Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PONEDJELJAK, 22. 8. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.229

Mirko Kova~, knji`evnik

Velikosrbima ne odgovara me|unarodni kontekst
4-5. strana

19. godi{njica zlo~ina na Kori}anskim stijenama

Sven Alkalaj

REPUBLIKA SRPSKA @ELI (O)VLADATI VANJSKIM POSLOVIMA
2. strana

DANAS PRILOG

Umjesto na razmjenu,
Foto: Damir ]UMUROVI]

odvedeni u smrt
BIJELJINA Biznismen Dragan Ne{kovi} prona{ao mrtve roditelje

3. strana

SUPRUGU USMRTIO NO@EM, PA PUCAO SEBI U GLAVU?

Foto: Bportal.ba

9. strana

U @I@I
Neprihvatljivi zahtjevi o smanjenju DKP mre`e BiH

2

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Budu}nost aerodroma u Federaciji BiH

Tuzlaci ~ekaju robu, Mostarci turiste
FBiH je nedavno izdvojila po 435.000 KM za opremanje dvije zra~ne luke, koje su sada dobile {ansu za razvoj
PrijenekolikodanaMe|unarodni aerodrom Tuzla ostao je bez jedine redovne linije, one izme|u Dubaija i Tuzle. Razlog je izostanak dogovora izme|u katarskog prevoznika i bosanskohercegova~kih partnera o visini naknada prilikom otkazivanjaleta, koji se ve}u startupokazao neprofitabilnim.

Alkalaj: RS `eli (o)vladati vanjskim poslovima
RS ja~a vlastitu mre`u predstavni{tava `ele}i da to ostvari i nau{trb DKP-a BiH s namjerom stvaranja stalnih paralelizama, dok istovremeno stvari `ele i personalizirati, a sve kako bi bile ostvarene i te`nje da zavladaju i MVP-om BiH, smatra Alkalaj
Republika Srpska `eli u potpunosti ovladati interesnom sferom vanjskih poslova BiH. RS ja~a vlastitu mre`u predstavni{tava `ele}i da to ostvari i nau{trb diplomatsko-konzularnih predstavni{tava BiH s namjerom stvaranja stalnih paralelizama, dok istovremeno stvari `ele i personalizirati, a sve kako bi bile ostvarene i te`nje da zavladaju i Ministarstvom vanjskih poslova BiH.

Neiskori{teni potencijal
No, ve} godinamanijednaredovnalinija ka tuzlanskomaerodromu ne opstajedu`e od nekolikosedmica. Premazvani~nim informacijama, u proteklimgodinamaaerodromskipromet se kretao od hiljadu i po do tri hiljade putnika, {to je ispod svih prosjeka, kako u regiji, tako i u na{oj zemlji. Ve}ina tih putnika koristi aerodromske usluge u vrijemeljetneturisti~kesezone, kada posredstvom turisti~kih agencija poleti nekoliko aviona ka turskomljetovali{tuAntalija. “Do sadanismopre{libroj od tri hiljadeputnikagodi{nje. Postoje izgledi da se to desi ove godine“ nada se Enver Jukanovi}, , direktor Me|unarodnog aerodroma Tuzla, koji prema potencijalima spada u regionalni vrh, posebno zbog dobrog geografskog polo`aja i ogromnih aerodromskih kapaciteta. Me|unarodni aerodrom u Mostarugodi{nje ima dvadesetak hiljada putnika, {to jeste vi{e u odnosu na tuzlanski, ali je minimalno u usporedbi s regionalnimzra~nimlukama ili pak Aerodromom u Sarajevu. Direktori Enver Jukanovi} i

Enver Jukanovi}: Cargo saobra}aj

Marin Raspudi}: Potrebna strategija

Me|unarodni aerodrom u Tuzli pregovara sa Islamskom zajednicom BiH oko transfera vjernika koji iz BiH planiraju putovati na ovogodi{nji had`, u Meku i Medinu. Organizatori odlaska na had` su pro{lih godina koristili usluge tuzlanskog aerodroma, {to je pomoglo njegovom poslovanju. Marin Raspudi}, prvi ~ovjek mostarske zra~ne luke, imaju planove. Po njima, Tuzla bi u narednim godinama trebala postati regionalni cargo centar za transport robe, dok bi Mostar novactrebaozaraditi od turista, koji posje}uju Me|ugorje i Jadran. “Ovajaerodrom bi mogaobitijedna od kvalitetnihdestinacija za razvoj cargo saobra}aja zbog blizine autocesta koje povezuju BiH sa Evropom i istokom i zemlji{nih povr{ina koje se moguputnicimastaviti na raspolaganje“ isti~e Jukanovi}. , dinama slu`e za prihvat turista koji posje}uju sveti{te u Me|ugorju. “Turizam na nivou Federacije je ogroman potencijal, me|utim da bismo ga realizirali, moramo imati strategiju. Mi imamo potencijal i trebamo ga iskoristiti. Pa, ne}enamaHrvatska dati mogu}nost preuzimanja Me|ugorja, koje ona dobro eksploati{e, ako se mi tehni~ki dobro ne opremimo i kadrovski ne u|emo u tr`i{nu utakmicu“ , isti~e Raspudi}, napominju}i da bi uspjeh njegovog tima bilo vra}anje broja putnika na predratninivokoji je iznosio150.000 godi{nje. Prvi korak u tom pravcu u~injen je neki dan, kada je FBiH izdvojila po 435.000 KM za opremanje ove dvije zra~ne luke. A. [E]KANOVI]

Nadaju se had`ijama

Na {tetu BiH
Ovo je za Oslobo|enje izjavio Sven Alkalaj, ministar vanjskih poslova, ocijeniv{i krajnje neprihvatljivim i neprimjerenim zahtjeve ~lana Predsjedni{tva BiH Neboj{e Radmanovi}a da svoj glas za prijedlog bud`eta institucija BiH za 2011. uslovi racionalizacijom DKP mre`e BiH, koju je ocijenio preglomaznom. - Nemamo vi{ka DKP mre`e BiH u inostranstvu. Zatvaranje ambasada i predstavni{tava BiH posebno u dr`avama Bliskog istoka, odakle za BiH dolazi zna~ajan broj dotacija, kreditnih aran`mana i investicija u momentu kada na{a dr`ava `udi za ulaganjima bio bi sa ekonomske strane {tetan, te naru{io vanjskom imid`u BiH. To posebno iz razloga {to dr`ave u tom dijelu nemaju problema sa recesijom i ekonomskom krizom, a to bi trebao biti dodatni poticaj za BiH da svoja predstavni{tva iskoristi u promociju investicija i ulaganja u na{u dr`avu, a ne suprotno, ocijenio je Alkalaj. On je kao primjere naveo Katar koji ima zna~ajne planove i investicije u BiH te da bi zatvaranje Ambasade BiH u Dohi „bilo kontraproduktivno“ Sli~no je i sa Kuvaj. tom, sa kojim se dogovara uspostava direktne aviolinije s ciljem ja~eg i zna~ajnijeg povezivanja privrednika dvije dr`ave, te da je i iz tog razloga prisustvo BiH na razini ambasade potrebno. - Umjesto razmi{ljanja o racionalizaciji DKP mre`e, vi{e ra~una bi se trebalo povesti o kvalitetnijem izboru kadrova, prvenstveno ambasadora BiH koji predstavljaju na{u dr`avu u svijetu. Zala`em se za te aktivnosti posebno imaju}i na umu dosada{nje aktivnosti pojedinih ambasadora ~iji doprinos na promociji BiH i pri-

Sven Alkalaj: RS `eli sve preuzeti

vla~enja investicija nije nikako zadovoljavaju}i, smatra Alkalaj.

[irenje, a ne ukidanje
U potpunosti odbacuju}i mogu}u racionalizaciju DKP mre`e BiH u inostranstvu, Alkalaj je ocijenio kako je {to prije nu`no izna}i sredstva za njeno {irenje, a u skladu sa preporukama MVP-a BiH. Posebno va`nim u tom kontekstu ocijenio je sa ekonomske ta~ke gledi{ta otvaranje ambasade BiH u Al`iru, {to bi stvorilo pretpostavke za ve}e prisustvo kompanija iz BiH na tom tr`i{tu jer je ta dr`ava mjesto u koje se trenuta~no puno investira, kao i u Astani (Kazahstan). Za BiH, ocijenio je Alkalaj, va`no bi bilo i da otvori svoje ambasade u Tirani (Albanija), Bratislavi (Slova~ka), a u planu su i Kijev (Ukrajina), te Ju`na Amerika, gdje nakon ukidanja one u Buenos Airesu (Argentina) na cijelom kontinentu nema predstavni{tva BiH. Komentiraju}i stavove RS-a o otvaranju novih predstavni{tava entiteta u inozemstvu, Alkalaj je istakao kako su DKP predstavni{tva BiH „jedina legitimna mre`a za obavljanje vanjskih poslova“ To {to . provodi RS ima za cilj, navodi, „umanjenje diplomatskih aktivnosti BiH“. On je opasnim ocijenio i najave sli~nih aktivnosti Hrvat skog na ro dnog sa bo ra (HNS), ali to nije `elio detaljnije komentirati s obzirom na to, kako je naveo, da se radi o „stvarima partijske prirode“.
A. TERZI]

Tr`i{na utakmica
S drugestrane, Mostarci se nadaju da }e uz pomo}lokalnezajednice, te Kantona i Federacije, oteti dio kola~a od hrvatskih zra~nihluka na Jadranu, kojego-

V I J E S T I

@upanijsko vije}e HSP-a BiH

[tetni istupi u medijima
U Ljubu{kom je odr`ana sjednica zapadnohercegova~kog @upanijskog vije}a HSP-a BiH. Tema sjednice je bila aktualno stanje i zbivanja u stranci nakon posljednjih doga|anja i pisanja u medijima, priop}eno je iz te stranke, prenijela je Fena. - Jedinstven je stav zapadnohercegova~kog @upanijskog vije}a HSP-a da nije bilo potrebe za negativnim istupima u medijima dok se ne iscrpe sve mogu}nosti dogovora unutar stranke. Tako|er, nemaju mjesta negativne izjave na ra~un predsjednika stranke, ako se zna da je HSPBiH pod vodstvom dr. Zvonke Juri{i}a stekao izborni rezultat koji stranci omogu}uje sudjelovanje u vlasti na dobro znanim razinama. Na kraju je, ipak, prevladalo mi{ljenje kako se radi o rje{ivim problemima koje }e prevladati sama stranka u slijede}im danima, stoji u priop}enju. Na sjednici su, uz ostale, bili prisutni Branko ]orluka, predsjednik zapadnohercegova~kog @upanijskog vije}a HSP-a, Stanko Primorac, zastupnik u federalnom Parlamentu, te Vjekoslav ^amber, ministar u Vladi FBiH. ]orluka je istaknuo kako je HSPBiH nakon izbora 2010. legalno do{ao na vlast u Federaciji potpisav{i koaliciju sa strankama platforme. Dodao je, kako je i on osobno legalno i legitimno izabrani predsjednik @upanijskog vije}a te da nije, kako se u medijima pisalo u posljednje vrijeme, ~lan nikakve ekipe, Juri{i}eve ili bilo koje druge. Primorac je naveo kako je odluku o ulasku HSP-a u koaliciju i potpisivanje platforme donijelo ne Predsjedni{tvo stranke ve} vi{e od 120 ~lanova na mini saboru stranke, a nakon odluka Glavnoga stana i Predsjedni{tva od 17. marta. Ministar ^amber je istaknuo da je stranka rezultat rada svih ~lanova i kako svi ~lanovi moraju po{tivati instituciju stranke jer sve polo`aje duguju stranci. Dodao je kako ne treba uspore|ivati `upanije unutar HSP-a ve} sjesti i me|usobno se dogovoriti za dobrobit same stranke jer me|usobna optu`ivanja }e, kako je kazao, donijeti samo {tetu, a takvih primjera je ve} bilo na politi~koj sceni, navodi se u priop}enju.

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U @I@I

3

Obilje`ena 19. godi{njica zlo~ina na Kori}anskim stijenama

Umjesto na razmjenu, odvedeni u smrt
Na~elnik Had`iemri} iznimka
Najbli`i srodnici vi{e od 200 ubijenih i gurnutih niz litice Kori}anskih stijena 21. avgusta 1992. ju~er su posjetili mjesto ovog zlo~ina ^itanjem njihovih imena i bacanjem ru`a u provaliju otimaju svoje najmilije od zaborava
Mirno, s mjerom i dostajanstvenoju~er je na Kori}anskimstijenama obilje`ena 19. godi{njica zlo~ina u kojem je ubijeno vi{e od 200 civila iz Prijedora. Oko 400 ljudi, uglavnom ~lanova u`ih porodica stradalih, ali i prijatelja, odalo je po~ast surovo ubijenim logora{ima Trnopolja koji su, umjesto na razmjenu, povedeni u smrt. Pro~itana su njihova imena, a niz liticu je ba~eno 250 ru`a, kao simbol pada tijela tog 21. avgusta 1992. godine. zatim da prva kolona klekne, to su poslu{no i u~inili, otac iza sina, brat ispred brata. Ljudi u maskirnim plavim uniformama napravili su polukrug iza njih. Onda je Darko Mr|a dreknuo: “Ovdje mijenjamo `ive za `ive, a mrtve za mrtve.“ Zapucali su...Rafali su tukli u le|a, a ispred je bio smrtonosni pomor. Odozdo su se~ulivapaji za pomo}. Prijedorski policajci, mladi i puni nacionalnognaboja, vriskali su od zadovoljstva dok su u provaliju bacali bombe, ovako je izgledao po~etak stravi~nog zlo~ina prepri~an ju~er na Kori}anskim stijenama. Nakonlikvidiranjacivila iz prvog autobusa, 200 metara dalje od litice bio je zaustavljen i drugiautobus iz kojeg su prijedorski policajci izvodili tri do ~etiriPrijedor~anina, te ih tako u grupamaubijali i gurali njihova tijela u provaliju. Majke, sestre i supruge ubijenih
^lanovi porodica stradalih i prijatelji odali po~ast surovo ubijenim logora{ima Trnopolja

Jedini zvani~nik ju~er na Kori}anskimstijenama bio je AdmirHad`iemri}, nedavno izabrani na~elnik Travnika. Ostao je bez rije~i za svojekolege iz vlastikoji se nisuudostojili stati uz pripadnike {ehidskih porodica na Vla{i}u. Iz Organizacije poginulih i nestalihosoba“Vrbanja“ Kotor-Varo{ Travnik isti~u da je Had`iemri} jedini pomogao oko prevoza, te da je direktor travni~kog Doma zdravlja Edib Magli} pomogao poslav{i vozilo Hitne pomo}i.

Rafali u le|a
- Prije 19 godina na ovom mjestu zaustavljen je autobus, iz njega je izvedeno100-tinjakljudi. Postrojeni su u dva redalicemokrenutim premastijenama. Potom im je izadata naredba: “Nalijevo krug i sedam koraka naprijed mar{!”. Kao vojnici prilazili su ivici provalije, a svi su oni bilicivili. Nare|eno im je

su plakaleslu{aju}i ovu pri~u, a potom je pro~itandugi niz imenastradalih. Naili Bajri} iz Prijedora na Kori}anskimstijenamaubili su 21-godi{njeg sina i 51-godi{njeg mu`a. Njih dvojica su iz logora Keraterm preba~eni u logor Trnopolje, a zatimdovedeni na Vla{i} i ubijeni. U ratu je Naila izgubila i brata, ali jo{ ne zna gdje. Nitijednotijelonjenih najbli`ih nije dosad na|eno.

Vje~iti bol
- Uvijek mi je isti bol i jad. @elim da prona|em njihove kosti i da ih ukopam. Uvijek mi se te`evratiti sa

ovogmjesta. Olak{anje mi je donekleprisustvoljudiovdje. Malo ih je osu|eno za ovajzlo~inkoliko je ljudi ubijeno. Nije vi{e bitno s koje strane. @elim da svaka majka prona|e tijelo svog djeteta, poru~uje Naila kroz suze. Na Kori}anskimstijenamanema nikakve spomen-plo~e, niz liticu gdje je ‘92. `ivotizgubilovi{e od 200 ljudi lokalno stanovni{tvo baca sme}e, koje je i ju~er stajalo tamo. Mermerna plo~a sa ispisanim podacima o pogubljenju se svake godine donese na Kori}anske stijene, a po zavr{etku obilje`avanja ukloni. Prisutni pri~aju da je to je-

dinstven primjer pokretnog spomenika. Podr{kavlasti i politi~araizostala je ju~er. Za zlo~in na Kori}anskim stijenamaprocesuirano je 14 policajaca, ukopani su samo ostaci 62 `rtve, i to nekompletne, a za vi{e od polovinom ostataka `rtava jo{ se traga. Prisutni na Kori}anskim stijenama su zatra`ili od Tu`ila{tva BiH da procesuira sve osumnji~ene za ovaj zlo~in, od Instituta za nestale da prona|e tijela, a od Policije RS-a da se zvani~no ogradi od ovog stravi~nog zlo~ina.
M. \UROVI] RUKAVINA

Halilovi} u Olovu

Srebrenica

Doboj

AMS RS

Povratnicima 1,9 miliona KM
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi}, povodom obilje`avanja Dana Olova, posjetio je tu op}inu i s na~elnikom Alijom Had`iabdi}em razgovarao o projektimapomo}ipovratnicimakojefinansira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, javila je Fena. - Ministarstvo je, uklju~uju}i CEB projekt, u programe pomo}i povratnicima na podru~ju op}ine Olovo ulo`ilo blizu 1,9 miliona KM. Ovimsredstvimarekonstruirano je vi{e od 50 povratni~kihdomova, izgra|envodovod u {est naselja, asfaltirano nekoliko lokalnihputeva te elektrificiranojednopovratni~ko naselje, kazao je Halilovi}.

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) obezbijedio je 245.000 KM za obnovu primarne mre`e gradskog vodovoda, javila je Fena. Izmijenjena je primarna mre`a od centra Srebrenice do naselja Petri~a, a vr{i se i izmjena dotrajalih cijevi od naselja Gostilj do centra Poto~ara. Uradi}e se i vodovodna mre`a do naselja Vidikovac, koje nikad do sada nije bilo uredno snabdijevano vodom za pi}e. - Uskoro }emo postaviti {ahtove i ventile, pa }e stanovnici ova dva naselja imati uredno vodosnabdijevanje, izjavio je Dragojlo Filipovi}, vlasnik kompanije Kaliman iz Skelana, koja izvodi radove.

Uskoro bolje Sje}anje na ustanike Ve`ite pojas to savez RS-a danas pokre}e Predsjednik SO Doboj Zdravko Pe snabdijevanje vodom vi} primio je delegacije SUBNOR-a tro- seAuto-movnu preventivno-informatidmodne koje su ju~er prisustvovale obilje`avanju 70. godi{njice ustanka naroda dobojskog kraja na ozrenskom visu Preslica, sa kojeg su partizanski oslobodila~ki odredi u no}i 23. na 24. augusta 1941. krenuli u akciju oslobo|enja ovog grada. “Sa toga mjesta krenule su partizanske jedinice i ustanici Ozrena, Krnjina, Vu~ijaka i Trebave prema okupiranom Doboju i ostalim gradovima u dolini rije ka Bo sne, Spre~e i Uso re, {to je ozna~ilo po~etak otpora usta{tvu i fa{izmu“, izjavio je za Srnu predsjednik OO SUBNOR-a u Doboju Marinko Gojkovi}. vnu kampanju “Produ`ite liniju `ivota ve`ite pojas“ javila je Srna. Cilj kampanje , je pove}anje nivoa bezbjednosti saobra}aja, smanjenje broja poginulih i povrije|enih lica te pove}anje procenta upotrebe sigurnosnih pojaseva. Iz AMS RS-a napominju da sigurnosni pojasevi ne uti~u na broj saobra}ajnih nezgoda, ve} da kao pasivan elemenat bezbjednosti vozila mogu doprinijeti ubla`avanju posljedica, smanjenju poginulih i povrije|enih lica u saobra}ajnim nezgodama. U Americi se procjenjuje da kori{tenjem sigurnosnih pojaseva godi{nje sa~uvaju vi{e od 10.000 `ivota.

4

INTERVJU

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
U Bosni i Hercegovini se za sektor poljoprivrede izdvajaju bezna~ajna sredstva, koja su i dvadeset puta manja u odnosu na Sloveniju i druge zemlje EU

Mirko Kova~, knji

Veliko
Boris Tadi} ~esto se glasne da je i on veliki Srbin, kao i na{a premijerka da je velika Hrvatica; njih dvoje su sli~ni. Ali mislim da se ne mo`e ponoviti ona opasnost velikosrpske politike kao iz vremena Milo{evi}a, ne zato {to je do`ivjela poraz, ili {to se to ludilo vi{e ne njeguje, nego su naprosto sasvim druk~ije povijesne i politi~ke okolnosti
Razgovarala: Jadranka DIZDAR

me|u
Dogovaraju}i ovaj intervju, rekli ste da ste vrlo zauzeti. [to sada pi{ete, kako izgleda Va{a rovinjska svakodnevica? - Ako pisanje ide, onda je to “zadovoljstvo u tekstu“ da se po, slu`imBarhesovimterminom; to je rijedak, ali dobarosje}aj za svakog pisca. Knjiga na kojoj radim u ovom ~asu zami{ljena je kao memoarska, ali pi{u}i sve vi{e odustajem od toga `anra, iako uvodim stvarne doga|aje, pri~e i sudbine sa stvarnim imenima. Za mene je bitno ho}u li uspjeti oslikati ovo na{e doba, to kaoti~no vrijeme u kome sam se i sam na{ao u nekim godinama kada se obi~no tra`i mir i svodi `ivotna bilanca. mogu re}i {to mislim o nekom papi, ma koliko ga svetost {titila. Neke od Va{ih novijih izjava potaknule su polemiku u pojedinim hrvatskim medijima. Primjerice, re~enica: “Do|e ti muka od europskih politi~ara koji pristaju na to da Hrvatsku u europsko ~lanstvo vodi desnica s gomilom stra{nih afera iza sebe, od zlo~instava i progona Srba do plja~ke i korupcije“ itd. Jesu li Vas korektno interpretirali? Ako jesu, zar ne mislite da je za uspje{an zavr{etak pristupnih pregovora s Europskom unijom u Hrvatskoj zaslu`no puno vi{e ljudi razli~itih politi~kih opredjeljenja, a ne samo desnica, kako tvrdite? loprotivnjega. Jo{ vrijedi ona stara poslovica da la{ci na kraju prevare sami sebe. I sad, ta njegova bulumenta najednom je proevropska, fina, intelektualna. Iz Va{ih stajali{ta dobiva se dojam da je u Hrvatskoj danas dominantna desnica. Na temelju ~ega dolazite do takvog zaklju~ka? - Ne znam je li dominantna, ali da je gadna, bu~na i netolerantna - to znam. A moglo bi se re}i da je dominantna, jer je na vlasti. Ta vlast stalno isti~e i podsje}a nas da je desni~arska. Meni je osobno ideologija desnice strana, ali u pluralisti~kim dru{tvima ona ima svoje mjesto, ima svoje sljedbenike i glasa~e. U prilog toj tezi da je dominantna ide i to da se ta vlast ne mijenjadugi niz godina, unato~ aferama, korupciji, plja~kama i svemuonome{to se za njom vu~e jo{ iz rata. Kako biste definirali desnicu i ljevicu na aktualnoj hrvatskoj politi~koj i javnoj sceni? Tko su, po Vama, desni~ari, a tko ljevi~ari? - To je stara podjela na desnicu i ljevicu, ozna~avala je razlike u na~inu mi{ljenja. Ali razlike u mi{ljenju, to su zapravo jedine razlike koje me zanimaju, sve ostale poput vjere, nacije, spola, boje ko`e, ne zanimaju me. Politi~ki govor hrvatske desnice je mu~an, vra}a unatrag, revidira povijest itd. Negdje sam ~itaokako je premijerka, kojasebe naziva desni~arkom, napravila gaf pozdravljaju}i generale kojima se sudi za ratne zlo~ine. Ne, to nije bio gaf, to je stajali{te koje, naravno, prolazi bez ikakva otpora, a takva stajali{ta na}i }e istomi{ljenike i u Evropi, tako }e uloga Hrvatske jednim dijelom biti i u tome da oja~a evropsku desnicu. Desnica tako|er zna~i prisutnost fa{izma u svakida{njem `ivotu i na politi~koj sceni, pogotovo {to ima vi{e desni~arskih struja, me|usobno su zava|ene, ali su jedno tijelo. Ljevica bi morala kritizirati svaki potez vladaju}e desnice i nametati se kao alternativa, ali to sve manje ~ini, ili ~ini s oprezom, jer se nada da }e nezadovoljnigra|ani glasati za nju. Nezadovoljni gra|ani uglavnom mumljaju i

Jerkopremijer kovi} Lijanovi}, Ivan federalni do

DOBAR

LO[
SDA i SDP

ZAO

Stranka demokratske akcije i Socijaldemokratska partija reagovale su na navode izre~ene u izvje{taju Rijaseta IZBiH o islamofobiji. U obje stranke se sla`u da se radi o neprihvatljivom etiketiranju ~asnih ljudi i nedopustivom prozivanju novinara zbog njihovog kriti~kog promi{ljanja.

VIJE]E MINISTARA BiH
Na{a zemlja se nalazi na samom za~elju u regionu. Ovakva ocjena }e se na}i u novom izvje{taju Evropske komisije u kojem se analizara napredak koji su zemlje zapadnog Balkana do sada postigle u procesu EU integracija. Zastoj je naro~ito izra`en u posljednjoj godini zbog neformiranja novog Vije}a ministara BiH.

Kajmak najgorima
U relativno kratkom vremenskom razdoblju od samo mjesec dali ste niz intervjua brojnim medijima. S obzirom na to da `ivite i radite daleko od velikih centara, {to je, po Vama, razlog ovako zavidnog medijskog interesa, za{to Vas ba{ u ovom trenutku salije}u novinari? - To mi ne laska, prije bih rekao da me zamara, ali mislim da sve to spada u dio poslakojim se bavim. Piscivi{e i nemaju onu ulogu “savjesti svog vremena“ koju su imali u razdobljima totalitarnih re`ima, premda mislim da i danasimajuposla i morali bi sudjelovati u obrani demokracije koja se svakodnevno deformira. Ja sam govorio ono {to mislim, ~ak i kad sam grije{io, a ti silniintervjui{to sam ih u posljednjevrijeme dao, mnogim su ljudima ne{to zna~ili, znam to po pismima, mailovima, porukama koje dobivam. Ljudi mi pi{u da sam samo dobro formulirao ono {to i samimisle. Naravno, ima i onih kojipsuju, ali njima ne pridajem nikakavzna~aj, jer se uvijekrazotkriju kao neznalice. Najvi{e sam pokuda dobio zbog mojih stajali{ta o papama, iako nisam `elio vrije|atini~ijevjerskeosje}aje, ali ako papine prista{e imaju pravo menenazivatisotonom, onda i ja

SANELA AJKUNI]
Menad`erica projekta Mre`a `ena u biznisu Sanela Ajkuni} u razgovoru za Oslobo|enje istakla je da se `ene koje doskora nisu imale nikakva predznanja o biznisu sve vi{e prepoznaju kao uspje{ne poduzetnice. Ovaj potencijal su prepoznali u USAID-u, koji je odlu~io pru`iti finansijsku podr{ku `enama u vo|enju biznisa.

SUO^AVANJA ^ini mi se da bi bilo najva`nije da se Srbija suo~i s te{kim zlo~inima svoje politike koji su po~injeni u pro{lom ratu, to bi pomoglo da se Hrvatska i BiH druk~ije postave u suo~avanju s vlastitom pro{lo{}u
- Sla`em se, ali vrhnje iliti kajmak pokupit }e oni najgori koji su Hrvatsku razarali kunu}i se u svoj patriotizam. Ja vrlo dobro znam da ima ljudi koji iskreno vole svoju zemlju i `ele da je u~ine evropskom zemljom, ali takvi su do ju~er imali ljute protivnike u ovima koji se nazivaju patriotima. Sanaderova nekada{nja parola “pokrenimo Hrvatsku“ zvu~ala je domoljubno, ~ovjek je sam rekao da ve}eg Hrvata od njega nema, ja sam to ismijao u jednom tekstu u Feralu jo{ 2004. godine, ispao sam naivan, jer on doistajestnajve}iHrvat po onome{to je uspio prigrabiti za sebe, svi su ostali ispod njega. Naravno, ovdje se moram ograditi, jer vi nikad ne znate u ovakvim zemljama {to je politi~ka objeda, a {to istina. Bilo kako bilo, on je krivac, jer je stvaraotakavsustav i takvozakonodavstvo koje se sada okrenu-

STEVAN TONTI]
Knji`evnik Stevan Tonti} dobitnik je Povelje za najboljeg saradnika ~asopisa Knji`evnik za 2010. i 2011, koji periodi~no izlazi u Banjoj Luci. Tonti} je u ovom ~asopisu, koji je otvoren za zna~ajne autore, objavio nekoliko prevoda djela njema~kih pjesnika, eseje i knji`evne kritike.

VIJEST U

BROJU

prva~i}a na}i }e ovog septembra svoje mjesto u {kolskim klupama u Drvaru.

55

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 22. august 2011.

INTERVJU

5

`evnik

osrbima ne odgovara
potiho govore da ih nitko ne ~uje kako su sve to lopovi i plja~ka{i, a kad do|uizbori, pobjegnunekamo da ne bi glasali. Uza sve, sada je u modi govoriti da su svi isti. U zemlji u kojoj je tiho ne mogu se dogoditi nikakve promjene.

unarodni kontekst
Svatko ima svog Krle`u
U Beogradu ste `ivjeli i radili do 1991, kada ste preselili u Rovinj. Nedavno ste izjavili kako ovo preseljenje iz Beograda u Hrvatsku tada nije bilo samo politi~ke naravi nego i obiteljske i kulturolo{ke. [to Vas posebno ve`e za Hrvatsku, odnosno za{to ste odlu~ili `ivjeti i raditi ba{ u Hrvatskoj? - Ima vi{e razloga i to je op{irna pri~a. Jedan moj prijatelj, ma|arski pjesnik iz Vojvodine, dobio je s po~etka devedesetih godina poziv da ide na hrvatskorati{te, a on je vojnimvlastimaodgovorio: “Ne mogu se boritiprotivKrle`e. Naravno, mo” rao je emigrirati u Ma|arsku. I ja sam Hrvatskuidentificirao s ne~im{to je meni bitno, svatko od nas ima nekog svog Krle`u. I dok sam pisao i kritizirao hrvatsku vlast, to sam ~inio iz najboljih pobuda, kao i mnogi moji hrvatski prijatelji, jer svatkonormalan`elidobroonojzemlji u kojoj `ivi. S obzirom na to da ste dugo objavljivali tekstove i u danas uga{enom splitskom tjednku Feral Tribune, koji je vrlo o{tro kritizirao tada{nje vlasti, jeste li Vi ikada imali problema u Hrvatskoj zbog ne~ega {to ste objavili ili javno rekli? - Osimnekolikonepismenih“desni~arskih“ izljevamr`nje u marginalnimlistovima, nisamimaonikakvihproblema. [tovi{e, u tim malim svakida{njim`ivotnimsituacijama imao sam i neke privilegije, primjerice, policajac mi opra{ta brzu vo`nju rije~ima: “Pla}eno tekstom u pro{lombrojuFerala. Istina, imao ” sam problem u jednom restoranu u kome su sjedilinekihadezeovci iz turisti~kezajednicekoji su tra`ili da vlasnikizbacimene i mojedru{tvo, jer im se nijesvi|ao na{ akcent. Ja nisam tome pridavao zna~aj, ali moj prijateljIvanPauletta, tadasaborski zastupnik, digao je galamu oko tih “jezi~nih~istunaca“ pa su o tomepi, sale neke novine. U medijskim izvje{tajima iz sjevernih dijelova Kosova ovih se dana mogao vidjeti politi~ar iz Beograda kako uzvikuje “Ovo je Srbija!” pred masom okupljenih tamo{njih Srba, koji lokalne puteve danima blokiraju balvanima. Kod mnogih hrvatskih gra|ana ovaj prizor potaknuo je nelagodna sje}anja, na {to Vas ova scena iz `ivota asocira? - Ne znam o kojem je politi~arurije~, nisamdovoljnopratiodoga|aje na Kosovu, ali vi{e ne mo`edo}i do toga da Beograd podr`i neke lude pojedince, iako sam uvjeren da se intimno sla`e s onima koji urlaju “Ovo je Srbija“ Naravno, ne zna~i da . ih ne bi podr`ali u nekom drugom kontekstu me|unarodne politike. [to se balvanati~e,kod meneizazivaju asocijaciju na srpskog slikara Mili}a od Ma~ve, koji je jo{ davnih godina slikao lete}e balvane. Te su slikebileefektne i na mnogimsvjetskim izlo`bama odli~no su prodavane. Kao veliki srpski nacionalist, on je s po~etka devedesetih godina u jednom intervjuu rekao da su njegovi balvani sletjeli sa slika na ceste u obranusrpstva. Bio je zadovoljan{to je njegovafantastikapre{la u zbilju. ^esto se govori o tzv. drugoj Srbiji proeuropski orijentiranoj, koju predvodi aktualni guje, nego su naprosto sasvim druk~ije povijesne i politi~ke okolnosti. Jedan poznati beogradski glu mac svo je vre me no je za HTV izjavio da su demonstracije u martu 1991. u Beogradu bile borba za demokraciju iako su se na tim prosvjedima nosila ~etni~ka znakovlja i slavila ~etni~ka ideologija. Kreira se tako|er dojam kako su u Srbiji mnogi navodno u startu bili kontra Milo{evi}a, iako su ga po~eli ru{iti tek kada je izgubio rat. Kako Vi tuma~ite ove reinvencije novije povijesti u Srbiji, pogotovo poku{aje da se ovo falsificiranje pro{losti ~ak i u dijelu hrvatske javnosti plasira kao navodna istina? - I sam sam sudjelovao na tim demonstracijama u o`ujku 1991, ~ak sam govorio s tribineokru`enljudima s kojima nisam imao ni~eg zai Hercegovine i Hrvatske. U slu~aju tu`be Hrvatske ~eka se po~etak pro ce sa, u slu~aju tu`be BiH, u presudi je Srbija, {to nije nebitno, progla{ena odgovornom za neka`njavanje i nespre~avanje genocida u Srebrenici, a Srebrenica je progla{ena genocidom. No, smatra se da je srbijanska diplomacija ovu presudu uspjela relativizirati pa se ova ~injenica danas rijetko spominje. Kako ocjenjujete aktualni proces suo~avanja s pro{lo{}u u Srbiji, ali i u Hrvatskoj i BiH? - Osobno mislim da su to lo{e i mlakeformulacijeMe|unarodnog suda, jer kako mo`e biti netko odgovoran {to nije sprije~io genocid kad je genocid bio program i cilj. Za{to bi spre~avao ono {to si naumio? Sve te neodre|enestavkeme|unarodne politike i pravde dale su mogu}nostsrpskojdiplomaciji da ih inVa{em mi{ljenju, je li ovaj masovni ubojica zaista potpuno sam djelovao, je li jedini autor manifesta od preko 1.500 stranica? - O tome malo znam. Moja k}erkakojadugogodina`ivi u Norve{koj misli da je to ipaksamopojedina~ni slu~aj. Ona je psiholog i tvrdi da masovni ubojica ne mora biti poreme}en. I Radovan Karad`i} je masovni ubojica, a ja sam ga upoznao kao sasvim normalnog i cijenjenog sarajevskog lije~nika. Istina, iza Karad`i}a je stajalaSrbija i va`ne srpske institucije, dok je Breivik vjerojatno “usamljeni jaha~“ slje, dbenik desni~arske ideologije, premda ne bi biloni{ta~udno da je to neka organizacija, jer se mnoga zla obnavljaju i vra}aju na scenu.

Isprike (koje) ni{ta ne zna~e
Vjerujete li u mogu}nost pojave srpskog Willya Brandta jednog dana? Po Vama, treba li se takav netko pojaviti i tko bi to mogao biti? - Mislim da pojedinacmo`esamo napravitigestu, dodu{e i to bi ne{to zna~ilo, ali to je sve nedovoljno. Ove stidljiveisprikena{ihpoliti~ara, jedva izgovorene, ni{ta ne zna~e. I ne vjerujem da }e se takva li~nost pojaviti u Srbiji, nema iz ~ega proiza}i, a uskoro, kako se razvijasrpska povijest, ne}e se imati za {to kajati, to prije{to je stvorenapolitikaravnote`e da su svi krivi. Ve}ini ljudi u Hrvatskoj i ovoj regiji jasno je da `ivot ide dalje, da se odnosi sa susjedima nu`no moraju i trebaju normalizirati. Kako Vi gledate na proces pomirbe i obnove povjerenja, koji su dosada{nji najsvjetliji trenuci i osobe tog procesa u regiji? - Ne}e biti pomirenja dok god se vodi lo{a politika u pojedinim dr`avama. Uzet}u jedan, na prvipogled, bezazlen primjer iz Srbije. Za direktora jedne va`ne kulturne ustanovepredlo`en je ~ovjek, nekada novinar, koji je napisao biografiju Ratka Mladi}a. I kako }e na to odgovoriti u Hrvatskoj ili BiH? Da bi se pomirio s drugima, mora{dovesti u red vlastituku}u, mora{politikuvoditi i u odnosu na druge, jer ovdje su izukr{tanesudbinenaroda i pojedinaca. Poznato je da njegujete prijateljske odnose s pojedinim kolegama knji`evnicima iz Bosne i Hercegovine, jeste li u kontaktu i {to Vas najvi{e povezu je na ljud skom i pro fe si onalnom planu? - Ja te odnose ne njegujem kao s nekim iz inozemstva, nego se osje}am dijelom te kulture kojoj pripadaju i moji prijatelji.

NAJBOLJE POBUDE Dok sam pisao i kritizirao hrvatsku vlast, to sam ~inio iz najboljih pobuda, kao i mnogi moji hrvatski prijatelji, jer svatko normalan `eli dobro onoj zemlji u kojoj `ivi
predsjednik Boris Tadi}. Prema Va{em mi{ljenju, kako u regiji graditi dobrosusjedske odnose s predstavnicima druge Srbije koji danas, po mnogim ocjenama, u praksi nastavljaju velikosrpsku politiku Slobodana Milo{evi}a, ali uz druga~iju retoriku i drugim sredstvima? - Boris Tadi} ~esto se glasne da je i on veliki Srbin, kao i na{a premijerka da je velika Hrvatica; njih dvoje su sli~ni. Ali mislim da se ne mo`eponoviti ona opasnostvelikosrpske politike kao iz vremena Milo{evi}a, ne zato {to je do`ivjela poraz, ili {to se to ludilo vi{e ne njejedni~kog, ~ak ni s mojim bliskim prijateljima poput Bore Peki}a i drugih. Naravno, srpska povijest se uvijekfalsificirala i ne mo`emo joj vjerovati. I to se ponavlja od Kosovskog boja do danas. Razli~ite verzijejednogdoga|ajamogubitisamo literarne, ra{omonske, ali ne i povijesne.

Genocid - program i cilj
Srbija je jedina dr`ava na svijetu koja je pred Me|unarodnim sudom pravde u Haagu dva puta tu`ena za genocid, ovaj sud se proglasio nadle`nim da postupa po tu`bama Bosne

terpretira kako `eli. ^ini mi se da bi bilonajva`nije da se Srbijasuo~i s te{kimzlo~inimasvojepolitikekoji su po~injeni u pro{lom ratu, to bi pomoglo da se Hrvatska i BiH druk~ije postave u suo~avanju s vlastitom pro{lo{}u. Tako|er, molim Vas da prokomentirate nedavne tragi~ne doga|aje u Norve{koj. Po~initelj ovih krvoproli}a, kako se tvrdi, u svom tzv. manifestu, napisao je, me|u ostalim, da je navodno bio jako uzrujan zbog intervencije saveznika u Srbiji 1999. gdje spominje npr. kako je neprihvatljivo da su “napadana na{a srpska bra}a koja su htjela istjerati islam deportiraju}i s Kosova albanske muslimane natrag u Albaniju“ ratnog zlo~inca Ra, dovana Karad`i}a komplimentira se “~asni krsta{ki ratnik i europski ratni heroj“ itd. Prema

6

DOGA\AJI

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

U BiH 4.900 korisnika kredita vezanih za franke

Trebinje: Po`ar pod kontrolom
Po`ar u rejonu Klobuka, koji je zahvatio vi{e od stotinu hektara visoke borove {ume i niskog rastinja, stavljen je pod kontrolu, potvrdio je ju~er za Srnu {ef trebinjske Civilne za{tite Mirko ]uri}. On je rekao da su vatrogasci iz Lastve, Trebinja i Bile}e sa radnicima Centra za gazdovanje kr{om i pripadnicima Civilne za{tite, te uz pomo} helikoptera Oru`anih snaga BiH, uspjeli da stave pod kontrolu vatrenu stihiju u rejonu Klobuka. Po`ar je u subotu poslijepodne izbio u selu Aran|elovo, gdje je vatra zaprijetila ku}ama. Vatrogasci su uspjeli da lokalizuju po`ar u ovom mjestu, a jedan krak se pro{irio na nepristupa~an teren u rejonu Klobuka prema granici sa Crnom Gorom. Uzrok je, najvjerovatnije, ljudski faktor. U Centru javne bezbjednosti Trebinje potvr|eno je da je evidentirano krivi~no djelo izazivanja po`ara u Aran|elovu.

Podijelite nam pi{tolje
Banka tra`i da odmah uplatim cjelokupni iznos kredita, {to je za mene, uz ove uslove, nemogu}e, ka`e Musi}
Udru`enju za za{titu `iranata BiH, kako za Oslobo|enje ka`e predsjednica D`enana Had`imahmutovi}, svakog dana javlja se sve vi{e korisnika kredita vezanih za {vicarske franke. - Pratili smo stanje u Hrvatskoj, gdje su opet olak{ani uslovi korisnicima kredita, recimo da se vrijednost franka ve`e za dan kada je kredit podignut. No, kod nas je samo Hypo banka davala te kredite, ve}inom hipotekarne, a korisnici nam govore kako sada banke insistiraju na novcu, ne `ele ni stanove. U BiH je dosad registrovano oko 4.900 korisnika ovih kredita, isti~e Had`imahmutovi}. U Hypo Alpe-Adria-Bank ka`u da nastoje zajedno sa ostalim bankama iz grupacije {irom Evrope prona}i najbolja rje{enja kako bi klijentima olak{ali da prebrode finansijske pote{ko}e izazvane rastom valute CHF. Do sada je banka, kako su nam kazali, davala mogu}nost klijentima da izvr{e reprogram kredita, kao i konverziju postoje}ih kreditnih obaveza, a do ~etvrtka banka }e razmotriti i prijedlog Stalnog odbora za finansijsku stabilnost za pomo} korisnicima kredita vezanih za {vicarski franak. Elmedin Musi} predlo`io je ~ak banci da mu se odobri mjese~na rata od oko 500 KM, uz koju bi redovnoupla}ivao i kredit nekom korisniku koji je zapao u sli~neprobleme, u istom iznosu. - Rekli su mi da nisam normalan, a ja njima da ne `ele rije{iti problem. Evo opet ponavljam, spreman sam, ako je neka banka zainteresovana da mi odobri kredit kojim bi pokrio svoja dugovanja, svakog mjesecaupla}ivati po hiljadu KM, za sebe i korisnika kojeg sami izaberu, poru~uje Musi}. Jedan od korisnika kredita, Elmedin Musi} iz Sarajeva, ka`e nam kako je podigao nenamjenski kredit, koji mu je banka otkazala, te da su mu svi ra~uni blokirani. - Imao sam ka{njenje za dvije rate iz 2009. godine, {to nije ~udno nigdje u svijetu, s tim da sam redovno upla}ivao rate, ali su mi zbog tog duga otkazali kredit. Obra}ao sam im se i u pisanoj formi, da bar svojim `irantima olak{am situaciju, ali moram sve vratiti,

I lud i normalan

D`enana Had`imahmutovi}: Ve}inom hipotekarni krediti

Pomo} Srbima na Kosovu
U humanitarnoj akciji ‘’Banja Luka je s vama’’, namijenjenojSrbima na Kosmetu, koju su organizovali veterani Fudbalskog kluba Vrbas iz Banje Luke, prikupljeno je vi{e od sedam tona robe vrijedne oko 14.000 KM i u novcu oko 24.000 KM. “Velika nam je podr{ka pomo} predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji je donirao za ovu akciju 20.000 KM koje }e, po njegovoj `elji, biti utro{ene najvi{e za pomo} srpskoj djeci na Kosmetu u {kolskom priboru i hrani“ rekao , je za Srnu predsjednik Organizacionog odbora veterana FK Vrbas za prikupljanje humanitarne pomo}i Milorad Arlov.

{to nisam u mogu}nosti. @ena mi je ve} du`e vrijeme bolesna, imam dvoje djece, a banka kao jedino rje{enje tra`i da cjelokupni iznos kredita, {to bi sada zna~ilo da oko 40.000 franaka uplatim odjednom, napominje Musi}. Musi} je u banci provjerio i uslove za reprogramiranje kredita, koji je podigao zbog zavr{etka porodi~ne ku}e. - Tra`ili su mi tri nova `iranta i hipoteku. Ja njima `elim vratiti ono {to je njihovo, ali uz ove uslove, kredit }e vra}ati i moja djeca. Halalio sam im 15.000 franaka i jo{ bih toliko, a sve {to sam dosad uplatio,

razlika u visina rata je pojela, podsje}a Musi}. Musi} nagla{ava kako ne `eli nove ljude uvla~iti u svoje probleme, te da je uposlenima u banci kazao da je najbolje da korisnicima podijele pi{tolje. - Vjerujte, ovo je borba za goli `ivot. Radili smo i ja i `ena, sada nemam novaca da joj kupim lijekove. Osam godina sam korisnik kreditne kartice u Novoj banci, poslali su mi pismo da obnovim dokumentaciju, {to nisam u mogu}nosti, a mogao sam sa svojim i primanjima supruge bi ti go spo din ~o vjek, za J. M. klju~uje Musi}.

Komanda podr{ke OSBiH

Nove dvorane
Od ove {kolske godine u~enike dvije zvorni~ke {kole o~ekuju bolji uslovi za izvo|enje nastave iz fizi~kog vaspitanja, jer su dobili nove sale, javila je Srna. Na~elnik Odjeljenja za privredu, poljoprivredu i dru{tvene djelatnosti op{tine Zvornik Milan Cvjetinovi} rekao je da }e u Osnovnoj {koli “Desanka Maksimovi}“ {kolska godina startovati u novoizgra|enoj fiskulturnoj sali ~iju je izgradnju i opremanje sa 530.000 KM finansirala Vlada RS-a iz Razvojnog programa, te Op{tina Zvornik. - U Gimnaziji i Srednjoj stru~noj {koli „Petar Ko~i}“ u toku je izgradnja fiskulturne sale i o~ekujemo da }e u oktobru primiti u~enike, rekao je Cvjetinovi}.

Vojni iftar na Kozari
Delegacija i vojnici obi{li su i d`amiju Ferhadija u Banjoj Luci, ~ija obnova je u toku
U kasarni Kozara u Banjoj Luci, u organizaciji Komande podr{ke Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine, uprili~en je tradicionalni vojni iftar kome je pored vjernika islamske vjeroispovijesti iz sastava OSBiH, vojnika, oficira i podoficira, predstavnika pravoslavne i katoli~ke crkve, NATO-a, Ministarstva odbrane BiH, te ministra u Vladi Unsko-sanskog kantona Ahmeta Egrli}a, prisustvovala i visoka delegaOSBiH mogu biti ponosne na odnos prema vjeri

cija Rijaseta predvo|ena poglavarom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini reisu-l-ulemom Mustafom ef. Ceri}em. Delegacija i vojnici obi{li su i d`amiju Ferhadija u Banjoj Luci, ~ija obnova je u toku. Nakon iftara prisutnima se obratio komandant Komande podr{ke OSBiH general-major Mirsad Guti}, te reisu-lulema Mustafa ef. Ceri}. Vrhovni muftija je tom prilikom pohvalio Oru`ane

snage i njihov odnos prema religijama, te visok stepen tolerancije kad je u pitanju upra`njavanje vjere u armiji. Reis Ceri} je dodao da Oru`ane snage na{e dr`ave mogu biti ponosne na takvo ustrojstvo, ali istovremeno biti primjer mnogim drugima kad je u pitanju odnos prema vjeri. Ve~er je zavr{ena u mesd`idu kasarne Kozara gdje je klanjan teravih-namaz.
F. Be.

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 22. august 2011.

DOGA\AJI

7

Be~ki dnevnik Jovana Divjaka (XVIll)

VIJESTI

Podr{ka iz Italije
Kako je i obe}ao, general Jovan Divjak je svakoga dana - od ~asa kada je zaustavljen na aerodromu u Be~u - vodio Dnevnik za ~itatelje na{e novine: dakle, nedjelja je, 13. mart 2011.
Pi{e: Jovan DIVJAK

Otvoreno etno-selo Remi}
U `upi sv. Ivana Krstitelja Uzdol u mjestu Ljubunci, ta~nije lokalitetu Menjik, uprili~en je blagoslov novosagra|ene kapelice bla`enog Alojzija Stepinca i otvaranje etno-sela Remi}, javila je Fena. Sve~anost je po~ela okupljanjem uzvanika u samome etno-selu te prostoru ispred novosagra|ene kapelice. Sve~ano misno slavlje, uz koncelebraciju sedam sve}enika, predvodio je i njime propovijedao vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Pulji}. U prigodnoj propovijedi uzoriti kardinal Pulji}, izme|u ostalog, istaknuo je kako vjernici trebaju “~itati knjigu prirode, savjesti i Biblije“ Za vrijeme svete mise . kardinal Pulji} blagoslovio je kapelicu, oltar, zvono te kompleks etno-sela.

20.30 U popodnevnim i ve~ernjim satima u poseti su mi bili ~lanovi Fondacije “Alexander Langer Stiftung - Onlus“ iz Italije, njih petoro iz Provincije Bolzano. Me|u prvima u Italiji organizovali su veliku akciju o potpisivanju peticije za pu{tanje na slobodu generala Divjaka. Ina~e, ova fondacija sara|uje sa tuzlanskom Amicom i Adopt Srebrenica. Mlade Italijane, Beatrice i bosansku Ma{u, predvodi Ismeta Ferovi}. Kada je splasnulo uzbu|enje i radost {to me vide `ivog i zdravog (a sumnjali su!), po~elo je utrkivanje ko }e vi{e ispri~ati o masovnim protestima putem sredstava javnog informisanja. Slu{am ih s pa`njom i nevericom! Uru~ili su mi spisak od 465 imena italijanskih i bosanskih (koji `ive u Italiji) knji`evnika, profesora, umetnika, gra|ana. Po prezimenima i imenima, oprosti}ete mi, ne mogu da prepoznam.

@rtva za demokratiju
Mo`da, kada bih video lik ili me taj neko podsetio na detalj na{eg susreta, mo`da bih ga i prepoznao. Veoma sam ponosan {to sam na spisku pro~itao imena: Predrag Matvejevi}, Paolo Rumiz, Alda Radaelli, Franco Juri, Piero del Giudice, Natalie Jabale, MedagaHod`i}, MajaAjdin, LucaLeone, Enisa Bukvi}, Elvira Muj~i}, Associazione Italia-Bosnia Erzegovina, Amir Curi}, Albijana Domanagi} (otkud ti na listi kada si u Al`iru?!), Ivan Butina, Gianluca Paciucci, Anna Bravo, Amela Zec - Filipovi} (bravo, Amela, moje supruge ljubimica!), Paolo Zuccon, Lana Mesi}, Amalija Braga, Associazione Sprofondo (to je prvame|unarodnaorganizacijakoja je donirala Udru`enje “Obrazovanje gradi BiH“ 1995. godine preko Don Renzo Scapolo), Associazione ONLUS - Piacenza “Bosnia Erzegovina Oltre i Confini“ Flavio Gi, useppe Guglielmo Ponzio, Roberto Ventura itd. Hvala vam svima! Grazie a tutti! A, ko je Alexander Langer? Alexander Langer je bio novinar, prevo-

dilac, nastavnik. Osamdesetih godina jedan je od pokreta~a pokreta Zelenih u Italiji i Evropi. 1989. godine izabran je za zastupnika u Evropskom parlamentu i iste godine postaje predsednikom novoosnovane Stranke zelenih. Posebno se zala`e za vanjsku politiku mira, za pravednije odnose izme|u Severa i Juga i Istoka, za ekolo{ki preobra`aj dru{tva, ekonomije i stilova `ivota. Posle pada Berlinskog zida usmerava svoju aktivnost ka poku{aju suprotstavljanja sve ve}em ra|anju nacionalizma. Daje podr{ku snagama pomirenja na prostorima biv{e Jugoslavije. 26. juna1995. odlazi sa ostalimevropskimzastupnicima u Chanes, odnose}i svetskim poglavarima dramati~an apel: “Evropa }e umreti ili se ponovo roditi u Sarajevu.“ Nezadovoljan stanjem u kome se nalaze Italija, Bosna i Hercegovina i Evropa, odlu~io je da prekine svoj `ivot 3. jula 1995. u 49. godini! Na`alost, ta `rtva za demokratiju i ljudska prava ostala je zaboravljena. Zato Udru`enje Tuzlanska Amica ima zna~ajnu ulogu u o~uvanju lika i dela Alexandera Langera, ~oveka ljudskog lika Po{to smo se napri~ali u prostoru ljubaznog doma}ina Harisa Hrle, uputili smo se u {etnju glavnom Strasse, glasno govorili, okretali su se za nama, ~udili nam se, ali nismo na to obra}ali pa`nju. Radost ~lanova Fondacija “Alexander Langer“ {to su sa mnom “`ivim i zdravim“ i moja zato {to su mi dan upotpunili prijatelji, bila je prime}ena od prolaznika. Popismo, kako ko, kafu i ~aj, protabirilipitanja`ivota i smrti (!), a slu`io nas jedan iz na{ih krajeva (iz Bijeljine!). Sat i ne{to vremena pro{lo je veoma brzo, ~vrsti i topli zagrljaji za rastanak, ruke u pozdrav kada sam pre{ao na drugu stranu ulice. Po`ele{e mi brzi povratak u Sarajevo, a meni ne veruju da }e to trajati jo{ 2-3 meseca. Adio, ragazzi, do slede}eg vi|enja!

Jovan Divjak ~ovjek u neizvjesnosti
A, ~itaoce molim za strpljenje, nudim vam na ~itanje poruke Paola Rumiza,

Andrea Rossinija, Christina Battochettija, Adriana Sofrija, profesora Gianluce Paciuccija i Alto Adige. Prenosimo komentar Paola Rumiza objavljen u Il Piccolo iz Trsta. “Upoznah ga, zamislite, kako dubi na glavi! Jovan Divjak je bio u poziciji yoge, uspravan kao svije}a. U daljini su odjekivale granate. Bilo je to u Sarajevu u septembru 1992, u glavnoj komandi teritorijalne odbrane, odnosno snaga koje je on stvarao iz ni~ega. “Izvolite sjesti“ re~e mi na , francuskom i ispri~a mi kako ve} mjesec dana ne spava i kako je ovo na~in na koji to nadokna|uje. Zapo~esmo gledaju}i se naopako, ba{ kao `andari na kartama. Malo kasnije mi objasni stanje na frontu. Ona pozicija neizvjesnosti ga je jako dobro oslikavala. On je zaista bio u neizvjesnosti. Srbin, odlu~io je da brani svoj grad od Srba koji su ga napadali svim snagama. Tako su ga okupatori - pripadnici njegove etni~ke skupine, oni pod komandom zlo~inca Ratka Mladi}a - zvali “bagra“ {to , zna~i gore nego izdajnik. Me|utim, i pojedini Bo{njaci mu nisu vjerovali, oni koji nisu `eljeli Srbina na ~elu komande. Bili su to dani u kojima se Beograd rasipao la`ima o muslimanskom integralizmu i o “islamskim snagama“ u Bosni, a upravo protiv ovoga se Divjak borio. Protiv stereotipa, prije nego protiv topova, koji je Evropa rizikovala da popije. I ba{ zbog toga, u 1.350 dana opsade Sarajeva, okupio je Srbe, Hrvate, Muslimane i Jevreje ujedinjene u ljubavipremagradu daga odbrane. Danas postoje hiljade grobova koji svjedo~e da je tako i bilo. Pade od tada pola miliona granata, ali Divjak izdr`a. Vidjeh ga ponovno 2004. godine u sasvim drugom uredu. Brinuo se o ratnoj siro~adi kojih je puna Bosna. Ovaj put je normalno sjedio. Ispri~ao mi je stra{ne pri~e, bez gubitka ironije. To je bilo njegovo oru`je. Kada je 1993. u~estvovao u pregovorima sa neprijateljem, Srbi su izjavili da ne}e razgovarati sa majmunom. Odgovorio im je ‘davno smo si{li s drveta’.“

Raskol unutar dva HDZ-a
Hercegbosanski @upanijski odbor HDZ-a 1990 oglasio se priop}enjem za javnost povodom neformiranja vlasti i stalne opstrukcije aktualnog Predsjedni{tva Skup{tine Hercegbosanske `upanije koje je, kako se navodi, bez ikakvog upori{ta u poslovniku produ`ilo rok mandataru Stipi Pelivanu za sastavljanje Vlade HB@-a, javila je Fena. Hercegbosanski@O HDZ 1990, izme|u ostalog, tra`i sazivanje Kluba Hrvata u Skup{tini HB@-a, pokretanje inicijative za smjenu ~lanice Predsjedni{tva te skup{tine iz reda hrvatskog naroda Ivice Pa{ali} - Lhotak, a sve zbog kr{enja poslovnika o radu Skup{tine HB@-a, kao i nepo{tivanja volje ve}ine Kluba Hrvata (11 zastupnika), koji su predlo`ili gospodina Nediljka Rimca za mandatara Vlade Hercegbosanske `upanije. “Zbog grubog kr{enja sporazuma izme|u dva HDZ-a, a od HDZ-a BiH u Hercegbosanskoj `upaniji i zbog izostalereakcijevrhastranke, tra`imo`urnosazivanje Sredi{njeg odbora HDZ-a 1990 i raspravu o aktualnim zbivanjima te preispitivanje samog sporazuma izme|u dva HDZ-a“ navodi se u priop}enju. ,

Sutra...
Me|u`upanijsko natjecanje invalida
PredsjednikFederacije BiH @ivko Budimir otvorio je ovog vikenda u Livnu tre}e me|u`upanijsko natjecanje paraplegi~ara i oboljelih od dje~jeparalize, priop}eno je iz njegovog ureda, javila je Fena. Predsjednik Budimir, ujedno pokroviteljovognatjecanja, u svom je govoruizraziopo{tovanjeprema

...Politizirana pravda

Politizirana pravda tra`i hap{enje ratnog heroja, dok se s druge strane za 15 godina u~inilo veoma malo na hap{enju optu`enih za ratne zlo~ine, kao {to je Mladi}.

Primjer kako se bori kroz `ivot
vini, koja, tako|er, kao i vi, mora presko~iti brojne prepreke i pobijediti trenutnu realnost“ kazao , je Budimir. On je svimnatjecateljimaunaprijed~estitao, kazav{ikako su svi oni, bez obzira na rezultat koji ostvare, istinski pobjednici. Predsjednik je sa zanimanjem pogledaoutrku u kolicima te natjecanja u brojnimatletskimdisciplinama. Izvan slu`benog dijela natjecanja, Budimir je razgovarao sa svim sudionicima o polo`aju osoba s invaliditetom u bh. dru{tvu. Saslu{ao je brojne probleme i kazao kako u njemu imaju punu potporu, ljudsku i politi~ku. Na tre}em me|u`upanijskom natjecanju paraplegi~ara i oboljelih od dje~jeparalizesudjelovaloje 70-ak natjecatelja iz raznihkrajeva Federacije BiH. Doma}ini su bili Udruga iz Hercegbosanske `upanije, s predsjednicom [emsijom D`eladini na ~elu, navodi se u priop}enju.

ljudima koji su borci i koji se, unato~silnimpreprekama na kojenailaze u svakodnevnom`ivotu, hrabronose sa svimpote{ko}ama i nikada ne odustaju. “Upravo vi, koji se ne pla{ite nadi}i vlastite mogu}nosti i pru`iti vi{e od maksimuma, mo`ete biti primjer cijeloj Bosni i Hercego-

8

CRNA HRONIKA
Policiji MUP-a KS-a tokom subote prijavljena su dva razbojni{tva. U jutarnjim satima maloljetni B. A. je u pratnji oca prijavio da mu je no} ranije, u Ulici mar{ala Tita, nepoznata osoba, pri je te}i {raf ci ge rom, otela mobitel. Osim njega, oplja~kana je I. M, radnica prodavnice DP Marketi u Ulici Ham di je Kre {ev lja ko vi}a. Ra zboj nik, na oru`an no`em, oteo joj je novac i pobjegao.

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Maloljetnik ostao bez mobitela

Zapaljen hjundai

U Paromlinskoj ulici u NovomSarajevupreksino} je buknuo po`ar na hjundaiju(A41 K 462), u vlasni{tvu B. A, a koji koristi K. E, potvr|eno je iz MUP-a KSa. Vatru na automobilu su ugasilisarajevskivatrogasci. Tokom ju~era{njeg uvi|aja, kojem je prisustvovao i vje{tak protivpo`arneza{tite, utvr|eno je da je vatraizazvanazapaljivom te~no{}u i otvorenim plamenom. Rad na pronalasku osobe koja je zapalila auto je u toku.

Maglaj

SARAJEVO Troje povrije|enih u dva udesa
zadobijenih povreda Bradari} je stradao na mjestu. Do okon~anja policijskog uvi|aja saobra}aj na dijelu magistralnog puta izme|u @ep~a i Maglaja bio je u potpunosti obustavljen, a sva putni~ka vozila su preusmjeravana na alternativne regionalne pravce. Mi. D.

Golfom usmrtio biciklistu
Meho Bradari} (1935) iz Maglaja smrtno je stradao u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila ju~er na magistralnom putu M-17 u mjestu Lije{nica kod Maglaja. Do nesre}e je do{lo kada je, pod jo{ neutvr|enim okolnostima, starca na biciklu golfom (777-E699) udario D. J. iz Zenice. Od

Pucnjava na Alipa{inom Polju
Nakon uvi|aja u Binje`evu, vozila sklonjena sa ceste
Foto: S. GUBELI]

Kliom udario u
stub uli~ne rasvjete
Ranjen u nogu
Emil Goran~i} (1987) ranjen je u subotu nave~er, u Ulici Semira Fra{te do broja 16, u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje, kako je kazao, u pucnjavi nepoznatih osoba. Policiju je o ranjavanju obavijestila Hitna pomo}, a u bolnici je konstatovano da je Goran~i} zadobio prostrelnu ranu lijeve natkoljenice, te je nakon ukazane pomo}i smje{ten na Kliniku za ortopediju i traumatologiju. Sarajevski policajci su obi{li u`e i {ire podru~je mjesta doga|aja, ali nisu prona{li nikakve tragove koji bi ukazivali na to da je tu bilo pucnjave. O doga|aju je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a pripadnici MUPa KS-a rade na rasvjetljavanju ovog doga|aja. L. S.

