. 17. lakih motocikala i motocikala Član 99. Saobraćaj bicikala.

). (3) Na kolovozu puta zabranjeno je igranje. (1) (2) Stoku koja se kreće javnim putem gonič stoke mora da drži što je moguće bliže desnoj ivici puta. provalija. niti da se nalaze na rudi vozila dok je vozilo u pokretu. zasjek. (1) Pješak ne smije. Vozač bicikla. vuče ili gura predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom. pješaci mogu da se kreću kolovozom. (2) Ako se pješak kreće kolovozom. Član 106. kao i sankanje. Član 101. a koju pješaci ne mogu da koriste iz bilo kog razloga. skijanje i drugo. romobilom. (1) Vozač zaprežnog vozila treba da upravlja vozilom sve vrijeme dok se vozilo kreće po putu i dužan je da vozilo drži što bliže desnoj ivici kolovoza. tako da se kreću jedan iza drugog. sjediti na platou vozila sa strane. pješak može da se kreće uz desnu ivicu kolovoza samo kad je takvo kretanje za njega bezbjednije (nepregledna krivina. usjek. lakog motocikla ili motocikla i lica koja se prevoze tim vozilima moraju da koriste zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje. Saobraćaj zaprežnih vozila i kretanje stoke Član 103. lakog motocikla i motocikla može da prevozi druga lica samo ako na vozilu postoje posebna sjedišta i oslonci za noge.pridržava za drugo vozilo. a vozač motocikla može to da čini i u bočnoj prikolici. Član 102. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. dužni su da se kreću uz lijevu ivicu kolovoza u smjeru kretanja. pješak je dužan da se kreće po tim površinama. odnosno pogodna za kretanje pješaka. bicikla sa motorom. u pravilu. (1) Na putu koji ima trotoar ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka. bicikla sa motorom. Član 104. (3) Lica koja se voze zaprežnim vozilom dok je vozilo u pokretu ne smiju da stoje na vozilu. prevozi. (2) Zaprežno vozilo ne smije da se ostavlja bez nadzora na putu ili uz put. da se kreće i zadržava na kolovozu. (1) Kad se pješaci kreću kolovozom na javnom putu van naselja. 18. odron i sl. odnosno površinu pored kolovoza pogodnu za kretanje pješaka. Vozač bicikla. 19. Kretanje pješaka Član 105. koturaljkama i slično. Stoka se ne smije ostavljati na putu ili uz put bez nadzora goniča stoke. osim ako je to posebno dozvoljeno. sjede na stranicama vozila. i to veoma pažljivo i na način kojim ne ometa ili ne sprečava saobraćaj vozila. on mora da se kreće što bliže ivici kolovoza. Član 107. (2) Na putu na kojem ne postoji trotoar ili druga površina odre ena za kretanje pješaka. . ili da ugrožava druge učesnike u saobraćaju. vožnja dječijim biciklom.

ali je saobraćaj vozila regulisan svjetlosnim saobraćajnim znacima za vozila ili znacima koje daju ovlašćena lica. (1) Vozač koji skreće na bočni put na čijem ulazu ne postoji obilježen pješački prelaz dužan je da skreće smanjenom brzinom i ne smije da ugrozi pješake koji su već stupili na kolovoz. lica koja se kreću pomoću pokretnih stolica za nemoćna lica. Član 108. bicikl. (1) Pješak je dužan da prelazi preko kolovoza i biciklističke staze pažljivo i najkraćim putem. odnosno prolaze za pješake. odnosno prolazima. prema potrebi. ili nedvosmisleno pokazuju namjeru da pre u preko pješačkog prelaza. Saobraćaj na prelazu puta preko željezničke pruge . pješaci mogu da prelaze preko kolovoza samo dok im je datim znakom dozvoljen prelaz preko kolovoza. nakon što se prije stupanja na kolovoz uvjeri da to može da učini na bezbjedan način. pješak je dužan da obrati pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju. vozač je dužan da zaustavi vozilo pred takvim pješačkim prelazom da bi propustio pješake koji prelaze ili stupaju na pješački prelaz. ako oni nisu od njega udaljeni više od 100 m. prije stupanja na pješački prelaz.(3) Pješak koji gura ručna kolica. Član 112. 21. moraju da se kreću uz desnu ivicu kolovoza u smjeru kretanja. vozač je dužan da zaustavi vozilo ispred pješačkog prelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz. (1) Na obilježenom pješačkom prelazu na kojem je saobraćaj pješaka regulisan svjetlosnim saobraćajnim znacima za pješake pješak je dužan da postupa prema tim znakovima. (3) Ako na obilježenom pješačkom prelazu saobraćaj nije regulisan ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova ni znakovima ovlašćenog lica. (1) Ako je saobraćaj na obilježenom pješačkom prelazu regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima ovlašćenog lica. (2) Ako se obilježeni pješački prelaz iz stava (1) ovog člana nalazi na ulazu na bočni put. (3) Na obilježenom pješačkom prelazu na kojem saobraćaj nije regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ni znacima koje daje ovlašćeno lice. vozač ne smije da ometa prolaz pješaka koji su već stupili na pješački prelaz. vozač koji skreće na taj put dužan je da skreće smanjenom brzinom i propusti pješake koji su već stupili ili stupaju na pješački prelaz i. Član 109. Obaveze vozača prema pješacima Član 111. Pješak koji namjerava da pre e kolovoz na mjestu na kojem ne postoji obilježen pješački prelaz ne smije da stupi na kolovoz ako time ometa saobraćaj vozila. (2) Na putu koja ima obilježene pješačke prelaze ili posebno izgra ene prelaze. 20. (2) Na obilježenom pješačkom prelazu na kojem saobraćaj pješaka nije regulisan posebnim svjetlosnim saobraćajnim znacima za pješake. (2) Vozač koji se kreće mokrim kolovozom u naseljenom mjestu dužan je da prilagodi brzinu kretanja vozila tako da izbjegne prskanje pješaka koji se kreću ivicom kolovoza ili trotoara. laki motocikl ili motocikl. pri prelaženju puta pješak je dužan da se kreće tim prelazima. Član 110. a ako mu je na takvom prelazu datim znakom dozvoljen prolaz. kao i organizovana kolona pješaka. da zaustavi vozilo kojim upravlja da bi propustio pješake.

odnosno da se prelazu puta preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće šinama. (2) Autoputem ne smiju da se kreću ni motorna vozila koja prema svojim konstrukcionim osobinama ne mogu da se kreću brzinom većom od 40 km na čas. (2) Učesnici u saobraćaju koji prelaze preko željezničke pruge u istom nivou dužni su to da čine s pojačanom opreznošću i kad svjetla na prelazu nisu upaljena. te vozila za održavanje puta kada daju posebne svjetlosne znake. Na autoput ne smije da se uključi motorno vozilo koje vuče drugo motorno vozilo koje zbog neispravnosti ne može da se kreće. ili ako je taj ure aj već počeo da se spušta. Član 114. (3) Na autoputu vozač ne smije da obavlja polukružno okretanje. .Član 113. ni vozila koja se prema odredbama ovog zakona ne smatraju motornim vozilima. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti vozila ili iz drugih razloga prinu en da zaustavi vozilo na kolovozu autoputa dužan je da ga zaustavi na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila. Član 119. ili ako se daju svjetlosni znakovi ili zvučni signali koji upozoravaju da će taj ure aj početi da se spušta. odnosno da može da zaustavi vozilo prije nego što stupi na željezničku prugu. 22. ni ure aja za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza. (3) Na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem nema ure aja za zatvaranje saobraćaja. Učesnici u saobraćaju dužni su da se zaustave pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje saobraćaja spušten. učesnici u saobraćaju mogu da pre u preko željezničke pruge tek pošto se prethodno uvjere da prugom ne nailazi voz ili neko drugo vozilo koje se kreće po šinama. (3) Odredba stava (2) ovog člana ne odnosi se na vojna vozila i na vozila organa unutrašnjih poslova. (1) Autoputem ne smiju da se kreću pješaci. putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila i brzom putu Član 116. osim na površinama van kolovoza koje su za to posebno ure ene i obilježene. (1) Autoputem motorna vozila moraju da se kreću krajnjom desnom saobraćajnom trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni. ako ona na tom mjestu postoji. ili pred ure ajem za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vozila koja se kreću po šinama. Član 118. (1) Pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi učesnici u saobraćaju dužni su da se zaustave kad se pojavi crveno trepćuće svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo. (1) Na autoputu vozač ne smije da zaustavlja motorno vozilo. Član 117. niti da se kreće vozilom unazad. Saobraćaj na autoputu. Član 115. stoka. Vozač koji se vozilom približava prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou dužan je da prilagodi kretanje vozila tako da može da ga zaustavi pred ure ajem za zatvaranje saobraćaja na prelazu. i da preduzme potrebne mjere da vozilo što prije bude uklonjeno s kolovoza.

pod uslovom da ne ugrožavaju bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. Vozila pod pratnjom Član 125. strogo se pridržavaju naredbi koje im daju lica iz pratnje i kretanje nastave tek kad pro u sva vozila pod pratnjom. Saobraćaj u tunelu Član 123. stav (1) tačka 1)) i o zabrani presijecanja kolone pješaka (član 80).500 kg i skupa vozila čija je dužina veća od sedam metara smiju da koriste samo dvije saobraćajne trake koje se nalaze uz desnu ivicu kolovoza. 24. (1) Vozač koji se motornim vozilom uključuje u saobraćaj na autoputu dužan je da: 1) koristi posebnu traku za ubrzavanje. Vozač koji se vozilom kreće kroz tunel ne smije da zaustavlja vozilo. i da se u saobraćaj na autoputu uključi dajući odgovarajući znak. vozači teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. ovog zakona primjenjuju se i na saobraćaj na putu koji je rezervisan za saobraćaj motornih vozila i brzom putu. omoguće nesmetan prolaz. osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima ovlašćenog lica. Odredbe čl. (2) Vozač koji se vozilom isključuje iz saobraćaja na autoputu dužan je da blagovremeno zauzme položaj vozilom na krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci i da što prije pre e na posebnu traku za usporavanje. namijenjenih za saobraćaj vozila u jednom smjeru. i to za vrijeme dok se ti znakovi daju. Član 124. podrazumijevaju se vozila kojima je dodijeljena pratnja policije ili vojne policije. i 46). 23. umjesto dugih svjetala noću upotrijebe kratka svjetla za osvjetljavanje puta. ako takva traka postoji na ulazu u priključni put. sa posebnim motornim vozilima opremljenim ure ajima za davanje posebnih zvučnih signala i svjetlosnih znakova crvene i plave boje. na način kojim ne ugrožava saobraćaj vozila koja se kreću autoputem. (1) Vozilima pod pratnjom. u skladu s ovim zakonom. Član 120. i na njih se ne primjenjuju odredbe: o ograničenju brzine (čl. 2) propusti vozila koja se kreću autoputem. Na autoputu s tri ili više saobraćajnih traka. ako na mjestu na kojem se uključuje u saobraćaj na autoputu ne postoji posebna traka za ubrzavanje. o zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila (član 61. od 116. a po potrebi zaustave vozilo. stav (3) ovog zakona ne primjenjuje se na vozila koja se kreću dijelom autoputa koji prolazi kroz naselje. . Član 122. Na vozilima na motorni pogon za vrijeme kretanja kroz tunel moraju da budu upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta. Član 121. (3) Vozila pod pratnjom imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (član 49). (2) Vozač koji na putu susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom i vozač kojeg sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom dužni su da ustupe prvenstvo prolaza. 44.(2) Odredba člana 39. kad takva traka postoji u produženju priključnog puta. da polukružno okreće vozilo ili da se kreće unazad u tunelu. do 121.

stav (1)) i na vozilima s pravom prvenstva prolaza iz st. ne umanjuje u većoj mjeri stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom. 26. (4) U vezi s me usobnim pravom prvenstva prolaza za vozila iz stava (1) ovog člana važe odredbe o prvenstvu prolaza. o zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila (član 61.(4) Da bi omogućili nesmetan prolaz vozilima iz stava (1) ovog člana. Teret na vozilu Član 127. . kad posebnim ure ajima daju svjetlosne znakove i zvučne signale. prema potrebi. (3) Kad vozilo policije ili vojno vozilo upotrebom plavih svjetala obezbje uje prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreću iza njega. i 46). ili preko najveće dozvoljene mase. prema potrebi. ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju osobine puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila. (1) Vozilo u saobraćaju na putu ne smije da bude opterećeno preko svoje nosivosti koja je upisana u knjižicu vozila. (1) Teret na vozilu ne smije da pre e najudaljeniju tačku na prednjoj strani vozila više od jednog metra. da ih propuste i da. vozači su dužni da obrate pažnju i na vozila kojima se obezbje uje prolaz. a ostala vozila da ih propuste i da se. Vozila s pravom prvenstva prolaza Član 126. ne umanjuje vozaču preglednost puta. Ta vozila imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (član 49). stav (1) tačka 1) i o zabrani presijecanja kolone pješaka (član 80). ne primjenjuju se odredbe o ograničenju brzine (čl. (1) i (3) ovog člana. (2) 1) 2) 3) 4) Teret na vozilu treba da bude raspore en i. registarske tablice i druge propisane oznake na vozilu. (2) Teret koji se prevozi na vozilu i priključnom vozilu može da pre e najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila najviše za jednu šestinu svoje dužine koja je kao kontinuiran teret oslonjena na tovarni prostor. ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. prema potrebi. (5) Ure aji za davanje posebnih svjetlosnih znakova i zvučnih signala smiju da se ugra uju i upotrebljavaju samo na vozilima čija je pratnja policija ili vojna lica (član 125. vojna vozila i vozila Državne granične službe. pješaci su dužni da se sklone s kolovoza dok ta vozila pro u. zaustave svoja vozila dok ta vozila pro u. (1) Na vozila službe hitne pomoći. 44. ne stvara suvišnu buku i ne rasipa se po putu. Član 128. vatrogasna vozila i vozila policije i sudske policije. pješaci su dužni da se sklone s kolovoza. pod uslovom da ne ugrožavaju bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. zaustave dok ta vozila pro u. 5) ne zaklanja svjetlosne i svjetlosno-signalne ure aje na vozilu. (2) Da bi omogućili prolaz vozilima iz stava (1) ovog člana. osim u odnosu na vozila pod pratnjom (član 125) i vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima ovlašćenog lica. (3) Ako se vozilom prevozi teret u kombinaciji koja se sastoji od vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. pod dužinom vozila podrazumijeva se ukupna dužina vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. 25. pričvršćen i pokriven tako da: ne ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju i ne nanosi štetu putu i objektima na putu.

crveno svjetlo. Član 132. IV . . najisturenija tačka tereta mora da bude označena crvenom tkaninom. kao i privremena ograničenja i privremene zabrane u saobraćaju i ti znakovi moraju se ukloniti čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni. (3) Saobraćajni znakovi moraju se ukloniti. znakovi izričitih naredbi i znakovi obavještenja s dopunskom tablom koja je sastavni dio saobraćajnog znaka i koja bliže odre uje značenje saobraćajnog znaka ili bez nje. svjetlosni saobraćajni znakovi. zabrane i obaveze kojih se učesnici u saobraćaju moraju pridržavati i daju potrebna obavještenja za bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja. Član 129. Član 131. obojena naizmjeničnim kosim trakama reflektujuće naranxaste i bijele boje i postavljena uspravno na uzdužnu osu vozila. stavljaju do znanja ograničenja. a sa zadnje strane . stav (4) ovog zakona .svjetlom i katadiopterom koji s prednje strane daju bijelo svjetlo. (2) Saobraćajni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih učesnici u saobraćaju i danju i noću na vrijeme i lako mogu uočiti i blagovremeno postupiti u skladu s njihovim značenjem. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. oznake na kolovozu. dimenzija 50 x 50 cm. (2) Saobraćajnim znakovima moraju se obilježiti i opasnosti privremenog karaktera. (5) Najisturenija tačka tereta koji se prevozi teretnim motornim ili priključnim vozilom u slučaju iz stava (4) ovog člana mora da bude označena tablom. trotoaru i sl. zabrana i obaveza izraženih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova. kojima se učesnici u saobraćaju upozoravaju na opasnost koja im prijeti na odre enom javnom putu ili dijelu tog puta. Noću. 2) kad teret na vozilu na motorni pogon ili na priključnom vozilu bočno prelazi više od 20 cm vanjsku ivicu prednjeg ili zadnjeg svjetla za označavanje vozila . (3) Saobraćajni znakovi su: znakovi opasnosti. (4) Učesnici u saobraćaju dužni su da se pridržavaju ograničenja. (2) Zabranjeno je neovlašćeno uklanjanje i oštećivanje saobraćajnih znakova i opreme puta ili izmjena značenja saobraćajnih znakova. (1) Na saobraćajni znak i na stub na koji je znak postavljen zabranjeno je stavljati sve što nije u vezi sa značenjem saobraćajnog znaka. Ta tabla je kvadratnog oblika. dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uslovima za saobraćaj na putu ili zahtjevima bezbjednosti u saobraćaju. te svjetlosne i druge oznake na putu. Opšte odredbe Član 130. (1) Saobraćajne znakove i opremu na putu postavljaju i održavaju institucije koje upravljaju putevima na osnovu rješenja nadležnog organa. najisturenija tačka na teretu koji se prevozi vozilom mora da bude označena: 1) u slučaju iz člana 128.(4) Ako teret na vozilu prelazi više od jednog metra najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila.svjetlom i reflektujućom materijom crvene boje. (1) Javni putevi moraju se obilježiti propisanim saobraćajnim znakovima.SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI 1. naročito one koje nastanu usljed iznenadnog oštećenja ili neprohodnosti puta.

. stubovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraćajnih znakova. i to: crveno lijevo. žuto u sredini. prije pojave zelenog svjetla. ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za bezbjednost saobraćaja na putu. (3) Znakovi obavještenja pružaju učesnicima u saobraćaju potrebna obavještenja o putu kojim se kreću i druga obavještenja koja im mogu biti korisna. jedno ispod drugog. 3. znakovi. a zeleno dolje. 2. (2) Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja učesnicima u saobraćaju na putu zabrane. (1) Za regulisanje saobraćaja upotrebljavaju se ure aji kojima se daju svjetlosni saobraćajni znakovi crvene. svjetla se postavljaju po vertikalnoj osi. ograničenja i obaveze kojih moraju da se pridržavaju. Na putu se ne smiju postavljati table. magistralnom i regionalnom putu i u naseljenim mjestima moraju da budu presvučeni reflektujućim materijama ili osvijetljeni sopstvenim izvorom svjetlosti. svjetla. ili koji svojim oblikom. žuto u sredini.Član 133. kao najavu prestanka slobodnog prolaza. i da se obavijeste o prirodi te opasnosti. jedno pored drugog. Član 138. odnosno dijelu puta. Član 135. Član 137. znakovi izričitih naredbi i znakovi obavještenja Član 134. Svjetlosni saobraćajni znakovi i svjetlosne oznake Član 136. a zeleno desno. a zeleno svjetlo može biti i u obliku jedne ili više strelica smještenih u krugu crne boje. bojom. 2) žuto svjetlo može biti upaljeno kao samostalno svjetlo u vremenskom razmaku od prestanka zelenog do pojave crvenog svjetla ili istovremeno sa crvenim svjetlom. 3) žuto svjetlo može da bude upaljeno kao trepćuće svjetlo kada ne rade ostali svjetlosni signali na raskrsnici. izgledom ili mjestom postavljanja podražavaju ili liče na neki saobraćajni znak. (1) 1) Na ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima: crveno i zeleno svjetlo ne smiju da budu upaljena istovremeno. (2) Na ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima. i to: crveno gore. ili zasljepljuju učesnike u saobraćaju. obavezno treba ugraditi zeleno trepćuće svjetlo. (1) Ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima može da se doda dopunski svjetlosni znak u obliku zelene svijetleće strelice ili više takvih znakova. (2) Pri projektovanju novih ili rekonstrukciji postojećih saobraćajnih znakova. Znakovi opasnosti i znakovi izričitih naredbi na autoputu. (1) Znakovi opasnosti služe da se učesnici u saobraćaju na putu upozore na opasnost koja prijeti na odre enom mjestu. žute i zelene boje. putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. Ta svjetla imaju oblik kruga. Znakovi opasnosti. Ako je ure aj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova postavljen i iznad saobraćajne trake. svjetla mogu biti postavljena po horizontalnoj osi.

moraju se obilježiti svjetlima. (1) Na ure ajima za davanje saobraćajnih znakova kojima se reguliše saobraćaj na kolovozu s više od dvije saobraćajne trake.crveno svjetlo znači zabranu saobraćaja duž saobraćajne trake iznad koje je postavljeno. refleksnim staklima ili reflektujućim materijama. (3) (4) Oznake na kolovozu čine linije. (1) Oznake na kolovozu postavljaju se na putevima sa savremenim kolovozom. jedno ispod drugog. Član 140. natpisi i druge oznake. (1) Za regulisanje saobraćaja pješaka mogu da se upotrebljavaju i posebni ure aji za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova crvene i zelene boje i ure aji za davanje zvučnih signala. i to desna strana kolovoza . te trake moraju da budu odvojene odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu.oznakama crvene boje. ostrva za usmjeravanje saobraćaja i drugi objekti na kolovozu noću nisu osvijetljeni. (3) Ako vrhovi pješačkih ostrva. odnosno potpunije odredi ili objasni. (3) Svjetla iz stava (1) ovog člana sastoje se od svijetleće površine crvene ili zelene boje na kojoj se nalazi tamna silueta pješaka. i to: crveno svjetlo gore. i to na visini na kojoj se nalazi zeleno svjetlo. (2) Crveno svjetlo iz stava (1) ovog člana ima oblik ukrštenih linija. one se obilježavaju svjetlima.na magistralnom putu obilježene i ivičnim linijama. Član 143. Oznake na kolovozu Član 142.oznakama bijele boje. obilježene uzdužnim linijama. (2) Ta svjetla moraju biti postavljena po vertikalnoj osi. (1) Ako se ivice kolovoza na javnom putu obilježavaju svjetlosnim saobraćajnim oznakama. (2) Na javnom putu van naselja sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera na kojem postoje samo dvije saobraćajne trake. Oznake na kolovozu mogu da imaju i reflektujuća svojstva.(2) Dopunski svjetlosni znakovi iz stava (1) ovog člana postavljaju se s odgovarajuće strane svjetlosnog saobraćajnog znaka. a zeleno svjetlo dolje. Član 141. ili od tamne površine na kojoj se nalazi svijetleća silueta pješaka crvene ili zelene boje. a zeleno svjetlo ima oblik strelice s vrhom okrenutim nadolje. strelice. a lijeva strana . 4. (1) Oznake na kolovozu služe za regulisanje saobraćaja na putevima i za obavještavanje i vo enje učesnika u saobraćaju. Ta svjetla ne smiju da budu upaljena istovremeno. (2) Ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel moraju da budu obilježene oznakama iz stava (1) ovog člana. refleksnim staklima ili reflektujućim materijama žute boje. za svaku saobraćajnu traku posebno i koji se nalazi iznad saobraćajne trake . . (2) Oznake na kolovozu mogu da budu postavljene same ili uz druge saobraćajne znakove ako je potrebno da se značenje tih znakova jače istakne. a zeleno svjetlo znači slobodan prolaz tom saobraćajnom trakom. Član 139.

(2) Na prelazima zemljanog puta s manjim saobraćajem i pješačke staze preko željezničke pruge u istom nivou učesnici u saobraćaju mogu da se obezbijede samo ure ajem za davanje zvučnih signala. (3) Branici i polubranici moraju da budu opremljeni trepćućim crvenim svjetlom. 6. mora se postaviti ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih signala kojima se učesnici u saobraćaju obavještavaju o spuštanju branika ili polubranika. kao i saobraćajni znakovi postavljeni na dijelu puta ispred prelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou. Obilježavanje prelaza puta preko željezničke pruge Član 145. (2) Bliže propise o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putu donosi ministar. (1) Na prelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou branici ili polubranici moraju da budu naizmjenično obojeni crvenom i žutom bojom. Na dijelu puta ispred prelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou moraju da budu postavljeni odgovarajući saobraćajni znakovi.5. i to s mjesta s kojeg se oni ne vide. Svjetlosni znakovi kojima se najavljuje približavanje voza na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou daju se naizmjeničnim paljenjem dva crvena trepćuća svjetla koja imaju oblik kruga. odnosno spuštanje branika ili polubranika. Član 146. (2) Uslovi u kojima ure aji iz stava (1) ovog člana moraju da budu postavljeni utvr uju se posebnim zakonom ili propisom donesenim na osnovu zakona. odnosno ure aji za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza ako to zahtijeva gustina saobraćaja ili drugi uslovi na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou. Na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem se prilikom nailaska voza branici ili polubranici automatski spuštaju. moraju da imaju refleksna stakla ili da budu presvučeni reflektujućim materijama odgovarajuće boje. tom ure aju može da se doda i ure aj za davanje zvučnih signala. Turistička i ostala signalizacija na putu Član 144. (1) Turistička i ostala signalizacija na putu namijenjena je obavještavanju učesnika u saobraćaju o kulturnim. istorijskim i prirodnim i turističkim znamenitostima. te ostalim objektima i sadržajima. Član 147. Član 148. (2) Branici i polubranici. Član 149. postavljaju se i branici ili polubranici. 7. Član 150. kao i na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem se branicima ili polubranicima rukuje ručno. osim saobraćajnih znakova iz člana 145. ovog zakona. Obilježavanje radova i prepreka na putu . u saradnji s nadležnim organom. (1) Na prelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou. (1) Na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem postoji ure aj za davanje svjetlosnih znakova kojima se najavljuje približavanje voza.

(2) Znakovi iz stava (1) ovog člana moraju da se daju tako da njihovo značenje učesnicima u saobraćaju bude jasno i nedvosmisleno. (2) Ovlašćeno lice pri davanju znakova dužno je da se postavi na putu tako da učesnici u saobraćaju kojima su znakovii namijenjeni mogu da ga uoče jasno i s dovoljne razdaljine. 8. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. Član 155.Član 151. (3) Bliže odredbe o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima. (1) Učesnici u saobraćaju moraju da postupaju po zahtjevima izraženim pomoću znakova ili prema naredbi policajca ili drugog lica koje na osnovu ovlašćenja iz zakona obavlja kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima (u daljnjem tekstu: ovlašćeno lice). . Član 153. na njima moraju da budu postavljena i trepćuća svjetla naranxaste boje. (1) Znakovi koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćeno lice su znakovi koji se daju rukama i položajem tijela. ili je nastala veća materijalna šteta dužan je da: 1) ostane na mjestu saobraćajne nesreće. Znakovi koje daju ovlašćena lica Član 152. načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćeno lice pravilnikom propisuje ministar. (3) Znakovi iz stava (1) ovog člana mogu da se daju i iz vozila. a obezbje enje učesnika u saobraćaju . (1) Učesnik u saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko izgubio život ili bio povrije en. (2) Nadležni organ i druga pravna ili fizička lica koji su obaviješteni o saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko lice bilo povrije eno dužni su da o tome odmah obavijeste najbližu zdravstvenu ustanovu. (3) Branici moraju da budu obojeni naizmjenično crvenom i bijelom bojom. omogući normalno odvijanje saobraćaja i nastoji da se ne mijenja stanje na mjestu nesreće i sačuvaju postojeći tragovi pod uslovom da preduzimanje tih mjera ne ugrožava bezbjednost saobraćaja.postavljanjem branika.DU@NOSTI U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NESREĆE Član 154. zvučni i svjetlosni znakovi. (2) Obilježavanje dijela puta iz stava (1) ovog člana obavlja se postavljanjem odgovarajućih saobraćajnih znakova. s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći. ili ako mu je samom potrebna ljekarska pomoć. V . (1) Dio puta na kojem su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojem se izvode radovi mora da bude vidno obilježen i bezbjedan za učesnike u saobraćaju. 3) obavijesti najbližu policijsku stanicu o saobraćajnoj nesreći i vrati se na mjesto saobraćajne nesreće te sačeka dolazak službenog lica koje obavlja uvi aj. 2) preduzme sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu saobraćajne nesreće. a noću. opremljeni refleksnim staklima ili presvučeni reflektujućim materijama odgovarajuće boje. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti.

(2) Policija je dužna da iza e na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako do e do nesporazuma ili neslaganja jednog od učesnika prilikom popunjavanja obrasca evropskog izvještaja. (2) Vozač učesnik u saobraćajnoj nesreći obavezan je da prijavi i saobraćajnu nesreću s manjom materijalnom štetom. (4) Ukoliko je u saobraćajnoj nesreći učestvovalo vozilo strane registarske oznake. (1) Vozač koji se zatekne ili nai e na mjesto saobraćajne nesreće dužan je da na zahtjev ovlašćenog lica preveze lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove. (5) Nadležni organ unutrašnjih poslova dužan je da iza e na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako to zahtijeva jedan od učesnika u saobraćajnoj nesreći. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. zdravstvena ustanova dužna je da o tome odmah obavijesti mjesni nadležni organ za izdavanje vozačke dozvole ili najbližu policijsku stanicu. ili ako učesnici u nesreći nemaju obrazac evropskog izvještaja. (1) Lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta ne smije da uzima alkoholna pića. u skladu s ovim zakonom. (6) Bliže odredbe o sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći donosi ministar. uz ostalog. (2) Ako lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći umre od zadobijenih povreda. naprave zapisnik o uvi aju i obave druge potrebne radnje. Član 157. . vozačke dozvole i osiguranja od automobilske odgovornosti . osim ako se nesreća dogodila na mjestu na kojem se može očekivati brzi dolazak vozila hitne pomoći. opojne droge ili lijekove na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje dok se ne izvrši uvi aj. (1) Ako je zdravstvena ustanova obaviještena o saobraćajnoj nesreći ili je primila na liječenje lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći.Lice koje se zatekne ili nai e na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima povrije enih dužno je da ukaže pomoć licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći. vozači su dužni da odmah uklone vozila s kolovoza i da razmijene lične podatke. ili ako vozač zaključi da nestručnim i neodgovarajućim prevozom stanje povrije enog lica može da se pogorša. ako je šteta nastala drugom licu odnosno njegovom vozilu ili na drugoj stvari. te popune i potpišu obrazac evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći. Član 158. (3) Poslije saobraćajne nesreće u kojoj je prouzrokovana samo manja materijalna šteta. obave fotografisanje mjesta nesreće. Vozači ne smiju napustiti mjesto saobraćajne nesreće prije nego što popune i potpišu izvještaj i razmijene podatke iz ovog stava. obavezno je da se: obavi fotografisanje štete na vozilu stranih registarskih oznaka i napravi zapisnik u koji se. Član 159. (1) Policija i druga ovlašćena lica dužni su da iza u na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta. (2) Vozač je dužan da postupi prema odredbi stava (1) ovog člana i prije dolaska ovlašćenog lica. ili ako postoji opravdana sumnja da je kod vozača zbog povrede došlo do smanjenja psihičke ili fizičke sposobnosti za upravljanje vozilom na motorni pogon ili tramvajem. unose podaci iz pasoša. Član 156. prije izdavanja potvrde o oštećenju vozila stranih registarskih oznaka ili potvrde o izvršenom uvi aju na mjestu doga aja saobraćajne nesreće.zelena karta. dužna je da o tome odmah obavijesti najbližu policijsku stanicu.

ili će ih uputiti na stručni pregled radi provjeravanja da li imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. ako za druge učesnike u saobraćaju nije obezbije en zaobilazni put. zahtjev za izdavanje odobrenja biće odbijen. teret. VI . (1) U slučaju iz člana 162. teret. odnosno korisnik vozila nije u stanju da postupi prema stavu (1) ovog člana. vozač ili vlasnik. (3) Ako se zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu zabranjuje saobraćaj.). (1) Ovlašćeno lice koje vrši uvi aj dužno je da organizuje popis imovine koja na mjestu doga aja ostaje iza lica koje je u saobraćajnoj nesreći poginulo ili teže povrije eno. ovlašćeno lice koje vrši uvi aj odrediće da im se uzme krv ili krv i urin radi analize. odobrenje se izdaje uz prethodnu saglasnost nadležnog organa za saobraćaj na čijem se području zabranjuje saobraćaj. ovlašćeno lice koje obavlja uvi aj odrediće da se neposrednim učesnicima u nesreći uzmu krv i urin radi utvr ivanja da li su pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. U tom slučaju saobraćaj može da se zabrani najduže dva sata. ovlašćeno službeno lice preduzeće druge mjere da se omogući normalno odvijanje saobraćaja. obavijesti organizaciju koja uklanja vozila i stvari s puta ili zainteresovano lice i pruži pomoć radi zaštite imovine ako na mjestu doga aja nema lica koje tu imovinu može da preuzme.(3) Ovlašćeno lice koje vrši uvi aj saobraćajne nesreće u kojoj ima povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta podvrgnuće neposredne učesnike u saobraćajnoj nesreći ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i aparata. (4) Ako se tim ispitivanjima utvrdi da neposredni učesnici saobraćajne nesreće imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. ovog zakona. kao i drugo lice koje je neposredno učestvovalo u nesreći. (1) Sportske i druge priredbe ili slične aktivnosti na putu ne smiju se održavati bez odobrenja. (1) Ako je vozilo zbog saobraćajne nesreće ili neispravnosti onesposobljeno za daljnje kretanje na putu. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. (5) Ako u saobraćajnoj nesreći ima poginulih lica. motociklističke ili biciklističke trke na putu može da se odobri i kad u odre enom pravcu nema zaobilaznog puta (brdske trke i dr. . (3) Organizacija za održavanje puteva ili druga ovlašćena organizacija za održavanje put dužna je da na zahtjev ovlašćenog lica hitno preduzme sve potrebne mjere radi uklanjanja i čuvanja vozila s teretom. imaju pravo da traže lične podatke i adresu od lica koja su bila prisutna kad se nesreća dogodila. ali samo u vrijeme kada se tim putem drugi učesnici u saobraćaju najmanje kreću. odnosno korisnik vozila dužan je da vozilo. (2) Odobrenje izdaje nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova na čijem području se održava priredba ili obavlja aktivnost. Član 160. stvari ili drugi rasuti materijal s kolovoza. održavanje automobilske. (2) Ako vozač ili vlasnik. (2) Vozač koji je vozilom učestvovao u saobraćajnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica. stvari ili drugi rasuti materijal odmah ukloni s kolovoza.SPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA PUTEVIMA Član 162. ovlašćeno lice koje se zatekne na mjestu nesreće ili neispravnosti vozila zatražiće od nadležne organizacije koja upravlja putevima ili druge ovlašćene organizacije da na bezbjedno mjesto ukloni vozilo. (4) Ako nadležna organizacija koja upravlja putevima ili druga ovlašćena organizacija ne postupi prema odredbi stava (2) ovog člana. Član 161. Član 163. stvari ili drugog rasutog materijala s kolovoza i obezbijedi prohodnost puta.

priredba odnosno aktivnosti biće zabranjene. odnosno aktivnosti prekine i preduzeće potrebne mjere da se naredba izvrši. (4) Ako se utvrdi da organizator nije preduzeo sve mjere obezbje enja odre ene u odobrenju. učesnika i gledalaca sportske i druge priredbe ili aktivnosti i znak kojim će vozila iz pratnje takmičara da budu označena. Član 168. Član 169. (1) Zahtjev za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu biće odbijen ako organizator. Član 167. (2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja mora se priložiti: program priredbe. zahtjev za izdavanje odobrenja može da bude odbijen. stav (2) ovog zakona. pravila takmičenja. Član 166. odnosno aktivnosti ne bi bile odobrene. nije u stanju da sprovede mjere iz člana 164. nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova narediće organizatoru da priredbu. odnosno obavljanja aktivnosti u većoj mjeri ugrozilo ili ometalo saobraćaj na putu. (3) Organizator ne smije da počne odobravanje sportske ili druge priredbe ili aktivnosti na putu ako nisu preduzete sve mjere obezbje enja odre ene u odobrenju. (2) Kada se saobraćaj na putu ograničava ili zabranjuje zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti. nastanu okolnosti zbog kojih priredba. odnosno aktivnosti. odobrenje sadrži i obavezu organizatora da o mjerama ograničavanja ili zabrane saobraćaja obavijesti javnost putem sredstava javnog informisanja.Član 164. (2) Ako bi zbog održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu trebalo obustaviti saobraćaj na važnijim saobraćajnim pravcima. Takmičare na sportskoj priredbi na putu mogu da prate samo vozila označena posebnim znakom koji utvrdi organizator. (1) U odobrenju za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu odre uju se mjere obezbje enja koje organizator mora da preduzme. ovog zakona podnosi se najkasnije 15 dana prije održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti. prema procjeni nadležnog organa unutrašnjih poslova. se u većoj mjeri naruši javni red i mir. odnosno aktivnosti. organizator ne sprovodi odre ene mjere obezbje enja. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz člana 162. (1) 1) 2) 3) 4) 5) Organizator je dužan da prekine održavanje sportske ili druge priredbe. (2) Ako organizator ne prekine priredbu. to zahtijevaju drugi bezbjednosni razlozi. odnosno aktivnosti u slučajevima iz stava (1) ovog člana. pregled mjera koje organizator predvi a za obezbje enje učesnika u saobraćaju. Član 165. odnosno aktivnosti na putu ako: su ugroženi učesnici ili gledaoci. najkasnije 48 sati prije početka priredbe. ili ako bi održavanje priredbe. .

stranu vozačku dozvolu ili me unarodnu vozačku dozvolu. nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova preduzeće odgovarajuće mjere da se o trošku organizatora uklone. u saglasnosti s organom nadležnim za saobraćaj. odnosno obavljanja aktivnosti. VII . odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom ne smije da dozvoli da upravlja vozilom u saobraćaju na putu lice koje nema pravo da upravlja tim vozilom. odnosno aktivnosti na putu organizator je dužan da odmah: 1) ukloni s puta sve saobraćajne znakove i druge oznake.VOZAČI 1. policijska uprava. ure aje. može da propiše zabranu ili ograničenje saobraćaja za sve ili pojedine vrsta vozila. predmete i objekte koji su postavljeni zbog održavanja priredbe. 2) postavi na put sve saobraćajne znakove i druge oznake. ograniči brzinu kretanja vozila ako su te zabrane ili ograničenja neophodni radi sprečavanja ili uklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju. odnosno obavljanja aktivnosti. vozač mora sa sobom da nosi važeću vozačku dozvolu i dužan je da je pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. na odre enom putu ili dijelu puta. (2) Ako organizator ne postupi prema tač. (2) Kad upravlja motornim vozilom. (3) Bliže odredbe o: saobraćaju u zimskim uslovima. VIII . Uslovi za upravljanje vozilima Član 172. 173. odnosno lice koje nema pravo da upravlja kategorijom motornog vozila u koju se ubraja to vozilo i lice iz čl. ministar. odnosno obavljanja aktivnosti. (3) Vlasnik. odnosno postave saobraćajni znakovi i druge oznake. (4) Vlasnik. može da donese naredbu o ograničenju saobraćaja u dane vikenda i praznika za pojedine putne pravce. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove.OGRANIČENJA SAOBRAĆAJA Član 170. (1) Organ nadležan za unutrašnje poslove. u saradnji s nadležnim organom za unutrašnje poslove. U slučaju kada su u pitanju razlozi bezbjednosti i nesmetanog odvijanja saobraćaja ili razlozi održavanja javnog reda i mira. (1) Motornim vozilom u saobraćaju na putu može da upravlja samo lice koje ima važeću vozačku dozvolu. u odre ene dane ili u odre enom vremenskom periodu. odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom dužan je da na zahtjev ovlašćenog lica da podatke o identitetu lica kojem je dao vozilo na upravljanje. predmete i objekte koji su bili uklonjeni zbog održavanja priredbe. 1) i 2) stava (1) ovog člana.(1) Nakon završetka sportske ili druge priredbe. Član 171. ili ako su u pitanju razlozi za nesmetani saobraćaj. te načinu upotrebe zimske opreme na vozilima u zimskim uslovima pravilnikom propisuje ministar. predmeti i objekti na putu. i 174. vrsti vozila kojima je zabranjen ili ograničen saobraćaj. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. ovog zakona. 3) popravi i dovede u prvobitno stanje put i objekte na putu ako su oštećeni pri održavanju priredbe. . odnosno ako se može opravdano očekivati da će saobraćaj biti posebno gust ili otežan. odnosno nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova može da zabrani saobraćaj ili da odredi posebno ograničenje saobraćaja na odre enim putevima i dijelovima puteva sve dok postoje razlozi zbog kojih se preduzimaju te mjere.

ili kod kojih se. 3) vozač vozila kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje . CE. što odgovara količinama većim od 0. bez obzira na količinu alkohola u krvi.0 g/kg.za vrijeme upravljanja vozilom. vozač mla i od 21 godine starosti ili s manje od tri godine vozačkog iskustva.za vrijeme obavljanja javnog prevoza tim vozilom. stručnim pregledom utvrdi da pokazuju znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola: 1) vozač motornog vozila kategorije C.za vrijeme upravljanja vozilom te kategorije. (3) Smatraće se da su pod djelovanjem alkohola lica za koja se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. kandidat za vozača za vrijeme obuke u praktičnom upravljanju vozilom. . (3) Auto-škole dužne su da izvode obuku na način kojim će se obezbijediti da kandidati nauče i usvoje saobraćajna pravila i etičke norme ponašanja u saobraćaju. Osposobljavanje kandidata za vozača motornih vozila Član 175. C1E i D1 i D1E . (2) Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila mogu da obavljaju i obrazovne ustanove redovnim školovanjem učenika prema obrazovnom školskom programu za profesionalne vozače.0 g/kg. kao pravna i fizička lica. D i DE i vozači potkategorije C1. ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholiziranosti. stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. niti da počne da upravlja vozilom ako je pod djelovanjem alkohola. bez obzira na količinu alkohola u krvi. što odgovara količinama većim od 0. Član 173. (1) Vozač ne smije da upravlja vozilom u saobraćaju na putu. ne smije da upravlja vozilom u saobraćaju na putu. Član 174. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za bezbjedno učestvovanje u saobraćaju. 2) vozač vozila kojim se obavlja javni prevoz .3 g/kg. (1) Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila obavljaju auto-škole. (2) Smatraće se da je pod djelovanjem alkohola lice za koje se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0.(5) Vozač je dužan da za vrijeme upravljanja motornim vozilom u saobraćaju koristi pomagala koja su mu neophodna da bezbjedno upravlja vozilom. Član 176. ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholiziranosti. ili je u takvom psihičkom stanju da je nesposoban za bezbjedno upravljanje vozilom. ili kod kojeg se. (4) Vozački ispit za vozača motornog vozila može da polaže kandidat koji se prethodno pripremio za polaganje vozačkog ispita u auto-školi i ako ispunjava i druge uslove za sticanje prava na upravljanje motornim vozilom. Vozač koji je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan. 2.3 g/kg. obavljajući poslove tog zanimanja. 4) 5) 6) vozač-instruktor za vrijeme osposobljavanja kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. kao i vozač pod djelovanjem opojnih droga ili drugih opojnih sredstava ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje.

vožnja unazad i polukružno okretanje). uslove za upravljanje vozilom. vožnju na putu s više saobraćajnih traka. (1) Osposobljavanje kandidata za vozače i polaganje vozačkog ispita obavlja se prema propisima koje donosi ministar. ostale povrede i oštećenja. . vožnju u posebnim uslovima (noć. sile koje djeluju na vozilo. • • • 2. kantona i ministra Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. povrede koje zahtijevaju imobilizaciju i evakuaciju povrije enog lica. kiša. zadatke i značaj prve pomoći. prestrojavanje. kontrolu saobraćaja i kaznenu odgovornost. semafor. učenje osnovnih elemenata vožnje na poligonu ili odgovarajućoj površini (polazak. ure aji za upravljanje. vožnju na prelazu puta preko željezničke pruge. vožnju u jednosmjernoj ulici. prilago avanje vožnje. prestrojavanje i vožnja kroz raskrsnicu. samostalnu vožnju. pripremu vozila za vožnju. učenje vožnje na putevima s intenzivnim saobraćajem u naselju i van naselja. Program prve pomoći obuhvata: • • • • • ciljeve. postupak radnji pri pružanju prve pomoći (mjere oživljavanja. kočenje i zaustavljanje.). sadržaje koji doprinose razvijanju humanih odnosa i odnosa uzajamnog poštovanja i razumijevanja me u učesnicima u saobraćaju. izvo enje radnji značajnih za uspješno i bezbjedno upravljanje u skladu sa saobraćajnim pravilima i uslovima na putu i u saobraćaju. • • • učenje vožnje u složenim saobraćajnim uslovima. Član 177. održavanje rastojanja. promjena stepena prenosa. čuvanje okoline. besvjesno stanje. (3) Osposobljavanje kandidata koji imaju fizički invaliditet za vozače mora se obavljati na prilago enom vozilu za invalide koje mora da atestira ovlašćena institucija ili preduzeće. učenje vožnje na putevima s manjim intenzitetom saobraćaja u naselju i van naselja (uključivanje i isključivanje. vožnju u koloni. prilago avanje brzine. ofanzivnu i defanzivnu vožnju. praktični dio i program prve pomoći: 1. sadržaje koji doprinose povećanju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. značaj zdravstvene sposobnosti za bezbjedno upravljanje motornim vozilom. vožnju u gradu.. snijeg. pneumatici. 3. ponašanje učesnika u drumskom saobraćaju. otvorene povrede-rane). bolest i sl. uticaj alkohola. vožnju u vršnom opterećenju drumskog saobraćaja. znakove koje daju ovlašćena lica. nakon što se utvrdi da ispunjavaju uslove odre ene zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. prestanak disanja i rada srca. krvarenje. vožnja na uzdužnom nagibu. uočavanje i predvi anje saobraćajne situacije. predvi anje i izbjegavanje opasnosti). mimoilaženje i preticanje. ure aji za davanje svjetlosno-signalnih znakova i za osvjetljavanje puta i vozila. vozilo u funkciji bezbjednosti saobraćaja. postupak i dužnosti u slučaju saobraćajne nesreće. nadležnih za obrazovanje. opasnosti koje nastaju zbog nepropisnog preduzimanja radnji u saobraćaju i sl. magla i sl. saobraćajne znakove i njihovo značenje. bezbjednosne mjere pri vuči vozila. prevoz tereta i lica. vožnju kroz raskrsnicu s različitim načinom ure enja saobraćaja (ovlašćeno lice.). pravila saobraćaja na putevima. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. Praktični dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvata: • upoznavanje s vozilom. promjena smjera vožnje. okretanje i vožnja unazad. osnove tehničkog funkcionisanja ure aja na motornom vozilu značajnih za bezbjednost saobraćaja na putevima (ure aji za zaustavljanje. djelovanje opojnih droga na bezbjedno upravljanje vozilom i uticaj drugih nepovoljnih psiho-fizičkih stanja (umor. parkiranje. te priprema vozila za vožnju). saobraćajni znakovi i saobraćajna pravila). mimoilaženje i obilaženje.Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila je djelatnost od posebnog društvenog značaja. kočenje i zaustavljanje. Teoretski dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvata: • • osnovne propise o drumskom saobraćaju. (2) Osposobljavanje kandidata za vozače obavljaju auto-škole po ovlašćenju ministara entiteta. a obavlja se po posebnom programu koji obuhvata teoretski dio. ponašanje prema pješacima i drugim učesnicima u saobraćaju. me usobne odnose i sporazumijevanje učesnika u saobraćaju.

kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. radi osposobljavanja. (2) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom kandidat za vozača mora da ima kod sebe uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za upravljanje motornim vozilom i dužan je da ga pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. kao i za dobijanje licence za ispitivača. stiče se: 1) završenim VII stepenom saobraćajne struke i posebno položenim ispitom iz oblasti poznavanja saobraćajnih pravila i propisa. (2) Polaganje vozačkog ispita obavlja se pred komisijom koju imenuju organi iz stava (1) ovog člana. (2) Lice iz stava (1) ovog člana. može i prije položenog vozačkog ispita da upravlja motornim vozilom one kategorije za koju priprema ispit ako vozilom upravlja pod nadzorom vozača-instruktora. mora da ima vozačku dozvolu i najmanje tri godine iskustva na poslovima bezbjednosti drumskog saobraćaja. osim iskustva u upravljanju vozilom odgovarajuće kategorije od najmanje tri godine. Vozački ispit i provjeravanje osposobljenosti Član 179. (1) Zvanje vozača-instruktora motornih vozila. obavljaju organi nadležni za obrazovanje i unutrašnje poslove. (4) Bliže odredbe o načinu i uslovima za polaganje i organizovanje vozačkog ispita. (1) Kandidat za vozača koji se priprema za polaganje vozačkog ispita. Član 180. (1) Za poslove sprovo enja i organizovanja polaganja vozačkog ispita odgovorni su organi entiteta. (3) O položenom vozačkom ispitu izdaje se uvjerenje. putem zajedničkog stručnog tijela. . u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo. Član 181. (5) O uspješno završenoj obuci za vozača motornih vozila auto-škola i Crveni krst izdaju potvrde. 3. metodike upravljanja motornim vozilom i praktičnog upravljanja motornim vozilom za vozača-instruktora. ili 2) završenim V ili VI stepenom i položenim ispitom za vozača-instruktora ili s najmanje završenom srednjom školom i položenim ispitom za vozača-instruktora. (6) Bliže odredbe o organizovanju obuke za osposobljavanje kandidata pravilnikom propisuje ministar. Član 178. (1) Osposobljavanje kandidata iz oblasti propisa o bezbjednosti saobraćaja može da obavlja licencirano lice s visokom spremom saobraćajnog smjera. pravilnikom propisuje ministar.(4) Kontrolu i nadzor nad sprovo enjem propisa iz stava (1) ovog člana. te da mu je nadležni organ izdao dozvolu za vozača-instruktora. (4) Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći obavlja ljekar. (3) Osposobljavanje kandidata za vozače u praktičnom upravljanju vozilom na motorni pogon obavlja vozačinstruktor. odnosno bliže odredbe o pružanju prve pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći pravilnikom propisuje ministar. a organizuje i sprovodi Crveni krst. nadležni za obrazovanje. a predsjednik komisije i njeni članovi imaju licencu za ispitivača. osim dokaza o završenoj školskoj spremi.

(1) 1. BE i potkategorije C1 i C1E. čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3. 2. Pravo da upravlja motornim vozilom ima lice koje ispunjava sljedeće uslove: da je fizički i psihički sposobno da upravlja motornim vozilom. BE. D i DE i potkategorije: A1. CE.500 kg i koja nemaju više od osam sjedišta ne računajući sjedište za vozača. C. BE. CE. B. Član 182. (1) Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim i priključnim vozilima koja se razvrstavaju u kategorije: A. C1. odnosno potkategorije stiče lice koje ima: 16 godina za potkategorije A1 i B1.B. da je položilo vozački ispit za upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije. čija zapremina motora prelazi 125 cm³. 4. C1E i D1E. da je navršilo godine života odre ene ovim članom zavisno od kategorije. Na vozačkom ispitu komisija za polaganje vozačkih ispita utvr uje da li je kandidat u dovoljnoj mjeri osposobljen za bezbjedno upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije. uz uslov da je upravljalo motornim vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu. 4. osim vozila kategorije A. da mu odlukom nadležnog organa nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje.(2) Bliže odredbe o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. (3) Bliže odredbe o osposobljavanju vozača motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. D1. Član 183. ovog zakona. kategorije D i DE i potkategorije D1 i D1E pod uslovom da je upravljao motornim vozilom kategorije C ili CE najmanje dvije godine. C. kategorije C i CE. D i DE. plave su boje i na njima je bijelom bojom napisano latiničko slovo L. B1. Član 185. 18 godina za kategorije A. . (2) 1. 3. odnosno potkategorije vozila. 2. 4. (2) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće kategorije vozila: A. (3) U kategoriju A ubrajaju se motocikli s bočnom prikolicom ili bez nje. a snaga prelazi 11 kNJ. (2) Tablice iz stava (1) ovog člana imaju oblik kvadrata. (1) Motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača osposobljava u praktičnom upravljanju vozilom na putu mora da bude označeno posebnim tablicama. prema propisanom programu iz člana 176. B. (4) U kategoriju B ubrajaju se motorna vozila. 3. Sticanje prava upravljanja motornim vozilom Član 184. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. Pravo da upravlja motornim vozilom za pojedine kategorije.

a manja od 7. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. a ukupna dozvoljena masa vučnog i priključnog vozila nije veća od 3. (15) U potkategoriju D1 ubrajaju se motorna vozila koja služe za prevoz lica i koja. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu do 750 kg. osim sjedišta za vozača. i motorno vozilo B kategorije sa prikolicom čija je najveća dozvoljena masa veća od 750 kg.000 kg.500 kg. a vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije C ima pravo da upravlja i motornim vozilom kategorije B i potkategorija B1 i C1. s tim da najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12. (10) (11) (12) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće potkategorije vozila: A1. (6) U kategoriju C ubrajaju se motorna vozila za prevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 7. (17) Vozači motornih vozila kategorija B. CE i DE i potkategorija B1. a najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila i da se priključno vozilo ne koristi za prevoz lica. (22) Vozač motornog vozila kategorije A ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije A1. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. (16) U potkategoriju D1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju D1.500 kg. vozač motornog vozila kategorije C ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije C1. (13) U potkategoriju C1 ubrajaju se motorna vozila za prevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg. a vozač kojem je izdata vozačka dozvola kategorije DE ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorija BE i CE i potkategorije C1E. BE. CE i DE vozač stiče samo ako je prethodno stekao pravo da upravlja vozilima kategorija B. . D1. C1. (21) Vozači motornih vozila kategorija B. a vozač motornog vozila kategorije B ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije B1. imaju više od osam sjedišta. D i potkategorija C1 i D1 imaju pravo da upravljaju motornim vozilima tih kategorija i kad su im pridodate lake prikolice. osim sjedišta za vozača. B1. C1. (7) U kategoriju CE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju C. C1 i D1. a vozač motornog vozila kategorije D ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije D1. (14) U potkategoriju C1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju C1. a manje od šesnaest sjedišta. (19) Vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije CE ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorije BE. (20) Pravo da upravljaju motornim vozilom kategorija BE. a snaga ne prelazi 11 kNJ. imaju više od osam. (8) U kategoriju D ubrajaju se motorna vozila za prevoz lica koja. C1E i D1E imaju pravo da upravljaju traktorom i radnom mašinom.000 kg i da najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila. koja nije veća od mase vučnog vozila bez tereta. C1E i D1E. D. (18) Vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorija B i C i potkategorija B1. U potkategoriju A1 ubraja se laki motocikl čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³. D1. C i D. (9) U kategoriju DE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju D. s tim da najveća dozvoljena masa ovog skupa vozila ne prelazi 12.(5) U kategoriju BE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju B. U potkategoriju B1 ubrajaju se tricikl i četvorocikl na motorni pogon. C. C.500 kg. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg i priključno vozilo se ne koristi za prevoz lica.

(3) Vozačka dozvola izdaje se licu i produžava s rokom važenja od 10 godina. produženju važenja i zamjeni vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama urediće se pravilnicima koje donosi ministar u saradnji s ministrima entiteta. osim ako je s njim u vozilu lice starije od 25 godina koje ima vozačku dozvolu i kojem u posljednjoj godini nije izricana zaštitna mjera ili mjera bezbjednosti zabrane upravljanja motornim vozilom. Član 188. (7) Lice koje je položilo vozački ispit i dobilo vozačku dozvolu za kategoriju vozila A1.Član 186. (5) Licima koja u vrijeme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina života izdaje se vozačka dozvola čiji je rok važenja do navršenih 65 godina života. može da upravlja motornim vozilom na teritoriji Bosne i Hercegovine za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini. (3) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju obrasca vozačke dozvole. mla e od 23 godine. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. odnosno produženja njenog važenja. niti tim vozilom smije da vuče priključno vozilo. Vozačku dozvolu izdaje nadležni organ. ministrima kantona i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. datim u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti lica. Član 189. a licima starijim od 65 godina života s rokom važenja od tri godine. . (9) Lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu obavezna su da. a lakim motociklom 40 km na čas. na osnovu nalaza i mišljenja zdravstvene ustanove. na osnovu važeće strane vozačke dozvole koju je izdao nadležni organ strane države. a ni organizovano da prevozi djecu. (1) Stranac koji privremeno boravi u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji boravi ili prebiva u inostranstvu. ovog zakona. obilježe vozilo kojim upravljaju posebnim znakom. (2) Vozač ima pravo da upravlja samo motornim vozilom one ili onih kategorija i potkategorija koje su upisane u vozačkoj dozvoli. vozačka dozvola može da se izda ili njeno važenje može da se ograniči i na rokove kraće od utvr enih. (8) Lice iz stava (7) ovog člana. pa privremeno do e u Bosnu i Hercegovinu. (2) Lice iz stava (1) ovog člana koje upravlja vozilom mora da ima me unarodnu vozačku dozvolu ili domaću vozačku dozvolu izdatu u skladu s Bečkom konvencijom o drumskom saobraćaju. odnosno 120 km na čas na autoputu. s tim što taj rok ne može da bude kraći od tri godine. nadležnim za unutrašnje poslove. ne smije da upravlja vozilom u saobraćaju na putu u vremenu od 23 časa do 5 časova. (4) Rok važenja vozačke dozvole od 10 godina računa se od dana njenog izdavanja. postupku i načinu izdavanja. u trajanju od dvije godine. (6) Izuzetno od odredbe stava (3). A. na putu namijenjenom isključivo za saobraćaj motornih vozila i brzom putu brzinom većom od 90 km na čas. (1) U vozačku dozvolu upisuju se sve kategorije i potkategorije vozila kojima vozač ima pravo da upravlja. ali ne na rok kraći od dvije godine. (10) Bliže odredbe o posebnom znaku iz prethodnog stava propisuje ministar. (1) (2) Vozačka dozvola izdaće se licu na njegov zahtjev ako ispunjava uslove iz člana 184. Član 187. B ili C i C1 ne smije dvije godine od dana izdavanja vozačke dozvole da upravlja vozilom na putu brzinom većom od 70 km na čas. o kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorija i potkategorija u vozačku dozvolu.

i člana 190. saobraćajnih. i 186. i to u cjelini ili za pojedine kategorije. (5) Strana vozačka dozvola iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju je kategoriju. može da se izda i me unarodna vozačka dozvola. (1) Stranac kojem je odobreno stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji se iz inostranstva vrati u Bosnu i Hercegovinu da se u njoj stalno nastani. (2) Licima iz stava (1) ovog člana važeća strana vozačka dozvola zamijeniće se. ili od dana kada je odobreno stalno nastanjenje. ovog zakona za upravljanje onom kategorijom motornih vozila u koju se ubrajaju motorna vozila za čije su upravljanje ovlašćena stranom vozačkom dozvolom. pod uslovima iz čl. . mogu da upravljaju motornim vozilima na osnovu važeće strane vozačke dozvole za vrijeme od šest mjeseci od dana ulaska u Bosnu i Hercegovinu.Ukoliko ustanovi da se program osposobljavanja vozača motornih vozila u pojedinim zemljama bitno razlikuje od uslova i programa utvr enih ovim zakonom. stav (1) ovog zakona o upravljanju motornim vozilima na osnovu strane vozačke dozvole. (3) Me unarodna vozačka dozvola ne može se izdati vozaču kojem je odlukom nadležnog organa izrečena mjera bezbjednosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom dok ta zabrana traje. (2) Me unarodne vozačke dozvole izdaju auto-moto klubovi/savezi i auto-moto društva. ovog zakona. ovlašćeni za izdavanje tih dozvola za države za koje je potrebna me unarodna vozačka dozvola. može se zamijeniti u skladu sa stavom (2) samo ako podnosilac zahtjeva priloži ispravu iz koje nepobitno može da se utvrdi kojim motornim vozilima može da upravlja. na njegov zahtjev. Član 190. (1) Vozaču kojem je izdata vozačka dozvola iz člana 186. odnosno vrstu motornih vozila izdata. na njihov zahtjev. ovog zakona. od osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. odnosno da joj nije istekao rok važenja. ovog zakona. i 189. Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) može da odluči da se ne priznaje važenje tih vozačkih dozvola izdatih u toj zemlji. (3) Me unarodna vozačka dozvola priznaće se samo ako su je izdali nadležni organi ili organizacije strane države i ne može se zamijeniti vozačkom dozvolom Bosne i Hercegovine. ovog zakona ako je u zemlji u kojoj mu je izdata strana vozačka dozvola boravio duže od šest mjeseci. 184. Član 191. primjenjuju se i na upravljanje motornim vozilima na osnovu važeće me unarodne vozačke dozvole. (4) Me unarodna vozačka dozvola izdata u Bosni i Hercegovini ne može da koristiti za upravljanje motornim vozilima na teritoriji Bosne i Hercegovine. odnosno na period propisan me unarodnim ugovorom. prilikom zamjene strane vozačke dozvole neće se zahtijevati dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 184. ako je to za njih povoljnije. ili da li joj je istekao rok važenja. osim ako to nije zahtijevano reciprocitetom. stranih trgovinskih. (4) Državljaninu Bosne i Hercegovine zamijeniće se strana vozačka dozvola vozačkom dozvolom iz člana 189. Član 192. 188. (1) Odredbe čl. kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava. prema tome. kao i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana. vozačkom dozvolom iz člana 188. bez polaganja vozačkog ispita. (2) Me unarodna vozačka dozvola izdaje se na period važenja od dvije godine.

(2) Zdravstvene preglede kandidata za vozača i vozača obavljaju zdravstvene ustanove koje su za to ovlašćene u skladu sa zakonima entiteta. (2) LJekarsko uvjerenje iz stava (1) ovog člana važi 12 mjeseci od dana izdavanja. kojima je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija D. (4) Na vanredni zdravstveni pregled upućuje organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. Zdravstveni pregledi vozača motornih vozila Član 193. (3) Zahtjev za upućivanje na vanredni zdravstveni pregled može da podnese i svaki organ nadležan za kontrolu saobraćaja na putu. organizacija ili organ u kojem je vozač zaposlen i obavlja poslove vozača. kao i preduzeće. 2.prilikom svakog produženja vozačke dozvole. a vanrednim zdravstvenim pregledima podvrgavaju se na zahtjev nadležnog organa. 3. (1) Zdravstvenim pregledima utvr uje se da li kandidat za vozača ili vozač ima potrebnu fizičku i psihičku sposobnost za upravljanje motornim vozilima. (1) Kandidat za vozača motornog vozila dužan je da prije početka osposobljavanja za vozača motornog vozila obavi zdravstveni pregled u ovlašćenoj zdravstvenoj instituciji i na osnovu toga dobije ljekarsko uvjerenje. vozači-instruktori i vozači tramvaja . u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. načinu davanja ovlašćenja auto-moto klubovima/savezima i auto-moto društvima i načinu vo enja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama urediće se pravilnikom koji donosi ministar. sud. . (1) Na vanredni zdravstveni pregled upućuje se vozač motornog vozila za kojeg se osnovano posumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban da bezbjedno upravlja motornim vozilima onih kategorija za koje mu je izdata vozačka dozvola. Pravna i fizička lica koja zapošljavaju vozače ne smiju da dozvole da njihovim motornim vozilima upravlja vozač koji nije obavio redovan i vanredan zdravstveni pregled na koji je upućen. (2) Ako zdravstvena organizacija prilikom liječenja vozača opravdano posumnja da zbog zdravstvenih razloga nije više sposoban da bezbjedno upravlja vozilom. (3) Vozači motornih vozila dužni su da obavljaju redovne zdravstvene preglede. Član 194.svake tri godine. Redovnom zdravstvenom pregledu podliježu vozači: 1. Član 195. javno tužilaštvo. Član 196.(5) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. 5. dužna je da u roku od osam dana o tome obavijesti organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji ili najbližu policijsku stanicu. sudija za prekršaje. Član 197. postupku i načinu izdavanja. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. koji upravljaju vozilima na motorni pogon kojim se vrši javni prevoz. DE i potkategorija D1 i D1E prilikom svakog produženja važenja vozačke dozvole. motornih vozila kojima je vozačka dozvola izdata na kraći rok važenja zbog oslabljenog zdravstvenog stanja i vozači koji su navršili 65 godina života .

500 kg ne smije neprekidno da upravlja vozilom duže od četiri i po sata. u obimu koji utiče na bezbjedno upravljanje motornim vozilom. ovog zakona. nakon čega mora da koristi odmor u trajanju od 45 minuta. pravilnikom propisuje ministar. (1) Odredbe ovog zakona o trajanju upravljanja motornim vozilom i odmorima vozača primjenjuju se i na vozače motornih vozila registrovanih u inostranstvu kad tim vozilima upravljaju na teritoriji Bosne i Hercegovine. tako da ukupno vrijeme vožnje i odmora iznosi pet sati i 15 minuta. Bliže odredbe o zdravstvenim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozači motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. Član 200. (3) Neprekidan odmor vozač mora da koristi van vozila. Trajanje upravljanja motornim vozilom Član 199. s tim što pojedinačan odmor ne može da bude kraći od 15 minuta tokom vožnje od četiri sata i 30 minuta. vozač može da koristi odmor na takvom ležaju. (3) Ukupno trajanje upravljanja motornim vozilima iz stava (1) ovog člana ne smije da bude duže od devet sati tokom 24 časa. u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo. u saradnji s organima nadležnim za zdravstvo i unutrašnje poslove. najkasnije nakon devet sati upravljanja. (2) Odmor iz stava (1) ovog člana može da bude podijeljen na dva ili tri dijela. Član 202. individualnu kontrolnu knjižicu ne mora da ima vozač ako je u vozilo ugra en ure aj koji obezbje uje upisivanje vremena vožnje članova posade.Član 198. (1) Vozač koji upravlja vozilom iz člana 199. (2) Bliže odredbe o ukupnom trajanju upravljanja vozilom. stav (1) ovog zakona smjenjuju dva vozača i ako se u vozilu nalazi ugra en ležaj koji omogućava jednom od njih da se odmara u ležećem položaju.VOZILA . mora da zamijeni drugi vozač. ako me unarodnim ugovorom nije drugačije odre eno. odnosno nakon pre enih 500 km puta. mora da ima neprekidan odmor od najmanje 11 sati. u skladu s odredbom člana 199. vozač mora kod sebe da ima individualnu kontrolnu knjižicu i u nju da upisuje svoje aktivnosti i dužan je da je pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. (5) Kad upravlja motornim vozilom. (6) Izuzetno od odredbe stava (5) ovog člana. kao i obrascu individualne kontrolne knjižice i uputstvu za njeno popunjavanje. stav (1) ovog zakona. (2) Ako se u upravljanju vozilom iz člana 199. odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada na vozilima. 6. pod uslovom da se za to vrijeme vozilo ne kreće. svaki vozač mora da ima neprekidan odmor od najmanje osam sati tokom svakih 30 sati putovanja. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 20 tona. vremena provedenog u vožnji. prije početka svog radnog dana. (4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana. brzine vozila i pre enog rastojanja. Vozača koji upravlja autobusom. kao i vremena odmora. IX . ako se u vozilu nalazi ugra en ležaj koji omogućava vozaču odmaranje u ležećem položaju. (1) Vozač koji upravlja autobusom ili teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. kad u toku 24 časa prelazi više od 500 km. Član 201.

dijelova ure aja i opreme. najveće dozvoljene mase i osovinskog opterećenja. ako ispunjavaju uslove propisane za motorna i priključna vozila registrovana u Bosni i Hercegovini. provjerom vjerodostojnosti izvršene homologacije i na osnovu pozitivnih rezultata. (3) Bliže odredbe o dimenzijama. prije puštanja u saobraćaj moraju da budu podvrgnuta ocjenjivanju uskla enosti konstrukcionih i bezbjednosnih karakteristika s odgovarajućim važećim propisima u Bosni i Hercegovini. Opšte odredbe Član 203. Motorna i priključna vozila registrovana u inostranstvu mogu da učestvuju u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine ako imaju ispravne ure aje i opremu propisanu važećom me unarodnom konvencijom o saobraćaju na putevima. o čemu se vodi evidencija. Član 205. kao i njihovi dijelovi. Član 204.1. izdaje se homologacioni list. 2) uvoza vozila homologovanih u inostranstvu. (1) Motorna i priključna vozila koja se pojedinačno proizvode. ure aji i oprema. (2) Postupak utvr ivanja i provjeravanja uskla enosti konstrukcionih i bezbjednosnih karakteristika iz stava (1) ovog člana u odnosu na važeće propise i standarde u Bosni i Hercegovini. u skladu s odgovarajućim zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka. a u pogledu dimenzija. kao i da imaju ispravne propisane ure aje i opremu. ukupne mase i osovinskog opterećenja. moraju da odgovaraju propisima u Bosni i Hercegovini i evropskim standardima i propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. u saradnji s organom nadležnim za poslove energetike i industrije. (3) Bliže uslove o homologaciji vozila. odnosno homologacija motornih vozila. ukupne mase i osovinskog opterećenja mogu da učestvuju u saobraćaju na javnom putu ako ispunjavaju posebne uslove koji omogućavaju bezbjedan i nesmetan saobraćaj. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. a na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se uvjerenje (certifikat). prepravljaju ili popravljaju u većem obimu ili su im oštećeni sklopovi i ure aji bitni za bezbjedno učestvovanje u saobraćaju na putevima. (2) Ocjenjivanje uskla enosti vozila iz stava (1) ovog člana obavljaju ovlašćene organizacije za certifikovanje vozila koje odredi ministar. . (2) Vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija. ure ajima i opremi koju moraju da imaju vozila i osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju ure aji i oprema u saobraćaju na putevima pravilnikom propisuje ministar. Član 206. (1) Motorna i priključna vozila koja učestvuju u saobraćaju na putu moraju da budu registrovana. 2. Registrovanje motornih i priključnih vozila Član 207. sprovodi se kod: 1) novokonstruisanih i nehomologovanih vozila sprovo enjem odgovarajućih ispitivanja u ovlašćenim organizacijama prema procedurama propisa i standarda u Bosni i Hercegovini i evropskih propisa i standarda i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se certifikat o uskla enosti. stav (2) ovog zakona. utvr ene u odobrenju koje je izdalo nadležno ministarstvo. zaštite čovjekove okoline. u skladu sa članom 6. prema svojim konstrukcionim i bezbjednosnim karakteristikama. odre ivanju organizacija koje mogu obavljati administrativne i tehničke poslove u oblasti homologacije pravilnikom propisuje ministar. kao i zahtjeve evropskih propisa i standarda. (1) Motorna i priključna vozila koja se prvi put registruju na teritoriji Bosne i Hercegovine. (1) Vozila u saobraćaju na putu moraju da ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila.

