P. 1
Gestalt_dijagnoza

Gestalt_dijagnoza

|Views: 132|Likes:

More info:

Published by: Aleksandra Gavrilović on Aug 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

Daan van Baalen, 1999 GEŠTALT DIJAGNOZA

1. Uvod Osnovni motiv za pisanje ovog članka jeste što kao supervizor, trener i učitelj geštalt terapije nailazim na teškoće u radu sa studentima. Izgleda da moji studenti imaju problem sa procenom ozbiljnosti i težine psihopatologije nekih svojih klijenata. Ono što mene zanima jesu osnovne stvari koje se odnose na dužinu i intenzitet terapije i na procenu dubine poremećaja klijenata. Naročito neiskusni terapeuti smatraju da im je teško da donesu odluke, što može imati dugoročne posledice. („Mogu li da se nosim sa ovim, da li imam dovoljno podrške?“) Nepostojanje specifičnog dijagnostičkog sistema u geštalt terapiji nije teško razumeti ako se uzme u obzir istorijski kontekst. Od osnivanja geštalt terapije, uticaji Perlsa („Prestani da razmišljaš, vrati se svojim čulima“; samo pričanje o stvarima je glupost ili čak „obično sranje“) i antiintelektualnih, antipsihijatrijskih i demokratskih ideologija Ronalda Lejnga (Ronald D. Laing) i Dejvida Kupera (David Cooper) nisu bili plodno tlo za stvaranje specifičnog geštalt dijagnostičkog sistema. Psihopatologija kao nauka, koja dijagnostikuje pojedince smeštajući ih u kategorije, nije kompatibilna sa procesnim pristupom geštalt terapije. Međutim, praksa pokazuje jednu složeniju sliku. Kada geštalt terapeuti u edukaciji rade kao deo multidisciplinarnog tima, nedostatak njihove dijagnostičke kompetencije je izrazit. Usled nepostojanja geštalt dijagnostičkog sistema, oni počinju da koriste „druge“ teorije, koje obično ne poznaju dobro.Posledice toga su nesigurnost, nerazumevanje i nepotrebna polarizacija koja nastaje između praktičara iz različitih oblasti. Stoga bih želeo da razvijem takav geštalt dijagnostički sistem koji neće etiketirati klijente, koji će moji studenti moći koristiti i koji će, nadam se, olakšati komunikaciju između različitih disciplina. 2. Klasifikacioni sistemi Dva klasifikaciona sistema koja se uglavnom koriste u psihijatriji jesu Dijagnostičkostatistički priručnik-4 (DSM-4), koji je sastavila Američka psihijatrijska asocijacija (APA) i Internacionalna klasifikacija bolesti-10 (ICD -10), koju je razvila Svetska zdravstvena organizacija. Želeo bih da predstavim geštalt dijagnostilki sistem koji je kompatibilan sa DSM-4 i ICD-10, a istovremeno konzistentan sa osnovnom teorijom geštalt terapije.

DSM-4 i ICD-10 su zasnovani na medicinskom modelu, koji implicira patologiju ili nosologiju, pri čemu se sistem koristi kako bi se proučavali patološki fenomeni. Naime: a. Deskriptivna dijagnoza – opis bolesti b. Etiološka i patogena dijagnoza – određivanje mogućeg uzroka c. Prognoza – predviđanje toka bolesti d. Terapija – mogući tretman e . Prevencija – sprečavanje bolesti Oba klasifikaciona sistema su deskriptivne dijagnoze ili se bave sindromima. Sindrom podrazumeva grupu simptoma koji se istovremeno pojavljuju. Simptom predstavlja najmanju jedinicu proučavanja koja se može opisati u medicinskoj nauci i bukvalno se smatra znakom bolesti koja je u pacijentu. Dakle, ovo znači da kada je nešto simptom to upućuje na bolest, koja se može razrešiti, tako da se zdravlje, koje podrazumeva nedostatak simptoma, može povratiti. Ono što ovi klasifikacioni sistemi žele da dijagnostikuju = „da znaju precizno“, a zatim da klasifikuju, jeste, prema tome, veza simptoma koji se nalaze u pacijentu. Ono što geštalt terapeut želi da dijagnostikuje = „da zna precizno“, a zatim da klasifikuje, jesu prekidi procesa u polju, čiji je deo sam terapeut. Znati precizno ne bi trebalo da predstavlja problem za geštalt terapeuta. (Pojam dijagnoza potiče od grčke reči dignoosis ili dia-gignookoo, što znači - znati precizno.) 3. Problemi geštalt terapeuta Teškoće koje geštalt terapeut ima sa DSM-4 i ICD-10 kao dijagnostičkim sistemima, potiču od očiglednih razlika koje postoje u nekim osnovnim pretpostavkama geštalt terapije i ova dva klasifikaciona sistema. Dva osnovna principa klasifikacije koja se zastupaju u DSM-4 i ICD-10 su (Vandereyeken, Hoogduin & Emmelkamp, 1994): a. Raspored fizičkih poremećaja trebalo bi da bude ne-teorijski i da nema veze sa nekim određenim etiološkim (uzročnim ) objašnjenjem. b. Klasifikacija treba da bude zasnovana na jasnim nedvosmislenim kriterijumima, koji bi bili uporedivi u dijagnostičkoj praksi i prikladni za istraživanje. U skladu sa ovim, dijagnostički sistemi pretenduju da uopšte ne zastupaju neku filozofiju, tako da bi svi terapeuti trebalo da mogu da ih koriste. Po mom mišljenju, ovi principi su zbunjujući zato što tvrde da su nedvosmisleni i neteorijski (što je samo po sebi teorija), što implicira pozitivističku teoriju subjekat/objekat. Prirodno je da ovo stvara zabunu s obzirom da se geštalt terapeuti eksplicitno oslanjaju na egzistencijalno-fenomenološku filozofiju polja i teoriju subjekat/subjekat, gde je terapeut koji uspostavlja dijagnozu deo polja i u polju, dok je objekat istraživanja fenomenologija odnosa između klijenta i terapeuta. U DSM-4 se kaže da „dijagnoza“ znači znati

Ovo ne predstavlja problem za geštalt terapeuta. Ne tiču nas se toliko pojedinci kao . i dok terapeuti drugih orijentacija ne postanu svesni nesavršenosti svojih teorijskih principa. problem nastaje sa pitanjem „Šta to znači „znati precizno“? Osim toga. . tada će shvatiti da je psihopatologija.precizno. -Geštalt terapeuti izoluju sebe od drugih profesionalaca koji razmišljaju u terminima priručnika i koji bi mogli biti od koristi i pružiti podršku u radu sa teškim klijentima. proleća ’96. nepogodni za psihoterapiju. Ovo može da zvuči kao muzika za uši geštalt terapeuta! Implicitno ovo znači teoriju subjekat/subjekat Kada uvidimo da je psihopatologija iskustvena nauka. kreativno prilagođavanje i granica kontakta Pojam dijagnoza bukvalno znači „znati precizno“ ili videti kroz. a takođe i vrlo specifične mogućnosti geštalt terapije. Kada geštalt terapeuti počnu da uvažavaju priručnike. empirijsko učenje (posmatranje i doživljavanje). dijagnostičke procedure i priručnike. to su psihofarmakologija. Geštalt žurnal ’88. koji će se uklapati u našu teoriju i omogućiti nam da komuniciramo sa terapeutima drugih orijentacija. Geštalt žurnal ’95 i Gary Yontef. U geštalt terapiji mi pokušavamo da vidimo „kroz“ polja ili dinamike.Geštalt terapeuti očekuju nemoguće od sebe i od svog metoda. Elinor Grinberg (Greenberg). konfuzija će i dalje postojati. Na primer. Oni koji su pokušali da dijagnostikuju na način koji je kompatibilan sa geštalt teorijom bili su Isador From.Geštalt terapeuti žele da se na ispravan način odnose prema onim klijentima koji su dijagnostikovani kao beznadežni i prema tome. Međutim. Ovo opet nije problem za geštalt terapeuta. Ali „šta“ se to klasifikuje? Posledice konfuznih interpretacija ova dva principa i onoga šta treba da se klasifikuje su sledeće: . fenomenologije i teorije subjekat/subjekat. te su stoga nekompatibilni sa geštalt teorijom. Polje. što znači.Geštalt terapeuti ne dijagnostikuju i rade sa svim i svačim bez diskriminacije. onda ćemo mi geštalt terapeuti sigurno formulisati jedan sistem psihopatologije i dijagnostike. kako je gore pomenuto. eksperimentalna nauka. Oni čak mogu da gledaju na ove klijente kao na neku vrstu misije. 4. svi se svode na opise izolovanih kljienata u terminima simptoma. čije je radove objavio Miler (Muller) u Geštalt žurnalu. koje su značajne za geštalt terapiju i da time podržim dijagnostičku praksu geštalt terapije.Geštalt terapeuti i terapeuti drugih orijentacija imaju problema u komunikaciji. . psihijatrijski prijem i mreža društvene podrške. Svako od njih opisuje klijente u okviru teorije objekat/subjekat. Oni ignorišu nemogućnosti. Bez obzira koliko interesantni i značajni bili ovi članci. Niko od njih nije konzistentan u smislu razmene ideja u okviru polja. . Smatram da je neophodno kompleksno razumevanje naše teorije kako bi se formulisala specifična i ispravna geštalt psihopatologija. isti priručnik kaže da nauka pretpostavlja sistematično uređenje ili klasifikaciju iskustava i znanja. Sve dok geštalt terapeuti ne budu hteli da gledaju u psihopatologiju. Želeo bih stoga da istaknem neke poente teorije polja.