Goranu Stani}u, koji je izgubio kontrolu nad kliom, operisana natkoljenica U Binje`evu povrije|en Nermin \iver
Tri osobe su povrije|ene, od kojih jedna te`e, u saobra}ajnim nesre}ama koje su se dogodile preksino} i ju~er rano ujutro u Kantonu Sarajevo. U udesu koji se dogodio preksino}, sat i po poslije pono}i, na magistralnom putu M-5 u mjestu [amin Gaj te{ko je povrije|en voza~ renoa klio (E61-T-321) Go ran Sta ni} (1991), dok je njegov saputnik E. ]. zadobio lak{e povrede. Do ovog udesa je, kako saznajemo, do{lo kada je Stani} u jednom trenutku izgubio kontrolu nad upravlja~em, te je vozilom udario u betonski stub elektri~ne rasvjete. Nakon nesre}e on je prevezen u Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, gdje je utvr|eno da je zadobio frakturu natkoljenice. Ju~er je Stani}, kako nam je potvr|eno iz pres-slu`be ove zdravstvene ustanove, operisan, a potom smje{ten na Kliniku za ortopediju. Druga saobra}ajna nesre}a sa povrije|enim dogodila se ju~er u 6:50 sati na magistralnom putu M-17, u mjestu Binje`evo. Pre ma in for ma ci ja ma iz MUP-a Kantona Sarajevo, iz jo{ neutvr|enih razloga do{lo je do direktnog sudara renoa (518-J-359), u vlasni{tvu R. J, a kojim je upravljao R. M. (1970), iz Kiseljaka, i golfa (E78-M-486), za ~ijim je volanom bio Nermin \iver (1980) iz Vogo{}e. Voza~ golfa, koji se `alio na bolove, nakon sudara je prevezen u KCUS, gdje je konstatovano da je zadobio kontuzije, odnosno povrede usljed udarca, te je nakon pregleda, otpu{ten iz bolnice. Uvi|aje u [aminom Gaju i Binje`evu izvr{ili su radnici sarajevske policije, a uzroci nesre}a trebali bi biti poznati po okon~anju istrage i nalo`enih vje{ta~enja.
L. S.

Hrvatski dr`avljanin pred Sudom BiH

Negirao krivnju za krijum~arenje
OBAVJE[TENJE
JP „[ume TK“ d.d. Kladanj obavje{tava sve zainteresovane kupce da je na web stranicama: www.jpsumetk.ba i www.ekapija.ba i na oglasnim tablama Preduze}a objavljen oglas broj:7820/11 od 19. 8. 2011. godine o prodaji roba — {umskih drvnih sortimenata putem pisanih ponuda (licitacija).
Hrvatski dr`avljanin Milan Preradovi} (1951), nastanjen u Hrvatskoj Kostajnici, na ro~i{tu odr`anom pro{le sedmice u Sudu BiH negirao je krivnju za krijum~arenje. U skladu sa takvim izja{njenjem, predmet }e biti dostavljen Vije}u pred kojim }e se voditi sudski proces. Podsjetimo, optu`nica Tu`ila{tva BiH Preradovi}a tereti da se od marta do juna 2011. bavio krijum~arenjem robe iz BiH u Hrvatsku. On je, naime, prema navodima dr`avnog Tu`ila{tva, robukupovao u Kostajnici (BiH), te je ostavljao u gara`i svog sina, a potom krijum~ario preko granice. Tako je 1. juna, na grani~nom prijelazu Dobrljin, u pasatu hrvatskih registracija, poku{ao da prenese31 {tekucigareta. Cigarete su prilikom pretresa pasata slu`benici Grani~ne policije BiHprona{liispodpodaauta, izme|u rezervoara za gorivo i branika, u posebno napravljenom boksu. O pronalasku robe obavije{teni su tu`ilac Tu`ila{tva BiH i sudija za prethodni postupak Suda BiH, po ~ijem nalogu je pretresena ku}a Milanovog sina u Kostajnici (BiH), gdje su na|ene 24 {teke ronhilla i {est {teka clasica, ali i dvije prodavnice, ku}e i prate}i objekti u vlasni{tvu K. D. Tu je na|eno i oduzeto 3.018 kutija cigareta ronhila, walter wolfa, eva slimsa, bonda, partnera bez markice, te 21 metak i ru~na bomba, kao i odre|ena L. S. svota novca.

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

CRNA HRONIKA
Saobra}ajna policija KS-a to kom su bo te je uru~ila 284 prekr{ajna na lo ga, a zbog la k{ih prekr{aja upozorila 90 voza~a, prenijela je Fena. Iz saobra}aja su isklju~ene~etiriosobezbog vo`nje u alkoholiziranom stanju, pet onih koji nisu imalipolo`envoza~kiispit te devet osoba koje su vozileprijesticanja tog prava. Isklju~ena su i dva automobila zbog isteka saobra}ajnedozvole, te osam neregistrovanih vozila.

9

Uru~ena 284 prekr{ajna naloga

Napadnut 17-godi{njak

Sedamnaestogodi{nji mladi} napadnut je preksino} dok je prolazio pored pumpe u mostarskoj UliciAnteStar~evi}a. Policajcima je, kako saznajemo, ispri~ao da su ga presrela tri njemu nepoznata mladi}a, te da ga je jedan od njih posjekao po vratu. Pomo} mu je ukazana u CUM-uSveu~ili{neklini~ke bolnice u Mostaru, nakon ~ega je otpu{ten na ku}no lije~enje. Istraga ovog slu~aja i rad na pronalasku napada~a je u toku.

Biznismen Dragan Ne{kovi} prona{ao mrtve roditelje
TRAGEDIJA KOD BIJELJINE
upru`nici Pantelija (72) i Nasta (70) Ne{kovi}, roditelji bijeljinskog biznismena Dragana Ne{kovi}a, vlasnika preduze}a “Ne{kovi}”, ju~er ujutro prona|eni su mrtvi u porodi~noj ku}i na imanju u selu Velika Obarska, zaselak Ogorelica, kod Bijeljine. Iako istraga jo{ nije okon~ana, sve ono {to je ju~er otkriveno uvi|ajem, ali i obdukcijom tijela, upu}uje na zaklju~ak da je Pantelija no`em usmrtio suprugu, a onda izvr{io samoubistvo, pucaju}i sebi u glavu. Ipak, istraga jo{ nije okon~ana i ispituju se sve opcije.

Suprugu usmrtio no`em,

pa pucao sebi u glavu?
Pantelija Ne{kovi} preminuo od prostrelne povrede glave, dok je njegova supruga Nasta nasmrt izbodena • Novac na stolu

S

Zaklju~ana ku}a
Be`ivotna tijela, kako smo saznali od kom{ija koje je smrt Ne{kovi}a ostavila u {oku, prona{ao je upravo sin Dragan. On se zabrinuo {to mu se roditelji ne javljaju na telefonske pozive, pa je ju~er ujutro do{ao da vidi {ta se de{ava. “^uo sam da je do{ao u dvori{te u kojem nikog nije zatekao. Ku}a je bila zaklju~ana, pa je pro{ao sa druge strane i u{ao preko merdevina. Zatekao ih je mrtve“, ispri~ao nam je kom{ija Ne{kovi}a te dodao da je tijelo Naste bilo na podu, pokrive no, a le{ nje nog su pru ga krvav. Panteliju su kom{ije, kako se to ju~er moglo ~uti, posljednji put vidjele u ~etvrtak nave~er. Me|utim, kako ka`e na{ sagovornik, to im nije bilo ni ~udno ni neobi~no, jer su Ne{kovi}i ~esto i{li u banje, pa su pretpostavili da je i ovaj put takvo ne{to u pitanju. Odmah nakon {to su tijela prona|ena, na imanje Ne{kovi}a su iza{li policija, koja je ogradila {ire podru~je, te de`urni tu`ilac bijeljinskog Okru`nog tu`ila{tva Ranko Kerovi}. Isprva se posumnjalo da su Ne{kovi}i ubijeni iz koristoljublja, hicima ispaljenim iz vatrenog oru`ja, me|utim to se vrlo brzo pokazalo upitnim s obzi-

Policija ogradila {ire podru~je imanja Ne{kovi}a

Foto: Bportal.ba

VI\ENI U ^ETVRTAK Panteliju su kom{ije posljednji put vidjele u ~etvrtak nave~er. Me|utim, to im nije bilo ni ~udno ni neobi~no, jer su Ne{kovi}i ~esto i{li u banje, pa su pretpostavili da je i ovaj put takvo ne{to u pitanju
rom na to da je na stolu u ku}i na|ena ve}a svota novca. Uvi|aj u ku}i i na imanju trajao je satima, a poslijepodne je patolog Vidak Simi} iz bijeljinske bolnice izvr{io obdukciju tijela. Ispostavilo se da je `ena usmr}ena sa vi{e uboda u grudni ko{ i stomak, nanesenih nekim o{trim predmetom, najvjerovatnije no`em. Neke od tih povreda zadate su i nakon njene smrti.

Pi{tolj i ~ahura
Smrt njenog supruga nastupila je usljed prostrela glave. Pored tijela Pantelije policija je ju~er prona{la njegov pi{tolj i

~ahuru, ali oru`je kojim je Nasta ubijena nije na|eno, kao ni zrno koje je ispaljeno iz pi{tolja. Ispostavilo se da su se na nje nom ti je lu ve} po ja vi le mrtva~ke pjege, dok ih na njegovom nije bilo. Zbog toga se pretpostavlja da je Pantelija izvr{io samoubistvo satima nakon {to je ubio suprugu i sklonio ili oprao no`, ali istra`ni organi jo{ rade na rasvjetljavanju svih okolnosti ove tragedije. “Bili su jako prijatni ljudi i ni sa kim nisu bili u zavadi. [ta se desilo, ja stvarno ne mogu ni pretpostaviti“ kazao nam je je, dan mje{tanin Ogorelice.
L. S.

Potvr|ena optu`nica za {verc skanka iz Crne Gore

Uskoro izja{njenje [este, Tomi}a i ^a~ije
Sud BiH potvrdio je optu`nicu protiv Ante [este (28), Tomislava Tomi}a (37), zvanog Tomi, i Ivana ^a~ije (32) iz Livna, koji se terete za neovla{teni promet drogom, te }e uskoro biti zakazano ro~i{te na kojem }e se oni izjasniti o krivnji. Njih trojica su, podsje}amo, uhap{eni sredinom februara, u akciji pripadnika SIPA u Livnu, Mos ta ru, Lju bu {kom i Me|ugorju, zbog sumnje da su u~estvovali u {vercu skanka, koji je iz Crne Gore preko BiH prebacivan u Hrvatsku. U istoj akciji privedeni su i Damir Va{i~ek iz Mostara, Rijad Hozo iz Livna, Alen Soldo i Jure Pavlovi} iz Me|ugorja, te Mirko Primorac iz Ljubu{kog. Pritvoreni su [esto, Tomi}, ^a~ija, Va{i~ek i Soldo, dok su ostali pu{teni na slobodu. Me|utim, pritvor je ubrzo ukinut svima, a Tu`ila{tvo je, nakon istrage, optu`ilo samo [estu, Tomi}a i ^a~iju. Ina~e, u pretresu objekata u Livnu, Mostaru, Ljubu{kom i Me|ugorju SIPA je, izme|u ostalog, prona{la dvije pu{ke, dva pi{tolja, municiju, mobitele, krivotvorenu nov~anicu od 50 maraka i druge predmete. Tokom istrage ostvarena je saradnja sa policijskim i pravosudnim organima Hrvatske i Njema~ke, a radi razmjene informacija o krijum~arima droge koji djeluju na me|unarodnom nivou. Iz Tu`ila{tva je poslije ovih pretresa i hap{enja saop{teno da je zavr{ena vi{emjese~na akcija Prenj, tokom koje su, izme|u ostalog, zaplijenjene desetine kilograma skanka, te privedeno vi{e grupa, koje je ~inilo nekoliko desetina osumnji~enih.
L. S.

10

KOMENTARI

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Kako sam postala islamofob N D
Pi{e: Vildana SELIMBEGOVI]
vildana.selimbegovic@oslobodjenje.ba

State Departmenta, uprkos ovakvim primjerima - nema u Izvje{taju IZ-a BiH, {to }e re}i (pohvalno) da nisu islamofobi, ali su islamofobi ombudsmeni Federacije BiH, koji u svom Godi{njem izvje{taju o radu i stanju ljudskih prava u FBiH za 2008. i prvu polovinu 2009. godine vrh Islamske zajednice prozivaju zbog istih primjera?!

isam, zaista, ni trena dvojila da }e pompezno najavljena promocija prvog Izvje{taja o islamofobiji, diskriminaciji i netoleranciji na podru~ju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini od 2004. do 2011. mene zaobi}i, no priznajem da me je iznenadila zaboravnost i nesistemati~nost prire|iva~a Izvje{taja. Tim prije {to je - kako su to novinarima pro{log ~etvrtka saop}ili i promotori Izvje{taja, vojni muftija (?!) Ismail ef. Smajlovi} i Ekrem Tucakovi}, PR Rijaseta - Izvje{taj usvojen jo{ 28. aprila, pa pretpostavljam da je postojao neki razlog {to je tek sad predstavljen javnosti. Ne vjerujem da se jednostavno ~ekao ramazan, da bi se promocija uglavila izme|u 17. (Lejletul-Bedr) i 27. (Lejletulkadr) no}i. Ozbiljnost Izvje{taja, a i institucije Rijaseta, opravdava odga|anje promocije da bi se eventualno Izvje{taj jo{ jednom prou~io, da se prire|iva~i ne ogrije{e dijele}i kvalifikacije islamofoba u muslimanima najberi}etnijem od svih mjeseci. No, svaki izvje{taj (valjda) podlije`e dopunama, pa se dobrovoljno javljam s prilogom o sebi, po{to je Rijaset zaboravio u Izvje{taj unijeti reisova saop}enja. Ja sam, naime, u Izvje{taju `igosana kao islamofob zbog re~enice objavljene u magazinu Dani u tekstu “D`amija u srcu Sarajeva“ Sastavlja~i Izvje{taja je tek . dopola prepisuju: “Poslijeratna sarajevskabo{nja~kavlast se i izgradnjom d`amija u gradu i`ivljava nad nemuslimanima“ pa , molim da uvrste i ostatak koji glasi: “i to tako {to od Sarajeva pravi bo{nja~ko Trebinje ili bo{nja~ku ^apljinu“ (Dani, 565; . 11. 4. 2008.) Ne o~ekujem da }e nasta-

U

vak re~enice bilo {ta promijeniti u Izvje{taju koji je promoviran na tako znakovitom mjestu: u kabinetu reisul-uleme, u njegovoj odsutnosti. No, kako sam u ovoj na{oj maloj bosanskohercegova~koj zajednici zapravo prva slu`beno progla{ena islamofobom, saop}enjem tog istog kabineta od 17. novembra 2008, red je da i ta epizoda na|e svoje mjesto u Izvje{taju. Tim prije {to je neposredan povod bio intervju sa Mustafom ef. Spahi}em, profesorom Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu i hatibom d`amije ^obanija. Intervju je objavljen u Oslobo|enju u subotu, 15. novembra, da bi ve} u nedjelju kabinet reisul-uleme Mustafe ef. Ceri}a reagirao saop}enjem u kojem - osim reisovih stavova o samom profesoru Spahi}u, koji ba{ i nisu primjeri kulture dijaloga - ni{ta iz intervjua nije demantirano. Ali je, za svaki slu~aj, Ceri}ev kabinet ustvrdio kako “nema ni{ta sporno oko izgradnje zgrade Rijaseta na Kova~ima“ Tako smo . barem saznali {ta je efendiju Ceri}a nasekiralo u intervjuu: Mustafa Spahi} je javno priznao da je dobio pismo studenata Fakulteta islamskih nauka, nepotpisano, ali prili~no o{tro studenti su optu`ili Ceri}a za megalomaniju, kako u izgradnji veleljepnih zgrada, tako i u duhovnoj neizgradnji muslimana i Islamske zajednice u BiH. svom komentaru Reisomanija (17. 11. 2008) podsjetila sam na razloge zbog kojih Ceri} nije birao rije~i kada je kabinet reisa saop}avao njegove stavove o Spahi}u: profesor Spahi} je svojedobno javno priznao vlastitu ulogu u izboru Ceri}a za reisa, ali je i zdu{no branio Ustav Islamske zajedni-

ce od Ceri}evih nasrtaja kojima je sebi priskrbio tre}i mandat na poziciji reisa. an kasnije stiglo je novo saop}enje iz kabineta reisul-uleme Mustafe ef. Ceri}a u kojem je obznanjena islamofobija glavne i odgovorne urednice Oslobo|enja, tj. mene i u kojem sam optu`ena za “nastavak genocidne politike koja je nastojala bosanskohercegova~ke muslimane zbrisati sa lica zemlje“ (Za optu`bom “nastavka . genocidne politike...” Ceri} je prvi put posegao kada je sam sro~iosaop}enje, a Rijaset ga naknadno prihvatio kao svoje, jo{ krajem novembra 2006. godine. Optu`en je prof. dr. Re{id Hafizovi}, ina~e predava~ islamske dogme na FIN-u u Sarajevu, a neposredan povod bio je tekst objavljen u Oslobo|enju, o vehabijskom pitanju u BiH.) Upravo je ovo saop}enje reisovog kabineta tretirano u Godi{njem izvje{taju o stanju ljudskih prava State Departmenta za 2008. (objavljen krajem februara 2009) uz komentar da je rije~ o “Ceri}evom poku{aju pritiska na sve ljude iz medija koji kritiziraju njegovo upravljanje Islamskom zajednicom“. Izvje{taj se osim napadima na medije (te je godine Milorad Dodik podnio 16 tu`bi protiv FTV-a, najvi{e zbog magazina “60 minuta“ a i Sadik , Bahti} je nasrnuo na ekipu istog magazina), bavi politi~kim pritiscima na sudstvo i diskriminacijom queer populacije, “~iji je poku{aj organiziranja Queer Festa propao zbog napada zvani~nika IZ-a BiH i pojedinih politi~ara“ pa u zaklju~ku , ima ocjenu o generalno lo{em stanju ljudskih prava u na{oj zemlji. Zanimljivo, State Departmenta, uprkos ovakvim

R

primjerima - nema u Izvje{taju IZ-a BiH, {to }e re}i (pohvalno) da nisu islamofobi, ali su islamofobi ombudsmeni Federacije BiH, koji u svom Godi{njem izvje{taju o radu i stanju ljudskih prava u FBiH za 2008. i prvu polovinu 2009. godine vrh Islamske zajednice prozivaju zbog istih primjera?! Najjednostavnije bi sada bilo pozabaviti se razlozima zbog kojih su prire|iva~i Izvje{taja negdje kalkulirali, ne{to zaboravljali, pa - recimo - posumnjati da je cijeli ovaj slu~aj izostavljen (i) zbog ~udne koincidencije sa sada{njo{}u u kojoj bi efendija Ceri} morao posegnuti za jo{ jednim nasrtajem na Ustav IZ-a BiH ukoliko zaista `eli do`ivotni mandat reisa. adije }u posegnuti za citatom izjave prof. dr. Hilme Neimarlije, redovnog profesora FIN-a, u njegovom, hajmo re}i, zbirnom reagiranju na slu~ajeve Hafizovi}, Spahi}, Selimbegovi}. “Reakcija Rijaseta na Hafizovi}ev tekst imala je obilje`ja inkvizicijske osude mi{ljenja i li~nosti intelektualca koji nije pokoran, dok reakcija kabineta na tekstove Spahi}a i Selimbegovi}ke ima karakteristike banalne bolj{evi~ke presude osobama koje remete harmoniju komunisti~ke zajednice i ugro`avaju neprikosnoveni kult vo|e“ ka`e, izme|u os, talog Neimarlija. No, najva`nijom mi se za cijelu ovu pri~u ~ini sljede}a njegova ocjena: “Izjedna~avanje kritike odre|enih postupaka reisul-uleme sa genocidnom politikom, kao i svako proizvoljno genocidno karakteriziranje, objektivno doprinosi relativiziranju i zamagljivanju stvarnog genocida.” Usu|ujem se re}i: isti va`i i za islamofobiju.

BLIC

FOKUS

Cijena jedne glave
Ho}e li se, prije nego {to se i zahuktao, desiti obrat na su|enju osumnji~enomratnomzlo~incuVeselinu Vlahovi}u Batku? Kao {to je poznato, na pro{lom ro~i{tu je obznanjeno da je Vlahovi} zatra`io susret s tu`iocem Behaijom Krnji}em. Na pomolu je priznanje - nagodba? Maksimalnakaznakoja bi se Vlahovi}u mogla izre}i je 45 godina, a u slu~aju nagodbe, situacija se mijenja. Tu`ilac Krnji} isti~e da ne}e pristati na Vlahovi}evo pojedina~no priznavanjekrivice, a izrazio je sumnju u to da }e priznati sve zlo~ine, zbog kojih je mnoge porodice u sarajevskim naseljima Grbavica, Kova~i}i i Vraca zauvijekunesre}io. No, zanimljiv je stav Sudskogvije}a, ~ijipredsjednikZoran Bo`i} re~e da }e sud podr`ati bilo kakav sporazum izme|u tu`ila{tva i odbrane, i adekvatno ga valorizovati, “uvijek u ciljuekonomi~nostipostupka...“ Ta~no je, nastavi li se sada{njim tempom, su|enjeVlahovi}u, zapo~eto 24. marta ove godine, a s obzirom na 70 ta~ki (najopse`nije u ovoj oblasti) optu`nice, preko stotinu svjedoka, preko400 materijalnihdokaza i ko zna {ta jo{sve ne, moglo bi dugotrajati. Ali, u ~emu je, pored kazne, svrha svakog su|enja, ako nije i u tome da se ne samorasvijetlepoznatiratnidoga|aji, nego i da se otkrijunovi, da optu`eni, brane}i se od sebe samih, od svojih zlo~ina, dovedutu`ila{tvo i sud do drugih zlo~inaca, pa i do svojih naredbodavaca. Ovako, ispade da je Vlahovi} na nekoliko godina povu~en iz {panskih odmarali{ta samo zato da bi se potvrdilo da je on odmetnuti, grozni, vojnik na svojuruku, kojemnikoni{ta nije mogao, pa ni njegovi. I ispade da je ljudski `ivot, na`alost, najjeftinija stavka, iako su ga mnogi i na Grbavici, Vracama i u Kova~i}imaizgubilivjeruju}i do posljednjeg daha u to da taj `ivot nema cijenu.
Edina KAMENICA

U OBJEKTIVU

U potrazi za hranom
Nepoznata `ena snimljena je kako pored de to na ci ja ma uni {te ne zgra de u po dru~ju Ti ra bun ka, ju`no od gla vnog so ma lij skog

gra da Mo ga di {a, pro la zi na oru`ana pu {kom. Hiljade civila prelaze opasan i dug put iz podru~ja pogo|enih gla|u prema Mogadi{u u potrazi za hranom i lijekovima.

Reuters

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KOMENTARI
IZ HOLANDSKE BILJE@NICE

11

^

uva Bog Pavla svog. Upravo kada mi je po~elo bivati dosadno na lijepom hrvatskom Jadranu, gdje u Makarskom akvatoriju strogo ne smije{ pi-pi, srce je po~elobr`elupati. Lije~nici su izra~unali zabrinjavaju}ih 150 otkucajapulsa, koji bi trebalo da se kre}eizme|u 60 i 80 lupanja. Nije bilo druge nego hvataj se automobila i,sa pani~nim`eninimstrahom, gas premaSarajevu. Na grani~nomprelazu, sre}om, nije bilo ve}ih zadr`avanja, niti pretra`ivanja i moj “riki tiki“ i dalje je bio na brzini od 15 desetica. Dok je dobovalo u u{ima, kontao sam da je dobro{to prometnipolicajcimjeresamobrzinuvozila, da su me na radaru ulovili sa pulsom od 150, oduzeli bi mi i kola i voza~ku. Uz {kripuko~nicazaustavljam se u sumrak predklinikomspecijalistaza srcebolniceKo{evo. Iakoprvi put u svojihna~etihsedamdesetlje}a`ivotasti`em u njenedvore, ova bolnica je mom prolupalomsrcuuvijekbiladraga. Jer, kada neko ka`e Ko{evo, odmah pomislim na mojebordo FK Sarajevo,i to je to. Nikada na tamo nekog @elju. Dok hvatam prvenesigurnekorakenakonstotinakilometarato~kova, umjesto u bolni~kiulaz,kao najbolje dresirani vu~jak nesvjesno krenuh za `enom sa pretrpanim najlon-kesama u rukama. Kakvosrce, kakvolupanje, u trenu me oma|ijaomirisramazanskihsomuna i }urokota. Ve} vidim sebe kao kakvog d`eparo{a po~etnika {to zavla~i ruku u plastiku i miluje prepe~ene baklava-zareze na tankim koricama najljep{ih hljebova socijalisti~ke pro{losti i kapitalisti~ke sada{njosti. Vrelina {to izbija iz kesa vra}a na davne ramazane i iftare, sofre na kojima je carevalonjegovoveli~anstvo somun. Nevino bijel, lagano opaljenrumenilompe}i i ukra{enmeko}omzalogaja {to nestaju u trenu. - Doktore, doktore, nije mu dobro! Vidite da je zateturao za onom `enom, gotovo da vri{ti gospo|a {to me trpi ve} 40 godina. - Ma, specijalisti dragi, zanio me miri{ljavi trag somuna. Ko tome mo`e odoljeti? Ljudi u bijelom se zgleda{e i br`e-boljepolo`i{e na nosila sa to~kovima. Hodnici, lift, intenzivna njega. Hiljadu kablova vakuumski priljubljenih uz noge, ruke, grudni ko{ i pomahnitali rad nekakvihkosmi~kihaparata {to pi{te da poludi{. Nikada se vi{e nisam naljutio na svoje srce. Uh, koliko mo`e glasno pulsirati i smetati susjednim sapatnicima, tako|erpriklju~enim na {umeraznobojnih `ica. Ma, kakva klinika za srce, ovo ti je kao u sredi{tunekihtelefonskihcentralagdje debelikilometarskisnopovikablovaizlu|uju

Mjesec somuna
Kakvo srce, kakvo lupanje, u trenu me oma|ijao miris ramazanskih somuna i }urokota. Ve} vidim sebe kao kakvog d`eparo{a po~etnika {to zavla~i ruku u plastiku i miluje prepe~ene baklava-zareze na tankim koricama najljep{ih hljebova socijalisti~ke pro{losti i kapitalisti~ke sada{njosti. Vrelina {to izbija iz kesa vra}a na davne ramazane i iftare, sofre na kojima je carevalo njegovo veli~anstvo somun

Pi{e: Pavle PAVLOVI]

svakognormalnogposmatra~asupervje{tog rada ljudi {to znaju odakle svaka `i~ica dolazi i odlazi. Meni su kroz jednu od vena nekim od bezbrojnih “telefonskih kablova“ , po~eledoticatikapi{to srcemvladaju kao ramazanskisomunimojimrazumom. Plovim mislima do pokojnog ~ika Mileta Janji}a. Pri~ao mi je stotinu puta kako je bio najbolji |ak kod nekog hod`e u starostavnim mostarskim d`amijama. Svi jaran~i}i u godinama mu dje~a~kim i{li u islamsku vjersku {kolu i on, jadan, nije imao s kim da se igra. Zamoli on takohod`u da i njega, vlaha, prime. Dobar neki ~oe’k pa ga ponovo spoji sa drugarima. ^ika Mile, koji se i tih prvih godina posljednjeg stolje}a pro{log milenijumaisticaosluhom i muzikalno{}u, kao dva desetlje}a kasnije na valovima rijetkih radiostanica u `ivom pjevanju, postade odlika{ islama. Najbolje je okuisao i hod`a ga je ~esto isticao za primjer. Kada bi dolazio ramazan, uvijek bi, nakon svakog dana posta, bilo ovako:

K

- Najbolji somun prvo dajte ovom vla{ini - zapovijedao je hod`a. ^ika Mile do kraja svog prebogatog umjetni~kog `ivota do devetedecenijebitisanjanikadanijezaboravio okuisati, bio je, pri~ali su, glasniji i bolji, nego ovi novi {to sada nastupaju sa zvu~nika minareta… Tek nakonnekolikosatilicede`urnelije~nice Nerme Resi} zra~ilo je manjom zabrinuto{}u. - Dobro je, puls se po~eo smirivati… ako koja kapljica infuzije, meni u glavi nova somun-pri~ica. Imao sam prijateljaZoranaTrnini}a u dalekom Teksasu. Do svog ranog odlaska bez povratka zasipao nas je receptima kako u bijelom svijetu, me|u mamuzama i kaubojskim {e{irima, napraviti najbolji sarajevski somun. Umjesto pe}i ~uvenih ~ar{ijskih majstora za somun~i}e, Zoka je skontao da mo`ezagrijavanjemnekakvog kamenja da postigneistiefekatkvasanja i podizanjatijesta, te njegovu~arobnuporoznost.

Svaki detalj svog somun-eksperimenta bilje`io je kamerom i slaointernetomnamaraji razasutoj po ovom planetu. I danas kada Zokevi{enema, niko jo{ nijeuspionapraviti onakve somune kakvi su bili na njegovim slikama. Isti kao ovi {to teku}ih dana zavodni~kimame u sarajevskeak{ame. Kada svi sokacizamiri{ucrnimzrncima}urokota, stopljenim sa preplanulomkoricom{to tra`i da je kradom gricka{, nadaju}i se da kod ku}e to ne}esku`iti... Ja, tu je i moj drug iz djetinjstva Nerko Lali}, nekada bio in`injer za dalekovode u Energoinvestu. Sadajedan od bosova u najve}ojkanadskojelektrokompaniji. Nerko je kao i ja lud za somunima. Dalekovodi su ga vodili kroz sve afri~ke i azijske zemlje. U svakoj je tra`io pretka sarajevskog somuna. Uvjeravali su ga da je stigao iz Sirije, Jemena. A, on je najsli~nijena{emsvetom hljebi}uprona{ao u Avganistanu. Samonjihov je potpunopljosnat itamo{njipekari ne znajukakojedino}urokotdonosicjelovitost sarajevske somun tajne... Poredmoje“telefonskekrevet-centrale“ sa, da su i dvojica uglednika Tre}e interne klinikebolniceKo{evo, profesoriMarkoBuk{a i [ekibSokolovi}. Zadovoljnoklimajuglavama i posmatraju monitor iz kojeg izlazi sve mirniji ritam pi{te}ih tonova {to su me izlu|ivali cijelu no}. Ma, pukao bi skroz da mi nijebiloovihramazanskihdana i sje}anja na somune. Onda se sjetimkako sam i ja usavr{io recept za sarajevski somun u srcu Holandije. Zahvaljuju}i vrijednim turskim trgovcima,u njihovimdu}animazavode nas odli~ni Klasovi (nije reklama, majke mi) smrznutisomuni. Tvoje je samo da ih stavi{ u mikrovalnu ili elektri~nupe}nicu i eto ti mirisa iz nezaborava. Ali, imaju jednu manu nemaju }urokot. Ali ih Turci imaju koliko ho}e{ na svojimtezgama. @eli{pakovanje od deset grama, pola ili kilogram, samo reci. Uzmemo ti, bra}a Goran i Zoran Deli} i ja, smrznuti uvoz iz BiH, malo ga otopimo, pa u sredinuuvaljamozrnca}urokota i sve to zajednodope~emo. Miri{eonda sve do Sjevernog mora. Susjedi Holan|ani kada prolaze poredmojeku}esamouzvikuju- lekker, lekker (odli~no, ukusno) i misle da pripremamo neke balkanske kola~e. - Zadovoljni smo va{im trenutnim stanjem, zaklju~uju profesori Buk{a i Sokolovi}, iznose}i mi{ljenje o daljnjem medicinskom tretmanu. U bunilu kao da mi se u~inilo da me pitaju treba li mi {to? Umalo nisam odgovorio: - Molio bih jedan tek ispe~eni, vru}isomun sa }urokotom.

12

REGION

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Ponovo nemiri na sjeveru Kosova

Haradinaja brani Assangeov advokat
Ha{kog optu`enika Ramu{a Haradinaja na ponovljenom su|enju u Haagu brani}e britanski advokat Ben Emerson, koji je pravni branilac i Jualiana Assangea. Kako prenose pri{tinski mediji, Emerson je specijalizovan za me|unarodni zakon o ljudskim pravima. Advokat Emerson radi za advokatsku kompaniju zajedno sa Cherry Bler, suprugom biv{eg britanskog premijera Tonija Blera. Emerson je bio glavni advokat u vi{e od 25 slu~ajeva koji su se odvijali pred Sudom u Strasbourgu. Ostali ~lanovi Hradinajevog tima su advokati Rodny Dickson i Mihael O’Rajli. O’Rajli je u timu Haradinaja od samog po~etka procesa u Ha{kom tribunalu.

EULEX zaplijenio bager kori{ten u

paljenju Jarinja
Lokalni Srbi postavili barikade nakon po~etka akcije KFOR-a i EULEX-a Bager zaplijenjen u okviru istrage o nedavnim doga|ajima na prelazu Jarinje
Nakon {to su ispunjeni zahtjevi gra|ana op{tine Leposavi} na Kosovu, koji su ju~er blokirali put kod mjesta Le{ak poslije upada KFOR-a i pripadnika EULEX-a u postrojenje u vlasni{tvu Srbija {ume, pripadnici me|unarodnih snaga pu{teni su da pro|u sa zaplijenjenim bagerom. Predsjednik Op{tine Leposavi} Branko Nini} rekao je Tanjugu da se situacija smirila nakon {to su predstavnici KFOR-a i EULEX-a gra|anima pokazali nalog za zapljenu bagera, i pustili na slobodu portira postrojenja Srbija {ume u Le{ku. ju Goran Bogdanovi} ocijenio je ju~er da doga|aji u Le{ku, kod Leposavi}a, “gdje je akcija uznemirila Srbe, ne slu`i na ~ast, prije svega misiji EULEXa, a ni KFOR-u, koji je pomagao u akciji.” - Ovoliko demonstriranje sile i uznemiravanje naroda radi preuzimanja jednog bagera svakako {alje jasnu poruku da se i dalje nastavlja sa jednostranim potezima, rekao je Bogdanovi} Tanjugu.

Gori Pelister
Po`ar, koji je izbio kod bitoljskog sela Rotino, a zatim se pro{irio prema makedonskom Nacionalnom parku Pelister, zahvatio je oko 500 hektara {ume, od ~ega je skoro 200 hektara borove. Najugro`enija su sela Magarevo i Rotino budu}i da se vatrena stihija mo`e da se pro{iri i do samih ku}a. U ga{enju po`ara koji je izbio ju~e pored velikog broja profesionalnih vatrogasaca i mje{tana uklju~eni su i dva protivpo`arna aviona i jedan vojni helikopter. Makedonska Direkcija za spa{avanje saop{tila je ju~er da je u ga{enju po`ara anga`ovano oko 600 ljudi, ali da ide veoma sporo zbog visokih temperatura i strmog terena.

Konfuzija EULEX-a
Jarinje: Istraga o paljenju punkta KFOR-a

Uhap{en portir
Naime, KFOR je, zbog opiranja, privremeno uhapsio portira Srbija {ume, koji im nije dao da u|u u firmin posjed i odvezu bager. - Po{to su ispunjeni zahtjevi gra|ana, a to je da su nam pokazali dokument o konfiskaciji, i po{to su pustili na slobodu portira, uklonjena je barikada, rekao je Nini}. On je ukazao da je pripadnicima KFOR-a i EULEX-a omogu}eno, sa zaplijenjenim bagerom, da napuste Le{ak, nakon ~ega se situacija smirila. EULEX je potvrdioju~era{nju akciju zapljene bagera na sjeve-

ru Kosova, u postrojenju koje je u vlasni{tvu Srbija {uma. - Tu`ioci EULEX-a su odobrili operaciju na sjeveru Kosova, koja je vezana za istragu koja je u toku, potvrdio je Tanjugu portparol EULEX-a Kai Miler-Berner. U pisanom saop{tenju EULEX-a navodi se da se radilo “o zajedni~koj operaciji EULEX policije i kosovske policije, uz asistenciju KFOR-a” . Istraga je, kako je dodao Berner, vezana za ‘’jedan od nedavnih doga|aja na sjeveru Kosova’’ On nije `elio da iznosi dru. ge detalje ju~era{nje i najavio je da }e rezultati istrage biti objavljeni ~im tu`ioci do|u do njih. Ranije je portparol KFOR-a

Hans-Diter Vihter Tanjugu rekao da se sprovodiakcijazapljene bagera, na osnovu naloga tu`ila{tva, koje se bavi istragom napada na prelazu Jarinje. Taj bager, kako je objasnio, kori{ten je za ru{enje kontejnera na prelazu Jarinje, ali i napad na pripadnike KFOR-a na tom prelazu. Prema Vihteru je tokom paljenja administrativnog prelazaJarinjebagerkori{}en za ciljani napad na poljske vojnike KFOR-a, koji su bili prinu|eni da otvore vatru. - Bager je bio jedan od glavnih instrumenata kori{ten u akciji paljenja Jarinja. Taj napad mora da se rasvijetli, naglasio je Vihter. Ministar za Kosovo i Metohi-

On je ocijenio da je EULEX u konfuziji i da nije dobro {to se akcije izvode bez znanja lokalne samouprave i naroda i bez njihove saglasnosti, ali da sama istraga nije sporna. - Naravno, nema niko ni{ta protiv da se taj bager preuzme i forenzi~ki ispita, ali ne mo`e se taj bageruzimati bez ikakvihpapira. Ne mo`e se konfiskovati ni~ija imovina bez potvrde, kazao je Bogdanovi}. On je izrazio uvjerenje da ju~era{nji doga|aji ne}e negativno uticati na nastavak dijaloga Beograda i Pri{tine. - Ho}u da vjerujem da to ne}e uticati na nastavak dijaloga, jer smo ~vrsto opredijeljeni za dijalog, zaklju~io je Bogdanovi}.

Gust raspored ove sedmice u Ha{kom sudu Po`ari u Hrvatskoj
Va tro ga sno-ope ra ti vno sre di {te (VOS) Divulje primilo je ju~er ujutro dojavu o po`aru otvorenog prostora kod mjesta \evrske, a u po`aru gori trava i nisko rastinje na povr{ini od oko 8 hektara. U ga{enju po`ara sudjelovali su JVP Knin, DVD Kistanje, DVD Dubravica, DVD Ervenik i DVD Knin s ukupno 15 vatrogasaca i 5 vatrogasnih vozila. VOS Divulje primilo je ju~er ujutro i dojavu o po`aru otvorenog prostora kod mjesta Ga}eleze kod Vodica. Gori borova {uma na povr{ini od oko 4 hektara. U ga{enju ovoga po`ara sudjeluju JVP [ibenik, DVD Zaton, DVD [ibenik, DVD Tisno, DVD Vodice i DVD Pirovac s ukupno 29 vatrogasaca i 10 vatrogasnih vozila. Po`ar iz zraka gasila su dva kanadera.

Had`i} se u srijedu izja{njava o krivnji
U Ha{kom tribunalu za srijedu je zakazano novo izja{njavanje o krivnji Gorana Had`i}a, nekada{njeg predsjednika republike srpske krajine, a za ~etvrtak statusna konferencija u predmetu protiv Ratka Mladi}a, biv{eg komandanta Glavnog {taba Vojske RS-a. Ha{kitribunal je za srijedu, 24. augusta, zakazaonovopojavljivanjepredsudomGoranaHad`i}a, kada bi trebalo da se izjasni o navodimaoptu`nice. Had`i} je uhap{en20. jula, kao posljednjioptu`eni u bjekstvu,od ukupno161 licaprotivkojeg je Tribunalpodigao optu`nicu. Naprvompojavljivanjupredsudom 25. jula Had`i} je na mjesec odgodio izja{njavanje o optu`bama za koje se tereti. Ukoliko u srijedu ne bude htio da se izjasni, sudija }e u njegovo ime unijeti u spis da se Had`i} izjasnio da nije kriv. Had`i} je bio predsjednik vlade srpske autonomne oblasti Slavonija, Baranja i zapadni Srem i nakon toga predsjednik RSK-a. Optu`nica ga tereti za zlo~ine po~injene od augusta 1991. do juna 1992. u isto~noj Slavoniji, uklju~uju}i progone, ubistvo, protivpravno li{avanje slobode, mu~enje, ne~ovje~na djela, okrutno postupanje, deportaciju i bezobzirno pusto{enje. Za ~etvrtak, 25. augusta, zakazana je statusna konferencija u predmetu protiv generala Ratka Mladi}a. Mladi}evi advokati pro{le nedjelje su saop{tili da je on operisan u ha{koj bolnici Bronovo, {to je Tribunal demantovao, navode}i da Mladi} nije napu{tao pritvorsku jedinicu.

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

REGION

13

Zagreb prva stanica na putu Angele Merkel po zapadnom Balkanu

Nastavak njema~ke potpore Hrvatskoj
Posebno }e biti apostrofirano o~ekivanje nastavka konstruktivne uloge Hrvatske u okviru regije. Iz Zagreba }e biti upu}ena poruka da je Hrvatska primjer da se ulo`eni napori i provedene reforme isplate
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

VIJESTI

La`na dilema Kosovo ili EU
Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je da niko ne tra`i od Srbije da prizna Kosovo i da je dilema Kosovo ili Evropska unija la`na. Prema njegovim rije~ima, od Beograda se tra`i da realizuje vlastiti akcioni plan, ali i da postigne napredak u dijalogu s Pri{tinom, uklju~uju}i i problem oko pe~ata kako bi se uklonile trgovinske barijere izme|u dvije strane. - Od Srbije niko ne tra`i da prizna Kosovo da bi dobila status zemlje kandidata ili datum za po~etak pregovora. Od Beograda se tra`i da realizuje sopstveni akcioni plan, ali i napredak u pregovorima s Pri{tinom, naveo je on u autorskom tekstu objavljenom u novosadskom Dnevniku. Kacin smatra da je dilema Kosovo i /ili EU la`na, jer je niko nije postavio, pa ni Bruxelles.

Njema~ka kancelarka Angela Merkel dolazi danas u prvi slu`beni posjet Hrvatskoj. Merkel dolazi u Zagreb na poziv predsjednice hrvatske Vlade Jadranke Kosor, a najavljen je i susret s predsjednikom Ivom Josipovi}em. Posjeta jedne od sigurno najmo}nijih `ena svijeta smatra se izuzetno zna~ajnim politi~kim doga|ajem i velikim di plo mat skim us pje hom Hrvatske. Hrvatsku je do sada slu`beno posjetio samo jedan njema~ki kancelar, Gerhard Schroder 2003. godine.

ske suradnje, posebno u podru~ju malog i srednjeg poduzetni{tva, najavljuje se kao jedna od glavnih tema razgovo ra. Nje ma~ki in ves ti to ri tre}i su po redu strani investitori u Hrvatskoj, a u robnoj razmjeni s Hrvatskom Njema~ka je na drugom mjestu. U sektoru turizma, s brojem od oko 1,5 milijuna u 2010. njema~ki turisti bili su na prvom mjestu u Hrvatskoj, dok je porast dolazaka njema~kih turista nastavljen i ove godine.
Angela Merkel: ^lanstvo Hrvatske je pozitivan znak za cijeli region

Tuma~enja javnosti
Uz razgovore o ulaganjima njema~kih investitora u Hrvatskoj, posjet njema~ke kancelarke Merkel Zagrebu u hrvatskoj javnosti se tuma~i i kao otvorena politi~ka potpora premijerki Kosor i sestrinskoj stranci HDZ, koja je dragocjena jer se izra`ava samo ~etiri mjeseca uo~i parlamentarnih izbora u RH. Kosor je slu`beno posjetila Berlin po~etkom 2010. U dijelu hrvatske javnosti cirkuliraju tvrdnje da upravo kancelarka Merkel navodno stoji iza neo~ekivanog odlaska iz politike biv{eg premijera Ive Sanadera i to zbog afere s Hypo bankom. No, kako se isti~e, kancelarka Merkel ove navode nikada nije javno komentirala, stoga je ova pri~a i dalje u sferi apstraktnih spekulacija.
J. DIZDAR

Zlatna knjiga
An ge la Mer kel }e bi ti do~ekana u Zagrebu uz najvi{e dr`avni~ke po~asti. S premijerkom Kosor }e prvo razgovarati nasamo, nakon ~ega slijedi sastanak izaslanstava dviju dr`ava. Prema najavljenom programu, kancelarka Merkel }e se susresti s predsjednikom Josipovi}em u Uredu pred sje dni ka na Pan tov~aku. O~ekivanja su da }e tokom dana{nje posjete kancelarke Merkel biti akcentirana upravo ova ~injenica, uz pru`anje daljnje potpore Hrvatskoj na njezinom eurointegracijskom putu. Posebno }e biti apostrofirano o~ekivanje nastavka kon-

struktivne uloge Hrvatske u okviru regije. Iz Zagreba }e biti upu}ena po ru ka da je Hrvat ska pri mjer da se ulo`eni napori i provedene reforme isplate, te da }e ulazak Hrvatske u punopravno ~lanstvo EU sredinom 2013. sigurno biti i pozitivan signal za sve zemlje jugoisto~ne Europe. Na temelju neimenovanih diplomatskih izvora u hrvatskoj javnosti se naga|a da }e se u Zagrebu razgovarati o uspje{nom nastavku reformi koje bi poticajno trebale djelovati i na susjedne zemlje, ali i o budu}oj ulozi Hrvatske kao ~lanice EU. Kako se spekulira, Njema~ka od Hrvatske o~ekuje konstruktivan pristup prije svega u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, s obzirom na trenutno slo`enu politi~ku situaciju u BiH.

Tako|er, stvarala~ka uloga Hrvatske i sna`no djelovanje na unapre|enju stabilnosti regije o~ekuje se i u odnosima sa Srbijom i Kosovom. Hrvatska premijerka Kosor odlazi u prvi slu`beni posjet Republici Kosovo ve} u srijedu, {to se dovodi u vezi s posjetom njema~ke kancelarke Merkel Zagrebu. U svjetlu predstoje}e posjete kancelarke Merkel nagla{ava se odlu~uju}a uloga Njema~ke u zavr{etku hrvatskih pristupnih pregovora s EU, kao i kon ti nu ira na i sna`na potpora koju je Hrvatska dobivala od Njema~ke za sve vrijeme trajanja ovog procesa. Bi la te ral ni odno si dvi je dr`ave ocjenjuju se odli~nim a gospodarska suradnja izuzetno razvijenom. Upravo daljnje unapre|ivanje ekonom-

Retori~ki zaokret Srbije
EU nije jedna doktrinarna totalitarna svijest, koja bi bilo kakvu kritiku do`ivljavala nu`no kao otvaranje frontova. Mislim da to nije pravo ~itanje ni onoga {to Evropska unija o~ekuje od svojih ~lanica ni od budu}ih ~lanica, izjavila je Sonja Liht, predsjednica Spoljnopoliti~kog savjeta Ministarstva spoljnih poslova. - Za manje od dva mjeseca Srbija o~ekuje kandidaturu za ~lanstvo u EU, kune se da su joj evrointegracije apsolutni prioritet, a istovremeno lansira retori~ki zaokret u kojem odapinje strijele na evropske saveznike, ka`e Liht.

Merkel poja~ava
pritisak na Beograd
Njema~ka savezna kancelarka Angela Merkel boravi}e sutra u posjeti Beogradu. Njema~ki mediji o~ekuju “poja~avanje pritiska na Beograd“ . Kancelarka je u svojoj redovnoj videoporuci najavila da }e u Beogradu tra`iti da Srbija obnovi pregovore sa Kosovom. Njema~ki mediji procjenjuju da se od Beograda dugoro~no o~ekuje priznanje Kosova i da se takav zahtjev mo`e pojaviti i tokom procesa pridru`ivanja Srbije EU. Merkel je rekla da sve ~lanice EU mo ra ju da po ka`u izri~itu volju da me|usobne su ko be rje {a va ju mir no, odnosno dijalogom i uz po{to va nje prin ci pa pra vne dr`ave. To va`i, kako je upozo ri la Mer ke lo va, ka ko za dr`ave koje su ve} du`e ~lanice EU, tako i za one koje tek `ele da joj se pridru`e. Pre ma na vo di ma nje ma~kih medija koji se pozivaju na obavije{tene vladine krugove, kancelarka }e u Beogradu pove}ati pritisak na Srbiju. Njema~ki stav da su granice na Balkanu kona~no definisane i da je teritorijalni integritet Kosova nepovrediv, stav je koji je odranije poznat Srbiji, isto kao i ~injenica da se u Berlinu negativno gleda na naga|anja da bi sukob Beograda i Pri{tine mogao da bude rije{en pripajanjem sje-

Mass: Nema novih uslova
Nema novih uslova za Srbiju na putu ka EU, poru~io je njema~ki ambasador u Beogradu Wolfram Mass. - Ne radi se o tome da Njema~ka postavlja nove uslove svakog mjeseca, odgovorio je Mass u intervjuu za Tanjug na pitanje kakvu }e poruku Merkelova donijeti u Beograd. Uslovi za ~lanstvo u EU su, dodaje on, postavljeni Kopenha{kim kriterijima 1995. godine, a sve {to se tra`i od zemlje koja je podnijela molbu za kandidaturu, pa i od Srbije, jeste da ispuni te kriterije. Komentari{u}i {anse Srbije da do kraja godine dobije i kandidaturu, i datum po~etka pregovora o ~lanstvu u EU, Mass isti~e da je to “tehni~ki izvodljiv, ali ambiciozan cilj“.

Beograd: [ta Njema~ka o~ekuje?

vera Kosova Srbiji. Vode}i njema~ki privredni dnevnik Handelsblat prenosi tuma~enje iz krugova njema~ke vlade “da }e proces ulaska u EU postati nemogu} ukoliko Srbija ne obustavi tu retoriku“. - U vezi sa mogu}im pregovorima Srbije o ulasku u EU

tako|er je postalo jasno (iz tuma~enja vladinih krugova), da njema~ka vlada dugoro~no o~ekuje priznanje Kosova. Nerealno je da se to zahtijeva prije otpo~injanja pregovora, ka`u vladini krugovi. Tokom procesa to bi pak mogao da postane uslov, pi{e Handelsblat, prenosi B92.

14

SVIJET

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Kairo: Odr`an hitan sastanak Arapske lige

Napadi na pojas
Gaze moraju prestati
Arapska liga pozvala je Ujedinjene nacije da zaustave izraelsku ofanzivu na Gazu • Sve vi{e djece `rtve vazdu{nih napada
Arapska liga osudila je ju~er izraelske napade iz vazduha na pojas Gaze, istakav{i da Ujedinjene nacije moraju preduzeti mjere da se ti napadi, u kojima je ju~er poginulo 15 ljudi, okon~aju. - Izdali smo saop{tenje u kome osu|ujemo izraelsku ofanzivu na Gazu i egipatsku teritoriju, rekao je generalni sekretar Arapske lige Nabil Elarabi novinarima u Kairu. Krvoproli}e je izbilo kada su gerilci, za koje Izrael tvrdi da su do{li iz pojasa Gaze i pre{li na izraelsku teritoriju u blizini ljetovali{ta Elijat, na Crve nom mo ru, ubi li osam lju di u na pa du na pustinjskom putu. Istog dana ubi je no je i pet egi pat skih po li ca ja ca, kao i se dam geri laca. Kairo je u subotu najavio da }e povu}i ambasadora iz Tel Aviva zbog ubistva njegovih dr`avljana, ali je pozdravio inicijativu Izraela da se otvori zajedni~ka istraga.

Desetine stradalih u poplavama u Indiji
Desetine ljudi su izgubile `ivote, a vi{e desetina hiljada je raseljeno u indijskoj dr`avi Zapadni Bengal zbog poplava koje su pogodile 15 okruga, prenijele su ju~er agencije. Samo u posljednja dva dana najmanje 11 ljudi je poginulo u toj dr`avi, dok je od po~etka sezone monsuna prije nekoliko sedmica `ivot izgubilo 47 osoba. U saop}enju lokalne vlade navodi se da vodostaj rijeka i dalje opasno raste, a vi{e od 67.000 ljudi na{lo je skloni{te u 400 kampova i prihvatili{ta. Pod vodom su i velike obradive povr{ine.

Zajedni~ka istraga
On je dodao da UN trebaju da preduzmu mjere i zaustaArapska liga: Osuda izraelske ofanzive
Reuters

Prona|eno pet obezglavljenih tijela
Vlasti u Meksiku prona{le su pet obezglavljenih tijela ~etiri mu{karca i jedne `ene u najnovijem slu~aju nasilja u poznatom ljetovali{tu Acapulco. Federalna policija saop{tila je da su ti je la dva mu {kar ca i je dne `ene na|ena vezana u gepeku sportskog automobila u blizini pla`e u Acapulcu, navode}i da je rije~ o nasilju povezanom sa drogom. List Reforma pi{e da je u automobilu prona|ena poruka koja ova ubistva povezuje sa mo}nim narko-kartelom Sinaloa, koju predvodi najtra`eniji meksi~ki narko-bos Hoakin Gusman. Izmasakrirana i obezglavljena tijela jo{ dva mu{karca prona|ena su u blizini tr`nog centra.

Egip}ani palili izraelske zastave

Hiljade Egip}ana demonstriralo je ispred izraelske ambasade u Kairu zbog pogibije egipatskih policajaca u incidentu na granici sa Izraelom. Jedandemonstrantpopeo se na zgradu i skinuoizraelsku i postavuegipatskuzastavu, prenosiSrna. Demonstranti zahtijevaju protjerivanje izraelskog ambasadora iz zemlje. Vojna policija bila je raspore|ena ispred ambasade, ali nije intervenisala kada je skinuta izraelska zastava. Demonstranti su zapalili vi{e izraelskih zastava uzvikuju}i “Neka dugo `ivi Egipat“.

ve izraelsku ofanzivu na Gazu. Me|u ubijenima u posljednjem vazdu{nom napadu su vo|a oru`ane palestinske fra kci je kao i pet ci vi la, uklju~uju}i troje djece. Izrael je pokrenuo avionapade nakon {to je u ~etvrtak u pograni~nom incidentu ubijeno osam Izraelaca. Palestinski militanti ju~er su ispalili najmanje 12 raketa na ju`ni Izrael, koji je zauzvrat zaprijetio da }e poja~ati napade na pojas Gaze. - Izraelske snage ne}e oklijevati da pro{ire svoje akcije i odgovore na sve provokacije, rekao je brigadni general Joav Mordekaj, portparol na~elnika general{taba izraelske vojske, dan nakon {to je jedan Izraelac ubijen u raketnom napadu na grad Bir{ebu.

Kriza u odnosima
Izraelski ministar odbrane Ehud Barak izrazio je ju~er `alje nje zbog po gi bi je Egip}ana, koja je izazvala najozbiljniju krizu u odnosima sa Egiptom od kada je zba~en Hosni Mubarak u februaru. Izrael i Egipat potpisali su mirovni sporazum 1979. godine. Izrael je izveo vi{e avionapada na pojas Gaze od ~etvrtka u kojima je poginulo 15 ljudi, uklju~uju}i i civile, rekli su bolni~ki izvori. Izrael tvrdi da je vi{e od 100 raketa ispaljeno iz pojasa Gaze na jug Izraela. U ju~era{njim napadima rakete iz pojasa Gaze pogodile su praznu {kolu u Bir{ebi, kao i i priobalni grad A{kelon.

Vlada kona~no odobrila humanitarcima ulazak u zemlju

Delegacija UN-a
doputovala u Siriju
Demonstracije u Hamburgu
Policija je upotrijebila vodene topove kako bi rastjerala demonstrante u sjevernom njema~kom gradu Hamburgu, koji su izbili nakon uli~nog festivala. Kako prenosi Srna, mala grupa ljudi, mahom tinejd`era, uhap{ena je, a za sada nije poznato koliko je lica povrije|eno. Neredi su po~eli kada je grupa nepoznatih lica poku{ala da provali u banku Sparkase. Policija je saop{tila da je protiv izgrednika upotrijebila vodene topove i da je morala da ugasi vi{e po`ara u oblasti. Vjeruje se da su hiljade ljudi iza{le na ulice, iako se ne zna koliko je ta~no umije{ano u nasilje. Demonstranti su ostavili natpise na fasadama koji se odnose na nedavne proteste u Britaniji - “London je svuda“ . Delegacija Ujedinjenih nacija doputovala je u Siriju kako bi procijenila humanitarne potrebe, dok snage bezbjednosti nastavljaju sa nasiljem protiv antivladinih demonstranata. Timu UN-a je re~eno da mo`e da posjeti sva problemati~na podru~ja, javlja BBC, dodaju}i da postoje sumnje koliku }e slobodu kretanja zaista zvani~nici UN-a u`ivati. UN od maja ove godine tra`ile su dozvolu ulaska u Siriju. - Pozdravljamo odluku sirijske vlade koja je odobrila ovu humanitarnu misiju, rekla je zvani~nica UN-a. Isti izvor navodi da }e tim procijenitihumanitarnusituaciju i stanje osnovnih socijalnih usluga, kao i identifikovati humanitarne potrebe zemlje. Izvje{taji o nasilju i dalje pristi`u pa je prema posljednjem najmanje 40 ljudi ubijeno u Siriji protekla dva dana. Sirijski antivladini protesti izbili su u martu. U me|uvremenu, o~ekuje se da }e sirijskipredsjednikBa{ar alAsad dati intervju za sirijsku televiziju, javljaju dr`avni mediji. U ovom intervjuu, {to je njegovo ~etvrto pojavljivanje u javnosti od izbijanjapobune, Asad }e govoriti o “aktuelnoj situaciji u Siriji, procesureformi i uticajima SAD i Zapada na politi~ku i ekonomsku situaciju u zemlji“ . Asad se posljednji put obratiojavnosti u junu. On je tadarekao da }e uvesti reforme u narednihnekolikomjesecikako bi

iza{ao u susretdemonstrantima, ali je za nasilje okrivio sabotere. U me|uvremenu, me|unarodna zajednica poja~ala je pritisak na njega, a SAD i Evropa tra`e da se povu~e sa vlasti i najavljuju uvo|enje novih sankcijazbogobra~unavlasti sa demonstrantima. Prema podacima UN-a, u dosada{njem nasilju ubijeno je oko 2.000 civila. Arapske dr`ave i regionalna sila Turska, tako|er, su kritikovale Asada nakon {to je poslaotenkove i vojsku u nekegra-

dove kako bi slomio otpor disidenata tokom svetog mjeseca ramazana, koji je po~eo 1. augusta. Aktivisti ka`u da su sirijske snage ju~er ubile dva civila tokom upada u ku}u u gradu Rastan, sjeverno od Homsa i jednog mu{karca u mjestu Hirak, u provinciji Derak. Dan ranijeAsadovesnageubile su 34 osbe, me|unjima~etvoro djece, u gradovima Homs i Dera, kao i u predgra|ima Damaska i u gradu Palmira.

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET

15

Pobunjenici i snage NATO-a napali libijsku prijestolnicu

POBUNJENICI
pred Tripolijem
U podru~ju Tripolija na tri fronta se vode borbe izme|u snaga libijskog lidera Muamera Gadafija i pobunjenika, u kojima su poginule desetine ljudi, a poslije niza eksplozija i sna`ne paljbe koje su odjekivale gradom, ju~er ujutro se, uglavnom, ~ula samo sporadi~na pucnjava. Televizija Al-Jazeerajavila je da su pobunjenici ubili 31 vojnika, a zarobili njih 42. Predstavnik pobunjeni~kog savjeta Muhamed al-Harizi rekao je prethodno da je u sukobima poginulo vi{e od stotinu pobunjenika.

VIJESTI

Na desetine mrtvih Pobunjeni~ke snage napreduju ka gradu s jugal i zapada Nekada{nji prvi Gadafijev saradnik pobjegao u Italijul
unaprijed sa~injen plan. Oni su ve} bili spremni. Postoji veza s pobunjenicima koji se pribli`avaju Tripoliju sa istoka, zapada i juga, rekao je on. Goga je dodao da snage NATO-a bombarduju grad kako bi odvratile pa`nju Gadafijevih snaga. - Naredni sati su klju~ni. Mnoge Gadafijeve brigade i njihovi komandanti su pobjegli, rekao je Goga.

Prekinuto papino bdjenje
Zatvaraju}i {estodnevni festival koji je okupio oko 1,5 milionmladih iz 193 zemlje, koji su doputovali u [paniju na obilje`avanjeSvjetskogdanamladih, papaBenedikt XVI je poru~iomladima da {iresvojuvjeru, tra`e}i bolje vrijednosti nego {to ih pru`a moderno dru{tvo. Obra}aju}i se vjernicima na aerodromuvazdu{nebaze KvatroVjentos, povr{ine48 fudbalskihigrali{ta, poglavar Rimokatoli~ke crkve je savjetovaomladima da ne zadr`avajuKrista za sebe i da podijele s drugima radost svoje vjere, prenosi Fena. Papa, koji je u Madridstigao u srijedu, ju~er je zavr{ioposjetu koja je prethodnih dana izazvala proteste u prijestonici. Sna`nonevrijeme s jakim vjetrovima i obilnim ki{ama prekinulo je papino bdjenje u ovoj bazi.

Jalud u Italiji
Italijanski ministar odbrane Injacio la Rusa potvrdio je ju~er navode medija da je nekada{nja desna ruka libijskog lidera Mumaera Gadafija Abdel-Sam Jalud stigao u Italiju, javila je italijanska agencija ANSA. To je Rusa rekao novinarima na Siciliji i prva je zvani~na potvrda da je Jalud stigao u Italiju. Rusa, me|utim, nije rekao gdje se Jalud nalazi. Jalud, ~lan hunte koja je izvela pu~ 1969. i dovela Gadafija na vlast, tokom vi{e decenija putovao je po svijetu i predstavljao Tripoli. On je jo{ 90-ih godina po~eo da se sukobljava s Gadafijem. Portparol Muamera Gadafija Ibrahim Musa je izjavio da libijsku prijestolnicu brani vi{e hiljada vojnika. - Vi{e hiljada profesionalnih vojnika i dobrovoljaca brani grad, rekao je Musa novinarima u Tripoliju. u egzil “neosnovane glasine“ . Svjetski mediji ju~er su se pozivali na razli~ite izvore i prenosili da je Gadafi napustio Libiju, navode}i razli~ite destinacije ka kojima se libijski lider uputio. Neki mediji tvrde da je Gadafi, u pratnji dva sina krenuo u Italiju, dok se Daily Telegraph u najnovijim informacijama poziva na izjave stanovnika Tripolija, koji tvrde da su Gadafi i sinovi najverovatnije oti{li u Al`ir.