4) registarske tablice za motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja. od kojih je jedna na prednjoj. ako ne produži registraciju vozila u roku od 30 dana od dana isticanja važenja potvrde o registraciji. a laki motocikli. osim motocikala. Član 211. Član 209. registarske tablice za motocikle. motocikli i priključna vozila po jednu registarsku tablicu. (3) Vozilo registrovano u Bosni i Hercegovini ne može da napusti teritoriju Bosne i Hercegovine ako ne nosi istaknutu me unarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. (1) Motorna vozila. dužan je da vrati registarske tablice nadležnom organu u roku od osam dana. (1) 1) 2) 3) Za vozila koja se registruju u Bosni i Hercegovini izdaje se jedna od sljedećih registarskih tablica: registarske tablice za motorna vozila. Član 208. u roku od 15 dana.(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. Član 210. potvrda o registraciji. (3) Potvrda o registraciji izdaje se s rokom važenja od jedne godine. u saobraćaju na putu moraju da imaju po dvije registarske tablice. potvrda o vlasništvu vozila i stiker naljepnica. 5) 6) 7) (2) registarske tablice za vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine i registrovaće se u inostranstvu. (4) Vlasnik vozila. registarske tablice za priključna vozila. odnosno sjedište. (3) Za vozila iz stava (2) ovog člana izdaje se potvrda o korišćenju probnih tablica. a druga na zadnjoj strani. U istom roku vlasnik vozila dužan je da prijavi promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u potvrdi o registraciji i potvrdi o vlasništvu vozila.na zadnjoj strani. kao i motorna i priključna vozila koja se kreću od mjesta u kojem su preuzeta neregistrovana do mjesta u kojem će da budu registrovana. (5) Vlasnik vozila dužan je da odjavi vozilo ako je prodato. (4) Zabranjeno je isticanje me unarodne oznake druge države na vozilima registrovanim u Bosni i Hercegovini. privremena potvrda o registraciji. motocikla i priključnih vozila . uništeno ili otpisano i ako je vlasnik promijenio stalno prebivalište. Oznake na registarskim tablicama sastoje se od odre enih slova i brojeva. ne moraju da budu registrovana motorna i priključna vozila koja su prepravljena ili popravljena i kojima se obavlja probna vožnja radi ispitivanja i prikazivanja njihovih karakteristika ili koja se kreću od mjesta proizvodnje do skladišta. (1) Registrovati se mogu motorna i priključna vozila za koja se na tehničkom pregledu utvrdi da su ispravna. (2) Registarske tablice na vozilu moraju da budu postavljene tako da su dobro vidljive i čitljive. pod uslovom da su označena probnim tablicama. tablice za privremeno registrovana vozila i probne tablice. a kod lakog motocikla. . (2) Za registrovano vozilo izdaju se: registarske tablice.

zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti privremeno borave u inostranstvu. (2) Učestvovanje vozila me unarodnih oružanih snaga stacioniranih u Bosni i Hercegovini u saobraćaju na putevima u Bosni i Hercegovini regulisaće se posebnim me unarodnim ugovorom. kulturnih i drugih predstavništava. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti. iz opravdanih razloga. potvrde o registraciji. stalnih službenika stranih dopisništava i motorna i priključna vozila stranaca kojima je radi školovanja.(1) Kad upravlja motornim i priključnim vozilom. stiker naljepnice i registarskih tablica. saobraćajnih. specijalizacije. kao i polisu obaveznog osiguranja. stiker naljepnica i odgovarajuće registarske tablice. boji. (1) Privremeno mogu da se registruju motorna i priključna vozila uvezena iz inostranstva ili nabavljena u Bosni i Hercegovini čiji su vlasnici stranci koji u Bosni i Hercegovini privremeno borave na osnovu važeće putne isprave. vozač mora da ima kod sebe važeću potvrdu i dužan je da je pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. obliku. (1) Za privremeno registrovano vozilo izdaju se: potvrda o registraciji. Član 213. mogu da učestvuju u saobraćaju u Bosni i Hercegovini samo ako su registrovana u Bosni i Hercegovini. produžiti najduže za još jednu godinu. kao i motorna i priključna vozila koja se koriste na sajmovima i sportskim takmičenjima. naučnog istraživanja. kao i me unarodnu oznaku zemlje registracije. vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica pravilnikom propisuje ministar. specijalizacije. (3) Privremena registracija vozila važi najduže jednu godinu i može se. Član 214. (2) Vozilo koje u Bosnu i Hercegovinu u e sa stranim registarskim tablicama na kojima oznake i broj nisu u skladu s odredbama me unarodnih ugovora koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina mora se privremeno registrovati. (1) Motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja. stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika. stranih trgovinskih. sadržaju. izgledu i sadržaju privremene potvrde o registraciji. vozač mora da ima kod sebe važeću potvrdu o registraciji izdatu za to vozilo. . u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. odnosno do u u Bosnu i Hercegovinu da u njoj stalno ostanu. Član 212. ili državljani Bosne i Hercegovine koji radi školovanja. kao i motorna i priključna vozila državljana Bosne i Hercegovine koji se vrate iz inostranstva. Član 216. naučnih istraživanja. (2) Kad upravlja vozilom koje je označeno probnim tablicama. motorna i priključna vozila koja se koriste na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o zakupu zaključenog izme u domaćeg i stranog prevoznika. (2) Kad upravlja privremeno registrovanim vozilom. Član 215. pružanja azila ili priznavanja statusa izbjeglog lica izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest mjeseci ili za stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini. odnosno stranaca. potvrda o vlasništvu vozila. (3) Bliže odredbe o postupku i načinu registracije vozila. Motorna i priključna vozila registrovana u stranoj zemlji mogu da učestvuju u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine samo ako imaju važeću potvrdu o registraciji vozila i registarske tablice koje je izdao nadležni organ zemlje u kojoj je vozilo registrovano. potvrde o vlasništvu vozila. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama. vozač kod sebe mora da ima važeću potvrdu o registraciji vozila i dužan je da je pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. a motorna i priključna vozila registrovana u stranoj zemlji i me unarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja važi na području Bosne i Hercegovine i dužan je da je pokaže na zahtjev policajca ili drugog ovlašćenog lica.

3. X . pravilnikom propisuje ministar. (1) (2) Radi provjeravanja tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila. (1) Redovni tehnički pregled vozila obavlja se jedanput godišnje. nadležna za saobraćaj. (2) Odobrenje za rad. (3) Analiza krvi ili urina obavlja se kod vozača ili vozača-instruktora koji poriče da je pod dejstvom alkohola. (3) Nadležni organi iz stava (2) ovog člana dio poslova iz svoje nadležnosti mogu da prenesu na odgovarajuće stručne institucije. obavljaju se tehnički pregledi tih vozila. evidencijama koje se vode i obrascima koji se izdaju. kao i da je pod dejstvom opojnih droga ili . (4) O izvršenom tehničkom pregledu motornih i priključnih vozila vodi se evidencija. (4) Bliže odredbe o sadržaju i načinu obavljanja tehničkih pregleda. (1) Novoproizvedena motorna i priključna vozila vlasnici su dužni da odvezu na redovan tehnički pregled u toku mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije. osim ako ovim zakonom nije drugačije ure eno. Tehnički pregledi motornih i priključnih vozila Član 217. te izdavanje registarskih tablica obavljaju organi nadležni za unutrašnje poslove. nadzor nad radom stanica tehničkog pregleda motornih i priključnih vozila izdaju i sprovode entitetska i kantonalna ministarstva i ministarstvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. čije je prisustvo u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima. a raseljena lica boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine. Član 219. (2) Odredbe stava (1) ovog člana odnose se na vlasnike vozila koji imaju prebivalište ili sjedište. uslovima koje moraju da zadovolje ovlašćene organizacije za obavljanje tehničkih pregleda. a za odre ena motorna i priključna vozila svakih šest mjeseci. (1) Ovlašćeno lice može vozača ili vozača-instruktora da podvrgne kontroli pomoću odgovarajućih sredstava i aparata. ili da ga uputi na stručni ljekarski pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znakove poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. (2) Vozač ili vozač-instruktor iz stava (1) ovog člana dužan je da pristupi ispitivanju.(1) Registraciju motornih i priključnih vozila. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. te da li ono ispunjava i druge propisane uslove za učestvovanje u saobraćaju. (3) Na tehničkom pregledu utvr uje se da li motorno ili priključno vozilo ima propisane ure aje i opremu i da li je u ispravnom stanju. odnosno da li je pod dejstvom opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. (2) (3) Vozila stara dvije i više godina vlasnici su dužni da odvezu na tehnički pregled svakih 12 mjeseci. Član 218. Tehnički pregled vozila može da bude redovni i vanredni. Rok važenja redovnog tehničkog pregleda označava se posebnim znakom-naljepnicom.POSEBNE MJERE BEZBJEDNOSTI Član 220.

. ili koji pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. ili u vrijeme kad je na snazi mjera nadležnog organa kojom je vozačuinstruktoru zabranjeno upravljanje motornim vozilom. bolest. (5) Ovlašćeno lice postupiće na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču iz člana 199. Član 223. (2) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ima pravo da upravlja motornim vozilom više kategorija. Član 221. odnosno koji u toku 24 časa upravlja vozilom duže od devet sati. organ koji vozača vodi u evidenciji oduzeće mu dozvolu i držaće je kod sebe dok zabrana traje. stav (3) ovog zakona. opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje. dejstvo opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje) da nije sposoban bezbjedno da upravlja vozilom. (2) Ovlašćeno lice postupiće na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču iz člana 174. biće oduzeta vozačka dozvola dok se ne podvrgne tom pregledu. (1) Ako zdravstvena organizacija prilikom pregleda vozača ili vozača-instruktora utvrdi da je postao fizički ili psihički nesposoban za upravljanje motornim vozilima. (3) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ne obavi vanredni zdravstveni pregled na koji je upućen. stav (3) ovog zakona. (4) Ovlašćeno lice postupiće na način iz st. kao i prema vozaču za kojeg utvrdi da je pod dejstvom alkohola. kao i prema vozaču iz člana 201. u skladu sa članom 174. ovog zakona koji neprekidno upravlja vozilom duže od četiri sata i 30 minuta. izdaće se nova vozačka dozvola u koju će se upisati one kategorije motornih vozila kojima ima pravo da upravlja. a to pravo za pojedine kategorije bude mu ograničeno iz razloga predvi enih u stavu (1) ovog člana. (1) Brzina kretanja vozila utvr uje se pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila. koji će na osnovu toga vozaču ili vozaču-instruktoru oduzeti vozačku dozvolu za vrijeme trajanja te nesposobnosti. kao i kad ga zatekne da osposobljava kandidata za vozača a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije.lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje ukoliko bi to izazvalo štetne posljedice po njegovo zdravlje. u skladu sa članom 174. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru koji nema zapis ili brzinomjer služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. odnosno vozač-instruktor. odnosno koji upravlja vozilom neprekidno duže od devet sati. ili da upravlja vozilom u vrijeme dok je na snazi mjera nadležnog organa kojom je vozaču zabranjeno upravljanje motornim vozilom. (2) Fotografija i video-zapis s podacima o utvr enoj brzini. (1) i (3) ovog člana i prema vozaču-instruktoru kojeg zatekne da osposobljava kandidata za vozača pod dejstvom alkohola. (4) Ako je ispitivanjem sprovedenim prema odredbama ovog člana utvr eno da je vozač ili vozač-instruktor pod dejstvom alkohola. Član 224. troškove ispitivanja snosi vozač. (3) Ovlašćeno lice isključiće iz saobraćaja i vozača kojeg zatekne da upravlja motornim vozilom a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije. Član 222. (1) Ovlašćeno lice na licu mjesta privremeno će oduzeti vozačku dozvolu i isključiti iz saobraćaja vozača kojeg zatekne da upravlja vozilom ili da pokušava da upravlja vozilom ako je očigledno da je vozač u takvom psiho-fizičkom stanju (umor. ovog zakona koji u toku 24 časa vozilom pre e više od 500 km puta. Ako je vozaču ili vozaču-instruktoru izrečena mjera bezbjednosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem vozilom (video-nadzor). stav (2) ovog zakona za kojeg utvrdi da u organizmu ima alkohola ili da pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. dužna je da o svom nalazu i mišljenju odmah obavijesti organ nadležan za izdavanje vozačke dozvole.

(5) Vozača kojem je u roku od jedne godine zbog učinjenih prekršaja iz ovog zakona odre eno najmanje deset kaznenih bodova nadležni organ kod kojeg se vodi u evidenciji pozvaće na predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa. broj oduzete vozačke dozvole. (13) Vozačka dozvola oduzeta na osnovu stava (10) ovog člana biće vraćena vozaču po isteku roka iz stava (10) ovog člana. na osnovu pravosnažne sudske odluke. člana 236. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. stav (2) ovog zakona koji odbije da se podvrgne ispitivanju. U slučaju sticanja kaznenih bodova. (1) Vozač koji je pozvan na predavanja i koji pristupi provjeri poznavanja saobraćajnih propisa snosi troškove predavanja. (5) i (6) ovog člana dužan je da vrati dozvolu vozaču čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. stav (2). (1). ako su prestali razlozi zbog kojih je dozvola oduzeta. (1) i (2). (8) Ako vozač ne preuzme vozačku dozvolu u roku od tri dana od dana oduzimanja. zavisno od težine učinjenog prekršaja. (8) Vozaču kojem je u roku od jedne godine zbog učinjenih prekršaja iz ovog zakona odre eno najmanje petnaest kaznenih bodova biće oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 30 dana i biće upućen na provjeru poznavanja saobraćajnih propisa. člana 238. stav (2) ovog zakona. dok se ne odazove na predavanja. (5) i (6) ovog člana dužno je da o tome izda vozaču potvrdu koja sadrži: ime i prezime vozača. a vozačka dozvola se ne vodi u evidenciji organa čije je ovlašćeno lice tu dozvolu oduzelo. (2). (4). st. (7) Nadležni organ čije je ovlašćeno lice oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama st. stav (2) ili člana 239. a najkasnije u roku od 24 časa od dana oduzimanja. (11) (12) Rješenje o oduzimanju vozačke dozvole donosi organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. kazna se izriče za prekršaj koji nosi veći broj kaznenih bodova. člana 237. (9) Vozačka dozvola oduzeta na osnovu stava (8) ovog člana biće vraćena vozaču po isteku roka iz stava (8) ovog člana uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa. odre uju se i kazneni bodovi. (1) Vozaču motornog vozila koji je pravosnažnom sudskom odlukom kažnjen za prekršaje kažnjive prema odredbama člana 235. (6) Vozaču koji se ne odazove na predavanja iz stava (5) ovog člana rješenjem će se privremeno oduzeti vozačka dozvola. osim kazni propisanih kaznenim odredbama ovog zakona. Član 225. Kazneni bodovi evidentiraju se u evidenciji vozača. Član 226. dan i sat njenog oduzimanja i način njenog vraćanja. @alba na rješenje ne odga a izvršenje rješenja. (9) Ovlašćeno lice koje je oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama st. odnosno provjere u visini koju odredi nadležni organ. nadležni organ dostaviće vozačku dozvolu organu u čijoj se evidenciji ta dozvola vodi. (7) @alba na rješenje o privremenom oduzimanju vozačke dozvole ne odga a izvršenje rješenja. (2). (1). (10) Vozaču kojem u roku od dvije godine zbog učinjenih prekršaja iz ovog zakona ponovo bude odre eno petnaest kaznenih bodova biće oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 60 dana. (2) (3) (4) Broj kaznenih bodova je jedan i dva. .(6) Ovlašćeno lice postupiće na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču ili vozaču-instruktoru iz člana 219. (4).

(3) Ako vozač motornog vozila i poslije dvije provjere ne pokaže dovoljno znanje. stav (1) ovog zakona. odnosno nedovoljno obezbije en. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. ovog zakona. (2) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava bezbjednost saobraćaja. stav (2) ovog zakona. vozač kojem je vozačka dozvola oduzeta na osnovu člana 222. (1) Ovlašćeno službeno lice narediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je vozilo zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz člana 74.(2) Vozač motornog vozila koji na provjeri ne pokaže potrebno znanje može se. (3) Troškove premještanja vozila u svim slučajevima snosi vozač ili vlasnik vozila. (4) Premještanje vozila na drugo mjesto ure uje se propisima entiteta. kao i ako je vozilo parkirano na mjestu rezervisanom za vozila invalida. ili se kreće bez zimske opreme na dijelu puta i u vrijeme kad je zimska oprema obavezna narediće vozaču da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost. ne može da pristupi daljnjoj provjeri dok ne istekne dva mjeseca od dana posljednje provjere. kao i vozač kojem je vozačka dozvola zadržana na osnovu člana 225. dužan je da vozaču vrati potvrdu o vlasništvu vozila čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. a za vozače kojima su izrečene mjere iz člana 225. vozač kojem je vozačka dozvola privremeno oduzeta na licu mjesta na osnovu člana 223. a registarske tablice dostaviti nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji u roku od tri dana. (1) Ako ovlašćeno lice zatekne vozilo koje zbog tehničke neispravnosti ugrožava ili smeta drugim učesnicima u saobraćaju. odnosno kretanje pješaka. (8) i (10) ovog zakona. (1) Ovlašćeno lice isključiće iz saobraćaja vozilo koje nije registrovano. ili na kojem je teret nepravilno natovaren. ili ometa normalan tok saobraćaja. na svoj zahtjev. ili kojim se. (4) Kazneni bodovi za pojedinačan prekršaj brišu se iz evidencije nakon isteka 12 mjeseci od dana kada su odre eni. ili da vozilo odveze do odre enog mjesta gdje može da otkloni neispravnost. a za prekršaj iz stava (1) ovog člana oduzeće i registarske tablice. Član 230. bez dozvole. st. ovog zakona. ako je vozilo parkirano u pješačkoj zoni. Član 229. (3) Nadležni organ čije je ovlašćeno lice privremeno oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila. ovlašćeno lice isključiće vozilo iz saobraćaja i oduzeće knjižicu vozila. prema odredbama ovog člana i člana 228. odnosno za vrijeme za koje mu je vozačka dozvola oduzeta ili zadržana. ili koje nema propisane registarske tablice. (1) i (3) ovog zakona ne smije u saobraćaju na putu da upravlja motornim vozilom za vrijeme trajanja zabrane. odnosno da upotrijebi zimsku opremu. (3) Vozač odnosno vlasnik vozila isključenog iz saobraćaja odgovoran je za čuvanje vozila od kra e ili drugih nezakonitih radnji prema vozilu. (2) Ovlašćeno lice koje je isključilo vozilo iz saobraćaja vozaču će na licu mjesta privremeno oduzeti potvrdu o vlasništvu vozila. ili koje se kreće putem na kojem je kretanje te vrste vozila zabranjeno. prevozi teret čije dimenzije. . a najkasnije u roku od 24 časa po prestanku postojanja tih razloga. ovog zakona. odnosno masa prekoračuju najveće dozvoljene dimenzije. (2) Ako vozač ne postupi po nare enju iz stava (1) ovog člana. Član 228. Vozač kojem je odlukom nadležnog organa zabranjeno upravljanje motornim vozilom na osnovu člana 221. Član 227. odnosno da vozilom nastavi kretanje na putu na kojem je kretanje te vrste vozila dozvoljeno. odnosno masu ili osovinsko opterećenje. st. podvrći ponovo provjeri poslije isteka 15 dana od dana prethodne provjere.

00 KM kazniće se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice. vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure aj za spajanje vučnog i priključnog vozila. stav (1)). zamijeni drugi vozač najkasnije nakon devet sati upravljanja vozilom. kad u toku 24 časa prelazi više od 500 km. 3) 4) ne uspostavi Centralni registar ili redovno ne dostavlja odgovarajuće podatke Centralnom registru (član 10). a novčanom kaznom u iznosu od 1. vozilo koje je u saobraćajnoj nesreći toliko oštećeno da se opravdano može zaključiti da su na njemu oštećeni sklopovi i ure aji koji su bitni za bezbjednost saobraćaja. vrijeme. razlog oduzimanja. Član 231.(4) Ovlašćeno lice koje je privremeno oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila ili registarske tablice dužno je da o tome izda vozaču potvrdu koja sadrži naziv i sjedište organa čije je ovlašćeno lice oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila i registarske tablice. (3) Ukoliko vozač. način i vrijeme vraćanja potvrde o vlasništvu vozila i pečat i potpis ovlašćenog lica.00 KM do 5. stav (4) ovog zakona.000.00 KM do 10. saobraćajnih znakova i vještine upravljanja motornim vozilom. potvrda o vlasništvu vozila biće dostavljena nadležnom organu u čijoj se evidenciji vozilo vodi. odnosno vlasnik vozila iz stava (2) ovog člana ne preuzme privremeno oduzetu i zadržanu knjižicu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. (5) Ako vozač ne preuzme oduzetu potvrdu o vlasništvu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. 2) proizvodi.000. ime i prezime vlasnika i njegovu adresu. (1) Na vanredni tehnički pregled uputiće se motorno ili priključno vozilo koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti ure aja za upravljanje ili ure aja za zaustavljanje. vrstu i registarski broj vozila. o čemu izdaje potvrdu u skladu sa članom 230.000. datum. postavlja posebne objekte na putu protivno odredbama člana 47.KAZNENE ODREDBE Član 232. XI . izvršenju mjera bezbjednosti i zaštitnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom pravilnikom propisuje ministar. objekata. vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure aj za pogon na tečni gas. a knjižica vozila se ne vodi u evidenciji organa čije je ovlašćeno lice knjižicu oduzelo. ime i prezime vozača i njegovu adresu. ili se ustanovi druga neispravnost za koju je propisano isključivanje iz saobraćaja.500 kg neprekidan jedanaestočasovni odmor prije početka njegovog radnog dana (član 200. ure aje ili rezervne dijelove za vozila protivno odredbama člana 6. . (2) Ukoliko se u slučaju iz stava (1) ovog člana na vanrednom tehničkom pregledu potvrde neispravnosti zbog kojih je vozilo upućeno na vanredni tehnički pregled. vozilo koje izduvnim gasovima ili na drugi način prekomjerno zaga uje vazduh. odnosno nakon pre enih 500 km puta (član 201). 6) ne obezbijedi da vozača koji upravlja autobusom. popravlja ili prepravlja vozila ili pušta u saobraćaj vozila. potvrda o vlasništvu vozila biće dostavljena nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji. saobraćajne signalizacije i opreme na putevima (član 4). u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 2. naziv organa koji je izdao potvrdu o vlasništvu vozila. put i mjesto oduzimanja. 5) ne obezbijedi vozaču koji upravlja autobusom.00 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost ako: 1) ne održava javne puteve za bezbjedan i nesmetan saobraćaj ili ne organizuje i trajno kontroliše stanje i održavanje javnih puteva. (4) Bliže odredbe o sadržaju programa i načinu održavanja predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa i programu i načinu provjere poznavanja saobraćajnih propisa. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.000. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 20 tona. kao i vozilo koje proizvodi prekomjernu buku. održava. nadležni organ koji je uputio vozilo na vanredni tehnički pregled privremeno će oduzeti i zadržati knjižicu vozila dok se navedene neispravnosti ne otklone i dok se to ne potvrdi na novom tehničkom pregledu.

8) pojedinačno proizvodi. svjetla. stubove ili druge slične predmete kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraćajnih znakova. (1) i (2). ili ako ne ukloni. (2) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 500. izgledom ili mjestom postavljanja podražavaju ili liče na neki saobraćajni znak. ili zasljepljuju učesnike u saobraćaju. ili preko najveće dozvoljene mase. ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju osobine puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila. 4) naredi ili dozvoli da se na njegovo vozilo ugrade ure aji za davanje posebnih znakova. 10) ne postavi odgovarajuće saobraćajne znakove ispred prelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou (član 145).00 KM do 8. ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. 8) na javnom putu postavi table. rezervne dijelove. (1) Novčanom kaznom od 1. st. 9) na javnom putu van naselja sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera na kojem postoje samo dvije saobraćajne trake ne odvoji te trake odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu. 7) ne postavi ili ne održava saobraćajne znakove na putu tako da budu lako uočljivi danju i noću. ili koji svojim oblikom. ne izgra uje. protivno odredbama člana 87. ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za bezbjednost saobraćaja (član 133). 12) ne postavi ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih signala na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou u slučajevima iz člana 150. bojom.00 KM do 1. stav (2)). stav (1)). 2) naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom na motorni pogon vuče priključno vozilo protivno odredbama člana 81. prepravlja ili popravlja u većem obimu vozila na motorni pogon i priključna vozila protivno odredbama člana 206.00 KM odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. 5) naredi ili dozvoli da se njegovo vozilo u saobraćaju na putu optereti preko dozvoljene nosivosti. znakove. 6) u pogledu obilježavanja javnih puteva saobraćajnim znakovima ne postupi prema odredbama člana 130. 14) ne obavijesti najbližu policijsku stanicu o prijemu lica povrije enog u saobraćajnoj nesreći ili o smrti lica povrije enog u saobraćajnoj nesreći (član 157). ili da se takvo vozilo upotrebljava u saobraćaju na putu protivno odredbama člana 126. stav (5).000. 13) na putu na kojem su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojem se izvode radovi ne postupi prema odredbama člana 151. ne oprema i ne održava puteve tako da odgovaraju svojoj namjeni i bezbjednosti saobraćaja (član 11. ili ako se njegovim vozilom prevozi teret koji nije raspore en ili pričvršćen na način odre en u članu 127.7) pušta u saobraćaj motorna i priključna vozila. ne dopuni ili ne zamijeni saobraćajne znakove koji ne odgovaraju izmijenjenim uslovima saobraćaja na putu ili zahtjevima bezbjednosti saobraćaja (član 131).00 KM kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako: 1) ne projektuje. st. 3) naredi ili dozvoli vuču natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila. opremu i ure aje za vozila proizvedene u inostranstvu protivno odredbama člana 205.000. (1) i (2). Član 233.000. odnosno traktora s prikolicom. . 11) postupi protivno odredbama člana 149. a na magistralnom putu ne obilježi ih i ivičnim linijama (član 143.

teškog psihičkog stanja ili upotrebe opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje nije u stanju da bezbjedno upravlja vozilom (član 173. tahograf i pneumatike (član 203. 6) ostavi na putu oštećena vozila. naredi ili dozvoli da vozač upravlja motornim vozilom u saobraćaju protivno odredbi člana 227. na vozilu koristi registarske tablice koje nisu izdate za to vozilo (član 209. ure aje za zaustavljanje. ure aje za spajanje vučnog i priključnog vozila.). ukupne mase ili osovinskog opterećenja. 23) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje motorno ili priključno vozilo koje je upućeno na vanredni tehnički pregled. gdje je put uzrok saobraćajnih nesreća (član 21. stav (5)).00 KM do 300.500 kg upravlja vozilom neprekidno duže od četiri sata i trideset minuta (član 199.00 KM do 1.000.00 KM do 5. 3) ne preduzima praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na putu. stav (1)). (1) 1) 2) Novčanom kaznom od 400.00 KM i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost vlastitim radom i sredstvima u vidu zanatske djelatnosti. (4) Za prekršaje iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 500.15) naredi ili dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo da upravlja motornim vozilom. 7) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje vozilo za prevoz djece koje nije obilježeno posebnim znakom (član 30. odnosno da osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom protivno odredbama člana 174.. .00 KM i odgovorno lice u državnom organu. ili nema pravo da upravlja vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (član 172. ne postupi prema odredbama člana 20. 20) 21) 22) postupi protivno odredbama člana 206. (3) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 100. stav (1)). stav (1)).00 KM do 300.500. stav (1)). (2) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 100. a nije obavljen taj pregled (član 231). predmete ili materije koje mogu da ometaju ili ugroze bezbjednost saobraćaja ili zaga uju okolinu (član 26.00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu.00 KM kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako: postupi protivno odredbi člana 7. ne postupi u skladu sa članom 23. 17) naredi ili dozvoli da vozač. stav (1)). bolesti. 16) naredi ili dozvoli da vozilom upravlja vozač za kojeg se može zaključiti da zbog umora. stav (3)). odnosno vozač-instruktor koji u organizmu ima alkohola ili pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola počne da upravlja vozilom. 4) 5) ne postupi prema odredbama člana 22. 19) u saobraćaju na putu koristi vozilo koje ne ispunjava propisane uslove u pogledu dimenzija.: 18) vozač autobusa ili teretnog motornog vozila ili skupa vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje. Član 234.

stav (3)).00 KM i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost. odnosno osvijetljeni na način propisan u članu 151. ili poslije isteka važenja probnih tablica (član 207. tahograf i pneumatike (član 203). ostrva za usmjeravanje saobraćaja i druge objekte na kolovozu koji noću nisu dovoljno osvijetljeni ne obilježi na način propisan u članu 141.00 KM do 300. ili ih ne osvijetli sopstvenim izvorom svjetlosti (član 135). stav (3). (3) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 100. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. i 197). 9) 10) naredi ili dozvoli vuču neispravnog vozila na motorni pogon protivno odredbama člana 85. 13) na autoputu. 26) obavlja tehnički pregled suprotno odredbama člana 217. zaustavljanje. 25) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje njegovo motorno ili priključno vozilo poslije isteka važenja saobraćajne dozvole ili potvrde o korišćenju probnih tablica (član 211). naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom prevozi teret protivno odredbama člana 129.196. osim ure aja za: upravljanje. stav (2)). 14) ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel. putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. odnosno upravlja vozilom a nije obavilo kontrolni zdravstveni pregled (čl. stav (3). regionalnom i lokalnom putu znakove opasnosti i znakove izričitih naredbi ne presvuče reflektujućim materijama. 18) izda me unarodnu vozačku dozvolu protivno odredbi člana 192. stav (2). stav (1)). ili nema pravo da upravlja vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (član 172. st. 21) naredi ili dozvoli da njegovim motornim i priključnim vozilom u saobraćaju upravlja vozač protivno odredbama člana 200.000. kao i vrhove pješačkih ostrva.). stav (3)). (2) i (3).8) na svoja motorna ili priključna vozila ne stavi propisanu oznaku o najvećoj dozvoljenoj brzini kretanja za ta vozila (član 46. 12) ako ukloni ili ošteti saobraćajni znak ili izmijeni značenje saobraćajnog znaka (član 132. 15) prilikom izvo enja radova na putu postavi branike koji nisu obojeni. 22) naredi ili dozvoli da se u saobraćaju na putu koristi vozilo koje nema propisanu opremu ili ispravne propisane ure aje. 16) upravlja vozilom. 23) naredi ili dozvoli da njegova neregistrovana motorna ili priključna vozila učestvuju u saobraćaju na putu (član 207.00 KM do 1. 17) motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača osposobljava za praktično upravljanje vozilom ne obilježi posebnim tablicama (član 183. 19) dozvoli da se kandidat za vozača motornog vozila obučava iz praktičnog dijela obuke bez zdravstvenog pregleda (član 193. ili dozvoli. 20) dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nije obavilo kontrolni zdravstveni pregled. ili naredi da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo da upravlja motornim vozilom. spajanje vučnog ili priključnog vozila. 11) ne obezbijedi da teret na vozilu noću. magistralnom. st. 195. bude označen na način utvr en u članu 129.00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. (2) i (3)). 24) naredi ili dozvoli da njegova motorna ili priključna vozila učestvuju u saobraćaju na putu bez probnih tablica. . stav (1)). (2) Za prekršaje iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 500.

stav (1) tačka 4)). kad je to vozilo zaustavljeno na kolovozu radi ulaženja ili izlaženja djece (član 30. stav (3). odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dozvoljene brzine (čl.00 KM do 300. i 46. vozač koji počne preticanje zaustavljene kolone vozila ili kolone vozila u kretanju (član 61. 4) vozač koji u vezi s propuštanjem vozila postupi protivno odredbama člana 49. 3) vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je za više od 30 km na sat veća od dozvoljene brzine. stav (1)). stav (1) tačka 1)). 2) vozač koji na putu postupa protivno odredbama člana 40. (1) Novčanom kaznom od 100. 18) vozač koji ne zaustavi vozilo ispred obilježenog pješačkog prelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz (član 111.00 KM kazniće se za prekršaj: 1) vozač koji ne zaustavi vozilo kad nai e na vozilo kojim se prevoze djeca. 7) vozač koji s lijeve strane pretiče vozilo koje je na kolovozu zauzelo takav položaj i čiji vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo (član 58. st. 8) vozač koji s lijeve strane pretiče vozilo koje se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza. 12) vozač koji počne preticanje kad je vozač vozila koje se na istoj saobraćajnoj traci kreće ispred njega dao znak da namjerava da izvrši preticanje ili obilaženje (član 61. 11) vozač koji počne preticanje ili obilaženje kad je vozač vozila koje se kreće iza njega počeo preticanje (član 61. Član 235. stav (1) tačka 2)). stav (2)).00 KM do 300. 9) 10) vozač koji povećava brzinu kretanja svog vozila dok ga drugo vozilo pretiče (član 60. 5) i 6)). stav (2)). 6) vozač koji nedozvoljeno pretiče sa desne strane (član 58. kao i vozač koji počne preticanje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena prinudnom zaustavljanju vozila (član 61. 13) vozač koji počne preticanje kad saobraćajna traka kojom namjerava da to učini nije slobodna na dovoljnom rastojanju i time ugrozi ili ometa saobraćaj iz suprotnog smjera (član 61. stav (1) tač. 5) vozač koji na mjestu na kojem je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ne zaustavi vozilo na znak crvenog svjetla (član 51. 15) vozač koji obavlja preticanje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena saobraćaju iz suprotnog smjera ispred vrha prevoja puta ili u krivini gdje je preglednost nedovoljna (član 63). stav (1)). stav (3)). ili ako ga pretiče sa desne strane kad izme u tog vozila i desne ivice kolovoza ne postoji saobraćajna traka (član 58. 16) 17) vozač koji pretiče drugo vozilo protivno odredbama člana 64. stav (1) tačka 3)).00 KM i odgovorno lice u državnom organu. 14) vozač koji počne preticanje ili obilaženje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena kretanju vozila iz suprotnog smjera ako po izvršenom preticanju ili obilaženju ne može bez ometanja ili ugrožavanja drugih učesnika u saobraćaju ponovo da zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije početka preticanja ili obilaženja. 44. (1) i (2)). . vozač koji pretiče vozilo koje je stalo ispred obilježenog pješačkog prelaza radi propuštanja pješaka (član 65). stav (4)). stav (1) tačka 1)).(4) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 100.

izreći će se i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do šest mjeseci. odnosno da li se nalazi pod dejstvom opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje (član 220. stav (1)). 23) lice koje postupi protivno odredbi člana 133. 20) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi kad se pojavi crveno trepćuće ili crveno neprekidno svjetlo (član 115. (1) i (2)). stav (1)). 25) vozač koji upravlja vozilom pod dejstvom opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje (član 173. stav (2)). odnosno da prugom nailazi voz (član 114. ure aje za spajanje vučnog i priključnog vozila. 5). ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje. (2) Za prekršaje iz tač. stav (1)). ukupne mase ili osovinskog opterećenja. 32) i 33) stava (1) ovog člana. (3) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kojim je izazvana saobraćajna nesreća. 33) vozač ili vozač-instruktor koji odbija da se obavi ispitivanje pomoću odgovarajućih sredstava i aparata ili stručni pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. 11). ure aje za zaustavljanje. 17). 21) vozač koji u saobraćaju na putu upotrebljava vozilo protivno odredbi člana 126. uz kaznu. kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi preko 1g/kg (član 174. stav (1)). 25). a vozaču.00 KM. 1). ili ako se daju svjetlosni ili zvučni signali upozorenja da će taj ure aj početi da se spušta. stav (2)).). 30) vozač koji učestvuje u saobraćaju s neregistrovanim vozilom (član 207). 3). 13).). izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog do četiri mjeseca. 32) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim ili priključnim vozilom poslije isteka važenja saobraćajne dozvole ili potvrde o korišćenju probnih tablica (član 211. 26). 34) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom protivno odredbi člana 227. st. 29) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje ne ispunjava propisane uslove u pogledu dimenzija. 14). a i za druge prekršaje iz tog stava ta mjera može se izreći u istom periodu. vozaču ili vozaču-instruktoru. 31) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim ili priključnim vozilom koje nije registrovano (član 208. 27) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom (član 184).00 KM do 1. ili ako je taj ure aj već počeo da se spušta. stav (5). 15). 2). tahograf. 18). 26) vozač koji upravlja ili počne da upravlja vozilom u saobraćaju na putu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 300.19) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje spušten. ili ako ga za vrijeme vožnje ne uključi (član 203. stav (2)). pneumatike ili nema tahograf. uz kaznu. ili izmijeni značenje saobraćajnog znaka (član 132.000. 22) lice koje ukloni ili ošteti saobraćajni znak ili opremu puta. 10). 28) vozač koji upravlja motornim vozilom one kategorije koja nije naznačena u njegovoj vozačkoj dozvoli (član 185). . 24) učesnik u saobraćaju koji ne postupa po zahtjevu izraženom pomoću znaka ili prema naredbi ovlašćenog lica (član 152.

st. stav (2)). pješak. vozaču ili vozaču-instruktoru odre uju se i dva kaznena boda. 4) vozač koji namjerava da na putu obavi neku radnju vozilom a prethodno se nije uvjerio da to može da učini bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili za imovinu (član 36). stav (2). 9) ozač koji obavlja preticanje ili obilaženje kad s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu u saobraćaju ili na tehničke osobine vozila ugrožava druge učesnike u saobraćaju (član 58. stav (1)). 3) vozač koji se nesmanjenom brzinom kreće pored vozila javnog prevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu i time ugrozi lica koja u to vozilo ulaze ili iz njega izlaze (član 30. a za ostale prekršaje iz stava (1) ovog člana vozaču ili vozaču-instruktoru. odre uje se i jedan kazneni bod. 2) vozač koji sa kolovoza ne ukloni predmete koji sa vozila padnu na put i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put (član 26. 8) vozač koji se približava raskrsnici tolikom brzinom da ne može da se zaustavi i propusti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza (član 50. osim novčane kazne. stav (1)) ili koji vozilo u kretanju drži protivno odredbama člana 39. 12) 13) 14) vozač vozila na motorni pogon koji prilikom vuče priključnog vozila postupi protivno odredbama člana 81. stav (2). (2) i (3). stav (2)). 10) lice koje postupi protivno odredbama člana 70. stav (1). 6) vozač koji na putu sa kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera. pogrebnu povorku ili drugu organizovanu povorku koja se kreće po kolovozu (član 80). na kojem postoje najmanje četiri saobraćajne trake. gonič stoke koji ne nadzire stoku koja se kreće po putu (član 104. stav (1)). prelazi vozilom na kolovoznu traku namijenjenu za saobraćaj vozila iz supratnog smjera (član 40. vojnika. (1) Novčanom kaznom od 50. 5) vozač koji se ne kreće desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja (član 39. 7) vozač koji brzinu kretanja svog vozila ne prilagodi osobinama i stanju puta i drugim saobraćajnim uslovima tako da vozilo ne može blagovremeno da zaustavi pred preprekom koju pod datim uslovima može da predvidi (član 43. Član 236.(4) Osim novčane kazne za prekršaje iz stava (2) ovog člana. stav (3)). stav (1)). stav (1)). 17) vozač motornog vozila koje vuče drugo motorno vozilo ako postupi protivno odredbama člana 118. . stav1)). odnosno vodič ili gonič stoke koji postupi protivno odredbi člana 92. predmete ili materije koje mogu da ometaju ili ugroze bezbjednost saobraćaja (član 26. 15) vozač koji u odnosu na pješaka koji je stupio ili stupa na obilježeni pješački prelaz postupa protivno odredbama člana 111.00 KM do 250.00 KM kazniće se za prekršaj: 1) lice koje na putu ostavi oštećeno vozilo. 18) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila pod pratnjom postupi protivno odredbama člana 125. 11) vozač koji vozilom presiječe kolonu djece. 16) vozač koji se vozilom približava prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na način protivan odredbama člana 113. stav (1) i člana 122.

a nije podvrgnuto tom pregledu (član 231). (2) Ako je prekršajem iz stava (1) ovog člana izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju. vlasnik vozila koji ne podnese podatke o identitetu lica kojem je dao vozilo na upravljanje (član 172. stav (5). (1) i (2)). stav (1)). (1) Novčanom kaznom od 50. 23) vozač koji na zahtjev ovlašćenog lica ne preveze lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove (član 156. kod kojeg se utvrdi da količina alkohola u krvi prelazi količinu od 0. 28) 29) 30) vozač koji postupi protivno odredbama člana 190. ili prouzrokovana saobraćajna nesreća. st. od (1) do (4).00 KM do 300. 31) vozač koji u saobraćaju na putu učestvuje motornim ili priključnim vozilom koje je upućeno na tehnički pregled. 20) vozač koji vozilom prevozi teret kojim se ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju. stav (1)). . stav (3). 4) vozač koji na raskrsnici skrene vozilom u pravcu označenom zelenom svijetlećom strelicom i pri tome ometa saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji ulazi. 27) vozač koji upravlja ili počne da upravlja vozilom u saobraćaju na putu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. vlasnik vozila koji postupi protivno odredbama člana 208. učinilac prekršaja kazniće se novčanom kaznom od 100.00 KM i odrediće mu se jedan ili dva kaznena boda. i član 46. 21) vozač koji se vozilom kreće saobraćajnom trakom na kojoj je svjetlosnim saobraćajnim znakom označeno da je zabranjen saobraćaj u smjeru u kojem se on kreće (član 139. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. st. 2) vozač koji mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila (član 42. odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 30 do 50 km na čas veća od dozvoljene brzine (član 44. st. (2) i (3). stav (2)).00 KM kazniće se za prekršaj: 1) vozač koji ne zaustavi vozilo iza vozila javnog prevoza putnika. 24) 25) 26) ako ne postupi prema odredbama člana 158.3 g/kg do 1 g/kg (član 174. stav (1)). stav (4)). vlasnik vozila koji svoje vozilo da na upravljanje licu iz člana 172. može se izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. 3) vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je za više od 20 do 30 km na čas veća od dozvoljene brzine. stav (1)). 22) lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći ako postupi protivno odredbama člana 154. vlasnik vozila ako u roku od osam dana ne vrati registarske tablice nadležnom organu (član 208. za prekršaje iz stava (1) ovog člana vozaču se odre uju i jedan ili dva kaznena boda. stav (3)). (3) Osim novčane kazne. stav (1). stav (2) tačka 1). stav (4)). stav (1). ili ne propusti pješake koji prelaze preko kolovoza (član 52. Član 237. ili nanosi šteta putu ili objektima na putu (član 127.19) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila s pravom prvenstva prolaza postupi protivno odredbama člana 126. ili iza autobusa kojim se obavlja prevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu kada lica moraju da pre u preko saobraćajne trake ili biciklističke trake kojom se njegovo vozilo kreće (član 30.

vozač vozila na motorni pogon koji upotrebljava svjetla za označavanje vozila protivno odredbama člana 94. odnosno ne zaustavi vozilo na pogodnom mjestu. stav (1)). ili kretanje unazad (član 117. ili ako ta svjetla upotrebljava na način suprotan odredbama člana 95. 18) pješak. 20) 21) vozač motornog vozila koji postupi protivno odredbi člana 120. vozač koji optereti vozilo kojim upravlja protivno odredbama člana 127. 22) vozač vozila na motorni pogon koji za vrijeme kretanja kroz tunel ne drži upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta (član 124). ne označi na način iz člana 129.500 kg. stav (1). gonič stoke i vozač vozila koje se ne smatra motornim vozilom. st. od 2) do 5). 9) 10) 11) vozač koji svojim vozilom noću vuče vozilo na motorni pogon protivno odredbama člana 83. 16) pješak koji na obilježenom pješačkom prelazu na kojem je saobraćaj pješaka regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima za pješake ne postupi prema tim znakovima (član 109. 26) vozač koji teret na vozilu noću. 13) vozač koji ne drži potrebno rastojanje kad se kreće iza drugog vozila (član 96). (2) i (3).5) vozač koji u slučajevima iz člana 60. (1) i (3)). 6) vozač koji poslije izvršenog preticanja ili obilaženja vozilom ponovo ne zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se do tada kretao (član 62). stav (3) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza. stav (2) tač. . ako ne drži svoje vozilo na propisanom rastojanju od istog takvog vozila ispred sebe (član 97. 8) vozač koji prije nego što napusti vozilo ne preduzme sve mjere kojima se sprečava da ono samo krene s mjesta na kojem je ostavljeno (član 78). ili koje prelazi pješački prelaz (član 65). st. 15) vozač motocikla i lakog motocikla i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (član 102). 7) vozač koji vozilom pretiče drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prelazu. 17) učesnik u saobraćaju koji je prilikom prelaženja preko željezničke pruge u istom nivou postupio protivno odredbama člana 115. 12) vozač vozila na motorni pogon koji po magli ne upotrebljava propisana svjetla. st. vozač koji vozilom na putu kroz tunel izvodi radnje čije je izvo enje u tunelu zabranjeno (član 123). (1) i (2) i član 120). 25) vozač koji u vezi sa raspore ivanjem tereta na vozilu ili označavanjem tereta postupi protivno odredbama člana 128. vozač koji postupi protivno odredbama člana 90. ili vozač motornog vozila koje ne može da razvije brzinu od najmanje 40 km na čas ako se kreću po autoputu ili putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila ili brzom putu (član 116. stav (1)). 14) vozač vozila na motorni pogon čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. ili mu je dužina veća od sedam metara. 19) vozač motornog vozila koji zaustavi vozilo na autoputu ili na autoputu obavlja polukružno okretanje vozilom iz jednog smjera saobraćaja u suprotni smjer. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. 23) 24) vozač koji upravlja vozilom koje je opterećeno protivno odredbi člana 127.

(7) i (8). a na zadnjoj strani svjetla bijele boje. kad ta vozila izlaze sa stajališta (član 31. 28) vozač koji teretnim motornim vozilom čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća vozaču se može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. vozač koji pri preticanju ne drži svoje vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče (član 62). 8) vozač koji prilikom prolaza kroz raskrsnicu postupi protivno odredbi člana 50. odrediće mu se jedan ili dva kaznena boda.27) vozač koji postupa suprotno odredbama člana 186. (2). kao i vozač posebno obilježenog vozila za prevoz djece. vozač motornog vozila koji pri vuči drugog motornog vozila postupi suprotno članu 81. učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 50. Član 238.500 kg ili autobusom upravlja neprekidno duže od četiri sata i 30 minuta. koji prilikom uključivanja u saobraćaj sa stajališta postupi protivno odredbi člana 31. stav (1)).00 KM do 200. stav (1). vozač koji vozilo zaustavljeno na kolovozu ne označi posebnim znakom na način propisan u članu 77. vozač koji u slučaju iz člana 60. st. ima na prednjoj strani svjetlosne. stav (5)). st. i 74. stav (4). ili kad u toku 24 časa upravlja duže od devet sati (član 199. 6) vozač koji prilikom znatnijeg smanjivanja brzine kretanja vozila postupi protivno odredbi člana 42. 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) vozač koji obavlja mimoilaženje protivno odredbama člana 55.00 KM. 7) vozač koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo povećava brzinu kretanja na način da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe (član 43. (1) 1) Novčanom kaznom od 40. 4) vozač koji prilikom upravljanja vozilom koristi mobilni telefon protivno odredbama člana 33. 73. 9) vozač koji se vozilom ne kreće u obaveznom pravcu označenom zelenim svjetlom u obliku zelene svijetleće strelice (član 52. stav (2)). stav 4. stav (1) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza. ili posebno obilježenom vozilu za prevoz djece. stav (2). 29) 30) vozač koji postupa suprotno odredbama člana 200. protivno odredbama člana 35.00 KM kazniće se za prekršaj: vozač koji upravlja vozilom za prevoz djece koje nije obilježeno posebnim znakom (član 30. 3) vozač vozila javnog gradskog prevoza putnika. vozač koji zaustavi ili parkira svoje vozilo protivno odredbama čl. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. stav (3). 2) vozač koji ne omogući uključivanje u saobraćaj vozilu javnog gradskog prevoza putnika. (1) i (3)). a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. st. vozač koji pri zaustavljanju ili parkiranju vozila ne postupi prema odredbama člana 70. st. vozač koji postupa protivno odredbi člana 209. vozač koji vuče neispravno vozilo na motorni pogon protivno odredbama člana 85. (2) i (3). . stav (3)). stav (2). svjetlosno-signalne i reflektujuće ure aje ili materije koji daju svjetla crvene boje. 5) vozač čije vozilo.

lakog motocikla ili motocikla koji se ne kreće na način propisan u članu 99. 33) vozač koji ne zaustavi svoje vozilo na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila i ne preduzme potrebne mjere da ga što prije ukloni s kolovoza autoputa ili puta rezervisanog za saobraćaj motornih vozila ili brzog puta (član 117. 31) vozač koji ometa prolaz pješaka koji su stupili na obilježeni pješački prelaz na kojem je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima. 38) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje nema ispravne propisane ure aje i opremu osim ure aja za upravljanje. 35) vozač motornog vozila koji prilikom uključivanja na autoput. . 30) pješak koji prilikom prelaženja preko kolovoza na mjestu na kojem nije obilježen pješački prelaz ometa saobraćaj vozila (član 110). ure aja za zaustavljanje. stav (1)). ure aja za spajanje vučnog i priključnog vozila. 34) vozač motornog vozila koji se na autoputu ne kreće krajnjom desnom saobraćajnom trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni (član 119). 24) vozači bicikla i bicikla sa motorom i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (član 102). 36) učesnik u saobraćaju koji se ne pridržava ograničenja. bicikla sa motorom. odnosno isključivanja s autoputa postupi protivno odredbama člana 121. stav (1)). 21) 22) vozač bicikla.18) vozač koji vuče natovareno teretno motorno vozilo. 32) vozač motornog vozila koji na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila postupi protivno odredbama člana 117. i 122. pješak koji na obilježenom pješačkom prelazu postupi protivno odredbama člana 109. lakog motocikla ili motocikla koji prevozi drugo lice protivno odredbama člana 101. stav (2). odnosno traktor s priključnim vozilom protivno odredbama člana 87. st. osim saobraćajnih znakova ograničenja brzine (član 130. 37) ako ne obilježi vozilo posebnim znakom (član 186. a kojima je na takvom prelazu dozvoljen prolaz (član 111. stav (9)). 28) 29) pješak koji preko kolovoza i biciklističke staze ili trake prelazi na način protivan odredbama člana 108. (2) i (3). stav (2)). tahografa i pneumatika (član 203. lakog motocikla ili motocikla koji postupi protivno odredbama člana 100. 120. (1) i (3) i člana 118. 25) vozač zaprežnog vozila koji ne upravlja zaprežnim vozilom koje se kreće po putu. ili znacima koje daje ovlašćeno lice. stav (1)). 19) vozač koji pri vuči neispravnog vozila na motorni pogon postupi protivno odredbama člana 89. 20) vozač vozila na motorni pogon koji u vezi s upotrebom kratkih svjetala postupi protivno odredbama člana 93. vozač bicikla. zabrana ili obaveza izraženih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova. 23) vozač bicikla. stav (4)). st. stav (1) i čl. 26) pješak koji se nepotrebno zadržava na kolovozu ili se kreće po kolovozu na način kojim se ometa ili sprečava saobraćaj vozila (član 105). ili koji zaprežno vozilo ostavi bez nadzora na putu (član 103). bicikla sa motorom. 27) pješak koji se na putu koji ima trotoar ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka kreće kolovozom (član 106. bicikla sa motorom.

(2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. ili ako utiče na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje bezbjednost saobraćaja (član 32).00 KM do 200. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. odrediće mu se jedan kazneni bod. 9) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom na kojem nema propisanu oznaku najveće dozvoljene brzine za to vozilo (član 46. 8) vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 10 do 20 km na čas veća od dozvoljene brzine (član 44. registarske tablice i me unarodnu oznaku zemlje registracije prema odredbama člana 212. i 56. 6) vozač koji prilikom kretanja vozila unazad postupi protivno odredbama člana 41. 3) vozač koji u putničkom automobilu prevozi dijete protivno odredbi člana 34.39) vozač motornog i priključnog vozila registrovanog u stranoj zemlji ako nema važeću saobraćajnu dozvolu. 55. 11) vozač koji prilikom napuštanja raskrsnice u slučaju iz člana 53. 5) vozač koji za kretanje svog vozila koristi put. (1) Novčanom kaznom od 30. 12) vozač kojem je svjetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu ako vozilom u e u raskrsnicu i ako je gustina saobraćaja takva da se na raskrsnici mora zaustaviti i na taj način ometa ili onemogućava saobraćaj drugim vozilima koja dolaze s bočnih kolovoza (član 54). odnosno kolovoz ili saobraćajnu traku. stav (1)). (1) i (2)). st. vozač koji prilikom davanja zvučnih znakova upozorenja postupi protivno odredbama člana 67. Član 239.00 KM. učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 50. stav (2)). 17) lice koje na zaustavljenom ili parkiranom vozilu otvara vrata i time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju. ili ugrožava bezbjednost saobraćaja (član 72). vozač koji obavlja obilaženje protivno odredbama člana 59. (3) i (4) i član 46. 4) vozač koji prije obavljanja odre enih radnji vozilom ne obavijesti o svojoj namjeri druge učesnike u saobraćaju (član 37). stav (3)). 7) vozač koji smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da svojim vozilom pričinjava smetnje normalnom odvijanju saobraćaja (član 43. 13) 14) 15) 16) vozač koji obavlja mimoilaženje protivno odredbama čl. vozač koji zaustavi ili parkira vozilo protivno odredbama člana 71. . ne propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću pravcem u kojem je saobraćaj otvoren. stav (2). odnosno stazu koja nije namijenjena za saobraćaj one vrste vozila kojoj to vozilo pripada (član 38).00 KM kazniće se za prekršaj: 1) lice koje se prevozi vozilom ako na bilo koji način ometa vozača u upravljanju vozilom. stav (1). 2) vozač ili drugo lice koje se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže bezbjednosnim pojasem (član 34. 10) vozač koji prilikom skretanja postupi protivno odredbama člana 48. st. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila.

i 107. ili na kojem su te tablice postavljene tako da se dobro ne vide ili nisu čitljive (član 210). odnosno da se prelazu puta preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće po šinama (član 114. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. Svi prihodi nastali primjenom ovog zakona pripadaju nadležnim organima. stav (2)). stav (1)). ili ako se daju svjetlosni i zvučni znakovi koji upozoravaju da će taj ure aj početi da se spušta. odrediće mu se jedan kazneni bod. stav (2)). stav (1)). 34) vozač koji kod sebe nema važeću saobraćajnu dozvolu za vozilo kojim upravlja. 26) pješak koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje saobraćaja spušten. stav (1) i član 212). 31) vozač-instruktor koji na putu osposobljava kandidata za vozača na motornom vozilu koje nije označeno posebnim tablicama (član 183. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila.00 KM do 150. Član 240. 28) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom a njegovoj vozačkoj dozvoli je istekao rok važenja (član 172. u skladu sa članom 2. 29) vozač koji nema kod sebe odgovarajuću važeću vozačku dozvolu. 32) vozač motornog vozila koje nema propisan broj registarskih tablica. ili je ne pokaže na zahtjev ovlašćenog lica (član 211. učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 50.). 20) lice koje upravlja neispravnim vozilom na motorni pogon koje se vuče pomoću užeta ili krute veze ako nema odgovarajuću dozvolu (član 86). 1).18) 19) vozač vozila na motorni pogon koji svojim vozilom vuče drugo vozilo protivno odredbama člana 81. tač. vozač koji postupi protivno članu 112. ovog zakona. vozač koji prilikom vuče vozila na motorni pogon ne postupi na način propisan u članu 84. . stav (5)). vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. stav (1)). Član 241. pješak koji se kolovozom kreće protivno odredbama čl. ili je ne pokaže na zahtjev ovlašćenog lica (član 211. ili je ne pokaže na zahtjev ovlašćenog lica (član 172. gonič stoke koji stoku ne drži što bliže desnoj ivici puta (član 104. kad se pojavi crveno trepćuće svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo (član 115. 21) vozač koji neispravno vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta ako je rastojanje izme u vučnog i vučenog vozila kraće od propisanog (član 88). 27) pješak koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća. stav (1)). 106. ili ako je taj ure aj već počeo da se spušta. 30) ako vozač za vrijeme upravljanja motornim vozilom ne koristi pomagala koja su upisana u obrazac njegove vozačke dozvole (član 172. 33) vozač koji kod sebe nema važeću potvrdu za korišćenje probnih tablica.00 KM. 22) 23) 24) 25) vozač koji upravlja motornim vozilom bez upaljenog kratkog svjetla (član 90.

organi koji vode prekršajni. kantonima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. odnosno izdavanje prekršajnog naloga obavlja ovlašćeno lice nadležnog organa za poslove kontrole i regulisanja saobraćaja na putevima u entitetima. vozač-instruktor ne smije da se bavi obučavanjem kandidata za vozača u upravljanju motornim vozilom za vrijeme trajanja te zabrane. Ako je odlukom nadležnog organa zabranjeno vozaču-instruktoru upravljanje motornim vozilom. 26). kantona ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. odnosno administrativni postupak. (4) Evidencija o izrečenim kaznama. Član 243.00 KM na licu mjesta. (2) Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne računa se u vrijeme trajanja zabrane upravljanja motornim vozilom. koji ne može biti kraći od šest mjeseci niti duži od jedne godine. (3) Izvršenje mjere iz stava (2) ovog člana ne može se odga ati. u Bosni i Hercegovini pokrenuće se prekršajni postupak ako to zahtijeva nadležni strani organ . zdravstvene ustanove. . motornim i priključnim vozilima i vozačima motornih vozila vodi se evidencija prema mjestu prebivališta. (1) O izrečenim kaznama. preduzeća. 32) i 33) člana 235. ili drugu mjeru propisanu zakonom entiteta. pod uslovom da učinilac prekršaja u odre enom roku. ovog zakona. obrazovne ustanove i nevladine organizacije koje se bave pitanjima bezbjednosti saobraćaja na putevima. može da odgodi izvršenje zabrane upravljanja motornim vozilom osim za prekršaj iz tač.Sprovo enje ovog zakona. posljedicama saobraćajnih nesreća. državni organi. zabranama i mjerama iz stava (2) ovog člana vozačima motornih vozila i motornim vozilima vodi se kod nadležnog organa prema mjestu prebivališta. Član 245. zabranama upravljanja motornim vozilima. Član 244. (1) Trajanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom računa se od dana upisa zaštitne mjere u vozačku dozvolu za onu kategoriju ili potkategoriju za koju je zabrana izrečena. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine dužan je da obavijesti o tome organ koji vodi evidenciju o tim kaznama. protiv vozača koji ima prebivalište u Bosni i Hercegovini a u stranoj zemlji učini saobraćajni prekršaj prema propisima te zemlje. Član 242. policija. pokretanje i vo enje postupka za prekršaje i preduzimanje drugih mjera za sprovo enje ovog zakona vrše nadležni organi. (1) Nadležni organ koji vodi prekršajni postupak.a vozač za taj prekršaj može da bude kažnjen na osnovu ovog zakona ako za taj prekršaj nije bio kažnjen u zemlji u kojoj je prekršaj učinjen. (2) Odgo eno izvršenje zabrane iz stava (1) opozvaće se ako učinilac prekršaja u roku za koji je izvršenje odgo eno učini novi prekršaj za koji je propisano izricanje ili mogućnost izricanja zabrane upravljanja motornim vozilom. 25). Član 247. kao i preduzeća koja obavljaju javni prevoz ili prevoz za vlastite potrebe. (3) Podatke iz evidencije predvi ene u stavu (1) ovog člana mogu da koriste: pravosudni organi. ne učini prekršaj za koji se može izreći ta zabrana. Pod uslovom reciprociteta. (2) Nadležni organ koji izrekne kaznu ili zabranu upravljanja motornim vozilom. u skladu s propisom entiteta. saobraćajnim nesrećama. Izricanje novčane kazne u iznosu do 50. Član 246. zabranama i mjerama.

7) saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima. Član 249. (1) Ako vozač koji ima stranu vozačku dozvolu na teritoriji Bosne i Hercegovine učini prekršaj za koji je ovim zakonom predvi eno da se mora ili može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom. kazniće se roditelj. o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putu (član 144). Član 250. usvojilac.OVLAŠĆENJA ZA DONOŠENJE PROPISA ZA SPROVO\ENJE OVOG ZAKONA Član 252. 2) osnovnim uslovima koje put.SAVJET ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA Član 251. njihovi elementi i objekti na njima moraju da ispunjavaju s aspekta bezbjednosti saobraćaja (član 11). saobraćajne kulture i koordiniranja svih subjekata koji svojim djelovanjem mogu da doprinisu većoj bezbjednosti saobraćaja. urediće se pravilnikom koji donosi ministar uz saglasnost Savjeta ministara BiH. kao i djelokrug. (4) Broj članova. novčanom kaznom propisanom za učinjeni prekršaj ako je taj prekršaj učinjen kao posljedica propusta dužnog staranja o maloljetniku. umjesto zabrane upravljanja motornim vozilom. postavljanju preventivnih izbočina (član 47). osim ako nije bio u stanju da spriječi prekršaj. nadležnih ministarstava i organa koji upravljaju putevima. način imenovanja predsjednika i članova Savjeta. može se izreći zabrana korišćenja strane vozačke dozvole u istom trajanju. Ovlašćuje se ministar da sam ili u saradnji s odgovarajućim nadležnim organom donese bliže propise o: 1) certifikovanju vozila i uslovima koje organizacije za certifikovanje vozila moraju da ispune (član 6). tom vozaču. odnosno staratelj maloljetnika. (2) Sredstva za rad Savjeta obezbje uju se iz buxeta institucija Bosne i Hercegovine i me unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. Vozač-instruktor pod čijim se nadzorom kandidat za vozača obučava u upravljanju motornim vozilom u saobraćaju na putu kazniće se za prekršaj koji učini kandidat za vozača. (1) S ciljem unapre enja saobraćajno-obrazovnog rada. (2) Zabrana korišćenja strane vozačke dozvole je zabrana vozaču kojem je izrečena da na teritoriji Bosne i Hercegovine upravlja motornim vozilom one kategorije ili onih kategorija na koje se zabrana odnosi.Član 248. načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćeno lice (član 153). formira se Savjet za bezbjednost saobraćaja (u daljnjem tekstu: Savjet). obilježavanju vozila kojim upravlja lice s oštećenim ekstremitetima (član 29). 3) 4) 5) 6) vo enju evidencije o javnim putevima i objektima na njima (član 13). XIII . (3) Članovi Savjeta imenuju se iz reda stručnjaka za oblast saobraćaja na putevima. XII . . Ako maloljetnik učini radnju koja je ovim zakonom utvr ena kao prekršaj.

22) tehničkim pregledima i uslovima koje moraju da ispune organizacije za obavljanje tehničkih pregleda (član 219). odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada u vozilima. 16) obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. Propisi iz člana 252. postupku i načinu izdavanja. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. sadržaju. 2) vozačima koji imaju pravo da upravljaju vozilom kategorije B . vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica (član 215). 20) homologaciji vozila i dijelova (član 205).biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorije A i potkategorije A1. (1) Vozačima koji u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi u Bosni i Hercegovini imaju pravo da upravljaju motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije biće izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije tako da: 1) vozačima koji imaju pravo da upravljaju vozilom kategorije A . načinu i uslovima za dobijanje licence za ispitivača (član 179). ure ajima i opremi koju moraju da imaju vozila i osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju ure aji i oprema u saobraćaju na putevima (član 203). kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorije i potkategorije u vozačku dozvolu.8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) formi i sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći (član 158). saobraćaju u zimskim uslovima (član 170). sticanju zvanja instruktora vožnje (član 181). 19) dimenzijama. posebnom znaku za lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu (član 186).biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i C i potkategorija B1 i C1. 15) obrascu vozačke dozvole. ovog zakona biće doneseni u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 253. o organizovanju obuke za osposobljavanje pružanja prve pomoći (član 178). u obimu koji utiče na bezbjedno upravljanje motornim vozilom. Član 254. XIV . osposobljavanju vozača motornih vozila (član 183). 3) vozačima koji imaju pravo da upravljaju vozilom kategorije C . izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i dimenzijama. 18) ukupnom trajanju upravljanja vozilom. 21) postupku registracije i izdavanja saobraćajne dozvole i knjižice vozila. 17) zdravstvenim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozači motornih vozila (član 198). načinu davanja ovlašćenja automoto klubovima/savezima i auto-moto društvima i načinu vo enja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama (član 192).biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i BE i potkategorije B1. produženja važenja i zamjene vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama (član 187). kao i obrascu individualne kontrolne knjižice i uputstvu za njeno popunjavanje (član 202). . postupku i načinu izdavanja. obliku i boji.

s. Na osnovu člana IV. koja je važila uz kategoriju C . decembra 2005. CE i DE i potkategorija C1E i D1E. decembra 2005. održanoj 22. C1 i D1. i na 52. r. godine.a) Ustava Bosne i Hercegovine. (1) Ovaj zakon stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”. sjednici Predstavničkog doma. (2) Nadležni organi urediće sva pitanja iz svoje nadležnosti utvr ena ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. na 71. godine Sarajevo Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dr Nikola Špirić. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Član 255. s.biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B. održanoj 21. usvojila je ZAKON SAOBRAĆAJA PUTEVIMA O OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRA AJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI I. PS BiH. sjednici Doma naroda. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Mustafa Pamuk. OSNOVNE ODREDBE . godine. (1) Nadležni organi uskladiće zakone iz svoje nadležnosti s ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. broj 262/05 22. 5) vozačima koji imaju pravo da upravljaju priključnim vozilom kategorije E. C i D i potkategorija B1.biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija BE. (2) Ovaj zakon biće objavljen i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. decembra 2005. a primjenjivaće se nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu.4) vozačima koji imaju pravo da upravljaju vozilom kategorije D . 4. r. Član 256. (2) Kandidati za vozača motornih vozila koji su obuku počeli u skladu sa zakonodavstvom koje je bilo na snazi u vrijeme početka obuke završiće obuku u skladu s istim zakonodavstvom.

obrazovne organizacije. oštećivati puteve. osnovni uvjeti koje moraju zadovoljavati vozila u saobraćaju. ustanove i druga pravna ili fizička lica. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno učešće u saobraćaju na putevima. Član 4. invalida. a naročito djece. (1) Preduzeća. dimenzije. Član 5. (2) Preduzeća. (3) Preduzeća i javne službe iz stava (1) ovog člana dužni su pravovremeno otklanjati sve nedostatke zbog kojih na odre enim mjestima dolazi do saobraćajnih nesreća. Član 3. dijelove i opremu proizvoditi. vo enje Centralnog registra vozača i vozila. dužni su vozila. sistem saobraćajnih znakova i znakova koje daju ovlaštena lica. (4) U slučaju pretrpljene štete zbog neodgovarajućeg održavanja javnih puteva povjerilac se namiruje u skladu sa zakonom o putevima. (2) Učesnici u saobraćaju ne smiju ometati saobraćaj. ure aje. . dužnosti u slučaju saobraćajne nesreće. i brinuti se o zaštiti životne sredine. saobraćajne signalizacije i opreme na putevima radi sigurnog i nesmetanog saobraćaja. rezervne dijelove i opremu za vozila. uvjeti za ure aje i opremu vozila. moraju ih održavati tako da se na njima u svim uvjetima može odvijati siguran i nesmetan saobraćaj. objekte i opremu na putu. javne službe i drugi organi koji se brinu o putevima i održavaju ih dužni su da organiziraju i trajno kontroliraju stanje i održavanje javnih puteva. starih i nemoćnih lica. entitetski i kantonalni organi i organi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i organi lokalne samouprave i lokalne uprave u gradovima i općinama (u daljnjem tekstu: nadležni organi) osigurat će provo enje ovog Zakona i u okviru svoje nadležnosti donositi propise i preduzimati druge potrebne mjere za njegovo dosljedno provo enje. popravljaju ili prepravljaju vozila i puštaju u saobraćaj vozila. Član 2. rad strukovnih organizacija u Bosni i Hercegovini. (1) Putevi namijenjeni za saobraćaj moraju biti osposobljeni za siguran i nesmetan saobraćaj i odgovarati osnovnim uvjetima propisanim ovim Zakonom. održavati. osnovni uvjeti koje moraju zadovoljiti putevi u pogledu sigurnosti saobraćaja na putevima. polaganje vozačkih ispita. te druga pitanja iz oblasti sigurnosti saobraćaja na putevima koja su jedinstvena za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine. uvjeti za sticanje prava na upravljanje motornim vozilima. prepravljana ili u većem obimu popravljana vozila prije puštanja u saobraćaj moraju biti podvrgnuta certificiranju u ovlaštenoj organizaciji koja certificira vozila. a preduzeća i javne službe koje održavaju javne puteve. odnosno popravljati prema uvjetima propisanim za sigurno učešće vozila u saobraćaju na putevima. razvijati humane odnose me u ljudima radi zaštite zdravlja i života drugih lica. (1) Učesnici u saobraćaju dužni su poštovati odredbe ovog Zakona i druge propise iz oblasti sigurnosti saobraćaja na putevima. ili im je povjereno održavanje javnih puteva. Organi Bosne i Hercegovine. pravila saobraćaja na putevima. Preduzeća. puštati u saobraćaj. ure aje. Član 6. objekata. održavaju. Ovim Zakonom utvr uju se osnovni principi me usobnih odnosa i ponašanja učesnika u saobraćaju i drugih subjekata u saobraćaju. ukupna masa i osovinsko opterećenje vozila. (2) Pojedinačno proizvedena. ustanove i druga pravna ili fizička lica koji školuju ili obučavaju kandidate za vozače motornih vozila dužni su izvoditi obuku na način koji će osigurati da kandidati nauče i usvoje pravila saobraćaja i etiku u saobraćaju. osposobljavanje kandidata za vozača.Član 1. kada proizvode.

te da imaju propisane ure aje i opremu. 4) bicikl s motorom je vozilo na motorni pogon s dva ili tri točka. 10) put je svaki javni put i nekategorirani put na kojem se obavlja saobraćaj. 5) lahki motocikl je vozilo na motorni pogon s dva ili tri točka čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³ a snaga motora ne prelazi 11 kNJ. 3) bicikl je vozilo koje ima najmanje dva točka i koje se pokreće isključivo snagom vozača. Član 8. koja se biciklistička proteže uzduž kolovoza i koja je od njega odvojena i obilježena propisanim saobraćajnim znakom. bez ukrštanja s poprečnim putevima i željezničkim ili tramvajskim prugama u istom nivou i u čiji saobraćaj se može uključiti. s jednom ili dvije razdvojene kolovozne trake. osim sjedišta za vozača. čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ i koje na ravnom putu ne može razviti brzinu veću od 50 km/h. Član 9. Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedeća značenja: 1) autobus je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica koje. odnosno isključiti samo odre enim i posebno izgra enim priključnim javnim putevima na odgovarajuću kolovoznu traku autoputa. 2) autoput je javni put posebno izgra en i namijenjen isključivo za saobraćaj motornih vozila. Preduzeća. koji ima dvije fizički odvojene kolovozne trake za saobraćaj iz suprotnih smjerova. Član 7. 8) brzi put je javni put namijenjen za saobraćaj isključivo motornih vozila. koji ima sve raskrsnice u dva ili više nivoa s poprečnim putevima i drugim saobraćajnicama (željezničkim ili tramvajskim prugama). sa po najmanje dvije saobraćajne trake i trakom za prinudno zaustavljanje vozila. (2) Postupak i uvjete za ograničenje i zabranu iz stava (1) ovog člana utvrdit će nadležni organi u skladu s važećim propisima. sprečavanja oštećenja javnog puta ili izvo enja radova na javnom putu. (1) Saobraćaj na javnom putu može se ograničiti ili zabraniti samo kada je to neophodno radi sprečavanja ili otklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju. 7) biciklisti ka traka je dio kolovoza namijenjen za saobraćaj bicikala i bicikala s motorom. ustanove. koja se proteže duž biciklistička kolovoza i koja je obilježena uzdužnom linijom na kolovozu. . ima više od osam sjedišta. pravna ili fizička lica i drugi organi koji posjeduju vlastita vozila dužni su se brinuti o tome da vozači njihovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge uvjete za sigurno upravljanje vozilima i osigurati da njihova vozila budu ispravna.(3) Bliže odredbe o načinu i postupku certificiranja i uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za certificiranje vozila pravilnikom propisuje ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar) u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. 11) put rezerviran za saobra aj motornih vozila je javni put po kojem mogu saobraćati samo motorna vozila i koji je saobraćaj kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom. prema pravilu nema zaustavnih traka i koji je kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom. koji je kao autoput označen propisanim saobraćajnim znakom. 6) biciklisti ka staza je izgra ena saobraćajna površina namijenjena za saobraćaj bicikala i bicikala s motorom. 9) Centralni registar je evidencija o svim vozačima i vozilima. 12) strana voza ka dozvola je vozačka dozvola i me unarodna vozačka dozvola koju je izdao nadležni organ strane vozačka države.

ili koje služi za vuču priključnih vozila namijenjenih za prijevoz lica ili tereta. 29) mijenjanje saobra ajne trake je prelaženje vozilom iz jedne u drugu saobraćajnu traku za saobraćaj u istom smjeru mijenjanje saobraćajne zbog prestrojavanja ili dozvoljenog bržeg kretanja. 26) mimoilaženje mimoila enje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se po istom kolovozu kreće iz suprotnog smjera. ako njegova masa nije veća od 400 kg. odnosno četiri točka. 24) masa vozila je masa praznog vozila s punim rezervoarom goriva. bicikla s motorom. 19) lahki tricikl ili četverocikl je motorno vozilo s tri. 22) magistralni put je javni put koji povezuje veće gradove i važnija privredna područja Bosne i Hercegovine i koji se nadovezuje na mrežu odgovarajuće kategorije puteva sa susjednim državama. 15) kolovoz je dio površine puta namijenjen prvenstveno za saobraćaj vozila. 17) kombinirano vozilo je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica i tereta. čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3. radne mašine i zaprežnog vozila) koja su zaustavljena na putu. 16) kolovozna traka je uzdužni dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila u jednom smjeru. kao i ulice u naselju. 23) manja materijalna šteta je šteta u saobraćajnoj nesreći nastala na vozilu na kojem nisu oštećeni vitalni dijelovi i teta sklopovi i koje se može samostalno kretati na putu. 18) lahka prikolica je priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg. čije granice odre uje nadležni organ saobraćajnim znakovima za obilježavanje naseljenih mjesta. čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 350 kg a snaga motora ne prelazi 4 kNJ. 21) lokalni put je javni put koji povezuje naselja na teritoriji općine ili koji je značajan za saobraćaj na teritoriji općine. priborom i opremom predvi enim za vozilo.13) javni put je površina od općeg značaja za saobraćaj. dajući mu izgled ulice. najveća 32) naselje je prostor na kome se redovi ili grupe zgrada nalaze s jedne ili s obje strane puta. ili se na bliskom me usobnom odstojanju kreću istom saobraćajnom trakom u istom smjeru pri čemu su brzina kretanja vozila i postupanja vozača me usobno uvjetovani i izme u kojih. koje na ravnom putu može razviti brzinu etverocikl veću od 45 km/h. s bočnom prikolicom ili bez nje. 27) motocikl je motorno vozilo s dva točka. bez ometanja. traktora i drugih vozila na motorni pogon koja nisu prvenstveno namijenjena za prijevoz lica ili tereta. konstruirano da vuče. 25) me unarodna voza ka dozvola je javna isprava koju izdaje ovlaštena organizacija na osnovu nacionalne vozačke vozačka dozvole te države. kao i motorno vozilo na tri točka. ne može ući drugo vozilo. potiskuje ili nosi oru a za razne poljoprivredne radove.500 kg. koju svako može slobodno koristiti pod uvjetima odre enim zakonom i koju je nadležni organ proglasio javnim putem. 30) motorno vozilo je vozilo na motorni pogon koje je prvenstveno namijenjeno za prijevoz lica ili tereta na putevima. 14) kolona je niz od najmanje tri vozila (osim bicikla. . traktora. 20) licenca je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta i osposobljenosti za obavljanje odre enih poslova iz oblasti sigurnosti saobraćaja. 28) motokultivator je vozilo na motorni pogon s jednom ili dvije osovine i pogonskim motorom do 12 kNJ. s jednom ili više kolovozna saobraćajnih traka. 31) najve a dozvoljena masa je masa vozila zajedno s njegovom nosivošću. osim vozila za prijevoz lica ili tereta koja se kreću po šinama.

preglednost 47) preticanje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se kreće u istoj saobraćajnoj traci i istom smjeru. ručna kolica. 39) parkiranje vozila je prekid kretanja vozila duži od pet minuta osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se regulira saobraćaj. okretanjem. kao i lice koje klizi klizaljkama. putevi na nasipima za odbranu od poplava. konstruirano tako da se svojim prednjim dijelom oslanja na vučno vozilo. lice u pokretnoj stolici za nemoćna lica koju pokreće vlastitom snagom ili snagom motora. 43) polukru no okretanje je okretanje vozila za 180 stepeni. 46) preglednost podrazumijeva prostor koji učesnik u drumskom saobraćaju može vidjeti s mjesta na kojem se nalazi. ako se pri tome kreće brzinom čovječijeg hoda. 48) saobra ajna dozvola je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuju vlasništvo odre enog saobraćajna vozila. u odnosu na dotadašnji smjer kretanja. bicikl s motorom ili pokretna kolica za nemoćna lica. obilježen obilježeni pješa ki oznakama na kolovozu i odgovarajućim saobraćajnim znakom. 36) obilje eni pje ački prijelaz je dio površine kolovoza namijenjen za prelaženje pješaka preko kolovoza. a ne upravlja vozilom. dječije prijevozno sredstvo. nadležan entiteta. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. 45) potvrda o registraciji je javna isprava koju za registrirano vozilo izdaje nadležni organ. niti se prevozi u vozilu ili na vozilu. poljski i šumski put. 44) poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine. 49) potvrda o vlasni tvu vozila je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuju vlasništvo odre enog vlasništvu vozila. 41) pje ačko ostrvo je uzdignuta ili na drugi način obilježena površina koja se nalazi na kolovozu i koja je odre ena za pješa ko privremeno zadržavanje pješaka koji prelaze preko kolovoza. skijama. 34) nosivost je dozvoljena masa do koje se vozilo smije opteretiti. njegove tehničke i druge osobine i karakteristike. bicikl. radi uključenja u polukružno suprotni saobraćajni tok. 35) obila enje je prolaženje vozilom pored zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na obilaženje saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće. 38) osovinsko optere enje je dio ukupne mase kojim osovina vozila opterećuje kolovoz na putu u stanju mirovanja opterećenje vozila. zaustavljanjem i sl. 37) organ nadle an za je organ nadležan za odre ene poslove utvr en ustavom i zakonom Bosne i Hercegovine. prema deklaraciji proizvo ača vozila. 40) pje ačka zona je ure ena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka u kojoj je dozvoljeno kretanje pješa ka motornih vozila s posebnim odobrenjem. parkirališta i sl. lice koje pje ak vlastitom snagom gura ili vuče vozilo. 51) prestrojavanje je zauzimanje takvog položaja vozilom na saobraćajnoj traci i na takvoj udaljenosti od raskrsnice ili drugog mjesta na putu iz kojeg se na siguran način može izvesti naredna dopuštena radnja vozilom (skretanjem. .). sankama ili se vozi na koturaljkama. 42) pješak je lice koje učestvuje u saobraćaju. njegove tehničke i druge karakteristike. prostori oko benzinskih pumpi. ili ulaze u vozilo i izlaze iz vozila javnog saobraćaja.). 50) posebni objekat na putu je oprema na putu postavljena radi smanjenja brzine kretanja vozila na mjestima gdje je posebno ugrožena sigurnost učesnika u prometu.33) nekategorirani put je površina koji se koristi za saobraćaj prema ma kom osnovu i koji je dostupan većem broju raznih korisnika (seoski.

