Godina X Utorak, 31. januara 2006.

godine

Broj/Broj /

6

Godina X Utorak, 31. januara/sije~nja 2006. godine

ISSN 1512-7508 - srpski jezik ISSN 1512-7486 - bosanski jezik ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE 47
Na osnovu člana IV 4 a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 21. decembra 2005. godine, i na 52. sjednici Doma naroda, održanoj 22. decembra 2005. godine, usvojila je

ZAKON
O OSNOVIMA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI I - OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom utvr uju se: osnovni principi me usobnih odnosa i ponašanja učesnika u saobraćaju i drugih subjekata u saobraćaju, osnovni uslovi koje moraju da zadovolje putevi u pogledu bezbjednosti saobraćaja na putevima, vo enje Centralnog registra vozača i vozila, pravila saobraćaja na putevima, sistem saobraćajnih znakova i znakova koje daju ovlašćena lica, dužnosti u slučaju saobraćajne nesreće, osposobljavanje kandidata za vozača, uslovi za sticanje prava na upravljanje motornim vozilima, polaganje vozačkih ispita, uslovi za ure aje i opremu vozila, dimenzije, ukupna masa i osovinsko opterećenje vozila, osnovni uslovi koje moraju da zadovoljavaju vozila u saobraćaju, rad strukovnih organizacija u Bosni i Hercegovini, te druga pitanja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima koja su jedinstvena za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine. Član 2. Organi Bosne i Hercegovine, entitetski i kantonalni organi i organi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i organi lokalne samouprave i lokalne uprave u gradovima i opštinama (u daljnjem tekstu: nadležni organi) obezbijediće sprovo enje ovog zakona i u okviru svoje nadležnosti donosiće propise i preduzimaće druge potrebne mjere za njegovo dosljedno sprovo enje. Član 3. (1) Učesnici u saobraćaju dužni su da poštuju odredbe ovog zakona i druge propise iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima, razvijaju humane odnose me u ljudima radi zaštite zdravlja i života drugih lica, a naročito djece, invalida, starih i nemoćnih lica, i staraju se o zaštiti životne sredine.

(2)

Učesnici u saobraćaju ne smiju da ometaju saobraćaj, oštećuju put, objekte i opremu na putu. Član 4.

(1) Putevi namijenjeni za saobraćaj moraju da budu izgra eni za bezbjedan i nesmetan saobraćaj i da odgovaraju osnovnim uslovima propisanim ovim zakonom, a preduzeća i javne službe koje održavaju javne puteve ili im je povjereno održavanje javnih puteva moraju da ih održavaju tako da na njima u svim uslovima može da se odvija bezbjedan i nesmetan saobraćaj. (2) Preduzeća, javne službe i drugi organi koji se brinu o putevima i održavaju ih dužni su da organizuju i trajno kontrolišu stanje i održavanje javnih puteva, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme na putevima radi bezbjednog i nesmetanog saobraćaja. (3) Preduzeća i javne službe iz stava (1) ovog člana dužni su da blagovremeno otklanjaju sve nedostatke usljed kojih na odre enim mjestima dolazi do saobraćajnih nesreća. (4) U slučaju pretrpljene štete usljed neodgovarajućeg održavanja javnih puteva, povjerilac se namiruje u skladu sa Zakonom o putevima. Član 5. Preduzeća, obrazovne organizacije, ustanove i druga pravna ili fizička lica koja školuju ili obučavaju kandidate za vozače motornih vozila dužni su da izvode obuku na način koji će obezbijediti da kandidati nauče i usvoje pravila saobraćaja i etiku u saobraćaju, ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za bezbjedno učestvovanje u saobraćaju na putevima. Član 6. (1) Preduzeća, ustanove i druga pravna ili fizička lica, kada proizvode, održavaju, popravljaju ili prepravljaju vozila i puštaju u saobraćaj vozila, ure aje, rezervne dijelove i opremu za vozila, dužni su da vozila, ure aje, dijelove i opremu proizvode, puštaju u saobraćaj, održavaju, odnosno popravljaju prema uslovima propisanim za bezbjedno učestvovanje vozila u saobraćaju na putevima. (2) Pojedinačno proizvedena, prepravljana ili u većem obimu popravljana vozila prije puštanja u saobraćaj moraju da budu certifikovana u ovlašćenoj organizaciji koja obavlja certifikovanje vozila. (3) Bliže odredbe o načinu i postupku certifikovanja i uslovima koje moraju da ispunjavaju organizacije za certifikovanje vozila pravilnikom propisuje ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar), u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. Član 7. Preduzeća, ustanove, pravna ili fizička lica i drugi organi koji posjeduju vlastita vozila dužni su da se brinu o tome da vozači njihovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge uslove za bezbjedno upravljanje vozilima i da obezbijede da njihova vozila budu ispravna, te da imaju propisane ure aje i opremu. Član 8. (1) Saobraćaj na javnom putu može da se ograniči ili zabrani samo kada je to neophodno radi: sprečavanja ili otklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju, sprečavanja oštećenja javnog puta ili izvo enja radova na javnom putu. (2) Postupak i uslove za ograničenje i zabranu iz stava (1) ovog člana utvrdiće nadležni organi, u skladu s važećim propisima. Član 9. Pojedini izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeća značenja: 1) autobus je motorno vozilo namijenjeno za prevoz lica koje, osim sjedišta za vozača, ima više od osam sjedišta;

2) autoput je javni put posebno izgra en i namijenjen isključivo za saobraćaj motornih vozila, koji je kao autoput označen propisanim saobraćajnim znakom, koji ima dvije fizički odvojene kolovozne trake za saobraćaj iz suprotnih smjerova, sa po najmanje dvije saobraćajne trake i trakom za prinudno zaustavljanje vozila, bez ukrštanja s poprečnim putevima i željezničkim ili tramvajskim prugama u istom nivou i u čiji saobraćaj može da se uključi, odnosno isključi samo odre enim i posebno izgra enim priključnim javnim putevima na odgovarajuću kolovoznu traku autoputa; 3) bicikl je vozilo koje ima najmanje dva točka i koje se pokreće isključivo snagom vozača;

4) bicikl sa motorom je vozilo na motorni pogon sa dva ili tri točka, čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ i koje na ravnom putu ne može da razvije brzinu veću od 50 km na čas; 5) laki motocikl je vozilo na motorni pogon s dva ili tri točka, čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³ a snaga motora ne prelazi 11 kNJ; 6) biciklistička staza je izgra ena saobraćajna površina namijenjena za saobraćaj bicikala i lakih motocikala s motorom, koja se proteže uzduž kolovoza i koja je od njega odvojena i obilježena propisanim saobraćajnim znakom; 7) biciklistička traka je dio kolovoza namijenjen za saobraćaj bicikala i bicikala sa motorom, koja se proteže uzduž kolovoza i koja je označena uzdužnom linijom na kolovozu; 8) brzi put je javni put namijenjen za saobraćaj isključivo motornih vozila, s jednom ili dvije razdvojene kolovozne trake, koji ima sve raskrsnice u dva ili više nivoa s poprečnim putevima i drugim saobraćajnicama (željezničkim ili tramvajskim prugama), u pravilu, nema zaustavnih traka i koji je kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom; 9) 10) Centralni registar je evidencija o svim vozačima i vozilima; put je svaki javni put i nekategorisani put na kojem se odvija saobraćaj;

11) put rezervisan za saobraćaj motornih vozila je javni put po kojem mogu da saobraćaju samo motorna vozila i koji je kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom; 12) strana vozačka dozvola je vozačka dozvola i me unarodna vozačka dozvola koju je izdao nadležni organ strane države; 13) javni put je površina od opšteg značaja za saobraćaj, koju svako može slobodno da koristi pod uslovima odre enim zakonom i koju je nadležni organ proglasio javnim putem, kao i ulica u naselju; 14) kolona je niz od najmanje tri vozila (osim bicikla,traktora, radne mašine i zaprežnog vozila) koja su zaustavljena na putu, ili se na bliskom me usobnom rastojanju kreću istom saobraćajnom trakom u istom smjeru, pri čemu su brzina kretanja vozila i postupanja vozača me usobno uslovljeni i izme u kojih, bez ometanja, ne može da u e drugo vozilo; 15) kolovoz je dio površine puta namijenjen prvenstveno za saobraćaj vozila;

16) kolovozna traka je uzdužni dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila u jednom smjeru s jednom ili više saobraćajnih traka; 17) kombinovano vozilo je motorno vozilo namijenjeno za prevoz lica i tereta, čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg; 18) laka prikolica je priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg;

19) laki tricikl ili četvorocikl je motorno vozilo s tri odnosno četiri točka, koje na ravnom putu može da razvije brzinu veću od 45 km na čas, čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 350 kg a snaga motora ne prelazi 4 kNJ; 20) licenca je javna isprava koju je izdao nadležan organ i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova i osposobljenosti za obavljanje odre enih poslova iz oblasti bezbjednosti saobraćaja;

21) lokalni put je javni put koji povezuje naselja na teritoriji opštine, ili koji je značajan za saobraćaj na teritoriji opštine; 22) magistralni put je javni put koji povezuje veće gradove i važnija privredna područja u Bosni i Hercegovini i koji se nadovezuje na mrežu odgovarajuće kategorije puteva sa susjednim državama; 23) manja materijalna šteta je šteta u saobraćajnoj nesreći nastala na vozilu na kojem nisu oštećeni vitalni dijelovi i sklopovi i koje može samostalno da se kreće na putu; 24) masa vozila je masa praznog vozila s punim rezervoarom goriva i priborom i opremom predvi enim za vozilo;

25) me unarodna vozačka dozvola je javna isprava koju izdaje ovlašćena organizacija na osnovu nacionalne vozačke dozvole te države; 26) mimoilaženje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se po istom kolovozu kreće iz suprotnog smjera;

27) motocikl je motorno vozilo s dva točka, s bočnom prikolicom ili bez nje, kao i motorno vozilo na tri točka, ako njegova masa nije veća od 400 kg; 28) motokultivator je vozilo na motorni pogon s jednom ili dvije osovine i pogonskim motorom do 12 kNJ, konstruisano da vuče, potiskuje ili nosi oru a za razne poljoprivredne radove; 29) mijenjanje saobraćajne trake je prelaženje vozilom iz jedne u drugu saobraćajnu traku za saobraćaj u istom smjeru radi prestrojavanja ili dozvoljenog bržeg kretanja; 30) motorno vozilo je vozilo na motorni pogon koje je prvenstveno namijenjeno za prevoz lica ili tereta na putevima ili koje služi za vuču priključnih vozila namijenjenih za prevoz lica ili tereta, osim vozila za prevoz lica ili tereta koja se kreću po šinama, lakih motocikala, traktora i drugih vozila na motorni pogon koja nisu prvenstveno namijenjena za prevoz lica ili tereta; 31) najveća dozvoljena masa je masa vozila zajedno s njegovom nosivošću;

32) naselje je prostor na kojem se redovi ili grupe zgrada nalaze s jedne ili s obje strane puta dajući mu izgled ulice, čije granice odre uje nadležni organ saobraćajnim znakovima za obilježavanje naseljenih mjesta; 33) nekategorisani put je površina koja se koristi za saobraćaj po ma kom osnovu i koji je dostupan većem broju raznih korisnika (seoski, poljski i šumski putevi, putevi na nasipima za odbranu od poplava, prostori oko benzinskih pumpi, parkirališta i sl.); 34) nosivost je dozvoljena masa do koje vozilo smije da se optereti prema deklaraciji proizvo ača vozila;

35) obilaženje je prolaženje vozilom pored zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće; 36) obilježeni pješački prelaz je dio površine kolovoza namijenjen za prelaženje pješaka preko kolovoza, označen oznakama na kolovozu i odgovarajućim saobraćajnim znakom; 37) organ nadležan za je organ nadležan za odre ene poslove utvr en Ustavom i zakonom Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine; 38) osovinsko opterećenje je dio ukupne mase kojim osovina vozila opterećuje kolovoz na putu u stanju mirovanja vozila; 39) parkiranje vozila je prekid kretanja vozila duži od pet minuta osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj; 40) pješačka zona je ure ena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka, u kojoj je dozvoljeno kretanje motornih vozila s posebnim odobrenjem;

ima najviše osam sjedišta. niti se prevozi u vozilu ili na vozilu. bilo da je konstruisano kao prikolica ili kao poluprikolica. 56) saobraćajna nesreća je nesreća na putu u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno ili više lica poginulo ili povrije eno ili je izazvana materijalna šteta.). kad su u vozilu putnici. sankama ili se vozi na koturaljkama.41) pješačko ostrvo je uzdignuta ili na drugi način obilježena površina koja se nalazi na kolovozu i koja je odre ena za privremeno zadržavanje pješaka koji prelaze preko kolovoza. 53) saobraćajna traka za vozila javnog gradskog prevoza je obilježeni uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila javnog gradskog prevoza putnika. 58) saobraćajna traka za prinudno zaustavljanje vozila je obilježeni uzdužni dio kolovoza na autoputevima i na odre enim mjestima na putevima višeg ranga. ili ulaze u vozilo i izlaze iz vozila javnog saobraćaja. smanjivanjem brzine kretanja ili prekidanjem radnje koju izvodi vozilom. lice u pokretnoj stolici za nemoćna lica koju pokreće vlastitom snagom ili snagom motora. osim sjedišta za vozača. ručna kolica. bicikl. 49) potvrda o vlasništvu vozila je javni dokumenat koji je izdao nadležni organ i kojim se dokazuju vlasništvo odre enog vozila. 51) prestrojavanje je zauzimanje takvog položaja vozilom na saobraćajnoj traci i na takvoj udaljenosti od raskrsnice ili drugog mjesta na putu iz kojeg na bezbjedan način može da se izvede sljedeća dopuštena radnja vozilom (skretanjem. 52) priključno vozilo je vozilo namijenjeno da bude vučeno vozilom na motorni pogon. njegove tehničke i druge karakteristike. konstruisano tako da se svojim prednjim dijelom oslanja na vučno vozilo. radi uključenja u suprotni saobraćajni tok. kao i lice koje klizi klizaljkama. okretanjem. 59) saobraćajna traka za spora vozila je uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila koja sporom vožnjom smanjuju odvijanje saobraćaja. . lice koje vlastitom snagom gura ili vuče vozilo. 48) saobraćajna dozvola je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuju vlasništvo odre enog vozila. zaustavljanjem i sl. dječije prevozno sredstvo. 55) putnički automobil je motorno vozilo namijenjeno za prevoz lica koje. i to na način koji ne primorava vozača drugog vozila da naglo mijenja pravac ili brzinu kretanja. 54) propuštanje vozila je radnja koju je u odre enim slučajevima vozač dužan da izvrši zaustavljanjem vozila. 42) pješak je lice koje učestvuje u saobraćaju a ne upravlja vozilom. 57) saobraćajna traka je obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolovoza čija je širina dovoljna za nesmetan saobraćaj jednog reda vozila. njegove tehničke i druge osobine i karakteristike. 47) preticanje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se kreće u istoj saobraćajnoj traci i u istom smjeru. kao i u tunelima i galerijama. 43) polukružno okretanje je okretanje vozila za 180 stepeni u odnosu na dotadašnji smjer kretanja. 44) poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine. ako se pri tome kreće brzinom čovječijeg hoda. 50) posebni objekat na putu je oprema na putu postavljena radi smanjenja brzine kretanja vozila na mjestima gdje je posebno ugrožena bezbjednost učesnika u saobraćaju. 45) potvrda o registraciji je javni dokument koji za registrovano vozilo izdaje nadležni organ. 46) preglednost podrazumijeva prostor koji učesnik u drumskom saobraćaju može da vidi s mjesta na kojem se nalazi. skijama. bicikl sa motorom ili pokretna kolica za nemoćna lica.

radi napajanja motora električnom energijom. ako je ono pridodato vozilu. potiskuje ili nosi izmjenjiva oru a. koje po konstrukcionim osobinama ne može da razvije brzinu veću od 30 km na sat. 65) u saradnji s nadležnim organom znači da je organ koji donosi podzakonski akt obavezan da obezbijedi učestvovanje u izradi ili davanju mišljenja nadležnog organa o podzakonskom aktu. 75) tricikl ili četvorocikl je motorno vozilo s tri. 78) ulica je dio puta u naseljenom mjestu. pored koje se najmanje sa jedne strane nalaze redovi kuća ili grupe zgrada. osim sjedišta za vozača. odnosno četiri točka. 74) trotoar je posebno ure ena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka. odnosno da služi za pogon takvih oru a ili za vuču priključnih vozila. 79) vozač je lice koje na putu upravlja vozilom. namijenjeno za javni prevoz putnika i koje je. 61) saobraćajna traka za usporavanje je dio kolovoza namijenjen za isključivanje vozila iz saobraćaja na putu. ima više od osam sjedišta i koje. 71) traktor je vozilo na motorni pogon konstruisano da vuče. 77) ukupna masa je masa vozila zajedno sa masom tereta koji se prevozi na vozilu. odnosno od najmanje 100 m u naselju. koja nije u istom nivou s kolovozom puta. 64) regionalni put je javni put koji povezuje važnija privredna područja u Bosni i Hercegovini i koji obezbje uje najracionalniju vezu izme u opština. 62) radna mašina je vozilo na motorni pogon namijenjeno za vršenje odre enih radova vlastitim ure ajima i opremom. ima kontakt s električnim provodnikom. odnosno spajanjem puteva. 68) stajalište je dio površine puta namijenjen za zaustavljanje autobusa. kao i masu priključnog vozila sa teretom. vezano za električni vod. radi napajanja motora električnom energijom. vodi ili jaše životinju koja se kreće po putu. kao i pješak ili lice koje svoje poslove i radne zadatke obavlja na putu. odnosno drugih prilaznih puteva s objekata pored puteva. uključujući i masu lica koja se nalaze u vozilu. kao i šira saobraćajna površina koja nastaje ukrštanjem. 63) raskrsnica je površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju dva puta ili više puteva. zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika. 69) 70) stiker naljepnica je dokaz o registrovanju vozila. 76) učesnik u saobraćaju je lice koje u saobraćaju na putu upravlja vozilom. vozač ne može jasno da uoči druge učesnike u saobraćaju na udaljenosti od najmanje 200 m na putu izvan naselja. teretno vozilo je svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prevoz tereta. ili je od kolovoza odvojena na drugi način. koje tjera. 72) tramvaj je vozilo na šinama s električnim pogonom. trolejbusa ili tramvaja radi ulaska i izlaska putnika i koje je obilježeno saobraćajnim znakom. 73) trolejbus je motorno vozilo namijenjeno za javni prevoz putnika koje. čija je radna zapremina motora veća od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 550 kg a snaga motora ne prelazi 15 kNJ. 67) smanjena vidljivost postoji kada. koje na ravnom putu može da razvije brzinu veću od 50 km na čas. 66) skup vozila čine vozilo na motorni pogon i priključna vozila koja u saobraćaju na putevima učestvuju kao cjelina. .60) saobraćajna traka za ubrzavanje je dio kolovoza namijenjen za uključivanje vozila u saobraćaj sa sporednog puta. ili se nalazi u vozilu ili na vozilu. sa trotoarom i ivičnjakom.

(1) Putevi. Javni putevi. njihovi pojedini dijelovi i objekti na njima mogu da se puste u saobraćaj tek nakon što se utvrdi da ispunjavaju propisane tehničke normative u pogledu bezbjednosti saobraćaja. (3) Bliže odredbe o načinu vo enja evidencije o javnim putevima i objektima na njima pravilnikom propisuje ministar u saradnji sa nadležnim organom. državne institucije nadležne za vo enje centralnih evidencija uspostaviće Centralni registar. regionalni i lokalni putevi. (2) (3) Organi koji vode evidenciju dužni su da redovno dostavljaju odgovarajuće podatke Centralnom registru.PUTEVI Član 11. (2) Bliže odredbe o osnovnim uslovima koje putevi. drumski gra evinski objekti. Član 12. kao osnov na kojem se odvija saobraćaj. objekti za potrebe puta. Odgovarajućim podzakonskim aktom bliže će se urediti vo enje Centralnog registra. Član 14. (2) O javnim putevima i objektima na njima vodi se evidencija. Član 10.80) vozačka dozvola je javna isprava koju je izdao nadležni državni organ i kojom se dokazuje pravo upravljanja odre enom kategorijom ili vrstom vozila. računajući od krajnje . 84) zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do pet minuta. moraju se projektovati. a javni put izvan naselja i zemljišni pojas s obje strane puta širine najmanje jedam metar. izgra ivati. pa i kad na priključku na javni put ima izgra en kolovoz. saobraćajni znakovi i oprema. Javni put čine: donji i gornji stroj puta. zavisno od njihovog društvenog i privrednog značaja. Član 13. 83) zaprežno vozilo je vozilo koje vuče upregnuta životinja. osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj. (1) Mrežu javnih puteva. II . osim pokretnih stolica bez motora za nemoćna lica i dječijih prevoznih sredstava. osim pokretnih stolica s motorom za nemoćna lica i vozila koja se kreću po šinama. 82) vozilo na motorni pogon je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora. opremati i održavati tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima bezbjednosti saobraćaja. kao i ulice u naseljima i gradovima. obilježeno propisanim saobraćajnim znakom. u kojem vozila ne smiju da se kreću brzinom većom od brzine hoda pješaka zbog dozvoljenog kretanja pješaka i dječije igre. (1) Radi povećanja efikasnosti u sprovo enju ovog zakona i ispunjavanja uslova i obaveza na me unarodnom planu. u saradnji sa nadležnim organom. njihovi elementi i objekti na njima moraju da ispunjavaju sa gledišta bezbjednosti saobraćaja pravilnikom propisuje ministar. čine magistralni. 81) vozilo je svako prevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po putu. 86) zona smirenog saobraćaja je područje u naselju. 85) zemljani put je put bez izgra enog kolovoza i kolovoznog zastora.

lokalni put može da ima samo jednu saobraćajnu traku s tim što. osim lokalnih. računajući od najviše tačke kolovoza. Član 20. Član 19. (1) Javni putevi moraju da imaju najmanje dvije saobraćajne trake i dvije ivične trake ili ivičnjake u ravni kolovoza. Član 17. (2) Na javnom putu i njegovom zaštitnom pojasu zabranjeno je podizati spomenike i postavljati druga spomenobilježja. zavisno od preglednosti puta. (3) U zaštitnom pojasu javnog puta van naselja mogu se postavljati natpisi za reklame.3 metra. Iznad kolovoza javnog puta mora da postoji slobodan prostor u visini od najmanje 4. odre ene odlukama nadležnih organa. moraju da budu izgra eni tako da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje šest tona. Član 18. (2) Autobuska stajališta na javnom putu izvan naselja. Član 15. mora da se obezbijedi da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 11. i vazdušni prostor iznad kolovoza u visini od sedam metara. saobraćajne znakove. (2) Izuzetno od odredaba stava (1) ovog člana. u tunelima. prodavati proizvode i sl.5 m od najviše tačke kolovoza. ure aje ili postrojenja. prije početka izvo enja radova dužni su da obezbijede mjesto na kojem se radovi izvode i da za vrijeme trajanja radova organizuju bezbjedan saobraćaj na mjestu izvo enja radova. sredstva za rad. te da poslije završetka radova uklone s javnog puta ostatke materijala. branike i druge predmete koje su postavili za vrijeme izvo enja radova. kao i preglednost na raskrsnici. uz dozvolu nadležne institucije koja upravlja javnim putem. ili obavljati bilo kakve radnje koje bi mogle da ugrožavaju ili ometaju saobraćaj na javnom putu ili oštećuju javni put i objekte na njemu. Član 16. galerijama i drugim objektima na javnom putu širina kolovoza ne smije da bude manja od širine kolovoza na javnom putu. saditi sadnice ili postavljati predmete kojima se umanjuje preglednost puteva i željezničke pruge s kojom se put ukršta u istom nivou. (2) Izuzetno od odredaba stava (1) ovog člana. na rastojanju od najviše 500 m. Preduzeća i drugi subjekti koji izvode radove na javnom putu. (1) Na javnim putevima zabranjeno je podizati objekte. i to pored autoputa i puta rezervisanog za saobraćaj motornih vozila na razdaljini od najmanje 12 metara. lokalni putevi i ulice. . (3) Projektovanjem i gradnjom novih javnih puteva.tačke poprečnog profila puta. ima odgovarajuće proširenje. (1) Javni putevi moraju da budu osposobljeni da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 10 tona po osovini. računajući od krajnje tačke poprečnog profila. (1) Na mostovima. 5 tona po osovini. kao i na dijelu magistralnog puta u naselju moraju da budu van kolovoza. Član 21. magistralnog i regionalnog od 10 metara i lokalnog puta . a ulica samo jednu saobraćajnu traku bez proširenja. a ulice trotoare s ivičnjacima.

parking-prostor ili neku drugu saobraćajnu površinu. posebne površine za zadržavanje vozila izvan kolovoza. (2) Organi nadležni za unutrašnje poslove dužni su da najmanje dva puta godišnje dostave podatke institucijama iz stava (1) ovog člana o vrstama. mjestima i vremenu doga anja saobraćajnih nesreća. nanijelo blato ili bacilo otpatke ili predmete na put. Član 24. nadležna institucija koja upravlja putevima odmah po saznanju mora da preduzme mjere za otklanjanje smetnji i uspostavljanje bezbjednog saobraćaja.(1) Nadležni organi koji upravljaju putevima dužni su da preduzimaju praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na putu gdje je put uzrok saobraćajnih nesreća. odnosno zbog čega su znatno otežani uslovi za odvijanje saobraćaja.SAOBRAĆAJNA PRAVILA 1. Javni putevi van naselja moraju da imaju. (2) Lice koje postupi suprotno stavu (1) ovog člana snosi troškove uklanjanja vozila. na pogodnim rastojanjima. Član 26. (1) Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima dužne su da blagovremeno i tačno obavještavaju javnost o ograničenju i zabrani saobraćaja na javnim putevima i o vanrednim uslovima i posebnim mjerama za saobraćaj na njima. trotoaru i drugim saobraćajnim površinama ostavljati oštećena. dužne su da dostavljaju auto-moto klubovima/savezima informacije o prohodnosti javnih puteva. III . odrona ili klizanja terena ili drugih uzroka. kao i o prohodnosti javnih puteva u zimskom periodu i u slučaju elementarnih nepogoda ili vanrednih doga aja zbog kojih je nastao prekid saobraćaja. nanositi blato na put sa savremenim kolovozom ili ostavljati ili bacati otpatke ili predmete i materije koji mogu da ometaju ili ugrožavaju saobraćaj ili zaga uju okolinu. a na dijelovima sa većim uzdužnim nagibom i posebnu traku za kretanje sporih vozila u slučaju vrlo gustog saobraćaja. otpadaka. parking-prostoru. (1) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu s propisima o pravilima saobraćaja. dotrajala ili neregistrovana vozila. (2) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i kad se time odstupa od saobraćajnih propisa. koje su im potrebne za primjenjivanje njihovih javnih ovlašćenja. (3) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama koje daju ovlašćena lica i kad se time odstupa od propisanih saobraćajnih pravila ili značenja saobraćajnih znakova postavljenih na putu. Član 23. Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju prema svjetlosnom saobraćajnom znaku i kad se taj znak razlikuje od pravila o prvenstvu prolaza izraženom na istom mjestu drugim saobraćajnim znakom. kao i u slučaju oštećenja kolovoza koja u većoj mjeri ugrožavaju bezbjednost saobraćaja. (1) Zabranjeno je na putu. predmeta i materija koje je ostavilo. istovremeno s informisanjem javnosti. saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i znacima i naredbama koje daju ovlašćena lica. (2) Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima. U slučaju prekida ili ugrožavanja saobraćaja na javnom putu zbog nanosa. . Opšte odredbe Član 25. Član 22.

108. dužna su da to učine na način propisan u čl. u saradnji sa nadležnim organom. Član 27. mora da se kreće smanjenom brzinom tako da ne ugrožava lica koja ulaze ili izlaze iz tog vozila. (4) Ako je u mogućnosti i ako time ne ometa bezbjednost saobraćaja.(3) Vozač je dužan da ukloni s kolovoza predmete i materije koje sa njegovog vozila padnu na put. Vozač je dužan da drži vozilo na takvom rastojanju od drugih vozila u saobraćaju da. (4) Vozač vozila koje se kreće iza vozila kojim se prevoze djeca. (2) Lica iz stava (1) ovog člana. Član 31. dužan je da se zaustavi kad je vozilo kojim se prevoze djeca zaustavljeno na kolovozu. moraju da nose bijeli štap kao znak raspoznavanja. dužan je da o tome obavijesti nadležnu instituciju koja upravlja putem ili policijsku upravu. kad samostalno učestvuju u saobraćaju. Član 28. i 110. (3) Vozač mora da zaustavi vozilo iza vozila iz stava (1) ovog člana kada lica. zaustavljenog na stajalištu. s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti u saobraćaju. . vozilo mora da bude obilježeno posebnim znakom. ne izaziva opasnost i ne ometa druge učesnike u saobraćaju. kao i vozač vozila koji tom vozilu dolazi u susret na putu s dvije saobraćajne trake. (1) Slijepa lica. (2) Kad prilazi obilježenom pješačkom prelazu. odnosno preduzeće koje se brine o održavanju puta. ulazeći ili izlazeći iz tog vozila. (3) Bliže odredbe o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja lice s oštećenim ekstremitetima pravilnikom propisuje ministar. vozač mora da upravlja vozilom s naročitom opreznošću i da vozi takvom brzinom da u slučaju potrebe može da zaustavi vozilo ispred pješačkog prelaza. Član 29. (2) Vozilo koje je podešeno da njime upravlja lice kojem su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom mora da bude obilježeno posebnim znakom. Član 30. (3) Na dijelu puta po kojem se kreću djeca. 109. kao i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put. (1) Za vrijeme vožnje u naselju vozač je dužan da vozilu javnog gradskog prevoza putnika ili posebno obilježenom vozilu kojim se obavlja organizovani prevoz djece omogući uključivanje u saobraćaj kada ta vozila izlaze sa stajališta koja se nalaze van kolovoza. ili na kojem su postavljeni saobraćajni znaci o učešću djece u saobraćaju. vozač je dužan da vozi s naročitom opreznošću i takvom brzinom da može da zaustavi vozilo u slučaju potrebe. moraju da pre u preko saobraćajne trake i biciklističke staze ili trake kojom se vozilo kreće. a ako nije u mogućnosti. odnosno s proširenja saobraćajne trake koje se koristi za stajalište. (1) Vozač je dužan da tokom upravljanja vozilom obrati pažnju na pješake koji se nalaze na kolovozu ili stupaju na kolovoz. kad radi ulaska u vozilo ili po izlasku iz vozila moraju da pre u preko kolovoza. vozač je dužan da ukloni s kolovoza i predmete na koje nai e tokom vožnje. (1) Vozač vozila koje se kreće pored vozila javnog prevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prevoz putnika. (5) Ako se vozilom obavlja organizovan prevoz djece. dok djeca ulaze ili izlaze iz vozila.

mijenjanje saobraćajne trake. Član 37. Lice koje se prevozi vozilom ne smije ni na koji način da ometa vozača u upravljanju vozilom. Radnje vozilom u saobraćaju Član 36. dvorišta ili drugih sličnih površina. a ako mu je vidik zaklonjen ili mu je vidljivost znatno smanjena zbog vremenskih ili drugih prilika. zaustavljanje. Član 33. skretanje udesno ili ulijevo. (1) Vozač motornog vozila i lica koja se prevoze tim vozilom dužna su da koriste bezbjednosne pojaseve za vrijeme dok se vozilo kreće u saobraćaju na javnom putu. (3) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na crveno trepćuće svjetlo na posebnim motornim vozilima koja prate vozila pod pratnjom. 2. Član 34. a na zadnjoj strani ure aje ili materije koji daju svjetla bijele boje. ili da pored djeteta sjedi punoljetno lice. kao ni dijete mla e od 12 godina. osim u slučaju kada na zadnjem sjedištu ima pričvršćenu dječiju stolicu. (1) Vozila ne smiju na prednjoj strani da imaju svjetlosne. svjetlosno-signalne ili reflektujuće ure aje ili materije koji daju svjetla crvene boje. (2) Vozač je dužan da postupa prema odredbama stava (1) ovog člana i kada se uključuje u saobraćaj iz garaže.(2) Vozač vozila javnog gradskog prevoza putnika ili posebno obilježenog vozila kojim se obavlja organizovani prevoz djece dužan je da pomoću pokazivača pravca najavi svoju namjeru da se uključi u saobraćaj i da to uključivanje obavi na način kojim se ne ugrožavaju drugi učesnici u saobraćaju. (1) Vozač koji namjerava da obavi neku radnju vozilom na putu (pomjeranje vozila udesno ili ulijevo. obilaženje. vodeći pri tome računa o položaju vozila i pravcu i brzini kretanja. niti da utiče na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje bezbjednost saobraćaja. (2) Kretanjem vozila u smislu stava (1) ovog člana smatraće se i slučaj kada je vozilo zaustavljeno radi postupanja po saobraćajnom znaku.) smije da počne takvu radnju samo ako se prethodno uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili imovinu. svjetlo za osvjetljavanje zadnje registarske tablice i registarsku tablicu presvučenu bijelom reflektujućom bojom. polukružno okretanje. prema odredbama ovog zakona. Član 32. (2) Odredba stava (1) ovog člana u pogledu svjetala bijele boje ne odnosi se na svjetlo za osvjetljavanje puta pri vožnji unazad. postupanja po znaku i naredbi ovlašćenog lica. dužan je da na mjestu na kojem se uključuje postavi lice koje će omogućiti bezbjedan izlazak vozila na put ili da na drugi način obezbijedi bezbjedno uključenje na put. osim u slučaju da je mobilni telefon prilago en upotrebi u vozilu. (2) U putničkom automobilu na prednjem sjedištu do vozača ne smije da se prevozi lice koje je očigledno pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava. pokretno svjetlo za istraživanje (reflektor). Član 35. u kojoj dijete mora da bude vezano. propuštanja vozila koja imaju pravo prvenstva prolaza i u drugim slučajevima kada je vozač dužan ili prinu en da zaustavi vozilo na kolovozu. niti na zadnjem sjedištu dijete mla e od pet godina. preticanje. vožnja unazad i sl. . parkirališta. (1) Za vrijeme kretanja vozila u saobraćaju na javnom putu vozač ne smije da koristi mobilni telefon. (3) Zabranjeno je otvaranje vrata na motornom vozilu na kolovozu kada je vozilo u kretanju ili mirovanju i u svim drugim slučajevima kada može da se ugrozi bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju.

niti da se vozi na prevojima i u krivinama u kojima je preglednost nedovoljna. pod uslovom da ne ugrožava ili ne ometa druge učesnike u saobraćaju. (2) Ako znak iz stava (1) ovog člana vozač daje pomoću pokazivača pravca. osim u slučaju opasnosti. da se kreće putem na prelazu preko željezničke pruge u istom nivou. vozač je dužan da jasno i blagovremeno obavijesti o svojoj namjeri druge učesnike u saobraćaju. mora da ga daje sve vrijeme dok obavlja radnju vozilom. dužan je da se kreće onom stranom kolovoza kojom se do tada kretao vožnjom unaprijed. odgovarajućim znakom rukom. 3. (1) Vozač koji namjerava da se kreće vozilom unazad može da izvrši tu radnju samo na kratkom dijelu puta.(1) Prije obavljanja radnji vozilom iz člana 36. Vozač mora za kretanje vozila da koristi isključivo put. s obzirom na brzinu kretanja vozila. (4) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u jednom smjeru vozač ne smije vozilom da se kreće u zabranjenom smjeru. (2) Vozač je dužan da drži vozilo u kretanju što bliže desnoj ivici kolovoza i na tolikoj udaljenosti od nje da. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana. a po izvršenoj radnji mora prestati da ga daje. Član 40. vozača vozila koje na ravnom putu ne može da razvije brzinu kretanja veću od 40 km na čas i na vozača vozila koje se ne smatra motornim vozilom. (3) Izuzetno od odredaba st. odnosno stazu namijenjenu za saobraćaj one vrste vozila kojoj pripada. ovog zakona. ako oni ne postoje. (1) i (2) ovog člana. vozača teretnog vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. vozač može da koristi i saobraćajnu traku koja se ne nalazi uz desnu ivicu kolovoza ako time ne ometa ostala vozila koja se kreću iza vozila kojim upravlja. (2) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera na kojem postoje tri saobraćajne trake vozač ne smije vozilom da se kreće saobraćajnom trakom koja se nalazi uz lijevu ivicu puta u smjeru kretanja vozila. (4) Odredba stava (3) ovog člana ne odnosi se na vozača autobusa.500 kg. ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju i sebe ne izlaže opasnosti. (1) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera na kojem postoje najmanje četiri saobraćajne trake vozač ne smije vozilom da prelazi na kolovoznu traku namijenjenu za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. uslove saobraćaja i stanje i osobine puta. Član 39. osim na dijelu puta ispred raskrsnice ili drugog mjesta na kojem vozilo skreće ulijevo. (1) Vozač je dužan da se kreće vozilom desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja. . Kretanje vozila po putu Član 38. da se uključuje na put s pravom prvenstva. (2) Kad se vozač kreće vozilom unazad. (3) Vozač ne smije kretanjem vozila unazad da ulazi u nepreglednu raskrsnicu. nakon izvršenog preticanja drugog vozila vozač nije dužan da daje znak o namjeri da se vrati na saobraćajnu traku kojom se kretao prije preticanja. na putu u naselju s kolovozom na kojem za saobraćaj vozila u istom smjeru postoje najmanje dvije obilježene saobraćajne trake za kretanje vozila. (3) Na putu na kojem su kolovozne trake fizički odvojene jedna od druge vozač ne smije vozilom da se kreće kolovoznom trakom namijenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. Član 41. dajući znak pomoću pokazivača pravca ili. odnosno kolovoz ili saobraćajnu traku.

(1) Brzina kretanja motornih vozila na putu pod normalnim uslovima saobraćaja ne smije da se ograniči saobraćajnim znakom ispod 60 km na čas na magistralnim putevima. osim u slučaju opasnosti.Član 42. koji se sačinjava na licu mjesta. . (3) Prilikom pokretanja vozila iz mjesta. gustini saobraćaja. (3) Fotografija i video-zapis s podacima o utvr enoj brzini. navodi se i izjava vozača da li ima ili ne primjedbe na tekst zapisnika. atmosferskim prilikama. tako da vozilo može blagovremeno da zaustavi pred svakom preprekom koju pod navedenim uslovima može da predvidi. (2) Vozač ne smije da smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da njegovo vozilo predstavlja smetnju normalnom odvijanju saobraćaja. osim u slučaju neposredne opasnosti. vozač ne smije naglo da poveća brzinu kretanja tako da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe usljed proklizavanja pogonskih točkova vozila. (4) Na putu van naselja vozač ne smije vozilom da se kreće brzinom većom od brzine odre ene saobraćajnim znakom postavljenim na putu. Brzina Član 43. (3) 1) 2) 3) Na putu van naselja vozač ne smije vozilom da se kreće brzinom većom od: 130 km na čas na autoputevima. Član 44. (2) Vozač koji namjerava znatnije da smanji brzinu kretanja vozila dužan je da to učini na način kojim neće ugroziti druge vozače koji se kreću iza njega. (4) U zapisniku. preglednosti. datuma i vremena ili tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem vozilom. (1) Vozač je dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi osobinama i stanju puta. osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. 4. 100 km na čas na putevima rezervisanim za saobraćaj motornih vozila i brzim putevima. ako saobraćajno-tehnički elementi to omogućavaju. a 40 km na čas na ostalim putevima. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. Član 46. (1) Vozač ne smije da mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjenjem brzine kretanja vozila. vidljivosti. (2) Brzina kretanja vozila utvr uje se pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila s ure ajem ili bez ure aja sa grafičkim ispisom brzine. Član 45. stanju vozila i tereta. saobraćajnim znakom može da se dozvoli kretanje vozilom i većom brzinom od propisane u stavu (1) ovog člana. uz videonadzor. (2) Na putevima u naselju. (1) Na putu u naselju vozač ne smije vozilom da se kreće brzinom većom od 60 km na čas. saobraćajnim znacima i drugim saobraćajnim uslovima. 80 km na čas na ostalim putevima.

oivičenog crvenom bojom. na lijevoj polovini zadnjeg dijela na vidnom mjestu moraju da imaju oznaku u obliku kruga žute boje. na raskrsnici zadržava pravac svog kretanja ili skreće udesno. (2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je da obavi skretanje krećući se krajnjom lijevom saobraćajnom trakom koja se proteže uz središnju liniju i uz zamišljeni ili obilježeni luk koji spaja dvije središnje linije bočnih kolovoza. za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 7. pravilnikom propisuje ministar u saradnji sa nadležnim organom. 6. 2) 80 km na čas . 4) 50 km na čas .za traktore. osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije odre eno. (3) Bliže odredbe o postavljanju posebnih objekata na putu. (2) Kad upravljaju motornim vozilima iz stava (1) ovog člana. kao i za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 7. radi smanjenja brzine.(1) Na putevima brzina kretanja ograničava se za sljedeća vozila na: 1) 80 km na čas .za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje (karavan) ili laku prikolicu. (2) Vozač vozila koje na raskrsnici skreće ulijevo dužan je da propusti vozilo koje.za autobuse i autobuse s lakom prikolicom.500 kg i za teretna motorna vozila s priključnim vozilom. (1) Vozač vozila koje skreće udesno dužan je da obavi skretanje krećući se krajnjom saobraćajnom trakom koja se proteže uz desnu ivicu kolovoza. 3) i 4) stava (1) ovog člana koja su registrovana u Bosni i Hercegovini. trolejbuse.za autobuse s priključnim vozilom za prevoz lica. u kojem je crnom bojom ispisan broj koji označava najveću dozvoljenu brzinu kretanja tih vozila. 3) i 4) i priključna vozila iz tač. Skretanje Član 48. osim ako saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu nije drugačije odre eno. Prvenstvo prolaza Član 49. gradske autobuse. vozači su dužni da se pridržavaju brzina propisanih u stavu (1) ovog člana i na putu na kojem je ovim zakonom ili postavljenim saobraćajnim znakom dozvoljena veća brzina. odnosno trakom. 1). 5) 6) 30 km na čas . 5. (1) Na osjetljivim mjestima u naselju.za autobuse kada se obavlja organizovani prevoz djece. (2) Odobrenje za postavljanje posebnih objekata na putu daje nadležni organ koji upravlja putevima. autobuse koji osim ugra enih sjedišta imaju i odre ena mjesta za stajanje. Član 47. osim vojnih vozila. (1) Na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan da propusti vozilo koje dolazi s njegove desne strane.500 kg. osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. s intenzivnim saobraćajem pješaka. . osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije odre eno. odnosno saobraćajnom trakom koja se proteže uz lijevu ivicu puta s jednosmjernim saobraćajem. 3) 70 km na čas . dolazeći iz suprotnog smjera.za bicikl i laki motocikl kada se kreću biciklističkom stazom. (3) Motorna vozila iz tač. a posebno djece. može da se ograniči brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na putu. za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje. 25 km na čas .

a za ostale učesnike . vozač vozilom smije da se kreće samo u pravcu koji pokazuje ta strelica. Član 51. odnosno crvenog svjetla. 2) žuto svjetlo . . (2) Vozač koji se približava raskrsnici dužan je da vozi takvom brzinom da može da se zaustavi i propusti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza. (3) @uto trepćuće svjetlo obavezuje sve učesnike u saobraćaju na kretanje s povećanom opreznošću. (1) i (2) ovog člana. ili ako na put ulazi sa površine na kojoj se ne odvija saobraćaj. (3) Vozač je dužan da pred raskrsnicom vozilom zauzme položaj na dovoljnoj udaljenosti. Član 53. pri čemu ne smije da ometa saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji ulazi i mora da propusti pješake koji prelaze preko kolovoza. (1) Ako je ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova za regulisanje saobraćaja na raskrsnici dodat jedan ili više dopunskih znakova u obliku zelene svijetleće strelice. bez obzira na to s koje mu strane ono nailazi. vozilo koje se kreće po šinama ima prvenstvo prolaza na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom.slobodan prolaz. koja odgovara uslovima saobraćaja na raskrsnici. 7.zabrana prolaza.(3) Izuzetno od odredaba st. (1) Vozač koji se približava raskrsnici mora da vozi s povećanom opreznošću.zabrana prolaza osim za vozila koja se u času kad se žuto svjetlo pojavi nalaze na tolikom rastojanju od svjetlosnog znaka da se ne mogu bezbjedno zaustaviti a da ne pro u taj znak. svjetlosni saobraćajni znakovi imaju sljedeća značenja: 1) crveno svjetlo . vozač može vozilom da pro e svjetlosni znak i da se kreće u pravcu označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo. na onoj saobraćajnoj traci kojom mora da pro e kroz raskrsnicu. osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. (4) Zeleno trepćuće svjetlo služi za upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak slobodnog prolaza i na pojavu žutog. 3) zeleno svjetlo . Član 52. (5) Vozač je dužan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji ulazi i kad taj put nije saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza ako vozilom ulazi sa zemljanog puta na put s kolovoznim zastorom. (1) Na raskrsnici i na drugom mjestu na kojem je saobraćaj regulisan ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova za učesnike u saobraćaju. (4) Vozač koji ulazi vozilom na put koji je saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza dužan je da propusti sva vozila koja se kreću tim putem. (2) Ako zeleno svjetlo na ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova ima oblik strelice. (2) @uto svjetlo upaljeno istovremeno sa crvenim svjetlom služi za upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak zabrane prolaza i na pojavu zelenog svjetla. (6) Vozač koji pri skretanju vozila presijeca biciklističku stazu ili traku dužan je da propusti bicikl i bicikl s motorom koji se kreće biciklističkom stazom ili trakom.zabrana prolaza. Saobraćaj na raskrsnici Član 50.

a ako se mimoilaze vozila iste kategorije . (1) Preticanje i obilaženje vozač smije da obavi samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smjera i ako na putu ima dovoljno prostora za bezbjedno izvo enje tih radnji. vozač kojem je to lakše da izvede. pomjeri svoje vozilo i zauzme na putu položaj koji omogućava mimoilaženje. (4) Ako je zbog nedovoljne širine puta ili zbog neke prepreke na putu mimoilaženje onemogućeno. kretanjem unazad ili na drugi način. ako primijeti da mu drugo vozilo ide u susret uz nagib. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. (1) Pri mimoilaženju. ugrožava druge učesnike u saobraćaju. s obzirom na uslove i položaj vozila na putu. s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu i u saobraćaju ili s obzirom na tehnička svojstva vozila kojim upravlja. (2) Preticanje mora da se obavlja sa desne strane ako se vozilo na kolovozu nalazi u takvom položaju i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo. mimoilaženje zahtijevalo kretanje unazad jednog od vozila. osim ako je. u slučaju da tako ne postupi. Član 58. (2) Vozač ne smije da pretiče i obilazi kad time. 8. lako vozilo koje se susrelo s vozilom više kategorije. (3) Na putu iz stava (1) ovog člana. (1) Preticanje i obilaženje obavlja se s lijeve strane. Član 56. (1) Na dijelu puta s velikim uzdužnim nagibom na kojem je mimoilaženje vozila nemoguće ili je veoma otežano. ometa ili onemogući saobraćaj vozila koja dolaze sa bočnih kolovoza. vozač vozila koje se kreće niz nagib dužan je da zaustavi svoje vozilo na pogodnom mjestu.Vozač koji je vozilom ušao u raskrsnicu na kojoj je saobraćaj regulisan ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova može da napusti raskrsnicu ne čekajući da svjetlosnim saobraćajnim znakom saobraćaj bude otvoren u smjeru kojim namjerava da produži kretanje. dužan je da se prvi zaustavi i. dužan je da uspori kretanje svog vozila i. po potrebi. Preticanje i obilaženje Član 57. Član 54. Mimoilaženje Član 55. zaustavi ga da bi propustio vozilo iz suprotnog smjera. pri promjeni svjetlosnog znaka. vozač je dužan da sa svoje lijeve strane ostavi dovoljno rastojanje izme u vozila kojim upravlja i vozila sa kojim se mimoilazi a. vozač vozila koje se kreće uz nagib dužan je da zaustavi vozilo ako ispred sebe ima pogodno mjesto za zaustavljanje koje omogućava bezbjedno mimoilaženje i ako bi. Vozač kojem je svjetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu ne smije da u e vozilom u raskrsnicu ako je gustina saobraćaja takva da on vozilo očigledno mora da zaustavi u raskrsnici i na taj način.vozilo koje se kreće niz nagib. po potrebi. (3) Kad na raskrsnici vozila dolaze iz suprotnih smjerova i skreću ulijevo. kretaće se unazad: svako vozilo koje se susrelo s vozilom koje vuče priključno vozilo. . lakše da to učini vozač vozila koje se kreće uz nagib. 9. kad se jedno od vozila koja se mimoilaze mora kretati unazad. pod uslovom da propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću u smjeru u kojem je saobraćaj dozvoljen. (2) Ako zbog neke prepreke na putu ili zbog drugih učesnika u saobraćaju vozač ne može da postupi prema odredbi stava (1). po potrebi. teretno motorno vozilo koje se susrelo s autobusom. i da vozilo pomjeri ka desnoj ivici kolovoza. vozači se mimoilaze sa svoje desne strane. s obzirom na osobine puta i okolnosti u saobraćaju.

(1) (2) Vozač kojem je dat znak za preticanje s njegove lijeve strane dužan je da pomjeri vozilo ka desnoj ivici kolovoza. . Član 59. Član 63. vozilom ponovo zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja. vozač vozila koje se kreće sporije od vozila koja se kreću neposredno iza njega dužan je da pomjeri svoje vozilo što više udesno. odnosno obilaženja.(3) Vozilo koje se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza ne smije da se pretiče s lijeve strane. ili neki objekat ili ure aj. Vozač ne smije da povećava brzinu kretanja vozila dok ga drugo vozilo pretiče. bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. neposredno ispred tunela i u tunelu koji po smjeru kretanja ima samo jednu traku. čim to bude moguće. ili neka druga površina koja nije namijenjena za saobraćaj vozila. 6) 7) saobraćajnom trakom koja je namijenjena za prinudno zaustavljanje vozila. tako da ga ne ometa. ili omeo saobraćaj iz suprotnog smjera. (3) Ako zbog nedovoljne širine kolovoza ili njegovog stanja preticanje nije moguće bez ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja. vodeći računa o razlici izme u brzine kretanja svog vozila za vrijeme preticanja i brzine kretanja vozila drugih učesnika u saobraćaju koje namjerava da pretekne. vozač je dužan da. a ako to nije dovoljno. i to bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. preticanjem ugrozio bezbjednost saobraćaja. 3) ako je vozač koji je ispred njega na istoj saobraćajnoj traci dao znak da namjerava da pretekne ili obi e vozilo koje je ispred njegovog vozila. Član 62. 5) ako poslije izvršenog preticanja ili obilaženja ne bi ponovo mogao da zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja ili obilaženja. vozila moraju da ih obilaze s desne strane. čim to bude moguće. ako je vozač koji se kreće iza njega počeo da pretiče. Član 60. objekti ili ure aji iz stava (1) ovog člana nalaze na sredini puta s jednosmjernim saobraćajem. oni mogu da se obilaze s obje strane. a postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. niti ugrožava u saobraćaju. (2) Ako se površine. ili obilježen ili na drugi način označen prostor za parkiranje vozila. da zaustavi svoje vozilo na pogodnom mjestu da bi propustio brža vozila. (2) Poslije izvršenog preticanja ili obilaženja. To vozilo može da se pretiče s desne strane ako izme u njega i desne ivice kolovoza postoji saobraćajna traka. osim kad za preticanje ili obilaženje koristi saobraćajnu traku koja je zabranjena za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. Vozač ne smije vozilom početi da pretiče ili obilazi: 1) 2) kolonu vozila. 4) ako saobraćajna traka kojom namjerava da izvrši preticanje nije slobodna na dovoljnom rastojanju tako da bi. (1) Ako se na sredini kolovoza nalazi pješačko ostrvo. Član 61. (1) Vozač koji pretiče dužan je da drži vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče. ili da obi e drugu prepreku na putu.

umjesto zvučnog znaka upozorenja. a pretiče se sa desne strane (član 58. (3) Neposredno ispred i na prelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou bez branika ili polubranika vozač smije da pretiče drugo vozilo kad je saobraćaj na tom prelazu regulisan ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća vozač. ili neposredno ispred i na prelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u nivou bez branika ili polubranika. lakog motocikla i motocikla bez bočne prikolice. Taj znak vozač može da upotrijebi i u naselju prilikom preticanja drugog vozila. ili radi parkiranja vozila. osim bicikla. upotrebljava svjetlosni znak upozorenja. 2) ako se pored kolovoza nalaze djeca koja ne obraćaju pažnju na kretanje vozila. vozilo koje se kreće na putu s pravom prvenstva prolaza. ali da pri tome svojim vozilom ne prelazi na dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. 3) na putu van naselja. kao i kad je saobraćaj na raskrsnici regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima koje daje ovlašćeno lice. 10. a naročito: 1) na putu van naselja. neposredno ispred raskrsnice. ako bi nedavanjem tog znaka postojala opasnost od saobraćajne nesreće. u pravilu. stav (3) ovog zakona za svoje kretanje ne koristi saobraćajnu traku uz desnu ivicu kolovoza. (2) Neposredno ispred raskrsnice i na raskrsnici vozač smije da pretiče: vozilo koje skreće ulijevo. prije ulaska u nepreglednu krivinu ili prije dolaska na prevoj na kojem je otežano mimoilaženje. Zvučni i svjetlosni znakovi upozorenja Član 67. . Član 66. Član 65. Član 68. Član 64. (1) Na putu na kojem postoje najmanje dvije saobraćajne trake namijenjene za saobraćaj vozila u istom smjeru i na kojoj su kolone vozila vozač može da napusti traku na kojoj se nalazi samo radi skretanja ulijevo ili udesno.Na kolovozu na kojem se saobraćaj obavlja u dva smjera vozač ne smije vozilom da pretiče drugo vozilo ispred vrha prevoja puta ili u krivini kad je preglednost puta nedovoljna. (1) Vozač ne smije da pretiče drugo vozilo. ili koje je stalo radi propuštanja pješaka na tom prelazu. stav (2)). (3) Ne smatra se preticanjem ni prolaženje sa desne strane vozila koje prema odredbi člana 39. (1) Vozač je dužan da upotrijebi zvučni znak upozorenja kad god je u pitanju bezbjednost saobraćaja. ili koje prelazi pješački prelaz. radi upozorenja drugog učesnika u saobraćaju da želi da ga pretekne ili obi e. osim ako na tim mjestima postoji više saobraćajnih traka obilježenih uzdužnim oznakama na kolovozu i namijenjenih isključivo za kretanje vozila u smjeru kretanja njegovog vozila. Vozač ne smije da pretiče drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prelazu. (2) Vozač je dužan da davanje zvučnog znaka upozorenja svede na neophodnu mjeru. ili na raskrsnici koja nije s kružnim tokom saobraćaja. (2) Na putevima i pod uslovom iz stava (1) ovog člana brže kretanje vozila na jednoj traci od kretanja na drugoj traci ne smatra se preticanjem. bicikla s motorom. vozilo koje skreće udesno.

(2) Svjetlosni znak upozorenja vozač može da upotrijebi i danju, ako takav način upozorenja drugim učesnicima u saobraćaju više odgovara uslovima na putu. (3) Svjetlosni znak upozorenja daje se kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala, ili uzastopnim paljenjem kratkih svjetala za osvjetljavanje puta, ili naizmjeničnim paljenjem, u kratkim razmacima, dugih i kratkih svjetala, vodeći računa pri tome da se time ne zasljepljuju vozači koji dolaze iz suprotnog smjera. 11. Zaustavljanje i parkiranje Član 69. Vozač ne smije da zaustavi ili parkira vozilo na mjestu na kojem bi ono ugrožavalo bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju, ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pješaka. Član 70. (1) Na javnom putu van naselja vozač je dužan da uvijek kada za to postoji mogućnost zaustavi ili parkira vozilo van kolovoza. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu, saobraćajne nesreće ili drugog opravdanog razloga prinu en da zaustavi vozilo na kolovozu dužan je da ga obilježi bezbjednosnim trokutom i preduzme sve mjere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila i da ga što prije ukloni s kolovoza. (3) Ako je vozač zbog neispravnosti na vozilu, saobraćajne nesreće ili zbog drugog opravdanog razloga prinu en da zaustavi vozilo na šinama, dužan je da ga sa šina odmah ukloni, a ako je to nemoguće, da odmah preduzme potrebne mjere da lica koja upravljaju vozilima koja se kreću po šinama na vrijeme budu upozorena na opasnost. Član 71. (1) Vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo na javnom putu dužan je da zaustavi, odnosno parkira vozilo neposredno uz desnu ivicu kolovoza, a na javnom putu na kojem se saobraćaj odvija samo u jednom smjeru vozilo može zaustaviti, odnosno parkirati uz desnu ili lijevu ivicu kolovoza. (2) Ako se uz desnu ivicu kolovoza nalaze tramvajske ili druge šine, vozač mora da zaustavi ili parkira vozilo uz lijevu ivicu kolovoza. (3) Vozač može da zaustavi ili parkira vozilo na mjestima koja se nalaze na sredini kolovoza samo ako su ta mjesta obilježena odgovarajućim saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu. Član 72. Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smiju se otvarati vrata ako se time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju ili ako se ugrožava bezbjednost saobraćaja. Član 73. Vozač ne smije da zaustavi ili parkira vozilo naročito: 1) na obilježenom pješačkom prelazu i na razdaljini manjoj od pet metara od tog prelaza, kao i na prelazu biciklističke staze preko kolovoza; 2) na prelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou;

3) na željezničkim ili tramvajskim prugama ili u blizini tih pruga ako se time sprečava ili ometa saobraćaj vozila koja se kreću po šinama; 4) na raskrsnici i na razdaljini manjoj od pet metara od najbliže ivice poprečnog kolovoza;

5) u tunelima, na mostovima, u podvožnjacima i na nadvožnjacima, kao i na dijelovima puta ispod mostova i nadvožnjaka i na razdaljini manjoj od 15 m od tih objekata; 6) na dijelu puta u blizini vrha prevoja i u krivini gdje je preglednost puta nedovoljna i gdje se obilaženje vozila ne bi moglo izvršiti bez opasnosti; 7) na dijelu puta na kojem bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne linije na kolovozu, ili do suprotne ivice kolovoza, ili do neke prepreke na putu bila manja od tri metra; 8) na mjestu na kojem bi vozilo zaklanjalo postavljeni saobraćajni znak ili ure aj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova; 9) na biciklističkoj stazi, odnosno traci;

10) na dijelu kolovoza koji je kao stajalište za vozila javnog saobraćaja obilježen saobraćajnim znakom i oznakama na kolovozu; 11) 12) 13) na svim ure enim zelenim površinama, parkovima i sl.; na mjestu koje je označeno kao parking-prostor za invalidna lica; na kolovozu sa dvije saobraćajne trake gdje se saobraćaj odvija u oba smjera. Član 74. Osim u slučajevima iz člana 73. ovog zakona, vozač ne smije da parkira vozilo naročito na: 1) dijelu puta ispred prelaza puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou, i to na razdaljini manjoj od 15 m od tih prelaza; 2) razdaljini manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je obilježeno stajalište za vozila javnog saobraćaja;

3) prolazima i ulazima škola, ustanova, preduzeća, stambenih zgrada i drugih objekata i iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizacionu ili drugu mrežu komunalnih organizacija; 4) mjestu na kome bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu; 5) trotoaru, odnosno na pješačkoj stazi, ako to nije izričito regulisano saobraćajnim znakom, a ako je parkiranje dozvoljeno, mora da se ostavi najmanje 1,6 m širine na površini za kretanje pješaka, s tim što ta površina ne može da bude uz ivicu kolovoza. Član 75. (1) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. 73. i 74. ovog zakona, vozilo parkirano u pješačkoj zoni, kao i vozilo parkirano na mjestu rezervisanom za vozila lica s invaliditetom. (2) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava bezbjednost saobraćaja, ili ometa normalno odvijanje saobraćaja. Član 76. (1) Premještanje vozila iz člana 75. ovog zakona obavlja nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, uz prethodnu saglasnost nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova, premještanje vozila obavljaju organizacija, pravno ili fizičko lice koje ovlasti nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova. (3) Troškove premještanja vozila u slučajevima iz člana 75. ovog zakona snosi vlasnik.

(4) Radi osiguranja plaćanja troškova premještanja vozila, od vlasnika vozila koji nije državljanin Bosne i Hercegovine, pravno ili fizičko lice koje je premjestilo vozilo može da zatraži garanciju, a ako vlasnik neće ili ne može da položi garanciju, može da zadrži vozilo. (5) Visinu troškova premještanja vozila utvr uje nadležni organ jedinice lokalne samouprave i uprave. Član 77. (1) Vozač je dužan da motorno vozilo, traktor ili priključno vozilo, osim motocikla bez bočne prikolice, koje je zaustavljeno na kolovozu, obilježi posebnim znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu, i to: 1) kad je bio prinu en da zaustavi vozilo na mjestu ili dijelu puta iz člana 73. ovog zakona;

2) kad je vozilo zaustavljeno na kolovozu na takvom mjestu da vozači vozila koja nailaze istim smjerom ne mogu ili teško mogu blagovremeno da ga uoče; 3) noću i u slučaju smanjene vidljivosti na autoputu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila, kao i na dijelu puta koji nije dovoljno pregledan. (2) Znak iz stava (1) ovog člana postavlja se na kolovoz iza zaustavljenog vozila, u vertikalnom položaju i na dovoljnoj razdaljini koja na putu van naselja ne smije biti manja od 50 m, tako da vozači motornih vozila koji nailaze iz smjera na kojem je znak postavljen mogu blagovremeno da zaustave svoja vozila, odnosno da bezbjedno obi u zaustavljeno vozilo. (3) Na isti način taj znak se postavlja i kad je na putu zaustavljena kolona motornih vozila, s tim što se umjesto jednog znaka na kolovoz postavljaju dva znaka, jedan pored drugog. (4) Ako je u motornom vozilu ugra en ure aj za istovremeno paljenje svih pokazivača pravca, u slučaju iz stava (1) ovog člana taj ure aj mora da bude upaljen. Član 78. Prije nego što parkira i napusti vozilo, vozač je dužan da preduzme sve mjere kojima se sprečava da vozilo samo krene sa mjesta i da ga obezbijedi od neovlašćene upotrebe. Član 79. (1) Za nepravilno parkirano ili zaustavljeno vozilo na trotoarima ili bilo kojim drugim mjestima iz čl. 69. do 78. ovog zakona u kojem nije prisutan vozač, ovlašćena službena lica ostaviće pismenu obavijest da vozač koji je parkirao ili zaustavio vozilo u roku od osam dana kod nadležnog organa na ime novčane kazne uplati zakonom propisani iznos. (2) Vlasnik ili korisnik vozila dužan je da ovlašćenom službenom licu nadležne službe da podatke o vozaču koji je upravljao vozilom u vrijeme izvršenja prekršaja iz stava (1) ovog člana, kao i u slučaju drugih prekršaja propisanih ovim zakonom u kojima je učestvovalo njegovo vozilo. 12. Presijecanje kolone pješaka Član 80. Vozač ne smije vozilom da presijeca kolonu djece, vojnika, pogrebnu povorku i svaku drugu organizovanu kolonu pješaka koja se kreće po kolovozu. 13. Vuča vozila

Član 81. (1) U saobraćaju na javnom putu motornom vozilu mogu da se pridodaju najviše dva priključna vozila za prevoz tereta, odnosno jedno priključno vozilo za prevoz lica, a na autoputu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila samo jedno priključno vozilo. (2) (3) Vozilom na motorni pogon smije da se vuče samo priključno vozilo koje bitno ne umanjuje njegovu stabilnost. Zabranjena je vuča neispravnih vozila na autoputu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila.

(4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana, vuča drugog motornog vozila autoputem dozvoljena je ako je razlog za vuču nastao za vrijeme kretanja motornog vozila autoputem, ali samo krajnjom desnom saobraćajnom trakom do prvog priključnog puta kojim vučeno vozilo može da se isključi iz saobraćaja na autoputu. Član 82. (1) Vozilom na motorni pogon smije da se vuče drugo vozilo na motorni pogon samo ako ono zbog neispravnosti ili nedostataka pojedinih dijelova ne može samo da se kreće i ako se pritom bitno ne umanjuje stabilnost vučnog vozila. (2) Vozilom na motorni pogon ne smije da se vuče motocikl bez bočne prikolice ili drugo vozilo na dva točka. Član 83. Vozilo na motorni pogon smije da se vuče noću, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti, samo ako na svojoj zadnjoj strani ima upaljena crvena svjetla za označavanje vozila, ili ako ga vuče motorno vozilo koje ima i pri vuči koristi žuto rotaciono svjetlo. Član 84. (1) Za vrijeme vuče vozila iz člana 82. stav (1) oba vozila moraju da imaju znak kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu (bezbjednosni trokut). (2) Na motornom vozilu koje vuče drugo vozilo trokut se postavlja s prednje, a na vučenom vozilu sa zadnje strane. Član 85. (1) Vozilo na motorni pogon na putu dozvoljeno je vući pomoću užeta, krute veze (rude), automatskih vučnih kuka sa višestepenovanom regulacijom i oslanjanjem ili vješanjem vozila na vučno vozilo. (2) Pomoću užeta ne smije da se vuče vozilo na motorni pogon na kojem su neispravni ure aji za upravljanje ili ure aji za zaustavljanje, niti teretno motorno vozilo i autobus. (3) Krutom vezom ne smije da se vuče vozilo na motorni pogon koje nema ispravan ure aj za upravljanje, niti vozilo na motorni pogon teže od vučnog vozila - ako mu je neispravna pomoćna kočnica. Član 86. Ako se vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta, automatskih vučnih kuka sa višestepenovanom regulacijom ili krute veze, vozač koji upravlja vučenim vozilom mora da ima odgovarajuću dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojoj pripada vozilo koje se vuče. Član 87. Vuča natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila, odnosno traktora s priključnim vozilom, dozvoljena je samo do prvog mjesta pogodnog za pretovar tereta a, izuzetno, i do prvog mjesta na kojem može da se otkloni kvar na vozilu. Član 88.

najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. (1) Vozilo na motorni pogon koje na putu vuče drugo neispravno vozilo na motorni pogon ne smije da se kreće brzinom većom od 40 km na čas. lakom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice . (6) Na motociklu za vrijeme vožnje na putu moraju da budu upaljena kratka svjetla. ovog zakona. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. a takvo vozilo vuče se krutom vezom (rudom) i brzina kretanja ne smije da bude veća od 40 km na čas. ne mora da ima upaljena svjetla: . 14. 2) biciklu sa motorom. može da iznosi i manje od tri metra. takvo vozilo može da se prevuče samo do najbližeg mjesta pogodnog za pretovar ili popravak. (5) Kad vozilo na motorni pogon vuče jedno ili dva priključna vozila. a ako širina priključnog vozila iznosi više od 1. Upotreba svjetala u saobraćaju Član 90. a drugo na zadnjoj strani. ako se vuče užetom. lakom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice najmanje dva bijela ili žuta svjetla na prednjoj strani i paran broj crvenih svjetala na zadnjoj strani. i to na: 1) vozilu na motorni pogon . Član 89. a vozač mora da ima dokaz o izvršenoj certifikaciji. Član 91. u slučaju neispravnosti vozila koje je natovareno opasnim materijama. (2) U vremenu od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću). a sa zadnje strane vozila crveno svjetlo. a ako se vuče pomoću kuke ili krute veze (rude). (4) U uslovima iz stava (2) ovog člana zaprežno vozilo mora da ima i dva katadioptera crvene boje. ona mora da bude postavljena na lijevoj strani vozila. (3) Ako se na zaprežnom vozilu jedno svjetlo nalazi na prednjoj strani. a bicikl .osim na biciklu sa motorom. (4) Izuzetno od odredaba iz stava (3) ovog člana. na prednjoj strani prvog priključnog vozila moraju da budu upaljena dva bijela svjetla. osim svjetla iz stava (1) ovog člana. simetrično postavljena na zadnjoj strani vozila. 4) zaprežnom vozilu . (1) Izuzetno od odredaba člana 90. (1) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju na vozilu moraju da budu upaljena kratka svjetla.60 m. (2) Kuka i kruta veza (ruda) iz stava (1) ovog člana moraju da budu certifikovane prema procedurama definisanim posebnim propisom iz stava (3) člana 6. ovog zakona. mora da iznosi tri do pet metara.najmanje jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. niti koristiti za vuču drugih vozila. moraju da budu upaljena svjetla za osvjetljavanje puta. (2) (3) Vučenim vozilom zabranjeno je prevoziti lica. a ako se na zaprežnom vozilu nalazi samo jedna svjetiljka.jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani.(1) Rastojanje izme u vučnog i vučenog vozila na motorni pogon. ili samo jedna svjetiljka koja je izra ena tako da se s prednje strane vozila vidi bijelo svjetlo.jedan katadiopter crvene boje na zadnjoj strani i po jedan katadiopter žute ili naranxaste boje na svakoj strani pedale. Vozila koja prevoze opasne materije ne smiju se vući. na zadnjoj strani posljednjeg priključnog vozila moraju da budu upaljena najmanje dva crvena svjetla. ta svjetla moraju da budu postavljena na uzdužnoj osi vozila ili na njegovoj lijevoj strani. 3) biciklu . na vozilu u saobraćaju na putu.

laki motocikl i motocikl bez bočne prikolice koji nema akumulator . moraju da nose upaljena svjetla kad se kreću po kolovozu van naselja: 1) grupa pješaka koja se kreće u organizovanoj koloni ili povorci . uvijek na razdaljini manjoj od 200 m. (1) Za osvjetljavanje puta vozač vozila na motorni pogon. odnosno s vozilom koje se kreće po šinama a koje nailazi iz suprotnog smjera. 4) kada se kreće putem koji se pruža neposredno pored plovnog puta ili pored željezničke ili tramvajske pruge . (1) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon upotrebljavaju se u uslovima iz člana 90. a širina od dva metra.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na čelu kolone. i najmanje jedno crveno svjetlo na njenom začelju. 3) za vrijeme dok vozilom prolazi pored organizovane kolone ili povorke pješaka. 3) bicikl. Član 94.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo naprijed i najmanje jedno crveno svjetlo pozadi. Član 95. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (3) Noću. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (2) Vozač vozila na motorni pogon dužan je da upotrebljava za osvjetljavanje puta kratka svjetla umjesto dugih svjetala: 1) prije mimoilaženja s drugim vozilom na razdaljini s koje ocijeni da svjetlom svog vozila zasljepljuje vozača vozila koje mu dolazi u susret. vozač vozila na motorni pogon za vrijeme vožnje mora da ima na vozilu upaljena najmanje kratka svjetla za osvjetljavanje puta. tovarnih i jahaćih životinja i goniči stoke . (2) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon moraju da budu upaljena za vrijeme dok su upaljena bilo koja svjetla za osvjetljavanje puta ili posebna svjetla za maglu. Član 92. 2) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na za to posebno odre enim mjestima na kolovozu ili van njega ili na ulicama sa slabijim saobraćajem. (2) Umjesto svjetala iz stava (1) ovog člana mogu da se upotrebljavaju reflektujuće materije. u pravilu. umjesto svjetala iz člana 90.kad su zaustavljeni ili parkirani u naselju uz samu ivicu kolovoza. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća.kad vozač tog vozila upali kratka svjetla ili kad naizmjeničnim paljenjem i gašenjem svjetala upozorava da mu duga svjetla smetaju.u susretu s plovilom. (2) Vozilo na motorni pogon čija dužina nije veća od osam metara. upotrebljava duga svjetla. stav (1) ovog zakona kada je vozilo zaustavljeno ili parkirano na putu. Član 93. 2) vodiči teglećih. . stav (1) tačka 1) može da ima upaljeno samo jedno svjetlo koje se s prednje strane vidi kao bijelo svjetlo a sa zadnje strane kao crveno svjetlo i koje je postavljeno na strani suprotnoj od ivice kolovoza uz koju je vozilo zaustavljeno ili parkirano. odnosno povorke. tako da se jasno vidi s dovoljne udaljenosti. a pri mimoilaženju s drugim vozilom .1) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na osvijetljenom dijelu puta. i kojem nije pridodato priključno vozilo. 2) za vrijeme kretanja za drugim vozilom na rastojanju od najmanje 100 m da dugim svjetlima svog vozila ne bi zasljepljivao vozača vozila ispred sebe. kad je zaustavljeno ili parkirano na ulici u naselju.

dužni su da se kreću jedan za drugim. po biciklističkoj stazi. odnosno traci. Član 97. vozač bicikla sa motorom ako je pokretan snagom vozača i vozač bicikla moraju da se kreću desnom biciklističkom stazom u odnosu na smjer kretanja saobraćaja. Vozač je dužan da drži potrebno rastojanje kad se kreće iza drugog vozila. tako da ne ugrožava bezbjednost saobraćaja. 16. Saobraćaj tramvaja i drugih vozila na šinama Član 98. Član 100. osim ako to ne isključuju konstrukcione karakteristike tih vozila ili način njihovog kretanja. (2) Vozač bicikla i vozač bicikla sa motorom ako je pokretan snagom vozača dužni su da se kreću što bliže desnoj ivici kolovoza. a biciklom sa motorom lice koje je navršilo 14 godina. bicikala sa motorom. od 25. rastojanje izme u tih vozila ne smije da bude manje od 200 metara. (2) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na dio puta na kojem je preticanje zabranjeno. (3) Svjetla za maglu koja se nalaze na prednjoj strani vozila moraju da budu bijele ili žute boje. (4) Ako na putu postoji posebno ure ena biciklistička staza. a na zadnjoj strani crvene boje. bicikla sa motorom. (2) Svjetla za maglu mogu da se upotrebljavaju samo po magli ili u slučaju smanjene vidljivosti i ne mogu istovremeno da se koriste s dugim svjetlima. Vozač bicikla. 15. 17. lakih motocikala i motocikala Član 99.500 kg ili čija je dužina veća od sedam metara. a naročito ne smije da skida ruke s upravljača. Saobraćaj bicikala. da se . (5) Na biciklističkim stazama ure enim i obilježenim za saobraćaj bicikla i bicikla sa motorom u oba smjera vozila moraju da se kreću desnom stranom u smjeru kretanja vozila. ovog zakona primjenjuju se i na saobraćaj tramvaja i drugih vozila koja se na putu kreću po šinama. vozači su dužni da izme u svakog od tih vozila drže rastojanje od najmanje 100 m. Odredbe čl. (1) Kad se na javnom putu van naselja koje ima samo jednu saobraćajnu traku namijenjenu za saobraćaj vozila u jednom smjeru kreću jedno za drugim vozila na motorni pogon čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. Rastojanje izme u vozila Član 96. (3) Ako se dva ili više vozača bicikala ili bicikla sa motorom kreću u grupi. (6) Vozač bicikla i vozač bicikla sa motorom smiju da se kreću samo po onim saobraćajnim površinama po kojima je kretanje takvim vozilima dozvoljeno. lakog motocikla i motocikla treba da upravlja vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi učesnici u saobraćaju. do 97. a ako postoji biciklistička staza.(1) Po magli vozač vozila na motorni pogon na vozilu treba da ima upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta ili svjetla za maglu ili oba svjetla istovremeno. (1) Biciklom na kategorisanom putu smije da upravlja lice koje je navršilo 12 godina. (3) Ako se na putu kreću dva ili više vozila koja prevoze opasne materije.

). vuče ili gura predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom. odnosno površinu pored kolovoza pogodnu za kretanje pješaka. bicikla sa motorom. 19. (2) Na putu na kojem ne postoji trotoar ili druga površina odre ena za kretanje pješaka. Član 102. Član 106. Član 104. kao i sankanje. a koju pješaci ne mogu da koriste iz bilo kog razloga. (2) Ako se pješak kreće kolovozom. prevozi. pješaci mogu da se kreću kolovozom. usjek. (2) Zaprežno vozilo ne smije da se ostavlja bez nadzora na putu ili uz put. (1) Vozač zaprežnog vozila treba da upravlja vozilom sve vrijeme dok se vozilo kreće po putu i dužan je da vozilo drži što bliže desnoj ivici kolovoza. pješak može da se kreće uz desnu ivicu kolovoza samo kad je takvo kretanje za njega bezbjednije (nepregledna krivina. (3) Lica koja se voze zaprežnim vozilom dok je vozilo u pokretu ne smiju da stoje na vozilu. (1) (2) Stoku koja se kreće javnim putem gonič stoke mora da drži što je moguće bliže desnoj ivici puta. (1) Kad se pješaci kreću kolovozom na javnom putu van naselja. osim ako je to posebno dozvoljeno. tako da se kreću jedan iza drugog. da se kreće i zadržava na kolovozu. (1) Na putu koji ima trotoar ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka. niti da se nalaze na rudi vozila dok je vozilo u pokretu. lakog motocikla ili motocikla i lica koja se prevoze tim vozilima moraju da koriste zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje. odron i sl. koturaljkama i slično. Vozač bicikla. sjede na stranicama vozila. provalija. dužni su da se kreću uz lijevu ivicu kolovoza u smjeru kretanja. on mora da se kreće što bliže ivici kolovoza. u pravilu. skijanje i drugo. Član 101. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. (3) Na kolovozu puta zabranjeno je igranje.pridržava za drugo vozilo. sjediti na platou vozila sa strane. Kretanje pješaka Član 105. ili da ugrožava druge učesnike u saobraćaju. odnosno pogodna za kretanje pješaka. romobilom. . Stoka se ne smije ostavljati na putu ili uz put bez nadzora goniča stoke. Vozač bicikla. Član 107. Saobraćaj zaprežnih vozila i kretanje stoke Član 103. 18. a vozač motocikla može to da čini i u bočnoj prikolici. (1) Pješak ne smije. lakog motocikla i motocikla može da prevozi druga lica samo ako na vozilu postoje posebna sjedišta i oslonci za noge. vožnja dječijim biciklom. zasjek. pješak je dužan da se kreće po tim površinama. bicikla sa motorom. i to veoma pažljivo i na način kojim ne ometa ili ne sprečava saobraćaj vozila.

Saobraćaj na prelazu puta preko željezničke pruge . moraju da se kreću uz desnu ivicu kolovoza u smjeru kretanja. (1) Na obilježenom pješačkom prelazu na kojem je saobraćaj pješaka regulisan svjetlosnim saobraćajnim znacima za pješake pješak je dužan da postupa prema tim znakovima. (1) Vozač koji skreće na bočni put na čijem ulazu ne postoji obilježen pješački prelaz dužan je da skreće smanjenom brzinom i ne smije da ugrozi pješake koji su već stupili na kolovoz. odnosno prolaze za pješake. ili nedvosmisleno pokazuju namjeru da pre u preko pješačkog prelaza. Član 109. a ako mu je na takvom prelazu datim znakom dozvoljen prolaz. nakon što se prije stupanja na kolovoz uvjeri da to može da učini na bezbjedan način. (1) Ako je saobraćaj na obilježenom pješačkom prelazu regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima ovlašćenog lica. (3) Na obilježenom pješačkom prelazu na kojem saobraćaj nije regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ni znacima koje daje ovlašćeno lice. odnosno prolazima. Član 112. (2) Na obilježenom pješačkom prelazu na kojem saobraćaj pješaka nije regulisan posebnim svjetlosnim saobraćajnim znacima za pješake. Obaveze vozača prema pješacima Član 111. laki motocikl ili motocikl. (3) Ako na obilježenom pješačkom prelazu saobraćaj nije regulisan ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova ni znakovima ovlašćenog lica. Član 110. ali je saobraćaj vozila regulisan svjetlosnim saobraćajnim znacima za vozila ili znacima koje daju ovlašćena lica. 20. (2) Vozač koji se kreće mokrim kolovozom u naseljenom mjestu dužan je da prilagodi brzinu kretanja vozila tako da izbjegne prskanje pješaka koji se kreću ivicom kolovoza ili trotoara. vozač ne smije da ometa prolaz pješaka koji su već stupili na pješački prelaz. vozač je dužan da zaustavi vozilo pred takvim pješačkim prelazom da bi propustio pješake koji prelaze ili stupaju na pješački prelaz. Pješak koji namjerava da pre e kolovoz na mjestu na kojem ne postoji obilježen pješački prelaz ne smije da stupi na kolovoz ako time ometa saobraćaj vozila. Član 108. da zaustavi vozilo kojim upravlja da bi propustio pješake. pri prelaženju puta pješak je dužan da se kreće tim prelazima. vozač je dužan da zaustavi vozilo ispred pješačkog prelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz. 21. pješaci mogu da prelaze preko kolovoza samo dok im je datim znakom dozvoljen prelaz preko kolovoza. ako oni nisu od njega udaljeni više od 100 m. (2) Ako se obilježeni pješački prelaz iz stava (1) ovog člana nalazi na ulazu na bočni put. prema potrebi. lica koja se kreću pomoću pokretnih stolica za nemoćna lica. pješak je dužan da obrati pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju.(3) Pješak koji gura ručna kolica. (2) Na putu koja ima obilježene pješačke prelaze ili posebno izgra ene prelaze. (1) Pješak je dužan da prelazi preko kolovoza i biciklističke staze pažljivo i najkraćim putem. bicikl. prije stupanja na pješački prelaz. kao i organizovana kolona pješaka. vozač koji skreće na taj put dužan je da skreće smanjenom brzinom i propusti pješake koji su već stupili ili stupaju na pješački prelaz i.