1951. već od njihove dinamičke interakcije. gvozdene strugotine rasute po parčetu papira. Namerno sam izostavio član ispred reči „self“ i stavio je pod navodnike kako bih naglasio da je „self“ akcija u polju. granicu kontakta i začetak geštalt teorije ličnosti. Uz pomoć ovih metafora. Magnetno polje Magnetno polje može da postane vidiljivo pomoću: a. U okviru psihodinamičkog polja ovo može biti uvid ili iskustvo i/ili ponašanje. da bi psihodinamičko polje postalo vidljivo potrebne su dve (=di) psihičke funkcije koje su u interakciji jedna s drugom. Slično tome. Kako bih opisao teoriju polja i napravio uvod u geštalt psihopatologiju i geštalt dijagnozu. Suština jedne funkcije postaje vidljiva jedino prisustvom druge. Polje karakteriše: a. teorija magnetnog polja sa magnetnom silom polja. Kada se odrede psihodinamika i optimum. Zanima nas šta se dešava u dinamičnom polju. želeo bih da upotrebim dve metafore: magnetno polje i pozornicu. a ne neka stvar koja se nalazi u osobi. 274). str. obrazac ili pravac Slika 1 Magnet i gvozdena strugotina na udaljenosti – bez uređenosti Neorganizovana strugotina . Da bi magnetno polje postalo vidljivo. Da li će polje postati vidljivo ne zavisi samo od magneta niti samo od gvozdene strugotine. u kojoj je „self“ ili „samo-orgnizujući princip“ sila polja. koju ću nazivati optimum. Polje postaje vidljivo samo onda kada se magnet i gvožđe nalaze na određenoj međusobnoj udaljenosti. magneta i b. koliko ti pojednici u svom okruženju. između onoga ko se dijagnostikuje i onoga ko uspostavlja dijagnozu. Hefferline & Goodman. optimum c. U geštalt terapiji ova akcija jeste „self“ u akciji ili „samo-organizujući princip“.izolovana bića. formulišemo teoriju psihodinamičkog polja. objasniću modele kreativnog prilagođavanja. ono što mi treba jesu magnet i strugotina. pojavljuje se obrazac ili pravac (obrazac=pravac). tzv. U geštalt terapiji. U fizici je postavljena hipoteza kojom se opisuje ovaj fenomen. Jedna postoji samo kao funkcija druge i obrnuto. Psihodinamičko polje postaje uređeno i kompletno. dinamika b. Perls tvrdi: „Spontana svest o dominantnoj potrebi i organizacija njenih funkcija kontakta jeste psihološka forma „organizmičke samo-regulacije““ (Perls.1. 4.

krila ili pozadina Svetlo reflektora ili figura Formacija figura/pozadina je završena i nestaje . Slika 2 Figura koja se izdvaja iz pozadine i postaje jasna Prostor iza kulisa. prostorom iza bine (backstage) i svetlima reflektora na koja gledaoci usmeravaju svoju pažnju. što pokazuje pravac Organizovana strugotina Kao geštalt terapeut ja sam učesnik u psihodinamičkom polju i imam mogućnost da biram između mnogih psihodinamika: . nalaze se glumci i sve ono što treba da se pojavi. gvozdena strugotina formira obrazac. ja sam deo polja samim tim što donosim dijagnozu. Kako se ja. predstavlja fikciju.u klijentovom selfu . krećem u polju. a njegov drugi deo čini osoba koja se dijagnostikuje. u krilima. a takođe i kako se klijent kreće. 4. terapeut. perspektiva objekat/subjekat. Dijagnostikovati klijenta i pretpostaviti da je moguće dijagnostikovati njegovo unutrašnje polje.2 Pozornica Teorija polja koja pravi razliku između pozadine i figure mogla bi biti predstavljena slikom pozornice. tzv.klijent i terapeut uključeni u širi kontekst. Iza bine i sa strane. levim i desnim krilom. odlučuje koja smo „vrsta magneta i gvoža“ ili kako se polje uređuje prema samo-organizujućem principu. Zamislite jedno pozorište sa pozornicom ili platformom. Kada ja kao geštalt terapeut pravim dijagnozu.Pronađen je optimum. bez mešanja u to polje. Obrazac ili pravac koji polje preuzima sam je po sebi karakteristika polja i on se odnosi na ono što se dešava bilo u klijentu i/ili između klijenta i terapeuta. Naš izbor koliko ćemo biti udaljeni jedan od drugog (optimizacija) odlučuje da li se formira obrazac.između klijenta i terapeuta .

u knjizi Geštalt psihologija. na slici 3. Krila. pozadina je sve ono što nije figura. Figura. ekologija i spiritualnost. a da se pozadina gubi. c. Dvorac u kome se odvija predstava daje značenje radnji. Holizam i psihodinamičko polje Holizam je teorija koja zastupa postojanje tendencije ka ucelovljenju i upotpunjenju (Jan Smuts. dubini i inkluzivnosti. razvija i dobija značenje. deo. Korišćenjem metafore pozornice. Svaka celina je uvek deo šire. beskrajno sve do univerzuma. a istovremeno i celina (glumac je celina. U obe situacije. Holizam i evolucija).Prostor iza bine i krila čine pozadinu u odnosu na koju se aktivnost pod reflektorima. koji je figura. u svojoj knjizi Seks. Takođe se može videti i „debeo“ krst. dok istovremeno služi kao deo u još većem holonu. Organizacija polja u figuru i pozadinu stalno se menja. proces (glumci dolaze iz pozadine. 1996. duh Hamletovog oca i drugi likovi smenjuju se pod svetlima pozornice i ističu se kao figure. Ken Wilber (1995) dodaje ideju o “holarhiji“ („holarchy“). b. izgleda da figura dolazi u prvi plan. Slika 3 U krugu. geštalt je: a. te stoga Wilber govori o pojmu deo/celina ili holon-u. Setimo se Šekspirovog Hamleta. Nema figure niti pozadine. Sada je pozadina ono što je prvo bilo figura. Određena figura ima određenu pozadinu. figura. je ono ka čemu je usmerena pažnja. koja je istovremeno deo nečega. koji je isprva bio pozadina. a ujedno i deo priče i dobija značenje samo kao deo veće celine. kao konačnom sveobuhvatajućem holonu. dinamička veza između figure i pozadine na žalost i dalje ostaje najasna. dvorac. doprinoseći većoj kompleksnosti. slika (figura pod reflektorima). Takođe se svaki holon može . predstave). osvetljeni deo pozornice. Hamlet. Dakle. dok je ostalo pozadina. prostor iza bine i krila. dvorac je pozadina. a pozadina. U jednom od klasičnih eksperimenata Volfganga Kelera (Wolfgang Koehler. može se videti „tanak“ krst. 5. ovaj dinamički odnos između figure i pozadine postaje još vidljiviji. više obuhvatajuće celine. Svaki holon teži ucelovljenju i upotpunjenju. Figura i pozadina su rezultat toga kako se organizuje dinamičko polje.1959). Ofelija. kako bi se radnja dalje odvijala). tj. a sada je figura. nastupaju pod svetlima pozornice i vraćaju se iza bine. izgleda da postoje i bez figure Hamleta. je sve ostalo što ne zaokuplja pažnju. u zavisnosti od toga kako se priča odvija.