Operacija Sirena
Pobunjenici su saop{tili da su u no}i sa subote na nedjelju, u koordinaciji sa snagamaNATOa, prvi put napali libijsku prijestolnicu, u kona~nom naporu da okon~aju Gadafijevu 42-godi{nju vladavinu, po{to su prethodno zauzeli tri klju~na grada Zaviju, Zliten i Bregu. Portparol pobunjenika AhmedJibrilizjavio je da je u Tripoliju u tokuoperacijaSirena, ~iji je cilj da odsje~eGadafijevesnage i primoralibijskoglidera na predaju ili bjekstvo i procijenio da }e borbe trajati nekoliko dana. Operacija predstavlja zajedni~ki napor pobunjeni~kog Nacionalnog prelaznog savjeta u Bengaziju, pobunjenika u podru~juTripolija i NATO-a, rekao je Jibril. ^elnik pobunjeni~kog prela-

Tripoli: Na desetine `rtava u ju~era{njim borbama

znog savjeta Mustafa Abdel Jalil kazao je prethodno da je odlu~eno da napad na Tripoli po~ne 20. dana svetog muslimanskog mjeseca ramazana, odnosno u subotu. Na taj dan 624. godine vo|ena je ~uvenabitka u Bedru, kada su se muslimani prvi put borili za sveti grad Meku. Okr{aji su izbili u samom Tripoliju, a sukobi se vode na tri fronta po{to pobunjeni~ke snage napreduju ka gradu s juga i zapada, gdje je linija fronta, kako javljaju agencije, oko 25 kilometara od Tripolija. Oko 600 boraca stiglo je ju~er ujutro iz Zavije do gradaD`edaima, gdje su izlo`eni raketnoj paljbi Gadafijeve vojske, rekao je pobunjeni~ki borac Murad Dabdub. U samom Tripoliju,

prema navodima o~evidaca, borbe su vo|ene u isto~nim predgra|ima Suk al-D`uma, Arada, Tad`ura i Fa{lum. Reuters je javio da su pobunjenici opkolili vladine snage koje kontroli{u me|unarodni aerodrom Mitigu, u ~ijoj je blizini i vojni kompleks. Stanovnici Tripolija su rekli da su borbe po~ele u subotu u sumrak, kada su muslimanski poglavari preko razglasa na minaretima pozvali narod na ulice. Visoki funkcioner pobunjeni~kog Nacionalnog prelaznog savjeta Abdel Hafiz Goga rekao je da su Gadafijevi protivnici u prijestolnici podigli ustanak u koordinaciji s pobunjeni~kim snagama koje su okru`ile grad. - U koordinaciji smo s pobunjenicima u Tripoliju. To je bio sugeri{u da je on na putu za Venecuelu, rekao je Hage. Britanski zvani~nici su naglasili da je on aludirao “ne na izvje{taje medija, ve} na informacije iz drugih kanala“ . Vi{i izvor iz venecuelanske vlade opovrgao je izvje{taje da je Gadafi na putu ka toj ju`noameri~koj zemlji, na ~ijem ~elu se nalazi Hugo Chaves, koji je ranije nudio Gadafiju uto~i{te. Taj izvor je naveo da su informacije o Gadafijevom odlasku

U avionskoj nesre}i 12 mrtvih
U nesre}iavionaboing737, koji se sru{io u regionukanadskogArktika, poginulo je 12 ljudi, a troje je povrije|eno. Avion kompanije First eir letio je iz mjesta Jelounajf u pravcu Rezolut Beja, a sru{io se u blizinisvogodredi{ta. Kanadskapolicijasaop{tila je da je u avionu bilo 15 putnika, uklju~uju}i~etiri~lanaposade. Kanadski vojnici su trenutno u regionu na vojnim vje`bama, pa su i oni u~estvovali u akciji spa{avanja.

Libijski lider napustio zemlju

Turska avijacija ubila sedam civila
Sedamira~kihcivilapoginulo je ju~erna sjeveruIrakatokombombardovanjaturskeavijacije u okviruoperacijeprotivkurdskihseparatista u regionu. - Sedmeroljudi, uklju~uju}i`ene i djecu, ubijeno je tokom napada turskih snaga na civilno vozilo selu Kortek u ira~kom autonomnom regionuKurdistana, rekli su zvani~nici. HasanAbdula, gradona~elnikgradaKalatDizah, sjeveroisto~no od Sulejmanije, rekao je da su avioni NATO-a pogodili jedan kombi u kojem su bilicivili. - Raketa je gotovo uni{tila kombi. Nismo uop{te mogli da prepoznamo tijela.

Gdje je Gadafi?
Lider Libije Muamer Gadafi napustio je domovinu i uputio se ka Venecueli, izjavio je ju~er britanski ministar vanjskih poslova William Hage. On je to izjavio pozivaju}i se na informacije koje su do{le do njega. Poslije hitnog sastanka {efova diplomatija EU u Bruxellesu o situaciji u Libiji, britanski ministar je upitan da li Britanija ili neka druga zapadna zemlja zna da li je Gadafi napustio Tripoli. - Nemam informacije da je on tamo, mada su do mene do{le neke informacije koje

Ramazanski popust od 01. 08. do 31. 08.
Grbavi~ka 46 Tel/fax: 033 663-696, 646-816, 616-919 e-mail:elpicomerc@bih.net.ba

EKSKLUZIVNI SALON TEPIHA I ITISONA

30%

16

SVIJET FINANSIJA

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

BiH

EU

Beskompromisno do smanjenja bud`eta

Finansije vratiti
na odr`ivi pravac
Postoji sve ve}i me|unarodni konsenzus da je Velika Britanija u najve}oj mjeri na ispravan na~in iznijela svoju fiskalnu strategiju
Britanski ministar finansija George Osborne prikuplja me|una ro dnu po dr{ku za svoj beskompromisni stav po pitanju smanjenja bud`eta, pi{e britanski dnevnik Financial Times. U uredni~kom ~lanku Osborne i nekoliko koautora pozvali su na dono{enje te{kih odluka u oblasti smanjenja potro{nje, dodijeli subvencija i poreza u zemljama s velikim bud`etskim deficitima. Koautori ~lanka su i ministri finansija Australi je, Ka na de, Sin ga pu ra i Ju`noafri~ke Republike. ^lanak je napisan na inicijativu Osborna i njegovog singapurskog kolege Tarmana [anmugaratnama i predsjeda va ju}eg Me|una ro dnog monetarnog i finansijskog komiteta pri Me|unarodnom monetarnom fondu nakon njihovog razgovora obavljenog po~etkom godine. Osborne je izjavio da postoji sve ve}i me|unarodni konsenzus da je Velika Britanija u

Fojnica: Dani karbonske redukcije
U Fojnici }e danas biti otvoreni dvosedmi~ni Dani karbonske redukcije, za koje je najavljeno deset me|unarodnih ma ni fes ta ci ja o po ve}anju energijske efikasnosti i kori{tenju obnovljivih izvora energije. Me|u najzna~ajnijim doga|ajima su UNESCO-ova regionalna ljetna {kola, koja traje 12 dana, a okuplja dvadesetak u~esnika iz zemalja jugoisto~ne Evrope. Najavljeni su i radni sastanci u okviru IPA projekta EU Ener Supply s u~esnicima iz 11 zemalja regiona, ~iji je cilj da na jednom podru~ju dr`ave bude de mon stri ran na~in

uvo|enja u praksu kori{tenja obnovljivih izvora energije. Podru~je u BiH na kojem }e biti demonstrirani rezultati projekata je Srednjobosanski kanton. Predvi|en je i energijski dan SBK-a za 1. septembar s u~esnicima iz dvadesetak firmi i konsultantskih kompanija iz BiH i inostranstva. Na otvorenju manifestacije govorit }e predsjednik REIC-a Aleksandar Kne`evi}, {ef odjela za nauku UNESCO-ovog ureda u Veneciji Mario Scalet i na~elnik Op}ine Fojnica Salkan Merd`ani}.

TE[KE ODLUKE Neizbje`ne su te{ke odluke o javnoj potro{nji, dodjeli subvencija i poreza u zemljama s velikim bud`etskim deficitom
vencija i poreza u zemljama s velikim bud`etskim deficitom, navode ministri. Osborne i [anmugaratnam isti~u da konsolidaciju moraju pratiti ciljane i fiskalno odr`ive politike za podsticaj stvaranja radnih mjesta, obuke i privatnih investicija za podizanje potencijala svake zemlje za razvoj i ispunjenje te`nji naroda. Komentiraju}i probleme u daljem {irenju krize u eurozoni, ministri finansija smatraju da Evropska centralna banka mora preduzeti odlu~ne korake radi ubje|enja tr`i{ta.

George Osborne

najve}oj mjeri na ispravan na~in iznijela svoju fiskalnu strategiju. Glavno pitanje je povratak javnih finansija na pravi, odr`ivi pravac. Niko ne treba potcjenjivati nerazdvojive politi~ke pote{ko}e u tom zadatku, ali za to je prvo potrebna kolektivna svijest o realnosti. Neizbje`ne su te{ke odluke o javnoj potro{nji, dodjeli sub-

Tati} na skupu evropskih ombudsmena za djecu
Mladi savjetnik ombudsmena za djecu Republike Srpske Dejan Tati} u septembru }e u Var{avi u~estvovati na godi{njoj konferenciji evropskih ombudsmena za djecu, na kojoj }e predstavljati stavove mladih evropskih zemalja. Ombudsmen za djecu RS-a Nada Grahovac rekla je da su Tati} i Ana Maria Poulou sa Kipra izabrani na sastanku Evropske mre`e ombudsmena za djecu i Evropske mre`e mladih savjetnika, koji je odr`an u Belfastu, Sjeverna Irska, da na godi{njoj konferenciji evropskih ombudsmena za djecu u Var{avi prezentiraju preporuke koje su predstavljali i na sastanku u Belfastu u grupi za obrazovanje. U Belfastu je u~estvovalo 19 mladih iz 10 evropskih zemalja, a razgovarali su o temama obrazovanje, zdravlje, nasilje i internet. - Mladi savjetnici diskutirali su s predstavnicima ombudsmena za djecu i iznosili svoja mi{ljenja te pripremali svoje preporuke za pobolj{anje stanja u ovim oblastima, a iste }e predlo`iti ombudsmenima za djecu prilikom odr`avanja godi{nje konferencije evropskih ombudsmena za djecu, koja }e

BoA ukida 3.500 radnih mjesta
Bank of America }e u ovom kvartalu ukinuti 3.500 radnih mjesta, u sklopu {ireg restrukturiranja, koje bi moglo dovesti do rezanja dodatnih nekoliko hiljada radnih mjesta, objavio je The Wall Street Journal. Ukidanje 3.500 radnih mjesta zahvatit }e sve odjele najve}e banke u zemlji po imovini i bit }e provedeno do kraja septembra, kazali su neimenovani izvori upoznati sa situacijom. Neki zaposlenici, koji }e biti otpu{teni, ve} su obavije{teni o tome. Rezanje hiljada dodatnih radnih mjesta moglo bi se realizi-

Dejan Tati}

biti odr`ana u Var{avi, istakla je Nada Grahovac. Prema njenim rije~ima, projekt mre`e mladih savjetnika po~eo je s radom pro{le godine s ciljem promocije UN Konvencije o pravima djeteta i prava djeteta uop}e, ja~anju prava djeteta na izra`avanje mi{ljenja i u~estvovanje u svim postupcima koji se njih ti~u, te uklju~ivanjem mladih u rad institucija ombudsmena za djecu, kako bi djeca, svojim mi{ljenjem, prijedlozima i inicijativama, doprinijela da se kroz rad institucije njihov glas ~uje na mjestima gdje se donose odluke koje se njih ti~u.

rati u sklopu velikog plana restrukturiranja te banke sa sjedi{tem u saveznoj dr`avi Sjeverna Karolina pod nazivom Projekt nova BAC. Jo{ se raspravlja o brojuradnihmjestakoja}e biti ukinuta, ali jedan izvor kazao

je za WSJ da bi moglo biti eliminirano najmanje 10.000 radnih mjesta, {to zna~i da bi banka otpustila 3,5 posto svoje radne snage. Kona~na odluka o~ekuje se po~etkom septembra.

Crna Gora: Srbijanci imaju

NAJVI[E NEKRETNINA
Nepokretnosti u Crnoj Gori posjeduju stranci iz 59 zemalja, a najvi{e je u vlasni{tvu pravnih i fizi~kih osoba iz Srbije, izjavio je direktor crnogorske Uprave za nekretnine Mi}o Orlandi}. On je rekao da je u vlasni{tvu stranih preduze}a i gra|ana 1,39 posto ukupnog zemlji{ta u Crnoj Gori. - Crna Gora je o~igledno veoma popularna destinacija za trgovinu nekretninama, kazao je Orlandi} za podgori~ki dnevnik Pobjeda i dodao da je najvi{e stranih vlasnika nekretnina u Crnoj Gori iz Srbije, a potom slijede vlasnici iz BiH i Hrvatske. Ostali vlasnici su iz Rusije, Slovenije, Velike Bri ta ni je, Ma ke do ni je, Ki pra, Ho lan di je, SAD-a, Austrije, Kazahstana, Izraela, Irske i Belgije.

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 22. august 2011.
Homologacija u prvih {est mjeseci

BIZNIS I EKONOMIJA
Prevent ulo`io 600.000 KM

17

U bud`etu
441.230 KM
Konzorcij i tehni~ki servisi napla}uju}i homologaciju prikupili 3.371.278 KM • Bez problema u provo|enju procesa
Proces homologacije, koji je u BiH na snazi od po~etka godine, u prvih {est mjeseci pro{lo je 21.371 vozilo, kazali su nam u Ministarstvu prometa i komunikacija BiH, koje je uradilo izvje{taj za pomenuti period. U trenutku podno{enja izvje{taja u bazi je evidentirano 168 vozila za koja je obavljena homologacija tipa a, dok su 21.203 vozila pro{la proces homologacije pojedina~nog vozila i identifikacije i ocjene tehni~kog stanja vozila.

Unaprije|en tretman

otpadnih voda
Ulaganjem vi{e od 600.000 KM, Prevent je u rekordnomperiodu od dva mjeseca uspje{no okon~ao radove na prvoj fazi projekta unapre|enja tretmana otpadnih voda u Visokom. Zavr{eni su radovi na uvezivanju cjelokupnog sistema, natkriveno je postrojenje, postavljeni tankovi za predtretman otpadnih voda, kao i biofilteri koji slu`e za pre~i{}avanje zraka. - Postrojenje je pu{teno u probni rad i slijedi obuka osoblja koje }e biti anga`irano na njegovom upravljanju. Cilj nam je frekventnost i intenzitetemisijaneugodnih mirisa svesti na minimum, kazala je okoli{ni manager Prevent grupacije u BiH SelmaMa{ni} i dodala da }e se za vrijeme trajanja probnog rada vr{iti pode{avanje biofiltera te da se pravi efekti o~ekuju za mjesec dana. - Pobolj{anje je evidentno. Moj tim i ja vjerujemo da }e u periodu od mjesec dana do}i do pune efi-

Proces homologacije pro{lo 21.371 vozilo

DRUGA FAZA Druga faza podrazumijeva automatizaciju postrojenja, razvijanje biolo{kog tretmana i rje{avanja pitanja tretmana ~vrstog otpada
kasnosti, izjavio je direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Ibrahim Tirak prilikom obilaska postrojenja. Cilj je sveobuhvatno rje{enje za otpadne vode i ~vrsti industrijski otpad. - U tokuprojektaostvarena je dobra saradnja s lokalnom zajednicom i nadamo se da }e biti nastavljena u toku drugefaze, kojapodrazumijeva automatizaciju postrojenja, razvijanje biolo{kog tretmana i rje{avanja pitanja tretmana ~vrstog otpada, istakao je direktor Preventa BH Almir Jazvin.

Prikupljena sredstva
Na ovaj na~in konzorcij i tehni~ki servisi naplatili su vi{e od 3,3 miliona KM, dok se u bud`et BiH slilo oko 440.000 KM. Kako nam je re~eno u Ministarstvu prometa i komunikacija, zbog Vije}a ministara i na~ina preraspodjele sredstava, ne mo`e se za sada re}i za {ta }e ta sredstva konkretno biti utro{ena. U prvih {est mjeseci u bud`et BiH je, kroz naknadu za izdavanje potvrde o uskla|enosti za pojedina~no vozilo, koja iznosi 20 KM, kroz proces ho mo lo ga ci je pri ku plje no 441.230 KM, a konzorcij i tehni~ki servisi su napla}uju}i ho mo lo ga ci ju pri ku pi li 3.371.278 KM, navedeno je u izvje{taju. Kada je rije~ o samom procesu u Ministarstvu su istakli da nije bilo ve}ih problema u odvijanju procesa provo|enja homologacije vozila. Implementirani informacioni sistem pokazao je pouzdanost u

45 PLUS 55 POSTO Kod homologacije pojedina~nog vozila 45 posto naknade odnosi se na usluge tehni~kog servisa, a 55 posto na usluge konzorcija
radu i brz protok informacija, uzimaju}i u obzir da se radi o slo`enom sistemu, gdje se u lancu nalaze Ministarstvo, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, ovla{teni uvoznici, konzorcij, tehni~ki servisi... Kod homologacije pojedina~nog vozila 45 posto naknade odnosi se na usluge tehni~kog servisa, a 55 posto na usluge konzorcija.

Naknade
Iz da va nje pot vrde proi zvo|a~a iznosi 50 KM. Naknada za ovjeravanje „COC dokumenta“ iznosi 30 KM. Naknada za izdavanje certifi-

kata o uskla|enosti tipa vozila je 50 KM, a naknada za izdavanje dopune certifikata o uskla|enosti tipa vozila iznosi 20 KM. Naknada za izdavanje potvrde o uskla|enosti za pojedina~no vozilo je 20 KM. Naknada za izdavanje potvrde o uskla|enosti kod homologacije tipa dijelova ure|aja i opreme vozila iznosi 30 KM, re~eno nam je u Ministarstvu. Postupak homologacije u BiH se provodi u skladu s odlu kom o naj ni`im te hni~kim zahtjevima pri homologaciji i obavlja se u okviru carinjenja vozila. Nakon {to se dobije dokument o uskla|enosti vozila, zavr{ava se carinski postupak, a onda slijedi registracija. Homologacija tipa vozila zna~i da se provodi postupak ispitivanja za komplet novih vozila koja dolaze na tr`i{te BiH, a pojedina~nog vozila podrazumijeva sva polovna vozila koja dolaze pojedina~no.
A. Pe.

Rje{enje zajedni~ka deponija
Na~elnici vi{e op{tina/op}ina iz Republike Srpske i Federacije BiH odr`ali su u Bosanskom [amcu sastanak o odvozu i deponiranju sme}a, na kojem je konstatirano da ovaj problem mo`e biti rije{en izgradnjom zajedni~ke regionalne deponije. Podr{ku dogovorima na~elnika op{tina/op}ina Bosanski [amac, Vukosavlje, Od`ak, Grada~ac, Srebrenik, Modri~a, Gra~anica, Donji@abar, Pelagi}evo, Derventa i Doboj pru`io je i OSCE sa sjedi{tem u Tuzli. - Ovo je pozitivna inicijativa, koju }emo podr`ati, jer na{a uloga je da poku{amo omogu}iti komunikaciju odre|enih donatora i izvora finansiranja s op{tinama/op}inama koje su zainteresirane za ovakve aktivnosti, rekao je slu`benik za javnu upravu i u~e{}e gra|ana u OSCE-u Stefano Elaro. Na~elnik Op}ine Bosanski [amac Savo Mini}, koji je predsjedavao sastankom, istakao je da su na~elnicidobiliodgovaraju}einformacije od predstavnika OSCE-a o tome kod kojih fondova ove lokalne zajednice mogu aplicirati za projekte, a da one u me|uvremenu obezbijede parametre na osnovu kojih bi bila izra|ena privremena studija izvodljivosti. Na~elnik Op}ine Grada~ac Fadil Im{irovi} kazao je da je ovo iskorak i prilika da evropskoj i {iroj zajednici bude ponu|en pozitivan pogled na rje{avanje lokalnih problema. Sastanak u Bosanskom [amcu je nastavak prethodnog dogovora odr`anog u Grada~cu, a naredni je zakazan za septembar u op}ini Od`ak.

RS: Poreski dug 624,6 miliona KM
Ukupan dug poreskih obveznika u RS-u po svim osnovama iznosi 624,6 miliona KM, od ~ega dugovanja po osnovu poreza i doprinosa na li~na primanja iznose 326,6 miliona KM, podaci su Poreske uprave RS-a. Na dan, 31. juli, vo|eno je 42.085 postupaka prinudne naplate na ukupan iznos duga 241,3 miliona KM. Najve}i du`nik u prinudnoj naplati je Famos iz Isto~nog Sarajeva, s dugom od 11,6 miliona KM, gdje je, po zaklju~ku Vlade RSa, odgo|eno prinudno izvr{enje poreskih obaveza do kraja ove godine. Me|u najve}e du`nike spadaju i Balkal iz Banje Luke (10,3 miliona KM), Produkt-ko iz Banje Luke (7,2 miliona KM), Ekstra trans iz Isto~nog Sara-

FBiH: Vi{e industrije
Industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u julu ove godine u odnosu na prosje~nu mjese~nu proizvodnju iz 2010. ve}a je 3,9 posto, a u odnosu na proizvodnju iz istog mjeseca pro{le godine 4,1 posto. Ukupna industrijska proizvodnja u periodu januar - juli ove godine ve}a je 4,9 posto nego u istom periodu lani, saop}io je federalni Zavod za statistiku. U oblasti va|enja ruda i kamena proizvodnja je pove}ana 18,4 posto, u prera|iva~koj industriji 1,5, dok je u oblasti proizvodnja i snabdijevanje elektri~nom energijom, gasom i vodom ve}a 5,9 posto. U odnosu na sedam mjeseci pro{le godine u ovoj proizvodnji bilje`i pove}anje energije 8,6 posto, intermedijarnih proizvoda (osim energije) 9 posto i netrajnih proizvoda za {iroku potro{nju 1,6 posto. Zabilje`eno je smanjenje kapitalnih proizvoda 2, a trajnih proizvoda za {iroku potro{nju 8 posto.

jeva (5,6 miliona KM). Trebinjski Swisslion duguje 6,5 miliona KM, a zaklju~kom Vlade RS-a odgo|eno je prinudno izvr{enje do kraja ove godine.

18

OGLASI

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 19

Sarajevogas zatra`io pristup gradili{tu u Nahorevskoj

Prisustvo za sigurnost instalacija
Ne znamo {ta se de{ava i nismo zadovoljni takvim razvojem situacije, ka`e direktor Sijari}
Kako je Oslobo|enje pisalo, 12. avgusta sutkinja Op}inskog suda Lejla Konji} izdala je rje{enje kojim se zabranjuje pristup gradili{tu u Nahorevskoj ulici 5, ko je obez bje|uju po li cij ski slu`benici. Za one koji posjete gradili{te, predvi|ena je ~ak i mjera pritvora. Prema rije~ima Mehmedalije Sijari}a, izvr{nog direktora za razvoj u Sarajevogasu, iz ovog preduze}a poslali su dopis Op}inskom sudu u Sarajevu u kojem su tra`ili da se ekipama Sarajevogasa dozvoli obilazak gradili{ta u Nahorevskoj 5 dva puta dnevno. - Nadamo se da }e nam biti odobreno jer `elimo da vidimokakvo je stanje na terenu. Mi sada ne znamo {ta se gore de{ava i sa takvim razvojem situacije uop}e nismo zadovoljni, istakao je Sijari}. Ekipe Sarajevogasa, prema Sijari}evim rije~ima, bi}e prisutne kada se teren bude dovodio u prvobitno stanje, kako bi se pobrinule da ne do|e do o{te}enja gasovodnih instalacija koje se nalaze u neposrednoj blizini izgra|enog objekta. Vlasnik firme BH Bau, koja je bespravno po~ela gradnju objekta na ovom mjestu, Bedro Hasanovi} ka`e kako je nakon, kako tvrdi, la`ne dojave, 10. avgusta, zatra`io da se jama osigura. - Vje{taci su sutradan, 11. avgusta, ustanovili da se plinske instalacije nalaze po sedam i deset metara od objekta. Gradi se devet metara ispod zemlje, a instalacije su na dubini od oko 80 centimetara, isti~e Hasanovi}. No, Op}ina Centar ve} je od Zavoda za saobra}aj Gra|evinskog fakulteta naru~ila projekat uklanjanja temelja objekta, a za to }e biti anga`ovan KJKP Rad. Hasanovi}a }e uklanjanje ko{tati manje, samo ako mu Sud dozvoli da u posjed u|e prije najave iz Op}ine, koja }e, prema propisima, uslijediti 48 sati prije po~etka ru{enja.
Ekipe Sarajevogasa prisustvova}e uklanjanju temelja objekta S. Hu. - J. M.

MZ Hrid - Jar~edoli

U toku sanacija
Po~ela je sanacija porodi~ne ku}e Hamdije Tafre u Nalinoj ulici 11 u starogradskoj mjesnoj zajednici Hrid Jar~edoli. Novac za sanaciju dijela Tafrine ku}e obezbijedio je Ibrahim Had`ibajri}, na~elnik Op}ine Stari Grad. “Dio krova i to na samom ulazu u ku}u je proki{njavao, pa su u ovoj ulaznoj prostoriji bili o{te}eni i zidovi. Sanacija }e podrazumijevati adaptaciju dijela stambenog prostora i postavljanje novog krova i to nad dijelom objekta koji je proki{njavao“ pojasnili su , u Slu`bi za komunalne poslove i investicije Op}ine Stari Grad.

Na Ilid`i u ponedjeljak

ku}e Hamdije Tafre

Po~inje zabavna {kola fudbala
Op}ina Ilid`a je doma}in i organizator otvorene zabavne {kole fudbala Ilid`a 2011. popularno nazvane Copakabosnia fudbalska igraonica. [kola po~inje u ponedjeljak, 22. augusta, i trajat }e pet dana. Fu dbal ska igra oni ca }e se odr`ati pored @eljeznice na lokaciji izme|u dva mosta u centru Ilid`e i okupit }e oko 200 dje~aka i djevoj~ica od sedam do 12 godina iz 12 klubova, 15 lidera i trenera. Za u~esnike su obezbije|eni sendvi~i i osvje`avaju}i napici, a sva djeca }e dobiti majice, ka~kete i narukvice koje je darivala Op}ina Ilid`a. Sve~ano otvaranje ove {kole }e biti uprili~eno u ponedjeljak u 10 sati.
Z. T.

Uskoro postavljanje novog krova na dijelu ku}e

Ulica Hamida Be{irevi}a

Iz Ministarstva obrazovanja i nauke

Novi asfalt i ivi~njaci
Tokom prve polovine avgusta okon~ana je sanacija dijela Ulice Hamida Be{irevi}a, od broja 102 do raskrsnice sa Ulicom Fadila Jahi}a [panca, te dio ulice izme|u brojeva 89 i 95. Za ove radove Op}ina Centar je izdvojila oko 85 hiljada maraka. Prema projektu, na dijelu ulice od broja 102, zbog svoje dotrajalosti, ma{inski je uklonjen stari asfalt, nakon ~ega je postavljen tampon. Tom prilikom tako|er je postavljeno 239 metara betonskih ivi~njaka sa obje strane ceste. Uzrok propadanja asfalta na ovom dijelu, du`ine 290 metara i prosje~ne {irine {est metara, nastajao je zbog neadekvatne odvodnje oborinskih voda. Na kraju radova je polo`eno oko 1.710 kvadrata asfalta, te je nivelisano sedam {ahtova i postavljena je popre~na re{etka za odvod oborinskih voda du`ine {est metara, koja je spojena na gradsku kanalizacionu mre`u. S. Hu.

Odobreni izdaci za besplatne ud`benike
Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo je odobrilo sredstva za nabavku ud`benika za u~enike prvog i osmog razreda devetogodi{nje osnovne {kole za {kol sku 2011/2012. go di nu. Ud`benici su namijenjeni u~enicima iz porodica u stanju socijalne potrebe, romske nacionalnosti i porodica u kojima se troje i vi{e djece {koluje, bez obzira na nivo obrazovanja. Re ali za ci jom ovog pro je kta 4.000 u~enika prvog razreda i 1.000 u~enika osmog razreda, dobit }e besplatne radne ud`benike koji }e se mo}i koristiti u naredne tri {kolske godine. U prethodnom periodu je na ovaj na~in ud`benike koristilo 75 posto u~enika koji poha|aju osnovnu {kolu. Ministarstvo najavljuje nastavak ovog projekta u skladu sa finansijskim mogu}nostima, kako bi se u najskorije vrijeme osigurali besplatni ud`benici za sve u~enike koji poha|aju osnovnu {kolu u KS-u. Z. T.

20 SARAJEVSKA HRONIKA
Sarajlije ponovo na bazenu Bemba{a

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Fondacija lokalne demokratije realizuje dva projekta

Mapiranje
Ure|enje omiljenog mjesta za odmor gra|ana

Kupanje od prolje}a 2012.
Trenutno ~istimo prostor, pumpe i ostalu opremu, ka`e Gec
U mnogim pjesmama opjevan, u mnogim knjigama pomenut, bazen Bemba{a ve} dugo ima svo ju tra di ci ju u Sa ra je vu. Na`alost, odavno nije u funkciji i gra|ani Sarajeva su tokom vrelih ljetnih dana ostali uskra}eni za jedan ovakav prostor. Objekat je ve} dugo ogra|en i zatvoren. Na pitanje {ta se de{ava sa bazenom na Bemba{i, iz Op}ine Stari Grad su nam kazali da je tek na posljednjoj sjednici Vije}a otvoreno pitanje Bemba{e, te je rije{eno da pra vo na nje go vo ko ri {te nje i upravljanje ima javno preduze}e Olimpijski bazen Otoka. Mujo Gec, direktor bazena Otoka, kazao nam je da }e bazen Bemba{a svoje svjetlo dana ugledati u prolje}e 2012. godine. - Na{a vizija je da vratimo bazene Bemba{a Sarajlijama. Trenutno smo u fazi ~i{}enja prostora, pumpi i ostale opreme tehni~ke prirode. Sa gradona~elnikom Alijom Behmenom, Gradskom upravom, kao i Op}inom Stari Grad }emo kroz konsultacije do}i do zajedni~kih rje{enja, sve sa jednim ciljem - da na{i gra|ani ponovo dobiju svoje omiljeno mjesto za odmor i opu{tanje, istakao je Gec.
E. G.

opasnih zona Novog Grada
Na osnovu videoklipova u~enici }e mo}i da prepoznaju {ta je to nasilje kojem su izlo`eni • U saradnji sa Op}inom, osvijetliti i osigurati naselja Novog Grada
Fondacija lokalne demokratije postoji dugi niz godina, jo{ od davne 1996, kada je registrovana kao internacionalna organizacija pod nazivom Ambasada lokalne demokratije Barcelona - Sarajevo, te je 2003. registrovana kao lokalna organizacija BiH. Njena osno vna mi si ja je una pre|enje i za{tita ljudskih pra va po se bno `en skih i dje~ijih prava kada je u pitanju nasilje na osnovu spola. Fondacija ve} 11 godina vodi skloni{te, odnosno sigurnu ku}u za `ene i djecu, `rtve nasilja u porodici, ali mimo toga nastoji da gradi kompletan sistem reagovanja, za{tite i prevencije nasilja na osnovu spola.

Deveti po redu BEE FEST

Nasilje na FB
UNDP i Grad Sarajevo odobrili su finansiranje dva projekta ovog udru`enja. Nasilje nije moj izbor je projekat koji je dio na{e svakodnevnice, a u ovom slu~aju podrazumijeva prevenciju nasilja me|u vr{njacima, odnosno me|u omladinom. - Nastojat }emo da u {est osnovnih i srednjih {kola radimo sa populacijom u~enika osmih, te prvih i drugih razreda srednjih {kola, ali da ovaj put problemu nasilja pri|emo s neke adekvatnije strane. Za ovaj projekat pravit }emo namjenske videoklipove, jer smatramo da je to nekako prihvatljivije u ovom dana{njem vremenu elektronike, Facebooka i svi ostalih dru{tvenih mre`a. ^ak smo razmi{ljali da napravimo ne{to ba{ prilago|eno Facebooku, te da na izvjestan na~in pribli`imo tematiku, kazala je Jasmina Mujezinovi}, direktorica Fondacije lokalne demokratije. Na osnovu tih videoklipova u~enici }e mo}i prepoznati {ta je to nasilje, jer je ono me|u vr{njacima, posebno na osnovu spola, razli~ito u odnosu na neke klasi~ne forme nasilja. Cilj je da poslije zavr{etka projekta barem jedan dio te populacije bude u mogu}nosti da prepozna nasilje, ali i da

Devastirani vrti} na Alipa{inom Polju: Savjeti gra|anima koje prostore i puteve da izbjegavaju

Program u saradnji sa p~elarima iz Cazina

U~e{}e vi{e od 70 izlaga~a
Deveti internacionalni sajam p~elarstva i p~elarske opreme - Dani p~elarstva, BEE FEST Sarajevo 2011. odr`a}e se od 7. do 11. septembra na Trgu oslobo|enja - Alija Izetbegovi}. Na ovogodi{njem BEE FEST-u planirano je da svoje proizvode izlo`i vi{e od 70 izlaga~a iz cijele BiH, ali i zemalja regiona. Kako nam je kazala Samira Katica - Arnautovi}, direktorica Sajma, ono {to je posebno zna~ajno ove godine jeste poseban program pod nazivom Dan kestena. - Ovaj program realizovat }emo u saradnji sa Udru`enjem p~elara Kesten iz Cazina. Tom prilikom bi}e promovirano rje{enje o geografskoj za{titi porijekla meda od kestena, koje je prvo rje{enje ove vrste u BiH i zbog toga je njegov zna~aj jo{ ve}i, kazala je Katica - Arnautovi}. Ina~e, prodajna izlo`ba odvijati }e se svakim danom od osam do 20 sati, a takmi~enje za najkvalitetniji med i druge p~elinje proizvode, edukativni sadr`aji Sajma, konkurs za najbolje likovne i literarne radove o temi “Med je cool“ , nagradne igre i degustacije, samo su neki od razloga da i ove godine posjetite Sajam p~elarstva i p~elarske opreme. A. Pe.

zna kako da reaguje, {to }e biti prikazano u klipu. Ovaj projekat je edukativnog i preventivnog karaktera, za {to je utro{eno oko 30.000 KM. Drugi projekat Fondacije ti~e se oblasti sigurnosti, a za Grad Sarajevo – sigurna zajednica, kao pilot-op}ina izabran je Novi Grad. - U Americi su vr{ili istra`ivanja, koja kod nas jo{ nisu pro ve de na na ni vou dr`ave. U 80 posto slu~ajeva maloljetni~ke delikvencije, djeca su dolazila iz porodica koje su bile nesre|ene, {to podrazumijeva porodice samo sa jednim roditeljem, one veoma siroma{ne, ekonomsku krizu. Od tih 80 posto, 60 posto maloljetnih delikvenata je dolazilo iz porodice u kojoj su pretrpjeli nasilje, istakla je Mujezinovi}.

napraviti analiza podru~ja u kojima se de{ava najve}i broj incidenata, te prona}i neka rje{enja da bi se taj dio op}ine u~inio manje opasnim.

Za sigurniji `ivot
Vjerovatno }e biti naselja u kojima se ne}e mo}i puno uraditi, ali rje{enje je da u te prostore ljudi previ{e ne zalaze, uz izradu mape opasnih zona op}ine. Sama rje{enja bi se mogla zasnivati na nekim urbanisti~kim aktima, da se u dogovo ru sa na dle`ni ma ne ka uli ca do da tno osvi je tli i sli~no. - Mo`e se desiti da ljudi koriste neke kratice, koje su vrlo opasne, kako bi do{li bli`e svojim domovima, koje je mo`da bolje ukinuti kako bi se de{avalo manje tih lo{ih situ aci ja. Po ku {at }emo s Op}inom napraviti plan, {ta se mo`e u~initi kako bi ona bila sigurnije mjesto `ivljenja. Ne}emo nuditi rje{enja, `elimo da praksa i analiza poka`u, uz mi{ljenje gra|ana i stru~njaka, {ta na kraju treba u~initi, dodala je na kraju Mujezinovi}. Za projekat sigurnosti Grada Sarajeva Fondacija je dobila oko 50.000 KM.
M. TATAREVI]

Analiza podru~ja
Kroz ovaj projekat Fondacija }e poku{ati u Novom Gradu da utvrdi, na osnovu dostupnih podataka koje }e preuzeti od nadle`nih institucija, kao {to je Ministarstvo unutra{njih poslova, ali i na osnovu percepcije samih stanovnika Novog Grada, koji su to dijelovi op}ine koji se smatraju najnesigurnijim. Na osnovu toga }e se poku{ati

Isklju~enja struje
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja danas }e, od 8.30 do 15.30 sati, do}i do prekida u napajanju elektri~nom energijom trafopodru~ja Mandrina, a od devet do 15 sati trafopodru~ja Nahorevsko brdo, Brusulje i Podlugovi 4, saop}eno je iz Elektrodistribucije.

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 21

Nakon upozorenja vlasnicima ljetnih ba{ti

Pove}ana

DE@URNI TELEFON

276-982

VA@NIJI TELEFONI
MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

naplata najmova
Komunalni inspektor mo}i }e prinudno ukloniti ljetne ba{te

Sve neplati{e riskiraju da dobiju zabranu kori{tenja javnih povr{ina od pet godina ukoliko ne izmire dugovanja prema Op}ini Centar
ba{te ve} na sve finansijske obaveze koje proizilaze iz zauzimanja javnih povr{ina, a to su manifestacije, baneri, transparenti, kiosci, istakao je Fahrudin Kurtovi}, pomo}nik na~elnika za privredu i finansije Op}ine Centar. Iz Slu`be za pros tor no ure|enje i komunalne poslove o~ekuje se da poni{ti izdata rje{enja o zauzimanju javne povr{ine, nakon ~ega }e dostaviti spisak korisnika komunalnom inspektoru Op}ine Centar koji }e pokrenuti upravni postupak za prinudno uklanjanje ljetnih ba{ti, za {ta }e komunalnom inspektoru trebati oko sedam ili osam dana. S obzirom na to da prema va`e}im propisima ljetne ba{te mogu biti postavljene do 15. oktobra, a ukoliko vremenske prilike budu dobre i du`e, ova aktivnost Op}ine Centar nije zakasnila. Pored toga, sve neplati{e riskiraju da dobiju zabranu kori{tenja javnih povr{ina od pet godina, ukoliko ne izmire dugovanja prema Op}ini Centar.
S. HUREMOVI]

Op}insko vije}e Centar na posljednjoj sjednici jednoglasno je usvojilo zaklju~ak u kojem se navodi da se vlasnicima ugostiteljskih objekata daje rok do 31. augusta ove godine da neizostavno izmire dugovanja za postavljanje ljetnih ba{ti. S obzirom na zadati rok iz Slu`be za prostorno ure|enje i komunalne poslove Op}ine Centar, krajem protekle sedmice uputili su vlasnicima ljetnih ba{ti obavijesti o izmirivanju njihovog duga za zauzimanje javne povr{ine.

Da je ovaj potez Op}ine Centar bio dobar, pokazuje i naplata u posljednjih nekoliko dana. - Prema podacima Slu`be za privredu i finansije Op}ine Centar, stepen naplate za zauzimanje javnih povr{ina u odnosu na isti period pro{le godine se pove}ao. Prema podacima pomenute slu`be, ukupni dug za zauzimanje javnih povr{ina od 2009. do 31. jula 2011. godine iznosi 201.124 marke. Napominjemo da se navedeno dugovanje ne odnosi samo na ljetne

GRBAVICA Zavr{ena prva faza gradnje sportske dvorane

Otvorenje polovinom 2012.
Krajem augusta gradili{te }e obi}i Kold`o, [ari}, Kaplan i Musi}
Op}ina Novo Sarajevo zavr{ila je prvu fazu radova sportske dvorane na Grbavici. Iako je otvorenje ovog objekta trebalo uslijediti krajem ove, zbog nedostatka sredstava, prolongirano je za polovinu idu}e godine. - Prva faza radova je zavr{ena, nastavak ~eka zaklju~ivanje II aneksa ugovora, odnosno da se osiguraju potrebna sredstva. Ugovoreni radovi prve faze radova protekli su u najboljem redu, kazao nam je Nusret D`anko, tehni~ki direktor Unigradnje. Sportska dvorana na Grbavici, zavr{etkom prve faze radova, dobila je svoju fizonomiju, odnosno vanjski izgled, ~ime se danas doista ponosi ovo naselje. Kako je naglasio na~elnik Novog Sarajeva Ned`ad Kold`o, sredstva za drugi dio radova o~ekuju se {to je mogu}e prije, nakon ~ega slijedi potpisivanje ugovora kako bi se nastavili unutra{nji radovi. Kold`o je dodao da, pored obe}anja koje su dali Kanton i Grad Sarajevo, kako }e izgradnju dvorane pomo}i sa

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA O~ekuje se potpisivanje ugovora o nastavku radova
Foto: D. ]UMUROVI]

272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

PORODILI[TA

700.000 maraka, do danas pare nisu preba~ene. Krajem augusta u obilazak dvo ra ne za je dno sa na~elnikom Kold`om i}i }e

kantonalni ministar kulture i sporta Ivica [ari}, premijer KS-a Fikret Musi} te federalni ministar kulture i sporta Salmir Kaplan. M. T.

7 5

DJEVOJ^ICA DJE^AKA
13. 5 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 1 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9. 5, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 1 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 1 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati auto1.30, putem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

AVIONI Polasci:
Beograd 6.30 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16.15, Be~ 7.35 i 14.55, Cirih 7.30, Minhen 12.55, Istanbul 14.25 i 19, Budimpe{ta 14.50, Frankfurt 15, Ljubljana 14.35, Ankona 17.55, Riga 9.45, Kopenhagen 11

Dolasci:

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

Ankona 7.40, Istanbul 8.50 i 13.25, Riga 9.05, Be~ 111.10, 14.10 i 21.35, Beograd 11 i 21.55, Minhen 12.15, Cirih 12.45, Ljubljana 14.05, Budimpe{ta 14.20, Zagreb 15.45 i 22, Frankfurt 21, Kopenhagen 16.35

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} su-

botom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7. 5, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, 1 srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska sva-

ki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 1 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko 1 svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12. 5 sati, Bosanska Dubica svaki dan 1 u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7. 0 sati, Biha} sva1 ki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i

22
Festival svjetskog kazali{ta 2011.

KULTURA

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

5. Vukovar film festival

Bit }e prikazano

38 FILMOVA
Iz predstave “Opening night”, prema kultnom filmu Johna Cassavetesa

Okupljena mo}na

autorska imena
Na otvorenju miljenik publike, redatelj Thomas Ostermeier, gostuje s radikalnom interpretacijom Shakespeareovog “Othella”
Deveto izdanje Festivala svjetskog kazali{ta odr`at }e se u Zagrebu od 9. do 27. rujna i na pozornicama Zagreba~kog kazali{ta mladih, Hrvatskog narodnog kazali{ta i u Gavelli prikazati neke od najve}ih aktualnih hitova iz svjetskih metropola. Festival koji nakon godi{njih odmora najavljuje novu sezonu i ove godine okuplja mo}na autorjednom od prvih buntovnika koji krade oganj od Zeusa i donosi ga ljudima. Prvi put u Hrvatskoj gostuje nizozemski redatelj Ivo van Hove, jedna od klju~nih figura novog teatra. Svojim originalnim spojem dramskog, videa i filma sna`no je utjecao na cjelokupnu svjetsku scenu. Predstava “Opening night” prema kultnom fil, mu Johna Cassavetesa, poziva publiku na uzbudljivu interakciju. Sudjelovat }e na gluma~koj probi, a potom i u snimanju filma u`ivo. Iz be~kog Burghteatra sti`e “Dorian Grey” u re`iji Bastiana Krafta, novog glasa njema~kog kazali{ta. Viktorijanski roman o strahu od starenja, preto~en je u suvremenu pri~u o opsesiji izgledom i savr{enim tijelom. Rije~ je o vorholovskom performansu u kojem se slika Doriana Greya umno`ava do neslu}enog broja kopija. U fi na lu po sje ti oce o~eku je “Gardenia” belgijskog koreografa i redatelja Alaina Platela. Pri~a je to o barselonskom kabaretu koji zatvara svoja vrata i u zadnjoj izvedbi okuplja umirovljene zvijezde, transvestite koji pripremaju neke od najljep{ih glazbenoplesnih to~aka, imitiraju}i Marlene Dietrich, Dalidu, Lizu Minelli. Bez trunke voajerizma, s puno emocija i neke nje`ne sjete, “Gardenia” gradi jedinstven scenski do`ivljaj koji je osvojio svjetske pozornice, od Londona, Pariza i New P. P. Yorka.

U konkurenciji se nalazi 26 dugometra`nih, kratkometra`nih i dokumentarnih filmova, a kao poslastica Festivala je apostrofiran pobjedni~ki film 17. Sarajevo Film Festivala - austrijski film “Disati“ Od 24. do 28. augusta u Vukurenciji }e biti prikazano ISTODOBNO kovaru }e biti odr`an 5. Vu26 dugometra`nih, kratkoBit }e prikazan i kovar film festival - festival metra`nih i dokumentarnih film “Jedan dan” podunavskih zemalja, na kofilmova, a ideja vodilja pri jemu }e biti prikazano 38 selektiranju filmova bila je redateljice Lone filmova. Organizatori Festioda bra ti fil mo ve ko ji an Scherfig, s Anne vala najavljuju da }e ovogoga`irano govore o globalnim Hatthaway u di{nje izdanje biti najsadr`ajpromjenama i njihovu utjeglavnoj ulozi, koji nije do sada te da }e imati caju na stanje svijesti dana{mnoge kulturne popratne njega ~ovjeka. se u Vukovaru doga|aje. Tako }e u propo~inje prikazivati gramu biti priglavnom dam Tako|er, radi se o do sada kazano se istodobno kao i u najujedna~enijem programu du go me tra`nih fil mo va, gledano po kategorijama, kome|u kojima i bugarski “Tilt“ kinima Pariza i ji }e ponuditi kvalitetne i redatelja Viktora Chouckova, Londona
atraktivne filmove. U konkoji }e biti i gost Festivala. Za-

AUTORSKA VIZIJA Me|u prijateljima Festivala je i hvaljeni flamanski umjetnik Jan Fabre. Redatelj, koreograf, scenograf i autor teksta prikazat }e autorsku viziju mita o Prometeju
ska imena. Na otvorenju miljenik zagreba~ke publike, berlinski redatelj Thomas Ostermeier, gostuje s radikalnom interpretacijom Shakespeareovog “Othella“. Izme|u performansa, ekspresionisti~kih bravura, radikalnog fizi~kog teatra, Ostermeierov Schaubühne garantira estetski i politi~ki ~in koji }e se dugo pamtiti. Me|u prijateljima Festivala je i hvaljeni flamanski umjetnik Jan Fabre. Redatelj, koreograf, scenograf i autor teksta prikazat }e autorsku viziju mita o Prometeju,

Iz filma “Kotlovina“ Tomislava Radi}a, pobjednika 58. pulskog filmskog festivala

Jubileji

Petnaest godina
Gra~ani~kog glasnika
Po balansu izme|u lokalnog i op}eg, Gra~ani~ki glasnik postao je prepoznatljiva periodika na mnogo ve}em prostoru od onog na koji upu}uje sam njegov naziv
Po~etkom 1996. godine, na samom prelazu iz rata u mir, Gra~ani~ki glasnik je pokrenula grupa entuzijasta, u vrijeme kada je gotovo sve bilo pre~e od kulture... Trebalo je puno volje i upornosti da se odmah poslije ratne kataklizme realizuje ideja o ~asopisu u jednoj opusto{enoj i gotovo zaboravljenoj bosanskoj ~ar{iji. i ove re~enice: Ima mnogo gradova i ~ar{ija u Bosni i Hercegovini o kojima danas znamo malo, ali ni oni sami o sebi ne znaju bog zna pu no vi {e. Ni Gra~anica sa svojom okolinom u tome nije nikakav izuzetak. Zanimljivost i bogatstvo njene kulturno-historijske ba{tine i nepodno{ljivo siroma{tvo saznanja o tome, koje se u svoj svojoj ogoljelosti ispoljava ba{ u ovom vremenu, rezultiralo je idejom da se u ovom gradu pokrene kulturno-historijski ~asopis kao medij koji bi to siroma{tvo, ako

Neistra`ena knjiga
O ra|anju te ideje, u programskoj koncepciji ~asopisa, koja je ispisivana krajem 1995. godine, nalazimo

“Othello”: Schaubühne garantira estetski i politi~ki ~in koji }e se dugo pamtiti

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA
Centar za dramski odgoj

23

Odgo|en 36. mostarski

teatarski festival
Nedostupne oprema i dvorana, te otkazi uru~eni cjelokupnom umjetni~kom ansamblu Mostarskog teatra mladih, razlog su prolongiranju odr`avanja Festivala
O mjestu odr`avanja festivalske premijere radnog naslova “Neizgovorene misli“, zakazane za 26. august, koju realizira me|unarodni ansambl, obavijestit }emo javnost naknadno jer tra`imo pozori{te i grad koji su nas spremni primiti, kad to ne mo`emo u~initi u svome gradu i svojoj dvorani, stoji u saop}enju Centra za dramski odgoj, putem kojeg se javnost obavje{tava da se 36. mostarski teatarski festival odga|a. Centar za dramski odgoj stekao je zna~ajnu opremu i materijalnu osnovu za rad zahvaljuju}i brojnim donacijama od [vicarske kulturne je i dvorana u koju je Centar za dramski odgoj sporazumno ulo`io zna~ajna sredstva i dvoranu priveo namjeni za zajedni~ko kori{tenje s Mostarskim teatrom mladih, ka`e se u saop}enju za javnost. “To i otkazi uru~eni cjelokupnome umjetni~kom ansamblu Mostarskog teatra mladih natjerali su nas da u posljednjem trenutku donesemo te{ku, ali jedino razumnu odluku: 36. mostarski teatarski festival odga|a se. U situaciji kad nam je sve oduzeto, kad su glumci koji sudjeluju u pripremi festivalskog projekta dobili otkaz, kad vlada atmosfera otvorenog poziva na

Prizor iz filma “Disati”, redateljskog prvijenca poznatog austrijskog glumca Karla Markovicsa

tim ukrajinski “Sre}a moja“ redatelja Sergeja Loznitsa, nominiran za Zlatnu palmu u Cannesu, a kao festivalska po slas ti ca je apos tro fi ran austrijski film “Disati“, pobjednik Takmi~arskog programa igrani film i dobitnik Srca Sarajeva na nedavno zavr{enom 17. Sarajevo Film Festivalu, nagra|en i u Cannesu ove godine. U konkurenciji je i novi film Tomislava Radi}a “Kotlovina“ koji je vi{estruko na, gra|en na Festivalu u Puli, a redatelj i glumci pozdravit }e publiku u Vukovaru. Me|u sedam kratkometra`nih filmova organizatori isti~u rumunjski film “Tiha rijeka“ i njema~ki film “Izme|u neba i zemlje“ Tu je i srbi. janski film “Stevan M. @ivkovi}“, te nagra|ivani hrvatski film “Onda vidim Tanju“ reni{ta drugo, u~inio makar malo podno{ljivijim… Gra~anica i njena okolina velika je, zanimljiva i neistra`ena knjiga u gotovo svim aspektima: historijskim, kulturolo{kim, etnolo{kim, geografskim, gospodarskim... Utemeljitelj Gra~ani~kog glasnika dr. sci. Omer Hamzi}, povjesni~ar, sje}a se tih po~etaka, nade da “Kulturno ~udo u Gra~anici“ (naslov kojim je Oslobo|enje popratilo pokretanje ~asopisa) ne}e biti samo kratkotrajni bljesak ili incident. Pet-{est godina kasnije, na promo ci ji dva na es tog bro ja, knji`evnik Zlatko Duki} sa zadovoljstvom je kazao da to definitivno nije nikakav incident, ve} kulturna ~injenica, sa kojom se mora ra~unati na duge staze. A povodom dvadesetog broja, Atif Kujund`i}, knji`evnik iz Lukavca, proglasio je Gra~ani~ki glasnik jednim od najve}ih vakufa Gra~anice, dok se sredinom augusta pro{le godine, dok je pripreman trideseti broj, i prof. dr. Munib Maglajli}, govore}i o ovom ~aso-

“Tilt“ redatelja Viktora Chouckova

datelja Juraja Leroti}a. Podunavski dokumentarni program nikad nije bio ja~i, napominju organizatori i najavljuju 12 vrsnih filmova, a u programu “Svijet“ bit }e prikazan “Jedan dan” redateljice Lone Scherfig, s Anne Hatthaway u glavnoj ulozi, koji se u Vukovaru po~inje prikazi-

vati istodobno kao i u kinima Pariza i Londona. Festival prate i dvije filmske radionice, koncerti, predavanja i drugi doga|aji. Na kraju }e biti dodijeljene i nagrade najboljim filmovima u dugometra`noj i kratkometra`noj kategoriji te za dokumentarni film. neposredno poslije Daytona, u medijskoj i svakoj drugoj blokadi. Iako je priprema, pa i sve~ana promocija ~asopisa bila najavljena na lokalnom radiju, njegova pojava za mnoge bila je iznena|enje. Ne samo sadr`aj ve} i vizuelni izgled. Dobio je prve pohvale u lokalnoj sredini, a uslijedila je podr{ka mnogih, me|u kojima rahmetli D`evada Sarajli}a, rahmetli Osmana Deli}a, Hazima Vikala, Reufa Sokolovi}a, Hajrudina Junuzovi}a, Tajiba Nuriki}a, Senahida Smajlovi}a, Hajrudina ]udi}a, Faruka [irbegovi}a... S druge strane, kako je to i uobi~ajeno u na{im malim sredinama, bilo je i onih koji su ~itav taj poduhvat potcjenjivali.

fondacije, Europske kulturne fondacije, Fonda Otvoreno dru{tvo BiH, Mostar linka, CARE Internacionala i brojnih drugih donatora. Sva ta oprema, uz suglasnost gradske administracije, sada je blokirana i nedostupna vlasniku. Nedostupna obra|enih tema, tako i u pogledu umjetni~ke vrijednosti priloga iz knji`evnosti, likovnog stvarala{tva, kao i tehni~ke pripreme i vizuelnog izgleda ~asopisa... U proteklih 15 godina objavljeno je 30 svezaka na 4.000 stranica teksta u printanoj i elektronskoj formi (na internet-portalu). To je danas impozan tna kul tur no-his to rij ska hronika ili otvorena knjiga, koju ispisuje ili dopisuje blizu 250 saradnika raznih profila, me|u kojima je vi{e istaknutih nau~nika i umjetnika iz svih dijelova zemlje i jedan broj iz inostranstva. Pro{iruju}i krug svojih saradnika, ~asopis je odavno “presko~io“ uske lokalne okvire, ali je, po svom pro gram skom opredjeljenju, sadr`aju i izgledu i danas pravi gra~ani~ki proizvod. Upravo po tom balansu izme|u lokalnog i op}eg, postao je prepoznatljiva periodika na mnogo ve}em prostoru od onog na koji upu}uje sam njegov naziv.
Miralem BEGI]

lin~, ne `elimo gostuju}e ansamble, ali i na{u publiku dovoditi u neugodnu situaciju“, navodi se u saop}enju, te se dodaje da }e o novome terminu odr`avanja Festivala zainteresirani biti obavije{teni do prvi rujna.

62. dubrova~ke ljetne igre

OTKAZAN
„Kralj Edip“
Zbog povrede koljena Mislava ^avajde, nositelja naslovne uloge u Sofoklovom „Kralju Edipu“ otkazana je sino}nja , izvedba predstave koja je trebala biti igrana u parku Umjetni~ke {kole, u re`iji slovenskog redatelja Eduarda Milera. Mislav ^avajda, koji utjelovljuje naslovnu ulogu kralja Edipa ozlijedio se presino} na generalnoj probi, nakon koje je odvezen u bolnicu gdje mu je medicinsko osoblje dubrova~ke bolnice pru`ilo potrebnu pomo}. Dubrova~ke ljetne igre donijele su ovakvu odluku temeljem lijeI. M. B. ~ni~kog mi{ljenja.

Dr. Omer Hamzi}, utemeljitelj Glasnika

pisu, tako|er poslu`io spomenutom sintagmom - kulturno ~udo u Gra~anici. Dr. Hamzi} danas isti~e da ~asopis, u uslovima u kojima je nastajao, mo`da i jeste bio neko ~udo, ali definitivno ne prolazna pojava: - Prvi broj pripremali smo

Impozantna hronika
No, od samog po~etka Omer Hamzi}, kao osniva~ i izvr{ni urednik, i Salih Kulenovi}, kao glavni i odgovorni urednik, postavili su visoke standarde, kako u pogledu stru~nosti, kvaliteta, obrade i prezentacije

24

OGLASI

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Saop{tenje za javnost

KONKURSI ZA RADNA MJESTA TREBAJU BITI BESPLATNI!
Istra`ivanja pokazuju da jedno prijavljivanje na javni konkurs za radno mjesto, uz dostavljanje ljekarskog uvjerenja i uvjerenja o neka`njavanju kandidate ko{ta vi{e od 50,00 KM! Obaveza poslodavaca je da: tek po izboru za odre|eno radno mjesto, a prije potpisivanja ugovora o radu, od kandidata tra`e LJEKARSKO UVJERENJE; UVJERENJE O NEKA@NJAVANJU poslodavac tra`i slu`benim putem od nadle`ne institucije u skladu sa zakonom, a ne od kandidata li~no. Podsje}amo poslodavce, posebno javne ustanove, javna preduze}a i institucije, da ljekarsko uvjerenje koje se zahtijeva od svih kandidata prijavljenih na javni konkurs predstavlja formalnu prepreku zapo{ljavanju i finansijsku diskriminaciju spram kandidata lo{ijeg materijalnog stanja. Tako|e, kandidati od kojih se, suprotno zakonu, zahtijeva uvjerenje o neka`njavanju mogu da se obrate Agenciji za za{titu li~nih/osobnih podataka u BiH i podnesu prigovor (tel: 033 726 250, fax: 033 726 251, e-mail: azlpinfo@azlp.gov.ba), kao i Centrima civilnih inicijativa (tel: 051 212 118, fax: 051 228 172, e.mail: obren@ccibh.org). “NOV^ANA KAZNA ZA SUBJEKTA KOJI OBRA\UJE PODATKE O OSU\IVANOSTI/ NEOSU\IVANOSTI U KONKURSNOJ PROCEDURI SUPROTNO ZAKONU, ODNOSNO ZAHTIJEVA I DOBIJE UVJERENJE O KA@NJAVANJU/NEKA@NJAVANJU OD U^ESNIKA U KONKURSNOJ PROCEDURI, KRE]E SE U IZNOSU OD 50.000 DO 100.000 KM, A ZA ODGOVORNO LICE U SUBJEKTU U IZNOSU OD 1.000 DO 15.000 KM, DOK ZA OSOBU ZAPOSLENU KOD SUBJEKTA U IZNOSU OD 500 DO 10.000 KM.” Mi{ljenje Agencije za za{titu li~nih/osobnih podataka BiH (03-37-19-491-2/10, 24. 11. 2010)

www.cci.ba

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Pripreme ko{arka{a BiH

Spisak za Litvaniju poslije Francuske
Fudbal Travnik slavi Varupe Rukomet Barceloni Doboj 2011.

26

FUDBAL

ponedjeljak 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ada jednom ekipa primi gol sa 30-ak metara, to se mo`e nazvati slu~ajno{}u. Drugi put je ve} previ{e da bi bilo slu~ajno. Tre}i put vi{e nije slu~ajnost, ve} pravilo, pa se sada slobodno mo`e tvrditi kako Travni~ani, po pravilu, golove protiv @elje posti`u sa vi{e od 30 metara. Od najmanje tri gola sa distance, dva je postigao Elvedin Varupa, koji je svojim golovima ili asistencijama ~ak tri puta Travniku donosio bodove protiv @elje. Iako plavi znaju odakle im prijeti najve}a opasnost na gostovanju na Piroti, jednostavno nisu u stanju reagovati na vrijeme, jer @eljo u Travniku ve} sezonama igra neke od svojih najlo{ijih utakmica, dok doma}in odigra mo`da i svoju najbolju u sezoni. “39 metara, sa 39 metara smo primili gol” u telefonsku slu{alicu nam je ponav, ljao Amar Osim, ni sam ne vjeruju}i da je njegova ekipa pora`ena dalekometnim udarcem Elvedina Varupe. “Samo Travnik nama mo`e dati takav gol, niko drugi.”

K

@eljino novo posrtanje u Travniku

Sre}u
Amar Osim: Ne priznaje rije~ nesre}a

treba
isprovocirati...
Travni~ani protiv @elje opasniji preko 30 metara nego u {esnaestercu?! • Prvi gol smije{an, drugi sa 39 metara, treba li i{ta dodati na to, ka`e Amar Osim
motan, a drugi je sa 39 metara. Od ~etiri gola koja smo primili u ovoj sezoni, dva su u fini{u susreta, tre}i je autogol, a ~etvrti je na po~etku utakmice. U godini smije{ primiti samo jedan ili dva takva gola, a mi smo u tri kola uspjeli primiti takva ~etiri. ^im damo protivniku priliku da se osje}a kao da nas mo`e ugroziti, odmah imamo problema i primamo golove. Travnik je zapravo imao idealnu situaciju. Poveli su rano, pa smo mi po vru}ini morali stizati rezultat, a oni koristiti svoje brze igra~e za kontre i umalo su nas i kaznili. Me|utim, kad smo ve} uspjeli izjedna~iti, nismo smjeli izgubiti, pogotovo jer smo imali kontrolu u svojim rukama.”