Saobraćaj na autoputu. stoka. ni vozila koja se prema odredbama ovog zakona ne smatraju motornim vozilima. (1) Na autoputu vozač ne smije da zaustavlja motorno vozilo. ni ure aja za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza. osim na površinama van kolovoza koje su za to posebno ure ene i obilježene. (2) Autoputem ne smiju da se kreću ni motorna vozila koja prema svojim konstrukcionim osobinama ne mogu da se kreću brzinom većom od 40 km na čas. (3) Odredba stava (2) ovog člana ne odnosi se na vojna vozila i na vozila organa unutrašnjih poslova. ili ako se daju svjetlosni znakovi ili zvučni signali koji upozoravaju da će taj ure aj početi da se spušta. ili ako je taj ure aj već počeo da se spušta. putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila i brzom putu Član 116. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti vozila ili iz drugih razloga prinu en da zaustavi vozilo na kolovozu autoputa dužan je da ga zaustavi na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila. (1) Autoputem ne smiju da se kreću pješaci. Član 118. učesnici u saobraćaju mogu da pre u preko željezničke pruge tek pošto se prethodno uvjere da prugom ne nailazi voz ili neko drugo vozilo koje se kreće po šinama. Član 119. (1) Autoputem motorna vozila moraju da se kreću krajnjom desnom saobraćajnom trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni. (3) Na autoputu vozač ne smije da obavlja polukružno okretanje. odnosno da može da zaustavi vozilo prije nego što stupi na željezničku prugu. Na autoput ne smije da se uključi motorno vozilo koje vuče drugo motorno vozilo koje zbog neispravnosti ne može da se kreće. i da preduzme potrebne mjere da vozilo što prije bude uklonjeno s kolovoza. te vozila za održavanje puta kada daju posebne svjetlosne znake. . niti da se kreće vozilom unazad. 22. (1) Pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi učesnici u saobraćaju dužni su da se zaustave kad se pojavi crveno trepćuće svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo.Član 113. ako ona na tom mjestu postoji. Učesnici u saobraćaju dužni su da se zaustave pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje saobraćaja spušten. (2) Učesnici u saobraćaju koji prelaze preko željezničke pruge u istom nivou dužni su to da čine s pojačanom opreznošću i kad svjetla na prelazu nisu upaljena. (3) Na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem nema ure aja za zatvaranje saobraćaja. Član 115. Član 117. ili pred ure ajem za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vozila koja se kreću po šinama. Vozač koji se vozilom približava prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou dužan je da prilagodi kretanje vozila tako da može da ga zaustavi pred ure ajem za zatvaranje saobraćaja na prelazu. Član 114. odnosno da se prelazu puta preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće šinama.

na način kojim ne ugrožava saobraćaj vozila koja se kreću autoputem. vozači teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. stav (3) ovog zakona ne primjenjuje se na vozila koja se kreću dijelom autoputa koji prolazi kroz naselje. (3) Vozila pod pratnjom imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (član 49). ovog zakona primjenjuju se i na saobraćaj na putu koji je rezervisan za saobraćaj motornih vozila i brzom putu. strogo se pridržavaju naredbi koje im daju lica iz pratnje i kretanje nastave tek kad pro u sva vozila pod pratnjom. u skladu s ovim zakonom. osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima ovlašćenog lica. da polukružno okreće vozilo ili da se kreće unazad u tunelu. od 116.500 kg i skupa vozila čija je dužina veća od sedam metara smiju da koriste samo dvije saobraćajne trake koje se nalaze uz desnu ivicu kolovoza. . umjesto dugih svjetala noću upotrijebe kratka svjetla za osvjetljavanje puta. i 46). i na njih se ne primjenjuju odredbe: o ograničenju brzine (čl. (2) Vozač koji se vozilom isključuje iz saobraćaja na autoputu dužan je da blagovremeno zauzme položaj vozilom na krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci i da što prije pre e na posebnu traku za usporavanje. Na autoputu s tri ili više saobraćajnih traka. Odredbe čl. ako takva traka postoji na ulazu u priključni put. stav (1) tačka 1)) i o zabrani presijecanja kolone pješaka (član 80). (1) Vozač koji se motornim vozilom uključuje u saobraćaj na autoputu dužan je da: 1) koristi posebnu traku za ubrzavanje. pod uslovom da ne ugrožavaju bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. i to za vrijeme dok se ti znakovi daju. (2) Vozač koji na putu susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom i vozač kojeg sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom dužni su da ustupe prvenstvo prolaza.(2) Odredba člana 39. sa posebnim motornim vozilima opremljenim ure ajima za davanje posebnih zvučnih signala i svjetlosnih znakova crvene i plave boje. Na vozilima na motorni pogon za vrijeme kretanja kroz tunel moraju da budu upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta. 23. 2) propusti vozila koja se kreću autoputem. Vozač koji se vozilom kreće kroz tunel ne smije da zaustavlja vozilo. Član 124. a po potrebi zaustave vozilo. o zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila (član 61. 44. do 121. Vozila pod pratnjom Član 125. Član 122. namijenjenih za saobraćaj vozila u jednom smjeru. omoguće nesmetan prolaz. Član 121. Član 120. 24. ako na mjestu na kojem se uključuje u saobraćaj na autoputu ne postoji posebna traka za ubrzavanje. podrazumijevaju se vozila kojima je dodijeljena pratnja policije ili vojne policije. kad takva traka postoji u produženju priključnog puta. Saobraćaj u tunelu Član 123. i da se u saobraćaj na autoputu uključi dajući odgovarajući znak. (1) Vozilima pod pratnjom.

pod uslovom da ne ugrožavaju bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. vozači su dužni da obrate pažnju i na vozila kojima se obezbje uje prolaz. ne primjenjuju se odredbe o ograničenju brzine (čl. (1) i (3) ovog člana. registarske tablice i druge propisane oznake na vozilu. stav (1) tačka 1) i o zabrani presijecanja kolone pješaka (član 80). ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. 25. (1) Vozilo u saobraćaju na putu ne smije da bude opterećeno preko svoje nosivosti koja je upisana u knjižicu vozila. pješaci su dužni da se sklone s kolovoza. (1) Na vozila službe hitne pomoći. kad posebnim ure ajima daju svjetlosne znakove i zvučne signale. (5) Ure aji za davanje posebnih svjetlosnih znakova i zvučnih signala smiju da se ugra uju i upotrebljavaju samo na vozilima čija je pratnja policija ili vojna lica (član 125.(4) Da bi omogućili nesmetan prolaz vozilima iz stava (1) ovog člana. i 46). (2) Da bi omogućili prolaz vozilima iz stava (1) ovog člana. da ih propuste i da. (2) 1) 2) 3) 4) Teret na vozilu treba da bude raspore en i. vatrogasna vozila i vozila policije i sudske policije. pričvršćen i pokriven tako da: ne ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju i ne nanosi štetu putu i objektima na putu. ili preko najveće dozvoljene mase. pješaci su dužni da se sklone s kolovoza dok ta vozila pro u. a ostala vozila da ih propuste i da se. prema potrebi. zaustave svoja vozila dok ta vozila pro u. ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju osobine puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila. ne umanjuje u većoj mjeri stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom. Teret na vozilu Član 127. (2) Teret koji se prevozi na vozilu i priključnom vozilu može da pre e najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila najviše za jednu šestinu svoje dužine koja je kao kontinuiran teret oslonjena na tovarni prostor. ne stvara suvišnu buku i ne rasipa se po putu. osim u odnosu na vozila pod pratnjom (član 125) i vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima ovlašćenog lica. (4) U vezi s me usobnim pravom prvenstva prolaza za vozila iz stava (1) ovog člana važe odredbe o prvenstvu prolaza. prema potrebi. 5) ne zaklanja svjetlosne i svjetlosno-signalne ure aje na vozilu. (1) Teret na vozilu ne smije da pre e najudaljeniju tačku na prednjoj strani vozila više od jednog metra. zaustave dok ta vozila pro u. (3) Kad vozilo policije ili vojno vozilo upotrebom plavih svjetala obezbje uje prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreću iza njega. (3) Ako se vozilom prevozi teret u kombinaciji koja se sastoji od vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. 44. o zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila (član 61. ne umanjuje vozaču preglednost puta. prema potrebi. stav (1)) i na vozilima s pravom prvenstva prolaza iz st. . Ta vozila imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (član 49). 26. vojna vozila i vozila Državne granične službe. pod dužinom vozila podrazumijeva se ukupna dužina vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. Vozila s pravom prvenstva prolaza Član 126. Član 128.

obojena naizmjeničnim kosim trakama reflektujuće naranxaste i bijele boje i postavljena uspravno na uzdužnu osu vozila. (1) Javni putevi moraju se obilježiti propisanim saobraćajnim znakovima. (4) Učesnici u saobraćaju dužni su da se pridržavaju ograničenja. (5) Najisturenija tačka tereta koji se prevozi teretnim motornim ili priključnim vozilom u slučaju iz stava (4) ovog člana mora da bude označena tablom. (2) Zabranjeno je neovlašćeno uklanjanje i oštećivanje saobraćajnih znakova i opreme puta ili izmjena značenja saobraćajnih znakova. trotoaru i sl. Član 129. oznake na kolovozu. (2) Saobraćajnim znakovima moraju se obilježiti i opasnosti privremenog karaktera. stavljaju do znanja ograničenja. (1) Saobraćajne znakove i opremu na putu postavljaju i održavaju institucije koje upravljaju putevima na osnovu rješenja nadležnog organa. IV . znakovi izričitih naredbi i znakovi obavještenja s dopunskom tablom koja je sastavni dio saobraćajnog znaka i koja bliže odre uje značenje saobraćajnog znaka ili bez nje. najisturenija tačka na teretu koji se prevozi vozilom mora da bude označena: 1) u slučaju iz člana 128. Opšte odredbe Član 130. a sa zadnje strane .SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI 1.svjetlom i katadiopterom koji s prednje strane daju bijelo svjetlo. (3) Saobraćajni znakovi su: znakovi opasnosti. zabrana i obaveza izraženih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. naročito one koje nastanu usljed iznenadnog oštećenja ili neprohodnosti puta. Noću. zabrane i obaveze kojih se učesnici u saobraćaju moraju pridržavati i daju potrebna obavještenja za bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja. kao i privremena ograničenja i privremene zabrane u saobraćaju i ti znakovi moraju se ukloniti čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni. Član 131. Ta tabla je kvadratnog oblika. najisturenija tačka tereta mora da bude označena crvenom tkaninom. (3) Saobraćajni znakovi moraju se ukloniti.svjetlom i reflektujućom materijom crvene boje. dimenzija 50 x 50 cm. svjetlosni saobraćajni znakovi. Član 132. 2) kad teret na vozilu na motorni pogon ili na priključnom vozilu bočno prelazi više od 20 cm vanjsku ivicu prednjeg ili zadnjeg svjetla za označavanje vozila . dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uslovima za saobraćaj na putu ili zahtjevima bezbjednosti u saobraćaju. (1) Na saobraćajni znak i na stub na koji je znak postavljen zabranjeno je stavljati sve što nije u vezi sa značenjem saobraćajnog znaka.(4) Ako teret na vozilu prelazi više od jednog metra najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila. (2) Saobraćajni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih učesnici u saobraćaju i danju i noću na vrijeme i lako mogu uočiti i blagovremeno postupiti u skladu s njihovim značenjem. stav (4) ovog zakona . kojima se učesnici u saobraćaju upozoravaju na opasnost koja im prijeti na odre enom javnom putu ili dijelu tog puta. .crveno svjetlo. te svjetlosne i druge oznake na putu.

Znakovi opasnosti i znakovi izričitih naredbi na autoputu. (1) Ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima može da se doda dopunski svjetlosni znak u obliku zelene svijetleće strelice ili više takvih znakova. i to: crveno gore. a zeleno svjetlo može biti i u obliku jedne ili više strelica smještenih u krugu crne boje. 2. (1) 1) Na ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima: crveno i zeleno svjetlo ne smiju da budu upaljena istovremeno. i to: crveno lijevo. žuto u sredini. jedno ispod drugog. Na putu se ne smiju postavljati table. odnosno dijelu puta. znakovi. svjetla se postavljaju po vertikalnoj osi. magistralnom i regionalnom putu i u naseljenim mjestima moraju da budu presvučeni reflektujućim materijama ili osvijetljeni sopstvenim izvorom svjetlosti. putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za bezbjednost saobraćaja na putu. Član 138. ograničenja i obaveze kojih moraju da se pridržavaju. izgledom ili mjestom postavljanja podražavaju ili liče na neki saobraćajni znak. jedno pored drugog. (2) Pri projektovanju novih ili rekonstrukciji postojećih saobraćajnih znakova.Član 133. prije pojave zelenog svjetla. Ta svjetla imaju oblik kruga. (3) Znakovi obavještenja pružaju učesnicima u saobraćaju potrebna obavještenja o putu kojim se kreću i druga obavještenja koja im mogu biti korisna. znakovi izričitih naredbi i znakovi obavještenja Član 134. (2) Na ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima. 2) žuto svjetlo može biti upaljeno kao samostalno svjetlo u vremenskom razmaku od prestanka zelenog do pojave crvenog svjetla ili istovremeno sa crvenim svjetlom. svjetla. ili koji svojim oblikom. obavezno treba ugraditi zeleno trepćuće svjetlo. 3) žuto svjetlo može da bude upaljeno kao trepćuće svjetlo kada ne rade ostali svjetlosni signali na raskrsnici. a zeleno desno. Član 135. Znakovi opasnosti. . i da se obavijeste o prirodi te opasnosti. žute i zelene boje. Ako je ure aj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova postavljen i iznad saobraćajne trake. bojom. svjetla mogu biti postavljena po horizontalnoj osi. stubovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraćajnih znakova. Svjetlosni saobraćajni znakovi i svjetlosne oznake Član 136. (2) Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja učesnicima u saobraćaju na putu zabrane. kao najavu prestanka slobodnog prolaza. 3. a zeleno dolje. (1) Za regulisanje saobraćaja upotrebljavaju se ure aji kojima se daju svjetlosni saobraćajni znakovi crvene. (1) Znakovi opasnosti služe da se učesnici u saobraćaju na putu upozore na opasnost koja prijeti na odre enom mjestu. ili zasljepljuju učesnike u saobraćaju. žuto u sredini. Član 137.

moraju se obilježiti svjetlima. refleksnim staklima ili reflektujućim materijama. (1) Na ure ajima za davanje saobraćajnih znakova kojima se reguliše saobraćaj na kolovozu s više od dvije saobraćajne trake.oznakama bijele boje. (2) Ta svjetla moraju biti postavljena po vertikalnoj osi.oznakama crvene boje. (1) Oznake na kolovozu postavljaju se na putevima sa savremenim kolovozom. Član 141. (3) (4) Oznake na kolovozu čine linije. te trake moraju da budu odvojene odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu. ili od tamne površine na kojoj se nalazi svijetleća silueta pješaka crvene ili zelene boje. ostrva za usmjeravanje saobraćaja i drugi objekti na kolovozu noću nisu osvijetljeni.(2) Dopunski svjetlosni znakovi iz stava (1) ovog člana postavljaju se s odgovarajuće strane svjetlosnog saobraćajnog znaka. (3) Svjetla iz stava (1) ovog člana sastoje se od svijetleće površine crvene ili zelene boje na kojoj se nalazi tamna silueta pješaka. (1) Oznake na kolovozu služe za regulisanje saobraćaja na putevima i za obavještavanje i vo enje učesnika u saobraćaju. (1) Ako se ivice kolovoza na javnom putu obilježavaju svjetlosnim saobraćajnim oznakama. (2) Na javnom putu van naselja sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera na kojem postoje samo dvije saobraćajne trake. obilježene uzdužnim linijama. a zeleno svjetlo ima oblik strelice s vrhom okrenutim nadolje. strelice. i to: crveno svjetlo gore.crveno svjetlo znači zabranu saobraćaja duž saobraćajne trake iznad koje je postavljeno. Oznake na kolovozu Član 142. a zeleno svjetlo znači slobodan prolaz tom saobraćajnom trakom. 4. (2) Ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel moraju da budu obilježene oznakama iz stava (1) ovog člana. refleksnim staklima ili reflektujućim materijama žute boje. (1) Za regulisanje saobraćaja pješaka mogu da se upotrebljavaju i posebni ure aji za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova crvene i zelene boje i ure aji za davanje zvučnih signala. jedno ispod drugog. i to desna strana kolovoza . (3) Ako vrhovi pješačkih ostrva. Član 140. (2) Oznake na kolovozu mogu da budu postavljene same ili uz druge saobraćajne znakove ako je potrebno da se značenje tih znakova jače istakne. (2) Crveno svjetlo iz stava (1) ovog člana ima oblik ukrštenih linija. a lijeva strana . Član 143.na magistralnom putu obilježene i ivičnim linijama. one se obilježavaju svjetlima. za svaku saobraćajnu traku posebno i koji se nalazi iznad saobraćajne trake . odnosno potpunije odredi ili objasni. i to na visini na kojoj se nalazi zeleno svjetlo. . Oznake na kolovozu mogu da imaju i reflektujuća svojstva. Ta svjetla ne smiju da budu upaljena istovremeno. Član 139. natpisi i druge oznake. a zeleno svjetlo dolje.

postavljaju se i branici ili polubranici. Na dijelu puta ispred prelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou moraju da budu postavljeni odgovarajući saobraćajni znakovi. Obilježavanje radova i prepreka na putu . kao i na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem se branicima ili polubranicima rukuje ručno. istorijskim i prirodnim i turističkim znamenitostima. 7. (1) Na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem postoji ure aj za davanje svjetlosnih znakova kojima se najavljuje približavanje voza. (2) Branici i polubranici. kao i saobraćajni znakovi postavljeni na dijelu puta ispred prelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou. Na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem se prilikom nailaska voza branici ili polubranici automatski spuštaju. odnosno spuštanje branika ili polubranika. Član 146. (1) Na prelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou. (2) Bliže propise o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putu donosi ministar. te ostalim objektima i sadržajima. i to s mjesta s kojeg se oni ne vide. Član 148. (2) Uslovi u kojima ure aji iz stava (1) ovog člana moraju da budu postavljeni utvr uju se posebnim zakonom ili propisom donesenim na osnovu zakona. (3) Branici i polubranici moraju da budu opremljeni trepćućim crvenim svjetlom. mora se postaviti ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih signala kojima se učesnici u saobraćaju obavještavaju o spuštanju branika ili polubranika. (2) Na prelazima zemljanog puta s manjim saobraćajem i pješačke staze preko željezničke pruge u istom nivou učesnici u saobraćaju mogu da se obezbijede samo ure ajem za davanje zvučnih signala.5. tom ure aju može da se doda i ure aj za davanje zvučnih signala. 6. u saradnji s nadležnim organom. moraju da imaju refleksna stakla ili da budu presvučeni reflektujućim materijama odgovarajuće boje. Član 150. Član 149. Obilježavanje prelaza puta preko željezničke pruge Član 145. Član 147. osim saobraćajnih znakova iz člana 145. odnosno ure aji za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza ako to zahtijeva gustina saobraćaja ili drugi uslovi na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou. (1) Na prelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou branici ili polubranici moraju da budu naizmjenično obojeni crvenom i žutom bojom. (1) Turistička i ostala signalizacija na putu namijenjena je obavještavanju učesnika u saobraćaju o kulturnim. Turistička i ostala signalizacija na putu Član 144. ovog zakona. Svjetlosni znakovi kojima se najavljuje približavanje voza na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou daju se naizmjeničnim paljenjem dva crvena trepćuća svjetla koja imaju oblik kruga.

a noću. (2) Obilježavanje dijela puta iz stava (1) ovog člana obavlja se postavljanjem odgovarajućih saobraćajnih znakova. (1) Učesnici u saobraćaju moraju da postupaju po zahtjevima izraženim pomoću znakova ili prema naredbi policajca ili drugog lica koje na osnovu ovlašćenja iz zakona obavlja kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima (u daljnjem tekstu: ovlašćeno lice). 2) preduzme sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu saobraćajne nesreće. (3) Bliže odredbe o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima. (1) Učesnik u saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko izgubio život ili bio povrije en. (3) Znakovi iz stava (1) ovog člana mogu da se daju i iz vozila.Član 151. zvučni i svjetlosni znakovi. (2) Nadležni organ i druga pravna ili fizička lica koji su obaviješteni o saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko lice bilo povrije eno dužni su da o tome odmah obavijeste najbližu zdravstvenu ustanovu. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. ili je nastala veća materijalna šteta dužan je da: 1) ostane na mjestu saobraćajne nesreće. 8. (2) Znakovi iz stava (1) ovog člana moraju da se daju tako da njihovo značenje učesnicima u saobraćaju bude jasno i nedvosmisleno. . 3) obavijesti najbližu policijsku stanicu o saobraćajnoj nesreći i vrati se na mjesto saobraćajne nesreće te sačeka dolazak službenog lica koje obavlja uvi aj. (1) Dio puta na kojem su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojem se izvode radovi mora da bude vidno obilježen i bezbjedan za učesnike u saobraćaju. omogući normalno odvijanje saobraćaja i nastoji da se ne mijenja stanje na mjestu nesreće i sačuvaju postojeći tragovi pod uslovom da preduzimanje tih mjera ne ugrožava bezbjednost saobraćaja.postavljanjem branika. Znakovi koje daju ovlašćena lica Član 152. Član 153. opremljeni refleksnim staklima ili presvučeni reflektujućim materijama odgovarajuće boje. načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćeno lice pravilnikom propisuje ministar. (2) Ovlašćeno lice pri davanju znakova dužno je da se postavi na putu tako da učesnici u saobraćaju kojima su znakovii namijenjeni mogu da ga uoče jasno i s dovoljne razdaljine. na njima moraju da budu postavljena i trepćuća svjetla naranxaste boje.DU@NOSTI U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NESREĆE Član 154. (3) Branici moraju da budu obojeni naizmjenično crvenom i bijelom bojom. Član 155. V . (1) Znakovi koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćeno lice su znakovi koji se daju rukama i položajem tijela. a obezbje enje učesnika u saobraćaju . s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći. ili ako mu je samom potrebna ljekarska pomoć.

opojne droge ili lijekove na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje dok se ne izvrši uvi aj. (6) Bliže odredbe o sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći donosi ministar. (2) Vozač učesnik u saobraćajnoj nesreći obavezan je da prijavi i saobraćajnu nesreću s manjom materijalnom štetom. (4) Ukoliko je u saobraćajnoj nesreći učestvovalo vozilo strane registarske oznake.Lice koje se zatekne ili nai e na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima povrije enih dužno je da ukaže pomoć licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći. unose podaci iz pasoša. Član 158. ili ako vozač zaključi da nestručnim i neodgovarajućim prevozom stanje povrije enog lica može da se pogorša. ili ako postoji opravdana sumnja da je kod vozača zbog povrede došlo do smanjenja psihičke ili fizičke sposobnosti za upravljanje vozilom na motorni pogon ili tramvajem. dužna je da o tome odmah obavijesti najbližu policijsku stanicu. uz ostalog. te popune i potpišu obrazac evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći. (1) Lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta ne smije da uzima alkoholna pića. Član 157. (1) Vozač koji se zatekne ili nai e na mjesto saobraćajne nesreće dužan je da na zahtjev ovlašćenog lica preveze lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove. ako je šteta nastala drugom licu odnosno njegovom vozilu ili na drugoj stvari.zelena karta. obave fotografisanje mjesta nesreće. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. Član 159. . vozačke dozvole i osiguranja od automobilske odgovornosti . prije izdavanja potvrde o oštećenju vozila stranih registarskih oznaka ili potvrde o izvršenom uvi aju na mjestu doga aja saobraćajne nesreće. (2) Ako lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći umre od zadobijenih povreda. (1) Policija i druga ovlašćena lica dužni su da iza u na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta. Vozači ne smiju napustiti mjesto saobraćajne nesreće prije nego što popune i potpišu izvještaj i razmijene podatke iz ovog stava. zdravstvena ustanova dužna je da o tome odmah obavijesti mjesni nadležni organ za izdavanje vozačke dozvole ili najbližu policijsku stanicu. (2) Policija je dužna da iza e na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako do e do nesporazuma ili neslaganja jednog od učesnika prilikom popunjavanja obrasca evropskog izvještaja. osim ako se nesreća dogodila na mjestu na kojem se može očekivati brzi dolazak vozila hitne pomoći. u skladu s ovim zakonom. (3) Poslije saobraćajne nesreće u kojoj je prouzrokovana samo manja materijalna šteta. obavezno je da se: obavi fotografisanje štete na vozilu stranih registarskih oznaka i napravi zapisnik u koji se. (1) Ako je zdravstvena ustanova obaviještena o saobraćajnoj nesreći ili je primila na liječenje lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći. naprave zapisnik o uvi aju i obave druge potrebne radnje. Član 156. ili ako učesnici u nesreći nemaju obrazac evropskog izvještaja. (2) Vozač je dužan da postupi prema odredbi stava (1) ovog člana i prije dolaska ovlašćenog lica. vozači su dužni da odmah uklone vozila s kolovoza i da razmijene lične podatke. (5) Nadležni organ unutrašnjih poslova dužan je da iza e na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako to zahtijeva jedan od učesnika u saobraćajnoj nesreći.

VI . stvari ili drugi rasuti materijal odmah ukloni s kolovoza. (1) U slučaju iz člana 162. stvari ili drugog rasutog materijala s kolovoza i obezbijedi prohodnost puta. (2) Vozač koji je vozilom učestvovao u saobraćajnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica. obavijesti organizaciju koja uklanja vozila i stvari s puta ili zainteresovano lice i pruži pomoć radi zaštite imovine ako na mjestu doga aja nema lica koje tu imovinu može da preuzme. kao i drugo lice koje je neposredno učestvovalo u nesreći. ovlašćeno lice koje vrši uvi aj odrediće da im se uzme krv ili krv i urin radi analize. imaju pravo da traže lične podatke i adresu od lica koja su bila prisutna kad se nesreća dogodila. (1) Ovlašćeno lice koje vrši uvi aj dužno je da organizuje popis imovine koja na mjestu doga aja ostaje iza lica koje je u saobraćajnoj nesreći poginulo ili teže povrije eno. (3) Ako se zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu zabranjuje saobraćaj. odnosno korisnik vozila dužan je da vozilo. zahtjev za izdavanje odobrenja biće odbijen.(3) Ovlašćeno lice koje vrši uvi aj saobraćajne nesreće u kojoj ima povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta podvrgnuće neposredne učesnike u saobraćajnoj nesreći ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i aparata. (4) Ako nadležna organizacija koja upravlja putevima ili druga ovlašćena organizacija ne postupi prema odredbi stava (2) ovog člana. (5) Ako u saobraćajnoj nesreći ima poginulih lica. stvari ili drugi rasuti materijal s kolovoza. teret. (1) Sportske i druge priredbe ili slične aktivnosti na putu ne smiju se održavati bez odobrenja. odobrenje se izdaje uz prethodnu saglasnost nadležnog organa za saobraćaj na čijem se području zabranjuje saobraćaj. ako za druge učesnike u saobraćaju nije obezbije en zaobilazni put. (1) Ako je vozilo zbog saobraćajne nesreće ili neispravnosti onesposobljeno za daljnje kretanje na putu. . motociklističke ili biciklističke trke na putu može da se odobri i kad u odre enom pravcu nema zaobilaznog puta (brdske trke i dr. U tom slučaju saobraćaj može da se zabrani najduže dva sata. (2) Odobrenje izdaje nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova na čijem području se održava priredba ili obavlja aktivnost. ili će ih uputiti na stručni pregled radi provjeravanja da li imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu.). ovog zakona. odnosno korisnik vozila nije u stanju da postupi prema stavu (1) ovog člana. (3) Organizacija za održavanje puteva ili druga ovlašćena organizacija za održavanje put dužna je da na zahtjev ovlašćenog lica hitno preduzme sve potrebne mjere radi uklanjanja i čuvanja vozila s teretom.SPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA PUTEVIMA Član 162. Član 163. ovlašćeno lice koje obavlja uvi aj odrediće da se neposrednim učesnicima u nesreći uzmu krv i urin radi utvr ivanja da li su pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. (2) Ako vozač ili vlasnik. ovlašćeno lice koje se zatekne na mjestu nesreće ili neispravnosti vozila zatražiće od nadležne organizacije koja upravlja putevima ili druge ovlašćene organizacije da na bezbjedno mjesto ukloni vozilo. (4) Ako se tim ispitivanjima utvrdi da neposredni učesnici saobraćajne nesreće imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. ali samo u vrijeme kada se tim putem drugi učesnici u saobraćaju najmanje kreću. Član 161. Član 160. ovlašćeno službeno lice preduzeće druge mjere da se omogući normalno odvijanje saobraćaja. teret. održavanje automobilske. vozač ili vlasnik.

to zahtijevaju drugi bezbjednosni razlozi. nije u stanju da sprovede mjere iz člana 164. (3) Organizator ne smije da počne odobravanje sportske ili druge priredbe ili aktivnosti na putu ako nisu preduzete sve mjere obezbje enja odre ene u odobrenju. odnosno aktivnosti prekine i preduzeće potrebne mjere da se naredba izvrši. se u većoj mjeri naruši javni red i mir. nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova narediće organizatoru da priredbu. ovog zakona podnosi se najkasnije 15 dana prije održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti. (4) Ako se utvrdi da organizator nije preduzeo sve mjere obezbje enja odre ene u odobrenju. pravila takmičenja. odnosno aktivnosti na putu ako: su ugroženi učesnici ili gledaoci. priredba odnosno aktivnosti biće zabranjene. (1) Zahtjev za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu biće odbijen ako organizator. Član 168. odobrenje sadrži i obavezu organizatora da o mjerama ograničavanja ili zabrane saobraćaja obavijesti javnost putem sredstava javnog informisanja. odnosno obavljanja aktivnosti u većoj mjeri ugrozilo ili ometalo saobraćaj na putu. odnosno aktivnosti. pregled mjera koje organizator predvi a za obezbje enje učesnika u saobraćaju. Član 165.Član 164. . (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz člana 162. odnosno aktivnosti. Član 166. organizator ne sprovodi odre ene mjere obezbje enja. (2) Ako bi zbog održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu trebalo obustaviti saobraćaj na važnijim saobraćajnim pravcima. najkasnije 48 sati prije početka priredbe. nastanu okolnosti zbog kojih priredba. odnosno aktivnosti ne bi bile odobrene. učesnika i gledalaca sportske i druge priredbe ili aktivnosti i znak kojim će vozila iz pratnje takmičara da budu označena. zahtjev za izdavanje odobrenja može da bude odbijen. (2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja mora se priložiti: program priredbe. (2) Ako organizator ne prekine priredbu. Član 167. prema procjeni nadležnog organa unutrašnjih poslova. (1) 1) 2) 3) 4) 5) Organizator je dužan da prekine održavanje sportske ili druge priredbe. Takmičare na sportskoj priredbi na putu mogu da prate samo vozila označena posebnim znakom koji utvrdi organizator. (2) Kada se saobraćaj na putu ograničava ili zabranjuje zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti. ili ako bi održavanje priredbe. odnosno aktivnosti u slučajevima iz stava (1) ovog člana. (1) U odobrenju za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu odre uju se mjere obezbje enja koje organizator mora da preduzme. stav (2) ovog zakona. Član 169.

ili ako su u pitanju razlozi za nesmetani saobraćaj. U slučaju kada su u pitanju razlozi bezbjednosti i nesmetanog odvijanja saobraćaja ili razlozi održavanja javnog reda i mira.VOZAČI 1. odnosno obavljanja aktivnosti. predmete i objekte koji su bili uklonjeni zbog održavanja priredbe. (1) Organ nadležan za unutrašnje poslove. 173. može da propiše zabranu ili ograničenje saobraćaja za sve ili pojedine vrsta vozila. ure aje. odnosno obavljanja aktivnosti. u saglasnosti s organom nadležnim za saobraćaj. odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom ne smije da dozvoli da upravlja vozilom u saobraćaju na putu lice koje nema pravo da upravlja tim vozilom. (3) Bliže odredbe o: saobraćaju u zimskim uslovima. u saradnji s nadležnim organom za unutrašnje poslove. (2) Kad upravlja motornim vozilom. odnosno nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova može da zabrani saobraćaj ili da odredi posebno ograničenje saobraćaja na odre enim putevima i dijelovima puteva sve dok postoje razlozi zbog kojih se preduzimaju te mjere. VIII . (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana.OGRANIČENJA SAOBRAĆAJA Član 170. ovog zakona. nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova preduzeće odgovarajuće mjere da se o trošku organizatora uklone. (4) Vlasnik. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. ograniči brzinu kretanja vozila ako su te zabrane ili ograničenja neophodni radi sprečavanja ili uklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju. može da donese naredbu o ograničenju saobraćaja u dane vikenda i praznika za pojedine putne pravce. (1) Motornim vozilom u saobraćaju na putu može da upravlja samo lice koje ima važeću vozačku dozvolu. vozač mora sa sobom da nosi važeću vozačku dozvolu i dužan je da je pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. stranu vozačku dozvolu ili me unarodnu vozačku dozvolu. vrsti vozila kojima je zabranjen ili ograničen saobraćaj. VII . 3) popravi i dovede u prvobitno stanje put i objekte na putu ako su oštećeni pri održavanju priredbe. odnosno ako se može opravdano očekivati da će saobraćaj biti posebno gust ili otežan. Uslovi za upravljanje vozilima Član 172. i 174. na odre enom putu ili dijelu puta. odnosno postave saobraćajni znakovi i druge oznake. . odnosno lice koje nema pravo da upravlja kategorijom motornog vozila u koju se ubraja to vozilo i lice iz čl. predmete i objekte koji su postavljeni zbog održavanja priredbe. (2) Ako organizator ne postupi prema tač.(1) Nakon završetka sportske ili druge priredbe. (3) Vlasnik. odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom dužan je da na zahtjev ovlašćenog lica da podatke o identitetu lica kojem je dao vozilo na upravljanje. Član 171. 2) postavi na put sve saobraćajne znakove i druge oznake. 1) i 2) stava (1) ovog člana. ministar. te načinu upotrebe zimske opreme na vozilima u zimskim uslovima pravilnikom propisuje ministar. odnosno aktivnosti na putu organizator je dužan da odmah: 1) ukloni s puta sve saobraćajne znakove i druge oznake. policijska uprava. odnosno obavljanja aktivnosti. u odre ene dane ili u odre enom vremenskom periodu. predmeti i objekti na putu.

0 g/kg.za vrijeme upravljanja vozilom.za vrijeme obavljanja javnog prevoza tim vozilom.(5) Vozač je dužan da za vrijeme upravljanja motornim vozilom u saobraćaju koristi pomagala koja su mu neophodna da bezbjedno upravlja vozilom. C1E i D1 i D1E . Član 176. ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholiziranosti. (1) Vozač ne smije da upravlja vozilom u saobraćaju na putu. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za bezbjedno učestvovanje u saobraćaju. ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholiziranosti. Osposobljavanje kandidata za vozača motornih vozila Član 175. 2) vozač vozila kojim se obavlja javni prevoz . stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. 4) 5) 6) vozač-instruktor za vrijeme osposobljavanja kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. Vozač koji je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan. 3) vozač vozila kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje . (2) Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila mogu da obavljaju i obrazovne ustanove redovnim školovanjem učenika prema obrazovnom školskom programu za profesionalne vozače. (2) Smatraće se da je pod djelovanjem alkohola lice za koje se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. ili je u takvom psihičkom stanju da je nesposoban za bezbjedno upravljanje vozilom.0 g/kg. kao pravna i fizička lica. Član 173.3 g/kg. 2. bez obzira na količinu alkohola u krvi. D i DE i vozači potkategorije C1.3 g/kg. (4) Vozački ispit za vozača motornog vozila može da polaže kandidat koji se prethodno pripremio za polaganje vozačkog ispita u auto-školi i ako ispunjava i druge uslove za sticanje prava na upravljanje motornim vozilom. (3) Smatraće se da su pod djelovanjem alkohola lica za koja se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. CE. obavljajući poslove tog zanimanja. (1) Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila obavljaju auto-škole. . što odgovara količinama većim od 0.za vrijeme upravljanja vozilom te kategorije. Član 174. kao i vozač pod djelovanjem opojnih droga ili drugih opojnih sredstava ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. bez obzira na količinu alkohola u krvi. što odgovara količinama većim od 0. stručnim pregledom utvrdi da pokazuju znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola: 1) vozač motornog vozila kategorije C. ne smije da upravlja vozilom u saobraćaju na putu. ili kod kojih se. kandidat za vozača za vrijeme obuke u praktičnom upravljanju vozilom. ili kod kojeg se. vozač mla i od 21 godine starosti ili s manje od tri godine vozačkog iskustva. (3) Auto-škole dužne su da izvode obuku na način kojim će se obezbijediti da kandidati nauče i usvoje saobraćajna pravila i etičke norme ponašanja u saobraćaju. niti da počne da upravlja vozilom ako je pod djelovanjem alkohola.

bezbjednosne mjere pri vuči vozila. vozilo u funkciji bezbjednosti saobraćaja. pneumatici. prilago avanje brzine. te priprema vozila za vožnju).. nadležnih za obrazovanje. vožnju na prelazu puta preko željezničke pruge. učenje vožnje na putevima s intenzivnim saobraćajem u naselju i van naselja. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. vožnju u gradu. postupak i dužnosti u slučaju saobraćajne nesreće. • • • 2. (1) Osposobljavanje kandidata za vozače i polaganje vozačkog ispita obavlja se prema propisima koje donosi ministar. prilago avanje vožnje. ponašanje prema pješacima i drugim učesnicima u saobraćaju. ofanzivnu i defanzivnu vožnju. parkiranje.). kočenje i zaustavljanje. praktični dio i program prve pomoći: 1. • • • učenje vožnje u složenim saobraćajnim uslovima. pripremu vozila za vožnju. uočavanje i predvi anje saobraćajne situacije. ure aji za davanje svjetlosno-signalnih znakova i za osvjetljavanje puta i vozila. izvo enje radnji značajnih za uspješno i bezbjedno upravljanje u skladu sa saobraćajnim pravilima i uslovima na putu i u saobraćaju. (3) Osposobljavanje kandidata koji imaju fizički invaliditet za vozače mora se obavljati na prilago enom vozilu za invalide koje mora da atestira ovlašćena institucija ili preduzeće. kantona i ministra Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. magla i sl. vožnju u posebnim uslovima (noć. nakon što se utvrdi da ispunjavaju uslove odre ene zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. uticaj alkohola. vožnja na uzdužnom nagibu. prestanak disanja i rada srca. Program prve pomoći obuhvata: • • • • • ciljeve.Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila je djelatnost od posebnog društvenog značaja.). 3. vožnju u koloni. bolest i sl. prevoz tereta i lica. (2) Osposobljavanje kandidata za vozače obavljaju auto-škole po ovlašćenju ministara entiteta. mimoilaženje i obilaženje. vožnju u vršnom opterećenju drumskog saobraćaja. semafor. sile koje djeluju na vozilo. ponašanje učesnika u drumskom saobraćaju. značaj zdravstvene sposobnosti za bezbjedno upravljanje motornim vozilom. učenje vožnje na putevima s manjim intenzitetom saobraćaja u naselju i van naselja (uključivanje i isključivanje. zadatke i značaj prve pomoći. djelovanje opojnih droga na bezbjedno upravljanje vozilom i uticaj drugih nepovoljnih psiho-fizičkih stanja (umor. pravila saobraćaja na putevima. samostalnu vožnju. Praktični dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvata: • upoznavanje s vozilom. promjena smjera vožnje. prestrojavanje i vožnja kroz raskrsnicu. okretanje i vožnja unazad. opasnosti koje nastaju zbog nepropisnog preduzimanja radnji u saobraćaju i sl. mimoilaženje i preticanje. besvjesno stanje. me usobne odnose i sporazumijevanje učesnika u saobraćaju. vožnju u jednosmjernoj ulici. znakove koje daju ovlašćena lica. vožnju kroz raskrsnicu s različitim načinom ure enja saobraćaja (ovlašćeno lice. Teoretski dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvata: • • osnovne propise o drumskom saobraćaju. . uslove za upravljanje vozilom. snijeg. kiša. saobraćajni znakovi i saobraćajna pravila). čuvanje okoline. ostale povrede i oštećenja. održavanje rastojanja. krvarenje. sadržaje koji doprinose razvijanju humanih odnosa i odnosa uzajamnog poštovanja i razumijevanja me u učesnicima u saobraćaju. predvi anje i izbjegavanje opasnosti). ure aji za upravljanje. vožnja unazad i polukružno okretanje). prestrojavanje. postupak radnji pri pružanju prve pomoći (mjere oživljavanja. promjena stepena prenosa. kočenje i zaustavljanje. osnove tehničkog funkcionisanja ure aja na motornom vozilu značajnih za bezbjednost saobraćaja na putevima (ure aji za zaustavljanje. a obavlja se po posebnom programu koji obuhvata teoretski dio. Član 177. učenje osnovnih elemenata vožnje na poligonu ili odgovarajućoj površini (polazak. povrede koje zahtijevaju imobilizaciju i evakuaciju povrije enog lica. vožnju na putu s više saobraćajnih traka. sadržaje koji doprinose povećanju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. saobraćajne znakove i njihovo značenje. kontrolu saobraćaja i kaznenu odgovornost. otvorene povrede-rane).

Član 178. (3) O položenom vozačkom ispitu izdaje se uvjerenje. (1) Zvanje vozača-instruktora motornih vozila. (6) Bliže odredbe o organizovanju obuke za osposobljavanje kandidata pravilnikom propisuje ministar.(4) Kontrolu i nadzor nad sprovo enjem propisa iz stava (1) ovog člana. (1) Kandidat za vozača koji se priprema za polaganje vozačkog ispita. stiče se: 1) završenim VII stepenom saobraćajne struke i posebno položenim ispitom iz oblasti poznavanja saobraćajnih pravila i propisa. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. obavljaju organi nadležni za obrazovanje i unutrašnje poslove. 3. (2) Polaganje vozačkog ispita obavlja se pred komisijom koju imenuju organi iz stava (1) ovog člana. radi osposobljavanja. (2) Lice iz stava (1) ovog člana. pravilnikom propisuje ministar. metodike upravljanja motornim vozilom i praktičnog upravljanja motornim vozilom za vozača-instruktora. u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo. (4) Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći obavlja ljekar. te da mu je nadležni organ izdao dozvolu za vozača-instruktora. kao i za dobijanje licence za ispitivača. (3) Osposobljavanje kandidata za vozače u praktičnom upravljanju vozilom na motorni pogon obavlja vozačinstruktor. (1) Za poslove sprovo enja i organizovanja polaganja vozačkog ispita odgovorni su organi entiteta. Član 180. ili 2) završenim V ili VI stepenom i položenim ispitom za vozača-instruktora ili s najmanje završenom srednjom školom i položenim ispitom za vozača-instruktora. a predsjednik komisije i njeni članovi imaju licencu za ispitivača. može i prije položenog vozačkog ispita da upravlja motornim vozilom one kategorije za koju priprema ispit ako vozilom upravlja pod nadzorom vozača-instruktora. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Član 181. (5) O uspješno završenoj obuci za vozača motornih vozila auto-škola i Crveni krst izdaju potvrde. putem zajedničkog stručnog tijela. osim iskustva u upravljanju vozilom odgovarajuće kategorije od najmanje tri godine. osim dokaza o završenoj školskoj spremi. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. . mora da ima vozačku dozvolu i najmanje tri godine iskustva na poslovima bezbjednosti drumskog saobraćaja. nadležni za obrazovanje. (1) Osposobljavanje kandidata iz oblasti propisa o bezbjednosti saobraćaja može da obavlja licencirano lice s visokom spremom saobraćajnog smjera. a organizuje i sprovodi Crveni krst. odnosno bliže odredbe o pružanju prve pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći pravilnikom propisuje ministar. Vozački ispit i provjeravanje osposobljenosti Član 179. (2) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom kandidat za vozača mora da ima kod sebe uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za upravljanje motornim vozilom i dužan je da ga pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. (4) Bliže odredbe o načinu i uslovima za polaganje i organizovanje vozačkog ispita.

CE. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. C.(2) Bliže odredbe o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. Član 182. (1) 1. a snaga prelazi 11 kNJ. 2. prema propisanom programu iz člana 176. 3. BE i potkategorije C1 i C1E. (2) 1. CE. da je položilo vozački ispit za upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije. B. plave su boje i na njima je bijelom bojom napisano latiničko slovo L. BE. D1. da mu odlukom nadležnog organa nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom. (1) Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim i priključnim vozilima koja se razvrstavaju u kategorije: A. ovog zakona. 4. Član 183. osim vozila kategorije A. 4. BE. B1. (3) U kategoriju A ubrajaju se motocikli s bočnom prikolicom ili bez nje.B. (2) Tablice iz stava (1) ovog člana imaju oblik kvadrata. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. D i DE i potkategorije: A1. D i DE. Pravo da upravlja motornim vozilom ima lice koje ispunjava sljedeće uslove: da je fizički i psihički sposobno da upravlja motornim vozilom. C1. 4. (4) U kategoriju B ubrajaju se motorna vozila. kategorije D i DE i potkategorije D1 i D1E pod uslovom da je upravljao motornim vozilom kategorije C ili CE najmanje dvije godine. (1) Motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača osposobljava u praktičnom upravljanju vozilom na putu mora da bude označeno posebnim tablicama. C. Pravo da upravlja motornim vozilom za pojedine kategorije. (2) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće kategorije vozila: A. odnosno potkategorije stiče lice koje ima: 16 godina za potkategorije A1 i B1. Član 185. čija zapremina motora prelazi 125 cm³. (3) Bliže odredbe o osposobljavanju vozača motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. .500 kg i koja nemaju više od osam sjedišta ne računajući sjedište za vozača. kategorije C i CE. 2. uz uslov da je upravljalo motornim vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu. Sticanje prava upravljanja motornim vozilom Član 184. Na vozačkom ispitu komisija za polaganje vozačkih ispita utvr uje da li je kandidat u dovoljnoj mjeri osposobljen za bezbjedno upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije. B. čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3. 18 godina za kategorije A. C1E i D1E. da je navršilo godine života odre ene ovim članom zavisno od kategorije. 3. odnosno potkategorije vozila.

CE i DE vozač stiče samo ako je prethodno stekao pravo da upravlja vozilima kategorija B. B1. (8) U kategoriju D ubrajaju se motorna vozila za prevoz lica koja. U potkategoriju B1 ubrajaju se tricikl i četvorocikl na motorni pogon. (7) U kategoriju CE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju C.500 kg. CE i DE i potkategorija B1. a snaga ne prelazi 11 kNJ. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg.000 kg i da najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila. (18) Vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorija B i C i potkategorija B1. (20) Pravo da upravljaju motornim vozilom kategorija BE.000 kg. (13) U potkategoriju C1 ubrajaju se motorna vozila za prevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. C. . a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu do 750 kg. C1 i D1. BE. (14) U potkategoriju C1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju C1. C1. a vozač kojem je izdata vozačka dozvola kategorije DE ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorija BE i CE i potkategorije C1E. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg i priključno vozilo se ne koristi za prevoz lica. U potkategoriju A1 ubraja se laki motocikl čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³. a najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila i da se priključno vozilo ne koristi za prevoz lica. a ukupna dozvoljena masa vučnog i priključnog vozila nije veća od 3. osim sjedišta za vozača. D. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. (21) Vozači motornih vozila kategorija B. C. (19) Vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije CE ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorije BE.500 kg. (16) U potkategoriju D1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju D1. i motorno vozilo B kategorije sa prikolicom čija je najveća dozvoljena masa veća od 750 kg. C1E i D1E imaju pravo da upravljaju traktorom i radnom mašinom. a vozač motornog vozila kategorije D ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije D1. koja nije veća od mase vučnog vozila bez tereta. C i D. osim sjedišta za vozača. (22) Vozač motornog vozila kategorije A ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije A1. s tim da najveća dozvoljena masa ovog skupa vozila ne prelazi 12.(5) U kategoriju BE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju B. D1. a vozač motornog vozila kategorije B ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije B1. (10) (11) (12) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće potkategorije vozila: A1. vozač motornog vozila kategorije C ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije C1. C1E i D1E. s tim da najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12. a manje od šesnaest sjedišta. (15) U potkategoriju D1 ubrajaju se motorna vozila koja služe za prevoz lica i koja. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. C1. imaju više od osam sjedišta. D i potkategorija C1 i D1 imaju pravo da upravljaju motornim vozilima tih kategorija i kad su im pridodate lake prikolice.500 kg.500 kg. a vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije C ima pravo da upravlja i motornim vozilom kategorije B i potkategorija B1 i C1. (17) Vozači motornih vozila kategorija B. D1. imaju više od osam. (9) U kategoriju DE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju D. (6) U kategoriju C ubrajaju se motorna vozila za prevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 7. a manja od 7.

(2) Vozač ima pravo da upravlja samo motornim vozilom one ili onih kategorija i potkategorija koje su upisane u vozačkoj dozvoli. (5) Licima koja u vrijeme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina života izdaje se vozačka dozvola čiji je rok važenja do navršenih 65 godina života. (10) Bliže odredbe o posebnom znaku iz prethodnog stava propisuje ministar. vozačka dozvola može da se izda ili njeno važenje može da se ograniči i na rokove kraće od utvr enih. . postupku i načinu izdavanja.Član 186. u trajanju od dvije godine. (3) Vozačka dozvola izdaje se licu i produžava s rokom važenja od 10 godina. (1) (2) Vozačka dozvola izdaće se licu na njegov zahtjev ako ispunjava uslove iz člana 184. produženju važenja i zamjeni vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama urediće se pravilnicima koje donosi ministar u saradnji s ministrima entiteta. (6) Izuzetno od odredbe stava (3). (4) Rok važenja vozačke dozvole od 10 godina računa se od dana njenog izdavanja. na osnovu nalaza i mišljenja zdravstvene ustanove. datim u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti lica. nadležnim za unutrašnje poslove. mla e od 23 godine. ovog zakona. B ili C i C1 ne smije dvije godine od dana izdavanja vozačke dozvole da upravlja vozilom na putu brzinom većom od 70 km na čas. (8) Lice iz stava (7) ovog člana. a licima starijim od 65 godina života s rokom važenja od tri godine. (2) Lice iz stava (1) ovog člana koje upravlja vozilom mora da ima me unarodnu vozačku dozvolu ili domaću vozačku dozvolu izdatu u skladu s Bečkom konvencijom o drumskom saobraćaju. A. na putu namijenjenom isključivo za saobraćaj motornih vozila i brzom putu brzinom većom od 90 km na čas. o kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorija i potkategorija u vozačku dozvolu. s tim što taj rok ne može da bude kraći od tri godine. Član 187. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. odnosno 120 km na čas na autoputu. ministrima kantona i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. na osnovu važeće strane vozačke dozvole koju je izdao nadležni organ strane države. (1) U vozačku dozvolu upisuju se sve kategorije i potkategorije vozila kojima vozač ima pravo da upravlja. ne smije da upravlja vozilom u saobraćaju na putu u vremenu od 23 časa do 5 časova. Član 188. a ni organizovano da prevozi djecu. obilježe vozilo kojim upravljaju posebnim znakom. (9) Lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu obavezna su da. ali ne na rok kraći od dvije godine. pa privremeno do e u Bosnu i Hercegovinu. odnosno produženja njenog važenja. Vozačku dozvolu izdaje nadležni organ. (1) Stranac koji privremeno boravi u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji boravi ili prebiva u inostranstvu. može da upravlja motornim vozilom na teritoriji Bosne i Hercegovine za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini. osim ako je s njim u vozilu lice starije od 25 godina koje ima vozačku dozvolu i kojem u posljednjoj godini nije izricana zaštitna mjera ili mjera bezbjednosti zabrane upravljanja motornim vozilom. Član 189. (7) Lice koje je položilo vozački ispit i dobilo vozačku dozvolu za kategoriju vozila A1. (3) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju obrasca vozačke dozvole. a lakim motociklom 40 km na čas. niti tim vozilom smije da vuče priključno vozilo.

(3) Me unarodna vozačka dozvola ne može se izdati vozaču kojem je odlukom nadležnog organa izrečena mjera bezbjednosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom dok ta zabrana traje. pod uslovima iz čl. 184. ili da li joj je istekao rok važenja. vozačkom dozvolom iz člana 188. ovog zakona za upravljanje onom kategorijom motornih vozila u koju se ubrajaju motorna vozila za čije su upravljanje ovlašćena stranom vozačkom dozvolom. i 189. ovog zakona. (1) Odredbe čl. od osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. ovlašćeni za izdavanje tih dozvola za države za koje je potrebna me unarodna vozačka dozvola. Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) može da odluči da se ne priznaje važenje tih vozačkih dozvola izdatih u toj zemlji. . (2) Licima iz stava (1) ovog člana važeća strana vozačka dozvola zamijeniće se. Član 190. i člana 190. bez polaganja vozačkog ispita. (1) Stranac kojem je odobreno stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji se iz inostranstva vrati u Bosnu i Hercegovinu da se u njoj stalno nastani. (4) Državljaninu Bosne i Hercegovine zamijeniće se strana vozačka dozvola vozačkom dozvolom iz člana 189. odnosno vrstu motornih vozila izdata. stav (1) ovog zakona o upravljanju motornim vozilima na osnovu strane vozačke dozvole. može da se izda i me unarodna vozačka dozvola. (5) Strana vozačka dozvola iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju je kategoriju. ovog zakona.Ukoliko ustanovi da se program osposobljavanja vozača motornih vozila u pojedinim zemljama bitno razlikuje od uslova i programa utvr enih ovim zakonom. ako je to za njih povoljnije. stranih trgovinskih. (4) Me unarodna vozačka dozvola izdata u Bosni i Hercegovini ne može da koristiti za upravljanje motornim vozilima na teritoriji Bosne i Hercegovine. može se zamijeniti u skladu sa stavom (2) samo ako podnosilac zahtjeva priloži ispravu iz koje nepobitno može da se utvrdi kojim motornim vozilima može da upravlja. na njihov zahtjev. prema tome. osim ako to nije zahtijevano reciprocitetom. saobraćajnih. i 186. ovog zakona. ovog zakona ako je u zemlji u kojoj mu je izdata strana vozačka dozvola boravio duže od šest mjeseci. na njegov zahtjev. (2) Me unarodne vozačke dozvole izdaju auto-moto klubovi/savezi i auto-moto društva. (3) Me unarodna vozačka dozvola priznaće se samo ako su je izdali nadležni organi ili organizacije strane države i ne može se zamijeniti vozačkom dozvolom Bosne i Hercegovine. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana. (2) Me unarodna vozačka dozvola izdaje se na period važenja od dvije godine. Član 191. (1) Vozaču kojem je izdata vozačka dozvola iz člana 186. 188. odnosno na period propisan me unarodnim ugovorom. prilikom zamjene strane vozačke dozvole neće se zahtijevati dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 184. Član 192. i to u cjelini ili za pojedine kategorije. kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava. odnosno da joj nije istekao rok važenja. primjenjuju se i na upravljanje motornim vozilima na osnovu važeće me unarodne vozačke dozvole. ili od dana kada je odobreno stalno nastanjenje. mogu da upravljaju motornim vozilima na osnovu važeće strane vozačke dozvole za vrijeme od šest mjeseci od dana ulaska u Bosnu i Hercegovinu. kao i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini.

kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. kao i preduzeće. javno tužilaštvo. a vanrednim zdravstvenim pregledima podvrgavaju se na zahtjev nadležnog organa. (1) Zdravstvenim pregledima utvr uje se da li kandidat za vozača ili vozač ima potrebnu fizičku i psihičku sposobnost za upravljanje motornim vozilima. Pravna i fizička lica koja zapošljavaju vozače ne smiju da dozvole da njihovim motornim vozilima upravlja vozač koji nije obavio redovan i vanredan zdravstveni pregled na koji je upućen. Član 196. Član 195. (2) LJekarsko uvjerenje iz stava (1) ovog člana važi 12 mjeseci od dana izdavanja. organizacija ili organ u kojem je vozač zaposlen i obavlja poslove vozača. načinu davanja ovlašćenja auto-moto klubovima/savezima i auto-moto društvima i načinu vo enja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama urediće se pravilnikom koji donosi ministar.(5) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. Član 194.prilikom svakog produženja vozačke dozvole. Član 197. sud. Zdravstveni pregledi vozača motornih vozila Član 193. (4) Na vanredni zdravstveni pregled upućuje organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. kojima je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija D. 2. (2) Zdravstvene preglede kandidata za vozača i vozača obavljaju zdravstvene ustanove koje su za to ovlašćene u skladu sa zakonima entiteta. DE i potkategorija D1 i D1E prilikom svakog produženja važenja vozačke dozvole. sudija za prekršaje. (2) Ako zdravstvena organizacija prilikom liječenja vozača opravdano posumnja da zbog zdravstvenih razloga nije više sposoban da bezbjedno upravlja vozilom. (3) Zahtjev za upućivanje na vanredni zdravstveni pregled može da podnese i svaki organ nadležan za kontrolu saobraćaja na putu. . koji upravljaju vozilima na motorni pogon kojim se vrši javni prevoz. vozači-instruktori i vozači tramvaja . (1) Kandidat za vozača motornog vozila dužan je da prije početka osposobljavanja za vozača motornog vozila obavi zdravstveni pregled u ovlašćenoj zdravstvenoj instituciji i na osnovu toga dobije ljekarsko uvjerenje. (3) Vozači motornih vozila dužni su da obavljaju redovne zdravstvene preglede. postupku i načinu izdavanja. 5. Redovnom zdravstvenom pregledu podliježu vozači: 1. 3. dužna je da u roku od osam dana o tome obavijesti organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji ili najbližu policijsku stanicu.svake tri godine. motornih vozila kojima je vozačka dozvola izdata na kraći rok važenja zbog oslabljenog zdravstvenog stanja i vozači koji su navršili 65 godina života . u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. (1) Na vanredni zdravstveni pregled upućuje se vozač motornog vozila za kojeg se osnovano posumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban da bezbjedno upravlja motornim vozilima onih kategorija za koje mu je izdata vozačka dozvola.

Član 198. mora da ima neprekidan odmor od najmanje 11 sati. Bliže odredbe o zdravstvenim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozači motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. u obimu koji utiče na bezbjedno upravljanje motornim vozilom. Trajanje upravljanja motornim vozilom Član 199. u skladu s odredbom člana 199. odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada na vozilima. (3) Neprekidan odmor vozač mora da koristi van vozila. Član 200. vozač može da koristi odmor na takvom ležaju. individualnu kontrolnu knjižicu ne mora da ima vozač ako je u vozilo ugra en ure aj koji obezbje uje upisivanje vremena vožnje članova posade. (1) Vozač koji upravlja vozilom iz člana 199. brzine vozila i pre enog rastojanja. Član 202. vremena provedenog u vožnji. kao i vremena odmora. ako me unarodnim ugovorom nije drugačije odre eno. (6) Izuzetno od odredbe stava (5) ovog člana. svaki vozač mora da ima neprekidan odmor od najmanje osam sati tokom svakih 30 sati putovanja. 6. stav (1) ovog zakona. ovog zakona. u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo. (3) Ukupno trajanje upravljanja motornim vozilima iz stava (1) ovog člana ne smije da bude duže od devet sati tokom 24 časa. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 20 tona.VOZILA . tako da ukupno vrijeme vožnje i odmora iznosi pet sati i 15 minuta. mora da zamijeni drugi vozač. Član 201. vozač mora kod sebe da ima individualnu kontrolnu knjižicu i u nju da upisuje svoje aktivnosti i dužan je da je pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. (2) Odmor iz stava (1) ovog člana može da bude podijeljen na dva ili tri dijela. Vozača koji upravlja autobusom. (1) Odredbe ovog zakona o trajanju upravljanja motornim vozilom i odmorima vozača primjenjuju se i na vozače motornih vozila registrovanih u inostranstvu kad tim vozilima upravljaju na teritoriji Bosne i Hercegovine. stav (1) ovog zakona smjenjuju dva vozača i ako se u vozilu nalazi ugra en ležaj koji omogućava jednom od njih da se odmara u ležećem položaju. odnosno nakon pre enih 500 km puta. (2) Ako se u upravljanju vozilom iz člana 199. ako se u vozilu nalazi ugra en ležaj koji omogućava vozaču odmaranje u ležećem položaju. u saradnji s organima nadležnim za zdravstvo i unutrašnje poslove. najkasnije nakon devet sati upravljanja. IX . (5) Kad upravlja motornim vozilom.500 kg ne smije neprekidno da upravlja vozilom duže od četiri i po sata. pravilnikom propisuje ministar. pod uslovom da se za to vrijeme vozilo ne kreće. (4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana. nakon čega mora da koristi odmor u trajanju od 45 minuta. kad u toku 24 časa prelazi više od 500 km. (2) Bliže odredbe o ukupnom trajanju upravljanja vozilom. (1) Vozač koji upravlja autobusom ili teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. kao i obrascu individualne kontrolne knjižice i uputstvu za njeno popunjavanje. s tim što pojedinačan odmor ne može da bude kraći od 15 minuta tokom vožnje od četiri sata i 30 minuta. prije početka svog radnog dana.

. odnosno homologacija motornih vozila. Registrovanje motornih i priključnih vozila Član 207. kao i zahtjeve evropskih propisa i standarda.1. u saradnji s organom nadležnim za poslove energetike i industrije. (2) Ocjenjivanje uskla enosti vozila iz stava (1) ovog člana obavljaju ovlašćene organizacije za certifikovanje vozila koje odredi ministar. stav (2) ovog zakona. (1) Vozila u saobraćaju na putu moraju da ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija. utvr ene u odobrenju koje je izdalo nadležno ministarstvo. moraju da odgovaraju propisima u Bosni i Hercegovini i evropskim standardima i propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. (1) Motorna i priključna vozila koja se pojedinačno proizvode. izdaje se homologacioni list. u skladu s odgovarajućim zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka. prije puštanja u saobraćaj moraju da budu podvrgnuta ocjenjivanju uskla enosti konstrukcionih i bezbjednosnih karakteristika s odgovarajućim važećim propisima u Bosni i Hercegovini. Član 205. ukupne mase i osovinskog opterećenja mogu da učestvuju u saobraćaju na javnom putu ako ispunjavaju posebne uslove koji omogućavaju bezbjedan i nesmetan saobraćaj. a na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se uvjerenje (certifikat). ure ajima i opremi koju moraju da imaju vozila i osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju ure aji i oprema u saobraćaju na putevima pravilnikom propisuje ministar. o čemu se vodi evidencija. 2. ako ispunjavaju uslove propisane za motorna i priključna vozila registrovana u Bosni i Hercegovini. (1) Motorna i priključna vozila koja učestvuju u saobraćaju na putu moraju da budu registrovana. 2) uvoza vozila homologovanih u inostranstvu. zaštite čovjekove okoline. sprovodi se kod: 1) novokonstruisanih i nehomologovanih vozila sprovo enjem odgovarajućih ispitivanja u ovlašćenim organizacijama prema procedurama propisa i standarda u Bosni i Hercegovini i evropskih propisa i standarda i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se certifikat o uskla enosti. odre ivanju organizacija koje mogu obavljati administrativne i tehničke poslove u oblasti homologacije pravilnikom propisuje ministar. u skladu sa članom 6. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. najveće dozvoljene mase i osovinskog opterećenja. kao i njihovi dijelovi. provjerom vjerodostojnosti izvršene homologacije i na osnovu pozitivnih rezultata. (3) Bliže odredbe o dimenzijama. (2) Postupak utvr ivanja i provjeravanja uskla enosti konstrukcionih i bezbjednosnih karakteristika iz stava (1) ovog člana u odnosu na važeće propise i standarde u Bosni i Hercegovini. Član 206. prepravljaju ili popravljaju u većem obimu ili su im oštećeni sklopovi i ure aji bitni za bezbjedno učestvovanje u saobraćaju na putevima. prema svojim konstrukcionim i bezbjednosnim karakteristikama. (1) Motorna i priključna vozila koja se prvi put registruju na teritoriji Bosne i Hercegovine. ukupne mase i osovinskog opterećenja. ure aji i oprema. a u pogledu dimenzija. (3) Bliže uslove o homologaciji vozila. Član 204. dijelova ure aja i opreme. (2) Vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija. Motorna i priključna vozila registrovana u inostranstvu mogu da učestvuju u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine ako imaju ispravne ure aje i opremu propisanu važećom me unarodnom konvencijom o saobraćaju na putevima. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. kao i da imaju ispravne propisane ure aje i opremu. Opšte odredbe Član 203.

ako ne produži registraciju vozila u roku od 30 dana od dana isticanja važenja potvrde o registraciji. (2) Za registrovano vozilo izdaju se: registarske tablice. kao i motorna i priključna vozila koja se kreću od mjesta u kojem su preuzeta neregistrovana do mjesta u kojem će da budu registrovana. uništeno ili otpisano i ako je vlasnik promijenio stalno prebivalište. potvrda o vlasništvu vozila i stiker naljepnica. a kod lakog motocikla. (3) Vozilo registrovano u Bosni i Hercegovini ne može da napusti teritoriju Bosne i Hercegovine ako ne nosi istaknutu me unarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. Član 209. Član 208. (1) Motorna vozila. u saobraćaju na putu moraju da imaju po dvije registarske tablice. (3) Za vozila iz stava (2) ovog člana izdaje se potvrda o korišćenju probnih tablica. dužan je da vrati registarske tablice nadležnom organu u roku od osam dana. (2) Registarske tablice na vozilu moraju da budu postavljene tako da su dobro vidljive i čitljive.na zadnjoj strani. tablice za privremeno registrovana vozila i probne tablice. motocikla i priključnih vozila . 4) registarske tablice za motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja. Član 211. (1) Registrovati se mogu motorna i priključna vozila za koja se na tehničkom pregledu utvrdi da su ispravna. pod uslovom da su označena probnim tablicama. Oznake na registarskim tablicama sastoje se od odre enih slova i brojeva. registarske tablice za priključna vozila.(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. a druga na zadnjoj strani. od kojih je jedna na prednjoj. a laki motocikli. (5) Vlasnik vozila dužan je da odjavi vozilo ako je prodato. (1) 1) 2) 3) Za vozila koja se registruju u Bosni i Hercegovini izdaje se jedna od sljedećih registarskih tablica: registarske tablice za motorna vozila. osim motocikala. registarske tablice za motocikle. Član 210. motocikli i priključna vozila po jednu registarsku tablicu. ne moraju da budu registrovana motorna i priključna vozila koja su prepravljena ili popravljena i kojima se obavlja probna vožnja radi ispitivanja i prikazivanja njihovih karakteristika ili koja se kreću od mjesta proizvodnje do skladišta. potvrda o registraciji. . (4) Vlasnik vozila. U istom roku vlasnik vozila dužan je da prijavi promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u potvrdi o registraciji i potvrdi o vlasništvu vozila. (3) Potvrda o registraciji izdaje se s rokom važenja od jedne godine. u roku od 15 dana. (4) Zabranjeno je isticanje me unarodne oznake druge države na vozilima registrovanim u Bosni i Hercegovini. privremena potvrda o registraciji. 5) 6) 7) (2) registarske tablice za vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine i registrovaće se u inostranstvu. odnosno sjedište.

(1) Za privremeno registrovano vozilo izdaju se: potvrda o registraciji. boji. vozač mora da ima kod sebe važeću potvrdu i dužan je da je pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica pravilnikom propisuje ministar. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. stiker naljepnice i registarskih tablica. Član 216. potvrde o vlasništvu vozila. (1) Privremeno mogu da se registruju motorna i priključna vozila uvezena iz inostranstva ili nabavljena u Bosni i Hercegovini čiji su vlasnici stranci koji u Bosni i Hercegovini privremeno borave na osnovu važeće putne isprave. odnosno stranaca. sadržaju. obliku. produžiti najduže za još jednu godinu. (2) Kad upravlja privremeno registrovanim vozilom. vozač mora da ima kod sebe važeću potvrdu o registraciji izdatu za to vozilo. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama. saobraćajnih. vozač kod sebe mora da ima važeću potvrdu o registraciji vozila i dužan je da je pokaže na zahtjev ovlašćenog lica. mogu da učestvuju u saobraćaju u Bosni i Hercegovini samo ako su registrovana u Bosni i Hercegovini. naučnih istraživanja. (2) Učestvovanje vozila me unarodnih oružanih snaga stacioniranih u Bosni i Hercegovini u saobraćaju na putevima u Bosni i Hercegovini regulisaće se posebnim me unarodnim ugovorom. Član 215. specijalizacije. naučnog istraživanja. kao i me unarodnu oznaku zemlje registracije. pružanja azila ili priznavanja statusa izbjeglog lica izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest mjeseci ili za stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti. (3) Bliže odredbe o postupku i načinu registracije vozila. potvrda o vlasništvu vozila. . motorna i priključna vozila koja se koriste na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o zakupu zaključenog izme u domaćeg i stranog prevoznika. kao i polisu obaveznog osiguranja. Član 212. Motorna i priključna vozila registrovana u stranoj zemlji mogu da učestvuju u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine samo ako imaju važeću potvrdu o registraciji vozila i registarske tablice koje je izdao nadležni organ zemlje u kojoj je vozilo registrovano. stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika. iz opravdanih razloga. (2) Kad upravlja vozilom koje je označeno probnim tablicama. kao i motorna i priključna vozila državljana Bosne i Hercegovine koji se vrate iz inostranstva. odnosno do u u Bosnu i Hercegovinu da u njoj stalno ostanu.(1) Kad upravlja motornim i priključnim vozilom. kao i motorna i priključna vozila koja se koriste na sajmovima i sportskim takmičenjima. a motorna i priključna vozila registrovana u stranoj zemlji i me unarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja važi na području Bosne i Hercegovine i dužan je da je pokaže na zahtjev policajca ili drugog ovlašćenog lica. kulturnih i drugih predstavništava. stalnih službenika stranih dopisništava i motorna i priključna vozila stranaca kojima je radi školovanja. (2) Vozilo koje u Bosnu i Hercegovinu u e sa stranim registarskim tablicama na kojima oznake i broj nisu u skladu s odredbama me unarodnih ugovora koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina mora se privremeno registrovati. (1) Motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja. stranih trgovinskih. (3) Privremena registracija vozila važi najduže jednu godinu i može se. potvrde o registraciji. Član 214. stiker naljepnica i odgovarajuće registarske tablice. Član 213. specijalizacije. izgledu i sadržaju privremene potvrde o registraciji. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti privremeno borave u inostranstvu. ili državljani Bosne i Hercegovine koji radi školovanja.

čije je prisustvo u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima. (3) Na tehničkom pregledu utvr uje se da li motorno ili priključno vozilo ima propisane ure aje i opremu i da li je u ispravnom stanju. a raseljena lica boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine. (2) Vozač ili vozač-instruktor iz stava (1) ovog člana dužan je da pristupi ispitivanju.POSEBNE MJERE BEZBJEDNOSTI Član 220. (1) Redovni tehnički pregled vozila obavlja se jedanput godišnje. (2) (3) Vozila stara dvije i više godina vlasnici su dužni da odvezu na tehnički pregled svakih 12 mjeseci. (2) Odobrenje za rad.(1) Registraciju motornih i priključnih vozila. odnosno da li je pod dejstvom opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. Rok važenja redovnog tehničkog pregleda označava se posebnim znakom-naljepnicom. Član 218. (3) Nadležni organi iz stava (2) ovog člana dio poslova iz svoje nadležnosti mogu da prenesu na odgovarajuće stručne institucije. uslovima koje moraju da zadovolje ovlašćene organizacije za obavljanje tehničkih pregleda. (3) Analiza krvi ili urina obavlja se kod vozača ili vozača-instruktora koji poriče da je pod dejstvom alkohola. 3. X . kao i da je pod dejstvom opojnih droga ili . (1) Novoproizvedena motorna i priključna vozila vlasnici su dužni da odvezu na redovan tehnički pregled u toku mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije. te da li ono ispunjava i druge propisane uslove za učestvovanje u saobraćaju. (4) O izvršenom tehničkom pregledu motornih i priključnih vozila vodi se evidencija. evidencijama koje se vode i obrascima koji se izdaju. Tehnički pregled vozila može da bude redovni i vanredni. nadzor nad radom stanica tehničkog pregleda motornih i priključnih vozila izdaju i sprovode entitetska i kantonalna ministarstva i ministarstvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. (4) Bliže odredbe o sadržaju i načinu obavljanja tehničkih pregleda. te izdavanje registarskih tablica obavljaju organi nadležni za unutrašnje poslove. Tehnički pregledi motornih i priključnih vozila Član 217. (1) Ovlašćeno lice može vozača ili vozača-instruktora da podvrgne kontroli pomoću odgovarajućih sredstava i aparata. obavljaju se tehnički pregledi tih vozila. osim ako ovim zakonom nije drugačije ure eno. (2) Odredbe stava (1) ovog člana odnose se na vlasnike vozila koji imaju prebivalište ili sjedište. a za odre ena motorna i priključna vozila svakih šest mjeseci. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. ili da ga uputi na stručni ljekarski pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znakove poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. Član 219. nadležna za saobraćaj. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. pravilnikom propisuje ministar. (1) (2) Radi provjeravanja tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila.

(4) Ovlašćeno lice postupiće na način iz st. (3) Ovlašćeno lice isključiće iz saobraćaja i vozača kojeg zatekne da upravlja motornim vozilom a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije. (1) Ovlašćeno lice na licu mjesta privremeno će oduzeti vozačku dozvolu i isključiti iz saobraćaja vozača kojeg zatekne da upravlja vozilom ili da pokušava da upravlja vozilom ako je očigledno da je vozač u takvom psiho-fizičkom stanju (umor. ili da upravlja vozilom u vrijeme dok je na snazi mjera nadležnog organa kojom je vozaču zabranjeno upravljanje motornim vozilom. dejstvo opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje) da nije sposoban bezbjedno da upravlja vozilom. odnosno koji u toku 24 časa upravlja vozilom duže od devet sati. (1) Brzina kretanja vozila utvr uje se pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila. dužna je da o svom nalazu i mišljenju odmah obavijesti organ nadležan za izdavanje vozačke dozvole. tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem vozilom (video-nadzor). biće oduzeta vozačka dozvola dok se ne podvrgne tom pregledu. (3) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ne obavi vanredni zdravstveni pregled na koji je upućen. (4) Ako je ispitivanjem sprovedenim prema odredbama ovog člana utvr eno da je vozač ili vozač-instruktor pod dejstvom alkohola.lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje ukoliko bi to izazvalo štetne posljedice po njegovo zdravlje. (1) i (3) ovog člana i prema vozaču-instruktoru kojeg zatekne da osposobljava kandidata za vozača pod dejstvom alkohola. kao i prema vozaču za kojeg utvrdi da je pod dejstvom alkohola. stav (3) ovog zakona. kao i kad ga zatekne da osposobljava kandidata za vozača a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije. stav (2) ovog zakona za kojeg utvrdi da u organizmu ima alkohola ili da pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. koji će na osnovu toga vozaču ili vozaču-instruktoru oduzeti vozačku dozvolu za vrijeme trajanja te nesposobnosti. ili u vrijeme kad je na snazi mjera nadležnog organa kojom je vozačuinstruktoru zabranjeno upravljanje motornim vozilom. opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje. Član 221. odnosno koji upravlja vozilom neprekidno duže od devet sati. ovog zakona koji neprekidno upravlja vozilom duže od četiri sata i 30 minuta. Član 222. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru koji nema zapis ili brzinomjer služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. (1) Ako zdravstvena organizacija prilikom pregleda vozača ili vozača-instruktora utvrdi da je postao fizički ili psihički nesposoban za upravljanje motornim vozilima. u skladu sa članom 174. Ako je vozaču ili vozaču-instruktoru izrečena mjera bezbjednosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. organ koji vozača vodi u evidenciji oduzeće mu dozvolu i držaće je kod sebe dok zabrana traje. Član 223. (2) Fotografija i video-zapis s podacima o utvr enoj brzini. Član 224. (2) Ovlašćeno lice postupiće na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču iz člana 174. (5) Ovlašćeno lice postupiće na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču iz člana 199. troškove ispitivanja snosi vozač. kao i prema vozaču iz člana 201. izdaće se nova vozačka dozvola u koju će se upisati one kategorije motornih vozila kojima ima pravo da upravlja. stav (3) ovog zakona. a to pravo za pojedine kategorije bude mu ograničeno iz razloga predvi enih u stavu (1) ovog člana. ili koji pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. odnosno vozač-instruktor. bolest. . u skladu sa članom 174. (2) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ima pravo da upravlja motornim vozilom više kategorija. ovog zakona koji u toku 24 časa vozilom pre e više od 500 km puta.