Time su obe strane zadovoljene. One mogu formirati granice kontakta. Dijagnostički metod koji se bavi sindromima. finalnog kontakta. zaglavljen sam i želim promenu“.Geštalt dijagnoza pruža nadu i istovremeno izaziva dijagnostičara i njegov kapacitet za svesnošću i kreativnim prilagođavanjem. Dijagnostičar nije više onaj koji klasifikuje i time ima moć nad drugom osobom koja ima neki simptom ili sindrom. kao i osoba koja se dijagnostikuje. te tako izgubiti svoju kompleksnost. rast i promena su mogući. Ovakvo polje može se organizovati u figuru i pozadinu u beskrajnom lancu destrukcije i konstrukcije (kreativno prilagođavanje. Geštalt dijagnoza je stoga dijagnoza. str. dijagnostičara. objektivizira klijenta. On ili ona čini sredinu osobe koja se dijagnostikuje i u skladu sa tim omogućava veće jedinstvo i poredak i svojom svesnošću postaje isto tako subjekat procesa „gledanja kroz“. dubinu i inkluzivnost. Kada se u toku dijagnostičkog procesa. neko ko zapravo kaže: „Ja sam odvojen od tendencije ka ucelovljenju i upotpunjenju. naročito u toku dijagnostičke procedure.Osoba koja se dijagnostikuje je odvojena od svoje sredine. postkontakta do ponovnog predkontakta itd. kako je gore pomenuto. Ako je tako. Psihodinamičko polje je samo po sebi primer ove teorije. onda on time može lično i direktno da utiče na dijagnozu. Smatra se da svakog čoveka karakteriše jedinstvo i veza sa sredinom. preko kontaktiranja. biti deo šireg polja i omogućiti interakcije tako da se veće celine mogu razvijati. sa održavanjem mogućnosti i tendencija ka ucelovljenju i upotpunjenju. Ja se više ne menjam. . u pravcu većih i obuhvatnijih celina. ali istovremeno i terapijska mogućnost. nezavršen geštalt. Polje koje formiraju osoba koja se dijagnostikuje i dijagnostičar može da se razvije u smisleniju i kompleksniju celinu. Osoba koja se dijagnostikuje i onaj ko daje tu dijagnozu mogu na isti način biti zajedno u polju. „U kontaktu (između dijagnostičatra i onoga koji se dijagnostikuje) čovek ne mora da pokušava da se menja.). Dijagnostičar bira da bude deo polja i time postaje deo klasifikacije. onda se mogućnosti polja gube. obuhvatajući prvobitno polje. dok je dijagnostičar objektivni spoljni posmatrač. od predkontakta. otuđuje ga od njegove sredine i koči tendencije ka ucelovljenju i upotpunjenju.razložiti na svoje delove sve do najmanjeg dela. Kada je dijagnostičar deo polja. osoba koja se dijagnostikuje smatra objektom koji pokazuje znake bolesti. već je deo polja koje se sagledava i potom klasifikuje. Geštalt dijagnoza ponovo uspostavlja kreativno prilagođavanje u polju i tendencije ka ucelovljenju i upotpunjenju. Ovo se dešava sa dijagnostičkim metodom koji koristi nosologija (nauka o bolesti). Integrisana geštalt terapija. promena se jednostavno dešava“ (Polsters. pošto dijagnoza obuhvata obe osobe. onda se izbegava problem da se dijagnoza vidi kao etiketa koja se nekom daje ili kao fiksiran. kao i tendencija ka ucelovljenju i upotpunjenju. 1973. po geštalt terapiji. Kada dijagostikujemo na ovakav način. Klijent koji započinje terapiju je. niti se razvijam.101).

Koliko je precizna ta svesnot u odnosu i koliko odražava tačku na kojoj „ja“. 6.3 Kreativno prilagođavanje U knjizi Geštalt terapija (Perls Hefferline & Goodman). pažnju subjekta usmerava njegova potreba da prati priču. Podaci o senzornoj i motornoj aktivnosti onog drugoga dolaze preko mojih čula. pozorište je prazno. može se podeliti u četiri faze: predkontakt – kontaktiranje . a da se prvo nije pojavilo u čulima“. predkontakt: Polje nije organizovano u pozadinu i figuru. Nema svesnosti (moguće je da postoji doživljaj poremećenosti. svesnost je figura u polju svesti učesnika organizujućeg polja. zapažanje. nedostatak ili previše nečega („id“ funkcija kao deo „self“ funkcije polja stupa u akciju. Ovde dajem kratki pregled. pri čemu se razlikuju sledeće četiri faze: a. Svesnost se javlja u toku procesa kreativnog prilagođavanja. Svesnost se pojačava kada se polje organizuje u predkontaktu. Integrisana geštalt terapija. . gde postoje senzorna i motorna aktivnost. a onda se podižu zavese. proces formiranja geštalta se ponovo objašnjava u terminima dinamičkog procesa.2 Proces kontakta Svesnost i kontakt koegzistiraju kao fenomeni. kontakt i kreativno prilagođavanje 6. u većoj ili manjoj meri.finalni kontakt . Učesnik organizujućeg polja može. Gvozdena strugotina je rasuta po papiru i još uvek nema prostora iza bine niti glumaca. Zatim. U fazi kontaktiranja svesnost dobija svojstvo mogućnosti izbora (= „ego“ funkcija). Motorna i senzorna aktivnost (= „id“ funkcija. kada se polje formira i organizuje. nepostojanja).. i kroz ovaj kontakt jasnije se doživljava i jedno i drugo (Polasters.6. klijent. izbor i pažnju. birati ka kojoj će od sukobljenih figura usmeriti svoju svesnost.postkontakt. Proces kontakta. To je formiranje geštalta kroz vreme. U finalnom kontaktu svesnost je na vrhuncu i smanjuje se kada je kreativno prilagođavanje okončano u postkontaktu. Slika 4 opisuje dinamički proces konfiguracije figura/pozadina u vremenskoj perspektivi. Onda se pojavljuje senzacija ili potreba. 1973. ciklus kontakta ili iskustveni ciklus. 6. terapeuta.1 Svesnost Svesnost je koncept koji obuhvata percepciju. vidi kasnije) prethodi svesnosti i može voditi ka njoj. haosa. vidi takođe Geštalt teoriju ličnosti). Svesnost. („Granica kontakta je tačka u kojoj neko doživljava „ja“ u odnosu na ono što nije „ja“. doživljavam „ne-ja“. u poglavlju „Kreativno prilagođavanje“.. da bi se zatim pojavili u mojoj svesnosti. 102). Ono što je značajno za dijagnozu jeste koliko organizacija zavisi od svesnosti odnosa klijent-terapeut. str. Kako je Aristotel rekao: „ne postoji ništa u umu.

polje je maksimalno organizovano. . pozornica više nije prazna. rezultat je „nezavršen geštalt“. umanjeni svesnost i uzbuđenje. subjekat je uključen u priču i pojavljuje se doživljaj spontanosti. vidi takođe Geštalt teoriju ličnosti. a gde on ne pripada. Hamlet nije završen i pojavljuje se u priči koja se sada odvija. koje moraju da dele svetlo jednog reflektora. subjekat (gledaoc/učesnik) se identifikuje. d. Na primer. c. („Ego“ funkcija kao deo „self“ funkcije polja stupa u akciju. Veći ili manji stepen organizovanosti odgovara većem ili manjem stepenu svesnosti i uzbuđenja. svesnost je oštra. finalni kontakt: Figura je jasna i „potpuna“. sa jednom od potencijalnih sukobljenih figura i alijenira se od drugih. Oni ostaju figura.nejasna organizacija polja. u zavisnosti od svojih potreba.figure iz prošlosti su fiksirane u sadašnjosti. umanjena diferencijacija formacije figura/pozadina. i javlja se doživljaj zadovoljatva i/ili žaljena usled onoga što je bilo.) Svesnost se povećava. da li Hamletov ili Drakulin? Subjekat se identifikuje sa Hamletom. Zbog toga sadašnja relavantna figura ne dobija dovoljno pažnje niti se dovoljno kontaktira. Figura i pozadina nestaju i ponovo dolazi do neodređenosti i umanjene svesnosti. kontaktiranje: Polje počinje da se uređuje u pozadinu i još uvek nejasnu figuru. Tamo su dvorac. Rezultat ovoga je: .Slika 4 Rastuća svesnost i organizacija polja finalni kontakt kontaktiranje predkontakt vreme postkontakt b. Kada proces kreativnog prilagođavanja ili samo-organizujući princip nisu potpuni u smislu gore pomenutog modela. To je zbog toga što pojam granice više implicira neku stvar nego . 6. te takođe ostaje nezavršena. Moguće je da postoji pozornica koja je prepuna nezavršenih figura. čak i sada kada bi se mogla pojaviti neka relevantnija figura ili formacija figura/pozadina. Ovi „nezavršeni geštalti“ zahtevaju pažnju i završavanje.4 Granica kontakta Slika granice kontakta je po mom mišljenju nezadovoljavajuća da bi se njome opisao proces kontakta. postkontakt: Figura se raspada. zajedno sa smanjenom svesnošću i uzbuđenjem.