70) teretno vozilo je svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prijevoz tereta. 54) propu tanje vozila je radnja koju je u odre enim slučajevima vozač dužan izvršiti zaustavljanjem vozila. 56) saobra ajna nezgoda je nezgoda na putu u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno saobraćajna ili više lica poginulo ili povrije eno ili je izazvana materijalna šteta. 65) u saradnji s nadle nim organom znači da je organ koji donosi podzakonski akt obavezan osigurati učešće u izradi nadležnim ili davanju mišljenja nadležnog organa o podzakonskom aktu. 63) raskrsnica je površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju dva ili više puteva. mašina koje po konstrukcionim osobinama ne može razviti brzinu veću od 30 km na sat. 53) saobra ajna traka za vozila javnog gradskog prijevoza je obilježeni uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila saobraćajna javnog gradskog prijevoza putnika. ima najviše osam putnički automobil sjedišta. 57) saobra ajna traka je obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolovoza čija je širina dovoljna za nesmetan saobraćaj saobraćajna jednog reda vozila. 59) saobra ajna traka za spora vozila je uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila koja sporom vožnjom smanjuju saobraća protok saobraćaja. kao i u tunelima i galerijama. saobraćajna odnosno drugih prilaznih puteva s objekata pored puteva. 68) stajali te je dio površine puta namijenjen za zaustavljanje autobusa. kad su u vozilu putnici. 64) regionalni put je javni put koji povezuje važnija privredna područja Bosne i Hercegovine i koji osigurava najracionalniju vezu izme u općina. odnosno od najmanje 100 m u naselju. 69) stiker naljepnica je dokaz registriranog vozila. potiskuje ili nosi izmjenjiva oru a. 71) traktor je vozilo na motorni pogon konstruirano da vuče. zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika. saobraćajna 62) radna ma ina je vozilo na motorni pogon namijenjeno za vršenje odre enih radova vlastitim ure ajima i opremom. i to na način koji ne primorava vozača drugog vozila da naglo mijenja pravac ili brzinu kretanja. propuštanje smanjivanjem brzine kretanja ili prekidanjem radnje koju izvodi vozilom. odnosno da služi za pogon takvih oru a ili za vuču priključnih vozila. . 58) saobra ajna traka za prinudno zaustavljanje vozila je obilježeni uzdužni dio kolovoza na autoputevima i na saobraćajna odre enim mjestima na putevima višeg ranga.52) priklju no vozilo je vozilo namijenjeno da bude vučeno vozilom na motorni pogon. kao i šira saobraćajna površina koja nastaje ukrštanjem. 61) saobra ajna traka za usporavanje je dio kolovoza namijenjen za isključivanje vozila iz saobraćaja na putu. 67) smanjena vidljivost postoji kada. 60) saobra ajna traka za ubrzavanje je dio kolovoza namijenjen za uključivanje vozila u saobraćaj sa sporednog puta. 55) putni ki automobil je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica koje. 66) skup vozila čine vozilo na motorni pogon i priključna vozila koja u saobraćaju na putevima učestvuju kao cjelina. osim sjedišta za vozača. odnosno spajanjem puteva. bilo da je konstruirano kao priključno prikolica ili kao poluprikolica. trolejbusa ili tramvaja radi ulaska i izlaska stajalište putnika i koje je obilježeno saobraćajnim znakom. vozač ne može jasno uočiti druge učesnike u saobraćaju na udaljenosti od najmanje 200 m na putu izvan naselja.

s trotoarom i ivičnjakom. koja nije u istom nivou s kolovozom puta. radi napajanja motora električnom energijom. koje na ravnom putu može razviti brzinu veću etverocikl od 50 km na sat. osim sjedišta za vozača. kao i pješak ili lice koje svoje poslove i radne zadatke obavlja na putu. ili je od kolovoza odvojena na drugi način. radi napajanja motora električnom energijom. Član 10. 84) zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do pet minuta. 75) tricikl ili četverocikl je motorno vozilo sa tri. ima više od osam sjedišta i koje. čija je radna zapremina motora veća od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 550 kg a snaga motora ne prelazi 15 kNJ. 86) zona smirenog saobra aja je područje u naselju. 85) zemljani put je put bez izgra enog kolovoza i kolovoznog zastora. namijenjeno za javni prijevoz putnika i koje je. (2) (3) Organi koji vode evidenciju dužni su redovno dostavljati odgovarajuće podatke Centralnom registru. 74) trotoar je posebno ure ena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka. uključujući i masu lica koja se nalaze u vozilu. osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se regulira saobraćaj. Odgovarajućim podzakonskim aktom bliže će se urediti vo enje i sadržaj Centralnog registra. 82) vozilo na motorni pogon je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora osim pokretnih stolica s motorom za nemoćna lica i vozila koja se kreću po šinama. II. 77) ukupna masa je masa vozila zajedno s masom tereta koji se prevozi na vozilu. pa i kad na priključku na javni put ima izgra en kolovoz. vezano za električni vod. odnosno četiri točka. vozač 80) voza ka dozvola je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuje pravo upravljanja odre enom vozačka kategorijom ili vrstom vozila. vodi ili jaše životinju koja se kreće putem. (1) S ciljem povećanja efikasnosti u provo enju ovog Zakona i ispunjavanja uvjeta i obaveza na me unarodnom planu. 76) učesnik u saobra aju je lice koje u saobraćaju na putu upravlja vozilom ili se nalazi u vozilu ili na vozilu. obilježeno propisanim saobraćajnim znakom. 81) vozilo je svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po putu osim pokretnih stolica bez motora za nemoćna lica i dječijih prijevoznih sredstava. 83) zaprežno zapre no vozilo je vozilo koje vuče upregnuta životinja. 78) ulica je dio putu u naseljenom mjestu. . 79) voza je lice koje na putu upravlja vozilom. državne institucije nadležne za vo enje centralnih evidencija uspostavit će Centralni registar. u kojem se vozila ne saobraćaja smiju kretati brzinom većom od brzine hoda pješaka zbog dozvoljenog kretanja pješaka i dječije igre. pored koje se najmanje s jedne strane nalaze redovi kuća ili grupe zgrada. kao i masu priključnog vozila s teretom. 73) trolejbus je motorno vozilo namijenjeno za javni prijevoz putnika koje. ima kontakt s električnim provodnikom. ako je ono pridodato vozilu. PUTEVI Član 11. koje esnik saobraćaju tjera.72) tramvaj je vozilo na šinama s električnim pogonom.

mora se osigurati da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 11. u saradnji s nadležnim organom. čine magistralni. Javni putevi. na rastojanju od najviše 500 m. (2) Autobuska stajališta na javnom putu van naselja. Član 16. moraju se projektirati. (3) Projektiranjem i gradnjom novih javnih puteva. (1) Javni putevi moraju biti osposobljeni da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 10 t po osovini. osim lokalnih. odre eni odlukama nadležnih organa. zavisno od njihovog društvenog i privrednog značaja. (3) Bliže odredbe o načinu vo enja evidencije o javnim putevima i objektima na njima pravilnikom propisuje ministar. u saradnji s nadležnim organom. Član 18. zavisno od preglednosti puta. saobraćajni znakovi i oprema. Javni put čine donji i gornji stroj puta. a ulica samo jednu saobraćajnu traku bez proširenja. (1) Mrežu javnih puteva. izgra ivati. u tunelima. kao i ulice u naseljima i gradovima. Član 17. 5 t po osovini. računajući od krajnje tačke popriječnog profila puta. moraju biti izgra eni tako da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje šest tona. (2) Izuzetno od odredbi stava (1). njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stanovišta sigurnosti saobraćaja pravilnikom propisuje ministar. Iznad kolovoza javnog puta mora postojati slobodan prostor u visini od najmanje 4. objekti za potrebe puta. galerijama i drugim objektima na javnom putu širina kolovoza ne smije biti manja od širine kolovoza na javnom putu. (2) O javnim putevima i objektima na njima vodi se evidencija. (1) Javni putevi moraju imati najmanje dvije saobraćajne trake i dvije ivične trake ili ivičnjake u ravni kolovoza. kao i na dijelu magistralnog puta u naselju moraju biti van kolovoza. kao osnova na kojoj se odvija saobraćaj. računajući od najviše tačke kolovoza. (2) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana. Član 13. . opremati i održavati tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima sigurnosti saobraćaja. njihovi pojedini dijelovi i objekti na njima mogu se pustiti u saobraćaj tek pošto se utvrdi da u pogledu sigurnosti saobraćaja ispunjavaju propisane tehničke normative. (1) Na mostovima. lokalni putevi i ulice. ima odgovarajuće proširenje. a ulice trotoare s ivičnjacima. (2) Bliže odredbe o osnovnim uvjetima koje putevi. Član 12. putni gra evinski objekti.(1) Putevi.5 m od najviše tačke kolovoza. Član 14. Član 15. lokalni put može imati samo jednu saobraćajnu traku s tim da. i zračni prostor iznad kolovoza u visini od sedam metara. a javni put van naselja i zemljišni pojas s obje strane puta širine najmanje jedan metar. regionalni i lokalni putevi.

a na dijelovima s većim uzdužnim nagibom i posebnu traku za kretanje sporih vozila u slučaju vrlo gustog saobraćaja. Član 23. PRAVILA SAOBRAĆAJA 1. ure aje ili postrojenja. (1) Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima dužne su pravovremeno i tačno obavještavati javnost o ograničenju i zabrani saobraćaja na javnim putevima i o vanrednim uvjetima i posebnim mjerama za saobraćaj na njima. dostaviti podatke institucijama iz stava (1) ovog člana o vrstama. odmah po saznanju. prije početka izvo enja radova. saobraćajne znakove. Javni putevi van naselja moraju imati. odnosno zbog čega su znatno otežani uvjeti za odvijanje saobraćaja. (2) Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima. (1) Nadležni organi koji upravljaju putevima dužni su preduzimati praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na putu. Preduzeća i drugi subjekti koji izvode radove na javnom putu. sredstva rada. kao i o prohodnosti javnih puteva u zimskom periodu i u slučaju elementarnih nepogoda ili vanrednih doga aja zbog kojih je nastao prekid saobraćaja. kao i preglednost na raskrsnici. Član 21. . saditi sadnice ili postavljati predmete kojima se umanjuje preglednost puteva i željezničke pruge s kojom se put ukršta u istom nivou. mjestima i vremenu doga anja saobraćajnih nesreća.Član 19. na pogodnim rastojanjima. odrona ili klizanja terena ili drugih uzroka. prodavati proizvode i sl. mora preduzeti mjere za otklanjanje smetnji i uspostavljanje sigurnog saobraćaja. branike i druge predmete koje su postavili za vrijeme izvo enja radova. Član 24. III. gdje je put uzrok saobraćajnih nezgoda. (1) Učesnici u saobraćaju dužni su postupati u skladu s propisima o pravilima saobraćaja. saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i znacima i naredbama koje daju ovlaštena lica. magistralne i regionalne 10 m i lokalne puteve tri metra. dužni su osigurati mjesto na kome se radovi izvode i za vrijeme trajanja radova organizirati siguran saobraćaj na mjestu izvo enja radova. ili vršiti bilo kakve radnje koje bi mogle ugrožavati ili ometati saobraćaj na javnom putu ili oštećivati javni put i objekte na njemu. Član 22. (1) Na javnim putevima zabranjeno je podizati objekte. računajući od krajnje tačke popriječnog profila. i to pored autoputa i puta rezerviranog za saobraćaj motornih vozila na udaljenosti najmanje 12 m. kao i u slučaju oštećenja kolovoza koja u većoj mjeri ugrožavaju sigurnost saobraćaja nadležna institucija koja upravlja putevima. Član 20. posebne površine za zadržavanje vozila van kolovoza. (2) Na javnom putu i njegovom zaštitnom pojasu zabranjeno je podizati spomenike i postavljati druga spomenobilježja. (2) Organi nadležni za unutrašnje poslove dužni su. dužne su dostavljati auto-moto klubovima/savezima informacije o prohodnosti javnih puteva koje su im potrebne za vršenje njihovih javnih ovlaštenja. U slučaju prekida ili ugrožavanja saobraćaja na javnom putu zbog nanosa. (3) U zaštitnom pojasu javnog puta van naselja mogu se postavljati natpisi za reklame. te po njihovom završetku ukloniti s javnog puta ostatke materijala. istovremeno s informiranjem javnosti. uz dozvolu nadležne institucije koja upravlja javnim putem. najmanje dva puta godišnje. Opće odredbe Op e Član 25.

mora se kretati smanjenom brzinom tako da ne ugrožava lica koja ulaze ili izlaze iz tog vozila. moraju nositi bijeli štap kao znak raspoznavanja. vozač je dužan ukloniti s kolovoza i predmete na koje nai e u toku vožnje. Član 28. predmeta i materija koje je ostavilo. nanositi blato na put sa savremenim kolovozom ili ostavljati ili bacati otpatke ili predmete i materije koji mogu ometati ili ugroziti saobraćaj ili zaga ivati okolinu. dužna su to činiti na način propisan u čl. trotoaru i drugim saobraćajnim površinama ostavljati oštećena. otpadaka. kad radi ulaska u vozilo ili po izlasku iz vozila moraju preći preko kolovoza.. Član 27. (1) Vozač je dužan u toku upravljanja vozilom obratiti pažnju na pješake koji se nalaze na kolovozu ili stupaju na kolovoz. (2) Lica iz stava (1) ovog člana. dužan je o tome obavijestiti nadležnu instituciju koja upravlja putem ili policijsku upravu. 109. mora biti obilježeno posebnim znakom. vozač mora upravljati vozilom s naročitim oprezom i voziti takvom brzinom da u slučaju potrebe može zaustaviti vozilo ispred pješačkog prijelaza. (2) Vozilo koje je podešeno da njime upravlja lice kojem su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom. 108. u saradnji s nadležnim organom. s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti u saobraćaju. (1) Zabranjeno je na putu. (1) Slijepa lica. Učesnici u saobraćaju dužni su postupati prema svjetlosnom saobraćajnom znaku i kad se taj znak razlikuje od pravila o prvenstvu prolaza izraženom na istom mjestu drugim saobraćajnim znakom.(2) Učesnici u saobraćaju dužni su postupati u skladu sa saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i kad se time odstupa od propisa o saobraćaju. (1) Vozač vozila koje se kreće pored vozila javnog prijevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prijevoz putnika. . zaustavljenog na stajalištu. Vozač je dužan držati vozilo na takvoj udaljenosti od drugih vozila u saobraćaju da. (3) Bliže odredbe o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja lice s oštećenim ekstremitetima pravilnikom propisuje ministar. parking-prostor ili neku drugu saobraćajnu površinu. Član 29. kad samostalno učestvuju u saobraćaju. dotrajala ili neregistrirana vozila. (2) Kad prilazi obilježenom pješačkom prijelazu. kao i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put. nanijelo blato ili bacilo otpatke ili predmete na put. (2) Lice koje postupi suprotno stavu (1) ovog člana snosi troškove uklanjanja vozila. (3) Učesnici u saobraćaju dužni su postupati prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama koje daju ovlaštena lica i kad se time odstupa od propisanih pravila saobraćaja ili značenja saobraćajnih znakova postavljenih na putu. a ako nije u mogućnosti. Član 26. ne izaziva opasnost i ne ometa druge učesnike u saobraćaju. ili na kojem su postavljeni saobraćajni znaci o učešću djece u saobraćaju. (3) Vozač je dužan s kolovoza ukloniti predmete i materije koje s njegovog vozila padnu na put. (3) Na dijelu puta po kojem se kreću djeca. (4) Ako je u mogućnosti i ako time ne ometa sigurnost saobraćaja. vozač je dužan voziti s naročitim oprezom i takvom brzinom da može vozilo zaustaviti u slučaju potrebe. Član 30. odnosno preduzeće koje se brine o održavanju puta. i 110. parking-prostoru.

osim u slučaju da je mobilni telefon prilago en upotrebi u vozilu. dužan je zaustaviti se. saobraćaju 2. Član 35. Član 34. Radnje vozilom u saobra aju Član 36. (2) Kretanjem vozila u smislu stava (1) ovog člana smatrat će se i slučaj kada je vozilo zaustavljeno zbog postupanja po saobraćajnom znaku. (2) Odredba stava (1) ovog člana u pogledu svjetala bijele boje ne odnosi se na svjetlo za osvjetljavanje puta pri vožnji unazad. moraju preći preko saobraćajne trake i biciklističke staze ili trake kojom se vozilo kreće. Član 31. (2) U putničkom automobilu na prednjem sjedištu do vozača ne smije se prevoziti lice koje je očigledno pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava. vozilo mora biti obilježeno posebnim znakom. (3) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na crveno trepćuće svjetlo na posebnim motornim vozilima koja prate vozila pod pratnjom. postupanja po znaku i naredbi ovlaštenog lica. (4) Vozač vozila koje se kreće iza vozila kojim se prevoze djeca. u kojoj dijete mora biti vezano. svjetlo za osvjetljavanje zadnje registarske tablice i registarsku tablicu presvučenu bijelom reflektujućom bojom. niti uticati na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje sigurnost saobraćaja. ulazeći ili izlazeći iz tog vozila. odnosno s proširenja saobraćajne trake koje se koristi za stajalište.(3) Vozač mora zaustaviti vozilo iza vozila iz stava (1) ovog člana kada lica. dok djeca ulaze ili izlaze iz vozila. pokretno svjetlo za istraživanje (reflektor). kao ni dijete mla e od 12 godina. kao i vozač vozila koji tom vozilu dolazi u susret na putu s dvije saobraćajne trake. (2) Vozač vozila javnog gradskog prijevoza putnika ili posebno obilježenog vozila kojim se obavlja organiziran prijevoz djece dužan je pomoću pokazivača pravca najaviti svoju namjeru da se uključi u saobraćaj i to uključivanje obaviti na način kojim se ne ugrožavaju drugi učesnici u saobraćaju. ili da pored djeteta sjedi punoljetno lice. a na zadnjoj strani ure aje ili materije koji daju svjetla bijele boje. (1) Vozila ne smiju na prednjoj strani imati svjetlosne. osim u slučaju kada na zadnjem sjedištu ima pričvršćenu dječiju sjedalicu. (1) Za vrijeme kretanja vozila u saobraćaju na javnom putu vozač ne smije koristiti mobilni telefon. (1) Vozač motornog vozila i lica koja se prevoze tim vozilom dužni su koristiti sigurnosne pojaseve za vrijeme dok se vozilo kreće u saobraćaju na javnom putu. . Član 32. svjetlosno-signalne ili reflektujuće ure aje ili materije koji daju svjetla crvene boje. (5) Ako se vozilom obavlja organiziran prijevoz djece. (1) Za vrijeme vožnje u naselju vozač je dužan vozilu javnog gradskog prijevoza putnika ili posebno obilježenom vozilu kojim se obavlja organizirani prijevoz djece omogućiti uključivanje u saobraćaj kada ta vozila izlaze sa stajališta koja se nalaze van kolovoza. Lice koje se prevozi vozilom ne smije ni na koji način ometati vozača u upravljanju vozilom. niti na zadnjem sjedištu dijete mla e od pet godina. Član 33. propuštanja vozila koja imaju pravo prvenstva prolaza i u drugim slučajevima kada je vozač dužan ili prinu en zaustaviti vozilo na kolovozu prema odredbama ovog Zakona. kad je vozilo kojim se prevoze djeca zaustavljeno na kolovozu.

Član 37. obilaženje. (2) Vozač je dužan postupati prema odredbama stava (1) ovog člana i kada se uključuje u saobraćaj iz garaže. vozač se ne smije vozilom kretati kolovoznom trakom namijenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. dvorišta ili drugih sličnih površina. kada je vozilo u kretanju ili mirovanju i u svim drugim slučajevima kada se može ugroziti sigurnost drugih učesnika u saobraćaju.500 kg. (2) Vozač je dužan držati vozilo u kretanju što bliže desnoj ivici kolovoza i na tolikoj udaljenosti od nje da. (1) i (2) ovog člana. na putu u naselju s kolovozom na kome za saobraćaj vozila u istom smjeru postoje najmanje dvije obilježene saobraćajne trake za kretanje vozila vozač može koristiti i saobraćajnu traku koja se ne nalazi uz desnu ivicu kolovoza ako time ne ometa ostala vozila koja se kreću iza vozila kojim upravlja. (1) Prije obavljanja radnji vozilom iz člana 36. ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju i sebe ne izlaže opasnosti. mora ga davati sve vrijeme obavljanja radnje vozilom. dužan je na mjestu na kojem se uključuje postaviti lice koje će omogućiti siguran izlazak vozila na put ili na drugi način osigurati sigurno uključenje na put. a po izvršenoj radnji mora prestati da ga daje. ovog Zakona vozač je dužan jasno i pravovremeno obavijestiti o svojoj namjeri druge učesnike u saobraćaju. (1) Vozač je dužan kretati se vozilom desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja. s obzirom na brzinu kretanja vozila. (2) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera na kome postoje tri saobraćajne trake vozač se ne smije vozilom kretati saobraćajnom trakom koja se nalazi uz lijevu ivicu puta u smjeru kretanja vozila. vozač nije dužan davati znak o namjeri da se vrati na saobraćajnu traku kojom se kretao prije preticanja. Vozač mora za kretanje vozila koristiti isključivo put. mijenjanje saobraćajne trake. polukružno okretanje. (4) Odredba stava (3) ovog člana ne odnosi se na vozača autobusa. dajući znak pomoću pokazivača pravca ili. Član 40. vodeći pritom računa o položaju vozila i pravcu i brzini kretanja. osim na dijelu puta ispred raskrsnice ili drugog mjesta na kojem vozilo skreće ulijevo. odgovarajućim znakom rukom. Član 39. uvjete saobraćaja i stanje i osobine puta. vozača vozila koje na ravnom putu ne može razviti brzinu kretanja veću od 40 km/h i na vozača vozila koje se ne smatra motornim vozilom.) smije početi takvu radnju samo ako se prethodno uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili imovinu. (1) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera na kome postoje najmanje četiri saobraćajne trake. 3. (2) Ako znak iz stava (1) ovog člana vozač daje pomoću pokazivača pravca. (3) Zabranjeno je otvaranje vrata na motornom vozilu na kolovozu. skretanje udesno ili ulijevo. (3) Izuzetno od odredbi st. odnosno kolovoz ili saobraćajnu traku.(1) Vozač koji namjerava obaviti neku radnju vozilom na putu (pomjeranje vozila udesno ili ulijevo. vozač ne smije vozilom prelaziti na kolovoznu traku namijenjenu za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. (3) Na putu na kojem su kolovozne trake fizički odvojene jedna od druge. vozača teretnog vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. zaustavljanje. ako oni ne postoje. a ako mu je vidik zaklonjen ili mu je vidljivost znatno smanjena zbog vremenskih ili drugih prilika. po izvršenom preticanju drugog vozila. Kretanje vozila po putu Član 38. odnosno stazu namijenjenu za saobraćaj one vrste vozila kojoj pripada osim u slučaju opasnosti. . (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana. preticanje. vožnja unazad i sl. parkirališta.

kretati se putem na prijelazu preko željezničke pruge u istom nivou. vozač se ne smije vozilom kretati u zabranjenom smjeru. (2) Na putevima u naselju. . vidljivosti. saobraćajnim znakom može se dozvoliti kretanje vozilom i većom brzinom od propisane u stavu (1) ovog člana. Član 44. 4. (1) Vozač je dužan brzinu kretanja vozila prilagoditi karakteristikama i stanju puta. 100 km/h na putevima rezerviranim za saobraćaj motornih vozila i brzim putevima. (3) 1) 2) 3) Na putu van naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od: 130 km/h na autoputevima. Član 42. (4) Na putu van naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od brzine odre ene saobraćajnim znakom postavljenim na putu. (1) Vozač ne smije mijenjati način upravljanja vozilom naglim smanjenjem brzine kretanja vozila osim u slučaju neposredne opasnosti. (2) Vozač ne smije smanjiti brzinu kretanja vozila do te mjere da njegovo vozilo pričinjava smetnju normalnom odvijanju saobraćaja. 80 km/h na ostalim putevima.(4) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u jednom smjeru. (2) Kad se vozač kreće vozilom unazad dužan je kretati se onom stranom kolovoza kojom se do tada kretao vožnjom unaprijed. (2) Vozač koji namjerava znatnije smanjiti brzinu kretanja vozila dužan je to učiniti na način kojim neće ugroziti druge vozače koji se kreću iza njega. saobraćajnim znakovima i drugim saobraćajnim uvjetima. tako da vozilo može pravovremeno zaustaviti pred svakom preprekom koju pod navedenim uvjetima može predvidjeti. Brzina Član 43. može izvršiti tu radnju samo na kratkom dijelu puta pod uvjetom da ne ugrožava ili ne ometa druge učesnike u saobraćaju. gustini saobraćaja. (3) Prilikom pokretanja vozila iz mjesta vozač ne smije naglo povećati brzinu kretanja tako da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe usljed proklizavanja pogonskih točkova vozila osim u slučaju opasnosti. niti voziti na prijevojima i u krivinama u kojima je preglednost nedovoljna. ako saobraćajno-tehnički elementi to omogućavaju. Član 45. atmosferskim prilikama. (3) Vozač ne smije kretanjem vozila unazad ulaziti u nepreglednu raskrsnicu. preglednosti. stanju vozila i tereta. Član 41. uključivati se na put s pravom prvenstva. (1) Na putu u naselju vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od 60 km/h osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. (1) Vozač koji se namjerava kretati vozilom unazad.

3) na 70 km/h . (3) Bliže odredbe o postavljanju posebnih objekata na putu. u saradnji s nadležnim organom. 4) na 50 km/h . (3) Fotografija i videozapis s podacima o utvr enoj brzini.za autobuse kada se obavlja organiziran prijevoz djece. 1). Član 47. gradske autobuse.500 kg i za teretna motorna vozila sa priključnim vozilom. pravilnikom propisuje ministar.za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje (karavan) ili lahku prikolicu. autobuse koji osim ugra enih sjedišta imaju i odre ena mjesta za stajanje. osim ako saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu nije drugačije odre eno. radi smanjenja brzine. (2) Kad upravljaju motornim vozilima iz stava (1) ovog člana. s intenzivnim saobraćajem pješaka. navodi se i izjava vozača da li ima ili ne primjedbi na tekst zapisnika.za autobuse s priključnim vozilom za prijevoz lica. odnosno trakom. a posebno djece.(1) Brzina kretanja motornih vozila na putu pod normalnim uvjetima saobraćaja ne smije se ograničiti saobraćajnim znakom ispod 60 km/h na magistralnim putevima. 3) i 4) stava (1) ovog člana koja su registrirana u Bosni i Hercegovini.za autobuse i autobuse s lahkom prikolicom. 5) 6) na 30 km/h .za bicikl i lahki motocikl kada se kreću biciklističkom stazom. u kome je crnom bojom ispisan broj koji označava najveću dozvoljenu brzinu kretanja tih vozila. 2) na 80 km/h .za traktore. (4) U zapisnik. uz videonadzor. 3) i 4) i priključna vozila iz tač. trolejbuse. Skretanje Član 48. . (2) Brzina kretanja vozila utvr uje se pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila s ure ajem ili bez ure aja s grafičkim ispisom brzine. na 25 km/h . vozači su dužni pridržavati se brzina propisanih u stavu (1) ovog člana i na putu na kojem je ovim Zakonom ili postavljenim saobraćajnim znakom dozvoljena veća brzina. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru. može se ograničiti brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na putu. (2) Odobrenje za postavljanje posebnih objekata na putu daje nadležni organ koji upravlja putevima. oivičenog crvenom bojom. (1) Na osjetljivim mjestima u naselju. Član 46. (1) Na putevima brzina kretanja ograničava se za sljedeća vozila: 1) na 80 km/h . osim vojnih vozila. (1) Vozač vozila koje skreće udesno dužan je obaviti skretanje krećući se krajnjom saobraćajnom trakom koja se proteže uz desnu ivicu kolovoza. a 40 km/h na ostalim putevima. datuma i vremena ili tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem vozilom. koji se sačinjava na licu mjesta. (3) Motorna vozila iz tač. na lijevoj polovini zadnje strane na vidnom mjestu moraju imati oznaku u obliku kruga žute boje. za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 7. za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje. 5. kao i za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 7. služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila.500 kg.

(1) Na raskrsnici i na drugom mjestu na kome je saobraćaj reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova za učesnike u saobraćaju.zabrana prolaza osim za vozila koja se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi nalaze na tolikoj udaljenosti od svjetlosnog znaka da se ne mogu sigurno zaustaviti a da ne pro u taj znak. (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću putem na koji ulazi i kad taj put nije saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza ako vozilom ulazi sa zemljanog puta na put s kolovoznim zastorom. odnosno saobraćajnom trakom koja se proteže uz lijevu ivicu puta s jednosmjernim saobraćajem. (4) Vozač koji ulazi vozilom na put koji je saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza. (3) Izuzetno od odredbi st. bez obzira na to s koje mu strane ono nailazi. vozilo koje se kreće po šinama ima prvenstvo prolaza na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom. (1) Na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti vozilo koje dolazi s njegove desne strane. pred raskrsnicom. vozilom zauzeti položaj na dovoljnoj udaljenosti na onoj saobraćajnoj traci kojom mora proći kroz raskrsnicu.zabrana prolaza.(2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je obaviti skretanje krećući se krajnjom lijevom saobraćajnom trakom koja se proteže uz središnju liniju i uz zamišljeni ili obilježeni luk koji spaja dvije središnje linije bočnih kolovoza. osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije odre eno. osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije odre eno.slobodan prolaz. 6.zabrana prolaza. dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tim putem. (2) Vozač koji se približava raskrsnici dužan je voziti takvom brzinom da se može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza. ili ako na put ulazi s površine na kojoj se ne odvija saobraćaj. Saobraćaj 7. Prvenstvo prolaza Član 49. a za ostale učesnike . (6) Vozač koji pri skretanju vozila presijeca biciklističku stazu ili traku. koji odgovara uvjetima saobraćaja na raskrsnici. dolazeći iz suprotnog smjera. Član 51. . svjetlosni saobraćajni znakovi imaju sljedeća značenja: 1) crveno svjetlo . dužan je propustiti bicikl i bicikl s motorom koji se kreće biciklističkom stazom ili trakom. 3) zeleno svjetlo . na raskrsnici zadržava pravac svog kretanja ili skreće udesno. (1) Vozač koji se približava raskrsnici mora voziti s povećanim oprezom. (2) Vozač vozila koje na raskrsnici skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje. osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. (2) @uto svjetlo upaljeno istovremeno s crvenim svjetlom služi za upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak zabrane prolaza i na pojavu zelenog svjetla. 2) žuto svjetlo . Saobra aj na raskrsnici Član 50. osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. (1) i (2) ovog člana. (3) Vozač je dužan.

kretanjem unazad ili na drugi način. Član 52. vozač se vozilom smije kretati samo u pravcu koji pokazuje ta strelica. (3) Kad na raskrsnici vozila dolaze iz suprotnih smjerova i skreću ulijevo. vozač vozila koje se kreće niz nagib dužan je zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu ako primijeti da mu drugo vozilo ide u susret uz nagib. pri promjeni svjetlosnog znaka. a ako se mimoilaze vozila iste kategorije . (4) Ako je zbog nedovoljne širine puta ili zbog neke prepreke na putu mimoilaženje onemogućeno. dužan je usporiti kretanje svog vozila i. Član 56. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. (1) Na dijelu puta s velikim uzdužnim nagibom na kome je mimoilaženje vozila nemoguće ili je veoma otežano. dužan se prvi zaustaviti i.(3) @uto trepćuće svjetlo obavezuje sve učesnike u saobraćaju na kretanje s povećanim oprezom. (1) Ako je ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova za reguliranje saobraćaja na raskrsnici dodat jedan ili više dopunskih znakova u obliku zelene svijetleće strelice. s obzirom na uvjete i položaj vozila na putu. (2) Ako zbog neke prepreke na putu ili zbog drugih učesnika u saobraćaju vozač ne može postupiti prema odredbi stava (1) ovog člana. vozač može vozilom proći svjetlosni znak i kretati se u pravcu označenom zelenom svijetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo pri čemu ne smije ometati saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji ulazi i mora propustiti pješake koji prelaze preko kolovoza. (2) Ako zeleno svjetlo na ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova ima oblik strelice. vozač vozila koje se kreće uz nagib dužan je zaustaviti vozilo ako ispred sebe ima pogodno mjesto za zaustavljanje koje omogućava sigurno mimoilaženje i ako bi. odnosno crvenog svjetla. ne smije ući vozilom u raskrsnicu ako je gustina saobraćaja takva da on vozilo očigledno mora zaustaviti u raskrsnici i na taj način. po potrebi. Vozač koji je vozilom ušao u raskrsnicu na kojoj je saobraćaj reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova. Mimoila enje Član 55. Član 54. (3) Na putu iz stava (1) ovog člana. i da vozilo pomjeri ka desnoj ivici kolovoza. kretat će se unazad: svako vozilo koje se susrelo s vozilom koje vuče priključno vozilo. vozači se mimoilaze sa svoje desne strane. lakše da to učini vozač vozila koje se kreće uz nagib. Član 53. kad se jedno od vozila koja se mimoilaze mora kretati unazad. lahko vozilo koje se susrelo s vozilom više kategorije. teretno motorno vozilo koje se susrelo s autobusom. mimoilaženje zahtijevalo kretanje unazad jednog od vozila. Vozač kome je svjetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu. po potrebi. . (1) Pri mimoilaženju vozač je dužan sa svoje lijeve strane ostaviti dovoljno rastojanja izme u vozila kojim upravlja i vozila s kojim se mimoilazi a. vozač kojem je to lakše izvesti. može napustiti raskrsnicu ne čekajući da svjetlosnim saobraćajnim znakom saobraćaj bude otvoren u smjeru kojim namjerava produžiti kretanje pod uvjetom da propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću u smjeru u kojem je saobraćaj dozvoljen. s obzirom na karakteristike puta i okolnosti u saobraćaju. zaustaviti ga da bi propustio vozilo iz suprotnog smjera. po potrebi.vozilo koje se kreće niz nagib osim ako je. ometati ili onemogućiti saobraćaj vozila koja dolaze s bočnih kolovoza. (4) Zeleno trepćuće svjetlo služi za upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak slobodnog prolaza i na pojavu žutog. pomjeriti svoje vozilo i zauzeti na putu položaj koji omogućava mimoilaženje. u slučaju da tako ne postupi. Mimoilaženje 8.

Član 59. čim mu to bude moguće. oni se mogu obilaziti s obje strane. Preticanje i obila enje Član 57. To vozilo može se preticati s desne strane ako izme u njega i desne ivice kolovoza postoji saobraćajna traka. (2) Vozač ne smije preticati i obilaziti kad time. Član 60. i to bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. Član 61. ili da obi e drugu prepreku na putu. osim kad za preticanje ili obilaženje koristi saobraćajnu traku koja je zabranjena za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. a ako to nije dovoljno. (2) Preticanje se mora vršiti s desne strane ako se vozilo na kolovozu nalazi u takvom položaju i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo. ako je vozač koji se kreće iza njega počeo preticanje. preticanjem ugrozio sigurnost saobraćaja. (1) Ako se na sredini kolovoza nalazi pješačko ostrvo. 5) ako po izvršenom preticanju ili obilaženju ne bi ponovo mogao zauzeti položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja ili obilaženja.obilaženje 9. (3) Vozilo koje se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza ne smije se preticati s lijeve strane. ili neka druga površina koja nije namijenjena za saobraćaj vozila ili neki objekat ili ure aj. Vozač ne smije vozilom početi preticanje ili obilaženje: 1) 2) kolone vozila. ugrožava druge učesnike u saobraćaju. . (1) (2) Vozač kome je dat znak za preticanje s njegove lijeve strane dužan je pomjeriti vozilo ka desnoj ivici kolovoza. Član 58. Vozač ne smije povećavati brzinu kretanja vozila dok ga drugo vozilo pretiče. vodeći računa o razlici izme u brzine kretanja svog vozila za vrijeme preticanja i brzine kretanja vozila drugih učesnika u saobraćaju koje namjerava preteći. 4) ako saobraćajna traka kojom namjerava izvršiti preticanje nije slobodna na dovoljnom rastojanju tako da bi. ili omeo saobraćaj iz suprotnog smjera. s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu i u saobraćaju ili s obzirom na tehnička svojstva vozila kojim upravlja. vozač vozila koje se kreće sporije nego vozila koja se kreću neposredno iza njega dužan je pomjeriti svoje vozilo što više udesno. (1) Preticanje i obilaženje vozač smije vršiti samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smjera i ako na putu ima dovoljno prostora za sigurno izvo enje tih radnji. vozila ih moraju obilaziti s desne strane. (3) Ako zbog nedovoljne širine kolovoza ili njegovog stanja preticanje nije moguće bez ugrožavanja sigurnosti saobraćaja. objekti ili ure aji iz stava (1) ovog člana nalaze na sredini puta s jednosmjernim saobraćajem a postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. ili obilježen ili na drugi način označen prostor za parkiranje vozila. (2) Ako se površine. zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu da bi propustio brža vozila. (1) Preticanje i obilaženje vrši se s lijeve strane. 3) ako je vozač koji je ispred njega na istoj saobraćajnoj traci dao znak da namjerava da pretekne ili obi e vozilo koje je ispred njegovog vozila.

stav (3) ovog Zakona za svoje kretanje ne koristi saobraćajnu traku uz desnu ivicu kolovoza. vozilo koje se kreće na putu s pravom prvenstva prolaza. Član 63. ali da pritom svojim vozilom ne prelazi na dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. kao i kad je saobraćaj na raskrsnici reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima koje daje ovlašteno lice. (1) Vozač je dužan upotrijebiti zvučni znak upozorenja kad god je u pitanju sigurnost saobraćaja a naročito: . (2) Neposredno ispred raskrsnice i na raskrsnici vozač smije preticati: vozilo koje skreće ulijevo. vozilom ponovo zauzeti položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja. tako da ga ne ometa i ne ugrožava u saobraćaju. ili na raskrsnici koja nije s kružnim tokom saobraćaja. a pretiče se s desne strane (član 58. neposredno ispred tunela i u tunelu koji po smjeru kretanja ima samo jednu traku. odnosno obilaženja. (2) Poslije izvršenog preticanja ili obilaženja vozač je dužan. (3) Neposredno ispred i na prijelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou bez branika ili polubranika vozač smije preticati drugo vozilo kad je saobraćaj na tom prijelazu reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova. Zvu ni i svjetlosni znaci upozorenja Član 67. neposredno ispred raskrsnice. Vozač ne smije preticati drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu. stav (2)). ili radi parkiranja vozila. čim to bude moguće. osim ako na tim mjestima ne postoji više saobraćajnih traka obilježenih uzdužnim oznakama na kolovozu i namijenjenih isključivo za kretanje vozila u smjeru kretanja njegovog vozila. Član 64. (1) Vozač koji pretiče dužan je držati vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče. (2) Na putevima i pod uvjetom iz stava (1) ovog člana. Na kolovozu na kome se saobraćaj odvija u dva smjera vozač ne smije vozilom preticati drugo vozilo ispred vrha prijevoja puta ili u krivini kad je preglednost puta nedovoljna. Član 66. bicikla s motorom. vozač može napustiti traku na kojoj se nalazi samo radi skretanja ulijevo ili udesno. ili neposredno ispred i na prijelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u nivou bez branika ili polubranika. osim bicikla. bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. brže kretanje vozila na jednoj traci od kretanja na drugoj traci ne smatra se preticanjem. ili koje prelazi pješački prijelaz.6) 7) saobraćajnom trakom koja je namijenjena za prinudno zaustavljanje vozila. Član 62. (1) Na putu na kojem postoje najmanje dvije saobraćajne trake namijenjene za saobraćaj vozila u istom smjeru i na kojoj su kolone vozila. Zvučni 10. (1) Vozač ne smije preticati drugo vozilo. (3) Ne smatra se preticanjem ni prolaženje s desne strane vozila koje prema odredbi člana 39. Član 65. lahkog motocikla i motocikla bez bočne prikolice. ili koje je stalo radi propuštanja pješaka na tom prijelazu. vozilo koje skreće udesno.

1) na putu van naselja radi upozorenja drugog učesnika u saobraćaju da ga želi preteći ili obići ako bi nedavanjem tog znaka postojala opasnost od saobraćajne nesreće. odnosno parkirati vozilo neposredno uz desnu ivicu kolovoza. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu. 3) na putu van naselja. (3) Vozač može zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestima koja se nalaze na sredini kolovoza samo ako su ta mjesta obilježena odgovarajućim saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu. Član 70. (2) Ako se uz desnu ivicu kolovoza nalaze tramvajske ili druge šine. Taj znak vozač može upotrijebiti i u naselju prilikom preticanja drugog vozila. saobraćajne nesreće ili drugog opravdanog razloga prinu en zaustaviti vozilo na kolovozu dužan je obilježiti sigurnosnim trokutom i preduzeti sve mjere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila i što prije ga ukloniti s kolovoza. prije ulaska u nepreglednu krivinu ili prije dolaska na prijevoj na kojem je otežano mimoilaženje. (1) Vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo na javnom putu dužan je zaustaviti. dužan ga je sa šina odmah ukloniti a. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu na kome bi ono ugrožavalo sigurnost drugih učesnika u saobraćaju ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pješaka. . Član 71. umjesto zvučnog znaka upozorenja upotrebljava svjetlosni znak upozorenja. odnosno parkirati uz desnu ili lijevu ivicu kolovoza. (2) Vozač je dužan davanje zvučnog znaka upozorenja svesti na neophodnu mjeru. Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smiju se otvarati vrata ako se time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju ili ako se ugrožava sigurnost saobraćaja. vozač mora zaustaviti ili parkirati vozilo uz lijevu ivicu kolovoza. dugih i kratkih svjetala. odmah preduzeti potrebne mjere da lica koja upravljaju vozilima koja se kreću po šinama na vrijeme budu upozorena na opasnost. Član 68. (3) Svjetlosni znak upozorenja daje se kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala. 11. Zaustavljanje i parkiranje Član 69. u kratkim razmacima. saobraćajne nesreće ili drugog opravdanog razloga prinu en zaustaviti vozilo na šinama. ako je to nemoguće. Član 72. ili uzastopnim paljenjem kratkih svjetala za osvjetljenje puta. vodeći računa pri tome da se time ne zasljepljuju vozači koji dolaze iz suprotnog smjera. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća vozač. kada za to postoji mogućnost. a na javnom putu na kojem se saobraćaj odvija samo u jednom smjeru vozilo može zaustaviti. (1) Na javnom putu van naselja vozač je dužan uvijek. (3) Ako je vozač zbog neispravnosti na vozilu. ili naizmjeničnim paljenjem. (2) Svjetlosni znak upozorenja vozač može upotrijebiti i danju ako takav način upozorenja drugim učesnicima u saobraćaju više odgovara uvjetima na putu. prema pravilu. 2) ako se pored kolovoza nalaze djeca koja ne obraćaju pažnju na kretanje vozila. zaustaviti ili parkirati vozilo van kolovoza.

mora se ostaviti najmanje 1. 4) na raskrsnici i na udaljenosti manjoj od 5 m od najbliže ivice popriječnog kolovoza. odnosno traci..6 m širine na površini za kretanje pješaka s tim da ta površina ne može biti uz ivicu kolovoza. 2) udaljenosti manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je obilježeno stajalište za vozila javnog saobraćaja. a ako je parkiranje dozvoljeno. ili do suprotne ivice kolovoza. 9) na biciklističkoj stazi.Član 73. ako to nije izričito regulirano saobraćajnim znakom. preduzeća. na mostovima. na kolovozu s dvije saobraćajne trake gdje se saobraćaj odvija u oba smjera. ustanova. u podvožnjacima i na nadvožnjacima. vozač ne smije parkirati vozilo naročito na: 1) dijelu puta ispred prijelaza puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou. Član 74. Osim u slučajevima iz člana 73. odnosno na pješačkoj stazi. ovog Zakona. kao i na dijelovima puta ispod mostova i nadvožnjaka i na udaljenosti manjoj od 15 m od tih objekata. 4) mjestu na kome bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu. bila manja od 3 m. . 10) na dijelu kolovoza koji je kao stajalište za vozila javnog saobraćaja obilježen saobraćajnim znakom i oznakama na kolovozu. ili do neke prepreke na putu. na mjestu koje je označeno kao parking-prostor za invalidna lica. parkovima i sl. Član 75. 6) na dijelu puta u blizini vrha prijevoja i u krivini gdje je preglednost puta nedovoljna i gdje se obilaženje vozila ne bi moglo izvršiti bez opasnosti. 3) na željezničkim ili tramvajskim prugama ili u blizini tih pruga ako se time sprečava ili ometa saobraćaj vozila koja se kreću po šinama. 2) na prijelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou. stambenih zgrada i drugih objekata i iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizacionu ili drugu mrežu komunalnih organizacija. 8) na mjestu na kome bi vozilo zaklanjalo postavljeni saobraćajni znak ili ure aj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova. 5) trotoaru. 5) u tunelima. 11) 12) 13) na svim ure enim zelenim površinama. kao i na prijelazu biciklističke staze preko kolovoza. 3) prolazima i ulazima škola. i to na udaljenosti manjoj od 15 m od tih prijelaza. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo naročito: 1) na obilježenom pješačkom prijelazu i na udaljenosti manjoj od 5 m od tog prijelaza. 7) na dijelu puta na kojem bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne linije na kolovozu.

ovog Zakona snosi vlasnik. 2) kad je vozilo zaustavljeno na kolovozu na takvom mjestu da vozači vozila koja nailaze istim smjerom ne mogu ili ga teško mogu pravovremeno uočiti. ovog Zakona. a ako vlasnik neće ili ne može položiti garanciju. 69. Prije nego što parkira i napusti vozilo. u slučaju iz stava (1) ovog člana taj ure aj mora biti uključen. (1) Vozač je dužan motorno vozilo. Član 76. odnosno sigurno obići zaustavljeno vozilo. (3) Troškove premještanja vozila u slučajevima iz člana 75. može zadržati vozilo. traktor ili priključno vozilo. jedan pored drugog. premještanje vozila obavljaju organizacija.(1) Ovlašteno službeno lice odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. 3) noću i u slučaju smanjene vidljivosti na autoputu i putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila. kao i vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila invalida. ovlaštena službena lica ostavit će pisano obavještenje da vozač koji je parkirao ili zaustavio vozilo u roku od osam dana kod nadležnog organa na ime novčane kazne uplati zakonom propisani iznos. pravno ili fizičko lice koje ovlasti nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova. (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana. obilježiti posebnim znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu. kao i na dijelu puta koji nije dovoljno pregledan. vozilo parkirano u pješačkoj zoni. ovog Zakona. (5) Visinu troškova premještanja vozila utvr uje nadležni organ jedinice lokalne samouprave i uprave. i 74. koje je zaustavljeno na kolovozu. (4) Radi osiguranja plaćanja troškova premještanja vozila. ovog Zakona obavlja nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova. Član 79. u vertikalnom položaju i na dovoljnoj udaljenosti koja na putu van naselja ne smije biti manja od 50 m. ili ometa normalan tok saobraćaja. Član 78. (2) Ovlašteno službeno lice odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost saobraćaja. Član 77. ovog Zakona. osim motocikla bez bočne prikolice. (3) Na isti način taj znak postavlja se i kad je na putu zaustavljena kolona motornih vozila s tim što se umjesto jednog znaka na kolovoz postavljaju dva znaka. vozač je dužan preduzeti sve mjere kojima se sprečava da vozilo samo krene s mjesta i da se osigura od neovlaštene upotrebe. . od vlasnika vozila koji nije državljanin Bosne i Hercegovine pravno ili fizičko lice koje je premjestilo vozilo može zatražiti garanciju. tako da vozači motornih vozila koji nailaze iz smjera na kojem je znak postavljen mogu pravovremeno zaustaviti svoja vozila. (2) Znak iz stava (1) ovog člana postavlja se na kolovoz iza zaustavljenog vozila. uz prethodnu saglasnost nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova. u kojem nije prisutan vozač. do 78. i to: 1) kad je bio prinu en da zaustavi vozilo na mjestu ili dijelu puta iz člana 73. (4) Ako je u motornom vozilu ugra en ure aj za istovremeno uključivanje svih pokazivača pravca. (1) Premještanje vozila iz člana 75. (1) Za nepravilno parkirano ili zaustavljeno vozilo na trotoarima ili bilo kojim drugim mjestima iz čl. 73.

(1) Za vrijeme vuče vozila iz člana 82. Član 82. vojnika. (4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana. odnosno jedno priključno vozilo za prijevoz lica. Vuča 13. ali samo krajnjom desnom saobraćajnom trakom do prvog priključnog puta kojim se vučeno vozilo može isključiti iz saobraćaja na autoputu. samo ako na svojoj zadnjoj strani ima upaljena crvena svjetla za označavanje vozila. (2) (3) Vozilom na motorni pogon smije se vući samo priključno vozilo koje značajno ne umanjuje njegovu stabilnost. niti vozilo na motorni pogon teže od vučnog vozila ako mu je neispravna pomoćna kočnica. pješaka 12. Vu a vozila Član 81. niti teretno motorno vozilo i autobus. Član 85. (1) U saobraćaju na javnom putu vozilu na motorni pogon mogu se pridodati najviše dva priključna vozila za prijevoz tereta. Vozač ne smije vozilom presijecati kolonu djece. oba vozila moraju imati znak kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu (sigurnosni trokut). (1) Vozilo na motorni pogon na putu dozvoljeno je vući pomoću užeta.(2) Vlasnik ili korisnik vozila dužan je ovlaštenom službenom licu nadležne službe dati podatke o vozaču koji je upravljao vozilom u vrijeme izvršenja prekršaja iz stava (1) ovog člana. pogrebnu povorku i svaku drugu organiziranu kolonu pješaka koja se kreće po kolovozu. Član 84. krute veze (rude). Zabranjena je vuča neispravnih vozila na autoputu i putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila. stav (1). a na autoputu i putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila samo jedno priključno vozilo. . ili ako ga vuče motorno vozilo koje ima i pri vuči koristi žuto rotaciono svjetlo. Član 83. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (3) Krutom vezom ne smije se vući vozilo na motorni pogon koje nema ispravan ure aj za upravljanje. (2) Pomoću užeta ne smije se vući vozilo na motorni pogon na kojem su neispravni ure aji za upravljanje ili ure aji za zaustavljanje. Presijecanje kolone pje aka Član 80. Vozilo na motorni pogon smije se vući noću. automatskih vučnih kuka s višestepenovanom regulacijom i oslanjanjem ili vješanjem vozila na vučno vozilo. a na vučenom vozilu sa zadnje strane. (1) Vozilom na motorni pogon smije se vući drugo vozilo na motorni pogon samo ako se ono zbog neispravnosti ili nedostataka pojedinih dijelova ne može samo kretati i ako se pritom značajno ne umanjuje stabilnost vučnog vozila. (2) Vozilom na motorni pogon ne smije se vući motocikl bez bočne prikolice ili drugo vozilo na dva točka. vuča drugog motornog vozila autoputem dozvoljena je ako je razlog za vuču nastao za vrijeme kretanja motornog vozila autoputem. kao i u slučaju drugih prekršaja propisanih ovim Zakonom u kojima je učestvovalo njegovo vozilo. (2) Na motornom vozilu koje vuče drugo vozilo trokut se postavlja s prednje.

automatskih vučnih kuka s višestepenovanom regulacijom ili krute veze. niti koristiti za vuču drugih vozila. 3) biciklu . (2) U vremenu od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću). (1) Vozilo na motorni pogon koje na putu vuče drugo neispravno vozilo na motorni pogon ne smije se kretati brzinom većom od 40 km/h.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. i to na: 1) vozilu na motorni pogon . Član 89. saobraćaju 14. a sa zadnje strane vozila crveno svjetlo. dozvoljena je samo do prvog mjesta pogodnog za pretovar tereta a. odnosno traktora s priključnim vozilom. Član 88.najmanje jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. (2) (3) Vučenim vozilom zabranjeno je prevoziti lica. Ako se vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta.jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. ili samo jedna svjetiljka koja je izra ena tako da se s prednje strane vozila vidi bijelo svjetlo. (1) Odstojanje izme u vučnog i vučenog vozila na motorni pogon. moraju biti upaljena svjetla za osvjetljavanje puta. ona mora biti postavljena na lijevoj strani vozila. a ako se na zaprežnom vozilu nalazi samo jedna svjetiljka. Vuča natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila. mora iznositi tri do pet metara. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. u slučaju neispravnosti vozila koje je natovareno opasnim materijama. ovog Zakona a vozač mora imati dokaz o izvršenom certificiranju. . 4) zaprežnom vozilu . 2) biciklu s motorom. ta svjetla moraju biti postavljena na uzdužnoj osi vozila ili na njegovoj lijevoj strani. lahkom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice . (3) Ako se na zaprežnom vozilu jedno svjetlo nalazi na prednjoj strani. izuzetno. osim svjetla iz stava (1) ovog člana.osim na biciklu s motorom. na vozilu u saobraćaju na putu. i do prvog mjesta na kojem se može otkloniti kvar na vozilu. vozač koji upravlja vučenim vozilom mora imati odgovarajuću dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojoj pripada vozilo koje se vuče. Vozila koja prevoze opasne materije ne smiju se vući. a ako se vuče pomoću kuke ili krute veze (rude). Član 87. (2) Kuka i kruta veza (ruda) iz stava (1) ovog člana moraju biti certificirane prema procedurama definiranim posebnim propisom iz stava (3) člana 6. ako se vuče užetom. Upotreba svjetala u saobra aju Član 90. takvo vozilo može se prevući samo do najbližeg mjesta pogodnog za pretovar ili popravku a takvo vozilo vuče se krutom vezom (rudom) i brzina kretanja ne smije biti veća od 40 km/h.Član 86. (1) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju na vozilu moraju biti upaljena kratka svjetla. a drugo na zadnjoj strani. (4) Izuzetno od odredbi iz stava (3) ovog člana. može iznositi i manje od tri metra. lahkom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice najmanje dva bijela ili žuta svjetla na prednjoj strani i paran broj crvenih svjetala na zadnjoj strani.

a širina od dva metra. Član 91.kad vozač tog vozila upali kratka svjetla ili kad naizmjeničnim paljenjem i gašenjem svjetala upozorava da mu duga svjetla smetaju. 2) vodiči teglećih. Član 93.u susretu s plovilom. zaprežno vozilo mora imati i dva katadioptera crvene boje. i kojem nije pridodato priključno vozilo. 2) za vrijeme kretanja za drugim vozilom na odstojanju od najmanje 100 m da dugim svjetlima svog vozila ne zasljepljuje vozača vozila ispred sebe. (5) Kad vozilo na motorni pogon vuče jedno ili dva priključna vozila.60 m. na zadnjoj strani posljednjeg priključnog vozila moraju biti upaljena najmanje dva crvena svjetla. tovarnih i jahaćih životinja i goniči stoke . stav (1) tačka 1) može imati upaljeno samo jedno svjetlo koje se s prednje strane vidi kao bijelo svjetlo i sa zadnje strane kao crveno svjetlo i koje je postavljeno na strani suprotnoj od ivice kolovoza uz koju je vozilo zaustavljeno ili parkirano. 2) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na za to posebno odre enim mjestima na kolovozu ili van njega ili na ulicama sa slabijim saobraćajem. uvijek na udaljenosti manjoj od 200 m. simetrično postavljena na zadnjoj strani vozila. 3) za vrijeme dok vozilom prolazi pored organizirane kolone ili povorke pješaka. (6) Na motociklu za vrijeme vožnje na putu moraju biti upaljena kratka svjetla. i najmanje jedno crveno svjetlo na njenom začelju. na prednjoj strani prvog priključnog vozila moraju biti uključena dva bijela svjetla. 3) bicikl.(4) U uvjetima iz stava (2) ovog člana. a bicikl . (1) 1) Izuzetno od odredbi člana 90.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo naprijed i najmanje jedno crveno svjetlo pozadi. (2) Umjesto svjetala iz stava (1) ovog člana mogu se upotrebljavati reflektujuće materije. u pravilu. a pri mimoilaženju s drugim vozilom . (2) Vozilo na motorni pogon čija dužina nije veća od osam metara. tako da se jasno vidi s dovoljne udaljenosti. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća. ne mora imati upaljena svjetla: vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na osvijetljenom dijelu puta. . a ako širina priključnog vozila iznosi više od 1. lahki motocikl i motocikl bez bočne prikolice koji nema akumulator .jedan katadiopter crvene boje na zadnjoj strani i po jedan katadiopter žute ili narandžaste boje na svakoj strani pedale. ovog Zakona. 4) kada se kreće putem koji se pruža neposredno pored plovnog puta ili pored željezničke ili tramvajske pruge . (1) (2) Za osvjetljavanje puta vozač vozila na motorni pogon. Član 92. moraju nositi upaljena svjetla kad se kreću po kolovozu van naselja: 1) grupa pješaka koja se kreće u organiziranoj koloni ili povorci . odnosno s vozilom koje se kreće po šinama a koje nailazi iz suprotnog smjera.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na čelu kolone. upotrebljava duga svjetla. Vozač vozila na motorni pogon dužan je upotrebljavati za osvjetljavanje puta kratka svjetla umjesto dugih svjetala: 1) prije mimoilaženja s drugim vozilom na udaljenosti s koje ocijeni da svjetlom svog vozila zasljepljuje vozača vozila koje mu dolazi u susret.kad su zaustavljeni ili parkirani u naselju uz samu ivicu kolovoza. odnosno povorke. kad je zaustavljeno ili parkirano na ulici u naselju. umjesto svjetala iz člana 90.

tako da ne ugrožava sigurnost saobraćaja. (2) Vozač bicikla i vozač bicikla s motorom ukoliko je pokretan snagom vozača dužni su se kretati što bliže desnoj ivici kolovoza. Član 97. dužni su se kretati jedan za drugim. bicikala s motorom. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. Odredbe čl. ovog Zakona primjenjuju se i na saobraćaj tramvaja i drugih vozila koja se na putu kreću po šinama. 15. Saobraćaj 16. Odstojanje izme u vozila Član 96. Član 94. (1) Po magli vozač vozila na motorni pogon na vozilu treba imati upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta ili svjetla za maglu ili oba svjetla istovremeno. (3) Ako se dva ili više vozača bicikala ili bicikla s motorom kreću u grupi. (1) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon upotrebljavaju se u uvjetima iz člana 90. (3) Svjetla za maglu koja se nalaze na prednjoj strani vozila moraju biti bijele ili žute boje. Saobraćaj 17. vozač vozila na motorni pogon za vrijeme vožnje mora imati na vozilu upaljena najmanje kratka svjetla za osvjetljavanje puta. koji ima samo jednu saobraćajnu traku namijenjenu za saobraćaj vozila u jednom smjeru. (1) Kad se na javnom putu van naselja. (2) Svjetla za maglu mogu se upotrebljavati samo za vrijeme magle ili u slučaju smanjene vidljivosti i ne mogu se istovremeno koristiti s dugim svjetlima. Član 95. . po biciklističkoj stazi.500 kg ili čija je dužina veća od sedam metara. Vozač je dužan držati potrebno odstojanje kad se kreće iza drugog vozila. lahkih motocikala i motocikala Član 99. a biciklom s motorom lice koje je navršilo 14 godina. kreću jedno za drugim vozila na motorni pogon čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. osim ako to ne isključuju konstrukcione karakteristike tih vozila ili način njihovog kretanja. do 97. Saobra aj tramvaja i drugih vozila na šinama inama Član 98. odstojanje izme u tih vozila ne smije biti manje od 200 metara. a na zadnjoj strani crvene boje. Saobra aj bicikala. a ako postoji biciklistička staza. (3) Ako se na putu kreću dva ili više vozila koja prevoze opasne materije. (2) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na dio puta na kojem je preticanje zabranjeno. stav (1) ovog Zakona kada je vozilo zaustavljeno ili parkirano na putu.(3) Noću. (1) Biciklom na kategoriranom putu smije upravljati lice koje je navršilo 12 godina. od 25. (2) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon moraju biti upaljena za vrijeme dok su upaljena bilo koja svjetla za osvjetljavanje puta ili posebna svjetla za maglu. odnosno traci. vozači su dužni izme u svakog od tih vozila držati odstojanje od najmanje 100 m.