(13) Vozačka dozvola oduzeta na osnovu stava (10) ovog člana biće vraćena vozaču po isteku roka iz stava (10) ovog člana. Član 226. (5) Vozača kojem je u roku od jedne godine zbog učinjenih prekršaja iz ovog zakona odre eno najmanje deset kaznenih bodova nadležni organ kod kojeg se vodi u evidenciji pozvaće na predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa. (10) Vozaču kojem u roku od dvije godine zbog učinjenih prekršaja iz ovog zakona ponovo bude odre eno petnaest kaznenih bodova biće oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 60 dana. (2). (5) i (6) ovog člana dužan je da vrati dozvolu vozaču čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. stav (2) ovog zakona koji odbije da se podvrgne ispitivanju. st. ako su prestali razlozi zbog kojih je dozvola oduzeta. (9) Vozačka dozvola oduzeta na osnovu stava (8) ovog člana biće vraćena vozaču po isteku roka iz stava (8) ovog člana uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa. (1) Vozač koji je pozvan na predavanja i koji pristupi provjeri poznavanja saobraćajnih propisa snosi troškove predavanja. broj oduzete vozačke dozvole. a najkasnije u roku od 24 časa od dana oduzimanja. zavisno od težine učinjenog prekršaja. U slučaju sticanja kaznenih bodova. Član 225. dok se ne odazove na predavanja. (5) i (6) ovog člana dužno je da o tome izda vozaču potvrdu koja sadrži: ime i prezime vozača. (4). (4). odre uju se i kazneni bodovi. .(6) Ovlašćeno lice postupiće na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču ili vozaču-instruktoru iz člana 219. (9) Ovlašćeno lice koje je oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama st. stav (2) ovog zakona. kazna se izriče za prekršaj koji nosi veći broj kaznenih bodova. (2). (6) Vozaču koji se ne odazove na predavanja iz stava (5) ovog člana rješenjem će se privremeno oduzeti vozačka dozvola. odnosno provjere u visini koju odredi nadležni organ. (8) Vozaču kojem je u roku od jedne godine zbog učinjenih prekršaja iz ovog zakona odre eno najmanje petnaest kaznenih bodova biće oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 30 dana i biće upućen na provjeru poznavanja saobraćajnih propisa. člana 238. nadležni organ dostaviće vozačku dozvolu organu u čijoj se evidenciji ta dozvola vodi. dan i sat njenog oduzimanja i način njenog vraćanja. @alba na rješenje ne odga a izvršenje rješenja. na osnovu pravosnažne sudske odluke. (11) (12) Rješenje o oduzimanju vozačke dozvole donosi organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. člana 236. a vozačka dozvola se ne vodi u evidenciji organa čije je ovlašćeno lice tu dozvolu oduzelo. člana 237. stav (2) ili člana 239. stav (2). osim kazni propisanih kaznenim odredbama ovog zakona. (1). odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. (7) @alba na rješenje o privremenom oduzimanju vozačke dozvole ne odga a izvršenje rješenja. (1). (7) Nadležni organ čije je ovlašćeno lice oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama st. (8) Ako vozač ne preuzme vozačku dozvolu u roku od tri dana od dana oduzimanja. (1) Vozaču motornog vozila koji je pravosnažnom sudskom odlukom kažnjen za prekršaje kažnjive prema odredbama člana 235. (2) (3) (4) Broj kaznenih bodova je jedan i dva. Kazneni bodovi evidentiraju se u evidenciji vozača. (1) i (2).

a za vozače kojima su izrečene mjere iz člana 225. stav (2) ovog zakona. a najkasnije u roku od 24 časa po prestanku postojanja tih razloga. a za prekršaj iz stava (1) ovog člana oduzeće i registarske tablice. (3) Troškove premještanja vozila u svim slučajevima snosi vozač ili vlasnik vozila. odnosno kretanje pješaka. ili ometa normalan tok saobraćaja. (1) Ako ovlašćeno lice zatekne vozilo koje zbog tehničke neispravnosti ugrožava ili smeta drugim učesnicima u saobraćaju. odnosno masu ili osovinsko opterećenje. ako je vozilo parkirano u pješačkoj zoni. vozač kojem je vozačka dozvola oduzeta na osnovu člana 222. (2) Ako vozač ne postupi po nare enju iz stava (1) ovog člana. ili se kreće bez zimske opreme na dijelu puta i u vrijeme kad je zimska oprema obavezna narediće vozaču da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost. Vozač kojem je odlukom nadležnog organa zabranjeno upravljanje motornim vozilom na osnovu člana 221. (1) Ovlašćeno lice isključiće iz saobraćaja vozilo koje nije registrovano. prema odredbama ovog člana i člana 228. podvrći ponovo provjeri poslije isteka 15 dana od dana prethodne provjere. Član 228. ili da vozilo odveze do odre enog mjesta gdje može da otkloni neispravnost. (3) Nadležni organ čije je ovlašćeno lice privremeno oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila. dužan je da vozaču vrati potvrdu o vlasništvu vozila čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. odnosno nedovoljno obezbije en. st. . ovog zakona. vozač kojem je vozačka dozvola privremeno oduzeta na licu mjesta na osnovu člana 223. odnosno da upotrijebi zimsku opremu. (1) Ovlašćeno službeno lice narediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je vozilo zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz člana 74. (3) Vozač odnosno vlasnik vozila isključenog iz saobraćaja odgovoran je za čuvanje vozila od kra e ili drugih nezakonitih radnji prema vozilu. (3) Ako vozač motornog vozila i poslije dvije provjere ne pokaže dovoljno znanje. Član 229. odnosno masa prekoračuju najveće dozvoljene dimenzije. bez dozvole. ovog zakona. a registarske tablice dostaviti nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji u roku od tri dana. ovlašćeno lice isključiće vozilo iz saobraćaja i oduzeće knjižicu vozila. ili na kojem je teret nepravilno natovaren. (2) Ovlašćeno lice koje je isključilo vozilo iz saobraćaja vozaču će na licu mjesta privremeno oduzeti potvrdu o vlasništvu vozila. stav (1) ovog zakona. st. (4) Kazneni bodovi za pojedinačan prekršaj brišu se iz evidencije nakon isteka 12 mjeseci od dana kada su odre eni. na svoj zahtjev. ovog zakona. (4) Premještanje vozila na drugo mjesto ure uje se propisima entiteta. kao i ako je vozilo parkirano na mjestu rezervisanom za vozila invalida. odnosno da vozilom nastavi kretanje na putu na kojem je kretanje te vrste vozila dozvoljeno. ili kojim se. Član 230. Član 227. kao i vozač kojem je vozačka dozvola zadržana na osnovu člana 225. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. ne može da pristupi daljnjoj provjeri dok ne istekne dva mjeseca od dana posljednje provjere. (1) i (3) ovog zakona ne smije u saobraćaju na putu da upravlja motornim vozilom za vrijeme trajanja zabrane. prevozi teret čije dimenzije. (2) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava bezbjednost saobraćaja.(2) Vozač motornog vozila koji na provjeri ne pokaže potrebno znanje može se. ili koje nema propisane registarske tablice. odnosno za vrijeme za koje mu je vozačka dozvola oduzeta ili zadržana. (8) i (10) ovog zakona. ili koje se kreće putem na kojem je kretanje te vrste vozila zabranjeno.

ime i prezime vozača i njegovu adresu.500 kg neprekidan jedanaestočasovni odmor prije početka njegovog radnog dana (član 200. kad u toku 24 časa prelazi više od 500 km. vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure aj za spajanje vučnog i priključnog vozila. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. ime i prezime vlasnika i njegovu adresu. ure aje ili rezervne dijelove za vozila protivno odredbama člana 6. nadležni organ koji je uputio vozilo na vanredni tehnički pregled privremeno će oduzeti i zadržati knjižicu vozila dok se navedene neispravnosti ne otklone i dok se to ne potvrdi na novom tehničkom pregledu.000. 2) proizvodi. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 2. saobraćajnih znakova i vještine upravljanja motornim vozilom. vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure aj za pogon na tečni gas. razlog oduzimanja. popravlja ili prepravlja vozila ili pušta u saobraćaj vozila. odnosno nakon pre enih 500 km puta (član 201). . kao i vozilo koje proizvodi prekomjernu buku. stav (4) ovog zakona.(4) Ovlašćeno lice koje je privremeno oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila ili registarske tablice dužno je da o tome izda vozaču potvrdu koja sadrži naziv i sjedište organa čije je ovlašćeno lice oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila i registarske tablice.00 KM do 10.KAZNENE ODREDBE Član 232. izvršenju mjera bezbjednosti i zaštitnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom pravilnikom propisuje ministar. (3) Ukoliko vozač.00 KM do 5. (5) Ako vozač ne preuzme oduzetu potvrdu o vlasništvu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. objekata. (4) Bliže odredbe o sadržaju programa i načinu održavanja predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa i programu i načinu provjere poznavanja saobraćajnih propisa. (1) Na vanredni tehnički pregled uputiće se motorno ili priključno vozilo koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti ure aja za upravljanje ili ure aja za zaustavljanje. naziv organa koji je izdao potvrdu o vlasništvu vozila. odnosno vlasnik vozila iz stava (2) ovog člana ne preuzme privremeno oduzetu i zadržanu knjižicu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. 6) ne obezbijedi da vozača koji upravlja autobusom. vozilo koje je u saobraćajnoj nesreći toliko oštećeno da se opravdano može zaključiti da su na njemu oštećeni sklopovi i ure aji koji su bitni za bezbjednost saobraćaja. zamijeni drugi vozač najkasnije nakon devet sati upravljanja vozilom. ili se ustanovi druga neispravnost za koju je propisano isključivanje iz saobraćaja. a knjižica vozila se ne vodi u evidenciji organa čije je ovlašćeno lice knjižicu oduzelo. održava. potvrda o vlasništvu vozila biće dostavljena nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji. a novčanom kaznom u iznosu od 1. vrijeme. 5) ne obezbijedi vozaču koji upravlja autobusom.000. saobraćajne signalizacije i opreme na putevima (član 4). Član 231. vrstu i registarski broj vozila.000. način i vrijeme vraćanja potvrde o vlasništvu vozila i pečat i potpis ovlašćenog lica. datum. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.00 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost ako: 1) ne održava javne puteve za bezbjedan i nesmetan saobraćaj ili ne organizuje i trajno kontroliše stanje i održavanje javnih puteva. (2) Ukoliko se u slučaju iz stava (1) ovog člana na vanrednom tehničkom pregledu potvrde neispravnosti zbog kojih je vozilo upućeno na vanredni tehnički pregled.000. 3) 4) ne uspostavi Centralni registar ili redovno ne dostavlja odgovarajuće podatke Centralnom registru (član 10).00 KM kazniće se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice. potvrda o vlasništvu vozila biće dostavljena nadležnom organu u čijoj se evidenciji vozilo vodi. stav (1)). put i mjesto oduzimanja. o čemu izdaje potvrdu u skladu sa članom 230. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 20 tona. vozilo koje izduvnim gasovima ili na drugi način prekomjerno zaga uje vazduh. XI . postavlja posebne objekte na putu protivno odredbama člana 47.

stav (5). 12) ne postavi ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih signala na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou u slučajevima iz člana 150. izgledom ili mjestom postavljanja podražavaju ili liče na neki saobraćajni znak. ili zasljepljuju učesnike u saobraćaju. stubove ili druge slične predmete kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraćajnih znakova. ne oprema i ne održava puteve tako da odgovaraju svojoj namjeni i bezbjednosti saobraćaja (član 11. stav (1)). 3) naredi ili dozvoli vuču natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila. odnosno traktora s prikolicom. 8) na javnom putu postavi table. 4) naredi ili dozvoli da se na njegovo vozilo ugrade ure aji za davanje posebnih znakova.000. (1) i (2).7) pušta u saobraćaj motorna i priključna vozila. ne dopuni ili ne zamijeni saobraćajne znakove koji ne odgovaraju izmijenjenim uslovima saobraćaja na putu ili zahtjevima bezbjednosti saobraćaja (član 131). st. (1) i (2). 14) ne obavijesti najbližu policijsku stanicu o prijemu lica povrije enog u saobraćajnoj nesreći ili o smrti lica povrije enog u saobraćajnoj nesreći (član 157). rezervne dijelove.00 KM do 1. znakove. . 8) pojedinačno proizvodi. ili preko najveće dozvoljene mase. protivno odredbama člana 87.000.00 KM kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako: 1) ne projektuje. 2) naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom na motorni pogon vuče priključno vozilo protivno odredbama člana 81. 7) ne postavi ili ne održava saobraćajne znakove na putu tako da budu lako uočljivi danju i noću. (2) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 500. ili ako se njegovim vozilom prevozi teret koji nije raspore en ili pričvršćen na način odre en u članu 127. 6) u pogledu obilježavanja javnih puteva saobraćajnim znakovima ne postupi prema odredbama člana 130. 13) na putu na kojem su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojem se izvode radovi ne postupi prema odredbama člana 151. ili ako ne ukloni. ili koji svojim oblikom. (1) Novčanom kaznom od 1. bojom. ili da se takvo vozilo upotrebljava u saobraćaju na putu protivno odredbama člana 126. ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za bezbjednost saobraćaja (član 133). 10) ne postavi odgovarajuće saobraćajne znakove ispred prelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou (član 145).00 KM odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. 11) postupi protivno odredbama člana 149. ne izgra uje. stav (2)). prepravlja ili popravlja u većem obimu vozila na motorni pogon i priključna vozila protivno odredbama člana 206. svjetla. ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju osobine puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila.00 KM do 8. st. ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. 5) naredi ili dozvoli da se njegovo vozilo u saobraćaju na putu optereti preko dozvoljene nosivosti. Član 233. opremu i ure aje za vozila proizvedene u inostranstvu protivno odredbama člana 205. 9) na javnom putu van naselja sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera na kojem postoje samo dvije saobraćajne trake ne odvoji te trake odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu.000. a na magistralnom putu ne obilježi ih i ivičnim linijama (član 143.

tahograf i pneumatike (član 203.00 KM i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost vlastitim radom i sredstvima u vidu zanatske djelatnosti. Član 234. 3) ne preduzima praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na putu. teškog psihičkog stanja ili upotrebe opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje nije u stanju da bezbjedno upravlja vozilom (član 173.00 KM do 300.).00 KM do 5. 17) naredi ili dozvoli da vozač. 23) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje motorno ili priključno vozilo koje je upućeno na vanredni tehnički pregled.: 18) vozač autobusa ili teretnog motornog vozila ili skupa vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. ne postupi prema odredbama člana 20. 19) u saobraćaju na putu koristi vozilo koje ne ispunjava propisane uslove u pogledu dimenzija. (2) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 100. (4) Za prekršaje iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 500. stav (1)). 4) 5) ne postupi prema odredbama člana 22.00 KM do 1. ure aje za spajanje vučnog i priključnog vozila. odnosno vozač-instruktor koji u organizmu ima alkohola ili pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola počne da upravlja vozilom.000.00 KM kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako: postupi protivno odredbi člana 7. bolesti.00 KM do 300. stav (1)).00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu.15) naredi ili dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo da upravlja motornim vozilom. stav (5)). predmete ili materije koje mogu da ometaju ili ugroze bezbjednost saobraćaja ili zaga uju okolinu (član 26. stav (1)). 6) ostavi na putu oštećena vozila.00 KM i odgovorno lice u državnom organu. 20) 21) 22) postupi protivno odredbama člana 206. stav (1)). 16) naredi ili dozvoli da vozilom upravlja vozač za kojeg se može zaključiti da zbog umora. ure aje za zaustavljanje. . (1) 1) 2) Novčanom kaznom od 400. gdje je put uzrok saobraćajnih nesreća (član 21. naredi ili dozvoli da vozač upravlja motornim vozilom u saobraćaju protivno odredbi člana 227. ne postupi u skladu sa članom 23.500. stav (1)). 7) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje vozilo za prevoz djece koje nije obilježeno posebnim znakom (član 30. (3) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 100. ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje.. stav (3)). odnosno da osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom protivno odredbama člana 174.500 kg upravlja vozilom neprekidno duže od četiri sata i trideset minuta (član 199. ili nema pravo da upravlja vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (član 172. ukupne mase ili osovinskog opterećenja. na vozilu koristi registarske tablice koje nisu izdate za to vozilo (član 209. a nije obavljen taj pregled (član 231).

195. st. 13) na autoputu. 19) dozvoli da se kandidat za vozača motornog vozila obučava iz praktičnog dijela obuke bez zdravstvenog pregleda (član 193. 25) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje njegovo motorno ili priključno vozilo poslije isteka važenja saobraćajne dozvole ili potvrde o korišćenju probnih tablica (član 211). spajanje vučnog ili priključnog vozila. putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. ili nema pravo da upravlja vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (član 172. (3) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 100. odnosno upravlja vozilom a nije obavilo kontrolni zdravstveni pregled (čl. stav (2)). 11) ne obezbijedi da teret na vozilu noću. 14) ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel. (2) i (3). stav (3)).196. 12) ako ukloni ili ošteti saobraćajni znak ili izmijeni značenje saobraćajnog znaka (član 132. i 197).00 KM do 300.00 KM do 1. kao i vrhove pješačkih ostrva. ili dozvoli. ili poslije isteka važenja probnih tablica (član 207. stav (1)). bude označen na način utvr en u članu 129.00 KM i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost. (2) i (3)).). tahograf i pneumatike (član 203). zaustavljanje.000. 16) upravlja vozilom. stav (3). 22) naredi ili dozvoli da se u saobraćaju na putu koristi vozilo koje nema propisanu opremu ili ispravne propisane ure aje. regionalnom i lokalnom putu znakove opasnosti i znakove izričitih naredbi ne presvuče reflektujućim materijama. magistralnom. stav (3)). 17) motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača osposobljava za praktično upravljanje vozilom ne obilježi posebnim tablicama (član 183. stav (2). 23) naredi ili dozvoli da njegova neregistrovana motorna ili priključna vozila učestvuju u saobraćaju na putu (član 207. 15) prilikom izvo enja radova na putu postavi branike koji nisu obojeni. osim ure aja za: upravljanje.8) na svoja motorna ili priključna vozila ne stavi propisanu oznaku o najvećoj dozvoljenoj brzini kretanja za ta vozila (član 46. 20) dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nije obavilo kontrolni zdravstveni pregled. naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom prevozi teret protivno odredbama člana 129. (2) Za prekršaje iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 500. 18) izda me unarodnu vozačku dozvolu protivno odredbi člana 192. ostrva za usmjeravanje saobraćaja i druge objekte na kolovozu koji noću nisu dovoljno osvijetljeni ne obilježi na način propisan u članu 141. stav (1)). . stav (3). ili naredi da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo da upravlja motornim vozilom. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. st. 21) naredi ili dozvoli da njegovim motornim i priključnim vozilom u saobraćaju upravlja vozač protivno odredbama člana 200. odnosno osvijetljeni na način propisan u članu 151. 26) obavlja tehnički pregled suprotno odredbama člana 217. 24) naredi ili dozvoli da njegova motorna ili priključna vozila učestvuju u saobraćaju na putu bez probnih tablica. 9) 10) naredi ili dozvoli vuču neispravnog vozila na motorni pogon protivno odredbama člana 85.00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. ili ih ne osvijetli sopstvenim izvorom svjetlosti (član 135).

15) vozač koji obavlja preticanje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena saobraćaju iz suprotnog smjera ispred vrha prevoja puta ili u krivini gdje je preglednost nedovoljna (član 63). 4) vozač koji u vezi s propuštanjem vozila postupi protivno odredbama člana 49. 44. 5) vozač koji na mjestu na kojem je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ne zaustavi vozilo na znak crvenog svjetla (član 51. stav (3). kao i vozač koji počne preticanje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena prinudnom zaustavljanju vozila (član 61. (1) i (2)). 18) vozač koji ne zaustavi vozilo ispred obilježenog pješačkog prelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz (član 111. stav (1) tačka 4)). 8) vozač koji s lijeve strane pretiče vozilo koje se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza.00 KM do 300. 7) vozač koji s lijeve strane pretiče vozilo koje je na kolovozu zauzelo takav položaj i čiji vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo (član 58. 9) 10) vozač koji povećava brzinu kretanja svog vozila dok ga drugo vozilo pretiče (član 60.00 KM do 300. kad je to vozilo zaustavljeno na kolovozu radi ulaženja ili izlaženja djece (član 30. vozač koji počne preticanje zaustavljene kolone vozila ili kolone vozila u kretanju (član 61. .00 KM i odgovorno lice u državnom organu. stav (4)).00 KM kazniće se za prekršaj: 1) vozač koji ne zaustavi vozilo kad nai e na vozilo kojim se prevoze djeca. 13) vozač koji počne preticanje kad saobraćajna traka kojom namjerava da to učini nije slobodna na dovoljnom rastojanju i time ugrozi ili ometa saobraćaj iz suprotnog smjera (član 61. stav (2)). (1) Novčanom kaznom od 100. stav (1) tač. ili ako ga pretiče sa desne strane kad izme u tog vozila i desne ivice kolovoza ne postoji saobraćajna traka (član 58. 2) vozač koji na putu postupa protivno odredbama člana 40. 3) vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je za više od 30 km na sat veća od dozvoljene brzine. stav (1)). 14) vozač koji počne preticanje ili obilaženje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena kretanju vozila iz suprotnog smjera ako po izvršenom preticanju ili obilaženju ne može bez ometanja ili ugrožavanja drugih učesnika u saobraćaju ponovo da zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije početka preticanja ili obilaženja. vozač koji pretiče vozilo koje je stalo ispred obilježenog pješačkog prelaza radi propuštanja pješaka (član 65). st. 11) vozač koji počne preticanje ili obilaženje kad je vozač vozila koje se kreće iza njega počeo preticanje (član 61. Član 235. i 46. stav (1) tačka 3)). 12) vozač koji počne preticanje kad je vozač vozila koje se na istoj saobraćajnoj traci kreće ispred njega dao znak da namjerava da izvrši preticanje ili obilaženje (član 61. stav (1)). stav (2)). stav (1) tačka 2)). stav (1) tačka 1)). 16) 17) vozač koji pretiče drugo vozilo protivno odredbama člana 64. 6) vozač koji nedozvoljeno pretiče sa desne strane (član 58.(4) Za prekršaj iz stava (1) kazniće se novčanom kaznom od 100. odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dozvoljene brzine (čl. stav (1) tačka 1)). 5) i 6)). stav (3)).

stav (2)).19) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje spušten. st. (2) Za prekršaje iz tač. uz kaznu. stav (1)). 27) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom (član 184).00 KM do 1. stav (5). 17).000. 14). 23) lice koje postupi protivno odredbi člana 133. ukupne mase ili osovinskog opterećenja. uz kaznu. ure aje za zaustavljanje. 5). izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog do četiri mjeseca. 13). ili ako se daju svjetlosni ili zvučni signali upozorenja da će taj ure aj početi da se spušta. vozaču ili vozaču-instruktoru. pneumatike ili nema tahograf. ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje. ili izmijeni značenje saobraćajnog znaka (član 132. 18). 32) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim ili priključnim vozilom poslije isteka važenja saobraćajne dozvole ili potvrde o korišćenju probnih tablica (član 211.). stav (1)). 32) i 33) stava (1) ovog člana. stav (2)). izreći će se i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do šest mjeseci. (3) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kojim je izazvana saobraćajna nesreća. 33) vozač ili vozač-instruktor koji odbija da se obavi ispitivanje pomoću odgovarajućih sredstava i aparata ili stručni pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. odnosno da li se nalazi pod dejstvom opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje (član 220. a i za druge prekršaje iz tog stava ta mjera može se izreći u istom periodu. 15). 25). odnosno da prugom nailazi voz (član 114. 31) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim ili priključnim vozilom koje nije registrovano (član 208. 11).00 KM. tahograf. stav (2)). ili ako je taj ure aj već počeo da se spušta. ili ako ga za vrijeme vožnje ne uključi (član 203. kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi preko 1g/kg (član 174. . 30) vozač koji učestvuje u saobraćaju s neregistrovanim vozilom (član 207). 10). 26). učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 300. 3). 1). stav (1)). 26) vozač koji upravlja ili počne da upravlja vozilom u saobraćaju na putu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. 22) lice koje ukloni ili ošteti saobraćajni znak ili opremu puta. 24) učesnik u saobraćaju koji ne postupa po zahtjevu izraženom pomoću znaka ili prema naredbi ovlašćenog lica (član 152. 25) vozač koji upravlja vozilom pod dejstvom opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje (član 173. (1) i (2)). ure aje za spajanje vučnog i priključnog vozila. 34) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom protivno odredbi člana 227. 2).). stav (1)). 20) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi kad se pojavi crveno trepćuće ili crveno neprekidno svjetlo (član 115. 28) vozač koji upravlja motornim vozilom one kategorije koja nije naznačena u njegovoj vozačkoj dozvoli (član 185). 21) vozač koji u saobraćaju na putu upotrebljava vozilo protivno odredbi člana 126. a vozaču. 29) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje ne ispunjava propisane uslove u pogledu dimenzija.

(2) i (3). 12) 13) 14) vozač vozila na motorni pogon koji prilikom vuče priključnog vozila postupi protivno odredbama člana 81. prelazi vozilom na kolovoznu traku namijenjenu za saobraćaj vozila iz supratnog smjera (član 40. 18) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila pod pratnjom postupi protivno odredbama člana 125. na kojem postoje najmanje četiri saobraćajne trake. 6) vozač koji na putu sa kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera. 10) lice koje postupi protivno odredbama člana 70. 2) vozač koji sa kolovoza ne ukloni predmete koji sa vozila padnu na put i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put (član 26. osim novčane kazne. a za ostale prekršaje iz stava (1) ovog člana vozaču ili vozaču-instruktoru. stav (1)). odre uje se i jedan kazneni bod. stav1)). pogrebnu povorku ili drugu organizovanu povorku koja se kreće po kolovozu (član 80). predmete ili materije koje mogu da ometaju ili ugroze bezbjednost saobraćaja (član 26. vojnika. odnosno vodič ili gonič stoke koji postupi protivno odredbi člana 92. 4) vozač koji namjerava da na putu obavi neku radnju vozilom a prethodno se nije uvjerio da to može da učini bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili za imovinu (član 36).(4) Osim novčane kazne za prekršaje iz stava (2) ovog člana. stav (1)). stav (2). 15) vozač koji u odnosu na pješaka koji je stupio ili stupa na obilježeni pješački prelaz postupa protivno odredbama člana 111. 8) vozač koji se približava raskrsnici tolikom brzinom da ne može da se zaustavi i propusti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza (član 50. st. . 17) vozač motornog vozila koje vuče drugo motorno vozilo ako postupi protivno odredbama člana 118. 3) vozač koji se nesmanjenom brzinom kreće pored vozila javnog prevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu i time ugrozi lica koja u to vozilo ulaze ili iz njega izlaze (član 30. stav (1)). 16) vozač koji se vozilom približava prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na način protivan odredbama člana 113. stav (2). stav (1). stav (2)). stav (3)). Član 236. pješak. stav (1)). 7) vozač koji brzinu kretanja svog vozila ne prilagodi osobinama i stanju puta i drugim saobraćajnim uslovima tako da vozilo ne može blagovremeno da zaustavi pred preprekom koju pod datim uslovima može da predvidi (član 43. 5) vozač koji se ne kreće desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja (član 39. stav (1)) ili koji vozilo u kretanju drži protivno odredbama člana 39. vozaču ili vozaču-instruktoru odre uju se i dva kaznena boda. 11) vozač koji vozilom presiječe kolonu djece.00 KM do 250. stav (2)). 9) ozač koji obavlja preticanje ili obilaženje kad s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu u saobraćaju ili na tehničke osobine vozila ugrožava druge učesnike u saobraćaju (član 58. (1) Novčanom kaznom od 50.00 KM kazniće se za prekršaj: 1) lice koje na putu ostavi oštećeno vozilo. gonič stoke koji ne nadzire stoku koja se kreće po putu (član 104. stav (1) i člana 122.

00 KM kazniće se za prekršaj: 1) vozač koji ne zaustavi vozilo iza vozila javnog prevoza putnika. stav (1)). a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. (3) Osim novčane kazne.3 g/kg do 1 g/kg (član 174. st. kod kojeg se utvrdi da količina alkohola u krvi prelazi količinu od 0. a nije podvrgnuto tom pregledu (član 231). 3) vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je za više od 20 do 30 km na čas veća od dozvoljene brzine. ili ne propusti pješake koji prelaze preko kolovoza (član 52. stav (2)). 31) vozač koji u saobraćaju na putu učestvuje motornim ili priključnim vozilom koje je upućeno na tehnički pregled.19) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila s pravom prvenstva prolaza postupi protivno odredbama člana 126. st. (2) i (3). vlasnik vozila koji ne podnese podatke o identitetu lica kojem je dao vozilo na upravljanje (član 172. vlasnik vozila koji postupi protivno odredbama člana 208. za prekršaje iz stava (1) ovog člana vozaču se odre uju i jedan ili dva kaznena boda.00 KM i odrediće mu se jedan ili dva kaznena boda. 21) vozač koji se vozilom kreće saobraćajnom trakom na kojoj je svjetlosnim saobraćajnim znakom označeno da je zabranjen saobraćaj u smjeru u kojem se on kreće (član 139. ili prouzrokovana saobraćajna nesreća. Član 237. (1) Novčanom kaznom od 50. stav (5). stav (1)). ili iza autobusa kojim se obavlja prevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu kada lica moraju da pre u preko saobraćajne trake ili biciklističke trake kojom se njegovo vozilo kreće (član 30. vlasnik vozila ako u roku od osam dana ne vrati registarske tablice nadležnom organu (član 208. 2) vozač koji mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila (član 42. stav (4)). učinilac prekršaja kazniće se novčanom kaznom od 100. i član 46. od (1) do (4). 22) lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći ako postupi protivno odredbama člana 154. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) ovog člana izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju. stav (1). st. stav (2) tačka 1). stav (3). vlasnik vozila koji svoje vozilo da na upravljanje licu iz člana 172. stav (3)). (1) i (2)). ili nanosi šteta putu ili objektima na putu (član 127. 4) vozač koji na raskrsnici skrene vozilom u pravcu označenom zelenom svijetlećom strelicom i pri tome ometa saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji ulazi. stav (1)). stav (1)). stav (4)). 27) vozač koji upravlja ili počne da upravlja vozilom u saobraćaju na putu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. 23) vozač koji na zahtjev ovlašćenog lica ne preveze lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove (član 156. može se izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. stav (1). 24) 25) 26) ako ne postupi prema odredbama člana 158. 20) vozač koji vozilom prevozi teret kojim se ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju. 28) 29) 30) vozač koji postupi protivno odredbama člana 190. odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 30 do 50 km na čas veća od dozvoljene brzine (član 44.00 KM do 300. .

19) vozač motornog vozila koji zaustavi vozilo na autoputu ili na autoputu obavlja polukružno okretanje vozilom iz jednog smjera saobraćaja u suprotni smjer. (2) i (3). vozač koji postupi protivno odredbama člana 90. 20) 21) vozač motornog vozila koji postupi protivno odredbi člana 120. stav (1). ili kretanje unazad (član 117. ako ne drži svoje vozilo na propisanom rastojanju od istog takvog vozila ispred sebe (član 97. ili ako ta svjetla upotrebljava na način suprotan odredbama člana 95. st. odnosno ne zaustavi vozilo na pogodnom mjestu. stav (1)). stav (1)). . 23) 24) vozač koji upravlja vozilom koje je opterećeno protivno odredbi člana 127. 15) vozač motocikla i lakog motocikla i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (član 102). 12) vozač vozila na motorni pogon koji po magli ne upotrebljava propisana svjetla. vozač koji optereti vozilo kojim upravlja protivno odredbama člana 127. (1) i (3)). 17) učesnik u saobraćaju koji je prilikom prelaženja preko željezničke pruge u istom nivou postupio protivno odredbama člana 115. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. st. ne označi na način iz člana 129. 22) vozač vozila na motorni pogon koji za vrijeme kretanja kroz tunel ne drži upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta (član 124). 8) vozač koji prije nego što napusti vozilo ne preduzme sve mjere kojima se sprečava da ono samo krene s mjesta na kojem je ostavljeno (član 78). 16) pješak koji na obilježenom pješačkom prelazu na kojem je saobraćaj pješaka regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima za pješake ne postupi prema tim znakovima (član 109. ili koje prelazi pješački prelaz (član 65).5) vozač koji u slučajevima iz člana 60. 25) vozač koji u vezi sa raspore ivanjem tereta na vozilu ili označavanjem tereta postupi protivno odredbama člana 128. stav (3) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza. od 2) do 5). ili vozač motornog vozila koje ne može da razvije brzinu od najmanje 40 km na čas ako se kreću po autoputu ili putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila ili brzom putu (član 116. (1) i (2) i član 120). 14) vozač vozila na motorni pogon čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. 18) pješak. ili mu je dužina veća od sedam metara. stav (2) tač. 26) vozač koji teret na vozilu noću. gonič stoke i vozač vozila koje se ne smatra motornim vozilom.500 kg. 13) vozač koji ne drži potrebno rastojanje kad se kreće iza drugog vozila (član 96). vozač vozila na motorni pogon koji upotrebljava svjetla za označavanje vozila protivno odredbama člana 94. 9) 10) 11) vozač koji svojim vozilom noću vuče vozilo na motorni pogon protivno odredbama člana 83. vozač koji vozilom na putu kroz tunel izvodi radnje čije je izvo enje u tunelu zabranjeno (član 123). st. 7) vozač koji vozilom pretiče drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prelazu. 6) vozač koji poslije izvršenog preticanja ili obilaženja vozilom ponovo ne zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se do tada kretao (član 62).

5) vozač čije vozilo. ili kad u toku 24 časa upravlja duže od devet sati (član 199. stav (2). 2) vozač koji ne omogući uključivanje u saobraćaj vozilu javnog gradskog prevoza putnika. ima na prednjoj strani svjetlosne. stav 4. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. (7) i (8). stav (1). Član 238. (2). (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća vozaču se može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. stav (3). stav (5)). vozač koji postupa protivno odredbi člana 209. vozač koji u slučaju iz člana 60. 6) vozač koji prilikom znatnijeg smanjivanja brzine kretanja vozila postupi protivno odredbi člana 42. . (2) i (3). st.00 KM do 200. 3) vozač vozila javnog gradskog prevoza putnika. 28) vozač koji teretnim motornim vozilom čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. vozač koji zaustavi ili parkira svoje vozilo protivno odredbama čl. stav (1) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza. 9) vozač koji se vozilom ne kreće u obaveznom pravcu označenom zelenim svjetlom u obliku zelene svijetleće strelice (član 52. 29) 30) vozač koji postupa suprotno odredbama člana 200. svjetlosno-signalne i reflektujuće ure aje ili materije koji daju svjetla crvene boje.00 KM kazniće se za prekršaj: vozač koji upravlja vozilom za prevoz djece koje nije obilježeno posebnim znakom (član 30. 73.00 KM. st. 8) vozač koji prilikom prolaza kroz raskrsnicu postupi protivno odredbi člana 50. vozač koji vuče neispravno vozilo na motorni pogon protivno odredbama člana 85. vozač koji pri preticanju ne drži svoje vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče (član 62). stav (3)). 4) vozač koji prilikom upravljanja vozilom koristi mobilni telefon protivno odredbama člana 33. kao i vozač posebno obilježenog vozila za prevoz djece.500 kg ili autobusom upravlja neprekidno duže od četiri sata i 30 minuta. koji prilikom uključivanja u saobraćaj sa stajališta postupi protivno odredbi člana 31. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. a na zadnjoj strani svjetla bijele boje. 7) vozač koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo povećava brzinu kretanja na način da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe (član 43. st. stav (1)).27) vozač koji postupa suprotno odredbama člana 186. kad ta vozila izlaze sa stajališta (član 31. (1) i (3)). odrediće mu se jedan ili dva kaznena boda. vozač motornog vozila koji pri vuči drugog motornog vozila postupi suprotno članu 81. vozač koji vozilo zaustavljeno na kolovozu ne označi posebnim znakom na način propisan u članu 77. (1) 1) Novčanom kaznom od 40. 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) vozač koji obavlja mimoilaženje protivno odredbama člana 55. vozač koji pri zaustavljanju ili parkiranju vozila ne postupi prema odredbama člana 70. protivno odredbama člana 35. stav (2). i 74. ili posebno obilježenom vozilu za prevoz djece. stav (4). stav (2)). st. učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 50.

(2) i (3). stav (1) i čl. 37) ako ne obilježi vozilo posebnim znakom (član 186. odnosno isključivanja s autoputa postupi protivno odredbama člana 121. stav (2)). ure aja za spajanje vučnog i priključnog vozila. 30) pješak koji prilikom prelaženja preko kolovoza na mjestu na kojem nije obilježen pješački prelaz ometa saobraćaj vozila (član 110). ure aja za zaustavljanje. 27) pješak koji se na putu koji ima trotoar ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka kreće kolovozom (član 106. st.18) vozač koji vuče natovareno teretno motorno vozilo. st. 24) vozači bicikla i bicikla sa motorom i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (član 102). odnosno traktor s priključnim vozilom protivno odredbama člana 87. vozač bicikla. 26) pješak koji se nepotrebno zadržava na kolovozu ili se kreće po kolovozu na način kojim se ometa ili sprečava saobraćaj vozila (član 105). (1) i (3) i člana 118. ili znacima koje daje ovlašćeno lice. stav (9)). tahografa i pneumatika (član 203. ili koji zaprežno vozilo ostavi bez nadzora na putu (član 103). 35) vozač motornog vozila koji prilikom uključivanja na autoput. 25) vozač zaprežnog vozila koji ne upravlja zaprežnim vozilom koje se kreće po putu. 31) vozač koji ometa prolaz pješaka koji su stupili na obilježeni pješački prelaz na kojem je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima. 33) vozač koji ne zaustavi svoje vozilo na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila i ne preduzme potrebne mjere da ga što prije ukloni s kolovoza autoputa ili puta rezervisanog za saobraćaj motornih vozila ili brzog puta (član 117. 34) vozač motornog vozila koji se na autoputu ne kreće krajnjom desnom saobraćajnom trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni (član 119). 20) vozač vozila na motorni pogon koji u vezi s upotrebom kratkih svjetala postupi protivno odredbama člana 93. stav (2). stav (4)). bicikla sa motorom. stav (1)). lakog motocikla ili motocikla koji se ne kreće na način propisan u članu 99. 120. zabrana ili obaveza izraženih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova. stav (1)). stav (1)). bicikla sa motorom. . pješak koji na obilježenom pješačkom prelazu postupi protivno odredbama člana 109. 19) vozač koji pri vuči neispravnog vozila na motorni pogon postupi protivno odredbama člana 89. 23) vozač bicikla. 38) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje nema ispravne propisane ure aje i opremu osim ure aja za upravljanje. 21) 22) vozač bicikla. bicikla sa motorom. i 122. 32) vozač motornog vozila koji na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila postupi protivno odredbama člana 117. a kojima je na takvom prelazu dozvoljen prolaz (član 111. 28) 29) pješak koji preko kolovoza i biciklističke staze ili trake prelazi na način protivan odredbama člana 108. 36) učesnik u saobraćaju koji se ne pridržava ograničenja. osim saobraćajnih znakova ograničenja brzine (član 130. lakog motocikla ili motocikla koji postupi protivno odredbama člana 100. lakog motocikla ili motocikla koji prevozi drugo lice protivno odredbama člana 101.

(2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. 17) lice koje na zaustavljenom ili parkiranom vozilu otvara vrata i time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju. vozač koji prilikom davanja zvučnih znakova upozorenja postupi protivno odredbama člana 67. 2) vozač ili drugo lice koje se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže bezbjednosnim pojasem (član 34.00 KM. 55. 12) vozač kojem je svjetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu ako vozilom u e u raskrsnicu i ako je gustina saobraćaja takva da se na raskrsnici mora zaustaviti i na taj način ometa ili onemogućava saobraćaj drugim vozilima koja dolaze s bočnih kolovoza (član 54). st. registarske tablice i me unarodnu oznaku zemlje registracije prema odredbama člana 212. ne propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću pravcem u kojem je saobraćaj otvoren. 7) vozač koji smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da svojim vozilom pričinjava smetnje normalnom odvijanju saobraćaja (član 43. odrediće mu se jedan kazneni bod. 6) vozač koji prilikom kretanja vozila unazad postupi protivno odredbama člana 41. stav (2). učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 50.39) vozač motornog i priključnog vozila registrovanog u stranoj zemlji ako nema važeću saobraćajnu dozvolu. stav (3)). 3) vozač koji u putničkom automobilu prevozi dijete protivno odredbi člana 34. odnosno stazu koja nije namijenjena za saobraćaj one vrste vozila kojoj to vozilo pripada (član 38). (1) i (2)). stav (1)). (3) i (4) i član 46. 5) vozač koji za kretanje svog vozila koristi put. 4) vozač koji prije obavljanja odre enih radnji vozilom ne obavijesti o svojoj namjeri druge učesnike u saobraćaju (član 37). 11) vozač koji prilikom napuštanja raskrsnice u slučaju iz člana 53. 8) vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 10 do 20 km na čas veća od dozvoljene brzine (član 44. i 56. vozač koji zaustavi ili parkira vozilo protivno odredbama člana 71. ili ugrožava bezbjednost saobraćaja (član 72). stav (2)). (1) Novčanom kaznom od 30. ili ako utiče na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje bezbjednost saobraćaja (član 32). . a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. stav (1). odnosno kolovoz ili saobraćajnu traku. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. st. vozač koji obavlja obilaženje protivno odredbama člana 59.00 KM kazniće se za prekršaj: 1) lice koje se prevozi vozilom ako na bilo koji način ometa vozača u upravljanju vozilom. 9) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom na kojem nema propisanu oznaku najveće dozvoljene brzine za to vozilo (član 46. 10) vozač koji prilikom skretanja postupi protivno odredbama člana 48. Član 239. 13) 14) 15) 16) vozač koji obavlja mimoilaženje protivno odredbama čl.00 KM do 200.

ili ako je taj ure aj već počeo da se spušta. vozač koji prilikom vuče vozila na motorni pogon ne postupi na način propisan u članu 84. Svi prihodi nastali primjenom ovog zakona pripadaju nadležnim organima.). gonič stoke koji stoku ne drži što bliže desnoj ivici puta (član 104. 28) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom a njegovoj vozačkoj dozvoli je istekao rok važenja (član 172. ili na kojem su te tablice postavljene tako da se dobro ne vide ili nisu čitljive (član 210). stav (2)).18) 19) vozač vozila na motorni pogon koji svojim vozilom vuče drugo vozilo protivno odredbama člana 81. ili je ne pokaže na zahtjev ovlašćenog lica (član 211. kad se pojavi crveno trepćuće svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo (član 115. 29) vozač koji nema kod sebe odgovarajuću važeću vozačku dozvolu. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća. Član 241.00 KM do 150. stav (5)). vozač koji postupi protivno članu 112. . pješak koji se kolovozom kreće protivno odredbama čl. stav (1)). 106. stav (1) i član 212). ovog zakona. ili ako se daju svjetlosni i zvučni znakovi koji upozoravaju da će taj ure aj početi da se spušta. 1). 20) lice koje upravlja neispravnim vozilom na motorni pogon koje se vuče pomoću užeta ili krute veze ako nema odgovarajuću dozvolu (član 86). tač. 22) 23) 24) 25) vozač koji upravlja motornim vozilom bez upaljenog kratkog svjetla (član 90. i 107. 33) vozač koji kod sebe nema važeću potvrdu za korišćenje probnih tablica. Član 240.00 KM. stav (1)). stav (2)). 32) vozač motornog vozila koje nema propisan broj registarskih tablica. učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 50. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. odnosno da se prelazu puta preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće po šinama (član 114. 34) vozač koji kod sebe nema važeću saobraćajnu dozvolu za vozilo kojim upravlja. 30) ako vozač za vrijeme upravljanja motornim vozilom ne koristi pomagala koja su upisana u obrazac njegove vozačke dozvole (član 172. stav (1)). u skladu sa članom 2. 31) vozač-instruktor koji na putu osposobljava kandidata za vozača na motornom vozilu koje nije označeno posebnim tablicama (član 183. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. ili je ne pokaže na zahtjev ovlašćenog lica (član 211. 27) pješak koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kojem su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi. 26) pješak koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje saobraćaja spušten. 21) vozač koji neispravno vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta ako je rastojanje izme u vučnog i vučenog vozila kraće od propisanog (član 88). vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. ili je ne pokaže na zahtjev ovlašćenog lica (član 172. stav (1)). odrediće mu se jedan kazneni bod.

a vozač za taj prekršaj može da bude kažnjen na osnovu ovog zakona ako za taj prekršaj nije bio kažnjen u zemlji u kojoj je prekršaj učinjen. 26). u Bosni i Hercegovini pokrenuće se prekršajni postupak ako to zahtijeva nadležni strani organ . 25). može da odgodi izvršenje zabrane upravljanja motornim vozilom osim za prekršaj iz tač. Član 243. državni organi.00 KM na licu mjesta.Sprovo enje ovog zakona. zdravstvene ustanove. protiv vozača koji ima prebivalište u Bosni i Hercegovini a u stranoj zemlji učini saobraćajni prekršaj prema propisima te zemlje. Izricanje novčane kazne u iznosu do 50. pokretanje i vo enje postupka za prekršaje i preduzimanje drugih mjera za sprovo enje ovog zakona vrše nadležni organi. kantonima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. zabranama i mjerama. (2) Nadležni organ koji izrekne kaznu ili zabranu upravljanja motornim vozilom. preduzeća. zabranama i mjerama iz stava (2) ovog člana vozačima motornih vozila i motornim vozilima vodi se kod nadležnog organa prema mjestu prebivališta. obrazovne ustanove i nevladine organizacije koje se bave pitanjima bezbjednosti saobraćaja na putevima. kantona ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. posljedicama saobraćajnih nesreća. ovog zakona. (2) Odgo eno izvršenje zabrane iz stava (1) opozvaće se ako učinilac prekršaja u roku za koji je izvršenje odgo eno učini novi prekršaj za koji je propisano izricanje ili mogućnost izricanja zabrane upravljanja motornim vozilom. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine dužan je da obavijesti o tome organ koji vodi evidenciju o tim kaznama. . Ako je odlukom nadležnog organa zabranjeno vozaču-instruktoru upravljanje motornim vozilom. pod uslovom da učinilac prekršaja u odre enom roku. (1) Trajanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom računa se od dana upisa zaštitne mjere u vozačku dozvolu za onu kategoriju ili potkategoriju za koju je zabrana izrečena. ili drugu mjeru propisanu zakonom entiteta. kao i preduzeća koja obavljaju javni prevoz ili prevoz za vlastite potrebe. (1) Nadležni organ koji vodi prekršajni postupak. zabranama upravljanja motornim vozilima. (1) O izrečenim kaznama. (4) Evidencija o izrečenim kaznama. (3) Podatke iz evidencije predvi ene u stavu (1) ovog člana mogu da koriste: pravosudni organi. organi koji vode prekršajni. Član 246. (3) Izvršenje mjere iz stava (2) ovog člana ne može se odga ati. vozač-instruktor ne smije da se bavi obučavanjem kandidata za vozača u upravljanju motornim vozilom za vrijeme trajanja te zabrane. Član 244. Član 242. koji ne može biti kraći od šest mjeseci niti duži od jedne godine. motornim i priključnim vozilima i vozačima motornih vozila vodi se evidencija prema mjestu prebivališta. policija. (2) Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne računa se u vrijeme trajanja zabrane upravljanja motornim vozilom. Član 247. u skladu s propisom entiteta. Pod uslovom reciprociteta. 32) i 33) člana 235. odnosno administrativni postupak. ne učini prekršaj za koji se može izreći ta zabrana. Član 245. saobraćajnim nesrećama. odnosno izdavanje prekršajnog naloga obavlja ovlašćeno lice nadležnog organa za poslove kontrole i regulisanja saobraćaja na putevima u entitetima.

Član 250. njihovi elementi i objekti na njima moraju da ispunjavaju s aspekta bezbjednosti saobraćaja (član 11). kazniće se roditelj. (1) S ciljem unapre enja saobraćajno-obrazovnog rada. Vozač-instruktor pod čijim se nadzorom kandidat za vozača obučava u upravljanju motornim vozilom u saobraćaju na putu kazniće se za prekršaj koji učini kandidat za vozača. saobraćajne kulture i koordiniranja svih subjekata koji svojim djelovanjem mogu da doprinisu većoj bezbjednosti saobraćaja. postavljanju preventivnih izbočina (član 47). XII . osim ako nije bio u stanju da spriječi prekršaj. može se izreći zabrana korišćenja strane vozačke dozvole u istom trajanju. o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putu (član 144). urediće se pravilnikom koji donosi ministar uz saglasnost Savjeta ministara BiH.Član 248. način imenovanja predsjednika i članova Savjeta. 7) saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima. formira se Savjet za bezbjednost saobraćaja (u daljnjem tekstu: Savjet). nadležnih ministarstava i organa koji upravljaju putevima. (2) Sredstva za rad Savjeta obezbje uju se iz buxeta institucija Bosne i Hercegovine i me unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. kao i djelokrug. Ovlašćuje se ministar da sam ili u saradnji s odgovarajućim nadležnim organom donese bliže propise o: 1) certifikovanju vozila i uslovima koje organizacije za certifikovanje vozila moraju da ispune (član 6). tom vozaču. (2) Zabrana korišćenja strane vozačke dozvole je zabrana vozaču kojem je izrečena da na teritoriji Bosne i Hercegovine upravlja motornim vozilom one kategorije ili onih kategorija na koje se zabrana odnosi. 2) osnovnim uslovima koje put. 3) 4) 5) 6) vo enju evidencije o javnim putevima i objektima na njima (član 13). Ako maloljetnik učini radnju koja je ovim zakonom utvr ena kao prekršaj. umjesto zabrane upravljanja motornim vozilom. usvojilac. (3) Članovi Savjeta imenuju se iz reda stručnjaka za oblast saobraćaja na putevima. Član 249. XIII . obilježavanju vozila kojim upravlja lice s oštećenim ekstremitetima (član 29). novčanom kaznom propisanom za učinjeni prekršaj ako je taj prekršaj učinjen kao posljedica propusta dužnog staranja o maloljetniku. (4) Broj članova.SAVJET ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA Član 251. (1) Ako vozač koji ima stranu vozačku dozvolu na teritoriji Bosne i Hercegovine učini prekršaj za koji je ovim zakonom predvi eno da se mora ili može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom. . načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćeno lice (član 153).OVLAŠĆENJA ZA DONOŠENJE PROPISA ZA SPROVO\ENJE OVOG ZAKONA Član 252. odnosno staratelj maloljetnika.

21) postupku registracije i izdavanja saobraćajne dozvole i knjižice vozila. XIV . odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada u vozilima.biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorije A i potkategorije A1. kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorije i potkategorije u vozačku dozvolu. ovog zakona biće doneseni u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i BE i potkategorije B1. postupku i načinu izdavanja. načinu davanja ovlašćenja automoto klubovima/savezima i auto-moto društvima i načinu vo enja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama (član 192). sadržaju. Član 254. kao i obrascu individualne kontrolne knjižice i uputstvu za njeno popunjavanje (član 202). Propisi iz člana 252. načinu i uslovima za dobijanje licence za ispitivača (član 179).biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i C i potkategorija B1 i C1. ure ajima i opremi koju moraju da imaju vozila i osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju ure aji i oprema u saobraćaju na putevima (član 203). vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica (član 215). u obimu koji utiče na bezbjedno upravljanje motornim vozilom. 3) vozačima koji imaju pravo da upravljaju vozilom kategorije C . o organizovanju obuke za osposobljavanje pružanja prve pomoći (član 178). izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i dimenzijama. 18) ukupnom trajanju upravljanja vozilom. obliku i boji. 19) dimenzijama. (1) Vozačima koji u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi u Bosni i Hercegovini imaju pravo da upravljaju motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije biće izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije tako da: 1) vozačima koji imaju pravo da upravljaju vozilom kategorije A . 17) zdravstvenim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozači motornih vozila (član 198). sticanju zvanja instruktora vožnje (član 181).8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) formi i sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći (član 158). ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. saobraćaju u zimskim uslovima (član 170). posebnom znaku za lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu (član 186).PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 253. produženja važenja i zamjene vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama (član 187). 22) tehničkim pregledima i uslovima koje moraju da ispune organizacije za obavljanje tehničkih pregleda (član 219). 16) obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. 2) vozačima koji imaju pravo da upravljaju vozilom kategorije B . osposobljavanju vozača motornih vozila (član 183). 15) obrascu vozačke dozvole. postupku i načinu izdavanja. 20) homologaciji vozila i dijelova (član 205). .

Član 256.biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija BE. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. 5) vozačima koji imaju pravo da upravljaju priključnim vozilom kategorije E. godine. Član 255. Na osnovu člana IV.a) Ustava Bosne i Hercegovine. (1) Ovaj zakon stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”. 4. decembra 2005. (2) Ovaj zakon biće objavljen i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.4) vozačima koji imaju pravo da upravljaju vozilom kategorije D . godine Sarajevo Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dr Nikola Špirić. godine. koja je važila uz kategoriju C . decembra 2005. r. a primjenjivaće se nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu. na 71. s. C1 i D1. održanoj 22. usvojila je ZAKON SAOBRAĆAJA PUTEVIMA O OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRA AJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI I. (2) Kandidati za vozača motornih vozila koji su obuku počeli u skladu sa zakonodavstvom koje je bilo na snazi u vrijeme početka obuke završiće obuku u skladu s istim zakonodavstvom. C i D i potkategorija B1. i na 52.biće izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B. decembra 2005. OSNOVNE ODREDBE . sjednici Doma naroda. PS BiH. r. (2) Nadležni organi urediće sva pitanja iz svoje nadležnosti utvr ena ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Mustafa Pamuk. CE i DE i potkategorija C1E i D1E. broj 262/05 22. sjednici Predstavničkog doma. s. održanoj 21. (1) Nadležni organi uskladiće zakone iz svoje nadležnosti s ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

ukupna masa i osovinsko opterećenje vozila. saobraćajne signalizacije i opreme na putevima radi sigurnog i nesmetanog saobraćaja. (2) Učesnici u saobraćaju ne smiju ometati saobraćaj. razvijati humane odnose me u ljudima radi zaštite zdravlja i života drugih lica. uvjeti za sticanje prava na upravljanje motornim vozilima. (4) U slučaju pretrpljene štete zbog neodgovarajućeg održavanja javnih puteva povjerilac se namiruje u skladu sa zakonom o putevima. moraju ih održavati tako da se na njima u svim uvjetima može odvijati siguran i nesmetan saobraćaj. Ovim Zakonom utvr uju se osnovni principi me usobnih odnosa i ponašanja učesnika u saobraćaju i drugih subjekata u saobraćaju. održavaju. prepravljana ili u većem obimu popravljana vozila prije puštanja u saobraćaj moraju biti podvrgnuta certificiranju u ovlaštenoj organizaciji koja certificira vozila. puštati u saobraćaj. (1) Putevi namijenjeni za saobraćaj moraju biti osposobljeni za siguran i nesmetan saobraćaj i odgovarati osnovnim uvjetima propisanim ovim Zakonom. Preduzeća. Organi Bosne i Hercegovine. ustanove i druga pravna ili fizička lica. osposobljavanje kandidata za vozača. kada proizvode. dijelove i opremu proizvoditi. dužnosti u slučaju saobraćajne nesreće. dimenzije. te druga pitanja iz oblasti sigurnosti saobraćaja na putevima koja su jedinstvena za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine. obrazovne organizacije. objekte i opremu na putu. rezervne dijelove i opremu za vozila. a naročito djece. (2) Preduzeća. (1) Preduzeća. osnovni uvjeti koje moraju zadovoljiti putevi u pogledu sigurnosti saobraćaja na putevima. odnosno popravljati prema uvjetima propisanim za sigurno učešće vozila u saobraćaju na putevima. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno učešće u saobraćaju na putevima. javne službe i drugi organi koji se brinu o putevima i održavaju ih dužni su da organiziraju i trajno kontroliraju stanje i održavanje javnih puteva. entitetski i kantonalni organi i organi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i organi lokalne samouprave i lokalne uprave u gradovima i općinama (u daljnjem tekstu: nadležni organi) osigurat će provo enje ovog Zakona i u okviru svoje nadležnosti donositi propise i preduzimati druge potrebne mjere za njegovo dosljedno provo enje. (1) Učesnici u saobraćaju dužni su poštovati odredbe ovog Zakona i druge propise iz oblasti sigurnosti saobraćaja na putevima. Član 5. objekata. uvjeti za ure aje i opremu vozila. ure aje. invalida. ure aje. Član 6. Član 4. rad strukovnih organizacija u Bosni i Hercegovini. polaganje vozačkih ispita. Član 2. (2) Pojedinačno proizvedena. pravila saobraćaja na putevima. Član 3. . oštećivati puteve. (3) Preduzeća i javne službe iz stava (1) ovog člana dužni su pravovremeno otklanjati sve nedostatke zbog kojih na odre enim mjestima dolazi do saobraćajnih nesreća. ili im je povjereno održavanje javnih puteva. starih i nemoćnih lica.Član 1. dužni su vozila. popravljaju ili prepravljaju vozila i puštaju u saobraćaj vozila. ustanove i druga pravna ili fizička lica koji školuju ili obučavaju kandidate za vozače motornih vozila dužni su izvoditi obuku na način koji će osigurati da kandidati nauče i usvoje pravila saobraćaja i etiku u saobraćaju. i brinuti se o zaštiti životne sredine. održavati. vo enje Centralnog registra vozača i vozila. osnovni uvjeti koje moraju zadovoljavati vozila u saobraćaju. a preduzeća i javne službe koje održavaju javne puteve. sistem saobraćajnih znakova i znakova koje daju ovlaštena lica.

Član 9. koji ima sve raskrsnice u dva ili više nivoa s poprečnim putevima i drugim saobraćajnicama (željezničkim ili tramvajskim prugama). 2) autoput je javni put posebno izgra en i namijenjen isključivo za saobraćaj motornih vozila. pravna ili fizička lica i drugi organi koji posjeduju vlastita vozila dužni su se brinuti o tome da vozači njihovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge uvjete za sigurno upravljanje vozilima i osigurati da njihova vozila budu ispravna. Član 7. te da imaju propisane ure aje i opremu. 6) biciklisti ka staza je izgra ena saobraćajna površina namijenjena za saobraćaj bicikala i bicikala s motorom. 7) biciklisti ka traka je dio kolovoza namijenjen za saobraćaj bicikala i bicikala s motorom. 12) strana voza ka dozvola je vozačka dozvola i me unarodna vozačka dozvola koju je izdao nadležni organ strane vozačka države. koja se proteže duž biciklistička kolovoza i koja je obilježena uzdužnom linijom na kolovozu. 4) bicikl s motorom je vozilo na motorni pogon s dva ili tri točka. 10) put je svaki javni put i nekategorirani put na kojem se obavlja saobraćaj. čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ i koje na ravnom putu ne može razviti brzinu veću od 50 km/h. . ima više od osam sjedišta. 9) Centralni registar je evidencija o svim vozačima i vozilima. prema pravilu nema zaustavnih traka i koji je kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom. (1) Saobraćaj na javnom putu može se ograničiti ili zabraniti samo kada je to neophodno radi sprečavanja ili otklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju. koji ima dvije fizički odvojene kolovozne trake za saobraćaj iz suprotnih smjerova.(3) Bliže odredbe o načinu i postupku certificiranja i uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za certificiranje vozila pravilnikom propisuje ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar) u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. odnosno isključiti samo odre enim i posebno izgra enim priključnim javnim putevima na odgovarajuću kolovoznu traku autoputa. 3) bicikl je vozilo koje ima najmanje dva točka i koje se pokreće isključivo snagom vozača. (2) Postupak i uvjete za ograničenje i zabranu iz stava (1) ovog člana utvrdit će nadležni organi u skladu s važećim propisima. osim sjedišta za vozača. 11) put rezerviran za saobra aj motornih vozila je javni put po kojem mogu saobraćati samo motorna vozila i koji je saobraćaj kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom. koji je kao autoput označen propisanim saobraćajnim znakom. 8) brzi put je javni put namijenjen za saobraćaj isključivo motornih vozila. Preduzeća. koja se biciklistička proteže uzduž kolovoza i koja je od njega odvojena i obilježena propisanim saobraćajnim znakom. ustanove. 5) lahki motocikl je vozilo na motorni pogon s dva ili tri točka čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³ a snaga motora ne prelazi 11 kNJ. Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedeća značenja: 1) autobus je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica koje. bez ukrštanja s poprečnim putevima i željezničkim ili tramvajskim prugama u istom nivou i u čiji saobraćaj se može uključiti. sa po najmanje dvije saobraćajne trake i trakom za prinudno zaustavljanje vozila. s jednom ili dvije razdvojene kolovozne trake. Član 8. sprečavanja oštećenja javnog puta ili izvo enja radova na javnom putu.

radne mašine i zaprežnog vozila) koja su zaustavljena na putu. potiskuje ili nosi oru a za razne poljoprivredne radove. 17) kombinirano vozilo je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica i tereta. 14) kolona je niz od najmanje tri vozila (osim bicikla. 15) kolovoz je dio površine puta namijenjen prvenstveno za saobraćaj vozila. 19) lahki tricikl ili četverocikl je motorno vozilo s tri. 26) mimoilaženje mimoila enje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se po istom kolovozu kreće iz suprotnog smjera. 16) kolovozna traka je uzdužni dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila u jednom smjeru. 23) manja materijalna šteta je šteta u saobraćajnoj nesreći nastala na vozilu na kojem nisu oštećeni vitalni dijelovi i teta sklopovi i koje se može samostalno kretati na putu. čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 350 kg a snaga motora ne prelazi 4 kNJ. 24) masa vozila je masa praznog vozila s punim rezervoarom goriva. 28) motokultivator je vozilo na motorni pogon s jednom ili dvije osovine i pogonskim motorom do 12 kNJ. čije granice odre uje nadležni organ saobraćajnim znakovima za obilježavanje naseljenih mjesta. 29) mijenjanje saobra ajne trake je prelaženje vozilom iz jedne u drugu saobraćajnu traku za saobraćaj u istom smjeru mijenjanje saobraćajne zbog prestrojavanja ili dozvoljenog bržeg kretanja. s jednom ili više kolovozna saobraćajnih traka. bez ometanja. 31) najve a dozvoljena masa je masa vozila zajedno s njegovom nosivošću. ili se na bliskom me usobnom odstojanju kreću istom saobraćajnom trakom u istom smjeru pri čemu su brzina kretanja vozila i postupanja vozača me usobno uvjetovani i izme u kojih. najveća 32) naselje je prostor na kome se redovi ili grupe zgrada nalaze s jedne ili s obje strane puta. traktora i drugih vozila na motorni pogon koja nisu prvenstveno namijenjena za prijevoz lica ili tereta. traktora. kao i ulice u naselju.500 kg. 27) motocikl je motorno vozilo s dva točka. 22) magistralni put je javni put koji povezuje veće gradove i važnija privredna područja Bosne i Hercegovine i koji se nadovezuje na mrežu odgovarajuće kategorije puteva sa susjednim državama. kao i motorno vozilo na tri točka. priborom i opremom predvi enim za vozilo. s bočnom prikolicom ili bez nje. odnosno četiri točka. čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3. 21) lokalni put je javni put koji povezuje naselja na teritoriji općine ili koji je značajan za saobraćaj na teritoriji općine.13) javni put je površina od općeg značaja za saobraćaj. koje na ravnom putu može razviti brzinu etverocikl veću od 45 km/h. ili koje služi za vuču priključnih vozila namijenjenih za prijevoz lica ili tereta. konstruirano da vuče. osim vozila za prijevoz lica ili tereta koja se kreću po šinama. 25) me unarodna voza ka dozvola je javna isprava koju izdaje ovlaštena organizacija na osnovu nacionalne vozačke vozačka dozvole te države. 20) licenca je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta i osposobljenosti za obavljanje odre enih poslova iz oblasti sigurnosti saobraćaja. dajući mu izgled ulice. koju svako može slobodno koristiti pod uvjetima odre enim zakonom i koju je nadležni organ proglasio javnim putem. 30) motorno vozilo je vozilo na motorni pogon koje je prvenstveno namijenjeno za prijevoz lica ili tereta na putevima. ne može ući drugo vozilo. bicikla s motorom. ako njegova masa nije veća od 400 kg. . 18) lahka prikolica je priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg.

bicikl. 45) potvrda o registraciji je javna isprava koju za registrirano vozilo izdaje nadležni organ. 50) posebni objekat na putu je oprema na putu postavljena radi smanjenja brzine kretanja vozila na mjestima gdje je posebno ugrožena sigurnost učesnika u prometu. obilježen obilježeni pješa ki oznakama na kolovozu i odgovarajućim saobraćajnim znakom. niti se prevozi u vozilu ili na vozilu. 34) nosivost je dozvoljena masa do koje se vozilo smije opteretiti. poljski i šumski put. skijama. radi uključenja u polukružno suprotni saobraćajni tok. ručna kolica. 38) osovinsko optere enje je dio ukupne mase kojim osovina vozila opterećuje kolovoz na putu u stanju mirovanja opterećenje vozila. a ne upravlja vozilom. 42) pješak je lice koje učestvuje u saobraćaju. putevi na nasipima za odbranu od poplava. 43) polukru no okretanje je okretanje vozila za 180 stepeni. bicikl s motorom ili pokretna kolica za nemoćna lica. njegove tehničke i druge karakteristike.33) nekategorirani put je površina koji se koristi za saobraćaj prema ma kom osnovu i koji je dostupan većem broju raznih korisnika (seoski. njegove tehničke i druge osobine i karakteristike. 41) pje ačko ostrvo je uzdignuta ili na drugi način obilježena površina koja se nalazi na kolovozu i koja je odre ena za pješa ko privremeno zadržavanje pješaka koji prelaze preko kolovoza. ako se pri tome kreće brzinom čovječijeg hoda. 44) poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine. dječije prijevozno sredstvo. lice koje pje ak vlastitom snagom gura ili vuče vozilo. 37) organ nadle an za je organ nadležan za odre ene poslove utvr en ustavom i zakonom Bosne i Hercegovine. prema deklaraciji proizvo ača vozila. 35) obila enje je prolaženje vozilom pored zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na obilaženje saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće. prostori oko benzinskih pumpi. 40) pje ačka zona je ure ena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka u kojoj je dozvoljeno kretanje pješa ka motornih vozila s posebnim odobrenjem. nadležan entiteta. 49) potvrda o vlasni tvu vozila je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuju vlasništvo odre enog vlasništvu vozila. konstruirano tako da se svojim prednjim dijelom oslanja na vučno vozilo. 46) preglednost podrazumijeva prostor koji učesnik u drumskom saobraćaju može vidjeti s mjesta na kojem se nalazi. zaustavljanjem i sl. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. . 39) parkiranje vozila je prekid kretanja vozila duži od pet minuta osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se regulira saobraćaj. preglednost 47) preticanje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se kreće u istoj saobraćajnoj traci i istom smjeru. sankama ili se vozi na koturaljkama. kao i lice koje klizi klizaljkama. 51) prestrojavanje je zauzimanje takvog položaja vozilom na saobraćajnoj traci i na takvoj udaljenosti od raskrsnice ili drugog mjesta na putu iz kojeg se na siguran način može izvesti naredna dopuštena radnja vozilom (skretanjem.). lice u pokretnoj stolici za nemoćna lica koju pokreće vlastitom snagom ili snagom motora. parkirališta i sl.). 36) obilje eni pje ački prijelaz je dio površine kolovoza namijenjen za prelaženje pješaka preko kolovoza. u odnosu na dotadašnji smjer kretanja. 48) saobra ajna dozvola je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuju vlasništvo odre enog saobraćajna vozila. ili ulaze u vozilo i izlaze iz vozila javnog saobraćaja. okretanjem.

58) saobra ajna traka za prinudno zaustavljanje vozila je obilježeni uzdužni dio kolovoza na autoputevima i na saobraćajna odre enim mjestima na putevima višeg ranga. kad su u vozilu putnici.52) priklju no vozilo je vozilo namijenjeno da bude vučeno vozilom na motorni pogon. 59) saobra ajna traka za spora vozila je uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila koja sporom vožnjom smanjuju saobraća protok saobraćaja. 55) putni ki automobil je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica koje. trolejbusa ili tramvaja radi ulaska i izlaska stajalište putnika i koje je obilježeno saobraćajnim znakom. zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika. i to na način koji ne primorava vozača drugog vozila da naglo mijenja pravac ili brzinu kretanja. vozač ne može jasno uočiti druge učesnike u saobraćaju na udaljenosti od najmanje 200 m na putu izvan naselja. ima najviše osam putnički automobil sjedišta. kao i u tunelima i galerijama. . propuštanje smanjivanjem brzine kretanja ili prekidanjem radnje koju izvodi vozilom. mašina koje po konstrukcionim osobinama ne može razviti brzinu veću od 30 km na sat. 67) smanjena vidljivost postoji kada. 63) raskrsnica je površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju dva ili više puteva. 53) saobra ajna traka za vozila javnog gradskog prijevoza je obilježeni uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila saobraćajna javnog gradskog prijevoza putnika. osim sjedišta za vozača. 57) saobra ajna traka je obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolovoza čija je širina dovoljna za nesmetan saobraćaj saobraćajna jednog reda vozila. odnosno od najmanje 100 m u naselju. 64) regionalni put je javni put koji povezuje važnija privredna područja Bosne i Hercegovine i koji osigurava najracionalniju vezu izme u općina. 56) saobra ajna nezgoda je nezgoda na putu u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno saobraćajna ili više lica poginulo ili povrije eno ili je izazvana materijalna šteta. 68) stajali te je dio površine puta namijenjen za zaustavljanje autobusa. 70) teretno vozilo je svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prijevoz tereta. 69) stiker naljepnica je dokaz registriranog vozila. bilo da je konstruirano kao priključno prikolica ili kao poluprikolica. odnosno spajanjem puteva. 61) saobra ajna traka za usporavanje je dio kolovoza namijenjen za isključivanje vozila iz saobraćaja na putu. 65) u saradnji s nadle nim organom znači da je organ koji donosi podzakonski akt obavezan osigurati učešće u izradi nadležnim ili davanju mišljenja nadležnog organa o podzakonskom aktu. saobraćajna 62) radna ma ina je vozilo na motorni pogon namijenjeno za vršenje odre enih radova vlastitim ure ajima i opremom. saobraćajna odnosno drugih prilaznih puteva s objekata pored puteva. kao i šira saobraćajna površina koja nastaje ukrštanjem. 60) saobra ajna traka za ubrzavanje je dio kolovoza namijenjen za uključivanje vozila u saobraćaj sa sporednog puta. 66) skup vozila čine vozilo na motorni pogon i priključna vozila koja u saobraćaju na putevima učestvuju kao cjelina. 71) traktor je vozilo na motorni pogon konstruirano da vuče. potiskuje ili nosi izmjenjiva oru a. 54) propu tanje vozila je radnja koju je u odre enim slučajevima vozač dužan izvršiti zaustavljanjem vozila. odnosno da služi za pogon takvih oru a ili za vuču priključnih vozila.

vozač 80) voza ka dozvola je javna isprava koju je izdao nadležni organ i kojom se dokazuje pravo upravljanja odre enom vozačka kategorijom ili vrstom vozila. u kojem se vozila ne saobraćaja smiju kretati brzinom većom od brzine hoda pješaka zbog dozvoljenog kretanja pješaka i dječije igre. radi napajanja motora električnom energijom. 73) trolejbus je motorno vozilo namijenjeno za javni prijevoz putnika koje. čija je radna zapremina motora veća od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 550 kg a snaga motora ne prelazi 15 kNJ. 81) vozilo je svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po putu osim pokretnih stolica bez motora za nemoćna lica i dječijih prijevoznih sredstava. 74) trotoar je posebno ure ena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka. 78) ulica je dio putu u naseljenom mjestu. (1) S ciljem povećanja efikasnosti u provo enju ovog Zakona i ispunjavanja uvjeta i obaveza na me unarodnom planu. ako je ono pridodato vozilu. s trotoarom i ivičnjakom. 84) zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do pet minuta. koje na ravnom putu može razviti brzinu veću etverocikl od 50 km na sat. II. kao i pješak ili lice koje svoje poslove i radne zadatke obavlja na putu. 83) zaprežno zapre no vozilo je vozilo koje vuče upregnuta životinja. ima više od osam sjedišta i koje. kao i masu priključnog vozila s teretom. vezano za električni vod. ima kontakt s električnim provodnikom. Član 10. 82) vozilo na motorni pogon je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora osim pokretnih stolica s motorom za nemoćna lica i vozila koja se kreću po šinama. osim sjedišta za vozača. vodi ili jaše životinju koja se kreće putem. 86) zona smirenog saobra aja je područje u naselju. namijenjeno za javni prijevoz putnika i koje je. 76) učesnik u saobra aju je lice koje u saobraćaju na putu upravlja vozilom ili se nalazi u vozilu ili na vozilu. odnosno četiri točka. . uključujući i masu lica koja se nalaze u vozilu. 79) voza je lice koje na putu upravlja vozilom. koje esnik saobraćaju tjera. pa i kad na priključku na javni put ima izgra en kolovoz. Odgovarajućim podzakonskim aktom bliže će se urediti vo enje i sadržaj Centralnog registra. (2) (3) Organi koji vode evidenciju dužni su redovno dostavljati odgovarajuće podatke Centralnom registru. državne institucije nadležne za vo enje centralnih evidencija uspostavit će Centralni registar. 75) tricikl ili četverocikl je motorno vozilo sa tri.72) tramvaj je vozilo na šinama s električnim pogonom. koja nije u istom nivou s kolovozom puta. obilježeno propisanim saobraćajnim znakom. osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se regulira saobraćaj. pored koje se najmanje s jedne strane nalaze redovi kuća ili grupe zgrada. radi napajanja motora električnom energijom. 85) zemljani put je put bez izgra enog kolovoza i kolovoznog zastora. 77) ukupna masa je masa vozila zajedno s masom tereta koji se prevozi na vozilu. PUTEVI Član 11. ili je od kolovoza odvojena na drugi način.

objekti za potrebe puta. saobraćajni znakovi i oprema. Član 17. (2) Izuzetno od odredbi stava (1). na rastojanju od najviše 500 m. a ulice trotoare s ivičnjacima. Javni putevi.5 m od najviše tačke kolovoza. izgra ivati. računajući od najviše tačke kolovoza. u saradnji s nadležnim organom. kao i ulice u naseljima i gradovima. (1) Javni putevi moraju imati najmanje dvije saobraćajne trake i dvije ivične trake ili ivičnjake u ravni kolovoza. odre eni odlukama nadležnih organa. Član 14.(1) Putevi. kao osnova na kojoj se odvija saobraćaj. . (2) Autobuska stajališta na javnom putu van naselja. u tunelima. regionalni i lokalni putevi. Član 15. računajući od krajnje tačke popriječnog profila puta. lokalni putevi i ulice. (3) Projektiranjem i gradnjom novih javnih puteva. u saradnji s nadležnim organom. lokalni put može imati samo jednu saobraćajnu traku s tim da. (2) Bliže odredbe o osnovnim uvjetima koje putevi. čine magistralni. moraju biti izgra eni tako da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje šest tona. Član 12. njihovi pojedini dijelovi i objekti na njima mogu se pustiti u saobraćaj tek pošto se utvrdi da u pogledu sigurnosti saobraćaja ispunjavaju propisane tehničke normative. Član 13. (1) Javni putevi moraju biti osposobljeni da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 10 t po osovini. (2) O javnim putevima i objektima na njima vodi se evidencija. (3) Bliže odredbe o načinu vo enja evidencije o javnim putevima i objektima na njima pravilnikom propisuje ministar. galerijama i drugim objektima na javnom putu širina kolovoza ne smije biti manja od širine kolovoza na javnom putu. Član 18. Član 16. a javni put van naselja i zemljišni pojas s obje strane puta širine najmanje jedan metar. Iznad kolovoza javnog puta mora postojati slobodan prostor u visini od najmanje 4. zavisno od njihovog društvenog i privrednog značaja. (2) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana. ima odgovarajuće proširenje. moraju se projektirati. Javni put čine donji i gornji stroj puta. zavisno od preglednosti puta. opremati i održavati tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima sigurnosti saobraćaja. putni gra evinski objekti. mora se osigurati da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 11. kao i na dijelu magistralnog puta u naselju moraju biti van kolovoza. 5 t po osovini. osim lokalnih. (1) Na mostovima. i zračni prostor iznad kolovoza u visini od sedam metara. (1) Mrežu javnih puteva. njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stanovišta sigurnosti saobraćaja pravilnikom propisuje ministar. a ulica samo jednu saobraćajnu traku bez proširenja.

odnosno zbog čega su znatno otežani uvjeti za odvijanje saobraćaja. ili vršiti bilo kakve radnje koje bi mogle ugrožavati ili ometati saobraćaj na javnom putu ili oštećivati javni put i objekte na njemu. kao i u slučaju oštećenja kolovoza koja u većoj mjeri ugrožavaju sigurnost saobraćaja nadležna institucija koja upravlja putevima. . (1) Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima dužne su pravovremeno i tačno obavještavati javnost o ograničenju i zabrani saobraćaja na javnim putevima i o vanrednim uvjetima i posebnim mjerama za saobraćaj na njima. branike i druge predmete koje su postavili za vrijeme izvo enja radova. magistralne i regionalne 10 m i lokalne puteve tri metra. istovremeno s informiranjem javnosti. uz dozvolu nadležne institucije koja upravlja javnim putem. dužni su osigurati mjesto na kome se radovi izvode i za vrijeme trajanja radova organizirati siguran saobraćaj na mjestu izvo enja radova. saditi sadnice ili postavljati predmete kojima se umanjuje preglednost puteva i željezničke pruge s kojom se put ukršta u istom nivou. Preduzeća i drugi subjekti koji izvode radove na javnom putu. (1) Nadležni organi koji upravljaju putevima dužni su preduzimati praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na putu. Član 21. Član 20. kao i o prohodnosti javnih puteva u zimskom periodu i u slučaju elementarnih nepogoda ili vanrednih doga aja zbog kojih je nastao prekid saobraćaja. (1) Na javnim putevima zabranjeno je podizati objekte. gdje je put uzrok saobraćajnih nezgoda. III.Član 19. Član 22. Član 23. mjestima i vremenu doga anja saobraćajnih nesreća. dužne su dostavljati auto-moto klubovima/savezima informacije o prohodnosti javnih puteva koje su im potrebne za vršenje njihovih javnih ovlaštenja. (2) Na javnom putu i njegovom zaštitnom pojasu zabranjeno je podizati spomenike i postavljati druga spomenobilježja. odmah po saznanju. i to pored autoputa i puta rezerviranog za saobraćaj motornih vozila na udaljenosti najmanje 12 m. te po njihovom završetku ukloniti s javnog puta ostatke materijala. dostaviti podatke institucijama iz stava (1) ovog člana o vrstama. prije početka izvo enja radova. Opće odredbe Op e Član 25. sredstva rada. Član 24. ure aje ili postrojenja. a na dijelovima s većim uzdužnim nagibom i posebnu traku za kretanje sporih vozila u slučaju vrlo gustog saobraćaja. saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i znacima i naredbama koje daju ovlaštena lica. (3) U zaštitnom pojasu javnog puta van naselja mogu se postavljati natpisi za reklame. na pogodnim rastojanjima. računajući od krajnje tačke popriječnog profila. posebne površine za zadržavanje vozila van kolovoza. kao i preglednost na raskrsnici. Javni putevi van naselja moraju imati. saobraćajne znakove. U slučaju prekida ili ugrožavanja saobraćaja na javnom putu zbog nanosa. (2) Organi nadležni za unutrašnje poslove dužni su. prodavati proizvode i sl. (1) Učesnici u saobraćaju dužni su postupati u skladu s propisima o pravilima saobraćaja. odrona ili klizanja terena ili drugih uzroka. (2) Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima. PRAVILA SAOBRAĆAJA 1. mora preduzeti mjere za otklanjanje smetnji i uspostavljanje sigurnog saobraćaja. najmanje dva puta godišnje.

dužna su to činiti na način propisan u čl. kad samostalno učestvuju u saobraćaju. Član 28. (2) Lice koje postupi suprotno stavu (1) ovog člana snosi troškove uklanjanja vozila. odnosno preduzeće koje se brine o održavanju puta. (3) Na dijelu puta po kojem se kreću djeca. (1) Slijepa lica. Član 30. parking-prostor ili neku drugu saobraćajnu površinu. . (1) Vozač je dužan u toku upravljanja vozilom obratiti pažnju na pješake koji se nalaze na kolovozu ili stupaju na kolovoz. moraju nositi bijeli štap kao znak raspoznavanja. (4) Ako je u mogućnosti i ako time ne ometa sigurnost saobraćaja. Učesnici u saobraćaju dužni su postupati prema svjetlosnom saobraćajnom znaku i kad se taj znak razlikuje od pravila o prvenstvu prolaza izraženom na istom mjestu drugim saobraćajnim znakom. (3) Bliže odredbe o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja lice s oštećenim ekstremitetima pravilnikom propisuje ministar. trotoaru i drugim saobraćajnim površinama ostavljati oštećena. Član 27. s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti u saobraćaju. dotrajala ili neregistrirana vozila. vozač je dužan voziti s naročitim oprezom i takvom brzinom da može vozilo zaustaviti u slučaju potrebe. 108.(2) Učesnici u saobraćaju dužni su postupati u skladu sa saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i kad se time odstupa od propisa o saobraćaju. (2) Kad prilazi obilježenom pješačkom prijelazu. ne izaziva opasnost i ne ometa druge učesnike u saobraćaju. (2) Vozilo koje je podešeno da njime upravlja lice kojem su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom. predmeta i materija koje je ostavilo. 109. u saradnji s nadležnim organom. (1) Vozač vozila koje se kreće pored vozila javnog prijevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prijevoz putnika. kad radi ulaska u vozilo ili po izlasku iz vozila moraju preći preko kolovoza. Član 26. nanijelo blato ili bacilo otpatke ili predmete na put. mora biti obilježeno posebnim znakom. vozač je dužan ukloniti s kolovoza i predmete na koje nai e u toku vožnje. (3) Vozač je dužan s kolovoza ukloniti predmete i materije koje s njegovog vozila padnu na put. dužan je o tome obavijestiti nadležnu instituciju koja upravlja putem ili policijsku upravu. i 110. kao i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put. vozač mora upravljati vozilom s naročitim oprezom i voziti takvom brzinom da u slučaju potrebe može zaustaviti vozilo ispred pješačkog prijelaza. nanositi blato na put sa savremenim kolovozom ili ostavljati ili bacati otpatke ili predmete i materije koji mogu ometati ili ugroziti saobraćaj ili zaga ivati okolinu. (3) Učesnici u saobraćaju dužni su postupati prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama koje daju ovlaštena lica i kad se time odstupa od propisanih pravila saobraćaja ili značenja saobraćajnih znakova postavljenih na putu. a ako nije u mogućnosti. ili na kojem su postavljeni saobraćajni znaci o učešću djece u saobraćaju. Član 29. parking-prostoru. Vozač je dužan držati vozilo na takvoj udaljenosti od drugih vozila u saobraćaju da. mora se kretati smanjenom brzinom tako da ne ugrožava lica koja ulaze ili izlaze iz tog vozila. zaustavljenog na stajalištu.. (2) Lica iz stava (1) ovog člana. otpadaka. (1) Zabranjeno je na putu.

propuštanja vozila koja imaju pravo prvenstva prolaza i u drugim slučajevima kada je vozač dužan ili prinu en zaustaviti vozilo na kolovozu prema odredbama ovog Zakona. kao ni dijete mla e od 12 godina. dužan je zaustaviti se. (2) Kretanjem vozila u smislu stava (1) ovog člana smatrat će se i slučaj kada je vozilo zaustavljeno zbog postupanja po saobraćajnom znaku. a na zadnjoj strani ure aje ili materije koji daju svjetla bijele boje. (2) U putničkom automobilu na prednjem sjedištu do vozača ne smije se prevoziti lice koje je očigledno pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava. svjetlosno-signalne ili reflektujuće ure aje ili materije koji daju svjetla crvene boje. moraju preći preko saobraćajne trake i biciklističke staze ili trake kojom se vozilo kreće. (1) Vozila ne smiju na prednjoj strani imati svjetlosne. pokretno svjetlo za istraživanje (reflektor). niti uticati na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje sigurnost saobraćaja. dok djeca ulaze ili izlaze iz vozila.(3) Vozač mora zaustaviti vozilo iza vozila iz stava (1) ovog člana kada lica. postupanja po znaku i naredbi ovlaštenog lica. Lice koje se prevozi vozilom ne smije ni na koji način ometati vozača u upravljanju vozilom. Radnje vozilom u saobra aju Član 36. (4) Vozač vozila koje se kreće iza vozila kojim se prevoze djeca. kad je vozilo kojim se prevoze djeca zaustavljeno na kolovozu. (3) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na crveno trepćuće svjetlo na posebnim motornim vozilima koja prate vozila pod pratnjom. osim u slučaju da je mobilni telefon prilago en upotrebi u vozilu. . svjetlo za osvjetljavanje zadnje registarske tablice i registarsku tablicu presvučenu bijelom reflektujućom bojom. Član 31. odnosno s proširenja saobraćajne trake koje se koristi za stajalište. (2) Odredba stava (1) ovog člana u pogledu svjetala bijele boje ne odnosi se na svjetlo za osvjetljavanje puta pri vožnji unazad. (1) Vozač motornog vozila i lica koja se prevoze tim vozilom dužni su koristiti sigurnosne pojaseve za vrijeme dok se vozilo kreće u saobraćaju na javnom putu. (1) Za vrijeme vožnje u naselju vozač je dužan vozilu javnog gradskog prijevoza putnika ili posebno obilježenom vozilu kojim se obavlja organizirani prijevoz djece omogućiti uključivanje u saobraćaj kada ta vozila izlaze sa stajališta koja se nalaze van kolovoza. (1) Za vrijeme kretanja vozila u saobraćaju na javnom putu vozač ne smije koristiti mobilni telefon. ulazeći ili izlazeći iz tog vozila. (2) Vozač vozila javnog gradskog prijevoza putnika ili posebno obilježenog vozila kojim se obavlja organiziran prijevoz djece dužan je pomoću pokazivača pravca najaviti svoju namjeru da se uključi u saobraćaj i to uključivanje obaviti na način kojim se ne ugrožavaju drugi učesnici u saobraćaju. Član 35. vozilo mora biti obilježeno posebnim znakom. Član 33. niti na zadnjem sjedištu dijete mla e od pet godina. kao i vozač vozila koji tom vozilu dolazi u susret na putu s dvije saobraćajne trake. Član 32. osim u slučaju kada na zadnjem sjedištu ima pričvršćenu dječiju sjedalicu. (5) Ako se vozilom obavlja organiziran prijevoz djece. saobraćaju 2. Član 34. ili da pored djeteta sjedi punoljetno lice. u kojoj dijete mora biti vezano.

na putu u naselju s kolovozom na kome za saobraćaj vozila u istom smjeru postoje najmanje dvije obilježene saobraćajne trake za kretanje vozila vozač može koristiti i saobraćajnu traku koja se ne nalazi uz desnu ivicu kolovoza ako time ne ometa ostala vozila koja se kreću iza vozila kojim upravlja. ako oni ne postoje. Član 37. kada je vozilo u kretanju ili mirovanju i u svim drugim slučajevima kada se može ugroziti sigurnost drugih učesnika u saobraćaju. dužan je na mjestu na kojem se uključuje postaviti lice koje će omogućiti siguran izlazak vozila na put ili na drugi način osigurati sigurno uključenje na put. (3) Izuzetno od odredbi st. (3) Na putu na kojem su kolovozne trake fizički odvojene jedna od druge. odnosno stazu namijenjenu za saobraćaj one vrste vozila kojoj pripada osim u slučaju opasnosti. (2) Vozač je dužan držati vozilo u kretanju što bliže desnoj ivici kolovoza i na tolikoj udaljenosti od nje da. (2) Ako znak iz stava (1) ovog člana vozač daje pomoću pokazivača pravca. parkirališta. uvjete saobraćaja i stanje i osobine puta.500 kg. vozača teretnog vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. (2) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera na kome postoje tri saobraćajne trake vozač se ne smije vozilom kretati saobraćajnom trakom koja se nalazi uz lijevu ivicu puta u smjeru kretanja vozila. (2) Vozač je dužan postupati prema odredbama stava (1) ovog člana i kada se uključuje u saobraćaj iz garaže. zaustavljanje. ovog Zakona vozač je dužan jasno i pravovremeno obavijestiti o svojoj namjeri druge učesnike u saobraćaju. (1) Prije obavljanja radnji vozilom iz člana 36. polukružno okretanje. (1) i (2) ovog člana. osim na dijelu puta ispred raskrsnice ili drugog mjesta na kojem vozilo skreće ulijevo. odgovarajućim znakom rukom. po izvršenom preticanju drugog vozila. vozača vozila koje na ravnom putu ne može razviti brzinu kretanja veću od 40 km/h i na vozača vozila koje se ne smatra motornim vozilom. mijenjanje saobraćajne trake. skretanje udesno ili ulijevo. (3) Zabranjeno je otvaranje vrata na motornom vozilu na kolovozu. dajući znak pomoću pokazivača pravca ili. ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju i sebe ne izlaže opasnosti. 3. (4) Odredba stava (3) ovog člana ne odnosi se na vozača autobusa. vozač ne smije vozilom prelaziti na kolovoznu traku namijenjenu za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. preticanje.) smije početi takvu radnju samo ako se prethodno uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili imovinu. a ako mu je vidik zaklonjen ili mu je vidljivost znatno smanjena zbog vremenskih ili drugih prilika. s obzirom na brzinu kretanja vozila. vozač nije dužan davati znak o namjeri da se vrati na saobraćajnu traku kojom se kretao prije preticanja. vožnja unazad i sl. vodeći pritom računa o položaju vozila i pravcu i brzini kretanja. mora ga davati sve vrijeme obavljanja radnje vozilom. (1) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u oba smjera na kome postoje najmanje četiri saobraćajne trake. Kretanje vozila po putu Član 38. odnosno kolovoz ili saobraćajnu traku. a po izvršenoj radnji mora prestati da ga daje. Član 40. (1) Vozač je dužan kretati se vozilom desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja. obilaženje. dvorišta ili drugih sličnih površina. vozač se ne smije vozilom kretati kolovoznom trakom namijenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana.(1) Vozač koji namjerava obaviti neku radnju vozilom na putu (pomjeranje vozila udesno ili ulijevo. Vozač mora za kretanje vozila koristiti isključivo put. Član 39. .