Odnos. Na primer. U metafori pozorišta. str. 1989. a tačke kontakta konstituišu granicu kontakta (Korb.102). a ne na granici. 3. koji su predmeti proučavanja. str. u glavnom gradu gde ljudi žive. ni „ne-ja“. ako nema okruženja nema ni pojedinca. ne postoji granica kontakta kada je pozornica prazna. 2. nema ni „ja“. koja se ruši kada se zavesa spusti (postkontakt). Informacije o senzornoj i motornoj aktivnosti osobe koja se dijagnostikuje dobijamo kroz senzornu i motornu aktivnost dijagnostičara. Čula i mišići deluju jedinstveno (PHG. Perls. granicu kontakta i/ili polje. to je predkontakt. granica između dve zemlje je fiksirana i stvari se uglavnom događaju u središtu. str. Prvo. Granica kontakta je tačka u kojoj neko doživljava „ja“ u odnosu na ono što nije „ja“ (Polsters. sledeće dve definicije kontakta su: a. a granica kontakta je. 116). zato što je ona u opštoj upotrebi. 259). 3. Ja ću ipak koristiti ovu sliku da bih opisao kontakt. str. 1951. c. Kada priča otpočne. Pojedinac postoji samo u okruženju .32) b. Tačke kontakta su kombinacije senzorne i motorne aktivnosti koje obavljamo „ja“ i „neja“. Ako nema pojedinca. Hefferline & Goodman tvrde: „Definicija organizma je definicija polja organizam/sredina. . Kao dijagnostičar ja sam istovremeno i deo i istraživač granice kontakta 2. da tako kažemo. 1973. ne postoji ni okruženje. 1951. str. Bez granice kontakta. naglasio sam da „osoba postoji samo kao funkcija drugog i obrnuto“. Korišćenjem metafore magnetnog polja. Dijagnostička aktivnost u geštalt psihopatologiji podrazumeva senzornu i motornu aktivnost i svesnost dijagnostičara. Drugo. Gorrel & Van De Rit.259). U geštalt terapiji kontakt je interakcija sa sredinom. ja ne postojim. 4. Granica kontakta je specifičan organ svesnosti nove situacije u polju (PHG.funkciju. definicija kontakta: Kontakt je funkcija koja objedinjuje našu potrebu za jedinstvom i separacijom (Polsters. specifičan organ svesnosti nove situacije u polju“ (1951. str. Slika 5 ne-ja ja granica kontakta Granica kontakta nije ni moja ni tvoja. Stoga takođe mogu reći: „Egzistencija se zasniva na odnosu“ ili: 1. Granica kontakta dolazi do izražaja ili se kreira našom uzajamnom „senzornom i motornom aktivnošću“.99). 1973. istražujemo tako što preispitujemo sadržaj naše sopstvene svesnosti. nastaje granica kontakta (kontaktiranje i finalni kontakt). a zatim se pojavljuju u njegovoj svesti. Ovo za geštalt dijagnozu znači: 1.

„izbezumljeno“ bekstvo. oseća i svestan je onoga što je navedeno od 1 do 4. što se može koristiti za geštalt dijagnozu (PHG. Opasnost preti. Osoba mora da odbije i/ili izbegne ovu situaciju. ono što kontroliše delove jeste organizacija ponašanja . Senzorna i motorna aktivnost. Naročito su tačke 3 i 4 važne za geštalt psihopatologiju i geštalt dijagnozu. on doživljava. isključivanje jednog dela ili amnezija. sve dok opasnost ne prođe. sa ciljem da se zaštiti granica kontakta putem privremene nesenzibilnosti i motoričke paralize. su snažniji. svesnost. draži iz okruženja su preplavljujuće. Frustracija preti. Potrebno je razlikovati dve vrste reakcije u cilju preživljavanja. iskustvo „bivanja“ i značenje. str.ponašanje je uvek organizovano i uvek implicira ceo organizam. svesnost je jasnija. motorne i senzorne aktivnosti su opuštene. onesvešćivanje. Granica kontakta je oštrija. istovremeno i učesnik i posmatrač. tako da je potrebno da učesnici u polju budu svesniji i da se više prilagođavaju. Polje se lako organizuje. bivajući deo granice kontakta. 260-261) 1. 4. dinamičnije je. id i ličnost. 3. dijagnostičar. str. Granica kontakta postaje nepodnošljivo napeta. a sve u cilju smanjenja dela tenzije. nastupa doživljaj nepostojanja. imamo i kompatibilnu geštalt teoriju ličnosti u kojoj definišemo pojmove self. kreirane na samoj granici kontakta. živa imaginacija.u životnim procesima. Geštalt teorija ličnosti Da bi dijagnostika bila u skladu sa geštalt terapijom. 261). 2. ponovo se javlja iskustvo nepostojanja i osoba mora da odbije i/ili izbegne ovu situaciju. Panika. opsesivne misli i preterana aktivnost. „pravljenjem mrtvim“. putem iscrpljivanja (PHG. anestezija. 1. 2. potrebe osobe ne mogu da se zadovolje u ovom okruženju. Slika 6 (klijent) Ti Ja (dijagnostičar) Granica kontakta U knjizi Geštalt terapija koncept granice kontakta omogućava razlikovanje četiri različite organizacije polja.U ovom polju je istraživač. Kada dijagnostičar daje dijagnozu. a takođe i reakcije „bori se ili beži“.1939) izneo je ovu teoriju. 1951. što se u životinjskom svetu naziva reakcija „bori se ili beži“. Halucinacije. . U obe situacije potrebno je održati osetljivu granicu kontakta radi opstanka i u početku je ovo uvek zdravo. u svojoj knjizi Organizam: . kontakt granica je pred rušenjem. šok. ego. kako bi se dostigla uređenost polja. snovi. 7. Kurt Goldštajn (Goldstein. Tenzija u polju raste. duboko premišljanje. 1951.

Stern.1). str. moguće je takođe opisati „razvojnu psihologiju polja“. fleksibilan i promenljiv. šta mi je potrebno (id funkcija). Ne samo da možemo koristiti njegovu teoriju. Piaget). koji varira u zavisnosti od dominantnih potreba i hitnosti nadražaja iz sredine (PHG.drugo.1985. self je spontana svest o dominantnoj potrebi. ili što bi mi nazvali. Štern u svojoj knjizi kaže: a. Slika 7 Id funkcija Ego funkcija Samo-organizujući princip Funkcija ličnosti 8. Ograničiću se na početne stavove i pomenuću četiri formativne faze. ako znam šta mi je potrebno i ko sam ja kad si ti tu. „Dete je obdareno vidljivim kapacitetima koji se razvijaju. koja potiče iz etioloških i patogenih dijagnostičkih teorija. zato što se dete posmatra u odnosu. „funkcija ličnosti“: šta sam ja kada si ti tu . Geštalt žurnal. iz njegove knjige Interpersonalan svet deteta (D. Malerove i Pijažea (Freud. Šta je „self“? To je sistem kontakta u svakom momentu. Stoga ne možemo direktno koristiti nosologiju.XIX. na primer: teorija objektnih odnosa Frojda. u kome je taj pojedinac funkcija polja. kako se pokazujem (funkcija ličnosti) i šta radim (ego funkcija) zavisi od tebe i obrnuto (Isadore From. ko sam ja. datog u prethodnom tekstu. Oni su organizovani i transformišu se u organizujuće subjektivne perspektive o osećaju sebe i drugih. Međutim. 235) Ili.Šta organizuje ponašanje? To je „self“. vol. Pre nego što otpočnem sa tim trebalo bi da imamo na umu da se srećemo sa istim problemom koji se javlja u deskriptivnoj dijagnozi. 403). 1951.treće. već i zato što on koristi istraživačke metode koji su odnosni. „ego funkcija“: šta ja radim. između ostalih. str. već polja. a organizacija funkcija kontakta stvara psihološku formu „organizmičke samo-regulacije“ (PHG. 274) „Self“ kao funkcija (samo-organizujući princip ili organizmička samo-regulacija) polja može dalje da se podeli na tri podfunkcije: . „id funkcija“: šta mi je potrebno. Geštalt razvojna teorija Pored opisa polja. možemo koristiti teorije Danijela Šterna. potreba koja se pojavljuje u polju ili potreba koju osećam kad si ti tu . str. On se odnosi na to da mi ne možemo da opišemo razvoj izolovanog pojedinca. On opisuje razvoj deteta u terminima odnosa. psihodinamičkog polja. 33). str. Svaki . Drugim rečima. no. Mahler.prvo. Ovo je faza kontaktiranja (PHG.