(5) Na biciklističkim stazama ure enim i obilježenim za saobraćaj bicikla i bicikla s motorom u oba smjera. on se mora kretati što bliže ivici kolovoza. pridržavati se za drugo vozilo. po pravilu. Član 106. Član 100. ili ugrožavati druge učesnike u saobraćaju. vozila se moraju kretati desnom stranom u smjeru kretanja vozila. Vozač bicikla. Član 101. Saobra aj zapre nih vozila i kretanje stoke Član 103. prevoziti. (1) Pješak se ne smije. Saobraćaj zapre režnih 18.(4) Ako na putu postoji posebno ure ena biciklistička staza. (1) Vozač zaprežnog vozila treba upravljati vozilom sve vrijeme dok se vozilo kreće putem i dužan je vozilo držati što bliže desnoj ivici kolovoza. Član 102. bicikla s motorom. bicikla s motorom. (2) Ako se pješak kreće po kolovozu. (1) Na putu koji ima trotoar ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka. (6) Vozač bicikla i vozač bicikla s motorom smiju se kretati samo po onim saobraćajnim površinama po kojima je kretanje takvim vozilima dozvoljeno. sjediti na stranicama vozila. kretati i zadržavati na kolovozu. vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom. odnosno površinu pored kolovoza pogodnu za kretanje pješaka. Kretanje pješaka pje aka Član 105. lahkog motocikla i motocikla može prevoziti druga lica samo ako na vozilu postoje posebna sjedišta i oslonci za noge. Član 104. (1) (2) Stoku koja se kreće javnim putem gonič stoke mora držati što je moguće bliže desnoj ivici puta. (2) Zaprežno vozilo ne smije se ostavljati bez nadzora na putu ili uz put. Vozač bicikla. a naročito ne smije skidati ruke s upravljača. . Vozač bicikla. vozač bicikla s motorom ukoliko je pokretan snagom vozača i vozač bicikla moraju se kretati desnom biciklističkom stazom u odnosu na smjer kretanja saobraćaja. i to veoma pažljivo i na način kojim ne ometa ili ne sprečava saobraćaj vozila. 19. bicikla s motorom. a vozač motocikla može to činiti i u bočnoj prikolici. sjediti na platou vozila sa strane. (3) Lica koja se voze zaprežnim vozilom za vrijeme kretanja vozila ne smiju stajati na vozilu. lahkog motocikla ili motocikla i lica koja se prevoze tim vozilima moraju koristiti zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje. lahkog motocikla i motocikla treba upravljati vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi učesnici u saobraćaju. Stoka se ne smije ostavljati na putu ili uz put bez nadzora goniča stoke. pješak je dužan kretati se tim površinama. niti se nalaziti na rudi vozila dok je vozilo u pokretu.

usjek. (1) Kad se pješaci kreću kolovozom na javnom putu van naselja. a koju pješaci ne mogu koristiti iz bilo kojeg razloga. koturaljkama i slično. ako oni nisu od njega udaljeni više od 100 m. kao i sankanje. vožnja dječijim biciklom. Pješak koji namjerava prijeći kolovoz na mjestu na kojem ne postoji obilježen pješački prijelaz ne smije stupiti na kolovoz ako time ometa saobraćaj vozila. kao i organizirana kolona pješaka. odron i sl. (3) Pješak koji gura ručna kolica. Član 108. odnosno prolazima. (1) Na obilježenom pješačkom prijelazu. pješaci se mogu kretati kolovozom. (1) Pješak je dužan prelaziti preko kolovoza i biciklističke staze pažljivo i najkraćim putem pošto se prije stupanja na kolovoz uvjeri da to može učiniti na siguran način. odnosno prolaze za pješake. ni znakovima koje daje ovlašteno lice. pješaci mogu prelaziti kolovoz samo dok im je datim znakom dozvoljen prijelaz kolovoza. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. romobilom. po potrebi. zaustaviti vozilo kojim upravlja da bi propustio pješake. skijanje i drugo. vozač je dužan zaustaviti vozilo ispred pješačkog prijelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz. zasjek. (2) Ako se obilježeni pješački prijelaz iz stava (1) ovog člana nalazi na ulazu na bočni put. kako bi . dužni su kretati se uz lijevu ivicu kolovoza u smjeru kretanja. Član 107. odnosno pogodna za kretanje pješaka. prije stupanja na pješački prijelaz pješak je dužan obratiti pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju. ali je saobraćaj vozila reguliran svjetlosnim saobraćajim znakovima za vozila ili znakovima koje daju ovlaštena lica. pješak je dužan postupati prema tim znakovima. (2) Na putu koji ima obilježene pješačke prijelaze ili posebno izgra ene prijelaze. vozač je dužan zaustaviti vozilo pred takvim pješačkim prijelazom.(2) Na putu na kojem ne postoji trotoar ili druga površina odre ena za kretanje pješaka. Član 110. Član 109. (3) Na obilježenom pješačkom prijelazu na kome saobraćaj nije reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima. vozač ne smije ometati prolaz pješaka koji su već stupili na pješački prijelaz. a ako mu je na takvom prijelazu datim znakom dozvoljen prolaz. (2) Na obilježenom pješačkom prijelazu na kome saobraćaj pješaka nije reguliran posebnim svjetlosnim saobraćajnim znakovima za pješake. (1) Ako je saobraćaj na obilježenom pješačkom prijelazu reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima ovlaštenog lica. vozača pješacima 20.). pri prelaženju puta pješak je dužan kretati se tim prijelazima. (3) Na kolovozu puta zabranjeno je igranje. tako da se kreću jedan iza drugog. vozač koji skreće na taj put dužan je skretanje vršiti smanjenom brzinom i propustiti pješake koji su već stupili ili stupaju na pješački prijelaz i. provalija. na kome je saobraćaj pješaka reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima za pješake. moraju se kretati uz desnu ivicu kolovoza u smjeru kretanja. Obaveze voza a prema pje acima Član 111. pješak se može kretati uz desnu ivicu kolovoza samo kad je takvo kretanje za njega sigurnije (nepregledna krivina. (3) Ako na obilježenom pješačkom prijelazu saobraćaj nije reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova ni znakovima ovlaštenog lica. osim ako je to posebno dozvoljeno. bicikl. lahki motocikl ili motocikl. lica koja se kreću pomoću pokretnih stolica za nemoćna lica.

(1) Pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi. Saobra aj na prijelazu puta preko željezni ke pruge eljezni Član 113. Član 112. (3) Na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome nema ure aja za zatvaranje saobraćaja. Saobraćaj saobraćaj 22. (1) Autoputem se ne smiju kretati pješaci. (3) Odredba stava (2) ovog člana ne odnosi se na vojna vozila i na vozila organa unutrašnjih poslova. Vozač koji se vozilom približava prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou dužan je kretanje vozila podesiti tako da ga može zaustaviti pred ure ajem za zatvaranje saobraćaja na prijelazu. odnosno da može zaustaviti vozilo prije nego što stupi na željezničku prugu. te vozila za održavanje puta kada daju posebne svjetlosne znakove. ne smatraju motornim vozilima. (1) Na autoputu vozač ne smije zaustavljati motorno vozilo osim na površinama van kolovoza koje su za to posebno ure ene i obilježene. (2) Vozač koji se kreće po mokrom kolovozu u naseljenom mjestu dužan je prilagoditi brzinu kretanja vozila tako da izbjegne prskanje pješaka koji se kreću ivicom kolovoza ili trotoara. (2) Autoputem se ne smiju kretati ni motorna vozila koja se prema svojim konstrukcionim karakteristikama ne mogu kretati brzinom većom od 40 km/h. . ili ako se taj ure aj već počeo spuštati. odnosno da se prijelazu puta preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće šinama. Član 115. učesnici u saobraćaju dužni su se zaustaviti kad se pojavi crveno trepćuće svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo. prema odredbama ovog Zakona. putu rezerviranom za saobra aj motornih vozila i brzom putu Član 116. (2) Učesnici u saobraćaju koji prelaze preko željezničke pruge u istom nivou dužni su to činiti s pojačanim oprezom i kad svjetla na prijelazu nisu upaljena. stoka ni vozila koja se. Saobra aj na autoputu. učesnici u saobraćaju mogu preći preko željezničke pruge tek pošto se prethodno uvjere da prugom ne nailazi voz ili neko drugo vozilo koje se kreće po šinama. Učesnici u saobraćaju dužni su zaustaviti se pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje saobraćaja spušten. Član 114. ili nedvosmisleno pokazuju namjeru da pre u preko pješačkog prijelaza. niti ure aja za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza. ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znakovi koji upozoravaju da će se taj ure aj početi spuštati. Saobraćaj eljezničke 21. (1) Vozač koji skreće na bočni put na čijem ulazu ne postoji obilježen pješački prijelaz dužan je skretanje izvršiti smanjenom brzinom i ne smije ugroziti pješake koji su već stupili na kolovoz. Član 117.propustio pješake koji prelaze ili stupaju na pješački prijelaz. ili pred ure ajem za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vozila koja se kreću po šinama.

i da se u saobraćaj na autoputu uključi dajući odgovarajući znak. niti se kretati vozilom unazad. Na autoputu sa tri ili više saobraćajnih traka. na način kojim ne ugrožava saobraćaj vozila koja se kreću autoputem.500 kg i skupova vozila čija je dužina veća od sedam metara. polukružno okretati vozilo ili se kretati unazad u tunelu. (1) Autoputem se motorna vozila moraju kretati krajnjom desnom saobraćajno trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni. Vozač koji se vozilom kreće kroz tunel ne smije zaustavljati vozilo. dužan je zaustaviti ga na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila. ako takva traka postoji na ulazu u priključni put.(2) Vozač koji je zbog neispravnosti vozila ili zbog drugih razloga prinu en zaustaviti vozilo na kolovozu autoputa. Član 118. (1) Vozač koji se motornim vozilom uključuje u saobraćaj na autoputu dužan je: 1) koristiti posebnu traku za ubrzavanje. Član 121. ovog Zakona primjenjuju se i na saobraćaj na putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila i brzom putu. (3) Na autoputu vozač ne smije vršiti polukružno okretanje. 24. od 116. Na vozilima na motorni pogon za vrijeme kretanja kroz tunel moraju biti upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta. namijenjenih za saobraćaj vozila u jednom smjeru. stav (3) ovog Zakona ne primjenjuje se na vozila koja se kreću dijelom autoputa koji prolazi kroz naselje. vozači teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. Na autoput se ne smije uključiti motorno vozilo koje vuče drugo motorno vozilo koje se zbog neispravnosti ne može kretati. i preduzeti potrebne mjere da se vozilo što prije ukloni s kolovoza. Vozila pod pratnjom Član 125. Saobra aj u tunelu Član 123. Član 122. Član 120. . do 121. Član 119. Član 124. ako ona na tom mjestu postoji. Odredbe čl. Saobraćaj 23. 2) propustiti vozila koja se kreću autoputem ako na mjestu na kome se uključuje u saobraćaj na autoputu ne postoji posebna traka za ubrzavanje. kad takva traka postoji u produženju priključnog puta. smiju koristiti samo dvije saobraćajne trake koje se nalaze uz desnu ivicu kolovoza. (2) Vozač koji se vozilom isključuje iz saobraćaja na autoputu dužan je pravovremeno zauzeti položaj vozilom na krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci i što prije preći na posebnu traku za usporavanje. (2) Odredba člana 39.

) osim u odnosu na vozila pod pratnjom (član 125. Ta vozila imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (član 49. 26. (4) U pogledu me usobnog prava prvenstva prolaza. a. Teret na vozilu Član 127. ne umanjuje vozaču preglednost puta. (3) Kad vozilo policije ili vojno vozilo upotrebom plavih svjetala osigurava prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreću iza njega. (1) Na vozila službe hitne pomoći. ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju karakteristike puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila. podrazumijevaju se vozila kojima je dodijeljena pratnja policije ili vojne policije. pod uvjetom da ne ugrožavaju sigurnost drugih učesnika u saobraćaju. vatrogasna vozila i vozila policije i sudske policije.) i zabrani presijecanja kolone pješaka (član 80. propustiti ih i.). pješaci su se dužni skloniti s kolovoza. i to za vrijeme dok se ti znakovi daju. prema potrebi. (1) Vozilo u saobraćaju na putu ne smije se opteretiti preko svoje nosivosti koja je upisana u knjižicu vozila.(1) Vozilima pod pratnjom.). 44. prema potrebi. 25. i 46.). u skladu s ovim Zakonom. kad posebnim ure ajima daju svjetlosne i zvučne znakove. pod uvjetom da ne ugrožavaju sigurnost drugih učesnika u saobraćaju. . (2) 1) 2) 3) Teret na vozilu treba biti tako raspore en i. ili preko najveće dozvoljene mase. 44. zaustaviti vozilo. po potrebi. stav (1) tačka 1. i 46.). zaustaviti svoja vozila dok ta vozila pro u. pješaci su se dužni skloniti s kolovoza dok ta vozila pro u.) i vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima ovlaštenog lica. vozači su dužni obratiti pažnju i na vozila kojima se osigurava prolaz. ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. ne umanjuje u većoj mjeri stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom. za vozila iz stava (1) ovog člana važe odredbe o prvenstvu prolaza. stav (1)) i na vozilima s pravom prvenstva prolaza iz st. strogo se pridržavati naredbi koje im daju lica iz pratnje i kretanje nastaviti tek pošto pro u sva vozila pod pratnjom. zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila (član 61. vojna vozila i vozila Državne granične službe BiH. (2) Vozač koji na putu susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom i vozač kojeg sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom dužni su ustupiti prvenstvo prolaza. a ostala vozila propustiti ih i. omogućiti nesmetan prolaz. (4) Da bi omogućili nesmetan prolaz vozilima iz stava (1) ovog člana. zaustaviti se dok ta vozila pro u. osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima ovlaštenog lica.). (2) Kako bi omogućili prolaz vozilima iz stava (1) ovog člana. s posebnim motornim vozilima opremljenim ure ajima za davanje posebnih zvučnih i svjetlosnih znakova crvene i plave boje. i na njih se ne primjenjuju odredbe o ograničenju brzine (čl. stav (1) tačka 1. prema potrebi.) i zabrani presijecanja kolone pješaka (član 80. Vozila s pravom prvenstva prolaza Član 126. pričvršćen i pokriven da: ne ugrožava sigurnost učesnika u saobraćaju i ne nanosi štetu putu i objektima na putu. umjesto dugih svjetala noću upotrijebiti kratka svjetla za osvjetljavanje puta. (1) i (3) ovog člana. ne primjenjuju se odredbe o ograničenju brzine (čl. (3) Vozila pod pratnjom imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (član 49. zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila (član 61. (5) Ure aji za davanje posebnih svjetlosnih i zvučnih znakova smiju se ugra ivati i upotrebljavati samo na vozilima čija je pratnja policija ili vojna lica (član 125.

znakovi izričitih naredbi i znakovi obavještenja s dopunskom tablom koja je sastavni dio saobraćajnog znaka i koja bliže odre uje značenje saobraćajnog znaka ili bez nje. zabrana i obaveza izraženih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova. Noću. pod dužinom vozila podrazumijeva se ukupna dužina vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. (4) Učesnici u saobraćaju dužni su pridržavati se ograničenja. 5) ne zaklanja svjetlosne i svjetlosno-signalne ure aje na vozilu. registarske tablice i druge propisane oznake na vozilu. (2) Teret koji se prevozi na vozilu i priključnom vozilu može preći najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila najviše za jednu šestinu svoje dužine koja je kao kontinuiran teret oslonjena na tovarni prostor. obojena naizmjenično kosim trakama reflektujuće narandžaste i bijele boje i postavljena uspravno na uzdužnu osu vozila. Član 129.4) ne stvara suvišnu buku i ne rasipa se po putu. trotoaru i sl. kao i privremena ograničenja i privremene zabrane u saobraćaju i ti znakovi moraju se ukloniti čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni. Ta tabla je kvadratnog oblika. oznake na kolovozu.svjetlom i katadiopterom koji s prednje strane daju bijelo svjetlo. (3) Saobraćajni znakovi su: znakovi opasnosti. stav (4) ovog Zakona . kojima se učesnici u saobraćaju upozoravaju na opasnost koja im prijeti na odre enom javnom putu ili dijelu tog puta. 2) kad teret na vozilu na motorni pogon ili na priključnom vozilu bočno prelazi za više od 20 cm vanjsku ivicu prednjeg ili zadnjeg svjetla za označavanje vozila . (1) Javni putevi moraju se obilježiti propisanim saobraćajnim znakovima. (1) Teret na vozilu ne smije preći najudaljeniju tačku na prednjoj strani vozila više od jednog metra. (3) Ako se vozilom prevozi teret u kombinaciji koja se sastoji od vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. zabrane i obaveze kojih se učesnici u saobraćaju moraju pridržavati i daju potrebna obavještenja za sigurno i nesmetano odvijanje saobraćaja. stavljaju do znanja ograničenja. a sa zadnje strane . IV. naročito one koje nastanu usljed iznenadnog oštećenja ili onesposobljavanja puta. te svjetlosne i druge oznake na putu. najisturenija tačka na teretu koji se prevozi vozilom mora biti označena: 1) u slučaju iz člana 128. SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI Opće 1.svjetlom i reflektujućom materijom crvene boje. (2) Saobraćajnim znakovima moraju se obilježiti i opasnosti privremenog karaktera. najisturenija tačka tereta mora biti označena crvenom tkaninom. Član 131. svjetlosni saobraćajni znakovi.crveno svjetlo. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. Član 128. (5) Najisturenija tačka tereta koji se prevozi teretnim motornim ili priključnim vozilom u slučaju iz stava (4) ovog člana mora biti označena tablom. Op e odredbe Član 130. . (4) Ako teret na vozilu prelazi za više od jednog metra najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila. dimenzija 50 x 50 cm.

i to: crveno lijevo. dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uvjetima za saobraćaj na putu ili zahtjevima sigurnosti u saobraćaju. znakovi. Na putu se ne smiju postavljati table. magistralnom i regionalnom putu i u naseljenim mjestima moraju biti presvučeni reflektujućim materijama ili osvijetljeni vlastitim izvorom svjetlosti. (2) Zabranjeno je neovlašteno uklanjanje i oštećivanje saobraćajnih znakova i opreme puta ili izmjena značenja saobraćajnih znakova. (3) Saobraćajni znakovi moraju se ukloniti. bojom.(1) Saobraćajne znakove i opremu na putu postavljaju i održavaju institucije koje upravljaju putevima na osnovu rješenja nadležnog organa. Član 133. odnosno dijelu puta. a zeleno svjetlo može biti i u obliku jedne ili više strelica smještenih u krugu crne boje. (2) Na ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima svjetla se postavljaju po vertikalnoj osi. žuto u sredini. znakovi izri itih naredbi i znakovi obavje tenja Član 134. Svjetlosni saobra ajni znakovi i svjetlosne oznake Član 136. i to: crveno gore. Znakovi opasnosti. (1) Znakovi opasnosti služe da se učesnici u saobraćaju na putu upozore na opasnost koja prijeti na odre enom mjestu. ograničenja i obaveze kojih se moraju pridržavati. (1) Na saobraćajni znak i na stub na koji je znak postavljen zabranjeno je stavljati bilo šta što nije u vezi sa značenjem saobraćajnog znaka. žute i zelene boje. Član 137. (3) Znakovi obavještenja pružaju učesnicima u saobraćaju potrebna obavještenja o putu kojim se kreću i druga obavještenja koja im mogu biti korisna. Znakovi opasnosti i znakovi izričitih naredbi na autoputu. (1) Za reguliranje saobraćaja upotrebljavaju se ure aji kojima se daju svjetlosni saobraćajni znakovi crvene. izričitih obavještenja 2. ili zasljepljuju učesnike u saobraćaju. a zeleno desno. Ako je ure aj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova postavljen i iznad saobraćajne trake. i da se obavijeste o prirodi te opasnosti. Član 132. svjetla. putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila. . stubovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraćajnih znakova. jedno ispod drugog. ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za sigurnost saobraćaja na putu. (2) Saobraćajni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih učesnici u saobraćaju i danju i noću na vrijeme i lahko mogu uočiti i pravovremeno postupiti u skladu s njihovim značenjem. ili koji svojim oblikom. Član 135. Ta svjetla imaju oblik kruga. izgledom ili mjestom postavljanja podražavaju ili liče na neki saobraćajni znak. jedno pored drugog. a zeleno dolje. (2) Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja učesnicima u saobraćaju na putu zabrane. svjetla mogu biti postavljena po horizontalnoj osi. žuto u sredini. saobraćajni 3.

za svaku saobraćajnu traku posebno i koji se nalazi iznad saobraćajne trake. Ta svjetla ne smiju biti upaljena istovremeno. one se obilježavaju svjetlima. kao najavu prestanka slobodnog prolaza. (2) Crveno svjetlo iz stava (1) ovog člana ima oblik ukrštenih linija. jedno ispod drugog. crveno svjetlo znači zabranu saobraćaja duž saobraćajne trake iznad koje je postavljeno. a lijeva strana oznakama bijele boje. (2) Pri projektiranju novih ili rekonstrukciji postojećih saobraćajnih znakova obavezno treba ugraditi zeleno trepćuće svjetlo. (2) Ta svjetla moraju biti postavljena po vertikalnoj osi. i to: crveno svjetlo gore. a zeleno svjetlo znači slobodan prolaz tom saobraćajnom trakom. Član 138. (2) Ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel moraju biti obilježene oznakama iz stava (1) ovog člana. . (1) Na ure ajima za davanje saobraćajnih znakova kojima se regulira saobraćaj na kolovozu s više od dvije saobraćajne trake. 4. a zeleno svjetlo dolje. refleksnim staklima ili reflektujućim materijama žute boje. i to desna strana kolovoza oznakama crvene boje. moraju se obilježiti svjetlima. 3) žuto svjetlo može biti upaljeno kao trepćuće svjetlo kada ne rade ostali svjetlosni signali na raskrsnici. Oznake na kolovozu Član 142. a zeleno svjetlo ima oblik strelice s vrhom okrenutim nadolje. (1) Ako se ivice kolovoza na javnom putu obilježavaju svjetlosnim saobraćajnim oznakama. 2) žuto svjetlo može biti upaljeno kao samostalno svjetlo u vremenskom razmaku od prestanka zelenog do pojave crvenog svjetla ili istovremeno sa crvenim svjetlom. Član 141. (1) Za reguliranje saobraćaja pješaka mogu se upotrebljavati i posebni ure aji za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova crvene i zelene boje i ure aji za davanje zvučnih signala.(1) 1) Na ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima: crveno i zeleno svjetlo ne smiju biti upaljeni istovremeno. (1) Ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima može se dodati dopunski svjetlosni znak u obliku zelene svijetleće strelice ili više takvih znakova. Član 140. (3) Ako vrhovi pješačkih ostrva. ili od tamne površine na kojoj se nalazi svijetleća silueta pješaka crvene ili zelene boje. prije pojave zelenog svjetla. obilježene uzdužnim linijama. refleksnim staklima ili reflektujućim materijama. Član 139. i to na visini na kojoj se nalazi zeleno svjetlo. ostrva za usmjeravanje saobraćaja i drugi objekti na kolovozu noću nisu osvijetljeni. (2) Dopunski svjetlosni znakovi iz stava (1) ovog člana postavljaju se s odgovarajuće strane svjetlosnog saobraćajnog znaka. (3) Svjetla iz stava (1) ovog člana sastoje se od svijetleće površine crvene ili zelene boje na kojoj se nalazi tamna silueta pješaka.

odnosno spuštanje branika ili polubranika. odnosno potpunije odredi ili objasni. Član 148. . strelice. historijskim. Turistička 5. (3) (4) Oznake na kolovozu čine linije. (2) Na prijelazima zemljanog puta s manjim saobraćajem i pješačke staze preko željezničke pruge u istom nivou učesnici u saobraćaju mogu se osigurati samo ure ajem za davanje zvučnih znakova. Obilje avanje prijelaza puta preko željezni ke pruge eljezni Član 145. ovog Zakona. osim saobraćajnih znakova iz člana 145. (2) Bliže propise o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putu donosi ministar u saradnji s nadležnim organom. (2) Oznake na kolovozu mogu biti postavljene same ili uz druge saobraćajne znakove ako je potrebno da se značenje tih znakova jače istakne. odnosno ure aji za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza ako to zahtijeva gustina saobraćaja ili drugi uvjeti na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou. (1) Turistička i ostala signalizacija na putu namijenjena je obavještavanju učesnika u saobraćaju o kulturnim. (1) Oznake na kolovozu postavljaju se na putevima sa savremenim kolovozom. Na dijelu puta ispred prijelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou moraju biti postavljeni odgovarajući saobraćajni znakovi. Član 147. (2) Na javnom putu van naselja sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera. a na magistralnom putu obilježene i ivičnim linijama. Član 149. Turisti ka i ostala signalizacija na putu Član 144. Oznake na kolovozu mogu imati i reflektujuće karakteristike. postavljaju se i branici ili polubranici. (1) Na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome postoji ure aj za davanje svjetlosnih znakova kojima se najavljuje približavanje voza. Član 146. te ostalim objektima i sadržajima. prirodnim i turističkim znamenitostima. Obilježavanje eljezničke 6. Svjetlosni znakovi kojima se najavljuje približavanje voza na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou daju se naizmjeničnim paljenjem dva crvena trepćuća svjetla koja imaju oblik kruga. na kome postoje samo dvije saobraćajne trake. natpisi i druge oznake. (1) Na prijelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou.(1) Oznake na kolovozu služe za reguliranje saobraćaja na putevima i za obavještavanje i vo enje učesnika u saobraćaju. Član 143. te trake moraju biti odvojene odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu. tom ure aju može se dodati i ure aj za davanje zvučnih znakova. (2) Uslovi u kojima ure aji iz stava (1) ovog člana moraju biti postavljeni utvr uju se posebnim zakonom ili propisom donesenim na osnovu zakona.

mora se vidno obilježiti i učiniti sigurnim za učesnike u saobraćaju. (2) Znakovi iz stava (1) ovog člana moraju se davati tako da njihovo značenje učesnicima u saobraćaju bude jasno i nedvosmisleno. načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašteno lice pravilnikom propisuje ministar. Član 153. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. kao i na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome se branicima ili polubranicima rukuje ručno. opremljeni refleksnim staklima ili presvučeni reflektujućim materijama odgovarajuće boje. (1) Učesnici u saobraćaju moraju postupati po zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbi policajca ili drugog lica koje na osnovu ovlaštenja iz zakona obavlja kontrolu i reguliranje saobraćaja na putevima (u daljnjem tekstu: ovlašteno lice). (3) Bliže odredbe o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima. Znakovi koje daju ovla tena lica Član 152. Na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome se prilikom nailaska voza branici ili polubranici automatski spuštaju. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. Član 150. a osiguranje učesnika u saobraćaju . i to s mjesta s kojeg se oni ne vide. moraju imati refleksna stakla ili biti presvučeni reflektujućim materijama odgovarajuće boje. (3) Znakovi iz stava (1) ovog člana mogu se davati i iz vozila. Obilje avanje radova i prepreka na putu Član 151. . zvučni znakovi i svjetlosni znakovi. (2) Ovlašteno lice pri davanju znakova dužno se postaviti na putu tako da ga učesnici u saobraćaju. a noću. mora se postaviti ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih znakova kojima se učesnici u saobraćaju obavještavaju o spuštanju branika ili polubranika. Znakovi ovlaštena 8.postavljanjem branika. (2) Branici i polubranici. na njima moraju biti postavljena i trepćuća svjetla narandžaste boje. (1) Znakovi koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašteno lice su znakovi koji se daju rukama i položajem tijela. (2) Obilježavanje dijela puta iz stava (1) ovog člana vrši se postavljanjem odgovarajućih saobraćajnih znakova. kojima su znakovi namijenjeni. Obilježavanje 7. (3) Branici i polubranici moraju biti opremljeni trepćućim crvenim svjetlom. DU@NOSTI U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NESREĆE Član 154. mogu jasno i s dovoljne udaljenosti uočiti. (3) Branici moraju biti obojeni naizmjenično crvenom i bijelom bojom.(1) Na prijelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou branici ili polubranici moraju biti naizmjenično obojeni crvenom i žutom bojom. kao i saobraćajni znakovi postavljeni na dijelu puta ispred prijelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou. V. (1) Dio puta na kome su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kome se izvode radovi.

(2) Vozač učesnik u saobraćajnoj nesreći obavezan je da prijavi i saobraćajnu nesreću s manjom materijalnom štetom. pored ostalog. Član 155. . obavezno je: izvršiti fotografiranje štete na vozilu stranih registarskih oznaka. (1) Vozač koji se zatekne ili nai e na mjesto saobraćajne nesreće dužan je. ili je nastala veća materijalna šteta. unose podaci iz pasoša. prije izdavanja potvrde o oštećenju vozila stranih registarskih oznaka ili potvrde o izvršenom uvi aju na mjesta doga aja saobraćajne nesreće. dužno je ukazati pomoć licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći. (1) Ako je zdravstvena ustanova obaviještena o saobraćajnoj nesreći ili je primila na liječenje lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći. (4) Ako je u saobraćajnoj nesreći učestvovalo vozilo strane registarske oznake. te popuniti i potpisati obrazac evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći. (2) Ako lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći umre od zadobijenih povreda. sačiniti zapisnik u koji se. izvršiti fotografiranje mjesta nesreće. Lice koje se zatekne ili nai e na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima povrije enih. (1) Policija i druga ovlaštena lica dužni su izaći na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta. Član 158. dužan je: 1) ostati na mjestu saobraćajne nesreće s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći povrije enim u saobraćajnoj nesreći. 2) preduzeti sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu saobraćajne nesreće i omogućiti normalno odvijanje saobraćaja i nastojati da se ne mijenja stanje na mjestu nesreće i sačuvaju postojeći tragovi pod uvjetom da preduzimanje tih mjera ne ugrožava sigurnost saobraćaja. prevesti lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove. Vozači ne smiju napustiti mjesto saobraćajne nesreće prije nego što popune i potpišu izvještaj i razmijene podatke iz ovog stava. osim ako se nesreća dogodila na mjestu na kome se može očekivati brzi dolazak vozila hitne pomoći. napraviti zapisnik o uvi aju i izvršiti druge potrebne radnje u skladu s ovim Zakonom. Član 156. dužna je o tome odmah obavijestiti najbližu policijsku stanicu. ako je šteta nastala drugom licu odnosno njegovom vozilu ili na drugoj stvari. ili ako postoji opravdana sumnja da je kod vozača usljed povrede došlo do smanjenja psihičke ili fizičke sposobnosti za upravljanje vozilom na motorni pogon ili tramvajem. vozačke dozvole i osiguranja od automobilske odgovornosti .(1) Učesnik u saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko izgubio život ili bio povrije en. Član 157. (2) Vozač je dužan postupiti prema odredbi stava (1) ovog člana i prije dolaska ovlaštenog lica. ili ako vozač zaključi da se nestručnim i neodgovarajućim prijevozom stanje povrije enog lica može pogoršati. 3) obavijestiti najbližu policijsku stanicu o saobraćajnoj nesreći i vratiti se na mjesto saobraćajne nesreće i sačekati dolazak službenog lica koje obavlja uvi aj. (3) Poslije saobraćajne nesreće u kojoj je prouzrokovana samo manja materijalna šteta. zdravstvena ustanova dužna je o tome odmah obavijestiti mjesni nadležni organ za izdavanje vozačke dozvole ili najbližu policijsku stanicu. (2) Nadležni organ i druga pravna ili fizička lica koji su obaviješteni o saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko lice bilo povrije eno dužni su o tome odmah obavijestiti najbližu zdravstvenu ustanovu.zelena karta. ili ako mu je samom potrebna ljekarska pomoć. vozači su dužni odmah ukloniti vozila s kolovoza i razmijeniti lične podatke. na zahtjev ovlaštenog lica.

opojne droge ili lijekove na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje dok se ne izvrši uvi aj. odnosno korisnik vozila nije u stanju postupiti prema stavu (1) ovog člana. hitno preduzeti sve potrebne mjere radi uklanjanja i čuvanja vozila s teretom. vozač ili vlasnik. VI. Član 161. (5) Ako u saobraćajnoj nesreći ima poginulih. stvari ili drugi rasuti materijal odmah ukloniti s kolovoza.(5) Nadležni organ unutrašnjih poslova dužan je izaći na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako to zahtijeva jedan od učesnika saobraćajne nesreće. stvari ili drugog rasutog materijala s kolovoza i osigurati prohodnost puta. ovlašteno lice koje se zatekne na mjestu nesreće ili neispravnosti vozila zatražit će od nadležne organizacije koja upravlja putevima ili druge ovlaštene organizacije da na sigurno mjesto ukloni vozilo. ovlašteno lice koje vrši uvi aj odredit će da se neposrednim učesnicima nesreće uzmu krv i urin radi utvr ivanja da li su pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. odnosno korisnik vozila dužan je vozilo. teret. ovlašteno lice koje vrši uvi aj odredit će da im se uzme krv ili krv i urin radi analize. ili će ih uputiti na stručni pregled radi provjere da li imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. imaju pravo tražiti lične podatke i adresu od lica koja su bila prisutna kad se nesreća dogodila. Član 160. (1) Lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta. (1) Ovlašteno lice koje vrši uvi aj dužno je organizirati popis imovine koja na mjestu doga aja ostaje iza lica koje je u saobraćajnoj nesreći poginulo ili teže povrije eno. (3) Organizacija za održavanje puteva ili druga ovlaštena organizacija za održavanje puta dužna je. (1) Sportske i druge priredbe ili slične aktivnosti na putu ne smiju se održavati bez odobrenja. (4) Ako nadležna organizacija koja upravlja putevima ili druga ovlaštena organizacija ne postupi prema odredbi stava (2) ovog člana. SPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA PUTEVIMA Član 162. obavijestiti organizaciju koja uklanja vozila i stvari s puta ili zainteresirano lice i pružiti pomoć radi zaštite imovine ako na mjestu doga aja nema lica koje tu imovinu može preuzeti. (2) Policija je dužna izaći na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako do e do nesporazuma ili neslaganja jednog od učesnika prilikom popunjavanja obrasca evropskog izvještaja ili učesnici u nesreći nemaju obrazac evropskog izvještaja. kao i drugo lice koje je neposredno učestvovalo u nesreći. Član 159. (1) Ako je vozilo zbog saobraćajne nesreće ili neispravnosti onesposobljeno za dalje kretanje na putu. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. ne smije uzimati alkoholna pića. na zahtjev ovlaštenog lica. ovlašteno službeno lice preduzet će druge mjere da se omogući normalno odvijanje saobraćaja. (2) Ako vozač ili vlasnik. (2) Vozač koji je vozilom učestvovao u saobraćajnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica. teret. (3) Ovlašteno lice koje vrši uvi aj saobraćajne nesreće u kojoj ima povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta podvrgnut će neposredne učesnike saobraćajne nesreće ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i aparata. stvari ili drugi rasuti materijal s kolovoza. . (6) Bliže odredbe o sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći donosi ministar. (4) Ako se tim ispitivanjima utvrdi da neposredni učesnici saobraćajne nesreće imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu.

odnosno aktivnosti. pravila takmičenja. Član 163. (2) Ako bi zbog održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu trebalo obustaviti saobraćaj na važnijim putnim pravcima. odobrenje sadrži i obavezu organizatora da o mjerama ograničavanja ili zabrane saobraćaja obavijesti javnost putem sredstava javnog informiranja. (2) Kada se saobraćaj na putu ograničava ili zabranjuje zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti. priredba. (1) Zahtjev za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu bit će odbijen ako organizator.(2) Odobrenje izdaje nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova na čijem se području održava priredba ili obavlja aktivnost. (1) 1) 2) 3) Organizator je dužan prekinuti održavanje sportske ili druge priredbe. (1) U slučaju iz člana 162. odnosno obavljanja aktivnosti u većoj mjeri ugrozilo ili ometalo saobraćaj na putu. odnosno aktivnosti ne bi bile odobrene. (3) Ako se zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu zabranjuje saobraćaj. Član 166. odobrenje se izdaje uz prethodnu saglasnost nadležnog organa za saobraćaj na čijem se području zabranjuje saobraćaj. (1) U odobrenju za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu odre uju se mjere osiguranja koje organizator mora preduzeti. Član 165. U tom slučaju saobraćaj se može zabraniti najduže dva sata. ovog Zakona. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz člana 162. Član 164. nastanu okolnosti zbog kojih priredba. učesnika i gledalaca sportske i druge priredbe ili aktivnosti i znak kojim će vozila iz pratnje takmičara biti označena. zahtjev za izdavanje odobrenja može biti odbijen. odnosno aktivnosti bit će zabranjene. odnosno aktivnosti. ali samo u vrijeme kada se tim putem drugi učesnici u saobraćaju najmanje kreću. motociklističke ili biciklističke trke na putu može se odobriti i kad u odre enom pravcu nema zaobilaznog puta (brdske trke i dr. Član 167. stav (2) ovog Zakona. zahtjev za izdavanje odobrenja bit će odbijen. . (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. prema procjeni nadležnog organa unutrašnjih poslova. pregled mjera koje organizator predvi a za osiguranje učesnika u saobraćaju. (4) Ako se utvrdi da organizator nije preduzeo sve mjere osiguranja odre ene u odobrenju. nije u stanju provesti mjere iz člana 164. ovog Zakona podnosi se najkasnije 15 dana prije održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti. (3) Organizator ne smije početi održavanje sportske ili druge priredbe ili aktivnosti na putu ako nisu preduzete sve mjere osiguranja odre ene u odobrenju. ako za druge učesnike u saobraćaju nije osiguran zaobilazni put. (2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja mora se priložiti program priredbe. održavanje automobilske. se u većoj mjeri naruši javni red i mir. najkasnije 48 sati prije početka priredbe.). odnosno aktivnosti na putu ako: su ugroženi učesnici ili gledaoci. ili ako bi održavanje priredbe.

. predmete i objekte koji su bili uklonjeni radi održavanja priredbe. odnosno aktivnosti prekine i preduzet će potrebne mjere da se naredba izvrši. 2) postaviti na put sve saobraćajne znakove i druge oznake. predmeti i objekti na putu. (1) Nakon završetka sportske ili druge priredbe. (3) Bliže odredbe o saobraćaju u zimskim uvjetima. Član 168. odnosno postave saobraćajni znakovi i druge oznake. odnosno obavljanja aktivnosti. propisati zabranu ili ograničenje saobraćaja svih ili pojedinih vrsta vozila. vrsti vozila kojima je zabranjen ili ograničen saobraćaj. odnosno nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova može zabraniti saobraćaj ili odrediti posebno ograničenje saobraćaja na odre enim putevima i dijelovima puteva sve dok postoje razlozi zbog kojih se preduzimaju te mjere. VIII. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. ministar u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. (2) Ako organizator ne postupi po tač. odnosno obavljanja aktivnosti.4) 5) organizator ne provodi odre ene mjere osiguranja. 3) popraviti i dovesti u prvobitno stanje put i putne objekte ako su oštećeni pri održavanju priredbe. U slučaju kada su u pitanju razlozi sigurnosti i nesmetanog odvijanja saobraćaja ili razlozi održavanja javnog reda i mira. to zahtijevaju drugi sigurnosni razlozi. odnosno obavljanja aktivnosti. ure aje. ograničiti brzinu kretanja vozila ako su te zabrane ili ograničenja neophodni radi sprečavanja ili uklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju. u saglasnosti s organom nadležnim za saobraćaj. Uvjeti za upravljanje vozilima Član 172. u odre ene dane ili u odre enom vremenskom periodu. (1) Organ nadležan za unutrašnje poslove. može donijeti naredbu o ograničenju saobraćaja u dane vikenda i praznika za pojedine putne pravce. OGRANIČENJA SAOBRAĆAJA Član 170. ili ako su u pitanju razlozi za nesmetani saobraćaj. Član 169. nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova naredit će organizatoru da priredbu. VII. predmete i objekte koji su postavljeni radi održavanja priredbe. Takmičare na sportskoj priredbi na putu mogu pratiti samo vozila označena posebnim znakom koji utvrdi organizator. odnosno aktivnosti u slučajevima iz stava (1) ovog člana. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. odnosno aktivnosti na putu organizator je dužan odmah: 1) ukloniti s puta sve saobraćajne znakove i druge oznake. pravilnikom propisuje ministar. odnosno ako se može opravdano očekivati da će saobraćaj biti posebno gust ili otežan. (2) Ako organizator ne prekine priredbu. 1) i 2) stava (1) ovog člana. te načinu upotrebe zimske opreme na vozilima u zimskim uvjetima. nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova preduzet će odgovarajuće mjere da se o trošku organizatora uklone. policijska uprava. može na odre enom putu ili dijelu puta. Član 171. VOZAČI 1.

3 g/kg. (1) Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila obavljaju autoškole. kao pravna i fizička lica. dati podatke o identitetu lica kome je dao vozilo na upravljanje. odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom dužan je. bez obzira na količinu alkohola u krvi. ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholoziranosti. stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. (4) Vlasnik. i 174. CE. što odgovara količinama većim od 0. niti početi upravljati vozilom ako je pod djelovanjem alkohola. odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom ne smije dozvoliti da vozilom u saobraćaju na putu upravlja lice koje nema pravo upravljati tim vozilom. ne smije upravljati vozilom u saobraćaju na putu. (3) Smatrat će se da su pod djelovanjem alkohola lica za koja se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0.(1) Motornim vozilom u saobraćaju na putu može upravljati samo lice koje ima važeću vozačku dozvolu. stručnim pregledom utvrdi da pokazuju znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola: 1) vozač motornog vozila kategorije C. na zahtjev ovlaštenog lica.za vrijeme upravljanja vozilom obavljajući poslove tog zanimanja. vozača 2. 3) vozač vozila kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje . 173.3 g/kg. ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholiziranosti. (5) Vozač je dužan za vrijeme upravljanja motornim vozilom u saobraćaju koristiti pomagala koja su mu neophodna za sigurno upravljanje vozilom. Vozač koji je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan ili je u takvom psihičkom stanju da je nesposoban za sigurno upravljanje vozilom. (2) Smatrat će se da je pod djelovanjem alkohola lice za koje se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. ili kod kojih se. Član 174. ili drugih opojnih sredstava ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. ovog Zakona. bez obzira na količinu alkohola u krvi. C1E i D1 i D1E . (1) Vozač ne smije upravljati vozilom u saobraćaju na putu. D i DE i vozači potkategorije C1. (2) Kad upravlja motornim vozilom.0 g/kg. što odgovara količinama većim od 0. kao i vozač pod djelovanjem opojnih droga. (3) Vlasnik. vozač mora sa sobom nositi važeću vozačku dozvolu i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica.za vrijeme upravljanja vozilom te kategorije.0 g/kg.za vrijeme obavljanja javnog prijevoza tim vozilom. Osposobljavanje kandidata za voza a motornih vozila Član 175. kandidat za vozača za vrijeme obuke u praktičnom upravljanju vozilom. 2) vozač vozila kojim se vrši javni prijevoz . Član 173. vozač koji ima manje od 21 godine starosti ili manje od tri godine vozačkog iskustva. 4) 5) 6) vozač-instruktor za vrijeme osposobljavanja kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. stranu vozačku dozvolu ili me unarodnu vozačku dozvolu. odnosno lice koje nema pravo upravljati kategorijom motornog vozila u koju se ubraja to vozilo i lice iz čl. . ili kod koga se.

ure aji za davanje svjetlosno-signalnih znakova i za osvjetljavanje puta i vozila.). ofanzivnu i defanzivnu vožnju. održavanje razmaka. postupak i dužnosti u slučaju saobraćajne nezgode. ostale povrede i oštećenja.). kočenje i zaustavljanje. prilago avanje vožnje. otvorene povrede-rane). opasnosti koje nastaju zbog nepropisnog preduzimanja radnji u saobraćaju i sl. okretanje i vožnja unazad. saobraćajne znakove i njihovo značenje. saobraćajni znakovi i saobraćajna pravila). učenje vožnje na putevima s intenzivnim saobraćajem u naselju i van naselja. vožnju na putu s više saobraćajnih traka. uticaj alkohola. uočavanje i predvi anje saobraćajne situacije. vožnju u jednosmjernoj ulici. uvjete za upravljanje vozilom. promjena smjera vožnje. parkiranje. izvo enje radnji značajnih za uspješno i sigurno upravljanje u skladu s pravilima saobraćaja i uvjetima na putu i u saobraćaju. (3) Autoškole su dužne obuku izvoditi na način kojim će se osigurati da kandidati nauče i usvoje saobraćajna pravila i etičke norme ponašanja u saobraćaju. vožnju na prijelazu puta preko željezničke pruge. samostalnu vožnju. . povrede koje zahtijevaju imobilizaciju i evakuaciju povrije enog. vožnju u posebnim uvjetima (noć. • ponašanje učesnika u drumskom saobraćaju. ure aji za upravljanje. krvarenje. pripremu vozila za vožnju. bolest i sl. • vozilo u funkciji sigurnosti saobraćaja. besvjesno stanje. me usobne odnose i sporazumijevanje učesnika u saobraćaju. sile koje djeluju na vozilo. Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila je djelatnost od posebnog društvenog značaja. mimoilaženje i preticanje. prestrojavanje. te priprema vozila za vožnju). čuvanje okoline. • saobraćajna pravila na putevima. postupak radnji pri pružanju prve pomoći (mjere oživljavanja. magla i sl.. učenje vožnje na putevima s manjim intenzitetom saobraćaja u naselju i van naselja (uključivanje i isključivanje. vožnja na uzdužnom nagibu. vožnju kroz raskrsnicu s različitim načinom ure enja saobraćaja (ovlašteno lice. učenje vožnje u složenim saobraćajnim uvjetima. praktični dio i program prve pomoći: 1. semafor. kočenje i zaustavljanje. značaj zdravstvene sposobnosti za sigurno upravljanje motornim vozilom. prestrojavanje i vožnja kroz raskrsnicu. djelovanje opojnih droga na sigurno upravljanje vozilom i uticaj drugih nepovoljnih psihofizičkih stanja (umor. Praktični dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvata: • upoznavanje s vozilom. ponašanje prema pješacima i drugim učesnicima u saobraćaju. mimoilaženje i obilaženje. vožnja unazad i polukružno okretanje). znakove koje daju ovlaštena lica. 2. promjena stepena prijenosa. kontrolu saobraćaja i krivična odgovornost. kiša. Program prve pomoći obuhvata: • • • • • ciljeve. pneumatici. prilago avanje brzine. prestanak disanja i rad srca.(2) Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila mogu vršiti i obrazovne ustanove redovnim školovanjem učenika prema obrazovnom školskom programu za profesionalne vozače. sigurnosne mjere pri vuči vozila. predvi anje i izbjegavanje opasnosti). vožnju u gradu. osnove tehničkog funkcioniranja ure aja na motornom vozilu značajnih za sigurnost saobraćaja na putevima (ure aji za zaustavljanje. • sadržaje koji doprinose povećanju sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. vožnju u vršnom opterećenju drumskog saobraćaja. Član 176. učenje osnovnih elemenata vožnje na poligonu ili odgovarajućoj površini (polazak. a obavlja se po posebnom programu koji obuhvata teoretski dio. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno učešće u saobraćaju. (4) Vozački ispit za vozača motornog vozila može polagati kandidat koji se prethodno pripremio za polaganje vozačkog ispita u autoškoli i ako ispunjava i druge uvjete za sticanje prava na upravljanje motornim vozilom. snijeg. sadržaje koji doprinose razvijanju humanih odnosa i odnosa uzajamnog poštovanja i razumijevanja me u učesnicima u saobraćaju. prijevoz tereta i lica. zadatke i značaj prve pomoći. vožnju u koloni. • • • 3. Teoretski dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvata: • osnovne propise o drumskom saobraćaju.

u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo.instruktora. Vozački ispit i provjera osposobljenosti Voza ki Član 179. (3) Osposobljavanje kandidata za vozače u praktičnom upravljanju vozilom na motorni pogon obavlja vozačinstruktor. mora imati vozačku dozvolu i najmanje tri godine iskustva na poslovima sigurnosti drumskog saobraćaja. (2) Polaganje vozačkog ispita vrši se pred komisijom koju imenuju organi iz stava (1) ovog člana. . Član 178. (1) Za poslove provo enja i organiziranja polaganja vozačkog ispita odgovorni su organi entiteta. pravilnikom propisuje ministar. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. Član 180. nadležnih za obrazovanje. nakon što se utvrdi da ispunjavaju uvjete odre ene zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. (1) Osposobljavanje kandidata iz oblasti propisa o sigurnosti saobraćaja može obavljati licencirano lice s visokom spremom saobraćajnog smjera. (1) Kandidat za vozača koji se priprema za polaganje vozačkog ispita.Član 177. (4) Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći obavlja ljekar a organizira i provodi Crveni križ. (2) Lice iz stava (1) ovog člana. (2) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom kandidat za vozača mora imati kod sebe uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za upravljanje motornim vozilom i dužan ga je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. putem zajedničkog stručnog tijela. (5) O uspješno završenoj obuci za vozača motornih vozila autoškola i Crveni križ izdaju potvrde. (2) Osposobljavanje kandidata za vozače obavljaju autoškole po ovlaštenju ministara entiteta. odnosno bliže odredbe o pružanju prve pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći pravilnikom propisuje ministar. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. a predsjednik komisije i njeni članovi imaju licencu za ispitivača. (6) Bliže odredbe o organiziranju obuke za osposobljavanje kandidata pravilnikom propisuje ministar. 3. nadležni za obrazovanje. kao i za dobivanje licence za ispitivača. (1) Osposobljavanje kandidata za vozače i polaganje vozačkog ispita obavljaju se prema propisima koje donosi ministar. kantona i ministra Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. (3) O položenom vozačkom ispitu izdaje se uvjerenje. radi osposobljavanja. može i prije položenog vozačkog ispita upravljati motornim vozilom one kategorije za koju priprema ispit ako vozilom upravlja pod nadzorom vozača . (4) Bliže odredbe o načinu i uvjetima za polaganje i organiziranje vozačkog ispita. osim dokaza o završenoj školskoj spremi. vrše organi nadležni za obrazovanje i unutrašnje poslove. (4) Kontrolu i nadzor nad provo enjem propisa iz stava (1) ovog člana. (3) Osposobljavanje kandidata koji imaju fizički invaliditet za vozače mora se obavljati na prilago enom vozilu za invalide koje mora atestirati ovlaštena institucija ili preduzeće.

metodike upravljanja motornim vozilom i praktičnog upravljanja motornim vozilom za vozača-instruktora. 3. ovog Zakona. odnosno potkategorije vozila. da je položilo vozački ispit za upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije. stiče se: 1) završenim VII. Član 182. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. 4. (2) Tablice iz stava (1) ovog člana imaju oblik kvadrata. 4. odnosno potkategorije stiče lice koje ima: 16 godina za potkategorije A1 i B1. kategorije C i CE pod uvjetom da je upravljalo motornim vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu. 2. 3.instruktora ili s najmanje završenom srednjom školom i položenim ispitom za vozača-instruktora. stepenom i položenim ispitom za vozača . Pravo upravljanja motornim vozilom ima lice koje ispunjava sljedeće uvjete: da je duševno i tjelesno sposobno upravljati motornim vozilom. Pravo na upravljanje motornim vozilom za pojedine kategorije. (1) 1. plave su boje i na njima je bijelom bojom napisano latinično slovo L. BE i potkategorije C1 i C1E.Član 181. (3) Bliže odredbe o osposobljavanju vozača motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. kategorije D i DE i potkategorije D1 i D1E pod uvjetom da je upravljao motornim vozilom kategorije C ili CE najmanje dvije godine. ili 2) završenim V. Član 183. 18 godina za kategorije A. Član 185. te da mu je nadležni organ izdao dozvolu za vozača-instruktora. 2. (2) Bliže odredbe o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. stepenom saobraćajne struke i posebno položenim ispitom iz oblasti poznavanja saobraćajnih pravila i propisa. Sticanje prava upravljanja motornim vozilom Član 184. osim iskustva u upravljanju vozilom odgovarajuće kategorije od najmanje tri godine. (1) Zvanje vozača-instruktora motornih vozila. 4. Na vozačkom ispitu komisija za polaganje vozačkih ispita utvr uje da li je kandidat u dovoljnoj mjeri osposobljen za sigurno upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije prema propisanom programu iz člana 176. ili VI. da je navršilo godine života odre ene ovim članom zavisno od kategorije. B. . da mu odlukom nadležnog organa nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom. (2) 1. (1) Motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača osposobljava u praktičnom upravljanju vozilom na putu mora biti označeno posebnim tablicama.

. (4) U kategoriju B ubrajaju se motorna vozila. imaju više od osam sjedišta. imaju više od osam.000 kg i da najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila. C1. CE. 500 kg. C. C. (8) U kategoriju D ubrajaju se motorna vozila za prijevoz lica koja.000 kg. (19) Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije CE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorije BE. (2) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće kategorije vozila: A. U potkategoriju A1 ubraja se lahki motocikl čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³. CE. C1 i D1.500 kg i koja nemaju više od osam sjedišta ne računajući sjedište za vozača. (14) U potkategoriju C1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju C1. BE.500 kg. B. (18) Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija B i C i potkategorija B1. D1. i motorno vozilo B kategorije s prikolicom čija je najveća dozvoljena masa veća od 750 kg. a najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila i da se priključno vozilo ne koristi za prijevoz lica. osim sjedišta vozača. a snaga prelazi 11 kNJ. osim sjedišta za vozača. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg i priključno vozilo se ne koristi za prijevoz lica. koja nije veća od mase vučnog vozila bez tereta. (3) U kategoriju A ubrajaju se motocikli sa ili bez bočne prikolice.500 kg. C1. a manje od 16 sjedišta. (17) Vozači motornih vozila kategorija B. osim vozila kategorije A. (5) U kategoriju BE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju B. B1. a snaga ne prelazi 11 kNJ. B1. B. čija zapremina motora prelazi 125 cm³. C1E i D1E. a ukupna dozvoljena masa vučnog i priključnog vozila nije veća od 3. D1. (6) U kategoriju C ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 7. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. (13) U potkategoriju C1 ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. (9) U kategoriju DE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju D. s tim da najveća dozvoljena masa ovog skupa vozila ne prelazi 12. (7) U kategoriju CE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju C. (15) U potkategoriju D1 ubrajaju se motorna vozila koja služe za prijevoz lica i koja. C1E i D1E. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu do 750 kg. U potkategoriju B1 ubrajaju se tricikl i četverocikl na motorni pogon. a manja od 7. D i DE i potkategorije: A1. (10) (11) (12) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće potkategorije vozila: A1. C. s tim da najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.500 kg. čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3. i D i potkategorija C1 i D1 imaju pravo upravljati motornim vozilima tih kategorija i kad su im pridodate lahke prikolice. a vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije C ima pravo upravljati i motornim vozilom kategorije B i potkategorija B1 i C1.(1) Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim i priključnim vozilima koja se razvrstavaju u kategorije: A. a vozač kome je izdata vozačka dozvola kategorije DE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija BE i CE i potkategorije C1E. BE. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. (16) U potkategoriju D1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju D1. D i DE.

(1) (2) Vozačka dozvola izdat će se licu. a lahkim motociklom 40 km/h. (3) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju obrasca vozačke dozvole. a ni organizirano prevoziti djecu. a vozač motornog vozila kategorije B ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije B1. (1) U vozačku dozvolu upisuju se sve kategorije i potkategorije vozila kojima vozač ima pravo upravljati. (7) Lice koje je položilo vozački ispit i dobilo vozačku dozvolu za kategoriju vozila A1. vozačka dozvola može se izdati ili se njeno važenje može ograničiti i na rokove kraće od utvr enih na osnovu nalaza i mišljenja zdravstvene ustanove datim u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti lica. (2) Vozač ima pravo upravljati samo motornim vozilom one ili onih kategorija i potkategorija koje su upisane u vozačkoj dozvoli. Član 186. mla e od 23 godine. (10) Bliže odredbe o posebnom znaku iz stava (9) ovog člana propisuje ministar. B ili C i C1 ne smije dvije godine od dana izdavanja vozačke dozvole upravljati vozilom na putu brzinom većom od 70 km/h. CE i DE vozač stiče samo ako je prethodno stekao pravo upravljanja vozilima kategorija B. u trajanju od dvije godine. kantona i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. . a vozač motornog vozila kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije D1. (6) Izuzetno od odredbe stava (3). vozač motornog vozila kategorije C ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije C1. nadležnim za unutrašnje poslove. Vozačku dozvolu izdaje nadležni organ. (9) Lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu obavezna su. C1. (4) Rok važenja vozačke dozvole od deset godina računa se od dana njenog izdavanja. (3) Vozačka dozvola izdaje se licu i produžava s rokom važenja od deset godina. (8) Lice iz stava (7) ovog člana. CE i DE i potkategorija B1. D. Član 187. C1E i D1E imaju pravo upravljati traktorom i radnom mašinom. na njegov zahtjev. ali ne na rok kraći od dvije godine. odnosno produženja njenog važenja. odnosno 120 km/h na autoputu. D1. ne smije upravljati vozilom u saobraćaju na putu u vremenu od 23 sata do 5 sati. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. obilježiti vozilo kojim upravljaju posebnim znakom. a licima starijim od 65 godina s rokom važenja od tri godine. osim ako je s njim u vozilu lice starije od 25 godina koje ima vozačku dozvolu i kojem u posljednjoj godini nije izricana zaštitna mjera ili mjera sigurnosti zabrane upravljanja motornim vozilom. C i D. produženju važenja i zamjeni vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama uredit će se pravilnicima koje donosi ministar u saradnji s ministrima entiteta. niti tim vozilom smije vući priključno vozilo. C. (21) Vozači motornih vozila kategorija B. BE. postupku i načinu izdavanja.(20) Pravo upravljanja motornim vozilom kategorija BE. (5) Licima koja u vrijeme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina izdaje se vozačka dozvola čiji ji rok važenja do navršenih 65 godina. ako ispunjava uvjete iz člana 184. (22) Vozač motornog vozila kategorije A ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije A1. ovog Zakona. s tim da taj rok ne može biti kraći od tri godine. na putu namijenjenom isključivo za saobraćaj motornih vozila i brzom putu brzinom većom od 90 km/h. kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorija i potkategorija u vozačku dozvolu. A.

ovog Zakona za upravljanje onom kategorijom motornih vozila u koju se ubrajaju motorna vozila za čije su upravljanje ovlaštena stranom vozačkom dozvolom. odnosno da joj nije istekao rok važenja. mogu upravljati motornim vozilima na osnovu važeće strane vozačke dozvole za vrijeme od šest mjeseci od dana ulaska u Bosnu i Hercegovinu. primjenjuju se i na upravljanje motornim vozilima na osnovu važeće me unarodne vozačke dozvole. Član 189. pod uvjetima iz čl. ako je to za njih povoljnije. (3) Me unarodna vozačka dozvola priznat će se samo ako su je izdali nadležni organi ili organizacije strane države i ne može se zamijeniti vozačkom dozvolom Bosne i Hercegovine. ovog Zakona ako je u zemlji u kojoj mu je izdata strana vozačka dozvola boravio duže od šest mjeseci. ili joj je istekao rok važenja. (1) Vozaču kome je izdata vozačka dozvola iz člana 186. (1) Odredbe čl. i to u cjelini ili za pojedine kategorije. može upravljati motornim vozilom na teritoriji Bosne i Hercegovine za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini. odnosno vrstu motornih vozila izdata. na osnovu važeće strane vozačke dozvole. ovog Zakona može se. prema tome. (2) Lice iz stava (1) ovog člana koje upravlja vozilom mora imati me unarodnu vozačku dozvolu ili domaću vozačku dozvolu izdatu u skladu s Bečkom konvencijom o drumskom saobraćaju. bez polaganja vozačkog ispita. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) može odlučiti da se ne priznaje važenje tih vozačkih dozvola izdatih u toj zemlji.Član 188. ili od dana kada je odobreno stalno nastanjenje. Član 191. kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava. Ako ustanovi da se program osposobljavanja vozača motornih vozila u pojedinim zemljama značajno razlikuje od uvjeta i programa utvr enih ovim Zakonom. (4) Državljaninu Bosne i Hercegovine zamijenit će se strana vozačka dozvola vozačkom dozvolom iz člana 189. (2) Licima iz stava (1) ovog člana važeća strana vozačka dozvola zamijenit će se. od osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini prilikom zamjene strane vozačke dozvole neće se zahtijevati dokazi o ispunjavanju uvjeta iz člana 184. ovog Zakona. vozačkom dozvolom iz člana 188. i 186. Član 190. Član 192. 184. ovog Zakona na njihov zahtjev. pa privremeno do e u Bosnu i Hercegovinu. (2) Me unarodna vozačka dozvola izdaje se na period važenja od dvije godine. na njegov zahtjev. izdati i me unarodna vozačka dozvola. i 189. saobraćajnih. koju je izdao nadležni organ strane države. (5) Strana vozačka dozvola iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju je kategoriju. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana. osim ako to nije zahtijevano reciprocitetom. i člana 190. 188. samo ako podnosilac zahtjeva priloži ispravu iz koje se nepobitno može utvrditi kojim motornim vozilima može upravljati. stranih trgovinskih. (1) Stranac koji privremeno boravi u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji boravi ili prebiva u inozemstvu. može se zamijeniti u skladu sa stavom (2) ovog člana. (1) Stranac kojem je odobreno stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji se iz inozemstva vrati u Bosnu i Hercegovinu da se u njoj stalno nastani. odnosno na period propisan me unarodnim ugovorom. stav (1) ovog Zakona o upravljanju motornim vozilima na osnovu strane vozačke dozvole. . kao i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini.

prije početka osposobljavanja za vozača motornog vozila. 3. vozači kojima je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija D. (2) Ljekarsko uvjerenje iz stava (1) ovog člana važi 12 mjeseci od dana izdavanja. (2) Ako zdravstvena organizacija prilikom liječenja vozača opravdano posumnja da zbog zdravstvenih razloga nije više sposoban sigurno upravljati vozilom. (1) Kandidat za vozača motornog vozila dužan je. ovlašteni za izdavanje tih dozvola za države za koje je potrebna me unarodna vozačka dozvola. Redovnom zdravstvenom pregledu podliježu: 1. izvršiti zdravstveni pregled u ovlaštenoj zdravstvenoj instituciji i na osnovu toga dobiti ljekarsko uvjerenje. Zdravstveni pregledi voza a motornih vozila Član 193.prilikom svakog produženja vozačke dozvole. (5) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole.prilikom svakog produženja važenja vozačke dozvole. DE i potkategorija D1 i D1E . 2. a vanrednim zdravstvenim pregledima podvrgavati se na zahtjev nadležnog organa. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. (1) Na zdravstvenim pregledima utvr uje se da li kandidat za vozača ili vozač ima potrebnu fizičku i psihičku sposobnost za upravljanje motornim vozilima. . Član 195. vozači instruktori i vozači tramvaja svake tri godine.(2) Me unarodne vozačke dozvole izdaju auto-moto klubovi/savezi i auto-moto društva. uredit će se pravilnikom koji donosi ministar. vozači motornih vozila kojima je vozačka dozvola izdata na kraći rok važenja zbog nepovoljnog zdravstvenog stanja i vozači koji su navršili 65 godina života . (2) Zdravstvene preglede kandidata za vozača i vozača obavljaju zdravstvene ustanove koje su za to ovlaštene u skladu sa zakonima entiteta. (3) Vozači motornih vozila dužni su obavljati redovne zdravstvene preglede. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. vozača 5. (1) Na vanredni zdravstveni pregled upućuje se vozač motornog vozila za kojeg se osnovano posumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban sigurno upravljati motornim vozilima onih kategorija za koje mu je izdata vozačka dozvola. (4) Me unarodna vozačka dozvola izdata u Bosni i Hercegovini ne može se koristiti za upravljanje motornim vozilima na teritoriji Bosne i Hercegovine. načinu davanja ovlaštenja auto-moto klubovima/savezima i auto-moto društvima i načinu vo enja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama. postupku i načinu izdavanja. Član 196. vozači koji upravljaju vozilima na motorni pogon kojima se vrši javni prijevoz. Član 194. dužna je u roku od osam dana o tome obavijestiti organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji ili najbližu policijsku stanicu. (3) Me unarodna vozačka dozvola ne može se izdati vozaču kojem je odlukom nadležnog organa izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom dok ta zabrana traje.

(3) Ukupno trajanje upravljanja motornim vozilima iz stava (1) ovog člana ne smije biti duže od devet sati u toku 24 sata. stav (1) ovog Zakona. vozač mora kod sebe imati individualnu kontrolnu knjižicu i u nju upisivati svoje aktivnosti i dužan je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 20 t. vozač može koristiti odmor na takvom ležaju pod uvjetom da se za to vrijeme vozilo ne kreće. 6. stav (1) ovog Zakona smjenjuju dva vozača i ako se u vozilu nalazi ugra en ležaj koji omogućava jednom od njih da se odmara u ležećem položaju. (4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana. tako da ukupno vrijeme vožnje i odmora iznosi 5 sati i 15 minuta. (2) Ako se u upravljanju vozilom iz člana 199. Trajanje upravljanja motornim vozilom Član 199. nakon čega mora koristiti odmor u trajanju od 45 minuta. brzine vozila i pre enog rastojanja. Član 198. javno tužilaštvo. . (3) Neprekidan odmor vozač mora koristiti van vozila.500 kg ne smije neprekidno upravljati vozilom duže od 4 sata i 30 minuta. ovog Zakona. (2) Odmor iz stava (1) ovog člana može biti podijeljen na dva ili tri dijela s tim što pojedinačan odmor ne može biti kraći od 15 minuta tokom vožnje od 4 sata i 30 minuta. Pravna i fizička lica koja zapošljavaju vozače ne smiju dozvoliti da njihovim motornim vozilima upravlja vozač koji nije izvršio redovan i vanredan zdravstveni pregled na koji je upućen. svaki vozač mora imati neprekidan odmor od najmanje osam sati u toku svakih 30 sati putovanja. (4) Na vanredni zdravstveni pregled upućuje organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. Član 197. vremena provedenog u vožnji. individualnu kontrolnu knjižicu ne mora imati vozač ako je u vozilo ugra en ure aj koji osigurava upisivanje vremena vožnje članova posade. prije početka svog radnog dana. mora imati neprekidan odmor od najmanje 11 sati. ako se u vozilu nalazi ugra en ležaj koji omogućava vozaču odmaranje u ležećem položaju. (1) Vozač koji upravlja autobusom ili teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo. odnosno nakon pre enih 500 km puta. Član 201. (5) Kad upravlja motornim vozilom. (1) Vozač koji upravlja vozilom iz člana 199. u skladu s odredbom člana 199. mora zamijeniti drugi vozač. sudija za prekršaje.(3) Zahtjev za upućivanje na vanredni zdravstveni pregled može podnijeti i svaki organ nadležan za kontrolu saobraćaja na putu. najkasnije nakon devet sati upravljanja. pravilnikom propisuje ministar. sud. Član 200. kad u toku 24 sata prelazi više od 500 km. organizacija ili organ u kojem je vozač zaposlen i obavlja poslove vozača. (6) Izuzetno od odredbe stava (5) ovog člana. kao i vremena odmora. Bliže odredbe o zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila. Vozača koji upravlja autobusom. kao i preduzeće.

pravilnikom propisuje ministar. najveće dozvoljene mase i osovinskog opterećenja ako ispunjavaju uvjete propisane za motorna i priključna vozila registrirana u Bosni i Hercegovini. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. (2) Postupak utvr ivanja i provjere uskla enosti konstrukcionih i sigurnosnih karakteristika iz stava (1) ovog člana u odnosu na važeće propise i standarde u Bosni i Hercegovini. . ako me unarodnim ugovorom nije drugačije odre eno. VOZILA Opće 1. u saradnji s organom nadležnim za poslove energetike i industrije. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. (1) Odredbe ovog Zakona o trajanju upravljanja motornim vozilom i odmorima vozača primjenjuju se i na vozače motornih vozila registriranih u inozemstvu kad tim vozilima upravljaju na teritoriji Bosne i Hercegovine. moraju odgovarati propisima u Bosni i Hercegovini i evropskim standardima i propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. (1) Vozila u saobraćaju na putu moraju ispunjavati propisane uvjete u pogledu dimenzija. u saradnji s organima nadležnim za zdravstvo i unutrašnje poslove. prema svojim konstrukcionim i sigurnosnim karakteristikama. kao i obrascu individualne kontrolne knjižice i uputstvu za njeno popunjavanje. ukupne mase i osovinskog opterećenja. kao i njihovi dijelovi. (3) Bliže uvjete o homologaciji vozila. (3) Bliže odredbe o dimenzijama. o ure ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ure aji i oprema u saobraćaju na putevima. 2) kod uvoza vozila homologiranih u inozemstvu. dijelova ure aja i opreme. pravilnikom propisuje ministar. kao i zahtjeve evropskih propisa i standarda. utvr ene u odobrenju koje je izdalo nadležno ministarstvo. propisanu važećom me unarodnom Konvencijom o saobraćaju na putevima. Član 204. Član 206. a u pogledu dimenzija. odre ivanju organizacija koje mogu obavljati administrativne i tehničke poslove u oblasti homologacije. (1) Motorna i priključna vozila koja se prvi put registriraju na teritoriji Bosne i Hercegovine. mogu učestvovati u saobraćaju na javnom putu ako ispunjavaju posebne uvjete koji omogućavaju siguran i nesmetan saobraćaj. IX. ure aji i oprema. ukupne mase i osovinskog opterećenja. (2) Bliže odredbe o ukupnom trajanju upravljanja vozilom. pravilnikom propisuje ministar.Član 202. provjerom vjerodostojnosti izvršene homologacije i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se homologacioni list. zaštite čovjekove okoline te imati ispravne propisane ure aje i opremu. (2) Vozila koja ne ispunjavaju propisane uvjete u pogledu dimenzija. Motorna i priključna vozila registrirana u inozemstvu mogu učestvovati u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine ako imaju ispravne ure aje i opremu. Član 205. odnosno homologacija motornih vozila. vrši se: 1) kod novokonstruiranih i nehomologiranih vozila provo enjem odgovarajućih ispitivanja u ovlaštenim organizacijama prema procedurama propisa i standarda u Bosni i Hercegovini i evropskih propisa i standarda i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se certifikat o uskla enosti. odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada na vozilima. u obimu koji utiče na sigurno upravljanje motornim vozilom. Op e odredbe Član 203.