Slu~ajnost ili pravilo?
Osim dodaje kako je @eljo kod rezultata 1:1 imao priliku rije{iti utakmicu u svoju korist, s tim {to nagla{ava kako su Travni~ani u prvom poluvremenu imali dvije odli~ne akcije i prilike kod rezultata 1:0. “I taj prvi gol {to smo primili je bio smije{an. Mo`da je bio ofsajd, ali to je nebitno. U{li smo mlako u utakmicu i odmah primili gol. Uspjeli smo poravnati u najboljem mogu}em trenutku i u drugom poluvremenu doma}a ekipa je pala snagom i vjerovatno je bila zadovoljna bodom, a onda nam se desi da primimo gol sa 39 metara i to u 85. minuti. Pa oni bi bili sretni da je zavr{ilo 1:1” i dalje je u nevjerici , govorio Osim ne `ele}i potencirati ko je kriv za novi poraz u Travniku. “Irelevantno je ko je kriv. Prvi gol je sra-

ISPUCALI BONUS Irelevantno je ko je kriv. Prvi gol je sramotan, a drugi je sa 39 metara. Od ~etiri gola koja smo primili u ovoj sezoni, dva su u fini{u susreta, tre}i je autogol, a ~etvrti je na po~etku utakmice. U godini smije{ primiti samo jedan ili dva takva gola, smatra Osim
Osim tvrdi kako on ne priznaje rije~ nesre}a u fudbalu, ali poraz od Travnika zaista to jeste. kmice koje smo pora`eni - i protiv [irokog i protiv Travnika, bili smo bli`e pobjedi od protivnika, a izgubili smo” kazao je Osim, , dodav{i kako je njegova ekipa na svom kontu, umjesto tri, trebala imati najmanje 5 ili 6 bodova. Ipak, vremena za `aljenje je malo, s obzirom na to da ve} u srijedu na Grbavicu J. LIGATA dolazi vrlo dobri Zrinjski.
BOSNA I HERCEGOVINA
Premijer liga BiH 3. kolo uta pob ner por d:p-g bod

Sti`e Zrinjski
“Sre}u treba isprovocirati. Ne mo`emo samo ~ekati da nam se vrati i ne, ne volim re}i da nismo imali sre}e, jer ona je tek mali dio utakmice. Me|utim, u obje uta-

Zrinjski - Olimpic 2:4 (0:3)

Vladavi} i Pliska slomili Mostarce
Promjena na trenerskoj klupi vukova urodila je plodom ve} u prvoj utakmici, a {ef stru~nog {taba Nedim Jusufbegovi} nije mogao po`eljeti bolji debi na klupi Sarajlija
Stadion Pod Bijelim brijegom. Gledalaca: 2.000. Sudija: Vladimir Bjelica 6,5 (Isto~no Sarajevo). Strijelci: 0:1 - Vladavi} (21.), 0:2 Pliska (31.), 0:3 - Vladavi} (41pen), 1:3 - Kutalia (52.), 2:3 Marjanovi} (75.), 2:4 - Pliska (86). @uti kartoni: Mili~evi}, D`idi}, Kutalija, Ani~i}, @ivko (Zrinjski), Rizvanovi} (Olimpic). Crveni kartoni: Suba{i} - drugi `uti (81). ZRINJSKI: Had`i} 6, [unji} 6, D`idi} 5,5, Beki} 6, Su{i} 6 (od 73. Pehar -), Mili~evi} 6, Stojki} 6, Kutalija 6,5, Zadro 6 (od 68. Marjanovi} 6,5), Popovi} 6 (od 68. @ivko 6), Ani~i} 6. Trener: Slaven Musa. OLIMPIC: Fejzi} 6,5, Rizvanovi} 6, Suba{i} 6, Regoje 6, Suljevi} 6, Vidovi} 6, Jugo 6, Pliska 7,5, Hiro{ 6, \uri} 6 (od 68. Kresser 6), Vladavi} 7 (od 54. Kapi} 6). Trener: Nedim Jusufbegovi}. Promjene na klupi Olimpica urodile su plodom ve} u prvoj utakmici. Sarajlije su na te{kom gostovanju kod Zrinjskog uzele pun plijen pobijediv{i mostarsku ekipu sa 4:2. Junaci utakmice sigurno su Admir Vladavi} i Almir Pliska koji su postigli po dva gola. Strijelci za doma}u ekipu bili su Kutalia sa bijele ta~ke, te Marjanovi}. Prvi su zaprijetili fudbaleri Zrinjskog preko Zadre, ali su vukovi prvi do{li do vodstva. Vladavi} je u 21. minuti izbjegao ofsajd zamku i iza{ao sam na Had`i}a kojeg je zaobi{ao i pospremio loptu u mre`u plemi}a. Deset minuta nakon toga gosti su ve} imali dva gola prednosti. Brzonogi Pliska sjajno se sna{ao kada je lobovao golmana Had`i}a, koji je bespotrebno iza{ao na njega. U 41. minuti dosu|en je penal za goste, kojeg je uspje{no realizovao Vladavi}. Napada~ vukova

Admir Vladavi}: Postigao dva gola Pod Bijelim brijegom

3 2 1 0 6:2 7 3 2 1 0 7:3 7 3 2 1 0 6:4 7 3 2 1 0 5:2 7 3 2 1 0 5:2 7 3 2 0 1 3:3 6 3 1 1 1 6:5 4 3 1 1 1 7:7 4 3 1 1 1 3:3 4 3 1 1 1 2:4 4 3 1 0 2 5:4 3 3 1 0 2 2:4 3 3 0 1 2 0:2 1 3 0 1 2 0:3 1 3 0 1 2 1:5 1 3 0 0 3 2:7 0 REZULTATI Zrinjski - Olimpic 2:4 (Kutalia 52, Marjanovi} 75 - Vladavi} 21, 41pen, Pliska 31, 86) Slavija - ^elik 2:0 (Todorovi} 8, B. [e{lija 51) Leotar - Sloboda 2:0 (Ze~evi} 45, Kajgo 90) Rudar - Zvijezda 1:0 (Panti} 47) Travnik - @eljezni~ar 2:1 (N. Varupa 2, E. Varupa 82 - Selimovi} 45) [iroki Brijeg - Borac 1:1 (Raspudi} 51ag - Kajkut 88) Sarajevo - Vele` 1:1 (Sulji} 4 - Dupovac 91ag) Kozara - GO[K 0:0

1. Vele` 2. Sarajevo 3. Travnik 4. Borac 5. [. Brijeg 6. Slavija 7. Olimpic 8. Zrinjski 9. Leotar 10. Rudar 11. @eljezni~ar 12. Sloboda 13. Kozara 14. Zvijezda 15. GO[K 16. ^elik

je udarac sa bijele ta~ke morao ponavljati s obzirom na to da su u teren utr~ali doma}i navija~i. Nastavak je ponudio bolju igru doma}ih, koji su smanjili rezultatski zaostatak u 52. minuti. Siguran realizator najstro`ije kazne

bio je Kutalia. Petnaest minuta prije kraja susreta, rezultatsku neizvjesnost vratio je Marjanovi} koji je savladao Fejzi}a. Nakon toga gosti su ostali sa igra~em manje u polju nakon {to je drugi `uti karton dobio Suba{i}.

Ipak, sve nade Zrinjskog, deset minuta kasnije sru{io je Pliska koji je u 86. minuti iskoristio gre{ku odbrambenog igra~a Zrinjskog, D`idi}a i pogodio za 4:2, {to je bio i kona~an rezultat ove utakmice.
A. MEHANOVI]

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 22. august 2011. godine

FUDBAL

27
Velika pobjeda Travnika nad @eljom

Fudbalerima Sarajeva pripao tek bod protiv Vele`a

Pirota slavi

Varupe
Ovaj gol mi je jedan od najdra`ih u dugogodi{njoj karijeri. Va`an je za na{e daljnje samopouzdanje posebno mladim igra~ima koji su gurnuti u vatru, kazao je Elvedin Varupa • Povreda Nermina Varupe
Nogometa{i @eljezni~ara i deveti put su pora`eni na Piroti. Za prekid neugodne tradicije (u 12 duela @eljo slavio samo jednom) plavi sa Grbavice mora}e proliti vi{e znoja nego u 3. kolu ove sezone. Za subotnji uspjeh, osim kolektivne igre, najzaslu`niji su Elvedin i Nermin Varupa - strijelci golova za doma}i tim. je Selimovi}, dodav{i da nema mnogo vremena za slavlje jer ove sedmice Travnik gostuje Zvijezdi pa do~ekuje Borac.

Solo-akcija
Ekipa je obnovljena sa dosta mladihigra~akoji su do{li iz ni`ih rangova takmi~enja, te sa vlastitim juniorima. Jedan od njih je NerminVarupa, mladireprezentativac BiH, koji je postigaovode}i gol na me~u iz solo-akcije pored zbunjenih stopera @elje. “Ovo je velika pobjeda za nas, koja }e nam donijeti mir u narednim me~evima. Iako su nam mnogi ponovo predvi|ali

Eurogol
Posebno upe~atljiv bio je eurogol starijeg Varupe u fini{u me~a koji je odlu~io pobjednika. Videosnimak njegovog {uta sa 39 metara ve} obilazi

Sedin Torlak u duelu sa odbranom Vele`a

Foto: D@. KRIJE[TORAC

Podbacili u drugom

POLUVREMENU
Uvijek se mora znati, pa sve da igramo i zavezanih o~iju, gdje ta~no koji od nas stoji na terenu u svakom trenutku, kako se ne bi doga|ale kobne gre{ke, kazao je kapiten bordo tima Sedin Torlak
Fudbalerima Sarajeva pripao je tek bod protiv Vele`a u utakmici 3. kola Premijer lige BiH odigranoj u subotu na stadionu “Asim Ferhatovi} Hase“ na Ko{evu. Iako je bordo tim dijelilo tek dva minuta sudijske nadoknade do isteka derbija i pobjede od 1:0, pulenima trenera Pli{eka otrgla se kontrola situacije me~a u samom fini{u. bodova. To pokazuje, na kraju, i sam rezultat. Napravili smo kiks u fini{u i izgubili dva bitna boda“, kazao je Torlak, napomenuv{i i ovo: “Dobro smo otvorili utakmicu titi u nekom narednom me~u“, rekao je Torlak i dodao:

Nervoza
“Napetost i nervoza proistekle zbog nerealizovanih prilika bili su fatalni po nas. De{avaju nam se takve stvari i to ~esto u nekoliko posljednjih me~eva. Za to krivac nije umor jer smo veoma dobro fizi~ki pripremljeni. Prije je rije~ o padu koncentracije. Uvijek se mora znati, pa sve da igramo i zavezanih o~iju, gdje ta~no koji od nas stoji na terenu u svakom trenutku, kako se ne bi doga|ale kobne gre{ke. Me|utim, do toga se dolazi nakon ve}eg broja odigranih utakmica. Ako mislimo ostvariti zacrtane ciljeve u ovoj sezoni, moramo na Ko{evu pobijediti u svakoj utakmici. Ve} u srijedu igramo narednu utakmicu kod Slavije, koja je neugodan rival kada igra na svom terenu. Doma}i }e imati motiv vi{e protiv nas, ali mi }emo u~initi sve kako bismo se iskupili za ovaj kiks protiv Vele`a“, zaklju~io je Torlak.
G. V.

Nermin Varupa igru je morao napustiti zbog povrede

Propu{tene prilike
Nes(p)retnom reakcijom odbrane, odnosno autogolom Dupovca, igra~i mostarskog premijerliga{a su stigli do izjedna~enja od 1:1. Premda je Sarajevo u preostalom vremenu sa igra~em vi{e na terenu poku{alo da ponovo stigne do trijumfa, to se nije ostvarilo. U osvrtu na derbi kapiten Sarajeva Sedin Torlak rekao je da su se neiskori{tene prilike itekako osvetile bordo timu. “Generalna ocjena me~a je da smo kolektivno podbacili naro~ito u drugom poluvremenu. Tada nismo odigrali na nivou koji bi bio dovoljno kvalitetan kako bismo osigurali osvajanje

UVIJEK POBIJEDITI NA KO[EVU Ako mislimo ostvariti zacrtane ciljeve u ovoj sezoni, moramo na Ko{evu pobijediti u svakoj utakmici, rekao je Torlak
i pogotkom Sulji}a u 4. minuti do{li u vodstvo. Zbog toga bi prvo poluvrijeme moglo dobiti prolaznu ocjenu. Dr`ali smo konce igre i diktirali tempo. Me|utim, u drugih 45 minuta bazirali smo se samo na ~uvanje rezultata, a to nikako nije bilo dobro. Imali smo prilika i mogli smo rije{iti pitanje pobjednika utakmice puno prije fini{a. Vele` nije imao pravih {ansi. Ipak, na kraju nas je jedna na{a gre{ka skupo ko{tala. Nadam se da }e nam se propu{tene prilike vra-

svijet i sigurno }e se dugo vrtjeti i u mislima vratara Kari}a, koji je do tog trenutka u nekoliko navrata spa{avao svoju mre`u. “Ovaj gol mi je jedan od najdra`ih u dugogodi{njoj karijeri. Va`an je za na{e daljnje samopouzdanje, posebno mladim igra~ima koji su gurnuti u vatru“ istakao je Elvedin Varu, pa, koji je i u sezoni 2003/2004, na sli~an na~in postigao gol za pobjedu Travnika nad @eljom identi~nim rezultatom. Ve} u nedjelju prijepodne trener Ned`ad Selimovi} je ekipu izveo na trening po{to se naredno kolo igra ve} u srijedu. “Pobijedili smo ponajbolju ekipu u dr`avi. Puno bolje smo igrali u prvom poluvremenu kada smo i poveli, da bi nakon toga @eljo preuzeo inicijativu i izjedna~io. Trebali smo pove}ati vodstvo sredinom prvog dijela, ali strijelci nisu bili raspolo`eni“, istakao

NERMIN VARUPA Ovo je velika pobjeda za nas, koja }e nam donijeti mir u narednim me~evima. Iako su nam mnogi ponovo predvi|ali borbu za opstanak, mi smo pokazali da }emo biti te`ak zalogaj svim ekipama. Ovaj gol za mene predstavlja jedan od najsretnijih trenutaka u `ivotu
borbu za opstanak mi smo pokazali da }emo biti te`ak zalogaj svim ekipama. Ovaj gol za mene predstavlja jedan od najsretnijih trenutaka u `ivotu“ kazao je mladi Varupa ko, ji je zbog povrede ve} u 47. minuti morao napustiti teren.
ENI news

28

FUDBAL Trener Vele`a Mirza Vare{anovi} priznao

ponedjeljak 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

M

irza Vare{anovi} jo{ jednom je Ko{evo na pus tio ne po ra`en. U protekloj sezoni sa Sarajevom je uspio sti}i do drugog mjesta, iako su mnogi tvrdili da igra~ki kadar bordo tima i nije toliko kvalitetan. Ipak, ni to nije bilo dovoljno, pa je Vare{anovi} morao odstupiti i prepustiti svoje mjesto ^ehu Jir`iju Pli{eku, koji je u 3. kolu Premijer lige imao priliku dokazati kako ~elni ljudi ko{evskog premijerliga{a nisu pogrije{ili.

Nisam od kamena, bilo
mi je te{ko na Ko{evu
Osje}ao sam se ~udno sjediti na svom Ko{evu i voditi ekipu protiv Sarajeva. Glupo je re}i sada “ja sam profesionalac“. Da, to jesam, ali nisam ni od kamena i niti mi je lako igrati protiv kluba koji je dio mene, kazao je biv{i trener Sarajeva
klupski portal, te se osvrnuo na samu utakmicu.

Zadovoljstvo
Me|utim, desilo se suprotno. Pli{ekovi izabranici su odigrali lo{u utakmicu i bez obzira na to {to su sami sebi postigli gol, nisu zadovoljili ukuse navija~a, dok Mostarci, koji su u velikom broju do{li na Ko{evo, zadovoljno napu{taju Sarajevo. Ipak, najve}i pritisak bio je na Vare{anovi}u, koji je na Ko{evu do~ekan zvi`ducima jednog dijela navija~a... “Niko nikada ne}e vi{e voljeti Sarajevo kao ja i mogu pri~ati sva{ta, ali to je moj klub i uvijek }e tako biti“, ponosno je izjavljivao Vare{anovi} danima prije utakmice protiv Sarajeva, a nije promijenio pri~u ni nakon boda na “njegovom“ Ko{evu. “Osje}ao sam se ~udno sjediti na svom Ko{evu i voditi ekipu protiv Sarajeva. Glupo je

Slijedi Kozara
“Primili smo gol iz pogre{ke i to nas je presjeklo. U drugom dijelu smo poja~ali ritam utakmice i to nam se vratilo. Imalo je i Sarajevo i mi svoje {anse i mislim da je ovo najrealniji rezultat na kraju. Nagra|eni smo za hrabru igru i hvala igra~ima na takvom odnosu prema Vele`ovu dresu. Ostajemo na vrhu i okre}emo se Kozari. Ta nam je utakmica ve} u srijedu, a zatim slijedi Leotar. Te dvije utakmice za nas su trenutno najva`nija stvar na svijetu. Mnogo je utakmica do kraja, trebamo racionalno razmi{ljati. Hvala navija~ima {to su do{li da nas bodre i idemo dalje zajedno do novih bodova“ istakao je Vare, {anovi}.
J. LIGATA

Mirza Vare{anovi} nije krio emocije zbog dolaska na Ko{evo

Foto: D`. KRIJE[TORAC

re}i sada “ja sam profesionalac“. Da, to jesam, ali nisam ni od kamena i niti mi je lako igrati protiv kluba koji je dio

mene, a niti `elim da razo~aramo navija~e koji vjeruju u Vele` i mene. Uvijek }u to ponoviti, meni je ~ast biti trener Ve-

le`a, bez obzira na to {to neko to mo`e tuma~iti kao frazu, ali stojim iza svojih rije~i“, naglasio je Vare{anovi} u izjavi za

MAXtv Prva liga Vara`din stigao do prvog boda

Dinamo potopio Osijek
Fudbaleri Zadra na [ubi}evcu su odigrali nerije{eno 1:1 protiv doma}eg [ibenika • Karlovac kod ku}e prokockao dva gola prednosti protiv Cibalije
U subotu je igrano pet utakmica 5. kola MAXtv Prve lige, a najuvjerljiviju pobjedu ve~eri ostvario je zagreba~ki Dinamo u Osijeku. Modri su sa visokih 4:0 nadigrali doma}ina, te sada imaju gol-razliku 15:0. Svi golovi pali su u prvih pola sata, a strijelci su bili Tome~ak, Kova~i} i dva puta [itum, a na ovaj na~in su mlade nade Dinama na najbolji mogu}i na~in iskoristile ukazanu priliku. Fudbaleri Zadra na [ubi}evcu su odigrali nerije{eno 1:1 protiv doma}eg [ibenika. Zadrani su poveli u 33. minuti preko Begonje, a doma}i su izjedna~ili u 69. minuti iz jedanaesterca kojeg je izborio i realizirao Jeli}. Cibalia nakon utakmice zasigurno sretnija odlazi iz Karlovca po{to su doma}ini prosuli vodstvo od ~ak 2:0. Naime, Karlov~ani su u 38. minuti i 45. minuti do{li do prednosti preko Kova~i}a, odnosno Novini}a, ali Cibalia se u nastavku budi i ve} u 49. minuti Prgomet smanjuje vodstvo Karlovca. Ovaj rezultat je ostao sve do posljednjih sekundi utakmice, kada u drugoj minuti sudijske nadokna de Vlat ko [i mu nac izje dna~ava rezultat, te tako dovodi u {ok navija~e Karlovca. Vara`dinci su protiv Istre do{li do prvih bodova u prvenstvu (2:2). Do tog boda stigli su te{kom mukom, po{to su cijelu utakmicu vodili gosti. Rezultati: Slaven Belupo - Inter

Slavlje fudbalera Dinama

3:2, Lokomotiva - Rijeka 0:0, Karlovac - Cibalia 2:2, Osijek - Dinamo 0:4, Lu~ko - Split 1:2, Vara`din - Istra 1961 2:2, [ibenik - Zadar 1:1, Hajduk - Zagreb (sino}). Poredak: 1. Dinamo 15, 2. Lokomotiva 11, 3. Slaven Belu-

po 10, 4. Hajduk 9, 5. Split 8, 6. Rijeka 8, 7. Osijek 8, 8. Zadar 8, 9. Inter Zapre{i} 7, 10. Zagreb 6, 11. Istra 1961 4, 12. [ibenik 4, 13. Cibalia 4, 14. Karlovac 4, 15. Lu~ko 1, 16. Vara`din 1.
A. M.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 22. august 2011. godine

FUDBAL Slavija gurnula ^elik na dno, slijedi Sarajevo

29

KMF Leotar u{ao u drugu rundu Lige prvaka

Trebinjci se ne
boje ni Barcelone
Gotovo svi igra~i Leotara upisali su se u listu strijelaca tokom turnira, ra~unaju}i i golmana Du{ana Beraka, a po tri pogotka postigli su Mitar Vukanovi}, Sini{a Mulina, Nijaz Mulahmetovi} i Miljan Vico
cija u Trebinju sa visokih 10:0 savladali {vedskog prvaka Falcao i tada ve} nagovijestili da bi mogli oti}i do kraja. Istina, do kraja kvalifikacija ~ekali su ih dueli protiv odli~nih Andoraca, te favorita grupe Tornada iz Moldavije.

Podr{ka navija~a
Pro tiv An do ra ca Le otar je prikazao dosta dobru igru, uz povremene padove, ali pobjeda nije dolazila u pitanje pa je na kraju zavr{ilo: Leotar - Encamp 8:4, nakon ~ega je uslijedio posljednji dan i derbi protiv Tornada. Trebinjci su sjajno otvorili

on i suigra~i imali i malo sre}e. - Kod rezultata 3:1 za Tornado imali smo sre}e {to nismo primili gol iz penala, jer je to moglo da odvede utakmicu u drugom pravcu. @elio bih da zahvalim trebinjskoj publici na velikoj podr{ci, svim medijima koji su ispratili sve na{e utakmice i ljudima koji su omogu}ili da se ovaj turnir odr`i, rekao je Vukanovi}, te dao rije~ mladom Miloradu Cimirotu, koji je u presudnim trenucima preuzeo od go vor nost kod izvo|enja deseteraca. - To nije bio nimalo lak zadatak pogotovo jer se rezultat u tim trenucima lomio, a nisam htio da ra-

Slavija je nadigrala Zeni~ane

Foto: D. ]UMUROVI]

Bjelica odu{evljen
Drago mi je {to smo se izdigli iz ponora nakon blijede partije protiv Vele`a i volio bih kada bismo u nastavku prvenstva igrali na ovom nivou. Igra protiv ^elika mo`e nam biti vodilja za Sarajevo, ali ni bod u kom{ijskom derbiju nije neuspjeh, rekao je strateg Lukavi~ana
Slavija je na doma}em terenu bila nemilosrdna prema ^eliku, koji je ove sezone upisao tri poraza u isto toliko utakmice. Doma}in je od samog po~etka nametnuo svoju igru i Zeni~anima stavio do znanja da ga interesuju samo tri boda. Strateg sokolova Dragan Bjelica prezadovoljan je igrom svojih pulena i nada se da }e njegovi igra~i i u narednim utakmica pru`iti sli~ne partije. ‘’Odu{evljen sam onime {to su moji igra~i pokazali na terenu. Drago mi je {to smo se izdigli iz ponora nakon blijede partije protiv Vele`a u pro{lom kolu i volio bih kada bi u nastavku prvenstva igrali na ovom nivou’’, rekao je Bjelica i dodao: ‘’Rani golovi koje smo postigli u mnogome su nam pomogli u ovoj utakmici. Naravno da nam je bilo lak{e igrati kada smo ve} na startu pogodili, a to smo ponovili i u drugom poluvremenu. Ipak, moram ista}i da smo tokom ~itave utakmice kontrolirali situaciju na terenu i zaslu`eno smo slavili’’, zaklju~io je strateg Lukavi~ana. Narednu utakmicu Slavija igra ve} u srijedu, a na megdan joj dolazi ekipa Sarajeva. Kom{ijski derbi uvijek je te`ak, a toga je svjestan i Bjelica. ‘’Igra protiv ^elika mo`e nam biti vodilja za Sarajevo. Uvijek idemo na pobjedu, pa }emo tako i protiv kom{ija. Ipak, u takvim susretima ni bod nije lo{ i ne bismo bili nezadovoljni ukoliko se tako zavr{i. Ma ksi mal no ozbi ljno }emo se pripremiti za bordo ekipu i vjerujem da }e to biti istinski spektakl’’, kazao je trener Slavije.
A. MEHANOVI]

Malonogometa{i Leotara u septembru gostuju u Latviji

Malonogometa{i Leotara na doma}em parketu uspjeli su savladati sve svoje protivnike i plasirati se u drugu fazu Lige prvaka, gdje }e se sastati sa slavnom Barcelonom, jednom od najboljih futsal ekipa na svijetu. Trebinjci su u 1. kolu kvalifika-

Igra~ki kadar

KMF Leotar
Golmani
Du{an Berak Sr|an [ulaver 1 gol 2 3 3 2 3 3 1 1 2 1

Odbrana
Savo Andri} Mitar Vukanovi} Sini{a Mulina Milorad Cimirot Nijaz Mulahmetovi} Miljan Vico Sr|an Andri}

Napada~i
Sini{a Berdovi} Neboj{a Kapor Goran Popovi} Gojko Cimirot Nemanja Mi~eta

me~ i ve} u 2. minuti golom Save Andri}a stigli do vodstva od 1:0. Ipak, gosti iz Moldavije su za svega nekoliko minuta uspjeli da preokrenu rezultat na 1:3. Ipak, u fini{u prvog dijela Leotar je uspio smanjiti na 2:3, da bi u drugom poluvremenu re`irao potpun preokret i to najvi{e zahvaljuju}i podr{ci sa tribina na kojoj je bilo oko 1.000 navija~a trebinjskog kluba. Vico je poravnao na 3:3, a vodstvo od 4:3 donosi Milorad Cimirot. Tornado je po ku {ao izje dna~iti sa igra~em vi{e u polju, {to je iskoristio iskusni golman Berak i pogotkom sa svog gola donio prednost svojoj ekipi od 5:3, da bi pri~u zaklju~io, svojim drugim golom na susretu, mladi Cimirot za kona~nih 6:3 i plasman u narednu rundu. - Nismo odigrali ono {to smo se dogovorili prije utakmice, ve} poslije pet minuta su proradile emocije, i vjerovatno pritisak od mogu}nosti da se u narednoj fazi sastanemo sa Barcelonom, {to je istorijska utakmica za nas. To nas je zapravo sputalo da poka`emo ono {to znamo, smatra kapiten Leotara Mi}o Vukanovi}, koji je dodao kako su

zo~aram publiku. Me|utim, savladao sam golmana Tornada kod oba penala. Ulog je bio veliki, imali smo malo sre}e i na kraju smo uspjeli da pro|emo u dalji krug takmi~enja, rekao je Cimirot.

Pomo} N/FSBiH
U daljem takmi~enju, koje se igra u septembru, Leotar gostuje u Rigi, gdje }e biti odigran mini turnir. Uz na{eg prvaka u~estvova}e jo{ pomenuta Barcelona, zatim Nikars Riga iz Latvije, te ETO FC Györ iz Ma|arske. - Ne bojimo se ni Barcelone. Uko li ko otpu tu je mo u Ri gu, mo`e se sva{ta desiti, {aljivo je poru~io Vukanovi}, aludiraju}i na to kako }e Trebinjcima biti po tre bna po mo} gra da i N/FSBiH da otputuju na turnir u Latviju, gdje Leotar ima `elju da jo{ jednom dostojno predstavi futsal u BiH. Na kraju pomenimo kako su se gotovo svi igra~i Leotara upisali u listu strijelaca tokom turnira, ra~unaju}i i golmana Du{ana Beraka, a da su po tri pogotka postigli Mitar Vukanovi}, Sini{a Mulina, Nijaz Mulahmetovi} i Miljan Vico.
J. LIGATA

Boulahrouz: Nisam pokazao srednji prst sudiji
Ho lan dskom fu dba le ru Stuttgarta Khalidu Boulahrouzu (29) prijeti kazna Disciplinske komisije Bundeslige nakon pokazivanja srednjeg prsta sudiji u subotnjoj utakmici 3. bundesliga{kog kola protiv Bayerna. ‘’Incident se dogodio neposredno prije samog kraja susreta. Na jednu odluku sudije Petera Gagelmanna biv{i igra~ Chelsea i HSV-a ironi~no je zapljeskao, na {ta mu je ovaj pokazao `uti karton. Kako je ve} od ranije imao jedan `uti karton, uslijedilo je isklju~enje, a tada je Boulahrouz sudiji jasno pokazao srednji prst, {to se jasno vidi na videosnimci. Ipak, sam Boulahrouz to opovrgava: ‘’Sudija je dosudio faul i to me je naljutilo. Tada sam zapljeskao. Svi smo mi samo ljudi. Ali nisam pokazao srednji prst.’’ Sudija Gagelmann objasnio je situaciju: ‘’Igra~ je opomenut zbog nesportskog pona{anja. Sa svoje pozicije pokazivanje srednjeg prsta nisam vidio.‘’ U svakom slu~aju, kamere su jasno uhvatile incident i Boulharouza ~eka kazna, pitanje je samo koliko velika.

30

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT

ponedjeljak, 22. august 2011. godine
Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina ZENICA-DOBOJ CANTON MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE, CULTURE & SPORT

OSLOBO\ENJE

Broj: 02-23-4893/11 Jajce, 18. 8. 2011. godine Na osnovu ~lana 56. Zakona o gra|enju („Slu`bene novine SBK/KSB“ broj 2/05 i ~lana 39. Statuta Op}ine Jajce („Slu`bene novine Op}ine Jajce“ broj 3/08) op}inski na~elnik objavljuje:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeni~ko-dobojskog kantona, na osnovu ~lana 178. stav (9) Zakona o osnovama sigurnosti saobra}aja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09 i 48/10), a u skladu sa odredbama Pravilnika o sticanju zvanja voza~a-instruktora motornih vozila (“Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 15/07 i 41/07) i odredbama Pravilnika o uslovima i visini naknade u vezi sa poslovima provo|enja Pravilnika o stjecanju zvanja voza~a — instruktora motornih vozila („Slu`bene novine Zeni~ko — dobojskog kantona“, broj: 5/08 i 13/08), raspisuje:

Za izbor stru~nih osoba za rad u Komisiji za tehni~ki pregled gra|evina I Op}inski na~elnik objavljuje javni poziv za izbor stru~nih osoba za rad u Komisiji za tehni~ki pregled gra|evina iz sljede}ih struka: - dipl. ing. arhitekture, - dipl. ing. gra|evine, - dipl. ing. elektrotehnike, - dipl. ing. ma{instva, - dipl. ing. geologije, - dipl. ing. geodezije, - dipl. ing. saobra}aja (in`injeri za cestovni, po{tanski i telekomunikacioni saobra}aj), - dipl. ing. za{tite na radu, - dipl. ing. za{tite od po`ara i eksplozija, - dipl. ing. rudarstva. II U~e{}e u radu u komisijama za tehni~ki pregled gra|evine mogu ostvariti stru~ne osobe koje ispunjavaju uvjete iz ~lana 48. stava 6. Zakona o gra|enju („Slu`bene novine SBK/KSB“ broj 2/05) i to: - da su diplomirani in`injeri odgovaraju}e struke, - da imaju 5 (pet) godina radnog iskustva u struci, - da imaju polo`en stru~ni ispit. III Uz prijavu sa ta~nom adresom i brojem telefonom potrebno je prilo`iti sljede}a dokumenta u originalu ili ovjerenoj kopiji: - biografiju sa listom referenci, - diplomu o zavr{enom fakultetu, - dokaz o polo`enom stru~nom ispitu, - dokaz o radnom sta`u u struci, - kopiju CIPS-ove li~ne karte. Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnim novinama, neposredno na prijemnom {alteru Op}ine Jajce ili putem po{te na adresu: Op}ina Jajce Op}inski na~elnik Ulica Nikole [opa bb, 70 101 Jajce, Sa naznakom: Za javni poziv Komisija za tehni~ki pregled gra|evina — ne otvaraj Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. IV Nakon pregleda i obrade pristiglih prijava, bit }e sa~injena lista stru~nih osoba koje ispunjavaju uvjete za objavljivanje tehni~kog pregleda gra|evina i ista }e biti objavljena na oglasnoj plo~i Op}ine Jajce, najkasnije u roku od 30 dana od dana zaklju~enja javnog poziva. Dokumentacija uz prijavu se ne vra}a podnosiocu. Op}inski na~elnik Nisvet Hrnji}

J AV N I P O Z I V

ZA STICANJE ZVANJA INSTRUKTORA VO@NJE MOTORNIH VOZILA I. Pravo osposobljavanja i polaganja ispita, odnosno prijave na Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vo`nje motornih vozila ima osoba koja ispunjava slijede}e uslove: a) da ima, najmanje srednju stru~nu spremu; b) da ima, najmanje tri godine, voza~ku dozvolu one kategorije za koju pola`e ispit; c) da ima ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od 12 mjeseci; d) da joj u posljednjh 5 (pet) godina nije izre~ena mjera sigurnosti ili za{titna mjera zabrane upravljanja motornim vozilim - uvjerenje ne smije biti starije od 1 mjeseca. Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz ta~ke I, svaki kandidat je du`an dostaviti slijede}e dokumente: a) dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu stru~ne spreme (ovjerenu fotokopiju odgovaraju}e diplome/svjedod`be), b) ovjerenu fotokopiju li~ne karte, c) ovjerenu fotokopiju voza~ke dozvole, d) ljekarsko uvjerenje - ne starije od 12 mjeseci, e) uvjerenje da mu u posljednjih 5 (pet) godina nije izre~ena mjera sigurnosti ili za{titna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom — ne starije od 1 mjeseca, f) dokaz o uplati tro{kova za eliminatorni ispit iz Poznavanja propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima u iznosu od 200 KM i dokaz o uplati tro{kova za pripremnu nastavu iz ostalih oblasti koje je kandidat obavezan polagati u iznosu od 50 KM za svaku oblast pripremne nastave. Izuzetno, kandidati koji pola`u popravni ispit du`ni su dostaviti slijede}e dokumente: a) ljekarsko uvjerenje — ako je predhodno dostavljeno uvjerenje starije od 12 mjeseci, b) uvjerenje da mu u posljednjih 5 (pet) godina nije izre~ena mjera sigurnosti ili za{titna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom — ne starije od 1 mjeseca, c) dokaz o uplati tro{kova za popravni ispit u iznosu od 100 KM za svaki ispit koji ponovo pola`e.

J AV N I P O Z I V

II.

III. Za prijavljene kandidate organizuje se osposobljavanje putem obavezne pripremne nastave koja ukupno traje 45 sati i to: Poznavanje propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima - 15 sati, Saobra}ajna psihologija - 10 sati, Pedagogija — 8 sati, Metodika vo`nje - 2 sata, Poznavanje motornih vozila, ure|aja i opreme - 10 sati. IV. Ispit za instruktora vo`nje obuhvata polaganje iz: Poznavanje propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima - pola`e se pismeno i usmeno (cijena ispita sa pripremnom nastavom 200 KM). Saobra}ajna psihologija - pola`e se usmeno (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM). Pedagogija - pola`e se usmeno (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM). Metodika vo`nje - pola`e se prakti~no (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM). Poznavanje motornih vozila, ure|aja i opreme - pola`e se usmeno (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM). Upravljanje motornim vozilom - pola`e se prakti~no (za: A i B kategoriju i odgovaraju}e potkategorije cijena ispita iznosi 150 KM, za: C kategoriju i odgovaraju}e potkategorije cijena ispita iznosi 180 KM i za: D kategoriju i odgovaraju}e potkategorije cijena ispita iznosi 210 KM.). Cijena popravnog ispita za stjecanju zvanja instruktora vo`nje motornih vozila iznosi 100 KM po jednom ispitu. Kandidat za instruktora vo`nje koji ima dozvolu instruktora vo`nje odgovaraju}e potkategorije/kategorije vu~nog vozila, a pola`e ispit za potkategorije/kategorije D1E, DE, C1E, CE i BE, pola`e samo odgovaraju}i ispit iz upravljanja motornim vozilom. Kandidat za instruktora vo`nje obavezno uz Prijavu za polaganje ispita za instruktora vo`nje dostavlja dokaz o uplati tro{kova za eliminatorni ispit iz Poznavanja propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima u iznosu od 200 KM i tro{kova za pripremnu nastavu, iz ostalih oblasti koje je kandidat obavezan polagati, u iznosu od 50 KM za svaku oblast pripremne nastave. Nakon polo`enog eliminatornog ispita/popravnog ispita iz Poznavanja propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima, kandidat koji `eli nastaviti polaganje ispita je obavezan uplatiti preostali iznos sredstava. Kandidat koji polo`i ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobra}aja na cestama, a ne polo`i ispit iz nekih drugih oblasti iz ~lana 9. Pravilnika o sticanju zvanja voza~a-instruktora motornih vozila (“Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 15/07 i 41/07), mo`e ponoviti polaganje ispita iz tih oblasti dva puta, a ako ni tada ne polo`i smatrat }e se da nije polo`io ispit u cjelini. Kandidat koji je tri puta polagao ispit iz nekih ispitnih cjelina a nije ga polo`io, mo`e ponovo pristupiti polaganju ispita za instruktora vo`nje istekom jedne godine od dana posljednjeg neuspjelog polaganja. POSEBNE NAPOMENE KANDIDATIMA KOJI SU OSLOBO\ENI POLAGANJA DIJELOVA ISPITA Diplomirani in`injer saobra}aja, cestovni smjer, nije obavezan obavljati osposobljavanje niti polagati ispite iz predmeta: saobra}ajna psihologija i poznavanje motornih vozila ure|aja i opreme. Kandidat koji ima dozvolu instruktora vo`nje odre|ene kategorije, prilikom polaganja ispita za instruktora vo`nje za drugu kategoriju, ne pola`e ispit iz saobra}anjne psihologije i pedagogije. Kandidat koji ima dozvolu voza~a-instruktora B kategorije, prilikom polaganja ispita za instruktora vo`nje A kategorije, ne pola`e ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima i poznavanje motornih vozila, ure|aja i opreme. Kandidat koji ima dozvolu instruktora vo`nje C1 ili C kategorije, prilikom polaganja ispita za instruktora vo`nje D1 ili D kategorije, ne pola`e ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima i ispit iz poznavanje motornih vozila, ure|aja i opreme. Kandidat koji ima polo`en ispit za instruktora vo`nje iz upravljanja motornim vozilom za potkategoriju C1 ne pola`e ispit za kategoriju B. Kandidat koji ima polo`en ispit za instruktora vo`nje iz upravljanja motornim vozilom za kategoriju C ne pola`e ispit za potkategoriju/kategoriju C1 i B. Kandidat koji ima polo`en ispit za instruktora vo`nje iz upravljanja motornim vozilom za kategoriju D ne pola`e ispit za potkategoriju/kategoriju D1, D, C1 i B. Kandidat za instruktora vo`nje koji pola`e ispit za potkategorije/kategorije D1E, DE, C1E, CE i BE, pola`e ispit iz upravljanja motornim vozilom posebno za svaku kategoriju/potkategoriju. Prilikom osposobljavanja i polaganja ispita iz upravljanja motornim vozilom kandidat je du`an obezbijediti odgovaraju}e vozilo koje ispunjava propisane tehni~ke uslove i standarde u pogledu dimenzija, mase, osovinskog optere}enja, ure|aja i opreme, kako je to propisano ~lanom 20. Pravilnika o sticanju zvanja voza~a-instruktora motornih vozila (“Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 15/07 i 41/07). Tro{kovi za polaganje ispita uklju~uju: osposobljavanje putem pripremne nastave iz ta~ke III, polaganje ispita iz ta~ke IV. Uplata tro{kova iz ta~ke IV vr{i se na: Transakcijski ra~un Bud`eta ZDK broj: 134-010-0000001672, kod IKB D.D. Zenica; sa naznakom: uplata za sticanje zvanja instruktora vo`nje motornih vozila; vrsta prihoda: 722611; {ifra op{tine 103; bud`etska organizacija 2201001. V. Prijave na Javni poziv, uz propisanu dokumentaciju iz ta~ke II, mogu se dostaviti na adresu: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeni~ko-dobojskog kantona, ulica Ku~ukovi}i broj 2. Zenica, najkasnije do 19.09.2011. godine. Prijavljivanje se vr{i putem obrasca Prijave koji se mo`e preuzeti na pisarnici Zeni~ko-dobojskog kantona ili na web stranici Zeni~ko-dobojskog kantona // www.zdk.ba //. Pripremna nastava }e se odr`avati u prostorijama Odsjeka za poslove saobra}ajne edukacije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeni~ko-dobojskog kantona (Metalur{ki institut „Kemal Kapetanovi}“), ulica Travni~ka br. 6, a prema rasporedu koji }e biti istaknut na oglasnoj tabli Odsjeka za saobra}ajnu edukaciju i web stranici Zeni~ko-dobojskog kantona. Nakon zavr{ene pripremne nastave obavit }e se ispiti iz ta~ke IV. Neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Ostale relevantne informacije mogu se dobiti na telefon broj: 032/409 - 519. Broj: 10-27-340-3/11 MINISTRICA Datum: 16.08.2011. godine Bernadeta Galija{evi} s.r.
Bosna i Hercegovina, Zenica, Ku~ukovi}i br. 2 Tel:032/243-120; fax:243-123 e-mail minobzdk@bih.net.ba

Općina Jajce, ul. Nikole Šopa bb. 70101 Jajce, tel/fax: +387 30 658 013; e-mail: opc.jajce@tel.net.ba; www.opcina-jajce.ba

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 22. august 2011. godine

FUDBAL

31

REPREZENTACIJA BiH Safet Su{i} danas otkriva karte

Mjesto nikome nije ZAGARANTOVANO
Asmir Begovi} je naglasio kako ga interesuje samo mjesto me|u stativama, na {to Su{i} nije dao konkretan komentar • Na spisku i Vedad Ibi{evi}?
Selektor nogometne selekcije BiH Safet Su{i} danas }e objaviti spisak igra~a na koje ra~una u kvalifikacijskim utakmicama protiv Bjelorusije, koje se igraju u septembru. Kontrolna utakmica protiv Gr~ke pokazala je kako BiH ima {irok igra~ki kadar, s tim {to }e se on jo{ dodatno pro{iriti za septembar. Naime, selektor je naglasio kako }e na spisku biti i golman Stokea Asmir Begovi}, koji je pak u svom medijskom istupu kazao kako se ne}e odazvati ukoliko ne bude prvi golman?! Ucjena ili ne, ali Begovi} je Su{i}a doveo u jako nezgodnu situaciju, koji ga je mo`da i namjeravao staviti da brani protiv Bjelorusije, a pitanje je da li mu uop{te treba poslati pozivnicu, s obzirom na to da niko ne bi trebao imati zagarantovano mjestop u po~etnoj postavi, a da ga nije zaslu`io. Ipak... “Begovi} }e biti na popisu i o~ekujem ga na okupljanju. On je potreban reprezentaciji, posebno iz razloga jer prvenstvo u Turskoj nije zapo~elo (tamo igraju Kenan Hasagi} i Ibrahim [ehi}, nap.a), Hasagi}a povremeno mu~e le|a i za nastavak kvalifikacija trebaju
Asmir Begovi}: Da li }e se pojaviti na okupljanju?

mi dva vrhunska golmana“, kazao je Su{i}, koji se nada da ovaj put ne}e biti otkaza zbog povreda. “Miralem Pjani} se oporavio, Sa{a Papac je tako|er bolje, Vedad Ibi{evi} }e tako|er

uskoro zapo~eti s treninzima i postoji mogu}nost da i on bude s nama, ostali nemaju posebnih problema i o~ekujem kompletan kadar“, rije~i su Su{i}a.
J. LIGATA

[iroki Brijeg i Borac remizirali na Pecari

[irokobrije`ani `ale za bodovima
Kontrolisali smo igru i diktirali tempo, stvarali akcije, redali prilike, a ipak smo propustili osvojiti tri boda, rekao je trener [irokog Branko Kara~i}
Ekipe [irokog Brijega i Borca odigrali su nerije{eno na Pecari u sklopu 3. kola Premijer lige BiH (1:1), a remijem mogu biti zadovoljniji gosti iz Banje Luke. [irokobrije`ani su dominirali tokom cijelog susreta i stvarali prilike, dok Banjalu~ani nisu ni pogledali prema golmanu doma}ih Luki Bilobrku. Ipak, odli~no izveden slobodan udarac Sa{e Kajkuta u 86. minuti upropastio je sve {to su doma}i gradili u cijelom me~u.

Umjesto najavljene borbe za prva ~etiri mjesta

Nezadovoljstvo su|enjem
NK [iroki Brijeg se nakon utakmice protiv Borca na Pecari oglasio saop{tenjem u kojem se `ali na su|enje. “NK [iroki Brijeg sa `aljenjem mora konstatirati i skrenuti pozornost nogometnoj javnosti u BiH, kao i Komitetu za normalizaciju, da smo nakon samo tri kola novog prvenstva i dva velika derbija (@eljezni~ar i Borac) na krajnje drzak i nesportski na~in onemogu}eni u poku{aju ostvarenja sportskog uspjeha. Prvenstvo je tek zapo~elo, a igre protiv [irokog Brijega ve} se igraju punom parom. Kao da je postalo najva`nije onemogu}iti [iroki Brijeg da iza|e na evropsku pozornicu po deseti put“ stoji izme|u ostalog u saop{tenju [irokobrije`ana , koji zbog svih de{avanja zahtijevaju hitan sastanak s Komitetom za normalizaciju i predsjednikom Ivicom Osimom. “Nisam sretan. Kontrolisali smo igru i diktirali tempo, stvarali akcije, redali prilike, a ipak smo propustili osvojiti tri boda. Mo`e se re}i da smo djelimi~no i sami krivi jer smo realizirali samo jednu od brojnih izglednih situacija“, kazao je Branko Kara~i}, trener [irokog Brijega i naglasio: “Igrom mogu biti zadovoljan, ali u zavr{nici utakmice mogli smo bolje ~uvati loptu i kontrolirati rezultat do kraja. Neiskusno smo napravili gre{ku i dali smo Borcu priliku da se vrati u igru.” S druge strane, trener Banjalu~ana Zvjezdan Cvetkovi} bio je zadovoljan bodom s Pecare. “Raduje me visokiritamigrekoji je trajao ~itavu utakmicu. [iroki je konstantno vr{io jak presing na na{u zadnju liniju i bio je bolja ekipa koja je kontrolisala igru. Mo`e se re}i da smo mi sretno i spretno do{li do boda, koji je ipakzaslu`en. Imali smo i sre}u da je Avduki} bio odli~no raspolo`en, spasio nas je nekoliko puta“ kazao je trenerBorca, te nagla, sio da su `eljeli igrati ofanzivnije. “Nismo planirali igrati defanzivno, ali [iroki nas je pritisnuo i nije nam dao da razvijemo na{u igru. Oni su diktirali tempo, ali smo uspjeli do}i do vrijednog boda“ zaklju~io je Cvetkovi}. ,
Zeni~ani su upisali tri poraza u tri utakmice
Foto: D. ]UMUROVI]

^eliku slijedi borba

za goli opstanak
Dodu{e, mo`da u zeni~kom klubu budu imali sre}e da se ove godine neko od suparnika raspadne ili bankrotira
Umjesto najavljene borbe za prva ~etiri mjesta kako je svojevremeno prilikom okupljanja i po~etka priprema najavio direktor kluba Nermin [abi}, ^eliku }e najvjerovatnije ove sezone uslijediti borba za opstanak u dru{tvunajboljih. Po~etak sezone jednostavno ukazuje na to da }e ove godine biti te`e nego prethodnih. U prva tri kolaostvaren je u~inak od nulabodova. A crveno-crni su postali jedini tim u ligi koji nije uspio presko~iti po~etnu poziciju i makar se jednom radovati. Nakonporaza u Mostaru od Vele`a (1:2), te na Bilinom polju od Zrinjskog (1:3), u Isto~nomSarajevu je bilo0:2. Ovogputazeni~kipremijerliga{ nije uspio ni posti}i pogodak. „Superjaka“ odbrana je uspjela izdr`ati u prvom dijelu cijelih osam minuta, a u drugom {est. [ef struke^elika je na pripremama pred po~etak prvenstva upozoravao da nema dovoljan broj kvalitetnih igra~a. Poslije tri prva kola to se i potvrdilo. Ali vjerovatno ni on sam nije mogao sanjati po~etak prvenstva kao iz horor filmova. Nekada davno, prije rata, u onoj jakoj jugoslovenskoj ligi, ^elik se borio za opstanak. I to se redovno rje{avalo sve u posljednjem kolu. To je otprilike izgledalo ovako: Ako Vardar pobjedi Pri{tinu, a Sutjeska izgubi kod ku}e od Crvene zvezde, Osijek barem remizira kod ku}e protiv Dinama iz Vinkovaca, a Partizan u Beogradu savlada Budu}nost, tada bi ^elik mogao ostati u ligi ako na Bilinom polju pobjedi Olimpiju. Za nadati se svima kojima je u srcu crveno-crna boja da se ovako ne}eponoviti ove godine, naravno, sa drugim akterima. Pro{le sezone Drina i Budu}nost su sami sebipresudiliranije. Ukoliko se igra~i, struka i Uprava ^elika ne „trznu“ , ne probude iz la`nog sna o vi{ku vrijednosti, te ne shvate va`nost ~elikovog dresa, te{ko da }e {ta drugo slijediti nego mu~na i mukotrpna borba za goli opstanak. Dodu{e, mo`da budu imali sre}e da ove godine neko od suparnika se raspadne ili bankrotira.
M. DAJI]

[iroki nije iskoristio brojne prilike

32

SPORT NON-STOP

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT NON-STOP JELEN SUPERLIGA Novi Pazar ponovo te{ko pora`en

33

SP U FUDBALU U-20 Portugal pao u produ`ecima

PREMIERSHIP Begovi} kapitulirao protiv Norwicha

LE CHAMPIONNAT Historijska pobjeda Dijona

Oscar hattrickom donio naslov Brazilu
Ovo nas zaista veseli jer smo sada izjedna~ili rekord seniorske reprezentacije, rekao je selektor brazilske U-20 reprezentacije Ney Franco aludiraju}i na pet naslova svjetskog prvaka koje je osvojio selecao
Hat-tric kom Os ca ra mla da brazilska reprezentacija do{la je do na slo va na Svjet skom prvenstvu za fudbalere do 20 godina u Kolumbiji savladav{i u finalu Portugal s 3:2 nakon produ`etaka. Za Brazilce je to peti naslov svjetskog prvaka, a apsolutni junak susreta bio je 19-godi{nji na 2:2. Golove za Portugal postigli su Alex u devetoj i Nelson Oliveira u 59. minuti. ‘’Ovo nas zaista veseli jer smo sada izjedna~ili rekord seniorske reprezentacije’’, rekao je selektor brazilske U-20 reprezentacije Ney Franco, aludiraju}i na pet naslova svjetskog prvaka koje je osvojio selecao.

D`eko pogodio Pjani} asistent u pobjedi Citya u remiju Lyona
Gra|ani su sa 3:0 nadigrali Bolton u gostima, golovima Silve, Aguera i na{eg reprezentativca, koji je pru`io fenomenalnu partiju
ENGLESKA
Premiership 2. kolo
BOD UTA POB NER POR D:P-G

Lavovi su na gostovanju kod Bresta odigrali 1:1, a Pjani} je na terenu proveo svih 90. minuta upisav{i asistenciju za Gomisa
FRANCUSKA
1. Montpellier 2. Toulouse 3. St. Étienne 4. Caen 5. Lyon 6. Evian 7. Rennes 8. Sochaux 9. PSG 10. Lille 11. Lorient 12. Brest 13. Dijon 14. Marseille 15. Bordeaux 16. Auxerre 17. Ajaccio 18. Nancy 19. V’ciennes 20. Nice 3 3 0 3 2 1 2 2 0 3 2 0 3 1 2 3 1 2 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 0 3 3 1 0 2 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 1 3 0 1 3 0 1 Rezultati
La Championnat 3. kolo
BOD UTA POB NER POR D:P-G

Edin D`eko: Dobio ovacije navija~a

Reuters

Mladi Brazilci po peti put najbolji na svijetu

Reuters

playmaker Internacionala koji je odlu~uju}i gol zabio u 21. minuti produ`etka lobom iskosa s desne strane izvan kaznenog prostora u suprotne ra{lje portugalskog gola. Otvaraju}i gol na susretu, Oscar je zabio u petoj minuti iz slobodnog udarca sa skoro 40 metara, a njegov drugi gol iz 78. minute donio je Brazilu poravnanje

Portugal je ostao na dva naslova svjetskog prvaka za igra~e do 20 godina, dok je najtrofejnija i dalje Argentina sa {est naslova. U utakmici za tre}e mjesto Meksiko je savladao Francusku 3:1. Golom Alexandrea Lacazettea iz osme minute Francuska je povela 1:0, ali Ulises Davila, Jorge Enriquez i Edson Rivera donijeli su Meksikancima preokret.

Manchester City nastavio je sa pobjedama u novoj sezoni Premijer lige. Na gostovanju kod Boltona, gra|ani su slavili sa 3:2, a golove su postigli Silva, Barry i bh. reprezentativac Edin D`eko. D`eki je odli~no pala uloga na lijevoj strani napada i tokom ~itavog susreta bio je ponajbolji igra~. Stvorio je veliki broj prilika za svoje saigra~e, ukrao veliki broj lopti, a kao kruna uslijedio je pogodak u 47. minuti. Bh. reprezentativac nadmudrio je Knightapostaviv{i se ispred njega, uzeo jednu ne posebno obe}avaju}u loptu i poslao je iza finskog golmana. Grupa gostuju}ih navija~a ~esto je skandinirala“EdinD`eko“ ko, ji im je, eto, zahvalio odli~nom partijom i golom. D`eko je igru napustio deset minuta prije kraja, kada je Mancini {ansu dao i Adamu Johnsonu.

Fudbalere Norwicha, novog ~lanaelite, minut je dijelio od prvepobjede u Premijer ligi od 2005. godine. U duelu sa Stokeom golom De Laeta u 37. minuti kanarinci su vodili sve do 90. minute, odnosno nadoknade vremena, a onda je Jones uti{ao doma}e navija~e i donio drugi bod crveno-bijelima. Gosti su posljednjih pola sata bili u broj~anoj prednosti, jer je zbog prekr{aja nad Waltersom u 63. minuti, Leon Barnett, istina prestrogo - jer je oborio protivni~kog igra~a van kaznenog prostora dobio crveni karton, a Stoke penal. Ipak, pomenuti Walters, ina~e nekada{nji igra~ Norwicha, nije iskoristio idealnu priliku. Na golu Stokea svih 90 minuta stajao je bh. reprezentativac Asmir Begovi}, a ovo je prvi gol koji je njegova ekipa primila u posljednjih A. MEHANOVI] pet susreta.

1. Manch. City 2. Wolves 3. Aston Villa 4. Liverpool 5. Chelsea 6. Newcastle 7. Bolton 8. Manch. Utd 9. QPR 10. Norwich 11. Wigan 12. Stoke 13. Sunderland 14. Arsenal 15. Fulham 16. Swansea 17. Tot tenham 18. Ever ton 19. West Brom 20. Blackburn

2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 2 2

2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 2

7:2 4:1 3:1 3:1 2:1 1:0 6:3 2:1 1:4 2:2 1:1 1:1 1:2 0:2 0:2 0:4 0:0 0:1 2:4 2:5

6 6 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 2 2 2

8:1 5:1 3:1 4:3 5:3 4:3 6:6 5:5 3:3 3:3 2:3 3:3 3:7 4:4 3:4 4:6 2:4 2:4 1:3 2:5

9 7 6 6 5 5 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1

Vojvodina je sa tri gola ispratila goste

Vojvodina
iskalila bijes

Rezultati Bolton - Manchester City 2:3 (Klasni} 39, Davies 63 - Silva 26, Barry 38, D`eko 47) Wolverhampton - Fulham 2:0 (Doyle 42, Jar vis 45) Norwich - Stoke City 1:1 (De Laet 37 - Jones 90) Chelsea - West Brom 2:1 (Anelka 53, Malouda 83 - Long 4) Aston Villa - Blackburn 3:1 (Agbonlahor 12, Heskey 25, Bent 68 - Pedersen 52 Ever ton - QPR 0:1 (Smith 31) Swansea - Wigan 0:0 Arsenal - Liverpool 0:2 (Ramsey 87ag, Suarez 89) Sunderland - Newcastle 0:1 (Taylor 62) Ponedjeljak Manchester United - Tot tenham

Ajaccio - Evian 1:1 (Sammaritano 7 - Berigaud 75) Bordeaux - Auxerre 1:1 (Gouf fran 23 - Traore 66) Brest - Lyon 1:1 (Lesoimier 12 - Gomis 69) Caen - Lille 1:2 (Nivet 90pen - Pedret ti 69, Debuchy 88) Dijon - Lorient 2:0 (Thil 3, Jovial 88) Nice - Toulouse 1:1 (Mounier 31 - Regat tin 90) Montpellier - Rennes 4:0 (Belhanda 31pen, Dernis 52, Camara 72, 86) Nancy - Sochaux 1:2 (Hadji 67pen - Peybernes 53, Privat 64) PSG - Valenciennes 2:1 (Gameiro 39, Nene 64pen - Gomis 45) Marseille - Saint-Etienne (sino})

na Metalcu
OFK je bio siguran na Karaburmi protiv Jagodine (2:0), a nerije{enim rezultatom zavr{en je me~ Radni~ki - Spartak (1:1)
Fudbaleri Rada slavili su na te{kom gostovanju u Novom Pazaru sa 3:0. Beogra|ane je u vodstvo doveo Stojiljkovi} u 25. minuti nakon {to je glavom matirao golmana doma}ih. Na 2:0 povisio je Andri} solo-akcijom, kada je u 61. minuti prodro po lijevoj strani, oslobodio se svojih ~uvara i preciznim udarcem dao gol. U 86. minuti na sredini terena sudarili su se igra~i Pazara Irfan Vusljanin i Edin Adalovi}, a to je iskoristio Raspopovi}, koji je oteo loptu, a zatim je vodio skoro 40 metara, prevario Risti}a i povisio na 3:0. Vojvodina je poslije neo~ekivanog remija sa Radni~kim u prvom kolu svoj bijes istresla na Metalcu (3:0). Novosa|ani su sva tri gola postigli u razmaku od 11 minuta u drugom poluvremenu, kada je Oumaru Abubakar postigao jedan gol, a Brana Ili} dva. Smederevo je u ^a~ku bilo bolje od Borca poslije gola Stevana Kova~evi}a ve} u ~etvrtoj minuti. U ostalim subotnjim me~evima, OFK je bio siguran na Karaburmi protiv Jagodine (2:0), a nerije{enim rezultatom zavr{en je me~ Radni~ki - Spartak (1:1). Rezultati: Novi Pazar - Rad 0:3, OFK Beograd - Jagodina 2:0, Borac - Smederevo 0:1, Radni~ki - Spartak Zlatibor voda 1:1, Metalac - Vojvodina 0:3, Sloboda - Partizan (2:1), Hajduk - BSK (3:0), Crvena zvezda - Javor (sino}). Poredak: 1. Rad 6, 2. Hajduk Kula 6, 3. Smederevo 6, 4. Spartak 4, 5. Vojvodina 4, 6. Sloboda 4, 7. Partizan 3, 8. OFK Beograd 3, 9. Borac 3, 10. Radni~ki 1923 2, 11. Jagodina 1, 12. BSK 0, 13. Javor 0, 14. Crvena zvezda 0, 15. Metalac 0, 16. Novi Pazar 0.
A. M.

Miralem Pjani} u duelu sa odbranom Bresta

Arsenal u krizi, Francuz ne razmi{lja o odlasku

Wenger: Nema {anse da odem
Nakon jo{ jednog lo{eg rezultata (poraz 2:0 od Liverpoola), ali i op}enito ulaza u sezonu (remi i poraz), postavilo se pitanje treba li me nad`er Ar se na la Ar se ne Wenger odstupiti s klupe na {to je on dao vrlo jasan i kratak odgovor. “Nema {anse“ rekao je Wenger. , Na kraju susreta kojeg su topnici prili~no naivno izgubili uslijedila je salva zvi`duka doma}ih navija~a od kojih su neki tra`ili od Wengera da potro{i dio novca koji je dobio od prodaje Cesca Fabregasa u Barcelonu. “Uvijek osje}am pritisak i ovoga puta nije ni{ta druga~ija situacija. Nema {anse da odstupim sa klupe. Nastoja}u i dalje pr`iti sve {to mogu klubu. Svaki poraz je katastrofa u ovome poslu i vrlo smo razo~arani {to smo danas izgubili. Imam osje}aj da je rezultat bio preo{tar za nas, jer nismo zaslu`ili izgubiti, a odlu~uju}i trenutak bilo je isklju~enje i neregularan pogodak iz ofsajda“ rekao je Wenger. , “Sada je najva`nije podignuti igra~e uo~i vrlo va`ne utakmice u Ligi prvaka (revan{ utakmica kvalifikacija protiv Udinesea). Nakon toga slijedi jo{ jedna velika utakmica protiv Manchester Uniteda u gostima. Ne}e nam biti lako“ veli Fran, cuz, koji }e izgleda zadr`ati Nasrija. “Niko mi jo{ nije ni{ta rekao. Uvijek sam rekao da `elim da Nasri ostane, to se nije promijenilo. To je odli~na vijest ako je ta~na. Sretan sam {to je jo{ me|u nama“, zaklju~io je Wenger. Wenger nije kritizirao crveni karton 19-godi{njeg Frimponga, za kojeg je rekao da je to posljedica neiskustva, te da takve stvari spadaju u proces u~enja.

Dalglish: Bili smo impresivni

Me nad`er Li ver po ola Kenny Dalglish nije krio zadovoljstvo predstavom protiv Arsenala, ali i rezultatom svoje ekipe. “Presretni smo. Mislim da je ovo bila odli~na utakmica, pa ~ak i da je zavr{ilaremijem, rekao bih istu stvar. Uistinu smo presretni osvajanjem tri boda koja smo zaslu`ili prikazanom igrom, ali i dobrim ulaskom u sezonu koji je proteklih godina izostao“ kazao je Dalglish. , “Utakmice na Emiratesu su uvijekvelikiizazov za svaki tim, ali dobro smo se pripremili i svaki igra~ koji je istr~ao na terenpostavio se na na~in da `eli pobjedu koju smo na kraju i ostvarili. Bili smo impresivni“ , zaklju~io je Dalglish.

Nogometa{i Dijona ostvarili su svoju historijsku prvu pobjedu ikad u elitnom razredu francuskog nogometa. Na doma}em terenu, koji nosi ime Gastona Gerarda, doju~era{nji drugoliga{ je u 3. kolu Le Championnata slavio protiv Lorienta s 2:0. Golove za Dijon postigli su Gregory Thil u 3. i Brice Jovial u 88. minuti, a sastav iz Burgindije uspio je do}i do pobjede usprkos igra~kom deficitu (u 41. minuti isklju~en je Abdoulaye Meite). Do premijerne ovosezonske pobjede do{ao je i aktealni fran-

cuski prvak Lille, koji je s 2:1 slavio na gostovanju kod Caena. Golove za Lille zabili su Benoit Pedretti i Mathieu Debuchy, dok je poraz doma}ina ubla`io Benjamin Nivet iz jedanaesterca u sudijskoj nadoknadi. Lyon, na{eg Miralema Pjani}a, remizirao je na gostovanju kod Bresta 1:1, a na{ reprezentativac odigrao je svih 90 minuta. Brest je vodio golom Benoita Lesoimiera iz 12. minute, da bi Lyon izjedna~io u 69. preko Bafetimbija Gomisa, kojeg je idealno uposlio upravo Pjani}. Lyon je do

izjedna~enja do{ao d igra~em manje budu}i je u 61. minuti izravan crveni karton zbog grubog starta zaradio Sidy Kone. Ajaccio i Evian podijelili su bodove odigrav{i 1:1. Poveo je doma}i Ajaccio golom Frederica Sammaritana u sedmoj, a izjedna~io Kevin Kevin Berigaud u 75. minuti. Evian je i prije i nakon izjedna~uju}eg gola bio puno opasnija mom~ad pred suparni~kim golom, ali do druge pobjede po probitku u elitni razred francuskog nogometa nije uspio do}i.