str. Treća faza: od 7. Ove faze se. . radoznalost i dr. Stepen odsustva „majke“ u odnosu na „bebu“ i u kom dobu se ovo događa. b. sa dužnim osvrtom na različita teorijska polazišta. Četvrta faza: od 12. g. do 12 g. simbioza. Polsters. . .g. i tako se uklapaju u još veću celinu. a koje je nastalo usled rana zadobijenih unutar nekog odnosa. vode ka finalnom kontaktu i dalje.novi osećaj sebe dalje definiše formiranje novog domena odnosa. koje predstavljaju tačke granice kontakta. 28). Možemo dakle zaključiti: . Id funkcija počinje sve više da se razvija kao deo „self funkcije“ polja. čiji se kvalitet zadržava i biva uključen u širi i obuhvatniji domen koji se kreira u narednoj fazi. Formativna faza otprilike obuhvata prve dve godine života i odgovara Pijažeovoj prvoj senzo-motornoj fazi.Ljudsko biće ne nastaje iz neizdiferenciranog objedinjenog načina bivanja (okeanska simbioza). koje se u geštalt terapiji vidi kao situacija predkontakta koji se nastavlja relativno dugo. g. ne postoji granica kontakta. već iz diferenciranog matriksa odnosa. organizuje sebe i pruža majci i detetu iskustvo postojanja. Druga faza: od 2.magijska.konkretno-logička. 102). pre-logička. mogu uporediti sa fazama koje predlaže Pijaže (Piaget).Polje koje stvaraju majka i dete. može da stvori psihološki poremećaj. U skladu sa ovim.1. kao i potreba majke da bude uz svoje dete. povezanost. individuacija. Svaka formativna faza stvara novi domen odnosa.apstraktno-logička. Kada „majka“ nema odgovarajuću senzornu i motornu aktivnost u odnosu sa „bebom“. Naime: Prva faza: od rođenja do 2. u kome senzacije ili potrebe deteta. bar od rođenja nadalje. Ona se podjednako prorađuju u svim domenima odnosa u svakom momentu. utiču na stepen smanjenja kapaciteta za ko-kreiranje granice kontakta ili na umanjenje kapaciteta da se organizujemo u polju. 8. ne nestaju. sposobnost. Majka i dete su zajedno i deo i celina. pre bi se moglo reći da su oni oblici društvenog iskustva koji ostaju nepromenjeni u toku života“ (str. Granica kontakta između majke i deteta može da se stvori iz uzajamnih senzornih i motornih aktivnosti. a ne samo na pojedine razvojne faze“ (str. nadalje .Klinička pitanja kao što su autonomija. 31). . oni nisu faze.„Samo-organizujući princip“ je aktivan. .„Iskustvo nebivanja“. niti organizacija polja koje formiraju „majka“ i „dete“. . oralnost. – senzo-motorna. do 7. poverenje. Ova teorija nam omogućava da opišemo formativne faze razvoja polja. . „Osnovna klinička pitanja odnose se na čitav životni ciklus. 1973. Dok se ovi domeni odnosa odražavaju u kvalitativnim promenama društvenog iskustva. onda ne postoji zajednička „tačka“ („granica kontakta je lokus tačaka u kome neko doživljava „ja“ u odnosu na ono što je „ne-ja““.1 Prva formativna faza Bilo bi idealno da se polje dete-majka u prvoj fazi organizuje iz predkontakta.

8. Dete se rano pomera od onoga što može biti u odnosu. .Slika 8 Majka sa svojim tačkama Dete sa svojim tačkama Situacija nejasne granice kontakta ili predkontakt Da bi preživelo „dete“ se kreće ka poziciji na kojoj „majka“ očekuje da ga vidi. Slika 9 Prva faza polje dete-majka Granica kontakta koju formiraju dete i majka Druga faza a. ne razvije ili da bude nedovoljno razvijena. Geštalt dijagnostičar doživljava ovaj poremećaj kada kasnije sretne te klijente kao odrasle ljude. Postoji mogućnost da se sposobnost novorođenčeta za testiranje realnosti.2 Druga formativna faza Kada se prva formativna faza dovoljno razvije. Dete zamenjuje svoju poziciju za onu majčinu.drugi granica kontakta koju formiraju dete i drugi Druga formativna faza se može opisati na sledeći način: kada prvi period protekne dobro – kada „majka vidi dete“ – pojavljuju se dve nove mogućnosti da dete učestvuje u polju. polje: dete .1. polje: dete – drugi deo dečjeg selfa granica kontakta koju formiraju delovi dečjeg selfa b. kako bi doživelo postojanje ili granicu kontakta. U DSM-4 i ICD-10 ovo se odnosi na psihotične sindrome. Kapacitet za organizaciju polja između dijagnostičara i klijenta je umanjen. Do izvesne mere dijagnostičar doživljava nepostojanje. Ova strategija preživljavanja deteta u polju sa majkom može se kasnije ponoviti u drugim poljima. pojavljuju se nove mogućnosti za organizaciju. u smislu „ja u odnosu sa ne-ja“. kako bi doživelo da postoji i kako bi moglo preživeti.

onda se funkcija ličnosti nedovoljno razvija. Polje se takođe može organizovati odlaganjem potreba i njihovim prenošenjem na druga mesta. Majka. u odnosu sa stvarnom majkom. Ona je ta koja štiti osetljiv kapacitet granice kontakta. Kada potrebe deteta na mogu biti odmah zadovoljene ili su nadražaji prejaki. Potrebe drugih se ne mogu ili se teško mogu uzeti u obzir. mogu se pojaviti u svesti deteta. kao deo „samoorganizujućeg principa“ polja. ali osetljiva granica kontakta nije dovoljno zaštićena. Kada dečja potreba ne može biti odmah zadovoljena ili kada nadražaji iz sredine postanu preplavljujući. Kod deteta se može formirati više-manje fiksirana slika u sećanju ili fiksirani obrazac. Dečji self može. . U DSM-4 i ICD-10 ovo se odnosi na dugoročne probleme prilagođavanja ili poremećaje ličnosti. Prednost ovoga je manja direktna zavisnost od majke. Ova strategija omogućava detetu da bude u situacijama kada majka nije na raspolaganju. Ono što je mana jeste da se ovi obrazci polja koriste u drugim situacijama kao „fiksni“ geštalti i mogu blokirati dalje kreativno prilagođavanje. Dete sada može podneti izvesno odlaganje u zadovoljenju svoje potrebe i nije više u potpunosti zavisno od majke. Polje koje se sada može organizovati jeste ono između deteta i onog njegovog dela koji nosi sećanje na majku. sve dok polje ne stvori previše kontradikcija i ne postane previše konfuzno i/ili nepredvidljivo. Na primer: a. a tako i „interna granica kontakta“. Dete se sada može organizovati i učestvovati u polju bez majke. kao slika u sećanju. a da se potrebe ne zadovoljavaju odmah. bude moguća. može se menjati. mogu biti deo kreativnog prilagođavanja i mogu dospeti do finalnog kontakta. Ova faza se može uporediti sa magijskom fazom Pijažea. Dete može da otupi sebe. do izvesne mere. Potencijalne suprotne potrebe majke i možda drugih. Kada doživljaj nepostojanja nije toliko snažan. Ono prevashodno svoju sredinu doživljava kao izvor zadovoljenja potreba. majka/staratelj treba da deluje tako da organizacija polja.Dete sada uči da pamti „majku“ i kada nije prisutna. kao i sa drugima. Majka se kod deteta pojavljuje kao sećanje na majku. da halucinira i sanja. Dete se sada može organizovati u polju u kome nije samo ono centar sveta. svet postoji radi deteta. Sada se može organizovati takvo polje u kome potrebe majke i možda drugih nisu direktno usmerene na zadovoljenje potrebe deteta. majka ne mora odmah da reaguje. drugim rečima. Moguće je doći u finalni kontakt.1. da se ničega ne seća i/ili b. u kome je dete centar. Dete sebe vidi kao „centar“ polja. Granica kontakta i dinamika nalaze se u detetu i iskustvo postojanja se ne gubi odmah čim majka nestane iz vidokruga. koju čine drugi uključujući i majku. da stvori uzbuđenje na granici kontakta koje je podnošljivo. kao u psihotičnom sindromu. tj. 8. Polja dete-majka ili dete-neka druga osoba mogu se organizovati sada kada se dete suočava sa potrebama koje nisu samo njegove. Sve više se razvija funcija ličnosti kao deo „self funkcije“ polja. i polje se može organizovati bez mešanja majke.3 Treća formativna faza U ovoj fazi dete može preispitati „internu granicu kontakta“ u korist daljeg kreativnog prilagođavanja. koristeći reakciju „bori se ili beži“ (vidi model granice kontakta). U ovoj fazi sve više se razvija ego funkcija. sredine.