(5) Vlasnik vozila dužan je odjaviti vozilo ako je prodato. Član 209. (1) Motorna i priključna vozila koja učestvuju u saobraćaju na putu moraju biti registirana. u roku od 15 dana. (3) Za vozila iz stava (2) ovog člana izdaje se potvrda o korištenju probnih tablica. Registriranje motornih i priklju nih vozila Član 207. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. ne moraju biti registrirana motorna i priključna vozila koja su prepravljena ili popravljena i kojima se obavlja probna vožnja radi ispitivanja i prikazivanja njihovih karakteristika. U istom roku vlasnik vozila dužan je prijaviti promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u potvrdi o registraciji i potvrdi o vlasništvu vozila. uništeno ili otpisano i ako je vlasnik promijenio stalno prebivalište. (2) Za registrirano vozilo izdaju se registarske tablice. . Oznake na registarskim tablicama sastoje se od odre enih slova i brojeva. registarske tablice za motocikle. koja se pojedinačno proizvode. dužan je vratiti registarske tablice nadležnom organu u roku od osam dana. odnosno sjedište. tablice za privremeno registrirana vozila i probne tablice. o čemu se vodi evidencija. 5) 6) 7) (2) registarske tablice za vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine i registrirat će se u inozemstvu. pod uvjetom da su označena probnim tablicama. registarske tablice za priključna vozila.(1) Motorna i priključna vozila. stav (2) ovog Zakona. prepravljaju ili popravljaju u većem obimu ili su im oštećeni sklopovi i ure aji značajni za sigurno učešće u saobraćaju na putevima prije puštanja u saobraćaj. kao i motorna i priključna vozila koja se kreću od mjesta u kojem su preuzeta neregistrirana do mjesta u kojem će biti registrirana. (2) Ocjenjivanje uskla enosti vozila iz stava (1) ovog člana obavljaju ovlaštene organizacije za certificiranje vozila koje odredi ministar. moraju biti podvrgnuta ocjenjivanju uskla enosti konstrukcionih i sigurnosnih karakteristika s odgovarajućim važećim propisima u Bosni i Hercegovini i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se uvjerenje (certifikat). 4) registarske tablice za motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja. ako ne produži registraciju vozila u roku od 30 dana od dana isteka važenja potvrde o registraciji. priključnih 2. (3) Potvrda o registraciji izdaje se s rokom važenja od jedne godine. (4) Vlasnik vozila. u skladu s odgovarajućim zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka. potvrda o registraciji. u skladu s članom 6. (1) Registrirati se mogu motorna i priključna vozila za koja se na tehničkom pregledu utvrdi da su ispravna. Član 208. privremena potvrda o registraciji. potvrda o vlasništvu vozila i stiker naljepnica. ili koja se kreću od mjesta proizvodnje do skladišta. (1) 1) 2) 3) Za vozila koja se registriraju u Bosni i Hercegovini izdaje se jedna od sljedećih registarskih tablica: registarske tablice za motorna vozila.

stranih trgovinskih. (2) Kad upravlja vozilom koje je označeno probnim tablicama. ili državljani Bosne i Hercegovine koji radi školovanja. Motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji mogu učestvovati u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine samo ako imaju važeću potvrdu o registracji vozila i registarske tablice koje je izdao nadležni organ zemlje u kojoj je vozilo registrirano. (1) Motorna vozila. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti privremeno borave u inozemstvu. (4) Zabranjeno je isticanje me unarodne oznake druge države na vozilima registriranim u Bosni i Hercegovini. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti. stalnih službenika stranih dopisništava i motorna i priključna vozila stranaca kojima je radi školovanja. pružanja azila ili priznavanja statusa izbjeglog lica izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest mjeseci ili za stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini. vozač mora imati kod sebe važeću potvrdu i dužan je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica.(3) Vozilo registrirano u Bosni i Hercegovini ne može napustiti teritoriju Bosne i Hercegovine ako ne nosi istaknutu me unarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. (1) Motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja. (2) Vozilo koje u Bosnu i Hercegovinu u e sa stranim registarskim tablicama na kojima oznake i broj nisu u skladu s odredbama me unarodnih ugovora koje je ratificirala Bosna i Hercegovina mora se privremeno registrirati. a druga na zadnjoj strani. (2) Registarske tablice na vozilu moraju biti postavljene tako da su dobro vidljive i čitke. kao i motorna i priključna vozila koja se koriste na sajmovima i sportskim takmičenjima. kao i motorna i priključna vozila državljana Bosne i Hercegovine koji se vrate iz inozemstva. naučnog istraživanja. saobraćajnih. Član 212. a motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji i me unarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja važi na području Bosne i Hercegovine i dužan je pokazati na zahtjev policajca ili drugog ovlaštenog lica. Član 210. odnosno stranaca. motorna i priključna vozila koja se koriste na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o zakupu zaključenog izme u domaćeg i stranog prijevoznika. (1) Kad upravlja motornim i priključnim vozilom. vozač mora imati kod sebe važeću potvrdu o registraciji izdatu za to vozilo kao i policu obaveznog osiguranja. odnosno do u u Bosnu i Hercegovinu da u njoj stalno ostanu. osim motocikala. mogu učestvovati u saobraćaju u Bosni i Hercegovini samo ako su registrirana u Bosni i Hercegovini. produžiti ukupno najviše još za jednu godinu. specijalizacije. Član 213. a kod motocikla. (1) Privremeno mogu da se registriraju motorna i priključna vozila uvezena iz inozemstva ili nabavljena u Bosni i Hercegovini čiji su vlasnici stranci koji u Bosni i Hercegovini privremeno borave na osnovu važeće putne isprave. Član 211. kulturnih i drugih predstavništava. kao i me unarodnu oznaku zemlje registracije. u saobraćaju na putu moraju imati po dvije registarske tablice. stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika. a motocikli. iz opravdanih razloga. specijalizacije. (2) Učešće vozila me unarodnih oružanih snaga stacioniranih u Bosni i Hercegovini u saobraćaju na putevima u Bosni i Hercegovini regulirat će se posebnim me unarodnim ugovorom. . Član 214. naučnih istraživanja. (3) Privremena registracija vozila važi najduže jednu godinu i može se. lahkih motocikala i priključnih vozila na zadnjoj strani. od kojih je jedna na prednjoj. lahki motocikli i priključna vozila po jednu registarsku tablicu.

osim ako ovim Zakonom nije drugačije ure eno. evidencijama koje se vode i obrascima koji se izdaju. Član 218. stiker naljepnice i registarskih tablica. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama. stiker naljepnica i odgovarajuće registarske tablice. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. izgledu i sadržaju privremene potvrde o registraciji. potvrda o vlasništvu vozila. potvrde o registraciji. vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica. (3) Nadležni organi iz stava (2) ovog člana dio poslova iz svoje nadležnosti mogu prenijeti na odgovarajuće stručne institucije. (2) Odobrenje za rad. te izdavanje registarskih tablica vrše organi nadležni za unutrašnje poslove. (1) Registraciju motornih i priključnih vozila. sadržaju.naljepnicom. (3) Bliže odredbe o postupku i načinu registracije vozila. pravilnikom propisuje ministar. (1) Novoproizvedena motorna i priključna vozila vlasnici su dužni podvrgnuti redovnom tehničkom pregledu u toku mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije. (1) (2) Radi provjeravanja tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila vrše se tehnički pregledi tih vozila. (2) Odredbe stava (1) ovog člana odnose se na vlasnike vozila koji imaju prebivalište ili sjedište. vozač kod sebe mora imati važeću potvrdu o registraciji vozila i dužan je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. a raseljena lica boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine. boji. (1) Za privremeno registrirano vozilo izdaju se: potvrda o registraciji. uvjetima koje moraju zadovoljiti ovlaštene organizacije za obavljanje tehničkih pregleda. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. Tehnički pregled vozila može biti redovni i vanredni. Član 216. Član 219. Tehni ki pregledi motornih i priklju nih vozila Član 217. (4) Bliže odredbe o sadržaju i načinu obavljanja tehničkih pregleda. (1) Redovni tehnički pregled vozila obavlja se jednom godišnje. a za odre ena motorna i priključna vozila svakih šest mjeseci. . (2) (3) Vozila stara dvije i više godina vlasnici su dužni podvrgnuti tehničkom pregledu svakih 12 mjeseci. Rok važenja redovnog tehničkog pregleda označava se posebnim znakom . (3) Na tehničkom pregledu utvr uje se da li motorno ili priključno vozilo ima propisane ure aje i opremu i da li je u ispravnom stanju. nadležna za saobraćaj. te da li ono ispunjava i druge propisane uvjete za učešće u saobraćaju. obliku. (2) Kad upravlja privremeno registriranim vozilom. nadzor nad radom stanica tehničkog pregleda motornih i priključnih vozila izdaju i vrše entitetska i kantonalna ministarstva i ministarstvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. (4) O izvršenom tehničkom pregledu motornih i priključnih vozila vodi se evidencija. potvrde o vlasništvu vozila. pravilnikom propisuje ministar. Tehnički priključnih 3.Član 215.

(2) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ima pravo upravljati motornim vozilom više kategorija a to pravo za pojedine kategorije bude mu ograničeno zbog razloga predvi enih u stavu (1) ovog člana. čije je prisustvo u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima. dužna je o svom nalazu i mišljenju odmah obavijestiti organ nadležan za izdavanje vozačke dozvole.X. utvr eno da je vozač ili vozač-instruktor pod djelovanjem alkohola. djelovanje opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje) da nije sposoban sigurno upravljati vozilom. izdat će se nova vozačka dozvola u koju će se upisati one kategorije motornih vozila kojima ima pravo upravljati. (1) Ovlašteno lice može vozača ili vozača-instruktora podvrgnuti kontroli pomoću odgovarajućih sredstava i aparata. odnosno da li je pod djelovanjem opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. . (3) Analiza krvi ili urina obavlja se kod vozača ili vozača . stav (3) ovog Zakona. (2) Fotografija i videozapis s podacima o utvr enoj brzini. (1) Ako zdravstvena organizacija prilikom pregleda vozača ili vozača-instruktora utvrdi da je postao fizički ili psihički nesposoban za upravljanje motornim vozilima. (1) Ovlašteno lice će na licu mjesta privremeno oduzeti vozačku dozvolu i isključiti iz saobraćaja vozača kojeg zatekne da upravlja vozilom ili da pokušava upravljati vozilom ako je očigledno da je vozač u takvom psiho-fizičkom stanju (umor. u skladu s članom 174. provedenim prema odredbama ovog člana. POSEBNE MJERE SIGURNOSTI Član 220. kao i prema vozaču za kojeg utvrdi da je pod djelovanjem alkohola. Ako je vozaču ili vozaču-instruktoru izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. Član 222.instruktora koji poriče da je pod djelovanjem alkohola. bolest. (1) Brzina kretanja vozila utvr uje se pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila. opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. (3) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ne pristupi vanrednom zdravstvenom pregledu na koji je upućen. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru koji nema zapis ili brzinomjer služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. (2) Vozač ili vozač-instruktor iz stava (1) ovog člana dužan je pristupiti ispitivanju. tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem vozilom (videonadzor). (2) Ovlašteno lice postupit će na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču iz člana 174. ili ga uputiti na stručni ljekarski pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. koji će na osnovu toga vozaču ili vozaču-instruktoru oduzeti vozačku dozvolu za vrijeme trajanja te nesposobnosti. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. stav (2) ovog Zakona za kojeg utvrdi da u organizmu ima alkohola ili da pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. kao i da je pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje ako bi to izazvalo štetne posljedice po njegovo zdravlje. organ koji vozača vodi u evidenciji oduzet će mu dozvolu i deponirat će je dok zabrana traje. Član 224. odnosno vozač-instruktor. bit će oduzeta vozačka dozvola dok se ne podvrgne tom pregledu. Član 221. troškove ispitivanja snosi vozač. Član 223. (4) Ako je ispitivanjem.

. (8) Ako vozač ne preuzme vozačku dozvolu u roku od tri dana od dana oduzimanja. dan i sat njenog oduzimanja i način njenog vraćanja. (8) Vozaču kojem je u roku od jedne godine. (7) Nadležni organ. (4) Ovlašteno lice postupit će na način iz st. Član 225. odre uju se i kazneni bodovi. (6) Ovlašteno lice postupit će na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču ili vozaču-instruktoru iz člana 219. (9) Ovlašteno lice koje je oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama st. dok se ne odazove na predavanja. osim propisanih kazni kaznenim odredbama ovog Zakona. (1) i (2). odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. čije je ovlašteno lice oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama st. (6) Vozaču koji se ne odazove na predavanja iz stava (5) ovog člana rješenjem će se privremeno oduzeta vozačka dozvola. (1). odre eno najmanje 15 kaznenih bodova. člana 237. odnosno koji u toku 24 sata upravlja vozilom duže od devet sati. stav (3) ovog Zakona. ovog Zakona koji u toku 24 sata vozilom pre e više od 500 km puta. stav (2) ili člana 239. broj oduzete vozačke dozvole. nadležni organ će vozačku dozvolu dostaviti organu u čijoj se evidenciji ta dozvola vodi. (5) i (6) ovog člana. (2). kao i kad ga zatekne da osposobljava kandidata za vozača a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije. ako su prestali razlozi zbog kojih je dozvola oduzeta. Kazneni bodovi evidentiraju se u evidenciju vozača na osnovu pravosnažne sudske odluke. u skladu s članom 174. člana 238. stav (2) ovog Zakona. (1) i (3) ovog člana i prema vozaču-instruktoru kojeg zatekne da osposobljava kandidata za vozača pod djelovanjem alkohola. ili koji pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. (9) Vozačka dozvola oduzeta na osnovu stava (8) ovog člana bit će vraćena vozaču po isteku roka iz stava (8) ovog člana. zbog počinjenih prekršaja iz ovog Zakona. (1) Vozaču motornog vozila koji je pravosnažnom sudskom odlukom kažnjen za prekršaje kažnjive prema odredbama člana 235. odre eno najmanje deset kaznenih bodova nadležni organ kod kojeg se vodi u evidenciji pozvat će na predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa. a najkasnije u roku od 24 sata od dana oduzimanja. dužan je vratiti dozvolu vozaču čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. ovog Zakona koji neprekidno upravlja vozilom duže od 4 sata i 30 minuta. (5) i (6) ovog člana dužno je izdati potvrdu vozaču o tome. (5) Ovlašteno lice postupit će na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču iz člana 199. koja sadrži ime i prezime vozača. (2). zavisno od težine učinjenog prekršaja. kazna se izriče za prekršaj koji nosi veći broj kaznenih bodova. (5) Vozača kojem je u roku od jedne godine. (1). uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa. kao i prema vozaču iz člana 201.. odnosno koji upravlja vozilom neprekidno duže od devet sati. a vozačka dozvola se ne vodi u evidenciji organa čije je ovlašteno lice tu dozvolu oduzelo. (4). st. bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 30 dana i on će biti upućen na provjeru poznavanja saobraćajnih propisa. (4). stav (2) ovog Zakona koji odbije da se podvrgne ispitivanju. ili u vrijeme kad je na snazi mjera nadležnog organa kojom je vozaču-instruktoru zabranjeno upravljanje motornim vozilom. člana 236.(3) Ovlašteno lice isključit će iz saobraćaja i vozača kojeg zatekne da upravlja motornim vozilom a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije ili da upravlja vozilom u vrijeme kad je na snazi mjera nadležnog organa kojom je vozaču zabranjeno upravljanje motornim vozilom. U slučaju sticanja kaznenih bodova. (2) (3) (4) Broj kaznenih bodova je jedan i dva. zbog učinjenih prekršaja iz ovog Zakona. stav (2). (7) @alba na rješenje o privremenom oduzimanju vozačke dozvole ne odga a izvršenje rješenja.

Vozač kojem je. st. ovog Zakona. na svoj zahtjev. ne smije u saobraćaju na putu upravljati motornim vozilom za vrijeme trajanja zabrane. vozač kojem je vozačka dozvola privremeno oduzeta na licu mjesta na osnovu člana 223. ponovo bude odre eno 15 kaznenih bodova. ili na kome je teret nepravilno smješten. ili ometa normalan tok saobraćaja. (2) Ovlašteno službeno lice odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost saobraćaja. Član 227. odnosno nedovoljno osiguran. zbog počinjenih prekršaja iz ovog Zakona. Član 229. odlukom nadležnog organa. zabranjeno upravljanje motornim vozilom na osnovu člana 221. odnosno da upotrijebi zimsku opremu. stav (1) ovog Zakona. @alba na rješenje ne odga a izvršenje rješenja. ovog Zakona. odnosno vlasnik vozila isključenog iz saobraćaja odgovoran je za čuvanje vozila od kra e ili drugih nezakonitih radnji prema vozilu. odnosno masa prekoračuju najveće dozvoljene dimenzije. kao i ako je vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila invalida. bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 60 dana. (4) Kazneni bodovi za pojedinačni prekršaj brišu se iz evidencije po isteku 12 mjeseci od dana kada su odre eni. ili se kreće bez zimske opreme na dijelu puta i u vrijeme kad je zimska oprema obavezna. ili koje se kreće putem na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno. podvrći ponovo provjeri poslije isteka 15 dana od dana prethodne provjere. vozač kojem je vozačka dozvola oduzeta na osnovu člana 222. prevozi teret čije dimenzije. odnosno da vozilom nastavi kretanje na putu na kojem je kretanje te vrste vozila dozvoljeno. (1) i (3) ovog Zakona. odnosno za vrijeme za koje mu je vozačka dozvola oduzeta ili zadržana. ovlašteno lice isključit će vozilo iz saobraćaja i oduzet će knjižicu vozila. ako je vozilo parkirano u pješačkoj zoni. odnosno provjere u visini koju odredi nadležni organ. odnosno kretanje pješaka. (13) Vozačka dozvola oduzeta na osnovu stava (10) ovog člana bit će vraćena vozaču po proteku roka iz stava (10) ovog člana. (1) Ako ovlašteno lice zatekne vozilo koje zbog tehničke neispravnosti ugrožava ili smeta drugim učesnicima u saobraćaju. ovog Zakona. naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost. (3) Vozač. (1) Ovlašteno službeno lice naredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je vozilo zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz člana 74. Član 226. Član 228. a za vozače kojima su izrečene mjere iz člana 225. (3) Ako vozač motornog vozila i poslije dvije provjere ne pokaže dovoljno znanja. st. ne može pristupiti daljnjoj provjeri dok ne protekne dva mjeseca od dana posljednje provjere. (2) Vozač motornog vozila koji na provjeri ne pokaže potrebno znanje može se. (8) i (10) ovog Zakona. (11) (12) Rješenje o oduzimanju vozačke dozvole donosi organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. (1) Vozač koji je pozvan na predavanja i koji pristupi provjeri poznavanja saobraćajnih propisa snosi troškove predavanja.(10) Vozaču kojem u roku od dvije godine. (2) Ako vozač ne postupi po nare enju iz stava (1) ovog člana. (3) Troškove premještanja vozila u svim slučajevima snosi vozač ili vlasnik vozila. ili kojim se. ili da vozilo odveze do odre enog mjesta gdje može otkloniti neispravnost. kao i vozač kojem je vozačka dozvola zadržana na osnovu člana 225. . bez dozvole. odnosno masu ili osovinsko opterećenje. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa.

nadležni organ koji je uputio vozilo na vanredni tehnički pregled privremeno će oduzeti i zadržati knjižicu vozila dok se navedene neispravnosti ne otklone i dok se to ne potvrdi na novom tehničkom pregledu o čemu izdaje potvrdu u skladu s članom 230. a knjižica vozila se ne vodi u evidenciji organa čije je ovlašteno lice knjižicu oduzelo. ime i prezime vlasnika i njegovu adresu. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. saobraćajnih znakova i vještine upravljanja motornim vozilom.00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost ako: 1) ne održava javne puteve za siguran i nesmetan saobraćaj ili ne organizira i trajno kontrolira stanje i održavanje javnih puteva. ime i prezime vozača i njegovu adresu. naziv organa koji je izdao potvrdu o vlasništvu vozila. vozilo koje je u saobraćajnoj nesreći toliko oštećeno da se opravdano može zaključiti da su na njemu oštećeni sklopovi i ure aji koji su važni za sigurnost saobraćaja.).000. (1) Na vanredni tehnički pregled uputit će se motorno ili priključno vozilo koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti ure aja za upravljanje ili ure aja za zaustavljanje. a registarske tablice dostaviti nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji u roku od tri dana. saobraćajne signalizacije i opreme na putevima (član 4. (2) Ovlašteno lice koje je isključilo vozilo iz saobraćaja vozaču će na licu mjesta privremeno oduzeti potvrdu o vlasništvu vozila. potvrda o vlasništvu vozila bit će dostavljena nadležnom organu u čijoj se evidenciji vozilo vodi. (1) Ovlašteno lice isključit će iz saobraćaja vozilo koje nije registrirano ili koje nema propisane registarske tablice. Član 231. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. dužan je vozaču vratiti potvrdu o vlasništvu vozila čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. izvršenju mjera sigurnosti i zaštitnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. (5) Ako vozač ne preuzme oduzetu potvrdu o vlasništvu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. prema odredbama ovog člana i člana 228. način i vrijeme vraćanja potvrde o vlasništvu vozila i pečat i potpis ovlaštenog lica. razlog oduzimanja. objekata. koja sadrži naziv i sjedište organa čije je ovlašteno lice oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila i registarske tablice. (4) Bliže odredbe o sadržaju programa i načinu održavanja predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa i programu i načinu provjere poznavanja saobraćajnih propisa. (3) Nadležni organ čije je ovlašteno lice privremeno oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila. a novčanom kaznom u iznosu od 1. odnosno vlasnik vozila iz stava (2) ovog člana ne preuzme privremeno oduzetu i zadržanu knjižicu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. vrijeme. XI. kao i vozilo koje proizvodi prekomjernu buku.00 KM do 10. (2) Ako se u slučaju iz stava (1) ovog člana na vanrednom tehničkom pregledu potvrde neispravnosti zbog kojih je vozilo upućeno na vanredni tehnički pregled. vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure aj za spajanje vučnog i priključnog vozila.00 KM kaznit će se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice. datum.00 KM do 5. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 2. put i mjesto oduzimanja.(4) Premještanje vozila na drugo mjesto ure uje se propisima entiteta.000. stav (4) ovog Zakona. vrstu i registarski broj vozila.000. ili se ustanovi druga neispravnost za koju je propisano isključivanje iz saobraćaja. (3) Ako vozač. a za prekršaj iz stava (1) ovog člana oduzeti i registarske tablice. potvrda o vlasništvu vozila bit će dostavljena nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji. KAZNENE ODREDBE Član 232. Član 230. vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure aj za pogon na tečni plin. a najkasnije u roku od 24 sata nakon prestanka postojanja tih razloga. vozilo koje izduvnim plinovima ili na drugi način prekomjerno zaga uje zrak. (4) Ovlašteno lice koje je privremeno oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila ili registarske tablice dužno je izdati vozaču potvrdu o tome. pravilnikom propisuje ministar. stav (2) ovog Zakona. .000.

7) ne postavi ili ne održava saobraćajne znakove na putu tako da budu lahko uočljivi danju i noću.). 8) pojedinačno proizvodi. održava. preure uje ili popravlja u većem obimu vozila na motorni pogon i priključna vozila protivno odredbama člana 206.00 KM do 8. 5) ne osigura vozaču koji upravlja autobusom.000. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.. rezervne dijelove. ne dopuni ili ne zamijeni saobraćajne znakove koji ne odgovaraju izmijenjenim uvjetima saobraćaja na putu ili zahtjevima sigurnosti saobraćaja (član 131. 5) naredi ili dozvoli da se njegovo vozilo u saobraćaju na putu optereti preko dozvoljene nosivosti. stav (2)). a na magistralnom putu ne obilježi ih i ivičnim linijama (član 143. 8) na javnom putu postavi table. .. ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju karakteristike puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila.). protivno odredbama člana 87. 2) naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom na motorni pogon vuče priključno vozilo protivno odredbama člana 81. stubove ili druge slične predmete kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraćajnih znakova. ili ako se njegovim vozilom prevozi teret koji nije raspore en ili pričvršćen na način odre en u članu 127. 7) stavlja u promet motorna i priključna vozila. 3) naredi ili dozvoli vuču natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila.000..500 kg neprekidan jedanaestosatni odmor prije početka njegovog radnog dana (član 200.. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 20 t. odnosno nakon pre enih 500 km puta (član 201. 9) na javnom putu van naselja. ili koji svojim oblikom. postavlja posebne objekte na putu protivno odredbama člana 47. 6) ne osigura da se vozač koji upravlja autobusom.. (1) i (2). popravlja ili prepravlja vozila ili stavlja u promet vozila.00 KM kaznit će se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako: 1) ne projektuje.00 KM odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. ili da se takvo vozilo upotrebljava u saobraćaju na putu protivno odredbama člana 126. stav (1)). svjetla. bojom.00 KM do 1. ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za sigurnost saobraćaja (član 133.. opremu i ure aje za vozila proizvedene u inozemstvu protivno odredbama člana 205. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.). ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. 3) 4) ne uspostavi Centralni registar ili ako redovno ne dostavlja odgovarajuće podatke centralnom registru (član 10. znakove. ne oprema i ne održava puteve tako da odgovaraju svojoj namjeni i sigurnosti saobraćaja (član 11. st. ne odvoji te trake odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu. izgledom ili mjestom postavljanja podražavaju ili liče na neki saobraćajni znak. ne postupi prema odredbama člana 130. Član 233. stav (5). ili ako ne ukloni. zamijeni drugim vozačem najkasnije nakon devet sati upravljanja vozilom. stav (1)). ure aje ili rezervne dijelove za vozila protivno odredbama člana 6. odnosno traktora s prikolicom. ili zasljepljuju učesnike u saobraćaju.000.). ili preko najveće dozvoljene mase. sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera na kome postoje samo dvije saobraćajne trake. 6) u pogledu obilježavanja javnih puteva saobraćajnim znakovima. (2) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500. ne izgra uje.2) proizvodi. 4) naredi ili dozvoli da se na njegovo vozilo ugrade ure aji za davanje posebnih znakova. kad u toku 24 sata prelazi više od 500 km.

. stav (1)). a nije podvrgnuto tom pregledu (član 231..00 KM i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost vlastitim radom i sredstvima u vidu zanatske djelatnosti.500 kg upravlja vozilom neprekidno duže od 4 sata i 30 minuta (član 199. 23) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje motorno ili priključno vozilo koje je upućeno na vanredni tehnički pregled. stav (1))..). stav (3)). bolesti. tahograf i pneumatike (član 203.10) ne postavi odgovarajuće saobraćajne znakove ispred prijelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou (član 145. zbog umora. st. teškog psihičkog stanja ili upotrebe opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje.00 KM i odgovorno lice u državnom organu. 15) naredi ili dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo upravljati motornim vozilom ili nema pravo upravljati vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (član 172. stav (1)). 19) u saobraćaju na putu upotrebljava vozilo koje ne ispunjava propisane uvjete u pogledu dimenzija.00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. 16) naredi ili dozvoli da vozilom upravlja vozač za kojeg se može zaključiti da..00 KM do 1. 20) 21) 22) postupi protivno odredbama člana 206. (2) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100.. 12) ne postavi ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih znakova na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou u slučajevima iz člana 150.).00 KM do 300. ure aje za spajanje vučnog i priključnog vozila. ukupne mase ili osovinskog opterećenja.).00 KM do 300. odnosno osposobljavati kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom protivno odredbama člana 174. nije u stanju sigurno upravljati vozilom (član 173..500. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 400. ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje. ure aje za zaustavljanje.00 KM do 5. (4) Za prekršaje iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500. (3) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100. 18) vozač autobusa ili teretnog motornog vozila ili skupa vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.000. naredi ili dozvoli da vozač upravlja motornim vozilom u saobraćaju protivno odredbi člana 227. odnosno vozač-instruktor koji u organizmu ima alkohola ili pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola počne upravljati vozilom. 14) ne obavijesti najbližu policijsku stanicu o prijemu lica povrije enog u saobraćajnoj nesreći ili o smrti lica povrije enog u saobraćajnoj nesreći (član 157.. 17) naredi ili dozvoli da vozač.). 13) na putu na kojem su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojoj se izvode radovi ne postupi prema odredbama člana 151. (1) i (2). Član 234. ne postupi prema odredbama člana 20..00 KM kaznit će se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako: 1) 2) postupi protivno odredbi člana 7. na vozilu koristi registarske tablice koje nisu izdate za to vozilo (član 209. 11) postupi protivno odredbama člana 149.

16) upravlja vozilom. predmete ili materije koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost saobraćaja ili zaga ivati okolinu (član 26. ostrva za usmjeravanje saobraćaja i druge objekte na kolovozu koji noću nisu dovoljno osvijetljeni ne obilježi na način propisan u članu 141. 23) naredi ili dozvoli da njegova neregistrirana motorna ili priključna vozila učestvuju u saobraćaju na putu (član 207. ure aja za spajanje vučnog ili priključnog vozila. stav (3). stav (1)). odnosno osvijetljeni na način propisan u članu 151.3) ne preduzima praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na putu. 15) prilikom izvo enja radova na putu... bude označen na način utvr en u članu 129.). stav (3)). stav (2)). . odnosno upravlja vozilom a nije izvršilo kontrolno . kao i vrhove pješačkih ostrva. stav (3)).. 14) ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel. regionalnom i lokalnom putu znakove opasnosti i znakove izričitih naredbi ne presvuče reflektujućim materijama. osim ure aja za upravljanje. stav (1)). ne postupi u skladu s članom 23. putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila. stav 1. 11) ne osigura da teret na vozilu noću. 195.196. gdje je put uzrok saobraćajnih nesreća (član 21. 13) na autoputu. stav (5)). 12) ukloni ili ošteti saobraćajni znak ili izmijeni značenje saobraćajnog znaka (član 132. 18) izda me unarodnu vozačku dozvolu protivno odredbi člana 192. stav (3). (2) i (3). 7) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje vozilo za prijevoz djece koje nije obilježeno posebnim znakom (član 30.. i 197.). ili ih ne osvijetli vlastitim izvorom svjetlosti (član 135.). ili dozvoli. 22) naredi ili dozvoli da se u saobraćaju na putu upotrebljava vozilo koje nema propisanu opremu ili ispravne propisane ure aje. stav (2). naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom prevozi teret protivno odredbama člana 129. ili naredi da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo upravljati motornim vozilom. tahograf i pneumatike (član 203. 21) naredi ili dozvoli da njegovim motornim i priključnim vozilom u saobraćaju upravlja vozač protivno odredbama člana 200. stav (1)).. 9) 10) naredi ili dozvoli da se neispravno vozilo na motorni pogon vuče protivno odredbama člana 85.). magistralnom. st. 6) ostavi na putu oštećena vozila.zdravstveni pregled (čl.). 20) dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nije izvršilo kontrolno-zdravstveni pregled.. 17) motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača osposobljava za praktično upravljanje vozilom ne obilježi posebnim tablicama (član 183. postavi branike koji nisu obojeni. 4) 5) ne postupi prema odredbama člana 22. ure aja za zaustavljanje. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. 19) dozvoli da se kandidat za vozača motornog vozila obučava iz praktičnog dijela obuke bez zdravstvenog pregleda (član 193. ili nema pravo upravljati vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (član 172. 8) na svoja motorna ili priključna vozila ne stavi propisanu oznaku o najvećoj dozvoljenoj brzini kretanja za ta vozila (član 46.

00 KM do 300.). i 46. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000.).. (1) i (2)). stav (1) tačka 3.).). stav (1) tačka 4. stav (2)). 26) ako vrši tehnički pregled suprotno odredbama člana 217. 25) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje njegovo motorno ili priključno vozilo poslije isteka važenja saobraćajne dozvole ili potvrde o korištenju probnih tablica (član 211. stav (1) tačka 2. 5) vozač koji na mjestu na kojem je saobraćaj reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ne zaustavi vozilo na znak crvenog svjetla (član 51. ili poslije isteka važenja probnih tablica (član 207. Član 235. (3) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100. odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dozvoljene brzine (čl. stav (1) tačka 1. kad je to vozilo zaustavljeno na kolovozu radi ulaženja ili izlaženja djece (član 30. stav (4)). 8) vozač koji s lijeve strane pretiče vozilo koje se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza. st. vozač koji počne preticanje zaustavljene kolone vozila ili kolone vozila u kretanju (član 61. stav (2)). 6) vozač koji nedozvoljeno pretiče s desne strane (član 58. 9) 10) vozač koji povećava brzinu kretanja svog vozila dok ga drugo vozilo pretiče (član 60. ili ako ga pretiče s desne strane kad izme u tog vozila i desne ivice kolovoza ne postoji saobraćajna traka (član 58.00 KM do 1.00 KM do 300.00 KM i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost.). stav (1) tačka 1. stav (3)). (2) Za prekršaje iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500. 3) vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je za više od 30 km na sat veća od dozvoljene brzine. stav (3).00 KM i odgovorno lice u državnom organu.). 14) vozač koji počne preticanje ili obilaženje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena kretanju vozila iz suprotnog smjera ako po izvršenom preticanju ili obilaženju ne može bez ometanja ili ugrožavanja drugih učesnika u saobraćaju .24) naredi ili dozvoli da njegova motorna ili priključna vozila učestvuju u saobraćaju na putu bez probnih tablica. 12) vozač koji počne preticanje kad je vozač vozila koje se na istoj saobraćajnoj traci kreće ispred njega dao znak da namjerava izvršiti preticanje ili obilaženje (član 61. (2) i (3)). 4) vozač koji u pogledu propuštanja vozila postupi protivno odredbama člana 49.00 KM kaznit će se za prekršaj: 1) vozač koji ne zaustavi vozilo kad nai e na vozilo kojim se prevoze djeca. 44.00 KM do 300.00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. stav (1)). 2) vozač koji na putu postupa protivno odredbama člana 40. 13) vozač koji počne preticanje kad saobraćajna traka kojom namjerava to učiniti nije slobodna na dovoljnom odstojanju i time ugrozi ili ometa saobraćaj iz suprotnog smjera (član 61. 7) vozač koji s lijeve strane pretiče vozilo koje je na kolovozu zauzelo takav položaj i čiji vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo (član 58. st. (4) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100. 11) vozač koji počne preticanje ili obilaženje kad je vozač vozila koje se kreće iza njega počeo preticanje (član 61.

) 31) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim ili priključnim vozilom koje nije registrirano (član 208. 30) vozač koji učestvuje u saobraćaju s neregistriranim vozilom (član 207.). stav (1)). 27) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom (član 184.).ponovo zauzeti položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije počinjanja preticanja ili obilaženja. pneumatike ili nema tahograf. 23) lice koje postupi protivno odredbi člana 133. 5. ukupne mase ili osovinskog opterećenja. ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje. stav (2)). 33) vozač ili vozač-instruktor koji odbija da se izvrši ispitivanje pomoću odgovarajućih sredstava i aparata ili stručni pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem . kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi preko 1g/kg (član 174. 29) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje ne ispunjava propisane uvjete u pogledu dimenzija.). vozač koji pretiče vozilo koje je stalo ispred obilježenog pješačkog prijelaza radi propuštanja pješaka (član 65.). stav (5). 24) učesnik u saobraćaju koji ne postupa po zahtjevu izraženom pomoću znaka ili prema naredbi ovlaštenog lica (član 152. stav (1) tač. 16) 17) vozač koji pretiče drugo vozilo protivno odredbama člana 64. 28) vozač koji upravlja motornim vozilom one kategorije koja nije naznačena u njegovoj vozačkoj dozvoli (član 185. 25) vozač koji upravlja vozilom pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje (član 173. 21) vozač koji u saobraćaju na putu upotrebljava vozilo protivno odredbi člana 126. 18) vozač koji ne zaustavi vozilo ispred obilježenog pješačkog prijelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz (član 111. stav 2. ili ako ga za vrijeme vožnje ne uključi (član 203. stav (1)). 19) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje spušten. 15) vozač koji obavlja preticanje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena saobraćaju iz suprotnog smjera ispred vrha prijevoja puta ili u krivini gdje je preglednost nedovoljna (član 63.). odnosno da prugom nailazi voz (član 114.). 26) vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u saobraćaju na putu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. ili izmijeni značenje saobraćajnog znaka (član 132... kao i vozač koji počne preticanje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena prinudnom zaustavljanju vozila (član 61. 32) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim ili priključnim vozilom poslije isteka važenja saobraćajne dozvole ili potvrde o korištenju probnih tablica (član 211.). stav (1)). i 6. stav (2)). ure aje za spajanje vučnog i priključnog vozila. ili ako je taj ure aj već počeo da se spušta. ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znakovi upozorenja da će taj ure aj početi da se spušta. ure aje za zaustavljanje. 22) lice koje ukloni ili ošteti saobraćajni znak ili opremu puta. 20) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi kad se pojavi crveno trepćuće ili crveno neprekidno svjetlo (član 115. stav (1)). stav (1)). tahograf.).

3) vozač koji se nesmanjenom brzinom kreće pored vozila javnog prijevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50. pješak. 6) vozač koji na cesti sa kolovozom za promet vozila u oba smjera. odnosno vodič ili gonič stoke koji postupi protivno odredbi člana 92. odre uje se i jedan kazneni bod. 14). prelazi vozilom na kolovoznu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera (član 40. 25). 12) 13) vozač vozila na motorni pogon koji prilikom vuče priključnog vozila postupi protivno odredbama člana 81.00 KM. stav (2). 7) vozač koji brzinu kretanja svog vozila ne prilagodi osobinama i stanju puta i drugim saobraćajnim uvjetima tako da vozilo ne može pravovremeno da zaustavi pred preprekom koju pod datim uvjetima može da predvidi (član 43. 15). učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 300. 10). 5). (4) Osim novčane kazne za prekršaje iz stava (2) ovog člana. . 10) lice koje postupi protivno odredbama člana 70.). 34) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom protivno odredbi člana 227. Član 236. 2). odnosno da li se nalazi pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje (član 220. 11) vozač koji vozilom presiječe kolonu djece. 9) vozač koji obavlja preticanje ili obilaženje kad s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu u saobraćaju ili na tehnička svojstva vozila ugrožava druge učesnike u saobraćaju (član 58.alkohola. 4) vozač koji namjerava na putu obaviti neku radnju vozilom a prethodno se nije uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili za imovinu (član 36.). stav (1)) ili koji vozilo u kretanju drži protivno odredbama člana 39. 26). stav (1).. 5) vozač koji se ne kreće desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja (član 39. zaustavljenog na stajalištu. predmete ili materije koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost saobraćaja (član 26.). (2) Za prekršaje iz tač. a vozaču će se uz kaznu izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do šest mjeseci. stav 1. stav (3)). na kome postoje najmanje četiri saobraćajne trake.1).00 KM do 1. stav (2)).00 KM do 250. stav (2)). stav (1)). 3). pogrebnu povorku ili drugu organiziranu povorku koja se kreće kolovozom (član 80. 13).000. 17). stav (2). osim novčane kazne. a i za druge prekršaje iz tog stava ta mjera se može izreći u istom periodu. 8) vozač koji se približava raskrsnici takvom brzinom da se ne može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza (član 50. 2) vozač koji s kolovoza ne ukloni predmete koji sa vozila padnu na put i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put (član 26. stav (1)). (1) i (2)). a za ostale prekršaje iz stava (1) ovog člana vozaču ili vozaču-instruktoru.00 KM kaznit će se za prekršaj: 1) lice koje na putu ostavi oštećeno vozilo. 11). i time ugrozi lica koja u to vozilo ulaze ili iz njega izlaze (član 30. vozaču ili vozaču-instruktoru odre uju se i dva kaznena boda. vojnika. stav (1)). (3) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kojim je izazvana saobraćajna nezgoda. 32) i 33) stava (1) ovog člana vozaču ili vozaču-instruktoru uz kaznu izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jedan mjesec do četiri mjeseca. st. 18).

00 KM do 300. 18) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila pod pratnjom postupi protivno odredbama člana 125. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) ovog člana izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju. stav (1).00 KM i odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda.). stav (1). st. vozaču se odre uju i jedan ili dva kaznena boda. može se izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. stav (1)). 21) vozač koji se vozilom kreće saobraćajnom trakom na kojoj je svjetlosnim saobraćajnim znakom obilježeno da je zabranjen saobraćaj u smjeru u kojem se on kreće (član 139. kod kojeg se utvrdi da količina alkohola u krvi prelazi količinu od 0. (3) Osim novčane kazne za prekršaje iz stava (1) ovog člana. vlasnik vozila ako u roku od osam dana ne vrati registarske tablice nadležnom organu (član 208.). stav (1)). 16) vozač koji se vozilom približava prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na način protivan odredbama člana 113. 22) lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći ako postupi protivno odredbama člana 154. učinilac prekršaja kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100. stav (1) i člana 122. ili prouzrokovana saobraćajna nesreća. 19) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila s pravom prvenstva prolaza postupi protivno odredbama člana 126. stav (2)). stav (2) tačka 1. 15) vozač koji u odnosu na pješaka koji je stupio ili stupa na obilježeni pješački prijelaz postupa protivno odredbama člana 111. st.14) gonič stoke koji ne nadzire stoku koja se kreće po putu (član 104. Član 237. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50. vlasnik vozila koji postupi protivno odredbama člana 208. stav (4)). ili nanosi šteta putu ili objektima na putu (član 127. st.. 27) vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u saobraćaju na putu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom.3 g/kg do 1 g/kg (član 174.. (2) i (3). (2) i (3). 28) 29) 30) vozač koji postupi protivno odredbama člana 190. (1) do (4). stav (3). stav (4)). 20) vozač koji vozilom prevozi teret kojim se ugrožava sigurnost učesnika u saobraćaju. 17) vozač motornog vozila koje vuče drugo motorno vozilo ako postupi protivno odredbama člana 118. 23) vozač koji na zahtjev ovlaštenog lica ne preveze lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove (član 156. vlasnik vozila koji svoje vozilo da na upravljanje licu iz člana 172. 24) 25) 26) ako ne postupi prema odredbama člana 158. 31) vozač koji u saobraćaju na putu učestvuje motornim ili priključnim vozilom koje je upućeno na tehnički pregled a nije podvrgnuto tom pregledu (član 231. stav (5). vlasnik vozila koji ne podnese podatke o identitetu lica kome je dao vozilo na upravljanje (član 172.. stav (1)). a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila.00 KM kaznit će se za prekršaj: .

stav (3) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza. 12) vozač vozila na motorni pogon koji po magli ne upotrebljava propisana svjetla. 20) vozač motornog vozila koji postupi protivno odredbi člana 120. . stav (1)).). st. stav (1)). vozač koji postupi protivno odredbama člana 90. 2) vozač koji mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila (član 42. ili ne propusti pješake koji prelaze preko kolovoza (član 52. 18) pješak. gonič stoke i vozač vozila koje se ne smatra motornim vozilom. 4) vozač koji na raskrsnici skrene vozilom u pravcu označenom zelenom svijetlećom strelicom i pri tome ometa saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji ulazi. st.. odnosno ne zaustavi vozilo na pogodnom mjestu. stav (3)). kada lica moraju preći preko saobraćajne trake ili biciklističke trake kojom se njegovo vozilo kreće (član 30. 13) vozač koji ne drži potrebno odstojanje kad se kreće iza drugog vozila (član 96. ako ne drži svoje vozilo na propisanom odstojanju od istog takvog vozila ispred sebe (član 97.1) vozač koji ne zaustavi vozilo iza vozila javnog prijevoza putnika.. (2) i (3). 19) vozač motornog vozila koji zaustavi vozilo na autoputu ili na autoputu obavlja polukružno okretanje vozilom iz jednog smjera saobraćaja u suprotni smjer. ili ako ta svjetla upotrebljava na način suprotan odredbama člana 95. 8) vozač koji prije nego što napusti vozilo ne preduzme sve mjere kojima se sprečava da ono samo krene s mjesta na kojem je ostavljeno (član 78.). st. zaustavljenog na stajalištu.). 7) vozač koji vozilom pretiče drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu. vozač vozila na motorni pogon koji upotrebljava svjetla za označavanje vozila protivno odredbama člana 94. 16) pješak koji na obilježenom pješačkom prijelazu na kome je saobraćaj pješaka reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima za pješake ne postupi prema tim znakovima (član 109. ili vozač motornog vozila koje ne može razviti brzinu od najmanje 40 km na sat ako se kreću po autoputu ili putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila ili brzom putu (član 116. (1) i (3)).).. 14) vozač vozila na motorni pogon čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. 15) vozač motocikla i lahkog motocikla i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (član 102. ili mu je dužina veća od sedam metara. (1) i (2)). odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 30 do 50 km na sat veća od dozvoljene brzine (član 44.). 6) vozač koji poslije izvršenog preticanja ili obilaženja vozilom ponovo ne zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se do tada kretao (član 62..500 kg. 9) 10) 11) vozač koji svojim vozilom noću vuče vozilo na motorni pogon protivno odredbama člana 83.. (1) i (2) i član 120. 3) vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je više od 20 do 30 km na sat veća od dozvoljene brzine. stav (1)).). i član 46. ili kretanje unazad (član 117. 5) vozač koji u slučajevima iz člana 60. ili iza autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe. ili koje prelazi pješački prijelaz (član 65. st. stav (1)). 17) učesnik u saobraćaju koji je prilikom prelaženja preko željezničke pruge u istom nivou postupio protivno odredbama člana 115.

vozač koji optereti vozilo kojim upravlja protivno odredbama člana 127. 29) 30) vozač koji postupa protivno odredbi člana 200.. kao i vozač posebno obilježenog vozila za prijevoz djece. ili kad u toku 24 sata upravlja duže od devet sati (član 199. 6) vozač koji prilikom znatnijeg smanjivanja brzine kretanja vozila postupi protivno odredbi člana 42. vozač koji postupa protivno odredbi člana 209.21) vozač koji vozilom na putu kroz tunel izvodi radnje čije je izvo enje u tunelu zabranjeno (član 123. odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda. (1) i (3)).. 4) vozač koji prilikom upravljanja vozilom koristi mobilni telefon protivno odredbama člana 33. Član 238.. 8) vozač koji prilikom prolaza kroz raskrsnicu postupi protivno odredbi člana 50. 5) vozač čije vozilo. stav (5)). (1) 1) Novčanom kaznom u iznosu od 40. stav (1)). stav (3). stav (2). stav (2)). od 2. kad ta vozila izlaze sa stajališta (član 31. učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. svjetlosno-signalne i reflektujuće ure aje ili materije koji daju svjetla crvene boje. 9) vozač koji se vozilom ne kreće u obaveznom pravcu označenom zelenim svjetlom u obliku zelene svijetleće strelice (član 52. 2) vozač koji ne omogući uključivanje u saobraćaj vozilu javnog gradskog prijevoza putnika.. 23) 24) vozač koji upravlja vozilom koje je opterećeno protivno odredbi člana 127. stav (1).. 28) vozač koji teretnim motornim vozilom čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. stav (2) tač. vozač koji postupa suprotno odredbama člana 186. stav (3)). (7) i (8). ne označi na način iz člana 129. 25) vozač koji u pogledu smještaja tereta na vozilu ili u pogledu označavanja tereta postupi protivno odredbama člana 128. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti.). a na zadnjoj strani svjetla bijele boje. . 26) 27) vozač koji teret na vozilu noću.500 kg ili autobusom upravlja neprekidno duže od 4 sata i 30 minuta. stav (1) ima na prednjoj strani svjetlosne.). 3) vozač vozila javnog gradskog prijevoza putnika. st.00 do 200. ili posebno obilježenom vozilu za prijevoz djece. do 5.00 KM kaznit će se za prekršaj: vozač koji upravlja vozilom za prijevoz djece koje nije obilježeno posebnim znakom (član 30. 7) vozač koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo povećava brzinu kretanja na način da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe (član 43. protivno odredbama člana 35. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. stav (2). stav (4). (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća. vozaču se može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. koji prilikom uključivanja u saobraćaj sa stajališta postupi protivno odredbi člana 31.00 KM. st. 22) vozač vozila na motorni pogon koji za vrijeme kretanja kroz tunel ne drži upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta (član 124. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. 10) vozač koji obavlja mimoilaženje protivno odredbama člana 55. stav (2).

stav (4).). stav (1) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza. stav (2)). 21) 22) vozač bicikla.). a kojima je na takvom prijelazu dozvoljen prolaz (član 111.. vozač bicikla. 26) pješak koji se nepotrebno zadržava na kolovozu ili se kreće po kolovozu na način kojim se ometa ili sprečava saobraćaj vozila (član 105. vozač motornog vozila koji pri vuči drugog motornog vozila postupi suprotno članu 81. 23) vozač bicikla. 20) vozač vozila na motorni pogon koji u pogledu upotrebe kratkih svjetala postupi protivno odredbama člana 93. (2) i (3).). 28) 29) pješak koji preko kolovoza i biciklističke staze ili trake prelazi na način protivan odredbama člana 108.11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) vozač koji u slučaju iz člana 60... stav (1)). i 122. 30) pješak koji prilikom prelaženja preko kolovoza na mjestu na kome nije obilježen pješački prijelaz ometa saobraćaj vozila (član 110.... 19) vozač koji pri vučenju neispravnog vozila na motorni pogon postupi protivno odredbama člana 89. st.). vozač koji zaustavi ili parkira svoje vozilo protivno odredbama čl. 25) vozač zaprežnog vozila koji ne upravlja zaprežnim vozilom koje se kreće po putu. vozač koji vozilo zaustavljeno na kolovozu ne obilježi posebnim znakom na način propisan u članu 77. bicikla s motorom ili lahkog motocikla ili motocikla koji postupi protivno odredbama člana 100. 73.. i 74. bicikla s motorom ili lahkog motocikla ili motocikla koji se ne kreće na način propisan u članu 99.. (2) i (3). vozač koji pri preticanju ne drži svoje vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče (član 62. stav (1) i čl. 24) vozač bicikla i bicikla s motorom i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (član 102. lahkog motocikla ili motocikla koji prevozi drugo lice protivno odredbama člana 101. 32) vozač motornog vozila koji na putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila postupi protivno odredbama člana 117. stav (2). (1) i (3) i člana 118. 18) vozač koji vuče natovareno teretno motorno vozilo.. pješak koji na obilježenom pješačkom prijelazu postupi protivno odredbama člana 109. ili koji zaprežno vozilo ostavi bez nadzora na putu (član 103. 27) pješak koji se na putu koji ima trotoar ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka kreće kolovozom (član 106. bicikla s motorom. 120. . 31) vozač koji ometa prolaz pješaka koji su stupili na obilježeni pješački prijelaz na kome je saobraćaj reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima.). stav (1)).. 33) vozač koji ne zaustavi svoje vozilo na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila i ne preduzme potrebne mjere da ga što prije ukloni s kolovoza autoputa ili puta rezerviranog za saobraćaj motornih vozila ili brzog puta (član 117. st. vozač koji vuče neispravno vozilo na motorni pogon protivno odredbama člana 85. st. ili znakovima koje daje ovlašteno lice. vozač koji pri zaustavljanju ili parkiranju vozila ne postupi prema odredbama člana 70. odnosno traktor s priključnim vozilom protivno odredbama člana 87.

odnosno kolovoz ili saobraćajnu traku. ure aja za spajanje vučnog i priključnog vozila. stav (3)). ne propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću pravcem u kome je saobraćaj otvoren. 10) vozač koji prilikom skretanja postupi protivno odredbama člana 48.34) vozač motornog vozila koji se na autoputu ne kreće krajnjom desnom saobraćajnom trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni (član 119. osim saobraćajnih znakova ograničenja brzine (član 130.. 38) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje nema ispravne propisane ure aje i opremu osim ure aja za upravljanje.00 KM do 200. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća. registarske tablice i me unarodnu oznaku zemlje registracije prema odredbama člana 212. stav (2). ure aja za zaustavljanje. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 30.). 11) vozač koji prilikom napuštanja raskrsnice u slučaju iz člana 53. vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. 35) vozač motornog vozila koji prilikom uključivanja na autoput. st. ili ako utiče na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje sigurnost saobraćaja (član 32. stav (2)).00 KM kaznit će se za prekršaj: 1) lice koje se prevozi vozilom ako na bilo koji način ometa vozača u upravljanju vozilom. stav (4)).00 KM. 2) vozač ili drugo lice koje se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže sigurnosnim pojasevima (član 34..). tahografa i pneumatika (član 203. učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50.). 36) učesnik u saobraćaju koji se ne pridržava ograničenja. Član 239. zabrana ili obaveza izraženih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova. 37) ako ne obilježi vozilo posebnim znakom (član 186.. 39) vozač motornog i priključnog vozila registriranog u stranoj zemlji ako nema važeću saobraćajnu dozvolu. odredit će mu se jedan kazneni bod. 8) vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 10 do 20 km na sat veća od dozvoljene brzine (član 44. (1) i (2)). 6) vozač koji prilikom kretanja vozila unazad postupi protivno odredbama člana 41. stav (9)). odnosno isključivanja s autoputa postupi protivno odredbama člana 121..). 5) vozač koji za kretanje svog vozila koristi put. stav (1)). odnosno stazu koja nije namijenjena za saobraćaj one vrste vozila kojoj to vozilo pripada (član 38. stav (1)). st. (3) i (4) i član 46. 7) vozač koji smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da svojim vozilom pričinjava smetnje normalnom odvijanju saobraćaja (član 43. 3) vozač koji u putničkom automobilu prevozi dijete protivno odredbi člana 34. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. 4) vozač koji prije obavljanja odre enih radnji vozilom ne obavijesti o svojoj namjeri druge učesnike u saobraćaju (član 37. . 9) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom na kome nema propisanu oznaku najveće dozvoljene brzine za to vozilo (član 46.

.). 13) 14) 15) 16) vozač koji obavlja mimoilaženje protivno odredbama čl. 55. stav (5)).).) gonič stoke koji stoku ne drži što bliže desnoj ivici puta (član 104. 20) lice koje upravlja neispravnim vozilom na motorni pogon koje se vuče pomoću užeta ili krute veze ako nema odgovarajuću dozvolu (član 86. 22) 23) 24) 25) vozač koji upravlja motornim vozilom bez upaljenog kratkog svjetla (član 90.). 18) 19) vozač vozila na motorni pogon koji svojim vozilom vuče drugo vozilo protivno odredbama člana 81...). 106. kad se pojavi crveno trepćuće svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo (član 115. ili ako se daju svjetlosni i zvučni znakovi koji upozoravaju da će se taj ure aj početi spuštati. vozač koji postupi suprotno članu 112... vozač koji prilikom davanja zvučnih znakova upozorenja postupi protivno odredbama člana 67. 31) vozač-instruktor koji na putu osposobljava kandidata za vozača na motornom vozilu koje nije označeno posebnim tablicama (član 183. stav (1)). 30) ako vozač za vrijeme upravljanja motornim vozilom ne koristi pomagala koja su upisana u obrazac njegove vozačke dozvole (član 172. stav (1)). 26) pješak koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje saobraćaja spušten. odnosno da se prijelazu puta preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće po šinama (član 114. vozač koji prilikom vučenja vozila na motorni pogon ne postupi na način propisan u članu 84.. vozač koji obavlja obilaženje protivno odredbama člana 59.).). 27) pješak koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi. stav (2). stav (2)). 17) lice koje na zaustavljenom ili parkiranom vozilu otvara vrata i time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju ili ugrožava sigurnost saobraćaja (član 72. 33) vozač koji nema kod sebe važeću potvrdu za korištenje probnih tablica ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštenog lica (član 211. pješak koji se po kolovozu kreće protivno odredbama čl. 21) vozač koji neispravno vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta ako je odstojanje izme u vučnog i vučenog vozila kraće od propisanog (član 88. i 107. 1.. . tač. 29) vozač koji kod sebe nema odgovarajuću važeću vozačku dozvolu ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštenog lica (član 172. vozač koji zaustavi ili parkira vozilo protivno odredbama člana 71. ili ako se taj ure aj već počeo spuštati. 28) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom a njegovoj vozačkoj dozvoli je istekao rok važenja (član 172. stav (1)). stav (1). i 56. stav (1)). 32) vozač motornog vozila koje nema propisan broj registarskih tablica ili na kome su te tablice postavljene tako da se dobro ne vide ili nisu čitke (član 210.12) vozač kome je svjetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu ako vozilom u e u raskrsnicu i ako je gustina saobraćaja takva da se na raskrsnici mora zaustaviti i na taj način ometa ili onemogućava saobraćaj drugih vozila koja dolaze s bočnih kolovoza (član 54.

zdravstvene ustanove. Član 246. preduzeća. zabranama i mjerama.34) vozač koji nema kod sebe važeću saobraćajnu dozvolu za vozilo kojim upravlja ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštenog lica (član 211. zabranama i mjerama iz stava (2) ovog člana vozačima motornih vozila i motornim vozilima vodi se kod nadležnog organa prema mjestu prebivališta. vozač-instruktor ne smije se baviti obučavanjem kandidata za vozača u upravljanju motornim vozilom za vrijeme trajanja te zabrane. pokretanje i vo enje postupka za prekršaje i preduzimanje drugih mjera za provo enje ovog Zakona vrše nadležni organi. posljedicama saobraćajnih nesreća. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. stav (1) i član 212. policija. (2) Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne računa se u vrijeme trajanja zabrane upravljanja motornim vozilom. Ako je odlukom nadležnog organa zabranjeno vozaču-instruktoru upravljanje motornim vozilom. kao i preduzeća koja obavljaju javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe. vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca.00 KM na licu mjesta. odnosno izdavanje prekršajnog naloga obavlja ovlašteno lice nadležnog organa za poslove kontrole i reguliranja saobraćaja na putevima u entitetima. Član 241. Član 242. (3) Podatke iz evidencije predvi ene u stavu (1) ovog člana mogu koristiti: pravosudni organi. Član 240. ili drugu mjeru propisanu zakonom entiteta. odnosno administrativni postupak. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine dužan je obavijestiti o tome organ koji vodi evidenciju o tim kaznama. učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. Član 245. Član 244. motornim i priključnim vozilima i vozačima motornih vozila vodi se evidencija prema mjestu prebivališta.00 KM. kantonima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. (1) O izrečenim kaznama. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. (1) Trajanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom računa se od dana upisa zaštitne mjere u vozačku dozvolu za onu kategoriju ili potkategoriju za koju je zabrana izrečena. . obrazovne ustanove i nevladine organizacije koje se bave pitanjima sigurnosti saobraćaja na putevima. (2) Nadležni organ koji izrekne kaznu ili zabranu upravljanja motornim vozilom. Izricanje novčane kazne u iznosu do 50. Svi prihodi nastali primjenom ovog Zakona. organi koji vode prekršajni. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća.). Provo enje ovog Zakona. saobraćajnim nesrećama. ovog Zakona. državni organi.00 KM do 150. (4) Evidencija o izrečenim kaznama. odredit će mu se jedan kazneni bod. Član 243. pripadaju nadležnim organima. u skladu s članom 2. zabranama upravljanja motornim vozilima.

XIII. (3) Članovi Vijeća imenuju se iz reda stručnjaka za oblast saobraćaja na putevima. saobraćajne kulture i koordiniranja svih subjekata koji svojim djelovanjem mogu doprinijeti većoj sigurnosti saobraćaja. novčanom kaznom propisanom za učinjeni prekršaj ako je taj prekršaj učinjen kao posljedica propusta dužnog staranja o maloljetniku. VIJEĆE ZA SIGURNOST SAOBRAĆAJA Član 251. protiv vozača koji ima prebivalište u Bosni i Hercegovini. kao i djelokrug uredit će se pravilnikom koji donosi ministar. Član 247. Pod uvjetom reciprociteta. pod uvjetom da učinilac prekršaja u odre enom roku. XII. Član 248. (3) Izvršenje mjere iz stava (2) ovog člana ne može se odga ati. (2) Zabrana korištenja strane vozačke dozvole je zabrana vozaču kome je izrečena da na teritoriji Bosne i Hercegovine upravlja motornim vozilom one kategorije ili onih kategorija na koje se zabrana odnosi. umjesto zabrane upravljanja motornim vozilom. . može odgoditi izvršenje zabrane upravljanja motornim vozilom osim za prekršaj iz tač. način imenovanja predsjednika i članova Vijeća. (2) Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine i me unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. osniva se Vijeće za sigurnost saobraćaja (u daljnjem tekstu:Vijeće). Član 250. Član 249. tom vozaču. (2) Odgo eno izvršenje zabrane iz stava (1) opozvat će se ako učinilac prekršaja u roku za koji je izvršenje odgo eno učini novi prekršaj za koji je propisano izricanje ili mogućnost izricanja zabrane upravljanja motornim vozilom. uz saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. 26). Ako maloljetnik učini radnju koja je ovim Zakonom utvr ena kao prekršaj. (4) Broj članova. kantona ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. OVLAŠTENJA ZA DONOŠENJE PROPISA ZA IZVRŠENJE OVOG ZAKONA Član 252. odnosno staratelj maloljetnika. osim ako nije bio u stanju spriječiti prekršaj. nadležnih ministarstava i organa koji upravljaju putevima. 25). ne učini prekršaj za koji se može izreći ta zabrana.(1) Nadležni organ koji vodi prekršajni postupak. kaznit će se za prekršaj koji učini kandidat za vozača. (1) S ciljem unapre enja saobraćajno-obrazovnog rada. kaznit će se roditelj. usvojitelj. koji ne može biti kraći od šest mjeseci ni duži od jedne godine. 32) i 33) člana 235. u skladu s propisom entiteta. a u stranoj zemlji učini saobraćajni prekršaj prema propisima te zemlje. može se izreći zabrana korištenja strane vozačke dozvole u istom trajanju. Vozač-instruktor pod čijim se nadzorom kandidat za vozača obučava u upravljanju motornim vozilom u saobraćaju na putu. ovog Zakona. u Bosni i Hercegovini pokrenut će se prekršajni postupak ako to zahtijeva nadležni strani organ a vozač za taj prekršaj može biti kažnjen na osnovu ovog Zakona ako za taj prekršaj nije bio kažnjen u zemlji u kojoj je prekršaj učinjen. (1) Ako vozač koji ima stranu vozačku dozvolu na teritoriji Bosne i Hercegovine učini prekršaj za koji je ovim Zakonom predvi eno da se mora ili može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom.

). načinu davanja ovlaštenja automoto klubovima/savezima i auto-moto društvima i načinu vo enja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama (član 192.). 17) zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila (član 198. obilježavanju vozila kojim upravlja lice s oštećenim ekstremitetima (član 29.).). XIV. 22) tehničkim pregledima i uvjetima koje moraju ispuniti organizacije za obavljanje tehničkih pregleda (član 219.). postupku i načinu izdavanja. 7) saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima. sadržaju. njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stanovišta sigurnosti saobraćaja (član 11. obliku i boji.). produženja važenja i zamjene vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama (član 187.).). 2) osnovnim uvjetima koje putevi.).).). 15) obrascu vozačke dozvole.).). 16) obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole.). o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama. saobraćaju u zimskim uvjetima (član 170. odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada u vozilima. o ure ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ure aji i oprema u saobraćaju na putevima (član 203. 20) homologaciji vozila i dijelova (član 205. kao i obrascu individualne kontrolne knjižice i uputstvu za njeno popunjavanje (član 202. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE .).). posebnom znaku za lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu (član 186. 3) 4) 5) 6) vo enju evidencije o javnim putevima i objektima na njima (član 13.).). 18) ukupnom trajanju upravljanja vozilom. postavljanju preventivnih izbočina (član 47.). 21) postupku registracije i izdavanja saobraćajne dozvole i knjižice vozila. vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica (član 215.).). sticanju zvanja instruktora vožnje (član 181. načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašteno lice (član 153. kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorije i potkategorije u vozačku dozvolu. u obimu koji utiče na sigurno upravljanje motornim vozilom.Ovlašćuje se ministar da sam ili u saradnji s odgovarajućim nadležnim organom donese bliže propise o: 1) certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti (član 6. osposobljavanju vozača motornih vozila (član 183. načinu i uvjetima za dobivanje licence za ispitivača (član 179. o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putu (član 144. 19) dimenzijama. postupku i načinu izdavanja. o organiziranju obuke za osposobljavanje pružanja prve pomoći (član 178. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) obliku i sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći (član 158.).

CE i DE i potkategorija C1E i D1E. a primjenjivat će se nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu. (2) Ovaj Zakon bit će objavljen i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. (1) Ovaj Zakon stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”. piri . koja je važila uz kategoriju C. Član 256. 3) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije C bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i C i potkategorija B1 i C1. bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija BE. završit će obuku u skladu s istim zakonodavstvom.Član 253. PS BiH broj 262/05 22. Propisi iz člana 252. imaju pravo upravljati motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije tako da: 1) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije A bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorije A i potkategorije A1. 4) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije D bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B. u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi u Bosni i Hercegovini. r. (1) Vozačima koji. (1) Nadležni organi uskladit će zakone iz svoje nadležnosti s ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. (2) Nadležni organi uredit će sva pitanja iz svoje nadležnosti utvr ena ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. 5) vozačima koji imaju pravo upravljati priključnim vozilom kategorije E. decembra 2005. Nikola Špiri s. ovog Zakona bit će doneseni u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona. pirić. Član 255.C i D i potkategorija B1. Član 254. C1 i D1. 2) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije B bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i BE i potkategorije B1. (2) Kandidati za vozača motornih vozila koji su obuku počeli u skladu sa zakonodavstvom koje je bilo na snazi u vrijeme početka obuke. godine Sarajevo Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dr.

i na 52. prometne signalizacije i opreme na cestama radi sigurnog i nesmetanog prometa. Članak 4. rad strukovnih organizacija u Bosni i Hercegovini te druga pitanja iz područja sigurnosti prometa na cestama koja su jedinstvena za cijeli teritorij Bosne i Hercegovine. osnovni uvjeti kojima moraju udovoljavati ceste glede sigurnosti prometa na cestama. dimenzije. usvojila je ZAKON O OSNOVAMA SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA U BOSNI I HERCEGOVINI I. oštećivati cestu. Članak 3. a poduzeća i javne službe koje održavaju javne ceste ili im je povjereno održavanje javnih cesta moraju ih održavati tako da se na njima u svim uvjetima može odvijati siguran i nesmetan promet. održanoj 21. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 71. dužnosti u slučaju prometne nezgode. (2) Poduzeća. uvjeti za stjecanje prava upravljanja motornim vozilima. (4) U slučaju pretrpljene štete usljed neodgovarajućeg održavanja javnih cesta. podučavanje kandidata za vozača. održanoj 22. uvjeti za ure aje i opremu vozila.4. osnovni uvjeti kojima moraju udovoljavati vozila u prometu.. (3) Poduzeća i javne službe iz stavka (1) ovoga članka dužna su pravodobno otklanjati sve nedostatke usljed kojih na odre enim mjestima dolazi do prometnih nezgoda.Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Mustafa Pamuk. (1) Ceste namijenjene za promet moraju biti prilago ene za siguran i nesmetan promet te odgovarati osnovnim uvjetima propisanim ovim Zakonom. sustav prometnih znakova i znakova koje daju ovlaštene osobe. razvijati humane odnose me u ljudima radi zaštite zdravlja i života drugih osoba. vo enje Centralnoga registra vozača i vozila. prosinca 2005. .. objekata. invalida. (1) Sudionici u prometu dužni su poštivati odredbe ovoga Zakona i druge propise iz područja sigurnosti prometa na cestama. Ovim se Zakonom utvr uju: temeljna načela me usobnih odnosa i ponašanja sudionika u prometu i drugih subjekata u prometu. Članak 2. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. vjerovnik se namiruje sukladno Zakonu o cestama. polaganje vozačkih ispita. s. r. pravila prometa na cestama. Članak 5. sjednici Doma naroda. entitetska i kantonalna tijela i tijela Brčko Distrikta i tijela lokalne samouprave i lokalne uprave u gradovima i općinama (u daljnjem tekstu: mjerodavna tijela) osigurat će provedbu ovoga Zakona i u sklopu svoje mjerodavnosti donositi propise i poduzimati druge potrebne mjere za njegovu dosljednu provedbu. (2) Sudionici u prometu ne smiju ometati promet. objekte i opremu na cesti. prosinca 2005. Tijela Bosne i Hercegovine. ukupna masa i osovinsko opterećenje vozila. sjednici Zastupničkoga doma. i brinuti o zaštiti životne sredine. a naročito djece. starih i nemoćnih osoba.a) Ustava Bosne i Hercegovine. javne službe i druga tijela koja brinu o cestama i održavaju ih dužni su organizirati i trajno kontrolirati stanje i održavanje javnih cesta. Pamuk Temeljem članka IV.

u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. sukladno valjanim propisima. (1) Poduzeća. (2) Pojedinačno proizvedena. čiji radni obujam motora nije veći od 50 cm³ i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 50 km na sat. odnosno isključiti samo odre enim i posebno izgra enim priključnim javnim cestama na odgovarajući kolnički trak autoceste. ure aje. Članak 8. Pojedini izrazi koji se rabe u ovome Zakonu imaju slijedeća značenja: 1) autobus je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba koje. Članak 6. 2) autocesta je javna cesta posebno izgra ena i namijenjena isključivo za promet motornih vozila. sprečavanja oštećenja javne ceste ili izvo enja radova na javnoj cesti. ima više od osam sjedala. ustanove i druge pravne ili fizičke osobe koje školuju ili podučavaju kandidate za vozače motornih vozila. s po najmanje dva prometna traka i trakom za zaustavljanje vozila u nuždi. obrazovne organizacije. koja se biciklistička proteže uzduž kolnika i koja je od njega odvojena i označena propisanim prometnim znakom. čiji obujam motora ne premašuje 125 cm³ a snaga motora ne premašuje 11 kNJ. 4) bicikl s motorom je vozilo na motorni pogon s dva ili tri kotača. rezervne dijelove i opremu za vozila dužna su vozila. dijelove i opremu proizvoditi. osim sjedala za vozača. (3) Bliže odredbe o načinu i postupku certificiranja i uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za certificiranje vozila pravilnikom propisuje ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar). Poduzeća. Članak 7. te da imaju propisane ure aje i opremu. (1) Promet na javnoj cesti može se ograničiti ili zabraniti samo kada je to nužno radi: sprečavanja ili otklanjanja opasnosti za sudionike u prometu. održavati. 5) laki motocikl je vozilo na motorni pogon s dva ili tri kotača. popravljaju ili preure uju vozila i puštaju u promet vozila. Članak 9. odnosno popravljati prema uvjetima propisanim za sigurno sudjelovanje vozila u prometu na cestama. koja ima dva fizički odvojena kolnička traka za promet iz suprotnih smjerova. pravne ili fizičke osobe i druga tijela koja posjeduju vlastita vozila dužna su brinuti o tomu da vozači njihovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge uvjete za sigurno upravljanje vozilima i da osiguraju da njihova vozila budu ispravna.Poduzeća. (2) Postupak i uvjete za ograničenje i zabranu iz stavka (1) ovoga članka utvrdit će mjerodavna tijela. bez križanja s poprečnim cestama i željezničkim ili tramvajskim prugama u istoj razini i u čiji se promet može uključiti. održavaju. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno sudjelovanje u prometu na cestama. 3) bicikl je vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje se pokreće isključivo snagom vozača. dužna su izvoditi poduku na način koji će osigurati da kandidati nauče i usvoje pravila prometa i etiku u prometu. koji se proteže duž kolnika i biciklistički koji je označen uzdužnom crtom na kolniku. puštati u promet. koja je kao autocesta označena propisanim prometnim znakom. . 7) biciklisti ki trak je dio kolnika namijenjen za promet bicikala i bicikala s motorom. ustanove i druge pravne ili fizičke osobe kada proizvode. preure ena ili u većem opsegu popravljana vozila prije puštanja u promet moraju biti certificirana u ovlaštenoj organizaciji koja obavlja certificiranje vozila. ustanove. 6) biciklisti ka staza je izgra ena prometna površina namijenjena za promet bicikala i bicikala s motorom. ure aje.