(2) Vozač koji namjerava znatnije smanjiti brzinu kretanja vozila dužan je to učiniti na način kojim neće ugroziti druge vozače koji se kreću iza njega. atmosferskim prilikama. kretati se putem na prijelazu preko željezničke pruge u istom nivou. tako da vozilo može pravovremeno zaustaviti pred svakom preprekom koju pod navedenim uvjetima može predvidjeti. Član 42. (2) Na putevima u naselju. (3) Prilikom pokretanja vozila iz mjesta vozač ne smije naglo povećati brzinu kretanja tako da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe usljed proklizavanja pogonskih točkova vozila osim u slučaju opasnosti. (1) Vozač ne smije mijenjati način upravljanja vozilom naglim smanjenjem brzine kretanja vozila osim u slučaju neposredne opasnosti. vozač se ne smije vozilom kretati u zabranjenom smjeru. gustini saobraćaja. Član 44. vidljivosti. (2) Vozač ne smije smanjiti brzinu kretanja vozila do te mjere da njegovo vozilo pričinjava smetnju normalnom odvijanju saobraćaja.(4) Na putu s kolovozom za saobraćaj vozila u jednom smjeru. (4) Na putu van naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od brzine odre ene saobraćajnim znakom postavljenim na putu. (1) Vozač je dužan brzinu kretanja vozila prilagoditi karakteristikama i stanju puta. 100 km/h na putevima rezerviranim za saobraćaj motornih vozila i brzim putevima. ako saobraćajno-tehnički elementi to omogućavaju. 80 km/h na ostalim putevima. Član 41. Član 45. saobraćajnim znakovima i drugim saobraćajnim uvjetima. 4. niti voziti na prijevojima i u krivinama u kojima je preglednost nedovoljna. (3) Vozač ne smije kretanjem vozila unazad ulaziti u nepreglednu raskrsnicu. može izvršiti tu radnju samo na kratkom dijelu puta pod uvjetom da ne ugrožava ili ne ometa druge učesnike u saobraćaju. stanju vozila i tereta. (1) Na putu u naselju vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od 60 km/h osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. (1) Vozač koji se namjerava kretati vozilom unazad. uključivati se na put s pravom prvenstva. (3) 1) 2) 3) Na putu van naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od: 130 km/h na autoputevima. preglednosti. saobraćajnim znakom može se dozvoliti kretanje vozilom i većom brzinom od propisane u stavu (1) ovog člana. (2) Kad se vozač kreće vozilom unazad dužan je kretati se onom stranom kolovoza kojom se do tada kretao vožnjom unaprijed. Brzina Član 43. .

. (1) Na osjetljivim mjestima u naselju. osim vojnih vozila. autobuse koji osim ugra enih sjedišta imaju i odre ena mjesta za stajanje.za autobuse kada se obavlja organiziran prijevoz djece. trolejbuse. a 40 km/h na ostalim putevima. navodi se i izjava vozača da li ima ili ne primjedbi na tekst zapisnika. 4) na 50 km/h . u kome je crnom bojom ispisan broj koji označava najveću dozvoljenu brzinu kretanja tih vozila. gradske autobuse. 5) 6) na 30 km/h . 2) na 80 km/h . 3) i 4) i priključna vozila iz tač. radi smanjenja brzine.za bicikl i lahki motocikl kada se kreću biciklističkom stazom.za traktore. za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 7.(1) Brzina kretanja motornih vozila na putu pod normalnim uvjetima saobraćaja ne smije se ograničiti saobraćajnim znakom ispod 60 km/h na magistralnim putevima. vozači su dužni pridržavati se brzina propisanih u stavu (1) ovog člana i na putu na kojem je ovim Zakonom ili postavljenim saobraćajnim znakom dozvoljena veća brzina. Skretanje Član 48. 3) i 4) stava (1) ovog člana koja su registrirana u Bosni i Hercegovini. na 25 km/h . osim ako saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu nije drugačije odre eno. služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. (3) Motorna vozila iz tač.500 kg. Član 47. za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje.500 kg i za teretna motorna vozila sa priključnim vozilom. (3) Fotografija i videozapis s podacima o utvr enoj brzini. može se ograničiti brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na putu. pravilnikom propisuje ministar.za autobuse i autobuse s lahkom prikolicom. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru. (2) Kad upravljaju motornim vozilima iz stava (1) ovog člana. (3) Bliže odredbe o postavljanju posebnih objekata na putu. s intenzivnim saobraćajem pješaka. na lijevoj polovini zadnje strane na vidnom mjestu moraju imati oznaku u obliku kruga žute boje. (2) Brzina kretanja vozila utvr uje se pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila s ure ajem ili bez ure aja s grafičkim ispisom brzine. u saradnji s nadležnim organom. 5. datuma i vremena ili tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem vozilom. (1) Na putevima brzina kretanja ograničava se za sljedeća vozila: 1) na 80 km/h . 1). 3) na 70 km/h . uz videonadzor. oivičenog crvenom bojom. (1) Vozač vozila koje skreće udesno dužan je obaviti skretanje krećući se krajnjom saobraćajnom trakom koja se proteže uz desnu ivicu kolovoza. kao i za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 7.za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje (karavan) ili lahku prikolicu. (2) Odobrenje za postavljanje posebnih objekata na putu daje nadležni organ koji upravlja putevima. koji se sačinjava na licu mjesta. odnosno trakom.za autobuse s priključnim vozilom za prijevoz lica. a posebno djece. (4) U zapisnik. Član 46.

dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tim putem. vozilo koje se kreće po šinama ima prvenstvo prolaza na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom.zabrana prolaza. (2) Vozač vozila koje na raskrsnici skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje. (4) Vozač koji ulazi vozilom na put koji je saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza. (1) Vozač koji se približava raskrsnici mora voziti s povećanim oprezom. svjetlosni saobraćajni znakovi imaju sljedeća značenja: 1) crveno svjetlo .(2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je obaviti skretanje krećući se krajnjom lijevom saobraćajnom trakom koja se proteže uz središnju liniju i uz zamišljeni ili obilježeni luk koji spaja dvije središnje linije bočnih kolovoza. dolazeći iz suprotnog smjera. 2) žuto svjetlo . a za ostale učesnike . osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije odre eno. osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije odre eno.slobodan prolaz.zabrana prolaza osim za vozila koja se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi nalaze na tolikoj udaljenosti od svjetlosnog znaka da se ne mogu sigurno zaustaviti a da ne pro u taj znak. (2) @uto svjetlo upaljeno istovremeno s crvenim svjetlom služi za upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak zabrane prolaza i na pojavu zelenog svjetla. osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. pred raskrsnicom. (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću putem na koji ulazi i kad taj put nije saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza ako vozilom ulazi sa zemljanog puta na put s kolovoznim zastorom. (3) Vozač je dužan. osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. (1) Na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti vozilo koje dolazi s njegove desne strane. Saobra aj na raskrsnici Član 50. Prvenstvo prolaza Član 49. ili ako na put ulazi s površine na kojoj se ne odvija saobraćaj.zabrana prolaza. (3) Izuzetno od odredbi st. (1) i (2) ovog člana. (1) Na raskrsnici i na drugom mjestu na kome je saobraćaj reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova za učesnike u saobraćaju. bez obzira na to s koje mu strane ono nailazi. (6) Vozač koji pri skretanju vozila presijeca biciklističku stazu ili traku. 6. . vozilom zauzeti položaj na dovoljnoj udaljenosti na onoj saobraćajnoj traci kojom mora proći kroz raskrsnicu. dužan je propustiti bicikl i bicikl s motorom koji se kreće biciklističkom stazom ili trakom. Saobraćaj 7. koji odgovara uvjetima saobraćaja na raskrsnici. na raskrsnici zadržava pravac svog kretanja ili skreće udesno. odnosno saobraćajnom trakom koja se proteže uz lijevu ivicu puta s jednosmjernim saobraćajem. (2) Vozač koji se približava raskrsnici dužan je voziti takvom brzinom da se može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza. Član 51. 3) zeleno svjetlo .

(4) Ako je zbog nedovoljne širine puta ili zbog neke prepreke na putu mimoilaženje onemogućeno. Vozač kome je svjetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu. lahko vozilo koje se susrelo s vozilom više kategorije. mimoilaženje zahtijevalo kretanje unazad jednog od vozila. (1) Pri mimoilaženju vozač je dužan sa svoje lijeve strane ostaviti dovoljno rastojanja izme u vozila kojim upravlja i vozila s kojim se mimoilazi a. po potrebi. a ako se mimoilaze vozila iste kategorije . u slučaju da tako ne postupi. ne smije ući vozilom u raskrsnicu ako je gustina saobraćaja takva da on vozilo očigledno mora zaustaviti u raskrsnici i na taj način. Vozač koji je vozilom ušao u raskrsnicu na kojoj je saobraćaj reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova. kretat će se unazad: svako vozilo koje se susrelo s vozilom koje vuče priključno vozilo. (2) Ako zeleno svjetlo na ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova ima oblik strelice. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. s obzirom na karakteristike puta i okolnosti u saobraćaju.vozilo koje se kreće niz nagib osim ako je. dužan je usporiti kretanje svog vozila i. Član 52. odnosno crvenog svjetla. po potrebi. (1) Ako je ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova za reguliranje saobraćaja na raskrsnici dodat jedan ili više dopunskih znakova u obliku zelene svijetleće strelice. (3) Na putu iz stava (1) ovog člana. vozač kojem je to lakše izvesti. (2) Ako zbog neke prepreke na putu ili zbog drugih učesnika u saobraćaju vozač ne može postupiti prema odredbi stava (1) ovog člana. može napustiti raskrsnicu ne čekajući da svjetlosnim saobraćajnim znakom saobraćaj bude otvoren u smjeru kojim namjerava produžiti kretanje pod uvjetom da propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću u smjeru u kojem je saobraćaj dozvoljen. zaustaviti ga da bi propustio vozilo iz suprotnog smjera. (3) Kad na raskrsnici vozila dolaze iz suprotnih smjerova i skreću ulijevo. (4) Zeleno trepćuće svjetlo služi za upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak slobodnog prolaza i na pojavu žutog. vozači se mimoilaze sa svoje desne strane. Mimoila enje Član 55. ometati ili onemogućiti saobraćaj vozila koja dolaze s bočnih kolovoza. pomjeriti svoje vozilo i zauzeti na putu položaj koji omogućava mimoilaženje. vozač vozila koje se kreće niz nagib dužan je zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu ako primijeti da mu drugo vozilo ide u susret uz nagib. . kad se jedno od vozila koja se mimoilaze mora kretati unazad. (1) Na dijelu puta s velikim uzdužnim nagibom na kome je mimoilaženje vozila nemoguće ili je veoma otežano. s obzirom na uvjete i položaj vozila na putu. Član 53. teretno motorno vozilo koje se susrelo s autobusom. po potrebi. vozač može vozilom proći svjetlosni znak i kretati se u pravcu označenom zelenom svijetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo pri čemu ne smije ometati saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji ulazi i mora propustiti pješake koji prelaze preko kolovoza. i da vozilo pomjeri ka desnoj ivici kolovoza. vozač vozila koje se kreće uz nagib dužan je zaustaviti vozilo ako ispred sebe ima pogodno mjesto za zaustavljanje koje omogućava sigurno mimoilaženje i ako bi. Mimoilaženje 8. vozač se vozilom smije kretati samo u pravcu koji pokazuje ta strelica. dužan se prvi zaustaviti i. kretanjem unazad ili na drugi način.(3) @uto trepćuće svjetlo obavezuje sve učesnike u saobraćaju na kretanje s povećanim oprezom. Član 56. pri promjeni svjetlosnog znaka. Član 54. lakše da to učini vozač vozila koje se kreće uz nagib.

(1) Preticanje i obilaženje vozač smije vršiti samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smjera i ako na putu ima dovoljno prostora za sigurno izvo enje tih radnji. (2) Preticanje se mora vršiti s desne strane ako se vozilo na kolovozu nalazi u takvom položaju i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo. Član 59. (3) Vozilo koje se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza ne smije se preticati s lijeve strane. vodeći računa o razlici izme u brzine kretanja svog vozila za vrijeme preticanja i brzine kretanja vozila drugih učesnika u saobraćaju koje namjerava preteći. Vozač ne smije vozilom početi preticanje ili obilaženje: 1) 2) kolone vozila. objekti ili ure aji iz stava (1) ovog člana nalaze na sredini puta s jednosmjernim saobraćajem a postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije odre eno. vozila ih moraju obilaziti s desne strane. ili omeo saobraćaj iz suprotnog smjera. ili neka druga površina koja nije namijenjena za saobraćaj vozila ili neki objekat ili ure aj. 4) ako saobraćajna traka kojom namjerava izvršiti preticanje nije slobodna na dovoljnom rastojanju tako da bi. vozač vozila koje se kreće sporije nego vozila koja se kreću neposredno iza njega dužan je pomjeriti svoje vozilo što više udesno. a ako to nije dovoljno. zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu da bi propustio brža vozila. To vozilo može se preticati s desne strane ako izme u njega i desne ivice kolovoza postoji saobraćajna traka. osim kad za preticanje ili obilaženje koristi saobraćajnu traku koja je zabranjena za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. ili da obi e drugu prepreku na putu. (2) Vozač ne smije preticati i obilaziti kad time. s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu i u saobraćaju ili s obzirom na tehnička svojstva vozila kojim upravlja. . 3) ako je vozač koji je ispred njega na istoj saobraćajnoj traci dao znak da namjerava da pretekne ili obi e vozilo koje je ispred njegovog vozila. (1) Ako se na sredini kolovoza nalazi pješačko ostrvo. 5) ako po izvršenom preticanju ili obilaženju ne bi ponovo mogao zauzeti položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja ili obilaženja. preticanjem ugrozio sigurnost saobraćaja. (1) Preticanje i obilaženje vrši se s lijeve strane. Član 58. Član 61. (2) Ako se površine. ako je vozač koji se kreće iza njega počeo preticanje. oni se mogu obilaziti s obje strane. (1) (2) Vozač kome je dat znak za preticanje s njegove lijeve strane dužan je pomjeriti vozilo ka desnoj ivici kolovoza. čim mu to bude moguće. Vozač ne smije povećavati brzinu kretanja vozila dok ga drugo vozilo pretiče.obilaženje 9. (3) Ako zbog nedovoljne širine kolovoza ili njegovog stanja preticanje nije moguće bez ugrožavanja sigurnosti saobraćaja. Član 60. Preticanje i obila enje Član 57. ugrožava druge učesnike u saobraćaju. i to bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. ili obilježen ili na drugi način označen prostor za parkiranje vozila.

Član 64. bicikla s motorom. ili na raskrsnici koja nije s kružnim tokom saobraćaja. (1) Vozač koji pretiče dužan je držati vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče. Zvučni 10. neposredno ispred raskrsnice. ili koje je stalo radi propuštanja pješaka na tom prijelazu. odnosno obilaženja. Na kolovozu na kome se saobraćaj odvija u dva smjera vozač ne smije vozilom preticati drugo vozilo ispred vrha prijevoja puta ili u krivini kad je preglednost puta nedovoljna. vozilom ponovo zauzeti položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja. osim ako na tim mjestima ne postoji više saobraćajnih traka obilježenih uzdužnim oznakama na kolovozu i namijenjenih isključivo za kretanje vozila u smjeru kretanja njegovog vozila. ili radi parkiranja vozila. bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. ili neposredno ispred i na prijelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u nivou bez branika ili polubranika. osim bicikla.6) 7) saobraćajnom trakom koja je namijenjena za prinudno zaustavljanje vozila. Vozač ne smije preticati drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu. Član 66. (2) Poslije izvršenog preticanja ili obilaženja vozač je dužan. Član 65. (3) Neposredno ispred i na prijelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou bez branika ili polubranika vozač smije preticati drugo vozilo kad je saobraćaj na tom prijelazu reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova. Zvu ni i svjetlosni znaci upozorenja Član 67. kao i kad je saobraćaj na raskrsnici reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima koje daje ovlašteno lice. čim to bude moguće. Član 62. ali da pritom svojim vozilom ne prelazi na dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera. a pretiče se s desne strane (član 58. (2) Na putevima i pod uvjetom iz stava (1) ovog člana. (1) Vozač ne smije preticati drugo vozilo. (1) Vozač je dužan upotrijebiti zvučni znak upozorenja kad god je u pitanju sigurnost saobraćaja a naročito: . (1) Na putu na kojem postoje najmanje dvije saobraćajne trake namijenjene za saobraćaj vozila u istom smjeru i na kojoj su kolone vozila. stav (3) ovog Zakona za svoje kretanje ne koristi saobraćajnu traku uz desnu ivicu kolovoza. vozilo koje skreće udesno. (2) Neposredno ispred raskrsnice i na raskrsnici vozač smije preticati: vozilo koje skreće ulijevo. vozilo koje se kreće na putu s pravom prvenstva prolaza. lahkog motocikla i motocikla bez bočne prikolice. neposredno ispred tunela i u tunelu koji po smjeru kretanja ima samo jednu traku. Član 63. tako da ga ne ometa i ne ugrožava u saobraćaju. (3) Ne smatra se preticanjem ni prolaženje s desne strane vozila koje prema odredbi člana 39. ili koje prelazi pješački prijelaz. stav (2)). brže kretanje vozila na jednoj traci od kretanja na drugoj traci ne smatra se preticanjem. vozač može napustiti traku na kojoj se nalazi samo radi skretanja ulijevo ili udesno.

(1) Na javnom putu van naselja vozač je dužan uvijek. Zaustavljanje i parkiranje Član 69. vozač mora zaustaviti ili parkirati vozilo uz lijevu ivicu kolovoza. ako je to nemoguće. saobraćajne nesreće ili drugog opravdanog razloga prinu en zaustaviti vozilo na kolovozu dužan je obilježiti sigurnosnim trokutom i preduzeti sve mjere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila i što prije ga ukloniti s kolovoza. ili uzastopnim paljenjem kratkih svjetala za osvjetljenje puta. dužan ga je sa šina odmah ukloniti a. Taj znak vozač može upotrijebiti i u naselju prilikom preticanja drugog vozila. Član 70. prije ulaska u nepreglednu krivinu ili prije dolaska na prijevoj na kojem je otežano mimoilaženje. odmah preduzeti potrebne mjere da lica koja upravljaju vozilima koja se kreću po šinama na vrijeme budu upozorena na opasnost. dugih i kratkih svjetala. (3) Ako je vozač zbog neispravnosti na vozilu. Član 68. 3) na putu van naselja. vodeći računa pri tome da se time ne zasljepljuju vozači koji dolaze iz suprotnog smjera. (3) Vozač može zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestima koja se nalaze na sredini kolovoza samo ako su ta mjesta obilježena odgovarajućim saobraćajnim znakom ili oznakom na kolovozu. Član 72. zaustaviti ili parkirati vozilo van kolovoza. 11. prema pravilu. . a na javnom putu na kojem se saobraćaj odvija samo u jednom smjeru vozilo može zaustaviti. odnosno parkirati uz desnu ili lijevu ivicu kolovoza. kada za to postoji mogućnost. (3) Svjetlosni znak upozorenja daje se kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala. u kratkim razmacima. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu na kome bi ono ugrožavalo sigurnost drugih učesnika u saobraćaju ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pješaka. saobraćajne nesreće ili drugog opravdanog razloga prinu en zaustaviti vozilo na šinama. (1) Vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo na javnom putu dužan je zaustaviti. Član 71.1) na putu van naselja radi upozorenja drugog učesnika u saobraćaju da ga želi preteći ili obići ako bi nedavanjem tog znaka postojala opasnost od saobraćajne nesreće. (2) Vozač je dužan davanje zvučnog znaka upozorenja svesti na neophodnu mjeru. odnosno parkirati vozilo neposredno uz desnu ivicu kolovoza. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća vozač. (2) Ako se uz desnu ivicu kolovoza nalaze tramvajske ili druge šine. umjesto zvučnog znaka upozorenja upotrebljava svjetlosni znak upozorenja. Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smiju se otvarati vrata ako se time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju ili ako se ugrožava sigurnost saobraćaja. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu. (2) Svjetlosni znak upozorenja vozač može upotrijebiti i danju ako takav način upozorenja drugim učesnicima u saobraćaju više odgovara uvjetima na putu. 2) ako se pored kolovoza nalaze djeca koja ne obraćaju pažnju na kretanje vozila. ili naizmjeničnim paljenjem.

ako to nije izričito regulirano saobraćajnim znakom. odnosno na pješačkoj stazi. parkovima i sl. ustanova.6 m širine na površini za kretanje pješaka s tim da ta površina ne može biti uz ivicu kolovoza. bila manja od 3 m. mora se ostaviti najmanje 1. a ako je parkiranje dozvoljeno. 11) 12) 13) na svim ure enim zelenim površinama. 2) na prijelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou. 4) na raskrsnici i na udaljenosti manjoj od 5 m od najbliže ivice popriječnog kolovoza. 2) udaljenosti manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je obilježeno stajalište za vozila javnog saobraćaja. Član 74. 3) na željezničkim ili tramvajskim prugama ili u blizini tih pruga ako se time sprečava ili ometa saobraćaj vozila koja se kreću po šinama. 5) trotoaru. u podvožnjacima i na nadvožnjacima. 10) na dijelu kolovoza koji je kao stajalište za vozila javnog saobraćaja obilježen saobraćajnim znakom i oznakama na kolovozu. ovog Zakona. preduzeća. vozač ne smije parkirati vozilo naročito na: 1) dijelu puta ispred prijelaza puta preko željezničke ili tramvajske pruge u istom nivou. 3) prolazima i ulazima škola. kao i na dijelovima puta ispod mostova i nadvožnjaka i na udaljenosti manjoj od 15 m od tih objekata. na mostovima. stambenih zgrada i drugih objekata i iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizacionu ili drugu mrežu komunalnih organizacija. 7) na dijelu puta na kojem bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne linije na kolovozu. na mjestu koje je označeno kao parking-prostor za invalidna lica. kao i na prijelazu biciklističke staze preko kolovoza. 5) u tunelima. Osim u slučajevima iz člana 73. 4) mjestu na kome bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu. ili do neke prepreke na putu. 9) na biciklističkoj stazi. odnosno traci. . na kolovozu s dvije saobraćajne trake gdje se saobraćaj odvija u oba smjera. Član 75. i to na udaljenosti manjoj od 15 m od tih prijelaza. 6) na dijelu puta u blizini vrha prijevoja i u krivini gdje je preglednost puta nedovoljna i gdje se obilaženje vozila ne bi moglo izvršiti bez opasnosti.. 8) na mjestu na kome bi vozilo zaklanjalo postavljeni saobraćajni znak ili ure aj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova.Član 73. ili do suprotne ivice kolovoza. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo naročito: 1) na obilježenom pješačkom prijelazu i na udaljenosti manjoj od 5 m od tog prijelaza.

u slučaju iz stava (1) ovog člana taj ure aj mora biti uključen. koje je zaustavljeno na kolovozu. 2) kad je vozilo zaustavljeno na kolovozu na takvom mjestu da vozači vozila koja nailaze istim smjerom ne mogu ili ga teško mogu pravovremeno uočiti. (3) Na isti način taj znak postavlja se i kad je na putu zaustavljena kolona motornih vozila s tim što se umjesto jednog znaka na kolovoz postavljaju dva znaka. osim motocikla bez bočne prikolice. 69. kao i vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila invalida. traktor ili priključno vozilo. . vozilo parkirano u pješačkoj zoni. ovog Zakona. i to: 1) kad je bio prinu en da zaustavi vozilo na mjestu ili dijelu puta iz člana 73. i 74. ili ometa normalan tok saobraćaja. Član 77. pravno ili fizičko lice koje ovlasti nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova. (1) Premještanje vozila iz člana 75. tako da vozači motornih vozila koji nailaze iz smjera na kojem je znak postavljen mogu pravovremeno zaustaviti svoja vozila. ovog Zakona. 3) noću i u slučaju smanjene vidljivosti na autoputu i putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila. (4) Radi osiguranja plaćanja troškova premještanja vozila. vozač je dužan preduzeti sve mjere kojima se sprečava da vozilo samo krene s mjesta i da se osigura od neovlaštene upotrebe. kao i na dijelu puta koji nije dovoljno pregledan. Prije nego što parkira i napusti vozilo. ovog Zakona snosi vlasnik. (1) Za nepravilno parkirano ili zaustavljeno vozilo na trotoarima ili bilo kojim drugim mjestima iz čl. od vlasnika vozila koji nije državljanin Bosne i Hercegovine pravno ili fizičko lice koje je premjestilo vozilo može zatražiti garanciju. 73. Član 78. u kojem nije prisutan vozač. (4) Ako je u motornom vozilu ugra en ure aj za istovremeno uključivanje svih pokazivača pravca. a ako vlasnik neće ili ne može položiti garanciju. (2) Znak iz stava (1) ovog člana postavlja se na kolovoz iza zaustavljenog vozila. može zadržati vozilo. (3) Troškove premještanja vozila u slučajevima iz člana 75. Član 76. ovog Zakona. odnosno sigurno obići zaustavljeno vozilo. (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana. (5) Visinu troškova premještanja vozila utvr uje nadležni organ jedinice lokalne samouprave i uprave. uz prethodnu saglasnost nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova. obilježiti posebnim znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu. u vertikalnom položaju i na dovoljnoj udaljenosti koja na putu van naselja ne smije biti manja od 50 m. (2) Ovlašteno službeno lice odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost saobraćaja. Član 79. (1) Vozač je dužan motorno vozilo. ovog Zakona obavlja nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova. ovlaštena službena lica ostavit će pisano obavještenje da vozač koji je parkirao ili zaustavio vozilo u roku od osam dana kod nadležnog organa na ime novčane kazne uplati zakonom propisani iznos. do 78. premještanje vozila obavljaju organizacija.(1) Ovlašteno službeno lice odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. jedan pored drugog.

vojnika. Vozilo na motorni pogon smije se vući noću. niti teretno motorno vozilo i autobus. kao i u slučaju drugih prekršaja propisanih ovim Zakonom u kojima je učestvovalo njegovo vozilo. samo ako na svojoj zadnjoj strani ima upaljena crvena svjetla za označavanje vozila. stav (1). a na vučenom vozilu sa zadnje strane. (2) Vozilom na motorni pogon ne smije se vući motocikl bez bočne prikolice ili drugo vozilo na dva točka. niti vozilo na motorni pogon teže od vučnog vozila ako mu je neispravna pomoćna kočnica. (2) Pomoću užeta ne smije se vući vozilo na motorni pogon na kojem su neispravni ure aji za upravljanje ili ure aji za zaustavljanje. ali samo krajnjom desnom saobraćajnom trakom do prvog priključnog puta kojim se vučeno vozilo može isključiti iz saobraćaja na autoputu. Član 82. (2) (3) Vozilom na motorni pogon smije se vući samo priključno vozilo koje značajno ne umanjuje njegovu stabilnost. pogrebnu povorku i svaku drugu organiziranu kolonu pješaka koja se kreće po kolovozu. Presijecanje kolone pje aka Član 80. (1) U saobraćaju na javnom putu vozilu na motorni pogon mogu se pridodati najviše dva priključna vozila za prijevoz tereta. Zabranjena je vuča neispravnih vozila na autoputu i putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila. pješaka 12. . Član 83. Vuča 13.(2) Vlasnik ili korisnik vozila dužan je ovlaštenom službenom licu nadležne službe dati podatke o vozaču koji je upravljao vozilom u vrijeme izvršenja prekršaja iz stava (1) ovog člana. a na autoputu i putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila samo jedno priključno vozilo. Vu a vozila Član 81. odnosno jedno priključno vozilo za prijevoz lica. (2) Na motornom vozilu koje vuče drugo vozilo trokut se postavlja s prednje. (1) Vozilom na motorni pogon smije se vući drugo vozilo na motorni pogon samo ako se ono zbog neispravnosti ili nedostataka pojedinih dijelova ne može samo kretati i ako se pritom značajno ne umanjuje stabilnost vučnog vozila. vuča drugog motornog vozila autoputem dozvoljena je ako je razlog za vuču nastao za vrijeme kretanja motornog vozila autoputem. Član 84. (4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana. (1) Za vrijeme vuče vozila iz člana 82. Vozač ne smije vozilom presijecati kolonu djece. (3) Krutom vezom ne smije se vući vozilo na motorni pogon koje nema ispravan ure aj za upravljanje. (1) Vozilo na motorni pogon na putu dozvoljeno je vući pomoću užeta. Član 85. oba vozila moraju imati znak kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu (sigurnosni trokut). kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. ili ako ga vuče motorno vozilo koje ima i pri vuči koristi žuto rotaciono svjetlo. krute veze (rude). automatskih vučnih kuka s višestepenovanom regulacijom i oslanjanjem ili vješanjem vozila na vučno vozilo.

3) biciklu . a ako se vuče pomoću kuke ili krute veze (rude). dozvoljena je samo do prvog mjesta pogodnog za pretovar tereta a. lahkom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice . Upotreba svjetala u saobra aju Član 90.osim na biciklu s motorom. (2) (3) Vučenim vozilom zabranjeno je prevoziti lica. (2) Kuka i kruta veza (ruda) iz stava (1) ovog člana moraju biti certificirane prema procedurama definiranim posebnim propisom iz stava (3) člana 6. a ako se na zaprežnom vozilu nalazi samo jedna svjetiljka. Vuča natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila. ako se vuče užetom. (2) U vremenu od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću). (3) Ako se na zaprežnom vozilu jedno svjetlo nalazi na prednjoj strani. osim svjetla iz stava (1) ovog člana. automatskih vučnih kuka s višestepenovanom regulacijom ili krute veze. a sa zadnje strane vozila crveno svjetlo. (1) Odstojanje izme u vučnog i vučenog vozila na motorni pogon. lahkom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice najmanje dva bijela ili žuta svjetla na prednjoj strani i paran broj crvenih svjetala na zadnjoj strani. ona mora biti postavljena na lijevoj strani vozila. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. saobraćaju 14. ili samo jedna svjetiljka koja je izra ena tako da se s prednje strane vozila vidi bijelo svjetlo.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. ta svjetla moraju biti postavljena na uzdužnoj osi vozila ili na njegovoj lijevoj strani. Član 88. Član 87. (1) Vozilo na motorni pogon koje na putu vuče drugo neispravno vozilo na motorni pogon ne smije se kretati brzinom većom od 40 km/h. niti koristiti za vuču drugih vozila.jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. Vozila koja prevoze opasne materije ne smiju se vući. ovog Zakona a vozač mora imati dokaz o izvršenom certificiranju. .Član 86. i do prvog mjesta na kojem se može otkloniti kvar na vozilu. (1) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju na vozilu moraju biti upaljena kratka svjetla. na vozilu u saobraćaju na putu. odnosno traktora s priključnim vozilom. Ako se vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta.najmanje jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na zadnjoj strani. (4) Izuzetno od odredbi iz stava (3) ovog člana. 2) biciklu s motorom. moraju biti upaljena svjetla za osvjetljavanje puta. takvo vozilo može se prevući samo do najbližeg mjesta pogodnog za pretovar ili popravku a takvo vozilo vuče se krutom vezom (rudom) i brzina kretanja ne smije biti veća od 40 km/h. vozač koji upravlja vučenim vozilom mora imati odgovarajuću dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojoj pripada vozilo koje se vuče. izuzetno. a drugo na zadnjoj strani. mora iznositi tri do pet metara. 4) zaprežnom vozilu . u slučaju neispravnosti vozila koje je natovareno opasnim materijama. Član 89. i to na: 1) vozilu na motorni pogon . može iznositi i manje od tri metra.

najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na čelu kolone. stav (1) tačka 1) može imati upaljeno samo jedno svjetlo koje se s prednje strane vidi kao bijelo svjetlo i sa zadnje strane kao crveno svjetlo i koje je postavljeno na strani suprotnoj od ivice kolovoza uz koju je vozilo zaustavljeno ili parkirano. odnosno povorke.(4) U uvjetima iz stava (2) ovog člana. 2) vodiči teglećih. Vozač vozila na motorni pogon dužan je upotrebljavati za osvjetljavanje puta kratka svjetla umjesto dugih svjetala: 1) prije mimoilaženja s drugim vozilom na udaljenosti s koje ocijeni da svjetlom svog vozila zasljepljuje vozača vozila koje mu dolazi u susret. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća. .u susretu s plovilom. (1) 1) Izuzetno od odredbi člana 90. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. na zadnjoj strani posljednjeg priključnog vozila moraju biti upaljena najmanje dva crvena svjetla. (6) Na motociklu za vrijeme vožnje na putu moraju biti upaljena kratka svjetla. a bicikl . upotrebljava duga svjetla. moraju nositi upaljena svjetla kad se kreću po kolovozu van naselja: 1) grupa pješaka koja se kreće u organiziranoj koloni ili povorci . Član 91. 3) za vrijeme dok vozilom prolazi pored organizirane kolone ili povorke pješaka. a širina od dva metra. tako da se jasno vidi s dovoljne udaljenosti. 2) za vrijeme kretanja za drugim vozilom na odstojanju od najmanje 100 m da dugim svjetlima svog vozila ne zasljepljuje vozača vozila ispred sebe. i najmanje jedno crveno svjetlo na njenom začelju. simetrično postavljena na zadnjoj strani vozila. a pri mimoilaženju s drugim vozilom . (1) (2) Za osvjetljavanje puta vozač vozila na motorni pogon. tovarnih i jahaćih životinja i goniči stoke . Član 93.kad vozač tog vozila upali kratka svjetla ili kad naizmjeničnim paljenjem i gašenjem svjetala upozorava da mu duga svjetla smetaju. na prednjoj strani prvog priključnog vozila moraju biti uključena dva bijela svjetla. (2) Umjesto svjetala iz stava (1) ovog člana mogu se upotrebljavati reflektujuće materije. odnosno s vozilom koje se kreće po šinama a koje nailazi iz suprotnog smjera. kad je zaustavljeno ili parkirano na ulici u naselju. ovog Zakona.kad su zaustavljeni ili parkirani u naselju uz samu ivicu kolovoza. 4) kada se kreće putem koji se pruža neposredno pored plovnog puta ili pored željezničke ili tramvajske pruge . umjesto svjetala iz člana 90.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo naprijed i najmanje jedno crveno svjetlo pozadi. uvijek na udaljenosti manjoj od 200 m. (5) Kad vozilo na motorni pogon vuče jedno ili dva priključna vozila. (2) Vozilo na motorni pogon čija dužina nije veća od osam metara. Član 92. lahki motocikl i motocikl bez bočne prikolice koji nema akumulator . ne mora imati upaljena svjetla: vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na osvijetljenom dijelu puta. u pravilu. a ako širina priključnog vozila iznosi više od 1.jedan katadiopter crvene boje na zadnjoj strani i po jedan katadiopter žute ili narandžaste boje na svakoj strani pedale. 2) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na za to posebno odre enim mjestima na kolovozu ili van njega ili na ulicama sa slabijim saobraćajem. 3) bicikl. zaprežno vozilo mora imati i dva katadioptera crvene boje. i kojem nije pridodato priključno vozilo.60 m.

tako da ne ugrožava sigurnost saobraćaja. osim ako to ne isključuju konstrukcione karakteristike tih vozila ili način njihovog kretanja. (2) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na dio puta na kojem je preticanje zabranjeno.(3) Noću. Odredbe čl. kreću jedno za drugim vozila na motorni pogon čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. vozači su dužni izme u svakog od tih vozila držati odstojanje od najmanje 100 m. (3) Ako se na putu kreću dva ili više vozila koja prevoze opasne materije. . Odstojanje izme u vozila Član 96. dužni su se kretati jedan za drugim. Saobraćaj 16. (2) Vozač bicikla i vozač bicikla s motorom ukoliko je pokretan snagom vozača dužni su se kretati što bliže desnoj ivici kolovoza. odstojanje izme u tih vozila ne smije biti manje od 200 metara.500 kg ili čija je dužina veća od sedam metara. Saobraćaj 17. (1) Kad se na javnom putu van naselja. vozač vozila na motorni pogon za vrijeme vožnje mora imati na vozilu upaljena najmanje kratka svjetla za osvjetljavanje puta. do 97. 15. koji ima samo jednu saobraćajnu traku namijenjenu za saobraćaj vozila u jednom smjeru. (3) Ako se dva ili više vozača bicikala ili bicikla s motorom kreću u grupi. Saobra aj bicikala. odnosno traci. Član 94. (3) Svjetla za maglu koja se nalaze na prednjoj strani vozila moraju biti bijele ili žute boje. a biciklom s motorom lice koje je navršilo 14 godina. (2) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon moraju biti upaljena za vrijeme dok su upaljena bilo koja svjetla za osvjetljavanje puta ili posebna svjetla za maglu. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. Saobra aj tramvaja i drugih vozila na šinama inama Član 98. (1) Biciklom na kategoriranom putu smije upravljati lice koje je navršilo 12 godina. (2) Svjetla za maglu mogu se upotrebljavati samo za vrijeme magle ili u slučaju smanjene vidljivosti i ne mogu se istovremeno koristiti s dugim svjetlima. (1) Po magli vozač vozila na motorni pogon na vozilu treba imati upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta ili svjetla za maglu ili oba svjetla istovremeno. ovog Zakona primjenjuju se i na saobraćaj tramvaja i drugih vozila koja se na putu kreću po šinama. od 25. a ako postoji biciklistička staza. a na zadnjoj strani crvene boje. Član 97. (1) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon upotrebljavaju se u uvjetima iz člana 90. Vozač je dužan držati potrebno odstojanje kad se kreće iza drugog vozila. lahkih motocikala i motocikala Član 99. po biciklističkoj stazi. bicikala s motorom. stav (1) ovog Zakona kada je vozilo zaustavljeno ili parkirano na putu. Član 95.

(1) (2) Stoku koja se kreće javnim putem gonič stoke mora držati što je moguće bliže desnoj ivici puta. ili ugrožavati druge učesnike u saobraćaju. vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom. Vozač bicikla. lahkog motocikla i motocikla treba upravljati vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi učesnici u saobraćaju. bicikla s motorom. Vozač bicikla.(4) Ako na putu postoji posebno ure ena biciklistička staza. Stoka se ne smije ostavljati na putu ili uz put bez nadzora goniča stoke. . pridržavati se za drugo vozilo. vozač bicikla s motorom ukoliko je pokretan snagom vozača i vozač bicikla moraju se kretati desnom biciklističkom stazom u odnosu na smjer kretanja saobraćaja. (1) Vozač zaprežnog vozila treba upravljati vozilom sve vrijeme dok se vozilo kreće putem i dužan je vozilo držati što bliže desnoj ivici kolovoza. sjediti na stranicama vozila. (6) Vozač bicikla i vozač bicikla s motorom smiju se kretati samo po onim saobraćajnim površinama po kojima je kretanje takvim vozilima dozvoljeno. po pravilu. a vozač motocikla može to činiti i u bočnoj prikolici. Član 102. prevoziti. bicikla s motorom. a naročito ne smije skidati ruke s upravljača. sjediti na platou vozila sa strane. Saobraćaj zapre režnih 18. (2) Zaprežno vozilo ne smije se ostavljati bez nadzora na putu ili uz put. Član 106. (1) Na putu koji ima trotoar ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka. kretati i zadržavati na kolovozu. odnosno površinu pored kolovoza pogodnu za kretanje pješaka. (1) Pješak se ne smije. pješak je dužan kretati se tim površinama. (3) Lica koja se voze zaprežnim vozilom za vrijeme kretanja vozila ne smiju stajati na vozilu. Član 104. bicikla s motorom. i to veoma pažljivo i na način kojim ne ometa ili ne sprečava saobraćaj vozila. (5) Na biciklističkim stazama ure enim i obilježenim za saobraćaj bicikla i bicikla s motorom u oba smjera. Kretanje pješaka pje aka Član 105. 19. Vozač bicikla. on se mora kretati što bliže ivici kolovoza. lahkog motocikla i motocikla može prevoziti druga lica samo ako na vozilu postoje posebna sjedišta i oslonci za noge. Saobra aj zapre nih vozila i kretanje stoke Član 103. Član 101. Član 100. vozila se moraju kretati desnom stranom u smjeru kretanja vozila. (2) Ako se pješak kreće po kolovozu. niti se nalaziti na rudi vozila dok je vozilo u pokretu. lahkog motocikla ili motocikla i lica koja se prevoze tim vozilima moraju koristiti zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje.

Član 107. vožnja dječijim biciklom. zasjek. lahki motocikl ili motocikl. Pješak koji namjerava prijeći kolovoz na mjestu na kojem ne postoji obilježen pješački prijelaz ne smije stupiti na kolovoz ako time ometa saobraćaj vozila. vozač je dužan zaustaviti vozilo ispred pješačkog prijelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz. pješak se može kretati uz desnu ivicu kolovoza samo kad je takvo kretanje za njega sigurnije (nepregledna krivina. (1) Kad se pješaci kreću kolovozom na javnom putu van naselja. usjek. osim ako je to posebno dozvoljeno. (3) Na kolovozu puta zabranjeno je igranje. koturaljkama i slično. pješaci mogu prelaziti kolovoz samo dok im je datim znakom dozvoljen prijelaz kolovoza. odnosno pogodna za kretanje pješaka. prije stupanja na pješački prijelaz pješak je dužan obratiti pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju. provalija. kao i organizirana kolona pješaka. a ako mu je na takvom prijelazu datim znakom dozvoljen prolaz. vozač je dužan zaustaviti vozilo pred takvim pješačkim prijelazom. kako bi . (1) Ako je saobraćaj na obilježenom pješačkom prijelazu reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima ovlaštenog lica. tako da se kreću jedan iza drugog. (2) Ako se obilježeni pješački prijelaz iz stava (1) ovog člana nalazi na ulazu na bočni put. pješak je dužan postupati prema tim znakovima. vozač ne smije ometati prolaz pješaka koji su već stupili na pješački prijelaz. ali je saobraćaj vozila reguliran svjetlosnim saobraćajim znakovima za vozila ili znakovima koje daju ovlaštena lica. Član 109. Obaveze voza a prema pje acima Član 111. kao i sankanje. odron i sl. pri prelaženju puta pješak je dužan kretati se tim prijelazima. ako oni nisu od njega udaljeni više od 100 m. odnosno prolazima.(2) Na putu na kojem ne postoji trotoar ili druga površina odre ena za kretanje pješaka. (3) Pješak koji gura ručna kolica.). a koju pješaci ne mogu koristiti iz bilo kojeg razloga. romobilom. odnosno prolaze za pješake. skijanje i drugo. (3) Na obilježenom pješačkom prijelazu na kome saobraćaj nije reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima. (2) Na obilježenom pješačkom prijelazu na kome saobraćaj pješaka nije reguliran posebnim svjetlosnim saobraćajnim znakovima za pješake. dužni su kretati se uz lijevu ivicu kolovoza u smjeru kretanja. lica koja se kreću pomoću pokretnih stolica za nemoćna lica. na kome je saobraćaj pješaka reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima za pješake. po potrebi. pješaci se mogu kretati kolovozom. moraju se kretati uz desnu ivicu kolovoza u smjeru kretanja. (1) Na obilježenom pješačkom prijelazu. vozač koji skreće na taj put dužan je skretanje vršiti smanjenom brzinom i propustiti pješake koji su već stupili ili stupaju na pješački prijelaz i. Član 108. (3) Ako na obilježenom pješačkom prijelazu saobraćaj nije reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova ni znakovima ovlaštenog lica. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. Član 110. zaustaviti vozilo kojim upravlja da bi propustio pješake. (1) Pješak je dužan prelaziti preko kolovoza i biciklističke staze pažljivo i najkraćim putem pošto se prije stupanja na kolovoz uvjeri da to može učiniti na siguran način. (2) Na putu koji ima obilježene pješačke prijelaze ili posebno izgra ene prijelaze. bicikl. vozača pješacima 20. ni znakovima koje daje ovlašteno lice.

te vozila za održavanje puta kada daju posebne svjetlosne znakove. (1) Na autoputu vozač ne smije zaustavljati motorno vozilo osim na površinama van kolovoza koje su za to posebno ure ene i obilježene. Saobra aj na autoputu. učesnici u saobraćaju mogu preći preko željezničke pruge tek pošto se prethodno uvjere da prugom ne nailazi voz ili neko drugo vozilo koje se kreće po šinama. Saobraćaj eljezničke 21. ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znakovi koji upozoravaju da će se taj ure aj početi spuštati. odnosno da može zaustaviti vozilo prije nego što stupi na željezničku prugu. putu rezerviranom za saobra aj motornih vozila i brzom putu Član 116. ili ako se taj ure aj već počeo spuštati. ili pred ure ajem za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vozila koja se kreću po šinama. odnosno da se prijelazu puta preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće šinama.propustio pješake koji prelaze ili stupaju na pješački prijelaz. učesnici u saobraćaju dužni su se zaustaviti kad se pojavi crveno trepćuće svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo. (3) Na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome nema ure aja za zatvaranje saobraćaja. (1) Pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi. Učesnici u saobraćaju dužni su zaustaviti se pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje saobraćaja spušten. (1) Vozač koji skreće na bočni put na čijem ulazu ne postoji obilježen pješački prijelaz dužan je skretanje izvršiti smanjenom brzinom i ne smije ugroziti pješake koji su već stupili na kolovoz. (1) Autoputem se ne smiju kretati pješaci. (3) Odredba stava (2) ovog člana ne odnosi se na vojna vozila i na vozila organa unutrašnjih poslova. Član 115. Saobraćaj saobraćaj 22. stoka ni vozila koja se. (2) Autoputem se ne smiju kretati ni motorna vozila koja se prema svojim konstrukcionim karakteristikama ne mogu kretati brzinom većom od 40 km/h. Član 117. (2) Vozač koji se kreće po mokrom kolovozu u naseljenom mjestu dužan je prilagoditi brzinu kretanja vozila tako da izbjegne prskanje pješaka koji se kreću ivicom kolovoza ili trotoara. niti ure aja za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza. . ili nedvosmisleno pokazuju namjeru da pre u preko pješačkog prijelaza. Član 112. prema odredbama ovog Zakona. Član 114. (2) Učesnici u saobraćaju koji prelaze preko željezničke pruge u istom nivou dužni su to činiti s pojačanim oprezom i kad svjetla na prijelazu nisu upaljena. Vozač koji se vozilom približava prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou dužan je kretanje vozila podesiti tako da ga može zaustaviti pred ure ajem za zatvaranje saobraćaja na prijelazu. ne smatraju motornim vozilima. Saobra aj na prijelazu puta preko željezni ke pruge eljezni Član 113.

namijenjenih za saobraćaj vozila u jednom smjeru. Na autoput se ne smije uključiti motorno vozilo koje vuče drugo motorno vozilo koje se zbog neispravnosti ne može kretati. smiju koristiti samo dvije saobraćajne trake koje se nalaze uz desnu ivicu kolovoza. Član 120. do 121. Vozač koji se vozilom kreće kroz tunel ne smije zaustavljati vozilo. Na vozilima na motorni pogon za vrijeme kretanja kroz tunel moraju biti upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta. Vozila pod pratnjom Član 125. Član 122. kad takva traka postoji u produženju priključnog puta. (1) Vozač koji se motornim vozilom uključuje u saobraćaj na autoputu dužan je: 1) koristiti posebnu traku za ubrzavanje. (3) Na autoputu vozač ne smije vršiti polukružno okretanje. i da se u saobraćaj na autoputu uključi dajući odgovarajući znak. Na autoputu sa tri ili više saobraćajnih traka. Član 118. dužan je zaustaviti ga na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila. 24. Član 119. Saobraćaj 23. 2) propustiti vozila koja se kreću autoputem ako na mjestu na kome se uključuje u saobraćaj na autoputu ne postoji posebna traka za ubrzavanje. od 116. (2) Vozač koji se vozilom isključuje iz saobraćaja na autoputu dužan je pravovremeno zauzeti položaj vozilom na krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci i što prije preći na posebnu traku za usporavanje. (2) Odredba člana 39. ako ona na tom mjestu postoji. na način kojim ne ugrožava saobraćaj vozila koja se kreću autoputem. Član 124. Odredbe čl.500 kg i skupova vozila čija je dužina veća od sedam metara. stav (3) ovog Zakona ne primjenjuje se na vozila koja se kreću dijelom autoputa koji prolazi kroz naselje. niti se kretati vozilom unazad. Član 121. i preduzeti potrebne mjere da se vozilo što prije ukloni s kolovoza.(2) Vozač koji je zbog neispravnosti vozila ili zbog drugih razloga prinu en zaustaviti vozilo na kolovozu autoputa. . polukružno okretati vozilo ili se kretati unazad u tunelu. Saobra aj u tunelu Član 123. ako takva traka postoji na ulazu u priključni put. vozači teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. ovog Zakona primjenjuju se i na saobraćaj na putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila i brzom putu. (1) Autoputem se motorna vozila moraju kretati krajnjom desnom saobraćajno trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni.

(3) Vozila pod pratnjom imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (član 49. a.). (4) U pogledu me usobnog prava prvenstva prolaza.). zaustaviti vozilo. kad posebnim ure ajima daju svjetlosne i zvučne znakove. (2) 1) 2) 3) Teret na vozilu treba biti tako raspore en i. umjesto dugih svjetala noću upotrijebiti kratka svjetla za osvjetljavanje puta. i to za vrijeme dok se ti znakovi daju. strogo se pridržavati naredbi koje im daju lica iz pratnje i kretanje nastaviti tek pošto pro u sva vozila pod pratnjom. pričvršćen i pokriven da: ne ugrožava sigurnost učesnika u saobraćaju i ne nanosi štetu putu i objektima na putu.(1) Vozilima pod pratnjom. zaustaviti svoja vozila dok ta vozila pro u. zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila (član 61.) i zabrani presijecanja kolone pješaka (član 80. (1) Na vozila službe hitne pomoći. pješaci su se dužni skloniti s kolovoza dok ta vozila pro u. a ostala vozila propustiti ih i. ne primjenjuju se odredbe o ograničenju brzine (čl. vojna vozila i vozila Državne granične službe BiH. pod uvjetom da ne ugrožavaju sigurnost drugih učesnika u saobraćaju. stav (1) tačka 1. 44. ne umanjuje vozaču preglednost puta. ne umanjuje u većoj mjeri stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom. propustiti ih i. (5) Ure aji za davanje posebnih svjetlosnih i zvučnih znakova smiju se ugra ivati i upotrebljavati samo na vozilima čija je pratnja policija ili vojna lica (član 125. (4) Da bi omogućili nesmetan prolaz vozilima iz stava (1) ovog člana. stav (1) tačka 1. stav (1)) i na vozilima s pravom prvenstva prolaza iz st. vatrogasna vozila i vozila policije i sudske policije. prema potrebi. Vozila s pravom prvenstva prolaza Član 126. prema potrebi. i 46. po potrebi.). 26. omogućiti nesmetan prolaz. s posebnim motornim vozilima opremljenim ure ajima za davanje posebnih zvučnih i svjetlosnih znakova crvene i plave boje.) osim u odnosu na vozila pod pratnjom (član 125.) i zabrani presijecanja kolone pješaka (član 80. (1) i (3) ovog člana. Teret na vozilu Član 127. zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila (član 61. ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju karakteristike puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila. prema potrebi.) i vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima ovlaštenog lica. (1) Vozilo u saobraćaju na putu ne smije se opteretiti preko svoje nosivosti koja je upisana u knjižicu vozila. 25. Ta vozila imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (član 49. zaustaviti se dok ta vozila pro u. .). ili preko najveće dozvoljene mase. i na njih se ne primjenjuju odredbe o ograničenju brzine (čl. za vozila iz stava (1) ovog člana važe odredbe o prvenstvu prolaza. pod uvjetom da ne ugrožavaju sigurnost drugih učesnika u saobraćaju. ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. (2) Kako bi omogućili prolaz vozilima iz stava (1) ovog člana. (2) Vozač koji na putu susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom i vozač kojeg sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom dužni su ustupiti prvenstvo prolaza. pješaci su se dužni skloniti s kolovoza. vozači su dužni obratiti pažnju i na vozila kojima se osigurava prolaz. i 46. (3) Kad vozilo policije ili vojno vozilo upotrebom plavih svjetala osigurava prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreću iza njega. osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima ovlaštenog lica. 44. u skladu s ovim Zakonom. podrazumijevaju se vozila kojima je dodijeljena pratnja policije ili vojne policije.).

SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI Opće 1. dimenzija 50 x 50 cm. IV.svjetlom i reflektujućom materijom crvene boje. (2) Saobraćajnim znakovima moraju se obilježiti i opasnosti privremenog karaktera. (4) Učesnici u saobraćaju dužni su pridržavati se ograničenja. stavljaju do znanja ograničenja. te svjetlosne i druge oznake na putu. oznake na kolovozu. zabrana i obaveza izraženih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova. (3) Saobraćajni znakovi su: znakovi opasnosti.svjetlom i katadiopterom koji s prednje strane daju bijelo svjetlo. kojima se učesnici u saobraćaju upozoravaju na opasnost koja im prijeti na odre enom javnom putu ili dijelu tog puta. Op e odredbe Član 130. (2) Teret koji se prevozi na vozilu i priključnom vozilu može preći najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila najviše za jednu šestinu svoje dužine koja je kao kontinuiran teret oslonjena na tovarni prostor. . (3) Ako se vozilom prevozi teret u kombinaciji koja se sastoji od vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. kao i privremena ograničenja i privremene zabrane u saobraćaju i ti znakovi moraju se ukloniti čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni. obojena naizmjenično kosim trakama reflektujuće narandžaste i bijele boje i postavljena uspravno na uzdužnu osu vozila. (5) Najisturenija tačka tereta koji se prevozi teretnim motornim ili priključnim vozilom u slučaju iz stava (4) ovog člana mora biti označena tablom. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. pod dužinom vozila podrazumijeva se ukupna dužina vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. trotoaru i sl. Član 131. zabrane i obaveze kojih se učesnici u saobraćaju moraju pridržavati i daju potrebna obavještenja za sigurno i nesmetano odvijanje saobraćaja.crveno svjetlo. najisturenija tačka na teretu koji se prevozi vozilom mora biti označena: 1) u slučaju iz člana 128. najisturenija tačka tereta mora biti označena crvenom tkaninom. 2) kad teret na vozilu na motorni pogon ili na priključnom vozilu bočno prelazi za više od 20 cm vanjsku ivicu prednjeg ili zadnjeg svjetla za označavanje vozila . naročito one koje nastanu usljed iznenadnog oštećenja ili onesposobljavanja puta. (1) Javni putevi moraju se obilježiti propisanim saobraćajnim znakovima. Noću. a sa zadnje strane . Član 129. stav (4) ovog Zakona . Član 128. (1) Teret na vozilu ne smije preći najudaljeniju tačku na prednjoj strani vozila više od jednog metra. Ta tabla je kvadratnog oblika. (4) Ako teret na vozilu prelazi za više od jednog metra najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila. registarske tablice i druge propisane oznake na vozilu. 5) ne zaklanja svjetlosne i svjetlosno-signalne ure aje na vozilu. znakovi izričitih naredbi i znakovi obavještenja s dopunskom tablom koja je sastavni dio saobraćajnog znaka i koja bliže odre uje značenje saobraćajnog znaka ili bez nje.4) ne stvara suvišnu buku i ne rasipa se po putu. svjetlosni saobraćajni znakovi.

i da se obavijeste o prirodi te opasnosti. jedno ispod drugog. i to: crveno lijevo. Svjetlosni saobra ajni znakovi i svjetlosne oznake Član 136. . znakovi izri itih naredbi i znakovi obavje tenja Član 134. (2) Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja učesnicima u saobraćaju na putu zabrane. bojom. a zeleno dolje. ili zasljepljuju učesnike u saobraćaju.(1) Saobraćajne znakove i opremu na putu postavljaju i održavaju institucije koje upravljaju putevima na osnovu rješenja nadležnog organa. znakovi. a zeleno svjetlo može biti i u obliku jedne ili više strelica smještenih u krugu crne boje. (2) Saobraćajni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih učesnici u saobraćaju i danju i noću na vrijeme i lahko mogu uočiti i pravovremeno postupiti u skladu s njihovim značenjem. Znakovi opasnosti. magistralnom i regionalnom putu i u naseljenim mjestima moraju biti presvučeni reflektujućim materijama ili osvijetljeni vlastitim izvorom svjetlosti. i to: crveno gore. Na putu se ne smiju postavljati table. Ako je ure aj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova postavljen i iznad saobraćajne trake. putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila. a zeleno desno. Znakovi opasnosti i znakovi izričitih naredbi na autoputu. žute i zelene boje. (2) Zabranjeno je neovlašteno uklanjanje i oštećivanje saobraćajnih znakova i opreme puta ili izmjena značenja saobraćajnih znakova. (1) Na saobraćajni znak i na stub na koji je znak postavljen zabranjeno je stavljati bilo šta što nije u vezi sa značenjem saobraćajnog znaka. svjetla mogu biti postavljena po horizontalnoj osi. ili koji svojim oblikom. jedno pored drugog. izgledom ili mjestom postavljanja podražavaju ili liče na neki saobraćajni znak. odnosno dijelu puta. ograničenja i obaveze kojih se moraju pridržavati. (2) Na ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima svjetla se postavljaju po vertikalnoj osi. dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uvjetima za saobraćaj na putu ili zahtjevima sigurnosti u saobraćaju. Član 132. ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za sigurnost saobraćaja na putu. Član 137. saobraćajni 3. Član 133. (3) Znakovi obavještenja pružaju učesnicima u saobraćaju potrebna obavještenja o putu kojim se kreću i druga obavještenja koja im mogu biti korisna. Član 135. svjetla. (3) Saobraćajni znakovi moraju se ukloniti. žuto u sredini. Ta svjetla imaju oblik kruga. stubovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraćajnih znakova. žuto u sredini. (1) Znakovi opasnosti služe da se učesnici u saobraćaju na putu upozore na opasnost koja prijeti na odre enom mjestu. (1) Za reguliranje saobraćaja upotrebljavaju se ure aji kojima se daju svjetlosni saobraćajni znakovi crvene. izričitih obavještenja 2.

ili od tamne površine na kojoj se nalazi svijetleća silueta pješaka crvene ili zelene boje. (2) Ta svjetla moraju biti postavljena po vertikalnoj osi. (2) Crveno svjetlo iz stava (1) ovog člana ima oblik ukrštenih linija. (3) Svjetla iz stava (1) ovog člana sastoje se od svijetleće površine crvene ili zelene boje na kojoj se nalazi tamna silueta pješaka. prije pojave zelenog svjetla. Član 138. 2) žuto svjetlo može biti upaljeno kao samostalno svjetlo u vremenskom razmaku od prestanka zelenog do pojave crvenog svjetla ili istovremeno sa crvenim svjetlom. Član 140. 3) žuto svjetlo može biti upaljeno kao trepćuće svjetlo kada ne rade ostali svjetlosni signali na raskrsnici. . jedno ispod drugog. a zeleno svjetlo ima oblik strelice s vrhom okrenutim nadolje. refleksnim staklima ili reflektujućim materijama. kao najavu prestanka slobodnog prolaza. (2) Pri projektiranju novih ili rekonstrukciji postojećih saobraćajnih znakova obavezno treba ugraditi zeleno trepćuće svjetlo. (1) Ako se ivice kolovoza na javnom putu obilježavaju svjetlosnim saobraćajnim oznakama. (1) Za reguliranje saobraćaja pješaka mogu se upotrebljavati i posebni ure aji za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova crvene i zelene boje i ure aji za davanje zvučnih signala. a lijeva strana oznakama bijele boje. (2) Ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel moraju biti obilježene oznakama iz stava (1) ovog člana. (2) Dopunski svjetlosni znakovi iz stava (1) ovog člana postavljaju se s odgovarajuće strane svjetlosnog saobraćajnog znaka. a zeleno svjetlo znači slobodan prolaz tom saobraćajnom trakom. ostrva za usmjeravanje saobraćaja i drugi objekti na kolovozu noću nisu osvijetljeni. refleksnim staklima ili reflektujućim materijama žute boje. 4. (3) Ako vrhovi pješačkih ostrva. a zeleno svjetlo dolje. (1) Ure aju za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima može se dodati dopunski svjetlosni znak u obliku zelene svijetleće strelice ili više takvih znakova. crveno svjetlo znači zabranu saobraćaja duž saobraćajne trake iznad koje je postavljeno. obilježene uzdužnim linijama. za svaku saobraćajnu traku posebno i koji se nalazi iznad saobraćajne trake. Ta svjetla ne smiju biti upaljena istovremeno. Član 141. i to desna strana kolovoza oznakama crvene boje.(1) 1) Na ure ajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova trobojnim svjetlima: crveno i zeleno svjetlo ne smiju biti upaljeni istovremeno. (1) Na ure ajima za davanje saobraćajnih znakova kojima se regulira saobraćaj na kolovozu s više od dvije saobraćajne trake. Oznake na kolovozu Član 142. one se obilježavaju svjetlima. i to na visini na kojoj se nalazi zeleno svjetlo. moraju se obilježiti svjetlima. Član 139. i to: crveno svjetlo gore.

(3) (4) Oznake na kolovozu čine linije. ovog Zakona. odnosno potpunije odredi ili objasni. Član 147. te trake moraju biti odvojene odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu. historijskim. strelice. (2) Na javnom putu van naselja sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera. (2) Uslovi u kojima ure aji iz stava (1) ovog člana moraju biti postavljeni utvr uju se posebnim zakonom ili propisom donesenim na osnovu zakona. a na magistralnom putu obilježene i ivičnim linijama. na kome postoje samo dvije saobraćajne trake. . (1) Na prijelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou. (2) Na prijelazima zemljanog puta s manjim saobraćajem i pješačke staze preko željezničke pruge u istom nivou učesnici u saobraćaju mogu se osigurati samo ure ajem za davanje zvučnih znakova. Svjetlosni znakovi kojima se najavljuje približavanje voza na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou daju se naizmjeničnim paljenjem dva crvena trepćuća svjetla koja imaju oblik kruga. Oznake na kolovozu mogu imati i reflektujuće karakteristike. (1) Turistička i ostala signalizacija na putu namijenjena je obavještavanju učesnika u saobraćaju o kulturnim. odnosno spuštanje branika ili polubranika. natpisi i druge oznake. Turisti ka i ostala signalizacija na putu Član 144. odnosno ure aji za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza ako to zahtijeva gustina saobraćaja ili drugi uvjeti na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou. Turistička 5. osim saobraćajnih znakova iz člana 145. te ostalim objektima i sadržajima. postavljaju se i branici ili polubranici. Na dijelu puta ispred prijelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou moraju biti postavljeni odgovarajući saobraćajni znakovi. tom ure aju može se dodati i ure aj za davanje zvučnih znakova. (1) Oznake na kolovozu postavljaju se na putevima sa savremenim kolovozom. Član 146. prirodnim i turističkim znamenitostima.(1) Oznake na kolovozu služe za reguliranje saobraćaja na putevima i za obavještavanje i vo enje učesnika u saobraćaju. (1) Na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome postoji ure aj za davanje svjetlosnih znakova kojima se najavljuje približavanje voza. Član 143. Obilježavanje eljezničke 6. (2) Oznake na kolovozu mogu biti postavljene same ili uz druge saobraćajne znakove ako je potrebno da se značenje tih znakova jače istakne. (2) Bliže propise o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putu donosi ministar u saradnji s nadležnim organom. Član 149. Obilje avanje prijelaza puta preko željezni ke pruge eljezni Član 145. Član 148.

. (2) Branici i polubranici. (2) Ovlašteno lice pri davanju znakova dužno se postaviti na putu tako da ga učesnici u saobraćaju. (1) Znakovi koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašteno lice su znakovi koji se daju rukama i položajem tijela. V.postavljanjem branika. kao i saobraćajni znakovi postavljeni na dijelu puta ispred prijelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou. mogu jasno i s dovoljne udaljenosti uočiti. DU@NOSTI U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NESREĆE Član 154. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. (3) Bliže odredbe o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima. (3) Branici i polubranici moraju biti opremljeni trepćućim crvenim svjetlom. zvučni znakovi i svjetlosni znakovi. (1) Dio puta na kome su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kome se izvode radovi. mora se postaviti ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih znakova kojima se učesnici u saobraćaju obavještavaju o spuštanju branika ili polubranika. i to s mjesta s kojeg se oni ne vide. (3) Branici moraju biti obojeni naizmjenično crvenom i bijelom bojom. (3) Znakovi iz stava (1) ovog člana mogu se davati i iz vozila. (2) Obilježavanje dijela puta iz stava (1) ovog člana vrši se postavljanjem odgovarajućih saobraćajnih znakova. na njima moraju biti postavljena i trepćuća svjetla narandžaste boje. Znakovi ovlaštena 8. Znakovi koje daju ovla tena lica Član 152. (2) Znakovi iz stava (1) ovog člana moraju se davati tako da njihovo značenje učesnicima u saobraćaju bude jasno i nedvosmisleno. Član 150. Obilježavanje 7. kojima su znakovi namijenjeni. a noću. načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašteno lice pravilnikom propisuje ministar. (1) Učesnici u saobraćaju moraju postupati po zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbi policajca ili drugog lica koje na osnovu ovlaštenja iz zakona obavlja kontrolu i reguliranje saobraćaja na putevima (u daljnjem tekstu: ovlašteno lice).(1) Na prijelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou branici ili polubranici moraju biti naizmjenično obojeni crvenom i žutom bojom. a osiguranje učesnika u saobraćaju . kao i na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome se branicima ili polubranicima rukuje ručno. moraju imati refleksna stakla ili biti presvučeni reflektujućim materijama odgovarajuće boje. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. Na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome se prilikom nailaska voza branici ili polubranici automatski spuštaju. Obilje avanje radova i prepreka na putu Član 151. opremljeni refleksnim staklima ili presvučeni reflektujućim materijama odgovarajuće boje. Član 153. mora se vidno obilježiti i učiniti sigurnim za učesnike u saobraćaju.

prije izdavanja potvrde o oštećenju vozila stranih registarskih oznaka ili potvrde o izvršenom uvi aju na mjesta doga aja saobraćajne nesreće. vozačke dozvole i osiguranja od automobilske odgovornosti . Lice koje se zatekne ili nai e na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima povrije enih. vozači su dužni odmah ukloniti vozila s kolovoza i razmijeniti lične podatke. ili ako postoji opravdana sumnja da je kod vozača usljed povrede došlo do smanjenja psihičke ili fizičke sposobnosti za upravljanje vozilom na motorni pogon ili tramvajem. sačiniti zapisnik u koji se. (3) Poslije saobraćajne nesreće u kojoj je prouzrokovana samo manja materijalna šteta. pored ostalog. napraviti zapisnik o uvi aju i izvršiti druge potrebne radnje u skladu s ovim Zakonom. 3) obavijestiti najbližu policijsku stanicu o saobraćajnoj nesreći i vratiti se na mjesto saobraćajne nesreće i sačekati dolazak službenog lica koje obavlja uvi aj. Član 156. (2) Nadležni organ i druga pravna ili fizička lica koji su obaviješteni o saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko lice bilo povrije eno dužni su o tome odmah obavijestiti najbližu zdravstvenu ustanovu. na zahtjev ovlaštenog lica. Član 157. (1) Policija i druga ovlaštena lica dužni su izaći na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta. (1) Vozač koji se zatekne ili nai e na mjesto saobraćajne nesreće dužan je. ili je nastala veća materijalna šteta. Član 158. obavezno je: izvršiti fotografiranje štete na vozilu stranih registarskih oznaka. izvršiti fotografiranje mjesta nesreće. zdravstvena ustanova dužna je o tome odmah obavijestiti mjesni nadležni organ za izdavanje vozačke dozvole ili najbližu policijsku stanicu. unose podaci iz pasoša. 2) preduzeti sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu saobraćajne nesreće i omogućiti normalno odvijanje saobraćaja i nastojati da se ne mijenja stanje na mjestu nesreće i sačuvaju postojeći tragovi pod uvjetom da preduzimanje tih mjera ne ugrožava sigurnost saobraćaja.zelena karta. ili ako mu je samom potrebna ljekarska pomoć. (1) Ako je zdravstvena ustanova obaviještena o saobraćajnoj nesreći ili je primila na liječenje lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći. Vozači ne smiju napustiti mjesto saobraćajne nesreće prije nego što popune i potpišu izvještaj i razmijene podatke iz ovog stava.(1) Učesnik u saobraćajnoj nesreći u kojoj je neko izgubio život ili bio povrije en. prevesti lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove. te popuniti i potpisati obrazac evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći. . (2) Ako lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći umre od zadobijenih povreda. ili ako vozač zaključi da se nestručnim i neodgovarajućim prijevozom stanje povrije enog lica može pogoršati. (4) Ako je u saobraćajnoj nesreći učestvovalo vozilo strane registarske oznake. ako je šteta nastala drugom licu odnosno njegovom vozilu ili na drugoj stvari. (2) Vozač je dužan postupiti prema odredbi stava (1) ovog člana i prije dolaska ovlaštenog lica. Član 155. (2) Vozač učesnik u saobraćajnoj nesreći obavezan je da prijavi i saobraćajnu nesreću s manjom materijalnom štetom. dužno je ukazati pomoć licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći. osim ako se nesreća dogodila na mjestu na kome se može očekivati brzi dolazak vozila hitne pomoći. dužna je o tome odmah obavijestiti najbližu policijsku stanicu. dužan je: 1) ostati na mjestu saobraćajne nesreće s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći povrije enim u saobraćajnoj nesreći.

ili će ih uputiti na stručni pregled radi provjere da li imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. (2) Policija je dužna izaći na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako do e do nesporazuma ili neslaganja jednog od učesnika prilikom popunjavanja obrasca evropskog izvještaja ili učesnici u nesreći nemaju obrazac evropskog izvještaja. Član 159. vozač ili vlasnik. (3) Organizacija za održavanje puteva ili druga ovlaštena organizacija za održavanje puta dužna je. (5) Ako u saobraćajnoj nesreći ima poginulih. Član 161. stvari ili drugi rasuti materijal s kolovoza. ne smije uzimati alkoholna pića. ovlašteno lice koje se zatekne na mjestu nesreće ili neispravnosti vozila zatražit će od nadležne organizacije koja upravlja putevima ili druge ovlaštene organizacije da na sigurno mjesto ukloni vozilo. Član 160. (6) Bliže odredbe o sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći donosi ministar. imaju pravo tražiti lične podatke i adresu od lica koja su bila prisutna kad se nesreća dogodila. opojne droge ili lijekove na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje dok se ne izvrši uvi aj. stvari ili drugog rasutog materijala s kolovoza i osigurati prohodnost puta. (4) Ako nadležna organizacija koja upravlja putevima ili druga ovlaštena organizacija ne postupi prema odredbi stava (2) ovog člana. teret. (1) Lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta. odnosno korisnik vozila nije u stanju postupiti prema stavu (1) ovog člana. kao i drugo lice koje je neposredno učestvovalo u nesreći. ovlašteno lice koje vrši uvi aj odredit će da im se uzme krv ili krv i urin radi analize. odnosno korisnik vozila dužan je vozilo. ovlašteno službeno lice preduzet će druge mjere da se omogući normalno odvijanje saobraćaja. teret. . obavijestiti organizaciju koja uklanja vozila i stvari s puta ili zainteresirano lice i pružiti pomoć radi zaštite imovine ako na mjestu doga aja nema lica koje tu imovinu može preuzeti. (1) Sportske i druge priredbe ili slične aktivnosti na putu ne smiju se održavati bez odobrenja. na zahtjev ovlaštenog lica. hitno preduzeti sve potrebne mjere radi uklanjanja i čuvanja vozila s teretom. (4) Ako se tim ispitivanjima utvrdi da neposredni učesnici saobraćajne nesreće imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. (1) Ako je vozilo zbog saobraćajne nesreće ili neispravnosti onesposobljeno za dalje kretanje na putu.(5) Nadležni organ unutrašnjih poslova dužan je izaći na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako to zahtijeva jedan od učesnika saobraćajne nesreće. (2) Vozač koji je vozilom učestvovao u saobraćajnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili povrije enih lica. ovlašteno lice koje vrši uvi aj odredit će da se neposrednim učesnicima nesreće uzmu krv i urin radi utvr ivanja da li su pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. (3) Ovlašteno lice koje vrši uvi aj saobraćajne nesreće u kojoj ima povrije enih lica ili je nastala veća materijalna šteta podvrgnut će neposredne učesnike saobraćajne nesreće ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i aparata. SPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA PUTEVIMA Član 162. (2) Ako vozač ili vlasnik. stvari ili drugi rasuti materijal odmah ukloniti s kolovoza. VI. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. (1) Ovlašteno lice koje vrši uvi aj dužno je organizirati popis imovine koja na mjestu doga aja ostaje iza lica koje je u saobraćajnoj nesreći poginulo ili teže povrije eno.

zahtjev za izdavanje odobrenja može biti odbijen. Član 163. odnosno aktivnosti bit će zabranjene. Član 164. odobrenje se izdaje uz prethodnu saglasnost nadležnog organa za saobraćaj na čijem se području zabranjuje saobraćaj. Član 166.). ovog Zakona. odnosno aktivnosti. prema procjeni nadležnog organa unutrašnjih poslova. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. Član 167. najkasnije 48 sati prije početka priredbe. (2) Ako bi zbog održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu trebalo obustaviti saobraćaj na važnijim putnim pravcima. Član 165. učesnika i gledalaca sportske i druge priredbe ili aktivnosti i znak kojim će vozila iz pratnje takmičara biti označena. odnosno aktivnosti ne bi bile odobrene. održavanje automobilske. ali samo u vrijeme kada se tim putem drugi učesnici u saobraćaju najmanje kreću. odnosno aktivnosti. (1) 1) 2) 3) Organizator je dužan prekinuti održavanje sportske ili druge priredbe. priredba. ovog Zakona podnosi se najkasnije 15 dana prije održavanja sportske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti. ili ako bi održavanje priredbe. (3) Organizator ne smije početi održavanje sportske ili druge priredbe ili aktivnosti na putu ako nisu preduzete sve mjere osiguranja odre ene u odobrenju. (1) U odobrenju za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu odre uju se mjere osiguranja koje organizator mora preduzeti. (2) Kada se saobraćaj na putu ograničava ili zabranjuje zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti. pravila takmičenja.(2) Odobrenje izdaje nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova na čijem se području održava priredba ili obavlja aktivnost. nije u stanju provesti mjere iz člana 164. (3) Ako se zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti na putu zabranjuje saobraćaj. odobrenje sadrži i obavezu organizatora da o mjerama ograničavanja ili zabrane saobraćaja obavijesti javnost putem sredstava javnog informiranja. odnosno obavljanja aktivnosti u većoj mjeri ugrozilo ili ometalo saobraćaj na putu. (2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja mora se priložiti program priredbe. (1) U slučaju iz člana 162. pregled mjera koje organizator predvi a za osiguranje učesnika u saobraćaju. nastanu okolnosti zbog kojih priredba. motociklističke ili biciklističke trke na putu može se odobriti i kad u odre enom pravcu nema zaobilaznog puta (brdske trke i dr. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz člana 162. U tom slučaju saobraćaj se može zabraniti najduže dva sata. ako za druge učesnike u saobraćaju nije osiguran zaobilazni put. . zahtjev za izdavanje odobrenja bit će odbijen. (4) Ako se utvrdi da organizator nije preduzeo sve mjere osiguranja odre ene u odobrenju. odnosno aktivnosti na putu ako: su ugroženi učesnici ili gledaoci. (1) Zahtjev za održavanje sportske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na putu bit će odbijen ako organizator. stav (2) ovog Zakona. se u većoj mjeri naruši javni red i mir.

u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. to zahtijevaju drugi sigurnosni razlozi. može donijeti naredbu o ograničenju saobraćaja u dane vikenda i praznika za pojedine putne pravce. odnosno aktivnosti na putu organizator je dužan odmah: 1) ukloniti s puta sve saobraćajne znakove i druge oznake. (2) Ako organizator ne prekine priredbu. nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova preduzet će odgovarajuće mjere da se o trošku organizatora uklone. U slučaju kada su u pitanju razlozi sigurnosti i nesmetanog odvijanja saobraćaja ili razlozi održavanja javnog reda i mira. propisati zabranu ili ograničenje saobraćaja svih ili pojedinih vrsta vozila. te načinu upotrebe zimske opreme na vozilima u zimskim uvjetima. odnosno obavljanja aktivnosti. VII. odnosno ako se može opravdano očekivati da će saobraćaj biti posebno gust ili otežan. . Član 171. nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova naredit će organizatoru da priredbu. odnosno aktivnosti prekine i preduzet će potrebne mjere da se naredba izvrši. 2) postaviti na put sve saobraćajne znakove i druge oznake. ili ako su u pitanju razlozi za nesmetani saobraćaj. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. može na odre enom putu ili dijelu puta. odnosno aktivnosti u slučajevima iz stava (1) ovog člana. odnosno obavljanja aktivnosti.4) 5) organizator ne provodi odre ene mjere osiguranja. OGRANIČENJA SAOBRAĆAJA Član 170. ograničiti brzinu kretanja vozila ako su te zabrane ili ograničenja neophodni radi sprečavanja ili uklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju. Uvjeti za upravljanje vozilima Član 172. VIII. 1) i 2) stava (1) ovog člana. (1) Nakon završetka sportske ili druge priredbe. ministar u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. predmeti i objekti na putu. 3) popraviti i dovesti u prvobitno stanje put i putne objekte ako su oštećeni pri održavanju priredbe. vrsti vozila kojima je zabranjen ili ograničen saobraćaj. Član 168. odnosno postave saobraćajni znakovi i druge oznake. VOZAČI 1. odnosno obavljanja aktivnosti. (3) Bliže odredbe o saobraćaju u zimskim uvjetima. Član 169. policijska uprava. odnosno nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova može zabraniti saobraćaj ili odrediti posebno ograničenje saobraćaja na odre enim putevima i dijelovima puteva sve dok postoje razlozi zbog kojih se preduzimaju te mjere. u saglasnosti s organom nadležnim za saobraćaj. pravilnikom propisuje ministar. (2) Ako organizator ne postupi po tač. ure aje. predmete i objekte koji su bili uklonjeni radi održavanja priredbe. predmete i objekte koji su postavljeni radi održavanja priredbe. (1) Organ nadležan za unutrašnje poslove. Takmičare na sportskoj priredbi na putu mogu pratiti samo vozila označena posebnim znakom koji utvrdi organizator. u odre ene dane ili u odre enom vremenskom periodu.

odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom dužan je.za vrijeme upravljanja vozilom obavljajući poslove tog zanimanja.0 g/kg.za vrijeme obavljanja javnog prijevoza tim vozilom. 2) vozač vozila kojim se vrši javni prijevoz . (1) Vozač ne smije upravljati vozilom u saobraćaju na putu. 3) vozač vozila kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje . i 174. (2) Kad upravlja motornim vozilom. (4) Vlasnik. stručnim pregledom utvrdi da pokazuju znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola: 1) vozač motornog vozila kategorije C. bez obzira na količinu alkohola u krvi. (1) Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila obavljaju autoškole. CE. kandidat za vozača za vrijeme obuke u praktičnom upravljanju vozilom. odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom ne smije dozvoliti da vozilom u saobraćaju na putu upravlja lice koje nema pravo upravljati tim vozilom.3 g/kg. D i DE i vozači potkategorije C1. kao i vozač pod djelovanjem opojnih droga. Vozač koji je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan ili je u takvom psihičkom stanju da je nesposoban za sigurno upravljanje vozilom. što odgovara količinama većim od 0.0 g/kg. ne smije upravljati vozilom u saobraćaju na putu. vozač mora sa sobom nositi važeću vozačku dozvolu i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. (2) Smatrat će se da je pod djelovanjem alkohola lice za koje se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0.(1) Motornim vozilom u saobraćaju na putu može upravljati samo lice koje ima važeću vozačku dozvolu. ili kod kojih se. . ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholoziranosti. na zahtjev ovlaštenog lica. 4) 5) 6) vozač-instruktor za vrijeme osposobljavanja kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. odnosno lice koje nema pravo upravljati kategorijom motornog vozila u koju se ubraja to vozilo i lice iz čl. vozač koji ima manje od 21 godine starosti ili manje od tri godine vozačkog iskustva. vozača 2. ovog Zakona. ili kod koga se. kao pravna i fizička lica. Osposobljavanje kandidata za voza a motornih vozila Član 175. Član 173. niti početi upravljati vozilom ako je pod djelovanjem alkohola. bez obzira na količinu alkohola u krvi. C1E i D1 i D1E . (3) Vlasnik.3 g/kg. što odgovara količinama većim od 0. 173. Član 174. stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola.za vrijeme upravljanja vozilom te kategorije. ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholiziranosti. (5) Vozač je dužan za vrijeme upravljanja motornim vozilom u saobraćaju koristiti pomagala koja su mu neophodna za sigurno upravljanje vozilom. ili drugih opojnih sredstava ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. (3) Smatrat će se da su pod djelovanjem alkohola lica za koja se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. dati podatke o identitetu lica kome je dao vozilo na upravljanje. stranu vozačku dozvolu ili me unarodnu vozačku dozvolu.

prijevoz tereta i lica. sadržaje koji doprinose razvijanju humanih odnosa i odnosa uzajamnog poštovanja i razumijevanja me u učesnicima u saobraćaju. ure aji za upravljanje. magla i sl. ostale povrede i oštećenja. (3) Autoškole su dužne obuku izvoditi na način kojim će se osigurati da kandidati nauče i usvoje saobraćajna pravila i etičke norme ponašanja u saobraćaju. saobraćajni znakovi i saobraćajna pravila). vožnju u jednosmjernoj ulici. praktični dio i program prve pomoći: 1. uočavanje i predvi anje saobraćajne situacije. mimoilaženje i obilaženje. vožnju u vršnom opterećenju drumskog saobraćaja.. vožnja na uzdužnom nagibu.).). • saobraćajna pravila na putevima. značaj zdravstvene sposobnosti za sigurno upravljanje motornim vozilom. me usobne odnose i sporazumijevanje učesnika u saobraćaju. vožnju kroz raskrsnicu s različitim načinom ure enja saobraćaja (ovlašteno lice. • • • 3. snijeg. te priprema vozila za vožnju). • sadržaje koji doprinose povećanju sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. okretanje i vožnja unazad. prilago avanje brzine. parkiranje. učenje vožnje na putevima s manjim intenzitetom saobraćaja u naselju i van naselja (uključivanje i isključivanje. Član 176. saobraćajne znakove i njihovo značenje. Teoretski dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvata: • osnovne propise o drumskom saobraćaju. vožnju na putu s više saobraćajnih traka. pneumatici. održavanje razmaka. osnove tehničkog funkcioniranja ure aja na motornom vozilu značajnih za sigurnost saobraćaja na putevima (ure aji za zaustavljanje. krvarenje. promjena stepena prijenosa. ofanzivnu i defanzivnu vožnju. prestrojavanje. pripremu vozila za vožnju. prestanak disanja i rad srca. Program prve pomoći obuhvata: • • • • • ciljeve. vožnju u posebnim uvjetima (noć. prilago avanje vožnje. vožnju u gradu. • ponašanje učesnika u drumskom saobraćaju. semafor. izvo enje radnji značajnih za uspješno i sigurno upravljanje u skladu s pravilima saobraćaja i uvjetima na putu i u saobraćaju. kočenje i zaustavljanje. vožnju u koloni. učenje osnovnih elemenata vožnje na poligonu ili odgovarajućoj površini (polazak. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno učešće u saobraćaju. . postupak i dužnosti u slučaju saobraćajne nezgode. uticaj alkohola. učenje vožnje na putevima s intenzivnim saobraćajem u naselju i van naselja. zadatke i značaj prve pomoći. mimoilaženje i preticanje. ponašanje prema pješacima i drugim učesnicima u saobraćaju. 2. opasnosti koje nastaju zbog nepropisnog preduzimanja radnji u saobraćaju i sl.(2) Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila mogu vršiti i obrazovne ustanove redovnim školovanjem učenika prema obrazovnom školskom programu za profesionalne vozače. čuvanje okoline. povrede koje zahtijevaju imobilizaciju i evakuaciju povrije enog. a obavlja se po posebnom programu koji obuhvata teoretski dio. Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila je djelatnost od posebnog društvenog značaja. bolest i sl. učenje vožnje u složenim saobraćajnim uvjetima. znakove koje daju ovlaštena lica. sile koje djeluju na vozilo. sigurnosne mjere pri vuči vozila. otvorene povrede-rane). predvi anje i izbjegavanje opasnosti). vožnja unazad i polukružno okretanje). kontrolu saobraćaja i krivična odgovornost. • vozilo u funkciji sigurnosti saobraćaja. (4) Vozački ispit za vozača motornog vozila može polagati kandidat koji se prethodno pripremio za polaganje vozačkog ispita u autoškoli i ako ispunjava i druge uvjete za sticanje prava na upravljanje motornim vozilom. samostalnu vožnju. prestrojavanje i vožnja kroz raskrsnicu. besvjesno stanje. ure aji za davanje svjetlosno-signalnih znakova i za osvjetljavanje puta i vozila. Praktični dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvata: • upoznavanje s vozilom. postupak radnji pri pružanju prve pomoći (mjere oživljavanja. kočenje i zaustavljanje. vožnju na prijelazu puta preko željezničke pruge. djelovanje opojnih droga na sigurno upravljanje vozilom i uticaj drugih nepovoljnih psihofizičkih stanja (umor. kiša. promjena smjera vožnje. uvjete za upravljanje vozilom.