Hajduk ne mo`e dovesti bh. reprezentativca

Ibri~i} bi se mo`da i vratio, ali...
Senijad Ibri~i} ipak se ne vra}a na Poljud. Iako su ~elnici Hajduka jo{ prije dva dana o tome govorili kao o gotovoj stvari, njihovi snovi o povratku bh. reprezentativca u dres Spli}ana brzo su se rasplinuli. Naime, po svim informacijama koje su stigle iz Rusije, na{ internacionalac ostaje u Moskvi. Kazala je to i predsjednica Lokomotiva, dodav{i kako je Ibri~i} za njezin klub jako bitan igra~. - Jo{ prije desetak dana prvi put me nazvao predsjednik Hajduka Hrvoje Male{. Malo smo popri~ali, pitao me postoji li mogu}nost da do|em i pomognem. A znate i sami da mi takav poziv godi, Hajduk je moj klub, uvijek sam govorio, a govorim i sada, da }u se prije ili kasnije vratiti u Split, kazao je Ibri~i} u izjavi za zagreba~ke Sportske novosti. No, sam igra~ ni{ta nije mogao odgovoriti Male{u, iako mu je, priznaje, mogu}nost povratka zagolicala ma{tu. - Samo sam ga uputio na Lokomotiv, s klubom valja razgovarati o takvoj mogu}nosti. [to se mene ti~e, to je bilo vrijeme ka da ni sam bio stan dar dan, uglavnom sam ulazio s klupe, pa nisam imao ni{ta protiv da konstantne nastupe ostvarim u dresu Hajduka. No, trener, Por tu ga lac Co uce rio, odmah po dolasku mi je kazao da mene vidi kao ~lana prve ekipe. S obzirom na njegovo shva}anje moje uloge, i sve ono {to je kazala predsjednica, mislim da su sada {anse da se vratim na Poljud minimalne, ako uop}e i postoje. Meni je u Moskvi zaista super, nakon {to sam se ustalio u ekipi, zaista nemam razloga odlaziti, a i oni su zadovoljni mojim igrama i u~inkom, priznao je Ibri~i}.

Arsene Wenger nije krio o~aj u utakmici protiv Liverpoola

Reuters

Senijad Ibri~i} ostaje u Moskvi

34
Rukometna Premijer liga BiH

RUKOMET

ponedjeljak 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Mu{karci kre}u 9, a `ene 16. septembra
Takmi~arska komisija Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine u Doboju je obavila `rijeb takmi~arskih brojeva i parova Premijer liga BiH za rukometa{e i ru ko me ta {i ce u se zo ni 2011/12. Mu{ka liga startuje 9. septembra, a u 1. kolu se sastaju: Maglaj - Gora`de, Zrinjski Prijedor, Derventa - Vogo{}a, Gra~anica - Bosna (V), Krivaja Konjuh, Sloga - Leotar, ^elik Grada~ac. @enska liga po~inje 16. septembra, u 1. kolu igraju: Katarina - Ilid`a, Jedinstvo (T) Mira, Borac - @ivinice, Gora`de - Kne`opoljka, Jedinstvo (B) Lju bu {ki Hum, Hra sni ca Zrinjski.

Zavr{en 43. me|unarodni rukometni TV turnir {ampiona u Doboju

Zavr{en Istria handball cup 2011.

Barcelona jo{ jednom potvrdila dominaciju

[ari}evoj Barceloni

NOVI TROFEJ
Kataloncima je pripala nov~ana nagrada od 15.000 eura • Bh. reprezentativac Danijel [ari} najbolji golman turnira
Rukometa{i Barcelone osvojili su novi trofej pobjedom nad Pick Szegedom u finalu 43. me|unarodnog rukometnog TV turnira {ampiona Doboj 2011. Bh. reprezentativac Danijel [ari} i dru{tvo slavili su uvjer lji vim re zul ta tom 37:25. Samo u prvih desetak minuta utakmica je bila dostojna finala, jer su se Ma|ari uspijevali nositi sa raspolo`enim Kataloncima. Pick Szeged je nakon lo{eg otvaranja utakmice ipak krajem druge minute poveo sa 1:0, ali su Garcija i Nodesbo za samo par sekundi preokrenuli rezultat na 1:2 za Barcelonu. Jedino izjedna~enje na utakmici u ~etvrtoj minuti (2:2), otkada Barca preuzima inicijativu. Odbrana [panaca sa izvrsnim [ari}em na golu pokazuje za{to je najbolja u Evropi, a na odmor se oti{lo kod rezultat 13:20 u korist Barcelone. Sve do 47. minute igra se gol za gol, nakon ~ega Barcelona dominira. U `elji da smanje zaostatak, Ma|ari ~ine mnogo tehni~kih gre{aka. Od 56. minute Barca zabija pet, a ne prima niti jedan gol, tako da je kona~nih 25:37 realan odnos snaga u ovom finalu.

Pick Szeged Barcelona

25 37

Enid Tahirovi} najbolji golman
Rukometa{i njema~kog Frisch Auf Göppingena, za koji brani bh. reprezentativni golman Enid Tahirovi}, osvojili su naslov pobjednika Istria handball cupa 2011. godine. Njema~ki tim je do tre}e pobjede na turniru stigao savladav{i Zagreb CO sa 19:17. Trofej za prvo mjesto primio je kapiten Göppingena Enid Tahirovi}, koji je ujedno bio i najbolji golman ovogodi{njeg izdanja Istria cupa. Pavel Horak osvojio je nagradu za najboljeg strijelca turnira dok je najboljim igra~em progla{en Marko Kopljar. Zavr{ni poredak Istria handball cupa 2011: 1. Frisch Auf Göppingen 6 bodova, 2. Zagreb CO 4, 3. Pore~ 2, 4. Cimos Koper 0.

Stadion sportskih igara u Doboju. Gledalaca 3.000. Sudije: Branka Mari} i Zorica Ma{i} (Srbija). Sedmerci: Pick Szeged 5(4), Barcelona 2(2). Isklju~enja: Pick Szeged 6, Barcelona 4 minuta. PICK SZEGED: Mihaly Tot (2 odbrane), Peter Tatai (7 odbrana), Buday 2, Bajorhegy, Lekai 8, Vadkerti 2, Nagy, Pribini} 1, Fekete 1, Zubai 1, Toro 2, Velky-Czina, Prodanovi}, Sulc 3, Ancsin 5. Trener: Laszlo Skaliczki. BARCELONA: [ari} (16 odbrana), Sjostrand, Corrales (4 odbrane), Nodesbo 4, Juanin Garcia 5, Tomas 2, R. Entrerrios 5, Sorhhaindo 1, Ugalde 3, Nagy 4, Aguirrebabahga 3, Rutenka 4, Rocas 1, Morros, Oneto 2, Igropulo 3. Trener: Xavier Dascual. Barceloni je pripao prelazni pehar i pehar u trajno vlasni{tvo, te nov~ana nagrada od 15.000 eura. Pick Szegedu je pri pao ta ko|er pe har i nov~ana nagrada od 10.000 eura. Najbolji igra~ turnira i najbolji lijevi bek je Barcin plejmejker Siarhei Rutenka. Najbolji desni bek je njegov suigra~ Laszlo Nagy, dok je `iri za najboljeg srednjeg beka proglasio Kentina Mahea iz Gummersbacha. Najbolji strijelac turnira sa 32 postignuta pogotka je Metalurgov desni bek @arko Markovi}, dok je najbolji golman bez presedana bio Danijel [ari}.
M. BEGI]

Gummersbach tre}i
U borbi za tre}e mjesto Gummersbach na{eg treneraSeadaHasanefendi}a je pobijedio francuski Chambery sa 30:20. U susretu za peto mjesto, odigranom u Tesli}u, Metalurg iz Skoplja je savladao Tatran iz Pre{ova rezultatom 27:22. Sedmo mjesto osvojila je dobojska Sloga koja je, tako|er u Tesli}u, nakonnerije{enogrezultata26:26, bilabolja od AEKa u izvo|enju sedmeraca (29:27).

SP za rukometa{e (U-19)

Danska osvojila naslov
Ru ko me tna re pre zen ta ci ja Danske savladala je [paniju rezultatom 24:22 i tako se okrunila titulom prvaka na Svjetskom prvenstvu za igra~e do 19 godina u Argentini. Tre}e mjesto i bronzanu medalju osvojila je selekcija [vedske, koja je pobijedila reprezentaciju Francuske sa 28:24. U susretu za peto mjesto selekcija Egipta je slavila trijumf nad reprezentacijom [vicarske rezultatom 25:24, dok je Njema~ka bila bolja od Hrvatske sa 29:28 u me~u sa sedmo mjesto.

S

tonoteniserke @eljezni~ara po~ele su u nedjelju pripreme za narednu sezonu Premijer lige BiH u kojoj }e poku{ati odbraniti naslove prvakinja BiH i osvaja~ica Kupa BiH. Pripreme }e se odvijati u stonoteniskom kampu u Pazari}u u dvorani Mirind. Vlasnik dvora-

Stonoteniserke @elje po~ele pripreme za narednu sezonu

Hvatanje zaleta u Pazari}u
ne Huso [ehi} ju je rado ustupio za pripreme ~lanica STK @eljezin~ar, ali i jo{ 30-ak mladih stonoteniserki i stonotenisera, me|u kojima }e biti 15 igra~ica i igra~a iz Crne Gore. “Na ovim pripremama nalaze se Emina Had`iahmetovi}, Belma Bu{atli}, Ajla Kova~ i Elda [ehi}a iz STK @eljezni~ar, a osim njih tu su Ivona Ba{karad i Edina Hara~i} iz STK Bugojno te Lejla Had`iahmetovi} iz STK Gora`de. Na pripremama u~estvuje i 15 stonoteniserki i stono-

tenisera iz Crne Gore. Trojica stonotenisera Super lige Crne Gore }e sparingovati na{im takmi~arkama, koje u oktobru o~ekuju veliki izazov u Nancy Cupu. Rad u ovom kampu }e se odvijati u dvije grupe“ kazala je , trenerica STK @eljezni~ar Amela Had`iahmetovi}. G. V.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 22. august 2011. godine

KO[ARKA

35

K

o{arka{ka reprezentacija BiH danas iz Sarajeva u popodnevnim satima putuje u Njema~ku gdje }e imati jednu od tri posljednje provjere prednastup na Evropskomprvenstvu u Litvaniji. Izabranici Sabita Had`i}a u Bremenu }e sutra igrati protiv selekcije Njema~ke, dok }e 25. augusta u Oostendeu odmjeriti snage sa Belgijom. Generalna proba za EP bi}e u Gravelinesu 26. augusta, kada }e Teletovi} i dru{tvo snage odmjeriti sa Francuzima, odakle }e otputovati u Litvaniju gdje }e imati nekoliko dana za adaptaciju. Selektor Had`i} je istakao kako u ovim pripremnim me~evima o~ekuje bolje izdanje svoje ekipe, nego {to je to bio slu~aj na turnirima u Sloveniji i Italiji. - Siguran sam da }emo odigrati mnogo kvalitetnije utakmice protiv vrlo jakih protivnika, mada nisam bio nezadovoljan ni nakon prvog dijela priprema. Pru`ili smo dobre partije protiv Makedonije, Slovenije i Italije, ne{to lo{ije smo igrali sa Srbijom, Gr~kom i Poljskom, ali sam uvjeren da }e sada biti potpuno druga~ija, samouvjeren je bh. selektor, koji je kazao i kako se u proteklih sedam dana mnogo radilo na otklanjanju nedostataka.

Ko{arka{ka reprezentacija BiH danas putuje u Njema~ku

Had`i} top-formu
o~ekuje protiv Gr~ke
Otkako smo se vratili iz Italije nastojali smo treninzima da ispravimo sve ono lo{e {to je bilo u na{oj igri. Koliko smo uspjeli u tome najbolje }emo vidjeti ve} u utakmici sa Nijemcima, smatra selektor Sabit Had`i}
Pred bh. ko{arka{ima tri pripremna me~a

Ispraviti sve lo{e
- Otkako smo se vratili iz Italije nastojimo da treninzima ispravimo sve ono lo{e {to je bilo u na{oj igri. Koliko smo uspjeli u tome najbolje }emo vidjeti ve} u utakmici sa Nijemcima. Sigurno je da }e sada biti mnogo manji broj igra~a u rotaciji jer `elimo da se iskristali{e ono {to je najbolje u na{em timu. Uvjeren sam da }emo do 31. augusta, kada igramo protiv

Gr~ke, biti u top-formi, rekao je Had`i} i dodao kako je gledao pobjedu Gr~ke, jednog od bh. protivnika u grupi, nad Nijemci ma na Be ko Su per cu pu (69:56). - Grci igraju izvanrednu ko{arku i to stalno ponavljam. Pobijedili su jednu Tursku koja je viceprvak svijeta sa 24 ko{a razlike, pa sada i Njema~ku, a kod nas se poraz bh. reprezentacije od Gr~ke izjedna~avao sa smakom svijeta. Imaju dosta mladih i ambicioznih igra~a koji su gladni dobrih rezultata, maksimalno su motivisani za ovo EP i sigurno }e mnogima napraviti probleme, rekao je

NE[OVI] OSTAO U SARAJEVU Aleksej Ne{ovi} }e zbog povrede, ipak, ostati u Sarajevu na terapiji. On je bio va`an igra~ na{e reprezentacije u proteklim kvalifikacijama, jedan od najboljih na{ih ko{arka{a i zaslu`uje da ide na EP, tako da }e nam se priklju~iti poslije utakmice s Francuskom, rekao je Had`i}
selektor na{eg tima i dodao da o~ekuje mnogo bolju partiju svojih izabranika u prvom kolu prvenstva Starog kontinenta. Gr~ke u Sloveniji. Tada nismo stigli pogledati snimak njihove utakmice, dok su oni nas maksimalno prostudirali. Me|utim, sad i mi imamo dovoljno materijala i vjerujem da }emo se adekvatno pripremiti za sve ono {to nas o~ekuje. Kad je u pitanju igra~ki kadar, poznato je da je Had`i} morao

Jazvin }e dobro do}i
- To }e u potpunosti biti druga~ija utakmica jer mi nismo pokazali sve s ~im raspola`emo u pripremnom me~u protiv

posegnuti za brzim rje{enjem nakon {to su pripreme napustili visoki igra~i Ratko Varda i Adnan Hod`i}, te je pozvao centra Ermina Jazvina. - Jazvin nije u takmi~arskoj formi, ali je radio individualno sa svojim trenerom i u me|uvremenu dobio sedam ili osam kilograma. Nadam se da }e za ovo kratko vrijeme uspjeti u}i u ritam. U svakom slu~aju, njegova snaga }e nam dobro do}i pod ko{evima gdje smo i najslabiji, rije~i su Had`i}a kojeg raduje povratak Sa{e Vasiljevi}a, ali i brine povreda Alekseja Ne{ovi}a. - Sa{a ve} nekoliko dana normalno trenira, dok }e Ne{ovi} zbog povrede, ipak, ostati u Sarajevu na terapiji. Ne{ovi} je bio va`an igra~ na{e reprezentacije u proteklim kvalifikacijama, jedan od najboljih na{ih ko{arka{a i zaslu`uje da ide na EP, tako da }e nam se priklju~iti poslije utakmice s Francuskom zaklju~uje Had`i}. Zbog ove situacije s Ne{ovi}em, saop{tavanje spiska 12 na{ih igra~a koji }e u~estvovati na EP prolongirano je sve dok na{a selekcija ne odigra i preostala tri pripremna me~a, tako da }e u Njema~ku danas otputovati 13 igra~a.
A. KRVAVAC

Pripreme Zrinjskog za idu}u sezonu

Pare`aninu nedostaju dva igra~a
Ugovore s Mostarcima potpisali su playmaker Armin Avdibegovi} i krilni igra~i Sini{a Tepav~evi}, te Amerikanac Marcel Jones
Mostarski Zrinjski bi}e jedini predstavnik BiH u Balkanskoj ligi koja po~inje 11. septembra ove godine, a za to takmi~enje, ali i doma}e prvenstvo, Zrinjski je doveo tri nova igra~a. Ugovore s Mostarcima potpisali su playmaker Armin Avdibegovi} i krilni igra~i Sini{a Tepav~evi}, te Amerikanac Marcel Jones. Trener Dejan Pare`anin isti~e kako je s njima ispunjeno 80 posto igra~kog kadra koji bi trebao iznijeti napornu idu}u sezonu. - Ostalo nam je da rije{imo pozicije petice, odnosno centra te da na|emo igra~a koji }e mo}i igrati na prelazu pozicija 4 i 5, ka`e Pare`anin, koji s ekipom, koju sad ima na raspolaganju, svakodnevno radi barem dva puta dnevno. Ve} idu}e sedmice Zrinjski }e odigrati prvu pripremnu utakmicu, kada }e u Mostar do}i zagreba~ka Cibona. - Nisam presretan zbog te utakmice jer je po~etak priprema, igra~i su kruti i sigurno su neupotrebljivi za bilo kakve takti~ke zamisli. Ipak, zbog dobrog odnosa sa svim klubovima iza{li smo u susret jednom velikom klubu kakav je Cibona. Po~etak sezone zakazan je za sredinu oktobra i planiramo odigrati 10 do 12 utakmica.

Dino Butorac u [irokom
Trener Dejan Pare`anin `eli napraviti iskorak

Usredoto~it }emo se na to da to budu utakmice turnirskog tipa, kako bismo smanjili broj putovanja. Do po~etka lige poku{at }emo se {to bolje spremiti i uigrati, a mislim da }emo napraviti dobar posao, isti~e trener Zrinjskog, koji sa svojim novim klubom `eli napraviti iskorak, odnosno u}i u Ligu za prvaka i poku{ati izboriti ~etvrtfinale ili Final Four Balkanske lige.

Mladi hrvatski reprezentativac Dino Butorac, koji je na probi u [irokom ve} nekoliko sedmica, potpisat }e ugovor s bh. prvakom na godinu. [iroki i Cedevita uspjeli su se dogovoriti i trener [irokog Ivan Veli} mo}i }e ra~unati i na ovog mladog (1990, 192 cm) {utera. Me|utim, pitanje je koliko Butorac mo`e biti poja~anje, jer u Cedeviti je pro{le sezone igrao samo desetak minuta, a uz to i on je mlad i neiskusan. “Barem nam mladosti ne manjka. Pro{le sezone govorio sam kako imamo previ{e mladih igra~a u rosteru, a sada ih je jo{ vi{e. Me|utim, Butorac je dobrodo{ao i na njemu je da se izbori za status“ kazao je Veli}. ,

36

MIX

ponedjeljak 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

^edo Gojkovi}, ~ovjek sporta u svako vrijeme (1)

Istorija na{eg sporta ispisana krasnopisom
U plejadi istinskih sportskih poklonika koji du`e od {est decenija zauzimaju vidno mjesto u bosanskohercegova~kom i sarajevskom sportu je ^edo Gojkovi} - ~ovjek ~ija dosada{nja biografija i ostvareni rezultati i zacrtani planovi zaista predstavljaju primjer inventivnosti, volje, `elje i snage za rad na stvaranju uslova za unapre|enje i razvoj sporta kod nas
Davno je potvr|eno i bezbroj puta dokazano da sport, kada se istinski zavoli, postaje `ivotno opredjeljenje u kojem ~ovjek pronalazi vlastiti izraz i odnos kako prema sebi samome tako i sredini u kojoj `ivi, daju}i li~ni doprinos ukupnom ambijentu te zajednice. Istorija bh. sporta bogata je ljudima koji su svojim rezultatima, dugogodi{njim radom, ugledom i primjerom obilje`ili vrijeme i sredinu u kojima su djelovali ili djeluju i danas. Svi ti pojedinci imaju gotovo istovjetne ciljeve, a to je dokazati svoje mogu}nosti i ostvariti {to bolji rezultat na sportskom polju, a po okon~anju sportske karijere prenositi znanja i iskustva na mla|e kako bi i njima `ivot u~inili sadr`ajnijim i bogatijim. Me|utim, i pored zajedni~kog cilja i motiva, svaki pojedinac ponaosob, imao je individualni put i specifi~an li~ni pristup ostvarenju zamisli i namjera kako i na koji na~in se pribli`iti `eljenom cilju. Sportska karijera ^ede Gojkovi}a neprekinuto traje jo{ od daleke 1946. godine kad je u~estvovao na takmi~enju u pionirskom vi{eboju i ostvarenim plasmanomnajaviojednuizuzetnouspje{nu sportsku karijeru kojoj je svestranost bila jedna od osnovnih odlika. Atletika, ko{arka, rukomet i plivanje - bile su sportske grane u kojima je ^edo dostizao zavidne uspjehe. Kao u~enik Prve mu{ke realne gimnazije na srednjo{kolskom takmi~enju oktobra 1952. u skoku udalj ostvario je rezultat 5,5 m {to se tada smatralo zna~ajnim uspjehom. Kao posebno zna~ajan datum u sportskoj biografiji isti~e 13. april 1954. godine kada je bio jedan od osniva~a Omladinskog sportskog dru{tva Mlada Bosna, u ~ijim je redovima nastupao istovremeno za rukometni i ko{arka{ki klub. Te godine je odr`ano i prvenstvo BiH u ko{arci u dvori{tu U~iteljske {kole, a Mlada Bosna je osvojila prvo mjesto, pa je za istoriju sporta BiH vrijedno obilje`iti da su ekipu sa~injavali, pored ^ede Gojkovi}a i Azim Pa{i}, Dimitrije Bjelica, Boro Spasojevi}, Zlatko Corn, Avdo Mujezinovi}, Nenad Malo-

NAJBOLJI U SVEMU Gotovo kao kuriozitet govori podatak da je 1954. godine ^edo Gojkovi} progla{en najboljim ko{arka{em u BiH, a 1955, prema rang-listi Oslobo|enja, bio je me|u deset najboljih sportista u BiH i to jedini iz rukometa

^edo Gojkovi}

Svestrani sportista
U plejadi istinskih sportskih poklonika koji du`e od {est decenija zauzimaju vidno mjesto u bosanskohercegova~kom i sarajevskom sportu je ^edo Gojkovi} ~ovjek ~ija dosada{nja biografija i ostvareni rezultati i zacrtani planovi zaista predstavljaju primjer inventivnosti, volje, `elje i snage za rad na stvaranju uslova za unapre|enje i razvoj sporta kod nas.

po~etaktrenerskogradakada^edo postaje trener Ko{arka{kog kluba Mlada Bosna, sa kojima osvaja titulu prvaka BiH i odlazi na kvalifikacije za Saveznu ligu. I danas se `ivo prisje}a tog turnira koji se igrao u Ivangradu i na kojem su bili favoriti sa realnim izgledom za plasman u najvi{irangtakmi~enja, ali u posljednjojutakmiciprotivdoma}ina, najvi{e zaslugom sudija, pretrpjeli su minimalan poraz i ku}i se vratili neostvarene `elje. Ne{to kasnije, ^edo preuzima treniranje `enskog Rukometnog kluba Bosna i uspijeva uskoro sa ovom mladom i ambicioznom ekipom osvojiti prvenstvo Bosne i Hercegovine, {to je tadapredstavljalo izuzetan uspjeh, a kojem je ^edo svojim trenerskim umije}em i pedago{kim pristupom dao presudan doprinos.

Vrhunski pliva~i
Ko{arka{i Mlade Bosne, prvaci BiH 1954. godine: Pa{i}, Bjelica, Spasojevi}, Corn, ^edo Gojkovi}, Mujezinovi}, Malevi} (stoje), Mihajlo Gojkovi}, Stanivukovi} i Lu~i} (~u~e)

PRVACI U KO[ARCI Prvenstvo BiH u ko{arci u dvori{tu U~iteljske {kole, a Mlada Bosna je osvojila prvo mjesto, pa je za istoriju sporta BiH vrijedno obilje`iti da su ekipu sa~injavali, pored ^ede Gojkovi}a i Azim Pa{i}, Dimitrije Bjelica, Boro Spasojevi}, Zlatko Corn, Avdo Mujezinovi}, Nenad Malovi}, Mihajlo Gojkovi}, Stanivukovi}, Ljubi{a Lu~i}, Bla{kovi}

Mnogi su istovremeno igrali ko{arku i rukomet: RK Mlada Bosna 1954.

vi}, Mihajlo Gojkovi}, Boba Stanivukovi}, Ljubi{a Lu~i}, Bla{kovi}, koji je u to vrijeme bio dr`avni reprezentativac, a zatim je nastupao i [peljak iz Zagreba kao poja~anje. Paralelno sa nastupima za ko{arka{ku ekipu, ^edo je standardni prvotimac rukometnog tima Mlade Bosne i sa saigra~ima Barali}em, Mujezinovi}em, Be}irbegovi}em, Rikalom, Ra~kim, Spasojevi}em, Praljkom, Brai}em, Cuci}em i Jankeli}em predstavljaju respektabilnu ekipu u rukometu na na{im prostorima. Iz sastava ova dva tima uo~ljivo je da se neka imena ponavljaju {to govori o univerzalnosti tada{njih sportista, a u prvom redu o ljubavi i predanosti tih mladih ljudi istinskim sportskim vrijednostima, jer tada novac uop{te nije predstavljao motivacioni faktor. Gotovo kao kuriozitetgovoripodatak da je 1954. godine ^edo Gojkovi} progla{en najboljim ko{arka{em u BiH, a 1955, prema rang-listi Oslobo|enja, bio je me|u deset

Diploma za uspjeh u atletici

najboljih sportista u BiH i to jedini iz rukometa.

Prelazak u trenere
U tada{njimuslovimaodlazak u vojsku bio je, u pravilu, i prestanak aktivneigra~kekarijere, pa je ^edo po odslu`enjuvojnogrokaodigrao nekolikoutakmica za svojrukometni klub i poslije toga je, kako ka`u sportisti, oka~iopatike o klin. Prestanak igra~ke karijere zna~io je

Svestranostinteresa za sportogleda se i u ^edinoj anga`ovanosti u pliva~komsportukada je izabran za predsjednikaPliva~kogklubaBosna. Funkcijuprvog~ovjekapliva~aBosne prihvata kao novi izazov i {ansu da i u ovoj sredini stvori {to povoljnijeuslove za napredakomladine u ovojsportskojgrani. U optimalnimuslovimabazena na Fakultetu za fizi~kukulturu i solidnumaterijalnupodr{ku, uskoropliva~iBosne ostvaruju vrhunske rezultate ru{e}i republi~ke i dr`avne rekorde. Zna~ajno je naglasiti da su se pliva~i Bosne na finalnom ekipnom prvenstvu Jugoslavije odr`anom decembra1990. u Splitu, plasirali na {estomjesto po ukupnomzbirubodova, a u tom periodu takmi~arka BosneLejlaKu~ukali}osvajaprvenstvodr`ave i u sastavureprezentacijeu~estvuje na Svjetskomprvenstvuodr`anom u Pertu(Australija), dok i ostaliBosninipliva~i i pliva~ice: EmirBarali}, JankoGojkovi}, Anja Margeti}, RankoTepav~evi}, Damir Tabori, BojanaGojkovi}, IgorBilas, Mario[ari}, DijanaKvesi}Dijana i ostaliostvarenimrezultatimaspadaju u sami vrh pliva~a na dr`avnom nivou.
Ibrahim U[TOVI]

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 22. august 2011. godine

MIX

37

Odr`an Zeni~ki festival sportova na vodi

Zanimljivo takmi~enje opravdalo o~ekivanja
^elikovo srce
^elikovo srce, simboli~no priznanje zahvale za u~e{}e na ovom Festivalu sportova na vodi dobile su ekipe u~esnice i ~etiri osobe zaslu`ne za odr`avanje ove manifestacije, odnosno za razvoj pliva~kog sporta u Zenici. Prvi od njih je svakako najve}i d`entlmen me|u sportskim radnicima, poznati zeni~ki i bh. privrednik Mirsad ^izmo, ina~e po~asni predsjednik GKVS ^elik, ~ija je kompanija RM-LH Zenica bila generalni sponzor manifestacije. Zahvaljuju}i Bahrudinu Durakovi}u, rukovodiocu radionice RM-LH i njegovim radnicima napravljeni su golovi za vaterpolo koji }e koristiti zeni~kom klubu. Priznanje je primio i Husejin Hinovi}, direktor JP za upravljanje i odr`avanje sportskim terenima, koje gazduje bazenom, za trud da sve protekne na vrhunskom nivou. Priznanja za razvoj plivanja u Zenici i dosada{nju pomo} klubu dobili su Jusuf Bori} i Jasmin Kurtagi}. Mladost i Torpedo i zeni~ki ^elik – @eljezara.

Fe|a Jovanovi} postigao istorijski pogodak za vaterpolo sastav ^elik @eljezara • Selman, Listo, Bajri} i D`emat najbolji u skokovima u vodu
U organizaciji Gradskog kluba vodenih sportova ^elik i JP za upravljanje sportskim objektima grada Zenice u subotu je na Gradskim bazenima u Crkvicama odr`an Festival sportova na vodi ^elikovo srce. Bilo je ovo prvi put u na{oj zemlji da se na jednom mjestu odr`e takmi~enja u nekoliko sportova na vodi kao {to su plivanje, skokovi u vodu i vaterpolo. Posebno velika je stvar da se u Zenici nakon vi{e od ~etiri decenije ponovo po~eo igrati vaterpolo. I to na kakav na~in... U istoj ekipi na{lo se je nekoliko vrhunskih biv{ih i sada{njih sporta{a, privrednika, politi~ara, pjeva~a, profesora, sportskih trenera...

Pobjednici skokova: Bajri}, Selman, D`emat i Listo sa predsjednikom ^elika Mirzom Daji}em

Istorijski trenutak
Ekipu je predvodio legendarni rukometa{ Zlatan Sara~evi}, ~ovjek koji je osvojio sa selekcijom Hrvatske u rukometu sve {to se moglo osvojiti, a ~ak pet puta je bio najbolji strijelac rukometne Lige {ampiona. Bili su tu jo{ i predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Zenice Neboj{a Nikoli}, operski pjeva~ Ivan Jeli}, biv{i ko{arka{ki reprezentativac BiH Fe|a Jovanovi}, pliva~i Benjamin Bu}a, u~esnik pro{log seniorskog EP u Budimpe{ti, Amir Grizovi}, u~esnik ovogodi{njeg juniorskog EP u Beogradu i juniorske Balkanijade, Armin ]ati}, odli~ni maratonac u plivanju, i Armin Kurtagi}, nekada{nji dr`avni prvak u plivanju. Bili su tu i nekada{nji

ko{arka{ Senad Musli}, pa direktor hotela Internacional Semir Taslaman, profesor Sanjin Aldoba{i}, te kao gosti nekada{nji vaterpolista dubrova~kog Juga, a sada trener u VPK Akademija B iz Sarajeva Edi Brkovi} i njegov kolega Ermin Banda (biv{i vaterpolista Bosne), te nekolicina mla|ih Almir Boji}, Faris Salihagi}, Benjamin Memi{evi} i Amer Kubat. [ef stru~nog {taba bio je Vahidin Husi}, a pomo}nici Berzad Berbi} i Damir Pripoljac. Prvi istorijski gol povratni~ki za zeni~ki vaterpolo klub postigao je Fe|a Jovanovi}, poznat i po tome {to je postigao najvi{e ko{eva na jednoj ko{arka{koj utakmici u bh. ligi. Na ovom revijalnom turniru su nastupili na{ najkvalitetniji tim Jadran iz Neuma, zatim VK Banja Luka, sarajevski klubovi

Selman i Listo
“Ovo je istorijski trenutak za vaterpolo u BiH jer su se na jednom mjestu na{le seniorske ekipe iz Neuma, Banje Luke i Sarajeva. Sve utakmice su protekle u organizaciji doma}ih klubova, gdje je bilo sve na nivou jedne me|unarodne utakmice sa semaforom, delegatima, sudijama... Ovo je prilika da na{uomladinusklonimo sa ulice, da se bavi sportopm i da od toga ima koristi {ira dru{tvena zajednica. U Zenici je dogovoreno da se uskoro sjedne na nivou entitetskih saveza kako bi se {to br`e radilo na formiranjudr`avnogvaterpolosaveza“ ka`eEmirTahmi{~ija, , delegatturnira u Zenici, ina~epotpredsjednik Vaterpolo saveza Federacije BiH.

Najmla|a ekipa GKVS ^elik

U takmi~enju skokova u vodi sa desetmetarskog tornja, nastupila je ekipa mostarskih skaka~a predvo|ena Lorensom Listom, ovogodi{njim pobjednikom Skokova sa Starog mosta u Mostaru, i Haris D`emat, sedmostruki {ampion skokova sa Starog mosta, te skaka~i iz Sarajeva, Banje Luke i Zenice. Najvi{e upjeha imali su Zeni~anin Sanel Selman i Lorens Listo, koji su zauzeli prva dva mjesta. Tre}i je bio Sa-

rajlija Dino Bajri}, drugi na ovogodi{njim skokovima sa Starog mosta, a ~etvrti Haris D`emat. Na zeni~kim bazenima organizirane su i revijalne pliva~ke trke delfinovim stilom i {tafetna utrka u plivanju mje{tovito, u kojima su nastupili pliva~i kluba Aquastar iz Banje Luke, Delfin Lakta{i, @eljezara Zenica i takmi~ari ^elika. Publici su se predstavili i najmla|i pliva~i ^elika. [. K.

Odr`an 47. Mostar kup u vazduhoplovnom modelarstvu

Mercedes kup

Bh. modelari uz rame sa svjetskim
Na vazduhoplovnim sportskim terenima Mostarsko blato, po lijepom i idealnom vremenu za sportsko modelarstvo, 13. i 14. augusta odr`an je 47. me|unarodni Mostar kup u vazduhoplovnom modelarstvu. Ove godine na njemu su se okupilki vrhunski evropski i svjetski modelari, a posebno treba naglasiti i vrhunske takmi~are sa prostora ex-Jugoslavije: Slovenije, Srbije i Hrvatske, {to je davalo posebnu dra` i kvalitetovomnajstarijemkupu na teritoriji biv{e nam dr`ave. Ovoliko prisustvo najkvalitetnijih sportskih modelara najbolje govori da i u na{ojdr`avi ima vrhunskih modelara, ravnopravnih sa najboljim evropskim i svjetskim modelarima. Ovo otvoreno me|unarodno takmi~enje boduje se i za Svjetski kup. Odvijalo se u pojedina~noj konkurenciji, a iz ostvarenihrezulne, nakon 20 godina posta, i seniorska ekipa sarajevskog kluba uzela je u~e{}e na ovako renomiranom me|unarodnom takmi~enju. Da podsjetimo, modelari AK Sarajevo su svojevremeno bili perjanica modelarstva u biv{oj nam dr`avi i da je bio jedini klub sa ovih prostora koji je osvojio Evropski kup u vazduhoplovnom modelarstvu. Za povratak nekada trofejnog sarajevskog kluba u seniorskoj konkurenciji na sportske terene {irom BiH i {ire zaslu`an je dugogodi{nji uspje{ni modelar Vjen~eslav Kuki}. Uz veliko odricanje i li~ni anga`man odveo je sarajevske modelare na takmi~enje u Mostar, gdje su on i ekipa osvjetlali obraz. Najbolje plasirani takmi~ar na 47. Mostar kupu bio je Danko Kuki} na 20. mjestu, sa izuzetno dobrim rezulB. M. tatom.

Katarini Joki} dupla kruna
Mlada bosanskohercegova~ka teniserka Katarina Joki} pobjednica je juniorskog turnira Mercedes Jugend Cup za igra~ice do 14 godina u Rutesheimu (Njema~ka). Joki} je u finalu pobijedila Ukrajinku Katerinu Sliusar sa 7:6(7/4), 6:1. Na putu do finala mlada bh. teniserka ostvarila je pet pobjeda. U prvom kolu savladala je Ruskinju Alenu Mashatovu sa 6:2, 6:0, u drugom kolu Poljakinju Wiktoriju Nosek sa 6:2, 6:3, a u tre}em kolu [vicarku Tamaru Arnold sa 6:1, 6:1. Dominaciju na turniru Joki} je nastavila pobjedom u ~etvrtfinalu nad Moldavkom Anastasijom Detiuc sa 7:5, 6:4, dok je u polufinalu savladala [vicarku Chiaru Grimm sa 7:6 (7/0), 6:2. Joki} je na ovom turniru osvojila titulu i u dublu. U paru s UkrajinkomKaterinomSliusar, bh. teniserka je u finalu dubla pobijedila moldavsko-ruski tim Detiuc-[~ipakina sa 6:4, 7:5.

Selektor i mentor Vjen~eslav Kuki}, Ahmet Hrustanovi} i Danko Kuki}

tata vidljivo je da i na{i modelari u izuzetnojakojkonkurencijimogu ostvariti zapa`ene domete. Prvo mjesto osvojio je Roland Koglod iz Austrije, ina~e priznati i uva`avani dugogodi{nji modelar u cijelom svijetu. Drugo mjesto, sa minimalnim zaostatkom u bodovima, pripalo je Ta-

riku Jusufba{i}u, mladom modelaru iz Visokog, a tre}e jo{ jednom bh. takmi~aru, Robertu Bjelajcu iz Banje Luke. Mladi modelari (juniori) AeroklubaSarajevogodinama su u pojedina~noj i ekipnoj konkurenciji superiorni u Federaciji BiH, kao i na dr`avnom nivou. Ove godi-

38

[AH

ponedjeljak 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Biv{i svjetski prvak obra~unava se sa predsjednikom FIDE

Kasparov:

Kirsanov
Vrlo zanimljiv i nadasve o{tar ~lanak objavio je 13. svjetski prvak u {ahu, velemajstor Gari Kasparov, u kome se svom snagom obru{io na aktualnog predsjednika FIDE Kirsana Nikolajevi~a Iljum`inova. Iako zauzet brojnim obavezama oko napredovanja svoje novoutemeljene fondacije (KCFE), na{ao je vremena da zapo~ne obra~un, kako je izjavio, sa sada{njim {ahovskim vladarom i diktatorom. Stoga, prenosimo ovu nadasve interesantnu pri~u u cijelosti i vrlo brzo o~ekujemo odgovor Iljum`inova. Svi su izgledi da nas o~ekuje vru}a {ahovska jesen na relaciji Kasparov - Iljum`inov. je vladavine. Smanjenje vremenske kontrole, nikakva tolerancija za ka{njenje, eliminisan klasi~ni historijski ustanovljeni sistem me~eva kandidata, izbor gradova doma}ina FIDE natjecanja ~esto nepoznatih i marginalnih na geopoliti~koj karti svijeta, desetine divljih ini ci ja ti va i mi li oni do la ra obe}anih bez rezultata i kona~no vrhunski domet predsjednika pravila su koja vode ka uni{tenju {aha. FIDE je sada poznata samo po tome da ima predsjednika koju u`iva u kam-

napad na {ah
^ini se da poslije Karpovljevog poraza u izboru za predsjednika FIDE pro{le godine u Hanti Mansijsku, Kasparov ne planira posustati u borbi protiv trenutnog lidera FIDE. U svojoj posljednjoj kolumni za ~asopis New in Chess Magazine kriti~niji je nego ikad prema Iljum`inovu
panji diktatora, lu|aka i vanzemaljca, posebno poslije nedavne posjete Gadafiju.”
Gari Kasparov: Predsjednik u`iva u kampanji diktatora, lu|aka i vanzemaljca

Promjena FIDE pravila
Iako izvor nije spomenut, ~ini se da se ovaj ~lanak bavi razgovorom s Iljum`inovom objavljenim na novoj stranici WhyChess. Tu predsjednik FIDE naknadno elaborira svoje izjave izgovorene 21. juna na ceremoniji zatvaranja prvenstva Ukrajine, koje se odnose na temeljne promjene igre: “1. potez: Kreiramo komisiju

za modernizaciju, sa mnom na ~elu. Da bismo pokrenuli komisiju, osnovana je finansijska fondacija u koju }u ulo`iti svoj novac i privu}i dalje investicije. 2. potez: Slu`beno smo pokrenu li de ba tu na stra ni ci whychess.org do 1. septembra. Za vrijeme slijede}a tri mjeseca, prihvati}emo sve prijedloge za rapid i blitz, modni izraz (izgled) igra~a, aktivnost medija i promjene pravila igre. Od 1. septembra objavi}emo sve prikupljene prijedloge i ponuditi na diskusiji do 20. oktobra.

ti ekskluzivno njihova rje{enja u mobilnim konekcijama svih svojih produkata), ~iji je direktor Jan Callewaert bio doma}in skupa, a koji je ina~e potpredsjednik i finansijer KCFE (Kasparov Chess Foundation Europe). Kasparov fondacija u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama vrlo je uspje{na u programu “[ah u {kole“, tako da su sastanku prisustvovali i ameri~ki gosti, Michael Khodarkovsky (direktor Kasparov fondacije USA) i Joy Bray (manager vjerojatno najve}eg {ahovskog kluba svijeta - Saint

Trovanje korijena
“Iljum`inov truje korijene {aha od kako je zauzeo poziciju predsjednika FIDE, vodi ~vrstu kampanju trivijaliziranja igre i {ahista“ napisao je Gari Kasparov u svojoj posljednjoj kolumni za ~asopis New in Chess Magazine. Trinaesti svjetski prvak je kriti~niji nego ikad prema predsjedniku FIDE. Posljednjih nekoliko godina Kasparov pi{e ~lanke za magazin New in Chess. On se bavi problematikom, naj~e{}e vrhunskog {aha - teme s kojom je i dalje ~vrsto povezan. Gari ~esto isti~e propu{tene prilike me~eva koje pogleda na internetu. Biv{i svjetski prvak je posebno zainteresiran za dvije teme: ciklusom natjecanja za svjetskog prvaka i Kirsanom Iljum`inovom. ^ini se da poslije Karpovljevog poraza u izboru za predsjednika FIDE pro{le godine u Hanti Mansijsku, Kasparov ne planira posustati u borbi protiv trenutnog lidera FIDE. U svojoj posljednjoj kolumni, kriti~niji je nego ikad prema Iljum`inovu. ^lanak pod naslovom “Kirsanov napad na {ah” u potpunosti je posve}en kritiziranju nedavnih predsjednikovih izjava. Kasparov nema nikakvu nadu za nedavno utemeljenu Fondaciju za moderniziranje FIDE i pi{e: “Iljum`inov kontaminira ovu drevnu igru od prvog dana svo-

KONTAMINACIJA IGRE Iljum`inov kontaminira ovu drevnu igru od prvog dana svoje vladavine. Smanjenje vremenske kontrole, nikakva tolerancija za ka{njenje, eliminisan klasi~ni historijski ustanovljeni sistem me~eva kandidata, izbor gradova doma}ina FIDE natjecanja
3. potez: 20. oktobra na kongresu FIDE u Krakovu (Poljska) sumira}u dostavljene prijedloge iz diskusije i izlo`iti ih delegatima zavr{nog projekta modernizacije. U okviru {eme bi}e ura|ena promjena FIDE pravila, {to }e se provesti nakon odobrenja delegata.“ Iljum`inov sumnja u finansiranje klasi~nog {aha, ali Kasparov se ne sla`e s tim, pa ka`e: “Opera i balet nastavljaju o~aravanje svijeta bez obzira na to {to ne ispunjavaju stadione stotinama hiljada ljudi kao rok-koncerti!” Louisa). [ahovski klub Saint Louis }e 9. septembra ove godine otvoriti prvi u svijetu {ahovski Hall of Fame. Pored moje malenkosti, sastanku su prisustvovali i Dasha Kasparov (Garijeva supruga, koja je aktivna u njegovim fondacijama), Leo Battesti (poznati organizator sa Korzike i ina~e potpredsjednik Francuske {ahovske federacije) i Ion Dobronauteanu (potpredsjednik ECU). Tema sastanka bila je priprema prezentacije programa “[ah u {kole“ u Europskom parlamentu 20. septembra ove godine. Nadamo se da }e se Europski parlament pozitivno izraziti po pitanju programa {ah u {kole Kasparov fondacije Europa. Finalni cilj je uklju~enje {aha kao regularnog predmeta u osnovnim {kolama Europe. Kasparov fondacija Europa je tek osnovana, ali je u ovom kratkom periodu postala vrlo prepoznatljiva, tako da ve} imamo nekoliko molbi za pomo} programima “[ah u {kole“ iz nekoliko europskih zemalja. Isto tako, dodatne teme sastanka bile su generalne aktivnosti KCFE, odluke o podr{ci koje }e vrlo brzo biti objavljene, kao i nastavak suradnje sa zemljama u kriznim podru~jima.
@. MARKOVI]

Kasparov fondacija
Ujedno, sa nedavno odr`anog sastanka KCFE u Belgiji, javio nam se sa svojim utiscima u ekskluzivnoj pri~i velemajstor Ivan Sokolov, ina~e ECU predsjednik Komisije za me|unarodnu saradnju, humanitarnu pomo} i akciju u kriznim podru~jima. “Sastanak Kasparov {ahovske fondacije Europa odr`an je 12. augusta u belgijskom gradu Leuven (srednjevjekovni grad od cca 150.000 stanovnika, vrlo blizu Bruxellesa), sjedi{tu kompanije Option (kompanija Option je listirana na Briselskoj berzi i svjetski je lider u mobilnim konekcijama - npr. ameri~ki AT&T koris-

Silvio Danailov, predsjednik ECU, Gari Kasparov i Jan Callewaert, potpredsjednik KCFE

SOKOLOV: PREPOZNATLJIVA FONDACIJA Kasparov fondacija Europa je tek osnovana, ali je u ovom kratkom periodu postala vrlo prepoznatljiva, tako da ve} imamo nekoliko molbi za pomo} programima “[ah u {kole“ iz nekoliko europskih zemalja

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 22. august 2011. godine

[AH
UKRATKO

39

Prvi FIDE `enski Grand Prix u Rostovu

Yifan - nepodno{ljiva LAKO]A [AHIRANJA
Pobjednica jednog od najja~ih `enskih turnira ikad odigranih, kineska velemajstorica i aktualna svjetska prvakinja, imala je na kraju poen prednosti od Lahno, od koje je do`ivjela i jedini poraz
Pripremio: @elimir MARKOVI]

Najmla|a svjetska prvakinja u povijesti {aha, 17-godi{nja kineska GM Hou Yifan(2575) pobjednica je Prvog FIDE `enskog Grand Prixturnira iz serije za 2011/12, koji se igrao od 2. do 15. augusta u Rostovu na Donu (Rusija). Na jednom od najja~ih `enskih turnira odigranih ikad, ona je naprosto deklasirala konkurenciju, ubilje`iv{i {est pobjeda (Koneru, Galjamova, Kostenjuk, Muzi~uk, Danielian i Kovalevskaja), ~etiri remija (sestre Kosinceve, Lufei i Stefanova), te samo jedan poraz i to u 9. kolu od pro{logodi{nje svjetske prvakinje u blitzu, Ukrajinke Katerine Lahno (2536).

Deklasirala konkurenciju: Hou Yifan

Ako je po Kunderi - Nepodno{ljiva lako}a postojanja, onda je po Yifan - nepodno{ljiva lako}a {ahiranja! Gledaju}i njene partije, ostajete zadivljeni. Ataci od samog otvaranja, odlu~nost, hrabrost, `rtve figura, fi{erovski stil... odlike su koje krase njenu briljantnu igru. Stoga i ne ~udi da je obo`avana u Kini, gdje je pro{legodineizabrana za nacionalnu heroinu. Sve po~asti, kao i prva nov~ana nagrada od 6.500 eura, koje su joj pripale na sve~anoj ceremoniji zatvaranja koju je predvodio predsjednik FIDE Kirsan Nikolajevi~ Iljum`inov, bi}e joj novi poticaj za slijede}i Grand Prix u Shenzhenu (Kina), od 6. do 20. septembra. Ina~e, Hou Yifan ro|ena je 27.

februara 1994. godine. Titulu WGM osvojila je 2007, a svjetskom prvakinjom postala je tri godine kasnije u turskom Hatayu, gdje je u izlu~nom me~u savladala svoju sunarodnjakinju Ruan Lufei. Tron }e braniti krajem ove godine u glavnom gradu Albanije, Tirani u me~u protiv Humpy Koneru (2614). Kona~anporedak:Yifan (CHN, 2575) 8, Lahno (UKR, 2536) 7, Muzi~uk (SLO, 2538) i T. Kosinceva (RUS, 2575) 6,5, N. Kosinceva (RUS, 2560) 6, Koneru (IND, 2614) i Galjamova (RUS, 2492) 5,5, Stefanova (BUL, 2524) i Danielian (ARM, 2521) 5, Lufei (CHN, 2479) 4,5, Kovalevskaja (RUS, 2427) 3,5 i Kostenjuk (RUS, 2497) 3.

Peter Svidler

Peter Svidler prvak Rusije
Ovogodi{nje 64. superfinale prvenstva Ru sije bilo je posve}eno stogodi{njici ro|enja jednog od najboljih {ahista svih vre me na, biv {em svjet skom prvaku Mihailu Botviniku. Pomalo iznena|uju}e, trijumfovao je iskusni 35-godi{nji velemajstor iz Sankt Petersburga, peterostruki ruski prvak i 16. igra~ svijeta Peter Svidler. Mnoge poklonike {aha obradovao je povratak velikog Moroza, koji se na scenu vratio u velikom stilu. Du`a pauza koju je napravio, {pekuliralo se da je imao probleme psihi~ke prirode i da se uspje{no izlije~io, o~igledno mu je godila. Kona~an poredak: Peter Svidler (2739) 5, Alexander Morozevi~ (2694) 4,5, Aleksander Gri{~uk (2746), Sergey Karjakin (2788) i Vladimir Kramnik (2781) po 4, Jan Nepomnja{~i (2711) 3, Ale ksan der Gal kin (2598) 2 i Artjom Timofejev (2665) 1,5.

Zavr{eno Svjetsko juniorsko prvenstvo (U-20) u Chenaiu

Triler na
Mladi poljski velemajstor Darius Swiercz i njegova kolegica po tituli iz Perua Deysi Cori pobjedama u posljednjem kolu uspjeli su da nadma{e konkurente i osvoje svjetsku titulu
Nakon 15 dana zavr{eno je Svjetsko juniorsko prvenstvo (U-20), koje se igralo u Chenaiu, najve}em gradu indijske dr`ave Tamil Nadu. Kod dje~aka, nikad ja~e natjecanje: 124 igra~a, od toga 18 velemajstora i 20 me|unarodnih majstora. U poprili~no dugom turniru od 13 kola, svjetski prvak se dobio tek u posljednjem kolu u te{koj triler zavr{nici. Do tada vode}i armenski GM Robert Hovhannisyan imao je pola boda vi{e od mladog poljskog ve le maj sto ra Da ri usa Swiercza. Protivnik, izvanredni Azer, Vasif Durarbeyli, beskompromisna borba od preko pet sa-

samom kraju
Svjetski {ampioni: Darius Swiercz i Deysi Cori

ti i na kraju remi. Za drugim stolom, prava drama. Swiercz u dalekoj kona~nici slama otpor Bjelorusa Kovaleva i poravnava se na vrhu s Hovhannisyanom, oba po 10,5, oba bez poraza (8+5), oba s novih skoro 20 rejting poena. Neizvjesnost je prestala kada je ra~unar izbacio dodatne kriterije koji su oti{li na Poljakovu stranu. Zlatni Darius Swiercz novi je juniorski prvak svijeta, s vrijednom na gra dom od 1.500 eura. Jedini bh. predstavnik, mladi Dobojlija Sr|an Jefi}, na kraju vrlo slab, 113. mjesto sa samo 4,5 osvojena boda: jedna pobjeda, sedam remija i

pet poraza! Katastrofa. Kona~an poredak (juniori): Swiercz (POL, 2553) i Hovhannisyan (ARM, 2556) po 10,5, Grover (IND, 2496) 9,5, Robson (SAD, 2560), Sal ga do Lo pez (ESP, 2626), Durarbeyli (AZE, 2515), Sethuraman (IND, 2529) i Goganov (RUS, 2489) po 9, Ter-Sahakyan (ARM, 2558), Kovalev (BLR, 2439), Sjugirov (RUS, 2629), Adhiban (IND, 2542), Matlakov (RUS, 2632), Grandelius (SWE, 2542) i Lalith Babu (IND, 2459) po 8,5 itd. Kod djevojaka, nevjerovatan rasplet! Vode}a Ruskinja, ina~e ~etvrta nositeljica, Olga Girja bilje`i jedini poraz na turniru (69

{ahistica) od Indijke Padmini, dok u isto vrijeme 18-godi{nja Peruanka, WGM Deysi Cori ru{i mladu Gruzijku Tsatsalashvili i za pola koraka, bez poraza (9+4), osvaja titulu svjetske prvakinje. Ina~e, Deysi Cori poti~e iz {ahovske porodice i igra na prvoj plo~i za peruansku olimpijsku selekciju. BiH u `enskoj konkurenciji nije imala svoju predstavnicu. Kona~an poredak (juniorke): Cori (PER, 2376) 11, Girja (RUS, 2371) 10,5, Paikidze (GEO, 2416) 9,5, Padmini (IND, 2348) i Ozturk (TUR, 2258) 9, Bulmaga (ROU, 2293) i Kulkarni (IND, 2317) 8,5 itd.

Najava turnira
SREBRENIK - [ahovski klub Srebrenik 3. septembra organizi ra 7. me mo ri jal ni tur nir “D`afer Hogi}“, u znak sje}anja na istaknutog srebreni~kog privrednika i ljubitelja ove drevne igre. Pravo sudjelovanja imaju svi igra~i iz BiH i inozemstva. Igra}e se devet kola po {vicarskom sistemu, uz tempo igre za od 14 minuta po igra~u po FIDE pravilima za ubrzani {ah. Nagradni fond iznosi 1.700 KM. GORA@DE - Od 15. do 18. septembra [ahovski klub Gora`de organizuje 4. me|unarodni turnir Gora`de 2011, na kojem pravo sudjelovanja imaju svi igra~i i igra~ice iz zemlje i inostranstva sa rejtingom FIDE 2300 i manjim, kao i svi bez rejtinga. Igra}e se {vajcarski sistem od 7 kola, uz tempo igre od 90 minuta po igra~u uz dodatak od po 30 sekundi za svaki odigrani potez po~ev od prvog. Turnir je zajedni~ki za {ahiste i {ahistkinje i rejtingova}e se kod FIDE. Organizatori su osigurali nagradni fond od 2.700 KM. Prijave se vr{e do 15. septembra 2011. godine do 11 sati.

IZABRANE PARTIJE IZ MOSKVE
Morozevi~ - Svidler
1. d4 Sf6, 2. c4 g6, 3. Sc3 d5, 4. Sf3 Lg7, 5. Db3 dxc4, 6. Dxc4 0:0, 7. e4 a6, 8. e5 b5, 9. Db3 Sfd7, 10. Le2 c5, 11.e6 fxe6, 12. Dxe6 Kh8, 13. dxc5 Se5, 14. Dd5 Dxd5, 15. Sxd5 Lb7, 16. Sc7 Sxf3+, 17. gxf3 Bxf3, 18. Lxf3 Ta7, 19. Sxb5 axb5, 20. Ke2 Ta6, 21. Lb7 Te6+, 22. Le3 Lxb2, 23. Tab1 Ld4, 24. Txb5 Sa6, 25. c6 Sc7, 26. Tb3 Tf4, 27. Td1 Kg7, 28. a4 Lc5, 29. Td7 Ld6, 30. Td3 Se8, 31. a5 - 1:0.

Galkin - Kramnik
1. e4 d6, 2. d4 Sf6, 3. f3 c5, 4. Se2 e6, 5. Le3 d5, 6. dxc5 Sbd7, 7. Sbc3 dxe4, 8. b4 b6, 9. c6 Lxb4, 10. cxd7+ Lxd7, 11. a3 La5, 12. Dd4 De7, 13. fxe4 e5, 14. Dd3 00, 15. Lg5 Tac8, 16. Lxf6 Dxf6, 17. 0-0-0 Le6, 18. Sd5 Lxd5, 19. exd5 e4, 20. Dd4 Dd6, 21. h4 Dxa3+, 22. Db2 Dc5, 23. Th3 e3, 24. Tg3

Ld2+, 25. Kb1 g6, 26. h5 Tfe8, 27. hxg6 hxg6, 28. Th3 Te5, 29. Sc1 Lc3, 30. Db3 Te4, 31. Sa2 Da5, 32. La6 Tb4, 33. Lxc8 Txb3+, 34. cxb3 e2, 35. Sxc3 Dxc3 - 0:1.

Karjakin - Timofejev
1. e4 e6, 2. d4 d5, 3. Sc3 Sc6, 4. e5 f6, 5. Lb5 Ld7, 6. Sf3 De7, 7. 00 Df7, 8. Te1 0-0-0, 9. a4 Sge7, 10. b4 Sxb4, 11. Tb1 Sec6, 12. Se2 Dg6, 13. Ld2 fxe5, 14. Lxb4 Sxb4,

15. Sxe5 Dxc2, 16. Lxd7+ Txd7, 17. Sxd7 Kxd7, 18. Sf4 Dxd1, 19. Tbxd1 Ld6, 20. Sxe6 Sc2, 21. Te2 Te8, 22. Sc5+ Lxc5, 23. Txe8 Kxe8, 24. dxc5 Sb4, 25. a5 a6, 26. Kf1 Kd7, 27. Td4 Sc6, 28. Txd5+ Ke6, 29. Th5 h6, 30. Ke2 Sxa5, 31. Kd3 b6, 32. cxb6 cxb6, 33. Th3 Sb7, 34. Tg3 Sc5+, 35. Kc4 Kf6, 36. Kd5 a5, 37. Tf3+ Kg5, 38. Kc6 Se4, 39. Kxb6 a4, 40. Kb5 Sd2, 41. Tg3+ Kf6, 42. Kxa4 g5, 43. Kb4 - 1:0.

40

DRUGA STRANA SPORTA

ponedjeljak 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U OBJEKTIVU

Tamsyn Lewis, australijska atleti~arka

Uspje{na na stazi i pred objektivima
Jedna od najboljih trka~ica najmanjeg kontinenta na 400, 800 i 400 metara sa preponama, pa`nju javnosti privla~ila je i poziranjem u bikiniju i donjem rublju za poznate magazine
amsyn Carolyn Lewis je jedna od najsvestranijih australijskih atleti~arki, koja je osvojila ukupno sedamnaest prvenstava najmanjeg kontineta na 400 metara, 800 metara i 400 metara s preponama. Najvi{e uspjeha ipak je postigla na 800 metara kada je postala svjetska prvakinja u dvorani. Vi{estruka je pobjednica na Igra Commonwealtha. Ro|ena je i odrasla u Melbourneu u sportskojporodici. NjezinamajkaCarolyn Wright je {estputabilanacionalniprvak u skoku uvis, dok je otac, GregLewis, pored toga {to je bio vi{estruki prvak Australije, bio u~esnik i polufinalne trke na 200 metara na Olimpijskim igrama u MexicoCityju. Zatonije ni ~udo{to su roditeljisportskozanimanjesvojek}erkeusmjerili prema kraljici sportova. Uspjehe u svojoj karijeru Tamsyn Lewis je postizala zahvaljuju}i pomo}i nekoliko poznatih atletici trenera, uklju~uju}i tu i Petera Fortunea, trenera olimpijske pobjednice Cathy Freeman, Sebastiana Coea i Daleya Thompsona. Bilo bi zaista te{ko nabrojati sve uspjehe na atletskoj stazi australijske atleti~arke, ali je ona u svojoj domovini plijenila pa`nju i van sportskih terena. U 2006. godini pojavila se u popularnoj televizijskoj serije “Ples sa zvijezdama“ kada je sa partnerom Arsenom , Kishishianom takmi~enje zavr{ila na tre}em mjestu. Lewis se oku{ala i kao model, kada je pozirala u bikiniju za magazin Ralph, {to je izazvalo kritike lokalnih medija jer se ba{ u to vrijeme pripremala za Olimpijske igre. Pozirala je i za izdanje australijskog magazina Zoo Weekly, a ta je kolekcijapredstavljena kao “nevjerojatno duhovito“ donje rublje. ^ini se da joj oba posla, i vrhunske atleti~arke i fotomodela, podjednako dobro idu od ruke.

T

Zanimljivosti Imitiranje ja~eg spola
Poznato je da i pripadnice ljep{eg spola vje{to barataju loptom, po uzoru na mnogo poznatije mu{ke kolege. No, pored imitiranja poteza, driblinga i {uteva svojih sportskih idola, fudbalerke su presnimile i neke daleko manje popularne poteze - kako i na koji na~in zaustaviti svoje protivnice. Hvatanje za ga}ice je jedna od takvih mogu}nosti, jeste nesportski, ali je efikasno.

FOTOGRAFIJA NEDJELJE

Nemilosrdni trener
Mnogo puta je pisano o tome kako u `elji za postizanjem {to ve}eg uspjeha pojedini treneri nemaju milosti prema svojim mladim pule ni ma. Ovaj be zi me ni sportski u~itelj, kome bi se moglo dati niz veoma konkretnih imena, naprimjer, na svaki na~in `eli od ove djevoj~ice da na~ini razgibanu gimnasti~arku. Kako to izgleda imate priliku da vidite. U mnogim bi ga zemljama proglasili nasilnikom i mu~iteljem.

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

41

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton sredi{nja Bosna/Srednjobosanski Kanton Visoka {kola „Centar za poslovne studije“ Kiseljak Na temelju Odluke Senata, a u skladu sa Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i {porta Kantona sredi{nja Bosna/Srednjobosanski Kanton, broj: 03-38-18/11-6 od 7. 6. 2011. godine za upis studenata u akademsku 2011./2012. godinu, Visoka {kola „Centar za poslovne studije“ Kiseljak, r a s p i s u j e

Prilog broj 1. U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka a. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira objavljujemo:

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA
SARAJEVO OSIGURANJE d.d. ^obanija 14 033 664 141:033 664 142; info@sarajevoosiguranje.ba; www.sarajevoosiguranje.ba - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Mirsad ^oli} - predsjednik Fuad [abeta - ~lan Janez Bojc - ~lan Mr. Josip Doli} - ~lan Mr. Ibrahim Mehinovi} - ~lan - ~lanovi uprave Midhat Terzi} - direktor Sead Tikvina - izvr{ni direktor za funkciju osiguranja Izet Jeli} - izvr{ni direktor za informatiku II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena - vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira MINISTARSTVO FINANSIJA 45,49 % dionica emitenta s pravom glasa IF BIG d.d. Sarajevo 23,52 % IF PROF PLUS d.d. Sarajevo 6,186 % - Vlasnici ~lanovi uprave i Nadzornog odbora i Midhat Terzi} - 630 dionica ili 0,0136068% postotak vlasni{tva u emitentu Izet Jeli} - 738 dionica ili 0,015947% III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 81.639.026 c) Teku}a sredstva 15.409.085 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 97.048.111 PASIVA a) Kapital b) Upisani osnovni kapital i rezerve 86.530.473 c) Dugoro~ne obaveze 2.282.148 d) Kratkoro~ne obaveze 8.235.490 e) Ukupno pasiva 97.048.111 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 26.008.981 b) Rashodi 25.596.612 c) Dobit/gubitak prije poreza 412.369 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja Direktor Dru{tva: Midhat Terzi}, dipl. ecc. I — OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica;

za upis redovnih i izvanrednih studenata u akademsku 2011./2012. godinu I. Trogodi{nji studij (6 semestara) 180 ECTS bodova Redni Naziv studijskog broj programa 1. 2. PROMET POSLOVNA EKONOMIJA Studijski smjer CESTOVNI FINACIJE I RA^UNOVODSTVO MENAD@MENT MENAD@MENT JAVNOG SEKTORA I UPRAVE Redoviti studij/broj studenata 30 25 25 25 Izvanredni studij/broj studenata 100 40 40 40

N AT J E ^ AJ

II. ^etverogodi{nji studij (8 semestara) 240 ECTS bodova Redni Naziv studijskog broj programa 1. 2. PROMET POSLOVNA EKONOMIJA Studijski smjer CESTOVNI FINACIJE I RA^UNOVODSTVO MENAD@MENT MENAD@MENT JAVNOG SEKTORA I UPRAVE Redoviti studij/broj studenata 20 15 15 15 Izvanredni studij/broj studenata 80 30 30 30

Dokumenti potrebni za upis na preddiplomski studij: 1. Zahtjev za upis (preuzima se na Visokoj {koli), 2. Diploma o zavr{enoj ~etverogodi{njoj srednjoj {koli, 3. Razredne svjedod`be od 1. do 4. razreda srednje {kole, 4. Nostrifikacija diplome srednje {kole ako je zavr{ena izvan BiH, 5. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci), 6. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci), 7. Dvije fotografije 4 x 6 cm. Prijave za upis dostaviti osobno ili poslati preporu~enom po{tom na adresu: Visoka {kola „Centar za poslovne studije“ Rau{evac 2, 71 250 Kiseljak s naznakom „PRIJAVA ZA UPIS“ Dodatne informacije mo`ete dobiti na telefone: +387 (0)30 875 208; 875 221 Natje~aj ostaje otvoren do popune broja kandidata.

www.visoka-skola.com

42

OGLASI

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

[TAMPA•TISAK•PRES 43

Most Radija Slobodna Evropa

Mora se voditi ra~una o neugodnim epizodama
U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li je sada{nje zao{travanje odnosa izme|u Srbije i Hrvatske prolaznog karaktera, ili je rije~ o trajnijem poreme}aju. Sagovornici su bili Davor Gjenero, politi~ki analiti~ar iz Zagreba, i Vladimir Pavi}evi}, asistent na Fakultetu politi~kih nauka u Beogradu
Omer Karabeg: Nakon idile u odnosima Srbije i Hrvatske, koju su stvorili susreti Borisa Tadi}a i Ive Josipovi}a u prvoj polovini ove godine, ti odnosi su po~etkom ljeta po~eli da se kvare. Prvo je Boris Tadi} odbio da ode u Zagreb na proslavu godi{njice hrvatske nezavisnosti. Onda se Josipovi} nije pojavio u Jadovnu, na komemoraciji `rtvama Nezavisne dr`ave Hrvatske. Potom je premijerka Kosor, prilikom obilje`avanja godi{njice Oluje, uputila rije~i zahvalnosti ha{kim osu|enicima Anti Gotovini i Mladenu Marka~u, na {ta je Tadi} o{tro reagovao. Kako tuma~ite ovo naglo zahla|enje? Vladimir Pavi}evi}: Ne bih rekao da je to zahla|enje odnosa. Mislim da su o{trije replike uslovljene dvema stvarima. Prva stvar je razli~ito vi|enje Oluje, a druga koja je, mo`da, i va`nija su predstoje}i izbori koji }e u Hrvatskoj biti po~etkom decembra, a u Srbiji na prole}e. Mislim da }e retorika, koja }e se koristiti u predi zbor noj kam pa nji, sva ka ko te`iti bu|enju nacionalisti~kih sentimenata, jer politi~ari i u jednoj i u drugoj dr`avi znaju da su ti sentimenti najlak{i na~in za mobilizaciju bira~kog tela. Davor Gjenero: Sla`em se sa gospodinom Pavi}evi}em. Dodao bih da danas ni hrvatske, ni srpske politi~ke elite nisu u situaciji da svoju vanjsku politiku vode potpuno samostalno zbog toga {to su hrvatskosrpski odnosi dio regionalnih evropskih odnosa. Ne postoji vi{e onakav manevarski prostor za zatezanje odnosa kakav je postojao u pro{losti. Meni se ~ini da su srpskohrvatski odnosi osu|eni na uzlaznu liniju i da su pomenutereplikesamofolkornemanifestacije, koje imaju veze sa svakogodi{njim sporovima povodom obljetnice Oluje i sa ~injenicom da objema administracijama istje~e mandat. tirati prema jednome ili drugome. Regiji je nu`na onakva vrste me|usobne suradnje kakva je uspostavljena unutar Vi{egradske skupine, u kojoj niti jedna od ~etiri zemlje nikada sebe nije do`ivljavala politi~kim liderom, iako je Poljska, naprimjer, znatno ve}a od Slova~ke. Pragmati~no su se podr`avale u svim pitanjima vezanim uz pristupanje Evropskoj uniji i NATO-u, a zanemarivale su sva ona pitanja koja bi mogla izazvati sporove. Omer Karabeg: Ta~no je ovo {to ka`e gospodin Gjenero da se u Sarajevu pla{e srpsko-hrvatskih saveza. Isti~u da u takvim situacijama uvijek strada Bosna i Hercegovina i podsje}aju kako su Milo{evi} i Tu|man dijelili tu zemlju. Vladimir Pavi}evi}: Mislim da taj strah nalazi osnovu u sve`em istorijskom nastupima dovodili u pitanje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Druga je stvar {to oni ~esto odlaze u Republiku Srpsku i gledaju na Banja Luku kao na pre~icu do Sarajeva, a ne vide Sarajevo kao ta~ku koja treba da bude prva stanica na putu kroz Bosnu i Hercegovinu. ili srpsko-crnogorskoj agresiji na Hrvatsku, nego o agresiji Milo{evi}eva re`ima, {to je bitna razlika i {to otvara prostor za sasvim druga~iji diskurs. Meni se ne ~ini da je ta retorika neprihvatljiva post-Milo{evi}evskom demokratskom Beogradu. Vladimir Pavi}evi}: Saglasan sam sa gospodinom Karabegom da su Jasenovac i Oluja dve teme, koje imaju izrazito konfliktni potencijal. Ta~no je da oko Jasenovca nema sporova koji se ti~u karaktera doga|aja, ali se razlike javljaju kada se do|e do broja `rtava. Razli~ita vi|enja Oluje su o~igledna. U Hrvatskoj se Oluja smatra delom Domovinskog rata kojim je kona~no oslobo|en jedan deo teritorije Hrvatske. Oluja, dakle, pripada mitu o stvaranju dr`ave Hrvatske i utkana je u ono {to je fundament te dr`ave. U Srbiji se pak Oluja ne

Zanemarivanje istine
Omer Karabeg: ^ini mi se da }e Jasenovac i Oluja jo{ dugo biti predmet srpsko-hrvatskih sporova i da se u tim dvjema temama krije veliki potencijal za kvarenje odnosa. Svakog avgusta, na godi{njicu Oluje, do|e do razmjene o{trih replika o karakteru Oluje i `rtvama Jasenovca. Svako ima svoju istinu, a te istine su dijametralno suprotne. Ima li {anse da te stvari kona~no legnu na svoje mjesto

Vladimir Pavi}evi}: Bu|enje nacionalisti~kih sentimenata

Davor Gjenero: U Zagrebu se zaboravljaju zlo~ini iz Oluje

UZLAZNA LINIJA Meni se ~ini da su srpsko-hrvatski odnosi osu|eni na uzlaznu liniju i da su pomenute replike samo folklorne manifestacije, koje imaju veze sa svakogodi{njim sporovima povodom obljetnice Oluje i sa ~injenicom da objema administracijama istje~e mandat, veli Gjenero
shvata kao deo nekog oslobodila~kog rata, koji je vo|en u Hrvatskoj, nego se posmatra kroz prizmu stradanja Srba, koji su morali da be`e iz Hrvatske tokom akcije Oluja ili su bili pobijeni. Budu}i da je re~ o potpuno razli~itim percepcijama istog doga|aja, razumljivo je {to Oluja ima konfliktni potencijal. O tome koliko je jak dr`avotvorni mit u Hrvatskoj, ~iji je deo i Oluja, najbolje govore reakcije predsednika Josipovi}a i premijerke Kosor na ha{ke presude hrvatskim generalima optu`enim za zlo~ine tokom akcije Oluja. Oni su saop{tili da to nema nikakve veze sa pravdom i da }e Hrvatska podr`avati svoje generale. To je u Srbiji izazvalo negodovanje, pa se postavilo pitanje kako je mogu}a takva reakcija kada je Ha{ki tribunal utvrdio da su postojali zlo~ini.

Strah u Sarajevu
Omer Karabeg: Koliko su dobri srpskohrvatski odnosi bitni za stabilnost regiona? Davor Gjenero: Naravno da su njihovi odnosi veoma va`ni za stabilnost regije. Kada su odnosi izme|u Zagreba i Beograda zategnuti, posljedice osje}a cijela regija. Zagreb i Beograd moraju, me|utim, voditi ra~una o nekim neugodnim epizodama iz pro{losti, kada su svoje ra~une izravnavali na {tetu drugih dr`ava u regiji, prije svega lome}i Bosnu i Hercegovinu. I danas, nakon svakog uspje{nog susreta izme|u hrvatskog i srpskog predsjednika, u Sarajevu dolazi do svojevrsnog gr~a u `eludcu. Na`alost, ti gr~evi imaju svoje povijesno opravdanje, koliko god iz pozicije dana{njeg Zagreba i Beograda izgledali neosnovanima. Zagreb i Beograd moraju biti svjesni da, koliko god njihovi odnosi bili klju~ni za stabilnost regije, nije dopustivo nametati bilo kakav osovinski tip ure|enja regionalnih odnosa u kojima bi Srbija i Hrvatska funkcionirale kao neupitno priznati lideri, a ostale zemlje bi se trebale orijen-

pam}enju. Srbija }e, nadam se, uskoro donijeti dokument koji }e se zvati Strategija spoljne politike. U tom dokumentu bi trebalo re}i da su dobri odnosi sa susedima jedan od ciljeva spoljne politike Srbije, {to onda podrazumeva i po{tovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Ako bi to bilo saop{teno na taj na~in, dakle, u jednom zvani~nom dokumentu, mislim da onda ne bi bilo mesta nikakvim strahovima u Sarajevu da }e ja~anje savezni{tva izme|u Beograda i Zagreba imati za posledicu deobu Bosne i Hercegovine. Moram, me|utim, re}i da od zavr{etka ratova na podru~ju biv{e Jugoslavije zvani~nici Srbije nisu u javnim

PRIZMA STRADANJA U Srbiji se Oluja ne shvata kao dio nekog oslobodila~kog rata, koji je vo|en u Hrvatskoj, nego se posmatra kroz prizmu stradanja Srba, koji su morali da bje`e iz Hrvatske tokom akcije Oluja ili su bili pobijeni, ka`e Pavi}evi}

i da prestanu da izazivaju sporove? Davor Gjenero: Ne ~ini mi se da su ti problemi danas tako sna`ni, kao {to ih prikazujete. Kada govorimo o Jasenovcu, mislim da je potpuno jasno da se tu radilo o stravi~nom zlo~inu genocida, koji je po~inio kvislin{ki re`im uspostavljen na podru~ju Hrvatske u vrijeme Drugog svjetskog rata. Tu ne postoji nikakav politi~ki spor unutar zvani~ne Hrvatske i mislim da je to pitanje povjesno zatvoreno. Kod Oluje jo{ postoji zanemarivanje istine i od strane Zagreba i od strane Beograda. U Zagrebu se vrlo rado zaboravljaju grozni zlo~ini koji su se dogodili nakon Oluje, a u Beogradu - karakter re`ima koji je bio uspostavljen na okupiranim podru~jima Hrvatske, kao i agresija koja se sa tog podru~ja {irila na susjednu Bosnu i Hercegovinu. Mislim da bi i jedna i druga strana trebalo da u~ine korak u pravcu prihvatanja istine onog drugog, pa slika o tome {ta se dogodilo prije i poslije Oluje ne}e biti toliko razli~ita u Zagrebu i Beogradu. ^ini mi se da neke liberalne politi~ke elite, i u Srbiji i u Hrvatskoj, na to gledaju prili~no sli~no, samo je pitanje vremena kada }e ti pogledi dobiti pravo gra|anstva. Ako promatrate retoriku predsjednice hrvatske vlade, Jadranke Kosor, u prili~no nesretnom dopisivanju sa gospodinom Tadi}em, vidjet }ete da ona od hap{enja Mladi}a ne govori vi{e o srpskoj

Politi~ka demagogija
Davor Gjenero: Reakcije u Hrvatskoj na presudu generalima su i mene iznenadile, a pogotovo reakcija profesora me|unarodnog krivi~nog prava - Ive Josipovi}a. [okiralo me je da je netko, tko je profesor me|unarodnog krivi~nog prava, mogao biti iznena|en bilo ~ime u toj presudi, osim mo`da osloba|aju}om presudom za gospodina^ermaka. Tu se radi o svojevrsnoj politi~koj demagogiji i o padanju hrvatske politike ispod razine koju je nametnuo prethodni predsjednik Mesi}.

44

POMO] U KU]I

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Sinusitis izazvan prehladom
Suh vazduh u zatvorenim prostorijama smanjuje nivo sluzi koji proizvodimo, {to za posljedicu izaziva zapaljenje u predjelu sinusa. Sluz se u tom slu~aju naj~e{}e sakuplja u sinusnim {upljinama. [ta da uradite: Sinusitis izazvan prehladom mo`e da se izlije~i u periodu od sedmicu-dvije uz pomo} lijekova i rastvora za ispiranje. Ukoliko se problem ne rije{i, posjetite ljekara koji }e vam propisati antibiotike.

Pobolj{ajte izgled hodnika u svome domu

Ogledala provjeren trik
Pored prakti~ne primjene, ogledala reflektuju svjetlost i to im je jo{ jedna prednost
Hodnik je prva prostorija u koju se ulazi, prostorija koja odaje prvi utisak o va{em domu. Hodnici su uglavnom duga~ki i uski, sku~eni, a prometni. Me|utim, sitne promjene mogu da zna~e mnogo za lak{e funkcionisanje. S obzirom na to da u hodniku uglavnom nema prozora ili su mali i visoki, obratite pa`nju na nekoliko detalja, koji mogu pro{iriti i osvijetliti prostoriju. Igrajte se sa osvjetljenjem. Zidne lampe mogu da daju vrlo elegantne ili {armantne efekte. Uvijek imajte u vidu i bezbjednost. Zbog manjka prirodnog svjetla, potrudite se da obezbijedite kvalitetno osvjetljenje, kako biste izbjegli nezgode i padove. Boje zidova treba da budu svijetle, radi opti~ke iluzije: svjetlije boje ~ine prostor naizgled ve}im. Pastelne nijanse svih boja su pun pogodak, kao i kombinacije svjetlijih nijansi. Jo{ jedan provjeren trik za opti~ko pove}anje prostora su ogledala. Pored prakti~ne primjene, ogledala reflektuju svjetlost i to im je jo{ jedna prednost. Odmah do vrata stavite

Polen najja~i alergen

Trava ili polen sa drve}a su najve}i uzro~nici sinusitisa, jer su to najja~i alergeni i naj~e{}e izazivaju alergijske reakcije sluzoko`e disajnih puteva. Kada sitni dijelovi polena u|u u disajne puteve, po~inju da iritiraju sluzne membrane na isti na~in na koji to ~ine prehlada ili virus. Studije pokazuju da se tom prilikom sinusitis razvija u maksilarnim sinusima, dvjema najve}im {upljinama koje se nalaze blizu nosa, a iza jagodi~nih kostiju. [ta da uradite: Koristite lijekove protiv alergija kako biste umanjili simptome i alergijsku reakciju na polen.

mali ~iviluk i dr`a~ za ki{obrane, tako da gosti mogu da odlo`e svoje stvari na ulasku. Cipelarnik mo`e predstavljati problem, jer je to komad namje{taja koji zauzima izvjestan prostor. Zato, umjesto glomaznog cipelarnika odaberite neki manje {irine i ve}e visine. Ima}ete isti prostor za

odlaganje cipela, kao i uz klasi~an cipelarnik, samo bez oduzimanja dragocjenog prostora u hodniku. Ako zidovima u hodniku fali malo `ivota, toplo rje{enje su porodi~ne fotografije. Izlo`ite najbolje na zid, ili u ramovima koje mo`ete staviti na zidne police.

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Za bjelje od bijelog
Potra`ite bijelu garderobu u ormaru, iskoristite vrijeme dok vas preplanuli ten nije napustio i izgledajte fenomenalno, poru~uju modni stru~njaci. Za efekat senzualnog blijeska dodajte kai{, nao~ale za sunce, torbu, cipele ili odjevni predmet crne, crvene ili teget boje. Ne brinite se da ne}ete ostaviti utisak ako uz bijelu haljinu ili ko{ulju opa{ete, bilo tanji, bilo {iri, crveni, teget ili crni kai{. Detalji srebrenih ili zlatnih tonova, tako|er, mogu biti korisni, ali samo ukoliko vam nisu pri ruci uo~ljiviji komadi. Pripadnice nje`nijeg spola sa uzornom figurom mogu bez bojazni obu}i i haljine ili u`e pantalone sa kra}im, tamnijim topom. Dame koje nisu ponosne na izgled bokova, mogu zamaskirati problem tunikom i pantalonama, bez obzira na to {to je bijele boje.

Zlatna maskara hit ljeta
Hit ljeta je i zlatna maskara koja je efektna u svim stilovima {minkanja i nije rezervisana samo za ve~ernji mejkap. Zahvalna je jer se savr{eno uklapa uz druge boje, a mo`ete je kombinovati i sa braon, crnom, ljubi~astom, srebrenom... maskarom, jednu boju nanesete na gornje, drugu na donje, ili jednu pri korijenu, a drugu na vrhove trepavica. Ovog ljeta u trendu su i ru`evi u zlatnim tonovima. Ako `elite jo{ vi{e da istaknete usne, preko karmina nanesite i sjaj u sli~noj nijansi. Za sve~ane i glamuroznije prilike zlatnu sjenu mo`ete da nanesete i na obrve, ali u ovom slu~aju nikad ne kombinujte jake karmine ili rumenila. Ako ste, pak, pristalica ja~eg mejkapa, mo`ete kombinovati zlatnu sjenu sa tamnijom bojom, naprimjer, sivom, ljubi~astom, braon... Maskaru nanesite u dva do tri sloja.

Piletina s 40 ~e{njaka
Potrebno:
1 pile od 1,5 kg 40 ~esna bijelog luka ½ limuna 1 gran~ica ruzmarina 4 kri{ke bijelog kruha ekstra djevi~ansko maslinovo ulje so i biber

Priprema:
Prije svega pile nare`emo na osam dijelova, posolimo ga i pobiberimo, te premjestimo u vre}icu za pe~enje u pe}nici. Zatim u vre}icu dodamo o~i{}ene re`njeve bijelog luka, nekoliko tankih kri{ki limuna, ulijemo otprilike 150 ml maslinovog ulja, dodamo gran~icu ruzmarina, zatvorimo vre}icu i sve zajedno premjestimo u vatrostalnu posudu. Na vrhu vre}ice ~a~kalicom probijemo rupicu i sve zajedno stavimo pe}i u pe}nicu zagrijanu na 180 stepeni, oko jedan i po sat. Pe~eno meso izvadimo iz vre}ice, stavimo na tanjire i pokapamo sokom od pe~enja. U zdjelicu stavimo nekoliko pe~enih re`njeva bijelog luka i umaka od pe~enja, sve zajedno malo izgnje~imo vilju{kom, te nama`emo na prepe~eni kruh koji poslu`imo uz meso.

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED
Guglova dru{tvena mre`a Gugl plus }e ponuditi svojim korisnicima novu uslugu koja }e im omogu}iti pristup raznim vrstama igrica. U po~etku }e biti ponu|eno 16 igrica eksternih programera, me|u kojima je veoma popularna Angry Birds. Gugl je objavio da }e se uvo|enje igrica u okviru njegove dru{tvene mre`e obavljati postupno i da }e nova funkcija biti uskoro svakome dostupna. Radi se o jednom od ve}ih poku{aja Gugl plusa da konkuri{e Fejsbuku, jer su igrice me|u najcjenjenijim elementima oko 750 miliona korisnika te najve}e svjetske dru{tvene mre`e. Gugl plus, lansiran krajem juna, imao je samo mjesec kasnije 25 miliona korisnika.

45

Googleov Internet navigator Chrome je najbr`i navigator, pokazali su rezultati novog istra`ivanja koje je obavio jedan od kabineta grupacije Kompjuter - Gomez specijalizovan za rje{enja namijenjena optimizaciji profesionalnih Veb sajtova. Gomez je do{ao do tog rezultata obaviv{i 1,86 milijardi mjerenja na 200 veb-sajtova tokom mjesec dana. Me|u najsporijima u potpunom punjenju veb-stranica su Safari 4 i Internet explorer 7, sa prosje~nim vremenom punjenja prvi od 6,149 sekundi i drugi od 6,006 sekundi. Brzina Chrome-a 12 je, me|utim, najve}a i iznosi u prosjeku 3,433 sekunde, a za njim slijedi “Firefox 5” .

Navigator Chrome najbr`i

Gugl plus uvodi igrice

Ve}i ekran na iPhoneu 5

Pojavila se fotografija iz Wintekove tvornice na kojoj je, navodno, prikazana prednja maska iPhonea 5 zajedno sa zaslonom osjetljivim na dodir. Iz vi|enog, ~ini se da }e ekran na sljede}em iPhoneu biti ve}ih dimenzija od ekrana na aktualnoj generaciji smartphonea. Tako|er, prikazan je izrez koji sugerira {iru Home tipku ispod ekrana. Jedan od razloga za promjene tipke mogao bi biti prilagodba ve}em ekranu, ili }e je u~initi osjetljivom na dodir. Appleov smartphone, ima ekran s najmanjom dijagonalom me|u naprednijim primjercima. Wintek je jedan od glavnih Appleovih dobavlja~a zaslona osjetljivih na dodir koji bi ih u ovoj fazi trebao slati Foxconnu na sastavljanje.

Yahoo u Japanu u prodaju pu{ta mobitel pod vlastitim imenom. Yahoo Phone bi}e zasnovan na Androidu 2.3, a proizvodi}e ga Sharp. Mobitel bi se trebao na}i u ponudi japanskog mobilnog operatera SoftBank koji je najve}i dioni~ar kompanije Yahoo Japan. S obzirom da je zasnovan na postoje}em Sharpovom modelu, specifikacije su uglavnom poznate tako da bi ekran trebao biti 4-in~ni s rezolucijom qHD, kamera bi trebala imati osam megapiksela, a ugra|en bi trebao biti TV tuner. O~ekuje se da }e Yahoo Phone u Japanu u prodaju krenuti krajem sljede}eg mjeseca.

Yahoo Phone u Japanu

Istra`iva~i o~ekuju prve proizvode 2015. ili 2016. godine

^ip opona{a ljudski
mozak
U IBM-u vjeruju kako }e novi ~ip uvesti potpuno novu arhitekturu u svijet ra~unala
^ip je razvijen tri godina nakon {to je IBM u saradnji s nekoliko univerziteta dobio ugovor s Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) prema kojem je trebao rekreirati percepcijske, kognitivne, osjetilne, interakcijske i akcijske mogu}nosti ljudskog mozga u ~ipu koji je relativno malih dimenzija i niske potro{nje energije. obliku sinapsi i komunikaciju u obliku aksona. ^ip je razvijen dvije godine nakon {to je zavr{en rad na algoritmu nazvanom BlueMatter koji je obradio veze izme|u svih kortikalnih i subkoritikalnih lokara~unanja na potencijalno energetski efikasniju arhitekturu koja ne zahtjeva fiksno programiranje i integrira memoriju s procesorom, opona{aju}i funkcioniranje ljudskog mozga koje je pota{avati neke od najte`ih problema u ra~unalstvu. Me|u tim problemima nalaze se analize financijskih tr`i{ta koje bi mogao obavljati s iznimnom precizno{}u. Tako|er, mogao bi se koristiti za detekciju potresa, odnosno zbog svoje beskona~ne strpljivosti mogao bi se koristiti za otkrivanje seizmi~kih poreme}aja na isti na~in kao {to rade ljudi.

Univerzalne 3D nao~ale
Kom pa ni je So ni, Pa na so nik i Samsung dogovorile su zajedni~ki razvoj standarda za nao~ale koje se koriste pri gledanju trodimenzionalnih slika na televizoru, ra~unaru ili u bioskopu. Tri azijska diva potro{a~ke elektronike, u saradnji s evropskom firmom Ekspand Di, za nekoliko mjeseci }e razviti univerzalne nao~ale, koje }e mo}i da se koriste na TV ure|ajima sve tri kompanije. Sada{nje 3D nao~ale jednog proizvo|a~a obi~no nisu kompatibilne s TV ure|ajima drugih proizvo|a~a, {to je zna~ajna prepreka br`em {irenju te tehnologije.

Prvi rezultati
Ugovor je dio faze 2 DARPA-inog projekta Systems of Neuromorphic Adaptive Plastic Sca la ble Elec tro nics (SyNAPSE) koji ima za cilj razvoj sistema koje ne}e samo analizirati kompleksne informacije iz vi{e razli~itih senzora, ve} se i dinami~ki prilago|avati u interakciji s okolinom. Prvi rezultat projekta je ~ip koji obavlja izra~une u obliku neurona, ima memoriju u

Biolo{ka osjetila
Mogu}e su i brojne druge sli~ne primjene u civilne i vojne svrhe, a sve zahvaljuju}i ~injenici da ~ip omogu}uje biolo{ka osjetila, poput vida, zvuka, mirisa i dodira uz konzumaciju manje od 20 W, zauzimanje manje od 2 litre volumena, i te`inu manju od 1,5 kg. Istra`iva~i vjeruju kako bi prvi komercijalni proizvodi temeljene na novim ~ipovima mogli biti dostupni 2015. ili 2016. godine.

cija ljudskog mozga. Taj korak je bio klju~an za razumijevanje kako mozak komunicira i obra|uje informacije. U IBM-u vjeruju kako }e taj ~ip odmaknuti ra~unalstvo od von Neumannovog

knuto doga|ajima, distribuirano i koristi paralelno procesiranje. Iako je za sada prerano naga|ati u kojim ta~no primjenama }e se koristiti novi ~ip, vjeruje se kako bi mogao rje-

Zra~ni jastuk za mobitele
Amazonov CEO Jeff Bezos podnio je zahtjev za patentiranjem rje{enja koje bi trebalo {tititi mobilni telefon od o{te}enja prilikom pada. Zajedno sa svojim kolegom, potpredsjednikom Amazona Gregory M. Hartom, Bezos je podnio patentnu prijavu za zra~ni jastuk koji se napuhava oko mobilnog telefona u slu~aju da ga ispustimo. Ideja je da se koristi ugra|eni `iroskop, kamera, i drugi senzori ugra|eni u mobilni telefon kako bi se utvrdilo da se ure|aj kre}e velikom brzinom prema tlu ili nekom drugom objektu. Ukoliko se ustanovi da je udarac koji mo`e uzrokovati {tetne posljedice po ure|aj neizbje`an, aktivira se za{titni sistem koji bi trebao apsorbirati udarac. Prijava patenta je podnesena u februaru pro{le godine, ali tek je sada postala javno dostupna.

Android tablet kao ra~unar
Kompanija Archos u septembru }e na tr`i{te izbaciti dva android tableta oznake G9, sa ekranima od 8 i 10,1 in~. Ovi tableti ima}e hard-disk kapaciteta ~ak 250 gigabajta, pa }e po memoriji mo}i da stanu uz rame sa standardnim ra~unarima. Prema prvim najavama, cijena ovih tableta }e biti 369,99 i 469,99 dolara u slu~aju 10,1-in~nog modela.

46

FELJTON

nedjelja, august ponedjeljak, 22. 31. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Muhamedova a.s. predskazanja (13)

Najava posljednjeg Bo`ijeg poslanika
[est stotina godina nakon Isusa historija se ponavlja. Dolazi Muhamed iz Meke, potvr|uje istinitost prija{njih poslanika i poziva SVE ljude svijeta da slijede put posljednje Bo`ije vjere - ISLAMA
Pi{e: Admir POZDEROVI]

[ta je bilo „hereti~ko“ u u~enju bosanske crkve? Bosanski krstjani nje go va li su IZVOR NO kr{}anstvo. Bog je bio jedan, a Isus je bio sin Marijin i Bo`iji poslanik, a ne Bo`iji sin, kako se to na vo di kod dru gih crkve nih u~enja. I u Biblijama novijeg datuma Isus govori „sin ~ovje~ji“ opisuju}i samog sebe. Bo{njani vjerova{e u Isusovo ~udesno ro|enje bez oca, vjerovali su da je Marija zaista bila djevica i vrlo ~estita djevojka, vjerovali su u Isusovo uskrsnu}e i u ponovni Isusov povratak. Ba{ kao {to i danas vjeruju njihovi potomci, bosanski muslimani. Samo su odbacivali ~injenicu da je Isus bog, odnosno Bo`iji sin, te da je njegova majka rodila boga (bogorodica). Molitvu su obavljali padaju}i licem na tlo, ba{ kako je to ~inio i Isus Hrist: „Zatim ode malo da-

lje, pade ni~ice te se pomoli…“ Tako|er su znali da }e milost Bo`ija pre}i na drugi narod koji }e ih naslijediti. Isus veli: „Tako }e vam se oduzeti kraljevstvo Bo`ije i dat }e se narodu koji ra|a njegovim rodom.“ Mada je ipak najfrapantnija ~injenica da i danas u Bibliji stoji najava DOLASKA POSLJEDNJEG BO@IJEG POSLANIKA, a da kr{}ani nisu pre{li na islam. Prokleti sotona se potrudio da se rije~i Isusove ne prenesu doslovno onako kako ih je on izgovorio, nego u segmentima. Isus Hrist ka`e: „Ova Radosna vijest o Kraljevstvu propovijedat }e se po svem svijetu, svim narodima za svjedo~anstvo, i tada }e do}i svr{etak. “ Sam Svemogu}i Bog je obe}ao da }e Kur’an uzeti pod svoju za{titu i da ne}e sotoni dozvoliti da putem koristoljubivih ljudi izmijeni makar i jedno slovo. Ina~e bi sotona vjerovatno uspio i odre|ene dijelove Kur’ana os-

Hvala Uzvi{enom Allahu d`.{, bez ~ije pomo}i i upute nikada ne bih uspio napisati ovu knjigu, hvala mu {to nam je poslao Muhameda a.s, poslanika koji }e nas obavijestiti o svim stvarima 1.400 i jo{ nekoliko godina unaprijed, daju}i nam instrukcije kako da zaslu`imo milost Bo`iju, kako da se pripremimo i suo~imo sa svim neda}ama koje }e nas zadesiti, kao i o drugim stvarima koje je spomenuo Bog u Kur’anu, a onda i Njegov poslanik u hadisima tokom svoje poslani~ke misije. Zaista nema zanimljivijeg govora do govora Allaha uzvi{enog. Zato se preporu~uje svim ljudima, bez obzira na njihovu vjeroispovijest, da stalno ~itaju Kur’an, jer se Bog u Kur’anu obra}a svim ljudima svijeta, a ne samo muslimanima, ka`e autor ove knjige, objavljene 2004. ({tampano izdanje) u Gora`du te 2009. godine (elektronsko izdanje) u Br~kom. taviti nedore~enim, kako bi ljudima zamaglio razum i odveo ih na stranputicu. O istom doga|aju, kada Isus najavljuje Radosnu vijest, Allah d`.{. pripovijeda u Kur’anu: „A kada Isa, sin Merjemin, re~e: ‘O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem Radosnu vijest o poslaniku ~ije je ime Ahmed, koji }e poslije mene do}i…’“ I tako su Bosanski kr{}ani, upoznav{i se s u~enjem islama, koje je u Bosnu do{lo s turskim osvaja~ima, svojski prihvatili islam. Njihovi susjedi na~inili su pogre{ku, ba{ kao i prvi Jevreji, koji se susre}u s Isusom iz Naza-

reta. Odbacuju ga u potpunosti, slijepo se dr`e}i „pradjedovske vjere“ i tako srljaju u propast. Samo oni koji su konvertirali u okrilju su milosti Bo`ije. [est stotina godina nakon Isusa historija se ponavlja. Dolazi Muhamed iz Meke, potvr|uje istinitost prija{njih poslanika i poziva SVE ljude svijeta da slijede put posljednje Bo`ije vjere ISLAMA. Na`alost, ogroman }e broj ljudi zanijekati ovog poslanika dr`e}i se „vjere pradjedova“ i izi}i }e da se bori protiv njega i njegovih sljedbenika. Iako Muhamed a.s. nije precizirao koja }e to skupina od potomaka Ishaka osvojiti Konstantinopolis, najvjerovatnije je da }e to biti vojska koja }e krenuti iz Bosne put Istanbula. A Allah d`.{. najbolje zna! Otkako je svijet postao ne}e biti ljep{eg prizora od lebdjenja Isusovog kroz oblake, u ranu zoru, iznad Sirije. [iroko ra{irenih ruku, dr`e}i se za krila dva

Misije za historiju (13)

Rosettin put do komete 67P
Kada kometa bude udaljena oko 500 miliona kilometara od Sunca, smrznuti gasovi }e po~eti okru`ivati kometu i polako }e po~eti isparavati, tako da }e gasovi i pra{ina biti raspr{eni na stotine hiljada kilometara iza komete
Odbrojavanje za prvi kometni randevu je po~elo. Evropska svemirska agencija namjerava 26. februara 2004. godine lansirati prvu svemirsku sondu Rosetta, koja }e, kako je planirano, sredinom 2014. godine sti}i do komete 67P Ghurymov Gerasimenko i tada }e osloboditi svoj mali lender, koji }e se mekano spustiti na nju, gdje }e u periodu od dvije godine vr{iti razna ispitivanja na povr{ini ove komete. Evropljani su po~eli raditi na samom projektu jo{ 1. marta 1997. godine. Ovo }e biti prva prilika da se u`ivo sa komete {alju podaci - slike na Zemlju i kada kometa bude udaljena oko 500 miliona kilometara od Sunca smrznuti gasovi }e po~eti okru`ivati kometu i polako }e po~eti isparavati, tako da }e gasovi i pra{ina biti raspr{eni na stotine hiljada kilometara iza komete. Kometa 67P je locirana na distanci od oko 4,5 AJ od Sunca, {to bi prevedeno u kilometre Arijana 5, da bi sondu direktno uputila ka kometi. Da bi dostigla tra`enu silu-brzinu da se otisne u susret kometi, poslu`it }e se manervima, koriste}i gravitacionu silu Marsa (2007. godine) i tri pita gravitacionu silu Zemlje (2005, 2007. i 2008. godine). Na ovom dugom i monotonom pu to va nju pos to ji mo gu}nost da se Rosetta (krajem 2008. godine) tokom prolaska kroz asteroidni pojas susretne s nekim asteroidom, i to }e biti prilika za provjeru rada instrumenata. Za vrijeme perioda kada letielica bude na niskom nivou aktivnosti, bit }e izvr{eno korigiranje njene putanje, a zadnje }e biti obavljeno u maju 2011. godine. Od jula 2011. godine pa za naredne dvije i po godine radio ti{ina }e biti pra}ena i Rosetta }e biti prepu{tena sopstvenim izvorima energije, kada }e pro}i blizu Jupitera. I, kona~no, u januaru 2014. godine sonda }e se ponovo reaktivirati, a u oktobru 2014. godine }e

Kometa 67P

iznosilo oko 675 miliona. Rosetta }e biti na putu 10 godina i za to vrijeme }e prevaliti oko pet milijardi kilometara. Rosetta }e biti lansirana 26. februara iz kosmi~kog centra Kourou, Francuska Gvajana, no{ena raketom nosa~em Arijana 5. Odmah nakon lansiranja u kosmos letjelica }e otvoriti svoje solarne pane-

le u pravcu Sunca, kako bi dopunila rezerve neophodne energije za daleki put. Njeni razni sistemi }e se postepeno uklju~ivati da bi se cijeli sistem testirao.

Susret s asteroidom
Nakon tri mjeseca od po~etka misije prva aktivna faza bit }e okon~na, zatim }e biti obavlje-

na kona~na ispitivanja cjelokupnog sistema do oktobra, 2004. godine. Rosetta }e nakon toga provesti sve naredne godine putuju}i usamljena do komete, pri tome prolaze}i pored Zemlje, Marsa, Zemlje i jo{ jednom Zemlje. Ovakva putanja je silom prilika odabrana zbog nedovoljne energije kojom raspola`e

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 22. august 2011.

FELJTON
NA DANA[NJI DAN

47

1485.

Engleski kralj Ri~ard III poginuo u bici kod Bosvorta u borbi protiv jedinica Henrija VII, osniva~a dinastije Tjudor. Time je okon~an Rat dviju ru`a nazvan tako, jer je dinastija Lankaster, s kojom je Henri VII bio u srodstvu, imala u grbu crvenu, a dinastija Jork bijelu ru`u.

[panski Al nan Alva de Tole po~eo ni mje Ho 1567.nu koja dovojzavodaisodkaobevojFerAlnabindotesnik reslandije vladavi je u{la u toriju kao ror. Ovo je za posljedicu imalo da je rasplamsan oslobodila~ki rat, zavr{en osloba|anjem od [panije i potom osnivanjem Holandije.

Deng Sjaoping

U En koj rat izme|u pristalica ne i parlamenta, izja 1642.Stjuarglesdakrupo~eo gra|anlaski potasliizjedajnive kralja ^arlsa I ta su ~lanovi par men ci. Meka Rat je okon~an 1645. porazom kralja, koji je na osnovu presude revolucionarnog suda pogubljen 1649. spe finansijskog slo dr`ave otpora licijskom re vnom 1859.Zbog raitnih neupocarha,Franc JopereIsismijema poretku Habzbur{ke monarhije, zef nio do tada svemo}nog ministra unutra{njih poslova Aleksandra Baha, ~ime je okon~ana epoha poznata u istoriji kao Bahov apsolutizam.

meleka (an|ela), spustit }e se na munaru Bijele d`amije u isto~nom Damasku. Muhamed a.s. ka`e: „Izme|u mene i Isaa nema poslanika. Isa }e si}i, pa kad ga ugledate prepoznajte ga. To je ~ovjek osrednjeg rasta, nije ni crven ni bijel, a si}i }e odjeven u odje}u iz dva dijela. Njegova glava }e izgledati kao da iz nje kapa voda, iako ga nije dohvatila vlaga.“ U drugoj predaji opisuje ga ovako: „.. . kada pogne glavu, iz nje }e kapati kapljice, a kada je podigne, iz nje }e pote}i blistave kapi, poput dragulja.. . “ Si}i }e Isa a.s. sa munare, a kada ga ljudi u d`amiji ugledaju, zavladat }e neopisiva radost. Bit }e to neposredno pred klanjanje sabah-namaza. Tada }e mu Imam Mehdi re}i: „Do|i, Duhu Bo`iji i klanjaj” , ponudit }e mu mjesto imama da predvodi namaz. A Isa a.s. }e to odbiti, rekav{i: „Zaista su

va{e vo|e neki od vas.“ Zajedno }e klanjati namaz.

Svijetom hara smutnja
PrijedolaskaIsusasvijet}e biti stavljen na najve}a isku{enja. Bit }e to vrijeme Ded`alovo, vrijeme Antikrista. ^init }e razna ~uda. O`ivljavat }e mrtve na o~igled svih ljudi. Ki{a }e padati na njegov znak, a zemlja }e proklijati raznovrsnim plodovima~im joj on naredi. Pojavljivat }e se na razli~itim mjestima na zemlji u vrlo kratkom vremenu. Za njim}e te}idvijerijeke. Jedna je hladnavoda, a druga je u`arena vatra. Zemljom }e vladati strahovita glad i `e|. Ko se njemu pokloni, bit }e nagra|en svakojakim plodovima. Mjesta koja mu odbiju poslu{nost preko no}i }e ostajati bez igdje i~ega, svakogrlostoke bit }e uni{teno. Mjestakoja ga prihvate`ivjet }e u izobilju. Nebu }e narediti, pa }e spustiti ki{u. Naredit

}e zemlji da dadne plodove, pa }e ona ra|ati u izobilju. Od njegovih sljedbenika najve}i je broj `ena i @idova. @idovi }e od njega misliti da je to dugo o~ekivani kralj Solomon, koji je imao mo} da upravlja vjetrovima, razumije govor `ivotinja i da vlada bi}ima iz duhovnog svijeta. Na su prot nji ma, ne kim kr{}anskim sektama }e se predstaviti kao Isus Hrist. O`ivljavat }e mrtve, hodati po vodi i letjeti po zraku… Bit }e to vrijeme velike smutnje, od koje }e malo ko ostati imun. Ne}e ostati nijedan djeli} Zemlje a da Ded`al (Antikrist) ne}e dospjeti do njega … osim Meke i Medine. Jednog jutra osvanut }e sa svojomvojskom od 70.000 @idova na prostoru ispred Bijele d`amije u Isto~nom Damasku. (Sutra: Obra~un protiv Antikrista i @idova)

Ro|en francuski zitor Klod Debi tvorac muzi~kog impre oni i 1862.dernih tendencija.komposisan zmaboutemesi,lji-u va~ novih mo Inspiri sim lizmom poeziji i impresionizmom u slikarstvu, stvorio je vlastiti muzi~ki jezik i stil. sa cija o za ra njeni u tu, {to je pretho va 1864.Potpika nara@enevska konvendilo osni{titinju Crvenog krsta. ~e{ki pi Ne je grao gu u for ranju ~e re 1891.Umrova`nu ulosactiJannamiruda, koji{kogodi-alizma i borbi protiv malodu{nos su rodnika podleglih njema~kom kulturnom uticaju. ane 1910.Japanktoraktirao Korejuzenakon pet godina prote ta nad tom mljom. ska 1914.Austro-UgarBelgiuji.Prvom svjetskom ratu objavila rat Trupe nacisti~ke Njema~ke op du 1941.terburg), ~imeujeDrugom svjetpo~ele ratusa(daLenjingrada skom nas Sankt-Pe po~ela bitka za grad, za-

1904. Ro|en kineski dr`avnik Deng Sisijan, poznat kao Deng Sjaoping, glavni arhitekta privrednih reformi i silovitog ekonomskog uspona Kine krajem 20. vijeka. Najmnogoljudnijom zemljom svijeta vladao je od 1978, a sa posljednje zvani~ne rukovode}e funkcije povukao se 1990, ali je njegov presudan uticaj ostao nesporan do smrti u januaru 1997.

vr{ena u januaru 1944. pobjedom sovjetske armije. Tokom opsade i herojskog otpora `ivot je, ve}inom od gladi, izgubilo oko 620.000 stanovnika grada, ali se Lenjingrad nije predao. Umro ruski baletski igra~, koreograf i pedagog Mihail Mihajlovi~ Fokin, reformator klasi~nog stila igre.

National Aeronautics and Space Administration (NASA) je ameri~ka svemirska agencija, osnovana 29. jula 1958. godine s ciljem ostvarivanja javnog svemirskog programa Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava. Cilj joj je i dugoro~ni razvoj civilnih i vojnih letjelica. Nakon {to je Sovjetski savez oktobra 1957. godine lansirao prvu svemirsku letjelicu Sputnjik 1, SAD je usmjerio sve svoje napore u ovom smjeru. U to vrijeme zapo~ela je debata u SAD-u oko svemirskog programa jer je Sovjetski savez ozbiljno zaprijeto SAD-u u pogledu nacionalne sigurnosti i tehnolo{kog lider{ipa. I tada{nji predsjednik SAD-a Dwight Eisenhower je podr`ao program svemirskih aktivnosti. Nakon toga, ubrzano je po~eo razvoj same NASA-e, ali i svemirskih programa koji su se odvijali u ovoj agenciji. Tako je zapo~ela era velikih misija u svemir, spu{tanja na mjesec koje je cijeli svijet pratio i drugih velikih misija koje su trajale danima i mjesecima. Rezultat je da su ljudi u posljednjih pola stolje}a uspjeli napraviti letjelice kojima mogu putovati u svemir, posljednjih godina ~ak i turisti~ki. A da to nije kraj pokazuje najbolje podatak da je NASA raspisala vi{emilionski vrijednu nagradu onome ko uspije prona}i jeftiniji, br`i i lak{i put u svemir. Zbog svega toga, vrijedi upoznati se sa historijskim letovima u svemir. biti samo nekoliko kilometara udaljena od 67P komete. Ovo }e biti trenutak kada }e se snovi mnogih nau~nika ispuniti, kada bude iskrcala svoj dragocijeni tovar - lender na povr{inu komete. Rosetta }e se nastaviti kretati u orbiti oko komete i one }e zajedno nastaviti sljede}ih 17 godina da putuju ka Suncu. Rosetta sa sobom nosi 10 nau~nih instrumenata, ~iji je posao da otkriju tajne kometinog hemijskog i fizi~kog sastava tla, kao i da ispita njena magnetna i elektri~na svojstva. Koriste}i specijalno dizajniranu kameru, lender }e po prvi put napraviti snimke u makro i mikro opsegu i sve te podatke }e preko orbitera Rosette poslati natrag na Zemlju.

Korak bli`e
Ovo }e biti prva prilika da se u`ivo sa komete {alju podaci

- slike na Zemlju. Kada kometa bude udaljena oko 500 miliona kilometara od Sunca, smrznu ti ga so vi }e po~eti okru`ivati kometu i polako }e po~eti isparavati, tako da }e gasovi i pra{ina biti raspr{eni na stotine hiljada kilometara iza komete. U tom dijelu misije procesi koji se odigravaju u jezgru komete }e biti prou~avani i mjereni mnogo preciznije nego {to su to ikada bili ranije. Ovakvi podaci }e biti korak bli`e razumijevanju, saznanju o porijeklu nastanka `ivota na Zemlji. Prvi izvje{taji govore da je po~etna faza polijetanja Rosette protekla izuzetno glatko i efikasno. Po~etna brzina bila je dva kilometra u sekundi, da bi se zatim pove}ala na osam kilometara. U trenutku susreta s kometom 67P kometa }e biti blizu svog afela na oko 5,2 astronomske jedinice (to je orbitalna pozicija Jupitera). Susret je planiran u vrijeme kada je kometa blizu svog afela, jer je orbita komete veoma ekscentri~na i po{to kometa ima veliku brzinu, potrebno je da je letjelica sretne u dijelu njene orbite u kojoj ona putuje najsporije (Drugi Keplerov zakon). (Sutra: Zvjezdani putnici blizanci)

1942.
vi polijetanje.

Ramiz Sal~in

dro u ru po nulo 55 1985.jiNaseaeropaliomu{toMan~estemoraogida obustaljudi u britanskom putni~kom avionu tipa boing 737, ko za po je pilot sjednik Fra upu 1991.Predni zahtjevHrvatske dni{njojeTu|manavgustio pisa Predsje tvu SFR Jugoslavije da se JNA povu~e u kasarne najkasni do 31. ta. Ar lje Srba na Saraje vo difici nim aviobomba Od 1995.njatimorijejanoborasanskih njenograma.tivirala poslje-dica granatira ubi {est, a ra 33 ci la. Skup{tina Etiopije iza Gidadu 1995.Repufa dr`ave, preimebrala NegasaSavezna za {e novane u Demokratska blika Etiopija. cija 61 dr`ave u @enevi o razo 1996.laKonferarenokon~anaobuneustnoj{nobrani{to-je ru`anju je pje po Indija blokira spo zum o sve hva za nukle arnih proba. oru`anom prepadu na muzej sli ra 2004.UdenodajeMungovou najpoznatijemno{katvom Edvar ka Oslu, pred posjetilaca ukra nje platno “Krik“.

1992. Brane}i Sarajevo i BiH, poginuo Ramiz Sal~in, komandant Op}inskog {taba Oru`anih snaga Novi Grad u Sarajevu.

Leh Valensa

2005.

Evakuacijom jevrejskih naseljenika iz Necarima, posljednjeg jevrejskog naselja u pojasu Gaze, okon~ano je ~etiri decenije dugo izraelsko prisustvo na toj teritoriji, okupiranom nakon {estodnevnog rata 1967. Od 1948. do 1967. pojas Gaze je bio pod upravom Egipta.

Poginu 160 putni i ~lano prili da ruskog tni~kog aviona ti 2006.45 kikomlopara sjeverka pu10Donjecvakaposadepatupoljev-154, lometa no od u Ukra jini. Avion je letio na liniji od Anape na Crnom moru do Sankt Peterburga kada se sru{io i zapalio. ni~no sa {tio je ta 2003. u ku pogi ri~kih 2009.PentagonIrazvanjeno.nuloop4.337daameod marvojnika, a vi{e od 31.000 je ra Tako|e je objavljeno da je najmanje 716 vojnika poginulo, a 3.500 ranjeno u i oko Afganistana, po~ev od 2001.

2006. Leh Valensa, legendarni vo|a Solidarnosti, prvog slobodnog sindikata komunisti~kog svijeta, napustio tu organizaciju. Solidarnost je igrala klju~nu ulogu u ru{enju komunizma u Poljskoj i isto~noj Evropi krajem 1989. godine.

48

OGLASI

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

49

Naziv po{te

Adresa

Radno vrijeme
pon-pet. 07-19 08-16,30 07-19 07-19 07-19 07-16 07-19 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-16 08-15 08-16 08-16 07-17 08-16 08-16 07-17 07-17 07-17 07-17 08-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 subota 07,30-15,30 07,30-15,30 07,30-15,30 07,30-15,30 07-14 07,30-15,30 07-14 07-20 08-15 08-15 08-18 08-18 08-18 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 nedjelja 09-19 09-20 -

Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Zelene beretke 15 Sarajevo Trg solidarnosti 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo Bul. branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš 29. februara 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Javi} bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Musala 2 Tuzla A. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Bosne Srebrne bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kladanj Patriotske lige 1 Banovi}i Banovi}i Lukavac Borisa Kidri}a bb Gra~anica M. Vehbi ef. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H. kapet. Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Zgo{}anska 44 Maglaj S. Omerovi}a 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H. kapet. Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZDAJEM poslovni prostor na Dobrinji 170 m2 ima sve priklju~ke adaptiran. Tel: 061/177-711. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u centru. Tel. 061/812-084. IZDAJEM ~etverosoban namje{ten stan Ul. Kranj~evi}eva. Tel. 445-371. U NAJ^ISTIJEM i mirnijem dijelu Sarajeva izdajem stan. Dvije jednokrevetne i soba dnevni boravak, TV, kuhinja, centralno grijanje, zaseban ulaz. pogodno za studente medicine i gra|evine. mob. 061/252-782. IZDAJEM konfornu sobu blizu Katedrale zaposlenoj `enskoj osobi ili studentici. Tel. 033/225-747, 063/947-075. IZDAJEM poslovni prostor 38m2, grbavica. Tel. 061/140-525. IZDAJEM namje{ten stan u ul. Ispod Budakovi}a 5 A, studenticama. Mob. 061/161-333. KOMFORNA garsonjera, za jednu ili dvije osobe, namje{tena, plin, telef. dvori{te, parking prostor. Mob. 061/869-396. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, blizina hotela bristol, centralno grijanje, kablovska TV. Tel. 033/652-293. IZDAJEM vrlo povoljno vikendicu na moru — Brist. Mob. 065/367-128. IZDAJEM stan u Hrasnom 36 m2 namje{ten na Dobrinji. Tel: 061/019-236. IZDAJEM u Ferhadiji 15 poslovni prostor 40 m2.Tel: 033/202-611 i 061/219-464. IZDAJEM ku}u u Centru. Mob. 062/337-925. IZDAJEM namje{ten stan u [vrakinom kod trolebuske stanice. Mob. 061/508-404. GRBAVICA, izdajem namje{ten jednosoban stan u stambenoj zgradi, II kat, Mob. 061/167-930 i vikendom 00385922444341. IZDAJEM dvosoban stan kod tramvajske stanice na Alipa{inom polju. Tel. 542130 i 061/022-038. IZDAJEM dvosoban lijepo namje{ten stan, u zgradi, kod Merkatora, D. Malta. Mob. 061/233-078. IZDAJEM jednoiposoban stan 5 sprat st. zgrada Breka. Mob: 061/906-914. IZDAJEM poslovni prostor u Osijeku kod Ilid`e 150m2. Tel. 062/223-710. IZDAJEM jednosoban stan 40m2, povoljno, Aerodromsko naselje, ul. Akifa [eremeta. mob. 061/897-959. IZDAJEM dvosoban prazan stan, 4 sprat, cen. grij. Ilid`a-Pejton, cijena po dogovoru. Mob. 061/277-524. IZDAJEM pos. prostor 17,5m2, Stari Grad, Austrijski trg, pogodan za sve namjene. Mob. 061/906-914. IZDAJEM poslovni prostor 47m2 plus galerija, pogodan za vi{e namjena, u Hrasnom, ul. Azize [a}irbegovi} bb (blizu Robota). Tel. 033/202-590 i Mob. 061/157677. IZDAJEM 2,4,6 krvetne apartmane u Podgori. Tel. 00385 21 625-065. IZDAJEM poslovni prostor kod op}ine Stari grad, 25m2. Mob. 061/563-292. IZDAJEM poslovni prostor, plato Skenderija, 8,50m2. Mob. 061/480-207. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Ko{evskom brdu. Cijena sa uklju~enim re`ijama 350 KM. Mob. 061/373-949 i 061/223-941. ZDAJEM namje{ten dvosoban stan 60m2, centralno grijanje, II sprat, Alipa{ino Polje. Tel. 062/633-248. IZDAJEM dvosoban stan na Grbavici i dvoiposoban u centru. Mob. 061/812046. IZDAJEM stan u ku}i zaseban ulaz. Mob: 061/410-723. IZDAJEM dvosoban stan Novo Sarajevo kvadrant dugoro~no ozbiljnoj osobi. Mogu}a prodaja. Mob: 061/701-128. IZDAJEM stan Dobrinja I kod Ferex pumpe jednosoban. Mob: 061-410-723. DONJI Vele{i}i, izdajem namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, poseban ulaz, eta`no grijanje. Tel. 033/200-455. IZDAJEM jednoiposoban polunamje{ten stan, privatna ku}a, zaseban ulaz, na Bistriku. Mob. 061/928-632. IZDAJEM poslovni prostor pogodan za kancelarije ili za ordinacije. Tel. 033/466341, 062/823-739. U STROGOM centru povoljno izdajem poslovni prostor (kancelarije) na I i II spratu. Zel. 033/225-281. KOVA^I]I (Ljubaljanska) namje{ten jednosoban stan, plinsko eta`no, parking, 300KM. Tel. 033/711-665. CENTAR (H. Kre{evljakovi}a), namje{ten, konforan, jednosoban stan, c.g. lift, balkon, VI kat, 500KM. Mob. 061/247777. DOLAC Malta (M. Maruli}a9, 42m2, prazan jednosoban stan, c.g. u prizemlju, 350KM. Tel. 033/711-665. ILID@A (H. Celenke) dvosoban, ekstra namje{ten, II kat, lift, balkon, plinsko eta`no, 500KM. Mob. 062/295-919. NOVO Sarajevo (Zmaja od Bosne), 59m2, dvosoban, IX kat, lift, namje{ten, c.g. 2. balkona, 500KM. Mob. 066/340748. CENTAR (Branilaca Sarajeva), trosoban, dobro namje{ten, III kat, plinsko eta`no, parking mjesto, 700KM. Mob. 061/247-777. DONJE Ciglane (Alipa{ina) troiposoban, dobro namje{ten, I kat, c.g. klima, 2 balkona + terasa 40m2. Mob. 066/340-748. REZIDENCIJALNA ku}a na Kova~ima, 5 min. od sebilja, velika gara`a + ba{ta 200m2 stambenog prostora. Mob. 062/907-831. IZDAJEM poslovni prostor od 190m2 kod porodili{ta sa 15 parking mjesta, pogodno za apoteke, predstavni{tva. Mob. 062/959-129. IZDAJEM stan, u ul. Vrazova, 59m2, namje{ten, gara`a, alarm, 700KM. Mob. 062/959-129. IZDAJEM stan u centru, ul. Tekija, 70m2, namje{ten. Mob. 062/959-129. IZDAJEM stan, polu namje{ten, u ul. Geteova, 40m2, 250KM. Mob. 062/959129. IZDAJEM luksuzno opremljen stan u ul. M. Krle`e, Dobrinja, 92m2. Mob. 062/959-129. IZDAJEM stan dvoeta`ni, 100m2, III sprat, luksuzno opremljen, u ul. Kaimija Baruh, Marijin dvor. Mob. 062/959129. IZDAJEM stan 72m2, III sprat, luksuzno opremljen, u ul. Safeta Pa{ali}a, Nova Breka. Mob. 062/959-129. IZDAJEM dvosoban stan u ul. Antuna Hangija, namje{ten, 500KM. Mob. 062/959-129. IZDAJEM stan dvosoban u ul. Logavina, namje{ten kod policijske stanice. Mob. 062/959-129. IZDAJEM stan 60m2, u ul. T.O.P. na Grbavici, namje{ten, povoljno za studente, 450KM + re`ije. Mob. 062/959-129. IZDAJEM ku}u u ul. Vrelo Bosne, dvoeta`na 160m2 + 900m2 oku~nica + dje~ije igrali{te + ba{ta, po dogovoru. Mob. 062/959-129. IZDAJEM ku}u u ul. Antuna Hangija, dvoeta`na, 120m2, namje{tena + dvori{te, gara`a. Mob. 062/959-129. IZDAJEM ku}u dvoeta`n, Borak, namje{tena, 120m2, 850.000KM. Mob. 062/959-129. IZDAJEM poslovni prostor 100m2, ul. Prve samostalne, pejton, parking. Mob. 062/959-129. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan u centru. Tel. 442-556. IZDAJEM gara`u iza [umarskog fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. Tel. 061/145-122. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192-059. IZDAJEM prostor u Papagajci 32m2 pogled na Miljacku. Tel. 063/639-691. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru, Te{anjska. tel. 061/273-995. IZDAJEM ili prodajem gara`u na Pofali}ima. Tel. 061/497-592. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Dobrinji 250KM + re`ije. Tel. 061/229607. IZDAJEM stan u Hrasnom 36 m2 namje{ten na Dobrinji. Tel: 061/019-236. IZDAJEM u Ferhadiji 15 poslovni prostor 40 m2.Tel: 033/202-611 i 061/219-464. TROSOBAN namje{ten stan, cen. iternet, 400 KM, stadion Ko{evo. Tel. 202437, 061/226-493. IZDAJEM poslovni prostor 150 m2 Alipa{ino polje NA „B“ FAZI UL. TRG ZAVNOBIHA br. 21. IZDAJEM opremljen kancelarijski prostor blizu stanice sa antreom i ~ajnom kuhinjom, 30m2, ventilacija, cen. grij, cijena 600 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM stan za dvije djevojke, na Mejta{u. Mob. 065/169-364. IZDAJEM povoljno pos. prostor 11m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789-206. IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055-305. IZDAJEM studentu jednokrevetnu sobu, upotreba kupatila i kuhinje. Mob. 061/746-389. MANJA, lijepo namje{tena soba, kupatilo, strogi centar, zaseban ulaz, samcu, studentu. Mob. 061/217-897. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 0038733214595, 0038762279428. IZDAJEM NAMJE[TEN stan 50m2, Ferhadija. Tel. 204-086. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZDAJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM gara`u, Marindvor-Centar. Mob. 062/253-712. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654883. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214-868. STRANIM dr`avljanima izdajem namje{tene stanove, Sarajevo — Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. BA[^AR[IJA, izdajem namje{ten 50m2 stan na du`e vrijeme, zaposlenim osobama ili strancima, poseban ulaz u stan. Tel. 033/533-222 ili 033/240-013. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM stan 60m2, Skenderija, p. ku}a, 2 sprat, stan na Breci 59m2, 2 sprat. Mob. 061/573-640. IZDAJEM pos. prostor Centar-125m2, 76m2 i 100m2. Mob. 061/573-640. HRASNO, Aleja lipa, izdajem namje{ten trosoban stan, grijanje, klima, Mob. 061/102-227. IZDAJEM poslovni prostor, 32m2 na Grbavici. Mob. 061/865-158. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223957 i 061/360-278. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139.

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

PRODAJA
PRODAJEM poslovni prostor — apartman, Sutomore, 100m od mora. Mo`e i zamjena za stan — poslovni prostor u Sarajevu. Tel. 0038761 202-213. POVOLJNO PRODAJEM 2,5 stan povr{ine 63 m2 lokacija Asima Ferhatovi}a preko puta stadiona Ko{evo potrebna adaptacija zvati na mobilni. Tel. 061/249-001. PRODAJEM vikend plac 870 m2 Igman — U{ivak- Had`i}i, voda, struja, gra|. dozvola. Tel: 061/274-189. PRODAJEM ku}u i 2,5 duluma zemlje Stup. Tel: 033/627-095. PRODAJEM stan u Centru IV sprat, 62 m2 i stan u Pofali}ima, II sprat 60 m2. Tel. 066/201-411. PRODAJEM POVOLJNO stan u Hrasnici 54 m2. Tel: 062/229-677. PRODAJEM ku}u u Pejtonu Ilid`a sa p.p.p.200 m2. Stan na ^engi} Vili I od 52 m2, zemlji{te od 1400 m2 sa ku}om sa p.p.uz glavni put Gladno Polje. Tel. 061/188-733. PRODAJEM bosansku ku}u, stari grad, Logavina sa urednom dokumentaciom. Mob. 061/745-982. POVOLJNO prodajem useljivu ku}u na dva sprata, dvije gara`e, ul. Radni~ka 122. Mob. 065/185-108. VRATNIK, ku}a sa rti zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Mob. 061/131-268. POSLOVNI prostor od 20m2 na Grbavici (ul. Radni~ka) u prizemlju, mokri ~vor, 58.000KM. Mob. 062/295-919. CENTAR (Titova) 105m2, ~etvorosoban, I kat, 2 ulaza, renoviran, plinsko eta`no, 220.000KM. Mob. 061/247-777. SARAJ polje (Teheranski trg), 89m2, troiposoban, V kat, lift, c.g. 2 balkona, 2 mokra ~vora, dvostran, 1.650KM/m2. Tel. 033/711-666. GRBAVICA (Grbavi~ka) 86m2, trosoban, VII kat, lift, balkon, plinsko eta`no, renoviran, 198.000KM. Mel. 066/340-748. GRBAVICA I (H. ^emerli}a), 83m2, troiposoban, I kat, 2 balkona, 2 mokra ~vora, sjever — jug, 2.400KM/m2. Mob. 061/247-777. DOLAC Malta (Zmaja od Bosne — [ipad) 82m2, trosoban, III kat, lift, balkon, c.g. 2.300KM7m2. Tel. 033/711-665. CENTAR (Josipa Vanca{a) 73m2, trosoban, V.P. plin, orjentacija istok — zapad, 2.050KM/m2. Mob. 061/899-209. ALIPA[INO polje ( Trg Me|unarodnog prijateljstva), 70m2, trosoban, VIII kat, lift, balkon, c.g. 91.000KM. Tel. 033/711-666. CENTAR (Ko{evo), 67m2, II kat, plinsko eta`no, 150.000KM. Mob. 061/899209. VOGO[]A (Zvijezda), 65m2, dvoiposoban, I kat, dvostran, plin, 2 lo|e, sa kupatilom, 92.000KM. Mob. 061/247-777. GRBAVICA (Dervi{a Numi}a), 60m2, dvoiposoban, IV kat, c.g., balkon, renoviran, 119.000KM. Mob. 061/526-243. CENTAR (Avde Jabu~ice), 57m2, dvosoban, V.P. AU-gradnja, plin, za renoviranje, 1.650KM/m2. Mob. 066/340-748. HRASNO (Milana preloga9, 57m2, dvosoban, VIII kat, lift, balkon, lo|a, c.g. dvostran, 1.900KM/m2. Mob. 061/247-777. DOLAC Malta (E. [ehovi}a), 56m2, dvosoban, IX kat, 2. lifta, balkon, c.g. 119.000KM. Mob. 062/295-919. SOCIJALNO (Lo`ioni~ka — [ibica9, 55m2, dvoiposoban, VII kat, lift, c.g. 99.000KM. Tel. 033/711-666. ^ENGI] Vila (D`. Bijedi}a — kod toplana) 53m2, dvosoban, V kat, bez lifta, balkon, c.g. 82.000KM. Mob. 062/295-919. NOVA Vogo{}a — Rosulje, novogradnja, 48m2, jednoiposoban, III kat, lift, plinsko eta`no, 1.550KM/m2. Mob. 066/340-748. PRODAJEM povoljno ku}u naselje Bare ul. Abdurahmana Muharemije prizemlje+sprat+potkrovlje+450 m2 ba{te. 70.000 KM.Tel: 061/552-163. GRBAVICA (B. Muteveli}a — {oping9, 39m2, judnosoban, II kat, lift, c.g. 76.000KM. Mob. 062/295-919.

ZIDANU gara`u u nizu od 13m2 na Vracama, ul. Avde Smailovi}a, 8.500KM. Mob. 062/295-919. POSLOVNI prostor, 30m2 u Hrasnom, P.C. mali Robot, na I katu, pogodan za ordinacije ili kozmeti~ki salon, 2.400KM7m2. Mob. 033/711-666. PRODAJEM poslovne prostore: 60m2 Trg heroja, cijena 2.500KM/m2, Alipa{ino polje — Trg Zavnobiha, cijena 170.000KM, tr`ni centar Robot, 80m2, cijena 2.300KM7m2. Mob. 061/206-728. PRODAJEM stan u centru kod Doma armije, 101m2, III sprat, cijena 3.000KM/m2. Mob. 061/825-679. PRODAJEM pos. prostor 14m2, opremljen Ciglane, p. prostor 86m2, Skenderija, 1 sprat, opremljen. Mob. 061/573640. PRODAJEM vikend ku}u Jablani~ko jezero 330m2, opremljena, cijena povoljna, ku}a ^elebi}i 476m2, opremljena. Mob. 061/573-640. PRODAJEM gra|. zemlji{te u Rakovici pored puta 9.970m2, voda, struja na zemlji, 1/1. Mob. 061/573-640. PRODAJEM apartman u Neumu 44m2, eta`irano, na samoj pla`i apartman 46m2, II zona, opremljen, 120 m od mora, mo`e zamjena za Sarajevo, uz doplatu. Mob. 061/573-640. PRODAJEM parcelu na Vla{i}u, uz put, sa dozvolom za stam. pos. objekat, stan u N. Travniku 92m2 i pos. prostor u N. Travniku 47m2, centar. Mob. 061/573640. PRODAJEM stan 50m2, Vogo{}a, centar, ku}u u Otesu pored d`amije 450m2 + 300m2 oku}nice, 1/1, povoljno. Mob. 061/573-640. STARI GRAD kod Op}ine 72 m2/I i 40 m2 na istom spratu adaptirano po 3.000KM. gornje ciglane dvoeta`ni 73 m2 trosoban sre|en 2.300 KM.ko{evsko ul. Nusreta Si{i}a 69m2/p+balkon, trosoban stanje odli~no po 1.800 KM/m2. Tel: 061/269-835. NA BA[^AR[IJI prodajem ku}u i poslovni prostor 187m2, uredni papiri, ul. Sagrd`ije. Mob. 061/745-525. PRODAJEM dvosoban stan 51 i 6 m2 lo|a Zvjezda b-Drvenija 4 sprat, lift centralno. Mob: 061/745-508. NEUM Tiha luka dalmatinska broj 9 prodajem ku}u sa gara`om 300m2 oku}nice. Tel: 061/548-365 i 036/884-297. KU]E: Vratnik kod Hendek d`amije, Vasin han, Vraca, podlugovi, gazin han, vikend ku}e: Pale (Potoci, kriva~e, Gornji Pribanj). Tel. 066/488-818. GRBAVICA, 66m2/IV sprat, Grbavica 53m2/III sprat i 47m2/visoko prizemlje. Mob. 062/156-882. TRG HEROJA, 36m2/IX kat i Grbavica 47m2/visoko prizemlje. Mob. 061/079-751. ALIPA[INA ulica, 66m2, II sprat i M.M. Ba{eskije, 109m2, III sprat. Mob. 062/156-882. KU]A u Had`i}ima, 8,5 x 9 sa oku}nicom, dvije vanjske gara`e, cijena po dogovoru. Tel. 033/420-319 i 521-187. KLJU^, unsko — sanski kanton, izme|u vatrogasnog doma, 6 dunuma zemlje. Tel. 053/222-928 i Mob. 062/364-214. RAKOVICA — Kakrinje, prodajem parcelu, dunum zemlje. Mob. 061/304599 i 033/665-419. PRODAJEM plac u Otesu uz cestu, 1.350m2, dozvoljena gradnja. Mob. 061/749-442. MARIJIN dvor, ul. V. Peri}a 2/3, trosoban sa trpezariom i dva mokra ~vora, dvostrano orjentisan, cijena po dogovoru. Mob. 062/254-859. HRASNO — 29m2 i 38m2, ^engi} Vila — 64m2, Aneks — 40m2, Dobrinja — 55m2, 68m2, 88m2, centar — 39m2, pofali}i — 40m2, Novo Sarajevo — 32m2, Ko{evsko brdo — 28m2, Isto~no Sarajevo — 47m2. Mob. 061/375-787. PRODAJEM vikend - ku}u u Resniku kod Pazari}a, Ul. Resnik 50, struja, voda, oku}nica, pored glavnog puta. Tel. 061/224-704. PRODAJEM stan ili mjenjam za Beograd ul. Zagreba~ka 2 D, drugi sprat, 64 m2, cg, 2 balkona, podrum. Tel: 065/495660.

ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM vikend ku}u, gra|evinska i upotrebna dozvola, 5 dunuma zemlje, pola pod vo}em, okolina Sarajeva za Novi grad RS. Tel. 065/674-417, 052/753-292. HRID, ku}a sa 2 stana, poslovni prostor za stan uz naknadu. Mob. 062/532-885. MIJENJAM ~etvorosoban stan u centru kod Vje~ne vatre za jednosoban uz doplatu, centar. Mob. 061/252-663. DOBRINJA IV, mijenjam stan 89m2 I sprat za manji u Sarajevu, ku}u/stan u Novom Travniku ili prodajem. Mob. 061/381-918. MIJENJAM jednosoban stan na Grbavici od 36 m2 za garsonjeru u Starom gradu vlasnik. Tel: 062-123-676. MIJENJAM stan 120m2+ pp 60m2+gara`a+200m2 ba{~a Sarajevo Kova~i}i za Beograd. Tel: 061-866-143 i 033-646-812. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM - prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM staru bosansku ku}u na sprat, Ba{~ar{ija, Telali 15, kod Vije}nice, za odgovaraju}i stan, mo`e i prodaja. Mob. 062/656-270. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM u centru stan 70m2, II kat za dva odgovaraju}a. Tel. 070210971. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892-323.

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. POTREBNO vi{e stanova i ku}a za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/573640. AGENCIJI potrebno vi{e stanova za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/516-713.

PONUDA
DVOSOBAN konforan cca70m2, namje{ten stan, blizu katedrale izdajem na du`i period. Mob. 062/485-896. IZDAJEMO dvosoban stan u naselju “Park“; dvije sobe, kuhinja, kupatilo, centralno grijanje, telefon,TV-internet. Preferiramo studentice, blizina Arhitektonsko - gradjevinskog, Medicinskog i Stomatolo{kog fakulteta. Tel. 061/130 995. IZDAJEM frizerski salon opremljen u Sokolovi} Koloniji. Tel. 062/723-249. CENTAR, Alipa{ina ulica, izdajem jednosoban namje{ten stan. Mob. 061/190008 i 061/150-080. IZDAJEM poslovni prostor 30m2, Ba{~ar{ija kod taxi {tanda. Mob. 061/745525. IZDAJEM sobu blizu medicinskog i gra|evinskog fakulteta. Tel. 033/205396. IZDAJEM apartman u strogom centru za jednu osobu, ekstra IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo. Mob. 061/253-404 i 033/227-225. sre|en, 500KM. Tel. 061/205-235. IZDAJEM stan jednosoban kod medicinskog fakulteta. Mob: 062/210-128. IZDAJEM garsonjeru namje{tenu, ima plin, Ohridska br. 3 A Novo Sarajevo. Tel. 033/443-620. IZDAJEM jednosoban stan sa grijanjem u privatnoj ku}i, dvjema studenticama. Tel. 033/203-761.

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
STAN u centru, ul. Karpuzova, 72m2, novogradnja, III sprat, plinsko centralno, 179.000 KM. Mob. 062/334-371. STAN na Dovbrinji kod kup slasti~arne, III sprat, dvoiposoban, lift, centralno, 66m2, potrebna adaptacija, 101.000 KM. Mob. 062/334-371. VIKEND ku}a u Rakovici iznad ergele, 120m2 + gara`a + 1.300m2 plac, sve ure|eno, ogra|eno, 86.000KM, nije fiksno. Mob. 062/334-371. DEVASTIRAN stan u Saraj polju, VI sprat, 38m2 + balkon, lift, centralno, dvosoban, 52.000KM. Mob. 062/334-371. GARSONJERA u {vrakonom, 29m2, suteren, adaptirana, 45.000KM. Mob. 062/334-371 Samir. GARA@A u Kova~i}ima, grbavica uz glavnu ulicu, podzmna, 12m2, ima struju, uknji`ena, 16.000KM. Mob. 062/334371. KU]A u Mi{evi}ima 410m2 + dvori{te 500m2, moderna, nova, zavr{eno 90% radova, 220.000KM. Mob. 062/334-371. STARI grad, hrid, ku}a sa dva stana, poslovni prostor, oku}nica. Mob. 062/532885. STAN u centru, Had`iidrizova, I sprat, AU gradnja, 103m2, odli~na lokacija, adaptacija potrebna, 2.200KM/m2. Mob. 062/334-371. VIKEND ku}a u Gladnom polju, 200m2 + 1.300m2 zemlje, zavr{eno 90% radova, 110.000KM. Mob. 062/334-371. KU]A na Stupu kod Penny-a, 200m2 + 1.000m2 zemlje, 410.000KM. Mob. 062/334-371. PRODAJEM ku}u vl. 1/1, op}ina Centar, iznad OHR-a, Kova~i}i, ul. M. Locatellija. Mob. 061/540-203. PRODAJEM ili mijenjam za more ku}u u Pazari}u pored magistralnog puta sa 1.200m2 zemlje. Mob. 061/223-208. PRODAJEM stan 94m2, Nova Breka, ul. ismeta Mujezinovi}a, 2 banje, 2 wc, 3 balkona, II kat. Tel. 033/612-007. PRODAJEM poslovni prostori od 400 m2 i 190 m2 na Dobrinji iza pijace. Tel: 061/968-986. PRODAJEM ku}u Abdesthana 23 Kova~i, pogledati od 10-17. PRODAJE se ukrovljena ku}a povr{ine 220 m2 sa svim priklju~cima i 16 ari livade u Vlakovu (Sarajevo) br. 333 cijena 170.000 Eura. Tel. +381644082840 i +43(0)6766592854. PRODAJEM trosoban stan na Marijin Dvoru dva kupatila, dva balkona drugi sprat. Mob: 061/968-986. PRODAJEM dvosoban stan 51+6m2 lo|a, centar, Zvjezda B — PRODAJEM trosoban stan na Donjim Ciglanama, 106m2, cijena 270.000 KM. Tel. 033/665-256. PRODAJEM povoljno stan u Hrasnici, 54m2. Mob. 062/229-699. PRODAJEM stan na Marijin Dvoru 69 m2 prvi sprat, plin, 2750 KM/m2 mo`e zamjena za Vi{njik Bjelave. Tel: 061-211303.¸ PRODAJEM-izdajem gara`u, centar Marijin Dvor, Kranj~evi}eva, povoljno po dogovoru. Mob. 061/869-396. PRODAJEM gara`u 13m2, Habibe Sto~evi}, Dobrinja C-5. Tel. 033/465-027, 061/144-547. PRODAJEM stan kod BBI-a centra, 1/1. tel. 066/898-703. PRODAJEM vikendicu u Rakovici — Kakrinje, dunum i 700m2, mo`e i zamjena za stan. Mob. 061/169-900. STAN 65m2, (dnevni boravak, dvije sobe, kuhinja, trpezarija, WC, ostava, balkon, Stari Grad, Ul. Glo|ina. PRODAJEM staru bosansku ku}u na sprat, sa dvori{tem, kod Vije}nice, Ul. Telali 15, 95.000 KM, mo`e i zamjena za stan. Mob. 062/656-270. PRODAJEM stan u ul. Kralja Tvrtka br. 14/3, 77m2, cijena 200.000 KM. Tel. 058/483-561. PRODAJEM adaptiran jednosoban stan, 40m2, ul. Pofali}ka (kod FDS). Tel. 065/294-840. GARA@A - Kranj~evi}eva ispod Konzuma, vl. 1/1, povoljno, mo`e i iznajmljivanje. Mob. 061/869-396. PRODAJEM poslovni prostor 70m2 kod studentskih domova na Bjelavama. tel. 061/911-324. PRODAJEM zemlji{te 2100 m2 sa svim prikju~cima pored ceste Faleti}i. Tel: 033/200-829. PRODAJEM trosoban nov neuseljiv stan u isto}nom Sarajevu, Ul. Spasovdanska. Tel. 062/296-347, 033/219-260. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. tel. 061/199-845, 665-845. PRODAJEM na Ni{i}ima dvije parcele u crnogori~noj {umi idealno za odmor dobar prilaz, struja, voda. Tel. 061/169863. PRODAJEM dvosoban konforan stan u Ul. Grbavi~ka 56/4, 54m2, cijena 2000KM/m2. Tel. 061/528-169, 646-281. PRODAJEM trosoban stan 90m2, strogi centar, kod alipa{ine d`amije. Mob. 061/183-171. STAN 38m2/VP, vl. R. Petrovi}a, nova cijena 68.000 KM, 43m2-Skenderija. Mob. 061/019-236. PRODAJEM stan 117m2 kod Vje~ne vatre, II sprat. Mob. 061/252-663. PRODAJEM trosoban stan 79m2 na Ilid`i kod Pejtona, II sprat. Tel. 061/101950. PRODAJEM dvosoban komforan stan u centru Vogo{}e, cijena povoljna, bez posrednika. Mob. 061/101-969. CENTAR 70 m2 drugi sprat renoviran 1800 KM/m2. Tel: 065/365-160. CENTAR Skenderija ku}a oku}nica ekstra lokacija 120.00 KM. Tel. 0657361/160 DVOIPOSOBAN stan 72 m2 na Dobrinji. Tel: 061/501-417. PRODAJEM jednosoban stan 38 m2 + balkon, adaptiran centralno grijanje. Tel. 061/838-055. STAN 55m2, Dolac malta, M. Maruli}a, dvosoban, VP, pa. grij. balkon, 103.000 KM. Mob. 066/230-748. PRODAJEM gara`u povoljno na Dobrinji, Ul. Rudija Alva|a 10. Tel. 061/897-459. DVOSOBAN stan 58m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/145-122. PRODAJEM na atraktivnoj lokaciji kod hotela Bristol 65m2 adaptiran, povoljno. Tel. 061/214-852. POVOLJNO, bez posrednika, prodajem u strogom centru stan 90m2+terasa 30m2, 5 sprat, bez lifta. Mob. 061/908-575. STAMBENO - poslovni objekat, 900m2 oku}nice, kod banjsko-hotelskog kompleksa na Ilid`i, dokumentacija uredna. Mob. 066/321-760. STAN 80m2, S. Grad, gara`a, pogodan za kancelarije, stara austrijska gradnja. Tel. 441-879, od 16 sati. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM ku}u u Janji - Bijeljinja, 500m2 oku}nice, 1/1, ili mijenjam. Tel. 033/447-095. PRODAJEM 320 m2 poslovnog prostora u strogom centru Lendave, Slovenija. Trenutno je u prostorima ugostiteljski lokal, a mo`e se preurediti u 7 kancelarija sa malim tro{kovima. Cijena je vrlo povoljna odnosno po dogovoru. Informacije: GSM 00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: satriz@siol.net PRODAJEM manju ku~u, 150m2 oku~nice, blizu centra. Mob. 061/358-772. RAKOVICA prodajem 2470m2 zemlji{ta mo`e za sve namjene, struja, voda uz ogradu sve ogra|eno. tel. 033/534-179. PRODAJEM u centru Ba{~ar{ije ku}u 100m2, 220m2 dvori{ta. Tel. 447-940. PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2, Doma armije, ul. Branilaca Sarajeva i dvoiposoban stan 67m2, Dolac Malt. Tel. 445-371, iza 15 sati PRODAJEM poslovni prostor od 32 m2 u Vogo{}i ispod autobuske stanice prema Semizovcu. Mob: 061/108-238. PRODAJEM ~etverosoban stan u Titovoj ulici. Tel: 061/548.-278. PRODAJEM ku}u na sprat sa oku}nicom od 1.900 m2 i plac za kiosk kdo mosta u centru Kladnja. Tel. 0357260-363. N. SARAJEVO, dvosoban stna 56m2, dva balkona, VP, plin, Drinska-fra M. Divkovi}a. tel. 619-736. BJELAVE, ul. Pehlivanu{a br. 59, prodajem ku}u s dvori{tem, cijena 130.000 KM, pogledati od 15 do 17 sati. Tel. 033/537-549. HRASNO, jednosoban stan 41m2, I sprat, adaptiran, 85.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM ku}u, ul. Radni~ka br. 122, visoko prizemlje, sprat, oku~nice 450m2. Mob. 061/201-700. PRODAJEM trosoban stan 76m2, Grbavica I, ul. Dervi{a Numi}a br. 1. Mob. 062/227-192. PRODAJEM ku}u u ul. Halilba{i}a br. 11, Kova~i, Stari grad. Mob. 061/622-000. PRODAJEM stan 52m2, V sprat, lift, balkon, 115.000 KM, Ul. Grbavi~ka (kod ambulante). Tel. 061/482-999. BEOGRAD, naselje Ripanj, ku}a sa 4 Ha i 8 ari placa, svi priklju~ci. Tel. 00381113919322, 00381 64 2257932. STAN 51m2 Otoka, 55m2 i 62m2 Grbavica, 57m2 M. dvor, 74m2 M.].]ati}a. Mob. 061/019-236. HITNO prodajem stan 56m2, 3 sprat, Ilid`a, komplet adaptiran, ugra|ena kuhinja. Mob. 061/019-236. KU]A sa 320m2 zemlji{ta u Porodice Foht. Mob. 061/019-236. STAN 70m2/4 spr. Jadranska, 57m2/3 spr. M. dvor, 55m2/1 spr. i 62m2/4 spr. Grbavica. Mob. 061/019-236. PRODAJEM ili mijenjam za Sarajevo stan u centru Dervente, III sprat sa 3 balkona, 93m2. Tel. 062/633-248, 00387 011 2546 339. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. TROSOBAN stan 79m2, na Ilid`i kod Pejtona, useljiv. Mob. 061/101-950.

51

NEKRETNINE PRODAJA
PRODAJEM u Starom Gradu, Ul. Brusulje 77, devastiranu ku}u i 330m2 zemlji{ta, cijena 11.000 eura. Tel. 061/543-853. PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2 kod Doma armije i dvoiposoban stan 67m2 na Dolac Malti. Tel. 445-371. PRODAJEM ku}u na 3 sprata posebni ulazi, sa prat. objektom, gara`a i ba{ta, N. Breka. Mob: 061/141-606. CRNA GORA \enovi}i stanovi od 2060m2, 100 metara od mora, uknji`eni, cijena od 1000 eura/m2. Tel. 061/205-235. CENTAR strogi 72m2, II sprat, trosoban, Ul. Buka. tel. 061/205-235. CENTAR strogi Kemal begova 96m2, I sprat, luksuzno adaptiran, 2 kupatila, balkon, sve novo. Tel. 061/205-235. PRODAJEM ku}u uz samo jablani~ko jezero, 120m2 stambenog + 300m2 oku~nice. Mob. 061/357-786 i 062/531220. PRODAJEM stan 86m2, usseljen pred rat, obnovljen, naselje Kova~i}i. Tel. 810-132. OREBI], hitno prodajem dvospratnu ku}u, vo}e, sve pod jednim klju~em. Tel. 00385955271783 i 0038520714072. DVOSOBAN potpuno adaptiran stan, grbavica, ul. behd`eta Muteveli}a 41/IV. Mob. 061/359-197. CENTAR — Dalmatinska, stan 121m2/2.500KM, VP, mogu}a kombinacija stambeno — poslovna. Tel. 033/221533. CENTAR strogi 40m2, jednoiposoban exstra sre|en, Ul. Tina Ujevi}a. tel. 061/205-235. MARIJIN Dvor 100m2, Ul. Valtera Peri}a, potkrovlje useljivo, IV sprat, 75.000 eura. tel. 061/205-235. CENTAR kod Lovca, Petrakijina 106m2, II sprat, odli~an. Tel. 061/205-235. [OPING `uti neboderi 80m2 + gara`a 8000 eura. Tel. 061/205-235. MARIJIN DVOR, Ul. Kotromani~eva 116m2, II sprat + 2 parking mjesta, 230.000KM. Tel. 061/205-235. LUKAVICA — Tilava vikendica 70m2 + 1400m2 oku}nice, struja, voda, asfalt, 35000KM. Tel. 061/205-235. KISELJAK Lepenica vikendica 70m2 + 1400m2 oku}nice + bazen + ljetnikovac exstra stanje, 30.000 eura. Tel. 061/205235. ALEJA LIPA Hrasno 53m2 renoviran 106.000KM. Tel. 061/205-235. BJELA[NICA adaptiran 40m2, I sprat, odli~an, povoljno. Tel. 061/205-235. ^ENGI] VILA Grada~a~ka 34m2, IV sprat, 30.000 eura. tel. 061/205-235. KU]A NA BJELAVAMA Behar veli~ine 480 m2 sa oku}nocim 120 m2. Tel: 061/177-711. STAN vel. 68 m2 kod Pivare Stari Grad. Tel: 061/019-236. STAN 51 m2 10 sprat Otoka stan 43 m2Skenderija. Tel: 061/019-236. STAN 78 m2 Ciglane ul. Husrefa Re|i}a stan 95 m2 Breka. Tel: 061/019.-236. STAN vel. 68 m2 ^ekalu{a stan u Vele{i}ima novogradnja 65 m2. Tel: 0617019-236. KU]A kom. adaptirana sa oku}nicom 320 m2 u ^arda|ina. Mob: 061/177-711. STAN 57 m2 — Ko{. brdo kom. adaptiran stan 83 m2 + gara`a. Tel. 061/019236. PRODAJEM stan 38 m2 /V.P. dvoeta`ni, stan 57 m2 — mejta{ kom. adaptiran. Mob: 061/019-236. PRODAJEM stan 53 m2 u ul. D`emala Bjedi}a stan 77 m2. Tel: 061/177-711. PRODAJEM stan na Ilid`i kom. adaptiran 49 m2 Bos. Gazija. Mob: 061/177711. HAD@I]I poslovni prostor prodajem Novogradnja. Tel: 066/966-105.

PRODAJEM stan na Ciglanama donjim 108“. Tel. 063/710-291. STAN u Centru u ul. Kaptol 67 m2 + 15 m2 hobi sobe. Mob: 061/177-711. PRODAJEM posl. prostor u Pofali}ima ul. Hamdije ^emerli}a 61 m2, pos. prostor 46 m2 H. ^emerli}a. Mopb: 061/177711. KU]A na Bistriku u ul. Kamenica nova. Mob: 061/177-711. PRODAJEM na Vracama Avde Smajlovi}a 67 m2 I sprat trosoban, odli~no stanje + gara`a. Mob: 061/205-235. PRODAJEM Ko{evsko Brdo, 54 m2 dvoiposoban prizemlje, novija 26 zgrada. Tel: 061-205-235. PRODAJEM poslovni prostor od 400 m2 i 190 m2 na Dobrinji. Mob: 061/968-986. STAN centar, ul. Marcela [najdera, 76m2, dvoeta`ni. Mob. 061/299-911. PRODAJEM vikend imanje, 2 dunuma vo}njaka i ba{te, nova ku}a 10x8, 2 gara`e zidane, cijena po vi|enju i dogovoru. Tel. 061/352-112. SKENDERIJA, novogradnja, dvosoban 65m2 uz jednosoban 42m2, I sprat, pogodni i poslovni prostor. Mob. 061/352112. POSLOVNI prostor, centar, 150m2, 180m2, 40m2. Mob. 061/299-911. GRA\EVINSKO zemlji{te od 1.800m2 do 5.000m2. Mob. 061/299-911. STAN, Ko{evsko brdo, 53m2, VI kat. Mob. 061/299-911. STANOVI, ul. Mar{ala Tita, 121m2, 147m2 i 123m2. Mob. 061/299-911. STAN, centar, ul. Patriotske lige, 66m2, IV kat. Mob. 061/299-911. KU]A, Stari grad, Kova~i, 150m2, gara`a na 300m2 placa. Mob. 061/299-911. STAN centar, 57m2, I kat. Mob. 061/299911. STAN, centar, 76m2, II kat, Alipa{ina ulica. Mob. 061/299-911. KU]U duplex s oku}nicom, centar. Mob. 062/994-613. PRODAJEM dvoiposoban stan 65m2, Dobrinanja I. Tel. 033/471-379 i 065/969243. PRODAJEM ~etvorosoban stan na Alipa{inom polju B faza, 77m2, V kat, centralno grijanje, balkon, satelitska, odmah useljiv. Tel. 061/167-930 vikendom 00385922444341. KU]A, eta`no, vl. vodovod, ure|ena oku}nica 700m2, Pazari} — [inici. Tel. 417-219. RAKOVICA, prodajem vikendicu na sprat + ljetna ku}a, pogodno za stanovanje i novogradnju. Mob. 061/213273. PRODAJEM stan 71m2, centar, Mejta{. Mob. 061/251-367. PRODAJEM jednosoban stan 38m2, visoko prizemlje sa zatvorenom lo|om, kablovska TV u Hrasnom, Porodice Ribara. Tel. 061/906-010 i 062/223-542. STAN Grbavica, 96m2, troiposoban, I kat. Mob. 061/299-911. STAN centar, ^obanija, 84m2, I kat. Mob. 061/299-911. STAN, Ciglane, 60m2, I kat. Mob. 061/299-911. STAN, Ciglane, 79m2. Mob. 061/299-911. GRBAVICA, {oping, troiposoban stan 85m2/2.000KM, renoviran sa gara`om. Tel. 033/617-742 i 061/964-797. PRODAJEM stan 54m2 kod pivare, ul. Franjeva~ka 15, cijena 140.000 KM. Mob. 061/986-629. TURISTI^KI kompleks apartmana i bungalova u stilu etno sela Kreme{, Vogo{}a, 240.000 eura. Mob. 062/334-371 Samir STAN u Vogo{}i, centar, Jo{ani~ka, novogradnja iz 2006. godine, 63m2, dvosoban, IV sprat, lift, 98.000 KM, namje{ten. Mob. 062/334-371. USELJIVI stanovi u Tibri 36m2 do 66m2, uknji`eni, Stup, nukleus — Ned`ari}i. Mob. 062/334-371. STAN u centru iznad vje~ne vatre, ul. Ferhadija, 82m2, 300.000 KM. Mob. 062/334-371.

KU]A sa oku{}nicom, Panjina kula, na 4 eta`e, 150.000 KM. Mob. 062/895-690, 134-938. DOLAC Malta, jednosoban stan 37m2, F. Hauptmana, 5 sprat, klimatiziran, 74.000 KM. Mob. 061/890-979. KU]U u Sutini — mostar, 57m2 + terasa 24m2, vo~njak 1.250m2, ku}a ima sve dozvole. tel. 033/215-199. ILID@A Plandi{te, ul. Bosanski Ljiljan 17, objekat p+1+p, 150m2, ba{te 150m2 kod nove d`amije, uredni papiri, 1/1. Mob. 062/319-563. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. Tel. 665-966 i 061/199-845. DVOSTRANO orjentisan stan, 78m2, gara`a, podrum, na lokaciji Grbavica — Vraca, ul. Avde Smajlovi}a br. 9- mob. 061/642-620. STAN 38m2+balkon, cen. grij. A. Lipa, Hrasno. Mob. 061/838-055. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375-733. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. STAN 125m2, 1 sprat, Stari Grad, pored Miljacke, potrebna adaptacija. Mob. 061/312-075. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM dunum zemlje u Vogo{}iUgorsko, iznad d`amije. Mob. 061/505624. PRODAJEM trosoban stan 101m2, i sprat, centar, ul. \oke Mazali}a. Mob. 061/243-923. PRODAJEM vikendicu 41m2 na Jablani~kom jezeru. Mob. 061/243-923. PRODAJEM ku}u u Donjem Hotonju na glavnoj cesti. Mob. 061/243-923. PRODAJEM zemlji{te uz samu obalu Jablani~kog jezera. Mob. 061/243-923. PRODAJEM 3,8 dunuma plodne zemlje, krivoglavci — Vogo{}a. Mo`e i dio. Mob. 063/639-691. U CENTRU Prijedora, kod robne ku}e hitno prodajem useljiv poslovni prostor 31m2, po cijeni od 2.800 KM/m2. Mob. 066/777-998. PRODAJEM motel na Jablani~kom jezeru. Mob. 061/243-923. PRODAJEM dvije devasirane ku}e na 1.100m2 na Gazinom hanu. Mob. 061/243-923. PRODAJEM ku}u u centru, ul. Patriotske lige. Mob. 061/243-923. PRODAJEM ku}u u Starom gradu, 250m2 + 200m2 parking. Mob. 061/243-923. PRODAJEM stan u centru, ul. Kulovi}a, 65m2, III sprat. Mob. 063/589-315. PRODAJEM 2.500m2, (2,5 dunuma) kvalitetnog zemlji{ta na Kobilja~i — Rakovica. Tel. 033/616-787. PRODAJEM idealnu lokaciju za vikendicu, 650m2 u Miljevi}ima, sva infrastruktura, papiri uredni, cijena po dogovoru. Tel. 066/616-597 ili 057/343-015.

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lukavica, 1.000m2, povoljno. Tel.033/513-781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50m2+2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 063/190727. PRODAJEM stan, 41m2 - Bistrik, 78m2 i 58m2 - Ciglane, 31m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225m2, cijena 325.000 eura. Tel. 061/211-782. HLADIVODE, prodajem plac 431m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469697. VRATNIK, Nevjestina, ku}a 3 eta`e, namje{tena, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 233-654, 061/224-896. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916-662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel. 062/346-214. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000KM. Tel. 061/926-059. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM zemlju na Baricama. Mob. 066/892-112. STAN, S. B. Ba{agi}a, novija gradnja, vl. plin, lo|a, 3 sprat. Tel. 447-825, 061/335327. DOBRINJA II, prodajem-mijenjam za manji, uz doplatu, troiposoban 91m2, 4 kat, 140.000 KM. Tel. 450-976, 062/606-831. U MOSTARU - Jasenica, ku}a sa oku}nicom, 500m2, unutra izra|ena, spremna za stanovanje, 110.000 eura. Mob. 063/316-438. OREBI], hitno prodajem ku}u na sprat sa oku}nicom. Tel. 00385955271783, 0038520714072. KU]A, Ilid`a, kod velike aleje, 150m2+1300m2 oku}nice, 330.000 KM. Mob. 062/334-371. VIKEND-ku}a, Rakovica, 130m2 + gara`a + 1300m2 zemlje, kamin, 89.000 KM. Mob. 062/334-371. DEVASTIRAN stan 38m2, Saraj Polje, 6 sprat, lift, balkon, 55.000 KM. Mob. 062/334-371. GARSONJERA 29m2, [vrakino, 2 sprat, cen. blind vrata, 44.900 KM. Mob. 062/334-371. GARSONJERA 29m2, [vrakino, suteren, adaptirana, cen. grij. 47.000 KM. Mob. 062/334-371. GARA@A u Kova~i}ima kod taksista, podzemna, 12m2, struja, 18.000 KM. Mob. 062/334-371. KU]A u Mi{evi}ima, 410m2+500m2 oku}nice, moderna, 4 eta`e, 2 duple gara`e, 220.000 KM. Mob. 062/334-371. DVOSOBAN stan 37m2, Hrasnica, VP, adaptiran, 45.000 KM. Mob. 062/334-371. CENTAR, Had`iidrizova, 103m2, AU gradnja, 1 sprat, 2.200 KM/m2. Mob. 062/334-371. KU]A na Bjelavama, ul. Behar, 100m2+250m2 oku}nice, plinsko gr. 140.000 KM. Mob. 062/334-371. ZEMLJA u blagovcu, 4 dunuma, ravan dio, svi priklju~ci, 280.000 KM, papiri 1/1. Mob. 062/334-371. DOBRINJA C5, stan 112m2, eta`ni, 3 sprat, cen. grij. velika terasa, 150.000 KM. Mob. 062/334-371. KU]A, Mi{evi}i, 410m2+dvori{te 500m2, 3 eta`e+2 duple visoke gara`, 220.000 KM. Mob. 062/334-371. ZEMLJA, Blagovac 2-4 dunuma od 40.000 do 75.000 po dunumu, uknji`eno. Mob. 062/334-371. HAD@IIDRIZOVA, 103 m2, austrougarska gradnja I sprat, potrebna adaptacija, 2.200 KM/m2. Mob. 062/334-371. LANDROVER,dugi benzinac u odli~nom stanju, 1973. godina, gara`iran, cijena 15.000 KM, sa rezervnim dijelovima. Tel. 058/483-561. PRODAJEM Opel 1990, godina, registrovan do VIII.2011. cijena po dogovoru. Mob. 061/892-969. PRODAJEM Alfa Romeo 146 Twinspark 2000 godina, srebreni etalik, neregistrovan. Mob. 061/210-700. PRODAJEM [kodu feliciju 1.6, 1997. god, pre{la 90.000 km, cijena 3.500KM. Tel. 061/190-255. D@ETA 1,6B, 1986. godina, kao nova, registrovana do 23.6.2012 godine, samo 47.000 KM, nove ljetne i zimske gume, akumulator, auspuh, zup~asti remen, 3.200KM. Mob. 062/254-859. PRODAJEM Reno 4, Gtl, 1991. godina, registrovan, cijena 1.000 KM, ispravan. Mob. 062/210-128. PASSAT, 2004, 1.9 TDI 130 KS, pre{ao 90.000 km, metalik siva, registrovando 9/2011, cijena 18.500 KM. Mob: 063/355350. PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. Tel. 063/317-923. PRODAJEM Passat 1.9 TDI, 2006. godina 11 mjesec, u osli~nom stanju, tek registrovan, cijena 11.000 eura. Mob. 061/161-333. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. ALFA 156 sw, 1.9 JTD dizel, registrovana pr. 10.2002, kupljena u PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2.800KM. Tel. 033/537-949. D@IP Mitcubi{i pic-cap model 200 L dizel 2500 cm 3 godina proizvodnje 2001. italijanske reg.tablice. Mob: 061/061/400-847. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877-008. [KODA fabija karavan 1.4 MPi, 2003. god. ugra|en plin, registrovana. Mob. 061/532-530. PRODAJEM LADU Nivu 1.7, 4x4, 1999. godina, neregistrovana, u voznom stanju, bijela. Mob. 061/158-164. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934.

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE
USLUGE

NAMJE[TAJ
/PRODAJEM povoljno o~uvan trosjed i bra~ni krevet. Tel. 033/212-431. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje - stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. Tel. 033/207-484, 066/285-076. HITNO prodajem komplet namje{taj dvosobnog stana, dnevni boravak, spava}u sobu, kuhinju, mo`e se pogledati od 18 do 20 sati. Tel. 033/521-187. PRODAJEM tehni~ku stolicu, odli~no o~uvanu. Mob. 061/502-465. DVOKRILNI ormar, puno drvo, boja oraha, dim. {irina 1,20m visina 1,65m, dubina 0,60cm. Mob. 061/213-270. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624-560.

OSTALO
PRODAJEM tri drvena prozora polovna sa termo staklom dimenzije 2 kom 120x120 i 1 kom 120x80, cijena 200KM. Tel. 061/224-704. PRODAJEM pe} Beko pod garancijom pola plin, pola struja, rerna sa ventilatorom. Tel. 061/224-704. VRATA iz novogradnje (3 kom.), prozori (5 kom.) sa {tokovima, povoljno. Mob. 061/869-396. PRODAJEM 20 metalnih stolica za ba{tu, sa sjedalicama-podmeta~ima, a mogu se vidjeti u kafeu Ambasador. Mob. 061/100-314. PRODAJEM vrata iz novogradnje 3 kom, prozori 5 kom sa {tokovima. Tel. 061/869-396. PRODAJEM u pola cijene Bajerove trakice za mjerenje {e}era u krvi. Mob. 063/190-935. PRODAJEM nove rekete za stoni tenis, od boljeg kvaliteta Safta{i. Mob. 061/159507. PRODAJEM dugu crnu bundu od zeca, duga dlaka, br. 40-42. Mob. 061/159507. PRODAJEM {tenad Labradora. mob. 062/121-449. PRODAJEM damski pi{tolj tip Walter 6,35, pogodan za `ensku ta{nu. Mob. 061/812-233. PRODAJEM sijeno u balama, povoljno, ovogodi{nje, I klasa. Tel. 033/241-235 od 19 do 21 sati. POLOVNI prozori 80x140cm, grile, ulazna vrata, unutra{nja vrata, 30 KM komad, Stolac. Mob. 062/810-754. UOKVIRENA staklom mapa arhitekture be~a iz 17 vijeka. Tel. 061/502-465. PRODAJEM set 3 Samsonajt kofera jeftino. Tel. 062/296-347, 033/219-260. PRODAJEM 200m2 hrastovog drveta, mo`e za ogrev ili izrada hrastovog kolja, cijena na panju 30KM, lokacija Reljevo. Tel. 057/343-015 ili 066/616-597. PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili poslovniom prostoru. Mob. 061/243-891. OVOGODI[NJE kvalitetno pitomo sijeno, presovano u bale po 20 kg, za{ti}eno pod krovom, cijena povoljna. Mob. 057/482-150. PRODAJEM stajsko |ubrivo. Mob. 061/515-235. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM ma{inu za pletenje `i~ane ograde. Tel. 061/145-843. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. Tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138-855. PRODAJEM crne ko`ne hla~e za vo`nju motora, br. 44. Mob. 061/906-914. PRODAJEM crnu ko`nu jaknu br. 42, exstra model za mlade, role profesionalne, veli~ina 44-46. Mob. 061/906-914. PRODAJEM bijelu ko`nu garnituru Dalas, 1.200 KM. Tel. 0038763191201. PLINSKU pe} na dimnjak, cijena po dogovoru. Tel. 220-696 i Mob. 061/482-526. PRODAJEM povoljno certifikate za otkup stana, kupujem deviznu staru {tednju i dionice, meho. Mob. 061/268892. PRODAJEM ormane, vitrine, razhladne police, metalne, vage, kase Oliveti, reno. Mob. 061/958-001. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, 80 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM nove mre`ice i no`eve za elek. aparate Panasonik. Tel. 651-556.

KUPOVINA
KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, ratnu od{tetu, dionice. Isplata odmah i dolazak na adresu odmah u FBiH i RS. Mob. 061/175-237. KUPUJEM suvenire sarajevske olimpijade, razglednice, nov~anice i ostalo. Tel. 033/456-505. KUPUJEM deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku obaveznice ratne od{tete. Mob: 061/526-918. KUPUJEM stare audio kasete dolazim na adresu. Tel. 061/274-450. KUPUJEM {kolske ud`benike za osnovne (devetogodi{nje) {kole i srednje {kole. Mob. 061/533-792. OVLA[TENA agencija za kupovinu stare devizne {tednje. isplata odmah. Mob. 063/723-595. KUPUJEM ratnu od{tetu i staru deviznu {tednju. Isplata odmah. Tel. 065/027864. KUPUJEM deviznu {tednju obveznice dionice ratna od{teta ispalta i dolazak na adresu odmah u FBiH i RS. Mob: 063/351-572. KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu odmah. Tel. 061/517897. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM umjetni~ke slike starih slikara, ulje, akvarel, pastel. Mob. 062/969693. KUPUJEM obveznice, dionice, deviznu {tednju, certifikate, ratnu o{tetu iz BiH i RS, dobro pla}am i odmah. Mob. 061/279-971. KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu odmah, u FBiH i RS. Mob. 061/517-897. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/553-640, 033/655-530. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel. 061/965-126. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, obveznice, certifikate iz FBiH i RS, isplata odmah. Mob. 061/375-634. KUPUJEM akcije - obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 065/027-864. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. tel. 061/553-640. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vez. Tel. 061/159-507. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211-914.

PRODAJA
PRODAJEM zemlji{te u Mokrom (Kadino selo), povoljno. Mob. 062/337-925. STAN centar, Marindvor, 50m2, 1 sprat. Mob. 061/209-930. DEVASTIRANA ku}a i 2000m2 zemlje pod vo}em, naselje Dvor-Perivoj, N. Grad. Mob. 062/855-544. PRODAJEM ku}u s ba{tom 1764m2 jezgro Starog grada — Sarajevo, pogodno za rezidencijalnu gradnju. Tel. 061/224269. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle — [i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM ku}u, Abdesthana 23, Kova~i, pogledati od 10-17 sati. PRODAJEM placeve za ku}e, Zabr|eRajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2 dunuma zemlje, 1/1, struja, voda, useljiva. Mob. 062/214-895 i 033/639-431. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. PRODAJEM troiposoban stan 94m2, V sprat, Envera [ehovi}a. Tel. 061/065-953. PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. PRODAJEM jednosoban stan sa balkonom iza Vetrinarskog fakulteta, V sprat, lift. Mob. 066/848-420. STAN 33m2, Grbavica I - Nevesinjska, kod OHR-a, jednosoban, renoviran, suteren, plinsko eta`no, 62.000 KM. Mob. 061/715-519. GARA@A u centru, grada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139731. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134954. PRODAJEM jednosoban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835-890. PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262-599. PRODAJEM jednosoban stan, 35m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525257. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200m2, struja, voda. Tel. 202-410. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175-196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382-031 i 469-311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51m2, lo|a 8m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545. STAN u Centru, 62m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRODAJEM ku}u u Rumi. Tel. 00381 22 617-556. PRODAJEM ku}u na Pelje{cu, 30.000 eura, naselje Mili}i. Tel. 033/513-781.

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447. MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. „MIKADO„ d.o.o. Najpovoljnije, najkvalitetnije, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, BLINDO harmonika vrata i vanjske roletne. Tel/fax 033/655-600 i 061/551-515. „SJAJ“ KIRBI dubinsko usisavanje. Tel. 061/210-992. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410. VR[IMO povoljno molerske radove kvalitetno, ~isto, ako je potrebno obezbije|ujem osobu za ~i{~enje. Iskustvo sa zapada. Mob. 062/373-186. „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. POVOLJNO vanjske roletne, trakaste zavjese, aluminijske `aluzine, harmonika vrata i PVC stolarija. Mob. 061/214303. RADIM POVOLJNO zidarske radove, kre~enje i sve ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna spremanja stanova i firmi, itisoni 1m2/1KM, firma GLANZ. Mob. 061/350-688. PRU@AM usluge manuelne terapeutske i{ijacu masa`e u svom stanu i dolazim na adresu. Tel: 061/299-230. DAJEM instrukcije iz anatomije i interne medicine za srednju medicinsku i zubozdravstvenu {kolu, profesorica. Tel. 033/214-913. TEPSER S.O.D. savremenim ma{inama ~istimo namje{taj, tepihe (rese), itisone, unutra{njost auta, tvde podove (za{tita9. Tel. 033/200-003 i Mob. 061/524-461. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Mob. 061/551-035. VODOINSTALATER — elektri~ar, popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i. Mob. 061/180-120. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033/621-976. RADIM kompletnu adaptaciju stana: moleraj, keramiku, laminat, rigips, prezide, ugradnju stolarije, povoljno. Mob. 062/226-904. KLESARSKA radnja obavlja sve vrste radova na ni{anima i ostalo, povoljno. Mob. 061/171-860 i 033/416-133. SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara, instalacija windowsa, ~i{}enje od virusa, antivirusna za{tita. Mob. 062/654-140. MOLERSKE usluge kre~enja stanova, jednosobni 120KM, dvosobni 200KM, trosobni 300KM. Mob. 062/073-760. VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila kao i opravke. Tel. 065/733-400. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe. ispomo} radne snage po dogovoru. Mob. 061/513-948. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524.

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba, nokia, samsung, soni, ericsson, lg.htc. apple inphone. Mob. 062/695-695. PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM foto aparat Nikon - FG uz dodatke. Tel. 033/646-281.

VOZILA

ZAPOSLENJE
POTREBNA `ena za ~uvanje starije pokretne `enske osobe, 24 sata, stan, hrana i plata 300 KM. Tel. 658-867. POTREBNA djevojka za rad u caffe slasti~arnoj uslovi rada i plata pristojni. Tel. 033/618-855, 062/445-037. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170143. POTREBNA kuharica i konobar u restoranu. Mob. 062/690-162. POTREBNA za rad pic-majstor kuharica. Mob. 063/024-372. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati.

ponedjeljak, 22. august 2011. godine Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a voljena Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
POSLJEDNJI POZDRAV

SABRIJA (IBRAHIMA) TERZI]
preselila na ahiret u subotu, 20. augusta 2011, u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 22. augusta 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: unuke Emina i Naida, praunuka Iman, sestre Kadira i Selma, zetovi Jusuf, Damir i Vedran, brati}i i sestri}i, te porodice Terzi}, ^ar{imamovi}, Spori{evi}, Vukoti}, Hase~i} i Hasagi}. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u ku}i `alosti, Aleja lipa br. 54/II.
000

FATIMA (]AMILA) DEDI], ro|. KADI]

JASMIN KEKI]

preselila na ahiret u nedjelju, 21. augusta 2011, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 22. augusta 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 13 sati ispred ku}e `alosti iz Ulice D`emala Bijedi}a br. 59. O`alo{}eni: sinovi Zlatan i Jasminko, brat Muhamed Hamo, sestre Fahrija i Igbala, snahe Meri i Suzana, unuci Vanja, Mak i Amar, zetovi Zijah i Milivoje, brati}i, sestri}i, njena Ilvana, te porodice Kadi}, Dedi}, [u{i}, Had`i}, Krili}, Fori}, Selmi}, Radi{i}, Zvizdi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u Kuvajtskoj d`amiji - ^engi}-Vila.
000

Najdra`e tetkino. Tetka Mersija sa porodicom Kravi} i Selimovi}
5197

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em vjernom navija~u i prijatelju Kluba

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

LJUBICA VLAHOVI], ro|. RISTI]

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

JASMIN (MUJE) KEKI]
FK SARAJEVO
5201

preminula 20. augusta 2011. godine. Sahrana }e se obaviti 22. augusta 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: k}i Ljiljana, brat Nedeljko, zet Milorad, unuci Nenad i Nevena, porodice Risti} i Marilovi}, kao i ostala rodbina i prijatelji
000 IZNAJMLJUJEM apartman u Neumu, 82m2, 10m od mora, Kemo. Mob. 063/219-027. GRADAC, povoljno izdajem sobe sa balkonom i pripadaju}im kupatilom i wcom i upotreba kuhinje. Tel. 0038521697340. POVOLJNO odmor na Hvaru, otok sunca, mora i ~ovjeka, idealno za familiju. Dobro do{li prijatelji. Mob. 061/810-398. PODACI —Makarska rivijera, izdajem dvokrevetni apartman sa posebni ulazom, 200 metara od pla`e. tel. 00385 21 699-170. PODACA, izdajem apartmane i sobe, 50m od mora. Tel. 00385921473119. ULCINJ - apartmani, polupansion, pun pansion, balkon, klima, tv, parking najpovoljnije. Tel: 00387-(0)-62-559-303. OREBI] povoljno izdajem konforne apartmane blizu mora. Tel. 00385 20 713710, 00385 98 9134 725. NEUM, povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Mob. 063/327-098 i 036/884-169. PODGORA izdajem apartman za 2 osobe. Tel: 00385992349220. BRIST izdajem apartman za 5 osoba. Tel: 0038520220261. MAKARSKA apartmani, blizina pla`e strogi centar, klima, kuhinja, poseban ulaz. Tel: 0038531280295 i 00385919379506. ATRAKTIVNO! Prilika! Makarska rivijera. Prekrasan pansion na obali mora, 45 le`aja, dajem u zakup. Tel. 00385 98 453-433.

SEJDA (ALIJE) KU[E[, ro|. [EHOVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 21. augusta 2011, u 90. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 23. augusta 2011. godine, u 17 sati na mjesnom mezarju [ahba{i}i - Fo~anska Jabuka. O`alo{}eni: sinovi Muhamed i Adil, k}erka Adila, snahe Sejda, Mensura i [ejla, zet Munib, unu~ad Adnan, Miralem, Faruk, Mirela i Azra, sestra Zlatka, zaova Zlatka, bra ti}i, ses tri}i, te po ro di ce Ku {e{, [e ho vi}, Smje~anin, Mujezin, Meki}, Sablja, Aljuki}, Ramovi}, Sofrad`ija, Budnjo, Hod`i}, Beganovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Fabrike duhana - Pofali}i, sa polaskom u 14.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

Dvadeset drugog augusta 2011. navr{ava se osam tu`nih godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi otac

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani — tri zvjezdice. www.neumbih.com;www.villa-bianca-neum.com, e-mail: villa-bianca@hotmail.com; info@villa-bianca-neum.com Telefon. 387(0)36 884-125, Fax. 387(0)36 884-128. NEUM — Apartmani prvi red do mora, Primorska 124 (SURDUP 2) klimatizirano, vlastiti parking,www.villa-grazzia.ba e-mail: villa.grazzia@yahoo.com Tel. +387(0)61 138 007. OREBI] apartmani za 4 osobe opremljeni, kuhinja, kupatilo, spava}a, dnevni boravak, terasa, parking u hladu. Tel. 033/220-068, 061/147-359. U PRELIJAPOM Orebi}u, izdajem apartmane i sobe. Blizu glavne pla`e. Iskoristite ljepote Orebi}a i na{e ku}e. Ugodno se odmorite. Tel. 00385 20 713-884 i Mob. 061/252-782. POVOLJNO odmorite na Hvaru- otoku sunca-mora i ~ovjeka. Tel. 061/810398. U MAKARSKOJ, soba ili apartman, za vikend i du`e, blizu pla`e. Tel. 0038521611523, 00385915406089. DUBOKA, izdajem apartmane. Tel. 0038520691493 i 00385989974826.

ASIM (OMERA) ZVONI]

Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Molimo dragog Allaha d`.{ da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Omer, k}erke Safija, Fatima i Jasmina sa porodicama
5196

JASMIN KEKI]

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK
Tel: 387/30/879-438

Izgubili smo iskrenog prijatelja. Neka je rahmet tvojoj du{i i neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Porodice Ljumi}, To{i}, sa kolektivom slasti~arnice Palma
5193

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV dragom ^OVJEKU

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE
IN MEMORIAM

POSLJEDNJI POZDRAV na{em prijatelju

JASMINU KEKI

Fahro, Minja i Ida
5200

POSLJEDNJI POZDRAV velikom ~ovjeku i dragom prijatelju

MEHMED (MUSTAFE) D@INI]
22. 8. 1998 - 22. 8. 2011.

JASMINU KEKI]U
JASMINU KEKI]U
od porodice ^ekri} i osoblja caffea BUGATTI
5199

Porodica
71167

POSLJEDNJI POZDRAV

akademiku

Mujesira i Mujo Selimovi}
000

MIDHATU US^UPLI]U

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

VINKO (MIRKA) RAGU@

Dragi profesore, Va{e rije~i i djela uvijek }e biti u mome sje}anju. Mirjana Brzica sa porodicom
5195

blago u Gospodinu preminuo u subotu, 20. augusta 2011. godine, nakon kratke i te{ke bolesti u 78. godini. Ispra}aj i sahrana }e se obaviti u utorak, 23. augusta 2011. godine, u 15 sati iz Komemorativnog centra na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: supruga Ana, sinovi Hrvoje i Mirko, brat Vlado sa obitelji, nevjeste Sanja i Slavica, unuke Mia, Anja, Sara i Ela, obitelji Ragu`, Pr{a, Andrun, Peri}, Orlovi}, Jo~i}, Ivankovi}, Pa{kovan, Kamenja{evi}, Murgi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
5198

TU@NO SJE]ANJE

Na dana{nji dan prije 31 godinu zauvijek nas je napustila na{a draga supruga, majka, svekrva, baba i prababa

Danas se navr{ava ~etrdeset dana od smrti na{eg dragog

RATKA [ANTI]A
MARA MOJSOVSKA
Bio je vedar i skroman ~ovjek, iznad svega veliki humanista - dugogodi{nji dobrovoljni darovalac krvi. Uvijek }emo ga ~uvati u na{em sje}anju. Porodice [anti} i Brzica
5194

Tuguju: suprug, sinovi, snahe, unuci i praunuci
5179

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
Dvadeset drugog augusta 2011. godine navr{ava se trideset dana otkako nas je napustio na{ dragi suprug i otac

NEDELJKO (JEFTE) MARKOVI]
Tuga za Tobom je vje~na, a ljubav beskrajna. Volimo Te mnogo. Belkisa, Goran i Sa{a
030

Sa neizmjernim bolom obavje{tavamo da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ANA MALTARI]
1923 - 2011.

MEHMED (AGE) OMERSPAHI]

MUHAMED (OMERA) SPAHIJA
preselio na ahiret u nedjelju, 21. augusta 2011, u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 22. augusta 2011. godine, u 17 sati na mezarju Delija{ - Trnovo. O`alo{}eni: supruga Sevda, sinovi Meho, Amir i D`emo, k}erka Fika, unuka Medina, snaha Elzina, bra}a Mustafa i Jusuf, snahe Ha{a i Mula, zet Nisvet, brati~ne Samela, Jasmina i Mersiha, {ura Red`o sa porodicom, bad`e Mujo i Rasim sa porodicama, svastike Halima i Fatima sa porodicama, amid`i}i, daid`i}i i teti}i sa porodicama, te porodice Spahija, \ozo, [ehovi}, Koso, [orlija, Ramovi}, Kru{~ica, ^oko, Hubijar, Pand`i}, [ljivo, Bijelonja, Karovi}, Kljuno, Agi}, D`ano, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa Vije}nice sa polaskom u 15 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: Marindvor, Pofali}i, Otoka i Ned`ari}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

preselio na ahiret u utorak, 9. augusta 2011, u 60. godini. preminula 19. augusta 2011. godine. Sahrana }e se obaviti 22. augusta 2011. godine u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: suprug Nikola, k}erke Lidija i Kornelija, unuci Renata i Dario, zet Marijan, sestra Viktorija, brat Vjekoslav sa suprugom, porodice Milo{evi}, Lipanovi}, Hrka{ i ostala rodbina
000

D`enaza }e se obaviti u utorak, 23. augusta 2011. godine, u 13.30 sati na mezarju Go|enji Han-Pijesak. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 8.30 sati preko puta autobuske stanice u Ilija{u, sa zaustavljanjem na stanici Vogo{}a, Reljevo - Dvor, Sokolje ispred mjesne zajednice, stanici Stup i Vije}nici. Iz @epe }e prevoz biti obezbije|en sa polaskom u 12 sati. O`alo{}eni: supruga Ajnija, sin Adin, k}erke Mersida, Mediha i Aida, snaha Nusmira, zetovi Sead, Muhamed i Mirnes, sestre Mujesira i Behija, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Omerspahi}, Hod`i}, Vatre{, Rami}, Ja{arevi}, Kari}, Bogilovi}, Fazli}, D`ananovi}, @iga, Kre{talica, ]esko, Avdi}, te ostala rodbina, kom{ije i prijatelji
000

SJE]ANJE

na voljenu k}erku

IVONU JURI]
22. 8. 2007 - 22. 8. 2011.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Ispovijest je ovo ljudska i tu`na o Bo`jem djelu koje ne razumijemo, ali i ~vrstoj vjeri u kojoj `ivimo. Molimo da rastanak ne boli vi{e, da opet budemo jedan svijet, da svaka nada postane stvarnost i svaki tren s Tobom da bude vje~nost. Tvoji mama i tata Uvijek si u srcima i molitvama svih Tvojih najmilijih.
5187

IZETA (HAJDARA) BIRNO

\ULSA (MAHE) [PAGO, ro|. MAKSUMI]

POSLJEDNJI POZDRAV

preselila na ahiret u petak, 19. augusta 2011, u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 22. augusta 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sestre Sadija, Zumreta i Ismeta, bra}a Osman i Ramiz, zet Omer, snaha Majda i Naja, sestri}i Dervi{a, Lejla, Selma, Alma, [ahim i Nermin, brati}i Esad, Emin, Rijad i Azur, te porodice Beganovi}, Mutap~i}, Kahrimanovi}, Hajvazovi}, Selimovi}, Katalini}, Pa{i}, Agi}, bula Dika, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Azize [a}irbegovi} br. 128/II.
5192 000

preselila na ahiret u subotu, 20. augusta 2011, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 23. augusta 2011. godine, u 17 sati na mezarju Gradska - Ljubu{ki. O`alo{}eni: suprug had`i Junuz, sinovi Ramiz, Meho, Enes i Alija, k}erka Azemina, snahe Emira, Gema, Emina i Amela, zet Senaid, unu~ad Samira, Elma, Selma, Ajla, Naida, Guillem, Adna, Muamer, Nejra, Erna, Amina i Amar, bra}a Ibro, Mujo, Hamdija i Meho, sestre Huma i Mina sa porodicama, te porodice [pago, Maksumi}, Imamovi}, Ventura, ]ori}, Tu|inovi}, Masle{a, Rahimi}, Husi}, Smajki}, Pintul, Isi}, D`iho, Faji}, Tiro, Beha, D`inovi}, Durki}, Dubljevi}, Mehi~evi}, Sal~in, Gosto, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

na{oj kom{inici

ANI MALTARI]

Stanari zgrade iz Patriotske lige 24

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Dvadeset drugog augusta 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana otkako nas je iznenada i zauvijek napustio na{ dragi

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ZAHVALNICA
Ovim putem izra`avamo veliku zahvalnost rodbini, kom{ijama i prijateljima koji su bili uz nas u ovim te{kim trenucima. Posebno zahvaljujemo kolektivu O[ Hrasno, Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo i kolektivu preduze}a „Infosoft“. Supruga i sin
5180

MIROSLAV (IVANA) FIKAIS
Kad bi te na{a ljubav mogla vratiti u `ivot, `ivio bi vje~no. Tvoji Tatjana i Davor. Toga dana u 11 sati polo`it }emo cvije}e na njegov grob.

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SAJIMA (SAFETA) JA[AREVI], ro|. DRKI]
preselila na ahiret u petak, 19. augusta 2011, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 22. augusta 2011. godine, u 14 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a. O`alo{}eni: sinovi D`emo, Mirsad i Ifet, snahe Ai{a, Aida i Ermina, unu~ad Muamer, Adi, Selma, Arnel i Adela, sestre Mejra i [erifa, amid`i}i, daid`i}i, daid`i~ne, teti}i, teti~ne, djever, zaova, sestri}i, sestri~ne, te porodice Ja{arevi}, Drki}, Aljovi}, Berilo, ^omor, Mehinovi}, D`anko, Pind`o, Mili{i}, Arapovi}, Vatri}, Bandi}, Hebibovi}, Kadi}, Variz, Kara~i}, Had`i}, Tre{njo, Masle{a, Fati}, Pamuk, Fo~o, Veli}, [ljivo, Dizdarevi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji na Aneksu, Ulica vrbovska. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa Aneksa - ispred samoposluge, sa polaskom u 13 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

IZUDIN (HASANA) SKENDERAGI]
preselio na ahiret u petak, 19. augusta 2011, u 57. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 22. augusta 2011. godine, u 17.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 17 sati ispred Careve d`amije, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: majka Nura, supruga D`ehva, sinovi Samir i Emir, bra}a Hajrudin i Mesud, snahe Elmedina i Sla|ana, brati}i Mirza, Anel i Admir, brati~ne Minka, Anesa i Minela, daid`a had`i Medo sa porodicom, tetka Ramiza sa porodicom, strina had`i Mirsada sa porodicom, {ura Ramiz sa porodicom, svastika Mevla sa porodicom, teti}i i teti~ne, daid`i}i i daid`i~ne, te porodice Skenderagi}, Had`i}, Kadri}, Kapo, Kola{inac, Ramovi}, Selak, Tabakovi}, Kosovac, Hasovi}, Svraka, Mrzi}, Peljto, D`ihani}, ]atovi}, Bevrnja, Hasanagi}, Hromi}, Bezdrob, Pita, Ra`anica, Ba{i}, te ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 17 sati u d`amiji Hitri Sulejman - Paje, Mahmutovac.
000

JASMIN (MUJE) KEKI]
preselio na ahiret u subotu, 20. augusta 2011, u 52. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 22. augusta 2011. godine, u 17 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: majka Bisera, supruga Finka, sin Ismar, k}erka Erna, brat Samir, snaha Aida, brati} Aner, sestra Ines, zet Nesko, amid`a Himzo, amid`inice Fatima i Mubera, tetke \ula i Mersija, daid`inica Senada, punica Mediha, {ura Muhamed, svastike Munevera i D`enana, bad`o Emro, prijatelji Emir Skender i Milenko Mla|en, te porodice Keki}, Pa{i}, Buljugi}, Salman, Krili}, Kravi}, Selimovi}, Vladavi}, Zubovi}, Krni}, Osmanovi}, Had`imuratovi}, Alempijevi}, Gerin, Vuk, Pa~o, Radovi}, Kurtovi}, Oru~, Hasanbegovi}, Sari}, ^ehaji}, Omeralovi}, Selimi}, Handrka, Leper, Softi}, Bakija, Trebovi}, ]utahija, Spahi}, Musemi}, Delija, Hod`i}, Lovri}, Hrka~, Ljumi}, Nalo, Biser, ^edi}, te ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 17 sati u d`amiji Hrasno.
000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

RIZVO (RASIMA) RANICA

had`i HAJRA (SALKE) HASKOVI], ro|. AD@AMIJA

NURA (MURATA) VRANAC, ro|. BEGOVAC
preselila na ahiret u petak, 19. augusta 2011, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 22. augusta 2011. godine, u 17 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: suprug Enver, sinovi Sulejman i Jasmin, unu~ad Hana i Faris, snaha Ljuljana, bra}a Enver, Hamdo i Ekrem i brati} Mirsad sa porodicama, sestre had`i Zineta, Hasna, Sura i Mina sa porodicama, prijateljice Zdenka, Beba i Nafa, te porodice Vranac, Begovac, Had`i}, Goga, Kozlo, Migi}, Imamovi}, Deliba{i}, Me{i}, Da{i, D`altur, \ipa, \uzelovi}, Bajraktarevi}, Gali}, Konopka, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza 17 sati u d`amiji Provare. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

preselio na ahiret u petak, 19. augusta 2011, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 22. augusta 2011. godine, u 16 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: supruga Zejna, sinovi Nazif, Zihnija i Asif, k}erka Elmedina, snahe Murfeta, Samka, Safija i Alma, zet Esad, unuci Ekrem, Edin, Samir i Amir, unuke Edina, Zijada, Elifa i Meliha, praunuci Omar i Ernad, sestre Nura, Behka, Havka i Ai{a, tetka Ai{a, snaha Jasmina, zet Rahman, zetovi Adnan i [efik, sestri}i, sestri~ne, brati}i, {ure Omer i Atif i svastika Zlata sa porodicama, te porodice Ranica, Topalovi}, Pustahija, Grbo, Jele~, Mujezinovi}, Ba`darevi}, D`indo, Ali}, Hrnji}, Gredi}, Bulbul, Mari}, Ri|evi}, Hrvat, Mulahasanovi}, Husovi}, Karahasan, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 16 sati, Ul. Kauk~ina 4. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

preselila na ahiret u subotu, 20. augusta 2011, u 82. godini. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 22. augusta 2011. godine, poslije ikindija-namaza (17 sati) u haremu d`amije Butmir, a ukop }e se obaviti na mezarju Suhodo. O`alo{}eni: sinovi Alija, Aziz i Hamed, snahe Zineta, Ismeta i Sabaheta, unuci Eldin, Edin, Adnan i Alen, unuke Anela i Zerina, praunuke Amina i Sajra, brat had`i Muhamed, sestra had`i Mulija, snahe D`emila i Ziza, jetrva Halima sa djecom, prija Dika, sestri}i, sestri~ne, brati} Muamer, brati~ne sa porodicama, te porodice Haskovi}, Ad`amija, Pazalja, Rid`al, [ogolj, Merkez, Ibri}, Kadri}, Em{o, Isakovi}, Cviko, Alispahi}, Ba{i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza u d`amiji Butmir. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

ponedjeljak, 22. august 2011. godine
IN MEMORIAM

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
SJE]ANJE

na

RAMIZA (ALIJE) SAL^INA
MOMIR JOVANOVI]
22. 8. 1975 - 22. 8. 2011. .

DARINKA JOVANOVI]
11. 1. 2007 - 22. 8. 2011

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica Jovanovi}
5160

Uposlenici Ministarstva za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo i ministar
001

Dvadeset {estog avgusta 2011. godine navr{i}e se ~etrdeset dana od smrti moje voljene mame

Dvadeset drugog augusta 2011. godine navr{ava se ~etrdeset dana od preseljenja na ahiret na{e drage

SJE]ANJE

dipl. ing. SMILJANE RISTANOVI], ro|. POPOVI]
Draga moja mama, samotan je `ivot bez tebe, ali sam ponosna {to sam te imala. Hvala ti za sve {to si u `ivotu u~inila za mene i moju djecu. PO^IVAJ U MIRU BO@IJEM Tvoja k}erka Mladenka sa djecom
5186

U ponedjeljak, 22. augusta 2011, navr{ava se deset godina otkako nije sa nama na{a draga supruga, majka i baka

FATIME HASANOVI]
Po dobroti i plemenitosti pamtimo Te i nikada Te ne}emo zaboraviti. Dok `ivimo mi, `ivje}e{ i Ti u na{im srcima i mislima. Molimo Allaha d`.{. da Ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug, sinovi, unuci, sestra sa porodicom i bli`nja rodbina
5172

MIRA [IMUNOVI]
S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na Tebe. Tvoja obitelj
5135

Dvadeset drugog augusta 2011. navr{avaju se dvije godine od kada nije vi{e sa nama

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{u dragu djevoj~icu

na na{eg dragog tatu

MUNIRA ([ERIFA) HASANBEGOVI]
Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek nedostajati. Nisi sa nama, ali si u na{im srcima i pamtimo sve ono {to nas sje}a na tebe. Tvoja familija
5182

SVJETLANU (ZLATANA) DUJKOVI]
22. 8. 1992 - 22. 8. 2011.

SAFET - AGA PO@EGIJA
22. 8. 1996 - 22. 8. 2011.

Tvoji tata Zlatan, mama Nada i sestra Zvjezdana
5181

S ljubavlju i tugom, supruga Ekrema, djeca Nino i Jasna sa porodicama
4823

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE

dragoj sestri

ANA MALTARI], ro|. LIPANOVI]

SVJETLANA DUJKOVI]
22. 8. 1992 - 22. 8. 2011.

MIRZA (SULJE) BABI]
22. 8. 1992 - 22. 8. 2011.

S ljubavlju i po{tovanjem,
od brata Vjeke i snahe Lepe sa porodicom
5191

striko Zoran sa porodicom
5173

Roditelji i sestra
5049

58

PREDAH

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Bavite li se poslom vezanim uz umjetnost, otvorit }e vam se prilika da svoj rad prezentirate potencijalnim klijentima ili ulaga~ima. Zaboravite na skromnost i nastojte se predstaviti u {to boljem svjetlu. Ako ste u dugoj vezi, s partnerom }ete ponovno uspostaviti pomalo izgubljenu bliskost. Intimni trenuci vratit }e va{ odnos na pravi put i podsjetiti vas zbog ~ega ste uop}e i zavr{ili zajedno. Povoljno je vrijeme za sve vrste manjih estetskih korekcija. Sklonost zakulisnim igrama i ogovaranje kolega moglo bi vam se obiti o glavu. Gledajte svoja posla i prestanite se iz ~iste obijesti dovoditi u konfliktne situacije. Posvetite se vlastitim potrebama i hobijima. Slikanje, fotografiranje ili gledanje filmova pomo}i }e vam da se opustite i zaboravite na poslovne i ljubavne probleme. Pad raspolo`enja mnogi }e Bikovi poku{ati odagnati velikim koli~inama slatki{a. Ugodna atmosfera na poslu povoljno }e se odraziti na va{u motivaciju i radni elan. Mo}i }ete se pohvaliti dobrom intuicijom koja }e vam pomo}i pri dono{enju velikih odluka. Slu~ajno }ete sresti osobu koju dugo niste vidjeli, a prema kojoj ste oduvijek gajili dublje osje}aje. Nastojte dogovoriti slijede}i sastanak, jer bi se va{ odnos lako mogao razviti u ne{to ozbiljnije. Smijehom i vedrinom najbolje }ete se odupirati svim bolestima. Sklonost krivim procjenama mogla bi dovesti u pitanje projekt na kojem dugo radite. Tek }ete uz pomo} stru~njaka i saradnika uvidjeti u ~emu grije{ite. Na va{e optu`be partner }e uzvratiti istom mjerom, {to }e rezultirati sva|ama, suzama i prijetnjama raskidom. Morat }ete ulo`iti vi{e truda ukoliko `elite da va{a veza prebrodi ovu krizu. Strogim prehrambenim re`imom nastojat }ete svoje tijelo dovesti do savr{enstva. Pokazat }ete {efovima da se dobro snalazite u stresnim situacijama koje zahtijevaju brze reakcije. Nagla{ena intuicija pomo}i }e vam da donesete ispravnu odluku. Lavovi koji odr`avaju vezu na daljinu iskusit }e svojevrsnu krizu koja bi mogla dovesti do zahla|enja odnosa. Iskoristite prednosti moderne tehnologije i poku{ajte vratiti bliskost drage osobe. @ene }e se mnogo vi{e posvetiti svom izgledu. Nemojte odga|ati za sutra ono {to mo`ete napraviti danas. Uz samo malo volje, mnoge }ete naporne obaveze prili~no brzo uspjeti privesti kraju. Povla~it }ete se u svoj svijet i biti sklo ni sanjarenju. Ni{ta vas ne}e zadovoljiti, zbog ~ega su izgle dni sukobi s ljubavnim partnerom ili ~lanovima obitelji. Osje}at }ete se umor no i po spa no, sto ga iz bje ga vaj te zah tje vni je vje`banje. Ne}ete se mo}i suzdr`ati od izno{enja mi{ljenja, {to bi moglo poremetiti neke poslovne odnose. Diplomatija vam danas ne}e biti ja~a strana, stoga bi bilo pametno da ne ulazite ni u kakve rasprave. Bliska osoba povrijedit }e vas nekim nespretnim postupkom ili izjavom. Prije nego {to zapo~nete sva|u, poku{ajte doznati {to je mu~i i za{to je tako postupila. Mu~it }e vas nervoza popra}ena glavoboljom ili `elu~anim tegobama. Na poslu }e iskrsnuti problem koji }e zahtijevati va{u hitnu intervenciju. Pristupite mu s mnogo ozbiljnosti jer }e ishod ove situacije imati veliki utjecaj na va{u karijeru. Uspje{no }ete uskladiti sve ku}ne, porodi~ne i dru{tvene obaveze. Iako na kraju ne}ete imati vremena za sebe i svoje potrebe, bit }ete sretni {to ste uspjeli tako dobro izbalansirati ostale aspekte `ivota. U svrhu ja~anja imuniteta neophodno je da po~nete uzimati vitamine. Primit }ete primamljivu poslovnu ponudu vezanu za saradnju s inozemnim firmama, ali bilo bi dobro da sagledate sve aspekte prije nego {to donesete kona~nu odluku. Strijelci koji su u sretnoj vezi planirat }e brak, dok }e samci u`ivati u sklapanju novih poznanstava i nailaziti na prijateljski nastrojene osobe u ~ijem }e dru{tvu istinski u`ivati. Promjena frizure ili kupovina novog odjevnog predmeta vratit }e vam poljuljano samopouzdanje. Smatrat }ete da ste neiskusni i nedovoljno stru~ni za nova zadu`enja koja su vam zadana. Ne}ete imati dovoljno samopouzdanja, stoga nije pogodan trenutak za javne nastupe i odr`avanje prezentacija pred ve}im brojem ljudi. Najvi{e }ete u`ivati u izlascima s prijateljima, zbog ~ega }ete zanemarivati obiteljske obaveze. Slabost ili mu~nina koje }ete osje}ati bit }e posljedica nezdravog na~ina `ivota. Iskazat }ete se u poslovima koji podrazumijevaju elokventnost i rad s ljudima. Simpati~ni i uslu`ni, na klijente }ete ostavljati sjajan dojam, a neka bi poslovna poznanstva mogla prerasti u prava prijateljstva. @eljni zabave i novih iskustava, inicirat }ete izlaske i dru`enja. Pozvat }ete dru{tvo kod sebe ili organizirati izlazak koji }e vam omogu}iti da upoznate nove ljude. Problem }e vam zadavati migrena. Finansijski problemi zadavat }e vam glavobolju. Razmi{ljat }ete o pozajmici, dizanju kredita ili unov~avanju {tednje ili osiguranja, no nemojte brzati dok ne razmotrite sve opcije. Sumnja u partnerovu iskrenost i nerealni strahovi dovest }e vas do ludila. Sre}om, ve} u ve~ernjim satima }ete se smiriti i uvidjeti da ste pretjerali. Skloni ste ~estim promjenama raspolo`enja. Posvetite vi{e vremena odmoru i opu{tanju.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: federer, ošinuti, sto, dab, todo, ri, enare, c, rk, mrva, uzani, eis, začarati, mrav, beriz, b, i, tabori, aka, stirol, bakir, meridijan, ma, abi, acetati, rača, iliti, s, trakija, etat, erata, amiko, akira, glazba.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Danas sun~ano i vrlo toplo. Puha}e slab do umjeren sjeveroisto~ni vjetar. Minimalna temperatura od 12 do 17, na jugu oko 22oC, maksimalna dnevna od 30 do 35, u Hercegovini do 38oC. Naredni dani bi}e tropski, u drugoj polovini sedmice temperatura od 35 do 40oC. U Sarajevu prije podne sun~ano, popodne sun~ano i veoma toplo. Puha}e slab, isto~ni vjetar. Minimalna temperatura 14, maksimalna dnevna 32oC. Sutra sun~ano i veoma toplo. Puha}e slab, isto~ni vjetar. Minimalna temperatura 14, maksimalna dnevna 34oC.

Danas se ki{a i pljuskovi sa grmljavinom o~ekuju mjestimi~no u zapadnoj, centralnoj i isto~noj Evropi, kao i na Skandinavskom poluostrvu. U ostalim predjelima kontinenta zadr`a}e se prete`no sun~ano. Najhladniji glavni evropski grad bi}e Stokholm sa 20, a najtopliji Podgorica sa 37oC. Danas na Balkanu sun~ano i vrlo toplo. Na Egejskom moru puha}e jak sjeveroisto~ni vjetar. Maksimalna temperatura od 29 do 35, u primorskim gradovima do 38oC.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
KRITERION
ISKUPLJENJE SVETOG TONIJA
crna komedija, re`ija: Veiko Ounpuu, uloge: Taavi Eelmaa, Ravshana Kurkova... po~etak u 20.20 sati.

ponedjeljak, 22. august 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

ZENICA

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranomsrednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

BANJA LUKA

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA

KINA
CINEMA CITY
PLANET MAJMUNA: POSTANAK

Izlo`ba radova Nerimane-Narde Nik{i}, studentice Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, odsjek Produkt dizajn. Galerija je otvorena za posjetioce, radnim danima u zgradi Centrale Banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
MEDVJEDI] WINNIE

TUZLA

KINA
MULTIPLEX PALAS
DJEVERU[E
komedija, re`ija: Paul Feig, uloge: Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne, Chris O’Dowd, po~etak u 17.45, 20 i 22.15 sati.

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

GABRIJEL
akcija, triler, re`ija: Rupert Wyatt, uloge: James Franco, Andy Serkis, Freida Pinto, po~etak u 13.40, 16, 18.15 i 20.30 sati. Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

GALERIJE
animirani, re`ija: Stephen J. Anderson i Don Hall, glasovi: Luka Pero{, @arko Poto~njak, Branko Smiljani}, Marin Grbin, @eljko Mavrovi}... po~etak u 15.30 i 17.30 sati.

KAPETAN AMERIKA: PRVI OSVETNIK

UMJETNI^KA BIH
Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do 20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka). Izlo`ba karikaturalnog por treta SARAJLIJE, Alije Hafizovi}a, kojom autor obilje`ava 45 godina slikarskog rada.

ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

TRANSFORMERSI 3

BELI LAVOVI

COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`ba skulptura mladih bh umjetnika/ca, za posjete }e biti otvorena do 20. avgusta. Skulptori/ce koji u~estvuju na ovoj zajednickoj izlo`bi su: Adnan Jasika, Aida [abanovi}, Dalibor Nikoli}, Daniel Premec, Danilo Kreso, Darko Stani}, Darko Sobot, Edin Lepir, Elma Ali}, Emir Kapetanovi}, Lejla ^ehaji}, Maja Matasin, Nedim \iki} i Nela Hasanbegovi}.

BIHA]
komedija, re`ija: Lazar Ristovski, uloge: Lazar Ristovski, Gordan Ki~i}, Hristina Popovi}, Vuk Kosti}, Zorica Jovanovi}, Nikola Simi}, Mira Banjac... po~etak u 19 i 21 sat.

SF, spektakl, re`ija: Michael Bay, uloge: Rosie Huntington-Whiteley, Shia LaBeouf, Tyrese Gibson, Josh Duhamel, Patrick Dempsey, John Malkovich, Frances McDormand... po~etak u 14.10, 17.10 i 20.10 sati.

akcija, avantura, SF, re`ija: Joe Johnston, uloge: Chris Evans, Hugo Weaving, Stanley Tucci, Tommy Lee Jones, Richard Armitage, Dominic Cooper, Toby Jones, Hayley Atwell, Natalie Dormer, Sebastian Stan, Neal McDonough, Derek Luke, JJ Feild, Kenneth Choi, Anatole Taubman... po~etak u 17.30, 19.45 i 22 sata.

GREEN LANTERN 3D

NOVI HRAM
Izlo`ba slika ~lanova Likovne sekcije Seljo, otvorenje u 18 sati. Izlo`ba }e trajati do 22. avgusta, ul. Mula Mustafe Ba{eskije 38.

AUTI 2

HARRY POTTER I DAROVI SMRTI 2 DIO

KINA
UNA
TRANSFORMERSI 3
akcija, SF, re`ija: Mar tin Campbell, uloge: Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter Sarsgaard, Tim Robbins... po~etak u 22.30 sati.

MUZEJI
OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi. animirana komedija, re`ija: John Lasseter, Brad Lewis, glasovi: Owen Wilson, Larry the Cable Guy, Michael Caine, Emily Mor timer... po~etak u 11.40, 14 i 16.20 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljomotvoren od 10 do 13 sati.

KAKO SE RIJE[ITI [EFA
komedija, re`ija: Seth Gordon, uloge: Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, P.J. Byrn, Kevin Spacey, Jennifer Aniston, Jamie Foxx... po~etak u 18.40 i 20.45 sati.

avantura, fantazija, re`ija: David Yates, uloge: Daniel Radclif fe, Rupert Grint, Emma Watson, Gary Oldman, Ralph Fiennes, Helena Bonham Car ter, Alan Rickman, Emma Thompson... po~etak u 18 sati.

[TRUMFOVI 3D

[TRUMPFOVI 3D,
animirani, re`ija: Biserka Vu~kovi}, glasovi: Mladen Vasary, Bo`idar Smiljani}, Ana Kraljevi}, Dra`en Bratuli}, Jadranka \oki}, po~etak u 14 i 16 sati SF, spektakl, re`ija: Michael Bay, uloge: Rosie Huntington-Whiteley, Shia LaBeouf, Tyrese Gibson, Josh Duhamel, Patrick Dempsey, John Malkovich, Frances McDormand... po~etak u 18 i 21 sat.

GODINE LJUBAVI

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

PINGVINI GOSPODINA POPPERA
komedija, re`ija: Mark Waters, uloge: Jim Carrey, Carla Gugino, Angela Lansbury, po~etak u 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

AKO MI SE FU]KA, FU]KAM

animirani, komedija, re`ija: Raja Gosnell, uloge: Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Hank Azaria, Jonathan Winters, Katy Perry, Alan Cumming, George Lopez, po~etak u 14.30, 16.30, 18.30 i 20.30 sati.

ZEMALJSKI
romanti~na komedija, re`ija: Giovani Genovesi, uloge: Robert De Niro, Monica Bellucci... po~etak u 15, 17.30 i 20 sati. Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 17 sati; subotom od 9 do 13 sati; nedjeljom od 10 do 14 sati.

GREEN LANTERN
stripovski spektakl, re`ija: David Yates, uloge: Ryan Reynolds, Blake Lively, po~etak u 20.30 sati

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI
IZLO@BA MULTIORIGINALI
za posjete je otvorena do 4. septembra

KAUBOJ PROTIV VANZEMALJACA
akcija, re`ija: Jan Favreau, uloge: Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde, po~etak u 13.50, 16.10, 18.30 i 21 sat.

BO[NJA^KI
Posjete Muzeju u pratnji vodi~a svaki puni sat, svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka, od 9 do 16 sati. Grupne posjete potrebno je najaviti na telefon 033/ 279-800.

TUCKER I DALE PROTIV ZLA
crna komedija, re`ija: Eli Craig, uloge: Tyler Labine, Alan Tudyk, Katrina Bowden, po~etak u 20.15 sata.

socijalna drama, re`ija: Florian Serban, uloge: George Pistereanu, Ada Condeescu, Mihai Constantin... po~etak u 20.30 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 22. august 2011.

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Na prvi pogled
DRAMA
Re`ija: Irwin Winkler Uloge: Val Kilmer, Mira Sorvino, Kelly McGillis, Steven Weber, Bruce Davison, Nathan Lane

IT HANA
D
5 23V.A5
NO
lja rijate tan p dsay va u s di Lin li i selja vin u ri~a susje o oplja~ka Sle i p om avn Nicka su ga ned e. Odjedn e da sl o av kak mu ispr i koji mi a uzeli e razbija~ odvode g dolaz vin Nick i di zvanom z je Slea{kom ga jerati afij ji `eli ut Nicka. m o d in [ef, k rski dug o ubijen s o ocka nedavno to u~ini k je je [efu jeruje da uparnik on v glavni s i od i v a` njego , stoga tr esto abin da umj ovog R in na Slevi ubije Rab , ga o odbije n. du Ak ije sina. }e biti ub vin Sle

18.00
PINK

Amy je arhitektica koja je pod stresom zbog svog napornog i iscrpljuju}eg posla. Odlazi na odmor u gradi} gdje upoznaje Virgila, slijepog masera koji `ivi jednostavnim `ivotom. Uskoro se zaljubljuje u njega. On joj otkriva sasvim novi svijet koji se ne promatra o~ima, ve} se oslu{kuje duhom. Amy istra`uje kako Virgilu vratiti vid i uskoro mu doktor Charles Aaron vra}a vid. Virgil ubrzo spoznaje da ono {to je vidljivo o~ima nije ono {to je do`ivljavao dok je bio slijep...

Purpurno srce
AKCIJA
Re`ija: Bill Birrell Uloge: William Sadler, Demetrius Navarro, Mel Harris, Ed Lauter, Emilio Rivera

21.10
RTRS

u ett, a: Pa Hartn Re`ij : Josh Lucy Liu, loge lis, U Wil gsley Bruce n, Ben Kin ma e an Fre Morg

I STI^K INALI cGuigan KRIM lM

Pri~a o neuspjelom atentatu na Sadama Huseina koji je poku{an prije Zalivskog rata. Snajperista Oskar Padilja je uhva}en, mu~en, ali ipak spa{en sa ozbiljnim posljedicama po njegovo psihi~ko zdravlje. Kada uspije da pobjegne iz vojne bolnice gdje je lije~en, kao potencijalno opasan zbog tajne koju ~uva, postaje meta za odstrel. Pukovnik Alen je dobio zadatak da rije{i problem.

SERIJE

Skoro savr{en doktor
KOMEDIJA
Re`ija: Raffaele Mertes Uloge: Luca Ward, Sonia Aquino, Dario Ballantini

Savana
Vijest da je Peyton k}i Edwarda Burtona ve} kru`i Savanom. Nakon {to je ~ula razgovor senatora Harlinga i Eda Burtona, Veronica shvata da ne mo`e ni{ta o~ekivati od veze sa Edom, jer mu ona nije ba{ „prikladna” partnerica. Ponovo }e oku{ati sre}u sa svojim udjelom koji ima u S.S Savannah. Kada joj Tom odbije vratiti njen novac, Veronica posje}uje Vincenta u zatvoru.

Slomljena krila
23.00 BHT
Junus dovodi Grke koji su izvr{ili napad. Skida odje}u sa onih koji su mrtvi i uvi|a da su osune}eni. Nazli poku{ava razgovarati sa D`emalom. D`emal na kraju ka`e Nazli da je pred izborom: Ili }e re}i sudu da je Nazli krila jednog gr~kog vojnika i time je suo~iti sa smrtnom kaznom, ili }e na stranu ostaviti svoj vojni identitet i pre{utjeti Nazlino ime pred sudom.

Ukradeni `ivoti
Fabio je odlu~an da ulo`i napor u Julianin slu~aj. Astor vjeruje da je Diego ukrao novac. On tra`i od Diega da vrati novac i da mu preda Nicolasa i Julianu. Nacha saznaje da Dante `eli izvesti iz zemlje svog prijatelja te ga pokriva. Bautista i Ana gledaju video koji je poslala Juliana, spoznaju da je snimak napravljen u fotografskom studiju. Rosario posje}uje Juana u zatvoru...

21.10 FTV

20.05 TV1/MRE@A

22.40
MRE@A

Dr. Franchi je {ef hitne pomo}i bolnice u Fabrianu, gdje se nalazi na razme|u izme|u svojih pacijenata i `ena koje bespomo}no padaju u njegovo naru~je. Naizgled samo `enskaro{, dr. Franchi shvata zaozbiljno `ivot svoje ne}akinje i `ivot svojih pacijenata, kao {to je to Eleonora (k}erka jedne lijepe `ene pred razvodom) kojoj prijeti opasnost od ulaska u krug droge.

FILMOVI

Provala
DRAMA
Re`ija: Anthony Minghella Uloge: Jude Law, Juliette Binoche, Robin Wright Penn, Martin Freeman, Rafi Gavron, Ed Westwick

20.50
HRT 2

Mladi Miro, pravim imenom Mirsad, izbjeglica je iz Sarajeva, koji `ivi s majkom u radni~koj ~etvrti Londona, blizu Camden Towna. Provali u obli`nji arhitektonski ured i, zajedno s ujakom, ukrade nekoliko ra~unala. Tako Willu, zaposleniku u tvrtki, nekoliko puta nestane ra~unalo, na {to on odlu~i no}u motriti ured ne bi li uhvatio provalnika. I kad se Miro pojavi, Will ga slijedi ku}i i slu~ajno upozna njegovu majku, muslimanku Amiru. Njezina ranjivost i dobrota dirnu Willa...

Razma`ene Pari`anke
KOMEDIJA
Re`ija: Cécile Telerman

Pobje{njeli Max 2
AKCIJA
Re`ija: George Miller

Mari je ljekarka udata za ne ba{ uspje{nog umjetnika koji nikad nije prodao nijedno platno. Florence `ivi u zamci hladnog i sumornog braka i pasivnog posla u marketin{koj agenciji. Traga za promjenom i pronala`enjem sebe. Juliette, njihova jo{ slobodna drugarica, uspje{an je advokat. Kada nije u borbi za pobjede u sudnici i prikupljanje velikih honorara, ona je u stalnoj potrazi za gospodinom pravim. Njih tri su drugarice iz detinjstva i savremene mlade `ene.

23.45 BHT

Nekoliko godina nakon {to je osvetio smrt svoje supruge, djeteta i partnera koje su ubili pripadnici zloglasne bande pod vodstvom Toecuttera, biv{i policajac Max Rockatansky luta cestama postapokalipti~ne Australije. U svom lutanju Max tra`i gorivo, hranu i ostale potrebne stvari za puko pre`ivljavanje. Max nailazi na skupinu pre`ivjelih koje terorizira banda brutalnih motociklista na ~ijem ~elu stoje Humangus i njegov najbolji ratnik Wez. Zajednica odlu~i unajmiti Maxa da im pomogne u borbi za slobodan `ivot bez straha.

22.10 NOVA

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Beverli Hills, igrana serija, 43. epizoda 10.00 Spretno - sretno, tv igra 10.25 Artur, crtana serija 10.50 Tomica i prijatelji 11.00 Hranoljupci 11.15 Mali spasioci 11.25 Harveytoons 11.50 Tomica i prijatelji 12.00 Dnevnik 1 12.15 Viza za budu}nost, igrana serija 13.50 Ramazanski razgovori: Mirsad Spahi} 14.15 Abeceda zdravlja: Osteoporoza, obrazovni program 14.45 Piplinzi, crtana serija 15.10 Vijesti 15.15 Gospo|a Barbara, igrana serija

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.01 07.00 09.00 09.10 09.25 09.55 10.10 11.00 11.30 12.00 12.25 14.00 14.10 15.10 16.00 16.24 16.30 17.05 17.45 Muzi~ki program Jutarnji program Vijesti Gastronomad Mala TV U no}noj ba{ti, crtana serija Nodi, crtana serija Med i djetelina, crtana serija Zdravlje je lijek Pregled za osobe sa o{te}enim sluhom Dnevnik 1 Za~arani poljupcem, film Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika Prislu{kivanje, serija Tragom ^ajkovskog, dokumentarni program @ivot ljekara Krsta ^an~ara, reporta`a Izvje{taj sa Banjalu~ke berze Srpska danas Non stop, humoristi~ka serija Zelena, zelena trava, humoristi~ka serija

HAYAT
06.00 Horizonti, dok. program 07.00 Felix bebe, crtani film, 6. ep. 07.20 Mali crveni traktor, 17 i 18.ep. 07.55 Aerobic 08.00 Muzi~ki program 08.10 Hayatovci, dje~iji program 08.30 Fifi, crtani film 08.50 Kenny the shark, crtani film 13.ep. 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica, Jago sitne pustolovine, crtani film, 13. ep. 10.15 Sirene, crtani film 10.45 Plavi zmaj, crtani film 11.10 Winx, serija, 9. ep. 11.45 Vijesti 12.00 Najbolje godine, serija, 140. ep. 13.00 Miljenica, serija, 51.ep. 14.00 Glam Blam 15.00 Top Shop 15.25 Moje drage kom{ije, serija, 36. ep.

TV1
06.00 07.00 07.10 07.30 08.00 08.05 08.35 09.00 09.05 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.20 13.10 14.05 15.05 Nijemi svjedok, serija Jutarnje vijesti TV1 Music box Doga|aji koji su promijenili svijet, dok. program Vijesti Ostrvo kornja~a, crtani film Hello Kitty, crtani film Vijesti Eliza, serija (r) Flash news Historija odje}e, dok. program Biznis vijesti Sedma brzina, emisija o automobilizmu, (r) Vijesti plus Urban music, muzi~ka emisija Zakon ljubavi, serija (r) Doba ljubavi, serija serija, (r) Ikone, dok. serijal o slavnima

PINK
06.00 Mo~ni rend`eri 07.00 More ljubavi, serija 08.00 Sestre, serija 09.00 Mahala{i, zabavna, serija 10.00 Trijumf ljubavi, serija (r) 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela 12.00 Info top, info.program 12.20 City, zabavni program 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info.program 14.20 Grand Hitovi, muzi~ki program 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba, emisija

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Zatvorski zec, animirani film 09.25 Uradi sam, uradi sama 09.30 Sandokan, animirana serija, 8/45 (r) 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 102/125 11.05 Moja mala kuhinja 11.15 Godine prolaze, igrana serija, 65/68 12.00 BHT vijesti 12.15 TV Liberty (r) 12.45 Vinjete svijeta, strani dokumentarni program 13.00 Kafa sa... u~esnici SFF projekta „Sarajevo, grad filma“ (r) 13.30 Idemo na put sa Goranom Mili}em, dokumentarni program, 3/3 (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, 169/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 Mumijevi, 36/71 15.30 ^udesni svijet, obrazovna serija, 42/52 15.45 Nema problema 16.05 Dobrodo{li u region: Nik{i}, 4/6 16.30 Gorko-slatko, 170/229 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show BHT arhiv … 17.30 Preodac: 301 vrelo, dokumentarni program 18.00 Ivan Kalcina, mali koncert 18.15 Hodoljublje: Cetinje 18.45 Pim i Pom, 7/26 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Doktor @ivago, 7/11 20.50 Glumac... je glumac... je glumac, monodrama 22.00 BHT vijesti 22.20 Business News (r) 22.30 Premijer liga BiH u nogometu, sportski program 23.00 Savana, 16/33 23.45 Razma`ene Pari`anke, film 01.30 Doktor @ivago, 7/11 (r) 02.15 Pregled programa za utorak

Viza za budu}nost
SERIJA

12.15

Nodi
CRTANA SERIJA

09.55

Moje drage kom{ije
SERIJA

15.25

Igra
SERIJA

Sestre
21.15
SERIJA

15.00

16.05 Na{a mala klinika, igrana serija 17.00 Federacija danas 17.20 Ne daj se, Nina, igrana serija 17.50 Dnevnik, najava 18.50 Dnevnik, najava 19.00 Piplinzi, crtana serija 19.20 Ramazanska vaktija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 3. i 4. epizoda 21.09 Dnevnik, najava 21.10 Slomljena krila, igrana serija, 16. epizoda 22.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.30 Ezel, igrana serija 00.20 Vrijeme je za bebe, 26. emisija 00.50 Viza za budu}nost, igrana serija 02.15 Dnevnik 3 (r)

18.20 Gastronomad 18.30 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, reality show 19.10 Nodi, crtana serija Finansijske novost 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.15 Vite{ka zemlja, serija 21.10 Purpurno srce, film 22.50 Dnevnik 3 23.12 Sport 23.17 Finansijske novosti 23.25 Dok nas smrt ne rastavi, serija 23.50 Glavna stanica, film 01.25 Prislu{kivanje, serija 02.25 Dnevnik 2 02.50 Purpurno srce, film 04.20 Non - stop, humoristi~ka serija 04.50 Zelena, zelena trava, humoristi~ka serija 05.20 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, reality show

16.47 Suze Bosfora, serija, 100. ep. 17.43 Smijesna videa 18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 18.53 Ramazanski program, najava 19.00 Vijesti u 7, info. 19.20 Ramazanski program 20.10 Suze Bosfora, serija, 101. ep. 21.10 Stvari koje bi trebalo da znamo - dokumentarni program 22.10 Red Rover, igrani film 00.00 Dosje Drezden, serija, 9. ep. 01.00 Miljenica, serija 51.ep. Reprizni program 02.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport 02.15 Stvari koje bi trebalo da znamo, dok. program 03.20 Ramazanski program 04.10 Dosje Drezden, serija, 9. ep. 05.00 Muzi~ki program

15.30 Hello Kitty (r), crtani film 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, serija 18.20 Superstars, dok. program, 19. ep. 18.50 Igra, serija 19.00 Najava dnevnika 19.30 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Ukradeni `ivoti, serija 21.15 Igra, serija 22.15 Vijesti plus 22.40 Skoro savr{en doktor, film 00.20 Pono}ne vijesti plus 00.35 Spa{avaju}i Milly, film 01.58 No}ni program 02.03 Dnevnik TV1 (r) 02.40 Ramazanski program 03.30 Blaga prirode s Anom Bunti} 04.17 Biznis vijesti 04.26 Zdravlje, dok. program o zdravlju 04.50 Pono}ne vijesti plus (r) 05.05 Sedma brzina

15.50 Info top, inf.program 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Info Top, informativni program 17.15 City, zabavna emisija 17.40 Kupi.ba, emisija 18.00 Na prvi pogled, film 20.00 Trijumf ljubavi, serija 21.00 Grand special, muzi~ka emisija 22.30 Kod Grinovih, serija 23.00 Ratnik oluje, film 01.0 Na prvi pogled, film 02.50 City, zabavna emisija 03.00 Robna ku}a, emisija (r) 04.00 Ratnik oluje, film

RTS
12.00 12.14 12.15 12.25 12.30 13.00 14.00 14.25 14.55 15.10 16.00 17.00 17.25 18.24 18.25 19.00 19.17 19.30 20.05 21.00 23.00 23.05 23.35 00.05 00.20 00.35 Dnevnik For{pan Sport plus Vrijeme Igraj fudbal, budi sretan Trezor: Branislav Surutka Srpski isto~nici, muz. prog. Evropa i Srbi: Milan O.Raspopovi} (r) Odbojka spaja, 6/12 Ovo je Srbija Povratak otpisanih: Vodovod, (r) Dnevnik RT Vojvodina Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Razglednica: Sej{eli, dok. program (r) Slagalica, kviz Vrijeme Dnevnik Povratak otpisanih: Elektrana, RTS karavan: Putuju}i, pjevaju}i Vijesti Oko, info Za sva vremena: Zoran Eri}, muzi~ki program (r) TV minijature Dnevnik Evronet

RTCG
13.30 Obrazovna emisija 14.00 Vijesti 14.05 Dr, emisija iz medicine (r) 15.10 Fle{ sport (r) 15.20 Kalendar 15.30 Dnevnik 1 15.45 Muzika 16.15 Obrazovna emisija 16.45 Muzika 17.00 Lajmet 17.15 Dokumentarna emisija 17.45 Sat TV 18.10 Crnogorski XX vijek (r) 18.45 Program za djecu 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat TV 20.30 Koncert 21.30 Drama 22.30 Sat TV 23.00 Dnevnik 3 23.30 Sat TV 00.00 Muzika 00.30 Dokumentarna emisija 01.00 Sat TV 01.30 Dnevnik 2 02.00 Dr, emisija iz medicine (r)

FOX LIFE
06.40 Momci s Medisona, serija 07.30 Svita, serija 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 10.15 Momci s Medisona, serija 11.05 Mentalno, serija 11.55 Svita, serija 12.20 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 12.40 Ko je Samanta ?, serija 13.30 Sve {to niste znali o ljubavi, serija 14.15 Ali Mekbil, serija 15.05 Da, draga, serija 15.55 Knji`arka, serija 16.45 Houp i Fejt, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 [apat duhova, serija 18.50 Ko je Samanta ?, serija 19.35 Da, draga, serija 20.25 Ali Mekbil, serija 21.10 Dr Haus, serija 22.00 Ni na karti, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.20 Prava krv, serija 00.05 [apat duhova, serija 00.50 Ali Mekbil, serija 02.25 Prava krv, serija

UNIVERSAL
06.10 Dijagnoza: Ubistvo, serija 07.10 Sudija Ejmi, serija 09.10 Fojlov rat, serija 11.10 Ne{ Brid`is, serija 13.10 @eljna slave, film 15.00 Ubistva u Midsomeru, serija

TV1000
06.00 Ljudska priroda, film 08.00 Skuplje od dragulja, film 10.00 Pametnjakovi}i, film 12.00 Pohlepni, film 14.00 Dadli je zakon, film 16.00 Lud za mambom, film

EUROSPORT
08.30 Motorsports Weekend Magazin 08.45 Biciklizam Tour of Spain 10.00 Kanu SP na mirnim vodama Szeged, Ma|arska 11.00 Biciklizam Hamburg, Njema~ka 12.00 Biciklizam Tour of Spain 13.00 Tenis WTA Cincinnati, USA: finale 14.00 Hokej na travi EP Njema~ka Live: Francuska - Irska 15.30 Biciklizam Tour of Spain 16.00 Biciklizam Tour of Spain Live 17.45 Eurogoals 18.00 Hokej na travi EP Njema~ka Live: [panija - Njema~ka 19.30 Fudbal SP U-20 Kolumbija: finale 20.45 Watts 20.55 All sports 21.00 Rvanje 21.30 All sports 21.35 Rvanje 22.30 Eurogoals 22.45 Fudbal SP U-20 Kolumbija: finale 00.00 Biciklizam Tour of Spain

Zakon i red
SERIJA

20.00

Pet minuta raja
FILM

20.00

17.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 18.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Zakon i red, serija 21.00 Odlazak sa scene, film 23.00 Zasljepljuju}e veze, film

18.00 Va{i prijatelji i susjedi, film 20.00 Pet minuta raja, film 22.00 Tihi pad, film 00.00 Prljavi kodeks, film 02.00 Hetero1, film 04.00 Zakletva, film

ponedjeljak, 22. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1
07.40 08.35 08.40 09.08 09.53 10.00 10.09 10.12 11.03 11.15 12.00 12.11 12.13 12.15 12.30 13.15 14.10 14.19 14.20 14.51 15.19 15.49 16.00 16.03 16.47 16.50 17.00 17.49 17.50 18.40 19.30 19.55 20.00 20.03 20.09 20.35 21.34 22.50 23.15 23.18 23.23 23.29 00.30 02.02 02.49 03.04 03.34 04.04 04.32 05.17

TV PROGRAM
NOVA
05.30 Na{i najbolji dani, serija 06.15 Neustra{ivi Scooby doo, 06.40 Jumanji, 3/13 07.05 Pobjeda ljubavi, serija (r) 09.00 Bijeg, serija (r) 10.00 Ljubav i kazna, serija (r) 11.50 TV izlog 12.05 Zauvijek susjedi, serija (r) 13.20 IN magazin (r) 14.00 Pobjeda ljubavi, serija 16.00 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Ljubav i kazna, serija 21.50 Ve~ernje vijesti 22.10 Pobje{njeli Max 2, film 23.55 Opaki igra~i, film 01.50 Nestali, serija 03.25 Ezo TV, tarot show 04.25 Medij, serija 8/19 05.10 Bra~ne vode, serija

63
Iz dana u dan... Svje`i u dan... Vijesti Pop corn, skrivena kamera Svijet tajni, serija Zakon ljubavi, serija Vijesti Ukradeni `ivoti, serija Vijesti u 16 Zakon ljubavi, serija Dnevnik Ljetno kino, film Ukradeni `ivoti, serija Dnevnik (r)

HRT2
Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Hotel dvorac Orth 7, serija Vijesti iz kulture (r) Vijesti Vrijeme danas Prirodni svijet 3: Monsunske planine, dokumentarna serija (r) Kod Ane (r) Oprah show (r) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (r) Gospodarica tvoga srca, serija Capri 2, serija (r) Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Hrvatsko podmorje 5 Pri~e iz dubina: Jadransko cvije}e (r) Hrvati i kr{}anstvo, dokumentarna serija (r) Kulturna ba{tina: Nove crkve u Istri (r) HAZU portreti: Andre Mohorovi~i} (r) ZABA - 90 sekundi (r) Alisa, slu{aj svoje srce serija Pastel Vijesti Hrvatska u`ivo HAK - Promet info Konferencija za novinare u povodu posjeta A.Merkel Ljetna slagalica: @ivot na dva kota~a Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi TV Bingo Capri 2, serija U krupnom planu Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Be~ka filharmonija i Daniel Barenboim u Salzburgu 2010. Mjesec Koman~a, mini-serija (r) Kojak 3., serija (r) Skica za portret (r) Kulturna ba{tina: Nove crkve u Istri (r) Hrvatsko podmorje 5 Pri~e iz dubina: Jadransko cvije}e (r) Hrvati i kr{}anstvo, dokumentarna serija (r) Hotel dvorac Orth 7, serija (r) Ljetna slagalica: @ivot na dva kota~a (r) 07.10 Gospodarica tvoga srca, serija (r) 07.53 Moji prijatelji Tigar i Pooh, crtana serija (r) 08.16 @utokljunac: Otkaz (r) 08.40 Cijele note, serija za djecu (r) 09.05 Brlog (r) 09.19 Sportske igre mladih (r) 09.35 Obi~na klinka, serija za djecu 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce serija (r) 10.42 Puna ku}a Raftera 1, serija (r) 11.25 Tree Hill 6, serija (r) 12.06 @deronja 1, crtana serija (r) 12.28 @utokljunac: Otkaz (r) 12.51 Crtani film 13.02 Johnny Bravo, crtana serija (r) 13.23 Lagodni `ivot Zacka i Codyja 2, serija za mlade (r) 13.48 Ljetna ljubav, mini-serija (r) 15.17 Ru`na Betty 4, serija 16.00 KS automagazin (r)

OBN
06.45 Cosmic Quantum Rei, crtani film 07.10 Atomska Betty, crtani film 07.35 Roni, Olly, Roni, crtani film 08.50 Bunny Maloney, crtani film 08.05 Iron Man, crtani film 08.30 Top Shop 09.05 Skrivena kamera 09.15 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.55 OBN Info 12.10 Top shop 12.20 Ludo srce, serija 13.05 Dolina vukova, serija 14.25 Osveta, turska telenovela 15.20 Dejana: Vatrogasci!, talk show 16.30 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.15 Lonci i poklopci, kulinarski show 20.00 Osveta, turska telenovela 21.00 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 22.00 Dolina vukova, kriminalisti~ka serija 23.30 Ugledna `ena, film 01.20 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 02.10 OBN Info 02.25 OBN Sport 02.35 Dolina vukova, krim. serija

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Vtaminix (r) 11.05 Noddy (r) 10.20 ^arli i Mimo (r) 10.25 Grimove bajke (r) 10.45 Barimba (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Mu}ke, serija (r) 11.35 Stanarka napu{tenog zamka, 3/3 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 McBride: Doktor je ispao iz igre ciklus igranih filmova, 4/8 (r) 14.40 Uvjeravanje, filmski program (r) 16.20 Liberty TV 16.50 Yusuf, 21/45 (r) 17.50 Mu}ke, humoristi~ki program 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 Stazama milosti do vje~nosti 21.00 Ve~ernje vijesti 21.20 Razum i osje}anja, igrana serija, 1/3 22.10 Tarih, dok. serijal (r) 22.30 Yusuf, igrana serija, 22/45 23.20 Mu}ke, humoristi~ki program (r) 00.00 Pakleni momak, film 01.30 Podmladi mi tijelo, dok. program 4/8 (r) 02.20 Dnevnik TVSA (r) 02.50 Stazama milosti do vje~nosti (r)

TV TK
06.05 06.45 07.00 07.05 09.00 09.30 12.00 12.15 16.00 17.15 19.00 22.40 00.00 01.00

MRE@A
08.05 Ostrvo kornja~a, 17/26 08.35 Hello Kitty, crtani film 08.47 Hllo Kitty, crtani film 09.05 Eliza, serija (r) 13.10 Zakon ljubavi, serija (r) 14.05 Doba ljubavi, serija 13/24 (r) 16.00 Ukradeni `ivoti, serija (r) 17.15 Zakon ljubavi, serija 20.05 Ukradeni `ivoti, serija 21.15 Igra, serija, 5. i 6. ep. 22.40 Skoro savr{en doktor, film

Doctor Who
SERIJA

20.00

Bijeg
SERIJA

09.00

16.31 Mijenjam svijet: Jedna, dvije kave manje (r) 17.00 Kojak 3, serija 17.50 [apta~ psima 4 (r) 18.40 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija (r) 19.00 Mali roboti, crtana serija (r) 19.12 Kod ku}e je najljep{e Split 19.26 Hiromin Liburnija Jazz Specijal 20.00 Doktor Who 4, serija (r) 20.50 Provala, ameri~ki film 22.50 La`i mi 2, serija (r) 23.33 Zovem se Earl 4, humoristi~na serija 23.54 Retrovizor: Specijalna postrojba 4, serija 00.37 Retrovizor: Prijatelji 10,hserija (r) 01.06 Retrovizor: Sledge Hammer 2, humoristi~na serija (r) 01.31 Retrovizor: Sinovi anarhije 1, serija (r)

TV MOSTAR
08.05 Ostrvo kornja~a, crtani film 17. ep. 08.35 Hello Kitty, 1. ep. 08.47 Hello kitty, ep. 2 09.05 Eliza, serija, 39. ep. (r) program TV1 do 13.10 013.10 Zakon ljubavi, serija, 45. ep. (r) 14.05 Doba ljubavi, serija (r) 15.00 Flash news 16.00 Ukradeni `ivoti, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, igrana serija 18.15 Grad RTM-a, revijalni program 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Ukradeni `ivoti, serija 21.15 Igra, serija 21.40 Igra, serija 22.15 Vijesti plus 22.40 Skoro savr{en doktor, film

TV KAKANJ
14.00 TV mukabela 15.00 Jusuf a.s., serija 16.20 Svijet tajni, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Veliki susret, serija18.40 Ramazan mjesec milosti 19.48 Ezan za iftar 19.51 Predah uz iftar 20.00 Vijesti IC 20.20 Ramazanske pri~e 21.00 Svijet tajni, serija 21.25 IC sport 21.40 Jusuf a.s., serija 22.45 Marketing 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC r. 00.20 Veliki susret, serija 01.30 Vjera i `ivot 02.00 Tajna pe}ine An|elos, serija 03.20 Sehurski program 04.06 Ezan za po~etak posta 04.10 TV mukabela

RTV USK
12.00 Vijesti 12.05 Sto najve}ih otkri}a, dok. program (r) 13.00 Igrani film 14.30 Vijesti 14.35 U svemiru, dok. program 15.05 Auto shop magazin (r) 15.35 Pod suncem St. Tropea, serija 16.30 Majstor kuhinje, kuharski show 17.10 Lea Parker, serija (r) 18.00 Deset godina mla|i, dok. program 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Ramazanski program 20.15 Svijet tajni, serija 20.45 Kraj neprijatnosti 21.00 ^itaj BiH: Doma}a lektira 21.30 Dnevnik 2 21.50 Lea Parker, serija 22.40 Istina, dok. program

TV SLON
16.02 Vijesti, informativni program 16.10 Heroji ulice, dokumentarni program (r) 16.50 Sevdalinka u srcu, muzi~ki program 17.20 TV Liberty, informativni program 18.00 Crno i bijelo, info. program 18.15 Vremenska prognoza 18.25 Vje`bajmo zajedno, sportsko rekreativni program 19.00 Sanjalica, program za djecu 19.05 Kviz Extra 19.27 Pred iftar, vjerski program 20.30 Zdravlje - emisija o zdravlju 21.10 Op~injeni, serija 22.05 Radio iz moje ulice, kola`ni program 23.10 Slon extra Info

TV ZENICA
09.00 Dobro jutro 10.00 Zenica danas 10.30 VOA 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer 12.00 Iz dana u dan 12.05 serija 13.00 Vijesti 13.05 Bonaventura 14.00 Iz dana u dan 14.05 Samo za smijeh 14.30 OSCE reporta`e 15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina, serija 16.00 Iz dana u dan 16.05 Selu u pohode 16.45 Discovery, dok. program 18.01 Frejzer, serija 19.00 Zenica danas Ramazanski program 20.40 Klinika,serija 20.41- 21.30 Muzi~ki program 22.15 Za svaku bolest trava raste (r) 23.00 Zenica danas

RTV VOGO[]A
12.00 Ramazanski program 13.30 Autoshop magazin (r) 14.00 Program za djecu i mlade 15.00 Serijski program (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 Ramazanski program 20.30 Te{anjska hronika TV Smart Te{anj 21.00 TV Fiva 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Liberty TV 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike 00.00 Otvoreni program (r) 02.00 Vogo{}anska hronika (r) 02.30 Te{anjska hronika TV Smart Te{anj (r) 03.00 Ramazanski program 06.30 Liberty TV (r)

RTV BN
07.30 Povratak otpisanih, serija 08.15 Muzi~ki izlog 08.30 Kasandra, serija 09.15 Svijet na dlanu 10.00 Novosti 10.05 Bulevar 11.00 Svijet na dlanu 12.00 Novosti u podne 12.15 Intimni stranci, film 14.00 Novosti 14.05 Zna{-ima{, kviz 16.00 Dnevnik 1 16.25 Sve za ljubav, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Povratak otpisanih, serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Kasandra, serija 21.00 Tv poste 22.00 Sa Kraji{nicima po Krajini 22.30 Dnevnik 3 23.00 Mambo Italiano, film 00.30 Dogovor `ivota, film

ATV
11.10 WINX, crtani film 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 48 sati svadba, zabavni program 14.45 Jednostavan `ivot, zabavni program 15.45 Vijesti 16.00 Najbolje godine, serija 17.00 Suze Bosfora, serija 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici, zabavni program 18.50 Arena sport, sportski program 19.00 ATV vijesti 20.00 `ene, ljudi i ostali, serija 20.10 Suze Bosfora, serija 21.10 Jednostavan `ivot, zabavni program 22.10 Ve~ernje vijesti 22.20 Red Rover, film 00.20 Dosije Drezden, serija 01.20 Miljenica, serija

EUROSPORT 2
03.30 Fudbal, Bundesliga 05.30 Biciklizam, Tour of Spain 07.30 Fudbal, Bundesliga 10.00 Tenis, WTA Cincinnati, USA, finale 11.30 Biciklizam, Tour of Spain 12.30 Surf 12.45 Fudbal, Bundesliga 14.00 Odbojka, Univerzijada Shenzhen, Kina 16.00 Ko{arka, Univerzijada Shenzhen, Kina 17.00 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 18.15 Fudbal Live 20.15 Fudbal, Bundesliga 2 22.15 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 23.00 Australijski fudbal 00.30 Fudbal, Bundesliga 2 02.00 Biciklizam, Tour of Spain

SPORT KLUB
07.00 TWS 09.00 World Match Racing Tour - France 10.00 FullTilt Poker 11.00 Premijer League: Aston Villa - Blackburn 12.45 Ko{arka Supercup: Germany - Turkey 14.30 Premijer League: Bolton - Manchester City 16.15 ATP Masters Cincinnati finale 18.15 Vijesti 18.45 Premijer League News 19.00 Pregled Premijer League Studio - OFF 20.30 Najava derbija 21.00 Premijer League: Manchester United Tottenham, direktno 23.00 Pregled ATP Masters Cincinnati 00.00 Vijesti 00.30 Premijer League News 00.45 Pregled holandske lige 01.45 FullTilt Poker 02.45 Ko{arka Supercup 04.30 World Match Racing Tour - France

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Ameri~ki ~operi Limarska radionica London Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Kako se to pravi, 2. ep. Pre`ivljavanje Pograni~na policija SAD Kako se pravi? Kako to rade? Kakav alat! Nafta, znoj i naftne platforme Ameri~ka luka Ameri~ke drvosje~e Ameri~ki ~operi

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Megastrukture 08.00 Rentgenski snimak Zemlje 10.00 Poslednji ris u [paniji 11.00 Najbolje britanske ma{ine 12.00 Podvodna oaza 13.00 Rentgenski snimak Zemlje 15.00 Lov na lovca 16.00 Predatori u opasnosti 17.00 Avionske nesre}e 18.00 [apta~ psima 19.00 Najte`e popravke na svijetu 20.00 Narko biznis: Metamfetamin 22.00 Avionske nesre}e 23.00 Narko biznis: Metamfetamin

VIASAT HISTORY
06.00 Ko si zapravo ti? 07.00 Gerouov zakon 08.00 Stopama @aka Ofenbaha 09.00 Pri~a o poljoprivredi: Blat, znoj i traktori 10.00 Pra{ko prolje}e 12.00 Deset dana do rata 14.00 Ko si zapravo ti? 15.00 Gerouov zakon 16.00 Misterije istorije 17.00 Premijere: @ivo oru`je 18.00 Vol Sojinka, dijete {ume 19.00 1989-1990: Posljednja godina Isto~ne Njema~ke 20.00 Posljednji let poru~nika Estila 21.00 Hitlerovi falsifikatori 22.00 Ko si zapravo ti? 23.00 Gerouov zakon 00.00 Misterije istorije 01.00 @ivo oru`je 02.00 Vol Sojinka, dijete {ume 03.00 1989-1990: Posljednja godina Isto~ne Njema~ke 04.00 Posljednji let poru~nika Estila 05.00 Hitlerovi falsifikatori

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 06.50 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.20 11.50 12.45 15.00 15.30 16.00 16.25 17.20 17.45 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Posjed merkata Upoznajte divljinu Nesvakida{nje `ivotinje Psi - jedna rasa, jedna pri~a Ma~ke iz kom{iluka Sve o ma~kama U posjeti `ivotinjama Posjed merkata Spasavanje divljih `ivotinja Zatvorski psi Policija za `ivotinje Upoznajte divljinu D`ef Korvin bez ograni~enja Ro|eni lovci Sve o psima, ma~kama, ljubimcima Psi - jedna rasa, jedna pri~a Ostrvo orangutana Lovac na krokodile Sve o psima Krokodili ubice Svijet prirode Pre`ivio sam! Planeta Zemlja Sve o psima, ma~kama, ljubimcim

@eljino novo posrtanje u Travniku

Sre}u treba
ISPROVOCIRATI...
26. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
ponedjeljak, 22. august 2011. godine

Dudizam u ekspanziji, hiljade imitatora {irom svijeta

Kultni stil zarazio i Bosance
Mnogi smatraju da je pacifizam, koji u liku Duda na najbolji na~in prezentuje Jeff Bridges, najbolji odgovor i otpor na globalne napetosti, krize i ratove
Kultni filmski klasik u re`iji bra}e Coen, koji je po ocjeni USA Today, magazina UGO i mnogih drugih progla{en najboljim filmom svih vremena, film je “The Big Lebowski“ . Ovaj film ima preko milion fanova na oficijelnoj Facebook stranici, a me|u njima i stotine Bosanaca i Hercegovaca koji su nedavno imali fantasti~an povod na dvije prigode: Casting reunion glumaca iz filma na kojem su prisustvovali Jeff Bridges, Steve Buscemi, John Goodman, Julianne Moore, John Turturro i T Bone Burnett, te skora{nji i jo{ ve}i doga|aj The Big Lebowski fest u New Yorku, gdje su hi lja de fa no va obla~enjem i frizurama imitirali likove iz filma, a najuspje{niji su dobili i nagrade. Oni nisu samo imitirali likove, radi se o takvim fanovima koji su odlu~ili da cijeli `ivot provedu u stilu The Dude ili Waltera Shaboka, likova iz filma. Dudeov princip “Dude abides“ postao je pravac u filozofiji, njegovo pi}e cocasion, nao~are, puloveri i veste postali su brend, a {irom svijeta organizuju se kugla{ka takmi~enja u njihovo ime, a cijela manija ide ~ak do te mjere da je u Americi osnovana i crkva dudizma. Mnogi smatraju da je pacifizam, kojeg u liku Duda na najbolji na~in prezentuje Jeff Bridges, najbolji odgovor i otpor na globalne napetosti, krize i ratove. S druge strane, i Walter Shabok (John Goodman) kao zapa lji vi ra tni ve te ran i na oru`ani kreten tako|er ima mno{tvo poklonika, koji su u potpunoj suprotnosti pacifizmu, ali im to nije prepreka za dru`enje i prijateljstvo. [tavi{e, suprotnosti se nadopunjavaju na idealan na~in daju}i neodoljiv za~in filmu, fanovima, filozofiji i svemu {to je proisteklo iz toga.
F. BENDER

Ko~i}ev zbor
U banjalu~kom Parku “Petar Ko~i}“ sino} je sve~ano otvorena kulturna manifestacija 46. Ko~i}ev zbor, posve}ena ovom piscu i narodnom tribunu. Ceremonija je po~ela polaganjem vijenca u Parku “Petar Ko~i}“ ispred spomenikavelikompiscu. U knji`evnomdijelu programa stihove i aforizme ~itali su banjalu~ki pjesnici @ivko Vuji}, Miladin Beri}, Panto Stevi}, Slobodan Jankovi} i Stanoje Plav{i}. Nakon knji`evnog i kulturnoumjetni~ki programa Ko~i}u u slavu u Banskom dvoru sve~ano je biti otvorena izlo`ba radova Likovnog saborovanja Zmijanje 2011.

SUPROTNOSTI Suprotnosti se nadopunjavaju na idealan na~in daju}i neodoljiv za~in filmu, fanovima, filozofiji i svemu {to je proisteklo iz toga

POSLJEDNJE VIJESTI
PREMINULA INES FAN^OVI] - Ines Fan~ovi}, doajenka bh. glumi{ta, preminula je ju~er u 86. godini, u Sarajevu. Ve}inu bogate karijere provela je u Kamernom teatru 55, u kojem je radila od svog dolaska u Sarajevo 1960. godine na nagovor reditelja Jurislava Koreni}a, osniva~a Kamernog teatra 55. U gradu u kojem je do~ekala posljednje dane `ivota, boravila je i tokom agresije na na{u zemlju. Iako je imala priliku, odbila je napustiti Sarajevo, grad kojem je poklonila sebe. “Iako sam ro|ena [iben~anka, Sarajevo sam odmah zavoljela“, rekla je Ines jednom prilikom. U karijeri je glumila i u seriji Velo misto, brojnim predstavama Harisa Pa{ovi}a, igrala je u ^ekaju}i Godoa Susan Sontag, seriji Memoari porodice Mili}. AMERIKA NE]E BANKROTIRATI - Ameri~ki potpredsjednik Joseph Biden, koji je u posjeti Kini, rekao je da SAD ne}e bankrotirati zbog duga. U govoru posljednjeg dana posjete Kini on je ponovio da su velika kineska dolarska sredstva bezbjedna. @ENA ZA PREDSJEDNIKA ALBANIJE - Aktuelna predsjednica albanskog parlamenta Jo`efina Topali kandidat je za predsjednika Albanije. Albanskom predsjedniku Bamiru Topiju petogodi{nji mandat isti~e u junu naredne godine, a predsjednika dr`ave bira parlament. Topalijeva je ~lan vladaju}e Demokratske partije, a za funkciju predsjednika predlo`io je lider Demokratske alijanse Zef Bu{ati navode}i da je ona “kompletna li~nost sa politi~kom zrelo{}u“, prenijeli su albanski mediji.

Zavr{ene Sportske igre mladih BiH

Pobjeda mladosti i dru`enja
U Sarajevu su okon~ane Sportske igre mladih BiH. Pehar najboljim nogometa{ima u kategoriji 1996. godi{te i mla|e, ekipi Poletarac iz Banovi}a, uru~io je Ivica Osim, po~asni predsjednik Igara. Najbolji {ahisti su Ena Topi}, Aja Topi} i Adnan Dizdarevi} iz Cazina te Evel Karali} iz Zenice. U badmintonu su pobijedili Naida Had`iahmetovi} iz Gora`da, Ajla Sari} iz Biha}a i Mate Maru{i} iz [irokog Brijega. U stonom tenisu najbolji su bili Amra Sili} i Ajla Salki} iz Biha}a, Vedad Bori} iz Sarajeva i Edin Guti} iz Tuzle, a u tenisu Kanita Isakovi}, Lamija ^abro i Amar Kubat iz Zenice te Hamza [anti} iz Mostara. Najmla|i su igrali igru izme|u dvije vatre, a najbolja ekipa bila je Ginko 3 iz Zavidovi}a. Pobjednik takmi~enja u odbojci na pijes-

Za ubistvo dabra 2.400 KM
Ubijanje za{ti}enih `ivotinjskih vrsta u Srbiji ka`njava se visokim nov~anim kaznama. Kazna za ubijanje planinskog vrapca iznosi oko 400 KM, a sove deset puta vi{e 4.000 KM. Pravilnik o od{tetnom cjenovniku za strogo za{ti}ene i za{ti}ene vrste, koji je donesen na osnovu Zakona o za{titi prirode iz 2009. godine, izme|u ostalih, propisuje kazne i za ubijanje ili uni{tavanjenizadrugih`ivotinjskihvrsta. Kako prenose mediji, predvi|ena kazna za ubijanje dabra je oko 2.400 KM, vidre oko 5.000 KM, vuka ili risa oko 6.000 KM, a razli~itih vrsta sokola od 1.600 do 8.000 KM. Uni{tavanje pu`eva se ka`njava sa oko 42 KM, dok kazna za uni{tavanjerije~nih{koljkiiznosi oko 44 KM. Za ubijanje bubamare, kazna je skoro 300 KM, leptira kupusara skoro 200 KM, a sove ~ak vi{e od 3.900 KM.

ku je ekipa Mello Mostar, a u `enskoj konkurenciji Mix iz Srebrenika. Najbolji odbojka{i su OK Mladost iz Br~kog, a odbojka{ice ekipa Sme~ Lukavac. Pobjedu u rukometu u konkurenciji dje~aka ostvarila je ekipa Izvi|a~ iz Ljubu{kog, a najbolje rukometa{ice su ekipa Kne`opoljka. U kategoriji starijih rukometa{a, Bosna Prevent iz Visokog je najbolja, a me|u rukometa{i-

cama Mostarke iz ekipe Kosa~a. Ekipa Milenijum iz @ivinica pobijedila je u ko{arci za djevoj~ice, dok su kod dje~aka najuspje{niji bili ~lanovi ekipe Old Bridge iz Mostara. U `enskom nogometu pobijedile su ~lanice SFK 2000 iz Sarajeva. Najbolji mali nogometa{i dolaze iz Troglava iz Livna, a u kategoriji starijih nogometa{a najvi{e pobjeda imala je ekipa Poletarac iz Banovi}a.

SPONZOR DNEVNE VAKTIJE

D N E V N A

R a m a z a n IZLAZAK SUNCA

VA K T I J A
14 3 2 . IKINDIJA AK[AM/ IFTAR JACIJA

HOTELI ILID@A
w w w.hotel iilidza.ba
Hrasni~ka cesta 14, 71000 Sarajevo, BiH Tel: 033 772 000, 772 019; Fax: 033 772 021 E-mail: info@hoteliilidza.ba

DAN

SABAH

PODNE

22

4:03

5:51

12:50 16:38 19:46 21:21

BANJA LUKA 3,5,7 / BIHA] 8,10,12 / BR^KO -4,-2,1 / BIJELJINA -5,-3,-1 / CAZIN 7,10,13 / GORA@DE -3,-2,-2 / KONJIC 1,2,2 / LIVNO 6,6,6 / MAGLAJ 0,1,3 / MOSTAR1,2,3 / SANSKI MOST 5,7,9 / SREBRENICA -4,-3,-3 / TE[ANJ 0,2,4 / TRAVNIK 2,3,4 / TUZLA -3,-1,1 / ZENICA 1,2,3

Foto: S. GUBELI]