Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 19. 8. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.226

Rijaset IZBiH predstavio izvje{taj o islamofobiji 2004. - 2011.

Vije}e ministara, srpski poslanici u Parlamentu BiH, OHR, novinari...
6-7. strana

Protest pred Op}inskim sudom u Sarajevu

DANAS PRILOG

Radnici Granita optu`ili

sudije za korupciju
Mladen Bosi}

3. strana

RS JE UGRO@EN JEDINO IZNUTRA

5. strana

Foto: Amer KAJMOVI]

U @I@I
Irena Had`iabdi} za Oslobo|enje

2

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Suljkanovi} i Osmanovi} razgovarali u Banjoj Luci

Radna mjesta
klju~na za povratak
Potrebno je stvoriti ambijent u kojem }e povratnici otvarati firme u RS-u i FBiH i u tom smislu moraju imati odre|ene beneficije, rekao je Osmanovi}
Otvaranjenovihradnihmjesta osnovni je preduvjet za pobolj{anje polo`aja povratnika u oba bosanskohercegova~ka entiteta, poruka je s ju~era{njeg sastankapotpredsjednikaRepublike Srpske Enesa Suljkanovi}a i ministraraseljenihlica i izbjeglica Federacije BiH Adila Osmanovi}a u Banjoj Luci.

Spreman
nacrt tu`be
Ostajemo pri stavu da je nu`no da imovinski kartoni budu dostupni javnosti, jer nas na to obavezuju i odredbe Izbornog zakona BiH, isti~e predsjednica CIK-a BiH
Na dle`na slu`ba Cen tral ne izborne komisije BiH sa~inila je nacrt tu`be, koja bi trebala biti dostavljena Sudu BiH, protiv naloga Agencije za za{titu li~nih podataka BiH izdatim po~etkom augusta da se toj dr`avnoj instituciji zabranjuje javno prezentiranje imovinskih kartona kandidata i izabranih zvani~nika.

Obnoviti infrastrukturu
“U Republici Srpskoj i Federaciji BiH potrebno je obnoviti infrastrukturu u povratni~kim naseljima, te donijeti zakone kojima bi povratnici imali odre|ene beneficije po pitanju socijalnog, zdravstvenog i penzionog osiguranja“ , kazao je Suljkanovi}. Polo`aj povratnika u RS olak{ao bi se, dodao je potpredsjednik RS-a, i izmjenama Zakona o dvostrukomoporezivanjudohotka licima koja rade u FBiH i `ive na teritoriji RS-a. Osmanovi} je naglasio da je za odr`iv povratak potrebno ekonomskoja~anjepovratni~kepopulacije. “Potrebno je stvoriti ambijent u kojem}e povratniciotvarati firme na podru~ju RS-a i FBiH“ rekao je Osmanovi}. , Federalniministar za izbjeglicesaop{tio je da }e u~initi sve kako bi se popravio lo{ polo`aj Srbapovratnika u FBiH, te najavio da }e uskoro posjetiti op{tine u koje su se Srbi vratili u ve}em broju. “Upoznat sam o problemiNajavljena promjena zakonodavstva

Za Ferhadiju 50.000 KM
VladaFBiHdonirat}e 50 hiljadamaraka za obnovuFerhatpa{ine d`amije u Banjoj Luci, najavio je Adil Osmanovi} nakonsastanka s muftijombanjalu~kimEdhemom^amd`i}em. Osmanovi} se nada da }e Vlada u sljede}ojgodinimo}izna~ajnije pomo}i obnovu Ferhadije, ali i drugih vjerskih objekata u Banjalu~kommuftiluku. “Vidje}emo{ta je po muftijinojprocjeni, koji su jo{ objekti u tom muftilukuprioritetni ili nekidrugi koji su u vakufu, da pristupimo njihovoj ili sanaciji ili obnovi“ rekao je Osmanovi}. Muftija se ministru po`alio i na to ka, ko za Ferhadiju jo{ nije stigla donacija koju je prilikom posljednje posjete Banjoj Luci obe}ao ministar inostranih poslova Turske Ahmet Davutolu, te da jo{ ~eka pomo} koju je najavio ministar za izbjeglice i raseljene osobe RS-a Davor ^orda{. ma sa kojima su suo~eniSrbipovratnici u FBiH. Jedan od njihje nedostatak finansijskih sredstava kojima bi se u svakom smislupodr`aopovratak, a drugi problem su ranije doneseni zakoni o zdravstvenom, penzionom i socijalnom osiguranju“ , rekao Osmanovi}. Naglasio je da }e se zalagati i za ravnopravno izu~avanje srpskogjezika i grupenacionalnihpredmeta u obrazovnimustanovama FBiH, kao i za zapo{ljavanjepovratnika u javnim institucijama i administraciji.

Neinformirani poslanici
- Ostajemo pri stavu da je nu`no da imovinski kartoni budu dostupni javnosti, jer nas na to obavezuju i odredbe Izbornog zakona BiH kojim je to jasno i propisano. Na nama je da sada iskoristimo sve pravne lijekove da to i ostvarimo, a tu`ba i pokretanje upravnog spo ra su je di ne te mo gu}nosti. Do tada smo po nalogu Agencije bili obavezni privremeno onemogu}iti uvid vanjskim korisnicima putem zvani~ne web stranice. Upravo zbog `elje da se {to prije ovo rije{i ubrzali smo postupak, a ina~e, krajnji rok do kojeg imamo mogu}nost podnijeti zahtjev za upravni spor je 60 dana i isti~e tek 2. oktobra. No, postoje realne {anse da mi spor pokrenemo ve} naredne sedmice, izja vi la je ju~er za Oslo bo|enje Irena Had`iabdi}, predsjednica CIK-a BiH. Ona cijeni kako }e se u sve, ipak, “morati umije{ati i zakono-

Irena Had`iabdi}: Predaja zahtjeva Sudu BiH naredne sedmice

[ANSE Postoje realne {anse da mi spor pokrenemo ve} naredne sedmice, izjavila je ju~er za Oslobo|enje Irena Had`iabdi}, predsjednica CIK-a BiH
davac (Parlamentarna skup{tina BiH) s obzirom na to da je javna tajna kako su odredbe Izbornog i Zakona o za{titi li~nih podataka BiH neusagla{eni“. Na pitanje novinara Oslobo|enja nije li logi~no da je zakonodavac trebao prilikom dono{enja Zakona o za{titi li~nih podataka BiH 2005. imati na umu da }e do}i do neusagla{enosti, te da su odredbe Izbornog zakona BiH “starije“ s obzirom na to da je taj akt donesen ~etiri godine ranije (2001), predsjednica CIK-a je odgovorila potvrdno.

- No, to, na`alost, nije jedini slu~aj gdje imamo neusagla{enosti u zakonodavnoj proceduri, konstatirala je Had`iabdi}. Nakon provedenog postupka utvr|ivanja ~injeni~nog stanja, CIKBiH je donio odluku o razrje{enju Radmile Bo`i} du`nosti ~lana Op{tinske izborne komisije Ora{je/Donji @abar. Utvr|eno je da Bo`i} nije postupala u skladu sa instrukcijom danoj op{tinskim izbornim komisijama o isplati naknada ~lanovima bira~kih odbora za rad na op}im izborima 2010. Protiv Radmile Bo`i} CIKBiH }e nadle`nom tu`ila{tvu podnijeti i krivi~nu prijavu.

Osnovna prava
“Moramou~initi sve kako bi se povratnicimaobezbijedilaosnovnaljudskaprava, odr`ivpovratak i da vi{e ne bududiskriminisani“ zaklju~io je Osmanovi}. ,
G. KATANA

Zabrane strankama
Zbog nedostavljanja godi{njeg finansijskog izvje{taja za 2009, a nakon vi{e pisanih urgencija, CIKBiH je za 11 politi~kih stranaka izrekao administrativnu mjeru za bra ne u~e{}a na na re dnim izborima. Zabrana je izre~ena za Bosansko-demokratsku stranku, Br~ansku alternativu distrikta Br~ko BiH, Demokratski centar BiH, Narodnu stranku Novi Grad, Narodnu bo{nja~ku stranku, Novu snagu Srpske, Partiju privrednog progresa BiH, Politi~ki pokret mladih BiH, Srpsku stranku RS-a, Stranku omladinske snage i Zelene BiH.
A. TERZI]

V I J E S T I

Su|enje Radovanu Karad`i}u

Zabluda Bo{njaka o Arkanu
Na su|enju Radovanu Karad`i}u za{ti}eni svjedok Tu`ila{tva KDZ 555 izjavio je da je @eljko Ra`natovi} Arkan u prolje}e 1992. do{ao u Zvornik “kao heroj“ iz Bijeljine, kojeg je bo{nja~ko stanovni{tvo “blagosiljalo“ misle}i da }e “situaciju u tom gradu srediti za 24 sata“. Tre}eg dana svjedo~enja za{ti}eni svjedok, nekada{nji ~lan Kriznog {taba SDSa, potvrdio je tvrdnje optu`enog Karad`i}a da je napad na Zvornik u aprilu 1992. naredio @eljko Ra`natovi}. Tokom unakrsnog ispitivanja svjedok je objasnio da su pored Ra`natovi}evih ljudi u akciji u~estvovale mnoge dobrovolja~ke jedinice. “U prolje}e 1992. godine u Zvorniku je bilo vi{e paravojnih formacija koje su nazivane po vo|ama, kao {to su Ni{ki, Pivarski ili @u}ina grupa. U tom trenutku u Zvorniku su bili i Beli orlovi, ali i mnogi dobrovoljci koji su do{li iz Loznice i Vukovara“, kazao je svjedok. @eljko Ra`natovi} Arkan bio je vo|a pa-

ravojne formacije Srpska dobrovolja~ka garda ili Arkanovi tigrovi. Do ubistva 2000, Ra`natovi} je bio optu`en pred Ha{kim tribunalom za ratne zlo~ine nad bo{ nja~kim sta no vni{ tvom u BiH, uklju~uju}i gradove Bijeljinu i Zvornik. Karad`i}u, biv{em predsjedniku Republike Srpske i SDS-a, pred Me|unarodnim krivi~nim sudom za biv{u Jugoslaviju sudi se za genocid, zlo~ine protiv ~ovje~nosti i kr{enje zakona i obi~aja ratovanja od 1992. do 1995. godine. Na Karad`i}evu sugestiju, svjedok je potvrdio da vlasti u Zvorniku u aprilu 1992. nisu imale kontrolu nad dobrovolja~kim jedinicama koje su po~inile zlo~ine nad bo{nja~kim stanovni{tvom u tom gradu.

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U @I@I

3

Protest pred Op}inskim sudom u Sarajevu

Radnici Granita optu`ili

sudije za korupciju
Mostar mora tra`iti Granit
Predsjednik Op}inskog suda Sarajevo Goran Salihovi} osudio je okupljanje gra|ana pred Sudom te naglasio da se ste~aj zakonski ne mo`e prekinuti. Pojasnio je proceduru povratka spisa u Mostar i pozvao radni ke da su ra|uju sa ste~ajnim upravnikom, koji mora u}i u kompaniju. - Predmet se ne ustupa mostarskom sudu, jer je u Slu`benom listu 27. jula objavljenobrisanjeGranita iz na{egsudskogregistra. Potrebno je da od tog dana pro|e rok od 60 dana i da mostarski sud namauputizahtjev za ustupanje predmeta. Ne mo`emo sud shvatiti kao pregovara~ku stranu. Kakav god pritisak bio, ne mo`emo podle}i i radi}emo po zakonu, kazao je Salihovi}.
Rok za ispunjenje zahtjeva je 23. august
Foto: A. KAJMOVI]

Okupljeni su prozivali sudije Subhiju Hod`i}, Hakiju Zaimovi}a i Gorana Salihovi}a Insistiraju na registrovanju Granita na Sudu u Mostaru i prekidu ste~aja
Uz povremene uzvike “Gorane, lopove“, “I vi }ete u ste~aj“, “Vratite nam Granit“... ju~er je 100-tinjak radnika jablani~kog Granita dva sata protestovalo ispred zgrade Op}inskog suda u Sarajevu. Rezultat protesta je da se agonija Granita nastavlja.

Pranje novca
Zahtjevi su da Op}inski sud u Sarajevu bez odga|anja provede rje{enje od 15. oktobra 2010. o brisanju Granita iz registra suda, koje je u Slu`benim novinama FBiH objavljeno tek 27. jula ove godine, te da pod hitno prebaci kompletan registarski spis Op}inskom sudu u Mostaru. Tra`e i da Sud u Sarajevu prekine ste~ajni postupak, te da taj prekid traje do okon~anja krivi~nog postupka protiv Muhameda Mari}a, biv{eg vlasnika Granita, i ostalih, koji se vodi pred Sudom i Tu`ila{tvom BiH. Rok za ispunjenje zahtjeva je 23. av gust ove go di ne. Ta da }e odr`ati Skup{tinu dioni~ara i odrediti daljnje djelovanje. Ka`u da }e biti znatno radikalniji. - ^ak 18 mjeseci poku{avamo dotjerati pravdu. Borimo se protiv ste~aja, korupcije i pranja novca biv{eg menad`menta, kazao je Vahid [ehi}, predsjednik [trajka~kog odbora Granita. On tvrdi da je ste~aj nad Granitom la`iran i namje{ten. Ka`e da je nedavno odr`ana Skup{tina dioni~ara Granita izabrala novog v. d. direktora i NO i odlu~ila pokrenuti proizvodnju.

- Radimo od po~etka jula sa smanjenim kapacitetom. Da mo`emo naplatiti poslove, mogli bismo radnicima isplatiti cijelu jednu mjese~nu platu, dodaje [ehi}. U Granitu je trenutno zaposleno vi{e oko 280 radnika, 30-ak ih je ostvarilo pravo na penziju, ali zbog neupla}enih doprinosa jo{ je ne primaju.

Pustite nas da radimo
Dervi{ Japalak je VK klesar i 25 godina radi u Granitu, kako ka`e na “izvoru kamena“.

- Ovo }e trajati dugo. Sirovine imamo dovoljno, znamo i `elimo raditi, a tr`i{te je zainteresovano. Samo neka nas puste raditi, kazao je Japalak. Radnici optu`uju Mari}a za kriminalne radnje. Ka`u da je Hakiji Zaimovi}u, ste~ajnom upravniku, “oblo`io cijelu ku}u mermerom“. Ju~er je radnicima podr{ku dao i Ismet Bajramovi}, predsjednik Saveza sindikata BiH. - Treba kona~no dati ljudima {ansu da rade. Povla~e se ste~ajevi firmama koje jedine

sada mogu profitabilno raditi. Neka Vlada FBiH preuzme Granit, formira nezavisnu mje{ovitu komisiju i napravi komplet reviziju u Granitu te na osnovu toga vidi treba li biti ste~aja tamo, ka`e Bajramovi}. On u Granitu vidi primjer “sistemskog uvezivanja mafije, politi~kog lobija i, na`alost, sudstva“ . - ^ast mi je biti s ovim ljudima, a ve} imam odre|enih prijetnji i jo{ ih o~ekujem, kazao je Bajramovi}. Ste~aj u Granitu progla{en je 27. januara 2010. u Op}inskom

sudu u Sarajevu, jer je prethodno izvr{ena preregistracija firme u Sarajevo. V. d. direktora Granita Salih Kapo najavljuje prijave VSTV-u BiH protiv “korumpiranih sudija Subhije Hod`i}, Hakije Zaimovi}a, ali i predsjednika sarajevskog suda Gorana Salihovi}a“ . Radnici su nakon dva sata protesta autobusima napustili Sarajevo. Mnogi su rekli da djecu ove godine ne}e slati u {kolu, jer nemaju od ~ega da im kupe knjige.
M. \UROVI] RUKAVINA

Izetbegovi} - Knotz

Izet Mehinagi}

Damir Ma{i}

Ceri} - Moktadai

Va`na uloga Njema~ke u BiH
^lan Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegovi} primio je u nas tu pnu po sje tu am ba sa do ri cu SR Njema~ke u BiH Ulrike Mariju Knotz. Tokom razgovora razmijenjena su mi{ljenja o trenutnoj politi~koj situaciji u zemlji i regiji. Izetbegovi} je istaknuo va`nost uloge Savezne Republike Njema~ke u okon~anju rata u Bosni i Hercegovini, kao i u poslijeratnoj obnovi zemlje, te i u ovom periodu pribli`avanja evroatlantskim integracijama, saop}eno je iz Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine.

Preispitivanje rada uprave @eljeznica
Pomo}nik federalnog ministra prometa i komunikacijaIzetMehinagi}izjavio je da }e biti preispitani navodi o eventualnim nezakonitostima i nepravilnostima u radu uprave @eljeznica FBiH. “Povodom aktuelne situacije u @eljeznicama FBiH izazvane pro{losedmi~nom nelegalnom obustavom rada, Vlada FBiH, odnosno Ministarstvo prometa i komunikacija uzeli su ozbiljno u obzir odre|ene primjedbe koje su plasirane u javnosti, naravno i od Sindikata u vezi sa pojedinim postupcima i aktivnostima uprave @eljeznicaFBiH, da li su oni zakoniti ili nisu“ , kazao je Mehinagi} za Fenu.

Nastavak projekta Partneri u u~enju
O nastavkusaradnje na realizacijiprojekta Partneri u u~enju, koji se odnosi na informatizaciju obrazovnog sistema u FBiH, ju~er je federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Ma{i} razgovarao sa predstavnicima Microsofta BiH Anidom Jusofovi}, menad`erom akademskog programa, i Omarom Krivo{ijom, menad`erom za klju~ne klijente. Ministarstvo je u projektuklju~eno od samogpo~etka, odnosnopotpisivanjemmemorandumao razumijevanju2009-2013.sa Microsoftom BiH, kompanijomkoja je u razvoj programa Partneri u u~enju u BiH planirala za pet godina ulo`iti oko 500.000 dolara.

Znanstvena razmjena
Reisu-l-ulema IZ-a u BiH MustafaCeri}primio je ajatolaha Moktadaija, predsjednika UpravnogodboraMe|unarodnoguniverziteta“El-Mustafa“iz Irana, u ~ijoj su pratnjibiliHakimElahi, prorektoruniverziteta“El-Mustafa“ za me|unarodne odnose i GholamrezaYousefi, ambasador IRIran u Sarajevu. Ajatolahje ~estitaoreisuramazan i interesirao se za stanje muslimana i islama na Balkanu i u BiH. Tako|er je iskazaospremnost za saradnju iranskih i obrazovnih ustanova IZ-a, kao i me|usobnu znanstvenu razmjenu. Ceri} je upoznao goste o radu IZ-a, ukazuju}i na povremene pojave islamofobije.

4

DOGA\AJI

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Ili }e se popravljati polo`aj Hrvata ili ova ekipa ljudi ne}e biti unutar platforme, niti }emo nekome slu`iti kao fikus. U to budite sigurni

Veselin Vlahovi} tra`i susret s tu`iocem

Na pomolu

nagodba
Tri dana prije ju~era{njeg nastavka glavnog procesa Veselinu Vlahovi}u Batku na Sudu BiH, optu`eni ratni zlo~inac je zatra`io susret s tu`iocem Behaijom Krnji}em. „Dobio sam njegovo pismo, u kojem stoji samo jedna re~enica“, objasnio nam je Krnji}, napomenuv{i da }e s Vlahovi}em razgovarati ~im bude imao slobodan termin.

Djelimi~no priznanje nikad ne bih prihvatio, rekao je tu`ilac Behaija Krnji}

Ima neka ideja
„Nismo o tome detaljisali, ima neka ideja“ rekao je, opet, , Vlahovi}ev branilac Radivoje Lazarevi}, dok je predsjedavaju}i sudskog vije}a Zoran Bo`i} kazao da „sud podr`ava bilo kakavsporazumizme|utu`ila{tva i odbrane, koji}e bitiadekvatno valorizovan, uvijek u cilju ekonomi~nosti postupka“ . Najve}a kazna koju bi, prema optu`nici, Vlahovi} mogao dobiti jeste 45 godina. „Postoji mogu}nost da `eli priznati sve, u {ta sumnjam, i drugo, da `eli priznati samo neka djela, tra`e}i za to smanjenje kazne. Ne mogu sada ni{ta vi{e re}i jer ne znam ta~no {ta `eli, ali djelimi~no priznanje nikad ne bih prihvatio“ otkrio , nam je tu`ilac Krnji}, koji je na bolovanju, ali nije `elio odga|anje ro~i{ta, a prihvatio je, iz istog razloga, prisustvovati nastavku su|enja sljede}eg ponedjeljka. Ju~e je svjedo~ila Fazila [eta, 65, stanovnica Kova~i}a, koja je opisala svoj susret s Veselinom Vlahovi}em, 21. ili 22. maja 1992, nakon {to je upao u njen stan. Prema [eti, Vlahovi} se predstavio, rekav{i da je Batko, a [eta ga je prepoznala i na osnovu tv-snimaka: „Imao je vojni~ko odijelo, pu{ku, bombe, nosio je {ajka~u, izgledao je grdnije, groznije od ostale vojske“ istakla je svjedokinja, do, dav{i da je optu`eni njenog
Kova~i}i: Strahote koje niko nikad ne}e opisati

Josip Peri}, dopredsjednik HSP-a BiH

DOBAR

LO[

ZAO

PRIMJERI LJUDSKOSTI Svjedo~enje Fazile [ete je zanimljivo, ne samo po detaljima ratnog `ivota nego i po primjerima pomo}i koju je njena porodica, ali i ne samo oni, dobivala od kom{ija Srba, pa i od nekih u uniformi
mu`a Salku natjerao da stane uza zid i, prokopav{i mu d`epove te na{av{i noktaricu, podsmijehnuo se: “Ovim ho}ete da nas ubijate?“ [eta tvrdi da je Vlahovi} tada udarao Salku po glavi {akama i pendrekom i uz psovke cijelu porodicu istjerao iz stana. Pred zgradom su ve} stajale upla{ene preostale kom{ije, porodica [ibonji} i Ne|o [kipina. Potom je [eta govorila o de{avanjima u objektu Pajaco, na Vracama, u koji su odvezeni, a u kojem ih je Vlahovi} nastavio maltretirati „sve dok jedan oficir nije naredio da ga izbace“ Rekla je i to . da je njihov kom{ija Ne|o [kipina, tako|e zlostavljan, kazao da, ako im se tu {ta desi, da je to zbog njega. I na prethodnim ro~i{tima drugi svjedoci su pominjali [kipinu, prijeratnog ~lana strelja~kog dru{tva koji je vlastitom glavom platio to {to svoje strelja~ke kvalitete nije stavio u slu`bu agresora. Zajedno s kom{ijom Midhatom [ibonji}em pretu~en je u zgradi i odveden, a da mu se jo{ ne zna za trag. [ibonji}evi ostaci su prona|eni prije dvije godine, a [eta tvrdi da je krv, kada su ih odvodili, prekrila stubi{te.

MAJDA BEHRAM STOJANOV
Menad`er za odnose s javno{}u u Centrima civilnih inicijativa Majda Behram - Stojanov upozorila je u razgovoru za Oslobo|enje na posljedice koje trpi BiH zbog toga {to ni deset mjeseci nakon izbora nemamo vlast na dr`avnom nivou. Krivica za to, veli, le`i na politi~koj eliti koja zarad vlastitih interesa dr`i BiH u blokadi.

Pomo} kom{ija
Svjedo~enje Fazile [ete je zanimljivo, ne samo po detaljima ratnog `ivota nego i po primjerima pomo}i koju je njena porodica, ali i ne samo oni, dobivala od kom{ija Srba, pa i od nekih u uniformi. U tom smislu je nekoliko puta pomenula bra}u ^omur, Nenada, Boru i Nikolu, (za Boru zna da je kasnije poginuo), koji su njima, s ograni~enim kretanjem, donosili hranu s Pala, bili im ~esto {tit od nasrtaja drugih vojnika, a na kraju su ih svojim vezama uspjeli prebaciti na drugu stranu Miljacke. Svjedokinja je razmijenjena u grupi od 17 stanovnika tog naselja za 17 osoba srpske nacionalnosti iz dijela Sarajeva pod kontrolom Armije BiH.
E. KAMENICA

FEDERACIJA BiH
Federalni ministar prometa i komunikacija Enver Bijedi} potpisao je ugovore sa direktorima aerodroma u Tuzli i Mostaru o dodjeli po 435.000 KM. Ovaj novac }e biti iskori{ten za kupovinu opreme, {to }e doprinijeti modernizaciji zra~nih luka i pove}anju broja putnika.

VLADA RS-a
Odluka Vlade RS-a o dodjeli koncesija stranim investitorima za gradnju nekoliko hidroelektrana na Drini izazvala je ogor~enje Fo~aka, jer smatraju da }e to bitno naru{iti okoli{. Op{tinske vlasti ka`u da su zaobi|ene prilikom odlu~ivanja i najavljuju odr`avanje referenduma za spas Drine.

VIJEST U OBJEKTIVU
Sje}anje na `rtve
U Fo~i je ju~er ispred fiskulturne sale Partizan polo`eno cvije}e u znak sje}anja na masovna silovanja Bo{njakinja. Prema podacima Udru`enja @ena - `rtva rata, tokom 1992. u ovoj sali silovano je oko hiljadu `ena me|u kojima je bilo i djevoj~ica. Istinske `rtve rata su ponovo pokazale svoju hrabrost. Neo~ekivano su odlu~ile oti}i do KPD-a Fo~a, gdje su polo`ile cvije}e, a sa transparentima su pro{le kroz cijeli grad pozivaju}i nadle`ne da pred lice pravde privedu odgovorne za zlo~ine.

Foto: Arijana HAMZI]

PD HORIZONT
^lanovi Planinarskog dru{tva Horizont iz Biha}a organizovali su proteklih dana akciju prikupljanja hrane za socijalno ugro`ene stanovnike Srebrenice, Bratunca i Zvornika. Mladi volonteri }e li~no odnijeti namirnice onima kojima su najpotrebnije.

VIJEST U

BROJU

76

prijava zbog malverzacija oko kredita podnio je ove godine MUP RS-a.

OSLOBO\ENJE petak, 19. august 2011. godine

INTERVJU

5

Mladen Bosi}, predsjednik Srpske demokratske stranke

RS je ugro`en jedino iznutra
Razgovarala: Gordana KATANA

Siguran sam da nas o~ekuje jo{ dublja kriza i zamazivanje o~iju javnosti tako {to se pa`nja skre}e na stanje u Sarajevu i pri~a o ugro`enosti Republike Srpske od napada sa strane vi{e ne mo`e da pro|e
kao dru{tvo, trebao da iza|e iz krize. A kriza je u svim segmentima, od duboke moralne krize, duboke ekonomske krize, krize pravosu|a, obrazovanja. Mi spremamo novi pristup kako treba voditi ovo dru{tvo, jer je u ovom trenutku potpuno jasno da je RS ugro`en iznutra, a ne spolja. • Tokom jula mnogo se u javnosti govorilo o rekonstrukciji Vlade RS-a. Mogu li nova kadrovska rje{enja dati odgovore na izlazak iz postoje}eg stanja? - Vlada koja je bez ikakvog generalnog programa, prije svega programa reforme koja bi trebala da obezbijedi pravnu dr`avu, viziju kako popraviti ekonomsku situaciju, kako rije{iti pitanje penzionera, sa novim kadrovskim promjenama samo bi kupovala vrijeme i ponovo dijelila fotelje, kao bi javnosti zamaglila o~i kako se ne{to de{ava. Prema tome, nama trebaju politi~ki koncepti koji }e dati odgovor kako iza}i iz krize, a ne promjena par imena u Vladi. • Kazali ste da SDS ima politi~ki program koji nudi odgovore kako iza}i iz krize. Biste li bili spremni postati dio vladaju}e koalicije u RS-u kako bi to {to nudite mogli i realizirati? - Mi smo stranka koja se bori da do|e na vlast da bi svoje politi~ke ideje provela. Nisam ubije|en da bi se bilo kojom kombinacijom u RS-u mogla obezbijediti vlada koja bi bila u stanju, mislim, prije svega na ljude iz reda vlasti, da provede rekonstrukciju cijelog dru{tva.

• Prije nekoliko dana s krajnjim skepticizmom ste gledali na mogu}nost da Vije}e ministara BiH bude formirano narednog mjeseca. Koliko je insistiranje i SNSD-a i SDS-a da u vlasti na dr`avnom nivou moraju participirati predstavnici Hrvata isklju~ivo iz redova tzv. autohtonih hrvatskih stranaka usporilo proces formiranja vlasti? - Svakako da je to jedan od razloga {to nije formirana vlast po prijedlogu platforma{a koji je, po na{em mi{ljenju, zadiranje u osnovne dejtonske principe ravnopravnosti tri naroda. SDS nije zauzeo takav stav zbog HDZ-a, ve} zbog principa koji bi se sigurno u drugoj fazi razbio o glavu predstavnicima srpskog naroda, jer se radi providnom poku{aju da se omogu}i da mjesta koja su izabrana glasovima jednog naroda osiguraju predstavnicima drugog naroda.

Odbrana Daytona
Tako da bi svi budu}i izbori bili besmisleni, ne bi bilo vi{e va`no za koga gra|ani glasaju kod Hrvata i Srba, jer bi njihovo predstavljanje vr{ili oni koje postave bo{nja~ke politi~ke stranke. Prema tome, ovdje se radi o principu odbrane od napada na dejtonski princip ravnopravnosti, a ne podr{ci nekom od dva konstitutivna naroda. • Za{to se onda SDS nije zalagao da taj princip bude ispo{tovan i u Republici Srpskoj prilikom izbora bo{nja~kih i ve}ine hrvatskih ministara u entitetskoj Vladi, odnosno hrvatskih delegata i Predsjedni{tva Vije}a naroda RS-a? - Princip ravnopravne zastupljenosti konstitutivnih naroda po Daytonu uspostavljen je isklju~ivo na nivou dr`ave, odnosno njenih zajedni~kih organa. Tek je kasnijim promjenama Ustava BiH, nametnutim od visokog predstavnika i usvajanjem amandmana na Ustav BiH, princip konstitutivnosti primijenjen na ~itavoj teritoriji BiH. Ja moram napomenuti da je taj princip na entitetskom nivou prva prekr{ila vlast Federacije BiH, koja, u pro{lom mandatu, ~ak nije ni na-

{la predstavnike srpskog naroda za Dom naroda FBiH, jer nisu, navodno, imali koga da postave. Prema tome, izvorni dejtonski princip odnosi se na ravnopravnost tri naroda u institucijama BiH i u ovom trenutku se radi o tome, i to je razlog za{to je blokirano formiranje vlasti na nivou BiH. • Od oktobarskih izbora, kada ste saop{tili da }ete stupiti sa SNSD-om u koaliciju na dr`avnom nivou, javnosti nije jasna politi~ka pozicija SDS-a. Istovremeno ste i vlast i opozicija, pa se sve ~e{}e ~uju ocjene da partija koju vodite gubi identitet. Kako to komentirate? - To nema nikakve veze s autenti~no{}u partije. Vi morate znati da je tih razli~itih kombinacija bilo i ranije i da ste imali za vrijeme Alijanse za promjene jednu vlast na nivou RS-a, drugu na nivou dr`ave. SDS je tada bio na vlasti u RS-u, SNSD je bio dio vlasti na dr`avnom nivou. Prema tome, to nije ni{ta novo i jedinstveno uzimaju}i u obzir kako je tek {arena slika koaliranja na lokalnom nivou i danas. Takvu sliku o SDS-u poku{avaju da naprave i zamute tu situaciju, koja je apsolutno jasna, pojedinci, prije svega iz nekih manjih opozicionih stranaka, s mi{lju da bi tada dobili identitet prave opozicione stranke. To je apsurdna situacija, apsurdna pri~a i osim tih, koji to promovi{u, ~itavoj javnosti je jasno kakva je pozicija Srpske demokratske stranke. • Ekonomsko-socijalna situacija u RS-u iz dana je u dan lo{ija. Na to upozoravaju i sindikat i privrednici i ekonomski stru~njaci. Kako u tom kontekstu ocjenjujete rad Vlade? - Aktuelna vlast, imaju}i u vidu da je ona u kontinuitetu od 2006. godine, bez obzira na personalne promjene na ~elu Vlade, nije uspjela da da odgovore na pitanje kako napraviti stabilnu Republiku Srpsku. Siguran sam da nas o~ekuje jo{ dublja kriza i zamazivanje o~iju javnosti tako {to se pa`nja skre}e na stanje u Sarajevu i pri~a o ugro`enosti Republike Srpske od napada sa strane vi{e ne mo`e da pro|e. Iz tog razloga SDS ima novi politi~ki program koji }e, prije svega definisati osnovne postulate na koji na~in bi RS,

Sistem vrijednosti

KRIMINAL I KORUPCIJA Nisam siguran da uop{te postoji spremnost za borbu protiv kriminala i korupcije koji iznutra izjedaju RS. Isto tako, nisam siguran da postoji spremnost za reformu bilo koje va`ne oblasti `ivota u Republici Srpskoj

Nisam siguran da uop{te postoji spremnost za borbu protiv kriminala i korupcije koji iznutra izjedaju RS. Isto tako nisam siguran da postoji spremnost za reformu bilo koje va`ne oblasti `ivota u Republici Srpskoj. U ovom trenutku mi ne vidimo mogu}nost da SDS u~estvuje u ne~emu {to bi zna~ilo samo raspodjelu fotelja i, ponavljam, zamazivanje o~iju javnosti. Ovdje je potrebna duboka i sveobuhvatna reforma, koja bi po{la od samog sistema vrijednosti koji je duboko poreme}en u Republici Srpskoj do svih ostalih dijelova `ivota.

TAKORE]I... BABICA
Predsjednik RS-a Milorad Dodik izdvoji}e 30.000 KM za podr{ku natalitetu u Hercegovini, a novac }e biti upla}en na ra~un Fondacije “Sveti Vuka{in“ pot, vr|eno je za Srnu iz kabineta predsjednika. Osim novca koji je odobrio sa pozicije predsjednika, Dodik }e u Fond uplatiti i iznos u visini jedne njegove plate. Fondaciju je osnovala eparhija zahumsko-hercegova~ka i primorska, s ciljem prikupljanja sredstava za pomo} porodicama sa vi{e djece, lije~enje steriliteta, promovisanje usvajanja djece.

6

DOGA\AJI

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Rijaset IZBiH predstavio izvje{taj o i

Uslovniji prostor pravosu|u
Ministar za pravosu|e i upravu ZDK-a Miroslav Penko i direktorica preduze}a Uniprojekt d.o.o. Zenica Mira Husremovi} potpisali su ugovor o izradi glavnog projekta adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje objekta Op}inskog suda u Zenici i glavnogprojektaobjektaKantonalnog tu`ila{tva ZDK-a. “Ovim~inomnastavljamo sa rje{avanjemproblemanedostatka prostora za rad pravosudnih institucija u ZDK-u. U Visokom je 2006, a u Te{nju 2010. godineizgra|enazgradaOp}inskog suda, a sada }emo raditi objekte u Zenici za {to odavnopostojipotreba“ kazao je , Penko. Zeni~ko preduze}e Uniprojekt jedno je od ~etiri ponu|a~a koja su u~estvovala na javnompozivu za izgradnjuglavnog projekta, koji }e ko{tati 46.500 KM.

OHR, Vije}e minista u Parlamentu BiH, n
Vojni muftija Ismail ef. Smajlovi} i Ekrem Tucakovi}, rukovodilac Slu`be za odnose s javno{}u Rijaseta, u kabinetu reisa Ceri}a predstavili su izvje{taj koji je Rijaset usvojio jo{ 28. aprila i najavili njegovo upu}ivanje na adrese dr`avnih organa i me|unarodnih institucija
“Zlo~in iz mr`nje (napadi na vjernike, slu`benike i imovinu Islamske zajednice) registriran je u mnogim dijelovima Bosne i Hercegovine. Zlo~in iz mr`nje se relativno ~esto de{ava, a naro~ito je ovom vrstom zlo~ina pogo|ena povratni~ka, obi~no je to i manjinska populacija. Napadi na pojedine d`amije registrirani su vi{e desetina puta. Mete zlo~ina iz mr`nje su imami i muslimani prilikom odlaska u d`amiju radi obavljanja vjerskog obreda, ili prilikom povratka ku}i iz d`amije, kroz presretanje i upu}ivanje verbalnih prijetnji i psovki, a u vi{e navrata su registrirani napadi na d`amije i razbijanje prozora na d`amijama dok su vjernici bili unutar d`amije i obavljali molitvu“ , navodi se u prvom izvje{taju o islamofobiji, diskriminaciji i netoleranciji na podru~ju Islamske zajednice u BiH od 2004. do 2011. koji je ju~er promoviran u kabinetu reisu-luleme u Sarajevu. Na ponovljena pitanja novinara na pres-konferenciji o tome da se promotori izvje{taja u ime Rijaseta odrede prema pozivima da nekim navodnim islamofobima ne treba klanjati ni d`enazu, Ekrem Tucakovi} je rekao: - To su stavovi pojedinaca, oni mogu biti ignorisani i odba~eni, ali nemojte tra`iti od nas da uvodimo diktaturu i ka`emo {ta se smije misliti. To su bile polemike unutar IZ-a, ali sve dok to nije stvar organa ne mo`emo kazati da je to zabrana. {taj jo{ 28. aprila, ali je tek sada predstavljen javnosti i najavljeno njegovo upu}ivanje na adrese dr`avnih organa i me|unarodnih institucija. Tek na kraju izvje{taja, kao primjer zlo~ina iz mr`nje navedeno je vi{e od 60 napada na d`amije, mezarja, vjernike, imame i slu`benike od po~etka 2008. godine do kraja 2010. godine. Na`alost, nisu dati podaci o tome kako je dr`ava reagirala na ove zlo~ine iz mr`nje, niti je razgrani~eno {ta je napad iz mr`nje, a {ta eventualno iz koristoljubivosti ili drugih motiva. Najve}i dio napada na muslimane dogodio se na podru~ju Republike Srpske, uz nekoliko napada na podru~ju op}ina u Federaciji BiH u kojima su ve}inaHrvati. U izvje{taju se navode izjave nosilaca javnih, dr`avnih i politi~kih funkcija za koje se tvrdi da su “primjeri netolerancije, {irenja straha i predrasuda prema muslimanima i IZBiH“ Ve}i dio navede. nih izjava su davali zvani~nici RS-a, prijesvegaMiloradDodik. Uz tri Dodikove, navode se i tri izjave Neboj{e Radmanovi}a, patrijarha srpskog Irineja te po dvije izjave Emila Vlajkija i SlavkaJovi~i}a. Nema, me|utim, nikakve analize koja bi pokazala da li su ove izjave zvani~nika u RS-u uticale na broj napada na vjernike i objekte IZ-a na podru~ju ovog entiteta. Nije jasno da li IZ ove izjave zvani~nika RS-a vidi kao politi~ki nekorektne izjave ili pak kao poticanje na zlo~ine iz mr`nje. Neke od navedenih Dodikovih izjava nisu mr`nja

D`enaza islamofobima (jo{) nije zabranjena

Demobilisani tra`e jeftiniju hranu
Savez demobilisanih boraca op}ine Zenica uputio je pismo op}inskom na~elniku Husejinu Smajlovi}u sa zahtjevom da se u ovom gradu otvori posebna prodavnica sa ni`im cijenama za demobilisane borce. U pismu koje je potpisao Mehmed [i{i}, predsjednik Saveza demobilisanih boraca BiH, Op}ini Zenica predla`e se da mjese~no za nabavku lijekova bolesnim borcima osigura 3.000 KM, kao i da predstavnici Saveza demobilisanih boraca participiraju u radu komisija za dodjelu jednokratne nov~ane pomo}i, podr{ke za stambenu gradnju i stipendija. “Demolisani borci su najugro`enija kategorija, u Zenici ih ima oko 3.400 i svakodnevno pre`ivljavaju tra`e}i hranu, novac, lijekove i bilo kakav posao“ ka`e se u pismu. ,

Islamofobi u BiH

U izvje{taju se zbog navodne islamofobije kritiziraju brojni pojedinci, ustanove i agencije. Me|u njima su (politi~ari) Milorad Dodik, biv{i premijer RS-a i sada{nji predsjednik RSa; Neboj{a Radmanovi}, srpski ~lan Predsjedni{tva BiH; Emil Vlajki, potpresjednik RS-a; Rajko Vasi}, sekretar i portparol SNSD-a; Biljana Plav{i}, biv{a predsjednica RS-a; Parlament prema islamu kao takvom, nego politi~ka reakcija na nastojanje zvani~nika IZ-a da imaju klju~nurije~ u politi~kim, pa ~ak i ustavnopravnim debatama. Posebnoj kritici su izlo`ene

Zlo~in iz mr`nje
Izvje{taj su predstavili vojni muftija Ismail ef. Smajlovi} i Ekrem Tucakovi}, rukovodilac Slu`be za odnose s javno{}u Rijaseta. Rijaset je usvojio izvje-

Zasjedala Vlada BPK-a Gora`de

Regres nakon razgovora sa sindikatom
Opasno kupanje u Bu{kom jezeru
Uprava za inspekcijske poslove Livanjskog kantona i Zavod za javno zdravstvo FBiH upozorili su gra|ane u op}inama Tomislav-Grad i Livno da se ne kupaju u Bu{kom jezeru uz pla`u Marinovac, jer su rezultati laboratorijske analize uzoraka vode iz ovog dijela jezera pokazali visok stepen zaga|enosti, {to mo`e biti opasno po njihovo zdravlje. U upozorenju se navodi da su najnoviji rezultati hemijske i mikrobiolo{ke analize uzoraka vode iz Bu{kog jezera, koju je izvr{io Zavod za javno zdravstvo FBiH, pokazali da voda iz dijela jezera u kojem preko ljeta osvje`enje tra`i veliki broj kupa~a, prema bakteriolo{kim svojstvima, spada u kategoriju voda koje se u prirodnom stanju ne mogu upotrebljavati za kupanje i rekreaciju. Vlada BPK-aGora`deju~er je VladiFederacije BiH ponovo uputila zvani~an zahtjev za doznaku sredstava ovom kantonu utvr|enih u bud`etu FBiH. Razmatrana je i odluka o isplati regresa za 2011. zaposlenicima kantonalnih organa uprave, ustanova i drugih koji se finansiraju iz bud`eta. Zaklju~eno je da }e regres biti ispla}en nakon utvr|ivanjanjegovogiznosa u razgovoru sa Sindikatom bud`etskih korisnika. Razmatrana je i informacija o odr`anim javnim raspravama o nacrtu zakona o koncesijama i prostornog plana FBiH. Predlo`eni zakoni su neprihvatljivi za Vladu BPK-a te je zaklju~eno da Vladadostavisvoje prijedloge i sugestije. ^lanovi Vlade BPK-a primili su k znanju i informaciju Ministarstva za pravosu|e, upravu i radne odnose o aktivnostima na provo|enju Strategije reforme pravosu|a u BiH i Akcionomplanu, te u skladu s tim i informaciju o dono{enju razvojnog srednjoVlada je donijelaodluku da sa 127.000 maraka u~estvuje u sufinansiranju projekta op}ineGora`de, koji se odnosi na rekonstrukcijuUliceIbrahimaPopovi}apremaindustrijskoj zoni Bekto preciza, a usvojen je i niz odluka o isplatinov~anihsredstavapoljoprivrednimproizvo|a~ima za poticajpoljoprivredne proizvodnje. Vlada }e u~estvovati i u realizacijiprojektaPrevencija i ranootkrivanje karcinoma grli}a materice preko PAPA briseva, kao i projekta Nadzor nad provedbom programa obaveznih imunizacija na podru~ju BPK-a u 2011. Ministarstvo za bora~ka pitanja dobilo je saglasnost da objavi javni poziv za dodjelu nov~ane pomo}i za nabavku ud`benika u~enicima srednjih {kola, ~iji roditelji imaju status pripadnika bora~ke populacije. Podr`ana je i inicijativa ministra za privredu da se po~ne sa pripremama za podizanje kredita kod Razvojne banke Federacije, koji }e se usmjeriti na lokalni razvoj. A. H.

Gora`de: Djeci boraca pomo} za kupovinu ud`benika

ro~nog strate{kog plana ovog ministarstva za period 2011 - 2013. Vlada je odobrila teku}e transfere op}inama u sastavu BPK-a Gora`de za maj 2011. u iznosima od po 100.000 maraka. Od op}ina }e se tra`iti da ubudu}edostavljajuplan i programutro{ka sredstava, s prijedlogom projekata za svaki mjesec za koji se dodjeljuju sredstva.

OSLOBO\ENJE petak, 19. august 2011. godine

DOGA\AJI

7

islamofobiji 2004. - 2011.
Ekrem Tucakovi}

VIJESTI

ara, srpski poslanici novinari...
Na pitanje da li, poslije navo|enja svih primjera navodne islamfobije u medijima, IZ smatra da je Sarajevo stvarni centar islamofobije u regionu pa ~ak i u Evropi, bez obzira {to u njemu muslimani ~ine ve}inu stanovni{tva, Ekrem Tucakovi} je rekao: „Ja sam imao prilike da ~ujem takve neke tvrdnje. Ja zaista ne mogu pristati na to. Mislim da to nije objektivna konstatacija ili tvrdnja. Takva ideja ili tvrdnja nije nikada do{la iz struktura IZ-a“.

Sarajevo nije centar islamofobije

Vu~urevi} se `ali na RS
Ra tni gra do na~el nik Tre bi nja Bo`idar Vu~urevi}, kojeg Hrvatska i BiH tra`e zbog ratnih zlo~ina, a koji je, nakon hap{enja u aprilu, u junu pu{ten iz pritvora da se brani sa slobode, izjavio je kako ga vi{e od neizvjesnosti pod te{kim optu`bama boli to {to mu od vlasti RS-a niko nije pru`io materijalnu ni pravnu pomo}, pi{e ju~era{nji beogradski Press. “Valjda bi bio red da mi se pomogne, pa i materijalno, jer ako ni{ta drugo, jedan sam od utemeljitelja Srpske, sve sam dao za nju, a da pritom iza mene nije ostala stigma nikakvih ratnih zlo~ina, osim tih apsurdnih optu`bi iz Dubrovnika. Njih najbolje demantira ~injenica da je ha{ko tu`iteljstvo jo{ 2002. zaklju~ilo da nema dokaza da sam ja bio uklju~en u bilo kakvo granatiranje’’, ka`e Vu~urevi}.

Vojni muftija Ismail Smajlovi}
- Vjerujte kad sam ja pro~itao tu izjavu, prije saop{tenja Rijaseta, mene je jako podsjetila na onu Karad`i}evu u Skup{tini. Podsjetila me kao gra|anina koji je pre`ivio ovu agresiju, pre`ivio ovaj rat. Moje iskustvo sa Srbima u strukturi Oru`anih snaga nije ono {to je bilo u ratu. I tamo ima zdravih osoba, ima pameti, ima kvalitete, ali ne znam koje su to okolnosti zbog kojih oni ne mogu da do|u do izra`aja. Ja ne pri`eljkujem i ne o~ekujem da se ponovi Karad`i}eva izjava u Skup{tini BiH, rekao je vojni muftija Ismail Smajlovi}. U izvje{taju se kritizira Radmanovi}eva izjava da u Islamskoj zajednici ima zagovornika rata.
Mete zlo~ina iz mr`nje su imami i muslimani
Foto: A. KAJMOVI]

Radmanovi} kao Karad`i}

BiH (srpski poslanici iz mandata u 2010.); Slavko Jovi~i}, poslanik SNSD-a u Parlamentarnoj skup{tini BiH, Vije}e ministara BiH, Obavje{tajno-sigurnosna agencija BiH, Almir D`uvo, direktor; Ured Ombudsmena Federacije BiH, OHR, Raffi Gregorian, biv{i zamjenik visokog predstavnika u BiH, Tu`ila{tvo BiH, Drew Enegel, biv{i {ef Odjela za organizovani krimipolicijsko-sigurnosne agencije BiH zbog odnosa prema tzv. vehabijama. Zbog policijskih akcija kao {to je pretres u Mao~i u februaru 2010. u izvje{taju se izra`ava “ozbiljna sumnja u

nal Tu`ila{tva BiH, Vjerske vo|e SPC-a, patrijarh srpski Irinej, mediji, BH Dani (Emir Imamovi}, Senad Pe}anin; Vildana Selimbegovi}), Slobodna Bosna, Sead Fetahagi}, FTV “60 minuta”, Damir Kaletovi}, Bakir Had`iomerovi}, Avdo Avdi}, Fe|a Isovi}, Nezavisne novine, @eljko Ivankovi}, Oslobo|enje, Zija Dizdarevi}, Press, D`evad Galija{evi}, Ve~ernji list. namjere i sposobnost dr`avnih struktura“, te sumnja “u obavje{tajno-policijske spletke“ , zbog slu~aja Elviza Ali~i}a. Tvrdi se da su su|enje grupi Rijada Rustempa{i}a, teroristi~ki

napad na policijsku stanicu u Bugojnu, te kontinuirano plasiranje pri~a o vehabijama ili okupljanju naoru`anih vehabija, posebno iz RS-a, iskori{teni “za ja~anje propagande i sijanje straha kroz veliki broj objavljenih i emitiranih neprofesionalnih novinskih priloga“ Kri. tikuje se izjava direktora OSA Almira D`uve o “potencijalnoj opasnosti od 3.000 osoba“, uz tvrdnju da se bez dokaza podsti~e ambijent netrpeljivosti. Navedeni su i kvalifikovani kao neprihvatljivi brojni primjeri kritika IZ i njenih zvani~nika, a da pri tome nije naveden niti identifikovan niti jedan oblik neprihvatljivog tuma~enja islama ili neislamskog pona{anja koji je doveo do takvih reakcija i izjava doma}ih i me|unarodnih zvani~nika.

U izvje{taju o islamofobiji kritiziraju se i OHR, te biv{i zamjenik visokog predstavnika Raffi Gregorian i tu`ilac Drew Angel.

Prijetnje novinaru Slavi{i Baji}u
Alternativna televizija najo{trije osu|uje i za hti je va rea kci ju na dle`nih organa zbog prijetnji koje je Vladimir Usorac, predsjednik Udru`enje poljoprivrednih proizvo|a~a RS-a, upu tio nji ho vom no vi na ru Sla vi {i Ba ji}u. Na kon emi to va nja priloga u Centralnim vijestima ATVa o posjeti delegacije Vlade RS-a imanju Vladimira Usorca, u [ibovskoj kod Prnjavora, Usorac je telefonom prijetio novinaru rije~ima da }e ga “zalijepiti za asfalt“, da “prelazi na drugu stranu putu kada ga vidi“ koriste}i uz prijetnje i vulgarne rije~i na ra~un novinara. Postupak Usorca je grubi atak na slobodu izra`avanja i pra vo no vi na ra da pri ku plja ju i objavljuju informacije od interesa za javnost, ka`e se u saop{tenju Alternativne televizije.

Va`ni kanali
Pojedini mediji postali su va`an kanal javnog plasiranja sadr`aja uvredljivog i netolerantnog karaktera, tvrdi se u izvje{taju. Na {est stranica navode se primjeri medijskih izvje{taja koji, prema ocjeni prire|iva~a, iskazuju netoleranciju prema IZ i reisu-l-ulemi, a potom muslimanima i islamskim vrijednostima. Najvi{e navedenih priloga poti~e sa stranica magazina BH Dani i Slobodna Bosna, te iz priloga magazina “60 minuta” Federalne TV, zatim Oslobo|enja i Nezavisnih novina.
Esad HE]IMOVI]

Ministarstvo energetike i Elektroprivreda RS-a tvrde

Izgradnja hidroelektrana zakonita
Projektna dokumentacija za izgradnju HE Buk Bijela, Fo~a, Punci i Sutjeska bi}e ura|ena do kraja godine
Nakon{to su predstavnicilokalne vlasti Fo~e najavili da ne}e prihvatiti izgradnju hidroelektrana na Drini, jer bi to izazvalo velike morfolo{ke, geolo{ke i druge promjene koje bi uticale na eko-sistem i `ivot ljudi, a na~elnik Op{tine Zdravko Krsmanovi}, povodom odluke Vlade RS-a o objavljivanju javnog poziva za koncesija za izgradnju HE Gornja Drina, rekao da je Vladapropustilada obezbijedi dokumente, reagovali su Vlada i Elektroprivreda RS-a. gradnjom ~etiri hidroelektrane na podru~ju Fo~e provedene u skladu sa zakonom, s ciljem stvaranja pretpostavki za realizaciju projekta HE Gornja Drina koji }e predstavljati okosnicu razvoja Podrinja i cijelog RS-a. „Projektnadokumentacija za izgradnju HE Buk Bijela, Fo~a, Punci i Sutjeska na podru~ju op{tine Fo~a bi}e ura|ena do kraja godine, a sve aktivnosti u vezi sa geolo{kim istra`ivanjima, kao i druge radnje na podru~ju ove lokalne zajednice uredno prijavljene nadle`nim op{tinskim institucijama“ tvrde u EPRS-u. , “Nakon odustajanja Crne Gore od u~e{}a u izgradnji HE Buk Bijela, Vlada RS-a je na prijedlogMinistarstva industrije, energetike i rudarstva i Elektroprivrede RS-a dala saglasnost za izradu projektne dokumentacije iskori{}enja hidroenergetskogpotencijalaGornjeDrine i Sutjeske na teritoriji RSa, s tim da objekti i akumulacije ne prelazeteritoriju RS-a“ podsje}a se , u saop{tenju, te dodaje da je za ~etirihidroelektraneEPRSzajedno sa ElektroprivredomSrbijeizradio idejno rje{enje sa prethodnom studijomizvodivosti, koja je predstavljena u Op{tini Fo~a 27. aprila pro{le godine. Kako su idejno rje{enje i prethodna studija izvoFo~a: Stiglo obja{njenje iz Banje Luke

dljivostipokazaliekonomsku i socijalnu opravdanost, pristupilo se izradi projektne dokumentacije vi{egnivoa, odnosnoidejnogprojekta sa studijom izvodljivosti, ekolo{komstudijom, isti~e se u saop{tenju.

Javna rasprava
EPRS i ministar energetike RSa @eljko Kova~evi} u pismu Krsmanovi}u navodi da }e “ekolo{ka studija, prostorni plan po-

Okosnica razvoja
U saop{tenju EPRS-a navodi se da su sve aktivnosti u vezi sa iz-

sebnog podru~ja Gornja Drina, kao i idejni projekat sa studijom izvodljivosti~etiri HE bitina javnoj raspraviprijeusvajanja, o ~emu}e gra|ani Fo~e biti blagovremeno obavije{teni“ . Vlada RS-a je u julu pro{le godine donijela rje{enje kojim se utvr|uje javni interes za izgradnju hidroenergetskih objekata na gornjem slivu rijeke Drine, investicije~ija je vrijednostprocijenjena na G. K. oko 450 miliona eura.

8

DOGA\AJI

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Obilazak oskrnavljenog mezarja [ehitluci kod Fojnice

Kazniti po~inioce
Po~etkom ramazana poru{eno je osam ni{ana, na sedam prefarbani natpisi, na dva nacrtani kukasti kri`evi i usta{ki znak U, dok su na kapiji prefarbani polumjesec i zvijezda
Predstavnici Me|ureligijskog vije}a BiH ju~er su obi{li mezarje [ehitluci u mjestu Alaupovka kod Fojnice, koje je o{te}eno po~etkom ramazana kada je poru{eno osam ni{ana, na sedam prefarbani natpisi, na dva ni {a na na crta ni ku kas ti kri`evi i usta{ki znak U, dok su na kapiji prefarbani polumjesec i zvijezda.

Sa~uvati su`ivot
Glavni imam Med`lisa IZ Fojnica Mensur Pa{ali} se nada da }e njihove apele prihvatiti muslimanski vjernici i pravilno procijeniti situaciju kako bi su`ivot i koegzistencija ovog podru~ja ostali o~uvani. I fra Janko Lubos, predstavnik Franjeva~kog samostana osu|uje ovaj napad na ljude kao najve}e svetinje, poru~uju}i “ukoliko su ovo slu~ajnouradili katolici da odmah do|u u crkvu, ispovjede se i zatra`e oprost“. Paroh bla`ujski ^edomir \elmo u ime Pravoslavne crkve i Mitropolije dabrobosanske osudio je ovakva de{avanja, smatraju}i da bi se ona mogla sprije~iti drasti~nijim ka`njavanjem po~inilaca i br`om reakcijom institucija.
Delegacija MRV-a osudila napad
Foto: S. GUBELI]

O~uvati toleranciju i su`ivot
Po sje ta je or ga ni zo va na u okviru projekta “Monitoring napada na vjerske objekte i dru ga mjes ta od zna~aja za vjer ske za je dni ce i crkve u BiH” Zajedno sa delegacijom . MRV-a me zar je su obi {li i predstavnici fojni~kih vjerskih zajednica i crkava, kao i na~elnik Salkan Merd`ani}. Svi oni su osudili vandalski napad nepo zna tih po~ini la ca na me zarje [ehitluci, gdje se ukopavaju {ti}enici zavoda Drin i Bakovi}i. Izvr{ni odbor Med`lisa IZ Fojnice je iznena|en i ogor~en ovim doga|ajem i o~ekuje da to ne}e imati lo{ uticati na pozitivan duh tolerancije i su`ivota u Fojnici. - Zahtijevamo hitnu vanrednu sjednicu Op}inskog vije}a gdje }e se vije}nici i op}inske strukture o~itovati o ovom doga|aju, a od Policijske uprave

tra`imo da {to prije prona|e i privede po~inioce. Pozivamo d`ema tli je da sa~uva ju sta lo`enost i prisebnost i da ne odgovaraju revan{izmom, jer to nije u duhu muslimanskobosanske tradicije i mjeseca ramazana, ka`e se u saop}enju Med`lisa Fojnice. I Emir Kova~evi} savjetnik MRV-a, pored osude ovog nemilog doga|aja, tako|er, pozi-

va `itelje Fojnice na toleranciju i po{tivanje tu|ih svetinja.