22) magistralna cesta je javna cesta koja povezuje veće gradove i važnija gospodarska područja u Bosni i Hercegovini i koja se nadovezuje na mrežu odgovarajuće kategorije cesta sa susjednim državama. 14) kolona je niz od najmanje tri vozila (osim bicikla. 18) laka prikolica je priključno vozilo čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg. s bočnom prikolicom ili bez nje.500 kg. s jednim ili dva razdvojena kolnička traka. 17) kombinirano vozilo je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba i tereta. čija najveća dopuštena masa ne premašuje 3. . 13) javna cesta je površina od općeg značenja za promet. koju svatko može slobodno koristiti pod uvjetima odre enim zakonom i koju je mjerodavno tijelo proglasilo javnom cestom. koja ima sva raskrižja u dvije ili više razina s poprečnim cestama i drugim prometnicama (željezničkim ili tramvajskim prugama). kolnik 16) kolni ki trak je uzdužni dio kolnika namijenjen za promet vozila u jednome smjeru s jednim ili više prometnih kolnički trakova. 27) motocikl je motorno vozilo s dva kotača. 24) masa vozila je masa praznoga vozila s punim spremnikom goriva i priborom i opremom predvi enim za vozilo. cesta je svaka javna cesta i nerazvrstana cesta na kojoj se odvija promet. kao i ulica u naselju. 11) cesta rezervirana za promet motornih vozila je javna cesta kojom mogu prometovati samo motorna vozila i koja je kao takva označena propisanim prometnim znakom. 9) 10) Centralni registar je evidencija o svim vozačima i vozilima. 26) mimoilaženje mimoila enje je prolaženje vozilom pokraj drugoga vozila koje se istim kolnikom kreće iz suprotnoga smjera. koje na ravnoj cesti može razviti brzinu etverocikl veću od 45 km na sat. čiji radni obujam motora nije veći od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 350 kg a snaga motora ne premašuje 4 kNJ. pri čemu su brzina kretanja vozila i postupanja vozača me usobno uvjetovani i izme u kojih bez ometanja ne može ući drugo vozilo. 15) kolnik je dio površine ceste namijenjen prvenstveno za promet vozila.8) brza cesta je javna cesta namijenjena za promet isključivo motornih vozila. u pravilu. kao i motorno vozilo na tri kotača . 12) inozemna voza ka dozvola je vozačka dozvola i me unarodna vozačka dozvola koju je izdalo mjerodavno tijelo vozačka strane države. 21) lokalna cesta je javna cesta koja povezuje naselja na teritoriju općine ili koja je od značenja za promet na teritoriju općine.ako motocikl njegova masa nije veća od 400 kg. 20) licencija je javna isprava koju je izdalo mjerodavno tijelo i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta i izučenost za obavljanje odre enih poslova iz područja sigurnosti prometa. 23) manja materijalna šteta je šteta u prometnoj nezgodi nastala na vozilu na kojem nisu oštećeni vitalni dijelovi i teta sklopovi i koje se može samostalno kretati na cesti. 19) laki tricikl ili četverocikl je motorno vozilo s tri. 25) me unarodna voza ka dozvola je javna isprava koju izdaje ovlaštena organizacija na temelju nacionalne vozačke unarodna vozačka dozvole te države. radnog stroja i zaprežnog vozila) koja su zaustavljena na cesti ili se na bliskoj me usobnoj udaljenosti kreću istim prometnim trakom u istome smjeru. nema zaustavnih trakova i koja je kao takva označena propisanim prometnim znakom. traktora. odnosno četiri kotača.

osim vozila za prijevoz osoba ili tereta koja se kreću po tračnicama. 41) pješački otok je uzdignuta ili na drugi način obilježena površina koja se nalazi na kolniku i koja je odre ena za pje a ki privremeno zadržavanje pješaka koji prelaze preko kolnika ili ulaze u vozilo i izlaze iz vozila javnoga prometa. bicikl. 35) obila enje je prolaženje vozilom pokraj zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugoga objekta koji se nalazi na obilaženje prometnom traku kojim se vozilo kreće. 42) pje ak je osoba koja sudjeluje u prometu. . niti se prevozi u vozilu ili na vozilu. utvr eno ustavom i zakonom Bosne i Hercegovine. kao i osoba koja klizi klizaljkama. dječie prijevozno sredstvo. 40) pje ačka zona je ure ena prometna površina namijenjena za kretanje pješaka u kojoj je dopušteno kretanje pješa ka motornih vozila s posebnim odobrenjem. 46) preglednost podrazumijeva prostor što ga sudionik u cestovnom prometu može vidjeti s mjesta na kojem se nalazi. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. skijama. entiteta. obilježen obilježeni pješa ki oznakama na kolniku i odgovarajućim prometnim znakom. osoba koja pješak vlastitom snagom gura ili vuče vozilo. 45) potvrda o registraciji je javna isprava koju za registrirano vozilo izdaje mjerodavno tijelo. 44) poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine. najveća dopuštena 32) naselje je prostor na kojem se nizovi ili skupine zgrada nalaze s jedne ili s obiju strana ceste dajući joj izgled ulice. u odnosu na dotadašnji smjer kretanja. a ne upravlja vozilom. bicikl s motorom ili pokretna kolica za nemoćne osobe. radi uključenja u polukružno suprotni tok prometa.). 29) mijenjanje prometnog traka je prelaženje vozilom iz jednog u drugi prometni trak za promet u istome smjeru radi prestrojavanja ili dopuštenog bržeg kretanja. potiskuje ili nosi oru a za razne poljoprivredne radove. konstruirano tako da se svojim prednjim dijelom oslanja na vučno vozilo. 30) motorno vozilo je vozilo na motorni pogon koje je prvenstveno namijenjeno za prijevoz osoba ili tereta na cestama motorno ili koje služi za vuču priključnih vozila namijenjenih za prijevoz osoba ili tereta. ručna kolica. 34) nosivost je dopuštena masa do koje se vozilo smije opteretiti prema deklaraciji proizvo ača vozila. osim prekida koji se čini da bi se postupilo prema znaku ili pravilu kojim se regulira promet. putovi na nasipima za obranu od poplava. osoba u pokretnom stolcu za nemoćne osobe koju pokreće vlastitom snagom ili snagom motora. 39) parkiranje vozila je prekid kretanja vozila dulji od pet minuta. prostori oko benzinskih crpki. poljski i šumski putovi. 33) nerazvrstana cesta je površina koja se koristi za promet prema ma kojoj osnovi i koja je dostupna većem broju raznih korisnika (seoski. saonicama ili se vozi na koturaljkama. 36) obilje eni pje ački prijelaz je dio površine kolnika namijenjen za prelaženje pješaka preko kolnika. 43) polukru no okretanje je okretanje vozila za 180 stupnjeva. 31) najve a dopu tena masa je masa vozila zajedno s njegovom nosivošću. parkirališta i sl. traktora i drugih motornih vozila koja nisu prvenstveno namijenjena za prijevoz osoba ili tereta.28) motokultivator je vozilo na motorni pogon s jednom ili dvije osovine i pogonskim motorom do 12 kNJ. ako se pritom kreće brzinom čovječijega hoda. 38) osovinsko optere enje je dio ukupne mase kojim osovina vozila opterećuje kolnik na cesti u stanju mirovanja opterećenje vozila. konstruirano da vuče. 37) tijelo mjerodavno za je tijelo mjerodavno za odre ene poslove. čije granice odre uje mjerodavno tijelo prometnim znakovima za označavanje naseljenih mjesta. bicikla s motorom.

53) prometni trak za vozila javnoga gradskog prijevoza je označeni uzdužni dio kolnika namijenjen za vozila javnoga gradskog prijevoza putnika kada su u vozilu putnici. 58) prometni trak za zaustavljanje vozila u nu di je označeni uzdužni dio kolnika na autocestama i na odre enim nuždi mjestima na cestama višega ranga. 61) prometni trak za usporavanje je dio kolnika namijenjen za isključivanje vozila iz prometa na cesti. 55) putni ki automobil je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba koje. 57) prometni trak je označeni ili neoznačeni uzdužni dio kolnika čija je širina dovoljna za nesmetani promet jednoga prometni niza vozila. 49) potvrda o vlasni tvu vozila je javna isprava koju je izdalo mjerodavno tijelo i kojom se dokazuju vlasništvo nad vlasništvu odre enim vozilom. 48) prometna dozvola je javna isprava koju je izdalo mjerodavno tijelo i kojom se dokazuju vlasništvo odre enog vozila. i to na način koji ne primorava vozača drugoga vozila da naglo mijenja smjer ili brzinu kretanja. . njegove tehničke i druge osobine i karakteristike. odnosno spajanjem cesta. 66) skup vozila čine vozilo na motorni pogon i priključna vozila koja u prometu na cestama sudjeluju kao cjelina. 54) propu tanje vozila je radnja koju je u odre enim slučajevima vozač dužan izvršiti zaustavljanjem vozila. 64) regionalna cesta je javna cesta koja povezuje važnija gospodarska područja u Bosni i Hercegovini i koja osigurava najracionalniju vezu izme u općina.47) pretjecanje je prolaženje vozilom pokraj drugoga vozila koje se kreće u istom prometnom traku i u istom smjeru. njegove tehničke i druge karakteristike. 62) radni stroj je vozilo na motorni pogon namijenjeno za obavljanje odre enih radova vlastitim ure ajima i opremom. zaustavljanjem i sl. odnosno drugih prilaznih cesta s objekata pokraj cesta. 51) prestrojavanje je zauzimanje takvoga položaja vozilom na prometnom traku i na takvoj udaljenosti od raskrižja ili drugog mjesta na cesti iz kojega se na siguran način može izvesti sljedeća dopuštena radnja vozilom (skretanjem.). ima najviše putnički osam sjedala. kao i u tunelima i galerijama. 59) prometni trak za spora vozila je uzdužni dio kolnika namijenjen za vozila koja sporom vožnjom smanjuju protočnost prometa. osim sjedala za vozača. 50) posebni objekt na cesti je oprema na cesti postavljena radi smanjenja brzine kretanja vozila na mjestima gdje je posebno ugrožena sigurnost sudionika u prometu. 56) prometna nezgoda je nezgoda na cesti u kojoj je sudjelovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno ili više osoba poginulo ili ozlije eno ili je izazvana materijalna šteta. kao i šira prometna površina koja raskrižje nastaje križanjem. 65) u suradnji s mjerodavnim tijelom znači da je tijelo koje donosi podzakonski akt obvezno osigurati sudjelovanje u izradbi ili davanju mišljenja mjerodavnoga tijela o podzakonskome aktu. propuštanje smanjivanjem brzine kretanja ili prekidanjem radnje koju izvodi vozilom. 52) priklju no vozilo je vozilo namijenjeno da bude vučeno vozilom na motorni pogon. 60) prometni trak za ubrzavanje je dio kolnika namijenjen za uključivanje vozila u promet sa sporedne ceste. bilo da je konstruirano kao priključno prikolica ili kao poluprikolica. koje po konstrukcijskim osobenostima ne može razviti brzinu veću od 30 km na sat. okretanjem. 63) raskri je je površina na kojoj se križaju ili spajaju dvije ceste ili više cesta.

uključujući i masu osoba koje se nalaze u vozilu. 84) zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na cesti u trajanju do pet minuta. 74) plo nik je posebno ure ena prometna površina namijenjena za kretanje pješaka. koja nije u istoj razini s kolnikom pločnik ceste ili je od kolnika odvojena na drugi način. ima više od osam sjedala i koje. 73) trolejbus je motorno vozilo namijenjeno za javni putnički prijevoz koje. označeno propisanim prometnim znakom. 68) stajali te je dio površine ceste namijenjen za zaustavljanje autobusa.67) smanjena vidljivost postoji kada. u kojem se vozila ne smiju kretati brzinom većom od brzine hoda pješaka zbog dopuštenog kretanja pješaka i dječije igre. osim sjedala za vozača. kao i masu priključnoga vozila s teretom . radi napajanja motora električnom energijom. 71) traktor je vozilo na motorni pogon konstruirano da vuče. 81) vozilo je svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje cestom. 86) zona smirenog prometa je područje u naselju. 69) stiker naljepnica je dokaz o registriranju vozila. 83) zaprežno zapre no vozilo je vozilo koje vuče upregnuta životinja. odnosno od najmanje 100 m u naselju. potiskuje ili nosi izmjenjiva oru a. osim pokretnih stolaca s motorom za nemoćne osobe i vozila koja se kreću po tračnicama. trolejbusa ili tramvaja radi ulaska i izlaska stajalište putnika i koje je označeno prometnim znakom. 75) tricikl ili četverocikl je motorno vozilo s tri. odnosno četiri kotača. usljed nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika.ako je ono pridodano vozilu. vozač 80) voza ka dozvola je javna isprava koju je izdalo mjerodavno državno tijelo i kojom se dokazuje pravo upravljanja vozačka odre enom kategorijom ili vrstom vozila. . odnosno da služi za pogon takvih oru a ili za vuču priključnih vozila. vozač ne može jasno uočiti druge sudionike u prometu na udaljenosti od najmanje 200 m na cesti izvan naselja. 82) vozilo na motorni pogon je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora. 85) zemljana cesta je cesta bez izgra enoga kolnika i kolničkog zastora. osim prekida koji se čini da bi se postupilo prema znaku ili pravilu kojim se regulira promet. vezano za električni vod. vodi ili jaše životinju koja se kreće po cesti. 70) teretno vozilo je svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prijevoz tereta. 77) ukupna masa je masa vozila zajedno s masom tereta koji se prevozi na vozilu. pokraj koje se najmanje s jedne strane nalaze nizovi kuća ili skupine zgrada. kao i pješak ili osoba koja svoje poslove i radne zadatke obavlja na cesti. pa i kada na priključku na javnu cestu ima izgra eni kolnik. 79) voza je osoba koja na cesti upravlja vozilom. 78) ulica je dio ceste u naseljenom mjestu s pločnikom i rubnjakom. koje na ravnoj cesti može razviti brzinu veću od etverocikl 50 km na sat. 76) sudionik u prometu je osoba koja u prometu na cesti upravlja vozilom ili se nalazi u vozilu ili na vozilu koje tjera. čiji je radni obujam motora veći od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 550 kg i čija snaga motora ne premašuje 15 kNJ. radi napajanja motora električnom energijom. namijenjeno za javni putnički prijevoz i koje je. ima kontakt s električnim vodičem. 72) tramvaj je vozilo na tračnicama s električnim pogonom. osim pokretnih stolaca bez motora za nemoćne osobe i dječijih prijevoznih sredstava.

a ulica pločnike s rubnjacima. (1) Javne ceste moraju imati najmanje dva prometna traka i dva rubna traka ili rubnjaka u ravni kolnika. CESTE Članak 11. moraju se projektirati. lokalna cesta može imati samo jedan prometni trak. kao osnova na kojoj se odvija promet. cestovni graditeljski objekti. prometni znakovi i oprema. (1) Radi povećanja učinkovitosti u provedbi ovoga Zakona i ispunjenja uvjeta i obveza na me unarodnom planu. opremati i održavati tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima sigurnosti prometa. (2) O javnim cestama i objektima na njima vodi se evidencija. (1) Mrežu javnih cesta. objekti za potrebe ceste. u suradnji s mjerodavnim tijelom. (2) Iznimno od odredaba stavka (1) ovoga članka. (1) Javne ceste moraju biti prilago ene za podnošenje osovinskoga opterećenja od najmanje 10 tona po osovini. a ulica samo jedan prometni trak bez proširenja. na udaljenosti od najviše 500 m ima odgovarajuće proširenje. Članak 15. i zračni prostor iznad kolnika u visini od sedam metara. odre ene odlukama mjerodavnih tijela. regionalne i lokalne ceste. Članak 16. čine magistralne. s tim što. Članak 13. kao i ulice u naseljima i gradovima. Javne ceste. računajući od najviše točke kolnika. ovisno o preglednosti ceste. (2) Iznimno od odredaba stavka (1) ovoga članka. moraju biti izgra ene tako da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje šest tona. državne institucije mjerodavne za vo enje središnjih evidencija uspostavit će Centralni registar. Članak 14. u suradnji s mjerodavnim tijelom. a javnu cestu izvan naselja i zemljišni pojas s obiju strana ceste širine najmanje jedan metar. lokalne ceste i ulica. izgra ivati. (2) (3) Tijela koja vode evidenciju dužna su redovito dostavljati odgovarajuće podatke Centralnom registru. II. računajući od krajnje točke popriječnoga profila ceste. (1) Ceste. Članak 12.Članak 10. ovisno o njihovom društvenom i gospodarskom značenju. njihovi pojedini dijelovi i objekti na njima mogu se pustiti u promet tek nakon što se utvrdi da ispunjavaju propisane tehničke normative glede sigurnosti prometa. . Odgovarajućim podzakonskim aktom bliže će se urediti vo enje i sadržina Centralnog registra. njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stajališta sigurnosti prometa pravilnikom propisuje ministar. (2) Bliže odredbe o osnovnim uvjetima koje ceste. Javnu cestu čine: donji i gornji stroj ceste. (3) Bliže odredbe o načinu vo enja evidencije o javnim cestama i objektima na njima pravilnikom propisuje ministar.

računajući od krajnje točke popriječnoga profila. Članak 20. saditi sadnice ili postavljati predmete kojima se smanjuje preglednost cesta i željezničke pruge s kojom se cesta križa u istoj razini. (3) U zaštitnom pojasu javne ceste izvan naselja mogu se postavljati natpisi za reklame. Članak 22. branike i druge predmete koje su postavili za vrijeme izvo enja radova. uz dozvolu mjerodavne institucije koja upravlja javnom cestom. Članak 18. (1) Mjerodavna tijela koja upravljaju cestama dužna su poduzimati praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na cesti. . ure aje ili postrojenja. kao i u slučaju oštećenja kolnika koja u većoj mjeri ugrožavaju sigurnost prometa. osim lokalnih. odnosno zbog čega su znatno otežani uvjeti za tok prometa. U slučaju prekida ili ugrožavanja prometa na javnoj cesti zbog nanosa. (2) Tijela mjerodavna za unutarnje poslove dužna su najmanje dva puta godišnje dostaviti podatke institucijama iz stavka (1) ovoga članka o vrstama. (1) Na javnim cestama zabranjeno je podizati objekte. kao i o prohodnosti javnih cesta u zimskome razdoblju i u slučaju elementarnih nepogoda ili izvanrednih doga aja zbog kojih je nastao prekid prometa. (1) Na mostovima. Članak 19. Članak 21. kao i preglednost na raskrižju. prometne znakove. kada je cesta uzročnikom prometnih nezgoda.5 m od najviše točke kolnika. ili činiti bilo kakve radnje koje bi mogle ugrožavati ili ometati promet na javnoj cesti ili oštećivati javnu cestu i objekte na njoj. mjestima i vremenu doga anja prometnih nezgoda. galerijama i drugim objektima na javnoj cesti širina kolnika ne smije biti manja od širine kolnika na javnoj cesti. (2) Na javnoj cesti i njezinu zaštitnom pojasu zabranjeno je podizati spomenike i postavljati druga spomen-obilježja.(3) Projektiranjem i gradnjom novih javnih cesta. Poduzeća i drugi subjekti koji izvode radove na javnoj cesti. mora se osigurati njihovo podnošenje osovinskog opterećenja od najmanje 11. (1) Mjerodavne institucije koje održavaju i upravljaju cestama dužne su pravodobno i točno obavješćivati javnost o ograničenju i zabrani prometa na javnim cestama i o izvanrednim uvjetima i posebnim mjerama za promet na njima. prodavati proizvode i sl. mora poduzeti mjere za otklanjanje smetnji i uspostavu sigurnog prometa. dužni su osigurati mjesto na kome se radovi izvode i za vrijeme trajanja radova organizirati siguran promet na mjestu izvo enja radova. kao i na dijelu magistralne ceste u naselju. odrona ili klizanja terena ili drugih uzroka. odmah po saznanju. Iznad kolnika javne ceste mora postojati slobodan prostor u visini od najmanje 4. prije početka izvo enja radova. magistralne i regionalne ceste od 10 metara i lokalne ceste .tri metra. (2) Autobusna stajališta na javnoj cesti izvan naselja. u tunelima. i to pokraj autoceste i ceste rezervirane za promet motornih vozila na udaljenosti od najmanje 12 metara. mjerodavna institucija koja upravlja cestama. sredstva za rad. Članak 17. moraju biti izvan kolnika. Članak 23.5 tona po osovini. te nakon njihova završetka ukloniti s javne ceste ostatke materijala.

(1) Vozač je dužan tijekom upravljanja vozilom obratiti pozornost na pješake koji se nalaze na kolniku ili stupaju na kolnik. vozač je dužan ukloniti s kolnika i predmete na koje nai e tijekom vožnje. Javne ceste izvan naselja moraju imati na pogodnim razmacima posebne površine za zadržavanje vozila izvan kolnika. PRAVILA PROMETA Opće 1. parkiralište ili neku drugu prometnu površinu. pločniku i drugim prometnim površinama ostavljati oštećena. ne izaziva opasnost i ne ometa druge sudionike u prometu.(2) Mjerodavne institucije koje održavaju i upravljaju cestama. otpadaka. a na dijelovima s većim uzdužnim nagibom i posebni trak za kretanje sporih vozila u slučaju vrlo gustoga prometa.dužan je o tomu obavijestiti mjerodavnu instituciju koja upravlja cestom ili policijsku upravu. Sudionici u prometu dužni su postupati prema svjetlosnom prometnom znaku i kada se taj znak razlikuje od pravila o prednosti prolaza izraženom na istome mjestu drugim prometnim znakom. Članak 24. (2) Sudionici u prometu dužni su postupati sukladno prometnim znakovima postavljenim na cesti i kada se time odstupa od propisa o prometu. (4) Ako je u mogućnosti i ako time ne ometa sigurnost prometa. III. s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti u prometu. (1) Sudionici u prometu dužni su postupati sukladno propisima o prometnim pravilima. parkiralištu. istodobno s obavješćivanjem javnosti. predmeta i tvari koje je ostavila. nanositi blato na cestu sa suvremenim kolnikom ili ostavljati ili bacati otpatke ili predmete i tvari koji mogu ometati ili ugroziti promet ili zaga ivati okoliš. Članak 26. dužne su dostavljati auto-moto klubovima/savezima informacije o prohodnosti javnih cesta koje su im potrebne za primjenu njihovih javnih ovlasti. . a ako nije u mogućnosti . prometnim znakovima postavljenim na cesti i znacima i naredbama koje daju ovlaštene osobe. kao i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na cestu. (3) Na dijelu ceste kojim se kreću djeca ili na kojem su postavljeni prometni znaci o sudjelovanju djece u prometu vozač je dužan voziti s naročitom opreznošću i takvom brzinom da vozilo može zaustaviti u slučaju potrebe. Članak 28. Vozač je dužan držati vozilo na takvoj udaljenosti od drugih vozila u prometu da. (2) Osoba koja postupi suprotno stavku (1) ovoga članka snosi troškove uklanjanja vozila. Članak 27. nanijela blato ili bacila otpatke ili predmete na cestu. vozač mora upravljati vozilom s naročitom opreznošću i voziti takvom brzinom da u slučaju potrebe može zaustaviti vozilo ispred pješačkoga prijelaza. dotrajala ili neregistrirana vozila. (2) Kada prilazi obilježenom pješačkom prijelazu. Op e odredbe Članak 25. (3) Sudionici u prometu dužni su postupati prema zahtjevima izraženim s pomoću znakova ili po naredbama koje daju ovlaštene osobe i kada se time odstupa od propisanih pravila prometa ili značenja prometnih znakova postavljenih na cesti. (3) Vozač je dužan s kolnika ukloniti predmete i tvari koje s njegovog vozila padnu na cestu. (1) Zabranjeno je na cesti. odnosno poduzeće koje brine o održavanju ceste.

Osoba koja se prevozi vozilom ne smije ni na koji način ometati vozača u upravljanju vozilom niti utjecati na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje sigurnost prometa. mora se kretati smanjenom brzinom tako da ne ugrožava osobe koje ulaze ili izlaze iz toga vozila. (2) Kretanjem vozila u smislu stavka (1) ovoga članka smatrat će se i slučaj kada je vozilo zaustavljeno radi postupanja prema prometnom znaku. Članak 34. (3) Bliže odredbe o načinu označavanja vozila kojim upravlja osoba s oštećenim udovima pravilnikom propisuje ministar. (1) Za vrijeme vožnje u naselju vozač je dužan vozilu javnoga gradskog prijevoza putnika ili posebno označenom vozilu kojim se obavlja organizirani prijevoz djece omogućiti uključivanje u promet kada ta vozila izlaze sa stajališta koja se nalaze izvan kolnika. u suradnji s mjerodavnim tijelom. Članak 32. moraju nositi bijeli štap kao znak raspoznavanja. propuštanja vozila koja imaju pravo prednosti prolaza i u drugim slučajevima kada je vozač dužan ili prisiljen zaustaviti vozilo na kolniku. Članak 30.Članak 29. . kao i vozač vozila koji tom vozilu dolazi ususret na cesti s dva prometna traka. (1) Vozač vozila koje se kreće pokraj vozila javnoga prijevoza putnika ili pokraj autobusa kojim se obavlja putnički prijevoz zaustavljenog na stajalištu. odnosno s proširenja prometnog traka koji se koristi za stajalište. dužan je zaustaviti se kada je vozilo kojim se prevoze djeca zaustavljeno na kolniku dok djeca ulaze ili izlaze iz vozila. postupanja prema znaku i naredbi ovlaštene osobe. (1) Za vrijeme kretanja vozila u prometu na javnoj cesti vozač ne smije koristiti mobilni telefon. osim u slučaju kada je mobilni telefon prilago en uporabi u vozilu. 108. Članak 31. (3) Vozač mora zaustaviti vozilo iza vozila iz stavka (1) ovoga članka kada osobe. (4) Vozač vozila koje se kreće iza vozila kojim se prevoze djeca. (2) Vozilo koje je prilago eno da njime upravlja osoba kojoj su oštećeni udovi bitni za upravljanje vozilom mora biti označeno posebnim znakom. (1) Vozač motornoga vozila i osobe koje se prevoze tim vozilom dužni su koristiti sigurnosne pojaseve za vrijeme kretanja vozila u prometu na javnoj cesti. (5) Ako se vozilom obavlja organizirani prijevoz djece. ulazeći ili izlazeći iz toga vozila. 109. prema odredbama ovoga Zakona. moraju prijeći preko prometnog traka i biciklističke staze ili traka kojim se vozilo kreće. (1) Slijepe osobe. kada samostalno sudjeluju u prometu. i 110. Članak 33. (2) Vozač vozila javnoga gradskog prijevoza putnika ili posebno označenog vozila kojim se obavlja organizirani prijevoz djece dužan je s pomoću pokazivača smjera najaviti svoju namjeru da se uključi u promet i to uključivanje obaviti na način kojim se ne ugrožavaju drugi sudionici u prometu. (2) Osobe iz stavka (1) ovoga članka kada radi ulaska u vozilo ili po izlasku iz vozila moraju prijeći preko kolnika dužne su to činiti na način propisan u čl. vozilo mora biti označeno posebnim znakom.

(1) Vozač je dužan kretati se vozilom desnom stranom kolnika u smjeru kretanja. (1) Prije izvo enja radnji vozilom iz članka 36. prometu 2. vozač nije dužan davati znak o namjeri vraćanja na prometni trak kojim se kretao prije pretjecanja. a po izvršenoj radnji mora ga prestati davati. zaustavljanje. parkirališta. osim u slučaju kada na stražnjem sjedištu ima pričvršćenu dječiju sjedalicu u kojoj dijete mora biti vezano ili da pokraj djeteta sjedi punoljetna osoba. Članak 37. odgovarajućim znakom rukom. Vozač mora za kretanje vozila koristiti isključivo cestu. obilaženje. ovoga Zakona.(2) U putničkom automobilu na prednjem sjedištu do vozača ne smije se prevoziti osoba koja je očito pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava. (3) Zabranjeno je otvaranje vrata na motornom vozilu na kolniku kada je vozilo u kretanju ili mirovanju i u svim drugim slučajevima kada se može ugroziti sigurnost drugih sudionika u prometu. mora ga davati cijelo vrijeme dok traje obavljanje radnje vozilom. Članak 35. mijenjanje prometnog traka. osim u slučaju opasnosti. (1) Vozila ne smiju na prednjoj strani imati svjetlosne. vozač je dužan jasno i pravodobno obavijestiti o svojoj namjeri druge sudionike u prometu dajući znak pomoću pokazivača smjera ili. Kretanje vozila cestom Članak 38. pokretno svjetlo za istraživanje (reflektor). dvorišta ili drugih sličnih površina. skretanje udesno ili ulijevo. nakon izvršenog pretjecanja drugog vozila. dužan je na mjestu na kojem se uključuje postaviti osobu koja će omogućiti siguran izlazak vozila na cestu ili na drugi način osigurati sigurno uključivanje na cestu. vožnja unatrag i sl. polukružno okretanje. (3) Odredba stavka (1) ovoga članka ne odnosi se na crveno treptavo svjetlo na posebnim motornim vozilima koja prate vozila pod pratnjom. odnosno stazu namijenjenu za promet one vrste vozila kojoj pripada. pretjecanje. (2) Odredba stavka (1) ovoga članka glede svjetala bijele boje ne odnosi se na svjetlo za osvjetljavanje ceste pri vožnji unatrag. svjetlo za osvjetljavanje stražnje registarske pločice i registarsku pločicu prevučenu bijelom reflektirajućom bojom.) smije započeti takvu radnju samo ako se prethodno uvjerio da to može učiniti bez opasnosti po druge sudionike u prometu ili imovinu. ako oni ne postoje. (2) Ako znak iz stavka (1) ovoga članka vozač daje s pomoću pokazivača smjera. a ako mu je vidik zaklonjen ili mu je vidljivost znatno smanjena zbog vremenskih ili drugih prilika. . (1) i (2) ovoga članka. Radnje vozilom u prometu Članak 36. 3. kao ni dijete mla e od 12 godina. niti na stražnjem sjedištu dijete mla e od pet godina. a na stražnjoj strani ure aje ili tvari koji daju svjetla bijele boje. odnosno kolnik ili prometni trak. vodeći pritom računa o položaju vozila i smjeru i brzini kretanja. Članak 39. (1) Vozač koji namjerava izvesti neku radnju vozilom na cesti (pomijeranje vozila udesno ili ulijevo. (2) Vozač je dužan postupati prema odredbama stavka (1) ovoga članka i kada se uključuje u promet iz garaže. (3) Iznimno od odredaba st. svjetlosno-signalne ili reflektirajuće ure aje ili tvari koji daju svjetla crvene boje.

osim na dijelu ceste ispred raskrižja ili drugog mjesta na kojemu vozilo skreće ulijevo. (1) Na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera na kojem postoje najmanje četiri prometna traka vozač ne smije vozilom prelaziti na kolnički trak namijenjen za promet vozila iz suprotnoga smjera. na cesti u naselju s kolnikom na kome za promet vozila u istome smjeru postoje najmanje dva označena prometna traka za kretanje vozila vozač može koristiti i prometni trak koji se ne nalazi uz desni rub kolnika . kretati se cestom na prijelazu preko željezničke pruge u istoj razini. ne ugrožava druge sudionike u prometu i sebe ne izlaže opasnosti. tako da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju pod navedenim uvjetima može predvidjeti. vozač ne smije naglo povećati brzinu kretanja. (3) Iznimno od odredbe stavka (2) ovoga članka. dužan je kretati se onom stranom kolnika kojom se do tada kretao vožnjom unaprijed. (2) Vozač koji namjerava znatnije smanjiti brzinu kretanja vozila dužan je to učiniti na način kojim neće ugroziti druge vozače koji se kreću iza njega. uključivati se na cestu s pravom prednosti niti voziti na prijevojima i u zavojima u kojima je preglednost nedovoljna. (1) Vozač je dužan prilagoditi brzinu kretanja vozila svojstvima i stanju ceste. (4) Na cesti s kolnikom za promet vozila u jednome smjeru vozač se ne smije vozilom kretati u zabranjenom smjeru.ako time ne ometa ostala vozila koja se kreću iza vozila kojim upravlja. s obzirom na brzinu kretanja vozila. (2) Na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera na kojem postoje tri prometna traka vozač se ne smije vozilom kretati prometnim trakom koji se nalazi uz lijevi rub ceste u smjeru kretanja vozila. preglednosti. (2) Vozač ne smije smanjiti brzinu kretanja vozila do te mjere da njegovo vozilo pričinjava smetnju normalnom prometnom toku. Članak 41. (4) Odredba stavka (3) ovoga članka ne odnosi se na vozača autobusa. atmosferskim prilikama. (3) Na cesti na kojoj su kolnički traci fizički odvojeni jedan od drugoga vozač se ne smije vozilom kretati kolničkim trakom namijenjenim za promet vozila iz suprotnoga smjera. osim u slučaju izravne opasnosti. Brzina Članak 43. (3) Vozač ne smije kretanjem vozila unatrag ulaziti u nepregledno raskrižje. (2) Kada se vozač kreće vozilom unatrag. Članak 42. osim u slučaju opasnosti. 4. (1) Vozač koji se namjerava kretati vozilom unatrag može izvršiti tu radnju samo na kratkom dijelu ceste. gustoći prometa. tako da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe usljed proklizavanja pogonskih kotača vozila. vidljivosti.(2) Vozač je dužan držati vozilo u kretanju što bliže desnom rubu kolnika i na tolikoj udaljenosti od njega da. uvjete prometa i stanje i svojstva ceste. . (3) Prilikom pokretanja vozila iz mjesta. vozača vozila koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu kretanja veću od 40 km na sat i na vozača vozila koje se ne smatra motornim vozilom. uz uvjet da ne ugrožava ili ne ometa druge sudionike u prometu.500 kg. prometnim znacima i drugim prometnim uvjetima. (1) Vozač ne smije mijenjati način upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila. Članak 40. vozača teretnog vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3. stanju vozila i tereta.

Članak 44. (3) Fotografija i videozapis s podacima o utvr enoj brzini. Članak 46. autobuse koji osim ugra enih sjedala imaju i odre ena mjesta za stajanje. za teretna motorna vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 7. (4) U zapisniku koji se sačinjava na licu mjesta navodi se i izjava vozača o tomu ima li ili nema primjedaba na tekst zapisnika. datuma i vremena ili tahografskog zapisa ili izravnim praćenjem vozilom. (2) Kada upravljaju motornim vozilima iz stavka (1) ovoga članka. na lijevoj polovini stražnjega dijela na vidnom mjestu moraju imati oznaku u .za traktore. prometnim znakom može se dopustiti kretanje vozilom i većom brzinom od propisane u stavku (1) ovoga članka. (2) Na cestama u naselju. (1) Na cestama brzina kretanja ograničava se za sljedeća vozila: 1) na 80 km na sat . kao i za teretna motorna vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 7.za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje (karavan) ili laku prikolicu. 3) i 4) i priključna vozila iz toč. 100 km na sat na cestama rezerviranim za promet motornih vozila i brzim cestama.za autobuse kada se obavlja organizirani prijevoz djece. (2) Brzina kretanja vozila utvr uje se s pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila s ure ajem ili bez ure aja s grafičkim ispisom brzine.500 kg i za teretna motorna vozila s priključnim vozilom. 80 km na sat na ostalim cestama.za autobuse s priključnim vozilom za prijevoz osoba. a 40 km na sat na ostalim cestama.za autobuse i autobuse s lakom prikolicom. vozači su dužni pridržavati se brzina propisanih u stavku (1) ovoga članka i na cesti na kojoj je ovim Zakonom ili postavljenim prometnim znakom dopuštena veća brzina. 4) na 50 km na sat . (3) 1) 2) 3) Na cesti izvan naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od: 130 km na sat na autocestama. 1). tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. (3) Motorna vozila iz toč. ako prometno-tehnički elementi to omogućuju. (1) Na cesti u naselju vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od 60 km na sat. na 25 km na sat . osim vojnih vozila. trolejbuse. odnosno trakom. (4) Na cesti izvan naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od brzine odre ene prometnim znakom postavljenim na cesti. osim ako prometnim znakom nije drukčije odre eno. (1) Brzina kretanja motornih vozila na cesti pod normalnim prometnim uvjetima ne smije se ograničiti prometnim znakom ispod 60 km na sat na magistralnim cestama. 3) na 70 km na sat . za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje. 3) i 4) stavka (1) ovoga članka koja su registrirana u Bosni i Hercegovini.za bicikl i laki motocikl kada se kreću biciklističkom stazom. 2) na 80 km na sat . 5) 6) na 30 km na sat . uz videonadzor.500 kg. Članak 45. gradske autobuse.

Skretanje Članak 48. osim ako prometnim znakom ili oznakom na kolniku nije drukčije odre eno. (1) Vozač koji se približava raskrižju mora voziti s povećanom opreznošću koja odgovara prometnim uvjetima na raskrižju. osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije odre eno. može se ograničiti brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na cesti. dolazeći iz suprotnoga smjera. (3) Bliže odredbe o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine pravilnikom propisuje ministar. osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije odre eno. . (2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je izvršiti skretanje krećući se krajnjim lijevim prometnim trakom koji se proteže uz središnju crtu i uz zamišljeni ili označeni luk koji spaja dvije središnje crte bočnih kolnika. (4) Vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaza. vozilo koje se kreće po tračnicama ima prednost prolaza na raskrižju ili u susretu s drugim vozilom. Članak 47. 5. (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kada ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaza ako vozilom ulazi sa zemljane ceste na cestu s kolničkim zastorom ili ako na cestu ulazi s površine na kojoj se ne odvija promet. u suradnji s mjerodavnim tijelom. osim ako prometnim znakom na cesti nije drukčije odre eno. (1) i (2) ovoga članka. (2) Vozač vozila koje na raskrižju skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje. bez obzira s koje mu strane ono nailazi. a posebice djece. na raskrižju zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno. odnosno prometnim trakom koji se proteže uz lijevi rub ceste s jednosmjernim prometom. raskrižju 7.obliku kruga žute boje. osim ako prometnim znakom na cesti nije drukčije odre eno. (2) Odobrenje za postavljanje posebnih objekata na cesti daje mjerodavno tijelo koje upravlja cestama. obrubljenog crvenom bojom. u kome je crnom bojom ispisan broj koji označava najveću dopuštenu brzinu kretanja tih vozila. (1) Na raskrižju ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti vozilo koje dolazi s njegove desne strane. (1) Vozač vozila koje skreće udesno dužan je obaviti skretanje krećući se krajnjim prometnim trakom koji se proteže uz desni rub kolnika. (1) Na osjetljivim mjestima u naselju s gustim prometom pješaka. Promet na raskri ju Članak 50. (6) Vozač koji pri skretanju vozila presijeca biciklističku stazu ili trak dužan je propustiti bicikl i bicikl s motorom koji se kreću biciklističkom stazom ili trakom. Prednost prolaza Članak 49. dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom. (3) Iznimno od odredaba st. 6.

Mimoilaženje 8. (2) Ako zeleno svjetlo na ure aju za davanje svjetlosnih prometnih znakova ima oblik strelice. . (1) Na raskrižju i na drugom mjestu na kojem je promet reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova za sudionike u prometu svjetlosni prometni znaci imaju sljedeća značenja: 1) crveno svjetlo . Članak 51. a prema potrebi. a za ostale sudionike . 3) zeleno svjetlo . Vozač koji je vozilom ušao u raskrižje na kojem je promet reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova može napustiti raskrižje ne čekajući da svjetlosnim prometnim znakom promet bude otvoren u smjeru kojim namjerava produžiti kretanje. vozač može vozilom proći svjetlosni znak i kretati se u smjeru označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo. uz uvjet da propusti sve sudionike u prometu koji se kreću u smjeru u kojem je promet dopušten. (4) Zeleno treptavo svjetlo služi za upozoravanje sudionika u prometu na skori prestanak slobodnog prolaza i na pojavu žutog. (3) Vozač je dužan pred raskrižjem vozilom zauzeti položaj na dovoljnoj udaljenosti na onom prometnom traku kojim mora proći kroz raskrižje. Članak 53. (2) @uto svjetlo upaljeno istodobno s crvenim svjetlom služi za upozoravanje sudionika u prometu na skori prestanak zabrane prolaza i na pojavu zelenog svjetla. 2) žuto svjetlo . (3) @uto treptavo svjetlo obvezuje sve sudionike u prometu na kretanje s povećanom opreznošću. pri čemu ne smije ometati promet vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i mora propustiti pješake koji prelaze preko kolnika. i pomjeriti vozilo k desnom rubu kolnika.slobodan prolaz. Članak 52.zabrana prolaza. (1) Pri mimoilaženju vozač je dužan sa svoje lijeve strane ostaviti dovoljan razmak izme u vozila kojim upravlja i vozila s kojim se mimoilazi. Vozač kojem je svjetlosnim prometnim znakom dopušten ulazak u raskrižje ne smije ući vozilom u raskrižje ako je gustoća prometa takva da on vozilo očito mora zaustaviti u raskrižju i na taj način. (1) Ako je ure aju za davanje svjetlosnih prometnih znakova za reguliranje prometa na raskrižju dodan jedan ili više dopunskih znakova u obliku zelene svijetleće strelice.(2) Vozač koji se približava raskrižju dužan je voziti takvom brzinom da se može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrižju imaju prednost prolaza. ometati ili onemogućiti promet vozila koja dolaze s bočnih kolnika. odnosno crvenog svjetla. vozač se vozilom smije kretati samo u smjeru koji pokazuje ta strelica. pri promjeni svjetlosnog znaka.zabrana prolaza.zabrana prolaza. osim za vozila koja se u trenutku kada se žuto svjetlo pojavi nalaze na tolikoj udaljenosti od svjetlosnog znaka da se ne mogu sigurno zaustaviti a da ne pro u taj znak. Članak 54. Mimoila enje Članak 55.

(2) Ako zbog neke zapreke na cesti ili zbog drugih sudionika u prometu vozač ne može postupiti prema odredbi stavka (1) ovoga članka, dužan je usporiti kretanje svojeg vozila i, prema potrebi, zaustaviti ga da bi propustio vozilo iz suprotnoga smjera. (3) Kada na raskrižju vozila dolaze iz suprotnih smjerova i skreću ulijevo, vozači se mimoilaze sa svoje desne strane.

(4) Ako je zbog nedovoljne širine ceste ili zbog neke zapreke na cesti mimoilaženje onemogućeno, vozač kojemu je to lakše izvesti, s obzirom na svojstva ceste i okolnosti u prometu, dužan je prvi se zaustaviti i, prema potrebi, kretanjem unatrag ili na drugi način pomjeriti svoje vozilo i zauzeti na cesti položaj koji omogućuje mimoilaženje. Članak 56. (1) Na dijelu ceste s velikim uzdužnim nagibom na kojem je mimoilaženje vozila nemoguće ili je veoma otežano vozač vozila koje se kreće niz nagib dužan je zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu - ako primijeti da mu drugo vozilo ide ususret uz nagib. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka, vozač vozila koje se kreće uz nagib dužan je zaustaviti vozilo ako ispred sebe ima pogodno mjesto za zaustavljanje koje omogućuje sigurno mimoilaženje i ako bi, u slučaju da tako ne postupi, mimoilaženje zahtijevalo kretanje unatrag jednog od vozila. (3) Na cesti iz stavka (1) ovoga članka, kada se jedno od vozila koja se mimoilaze mora kretati unatrag, kretat će se unatrag: svako vozilo koje se susrelo s vozilom koje vuče priključno vozilo; teretno motorno vozilo koje se susrelo s autobusom; lako vozilo koje se susrelo s vozilom više kategorije, a ako se mimoilaze vozila iste kategorije - vozilo koje se kreće niz nagib, osim ako je - s obzirom na uvjete i položaj vozila na cesti - lakše to učiniti vozaču vozila koje se kreće uz nagib. obilaženje 9. Pretjecanje i obila enje Članak 57. (1) Pretjecati i obilaziti vozač smije samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnoga smjera i ako na cesti ima dovoljno prostora za sigurno izvo enje tih radnji. (2) Vozač ne smije pretjecati i obilaziti kada time, s obzirom na svojstva ceste i postojeće okolnosti na cesti i u prometu ili s obzirom na tehnička svojstva vozila kojim upravlja, ugrožava druge sudionike u prometu. Članak 58. (1) Pretjecanje i obilaženje izvodi se s lijeve strane.

(2) Pretjecanje se mora izvoditi s desne strane ako se vozilo na kolniku nalazi u takvome položaju i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo. (3) Vozilo koje se kreće po tračnicama postavljenim na sredini kolnika ne smije se pretjecati s lijeve strane. To se vozilo može pretjecati s desne strane ako izme u njega i desnog ruba kolnika postoji prometni trak. Članak 59. (1) Ako se na sredini kolnika nalazi pješački otok, ili obilježeni ili na drugi način označeni prostor za parkiranje vozila, ili neka druga površina koja nije namijenjena za promet vozila, ili neki objekt ili ure aj, vozila ih moraju obilaziti s desne strane. (2) Ako se površine, objekti ili ure aji iz stavka (1) ovoga članka nalaze na sredini ceste s jednosmjernim prometom, a postavljenim prometnim znakom nije drukčije odre eno, oni se mogu obilaziti s obiju strana. Članak 60. (1) Vozač kojemu je dan znak za pretjecanje s njegove lijeve strane dužan je pomjeriti vozilo k desnom rubu kolnika.

(2)

Vozač ne smije povećavati brzinu kretanja vozila dok ga drugo vozilo pretječe.

(3) Ako zbog nedovoljne širine kolnika ili njegovog stanja pretjecanje nije moguće bez ugrožavanja sigurnosti prometa, vozač vozila koje se kreće sporije nego vozila koja se kreću neposredno iza njega dužan je pomjeriti svoje vozilo što više udesno, a ako to nije dovoljno, čim mu to bude moguće, zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu da bi propustio brža vozila. Članak 61. Vozač ne smije vozilom započeti pretjecanje ili obilaženje: 1) 2) kolone vozila; ako je vozač koji se kreće iza njega počeo pretjecati;

3) ako je vozač koji je ispred njega na istom prometnom traku dao znak da namjerava preteći ili obići vozilo koje je ispred njegova vozila, ili obići drugu zapreku na cesti; 4) ako prometni trak kojim namjerava pretjecati nije slobodan na dovoljnoj udaljenosti tako da bi, vodeći računa o razlici izme u brzine kretanja svojega vozila za vrijeme pretjecanja i brzine kretanja vozila drugih sudionika u prometu koje namjerava preteći, pretjecanjem ugrozio sigurnost prometa ili omeo promet iz suprotnoga smjera; 5) ako nakon pretjecanja ili obilaženja ne bi ponovno mogao zauzeti položaj na prometnom traku kojim se kretao prije pretjecanja ili obilaženja, i to bez ometanja ili ugrožavanja ostalih sudionika u prometu, osim kada za pretjecanje ili obilaženje koristi prometni trak koji je zabranjen za promet vozila iz suprotnoga smjera; 6) 7) prometnim trakom koji je namijenjen za zaustavljanje vozila u nuždi; neposredno ispred tunela i u tunelu koji po smjeru kretanja ima samo jedan trak. Članak 62. (1) Vozač koji pretječe dužan je držati vozilo na potrebnoj udaljenosti od vozila kojega pretječe, tako da ga ne ometa niti ugrožava u prometu. (2) Nakon pretjecanja ili obilaženja vozač je dužan, čim to bude moguće, bez ometanja ili ugrožavanja ostalih sudionika u prometu, vozilom ponovno zauzeti položaj na prometnom traku kojim se kretao prije pretjecanja, odnosno obilaženja. Članak 63. Na kolniku na kojem se promet odvija u dva smjera vozač ne smije vozilom pretjecati drugo vozilo ispred vrha prijevoja ceste ili u zavoju kad je preglednost ceste nedovoljna, osim ako na tim mjestima postoji više prometnih trakova obilježenih uzdužnim oznakama na kolniku i namijenjenih isključivo za kretanje vozila u smjeru kretanja njegova vozila. Članak 64. (1) Vozač ne smije pretjecati drugo vozilo, osim bicikla, bicikla s motorom, lakog motocikla i motocikla bez bočne prikolice, neposredno ispred raskrižja ili na raskrižju koje nije s kružnim tokom prometa, ili neposredno ispred i na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u razini bez branika ili polubranika. (2) Neposredno ispred raskrižja i na raskrižju vozač smije pretjecati: vozilo koje skreće ulijevo, a pretječe se s desne strane (članak 58. stavak (2)); vozilo koje skreće udesno, ali pritom svojim vozilom ne prelazi na dio kolnika namijenjen za promet vozila iz suprotnoga smjera; vozilo koje se kreće cestom s prednošću prolaza, kao i kada je promet na raskrižju reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znacima koje daje ovlaštena osoba.

(3) Neposredno ispred i na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini bez branika ili polubranika, vozač smije pretjecati drugo vozilo kada je promet na tom prijelazu reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova. Članak 65. Vozač ne smije pretjecati drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu, ili koje prelazi pješački prijelaz, ili koje je stalo radi propuštanja pješaka na tom prijelazu. Članak 66. (1) Na cesti na kojoj postoje najmanje dva prometna traka namijenjena za promet vozila u istom smjeru i na kojoj su kolone vozila, vozač može napusti trak na kojem se nalazi samo radi skretanja ulijevo ili udesno ili radi parkiranja vozila. (2) Na cestama i uz uvjet iz stavka (1) ovoga članka brže kretanje vozila na jednom traku od kretanja na drugom traku ne smatra se pretjecanjem. (3) Ne smatra se pretjecanjem ni prolaženje s desne strane vozila koje prema odredbi članka 39. stavak (3) ovoga Zakona za svoje kretanje ne koristi prometni trak uz desni rub kolnika. Zvučni 10. Zvu ni i svjetlosni znaci upozorenja Članak 67. (1) Vozač je dužan uporabiti zvučni znak upozorenja kadgod je u pitanju sigurnost prometa, a osobito:

1) na cesti izvan naselja radi upozorenja drugog sudionika u prometu da ga želi preteći ili obići, ako bi nedavanjem toga znaka postojala opasnost od prometne nezgode; 2) ako se pokraj kolnika nalaze djeca koja ne obraćaju pozornost na kretanje vozila;

3) na cesti izvan naselja, prije ulaska u nepregledan zavoj ili prije dolaska na prijevoj na kojem je otežano mimoilaženje. (2) Vozač je dužan davanje zvučnoga znaka upozorenja svesti na nužnu mjeru. Članak 68. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća vozač, u pravilu, umjesto zvučnoga znaka upozorenja uporabljuje svjetlosni znak upozorenja. Taj znak vozač može uporabiti i u naselju prilikom pretjecanja drugoga vozila. (2) Svjetlosni znak upozorenja vozač može uporabiti i danju - ako takav način upozorenja drugim sudionicima u prometu više odgovara zbog uvjeta na cesti. (3) Svjetlosni znak upozorenja daje se kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala, ili uzastopnim paljenjem kratkih svjetala za osvjetljavanje ceste, ili izmjeničnim paljenjem, u kratkim razmacima, dugih i kratkih svjetala, vodeći pritom računa da se time ne zasljepljuju vozači koji dolaze iz suprotnoga smjera. 11. Zaustavljanje i parkiranje Članak 69. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu na kojem bi ono ugrožavalo sigurnost drugih sudionika u prometu ili predstavljalo smetnju za normalan tok prometa ili kretanje pješaka. Članak 70.

(1) Na javnoj cesti izvan naselja vozač je dužan uvijek kada za to postoji mogućnost zaustaviti ili parkirati vozilo izvan kolnika. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu, prometne nezgode ili drugog opravdanog razloga prisiljen zaustaviti vozilo na kolniku, dužan je obilježiti sigurnosnim trokutom i poduzeti sve mjere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila i da ga čim prije ukloni s kolnika. (3) Ako je vozač zbog neispravnosti na vozilu, prometne nezgode ili iz drugog opravdanog razloga prisiljen zaustaviti vozilo na tračnicama, dužan ga je s tračnica odmah ukloniti, a ako je to nemoguće, odmah poduzeti potrebne mjere da osobe koje upravljaju vozilima koja se kreću po tračnicama na vrijeme budu upozorene na opasnost. Članak 71. (1) Vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo na javnoj cesti dužan je zaustaviti, odnosno parkirati vozilo neposredno uz desni rub kolnika, a na javnoj cesti kojom se promet odvija samo u jednom smjeru - vozilo može zaustaviti, odnosno parkirati uz desni ili lijevi rub kolnika. (2) Ako se uz desni rub kolnika nalaze tramvajske ili druge tračnice, vozač mora zaustaviti ili parkirati vozilo uz lijevi rub kolnika. (3) Vozač može zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestima koja se nalaze na sredini kolnika samo ako su ta mjesta obilježena odgovarajućim prometnim znakom ili oznakom na kolniku. Članak 72. Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smiju se otvarati vrata ako se time ometa kretanje drugih sudionika u prometu ili ako se ugrožava sigurnost prometa. Članak 73. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo osobito: 1) na obilježenome pješačkom prijelazu i na udaljenosti manjoj od pet metara od tog prijelaza, kao i na prijelazu biciklističke staze preko kolnika; 2) na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini;

3) na željezničkim ili tramvajskim prugama ili u blizini tih pruga ako se time sprečava ili ometa promet vozila koja se kreću po tračnicama; 4) na raskrižju i na udaljenosti manjoj od 5 metara od najbližeg ruba popriječnog kolnika;

5) u tunelima, na mostovima, u podvožnjacima i na nadvožnjacima, kao i na dijelovima ceste ispod mostova i nadvožnjaka i na udaljenosti manjoj od 15 m od tih objekata; 6) na dijelu ceste u blizini vrha prijevoja i u zavoju gdje je preglednost ceste nedovoljna i gdje se vozila ne bi mogla obići bez opasnosti; 7) na dijelu ceste gdje bi širina slobodnoga prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne crte na kolniku, ili do suprotnoga ruba kolnika, ili do neke zapreke na cesti bila manja od tri metra; 8) na mjestu na kojem bi vozilo zaklanjalo postavljeni prometni znak ili ure aj za davanje svjetlosnih prometnih znakova; 9) na biciklističkoj stazi, odnosno traku;

10) na dijelu kolnika koji je kao stajalište za vozila javnoga prometa obilježen prometnim znakom i oznakama na kolniku;

(1) Ovlaštena službena osoba odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. premještanje vozila obavljaju organizacija. 3) na prolazima i ulazima u škole. ovoga Zakona. ustanove. parkovima i sl. Članak 75. (4) Radi osiguranja plaćanja troškova premještanja vozila. može zadržati vozilo. od vlasnika vozila koji nije državljanin Bosne i Hercegovine. a ako je parkiranje dopušteno. poduzeća. na kolniku s dva prometna traka gdje se promet odvija u oba smjera. ako to nije izričito regulirano prometnim znakom. 5) na pločniku. traktor ili priključno vozilo. kao i vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila osoba s invaliditetom. . ovoga Zakona. Članak 76. i 74..6 m širine na površini za kretanje pješaka. (1) Premještanje vozila iz članka 75. (2) Iznimno od stavka (1) ovoga članka. i to na udaljenosti manjoj od 15 m od tih prijelaza. vozilo parkirano u pješačkoj zoni. pravne ili fizičke osobe koja je premjestila vozilo može zatražiti jamčevinu. ovoga Zakona obavlja mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova. (2) Ovlaštena službena osoba odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa. Članak 77. (5) Visinu troškova premještanja vozila utvr uje mjerodavno tijelo jedinice lokalne samouprave i uprave.11) 12) 13) na svim ure enim zelenim površinama. (3) Troškove premještanja vozila u slučajevima iz članka 75. a ako vlasnik neće ili ne može položiti jamčevinu. s tim što ta površina ne može biti uz rub kolnika. vozač ne smije parkirati vozilo osobito: 1) na dijelu ceste ispred prijelaza ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini. pravna ili fizička osoba koju ovlasti mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova. 2) na udaljenosti manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je označeno stajalište za vozila javnoga prometa. Osim u slučajevima iz članka 73. stambene zgrade i druge objekate i iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizacijsku ili drugu mrežu komunalnih organizacija. Članak 74. ovoga Zakona. na mjestu koje je označeno kao parkiralište za osobe s invaliditetom. (1) Vozač je dužan motorno vozilo. odnosno na pješačkoj stazi. 4) na mjestu gdje bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu. mora se ostaviti najmanje 1. koje je zaustavljeno na kolniku obilježiti posebnim znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolniku. ovoga Zakona snosi vlasnik. 73. uz prethodnu suglasnost mjerodavnoga ministarstva unutarnjih poslova. osim motocikla bez bočne prikolice. i to: 1) kada je bio prisiljen zaustaviti vozilo na mjestu ili dijelu ceste iz članka 73.

do 78. ali samo krajnjim desnim prometnim trakom do prve priključne ceste kojom se vučeno vozilo može isključiti iz prometa na autocesti. Članak 78. kao i u slučaju drugih prekršaja propisanih ovim Zakonom u kojima je sudjelovalo njegovo vozilo. Članak 79. odnosno sigurno obići zaustavljeno vozilo. a na autocesti i cesti rezerviranoj za promet motornih vozila . . kao i na dijelu ceste koji nije dovoljno pregledan. (3) Na isti se način taj znak postavlja i kada je na cesti zaustavljena kolona motornih vozila. (2) (3) Vozilom na motorni pogon smije se vući samo priključno vozilo koje bitno ne smanjuje njegovu stabilnost. u slučaju iz stavka (1) ovoga članka taj ure aj mora biti upaljen. (1) U prometu na javnoj cesti motornom vozilu mogu biti pridodana najviše dva priključna vozila za prijevoz tereta. (4) Ako je u motornom vozilu ugra en ure aj za istodobno paljenje svih pokazivača smjera. Vu a vozila Članak 81. pješaka 12.2) kada je vozilo zaustavljeno na kolniku na takvom mjestu da ga vozači vozila koja nailaze istim smjerom ne mogu ili teško mogu pravodobno uočiti. Zabranjena je vuča neispravnih vozila na autocesti i cesti rezerviranoj za promet motornih vozila. 3) noću i u slučaju smanjene vidljivosti na autocesti i cesti rezerviranoj za promet motornih vozila. vozač je dužan poduzeti sve mjere kojima se sprečava da vozilo samo krene s mjesta i osigura ga od neovlaštene uporabe. (2) Znak iz stavka (1) ovoga članka postavlja se na kolnik iza zaustavljenog vozila u okomitom položaju i na dovoljnoj udaljenosti koja na cesti izvan naselja ne smije biti manja od 50 m. jedan pokraj drugoga. vuča drugog motornog vozila autocestom dopuštena je ako je razlog za vuču nastao za vrijeme kretanja motornog vozila autocestom. ovoga Zakona u kojem nije nazočan vozač. od 69. Vozač ne smije vozilom presijecati kolonu djece.samo jedno priključno vozilo. vojnika. odnosno jedno priključno vozilo za prijevoz osoba. (2) Vlasnik ili korisnik vozila dužan je ovlaštenoj službenoj osobi mjerodavne službe dati podatke o vozaču koji je upravljao vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja iz stavka (1) ovoga članka. Prije nego što parkira i napusti vozilo. ovlaštena službena osoba ostavit će pisanu obavijest da vozač koji je parkirao ili zaustavio vozilo u roku od osam dana kod mjerodavnog tijela na ime novčane kazne uplati zakonom propisani iznos. Presijecanje kolone pje aka Članak 80. Vuča 13. tako da vozači motornih vozila koji nailaze iz smjera na kojem je znak postavljen mogu pravodobno zaustaviti svoja vozila. (1) Za nepravilno parkirano ili zaustavljeno vozilo na pločnicima ili bilo kojim drugim mjestima iz čl. (4) Iznimno od odredbe stavka (3) ovoga članka. pogrebnu povorku i svaku drugu organiziranu povorku pješaka koja se kreće kolnikom. s tim što se umjesto jednoga znaka na kolnik postavljaju dva znaka. Članak 82.

Vozila koja prevoze opasne tvari ne smiju se vući niti koristiti za vuču drugih vozila. Vuča natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila. Članak 85. ovoga Zakona. (2) Vozilom na motorni pogon ne smije se vući motocikl bez bočne prikolice ili drugo vozilo na dva kotača. mora iznositi od tri do pet metara. Članak 83. Članak 84. Članak 87. (2) (3) Vučenim vozilom zabranjeno je prevoziti osobe. niti vozilo na motorni pogon teže od vučnoga vozila . (1) Vozilo na motorni pogon koje na cesti vuče drugo neispravno vozilo na motorni pogon se ne smije kretati brzinom većom od 40 km na sat.(1) Vozilom na motorni pogon smije se vući drugo vozilo na motorni pogon samo ako se ono zbog neispravnosti ili nedostataka pojedinih dijelova ne može samo kretati i ako se pritom bitno ne smanjuje stabilnost vučnog vozila. vozač koji upravlja vučenim vozilom mora imati odgovarajuću dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojoj pripada vozilo koje se vuče. (2) S pomoću užeta ne smije se vući vozilo na motorni pogon na kojem su neispravni ure aji za upravljanje ili ure aji za zaustavljanje. stavak (1) oba vozila moraju biti obilježena znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolniku (sigurnosni trokut). odnosno traktora s priključnim vozilom.sa stražnje strane. (2) Na motornom vozilu koje vuče drugo vozilo trokut se postavlja s prednje. samo ako na svojoj stražnjoj strani ima upaljena crvena svjetla za označavanje vozila ili ako ga vuče motorno vozilo koje ima i pri vuči uporabljuje žuto rotacijsko svjetlo. (1) Za vrijeme vuče vozila iz članka 82.ako mu je neispravna pomoćna kočnica. dopuštena je samo do prvog mjesta pogodnog za pretovar tereta. a iznimno. . kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. Članak 88. automatskih vučnih kuka s višestupanjskom regulacijom i oslanjanjem ili ovješenjem vozila o vučno vozilo. a vozač mora imati dokaz o certificiranju. (1) Vozilo na motorni pogon na cesti dopušteno je vući s pomoću užeta. krute veze (rudo). Članak 86. Vozilo na motorni pogon smije se vući noću. automatskih vučnih kuka s višestupanjskom regulacijom ili krute veze. može iznositi i manje od tri metra. niti teretno motorno vozilo i autobus. a ako se vuče s pomoću kuke ili krute veze (rudo). a na vučenom vozilu . Članak 89. i do prvog mjesta na kojem se može otkloniti kvar na vozilu. (3) Krutom vezom ne smije se vući vozilo na motorni pogon koje nema ispravan ure aj za upravljanje. (1) Razmak izme u vučnoga i vučenog vozila na motorni pogon. Ako se vozilo na motorni pogon vuče s pomoću užeta. (2) Kuka i kruta veza (rudo) iz stavka (1) ovoga članka moraju biti certificirane prema procedurama definiranim posebnim propisom iz stavka (3) članka 6. ako se vuče užetom.

2) biciklu s motorom. takvo se vozilo može prevući samo do najbližeg mjesta pogodnog za pretovar ili popravak. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. Uporaba svjetala u prometu Članak 90. (5) Kada vozilo na motorni pogon vuče jedno ili dva priključna vozila. lakom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice . (1) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju na vozilu moraju biti upaljena kratka svjetla. Članak 92. laki motocikl i motocikl bez bočne prikolice koji nema akumulatora . umjesto svjetala iz članka 90. (4) U uvjetima iz stavka (2) ovoga članka zaprežno vozilo mora imati i dva katadioptera crvene boje. stavak (1) točka 1) može imati upaljeno samo jedno svjetlo koje se s prednje strane vidi kao bijelo svjetlo a sa stražnje strane kao crveno svjetlo i koje je postavljeno na strani suprotnoj od ruba kolnika uz koji je vozilo zaustavljeno ili parkirano.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani.jedan katadiopter crvene boje na stražnjoj strani i po jedan katadiopter žute ili narančaste boje na svakoj strani pedale. osim na biciklu s motorom. na vozilu u prometu na cesti .osim svjetla iz stavka (1) ovoga članka . simetrično postavljena na stražnjoj strani vozila.kada su zaustavljeni ili parkirani u naselju uz sam rub kolnika. a takvo se vozilo vuče krutom vezom (rudo) i brzina kretanja ne smije biti veća od 40 km na sat. a sa stražnje strane vozila . ne mora imati upaljena svjetla: vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na osvijetljenom dijelu ceste. 3) bicikl. ona mora biti postavljena na lijevoj strani vozila. tako da se jasno vidi s dovoljne udaljenosti. ovoga Zakona. na stražnjoj strani posljednjeg priključnog vozila moraju biti upaljena najmanje dva crvena svjetla. lakom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice najmanje dva bijela ili žuta svjetla na prednjoj strani i paran broj crvenih svjetala na stražnjoj strani. i to: 1) na vozilu na motorni pogon. 4) na zaprežnom vozilu . 14.60 m . i kojem nije pridodano priključno vozilo kada je zaustavljeno ili parkirano na ulici u naselju. ta svjetla moraju biti postavljena na uzdužnoj osi vozila ili na njegovoj lijevoj strani. a širina dva metra. (1) 1) Iznimno od odredaba članka 90.najmanje jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani ili samo jedna svjetiljka koja je izra ena tako da se s prednje strane vozila vidi bijelo svjetlo. (3) Ako se na zaprežnom vozilu jedno svjetlo nalazi na prednjoj strani a drugo na stražnjoj strani. (2) Vozilo na motorni pogon čija duljina nije veća od osam metara.jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani.moraju biti upaljena svjetla za osvjetljavanje ceste.na prednjoj strani prvog priključnog vozila moraju biti upaljena dva bijela svjetla. (6) Na motociklu za vrijeme vožnje na cesti moraju biti upaljena kratka svjetla.(4) Iznimno od odredaba iz stavka (3) ovoga članka. . (2) U vremenu od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću). a ako širina priključnog vozila iznosi više od 1.crveno svjetlo. Članak 91. 3) na biciklu . a bicikl . u slučaju neispravnosti vozila koje je natovareno opasnim tvarima. a ako se na zaprežnom vozilu nalazi samo jedna svjetiljka. 2) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na za to posebno odre enim mjestima na kolniku ili izvan njega ili na ulicama sa slabijim prometom.

(1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća. uporabljuje duga svjetla.crvene boje. . 15. a na stražnjoj strani . (2) Umjesto svjetala iz stavka (1) ovoga članka mogu se uporabljivati reflektirajuće tvari. (3) Noću. (2) Svjetla za maglu mogu se uporabljivati samo po magli ili u slučaju smanjene vidljivosti i ne mogu se istodobno koristiti s dugim svjetlima. 4) kada se kreće cestom koja se prostire neposredno pokraj plovnog puta ili pokraj željezničke ili tramvajske pruge ususret s plovilom.kad vozač tog vozila upali kratka svjetla ili kad izmjeničnim paljenjem i gašenjem svjetala upozorava da mu duga svjetla smetaju. 2) vodiči teglećih. uvijek na udaljenosti manjoj od 200 m. Vozač je dužan držati potreban razmak kada se kreće iza drugog vozila. u pravilu.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo naprijed i najmanje jedno crveno svjetlo straga. (1) (2) Za osvjetljavanje ceste vozač vozila na motorni pogon. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. Razmak izme u vozila Članak 96. tovarnih i jahaćih životinja i goniči stoke . (1) Po magli vozač vozila na motorni pogon na vozilu treba imati upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste ili svjetla za maglu ili oba svjetla istodobno. stavak (1) ovoga Zakona kada je vozilo zaustavljeno ili parkirano na cesti. (1) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon uporabljuju se u uvjetima iz članka 90. (3) Svjetla za maglu koja se nalaze na prednjoj strani vozila moraju biti bijele ili žute boje. a pri mimoilaženju s drugim vozilom . odnosno povorke. vozač vozila na motorni pogon za vrijeme vožnje mora imati na vozilu upaljena najmanje kratka svjetla za osvjetljavanje ceste. i najmanje jedno crveno svjetlo na njezinu začelju. Vozač vozila na motorni pogon dužan je za osvjetljavanje ceste uporabljivati kratka svjetla umjesto dugih svjetala: 1) prije mimoilaženja s drugim vozilom na udaljenosti s koje prosudi da svjetlom svojeg vozila zasljepljuje vozača vozila koje mu dolazi ususret. Članak 94. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na čelu kolone. Članak 95. moraju nositi upaljena svjetla kad se kreću kolnikom izvan naselja: 1) skupina pješaka koja se kreće u organiziranoj koloni ili povorci . (2) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon moraju biti upaljena za vrijeme dok su upaljena bilo koja svjetla za osvjetljavanje ceste ili posebna svjetla za maglu. tako da ne ugrožava sigurnost prometa. 2) za vrijeme kretanja za drugim vozilom na udaljenosti od najmanje 100 m kako ne bi dugim svjetlima svojeg vozila zasljepljivao vozača vozila ispred sebe. Članak 93. 3) za vrijeme dok vozilom prolazi pokraj organizirane kolone ili povorke pješaka. odnosno s vozilom koje se kreće po tračnicama a koje nailazi iz suprotnoga smjera.

lakog motocikla i motocikla treba upravljati vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi sudionici u prometu. prevoziti. bicikla s motorom. Promet tramvaja i drugih vozila na tra nicama Članak 98. tračnicama 16. (1) Kada se na javnoj cesti izvan naselja koja ima samo jedan prometni trak namijenjen za promet vozila u jednom smjeru kreću jedno za drugim vozila na motorni pogon čija je najveća dopuštena masa veća od 3. lakog motocikla i motocikla može prevoziti druge osobe samo ako na vozilu postoje posebna sjedala i oslonci za noge.500 kg ili čija je duljina veća od sedam metara.Članak 97. bicikala s motorom. (3) Ako se dva ili više vozača bicikala ili bicikala s motorom kreću u skupini. (4) Ako na cesti postoji posebno ure ena biciklistička staza. vozači su dužni izme u svakog od tih vozila držati razmak od najmanje 100 m. 17. a naročito ne smije skidati ruke s upravljača. bicikla s motorom. (3) Ako se cestom kreću dva ili više vozila koja prevoze opasne tvari. a biciklom s motorom osoba koja je navršila 14 godina. a vozač motocikla može to činiti i u bočnoj prikolici.biciklističkom stazom. (1) Biciklom na razvrstanoj cesti smije upravljati osoba koja je navršila 12 godina. do 97. lakih motocikala i motocikala Članak 99. Članak 100. Odredbe čl. 18. vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili ugrožavati druge sudionike u prometu. Vozač bicikla. Promet bicikala. razmak izme u tih vozila ne smije biti manji od 200 m. osim ako to ne isključuju konstrukcijska svojstva tih vozila ili način njihova kretanja. lakog motocikla ili motocikla i osobe koje se prevoze tim vozilima moraju rabiti zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje. Vozač bicikla. od 25. a ako postoji biciklistička staza . ovoga Zakona primjenjuju se i na promet tramvaja i drugih vozila koja se cestom kreću po tračnicama. (6) Vozač bicikla i vozač bicikla s motorom smiju se kretati samo onim prometnim površinama na kojima je kretanje takvim vozilima dopušteno. vozač bicikla s motorom ukoliko je pokretan snagom vozača i vozač bicikla moraju se kretati desnom biciklističkom stazom u odnosu na smjer kretanja prometa. zaprežnih 18. odnosno trakom. pridržavati se za drugo vozilo. Članak 102. (2) Odredba stavka (1) ovoga članka ne odnosi se na dio ceste na kojem je pretjecanje zabranjeno. (2) Vozač bicikla i vozač bicikla s motorom ukoliko je pokretan snagom vozača dužni su kretati se što bliže desnom rubu kolnika. Članak 101. dužni su kretati se jedan iza drugoga. Promet zapre nih vozila i kretanje stoke . bicikla s motorom. (5) Na biciklističkim stazama ure enim i označenim za promet bicikala i bicikala s motorom u oba smjera vozila se moraju kretati desnom stranom u smjeru kretanja vozila. Vozač bicikla.

u pravilu. kao i sanjkanje. vožnja dječjim biciklom. Članak 106. odnosno prolazima. odnosno površinu pokraj kolnika pogodnu za kretanje pješaka. odnosno prolaze za pješake. pješak je dužan kretati se tim površinama. (1) Pješak je dužan prelaziti preko kolnika i biciklističke staze pažljivo i najkraćim putem. (3) Na kolniku ceste zabranjeno je igranje. nakon što se prije stupanja na kolnik uvjeri da to može učiniti na siguran način. ponor. Članak 107. pješak se može kretati uz desni rub kolnika samo kada je takvo kretanje za njega sigurnije (nepregledan zavoj. ako oni nisu od njega udaljeni više od 100 m. a koju pješaci ne mogu koristiti iz bilo kojeg razloga. (2) Na cesti koja ima obilježene pješačke prijelaze ili posebno izgra ene prijelaze. tako da se kreću jedan iza drugoga. sjediti na stranicama vozila. Stoka se ne smije ostavljati na cesti ili uz cestu bez nadzora goniča stoke. Članak 109. bicikl. odnosno pogodna za kretanje pješaka. . Članak 104. (2) Ako se pješak kreće kolnikom. koturaljkama i slično. (1) (2) Stoku koja se kreće javnom cestom gonič stoke mora držati što je moguće bliže desnom rubu ceste. sjediti na platou vozila sa strane niti se nalaziti na rudi vozila u pokretu.Članak 103. kretati i zadržavati na kolniku. dužni su se kretati uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja.). on se mora kretati što bliže rubu kolnika. (3) Osobe koje se voze zaprežnim vozilom dok je vozilo u pokretu ne smiju stajati na vozilu. (1) Vozač zaprežnog vozila treba upravljati vozilom cijelo vrijeme dok se vozilo kreće cestom i dužan je vozilo držati što bliže desnom rubu kolnika. osobe koje se kreću s pomoću pokretnih stolaca za nemoćne osobe te organizirana kolona pješaka moraju se kretati uz desni rub kolnika u smjeru kretanja. usjek. i to veoma pažljivo i na način kojim ne ometa ili ne sprečava promet vozila. Članak 108. (1) Pješak se ne smije. (2) Na cesti na kojoj ne postoji pločnik ili druga površina odre ena za kretanje pješaka. pri prelaženju ceste pješak je dužan kretati se tim prijelazima. skijanje i drugo. (1) Na cesti koja ima pločnik ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka. zasjek. (3) Pješak koji gura ručna kolica. romobilom. laki motocikl ili motocikl. odron i sl. pješaci se mogu kretati kolnikom. 19. (2) Zaprežno vozilo ne smije se ostavljati bez nadzora na cesti ili uz cestu. osim ako je to posebno dopušteno. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka. Kretanje pješaka pje aka Članak 105. (1) Kada se pješaci kreću kolnikom na javnoj cesti izvan naselja.

pješak je dužan postupati prema tim znakovima. vozač ne smije ometati prolaz pješaka koji su već stupili na pješački prijelaz. . (2) Vozač koji se kreće mokrim kolnikom u naseljenom mjestu dužan je prilagoditi brzinu kretanja vozila tako da izbjegne prskanje pješaka koji se kreću rubom kolnika ili pločnika. Pješak koji namjerava prijeći preko kolnika na mjestu na kojem ne postoji obilježeni pješački prijelaz ne smije stupiti na kolnik ako time ometa promet vozila. odnosno da se prijelazu ceste preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće po tračnicama. prema potrebi. vozač je dužan zaustaviti vozilo ispred pješačkoga prijelaza kada mu je danim znakom zabranjen prolaz. pješaci mogu prelaziti preko kolnika samo dok im je danim znakom dopušten prijelaz preko kolnika. vozača pješacima 20. ili nedvojbeno pokazuju namjeru da prije u preko pješačkog prijelaza. Sudionici u prometu dužni su zaustaviti se pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini ako je ure aj za zatvaranje prometa spušten. (3) Ako na obilježenom pješačkom prijelazu promet nije reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova ni znacima ovlaštene osobe. ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znaci koji upozoravaju da će se taj ure aj početi spuštati. Članak 112. prije stupanja na pješački prijelaz. Članak 110. pješak je dužan obratiti pozornost na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju. (2) Na obilježenome pješačkom prijelazu na kojem promet pješaka nije reguliran posebnim svjetlosnim prometnim znacima za pješake. ali je promet vozila reguliran svjetlosnim prometnim znakovima za vozila ili znacima koje daju ovlaštene osobe. (1) Ako je promet na obilježenom pješačkom prijelazu reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znacima ovlaštene osobe. Članak 114. Promet na prijelazu ceste preko željezni ke pruge eljezni Članak 113. ili ako se taj ure aj već počeo spuštati. (1) Vozač koji skreće na bočnu cestu na čijem ulazu ne postoji obilježeni pješački prijelaz dužan je skretanje izvesti smanjenom brzinom i ne smije ugroziti pješake koji su već stupili na kolnik.(1) Na obilježenome pješačkom prijelazu na kojem je promet pješaka reguliran svjetlosnim prometnim znacima za pješake. Vozač koji se vozilom približava prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini dužan je kretanje vozila prilagoditi tako da ga može zaustaviti pred ure ajem za zatvaranje prometa na prijelazu ili pred ure ajem za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vozila koja se kreću po tračnicama. (3) Na obilježenome pješačkom prijelazu na kojem promet nije reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ni znacima koje daje ovlaštena osoba. zaustaviti vozilo kojim upravlja da bi propustio pješake. Promet eljezničke 21. vozač koji skreće na tu cestu dužan je skretati smanjenom brzinom i propustiti pješake koji su već stupili ili stupaju na pješački prijelaz i. vozač je dužan zaustaviti vozilo pred takvim pješačkim prijelazom da bi propustio pješake koji prelaze ili stupaju na pješački prijelaz. odnosno da može zaustaviti vozilo prije nego što stupi na željezničku prugu. (2) Ako se obilježeni pješački prijelaz iz stavka (1) ovoga članka nalazi na ulazu na bočnu cestu. Obveze voza a prema pje acima Članak 111. a ako mu je na takvom prijelazu danim znakom dopušten prolaz. Članak 115.