Dete sada može. Potreba drugog takođe može doprineti formiranju polja. Kada je polje nepredvidljivo ili preplavljujuće. Četvrta faza a.8.1. Detetu više nije potrebno da bude centar sveta.sve više i više osoba. bez mešanja majke. u sećanju deteta. Dok terapeut postaje deo ove nezavršene konfiguracije . kao i deo organizacija širih i apstraktnijih polja. potreba za majkom koja će ga regulisati je manja. polje: dete-promenljive slike sećanja na osobe u njegovom neposrednom okruženju granica kontakta koju formira dete i promenljivo sećanje na konretne osobe b.4 Četvrta formativna faza Za ovu fazu karakteristična je sve manja zavisnost deteta od drugih osoba iz njegovom neposrednog okruženja. Slika 10 Prva faza polje: dete-majka granica kontakta koju formiraju dete i majka Psihotični poremaćaj Druga faza a. polje: dete-majka (drugi) granica kontakta koju formiraju dete i majka (drugi) Poremećaji ličnosti Treća faza a. granica kontakta koju formiraju delovi dečjeg selfa b. polje: dete-promenljive slike drugih osoba i apstraknijih učesnika u polju. u principu. ali takođe i apstraktniji sadržaji učesnika polja. polje: dete-drugi deo dečjeg selfa koji nosi u sećanju sliku majke. Priroda odnosa iz klijentove prošlosti može ponovo da se pojavi kao nezavršena figura u odnosu sa terapeutom. ceo svet. polje: dete-druga osoba granica kontakta koju formiraju dete i druga osoba. polje: dete. konfuznih i/ili nepredvidljivih polja. b. granica kontakta koju formiraju dete i univerzum. biti deo više preplavljujućih. granica kontakta koju formiraju dete i promenljiva sećanja na.

U skadu sa tim. a ono što je nezvršeno može se završiti. mogu se ponovo pojaviti u formi psihoze i poremaćaja ličnosti. sada se polje može drugačije organizovati. Prethodne formativne faze koje treba da budu deo/celina sadašnje dominantne i inkluzivne faze. Slika 11 kapacitet za organizaciju 1 2 3 4 formativne faze Ozbiljne traume mogu implicirati smanjenje kapaciteta za organizaciju.figura/pozadina. Spomenute faze mogu nam pomoći da vidimo kroz polje i istovremeno nam pokazati kako da se ponašamo tako da se nazavršena figura može završiti. Slika 12 trauma oporavak kapacitet za organizaciju 1 2 3 4 1 2 3 4 faze U geštalt terapiji trauma je događaj koji uništava kapacitet za granicu kontakta ili organizaciju polja. Kapacitet čoveka da se organizuje u polju vremenom se povećava. i koji remeti sadašnju dominantnu i inkluzivnu formativnu fazu. tako da se odlike ranijih faza izgleda vraćaju na duži ili kraći period u organizaciju polja. on može svojom svesnošću prodreti u odnos i istovremeno zauzeti različitu poziciju od one koju su imali „drugi“ u prošlosti. .

govoriću o tome šta se u geštalt terapiji zove bolest. Geštalt terapija je zainteresovana za dinamiku polja. i onih koji to nisu. ja mogu da vidim osobu u polju odnosa. polje se organizuje. Doživljavam strepnju. Geštalt psihopatologija i dijagnoza Pre nego što nastavim sa formulisanjem preciznog dijagnostičkog modela. Instrument istraživanja je moje iskustvo. Geštalt terapija smatra da su promena i rast čoveka u polju normalni. tako što ću pokušati da napravim razliku između „teških“ klijenata. Drugim rečima: Svesnost podrazumeva istovremeno i senzornu i motornu aktivnost. te je stoga istovremeno i intervencija. Kako funkcioniše samo-organizujući princip? 9. Na primer: „Bojim se da će klijent izvršiti samoubistvo ili da će poludeti ili . uvek uzrokuje promenu u polju. Kako se odvija nastajanje i nestajanje formacije figura/pozadina? 5. Kao reakcija na anksioznost. Neodvojivost senzorne i motorne aktivnosti znači da je svaka dijagnoza istovremeno i intervencija.9. Koje polje odgovara određenoj figuri? Koji je sledeći veći geštalt u koji se organizuje formacija figura/pozadina? ( U kojoj predstavi ti i ja učestvujemo?) 6. Ishod ovoga je da istraživanje uvek utiče na ono što se istražuje. da li se polje organizuje u konfiguraciju figura/pozadina? Da li se predstava odigrava? Da li osećam da postojim? Šta doživljava posmatrač kada se granica kontakta ne formira? Kako to doživljava? U krajnjem slučaju. 3. ja ne postojim!“ Mogu zatim da postanem svestan straha „da ne postojim“. Geštalt dijagnoza gleda kroz polje i predmet interesovanja je sledećih sedam tačaka: 1. kao i za dinamiku polja unutar pojedinca. pošto je svesnost jedino moguća kada sam svestan nečega. posmatrač počinje da racionalizuje i pokušava da objasni anksioznost. koji su nazvani bolesni u nosologiji. ali ipak lako nestaje sa relativno slabom dinamikom i/ili se organizuje u fiksiranu stereotipnu formaciju figura/pozadina. a ne pojedinac kao objekat.1. ja nisam svestan. a takođe mogu opisati i polje unutar čoveka. Kakva se figura formira? 4. U krajnjem slučaju. Subjekat našeg istraživanja jeste ono što se dešava između ljudi. između ljudi i u odnosu. koje je „tačka“ na kojoj neko doživljava „ja“ (dijagnostičar) u odnosu na ono što je „ne-ja“ (onaj koji se dijagnostikuje). a da su prekidi toga bolest.1 Da li je granica kontakta formirana ili da li se polje organizuje? Da li je „kontaktiranje“ moguće iz situacije „predkontakta“? Da li je kreirana neka dinamika? Da li u polju dolazi do akcije. mislim da ne postojim i moje telo reaguje sa uzbuđenjem i/ili anksioznošću. Granica kontakta se formira. Da li je granica kontakta formirana ili da li se polje organizuje? Da li je „kontaktiranje“ moguće iz situacije „predkontakta“? 2. Kakvi su kapaciteti svesnosti polja koje je nastalo između dijagnostičara i klijenta? 7. „Ja nisam.