Fojni~ani iznena|eni
- Mnogo je napada na vjerska mjesta, pa su svi poglavari zabrinuti, po{to je od novembra pro{le godine bilo ~ak 42 prijavljena slu~aja. Zato je i MRV pokrenulo projekt kojim se `ele otkriti razlozi ovih napa da i sa gle da ti pro blem iz

svih aspekata kako bi se adekva tno za {ti ti li vjer ski obje kti, kazao je Kova~evi}. Igor Ko`emjakin, predstavnik Jevrejske zajednice BiH, ru{enje i skrnavljenje ni{ana smatra atakom ne samo na ovo mezarje nego na sve konfesije. O~ekuje da policija {to prije prona|e po~inioce, a tu`ila{tvo ovo okarakteri{e ne samo kao prekr{aj ve} kao ~in izazivanja multinacionalne i

vjerske netrpeljivosti. Na~elnik Merd`ani} nagla{ava da je ovaj do ga|aj izne na|enje za Fojni~ane, jer su me|unacionalni odnosi u tom gradu izuzetno dobri. - Ovakvih ekcesa do sada nije bilo, pa smo se uvijek hvalili dobrim su`ivotom. Vjerujem da su ovo uradili neljudi, a ne nacionalisti, isti~e Merd`ani}.
Z. TURKOVI]

Spomenici u Cazinu doveli inspektoricu iz Biha}a
Inspektorica Ministarstva prostornog ure|enja Unsko-sanskog kantona Senada ]orali} u srijedu je iz organa uprave Op}ine Cazin izuzeladokumentacijukoja se ti~e spomenika Patriotske lige, spomenika poginulim antifa{istima u centru Cazina i rekonstrukcije u`eg centra grada.

Ogre{evi}: Napokon
se pomjerila iz ureda!
niciPatriotskelige i poginulimantifa{istima, bi}e pomjereni dvadesetak metara lijevo ili desno od mjesta na kojem se sada nalaze. Neko je zlonamjerno dezinformiraojavnostrekav{i da }e i bistanarodnogherojaNurijePozdercabitipomjerena. Definitivno, ne}e!, veli Nermin Ogre{evi}, na~elnik Op}ine Cazin. Nekome, misli on, odgovara pri~a o premje{tanju spomenika, samo da bi se skrenula pa`nja sa projekatakoji se trenutnorade i bitni su za Cazin: rekonstrukcijacentra grada, obnova kanalizacije i doma kulture, instaliranje parking-automata, rekonstrukcijenogometnog stadiona... - Kad su Biha} ure|ivali, pomjereno je devetbisti i to dva-tri kilometra od mjesta na kojem su bile i nitko se nije bunio. Kad mi dva spomenika radi rekonstrukcije centragradapomjeramodvadesetakmetara, pravi se medijskagalama i promocija onih koji bi da skrenu pa`nju s kapitalnih projekata koje trenutno radimo u Cazinu, cijeni na~elnik Ogre{evi}. Uzgred, na~elnika Ogre{evi}a, budu}i Cazin nema gra|evinskog inspektora, radujevijest da je inspektorica, glede spomenika, posjetila Biha}. Na~elnik veli kako su joj upu}ivali dopise da do|e u Cazin, e da bi pomogla u rje{avanjunekolikopredmeta u kojima je ugro`ena imovina ljudi u Cazinu... - Tada nije do{la. Sad, dobro je da se pomjerila iz svoje kancelarije u Biha}u, makar i zbog spomenika, ka`e Ogre{evi}. Zanimljivo je, Udru`enje Zlatnih ljiljana i Organizacija {ehida i porodica poginulih iz Cazina nisu htjeli potpisati pismo kojim se ustajeprotivpomjeranjaspomenika. Nezir Oki}, predsjednik Ljiljana je i predsjednik tamo{nje koordinacije bora~kih udru`enja, a zamjenik mu je Ismet Ba{agi}, predsjednik Organizacije {ehida.

Kad smo dopisima tra`ili da pomogne u rje{avanju nekoliko predmeta u kojima je ugro`ena imovina ljudi u Cazinu, nije do{la. U Biha}u se pomjeralo devet bisti i nitko se nije bunio

Pa`nja, pa`nja!
Podsjetimo, tamo{nje su vlasti krenule u rekonstrukciju centra, a spomenicismetajuradovima pa ih vlast kani izmjestiti i nakon rekonstrukcije vratiti nekih “dvadesetak metara lijevo ili desno“ od mjesta na kojem su bile. ^emu su se, je li, usprotivilebora~keorganizacije Cazina. - Nakon rekonstrukcije spome-

Nermin Ogre{evi}, na~elnik Cazina

Politika i borci
- Mislim da je ta pri~a o micanju spomenika poprimila politi~ke dimenzije, a mi u tome ne `elimo u~estvovati. Neke od organizacija koje su potpisale taj protest imaju namjeru povu}i ga. Koordinacija bora~kih organizacija u Cazinu nije i ne}e raspravljati o si-

tuaciji s tim spomenicima, nagla{ava Ba{agi}. Prema na{im informacijama, spomenik antifa{istima i onaj Patriotske lige s trga }e biti uklonjeni ako ne danas, ono sutra. Premjestit}e ih firmaElektrometal~iji je vlasnik Ismet Hrle Cigo ujedno i predsjednik Udru`enja “Josip A. BE^IROVI] Broz Tito“ .

OSLOBO\ENJE petak, 19. august 2011. godine

DOGA\AJI

9

Be~ki dnevnik Jovana Divjaka (XV)

VIJESTI

Generalova i na{a patnja
Kako je i obe}ao, general Jovan Divjak je svakoga dana - od ~asa kada je zaustavljen na aerodromu u Be~u - vodio Dnevnik za ~itatelje na{e novine: dakle, petak je, 11. mart 2011.
Pi{e: Jovan DIVJAK

Svjedoci protiv Dronjka
Na su|enju za zlo~ine u Drvaru, svjedokinja Dr`avnog tu`ila{tva kazala je da je ~ula od logora{a iz Kamenice (op}ina Drvar) da joj je sina iz logora odveo optu`eni Ratko Dronjak. Tijelo njenog sina ekshumirano je 2001. godine u jami Globunja~a kod Drvara. Halil Halilovi}, drugi svjedok Tu`ila{tva BiH, ispri~ao je da je saznao od nekada{njih logora{a da su njegova trojica bra}e iz logora Kamenica odvedena tokom no}i i da im se od tada gubi svaki trag. Halilovi} je saznao da su ubijeni, a njihove posmrtne ostatke prona{ao je u jami Golubnja~a. Tu`ila{tvoteretiRatkaDronjka, biv{egkomandanta, odnosno upravnika logora Kamenica i zatvora formiranog u O[ “Slavko Rodi}“ u Drvaru, za organizovanje protuzakonitog zatvaranja civila i ratnih zarobljenika Bo{njaka i Hrvata od 1992. do 1995. godine.

Na internetu pro~itah tekst autora Borisa De`ulovi}a: “[ta je Sarajevu Jovo Divjak?“ - sarkazam, analiza, protest - ne znam kako da okarakteri{em tekst. (Iako ga general uredno prepisuje cijelog, izdvajamo samo jedan fragment; op. ur.)

8.27 h [ta je Sarajevu Jovo Divjak
“General Jovan Divjak danas je samo simbol svijeta, jo{ uvijek duboko podijeljenog plitkim rovovima na brdu @u~. Njegove poruke rodnom Beogradu tamo ne ~uju, pa mu sude zbog stvari koje je sam osudio - i to, jebiga, malo bli`e Dobrovolja~koj ulici od srpskih tu`itelja – dok poruke gradu kojega je izabrao nekako do toga grada ne dopiru. Ispra`njen od sebe samog, ~ovek-simbol Jovan Divjak za Beograd je izdajnik vlastite krvi i jezika, a za Sarajevo tek prazna uniforma po{tenog Srbina, kositreni general za po~asne smotre.“ Ambasador Haris Hrle ne odustaje od kljukanja informacijama. Na{ao je na portalu Slobodne Evrope tekst Nenada Peji}a. Mo`da }e to interesovati ~itaoce Oslobo|enja, naravno, pod uslovom da to odobri moja vrla prijateljica, glavna urednica V. Selimbegovi}. (Tako se doti~na potpisivala u Ve~ernjim novinama u toku rata): BALKAN-I-JA: Generalova i na{a patnja, II dio - General Jovan Divjak, tekst nosi datum 6.3.2011. a potpisuje ga Nenad Peji} (i ovaj tekst donosimo u skra}enoj verziji; op. ur.) “Primio sam od jednog Saralije pismo koje `elim da objavim u cjelini jer mi se ~ini da je autor bolje od mene izrazio ono {to sam ja htio re}i u naslovu Generalova i na{a patnja. Autorovo ime ne objavljujem jer nemam za to dozvolu. Bio je u ratu i nije bio u nikakvoj vojsci, poti~e iz mje{ovitog hrvatsko-srpskog braka. Pismo glasi: - Muka mi je od ovog sa Divjakom; iz

nekih razloga me ovo vi{e potreslo od svega {to su ~etnici napravili od rata do danas. To sam shvatio na aerodromu u Frankfurtu, nisam mogao da se koncentri{em ni na {ta drugo. Sama pomisao da Divjak sjedi u ovom trenutku u nekoj zatvorskoj }eliji, pa makar i jedan minut, me dovodi do ludila. U Gani}evom slu~aju u pitanju je bio princip, a sada je sve druga~ije. Jer ako je Divjak kriv za bilo {ta, onda smo svi krivi. On je bar meni bio jedan od simbola toga da je u svom tom u`asu i jadu, klanju, ubijanju, ru{enju, primitivizmu bilo i ne{to sjajno, ne{to dobro, civilizirano, i vrijedno da se odbrani od balkanskog mraka i atavizma. Divjak, Viki} sli~ni su, jedna mala grupa ljudi koji su stajali za neke is tin ske vri je dnos ti. ^o vjek ko ji je izme|u ostalog bio primoran da stane i protiv vojske koju je slu`io cijeli `ivot, i u ~ije je vrijednosti nesumnjivo vjerovao cijelo to vrijeme, i protiv ‘svog’ naroda, i koji je uradio ono {to mu je diktirala ljudska savjest, i to sa dostojanstvom koje nije ~esto vi|eno u ratu, on sada treba da odgovara. Eto, poru{ili su gradove i ljudske `ivote, podijelili su narod na etni~ke skupine, sve im je po{lo za rukom, zar ne mogu da ostave ni mrvice hljeba za nas ostale, ni jedno u krajnju ruku beskorisno uvjerenje da je, kao {to rekoh, u svemu tome bilo ne{to pozitivno, da je bilo ljudi vrijednih neke najbolje tradicije tog regiona?“

Jo{ iz Peji}evog teksta
Primio sam tako|er informaciju da je u Srbiji osnovana Facebook stranica za podr{ku generalu Divjaku. Ima vi{e od 300 ~lanova. Svaka ~ast, ali vjerujem da u Srbiji ima puno vi{e ljudi koji shva}aju da braniti Jovana Divjaka zna~i braniti i gra|ansko dru{tvo i u Srbiji, a ne samo u BiH. “Kad }emo se mi na Balkanu nau~iti da stvari cijenimo na osnovu ^INJENICA i to ~injenica koje su vezane za slu~ajeve i teme o kojima se pi{e. ^INJENICA jeste da je Jovan Divjak, po osno-

vu odluke suda u Haagu POSVE ~ist u slu~aju incidenta u Dobrovolja~koj ulici. ^INJENICA jeste da je tada BiH ve} bila neovisna dr`ava, zakonski, dakle postojale su dvije zakonske strane, obje ratne, te pogibija, zakonski, tih jadnih vojnika JNA ~ak i ne mo`e biti tretirana kao zlo~in. ^INJENICA jeste da u postoje}im snimcima jedan general zaustavlja ludilo i vi~e ‘Ne pucajte!’ i taj se general zove Jovan Divjak. ^INJENICA jeste da se taj isti general godinama zala`e da se slu~aj Dobrovolja~ka rasvijetli, ali radi nespremnosti vlasti u Sarajevu to se jo{ nije dogodilo. ^INJENICA jeste da vlasti Srbije podi`u neutemeljene optu`nice (po sopstvenom priznanju) i na osnovu njih se hapse ljudi, i to - po priznanju sudova, ~ak i onih u Srbiji – nevini ljudi. Za{to se mi ne mo`emo dr`ati tih ~injenica i prihvatiti ih kakve jesu? Za{to se lijepe etikete, a ne opovrgavaju ~injenice? Zar nije istina, da su akcije vlasti u Srbiji, u povodu slu~aja Gani}, Juri{i}, Purda (dokazano) i najnovijih u slu~aju generala Divjaka (koji }e tako|er biti oslobo|en) izdavale neutemeljene optu`be? Zar nije ~injenica da je Srbiji time nanesena velika {teta i u regionu i u inozemstvu? Zar nije ~injenica da onaj ko to radi NE RADI U INTERESU Srbije? Da je sre}e, Jovan Divjak bi me|u svima nama, bez obzira koje nacije i vjere, a pogotovu me|u mojim ~itaocima srpske nacionalnosti, bio heroj. Jer, on je stao da brani svoj grad, nema ni jedne jedine mrlje na svojoj du{i, spa{avao je djecu iz Sarajeva, spa{avao tada u Dobrovolja~koj mladi}e u uniformi JNA i ko zna {ta jo{ sve ne. Na`alost, nije dobio priliku, zahvaljuju}i nesposobnosti i jednonacionalno obojenoj vlasti u Sarajevu u to vrijeme, da slu`i ~asno jo{ koju godinu. Da je sre}e, prvi bi u njegovu odbranu ustao ~lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi}.“ E, dosta pisanja za danas.

@alba na presudu
Tu`ilac Posebnog odjela za ratne zlo~ineTu`ila{tva BiH uputio je Sudu BiH `albu na prvostepenu osloba|aju}u presudu u krivi~nom predmetu protiv optu`enih Marka Adamovi}a i Bo{ka Luki}. Prvostepenom presudom od 30. maja 2011. godine Sud BiH je optu`ene Adamovi}a i Luki}a oslobodio od optu`be da su po~inili krivi~na djela zlo~ini protiv ~ovje~nosti, na na~in kako je to opisano u dispozitivuoptu`nice. Oni su, izme|uostalog, optu`eni da su odgovorni za progon, ubistva, istrebljenja, deportacije i prisilno preseljenje stanovni{tva, mu~enje, prisilni nestanak osoba i druga ne~ovje~na djela.

Sutra...

...Be~ka proslava ro|endana

Zatra`eno produ`enje pritvora
Tu`ila{tvo BiH zatra`ilo je od Dr`avnog suda da produ`i pritvor Fikretu Planin~i}u, Rasimu Li{an~i}u i Seadu Menzilu, koji se sumnji~e za zlo~ine na podru~ju Kotor-Varo{i po~injene 1992. godine. Mirko Le~i}, tu`ilac Tu`ila{tva BiH, kazao je kako smatra da je potrebno da se pritvor osumnji~enim Planin~i}u, Li{an~i}u i Menzilu produ`i za jo{ mjesec kako bi Tu`ila{tvo zavr{ilo provo|enje istrage u ovom predmetu. Oni se sumnji~e da su, kao pripadnici Teritorijalne odbrane Kotor-Varo{i, u septembru 1992. u~estvovali u napadu na selo Serdari, koje je bilo nastanjeno mje{tanima srpske nacionalnosti.

Iz Sarajeva su mi dojezdili izuzetni prijatelji da zajedni~ki podelimo radost ovog dana. Do{lo ih je 10 u kombiju i d`ipu, sa hedijama: pozdravima od onih koji su `eleli da do|u u Be~, od na{ih zajedni~kih prijatelja, ~lanova i simpatizera Udru`enja, „pola Sarajeva“, sirnicom, pitom zeljanicom, burekom...

Vlada TK-al podijelila novacl
Vlada Tuzlanskog kantona na ju~era{njoj sjednici, prvoj po okon~anju kolektivnog godi{njeg odbora, izdvojila je nekoliko miliona maraka za realizaciju projekata op}ina i institucija, koje su u toku godine aplicirale na bud`etska sred-

Najvi{e Grada~cu
stva. Najvi{e razloga za zadovoljstvo, zbog {iroke ruke Vlade TK-a, ima Op}ina Grada~ac, koja je za realizaciju projekta iz oblasti za{tite `ivotne sredine dobila ~ak 245.000 maraka. U isto vrijeme, Op}ina Sapna, koja je ju~er dobila 25.000 maraka, realizira}e projekte ~i{}enja divljih deponija. Ve}ina op}ina TK-a ju~er je dobila novac za pomo} odr`ivom povratku. Iznosi se kre}u od osam do 48.000 maA. [e. raka.

10
GOST OSLOBO\ENJA

KOMENTARI

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Pi{e: Esad DURAKOVI]

“uspravljanje“ dr`ave U
kontekstu velikog, povijesnog “pospremanja“ Bliskog istoka, politi~kogpreure|enjatoga geostrate{ki izuzetno va`nog dijela svijeta, treba posmatrati i inicijativu Palestinske samouprave za apliciranje Generalnoj skup{tini Ujedinjenih nacija za priznavanje nezavisne palestinske dr`ave. Proces koji je proljetos otpo~eo na Bliskom istoku takvih je razmjera, takve ozbiljnosti i ambicija da se ne mo`e okon~ati u kratkom periodu ve} samo u jednome razdoblju povijesnih dimenzija i povijesnog zna~aja. Mubarak u kavezu nije samo pravni~ka ~injenica, ve} je u danoj situaciji i prenapu~ena simbolika, zastra{uju}a opomena i blagotvorni nagovje{taj budu}nosti, ravan gotovo pouzdanompredskazanju: valjaozbiljno pogledati i promisliti o ^OVJEKU U KAVEZU, koji je suvereno i predugo vladao sto`ernom arapskom zemljom, prijateljem Izraela i njegova za{titnika SAD-a. I u Siriji, koja ima izuzetno velik zna~aj, sve klju~a (o ~emu nemamo, na`alost, dovoljnokompetentnihkomentara ili analiza), jer se na vlasti `eli odr`ati po svaku cijenu jedan autoritarni, represivni re`im alevitske manjine koja, kao manjina, gospodariSirijom ve} dobrih ~etrdesetak godina. Na Bliskom istoku se, dakle, stvara jedan novi povijesni kontekst u kome sna`no participira – kao i do sada – tragedija Palestine, koja }e, evo, zatra`iti na najvi{oj instanci u svijetu da se “uspravi“ kao dr`ava (arapski jezik za to koristisintagmu: iqamatu-d-dawla, {to doslovno, i lijepo, zna~i “uspravljanje dr`ave“). Te nove, obratni~ke stvarnosti, ~iji obrisi se naziru iza krvavih tenkovskih pohoda, svjestan je i Izrael, dakako, i veoma je zabrinut zbog toga. Stoga }e on u~initi sve da bi osujetio “uspravljanje“ palestinske dr`ave. Moglo bi se re}i kako je ironija povijesti da se Mahmud Abbas (ne: Mahmoud, kako se u nas ponegdje pi{e!) zaputi u BiH da tra`i podr{ku za osnivanje palestinske dr`ave – u BiH koja ni sama jo{ uvijek nije “uspravna“ dr`ava, ali bi Abbasu bilo dobro da ima makar i takvu. No, u BiH ima jedan Neboj{a Radmanovi} koji pripada sasvim druk~ijim kontekstima i koji nema razumijevanja za palestinsku neizrecivu patnju, za konstantnu nepravi~nost mo}nika svijeta prema Palestincima koje ve} du`e od 60 godina dr`e u logoru (1948); njegov kontekst ima druk~ije porijeklo i inerciju: krvavo razbijanje zajedni~ke dr`ave (dakle, ru{enje i podrivanje dr`ava a ne njihovo “uspravljanje“), podizanje mno{tva logora, silovanje na hiljade `ena... [ta takvima mo`e zna~iti ideja i naprezanje da se najve}i i najdugotrajniji logor u povijesti svijeta (Palestina) preobrazi u dr`avu, da se uspravi u dostojanstvo, u slobodu?! Ni{ta! Zapravo, davanjem podr{ke toj inicijativi pobjeglo bi se vlastitom kontekstu, izdala bi se vlastita dosljednost, koja se realizira kao podrivanje dr`ava, osnivanje logora – sve do genocida koji se uporno pori~e. Ljudi realiziraju svoj identitet ne samo imenovanjem i deklaracijama ve} i djelima koja, omasovljena, stvaraju kontekst koji je, prirodno, vi{e sklon razvijanju i afirmiranju nego samodokidanju. Stoga, Radmanovi}evo odbijanje podr{ke uspostavljanju palestinske dr`ave nije nikakvo iznena|enje, naprotiv – ono je nu`ni rezultat ideolo{ke, politi~ke i eti~ke inercije koja ga pronosi njegovim negativiziranim kontekstom. No, silno je zanimljiva Radmanovi}eva formulacija stava, kako ve} mogu biti zanimljivi golemi paradoksi, pogotovu kada se odnose na tako va`na pitanja kao {to je sudbina arapske Palestine. Klju~na ta~ka Radmanovi}eve izjave je to kako je Abbasu dao “podr{ku za mir“, a ne za navodno jednostrano progla{enje nezavisnosti. Nezamisliv je paradoks ve}i od ovoga:

Palestinsko

Moglo bi se re}i kako je ironija povijesti da se Mahmud Abbas zaputi u BiH da tra`i podr{ku za osnivanje palestinske dr`ave – u BiH koja ni sama jo{ uvijek nije “uspravna“ dr`ava, ali bi Abbasu bilo dobro da ima makar i takvu. No, u BiH ima jedan Neboj{a Radmanovi} koji pripada sasvim druk~ijim kontekstima i koji nema razumijevanja za palestinsku neizrecivu patnju, za konstantnu nepravi~nost mo}nika svijeta prema Palestincima koje ve} du`e od 60 godina dr`e u logoru

- Podr{ku za mir daje politi~ar ~iji partijski {ef negira genocid u vlastitoj dr`avi na ~ijem ~elu je upravo taj politi~ar, i koji dr`i pod svojom upravom oblast u kojoj je izvr{en genocid. - On nudi podr{ku za mir narodu koji du`e od 60 godina sanja mir, slobodu, elementarno ljudsko dostojanstvo... Kao da su Palestinci krivi za rat pa im valja dijeliti lekcije o miru, smirivati ih, privoditi ih k razumu. Neshvatljiv je i surov je sarkazam govoriti o miru Abbasu u ~asu kada mu je tako stvarnosno sinula nada da bi se kona~no mogao zatvoriti najve}i i najdugovje~niji logor u povijesti, u koji je zato~en cijeli njegov narod. Jer, Palestina nije samo politi~ko pitanje ve} je i najve}i moralni problem modernoga svijeta. Radmanovi} i Abbas?! To su dva antipoda. Oni pripadaju sasvim razli~itim svjetovima vrijednosti i ideala, i oni grade razli~ite povijesne kontekste: jedan pripada svijetu koji podriva dr`ave i svikava se genocidu, a drugi bi da d`inovski nacionalni logora najzad “uspravi“ u dr`avu. To je ravno vje~nom su~eljavanju Erosa i Tanatosa. Budu}nost, ako ho}e da bude imalo ~asna, treba da pripadne Abbasu, i ona se nazire u aktualnom preoblikovanju Bliskog istoka.

K

U ime Oca i Sina...
lju~ne ~injenice o ratnim zbivanjima u Bosni su odavno planetarno poznate, ipak, ne smijemo izgubiti sposobnost da se moralno zgra`avamo i reagujemo na o~igledno zlo koje nam se servira skoro svakodnevno. Nacionalizam je uvijek u srda~nim odnosima sa lako}om zla, stoga i ne ~udi nedavna promocija knjige u Beogradu “Ispovest ha{kog su`nja“ Milana Luki}a, osu|enika zbog ratnih zlo~ina u Bosni i Hercegovini na do`ivotnu robiju. On je i u Srbiji pravomo}no osu|en na 20 godina zatvora zbog zlo~ina u Sjeverinu, kada je likvidirao putnike autobusa koji nisu imali srpska imena. U Ha{kom tribunalu osu|en je zbog progona na politi~koj, rasnoj i vjerskoj osnovi, ubojstava, ne~ovje~nih djela, istrebljenja (zlo~ina protiv ~ovje~nosti) i okrutnog postupanja. Evo samonekihto~akaoptu`nice: “odveo sedam bosanskih Muslimana na obalu Drine, u blizini Vi{egrada, prisilio ih da se postroje na obali, te pucao na `rtve, ubiv{i petoricu; prisilio je sedambosanskihMuslimana iz pilane i tvornicenamje{taja‘Varda’ u Vi{egradu da odu na obaluDrine i pobio ih; u jednu ku}u u Pionirskoj ulici u Vi{egradu zatvorio je oko 70 `ena, djece i starijih mu{karaca, bosanskihMuslimana, zatim je ku}uzapalio, a one koji su poku{avali pobje}i kroz prozore ubijao je mecima; isto je napravio i u jednojku}i u obli`njemseluBikovac, zatvoriv{iopet oko 70 `rtava u ku}i i baciv{ipotom unutra nekoliko eksplozivnih naprava; tu su i silovanja i pojedina~na ubojstva, kao i premla}ivanje zato~enih Muslimana u vi{egradskom logoru“ . Uvreda je zdravog razuma, kako ka`e H. Arendt, da takav soj ljudi ima priliku da promovirasvojuzatvorsku, memoarskuliteraturu u Parohijskom domu Hrama Svetog Save u Beogradu. Koliko god da je ta promocijaperiferan “literaran doga|aj“ u organizaciji Srpskeradikalnestranke, nepodno{ljivo je jadno, neukusno i vulgarno dozvoliti bilo kojoj politi~koj organizaciji da organizira takav skup na kojem}e sljedbeniciisimpatizeriha{kih bezdu{nika aplaudirati pro~itanim pasusimaicitatima o juna~komratovanjuiubijanjunevinihljudi, velikih“narodnihjunaka“ , koji eto kao `rtve ve} godinamatrunu po ha{kim i drugim svjetskim zatvorima. Nije sporno{to se Luki}upisao u ve} bogatu“plejadu autora“ ha{ke literature, jer su se ljudi oduvijek dijelili na one koji ~itaju pogre{ne i lo{eknjigei one koji~itajuva`neidobreknjige, ve} je ta promocija i dio mi{ljenja i govorazajednice. Institucionalnapodr{ka(crkvenaipoliti~ka) zlo~inui zlu se idaljekoristi kao “oru|enacije“u izo{travanjunacionalnihinstikata da pre`ivi“alternativnaverzija“ historije, gdje ~italac kada uzme knjigu u ruke, mo`e da formira svoju istinu nakon tabela i spiskapoginulih“boraca“za svetusrpskustvar koja se zavr{avarije~ima“U ime Oca iSina…. “ Mo`emo unedogled dokazivati o~igledne

nacionalisti~ke besmislice, tjerati maglu nacionalizma iz na{ihsokaka, ulicaientiteta, ni{ta ne}e biti dovoljno, jer na{e dru{tvene zajednicenisuni{tau~inile za istinskosuo~avanje sa pro{lo{}u, sa zlo~inimakoji su po~injeni u “na{e ime“ Moguplju{tati kao ki{aispra. znairetori~ka“izvinjenja“ jednihdrugima(regionalnipoliti~kitrenddijalogaipomirenja), sve dok su akademskeeliteipartijskenomenklature pune nacionalisti~kih fanatika i pokvarenjakakojinikadanisunapustilisvojeideolo{kepozicijeubica ili sau~esnika u zlo~inu. Nijednoizvinjenje od dr`avnika u regionunijebilo bez onogkobnog“ali“- “o~ekujemo da se inamaizvine za nedjelakoja su ~injenaprema nama“, a kada se to i u~ini, vrlo brzo se kompromitira izjavom da se posebno pozdravljaju generali Gotovina i Marka~ na proslavama vojnih operacija u kojima su dokazano ubijani i protjerivani civili. Na{a korumpirana i osiroma{ena dru{tva su idealno popri{te za daljnje drndanje i tupljenje o “nacionalnim identitetima“ gdje su ubice , heroji, a zlo~inci `rtve. Zato treba “njegovatimr`nju“ prenositi je bri`ljivoiinstitucional, no kroz {kolske lekcije, retu{irati historijske ~injenice, relativizirati odgovornost kako se ne bi slu~ajno dogodilo da jednog jutra sin pita oca: “[ta si radio u ratu, tata?“ Dr`avna . strategija Srbije i Hrvatske je da do takvog pitanja nikada ne do|e, ostaje nam nada da }e mo`da unuci postaviti to pitanje svojim djedovima.

OSVRT

Pi{e: Dino MUSTAFI]

Nacionalizam je uvijek u srda~nim odnosima sa lako}om zla, stoga i ne ~udi nedavna promocija knjige u Beogradu “Ispovest ha{kog su`nja“ Milana Luki}a, osu|enika zbog ratnih zlo~ina u BiH na do`ivotnu robiju

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KOMENTARI

11

FOKUS

Pi{e: Esad HE]IMOVI] esad.hecimovic@oslobodjenje.ba

Islamofobija i Sarajevo D U
a li je Sarajevo regionalni, pa ~ak i evropski centar islamofobije, bez obzira {to u njemu `ivi ve}in ski mu sli man sko sta no vni{ tvo? Pi ta nje, pos tav lje no ju~er u kabinetu odsutnog reisu-luleme, povodom promocije Rijasetovog prvog izvje{taja o islamofobiji, diskriminaciji i netoleranciji na podru~ju Islam ske za je dni ce u BiH, iza zi va zbunjenost. U istoj sedmici palestinski pred sje dnik Ma hmud Ab bas je podsjetio na pore|enje Sarajeva sa Jeru sa li mom. Sa ra je vo se sve ma nje opisuje kao Jerusalim Balkana, Evrope ili kao “mali Jerusalim“, ali Abbas se sjetio. Odranije mi je poznato pri`eljkivanje da Sarajevo postane “glavni grad“ evropskih muslimana. Prvi put sam za takva pri`eljkivanja ~uo jo{ po~etkom devedesetih godina u samom Sarajevu. Neke od mojih kolega novinara iz skandinavskih zemalja izrazile su takva o~ekivanja prethodnih godina. Jedan od njih me tako uvjeravao da, ustvari, nema druge prijestolnice koja bi mogla da postane glavni grad evropskih muslimana. Na drugoj strani, u razli~itim ratnim i poratnim periodima, Zenica i Sarajevo su nazivani “bosanskim Teheranom“. Ovi nazivi i pore|enja su afirmirali ili kritizirali novu ulogu muslimana u BiH kao aktera, a ne samo kao `rtve. Otkuda sada me|u vjerni~kim dijelom populacije u glavnom gradu BiH postoje i takva razmi{ljanja o Sarajevu kao regionalnom, pa ~ak i evropskom centru islamofobije? Takve tvrdnje su, naravno, preuveli~ane. Ako se pogleda spisak islamofoba u BiH, o~ito je da Islamska zajedni ca u BiH ugla vnom go vo ri o srpskim politi~arima, me|unarodnim zvani~nicima, tu`iocima i policajcima koji su istra`ivali veze organizovanog kriminala i terorizma u BiH, te novinarima koji su reagairali prije svega na ono {to su do`ivljavali kao nametanje vjerskih, ideolo{kih ili politi~kih stavova. Za svaki od ovih sukoba postoje drugi razlozi, a ne sama mr`nja prema islamu kao vjeri. Ti razlozi su, prije svega, politi~ki, interesni ili ideolo{ki. Kovanica “islamofoba“ se sada ko ris ti i za me|una ci onal no su ko bljavanje, za za{titu interesa grupa povezanih sa Islamskom zajednicom i za obra~un sa sekularnom tradicijom kod Bo{njaka. Postoji opasna tendencija da se odbacuje sekularizam kao navodno zaostalo i prevazi|eno naslije|e socijalizma i komunista. Preuveli~avanje opasnosti od islamofobije u Sarajevu te`i takvom obra~unu. U Sarajevu ne pi{e niti jedan kolumnista ili bloger poput Fjordmana, norve{kog krajnjeg desni~ara i antiislamskog blogera koji je opse`no citiran u Breivikom Manifestu. Fjordman je pisao pod ovim pseudonimom od 2005. godine do nedavno, kada je otkriveno da je Breivik opse`no citirao i hvalio njegov rad. Policija je bila vrlo zainteresirana da otkrije da li je rije~ o poticanju na zlo~in, bli`im vezama ili ne. Fjordman je sam otkrio svoj identitet norve{koj tajnoj policiji i javnosti, te potom pristao na intervju sa policijom i pretra`ivanje svoje ku}e. Pisao je, kao i mnogi drugi desni~ari, sa pozicija teorije zavjere koja predvi|a ujedinjavanje Evrope i arapskih dr`ava protiv Izra ela i za islamiziranje Evrope. Njegovi blogovi su bili protiv EU, multikulturalizma i islama. li, pogledajmo kako je on pisao o Sarajevu. U jednom od svojih tekstova u seriji pod nazivom “Defeating Eurabia“ je posebno pisao o Sarajevu, u drugom o svom razumijevanju Izetbegovi}evih ranih radova kao {to je “Islamska dekla ra ci ja“, te na pri mjer o pre uve li~avanju zlo~ina koje su po~inili Srbi i umanjivanju zlo~ina koji su po~injeni nad Srbima. Kada je pisao o Sarajevu, uglavnom je citirao ovda{nje rasprave o tome kako je Sarajevo postalo monoetni~ki grad, te kako Srbi i Hrvati odlaze ili tra`e za{titu. Slika Sarajeva i BiH u evropskoj, ali i ameri~koj javnosti je kreirana u toku i neposredno nakon rata devedesetih godina i od tada nije bilo zna~ajnije promjene ili dopune. Mi smo pravili probleme Zapadu, sve dok nas Zapad nije izolovao i zaboravio, ostavljaju}i nas da jedino sami sebi pravimo probleme. U takvoj izolaciji, {to se Zapada ti~e, mo`emo ostati jako dugo, sve dok ne odlu~imo da sami ne{to promijenimo. Svojom balkanskom mr`njom mi privla~imo ubice poput Breivika i desni~are poput Fjordmana, koji brane ubijanjem i tekstovima Evropu od islama. Islamska zajednica je u pravu {to ukazuje na postojanje mr`nje, netolerancije i diskriminacije prema muslimanima u BiH, ali nije u pravu {to tako nastoji da onemogu}i kritiku na ra~un rada svojih zvani~nika i organa. Nije u pravu ni kada pre{u}uje svu onu mr`nju koja se na muslimanskoj

Islamska zajednica je u pravu {to ukazuje na postojanje mr`nje, netolerancije i diskriminacije prema muslimanima u BiH, ali nije u pravu {to tako nastoji da onemogu}i kritiku na ra~un rada svojih zvani~nika i organa. Nije u pravu ni kada pre{u}uje svu onu mr`nju koja se na muslimanskoj strani skuplja na ra~un i protiv drugih nacija i vjera. Nije u pravu {to se u sukobu unutar same bo{nja~ke, muslimanske zajednice stavlja na samo jednu stranu

A

strani skuplja na ra~un i protiv drugih nacija i vjera. Nije u pravu {to se u sukobu unutar same bo{nja~ke, muslimanske zajednice stavlja na samo jednu stranu. koliko `elimo da na{ govor o mr`nji bude uvjerljiv, treba da progovorimo i toj mr`nji muslimana prema drugima, a ne samo o mr`nji prema muslimanima. Privla~imo mi ve} dugo i one na drugoj strani, koji stradanje bosanskih muslimana devedesetih godina vide kao nastavak kri`arskih ratova. “Ono {to se de{ava u BiH nije samo rat izme|u Muslimana i Srba, nego i rat izme|u islama i kr{}anstva“ govorio je Salman al-Awdah, , uticajni saudijski i islamski vjerski vo|a, koji je po izlasku iz saudijskog zatvora, dolazio i u Sarajevo kao gost IZ-a. “Stradanje Muslimana u BiH je samo novi kri`arski rat protiv muslimana {irom svijeta“, pisao je Muhammed Qutb. Kao i Fjordmanovi tekstovi ili Breivikov Manifesto i ove poruke sa drugog kraja svijeta dolazile su do nas u Sarajevo preko Evrope, prije svega Londona. Ve}ina ovih poruka je objavljena u dvodjelnom propagandnom videomaterijalu pod nazivom “[ehidi Bosne“ koji je devedesetih godina ura|en u jednom londonskom studiju. Stoga je jednostrano progovaranje o mr`nji veoma opasno. Niti Srbi brane Evropu od islama, niti Bo{njaci bra ne um met, glo bal nu za je dni cu muslimana od novih kri`ara kao {to je Breivik. Zato je opasna ova javna rasprava zvani~nika Islamske zajednice sa izabranim funkcionerima iz RS-a kao {to su Milorad Dodik i Neboj{a Radmanovi}. Reagiraju}i na ponovljene tvrdnje Neboj{e Radmanovi}a da su reisovi napadi na Dodika “jedna vrsta pripreme za rat“, Islamska zajednica je saop{tenjem svoje Slu`be za odnose sa javno{}u poru~ila da “Iz slu~aja ma so vnog ubis tva ne vi nih ljudi u Norve{koj i nadahnu}a koje je ubica pronalazio u ratnim srpskim liderima trebaju svi odgovorni ljudi uzeti pouku“. Takvo kori{tenje norve{ke ili bosanske tragedije je veoma opasno i nedopustivo. Ako je “srpska politika“ bila nadahnu}e za Breivika, Al-Kaida je ~esto poku{avala da opravda te ro ris ti~ke na pa de stra da njem muslimana u BiH i drugim regionima. Vrijeme je da na{e tragedije prestanemo pre tva ra ti u na da hnu}e ma so vnim ubicama {irom svijeta i da ne{to uradimo za `ivote onih koji su pre`ivjeli unutar same BiH.

Intervju Dr. Pierre Mirel

Kandidatura BiH za EU je ostvariva
Mr. Alen Mujkanovi} upozorava

6 mjeseci zatvora za komandnu odgovornost
Reporta`a

Ramazanske no}i u Sarajevu

12

CRNA HRONIKA
Nakon {to je policiji u Kne`evu A. \. prijavio da nepoznate osobe sijeku {umu u mjestu Pale`, patrola je na mjestu doga|aja zatekla B. K, B. K. i M. K, svi iz Kne`eva. Od njih su oduzeta bespravno posje~ena stabla, ina~e u vlasni{tvu[umskoggazdinstva^emernica, te }e pri~injena materijalna {teta biti naknadno utvr|ena. Protiv B. K. }e biti podnesen izvje{taj Okru`nom tu`ila{tvu Banja Luka zbog {umske kra|e.

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Prijava zbog {umske kra|e

Radnica pronevjerila novac?

Slu`benicima Policijske uprave Ljubu{ki dostavljena je prijava prema ~ijim na vo di ma je o{te}ena sportska kladionica Bet Live d.o.o. Novi Travnik, podru`nica Ljubu{ki. Zbog pro ne vje re u slu`bi, prema navodima MUP-a Zapadnohercegova~kog kantona, prijavljena je zaposlenica kladionice Z. M. (28) iz Ljubu{kog, te radnici lokalne policije provjeravaju navode prijave.

je`e}i od policije, K. H. iz Te{nja izazvao je preksino} saobra}ajnu nesre}u u kojoj, sre}om, nije bilo povrije|enih. Do udesa je do{lo na magistralnom putu Doboj Tesli}, nedaleko od raskrsnice u Matuzi}ima, op}ina Doboj-Jug, u blizini dopisni{tva Oslobo|enja. Voza~ fiata K. H, kao i saputnici u tom vozilu K. I. i B. M. navodno su prijetili policiji, a potom poku{ali da pobjegnu. Policajci su u slu`benom golfu za njima krenuli u potjeru. Istovremeno, pripadnicima PS Doboj-Jug dojavljeno je da se iz pravca Jelaha prema Doboju kre}e fiat, ~iji voza~ bje`i policiji. Policajci su ga poku{ali zaustaviti u Matuzi}ima, ali on nije stao. Prema rije~ima o~evidaca fiat, kojim je upravljao K. H, u{ao je u raskrsnicu brzinom oko 150 kilometara na sat. Voza~ je preti~u}i policijski automobil desnom stranom zaka~io slu`beno vozilo. U tom trenutku iz suprotnog smjera nai{ao je audi austrijskih registarskih oznaka, koji je fiat tako|er zaka~io. Bjegunci su uhva}eni nakon {to su se fiatu, u udesu, slomili prednji to~kovi. K. H., kao i njegovi saputnici K. I. i B. M. su odmah privedeni zbog prijetnji, a prilikom pretresa njihovog vozila prona|ena je marihuana.

B

Na magistralnom putu Doboj - Tesli} u Matuzi}ima

Bje`e}i od policije,

IZAZVAO SUDAR
Udes, sre}om, pro{ao bez povrije|enih Voza~ i putnici iz fiata privedeni

M. BEGI]

vadesetjednogodi{njeg Fo~aka Hajrudina Harba{a u srijedu je uhapsila sarajevska policija nakon ~etvorodnevne potrage. Nakon kriminalisti~ke obrade, Harba{ je ju~er uz slu`beni izvje{taj o izazivanju op{te opasnosti predat u nadle`nost tu`iocu Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. Tu`ila{tvo je ju~er od nadle`nog

D

^etiri dana nakon pucnjave u naselju Saraj-Polje

Uhap{en Hajrudin Harba{
suda zatra`ilo da se Harba{u odredi pritvor od 30 dana. Harba{a je policija Tre}e PU tra`ila nakon {to je 13. avgusta u ve~ernjim satima u Ulici Senada Mandi}a Dende, u naselju Saraj-Polje, pucao iz pi{tolja u pravcu Almira D`ihani}a (31). Povrije|enih u pucnjavi nije bilo, a tokom uvi|aja prona|ene su tri pi{toljske ~ahure. Bra}a Hajrudin i Muhamed (21) Harba{ javnosti su dobro poznati. Podsjetimo, internetom kru`i videosnimak na kojem je Hajrudin uhva}en u trenutku dok je 24. juna u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje ra-

zbio staklo na terencu, a potom iz njega uzeo torbu. Zatim je pobjegao sa Amarom al-Mansourom, koji je za to vrijeme “~uvao stra`u“. S druge strane, njegov brat Muhamed krajem pro{log mjeseca priveden je nakon {to je ukrao policijski bicikl na Alipa{inom Polju.
D. P.

Pretres u Orahovici kod Zenice

Priveden zbog posjedovanja
oru`ja i prijetnji
[aban A, iz Orahovice kod Zenice, priveden je u srijedu zbog nelegalnog posjedovanja oru`ja te napada na policajca, te }e protiv njega Tu`ila{tvu Zeni~ko-dobojskog kantona, nakon krim-obrade, biti dostavljen slu`beni izvje{taj. Naime, nakon saznanja da [aban A. posjeduje oru`je bez odobrenja, slu`benici Odsjeka kriminalisti~ke policije Policijske uprave Zenica su, uz saglasnost tu`ioca i po naredbi Op}inskog suda Zenica, pretresli ku}u i prate}e objekte u Orahovici te pomo}ni objekat na lokalitetu Pa{inac, u vlasni{tvu osumnji~enog. Tom prilikom su prona|ena i oduzeta dva pi{tolja, poluautomatska pu{ka, ~etiri ru~ne bombe, 13 okvira za automatsku pu{ku, 40 pi{toljskih metaka i 243 pu{~ana metka. Tokom pretresa [aban A. je uputio ozbiljnu prijetnju da }e napasti na `ivot i tijelo slu`benika Policijske stanice Nemila, nakon ~ega je priveden i zadr`an u poliMi. D. cijskim prostorijama.

OBAVJE[TENJE
Hazim Hasinovi} iz Donje Orahovice obavje{tava da je proteklih dana kupio dionice emitenta OLIMP Gra~anica, tako da ukupni broj dionica Hasinovi} Hazima ~ini 27,66% u dioni~kom kapitalu emitenta OLIMP Gra~anica. Gra~anica, 15. 8. 2011. god.

OSLOBO\ENJE petak, 19. august 2011. godine

CRNA HRONIKA
Tuzlanska policija i dalje traga za osobom koja je u utorak nave~er na parkingu u Kre~anskoj ulici zapalila BMW njema~kih registarskih oznaka, u vlasni{tvu Borisa Ni{and`i}a. U po`aru je izgorio zadnji dio vozila te pri~injena {teta od oko 6.000 KM, a vlasnik je, podsje}amo, rekao da je prije nekoliko dana putem telefona dobio prijetnje, koje su, kako smatra, realizovane paljevinom. S. K.

13

Istraga paljevine bez rezultata

Pucao u kafi}u

Bile}ki policajci priveli su M. [. iz Bile}e, zbog sumnje da je preksino} malo poslije pono}i pucao iz vatrenog oru`ja, preciznije ispalio dva hica ispred ugostiteljskog objekta Nike te jedan u istom kafi}u. Na kon kri mina listi~ke obrade, M. [. je otpu{ten iz slu`benih prostorija PS Bile}a, a policija radi na dokumentovanju ovog slu~aja izazivanja op}e opasnos ti, sa op}eno je iz CJB-a Trebinje.

Ju~er na raskrsnici sarajevskih ulica Hamdije ^emerli}a i Put `ivota

Iz ku}e gra|evinskog inspektora u SBK-u

Poginula starica
Eminu Fejzi} kijom udario Rahim D`igal, a istraga }e utvrditi da li je nastradala prelazila cestu dok je na semaforu bilo upaljeno zeleno svjetlo
Sedamdesetsedmogodi{nja Emina Fejzi} smrtno je stradala ju~er ujutro na raskrsnici sarajevskih ulica Hamdije ^emerli}a i Put `ivota, kod zgrade Energoinvesta. Naime, kada je silaze}i sa trotoara zakora~ila na cestu, vozilom kia (K42-M-803) udario ju je Rahim D`igal iz Sarajeva. Kako se moglo saznati, D`igal se kretao u koloni i pretpostavlja se da nije vozio velikom brzinom, a Fejzi}eva je ulicu prelazila na raskrsnici, na kojoj postoji svjetlosna signalizacija. Tokom saslu{anja ~etiri svjedoka policija }e poku{ati doznati da li je poginula starica prelazila cestu dok je na semaforu bilo upaljeno zeleno svjetlo, nakon ~ega }e imati jasniju situaciju {ta se zaista dogodilo. Prema saop{tenju iz sarajevske policije, `ena je od zadobijenih povreda preminula na mjestu nesre}e, {to je konstatovao ljekar Zavoda za hitnu medicinsku pomo} Kantona Sarajevo. Nakon udesa, policija i ljekari tijelo starice su sklonili na trotoar i pokrili ga, dok su na cesti ostale njena sandala i torba, koje su od tijela bile

Ukraden kompjuter sa dokazima
Ovo ima veze i sa policijom i dr`avnim slu`bama i tu`ila{tvom, ali i sa elektrogrupom na koju sam ukazao, smatra Akif Agi}
Akif Agi}, gra|evinski inspektor u SBK-u, koji je svojevremeno ukazao na bespravnu izgradnju minihidrocentrala te koruptivnu mre`u u kojoj su i visoki vladini i dr`avni slu`benici, inspektori, berzovni me{etari i profesionalni politi~ari, stalna je meta razli~itih pritisaka i prijetnji, ali s njima se, kako sam ka`e, eto nekako i nosi. Me|utim, preksino} je iz njegove ku}e u Gornjem Vakufu nestao kompjuter na kojem je, prema njegovim rije~ima, pohranjena sva dokumentacija i dokazi tih krivi~nih djela. “Jutros kada sam krenuo na posao u Travnik, vidio sam da su ulazna vrata porodi~ne ku}e otvorena. Oti{ao sam u galeriju, u kojoj ima vrijednih umjetni~kih slika i razli~ite opreme, i sve je bilo tu, osim kompjutera“ ka`e Agi}. , Na{ sagovornik, koji je o svemu, kako isti~e, obavijestio policiju, pri~a da su njegova djeca, s obzirom na to da poste, bila budna do ~etiri. “Ustao sam oko pola sedam. Zna~i, bilo je malo vremena, a ku}a je velika i komplikovana i ko ne zna objekat, te{ko se mo`e sna}i. Me|utim, ovo je profesionalnoodra|eno. Ku}i{te je uredno iskop~ano i ukradeno, dok ni{ta drugo nije odneseno“ isti~e Agi} i , dodaje da su netaknuti ostali i fotoaparati koji su bili odmah pored kompjutera te zaklju~uje da bi neki “manji“ lopov uzeo bar jo{ ne{to, neku sliku ili aparat. Ali, nije...

Od zadobijenih povreda starica preminula na mjestu

udaljene 15-20 metara. Le{ nastradale je vozilom KJKP Pokop prevezen u prosekturu Bare radi obdukcije koju }e uraditi patolog Hamza @ujo. Uvi|aj su obavili tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, policijski slu`benici Jedinice za sigurnost saobra}aja MUP-a Kantona Sarajevo i sudski vje{taci medicinske, saobra}ajne i ma{inske struke.
D. PAVLOVI]

Foto: D. TORCHE

Akif Agi}: Ni{ta drugo nije ukradeno

Biha}: Uzgajao za vlastite potrebe

Prona|ena droga u ku}i pomo}nika ministra
U porodi~noj ku}i Senada Feli}a, pomo}nika ministra za pitanja boraca Unsko-sanskog kantona i na~elnika Odjeljenja bora~ko-invalidske za{tite u Op}ini Biha}, policija je 10. augusta prona{la tri PVC saksije sa zasa|enom zeljastom biljkom koja asocira na “canabis sativu” Tom prilikom, prona|en je i jedan pake. ti} od aluminijske folije sa sadr`ajem biljne materije koja asocira na “canabis sativu” te sedam , stabljika visine oko dvadeset centimetara koje tako|er asociraju na “canabis sativu” Feli} je . uhap{en nakon pretresa porodi~ne ku}e, a nakon utvr|ivanja da postoji osnov da je po~inio krivi~no djelo neovla{tene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga predat je Tu`ila{tvu na dalje postupanje, prenosi FTV. Feli}, ina~e te{ki ratni vojni invalid, u iskazu je kazao da je narkotike uzgajao za vlastite potrebe, te da }e nakon kori{tenja slobodnih dana i povratka na posao iznijeti u javnost svoje vi|enje ovog doga|aja. Indikativna je i druga ~injenica, koja je izazvala razli~ite reakcije u Biha}u. Naime, ovaj slu~aj nije objavljen u slu`benom biltenu Ministarstva unutra{njih poslova USK-a, u kojem se, ina~e, redovno izvje{tava o

“Ovo ima veze i sa policijom i dr`avnim slu`bama i tu`ila{tvom, ali i sa ovom elektrogrupom na koju sam ukazao“ tvrdi Agi}, te pod, sje}a da je pokrenuo i unutra{nju kontrolu protiv policije te FMUP-u predao prijave vezane za izgradnju MHE. Veliki su to kriminal i korupcija, isti~e Agi} i podsje}a kako se radi o preko 15 miliona investicija, te da je pokrenuo unutra{nju kontrolu protiv policije zbog zloupotrebe polo`aja, a prijave predao federalnoj policiji, koju je, kako nagla{ava, obavijestio i o kra|i kompjutera. Ina~e, osim dokaza i skeniranih materijala vezanih za krivi~na djela koja je prijavio, na kompjuteru je bio i dio priloga ovog nekada{njeg ratnog izvje{ta~a. L. S.

Okru`ni sud Banja Luka
„Canabis sativu“ uzgajao u saksijama

Produ`en pritvor Milo{u ^ubrlu
Tridesettrogodi{njem Milo{u ^ubrlu iz Krupe na Uni, osumnji~enom da je ubio svog kom{iju i poznanikaStanka]ulibrka(58), Okru`ni sud Banja Luka ju~er je produ`io pritvor za jo{ mjesec. Pritvor je produ`en zbog opasnosti od bjekstvaosumnji~enog i reme}enja javnog reda i mira. Milo{ ^ubrlo je osumnji~en da je 29. maja u seluRa{}e kod Bosanskog Novog hicima iz automatske pu{ke ubio ]ulibrka. Izre{etano tijelo ubijenog 30. maja kraj puta Bosanski Novi - Bu{evi}i na{ao je voza~ autobusa. Pretpostavlja se da je motiv ubistva osveta, jer je ]ulibrk prije 20ak godina no`em povrijedio Milo{evog oca. Milo{ ^ubrlo je 20. jula sam do{ao u Policijsku stanicu Prijedor i predao se, a potom policajcima pokazao gdje je sakrio pu{ku.
D. P.

svim ovakvim doga|ajima. Glasnogovornik MUP-a USK Ale [iljdedi} kazao je da je slu~aj registrovan u biltenu kojeg izdaje MUP, ali da taj doga|aj nije obra|en u biltenu koji se objavljuje na internetskoj stranici. “Jedini prosti razlog je da je moj godi{nji odmor planiran i odobren i da sam ga koristio upravo u to vrijeme, a kolegica koja me je mijenjala nije prenijela taj doga|aj u dnevni izvje{taj i to su razlozi objektivne prirode, a ne subjektivni” kazao je [iljdedi}. ,

14

TUZLANSKA KAPIJA

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Ukratko...

LeTZ aqua dance na Panonskim jezerima

Potrebna pomo}

Plesom

na vodi do
Guinnessovog
Huso Ja{arevi}, 32-godi{nji otac dvoje djece, ve} godinama prikuplja novac za odlazak na lije~enje u [vicarsku. Ovaj Tuzlak ostao je nepokretan u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila 2008. godine, a za lije~enje na presti`nim klinikama u [vicarskoj potrebno je 450.000 maraka. Po{to se porodica Ja{arevi} nalazi u te{kom materijalnom stanju, jer je Huso do povrede bio jedini sa stal nim pri ma nji ma, mo le se gra|ani da svojim donacijama pomognu lije~enje. Novac se mo`e uplatiti na `irora~un 1610250000000047 (Raiffeisen banka). Otvoren je i humanitarni broj telefona 090 292 095 - pozivom se doniraju tri marke.

REKORDA
Planirane su razli~ite igre, izme|u ostalih, surviver. Pozvani su ugostitelji, taksisti te razne grupe da prijave svoje ekipe za u~e{}e na velikom partiju koji }e se odr`ati 23. septembra

T

Hip-hop kamp

uzlaci su krenuli u novo obaranje Guinnessovog rekorda. Naime, 23. septembra ove godine, na Panonskim jezerima u Tuzli, bi}e organizovano obaranje Guinnessovog rekorda u plesu na vodi. Projekt je nazvan LeTZ aqua dance, a organizatori su, ba{ kao i prilikom obaranja rekorda u najmasovnijem poljupcu i plesanju valcera, tuzlanska radiostanica Kameleon i marketin{ka agencija Colosseum.

Takmi~enje i pokloni
“Projekt je zami{ljen kao porodi~ni dan Radio Kamele-

ona u kojem }emo pozvati prijatelje, na{e slu{aoce, ljude dobre volje da do|u i da se dru`e s nama“, kazao je Zlatko Berbi}, vlasnik Kameleona, dodaju}i da je pored obaranja rekorda predvi|eno i nekoliko drugih atraktivnih doga|aja. “Zamislili smo mno{tvo razli~itih igara, izme|u ostalih, surviver igre. Pozvali smo ugostitelje, taksiste, razne grupe, dakle, sve partnere Kameleona u kreiranju medijskih sadr`aja, da prijave svoje ekipe i u~estvuju u ovom partiju“ , otkrio je Berbi}, isti~u}i da

KUPA]I KOSTIM ULAZNICA Svi koji do|u u kupa}em {orcu ili kostimu ne}e platiti ulaz, dok }e oni koji ne budu spremni za obaranje rekorda morati izdvojiti novac za prisustvo

o~ekuje dobru zabavu, nakon koje }e Tuzla postati vlasnikom novog rekorda u Guinnissovoj knjizi. Pored survivera, uo~i obaranja Guinnessovog rekorda, bi}e odr`ano i takmi~enje najboljih DJ-a, za {ta su ve} po~ele prijave. Kako saznajemo, organizatori su odlu~ili podijeliti oko stotinu poklona za u~esnike pohoda na novi rekord.

Za sje}anje
“Na kraju dana svi }emo zajedno uraditi aqua aerobik. Uz na{e partnere i Fakultet za tjelesni odgoj Univerziteta u Tuzli, obori}emo jo{ jednom Guinnessov rekord. @elimo to uraditi za kraj ljeta kako bi nam ono os ta lo u bo ljem sje}anju“ poru~io je Berbi}. , Ina~e, svi koji 23. septembra do|u na jezera obu~eni u kupa}i {orc ili kostim ne}e platiti ulaz. Oni koji ne budu spremni za obaranje rekorda mora}e izdvojiti novac kako bi prisustvovali tre}em ulasku Tuzle u knjigu svjetskih rekordera.

Na platou ispred Gimnazije „Me{a Selimovi}“ ovog vikenda bi}e odr`an prvi tuzlanski Hip-hop kamp. Svi posjetioci i kamperi pred Gimnaziju mogu do}i ve} danas od 12 sati, kada po~inju pripreme za ve~ernje nastupe, te crtanje grafita. Prema najavama, u ve~ernjem programu }e nastupiti 20-ak muzi~ara iz BiH i zemalja regiona. Ulaz u kamp je besplatan do 17 sati, a za ve~ernje doga|aje posjetioci }e morati kupiti ulaznicu.

Organizatori o~ekuju dobru zabavu na jezerima

Italijanski volonteri
Volenteri iz Udru`enja Tenda per la pace, iz italijanskog Trsta, bo ra ve u po sje ti tu zlan skom udru`enju Amica. Ove godine, u sklopu svojih aktivnosti, italijanski volonteri su iscrtali grafitima fasadu zgrade Osnovne {kole Miladije, te zgrade u kojoj je smje{ten Centar za rehabilitaciju sluha i govora. Pored Tuzle, mladi volonteri iz Italije posje}uju i Srebrenicu te sela oko tog podrinjskog gradi}a.

OKOMKAMERE

Raport iz porodili{ta

Pripremili
Almir [E]KANOVI] Samir KARI]

Na {etali{tu Slana Banja nalazi se nekoliko spomenika podignutih u ~ast boraca Drugog svjetskog rata i odbrambeno-oslobodila~kog rata od 1992. do 1995. godine. Posebno mjesto me|u njima zauzimaju plo~e sa imenima poginulih boraca iz jedinica koje su se u Drugom svjetskom ratu borile na podru~ju sjeveroisto~ne Bosne. Poredane u borovoj {umi, pomalo zaboravljene u najezdi novih spomenika, ove plo~e svjedo~e o borbi protiv fa{izma.

Nijemi svjedoci

34 44

DJEVOJ^ICE DJE^AKA

U proteklih sedam dana na poro|ajnom odjelu Ginekolo{ko-aku{erske klinike Univerzitetsko-klini~kog centra u Tuzli ro|eno je 78 beba.

DE@URNI TELEFONI
MUP VATROGASCI HITNA POMO] UKC TUZLA DOM ZDRAVLJA AUTOBUSKA STANICA 122, 250-011 123, 282-436 124,311-510 303-500 282-411 280-738

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

15

16

REGION

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Zagreb: Rat za diplomaciju ne prestaje

Josipovi} tra`i smjenu

Merkelova na balkanskoj turneji
Njema~ka kancelarka Angela Merkel posjeti}e tokom idu}e sedmice Hrvatsku, Srbiju i Crnu Goru radi razgovora o regionalnim pitanjima i vezama ovih balkanskih zemalja sa EU. Merkelova treba u ponedjeljak da doputuje u Zagreb, gdje }e se sastati sa premijerkom Jadrankom Kosor i predsjednikom Ivom Josipovi}em. Njema~ka delegacija trebala bi isti dan da doputuje u Beograd. Podgorica je posljednja stanica na balkanskoj turneji Angele Merkel, koja putuje sa 60-~lanom delegacijom sa~injenom uglavnom od biznismena.

Jandrokovi}a
Mislim da bi to bilo normalno za ministra koji napada predsjednika Republike iz razloga {to ne poznaje proceduru imenovanja veleposlanika
(Od na{eg stalne dopisnice iz Zagreba)

PredsjednikJosipovi}zatra`io je ju~er smjenu ministra vanjskihposlovaGordanaJandrokovi}a (HDZ), a ministar Jandrokovi}, koji je ujednopotpredsjednik Vlade, odmah je uzvratio kako predsjednik dr`ave tra`i njegovu smjenu u nedostatku argumenata. Ovajsna`niporast

istupima naru{io instituciju predsjednikaRepublike i na{tetio ugledu zemlje, te je zatra`io politi~ku odgovornost za Jandrokovi}a. Odnosno, mislikako bi ga premijerkaJadrankaKosor trebala smijeniti.

Uvla~enje
“Mislim da bi to bilo normalno za ministrakojinapadapredsjednika Republike, iz razloga

Godi{njica Armije Makedonije
Armija Republike Makedonije (ARM) obilje`ila je ju~er 19 godina od osnivanja. Proslava je zapo~elau srijedupolaganjem cvije}a na grobbiv{egpredsjednikaMakedonijeBorisaTrajkovskog i generalaMihajlaApostoloskog. Novi na~elnik General{taba ARM od ju~er je general Goran~o Koteski. ^etrdeset{estogodi{nji Koteski zamijenio je generala Miroslava Stojanovskog, kojem je istekao mandat.

SKRETANJE Zahtjev za smjenu do`ivljavam kao skretanje pozornosti sa su{tine tog problema
tenzija na relaciji predsjednika i Vlade RH potaknuo je proces imenovanja novih ambasadora. Izbornovihveleposlanikabila je jedinatemakonferencije za novinare predsjednika Josipovi}a koju je odr`ao ju~er na zagreba~kom Pantov~aku. Josipovi} smatra da je ministar vanjskih poslova svojim javnim {to ne poznaje proceduru imenovanja veleposlanika. Prije svega, u javnost iznosi stvari kojenisuto~ne“ kazao je Josipo, vi}. Za optu`be da ote`e s imenovanjima novih ambasadora, Josipovi} je istaknuo da su neutemeljene,a za cijelidramulet koji ve} danima traje oko imenovanja novih ambasado-

ra smatra da predstavlja nastavak politike da se “uvla~enjem predsjednika Republike, dakle jedne dr`avne institucije u predizbornu kampanju postignu odre|eni politi~ki efekti“ . Josipovi} je, izme|u ostaloga, najavio da }e Vladi vratiti prijedlog kandidata za ambasadore i od premijerke zatra`iti da po Ustavu i zakonusastavinovi. Ministar Jandrokovi} odmah je odgovorio predsjedniku dr`ave i odbacio navode da ne poznaje proceduru. O zahtjevu da ga se {kartira iz Vlade, Jandrokovi} je rekao slijede}e:

Josipovi}: Ministar {teti

Bez komentara
“Ovaj zahtjev za smjenu do`ivljavam kao skretanje pozornosti sa same su{tine tog problema. Radi se o listi karijernihdiplomata,a vjerojatno u nedostatku argumenata tra`i se moja smjena.“

Noveambasadore se po zakonu imenuje nakon usugla{avanjapredsjednikadr`ave i Vlade. Prema neslu`benim izvorima, {ef SDP-a Milanovi} se nema namjeru vi{e izja{njavati o ovoj temi. Oporbi se generalno zamjera da navodno`elizaleditiprocesimenovanja,pa ga reaktiviratiodmahnakonizbora i u ambasadorske fotelje instalirati svoje ljude. U dijelu oporbene koalicije Savez za promjene navodno se smatra kako na diplomatske funkcije u “najva`nije dr`ave“ treba imenovati samo politi~ke kadrove. Ina~e, radi se o uobi~ajenoj rotaciji diplomata nakon mandata od ~etiri Jadranka DIZDAR godine.

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

REGION

17

Me|unarodni krivi~ni sud za biv{u Jugoslaviju

Kontradiktorne

VIJESTI

informacije o
Dok Milo{ [alji}, Mladi}ev advokat, tvrdi da mu je operisan bruh u ha{koj bolnici Bronovo, portparolka Tribunala Nerma Jela~i} ka`e da Mladi} nije napu{tao zatvorski kompleks u Scheveningenu
Me|unarodni krivi~ni sud za biv{u Jugoslaviju negirao je ju~er navode da se Ratko Mladi}, nekada{njikomandantVojske RS-a, nalazi u bolnici Bronovo u Haagu. “Izvje{taji da je Mladi} u bolnici Bronovo nisu ta~ni. Mogu potvrditi da on nijenapustiozatvorskikompleks u Scheveningenu. U skladu s pravilima Tribunala,ne mogu da saop}avamjavnosti detalje koji se odnose na zdravljebilokoga od optu`enih“ , kazala je NermaJela~i}, portparolka Tribunala, u saop}enju. Milo{ [alji}, advokat koji je zastupao Mladi}a nakon {to je uhap{en u Srbiji, za BIRN Jus-

Mladi}evom zdravlju
tice Report je kazao kako je Mladi}u u srijedu prije podne operisan bruh, te da je operacija dobro pro{la. [alji} je dodao i da }e porodica posjetiti Mladi}a idu}e sedmice. Pravila Tribunala predvi|aju da bilokojasituacijagdjepostoji opasnost po `ivot optu`enog moraodmahbitiprijavljenasekretaru. Takvone{tonijeprijavljeno u vezi sa Mladi}em, navodi se u saop}enju Tribunala. Nakon vi{e od 15 godina provedenih u bjekstvu, Mladi} je uhap{en u Srbiji 26. maja ove godine, a u Tribunal je preba~en 31. maja 2011. Prema optu`nici ha{kog tu`ila{tva, Mladi}u se u dvije ta~ke na teret stavlja genocid nad oko 8.000 Bo{njaka u Srebrenici u julu 1995. godine, kao i genocid nad nesrpskim stanovni{tvom u jo{ osam bh.op}ina. Mladi} je optu`en i za progon Bo{njaka {irom BiH, kao i za teroriziranje stanovnika Sarajeva kampanjom artiljerijskih i snajperskih napada, te uzimanje osoblja UN-a za taoce, od 1992. do 1995. godine. Ina~e, Ha{kom tribunalu stigao je prijedlog tu`ila{tva da se jedinstvena optu`nica protiv biv{eg komandanta Vojske RSa podijeli na dva dijela i da se odr`e dva odvojena su|enja.

Novo su|enje komandantima OVK-a
Tu`ila{tvo Ha{kog tribunala najavilo je da }e na ponovljenom su|enju Ramu{u Haradinaju, Idrizu Baljaju i Lahiju Brahimiju, koje je po~elo ju~er, imati 56 svjedoka, a za izvo|enje dokaza treba}e mu oko 36 sati. Biv{im komandantima Oslobodila~ke vojske Kosova (OVK) sudi se po {est ta~aka optu`nice za mu~enja i ubistva zato~enika logora OVK-a u Jablanici, kod De~ana, 1998. godine. Poslije prvog su|enja, Haradinaj i Balaj su u aprilu 2008. oslobo|eni svih optu`bi za zlo~ine nad Albancima, Srbima i Romima na Kosovu, dok je Brahimaj osu|en na {est godina zatvora. @albeno vije}e je, me|utim, u julu pro{le godine ukinulo presudu i nalo`ilo da se su|enje ponovi po {est ta~aka optu`nice, utvrdiv{i da zbog zastra{ivanja svjedoka nisu izvedeni svi dokazi o zlo~inu u Jablanici.

Ratko Mladi}: Nije prijavljena bolest

Peticija protiv mosta
U Prilu`ju u op{tini Vu~itrn ju~er je nastavljeno potpisivanje peticije protiv izgradnje mosta na Sitnici, koji bi albanska sela povezao sa magistralom Pri{tina - Mitrovica. Peticija }e biti uru~ena Skup{tini op{tine Vu~itrn, kosovskoj policiji, UNMIK-u, EULEXu, KFOR-u, OSCE-u i svima koji su zadu`eni za bezbjednost ljudi na Kosovu. Srbi u Prilu`ju strahuju da }e, ako Albancima bude omogu}eno da prolaze njihovim selom, dolaziti do provokacija i ugro`avanja bezbjednosti. U Prilu`ju `ivi oko 2.500 Srba, a u selima koja se nalaze s druge strane rijeke Sitnice `ivi vi{e hiljada Albanaca. Most preko Sitnice sru{en je tokom sukoba na Kosovu 1999. godine.

Had`i} u srijedu pred Sudom
Posljednji ha{ki uhap{enik, biv{i vo|a pobunjenih hrvat skih Srba Go ran Had`i}, optu`en za zlo~ine protiv ~ovje~nosti po~injene nad Hrva ti ma to kom okupacije dijelova Hrvatske, izjasnit }e se o krivnji u srijedu, objavio je ju~er Ha{ki tribunal. Na svom prvom pojavljivanju pred Tribunalom 25. ju la Had`i} je is ko ris tio pravo da se ne izjasni o krivnji i nakon toga po~eo je te}i rok od 30 dana za novo ro~i{te na kojem }e se izja sni ti. Had`i} je u me|uvremenu zatra`io od Ha{kog tribunala da mu pla}a od bra nu, jer tvrdi da sam to ne mo`e i da mu odobri advokata po njegovu izboru. Ha {ko tu`ila{ tvo Ha d`i}a tereti, po individualnoj i za povjednoj od go vornosti, u 14 ta~aka optu`nice za zlo~ine protiv ~ovje~nosti i povrede ratnog pra va i obi~aja po~injene ubistvom stoti na i pro go nom hi lja da Hrvata s okupiranih podru~ja Hrvat ske to kom Domovinskog rata, te za niz drugih zlo~ina. Had`i} je uhap{en 20. jula u Srbiji nakon sedam godina bijega, a dva dana kasnije izru~en je Ha{kom tribunalu.

Kosovo pred pregovore Beograda i Pri{tine u Bruxellesu

Sjever pod strogom kontrolom KFOR-a
Komandant KFOR-a Erhard Bieler izjavio je da }e administrativni prelazi na sjeveru Koso va os ta ti pod kon tro lom KFOR-a sve dok se ne na|e neko odr`ivo rje{enje tokom dijaloga Beograda i Pri{tine. “Ovakvo stanje }e se nastaviti sve dok ne po~nu pregovori u Bruxellesu i dok ne dobijemo prve rezultate tih pregovora“ re, kao je Bieler. “Sigurnosne zone su uspostavljene radi sigurnosti i osta}e na snazi sve dok smatramo da su potrebne“ rekao je Bieler , u intervjuu za Koha Ditore. On je kazao da na sjeveru vlada napeto stanje, gdje su, kako je naveo, kriminalne grupe izmije{ane s radikalnim elemen ti ma i po li ti~kim pred stavnicima. Po rije~ima generala, ove grupe se protive vladavini zakona, jer profitiraju zbog nedostatka zakona. One, pre ma Bi ele ru, zas tra {u ju gra|ane Ko so va na sjeveru.

Ramazanski popust od 01. 08. do 31. 08.
Grbavi~ka 46 Tel/fax: 033 663-696, 646-816, 616-919 e-mail:elpicomerc@bih.net.ba

EKSKLUZIVNI SALON TEPIHA I ITISONA

30%

18

OGLASI

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI
ALUMINIJ d.d. MOSTAR

19

Broj: 3286-1/10 Mostar, 18. 8. 2011. godine Na temelju ~lanka 242. Zakona o gospodarskim dru{tvima (Sl. novine FBiH, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10) i ~lanka 91. to~ka 12. Statuta Aluminija d.d. Mostar, a u svezi Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skup{tine Dru{tva, broj 3066/11 od 28. 7. 2011. godine, Nadzorni odbor na sjednici odr`anoj 18. 8. 2011. godine donio je Odluku broj 3286/11, te ovim putem objavljuje

ŽICA DD SARAJEVO
raspisuje

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Društva 1. Uslovi: stručna sprema: VSS radno iskustvo na poslovima rukovođenja privrednim društvima od najmanje pet godina korištenje najmanje jednim stranim jezikom da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv sa funkcijom člana urave Društva, te da nema sudskih zabrana obavljanja funkcije direktora ili člana uprave 2. Dokumenti uz prijavu na konkurs: kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi dokaze da kandidat nije pod istragom, da se protiv njega ne vodi krivični postupak dokaz da nije osuđivan za djela nespojiva sa funkcijom direktora društva podatke o stečenim zanjima, iskustvima, karijeri i druge činjenice koje kandidat smatra bitnim (CV) Nudimo stimulativnu zaradu u skladu sa doprinosom uspjehu naše kompanije. Od kandidata, pored poslova zastupanja i predstavljanja društva, očekuje se uspješno organizovanje i rukovođenje Društvom i saradnja sa menadžmentom povezanih društava, te uspješnost u daljem razvijanju društva i njegovih poslovnih operacija. Prijave slati poštom ili predati lično na recepciji poslovne zgrade ŽICA d.d. u Sarajevu, Ulica Džemala Bijedića br. 160. Konkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objave. NAPOMENA: Dokumenta ne vraćamo, slati kopije.

PON AVL J ANJ E O B AV I J E S T I
o sazivanju Skup{tine Dru{tva Aluminija d.d. Mostar Skup{tina Dru{tva odr`at }e se 30. 8. 2011. godine u prostorijama Dru{tva, u sjedi{tu Dru{tva Aluminija d.d. Mostar, Ba}evi}i bb, s po~etkom u 11 sati. Za rad Skup{tine predla`e se sljede}i

Dnevni red
1. 2. Utvr|ivanje kvoruma za odlu~ivanje Izbor radnih tijela Skup{tine a) predsjednika b) zapisni~ara c) dva ovjeritelja zapisnika Skup{tine 3. Dono{enje odluke o usvajanu zapisnika sa Skup{tine Dru{tva od 29. 11. 2010. g. 4. Dono{enje odluke o usvajanju godi{njeg financijskog izvije{}a Dru{tva za 2010. godinu koje uklju~uje financijsko izvje{}e, izvje{}e revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju 5. Dono{enje odluke o na~inu pokri}a gubitka 6. Dono{enje odluke o razrje{enju ~lanova Odbora za reviziju 7. Dono{enje odluke o razrje{enju neovisnog revizora 8. Dono{enje odluke o izboru ~lanova Odbora za reviziju 9. Dono{enje odluke o izboru neovisnog revizora 10. Dono{enje odluke o promjeni i uskla|ivanju djelatnosti Aluminija d.d. Mostar sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 11. Dono{enje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Aluminija d.d. Mostar 12. Informacija o poslovanju Aluminija d.d. Mostar za prvih {est mjeseci 2011. godine Pravo sudjelovanja u radu i odlu~ivanju Skup{tine imaju dioni~ari Dru{tva koji se do dana odr`avanja Skup{tine nalaze na listi dioni~ara po registraciji Dru{tva od 11. 11. 1997. Pravo sudjelovanja u radu i odlu~ivanju Skup{tine Dioni~kog dru{tva dioni~ar mo`e ostvariti osobno ili putom punomo}nika koji je du`an postupati u skladu s uputama dioni~ara, a ako upute nije dobio, u skladu s razumnom prosudbom najboljeg interesa dioni~ara-vlastodavca. Pravo sudjelovanja u radu i odlu~ivanju Skup{tine dioni~ar Dru{tva mo`e ostvariti putem punomo}nika koji mo`e biti svaka poslovno sposobna fizi~ka osoba, kao i pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa statusom pravne osobe osnovana i registrirana radi udru`ivanja i zastupanja dioni~ara, u kojim slu~ajevima ovlasti iz punomo}i obavlja zakonski ili opunomo}eni zastupnik takve pravne osobe. Dioni~ar Dru{tva mo`e dati samo pojedina~nu punomo} jednoj fizi~koj ili pravnoj osobi, a jedna osoba mo`e biti opunomo}enik vi{e dioni~ara. Punomo} za sudjelovanje u radu i odlu~ivanju Skup{tine daje se u obliku pisane izjave potpisane od dioni~ara-vlastodavca i punomo}nika i dostavlja se Dioni~kom dru{tvu osobno, po{tanskom po{iljkom, faksom broj 036 350 065 ili e-mailom, najkasnije u roku koji je Statutom ili Odlukom Dru{tva utvr|en za registraciju dioni~ara za sudjelovanje u radu Skup{tine, a rok propisan Statutom Dru{tva za prisustvovanje dioni~ara ili punomo}nika dioni~ara na Skup{tini za prijavu Odboru za glasovanje je 3 dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine Dru{tva. Pravo sudjelovanja u odlu~ivanju Skup{tine dioni~ari mogu ostvariti glasovanjem putem popunjenih i potpisanih glasa~kih listi}a dostavljenih Dru{tvu putem po{te, faksa ili e-mala, s tim da najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju Skup{tine u dnevnim novinama, pisanim putem obavijeste Dru{tvo da `ele pravo odlu~ivanja na Skup{tini ostvariti glasovanjem u odsutnosti. Glasovanje u skup{tini vr{i se putem glasa~kih listi}a koji sadr`e ime ili tvrtku dioni~ara i broj glasova kojima raspola`e. Glasovanje se vr{i zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u odgovora za ili protiv prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru tijela Dioni~kog dru{tva. Rezultate glasovanja utvr|uje Odbor za glasovanje koji je imenovan odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skup{tine Dru{tva. Dioni~ar ili grupa dioni~ara s najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti pitanja i prijedloge odluka za uvr{tavanje na dnevni red Skup{tine Dru{tva, u svako doba prije objavljivanja obavijesti o odr`avanju Skup{tine, kao i izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skup{tine koja je sazvana, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavijesti. Na Skup{tini Dru{tva se vr{i izbor ~lanova Odbora za reviziju, a kandidati moraju ispunjavati uvjete predvi|ene Statutom. Sve informacije i uvid u pisane materijale o kojima }e se raspravljati i odlu~ivati na Skup{tini Dru{tva dioni~ari ili punomo}nici mogu dobiti u Pravnoj slu`bi Aluminija d.d. Mostar, po~ev{i od 19. kolovoza 2011. godine od 11 do 12 sati. Preporu~uje se dioni~arima i punomo}nicima dioni~ara koji `ele sudjelovati u radu Skup{tine da do|u 30 minuta prije zvani~no utvr|enog termina za po~etak Skup{tine Dru{tva radi blagovremenog evidentiranja i utvr|ivanja kvoruma za po~etak rada Skup{tine. Dioni~ari/punomo}nici du`ni su imati sa sobom identifikacijski dokument. Ponavljanje obavijesti o sazivanju Skup{tine Dru{tva objaviti u Oslobo|enju i na web stranici Dru{tva. Obavijest o sazivanju Skup{tine Dru{tva objavljena je u Oslobo|enju i na web stranici Dru{tva 4. kolovoza 2011. godine Predsjednik Nadzornog odbora Ilija Pehar

AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI SARAJEVO raspisuje

KONKURS
za upis studenata u I godinu studija u {kolskoj 2011/2012. godini na: 1. Odsjeku za glumu - do 7 studenata - redovan studij 2. Odsjeku za re`iju studijski programi: multimedijalna re`ija smjer: audio-vizuelne umjetnosti (snimatelj, monta`er i dizajner zvuka) Za oba studijska programa do 8 studenta - redovan studij do 2 strana studenta Za smjer: audio-vizuelne umjetnosti do 6 studenata - vanredni studij Kandidati za upis na studij re`ije obavezni su u prijavi nazna~iti studijski program koji upisuju i nazna~iti status u studiranju (redovni ili vanredni) Prijave za konkurs mogu se na}i na web stranici Akademije. Dokumenti i radovi koji se prila`u uz prijavu propisani su konkursom za upis studenata na I godinu studija u {kolskoj 2011/2012. godini na Univerzitetu u Sarajevu i propozicijama za polaganje prijemnog ispita. Prijave dostaviti od 25. augusta do 2. septembra 2011. godine, od 10 do 12 sati, na adresu: Obala Kulina bana 11. Detaljnije informacije o dokumentaciji koja se prila`e uz prijavu mogu se dobiti na Akademiji, na broj telefona 033 215 277 ili na web stranici Akademije www.asu.unsa.ba

AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI U SARAJEVU raspisuje ponovni

K O N K URS
za imenovanje dekana Akademije za mandatni period od 4 godine, oktobar 2011 - septembar 2015. Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji su zaposleni na Akademiji, sa punim radnim vremenom, u zvanju redovnog ili vanrednog profesora, koji imaju uspje{ne rezultate u nastavi, umjetni~kom, odnosno nau~nom radu i koji predlo`e prihvatljiv program za mandatni period za koji konkuri{u. Uz prijavu kandidati su obavezni prilo`iti: - biografiju - program rada za mandatni period - odluku o izboru u zvanje vanrednog/redovnog profesora - potvrdu o radnom odnosu s punim radnim vremenom. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave slati na adresu Akademije, Obala Kulina bana 11.

20

SVIJET

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Hiljade ljudi se okupile na protestu u centru Madrida

Sukob bandi u Kara~iju
U novom nasilju u Kara~iju ubijeno je 30 osoba u sukobu bandi, saop}ila je policija, prenosi Fena. Sukobi su izbili u i oko starog dijela grada Liarija, koje je ve} dugo vremena centralno mjesto prepirki bandi rivala ali i utvrda Pakistanske narodne stranke (PPP) predsjednika Asifa Alija Zardarija. Poslanik iz stranke PPP-a je jedna od `rtava. “Ve}ina ubistava je rezultirala sukobima bandi koje rade u Liariju i okolnim podru~jima. Ovo nije vrsta borbe kojoj smo svjedo~ili pro{li mjesec. Ovo je vi{e rat bandi“, rekao je vi{i policijski slu`benik.
Papa Benedikt XVI u Madridu Tokom protesta uhap{eno osam, a lak{e ozlije|eno 11 osoba

Koliko ko{ta
papina posjeta?
Papa Benedikt XVI doputovao je u ~etvrtak u ~etverodnevnu posjetu [paniji koja }e kulminirati u nedjelju velikom misom na aerodromu Cuatro Vientos u Madridu na kojoj se o~ekuju dva miliona ljudi, prenosi Fena. Papa }e u Madridu u~estvovati na Svjetskom danu mladih koji je po~eo u utorak i traje do nedjelje, a na kojem se o~ekuje vi{e od milion mladih katolika iz 193 zemlje svijeta. lje`eni ozbiljniji incidenti, po{to su desetine policajaca razdvajale demonstrante i hodo~asnike, prenosi AFP. Do sukoba sa policijom je do{lo nakon {to je priveden demonstrant koji je raspore|ene policajce ga|ao fla{om. Tokom sukoba je lak{e ozlije|eno jedanaest osoba, a osam je uhap{eno. Ne{to ranije, {panska policija uhapsila je studenta iz Meksika koji je navodno planirao da baci gas na antipapine demonstrante. Tro{kovi papinog boravka u [paniji izazvali su lavinu kritika razli~itih grupa, od ateista, nezadovoljne mlade`i, aktivista za prava homoseksualaca, pa sve do ~ak i nekih sve}enika. Ogor~enje demonstranata izazvale su procjene da }e na organizaciju posjete biti utro{ena 73 miliona eura. Demonstranti koji su nosili transparente “Ni{ta za papu iz mog poreza“ i “Papa putuje, papa pla}a“ ka`u da nema, ju ni{ta protiv papinog dolaska, ali im smeta {to to pla}aju iz vlastita d`epa. Organizatori, me|utim, navode da }e [panija od posjete pape zaraditi vi{e nego {to }e potro{iti i da }e to podsta}i turizam. Sami hodo~asnici snose 70 posto tro{kova, a os ta tak pri va tni spon zo ri, ka`u organizatori koji procjenjuju da }e susret ko{tati izme|u 55 i 62 miliona eura. Papina posjeta i Svjetski dan mladih osiguravat }e vi{e od 10.000 redarstvenika, a 30.000 volontera }e se pobrinuti za internu organizaciju.

Asad: Vojne operacije prestale
Sirijski predsjednik Ba{ar al-Asad rekao je generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu da su vojne operacije protiv demonstranata prestale. Odgovorio je na Banov zahtjev da “sve vojne operacije i masovna hap{enja moraju prestati odmah“ Dopisnik BBC-a ka`e . da su sirijske vlasti povukle vojnike iz tri kriti~ne zone - prvo centralni grad Hama, zatim Deir al-Zour na istoku, i Ramel, kvart grada Latakije, na zapadnoj obali. Me|utim, trupe i tenkovi su se povukli tek nakon {to su silom povratili kontrolu. Vije}e UN-a za ljudska prava odr`at }e specijalnu sjednicu 22. augusta koja }e biti posve}ena situaciji u Siriji i nasilnom razbijanju protesta, saop}eno je u ~etvrtak. Prema rije~ima aktivista, od po~etka petomjese~nog ustanka protiv Asadovog re`ima `ivot su izgubile oko 2.000 osoba.

Ogor~enje demonstranata izazvale su procjene da }e na organizaciju posjete pape, koji je ju~er doputovao u Madrid, biti utro{ena 73 miliona eura, dok organizatori navode da }e [panija zaraditi vi{e nego {to }e potro{iti
do~asnicima, prema posebnom odobrenju Vatikana, oprostiti grijeh poba~aja. Prekid trudno}e je grijeh koji se prema crkvenom zakonu ka`njava ekskomunikacijom. “Ovaj (ustupak) je odobren kako bi vjernicima koji }e prisustvovati proslavama Svjetskog dana mladih bilo lak{e u`ivati u plodovima bo`anske milosti“ navodi se u izjavi , madridske nadbiskupije. U madridskom parku Retiro, gdje }e se u subotu odr`ati masovna ispovijed, podignuto je 200 monta`nih bijelih kabina za ispovijedi. U tim }e kabinama sve}enici na raznim je zi ci ma slu {a ti ispo vi je di mladih hodo~asnika. Papa Benedikt XVI u jednoj }e od tih kabina slu{ati ispovijedi troje hodo~asnika u subotu ujutro, uo~i mise na kojoj }e u~estvovati 6.000 ministranata.

Ekonomska kriza
Hiljade ljudi okupile su se u srijedu nave~er u centru Madrida protestuju}i zbog tro{kova papine posjete u vrijeme ekonomske krize u zemlji i vladinog nametanja strogih mjera {tednje, a njima su se suprotstavili katoli~ki hodo~asnici koji su uzvikivali “haleluja“ i posjedali na zemlju u molitvi. Nisu zabi-

Poba~aj
Ne{to ranije je obavljeno kako }e sve}enici koji }e ispovijedati mlade na skupu katoli~ke mlade`i u Madridu ove sedmice mo}i mladim ho-

Serija napada na jugu Izraela Pobunjenici preuzeli rafineriju u Zaviji
Libijski pobunjenici preuzeli su u ~etvrtak kontrolu nad rafinerijom u luci Zavija poslije borbi sa snagama lojalnim Muameru Gadafiju, javio je reporter Reutersa s lica mjesta. Pobunjenici su preuzeli u ~etvrtak i kontrolu nad gradom Garyan, koji se nalazi na oko 80 km ju`no od Tripolija. Pobunjeni~ka crvenozeleno-crna zastava vijori se na centralnom trgu. Ovaj grad se ina~e nalazi na glavnom putu za Tripoli, prenosi Fena. Me|utim, paralelno s pribli`avanjem pobunjenika Tripoliju, {ef Prelaznog nacionalnog vije}a Abdel Mustafa Jalil izjavio je u intervjuu za arapski list Asharq al-Awsat da strahuje od pravog krvoproli}a prilikom bitke za Tripoli do koje bi moglo da do|e krajem augusta.

Desetine ubijenih i ranjenih
Najmanje 14 osoba, uklju~uju}i i sedam napada~a, poginulo je ju~er u seriji napada na jugu Izraela u blizini ljetovali{ta Eilat, javio je izraelski vojni radio. Kako precizira radio, dvije `ene i pet mu{karaca su poginuli, a vi{e od 25 osoba je ranjeno, prenosi Tanjug. U razmjeni vatre sa izraelskom policijom i vojskom poginulo je sedam napada~a. U prvom napadu je izre{etan autobus u blizini izraelsko-egipatske granice i tada je ranjenodevetosoba. Polasatakasnije, jedno vojno vozilo koje je krenulo da pomogne putnicimaautobusanaletjelo je na mikrvavog trostrukog napada na izraelski teritorij, u blizini grada Eilata. “U cionisti~kom napadu na jednu ku}u u Rafi poginulo je {est ljudi“ rekao je agenciji AFP , Adham Abu Selmija, glasnogovornik hitne slu`be islamisti~kog pokreta Hamas koji kontrolira pojas Gaze. Prema izjavi o~evidaca, jedan od ubijenih je Kamal el-Najrab, glavni sekretar Odbora narodnog otpora, naoru`ane palestinske radikalne organizacije. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak potvrdio je napad i rekao da su meta napada bili pripadnici Odbora.

U napadima poginulo najmanje 14 ljudi, 25 ranjenih

Reuters

nu. Najkrvaviji napad se dogodio kada je privatno vozilo pogo|eno protivoklopnom raketom, u blizini izraelsko-jordanske granice. Izrael je optu`io za te napade naoru`ane grupe koje se iz

pojasa Gaze ubacuju na Sinaj. Ubrzo je uslijedio napad na Gazu. U izraelskom zra~nom napadu na grad Rafu, na jugu pojasa Gaze, u ~etvrtak je ubijeno {est Palestinaca. Napad se dogodio nekoliko sati nakon

OSLOBO\ENJE petak, 19. august 2011. godine

SVIJET FINANSIJA

21

Slabi ameri~ka valuta

[ta je zamjena

BiH
na Balkanu

EU

ZA DOLAR?
Nije jasno {ta }e smijeniti dolar u ulozi globalnog ekvivalenta, ali je sigurno da taj novi ekvivalent treba osigurati komforne uslove za realizaciju dugoro~nih interesa
Investitori sve vi{e sumnjaju u brzo i efikasno rje{enje fundamentalnih problema SAD-a, jer je rije~ o deficitu plate`nog bilansa i bud`eta, dok je svijet, zbog slabljenja dolara, izgubio ekvivalent uz pomo} kojeg mo`e upravljati svojim u{tedama, izjavio je zamjenik ministra finansija Rusije Sergej Stor~ak. Prema njegovim rije~ima, me|unarodna ekonomija se suo~ila s paradoksalnom situacijom, jer su u SAD-u niske kamatne stope u spoju s niskom inflacijom, a istovremeno, nizak je tempo rasta ameri~ke ekonomije u kontekstu vrlo povoljnih uslova za razvoj. On osnovne uzroke takvog stanja vidi u tome {to investitori ne vjeruju u ameri~ke perspektive.

“Tempirana bomba”
Ministar vanjskih poslova ^e{ke Karel Schwarzenberg ocjenjuje da, nakon Hrvatske, u Evropsku uniju moraju biti primljene i ostale zemlje zapadnog Balkana, isti~u}i da EU sve dok to ne u~ini u svom ne po sre dnom su sjed stvu „njeguje tempiranu bombu“ . - Balkan se ne}e smiriti sve dok ne u~inimo kona~no da granice postanu nezna~ajne. To je mogu}e samo u EU. Uz to, s tamo{njom nezaposleno{}u do 60 posto stvaramo samo socijalne nemire, rekao je on za be~ki dnevnik Presse. Odgovaraju}i na pitanje da li to zna~i da najprije trebaju biti primljene Srbija, pa ~ak i Al ba ni ja, pri je Ukra ji ne, Schwarzenberg je odgovorio da su za ^e{ku Moldavija i Ukrajina tek u drugom planu. U tome se razlikuje stav ^e{ke i Poljske, koja trenutno pred-

Karel Schwarzenberg

Cijene porasle 0,2 posto
Cijene na veliko u SAD-u porasle su u julu 0,2 posto, {to je dvostruko vi{e nego {to su ekonomisti o~ekivali, podaci su ameri~ke vlade. Ako se izuzmu hrana i energenti, cijene na veliko porasle su pro{log mjeseca 0,4 posto, {to je najve}i rast od januara. Poskupjeli su hrana, lijekovi i duhan, dok su cijene benzina opale u posljednja dva mjeseca. Cijena duhana, koja poga|a oko 20 posto Amerikanaca, porasla je vi{e od 2,8 posto, {to je najve}i rast u posljednje dvije godine. Pro{le godine cijene na veliko u SAD-u su porasle vi{e od 7 posto. Me|utim, ameri~ki finansijski zvani~nici, uklju~uju}i predsjednika federalnih rezervi Bena Bernankija, kao i mnogi ekonomisti, smatraju da }e rast cijena biti privremen i da }e inflatorni pritisci oslabiti narednih mjeseci. svega u vezi sa starenjem nacije i penzijskim osiguranjem. Kazao je da su se iz takvih odnosa svjetska tr`i{ta poljuljala i da su mnogi po~eli govoriti o novom valu krize, zatim se sve smirilo, da bi svi dospjeli u novo i{~ekivanje. - Za sada je nejasno {ta }e se de{avati u narednih pola godine, rekao je Stor~ak i dodao da je uporedo s tim Rusija preduzela niz koraka koji, za sada, omogu}avaju da kontrolira situaciju. Prema njegovim rije~ima, {to se ti~e investitora, ruska privreda zainteresirana je da hartije od vrijednosti kupuju i konzervativni investitori, koji ih dr`e do datuma isteka, kao i aktivniji u~esnici tr`i{ta.

sjedava EU. Prema njegovim rije~ima, razgovori s Ukrajinom teku dobro, a Moldavija preduzima ogromne reformske napore. - To sve }e trajati jo{ mnogo go di na. Ne ka da }e, me|utim, uspjeti ova integracija u EU, poru~io je {ef ~e{ke diplomatije.

NE POMA@E NI NJEMA^KA Ni investiciono aktivna Njema~ka nije u stanju povu}i naprijed Evropsku uniju
Stor~ak je istakao da za sada nije jasno {ta }e smijeniti dolar u ulozi globalnog ekvivalenta, ali je sigurno da taj novi ekvivalent treba osigurati komforne uslove za realizaciju dugoro~nih interesa, pi{e Glas Rusije. On smatra da ni investiciono aktivna Njema~ka nije u stanju povu}i naprijed Evropsku uniju, dok ni{ta manji problem ne predstavljaju ni socijalne obaveze EU, prije

Holandija: Muzeji rasprodaju kolekcije
Muzej Vereld iz Rotterdama planira prodati svoje afri~ke i ameri~ke kolekcije kako bi po krio ma njak u bud`etu nastao usljed ekonomske krize u Evropi i smanjenja dr`avnih subvencija od 2013. godine. Ovo je jedan od nekoliko holandskih muzeja koji su izlo`eni pritisku da samostalno sakupe novac. Muzeji razmatraju razli~ite ideje, od organiziranja izlo`bi s najva`nijim umjetninama, do otvaranja hotela u svojoj blizini. - Mi }emo prodati komple tnu afri~ku i ame ri~ku kolekciju. Zadr`at }emo samo najva`nije predmete i fokusirat }emo se na azijsku umjetnost, izjavio je direktor mu ze ja Ve reld Sten ley

Japan: Konstantan pad izvoza
Japanski izvoz pao je u julu peti uzastopni mjesec, budu}i da se zemlja bori s jakim jenom i posljedicama zemljotresa i cunamija koji su je pogodili u martu. Izvoz je pao 3,3 posto u odnosu na godinu ranije, na 5.780 milijardi jena (75,6 milijarde dolara), objavila je vlada. Izvoz je klju~ni pokreta~ tre}e po veli~ini svjetske ekonomije i zemlja se nada da }e joj ino potra`nja pomo}i da se oporavi od katastrofe koja ju je pogodila 11. marta. Podaci objavljeni ove sedmice pokazali su da se japanska privreda jo{ bori s recesijom, zabilje`iv{i pad aktivnosti u razdoblju od aprila do kraja juna tre}e tromjese~je zaredom. Zemljotres i cunami o{tetili su ili uni{tili tvornice na sjeveroistoku Japana, {to je dovelo do ozbiljne nesta{ice di je lo va za proi zvo|a~e u automobil skoj i elek tro ni~koj in dus tri ji. Iako zemlja bilje`i napredak u obnovi proizvodnje, sada se suo~ava i s prijetnjom ja~eg jena. Japanska valuta pribli`ila se nedavno rekordnim razinama prema dolaru, {to te{ko poga|a japanske izvoznike, jer smanjuje vrijednost njihovih ino prihoda i poskupljuje japansku robu u inozemstvu.

Bremmer i dodao da }e sakupljeni novac biti polo`en u ban ku, jer bi pro ble mi mo gli nas tu pi ti za pet ili {est godina. - Mo`emo sjediti skr{tenih ruku ili sastaviti plan o sakupljanju novca i samofinansiranju u {to je mogu}e ve}oj mjeri, rekao je on. Vlada je saop}ila da }e subvencije za umjetnost i kulturu od 2013. biti umanjene za 200 miliona eura, na 700 miliona eura godi{nje, te da muzeji u budu}nosti moraju sami finansirati 17,5 posto svojih bud`eta. Afri~ka kolekcija muzeja Vereld jedna je od najstarijih u Evropi i sadr`i artefakte koje su holandski trgovci sakupljali jo{ u 19. vijeku.

22

BIZNIS I EKONOMIJA

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Federalni premijer u Aluminiju

Spa{avanje drvoprera|iva~ke industrije

Nije problem oblica,

nego 1.000 stolica
Te{ko ste~eno povjerenje stranih kupaca izgubljeno onog trenutka kada su s radom prestali Krivaja i Konjuh
Ivo Bradvica i Nermin Nik{i}

Za otpu{tene radnike - komisija
Moramo rije{iti pitanje biv{ih radnika Aluminija, jer ono optere}uje i javnost i sudbinu tih ljudi i politi~ki ambijent u kojem `ivimo i radimo danas, kazao je Nermin Nik{i}
Federalni premijer Nermin Nik{i} posjetio je ju~er mostarski Aluminij i razgovarao s direktorom te tvrtke Ivom Bradvicom o pronalasku rje{enja za biv{e radnike Aluminija te o registriranju dionica i dioni~ara. Kada je rije~ o rje{avanju pitanja biv{ih radnika, nije donesena kona~na odluka, ali je izra`ena spremnost da se pri|e dono{enju kona~nog rje{enja o tom pitanju te da se rije{i struktura kapitala u Aluminiju. Nik{i} je kazao novinarima kako }e, radi {to br`eg rje{avanja pitanja biv{ih radnika, federalna Vlada, resorno ministarstvo i uprava Aluminija oformiti radnu grupu. - Apsolutno smo svjesni da, prije svega, moramo rije{iti pitanje biv{ih radnika Aluminija, jer ono optere}uje i javnost i sudbinu tih ljudi i politi~ki ambijent u kojem `ivimo i radimo danas, kazao je Nik{i}. Federalna Vlada ima interes da Aluminij kao kompanija radi, razvija se i da ovdje ne bude hiljadu, ve} {to ve}i broj uposlenih. On se ranije sastao s biv{im radnicima Aluminija koji tra`e uvezivanje radnog sta`a i povratak na posao dijela radnika bez kojeg su ostali 1996. godine, retroaktivnu otpremninu u gotovini i dionice za radnike. O propaloj privatizaciji Aluminija na sastanku nije bilo rije~i, a Bradvica je kazao kako je ranije tra`io da se, ukoliko se tender proglasi neuspje{nim, proglasi i krivac za to, jer neko je morao odgovarati za{to 300 miliona eura nije u{lo u tada praznu dr`avnu kasu. Razgovaralo se o daljnjem pravcu kretanja Aluminija, odnosno novim ulaganjima, proizvodnji i nabavkama. Bradvica je rekao kako Aluminij ne}e ulagati vlastita sredstva u nove programe, jer sada nije u prilici, ve} da }e u nove programe koje Aluminij `eli realizirati ulagati poslovni partneri i prijatelji tvrtke. Rije~ je o programu rotacione pe}i kojim bi dobili dodatnih 20.000 do 25.000 tona novog teku}eg metala. - Radi se o programima nove linije legirane `ice i novih legiranih malih ingota. Razmi{ljamo i o izgradnji plinske centrale na prostru biv{e Glinice te o centrali za proizvodnju solarne energije, pojasnio je Bradvica.

Grupacija {umarstva i drvoprera|iva~ke industrije pri Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH u prvoj sedmici septembra odredit }e se prema aktuelnom stanju u ovom sektoru. Povoda je mno go, a na ja ktu el ni ji su prestanak rada proizvodnje u Krivaji 1884. i problemi u „dr`avnoj“ Krivaji te ga{enje ma{ina u tvornici Konjuh iz @ivinica zbog {trajka kojem se ne vidi kraj.

Nema sirovine
Mnogo ekonomskih nelogi~nosti i dalje ima u dr`avnim preduze}ima {umarstva, a mnogo toga {to ne ide u prilog stabilizaciji ovog proizvodnog sektora proizilazi iz ~injenice da u Federaciji BiH ne postoji zakon o {umama, a preduze}a {umarstva (izuzimaju}i ono u Unsko-sanskom kantonu) nisu izvr{ila certifikaciju dnom i ameri~kom tr`i{tu izgubilapovjerenjetamo{njihkupaca. Primjera radi: u BiH vi{e niko na tra`enje takvih kupaca ne mo`e isporu~iti 1.000 obi~nih stolica, a kamoli ve}e serije ostalog namje{ta. Mogli su to samo Krivaja i Konjuh. Oni koji bi mogli raditi na sitno i uspje{no kako isti~e sagovornica, zabluda: nije pove}an izvoz, ve} prodaja na{eg ranije isporu~enog namje{taja.

Ko }e u Köln
Kada u septembru sjednu za zajedni~ki sto drvoprera|iva~i i {umari, a za o~ekivati je da im se pridru`e i predstavnici federalne Vlade, imat }e o ~emu razgovarati. Klju~no je zaustaviti agoniju sektora, analizirati stanje u preostalim fabrikama i pru`iti pomo} onima koji posr}u zbog nedostatka sirovine, nemogu}nosti plasmana, isplate obaveza me|u njima i plata radnicima. Ukoliko se to ne dogodi, te{ko je povjerovati da }e na sljede}em sajmu namje{taja u Kölnu, najve}em u ovoj oblasti proizvodnje, biti iko iz BiH. A i ako ode, te{ko da }e {ta ugovoriti i prodati.
H. A.

CERTIFIKAT JE OBAVEZA Ve} od idu}e godine bez certifikata preko granice ne}e mo}i biti izvezen nijedan komad drveta, bilo da je balvan ili gotov proizvod
{uma. Ve} od idu}e godine bez tog certifikata preko granice ne}e mo}i biti izvezen nijedan komad drveta, bilo da je balvan ili gotov proizvod. Premarije~ima[emseAlimanovi} iz komorskog udru`enja {umarstva i prerade drveta, sve je to razlog {to je bh. drvoprera|iva~ka industrija na zapa`ale se da nemaju dovoljno trupaca, jer iz {uma i dalje nekim ~udnim kanalima idu u male pilane, a potom izrezane u gra|u i daske odlaze nekim drugim kupcima i inostranstvu. Kada se pogleda najnovija statistika, uo~ava se da je izvoz bh. fabrika porastao, no to je,

Obrada zahtjeva za podsticaje
Fe de ral no Mi nis tar stvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva saop}ilo je da u`ur ba nom di na mi kom nastavlja obradu zahtjeva za poticaje u poljoprivredi. Ju~er su obra|eni poticaji i upu}eni na pla}anje za proizvodnju duhana - rod 2010. godine proizvo|a~ima u Posavskom kantonu, za koje su od tamo{njega resornoga ministarstva stigli propisani zah tje vi. Kon ti nu ira no se obra|uju i svi pristigli zahtjevi za proizvodnju svje`ega kravljeg mlijeka za ~etvrti kvartal pro{le prvi i drugi kvartal ove godine. Ministarstvo poziva sva kantonalna resorna ministar stva da ubrza ju pri ku pljanje zahtjeva i njihovo proslje|ivanje tom ministarstvu, koje }e vr{iti potrebnu obradu te ih proslijediti federalnom Ministarstvu finansija za isplatu.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 161 - 19. 8. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.418453 1.376325 26.117706 0.079881 0.261850 0.716915 1.772293 0.565032 0.250008 0.213008 1.709852 0.764505 2.240915 1.357743 0.046592 1.900548

1.955830 1.422008 1.379774 26.183164 0.080081 0.262506 0.718712 1.776735 0.566448 0.250635 0.213542 1.714137 0.766421 2.246531 1.361146 0.046709 1.905311 USD1.61212 BAM2.177954

1.955830 1.425563 1.383223 26.248622 0.080281 0.263162 0.720509 1.781177 0.567864 0.251262 0.214076 1.718422 0.768337 2.252147 1.364549 0.046826 1.910074

Vi{e od 2.000 gostiju
Na Kupre{koj visoravni trenutno boravi vi{e od 2.000 gostiju, podaci su Turisti~ke zajednice ove op}ine. Godi{nji odmor ovdje provodi veliki broj Kupre{aka iz raznih evropskih zemalja, ali i gostiju i vlasnika ku}a i vikendica iz susjedne Hrvatske, ve}inom iz srednje Dalmacije. Temperature zraka na Kupre{koj visoravni, koja se nalazi na koti iznad 1.200 metara nadmorske visine, ovih dana kre}u se od jutarnjih desetak do maksimalnih dnevnih 28 stepeni, {to ovu visoravan ~ini sve po`eljnijom zra~nom banjom i turisti~kom destinacijom u ljetnoj sezoni.

SDR (Special Drawing Rights) na dan 17. 08. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 17. 08. 2011 =

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE
1.589,58
BIFX

BIZNIS/BERZE
942,61
SASX-10

23
985,54
ERS10

1.017,08

SASX-30

933,22

BIRS

1.756,48

FIRS

Problemi s kablovskim operaterima

SASE: Dionice
IK banke u padu
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 288.935,10 KM. U sklopu 58 transakcijaukupno suprometovana157.133 vrijednosna papira. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 89.624,00 KM, a promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i promet ostvaren je dionicama emitenta Tvornica cementa Kakanj u iznosu od 21.875,00 KM, a na sekundarnom slobodnom tr`i{tu dionicama emitenta Bor banka d.d. Sarajevo u iznosu od 11.500,00 KM. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su dionice emitenta FBiH Obveznice za ratna potra`ivanja serije D od 10,00 posto, dok je najve}i dnevni pad registrirao emitent IK banka d.d. Zenica od 6,42 posto i dostigao cijenu od 60,83 KM.

Kasno se uklju~uju
U Telemachu ka`u da je to kod njih rijedak slu~aj, jer imaju posebnu monitoring-slu`bu koja se bavi time
Kod kablovskih operatera u BiH de{ava se da nakon zatamnjenog programa na odre|enim kanalima kasne s uklju~enjem u redovni program. Pojedini programski sadr`aji, kao {to su utakmice na HRT-u 2, za gledaoce u srednjoj Bosni su zatamnjeni i kablovski operateri ovo ~ine na zahtjev HRT-a 2, uz ranije upozorenje da je rije~ o programima za koje HRT posjeduje prava na distribuciju na teritoriji Hrvatske. - De{ava se da se zakasni s uklju~ivanjem programa nakon zatamnjenih emisija, ali to je kod nas u Telemachu rijedak slu~aj, jer imamo posebnu monitoringslu`bu koja se bavi time. Ipak, i kada se desi bilo kojem operateru, to je stvar nepreciznih programskih {ema i termina emisija koji sti`u od pojedinih televizija. Vjerujemo da }e i s njima biti bolja situacija, jer sve vi{e tv-stanica shvata zna~aj ta~nosti programskog rasporeda, kazali su nam u Telemachu. U kablovskoj televiziji HS isti~u da je to problem tehni~ke prirode, ugra|en je timer koji, nakon isteka predvi|enog vremena, uklju~uje program. Me|utim, mogu}e je da do|e do odstupanja u programskoj {emi.

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 18. august/kolovoz 2011.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. D FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA H FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA M FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA N FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA O FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA R PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.D. SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO TVORNICA CEMENTA KAKANJ DD KAKANJ SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE BOR BANKA D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FEROELEKTRO DD SARAJEVO PAK CENTAR D.D. SARAJEVO POBJEDA RUDET DD GORAŽDE 115,00 14,00 1,00 8,00 2,90 9,52 3,70 0,00 0,00 0,00 115,00 14,00 1,00 8,00 2,90 115,00 14,00 1,00 8,00 2,90 100 290 573 52 457 11.500,00 4.060,00 573,00 416,00 1.325,30 1 2 2 1 1 19,94 60,83 6,50 25,00 0,48 -6,42 8,33 0,00 20,00 65,00 6,50 25,00 19,71 60,03 6,50 25,00 608 187 2.000 875 12.135,67 11.296,19 13.000,00 21.875,00 6 4 1 3 33,00 10,00 97,51 0,00 94,28 0,01 80,50 0,00 70,44 0,55 64,00 -1,54 33,00 97,51 94,30 80,50 70,50 64,00 33,00 97,51 94,27 80,50 70,06 64,00 5.059 1.855 5.921 9.250 34.818 79.520 1.669,47 1.808,81 5.582,45 7.446,25 24.530,16 50.892,80 1 1 3 3 4 2 4,00 -2,91 4,00 4,00 7.800 31.200,00 8 11,54 -2,53 11,80 11,50 7.768 89.624,00 15

RAK BEZ PRIGOVORA U Regulatornoj agenciji za komunikacije ka`u da do sada nisu imali prigovore korisnika na ka{njenje kablovskih operatera da ponovo uklju~e program
U Regulatornoj agenciji za komunikacije ka`u da do sada nisu imali prigovore korisnika na ka{njenje kablovskih operatera da ponovo uklju~e program. U svakom slu~aju, korisnici koji imaju sklopljen ugovor s kablovskim operaterom trebaju kontaktirati direktno operatera, a tek ukoliko do|e do du`eg, nenajavljenog prekida distribucije programa, mogu J. Sa. kontaktirati RAK.

Zakon o Komori u Parlamentu
Nacrt zakona o Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH stigao je u federalni Parlament i ve} je distribuiran poslanicima, saznaje Oslobo|enje u slu`bi radnih tijela Parlamenta. Federalna Vlada realizirala je obe}anje dato ovoj poslovnoj asocijaciji da }e zakon biti spreman za razmatranje tokom jesenjeg zasjedanja parlamentarnih domova. Sada je na zastupnicima da ga u realnom roku usvoje kako bi njegova primjena po~ela u 2012. godini. Zakonom se definira obavezno ~lan-

Banjalu~ka berza Kursna lista za 18. august 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Hemijska industrija destilacija a.d. Teslic Elektrokrajina a.d. Banja Luka Hidroelektrane na Trebisnjici a.d. Trebinje RiTE Gacko a.d. Gacko Telekom Srpske a.d. Banja Luka Trznica a.d. Banja Luka 0,48 0,4 0,57 0,295 1,57 0,776 0 0 0 0 0,64 0 0,48 0,4 0,57 0,295 1,58 0,776 0,48 0,4 0,57 0,295 1,56 0,776 5.142 2.066 1.000 2.000 4.423 450 2.468,16 826,40 570,00 590,00 6.938,99 349,20

stvo u Komori i ja~a partnerstvo privrednih subjekata i njihove komore s Vladom te se realizira i kroz javna ovla{tenja prenesena na Komoru. ^lanstvo u Komori sti~e se upisom osnivanja u H. A. sudski registar.

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 3,96(A) 0,05 2,83 5,01 5,32 0 0 0 -0,4 -0,37 3,96 0,05 2,83 5,01 5,32 3,96 0,05 2,83 5,01 5,32 29 59.762 128 577 286 114,84 2.988,10 362,24 2.890,77 1.521,52

Br~ko: Prosje~na plata 813 KM
Prosje~na neto plata u distriktu Br~ko BiH u junu je iznosila 813 KM, podaci su Agencije za statistiku BiH. Najmanje plate su u gra|evinarstvu, ugostiteljstvu i trgovini, dok su iznad prosjeka plate zaposlenih u djelatnostima uprave, finansijskog posredovanja, obrazovanja i zdravstva. Pre ma sta tis ti~kim podacima, potro{a~ke cijene u junu u odnosu na maj ni`e su 0,2 posto.

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Palas a.d. Banja Luka Mljekara a.d. Banja Luka Rafinerija nafte a.d. Brod Jahorina osiguranje a.d. Pale Jahorina osiguranje a.d. Pale Unicep trade a.d. Banja Luka Velez a.d. Nevesinje Republika Srpska - stara devizna stednja 1 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 5 1 0,342 0,08 110 300 0,1(A) 1,05(A) 95,17 39,12 37,64 35,01 32,94 0 3,64 -33,33 0 0 0 5 -0,01 0,15 0,64 1,1 2,01 1 0,342 0,08 110 300 0,1 1,05 95,17 39,2 37,69 35,01 33,15 1 0,342 0,08 110 300 0,1 1,05 95,17 39,1 37,4 35,01 32,35 320 6.887 1.679 982 1.100 57.562 800 3.753 43.467 71.000 6.500 372.470 320,00 2.355,36 134,32 108.020,00 330.000,00 5.756,20 840,00 1.428,69 17.003,44 26.723,60 2.275,65 122.693,28

NAFTA

PLIN

ZLATO

SREBRO

ALUMINIJ

P[ENICA

KUKURUZ

109,40

$ 1,08 %

3,90

$ 0,66 %

1.811,50

$ 0,99 %

40,47

$ 0,24 %

2,384

$ 0,46%

742,75

$ 2,01 %

716,50

$ 1,24 %

24

OGLASI

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

KONKURS
za upis studenata na I godinu drugog ciklusa - diplomske (master) studijske programe Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu za akademsku 2011/2012. godinu Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje konkurs za upis studenata u prvu godinu slijede}ih dvogodi{njih i jednogodi{njih diplomskih (master) studijskih programa: Odsjek Kategorija studenta RS RSS VS Studijski programi 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 1) 1) 2) 1) 2) Ratarstvo Povrtlarstvo Fitomedicina Floristika i pejza`no oblikovanje Vo}arstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Odr`ivo upravljanje zemlji{tem i ruralnim prostorom Ekonomika agroindustrije Animalna proizvodnja Hrana i ishrana `ivotinja Kontrola kvaliteta hrane i pi}a Prehrambene tehnologije

KONKURS
za upis studenata u drugom upisnom roku na dodiplomske (bakalaureat) studijske programe Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta za akademsku 2011/2012. godinu Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje konkurs za dopunski upis studenata u prvu godinu dodiplomskih studijskih programa (I ciklus univerzitetskog obrazovanja), kako slijedi:

Biljna proizvodnja

20

10

10

Odsjek Zootehnika Ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije Biljna proizvodnja

Redovni 24 -

Redovni samofinansiraju}i 15 10 14

Vanredni 5 3 4
Prehrambene tehnologije 20 5 5 Ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije Zootehnika 20 20 5 10 5 10

Prijave za upis na dodiplomske studijske programe dostavljaju se u periodu 22. 8 - 1. 9. 2011. godine Studentskoj slu`bi Fakulteta. Uz prijavu na konkurs za upis u I godinu dodiplomskog studija, sa ta~nom naznakom odsjeka i studijskog programa na koji se konkuri{e, kandidat je du`an predati slijede}e dokumente: - Originalne svjedod`be o svim zavr{enim razredima ~etverogodi{nje srednje {kole u BiH, odnosno odgovaraju}a nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju {kolu nisu zavr{ili u BiH - Originalnu diplomu o zavr{enoj srednjoj {koli u BiH, odnosno odgovaraju}a nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju {kolu nisu zavr{ili u BiH - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci) - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) - Druga dokumenta relevantna za bodovanje po posebnim kriterijumima (nagrade, priznanja) Pravo pristupa prijemnom ispitu u dopunskom upisnom roku imaju svi kandidati koji prvi put konkuri{u za upis dodiplomskih studija na Fakultetu, kao i kandidati koji su konkurisali u prvom (julskom) upisnom roku, a nisu primljeni. Prijemni ispiti iz Biologije za upis na dodiplomske studije bi}e odr`ani 2. 9. 2011. godine u 10 sati, prema rasporedu koji }e naknadno biti objavljen na oglasnoj plo~i Fakulteta. Prijave podnesene poslije utvr|enog roka, kao i nepotpune prijave, ne}e biti razmatrane. Sve eventualno potrebne dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/225-727 (lok. 107) ili upitom na e-mail: podrska@ppf.unsa.ba. POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU Zmaja od Bosne 8, Kampus UNSA 71 000 Sarajevo

RS - Redovni studenti; RSS - Redovni samofinansiraju}i studenti; VS - Vanredni studenti

Svi studijski programi se organizuju kao dvogodi{nji i kao jednogodi{nji studij. Za upis na dvogodi{nje diplomske (master) studijske programe Fakulteta mogu konkurisati kandidati koji su kroz svoje prethodno univerzitetsko obrazovanje u skladu sa principima Bologna procesa ostvarili najmanje 180 verifikovanih (E)CTS bodova. Za upis na jednogodi{nje studijske programe mogu konkurisati kandidati koji su zavr{ili ~etverogodi{nji studij prema predbolonjskim studijskim programima. Kandidati ~iji su dodiplomski studiji nekompatibilni sa diplomskim (master) studijima Fakulteta u obavezi su polagati pristupni ispit pred kolegijem nastavnika odabranog studijskog programa. Na svaki od diplomskih (master) studijskih programa Fakulteta mo`e biti upisano najmanje 5 i najvi{e 20 studenata. Rang-liste za upis na diplomske (master) studije bi}e formirane prema uspjehu ostvarenom na dodiplomskim studijama. Prijave za upis na diplomske (master) studijske programe (II ciklus univerzitetskog obrazovanja) mogu se podnijeti od 24. 8. do 14. 9. 2011. godine Studentskoj slu`bi Fakulteta. Uz prijavu na konkurs za upis diplomskog (master) studija, sa ta~nom naznakom studijskog programa i njegovog trajanja, kandidat je du`an predati slijede}e dokumente: - Originalno uvjerenje o zavr{enom dodiplomskom studijskom programu - Originalni dodatak diplomi o zavr{enom dodiplomskom studijskom programu sa verifikovanih najmanje 180 (E)CTS - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci) - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) Detaljni uslovi konkursa, kao i kriteriji i mjerila za rangiranje kandidata, utvr|eni su tekstom konkursa za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija kojeg je raspisao Univerzitet u Sarajevu (tekst konkursa na: www.unsa.ba i www.monks.ba). Prijave podnesene poslije utvr|enog roka, kao i nepotpune prijave, ne}e biti razmatrane. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/225-727 (lok. 107) na e-mail: podrska@ppf.unsa.ba. POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU Zmaja od Bosne 8, Kampus UNSA 71 000 Sarajevo

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

25

26

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INA NOVO SARAJEVO Javna ustanova Osnovna {kola ^engi}-Vila I
Tvrtka - Fond Adresa — sjedi{te Fonda: Broj telefona i telefaksa: E-mail adresa: Broj u registru emitenta kod Komisije:

petak, 19. august 2011. godine
Prilog 5.b. ZIF "CROBIH FOND" d.d. Mostar Ul. kralja Petra Kre{imira IV bb, Mostar Tel. 036/328-677; Fax. 036/328-687; crobih.fond@hypo-alpe-adria.com JP-M-031-07

OSLOBO\ENJE

Na osnovu Odluke [kolskog odbora od 16. 8. 2011. godine, raspisuje se

OGLAS
za izdavanje {kolske kuhinje pod zakup Izdaje se pod zakup {kolska kuhinja za period od 1. 9. do kraja nastavne godine. USLOVI: Na oglas se mogu prijaviti sve firme koje su sudski registrirane za obavljanje ugostiteljsko-uslu`nih djelatnosti (dokaz prilo`iti). Tenderska dokumentacija sa obrascem za dostavljanje ponude mo`e se preuzeti u Sekretarijatu {kole svakim danom od 9 sati do 13 sati. Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Ponude slati na adresu {kole ili dostaviti u Sekretarijat: JU O[ ^engi}-Vila I Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 2 71 000 Sarajevo

Izvje{}e o doga|aju koji bitno utje~e na financijsko poslovanje Fonda 1. Navesti doga|aj iz Priloga br. 3. — V: 2. Datum nastanka doga|aja: 3. Kratki opis i razlog doga|aja: - Odr`ana je redovna godi{nja Skup{tina ZIF Crobih Fond d.d. Mostar; - Odluke donesene na sjednici Skup{tine Fonda odr`ane 9.8.2011. godine; Skup{tina ZIF Crobih Fond d.d. Mostar odr`ana 9.8.2011. godine je: 1. Izabrala radna tijela Skup{tine: a) za predsjedatelja Skup{tine izabran je Adnan Had`i}; b) za ovjeriva~e zapisnika izabrani su: @eljka ]ori} i Markus Plank; 2. Donesena odluka o usugla{avanju djelatnosti Fonda s klasifikacijom djelatnosti; 3. Donesena odluka o izmjenama i dopunama Statuta Fonda; 4. Donesena odluka o razrje{enju predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora Fonda; 5. Donesena odluka o imenovanju ~lanova Nadzornog odbora Fonda; 6. Donesena odluka o razrje{enju predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju Fonda; 7. Donesena odluka o imenovanju ~lanova odbora za reviziju; 8. Donesena odluka o odobravanju osnovnih elemenata za zaklju~ivanje ugovora sa ~lanovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju; 9. Donesena odluka o usvajanju Godi{njeg izvje{}a Fonda za 2010. godinu, uklju~uju}i financijsko izvje{}e, izvje{}e Nadzornog odbora i Odbora za reviziju; 10. Donesena odluka o usvajanju izvje{}a vanjskog revizora za 2010. godinu; 11. Donesena odluka o usvajanju informacije o provedbi investicijske politike Fonda za 2010. godinu; 12. Donesena odluke o na~inu izbora vanjskog revizora Fonda za 2011. godinu. Ante Kolobari}, direktor Dru{tva Tel. 036/328-677; Mostar, kolovoz 2011. godine Ante Kolobari}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INA NOVI TRAVNIK OSNOVNA MUZI^KA [KOLA NOVI TRAVNIK PATRIOTSKE LIGE BB 72 290 NOVI TRAVNIK Na osnovu ~lana 57. Zakona o osnovnoj {koli (Sl. novine br. 11/01, od 24. 8. 2001. god.) i Pravila Osnovne muzi~ke {kole Novi Travnik i Odluke Upravnog odbora br. 86/11. od dana 15. 8. 2011. godine, raspisuje se

Nastavnim planom i programom. Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni prilo`iti sljede}u dokumentaciju: 1. Kra}a biografija 2. Diploma o zavr{enoj {koli (original ili ovjerena kopija) 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (original ili ovjerena kopija) 4. Uvjerenje o dr`avljanstvu (original ili ovjerena kopija) 5. Uvjerenje o neka`njavanju 6. Kandidati iz SBK koji se prijavljuju na dopunu norme du`ni su dostaviti potvrdu o radnom odnosu iz mati~ne {kole i broj ~asova koji im nedostaje. 7. Pri zasnivanju radnog odnosa kandidati su du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Ukoliko se na konkursom odre|enom roku ne prijavi stru~na osoba, izbor kandidata }e se vr{iti u skladu sa kriterijima o anga`ovanju nestru~nih osoba, a konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta licima koja ispunjavaju Zakonom propisane uslove. Prijave slati na adresu {kole, isklju~ivo po{tom. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. NAPOMENA: Na prijavi obavezno napisati kontakt-telefon. Broj: 87/11 Datum: 15. 8. 2011. god.

za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. Profesor klavira - na odre|eno radno vrijeme - 1 izvr{ilac 2. Nastavnik harmonike - na odre|eno radno vrijeme - 1 izvr{ilac 3. Nastavnik gitare - na odre|eno radno vrijeme - 1 izvr{ilac (10 ~asova) 4. Nastavnik skupnog muziciranja - na odre|eno radno vrijeme - 1 izvr{ilac (8 ~asova) 5. Nastavnik teorije i solfe|a - na odre|eno radno vrijeme - 1 izvr{ilac (6 ~asova) USLOVI KONKURSA: Za radna mjesta 1 - 5 zainteresovani kandidati moraju ispunjavati uslove predvi|ene Zakonom o osnovnoj {koli i

KONKURS

4. Ime i prezime, kontakt-telefon osobe ovla{tene za davanje dodatnih informacija u vezi s doga|ajem: 5. Mjesto i datum podno{enja izvje{}a, potpis osobe koja je sa~inila izvje{}e i pe~at:

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 85988 10 P Sarajevo, 18. 7. 2011.

JP KOMUNALAC DD KLADANJ Na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim preduze}ima (“Sl. novine FBiH”, br. 8/05), ~lana 8. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u FBiH (“Sl. novine FBiH“, br. 34/03, ~lana 10. Statuta JP Komunalac DD Kladanj i Odluke Nadzornog odbora broj 673/11 od 14. 7. 2011. godine, raspisuje se

OGLAS
Kod ovog suda podnesena je 29. 6. 2010. tu`ba u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit Bank d.d. Mostar, kao pravni sljednik Univerzal banke d.d. Sarajevo, adresa za prijem pismena u Sarajevu, ul. Zelenih beretki br. 24, protiv tu`enika Jasmina Sari} iz Sarajeva, ul. Envera [ehovi}a br. 20, Hasija Kokor iz Sarajeva, ul. Taba{nica br. 4, Lejla Rebi} iz Sarajeva, ul. Grbavi~ka br. 4B i drugi, radi duga, v.sp. 21.477,32 KM. Ovom tu`bom je predlo`eno da sud donese presudu kojom }e tu`enike obavezati da tu`itelju solidarno isplate iznos od 21.477,32 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 12. 2. 2009. do isplate, uz naknadu tro{kova postupka. Pozivaju se JASMINA SARI], HASIJA KOKOR I LEJLA REBI] da u roku od 30 dana daju odgovor na tu`bu koji mora biti razumljiv, sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranke, ime njenog punomo}nika, ako ga ima, sadr`aj izjave i potpis. Ako ospore tu`bu, odgovor mora sadr`avati i razloge zbog kojih se osporava, ~injenice na kojima zasniva navode, dokaze kojima se te ~injenice imaju utvrditi, te pravni osnov. Objavljivanjem ovog oglasa dostava tu`be smatrat }e se izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA

KZA IZBOR I K U R S O N IMENOVANJE
DIREKTORA DRU[TVA Op{ti uslovi: Kandidati moraju ispunjavati op{te uslove propisane zakonom i drugim pozitivnim propisima, a posebno: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine - da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 (tri) godine prije dana objave konkursa - da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX. 1. Ustava BiH) - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu zakona o sukobu interesa u instituciji vlasti (“Sl. glasnik BiH”, br.16/02) - da se ne bavi samostalno ili u zajednici sa drugim osobama djelatno{}u koja je konkurentska djelatnosti dru{tva - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak - da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti direktora Pored op{tih uslova, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove: - VSS i V[S —VII/VI stepen stru~ne spreme ekonomske, pravne ili tehni~ke struke. - radno iskustvo od najmanje pet godina na rukovodnom mjestu u privredi - organizatorske sposobnosti za vo|enje rada i poslovanja preduze}a Imenovanje se vr{i na mandat od 4 (~etiri) godine. Kandidati su du`ni uz pisanu prijavu sa kra}om biografijom prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije kao dokaz o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova tra`enih konkursom, i to: - kratka biografija, adresa i kontakt-telefon - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) - uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo, kao i da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak te da nije osu|ivan za privredni prestup, pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne - izjavu da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lan IX 1. Ustava BiH) - uvjerenje nadle`nog organa da podnosilac prijave, ukoliko je radio u dr`avnoj slu`bi, nije otpu{ten kao rezultat disciplinskih mjera na bilo kojem nivou vlasti u FBiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa - izjava da nije u funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH - izjavu da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa - ovjerenu kopiju diplome - potvrdu o radnom iskustvu Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa dokazima slati na adresu: JP Komunalac DD Kladanj, Ul. Jaz br. 10 sa naznakom “Za konkurs”. JP KOMUNALAC DD Nadzorni odbor

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 27

Uskla|ivanje linija gradskog prevoza krajem mjeseca

^eka se potez

Ministarstva
Gras nabavlja i ugra|uje rezervne dijelove, Centrotrans tra`i da gra|ani sami procijene usluge kojeg prevoznika bi `eljeli koristiti
Nakon godi{njih odmora, ponovo }e biti aktualno pitanje uskla|ivanja spornih linija gradskog prevoza u Kantonu Sarajevo. Kako je za Oslobo|enje kazao direktor kompanije Centrotrans-Eurolines Safudin ^engi}, do kraja mjeseca o~ekuju se prijedlozi Ministarstva prometa i komunikacija KS-a. - Ako u Grasu smatraju da }emo birati trase, neka sami izaberu bilo koju liniju na kojoj vozi Centrotrans i mi }emo im je ustupiti, isti~e ^engi}. Direktor Centrotrans-Eurolinesa smatra kako bi resorno ministarstvo trebalo ustupiti ovoj kompaniji prevoz putnika na pojedinim gradskim linijama bar na dva-tri mjeseca. blema u snabdijevanju rezervnim dijelovima, odnosno isteka ugovora o njihovim nabavkama, te dugotrajne i slo`ene procedure izbora ponu|a~a koju propisuje Zakon o javnim nabavkama BiH, ovo preduze}e imalo odre|enih problema u na bav ci re zer vnih di je lo va, odnosno u funkcionisanju autobuskog i minibuskog saobra}aja pa je dolazilo do odstupanja od reda vo`nje. - Provo|enje ve}eg broja postupaka izbora najpovoljnijih ponu|a~a zahtijevalo je dosta vremena, ali dio ugovora o nabavci ve} je potpisan, dok su neki ugovori u pripremi. Ve} se po~elo sa nabavkom i ugradnjom rezervnih dijelova na vozilima koja zahtijevaju sanaciju. Mo`emo re}i da je u saobra}aj uklju~en odre|eni broj minibusa i autobusa te da se funkcionisanje ovih vidova saobra}aja normalizovalo, napominje Kobili}. Pristizanjem dijelova izvr{i}e se opravka ostalih tehni~ki neispravnih minibusa i autobusa, kako bi se ova vozila mogla uklju~iti u saobra}aj, a ~ime }e se rije{iti problemi koji se javljaju u ovim vidovima saobra}aja. - Molimo korisnike da imaju razumijevanja za situaciju u koJavni pozivi prevoznicima za svaku liniju posebno

Opravka vozila
- Neka poslije toga gra|ani sami procijene usluge kojeg prevoznika bi `eljeli koristiti. Naravno, mi smo spremni ispo{tovati i to da na linijama va`e mjese~ne karte svih korisnika, napominje ^engi}. Direktor Grasa Ajdin Kobili} za na{ list ka`e kako je, zbog pro-

^engi}: Ustupi}emo im na{e linije

Kobili}: Pritisak na resorne institucije

Iz Grasa podsje}aju da je preduze}e Centrotrans 2004. i 2010. godine na potpuno nelegalne na~ine poku{alo u}i u sistem gradskog prevoza, dok je od obavljanja prevoza za Me|unarodni aerodrom Sarajevo, a koji je obavljalo u kooperaciji sa Grasom, odustalo samo ~etiri mjeseca nakon registracije jer je procijenilo da mu linija nije profitabilna. Gras i dalje prevozi putnike na ovoj liniji. - Svima je poznato da se preko Grasa lomi socijalna politika Kantona, te su potrebe gra|ana i socijalni aspekti uvijek stavljeni ispred ekonomskih efekata. Mo`emo re}i da je veliki broj nerentabilnih linija koje odr`ava Gras, a vi{e od 65 posto korisnika na{ih usluga su povla{teni korisnici prevoza, gdje je velika razlika od nivoa subvencije do iznosa cijene ekonomske karte, koja pada isklju~ivo na na{ teret, smatra Kobili}.

Socijalna politika

joj smo se na{li, jer ~inimo sve da {to prije prevazi|emo ovakve probleme i gra|anima omogu}imo neometan javni gradski prevoz. Planska politika Grasa zasniva se na unificiranju voznog parka kroz budu}e nabavke vozila. Na taj na~in, sistem snabdijevanja dijelovima bio bi znatno olak{an, smanjili bi se tro{kovi odr`avanja, zalihe u magacinima, te bi preduze}e bolje poslovalo, isti~e Kobili}.

Rentabilne linije
Kobili} podsje}a na neprekidnu kampanju koju privatna prevozni~ka firma Centrotrans vodi putem medija, te pritiska na

resorne institucije, a sve s ciljem ulaska u sistem javnog gradskog prevoza, isklju~ivo na rentabilnim linijama. Me|utim, kako ka`e Kobili}, o registraciji novih prevoznika ne odlu~uje Gras, ve} isklju~ivo resorno ministarstvo. - Gras je servis svih gra|ana, te uprava, kao ni Skup{tina i NO ni u kom smislu nisu razmatrali redukciju, ta~nije ukidanje pojedinih linija, nagla{ava Kobili}. U najavama predstavnika Ministarstva, re~eno je da se javni poziv prevoznicima ne}e raspisivati za sve linije odjednom, ve} za svaku posebno.
J. MILANOVI]

MZ Grbavica II

Obnovljene pje{a~ke staze
U Ulici Hasana Brki}a obnovljena je pje{a~ka staza. Radi se o stazama sa prilazima do ulaza u zgrade, nakon ~ega je zavr{ena njihova gradnja u cijeloj mjesnoj zajednici Grbavica II. Izvo|a~ radova bila je firma Sudel iz Sarajeva. Vrijednost radova je oko 20.000 KM. Na zahtjev gra|ana sa ovog lokaliteta poduzet }e se aktivnosti na pro{irenju parkinga, jer kako u drugim dijelovima naselja Grbavica, tako i na ovom prostoru, sve je izra`eniji problem saobra}aja u mirovanju.

Ulica Vladislava Skari}a

Danas polaganje asfalta
DODATNA POGODNOST ZA KUPCE U MERCATORU!
- Svaki dan u sedmici dodatna pogodnost za kupce Sarajevo, Banja Luka, 15. 8. 2011 — Od 15. augusta u Mercator trgovinama market programa kupci }e svakog ponedjeljka i srijede imati dodatnu pogodnost prilikom kupovine. Naime, za svaku kupovinu u iznosu od 50 KM i vi{e u trgovinama Modiana, Intersport i Beautique, od 15. 8. do 22. 9. 2011. godine kupac ostvaruje popust od 10% prilikom kupovine u Mercator trgovinama market programa koji mogu realizovati ponedjeljkom i srijedom. Prate}i potrebe kupaca, na ovaj na~in Mercator je za svoje kupce omogu}io dodatne pogodnosti svaki dan u sedmici. Kupcima koji kupovinu obavljaju utorkom, Kupon to! donosi 10 % popusta narednog utorka za iznos ra~una od 50 KM i vi{e u svim poslovnim jedinicama Mercatora (Hipermarket, Supermarket, Intersport, Modiana i Beautique). Svakog ~etvrtka uz predo~enje zadnjeg ~eka od penzije i li~ne karte, penzioneri prilikom kupovine dobijaju popust od -10%, bez obzira na iznos ra~una. Petkom, subotom i nedjeljom kupce o~ekuje vikend-akcija, ponuda posebno odabranih artikala svakodnevne potro{nje po akcijskim cijenama. Pozivamo sve kupce da posjete Mercator i iskoriste pogodnosti te mnogobrojne popuste u trgovinama Mercatora svaki dan u sedmici. M. O.

U toku je rekonstrukcija Ulice Vladislava Skari}a, u op}ini Stari Grad. Izvo|a~ radova je firma AME iz Breze, ~iji su radnici uklonili stari asfalt te po~eli postavljanje ivi~njaka. Kako su nam kazali na terenu, danas bi sav posao trebao biti za vr{en sa po la ga njem asfalta. Za sanaciju ove ulice Op}ina je izdvojila oko 12.000 maraka.
A. H.

28 SARAJEVSKA HRONIKA
Na Ko{evskom Brdu

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NOVO SARAJEVO Iftar u Centru za zdravo starenje

Sad smo velika
Asfaltirana Ulica Muhameda Had`ijahi}a
U Ulici Muhameda Had`ijahi}a, na Ko{evskom Brdu, izme|u brojeva 1 i 34 okon~an je projekat asfaltiranja saobra}ajnice i dijela trotoara. Finansijer je bila Op}ina Centar koja je za ovu namjenu izdvojila oko 106 hiljada maraka. Na ovom dijelu veoma prometne ulice, du`ine 480 metara, najve}i problem za nesmetano saobra}anje vozila i pje{aka predstavljale su oborinske vode, koje su se zadr`avale na kolovozu zbog neadekvatne odvodnje. U elaboratu sanacije, koji je na zahtjev Op}ine uradio Zavod za saobra}aj Gra|evinskog fakulteta, navedeno je da odre|eni broj slivni ka ni je u fun kci ji, zbog
Rije{en problem odvodnje

Penzionerima, korisnicima Centra, na iftaru su se pridru`ili i op}inari, a zbog pisma zahvale, na~elniku Kold`i krenule i suze

porodica
poklon od korisnika dobio sam sliku, ali ono {to me je posebno ganulo, bilo je pismo zahvale. U njemu su odrazili svoje emocije, ~ime sam posebno bio ganut, toliko da su mi u jednomtrenutku krenule i suze na o~i, kazao je Kold`o. Iftaru je prisustvovalo oko 60 korisnika, dok sam Centardanas broji ne{to vi{e od 130 ~lanova. Tradicionalniiftarpratila su i bosanska jela, koja su pored zaposlenika, spremile i doma}ice korisnice ovog centra. - Iftar u na{em centru bila je odli~na prilika da nas se skupi {to vi{e. Pored posta~a, iftaru su prisustvovali i ljudi drugih vjera, s kojima smo podijelili obi~aje, a nekima od njih to je bilo prvi put u `ivotu da iftare, kazala je SejdefaBa{i}- ]ati}, iz-

o{te}enja ili za~epljenja. Stoga je predvi|eno ~i{}enje, popravka i stavljanje u funkciju slivnika, te je na svakih 20 metara ovog dijela ulice ugra|eno dodatnih 11 slivnika. Za njihovo priklju~enje na gradsku odvodnu mre`u postavljeno je 150 metara cijevi za kolektor ki{ne kanalizacije. Na spoju sa Ulicom Zuke D`umhura postavljena je popre~na re{etka, du`ine {est metara. Ovom prilikom je ura|ena i sanacija 25 metara trotoara, koji je o{te}en zbog djelovanja podzemnih voda. Prije postavljanja 3.050 kvadrata zavr{nog sloja asfalta, radnici su nivelisali i 13 {ahtova.
S. Hu.

Bosanska jela pripremljena u samom centru

NOVI GRAD Sporazum sa KJKP Rad

Predstavnici Centra za zdravo starenje i Op}ine Novo Sarajevouprili~ili su iftar za svojekorisnike. Prisutni su bili i predstavnici Op}ine i Savjetodavnog odbora Centra za zdravo starenje. U lijepomambijentu i toploj atmosferi korisnici Centra, u~esnici likovne radionice, poklonili su na~elniku Op}ine Novo Sarajevo Ned`adu Kold`i sliku koju su sami izradili, te mu uru~ili pismo zahvale. - Posebna prigoda i divna doma}a atmosfera do~ekala me je u Centru, na njihovim licima moglo se vidjeti koliko su sretni. Ovo je dobar putokaz onoga {to smo uradili, poslije dva mjeseca postigli smo vi{e nego {to smo o~ekivali. Danas, kada do|ete u Centar, do~eka vas jedna velika porodica. Na

vr{ni koordinator Centra za zdravo starenje. Sveto Zubovi} u Centru je prona{ao nove prijatelje, s kojima provodi svaki dan. Pozivom na iftar dobio je priliku da sklopinekanovapoznanstva, te, kako je istakao, osim predivnog enterijera Centra, najve}a vrijednost su ljudi koji tu dolaze i pronalazesebekrozdru`enja, ali i bavljenjemrazli~itimaktivnostima koje Centar nudi. - Raspolo`enje u ove ramazanske dane bilo je na nivou, a hrana ba{ onako po na{im obi~ajima. Dr`ali smo se tradicije i ponudilisamonajbolje. Zaista sam bez rije~i, sad sa punim pravom mogu da ka`em da je ovo moja porodica, ispri~ala nam je Mubera Ko{.
M. TATAREVI]

Nastavljena gradnja fekalnog kanala u Vogo{}i

Osigurano 150.000 maraka

Uskoro jo{ 113 kontejnera
U Novom Gradu je potpisan partnerski sporazum za nabavku posuda za diferencijalno prikupljanje otpada, posuda za prikupljanje ku}nog otpada, izgradnju natkrivenih ni{a i komunalnu higijenu izme|u Op}ine i KJKP Rad. Sredstva za izgradnju natkrivenih ni{a za smje{taj posuda za prikupljanje ku}nog i diferencijalnog otpada od 150.000 KM obezbijedila je Op}ina, a KJKP Rad u~estvovat }e sa sredstvima koja su dovoljna za nabavku posuda za prikupljanje otpada za sve ni{e koje budu izgra|ene u okviru ovog projekta. Realizacijom zajedni~kog projekta Op}ine i Rada, izgradit }e se 29 ni{a na razli~itim lokacijama kako bi se ostvarila kvalitetnija komunalna higijena stanovni{tva, te postigao i ve}i nivo za{tite ekolo{ke sredine. Na Trgu Sarajevske olimpijade bit }e postavljeno 40 kontejnera, u Ulici Salke Neze~i}a 21, Hasana Su}eske 12, Reljevskoj ulici kod MZ tri kontejnera, u Prnjavorskoj 19, Alibega Firdusa {est, Hasiba Brankovi}a ~etiri, na Brije{}e Brdu tri i u Ulici bana Bori}a pet kontejnera.
S. Hu.

Priklju~ci za 300 doma}instava
U mjesnoj zajednici Hotonj nastavljena je izgradnja fekalnog kanala u blizini Osnovne {kole “Izet [abi}“ . Naime, rije~ je o projektu polaganja fekalne mre`e du`ine oko 1.800 metara. Do sada je polo`eno oko 1.400 metara fekalnog kanala. Radove izvodi firma Hidrom d.o.o. Sarajevo, a investitor radova su Op}ina Vogo{}a i Fond za za{titu okoli{a Federacije Bosne i Hercegovine. Vrijednost radova je oko 600 hiljada maraka. Pomenuti projekat je od velikog zna~aja za vi{e od 300 doma}instava, koja }e biti priklju~ena na ovu kanalizacionu mre`u i time }e se rije{iti dugogodi{nji problem koji su stanovnici pomenutog naselja imali, a naro~ito u ljetnom periodu zbog oticanja kanalizacije u obli`nji potok. Ukoliko dozvole vremenski uslovi, radovi bi trebali biti zavr{eni za mjesec.
S. Hu.

Isklju~enja struje i vode
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja, bez elektri~ne energije }e ostati sljede}a trafopodru~ja: od 9 do 15 sati Vrelo Bosne, Stanjevac, Podlugovi 4, Ogulpa{e, Nahorevsko Brdo, Mrakovo 2 i Brusulje, a od 8.30 do 15.30 sati Mandrina. Zbog izvo|enja radova na mre`i, danas }e od 9 do 16 sati do}i do poreme}aja u vodosnabdijevanju ulica: O~aktanum, Hamida Be{irevi}a, Dobojska, Barica, Donji Hotonj, Karla Malya, Numan-pa{e ]uprili}a, Dola~ka, Ejuba Delali}a, Had`i Sulejmanova.

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 29
DE@URNI TELEFON

Posljedice bespravne gradnje u Starom Gradu

276-982

Sanacija 30 klizi{ta do
kraja godine
Legalizacija se Op}ini mo`e vratiti kao bumerang, ka`e na~elnik • Najvi{e klizi{ta po mahalama
Pored lo{e vodovodne i kanalizacione mre`e, koja zbog dotrajalosti izaziva klizi{ta i zahtijeva hitnu intervenciju, kao jedan od vode}ih uzroka nastanka klizi{ta je bespravna gradnja. Iz Op}ine Stari Grad su nam kazali da na njihovom podru~ju ima na desetine stambenih i poslovnih objekata izgra|enih na rizi~nimdijelovima zemlji{ta, a gradnja se vr{i uz nestru~no i nekontrolisano zasijecanje padinskog tla i bez prethodnih geotehni~kih istra`ivanja.

VA@NIJI TELEFONI
MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

Had`ibajri}: U opasnosti i ljudi i imovina

Prilikom sanacije zida na Vratniku

200.000 KM godi{nje
Na~elnik Op}ine Stari Grad Ibrahim Had`ibajri} kazao je za Oslobo|enje da su bespravna gradnja i problem klizi{ta oduvijek bili povezani, te da se legalizacijom objekta u padinskim dijelovima grada dovodi u opasnost i privatna i dr`avna imovina. - Ako nekom pojedincu legalizujemo objekat, to se nama kao Op}ini mo`e vratiti kao bumerang. Pored `elje da zadovoljimo socijalni aspekt, odno-

sno iza|emo u susret pojedincu i legalizujemo mu objekat, moramo biti svjesni koji je to rizik. Ako dozvolimo legalizaciju, a kroz neko vrijeme do|e do kretanja tla, mi kao Op}ina moramo stati u punom kapacitetu iza te legalizacije, odnosno moramo snositi sve tro{kove {tete. Oni koji su napravili objekte na nedozvoljenim dijelovima, mogu ~ekati legalizaciju, ali je nikada ne}e dobiti. Ne `elimo dovoditi u opasnost ljudske `ivote, istakao je Had`ibajri}. Op}ina Stari Grad je u posljednje tri godine iz bud`etaizdvojila oko 600.000 KM, odnosno

godi{nje oko 200.000 maraka za sanaciju klizi{ta i izgradnju potpornih zidova. Bespravna gradnja je najzastupljenija u padinskim dijelovima i po tzv. mahalama, gdje se objekti grade izme|u ku}a.

150 zidova
Upravo u ovim dijelovima je vr{ena najve}a sanacija. Tako|er, dijelovi uz puteve su uglavnom sanirani, a kako ka`u iz Op}ine Stari Grad, u planu imaju uraditi oko 30 potpornih zidova do kraja godine. - Veliki broj klizi{ta je saniran, a za ove tri godine uradili smo

oko 150 novih, potpornih zidova. Prije skoro mjesec i po zavr{ili smo potporni zid Bedem na Vratniku koji je ko{tao oko 90.000 KM. Sve je finansirala Op}ina Stari Grad, podsjetio je na~elnik. Had`ibajri} je jo{ jednom naglasio va`nost borbe protiv bespravne gradnje, a samim tim i klizi{ta, te dodao kako se ne smijedozvoliti da objekat ve} bude u poodmakloj fazi gradnje, da bi se izdao nalog za ru{enje. Tro{kovi su tada ve}i i po Op}inu, ali i po vlasnika pomenutog objekta.
E. GODINJAK

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA

Iza gaja

U toku izmje{tanje stubova
U Ulici Iza gaja, MZ Hrid Jar~edoli, po~elo je izmje{tanje stubova elektri~ne energije. Ovaj dio radova neophodan je zbog zavr{etka rekonstrukcije ove ceste. Radnici Elektrodistribucije po~etkom sedmice su bili na terenu i odredili lokaciju na kojoj }e tri stuba elektri~ne energije biti izmje{tena. Iz Slu`be za komunalne poslove Op}ine Stari Grad su nam kazali kako o~ekuju da }e izmje{tanje biti zavr{eno do kraja sedmice. Nakon toga, po~et }e asfaltiranje, ~ime }e kompletan projekat biti zavr{en. Napominjemo, izvo|a~ radova je firma Ame iz Breze, a njihova vrijednost je 545.294 KM. Direkcija za puteve KS-a je fi nan si ra la pro je kat sa 54.000 KM, dok je preostali dio novca obezbijedila Op}ina Stari Grad.

272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

PORODILI[TA

4 6

DJEVOJ^ICE DJE^AKA
13. 5 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 1 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9. 5, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 1 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 1 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati auto1.30, putem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

AVIONI Polasci:
Beograd 6.30 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16.15, Cirih/Banja Luka 7, Be~ 7.35, 14.30 i 14.55, Kopenhagen 11, Minhen 12.55, Istanbul 14.25 i 19, Ljubljana 14.35, Budimpe{ta 14.50, Ankona 17.55

Dolasci:
Istanbul 8.50 i 13.25, Ankona 10.25, Beograd 1 i 21.55, Minhen 12. 5, Cirih/ 1.25 1 Banja Luka 13.30, Ljubljana 14.05, Be~ 14.10, 18.10 i 21.35, Budimpe{ta 14.20, Zagreb 15.45 i 22, Kopenhagen 16.35

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} su-

botom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7. 5, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, 1 srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska sva-

ki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 1 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko 1 svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12. 5 sati, Bosanska Dubica svaki dan 1 u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7. 0 sati, Biha} sva1 ki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i

30

OGLASI

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

31

CALL FOR SUBMISSION OF PROPOSALS
The United States Embassy acting through the Office of Public Affairs is pleased to announce the establishment of the Fund to Support Women’s Empowerment. The fund will offergrants, up to $80,000, to promote women's political, economic, leadership, and social advancement in Bosnia and Herzegovina. Possible project initiatives could include, but are not limited to, the following themes: • Economic opportunity: Programs fostering women’s economic empowerment through projects promoting economic independence of all women. • Democracy and political empowerment: Projects supporting policy reform, leadership training and education initiatives, mentoring programs for women, and development of women’s skills to increase their participation in government, academia and business. • Gender-based violence: Projects combating gender-based violence with support for victims of domestic violence and/or rape. • Public awareness campaigns: Raising awareness, advocating for reform, and advancing legislation related to domestic violence, healthcare, anti-trafficking issues, voter participation, and other non-partisan election activities increasing female voter participation and candidates in elections. Only NGOs that are based and legally registered in Bosnia and Herzegovina are eligible to apply. The deadline for proposal submission is August 19, 2011. All applications will be reviewed, ranked, and funded in order of merit. For more information, the application form and evaluation criteria please visit: http://sarajevo.usembassy.gov/press_20110719.html

Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, putem Ureda za odnose s javnošću, sa zadovoljstvom objavljuje osnivanje Fonda za podršku jačanja uloge žena. Cilj fonda je da, putem grantova do 80.000 USD, pomogne promovisanje položaja žena u političkim, ekonomskim, rukovodećim i društvenim sferama u Bosni i Hercegovini. Mogući projekti mogu uključivati, ali nisu ograničeni na sljedeće: • Ekonomske mogućnosti: Programi koji podržavaju jačanje uloge žena u ekonomiji preko projekata koji promoviraju ekonomsku samostalnost svih žena. • Demokratija i politika: Projekti koji podržavaju inicijative za političke reforme i obuku za lidere, programi koji podržavaju obrazovanje, programe mentorstva za žene i razvoj vještina kod žena da bi se povećalo njihovo učešće u vlastima, akademskoj zajednici i privredi. • Rodno nasilje (GBV): Projekti koji podržavaju borbu protiv GBV uz podršku žrtvama porodičnog nasilja i/ili silovanja. • Kampanje za podizanje svijesti javnosti: Podizanje svijesti javnosti, zagovaranje reformi i poboljšanje zakona koji se odnose na porodično nasilje, zdravstvenu zaštitu, borbu protiv trgovine ljudima; kampanja za veći odziv na izborima i druge vanstranačke izborne aktivnosti čiji je cilj veći broj žena birača i kandidatkinja na izborima. Na ovaj poziv mogu se prijaviti samo NVO koje su zakonski registrovane u BiH i čije je sjedište u Bosni i Hercegovini. Poziv za dostavljanje prijedloga otvoren je do 19. avgusta 2011. godine. Za ostale informacije, formular za aplikaciju i kriterije projcene projekata, molimo posjetite: http://sarajevo.usembassy.gov/press_20110719.html/ Molimo da prijedloge za projekte šaljete na engleskom jeziku putem email-a: Azra Čaušević Koordinator programa e-mail: CausevicA2@state.gov Telefon: + 387 33 704 - 000 Fax: + 387 33 704 - 432

Please send your project proposals in English by email to: Azra Causevic Program Coordinator e-mail: CausevicA2@state.gov Phone:+ 387 33 704-344 Fax: + 387 33 704-432

32

KULTURA
OD ^EGA (NE) @IVE PISCI U BiH? Miro Petrovi}

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA
Kulturni centar u Srebrenici

33

62. dubrova~ke ljetne igre

Federalno ministarstvo nije precizna adresa
Tri Vojnovi}eve Ide i Milka Podrug – Kokotovi}

S 500.000 KM godi{nje mogla bi se platiti „nacionalna mirovina“ istaknutim umjetnicima koji su navr{ili 65 godina. Evo i povr{ne ra~unice: 40 umjetnika po 1.000 KM mjese~no iznosi 480.000 KM godi{nje
Od ~ega (ne) `ive pisci u BiH? Povod ovom pitanju je inicijativa iz Hrvatske. Naime, pisac Robert Peri{i}, potpredsjednik Hrvatskog dru{tva pisaca, zala`e se za formiranje novog fonda za poticanje knji`evnog stvarala{tva te dodatnim bud`etiranjem postoje}eg pri Ministarstvu kulture, kako bi se rije{io status cijele jedne knji`evnosti. Navodi da su za takav preustroj sustava financiranja knji`evnog rada dovoljna dva miliona kuna (oko pola miliona KM, op.pr.) "ili pola bud`eta jednog filma". - U Hrvatskoj su te inicijative mogu}e, pa ~ak i ostvarljive. Jer je u Hrvatskoj resor kultura na razini dr`avne Vlade, {to bi se reklo „centralizirana“, ka`e Miro Petrovi}, knji`evnik koji `ivi i radi u Mostaru. Mada ja mislim da bi se s 500.000 KM godi{nje mogla platiti „nacionalna mirovina“ istaknutim umjetnicima koji su navr{ili 65 godina. Evo i povr{ne ra~unice: 40 umjetnika po 1.000 KM mjese~no iznosi 480.000 KM godi{nje. Mo`da taj broj 40 bude fiksiran, po principu prijema u Francusku akademiju, u koju je mogu}e biti primljen tek kad netko od postoje}ih akademika umre. Ali, ja s ovim prijedlogom otvaram novo pitanje. Na{e federalno ministarstvo kulture i sporta nije precizna adresa za takve inicijative. Ako i jeste, o~ito to nije stabilno rje{enje. Jer, stalno se postavlja pitanje nadle`nosti ovog ministarstva. Dr`avno Ministarstvo civilnih poslova... ? [to re}i? Svjedoci smo kako je nemogu}e formirati Vije}e ministara. A 10 kantona? [to je s njima? Jer, kantoni imaju kulturu (i prosvjetu i zdravstvo...) u svojoj nadle`nosti. U Sarajevskom kantonu `ive sretnici-pisci koji mogu ste}i status sa-

Iz predstave

Predstavljena monografija
U atriju Kne`eva dvora, u sklopu 62. dubrova~kih ljetnih igara, predstavljana je monografija posve}ena kazali{nom djelovanju redatelja, pedagoga i dugogodi{njeg ravnatelja dramskog programa Dubrova~kih ljetnih igara Jo{ka Juvan~i}a. Na predstavljanju knjige, uz njenog glavnog aktera Jo {ka Ju van~i}a, sudjelovao je i intendant Igara Ivica Prlender, autor i prire|iva~ Hrvoje Ivankovi}, predsjednik HDDU Goran Grgi}, te Perica i Ma ro Mar ti no vi} koji su pro~itali nekoliko kra}ih ulomaka iz monografije, a publici je pri- Jo{ko Juvan~i} kazan i devetominutni sa`etak filma „Jupa na Igrama“ kojega je posebno za tu prigodu priredio njegov autor Hrvoje Juvan~i}. ^lanovi Festivalskog dramskog ansambla, me|u kojima ~ak tri Vojnovi}eve Ide - Nata{a Dangubi}, Perica Martinovi} i Sr|ana [imunovi}, a pridru`ili su im se, na odu{evljenje brojne publike i Tonko Lonza te Mi{e Martinovi}, svog su voljenog prijatelja, profesora i kolegu iznenadili odigrav{i nekoliko legendarnih prizora iz Vojnovi}evih „Na taraci“ i „Ekvinocijo“. Nik{a Ku{elj za tu je prigodu napisao i pjesmu svom „najdra`em profesuru i redatelju“. „Vjerujemo da je stvorena zaokru`ena slika o Jupinom umjetni~kom stva ra la{ tvu, no jednako va`an doseg ove knjige bio bi i eventualni poticaj za budu}a studiozna razmatranja njegove uloge u razvo ju su vre me nog hrvatskog glumi{ta, u kojem kontinuirano radi od po~etka 1960-ih, {to monografiju 'Jo{ko Juvan~i} Jupa' ~ini i prigodnim izdanjem, posve}enim polustoljetnoj obljetnici njegovog kazali{nog djelovanja,“ rekao je autor I. M. B. Hrvoje Ivankovi}.

Premijerno izvedeno “Srebreni~ko srce”
U organizaciji Udru`enja Sjaj Srebrenica i Me|unarodnog foruma solidarnosti, u Kulturnom centru u Srebrenici premijerno je izvedena predstava „Srebreni~ko srce“, koja je ra|ena prema istoimenom romanu paraplegi~ara Ibre Durakovi}a, koji je preminuo prije nekoliko mjeseci. Kako smo nekoliko puta pisali na stranicama na{eg lista, ovaj Srebreni~anin je, nakon {to je pre`ivio pakao iz jula 1995. godine, roman napisao kucaju}i vilju{kom na kompjuteru. Ina~e, u predstavi, koja govori o sudbini jedne crnogorske porodice koja se slu~ajno suo~ava sa posljedicama genocida, igra deMiro Petrovi}: U Sarajevskom kantonu `ive sretnici-pisci koji mogu ste}i status samostalnog umjetnika

Had`em Hajdarevi}

Od svega drugog, samo ne od pisanja
- Pisci u BiH mogu od svega drugog `ivjeti, samo, koliko znam i koliko me li~no iskustvo u~i, ne mogu `ivjeti od pisanja. Pisanje, u smislu svakida{nje egzistencije, do|e, ~ak, kao svojevrsna"danguba", tro{enjevremena, ugro`avanje socijalnog statusa vlastitih porodica. Iz tog su razloga mo`dajedinouspje{ni oni bosanskiknji`evnicikoji su svoj socijalni i stvarala~kistatusvezali za inostranstvo. I ono malo novca {to se, na raznim razinama bh. vlasti, kao, odvaja za kulturu, sramotno je neravnopravnoraspore|eno. Na {tetu pisaca i knjige, naravno. Sve pojedo{e festivali i festivali~na vo|enja kulturne politike. U ru`i~astim vremenima uspostavljeni su i ru`i~asti kriteriji i parametri. Pisac u Sarajevu i drugim ve}im bosanskim centrima ne mo`e, ~ak, biti ni ~lanom upravnog odbora neke javne, gradske biblioteke a nekmoli tamo nekom va`nijom "~ivijom" u odlu~ivanju gdje i kako rasporediti novce poreskih obveznika predvi|enih za kulturu. Zato smo, mo`da, u regiji {ampioni u distribuciji `ivopisnih kulturnja~kih opsjena i demago{kih magli... Doima se, me|utim, da su pisci odustali da se bune, da tra`e, da zahtijevaju uvo|enje vi{e pravi~nosti, vi{e reda, vi{e pameti u raspodjeli bar onoga {to je predvi|eno za kulturu, {to je i najpogubnije i po njih i po njihova djela, ali i po bosansku knji`evnu tradiciju.

setero {ti}enika prihvatnog centra Duje iz Doboj-Istoka. „Mi smo udru`enje ko je je osnovano prije sedam mjeseci i ovo je jedna od na{ih zna~ajnijih aktivnosti. @eljeli smo da se ovom predstavom na neki na~in prisjetimo na{eg Srebreni~anina, koji vi{e nije me|u nama, a koji je i pored te{ke bolesti stvarao i govorio o patnji na{eg naroda“ izjavila je Mediha Smaji}, predsjednica Udru`enja Sjaj Srebrenica. Pored brojnih ~lanova familije Ibre Durakovi}a, te drugih gostiju, premijernom izvo|enju predsta ve je pri sus tvo vao i Sa dik Ahmetovi}, ministar sigurnosti u BiH. S. K.

Dramski studio Arlekino

mostalnog umjetnika. Ni{ta spektakularno - tek Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo }e za njih pla}ati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. I to je sve. Ali, u svih devet preostalih kantona ne postoji zakon o samostalnim umjetnicima. U njima se ne mo`e ste}i ni status samostalnog umjetnika. Mo`da jo{ jedino Unsko-sanski kanton ima neko rje{enje za samostalne umjetnike, jer mislim da knji`evnici Husein Dervi{evi} i Amir Tali} imaju taj status. U distriktu Br~ko tako|er nema zakona o samostalnim umjetnicima. Peri{i} predla`e fondove u Ministarstvu kulture za ~ija }e sredstva pisci direktno aplicirati, bez sudjelovanja izdava~a... - To kod nas, na neki na~in, radi Fondacija za izdava~ku djelatnost, koja djeluje pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta. Naime, unatrag godinu-dvije ondje se ra-

spisuje natje~aj za najbolji rukopis i dodjeljuje nagrada u iznosu, po sje}anju - 4.000 KM. Ako bi se taj honorar mogao pobolj{ati na 20.000 KM, to bi, za na{e prilike, bio dobar uspjeh. Za takvo {to bio bi dovoljan prora~un od 500.000 KM, koliko spominje kolega Peri{i} kao rje{enje u Hrvatskoj. ... jer, naravno, nema smisla da dr`ava poma`e privatne poduzetnike u kulturi (izdava~e), a ne i umjetnike... - Hrvatska je druga pjesma, ona ima ure|eno tr`i{te. U BiH treba podr`avati i izdava~e zbog vi{e razloga, a najva`niji je usitnjeno tr`i{te „{upljih d`epova“ I tu ima do. bro rje{enje kroz rad Fondacije za bibliote~ku djelatnost, koja, tako|er, djeluje pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta i koja otkupljuje va`ne i kvalitetne knjige za knji`nice u Federaciji BiH. Na taj na~in su stimulirani i izdava~i, a knji`nice dobiju knjige, koje im,

uglavnom, ne nabavljaju njihovi osniva~i (op}ine). Naravno, Vlada FBiH bi trebala pove}ati iznos novca za potrebe ove fondacije, koja, osim otkupa knjiga, poma`e i opremanje knji`nica. Izgleda da je taj problem, po Peri{i}u, toliko jeftino rje{iv da je stvar pomalo karikaturalna? - Ako }e se Ministarstvo civilnih poslova BiH praviti gluho za rad kulturnih institucija od zna~aja za BiH, ako }e biti i ostati upitne nadle`nosti Federalnog ministarstva kulture i sporta, onda }e biti upitan i rad fondacija koje je ono osnovalo... U takvoj atmosferi te{ko je dobiti pobolj{an prora~un fondacija u korist umjetnika. Treba precizno i trajno utvrditi sve nadle`nosti u kulturi, da bi se do{lo do boljih i pravednih rje{enja. Tada i dodatnih 500.000 KM u prora~unu za pobolj{anje op}eg statusa knji`evnika ne bi bio neki problem. N. SALOM

Kamena ba{ta u Mostaru

Liga historijskih gradova
Rubina Sarajli}, rediteljica predstave

“To je propast tvoja”
Po~etkom septembra u Br~kom }e premijerno biti izvedena predstava za omladinu i odrasle „To je propast tvoja“ dramskog studija Ar, lekino, ~ija je premijerna izvedba prvobitno bila zakazana u junu, ali je iz tehni~kih razloga odgo|ena. - Predstava je ra|ena po tekstu i dramatizaciji @arka Mileni}a, pod rediteljskom palicom Rubine Sarajli}. S obzirom na to da govori o dana{njoj po{asti koja hara na{om planetom, a naro~ito me|u mladima, narkomaniji, ova drama, pored knji`evne, ima i veliku socijalnu dimenziju, istakao je predsjednik BZK Preporod distrikta Br~ko BiH ]azim Suljevi}. Prema njegovim rije~ima, drama je ve} imala profesionalne postavke u Rijeci i Zenici, i dosad je najve}i poduhvat dramskog studija Arlekino. Suljevi} je jo{ dodao, prenosi Fena, da je u pripremi projekt o liku i djelu Ali-age Ku~ukali}a, br~anskog trgovca i vakifa (donatora), jednog od ~etiri najve}a vakifa u BiH.

Podr`ana kandidatura Sarajeva
Kandidaturu Grada Sarajeva za Evropsku prijestolnicu kulture 2014. godine podr`ala je Liga historijskih gradova sa generalnim sekretarom Shigenori Shibatom na ~elu. „^vrsto smatram da Sarajevo treba dobiti ovaj po~asni status zbog sljede}ih razloga: prvo - nakon Drugog svjetskog rata Sarajevo je ubrzo postalo multikulturalni i intelektualni centar sa tolerantnim multikulturalnim karakterom; drugo - grad je stolje}ima bio dom mozaiku sastavljenom od muslimana, kr{}ana i Jevreja koji su `ivjeli u harmoniji, doprinose}i njegovoj dinamici; tre}e - titula Evropske prijestolnice kulture }e pomo}i gra|anima Sarajeva da ponovo o`ive kulturnu raznolikost i oja~aju demokratski, multietni~ki, multikulturalni karakter grada; ~etvrto - dobijanje titule Evropske prijestolnice kulture }e pomo}i u promoviranju Sarajevo Film Festivala koji se odr`ava svake godine u augustu, {to }e vratiti Sarajevu njegovo historijsko dostojanstvo i peto - Sarajevo posjeduje nevjerojatnu `ivost i posebnu energiju, {to ga ~ini prikladnim gradom za Evropsku prijestolnicu kulture. Nadalje, jako cijenimo saradnju Grada Sarajeva sa Ligom historijskih gradova. Na 11. svjetskoj konferenciji historijskih gradova odr`anoj 2008. Grad Sarajevo napravio je jako dojmljivu i informativnu prezentaciju koja je uveliko doprinijela na{im aktivnostima, stoga, Sarajevo je prihva}eno za ~lana Lige 2009. godine", navedeno je, izme|u ostalog, u pismu podr{ke generalnog sekretara Lige historijskih gradova.

Predstava "Murlin Murlo"
U Kamenoj ba{ti iza [panjolskog trga u Mostaru, ve~eras i 23. augustabit }e izvedenapredstava"Murlin Murlo" Nikolaja Koljade u re`iji Otvorenog teatra. Re`iju potpisuje Snje`ana Martinovi}, a u predstavi igrajuAngelaBulum, Snje`anaMartinovi}, Boris Mari} i Igor Vida~kovi}. "MurlinMurlo" jedan je od najpoznatijih tekstova modernog ruskog dramati~ara Koljade. On je ro|en 1957. godine i vrlo je plodan dramskiautor. Naime, napisao je preko50 drama. Njegova djela se izvode na pozornicama{iromsvijeta, od Amerike, Evrope do Australije i Azije. Predstava prati ~etvero mladih ljudi u jednom malom provincijskom mjestu [ipilovski koje propada bez vlasti, bez cilja, bez policije, bez svega. ^eka se smak svijeta, koji je najavio nepoznati prorok na radiju. Svi likovi su pod tim dojmom, svi su besciljni i svi ~ekaju taj smak svijeta,a ondajedanpodstanar iz Lenjingrada mijenja cijelu situaciju. Tako|er, 22. augusta u Spomenku}i Svetozara ]orovi}a bit }e odr`ana prva repriza predstave "MurlinMurlo"u suradnji s Prosvjetom Mostar.

34

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

petak, 19. august 2011. godine
Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 12/03 i 34/03), a u vezi sa ~l. 5. i 6. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 49/00, 32/01 i 18/05) i Odlukom o kriterijima za imenovanje ~lanova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 43/11), ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo raspisuje

KANTON SARAJEVO Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Broj: Sarajevo, 15. 8. 2011. godine

CANTON SARAJEVO Ministry of Labour, Social Policy, Displaced Persons adn Refuges

za nominiranje/imenovanje kandidata na poziciju ~lana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Ogla{ava se pozicija u Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje: - ^lan Upravnog odbora ............................................................................................1 ~lan Opis pozicije: Zajedno sa ostalim ~lanovima Upravnog odbora vr{i poslove od zna~aja za oblast penzijskog i invalidskog osiguranja koji se sastoje u: dono{enju Statuta i drugih op}ih akata Federalnog zavoda; dono{enju finansijskog plana, usvajanju godi{njeg obra~una i izvje{taja o radu Federalnog zavoda; utvr|ivanju stope doprinosa u okviru ovla{tenja iz Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, utvr|ivanju osnovice za obra~un i uplatu doprinosa koje nisu propisane Zakonom o doprinosima i Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju; imenovanju i razrje{enju direktora i zamjenika direktora Sredi{nje i kantonalnih slu`bi; imenovanju komisija i drugih radnih tijela Upravnog odbora, utvr|ivanju organizacije Sredi{nje i kantonalnih slu`bi kao i sistematizacije tih slu`bi; zaklju~ivanju po potrebi ugovora sa nosiocima penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske, staranju o blagovremenom priticanju sredstava za penzijsko i invalidsko osiguranje; ima odgovornost da odr`i fiskalni balans i ne dozvoli stvaranje obaveza prema korisnicima bilo nov~anih ili u vidu vrijedonosnih papira koje ne mo`e pokriti iz prihoda; u~estvuje u drugim aktivnostima Upravnog odbora u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim op{tim aktima Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. ^lan Upravnog odbora se imenuje na period od dvije godine i mandat mu se mo`e obnoviti. Za ~lana Upravnog odbora mo`e biti izabran kandidat koji ispunjava op{te i posebne uslove: Op{ti uslovi: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od {est mjeseci) - da je stariji od 18 godina (dokaz: izvod iz mati~ne knjige ro|enih, ne stariji od {est mjeseci) - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: izjava ovjerena od nadle`nog organa, ne starija od {est mjeseci) - da nije obuhva}en odredbama ~lana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava ovjerena od nadle`nog organa, ne starija od {est mjeseci) - da nije izabrani strana~ki zvani~nik, nosilac javne funkcije, savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 70/08) (dokaz: izjava ovjerena od nadle`nog organa, ne starija od {est mjeseci) - da nije osu|ivan za krivi~no djelo niti prekr{aj (uvjerenje izdato od nadle`nog organa, ne starije od {est mjeseci) - da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak (uvjerenje izdato od nadle`nog organa, ne starije od {est mjeseci) Posebni uslovi: - da posjeduje univerzitetsku diplomu — VII stepen (dokaz: diploma ili uvjerenje o zavr{enoj {koli) - zna~ajno radno iskustvo u oblasti javnih finansija (najmanje tri godine), posebno u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja (dokaz: potvrda o radnom iskustvu sa preporukom poslodavca). - da nema privatni finansijski interes u Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje u ~iji se Upravni odbor kandiduje (dokaz: izjava ovjerena od nadle`nog organa, ne starija od {est mjeseci), - da nije predsjednik ili ~lan nadzornog ili upravnog odbora u drugom pravnom licu sa ve}inskim dr`avnim kapitalom (dokaz: izjava ovjerena od nadle`nog organa, ne starija od {est mjeseci). - Da nije stariji od 63 godine, osim u slu~aju kandidata koga nominira Udru`enje penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva uzet }e se u obzir i slijede}i kriteriji: - rezultati ostvareni u dosada{njem radu; - sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima; - sklonost prema timskom radu; - komunikacijske i organizacijske sposobnosti. Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje op{tih i posebnih uslova tra`enih oglasom. Prijave se podnose Vladi Kantona Sarajevo putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, na adresu: Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1, prizemlje (pisarnica), uz naznaku „U^E[]E NA OGLASU ZA ^LANA UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE“. Rok za podno{enje prijava je 15 (petnaest dana) od dana posljednjeg objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za nominiranje/imenovanje koju imenuje Vlada Kantona Sarajevo. Kandidati koje nakon intervjua preporu~i Komisija za nominiranje/imenovanje, smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. Nominiranje/imenovanje kandidata za ~lana Upravnog odbora izvr{it }e Vlada Kantona Sarajevo na osnovu sastavljene liste povoljno ocijenjenih kandidata, a ~lana Upravnog odbora kona~no }e imenovati Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

O G L A S

Na osnovu ~lana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 35/05), ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo d o n o s i

O D L U K U
o poni{tenju oglasa za nominiranje/imenovanje kandidata na poziciju ~lana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje I Poni{tava se oglas za nominiranje/imenovanje kandidata na poziciju ~lana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje koji je objavljen u dnevnom listu „Oslobo|enje“ 19. 1. 2011. godine i 9. 2. 2011. godine u „Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 06/11.

II Ova odluka }e se objaviti u „Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, dnevnom listu „Oslobo|enje“ i na WEB stranici Kantona Sarajevo.

MINISTRICA Velida Memi}, dipl. pravnik

web: http://mrsri.ks.gov.ba e-mail: radsocra@ks.gov.ba Tel: + 387 (0) 33 562-089, Fax: + 387 (0) 33 562-090 Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

„Tekstil“ d.o.o. iz Tuzle
izdaje u strogoj pje{a~koj zoni sljede}e poslovne prostore:

Poslovni prostori
(namjena trgova~ko-ugostiteljska) 1. 260 m2 2. 110 m2 3. 100 m2 4. 70 m2 5. 50 m2 6. 30 m2 7. 30 m2

Uredski prostori
1. 2. 3. 800 m2 — sa 17 parkingmjesta (mogu}a prodaja) 140 m2 100 m2

Sve informacije mo`ete dobiti u BH nekretninama i investicijama na sljede}e telefone i adrese: 035 364 355, fax: 035 364 357, mail: info@bhnekretnine-i-investicije.ba, www.bhnekretnine-i-investicije.ba

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SCENA

35

Ministar Ivica [ari} s tinejd`erskim zvijezdama

NOVI BROJ

Ministar Ivica [ari} s bendovima BimSound i Maximum power

Foto: D. TORCHE

Saradnja BimSounda

Kojim ministrima su odbrojani dani? [vicarci kupuju ku}e u Fojnici Gdje je nestao Ejub ]irki} iz Kaknja Koliko su Mehmed ^orhod`i} i Adnan Terzi} odnijeli novca iz Borca Sina iz Kladu{e njema~ka ze~ica Dijana Be}irovi} prva gola Bosanka u Playboyu [ta su dogovorili Radon~i} i mafija{ iz Beograda Andrija Dra{kovi}

i Maximum powera
^lanovi Maximum powera ministru [ari}u su dodijelili zahvalnicu zbog podr{ke koju im je pru`io • Grupa BimSound je bend tinejd`era iz Austrije, a ve}ina ~lanova je porijeklom iz BiH
Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Ivica [ari} primio je ju~er ~lanove tinejd`erskih bendova BimSound iz Austrije i Maximum power iz BiH. Prema ocjenama muzi~kih kriti~ara, rije~ je o izuzetno perspektivnim bendovima koji su za kratko vrijeme ostvarili niz zapa`enih nastupa. Prijem, kojem su prisustvovali muzi~ki i izvr{ni producenti bh. benda Jasmin Mangafi} i Mirsad Ibri}, te menad`er BimSounda Andrias Feizlmayr, bio je prilika za upoznavanje, ali i najavu organizacije zajedni~kog nastupa bendova u Sarajevu i Linzu. godi{njaci Adis Sara~, Rene Feizlmayr i Omar Alijagi}. - Asja je osvo ji la dru go mjesto na jednom takmi~enju mladih talenata u Austriji i nakon toga smo je pozvali da nam se pridru`i. Mi kao bend sa da nas tu pa mo u ORG showu “Die grose Chance“ u Salzburgu, a o~ekujemo i nastup u RTL {ouu “Supertalent“ , ka`e lider grupe Adis Sara~, te dodaje da ovih dana promoviraju pjesme “Together“ i “Price Tag” a nadaju se da }e , prvi album, koji im radi producent Thomas Raber, izdati u januaru. Bo san sko her ce go va~ki bend Maximum power, koji ~ine mladi Tarik Mulaomerovi}, Di no Man ga fi}, Ha ris Rudalija, Adnan Br|anin i Adi Avdi}, dosad je tako|er imao zna~ajne nastupe {irom BiH, a ono ~ime su se pohvalili tokom susreta sa vr{njacima je da }e u oktobru nas tu pi ti na ve li kom rock maratonu u Atini.

Perspektivne grupe
- Ovi mladi talentirani ljudi svojim uspjesima su pokazali da su krenuli pravim putem. @elim da nastavite tim pu tem, i na kon ovog prijema uspostavite kontakt i zaka`ete zajedni~ki nastup u Domu mladih u Sarajevu, kazao je ministar [ari} i istakao spremnost Ministarstva da podr`i organizaciju koncerta. Tako|er, ~lanovi Maximum powera ministru [ari}u su dodijelili zahvalnicu zbog podr{ke koju im je pru`io. Grupa BimSound je bend tinejd`era iz Austrije, a ve}ina ~lanova je porijeklom iz BiH. Bend ~ine trinaestogodi{nja Asja Ahatovi} i ~etrnaesto-

Jedini s Balkana
- Radi se o Eurock Marathonu, koji je sli~an Eurosongu, ali je posve}en samo rock muzici, a odr`at }e se 29. oktobra. Smatram da smo mi ve} pobjednici, jer smo jedina grupa s Balkana koja }e nastupiti u finalu sa jo{ sedam grupa iz sedam zemalja. Prakti~no, mi na ovom festivalu predstavljamo BiH, a
Dino Mangafi} uru~io je zahvalnicu ministru [ari}u

NEKOM
jo{ smo i najmla|i, ka`e menad`erbendaJasminMangafi}. Ina~e, od 252 prijavljena benda, u preliminarnu fazu pro{lo je 58, od kojih je izabrano osam finalista. Tri najbolje plasirana benda osigurat }e mjesto na drugom Eurock Marathonu koji }e se odr`ati 2012. u Berlinu. Pored Maximum powera, nastupit }e jo{ Rosebleed (Gr~ka), Samarah (Njema~ka), Stereoverve (Austrija), Singleton (Ukrajina), Note To Amy (Holandija), Kirmizi (Turska) i Embassy (^e{ka).
Ja. DURAKOVI]

NEKOM NO]NA MORA

36

POMO] U KU]I
Otkri}e kineskih stru~njaka

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Namje{taj sitnijeg formata
Bitanfaktor pri opremanju i postizanju kona~nog ugo|aja u malom stanu je dimenzija odabranog namje{taja. Veliki masivnielementi, kojidominirajusvojim oblikom, bojom ili na~inom obrade, nisupreporu~ljivi za maleprostore. Namje{tajsitnijegformata, poputstolica bez rukohvata, garnitura za sjedenje koje se ne isti~u masivno{}u niti uzorkom tkanine, stolovi i komode u transparentnijoj izvedbi, naprimjer,od stakla, te visokielementi, koji}e se stopiti s bojomzidova i bitinenametljivi, stvori}e osje}aj prozra~nosti u prostoru.

Izaziva~ hipertenzije virus?
Za stvaranje vakcine za prevenciju ili kontrolisanje hipertenzije nu`na dodatna istra`ivanja
Pro ble mi sa po vi {e nim krvnim pritiskom mogu da poti~u i od virusa, tvrde kineski stru~njaci. Citomegalovirusom se ve}ina ljudi zarazi u nekom periodu `ivota, ali usljed izostanka simptoma njegovo prisustvo ostaje neotkriveno. Visoki krvni pritisak mogao bi da bude posljedica djelovanja obi~nog virusa, poru~uju kineski stru~njaci iz Kardiolo{kog centra pekin{ke bolnice.

Svjetlije boje, ve}i prostor

Svjetlije i otvorenije boje u~ini}e prostor vizualno ve}im, dok }e ga tamnije zatvoriti i u~initi te{kim. Materijali pojedina~nihelemenata, a pogotovokada se radi o jedinstvenom prostoru gdje su kuhinja, boravak, pa ~ak i spavaonica vizualno povezani, trebaju biti isti kako bi {to manje opteretili prostor ispunjen ve}im brojem komada namje{taja. Naglaske u boji i materijalu treba posti}i kroz detalje, naprimjer, zavjese i zastore, uzorke na stolicama ili podnim prekriva~ima.

Rije~ je o citomegalovirusu (HCMV), kojim se ve}ina ljudi zarazi kad-tad u `ivotu, {to naj~e{}e prolazi bez simptoma, pa zaraza ostaje neotkrivena. Kineski tim je otkrio mogu}u vezu izme|u pomenutog virusa i naj~e{}eg oblika visokog krvnog pritiska, esencijalne hipertenzije, za koju ne postoje dokazani uzroci, ali se uglavnom dovodila u vezu s genetskim faktorima i nezdravim na~inom `ivota. Otkri}e bi moglo, uvjereni su kineski stru~njaci, dovesti do stvaranja vakcine za prevenciju ili kontrolisanje hipertenzije, ali su nu`na doda-

tna istra`ivanja na {irem krugu ispitanika, jer je u pitanju potpuno nova teorija. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu oko milijarda ljudi pati od povi{enog krvnog pritiska, od kojih vi{e od 200 miliona Kineza. Visoki krvni pritisak ima izvjesnu ulogu u 2,3 miliona slu~ajeva smrti od kardiovaskularnih uzroka u Kini godi{nje. Pri tom se u 1,3 miliona slu~ajeva radi o preranoj smrti, odnosno onoj koja je kod mu{karaca nastupila prije 72, a kod `ena prije 75. godine, {to je prosje~an o~ekivani `ivotni vijek u Kini.

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Eko-sat od bambusa
Ako obo`avate ru~ne satove i rado kupujete nove, odbacuju}i te{ka srca prethodne modele svjesni toga da ih vi{e ne}e staviti na ruku, onda su satovi firme Sprout kao nacrtani za vas. Prije svega, nisu skupi. Najskuplji model ko{ta 75 dolara, pa }ete manje `aliti ako bude stradao nesretnim slu~ajem ili ako ga prije vremena izgustirate. Ovaj podatak ne treba zanemariti, ali on nije najva`niji. Ono {to ove satove ~ini osobenim jeste to da su gotovo potpuno biorazgradivi. Napravljeni su od bambusa, organskog pa mu ka, ima ju mi ne ral na kris tal na so~iva, baterije bez `ive... I pakovanje u kojem se kupuju mo`e se u potpunosti reciklirati.

Maska od nane zate`e bore
Dvije velike ka{ike kakaa u prahu prelijte sa malo vrele vode da dobijete ka{icu. Potom dodajte malo pavlake i pola ka{i~ice maslinovog ulja i sve dobro promije{ajte. Lice, vrat i dekolte nama`ite so kom od kras tav ca, pa na vla`nu ko`u prstima razma`ite masku. Preko stavite gazu natopljenu sokom od krastavaca i sve prekrijte aluminijskom folijom koja }e odr`ati toplotu i tako omogu}iti bolju apsorpciju maske u ko`u. Za masku od nane dvije do tri ka{ike dobro isitnjene svje`e nane prelijte sa pola {olje vrelog mlijeka i poklopite. Zatim dodajte ka{i~icu meda, `umance i malo je~menog bra{na. Gustinu reguli{ite toplim mlijekom ili pavlakom. Nanesite masku prstima na ko`u lica, vrata i dekoltea, a potom na ruke. Prekrijte je providnom kuhinjskom folijom, napravite otvore za o~i, nos i usta i dr`ite je oko pola sata. Ova maska zate`e bore i ko`i daje mladala~ki i bar{unast izgled.

Zalivena {trudla
za fil: 4 jaja 4 dcl {e}era 4 dcl ulja 1/2 l jogurta 4 dcl griza 2 pra{ka za pecivo za tijesto 1/2 kg tankih kora za nadjev sir sa {e}erom ili orasi sa {e}erom ili mak sa {e}erom ili ribane jabuke sa {e}erom i malo cimeta, po `elji za preliv: 4 dcl vode 2 dcl {e}era prokuhati (kao za baklavu)

Potrebno:

Priprema:
Umutiti sastojke za fil, pa za jednu {trudlu uzeti tri-~etiri kore (ako su jakotanke 4) i filovatisvakukoru sa filom (4-5ka{ika fila po kori)... na tre}u koru staviti nadjev i zarolati, ne previ{e ~vrsto da ne bi pukla tokom pe~enja, potro{iti sve kore, fil i nadjev i staviti da se pe~e u rernu na 180-200 stepeni. Kada se ispe~e i lijepo porumeni, izvaditi je i preliti prokuhanim prelivom (kao za baklavu) i jo{ malo vratiti u isklju~enu rernu da se preliv upije. Od ove koli~ine se dobiju 4 {trudle, a svaku mo`ete napuniti druga~ijim nadjevom.

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED Pozitivne prognoze za BioShock Infinite
Uprkos ~injenici da Irrational Games BioShock: Infinite ne}e biti predstavljen do sljede}e godine, kada je rije~ o Xbox 360, PlayStation 3 i PC, jedan od analiti~ara ve} vr{i prognoziranje navode}i da }e potra`nja biti izuzetno velika onda kada se igra pojavi na tr`i{tu. Mike Hickey, Janco Partners, izrazio je svoje ubje|enje da }e BioShock: Infinite biti isporu~en u 4,9 miliona kopija te da }e generisati zaradu od $221 miliona. Ukoliko igra postigne ovakav uspjeh, ona }e veoma lako nadma{iti prethodni BioShock 2 koji je isporu~en u 3 miliona jedinica od marta pro{le godine.

37

Otkriveni brojevi telefona
Facebook `eli da bude dio svega onoga {to radimo preko veba. Filozofija ove kompanije jeste da je internet mnogo zabavniji kada se sve dijeli. Na neki na~in mo`e se re}i da je to zabava bez prestanka. Problem koji postoji jeste to {to nikada ne mo`ete biti sigurni koga je sve Facebook pozvao na zabavu, niti da li tim nepoznatim gostima mo`ete vjerovati. Najnoviji problem koji je nastao vezan je za objelodanjivanje brojeva telefona Facebook korisnika, ali zvani~ni predstavnik Facebooka tvrdi da to nije bio slu~aj te da su brojevi telefona vidljivi samo korisniku u okviru njegovog naloga. U svakom slu~aju, preporu~uje se pove}anje za{tite podataka korisnika.

HP a`urira softver
Hewlett-Packard je a`urirao svoj softver za mapiranje Discovery and Dependency Map ping Advan ced Edi ti on, DDMA, sa ciljem da pomogne korisnicima da saznaju koji dijelovi se koriste od kojih sistema i aplikacija, sa ciljem da se omogu}e ponovno u~itavanje programa i drugi zadaci upravljanja. Pored toga, ovaj softver u velikoj mjeri poma`e arhitektima centara podataka da otkriju veze izme|u aplikacija, servera i skladi{nih sistema, tako da kada se vr{i konsolidacija sistema ili se vr{e virtuelizacioni projekti, ne do|e do slu~ajnog o{te}ivanja ne~ega u procesu. HP redovno a`urira DDMA na svaka tri do ~etiri mjeseca.

Firefox 8 reguli{e agresivne dodatke
Mozillapreduzima sve {to je potrebno da za{titi svoje korisnike od programa koji instaliraju dodatke u okviru Firefoxa bez dozvole korisnika, navode}i veliki broj razloga me|u kojima prednja~e oni koji se odnose na sigurnost i `elju da se uvjere da osoba koja koristi Firefox ima ultimativnu kontrolu nad instaliranim dodacima. Od dvijenovekarakteristikekoje}e bitiprvi put predstavljene u okviruFirefoxverzije8, prva }e automatski onemogu}avati dodavanje dodatakaFirefoxu oddrugihprograma, dok }e druga karakteristika vr{iti sortiranje dodataka u dvije kategorije i to one koje je korisnik instalirao i dodatke koji su instalirani od programa drugih proizvo|a~a.

Odobrili 35.000 funti

Mercedes pomogao dje~aku

da napravi bioni~ku ruku
Ljubitelj Formule 1 Matthew James je, za razliku od svojih vr{njaka koji ma{taju da jednog dana posjeduju mercedes, imao sasvim drugi san. Naime, 14-godi{njak je `elio da mu ova kompanija pomogne izgraditi bioni~ku ruku, a `elja mu se sada i ostvarila. Matthew, koji je ro|en bez lijeve ruke, napisao je pismo Rossu Brawnu, {efu F1 tima Mercedes GP Petronas, tra`e}i 35.000 funti kako bi napravio vrhunsku vje{ta~ku ruku. Zauzvrat, {kolarac je rekao da }e na umjetnoj ruci dozvoliti Mercedesu da stavi svoj logo, sli~an onom na F1 bolidima za utrku. Tim Mercedesa je bio dirnut Matthewijinim pismom, te je pristao pomo}i dje~aku da sakupi potreban novac. Udru`ili su se sa stru~njacima za protetiku Touch Bionics kako bi uz pomo} najnaprednije tehnologije i-LIMB Pulse napravili vje{ta~ku ruku. Ruka je toliko jaka da mo`e izdr`ati optere}enje od 14 kilograma, a Matthew njom mo`e dr`ati olovku, pisati, vezati pertle i hvatati loptu. "Ovo je nevjerovatno. Moje ranije umjetne ruke su imale najprostije mehanizme, ali sa ovom mogu sve. Osim toga, izgleda veoma cool. Vanjski dio je proziran, tako da se mo`e vidjeti kako mehanika radi. Stavit }e mi jo{ zna~ku Mercedesa na zglob", kazao je odu{evljeni 14godi{njak nakon {to je prvi put stavio novu ruku. Dodao je da jedva ~eka povratak u {kolu kako bi je mogao testirati. "Planiram se baviti in`injerstvom, ali sam do sada imao problema sa izvo|enjem testova u laboratoriju. Volim sport, ali sve {to uklju~uje dvije ruke, kao {to je cricket, za mene je bila prava borba. Sad se mogu takmi~iti sa drugim dje~acima", isti~e Matthew. Nakon {to su dobili Matthewijino pismo u junu, ~elnici Mercedesa pozvali su ga u svoje sjedi{te, gdje je obi{ao fabriku i upoznao slavnog F1 voza~a Michaela Schumachera. Ruth Burns iz kompanije Touch Bionicso izjavio je da tehnologija ruke dozvoljava pacijentima{irokrasponprirodnihpokreta, a mo`e ~ak osjetiti vibracije. "Ve}ini pacijenata je te{ko micati ruku odmah u po~etku, ali Matthew je ve} napredovao do nekoliko pokreta. Veoma je bistar", ka`e Burns.

Samsung predstavio novi drive

Pokretanje ra~unara za deset sekundi
Samsung je predstavio novi SATA 3.0 SSD drive za notebookove. Novi drive nazvan je PM830 i karakteri{e ga kapacitet od 512 GB, {to je dvostruko vi{e od ve}ine SSD driveova. Ispitivanje uzoraka zapo~eto je jo{ u maju i o~ekuje se da PM830 zamijeni Samsungove SSD driveove s interfejsom od 3Gb/s do kraja godine. Novi superbrzi model }e znatno pove}ati performanse ultratankih notebookova i tableta, kao i pro{iriti tr`i{te za SSD diskove visokih performansi. On mo`e ostvariti maksimalnu brzinu od 500MB/s pri ~itanju ili 350MB/s pri pisanju. Procjenjuje se da mo`e

Google kupio Motorolu
Internetski div Google kupio je Motorolu Mobility za 12,5 milijardi dolara, pi{e BBC. U zajedni~kom saop}enju odbora obje kompanije stoji da je dogovor postignut jednoglasno. Ranije ove godine Motorola je podijeljena na dvije zasebne kompanije. Mobility razvija i proizvodi mobilne telefone, dok Motorola Solutions pokriva {ire podru~je tehnolo{kih potreba velikih korporacija i vlada. Larry Page, izvr{ni direktor Googlea, ka`e kako je ovo bio prirodan potez s obzirom na dobro prihva}anje Androida, Googleove mobilne platforme, na Motorolinim mobilnim ure|ajima. Page tvrdi kako akvizicija Motorole ne}e ni{ta promijeniti, Google Android operativni sistem i dalje }e biti besplatno dostupan svim proizvo|a~ima mobilnih ure|aja. Motorola je nekad bila jedan od najuspje{nijih svjetskih proizvo|a~a mobilnih telefona, ali su je posljednju godinu potisnuli Apple, Samsung i HTC.

pokrenuti ra~unar za svega deset sekundi, dok mo`e iskopirati 24GB za manje od jednog minuta. PM830 koristi MLC NAND memorijske ~i-

pove od 32GB. Omogu}ava AES 256-bitnu enkripciju za za{titu podataka, a bi}e dostupan i u kapacitetu od 128GB kao i 256 GB.

38

FELJTON

subota, august petak, 19. 30. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Muhamedova a.s. predskazanja (10)

^as njegovog

pojavljivanja
Pi{e: Admir POZDEROVI]

U jednoj predaji se ka`e da }e se Mehdi pojaviti u ~asu kada se trojica sinova halife budu prepirali kod Kabe (u Meki) zbog prijestolja. Tada }e se na istoku pojaviti crne zastave. To je Mehdi sa svojom malobrojnom skupinom koji hita prema Kabi da poziva ljude u boj
znati s pri~om o islamskom revolucionaru, dodu{e samo povr{no. I dok mu ljudi budu davali prisegu kod Kabe, okupit }e se vojske koje }e krenuti na njega. Ali... Muhamed a.s. je taj doga|aj vidio u snu. Pri~ala je Ai{a, `ena Bo`ijeg poslanika: „Jedne ve~eri Muhamed a.s. je u snu napravio takav pokret od kojeg sam se upla{ila. Pa sam ga upitala o tome, a on je rekao: ‘^udim se ljudima iz mog ummeta koji su krenuli na ~ovjeka iz plemena Kurej{ koji je okupio ljude kod Kabe. Do}i }e do pustinje, gdje }e svi biti uni{teni.’ Upitala sam: ‘Poslani~e, put spaja ljude?’ On re~e: ‘Da! Me|u njima je dobrovoljac i onaj koji je na silu odveden. Svi }e zajedno biti uni{teni. Na razne na~ine }e se nesre}a sru~iti na njih, a na sudnjem danu }e biti pro`ivljeni prema svojim namjerama.’“ U drugoj verziji, koja se nalazi zapisana kod velikog islamskog

Sli~no se doga|aji odvijaju i s Mehdijem. Niko nema pojma da }e on biti taj. ^ak ni on sam ne zna da }e napraviti prevrat u svijetu. Ka`e se da }e Allah popraviti njegovo stanje preko no}i. Ne zna~i li to da on sada mo`da `ivi, ne ba{ tako bezgre{nim na~inom `ivota, i ni jednim svojim gestom ne odaje da }e se pretvoriti u naj`e{}eg borca na Bo`ijem putu kojeg je svijet ikad vidio. Allah d`.{. najbolje zna. U jednoj predaji se ka`e da }e se Mehdi pojaviti u ~asu kada se trojica sinova halife budu prepirali kod Kabe (u Meki) zbog prijestolja. Tada }e se na istoku pojaviti crne zastave. To je Mehdi sa svojom malobrojnom skupinom koji hita prema Kabi da poziva ljude u boj. U predaji se jo{ navodi da }e sve one koji mu stanu na put ubijati kao {to ih niko nikada nije ubijao do tada. Misli se na Arape.

Koliko je ova predaja pouzdana, ne znamo, ali se prenose rije~i Bo`ijeg poslanika: „Kada vidite crne zastave (pri tome je pokazao rukom u pravcu istoka), pridru`ite im se, makar i pu`u}i, jer je s njima Allahov halifa (namjesnik) – Mehdi!“

Bit }e ih 313
Nasilje }e prevr{iti svaku mjeru da odlaganja vi{e ne mo`e biti. Opasnost od okupacije i kolonizacije }e se toliko prima}i da }e i sama Meka i Medina do}i pod znak pitanja. Pohlepa osvaja~a ne}e imati mjere. Mehdi }e do}i do Kabe i objaviti rat svijetu. Rat za odbranu slobode, ~asti i vjere. Pozivat }e okupljene ljude da mu se pridru`e i zajedno krenu u borbu. Me|utim, ljudi }e s nevjericom odmahivati glavama. Neki od njih uop}e ne vjeruju u pri~u o Mehdiju. Ko zna koliki je broj onih koji nikad nisu ni ~uli za nju.

Hvala Uzvi{enom Allahu d`.{, bez ~ije pomo}i i upute nikada ne bih uspio napisati ovu knjigu, hvala mu {to nam je poslao Muhameda a.s, poslanika koji }e nas obavijestiti o svim stvarima 1.400 i jo{ nekoliko godina unaprijed, daju}i nam instrukcije kako da zaslu`imo milost Bo`iju, kako da se pripremimo i suo~imo sa svim neda}ama koje }e nas zadesiti, kao i o drugim stvarima koje je spomenuo Bog u Kur’anu, a onda i Njegov poslanik u hadisima tokom svoje poslani~ke misije. Zaista nema zanimljivijeg govora do govora Allaha uzvi{enog. Zato se preporu~uje svim ljudima, bez obzira na njihovu vjeroispovijest, da stalno ~itaju Kur’an, jer se Bog u Kur’anu obra}a svim ljudima svijeta, a ne samo muslimanima, ka`e autor ove knjige, objavljene 2004. ({tampano izdanje) u Gora`du te 2009. godine (elektronsko izdanje) u Br~kom. Mnogima }e se u~initi nemogu}im ono u {ta ih Mehdi poziva... I, na kraju, ko je uop}e ovaj ~ovjek {to zove u rat? Do sada se vi{e od 30 fanatika progla{avalo „Mehdijem“ obe}anim spasite, ljem muslimana. Sve ovo rezultirat }e da }e se vrlo mali broj ljudi okupiti oko Mehdija i dati mu prisegu, zavjet na vjernost. Bit }e ih 313. Ta~no onoliko koliko je po~elo prvu bitku u historiji islama, bitku na Bedru. Bitku koja }e biti detonator za eksploziju islama {irom svijeta. Vijest o pojavi Mehdija odjeknut }e poput groma. Munjevitom brzinom do}i }e do njegovih neprijatelja, koji su tako|er upo-

Misije za historiju (10)

U svemir je poletio prvi ~ovjek
Cijeli svijet je s ogromnim zanimanjem do~ekao vijest o ovom podvigu. Sovjeti su likovali, primali ~estitke i veli~ali mo} i snagu sovjetskih trudbenika. Zapadu, prije svega Americi, bila je ba~ena rukavica izazova. Danas znamo da je ovaj izazov bio dragocjen za nauku
Mars Odisej je uspje{no stigao do Marsa i u{ao u orbitu oko planete. - Prve informacije ukazuju na to da je sve pro{lo u odli~no, izjavio je MattLandano, direktorprojekta, nakon {to se delikatna operacija okon~ala. - Ulazak u orbitu pro{ao je ba{ kako smo planirali i sada ostaje da po~nemo tromjese~no aero ko~enje, dodao je on. Manevar za ulazak u orbitu je po~eo u 23.56 sati 23. oktobra, kada je uklju~en ure|aj za orijentacijuletjelicepomo}ukoga se ona usmjerava u `eljenom pravcu. Letjelica je u tom trenutku letjela brzinom od 5.907 kilometara u sekundi. U 2.45 sati motori letjelice se isklju~uju. U 2.49 sati letjelica usmjerava jednu od svojih antena ka Zemlji i uklju~uje se softver na letjelici koji se automatski isklju~uje u svim kriti~nim situacijama i posatavlja u „safe“ stanje. U 2.56 sati Odisej se pojavljuje iza Marsa (gledano sa Zemlje) i ponovo se uspostavlja kontakt s njim. U 3.01 sati Odisej po~inje slati podatke brzinom od 40 bita u sekundu. Ulaz u orbitu je uspje{no okon~an. Iz nagla{enoelipti~neletjelice}e polako prelaziti u kru`nu orbitu oko Marsa. Orbita je sada veoma izdu`ena te predstoji dugotrajan manevar da letjelica pre|u u kru`nu putanju. Ta~no u 9.07 sati po moskovskom vremenu sa kosmodroma Bajkonur (Kazahstan) 12. apila 1961. go di ne, uz grmlja vi nu sna`nih raketnih motora, uzletio je Vastok (kasnije nazvan Vastok 1), svemirski brod s je-

Uspje{an ulaz u orbitu
U 2.19 sati 70-metarska antena u Kaliforniji je primila radio-signal sa letjelice. Prijem ovog signala omogu}ava zemaljskoj kontroli da izmjeri brzinu kretanja letjeliceputemdu`inefrekvencijesignala (pomo}u Doplerovog efekta).
Jurij Gagarin

U 2.26 sati uklju~en je glavni motor i letjelica po~inje ulaz u orbitu. U 2.36 sati prekida se prijem signala, jer je Odisej za{ao iza Mar-

sa. Letjelica je istovremeno u{la u sjenku Marsa, odnosno pre{la je na no}nu stranu planete. U 2.39 satiOdisejdosti`enajni`u ta~ku u svojoj prvoj orbiti oko

Marsa. Tada se nalazi na oko 328 kilometara od povr{ine planete. U tom trenutku zemaljska kontrola je jo{ uvijek bez kontakta s letjelicom.

OSLOBO\ENJE petak, 19. august 2011. godine

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
Arapi u bici kod Jarmuka u Siriji pobijedili vizantijsku vojsku i potom osvojili sve persijske oblasti koje je dr`ala Vizantija.

39

636.

Sigismund III, sin {vedskog kralja D`ona III i Katarine Jagelo, postao je kralj Poljske. Nakon o~eve smrti (1592) pripala mu je i {vedska kruna. Njegovo nastojanje da stvori uniju Poljske i [vedske izazvalo je rat izme|u dvije dr`ave, a poslije poraza Sigismundove vojske 1598. bio je primoran da se odrekne nasljedstva na {vedski prijesto.

1587.

Oktavijan Avgust

Ubijen rumunski nacionalni junak Mihajlo Hrabri, gospodar Vla{ke od 1593, a kasnije Transilvanije (1599) i Moldavije (1600). Uz pomo} rimskonjema~kog cara Rudolfa oslobodio je zemlju od Turaka. Ubijen je po nalogu carskog generala Baste.

1601. 1691. 1819.
Kaba u Meki

Austrijanci pod komandom Ludviga Badenskog potukli Turke kod Slankamena i nanijeli im te{ke gubitke. U bici je poginuo i veliki vezir Mustafa ]uprili}. Umro {kotski in`enjer i fizi~ar D`ejms Vat, pronalaza~ parne ma{ine 1765. Uveo je jedinicu za mjerenje snage, koju je nazvao konjska snaga (horse power) i koja se nije znatnije razlikovala od kasnije uvedene KS. U Sohou kod Birmingena osnovao je 1782. prvu fabriku parnih ma{ina.

u~enjaka Muslima, ka`e se da je poslanik rekao: „Uto~i{te kod Kabe tra`it }e malobrojna skupina bez ikakve snage, na koju }e biti poslana velika vojska, koju }e, kada do|e u pustinju, zemlja progutati!“

Tri potonu}a tla
Iz prve predaje zaklju~ujemo da }e prvi koji se upute da napadnu Mehdija biti zapravo njegovi sunarodnjaci, vjerovatno pod izgovorom gu{enja pobune. Na osnovu dijela koji ka`e: „... me|u njima je dobrovoljac i onaj koji je na silu odveden...“ da se nazrijeti da se

radi o vladinim trupama koje imaju pravo na mobilizaciju vojnika. Znaju svi vladari da je Mehdijev prvi zadatak ru{enje marionetskih vlada i ujedinjenje islamskog svijeta. Zemlja }e se otvoriti i svi }e u nju propasti! [ta je bilo sa faraonovom vojskom koja je krenula da pobije Izraelce koji su bje`ali iz Egipta? Govore}i o de{avanjima koja }e zadesiti svijet pred sami kraj njegovog postojanja, Muhamed a.s. veli: „Ne}e se desiti sudnji dan sve dok se ne dogode tri potonu}a tla. Jedno na

istoku, jedno na zapadu, a jedno na Arabijskom poluotoku. “ Neki islamski mislioci smatraju da se ove rije~i odnose na ameri~ke kontinente (sjeverni i ju`ni) na zapadu i na Australiju na istoku. I{~eznut }e poput legendarne Atlantide. Za potonu}e na Arabijskom poluotoku dr`e da }e to biti (sude}i prema opisima koje je dao sam Muhamed a.s.) na onim mjestima gdje se sada nalaze ameri~ke baze. Vidjet }emo... ~as je veoma blizu.
(Sutra: Obra~un islama i Zapada)

Poslije `estokih uli~nih borbi austrougarske trupe u{le u Sarajevo i uspostavile svoju upravu. Odlukom Berlinskog kongresa 13. jula, Austrougarska je dobila pravo da na 30 godina okupira Bosnu i Hercegovinu, a 1908. ju je anektirala.

1878. 1929. 1942. 1945. 1946.

14. Umro rimski dr`avnik Oktavijan Avgust, prvi rimski car, usvojeni sin Gaja Julija Cezara. Tokom vladavine od 31. p.n.e uveo je novi oblik vladavine i administracije poznat kao principat (centralizacija vlasti), a Rimsko carstvo je u njegovo vrijeme do`ivjelo procvat u kulturi i umjetnosti.

Umro ruski koreograf i re`iser Sergej Pavlovi~ \agiljev, osniva~ grupe Ruski balet, koja je s izuzetnim uspjehom nastupala od 1909. do 1929. Posebno odu{evljenje izazivale su njegove izvedbe baleta “Posve}enje prolje}a” i “@ar ptica” Igora Stravinskog. Britanske i kanadske trupe izvele desant na francusku luku Dijep, gdje su, uz velike gubitke, razorile njema~ke vojne objekte. Od oko 6.000 savezni~kih vojnika, vi{e od 4.000 je poginulo, ranjeno ili zarobljeno. U Vijetnamu je pod rukovodstvom Ho [i Mina i oslobodila~kog pokreta Vijetmin po~ela avgustovska revolucija protiv francuskih kolonijalnih trupa. Ro|en ameri~ki dr`avnik Bil Klinton, koji je kao kandidat Demokratske stranke bio predsjednik SAD-a 1992. i ponovo 1996. Prethodno je bio guverner Arkanzasa. U vojnom udaru, uz podr{ku SAD-a, zba~en iranski premijer Mohamad Mosadek, a {ah Mohamad Reza Pahlavi vratio se iz egzila u Italiji da preuzme vlast. Bra}a Rajt

National Aeronautics and Space Administration (NASA) je ameri~ka svemirska agencija, osnovana 29. jula 1958. godine s ciljem ostvarivanja javnog svemirskog programa Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava. Cilj joj je i dugoro~ni razvoj civilnih i vojnih letjelica. Nakon {to je Sovjetski savez oktobra 1957. godine lansirao prvu svemirsku letjelicu Sputnjik 1, SAD je usmjerio sve svoje napore u ovom smjeru. U to vrijeme zapo~ela je debata u SAD-u oko svemirskog programa jer je Sovjetski savez ozbiljno zaprijeto SAD-u u pogledu nacionalne sigurnosti i tehnolo{kog lider{ipa. I tada{nji predsjednik SAD-a Dwight Eisenhower je podr`ao program svemirskih aktivnosti. Nakon toga, ubrzano je po~eo razvoj same NASA-e, ali i svemirskih programa koji su se odvijali u ovoj agenciji. Tako je zapo~ela era velikih misija u svemir, spu{tanja na mjesec koje je cijeli svijet pratio i drugih velikih misija koje su trajale danima i mjesecima. Rezultat je da su ljudi u posljednjih pola stolje}a uspjeli napraviti letjelice kojima mogu putovati u svemir, posljednjih godina ~ak i turisti~ki. A da to nije kraj pokazuje najbolje podatak da je NASA raspisala vi{emilionski vrijednu nagradu onome ko uspije prona}i jeftiniji, br`i i lak{i put u svemir. Zbog svega toga, vrijedi upoznati se sa historijskim letovima u svemir. dnim ~lanom posade. Bio je to 27-godi{nji major sovjetskih zra~nih snaga Jurij Gagarin, prvi ~ovjek koji je zakratko napustio mati~nu planetu. Letjelica je zatim u{la u elipti~nu or bi tu oko Ze mlje, na~inila jedan krug oko nje i, nakon 108 minuta leta, u 10.55 sati meko se spustila na teritoriju Sovjetskog saveza. Let je bio uspje{an ve} samim tim sto je Gagarin `iv, zdrav i veseo iza{ao iz letjelice. Era kosmona utike time je po~ela. Ti prvi koraci u svemir bili su puni zlih slutnji i optimisti~nih nada. Ljekari su vodili teorijske rasprave o utjecaju beste`inskog stanja na zdravlje i psihu kosmonauta. Postojala je pretpostavka da }e ura~unljivost ~ovjeka u beste`inskom stanju biti znatno smanjena, ~ak toliko da mu se komande broda ne smiju prepustiti. Zbog toga je i Gagarin letio vi{e kao biolo{ki objekat

nego kao pilot. Vastokom je upravljala komanda na zemlji. Svo vrijeme leta zdravstveno stanje Gagarina se pomno pratilo. U kabini je bila instalirana TV kamera, koja je cijelim tokom leta snimala kosmonauta. Na`alost, to je bila i jedina kamera i danas od ovog historijskog leta mo`emo vidjeti jedino taj prili~no lo{ snimak Gagarina.

1871. Ro|en ameri~ki pilot i konstruktor aviona Orvil Rajt, koji je 1903. sa bratom Vilburom, u avionu njihove izrade, izveo prvi let u historiji vazduhoplovstva.

1953. 1960. 1979. 1991. 1995. 1996. 2000. 2003.

Pilot ameri~kog {pijunskog aviona U-2, koji je oboren iznad sovjetske teritorije, Geri Pauers osu|en na 10 godina zato~eni{tva. Pauers se spasio iskakanjem iz aviona, ali je potom uhap{en i osu|en, a 1962. je razmijenjen za jednog sovjetskog {pijuna. Ruski kosmonauti Vladimir Ljakov i Valerij Rjumin vratili su se na Zemlju vasionskim brodom Sojuz 34 poslije rekordnih 175 dana provedenih u svemiru. U Sovjetskom savezu izveden dr`avni udar kojim su pristalice tvrde linije poku{ale da zbace sa vlasti Mihaila Gorba~ova, tvorca sovjetske “glasnosti“ i “perestrojke“. Klju~nu ulogu u suzbijanju udara odigrao je tada{nji predsjednik Rusije Boris Jeljcin, koji je potom postao Gorba~ovljev glavni politi~ki rival. U saobra}ajnoj nesre}i na Igmanu, blizu Sarajeva, poginuli su izaslanik SAD-a za biv{u Jugoslaviju Robert Frej`er i trojica njegovih saputnika. [est ruskih, francuskih i ameri~kih kosmonauta susrelo se na ruskoj kosmi~koj stanici Mir, uklju~uju}i Klaudiju Andre De{aj, prvu Francuskinju u kosmosu, koja je tog dana na rusku kosmi~ku stanicu stigla ruskom raketom Sojuz-U. Posmrtni ostaci, za koje se vjeruje da poti~u od 14 Amerikanaca koji su progla{eni nestalim u Korejskom ratu, vra}eni ameri~kim vojnim vlastima. U bomba{kom napadu na sjedi{te Ujedinjenih nacija u Bagdadu (Irak) 23 osobe poginule, me|u kojima i izaslanik UN-a za Irak Ser`o Vjeiro de Melo. Odgovornost za napad preuzela je teroristi~ka organizacija Osame bin Ladena Al-Kaida. Tadeu{ Mazovjecki Koko [anel

Ameri~ki odgovor
Cijeli svijet je s ogromnim zanimanjem do~ekao vijest o ovom podvigu. Sovjeti su likovali, primali ~estitke i veli~ali mo} i snagu sovjetskih trudbenika. Zapadu, prije svega Americi, bila je ba~ena rukavica izazova. Danas znamo da je ovaj izazov bio dragocijen za nauku. Tri sedmice nakon Vastoka poletio je Mercury (5. maja 1961. godine), {to je bio ameri~ki odgovor na izazov. Bio je to, dodu{e, suvi{e slab odgovor, ali nakon njega ameri~ki predsjednik John F. Kennedy se obratio naciji i u nadahnutom govoru objavio plan SAD-a da do kraja decenije po{alje ~ovjeka na Mjesec i zatim ga bezbjedno vrati na Zemlju.
(Sutra: Zajedni~ki projekt stanica Mir)

1883. Ro|ena francuska modna kreatorka Gabrijela Koko [anel, koja je gotovo {est decenija suvereno vladala pariskom visokom modom.

1989. Tadeu{ Mazovjecki izabran za prvog nekomunisti~kog predsjednika Poljske.

40

OGLASI
Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina THE UNA - SANA CANTON MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine UNSKO - SANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Ministarstvo unutra{njih poslova Unsko-sanskog kantona na osnovu Zaklju~ka Vlade Unsko-sanskog kantona broj 03-017-458/2011 od 13. 6. 2011. godine objavljuje:

A REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)-RE-ANNOUNCEMENT
NOTICE: The RFQ published July 21, 2011 was CANCELLED since the response did not meet minimum required standards. RFQ Number: For the procurement of: 2005-JSDP II-003 RA LOT 1: IT Equipment (31 desktop computers, 3 laptops, 29 desktop printers, 1x24 port switch, 3 servers) LOT 2: Software for T-portal (bidders may Quote either one or both Lots) East West Management Institute, Sarajevo BiH THE US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) BH Prosecutor’s Offices around the country and HJPC of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo Friday, August 19 , 2011 Friday, September 9, 2011 no later than 5:00PM East West Management Institute, USAID JSDP II Grbavička 4/V 71000 Sarajevo BiH 1. tzecic@usaidjsdp.ba 2. rhewryk@ewmi.org 3. ebudalica@usaidjsdp.ba Complete RFQ documentation available at www.usaidjsdp.ba

L I C I TA C I J U
I MUP USK-a }e izlo`iti prodaji putem licitacije motorna vozila i prikupljeni aluminij, i to: GRUPA I - putni~ka motorna vozila Red. broj 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. Marka vozila Golf A4 [koda Octavia Golf A4 Golf A3 [koda fabia Golf A4 Golf A3 Golf A4 Golf A3 Golf A3 Golf A3 Registarski broj vozila K30-O-797 A15-A-150 315-A-388 K30-O-786 E74-E-308 072-T-951 777-J-032 K29-T-942 315-A-336 700-M-171 K99-M-174 God. proiz. 2001. 2004. 1999. 1996. 2003. 2003. 1996. 1998. 1996. 1997. 1997. Broj {asije WVWZZZ1JZ2W451642 TMBDG41UO58784341 WVWZZZ1JZXW685790 WVWZZZ1HZVW134307 TMBHF46Y733777543 WVWZZZ1JZ49103025 WVWZZZ1HZTW265971 WVWZZZ1JZXB027133 WVWZZZ1HZTB145003 WVWZZZ1HZWB079139 WVWZZZ1HZVB069787 Po~etna KM 7.181,00 1.772,00 5.761,00 2.688,00 6.523,00 1.500,00 2.809,00 5.030,00 2.688,00 2.957,00 2.957,00

Issued by: Financed by: End user and Location of end user: Date of issuance: Quotation due: Quotations to be submitted in hard copy at:

AND via e-mail as an attached file (PDF or MS Word/Excel Document) to:

UKUPNO 41.866,00 KM GRUPA II - terenska motorna vozila Red. Marka broj vozila 01. Nisan terano UKUPNO 17.409,00 KM GRUPA III - transportna i dostavna motorna vozila Red. broj 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. Marka vozila Kombi furgo Kombi furgo Kombi transport Kombi furgo Kombi furgo Citroen-kombi Spec. pauk Registarski broj vozila 315-A-390 315-A-340 A07-A-606 532-A-796 K61-M-802 315-A-374 315-A-364 God. proiz. 1997. 1997. 1997. 1995. 1997. 1992. 1991. Broj {asije WV2ZZZ70ZWHO74901 WV2ZZZ70ZWHO74541 WV1ZZZ70ZWH074583 WV2ZZZ70ZSH098644 WV1ZZZ70ZWH074724 251463 VS2130011MTT Po~etna KM 4.859,00 4.859,00 3.507,00 3.636,00 3.636,00 2.968,00 6.361,00 Registarski broj vozila 644-E-533 God. proiz. 2001. Broj {asije VSKTVUR20U0481184 Po~etna KM 10.567,00

GENERAL INFORMATION: The USAID Justice Sector Development Project II (JSDP II) is designed to assist in building effective and credible justice system institutions that promote BiH accession into the European Union. The Project aims to strengthen the independence, accountability and effectiveness of the judiciary, supporting coordinated and unified justice system as well as bolstering public confidence in the rule of law. One of the significant areas of work for JSDP II is support for the prosecutors’ offices, principally through a Model Prosecutor Office Initiative (MPOI). JSDP II is specifically tailored to the needs of the prosecutors, namely technical and expert assistance, improvement of premises, purchasing of equipment, training, etc. The aim of the Model Prosecutors Offices Initiative is to assist the prosecutorial system in Bosnia and Herzegovina and the HJPC BiH to define and fulfill requirements in line with the European Standards and to increase the efficiency of the prosecutorial system trough improved management and administration of the Prosecutors Offices. The goal of the JSDP II IT activities is to assist all 18 Model Prosecutors Offices in automating various administrative and legal functions. ADDITIONAL INFORMATION: (bidders may Quote either one or both Lots) LOT 1: Please submit your offer for IT Equipment in accordance with the Instructions, Terms and Conditions of IT RFQ consisting of the following Parts: PART A - INSTRUCTIONS TO OFFERORS PART B - TERMS AND CONDITIONS PART C - TRANSMITTAL LETTER (please copy on to bidder’s letterhead and complete) PART D – REQUIRED SPECIFICATIONS & BIDDER,s PROPOSED SPECS & PRICING (attached Excel spreadsheet) PART E – In-Country DELIVERY SITES – List of addresses for Prosecutors, offices Please submit your offer for T-Portal software in accordance with Instructions, Terms and Conditions od T-Portal RFQ consisting of the following Parts: PART A – INSTRUCTION TO OFFERORS PART B – SCOPE OF WORK

UKUPNO 29.826,00 KM GRUPA IV - motocikl Red. Marka broj vozila 01. Suzuki UKUPNO 678,00 KM GRUPA V - prikupljeni aluminij Predmet prodaje stare registarske tablice Jedinica mjere kg Koli~ina cca 4.000-4.500 kg Al Po jedinici-kg 3,00 KM Po~etna KM 12.000,00 KM do 13.500,00 KM Registarski broj vozila 621-K-818 God. proiz. 1994. Broj {asije NJ41A133660 Po~etna KM 678,00

LOT 2:

UKUPNO 12.000,00 — 13.500,00 KM Koli~ina prikupljenog aluminija se utvr|uje vaganjem. II Ukupna vrijednost motornih vozila i prikupljenog aluminija koja su predmet prodaje po grupama iznosi: - GRUPA I putni~ka motorna vozila 41.866,00 KM - GRUPA II terenska motorna vozila 10.567,00 KM - GRUPA III transportna i dostavna motorna vozila 29.826,00 KM - GRUPA IV molocikl 678,00 KM - GRUPA V prikupljeni aluminij 12.000,00 — 13.500,00 KM - UKUPNO 94.937,00 KM — 96.437,00 KM Prilikom prodaje prednost se daje kupcu za takozvani paket-kupovinu po grupama. Motorna vozila se kupuju po principu vi|eno-kupljeno, pa se reklamacije ne uva`avaju. Kupljena motorna vozila i prikupljeni aluminij preuzimaju se u roku od tri (3) dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji. III U javnom pozivu na provo|enje prodaje putem licitacije pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica. U~e{}e mogu uzeti svi koji izvr{e uplatu kaucije dana xx.xx. kod blagajnika MUP-a USK-a, zgrada „Oslobo|enje“, od 8 do 10 sati, u iznosu od 100,00 KM po jednom licitiranom vozilu iz grupe I, II, III, IV, te 100,00 KM za grupu V. IV Tro{kove prenosa vlasni{tva, kao i ostale tro{kove u skladu sa zakonskim propisima, pla}a kupac. V LICITACIJA }e biti odr`ana 6. 9. 2011. godine (utorak) u naselju Orljani, objekat biv{e kasarne, u 11 sati. Licitirati se mo`e isklju~ivo za vozila za koja je upla}ena kaucija. Minimalni iznos za koji se mo`e podizati cjena je 50,00 KM. Povrat kaucije za neizlicitirana vozila izvr{it }e se isti dan poslije obavljene licitacije kod blagajnika MUPa USK-a Biha}. Faktura glasi isklju~ivo na ime uplatioca kaucije. Ako kupac odustane od kupovine nakon {to je njegova ponuda prihva}ena, upla}ena kaucija mu se ne}e vratiti. VI Motorna vozila mogu se pogledati 2. i 5. 9. 2011. godine od 10 do 13 sati u naselju Orljani objekat biv{e kasarne. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 037/226-698 ili 223-060 radnim danima od 9 do 12 sati.

"Autosaobra}aj" d.o.o. Tuzla
Broj: 366/11. Tuzla, 18. 8. 2011. godine Na osnovu odredaba ZPD-a, ~lana 36. Statuta "Autosaobra}aj" d.o.o. Tuzla i Odluke Nadzornog odbora sa sjednice, odr`ane 10. 8. 2011. godine, Uprava Dru{tva objavljuje

o sazivanju jedanaeste redovne Skup{tine udjeli~ara Obavje{tavaju se udjeli~ari "Autosaobra}aj" d.o.o. Tuzla da }e se odr`ati jedanaesta Skup{tina udjeli~ara Dru{tva 2. 9. 2011. godine (petak) sa po~etkom u 14 sati, u prostorijama Dru{tva, na lokaciji Bosanska Poljana.

O B AV I J E S T
DNEVNI RED:

I 1. Izbor i imenovanje radnih tijela Skup{tine Dru{tva; a) predsjedavaju}i Skup{tine b) Odbor za glasanje c) ovjeriva~i zapisnika Skup{tine d) zapisni~ar 2. Dono{enje odluke o usvajanju zapisnika sa desete Skup{tine Dru{tva 3. Razmatranje i dono{enje odluke o usvajanju izvje{taja o poslovanju za 2010. godinu sa izvje{tajem o radu Nadzornog odbora II U radu i odlu~ivanju na Skup{tini u~estvuju li~no ili putem punomo}nika svi udjeli~ari Dru{tva, srazmjerno njihovom udjelu u osnovnom kapitalu Dru{tva. Uvid u materijale, koji su predmet razmatranja na Skup{tini, mo`e se ostvariti u prostorijama Dru{tva, svakim radnim danom od 8 do 14 ~asova. Vlasnici udjela ili njihovi punomo}nici obavezni su prijavu o radu i odlu~ivanju na Skup{tini dostaviti li~no, putem po{te ili faksom 3 (tri) dana prije odr`avanja Skup{tine. Ovu obavijest i poziv za u~e{}e u radu i odlu~ivanju na Skup{tini Dru{tva dostaviti vlasnicima udjela i objaviti na oglasnoj tabli Dru{tva. "Autosaobra}aj" d.o.o. Tuzla

petak, 19. august 2011. godine
Prilog broj 1. U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo

OSLOBO\ENJE

OGLASI
JAVNA USTANOVA [KOLA ZA SREDNJE STRU^NO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE SARAJEVO

41

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD 1. 1. do 30. 6. 2011.
"METALNO" DD ZENICA 72 000 Zenica, SARAJEVSKA 364 032 421-795; fax. 032 421-796; metal.ks predsjednik - @iga Peljko ^lanovi: Tarabar Zahid; Ibranovi} Suad; Sarajli} Muris; Mujagi} Olja - ~lanovi uprave Semiz [i{i} - direktor Albina Slihagi} - izvr{ni direktor EFS Nesib Mujezinovi} - izvr{ni direktor Proizvodno-teh. sektora Nedim Salihagi} - izvr{ni direktor za komercijalne poslove Mirsad Smaka - izvr{ni direktor za op{te i kadrovske posl. II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i 966.590 dionica nominalne vrijednosti 18,70 nominalna cijena - vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira ZIF Big-invest grupa; ZIF "Bosfin"; dionica emitenta s pravom glasa ZIF "Mi-group"; ZIF "Bonus"; [i{i} Semiz; Had`ipa{i} Selma; Mali}begovi} Mirsad - vlasnici ~lanovi uprave i Nadzornog odbora i Semiz [i{i} - u~e{}e - 7,5429% postotak vlasni{tva u emitentu Albina Slihagi} - u~e{}e - 3,5790% Nesib Mujezinovi} - u~e{}e - 2,5906% Nedim Salihagi} - u~e{}e - 0,1096% Mirsad Smaka - u~e{}e - 2,0691% Sarajli} Muris - u~e{}e - 0,1235% III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani, a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 17.197.465,00 c) Teku}a sredstva 23.617.132,00 d) Gubitak iznad visine kapitala 0 e) Ukupna aktiva 40.814.598,00 PASIVA a) Kapital 24.228.661,00 b) Upisani osnovni kapital (18.075.233,00) sadr`ano u (a) c) Dugoro~ne obaveze 71.329,00 d) Kratkoro~ne obaveze 16.452.394,00 e) Ukupno pasiva 40.814.597,00 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 14.666.702,90 b) Rashodi 14.284.561,81 c) Dobit/gubitak prije poreza 382.141,09 d) Porez na dobit 0 e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 382.141,09
1

Na osnovu odluke [kolskog odbora od 18. 8. 2011. god. i saglasnosti Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, broj 11-38-22487-4/11 od 17. 8. 2011. godine, raspisuje se:

JAV N I K{kolskoj 2011/2012. godiniS ONKUR za prijem uposlenika u
1. Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja ..................................................................................1 izvr{ilac puna norma 20 ~asova sedmi~ne norme na odre|eno radno vrijeme do 15. 8. 2012. godine 2. Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja ...............................................................................1 izvr{ilac nepuna norma 2 ~asa sedmi~ne norme na odre|eno radno vrijeme do 15. 8. 2012. godine 3. Profesor op}e obrazovnih predmeta ...........................................................................................1 izvr{ilac puna norma 18 ~asova sedmi~ne norme na odre|eno radno vrijeme do 15. 8. 2012. godine 4. Nastavnik prakti~ne nastave za zanimanje kuhar ......................................................................1 izvr{ilac puna norma 28 ~asova sedmi~ne norme na odre|eno radno vrijeme do 15. 8. 2012. godine 5. Profesor op}e obrazovnih predmeta........................................................................................1 izvr{ilac nepuna norma 12 ~asova sedmi~ne norme na odre|eno radno vrijeme do 15. 8. 2012. godine 6. Profesor za predmet Uslu`ivanje ............................................................................................1 izvr{ilac nepuna norma 5 ~asova sedmi~ne norme na odre|eno radno vrijeme do 15. 8. 2012. godine 7. Profesor za predmet Ekonomika i organizacija preduze}a ....................................................1 izvr{ilac nepuna norma 3 ~asa sedmi~ne norme na odre|eno radno vrijeme do 15. 8. 2012. godine 8. Nastavnik islamske vjeronauke...............................................................................................1 izvr{ilac nepuna norma 4 ~asa sedmi~ne norme na odre|eno radno vrijeme do 15. 8. 2012. godine 9. Nastavnik katoli~ke vjeronauke ..............................................................................................1 izvr{ilac nepuna norma 1 ~as sedmi~ne norme na odre|eno radno vrijeme do 15. 8. 2012. godine 10. Profesor op}e obrazovnih predmeta........................................................................................1 izvr{ilac nepuna norma 4 ~asova sedmi~ne norme na odre|eno radno vrijeme do 15. 8. 2012. godine 11. Profesor op}e obrazovnih predmeta........................................................................................1 izvr{ilac nepuna norma 8 ~asova sedmi~ne norme na odre|eno radno vrijeme do 15. 8. 2012. godine 12. Profesor biologije i hemije .........................................................................................................1 izvr{ilac puna norma 21 ~as sedmi~ne norme na odre|eno radno vrijeme do 15. 8. 2012. godine 13. Profesor prakti~ne nastave za zanimanje operator za unos podataka......................................1 izvr{ilac nepuna norma 18 ~asova sedmi~ne norme na odre|eno radno vrijeme do 15. 8. 2012. godine Pored op}ih uvjeta predvi|enih za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju posebne uvjete utvr|ene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje {kole koje obrazuju u~enike sa posebnim obrazovnim potrebama, normativnim aktima {kole i to: Za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2 — VSS zavr{en fakultet sporta i tjelesnog odgoja, polo`en stru~ni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad. Za radno mjesto pod rednim brojem 3 i rednim brojem 5 - VSS zavr{en defektolo{ki fakultet - diplomirani defektolog oligofrenolog, ili diplomirani educator rehabilitator, polo`en stru~ni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad. Za radno mjesto pod rednim brojem 4 - VKV kuhar, polo`ena pedagu{ka grupa predmeta, polo`en stru~ni ispit za samostalan odgojno obrazovni rad. Za radno mjesto pod rednim brojem 6 — VSS ugostiteljskog smjera. Za radno mjesto pod rednim brojem 7 — VSS ekonomski fakultet, polo`ena pedago{ka grupa predmeta, polo`en stru~ni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad. Za radno mjesto pod rednim brojem 8 — VSS zavr{en fakultet islamskih nauka ili islamski pedago{ki fakultet, prof. islamske vjeronauke, polo`en stru~ni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad. Za radno mjesto pod rednim brojem 6 - VSS zavr{ena Vrhbosanska katoli~ka teologija - diplomirani teolog, Za radno mjesto pod rednim brojem 10 - VSS zavr{en defektolo{ki fakultet ili diplomirani pedagog (poseban program za djecu sa kombinovanim smetnjama), polo`en stru~ni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad. Za radno mjesto pod rednim brojem 11 - VSS defektolo{ki fakultet (poseban program za djecu sa kombinovanim smetnjama), polo`en stru~ni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad. Za radno mjesto pod rednim brojem 12 — VSS profesor biologije i hemije, polo`en stru~ni ispit za samostalan odgojnoobrazovni rad. Za radno mjesto pod rednim brojem 13 — VSS profesor informatike, ili VSS sa dokazom o informati~koj osposobljenosti (certifikati ECDL, Microsoft office I Corel), polo`en stru~ni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad. Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti ovjerene fotokopije dokumenata koje ne smiju biti staraije od tri mjeseca: - Kopiju li~ne karte - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Uvjerenje o dr`avljanstvu - Diplomu o zavr{enom odgovaraju}em fakultetu - Uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka - Dokaz o poznavanju rada na ra~unaru za poziciju pod rednim brojem 13 - Kra}u biografiju Kod ispunjavanja istih uslova konkursa prednost imaju kandidati koji imaju iskustva u radu sa djecom sa dodatnim obrazovnim potrebama. Prilikom apliciranja na konkurs prednost imaju zaposlenici koji su na dan 11. 12. 2009. godine bili u radnopravnom statusu na odre|eno radno vrijeme u {koli, {to je u skladu sa Pravilnikom sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomi~no ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upra`njenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim {kolama kao javnim ustanovama na podru~ju Kantona Sarajevo. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti u Sekretarijat {kole u Ul. Azize [a}irbegovi} 80, Sarajevo, od 9 do 12 ~asova ili putem po{te preporu~eno. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Konkurs ostaje otvoren do 26. 8. 2011. godine. Predsjednik [kolskog odbora Zijo ]ati}, prof.

I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora

Izvje{taj obavezno sadr`i faksimil potpisa direktora

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ 65 0 P 063437 08 P Sarajevo, 17. 5. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Nermina Sijer~i} u pravnoj stvari tu`itelja BRKI] HASIB iz Sarajeva, Ulica porodice Kurt broj 36, zastupan po Jajagi} Muzaferu, advokatu iz Ilid`e, Ulica E. Boguni}a ^arlija br. 22, protiv tu`enih BUHA] SINI[E iz Vogo{}e, Ulica omladinska broj 17, BUHA] MITRA iz Sarajeva, Novi Grad, Trg nezavisnosti broj 4 i BUHA] VOJINA iz Isto~nog Sarajeva, Ulica Stefana Nemanji}a broj 15, zastupanog po advokatu Hasanovi} Safetu iz Ilid`e, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva dosjelo{}u v.sp. 2.000,00 KM, na pripremnom ro~i{tu odr`anom 17. 5. 2011. godine, u smislu ~lana 348 ZPP-a, objavljuje slijede}i

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INA NOVO SARAJEVO JU O[ GRBAVICA II BEHD@ETA MUTEVELI]A BB, SARAJEVO Tel. 642-642, 644-525 Fax. 651-121 E-mail: grb2@bih.net.ba Na osnovu ~lana 87. Pravila JU O[ Grbavica II Sarajevo i Odluke [kolskog odbora od 18. 8. 2011. godine za objavu konkursa za popunu radnog mjesta, JU O[ Grbavica II Sarajevo objavljuje

KONKURS
za izbor nastavnika u JU O[ Grbavica II Sarajevo, za {kolsku 2011/12. godinu 1. nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja - 1 izvr{ilac, 2 ~asa sedmi~no; 2. nastavnik tehni~kog odgoja i informatike - 1 izvr{ilac, 19 ~asova sedmi~no; 3. nastavnik razredne nastave - 1 izvr{ilac, puna nastavna norma, do povratka uposlenice sa bolovanja; Nastavnici pod rednim brojem 1, 2 i 3 primaju se na odre|eno vrijeme, a najdalje do 15. 8. 2012. godine. Kandidati trebaju ispunjavati uslove propisane Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju. Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti: 1. Kra}u biografiju sa podacima o kretanju u slu`bi 2. Diplomu o zavr{enoj {kolskoj spremi (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu — nostrificirana diploma) 3. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu 4. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci) 5. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 6. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca ) Dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Javni konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa dostaviti na adresu {kole: JU OSNOVNA [KOLA GRBAVICA II SARAJEVO, BEHD@ETA MUTEVELI]A bb Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave ne}e se razmatrati.

OGLAS
POZIV
Za I-tu`enog BUHA] SINI[U iz Vogo{}e, Ulica omladinska broj 17 i II-tu`enog BUHA] MITAR iz Sarajeva, Trg nezavisnosti broj 4 Pozivate se kao stranka na GLAVNU RASPRAVU za ~etvrtak, 15. 9. 2011. godine u 11 sati, pred ovaj sud u sobu broj 316/III. NAPOMENA: Ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje (~l. 97. stav 3. ZPP-a). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga, ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 97. stav 4. ZPP-a). Sud }e shodno odredbama ~l. 406. i 407. ZPP, kazniti nov~anom kaznom od 100 do 1.000 KM: - Stranku, zakonskog zastupnika, punomo}nika ili umje{a~a koji svojim parni~nim radnjama, te`e zloupotrijebe prava priznata odredbama ZPP-a, - Osobu koja u podnesku vrije|a sud, stranku ili drugog sudionika u postupku, - Osobu koja je kao slu{atelj prisutna raspravi a vrije|a sud ili druge sudionike u postupku, ometa rad ili se ne pokorava naredbama suda za odr`avanje reda, a mo`e ga i udaljiti. Sudija Nermina Sijer~i}

42

SPORT

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Vernes Selimovi}, igra~ @eljezni~ara, pred me~ sa Travnikom

Moramo zaustaviti Harisa Be{liju
Uz podr{ku na{ih vjernih navija~a, uvjeren sam da mo`emo osvojiti nove bodove, ka`e napada~ plavih
Novajlija u redovima @eljezni~ara Vernes Selimovi} uvjeren je u pobjedu u me~u s Travnikom koji njegov tim igra u gostima u sklopu 3. kolu Premijer lige BiH. Napada~ plavih s Grbavice isti~e kako dobro poznaje Travni~ane i njihove mogu}nosti. "Siguran sam da @eljo ima mnogo bolji tim od Travnika, ali to svakako moramo pokazati dobrom igrom na terenu. Uz podr{ku na{ih vjernih navija~a, uvjeren sam da mo`emo osvojiti nove bodove", kazao je Selimovi} i kao najve}u opasnost po gol plavih isti~e Harisa Be{liju, biv{eg igra~a @eljezni~ara. "U dva odigrana kola dao je tri gola i to je dovoljan pokazatelj njegovog kvaliteta. Moramo prona}i pravi na~in da ga zaustavimo. Od ostalih igra~a na{eg protivnika nema puno onih koji toliko odska~u kvalitetom", smatra Selimovi}, koji je dodao kako je njegov tim mogao mnogo bolje startati u prvenstvu. "Po bi je di li smo Ru dar na Grbavici, ali ostaje `al za tom propu{tenom {ansom u [irokom Brijegu, kad smo primili gol u 93. mi nu ti i iz gu bi li. Me|utim, moramo i}i naprijed. Vjerujem da @eljo mo`e mnogo toga dobrog napraviti u ovoj sezoni. ^injenica je da je u klub do{ao veliki broj novih igra~a koji se jo{ moraju uklopiti u ekipu. Mo`da nam treba jo{ malo vremena da se uigramo i tek onda }emo pokazati koliko ustvari mo`emo." Se li mo vi} je kao naj ve}e kon ku ren te @elji u bor bi za sami vrh tabele izdvojio ~etiri ekipe. "Borac i [iroki imaju odli~ne timove, kao i Sarajevo. Mada moram priznati da me i Zrinjski pozitivno iznenadio. U svakom slu~aju }e biti zanimljivo prvenstvo", rekao je Selimovi}.
Selimovi} se nada drugoj pobjedi A. K.

Za kvalifikacijske utakmice sa Bjelorusijom

Su{i} zove Begovi}a
Asmir Begovi}, golmanengleskog Stokea, dobit }e poziv selektoraSafeta Su{i}a za predstoje}e dvije utakmice kvalifikacijakoje}e na{ dr`avni tim odigrati 2. i 6. septembraprotiv Bjelorusije. „Postoji mo- Asmir Begovi} ponovo u reprezentaciji gu}nost i vrlo vjerovatno }e Begovi} dobiti poziv. Nema tu {ta da se krije“ rekao je Su{i} i dodao: , „To nemanikakveveze sa pisanjemmedija o Begovi}u. Nijeizvr{enpritisak na mene. Jednostavno, trebaju mi najkvalitetniji igra~i za predstoje}a dva odlu~uju}a susreta. Tursko prvenstvo jo{ nije po~elo. Igra~i moraju imati tri, ~etiri jake utakmice u nogama, a Kenan Hasagi} i Ibrahim [ehi} u ovoj sezoni igrali su samo protiv Grka“ . Su{i}}e spisak za me~eve sa Bjelorusijomobjaviti u ponedjeljak, ali je naglasio da se ne}e mnogo razlikovati u odnosu na ranije spiskove.

Bh. reprezentativac jo{ bez kluba

Zlatan Muslimovi} na Grbavici
Bh. reprezentativac Zlatan Muslimovi} u narednim danimatrenira}e sa @eljezni~arom na Grbavici i hvatati formu za utakmicekvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2011. godine protiv Bjelorusije. Poznato je da na{ reprezentativac jo{ nijeprona{aoangan`man, pa }e mu treninzi sa plavima itekako dobro poslu`iti. Muslimovi} hvata formu za "Razgovarao sam sa Amar- utakmice sa Bjelorusijom omOsimom i dogovorili smo da Muslimovi}auvrsti u trena`ni proces sa svojom ekipom. Na Grbavici }e treniratisedam, osamdana. On je va`anigra~ za na{ureprezentaciju i {teta je {to nema klub", rekao je Safet Su{i}, selektor reprezentacije BiH, koji je ranije nagla{avao da pozive ne}e slati igra~ima koji ne igraju u svojim klubovima. "Muslimovi} je ranijim doprinosom u na{oj reprezentaciji zaslu`io da se na|e na spisku. On je vrlo va`an igra~ na{eg tim", izjavio je Su{i}. Prvu utakmicu s Bjelorusijom bh. selekcija igra 2. septembra u Minsku, a druga je na programu ~etiri dana poslije u Zenici.

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

43

EVROPSKA LIGA Sevilla pora`ena od Hannovera

Lazio razbio Rabotni~ki
Lokomotiv Senijada Ibri~i}a pobijedio je Spartak iz Trnave sa 2:0, dok je Maccabi iz Tel Aviva bh. reprezentativca Harisa Medunjanina savladao Panathinaikos sa 3:0
U prvoj utakmici play-offa Evropske lige Lokomotiv reprezentativca BiH Senijada Ibri~i}a pobijedio je Spartak iz Trnave rezultatom 2:0. Prvo je Yanbaev u 34. minuti matirao Martina Ra{ku, a tri minuta poslije poga|a Brazilac Maicon, {to se na kraju ispostavilo kao kona~an rezultat. Ibri~i} je prikazao solidnu partiju, a igru je napustio u 65. minuti kada ga je zamijenio Alberto Zapater. Maccabi iz Tel Aviva, koji je deklasirao @eljezni~ar u 3. pretkolu EL, sino} je slavio nad Panathinaikosom sa visokih 3:0, a u redovima doma}ih od 53. minute zaigrao je i bh. reprezentativac Haris Medunjanin. Strijelci za Izraelce bili su Konate (60) i Atar (67, 90). U gostima kod Thuna je slavio i Stoke na{eg Asmira Begovi}a, ali bh. golman nije bio kombinaciji za ovaj me~. Englezi su pobijedili zahvaljuju}i pogotku Dannyja Pugha u 18. minuti. Uvjerljiv trijumf ubilje`io je Lazio koji je savladao Rabotni~ki sa 6:0, a u pobjedni~kom timu je na{ Senad Luli} u igru u{ao tek u 72. minuti. Strijelci za Lazio bili su Hernanes (19), Mauri (39), Cisse (51, 65), Rocchi (87) i Klose (90). U prvom zvani~nom nastupu za Sevillu kapiten na{e reprezentacije Emir Spahi} upisao je poraz protiv Hannovera u gostima (1:2). Spahi} je u 6. minuti lo{e reagovao, lopta je do{la do Abdel laouea, ko ji je upo slio Schlaudraffa za vodstvo njema~ke ekipe. [panci su izjedna~ili u 37. minuti kada je Negredo uposlio Kanoutea, kojem nije bilo te{ko da po{alje loptu u praznu mre`u. U posljednjim trenucima prvog poluvremena ponovo lo{a reakcija odbrane Seville, a Schlaudraff je postigao drugi gol, dovoljan za pobjedu A. K. Hannovera.

Preostali rezultati
U ostalim susretima play-offa Evropske lige postignuti su sljede}i rezultati: Ekranas - Hapoel Tel Aviv 1:0, Vaslui - Sparta Prague 2:0, Legia - Spartak Moscow 2:2, Helsinki - Schalke 2:0, Zestafoni - Brugge 3:3, Litex - Dynamo Kyiv 1:2, Aalesund - AZ Alkmaar 2:1, Austria - Gaz Metan 3:1, Omonia - Salzburg 2:1, Vorskla - Dinamo Bucuresti 2:1, Steaua – CSKA Sofija 2:0, Thun - Stoke 0:1, Besiktas- Alania 3:0, Nordsjaelland - Sporting 0:0, PAOK - Karpaty 2: 0, Slask - Rapid Bucuresti 1:3, Bursaspor - Anderlecht 1:2, Standard Liege - Helsingborg 1:0, Fulham - Dnipro 3:0, Metalist - Sochaux 0:0, Crvena zvezda - Rennes 1:2, AEK- Dinamo Tbilisi 1:0, Differdang - Paris S.G. 0:4, Hearts - Tottenham 0:5, Nacional - Birmingham 0:0, Maribor - Rangers 2:1, Rosenborg - AEK Larnaca 0:0, Shamrock - Par ti zan 1:1, Slovan Bratislava - Roma 1:0, Athletic Bilbao - Trabzonspor 0:0, Celtic - Sion 0:0, Ried - PSV Eindhoven 0:0.

Schlaudraff dvostruki strijelac protiv Seville

Reuters

Burno na Maksimiru nakon uspjeha modrih

Liga prvaka u malom nogometu

Mami} proveo
no} iza re{etaka
Zbog `ustrije za{tite navija~a, koje je policija izvodila jer su u{li u teren, ~elnik zagreba~kog kluba zadr`an u policiji
Nakon pobjede Dinama protiv Malmöa, Zdravko Mami} stao je u obranu navija~a koje je policija izvodila s travnjaka nakon utakmice. Zbog njegovog, kako ka`e, protestiranja policija ga je privela. Iako su prve informacije govorile kako je zamalo do{lo do fizi~kog okr{aja Zdravka Mami}a i navija~a, te kako su nered smirili za{titari, ~ini se da je istina sasvim druga~ija. Naime, dvojica navija~a uletjela su na teren nakon {to je utakmica zavr{ila, a snage reda i mira podno sve~ane lo`e izvodile su ih sa stadiona. Sve to vidio je {ef Dinama, sjurio se do njih i tra`io od policije da ih pusti. ''Pustite navija~e, nemojte ih dirati'', vikao je Mami}, nakon ~ega su doista i pu{teni. De~ki su, navodno, bili odu{evljeni. Nakon utakmice policija je ipak Mami}a privela, te je no} proveo iza re{etaka. Mami} je pona{anje policajaca na-

Leotar u drugoj rundi
Malonogometna ekipa Leotara pobijedila je Moldavski Tornado sa 6:3 u 3. kolu preliminarnog turnira Lige prvaka koji je odr`an u Trebinju i plasirala se u narednu rundu ovog takmi~enja. Bh. predstavnici }e kao prvoplasirana ekipa otputovati u Rigu, glavni grad Latvije,
Buran temperament: Zdravko Mami}
Foto: Net.hr

gdje }e igrati protiv doma}ina Nikarsa i slavne {panske Barcelone. Golove za na{eg prvaka u me~u protiv Moldavaca postigli su Andri}, Mi~eta, Vico, Cimirot (dva) i Berak, dok su za Tornado strijelci bili Negara, Baesu i Frolov.
A. K.

zvao sramotnim, te je istaknuo kako je samo protestirao. "Dok zemljom hodaju kriminalci, lopovi i prevaranti, dotle policija pravi sebi reklamu na mojim i Dinamovim le|ima. Sam sam do{ao do policijskepostaje da obavimobavijesni razgovor. Ponovno isti~em kako je daljnji tijek doga|aja sramotan, ali spreman sam podnijeti i to za moje na-

vija~e i klub, te se nikada ne}u predati u svojoj borbi za pravdu i istinu." "Nevjerojatno je da izvr{ni predsjednik kluba kao {to je Dinamo, koji ima 52 godine i nema nikakav dosje provodi no} u policiji, a da je s druge strane dobrovoljno do{ao u policiju i dao svoj iskaz", stoji u priop}enju na slu`benoj stranici Dinama.

Svjetsko prvenstvo u nogometu (U-20)

Portugal i Brazil u finalu
Portugalci i Brazilci su finalisti nogometnog Svjetskog prvenstva do 20 godina, koje se odr`ava u Kolumbiji. Portugalci su u polufinalu s 2:0 u Medellinu savladali francuske vr{njake, dok su Brazilci u drugom polufinalu tako|er s 2:0 izbacili Meksikance, prenose mediji. Tako }e snage u nedjeljnom finalu u Bogoti odmjeriti najbolja odbrambena ekipa, Portugal, s najboljom napada~kom ekipom, Brazilom. Od svih u~esnika, Brazilci su do sada postigli najvi{e golova na takmi~enju (15) i u nedjelju }e poku{ati osvojiti peti naslov svjetskih prvaka U-20. Utakmica za tre}e mjesto je na rasporedu u subotu, tako|er u Bogoti.

44

SPORT

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Rudo Buli}, sarajevska legenda me|u stativama

Jednom golman - uvijek golman
Dokle mogu prstom micati, dotle }u i braniti, istakao je golmanski veteran i trener Rudo Buli} Cijeli `ivot u odbrani svog gola
Rudo Buli}, biv{i golmanski as sa velikih i malih fudbalskih terena, a sada veteran me|u stativima, i to jo{ i vrlo dobar, sa svojih 60-ak godina i ne pomi{lja na odlazak u sportsku mirovinu. Jer, kako ka`e, kad jednom ode{, onda znaj da si, samo u `argonu re~eno, grohnuo k'o Gr~ka. Buli} je pravi sportski fanatik. Svi ga poznaju kao vje~itog zaljubljenika u sport. Ovih dana boravi u Sarajevu, gdje je iz Pore~a skoknuo kako bi obi{ao stare sportske prijatelje iz FK @eljezni~ar, me|u kojima njemu najdra`e - Edina Spre~u, Ivicu i Amara Osima, Almira Memi}a i Dinu \urbuzovi}a. koji je nedavno potpisao petogodi{nji ugovor sa slavnim Juventusom. Ina~e, Buli} je u posljednjih petnaestak godina anga`ovan u NK Jadran iz Pore~a i u istarskoj reprezentaciji. Osim toga je i prvi golmanski trener u Akademiji Davor [uker, gdje prenosi svoja bogato umije}e. Buli} je uspje{nu golmansku karijeru po~eo davne 1968. godine. Od tog vremena nastupao je za brojne timove, po~ev janovi} i Vinko Slugi} iz ilid`anskog Igmana te Mirsad Goro iz FK Novog Grada, a pomagao sam i poletarcima iz omladinskog pogona Fudbalskog kluba @eljezni~ar, i to dugi niz godina, rade}i uz legendarnog ~iku Radovi}a, sa omladincima plavih sa Grbavice. Tu sam trenirao i Gu{u, Pintola, sina Marija. Na Grbavici sam ispekao zanat golmanskog trenera", kazao je Buli}, koji se uz sav trenerski anga`man nikako nije mogao u potpunos-

Stara raja
"Uvijek se veselim dolasku u staru raju. I ovog puta imao sam priliku da se u prijateljskom okru`enju podsjetimo na{ih mladala~kih i nezaboravnih dana. Osim toga {to sam obi{ao svoju drugu familiju u @eljezni~aru, nisam zaboravio ni na moje sportske drugove iz NK Biser, na ~ijem je ~elu Adem Sadikovi}, koji je alfa i omega ovog kluba. Poklonio sam mu svoju knjigu koja tretira problematiku rada s golmanima. Vjerujem da }e od ovog {tiva imati koristi i mladi golmanski nara{taji", kazao je Buli}. Ovom prilikom spomenimo fakat da je Buli}ev najdragocjeniji "produkt" rada i mladi golman NK Rijeka Simon Sluga,

PLODOVI RADA Buli}ev najdragocjeniji "produkt" rada je mladi golman NK Rijeka Simon Sluga, koji je nedavno potpisao petogodi{nji ugovor sa slavnim Juventusom
od kakanjskog Rudara, Igmana (Ilid`a) i Igmana (Konjic), pa sve do njegove posljednje destinacije u zeni~kom ^eliku, gdje je i zavr{io karijeru. Bilo je to 1976. godine. Nakon {to je golmanske rukavice oka~io o klin, posvetio se nimalo lakom trenerskom poslu i to, naravno, u onome u ~emu je najbolji - treniranju golmana. "Trenirao sam brojne golmane koji su jo{ u drugoj polovici sedamdesetih zapo~injali svoj sportski, vrlo trnovit i nesiguran put. Izdvojio bih nekoliko likova iz tih dana, me|u kojima su se svojim golmanskim talentom isticali vrlo nadareni Zajko Muti prilagoditi umirovljeni~kim golmanskim danima. Za{to? Iz prostog razloga {to za Rudu Buli}a vrijedi staro pravilo: jednom golman - uvijek golman. Jednostavno, to je ne{to ja~e od bilo ~ega drugog u njemu, {to posredno govori da je golmanska narav specifi~na. Njegova supruga Mira ga je jednom pitala - "Pa, dobro, dokle }e{ vi{e igrati?" na {ta je on obi~no odgovarao - "Dokle mogu prstom micati, dotle }u i braniti." Nakon toga, njegova `ena mu nikad takvo pitanje vi{e nije postavila. "Ko jednom zavoli da brani, to nikada ne}e napustiti", istakao

Rudo Buli}: Nekad (za vrijeme aktivne igra~ke karijere) i sada

Foto: S. GUBELI]

je Buli}, {to postaje o~ito i iz njegove dalje sportske biografije. Iz nje se mo`e i{~itati da zaista nije mogao sebe u svom daljem `ivotu zamisliti bez aktivnog igranja, bolje re~eno, branjenja me|u stativama.

Ponosan na potomke
Buli} je, naime, i kao veteran branio za FK @eljezni~ar skoro cijelu deceniju. Pri tome treba ista}i da je rije~ o nastupima na novogodi{njim turnirima u Skenderiji, gdje je igrao sve do 1991. godine, zatim na takmi~enjima u FIS-u, Gora`du i {irom BiH. Postao je i dobitnik brojnih sportskih nagrada grada Sarajeva, a jedna od najdra`ih mu je priznanje

Oslobo|enja, za ~iju ekipu je nastupao na brojnim sportskim manifestacijama. "Igrao sam za malonogometnu ekipu Oslobo|enja koju su uz mene sa~injavali i D`emaludin Mu{ovi}, Bla` Sli{kovi}, Ivan Gudelj, Vladimir Sko~aji}, Milidrag Hod`i}, Momir Bakra~, Dejan Savi}evi}, Slobodan ^obo Janju{ i drugi." Buli} je posebno ponosan na ~injenicu da je su njegovi sinovi Mario i Dario krenuli stopama svog oca, a da je istina da iver ne pada daleko od stabla, svjedo~i i podatak da je njegov 12-godi{nji unuk Luka Buli} zapo~eo golmansku karijeru u NK SloboG. V. da iz Vara`dina.

Barcelona Slavlje osvojila Superkup Zrinjskog
Katalonci sru{ili kraljeve
Nogometa{i evropskog prvaka Barcelone osvojili su prvi trofej u novoj sezoni pobjedom nad madridskim Realom 3:2 (prvi me~ 2:29) u uzvratnoj utakmici Superkupa [panije na Camp Nou. U 15. minuti poveli su Katalonci. Messi je sjajno kroz sredinu terena proigrao Iniestu, koji je sam iza{ao na Casillasa i znala~ki ga potkopanom loptom matirao. Pet minuta kasnije uzvratili su Madri|ani. Pepe je pucao nakon gu`ve u kaznenom prostoru Barcelone, a Ronaldo je u 19. minuti s nekoliko metara ugurao loptu u mre`u. U 34. minuti Messi je pobjegao Ramosu pa slabo pucao s 15-ak metara, da bi deset minuta kasnije Argentinac ipak bolje reagirao. U velikoj gu`vi u {esnaestercu Reala, Pique je petom odigrao za Messija, koji prihva}a loptu i sa pet metara je gura preko nemo}nog Casillasa. U 81. minuti Benzema je utakmicu naizgled odveo u produ`etke. Opet je gol pao iz velike gu`ve, a lopta je nakon nekoliko odbijanja stigla do Benzeme, koji je s pet metara spretno poslao loptu iza nemo}nog Valdesa. A onda se opet ukazao sjajni Messi, koji je svojim drugim golom na utakmici, nakon uba~aja Adriana, donio deseti U zaostalim utakmicama iz prvog kola Premijer omladinske lige BiH u kategoriji kadeta Zrinjski je u Mostaru slavio protiv Travnika sa 3:1, a u Zenici ^elik je u reviji golova savladao Vele` sa 5:3. U kategoriji juniora ponovo su slavili doma}ini, pa je Zrinjski slavio minimalno protiv Travnika sa 2;1, a ^elik visoko savladao Vele` sa 4:0. Ovog vikenda igra se 4. kolo. Odgo|eni su susreti Zrinjski - @eljezni~ar, [iroki Brijeg - Sloboda i Sarajevo - Slavija zbog igranja ve}eg broja igra~a iz ovih klubova za reprezentativne selekcije U-17 i U19, tako da }e ove utakmice biti odigrane kasnije. U ostalim susretima u nedjelju, 21. avgusta, sastaju se: VOGO[]A: Olimpik - ^elik (kadeti u 15.30, juniori u 17.30 sati), TRAVNIK (DOLAC NA LA[VI): Travnik - Zvijezda Grada~ac (15 i 17), TREBINJE: Leotar - GO[K (16 i 18) i GRADI[KA: Kozara - Vele` (16 i 18). S. Sp.

Premijer omladinske lige BiH

i ^elika

Slavlje Barcelone

Reuters

naslov Barceloni u {panskom Superkupu. Naravno, nije moglo sve zavr{iti bez incidenta, a pobrinuo se za to Marcelo, koji je u fini{u zaradio crveni karton zbog grubog starta na Fabregasu.

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

45

Pripreme mu{ke ko{arka{ke reprezentacije BiH

Pozvan Ermin Jazvin
umjesto Adnana Hod`i}a
Kad je atmosfera na vrhunskom nivou, onda pobijedimo jednu velesilu poput Italije, a zatim se sve to dan poslije naru{i pa izgubimo uvjerljivo od Gr~ke, rekao je selektor Sabit Had`i}
Nakon {to je pripreme mu{ke ko{arka{ke reprezentacije BiH napustio Adnan Hod`i}, selektor Sabit Had`i} je morao brzo reagovati i umjesto njega je pozvao Ermina Jazvina koji je u glavni bh. grad trebao sti}i ju~er poslije podne. Prema najavama iz Ko{arka{kog saveza BiH, Hod`i} }e zbog samovoljnog napu{tanja reprezentativnog kampa biti sankcionisan. Najbolji bh. ko{arka{ Mirza Teletovi} kazao je kako je ostalo malo vremena za pripremu za EP, ali da }e uraditi sve da {to spremniji do~ekaju nastupe u Litvaniji. “Klupska sezona traje po deset mjeseci pa se dogodi da jedan igra~ ne zna akciju, tako da je logi~no {to imamo gre{aka u igri sa obzirom da se pripremamomjesecdana. Ako poslu{amo ono {to nam govoriselektorHad`i},vjerujem da mo`emo mnogo toga dobrog napraviti u Litvaniji. Ko{arka je kolektivna igra i te{ko da jedan igra~ mo`e sam ne{to napraviti. Zato je potrebna hemija u ekipi. Do EP-a }emopoku{ati promijeniti ne{to“ kazao je , Teletovi}. “Imali smo problem sa zatvaranjem ko{a u test-utakmicama, pa po{to mnogi spominju centra Ratka Vardu koji je, tako|er, oti{ao, `elio bih napomenuti da smo i s njim imali podjednake pote{ko}e sa brojem upisanih skokova na turniru u Sloveniji. Opet nagla{avam da znamo u ~emu je problem i da }emo dati sve od sebe da se to kroz naredne utakmice sa Njema~kom, Belgijom i Francuskom svede na minimum“, jasan je Had`i}. Na kraju treba napomenuti da je Navigare novi sponzor bh. reprezentativaca koji je na{im igra~ima obezbijedio kompletnu opremu. A. KRVAVAC

Teletovi}: Malo je vremena za pripremu

Uo~ili slabosti
Na pres-konferenciji koja je odr`ana ju~er u prisustvu Sabita Had`i}a, Haruna Mahmutovi}a, generalnog sekretara KSBiH, te igra~a Mirze Teletovi}a i Nihada \edovi}a, selektor je pojasnio situaciju oko Hod`i}a, ali i DiegaKapelana. “Hod`i}a sam planirao za poziciju broj pet jer je u vrijeme kad smo ga gledali, imao vi{e kilograma, ali je on na pripreme do{ao sa 11 kilograma manje i mogao je igrati samo ~etvorku. A znamo kakve igra~e imamo na toj poziciji, od Mirze Teletovi}a, Kenana Bajramovi}a do Edina Bav~i}a. Realno gledaju}i, on nije na razini kvaliteta ranije pomenutih igra~a i zato je oti{ao, a kako nam je trebao jo{ jedan centar pozvao sam Ermina Jazvina. Ista je situacija sa Kapelanom koji na poziciji organizatora igre ima konkurenciju u Sa{i Vasiljevi}u, Nemanji Gordi}u i Alekseju Ne{ovi}u, ali daleko od toga da se odri~emo njegovih usluga“ ka, zao je Had`i} koji }e odluku o kona~nom broju igra~a koje }e povesti na Evropsko prvenstvo u Litvaniju donijeti pred sami polazak u Njema~ku, dakle, najkasnije u nedjelju. Selektor se osvrnuo i na nastupe bh. tima na turnirima u Slove-

Sa ju~era{nje pres-konferencije

Generalni sekretar KSBiH Harun Mahmutovi} imao je veoma emotivan nastup na ju~era{njoj pres-konferenciji, o~igledno zbog nemo}i da se reprezentativcima pru`e {to bolji uslovi. “Vije}e ministara nam do sada nije uplatilo ni jednu marku, tako da smo do{li u situaciju da posudimo novac za karte da otputujemo na EP. Malo je njih koji su pomogli na{em timu i hvala im na tome, a hvala i onima koji nisu pomogli. Moram re}i da su ovi momci heroji jer rade u uslovima gdje imamo samo jednog fizioterapueta, dok ostale selekcije imaju po ~etiri. Tek sam na ovim turnirima spoznao koliko ljudi stoji iza drugih reprezentacija. Mi to nemamo, ali ja obe}avam da }emo i u “stojadinu“ pro}i u drugi krug“ kazao je Mahmutovi} koji je kritikovao i negativno pisanje , novinara o nastupima bh. tima. niji i Italiji, gdje su njegovi izabranici upisali dvije pobjede (Makedonija i Italija) i ~etiri poraza (Srbija, Slovenija, Gr~ka i Poljska). “Kad smo krenuli na ove turnire, naglasili smo da rezultat nije u prvom planu, nego da se uigravamo i tra`imo najbolju ekipu koja }e nastupati na EP-u. Igrali smo protiv jakih reprezentacija, od kojih su neke sigurni kandidati za medalje i plasman na Olimpijske igre. Kroz te me~eve uo~ili smo dosta slabosti u odbrani, ali i napadu, a u pojedinim momentima atmosfera me|u nama je bila lo{a. Kad je atmosfera na vrhunskom nivou, onda pobijedimo jednu velesilu poput Italije, a onda se sve to dan poslije naru{i pa izgubimouvjerljivo od Gr~ke“ kazao , je Had`i} i obrazlo`io za{to je periodi~no lo{a atmosfera u reprezentaciji. “^injenica je da svi ovi igra~i koji do|u na okupljanje imaju neka

Posudili novac za karte

o~ekivanja zbog statusa koji imaju u svojim klubovima. Onda im zasmeta {to nemaju istu ulogu u reprezentaciji i tu nastaje problem. Svi se moraju prilagoditi novom na~inu rada. Mi radimo na tome da to popravimo i podignemo atmosferu na najve}i mogu}i nivo kako bi pru`ali {to bolje partije na Evropskom prvenstvu“ , smatra Had`i}. Selektor je podvukao da su svi problemi detektovani i da su ote`avaju}e okolnosti kroz pripreme bile i povrede igra~a.

Ikoni}, Domercant i Vasiljevi}
“Goran Ikoni} i Henry Domercant su se priklju~ili kasnije i to se osjetilo na na{im igrama. To su igra~i koji na svojim pozicijama daju po 15 ili 20 poena, {to puno zna~i jednoj ekipi. Pored toga, Sa{a Vasiljevi} je poslije povrede radio individualno i tek ve~eras }e se priklju~iti treninzima“ rekao , je Had`i} koji za Litvaniju `eli 12 spremnih ko{arka{a, uz nadu da }e ve}ina nedostataka biti otklonjena do prve utakmice s Grcima.

Rodgers pozitivan na doping-testu
Biv{i ameri~ki prvak na 100 metara Mike Rodgers bio je pozitivan na doping-testuzbog ~ega je ugro`en njegov nastup na Svjetskom prvenstvu u atletici u ju`nokorejskom Daegu, potvrdio je njegov agent Tony Campbell. “U Italiji je s prijateljima oti{ao u lokal i naru~io‘redbull’ali , je u ~a{i bilo pi}e drugog proizvo|a~a koje je sadr`avalo nedozvoljenu supstancu“ poja, snio je Campbell. Sprinter je bio pozitivan na testiranju koje je obavljeno u junu u Italiji, gdje se ameri~kareprezentacijanalazila na pripremama. Dvadesteet{estogodi{nji atleti~ar ove godine je ostvario ~etvrto najbolje vrijeme u utrci na 100 metara. Sada o~ekuje rezultate B testa, koji bi trebalo da budu poznati u utorak. Rodgers je kandidat za ameri~ku reprezentaciju na SP-u, gdje bi trebalo da tr~i na 100 m i u {tafeti 4x100 m.

CSKA nudi Durantu milion mjese~no
Kako pi{e {panski sportski dnevnik Marca, dvostruki uzastopni najbolji strijelac NBA lige Kevin Durant mogao bi za vrijeme lockouta u najja~oj ko{arka{koj ligi svijeta zaigrati u Rusiji, ta~nije u dresu moskovskog CSKA. Prema navodima ruskog portala Championat.com, CSKA je voljan Durantu ponuditi milion dolara po mjesecu pristane li do}i i obu}i njihov dres. Kao dodatan faktor koji ide u prilog realizaciji posla je ~injenica da je njegov biv{i suigra~ iz Oklahome Nenad Krsti} ljetos potpisao za

Mike Rodgers

ruski klub, te da ga je pozvao da mu se priklju~i. Durant je regularni dio sezone 2009/10. zavr{io ubacuju}i 30,1 ko{ po susretu, a pro{lu sezonu s prosjekom od 27,7 ko{eva.

46

SPORT

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE 37 25

43. me|unarodni TV turnir {ampiona u Doboju

Chambery uvjerljiv

Chambery Sloga

PROTIV SLOGE
Bh. reprezentativac u dresu Francuza Edin Ba{i} postigao je osam golova
Tre}eg dana me|unarodnog rukometnog TV turnira {ampiona Do boj 2011 fran cus ki Chambery uvjerljivo je savladao doma}u Slogu sa 37:25. Ve} na po~etku utakmice oba rivala su na~inila tehni~ke gre{ke. Sloga je lo{e otvorila susret, ali i brzopleti Francuzi nisu se sve do tre}e minute najbolje snalazili, pa je pogotkom Cedrica Patya Chambery najavio da }e mu ova utakmica biti jedan od ja~ih treninga. U prvom poluvremenu sve do 25. minute igralo se po principu gol za gol. Kod rezultata 13:14 Francuzi posti`u tri vezana gola. Sloga sma nju je na je dan ra zli ke (16:15), ali sa zvukom sirene vi`ljasti Massot - Pelet zabija za 17:15, {to je bio rezultat prvog poluvremena. U prva tri minuta nastavka igre Paturel i Paty pove}avaju prednost na 19:15 i od tada Fran-

Stadion sportskih igara u Doboju. Gledalaca 1500. Sudije: Amar i Dino Konji~anin (BiH). De le gat susreta: Sini{a Simi}(BiH). Sedmerci: Chambery 6(6), Slo ga 3(2). Is klju~enja: Chambery 8, Sloga 8 minuta. CHAMBERY: Grahovac (3 odbrane), Dumbulin (8 odbrana), Busselier 2, Botti 1, Nocar 5, Paturel 4, Gille,Paty 8, Ba{i} 8, Mayayo 1, Marroux 3, Massot-Pellet 5, Detrez, Bi}ani}. Trener: Philippe Gardent. SLOGA: Dejanovi} (5 odbrana), \uri} (5 odbrana), Bosi}, [kori}, Vuki~evi} 4, Mitrovi}, Pijetlovi}, Antonovi} 2, Jovi} 3, Kuzman, Pavlov 5, Pani} 1, Stanojevi} 1, Manji} 4, Belji} 5, Ili}. Trener: Aleksandar Dugi. Na tribinama dobojskog stadiona sportskih igara utakmicu Chambery-Sloga posmatrao je i trener Srbijanske rukometne reprezentacije Veselin Vujovi}. U preostala dva susreta postignuti su sljede}i rezultati: AEK Pick Szeged 27:30 (15:13) i Tatran - Barcelona 32:37 (18:13).
M. BEGI]

Francuzi slavili bez ve}ih pote{ko}a

cuzi stalno pove}avaju razliku. U ~etiri navrata posti`u po tri vezana gola, a od 54. minute i ~etiri, a primaju tek iz drugog ili tre}eg poku{aja. Kona~nih 37:25 je slika realnog stanja na terenu.

Bosanskohercegova~ki internacionalci u Chamberyju pokazali su solidnu igru. Golman Neboj{a Grahovac je branio jednu tre}inu utakmice i zabilje`io tri odbrane. Vrlodobri Edin

Ba{i} je postigao osam golova, pa je sa klupskim kolegom Patyem najefikasniji igra~ utakmice, dok Damira Bi}ani}a trener Francuskog prvaka Philippe Gaqrdent nije uvodio u igru.

Open RCT Barcelona 1899 - Sarajevo 2011.

U susret Svjetskom d`udo prvenstvu u Parizu

^etiri bh. juniora u ~etvrtfinalu
^etvorica mladih bh. tenisera igrat }e u ~etvrtfinalu juniorskog tur ni ra Open RCT Bar ce lo na 1899 - Sarajevo 2011, koji se odr`ava u Vo go{}i. Pla sman me|u osam najboljih izborili su Marino Alpeza, Amar Kubat, Faruk Bakalovi} i Aziz Kijametovi}. Rezultati osmine finala: Paul Rares Andriuc (Rum) - Borna Novak (Hrv) 6:0, 6:3, Marino Alpeza (BiH) - Alek Gracin (Hrv) 6:2, 6:2, Constantinos Ioannides (Kip) Aleksa Milojica (BiH) 6:3, 6:4, Amar Kubat (BiH) - Filip Kre{i} (Hrv) 7:5, 6:1, Faruk Bakalovi} (BiH) - Patrik Jovanovi} (BiH) 6:2, 2:6, 6:3, Domagoj Bilje{ko (Hrv) Igor Grci} (Hrv) 6:1, 7:6 (7/2), Aziz Kijametovi} (BiH) - Vid Rado{ (BiH) 6:0, 6:2, Goran Markovi} (Srb) - Nedim Ahmi} (BiH) 6:2, 6:1. Parovi ~etvrtfinala: Andriuc Alpeza, Ioannides - Kubat, Bakalovi} - Bilje{ko, Kijametovi} Markovi}.

Meki}, Mrdi} i Ceri}eva pred novim izazovima
Najvi{e se o~ekuje od aktuelnog evropskog prvaka Amela Meki}a, koji je, nakon osvajanja zlata u Istanbulu, nastavio seriju sjajnih rezultata
Na predstoje}em Svjetskom d`udo prvenstvu, koje se od 23. do 28. augusta odr`ava u Parizu, Bosna i Hercegovina }e imati tri predstavnika. Po izboru selektora Branislava Crnogorca, boje na{e zemlje na tatamiju u dvorani Bercy }e braniti Amel Meki} u kategoriji do 100 kg, Mitar Mrdi} (do 73 kg), te Larisa Ceri} (preko 78 kg). Najvi{e se o~ekuje od aktuelnog evropskog prvaka Amela Meki}a, koji je, nakon osvajanja zlata u Istanbulu, nastavio seriju sjajnih rezultata u Svjetskom kupu osvojiv{i prvo mjesto u Venecueli, druga mjesta u San Salvadoru i Miamiju, te tre}e mjesto u Bukure{tu. “Meki}spada u red najboljih svjetskih boraca u kategoriji do 100 kg i realno je o~ekivati da na osnovu prethodnih rezultata u Parizu ostvari visok plasman. Od Mrdi}a se o~ekuje solidan nastup u kategoriji do 73 kg, u kojoj je prijavljen ~ak 101 borac“ kazao je Crno, gorac. Na{a jedina predstavnica u Parizu, LarisaCeri}, biv{asvjet-

U odli~noj formi: Amel Meki}

Sebastien Loeb ostaje u Citroënu
Francuz Sebastien Loeb (37), svjetski prvak u reliju, produ`io je ugovor s Citroënom do kraja 2013. godine. Tako su rije{ene sve nedoumice oko nastavka karijere najuspje{nijeg francuskog voza~a. Iako se posljednjih dana spominjalo ~ak i da }e zaklju~iti karijeru ili pre}i u redove Volkswagena, Loeb je odlu~io ostati vjeran Citroënu. S francuskom je mom~adi osvojio sedam naslova svjetskog prvaka i ostvario ukupno 66 pobjeda.

skajuniorskaprvakinja i evropskaviceprvakinja do 23 godine, nakon vi{emjese~ne pauze usje{no se vratila na tatami. Ipak, nastup20-godi{nje~lanice sarajevske Bosne na SP-u je pod znakom pitanja, nakon {to je, na pro{lonedjeljnom nastupu na Univerzijadi u kineskom Shenzhenu, nagnje~ilameniskus, zbog~ega je morala predati me~ 2. kola. “Na sre}u, to nije njena stara povreda od pro{le godine

zbog koje je bila operirana. Nadam se da }e se oporaviti do nastupa na SP-u. U ovom trenutku od nje se o~ekuje da skuplja iskustvo s najve}ih takmi~enja“ dodao je Crnogorac. , Organizatori SP-a u Parizu saop}ili su da je ve} sada oborenrekord po brojuprijavljenih takmi~ara i takmi~arki. DvoranaBercyrasprodana je svih{est dana takmi~enja, tako da }e borbe svakodnevno posmatrati po 18.000 ljudi.

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA SARAJEVO Broj: 05-15-498/11-A.P. Sarajevo, 29. 6. 2011. godine

47

ATP Masters turnir Cincinnati

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF FINANCE SARAJEVO

Na osnovu ~lana 200. Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije" br. 2/98 i 48/99) i ~lana 9. stav 2. Zakona o igrama na sre}u ("Slu`bene novine Federacije" br. 01/02 i 40/10), rje{avaju}i po zahtjevu "FIS" d.o.o. Vitez, za izdavanje odobrenja za organizovanje nagradne igre, Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija donosi:

RJE[ENJE
Novak \okovi}: 54. pobjeda u ovoj sezoni 1. Odobrava se "FIS" d.o.o. Vitez da mo`e organizovati nagradnu igru pod nazivom "FIS I ORBICO NAGRA\UJU", koja }e se organizovati na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, u trajanju od 30. 6. 2011. do 30. 8. 2011. godine. 2. Daje se saglasnost na pravila igre koja je prire|iva~ du`an objaviti u dnevnoj {tampi. Obrazlo`enje Dana 28. 6. 2011. godine pravno lice "FIS" d.o.o. Vitez je podnijelo zahtjev za izdavanje odobrenja za organizovanje nagradne igre pod nazivom "FIS I ORBICO NAGRA\UJU". Uz zahtjev su prilo`ena pravila igre, kao i dokaz o uplati 6% od vrijednosti nagradnog fonda, na ra~un humanitarnih organizacija u skladu sa ~lanom 9. stav 2. Zakona o igrama na sre}u ("Slu`bene novine Federacije" br. 01/02 i 40/10). Uvidom u pravila nagradne igre "FIS I ORBICO NAGRA\UJU", utvr|eno je da se u~e{}e u nagradnoj igri ne napla}uje posebno, te da se nagrade ispla}uju u proizvodima i uslugama, odnosno da su ispunjeni uslovi propisani ~lanom 9. stav 2. Zakona o igrama na sre}u ("Slu`bene novine Federacije" br. 01/02 i 40/10) i ~lanom 8. stav 2. Pravilnika o na~inu dobijanja i produ`avanja odobrenja za prire|ivanje igara na sre}u, odobravanje pravila igara na sre}u, pravila rada kasina, davanje saglasnosti za nagradne igre ("Slu`bene novine Federacije" broj 44/02). Shodno navedenom, rije{eno je kao u dispozitivu. Federalna upravna taksa za izdavanje rje{enja napla}ena je u skladu sa Tarifnim brojem 2. Tarife federalnih upravnih taksi utvr|ene Zakonom o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi ("Slu`bene novine Federacije" br. 6/98 i 8/00), i to po tarifnom br. 1) u iznosu 5 KM i po tarifnom br. 2) u iznosu 7 KM. Ovo rje{enje je kona~no u upravnom postupku i protiv njega `alba nije dopu{tena. Protiv ovog rje{enja se mo`e pokrenuti upravni spor podno{enjem tu`be kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rje{enja. Prilikom podno{enja tu`be, u postupku pred Kantonalnim sudom u Sarajevu pla}a se taksa na tu`bu u iznosu od 100,00 KM, u skladu sa ~lanom 22. Tarifni broj 2. ta~ka 1. Zakona o sudskim taksama. MINISTAR Ante Krajina

Favoriti uspje{ni,

izuzev Tsonge
U Cincinnatiju nije bilo previ{e iznena|enja u preostalim dvobojima drugog kola. Svi glavni favoriti pro{li su dalje, a jedino iznena|enje priredio je sve opasniji Amerikanac Alex Bogomolov Jr, koji je u dva seta eliminirao Joa Wilfrieda Tsongu. Svjetski broj jedan Novak \okovi} rutinski je presko~io prvu prepreku i u Cincinnatiju. Iako je u prvom setu protiv doma}eg tenisera s pozivnicom Ryana Harrisona dvaput izgubio svoj servis, oduzeo mu ga je ~ak ~etiri puta prije nego {to je u nastavku me~a stabilizirao svoju igru i pro{ao u osminu finala. Siguran je bio i Nadal protiv Benneteaua, ba{ kao i Federer dan ranije protiv Del Potra. ATP Masters Cincinnati - drugo kolo: \okovi} - R. Harrison 6:2, 6:3; Tipsarevi} - Simon 7:6, 2:6, 3:6; Tsonga - Bogomolov 3:6, 4:6, Anderson - Gasquet 6:7, 4:6; Ferrer - Dimitrov 4:6, 6:1, 7:5; Llodra - Verdasco 4:6, 4:6; Nalbandian - Murray 4:6, 1:6; Stepanek - Golubev 6:3, 7:6; Benneteau - Nadal 4:6, 5:7; Fish - Davydenko 6:0, 6:2; Kohlschreiber - Lopez 6:1, 6:4; Dodig - Monfils 6:4, 3:6, 0:4 - predaja Dodiga, Almagro - Karlovi} 6:3, 5:7, 7:6; Federer - Del Potro 6:3, 7:5; Blake - Fognini 6:4, 6:2, Malisse - Anderson 3:6, 6:7; Monaco Berdych 6:7, 0:6, Garcia-Lopez - Benneteau 3:6, 0:1 predaja Garcia-Lopeza.

Sarajevo, Ulica Mehmeda Spahe br. 5 Telefon +387 33 253 400 Fax: +387 663 314 e-mail: info@fmf.gov.ba www.fmf.gov.ba

WTA turnir u Cincinnatiju

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA SARAJEVO Broj: 05-15-500/11-A.P. Sarajevo, 30. 6. 2011. godine

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF FINANCE SARAJEVO

Na osnovu ~lana 200. Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije" br. 2/98 i 48/99) i ~lana 9. stav 2. Zakona o igrama na sre}u ("Slu`bene novine Federacije" br. 01/02 i 40/10), rje{avaju}i po zahtjevu "FIS" d.o.o. Vitez, za izdavanje odobrenja za organizovanje nagradne igre, Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija donosi:

RJE[ENJE
Povreda: Serena Williams 1. Odobrava se "FIS" d.o.o. Vitez da mo`e organizovati nagradnu igru pod nazivom "FIS NAGRA\UJE POVJERENJE", koja }e se organizovati na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, u trajanju od 1. 7. 2011. do 30. 6. 2012. godine. 2. Daje se saglasnost na pravila igre koja je prire|iva~ du`an objaviti u dnevnoj {tampi. Obrazlo`enje Dana 29. 6. 2011. godine pravno lice "FIS" d.o.o. Vitez je podnijelo zahtjev za izdavanje odobrenja za organizovanje nagradne igre pod nazivom "FIS NAGRA\UJE POVJERENJE". Uz zahtjev su prilo`ena pravila igre, kao i dokaz o uplati 6% od vrijednosti nagradnog fonda na ra~un humanitarnih organizacija u skladu sa ~lanom 9. stav 2. Zakona o igrama na sre}u ("Slu`bene novine Federacije" br. 01/02 i 40/10). Uvidom u pravila nagradne igre "FIS NAGRA\UJE POVJERENJE", utvr|eno je da se u~e{}e u nagradnoj igri ne napla}uje posebno, te da se nagrade ispla}uju u proizvodima i uslugama, odnosno da su ispunjeni uslovi propisani ~lanom 9. stav 2. Zakona o igrama na sre}u ("Slu`bene novine Federacije" br. 01/02 i 40/10) i ~lanom 8. stav 2. Pravilnika o na~inu dobijanja i produ`avanja odobrenja za prire|ivanje igara na sre}u, odobravanje pravila igara na sre}u, pravila rada kasina, davanje saglasnosti za nagradne igre ("Slu`bene novine Federacije" broj 44/02). Shodno navedenom, rije{eno je kao u dispozitivu. Federalna upravna taksa za izdavanje rje{enja napla}ena je u skladu sa Tarifnim brojem 2. Tarife federalnih upravnih taksi utvr|ene Zakonom o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi ("Slu`bene novine Federacije" br. 6/98 i 8/00), i to po tarifnom br. 1) u iznosu 5 KM i po tarifnom br. 2) u iznosu 7 KM. Ovo rje{enje je kona~no u upravnom postupku i protiv njega `alba nije dopu{tena. Protiv ovog rje{enja se mo`e pokrenuti upravni spor podno{enjem tu`be kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rje{enja. Prilikom podno{enja tu`be, u postupku pred Kantonalnim sudom u Sarajevu pla}a se taksa na tu`bu u iznosu od 100,00 KM, u skladu sa ~lanom 22. Tarifni broj 2. ta~ka 1. Zakona o sudskim taksama. MINISTAR Ante Krajina

Serena odustala od takmi~enja
NA WTA turniru u Cincinnatiju Serena Williams ne}e nastaviti niz na ljetnoj sjevernoameri~koj turneji, uz naslove u Stanfordu i Torontu. U drugom kolu trebala je na desetu nositeljicu Samanthu Stosur, u reprizi finala u Kanadi, ali odustala je od nastupa zbog ozljede desnog no`nog palca. U osminu finala probile su se jo{ tri nositeljice, Andrea Petkovic (9), Jelena Jankovi} (13) i Shuai Peng (16). Za razliku od Jankovi}, njezina sunarodnjakinja Ana Ivanovi} ne}e igrati me|u posljednjih 16. Od 15. nositeljice je sa 6:3 i 7:6(4) bila ja~a Nadja Petrova, pobjednica Washingtona na za~etku ljetne sjevernoameri~ke turneje. WTA Cincinnati drugo kolo: Petrova (Rusija) - Ivanovi} (Srbija, 15) 6:3, 7:6(4); Petkovi} (Njema~ka, 9) - Arvidsson ([vedska, LL) 6:2, 6:4; Peer (Izrael) - Parmentier (Francuska, LL) 6:2, 6:3; S. Peng (Kina, 16) Errani (Italija) 6:2, 6:4; Jankovi} (Srbija, 13) - J. Zheng (Kina, Q) 4:6, 6:3, 6:1; Stosur (Australija, 10) - S. Williams (SAD) - predaja Williams, Hantuchova (Slova~ka) - Pennetta (Italija) 6:3, 6:4, Zvonareva (Rusija, 2) - Makarova (Rusija) 6:3, 6:0.

Sarajevo, Ulica Mehmeda Spahe br. 5 Telefon +387 33 253 400 Fax: +387 663 314 e-mail: info@fmf.gov.ba www.fmf.gov.ba

48

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton sredi{nja Bosna/Srednjobosanski Kanton Visoka {kola „Centar za poslovne studije“ Kiseljak

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Na temelju Odluke Senata, a u skladu sa Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i {porta Kantona sredi{nja Bosna/Srednjobosanski Kanton, broj: 03-38-18/11-6 od 7. 6. 2011. godine za upis studenata u akademsku 2011./2012. godinu, Visoka {kola „Centar za poslovne studije“ Kiseljak, r a s p i s u j e

za upis redovnih i izvanrednih studenata u akademsku 2011./2012. godinu I. Trogodi{nji studij (6 semestara) 180 ECTS bodova Redni Naziv studijskog broj programa 1. 2. PROMET POSLOVNA EKONOMIJA Studijski smjer CESTOVNI FINACIJE I RA^UNOVODSTVO MENAD@MENT MENAD@MENT JAVNOG SEKTORA I UPRAVE Redoviti studij/broj studenata 30 25 25 25 Izvanredni studij/broj studenata 100 40 40 40

N AT J E ^ AJ

II. ^etverogodi{nji studij (8 semestara) 240 ECTS bodova Redni Naziv studijskog broj programa 1. 2. PROMET POSLOVNA EKONOMIJA Studijski smjer CESTOVNI FINACIJE I RA^UNOVODSTVO MENAD@MENT MENAD@MENT JAVNOG SEKTORA I UPRAVE Redoviti studij/broj studenata 20 15 15 15 Izvanredni studij/broj studenata 80 30 30 30

Dokumenti potrebni za upis na preddiplomski studij: 1. Zahtjev za upis (preuzima se na Visokoj {koli), 2. Diploma o zavr{enoj ~etverogodi{njoj srednjoj {koli, 3. Razredne svjedod`be od 1. do 4. razreda srednje {kole, 4. Nostrifikacija diplome srednje {kole ako je zavr{ena izvan BiH, 5. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci), 6. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci), 7. Dvije fotografije 4 x 6 cm. Prijave za upis dostaviti osobno ili poslati preporu~enom po{tom na adresu: Visoka {kola „Centar za poslovne studije“ Rau{evac 2, 71 250 Kiseljak s naznakom „PRIJAVA ZA UPIS“ Dodatne informacije mo`ete dobiti na telefone: +387 (0)30 875 208; 875 221

www.visoka-skola.com
Natje~aj ostaje otvoren do popune broja kandidata.

OSLOBO\ENJE
Po{tovani ~itaoci,
Va{e male oglase, smrtovnice za va{e najmilije mo`ete predati na slijede}im lokacijama:

STR AXEL
Grbavi~ka do 14c Grbavica, Sarajevo

TC MERKUR Otoka
Duhanpromet d.o.o. Prodavnica br. 58

STR KIOSK DENI
Grada Bakua dd, Sarajevo

TC MERKUR Konjic
Sarajevska 43, Konjic

STR ENKO
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Osnovna {kola „Safvet-beg Ba{agi}“ Op}ina Centar Sarajevo Na osnovu ~lana 75. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Slu`bene novine Kantona Sarajevo, br. 10/04, 21/06 i 26/08), Odluke [kolskog odbora broj 1064-01/11, i na osnovu saglasnosti ministra obrazovanja i nauke KS, broj 11-3822487-3-12/11, [kolski odbor JU O[ “Safvet-beg Ba{agi}“ Sarajevo raspisuje:

TC MERKUR Vrap~i}i
Vrap~i}i bb, Mostar

Bulevar branilaca Dobrinje bb Dobrinja kod Merkatora, Sarajevo

Zlatka Vukovi} STR PALMA
Trg heroja bb, Sarajevo Opine 19, Mostar

STR DM STR MUMI
Jo{ani~ka 80, Sarajevo Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

K O N K U R S
za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. Nastavnik razredne nastave — puna nastavna norma na odre|eno vrijeme, a najdu`e do 15. 8. 2012. godine — 1 izvr{ilac UVJETI KONKURSA Za radno mjesto pod rednim brojem 1 kandidati treba da ispunjavaju uvjete predvi|ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Pedago{kim standardima i Nastavnim planom i programom za redovnu osnovnu {kolu. Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilo`e sljede}e dokumente: 1. Diploma o zavr{enom fakultetu (ovjerena fotokopija) 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (original ili ovjerena fotokopija) 3. CV 4. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ovjerena fotokopija) 5. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu Prijave sa navedenim dokumentima dostaviti na adresu {kole: JU O[ “Safvet-beg Ba{agi}“ Sarajevo, Gimnazijska 1; u roku 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave sa nepotpunom dokumentacijom i neblagovremeno dostavljene ne}e biti razmatrane.

STR KIOSK NANS STR KIOSK DIDI
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo Antuna Branka [imi}a bb, Sarajevo

DOO ZEMIR COMPANY PJ-1 STR E&A SHOP
Alipa{ina bb, Sarajevo Had`eli bb, Had`i}i

PLAN PLUS d.o.o. STR KIOSK ANIDA
Grbavi~ka bb, Sarajevo
OGLASN A SLU@B A:

M. Tarabara 15, Zenica

STR EMI
Lond`a bb, Zenica
(mali o gla smrtovn si, ice, sje }anja...) tel/fax: ++387(0 )33-20 5-938

MARS d.o.o.
Divjak bb, Vitez

NOVOTEKS d.o.o.
@rtava domovinskog rata bb, Kiseljak

petak, 19. august 2011. godine
CENTAR, Alipa{ina ulica, izdajem jedno so ban na mje {ten stan. Mob. 061/190-008 i 061/150-080. IZDAJEM ~etvorosoban stan u privatnoj ku}i, zaseban ulaz iz vrta, 2 balkona, gara`a, centralno grijanje, satelitska i kabnovska TV, Ko{evsko brdo. tel. 206-322 i 061/864-413. IZDAJEM poslovni prostor 30m2, Ba{~ar{ija kod taxi {tanda. Mob. 061/745-525. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan djevojkama na Ko{evskom brdu. Tel. 061/253-382. IZDAJEM apartman u strogom centru za jednu osobu, ekstra sre|en, 500KM. Tel. 061/205-235. IZDAJEM stan jednosoban kod medicinskog fakulteta. Mob: 062/210128. IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod Pozori{ta sarajevo, posebno grijanje, kablovska tv, telefon, internet, klima, blindo vrata, parking mjesto. Tel. 061/133-191. IZDAJEM poslovni prostor na Dobrinji 170 m2 ima sve priklju~ke adaptiran. Tel: 061/177-711. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u centru. Tel. 061/812-084. IZDAJEM ~etverosoban namje{ten stan Ul. Kranj~evi}eva. Tel. 445-371. IZDAJEM sobu `enskoj osobi nepu{a}u. Tel. 033/521-351, 061/929-387. IZDAJEM konfornu sobu blizu Katedrale zaposlenoj `enskoj osobi ili studentici. Tel. 033/225-747, 063/947075. KOMFORNA garsonjera, za jednu ili dvije osobe, namje{tena, plin, telef. dvo ri {te, par king pros tor. Mob. 061/869-396. PRODAJEM povoljno ku}u naselje Bare ul. Abdurahmana Muharemije prizemlje+sprat+potkrovlje+450 m2 ba{te. 70.000 KM.Tel: 061/552-163. PRODAJEM vikend plac 870 m2 Igman — U{ivak- Had`i}i, voda, struja, gra|. dozvola. Tel: 061/274-189. PRODAJEM stan u Centru IV sprat, 62 m2 i stan u Pofali}ima, II sprat 60 m2. Tel. 066/201-411. PRODAJEM ku}u u Pejtonu Ilid`a sa p.p.p.200 m2. Stan na ^engi} Vili I od 52 m2, zemlji{te od 1400 m2 sa ku}om sa p.p.uz glavni put Gladno Polje. Tel. 061/188-733. PRO DA JEM po slo vne pros to re: 60m2 Trg heroja, cijena 2.500KM/m2, Alipa{ino polje — Trg Zavnobiha, cijena 170.000KM, tr`ni centar Robot, 80m2, cijena 2.300KM7m2. Mob. 061/206-728. PRODAJEM stan u centru kod Doma armije, 101m2, III sprat, cijena 3.000KM/m2. Mob. 061/825-679. STARI GRAD kod Op}ine 72 m2/I i 40 m2 na istom spratu adaptirano po 3.000KM. gornje ciglane dvoeta`ni 73 m2 trosoban sre|en 2.300 KM.ko{evsko ul. Nusreta Si{i}a 69m2/p+balkon, trosoban stanje odli~no po 1.800 KM/m2. Tel: 061/269-835. NA BA[^AR[IJI prodajem ku}u i poslovni prostor 187m2, uredni papiri, ul. Sagrd`ije. Mob. 061/745-525. PRO DA JEM ~e tve ro so ban stan 100m2 + gara`a u istoj zgradi sa Iv sprata, ^. Vila-Kvadrant mo`e i odvojeno. tel. 061/559-090, 033/677582. PRODAJEM dvosoban stan 51 i 6 m2 lo|a Zvjezda b-Drvenija 4 sprat, lift centralno. Mob: 061/745-508. NEUM Tiha luka dalmatinska broj 9 prodajem ku}u sa gara`om 300m2 oku}nice. Tel: 061/548-365 i 036/884-297. KU]E: Vratnik kod Hendek d`amije, Vasin han, Vraca, podlugovi, gazin han, vikend ku}e: Pale (Potoci, kriva~e, Gornji Pribanj). Tel. 066/488818. GRBAVICA, 66m2/IV sprat, Grbavica 53m2/III sprat i 47m2/visoko prizemlje. Mob. 062/156-882. TRG HEROJA, 36m2/IX kat i Grbavica 47m2/visoko prizemlje. Mob. 061/079-751. ALIPA[INA ulica, 66m2, II sprat i M.M. Ba{eskije, 109m2, III sprat. Mob. 062/156-882. ZAGREBA^KA, 33m2, I sprat, jednosoban, balkon. Mob. 062/156-882. DOLAC Malta, 52m2, IX sprat, dvosoban i trg Heroja, 36m2, IX sprat. Mob. 061/079-751. AZIZE [a~irbegovi}, 50m2/XV sprat, 2 balkona, adaptiran extra. Mob. 061/079-751. KU]A u Pofali}ima u dupleksu, pr + s + 2 sprata + dvoeta`na garsonjera, 60m2 + ba{ta. Mob. 061/724-504. ^ENGI] Vila, 54m2, visoko prizemlje i H. Brki}a, 53m2 visoko prizemlje,. Mob. 061/724-504. PRODAJEM dvije ku}e u odli~nom stanju na atraktivnim i sun~anim lokacijama u ul. Ke~ina — Stari grad i ul. Ivanjska — pofali}i. Mob. 061/173947. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225m2, cijena 325.000 eura. Tel. 061/211-782. HLADIVODE, prodajem plac 431m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469697. VRATNIK, Nevjestina, ku}a 3 eta`e, namje{tena, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 233-654, 061/224-896. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel. 062/346214. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000KM. Tel. 061/926-059. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM zemlju na Baricama. Mob. 066/892-112. STAN, S. B. Ba{agi}a, novija gradnja, vl. plin, lo|a, 3 sprat. Tel. 447-825, 061/335-327. DOBRINJA II, prodajem-mijenjam za manji, uz doplatu, troiposoban 91m2, 4 kat, 140.000 KM. Tel. 450976, 062/606-831. U MOSTARU - Jasenica, ku}a sa oku}nicom, 500m2, unutra izra|ena, spremna za stanovanje, 110.000 eura. Mob. 063/316-438. OREBI], hitno prodajem ku}u na sprat sa oku}ni com. Tel. 00385955271783, 0038520714072. KU]A, Ilid`a, kod ve li ke ale je, 150m2+1300m2 oku}nice, 330.000 KM. Mob. 062/334-371. VIKEND-ku}a, Rakovica, 130m2 + gara`a + 1300m2 zemlje, kamin, 89.000 KM. Mob. 062/334-371. DEVASTIRAN stan 38m2, Saraj Polje, 6 sprat, lift, balkon, 55.000 KM. Mob. 062/334-371.

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
GARSONJERA 29m2, [vrakino, 2 sprat, cen. blind vrata, 44.900 KM. Mob. 062/334-371. GARSONJERA 29m2, [vrakino, suteren, adaptirana, cen. grij. 47.000 KM. Mob. 062/334-371. GARA@A u Kova~i}ima kod taksista, podzemna, 12m2, struja, 18.000 KM. Mob. 062/334-371.

49

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM vikend ku}u, gra|evinska i upotrebna dozvola, 5 dunuma zemlje, pola pod vo}em, okolina Sarajeva za Novi grad RS. Tel. 065/674417, 052/753-292. DOBRINJA IV, mijenjam stan 89m2 I sprat za manji u Sarajevu, ku}u/stan u Novom Travniku ili prodajem. Mob. 061/381-918. MIJENJAM jednosoban stan na Grbavici od 36 m2 za garsonjeru u Starom gradu vlasnik. Tel: 062-123-676. MI JE NJAM stan 120m2+ pp 60m2+gara`a+200m2 ba{~a Sarajevo Kova~i}i za Beograd. Tel: 061-866143 i 033-646-812. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170.

PRODAJEM Passat 1.9 TDI, 2006. godina 11 mjesec, u osli~nom stanju, tek registrovan, cijena 11.000 eura. Mob. 061/161-333. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. ALFA 156 sw, 1.9 JTD dizel, registrovana pr. 10.2002, kupljena u PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2.800KM. Tel. 033/537-949. PRODAJEM Volvo S40, 1997. god, 2.0 benzin. Tel. 066/717-722. D@IP Mitcubi{i pic-cap model 200 L dizel 2500 cm 3 godina proizvodnje 2001. italijanske reg.tablice. Mob: 061/061/400-847. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877008.

VOZILA
PRODAJEM GOLG 2 u ekstra stanju. Servo, centralna brava i el. podiza~i. Daljinsko sa bloka dom i ala ro mom. Mob: 061/389-024. LAN DRO VER,du gi ben zi nac u odli~nom stanju, 1973. godina, gara`iran, cijena 15.000 KM, sa rezervnim dijelovima. Tel. 058/483-561. PRODAJEM Opel 1990, godina, registrovan do VIII.2011. cijena po dogovoru. Mob. 061/892-969. PRODAJEM Suzuki Maruti. Tel. 033/451-581. PRODAJEM Alfa Romeo 146 Twinspark 2000 godina, srebreni etalik, neregistrovan. Mob. 061/210700. PRODAJEM [kodu feliciju 1.6, 1997. god, pre {la 90.000 km, ci je na 3.500KM. Tel. 061/190-255. D@ETA 1,6B, 1986. godina, kao nova, registrovana do 23.6.2012 godine, samo 47.000 KM, nove ljetne i zimske gume, akumulator, auspuh, zup~asti remen, 3.200KM. Mob. 062/254-859. PRODAJEM Reno 5, 1986. godina u voznom stanju, cijena 1.300KM, regis tro van do 27.10.2011. Mob. 062/921-796. TOYOTA Corolla, 2006. godina, 1.8 T, benzin, crna limuzina, pre{la 68.000 KM, cijena 14.200KM. Mob. 061/715746. BMW R1100 S, 2004. godina, motor u extra stanju, hitno i povoljno. Mob. 061/184-857. PRODAJEM Reno 4, Gtl, 1991. godina, registrovan, cijena 1.000 KM, ispravan. Mob. 062/210-128. PASSAT, 2004, 1.9 TDI 130 KS, pre{ao 90.000 km, metalik siva, registrovando 9/2011, cijena 18.500 KM. Mob: 063/355-350. PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. Tel. 063/317923.

OSTALO
PRODAJEM tri drvena prozora polovna sa termo staklom dimenzije 2 kom 120x120 i 1 kom 120x80, cijena 200KM. Tel. 061/224-704. PRODAJEM pe} Beko pod garancijom pola plin, pola struja, rerna sa ventilatorom. Tel. 061/224-704. VRATA iz novogradnje (3 kom.), prozori (5 kom.) sa {tokovima, povoljno. Mob. 061/869-396. PRODAJEM 20 metalnih stolica za ba{tu, sa sjedalicama-podmeta~ima, a mogu se vidjeti u kafeu Ambasador. Mob. 061/100-314. PRODAJEM ~etiri krovna prozora (jelovica) 116x66 komplet u dobrom stanju. Tel. 061/209-911. PRODAJEM vrata iz novogradnje 3 kom, prozori 5 kom sa {tokovima. Tel. 061/869-396. PRODAJEM u pola cijene Bajerove trakice za mjerenje {e}era u krvi. Mob. 063/190-935. PRODAJEM nove rekete za stoni tenis, od boljeg kvaliteta Safta{i. Mob. 061/159-507. PRODAJEM dugu crnu bundu od zeca, du ga dla ka, br. 40-42. Mob. 061/159-507. PRO DA JEM {te nad La bra do ra. mob. 062/121-449. PRODAJEM damski pi{tolj tip Walter 6,35, pogodan za `ensku ta{nu. Mob. 061/812-233. PRODAJEM pelene za odrasle br. 3 2 paketa x 20 kom. 25,00 Km. Tel: 033/612-776.

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. AGENCIJI potrebno vi{e stanova za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/516-713.

PONUDA
IZDAJEM dvosoban konforan stan u centru. Ura~unato centralno grijanje i sve osim struje (500KM). mOB. 061/545-584. DVOIPOSOBAN komforan lijepo namje{ten stan u zdragi blizu Katedrale izdajem na du`i period. Tel. 062/485-896. IZDAJEM frizerski salon opremljen u Sokolovi} Koloniji. Tel. 062/723-249. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru studentima i zaposlenim. Tel. 033/204706. IZDAJEM dvosoban stan, Ko{evsko brdo. Mob. 061/253-404 i 033/227225. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Alifakovac kod Vje~nice, 300KM. Mob. 061/160-439. IZDAJEM gara`u u {oping centru na Grbavici. Mob. 061/903-848.

PRODAJA
HITNO prodajem nekretnine u Bijeljini, ku}a 74 m2 i zemlja 556 za 70.000.00 KM. vlasnik Jusufovi} Zuhdo. Kontakt osoba advokat Matarad`ija Sakib. Tel: 061/160-312.

PRODAJEM jednoiposoban stan 49m2, centar, povoljno za poslovni prostor. Mob. 063/661-949.

PRODAJEM stan najstro`iji centar i ku}u na Bjelavama. Tel: 033/205-032, zvati od 15 h — do 21h.

JEDNOSOBAN stan, Skenderija, eta`no grijanje, novogradnja. Mob. 063/991-945.

SREDNJA MUZI^KA [KOLA SARAJEVO Ul. JOSIPA [TADLERA 1/I, SARAJEVO Tel. 441-958; 207-951 Na osnovu odluke [kolskog odbora Srednje muzi~ke {kole Sarajevo objavljuje se

AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI U SARAJEVU raspisuje

KONKURS
za izbor u akademska zvanja: 1. nastavnika (sva umjetni~ka zvanja) za umjetni~ku oblast Lutkarstvo (predmeti: Lutkarstvo I i II i Umjetnost lutkarstva - nepuna norma (honorarni status) 2. saradnik (sva umjetni~ko-nastavna zvanja) za umjetni~ku oblast Lutkarstvo (predmeti: Lutkarstvo I i II i Umjetnost lutkarstva - nepuna norma (honorarni status) 3. nastavnik (sva umjetni~ko-nastavna zvanja) za umjetni~ku oblast Dramaturgija - puna norma 4. saradnik (sva umjetni~ko-nastavna zvanja) za umjetni~ku oblast Dramaturgija - puna norma 5. nastavnik (sva umjetni~ko-nastavna zvanja) - za predmet Scenografija, kostim i maska - nepuna norma (honorarni status) 6. saradnik/nastavnik (sva nau~no-nastavna zvanja) - oblast Istorija drame i teatra - puna norma Uvjeti za izbor u akademska zvanja (ta~ke od 1. do 5.) propisani su ~l. 97. Zakona o visokom obrazovanju - pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine KS" br. 22/10) i ~l. 155 i 156 Pravila Akademije - pre~i{}eni tekst, a uvjeti za izbor u nau~no-nastavno zvanje (ta~ka 6.) propisani su ~l. 96. Zakona. Kandidati su obavezni dostaviti: - Prijavu na konkurs - Diplomu o posljednjem ste~enom stupnju obrazovanja (original ili ovjerena kopija) - Biografiju - Spisak radova iz odgovaraju}e umjetni~ke ili nau~ne oblasti - Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta za izbor (mentorstvo, nagrade, pedago{ko iskustvo i sl.) - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih i - Uvjerenje o dr`avljanstvu Kandidati su obavezni u svojoj prijavi nazna~iti jedno od umjetni~ko-nastavnih zvanja za koje se prijavljuju, u suprotnom takva prijava }e se smatrati neurednom i ne}e biti razmatrana. Obrazac prijave mo`e se preuzeti na Akademiji ili sa WEB stranice www.asu.unsa.ba Biografiju i spisak radova dostaviti i u elektronskoj formi. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave za konkurs slati na adresu: Akademija scenskih umjetnosti u Sarajevu, Obala Kulina bana 11.

KzaO N uK U R S prijem radni odnos
1.) nastavnik klavira i korepetitor - puna nastavna norma, odnosno puno radno vrijeme - 2 izvr{ioca, 2.) nastavnik violon~ela - 11 nastavnih ~asova sedmi~no, odnosno nepuno radno vrijeme od 20 sati sedmi~no - 1 izvr{ilac, 3.) nastavnik talijanskog jezika - 2 nastavna ~asa sedmi~no, odnosno nepuno radno vrijeme od 5 sati sedmi~no - 1 izvr{ilac, 4.) nastavnik biologije - 2 nastavna ~asa sedmi~no, odnosno nepuno radno vrijeme od 5 sati sedmi~no - 1 izvr{ilac. Za sva radna mjesta ugovor o radu se zaklju~uje na odre|eno vrijeme do 15. 8. 2012. g. Kandidati za prijem u radni odnos pored op}ih uslova utvr|enih Zakonom moraju ispunjavati i slijede}e uslove: A) da imaju stru~nu spremu utvr|enu Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za srednju umjetni~ku muzi~ku {kolu i Odlukom o dopuni nastavnog plana i programa za srednje {kole Kantona Sarajevo B) da imaju polo`en stru~ni ispit za samostalan obrazovno-odgojni rad. Ukoliko se na konkurs za pojedina radna mjesta ne prijave kandidati sa polo`enim stru~nim ispitom, izvr{it }e se prijem kandidata i bez polo`enog stru~nog ispita u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o radu. Probni rad za izabrana lica }e se utvrditi u skladu sa Pravilnikom o radu [kole. Uz prijavu sa biografijom, kandidati su du`ni dostaviti i slijede}e dokumente - ovjerene fotokopije: - diplomu o zavr{enoj muzi~koj akademiji, odnosno fakultetu - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje o dr`avljanstvu - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (izdaje nadle`ni sud, ne starije od 6 mjeseci). Ljekarsko uvjerenje se dostavlja nakon odluke o izboru. Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e razmatrati. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokumentima se mogu predati li~no na protokol [kole ili poslati po{tom na adresu [kole sa naznakom "Za konkurs".

50

MALI OGLASI
KUPOVINA
POTREBNA kuharica i konobar u restoranu. Mob. 062/690-162. POTREBNA za rad pic-majstor kuharica. Mob. 063/024-372. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati. POVOLJNO vanjske roletne, trakaste zavjese, aluminijske `aluzine, harmonika vrata i PVC stolarija. Mob. 061/214-303. MOLERI profesionalci, nude usluge gletovanja, stolarija, tapete. Ozbiljni pozivi 061/219-768, 456-979. RADIM sve vrste molersko farbarske i druge poslove. Tel: 061-382-219. INSTRUIRAM matematiku, prvi ~as besplatan, dipl. ing. elektrotehnike. Mob. 061/571-361. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078. BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359500. KRE]IM, farbam, ugra|ujem radijatore i adaptiram stanove, ~isto i uredno. Mob. 062/688-855. VR[IM prevoz selidbe veliki kombi sa ra dnom sna gom ili bez. Tel. 062/226-665. PREVOZ putnika za Neum, Makarsku i druge relacije, sa klimatiziranim autom do 6 osoba. Mob. 063/943-445. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe ispomo} radne snage po dogovoru. Tel. 061/513-948. INSTRUKCIJE iz matematike za osnovce i srednjo{kolce, 30. god. iskustva. Garantujem uspjeh. primam u~enike za popravni ispit, 20 KM dvo~as, za grupe do 5 u~enika dvo~as 8 KM. Tel. 070/207-261, 061/511-149. PREVOZ stvari i ostalo, ve}im kombijem, radna snaga. Mob. 061/227189. ELEKTRI^AR - vodoinstalater radimo nove i popravljamo stare instalacije (eko plastika, sanitarija, servis boilera, el.pe}i, imdikatora, sklopki itd.) Mob: 061/132-149. DAJEM instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Mob. 061/914-014, 204-453. PREKUCAVAM sve vrste radova na kom pju te ru brzo i ta~no. Mob. 062/141-611, 062/807-514. TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-895 i Mob. 062/909-306. MOLERSKO farbarski radove radim sve i druge poslove. Tel: 061/382-219. MOLER radi sve uredno, kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274-872. NJEGOVALA bih stariju osobu (`ensku) polupokretnu, 8 sati dnevno. Mob. 061/374-458. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193. POVOLJNO i kvalitetno radim grijanje, vr{im ispriranje i farbanje radijatora i ostale popravke. Mob. 061/922-476. PROFESOR engleskog jezika daje instukcije, (10 KM) i radi prevode. Mob. 061/654-941. VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108779. SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. 061/902-688. INSTRUKCIJE iz matematike za srednje {kole i fakultete, dolazak na adresu. Tel. 062/916-472. TAPETAR — dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radioni ili kod vas uz ga ran ci ju. Tel. 033/718-405, 061/156-728. KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~arskih radova. Mob. 061/930-315. VODOINSTALATERSKA radnja vodi adaptacije kupatila kao i opravke. Mob. 065/733-400. OZBILJNA `ena pazila bi stariju `enu 4 sata dnevno, Alipa{ino polje — Mojmilo. Mob. 061/949-447. ODR@AVAM ba{te i mezare, kosim tri me rom, re`em dra va. Mob. 062/332-230. PARKETAR postavlja, brusi, lakira parket, {ipod, postavlja laminat, bespra{inskom ma{inom. Mob. 062/177796. ^UVALA bi i opslu`ivala starije lice. Mob. 062/569-444. U NEUMU udobni apartmani — tri zvjezdice. www.neumbih.com;www.villa-bianca-neum.com, e-mail: villa-bianca@hotmail.com; info@villa-bianca-neum.com Telefon. 387(0)36 884-125, Fax. 387(0)36 884-128. TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-895 i Mob. 062/909306. NJEMA^KI jezik, instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Mob. 061/181-542. HARMONIKA vrata, sa ugradnjom dvije vodilice i pragam jednokrilna i dvo kril na, u bo ji drve ta. Mob. 061/516-910. BRAVAR izra|uje kapije, gelendere, ograde i ostale bravarske radove. Mob. 062/607-453. ^UVALA bih stariju `enu ~etiri sata dnevno Alipa{ino polje, zvati iza 12h. Tel. 061/949-447. VKV stolar vr{i opravke stolarije, kuhinja, plakara, tapiciranog namje{taja. Tel. 061/863-740. MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu ljepljivom trakom podnim najlonom. Tel. 061/606-441. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju 6KM/~as. tel. 061/157-991. ADAPTIRAMO ku}e, stanove, radimo: struju, vodu, estrih, parket, kera mi ku, ri gips, mo le raj...Mob. 063/155-868. MOLERAJ, gletovanje, adaptacije, ekstra kvalitetno, besprijekorno ~isto, cijena po dogovoru. Mob. 061/733558. UDOBNIM kombijem vr{im prevoz putnika, do 8 osoba, povoljno, prema moru i ost. destinacije, svakim danom. Mob. 061/903-526, 033/470-223. LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. PREVOZ putnika na more i druge destinacije u zemlji i inostranstvu. Vozila su klimatizirana. Tel. 061/222-310, +385911829275 i +385911823285. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. ZAPO^NICE biznis idejama knjige Vodi} malih biznisa, sa 2.500 ideja, isporuka na CD-u. Tel. 032/244-417. ODR@AVALA bih stan kod porodice, (~i{}enje stana, peglanje), ~istila bih va{ poslovni prostor. Tel. 061/374-458. VR[IM selidbe, prevoz robe, kombijem, obezbije|ena radna snaga, uz godogov. Mob. 063/872-529. PREVOZ stvari i ostalo, ve}im kombijem, radna snaga. Mob. 061/227189. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469-805. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356. POVOLJNO po dogovoru instrukcije iz engleskog jezika za osnovne {kole. tel. 061/515-803. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice. Mob. 063/-916. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Tel. 061/243-873. TELEFON servis popravlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telef. izrada tel. instalacija. Mob. 061/141-676, 033/204-805. DAJEM instrukcije iz matematike i statike, |acima i studentima. Tel. 526-945, 061/858-228. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice za sve prigode. Mob. 063/121-524. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. Polju, 6KM/~as. Tel. 061/157-991. SZR izvodi gra|evinske radove, ugradnja keramike, rigipsa i svih vrsta podova. Mob. 061/256-132.

petak, 19. august 2011. godine
NEUM — Apartmani prvi red do mora, Primorska 124 (SURDUP 2) klimatizirano, vlastiti parking,www.villa-grazzia.ba e-mail: villa.grazzia@yahoo.com Tel. +387(0)61 138 007.

OSLOBO\ENJE

KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, ratnu od{tetu, dionice. Isplata odmah i dolazak na adresu odmah u FBiH i RS. Mob. 061/175237. KUPUJEM suvenire sarajevske olimpijade, razglednice, nov~anice i ostalo. Tel. 033/456-505. KUPUJEM deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku obaveznice ratne od{tete. Mob: 061/526-918. KUPUJEM stare audio kasete dolazim na adresu. Tel. 061/274-450. KUPUJEM {kolske ud`benike za osnovne (devetogodi{nje) {kole i srednje {kole. Mob. 061/533-792. OVLA[TENA agencija za kupovinu stare devizne {tednje. isplata odmah. Mob. 063/723-595. KUPUJEM ratnu od{tetu i staru deviznu {tednju. Isplata odmah. Tel. 065/027-864. KUPUJEM deviznu {tednju obveznice dionice ratna od{teta ispalta i dolazak na adresu odmah u FBiH i RS. Mob: 063/351-572. KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405. KUPUJEM dionice, certifikate, staru deviznu {tednju i ratne obveznice iz FBiH i RS-a. Isplata odmah. Mob. 062/358-344. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu odmah. Tel. 061/517-897. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM umjetni~ke slike starih slikara, ulje, akvarel, pastel. Mob. 062/969-693. KUPUJEM obveznice, dionice, deviznu {tednju, certifikate, ratnu o{tetu iz BiH i RS, dobro pla}am i odmah. Mob. 061/279-971. KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu odmah, u FBiH i RS. Mob. 061/517-897.

USLUGE
ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447.

TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410. RADIM POVOLJNO zidarske radove, kre~enje i sve ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. PRU@AM usluge manuelne terapeutske i{ijacu masa`e u svom stanu i dolazim na adresu. Tel: 061/299-230. DAJEM instrukcije iz anatomije i interne medicine za srednju medicinsku i zubozdravstvenu {kolu, profesorica. Tel. 033/214-913. TEPSER S.O.D. savremenim ma{inama ~istimo namje{taj, tepihe (rese), itisone, unutra{njost auta, tvde podove (za{tita9. Tel. 033/200-003 i Mob. 061/524-461. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Mob. 061/551-035. VODOINSTALATER — elektri~ar, popravka i ugradnja instalacija, sani ta ri ja, boj le ra, el. pe}i. Mob. 061/180-120. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033/621-976. RADIM kompletnu adaptaciju stana: moleraj, keramiku, laminat, rigips, prezide, ugradnju stolarije, povoljno. Mob. 062/226-904. KLESARSKA radnja obavlja sve vrste radova na ni{anima i ostalo, povoljno. Mob. 061/171-860 i 033/416133. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. BRAVAR radi blindirana vrata po narud`bi, gitere, ograde, portale itd. tel. 061/221-668. KVALITETNO i povolno vr{imo ru~no pranje }ilima i itisona. Dolazak na adresu besplatan. Tel. 033/221-945. KLI MATI ZI RA NIM kom bi jem vr{im prevoz putnika na svim destinacijama. Mob. 062/214-690, 220402. SERVIS zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Mob. 062/136-248. MOLER Dino, jednosoban stan 200 KM sa pripremom zidova, bijelo ili u bojama, stolarija po dogovoru. Mob. 061/529-608. Popust za {ehidsku porodicu. VODOINSTALATER sa 30 godina iskus tva vr{i oprav ke sa ni tar nih ure|aja, instalacija i pro~epljenja. Tel. 033/535-659 i 062/139-034.

U PRELIJAPOM Orebi}u, izdajem apartmane i sobe. Blizu glavne pla`e. Iskoristite ljepote Orebi}a i na{e ku}e. Ugodno se odmorite. Tel. 00385 20 713884 i Mob. 061/252-782.

OREBI] centar, iznajmljujem apartmane nove, parking, klima. TV satelit. Tel. 039/702-179 i 00385 921 283617. OREBI] apartmani za 4 osobe opremljeni, kuhinja, kupatilo, spava}a, dnevni boravak, terasa, parking u hladu. Tel. 033/220-068, 061/147-359. APARTMANE u Neumu, povoljno izdajem Vila Lamija, klima, gara`a, inter net, www.vil la la mia.com Tel. 033/535-121, 062/214-946 i 036/880427. -POVOLJNO odmorite na Hvaruotoku sunca-mora i ~ovjeka. Tel. 061/810-398. U MAKARSKOJ, soba ili apartman, za vikend i du`e, blizu pla`e. Tel. 0038521611523, 00385915406089. DUBOKA, izdajem apartmane. Tel. 0038520691493 i 00385989974826. IZNAJMLJUJEM apartman u Neumu, 82m2, 10m od mora, Kemo. Mob. 063/219-027. GRADAC, povoljno izdajem sobe sa balkonom i pripadaju}im kupatilom i wc-om i upotreba kuhinje. Tel. 0038521697-340. POVOLJNO odmor na Hvaru, otok sunca, mora i ~ovjeka, idealno za familiju. Dobro do{li prijatelji. Mob. 061/810-398. PODACI —Makarska rivijera, izdajem dvokrevetni apartman sa posebni ulazom, 200 metara od pla`e. tel. 00385 21 699-170. PODACA, izdajem apartmane i sobe, 50m od mora. Tel. 00385921473119. HVAR izdajem ku}u 4-6 osoba, klima, tv, ro{tilj, parking. Tel. 00387 63 191-201. MAKARSKA rivijera Drvenik mali, pla`a u borovoj {umi, sobe povoljno. Tel. ++385 21 628 184. ULCINJ - apartmani, polupansion, pun pansion, balkon, klima, tv, parking najpovoljnije. Tel: 00387-(0)-62559-303. OREBI] povoljno izdajem konforne apartmane blizu mora. Tel. 00385 20 713-710, 00385 98 9134 725. NEUM, povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Mob. 063/327098 i 036/884-169. PODGORA izdajem apartman za 2 osobe. Tel: 00385992349220. BRIST izdajem apartman za 5 osoba. Tel: 0038520220261. MA KAR SKA apar tma ni, bli zi na pla`e strogi centar, klima, kuhinja, poseban ulaz. Tel: 0038531280295 i 00385919379506. ATRAKTIVNO! Prilika! Makarska rivijera. Prekrasan pansion na obali mora, 45 le`aja, dajem u zakup. Tel. 00385 98 453-433. SUPER prilika! Drvanik, Makarska, restoran na izuzetno atraktivnoj i prometnoj lokaciji uz more dajem u zakup. Tel. 00385 98 453-433. NEUM, izdajemo sobe i apartmane uz more, povoljno. Mob. 063/322-271 i 036/884-711.

„SJAJ“ KIRBI dubinsko usisavanje. Tel. 061/210-992.

VR[IMO povoljno molerske radove kvalitetno, ~isto, ako je potrebno obezbije|ujem osobu za ~i{~enje. Iskustvo sa zapada. Mob. 062/373-186.

KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna spremanja stanova i firmi, itisoni 1m2/1KM, firma GLANZ. Mob. 061/350-688.

„MIKADO„ d.o.o. Najpovoljnije, najkvalitetnije, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, BLINDO harmonika vrata i vanj ske ro le tne. Tel/fax 033/655-600 i 061/551-515.

„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.

SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.

ZAPOSLENJE
POTREBNA `ena za ~uvanje starije pokretne `enske osobe, 24 sata, stan, hrana i plata 300 KM. Tel. 658-867. POTREBNA djevojka za rad u caffe slasti~arnoj uslovi rada i plata pristojni. Tel. 033/618-855, 062/445037. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143.

„DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.

MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.

KOMBI prevoz, selidbe klavira, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309 i 061/463-185.

APARTMANI

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 51
...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) ...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

...za ovaj trenutak — pripremajte se (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

EMA ([A]IRA) ZEJNILOVI], ro|. KARAMUSTAFI]

FATA (HUSE) PLO^O, ro|. HALILOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 18. augusta 2011, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 19. augusta 2011. godine, u 17 sati na mezarju Ba{ci - Trnovo. O`alo{}eni: sin Omer, k}erke Munira i Mejra, snahe Hajra i Aida, zetovi Abid i Alija, unu~ad Sehnudin, Hajrudin, Osman i praunuk Jasmin, sestre Ramiza i Nura, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, djeveri}i i djeveri~ne, zaovi}i i zaovi~ne, te porodice: Plo~o, Halilovi}, Ba{i}, Kara~i}, Sarajki}, Lindov, Panjeta, Bibi}, [ehovi}, Ibri~i}, Krupalija, Kru{~ica, Hromo, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u porodi~noj ku}i u Ba{cima, u 17 sati. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred dru{tvenog doma Hrasnica, sa polaskom u 15.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

SEAD (BEHAUDINA) \OZI]
preselio na ahiret u srijedu, 17. augusta 2011, u 63. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 20. augusta 2011. godine, poslije podne-namaza (13.15 sati) u haremu gradske d`amije Had`i}i, a ukop }e se obaviti na mezarju Kopi{anj - Had`i}i. O`alo{}eni: supruga [uhreta, sin Fuad, k}erka Lejla, unu~ad Benjamin i Edin, snaha Vildana, zet Nurfet, amid`a [evket, tetka Bida, tetak Hamdija, brati}i i brati~na sa porodicama, {ura i svastike sa porodicama, te porodice: \ozi}, Mahmutovi}, Salati}, @igi}, Had`imujagi}, Smaji}, Tepi}, Piri}, Selmanagi}, Odoba{i}, Verla{evi}, Hasi}, Isabegovi}, Veledarevi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.30 sati, Ul. Mi{evi}i 304, Had`i}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

preselila na ahiret u ~etvrtak, 18. augusta 2011, u 93. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 20. augusta 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Ismet, Safet, Hamza i Im{ir, k}erke Im{a i Ismeta, snahe, zetovi, unu~ad i praunu~ad, brati}i sa porodicama, sestra Hida sa porodicom, djeveri}i i djeveri~ne sa porodicama, te porodice: Zejnilovi}, Karamustafi}, Karovi}, Fazlagi}, Dizdarevi}, Hubani}, Pita, Hela}, Me{evi}, ]osovi}, [ehovi}, Mujezinovi}, Turku{i}, Mehinagi}, Manko, Pecikoza, Hasovi}, D`idi}, Srna, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14 sati, Ul. bana Bori}a 1, Boljakov Potok. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred d`amije Boljakov Potok, sa polaskom u 13.15 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

SJE]ANJE

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na dragog nam

Danas se navr{ava dvanaest godina od smrti na{e drage

na na{e roditelje

na{em dragom prijatelju

SRE]KO JELINEK DIM[U \URI]A
2009 - 2011.

MARIJE MUK
19. 8. 1999 - 19. 8. 2011.

DANU ]UR^I]
1928 - 2003.

MILKU ]UR^I]
1934 - 2009.

preminuo 14. augusta 2011. u Njema~koj u 82. godini. Mnogo je rije~i koje te opisuju kao velikog ~ovjeka i iskrenog prijatelja, ali nema te rije~i kojom mo`emo izraziti na{u tugu zbog tvog odlaska.

S ljubavlju i po{tovanjem, supruga i djeca
DM AX

Njeni: sin Sre}ko i k}erka Milena sa porodicama
5151

Tvoji prijatelji Milo{ Mi{o i Branka
AX

APARTMANI
IZDAJEM sobe i apartmane u Makarskoj — centar. Tel. 00385 91 7984396. IZ DA JEM lu ksu zno opre mlje ne apartmane u Neumu. Tel. 063/350-149 i 036/880-320. IZDAJEM sobe za ljetovanje sa upotre bom ku hi nje, Ze le ni ka. Tel. 0038231678850. PODACA, povoljno izdajem trokrevetni apartman s klimom i ro{tiljem. Tel. 0038521699-491. NEUM konforni apartmani uz more, Surdup II. Tel. 036/880-719, 062/788933. NEUM izdajem apartmane blizu mora sa terasom i pogledom na more. Tel. 036/884-710, 062/970-364. NEUM, centar, prodajem ku}u sa poslovnim prostorom i 20 le`aja, jeftino. Tel. 036/880-631. APARTMANI i sobe na Crnogorskom primorju pla`a veliki pijesak, Bar, www. apartmanifit.com Tel. 065/879-433.

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Danas, 19. augusta 2011. godine, navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od kada s nama nije na{ dragi

Tata BRKO SLAVI[A

SLAVI[A MIJOVI]
19. 2. 2011 - 19. 8. 2011.

ZLATA RAMADANOVI], ro|. AVDI]
Pro{lo je pet godina otkako si me ostavila, moja mama, ali tebe voli tvoja Amra i ne zaboravlja. Da ti Bog da lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.
5153

S tugom u srcu mislimo na tebe. Vanja i Tanja sa porodicama
5155

Mama, Seka, Jole i Dinko
5155 NEUM apartmani konforni klimatizirani blizu mora parking. Tel. 036/884493, 061/141-752, 061/183-981. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandari na, vez za bro di ce, ja hte. Tel. 0038520671943,385995769874. OTOK HVAR Su~uraj apartmani 35 osoba uz samu pla`u. tel. 0038 21 773-305, 00385 996 890611. DOBRE VODE-Bar, C. Gora, sobe 70, pd, pra. 7 eura po le`aju, posebno kupatilo, zajedni~ka kuhinja. Tel. 00382/67360365, 033/621-119.

LAST minute ponuda ~etverokrevetni apartmani, Drvenik. Tel. 385 98 9000746. SOBE sa kupatilom, kuhinjom u Sre bre nom. Tel. 0038520486160 www.srebreno.com

APARTMANI po cijeni 40-50 eura u Sre se ru na Pe lje {cu. Tel. 0038520741246. IGRANE, Makarska rivijera, izdajem povoljno sobe, apartmane, manju ku}u. Tel. 0038521627738, mob. 00385915583218.

52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
IN MEMORIAM

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Sa neizmjernom tugom obavje{tavamo prijatelje da je na{ dragi

DUGONJI]

VLADAN KRO[NJAR
1926 - 2011.

LJUBO
19. 8. 1998.

ANTONIJA
15. 12. 2008.

preminuo 18. avgusta 2011. godine.
Ovi datumi nas bolno podsje}aju na rastanak sa na{im dragim roditeljima. Uspomene na zajedni~ke sretne dane nosimo trajno u na{im mislima i srcima. Zahvalna djeca sa porodicama
5148

Sahrana }e se obaviti u subotu, 20. avgusta 2011. godine, u 12.45 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}ena porodica: sinovi Neboj{a i Predrag, unuci Ranko, Ognjen, Filip i Aleksandra, snahe Sonja i Tanja, brat Slobodan i sestra Nevenka
5150

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

Sa `alo{}u, bolom i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

OSMAN (BEGANA) IBRI^I] MENSURU DERVI[KADI]U

ZIJAD (BE]IRA) MEHINOVI]

u srijedu, 17. augusta, preselio na ahiret u 56. godini. D`enaza-namaz In{a-Allah }e se obaviti u petak, 19. augusta 2011. godine, u 17 sati (iza ikindija-namaza) ispred Kur{umlije d`amije, a ukop }e se obaviti na mezarju Gornji Orsopovac u Maglaju. Rahmetullahi alejhi rahmeten vasiah! O`alo{}eni: majka Sadika, supruga Asmina, sin Aldin, k}erka Nadina, bra}a Zikret i Rasim, sestra Zikreta, zet Edin, zet Zekerijah, porodice Mehinovi}, Ba{i}, Musaefendi}, \uhera, Zuki}, Had`i}, Hod`i}, Pridjev~i}, Bradari}, ]ori}, Hasan~i} i Karahusi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
5149

preselio na ahiret u srijedu, 17. augusta 2011, u 61. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 19. augusta 2011. godine, u 17 sati na mezarju u selu Ba{ci - Trnovo. Prevoz obezbije|en sa terminala na Ilid`i u 15.30 sati, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: majka Sevda, supruga Bulka, sin Ajnur, k}erka Izudina, snaha Amra, zet Senaid, unu~ad Arnel i Ena, bra}a Salem, Alija, Zijo i Izo, sestra Izeta, snahe Suada, Zineta, Selma, Sejda, Hasna i Mirela, zet Sejo, brati}i Arnes, Ajdin, Idaet i Amar, brati~ne Azra i Ajla, sestri} Alen, sestri~na Adela, daid`a Hamid, tetka Naza i tetak Salko, amid`i} Hajrudin, amid`i~ne Arabela i Jasminka, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, punac Ibro, punica Biba, {ura Began sa porodicom, svastika Fata i bad`o Bajro sa porodicom, te porodice Ibri~i}, Kadi}, Hod`i}, [ehi}, Paleta, [ehovi}, Godinjak, Spahi}, Plo~o, Brutus, Belko, Hamzi}, Musi}, Imamovi}, Ja{ar, Veli}, Kozi}, Palavra, Smje~anin, Ali}, ^oko, Krupalija, Zuko, Katana, Kara~i}, Me{i} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Rakovi~ka cesta br. 3 - Gladno Polje.
000

uz iskreno sau~e{}e porodici Zarfa i Amra Hajro
5052

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

FATA HAD@I], ro|. KARASALIHOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 18. augusta 2011, u 75. godini.

TIFA (IBRE) MUSLIM, ro|. DIVOVI]
preselila na ahiret u srijedu, 17. augusta 2011, u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 20. augusta 2011. godine, u 17 sati na mezarju Dobrati}i - Grebak. O`alo{}eni: sin Ibro, k}erka Senija, brat Ramiz, sestra Ramiza, zet Munir, brati~ne Nermina i Jasmina, sestri~ne Amira i Elvira, daid`a Zahir, daid`i}i Zaim, Amir, Selim, Hedid, Juko, Fehim, Mujo i Ragib, daid`i~ne Munira i Elzeta, te porodice Muslim, Divovi}, Nezirevi}, [ehovi}, Bibi}, Mehovi}, Kraj~in, Baru~ija, Hubijar, ]emo, Serdarevi}, Huseinovi}, Spahi}, Palavra, Begovi}, Andelija, Had`i}, Tahirovi}, ^au{evi}, [orlija, Ribica, Vatrenjak, Smje~anin, @iga, ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati, Ul. Ferde Hauptmana 32, prizemlje. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Doma zdravlja Otoka sa polaskom u 14 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

IN MEMORIAM

D`enaza }e se obaviti u petak, 19. augusta 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Asim i Admir, snahe Izeta i Amela, unu~ad Ajla, Timur, Armin i Asmir, brat [ahin, snaha Ramiza, brati} Nermin, brati~ne Suada, Mensura, Jasmina i Nermina, djeveri~ne D`enana i Ilvana, prije [emsa i Tahira, prijatelj Zuka, te porodice Had`i}, Karasalihovi}, Karagi}, Bukva, Vrani}, Mujanovi}, Zuki}, Had`ihasanovi}, Berkovi}, Muminovi}, Avdagi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Soukbunar. Ku}a `alosti: Nevesinjska br. 14c.
25935 000

RE[AD HASANDEDI]
19. 8. 2006 - 19. 8. 2011.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. K}erka Suada, zet Igor, unuka Una

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
POSLJEDNJI POZDRAV sestri na{e kolegice Devetnaestog augusta 2011. navr{ava se devetnaest godina otkako je na ahiret preselila na{a draga

SPOMENKI TOPI]
Kolektiv Pedago{kog fakulteta Sarajevo
001

RABIJA BIJA TURKI]
19. 8. 1992 - 19. 8. 2011.

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

IN MEMORIAM

Neka je veliki rahmet tvojoj du{i i neka ti Allah d`.{. podari d`ennetske ljepote. Suprug Kemo sa djecom i porodicom Turki}
5146

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

D@EVAD (RAME) HOD@I]
preselio na ahiret u srijedu, 17. augusta 2011, u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 19. augusta 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Anel, snahe Munevera i Nermina, brati~ne Adna i Ne`la, amid`i}i Sead, Mensur i Jasmin, strine Refija i Kadira, te porodice Hod`i}, Dautbegovi}, Konakovi}, Im{irpa{i}, Had`ibegovi}, Zajmovi}, Begeta, Huski}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Mahalskoj d`amiji Ned`ari}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

eminentnom fitopatologu, dragom prijatelju i predivnom ~ovjeku

SAFET MEHMEDBEGOVI]
19. VIII 1970 - 19. VIII 2011.

akademiku MIDHATU US^UPLI]U

S ljubavlju i po{tovanjem, sinovi Goran i Zoran Mehmedbegovi}
5136

Porodica Papazov iz Skoplja
5145

POSLJEDNJI POZDRAV na{em dragom prijatelju

Umro je na{ dragi kom{ija

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MIDHAT US^UPLI]
12. 8. 2011 - 19. 8. 2011.

ZEHRA (HASIBA) DUDI], ro|. SARAJLI]
Porodica [aravanja
preselila na ahiret u ~etvrtak, 18. augusta 2011, u 47. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 19. augusta 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Almas, sin Edin, majka Hasna, sestra Elida, zet Senad, tetke sa porodicama, daid`e sa porodicama, amid`i}i i amid`i~ne sa porodicama, djever Muharem sa porodicom, zaova Jasminka sa porodicom, te porodice Dudi}, Sarajli}, Korugi}, [a}iri, Tutund`i}, Hamzi}, Slato, Ahmetagi}, @ili}, Zuko, Ali}, D`ananovi}, Ke~o, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.30 sati, Ul. Vranja~e 30. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred mesd`ida Cican Han, sa polaskom u 13.45 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000 5143

MENSUR DERVI[KADI]

POSLJEDNJI POZDRAV

@ale ga Nada Lipa sa porodicom
5141

MIDHAT US^UPLI] BI^AR

SJE]ANJE

MILO[ VUKOVOJAC
23. 8. 2004 - 23. 8. 2011.

Zorica, Stefan i Tomo
5143

Porodica
5115

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

na na{e voljene

FATA (IBRAHIMA) HAD@I]
1937 - 2011.

Saosje}amo sa velikim bolom na{eg radnog kolege Asima Had`i}a zbog iznenadne smrti majke i upu}ujemo izraze iskrenog sau~e{}a. KOLEKTIV DRU[TVA MERCATOR BH DOO SARAJEVO
001

DAVOR MUJEZINOVI]
1996 - 2011.

SRE^KO MUJEZINOVI]
2002 - 2011.

SRE]KA BEICA MUJEZINOVI]
2006 - 2011,

Sa ljubavlju, Zlatko, Zlata i Darko
5105

Devetnaestog augusta 2011. navr{ava se dvanaest godina od preranog odlaska na{eg dragog

SJE]ANJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SELMA KE[AN, ro|. ARAPOVI]

EMIRA AMIRA UZUNI]A
1953 - 1999.

MUHAMED (HUSEINA) HAD@IABDI]
19. 2. 2011 - 19. 8. 2011.

preselila na ahiret u srijedu, 17. augusta 2011, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 19. augusta 2011. godine, u 15 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 14.15 sati, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: k}eri Mirsada i Mahira, unuke Lejla, Aida, Elvira i Ma{a, zetovi Amer, Senad i Peter, snaha Mirsada, praunu~ad, brat Adem, sestra Fehma, snahe Hajra, Raza i Ata, brati}i i brati~ne, sestri~ne, te porodice Ke{an, Arapovi}, Bozalija, Had`i}, Topali}, Rattay, Masli}, Varaki, Misirli}, Abaz, Had`ibegi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u ku}i `alosti u Ulici Nusreta [i{i}a Dede br. 9/II.
000

S neprolaznom ljubavlju i tugom, njegovi: majka Zijada, sestra Amra, zet Amir, sestri~ne Nadia i Adina
75101

Tvoja plemenita du{a, dobrota i veseli duh nikada ne odlaze u zaborav. Izo sa porodicom
5138

POSLJEDNJI POZDRAV

Na{oj dragoj

MENSURU DERVI[KADI]U

VAHDI FERHATOVI]
Bili ste nam i majka i nana. Hvala za svu ljubav i tople rije~i koje ste uvijek imali i pronalazili za nas dvoje. Mnogo }e{ nam nedostajati, draga na{a nano!! Tvoj Vratni~anin, Benjamin Miso i Slavica
AX

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

izuzetnom ~ovjeku, vrsnom stru~njaku i u~itelju, dragom prijatelju Faruk Kop~i}
25934

LUCIJA LUCA RISTI]

POSLJEDNJI POZDRAV

Opra{tamo se od na{eg kom{ije
preminula nakon duge i te{ke bolesti u 78. godini. Sahrana }e se obaviti 20. augusta 2011. godine u 12 ~asova na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: mu` Dragoljub, sin Sini{a, snaha Sanja, unu~ad Ana i Aleksandar, porodica Ivi~evi}: bra}a Anto, Niko i sestra Ana, Sav~i} Ranko i Gordana, porodice Ko`ul, Lali}, Raguz, Mihi}, Risti}, Obradovi}, Grbi}, Rebi}, te na{e bliske i drage kom{ije. Ku}a `alosti: Aleja lipa br. 62/10.
000

na{oj dragoj rodici

AMILI MILOJ BEHMEN

MENSURA DERVI[KADI]A

Enisa Mehmedba{i} - Su}eska i Jadranka Kurto
5139

Obitelji Sefi} i Bla`evi}
5142

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
SJE]ANJE

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Pro{lo je 40 dana otkako nas je napustio i oti{ao na put bez povratka veliki ~ovjek, otac, djed i pradjed

FATIMA MEJRA (HUSEINA) MEHINOVI], ro|. BE^IROVI]
preselila na ahiret u srijedu, 17. augusta 2011, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 18. augusta 2011. godine, u 17.30 sati na mezarju Grahovi{te - Barica - Vogo{}a. O`alo{}eni: suprug Salih, sin Fadil, snaha Rasema, unuke Merisa i Adisa, zet Edin, praunuk D`an, bra}a Selim i Fehim, sestre Fadila, Devla i Hajra, djever Uzeir, snaha [emsa, brati}i, brati~ne, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.30 sati u ku}i merhume u Ulici Donji Hotonj br. 16. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

OSMAN DEDO (SALKE) KR^ENDA
9. 6. 1929 - 12. 7. 2011.

BERISLAV NEMET
19. 8. 1994 - 19. 8. 2011.

Dvanaestog jula 2011. prestalo je da kuca srce jednog pelemenitog ~ovjeka. Hvala MU {to nam je pokazao put po{tenog `ivota, dobrog pona{anja i nau~io nas voljeti nesebi~no i iskreno. Lako je bilo voljeti te, te{ko izgubiti i jo{ te`e pomiriti se sa istinom da vi{e nisi sa nama. Tvoji Maksumi}i: k}erka Zijada, zet Ramo Rade, unuci Emir i Samir i praunuci Alba, Denis, Zaira, Dani i Alen
DM 88400

Tvoji najmiliji

Dvadesetog avgusta 2011. godine navr{avaju se 52 dana od smrti na{eg dragog supruga, oca, deda i punca

HAMIDA (MURATA) VARAJI]A
SJE]ANJE

na na{u dragu mamu i suprugu
S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem u srcu ~uvat }emo uspomenu na tebe i dobra djela koja si ostavio za sobom. Neka ti Allah d`.{. podari d`ennet i sve d`ennetske ljepote. Tvoji: supruga Saima, sin Sifet, k}erka Sedina, unuke Aida i Amra i zet Nasuf Had`iahmetovi}. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 20. augusta 2011. godine, u 14 sati u ku}i `alosti, Ul. Ibrahima hafiza Ri|anovi}a br. 5, Sokolovi}-Kolonija.
25933

SJE]ANJE

SJE]ANJE

AIDA AVDI], ro|. BA^EVINA
19. 8. 2009 - 19. 8. 2011.

na na{e drage roditelje

Ostale su nam uspomene na sretne dane i ostala nam je ljubav od kojih smo napravili most, koji nas povezuje sa na{om voljenom. Tvoji: Amar, Adi i Esso
AX

prof. MUSTAFU HAD@I]A
SJE]ANJE 19. 8. 2010.

EMINU HAD@I], ro|. TANOVI]
u~iteljica 8. 2. 2006.

SULJO (MEHE) JANJARAC
19. 8. 2003 - 19. 8. 2011.

Sa ljubavlju, k}erke Ilvana i D`enana sa porodicama
5128

SJE]ANJE

na na{e drage

S ljubavlju i po{tovanjem, o`alo{}ena porodica
71120

SR\AN ^ANKOVI]
19. 8. 2009 - 19. 8. 2011.

OSLOBO\ENJE
RE[AD HASANDEDI]
19. 8. 2006 - 19. 8. 2011.

Vrijeme prolazi, tuga i praznina ostaju. Mama, sestra i porodica
5137

SUADA HASANDEDI], ro|. MUFTI]
1956 - 2011.

[EMSUDIN HASANDEDI]
1975 - 2011.

AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING
D`emala Bijedi}a 185

Neka Vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Kenan, Sanja, Nino i Selma Hasandedi}

5126

Tel/fax: 472-899 i 472-901

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

MUNIRA (SALKE) DIZDAREVI], ro|. ]EHAJA
preselila na ahiret u ~etvrtak, 18. augusta 2011, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 19. augusta 2011. godine, u 14.30 sati na mezaju Ni{an -Jar~edoli. O`alo{}eni: brat Almas, sinovi D`evad i Alija, k}eri Sakiba, Hikmeta i Kimeta, zetovi Smail i D`emil, snahe Almasa, Nusreta, Tima, Rabija, Zineta, Egdija, Edina, Sabina, Aldijana i Minka, unu~ad Ramiz, Muamer, Elmir, Admir, Almir, Edin, Edina, D`enana, Edis, Elvis i praunu~ad, sestri} Ekrem sa porodicom, te porodice Dizdarevi}, ]ehaja, Kova~evi}, ^olak, Prlja~a, Karovi}, D`iho, ^erimagi}, Be{irevi}, ]oso, Karamustafi}, [ehi}, Mahmutovi}, Selak, Haskovi}, Hubani}, Bajrica, Arifovi}, Manso, @uni}, Sadikovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u {ehidskoj d`amiji Sokolje. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti, sa polaskom u 13.45 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

MIRSAD (HASANA) ^AU[EVI]

preselio na ahiret u subotu, 13. augusta 2011, u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 19. augusta 2011. godine, u 14.30 sati na mezarju Grli}a brdo. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13.45 sati, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: majka Munira, k}erka Alena, zet Jimmy, unuka Emma, unuk Eric, bra}a Muris i Muhidin, sestra Jasmina sa mu`em Rami} [ukrijom, snaha Indira, sestri~na Belma sa mu`em Brki} Mirsadom, brati} Adnan, tetke sa porodicama, amid`e sa porodicama, te porodice ^au{evi}, Ajanovi}, Raymond, Rami}, Brki}, Kari}, Be~i}, Ma{i}, Devli}, Kanli}, Sijer~i}, Spahi}, Komarica, Kadi}, Omerbegovi}, Suljagi}, Muratovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u novoj d`amiji na Grbavici (kod [opinga). Ku}a `alosti: Ul. Behd`eta Muteveli}a br. 2B/III - Grbavica.
002

POSLJEDNJI SELAM

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

KERIM (EDNANA) HAD@IALI] RE\O (RE\E) OMEROVI]
12. 1. 1985 - 27. 2. 2010.

EDNAN (SULEJMANA) HAD@IALI]
5. 1. 1954 - 22. 2. 1993.
25925

Neka vam dragi Allah podari vje~ni rahmet i lijepi d`ennet. Porodice Ruvi}, Musaefendi} i Had`iali}

preselio na ahiret u ~etvrtak, 18. augusta 2011, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 19. augusta 2011. godine, u 14.30 sati na mezarju Ni{an -Jar~edoli. O`alo{}eni: sinovi Hazim i Zijad, k}erke Zehra i Azra, sestra Rabija, zetovi Abdurahman i D`evad, snahe Zinka i Vesna, unu~ad Nermin, Amina, Kemal, Amela, Lejla, D`enana i Hana, zet Samir, snaha Jasmina, praunuk Ahmed, zet Kasim, snaha [evka, brati} i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, svastike Fata i Hata sa porodicama, te porodice Omerovi}, ]osi}, [i{i}, Alti}, Hafizagi}, Had`imusi}, Hatki}, Habibija, Graho, Sulti}, Teletovi}, Kukolj, Muratovi}, ^oli}, Gu{i}, Husrep, te kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Kasima efendije Dobra~e br. 10.
000

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

SAFET MEHMEDBEGOVI]
19. 8. 1970 - 19. 8. 2011.

prim. dr. MEHMED MUJI]
5. 8. 1991.

prof. SNE@ANA KOLAKOVI] - MUJI]
19. 8. 1992.

S ljubavlju, porodica Mehmedbegovi}
5104 5093

S ljubavlju i po{tovanjem, Emela sa porodicom

IN MEMORIAM

OSLOBO\ENJE

MIDHAT US^UPLI]
12. 8. 2011 - 19. 8. 2011.

NASIB SKIKI]
8. 2. 1994.

FATIMA SKIKI]
19. 8. 2008.

SALEM DRAGAN SKIKI]
18. 2. 2010.

AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING
D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

Sedam dana te ~ekamo, a ti nikako da do|e{. Tvoji najdra`i
5133

S ljubavlju i po{tovanjem, Zlatko sa porodicom
5104

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na 19. august prije ~etiri godine kada je na bolji svijet preselila na{a voljena

na moje drage roditelje, nanu i dedu, tetke i stri~eve
iz Livna

HAMID (FEHIMA) BORI]
1980 - 2011. borac NOB-a - Sutjeska

NURA BORI], ro|. HOD@I]
1970 - 2011.

IBRAHIM (FEHIMA) BORI]
1942 - 2011. nosilac Spomenice 1941.

HAFIZA BORI], ro|. KOVA^EVI]
1992 - 2011.

EMSA (FEHIMA) BORI]
1970 - 2011.

HASAN (FEHIMA) BORI]
1972 - 2011. borac NOB-a 1941. Sutjeska

PEMBA (FEHIMA) BORI]
1972 - 2011. borac NOB-a

BAHRIJA KAMENICA
Svaki je trenutak bez tebe, draga mama, okamenjena suza. K}erka Edina, unuka Amna, unuk Zlatan i snaha Maida
25920

FEHIM (HAMID-age) BORI]
1945 - 2011. borac NOB-a

SEMKA (FEHIMA) BORI] - VELI]
1987 - 2011. borac NOB-a

MUNIFA KARABA[ BORI]
1993 - 2011.

Dragi Bo`e, pomozi da im bude lahka zemlja bosanskohercegova~ka. S tugom i ponosom {to sam dio vas. Va{a Emira Numi}
5118

POSLJEDNJI SELAM

voljenom sinu i suprugu

KERIM (EDNANA) HAD@IALI]
12. 1. 1985 - 27. 2. 2010.

EDNAN (SULEJMANA) HAD@IALI]
5. 1. 1954 - 22. 2. 1993.

Neka vam dragi Allah podari lijepi d`ennet. Tevhid }e se prou~iti 19. augusta 2011. godine u Sara~ Ismailovoj tekiji na Mejta{u iza teravih-namaza. Majka i supruga Nermina
25925

SJE]ANJE

na na{u voljenu majku i baku

Devetnaestog augusta 2011. navr{ava se {esnaest godina otkako je prestalo da kuca plemenito srce moga dragog supruga

IN MEMORIAM

JOSIPA JOZICA SMOLJAN, ro|. GOI]
19. 8. 2001 - 19. 8. 2011.

VELIMIRA RADOJEVI]A

TOMISLAV VIDMAN
19. 8. 1996 - 19. 8. 2011.

S neizmjernom ljubavlju, po{tovanjem i ponosom ~uvamo je vje~no u na{im srcima. Njeni najmiliji
5120

S ljubavlju, po{tovanjem i vje~nom tugom ~uva}u uspomenu na tebe. Supruga Milica
5116

U vje~nom sje}anju s ljubavlju. Tvoji supruga Vlatka i sin Nikola sa porodicom
AX

IN MEMORIAM

Devetnaestog augusta 2011. navr{ava se 20 godina od smrti na{eg voljenog supruga, oca, djeda i svekra

SJE]ANJE

na na{u dragu majku, punicu i baku

KEMAL (FUADA) SLIPI^EVI]
19. 8. 2006 - 19. 8. 2011.

ANTO [ARAVANJA

SLAVOJKU ELEK, ro|. KOVA^
20. 2. 2011 - 20. 8. 2011.

S beskrajnom ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo te u na{im srcima. Porodica
5073

Puno je lijepih uspomena i sje}anja na tebe. Tvoji: k}erke Bojana, Radojka i Stanka, zetovi Vinko, Miro i [ime i unu~ad
25926

Obitelj
5030

58

PREDAH

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
Trenutna de{avanja uti~u na va{u popularnost ili omiljenost u dru{tvu poslovnih partnera. Va{ na~in razmi{ljanja i poslovnog djelovanja predstavlja pun pogodak. Zbog uspjeha ne treba da zaboravite na obaveze prema porodici. Potrebno je da se iskupite za propust koji ste u~inili. Osmislite novi plan kojim mo`ete da obradujete voljenu osobu. Va`no je da uskladite misli i osje}anja. Uporno poku{avate da skrenete pa`nju okoline u onom pravcu koji vama odgovara, pri tome koristite razli~ite sugestivne metode. Ipak, postoje odre|eni problemi koji se najbolje rje{avaju zajedni~kim snagama. Htjeli vi to ili ne, morate da prihvatite ne~ija pravila o zajedni~kom `ivotu. Partner vas upozorava i progovara ne{to o{trijim tonom. Potrudite se da pobolj{ate kondiciju. Nema razloga da previ{e mistifikujete poslovno-finansijske planove ili da uporno ignori{ete ne~ije prisustvo. O va{em uspjehu ili privatnom `ivotu ne treba da raspravljaju osobe sa strane. Poka`ite vi{e razumijevanja i nje`nosti prema voljenoj osobi. Pretjerana hvalisavost mo`e da vam stvori dodatnu neprijatnost. Priu{tite sebi neke lijepe sitnice kao podsticaj za dobro raspolo`enje. Ponekad nije lako uskladiti razli~ita poslovna interesovanja, ali sve je mogu}e ako imate dobru volju. Va`no je da potvrdite sposobnosti u situacijama za koje drugi nemaju dovoljno hrabrosti ili iskustva. Ono {to je drago va{em srcu, ne zna~i da predstavlja i dobru emotivnu odluku. Ipak, ostanite dosljedni u onome {to mislite i osje}ate. Prijat }e vam vi{e sati zdravog sna, obratite pa`nju na snove. Oslonite se na intuiciju pri dono{enju kona~ne odluke. Nalazite se pod uticajem faktora sre}e, tako da vas o~ekuju pozitivni rezultati koji istovremeno potvr|uju va{e intelektualne i prakti~ne sposobnosti. U susretu sa voljenom osobom novi doga|aji predstavljaju dobar povod za zajedni~ku proslavu. Sve se de{ava u skladu sa uzajamnom inspiracijom. Zra~ite pozitivnom energijom. Djelujete ambiciozno, ali i neskromno u svojim izjavama. Potrebno je da uva`ite ne~ije mi{ljenje kada se odlu~uje o poslovno-finansijskim interesima. Nesmotrenost mo`e da umanji va{e poslovne rezultate. Partner ima druga~ije ideje, sa~ekajte da uvidi svoje gre{ke. Ne mo`ete nekom nametati mi{ljenje i volju. Posvetite pa`nju nekom omiljenom hobiju, relaksirajte se. Ve}inu obaveza poku{avate da prebacite na saradnike. Nemojte dozvoliti da neko sumnja u va{e znanje ili profesionalne sposobnosti. Va`no je da ispo{tujete osnovni protokol ili ne~iju sugestiju. Va{ ponos izbija na povr{inu i to predstavlja pozitivan predznak u ljubavnom dijalogu. Umijete nekog da navedete na svoje `elje. Obratite pa`nju na zdraviji na~in ishrane. Lakomislenost ili pomisao da se nalazite ispred drugih ilustruje klasi~an primjer pretjerane ambicije i samoljublja. Razli~ite neprijatnosti u susretu sa saradnicima predstavljaju logi~an slijed doga|aja i reakciju na va{e energi~no pona{anje. Nema potrebe da preuveli~avate `elje i interesovanja u susretu sa voljenom osobom. Partner ne reaguje na va{u pri~u. Izbjegavajte konfliktne i stresne situacije. Ne krijete da imate velika o~ekivanja i ne mo`ete da se pomirite sa prosje~nim rezultatima. Nasre}u, mnoge okolnosti vam idu u prilog i djelujete snala`ljivo pred saradnicima. Neko vas podsti~e na sentimentalno raspolo`enje. Obratite pa`nju na partnerova interesovanja, ne mo`ete dobiti sve {to pri`eljkujete i uporno nametati svoju volju. Nalazite se u sjajnoj psiho-fizi~koj formi. Nema razloga da se pona{ate ultimativno u susretu sa saradnicima, uporno ponavljate pogre{ne poteze. Umjerenost u poslovnom dijalogu predstavlja najbolje rje{enje, stoga zatra`ite ne~iji savjet ili podr{ku. Izbjegavajte osobu koja vas suvi{e optere}uje zahtjevima, smeta vam ne~ija emotivna }udljivost i narav. Va`no je da sa~uvate psiholo{ku ravnote`u i prisebnost. Vje{to izbjegavate susret sa osobom koja ima negativan stav o va{im poslovnim rezultatima ili o stilu izra`avanja. Dovoljno ste snala`ljivi da smislite prigodno opravdanje za postupke i razumno obja{njenje za nove poslovne odluke. Partner ne `eli da vam povjerava dileme, ostajete po strani i nevoljno prihvatate neku od sporednih uloga. Budite strpljiviji. Potrudite se da sa~uvate prisebnost duha i zrno mudrosti. Va{e ideje nailaze na negodovanje saradnika, ponekad nije lako pridobiti podr{ku okoline. Budite promi{ljeni i nemojte rizikovati u stvarima koje ne poznajete dovoljno ili u situacijama kada postoji neki vid javne zabrane. Napokon dolazite do saznanja da ne~ija obe}anja nisu dovoljno iskrena. Postupite po savjesti. Opustite se. Uljep{ajte raspolo`enje, posvetite pa`nju vedrijim sadr`ajima.
21. 3. - 20. 4.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: ke~iga, amater, mirana, etan, b, rep, ke, orator, n, ritinari, drama, anakt, ij, pobiti, r, jeka, oli, al, a{anin, karo, zar, domari, vakifi, top, famos, spisi, u~estalost, {ilo, hilton.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Danas sun~ano i vrlo toplo. Vjetar slab, zapadni. Minimalna temperatura od 14 do 23, maksimalna dnevna od 32 do 36, na jugu do 38°C. Narednih dana sun~ano, a temperatura }e biti u manjem padu. U Sarajevu prije podne sun~ano, popodne sun~ano i veoma toplo. Puha}e slab, sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura 15, maksimalna dnevna 34° C.

Danas u ve}em dijelu Evrope sun~ano i toplo. U centralnoj i sjevernoj Evropi nestabilno sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom. Obilne padavine o~ekuju se na jugu [vedske, dok }e u oblasti Balti~kog mora puhati jak zapadni vjetar. Umjereno obla~no sa lokalnim pljuskovima bi}e na Pirinejskom poluostrvu i Isto~noevropskoj niziji. Najhladniji evropski glavni grad bi}e Oslo sa 16, a najtopliji Podgorica sa 39°C. Danas na Balkanu sun~ano i vrlo toplo. Maksimalna temperatura kreta}e se od 30 do 36, a najtoplije }e biti u Podgorici, oko 39°C.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
KRITERION
JOY DIVISION
dokumentarni film o historiji britanskog post-punk benda Joy Division, po~etak u 20.20 sati.

petak, 19. august 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

ZENICA

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranomsrednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

BANJA LUKA

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova Nerimane-Narde Nik{i}, studentice Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, odsjek Produkt dizajn. Galerija je otvorena za posjetioce, radnim danima u zgradi Centrale Banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

KINA
CINEMA CITY
PLANET MAJMUNA: POSTANAK

KINA
MULTIPLEX EKRAN
MEDVJEDI] WINNIE

TUZLA

KINA
MULTIPLEX PALAS
DJEVERU[E
komedija, re`ija: Paul Feig, uloge: Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne, Chris O’Dowd, po~etak u 20 sati.

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

GABRIJEL
akcija, triler, re`ija: Rupert Wyatt, uloge: James Franco, Andy Serkis, Freida Pinto, po~etak u 13.40, 16, 18.15, 20.30 i 22.45 sati. Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

GALERIJE
animirani, re`ija: Stephen J. Anderson i Don Hall, glasovi: Luka Pero{, @arko Poto~njak, Branko Smiljani}, Marin Grbin, @eljko Mavrovi}... po~etak u 15.30 i 17.30 sati.

KAPETAN AMERIKA: PRVI OSVETNIK

UMJETNI^KA BIH
Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do 20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka). Izlo`ba karikaturalnog por treta SARAJLIJE, Alije Hafizovi}a, kojom autor obilje`ava 45 godina slikarskog rada.

TRANSFORMERSI 3

ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

BELI LAVOVI

COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`ba skulptura mladih bh umjetnika/ca, za posjete }e biti otvorena do 20. avgusta. Skulptori/ce koji u~estvuju na ovoj zajednickoj izlo`bi su: Adnan Jasika, Aida [abanovi}, Dalibor Nikoli}, Daniel Premec, Danilo Kreso, Darko Stani}, Darko Sobot, Edin Lepir, Elma Ali}, Emir Kapetanovi}, Lejla ^ehaji}, Maja Matasin, Nedim \iki} i Nela Hasanbegovi}.

BIHA]
komedija, re`ija: Lazar Ristovski, uloge: Lazar Ristovski, Gordan Ki~i}, Hristina Popovi}, Vuk Kosti}, Zorica Jovanovi}, Nikola Simi}, Mira Banjac... po~etak u 19 i 21 sat.

SF, spektakl, re`ija: Michael Bay, uloge: Rosie Huntington-Whiteley, Shia LaBeouf, Tyrese Gibson, Josh Duhamel, Patrick Dempsey, John Malkovich, Frances McDormand... po~etak u 14.10, 17.10 i 20.10 sati.

akcija, avantura, SF, re`ija: Joe Johnston, uloge: Chris Evans, Hugo Weaving, Stanley Tucci, Tommy Lee Jones, Richard Armitage, Dominic Cooper, Toby Jones, Hayley Atwell, Natalie Dormer, Sebastian Stan, Neal McDonough, Derek Luke, JJ Feild, Kenneth Choi, Anatole Taubman... po~etak u 17.30, 19.45 i 22 sata.

GREEN LANTERN 3D

NOVI HRAM
Izlo`ba slika ~lanova Likovne sekcije Seljo, otvorenje u 18 sati. Izlo`ba }e trajati do 22. avgusta, ul. Mula Mustafe Ba{eskije 38.

AUTI 2

HARRY POTTER I DAROVI SMRTI 2 DIO

KINA
UNA
TRANSFORMERSI 3
akcija, SF, re`ija: Mar tin Campbell, uloge: Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter Sarsgaard, Tim Robbins... po~etak u 22.30 sati.

MUZEJI
OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi. animirana komedija, re`ija: John Lasseter, Brad Lewis, glasovi: Owen Wilson, Larry the Cable Guy, Michael Caine, Emily Mor timer... po~etak u 11.40, 14 i 16.20 sati.

[TRUMFOVI 3D
avantura, fantazija, re`ija: David Yates, uloge: Daniel Radclif fe, Rupert Grint, Emma Watson, Gary Oldman, Ralph Fiennes, Helena Bonham Car ter, Alan Rickman, Emma Thompson... po~etak u 18 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljomotvoren od 10 do 13 sati.

KAKO SE RIJE[ITI [EFA
komedija, re`ija: Seth Gordon, uloge: Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, P.J. Byrn, Kevin Spacey, Jennifer Aniston, Jamie Foxx... po~etak u 18.40, 20.45 i 22.50 sati.

[TRUMPFOVI 3D,
animirani, re`ija: Biserka Vu~kovi}, glasovi: Mladen Vasary, Bo`idar Smiljani}, Ana Kraljevi}, Dra`en Bratuli}, Jadranka \oki}, po~etak u 14 i 16 sati SF, spektakl, re`ija: Michael Bay, uloge: Rosie Huntington-Whiteley, Shia LaBeouf, Tyrese Gibson, Josh Duhamel, Patrick Dempsey, John Malkovich, Frances McDormand... po~etak u 18 i 21 sat. animirani, komedija, re`ija: Raja Gosnell, uloge: Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Hank Azaria, Jonathan Winters, Katy Perry, Alan Cumming, George Lopez, po~etak u 14.30, 16.30, 18.30 i 20.30 sati.

GODINE LJUBAVI

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

PINGVINI GOSPODINA POPPERA
komedija, re`ija: Mark Waters, uloge: Jim Carrey, Carla Gugino, Angela Lansbury, po~etak u 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

AKO MI SE FU]KA, FU]KAM

DANI EVROPSKOG FILMA/3 KM
po~etak u 17.45 i 22.15 sati.

ZEMALJSKI
romanti~na komedija, re`ija: Giovani Genovesi, uloge: Robert De Niro, Monica Bellucci... po~etak u 15, 17.30, 20 i 22.30 sati. Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 17 sati; subotom od 9 do 13 sati; nedjeljom od 10 do 14 sati.

GREEN LANTERN
stripovski spektakl, re`ija: David Yates, uloge: Ryan Reynolds, Blake Lively, po~etak u 20.30 sati

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI
IZLO@BA MULTIORIGINALI
za posjete je otvorena do 4. septembra

KAUBOJ PROTIV VANZEMALJACA
akcija, re`ija: Jan Favreau, uloge: Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde, po~etak u 13.50, 16.10, 18.30 i 21 sat.

BO[NJA^KI
Posjete Muzeju u pratnji vodi~a svaki puni sat, svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka, od 9 do 16 sati. Grupne posjete potrebno je najaviti na telefon 033/ 279-800.

TUCKER I DALE PROTIV ZLA
crna komedija, re`ija: Eli Craig, uloge: Tyler Labine, Alan Tudyk, Katrina Bowden, po~etak u 20.15 i 22 sata.

socijalna drama, re`ija: Florian Serban, uloge: George Pistereanu, Ada Condeescu, Mihai Constantin... po~etak u 20.30 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE petak, 19. august 2011. godine

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Agent Codi Banks 2
TRILER
Re`ija: Kevin Allen Uloge: Frankie Muniz, Anthony Anderson, Hannah Spearritt, Cynthia Stevenson, Daniel Roebuck

HIT
DANA
23.30
BHT
BIOGRAFSKI
Re`ija: Ronny Yu Uloge: Jet Li, Dong Yong, Shido Nakamura, Collin Chou, Anthony DeLongis

18.00
PINK

Biv{i agent CIA ukrao je supertajni ure|aj u vlasni{tvu vlade SAD-a, namijenjen kontroli uma. Opasna misija pronalaska i vra}anja stroja povjerena je agentu Codyu Banksu, super{pijunu tinejd`eru. Cody mora oti}i u London i glumiti studenta u elitnoj glazbenoj {koli i tako se pribli`iti sumnjivcima. Na zadatku mu poma`e Derek, biv{i agent CIA kojem je ovo posljednja prilika da se doka`e i vrati u agenciju. Tu je i Emily, pripadnica britanske tajne slu`be, koja }e pomo}i Codyu...

Pri~a o Hua Yuan Jieu, najpoznatijem kineskom majstoru borila~kih vje{tina, prati njegovo djetinjstvo, uspon i kraj, profesionalni i privatni `ivot, koji se gotovo neprekidno odvija unutar ringova i drugih borila~kih terena.

^ista~i mina
AKCIJA
Re`ija: Keoni Waxman Uloge: Dolph Lundgren, Bruce Payne, Claire Stansfield, Ian Roberts

00.05
PINK

Angola, 1993. Pirotehni~ar Christian Erickson radi na razminiranju ratom poharane zemlje. U napadu pobunjenika na kamp, `ivot gubi Ericksonov jedanaestogodi{nji sin. Pogo|en tom tragedijom, Christian se ostavlja posla i povla~i u osamu, tra`e}i utjehu u ogromnim koli~inama alkohola. Pet godina kasnije, pripadnica FBI-ja Michelle Flynn dolazi u Angolu kako bi poku{ala prona}i nepoznatu vrstu mine - upotrijebljenu u napadu na ameri~kog predsjednika...

SERIJE

Podvodna platforma
AKCIJA/HOROR
Re`ija: Sean S. Cunningham Uloge: Greg Evigan, Nancy Everhard i Taurean Blacque

Savana
22.45 BHT
Reese i Dean su u potrazi za Lane, koja je zatvorena i u smrtnoj opasnosti. Peyton nesvjesno poma`e Nicku da se oslobodi smaragda. U me|uvremenu, Tom je pobjesnio nakon {to mu ne uspijeva pred policijom potaknuti Veronicu da prizna svoje zlo~ine na vrpci…

Slomljena krila
21.20 FTV
Hristo shvata da ne}e mo}i pobje}i. Vra}a se na imanje i kao gr~ki oficir predaje se prijatelju iz djetinjstva Nevzatu. D`emal govori Nazli da ona nije dostojna svoga oca koji je davao veliku podr{ku vladi u Ankari. Nezavisni sud dolazi u kasabu gdje }e se suditi stotinama osumnji~enih. Nevzat nakon hap{enja svoga prijatelja tra`i od D`emala dopust da ide u selo...

Ukradeni `ivoti
20.05 TV1/MRE@A
Bautistin plan je uspje{an. On uzima novac iz bordela.... Rosario razgovara sa Astorom, koji tra`i od Rosario da ga obavje{tava o potrazi za njenom k}erkom. Luz govori Juliani o njenoj k}erki, koju su joj uzeli prije nekoliko godina. Danas, ona bi imala oko devet godina... Paula, jedna od djevojaka koje `ive u Aninoj ku}i, poku{ava izvr{iti samoubistvo...

22.40
MRE@A

Na dnu okeana podmornica Deep Star Six otkrila je naselje opasnih vanzemaljaca. Grupa u eksperimentalnoj podvodnoj nuklearnoj bazi bori se za goli opstanaka od onoga trenutka kada njihova istra`ivanja naru{e `ivot bi}a na dnu okeana koja potom prijete da ih uni{te.

FILMOVI

Strah iz dubina
TRILER
Re`ija: James A. Contner Uloge: Daryl Hannah, John Schneider, Armand Assante, F. Murray Abraham, Roark Critchlow

21.00
NOVA

Sve njegove `ene
KOMEDIJA
Re`ija: Robert Altman

Tajkun s nekretninama Hamilton Lux `eli razviti morski gradi} Full Moon Bay u luksuzni grad za bogata{e, ali nailazi na probleme. Ribar Daniel Wilder vlasnik je zemlji{ta na kojem Lux `eli graditi luksuzne stanove, ali ne `eli ga prodati. Lux postavlja otrov koban za morski `ivot u mjesne vode, smanjuju}i ulove i nadaju}i se da }e Danielu propasti posao. No otrov druga~ije djeluje na morske pse pove}avaju}i im agresivnost i pretvaraju}i ih u bi}a koordiniranih napada...

22.55 OBN

Ja, robot
SF AKCIJA
Re`ija: Alex Proyas

Dr. Sullivan Travis ili Dr.T je najomiljeniji lije~nik dru{tvene elite Dallasa, bogat i uspje{an ginekolog. Dr.T obo`ava `ene. One ga okru`uju u obitelji i u ordinaciji, a on je odan i predan svakoj od njih u svako doba. Dr.T polako ali sigurno gubi korak sa svojim prenatrpanim rasporedom. Situacija u obitelji takoder je slo`ena, supruga Kate je psihi~ki oboljela upravo kada se pribli`ava vjen~anje njihove k}eri Dee Dee. Preoptere}en, Dr.T sve vi{e vremena provodi na golf terenu gdje upoznaje novu `enu u svom `ivotu - golf-profesionalku Bree.

21.10 HRT 1

Chicago, 2035. godine. Svijet je stvorio dobro razgranat sistem robota koji su programirani da poma`u i {tite ljude. Ali, detektiv Del Spooner nije siguran u stopostotnu sigurnost strojeva, osobito kada se pro~uje vijest da je ugledni znanstvenik s podru~ja robotike, dr. Alfred Lanning, ubijen pod nerazja{njenim okolnostima. Spooner odmah pomisli, iako bez dokaza, da su za to upravo krivi roboti, {to se ~ini nemogu}e, jer su programirani da ne mogu u~initi nikakvo zlo...

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.55 Tomica i prijatelji 10.00 Spretno - sretno, TV igra 10.25 Artur 10.50 Hranoljupci 11.05 Sportske igre mladih 11.20 Harveytoons 11.50 Tomica i prijatelji 12.00 Dnevnik 1 12.15 Viza za budu}nost, serija 13.45 Ramazanski razgovori: Emin Bakal 14.15 Abeceda zdravlja: Zdravlje o~iju djece, obrazovni program 14.45 Piplinzi, crtana serija 15.10 Vijesti 15.15 Gospo|a Barbara, igrana serija

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.01 Muzi~ki program 07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Gastronomad 09.25 U no}noj ba{ti, crtana serija 09.55 Nodi, crtana serija 10.10 Hani i Klover, crtana serija 10.30 Vite{ka zemlja, serija 11.25 Naslovi, filharmonija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Bermudski trougao 2, film 14.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 14.10 Prislu{kivanje, serija 15.10 Tragom [opena, dok. program 16.00 Reporta`a 16.30 Srpska danas 17.05 Gastronomad

HAYAT
07.00 07.20 07.45 07.55 08.00 08.10 08.30 08.50 09.00 09.10 09.25 09.50 10.15 10.45 11.10 11.30 11.32 11.45 11.58 12.00 13.00 14.00 14.48 14.50 Miffy, crtani film Mali crveni traktor Vitafon Aerobik Muzi~ki program Hayatovci, dje~iji program Fifi, crtani film Kenny the shark, crtani film Bumba, crtani film Garfield, crtani film Lijeni grad, crtani film Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 12. ep. Sirene, crtani film Plavi zmaj, crtani film Winx, serija, 8. ep. Bestseller Bioclinica Vijesti Biometeorolo{ka prognoza Najbolje godine, serija Miljenica, serija, 50. ep. Ispuni mi `elju Bestseller Bioclinica

TV1
08.00 Vijesti 08.05 Ma~ak Mika, 11/13 08.35 Ostrvo kornja~a, 14/26 09.00 Vijesti 09.05 Eliza, 38/68 (r) 10.00 Flash news 10.05 Historija odje}e, 11/13 11.00 Biznis vijesti 11.05 Odlazak u svemir, 8/14 11.45 Flashbacks 12.00 Vijesti plus 12.20 Urban music, 20/26 12.50 Flashbacks 13.00 Flash biznis-sport 13.10 Zakon ljubavi, 44. ep. (r) 14.05 Igra, serija (r) 15.00 Flash news 15.05 Zdravlje, 8/14 15.30 Ma~ak Mika, crtani film 15.55 Flash biznis-sport 16.00 Ukradeni `ivoti, serija (r)

PINK
06.00 Mo~ni rend`eri 07.00 More ljubavi, telenovela 08.00 Sestre, serija (r) 09.00 Mahala{i, zabavana, serija 10.00 Trijumf ljubavi, serija (r) 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, serija 12.00 Info top, info. program 12.20 City, zabavni program 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info.program 14.20 Grand hitovi, muzi~ki program

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.05 Frenderi u zemljama Evrope: Finska 09.15 Aladinove pri~e, animirana serija 09.30 Kako da ne, {kola engleskog jezika 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, serija 101. ep. 11.05 Moja mala kuhinja 11.15 Godine prolaze, serija 64. ep. 12.00 BHT vijesti 12.15 Euroimpuls plus, magazin (r) 12.45 Figure: Zlatan Fazli}-Fazla, program iz kulture (r) 13.45 Putevi zdravlja, magazin 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 Mumijevi, animirana serija 15.30 Baksuz Steva, animirani film 15.35 Danin Ramazan, dokumentarni film 15.50 Uradi sam, uradi sama 15.55 [kola filma, obrazovna serija 16.30 Gorko-slatko, serija 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show 17.30 Gradovi i pjesme: Jajce 17.55 Nebeska berba, dok. program 18.15 Hodoljublje: [kofja Loka 18.45 Pim i Pom, serija 6. ep. 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Gori vatra, serija 20.45 Josip Pejakovi}: U ime naroda 21.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture 22.15 BHT vijesti 22.35 Business News (r) 22.45 Savana, serija 23.30 Neustra{ivi, film 01.15 Pregled programa za subotu

Gospo|a Barbara
SERIJA 15.15

Vite{ka zemlja
SERIJA 10.30

Plavi zmaj
CRTANI FILM 10.45

Ma~ak Mika
CRTANI FILM 15.30

Zabranjena ljubav
SERIJA 11.00

16.00 Na{a mala klinika, igrana serija 16.50 Tomica i prijatelji, crtani film 17.00 Federacija danas 17.25 Ne daj se, Nina, serija 17.50 Dnevnik, najava 18.50 Dnevnik, najava 19.00 Piplinzi, crtana serija 19.20 Ramazanska vaktija 19.30 Dnevnik 20.10 TV Bingo show 21.19 Dnevnik, najava 21.20 Slomjena krila, serija 22.10 Dnevnik 3 22.40 Ezel, serija 12. ep. 00.25 Vrijeme je za bebe, 25. emisija 00.55 Viza za budu}nost, igrana serija 02.20 Dnevnik 3 (r) 02.50 Pregled programa za subotu

17.25 43. me|unarodni rukometni TV turnir {ampiona Doboj 2011. Metalurg - Aek, direktan prenos 19.05 Nodi, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.02 Sport 20.10 TV bingo 20.55 43. me|unarodni rukometni TV turnir {ampiona Doboj 2011. direktan prenos 22.40 Dnevnik 3 23.02 Sport 23.15 43. Me|unarodni rukometni TV turnir {ampiona Doboj 2011., hronika Filmski maraton 23.35 Inspektor rebus, serija 00.50 Oliver Tvist, mini serija 03.40 Bermudski trougao, film 05.05 Prislu{kivanje, serija

15.00 Top Shop 15.15 Vitafon 15.25 Moje drage kom{ije, serija, 35. ep. 16.55 Suze Bosfora, serija 17.45 Smije{na videa 18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 18.48 Kolo sre}e 18.53 Ramazanski program, najava 19.00 Vijesti u 7 19.27 Vremenska prognoza 19.30 Ramazanski program 20.22 Biometeorolo{ka prognoza 20.20 Sport 20.30 Suze Bosfora, serija 21.30 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija Top 100 22.30 Kickboxer 2, film 00.35 Dosje “Drezden”, serija 01.15 Miljenica, serija Reprizni program Hayat TV-a 02.00 Vijesti u 7 03.00 Ramazanski program

17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, 45. ep. 18.15 Biznis vijesti 18.20 Superstars, 18/52 19.00 Najava Dnevnika 19.01 Igra, serija (r) 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Ukradeni `ivoti, serija 21.15 Igra, serija 22.15 Vijesti plus 22.40 Podvodna platforma, film 00.20 Pono}ne vijesti plus 00.35 Tri metra iznad neba, film (r) 01.58 No}ni program 02.03 Dnevnik tv1 (r) 02.40 Ramazanski program

15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, info-program 16.00 More ljubavi, serija 17.00 Zumba Zumba, zabavni program 17.40 Kupi.ba, emisija 18.00 Agent Cody Banks 2, film 20.00 Trijumf ljubavi, serija 21.00 Grand show, muzi~ki program 22.30 ^udni mu{karci, serija 23.30 City, zabavni program (r) 00.05 ^ista~i mina, film

RTS
10.30 Na skriveno te vodim mjesto, op{teobrazovni pr. 11.00 Vijesti 11.05 Takmi~enje muzi~ke omladine-finale 11.30 Slagalica, kviz (r) 12.00 Dnevnik 12.30 Beograd u muzi~kim zbivanjima 13.00 Trezor: Sje}anje na Jocu Rodi}a 14.00 @ivot i standardi, dok. program (r) 14.30 Srce gladno istine, dok. pr. 15.00 Ovo je Srbija 16.00 Povratak otpisanih: Zlato, serija (r) 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Povratak otpisanih: Bjekstvo, serija 21.00 Trend setter, muzi~ki pr. 21.45 Zajedno-Rajko Grli}, dok. program 21.35 TV minijature, program za dijasporu 22.50 Vijesti 22.55 Oko, info 23.25 Riblja ~orba: Ostajte ovdje, muzi~ki program

RTCG
12.00 12.05 13.05 13.35 14.00 14.05 14.35 15.10 15.20 15.30 15.45 16.15 16.45 17.00 17.15 17.30 18.00 18.40 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.55 23.00 23.30 00 00 Vijesti Drama Muzika Sat tv Vijesti Obrazovni program (r) Etno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Muzika Obrazovna emisija Muzika Lajmet Muzika Dok. emisija Krugovi knji`evnosti Sat tv Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Sat tv Zapis Muzika Pro~itaj me Argument Kalendar Dnevnik 3 Sat tv Fle{ sport

FOX LIFE
09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 10.15 Momci s Medisona, serija 11.05 Mentalno, serija 11.55 Svita, serija 12.20 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 12.40 Ko je Samanta?, serija 13.30 Sve {to niste znali o ljubavi, serija 14.15 Ali Mekbil, serija 15.05 Da, draga, serija 15.55 @ivot u predgra|u, serija 16.45 Rajlijev `ivot, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 [apat duhova, serija 18.50 Ko je Samanta?, serija 19.35 Da, draga, serija 20.25 Ali Mekbil, serija 21.10 Knji`arka, serija 22.00 Houp i Fejt, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.20 Prava krv, serija 00.05 [apat duhova, serija 00.50 Ali Mekbil, serija 01.40 Sve {to niste znali o ljubavi, serija 02.25 Prava krv, serija

UNIVERSAL
07.10 09.10 11.10 13.10 15.00 17.00 18.00 20.00 Sudija Ejmi, serija Fojlov rat, serija Ne{ Brid`is, serija Iz drugog ugla, film Fojlov rat, serija Dijagnoza: Ubistvo, serija Ne{ Brid`is, serija Zakon i red, serija

TV1000
06.00 Vatrene ulice, film 08.00 Laku no}, majko, film 10.00 No} D`imija Rerdona, film 12.00 Ameri~ki odmetnici, film 14.00 ^aura, film 16.00 ^aura: Povratak, film 18.00 Pet asova, film

EUROSPORT
09.00 Fudbal, SP U-20 Kolumbija, polufinale 11.15 Kanu, SP na mirnim vodama Szeged, Ma|arska, live 13.45 Fudbal, SP U-20 Kolumbija, polufinale 16.00 Kanu, SP na mirnim vodama Szeged, Ma|arska, live

Sudija Ejmi
SERIJA 07.10

Man who cried
FILM 20.00

WTA Cincinnati
TENIS 17.30

21.00 Sve po zakonu, serija 23.00 Da li znate ko ste?, serija 00.00 Doma}ice iz okruga Orind`, serija 01.00 Zakon i red, serija 02.00 Divlja rijeka, film 04.10 Fojlov rat, serija

20.00 Man Who Cried, film 22.00 Grejslend, film 00.00 Mala, film 02.00 Djevojka i de~ko, film 04.00 Albino aligator, film 06.00 Man Who Cried, film

17.30 Tenis, WTA Cincinnati, USA 18.00 Tenis, WTA Cincinnati, USA Live, ~etvrtfinale 21.00 Boks, live 23.00 Najja~i ~ovjek 00.00 Kuglanje 01.00 Watts

petak, 19. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1
07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.07 09.53 10.00 10.09 10.10 11.00 11.14 12.00 12.11 12.13 12.16 12.31 13.15 14.10 14.19 14.20 14.22

TV PROGRAM
HRT2 NOVA
06.30 Na{i najbolji dani, serija 07.15 Neustra{ivi Scooby Doo, crtana serija 07.40 Jumanji, crtana serija 08.05 Bra~ne vode, serija 09.00 Pobjeda ljubavi, serija 10.55 Bijeg, serija (r) 11.50 TV izlog 12.05 Zauvijek susjedi, serija 13.20 IN magazin (r) 14.00 Pobjeda ljubavi, serija 16.00 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Bijeg, serija 21.00 Morski psi: Strah iz dubina 1, igrani film 22.30 Morski psi: Strah iz dubina 2, igrani film 00.00 Glasine, igrani film (r) 01.35 Ezo TV, tarot show 02.35 Hadson Hawk, igrani film (r) 04.15 Dnevnik Nove TV (r)

63
Iz dana u dan... Vrijeme Svje`i u dan... Vijesti Pop corn, skrivena kamera Svijet tajni, serija Zakon ljubavi, serija Divlji u srcu, serija Vijesti Ukradeni `ivoti, serija Vijesti u 16 Zakon ljubavi, serija Dnevnik Ljetno kino, film Ukradeni `ivoti, serija Dnevnik (r)

OBN
06.25 Casper, crtani film 06.35 Cosmic Quantum Rei, crtani film 07.00 Atomska Betty, crtani film 07.25 Roni, Olly, Roni, crtani film 07.40 Bunny Maloney, crtani film 08.00 Iron Man, crtani film 08.20 Top Shop 08.55 Skrivena kamera, humor. program 09.10 Zemlja snova, serija 11.25 Ludo srce, serija 11.55 OBN Info 12.20 Ludo srce, serija 13.15 Exkluziv, zabavni program 14.30 Osveta, serija 15.30 Dejana talk show, Tema: Privatni ili javni-koji je fakultet bolji? 16.30 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.15 Pitajmo zajedno, talk show 20.00 Osveta, serija 21.00 Zakon bra}e, serija 22.00 Red Carpet, showbiz magazin 22.55 Sve njegove `ene, film 01.10 Red Carpet, showbiz magazin 02.15 OBN Info 02.30 OBN Sport 02.30 Sve njegove `ene, film

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro 10.05 Noddy, program za djecu (r) 10.20 ^arli i Mimo, program za djecu (r) 10.25 Grimove bajke, (r) 10.45 Barimba, program za djecu (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Mu}ke, serija, (r) 11.35 Podmladi mi tijelo, dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Stanarka napu{tenog zamka, serija 14.50 Sarajevdisanje, dok. program 16.00 Yusuf, serija 16.45 Podmladi mi tijelo, dok. program 17.50 Mu}ke, humor. program 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix, pr. za djecu 19.02 Noody, program za djecu 19.15 Stazama milosti do vje~nosti 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Stanarka napu{tenog zamka, serija 22.30 Yusuf, serija 23.20 David Coperfield, serija 00.10 Mu}ke, humor. program 00.40 Zavjera, igrani film 02.15 Dnevnik TVSA (r) 02.45 Stazama milosti do vje~nosti (r)

TV TK
06.05 06.10 06.45 07.00 07.05 09.00 09.30 10.30 12.00 12.15 16.00 17.15 19.00 22.40 00.00 01.00

15.28 16.05 16.50 17.00 17.48 17.50 18.38 19.30 19.55 20.00 20.03 20.09 21.10 23.05 23.30 23.33 23.42 23.50

01.19 02.47 03.35 03.59 04.44

Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Hotel dvorac Orth 7, serija Vijesti iz kulture (r) Vijesti Vrijeme danas Prirodni svijet 3: Titus kralj gorila, dokumentarna serija (r) Kod Ane (r) Oprah show (r) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (r) Gospodarica tvoga srca, serija Capri 2, serija (r) Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Branitelji domovine, informativno-edukativni spot Rivalstvo {to nas ve`e maraton la|a na Neretvi, emisija pu~ke i predajne kulture (r) Hrvati i kr{}anstvo, dokumentarna serija (r) Alisa, slu{aj svoje srce, serija Vijesti Hrvatska u`ivo HAK - Promet info Sve }e biti dobro, serija (r) Ljetna slagalica: Svi pi{u kuharice Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi Capri 2, serija Mjesec znanstvene fantastike: Ja, robot ameri~ki film Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Filmski maraton - ciklus Clinta Eastwooda: Kolo smrti, ameri~ki film (r) Filmski maraton: Point Blank, ameri~ki film (r) Kojak 3., serija (r) Skica za portret (r) Hotel dvorac Orth 7, serija (r) Ljetna slagalica: Svi pi{u kuharice (r)

08.00 Moji prijatelji Tigar i Pooh, crtana serija (r) 08.24 @utokljunac: Svemirska glazba (r) 08.46 Connor na tajnom zadatku 3, serija 09.08 Ljubitelji dje~jeg svijeta (r) 09.20 Boli glava: Litosfera (r) 09.35 Obi~na klinka, serija 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija (r) 10.44 Puna ku}a Raftera 1, serija (r) 11.28 Tree Hill 6, serija (r) 12.09 @deronja 1, crtana serija (r) 12.31 @utokljunac: Svemirska glazba (r) 12.54 Johnny Bravo, crtana serija (r) 13.16 Lagodni `ivot Zacka i Codyja 2, serija (r) 13.40 Visoka napetost, ameri~ki film (r) 15.11 Ru`na Betty 4, serija 15.55 Danny na moru 2, dokumentarna serija (r) 16.19 Briljanteen (r)

MRE@A
08.05 Ma~ak Mika, crtani film 08.35 Ostrvo kornja~a, crtani film 09.05 Eliza, serija, 38/68 (r) 13.10 Zakon ljubavi, serija (r) 14.05 Nova serija, serija (r) 14.05 Igra, serija (r) 14.30 Igra, serija (r) 16.00 Ukradeni `ivoti, serija (r) 17.15 Zakon ljubavi, serija 20.05 Ukradeni `ivoti, serija 21.15 Igra, serija 21.40 Igra, serija 22.40 Podvodna platforma, film

Bitange i princeze 4
SERIJA 21.22

Bijeg
SERIJA 20.00

17.00 Kojak 3, serija 17.50 [apta~ psima 4 (r) 18.40 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija (r) 19.01 Mali roboti, crtana serija (r) 19.14 Kod ku}e je najljep{e Bjelovar 19.27 Gara`a: Motus (r) 20.00 Doctor Who 4, serija (r) 20.52 Putujmo povoljno: Atena, dokumentarna serija 21.22 Bitange i princeze 4, humoristi~na serija (r) 22.04 Pono}ni ~ovjek, mini-serija, 3. epizode 00.27 La`i mi 2, serija (r) 01.10 Zovem se Earl 4, humoristi~na serija 01.31 Retrovizor: @ivot na Marsu, serija 02.13 Retrovizor: Prijatelji 10, serija (r) 02.39 Retrovizor: Sledge Hammer 2, serija (r) 03.04 Retrovizor: Sinovi anarhije 1, serija (r)

TV MOSTAR
08.05 Ma~ak Mika, crtani film 08.35 Ostrvo kornja~a, 14/26 09.05 Eliza, 38/68 (r) 13.10 Zakon ljubavi, 44. ep. (r) 14.05 Igra, serija (r) 14.30 Igra, serija (r) 15.00 Flaah vijesti 16.00 Ukradeni `ivoti, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, 45. ep. 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Ukradeni `ivoti, 37. ep. 21.15 Igra, 38. ep. 21.40 Igra, serija 22.15 Vijesti plus 22.40 Podvodna platforma, film

TV KAKANJ
12.00 Vjera i `ivot 12.30 TV liberty 13.00 Ramazanske pri~e 13.30 Namjesnik ljubavi 14.00 TV mukabela 15.00 Jusuf a.s. 16.20 Svijet tajni 17.00 Flash vijesti 17.05 Veliki susret 18.30 Bra~a koale 18.45 Marketing 19.00 Ramazan mjesec milosti 19.53 Ezan za iftar 19.55 Predah uz iftar 20.30 Vijesti IC 20.45 Marketing 21.00 Svijet tajni 21.30 Vrline vjernika 21.40 Jusuf a.s. 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r)00.20 Veliki susret 01.30 Vjera i `ivot 02.00 Tajna pe}ine An|elos 03.20 Sehurski program 04.01 Ezan za po~etak posta 04.04 TV mukabela

RTV USK
12.00 Vijesti 12.05 Korak od divljine 13.05 Pismo, glava: Egipat, 19/21 14.00 Gradovi svijeta: La Valeta 14.30 Vijesti 14.35 Portreti: Ivan [traus 15.35 Pod suncem St. Tropea 16.30 Majstor kuhinje (r) 17.10 Lea Parker (r) 18.15 Alternativna medicina (r) 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Ramazanski program 20.45 Najbolje godine 21.30 Dnevnik 2 22.00 Lea Parker 23.00 Bonaventura 23.30 Izgubljena soba 00.15 Majstor kuhinje

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Tuzla u`ivo 16.15 Zoo hoby 16.45 TV Liberty (r) 17.15 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.17 Tuzla u`ivo 18.27 Vje`bajmo zajedno 18.48 SMS centrala 19.07 Sanjalica, program za djecu 19.13 KVIZ Extra 19.32 Pred iftar 20.30 @ivotne pri~e, dok. program 21.10 Op~injeni, 72/208 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra Info

TV ZENICA
14.05 Samo za smijeh 14.30 Zona kantona (r) 15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Me|u nama (r) 16.35 Putopis: Paso{ za Ju`nu Ameriku (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer 19.00 Zenica danas 20.35 Igrani film 22.30 Obavj{etnja i tu`na sje}anja 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike 00.00 Nije te{ko biti ja (r)

RTV VOGO[]A
12.00 Djevojke 12.30 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 13.00 BH scena NTV IC Kakanj (r) 14.00 Na tragu 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce (r) 16.00 Otvoreni program 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 Info IC NTV IC Kakanj 19.00 Ramazanski program 21.00 Ludo srce 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Sense - Ha{ki tribunal 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike 00.00 Otvoreni program (r)

RTV BN
06.30 Muzi~ki izlog 07.00 Dnevnik 3 07.30 Otpisani, serija (r) 08.15 Muzi~ki izlog 08.30 Kasandra, serija (r) 09.15 Svijet na dlanu 10.00 Novosti 10.05 Iza scene 11.00 Svijet na dlanu 12.00 Novosti u podne 12.15 Dogovor zivota, film 14.00 Novosti 14.05 Zna{-ima{, interaktivni kviz 16.00 Dnevnik 1 16.25 Sve za ljubav, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Povratak otpisanih, serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Kasandra, serija 21.00 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em 22.30 Dnevnik 3 23.00 Loto 23.10 Crveno 00.10 Divlji i `estoki, film

ATV
10.50 Bakugan 11.10 Winx 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2 13.00 Miljenica 14.00 48 sati svadba 15.10 Stil 15.50 Vijesti 16.00 Najbolje godine 17.00 Suze Bosfora 18.00 Sasuke, nind`a ratnici 18.20 Sasuke Nind`a ratnici 18.45 Arena sport 18.50 High Tech 19.00 ATV vijesti 20.00 @ene, ljudi I ostalo 20.30 Suze Bosfora 21.30 48 sati svadba 22.20 Ve~ernje vijesti 22.30 Kickboxer 2 18+ 00.30 Dosije Drezden 01.30 Miljenica

EUROSPORT 2
03.30 Fudbal, SP U-20 Kolumbija, polufinale 05.30 Tenis, WTA Cincinnati, USA 07.30 Fudbal, Bundesliga 09.00 Odbojka, Univerzijada Shenzhen, Kina Live 11.00 Ko{arka, Univerzijada Shenzhen, Kina 11.45 Watts 12.00 Plivanje, Univerzijada Shenzhen, Kina Live 14.00 Atletika, Univerzijada Shenzhen, Kina Live 15.30 Odbojka, Univerzijada Shenzhen, Kina 16.45 Fudbal, Bundesliga 18.30 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 20.00 Fudbal, Bundesliga, najava kola 20.30 Fudbal, Bundesliga Live 22.30 Strikeforce: Villasenor (USA) - E. Cyborg (USA) 00.30 Tenis, WTA Cincinnati, USA, ~etvrtfinale 01.30 Fudbal, Bundesliga

SPORT KLUB
06.30 Super kup: Barcelona Real Madrid 09.30 Premijer league magazin 10.00 Fulltilt poker 11.00 ATP Masters Cincinnati osmina finala 16.00 Tenis Masters studio direktno 16.30 Vijesti 17.00 ATP Masters Cincinnati ~etvrtfinala direktno 23.00 Vijesti 23.30 Premier league News 00.00 Najava premier league 00.30 Atletix 01.00 ATP Masters Cincinnati ~etvrt finala direktno 03.00 Rugby Superleague

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Ameri~ki ~operi Limarska radionica London Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Smrtonosna zona Pre`ivljavanje Pograni~na policija SAD Kako se pravi? Kako to rade? Zvezdane staze nauke Razotkrivanje mitova Vrhunsko graditeljstvo Usporen snimak Ameri~ki ~operi

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 [apta~ psima Lov na lovca Anakonda Ulovljeni U potrazi za Ngotoom Megastrukture Opasna putovanja Anakonda Najve}e britanske ma{ine sa Krisom Barijem

VIASAT HISTORY
06.00 Vojini~ev kod Najtajanstveniji rukopis na svijetu 07.00 Ljeto ljubavi 08.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 09.00 Lov na Careve krstarice 10.00 Van Gog - kompletna pri~a 11.00 Krakatau - poslednji dani 12.00 Ljudo`deri kamenog doba 13.00 Po~etak rata 14.00 Najtajanstveniji rukopis na svijetu 15.00 Ljeto ljubavi 16.00 Dikensova Engleska 17.00 Pri~a o poljoprivredi 18.00 Sve Kenedijeve `ene 19.00 Su|enje nacistima u Nirnbergu 20.00 Aleksandrova najve}a bitka 21.00 Farma iz Edvardijanskog doba 22.00 Igra sjenki 23.00 Gerouov zakon 00.00 Dikensova Engleska 01.00 Pri~a o poljoprivredi 02.00 Sve Kenedijeve `ene 03.00 Su|enje nacistima u Nirnbergu 04.00 Aleksandrova najve}a bitka

ANIMAL PLANET
06.00 Posjed merkata 06.25 Upoznajte divljinu 06.50 Lovac na krokodile 07.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Zaljubljenici u ma~ke 09.05 Sve o ma~kama 10.00 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 10.55 Posjed merkata 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Veterinari sta`isti, 2. ep. 12.45 Policija za `ivotinje, 2. ep. 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Nesvakida{nje `ivotinje 16.25 Ma~ke iz kom{iluka, 2. ep. 17.20 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 17.45 Ostrvo orangutana 18.15 Lovac na krokodile 19.10 Sve o ma~kama 20.05 Posljednja nada 21.00 Borba za kitove 21.55 Ljudo`deri 22.50 @ivot sisara 23.45 Sve o ma~kama

[apta~ psima
18.00
15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 22.00 23.00 Lov na lovca Poslednji ris u [paniji Avionske nesre}e [apta~ psima Podvodna oaza [apta~ psima, 2 epizode Avionske nesre}e [apta~ psima, 2 epizode

Pripreme mu{ke ko{arka{ke reprezentacije BiH

Pozvan Jazvin umjesto Hod`i}a

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
45. strana

petak, 19. august 2011. godine

Podjela {kolskih torbi u Bosanskoj Krupi

Halitovi} se kiti
Armin Halitovi}: Nije ovla{ten za akciju

tu|im perjem
Iako je Udru`enje Bosanaca u Austriji “Futurebag - torba za budu}nost“ organizovalo akciju, zasluge sebi pripisao op}inski na~elnik
osnovni pribor, stoji na slu`benoj op}inskoj stranici, a u nastavku na~elnikova Slu`ba za informisanje spominje Udru`enje iz Austrije koje je pomoglo na~elniku u ovom velikom djelu. ^lanovi organizacije Futurebag bili su ogor~eni, te su nazvali na~elnika da demantuje takvu informaciju, {to je i ura|eno. - U prvom saop{tenju koje je na na{u inicijativu djelimi~no izmijenjeno ~ak se navodilo kako je na~elnik li~no darovao {kolske torbe za 269 prva~i}a. Halitovi} je za Futurebag i sve ~lanove Udru`enja do danas bio nepoznataosoba i on sa na{estranenije ovla{ten da uru~i torbe niti da donaciju, saop}io je KemalSmaji}, osniva~Udru`enja. ^ak i nakon njihove intervencije, ostalo je zapisano da je na~elnik obezbijedio torbe. No, po onome kako pi{u na~elni~ke slu`be za informisanje, mo`e se o~ekivati i da, kada osvane lijep dan, ka`u da su na~elnici obe zbi je di li sunce ili, kada ki{a pada, da je to na zahtjev na~elnika i stru~ne slu`be.
F. BENDER

Iftar u Poto~arima
U organizaciji turskog vakufa „Hulusi Efendi Vakfi“ u Poto~ari, ma je organizovan iftar za oko 200 Srebreni~ana. Bila je to jo{ jedna prilika da se u svetom mjesecu ramazanu povratnicima poru~i da nisu sami, te da }e i u budu}nosti imati podr{ku turskog naroda. „Na iftar smo, uglavnom, pozvali mlade bra~ne parove, ali i druge gra|ane, kako bi sa ovog mjesta poru~ili da u Srebrenici ima mladosti i `ivota. Ovakvi doga|aji puno zna~e, jer kada `ivite ovdje, najve}a vam je pomo} kada vas neko posjeti i misli na vas. Ovo nam, tako|er, ulijeva nadu da }e turski investitori u budu}nosti ulagati u Srebrenicu, te da }e pokretati projekte koji }e zapo{ljavati povratnike,“ kazao je Damir ef. Pe{tali}, glavni imam Med`lisa Islamske zajednice Srebrenica. Organizaciju iftara sa turskim vakufom je koordinirao Edin Rami}, savjetnik za povratak i dijasporu ~lana Predsjedni{tva BiH Bakira Izetbegovi}a. Na iftaru u Poto~arima bili su i ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} i zamjenik na~elnika Srebrenice S. K. ]amil Durakovi}.

Udru`enje Bosanaca u Austriji “Futurebag - torba za budu}nost“ podijelilo je predpo~etak{kolskegodine na hiljadetorbi i osnovnogpribora, a akcija jo{ traje. Torbe su dobili u~enici osnovnih {kola Vitinica, Kozarac, Voljevac, Ilid`a 3, Divi~, te u~enici osnovne {kole u Bosanskoj Krupi, koji su dobiliukupno269 torbi i prate}ipribor. Me|utim, zasluge za ovaj gest sebi je pripisao na~elnik Op}ine Bosanska Krupa Armin Halitovi}. - Kako bi barem malo olak{ao pripremu roditelja koji idu}e {kolske godine upisuju djecu u prvi razred, na~elnik Armin Halitovi} obezbijedio je {kolske torbe i

Gre{ka u koracima
Na~elnikova slu`ba za informisanje jo{ jednom se oglasila u ~etvrtak, navode}i kako je to bila “gre{ka u koracima“. - ^injenica da }e na{i mali{ani dobiti torbe i pribor pred po~etak {kolskegodine, ponukala nas je da

se {to prije javno oglasimo i upoznamo roditelje kako se ne bi izlagali nepotrebnim tro{kovima. U tom koraku smo napravilipropuste, te nesvjesno ugrozili integritet Udru`enja Futurebag, koje je zaslu`no za obezbije|enuopremu, stoji u posljednjem obavje{tenju.

U~enici dobili torbe i pribor

POSLJEDNJE VIJESTI
LIVNO: POGINULA JEDNA OSOBA - Anto Veli} iz Livna poginuo je u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila ju~e na magistralnom putu Livno Tomislavgrad u mjestu Lopatinac, u livanjskoj op}ini, potvr|eno je iz MUP-a LK-a. Do nesre}e je do{lo kada je automobil, kojim je upravljao Veli}, zbog neprilago|ene brzine, sletio sa puta, pri ~emu je mladi} zadobio te`e povrede od kojih je preminuo. Tijelo smrtno stradalog prevezeno je u mrtva~nicu Kantonalne bolnice "Fra Mihovil Su~i}", gdje }e biti izvr{ena obdukcija. SUDAR U TAR^INU - Na magistralnom putu M 17, u Tar~inu, Op}ina Had`i}i sino} oko 18.20 sati desila se saobra}ajna nezgoda u kojoj je K.M. (1956) zadobio te{ke tjelesne povrede. Prevezen je na KUM Klini~kog centra Sarajevo gdje je zadr`an na daljnjem lije~enju. Kako su nam saop}ili iz MUP-a KS-a do nezgode je do{lo prilikom sudara automobila golf kojim je upravljao unesre}eni K.M. i autobusa. NASTRADAO BH DR@AVLJANIN - Dr`avljanin BiH @elimir Kosti} (43) poginuo je ju~e na trafostanici blizu cjevovoda Hidroelektrane "Peru}ica" u Crnoj Gori. Kosti} je radio u preduze}u Safir iz Gacka, jednom od izvo|a~a radova na remontu Hidroelektrane "Peru}ica", saop{teno je iz podgori~ke ''Elektrodistribucije''.

Reis Ceri} o Radmanovi}evoj izjavi

Htio biti junak i zakomplicirao
Reisu-l-ulema IZ-a u BiH Mustafa ef. Ceri} sino} je u Banjoj Luci istakao da ocjene srpskog ~lana Predsjedni{tva BiH Neboj{e Radmanovi}a prema kojem njegovo pismo od 31. maja, predstavlja vrstu pripreme za rat, podsje}aju na predratnu izjavu Radovana Karad`i}a da "ukoliko po~ne rat, muslimani se ne}e mo}i braniti“. -Nije dosljedan taj na~in komentarisanja od zvani~nog politi~kog predstavnika dr`ave BiH, posebno u ovom trenutku. Izjave poput toga da musliman ne mo`e biti sudija, da mu se ne mo`e vjerovati ili da je genetski kvaran, najprije smo smatrali incidentima, ali se to pretvorilo u epidemiju i moja je du`nost bila da reagiram, da upozorim. Radmanovi} je mogao na stotine drugih na~ina da nam se obrati, da upita u ~emu je problem i da do|emo do dijalo ga, ali je on iz Ba nje Lu ke pred srpskim narodom htio biti junak i samo dija ponovo vra}a ovdje. Zato smo mi danas do{li da vidimo koliko treba, {ta treba kako bi mogli da idemo dalje, rekao je Ceri}, prenosi Fena. Reis je tako|e izjavio da Islamska zajednica nikada nije zaboravila raniji doprinos predsjednika RS-a Milorada Dodika po~etku gradnje Ferhadije. -Mi, danas moramo pomenuti Milorada Dodika, jer nismo zaboravili da je, tada kao predsjednik Vlade RS-a dobrim djelom uticao da se zapo~ne gradnja Ferhadije. Pozivamo ga da nastavi u tom smjeru. Pozivamo Vladu RS-a da pomogne finansijski izgradnju, kako bismo zavr{ili d`amiju, izjavio je Ceri}. Reis Ceri} je gradili{te Ferhadije obi{ao sa banjalu~kim muftijom Edhemom ^amd`i}em, vojnim muftijom OSBiH Ismailom Smajlovi}em i muftijom ZDK-a Ejupom Dautovi}em. Nakon posjete Ferhadiji reis Ceri} je sa pripadnicima OSBiH iftario u kasarni Kozara u Banjoj Luci.

je zakomplicirao situaciju” izjavio je re, is Ceri}, koji je ju~e bio u posjeti Banjoj Luci a povodom problema daljnjeg finansiranja obnove Ferhadije. -Ja mislim da nema nijednog ~ovjeka na svijetu koji nije radostan {to se Ferha-

SPONZOR DNEVNE VAKTIJE

D N E V N A

R a m a z a n IZLAZAK SUNCA

VA K T I J A
14 3 2 . IKINDIJA AK[AM/ IFTAR JACIJA

HOTELI ILID@A
w w w.hotel iilidza.ba
Hrasni~ka cesta 14, 71000 Sarajevo, BiH Tel: 033 772 000, 772 019; Fax: 033 772 021 E-mail: info@hoteliilidza.ba

DAN

SABAH

PODNE

19

3:58

5:48

12:51 16:41 19:51 21:27

BANJA LUKA 3,5,7 / BIHA] 8,10,12 / BR^KO -4,-2,1 / BIJELJINA -5,-3,-1 / CAZIN 7,10,13 / GORA@DE -3,-2,-2 / KONJIC 1,2,2 / LIVNO 6,6,6 / MAGLAJ 0,1,3 / MOSTAR1,2,3 / SANSKI MOST 5,7,9 / SREBRENICA -4,-3,-3 / TE[ANJ 0,2,4 / TRAVNIK 2,3,4 / TUZLA -3,-1,1 / ZENICA 1,2,3