(2) Osposobljavanje kandidata za vozače obavljaju autoškole po ovlaštenju ministara entiteta. kao i za dobivanje licence za ispitivača. Član 180. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. vrše organi nadležni za obrazovanje i unutrašnje poslove. (1) Osposobljavanje kandidata iz oblasti propisa o sigurnosti saobraćaja može obavljati licencirano lice s visokom spremom saobraćajnog smjera. nadležni za obrazovanje. Vozački ispit i provjera osposobljenosti Voza ki Član 179. (1) Za poslove provo enja i organiziranja polaganja vozačkog ispita odgovorni su organi entiteta. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. mora imati vozačku dozvolu i najmanje tri godine iskustva na poslovima sigurnosti drumskog saobraćaja. (3) Osposobljavanje kandidata za vozače u praktičnom upravljanju vozilom na motorni pogon obavlja vozačinstruktor.Član 177. (4) Kontrolu i nadzor nad provo enjem propisa iz stava (1) ovog člana. nakon što se utvrdi da ispunjavaju uvjete odre ene zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. a predsjednik komisije i njeni članovi imaju licencu za ispitivača. Član 178. (2) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom kandidat za vozača mora imati kod sebe uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za upravljanje motornim vozilom i dužan ga je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. radi osposobljavanja. putem zajedničkog stručnog tijela. (3) O položenom vozačkom ispitu izdaje se uvjerenje. (4) Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći obavlja ljekar a organizira i provodi Crveni križ. u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo. osim dokaza o završenoj školskoj spremi. kantona i ministra Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. (4) Bliže odredbe o načinu i uvjetima za polaganje i organiziranje vozačkog ispita. može i prije položenog vozačkog ispita upravljati motornim vozilom one kategorije za koju priprema ispit ako vozilom upravlja pod nadzorom vozača . odnosno bliže odredbe o pružanju prve pomoći licima povrije enim u saobraćajnoj nesreći pravilnikom propisuje ministar. (2) Lice iz stava (1) ovog člana. (6) Bliže odredbe o organiziranju obuke za osposobljavanje kandidata pravilnikom propisuje ministar. (3) Osposobljavanje kandidata koji imaju fizički invaliditet za vozače mora se obavljati na prilago enom vozilu za invalide koje mora atestirati ovlaštena institucija ili preduzeće. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. (2) Polaganje vozačkog ispita vrši se pred komisijom koju imenuju organi iz stava (1) ovog člana. (1) Osposobljavanje kandidata za vozače i polaganje vozačkog ispita obavljaju se prema propisima koje donosi ministar. nadležnih za obrazovanje. (5) O uspješno završenoj obuci za vozača motornih vozila autoškola i Crveni križ izdaju potvrde. (1) Kandidat za vozača koji se priprema za polaganje vozačkog ispita.instruktora. . 3. pravilnikom propisuje ministar.

kategorije D i DE i potkategorije D1 i D1E pod uvjetom da je upravljao motornim vozilom kategorije C ili CE najmanje dvije godine. stiče se: 1) završenim VII. B. ovog Zakona. Na vozačkom ispitu komisija za polaganje vozačkih ispita utvr uje da li je kandidat u dovoljnoj mjeri osposobljen za sigurno upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije prema propisanom programu iz člana 176. odnosno potkategorije vozila. (1) 1. 4. 2. (1) Zvanje vozača-instruktora motornih vozila. 4. da je položilo vozački ispit za upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje.instruktora ili s najmanje završenom srednjom školom i položenim ispitom za vozača-instruktora. te da mu je nadležni organ izdao dozvolu za vozača-instruktora. Pravo upravljanja motornim vozilom ima lice koje ispunjava sljedeće uvjete: da je duševno i tjelesno sposobno upravljati motornim vozilom. (2) Tablice iz stava (1) ovog člana imaju oblik kvadrata. ili VI. BE i potkategorije C1 i C1E. Sticanje prava upravljanja motornim vozilom Član 184. da je navršilo godine života odre ene ovim članom zavisno od kategorije. (2) Bliže odredbe o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. stepenom i položenim ispitom za vozača . plave su boje i na njima je bijelom bojom napisano latinično slovo L. kategorije C i CE pod uvjetom da je upravljalo motornim vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu. (3) Bliže odredbe o osposobljavanju vozača motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. da mu odlukom nadležnog organa nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom. ili 2) završenim V. 3. metodike upravljanja motornim vozilom i praktičnog upravljanja motornim vozilom za vozača-instruktora. 4. u saradnji s organom nadležnim za obrazovanje. 2. (2) 1. Član 182. Član 185. stepenom saobraćajne struke i posebno položenim ispitom iz oblasti poznavanja saobraćajnih pravila i propisa. Pravo na upravljanje motornim vozilom za pojedine kategorije. (1) Motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača osposobljava u praktičnom upravljanju vozilom na putu mora biti označeno posebnim tablicama.Član 181. 3. Član 183. osim iskustva u upravljanju vozilom odgovarajuće kategorije od najmanje tri godine. odnosno potkategorije stiče lice koje ima: 16 godina za potkategorije A1 i B1. . 18 godina za kategorije A.

C. C1E i D1E. čija zapremina motora prelazi 125 cm³. a najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila i da se priključno vozilo ne koristi za prijevoz lica. C. (19) Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije CE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorije BE.000 kg. i D i potkategorija C1 i D1 imaju pravo upravljati motornim vozilima tih kategorija i kad su im pridodate lahke prikolice. C1E i D1E. (8) U kategoriju D ubrajaju se motorna vozila za prijevoz lica koja. čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3. C. (16) U potkategoriju D1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju D1. a vozač kome je izdata vozačka dozvola kategorije DE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija BE i CE i potkategorije C1E. B1. imaju više od osam.500 kg i koja nemaju više od osam sjedišta ne računajući sjedište za vozača. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg i priključno vozilo se ne koristi za prijevoz lica. s tim da najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12. (3) U kategoriju A ubrajaju se motocikli sa ili bez bočne prikolice. a vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije C ima pravo upravljati i motornim vozilom kategorije B i potkategorija B1 i C1. CE. (9) U kategoriju DE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju D. D i DE i potkategorije: A1. a ukupna dozvoljena masa vučnog i priključnog vozila nije veća od 3. U potkategoriju A1 ubraja se lahki motocikl čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³. koja nije veća od mase vučnog vozila bez tereta. (17) Vozači motornih vozila kategorija B. osim vozila kategorije A. (6) U kategoriju C ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 7. B.000 kg i da najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila. (14) U potkategoriju C1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju C1. osim sjedišta vozača. (7) U kategoriju CE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju C. i motorno vozilo B kategorije s prikolicom čija je najveća dozvoljena masa veća od 750 kg. . CE.500 kg. (10) (11) (12) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće potkategorije vozila: A1. s tim da najveća dozvoljena masa ovog skupa vozila ne prelazi 12.500 kg.(1) Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim i priključnim vozilima koja se razvrstavaju u kategorije: A. a snaga ne prelazi 11 kNJ. D1. imaju više od osam sjedišta. 500 kg. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. (5) U kategoriju BE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju B. C1. a manja od 7. D1. (13) U potkategoriju C1 ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. (18) Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija B i C i potkategorija B1. U potkategoriju B1 ubrajaju se tricikl i četverocikl na motorni pogon. BE. a snaga prelazi 11 kNJ. (15) U potkategoriju D1 ubrajaju se motorna vozila koja služe za prijevoz lica i koja. (2) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće kategorije vozila: A. B. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. (4) U kategoriju B ubrajaju se motorna vozila. osim sjedišta za vozača. a manje od 16 sjedišta. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu do 750 kg. a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. C1 i D1.500 kg. D i DE. B1. BE. C1.

(3) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju obrasca vozačke dozvole. na njegov zahtjev. osim ako je s njim u vozilu lice starije od 25 godina koje ima vozačku dozvolu i kojem u posljednjoj godini nije izricana zaštitna mjera ili mjera sigurnosti zabrane upravljanja motornim vozilom. a vozač motornog vozila kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije D1. D. A. mla e od 23 godine. postupku i načinu izdavanja. na putu namijenjenom isključivo za saobraćaj motornih vozila i brzom putu brzinom većom od 90 km/h. (22) Vozač motornog vozila kategorije A ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije A1. ovog Zakona. (4) Rok važenja vozačke dozvole od deset godina računa se od dana njenog izdavanja. odnosno produženja njenog važenja. (2) Vozač ima pravo upravljati samo motornim vozilom one ili onih kategorija i potkategorija koje su upisane u vozačkoj dozvoli. (8) Lice iz stava (7) ovog člana. obilježiti vozilo kojim upravljaju posebnim znakom. (1) U vozačku dozvolu upisuju se sve kategorije i potkategorije vozila kojima vozač ima pravo upravljati. C1E i D1E imaju pravo upravljati traktorom i radnom mašinom. D1. C1. (9) Lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu obavezna su. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. s tim da taj rok ne može biti kraći od tri godine. Član 187. odnosno 120 km/h na autoputu. a ni organizirano prevoziti djecu. nadležnim za unutrašnje poslove. (10) Bliže odredbe o posebnom znaku iz stava (9) ovog člana propisuje ministar. (1) (2) Vozačka dozvola izdat će se licu. Vozačku dozvolu izdaje nadležni organ. ali ne na rok kraći od dvije godine. (21) Vozači motornih vozila kategorija B. produženju važenja i zamjeni vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama uredit će se pravilnicima koje donosi ministar u saradnji s ministrima entiteta. niti tim vozilom smije vući priključno vozilo. (3) Vozačka dozvola izdaje se licu i produžava s rokom važenja od deset godina. CE i DE i potkategorija B1. C i D. (5) Licima koja u vrijeme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina izdaje se vozačka dozvola čiji ji rok važenja do navršenih 65 godina. B ili C i C1 ne smije dvije godine od dana izdavanja vozačke dozvole upravljati vozilom na putu brzinom većom od 70 km/h. ako ispunjava uvjete iz člana 184. kantona i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.(20) Pravo upravljanja motornim vozilom kategorija BE. (6) Izuzetno od odredbe stava (3). u trajanju od dvije godine. vozačka dozvola može se izdati ili se njeno važenje može ograničiti i na rokove kraće od utvr enih na osnovu nalaza i mišljenja zdravstvene ustanove datim u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti lica. CE i DE vozač stiče samo ako je prethodno stekao pravo upravljanja vozilima kategorija B. . C. vozač motornog vozila kategorije C ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije C1. ne smije upravljati vozilom u saobraćaju na putu u vremenu od 23 sata do 5 sati. a vozač motornog vozila kategorije B ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije B1. a licima starijim od 65 godina s rokom važenja od tri godine. Član 186. a lahkim motociklom 40 km/h. kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorija i potkategorija u vozačku dozvolu. BE. (7) Lice koje je položilo vozački ispit i dobilo vozačku dozvolu za kategoriju vozila A1.

prema tome.Član 188. odnosno da joj nije istekao rok važenja. (2) Lice iz stava (1) ovog člana koje upravlja vozilom mora imati me unarodnu vozačku dozvolu ili domaću vozačku dozvolu izdatu u skladu s Bečkom konvencijom o drumskom saobraćaju. koju je izdao nadležni organ strane države. kao i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. ovog Zakona na njihov zahtjev. (4) Državljaninu Bosne i Hercegovine zamijenit će se strana vozačka dozvola vozačkom dozvolom iz člana 189. i 186. bez polaganja vozačkog ispita. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) može odlučiti da se ne priznaje važenje tih vozačkih dozvola izdatih u toj zemlji. ako je to za njih povoljnije. (5) Strana vozačka dozvola iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju je kategoriju. vozačkom dozvolom iz člana 188. saobraćajnih. i 189. odnosno na period propisan me unarodnim ugovorom. . na njegov zahtjev. osim ako to nije zahtijevano reciprocitetom. Član 192. (3) Me unarodna vozačka dozvola priznat će se samo ako su je izdali nadležni organi ili organizacije strane države i ne može se zamijeniti vozačkom dozvolom Bosne i Hercegovine. ovog Zakona može se. kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava. pa privremeno do e u Bosnu i Hercegovinu. (1) Stranac koji privremeno boravi u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji boravi ili prebiva u inozemstvu. Ako ustanovi da se program osposobljavanja vozača motornih vozila u pojedinim zemljama značajno razlikuje od uvjeta i programa utvr enih ovim Zakonom. ili od dana kada je odobreno stalno nastanjenje. ovog Zakona. na osnovu važeće strane vozačke dozvole. može upravljati motornim vozilom na teritoriji Bosne i Hercegovine za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini. izdati i me unarodna vozačka dozvola. odnosno vrstu motornih vozila izdata. ili joj je istekao rok važenja. stav (1) ovog Zakona o upravljanju motornim vozilima na osnovu strane vozačke dozvole. samo ako podnosilac zahtjeva priloži ispravu iz koje se nepobitno može utvrditi kojim motornim vozilima može upravljati. (2) Me unarodna vozačka dozvola izdaje se na period važenja od dvije godine. 188. (1) Vozaču kome je izdata vozačka dozvola iz člana 186. ovog Zakona ako je u zemlji u kojoj mu je izdata strana vozačka dozvola boravio duže od šest mjeseci. pod uvjetima iz čl. i člana 190. (1) Stranac kojem je odobreno stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji se iz inozemstva vrati u Bosnu i Hercegovinu da se u njoj stalno nastani. i to u cjelini ili za pojedine kategorije. (2) Licima iz stava (1) ovog člana važeća strana vozačka dozvola zamijenit će se. od osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini prilikom zamjene strane vozačke dozvole neće se zahtijevati dokazi o ispunjavanju uvjeta iz člana 184. 184. ovog Zakona za upravljanje onom kategorijom motornih vozila u koju se ubrajaju motorna vozila za čije su upravljanje ovlaštena stranom vozačkom dozvolom. Član 190. primjenjuju se i na upravljanje motornim vozilima na osnovu važeće me unarodne vozačke dozvole. može se zamijeniti u skladu sa stavom (2) ovog člana. (1) Odredbe čl. Član 189. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana. mogu upravljati motornim vozilima na osnovu važeće strane vozačke dozvole za vrijeme od šest mjeseci od dana ulaska u Bosnu i Hercegovinu. stranih trgovinskih. Član 191.

vozači koji upravljaju vozilima na motorni pogon kojima se vrši javni prijevoz. a vanrednim zdravstvenim pregledima podvrgavati se na zahtjev nadležnog organa. (1) Na zdravstvenim pregledima utvr uje se da li kandidat za vozača ili vozač ima potrebnu fizičku i psihičku sposobnost za upravljanje motornim vozilima.prilikom svakog produženja važenja vozačke dozvole.(2) Me unarodne vozačke dozvole izdaju auto-moto klubovi/savezi i auto-moto društva. (1) Na vanredni zdravstveni pregled upućuje se vozač motornog vozila za kojeg se osnovano posumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban sigurno upravljati motornim vozilima onih kategorija za koje mu je izdata vozačka dozvola. 2. Član 196. Član 194. prije početka osposobljavanja za vozača motornog vozila. vozači motornih vozila kojima je vozačka dozvola izdata na kraći rok važenja zbog nepovoljnog zdravstvenog stanja i vozači koji su navršili 65 godina života . (5) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. (4) Me unarodna vozačka dozvola izdata u Bosni i Hercegovini ne može se koristiti za upravljanje motornim vozilima na teritoriji Bosne i Hercegovine. načinu davanja ovlaštenja auto-moto klubovima/savezima i auto-moto društvima i načinu vo enja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama. dužna je u roku od osam dana o tome obavijestiti organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji ili najbližu policijsku stanicu. (3) Me unarodna vozačka dozvola ne može se izdati vozaču kojem je odlukom nadležnog organa izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom dok ta zabrana traje. vozača 5. izvršiti zdravstveni pregled u ovlaštenoj zdravstvenoj instituciji i na osnovu toga dobiti ljekarsko uvjerenje. uredit će se pravilnikom koji donosi ministar. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. postupku i načinu izdavanja. . DE i potkategorija D1 i D1E . 3. vozači kojima je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija D. (2) Zdravstvene preglede kandidata za vozača i vozača obavljaju zdravstvene ustanove koje su za to ovlaštene u skladu sa zakonima entiteta. (2) Ako zdravstvena organizacija prilikom liječenja vozača opravdano posumnja da zbog zdravstvenih razloga nije više sposoban sigurno upravljati vozilom. (2) Ljekarsko uvjerenje iz stava (1) ovog člana važi 12 mjeseci od dana izdavanja. vozači instruktori i vozači tramvaja svake tri godine. (3) Vozači motornih vozila dužni su obavljati redovne zdravstvene preglede. Član 195. Redovnom zdravstvenom pregledu podliježu: 1. ovlašteni za izdavanje tih dozvola za države za koje je potrebna me unarodna vozačka dozvola. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Zdravstveni pregledi voza a motornih vozila Član 193.prilikom svakog produženja vozačke dozvole. (1) Kandidat za vozača motornog vozila dužan je.

Pravna i fizička lica koja zapošljavaju vozače ne smiju dozvoliti da njihovim motornim vozilima upravlja vozač koji nije izvršio redovan i vanredan zdravstveni pregled na koji je upućen. prije početka svog radnog dana. Član 197. Član 200. (3) Ukupno trajanje upravljanja motornim vozilima iz stava (1) ovog člana ne smije biti duže od devet sati u toku 24 sata. sud. tako da ukupno vrijeme vožnje i odmora iznosi 5 sati i 15 minuta. vremena provedenog u vožnji. (1) Vozač koji upravlja vozilom iz člana 199. svaki vozač mora imati neprekidan odmor od najmanje osam sati u toku svakih 30 sati putovanja. Član 198. 6. Trajanje upravljanja motornim vozilom Član 199. stav (1) ovog Zakona. vozač može koristiti odmor na takvom ležaju pod uvjetom da se za to vrijeme vozilo ne kreće. kao i vremena odmora. (6) Izuzetno od odredbe stava (5) ovog člana. (3) Neprekidan odmor vozač mora koristiti van vozila. Član 201. odnosno nakon pre enih 500 km puta. (5) Kad upravlja motornim vozilom. organizacija ili organ u kojem je vozač zaposlen i obavlja poslove vozača. nakon čega mora koristiti odmor u trajanju od 45 minuta. individualnu kontrolnu knjižicu ne mora imati vozač ako je u vozilo ugra en ure aj koji osigurava upisivanje vremena vožnje članova posade. sudija za prekršaje. (2) Odmor iz stava (1) ovog člana može biti podijeljen na dva ili tri dijela s tim što pojedinačan odmor ne može biti kraći od 15 minuta tokom vožnje od 4 sata i 30 minuta. ako se u vozilu nalazi ugra en ležaj koji omogućava vozaču odmaranje u ležećem položaju. (2) Ako se u upravljanju vozilom iz člana 199. mora imati neprekidan odmor od najmanje 11 sati. Bliže odredbe o zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila. (4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana. . mora zamijeniti drugi vozač.500 kg ne smije neprekidno upravljati vozilom duže od 4 sata i 30 minuta. pravilnikom propisuje ministar. u skladu s odredbom člana 199. brzine vozila i pre enog rastojanja. vozač mora kod sebe imati individualnu kontrolnu knjižicu i u nju upisivati svoje aktivnosti i dužan je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. (1) Vozač koji upravlja autobusom ili teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. Vozača koji upravlja autobusom.(3) Zahtjev za upućivanje na vanredni zdravstveni pregled može podnijeti i svaki organ nadležan za kontrolu saobraćaja na putu. u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo. javno tužilaštvo. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 20 t. (4) Na vanredni zdravstveni pregled upućuje organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. kad u toku 24 sata prelazi više od 500 km. ovog Zakona. stav (1) ovog Zakona smjenjuju dva vozača i ako se u vozilu nalazi ugra en ležaj koji omogućava jednom od njih da se odmara u ležećem položaju. najkasnije nakon devet sati upravljanja. kao i preduzeće.

Član 204. Član 206. u saradnji s organom nadležnim za poslove energetike i industrije. utvr ene u odobrenju koje je izdalo nadležno ministarstvo. pravilnikom propisuje ministar. (3) Bliže odredbe o dimenzijama. ukupne mase i osovinskog opterećenja. provjerom vjerodostojnosti izvršene homologacije i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se homologacioni list. mogu učestvovati u saobraćaju na javnom putu ako ispunjavaju posebne uvjete koji omogućavaju siguran i nesmetan saobraćaj. prema svojim konstrukcionim i sigurnosnim karakteristikama. a u pogledu dimenzija. pravilnikom propisuje ministar. dijelova ure aja i opreme. kao i zahtjeve evropskih propisa i standarda. pravilnikom propisuje ministar. (2) Vozila koja ne ispunjavaju propisane uvjete u pogledu dimenzija. odre ivanju organizacija koje mogu obavljati administrativne i tehničke poslove u oblasti homologacije. IX. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. u obimu koji utiče na sigurno upravljanje motornim vozilom. (1) Vozila u saobraćaju na putu moraju ispunjavati propisane uvjete u pogledu dimenzija. odnosno homologacija motornih vozila. (2) Bliže odredbe o ukupnom trajanju upravljanja vozilom. 2) kod uvoza vozila homologiranih u inozemstvu. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. ako me unarodnim ugovorom nije drugačije odre eno. kao i obrascu individualne kontrolne knjižice i uputstvu za njeno popunjavanje. Op e odredbe Član 203. (2) Postupak utvr ivanja i provjere uskla enosti konstrukcionih i sigurnosnih karakteristika iz stava (1) ovog člana u odnosu na važeće propise i standarde u Bosni i Hercegovini. Motorna i priključna vozila registrirana u inozemstvu mogu učestvovati u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine ako imaju ispravne ure aje i opremu. odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada na vozilima. (3) Bliže uvjete o homologaciji vozila. Član 205. (1) Motorna i priključna vozila koja se prvi put registriraju na teritoriji Bosne i Hercegovine. ure aji i oprema. moraju odgovarati propisima u Bosni i Hercegovini i evropskim standardima i propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. VOZILA Opće 1. propisanu važećom me unarodnom Konvencijom o saobraćaju na putevima. u saradnji s organima nadležnim za zdravstvo i unutrašnje poslove.Član 202. kao i njihovi dijelovi. ukupne mase i osovinskog opterećenja. vrši se: 1) kod novokonstruiranih i nehomologiranih vozila provo enjem odgovarajućih ispitivanja u ovlaštenim organizacijama prema procedurama propisa i standarda u Bosni i Hercegovini i evropskih propisa i standarda i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se certifikat o uskla enosti. (1) Odredbe ovog Zakona o trajanju upravljanja motornim vozilom i odmorima vozača primjenjuju se i na vozače motornih vozila registriranih u inozemstvu kad tim vozilima upravljaju na teritoriji Bosne i Hercegovine. zaštite čovjekove okoline te imati ispravne propisane ure aje i opremu. . najveće dozvoljene mase i osovinskog opterećenja ako ispunjavaju uvjete propisane za motorna i priključna vozila registrirana u Bosni i Hercegovini. o ure ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ure aji i oprema u saobraćaju na putevima.

stav (2) ovog Zakona. ako ne produži registraciju vozila u roku od 30 dana od dana isteka važenja potvrde o registraciji. (1) Registrirati se mogu motorna i priključna vozila za koja se na tehničkom pregledu utvrdi da su ispravna. (2) Ocjenjivanje uskla enosti vozila iz stava (1) ovog člana obavljaju ovlaštene organizacije za certificiranje vozila koje odredi ministar. kao i motorna i priključna vozila koja se kreću od mjesta u kojem su preuzeta neregistrirana do mjesta u kojem će biti registrirana.(1) Motorna i priključna vozila. u roku od 15 dana. Član 209. (3) Za vozila iz stava (2) ovog člana izdaje se potvrda o korištenju probnih tablica. potvrda o registraciji. Oznake na registarskim tablicama sastoje se od odre enih slova i brojeva. pod uvjetom da su označena probnim tablicama. uništeno ili otpisano i ako je vlasnik promijenio stalno prebivalište. u skladu s odgovarajućim zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka. (5) Vlasnik vozila dužan je odjaviti vozilo ako je prodato. Registriranje motornih i priklju nih vozila Član 207. privremena potvrda o registraciji. (1) Motorna i priključna vozila koja učestvuju u saobraćaju na putu moraju biti registirana. (4) Vlasnik vozila. dužan je vratiti registarske tablice nadležnom organu u roku od osam dana. U istom roku vlasnik vozila dužan je prijaviti promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u potvrdi o registraciji i potvrdi o vlasništvu vozila. ne moraju biti registrirana motorna i priključna vozila koja su prepravljena ili popravljena i kojima se obavlja probna vožnja radi ispitivanja i prikazivanja njihovih karakteristika. (3) Potvrda o registraciji izdaje se s rokom važenja od jedne godine. (1) 1) 2) 3) Za vozila koja se registriraju u Bosni i Hercegovini izdaje se jedna od sljedećih registarskih tablica: registarske tablice za motorna vozila. registarske tablice za priključna vozila. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana. ili koja se kreću od mjesta proizvodnje do skladišta. potvrda o vlasništvu vozila i stiker naljepnica. priključnih 2. koja se pojedinačno proizvode. . prepravljaju ili popravljaju u većem obimu ili su im oštećeni sklopovi i ure aji značajni za sigurno učešće u saobraćaju na putevima prije puštanja u saobraćaj. tablice za privremeno registrirana vozila i probne tablice. 5) 6) 7) (2) registarske tablice za vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine i registrirat će se u inozemstvu. registarske tablice za motocikle. Član 208. 4) registarske tablice za motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja. o čemu se vodi evidencija. moraju biti podvrgnuta ocjenjivanju uskla enosti konstrukcionih i sigurnosnih karakteristika s odgovarajućim važećim propisima u Bosni i Hercegovini i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se uvjerenje (certifikat). odnosno sjedište. (2) Za registrirano vozilo izdaju se registarske tablice. u skladu s članom 6.

(3) Vozilo registrirano u Bosni i Hercegovini ne može napustiti teritoriju Bosne i Hercegovine ako ne nosi istaknutu me unarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. od kojih je jedna na prednjoj. stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti privremeno borave u inozemstvu. (1) Motorna vozila. specijalizacije. kulturnih i drugih predstavništava. (2) Registarske tablice na vozilu moraju biti postavljene tako da su dobro vidljive i čitke. lahki motocikli i priključna vozila po jednu registarsku tablicu. stranih trgovinskih. (2) Učešće vozila me unarodnih oružanih snaga stacioniranih u Bosni i Hercegovini u saobraćaju na putevima u Bosni i Hercegovini regulirat će se posebnim me unarodnim ugovorom. a motocikli. saobraćajnih. motorna i priključna vozila koja se koriste na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o zakupu zaključenog izme u domaćeg i stranog prijevoznika. odnosno stranaca. kao i me unarodnu oznaku zemlje registracije. mogu učestvovati u saobraćaju u Bosni i Hercegovini samo ako su registrirana u Bosni i Hercegovini. kao i motorna i priključna vozila koja se koriste na sajmovima i sportskim takmičenjima. iz opravdanih razloga. specijalizacije. Član 213. Član 212. u saobraćaju na putu moraju imati po dvije registarske tablice. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti. Član 214. a druga na zadnjoj strani. (4) Zabranjeno je isticanje me unarodne oznake druge države na vozilima registriranim u Bosni i Hercegovini. (1) Kad upravlja motornim i priključnim vozilom. . a kod motocikla. Motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji mogu učestvovati u saobraćaju na teritoriji Bosne i Hercegovine samo ako imaju važeću potvrdu o registracji vozila i registarske tablice koje je izdao nadležni organ zemlje u kojoj je vozilo registrirano. (2) Kad upravlja vozilom koje je označeno probnim tablicama. a motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji i me unarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja važi na području Bosne i Hercegovine i dužan je pokazati na zahtjev policajca ili drugog ovlaštenog lica. odnosno do u u Bosnu i Hercegovinu da u njoj stalno ostanu. Član 211. naučnog istraživanja. lahkih motocikala i priključnih vozila na zadnjoj strani. (1) Privremeno mogu da se registriraju motorna i priključna vozila uvezena iz inozemstva ili nabavljena u Bosni i Hercegovini čiji su vlasnici stranci koji u Bosni i Hercegovini privremeno borave na osnovu važeće putne isprave. stalnih službenika stranih dopisništava i motorna i priključna vozila stranaca kojima je radi školovanja. Član 210. ili državljani Bosne i Hercegovine koji radi školovanja. produžiti ukupno najviše još za jednu godinu. naučnih istraživanja. vozač mora imati kod sebe važeću potvrdu i dužan je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. osim motocikala. (3) Privremena registracija vozila važi najduže jednu godinu i može se. (2) Vozilo koje u Bosnu i Hercegovinu u e sa stranim registarskim tablicama na kojima oznake i broj nisu u skladu s odredbama me unarodnih ugovora koje je ratificirala Bosna i Hercegovina mora se privremeno registrirati. (1) Motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja. vozač mora imati kod sebe važeću potvrdu o registraciji izdatu za to vozilo kao i policu obaveznog osiguranja. kao i motorna i priključna vozila državljana Bosne i Hercegovine koji se vrate iz inozemstva. pružanja azila ili priznavanja statusa izbjeglog lica izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest mjeseci ili za stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini.

evidencijama koje se vode i obrascima koji se izdaju. (2) (3) Vozila stara dvije i više godina vlasnici su dužni podvrgnuti tehničkom pregledu svakih 12 mjeseci. izgledu i sadržaju privremene potvrde o registraciji. (4) O izvršenom tehničkom pregledu motornih i priključnih vozila vodi se evidencija. (1) Registraciju motornih i priključnih vozila. obliku. vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica. boji. . (3) Na tehničkom pregledu utvr uje se da li motorno ili priključno vozilo ima propisane ure aje i opremu i da li je u ispravnom stanju. potvrde o registraciji. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama. Član 218. nadzor nad radom stanica tehničkog pregleda motornih i priključnih vozila izdaju i vrše entitetska i kantonalna ministarstva i ministarstvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. stiker naljepnice i registarskih tablica. (3) Nadležni organi iz stava (2) ovog člana dio poslova iz svoje nadležnosti mogu prenijeti na odgovarajuće stručne institucije. Član 219. (2) Kad upravlja privremeno registriranim vozilom. (1) Za privremeno registrirano vozilo izdaju se: potvrda o registraciji. vozač kod sebe mora imati važeću potvrdu o registraciji vozila i dužan je pokazati na zahtjev ovlaštenog lica. (2) Odobrenje za rad. te izdavanje registarskih tablica vrše organi nadležni za unutrašnje poslove. (3) Bliže odredbe o postupku i načinu registracije vozila. a za odre ena motorna i priključna vozila svakih šest mjeseci. potvrde o vlasništvu vozila. Tehnički pregled vozila može biti redovni i vanredni. te da li ono ispunjava i druge propisane uvjete za učešće u saobraćaju. stiker naljepnica i odgovarajuće registarske tablice. pravilnikom propisuje ministar. (1) Novoproizvedena motorna i priključna vozila vlasnici su dužni podvrgnuti redovnom tehničkom pregledu u toku mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije. Član 216.naljepnicom. nadležna za saobraćaj. Rok važenja redovnog tehničkog pregleda označava se posebnim znakom . Tehnički priključnih 3. sadržaju. (1) (2) Radi provjeravanja tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila vrše se tehnički pregledi tih vozila. potvrda o vlasništvu vozila. pravilnikom propisuje ministar. Tehni ki pregledi motornih i priklju nih vozila Član 217. (1) Redovni tehnički pregled vozila obavlja se jednom godišnje. uvjetima koje moraju zadovoljiti ovlaštene organizacije za obavljanje tehničkih pregleda. (2) Odredbe stava (1) ovog člana odnose se na vlasnike vozila koji imaju prebivalište ili sjedište. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. a raseljena lica boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine. osim ako ovim Zakonom nije drugačije ure eno.Član 215. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. (4) Bliže odredbe o sadržaju i načinu obavljanja tehničkih pregleda.

Član 224. bit će oduzeta vozačka dozvola dok se ne podvrgne tom pregledu. ili ga uputiti na stručni ljekarski pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. (2) Fotografija i videozapis s podacima o utvr enoj brzini. (4) Ako je ispitivanjem. organ koji vozača vodi u evidenciji oduzet će mu dozvolu i deponirat će je dok zabrana traje. stav (3) ovog Zakona. Član 223. (2) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ima pravo upravljati motornim vozilom više kategorija a to pravo za pojedine kategorije bude mu ograničeno zbog razloga predvi enih u stavu (1) ovog člana. (2) Vozač ili vozač-instruktor iz stava (1) ovog člana dužan je pristupiti ispitivanju. kao i da je pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje ako bi to izazvalo štetne posljedice po njegovo zdravlje. izdat će se nova vozačka dozvola u koju će se upisati one kategorije motornih vozila kojima ima pravo upravljati. (1) Ako zdravstvena organizacija prilikom pregleda vozača ili vozača-instruktora utvrdi da je postao fizički ili psihički nesposoban za upravljanje motornim vozilima. (2) Ovlašteno lice postupit će na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču iz člana 174. (3) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ne pristupi vanrednom zdravstvenom pregledu na koji je upućen. u skladu s članom 174.instruktora koji poriče da je pod djelovanjem alkohola. (1) Ovlašteno lice može vozača ili vozača-instruktora podvrgnuti kontroli pomoću odgovarajućih sredstava i aparata. bolest. (3) Analiza krvi ili urina obavlja se kod vozača ili vozača .X. dužna je o svom nalazu i mišljenju odmah obavijestiti organ nadležan za izdavanje vozačke dozvole. Ako je vozaču ili vozaču-instruktoru izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. troškove ispitivanja snosi vozač. stav (2) ovog Zakona za kojeg utvrdi da u organizmu ima alkohola ili da pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. POSEBNE MJERE SIGURNOSTI Član 220. (1) Ovlašteno lice će na licu mjesta privremeno oduzeti vozačku dozvolu i isključiti iz saobraćaja vozača kojeg zatekne da upravlja vozilom ili da pokušava upravljati vozilom ako je očigledno da je vozač u takvom psiho-fizičkom stanju (umor. utvr eno da je vozač ili vozač-instruktor pod djelovanjem alkohola. koji će na osnovu toga vozaču ili vozaču-instruktoru oduzeti vozačku dozvolu za vrijeme trajanja te nesposobnosti. . odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. kao i prema vozaču za kojeg utvrdi da je pod djelovanjem alkohola. Član 222. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru koji nema zapis ili brzinomjer služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. odnosno da li je pod djelovanjem opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem vozilom (videonadzor). opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. djelovanje opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje) da nije sposoban sigurno upravljati vozilom. (1) Brzina kretanja vozila utvr uje se pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila. odnosno vozač-instruktor. provedenim prema odredbama ovog člana. Član 221. čije je prisustvo u organizmu utvr eno odgovarajućim sredstvima ili aparatima.

odre uju se i kazneni bodovi. (1) i (3) ovog člana i prema vozaču-instruktoru kojeg zatekne da osposobljava kandidata za vozača pod djelovanjem alkohola. U slučaju sticanja kaznenih bodova. (8) Ako vozač ne preuzme vozačku dozvolu u roku od tri dana od dana oduzimanja. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa. a vozačka dozvola se ne vodi u evidenciji organa čije je ovlašteno lice tu dozvolu oduzelo.(3) Ovlašteno lice isključit će iz saobraćaja i vozača kojeg zatekne da upravlja motornim vozilom a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije ili da upravlja vozilom u vrijeme kad je na snazi mjera nadležnog organa kojom je vozaču zabranjeno upravljanje motornim vozilom. u skladu s članom 174. zavisno od težine učinjenog prekršaja. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. stav (2) ovog Zakona. (1) i (2). bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 30 dana i on će biti upućen na provjeru poznavanja saobraćajnih propisa. osim propisanih kazni kaznenim odredbama ovog Zakona. (5) i (6) ovog člana dužno je izdati potvrdu vozaču o tome. (4). (1) Vozaču motornog vozila koji je pravosnažnom sudskom odlukom kažnjen za prekršaje kažnjive prema odredbama člana 235. kazna se izriče za prekršaj koji nosi veći broj kaznenih bodova. odnosno koji upravlja vozilom neprekidno duže od devet sati. (2).. stav (2) ovog Zakona koji odbije da se podvrgne ispitivanju. odnosno koji u toku 24 sata upravlja vozilom duže od devet sati. ili koji pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. odre eno najmanje deset kaznenih bodova nadležni organ kod kojeg se vodi u evidenciji pozvat će na predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa. stav (2). (4) Ovlašteno lice postupit će na način iz st. Član 225. (1). dužan je vratiti dozvolu vozaču čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. zbog počinjenih prekršaja iz ovog Zakona. st. (4). (7) Nadležni organ. odre eno najmanje 15 kaznenih bodova. (9) Ovlašteno lice koje je oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama st. nadležni organ će vozačku dozvolu dostaviti organu u čijoj se evidenciji ta dozvola vodi. (6) Vozaču koji se ne odazove na predavanja iz stava (5) ovog člana rješenjem će se privremeno oduzeta vozačka dozvola. . (7) @alba na rješenje o privremenom oduzimanju vozačke dozvole ne odga a izvršenje rješenja. stav (2) ili člana 239. člana 237. člana 236. (1). čije je ovlašteno lice oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama st. Kazneni bodovi evidentiraju se u evidenciju vozača na osnovu pravosnažne sudske odluke. a najkasnije u roku od 24 sata od dana oduzimanja. (2) (3) (4) Broj kaznenih bodova je jedan i dva. ako su prestali razlozi zbog kojih je dozvola oduzeta. (5) i (6) ovog člana. stav (3) ovog Zakona. koja sadrži ime i prezime vozača. ili u vrijeme kad je na snazi mjera nadležnog organa kojom je vozaču-instruktoru zabranjeno upravljanje motornim vozilom. ovog Zakona koji u toku 24 sata vozilom pre e više od 500 km puta. (6) Ovlašteno lice postupit će na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču ili vozaču-instruktoru iz člana 219. (2). ovog Zakona koji neprekidno upravlja vozilom duže od 4 sata i 30 minuta. zbog učinjenih prekršaja iz ovog Zakona. dok se ne odazove na predavanja. (8) Vozaču kojem je u roku od jedne godine. (5) Vozača kojem je u roku od jedne godine. kao i prema vozaču iz člana 201. (9) Vozačka dozvola oduzeta na osnovu stava (8) ovog člana bit će vraćena vozaču po isteku roka iz stava (8) ovog člana. člana 238. broj oduzete vozačke dozvole. dan i sat njenog oduzimanja i način njenog vraćanja. kao i kad ga zatekne da osposobljava kandidata za vozača a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije. (5) Ovlašteno lice postupit će na način iz stava (1) ovog člana prema vozaču iz člana 199.

(2) Ovlašteno službeno lice odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost saobraćaja. kao i vozač kojem je vozačka dozvola zadržana na osnovu člana 225. ili na kome je teret nepravilno smješten. odnosno da vozilom nastavi kretanje na putu na kojem je kretanje te vrste vozila dozvoljeno. podvrći ponovo provjeri poslije isteka 15 dana od dana prethodne provjere. ili da vozilo odveze do odre enog mjesta gdje može otkloniti neispravnost. zabranjeno upravljanje motornim vozilom na osnovu člana 221. ne smije u saobraćaju na putu upravljati motornim vozilom za vrijeme trajanja zabrane. . kao i ako je vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila invalida. (3) Ako vozač motornog vozila i poslije dvije provjere ne pokaže dovoljno znanja. zbog počinjenih prekršaja iz ovog Zakona. Član 226. odnosno provjere u visini koju odredi nadležni organ. vozač kojem je vozačka dozvola privremeno oduzeta na licu mjesta na osnovu člana 223. ovog Zakona. odnosno kretanje pješaka. ne može pristupiti daljnjoj provjeri dok ne protekne dva mjeseca od dana posljednje provjere. naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost. (2) Ako vozač ne postupi po nare enju iz stava (1) ovog člana. ili kojim se. Vozač kojem je. ovog Zakona. (3) Troškove premještanja vozila u svim slučajevima snosi vozač ili vlasnik vozila. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa. bez dozvole. (3) Vozač. Član 227. Član 228. (11) (12) Rješenje o oduzimanju vozačke dozvole donosi organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji.(10) Vozaču kojem u roku od dvije godine. @alba na rješenje ne odga a izvršenje rješenja. ponovo bude odre eno 15 kaznenih bodova. Član 229. (1) i (3) ovog Zakona. a za vozače kojima su izrečene mjere iz člana 225. (13) Vozačka dozvola oduzeta na osnovu stava (10) ovog člana bit će vraćena vozaču po proteku roka iz stava (10) ovog člana. odnosno nedovoljno osiguran. (1) Ovlašteno službeno lice naredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je vozilo zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz člana 74. ovog Zakona. odnosno za vrijeme za koje mu je vozačka dozvola oduzeta ili zadržana. prevozi teret čije dimenzije. ili koje se kreće putem na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno. ili se kreće bez zimske opreme na dijelu puta i u vrijeme kad je zimska oprema obavezna. ovlašteno lice isključit će vozilo iz saobraćaja i oduzet će knjižicu vozila. st. odnosno masu ili osovinsko opterećenje. na svoj zahtjev. stav (1) ovog Zakona. vozač kojem je vozačka dozvola oduzeta na osnovu člana 222. st. (8) i (10) ovog Zakona. odlukom nadležnog organa. (1) Vozač koji je pozvan na predavanja i koji pristupi provjeri poznavanja saobraćajnih propisa snosi troškove predavanja. odnosno masa prekoračuju najveće dozvoljene dimenzije. ili ometa normalan tok saobraćaja. (4) Kazneni bodovi za pojedinačni prekršaj brišu se iz evidencije po isteku 12 mjeseci od dana kada su odre eni. odnosno da upotrijebi zimsku opremu. odnosno vlasnik vozila isključenog iz saobraćaja odgovoran je za čuvanje vozila od kra e ili drugih nezakonitih radnji prema vozilu. ako je vozilo parkirano u pješačkoj zoni. bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 60 dana. (2) Vozač motornog vozila koji na provjeri ne pokaže potrebno znanje može se. (1) Ako ovlašteno lice zatekne vozilo koje zbog tehničke neispravnosti ugrožava ili smeta drugim učesnicima u saobraćaju.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2. vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure aj za pogon na tečni plin. vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure aj za spajanje vučnog i priključnog vozila. a najkasnije u roku od 24 sata nakon prestanka postojanja tih razloga.000. nadležni organ koji je uputio vozilo na vanredni tehnički pregled privremeno će oduzeti i zadržati knjižicu vozila dok se navedene neispravnosti ne otklone i dok se to ne potvrdi na novom tehničkom pregledu o čemu izdaje potvrdu u skladu s članom 230.000. prema odredbama ovog člana i člana 228. naziv organa koji je izdao potvrdu o vlasništvu vozila. a registarske tablice dostaviti nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji u roku od tri dana. (3) Ako vozač. a knjižica vozila se ne vodi u evidenciji organa čije je ovlašteno lice knjižicu oduzelo.000. ime i prezime vozača i njegovu adresu. potvrda o vlasništvu vozila bit će dostavljena nadležnom organu u čijoj se evidenciji vozilo vodi. vozilo koje izduvnim plinovima ili na drugi način prekomjerno zaga uje zrak. Član 230. . način i vrijeme vraćanja potvrde o vlasništvu vozila i pečat i potpis ovlaštenog lica. Član 231. vozilo koje je u saobraćajnoj nesreći toliko oštećeno da se opravdano može zaključiti da su na njemu oštećeni sklopovi i ure aji koji su važni za sigurnost saobraćaja. stav (4) ovog Zakona.(4) Premještanje vozila na drugo mjesto ure uje se propisima entiteta. u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove. stav (2) ovog Zakona.00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost ako: 1) ne održava javne puteve za siguran i nesmetan saobraćaj ili ne organizira i trajno kontrolira stanje i održavanje javnih puteva. potvrda o vlasništvu vozila bit će dostavljena nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji. (1) Na vanredni tehnički pregled uputit će se motorno ili priključno vozilo koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti ure aja za upravljanje ili ure aja za zaustavljanje. (2) Ovlašteno lice koje je isključilo vozilo iz saobraćaja vozaču će na licu mjesta privremeno oduzeti potvrdu o vlasništvu vozila. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.00 KM do 10.00 KM kaznit će se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice. a za prekršaj iz stava (1) ovog člana oduzeti i registarske tablice. put i mjesto oduzimanja. dužan je vozaču vratiti potvrdu o vlasništvu vozila čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. koja sadrži naziv i sjedište organa čije je ovlašteno lice oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila i registarske tablice. (1) Ovlašteno lice isključit će iz saobraćaja vozilo koje nije registrirano ili koje nema propisane registarske tablice. a novčanom kaznom u iznosu od 1.000. KAZNENE ODREDBE Član 232. kao i vozilo koje proizvodi prekomjernu buku. vrstu i registarski broj vozila.). razlog oduzimanja. (4) Ovlašteno lice koje je privremeno oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila ili registarske tablice dužno je izdati vozaču potvrdu o tome. pravilnikom propisuje ministar. (3) Nadležni organ čije je ovlašteno lice privremeno oduzelo potvrdu o vlasništvu vozila. izvršenju mjera sigurnosti i zaštitnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. ime i prezime vlasnika i njegovu adresu. (2) Ako se u slučaju iz stava (1) ovog člana na vanrednom tehničkom pregledu potvrde neispravnosti zbog kojih je vozilo upućeno na vanredni tehnički pregled. odnosno vlasnik vozila iz stava (2) ovog člana ne preuzme privremeno oduzetu i zadržanu knjižicu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja.00 KM do 5. saobraćajnih znakova i vještine upravljanja motornim vozilom. objekata. vrijeme. XI. ili se ustanovi druga neispravnost za koju je propisano isključivanje iz saobraćaja. saobraćajne signalizacije i opreme na putevima (član 4. datum. (5) Ako vozač ne preuzme oduzetu potvrdu o vlasništvu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. (4) Bliže odredbe o sadržaju programa i načinu održavanja predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa i programu i načinu provjere poznavanja saobraćajnih propisa.

ne dopuni ili ne zamijeni saobraćajne znakove koji ne odgovaraju izmijenjenim uvjetima saobraćaja na putu ili zahtjevima sigurnosti saobraćaja (član 131. zamijeni drugim vozačem najkasnije nakon devet sati upravljanja vozilom. 3) naredi ili dozvoli vuču natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila. ure aje ili rezervne dijelove za vozila protivno odredbama člana 6. stubove ili druge slične predmete kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih saobraćajnih znakova. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. ne odvoji te trake odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu. .. a na magistralnom putu ne obilježi ih i ivičnim linijama (član 143. 9) na javnom putu van naselja.. Član 233. ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za sigurnost saobraćaja (član 133. bojom.). održava. 8) na javnom putu postavi table. znakove. rezervne dijelove. 8) pojedinačno proizvodi..000. 6) ne osigura da se vozač koji upravlja autobusom.500 kg neprekidan jedanaestosatni odmor prije početka njegovog radnog dana (član 200.000. st. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 1. izgledom ili mjestom postavljanja podražavaju ili liče na neki saobraćajni znak. 2) naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom na motorni pogon vuče priključno vozilo protivno odredbama člana 81. 7) ne postavi ili ne održava saobraćajne znakove na putu tako da budu lahko uočljivi danju i noću.). ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. stav (5). 4) naredi ili dozvoli da se na njegovo vozilo ugrade ure aji za davanje posebnih znakova. kad u toku 24 sata prelazi više od 500 km. sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera na kome postoje samo dvije saobraćajne trake.. 5) naredi ili dozvoli da se njegovo vozilo u saobraćaju na putu optereti preko dozvoljene nosivosti.2) proizvodi.. odnosno traktora s prikolicom. ne izgra uje.00 KM do 8.. 3) 4) ne uspostavi Centralni registar ili ako redovno ne dostavlja odgovarajuće podatke centralnom registru (član 10. odnosno nakon pre enih 500 km puta (član 201. stav (2)). ili preko najveće dozvoljene mase. ne oprema i ne održava puteve tako da odgovaraju svojoj namjeni i sigurnosti saobraćaja (član 11. (2) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500. ili zasljepljuju učesnike u saobraćaju. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 20 t.00 KM odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu.00 KM kaznit će se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako: 1) ne projektuje. 6) u pogledu obilježavanja javnih puteva saobraćajnim znakovima. postavlja posebne objekte na putu protivno odredbama člana 47. 5) ne osigura vozaču koji upravlja autobusom. stav (1)). preure uje ili popravlja u većem obimu vozila na motorni pogon i priključna vozila protivno odredbama člana 206. opremu i ure aje za vozila proizvedene u inozemstvu protivno odredbama člana 205. popravlja ili prepravlja vozila ili stavlja u promet vozila. ne postupi prema odredbama člana 130. ili ako ne ukloni.).). ili preko mogućnosti koje dozvoljavaju karakteristike puta i tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila. ili ako se njegovim vozilom prevozi teret koji nije raspore en ili pričvršćen na način odre en u članu 127. 7) stavlja u promet motorna i priključna vozila. stav (1)). (1) i (2).000. svjetla. ili da se takvo vozilo upotrebljava u saobraćaju na putu protivno odredbama člana 126. ili koji svojim oblikom. protivno odredbama člana 87.00 KM do 1.

00 KM do 5. na vozilu koristi registarske tablice koje nisu izdate za to vozilo (član 209.00 KM i odgovorno lice u državnom organu. a nije podvrgnuto tom pregledu (član 231. stav (1)).10) ne postavi odgovarajuće saobraćajne znakove ispred prijelaza puta preko željezničke pruge u istom nivou (član 145.. Član 234. stav (1)).000. ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje. ne postupi prema odredbama člana 20. (3) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100. teškog psihičkog stanja ili upotrebe opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 400. tahograf i pneumatike (član 203. 11) postupi protivno odredbama člana 149. (4) Za prekršaje iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500... odnosno vozač-instruktor koji u organizmu ima alkohola ili pokazuje znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola počne upravljati vozilom. 16) naredi ili dozvoli da vozilom upravlja vozač za kojeg se može zaključiti da. (2) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100.500 kg upravlja vozilom neprekidno duže od 4 sata i 30 minuta (član 199. bolesti.). ure aje za zaustavljanje. 20) 21) 22) postupi protivno odredbama člana 206.). ure aje za spajanje vučnog i priključnog vozila. nije u stanju sigurno upravljati vozilom (član 173.).00 KM do 300. 17) naredi ili dozvoli da vozač.00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu.). naredi ili dozvoli da vozač upravlja motornim vozilom u saobraćaju protivno odredbi člana 227.00 KM i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost vlastitim radom i sredstvima u vidu zanatske djelatnosti. st.00 KM do 300. 23) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje motorno ili priključno vozilo koje je upućeno na vanredni tehnički pregled. 15) naredi ili dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo upravljati motornim vozilom ili nema pravo upravljati vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (član 172. 18) vozač autobusa ili teretnog motornog vozila ili skupa vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. odnosno osposobljavati kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom protivno odredbama člana 174. ukupne mase ili osovinskog opterećenja. stav (3)). zbog umora. (1) i (2)...500. 14) ne obavijesti najbližu policijsku stanicu o prijemu lica povrije enog u saobraćajnoj nesreći ili o smrti lica povrije enog u saobraćajnoj nesreći (član 157.. 12) ne postavi ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih znakova na prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou u slučajevima iz člana 150.. . 13) na putu na kojem su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojoj se izvode radovi ne postupi prema odredbama člana 151.00 KM kaznit će se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako: 1) 2) postupi protivno odredbi člana 7.00 KM do 1. stav (1)). 19) u saobraćaju na putu upotrebljava vozilo koje ne ispunjava propisane uvjete u pogledu dimenzija.

ure aja za spajanje vučnog ili priključnog vozila.). odnosno osvijetljeni na način propisan u članu 151. 12) ukloni ili ošteti saobraćajni znak ili izmijeni značenje saobraćajnog znaka (član 132. . stav (3). stav (1)).. odnosno upravlja vozilom a nije izvršilo kontrolno . naredi ili dozvoli da se njegovim vozilom prevozi teret protivno odredbama člana 129. 19) dozvoli da se kandidat za vozača motornog vozila obučava iz praktičnog dijela obuke bez zdravstvenog pregleda (član 193. st. ostrva za usmjeravanje saobraćaja i druge objekte na kolovozu koji noću nisu dovoljno osvijetljeni ne obilježi na način propisan u članu 141. 8) na svoja motorna ili priključna vozila ne stavi propisanu oznaku o najvećoj dozvoljenoj brzini kretanja za ta vozila (član 46.. stav (2)).. gdje je put uzrok saobraćajnih nesreća (član 21. ili naredi da njegovim vozilom upravlja lice koje nema pravo upravljati motornim vozilom. ili ih ne osvijetli vlastitim izvorom svjetlosti (član 135. kao i vrhove pješačkih ostrva.). ne postupi u skladu s članom 23. 6) ostavi na putu oštećena vozila. stav (3). regionalnom i lokalnom putu znakove opasnosti i znakove izričitih naredbi ne presvuče reflektujućim materijama. stav (5)). (2) i (3). 7) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje vozilo za prijevoz djece koje nije obilježeno posebnim znakom (član 30. magistralnom.196.. stav (2).zdravstveni pregled (čl. predmete ili materije koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost saobraćaja ili zaga ivati okolinu (član 26. 195. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. 15) prilikom izvo enja radova na putu. 20) dozvoli da njegovim vozilom upravlja lice koje nije izvršilo kontrolno-zdravstveni pregled. stav (1)). stav (1)). 17) motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača osposobljava za praktično upravljanje vozilom ne obilježi posebnim tablicama (član 183. ili nema pravo upravljati vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (član 172. 4) 5) ne postupi prema odredbama člana 22. tahograf i pneumatike (član 203. 11) ne osigura da teret na vozilu noću. postavi branike koji nisu obojeni. ure aja za zaustavljanje.). 18) izda me unarodnu vozačku dozvolu protivno odredbi člana 192. 13) na autoputu. 16) upravlja vozilom.). ili dozvoli. osim ure aja za upravljanje. 22) naredi ili dozvoli da se u saobraćaju na putu upotrebljava vozilo koje nema propisanu opremu ili ispravne propisane ure aje. 23) naredi ili dozvoli da njegova neregistrirana motorna ili priključna vozila učestvuju u saobraćaju na putu (član 207. stav (3)). 14) ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel. stav 1. stav (3)).3) ne preduzima praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na putu. i 197.. putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila.). 21) naredi ili dozvoli da njegovim motornim i priključnim vozilom u saobraćaju upravlja vozač protivno odredbama člana 200.. bude označen na način utvr en u članu 129. 9) 10) naredi ili dozvoli da se neispravno vozilo na motorni pogon vuče protivno odredbama člana 85.

stav (1)). stav (2)).00 KM do 300.)..00 KM kaznit će se za prekršaj: 1) vozač koji ne zaustavi vozilo kad nai e na vozilo kojim se prevoze djeca. 8) vozač koji s lijeve strane pretiče vozilo koje se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza.). (1) Novčanom kaznom u iznosu od 100. 2) vozač koji na putu postupa protivno odredbama člana 40. kad je to vozilo zaustavljeno na kolovozu radi ulaženja ili izlaženja djece (član 30.000. (1) i (2)).24) naredi ili dozvoli da njegova motorna ili priključna vozila učestvuju u saobraćaju na putu bez probnih tablica.00 KM do 1. stav (1) tačka 2. 26) ako vrši tehnički pregled suprotno odredbama člana 217. 44. (3) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100.). stav (3). 13) vozač koji počne preticanje kad saobraćajna traka kojom namjerava to učiniti nije slobodna na dovoljnom odstojanju i time ugrozi ili ometa saobraćaj iz suprotnog smjera (član 61. stav (1) tačka 4.00 KM i odgovorno lice u državnom organu. (2) i (3)). (4) Za prekršaj iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100. 12) vozač koji počne preticanje kad je vozač vozila koje se na istoj saobraćajnoj traci kreće ispred njega dao znak da namjerava izvršiti preticanje ili obilaženje (član 61.00 KM do 300. stav (1) tačka 3.00 KM do 300.00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu.00 KM i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost. i 46.). 6) vozač koji nedozvoljeno pretiče s desne strane (član 58. vozač koji počne preticanje zaustavljene kolone vozila ili kolone vozila u kretanju (član 61. (2) Za prekršaje iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500. ili ako ga pretiče s desne strane kad izme u tog vozila i desne ivice kolovoza ne postoji saobraćajna traka (član 58. 4) vozač koji u pogledu propuštanja vozila postupi protivno odredbama člana 49. 11) vozač koji počne preticanje ili obilaženje kad je vozač vozila koje se kreće iza njega počeo preticanje (član 61. ili poslije isteka važenja probnih tablica (član 207. Član 235. 25) naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje njegovo motorno ili priključno vozilo poslije isteka važenja saobraćajne dozvole ili potvrde o korištenju probnih tablica (član 211. stav (3)). 7) vozač koji s lijeve strane pretiče vozilo koje je na kolovozu zauzelo takav položaj i čiji vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo (član 58. 9) 10) vozač koji povećava brzinu kretanja svog vozila dok ga drugo vozilo pretiče (član 60. 3) vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je za više od 30 km na sat veća od dozvoljene brzine.). st. stav (1) tačka 1. 5) vozač koji na mjestu na kojem je saobraćaj reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima ne zaustavi vozilo na znak crvenog svjetla (član 51.). 14) vozač koji počne preticanje ili obilaženje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena kretanju vozila iz suprotnog smjera ako po izvršenom preticanju ili obilaženju ne može bez ometanja ili ugrožavanja drugih učesnika u saobraćaju . odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dozvoljene brzine (čl. stav (4)). stav (1) tačka 1. stav (2)). st.

5. ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znakovi upozorenja da će taj ure aj početi da se spušta. 28) vozač koji upravlja motornim vozilom one kategorije koja nije naznačena u njegovoj vozačkoj dozvoli (član 185. ili ako ga za vrijeme vožnje ne uključi (član 203. 21) vozač koji u saobraćaju na putu upotrebljava vozilo protivno odredbi člana 126. ure aje za spajanje vučnog i priključnog vozila. odnosno da prugom nailazi voz (član 114. tahograf.) 31) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim ili priključnim vozilom koje nije registrirano (član 208.). 18) vozač koji ne zaustavi vozilo ispred obilježenog pješačkog prijelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz (član 111. stav (2)). ukupne mase ili osovinskog opterećenja. ure aje za zaustavljanje. 24) učesnik u saobraćaju koji ne postupa po zahtjevu izraženom pomoću znaka ili prema naredbi ovlaštenog lica (član 152. 27) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom (član 184... 25) vozač koji upravlja vozilom pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje (član 173. 29) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje ne ispunjava propisane uvjete u pogledu dimenzija. 33) vozač ili vozač-instruktor koji odbija da se izvrši ispitivanje pomoću odgovarajućih sredstava i aparata ili stručni pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem . stav 2. stav (5). ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje. kao i vozač koji počne preticanje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena prinudnom zaustavljanju vozila (član 61. i 6. stav (1)). stav (2)). kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi preko 1g/kg (član 174.).). 15) vozač koji obavlja preticanje na saobraćajnoj traci koja je namijenjena saobraćaju iz suprotnog smjera ispred vrha prijevoja puta ili u krivini gdje je preglednost nedovoljna (član 63. 22) lice koje ukloni ili ošteti saobraćajni znak ili opremu puta. stav (1)).ponovo zauzeti položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije počinjanja preticanja ili obilaženja. stav (1)). 23) lice koje postupi protivno odredbi člana 133.). stav (1)). 26) vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u saobraćaju na putu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. ili izmijeni značenje saobraćajnog znaka (član 132. 32) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim ili priključnim vozilom poslije isteka važenja saobraćajne dozvole ili potvrde o korištenju probnih tablica (član 211. 30) vozač koji učestvuje u saobraćaju s neregistriranim vozilom (član 207. stav (1)).). 19) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje spušten. pneumatike ili nema tahograf. 20) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi kad se pojavi crveno trepćuće ili crveno neprekidno svjetlo (član 115. ili ako je taj ure aj već počeo da se spušta.). stav (1) tač. vozač koji pretiče vozilo koje je stalo ispred obilježenog pješačkog prijelaza radi propuštanja pješaka (član 65.). 16) 17) vozač koji pretiče drugo vozilo protivno odredbama člana 64.).

34) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom protivno odredbi člana 227. odnosno vodič ili gonič stoke koji postupi protivno odredbi člana 92. 25). 3) vozač koji se nesmanjenom brzinom kreće pored vozila javnog prijevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe. na kome postoje najmanje četiri saobraćajne trake. pogrebnu povorku ili drugu organiziranu povorku koja se kreće kolovozom (član 80. vozaču ili vozaču-instruktoru odre uju se i dva kaznena boda. stav (2). (1) i (2)).). učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 300. odnosno da li se nalazi pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje (član 220. 5). stav (2). a vozaču će se uz kaznu izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do šest mjeseci. stav (1)) ili koji vozilo u kretanju drži protivno odredbama člana 39. st.00 KM. predmete ili materije koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost saobraćaja (član 26. a i za druge prekršaje iz tog stava ta mjera se može izreći u istom periodu. 7) vozač koji brzinu kretanja svog vozila ne prilagodi osobinama i stanju puta i drugim saobraćajnim uvjetima tako da vozilo ne može pravovremeno da zaustavi pred preprekom koju pod datim uvjetima može da predvidi (član 43. 9) vozač koji obavlja preticanje ili obilaženje kad s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu u saobraćaju ili na tehnička svojstva vozila ugrožava druge učesnike u saobraćaju (član 58. 14). zaustavljenog na stajalištu. (4) Osim novčane kazne za prekršaje iz stava (2) ovog člana.).000. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50. osim novčane kazne. stav (1)). Član 236. 5) vozač koji se ne kreće desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja (član 39. stav (2)). 32) i 33) stava (1) ovog člana vozaču ili vozaču-instruktoru uz kaznu izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jedan mjesec do četiri mjeseca. stav 1. stav (3)). a za ostale prekršaje iz stava (1) ovog člana vozaču ili vozaču-instruktoru.alkohola.. stav (1). 10) lice koje postupi protivno odredbama člana 70. (2) Za prekršaje iz tač. 11).00 KM do 1. 10). stav (2)). odre uje se i jedan kazneni bod. vojnika. 8) vozač koji se približava raskrsnici takvom brzinom da se ne može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza (član 50.). 4) vozač koji namjerava na putu obaviti neku radnju vozilom a prethodno se nije uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili za imovinu (član 36. stav (1)). 26). 13). pješak.00 KM do 250.00 KM kaznit će se za prekršaj: 1) lice koje na putu ostavi oštećeno vozilo. 2) vozač koji s kolovoza ne ukloni predmete koji sa vozila padnu na put i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na put (član 26. . stav (1)). 12) 13) vozač vozila na motorni pogon koji prilikom vuče priključnog vozila postupi protivno odredbama člana 81. 17). (3) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kojim je izazvana saobraćajna nezgoda. 6) vozač koji na cesti sa kolovozom za promet vozila u oba smjera. i time ugrozi lica koja u to vozilo ulaze ili iz njega izlaze (član 30.1). 15). 18). 2). 11) vozač koji vozilom presiječe kolonu djece. prelazi vozilom na kolovoznu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera (član 40. 3).

stav (4)). stav (3). kod kojeg se utvrdi da količina alkohola u krvi prelazi količinu od 0.). ili prouzrokovana saobraćajna nesreća. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. 17) vozač motornog vozila koje vuče drugo motorno vozilo ako postupi protivno odredbama člana 118. 28) 29) 30) vozač koji postupi protivno odredbama člana 190. može se izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca.00 KM do 300.. vlasnik vozila koji svoje vozilo da na upravljanje licu iz člana 172. stav (1) i člana 122. Član 237. vlasnik vozila koji postupi protivno odredbama člana 208.. stav (1)). (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50. stav (1).3 g/kg do 1 g/kg (član 174. 20) vozač koji vozilom prevozi teret kojim se ugrožava sigurnost učesnika u saobraćaju. 21) vozač koji se vozilom kreće saobraćajnom trakom na kojoj je svjetlosnim saobraćajnim znakom obilježeno da je zabranjen saobraćaj u smjeru u kojem se on kreće (član 139. stav (1)). (3) Osim novčane kazne za prekršaje iz stava (1) ovog člana. 19) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila s pravom prvenstva prolaza postupi protivno odredbama člana 126. vlasnik vozila koji ne podnese podatke o identitetu lica kome je dao vozilo na upravljanje (član 172. stav (1)).14) gonič stoke koji ne nadzire stoku koja se kreće po putu (član 104. st. 22) lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći ako postupi protivno odredbama člana 154. 23) vozač koji na zahtjev ovlaštenog lica ne preveze lice povrije eno u saobraćajnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove (član 156. stav (1). stav (4)). (2) Ako je prekršajem iz stava (1) ovog člana izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju. stav (2) tačka 1. stav (2)). 31) vozač koji u saobraćaju na putu učestvuje motornim ili priključnim vozilom koje je upućeno na tehnički pregled a nije podvrgnuto tom pregledu (član 231. (2) i (3).). ili nanosi šteta putu ili objektima na putu (član 127.00 KM i odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda. stav (5). vozaču se odre uju i jedan ili dva kaznena boda.. vlasnik vozila ako u roku od osam dana ne vrati registarske tablice nadležnom organu (član 208. 18) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila pod pratnjom postupi protivno odredbama člana 125. učinilac prekršaja kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100. (2) i (3). st. 27) vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u saobraćaju na putu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. st. 15) vozač koji u odnosu na pješaka koji je stupio ili stupa na obilježeni pješački prijelaz postupa protivno odredbama člana 111. 24) 25) 26) ako ne postupi prema odredbama člana 158.00 KM kaznit će se za prekršaj: . 16) vozač koji se vozilom približava prijelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou na način protivan odredbama člana 113. (1) do (4).

500 kg. (1) i (2)). ili iza autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe... 13) vozač koji ne drži potrebno odstojanje kad se kreće iza drugog vozila (član 96. . (1) i (3)). 17) učesnik u saobraćaju koji je prilikom prelaženja preko željezničke pruge u istom nivou postupio protivno odredbama člana 115. vozač koji postupi protivno odredbama člana 90. 3) vozač koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je više od 20 do 30 km na sat veća od dozvoljene brzine. st. ili ako ta svjetla upotrebljava na način suprotan odredbama člana 95. ili vozač motornog vozila koje ne može razviti brzinu od najmanje 40 km na sat ako se kreću po autoputu ili putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila ili brzom putu (član 116.). 14) vozač vozila na motorni pogon čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. 19) vozač motornog vozila koji zaustavi vozilo na autoputu ili na autoputu obavlja polukružno okretanje vozilom iz jednog smjera saobraćaja u suprotni smjer. 16) pješak koji na obilježenom pješačkom prijelazu na kome je saobraćaj pješaka reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima za pješake ne postupi prema tim znakovima (član 109. stav (1)). i član 46. stav (1)). 12) vozač vozila na motorni pogon koji po magli ne upotrebljava propisana svjetla. 5) vozač koji u slučajevima iz člana 60. 2) vozač koji mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila (član 42. 20) vozač motornog vozila koji postupi protivno odredbi člana 120. st. st.). 8) vozač koji prije nego što napusti vozilo ne preduzme sve mjere kojima se sprečava da ono samo krene s mjesta na kojem je ostavljeno (član 78.. zaustavljenog na stajalištu. (2) i (3). ako ne drži svoje vozilo na propisanom odstojanju od istog takvog vozila ispred sebe (član 97. gonič stoke i vozač vozila koje se ne smatra motornim vozilom.). ili ne propusti pješake koji prelaze preko kolovoza (član 52. 7) vozač koji vozilom pretiče drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu. stav (1)). vozač vozila na motorni pogon koji upotrebljava svjetla za označavanje vozila protivno odredbama člana 94. stav (1)). ili koje prelazi pješački prijelaz (član 65. stav (3) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza. odnosno ne zaustavi vozilo na pogodnom mjestu. ili mu je dužina veća od sedam metara. stav (3)). 15) vozač motocikla i lahkog motocikla i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (član 102. ili kretanje unazad (član 117. 4) vozač koji na raskrsnici skrene vozilom u pravcu označenom zelenom svijetlećom strelicom i pri tome ometa saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji ulazi. 18) pješak. (1) i (2) i član 120. kada lica moraju preći preko saobraćajne trake ili biciklističke trake kojom se njegovo vozilo kreće (član 30. st.). 9) 10) 11) vozač koji svojim vozilom noću vuče vozilo na motorni pogon protivno odredbama člana 83.1) vozač koji ne zaustavi vozilo iza vozila javnog prijevoza putnika..).. odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 30 do 50 km na sat veća od dozvoljene brzine (član 44. 6) vozač koji poslije izvršenog preticanja ili obilaženja vozilom ponovo ne zauzme položaj na saobraćajnoj traci kojom se do tada kretao (član 62.).

26) 27) vozač koji teret na vozilu noću.). stav (5))... ili posebno obilježenom vozilu za prijevoz djece. 5) vozač čije vozilo. vozač koji postupa protivno odredbi člana 209.. stav (1)). stav (1) ima na prednjoj strani svjetlosne. 28) vozač koji teretnim motornim vozilom čija je najveća dozvoljena masa veća od 3. 6) vozač koji prilikom znatnijeg smanjivanja brzine kretanja vozila postupi protivno odredbi člana 42. koji prilikom uključivanja u saobraćaj sa stajališta postupi protivno odredbi člana 31. (1) i (3)). 7) vozač koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo povećava brzinu kretanja na način da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe (član 43. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća. stav (2). stav (2)). do 5. svjetlosno-signalne i reflektujuće ure aje ili materije koji daju svjetla crvene boje. 22) vozač vozila na motorni pogon koji za vrijeme kretanja kroz tunel ne drži upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje puta (član 124. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti.00 KM. (1) 1) Novčanom kaznom u iznosu od 40. stav (2).21) vozač koji vozilom na putu kroz tunel izvodi radnje čije je izvo enje u tunelu zabranjeno (član 123. stav (1). st. st. vozač koji optereti vozilo kojim upravlja protivno odredbama člana 127. stav (4). a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. a na zadnjoj strani svjetla bijele boje.. 2) vozač koji ne omogući uključivanje u saobraćaj vozilu javnog gradskog prijevoza putnika. 8) vozač koji prilikom prolaza kroz raskrsnicu postupi protivno odredbi člana 50.). vozaču se može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca.500 kg ili autobusom upravlja neprekidno duže od 4 sata i 30 minuta. 10) vozač koji obavlja mimoilaženje protivno odredbama člana 55. ili kad u toku 24 sata upravlja duže od devet sati (član 199. od 2.00 KM kaznit će se za prekršaj: vozač koji upravlja vozilom za prijevoz djece koje nije obilježeno posebnim znakom (član 30. Član 238. ne označi na način iz člana 129.00 do 200. 23) 24) vozač koji upravlja vozilom koje je opterećeno protivno odredbi člana 127. 25) vozač koji u pogledu smještaja tereta na vozilu ili u pogledu označavanja tereta postupi protivno odredbama člana 128. . učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. kao i vozač posebno obilježenog vozila za prijevoz djece.. 3) vozač vozila javnog gradskog prijevoza putnika. vozač koji postupa suprotno odredbama člana 186. kad ta vozila izlaze sa stajališta (član 31. protivno odredbama člana 35. (7) i (8). stav (2) tač. stav (2). 29) 30) vozač koji postupa protivno odredbi člana 200. 4) vozač koji prilikom upravljanja vozilom koristi mobilni telefon protivno odredbama člana 33. stav (3)). odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda. 9) vozač koji se vozilom ne kreće u obaveznom pravcu označenom zelenim svjetlom u obliku zelene svijetleće strelice (član 52. stav (3).