javlja se iskustvo granice kontakta ili formacije figura/pozadina. „negativni simptomi“. afektivna tupost. Ono što je interesantno u geštalt terapiji jeste da kada terapeut doživi granicu kontakta ili organizaciju polja. kao i u svom mišljenju. čiji jedan deo čini sam terapeut. ali nismo u „istom svetu“. Dijagnostičar može da doživi osećaj „nebivanja u istom svetu“ u svom telu. to jeste terapija za klijenta. tada se rast i razvoj podrazumevaju. Koliko ovo traje i da li dolazi do organizacije u odnosu. da ponudi kapacitet za granicu kontakta ili organizaciju polja i da na sebe preuzme ulogu samoorganizujućeg principa. Pod psihotičnim poremećajima klasifikovani su i drugi poremećaji (vidi DSM-4). pružanje podrške. Geštalt terapeut traga za iskustvom granice kontakta ili organizacije polja. Kada se geštalt terapeut oseća „bezbedno“ sa ili bez saradnje sa medicinskim i drugim disciplinama. 9. alogia ili avolicija. Ovo iskustvo „predkontakta“ dešava se u svakom novom odnosu. Geštalt terapeut može da pruži psihosocijalnu podršku. tj. Kad je ovaj kapacitet umanjen DSM-4 i ICD-10 koriste termine šizofrenije i drugih psihotičnih poremećaja. U DSM-4 navedeni su sledeći simptomi: a. halucinacije c. polje se organizuje. zaštite i nege. jer granica kontakta ili organizacija polja predstavlja fenomen odnosa. pokazuje meru „kapaciteta za stvaranje granice kontakta ili formacije figura/pozadina“ u ovom odnosu. Prema DSM-4 lečenje je prevashodno medicinsko i psihosocijalno. Klijent zapaža nešto što terapeut ne vidi ili obrnuto i tu nema konformizma. pošto su oni svojstveni odnosu ili organizaciji polja u procesu. dezorganizovan govor d. ali ipak lako nestaje sa relativno slabom dinamikom i/ili se organizuje u fiksiranu stereotipnu formaciju figura/pozadina Postoji granica kontakta ili organizacija polja koja se delimično ruši usled relativno slabe dinamike.2 Granica kontakta se formira. Manje ili više normalna konfiguracija figura/pozadina razvija toliku tenziju da . Kada je proces formiranja geštalta ponovo moguć. Čini se da je geštalt terapija dobar dodatak u tretmanu ovih ozbiljnih i teških poremećaja. zajednička figura ne postoji. „Mesto“ na kome terapeut doživljava sebe u odnosu na klijenta nije odgovarajuće. Mi vidimo jedan drugog. onda i klijent to može doživeti. Za nijednog od nas ne postoji neka korisna figura koja bi se formirala.da ne može da bude sam“ itd. Mi geštalt terapeuti ovo nazivamo smanjenim kapacitetom za stvaranje granice kontakta ili formaciju figura/pozadina. Terapija služi da bi se kreirale okolnosti u kojima se terapeut oseća bezbedno.1. Naše stanovište međutim ostaje otvoreno za poređenje. koje može obuhvatiti saradnju sa drugim disciplinama. Ili posmatrač može da razmišlja: „Nisam još dovoljno pročitao o ovome“ itd. tj. ili kako bi mogli reći. deluzije b. Ovo može zahtevati 24-časovnu negu. u osećanjima. Kada terapeut doživljava granicu kontakta ili organizaciju polja. u značajnoj meri dezorganizovano ili katatonično ponašanje e.

Ovaj obrazac je stabilan i dugotrajan i njegov početak seže ako ne u rano detinjstvo. zato što je granica kontakta minimalno očuvana. Ovo znači da kaže klijentu kako na njega deluje repeticija konfiguracije figura/pozadina. . Trajan obrazac unutrašnjeg iskustva i ponašanja koji se u kulturi dotične osobe jasno razlikuje od očekivanog. Ovaj obrazac se izražava u dve (ili više) navedene oblasti: . Terapeut dalje može. Dijagnostikovanje u okviru geštalt terapije istovremeno znači i terapijsku intervenciju. Kod poremećaja ličnosti klijent i terapeut ostaju u istom svetu. povreda glave). zloupotreba droge.1. Prva nepodržana figura postaje „otcepljena“. Strah je manje intenzivan u poređenju sa strahom koji se doživljava u 9. Priručnik DSM-4 govori o relativno konzistentnom obrascu ponašanja i iskustva. a da u međuvremenu terapeut ne nestane. kada se oseti dovoljno sigurno. Ovo je zatim terapija za klijenta jer kad se terapeut oseća sigurno. 4.kontrola impulsa. DSM-4 ovo naziva trajnim poremećajem ili poremećajem ličnosti. u kliničkom smislu. polje se organizuje u neprekidno ponavljanu karakterističnu konfiguraciju figura/pozadina. lekova) ili opšteg zdravstvenog stanja (npr. Dijagnoza poremećaja ličnosti često se određuje kada klijent ne odgovara na terapiju.interpersonalno funkcionisanje. tako da se mogu pojaviti i druge konfiguracije figura/pozadina. .raspon. Terapeut oseća strah i kao da je uhvaćen u zamku sa tom neprekidno ponavaljanom figurom/pozadinom. on kreira takve strukture i/ili postavke koje čine da uzbuđenje ili strah budu podnošljivi.granica kontakta ili organizacija polja doživljavaju kolaps. da bi imali neophodan doživljaj postojanja. Kao terapeut. intenzitet. .1. kako bi preživeli. DSM-4 opisuje ove poremećaje na sledeći način: 1.kognicija (tj. Moguće je da klijent ostane duže u „predkontaktu“. „kontaktiranje“ drugih figura u polju postaje moguće. On racionalizuje svoj strah i zarobljen je u stavu „ovo je težak klijent“. Trajan obrazac je nefleksibilan i prisutan u širokom rasponu ličnih i socijalnih situacija 3. način percepcije i interpretacije sebe. Kada terapeut oseti previše uzbuđenja ili strah. Trajan obrazac ne nastaje usled direktnih fizioloških efekata neke substance (npr. pouzdanost i primerenost emotivnih odgovora). Ponavljane konfiguracije figura/pozadina često same po sebi nisu abnormalne. čime klijent doživljava da postoji. Repeticija često uzrokuje simptome i patnju u poljima čiji deo čini klijent. ima osećaj da nije odbijen i da može dalje proširivati svesnost o ovom obrazcu. Kako bi se održalai granica kontakta ili organizacija polja i doživljaj egzistencije. osim one stereotipne. Nakon toga. jeste. polje je bezbedno. 5. Trajan obrazac vodi do. . 2. ja postajem svestan istog straha kao i klijent. Klijent i terapeut sve vreme stvaraju istu konfiguraciju figura/pozadina. ali konzistencija sa kojom se dešavaju. a neprekidno ponavljana karakteristična figura/pozadina služi za „preživljavanje“. profesionalnim i drugim važnim oblastima funkcionisanja. drugih ljudi i događaja). onda u adolescenciju. te stoga klijent može doživeti da postoji. da podeli sa klijentom svoj stav.afekat (tj. značajnog distresa ili poremećaja u socijalnim.

kontaktiranju. On vidi kontakt mehanizme kao polarnosti: Otpor. Na primer. .5 Koje polje odgovara određenoj figuri? Koji je sledeći veći geštalt u koji se organizuje formacija figura/pozadina? ( U kojoj predstavi ti i ja učestvujemo?) Prekinut razvoj ogleda se u stalnoj repeticiji iste figure. a da nije došlo do integracije.1. Figura i dalje nastavlja delimično da postoji u narednim organizacijama polja.polje se ne razvija u postkontakt i ne razlaže ono što je bilo dobro i poznato. Alternativno. sve dok se opis vrši u terminima odnosa. ja. diferencijacija Introjekcija Projekcija Retrofleksija Defleksija Konfluencija. kao što je učinio Gordon Viler (Wheeler. stapanje Dopustiti da se pojavi ukus. ne povlači se i čini se da se olako prešlo preko rada. čak i kada se sredina menja.2. čuvati u sebi i izbliza pogledati Sresti se Fokusirati se Svesnost dijagnostičara je vođena ovakvim polarnim mišljenjem.9. ali se raspada. osećam se sa ovim klijentom kao iznerviran otac sa razmaženim detetom. umesto da se nervira. onda bi intervencija ili serija intervencija mogle biti polarnost te projekcije. 1991). i ponovo je predkontakt . Ovde bi intervencija mogla biti da dijagnostičar postane otac koji mazi svoje dete. figura se može opisati na bilo koji smislen dijagnostički način. čuvanju u sebi i gledanju izbliza“.polje se zaglavljuje u finalnom kontaktu i identifikuje se sa tenzijom finalnog kontakta .3 Kakva se figura formira? Priroda postojeće figure može da se opiše mehanizmima kontakta. polje se u početku organizuje. polje se ne organizuje. žvakati Držati unutra. kada je figura projekcija.polje se ne može razviti kroz identifikaciju sa figurom. 9. a radilo bi se na „držanju unutra. 9.1.kao u 9. kao dijagnostičar. Na primer.1.ili kao u 9.4 Kako se odvija nastajanje i nestajanje formacije figura/pozadina? Da li postoji prekid u formiranju i ako postoji u kojoj se fazi to dešava? Da li u predkontaktu. postoji samo predkontakt . Gestalt reconsidered. finalnom kontaktu ili postkontaktu? Na primer: .1. i ostaje se u fazi kontaktiranja .1. ne žali.1. Intervencija koja se ovde predlaže je: svesnost o tome kako i u kojoj fazi ciklusa kontakta se zaustavlja proces organizacije polja ili konfiguracije figura/pozadina.