Na autocestu se ne smije uključiti motorno vozilo koje vuče drugo motorno vozilo koje se zbog neispravnosti ne može kretati. te na vozila za održavanje ceste kada daju posebne svjetlosne znake. (3) Na autocesti vozač ne smije izvoditi polukružno okretanje niti se kretati vozilom unatrag. namijenjenih za promet vozila u jednom smjeru. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti vozila ili iz drugih razloga prisiljen zaustaviti vozilo na kolniku autoceste dužan je zaustaviti ga na posebnom traku za zaustavljanje vozila u nuždi. sudionici u prometu dužni su se zaustaviti kada se pojavi crveno treptavo svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo. i poduzeti potrebne mjere da vozilo čim prije ukloni s kolnika. (2) Odredba članka 39. Promet na autocesti. (1) Autocestom se motorna vozila moraju kretati krajnjim desnim prometnim trakom koji nije zakrčen vozilima u koloni. osim na površinama izvan kolnika koje su za to posebno ure ene i obilježene. sudionici u prometu mogu prijeći preko željezničke pruge tek kada se prethodno uvjere da prugom ne nailazi vlak ili neko drugo vozilo koje se kreće po tračnicama. 22.(1) Pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem su postavljeni svjetlosni prometni znaci. vozači teretnih motornih vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3. (1) Na autocesti vozač ne smije zaustavljati motorno vozilo. Članak 121. Članak 117. (2) Sudionici u prometu koji prelaze preko željezničke pruge u istoj razini dužni su to činiti s pojačanom opreznošću i kada svjetla na prijelazu nisu upaljena. stoka ni vozila koja se. ako on na tom mjestu postoji. (3) Odredba stavka (2) ovoga članka ne odnosi se na vojna vozila i na vozila tijela unutarnjih poslova. Članak 119.500 kg i skupova vozila čija je duljina veća od sedam metara smiju koristiti samo dva prometna traka koji se nalaze uz desni rub kolnika. stavak (3) ovoga Zakona ne primjenjuje se na vozila koja se kreću dijelom autoceste koja prolazi kroz naselje. Na autocesti s tri ili više prometnih trakova. ne smatraju motornim vozilima. (1) Autocestom se ne smiju kretati pješaci. Članak 120. Članak 118. (3) Na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem nema ure aja za zatvaranje prometa ni ure aja za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka. (1) Vozač koji se motornim vozilom uključuje u promet na autocesti dužan je: . (2) Autocestom se ne smiju kretati ni motorna vozila koja se prema svojim konstrukcijskim svojstvima ne mogu kretati brzinom većom od 40 km na sat. cesti rezerviranoj za promet motornih vozila i brzoj cesti Članak 116. prema odredbama ovoga Zakona.

). 25. ako takav trak postoji na ulazu na priključnu cestu. polukružno okretati vozilo ili se kretati unatrag u tunelu. vatrogasna vozila i vozila policije i sudbene policije. o zabrani pretjecanja i obilaženja kolone vozila (članak 61. Vozač koji se vozilom kreće kroz tunel ne smije zaustavljati vozilo.). Promet u tunelu Članak 123. omogućiti nesmetan prolaz. Na vozilima na motorni pogon za vrijeme kretanja kroz tunel moraju biti upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste. Članak 124. (1) Na vozila službe hitne pomoći. stavak (1) točka 1)) i o zabrani presijecanja kolone pješaka (članak 80. od 116. ako na mjestu na kojem se uključuje u promet na autocesti ne postoji poseban trak za ubrzavanje. vojna vozila i vozila Državne granične službe kad posebnim ure ajima daju svjetlosne i zvučne znakove ne primjenjuju se odredbe: o ograničenju brzine (čl. . pješaci su dužni skloniti se s kolnika dok ta vozila pro u. Promet 23. Vozila pod pratnjom Članak 125. podrazumijevaju se vozila kojima je dodijeljena pratnja policije ili vojne policije. ovoga Zakona primjenjuju se i na promet na cesti koja je rezervirana za promet motornih vozila i brzoj cesti. 44. stavak (1) točka 1)) i o zabrani presijecanja kolone pješaka (članak 80.). 24. (4) Kako bi omogućili nesmetani prolaz vozilima iz stavka (1) ovoga članka. 44. (3) Vozila pod pratnjom imaju pravo prednosti prolaza u odnosu na sva druga vozila (članak 49. 2) propustiti vozila koja se kreću autocestom. (2) Vozač koji na cesti susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom i vozač kojega sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom dužni su ustupiti prednost prolaza. uz uvjet da ne ugrožavaju sigurnost drugih sudionika u prometu. i to za vrijeme dok se ti znakovi daju. (2) Vozač koji se vozilom isključuje iz prometa na autocesti dužan je pravodobno zauzeti položaj vozilom na krajnjem desnom prometnom traku i što prije prijeći na poseban trak za usporavanje.). osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrižjem na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znacima ovlaštene osobe. zaustaviti vozilo.). uz uvjet da ne ugrožavaju sigurnost drugih sudionika u prometu. Članak 122. Vozila s pravom prednosti prolaza Članak 126.). i 46. i na njih se ne primjenjuju odredbe o ograničenju brzine (čl.1) koristiti poseban trak za ubrzavanje kada takav trak postoji u produženju priključne ceste i uključiti se u promet na autocesti. s posebnim motornim vozilima opremljenim ure ajima za davanje posebnih zvučnih i svjetlosnih znakova crvene i plave boje. a prema potrebi. umjesto dugih svjetala noću uporabiti kratka svjetla za osvjetljavanje ceste.) i vozila koja se kreću raskrižjem na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znacima ovlaštene osobe. (1) Vozilima pod pratnjom. strogo se pridržavati naredaba koje im daju osobe iz pratnje i kretanje nastaviti tek nakon što pro u sva vozila pod pratnjom. Ta vozila imaju pravo prednosti prolaza u odnosu na sva druga vozila (članak 49. i 46. Odredbe čl. sukladno ovome Zakonu. o zabrani pretjecanja i obilaženja kolone vozila (članak 61. dajući odgovarajući znak na način kojim ne ugrožava promet vozila koja se kreću autocestom. osim u odnosu na vozila pod pratnjom (članak 125. do 121.

Teret na vozilu Članak 127. pričvršćen i pokriven: da ne ugrožava sigurnost sudionika u prometu i ne nanosi štetu cesti i objektima na cesti. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. zaustaviti svoja vozila dok ta vozila pro u. 5) da ne zaklanja svjetlosne i svjetlosno-signalne ure aje na vozilu. da ne stvara suvišnu buku i ne rasipa se po cesti. obojena izmjeničnim kosim trakama reflektirajuće narančaste i bijele boje i postavljena okomito na uzdužnu os vozila. dimenzija 50 x 50 cm. najizbočenija točka na teretu koji se prevozi vozilom mora biti označena: 1) u slučaju iz članka 128. registarske pločice i druge propisane oznake na vozilu. ili preko dopuštenog osovinskog opterećenja. vozači su dužni obratiti pozornost i na vozila kojima se osigurava prolaz. najizbočenija točka tereta mora biti označena crvenom tkaninom. (2) 1) 2) 3) 4) Teret na vozilu treba biti tako raspore en i. a ostala vozila propustiti i. zaustaviti se dok ta vozila pro u. Ta je ploča kvadratnoga oblika. (1) i (3) ovoga članka.svjetlom i reflektirajućom tvari crvene boje. Noću. pod duljinom vozila podrazumijeva se ukupna duljina vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. stavak (4) ovoga Zakona . (4) Glede me usobnog prava prednosti prolaza za vozila iz stavka (1) ovoga članka. prema potrebi. stavak (1)) i na vozilima s pravom prednosti prolaza iz st. da ne umanjuje vozaču preglednost ceste. (1) Vozilo u prometu na cesti ne smije se opteretiti preko svoje nosivosti koja je upisana u knjižicu vozila. Članak 128. ili preko mogućnosti koje dopuštaju svojstva ceste i tehničko-konstrukcijske mogućnosti vozila. prema potrebi. (5) Ure aji za davanje posebnih svjetlosnih i zvučnih znakova smiju se ugra ivati i uporabljivati samo na vozilima čija je pratnja policija ili vojne osobe (članak 125. da ne umanjuje u većoj mjeri stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom. 26. (3) Kada vozilo policije ili vojno vozilo uporabom plavih svjetala osigurava prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreću iza njega. ili preko najveće dopuštene mase. (3) Ako se vozilom prevozi teret u kombinaciji koja se sastoji od vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. (2) Teret koji se prevozi na vozilu i priključnom vozilu može premašiti najudaljeniju točku na stražnjoj strani vozila najviše za jednu šestinu svoje duljine koja je kao kontinuirani teret oslonjena na tovarni prostor. Članak 129. vrijede odredbe o prednosti prolaza.(2) Kako bi omogućili prolaz vozilima iz stavka (1) ovoga članka. (4) Ako teret na vozilu premašuje za više od jednog metra najudaljenije točke na stražnjoj strani vozila. . (5) Najizbočenija točka tereta koji se prevozi teretnim motornim ili priključnim vozilom u slučaju iz stavka (4) ovoga članka mora biti označena pločom. propustiti ih i. (1) Teret na vozilu ne smije premašiti najudaljeniju točku na prednjoj strani vozila više od jednog metra. pješaci su dužni skloniti se s kolnika. prema potrebi.

ili zasljepljuju sudionike u prometu. (1) Znakovi opasnosti služe da se sudionici u prometu na cesti upozore na opasnost koja prijeti na odre enom mjestu. Na cesti se ne smiju postavljati ploče. Članak 131. stavljaju do znanja ograničenja.2) kada teret na vozilu na motorni pogon ili na priključnom vozilu bočno premašuje više od 20 cm vanjski rub prednjega ili stražnjega svjetla za označavanje vozila . a sa stražnje strane . (1) Prometne znakove i cestovnu opremu postavljaju i održavaju ustanove koje upravljaju cestama na temelju rješenja mjerodavnoga tijela.crvenim svjetlom. (2) Prometnim znakovima moraju se obilježiti i opasnosti privremenog karaktera. pločniku i sl. ili odvraćaju njihovu pozornost u mjeri koja može biti opasna za sigurnost prometa na cesti. izričitih 2. odnosno dijelu ceste. oznake na kolniku. (4) Sudionici u prometu dužni su se pridržavati ograničenja. znakovi. (2) Prometni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih sudionici u prometu i danju i noću na vrijeme i lako mogu uočiti i pravodobno postupiti sukladno njihovu značenju. Znakovi opasnosti. znakovi izričitih naredaba i znakovi obavijesti s dopunskom pločom koja je sastavnim dijelom prometnog znaka i koja pobliže odre uje značenje prometnog znaka ili bez nje. Članak 132. (3) Prometni znakovi su: znakovi opasnosti. i da se obavijeste o naravi te opasnosti. stupovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili smanjuje vidljivost postavljenih prometnih znakova. kao i privremena ograničenja i privremene zabrane u prometu. izgledom ili mjestom postavljanja oponašaju ili sliče nekom prometnom znaku. PROMETNI ZNAKOVI Opće 1. Članak 133. (2) Zabranjeno je neovlašteno uklanjati i oštećivati prometne znakove i cestovnu opremu ili mijenjati značenje prometnih znakova. osobito one koje nastanu usljed iznenadnog oštećenja ili onesposobljavanja ceste. te svjetlosne i druge oznake na cesti. svjetlosni prometni znakovi. zabrane i obveze kojih se sudionici u prometu moraju držati i daju potrebne obavijesti za siguran i nesmetan tok prometa. (3) Prometni znakovi moraju se ukloniti. svjetla. dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uvjetima prometa na cesti ili zahtjevima sigurnosti u prometu. zabrana i obveza izraženih s pomoću postavljenih prometnih znakova. (1) Na prometni znak i na stup na koji je znak postavljen zabranjeno je stavljati sve što nije u svezi sa značenjem prometnoga znaka. bojom. (1) Javne ceste moraju se obilježiti propisanim prometnim znacima. ili koji svojim oblikom. IV. znakovi izri itih naredaba i znakovi obavijesti Članak 134. . i ti se znakovi moraju ukloniti čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni.svjetlom i katadiopterom koji s prednje strane daju bijelo svjetlo. Op e odredbe Članak 130. kojima se sudionici u prometu upozoravaju na opasnost koja im prijeti na odre enoj javnoj cesti ili dijelu te ceste.

svjetla se postavljaju po okomitoj osi. Ako je ure aj za davanje svjetlosnih prometnih znakova postavljen i iznad prometnog traka. (1) 1) Na ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova trobojnim svjetlima: crveno i zeleno svjetlo ne smiju biti istodobno upaljena. magistralnoj i regionalnoj cesti i u naseljenim mjestima moraju biti prevučeni reflektirajućim tvarima ili osvijetljeni vlastitim izvorom svjetlosti. ograničenja i obveze kojih se moraju držati. a zeleno svjetlo ima oblik strelice s vrhom okrenutim nadolje. (1) Za reguliranje prometa uporabljuju se ure aji kojima se daju svjetlosni prometni znaci crvene. (1) Ure aju za davanje svjetlosnih prometnih znakova trobojnim svjetlima može se dodati dopunski svjetlosni znak u obliku zelene svijetleće strelice ili više takvih znakova. i to: crveno gore. Svjetlosni prometni znaci i svjetlosne oznake Članak 136. jedno ispod drugoga. i to: crveno lijevo. 3. (3) Znakovi obavijesti pružaju sudionicima u prometu potrebne obavijesti o cesti kojom se kreću i druge obavijesti koje im mogu biti korisne. Članak 135. žute i zelene boje. (1) Na ure ajima za davanje prometnih znakova kojima se regulira promet na kolniku s više od dva prometna traka obilježena uzdužnim crtama za svaki prometni trak posebno i koji se nalazi iznad prometnog traka . Znakovi opasnosti i znakovi izričitih naredaba na autocesti. Ta svjetla imaju oblik kruga.(2) Znakovi izričitih naredaba stavljaju do znanja sudionicima u prometu na cesti zabrane. Članak 139. cesti rezerviranoj za promet motornih vozila. 2) žuto svjetlo može biti upaljeno kao samostalno svjetlo u vremenskim razmacima od prestanka zelenoga do pojave crvenog svjetla ili istodobno s crvenim svjetlom. 3) žuto svjetlo može biti upaljeno kao treptavo svjetlo kada ne rade ostali svjetlosni signali na raskrižju. i to na visini na kojoj se nalazi zeleno svjetlo. (2) Pri projektiranju novih ili rekonstrukciji postojećih prometnih znakova. a zeleno svjetlo može biti i u obliku jedne ili više strelica smještenih u krugu crne boje. prije pojave zelenog svjetla. (2) Na ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova trobojnim svjetlima. (2) Dopunski svjetlosni znakovi iz stavka (1) ovoga članka postavljaju se s odgovarajuće strane svjetlosnog prometnog znaka.crveno svjetlo znači zabranu prometa uzduž prometnog traka iznad kojeg je postavljeno. Članak 137. žuto u sredini. a zeleno desno. svjetla mogu biti postavljena po vodoravnoj osi. a zeleno svjetlo znači slobodan prolaz tim prometnim trakom. . Članak 140. a zeleno dolje. žuto u sredini. obvezno treba ugraditi zeleno treptavo svjetlo. jedno pokraj drugoga. (2) Crveno svjetlo iz stavka (1) ovoga članka ima oblik prekriženih crta. Članak 138. kao najavu prestanka slobodnog prolaza.

i to: crveno svjetlo gore. Turistička 5. (2) Oznake na kolniku mogu biti postavljene same ili uz druge prometne znakove ako je potrebno da se značenje tih znakova jače istakne. Turisti ka i ostala signalizacija na cesti Članak 144. . moraju se obilježiti svjetlima. a zeleno svjetlo dolje. 4. (2) Na javnoj cesti izvan naselja sa suvremenim kolnikom za promet u oba smjera na kojem postoje samo dva prometna traka. natpisi i druge oznake. otoka za usmjeravanje prometa i drugi objekti na kolniku noću nisu osvijetljeni. Oznake na kolniku mogu imati i reflektirajuća svojstva. u suradnji s mjerodavnim tijelom. Obilje avanje prijelaza ceste preko željezni ke pruge eljezni Članak 145. (1) Ako se rubovi kolnika na javnoj cesti obilježavaju svjetlosnim prometnim oznakama. Članak 143. a lijeva strana oznakama bijele boje. odnosno potpunije odredi ili objasni. Ta svjetla ne smiju biti istodobno upaljena. Obilježavanje eljezničke 6. povijesim i prirodnim i turističkim znamenitostima. te ostalim objektima i sadržajima. jedno ispod drugoga.(1) Za upravljanje prometom pješaka mogu se uporabljivati i posebni ure aji za davanje svjetlosnih prometnih znakova crvene i zelene boje i ure aji za davanje zvučnih znakova. a na magistralnoj cesti obilježene i rubnim crtama. (3) Svjetla iz stavka (1) ovoga članka sastoje se od svijetleće površine crvene ili zelene boje na kojoj se nalazi tamna silueta pješaka ili od tamne površine na kojoj se nalazi svijetleća silueta pješaka crvene ili zelene boje. Na dijelu ceste ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini moraju biti postavljeni odgovarajući prometni znakovi. (2) Bliže propise o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama donosi ministar. (1) Turistička i ostala signalizacija na cesti namijenjena je obavještavanju sudionika u prometu o kulturnim. Oznake na kolniku Članak 142. strelice. (1) Oznake na kolniku postavljaju se na cestama sa suvremenim kolnikom. (2) Rubovi kolnika na dijelu ceste kroz tunel moraju biti obilježeni oznakama iz stavka (1) ovoga članka.oznakama crvene boje. refleksnim staklima ili reflektirajućim tvarima žute boje. i to desna strana kolnika . oni se obilježavaju svjetlima. (3) Ako vrhovi pješačkih otoka. Članak 141. (1) Oznake na kolniku služe za reguliranje prometa na cestama i za obavještavanje i vo enje sudionika u prometu. refleksnim staklima ili reflektirajućim tvarima. ti trakovi moraju biti odvojeni odgovarajućom uzdužnom crtom na kolniku. (3) (4) Oznake na kolniku čine crte. (2) Ta svjetla moraju biti postavljena po okomitoj osi.

(2) Branici i polubranici. odnosno spuštanje branika ili polubranika. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. odnosno ure aji za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka ako to zahtijeva gustoća prometa ili drugi uvjeti na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini. (1) Na prijelazima ceste preko željezničke pruge u istoj razini. Svjetlosni znakovi kojima se najavljuje približavanje vlaka na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini daju se izmjeničnim paljenjem dvaju crvenih treptavih svjetala koja imaju oblik kruga. 8. (2) Uvjeti u kojima ure aji iz stavka 1. (2) Dio ceste iz stavka (1) ovoga članka obilježava se postavljanjem odgovarajućih prometnih znakova. . opremljeni refleksnim staklima ili prevučeni reflektirajućim tvarima odgovarajuće boje. na njima moraju biti postavljena i treptava svjetla narančaste boje. Na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem se prilikom nailaska vlaka branici ili polubranici automatski spuštaju.Članak 146. i to s mjesta s kojeg se oni ne vide. Članak 149. (3) Branici moraju biti obojeni naizmjence crvenom i bijelom bojom. Članak 150. Znaci koje daju ovlaštene osobe ovla tene Članak 152. Obilježavanje zapreka 7. (1) Dio ceste na kojem su nastale zapreke koje se ne mogu odmah ukloniti ili na kojem se izvode radovi mora se vidno obilježiti i osigurati za sudionike u prometu. a osiguranje sudionika u prometu . sudionici u prometu mogu se osigurati samo ure ajem za davanje zvučnih znakova. (1) Na prijelazima ceste preko željezničke pruge u istoj razini. osim prometnih znakova iz članka 145. Članak 147. (2) Na prijelazima zemljane ceste s manjim prometom i pješačke staze preko željezničke pruge u istoj razini.postavljanjem branika. a noću. Obilje avanje radova i zapreka na cesti Članak 151. ovoga Zakona. moraju imati refleksna stakla ili biti prevučeni reflektirajućim tvarima odgovarajuće boje. Članak 148. tom ure aju može se dodati i ure aj za davanje zvučnih znakova. kao i na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem se branicima ili polubranicima upravlja ručno. postavljaju se i branici ili polubranici. kao i prometni znakovi postavljeni na dijelu ceste ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini. (3) Branici i polubranici moraju biti opremljeni treptavim crvenim svjetlom. branici ili polubranici moraju biti izmjenično obojeni crvenom i žutom bojom. mora se postaviti ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih znakova kojima se sudionici u prometu obavještavaju o spuštanju branika ili polubranika. ovoga članka moraju biti postavljeni utvr uju se posebnim zakonom ili propisom donesenim na temelju zakona. (1) Na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem postoji ure aj za davanje svjetlosnih znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka.

(1) Znaci što ih sudionicima u prometu daje ovlaštena osoba su znaci koji se daju rukama i položajem tijela. 3) obavijestiti najbližu policijsku postaju o prometnoj nezgodi i vratiti se na mjesto prometne nezgode te sačekati dolazak službene osobe koje obavlja očevid.(1) Sudionici u prometu moraju postupati prema zahtjevima izraženim s pomoću znaka ili po naredbi policajca ili druge osobe koja na temelju ovlasti iz zakona obavlja nadzor i reguliranje prometa na cestama (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba). zvučni znaci i svjetlosni znaci. uz uvjet da poduzimanje tih mjera ne ugrožava sigurnost prometa. Članak 153. s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći osobama ozlije enim u prometnoj nezgodi ili ako mu je samome potrebna liječnička pomoć. (2) Vozač je dužan postupiti prema odredbi stavka (1) ovoga članka i prije dolaska ovlaštene osobe. načinu obilježavanja radova i zapreka na cesti i znacima koje sudionicima u prometu daje ovlaštena osoba pravilnikom propisuje ministar. Članak 155. (2) Mjerodavno tijelo i druge pravne ili fizičke osobe koje su obaviještene o prometnoj nezgodi u kojoj je neka osoba bila ozlije ena dužni su o tome odmah obavijestiti najbližu zdravstvenu ustanovu. . 2) poduzeti sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu prometne nezgode i omogućiti normalan tok prometa te nastojati da se ne mijenja stanje na mjestu nezgode i sačuvaju postojeći tragovi. Članak 156. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. osim ako se nezgoda dogodila na mjestu na kojem se može očekivati brzi dolazak vozila hitne pomoći. Članak 157. ili ako vozač zaključi da se nestručnim i neodgovarajućim prijevozom stanje ozlije ene osobe može pogoršati. (2) Ovlaštena osoba pri davanju znaka dužna je postaviti se na cesti tako da ga sudionici u prometu. (3) Znaci iz stavka (1) ovoga članka mogu se davati i iz vozila. Osoba koja se zatekne ili nai e na mjesto prometne nezgode u kojoj ima ozlije enih dužna je ukazati pomoć osobama ozlije enim u prometnoj nezgodi. (3) Bliže odredbe o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama. (1) Vozač koji se zatekne ili nai e na mjesto prometne nezgode dužan je na zahtjev ovlaštene osobe prevesti osobu ozlije enu u prometnoj nezgodi do najbliže zdravstvene ustanove. kojima su znaci namijenjeni. (1) Sudionik u prometnoj nezgodi u kojoj je netko izgubio život ili je bio ozlije en ili je nastala veća materijalna šteta dužan je: 1) ostati na mjestu prometne nezgode. DU@NOSTI U SLUČAJU PROMETNE NEZGODE Članak 154. mogu jasno i s dovoljne udaljenosti uočiti. (2) Znaci iz stavka (1) ovoga članka moraju se davati tako da njihovo značenje za sudionike u prometu bude jasno i nedvojbeno. V.

dužna je o tome odmah obavijestiti najbližu policijsku postaju. (2) Ako osoba ozlije ena u prometnoj nezgodi umre od zadobivenih ozljeda ili ako postoji opravdana sumnja da je kod vozača usljed ozljede došlo do smanjenja duševne ili tjelesne sposobnosti za upravljanje vozilom na motorni pogon ili tramvajem. sačiniti zapisnik o očevidu i izvršiti druge potrebne radnje sukladne ovome Zakonu. ovlaštena osoba koja obavlja očevid odredit će da im se uzme krv ili krv i urin radi analize. ne smije uzimati alkoholna pića. (3) Nakon prometne nezgode u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta. (1) Policija i druge ovlaštene osobe dužni su izaći na mjesto prometne nezgode u kojoj ima poginulih ili ozlije enih osoba ili je nastala veća materijalna šteta. Članak 158. vozačke dozvole i osiguranja od automobilske odgovornosti . te popuniti i potpisati obrazac europskog izvješća o prometnoj nezgodi. (5) Mjerodavno tijelo unutarnjih poslova dužno je izaći na mjesto prometne nezgode u kojoj je nastala manja materijalna šteta. (1) Osoba koja je sudjelovala u prometnoj nezgodi u kojoj ima poginulih ili ozlije enih osoba ili je nastala veća materijalna šteta. opojne droge ili lijekove na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje dok se ne obavi očevid. (4) Ako se tim ispitivanjima ustvrdi da neposredni sudionici prometne nezgode imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu.zelena karta. ovlaštena osoba koja obavlja očevid odredit će da se neposrednim sudionicima nezgode uzmu krv i urin radi utvr ivanja jesu li pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. prije izdavanja potvrde o oštećenju vozila strane registracije ili potvrde o obavljenom očevidu na mjestu doga aja prometne nezgode. sačiniti zapisnik u kome se. vozači su dužni odmah ukloniti vozila s kolnika i razmijeniti osobne podatke. ukoliko je šteta nastala drugoj osobi. obvezno je: fotografirati štetu na vozilu stranih registarskih oznaka. (2) Vozač sudionik u prometnoj nezdodi obvezan je prijaviti i prometnu nezgodu s manjom materijalnom štetom. (6) Bliže odredbe o sadržaju obrasca europskog izvješća o prometnoj nezgodi donosi ministar. . Vozači ne smiju napustiti mjesto nezgode prije nego što popune i potpišu izvješće i razmijene podatke iz ovoga stavka.(1) Ako je zdravstvena ustanova obaviještena o prometnoj nezgodi ili je primila na liječenje osobu ozlije enu u prometnoj nezgodi. (2) Policija je dužna izaći na mjesto prometne nezgode u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako do e do nesporazuma ili neslaganja jednog od sudionika prilikom popune obrasca europskog izvješća ili sudionici u nezgodi nemaju obrazac europskog izvješća. fotografirati mjesto nezgode. ako to zahtijeva jedan od sudionika prometne nezgode. izme u ostaloga. Članak 159. (5) Ako u prometnoj nezgodi ima poginulih osoba. Članak 160. (4) Ukoliko je u prometnoj nezgodi sudjelovalo vozilo strane registarske oznake. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. zdravstvena ustanova dužna je o tome odmah obavijestiti mjesno mjerodavno tijelo za izdavanje vozačke dozvole ili najbližu policijsku postaju. (1) Ovlaštena osoba koja obavlja očevid dužna je organizirati popis imovine koja na mjestu doga aja ostaje iza osobe koja je u prometnoj nezgodi poginula ili teže ozlije ena. odnosno njegovom vozilu ili na drugoj stvari. obavijestiti organizaciju koja uklanja vozila i stvari s ceste ili zainteresiranu osobu i pružiti pomoć radi zaštite imovine ako na mjestu doga aja nema osobe koja tu imovinu može preuzeti. unose podaci iz putovnice. (3) Ovlaštena osoba koja obavlja očevid prometne nezgode u kojoj ima ozlije enih osoba ili je nastala veća materijalna šteta podvrgnut će neposredne sudionike prometne nezgode ispitivanju s pomoću odgovarajućih sredstava i ure aja ili će ih uputiti na stručni pregled radi provjere imaju li u organizmu alkohola ili drugih opojnih sredstava.

ŠPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA CESTAMA Članak 162. ovoga Zakona podnosi se najkasnije 15 dana prije održavanja športske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti. prema prosudbi mjerodavnoga tijela unutarnjih poslova. Članak 164. pregled mjera koje organizator predvi a za osiguranje sudionika u prometu. zahtjev za izdavanje odobrenja bit će odbijen.(2) Vozač koji je vozilom sudjelovao u prometnoj nezgodi u kojoj ima poginulih ili ozlije enih osoba te druga osoba koja je neposredno sudjelovala u nezgodi. (1) Ako je vozilo zbog prometne nezgode ili neispravnosti onemogućeno za daljnje kretanje cestom. stvari ili drugi rasuti materijal s kolnika. (3) Organizacija za održavanje cesta ili druga ovlaštena organizacija za održavanje cesta dužna je na zahtjev ovlaštene osobe hitno poduzeti sve potrebne mjere radi uklanjanja i čuvanja vozila s teretom. (1) Športske i druge priredbe ili slične aktivnosti na cesti ne smiju se održavati bez odobrenja. ovoga Zakona. stavak (2) ovoga Zakona. (2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja mora se priložiti: program priredbe. ako za druge sudionike u prometu nije osigurana zaobilazna cesta. Članak 163. vozač ili vlasnik. motociklističke ili biciklističke utrke na cesti može se odobriti i kad u odre enom smjeru nema zaobilazne ceste (brdske utrke i dr. sudionika i gledatelja športske i druge priredbe ili aktivnosti i znak kojim će vozila iz pratnje natjecatelja biti označena. (1) U slučaju iz članka 162. (3) Ako se zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti na cesti zabranjuje promet. odnosno korisnik vozila dužan je vozilo. imaju pravo tražiti osobne podatke i adresu od osoba koje su bile nazočne kada se nezgoda dogodila. nije u stanju provesti mjere iz članka 164. Članak 161. održavanje automobilske. odnosno korisnik vozila nije u stanju postupiti prema stavku (1) ovoga članka. odobrenje se izdaje uz prethodnu suglasnost tijela mjerodavnog za promet na čijem se području zabranjuje promet. Članak 165.). odnosno aktivnosti. ovlaštena službena osoba poduzet će druge mjere da se omogući normalan tok prometa. (1) Zahtjev za održavanje športske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na cesti bit će odbijen ako organizator. teret. . (2) Odobrenje izdaje mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova na čijem se području održava priredba ili obavlja aktivnost. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 162. ali samo u vrijeme kada se tom cestom drugi sudionici u prometu najmanje kreću. pravila natjecanja. (4) Ako mjerodavna organizacija koja upravlja cestama ili druga ovlaštena organizacija ne postupi prema odredbi stavka (2) ovoga članka. stvari ili drugi rasuti materijal odmah ukloniti s kolnika. VI. stvari ili drugoga rasutog materijala s kolnika i osigurati prohodnost ceste. ovlaštena osoba koja se zatekne na mjestu nezgode ili neispravnosti vozila zatražit će od mjerodavne organizacije koja upravlja cestama ili druge ovlaštene organizacije da na sigurno mjesto ukloni vozilo. teret. U tom slučaju promet se može zabraniti najdulje dva sata. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka. (2) Ako vozač ili vlasnik.

Članak 168. (3) Organizator ne smije početi održavanje športske ili druge priredbe ili aktivnosti na cesti ako nisu poduzete sve mjere osiguranja odre ene u odobrenju. predmete i objekte koji su postavljeni radi održavanja priredbe. ako se u većoj mjeri naruši javni red i mir. odnosno aktivnosti u slučajevima iz stavka (1) ovoga članka. mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova naredit će organizatoru da priredbu. (2) Kada se promet na cesti ograničava ili zabranjuje zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti. ako nastanu okolnosti zbog kojih priredba. odnosno postave prometni znakovi i druge oznake. odnosno obavljanja aktivnosti. 2) postaviti na cestu sve prometne znakove i druge oznake. odnosno aktivnosti ne bi bile odobrene. odnosno aktivnosti na cesti: ako su ugroženi sudionici ili gledatelji. najkasnije 48 sati prije početka priredbe. Članak 169. ako to zahtijevaju drugi sigurnosni razlozi. (1) Nakon završetka športske ili druge priredbe. (4) Ako se ustvrdi da organizator nije poduzeo sve mjere osiguranja odre ene u odobrenju. odnosno aktivnosti. odnosno obavljanja aktivnosti. (2) Ako organizator ne postupi prema toč. (2) Ako organizator ne prekine priredbu. Članak 167. organizator je dužan odmah: 1) ukloniti s ceste sve prometne znakove i druge oznake. Natjecatelje na športskoj priredbi na cesti mogu pratiti samo vozila označena posebnim znakom koji utvrdi organizator.(2) Ako bi zbog održavanja športske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti na cesti trebalo obustaviti promet na važnijim prometnim smjerovima ili bi se održavanjem priredbe. ure aje. . mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova poduzet će odgovarajuće mjere da se o trošku organizatora uklone. odnosno obavljanjem aktivnosti. predmeti i objekti na cesti. (1) U odobrenju za održavanje športske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na cesti odre uju se mjere osiguranja koje organizator mora poduzeti. priredba. odobrenje sadrži i organizatorovu obvezu da o mjerama ograničenja ili zabrane prometa obavijesti javnost putem sredstava javnog priopćavanja. Članak 166. odnosno aktivnosti prekine i poduzet će potrebne mjere da se naredba izvrši. zahtjev za izdavanje odobrenja može biti odbijen. (1) 1) 2) 3) 4) 5) Organizator je dužan prekinuti održavanje športske ili druge priredbe. predmete i objekte koji su bili uklonjeni radi održavanja priredbe. 1) i 2) stavka (1) ovoga članka. odnosno obavljanja aktivnosti. ako organizator ne provodi odre ene mjere osiguranja. 3) popraviti i dovesti u prvotno stanje cestu i cestovne objekte ako su oštećeni pri održavanju priredbe. u većoj mjeri ugrozio ili ometao promet na cesti. odnosno aktivnosti bit će zabranjene. odnosno aktivnosti na cesti.

odnosno nositelj prava raspolaganja vozilom dužan je na zahtjev ovlaštene osobe dati podatke o identitetu osobe kojoj je dao vozilo na upravljanje. (2) Kad upravlja motornim vozilom. ovoga Zakona. odnosno mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova može zabraniti promet ili odrediti posebno ograničenje prometa na odre enim cestama i dijelovima cesta sve dok postoje razlozi zbog kojih se poduzimaju te mjere. (3) Bliže odredbe o prometu u zimskim uvjetima. odnosno ako se može opravdano očekivati da će promet biti osobito gust ili otežan. OGRANIČENJA PROMETA Članak 170. kao i vozač pod djelovanjem opojnih droga ili drugih opojnih sredstava ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije ni za vrijeme vožnje. (4) Vlasnik. odnosno nositelj prava raspolaganja vozilom ne smije dopustiti upravljanje vozilom u cestovnom prometu osobi koja nema pravo upravljati tim vozilom. policijska uprava. (1) Vozač ne smije upravljati vozilom u cestovnom prometu ni početi upravljati vozilom ako je pod djelovanjem alkohola. (3) Vlasnik. Članak 171. vozač mora kod sebe nositi valjanu vozačku dozvolu i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. . (1) Motornim vozilom u cestivnom prometu može upravljati samo osoba koja ima valjanu vozačku dozvolu. VIII. može donijeti naredbu o ograničenju prometa u dane vikenda i blagdana za pojedine cestovne smjerove. ograničiti brzinu kretanja vozila ako su te zabrane ili ograničenja nužni radi sprečavanja ili uklanjanja opasnosti za sudionike u prometu ili ako su u pitanju razlozi za nesmetani promet. VOZAČI 1. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. u suradnji s entitetskim ministrima i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavnim za promet i unutarnje poslove. u suglasnosti s tijelom mjerodavnim za promet. može na odre enoj cesti ili dijelu ceste u odre ene dane ili u odre enom vremenskom razmaku propisati zabranu ili ograničenje prometa za sve ili pojedine vrste vozila. (5) Vozač je dužan za vrijeme upravljanja motornim vozilom u prometu rabiti pomagala koja su mu potrebna za sigurno upravljanje vozilom. 173. odnosno osoba koje nema pravo upravljati kategorijom motornog vozila u koju se ubraja to vozilo i osoba iz čl. (1) Tijelo mjerodavno za unutarnje poslove.VII. Uvjeti za upravljanje vozilima Članak 172. U slučaju kada su u pitanju razlozi sigurnosti i nesmetanoga odvijanja prometa ili razlozi održavanja javnoga reda i mira. Članak 174. inozemnu vozačku dozvolu ili me unarodnu vozačku dozvolu. o vrsti vozila kojima je zabranjen ili ograničen promet te o načinu uporabe zimske opreme na vozilima u zimskim uvjetima pravilnikom propisuje ministar. Vozač koji je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan ili je u takvu duševnom stanju da je nesposoban sigurno upravljati vozilom. Članak 173. ne smije upravljati vozilom u cestovnom prometu. ministar. i 174. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka.

Podu avanje kandidata za voza a motornih vozila Članak 175.). Članak 176.za vrijeme obavljanja javnog prijevoza tim vozilom. a izvodi se prema posebnom programu koji obuhvaća teoretski dio. djelovanje opojnih droga na sigurno upravljanje vozilom i utjecaj drugih nepovoljnih psihofizičkih stanja (umor. (2) Podučavanje kandidata za vozače motornih vozila mogu obavljati i obrazovne ustanove redovitim školovanjem učenika prema obrazovnom školskom programu za profesionalne vozače. Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila je djelatnost od posebnog društvenog značenja. praktični dio i program prve pomoći: 1) Teoretski dio podučavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvaća: • • osnovne propise o cestovnom prometu.0 g/kg ili kod kojih se.za vrijeme upravljanja vozilom te kategorije. uvjete za upravljanje vozilom. stručnim pregledom utvrdi da pokazuju znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola: 1) vozač motornog vozila kategorija C. bolest i sl. ure aji za • • .0 g/kg ili ako je prisutnost alkohola u organizmu utvr ena odgovarajućim sredstvima ili ure ajima za mjerenje alkoholoziranosti. što odgovara količinama većim od 0. (4) Vozački ispit za vozača motornog vozila može polagati kandidat koji se prethodno pripremio za polaganje vozačkoga ispita u autoškoli i ako ispunjava i druge uvjete za stjecanje prava upravljanja motornim vozilom..3 g/kg ili kod koga se. Podučavanje vozača 2. kao pravne i fizičke osobe.3 g/kg ili ako je prisutnost alkohola u organizmu utvr ena odgovarajućim sredstvima ili ure ajima za mjerenje alkoholiziranosti. 3) vozač vozila kojemu je upravljanje vozilom osnovno zanimanje . čuvanje okoliša. bez obzira na količinu alkohola u krvi. vozilo u službi sigurnosti prometa. ure aji za upravljanje. utjecaj alkohola.(2) Smatra se da je pod djelovanjem alkohola osoba za koju se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. znake koje daju ovlaštene osobe. (3) Smatra se da su pod djelovanjem alkohola osobe za koje se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. bez obzira na količinu alkohola u krvi. me usobne odnose i sporazumijevanje sudionika u prometu. što odgovara količinama većim od 0. ponašanje sudionika u cestovnom prometu. ofenzivnu i defenzivnu vožnju. osnove tehničkog funkcioniranja ure aja na motornom vozilu od značenja za sigurnost prometa na cestama (ure aji za zaustavljanje. D i DE i vozači potkategorija C1. 2) vozač vozila kojim se obavlja javni prijevoz . 4) 5) 6) vozač-instruktor za vrijeme osposobljavanja kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. C1E i D1 i D1E . CE. (3) Autoškole dužne su izvoditi poduku na način kojim će se osigurati da kandidati nauče i usvoje prometna pravila i etičke norme ponašanja u prometu. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno sudjelovanje u prometu.za vrijeme upravljanja vozilom obavljajući poslove toga zanimanja. opasnosti koje nastaju zbog nepropisnog poduzimanja radnji u prometu i sl. (1) Podučavanje kandidata za vozače motornih vozila obavljaju autoškole. pravila prometa na cestama. prometne znakove i njihovo značenje. uočavanje i predvi anje prometne situacije. vozač mla i od 21 godine ili s manje od tri godine vozačkog iskustva. izvo enje radnji od značenja za uspješno i sigurno upravljanje sukladno pravilima prometa i uvjetima na cesti i u prometu. kandidat za vozača za vrijeme poduke u praktičnom upravljanju vozilom.

ostale ozljede i oštećenja. sile koje djeluju na vozilo. (2) Podučavanje kandidata za vozače izvode autoškole po ovlasti entitetskih i kantonalnih ministara i ministra Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavnih za obrazovanje. magla i sl. besvjesno stanje. ozljede koje zahtijevaju imobilizaciju i evakuaciju ozlije ene osobe. samostalnu vožnju. nakon što se utvrdi da ispunjavaju uvjete odre ene zakonom i propisima donesenim na temelju zakona. snijeg. mimoilaženje i obilaženje. kočenje i zaustavljanje. 2) Praktični dio podučavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvaća: • upoznavanje vozila. otvorene ozljede . vožnju u jednosmjernoj ulici. postupak i dužnosti u slučaju prometne nezgode. sadržaje koji doprinose povećanju sigurnosti svih sudionika u prometu. • • • 3) Program prve pomoći obuhvaća: • • • • • ciljeve.). (1) Podučavanje kandidata za vozače i polaganje vozačkog ispita izvode se prema propisima koje donosi ministar. promjena stupnja prijenosa. prestrojavanje i vožnja kroz raskrižje. nadzor nad prometom i kaznenu odgovornost. putem zajedničkog stručnog tijela. učenje osnovnih elemenata vožnje na poligonu ili odgovarajućoj površini (polazak. vožnju na cesti s više prometnih trakova. vožnja unatrag i polukružno okretanje). ponašanje prema pješacima i drugim sudionicima u prometu. vožnja na uzdužnom nagibu. učenje vožnje na cestama s manjom gustoćom prometa u naselju i izvan naselja (uključivanje i isključivanje. Članak 178. prilago avanje brzine. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. vožnju na prijelazu ceste preko željezničke pruge. sadržaje koji doprinose razvijanju humanih odnosa i odnosa uzajamnog poštivanja i razumijevanja izme u sudionika u prometu. prestrojavanje. krvarenje. parkiranje. predvi anje i izbjegavanje opasnosti). vožnju u vršnom opterećenju cestovnog prometa. (1) Podučavanje kandidata iz područja propisa o sigurnosti prometa može obavljati licencirana osoba s visokom spremom prometnog smjera. mimoilaženje i pretjecanje. vožnju kroz raskrižje s različitim načinom ure enja prometa (ovlaštena osoba. .rane). učenje vožnje na cestama s gustim prometom u naselju i izvan naselja. prometni znakovi i pravila prometa). postupak radnji pri pružanju prve pomoći (mjere oživljavanja. mora imati vozačku dozvolu i najmanje tri godine iskustva na poslovima sigurnosti cestovnog prometa. gume. zadaće i značenje prve pomoći. sigurnosne mjere pri vuči vozila. vožnju u posebnim uvjetima (noć. te priprema vozila za vožnju). Članak 177. okretanje i vožnja unatrag. kočenje i zaustavljanje. vožnja u gradu. prestanak disanja i rada srca. osim dokaza o završenoj školskoj spremi. (4) Kontrolu i nadzor nad provedbom propisa iz stavka (1) ovoga članka. (2) Osoba iz stavka (1) ovoga članka. a organizira i provodi Crveni križ. održavanje razmaka. obavljaju tijela mjerodavna za obrazovanje i unutarnje poslove.• davanje svjetlosnosignalnih znakova i za osvjetljavanje ceste i vozila. semafor. prilago avanje vožnje. značenje zdravstvene sposobnosti za sigurno upravljanje motornim vozilom. (3) Podučavanje kandidata s tjelesnim invaliditetom za vozače mora se provoditi na prilago enom vozilu za invalide koje mora atestirati ovlaštena ustanova ili poduzeće. vožnju u koloni. učenje vožnje u složenim prometnim uvjetima. (3) Podučavanje kandidata za vozače u praktičnom upravljanju vozilom na motorni pogon obavlja vozač-instruktor. kiša. prijevoz tereta i osoba. promjena smjera vožnje. (4) Podučavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći osobama ozlije enim u prometnoj nezgodi obavlja liječnik. pripremu vozila za vožnju.

može i prije položenog vozačkog ispita upravljati motornim vozilom one kategorije za koju priprema ispit ako vozilom upravlja pod nadzorom vozača-instruktora. (4) Bliže odredbe o načinu i uvjetima polaganja i organiziranja vozačkog ispita. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. stupnjem i položenim ispitom za vozača. (1) Kandidat za vozača koji se priprema za polaganje vozačkog ispita. plave su boje i na njima je bijelom bojom napisano latinično slovo “L”. a predsjednik komisije i njezini članovi imaju licenciju za ispitivača. (2) Pločice iz stavka (1) ovoga članka imaju oblik kvadrata. (2) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom kandidat za vozača mora imati kod sebe uvjerenje da je tjelesno i duševno sposoban upravljati motornim vozilom i dužan ga je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. . Vozački podučenosti 3. (2) Bliže odredbe o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. stječe se: 1) završenim VII. odnosno bliže odredbe o pružanju prve pomoći osobama ozlije enim u prometnoj nezgodi pravilnikom propisuje ministar. metodike upravljanja motornim vozilom i praktičnog upravljanja motornim vozilom za vozača-instruktora te da mu je mjerodavno tijelo izdalo dozvolu za vozača-instruktora ili 2) završenim V. stupnjem prometne struke i posebno položenim ispitom iz područja poznavanja prometnih pravila i propisa. (2) Vozački ispit polaže se pred komisijom koju imenuju tijela iz stavka (1) ovoga članka.instruktora ili s najmanje završenom srednjom školom i položenim ispitom za vozača-instruktora. u suradnji s tijelom mjerodavnim za zdravstvo. Članak 181. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. Članak 182. (1) Zvanje vozača-instruktora motornih vozila. radi podučavanja. Na vozačkom ispitu komisija za polaganje vozačkih ispita utvr uje je li kandidat u dovoljnoj mjeri podučen za sigurno upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije prema propisanom programu iz članka 176. ovoga Zakona. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. (3) O položenom vozačkom ispitu izdaje se uvjerenje. pravilnikom propisuje ministar. ili VI. Voza ki ispit i provjera podu enosti Članak 179. (1) Motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača podučava u praktičnom upravljanju vozilom na cesti mora biti označeno posebnim pločicama. (1) Za poslove provedbe i organiziranja polaganja vozačkog ispita odgovorna su entitetska i kantonalna tijela i tijela Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavna za obrazovanje.(5) O uspješno završenoj poduci za vozača motornih vozila autoškola i Crveni križ izdaju potvrde. Članak 180. osim iskustva u upravljanju vozilom odgovarajuće kategorije od najmanje tri godine. Članak 183. kao i za dobivanje licencije za ispitivača. (6) Bliže odredbe o organiziranju poduke za osposobljavanje kandidata pravilnikom propisuje ministar.

ovisno o kategoriji. 4. (4) U kategoriju B ubrajaju se motorna vozila. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu veću od 750 kg. C.500 kg. B i BE te potkategorije C1 i C1E. a ukupna dopuštena masa vučnog i priključnog vozila nije veća od 3. čija najveća dopuštena masa nije veća od 3. (9) U kategoriju DE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju D. da joj odlukom mjerodavnoga tijela nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom. (1) 1) 2) 3) 4) (2) 1) 2) 3) Pravo upravljanja motornim vozilom ima osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: da je duševno i tjelesno sposobna upravljati motornim vozilom. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. BE. C1E i D1E. (8) U kategoriju D ubrajaju se motorna vozila za prijevoz osoba koja. uz uvjet da je upravljala motornim vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu veću od 750 kg i priključno se vozilo ne koristi za prijevoz osoba. odnosno potkategoriji vozila.(3) Bliže odredbe o podučavanju vozača motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. čiji obujam motora premašuje 125 cm³. da je položila vozački ispit za upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije. CE. imaju više od osam sjedala. BE. D1.500 kg i koja nemaju više od osam sjedala ne računajući sjedalo za vozača. C1. i motorno vozilo B kategorije s prikolicom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg koja nije veća od mase vučnoga vozila bez tereta. da je u dobi odre enoj ovim člankom. 18 godina za kategorije A. (7) U kategoriju CE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju C. (1) Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim i priključnim vozilima koja se razvrstavaju u kategorije: A. D i DE. Pravo upravljanja motornim vozilom za pojedine kategorije. B1. D i DE te potkategorije: A1. Stjecanje prava upravljanja motornim vozilom Članak 184. B. 500 kg. B. (10) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće potkategorije vozila: A1. uz uvjet da je upravljala motornim vozilom kategorije C ili CE najmanje dvije godine. C1E i D1E. D1. (3) U kategoriju A ubrajaju se motocikli s bočnom prikolicom ili bez nje. C. odnosno potkategorije stječe osoba koja ima: 16 godina za potkategorije A1 i B1. kategorije C i CE. . (2) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće kategorije vozila: A. a snaga premašuje 11 kNJ. (6) U kategoriju C ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dopuštena masa veća od 7. 4) kategorije D i DE i potkategorije D1 i D1E. osim sjedala za vozača. (5) U kategoriju BE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju B. Članak 185. B1. CE. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu do 750 kg. C1. osim vozila kategorije A.

. (21) Vozači motornih vozila kategorija: B. a najveća dopuštena masa priključnog vozila ne premašuje masu neopterećenog vučnoga vozila i da se priključno vozilo ne rabi za prijevoz osoba. odnosno produljenja njezine valjanosti. (12) U potkategoriju B1 ubrajaju se tricikl i četverocikl na motorni pogon.000 kg. osim sjedala za vozača. C i D i potkategorija C1 i D1 imaju pravo upravljati motornim vozilima tih kategorija i kada su im pridodane lake prikolice. a vozač motornoga vozila kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije D1. D1. D. a snaga ne premašuje 11 kNJ. CE i DE te potkategorija: B1. (19) Vozač kojemu je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije CE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorije BE. C1E i D1E imaju pravo upravljati traktorom i radnim strojem. (14) U potkategoriju C1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju C1. C1. (17) Vozači motornih vozila kategorija B. s tim što najveća dopuštena masa ovoga skupa vozila ne premašuje 12. ovoga Zakona. BE. a vozač kojemu je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije C ima pravo upravljati i motornim vozilom kategorije B i potkategorija B1 i C1.(11) U potkategoriju A1 ubraja se laki motocikl čiji obujam motora ne premašuje 125 cm³. vozač motornoga vozila kategorije C ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije C1. (13) U potkategoriju C1 ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dopuštena masa veća od 3. imaju više od osam. (18) Vozač kojemu je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija B i C i potkategorija B1. s tim što taj rok ne može biti kraći od tri godine.500 kg. a manja od 7. C i D. a vozač motornoga vozila kategorije B ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije B1. (4) Rok valjanosti vozačke dozvole od 10 godina računa se od dana njezina izdavanja. CE i DE vozač stječe samo ako je prethodno stekao pravo upravljanja vozilima kategorija B.500 kg. (5) Osobama koje su u vrijeme izdavanja vozačke dozvole starije od 55 godina izdaje se vozačka dozvola čiji je rok valjanosti do navršenih 65 godina. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu veću od 750 kg. a manje od 16 sjedala. C1 i D1. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu veću od 750 kg.000 kg i najveća dopuštena masa priključnog vozila ne premašuje masu neopterećenog vučnog vozila. (20) Pravo upravljanja motornim vozilom kategorija BE. C. Članak 186. (16) U potkategoriju D1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju D1. s tim što najveća dopuštena masa ovoga skupa vozila ne premašuje 12. (3) Vozačka dozvola izdaje se osobi i produljuje s rokom valjanosti od 10 godina. (15) U potkategoriju D1 ubrajaju se motorna vozila koja služe za prijevoz osoba i koja. Vozačku dozvolu izdaje mjerodavno tijelo. a osobama starijim od 65 godina života . (1) (2) Vozačka dozvola izdat će se osobi na njezin zahtjev ako ispunjava uvjete iz članka 184.s rokom valjanosti od tri godine. (22) Vozač motornoga vozila kategorije A ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije A1. a vozač kojemu je izdana vozačka dozvola kategorije DE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija BE i CE i potkategorije C1E.

može upravljati motornim vozilom na teritoriju Bosne i Hercegovine za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini. odnosno 120 km na sat na autocesti. Članak 189. Ukoliko ustanovi da se program podučavanja vozača motornih vozila u pojedinim zemljama bitno razlikuje od uvjeta i programa utvr enih ovim Zakonom. (8) Osoba iz stavka (7) ovoga članka mla a od 23 godine ne smije upravljati vozilom u cestovnom prometu u vremenu od 23 sata do 5 sati. (1) Stranac kojemu je odobreno stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji se iz inozemstva vrati u Bosnu i Hercegovinu da se u njoj stalno nastani. na cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila i brzoj cesti brzinom većom od 90 km na sat.(6) Iznimno od odredbe stavka (3) ovoga članka. (9) Osobe koje prvi puta steknu vozačku dozvolu obvezne su. a ni organizirano prevoziti djecu. kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava. o postupku i načinu izdavanja. osim ako je s njom u vozilu osoba starija od 25 godina koja ima vozačku dozvolu i kojoj u posljednjoj godini nije izricana zaštitna mjera ili sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. (2) Osoba iz stavka (1) ovoga članka koja upravlja vozilom mora imati me unarodnu vozačku dozvolu ili domaću vozačku dozvolu izdanu sukladno Bečkoj konvenciji o cestovnom prometu. (3) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju obrasca vozačke dozvole. Članak 187. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: mjerodavno ministarstvo) može odlučiti da ne prizna valjanost tih vozačkih dozvola izdanih u toj zemlji. ako je to za njih povoljnije. (1) U vozačku dozvolu upisuju se sve kategorije i potkategorije vozila kojima vozač ima pravo upravljati. niti tim vozilom smije vući priključno vozilo. obilježiti vozilo kojim upravljaju posebnim znakom. . a lakim motociklom 40 km na sat. u suradnji s entitetskim i kantonalnim ministrima i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavnim za unutarnje poslove. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. ali ne na rok kraći od dvije godine. mogu upravljati motornim vozilima na temelju valjane inozemne vozačke dozvole za vrijeme od šest mjeseci od dana ulaska u Bosnu i Hercegovinu ili od dana kada je odobreno stalno nastanjenje. u trajanju od dvije godine. i to u cijelosti ili za pojedine kategorije. kao i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. (7) Osoba koja je položila vozački ispit i dobila vozačku dozvolu za kategoriju vozila: A1. A. stranih trgovinskih. (1) Stranac koji privremeno boravi u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji boravi ili prebiva u inozemstvu pa privremeno do e u Bosnu i Hercegovinu. na temelju valjane inozemne vozačke dozvole koju je izdalo mjerodavno tijelo strane države. (10) Bliže odredbe o posebnom znaku iz stavka (9) ovoga članka propisuje ministar. (2) Vozač ima pravo upravljati samo motornim vozilom one ili onih kategorija i potkategorija koje su upisane u vozačkoj dozvoli. B ili C i C1 dvije godine od dana izdavanja vozačke dozvole ne smije upravljati vozilom na cesti brzinom većom od 70 km na sat. vozačka dozvola može se izdati ili se njezina valjanost može ograničiti i na rokove kraće od utvr enih na temelju nalaza i mišljenja zdravstvene ustanove danim u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti osobe. prometnih. o kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorija i potkategorija u vozačku dozvolu. produljenju valjanosti i zamjeni vozačke dozvole i inozemne vozačke dozvole te o načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama uredit će se pravilnicima koje donosi ministar. Članak 190. Članak 188.

u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. (3) Vozači motornih vozila dužni su se redovito podvrgavati zdravstvenim pregledima. na njihov zahtjev. ovoga Zakona. osim ako to nije zahtijevano reciprocitetom. (2) Liječničko uvjerenje iz stavka (1) ovoga članka vrijedi 12 mjeseci od dana izdavanja. (1) Vozaču kojemu je izdana vozačka dozvola iz članka 186. (2) Me unarodna vozačka dozvola izdaje se na rok valjanosti od dvije godine. ovlašteni za izdavanje tih dozvola za države za koje je potrebna me unarodna vozačka dozvola. o postupku i načinu izdavanja. od osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini prilikom zamjene inozemne vozačke dozvole neće se zahtijevati dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 184. (3) Iznimno od odredbe stavka (2) ovoga članka. pod uvjetima iz čl. Članak 192. odnosno vrstu motornih vozila izdana ili joj je istekao rok valjanosti može se zamijeniti sukladno stavku (2) ovoga članka samo ako podnositelj zahtjeva priloži ispravu iz koje se nepobitno može utvrditi kojim motornim vozilima može upravljati. ovoga Zakona ako je u zemlji u kojoj mu je izdana inozemna vozačka dozvola boravio dulje od šest mjeseci. (1) Kandidat za vozača motornog vozila dužan je prije početka poduke za vozača motornog vozila podvrgnuti se zdravstvenom pregledu u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi i. . i 186. prema tome. dobiti liječničko uvjerenje. Članak 191. vozača 5. (2) Me unarodne vozačke dozvole izdaju auto-moto klubovi/savezi i auto-moto društva.(2) Osobama iz stavka (1) ovoga članka valjana inozemna vozačka dozvola zamijenit će se. stavak (1) ovoga Zakona o upravljanju motornim vozilima na temelju inozemne vozačke dozvole. odnosno na vrijeme propisano me unarodnim ugovorom. i 189. (1) Odredbe čl. ovoga Zakona može se na njegov zahtjev izdati i me unarodna vozačka dozvola. odnosno da joj nije istekao rok valjanosti. (4) Me unarodna vozačka dozvola izdana u Bosni i Hercegovini ne može se koristiti za upravljanje motornim vozilima na teritoriju Bosne i Hercegovine. 184. vozačkom dozvolom iz članka 188. ovoga Zakona. a izvanrednim zdravstvenim pregledima podvrgavaju se na zahtjev mjerodavnoga tijela. (3) Me unarodna vozačka dozvola priznat će se samo ako su je izdali mjerodavno tijelo ili organizacije strane države i ne može se zamijeniti bosanskohercegovačkom vozačkom dozvolom. ovoga Zakona za upravljanje onom kategorijom motornih vozila u koju se ubrajaju motorna vozila za čije su upravljanje ovlaštena inozemnom vozačkom dozvolom. (3) Me unarodna vozačka dozvola ne može se izdati vozaču kojem je odlukom mjerodavnoga tijela izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom dok ta zabrana traje. Zdravstveni pregledi voza a motornih vozila Članak 193. primjenjuju se i na upravljanje motornim vozilima na temelju valjane me unarodne vozačke dozvole. na temelju toga. (5) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. (4) Državljaninu Bosne i Hercegovine zamijenit će se inozemna vozačka dozvola vozačkom dozvolom iz članka 189. 188. bez polaganja vozačkoga ispita. o načinu davanja ovlasti auto-moto klubovima/savezima i auto-moto društvima i o načinu vo enja evidencije o izdanim vozačkim dozvolama uredit će se pravilnikom koji donosi ministar. (5) Inozemna vozačka dozvola iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju je kategoriju. i članka 190.

(2) Zdravstvene preglede kandidata za vozača i vozača obavljaju zdravstvene ustanove koje su za to ovlaštene sukladno entitetskim i kantonalnim zakonima i zakonima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.500 kg ne smije neprekidno upravljati vozilom dulje od četiri i pol sata. javno tužiteljstvo. 6. Članak 196. (2) Ako zdravstvena ustanova prilikom liječenja vozača opravdano posumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban sigurno upravljati vozilom. Članak 195. organizacija ili tijelo u kojem je vozač zaposlen i obavlja poslove vozača. sudac za prekršaje. (4) Na izvanredni zdravstveni pregled upućuje tijelo kod kojega se vozač vodi u evidenciji. tako da ukupno vrijeme vožnje i odmora iznosi 5 sati i 15 minuta.Članak 194. 2) vozači kojima je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija D. kao i poduzeće. s tim što pojedinačni odmor ne može biti kraći od 15 minuta tijekom vožnje od četiri i pol sata. (2) Odmor iz stavka (1) ovoga članka može biti podijeljen na dva ili tri dijela. Članak 198. nakon čega mora koristiti odmor u trajanju od 45 minuta. (3) Zahtjev za upućivanje na izvanredni zdravstveni pregled može podnijeti i svako tijelo mjerodavno za nadzor nad cestovnim prometom. (1) Na izvanredni zdravstveni pregled upućuje se vozač motornog vozila za kojega se opravdano sumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban sigurno upravljati motornim vozilima onih kategorija za koje mu je izdana vozačka dozvola. vozači-instruktori i vozači tramvaja . u suradnji s tijelom mjerodavnim za zdravstvo. sud.svake tri godine. Redovitom zdravstvenom pregledu podliježu: 1) vozači koji upravljaju vozilima na motorni pogon kojima se obavlja javni prijevoz. Bliže odredbe o zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. .prilikom svakog produljenja valjanosti vozačke dozvole. DE i potkategorija D1 i D1E . dužna je u roku od osam dana o tomu obavijesti tijelo kod kojega se vozač vodi u evidenciji ili najbližu policijsku postaju.prilikom svakog produljenja vozačke dozvole. 3) vozači motornih vozila kojima je vozačka dozvola izdana na kraći rok valjanosti zbog nepovoljnog zdravstvenog stanja i vozači koji su navršili 65 godina . (1) Na zdravstvenim pregledima utvr uje se ima li kandidat za vozača ili vozač potrebnu tjelesnu i duševnu sposobnost za upravljanje motornim vozilima. Članak 197. (1) Vozač koji upravlja autobusom ili teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3. Trajanje upravljanja motornim vozilom Članak 199. Pravne i fizičke osobe koje zapošljavaju vozače ne smiju dopustiti da njihovim motornim vozilima upravlja vozač koji se nije podvrgnuo redovitom i izvanrednom zdravstvenom pregledu na koji je upućen.

ako se u vozilu nalazi ugra eni ležaj koji omogućuje vozaču odmor u ležećem položaju. ukupne mase i osovinskog opterećenja. ovoga Zakona. zaštite čovjekova okoliša. stavak (1) ovoga Zakona smjenjuju dva vozača i ako se u vozilu nalazi ugra eni ležaj koji omogućuje jednom od njih odmor u ležećem položaju. (4) Iznimno od odredbe stavka (3) ovoga članka. kao i vremena odmora.(3) Ukupno trajanje upravljanja motornim vozilima iz stavka (1) ovoga članka ne smije biti dulje od devet sati tijekom 24 sata. u opsegu koji utječe na sigurno upravljanje motornim vozilom. odnosno nakon prije enih 500 km puta. (5) Kada upravlja motornim vozilom. vozač može koristiti odmor na takvom ležaju. Članak 200. (3) Bliže odredbe o dimenzijama. u suradnji s tijelima mjerodavnim za zdravstvo i unutarnje poslove. (1) Vozila u cestovnom prometu moraju ispunjavati propisane uvjete glede dimenzija. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 20 tona. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. (1) Odredbe ovoga Zakona o trajanju upravljanja motornim vozilom i odmorima vozača primjenjuju se i na vozače motornih vozila registriranih u inozemstvu kada tim vozilima upravljaju na teritoriju Bosne i Hercegovine. . (3) Neprekidni odmor vozač mora koristiti izvan vozila. odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada na vozilima. vozač mora kod sebe imati individualnu nadzornu knjižicu i u nju upisivati svoje djelatosti i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. svaki vozač mora imati neprekidni odmor od najmanje osam sati tijekom svakih 30 sati putovanja. brzine vozila i prije enu udaljenost. IX. sukladno odredbi članka 199. (2) Ako se u upravljanju vozilom iz članka 199. uz uvjet da se za to vrijeme vozilo ne kreće. mora zamijeniti drugi vozač. najkasnije nakon devet sati upravljanja. ako me unarodnim ugovorom nije drukčije odre eno. kao i o obrascu individualne nadzorne knjižice i naputku za njezinu popunu. Vozača koji upravlja autobusom. Članak 204. (2) Bliže odredbe o ukupnom trajanju upravljanja vozilom. individualnu nadzornu knjižicu ne mora imati vozač ako je u vozilu ugra en ure aj koji osigurava upis vremena vožnje članova posade. ukupne mase i osovinskog opterećenja mogu sudjelovati u prometu na javnoj cesti ako ispunjavaju posebne uvjete koji omogućuju siguran i nesmetan promet. stavak (1) ovoga Zakona prije početka svojeg radnog dana mora imati neprekidni odmor od najmanje 11 sati. (1) Vozač koji upravlja vozilom iz članka 199. utvr ene u odobrenju koje je izdalo mjerodavno ministarstvo. (2) Vozila koja ne ispunjavaju propisane uvjete glede dimenzija. VOZILA Opće 1. pravilnikom propisuje ministar. Op e odredbe Članak 203. Članak 201. (6) Iznimno od odredbe stavka (5) ovoga članka. kao i imati ispravne propisane ure aje i opremu. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. o ure ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ure aji i oprema u cestovnom prometu pravilnikom propisuje ministar. Članak 202. vremena provedenog u vožnji. kada tijekom 24 sata prelazi više od 500 km.

uz uvjet da su označena pokusnim pločicama. sukladno članku 6. (2) Postupak utvr ivanja i provjere uskla enosti konstrukcijskih i sigurnosnih značajki iz stavka (1) ovoga članka.Motorna i priključna vozila registrirana u inozemstvu mogu sudjelovati u prometu na teritoriju Bosne i Hercegovine ako imaju ispravne ure aje i opremu. priključnih 2. Članak 206. preure uju ili popravljaju u većem opsegu ili su im oštećeni sklopovi i ure aji bitni za sigurno sudjelovanje u cestovnom prometu prije puštanja u promet moraju biti podvrgnuta ocjeni uskla enosti konstrukcijskih i sigurnosnih karakteristika s odgovarajućim valjanim propisima u Bosni i Hercegovini te se na temelju pozitivnih rezultata izdaje uvjerenje (certifikat). (2) Za registrirano vozilo izdaju se: registarske pločice. (3) Za vozila iz stavka (2) ovoga članka izdaje se potvrda o uporabi pokusnih pločica. sukladno odgovarajućem zakonu o središnjoj evidenciji i razmjeni podataka. privremena potvrda o registraciji. ure aji i oprema. potvrda o vlasništvu vozila i stiker naljepnica. (1) Motorna i priključna vozila koja sudjeluju u cestovnom prometu moraju biti registirana. (1) Motorna i priključna vozila koja se prvi puta registriraju na teritoriju Bosne i Hercegovine te njihovi dijelovi. kao i motorna i priključna vozila koja se kreću od mjesta u kojem su preuzeta neregistrirana do mjesta u kojem će biti registrirana. (3) Bliže uvjete o homologaciji vozila. Članak 208. odnosno homologacija motornih vozila. (2) Ocjenu uskla enosti vozila iz stavka (1) ovoga članka obavljaju ovlaštene organizacije za certificiranje vozila koje odredi ministar. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka. Registriranje motornih i priklju nih vozila Članak 207. Članak 205. potvrda o registraciji. a glede dimenzija. (1) Motorna i priključna vozila koja se pojedinačno proizvode. najveće dopuštene mase i osovinskog opterećenja . kao i zahtjeve europskih propisa i standarda. . moraju odgovarati propisima u Bosni i Hercegovini i europskim standardima i propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. 2) kod uvoza vozila homologiranih u inozemstvu. u suradnji s tijelom mjerodavnim za poslove energetike i industrije. (1) Registrirati se mogu motorna i priključna vozila za koja se na tehničkom pregledu utvrdi da su ispravna. (3) Potvrda o registraciji izdaje se s rokom valjanosti od jedne godine. ne moraju biti registrirana motorna i priključna vozila koja su preure ena ili popravljena i kojima se obavlja pokusna vožnja radi ispitivanja i prikazivanja njihovih svojstava. dijelova ure aja i opreme te o odre ivanju organizacija koje mogu obavljati administrativne i tehničke poslove u području homologacije pravilnikom propisuje ministar. u odnosu na valjane propise i standarde u Bosni i Hercegovini. te se na temelju pozitivnih rezultata izdaje homologacijski list. prema svojim konstrukcijskim i sigurnosnim značajkama. ili koja se kreću od mjesta proizvodnje do skladišta. stavak (2) ovoga Zakona.ako ispunjavaju uvjete propisane za motorna i priključna vozila registrirana u Bosni i Hercegovini. propisanu valjanom me unarodnom Konvencijom o cestovnom prometu. o čemu se vodi evidencija. provjerom vjerodostojnosti provedene homologacije. provodi se: 1) kod novokonstruiranih i nehomologiranih vozila provo enjem odgovarajućih ispitivanja u ovlaštenim organizacijama prema procedurama propisa i standarda u Bosni i Hercegovini i europskih propisa i standarda te se na temelju pozitivnih rezultata izdaje certifikat o uskla enosti.

odnosno sjedište. uništeno ili otpisano i ako je vlasnik promijenio stalno prebivalište. (1) 1) 2) 3) Za vozila koja se registriraju u Bosni i Hercegovini izdaje se jedna od sljedećih registarskih pločica: registarske pločice za motorna vozila. 4) registarske pločice za motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihova osoblja. . u roku od 15 dana. u cestovnom prometu moraju imati po dvije registarske pločice. od kojih je jedna na prednjoj. ako ne produlji registraciju vozila u roku od 30 dana od dana isteka valjanosti potvrde o registraciji. Oznake na registarskim pločicama sastoje se od odre enih slova i brojeva. (5) Vlasnik vozila dužan je odjaviti vozilo ako je prodano. a kod lakog motocikla. kao i policu obveznog osiguranja. Članak 209. vozač mora imati kod sebe valjanu potvrdu o registraciji izdanu za to vozilo.na stražnjoj strani. vozač mora imati kod sebe valjanu potvrdu i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. (4) Zabranjeno je isticanje me unarodne oznake druge države na vozilima registriranim u Bosni i Hercegovini. a laki motocikli. (2) Kada upravlja vozilom koje je označeno pokusnim pločicama. dužan je vratiti registarske pločice mjerodavnome tijelu u roku od osam dana. a motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji i me unarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja vrijedi na području Bosne i Hercegovine i dužan ju je pokazati na zahtjev policajca ili druge ovlaštene osobe. (1) Kada upravlja motornim i priključnim vozilom. Motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji mogu sudjelovati u prometu na teritoriju Bosne i Hercegovine samo ako imaju valjanu potvrdu o registracji vozila i registarske pločice koje je izdalo mjerodavno tijelo zemlje u kojoj je vozilo registrirano. Članak 210. pločice za privremeno registrirana vozila i pokusne pločice. (1) Motorna vozila. (2) Registarske pločice na vozilu moraju biti postavljene tako da su dobro vidljive i čitljive. motocikli i priključna vozila po jednu registarsku pločicu. Članak 211. osim motocikala. Članak 213. Članak 212. U istome roku vlasnik vozila dužan je prijaviti promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u potvrdi o registraciji i u potvrdi o vlasništvu vozila. 5) 6) 7) (2) registarske pločice za vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine i registrirat će se u inozemstvu. (3) Vozilo registrirano u Bosni i Hercegovini ne može napustiti teritorij Bosne i Hercegovine ako ne nosi istaknutu me unarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. registarske pločice za priključna vozila. a druga na stražnjoj strani.(4) Vlasnik vozila. kao i me unarodnu oznaku zemlje registracije. registarske pločice za motocikle. motocikla i priključnih vozila .

a raseljene osobe boravište na teritoriju Bosne i Hercegovine. motorna i priključna vozila koja se koriste na temelju ugovora o poslovnoj suradnji ili ugovora o zakupu zaključenog izme u domaćeg i stranog prijevoznika. te udovoljava li ono i drugim propisanim uvjetima za sudjelovanje u prometu. (2) Vozilo koje u Bosnu i Hercegovinu u e sa stranim registarskim pločicama na kojima oznake i broj nisu sukladni odredbama me unarodnih ugovora koje je ratificirala Bosna i Hercegovina mora se privremeno registrirati. potvrda o vlasništvu vozila. (3) Na tehničkom pregledu utvr uje se ima li motorno ili priključno vozilo propisane ure aje i opremu. iz opravdanih razloga. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti privremeno borave u inozemstvu. (1) Privremeno se mogu registrirati motorna i priključna vozila uvezena iz inozemstva ili nabavljena u Bosni i Hercegovini čiji su vlasnici stranci koji u Bosni i Hercegovini privremeno borave na temelju valjane putne isprave ili državljani Bosne i Hercegovine koji radi školovanja. Članak 215. kao i motorna i priključna vozila koja se koriste na sajmovima i športskim natjecanjima. obavljaju se tehnički pregledi tih vozila. odnosno stranaca. (3) Privremena registracija vozila vrijedi najdulje jednu godinu i može se. (2) Odredbe stavka (1) ovoga članka odnose se na vlasnike vozila koji imaju prebivalište ili sjedište. specijalizacije. (2) Kada upravlja privremeno registriranim vozilom. stiker naljepnica i odgovarajuće registarske pločice. Tehni ki pregledi motornih i priklju nih vozila Članak 217. stranih trgovinskih. (1) Za privremeno registrirano vozilo izdaju se: potvrda o registraciji. potvrde o vlasništvu vozila. kao i motorna i priključna vozila državljana Bosne i Hercegovine koji se vrate iz inozemstva. . Članak 214. boji. odnosno do u u Bosnu i Hercegovinu da u njoj stalno ostanu. vozač kod sebe mora imati valjanu potvrdu o registraciji vozila i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. znanstvenog istraživanja. produljiti najviše za još jednu godinu. vrsti i kvaliteti materijala registarskih pločica pravilnikom propisuje ministar. je li u ispravnom stanju. mogu sudjelovati u prometu u Bosni i Hercegovini samo ako su registrirana u Bosni i Hercegovini. sadržaju. Članak 216. znanstvenih istraživanja. potvrde o registraciji. obliku. (1) Registraciju motornih i priključnih vozila te izdavanje registarskih pločica obavljaju tijela mjerodavna za unutarnje poslove. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama. Tehnički pregled vozila može biti redoviti i izvanredni. kulturnih i drugih predstavništava. (1) (2) Radi provjere tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. stalnih službenika stranih dopisništava i motorna i priključna vozila stranaca kojima je radi školovanja. stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika. pružanja azila ili priznavanja statusa izbjegle osobe izdano odobrenje za privremeni boravak dulji od šest mjeseci ili za stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini. (2) Sudjelovanje vozila me unarodnih oružanih snaga stacioniranih u Bosni i Hercegovini u cestovnom prometu u Bosni i Hercegovini regulisat će se posebnim me unarodnim ugovorom.(1) Motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihova osoblja. Tehnički priključnih 3. specijalizacije. o izgledu i sadržaju privremene potvrde o registraciji. (3) Bliže odredbe o postupku i načinu registracije vozila. stiker-naljepnice i registarskih pločica. prometnih.