(2) i (3). 28) 29) pješak koji preko kolovoza i biciklističke staze ili trake prelazi na način protivan odredbama člana 108.. stav (2). i 122.).. ili koji zaprežno vozilo ostavi bez nadzora na putu (član 103. 25) vozač zaprežnog vozila koji ne upravlja zaprežnim vozilom koje se kreće po putu. 24) vozač bicikla i bicikla s motorom i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (član 102. 32) vozač motornog vozila koji na putu rezerviranom za saobraćaj motornih vozila postupi protivno odredbama člana 117. pješak koji na obilježenom pješačkom prijelazu postupi protivno odredbama člana 109. 20) vozač vozila na motorni pogon koji u pogledu upotrebe kratkih svjetala postupi protivno odredbama člana 93. st. st.stav (4). 19) vozač koji pri vučenju neispravnog vozila na motorni pogon postupi protivno odredbama člana 89.). stav (2))..). vozač koji zaustavi ili parkira svoje vozilo protivno odredbama čl.. 26) pješak koji se nepotrebno zadržava na kolovozu ili se kreće po kolovozu na način kojim se ometa ili sprečava saobraćaj vozila (član 105.). st. ili znakovima koje daje ovlašteno lice. 120. vozač koji vuče neispravno vozilo na motorni pogon protivno odredbama člana 85. 18) vozač koji vuče natovareno teretno motorno vozilo. bicikla s motorom ili lahkog motocikla ili motocikla koji postupi protivno odredbama člana 100. bicikla s motorom ili lahkog motocikla ili motocikla koji se ne kreće na način propisan u članu 99. . i 74. vozač koji pri preticanju ne drži svoje vozilo na potrebnom rastojanju od vozila koje pretiče (član 62. 30) pješak koji prilikom prelaženja preko kolovoza na mjestu na kome nije obilježen pješački prijelaz ometa saobraćaj vozila (član 110. vozač koji vozilo zaustavljeno na kolovozu ne obilježi posebnim znakom na način propisan u članu 77. 21) 22) vozač bicikla. (1) i (3) i člana 118.. stav (1) i čl. 31) vozač koji ometa prolaz pješaka koji su stupili na obilježeni pješački prijelaz na kome je saobraćaj reguliran svjetlosnim saobraćajnim znakovima.. bicikla s motorom. stav (1)). lahkog motocikla ili motocikla koji prevozi drugo lice protivno odredbama člana 101. odnosno traktor s priključnim vozilom protivno odredbama člana 87. 73. (2) i (3).. a kojima je na takvom prijelazu dozvoljen prolaz (član 111. vozač koji pri zaustavljanju ili parkiranju vozila ne postupi prema odredbama člana 70. 27) pješak koji se na putu koji ima trotoar ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka kreće kolovozom (član 106.). 33) vozač koji ne zaustavi svoje vozilo na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila i ne preduzme potrebne mjere da ga što prije ukloni s kolovoza autoputa ili puta rezerviranog za saobraćaj motornih vozila ili brzog puta (član 117. stav (1)). 23) vozač bicikla...11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) vozač koji u slučaju iz člana 60. vozač bicikla. vozač motornog vozila koji pri vuči drugog motornog vozila postupi suprotno članu 81.. stav (1) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza.

ure aja za spajanje vučnog i priključnog vozila. 7) vozač koji smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da svojim vozilom pričinjava smetnje normalnom odvijanju saobraćaja (član 43. učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. 4) vozač koji prije obavljanja odre enih radnji vozilom ne obavijesti o svojoj namjeri druge učesnike u saobraćaju (član 37. (3) i (4) i član 46..34) vozač motornog vozila koji se na autoputu ne kreće krajnjom desnom saobraćajnom trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni (član 119. tahografa i pneumatika (član 203. 9) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom na kome nema propisanu oznaku najveće dozvoljene brzine za to vozilo (član 46.00 KM. 36) učesnik u saobraćaju koji se ne pridržava ograničenja. st. . 2) vozač ili drugo lice koje se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže sigurnosnim pojasevima (član 34. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća. stav (2). odnosno stazu koja nije namijenjena za saobraćaj one vrste vozila kojoj to vozilo pripada (član 38. 38) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje nema ispravne propisane ure aje i opremu osim ure aja za upravljanje. 10) vozač koji prilikom skretanja postupi protivno odredbama člana 48. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 30.). a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. (1) i (2)). ne propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću pravcem u kome je saobraćaj otvoren.). odnosno isključivanja s autoputa postupi protivno odredbama člana 121. 6) vozač koji prilikom kretanja vozila unazad postupi protivno odredbama člana 41. Član 239. 5) vozač koji za kretanje svog vozila koristi put.. vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. stav (9)). stav (3)). ili ako utiče na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje sigurnost saobraćaja (član 32. registarske tablice i me unarodnu oznaku zemlje registracije prema odredbama člana 212. 39) vozač motornog i priključnog vozila registriranog u stranoj zemlji ako nema važeću saobraćajnu dozvolu..00 KM kaznit će se za prekršaj: 1) lice koje se prevozi vozilom ako na bilo koji način ometa vozača u upravljanju vozilom. stav (4)). odnosno kolovoz ili saobraćajnu traku. stav (2)). stav (1)). ure aja za zaustavljanje. odredit će mu se jedan kazneni bod.00 KM do 200.. 37) ako ne obilježi vozilo posebnim znakom (član 186. zabrana ili obaveza izraženih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova. osim saobraćajnih znakova ograničenja brzine (član 130.). 35) vozač motornog vozila koji prilikom uključivanja na autoput. stav (1)).). 11) vozač koji prilikom napuštanja raskrsnice u slučaju iz člana 53. 8) vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 10 do 20 km na sat veća od dozvoljene brzine (član 44. 3) vozač koji u putničkom automobilu prevozi dijete protivno odredbi člana 34. st.

32) vozač motornog vozila koje nema propisan broj registarskih tablica ili na kome su te tablice postavljene tako da se dobro ne vide ili nisu čitke (član 210. 26) pješak koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou ako je ure aj za zatvaranje saobraćaja spušten.12) vozač kome je svjetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu ako vozilom u e u raskrsnicu i ako je gustina saobraćaja takva da se na raskrsnici mora zaustaviti i na taj način ometa ili onemogućava saobraćaj drugih vozila koja dolaze s bočnih kolovoza (član 54.). ili ako se daju svjetlosni i zvučni znakovi koji upozoravaju da će se taj ure aj početi spuštati. 13) 14) 15) 16) vozač koji obavlja mimoilaženje protivno odredbama čl. stav (2)). stav (1)). 55. stav (5)). i 56..). 22) 23) 24) 25) vozač koji upravlja motornim vozilom bez upaljenog kratkog svjetla (član 90. kad se pojavi crveno trepćuće svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo (član 115. stav (1)).). vozač koji zaustavi ili parkira vozilo protivno odredbama člana 71. vozač koji obavlja obilaženje protivno odredbama člana 59. i 107. 28) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motornim vozilom a njegovoj vozačkoj dozvoli je istekao rok važenja (član 172. 33) vozač koji nema kod sebe važeću potvrdu za korištenje probnih tablica ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštenog lica (član 211. tač. 30) ako vozač za vrijeme upravljanja motornim vozilom ne koristi pomagala koja su upisana u obrazac njegove vozačke dozvole (član 172. 1.. vozač koji prilikom vučenja vozila na motorni pogon ne postupi na način propisan u članu 84.. 17) lice koje na zaustavljenom ili parkiranom vozilu otvara vrata i time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju ili ugrožava sigurnost saobraćaja (član 72. 18) 19) vozač vozila na motorni pogon koji svojim vozilom vuče drugo vozilo protivno odredbama člana 81. stav (1). pješak koji se po kolovozu kreće protivno odredbama čl.). odnosno da se prijelazu puta preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće po šinama (član 114. 21) vozač koji neispravno vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta ako je odstojanje izme u vučnog i vučenog vozila kraće od propisanog (član 88.. 31) vozač-instruktor koji na putu osposobljava kandidata za vozača na motornom vozilu koje nije označeno posebnim tablicama (član 183. 27) pješak koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou na kome su postavljeni svjetlosni saobraćajni znakovi.). 29) vozač koji kod sebe nema odgovarajuću važeću vozačku dozvolu ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštenog lica (član 172. stav (1))... 106. stav (1)). ili ako se taj ure aj već počeo spuštati.). stav (2). . vozač koji postupi suprotno članu 112. 20) lice koje upravlja neispravnim vozilom na motorni pogon koje se vuče pomoću užeta ili krute veze ako nema odgovarajuću dozvolu (član 86.. vozač koji prilikom davanja zvučnih znakova upozorenja postupi protivno odredbama člana 67.) gonič stoke koji stoku ne drži što bliže desnoj ivici puta (član 104.

u skladu s članom 2. policija. posljedicama saobraćajnih nesreća. Svi prihodi nastali primjenom ovog Zakona.00 KM do 150. Član 242. odnosno izdavanje prekršajnog naloga obavlja ovlašteno lice nadležnog organa za poslove kontrole i reguliranja saobraćaja na putevima u entitetima.). odnosno administrativni postupak. Izricanje novčane kazne u iznosu do 50. Član 241. (1) O izrečenim kaznama. državni organi. Ako je odlukom nadležnog organa zabranjeno vozaču-instruktoru upravljanje motornim vozilom. (3) Za prekršaj iz stava (1) kojim je izazvana saobraćajna nesreća. zabranama i mjerama iz stava (2) ovog člana vozačima motornih vozila i motornim vozilima vodi se kod nadležnog organa prema mjestu prebivališta. zabranama upravljanja motornim vozilima. (2) Ako je prekršajem iz stava (1) izazvana saobraćajna nesreća. preduzeća. (2) Nadležni organ koji izrekne kaznu ili zabranu upravljanja motornim vozilom. ili drugu mjeru propisanu zakonom entiteta. ovog Zakona. obrazovne ustanove i nevladine organizacije koje se bave pitanjima sigurnosti saobraćaja na putevima. (1) Trajanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom računa se od dana upisa zaštitne mjere u vozačku dozvolu za onu kategoriju ili potkategoriju za koju je zabrana izrečena. učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50.34) vozač koji nema kod sebe važeću saobraćajnu dozvolu za vozilo kojim upravlja ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštenog lica (član 211. stav (1) i član 212. kao i preduzeća koja obavljaju javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe. Član 243. . Član 246. a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila. saobraćajnim nesrećama. zabranama i mjerama. motornim i priključnim vozilima i vozačima motornih vozila vodi se evidencija prema mjestu prebivališta. (4) Evidencija o izrečenim kaznama. Član 245.00 KM. Član 240. organi koji vode prekršajni. Član 244. Provo enje ovog Zakona. pokretanje i vo enje postupka za prekršaje i preduzimanje drugih mjera za provo enje ovog Zakona vrše nadležni organi. vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. (3) Podatke iz evidencije predvi ene u stavu (1) ovog člana mogu koristiti: pravosudni organi. odredit će mu se jedan kazneni bod. (2) Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne računa se u vrijeme trajanja zabrane upravljanja motornim vozilom. kantonima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.00 KM na licu mjesta. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine dužan je obavijestiti o tome organ koji vodi evidenciju o tim kaznama. vozač-instruktor ne smije se baviti obučavanjem kandidata za vozača u upravljanju motornim vozilom za vrijeme trajanja te zabrane. pripadaju nadležnim organima. zdravstvene ustanove.

saobraćajne kulture i koordiniranja svih subjekata koji svojim djelovanjem mogu doprinijeti većoj sigurnosti saobraćaja. (2) Odgo eno izvršenje zabrane iz stava (1) opozvat će se ako učinilac prekršaja u roku za koji je izvršenje odgo eno učini novi prekršaj za koji je propisano izricanje ili mogućnost izricanja zabrane upravljanja motornim vozilom.(1) Nadležni organ koji vodi prekršajni postupak. pod uvjetom da učinilac prekršaja u odre enom roku. (3) Članovi Vijeća imenuju se iz reda stručnjaka za oblast saobraćaja na putevima. umjesto zabrane upravljanja motornim vozilom. Član 250. nadležnih ministarstava i organa koji upravljaju putevima. Član 248. . novčanom kaznom propisanom za učinjeni prekršaj ako je taj prekršaj učinjen kao posljedica propusta dužnog staranja o maloljetniku. (1) Ako vozač koji ima stranu vozačku dozvolu na teritoriji Bosne i Hercegovine učini prekršaj za koji je ovim Zakonom predvi eno da se mora ili može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom. VIJEĆE ZA SIGURNOST SAOBRAĆAJA Član 251. uz saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. (3) Izvršenje mjere iz stava (2) ovog člana ne može se odga ati. XIII. (4) Broj članova. ovog Zakona. Vozač-instruktor pod čijim se nadzorom kandidat za vozača obučava u upravljanju motornim vozilom u saobraćaju na putu. protiv vozača koji ima prebivalište u Bosni i Hercegovini. 26). 32) i 33) člana 235. način imenovanja predsjednika i članova Vijeća. u skladu s propisom entiteta. kao i djelokrug uredit će se pravilnikom koji donosi ministar. Član 249. OVLAŠTENJA ZA DONOŠENJE PROPISA ZA IZVRŠENJE OVOG ZAKONA Član 252. usvojitelj. osim ako nije bio u stanju spriječiti prekršaj. kaznit će se za prekršaj koji učini kandidat za vozača. ne učini prekršaj za koji se može izreći ta zabrana. (1) S ciljem unapre enja saobraćajno-obrazovnog rada. može se izreći zabrana korištenja strane vozačke dozvole u istom trajanju. tom vozaču. a u stranoj zemlji učini saobraćajni prekršaj prema propisima te zemlje. može odgoditi izvršenje zabrane upravljanja motornim vozilom osim za prekršaj iz tač. osniva se Vijeće za sigurnost saobraćaja (u daljnjem tekstu:Vijeće). Ako maloljetnik učini radnju koja je ovim Zakonom utvr ena kao prekršaj. koji ne može biti kraći od šest mjeseci ni duži od jedne godine. 25). kaznit će se roditelj. Pod uvjetom reciprociteta. kantona ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. XII. (2) Zabrana korištenja strane vozačke dozvole je zabrana vozaču kome je izrečena da na teritoriji Bosne i Hercegovine upravlja motornim vozilom one kategorije ili onih kategorija na koje se zabrana odnosi. odnosno staratelj maloljetnika. (2) Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine i me unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. Član 247. u Bosni i Hercegovini pokrenut će se prekršajni postupak ako to zahtijeva nadležni strani organ a vozač za taj prekršaj može biti kažnjen na osnovu ovog Zakona ako za taj prekršaj nije bio kažnjen u zemlji u kojoj je prekršaj učinjen.

16) obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE .). 22) tehničkim pregledima i uvjetima koje moraju ispuniti organizacije za obavljanje tehničkih pregleda (član 219. sticanju zvanja instruktora vožnje (član 181.). načinu i uvjetima za dobivanje licence za ispitivača (član 179.). obilježavanju vozila kojim upravlja lice s oštećenim ekstremitetima (član 29. 3) 4) 5) 6) vo enju evidencije o javnim putevima i objektima na njima (član 13. načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašteno lice (član 153. o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putu (član 144. 19) dimenzijama. XIV.).). o ure ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ure aji i oprema u saobraćaju na putevima (član 203. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama. u obimu koji utiče na sigurno upravljanje motornim vozilom. 18) ukupnom trajanju upravljanja vozilom.Ovlašćuje se ministar da sam ili u saradnji s odgovarajućim nadležnim organom donese bliže propise o: 1) certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti (član 6. načinu davanja ovlaštenja automoto klubovima/savezima i auto-moto društvima i načinu vo enja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama (član 192.).). kao i obrascu individualne kontrolne knjižice i uputstvu za njeno popunjavanje (član 202. postavljanju preventivnih izbočina (član 47. obliku i boji. 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) obliku i sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći (član 158.). odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada u vozilima. kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorije i potkategorije u vozačku dozvolu. 15) obrascu vozačke dozvole.). 20) homologaciji vozila i dijelova (član 205.). 2) osnovnim uvjetima koje putevi.).). posebnom znaku za lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu (član 186. njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stanovišta sigurnosti saobraćaja (član 11. 21) postupku registracije i izdavanja saobraćajne dozvole i knjižice vozila.).). 7) saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima.). postupku i načinu izdavanja.).).). vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica (član 215.). 17) zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila (član 198.). saobraćaju u zimskim uvjetima (član 170. postupku i načinu izdavanja. osposobljavanju vozača motornih vozila (član 183.). sadržaju.). ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. produženja važenja i zamjene vozačke dozvole i strane vozačke dozvole i načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama (član 187. o organiziranju obuke za osposobljavanje pružanja prve pomoći (član 178.

godine Sarajevo Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dr. Član 256. (1) Nadležni organi uskladit će zakone iz svoje nadležnosti s ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. C1 i D1. decembra 2005. r. (2) Kandidati za vozača motornih vozila koji su obuku počeli u skladu sa zakonodavstvom koje je bilo na snazi u vrijeme početka obuke. CE i DE i potkategorija C1E i D1E. Član 255. pirić. PS BiH broj 262/05 22. a primjenjivat će se nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu. u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi u Bosni i Hercegovini.Član 253. (1) Ovaj Zakon stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”. (2) Nadležni organi uredit će sva pitanja iz svoje nadležnosti utvr ena ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. imaju pravo upravljati motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije tako da: 1) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije A bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorije A i potkategorije A1. koja je važila uz kategoriju C.C i D i potkategorija B1. ovog Zakona bit će doneseni u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona. 4) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije D bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B. (1) Vozačima koji. završit će obuku u skladu s istim zakonodavstvom. 2) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije B bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i BE i potkategorije B1. Nikola Špiri s. 3) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije C bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i C i potkategorija B1 i C1. bit će izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija BE. Član 254. 5) vozačima koji imaju pravo upravljati priključnim vozilom kategorije E. Propisi iz člana 252. (2) Ovaj Zakon bit će objavljen i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. piri .

Članak 5. prosinca 2005.a) Ustava Bosne i Hercegovine.. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 71. uvjeti za stjecanje prava upravljanja motornim vozilima. osnovni uvjeti kojima moraju udovoljavati ceste glede sigurnosti prometa na cestama. uvjeti za ure aje i opremu vozila.4. dimenzije. i na 52.. rad strukovnih organizacija u Bosni i Hercegovini te druga pitanja iz područja sigurnosti prometa na cestama koja su jedinstvena za cijeli teritorij Bosne i Hercegovine. (2) Poduzeća. (3) Poduzeća i javne službe iz stavka (1) ovoga članka dužna su pravodobno otklanjati sve nedostatke usljed kojih na odre enim mjestima dolazi do prometnih nezgoda. a naročito djece. invalida. pravila prometa na cestama. vjerovnik se namiruje sukladno Zakonu o cestama. održanoj 22. osnovni uvjeti kojima moraju udovoljavati vozila u prometu. starih i nemoćnih osoba. održanoj 21. Članak 3. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom utvr uju: temeljna načela me usobnih odnosa i ponašanja sudionika u prometu i drugih subjekata u prometu. dužnosti u slučaju prometne nezgode. r. oštećivati cestu. objekte i opremu na cesti. objekata. Članak 2. podučavanje kandidata za vozača. a poduzeća i javne službe koje održavaju javne ceste ili im je povjereno održavanje javnih cesta moraju ih održavati tako da se na njima u svim uvjetima može odvijati siguran i nesmetan promet. i brinuti o zaštiti životne sredine. . Članak 4. sjednici Zastupničkoga doma. (1) Ceste namijenjene za promet moraju biti prilago ene za siguran i nesmetan promet te odgovarati osnovnim uvjetima propisanim ovim Zakonom. Tijela Bosne i Hercegovine. (1) Sudionici u prometu dužni su poštivati odredbe ovoga Zakona i druge propise iz područja sigurnosti prometa na cestama. razvijati humane odnose me u ljudima radi zaštite zdravlja i života drugih osoba. prometne signalizacije i opreme na cestama radi sigurnog i nesmetanog prometa. ukupna masa i osovinsko opterećenje vozila. sjednici Doma naroda. vo enje Centralnoga registra vozača i vozila. sustav prometnih znakova i znakova koje daju ovlaštene osobe. (4) U slučaju pretrpljene štete usljed neodgovarajućeg održavanja javnih cesta. (2) Sudionici u prometu ne smiju ometati promet. usvojila je ZAKON O OSNOVAMA SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA U BOSNI I HERCEGOVINI I. Pamuk Temeljem članka IV. s. prosinca 2005. javne službe i druga tijela koja brinu o cestama i održavaju ih dužni su organizirati i trajno kontrolirati stanje i održavanje javnih cesta. polaganje vozačkih ispita.Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Mustafa Pamuk. entitetska i kantonalna tijela i tijela Brčko Distrikta i tijela lokalne samouprave i lokalne uprave u gradovima i općinama (u daljnjem tekstu: mjerodavna tijela) osigurat će provedbu ovoga Zakona i u sklopu svoje mjerodavnosti donositi propise i poduzimati druge potrebne mjere za njegovu dosljednu provedbu.

ima više od osam sjedala. koji se proteže duž kolnika i biciklistički koji je označen uzdužnom crtom na kolniku. koja je kao autocesta označena propisanim prometnim znakom. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. bez križanja s poprečnim cestama i željezničkim ili tramvajskim prugama u istoj razini i u čiji se promet može uključiti. (2) Pojedinačno proizvedena. koja se biciklistička proteže uzduž kolnika i koja je od njega odvojena i označena propisanim prometnim znakom. ure aje. dijelove i opremu proizvoditi. održavati. 3) bicikl je vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje se pokreće isključivo snagom vozača. Članak 8. ure aje. održavaju. obrazovne organizacije. (1) Promet na javnoj cesti može se ograničiti ili zabraniti samo kada je to nužno radi: sprečavanja ili otklanjanja opasnosti za sudionike u prometu. puštati u promet. odnosno isključiti samo odre enim i posebno izgra enim priključnim javnim cestama na odgovarajući kolnički trak autoceste. preure ena ili u većem opsegu popravljana vozila prije puštanja u promet moraju biti certificirana u ovlaštenoj organizaciji koja obavlja certificiranje vozila. čiji radni obujam motora nije veći od 50 cm³ i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 50 km na sat. Članak 9. ustanove. Članak 7. . te da imaju propisane ure aje i opremu. odnosno popravljati prema uvjetima propisanim za sigurno sudjelovanje vozila u prometu na cestama. Poduzeća. (3) Bliže odredbe o načinu i postupku certificiranja i uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za certificiranje vozila pravilnikom propisuje ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar). 2) autocesta je javna cesta posebno izgra ena i namijenjena isključivo za promet motornih vozila. (1) Poduzeća. s po najmanje dva prometna traka i trakom za zaustavljanje vozila u nuždi. sukladno valjanim propisima. pravne ili fizičke osobe i druga tijela koja posjeduju vlastita vozila dužna su brinuti o tomu da vozači njihovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge uvjete za sigurno upravljanje vozilima i da osiguraju da njihova vozila budu ispravna. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno sudjelovanje u prometu na cestama. koja ima dva fizički odvojena kolnička traka za promet iz suprotnih smjerova. rezervne dijelove i opremu za vozila dužna su vozila. 7) biciklisti ki trak je dio kolnika namijenjen za promet bicikala i bicikala s motorom. Pojedini izrazi koji se rabe u ovome Zakonu imaju slijedeća značenja: 1) autobus je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba koje. (2) Postupak i uvjete za ograničenje i zabranu iz stavka (1) ovoga članka utvrdit će mjerodavna tijela. popravljaju ili preure uju vozila i puštaju u promet vozila. ustanove i druge pravne ili fizičke osobe kada proizvode. čiji obujam motora ne premašuje 125 cm³ a snaga motora ne premašuje 11 kNJ.Poduzeća. 4) bicikl s motorom je vozilo na motorni pogon s dva ili tri kotača. 6) biciklisti ka staza je izgra ena prometna površina namijenjena za promet bicikala i bicikala s motorom. 5) laki motocikl je vozilo na motorni pogon s dva ili tri kotača. ustanove i druge pravne ili fizičke osobe koje školuju ili podučavaju kandidate za vozače motornih vozila. sprečavanja oštećenja javne ceste ili izvo enja radova na javnoj cesti. dužna su izvoditi poduku na način koji će osigurati da kandidati nauče i usvoje pravila prometa i etiku u prometu. osim sjedala za vozača. Članak 6.

s bočnom prikolicom ili bez nje. koja ima sva raskrižja u dvije ili više razina s poprečnim cestama i drugim prometnicama (željezničkim ili tramvajskim prugama). 25) me unarodna voza ka dozvola je javna isprava koju izdaje ovlaštena organizacija na temelju nacionalne vozačke unarodna vozačka dozvole te države. čija najveća dopuštena masa ne premašuje 3. cesta je svaka javna cesta i nerazvrstana cesta na kojoj se odvija promet. kao i ulica u naselju. radnog stroja i zaprežnog vozila) koja su zaustavljena na cesti ili se na bliskoj me usobnoj udaljenosti kreću istim prometnim trakom u istome smjeru.500 kg. 14) kolona je niz od najmanje tri vozila (osim bicikla. 27) motocikl je motorno vozilo s dva kotača. traktora. čiji radni obujam motora nije veći od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 350 kg a snaga motora ne premašuje 4 kNJ. 15) kolnik je dio površine ceste namijenjen prvenstveno za promet vozila.ako motocikl njegova masa nije veća od 400 kg. nema zaustavnih trakova i koja je kao takva označena propisanim prometnim znakom. 26) mimoilaženje mimoila enje je prolaženje vozilom pokraj drugoga vozila koje se istim kolnikom kreće iz suprotnoga smjera. 17) kombinirano vozilo je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba i tereta. 23) manja materijalna šteta je šteta u prometnoj nezgodi nastala na vozilu na kojem nisu oštećeni vitalni dijelovi i teta sklopovi i koje se može samostalno kretati na cesti. 9) 10) Centralni registar je evidencija o svim vozačima i vozilima. 18) laka prikolica je priključno vozilo čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg. 19) laki tricikl ili četverocikl je motorno vozilo s tri.8) brza cesta je javna cesta namijenjena za promet isključivo motornih vozila. 22) magistralna cesta je javna cesta koja povezuje veće gradove i važnija gospodarska područja u Bosni i Hercegovini i koja se nadovezuje na mrežu odgovarajuće kategorije cesta sa susjednim državama. 12) inozemna voza ka dozvola je vozačka dozvola i me unarodna vozačka dozvola koju je izdalo mjerodavno tijelo vozačka strane države. kolnik 16) kolni ki trak je uzdužni dio kolnika namijenjen za promet vozila u jednome smjeru s jednim ili više prometnih kolnički trakova. kao i motorno vozilo na tri kotača . odnosno četiri kotača. 13) javna cesta je površina od općeg značenja za promet. . 21) lokalna cesta je javna cesta koja povezuje naselja na teritoriju općine ili koja je od značenja za promet na teritoriju općine. koju svatko može slobodno koristiti pod uvjetima odre enim zakonom i koju je mjerodavno tijelo proglasilo javnom cestom. pri čemu su brzina kretanja vozila i postupanja vozača me usobno uvjetovani i izme u kojih bez ometanja ne može ući drugo vozilo. koje na ravnoj cesti može razviti brzinu etverocikl veću od 45 km na sat. s jednim ili dva razdvojena kolnička traka. 11) cesta rezervirana za promet motornih vozila je javna cesta kojom mogu prometovati samo motorna vozila i koja je kao takva označena propisanim prometnim znakom. u pravilu. 24) masa vozila je masa praznoga vozila s punim spremnikom goriva i priborom i opremom predvi enim za vozilo. 20) licencija je javna isprava koju je izdalo mjerodavno tijelo i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta i izučenost za obavljanje odre enih poslova iz područja sigurnosti prometa.

obilježen obilježeni pješa ki oznakama na kolniku i odgovarajućim prometnim znakom. 39) parkiranje vozila je prekid kretanja vozila dulji od pet minuta. ako se pritom kreće brzinom čovječijega hoda. 35) obila enje je prolaženje vozilom pokraj zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugoga objekta koji se nalazi na obilaženje prometnom traku kojim se vozilo kreće. 40) pje ačka zona je ure ena prometna površina namijenjena za kretanje pješaka u kojoj je dopušteno kretanje pješa ka motornih vozila s posebnim odobrenjem.). 42) pje ak je osoba koja sudjeluje u prometu. 31) najve a dopu tena masa je masa vozila zajedno s njegovom nosivošću. a ne upravlja vozilom. utvr eno ustavom i zakonom Bosne i Hercegovine. saonicama ili se vozi na koturaljkama. 45) potvrda o registraciji je javna isprava koju za registrirano vozilo izdaje mjerodavno tijelo. osoba u pokretnom stolcu za nemoćne osobe koju pokreće vlastitom snagom ili snagom motora. 38) osovinsko optere enje je dio ukupne mase kojim osovina vozila opterećuje kolnik na cesti u stanju mirovanja opterećenje vozila.28) motokultivator je vozilo na motorni pogon s jednom ili dvije osovine i pogonskim motorom do 12 kNJ. najveća dopuštena 32) naselje je prostor na kojem se nizovi ili skupine zgrada nalaze s jedne ili s obiju strana ceste dajući joj izgled ulice. radi uključenja u polukružno suprotni tok prometa. osoba koja pješak vlastitom snagom gura ili vuče vozilo. parkirališta i sl. 37) tijelo mjerodavno za je tijelo mjerodavno za odre ene poslove. poljski i šumski putovi. konstruirano tako da se svojim prednjim dijelom oslanja na vučno vozilo. entiteta. 41) pješački otok je uzdignuta ili na drugi način obilježena površina koja se nalazi na kolniku i koja je odre ena za pje a ki privremeno zadržavanje pješaka koji prelaze preko kolnika ili ulaze u vozilo i izlaze iz vozila javnoga prometa. ručna kolica. čije granice odre uje mjerodavno tijelo prometnim znakovima za označavanje naseljenih mjesta. 44) poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine. osim prekida koji se čini da bi se postupilo prema znaku ili pravilu kojim se regulira promet. 43) polukru no okretanje je okretanje vozila za 180 stupnjeva. u odnosu na dotadašnji smjer kretanja. potiskuje ili nosi oru a za razne poljoprivredne radove. 33) nerazvrstana cesta je površina koja se koristi za promet prema ma kojoj osnovi i koja je dostupna većem broju raznih korisnika (seoski. 46) preglednost podrazumijeva prostor što ga sudionik u cestovnom prometu može vidjeti s mjesta na kojem se nalazi. kao i osoba koja klizi klizaljkama. bicikl. 34) nosivost je dopuštena masa do koje se vozilo smije opteretiti prema deklaraciji proizvo ača vozila. kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. . bicikla s motorom. traktora i drugih motornih vozila koja nisu prvenstveno namijenjena za prijevoz osoba ili tereta. 30) motorno vozilo je vozilo na motorni pogon koje je prvenstveno namijenjeno za prijevoz osoba ili tereta na cestama motorno ili koje služi za vuču priključnih vozila namijenjenih za prijevoz osoba ili tereta. 29) mijenjanje prometnog traka je prelaženje vozilom iz jednog u drugi prometni trak za promet u istome smjeru radi prestrojavanja ili dopuštenog bržeg kretanja. 36) obilje eni pje ački prijelaz je dio površine kolnika namijenjen za prelaženje pješaka preko kolnika. osim vozila za prijevoz osoba ili tereta koja se kreću po tračnicama. putovi na nasipima za obranu od poplava. dječie prijevozno sredstvo. niti se prevozi u vozilu ili na vozilu. bicikl s motorom ili pokretna kolica za nemoćne osobe. skijama. prostori oko benzinskih crpki. konstruirano da vuče.

. 63) raskri je je površina na kojoj se križaju ili spajaju dvije ceste ili više cesta. 65) u suradnji s mjerodavnim tijelom znači da je tijelo koje donosi podzakonski akt obvezno osigurati sudjelovanje u izradbi ili davanju mišljenja mjerodavnoga tijela o podzakonskome aktu. 55) putni ki automobil je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba koje. 53) prometni trak za vozila javnoga gradskog prijevoza je označeni uzdužni dio kolnika namijenjen za vozila javnoga gradskog prijevoza putnika kada su u vozilu putnici. osim sjedala za vozača. 58) prometni trak za zaustavljanje vozila u nu di je označeni uzdužni dio kolnika na autocestama i na odre enim nuždi mjestima na cestama višega ranga. kao i šira prometna površina koja raskrižje nastaje križanjem. okretanjem. 64) regionalna cesta je javna cesta koja povezuje važnija gospodarska područja u Bosni i Hercegovini i koja osigurava najracionalniju vezu izme u općina. 61) prometni trak za usporavanje je dio kolnika namijenjen za isključivanje vozila iz prometa na cesti.47) pretjecanje je prolaženje vozilom pokraj drugoga vozila koje se kreće u istom prometnom traku i u istom smjeru. 60) prometni trak za ubrzavanje je dio kolnika namijenjen za uključivanje vozila u promet sa sporedne ceste. njegove tehničke i druge karakteristike. propuštanje smanjivanjem brzine kretanja ili prekidanjem radnje koju izvodi vozilom. kao i u tunelima i galerijama. 52) priklju no vozilo je vozilo namijenjeno da bude vučeno vozilom na motorni pogon. 57) prometni trak je označeni ili neoznačeni uzdužni dio kolnika čija je širina dovoljna za nesmetani promet jednoga prometni niza vozila. odnosno spajanjem cesta. ima najviše putnički osam sjedala. koje po konstrukcijskim osobenostima ne može razviti brzinu veću od 30 km na sat. odnosno drugih prilaznih cesta s objekata pokraj cesta. 66) skup vozila čine vozilo na motorni pogon i priključna vozila koja u prometu na cestama sudjeluju kao cjelina. i to na način koji ne primorava vozača drugoga vozila da naglo mijenja smjer ili brzinu kretanja. njegove tehničke i druge osobine i karakteristike. 62) radni stroj je vozilo na motorni pogon namijenjeno za obavljanje odre enih radova vlastitim ure ajima i opremom. 56) prometna nezgoda je nezgoda na cesti u kojoj je sudjelovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno ili više osoba poginulo ili ozlije eno ili je izazvana materijalna šteta. 49) potvrda o vlasni tvu vozila je javna isprava koju je izdalo mjerodavno tijelo i kojom se dokazuju vlasništvo nad vlasništvu odre enim vozilom. bilo da je konstruirano kao priključno prikolica ili kao poluprikolica. 51) prestrojavanje je zauzimanje takvoga položaja vozilom na prometnom traku i na takvoj udaljenosti od raskrižja ili drugog mjesta na cesti iz kojega se na siguran način može izvesti sljedeća dopuštena radnja vozilom (skretanjem. 54) propu tanje vozila je radnja koju je u odre enim slučajevima vozač dužan izvršiti zaustavljanjem vozila.). zaustavljanjem i sl. 59) prometni trak za spora vozila je uzdužni dio kolnika namijenjen za vozila koja sporom vožnjom smanjuju protočnost prometa. 50) posebni objekt na cesti je oprema na cesti postavljena radi smanjenja brzine kretanja vozila na mjestima gdje je posebno ugrožena sigurnost sudionika u prometu. 48) prometna dozvola je javna isprava koju je izdalo mjerodavno tijelo i kojom se dokazuju vlasništvo odre enog vozila.

vodi ili jaše životinju koja se kreće po cesti. 69) stiker naljepnica je dokaz o registriranju vozila. osim pokretnih stolaca s motorom za nemoćne osobe i vozila koja se kreću po tračnicama. 84) zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na cesti u trajanju do pet minuta. pa i kada na priključku na javnu cestu ima izgra eni kolnik. 85) zemljana cesta je cesta bez izgra enoga kolnika i kolničkog zastora. osim prekida koji se čini da bi se postupilo prema znaku ili pravilu kojim se regulira promet. u kojem se vozila ne smiju kretati brzinom većom od brzine hoda pješaka zbog dopuštenog kretanja pješaka i dječije igre. 74) plo nik je posebno ure ena prometna površina namijenjena za kretanje pješaka. trolejbusa ili tramvaja radi ulaska i izlaska stajalište putnika i koje je označeno prometnim znakom. potiskuje ili nosi izmjenjiva oru a. odnosno od najmanje 100 m u naselju. osim sjedala za vozača. 73) trolejbus je motorno vozilo namijenjeno za javni putnički prijevoz koje. . 72) tramvaj je vozilo na tračnicama s električnim pogonom. uključujući i masu osoba koje se nalaze u vozilu. 68) stajali te je dio površine ceste namijenjen za zaustavljanje autobusa.ako je ono pridodano vozilu. označeno propisanim prometnim znakom. 82) vozilo na motorni pogon je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora. 75) tricikl ili četverocikl je motorno vozilo s tri. 78) ulica je dio ceste u naseljenom mjestu s pločnikom i rubnjakom. kao i masu priključnoga vozila s teretom . odnosno da služi za pogon takvih oru a ili za vuču priključnih vozila. 83) zaprežno zapre no vozilo je vozilo koje vuče upregnuta životinja. 71) traktor je vozilo na motorni pogon konstruirano da vuče. 70) teretno vozilo je svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prijevoz tereta. namijenjeno za javni putnički prijevoz i koje je.67) smanjena vidljivost postoji kada. vozač 80) voza ka dozvola je javna isprava koju je izdalo mjerodavno državno tijelo i kojom se dokazuje pravo upravljanja vozačka odre enom kategorijom ili vrstom vozila. 86) zona smirenog prometa je područje u naselju. 76) sudionik u prometu je osoba koja u prometu na cesti upravlja vozilom ili se nalazi u vozilu ili na vozilu koje tjera. usljed nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika. osim pokretnih stolaca bez motora za nemoćne osobe i dječijih prijevoznih sredstava. vezano za električni vod. ima kontakt s električnim vodičem. koje na ravnoj cesti može razviti brzinu veću od etverocikl 50 km na sat. čiji je radni obujam motora veći od 50 cm³ i ako njegova masa nije veća od 550 kg i čija snaga motora ne premašuje 15 kNJ. radi napajanja motora električnom energijom. 77) ukupna masa je masa vozila zajedno s masom tereta koji se prevozi na vozilu. pokraj koje se najmanje s jedne strane nalaze nizovi kuća ili skupine zgrada. radi napajanja motora električnom energijom. odnosno četiri kotača. vozač ne može jasno uočiti druge sudionike u prometu na udaljenosti od najmanje 200 m na cesti izvan naselja. 81) vozilo je svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje cestom. kao i pješak ili osoba koja svoje poslove i radne zadatke obavlja na cesti. 79) voza je osoba koja na cesti upravlja vozilom. ima više od osam sjedala i koje. koja nije u istoj razini s kolnikom pločnik ceste ili je od kolnika odvojena na drugi način.

(1) Ceste. ovisno o njihovom društvenom i gospodarskom značenju. Članak 13. lokalna cesta može imati samo jedan prometni trak. a ulica samo jedan prometni trak bez proširenja. i zračni prostor iznad kolnika u visini od sedam metara. Odgovarajućim podzakonskim aktom bliže će se urediti vo enje i sadržina Centralnog registra. Članak 16. u suradnji s mjerodavnim tijelom. računajući od najviše točke kolnika. u suradnji s mjerodavnim tijelom. (2) (3) Tijela koja vode evidenciju dužna su redovito dostavljati odgovarajuće podatke Centralnom registru. odre ene odlukama mjerodavnih tijela. prometni znakovi i oprema. objekti za potrebe ceste. (3) Bliže odredbe o načinu vo enja evidencije o javnim cestama i objektima na njima pravilnikom propisuje ministar. . a ulica pločnike s rubnjacima. državne institucije mjerodavne za vo enje središnjih evidencija uspostavit će Centralni registar. čine magistralne. (1) Javne ceste moraju biti prilago ene za podnošenje osovinskoga opterećenja od najmanje 10 tona po osovini. Članak 12. kao i ulice u naseljima i gradovima. CESTE Članak 11. moraju biti izgra ene tako da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje šest tona. računajući od krajnje točke popriječnoga profila ceste. (2) O javnim cestama i objektima na njima vodi se evidencija. (1) Mrežu javnih cesta. Javnu cestu čine: donji i gornji stroj ceste. Javne ceste. na udaljenosti od najviše 500 m ima odgovarajuće proširenje. (2) Iznimno od odredaba stavka (1) ovoga članka. lokalne ceste i ulica. regionalne i lokalne ceste. kao osnova na kojoj se odvija promet. izgra ivati.Članak 10. cestovni graditeljski objekti. (2) Bliže odredbe o osnovnim uvjetima koje ceste. II. (1) Radi povećanja učinkovitosti u provedbi ovoga Zakona i ispunjenja uvjeta i obveza na me unarodnom planu. njihovi pojedini dijelovi i objekti na njima mogu se pustiti u promet tek nakon što se utvrdi da ispunjavaju propisane tehničke normative glede sigurnosti prometa. Članak 14. opremati i održavati tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima sigurnosti prometa. moraju se projektirati. s tim što. ovisno o preglednosti ceste. (1) Javne ceste moraju imati najmanje dva prometna traka i dva rubna traka ili rubnjaka u ravni kolnika. (2) Iznimno od odredaba stavka (1) ovoga članka. Članak 15. a javnu cestu izvan naselja i zemljišni pojas s obiju strana ceste širine najmanje jedan metar. njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stajališta sigurnosti prometa pravilnikom propisuje ministar.

prije početka izvo enja radova. mjestima i vremenu doga anja prometnih nezgoda. (1) Mjerodavne institucije koje održavaju i upravljaju cestama dužne su pravodobno i točno obavješćivati javnost o ograničenju i zabrani prometa na javnim cestama i o izvanrednim uvjetima i posebnim mjerama za promet na njima. i to pokraj autoceste i ceste rezervirane za promet motornih vozila na udaljenosti od najmanje 12 metara. uz dozvolu mjerodavne institucije koja upravlja javnom cestom. magistralne i regionalne ceste od 10 metara i lokalne ceste . mora poduzeti mjere za otklanjanje smetnji i uspostavu sigurnog prometa. kada je cesta uzročnikom prometnih nezgoda. ili činiti bilo kakve radnje koje bi mogle ugrožavati ili ometati promet na javnoj cesti ili oštećivati javnu cestu i objekte na njoj. odmah po saznanju.5 tona po osovini. računajući od krajnje točke popriječnoga profila. saditi sadnice ili postavljati predmete kojima se smanjuje preglednost cesta i željezničke pruge s kojom se cesta križa u istoj razini. kao i o prohodnosti javnih cesta u zimskome razdoblju i u slučaju elementarnih nepogoda ili izvanrednih doga aja zbog kojih je nastao prekid prometa. (2) Tijela mjerodavna za unutarnje poslove dužna su najmanje dva puta godišnje dostaviti podatke institucijama iz stavka (1) ovoga članka o vrstama. odnosno zbog čega su znatno otežani uvjeti za tok prometa. (2) Na javnoj cesti i njezinu zaštitnom pojasu zabranjeno je podizati spomenike i postavljati druga spomen-obilježja. prodavati proizvode i sl. Članak 20. Iznad kolnika javne ceste mora postojati slobodan prostor u visini od najmanje 4. Članak 21.tri metra. te nakon njihova završetka ukloniti s javne ceste ostatke materijala. branike i druge predmete koje su postavili za vrijeme izvo enja radova. Članak 18. Članak 22. (2) Autobusna stajališta na javnoj cesti izvan naselja. mora se osigurati njihovo podnošenje osovinskog opterećenja od najmanje 11. (1) Na mostovima. galerijama i drugim objektima na javnoj cesti širina kolnika ne smije biti manja od širine kolnika na javnoj cesti. (1) Na javnim cestama zabranjeno je podizati objekte. Članak 23. kao i preglednost na raskrižju.5 m od najviše točke kolnika. . ure aje ili postrojenja. odrona ili klizanja terena ili drugih uzroka. dužni su osigurati mjesto na kome se radovi izvode i za vrijeme trajanja radova organizirati siguran promet na mjestu izvo enja radova. Članak 17. kao i u slučaju oštećenja kolnika koja u većoj mjeri ugrožavaju sigurnost prometa. U slučaju prekida ili ugrožavanja prometa na javnoj cesti zbog nanosa. sredstva za rad. prometne znakove. Članak 19. (1) Mjerodavna tijela koja upravljaju cestama dužna su poduzimati praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na cesti. kao i na dijelu magistralne ceste u naselju. Poduzeća i drugi subjekti koji izvode radove na javnoj cesti.(3) Projektiranjem i gradnjom novih javnih cesta. (3) U zaštitnom pojasu javne ceste izvan naselja mogu se postavljati natpisi za reklame. moraju biti izvan kolnika. osim lokalnih. u tunelima. mjerodavna institucija koja upravlja cestama.

dotrajala ili neregistrirana vozila. PRAVILA PROMETA Opće 1. Članak 26.(2) Mjerodavne institucije koje održavaju i upravljaju cestama. parkiralištu. vozač je dužan ukloniti s kolnika i predmete na koje nai e tijekom vožnje. Članak 28. istodobno s obavješćivanjem javnosti. a na dijelovima s većim uzdužnim nagibom i posebni trak za kretanje sporih vozila u slučaju vrlo gustoga prometa. (1) Vozač je dužan tijekom upravljanja vozilom obratiti pozornost na pješake koji se nalaze na kolniku ili stupaju na kolnik. nanositi blato na cestu sa suvremenim kolnikom ili ostavljati ili bacati otpatke ili predmete i tvari koji mogu ometati ili ugroziti promet ili zaga ivati okoliš. (3) Na dijelu ceste kojim se kreću djeca ili na kojem su postavljeni prometni znaci o sudjelovanju djece u prometu vozač je dužan voziti s naročitom opreznošću i takvom brzinom da vozilo može zaustaviti u slučaju potrebe. (1) Sudionici u prometu dužni su postupati sukladno propisima o prometnim pravilima. vozač mora upravljati vozilom s naročitom opreznošću i voziti takvom brzinom da u slučaju potrebe može zaustaviti vozilo ispred pješačkoga prijelaza. Vozač je dužan držati vozilo na takvoj udaljenosti od drugih vozila u prometu da. (3) Sudionici u prometu dužni su postupati prema zahtjevima izraženim s pomoću znakova ili po naredbama koje daju ovlaštene osobe i kada se time odstupa od propisanih pravila prometa ili značenja prometnih znakova postavljenih na cesti. kao i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na cestu. Op e odredbe Članak 25. . prometnim znakovima postavljenim na cesti i znacima i naredbama koje daju ovlaštene osobe. s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti u prometu. a ako nije u mogućnosti . parkiralište ili neku drugu prometnu površinu. (1) Zabranjeno je na cesti. predmeta i tvari koje je ostavila. (4) Ako je u mogućnosti i ako time ne ometa sigurnost prometa. otpadaka. odnosno poduzeće koje brine o održavanju ceste. (2) Kada prilazi obilježenom pješačkom prijelazu. nanijela blato ili bacila otpatke ili predmete na cestu. Članak 24. Javne ceste izvan naselja moraju imati na pogodnim razmacima posebne površine za zadržavanje vozila izvan kolnika. (3) Vozač je dužan s kolnika ukloniti predmete i tvari koje s njegovog vozila padnu na cestu. pločniku i drugim prometnim površinama ostavljati oštećena. (2) Osoba koja postupi suprotno stavku (1) ovoga članka snosi troškove uklanjanja vozila. ne izaziva opasnost i ne ometa druge sudionike u prometu. Sudionici u prometu dužni su postupati prema svjetlosnom prometnom znaku i kada se taj znak razlikuje od pravila o prednosti prolaza izraženom na istome mjestu drugim prometnim znakom. (2) Sudionici u prometu dužni su postupati sukladno prometnim znakovima postavljenim na cesti i kada se time odstupa od propisa o prometu. Članak 27. dužne su dostavljati auto-moto klubovima/savezima informacije o prohodnosti javnih cesta koje su im potrebne za primjenu njihovih javnih ovlasti.dužan je o tomu obavijestiti mjerodavnu instituciju koja upravlja cestom ili policijsku upravu. III.

osim u slučaju kada je mobilni telefon prilago en uporabi u vozilu. (1) Za vrijeme vožnje u naselju vozač je dužan vozilu javnoga gradskog prijevoza putnika ili posebno označenom vozilu kojim se obavlja organizirani prijevoz djece omogućiti uključivanje u promet kada ta vozila izlaze sa stajališta koja se nalaze izvan kolnika. prema odredbama ovoga Zakona. (4) Vozač vozila koje se kreće iza vozila kojim se prevoze djeca. Osoba koja se prevozi vozilom ne smije ni na koji način ometati vozača u upravljanju vozilom niti utjecati na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje sigurnost prometa. . (5) Ako se vozilom obavlja organizirani prijevoz djece. (2) Vozilo koje je prilago eno da njime upravlja osoba kojoj su oštećeni udovi bitni za upravljanje vozilom mora biti označeno posebnim znakom. (2) Osobe iz stavka (1) ovoga članka kada radi ulaska u vozilo ili po izlasku iz vozila moraju prijeći preko kolnika dužne su to činiti na način propisan u čl. propuštanja vozila koja imaju pravo prednosti prolaza i u drugim slučajevima kada je vozač dužan ili prisiljen zaustaviti vozilo na kolniku. Članak 32. kada samostalno sudjeluju u prometu. moraju nositi bijeli štap kao znak raspoznavanja. 109. (2) Kretanjem vozila u smislu stavka (1) ovoga članka smatrat će se i slučaj kada je vozilo zaustavljeno radi postupanja prema prometnom znaku. Članak 31. (2) Vozač vozila javnoga gradskog prijevoza putnika ili posebno označenog vozila kojim se obavlja organizirani prijevoz djece dužan je s pomoću pokazivača smjera najaviti svoju namjeru da se uključi u promet i to uključivanje obaviti na način kojim se ne ugrožavaju drugi sudionici u prometu. Članak 34. u suradnji s mjerodavnim tijelom. (1) Vozač vozila koje se kreće pokraj vozila javnoga prijevoza putnika ili pokraj autobusa kojim se obavlja putnički prijevoz zaustavljenog na stajalištu. vozilo mora biti označeno posebnim znakom. kao i vozač vozila koji tom vozilu dolazi ususret na cesti s dva prometna traka. Članak 33. postupanja prema znaku i naredbi ovlaštene osobe. odnosno s proširenja prometnog traka koji se koristi za stajalište. i 110.Članak 29. (3) Vozač mora zaustaviti vozilo iza vozila iz stavka (1) ovoga članka kada osobe. (1) Za vrijeme kretanja vozila u prometu na javnoj cesti vozač ne smije koristiti mobilni telefon. Članak 30. (1) Vozač motornoga vozila i osobe koje se prevoze tim vozilom dužni su koristiti sigurnosne pojaseve za vrijeme kretanja vozila u prometu na javnoj cesti. (3) Bliže odredbe o načinu označavanja vozila kojim upravlja osoba s oštećenim udovima pravilnikom propisuje ministar. ulazeći ili izlazeći iz toga vozila. moraju prijeći preko prometnog traka i biciklističke staze ili traka kojim se vozilo kreće. (1) Slijepe osobe. 108. mora se kretati smanjenom brzinom tako da ne ugrožava osobe koje ulaze ili izlaze iz toga vozila. dužan je zaustaviti se kada je vozilo kojim se prevoze djeca zaustavljeno na kolniku dok djeca ulaze ili izlaze iz vozila.

(2) Vozač je dužan postupati prema odredbama stavka (1) ovoga članka i kada se uključuje u promet iz garaže. Radnje vozilom u prometu Članak 36. . ako oni ne postoje. vodeći pritom računa o položaju vozila i smjeru i brzini kretanja. Vozač mora za kretanje vozila koristiti isključivo cestu. ovoga Zakona. pretjecanje. nakon izvršenog pretjecanja drugog vozila.) smije započeti takvu radnju samo ako se prethodno uvjerio da to može učiniti bez opasnosti po druge sudionike u prometu ili imovinu. 3. Članak 37. skretanje udesno ili ulijevo. a po izvršenoj radnji mora ga prestati davati. (1) Vozač koji namjerava izvesti neku radnju vozilom na cesti (pomijeranje vozila udesno ili ulijevo. vozač nije dužan davati znak o namjeri vraćanja na prometni trak kojim se kretao prije pretjecanja. Članak 39. vožnja unatrag i sl. dužan je na mjestu na kojem se uključuje postaviti osobu koja će omogućiti siguran izlazak vozila na cestu ili na drugi način osigurati sigurno uključivanje na cestu. (2) Ako znak iz stavka (1) ovoga članka vozač daje s pomoću pokazivača smjera. osim u slučaju opasnosti. dvorišta ili drugih sličnih površina. niti na stražnjem sjedištu dijete mla e od pet godina. Kretanje vozila cestom Članak 38. pokretno svjetlo za istraživanje (reflektor). Članak 35. odgovarajućim znakom rukom. (1) Vozač je dužan kretati se vozilom desnom stranom kolnika u smjeru kretanja. vozač je dužan jasno i pravodobno obavijestiti o svojoj namjeri druge sudionike u prometu dajući znak pomoću pokazivača smjera ili. obilaženje. a na stražnjoj strani ure aje ili tvari koji daju svjetla bijele boje. odnosno stazu namijenjenu za promet one vrste vozila kojoj pripada. (3) Odredba stavka (1) ovoga članka ne odnosi se na crveno treptavo svjetlo na posebnim motornim vozilima koja prate vozila pod pratnjom. (1) Vozila ne smiju na prednjoj strani imati svjetlosne. mijenjanje prometnog traka. (1) i (2) ovoga članka. parkirališta. a ako mu je vidik zaklonjen ili mu je vidljivost znatno smanjena zbog vremenskih ili drugih prilika. zaustavljanje.(2) U putničkom automobilu na prednjem sjedištu do vozača ne smije se prevoziti osoba koja je očito pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava. svjetlo za osvjetljavanje stražnje registarske pločice i registarsku pločicu prevučenu bijelom reflektirajućom bojom. (3) Iznimno od odredaba st. (1) Prije izvo enja radnji vozilom iz članka 36. mora ga davati cijelo vrijeme dok traje obavljanje radnje vozilom. kao ni dijete mla e od 12 godina. (2) Odredba stavka (1) ovoga članka glede svjetala bijele boje ne odnosi se na svjetlo za osvjetljavanje ceste pri vožnji unatrag. prometu 2. odnosno kolnik ili prometni trak. osim u slučaju kada na stražnjem sjedištu ima pričvršćenu dječiju sjedalicu u kojoj dijete mora biti vezano ili da pokraj djeteta sjedi punoljetna osoba. (3) Zabranjeno je otvaranje vrata na motornom vozilu na kolniku kada je vozilo u kretanju ili mirovanju i u svim drugim slučajevima kada se može ugroziti sigurnost drugih sudionika u prometu. svjetlosno-signalne ili reflektirajuće ure aje ili tvari koji daju svjetla crvene boje. polukružno okretanje.

(1) Vozač je dužan prilagoditi brzinu kretanja vozila svojstvima i stanju ceste. tako da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju pod navedenim uvjetima može predvidjeti. osim u slučaju opasnosti. (1) Vozač ne smije mijenjati način upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila.ako time ne ometa ostala vozila koja se kreću iza vozila kojim upravlja. (3) Iznimno od odredbe stavka (2) ovoga članka. gustoći prometa. uključivati se na cestu s pravom prednosti niti voziti na prijevojima i u zavojima u kojima je preglednost nedovoljna. dužan je kretati se onom stranom kolnika kojom se do tada kretao vožnjom unaprijed. stanju vozila i tereta. (2) Kada se vozač kreće vozilom unatrag. vozača teretnog vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3. osim na dijelu ceste ispred raskrižja ili drugog mjesta na kojemu vozilo skreće ulijevo. (2) Vozač koji namjerava znatnije smanjiti brzinu kretanja vozila dužan je to učiniti na način kojim neće ugroziti druge vozače koji se kreću iza njega. (4) Odredba stavka (3) ovoga članka ne odnosi se na vozača autobusa. kretati se cestom na prijelazu preko željezničke pruge u istoj razini. s obzirom na brzinu kretanja vozila. osim u slučaju izravne opasnosti. preglednosti. 4. prometnim znacima i drugim prometnim uvjetima. (2) Na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera na kojem postoje tri prometna traka vozač se ne smije vozilom kretati prometnim trakom koji se nalazi uz lijevi rub ceste u smjeru kretanja vozila.(2) Vozač je dužan držati vozilo u kretanju što bliže desnom rubu kolnika i na tolikoj udaljenosti od njega da. atmosferskim prilikama. (3) Na cesti na kojoj su kolnički traci fizički odvojeni jedan od drugoga vozač se ne smije vozilom kretati kolničkim trakom namijenjenim za promet vozila iz suprotnoga smjera. Članak 42. (1) Vozač koji se namjerava kretati vozilom unatrag može izvršiti tu radnju samo na kratkom dijelu ceste. Članak 41. (4) Na cesti s kolnikom za promet vozila u jednome smjeru vozač se ne smije vozilom kretati u zabranjenom smjeru. (1) Na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera na kojem postoje najmanje četiri prometna traka vozač ne smije vozilom prelaziti na kolnički trak namijenjen za promet vozila iz suprotnoga smjera. (3) Vozač ne smije kretanjem vozila unatrag ulaziti u nepregledno raskrižje. (3) Prilikom pokretanja vozila iz mjesta. ne ugrožava druge sudionike u prometu i sebe ne izlaže opasnosti. uvjete prometa i stanje i svojstva ceste. tako da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe usljed proklizavanja pogonskih kotača vozila. uz uvjet da ne ugrožava ili ne ometa druge sudionike u prometu. vidljivosti. Brzina Članak 43. Članak 40.500 kg. vozač ne smije naglo povećati brzinu kretanja. . (2) Vozač ne smije smanjiti brzinu kretanja vozila do te mjere da njegovo vozilo pričinjava smetnju normalnom prometnom toku. vozača vozila koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu kretanja veću od 40 km na sat i na vozača vozila koje se ne smatra motornim vozilom. na cesti u naselju s kolnikom na kome za promet vozila u istome smjeru postoje najmanje dva označena prometna traka za kretanje vozila vozač može koristiti i prometni trak koji se ne nalazi uz desni rub kolnika .

trolejbuse. osim ako prometnim znakom nije drukčije odre eno. (1) Na cestama brzina kretanja ograničava se za sljedeća vozila: 1) na 80 km na sat . prometnim znakom može se dopustiti kretanje vozilom i većom brzinom od propisane u stavku (1) ovoga članka.za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje (karavan) ili laku prikolicu. Članak 45.za autobuse i autobuse s lakom prikolicom. (4) U zapisniku koji se sačinjava na licu mjesta navodi se i izjava vozača o tomu ima li ili nema primjedaba na tekst zapisnika. (3) Fotografija i videozapis s podacima o utvr enoj brzini.za bicikl i laki motocikl kada se kreću biciklističkom stazom. 80 km na sat na ostalim cestama. na 25 km na sat .Članak 44. a 40 km na sat na ostalim cestama.500 kg. ako prometno-tehnički elementi to omogućuju. gradske autobuse. (4) Na cesti izvan naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od brzine odre ene prometnim znakom postavljenim na cesti. 100 km na sat na cestama rezerviranim za promet motornih vozila i brzim cestama. 3) i 4) stavka (1) ovoga članka koja su registrirana u Bosni i Hercegovini. 2) na 80 km na sat .za autobuse s priključnim vozilom za prijevoz osoba. na lijevoj polovini stražnjega dijela na vidnom mjestu moraju imati oznaku u . za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje. 4) na 50 km na sat . (1) Brzina kretanja motornih vozila na cesti pod normalnim prometnim uvjetima ne smije se ograničiti prometnim znakom ispod 60 km na sat na magistralnim cestama. odnosno trakom. (2) Na cestama u naselju. (3) Motorna vozila iz toč. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. (2) Kada upravljaju motornim vozilima iz stavka (1) ovoga članka.za traktore. (1) Na cesti u naselju vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od 60 km na sat.500 kg i za teretna motorna vozila s priključnim vozilom. 5) 6) na 30 km na sat .za autobuse kada se obavlja organizirani prijevoz djece. Članak 46. autobuse koji osim ugra enih sjedala imaju i odre ena mjesta za stajanje. osim vojnih vozila. za teretna motorna vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 7. 3) na 70 km na sat . 1). (2) Brzina kretanja vozila utvr uje se s pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila s ure ajem ili bez ure aja s grafičkim ispisom brzine. datuma i vremena ili tahografskog zapisa ili izravnim praćenjem vozilom. vozači su dužni pridržavati se brzina propisanih u stavku (1) ovoga članka i na cesti na kojoj je ovim Zakonom ili postavljenim prometnim znakom dopuštena veća brzina. (3) 1) 2) 3) Na cesti izvan naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od: 130 km na sat na autocestama. kao i za teretna motorna vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 7. 3) i 4) i priključna vozila iz toč. uz videonadzor.

odnosno prometnim trakom koji se proteže uz lijevi rub ceste s jednosmjernim prometom. Prednost prolaza Članak 49. osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije odre eno. može se ograničiti brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na cesti. osim ako prometnim znakom ili oznakom na kolniku nije drukčije odre eno. 5. . (2) Vozač vozila koje na raskrižju skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje. (1) Na raskrižju ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti vozilo koje dolazi s njegove desne strane. osim ako prometnim znakom na cesti nije drukčije odre eno.obliku kruga žute boje. raskrižju 7. na raskrižju zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno. Članak 47. (1) Vozač koji se približava raskrižju mora voziti s povećanom opreznošću koja odgovara prometnim uvjetima na raskrižju. vozilo koje se kreće po tračnicama ima prednost prolaza na raskrižju ili u susretu s drugim vozilom. u suradnji s mjerodavnim tijelom. u kome je crnom bojom ispisan broj koji označava najveću dopuštenu brzinu kretanja tih vozila. a posebice djece. (1) Vozač vozila koje skreće udesno dužan je obaviti skretanje krećući se krajnjim prometnim trakom koji se proteže uz desni rub kolnika. 6. (4) Vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaza. obrubljenog crvenom bojom. (3) Bliže odredbe o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine pravilnikom propisuje ministar. osim ako prometnim znakom na cesti nije drukčije odre eno. osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije odre eno. dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom. (2) Odobrenje za postavljanje posebnih objekata na cesti daje mjerodavno tijelo koje upravlja cestama. (3) Iznimno od odredaba st. bez obzira s koje mu strane ono nailazi. dolazeći iz suprotnoga smjera. Skretanje Članak 48. Promet na raskri ju Članak 50. (1) Na osjetljivim mjestima u naselju s gustim prometom pješaka. (6) Vozač koji pri skretanju vozila presijeca biciklističku stazu ili trak dužan je propustiti bicikl i bicikl s motorom koji se kreću biciklističkom stazom ili trakom. (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kada ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaza ako vozilom ulazi sa zemljane ceste na cestu s kolničkim zastorom ili ako na cestu ulazi s površine na kojoj se ne odvija promet. (1) i (2) ovoga članka. (2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je izvršiti skretanje krećući se krajnjim lijevim prometnim trakom koji se proteže uz središnju crtu i uz zamišljeni ili označeni luk koji spaja dvije središnje crte bočnih kolnika.

Članak 51. .zabrana prolaza. (2) @uto svjetlo upaljeno istodobno s crvenim svjetlom služi za upozoravanje sudionika u prometu na skori prestanak zabrane prolaza i na pojavu zelenog svjetla. a za ostale sudionike . i pomjeriti vozilo k desnom rubu kolnika. pri promjeni svjetlosnog znaka. Članak 52. odnosno crvenog svjetla. uz uvjet da propusti sve sudionike u prometu koji se kreću u smjeru u kojem je promet dopušten. (4) Zeleno treptavo svjetlo služi za upozoravanje sudionika u prometu na skori prestanak slobodnog prolaza i na pojavu žutog.slobodan prolaz. Mimoilaženje 8. a prema potrebi. (2) Ako zeleno svjetlo na ure aju za davanje svjetlosnih prometnih znakova ima oblik strelice.zabrana prolaza. Članak 54. ometati ili onemogućiti promet vozila koja dolaze s bočnih kolnika. Vozač koji je vozilom ušao u raskrižje na kojem je promet reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova može napustiti raskrižje ne čekajući da svjetlosnim prometnim znakom promet bude otvoren u smjeru kojim namjerava produžiti kretanje. Mimoila enje Članak 55. pri čemu ne smije ometati promet vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i mora propustiti pješake koji prelaze preko kolnika. vozač se vozilom smije kretati samo u smjeru koji pokazuje ta strelica. (3) @uto treptavo svjetlo obvezuje sve sudionike u prometu na kretanje s povećanom opreznošću. (1) Ako je ure aju za davanje svjetlosnih prometnih znakova za reguliranje prometa na raskrižju dodan jedan ili više dopunskih znakova u obliku zelene svijetleće strelice. Vozač kojem je svjetlosnim prometnim znakom dopušten ulazak u raskrižje ne smije ući vozilom u raskrižje ako je gustoća prometa takva da on vozilo očito mora zaustaviti u raskrižju i na taj način. 3) zeleno svjetlo . (1) Na raskrižju i na drugom mjestu na kojem je promet reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova za sudionike u prometu svjetlosni prometni znaci imaju sljedeća značenja: 1) crveno svjetlo . vozač može vozilom proći svjetlosni znak i kretati se u smjeru označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo.zabrana prolaza. (3) Vozač je dužan pred raskrižjem vozilom zauzeti položaj na dovoljnoj udaljenosti na onom prometnom traku kojim mora proći kroz raskrižje.(2) Vozač koji se približava raskrižju dužan je voziti takvom brzinom da se može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrižju imaju prednost prolaza. osim za vozila koja se u trenutku kada se žuto svjetlo pojavi nalaze na tolikoj udaljenosti od svjetlosnog znaka da se ne mogu sigurno zaustaviti a da ne pro u taj znak. 2) žuto svjetlo . Članak 53. (1) Pri mimoilaženju vozač je dužan sa svoje lijeve strane ostaviti dovoljan razmak izme u vozila kojim upravlja i vozila s kojim se mimoilazi.

(2) Ako zbog neke zapreke na cesti ili zbog drugih sudionika u prometu vozač ne može postupiti prema odredbi stavka (1) ovoga članka, dužan je usporiti kretanje svojeg vozila i, prema potrebi, zaustaviti ga da bi propustio vozilo iz suprotnoga smjera. (3) Kada na raskrižju vozila dolaze iz suprotnih smjerova i skreću ulijevo, vozači se mimoilaze sa svoje desne strane.

(4) Ako je zbog nedovoljne širine ceste ili zbog neke zapreke na cesti mimoilaženje onemogućeno, vozač kojemu je to lakše izvesti, s obzirom na svojstva ceste i okolnosti u prometu, dužan je prvi se zaustaviti i, prema potrebi, kretanjem unatrag ili na drugi način pomjeriti svoje vozilo i zauzeti na cesti položaj koji omogućuje mimoilaženje. Članak 56. (1) Na dijelu ceste s velikim uzdužnim nagibom na kojem je mimoilaženje vozila nemoguće ili je veoma otežano vozač vozila koje se kreće niz nagib dužan je zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu - ako primijeti da mu drugo vozilo ide ususret uz nagib. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka, vozač vozila koje se kreće uz nagib dužan je zaustaviti vozilo ako ispred sebe ima pogodno mjesto za zaustavljanje koje omogućuje sigurno mimoilaženje i ako bi, u slučaju da tako ne postupi, mimoilaženje zahtijevalo kretanje unatrag jednog od vozila. (3) Na cesti iz stavka (1) ovoga članka, kada se jedno od vozila koja se mimoilaze mora kretati unatrag, kretat će se unatrag: svako vozilo koje se susrelo s vozilom koje vuče priključno vozilo; teretno motorno vozilo koje se susrelo s autobusom; lako vozilo koje se susrelo s vozilom više kategorije, a ako se mimoilaze vozila iste kategorije - vozilo koje se kreće niz nagib, osim ako je - s obzirom na uvjete i položaj vozila na cesti - lakše to učiniti vozaču vozila koje se kreće uz nagib. obilaženje 9. Pretjecanje i obila enje Članak 57. (1) Pretjecati i obilaziti vozač smije samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnoga smjera i ako na cesti ima dovoljno prostora za sigurno izvo enje tih radnji. (2) Vozač ne smije pretjecati i obilaziti kada time, s obzirom na svojstva ceste i postojeće okolnosti na cesti i u prometu ili s obzirom na tehnička svojstva vozila kojim upravlja, ugrožava druge sudionike u prometu. Članak 58. (1) Pretjecanje i obilaženje izvodi se s lijeve strane.

(2) Pretjecanje se mora izvoditi s desne strane ako se vozilo na kolniku nalazi u takvome položaju i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo. (3) Vozilo koje se kreće po tračnicama postavljenim na sredini kolnika ne smije se pretjecati s lijeve strane. To se vozilo može pretjecati s desne strane ako izme u njega i desnog ruba kolnika postoji prometni trak. Članak 59. (1) Ako se na sredini kolnika nalazi pješački otok, ili obilježeni ili na drugi način označeni prostor za parkiranje vozila, ili neka druga površina koja nije namijenjena za promet vozila, ili neki objekt ili ure aj, vozila ih moraju obilaziti s desne strane. (2) Ako se površine, objekti ili ure aji iz stavka (1) ovoga članka nalaze na sredini ceste s jednosmjernim prometom, a postavljenim prometnim znakom nije drukčije odre eno, oni se mogu obilaziti s obiju strana. Članak 60. (1) Vozač kojemu je dan znak za pretjecanje s njegove lijeve strane dužan je pomjeriti vozilo k desnom rubu kolnika.

(2)

Vozač ne smije povećavati brzinu kretanja vozila dok ga drugo vozilo pretječe.

(3) Ako zbog nedovoljne širine kolnika ili njegovog stanja pretjecanje nije moguće bez ugrožavanja sigurnosti prometa, vozač vozila koje se kreće sporije nego vozila koja se kreću neposredno iza njega dužan je pomjeriti svoje vozilo što više udesno, a ako to nije dovoljno, čim mu to bude moguće, zaustaviti svoje vozilo na pogodnom mjestu da bi propustio brža vozila. Članak 61. Vozač ne smije vozilom započeti pretjecanje ili obilaženje: 1) 2) kolone vozila; ako je vozač koji se kreće iza njega počeo pretjecati;

3) ako je vozač koji je ispred njega na istom prometnom traku dao znak da namjerava preteći ili obići vozilo koje je ispred njegova vozila, ili obići drugu zapreku na cesti; 4) ako prometni trak kojim namjerava pretjecati nije slobodan na dovoljnoj udaljenosti tako da bi, vodeći računa o razlici izme u brzine kretanja svojega vozila za vrijeme pretjecanja i brzine kretanja vozila drugih sudionika u prometu koje namjerava preteći, pretjecanjem ugrozio sigurnost prometa ili omeo promet iz suprotnoga smjera; 5) ako nakon pretjecanja ili obilaženja ne bi ponovno mogao zauzeti položaj na prometnom traku kojim se kretao prije pretjecanja ili obilaženja, i to bez ometanja ili ugrožavanja ostalih sudionika u prometu, osim kada za pretjecanje ili obilaženje koristi prometni trak koji je zabranjen za promet vozila iz suprotnoga smjera; 6) 7) prometnim trakom koji je namijenjen za zaustavljanje vozila u nuždi; neposredno ispred tunela i u tunelu koji po smjeru kretanja ima samo jedan trak. Članak 62. (1) Vozač koji pretječe dužan je držati vozilo na potrebnoj udaljenosti od vozila kojega pretječe, tako da ga ne ometa niti ugrožava u prometu. (2) Nakon pretjecanja ili obilaženja vozač je dužan, čim to bude moguće, bez ometanja ili ugrožavanja ostalih sudionika u prometu, vozilom ponovno zauzeti položaj na prometnom traku kojim se kretao prije pretjecanja, odnosno obilaženja. Članak 63. Na kolniku na kojem se promet odvija u dva smjera vozač ne smije vozilom pretjecati drugo vozilo ispred vrha prijevoja ceste ili u zavoju kad je preglednost ceste nedovoljna, osim ako na tim mjestima postoji više prometnih trakova obilježenih uzdužnim oznakama na kolniku i namijenjenih isključivo za kretanje vozila u smjeru kretanja njegova vozila. Članak 64. (1) Vozač ne smije pretjecati drugo vozilo, osim bicikla, bicikla s motorom, lakog motocikla i motocikla bez bočne prikolice, neposredno ispred raskrižja ili na raskrižju koje nije s kružnim tokom prometa, ili neposredno ispred i na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u razini bez branika ili polubranika. (2) Neposredno ispred raskrižja i na raskrižju vozač smije pretjecati: vozilo koje skreće ulijevo, a pretječe se s desne strane (članak 58. stavak (2)); vozilo koje skreće udesno, ali pritom svojim vozilom ne prelazi na dio kolnika namijenjen za promet vozila iz suprotnoga smjera; vozilo koje se kreće cestom s prednošću prolaza, kao i kada je promet na raskrižju reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znacima koje daje ovlaštena osoba.

(3) Neposredno ispred i na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini bez branika ili polubranika, vozač smije pretjecati drugo vozilo kada je promet na tom prijelazu reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova. Članak 65. Vozač ne smije pretjecati drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu, ili koje prelazi pješački prijelaz, ili koje je stalo radi propuštanja pješaka na tom prijelazu. Članak 66. (1) Na cesti na kojoj postoje najmanje dva prometna traka namijenjena za promet vozila u istom smjeru i na kojoj su kolone vozila, vozač može napusti trak na kojem se nalazi samo radi skretanja ulijevo ili udesno ili radi parkiranja vozila. (2) Na cestama i uz uvjet iz stavka (1) ovoga članka brže kretanje vozila na jednom traku od kretanja na drugom traku ne smatra se pretjecanjem. (3) Ne smatra se pretjecanjem ni prolaženje s desne strane vozila koje prema odredbi članka 39. stavak (3) ovoga Zakona za svoje kretanje ne koristi prometni trak uz desni rub kolnika. Zvučni 10. Zvu ni i svjetlosni znaci upozorenja Članak 67. (1) Vozač je dužan uporabiti zvučni znak upozorenja kadgod je u pitanju sigurnost prometa, a osobito:

1) na cesti izvan naselja radi upozorenja drugog sudionika u prometu da ga želi preteći ili obići, ako bi nedavanjem toga znaka postojala opasnost od prometne nezgode; 2) ako se pokraj kolnika nalaze djeca koja ne obraćaju pozornost na kretanje vozila;

3) na cesti izvan naselja, prije ulaska u nepregledan zavoj ili prije dolaska na prijevoj na kojem je otežano mimoilaženje. (2) Vozač je dužan davanje zvučnoga znaka upozorenja svesti na nužnu mjeru. Članak 68. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća vozač, u pravilu, umjesto zvučnoga znaka upozorenja uporabljuje svjetlosni znak upozorenja. Taj znak vozač može uporabiti i u naselju prilikom pretjecanja drugoga vozila. (2) Svjetlosni znak upozorenja vozač može uporabiti i danju - ako takav način upozorenja drugim sudionicima u prometu više odgovara zbog uvjeta na cesti. (3) Svjetlosni znak upozorenja daje se kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala, ili uzastopnim paljenjem kratkih svjetala za osvjetljavanje ceste, ili izmjeničnim paljenjem, u kratkim razmacima, dugih i kratkih svjetala, vodeći pritom računa da se time ne zasljepljuju vozači koji dolaze iz suprotnoga smjera. 11. Zaustavljanje i parkiranje Članak 69. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu na kojem bi ono ugrožavalo sigurnost drugih sudionika u prometu ili predstavljalo smetnju za normalan tok prometa ili kretanje pješaka. Članak 70.

(1) Na javnoj cesti izvan naselja vozač je dužan uvijek kada za to postoji mogućnost zaustaviti ili parkirati vozilo izvan kolnika. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu, prometne nezgode ili drugog opravdanog razloga prisiljen zaustaviti vozilo na kolniku, dužan je obilježiti sigurnosnim trokutom i poduzeti sve mjere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila i da ga čim prije ukloni s kolnika. (3) Ako je vozač zbog neispravnosti na vozilu, prometne nezgode ili iz drugog opravdanog razloga prisiljen zaustaviti vozilo na tračnicama, dužan ga je s tračnica odmah ukloniti, a ako je to nemoguće, odmah poduzeti potrebne mjere da osobe koje upravljaju vozilima koja se kreću po tračnicama na vrijeme budu upozorene na opasnost. Članak 71. (1) Vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo na javnoj cesti dužan je zaustaviti, odnosno parkirati vozilo neposredno uz desni rub kolnika, a na javnoj cesti kojom se promet odvija samo u jednom smjeru - vozilo može zaustaviti, odnosno parkirati uz desni ili lijevi rub kolnika. (2) Ako se uz desni rub kolnika nalaze tramvajske ili druge tračnice, vozač mora zaustaviti ili parkirati vozilo uz lijevi rub kolnika. (3) Vozač može zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestima koja se nalaze na sredini kolnika samo ako su ta mjesta obilježena odgovarajućim prometnim znakom ili oznakom na kolniku. Članak 72. Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smiju se otvarati vrata ako se time ometa kretanje drugih sudionika u prometu ili ako se ugrožava sigurnost prometa. Članak 73. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo osobito: 1) na obilježenome pješačkom prijelazu i na udaljenosti manjoj od pet metara od tog prijelaza, kao i na prijelazu biciklističke staze preko kolnika; 2) na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini;

3) na željezničkim ili tramvajskim prugama ili u blizini tih pruga ako se time sprečava ili ometa promet vozila koja se kreću po tračnicama; 4) na raskrižju i na udaljenosti manjoj od 5 metara od najbližeg ruba popriječnog kolnika;

5) u tunelima, na mostovima, u podvožnjacima i na nadvožnjacima, kao i na dijelovima ceste ispod mostova i nadvožnjaka i na udaljenosti manjoj od 15 m od tih objekata; 6) na dijelu ceste u blizini vrha prijevoja i u zavoju gdje je preglednost ceste nedovoljna i gdje se vozila ne bi mogla obići bez opasnosti; 7) na dijelu ceste gdje bi širina slobodnoga prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne crte na kolniku, ili do suprotnoga ruba kolnika, ili do neke zapreke na cesti bila manja od tri metra; 8) na mjestu na kojem bi vozilo zaklanjalo postavljeni prometni znak ili ure aj za davanje svjetlosnih prometnih znakova; 9) na biciklističkoj stazi, odnosno traku;

10) na dijelu kolnika koji je kao stajalište za vozila javnoga prometa obilježen prometnim znakom i oznakama na kolniku;

(4) Radi osiguranja plaćanja troškova premještanja vozila. parkovima i sl. ako to nije izričito regulirano prometnim znakom. (3) Troškove premještanja vozila u slučajevima iz članka 75. ovoga Zakona snosi vlasnik. 2) na udaljenosti manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je označeno stajalište za vozila javnoga prometa. od vlasnika vozila koji nije državljanin Bosne i Hercegovine. mora se ostaviti najmanje 1. ovoga Zakona obavlja mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova. vozilo parkirano u pješačkoj zoni. ustanove. ovoga Zakona. osim motocikla bez bočne prikolice. a ako vlasnik neće ili ne može položiti jamčevinu. i to: 1) kada je bio prisiljen zaustaviti vozilo na mjestu ili dijelu ceste iz članka 73. i to na udaljenosti manjoj od 15 m od tih prijelaza. kao i vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila osoba s invaliditetom. na kolniku s dva prometna traka gdje se promet odvija u oba smjera. pravne ili fizičke osobe koja je premjestila vozilo može zatražiti jamčevinu. (1) Premještanje vozila iz članka 75. ovoga Zakona. (5) Visinu troškova premještanja vozila utvr uje mjerodavno tijelo jedinice lokalne samouprave i uprave. Članak 76. poduzeća. premještanje vozila obavljaju organizacija. može zadržati vozilo. .11) 12) 13) na svim ure enim zelenim površinama. (2) Ovlaštena službena osoba odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa. Članak 74. (2) Iznimno od stavka (1) ovoga članka. (1) Ovlaštena službena osoba odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. (1) Vozač je dužan motorno vozilo. Članak 75. traktor ili priključno vozilo. i 74. vozač ne smije parkirati vozilo osobito: 1) na dijelu ceste ispred prijelaza ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini. odnosno na pješačkoj stazi. s tim što ta površina ne može biti uz rub kolnika. a ako je parkiranje dopušteno. na mjestu koje je označeno kao parkiralište za osobe s invaliditetom. uz prethodnu suglasnost mjerodavnoga ministarstva unutarnjih poslova.6 m širine na površini za kretanje pješaka. Osim u slučajevima iz članka 73. 73. 5) na pločniku. ovoga Zakona. koje je zaustavljeno na kolniku obilježiti posebnim znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolniku. pravna ili fizička osoba koju ovlasti mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova. Članak 77.. stambene zgrade i druge objekate i iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizacijsku ili drugu mrežu komunalnih organizacija. 4) na mjestu gdje bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu. 3) na prolazima i ulazima u škole.

do 78.samo jedno priključno vozilo. vuča drugog motornog vozila autocestom dopuštena je ako je razlog za vuču nastao za vrijeme kretanja motornog vozila autocestom. (2) (3) Vozilom na motorni pogon smije se vući samo priključno vozilo koje bitno ne smanjuje njegovu stabilnost. ali samo krajnjim desnim prometnim trakom do prve priključne ceste kojom se vučeno vozilo može isključiti iz prometa na autocesti. a na autocesti i cesti rezerviranoj za promet motornih vozila . ovlaštena službena osoba ostavit će pisanu obavijest da vozač koji je parkirao ili zaustavio vozilo u roku od osam dana kod mjerodavnog tijela na ime novčane kazne uplati zakonom propisani iznos. Vozač ne smije vozilom presijecati kolonu djece. (1) U prometu na javnoj cesti motornom vozilu mogu biti pridodana najviše dva priključna vozila za prijevoz tereta. Članak 78. (2) Vlasnik ili korisnik vozila dužan je ovlaštenoj službenoj osobi mjerodavne službe dati podatke o vozaču koji je upravljao vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja iz stavka (1) ovoga članka. kao i na dijelu ceste koji nije dovoljno pregledan. s tim što se umjesto jednoga znaka na kolnik postavljaju dva znaka. Vu a vozila Članak 81. 3) noću i u slučaju smanjene vidljivosti na autocesti i cesti rezerviranoj za promet motornih vozila. ovoga Zakona u kojem nije nazočan vozač. pješaka 12. Zabranjena je vuča neispravnih vozila na autocesti i cesti rezerviranoj za promet motornih vozila.2) kada je vozilo zaustavljeno na kolniku na takvom mjestu da ga vozači vozila koja nailaze istim smjerom ne mogu ili teško mogu pravodobno uočiti. jedan pokraj drugoga. . odnosno jedno priključno vozilo za prijevoz osoba. u slučaju iz stavka (1) ovoga članka taj ure aj mora biti upaljen. Presijecanje kolone pje aka Članak 80. vozač je dužan poduzeti sve mjere kojima se sprečava da vozilo samo krene s mjesta i osigura ga od neovlaštene uporabe. (1) Za nepravilno parkirano ili zaustavljeno vozilo na pločnicima ili bilo kojim drugim mjestima iz čl. Članak 82. Prije nego što parkira i napusti vozilo. (3) Na isti se način taj znak postavlja i kada je na cesti zaustavljena kolona motornih vozila. od 69. (2) Znak iz stavka (1) ovoga članka postavlja se na kolnik iza zaustavljenog vozila u okomitom položaju i na dovoljnoj udaljenosti koja na cesti izvan naselja ne smije biti manja od 50 m. (4) Ako je u motornom vozilu ugra en ure aj za istodobno paljenje svih pokazivača smjera. pogrebnu povorku i svaku drugu organiziranu povorku pješaka koja se kreće kolnikom. Vuča 13. (4) Iznimno od odredbe stavka (3) ovoga članka. tako da vozači motornih vozila koji nailaze iz smjera na kojem je znak postavljen mogu pravodobno zaustaviti svoja vozila. Članak 79. odnosno sigurno obići zaustavljeno vozilo. vojnika. kao i u slučaju drugih prekršaja propisanih ovim Zakonom u kojima je sudjelovalo njegovo vozilo.

sa stražnje strane. a na vučenom vozilu . odnosno traktora s priključnim vozilom. Članak 83. a vozač mora imati dokaz o certificiranju. Članak 85. niti teretno motorno vozilo i autobus. automatskih vučnih kuka s višestupanjskom regulacijom ili krute veze. (2) Vozilom na motorni pogon ne smije se vući motocikl bez bočne prikolice ili drugo vozilo na dva kotača. samo ako na svojoj stražnjoj strani ima upaljena crvena svjetla za označavanje vozila ili ako ga vuče motorno vozilo koje ima i pri vuči uporabljuje žuto rotacijsko svjetlo. dopuštena je samo do prvog mjesta pogodnog za pretovar tereta. i do prvog mjesta na kojem se može otkloniti kvar na vozilu. stavak (1) oba vozila moraju biti obilježena znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolniku (sigurnosni trokut). kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. Vozilo na motorni pogon smije se vući noću. a ako se vuče s pomoću kuke ili krute veze (rudo). Vozila koja prevoze opasne tvari ne smiju se vući niti koristiti za vuču drugih vozila. (1) Vozilo na motorni pogon na cesti dopušteno je vući s pomoću užeta. Ako se vozilo na motorni pogon vuče s pomoću užeta. Članak 86. (2) S pomoću užeta ne smije se vući vozilo na motorni pogon na kojem su neispravni ure aji za upravljanje ili ure aji za zaustavljanje. krute veze (rudo). (3) Krutom vezom ne smije se vući vozilo na motorni pogon koje nema ispravan ure aj za upravljanje. a iznimno. (2) Na motornom vozilu koje vuče drugo vozilo trokut se postavlja s prednje. Članak 87. vozač koji upravlja vučenim vozilom mora imati odgovarajuću dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojoj pripada vozilo koje se vuče. automatskih vučnih kuka s višestupanjskom regulacijom i oslanjanjem ili ovješenjem vozila o vučno vozilo. (2) (3) Vučenim vozilom zabranjeno je prevoziti osobe.ako mu je neispravna pomoćna kočnica. Članak 88. (2) Kuka i kruta veza (rudo) iz stavka (1) ovoga članka moraju biti certificirane prema procedurama definiranim posebnim propisom iz stavka (3) članka 6. . Članak 89. može iznositi i manje od tri metra. ako se vuče užetom. (1) Za vrijeme vuče vozila iz članka 82. (1) Razmak izme u vučnoga i vučenog vozila na motorni pogon.(1) Vozilom na motorni pogon smije se vući drugo vozilo na motorni pogon samo ako se ono zbog neispravnosti ili nedostataka pojedinih dijelova ne može samo kretati i ako se pritom bitno ne smanjuje stabilnost vučnog vozila. (1) Vozilo na motorni pogon koje na cesti vuče drugo neispravno vozilo na motorni pogon se ne smije kretati brzinom većom od 40 km na sat. niti vozilo na motorni pogon teže od vučnoga vozila . ovoga Zakona. Članak 84. mora iznositi od tri do pet metara. Vuča natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila.

a takvo se vozilo vuče krutom vezom (rudo) i brzina kretanja ne smije biti veća od 40 km na sat. 14.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani. 4) na zaprežnom vozilu .crveno svjetlo.kada su zaustavljeni ili parkirani u naselju uz sam rub kolnika. (3) Ako se na zaprežnom vozilu jedno svjetlo nalazi na prednjoj strani a drugo na stražnjoj strani. Članak 91.jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani. Uporaba svjetala u prometu Članak 90. (1) 1) Iznimno od odredaba članka 90. ta svjetla moraju biti postavljena na uzdužnoj osi vozila ili na njegovoj lijevoj strani. (2) Vozilo na motorni pogon čija duljina nije veća od osam metara.(4) Iznimno od odredaba iz stavka (3) ovoga članka. lakom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice . tako da se jasno vidi s dovoljne udaljenosti. laki motocikl i motocikl bez bočne prikolice koji nema akumulatora . ona mora biti postavljena na lijevoj strani vozila. (6) Na motociklu za vrijeme vožnje na cesti moraju biti upaljena kratka svjetla. . i kojem nije pridodano priključno vozilo kada je zaustavljeno ili parkirano na ulici u naselju. takvo se vozilo može prevući samo do najbližeg mjesta pogodnog za pretovar ili popravak.moraju biti upaljena svjetla za osvjetljavanje ceste. i to: 1) na vozilu na motorni pogon. (5) Kada vozilo na motorni pogon vuče jedno ili dva priključna vozila. umjesto svjetala iz članka 90. ovoga Zakona. 3) na biciklu .60 m . a sa stražnje strane vozila . 2) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na za to posebno odre enim mjestima na kolniku ili izvan njega ili na ulicama sa slabijim prometom.jedan katadiopter crvene boje na stražnjoj strani i po jedan katadiopter žute ili narančaste boje na svakoj strani pedale. a širina dva metra.osim svjetla iz stavka (1) ovoga članka . a bicikl . stavak (1) točka 1) može imati upaljeno samo jedno svjetlo koje se s prednje strane vidi kao bijelo svjetlo a sa stražnje strane kao crveno svjetlo i koje je postavljeno na strani suprotnoj od ruba kolnika uz koji je vozilo zaustavljeno ili parkirano. a ako se na zaprežnom vozilu nalazi samo jedna svjetiljka. osim na biciklu s motorom.najmanje jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani ili samo jedna svjetiljka koja je izra ena tako da se s prednje strane vozila vidi bijelo svjetlo. simetrično postavljena na stražnjoj strani vozila. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. a ako širina priključnog vozila iznosi više od 1. (1) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju na vozilu moraju biti upaljena kratka svjetla. 3) bicikl. Članak 92. u slučaju neispravnosti vozila koje je natovareno opasnim tvarima. 2) biciklu s motorom. (4) U uvjetima iz stavka (2) ovoga članka zaprežno vozilo mora imati i dva katadioptera crvene boje. lakom motociklu i na motociklu bez bočne prikolice najmanje dva bijela ili žuta svjetla na prednjoj strani i paran broj crvenih svjetala na stražnjoj strani. na vozilu u prometu na cesti . ne mora imati upaljena svjetla: vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na osvijetljenom dijelu ceste. na stražnjoj strani posljednjeg priključnog vozila moraju biti upaljena najmanje dva crvena svjetla. (2) U vremenu od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću).na prednjoj strani prvog priključnog vozila moraju biti upaljena dva bijela svjetla.

(1) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon uporabljuju se u uvjetima iz članka 90.crvene boje. Vozač vozila na motorni pogon dužan je za osvjetljavanje ceste uporabljivati kratka svjetla umjesto dugih svjetala: 1) prije mimoilaženja s drugim vozilom na udaljenosti s koje prosudi da svjetlom svojeg vozila zasljepljuje vozača vozila koje mu dolazi ususret. Članak 93. . stavak (1) ovoga Zakona kada je vozilo zaustavljeno ili parkirano na cesti. vozač vozila na motorni pogon za vrijeme vožnje mora imati na vozilu upaljena najmanje kratka svjetla za osvjetljavanje ceste. (1) (2) Za osvjetljavanje ceste vozač vozila na motorni pogon. 15. u pravilu. odnosno povorke. (2) Svjetla za označavanje vozila na motorni pogon moraju biti upaljena za vrijeme dok su upaljena bilo koja svjetla za osvjetljavanje ceste ili posebna svjetla za maglu. (3) Noću.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo naprijed i najmanje jedno crveno svjetlo straga. odnosno s vozilom koje se kreće po tračnicama a koje nailazi iz suprotnoga smjera. a na stražnjoj strani . 3) za vrijeme dok vozilom prolazi pokraj organizirane kolone ili povorke pješaka. i najmanje jedno crveno svjetlo na njezinu začelju. moraju nositi upaljena svjetla kad se kreću kolnikom izvan naselja: 1) skupina pješaka koja se kreće u organiziranoj koloni ili povorci . Razmak izme u vozila Članak 96. tako da ne ugrožava sigurnost prometa. 2) za vrijeme kretanja za drugim vozilom na udaljenosti od najmanje 100 m kako ne bi dugim svjetlima svojeg vozila zasljepljivao vozača vozila ispred sebe. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. a pri mimoilaženju s drugim vozilom .(1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća. 2) vodiči teglećih. 4) kada se kreće cestom koja se prostire neposredno pokraj plovnog puta ili pokraj željezničke ili tramvajske pruge ususret s plovilom. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. uporabljuje duga svjetla.kad vozač tog vozila upali kratka svjetla ili kad izmjeničnim paljenjem i gašenjem svjetala upozorava da mu duga svjetla smetaju. (2) Svjetla za maglu mogu se uporabljivati samo po magli ili u slučaju smanjene vidljivosti i ne mogu se istodobno koristiti s dugim svjetlima. (1) Po magli vozač vozila na motorni pogon na vozilu treba imati upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste ili svjetla za maglu ili oba svjetla istodobno. (2) Umjesto svjetala iz stavka (1) ovoga članka mogu se uporabljivati reflektirajuće tvari. Članak 95.najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na čelu kolone. (3) Svjetla za maglu koja se nalaze na prednjoj strani vozila moraju biti bijele ili žute boje. tovarnih i jahaćih životinja i goniči stoke . Članak 94. uvijek na udaljenosti manjoj od 200 m. Vozač je dužan držati potreban razmak kada se kreće iza drugog vozila.

Promet bicikala. bicikla s motorom. ovoga Zakona primjenjuju se i na promet tramvaja i drugih vozila koja se cestom kreću po tračnicama. pridržavati se za drugo vozilo. a naročito ne smije skidati ruke s upravljača. dužni su kretati se jedan iza drugoga. (2) Vozač bicikla i vozač bicikla s motorom ukoliko je pokretan snagom vozača dužni su kretati se što bliže desnom rubu kolnika. razmak izme u tih vozila ne smije biti manji od 200 m. vozači su dužni izme u svakog od tih vozila držati razmak od najmanje 100 m. 18. zaprežnih 18. lakih motocikala i motocikala Članak 99. tračnicama 16. odnosno trakom. bicikla s motorom.biciklističkom stazom. Promet tramvaja i drugih vozila na tra nicama Članak 98. lakog motocikla i motocikla može prevoziti druge osobe samo ako na vozilu postoje posebna sjedala i oslonci za noge. (2) Odredba stavka (1) ovoga članka ne odnosi se na dio ceste na kojem je pretjecanje zabranjeno. osim ako to ne isključuju konstrukcijska svojstva tih vozila ili način njihova kretanja. Vozač bicikla.Članak 97. vozač bicikla s motorom ukoliko je pokretan snagom vozača i vozač bicikla moraju se kretati desnom biciklističkom stazom u odnosu na smjer kretanja prometa. Odredbe čl.500 kg ili čija je duljina veća od sedam metara. (1) Biciklom na razvrstanoj cesti smije upravljati osoba koja je navršila 12 godina. do 97. Članak 100. (4) Ako na cesti postoji posebno ure ena biciklistička staza. Promet zapre nih vozila i kretanje stoke . Članak 102. lakog motocikla i motocikla treba upravljati vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi sudionici u prometu. Vozač bicikla. (1) Kada se na javnoj cesti izvan naselja koja ima samo jedan prometni trak namijenjen za promet vozila u jednom smjeru kreću jedno za drugim vozila na motorni pogon čija je najveća dopuštena masa veća od 3. 17. vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili ugrožavati druge sudionike u prometu. a biciklom s motorom osoba koja je navršila 14 godina. a ako postoji biciklistička staza . od 25. (3) Ako se cestom kreću dva ili više vozila koja prevoze opasne tvari. (5) Na biciklističkim stazama ure enim i označenim za promet bicikala i bicikala s motorom u oba smjera vozila se moraju kretati desnom stranom u smjeru kretanja vozila. Vozač bicikla. (3) Ako se dva ili više vozača bicikala ili bicikala s motorom kreću u skupini. bicikala s motorom. a vozač motocikla može to činiti i u bočnoj prikolici. lakog motocikla ili motocikla i osobe koje se prevoze tim vozilima moraju rabiti zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje. Članak 101. prevoziti. (6) Vozač bicikla i vozač bicikla s motorom smiju se kretati samo onim prometnim površinama na kojima je kretanje takvim vozilima dopušteno. bicikla s motorom.

i to veoma pažljivo i na način kojim ne ometa ili ne sprečava promet vozila. Kretanje pješaka pje aka Članak 105. kao i sanjkanje.Članak 103. zasjek. Članak 106. pri prelaženju ceste pješak je dužan kretati se tim prijelazima. bicikl. (2) Ako se pješak kreće kolnikom. usjek. (1) Kada se pješaci kreću kolnikom na javnoj cesti izvan naselja. sjediti na stranicama vozila. (2) Na cesti na kojoj ne postoji pločnik ili druga površina odre ena za kretanje pješaka. (2) Na cesti koja ima obilježene pješačke prijelaze ili posebno izgra ene prijelaze. (1) Pješak je dužan prelaziti preko kolnika i biciklističke staze pažljivo i najkraćim putem. laki motocikl ili motocikl. pješak je dužan kretati se tim površinama. (3) Na kolniku ceste zabranjeno je igranje. odron i sl. a koju pješaci ne mogu koristiti iz bilo kojeg razloga. vožnja dječjim biciklom. pješaci se mogu kretati kolnikom. nakon što se prije stupanja na kolnik uvjeri da to može učiniti na siguran način. sjediti na platou vozila sa strane niti se nalaziti na rudi vozila u pokretu. Članak 108. .). osim ako je to posebno dopušteno. (1) (2) Stoku koja se kreće javnom cestom gonič stoke mora držati što je moguće bliže desnom rubu ceste. (1) Pješak se ne smije. Članak 109. (3) Pješak koji gura ručna kolica. odnosno pogodna za kretanje pješaka. on se mora kretati što bliže rubu kolnika. pješak se može kretati uz desni rub kolnika samo kada je takvo kretanje za njega sigurnije (nepregledan zavoj. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka. tako da se kreću jedan iza drugoga. odnosno površinu pokraj kolnika pogodnu za kretanje pješaka. (2) Zaprežno vozilo ne smije se ostavljati bez nadzora na cesti ili uz cestu. Članak 104. skijanje i drugo. koturaljkama i slično. (3) Osobe koje se voze zaprežnim vozilom dok je vozilo u pokretu ne smiju stajati na vozilu. kretati i zadržavati na kolniku. romobilom. ponor. (1) Vozač zaprežnog vozila treba upravljati vozilom cijelo vrijeme dok se vozilo kreće cestom i dužan je vozilo držati što bliže desnom rubu kolnika. 19. odnosno prolaze za pješake. dužni su se kretati uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja. Stoka se ne smije ostavljati na cesti ili uz cestu bez nadzora goniča stoke. u pravilu. (1) Na cesti koja ima pločnik ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka. odnosno prolazima. osobe koje se kreću s pomoću pokretnih stolaca za nemoćne osobe te organizirana kolona pješaka moraju se kretati uz desni rub kolnika u smjeru kretanja. Članak 107. ako oni nisu od njega udaljeni više od 100 m.

Članak 114. (2) Vozač koji se kreće mokrim kolnikom u naseljenom mjestu dužan je prilagoditi brzinu kretanja vozila tako da izbjegne prskanje pješaka koji se kreću rubom kolnika ili pločnika. Članak 112. (3) Ako na obilježenom pješačkom prijelazu promet nije reguliran ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova ni znacima ovlaštene osobe. a ako mu je na takvom prijelazu danim znakom dopušten prolaz. Članak 110. vozač je dužan zaustaviti vozilo ispred pješačkoga prijelaza kada mu je danim znakom zabranjen prolaz. Pješak koji namjerava prijeći preko kolnika na mjestu na kojem ne postoji obilježeni pješački prijelaz ne smije stupiti na kolnik ako time ometa promet vozila. zaustaviti vozilo kojim upravlja da bi propustio pješake. odnosno da može zaustaviti vozilo prije nego što stupi na željezničku prugu. prema potrebi. ili nedvojbeno pokazuju namjeru da prije u preko pješačkog prijelaza. Promet na prijelazu ceste preko željezni ke pruge eljezni Članak 113. ali je promet vozila reguliran svjetlosnim prometnim znakovima za vozila ili znacima koje daju ovlaštene osobe. (2) Na obilježenome pješačkom prijelazu na kojem promet pješaka nije reguliran posebnim svjetlosnim prometnim znacima za pješake. Promet eljezničke 21. (1) Vozač koji skreće na bočnu cestu na čijem ulazu ne postoji obilježeni pješački prijelaz dužan je skretanje izvesti smanjenom brzinom i ne smije ugroziti pješake koji su već stupili na kolnik. ili ako se taj ure aj već počeo spuštati. pješak je dužan postupati prema tim znakovima. vozač je dužan zaustaviti vozilo pred takvim pješačkim prijelazom da bi propustio pješake koji prelaze ili stupaju na pješački prijelaz. odnosno da se prijelazu ceste preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće po tračnicama. . (1) Ako je promet na obilježenom pješačkom prijelazu reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znacima ovlaštene osobe. pješak je dužan obratiti pozornost na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju. Članak 115. prije stupanja na pješački prijelaz. vozač koji skreće na tu cestu dužan je skretati smanjenom brzinom i propustiti pješake koji su već stupili ili stupaju na pješački prijelaz i. vozača pješacima 20. (2) Ako se obilježeni pješački prijelaz iz stavka (1) ovoga članka nalazi na ulazu na bočnu cestu. ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znaci koji upozoravaju da će se taj ure aj početi spuštati. vozač ne smije ometati prolaz pješaka koji su već stupili na pješački prijelaz. pješaci mogu prelaziti preko kolnika samo dok im je danim znakom dopušten prijelaz preko kolnika. Obveze voza a prema pje acima Članak 111.(1) Na obilježenome pješačkom prijelazu na kojem je promet pješaka reguliran svjetlosnim prometnim znacima za pješake. Sudionici u prometu dužni su zaustaviti se pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini ako je ure aj za zatvaranje prometa spušten. (3) Na obilježenome pješačkom prijelazu na kojem promet nije reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ni znacima koje daje ovlaštena osoba. Vozač koji se vozilom približava prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini dužan je kretanje vozila prilagoditi tako da ga može zaustaviti pred ure ajem za zatvaranje prometa na prijelazu ili pred ure ajem za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vozila koja se kreću po tračnicama.

ne smatraju motornim vozilima. (1) Autocestom se motorna vozila moraju kretati krajnjim desnim prometnim trakom koji nije zakrčen vozilima u koloni. Na autocesti s tri ili više prometnih trakova. (3) Na autocesti vozač ne smije izvoditi polukružno okretanje niti se kretati vozilom unatrag. Članak 117. sudionici u prometu dužni su se zaustaviti kada se pojavi crveno treptavo svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo. te na vozila za održavanje ceste kada daju posebne svjetlosne znake. (3) Odredba stavka (2) ovoga članka ne odnosi se na vojna vozila i na vozila tijela unutarnjih poslova. osim na površinama izvan kolnika koje su za to posebno ure ene i obilježene. (1) Vozač koji se motornim vozilom uključuje u promet na autocesti dužan je: . vozači teretnih motornih vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3. cesti rezerviranoj za promet motornih vozila i brzoj cesti Članak 116. Članak 120. namijenjenih za promet vozila u jednom smjeru. ako on na tom mjestu postoji.(1) Pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem su postavljeni svjetlosni prometni znaci. (3) Na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem nema ure aja za zatvaranje prometa ni ure aja za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka. 22. stoka ni vozila koja se. Članak 118. Članak 121.500 kg i skupova vozila čija je duljina veća od sedam metara smiju koristiti samo dva prometna traka koji se nalaze uz desni rub kolnika. i poduzeti potrebne mjere da vozilo čim prije ukloni s kolnika. Članak 119. (2) Autocestom se ne smiju kretati ni motorna vozila koja se prema svojim konstrukcijskim svojstvima ne mogu kretati brzinom većom od 40 km na sat. sudionici u prometu mogu prijeći preko željezničke pruge tek kada se prethodno uvjere da prugom ne nailazi vlak ili neko drugo vozilo koje se kreće po tračnicama. Na autocestu se ne smije uključiti motorno vozilo koje vuče drugo motorno vozilo koje se zbog neispravnosti ne može kretati. stavak (3) ovoga Zakona ne primjenjuje se na vozila koja se kreću dijelom autoceste koja prolazi kroz naselje. (2) Odredba članka 39. (2) Sudionici u prometu koji prelaze preko željezničke pruge u istoj razini dužni su to činiti s pojačanom opreznošću i kada svjetla na prijelazu nisu upaljena. prema odredbama ovoga Zakona. Promet na autocesti. (2) Vozač koji je zbog neispravnosti vozila ili iz drugih razloga prisiljen zaustaviti vozilo na kolniku autoceste dužan je zaustaviti ga na posebnom traku za zaustavljanje vozila u nuždi. (1) Na autocesti vozač ne smije zaustavljati motorno vozilo. (1) Autocestom se ne smiju kretati pješaci.

(1) Vozilima pod pratnjom.). od 116. 25. s posebnim motornim vozilima opremljenim ure ajima za davanje posebnih zvučnih i svjetlosnih znakova crvene i plave boje. polukružno okretati vozilo ili se kretati unatrag u tunelu. a prema potrebi.). 2) propustiti vozila koja se kreću autocestom. vojna vozila i vozila Državne granične službe kad posebnim ure ajima daju svjetlosne i zvučne znakove ne primjenjuju se odredbe: o ograničenju brzine (čl. Na vozilima na motorni pogon za vrijeme kretanja kroz tunel moraju biti upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste.) i vozila koja se kreću raskrižjem na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znacima ovlaštene osobe. Vozila s pravom prednosti prolaza Članak 126. ako na mjestu na kojem se uključuje u promet na autocesti ne postoji poseban trak za ubrzavanje. o zabrani pretjecanja i obilaženja kolone vozila (članak 61. 44.1) koristiti poseban trak za ubrzavanje kada takav trak postoji u produženju priključne ceste i uključiti se u promet na autocesti.). Promet u tunelu Članak 123. Članak 122. (2) Vozač koji na cesti susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom i vozač kojega sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom dužni su ustupiti prednost prolaza. uz uvjet da ne ugrožavaju sigurnost drugih sudionika u prometu. i 46. (4) Kako bi omogućili nesmetani prolaz vozilima iz stavka (1) ovoga članka. dajući odgovarajući znak na način kojim ne ugrožava promet vozila koja se kreću autocestom. strogo se pridržavati naredaba koje im daju osobe iz pratnje i kretanje nastaviti tek nakon što pro u sva vozila pod pratnjom. Ta vozila imaju pravo prednosti prolaza u odnosu na sva druga vozila (članak 49. sukladno ovome Zakonu. umjesto dugih svjetala noću uporabiti kratka svjetla za osvjetljavanje ceste. o zabrani pretjecanja i obilaženja kolone vozila (članak 61. Vozila pod pratnjom Članak 125. Članak 124. i to za vrijeme dok se ti znakovi daju. i 46. (3) Vozila pod pratnjom imaju pravo prednosti prolaza u odnosu na sva druga vozila (članak 49. Odredbe čl. ako takav trak postoji na ulazu na priključnu cestu.). pješaci su dužni skloniti se s kolnika dok ta vozila pro u. omogućiti nesmetan prolaz. stavak (1) točka 1)) i o zabrani presijecanja kolone pješaka (članak 80.). podrazumijevaju se vozila kojima je dodijeljena pratnja policije ili vojne policije. . Promet 23. (2) Vozač koji se vozilom isključuje iz prometa na autocesti dužan je pravodobno zauzeti položaj vozilom na krajnjem desnom prometnom traku i što prije prijeći na poseban trak za usporavanje. vatrogasna vozila i vozila policije i sudbene policije. do 121. ovoga Zakona primjenjuju se i na promet na cesti koja je rezervirana za promet motornih vozila i brzoj cesti. Vozač koji se vozilom kreće kroz tunel ne smije zaustavljati vozilo. uz uvjet da ne ugrožavaju sigurnost drugih sudionika u prometu. zaustaviti vozilo. 24. stavak (1) točka 1)) i o zabrani presijecanja kolone pješaka (članak 80. osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrižjem na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znacima ovlaštene osobe. (1) Na vozila službe hitne pomoći. osim u odnosu na vozila pod pratnjom (članak 125. i na njih se ne primjenjuju odredbe o ograničenju brzine (čl. 44.).

(1) i (3) ovoga članka. . zaustaviti se dok ta vozila pro u. prema potrebi. prema potrebi. (5) Najizbočenija točka tereta koji se prevozi teretnim motornim ili priključnim vozilom u slučaju iz stavka (4) ovoga članka mora biti označena pločom. (2) 1) 2) 3) 4) Teret na vozilu treba biti tako raspore en i. registarske pločice i druge propisane oznake na vozilu. dimenzija 50 x 50 cm. Članak 128. ili preko najveće dopuštene mase. stavak (4) ovoga Zakona . ili preko dopuštenog osovinskog opterećenja. da ne umanjuje u većoj mjeri stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom. Teret na vozilu Članak 127. (5) Ure aji za davanje posebnih svjetlosnih i zvučnih znakova smiju se ugra ivati i uporabljivati samo na vozilima čija je pratnja policija ili vojne osobe (članak 125. da ne umanjuje vozaču preglednost ceste. obojena izmjeničnim kosim trakama reflektirajuće narančaste i bijele boje i postavljena okomito na uzdužnu os vozila. (3) Ako se vozilom prevozi teret u kombinaciji koja se sastoji od vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. (2) Teret koji se prevozi na vozilu i priključnom vozilu može premašiti najudaljeniju točku na stražnjoj strani vozila najviše za jednu šestinu svoje duljine koja je kao kontinuirani teret oslonjena na tovarni prostor. a ostala vozila propustiti i. Ta je ploča kvadratnoga oblika. (1) Vozilo u prometu na cesti ne smije se opteretiti preko svoje nosivosti koja je upisana u knjižicu vozila. (4) Ako teret na vozilu premašuje za više od jednog metra najudaljenije točke na stražnjoj strani vozila. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. ili preko mogućnosti koje dopuštaju svojstva ceste i tehničko-konstrukcijske mogućnosti vozila. vrijede odredbe o prednosti prolaza. vozači su dužni obratiti pozornost i na vozila kojima se osigurava prolaz. najizbočenija točka tereta mora biti označena crvenom tkaninom. stavak (1)) i na vozilima s pravom prednosti prolaza iz st.(2) Kako bi omogućili prolaz vozilima iz stavka (1) ovoga članka. pričvršćen i pokriven: da ne ugrožava sigurnost sudionika u prometu i ne nanosi štetu cesti i objektima na cesti. prema potrebi. Noću. (3) Kada vozilo policije ili vojno vozilo uporabom plavih svjetala osigurava prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreću iza njega. Članak 129. propustiti ih i. da ne stvara suvišnu buku i ne rasipa se po cesti. pod duljinom vozila podrazumijeva se ukupna duljina vučnog vozila i jednoosovinske prikolice. 26. zaustaviti svoja vozila dok ta vozila pro u. pješaci su dužni skloniti se s kolnika. (1) Teret na vozilu ne smije premašiti najudaljeniju točku na prednjoj strani vozila više od jednog metra. 5) da ne zaklanja svjetlosne i svjetlosno-signalne ure aje na vozilu.svjetlom i reflektirajućom tvari crvene boje. najizbočenija točka na teretu koji se prevozi vozilom mora biti označena: 1) u slučaju iz članka 128. (4) Glede me usobnog prava prednosti prolaza za vozila iz stavka (1) ovoga članka.

pločniku i sl. izričitih 2.svjetlom i katadiopterom koji s prednje strane daju bijelo svjetlo. (1) Prometne znakove i cestovnu opremu postavljaju i održavaju ustanove koje upravljaju cestama na temelju rješenja mjerodavnoga tijela. kao i privremena ograničenja i privremene zabrane u prometu. i ti se znakovi moraju ukloniti čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni. te svjetlosne i druge oznake na cesti. stupovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili smanjuje vidljivost postavljenih prometnih znakova. a sa stražnje strane . znakovi. bojom. kojima se sudionici u prometu upozoravaju na opasnost koja im prijeti na odre enoj javnoj cesti ili dijelu te ceste. (4) Sudionici u prometu dužni su se pridržavati ograničenja. ili odvraćaju njihovu pozornost u mjeri koja može biti opasna za sigurnost prometa na cesti. (1) Na prometni znak i na stup na koji je znak postavljen zabranjeno je stavljati sve što nije u svezi sa značenjem prometnoga znaka. Op e odredbe Članak 130. svjetla. svjetlosni prometni znakovi. Članak 131. ili zasljepljuju sudionike u prometu. stavljaju do znanja ograničenja. oznake na kolniku. izgledom ili mjestom postavljanja oponašaju ili sliče nekom prometnom znaku. (3) Prometni znakovi moraju se ukloniti.crvenim svjetlom. Članak 132. i da se obavijeste o naravi te opasnosti. (2) Zabranjeno je neovlašteno uklanjati i oštećivati prometne znakove i cestovnu opremu ili mijenjati značenje prometnih znakova. Znakovi opasnosti. (1) Znakovi opasnosti služe da se sudionici u prometu na cesti upozore na opasnost koja prijeti na odre enom mjestu. znakovi izri itih naredaba i znakovi obavijesti Članak 134. Članak 133. (1) Javne ceste moraju se obilježiti propisanim prometnim znacima. (3) Prometni znakovi su: znakovi opasnosti. zabrana i obveza izraženih s pomoću postavljenih prometnih znakova.2) kada teret na vozilu na motorni pogon ili na priključnom vozilu bočno premašuje više od 20 cm vanjski rub prednjega ili stražnjega svjetla za označavanje vozila . znakovi izričitih naredaba i znakovi obavijesti s dopunskom pločom koja je sastavnim dijelom prometnog znaka i koja pobliže odre uje značenje prometnog znaka ili bez nje. zabrane i obveze kojih se sudionici u prometu moraju držati i daju potrebne obavijesti za siguran i nesmetan tok prometa. . dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uvjetima prometa na cesti ili zahtjevima sigurnosti u prometu. osobito one koje nastanu usljed iznenadnog oštećenja ili onesposobljavanja ceste. PROMETNI ZNAKOVI Opće 1. Na cesti se ne smiju postavljati ploče. (2) Prometnim znakovima moraju se obilježiti i opasnosti privremenog karaktera. IV. (2) Prometni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih sudionici u prometu i danju i noću na vrijeme i lako mogu uočiti i pravodobno postupiti sukladno njihovu značenju. odnosno dijelu ceste. ili koji svojim oblikom.

i to: crveno lijevo. Članak 138. (3) Znakovi obavijesti pružaju sudionicima u prometu potrebne obavijesti o cesti kojom se kreću i druge obavijesti koje im mogu biti korisne. (2) Na ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova trobojnim svjetlima. 3) žuto svjetlo može biti upaljeno kao treptavo svjetlo kada ne rade ostali svjetlosni signali na raskrižju. (2) Pri projektiranju novih ili rekonstrukciji postojećih prometnih znakova. (1) Za reguliranje prometa uporabljuju se ure aji kojima se daju svjetlosni prometni znaci crvene. (2) Crveno svjetlo iz stavka (1) ovoga članka ima oblik prekriženih crta. a zeleno svjetlo znači slobodan prolaz tim prometnim trakom. . jedno ispod drugoga. jedno pokraj drugoga. (1) Ure aju za davanje svjetlosnih prometnih znakova trobojnim svjetlima može se dodati dopunski svjetlosni znak u obliku zelene svijetleće strelice ili više takvih znakova. 2) žuto svjetlo može biti upaljeno kao samostalno svjetlo u vremenskim razmacima od prestanka zelenoga do pojave crvenog svjetla ili istodobno s crvenim svjetlom. svjetla se postavljaju po okomitoj osi. a zeleno svjetlo ima oblik strelice s vrhom okrenutim nadolje. Članak 140.crveno svjetlo znači zabranu prometa uzduž prometnog traka iznad kojeg je postavljeno. Članak 139. kao najavu prestanka slobodnog prolaza. a zeleno dolje. 3. Ako je ure aj za davanje svjetlosnih prometnih znakova postavljen i iznad prometnog traka. a zeleno desno. Znakovi opasnosti i znakovi izričitih naredaba na autocesti. (1) 1) Na ure ajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova trobojnim svjetlima: crveno i zeleno svjetlo ne smiju biti istodobno upaljena. žute i zelene boje. Članak 135. žuto u sredini. a zeleno svjetlo može biti i u obliku jedne ili više strelica smještenih u krugu crne boje. prije pojave zelenog svjetla. i to: crveno gore. Svjetlosni prometni znaci i svjetlosne oznake Članak 136. cesti rezerviranoj za promet motornih vozila. obvezno treba ugraditi zeleno treptavo svjetlo. ograničenja i obveze kojih se moraju držati. Članak 137. (2) Dopunski svjetlosni znakovi iz stavka (1) ovoga članka postavljaju se s odgovarajuće strane svjetlosnog prometnog znaka.(2) Znakovi izričitih naredaba stavljaju do znanja sudionicima u prometu na cesti zabrane. Ta svjetla imaju oblik kruga. magistralnoj i regionalnoj cesti i u naseljenim mjestima moraju biti prevučeni reflektirajućim tvarima ili osvijetljeni vlastitim izvorom svjetlosti. svjetla mogu biti postavljena po vodoravnoj osi. (1) Na ure ajima za davanje prometnih znakova kojima se regulira promet na kolniku s više od dva prometna traka obilježena uzdužnim crtama za svaki prometni trak posebno i koji se nalazi iznad prometnog traka . i to na visini na kojoj se nalazi zeleno svjetlo. žuto u sredini.

i to: crveno svjetlo gore. natpisi i druge oznake. Turisti ka i ostala signalizacija na cesti Članak 144. 4. (2) Bliže propise o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama donosi ministar. a lijeva strana oznakama bijele boje. otoka za usmjeravanje prometa i drugi objekti na kolniku noću nisu osvijetljeni. moraju se obilježiti svjetlima. Obilježavanje eljezničke 6. (2) Rubovi kolnika na dijelu ceste kroz tunel moraju biti obilježeni oznakama iz stavka (1) ovoga članka. i to desna strana kolnika . (3) Ako vrhovi pješačkih otoka.oznakama crvene boje. Turistička 5. u suradnji s mjerodavnim tijelom. refleksnim staklima ili reflektirajućim tvarima. strelice. (2) Oznake na kolniku mogu biti postavljene same ili uz druge prometne znakove ako je potrebno da se značenje tih znakova jače istakne. . Članak 143. Obilje avanje prijelaza ceste preko željezni ke pruge eljezni Članak 145. povijesim i prirodnim i turističkim znamenitostima. Oznake na kolniku Članak 142. refleksnim staklima ili reflektirajućim tvarima žute boje. (1) Turistička i ostala signalizacija na cesti namijenjena je obavještavanju sudionika u prometu o kulturnim. (3) (4) Oznake na kolniku čine crte. te ostalim objektima i sadržajima. Na dijelu ceste ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini moraju biti postavljeni odgovarajući prometni znakovi. (3) Svjetla iz stavka (1) ovoga članka sastoje se od svijetleće površine crvene ili zelene boje na kojoj se nalazi tamna silueta pješaka ili od tamne površine na kojoj se nalazi svijetleća silueta pješaka crvene ili zelene boje. jedno ispod drugoga. a na magistralnoj cesti obilježene i rubnim crtama. (1) Ako se rubovi kolnika na javnoj cesti obilježavaju svjetlosnim prometnim oznakama.(1) Za upravljanje prometom pješaka mogu se uporabljivati i posebni ure aji za davanje svjetlosnih prometnih znakova crvene i zelene boje i ure aji za davanje zvučnih znakova. (2) Ta svjetla moraju biti postavljena po okomitoj osi. oni se obilježavaju svjetlima. (2) Na javnoj cesti izvan naselja sa suvremenim kolnikom za promet u oba smjera na kojem postoje samo dva prometna traka. Oznake na kolniku mogu imati i reflektirajuća svojstva. ti trakovi moraju biti odvojeni odgovarajućom uzdužnom crtom na kolniku. Članak 141. a zeleno svjetlo dolje. (1) Oznake na kolniku postavljaju se na cestama sa suvremenim kolnikom. (1) Oznake na kolniku služe za reguliranje prometa na cestama i za obavještavanje i vo enje sudionika u prometu. Ta svjetla ne smiju biti istodobno upaljena. odnosno potpunije odredi ili objasni.

Obilježavanje zapreka 7. Članak 150. moraju imati refleksna stakla ili biti prevučeni reflektirajućim tvarima odgovarajuće boje. . Svjetlosni znakovi kojima se najavljuje približavanje vlaka na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini daju se izmjeničnim paljenjem dvaju crvenih treptavih svjetala koja imaju oblik kruga. Članak 147. Na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem se prilikom nailaska vlaka branici ili polubranici automatski spuštaju. tom ure aju može se dodati i ure aj za davanje zvučnih znakova. 8. ovoga Zakona. (3) Branici moraju biti obojeni naizmjence crvenom i bijelom bojom. Članak 149. (2) Na prijelazima zemljane ceste s manjim prometom i pješačke staze preko željezničke pruge u istoj razini.postavljanjem branika. i to s mjesta s kojeg se oni ne vide. kao i na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem se branicima ili polubranicima upravlja ručno. Znaci koje daju ovlaštene osobe ovla tene Članak 152. (3) Branici i polubranici moraju biti opremljeni treptavim crvenim svjetlom. postavljaju se i branici ili polubranici. (2) Uvjeti u kojima ure aji iz stavka 1. sudionici u prometu mogu se osigurati samo ure ajem za davanje zvučnih znakova. mora se postaviti ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih znakova kojima se sudionici u prometu obavještavaju o spuštanju branika ili polubranika. (1) Na prijelazima ceste preko željezničke pruge u istoj razini. Članak 148. (1) Na prijelazima ceste preko željezničke pruge u istoj razini. odnosno ure aji za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka ako to zahtijeva gustoća prometa ili drugi uvjeti na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini. opremljeni refleksnim staklima ili prevučeni reflektirajućim tvarima odgovarajuće boje. (1) Dio ceste na kojem su nastale zapreke koje se ne mogu odmah ukloniti ili na kojem se izvode radovi mora se vidno obilježiti i osigurati za sudionike u prometu. (2) Dio ceste iz stavka (1) ovoga članka obilježava se postavljanjem odgovarajućih prometnih znakova. odnosno spuštanje branika ili polubranika. ovoga članka moraju biti postavljeni utvr uju se posebnim zakonom ili propisom donesenim na temelju zakona. (2) Branici i polubranici. a osiguranje sudionika u prometu . a noću. na njima moraju biti postavljena i treptava svjetla narančaste boje. (1) Na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem postoji ure aj za davanje svjetlosnih znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka. branici ili polubranici moraju biti izmjenično obojeni crvenom i žutom bojom. osim prometnih znakova iz članka 145. kao i prometni znakovi postavljeni na dijelu ceste ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. Obilje avanje radova i zapreka na cesti Članak 151.Članak 146.

. (1) Znaci što ih sudionicima u prometu daje ovlaštena osoba su znaci koji se daju rukama i položajem tijela. (2) Ovlaštena osoba pri davanju znaka dužna je postaviti se na cesti tako da ga sudionici u prometu. Članak 155. uz uvjet da poduzimanje tih mjera ne ugrožava sigurnost prometa. mogu jasno i s dovoljne udaljenosti uočiti. (3) Bliže odredbe o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama. Članak 153.(1) Sudionici u prometu moraju postupati prema zahtjevima izraženim s pomoću znaka ili po naredbi policajca ili druge osobe koja na temelju ovlasti iz zakona obavlja nadzor i reguliranje prometa na cestama (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba). (3) Znaci iz stavka (1) ovoga članka mogu se davati i iz vozila. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. DU@NOSTI U SLUČAJU PROMETNE NEZGODE Članak 154. (2) Vozač je dužan postupiti prema odredbi stavka (1) ovoga članka i prije dolaska ovlaštene osobe. osim ako se nezgoda dogodila na mjestu na kojem se može očekivati brzi dolazak vozila hitne pomoći. kojima su znaci namijenjeni. Članak 156. zvučni znaci i svjetlosni znaci. (1) Vozač koji se zatekne ili nai e na mjesto prometne nezgode dužan je na zahtjev ovlaštene osobe prevesti osobu ozlije enu u prometnoj nezgodi do najbliže zdravstvene ustanove. Članak 157. ili ako vozač zaključi da se nestručnim i neodgovarajućim prijevozom stanje ozlije ene osobe može pogoršati. 3) obavijestiti najbližu policijsku postaju o prometnoj nezgodi i vratiti se na mjesto prometne nezgode te sačekati dolazak službene osobe koje obavlja očevid. (2) Znaci iz stavka (1) ovoga članka moraju se davati tako da njihovo značenje za sudionike u prometu bude jasno i nedvojbeno. (2) Mjerodavno tijelo i druge pravne ili fizičke osobe koje su obaviještene o prometnoj nezgodi u kojoj je neka osoba bila ozlije ena dužni su o tome odmah obavijestiti najbližu zdravstvenu ustanovu. V. načinu obilježavanja radova i zapreka na cesti i znacima koje sudionicima u prometu daje ovlaštena osoba pravilnikom propisuje ministar. s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći osobama ozlije enim u prometnoj nezgodi ili ako mu je samome potrebna liječnička pomoć. Osoba koja se zatekne ili nai e na mjesto prometne nezgode u kojoj ima ozlije enih dužna je ukazati pomoć osobama ozlije enim u prometnoj nezgodi. (1) Sudionik u prometnoj nezgodi u kojoj je netko izgubio život ili je bio ozlije en ili je nastala veća materijalna šteta dužan je: 1) ostati na mjestu prometne nezgode. 2) poduzeti sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu prometne nezgode i omogućiti normalan tok prometa te nastojati da se ne mijenja stanje na mjestu nezgode i sačuvaju postojeći tragovi.

zelena karta. Članak 158. (6) Bliže odredbe o sadržaju obrasca europskog izvješća o prometnoj nezgodi donosi ministar. vozačke dozvole i osiguranja od automobilske odgovornosti . (2) Vozač sudionik u prometnoj nezdodi obvezan je prijaviti i prometnu nezgodu s manjom materijalnom štetom. . (1) Osoba koja je sudjelovala u prometnoj nezgodi u kojoj ima poginulih ili ozlije enih osoba ili je nastala veća materijalna šteta. (4) Ukoliko je u prometnoj nezgodi sudjelovalo vozilo strane registarske oznake. obvezno je: fotografirati štetu na vozilu stranih registarskih oznaka. (3) Nakon prometne nezgode u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta. ovlaštena osoba koja obavlja očevid odredit će da se neposrednim sudionicima nezgode uzmu krv i urin radi utvr ivanja jesu li pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. sačiniti zapisnik o očevidu i izvršiti druge potrebne radnje sukladne ovome Zakonu. (1) Ovlaštena osoba koja obavlja očevid dužna je organizirati popis imovine koja na mjestu doga aja ostaje iza osobe koja je u prometnoj nezgodi poginula ili teže ozlije ena. ne smije uzimati alkoholna pića. ako to zahtijeva jedan od sudionika prometne nezgode. (2) Policija je dužna izaći na mjesto prometne nezgode u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako do e do nesporazuma ili neslaganja jednog od sudionika prilikom popune obrasca europskog izvješća ili sudionici u nezgodi nemaju obrazac europskog izvješća. Članak 160. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. prije izdavanja potvrde o oštećenju vozila strane registracije ili potvrde o obavljenom očevidu na mjestu doga aja prometne nezgode. obavijestiti organizaciju koja uklanja vozila i stvari s ceste ili zainteresiranu osobu i pružiti pomoć radi zaštite imovine ako na mjestu doga aja nema osobe koja tu imovinu može preuzeti. (3) Ovlaštena osoba koja obavlja očevid prometne nezgode u kojoj ima ozlije enih osoba ili je nastala veća materijalna šteta podvrgnut će neposredne sudionike prometne nezgode ispitivanju s pomoću odgovarajućih sredstava i ure aja ili će ih uputiti na stručni pregled radi provjere imaju li u organizmu alkohola ili drugih opojnih sredstava. ukoliko je šteta nastala drugoj osobi. ovlaštena osoba koja obavlja očevid odredit će da im se uzme krv ili krv i urin radi analize. fotografirati mjesto nezgode. opojne droge ili lijekove na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje dok se ne obavi očevid. (2) Ako osoba ozlije ena u prometnoj nezgodi umre od zadobivenih ozljeda ili ako postoji opravdana sumnja da je kod vozača usljed ozljede došlo do smanjenja duševne ili tjelesne sposobnosti za upravljanje vozilom na motorni pogon ili tramvajem. sačiniti zapisnik u kome se. Članak 159. zdravstvena ustanova dužna je o tome odmah obavijestiti mjesno mjerodavno tijelo za izdavanje vozačke dozvole ili najbližu policijsku postaju. odnosno njegovom vozilu ili na drugoj stvari. Vozači ne smiju napustiti mjesto nezgode prije nego što popune i potpišu izvješće i razmijene podatke iz ovoga stavka. (4) Ako se tim ispitivanjima ustvrdi da neposredni sudionici prometne nezgode imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. (1) Policija i druge ovlaštene osobe dužni su izaći na mjesto prometne nezgode u kojoj ima poginulih ili ozlije enih osoba ili je nastala veća materijalna šteta. dužna je o tome odmah obavijestiti najbližu policijsku postaju. te popuniti i potpisati obrazac europskog izvješća o prometnoj nezgodi. unose podaci iz putovnice. izme u ostaloga. vozači su dužni odmah ukloniti vozila s kolnika i razmijeniti osobne podatke.(1) Ako je zdravstvena ustanova obaviještena o prometnoj nezgodi ili je primila na liječenje osobu ozlije enu u prometnoj nezgodi. (5) Ako u prometnoj nezgodi ima poginulih osoba. (5) Mjerodavno tijelo unutarnjih poslova dužno je izaći na mjesto prometne nezgode u kojoj je nastala manja materijalna šteta.

stvari ili drugi rasuti materijal odmah ukloniti s kolnika. nije u stanju provesti mjere iz članka 164. (1) Ako je vozilo zbog prometne nezgode ili neispravnosti onemogućeno za daljnje kretanje cestom. stavak (2) ovoga Zakona. odnosno korisnik vozila nije u stanju postupiti prema stavku (1) ovoga članka. pravila natjecanja. ŠPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA CESTAMA Članak 162. ali samo u vrijeme kada se tom cestom drugi sudionici u prometu najmanje kreću. odnosno aktivnosti. motociklističke ili biciklističke utrke na cesti može se odobriti i kad u odre enom smjeru nema zaobilazne ceste (brdske utrke i dr. stvari ili drugoga rasutog materijala s kolnika i osigurati prohodnost ceste. zahtjev za izdavanje odobrenja bit će odbijen. (3) Organizacija za održavanje cesta ili druga ovlaštena organizacija za održavanje cesta dužna je na zahtjev ovlaštene osobe hitno poduzeti sve potrebne mjere radi uklanjanja i čuvanja vozila s teretom. održavanje automobilske. odobrenje se izdaje uz prethodnu suglasnost tijela mjerodavnog za promet na čijem se području zabranjuje promet. U tom slučaju promet se može zabraniti najdulje dva sata. Članak 161. teret. ovoga Zakona. VI. teret. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 162. ovlaštena osoba koja se zatekne na mjestu nezgode ili neispravnosti vozila zatražit će od mjerodavne organizacije koja upravlja cestama ili druge ovlaštene organizacije da na sigurno mjesto ukloni vozilo. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka. pregled mjera koje organizator predvi a za osiguranje sudionika u prometu. imaju pravo tražiti osobne podatke i adresu od osoba koje su bile nazočne kada se nezgoda dogodila. Članak 163.(2) Vozač koji je vozilom sudjelovao u prometnoj nezgodi u kojoj ima poginulih ili ozlije enih osoba te druga osoba koja je neposredno sudjelovala u nezgodi. . (1) Športske i druge priredbe ili slične aktivnosti na cesti ne smiju se održavati bez odobrenja. ako za druge sudionike u prometu nije osigurana zaobilazna cesta. ovoga Zakona podnosi se najkasnije 15 dana prije održavanja športske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti. (2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja mora se priložiti: program priredbe. Članak 165. prema prosudbi mjerodavnoga tijela unutarnjih poslova. (3) Ako se zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti na cesti zabranjuje promet. (1) Zahtjev za održavanje športske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na cesti bit će odbijen ako organizator. ovlaštena službena osoba poduzet će druge mjere da se omogući normalan tok prometa. vozač ili vlasnik. (4) Ako mjerodavna organizacija koja upravlja cestama ili druga ovlaštena organizacija ne postupi prema odredbi stavka (2) ovoga članka. odnosno korisnik vozila dužan je vozilo. (2) Ako vozač ili vlasnik. stvari ili drugi rasuti materijal s kolnika. (1) U slučaju iz članka 162.). (2) Odobrenje izdaje mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova na čijem se području održava priredba ili obavlja aktivnost. sudionika i gledatelja športske i druge priredbe ili aktivnosti i znak kojim će vozila iz pratnje natjecatelja biti označena. Članak 164.

. Članak 168. (1) Nakon završetka športske ili druge priredbe. (2) Ako organizator ne postupi prema toč. ako organizator ne provodi odre ene mjere osiguranja. predmete i objekte koji su postavljeni radi održavanja priredbe. odnosno obavljanjem aktivnosti. (3) Organizator ne smije početi održavanje športske ili druge priredbe ili aktivnosti na cesti ako nisu poduzete sve mjere osiguranja odre ene u odobrenju. odnosno aktivnosti na cesti: ako su ugroženi sudionici ili gledatelji. odnosno aktivnosti prekine i poduzet će potrebne mjere da se naredba izvrši. ako nastanu okolnosti zbog kojih priredba. predmete i objekte koji su bili uklonjeni radi održavanja priredbe. odnosno obavljanja aktivnosti. 2) postaviti na cestu sve prometne znakove i druge oznake. zahtjev za izdavanje odobrenja može biti odbijen. Članak 166. (2) Ako organizator ne prekine priredbu. ako to zahtijevaju drugi sigurnosni razlozi. (1) 1) 2) 3) 4) 5) Organizator je dužan prekinuti održavanje športske ili druge priredbe. odnosno obavljanja aktivnosti.(2) Ako bi zbog održavanja športske ili druge priredbe ili obavljanja aktivnosti na cesti trebalo obustaviti promet na važnijim prometnim smjerovima ili bi se održavanjem priredbe. Članak 169. organizator je dužan odmah: 1) ukloniti s ceste sve prometne znakove i druge oznake. mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova poduzet će odgovarajuće mjere da se o trošku organizatora uklone. odobrenje sadrži i organizatorovu obvezu da o mjerama ograničenja ili zabrane prometa obavijesti javnost putem sredstava javnog priopćavanja. odnosno postave prometni znakovi i druge oznake. Natjecatelje na športskoj priredbi na cesti mogu pratiti samo vozila označena posebnim znakom koji utvrdi organizator. najkasnije 48 sati prije početka priredbe. predmeti i objekti na cesti. 1) i 2) stavka (1) ovoga članka. mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova naredit će organizatoru da priredbu. priredba. odnosno aktivnosti. odnosno aktivnosti na cesti. (2) Kada se promet na cesti ograničava ili zabranjuje zbog održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti. 3) popraviti i dovesti u prvotno stanje cestu i cestovne objekte ako su oštećeni pri održavanju priredbe. (1) U odobrenju za održavanje športske ili druge priredbe ili za obavljanje aktivnosti na cesti odre uju se mjere osiguranja koje organizator mora poduzeti. ure aje. (4) Ako se ustvrdi da organizator nije poduzeo sve mjere osiguranja odre ene u odobrenju. odnosno aktivnosti u slučajevima iz stavka (1) ovoga članka. odnosno aktivnosti bit će zabranjene. Članak 167. ako se u većoj mjeri naruši javni red i mir. odnosno obavljanja aktivnosti. odnosno aktivnosti ne bi bile odobrene. u većoj mjeri ugrozio ili ometao promet na cesti.

inozemnu vozačku dozvolu ili me unarodnu vozačku dozvolu. odnosno nositelj prava raspolaganja vozilom dužan je na zahtjev ovlaštene osobe dati podatke o identitetu osobe kojoj je dao vozilo na upravljanje. ministar. odnosno mjerodavno ministarstvo unutarnjih poslova može zabraniti promet ili odrediti posebno ograničenje prometa na odre enim cestama i dijelovima cesta sve dok postoje razlozi zbog kojih se poduzimaju te mjere. može donijeti naredbu o ograničenju prometa u dane vikenda i blagdana za pojedine cestovne smjerove.VII. u suglasnosti s tijelom mjerodavnim za promet. Članak 171. (3) Bliže odredbe o prometu u zimskim uvjetima. (4) Vlasnik. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka. Vozač koji je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan ili je u takvu duševnom stanju da je nesposoban sigurno upravljati vozilom. kao i vozač pod djelovanjem opojnih droga ili drugih opojnih sredstava ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije ni za vrijeme vožnje. VOZAČI 1. Uvjeti za upravljanje vozilima Članak 172. (2) Kad upravlja motornim vozilom. u suradnji s entitetskim ministrima i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavnim za promet i unutarnje poslove. odnosno ako se može opravdano očekivati da će promet biti osobito gust ili otežan. VIII. Članak 174. (3) Vlasnik. i 174. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. ovoga Zakona. policijska uprava. (1) Motornim vozilom u cestivnom prometu može upravljati samo osoba koja ima valjanu vozačku dozvolu. vozač mora kod sebe nositi valjanu vozačku dozvolu i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. (1) Tijelo mjerodavno za unutarnje poslove. Članak 173. OGRANIČENJA PROMETA Članak 170. (1) Vozač ne smije upravljati vozilom u cestovnom prometu ni početi upravljati vozilom ako je pod djelovanjem alkohola. odnosno osoba koje nema pravo upravljati kategorijom motornog vozila u koju se ubraja to vozilo i osoba iz čl. odnosno nositelj prava raspolaganja vozilom ne smije dopustiti upravljanje vozilom u cestovnom prometu osobi koja nema pravo upravljati tim vozilom. (5) Vozač je dužan za vrijeme upravljanja motornim vozilom u prometu rabiti pomagala koja su mu potrebna za sigurno upravljanje vozilom. 173. o vrsti vozila kojima je zabranjen ili ograničen promet te o načinu uporabe zimske opreme na vozilima u zimskim uvjetima pravilnikom propisuje ministar. ograničiti brzinu kretanja vozila ako su te zabrane ili ograničenja nužni radi sprečavanja ili uklanjanja opasnosti za sudionike u prometu ili ako su u pitanju razlozi za nesmetani promet. ne smije upravljati vozilom u cestovnom prometu. U slučaju kada su u pitanju razlozi sigurnosti i nesmetanoga odvijanja prometa ili razlozi održavanja javnoga reda i mira. . može na odre enoj cesti ili dijelu ceste u odre ene dane ili u odre enom vremenskom razmaku propisati zabranu ili ograničenje prometa za sve ili pojedine vrste vozila.

(3) Smatra se da su pod djelovanjem alkohola osobe za koje se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. 2) vozač vozila kojim se obavlja javni prijevoz . ure aji za • • . 3) vozač vozila kojemu je upravljanje vozilom osnovno zanimanje . stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. izvo enje radnji od značenja za uspješno i sigurno upravljanje sukladno pravilima prometa i uvjetima na cesti i u prometu. osnove tehničkog funkcioniranja ure aja na motornom vozilu od značenja za sigurnost prometa na cestama (ure aji za zaustavljanje. Članak 176. ure aji za upravljanje.(2) Smatra se da je pod djelovanjem alkohola osoba za koju se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0. prometne znakove i njihovo značenje.za vrijeme upravljanja vozilom te kategorije. ponašanje sudionika u cestovnom prometu. a izvodi se prema posebnom programu koji obuhvaća teoretski dio. 4) 5) 6) vozač-instruktor za vrijeme osposobljavanja kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom. utjecaj alkohola. čuvanje okoliša. praktični dio i program prve pomoći: 1) Teoretski dio podučavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvaća: • • osnovne propise o cestovnom prometu. vozač mla i od 21 godine ili s manje od tri godine vozačkog iskustva. Podučavanje vozača 2. što odgovara količinama većim od 0.0 g/kg ili kod kojih se. stručnim pregledom utvrdi da pokazuju znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola: 1) vozač motornog vozila kategorija C. Podu avanje kandidata za voza a motornih vozila Članak 175. bolest i sl. kandidat za vozača za vrijeme poduke u praktičnom upravljanju vozilom. (4) Vozački ispit za vozača motornog vozila može polagati kandidat koji se prethodno pripremio za polaganje vozačkoga ispita u autoškoli i ako ispunjava i druge uvjete za stjecanje prava upravljanja motornim vozilom.0 g/kg ili ako je prisutnost alkohola u organizmu utvr ena odgovarajućim sredstvima ili ure ajima za mjerenje alkoholoziranosti. D i DE i vozači potkategorija C1. bez obzira na količinu alkohola u krvi. ofenzivnu i defenzivnu vožnju. znake koje daju ovlaštene osobe.). što odgovara količinama većim od 0.3 g/kg ili kod koga se.. uvjete za upravljanje vozilom. (1) Podučavanje kandidata za vozače motornih vozila obavljaju autoškole. opasnosti koje nastaju zbog nepropisnog poduzimanja radnji u prometu i sl. (3) Autoškole dužne su izvoditi poduku na način kojim će se osigurati da kandidati nauče i usvoje prometna pravila i etičke norme ponašanja u prometu. ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno sudjelovanje u prometu. (2) Podučavanje kandidata za vozače motornih vozila mogu obavljati i obrazovne ustanove redovitim školovanjem učenika prema obrazovnom školskom programu za profesionalne vozače. kao pravne i fizičke osobe. C1E i D1 i D1E .za vrijeme upravljanja vozilom obavljajući poslove toga zanimanja. pravila prometa na cestama. uočavanje i predvi anje prometne situacije. me usobne odnose i sporazumijevanje sudionika u prometu. bez obzira na količinu alkohola u krvi.za vrijeme obavljanja javnog prijevoza tim vozilom. vozilo u službi sigurnosti prometa.3 g/kg ili ako je prisutnost alkohola u organizmu utvr ena odgovarajućim sredstvima ili ure ajima za mjerenje alkoholiziranosti. djelovanje opojnih droga na sigurno upravljanje vozilom i utjecaj drugih nepovoljnih psihofizičkih stanja (umor. Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila je djelatnost od posebnog društvenog značenja. CE.

krvarenje.rane). vožnja u gradu. prometni znakovi i pravila prometa). prestanak disanja i rada srca. održavanje razmaka. gume. vožnju u jednosmjernoj ulici. vožnja na uzdužnom nagibu. (4) Podučavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći osobama ozlije enim u prometnoj nezgodi obavlja liječnik. kočenje i zaustavljanje. mora imati vozačku dozvolu i najmanje tri godine iskustva na poslovima sigurnosti cestovnog prometa. prilago avanje brzine. sile koje djeluju na vozilo. Članak 177. promjena stupnja prijenosa. promjena smjera vožnje. pripremu vozila za vožnju. (4) Kontrolu i nadzor nad provedbom propisa iz stavka (1) ovoga članka. predvi anje i izbjegavanje opasnosti). prijevoz tereta i osoba. (3) Podučavanje kandidata za vozače u praktičnom upravljanju vozilom na motorni pogon obavlja vozač-instruktor. vožnju na prijelazu ceste preko željezničke pruge. učenje vožnje na cestama s gustim prometom u naselju i izvan naselja. magla i sl. vožnju u posebnim uvjetima (noć. ozljede koje zahtijevaju imobilizaciju i evakuaciju ozlije ene osobe. (1) Podučavanje kandidata iz područja propisa o sigurnosti prometa može obavljati licencirana osoba s visokom spremom prometnog smjera. (3) Podučavanje kandidata s tjelesnim invaliditetom za vozače mora se provoditi na prilago enom vozilu za invalide koje mora atestirati ovlaštena ustanova ili poduzeće. otvorene ozljede . postupak i dužnosti u slučaju prometne nezgode. sadržaje koji doprinose razvijanju humanih odnosa i odnosa uzajamnog poštivanja i razumijevanja izme u sudionika u prometu. samostalnu vožnju. postupak radnji pri pružanju prve pomoći (mjere oživljavanja. zadaće i značenje prve pomoći. besvjesno stanje. (1) Podučavanje kandidata za vozače i polaganje vozačkog ispita izvode se prema propisima koje donosi ministar. nadzor nad prometom i kaznenu odgovornost. (2) Osoba iz stavka (1) ovoga članka. vožnju u vršnom opterećenju cestovnog prometa. osim dokaza o završenoj školskoj spremi. te priprema vozila za vožnju). značenje zdravstvene sposobnosti za sigurno upravljanje motornim vozilom. vožnju u koloni. a organizira i provodi Crveni križ. okretanje i vožnja unatrag. prestrojavanje. učenje osnovnih elemenata vožnje na poligonu ili odgovarajućoj površini (polazak. semafor.• davanje svjetlosnosignalnih znakova i za osvjetljavanje ceste i vozila. mimoilaženje i pretjecanje. vožnju kroz raskrižje s različitim načinom ure enja prometa (ovlaštena osoba. (2) Podučavanje kandidata za vozače izvode autoškole po ovlasti entitetskih i kantonalnih ministara i ministra Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavnih za obrazovanje. kiša. . u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. nakon što se utvrdi da ispunjavaju uvjete odre ene zakonom i propisima donesenim na temelju zakona. kočenje i zaustavljanje. prestrojavanje i vožnja kroz raskrižje. učenje vožnje u složenim prometnim uvjetima. Članak 178.). sigurnosne mjere pri vuči vozila. vožnju na cesti s više prometnih trakova. ponašanje prema pješacima i drugim sudionicima u prometu. prilago avanje vožnje. • • • 3) Program prve pomoći obuhvaća: • • • • • ciljeve. ostale ozljede i oštećenja. sadržaje koji doprinose povećanju sigurnosti svih sudionika u prometu. obavljaju tijela mjerodavna za obrazovanje i unutarnje poslove. parkiranje. snijeg. mimoilaženje i obilaženje. putem zajedničkog stručnog tijela. vožnja unatrag i polukružno okretanje). učenje vožnje na cestama s manjom gustoćom prometa u naselju i izvan naselja (uključivanje i isključivanje. 2) Praktični dio podučavanja kandidata za vozače motornih vozila obuhvaća: • upoznavanje vozila.

(2) Vozački ispit polaže se pred komisijom koju imenuju tijela iz stavka (1) ovoga članka. osim iskustva u upravljanju vozilom odgovarajuće kategorije od najmanje tri godine. Na vozačkom ispitu komisija za polaganje vozačkih ispita utvr uje je li kandidat u dovoljnoj mjeri podučen za sigurno upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije prema propisanom programu iz članka 176. (2) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom kandidat za vozača mora imati kod sebe uvjerenje da je tjelesno i duševno sposoban upravljati motornim vozilom i dužan ga je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. Vozački podučenosti 3. radi podučavanja. (3) O položenom vozačkom ispitu izdaje se uvjerenje. Članak 182.instruktora ili s najmanje završenom srednjom školom i položenim ispitom za vozača-instruktora. Voza ki ispit i provjera podu enosti Članak 179. a predsjednik komisije i njezini članovi imaju licenciju za ispitivača. Članak 183. može i prije položenog vozačkog ispita upravljati motornim vozilom one kategorije za koju priprema ispit ako vozilom upravlja pod nadzorom vozača-instruktora. ili VI. (1) Zvanje vozača-instruktora motornih vozila. (4) Bliže odredbe o načinu i uvjetima polaganja i organiziranja vozačkog ispita. u suradnji s tijelom mjerodavnim za zdravstvo. odnosno bliže odredbe o pružanju prve pomoći osobama ozlije enim u prometnoj nezgodi pravilnikom propisuje ministar. kao i za dobivanje licencije za ispitivača. (1) Kandidat za vozača koji se priprema za polaganje vozačkog ispita. stupnjem prometne struke i posebno položenim ispitom iz područja poznavanja prometnih pravila i propisa. stupnjem i položenim ispitom za vozača. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. (2) Pločice iz stavka (1) ovoga članka imaju oblik kvadrata. plave su boje i na njima je bijelom bojom napisano latinično slovo “L”. stječe se: 1) završenim VII. pravilnikom propisuje ministar. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. (1) Za poslove provedbe i organiziranja polaganja vozačkog ispita odgovorna su entitetska i kantonalna tijela i tijela Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavna za obrazovanje. Članak 180. Članak 181. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. (6) Bliže odredbe o organiziranju poduke za osposobljavanje kandidata pravilnikom propisuje ministar. (2) Bliže odredbe o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. ovoga Zakona. metodike upravljanja motornim vozilom i praktičnog upravljanja motornim vozilom za vozača-instruktora te da mu je mjerodavno tijelo izdalo dozvolu za vozača-instruktora ili 2) završenim V. . (1) Motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača podučava u praktičnom upravljanju vozilom na cesti mora biti označeno posebnim pločicama.(5) O uspješno završenoj poduci za vozača motornih vozila autoškola i Crveni križ izdaju potvrde.

uz uvjet da je upravljala motornim vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu. B. odnosno potkategoriji vozila. a snaga premašuje 11 kNJ. 18 godina za kategorije A. D i DE. ovisno o kategoriji. C1. B1. C.500 kg i koja nemaju više od osam sjedala ne računajući sjedalo za vozača. (1) 1) 2) 3) 4) (2) 1) 2) 3) Pravo upravljanja motornim vozilom ima osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: da je duševno i tjelesno sposobna upravljati motornim vozilom. čiji obujam motora premašuje 125 cm³. Članak 185. C. . (7) U kategoriju CE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju C. da joj odlukom mjerodavnoga tijela nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom. čija najveća dopuštena masa nije veća od 3. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu veću od 750 kg. (4) U kategoriju B ubrajaju se motorna vozila. C1E i D1E. (1) Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim i priključnim vozilima koja se razvrstavaju u kategorije: A. Pravo upravljanja motornim vozilom za pojedine kategorije.500 kg. odnosno potkategorije stječe osoba koja ima: 16 godina za potkategorije A1 i B1. uz uvjet da je upravljala motornim vozilom kategorije C ili CE najmanje dvije godine. C1E i D1E. CE. (2) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće kategorije vozila: A. a ukupna dopuštena masa vučnog i priključnog vozila nije veća od 3. Stjecanje prava upravljanja motornim vozilom Članak 184. (9) U kategoriju DE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju D. B i BE te potkategorije C1 i C1E. kategorije C i CE. imaju više od osam sjedala. (8) U kategoriju D ubrajaju se motorna vozila za prijevoz osoba koja. D1. i motorno vozilo B kategorije s prikolicom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg koja nije veća od mase vučnoga vozila bez tereta. 4) kategorije D i DE i potkategorije D1 i D1E. D1. B1. osim sjedala za vozača. (5) U kategoriju BE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju B. 4. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu veću od 750 kg i priključno se vozilo ne koristi za prijevoz osoba. CE. C1. BE. B. u suradnji s tijelom mjerodavnim za obrazovanje. (10) Vozačka dozvola izdaje se za sljedeće potkategorije vozila: A1. da je u dobi odre enoj ovim člankom. da je položila vozački ispit za upravljanje motornim vozilom odre ene kategorije. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu do 750 kg. D i DE te potkategorije: A1. (6) U kategoriju C ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dopuštena masa veća od 7. osim vozila kategorije A.(3) Bliže odredbe o podučavanju vozača motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. BE. (3) U kategoriju A ubrajaju se motocikli s bočnom prikolicom ili bez nje. 500 kg.

s tim što taj rok ne može biti kraći od tri godine. (3) Vozačka dozvola izdaje se osobi i produljuje s rokom valjanosti od 10 godina. C1E i D1E imaju pravo upravljati traktorom i radnim strojem. C i D i potkategorija C1 i D1 imaju pravo upravljati motornim vozilima tih kategorija i kada su im pridodane lake prikolice. CE i DE te potkategorija: B1. (4) Rok valjanosti vozačke dozvole od 10 godina računa se od dana njezina izdavanja. Vozačku dozvolu izdaje mjerodavno tijelo. BE.500 kg. (12) U potkategoriju B1 ubrajaju se tricikl i četverocikl na motorni pogon. D1. (1) (2) Vozačka dozvola izdat će se osobi na njezin zahtjev ako ispunjava uvjete iz članka 184.000 kg i najveća dopuštena masa priključnog vozila ne premašuje masu neopterećenog vučnog vozila. a vozač motornoga vozila kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije D1. a vozač kojemu je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije C ima pravo upravljati i motornim vozilom kategorije B i potkategorija B1 i C1. a manja od 7. (14) U potkategoriju C1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju C1. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu veću od 750 kg. (5) Osobama koje su u vrijeme izdavanja vozačke dozvole starije od 55 godina izdaje se vozačka dozvola čiji je rok valjanosti do navršenih 65 godina. a snaga ne premašuje 11 kNJ. vozač motornoga vozila kategorije C ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije C1. (20) Pravo upravljanja motornim vozilom kategorija BE. s tim što najveća dopuštena masa ovoga skupa vozila ne premašuje 12. osim sjedala za vozača. Članak 186. a priključna vozila imaju najveću dopuštenu masu veću od 750 kg. (18) Vozač kojemu je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija B i C i potkategorija B1.(11) U potkategoriju A1 ubraja se laki motocikl čiji obujam motora ne premašuje 125 cm³. imaju više od osam. (21) Vozači motornih vozila kategorija: B. (17) Vozači motornih vozila kategorija B. (15) U potkategoriju D1 ubrajaju se motorna vozila koja služe za prijevoz osoba i koja. a vozač motornoga vozila kategorije B ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije B1. C. (22) Vozač motornoga vozila kategorije A ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije A1.500 kg. (19) Vozač kojemu je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije CE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorije BE. a osobama starijim od 65 godina života . ovoga Zakona. a vozač kojemu je izdana vozačka dozvola kategorije DE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorija BE i CE i potkategorije C1E. (16) U potkategoriju D1E ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju D1. (13) U potkategoriju C1 ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dopuštena masa veća od 3. C1 i D1. a najveća dopuštena masa priključnog vozila ne premašuje masu neopterećenog vučnoga vozila i da se priključno vozilo ne rabi za prijevoz osoba.s rokom valjanosti od tri godine. C i D. odnosno produljenja njezine valjanosti.000 kg. CE i DE vozač stječe samo ako je prethodno stekao pravo upravljanja vozilima kategorija B. D. s tim što najveća dopuštena masa ovoga skupa vozila ne premašuje 12. C1. a manje od 16 sjedala. .

u trajanju od dvije godine. (2) Vozač ima pravo upravljati samo motornim vozilom one ili onih kategorija i potkategorija koje su upisane u vozačkoj dozvoli. (8) Osoba iz stavka (7) ovoga članka mla a od 23 godine ne smije upravljati vozilom u cestovnom prometu u vremenu od 23 sata do 5 sati. obilježiti vozilo kojim upravljaju posebnim znakom. prometnih. (7) Osoba koja je položila vozački ispit i dobila vozačku dozvolu za kategoriju vozila: A1. i to u cijelosti ili za pojedine kategorije. Članak 190. Članak 187. (1) U vozačku dozvolu upisuju se sve kategorije i potkategorije vozila kojima vozač ima pravo upravljati. B ili C i C1 dvije godine od dana izdavanja vozačke dozvole ne smije upravljati vozilom na cesti brzinom većom od 70 km na sat. (3) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju obrasca vozačke dozvole. (1) Stranac koji privremeno boravi u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji boravi ili prebiva u inozemstvu pa privremeno do e u Bosnu i Hercegovinu. (10) Bliže odredbe o posebnom znaku iz stavka (9) ovoga članka propisuje ministar. kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava. Članak 188. u suradnji s entitetskim i kantonalnim ministrima i ministrom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavnim za unutarnje poslove. (1) Stranac kojemu je odobreno stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini i državljanin Bosne i Hercegovine koji se iz inozemstva vrati u Bosnu i Hercegovinu da se u njoj stalno nastani. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: mjerodavno ministarstvo) može odlučiti da ne prizna valjanost tih vozačkih dozvola izdanih u toj zemlji. a lakim motociklom 40 km na sat. osim ako je s njom u vozilu osoba starija od 25 godina koja ima vozačku dozvolu i kojoj u posljednjoj godini nije izricana zaštitna mjera ili sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. na cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila i brzoj cesti brzinom većom od 90 km na sat. Članak 189. (9) Osobe koje prvi puta steknu vozačku dozvolu obvezne su. stranih trgovinskih. . (2) Osoba iz stavka (1) ovoga članka koja upravlja vozilom mora imati me unarodnu vozačku dozvolu ili domaću vozačku dozvolu izdanu sukladno Bečkoj konvenciji o cestovnom prometu. ali ne na rok kraći od dvije godine. niti tim vozilom smije vući priključno vozilo. može upravljati motornim vozilom na teritoriju Bosne i Hercegovine za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini.(6) Iznimno od odredbe stavka (3) ovoga članka. Ukoliko ustanovi da se program podučavanja vozača motornih vozila u pojedinim zemljama bitno razlikuje od uvjeta i programa utvr enih ovim Zakonom. A. o postupku i načinu izdavanja. odnosno 120 km na sat na autocesti. mogu upravljati motornim vozilima na temelju valjane inozemne vozačke dozvole za vrijeme od šest mjeseci od dana ulaska u Bosnu i Hercegovinu ili od dana kada je odobreno stalno nastanjenje. na temelju valjane inozemne vozačke dozvole koju je izdalo mjerodavno tijelo strane države. o kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorija i potkategorija u vozačku dozvolu. a ni organizirano prevoziti djecu. produljenju valjanosti i zamjeni vozačke dozvole i inozemne vozačke dozvole te o načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama uredit će se pravilnicima koje donosi ministar. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. ako je to za njih povoljnije. vozačka dozvola može se izdati ili se njezina valjanost može ograničiti i na rokove kraće od utvr enih na temelju nalaza i mišljenja zdravstvene ustanove danim u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti osobe. kao i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini.

ovlašteni za izdavanje tih dozvola za države za koje je potrebna me unarodna vozačka dozvola. ovoga Zakona ako je u zemlji u kojoj mu je izdana inozemna vozačka dozvola boravio dulje od šest mjeseci. (3) Me unarodna vozačka dozvola priznat će se samo ako su je izdali mjerodavno tijelo ili organizacije strane države i ne može se zamijeniti bosanskohercegovačkom vozačkom dozvolom. odnosno da joj nije istekao rok valjanosti. ovoga Zakona za upravljanje onom kategorijom motornih vozila u koju se ubrajaju motorna vozila za čije su upravljanje ovlaštena inozemnom vozačkom dozvolom. od osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini prilikom zamjene inozemne vozačke dozvole neće se zahtijevati dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 184. vozača 5. ovoga Zakona. . primjenjuju se i na upravljanje motornim vozilima na temelju valjane me unarodne vozačke dozvole. a izvanrednim zdravstvenim pregledima podvrgavaju se na zahtjev mjerodavnoga tijela. (3) Me unarodna vozačka dozvola ne može se izdati vozaču kojem je odlukom mjerodavnoga tijela izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom dok ta zabrana traje. ovoga Zakona. (4) Državljaninu Bosne i Hercegovine zamijenit će se inozemna vozačka dozvola vozačkom dozvolom iz članka 189. o postupku i načinu izdavanja. Članak 192. na njihov zahtjev. ovoga Zakona može se na njegov zahtjev izdati i me unarodna vozačka dozvola. (4) Me unarodna vozačka dozvola izdana u Bosni i Hercegovini ne može se koristiti za upravljanje motornim vozilima na teritoriju Bosne i Hercegovine. i članka 190. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. (2) Me unarodna vozačka dozvola izdaje se na rok valjanosti od dvije godine. Članak 191. odnosno vrstu motornih vozila izdana ili joj je istekao rok valjanosti može se zamijeniti sukladno stavku (2) ovoga članka samo ako podnositelj zahtjeva priloži ispravu iz koje se nepobitno može utvrditi kojim motornim vozilima može upravljati. (3) Iznimno od odredbe stavka (2) ovoga članka. o načinu davanja ovlasti auto-moto klubovima/savezima i auto-moto društvima i o načinu vo enja evidencije o izdanim vozačkim dozvolama uredit će se pravilnikom koji donosi ministar. (1) Vozaču kojemu je izdana vozačka dozvola iz članka 186. (2) Liječničko uvjerenje iz stavka (1) ovoga članka vrijedi 12 mjeseci od dana izdavanja. Zdravstveni pregledi voza a motornih vozila Članak 193. vozačkom dozvolom iz članka 188. na temelju toga. (3) Vozači motornih vozila dužni su se redovito podvrgavati zdravstvenim pregledima. 188. (5) Inozemna vozačka dozvola iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju je kategoriju. stavak (1) ovoga Zakona o upravljanju motornim vozilima na temelju inozemne vozačke dozvole. dobiti liječničko uvjerenje. pod uvjetima iz čl. bez polaganja vozačkoga ispita. 184. osim ako to nije zahtijevano reciprocitetom. (1) Odredbe čl. odnosno na vrijeme propisano me unarodnim ugovorom. i 189. prema tome. (5) Bliže odredbe o obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole.(2) Osobama iz stavka (1) ovoga članka valjana inozemna vozačka dozvola zamijenit će se. i 186. (2) Me unarodne vozačke dozvole izdaju auto-moto klubovi/savezi i auto-moto društva. (1) Kandidat za vozača motornog vozila dužan je prije početka poduke za vozača motornog vozila podvrgnuti se zdravstvenom pregledu u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi i.

(1) Vozač koji upravlja autobusom ili teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3. u suradnji s tijelom mjerodavnim za zdravstvo.Članak 194. nakon čega mora koristiti odmor u trajanju od 45 minuta. Trajanje upravljanja motornim vozilom Članak 199. dužna je u roku od osam dana o tomu obavijesti tijelo kod kojega se vozač vodi u evidenciji ili najbližu policijsku postaju. vozači-instruktori i vozači tramvaja . sud.prilikom svakog produljenja valjanosti vozačke dozvole. Članak 196. Bliže odredbe o zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila pravilnikom propisuje ministar. (4) Na izvanredni zdravstveni pregled upućuje tijelo kod kojega se vozač vodi u evidenciji. organizacija ili tijelo u kojem je vozač zaposlen i obavlja poslove vozača.prilikom svakog produljenja vozačke dozvole. Redovitom zdravstvenom pregledu podliježu: 1) vozači koji upravljaju vozilima na motorni pogon kojima se obavlja javni prijevoz. 2) vozači kojima je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija D. (2) Odmor iz stavka (1) ovoga članka može biti podijeljen na dva ili tri dijela. (2) Ako zdravstvena ustanova prilikom liječenja vozača opravdano posumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban sigurno upravljati vozilom. 6. . kao i poduzeće.svake tri godine. (1) Na izvanredni zdravstveni pregled upućuje se vozač motornog vozila za kojega se opravdano sumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban sigurno upravljati motornim vozilima onih kategorija za koje mu je izdana vozačka dozvola.500 kg ne smije neprekidno upravljati vozilom dulje od četiri i pol sata. (1) Na zdravstvenim pregledima utvr uje se ima li kandidat za vozača ili vozač potrebnu tjelesnu i duševnu sposobnost za upravljanje motornim vozilima. (2) Zdravstvene preglede kandidata za vozača i vozača obavljaju zdravstvene ustanove koje su za to ovlaštene sukladno entitetskim i kantonalnim zakonima i zakonima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. sudac za prekršaje. Članak 195. Članak 197. tako da ukupno vrijeme vožnje i odmora iznosi 5 sati i 15 minuta. DE i potkategorija D1 i D1E . Članak 198. javno tužiteljstvo. Pravne i fizičke osobe koje zapošljavaju vozače ne smiju dopustiti da njihovim motornim vozilima upravlja vozač koji se nije podvrgnuo redovitom i izvanrednom zdravstvenom pregledu na koji je upućen. (3) Zahtjev za upućivanje na izvanredni zdravstveni pregled može podnijeti i svako tijelo mjerodavno za nadzor nad cestovnim prometom. s tim što pojedinačni odmor ne može biti kraći od 15 minuta tijekom vožnje od četiri i pol sata. 3) vozači motornih vozila kojima je vozačka dozvola izdana na kraći rok valjanosti zbog nepovoljnog zdravstvenog stanja i vozači koji su navršili 65 godina .

kao i vremena odmora. pravilnikom propisuje ministar. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. ukupne mase i osovinskog opterećenja. mora zamijeniti drugi vozač. . utvr ene u odobrenju koje je izdalo mjerodavno ministarstvo. uz uvjet da se za to vrijeme vozilo ne kreće. ako me unarodnim ugovorom nije drukčije odre eno. brzine vozila i prije enu udaljenost. vremena provedenog u vožnji. stavak (1) ovoga Zakona smjenjuju dva vozača i ako se u vozilu nalazi ugra eni ležaj koji omogućuje jednom od njih odmor u ležećem položaju. (6) Iznimno od odredbe stavka (5) ovoga članka. (1) Vozila u cestovnom prometu moraju ispunjavati propisane uvjete glede dimenzija. kada tijekom 24 sata prelazi više od 500 km. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. (3) Bliže odredbe o dimenzijama. (2) Ako se u upravljanju vozilom iz članka 199. Vozača koji upravlja autobusom. VOZILA Opće 1. ukupne mase i osovinskog opterećenja mogu sudjelovati u prometu na javnoj cesti ako ispunjavaju posebne uvjete koji omogućuju siguran i nesmetan promet. najkasnije nakon devet sati upravljanja. kao i o obrascu individualne nadzorne knjižice i naputku za njezinu popunu. svaki vozač mora imati neprekidni odmor od najmanje osam sati tijekom svakih 30 sati putovanja. stavak (1) ovoga Zakona prije početka svojeg radnog dana mora imati neprekidni odmor od najmanje 11 sati. sukladno odredbi članka 199. u opsegu koji utječe na sigurno upravljanje motornim vozilom. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 20 tona. Članak 200. Članak 204. IX. u suradnji s tijelima mjerodavnim za zdravstvo i unutarnje poslove.(3) Ukupno trajanje upravljanja motornim vozilima iz stavka (1) ovoga članka ne smije biti dulje od devet sati tijekom 24 sata. Članak 202. (2) Vozila koja ne ispunjavaju propisane uvjete glede dimenzija. zaštite čovjekova okoliša. (1) Vozač koji upravlja vozilom iz članka 199. (1) Odredbe ovoga Zakona o trajanju upravljanja motornim vozilom i odmorima vozača primjenjuju se i na vozače motornih vozila registriranih u inozemstvu kada tim vozilima upravljaju na teritoriju Bosne i Hercegovine. vozač mora kod sebe imati individualnu nadzornu knjižicu i u nju upisivati svoje djelatosti i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. vozač može koristiti odmor na takvom ležaju. ovoga Zakona. Članak 201. (2) Bliže odredbe o ukupnom trajanju upravljanja vozilom. Op e odredbe Članak 203. kao i imati ispravne propisane ure aje i opremu. odmoru vozača i načinu rada udvojenih posada na vozilima. (4) Iznimno od odredbe stavka (3) ovoga članka. (3) Neprekidni odmor vozač mora koristiti izvan vozila. (5) Kada upravlja motornim vozilom. ako se u vozilu nalazi ugra eni ležaj koji omogućuje vozaču odmor u ležećem položaju. individualnu nadzornu knjižicu ne mora imati vozač ako je u vozilu ugra en ure aj koji osigurava upis vremena vožnje članova posade. odnosno nakon prije enih 500 km puta. o ure ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ure aji i oprema u cestovnom prometu pravilnikom propisuje ministar.

(3) Bliže uvjete o homologaciji vozila. privremena potvrda o registraciji. ne moraju biti registrirana motorna i priključna vozila koja su preure ena ili popravljena i kojima se obavlja pokusna vožnja radi ispitivanja i prikazivanja njihovih svojstava. Članak 205. (2) Postupak utvr ivanja i provjere uskla enosti konstrukcijskih i sigurnosnih značajki iz stavka (1) ovoga članka. uz uvjet da su označena pokusnim pločicama. a glede dimenzija. (2) Za registrirano vozilo izdaju se: registarske pločice. ili koja se kreću od mjesta proizvodnje do skladišta. sukladno članku 6. potvrda o registraciji.Motorna i priključna vozila registrirana u inozemstvu mogu sudjelovati u prometu na teritoriju Bosne i Hercegovine ako imaju ispravne ure aje i opremu. provodi se: 1) kod novokonstruiranih i nehomologiranih vozila provo enjem odgovarajućih ispitivanja u ovlaštenim organizacijama prema procedurama propisa i standarda u Bosni i Hercegovini i europskih propisa i standarda te se na temelju pozitivnih rezultata izdaje certifikat o uskla enosti. (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka. o čemu se vodi evidencija. dijelova ure aja i opreme te o odre ivanju organizacija koje mogu obavljati administrativne i tehničke poslove u području homologacije pravilnikom propisuje ministar. potvrda o vlasništvu vozila i stiker naljepnica. Članak 208. u suradnji s tijelom mjerodavnim za poslove energetike i industrije. kao i motorna i priključna vozila koja se kreću od mjesta u kojem su preuzeta neregistrirana do mjesta u kojem će biti registrirana. te se na temelju pozitivnih rezultata izdaje homologacijski list. ure aji i oprema.ako ispunjavaju uvjete propisane za motorna i priključna vozila registrirana u Bosni i Hercegovini. Članak 206. stavak (2) ovoga Zakona. 2) kod uvoza vozila homologiranih u inozemstvu. . u odnosu na valjane propise i standarde u Bosni i Hercegovini. (1) Registrirati se mogu motorna i priključna vozila za koja se na tehničkom pregledu utvrdi da su ispravna. (3) Potvrda o registraciji izdaje se s rokom valjanosti od jedne godine. (2) Ocjenu uskla enosti vozila iz stavka (1) ovoga članka obavljaju ovlaštene organizacije za certificiranje vozila koje odredi ministar. provjerom vjerodostojnosti provedene homologacije. kao i zahtjeve europskih propisa i standarda. priključnih 2. preure uju ili popravljaju u većem opsegu ili su im oštećeni sklopovi i ure aji bitni za sigurno sudjelovanje u cestovnom prometu prije puštanja u promet moraju biti podvrgnuta ocjeni uskla enosti konstrukcijskih i sigurnosnih karakteristika s odgovarajućim valjanim propisima u Bosni i Hercegovini te se na temelju pozitivnih rezultata izdaje uvjerenje (certifikat). (3) Za vozila iz stavka (2) ovoga članka izdaje se potvrda o uporabi pokusnih pločica. prema svojim konstrukcijskim i sigurnosnim značajkama. propisanu valjanom me unarodnom Konvencijom o cestovnom prometu. (1) Motorna i priključna vozila koja se pojedinačno proizvode. najveće dopuštene mase i osovinskog opterećenja . odnosno homologacija motornih vozila. Registriranje motornih i priklju nih vozila Članak 207. sukladno odgovarajućem zakonu o središnjoj evidenciji i razmjeni podataka. (1) Motorna i priključna vozila koja se prvi puta registriraju na teritoriju Bosne i Hercegovine te njihovi dijelovi. moraju odgovarati propisima u Bosni i Hercegovini i europskim standardima i propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. (1) Motorna i priključna vozila koja sudjeluju u cestovnom prometu moraju biti registirana.

5) 6) 7) (2) registarske pločice za vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine i registrirat će se u inozemstvu. vozač mora imati kod sebe valjanu potvrdu i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. (1) Kada upravlja motornim i priključnim vozilom.na stražnjoj strani. Članak 211. osim motocikala. Članak 209. (1) 1) 2) 3) Za vozila koja se registriraju u Bosni i Hercegovini izdaje se jedna od sljedećih registarskih pločica: registarske pločice za motorna vozila. kao i policu obveznog osiguranja. (4) Zabranjeno je isticanje me unarodne oznake druge države na vozilima registriranim u Bosni i Hercegovini. (3) Vozilo registrirano u Bosni i Hercegovini ne može napustiti teritorij Bosne i Hercegovine ako ne nosi istaknutu me unarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. pločice za privremeno registrirana vozila i pokusne pločice. 4) registarske pločice za motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihova osoblja. Članak 213. (2) Registarske pločice na vozilu moraju biti postavljene tako da su dobro vidljive i čitljive. uništeno ili otpisano i ako je vlasnik promijenio stalno prebivalište. a laki motocikli. Oznake na registarskim pločicama sastoje se od odre enih slova i brojeva. motocikla i priključnih vozila . . a motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji i me unarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja vrijedi na području Bosne i Hercegovine i dužan ju je pokazati na zahtjev policajca ili druge ovlaštene osobe. Motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji mogu sudjelovati u prometu na teritoriju Bosne i Hercegovine samo ako imaju valjanu potvrdu o registracji vozila i registarske pločice koje je izdalo mjerodavno tijelo zemlje u kojoj je vozilo registrirano. Članak 210. Članak 212. dužan je vratiti registarske pločice mjerodavnome tijelu u roku od osam dana. vozač mora imati kod sebe valjanu potvrdu o registraciji izdanu za to vozilo. a kod lakog motocikla. (1) Motorna vozila. kao i me unarodnu oznaku zemlje registracije. od kojih je jedna na prednjoj.(4) Vlasnik vozila. u cestovnom prometu moraju imati po dvije registarske pločice. odnosno sjedište. motocikli i priključna vozila po jednu registarsku pločicu. (5) Vlasnik vozila dužan je odjaviti vozilo ako je prodano. registarske pločice za motocikle. a druga na stražnjoj strani. u roku od 15 dana. registarske pločice za priključna vozila. (2) Kada upravlja vozilom koje je označeno pokusnim pločicama. ako ne produlji registraciju vozila u roku od 30 dana od dana isteka valjanosti potvrde o registraciji. U istome roku vlasnik vozila dužan je prijaviti promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u potvrdi o registraciji i u potvrdi o vlasništvu vozila.

pružanja azila ili priznavanja statusa izbjegle osobe izdano odobrenje za privremeni boravak dulji od šest mjeseci ili za stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini. (3) Na tehničkom pregledu utvr uje se ima li motorno ili priključno vozilo propisane ure aje i opremu. (3) Privremena registracija vozila vrijedi najdulje jednu godinu i može se. motorna i priključna vozila koja se koriste na temelju ugovora o poslovnoj suradnji ili ugovora o zakupu zaključenog izme u domaćeg i stranog prijevoznika. (2) Odredbe stavka (1) ovoga članka odnose se na vlasnike vozila koji imaju prebivalište ili sjedište. znanstvenog istraživanja. potvrde o registraciji. stiker-naljepnice i registarskih pločica. odnosno do u u Bosnu i Hercegovinu da u njoj stalno ostanu. prometnih. odnosno stranaca. vrsti i kvaliteti materijala registarskih pločica pravilnikom propisuje ministar. mogu sudjelovati u prometu u Bosni i Hercegovini samo ako su registrirana u Bosni i Hercegovini. (2) Kada upravlja privremeno registriranim vozilom. specijalizacije. produljiti najviše za još jednu godinu. stalnih službenika stranih dopisništava i motorna i priključna vozila stranaca kojima je radi školovanja. potvrde o vlasništvu vozila. stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove. vozač kod sebe mora imati valjanu potvrdu o registraciji vozila i dužan ju je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. o izgledu i sadržaju privremene potvrde o registraciji. (1) (2) Radi provjere tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila. te udovoljava li ono i drugim propisanim uvjetima za sudjelovanje u prometu. Tehni ki pregledi motornih i priklju nih vozila Članak 217. iz opravdanih razloga. boji. znanstvenih istraživanja.(1) Motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava me unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihova osoblja. obliku. kao i motorna i priključna vozila koja se koriste na sajmovima i športskim natjecanjima. Tehnički priključnih 3. sadržaju. (3) Bliže odredbe o postupku i načinu registracije vozila. obavljaju se tehnički pregledi tih vozila. (1) Za privremeno registrirano vozilo izdaju se: potvrda o registraciji. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti. kulturnih i drugih predstavništava. (1) Privremeno se mogu registrirati motorna i priključna vozila uvezena iz inozemstva ili nabavljena u Bosni i Hercegovini čiji su vlasnici stranci koji u Bosni i Hercegovini privremeno borave na temelju valjane putne isprave ili državljani Bosne i Hercegovine koji radi školovanja. potvrda o vlasništvu vozila. a raseljene osobe boravište na teritoriju Bosne i Hercegovine. stiker naljepnica i odgovarajuće registarske pločice. (1) Registraciju motornih i priključnih vozila te izdavanje registarskih pločica obavljaju tijela mjerodavna za unutarnje poslove. Tehnički pregled vozila može biti redoviti i izvanredni. stranih trgovinskih. (2) Vozilo koje u Bosnu i Hercegovinu u e sa stranim registarskim pločicama na kojima oznake i broj nisu sukladni odredbama me unarodnih ugovora koje je ratificirala Bosna i Hercegovina mora se privremeno registrirati. kao i motorna i priključna vozila državljana Bosne i Hercegovine koji se vrate iz inozemstva. (2) Sudjelovanje vozila me unarodnih oružanih snaga stacioniranih u Bosni i Hercegovini u cestovnom prometu u Bosni i Hercegovini regulisat će se posebnim me unarodnim ugovorom. zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti privremeno borave u inozemstvu. Članak 216. specijalizacije. o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama. Članak 214. . je li u ispravnom stanju. Članak 215.

. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. (1) Redoviti tehnički pregled vozila obavlja se jedanput godišnje. tahografskog zapisa ili izravnim praćenjem vozilom (videonadzor).(4) O obavljenom tehničkom pregledu motornih i priključnih vozila vodi se evidencija. (1) Novoproizvedena motorna i priključna vozila vlasnici su dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije. odnosno vozač-instruktor. (2) Odobrenje za rad i nadzor nad radom stanica za tehnički pregled motornih i priključnih vozila izdaju i provode entitetska i kantonalna ministarstva i ministarstvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mjerodavni za promet. Članak 219. čija je prisutnost u organizmu utvr ena odgovarajućim sredstvima ili ure ajima. troškove ispitivanja snosi vozač. o evidencijama koje se vode i obrascima koji se izdaju. (4) Ako je ispitivanjem provedenim prema odredbama ovoga članka utvr eno da je vozač ili vozač-instruktor pod djelovanjem alkohola. (2) Fotografija i videozapis s podacima o utvr enoj brzini. Članak 218. kao i da je pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje ukoliko bi to izazvalo štetne posljedice po njegovo zdravlje. o uvjetima kojima moraju udovoljiti ovlaštene organizacije za obavljanje tehničkih pregleda pravilnikom propisuje ministar. a za odre ena motorna i priključna vozila svakih šest mjeseci. X. (2) (3) Vozila stara dvije i više godina vlasnici su dužni podvrgnuti tehničkom pregledu svakih 12 mjeseci. osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.naljepnicom. (2) Vozač ili vozač-instruktor iz stavka (1) ovoga članka dužan je pristupiti ispitivanju. (1) Brzina kretanja vozila utvr uje se s pomoću ure aja za mjerenje brzine kretanja vozila. Članak 221. odnosno je li pod djelovanjem opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje. tahografski zapis i zapisnik o očitanju na radaru koji nema zapis ili brzinomjer služe kao dokaz o utvr enoj brzini kretanja vozila. (1) Ovlaštena osoba može vozača ili vozača-instruktora podvrgnuti nadzoru s pomoću odgovarajućih sredstava i ure aja. POSEBNE SIGURNOSNE MJERE Članak 220. (3) Analiza krvi ili urina obavlja se kod vozača ili vozača-instruktora koji poriče da je pod djelovanjem alkohola. (3) Mjerodavna tijela iz stavka (2) ovoga članka dio poslova iz svoje mjerodavnosti mogu prenijeti na odgovarajuće stručne ustanove. Rok valjanosti redovitog tehničkog pregleda označava se posebnim znakom . (4) Bliže odredbe o sadržaju i načinu obavljanja tehničkih pregleda. opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje. Članak 222. ili ga uputiti na stručni liječnički pregled radi provjere ima li alkohola u organizmu ili pokazuje li znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove.

(1). (9) Ovlaštena osoba koja je oduzela vozačku dozvolu prema odredbama st. Članak 223. kao i prema vozaču za kojeg utvrdi da je pod djelovanjem alkohola.Ako je vozaču ili vozaču-instruktoru izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. ovoga Zakona koji tijekom 24 sata vozilom prije e više od 500 km puta. (1) Ovlaštena osoba će na licu mjesta privremeno oduzeti vozačku dozvolu i isključiti iz prometa vozača kojeg zatekne da upravlja vozilom ili da pokušava upravljati vozilom ako je očito kako je vozač u takvom psihofizičkom stanju (umor. izdat će se nova vozačka dozvola u koju će se upisati one kategorije motornih vozila kojima ima pravo upravljati. (4). (2) Ovlaštena osoba postupit će na način iz stavka (1) ovoga članka prema vozaču iz članka 174. (5) i (6) ovoga članka dužno je vratiti dozvolu vozaču čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. a vozačka dozvola se ne vodi u evidenciji tijela čija je ovlaštena osoba tu dozvolu oduzela. (3) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ne pristupi izvanrednom zdravstvenom pregledu na koji je upućen bit će oduzeta vozačka dozvola dok se ne podvrgne tome pregledu. (6) Ovlaštena osoba postupit će na način iz stavka (1) ovoga članka prema vozaču ili vozaču-instruktoru iz članka 219. a najkasnije u roku od 24 sata od dana oduzimanja. broj oduzete vozačke dozvole. (1) i (3) ovoga članka i prema vozaču-instruktoru kojeg zatekne da osposobljava kandidata za vozača pod djelovanjem alkohola. Članak 224. (3) Ovlaštena osoba isključit će iz prometa i vozača kojeg zatekne da upravlja motornim vozilom a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije ili da upravlja vozilom u vrijeme dok je na snazi mjera mjerodavnoga tijela kojom je vozaču zabranjeno upravljanje motornim vozilom. odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. stavak (2) ovoga Zakona koji odbije podvrgnuti se ispitivanju. (1) Ako zdravstvena organizacija prilikom pregleda vozača ili vozača-instruktora utvrdi da je postao tjelesno ili duševno nesposoban za upravljanje motornim vozilima. kao i prema vozaču iz članka 201. (7) Mjerodavno tijelo čija je ovlaštena osoba oduzela vozačku dozvolu prema odredbama st. odnosno koji upravlja vozilom neprekidno dulje od devet sati. dan i sat njezina oduzimanja i način njezina vraćanja. stavak (3) ovoga Zakona. ovoga Zakona koji neprekidno upravlja vozilom dulje od četiri i pol sata. dužna je o svojem nalazu i mišljenju odmah obavijestiti tijelo mjerodavno za izdavanje vozačke dozvole. (8) Ako vozač ne preuzme vozačku dozvolu u roku od tri dana od dana oduzimanja. mjerodavno tijelo dostavit će vozačku dozvolu tijelu u čijoj se evidenciji ta dozvola vodi. odnosno koji tijekom 24 sata upravlja vozilom dulje od devet sati. stavak (3) ovoga Zakona. djelovanje opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje) da nije sposoban sigurno upravljati vozilom. (5) i (6) ovoga članka dužna je izdati potvrdu vozaču o tome. ukoliko su prestali razlozi zbog kojih je dozvola oduzeta. a to pravo za pojedine kategorije bude mu ograničeno iz razloga predvi enih u stavku (1) ovoga članka. tijelo koje vozača vodi u evidenciji oduzet će mu dozvolu i čuvati je dok zabrana traje. ili koji pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. koja sadrži: ime i prezime vozača. (4) Ovlaštena osoba postupit će na način iz st. (2) Vozaču ili vozaču-instruktoru koji ima pravo upravljati motornim vozilom više kategorija. (2). sukladno članku 174. kao i kada ga zatekne da podučava kandidata za vozača a nema vozačku dozvolu odre ene kategorije. koje će na temelju toga vozaču ili vozaču-instruktoru oduzeti vozačku dozvolu za vrijeme trajanja te nesposobnosti. (4). sukladno članku 174. stavak (2) ovoga Zakona za kojeg utvrdi da u organizmu ima alkohola ili da pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola. . (5) Ovlaštena osoba postupit će na način iz stavka (1) ovoga članka prema vozaču iz članka 199. (1). ili u vrijeme dok je na snazi mjera mjerodavnoga tijela kojom je vozačuinstruktoru zabranjeno upravljanje motornim vozilom. bolest. (2).

Vozač kojemu je odlukom mjerodavnoga tijela zabranjeno upravljanje motornim vozilom na temelju članka 221. na svoj zahtjev.dok se ne odazove na predavanja.bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 30 dana i on će biti upućen na provjeru poznavanja prometnih propisa. (13) Vozačka dozvola oduzeta na temelju stavka (10) ovoga članka bit će vraćena vozaču nakon isteka roka iz stavka (10) ovoga članka. Članak 226. (1) i (2). kazna se izriče za prekršaj koji nosi veći broj kaznenih bodova. (8) Vozaču kojem je u roku od jedne godine zbog počinjenih prekršaja iz ovoga Zakona odre eno najmanje 15 kaznenih bodova . (4) Kazneni bodovi za pojedinačni prekršaj brišu se iz evidencije nakon isteka 12 mjeseci od dana kada su odre eni a za vozače kojima su izrečene mjere iz članka 225. stavak (2) ili članka 239. (11) (12) Rješenje o oduzimanju vozačke dozvole donosi tijelo kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. ovisno o težini počinjenog prekršaja. podvrgnuti ponovnoj provjeri nakon isteka 15 dana od dana prethodne provjere. st. vozač kojemu je vozačka dozvola oduzeta na temelju članka 222. odre uju se i kazneni bodovi. (6) Vozaču koji se ne odazove na predavanja iz stavka (5) ovoga članka rješenjem će se privremeno oduzeti vozačka dozvola . uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja prometnih propisa. (9) Vozačka dozvola oduzeta na temelju stavka (8) ovoga članka bit će vraćena vozaču nakon isteka roka iz stavka (8) ovoga članka. (3) Ako vozač motornog vozila i nakon dvije provjere ne pokaže dovoljno znanje. uz predočenje dokaza da je zadovoljio na provjeri poznavanja prometnih propisa. članka 238. stavak (1) ovoga Zakona. osim kazni propisanih kaznenim odredbama ovoga Zakona.Članak 225. @alba na rješenje ne odga a izvršenje rješenja. U slučaju stjecanja kaznenih bodova. ovoga Zakona te vozač kojemu je vozačka . (10) Vozaču kojem u roku od dvije godine zbog počinjenih prekršaja iz ovoga Zakona ponovno bude odre eno 15 kaznenih bodova bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 60 dana. (2) (3) (4) Broj je kaznenih bodova jedan i dva. članka 236. (1) Vozaču motornog vozila koji je pravomoćnom sudskom odlukom kažnjen za prekršaje kažnjive prema odredbama članka 235. vozač kojemu je vozačka dozvola privremeno oduzeta na licu mjesta na temelju članka 223. st. (1) Vozač koji je pozvan na predavanja i koji pristupi provjeri poznavanja prometnih propisa snosi troškove predavanja. (7) @alba na rješenje o privremenom oduzimanju vozačke dozvole ne odga a izvršenje rješenja. na temelju pravomoćne sudske odluke. (8) i (10) ovoga Zakona. članka 237. ovoga Zakona. (2) Vozač motornog vozila koji na provjeri ne pokaže potrebno znanje može se. Kazneni se bodovi evidentiraju u evidenciji vozača. (5) Vozača kojem je u roku od jedne godine zbog počinjenih prekršaja iz ovog Zakona odre eno najmanje 10 kaznenih bodova mjerodavno tijelo kod kojeg se vodi u evidenciji pozvat će na predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja prometnih propisa. ne može pristupiti daljnjoj provjeri dok ne protekne dva mjeseca od dana posljednje provjere. Članak 227. stavak (2). odnosno provjere u visini koju odredi mjerodavno tijelo. stavak (2) ovoga Zakona.

(3) Troškove premještaja vozila u svim slučajevima snosi vozač ili vlasnik vozila. a najkasnije u roku od 24 sata nakon prestanka postojanja tih razloga. datum. odnosno nedovoljno osiguran. (3) Mjerodavno tijelo čija je ovlaštena osoba privremeno oduzela potvrdu o vlasništvu vozila. dužno je vozaču vratiti potvrdu o vlasništvu vozila čim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. Članak 229. (1) Na izvanredni tehnički pregled uputit će se motorno ili priključno vozilo koje je isključeno iz prometa zbog tehničke neispravnosti ure aja za upravljanje ili ure aja za zaustavljanje. ovlaštena osoba isključit će vozilo iz prometa i oduzet će knjižicu vozila. ime i prezime vlasnika i njegovu adresu. ili kojim se bez dozvole prevozi teret čije dimenzije. (4) Ovlaštena osoba koja je privremeno oduzela potvrdu o vlasništvu vozila ili registarske pločice dužna je izdati vozaču potvrdu o tome. a za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka oduzeti i registarske pločice. (3) Vozač odnosno vlasnik vozila isključenog iz prometa odgovoran je za čuvanje vozila od kra e ili drugih nezakonitih radnji prema vozilu. stavak (2) ovoga Zakona. a registarske pločice dostaviti mjerodavnom tijelu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji u roku od tri dana. st. prema odredbama ovoga članka i članka 228. potvrda o vlasništvu vozila bit će dostavljena mjerodavnom tijelu u čijoj se evidenciji vozilo vodi. ovoga Zakona. odnosno za vrijeme za koje im je vozačka dozvola oduzeta ili zadržana. način i vrijeme vraćanja potvrde o vlasništvu vozila i pečat i potpis ovlaštene osobe. odnosno kretanje pješaka. (2) Ovlaštena službena osoba odredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa. razlog oduzimanja. vozilo koje je u prometnoj nezgodi toliko . ime i prezime vozača i njegovu adresu. Članak 228. odnosno da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno. (1) Ako ovlaštena osoba zatekne vozilo koje zbog tehničke neispravnosti ugrožava ili smeta drugim sudionicima u prometu. odnosno masu ili osovinsko opterećenje. vrijeme. (1) Ovlaštena službena osoba naredit će da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je vozilo zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz članka 74. (4) Premještaj vozila na drugo mjesto ure uje se entitetskim i kantonalnim propisima i propisima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. cestu i mjesto oduzimanja. ako je vozilo parkirano u pješačkoj zoni te ako je vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila osoba s invaliditetom. ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme dok je zimska oprema obvezna naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost ili da vozilo odveze do odre enoga mjesta gdje može otkloniti neispravnost.dozvola zadržana na temelju članka 225. odnosno da uporabi zimsku opremu. ili koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno. Članak 231. (5) Ako vozač ne preuzme oduzetu potvrdu o vlasništvu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. (2) Ovlaštena osoba koja je isključila vozilo iz prometa vozaču će na licu mjesta privremeno oduzeti potvrdu o vlasništvu vozila. Članak 230. naziv tijela koje je izdalo potvrdu o vlasništvu vozila. ili na kojem je teret nepravilno smješten. koja sadrži: naziv i sjedište tijela čija je ovlaštena osoba oduzela potvrdu o vlasništvu vozila i registarske pločice. (1) Ovlaštena osoba isključit će iz prometa vozilo koje nije registrirano ili koje nema propisane registarske pločice. (1) i (3) ovoga Zakona ne smiju u cestovnom prometu upravljati motornim vozilom za vrijeme trajanja zabrane. vrstu i registarski broj vozila. (2) Ako vozač ne postupi po naredbi iz stavka (1) ovoga članka. odnosno masa premašuju najveće dopuštene dimenzije.

zamjenu drugim vozačem najkasnije nakon devet sati upravljanja vozilom. održava. a knjižica se vozila ne vodi u evidenciji tijela čija je ovlaštena osoba oduzela knjižicu. odnosno vlasnik vozila iz stavka (2) ovoga članka ne preuzme privremeno oduzetu i zadržanu knjižicu vozila u roku od tri dana od dana oduzimanja. 2) ako proizvodi. vozilo za koje se opravdano sumnja da ima neispravan ure aj za pogon na tekući plin.000. 4) ako postavlja posebne objekte na cesti suprotno odredbama članka 47. XI. popravlja ili prepravlja vozila ili stavlja u promet vozila. mjerodavno tijelo koje je uputilo vozilo na izvanredni tehnički pregled privremeno će oduzeti i zadržati knjižicu vozila dok se navedene neispravnosti ne otklone i dok se to ne potvrdi na novom tehničkom pregledu. potvrda o vlasništvu vozila bit će dostavljena mjerodavnom tijelu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji.00 KM odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi. rezervne dijelove. objekata.). prometnih znakova i vještine upravljanja motornim vozilom. opremu i ure aje za vozila proizvedene u inozemstvu suprotno odredbama članka 205.00 KM do 1. (4) Bliže odredbe o sadržaju programa i načinu održavanja predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja prometnih propisa i programu i načinu provjere poznavanja prometnih propisa. Članak 233. vozilo koje ispušnim plinovima ili na drugi način prekomjerno zaga uje zrak. ure aje ili rezervene dijelove za vozila suprotno odredbama članka 6. kao i vozilo koje proizvodi prekomjernu buku. izvršenju mjera sigurnosti i zaštitnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom pravilnikom propisuje ministar.00 KM do 10. o čemu izdaje potvrdu sukladno članku 230.000.000.oštećeno da se opravdano može zaključiti kako su na njemu oštećeni sklopovi i ure aji koji su bitni za sigurnost prometa. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000. (2) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500. stavak (1)). 6) ako ne osigura vozaču koji upravlja autobusom. stavak (4) ovoga Zakona. prometne signalizacije i opreme na cestama (članak 4. kada tijekom 24 sata prelazi više od 500 km. odnosno nakon prije enih 500 km puta (članak 201. .500 kg neprekidan jedanaestosatni odmor prije početka njegova radnog dana (članak 200.00 KM do 5. u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove.000.00 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost: 1) ako ne održava javne ceste za siguran i nesmetan promet ili ne organizira i trajno nadzire stanje i održavanje javnih cesta. preure uje ili popravlja u većem opsegu vozila na motorni pogon i priključna vozila suprotno odredbama članka 206. KAZNENE ODREDBE Članak 232.). teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3. vozilo za koje se opravdano sumnja da ima neispravan ure aj za spajanje vučnog i priključnog vozila. 5) ako ne osigura vozaču koji upravlja autobusom. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 20 tona.00 KM kaznit će se za prekršaj poduzeće i druga pravna osoba. 7) ako pušta u promet motorna i priključna vozila. (2) Ukoliko se u slučaju iz stavka (1) ovoga članka na izvanrednom tehničkom pregledu potvrde neispravnosti zbog kojih je vozilo upućeno na izvanredni tehnički pregled ili se ustanovi druga neispravnost za koju je propisano isključivanje iz prometa. (3) Ukoliko vozač. 8) ako pojedinačno proizvodi. a novčanom kaznom u iznosu od 1. 3) ako ne uspostavi Centralni registar ili ako redovito ne dostavlja odgovarajuće podatke Centralnom registru (članak 10.).

odnosno vozač-instruktor koji u organizmu ima alkohola ili pokazuje znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola počne upravljati vozilom. ili koji svojim oblikom. 15) ako naredi ili dopusti da njegovim vozilom upravlja osoba koja nema pravo upravljanja motornim vozilom ili nema pravo upravljanja vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (članak 172. odnosno traktora s prikolicom suprotno odredbama članka 87. 6) ako glede označavanja javnih cesta prometnim znakovima ne postupi prema odredbama članka 130. st.). bojom.000. nije u stanju sigurno upravljati vozilom (članak 173. 7) ako ne postavi ili ne održava prometne znakove na cesti tako da budu lako uočljivi danju i noću. ili ako ne ukloni. stavak (5).00 KM do 8. stavak (2)). ili preko dopuštenog osovinskog opterećenja.). a na magistralnoj cesti ne obilježi ih i rubnim crtama (članak 143.00 KM kaznit će se za prekršaj poduzeće ili druga pravna osoba: 1) ako ne projektira. 16) ako naredi ili dopusti upravljanje vozilom vozaču za kojega se može zaključiti da. znakove. svjetla. odnosno podučavati kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom suprotno odredbama članka 174. stupove ili druge slične predmete kojima se zaklanja ili smanjuje vidljivost postavljenih prometnih znakova. ne oprema i ne održava ceste tako da odgovaraju svojoj namjeni i sigurnosti prometa (članak 11.). 2) ako naredi ili dopusti da se njegovim vozilom na motorni pogon vuče priključno vozilo suprotno odredbama članka 81. 11) ako postupi suprotno odredbama članka 149. ne izgra uje. 4) ako naredi ili dopusti da se na njegovo vozilo ugrade ure aji za davanje posebnih znakova ili da se takvo vozilo uporabljuje u cestovnom prometu suprotno odredbama članka 126. 5) ako naredi ili dopusti da se njegovo vozilo u cestovnom prometu optereti preko dopuštene nosivosti. ili ako se njegovim vozilom prevozi teret koji nije raspore en ili pričvršćen na način odre en u članku 127. 9) ako na javnoj cesti izvan naselja sa suvremenim kolnikom za promet u oba smjera na kojem postoje samo dva prometna traka te trakove ne odvoji odgovarajućom uzdužnom crtom na kolniku. izgledom ili mjestom postavljanja oponašaju ili sliče nekom prometnom znaku.(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1. bolesti. stavak (3)). 10) ako ne postavi odgovarajuće prometne znakove ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini (članak 145. usljed umora..). 13) ako na cesti na kojoj su nastale zapreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojoj se izvode radovi ne postupi prema odredbama članka 151. (1) i (2)..). ili zasljepljuju sudionike u prometu. 3) ako naredi ili dopusti vuču natovarenog teretnog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnoga vozila. ili odvraćaju njihovu pozornost u mjeri koja može biti opasnom za sigurnost prometa (članak 133. stavak (1)).000. teškog duševnog stanja ili uporabe opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje. ili preko mogućnosti koje dopuštaju svojstva ceste i tehničko-konstrukcijske mogućnosti vozila. 17) ako naredi ili dopusti da vozač. . 8) ako na javnoj cesti postavi ploče. ne dopuni ili ne zamijeni prometne znakove koji ne odgovaraju izmijenjenim uvjetima cestovnog prometa ili zahtjevima sigurnosti prometa (članak 131. 14) ako ne obavijesti najbližu policijsku postaju o prijamu osobe ozlije ene u prometnoj nezgodi ili o smrti osobe ozlije ene u prometnoj nezgodi (članak 157. (1) i (2). 12) ako ne postavi ure aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure aj za davanje zvučnih znakova na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini u slučajevima iz članka 150. ili preko najveće dopuštene mase. st.

18) ako vozač autobusa ili teretnog motornog vozila ili skupa vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3.500 kg upravlja vozilom neprekidno dulje od četiri i pol sata (članak 199. stavak (1)); 19) ako u cestovnom prometu na uporabljuje vozilo koje ne ispunjava propisane uvjete glede dimenzija, ukupne mase ili osovinskog opterećenja ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje, ure aje za zaustavljanje, ure aje za spajanje vučnoga i priključnog vozila, tahograf i gume (članak 203. stavak (1)); 20) 21) 22) ako postupi suprotno odredbama članka 206; ako na vozilu koristi registarske pločice koje nisu izdane za to vozilo (članak 209. stavak (1)); ako naredi ili dopusti da vozač upravlja motornim vozilom u prometu suprotno odredbi članka 227;

23) ako naredi ili dopusti da u cestovnom prometu sudjeluje motorno ili priključno vozilo koje je upućeno na izvanredni tehnički pregled, a nije podvrgnuto tome pregledu (članak 231.); (2) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi. (3) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorna osoba u državnom tijelu. (4) Za prekršaje iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM i fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost vlastitim radom i sredstvima u obliku obrtničke djelatnosti. Članak 234. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poduzeće ili druga pravna osoba: 1) 2) postupi protivno odredbi članka 7.; ako ne postupi prema odredbama članka 20;

3) ako ne poduzima praktične mjere radi otklanjanja odre enih nedostataka na cesti, kada je cesta uzročnikom prometnih nezgoda (članak 21. stavak (1)); 4) 5) ako ne postupi prema odredbama članka 22; ako ne postupi sukladno članku 23;

6) ako ostavi na cesti oštećena vozila, predmete ili tvari koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost prometa ili zaga uju okoliš (članak 26. stavak (1)); 7) ako naredi ili dopusti da u prometu na cesti sudjeluje vozilo za prijevoz djece koje nije označeno posebnim znakom (članak 30. stavak (5)); 8) ako na svoja motorna ili priključna vozila ne stavi propisanu oznaku o najvećoj dopuštenoj brzini kretanja za ta vozila (članak 46. stavak (3)); 9) 10) ako naredi ili dopusti vuču neispravnog vozila na motorni pogon suprotno odredbama članka 85. stavak (2); ako naredi ili dopusti prijevoz njegovim vozilom tereta suprotno odredbama članka 129;

11) ako ne osigura da teret na vozilu noću, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti, bude označen na način utvr en u članku 129; 12) ako ukloni ili ošteti prometni znak ili izmijeni značenje prometnog znaka (članak 132. stavak (2));

13) ako na autocesti, cesti rezerviranoj za promet motornih vozila, magistralnoj, regionalnoj i lokalnoj cesti znakove opasnosti i znakove izričitih naredaba ne prevuče reflektirajućim tvarima ili ih ne osvijetli vlastitim izvorom svjetlosti (članak 135.); 14) ako rubove kolnika na dijelu ceste kroz tunel, kao i vrhove pješačkih otoka, otoka za usmjeravanje prometa i druge objekte na kolniku koji noću nisu dovoljno osvijetljeni ne obilježi na način propisan u članku 141. st. (2) i (3); 15) ako prilikom izvo enja radova na cesti postavi branike koji nisu obojeni, odnosno osvijetljeni na način propisan u članku 151. stavak (3); 16) ako upravlja vozilom ili dopusti ili naredi da njegovim vozilom upravlja osoba koja nema pravo upravljati motornim vozilom ili nema pravo upravljati vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (članak 172. stavak (3)); 17) ako motorno vozilo na kojem se kandidat za vozača podučava za praktično upravljanje vozilom ne označi posebnim pločicama (članak 183.); 18) izda me unarodnu vozačku dozvolu suprotno odredbi članka 192. stavak (3);

19) ako dopusti podučavanje kandidata za vozača motornog vozila iz praktičnog dijela poduke bez zdravstvenoga pregleda (članak 193. stavak (1)); 20) ako dopusti da njegovim vozilom upravlja osoba koja se nije podvrgnula nadzorno-zdravstvenome pregledu, odnosno upravlja vozilom a nije se podvrgnula nadzorno-zdravstvenom pregledu (čl. 195,196. i 197.); 21) ako naredi ili dopusti da njegovim motornim i priključnim vozilom u prometu upravlja vozač suprotno odredbama članka 200; 22) ako naredi ili dopusti da se u cestovnom prometu uporabljuje vozilo koje nema propisanu opremu ili ispravne propisane ure aje, osim ure aja za upravljanje, ure aja za zaustavljanje, ure aja za spajanje vučnoga ili priključnog vozila, tahograf i gume (članak 203.); 23) ako naredi ili dopusti da njegova neregistrirana motorna ili priključna vozila sudjeluju u cestovnom prometu (članak 207. stavak (1)); 24) ako naredi ili dopusti da njegova motorna ili priključna vozila sudjeluju u cestovnom prometu bez pokusnih pločica ili nakon isteka valjanosti pokusnih pločica (članak 207. st. (2) i (3)); 25) ako naredi ili dopusti da u cestovnom prometu sudjeluje njegovo motorno ili priključno vozilo nakon isteka valjanosti prometne dozvole ili potvrde o korištenju pokusnih pločica (članak 211.); 26) ako obavlja tehnički pregled suprotno odredbama članka 217.

(2) Za prekršaje iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM i fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost. (3) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorna osoba u poduzeću ili u drugoj pravnoj osobi. (4) Za prekršaj iz stavka (1) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorna osoba u državnom tijelu. Članak 235. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM kaznit će se za prekršaj:

1) vozač koji ne zaustavi vozilo kada nai e na vozilo kojim se prevoze djeca dok je to vozilo zaustavljeno na kolniku radi ulaska ili izlaska djece (članak 30. stavak (4));

2)

vozač koji na cesti postupa suprotno odredbama članka 40. stavak (3);

3) vozač koji se vozilom na cesti u naselju kreće brzinom koja je za više od 30 km na sat veća od dopuštene brzine, odnosno vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dopuštene brzine (čl. 44. i 46. st. (1) i (2)); 4) vozač koji glede propuštanja vozila postupi suprotno odredbama članka 49;

5) vozač koji na mjestu na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znacima ne zaustavi vozilo na znak crvenoga svjetla (članak 51. stavak (1) točka 1)); 6) vozač koji nedopušteno pretječe s desne strane (članak 58. stavak (1));

7) vozač koji s lijeve strane pretječe vozilo koje je na kolniku zauzelo takav položaj i čiji vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo (članak 58. stavak (2)); 8) vozač koji s lijeve strane pretječe vozilo koje se kreće po tračnicama postavljenim na sredini kolnika ili ako ga pretječe s desne strane kad izme u toga vozila i desnoga ruba kolnika ne postoji prometni trak (članak 58. stavak (3)); 9) vozač koji povećava brzinu kretanja svojeg vozila dok ga drugo vozilo pretječe (članak 60. stavak (2));

10) vozač koji počne pretjecanje zaustavljene kolone vozila ili kolone vozila u kretanju (članak 61. stavak (1) točka 1)); 11) vozač koji počne pretjecanje ili obilaženje kad je vozač vozila koje se kreće iza njega počeo pretjecati (članak 61. stavak (1) točka 2)); 12) vozač koji počne pretjecanje kad je vozač vozila koje se na istom prometnom traku kreće ispred njega dao znak da namjerava pretjecati ili obilaziti (članak 61. stavak (1) točka 3)); 13) vozač koji počne pretjecanje kad prometni trak kojim namjerava to učiniti nije slobodan na dovoljnoj udaljenosti i time ugrozi ili ometa promet iz suprotnoga smjera (članak 61. stavak (1) točka 4)); 14) vozač koji počne pretjecanje ili obilaženje na prometnom traku koji je namijenjen kretanju vozila iz suprotnoga smjera ako nakon pretjecanja ili obilaženja ne može bez ometanja ili ugrožavanja drugih sudionika u prometu ponovno zauzeti položaj na prometnom traku kojim se kretao prije počinjanja pretjecanja ili obilaženja, kao i vozač koji počne pretjecanje na prometnom traku koji je namijenjen zaustavljanju vozila u nuždi (članak 61. stavak (1) toč. 5) i 6)); 15) vozač koji pretječe na prometnom traku koji je namijenjen prometu iz suprotnoga smjera ispred vrha prijevoja ceste ili u zavoju gdje je preglednost nedovoljna (članak 63.); 16) vozač koji pretječe drugo vozilo suprotno odredbama članka 64;

17) vozač koji pretječe vozilo koje je stalo ispred obilježenog pješačkog prijelaza radi propuštanja pješaka (članak 65.); 18) vozač koji ne zaustavi vozilo ispred obilježenog pješačkog prijelaza kad mu je danim znakom zabranjen prolaz (članak 111. stavak (1)); 19) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini ako je ure aj za zatvaranje spušten, ili ako se taj ure aj već počeo spuštati, ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znaci upozorenja da će se taj ure aj početi spuštati, odnosno da prugom nailazi vlak (članak 114.); 20) vozač ili gonič stoke koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem su postavljeni svjetlosni prometni znaci kada se pojavi crveno treptavo ili crveno neprekidno svjetlo (članak 115. stavak (1)); 21) vozač koji u cestovnom prometu uporabljuje vozilo suprotno odredbi članka 126. stavak (5);

22) osoba koja ukloni ili ošteti prometni znak ili opremu ceste ili izmijeni značenje prometnoga znaka (članak 132. stavak (2)); 23) osoba koja postupi suprotno odredbi članka 133;

24) sudionik u prometu koji ne postupa po zahtjevu izraženom s pomoću znaka ili prema naredbi ovlaštene osobe (članak 152. stavak (1)); 25) vozač koji upravlja vozilom pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje (članak 173.); 26) vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u cestovnom prometu ili vozač-instruktor dok podučava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom kod kojeg se utvrdi da količina alkohola u krvi premašuje 1g/kg (članak 174. stavak (2)); 27) vozač koji u cestovnom prometu upravlja motornim vozilom prije stjecanja prava upravljanja motornim vozilom (članak 184.); 28) vozač koji upravlja motornim vozilom one kategorije koja nije naznačena u njegovoj vozačkoj dozvoli (članak 185.); 29) vozač koji u cestovnom prometu upravlja vozilom koje ne ispunjava propisane uvjete glede dimenzija, ukupne mase ili osovinskog opterećenja ili nema ispravne propisane ure aje za upravljanje, ure aje za zaustavljanje, ure aje za spajanje vučnoga i priključnog vozila, tahograf, gume, ili nema tahograf, ili ako ga za vrijeme vožnje ne upali (članak 203. stavak (1)); 30) vozač koji sudjeluje u prometu neregistriranim vozilom (članak 207.)

31) vozač koji u cestovnom prometu upravlja motornim ili priključnim vozilom koje nije registrirano (članak 208. stavak (1)); 32) vozač koji u cestovnom prometu upravlja motornim ili priključnim vozilom nakon isteka valjanosti prometne dozvole ili potvrde o korištenju pokusnih pločica (članak 211. stavak 2.); 33) vozač ili vozač-instruktor koji odbije podvrgnuti se ispitivanju s pomoću odgovarajućih sredstava i ure aja ili stručnom pregledu radi provjere ima li alkohola u organizmu ili pokazuje li znake poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola, odnosno nalazi li se pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da se ne smiju uporabljivati prije i za vrijeme vožnje (članak 220. st. (1) i (2)); 34) vozač koji u cestovnom prometu upravlja vozilom suprotno odredbi članka 227.

(2) Za prekršaje iz toč.: 1), 2), 3), 5), 10), 11), 13), 14), 15), 17), 18), 25), 26), 32) i 33) stavka (1) ovoga članka vozaču ili vozaču-instruktoru uz kaznu se izriče zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do četiri mjeseca a i za druge prekršaje iz stavka (1) ta se mjera može izreći u istome vremenu. (3) Za prekršaje iz stavka (1) ovoga članka kojim je izazvana prometna nezgoda - počinitelj se kažnjava novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.000,00 KM, a vozaču se uz kaznu izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do šest mjeseci. (4) Osim novčane kazne za prekršaje iz stavka (2) ovoga članka, vozaču ili vozaču-instruktoru odre uju se i dva kaznena boda, a za ostale prekršaje iz stavka (1) ovoga članka vozaču ili vozaču-instruktoru, osim novčane kazne, odre uje se i jedan kazneni bod. Članak 236. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 250,00 KM kaznit će se za prekršaj:

1) osoba koja na cesti ostavi oštećeno vozilo, predmete ili tvari koji mogu ometati ili ugroziti sigurnost prometa (članak 26. stavak (1));

2) vozač koji s kolnika ne ukloni predmete koji s vozila padnu na cestu i predmete koje je prilikom zaustavljanja vozila stavio na cestu (članak 26. stavak (3)); 3) vozač koji se s nesmanjenom brzinom kreće pokraj vozila javnoga prijevoza putnika ili pokraj autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu i time ugrozi osobe koje u to vozilo ulaze ili iz njega izlaze (članak 30. stavak (1)); 4) vozač koji namjerava na cesti obaviti neku radnju vozilom a prethodno se nije uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu ili za imovinu (članak 36.); 5) vozač koji se ne kreće desnom stranom kolnika u smjeru kretanja (članak 39. stavak (1)) ili koji vozilo u kretanju drži suprotno odredbama članka 39. stavak (2); 6) vozač koji na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera, na kome postoje najmanje četiri prometna traka, prelazi vozilom na kolnički trak namijenjen za promet vozila iz suprotnoga smjera (članak 40. stavak (1)); 7) vozač koji brzinu kretanja svojeg vozila ne prilagodi svojstvima i stanju ceste i drugim prometnim uvjetima, tako da vozilo ne može pravodobno zaustaviti pred zaprekom koju pod danim uvjetima može predvidjeti (članak 43. stavak (1)); 8) vozač koji se približava raskrižju tolikom brzinom da se ne može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrižju imaju prednost prolaza (članak 50. stavak (2)); 9) vozač koji pretječe ili obilazi kada, s obzirom na svojstva ceste i postojeće okolnosti na cesti u prometu ili na tehnička svojstva vozila, ugrožava druge sudionike u prometu (članak 58. stavak (2)); 10) osoba koja postupi suprotno odredbama članka 70. stavak (2);

11) vozač koji vozilom presiječe kolonu djece, vojnika, pogrebnu povorku ili drugu organiziranu povorku koja se kreće kolnikom (članak 80.); 12) 13) 14) vozač vozila na motorni pogon koji prilikom vuče priključnog vozila postupi suprotno odredbama članka 81; pješak, odnosno vodič ili gonič stoke koji postupi suprotno odredbi članka 92. stavak (1); gonič stoke koji ne nadzire stoku koja se kreće cestom (članak 104. stavak (1));

15) vozač koji u odnosu na pješaka koji je stupio ili stupa na obilježeni pješački prijelaz postupa suprotno odredbama članka 111. st. (2) i (3); 16) vozač koji se vozilom približava prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na način suprotan odredbama članka 113; 17) vozač motornog vozila koje vuče drugo motorno vozilo ako postupi suprotno odredbama članka 118. stavak (1) i članka 122; 18) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila pod pratnjom postupi suprotno odredbama članka 125;

19) vozač ili pješak koji u odnosu na vozila s pravom prednosti prolaza postupi suprotno odredbama članka 126. st. od (1) do (4); 20) vozač koji vozilom prevozi teret kojim se ugrožava sigurnost sudionika u prometu ili nanosi šteta cesti ili objektima na cesti (članak 127. stavak (2) točka 1)); 21) vozač koji se vozilom kreće prometnim trakom na kojem je svjetlosnim prometnim znakom označeno da je zabranjen promet u smjeru u kojem se on kreće (članak 139. stavak (1)); 22) osoba koja je sudjelovala u prometnoj nezgodi ako postupi suprotno odredbama članka 154. stavak (1);

23) vozač koji na zahtjev ovlaštene službene osobe ne preveze osobu ozlije enu u prometnoj nezgodi do najbliže zdravstvene ustanove (članak 156. stavak (1)); 24) 25) vozač koji ne postupi prema odredbama članka 158. st. (2) i (3); vlasnik vozila koji svoje vozilo dade na upravljanje osobi iz članka 172. stavak (3);

26) vlasnik vozila koji ne podnese podatke o identitetu osobe kojoj je dao vozilo na upravljanje (članak 172. stavak (4)); 27) vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u cestovnom prometu ili vozač-instruktor dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi veća od 0,3 g/kg do 1 g/kg (članak 174. stavak (2)); 28) 29) 30) vozač koji postupi suprotno odredbama članka 190. stavak (1); vlasnik vozila ako u roku od osam dana ne vrati registarske pločice mjerodavnome tijelu (članak 208. stavak (4)); vlasnik vozila koji postupi suprotno odredbama članka 208. stavak (5);

31) vozač koji u cestovnom prometu sudjeluje motornim ili priključnim vozilom koje je upućeno na tehnički pregled a nije podvrgnuto tome pregledu (članak 231.); (2) Ako je prekršajem iz stavka (1) ovoga članka izazvana izravna opasnost za drugoga sudionika u prometu ili prouzrokovana prometna nezgoda, počinitelj prekršaja kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM i odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda, a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila - može se izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. (3) Osim novčane kazne, za prekršaje iz stavka (1) ovoga članka vozaču se odre uju i jedan ili dva kaznena boda. Članak 237. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM kaznit će se za prekršaj:

1) vozač koji ne zaustavi vozilo iza vozila javnoga prijevoza putnika ili iza autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu kada osobe moraju prijeći preko prometnog traka ili biciklističkog traka kojim se njegovo vozilo kreće (članak 30. stavak (3)); 2) vozač koji mijenja način upravljanja vozilom naglim smanjivanjem brzine kretanja vozila (članak 42. stavak (1));

3) vozač koji se vozilom na cesti u naselju kreće brzinom koja je za više od 20 do 30 km na sat veća od dopuštene brzine, odnosno vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je od 30 do 50 km na sat veća od dopuštene brzine (članak 44. i članak 46. st. (1) i (2)); 4) vozač koji na raskrižju skrene vozilom u smjeru označenom zelenom svijetlećom strelicom i pritom ometa promet vozila koja se kreću cestom na koju ulazi ili ne propusti pješake koji prelaze preko kolnika (članak 52. stavak (1)); 5) vozač koji u slučajevima iz članka 60. stavak (3) ne pomjeri svoje vozilo k desnom rubu kolnika, odnosno ne zaustavi vozilo na pogodnom mjestu; 6) vozač koji nakon izvršenog pretjecanja ili obilaženja vozilom ponovno ne zauzme položaj na prometnom traku kojim se do tada kretao (članak 62.); 7) vozač koji vozilom pretječe drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu ili koje prelazi pješački prijelaz (članak 65.); 8) vozač koji prije nego što napusti vozilo ne poduzme sve mjere kojima se sprečava da ono samo krene s mjesta na kojem je ostavljeno (članak 78.);

stavak (2). 28) vozač koji teretnim motornim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 3. 14) vozač vozila na motorni pogon čija je najveća dopuštena masa veća od 3. a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila . 20) 21) vozač motornog vozila koji postupi suprotno odredbi članka 120.). vozač koji postupa suprotno odredbama članka 186. vozač koji vozilom na cesti kroz tunel izvodi radnje čije je izvo enje u tunelu zabranjeno (članak 123. gonič stoke i vozač vozila koje se ne smatra motornim vozilom ili vozač motornog vozila koje ne može razviti brzinu od najmanje 40 km na sat ako se kreću autocestom ili cestom rezerviranom za promet motornih vozila ili brzom cestom (članak 116. vozač koji postupa suprotno odredbi članka 209. 22) vozač vozila na motorni pogon koji za vrijeme kretanja kroz tunel ne drži upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste (članak 124. st. vozač vozila na motorni pogon koji uporabljuje svjetla za označavanje vozila suprotno odredbama članka 94. 19) vozač motornog vozila koji zaustavi vozilo na autocesti ili na autocesti obavlja polukružno okretanje vozilom iz jednog smjera prometa u suprotni smjer ili kretanje unatrag (članak 117. st. (7) i (8). 29) 30) vozač koji postupa suprotno odredbi članka 200.). st. 15) vozač motocikla i lakog motocikla i osobe koje se prevoze tim vozilom ako u prometu na cesti ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (članak 102. (1) i (2) i članak 122. 16) pješak koji na obilježenom pješačkom prijelazu na kojem je promet pješaka reguliran svjetlosnim prometnim znacima za pješake ne postupi prema tim znacima (članak 109. (1) i (3)). stavak (1)). 23) 24) 25) 26) 27) vozač koji upravlja vozilom koje je opterećeno suprotno odredbi članka 127. 17) sudionik u prometu koji je prilikom prelaska preko željezničke pruge u istoj razini postupio suprotno odredbama članka 115. 12) vozač vozila na motorni pogon koji po magli ne uporabljuje propisana svjetla ili ako ta svjetla uporabljuje na način suprotan odredbama članka 95. vozač koji optereti vozilo kojim upravlja suprotno odredbama članka 127.). vozač koji glede smještaja tereta na vozilu ili glede označavanja tereta postupi suprotno odredbama članka 128. vozač koji teret na vozilu noću. 13) vozač koji ne drži potreban razmak kad se kreće iza drugoga vozila (članak 96. stavak (1). vozač koji postupi suprotno odredbama članka 90. st. (2) Ako je prekršajem iz stavka (1) izazvana prometna nezgoda. . stavak (4). stavak (2) toč. od 2) do 5). ne označi na način iz članka 129.9) 10) 11) vozač koji svojim vozilom noću vuče vozilo na motorni pogon suprotno odredbama članka 83.).00 do 200. (1) i (3)).500 kg ili mu je duljina veća od sedam metara ako ne drži svoje vozilo na propisanom razmaku od istog takvog vozila ispred sebe (članak 97. stavak (1)).00 KM. (2) i (3). kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti.odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda. 18) pješak.).500 kg ili autobusom upravlja neprekidno dulje od četiri i pol sata ili kad tijekom 24 sata upravlja dulje od devet sati (članak 199. st. počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50.

stavak (2)). 3) vozač vozila javnoga gradskog putničkog prijevoza. 19) vozač koji pri vuči neispravnog vozila na motorni pogon postupi suprotno odredbama članka 89. stavak (2). svjetlosnosignalne i reflektirajuće ure aje ili tvari koja daju svjetla crvene boje. 9) vozač koji se vozilom ne kreće u obveznom smjeru označenom zelenim svjetlom u obliku zelene svijetleće strelice (članak 52. i 74.svjetla bijele boje. 7) vozač koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo poveća brzinu kretanja na način da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe (članak 43. stavak (2). lakog motocikla ili motocikla koji se ne kreće na način propisan u članku 99. stavak (4). 5) vozač čije vozilo. st.(3) Za prekršaj iz stavka (1) kojim je izazvana prometna nezgoda. vozač motornog vozila koji pri vuči drugog motornog vozila postupi suprotno članku 81. stavak (3)). (2) i (3). stavak (1) ne pomjeri svoje vozilo k desnom rubu kolnika. bicikla s motorom. vozaču se može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. lakog motocikla ili motocikla koji postupi suprotno odredbama članka 100. . stavak (1). vozač koji zaustavi ili parkira svoje vozilo suprotno odredbama čl. 20) vozač vozila na motorni pogon koji glede uporabe kratkih svjetala postupi suprotno odredbama članka 93. suprotno odredbama članka 35. bicikla s motorom. vozač koji vuče neispravno vozilo na motorni pogon suprotno odredbama članka 85. stavak (5)). 21) 22) vozač bicikla. 73. 8) vozač koji prilikom prolaza kroz raskrižje postupi suprotno odredbi članka 50. 2) vozač koji ne omogući uključivanje u promet vozilu javnoga gradskog prijevoza putnika ili posebno označenom vozilu za prijevoz djece kad ta vozila izlaze sa stajališta (članak 31.00 KM kaznit će se za prekršaj: vozač koji upravlja vozilom za prijevoz djece koje nije označeno posebnim znakom (članak 30. vozač koji pri zaustavljanju ili parkiranju vozila ne postupi prema odredbama članka 70. 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) vozač koji obavlja mimoilaženje suprotno odredbama članka 55. Članak 238. vozač koji vozilo zaustavljeno na kolniku ne označi posebnim znakom na način propisan u članku 77. 18) vozač koji vuče natovareno teretno motorno vozilo. vozač koji pri pretjecanju ne drži svoje vozilo na potrebnom razmaku od vozila koje pretječe (članak 62. ima na prednjoj strani svjetlosne. odnosno traktor s priključnim vozilom suprotno odredbama članka 87.). stavak (1)). stavak (2). 6) vozač koji prilikom znatnijeg smanjivanja brzine kretanja vozila postupi suprotno odredbi članka 42. 4) vozač koji prilikom upravljanja vozilom koristi mobilni telefon suprotno odredbama članka 33. (1) 1) Novčanom kaznom u iznosu od 40. koji prilikom uključivanja u promet sa stajališta postupi suprotno odredbi članka 31. vozač koji u slučaju iz članka 60. vozač bicikla. a na stražnjoj strani . kao i vozač posebno označenog vozila za prijevoz djece. stavak (3).

(3) Za prekršaj iz stavka (1) kojim je izazvana prometna nezgoda. 35) vozač motornog vozila koji prilikom uključivanja na autocestu.23) vozač bicikla. bicikla s motorom. osim ure aja za upravljanje. 39) vozač motornog i priključnog vozila registriranog u stranoj zemlji ako nema valjanu prometnu dozvolu. st. registarske pločice i me unarodnu oznaku zemlje registracije prema odredbama članka 212. počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. 38) vozač koji u prometu na cesti upravlja vozilom koje nema ispravne propisane ure aje i opremu. . 28) 29) pješak koji preko kolnika i biciklističke staze ili traka prelazi na način suprotan odredbama članka 108. vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. 120. 32) vozač motornog vozila koji na cesti rezerviranoj za promet motornih vozila postupi suprotno odredbama članka 117.) 25) vozač zaprežnog vozila koji ne upravlja zaprežnim vozilom koje se kreće cestom ili koji zaprežno vozilo ostavi bez nadzora na cesti (članak 103. osim prometnih znakova ograničenja brzine (članak 130. ure aja za zaustavljanje. 26) pješak koji se nepotrebno zadržava na kolniku ili se kreće kolnikom na način kojim se ometa ili sprečava promet vozila (članak 105. a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila . odnosno isključivanja s autoceste postupi suprotno odredbama članka 121. 31) vozač koji ometa prolaz pješaka koji su stupili na obilježeni pješački prijelaz na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znacima ili znacima koje daje ovlaštena osoba. (2) Ako je prekršajem iz stavka (1) izazvana prometna nezgoda. pješak koji na obilježenom pješačkom prijelazu postupi suprotno odredbama članka 109. 37) vozač koji ne označi vozilo posebnim znakom (članak 186. stavak (9)). stavak (2)). a kojima je na takvom prijelazu dopušten prolaz (članak 111. 36) sudionik u prometu koji se ne pridržava ograničenja. zabrana ili obveza izraženih s pomoću postavljenih prometnih znakova. 30) pješak koji prilikom prelaženja preko kolnika na mjestu na kojem nije obilježeni pješački prijelaz ometa promet vozila (članak 110. (1) i (3) i članka 118.).00 KM do 200.).00 KM. stavak (4)). stavak (1)). Članak 239.). st. tahografa i guma (članak 203. 27) pješak koji se cestom koja ima pločnik ili drugu površinu odre enu za kretanje pješaka kreće kolnikom (članak 106. 34) vozač motornog vozila koji se na autocesti ne kreće krajnjim desnim prometnim trakom koji nije zakrčen vozilima u koloni (članak 119. stavak (1) i čl. 24) vozači bicikla i bicikla s motorom i osobe koje se prevoze tim vozilom ako u prometu na cesti ne nose odgovarajuću zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje (članak 102.). stavak (1)).odredit će mu se jedan kazneni bod. 33) vozač koji ne zaustavi svoje vozilo na posebnom traku za zaustavljanje vozila u nuždi i ne poduzme potrebne mjere da ga čim prije ukloni s kolnika autoceste ili ceste rezervirane za promet motornih vozila ili brze ceste (članak 117. i 122. ure aja za spajanje vučnoga i priključnog vozila. (2) i (3). lakog motocikla ili motocikla koji prevozi drugu osobu suprotno odredbama članka 101. stavak (1)).

21) vozač koji neispravno vozilo na motorni pogon vuče s pomoću užeta ako je razmak izme u vučnoga i vučenog vozila kraći od propisanog (članak 88. 7) vozač koji smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da svojim vozilom pričinjava smetnje normalnom toku prometa (članak 43.). 5) vozač koji za kretanje svojeg vozila koristi cestu. 3) vozač koji u putničkom automobilu prevozi dijete suprotno odredbi članka 34. 13) 14) 15) 16) vozač koji izvodi mimoilaženje suprotno odredbama čl. 4) vozač koji prije obavljanja odre enih radnji vozilom ne obavijesti o svojoj namjeri druge sudionike u prometu (članak 37. vozač koji prilikom vuče vozila na motorni pogon ne postupi na način propisan u članku 84. 55. stavak (3)). stavak (1).(1) Novčanom kaznom u iznosu od 30. i 56. vozač koji prilikom davanja zvučnih znakova upozorenja postupi suprotno odredbama članka 6. 10) vozač koji prilikom skretanja postupi suprotno odredbama članka 48.). odnosno kolnik ili prometni trak. stavak (2). 6) vozač koji prilikom kretanja vozila unatrag postupi suprotno odredbama članka 41. 17) osoba koja na zaustavljenom ili parkiranom vozilu otvara vrata i time ometa kretanje drugih sudionika u prometu ili ugrožava sigurnost prometa (članak 72. 12) vozač kojemu je svjetlosnim prometnim znakom dopušten ulazak u raskrižje ako vozilom u e u raskrižje i ako je gustoća prometa takva da se na raskrižju mora zaustaviti i na taj način ometa ili onemogućuje promet drugim vozilima koja dolaze s bočnih kolnika (članak 54. (1) i (2)).). vozač koji zaustavi ili parkira vozilo suprotno odredbama članka 71. ne propusti sve sudionike u prometu koji se kreću smjerom u kojem je promet otvoren. 9) vozač koji u prometu na cesti upravlja vozilom na kojem nema propisanu oznaku najveće dopuštene brzine za to vozilo (članak 46. (3) i (4) i članak 46.).00 KM kaznit će se za prekršaj: 1) osoba koja se prevozi vozilom ako na bilo koji način ometa vozača u upravljanju vozilom ili ako utječe na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje sigurnost prometa (članak 32. 2) vozač ili druga osoba koja se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže sigurnosnim pojasom (članak 34. 22) vozač koji upravlja motornim vozilom bez upaljenog kratkog svjetla (članak 90. 18) 19) vozač vozila na motorni pogon koji svojim vozilom vuče drugo vozilo suprotno odredbama članka 81.. 11) vozač koji prilikom napuštanja raskrižja u slučaju iz članka 53. odnosno stazu koja nije namijenjena za promet one vrste vozila kojoj to vozilo pripada (članak 38. točka 1)) .). st. 8) vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je od 10 do 20 km na sat veća od dopuštene brzine (članak 44. st. stavak (2)). 20) osoba koja upravlja neispravnim vozilom na motorni pogon koje se vuče s pomoću užeta ili krute veze ako nema odgovarajuću dozvolu (članak 86.). vozač koji izvodi obilaženje suprotno odredbama članka 59.).. stavak (1)).

odredit će mu se jedan kazneni bod. 34) vozač koji kod sebe nema valjanu prometnu dozvolu za vozilo kojim upravlja ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštene osobe (članak 211. Članak 241. 26) pješak koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini ako je ure aj za zatvaranje prometa spušten. odnosno da se prijelazu ceste preko željezničke pruge približava vozilo koje se kreće po tračnicama (članak 114. Provedbu ovoga Zakona. vozaču motornog vozila može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca. 31) vozač-instruktor koji na cesti podučava kandidata za vozača na motornom vozilu koje nije označeno posebnim pločicama (članak 183. Izricanje novčane kazne u iznosu do 50. 30) ako vozač za vrijeme upravljanja motornim vozilom ne rabi pomagala koja su upisana u obrazac njegove vozačke dozvole (članak 172. 106. stavak (1)). 27) pješak koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem su postavljeni svjetlosni prometni znaci kad se pojavi crveno treptavo svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo (članak 115. 33) vozač koji kod sebe nema valjanu potvrdu za korištenje pokusnih pločica ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštene osobe (članak 211. sukladno članku 2. a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila . 28) vozač koji u prometu na cesti upravlja motornim vozilom a njegovoj je vozačkoj dozvoli istekao rok valjanosti (član 172. stav (1)). ili ako se taj ure aj već počeo spuštati. Članak 240. stavak (1) i članak 212. stavak (1)). kantonima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. 32) vozač motornog vozila koje nema propisani broj registarskih pločica ili na kojem su te pločice postavljene tako da se ne vide dobro ili nisu čitljive (članak 210.). stavak (5)). počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50. ili ako se daju svjetlosni i zvučni znaci koji upozoravaju da će se taj ure aj početi spuštati.00 KM na licu mjesta. Članak 243. pješak koji se kolnikom kreće suprotno odredbama čl. .00 KM do 150. odnosno izdavanje prekršajnog naloga obavlja ovlaštena osoba mjerodavnog tijela za poslove nadzora i reguliranja prometa na cestama u entitetima. pokretanje i vo enje postupka za prekršaje i poduzimanje drugih mjera za provedbu ovoga Zakona obavljaju mjerodavna tijela.). stavak (2)). stavak (2)).00 KM. vozač koji postupi suprotno članku 112. (2) Ako je prekršajem iz stavka (1) izazvana prometna nezgoda. i 107. 29) vozač koji kod sebe nema odgovarajuću valjanu vozačku dozvolu ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštene osobe (članak 172.23) 24) 25) gonič stoke koji stoku ne drži što bliže desnom rubu ceste (članak 104. stavak (1)).). ovoga Zakona. Svi prihodi nastali primjenom ovog Zakona pripadaju mjerodavnim tijelima. Članak 242. (3) Za prekršaj iz stavka (1) kojim je izazvana prometna nezgoda.

o prometnim nezgodama. kao i poduzeća koja obavljaju javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe. prema propisima te zemlje. (3) Izvršenje mjere iz stavka (2) ovoga članka ne može se odga ati. tom se vozaču. Članak 244. (2) Mjerodavno tijelo koje izrekne kaznu ili zabranu upravljanja motornim vozilom ili drugu mjeru propisanu entitetskim i kantonalnim zakonom i zakonom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine dužno je o tomu obavijestiti tijelo koje vodi evidenciju o tim kaznama. 25). koji ne može biti kraći od šest mjeseci ni dulji od jedne godine. (2) Odgo eno izvršenje zabrane iz stavka (1) opozvat će se ako počinitelj prekršaja u roku za koji je izvršenje odgo eno počini novi prekršaj za koji je propisano izricanje ili mogućnost izricanja zabrane upravljanja motornim vozilom. vozač-instruktor se ne smije baviti podučavanjem kandidata za vozača u upravljanju motornim vozilom za vrijeme trajanja te zabrane.Ako je odlukom mjerodavnoga tijela zabranjeno vozaču-instruktoru upravljanje motornim vozilom. o zabranama i o mjerama iz stavka (2) ovoga članka vozačima motornih vozila i motornim vozilima vodi se kod mjerodavnoga tijela prema mjestu prebivališta. državna tijela. odnosno administrativni postupak. 26). (1) Mjerodavno tijelo koje vodi prekršajni postupak. (4) Evidencija o izrečenim kaznama. sukladno entitetskom i kantonalnom propisu ili propisu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. ovoga Zakona. osim za prekršaj iz toč. umjesto zabrane upravljanja motornim vozilom. uz uvjet da počinitelj prekršaja u odre enom roku. Uz uvjet reciprociteta. protiv vozača koji ima prebivalište u Bosni i Hercegovini a u stranoj zemlji počini prometni prekršaj. (1) Ako vozač koji ima inozemnu vozačku dozvolu na teritoriju Bosne i Hercegovine počini prekršaj za koji je ovim Zakonom predvi eno da se mora ili može izreći zabrana upravljanja motornim vozilom. o motornim i priključnim vozilima i o vozačima motornih vozila vodi se evidencija prema mjestu prebivališta. policija. (1) O izrečenim kaznama. poduzeća. Članak 246. (3) Podatke iz evidencije predvi ene u stavku (1) ovoga članka mogu koristiti: sudbena tijela.a vozač za taj prekršaj može biti kažnjen na temelju ovoga Zakona ako za taj prekršaj nije bio kažnjen u zemlji u kojoj je prekršaj počinjen. zabranama i mjerama. može odgoditi izvršenje zabrane upravljanja motornim vozilom. (1) Trajanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom računa se od dana upisa zaštitne mjere u vozačku dozvolu za onu kategoriju ili potkategoriju za koju je zabrana izrečena. Članak 249. zdravstvene ustanove. može izreći zabrana korištenja inozemne vozačke dozvole u istom trajanju. (2) Zabrana korištenja inozemne vozačke dozvole je zabrana vozaču kojemu je izrečena da na teritoriju Bosne i Hercegovine upravlja motornim vozilom one kategorije ili onih kategorija na koje se zabrana odnosi. u Bosni i Hercegovini pokrenut će se prekršajni postupak ako to zahtijeva mjerodavno strano tijelo . obrazovne ustanove i nevladine organizacije koje se bave pitanjima sigurnosti cestovnog prometa. Članak 248. ne počini prekršaj za koji se može izreći ta zabrana. 32) i 33) članka 235. Članak 245. o zabranama upravljanja motornim vozilima. tijela koja vode prekršajni. (2) Vrijeme provedeno na izdržavanju zatvorske kazne ne računa se u vrijeme trajanja zabrane upravljanja motornim vozilom. . o posljedicama prometnih nezgoda. Članak 247.

XIII.). Vozač-instruktor pod čijim se nadzorom kandidat za vozača podučava u upravljanju motornim vozilom u prometu na cesti kaznit će se za prekršaj koji počini kandidat za vozača. prometne kulture i koordiniranja svih subjekata koji svojim djelovanjem mogu doprinijeti većoj sigurnosti prometa. 7) o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama.). XII. odnosno skrbnik maloljetnika novčanom kaznom propisanom za počinjeni prekršaj ako je taj prekršaj počinjen kao posljedica propusta dužne skrbi o maloljetniku. o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cesti (članak 144. OVLASTI ZA DONOŠENJE PROPISA ZA PROVEDBU OVOGA ZAKONA Članak 252. o postavljanju preventivnih izbočina (članak 47. (2) Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se iz proračuna institucija Bosne i Hercegovine i me unarodnih obveza Bosne i Hercegovine. o stjecanju zvanja instruktora vožnje (članak 181. . o načinu i uvjetima za dobivanje licencije za ispitivača (članak 179. mjerodavnih ministarstava i tijela koja upravljaju cestama. uredit će se propisom koji donosi ministar. kaznit će se roditelj. 3) 4) 5) 6) o vo enju evidencije o javnim cestama i objektima na njima (članak 13. 2) o osnovnim uvjetima koje ceste. njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stajališta sigurnosti prometa (članak 11. (4) Broj članova.).). posvojitelj. načinu obilježavanja radova i zapreka na cesti i znacima koje sudionicima u prometu daje ovlaštena osoba (članak 153. Članak 250. 8) 9) 10) 11) 12) o obliku i sadržaju obrasca europskog izvješća o prometnoj nezgodi (članak 158.).).Ako maloljetnik izvrši radnju koja je ovim Zakonom utvr ena kao prekršaj.). o organiziranju poduke za podučavanje pružanja prve pomoći (članak 178. osim ako nije bio u stanju spriječiti prekršaj. VIJEĆE ZA SIGURNOST PROMETA Članak 251. (3) Članovi Vijeća imenuju se iz reda stručnjaka za područje cestovnog prometa. uz suglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.). osniva se Vijeće za sigurnost prometa (u daljnjem tekstu: Vijeće).). kao i djelokrug. (1) Radi unapre enja prometno-obrazovnog rada. o prometu u zimskim uvjetima (članak 170.).). o označavanju vozila kojima upravlja osoba s oštećenim udovima (članak 29. način imenovanja predsjednika i članova Vijeća. Ovlašćuje se ministar da sam ili u suradnji s odgovarajućim mjerodavnim tijelom donese bliže propise: 1) o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti (članak 6.).

16) o obrascu i sadržaju me unarodne vozačke dozvole. o načinu davanja ovlasti automoto klubovima/savezima i auto-moto društvima i o načinu vo enja evidencije o izdanim vozačkim dozvolama (članak 192. XIV. C i D i potkategorija B1.). Članak 254.bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B.bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i C i potkategorija B1 i C1. kao i o obrascu individualne nadzorne knjižice i naputku za njezinu popunu (članak 202. 17) o zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila (članak 198. CE i DE i potkategorija C1E i D1E.). imaju pravo upravljati motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim i priključnim vozilima odre ene kategorije. 21) o postupku registracije i izdavanja prometne dozvole i knjižice vozila.bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija BE.). 19) o dimenzijama. produljenja valjanosti i zamjene vozačke dozvole i inozemne vozačke dozvole i o načinu vo enja evidencije o vozačkim dozvolama (članak 187. koja je vrijedila uz kategoriju C . o izgledu me unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama. 15) o obrascu vozačke dozvole. 20) o homologaciji vozila i dijelova (članak 205.bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorije A i potkategorije A1. obliku i boji. Propisi iz članka 252. 18) o ukupnome trajanju upravljanja vozilom. 3) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije C . (1) Vozačima koji.).). sadržaju. o posebnom znaku za osobe koje prvi puta steknu vozačku dozvolu (članak 186. postupku i načinu izdavanja. 2) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije B . kategorijama i potkategorijama motornih i priključnih vozila i načinu upisa kategorije i potkategorije u vozačku dozvolu. vrsti i kvaliteti materijala registarskih pločica (članak 215. ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila. (2) Kandidati za vozača motornih vozila koji su poduku započeli sukladno zakonodavstvu koje je bilo na snazi u vrijeme početka poduke završit će poduku sukladno istome zakonodavstvu. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 253. o postupku i načinu izdavanja. 5) vozačima koji imaju pravo upravljati priključnim vozilom kategorije E.). ovoga Zakona bit će doneseni u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. C1 i D1. 22) o tehničkim pregledima i uvjetima koje moraju ispuniti organizacije za obavljanje tehničkih pregleda (članak 219.). sukladno zakonodavstvu koje je na snazi u Bosni i Hercegovini.).).bit će izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorija B i BE i potkategorije B1. tako da: 1) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije A . odmoru za vozače i načinu rada udvojenih posada u vozilima u opsegu koji utječe na sigurno upravljanje motornim vozilom. . 4) vozačima koji imaju pravo upravljati vozilom kategorije D . o ure ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati ure aji i oprema u prometu na cestama (članak 203.).13) 14) o podučavanju vozača motornih vozila (članak 183.

piri Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Pamuk. . Mustafa Pamuk v. PSBiH broj 262/05 22. prosinca 2005. (1) Ovaj Zakon stupa na snagu osam dana od dana objave u “Službenom glasniku BiH”. r. (1) Mjerodavno tijelo uskladit će zakone iz svoje mjerodavnosti s ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. pirić. Nikola Špiri v. godine Sarajevo Predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamentarne skupštine BiH dr. Članak 256. (2) Ovaj Zakon bit će objavljen i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. (2) Mjerodavno tijelo uredit će sva pitanja iz svoje mjerodavnosti utvr ena ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. a primjenjivat će se nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu.Članak 255. r.