onda se promena i razvoj podrazumevaju. jer figura nije samo znak kreativne integracije iskustva. spolja: sredina. str. Geštalt dijagnoza je istovremeno i terapija. onda oni mogu birati. 1951. Svesnost se ogleda u tri različite oblasti. Izborom da se bude deo polja.Primer ovog prekida je ono što se u psihoanalitičkoj teoriji naziva transfer. ukus i sluh 2. unutra: propriocepcija. 3. Na primer: dijagnostičar se vidi kao otac. Nadam se da ovaj sistem obezbeđuje geštalt terapeutima mapu u radu sa klijentima i da istovremeno može da posluži kao sredstvo komunikacije u saradnji sa drugim disciplinama. je samo po sebi lek. ali nije otac.7 Kako funkcioniše samo-organizujući princip? Koje pojedine funkcije su na raspolaganju? Samo-organizujući princip je funkcija polja. naročito za manje iskusne terapeute. Figura koja se pojavljuje ne uklapa se u polje. Funkcija ličnosti: ko sam ja u ovom polju sa tobom. dijagnoze. Zaključak Nadam se da sam pokazao da je u psihoterapiji moguća saradnja između različitih disciplina. pri čemu on može imati neke njegove karakteristike. Ego funkcija: kada učesnici u polju znaju koje su njihove potrebe.1. Ova funkcija može da se podeli na tri podfunkcije: 1. Ako postoji svesnost o tome kako se polje blokira. koja može poslužiti kao smernica u procesu dijagnostikovanja. dodir. . naime: 1. želje i ko su oni u ovom polju.6 Kakvi su kapaciteti svesnosti polja koje je nastalo između dijagnostičara i klijenta? Ono što je potrebno za istraživanje prekinutog razvoja polja jeste svesnost. intrapsihičko: um i osećanja 9. 10. dijagnostičar/terapeut proširuje svoju svesnost polja i samim tim mogućnosti kreativnog prilagođavanja. Želeo bih da završim sa probnom Formulom geštalt dijagnoze. Moguće je formulisati odgovarajuću gestalt psihopatologiju u odnosu na postojeće sisteme. telo 3. „Stvaranje snažnog geštalta. gledanje. Id funkcija: potrebe i želje koje se pojavljuju u polju 2. a ne neka stvar koja se nalazi u osobi. pošto je dijagnostičar/terapeut uvek deo terapijskog polja.1. koji mogu biti važni u početnoj fazi i nastavku terapije. 232). kada te uključene discipline poznaju svoju sopstvenu teoriju i ukoliko su voljne da sa svojih pozicija diskutuju sa praktičarima drugih orijentacija. miris. 9. već je sama po sebi upravo to“ (PHG.

Koja figura se formira? Kontakt granica je moguća i ne gubi se. granica kontakta moguća 2.----------------------.(kontakt mehanizmi?) 2. polje se organizuje. Koja figura? 1. Formula geštalt dijagnoze 1. Da li se granica kontakta formira ili da li se polje organizuje? Da li situacija „predkontakta“ vodi u „kontaktiranje“? ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 10 polje se ne organizuje.----------------------- Koliko je fleksibilna? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------0 10 nefleksibilna (nema razvoja) fleksibilna (razvoj) 4. granica kontakta nije moguća polje se organizuje. Kako se odvija nastajanje i nestajanje formacije figura/pozadina? Kako se razvija ciklus kontakta? . (trajni poremećaji prilagođavanja) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------0 10 organizacija polja ili granica kontakta lako se gubi organizacija polja ili granica kontakta opstaju 3. „predkontakt vodi u kontaktiranje“. Granica kontakta se formira. stereotipnu formaciju figura/pozadina.11. ali se ipak lako gubi sa relativno slabom dinamikom i/ili se organizuje u fiksiranu.

..Predkontakt Kontakt Finalni kontakt Postkontakt Da li postoji prekid i u kojoj fazi? 5. ja želim. (u ovom polju) ----------------------------------------------------------Funkcija ličnosti: Ja sam. ... Kakvo polje odgovara određenoj figuri? Kakav je naredni „veći geštalt“ u koji se organizuje formacija figura/pozadina? (U kojoj predstavi ti i ja učestvujemo?) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------6.. Kakvi su kapaciteti svesnosti polja koje formiraju dijagnostičar i klijent? Unutrašnja zona -------------------Spoljašnja zona -------------------Središnja zona -------------------7.. Kako funkcioniše samo-organizujući princip? Slika 13 Id funkcija Ego funkcija Funkcija ličnosti Id funkcija: Potrebno mi je. ----------------------------------------------------------Ego funkcija: Ja biram.

da li ja postajem ----------------------------------Da li ti postaješ ------------------------------------------------------Ego funkcija: u ovoj situaciji da li ja -------------------.------------------------------------------------------------- Revizija šeme geštalt dijagnoze 1.----- Figura ----------------------------------------------------------------------------------------------(međuigra mogućih mehanizama kontakta) Figura ne postoji ili je nejasna Fiksirana stereotipna formacija figura/pozadina Polje se organizuje --------------------------------------------------------------------------------------------------------0 10 3. U kakvom polju se organizuje ova figura? ------------------------------------------Da li se ova figura uklapa u druga polja? -----------------------------------------------Primedbe: ------------------------------------------------------------------------------------- . Kako se razvija formacija figura/pozadina? Kako se razvija geštalt ciklus? Predkontakt Kontaktiranje Finalan kontakt Postkontakt Ako ima prekida u kojoj fazi se javlja? ------------------------------------------------4. Kakav je kapacitet svesnosti u ovom polju? Unutrašnja zona ---------------------------Spoljašnja zona ---------------------------Središnja zona ---------------------------2. Kreativno prilagođavanje u polju? Datum----------.No. Kako funkcioniše samo-organizujući princip? Id funkcija: u ovoj situaciji je potrebno-------------------------------------------------Funkcija ličnosti: u ovoj situaciji.da li ti-----------------------5.

Gordon Wheeler. Isadore From. Miller. No. Epilog . Erving & Miriam Polster. Perls.M. Goodman. Hoogduin & P. Emmelkamp. Međutim. Anne Mos. The Gestalt Journal Vol. R.Vandereyeken.11. Sex. Gestalt Psychology (1959) 4.Ova formula može biti samo reper u dugoročnom procesu i jedino ima značenje kada se polje klijent/terapeut dijagnostikuje više puta. Holism and Evolution (1996) 11.Formula korišćena na ovaj način može poslužiti kao mera progresa i kao klijentov registar. W. . Smuts.A. Elinor Greenberg. Jeffrey Gorrel and Vernon Van der Riet.G. Ken Wilber. F. . Korb.F. Spirituality (1995) . De Ontwikkeling van het Kind (1996) 7. Bibliografija: 1. M. Gestalt Therapy Integrated (1973) 9. The Interpersonal World of the Infant (1985) 10. Hefferline & P. The Gestalt Journal (1995) 3. XIX. nadam se da ovo može poslužiti kao polazište za to. Margaret P. poremećaja raspoloženja i ličnosti. The Organism (1939) 2.Jasno mi je da je ovo prvi pokušaj da se napravi dijagnostički sistem. 1 (1996) 6. Wolfgang Koehler. J. Ecology. Gestalt Therapy Theory and Practice (1989) 5. Handboek Psychopathologie deel 1 (1994) 12.L. Kurt Goldstein. C. Daniel Stern. Trebalo bi da usledi dalja razrada različitih psihotičnih poremećaja. Gestalt Reconsidered (1991) 13. Gestalt Therapy (1951) 8.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->