X. (3) Mjerodavna tijela iz stavka (2) ovoga članka dio poslova iz svoje mjerodavnosti mogu prenijeti na odgovarajuće stručne ustanove. Rok valjanosti redovitog tehničkog pregleda označava se posebnim znakom .naljepnicom. tahografskog zapisa ili izravnim praćenjem vozilom (videonadzor). (1) Brzina kretanja vozila utvr uje se s pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila. (1) Redoviti tehnički pregled vozila obavlja se jedanput godišnje. (3) Analiza krvi ili urina obavlja se kod vozača ili vozača-instruktora koji poriče da je pod djelovanjem alkohola. o uvjetima kojima moraju udovoljiti ovlaštene organizacije za obavljanje tehničkih pregleda pravilnikom propisuje ministar. kao i da je pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje ukoliko bi to izazvalo štetne posljedice po njegovo zdravlje. opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje. (4) Ako je ispitivanjem provedenim prema odredbama ovoga članka utvr eno da je vozač ili vozač-instruktor pod djelovanjem alkohola. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. o evidencijama koje se vode i obrascima koji se izdaju. čija je prisutnost u organizmu utvr ena odgovarajućim sredstvima ili ure ajima. (1) Novoproizvedena motorna i priključna vozila vlasnici su dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije. ili ga uputiti na stručni liječnički pregled radi provjere ima li alkohola u organizmu ili pokazuje li znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. a za odre ena motorna i priključna vozila svakih šest mjeseci.(4) O obavljenom tehničkom pregledu motornih i priključnih vozila vodi se evidencija. (2) Fotografija i videozapis s podacima o utvr enoj brzini. (2) (3) Vozila stara dvije i više godina vlasnici su dužni podvrgnuti tehničkom pregledu svakih 12 mjeseci. odnosno vozač-instruktor. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru koji nema zapis ili brzinomjer služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. (2) Odobrenje za rad i nadzor nad radom stanica za tehnički pregled motornih i priključnih vozila izdaju i provode entitetska i kantonalna ministarstva i ministarstvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavni za promet. osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano. (4) Bliže odredbe o sadržaju i načinu obavljanja tehničkih pregleda. POSEBNE SIGURNOSNE MJERE Članak 220. Članak 221. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. (2) Vozač ili vozač-instruktor iz stavka (1) ovoga članka dužan je pristupiti ispitivanju. odnosno je li pod djelovanjem opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje. Članak 219. troškove ispitivanja snosi vozač. Članak 222. . (1) Ovlaštena osoba može vozača ili vozača-instruktora podvrgnuti nadzoru s pomoću odgovarajućih sredstava i ure aja. Članak 218.

ukoliko su prestali razlozi zbog kojih je dozvola oduzeta. sukladno članku 174. stavak (2) ovoga Zakona za kojeg utvrdi da u organizmu ima alkohola ili da pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola.Ako je vozaču ili vozaču-instruktoru izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. ili u vrijeme dok je na snazi mjera mjerodavnoga tijela kojom je vozačuinstruktoru zabranjeno upravljanje motornim vozilom. (6) Ovlaštena osoba postupit će na način iz stavka (1) ovoga članka prema vozaču ili vozaču-instruktoru iz članka 219. (3) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ne pristupi izvanrednom zdravstvenom pregledu na koji je upućen bit će oduzeta vozačka dozvola dok se ne podvrgne tome pregledu. bolest. (4). (5) i (6) ovoga članka dužna je izdati potvrdu vozaču o tome. kao i prema vozaču za kojeg utvrdi da je pod djelovanjem alkohola. tijelo koje vozača vodi u evidenciji oduzet će mu dozvolu i čuvati je dok zabrana traje. odnosno koji upravlja vozilom neprekidno dulje od devet sati. sukladno članku 174. (4). Članak 223. . ili koji pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. mjerodavno tijelo dostavit će vozačku dozvolu tijelu u čijoj se evidenciji ta dozvola vodi. ovoga Zakona koji tijekom 24 sata vozilom prije e više od 500 km puta. odnosno koji tijekom 24 sata upravlja vozilom dulje od devet sati. stavak (2) ovoga Zakona koji odbije podvrgnuti se ispitivanju. (2) Ovlaštena osoba postupit će na način iz stavka (1) ovoga članka prema vozaču iz članka 174. (7) Mjerodavno tijelo čija je ovlaštena osoba oduzela vozačku dozvolu prema odredbama st. stavak (3) ovoga Zakona. koje će na temelju toga vozaču ili vozaču-instruktoru oduzeti vozačku dozvolu za vrijeme trajanja te nesposobnosti. (4) Ovlaštena osoba postupit će na način iz st. kao i kada ga zatekne da podučava kandidata za vozača a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije. (2). dužna je o svojem nalazu i mišljenju odmah obavijestiti tijelo mjerodavno za izdavanje vozačke dozvole. (1). koja sadrži: ime i prezime vozača. (1). a vozačka dozvola se ne vodi u evidenciji tijela čija je ovlaštena osoba tu dozvolu oduzela. kao i prema vozaču iz članka 201. (1) i (3) ovoga članka i prema vozaču-instruktoru kojeg zatekne da osposobljava kandidata za vozača pod djelovanjem alkohola. broj oduzete vozačke dozvole. a najkasnije u roku od 24 sata od dana oduzimanja. Članak 224. (1) Ovlaštena osoba će na licu mjesta privremeno oduzeti vozačku dozvolu i isključiti iz prometa vozača kojeg zatekne da upravlja vozilom ili da pokušava upravljati vozilom ako je očito kako je vozač u takvom psihofizičkom stanju (umor. stavak (3) ovoga Zakona. (9) Ovlaštena osoba koja je oduzela vozačku dozvolu prema odredbama st. (1) Ako zdravstvena organizacija prilikom pregleda vozača ili vozača-instruktora utvrdi da je postao tjelesno ili duševno nesposoban za upravljanje motornim vozilima. a to pravo za pojedine kategorije bude mu ograničeno iz razloga predvi enih u stavku (1) ovoga članka. (2). (8) Ako vozač ne preuzme vozačku dozvolu u roku od tri dana od dana oduzimanja. izdat će se nova vozačka dozvola u koju će se upisati one kategorije motornih vozila kojima ima pravo upravljati. (5) Ovlaštena osoba postupit će na način iz stavka (1) ovoga članka prema vozaču iz članka 199. (5) i (6) ovoga članka dužno je vratiti dozvolu vozaču čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. (2) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ima pravo upravljati motornim vozilom više kategorija. dan i sat njezina oduzimanja i način njezina vraćanja. ovoga Zakona koji neprekidno upravlja vozilom dulje od četiri i pol sata. (3) Ovlaštena osoba isključit će iz prometa i vozača kojeg zatekne da upravlja motornim vozilom a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije ili da upravlja vozilom u vrijeme dok je na snazi mjera mjerodavnoga tijela kojom je vozaču zabranjeno upravljanje motornim vozilom. djelovanje opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje) da nije sposoban sigurno upravljati vozilom. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen.

na temelju pravomoćne sudske odluke. (9) Vozačka dozvola oduzeta na temelju stavka (8) ovoga članka bit će vraćena vozaču nakon isteka roka iz stavka (8) ovoga članka. stavak (2). kazna se izriče za prekršaj koji nosi veći broj kaznenih bodova. @alba na rješenje ne odga a izvršenje rješenja. (2) Vozač motornog vozila koji na provjeri ne pokaže potrebno znanje može se. odre uju se i kazneni bodovi. (8) Vozaču kojem je u roku od jedne godine zbog počinjenih prekršaja iz ovoga Zakona odre eno najmanje 15 kaznenih bodova . stavak (2) ovoga Zakona. osim kazni propisanih kaznenim odredbama ovoga Zakona. (3) Ako vozač motornog vozila i nakon dvije provjere ne pokaže dovoljno znanje. stavak (1) ovoga Zakona. Članak 226.bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 30 dana i on će biti upućen na provjeru poznavanja prometnih propisa.Članak 225. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja prometnih propisa. (5) Vozača kojem je u roku od jedne godine zbog počinjenih prekršaja iz ovog Zakona odre eno najmanje 10 kaznenih bodova mjerodavno tijelo kod kojeg se vodi u evidenciji pozvat će na predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja prometnih propisa. članka 236. (10) Vozaču kojem u roku od dvije godine zbog počinjenih prekršaja iz ovoga Zakona ponovno bude odre eno 15 kaznenih bodova bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 60 dana. (6) Vozaču koji se ne odazove na predavanja iz stavka (5) ovoga članka rješenjem će se privremeno oduzeti vozačka dozvola . podvrgnuti ponovnoj provjeri nakon isteka 15 dana od dana prethodne provjere. odnosno provjere u visini koju odredi mjerodavno tijelo. na svoj zahtjev. stavak (2) ili članka 239. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja prometnih propisa. st. (1) Vozaču motornog vozila koji je pravomoćnom sudskom odlukom kažnjen za prekršaje kažnjive prema odredbama članka 235. (2) (3) (4) Broj je kaznenih bodova jedan i dva. (1) Vozač koji je pozvan na predavanja i koji pristupi provjeri poznavanja prometnih propisa snosi troškove predavanja. članka 237. ne može pristupiti daljnjoj provjeri dok ne protekne dva mjeseca od dana posljednje provjere. Kazneni se bodovi evidentiraju u evidenciji vozača. U slučaju stjecanja kaznenih bodova. st. vozač kojemu je vozačka dozvola oduzeta na temelju članka 222. Članak 227. vozač kojemu je vozačka dozvola privremeno oduzeta na licu mjesta na temelju članka 223. (1) i (2). Vozač kojemu je odlukom mjerodavnoga tijela zabranjeno upravljanje motornim vozilom na temelju članka 221. ovisno o težini počinjenog prekršaja. (13) Vozačka dozvola oduzeta na temelju stavka (10) ovoga članka bit će vraćena vozaču nakon isteka roka iz stavka (10) ovoga članka. (11) (12) Rješenje o oduzimanju vozačke dozvole donosi tijelo kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. članka 238. ovoga Zakona. (7) @alba na rješenje o privremenom oduzimanju vozačke dozvole ne odga a izvršenje rješenja. ovoga Zakona te vozač kojemu je vozačka . (4) Kazneni bodovi za pojedinačni prekršaj brišu se iz evidencije nakon isteka 12 mjeseci od dana kada su odre eni a za vozače kojima su izrečene mjere iz članka 225. (8) i (10) ovoga Zakona.dok se ne odazove na predavanja.

odnosno da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno. Članak 230. Članak 231. (5) Ako vozač ne preuzme oduzetu potvrdu o vlasništvu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. (2) Ovlaštena osoba koja je isključila vozilo iz prometa vozaču će na licu mjesta privremeno oduzeti potvrdu o vlasništvu vozila. ime i prezime vozača i njegovu adresu. (3) Mjerodavno tijelo čija je ovlaštena osoba privremeno oduzela potvrdu o vlasništvu vozila. a za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka oduzeti i registarske pločice. odnosno masu ili osovinsko opterećenje. st. dužno je vozaču vratiti potvrdu o vlasništvu vozila čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. stavak (2) ovoga Zakona. (1) i (3) ovoga Zakona ne smiju u cestovnom prometu upravljati motornim vozilom za vrijeme trajanja zabrane. a registarske pločice dostaviti mjerodavnom tijelu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji u roku od tri dana. (4) Ovlaštena osoba koja je privremeno oduzela potvrdu o vlasništvu vozila ili registarske pločice dužna je izdati vozaču potvrdu o tome. ili koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno. (2) Ovlaštena službena osoba odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa. odnosno nedovoljno osiguran. odnosno masa premašuju najveće dopuštene dimenzije. a najkasnije u roku od 24 sata nakon prestanka postojanja tih razloga. vozilo koje je u prometnoj nezgodi toliko . ili na kojem je teret nepravilno smješten. (1) Ovlaštena službena osoba naredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je vozilo zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz članka 74. ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme dok je zimska oprema obvezna naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost ili da vozilo odveze do odre enoga mjesta gdje može otkloniti neispravnost. koja sadrži: naziv i sjedište tijela čija je ovlaštena osoba oduzela potvrdu o vlasništvu vozila i registarske pločice. način i vrijeme vraćanja potvrde o vlasništvu vozila i pečat i potpis ovlaštene osobe. (4) Premještaj vozila na drugo mjesto ure uje se entitetskim i kantonalnim propisima i propisima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. odnosno kretanje pješaka. odnosno za vrijeme za koje im je vozačka dozvola oduzeta ili zadržana. (1) Ako ovlaštena osoba zatekne vozilo koje zbog tehničke neispravnosti ugrožava ili smeta drugim sudionicima u prometu. ime i prezime vlasnika i njegovu adresu. ili kojim se bez dozvole prevozi teret čije dimenzije. Članak 229.dozvola zadržana na temelju članka 225. naziv tijela koje je izdalo potvrdu o vlasništvu vozila. ako je vozilo parkirano u pješačkoj zoni te ako je vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila osoba s invaliditetom. odnosno da uporabi zimsku opremu. (3) Troškove premještaja vozila u svim slučajevima snosi vozač ili vlasnik vozila. (1) Na izvanredni tehnički pregled uputit će se motorno ili priključno vozilo koje je isključeno iz prometa zbog tehničke neispravnosti ure aja za upravljanje ili ure aja za zaustavljanje. ovlaštena osoba isključit će vozilo iz prometa i oduzet će knjižicu vozila. Članak 228. razlog oduzimanja. ovoga Zakona. vrijeme. cestu i mjesto oduzimanja. potvrda o vlasništvu vozila bit će dostavljena mjerodavnom tijelu u čijoj se evidenciji vozilo vodi. (1) Ovlaštena osoba isključit će iz prometa vozilo koje nije registrirano ili koje nema propisane registarske pločice. datum. prema odredbama ovoga članka i članka 228. vrstu i registarski broj vozila. (2) Ako vozač ne postupi po naredbi iz stavka (1) ovoga članka. (3) Vozač odnosno vlasnik vozila isključenog iz prometa odgovoran je za čuvanje vozila od kra e ili drugih nezakonitih radnji prema vozilu.

prometne signalizacije i opreme na cestama (članak 4.00 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost: 1) ako ne održava javne ceste za siguran i nesmetan promet ili ne organizira i trajno nadzire stanje i održavanje javnih cesta.000. 8) ako pojedinačno proizvodi. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. preure uje ili popravlja u većem opsegu vozila na motorni pogon i priključna vozila suprotno odredbama članka 206. objekata. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.00 KM kaznit će se za prekršaj poduzeće i druga pravna osoba.500 kg neprekidan jedanaestosatni odmor prije početka njegova radnog dana (članak 200. održava. 6) ako ne osigura vozaču koji upravlja autobusom.000. zamjenu drugim vozačem najkasnije nakon devet sati upravljanja vozilom. prometnih znakova i vještine upravljanja motornim vozilom. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 20 tona. (2) Ukoliko se u slučaju iz stavka (1) ovoga članka na izvanrednom tehničkom pregledu potvrde neispravnosti zbog kojih je vozilo upućeno na izvanredni tehnički pregled ili se ustanovi druga neispravnost za koju je propisano isključivanje iz prometa. a knjižica se vozila ne vodi u evidenciji tijela čija je ovlaštena osoba oduzela knjižicu. 3) ako ne uspostavi Centralni registar ili ako redovito ne dostavlja odgovarajuće podatke Centralnom registru (članak 10. XI. odnosno nakon prije enih 500 km puta (članak 201. kao i vozilo koje proizvodi prekomjernu buku.oštećeno da se opravdano može zaključiti kako su na njemu oštećeni sklopovi i ure aji koji su bitni za sigurnost prometa. o čemu izdaje potvrdu sukladno članku 230. popravlja ili prepravlja vozila ili stavlja u promet vozila.). opremu i ure aje za vozila proizvedene u inozemstvu suprotno odredbama članka 205.00 KM do 1. stavak (4) ovoga Zakona. 5) ako ne osigura vozaču koji upravlja autobusom. kada tijekom 24 sata prelazi više od 500 km.00 KM odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi. a novčanom kaznom u iznosu od 1.000. (4) Bliže odredbe o sadržaju programa i načinu održavanja predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja prometnih propisa i programu i načinu provjere poznavanja prometnih propisa. rezervne dijelove. mjerodavno tijelo koje je uputilo vozilo na izvanredni tehnički pregled privremeno će oduzeti i zadržati knjižicu vozila dok se navedene neispravnosti ne otklone i dok se to ne potvrdi na novom tehničkom pregledu. KAZNENE ODREDBE Članak 232. 7) ako pušta u promet motorna i priključna vozila. stavak (1)). potvrda o vlasništvu vozila bit će dostavljena mjerodavnom tijelu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji. izvršenju mjera sigurnosti i zaštitnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom pravilnikom propisuje ministar. (3) Ukoliko vozač. Članak 233. vozilo koje ispušnim plinovima ili na drugi način prekomjerno zaga uje zrak. 2) ako proizvodi.00 KM do 10. (2) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500. vozilo za koje se opravdano sumnja da ima neispravan ure aj za spajanje vučnog i priključnog vozila. vozilo za koje se opravdano sumnja da ima neispravan ure aj za pogon na tekući plin. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3.000. ure aje ili rezervene dijelove za vozila suprotno odredbama članka 6.). . 4) ako postavlja posebne objekte na cesti suprotno odredbama članka 47.00 KM do 5.000.). odnosno vlasnik vozila iz stavka (2) ovoga članka ne preuzme privremeno oduzetu i zadržanu knjižicu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja.

stavak (3)). izgledom ili mjestom postavljanja oponašaju ili sliče nekom prometnom znaku. 4) ako naredi ili dopusti da se na njegovo vozilo ugrade ure aji za davanje posebnih znakova ili da se takvo vozilo uporabljuje u cestovnom prometu suprotno odredbama članka 126. nije u stanju sigurno upravljati vozilom (članak 173. teškog duševnog stanja ili uporabe opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje. ili koji svojim oblikom. 13) ako na cesti na kojoj su nastale zapreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojoj se izvode radovi ne postupi prema odredbama članka 151. . 6) ako glede označavanja javnih cesta prometnim znakovima ne postupi prema odredbama članka 130. ili preko dopuštenog osovinskog opterećenja. (1) i (2). 11) ako postupi suprotno odredbama članka 149. stavak (1)). 12) ako ne postavi ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih znakova na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini u slučajevima iz članka 150. stavak (5). svjetla. ili odvraćaju njihovu pozornost u mjeri koja može biti opasnom za sigurnost prometa (članak 133. ili zasljepljuju sudionike u prometu. 15) ako naredi ili dopusti da njegovim vozilom upravlja osoba koja nema pravo upravljanja motornim vozilom ili nema pravo upravljanja vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (članak 172. 9) ako na javnoj cesti izvan naselja sa suvremenim kolnikom za promet u oba smjera na kojem postoje samo dva prometna traka te trakove ne odvoji odgovarajućom uzdužnom crtom na kolniku.00 KM do 8.). 14) ako ne obavijesti najbližu policijsku postaju o prijamu osobe ozlije ene u prometnoj nezgodi ili o smrti osobe ozlije ene u prometnoj nezgodi (članak 157. st. ili ako se njegovim vozilom prevozi teret koji nije raspore en ili pričvršćen na način odre en u članku 127. st. 10) ako ne postavi odgovarajuće prometne znakove ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini (članak 145. odnosno podučavati kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom suprotno odredbama članka 174.). ne oprema i ne održava ceste tako da odgovaraju svojoj namjeni i sigurnosti prometa (članak 11. bolesti. 7) ako ne postavi ili ne održava prometne znakove na cesti tako da budu lako uočljivi danju i noću. ne izgra uje. ili ako ne ukloni. 16) ako naredi ili dopusti upravljanje vozilom vozaču za kojega se može zaključiti da. 5) ako naredi ili dopusti da se njegovo vozilo u cestovnom prometu optereti preko dopuštene nosivosti.. bojom. 17) ako naredi ili dopusti da vozač. a na magistralnoj cesti ne obilježi ih i rubnim crtama (članak 143.000. 3) ako naredi ili dopusti vuču natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnoga vozila.. (1) i (2). odnosno vozač-instruktor koji u organizmu ima alkohola ili pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola počne upravljati vozilom. ili preko mogućnosti koje dopuštaju svojstva ceste i tehničko-konstrukcijske mogućnosti vozila.). usljed umora.). 8) ako na javnoj cesti postavi ploče. ne dopuni ili ne zamijeni prometne znakove koji ne odgovaraju izmijenjenim uvjetima cestovnog prometa ili zahtjevima sigurnosti prometa (članak 131. stavak (2)).000.). stupove ili druge slične predmete kojima se zaklanja ili smanjuje vidljivost postavljenih prometnih znakova.00 KM kaznit će se za prekršaj poduzeće ili druga pravna osoba: 1) ako ne projektira. odnosno traktora s prikolicom suprotno odredbama članka 87. ili preko najveće dopuštene mase. znakove.(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1. 2) ako naredi ili dopusti da se njegovim vozilom na motorni pogon vuče priključno vozilo suprotno odredbama članka 81.

18) ako vozač autobusa ili teretnog motornog vozila ili skupa vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3.500 kg upravlja vozilom neprekidno dulje od četiri i pol sata (članak 199. stavak (1)); 19) ako u cestovnom prometu na uporabljuje vozilo koje ne ispunjava propisane uvjete glede dimenzija, ukupne mase ili osovinskog opterećenja ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje, ure aje za zaustavljanje, ure aje za spajanje vučnoga i priključnog vozila, tahograf i gume (članak 203. stavak (1)); 20) 21) 22) ako postupi suprotno odredbama članka 206; ako na vozilu koristi registarske pločice koje nisu izdane za to vozilo (članak 209. stavak (1)); ako naredi ili dopusti da vozač upravlja motornim vozilom u prometu suprotno odredbi članka 227;

23) ako naredi ili dopusti da u cestovnom prometu sudjeluje motorno ili priključno vozilo koje je upućeno na izvanredni tehnički pregled, a nije podvrgnuto tome pregledu (članak 231.); (2) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi. (3) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorna osoba u državnom tijelu. (4) Za prekršaje iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM i fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost vlastitim radom i sredstvima u obliku obrtničke djelatnosti. Članak 234. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poduzeće ili druga pravna osoba: 1) 2) postupi protivno odredbi članka 7.; ako ne postupi prema odredbama članka 20;

3) ako ne poduzima praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na cesti, kada je cesta uzročnikom prometnih nezgoda (članak 21. stavak (1)); 4) 5) ako ne postupi prema odredbama članka 22; ako ne postupi sukladno članku 23;

6) ako ostavi na cesti oštećena vozila, predmete ili tvari koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost prometa ili zaga uju okoliš (članak 26. stavak (1)); 7) ako naredi ili dopusti da u prometu na cesti sudjeluje vozilo za prijevoz djece koje nije označeno posebnim znakom (članak 30. stavak (5)); 8) ako na svoja motorna ili priključna vozila ne stavi propisanu oznaku o najvećoj dopuštenoj brzini kretanja za ta vozila (članak 46. stavak (3)); 9) 10) ako naredi ili dopusti vuču neispravnog vozila na motorni pogon suprotno odredbama članka 85. stavak (2); ako naredi ili dopusti prijevoz njegovim vozilom tereta suprotno odredbama članka 129;

11) ako ne osigura da teret na vozilu noću, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti, bude označen na način utvr en u članku 129; 12) ako ukloni ili ošteti prometni znak ili izmijeni značenje prometnog znaka (članak 132. stavak (2));

13) ako na autocesti, cesti rezerviranoj za promet motornih vozila, magistralnoj, regionalnoj i lokalnoj cesti znakove opasnosti i znakove izričitih naredaba ne prevuče reflektirajućim tvarima ili ih ne osvijetli vlastitim izvorom svjetlosti (članak 135.); 14) ako rubove kolnika na dijelu ceste kroz tunel, kao i vrhove pješačkih otoka, otoka za usmjeravanje prometa i druge objekte na kolniku koji noću nisu dovoljno osvijetljeni ne obilježi na način propisan u članku 141. st. (2) i (3); 15) ako prilikom izvo enja radova na cesti postavi branike koji nisu obojeni, odnosno osvijetljeni na način propisan u članku 151. stavak (3); 16) ako upravlja vozilom ili dopusti ili naredi da njegovim vozilom upravlja osoba koja nema pravo upravljati motornim vozilom ili nema pravo upravljati vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (članak 172. stavak (3)); 17) ako motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača podučava za praktično upravljanje vozilom ne označi posebnim pločicama (članak 183.); 18) izda me unarodnu vozačku dozvolu suprotno odredbi članka 192. stavak (3);

19) ako dopusti podučavanje kandidata za vozača motornog vozila iz praktičnog dijela poduke bez zdravstvenoga pregleda (članak 193. stavak (1)); 20) ako dopusti da njegovim vozilom upravlja osoba koja se nije podvrgnula nadzorno-zdravstvenome pregledu, odnosno upravlja vozilom a nije se podvrgnula nadzorno-zdravstvenom pregledu (čl. 195,196. i 197.); 21) ako naredi ili dopusti da njegovim motornim i priključnim vozilom u prometu upravlja vozač suprotno odredbama članka 200; 22) ako naredi ili dopusti da se u cestovnom prometu uporabljuje vozilo koje nema propisanu opremu ili ispravne propisane ure aje, osim ure aja za upravljanje, ure aja za zaustavljanje, ure aja za spajanje vučnoga ili priključnog vozila, tahograf i gume (članak 203.); 23) ako naredi ili dopusti da njegova neregistrirana motorna ili priključna vozila sudjeluju u cestovnom prometu (članak 207. stavak (1)); 24) ako naredi ili dopusti da njegova motorna ili priključna vozila sudjeluju u cestovnom prometu bez pokusnih pločica ili nakon isteka valjanosti pokusnih pločica (članak 207. st. (2) i (3)); 25) ako naredi ili dopusti da u cestovnom prometu sudjeluje njegovo motorno ili priključno vozilo nakon isteka valjanosti prometne dozvole ili potvrde o korištenju pokusnih pločica (članak 211.); 26) ako obavlja tehnički pregled suprotno odredbama članka 217.

(2) Za prekršaje iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM i fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost. (3) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorna osoba u poduzeću ili u drugoj pravnoj osobi. (4) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorna osoba u državnom tijelu. Članak 235. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM kaznit će se za prekršaj:

1) vozač koji ne zaustavi vozilo kada nai e na vozilo kojim se prevoze djeca dok je to vozilo zaustavljeno na kolniku radi ulaska ili izlaska djece (članak 30. stavak (4));

2)

vozač koji na cesti postupa suprotno odredbama članka 40. stavak (3);

3) vozač koji se vozilom na cesti u naselju kreće brzinom koja je za više od 30 km na sat veća od dopuštene brzine, odnosno vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dopuštene brzine (čl. 44. i 46. st. (1) i (2)); 4) vozač koji glede propuštanja vozila postupi suprotno odredbama članka 49;

5) vozač koji na mjestu na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znacima ne zaustavi vozilo na znak crvenoga svjetla (članak 51. stavak (1) točka 1)); 6) vozač koji nedopušteno pretječe s desne strane (članak 58. stavak (1));

7) vozač koji s lijeve strane pretječe vozilo koje je na kolniku zauzelo takav položaj i čiji vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo (članak 58. stavak (2)); 8) vozač koji s lijeve strane pretječe vozilo koje se kreće po tračnicama postavljenim na sredini kolnika ili ako ga pretječe s desne strane kad izme u toga vozila i desnoga ruba kolnika ne postoji prometni trak (članak 58. stavak (3)); 9) vozač koji povećava brzinu kretanja svojeg vozila dok ga drugo vozilo pretječe (članak 60. stavak (2));

10) vozač koji počne pretjecanje zaustavljene kolone vozila ili kolone vozila u kretanju (članak 61. stavak (1) točka 1)); 11) vozač koji počne pretjecanje ili obilaženje kad je vozač vozila koje se kreće iza njega počeo pretjecati (članak 61. stavak (1) točka 2)); 12) vozač koji počne pretjecanje kad je vozač vozila koje se na istom prometnom traku kreće ispred njega dao znak da namjerava pretjecati ili obilaziti (članak 61. stavak (1) točka 3)); 13) vozač koji počne pretjecanje kad prometni trak kojim namjerava to učiniti nije slobodan na dovoljnoj udaljenosti i time ugrozi ili ometa promet iz suprotnoga smjera (članak 61. stavak (1) točka 4)); 14) vozač koji počne pretjecanje ili obilaženje na prometnom traku koji je namijenjen kretanju vozila iz suprotnoga smjera ako nakon pretjecanja ili obilaženja ne može bez ometanja ili ugrožavanja drugih sudionika u prometu ponovno zauzeti položaj na prometnom traku kojim se kretao prije počinjanja pretjecanja ili obilaženja, kao i vozač koji počne pretjecanje na prometnom traku koji je namijenjen zaustavljanju vozila u nuždi (članak 61. stavak (1) toč. 5) i 6)); 15) vozač koji pretječe na prometnom traku koji je namijenjen prometu iz suprotnoga smjera ispred vrha prijevoja ceste ili u zavoju gdje je preglednost nedovoljna (članak 63.); 16) vozač koji pretječe drugo vozilo suprotno odredbama članka 64;

17) vozač koji pretječe vozilo koje je stalo ispred obilježenog pješačkog prijelaza radi propuštanja pješaka (članak 65.); 18) vozač koji ne zaustavi vozilo ispred obilježenog pješačkog prijelaza kad mu je danim znakom zabranjen prolaz (članak 111. stavak (1)); 19) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini ako je ure aj za zatvaranje spušten, ili ako se taj ure aj već počeo spuštati, ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znaci upozorenja da će se taj ure aj početi spuštati, odnosno da prugom nailazi vlak (članak 114.); 20) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem su postavljeni svjetlosni prometni znaci kada se pojavi crveno treptavo ili crveno neprekidno svjetlo (članak 115. stavak (1)); 21) vozač koji u cestovnom prometu uporabljuje vozilo suprotno odredbi članka 126. stavak (5);

22) osoba koja ukloni ili ošteti prometni znak ili opremu ceste ili izmijeni značenje prometnoga znaka (članak 132. stavak (2)); 23) osoba koja postupi suprotno odredbi članka 133;

24) sudionik u prometu koji ne postupa po zahtjevu izraženom s pomoću znaka ili prema naredbi ovlaštene osobe (članak 152. stavak (1)); 25) vozač koji upravlja vozilom pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje (članak 173.); 26) vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u cestovnom prometu ili vozač-instruktor dok podučava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom kod kojeg se utvrdi da količina alkohola u krvi premašuje 1g/kg (članak 174. stavak (2)); 27) vozač koji u cestovnom prometu upravlja motornim vozilom prije stjecanja prava upravljanja motornim vozilom (članak 184.); 28) vozač koji upravlja motornim vozilom one kategorije koja nije naznačena u njegovoj vozačkoj dozvoli (članak 185.); 29) vozač koji u cestovnom prometu upravlja vozilom koje ne ispunjava propisane uvjete glede dimenzija, ukupne mase ili osovinskog opterećenja ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje, ure aje za zaustavljanje, ure aje za spajanje vučnoga i priključnog vozila, tahograf, gume, ili nema tahograf, ili ako ga za vrijeme vožnje ne upali (članak 203. stavak (1)); 30) vozač koji sudjeluje u prometu neregistriranim vozilom (članak 207.)

31) vozač koji u cestovnom prometu upravlja motornim ili priključnim vozilom koje nije registrirano (članak 208. stavak (1)); 32) vozač koji u cestovnom prometu upravlja motornim ili priključnim vozilom nakon isteka valjanosti prometne dozvole ili potvrde o korištenju pokusnih pločica (članak 211. stavak 2.); 33) vozač ili vozač-instruktor koji odbije podvrgnuti se ispitivanju s pomoću odgovarajućih sredstava i ure aja ili stručnom pregledu radi provjere ima li alkohola u organizmu ili pokazuje li znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola, odnosno nalazi li se pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje (članak 220. st. (1) i (2)); 34) vozač koji u cestovnom prometu upravlja vozilom suprotno odredbi članka 227.

(2) Za prekršaje iz toč.: 1), 2), 3), 5), 10), 11), 13), 14), 15), 17), 18), 25), 26), 32) i 33) stavka (1) ovoga članka vozaču ili vozaču-instruktoru uz kaznu se izriče zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do četiri mjeseca a i za druge prekršaje iz stavka (1) ta se mjera može izreći u istome vremenu. (3) Za prekršaje iz stavka (1) ovoga članka kojim je izazvana prometna nezgoda - počinitelj se kažnjava novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.000,00 KM, a vozaču se uz kaznu izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do šest mjeseci. (4) Osim novčane kazne za prekršaje iz stavka (2) ovoga članka, vozaču ili vozaču-instruktoru odre uju se i dva kaznena boda, a za ostale prekršaje iz stavka (1) ovoga članka vozaču ili vozaču-instruktoru, osim novčane kazne, odre uje se i jedan kazneni bod. Članak 236. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 250,00 KM kaznit će se za prekršaj:

1) osoba koja na cesti ostavi oštećeno vozilo, predmete ili tvari koji mogu ometati ili ugroziti sigurnost prometa (članak 26. stavak (1));

2) vozač koji s kolnika ne ukloni predmete koji s vozila padnu na cestu i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na cestu (članak 26. stavak (3)); 3) vozač koji se s nesmanjenom brzinom kreće pokraj vozila javnoga prijevoza putnika ili pokraj autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu i time ugrozi osobe koje u to vozilo ulaze ili iz njega izlaze (članak 30. stavak (1)); 4) vozač koji namjerava na cesti obaviti neku radnju vozilom a prethodno se nije uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu ili za imovinu (članak 36.); 5) vozač koji se ne kreće desnom stranom kolnika u smjeru kretanja (članak 39. stavak (1)) ili koji vozilo u kretanju drži suprotno odredbama članka 39. stavak (2); 6) vozač koji na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera, na kome postoje najmanje četiri prometna traka, prelazi vozilom na kolnički trak namijenjen za promet vozila iz suprotnoga smjera (članak 40. stavak (1)); 7) vozač koji brzinu kretanja svojeg vozila ne prilagodi svojstvima i stanju ceste i drugim prometnim uvjetima, tako da vozilo ne može pravodobno zaustaviti pred zaprekom koju pod danim uvjetima može predvidjeti (članak 43. stavak (1)); 8) vozač koji se približava raskrižju tolikom brzinom da se ne može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrižju imaju prednost prolaza (članak 50. stavak (2)); 9) vozač koji pretječe ili obilazi kada, s obzirom na svojstva ceste i postojeće okolnosti na cesti u prometu ili na tehnička svojstva vozila, ugrožava druge sudionike u prometu (članak 58. stavak (2)); 10) osoba koja postupi suprotno odredbama članka 70. stavak (2);

11) vozač koji vozilom presiječe kolonu djece, vojnika, pogrebnu povorku ili drugu organiziranu povorku koja se kreće kolnikom (članak 80.); 12) 13) 14) vozač vozila na motorni pogon koji prilikom vuče priključnog vozila postupi suprotno odredbama članka 81; pješak, odnosno vodič ili gonič stoke koji postupi suprotno odredbi članka 92. stavak (1); gonič stoke koji ne nadzire stoku koja se kreće cestom (članak 104. stavak (1));

15) vozač koji u odnosu na pješaka koji je stupio ili stupa na obilježeni pješački prijelaz postupa suprotno odredbama članka 111. st. (2) i (3); 16) vozač koji se vozilom približava prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na način suprotan odredbama članka 113; 17) vozač motornog vozila koje vuče drugo motorno vozilo ako postupi suprotno odredbama članka 118. stavak (1) i članka 122; 18) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila pod pratnjom postupi suprotno odredbama članka 125;

19) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila s pravom prednosti prolaza postupi suprotno odredbama članka 126. st. od (1) do (4); 20) vozač koji vozilom prevozi teret kojim se ugrožava sigurnost sudionika u prometu ili nanosi šteta cesti ili objektima na cesti (članak 127. stavak (2) točka 1)); 21) vozač koji se vozilom kreće prometnim trakom na kojem je svjetlosnim prometnim znakom označeno da je zabranjen promet u smjeru u kojem se on kreće (članak 139. stavak (1)); 22) osoba koja je sudjelovala u prometnoj nezgodi ako postupi suprotno odredbama članka 154. stavak (1);

23) vozač koji na zahtjev ovlaštene službene osobe ne preveze osobu ozlije enu u prometnoj nezgodi do najbliže zdravstvene ustanove (članak 156. stavak (1)); 24) 25) vozač koji ne postupi prema odredbama članka 158. st. (2) i (3); vlasnik vozila koji svoje vozilo dade na upravljanje osobi iz članka 172. stavak (3);

26) vlasnik vozila koji ne podnese podatke o identitetu osobe kojoj je dao vozilo na upravljanje (članak 172. stavak (4)); 27) vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u cestovnom prometu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi veća od 0,3 g/kg do 1 g/kg (članak 174. stavak (2)); 28) 29) 30) vozač koji postupi suprotno odredbama članka 190. stavak (1); vlasnik vozila ako u roku od osam dana ne vrati registarske pločice mjerodavnome tijelu (članak 208. stavak (4)); vlasnik vozila koji postupi suprotno odredbama članka 208. stavak (5);

31) vozač koji u cestovnom prometu sudjeluje motornim ili priključnim vozilom koje je upućeno na tehnički pregled a nije podvrgnuto tome pregledu (članak 231.); (2) Ako je prekršajem iz stavka (1) ovoga članka izazvana izravna opasnost za drugoga sudionika u prometu ili prouzrokovana prometna nezgoda, počinitelj prekršaja kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda, a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila - može se izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. (3) Osim novčane kazne, za prekršaje iz stavka (1) ovoga članka vozaču se odre uju i jedan ili dva kaznena boda. Članak 237. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM kaznit će se za prekršaj:

1) vozač koji ne zaustavi vozilo iza vozila javnoga prijevoza putnika ili iza autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu kada osobe moraju prijeći preko prometnog traka ili biciklističkog traka kojim se njegovo vozilo kreće (članak 30. stavak (3)); 2) vozač koji mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila (članak 42. stavak (1));

3) vozač koji se vozilom na cesti u naselju kreće brzinom koja je za više od 20 do 30 km na sat veća od dopuštene brzine, odnosno vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je od 30 do 50 km na sat veća od dopuštene brzine (članak 44. i članak 46. st. (1) i (2)); 4) vozač koji na raskrižju skrene vozilom u smjeru označenom zelenom svijetlećom strelicom i pritom ometa promet vozila koja se kreću cestom na koju ulazi ili ne propusti pješake koji prelaze preko kolnika (članak 52. stavak (1)); 5) vozač koji u slučajevima iz članka 60. stavak (3) ne pomjeri svoje vozilo k desnom rubu kolnika, odnosno ne zaustavi vozilo na pogodnom mjestu; 6) vozač koji nakon izvršenog pretjecanja ili obilaženja vozilom ponovno ne zauzme položaj na prometnom traku kojim se do tada kretao (članak 62.); 7) vozač koji vozilom pretječe drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu ili koje prelazi pješački prijelaz (članak 65.); 8) vozač koji prije nego što napusti vozilo ne poduzme sve mjere kojima se sprečava da ono samo krene s mjesta na kojem je ostavljeno (članak 78.);

16) pješak koji na obilježenom pješačkom prijelazu na kojem je promet pješaka reguliran svjetlosnim prometnim znacima za pješake ne postupi prema tim znacima (članak 109. (7) i (8). stavak (1)). st. stavak (1)). vozač koji postupa suprotno odredbama članka 186. (2) i (3).). st. 22) vozač vozila na motorni pogon koji za vrijeme kretanja kroz tunel ne drži upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste (članak 124.500 kg ili mu je duljina veća od sedam metara ako ne drži svoje vozilo na propisanom razmaku od istog takvog vozila ispred sebe (članak 97. 18) pješak. vozač koji postupi suprotno odredbama članka 90.). st. 29) 30) vozač koji postupa suprotno odredbi članka 200. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. vozač koji postupa suprotno odredbi članka 209.). (2) Ako je prekršajem iz stavka (1) izazvana prometna nezgoda. . stavak (2). 13) vozač koji ne drži potreban razmak kad se kreće iza drugoga vozila (članak 96. vozač koji vozilom na cesti kroz tunel izvodi radnje čije je izvo enje u tunelu zabranjeno (članak 123. vozač koji teret na vozilu noću.). 12) vozač vozila na motorni pogon koji po magli ne uporabljuje propisana svjetla ili ako ta svjetla uporabljuje na način suprotan odredbama članka 95. počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. (1) i (2) i članak 122. 15) vozač motocikla i lakog motocikla i osobe koje se prevoze tim vozilom ako u prometu na cesti ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (članak 102. od 2) do 5). st.9) 10) 11) vozač koji svojim vozilom noću vuče vozilo na motorni pogon suprotno odredbama članka 83. stavak (1).). 23) 24) 25) 26) 27) vozač koji upravlja vozilom koje je opterećeno suprotno odredbi članka 127. stavak (4).00 do 200. (1) i (3)). vozač koji optereti vozilo kojim upravlja suprotno odredbama članka 127. 14) vozač vozila na motorni pogon čija je najveća dopuštena masa veća od 3. vozač vozila na motorni pogon koji uporabljuje svjetla za označavanje vozila suprotno odredbama članka 94.odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda. 20) 21) vozač motornog vozila koji postupi suprotno odredbi članka 120. gonič stoke i vozač vozila koje se ne smatra motornim vozilom ili vozač motornog vozila koje ne može razviti brzinu od najmanje 40 km na sat ako se kreću autocestom ili cestom rezerviranom za promet motornih vozila ili brzom cestom (članak 116.00 KM. a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila . st. ne označi na način iz članka 129.500 kg ili autobusom upravlja neprekidno dulje od četiri i pol sata ili kad tijekom 24 sata upravlja dulje od devet sati (članak 199. 19) vozač motornog vozila koji zaustavi vozilo na autocesti ili na autocesti obavlja polukružno okretanje vozilom iz jednog smjera prometa u suprotni smjer ili kretanje unatrag (članak 117. (1) i (3)). 28) vozač koji teretnim motornim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 3. stavak (2) toč. vozač koji glede smještaja tereta na vozilu ili glede označavanja tereta postupi suprotno odredbama članka 128. 17) sudionik u prometu koji je prilikom prelaska preko željezničke pruge u istoj razini postupio suprotno odredbama članka 115.

. vozač koji u slučaju iz članka 60. stavak (5)). stavak (1)). vozač koji vuče neispravno vozilo na motorni pogon suprotno odredbama članka 85. stavak (2). stavak (3). 3) vozač vozila javnoga gradskog putničkog prijevoza. 19) vozač koji pri vuči neispravnog vozila na motorni pogon postupi suprotno odredbama članka 89. stavak (3)). (1) 1) Novčanom kaznom u iznosu od 40. 73. 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) vozač koji obavlja mimoilaženje suprotno odredbama članka 55. vozač bicikla. kao i vozač posebno označenog vozila za prijevoz djece. lakog motocikla ili motocikla koji se ne kreće na način propisan u članku 99. svjetlosnosignalne i reflektirajuće ure aje ili tvari koja daju svjetla crvene boje. lakog motocikla ili motocikla koji postupi suprotno odredbama članka 100. 9) vozač koji se vozilom ne kreće u obveznom smjeru označenom zelenim svjetlom u obliku zelene svijetleće strelice (članak 52. bicikla s motorom. vozač koji zaustavi ili parkira svoje vozilo suprotno odredbama čl. stavak (1). stavak (2)). suprotno odredbama članka 35. a na stražnjoj strani . i 74. stavak (4). vozaču se može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. odnosno traktor s priključnim vozilom suprotno odredbama članka 87. 6) vozač koji prilikom znatnijeg smanjivanja brzine kretanja vozila postupi suprotno odredbi članka 42. stavak (2). vozač koji vozilo zaustavljeno na kolniku ne označi posebnim znakom na način propisan u članku 77. 18) vozač koji vuče natovareno teretno motorno vozilo. 8) vozač koji prilikom prolaza kroz raskrižje postupi suprotno odredbi članka 50. stavak (2).).00 KM kaznit će se za prekršaj: vozač koji upravlja vozilom za prijevoz djece koje nije označeno posebnim znakom (članak 30. koji prilikom uključivanja u promet sa stajališta postupi suprotno odredbi članka 31.(3) Za prekršaj iz stavka (1) kojim je izazvana prometna nezgoda. st. 7) vozač koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo poveća brzinu kretanja na način da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe (članak 43. vozač koji pri pretjecanju ne drži svoje vozilo na potrebnom razmaku od vozila koje pretječe (članak 62. vozač koji pri zaustavljanju ili parkiranju vozila ne postupi prema odredbama članka 70. stavak (1) ne pomjeri svoje vozilo k desnom rubu kolnika. vozač motornog vozila koji pri vuči drugog motornog vozila postupi suprotno članku 81. ima na prednjoj strani svjetlosne. 21) 22) vozač bicikla. bicikla s motorom. 2) vozač koji ne omogući uključivanje u promet vozilu javnoga gradskog prijevoza putnika ili posebno označenom vozilu za prijevoz djece kad ta vozila izlaze sa stajališta (članak 31. (2) i (3).svjetla bijele boje. 20) vozač vozila na motorni pogon koji glede uporabe kratkih svjetala postupi suprotno odredbama članka 93. 4) vozač koji prilikom upravljanja vozilom koristi mobilni telefon suprotno odredbama članka 33. Članak 238. 5) vozač čije vozilo.

počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50.odredit će mu se jedan kazneni bod. 120. (1) i (3) i članka 118. 37) vozač koji ne označi vozilo posebnim znakom (članak 186. 34) vozač motornog vozila koji se na autocesti ne kreće krajnjim desnim prometnim trakom koji nije zakrčen vozilima u koloni (članak 119. registarske pločice i me unarodnu oznaku zemlje registracije prema odredbama članka 212. stavak (2)). vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. 33) vozač koji ne zaustavi svoje vozilo na posebnom traku za zaustavljanje vozila u nuždi i ne poduzme potrebne mjere da ga čim prije ukloni s kolnika autoceste ili ceste rezervirane za promet motornih vozila ili brze ceste (članak 117. 26) pješak koji se nepotrebno zadržava na kolniku ili se kreće kolnikom na način kojim se ometa ili sprečava promet vozila (članak 105. stavak (1)). (3) Za prekršaj iz stavka (1) kojim je izazvana prometna nezgoda.). lakog motocikla ili motocikla koji prevozi drugu osobu suprotno odredbama članka 101. 30) pješak koji prilikom prelaženja preko kolnika na mjestu na kojem nije obilježeni pješački prijelaz ometa promet vozila (članak 110. bicikla s motorom. osim ure aja za upravljanje. tahografa i guma (članak 203. 39) vozač motornog i priključnog vozila registriranog u stranoj zemlji ako nema valjanu prometnu dozvolu.). (2) Ako je prekršajem iz stavka (1) izazvana prometna nezgoda. 36) sudionik u prometu koji se ne pridržava ograničenja. 35) vozač motornog vozila koji prilikom uključivanja na autocestu. 38) vozač koji u prometu na cesti upravlja vozilom koje nema ispravne propisane ure aje i opremu. stavak (4)). 24) vozači bicikla i bicikla s motorom i osobe koje se prevoze tim vozilom ako u prometu na cesti ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (članak 102. st. 32) vozač motornog vozila koji na cesti rezerviranoj za promet motornih vozila postupi suprotno odredbama članka 117.) 25) vozač zaprežnog vozila koji ne upravlja zaprežnim vozilom koje se kreće cestom ili koji zaprežno vozilo ostavi bez nadzora na cesti (članak 103. a kojima je na takvom prijelazu dopušten prolaz (članak 111. . pješak koji na obilježenom pješačkom prijelazu postupi suprotno odredbama članka 109.23) vozač bicikla. stavak (9)). 28) 29) pješak koji preko kolnika i biciklističke staze ili traka prelazi na način suprotan odredbama članka 108. stavak (1)). 27) pješak koji se cestom koja ima pločnik ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka kreće kolnikom (članak 106. ure aja za spajanje vučnoga i priključnog vozila. a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila . ure aja za zaustavljanje. stavak (1) i čl.). i 122.). st. zabrana ili obveza izraženih s pomoću postavljenih prometnih znakova.00 KM do 200. stavak (1)). (2) i (3). odnosno isključivanja s autoceste postupi suprotno odredbama članka 121. Članak 239.00 KM. 31) vozač koji ometa prolaz pješaka koji su stupili na obilježeni pješački prijelaz na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znacima ili znacima koje daje ovlaštena osoba. osim prometnih znakova ograničenja brzine (članak 130.

.). 11) vozač koji prilikom napuštanja raskrižja u slučaju iz članka 53. vozač koji prilikom davanja zvučnih znakova upozorenja postupi suprotno odredbama članka 6. st. odnosno kolnik ili prometni trak. 55. vozač koji prilikom vuče vozila na motorni pogon ne postupi na način propisan u članku 84. vozač koji izvodi obilaženje suprotno odredbama članka 59.). stavak (3)). 4) vozač koji prije obavljanja odre enih radnji vozilom ne obavijesti o svojoj namjeri druge sudionike u prometu (članak 37.). stavak (1). (1) i (2)).). 13) 14) 15) 16) vozač koji izvodi mimoilaženje suprotno odredbama čl. 8) vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je od 10 do 20 km na sat veća od dopuštene brzine (članak 44. točka 1)) . stavak (2). st. vozač koji zaustavi ili parkira vozilo suprotno odredbama članka 71. stavak (2)). 21) vozač koji neispravno vozilo na motorni pogon vuče s pomoću užeta ako je razmak izme u vučnoga i vučenog vozila kraći od propisanog (članak 88.(1) Novčanom kaznom u iznosu od 30. 9) vozač koji u prometu na cesti upravlja vozilom na kojem nema propisanu oznaku najveće dopuštene brzine za to vozilo (članak 46. ne propusti sve sudionike u prometu koji se kreću smjerom u kojem je promet otvoren. 22) vozač koji upravlja motornim vozilom bez upaljenog kratkog svjetla (članak 90.). 12) vozač kojemu je svjetlosnim prometnim znakom dopušten ulazak u raskrižje ako vozilom u e u raskrižje i ako je gustoća prometa takva da se na raskrižju mora zaustaviti i na taj način ometa ili onemogućuje promet drugim vozilima koja dolaze s bočnih kolnika (članak 54.00 KM kaznit će se za prekršaj: 1) osoba koja se prevozi vozilom ako na bilo koji način ometa vozača u upravljanju vozilom ili ako utječe na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje sigurnost prometa (članak 32.). 18) 19) vozač vozila na motorni pogon koji svojim vozilom vuče drugo vozilo suprotno odredbama članka 81. i 56.. 2) vozač ili druga osoba koja se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže sigurnosnim pojasom (članak 34. 20) osoba koja upravlja neispravnim vozilom na motorni pogon koje se vuče s pomoću užeta ili krute veze ako nema odgovarajuću dozvolu (članak 86. (3) i (4) i članak 46. odnosno stazu koja nije namijenjena za promet one vrste vozila kojoj to vozilo pripada (članak 38. 3) vozač koji u putničkom automobilu prevozi dijete suprotno odredbi članka 34. 7) vozač koji smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da svojim vozilom pričinjava smetnje normalnom toku prometa (članak 43. 5) vozač koji za kretanje svojeg vozila koristi cestu. 6) vozač koji prilikom kretanja vozila unatrag postupi suprotno odredbama članka 41. 17) osoba koja na zaustavljenom ili parkiranom vozilu otvara vrata i time ometa kretanje drugih sudionika u prometu ili ugrožava sigurnost prometa (članak 72.). stavak (1)). 10) vozač koji prilikom skretanja postupi suprotno odredbama članka 48.

odnosno izdavanje prekršajnog naloga obavlja ovlaštena osoba mjerodavnog tijela za poslove nadzora i reguliranja prometa na cestama u entitetima. odnosno da se prijelazu ceste preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće po tračnicama (članak 114. 32) vozač motornog vozila koje nema propisani broj registarskih pločica ili na kojem su te pločice postavljene tako da se ne vide dobro ili nisu čitljive (članak 210. ovoga Zakona. Izricanje novčane kazne u iznosu do 50. vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. stavak (2)). (3) Za prekršaj iz stavka (1) kojim je izazvana prometna nezgoda. 28) vozač koji u prometu na cesti upravlja motornim vozilom a njegovoj je vozačkoj dozvoli istekao rok valjanosti (član 172. 31) vozač-instruktor koji na cesti podučava kandidata za vozača na motornom vozilu koje nije označeno posebnim pločicama (članak 183.).). vozač koji postupi suprotno članku 112. 30) ako vozač za vrijeme upravljanja motornim vozilom ne rabi pomagala koja su upisana u obrazac njegove vozačke dozvole (članak 172. stavak (1)). stavak (2)). 29) vozač koji kod sebe nema odgovarajuću valjanu vozačku dozvolu ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštene osobe (članak 172.00 KM. 27) pješak koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem su postavljeni svjetlosni prometni znaci kad se pojavi crveno treptavo svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo (članak 115. 26) pješak koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini ako je ure aj za zatvaranje prometa spušten. počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. .00 KM na licu mjesta. stavak (1)). Članak 243. stavak (1)). Članak 241. i 107. stav (1)). a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila . Članak 242. 33) vozač koji kod sebe nema valjanu potvrdu za korištenje pokusnih pločica ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštene osobe (članak 211. pješak koji se kolnikom kreće suprotno odredbama čl. 34) vozač koji kod sebe nema valjanu prometnu dozvolu za vozilo kojim upravlja ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštene osobe (članak 211. Članak 240. ili ako se daju svjetlosni i zvučni znaci koji upozoravaju da će se taj ure aj početi spuštati.). 106.00 KM do 150. sukladno članku 2. kantonima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. (2) Ako je prekršajem iz stavka (1) izazvana prometna nezgoda. stavak (1) i članak 212. Provedbu ovoga Zakona. pokretanje i vo enje postupka za prekršaje i poduzimanje drugih mjera za provedbu ovoga Zakona obavljaju mjerodavna tijela. stavak (5)). ili ako se taj ure aj već počeo spuštati.23) 24) 25) gonič stoke koji stoku ne drži što bliže desnom rubu ceste (članak 104. Svi prihodi nastali primjenom ovog Zakona pripadaju mjerodavnim tijelima.odredit će mu se jedan kazneni bod.

koji ne može biti kraći od šest mjeseci ni dulji od jedne godine. Članak 245. može odgoditi izvršenje zabrane upravljanja motornim vozilom. osim za prekršaj iz toč. o zabranama upravljanja motornim vozilima.a vozač za taj prekršaj može biti kažnjen na temelju ovoga Zakona ako za taj prekršaj nije bio kažnjen u zemlji u kojoj je prekršaj počinjen. odnosno administrativni postupak. (1) Trajanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom računa se od dana upisa zaštitne mjere u vozačku dozvolu za onu kategoriju ili potkategoriju za koju je zabrana izrečena. sukladno entitetskom i kantonalnom propisu ili propisu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Članak 244. ovoga Zakona. (2) Odgo eno izvršenje zabrane iz stavka (1) opozvat će se ako počinitelj prekršaja u roku za koji je izvršenje odgo eno počini novi prekršaj za koji je propisano izricanje ili mogućnost izricanja zabrane upravljanja motornim vozilom. obrazovne ustanove i nevladine organizacije koje se bave pitanjima sigurnosti cestovnog prometa. o posljedicama prometnih nezgoda. vozač-instruktor se ne smije baviti podučavanjem kandidata za vozača u upravljanju motornim vozilom za vrijeme trajanja te zabrane. ne počini prekršaj za koji se može izreći ta zabrana. kao i poduzeća koja obavljaju javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe. uz uvjet da počinitelj prekršaja u odre enom roku. o prometnim nezgodama.Ako je odlukom mjerodavnoga tijela zabranjeno vozaču-instruktoru upravljanje motornim vozilom. može izreći zabrana korištenja inozemne vozačke dozvole u istom trajanju. tijela koja vode prekršajni. o zabranama i o mjerama iz stavka (2) ovoga članka vozačima motornih vozila i motornim vozilima vodi se kod mjerodavnoga tijela prema mjestu prebivališta. umjesto zabrane upravljanja motornim vozilom. 32) i 33) članka 235. 25). (1) Mjerodavno tijelo koje vodi prekršajni postupak. zdravstvene ustanove. tom se vozaču. zabranama i mjerama. policija. Uz uvjet reciprociteta. prema propisima te zemlje. Članak 248. (3) Izvršenje mjere iz stavka (2) ovoga članka ne može se odga ati. državna tijela. poduzeća. (3) Podatke iz evidencije predvi ene u stavku (1) ovoga članka mogu koristiti: sudbena tijela. 26). (2) Zabrana korištenja inozemne vozačke dozvole je zabrana vozaču kojemu je izrečena da na teritoriju Bosne i Hercegovine upravlja motornim vozilom one kategorije ili onih kategorija na koje se zabrana odnosi. Članak 246. (2) Vrijeme provedeno na izdržavanju zatvorske kazne ne računa se u vrijeme trajanja zabrane upravljanja motornim vozilom. protiv vozača koji ima prebivalište u Bosni i Hercegovini a u stranoj zemlji počini prometni prekršaj. u Bosni i Hercegovini pokrenut će se prekršajni postupak ako to zahtijeva mjerodavno strano tijelo . (2) Mjerodavno tijelo koje izrekne kaznu ili zabranu upravljanja motornim vozilom ili drugu mjeru propisanu entitetskim i kantonalnim zakonom i zakonom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine dužno je o tomu obavijestiti tijelo koje vodi evidenciju o tim kaznama. Članak 249. o motornim i priključnim vozilima i o vozačima motornih vozila vodi se evidencija prema mjestu prebivališta. . (1) O izrečenim kaznama. (4) Evidencija o izrečenim kaznama. Članak 247. (1) Ako vozač koji ima inozemnu vozačku dozvolu na teritoriju Bosne i Hercegovine počini prekršaj za koji je ovim Zakonom predvi eno da se mora ili može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom.

VIJEĆE ZA SIGURNOST PROMETA Članak 251. prometne kulture i koordiniranja svih subjekata koji svojim djelovanjem mogu doprinijeti većoj sigurnosti prometa. XIII. (4) Broj članova. 7) o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama. o organiziranju poduke za podučavanje pružanja prve pomoći (članak 178. o postavljanju preventivnih izbočina (članak 47. . o prometu u zimskim uvjetima (članak 170. 2) o osnovnim uvjetima koje ceste. OVLASTI ZA DONOŠENJE PROPISA ZA PROVEDBU OVOGA ZAKONA Članak 252. načinu obilježavanja radova i zapreka na cesti i znacima koje sudionicima u prometu daje ovlaštena osoba (članak 153. o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cesti (članak 144. način imenovanja predsjednika i članova Vijeća. o označavanju vozila kojima upravlja osoba s oštećenim udovima (članak 29. kaznit će se roditelj. o načinu i uvjetima za dobivanje licencije za ispitivača (članak 179.). (3) Članovi Vijeća imenuju se iz reda stručnjaka za područje cestovnog prometa.). Vozač-instruktor pod čijim se nadzorom kandidat za vozača podučava u upravljanju motornim vozilom u prometu na cesti kaznit će se za prekršaj koji počini kandidat za vozača.). odnosno skrbnik maloljetnika novčanom kaznom propisanom za počinjeni prekršaj ako je taj prekršaj počinjen kao posljedica propusta dužne skrbi o maloljetniku.Ako maloljetnik izvrši radnju koja je ovim Zakonom utvr ena kao prekršaj. mjerodavnih ministarstava i tijela koja upravljaju cestama.).).).). uredit će se propisom koji donosi ministar.). njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stajališta sigurnosti prometa (članak 11. Članak 250.). 8) 9) 10) 11) 12) o obliku i sadržaju obrasca europskog izvješća o prometnoj nezgodi (članak 158. Ovlašćuje se ministar da sam ili u suradnji s odgovarajućim mjerodavnim tijelom donese bliže propise: 1) o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti (članak 6. XII. (1) Radi unapre enja prometno-obrazovnog rada. uz suglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. osim ako nije bio u stanju spriječiti prekršaj. posvojitelj.).). 3) 4) 5) 6) o vo enju evidencije o javnim cestama i objektima na njima (članak 13. kao i djelokrug. o stjecanju zvanja instruktora vožnje (članak 181. (2) Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se iz proračuna institucija Bosne i Hercegovine i me unarodnih obveza Bosne i Hercegovine. osniva se Vijeće za sigurnost prometa (u daljnjem tekstu: Vijeće).).

o načinu davanja ovlasti automoto klubovima/savezima i auto-moto društvima i o načinu vo enja evidencije o izdanim vozačkim dozvolama (članak 192. 4) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije D .bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorije A i potkategorije A1.). tako da: 1) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije A . koja je vrijedila uz kategoriju C . vrsti i kvaliteti materijala registarskih pločica (članak 215. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 253.bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B. kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorije i potkategorije u vozačku dozvolu. odmoru za vozače i načinu rada udvojenih posada u vozilima u opsegu koji utječe na sigurno upravljanje motornim vozilom.13) 14) o podučavanju vozača motornih vozila (članak 183.bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i C i potkategorija B1 i C1.bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i BE i potkategorije B1. sukladno zakonodavstvu koje je na snazi u Bosni i Hercegovini. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama.). 22) o tehničkim pregledima i uvjetima koje moraju ispuniti organizacije za obavljanje tehničkih pregleda (članak 219.).). 19) o dimenzijama. (2) Kandidati za vozača motornih vozila koji su poduku započeli sukladno zakonodavstvu koje je bilo na snazi u vrijeme početka poduke završit će poduku sukladno istome zakonodavstvu.). 21) o postupku registracije i izdavanja prometne dozvole i knjižice vozila. XIV. 3) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije C . CE i DE i potkategorija C1E i D1E. imaju pravo upravljati motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije. o ure ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ure aji i oprema u prometu na cestama (članak 203. sadržaju. 17) o zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila (članak 198. 2) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije B . (1) Vozačima koji. o posebnom znaku za osobe koje prvi puta steknu vozačku dozvolu (članak 186.). Propisi iz članka 252. . obliku i boji. produljenja valjanosti i zamjene vozačke dozvole i inozemne vozačke dozvole i o načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama (članak 187. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. 5) vozačima koji imaju pravo upravljati priključnim vozilom kategorije E. C1 i D1. C i D i potkategorija B1. Članak 254.).bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija BE. 15) o obrascu vozačke dozvole. kao i o obrascu individualne nadzorne knjižice i naputku za njezinu popunu (članak 202. 18) o ukupnome trajanju upravljanja vozilom. ovoga Zakona bit će doneseni u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. 20) o homologaciji vozila i dijelova (članak 205.).). postupku i načinu izdavanja. 16) o obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole.). o postupku i načinu izdavanja.

r. Članak 256. (1) Ovaj Zakon stupa na snagu osam dana od dana objave u “Službenom glasniku BiH”. prosinca 2005. pirić. (2) Ovaj Zakon bit će objavljen i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. PSBiH broj 262/05 22. r. godine Sarajevo Predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamentarne skupštine BiH dr. Mustafa Pamuk v.Članak 255. (2) Mjerodavno tijelo uredit će sva pitanja iz svoje mjerodavnosti utvr ena ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. (1) Mjerodavno tijelo uskladit će zakone iz svoje mjerodavnosti s ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. a primjenjivat će se nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu. piri Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Pamuk. Nikola Špiri v. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful