Zakon o Prekrsajima RCG

Zakon o prekršajima

Zakon je objavljen u "Službenom listu RCG", br. 25/94, 29/94 i 48/99. Vidi: Odluku US RCG U br. 29/95 i 75/95 - 38/96-2. PRVI DIO

GLAVA I OPŠTE ODREDBE
Član 1 Ovim zakonom uređuju se: 1) uslovi prekršajne odgovornosti, uslovi za propisivanje i primjenu prekršajnih sankcija, sistem sankcija, prekršajni postupak, postupak izvršenja rješenja o prekršaju, i 2) organizacija i rad organa za prekršaje.

ZAKONITOST U ODREĐIVANJU PREKRŠAJA I PROPISIVANJU PREKRŠAJNIH SANKCIJA
Član 2 Niko ne može biti kažnjen za radnju koja, prije nego što je izvršena, nije bila zakonom ili drugim propisom utvrđena kao prekršaj i za koju nije bila propisana sankcija. Član 3 Niko ne može biti kažnjen dva ili više puta za isti prekršaj. Lice koje je u krivičnom postupku ili u postupku za privredni prestup pravosnažno oglašeno krivim za djelo koje ima obilježje prekršaja, neće se kazniti za prekršaj.

PROPISIVANJE PREKRŠAJA
Član 4 Prekršaji se mogu propisivati zakonom i uredbom Vlade Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada). Prekršaji se mogu propisivati i odlukom jedinice lokalne samouprave. Organi ovlašćeni za donošenje propisa o prekršajima mogu za povrede propisa koje donose u okviru svoje nadležnosti propisivati samo kazne i zaštitne mjere koje predviđa ovaj zakon i u granicama koje su njime određene.

VREMENSKO VAŽENJE PROPISA
Član 5 Na učinioca prekršaja primjenjuje se propis koji je važio u vrijeme izvršenja prekršaja. Ako se poslije učinjenog prekršaja izmijeni propis, primijeniće se propis koji je blaži za učinioca . + Vidi: čl. 1. Zakona - 48/99-1.

PROSTORNO VAŽENJE PROPISA
Član 6 Propisi o prekršajima primjenjuju se na sva lica koja na teritoriji Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Republika) izvrše prekršaj. Propisi iz stava 1 ovog člana primjenjuju se i na lica koja izvan teritorije Republike izvrše prekršaj na brodu ili vazduhoplovu registrovanom na njenom području.

PREKRŠAJNE SANKCIJE
Član 7

Sankcije za prekršaje su: - kazna, - opomena, - zaštitne mjere, i - vaspitne mjere.

SVRHA IZRICANJA SANKCIJA
Član 8 Svrha izricanja sankcija za prekršaje je sprečavanje učinioca da vrši prekršaje i njegovo popravljanje, uticaj na druge da ne vrše prekršaje, kao i zaštita javnog poretka, učvršćivanje društvenog morala i discipline građana.

SREDSTVA NAPLAĆENA OD NOVČANIH KAZNI
Član 9 Sredstva naplaćena od novčanih kazni koje su izrečene za prekršaj prihod su Republike, a lokalne samouprave ako je prekršajni postupak vođen od njenih organa.

GLAVA II OPŠTE ODREDBE O PREKRŠAJIMA I PREKRŠAJNOJ ODGOVORNOSTI
Pojam prekršaja
Član 10 Prekršaji su povrede javnog poretka utvrđene zakonom ili drugim propisom za koje su propisane sankcije. + Sudska praksa

Nužna odbrana ili krajnja nužda
Član 11 Nije prekršaj ona radnja koja je izvršena u nužnoj odbrani ili krajnjoj nuždi. Ako je učinilac prekoračio granice nužne odbrane ili krajnje nužde može se blaže kazniti, a može se osloboditi od kazne ako je to prekoračenje učinjeno pod uslovima propisanim Krivičnim zakonom Savezne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: Krivični zakon SRJ). Pojam nužne odbrane i krajnje nužde i njihovog prekoračenja određuje se prema odredbama Krivičnog zakona SRJ.

Odgovornost za prekršaje
Član 12 Za prekršaj odgovara učinilac koji je uračunljiv i koji je prekršaj izvršio sa umišljajem ili iz nehata. Učinilac će odgovarati za nehat samo kada je to propisano. Postojanje uračunljivosti, umišljaja i nehata u prekršajnom postupku određuje se prema odredbama Krivičnog zakona SRJ.

Stvarna zabluda
Član 13 Nije odgovoran za prekršaj učinilac koji je prekršaj izvršio u neotklonjivoj stvarnoj zabludi.

Postojanje stvarne zablude određuje se prema odredbama Krivičnog zakona SRJ.

Pravna zabluda
Član 14 Učinilac prekršaja koji iz opravdanih razloga nije znao da je ta radnja zabranjena može se blaže kazniti ili osloboditi od kazne.

Pokušaj prekršaja
Član 15 Za pokušaj prekršaja učinilac je odgovoran samo ako je to zakonom predviđeno.

Odgovornost organa, pravnog i odgovornog lica
Član 16 Državni organ i organ lokalne samouprave (u daljem tekstu: organ), pravno lice i odgovorna lica u njima mogu biti odgovorni za prekršaj samo ako je to propisom o prekršaju predviđeno. Član 17 Organ ili pravno lice su odgovorni za prekršaj ako je do izvršenja prekršaja došlo radnjom ili propuštanjem dužnog nadzora od organa upravljanja ili odgovornog lica ili radnjom drugog lica ovlašćenog da postupa u ime organa ili pravnog lica. Pravno lice koje se nalazi pod stečajem odgovorno je za prekršaj, bez obzira da li je prekršaj izvršen prije otvaranja ili u toku stečajnog postupka, ali mu se ne može izreći kazna već samo zaštitna mjera oduzimanja predmeta i oduzimanja imovinske koristi. Organ ili pravno lice mogu se blaže kazniti ili osloboditi od kazne za prekršaje ako je prekršaj otkrio i prijavio organ upravljanja ili drugi organ tog organa ili pravnog lica ili ako su prekršaj otkrili i prijavili zaposleni u tom organi ili pravnom licu. Član 18 Odgovorno lice u organu ili pravnom licu, odgovorno je za prekršaj ako ga je izvršilo svojom radnjom ili propuštanjem dužnog nadzora i ako je pri tom postupalo s umišljajem ili iz nehata. Odgovornim licem u smislu ovog zakona, smatra se lice u preduzeću, ustanovi i drugoj organizaciji kome je, s obzirom na njegovu funkciju, uložena sredstva ili na osnovu ovlašćenja povjeren određen krug poslova u upravljanju imovinom, proizvodnji ili drugoj djelatnosti ili u vršenju nadzora nad njima, kao i lice koje u organu vrši određene dužnosti. Propisom kojim je propisan prekršaj može se odrediti koje odgovorno lice odgovara za prekršaj. Član 19 Odgovornost odgovornog lica za prekršaje ne prestaje zato što mu je prestao radni odnos ili funkcija, niti zato što je otvoren stečaj nad pravnim licem ili što je nastala nemogućnost kažnjavanja pravnog lica zbog njegovog prestanka. Član 20 Odgovornost odgovornog lica za prekršaj ne postoji ako je postupalo po naređenju drugog odgovornog lica ili organa upravljanja pod uslovom da je preduzelo sve radnje koje je, na osnovu zakona, drugog propisa ili opšteg akta bilo dužno da preduzme da bi spriječilo izvršenje prekršaja.

Odgovornost stranog pravnog lica i njegovih predstavnika
Član 21

Ako u propisu kojim je predviđen prekršaj nije drukčije određeno, strano pravno lice i strano odgovorno lice kazniće se za prekršaj ako je prekršaj izvršen na teritoriji Republike i ako strano pravno lice ima predstavništvo u Saveznoj Republici Jugoslaviji (u daljem tekstu: SR Jugoslavija).

Saizvršilaštvo
Član 22 U odnosu na odgovornost i kažnjavanje saizvršilaca, shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe Krivičnog zakona SRJ.

NAČIN, VRIJEME I MJESTO IZVRŠENJA PREKRŠAJA
Član 23 U odnosu na način, vrijeme i mjesto izvršenja prekršaja shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe Krivičnog zakona SRJ.

GLAVA III 1. SANKCIJE ZA PREKRŠAJE I KAZNE I USLOVI ZA NJIHOVO PROPISIVANJE I IZRICANJE
Vrste kazne
Član 24 Za prekršaj se može propisati novčana kazna ili kazna zatvora. Za prekršaj se može alternativno propisati novčana kazna i kazna zatvora. Za prekršaj izvršen iz koristoljublja zakonom se mogu propisati obje kazne. Za prekršaj organa ili pravnog lica i odgovornih lica u njima može se propisati samo novčana kazna.

Kazna zatvora
Član 25 Kazna zatvora može se propisati samo zakonom. Kazna zatvora ne može se propisati u trajanju kraćem od tri ni dužem od 60 dana. Kazna zatvora može se propisati samo za one prekršaje čijim bi izvršenjem mogla nastati opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovinu ili bi se teže narušio javni red i mir. Kazna zatvora izriče se na pune dane. Kazna zatvora ne može se izreći trudnoj ženi posle navršena tri mjeseca trudnoće, ni majci dok dijete ne navrši jednu godinu života, a ako je dijete mrtvo rođeno ili ako je umrlo poslije porođaja dok ne prođe šest mjeseci od dana porođaja.

Novčana kazna
Član 26 Novčana kazna može se propisati u rasponu ili u određenom iznosu. Zakonom se može propisati novčana kazna: 1) za fizičko lice i odgovorno lice u organu ili pravnom licu od jedne polovine do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici, u skladu sa zakonom i drugim propisima. 2) za organ, pravno lice i preduzetnika od desetostrukog do tristastrukog iznosa minimalne zarade u Republici. Uredbom i odlukom novčana kazna može se propisati: 1) za fizičko lice i odgovorno lice u organu ili pravnom licu od jedne četvrtine do desetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici.

2. stepen odgovornosti učinioca. izreći će se novčana kazna do dvostrukog iznosa pribavljene imovinske koristi. . Zakona . a uz to postoje olakšavajuće okolnosti koje ukazuju da će se i sa blažom kaznom postići svrha kažnjavanja. pobude iz kojih je i okolnosti pod kojima je prekršaj izvršen. propisana kazna može se ublažiti na jedan od sljedećih načina: 1) izreći će se kazna ispod najmanje mjere kazne koja je propisana za taj prekršaj. Propisom o prekršaju može se za lakše prekršaje predvidjeti novčana kazna u određenom iznosu i ovlastiti službeno lice da je naplaćuje na licu mjesta. raniji život učinioca. njegove lične prilike i držanje poslije izvršenog prekršaja. pravno lice i preduzetnika od desetostrukog do dvjestastrukog iznosa minimalne zarade u Republici. a za preduzetnika do petostrukog iznosa minimalne zarade u Republici. 2) umjesto propisane kazne zatvora izreći će se novčana kazna. Na izrečenu novčanu kaznu okrivljeni će platiti kamatu od dana izvršnosti rješenja do dana plaćanja po eskontnoj stopi koju utvrđuje Narodna banka Jugoslavije uvećanoj za 20%. Ublažavanje kazne Član 30 Ako se prilikom odmjeravanja kazne utvrdi da prekršaj nije teže prirode. ali ne ispod najmanje zakonske mjere te vrste kazne. Ako je fizičko lice i odgovorno lice u organu ili pravnom licu prekršajem pribavilo imovinsku korist koja je veća od propisane maksimalne novčane kazne ili od propisanog iznosa novčane kazne.48/99-1. Pri odmjeravanju novčane kazne uzeće se u obzir i imovno stanje učinioca ili ekonomska moć pravnog lica. Opšta pravila o odmjeravanju kazne Član 29 Izvršiocu prekršaja odmjerava se kazna u granicama koje su propisom određene za taj prekršaj. koji ne može biti kraći od tri dana ni duži od 15 dana po pravosnažnosti rješenja. Kod odmjeravanja kazne ne može se kao otežavajuća okolnost uzeti u obzir ranije izrečena kazna ako je od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju proteklo više od dvije godine. Novčana kazna koja se naplaćuje na licu mjesta može se propisati za fizičko lice i odgovorno lice u organu ili pravnom licu u iznosu do trostrukog iznosa. U opravdanim slučajevima na zahtjev stranke rješenjem o prekršaju ili posebnim rješenjem može se dozvoliti da se izrečena novčana kazna plati u ratama. + Vidi: čl.2) za organ. kao i druge okolnosti koje se odnose na ličnost učinioca. Član 28 Rješenjem o prekršaju određuje se rok plaćanja novčane kazne. s tim što rok otplate ne može biti duži od dva mjeseca. uzimajući u obzir sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti. Ako je prekršaj izvršen u povratu posebno će se uzeti u obzir da li je raniji prekršaj iste vrste kao i novi prekršaj. da li su oba prekršaja izvršena iz istih pobuda i koliko je vremena proteklo od ranijeg kažnjavanja. neizvršene obaveze ili pribavljene imovinske koristi. a naročito: težinu prekršaja i njegove posljedice. Član 27 Kada je organ ili pravno lice preduzetnik prekršajem učinio štetu ili nije izvršio obavezu ili je pribavio imovinsku korist visina novčane kazne može se propisati do desetostrukog iznosa učinjene štete.

2. 3) zabrana upravljanja motornim vozilom. Zadržavanje ili pritvor koji je trajao duže od 12. Opomena se može izreći i ako je učinilac prije donošenja rješenja o prekršaju ispunio propisanu obavezu. a krivični postupak je pravosnažno okončan obustavom krivičnog postupka ili oslobađajućom presudom.3) umjesto propisane kazne zatvora i novčane kazne izreći će se samo jedna od tih kazni. Ako je protiv lica osumnjičenog za krivično djelo bio određen pritvor. pa se za tu radnju u prekršajnom postupku utvrdi odgovornost učinioca. . vrijeme provedeno u pritvoru uračunaće se u izrečenu kaznu za prekršaj. + Vidi: čl. a kraće od 24 časa računa se u jedan dan zatvora.48/99-1. 3. samo ako je takva mogućnost predviđena zakonom. Zaštitne mjere mogu se propisati zakonom i uredbom. te zaštitne mjere propisane ovim zakonom. Zaštitna mjera može se izreći iako kazna. ili opomena za prekršaj nije izrečena. a ako su propisane mjere iste vrste prethodno će se utvrditi vrijeme trajanja za svaku od njih i izreći će se ukupno vrijeme trajanja zaštitne mjere. OPOMENA Član 33 Kad je za prekršaj propisana novčana kazna a postoje okolnosti koje u znatnoj mjeri umanjuju odgovornost učinioca. s tim da ukupna kazna zatvora ili ukupna novčana kazna ne mogu preći najveću mjeru tih kazni propisanu ovim zakonom. koje ne može preći najvišu granicu. tako da se može očekivati da ubuduće neće vršiti prekršaje i bez izricanja propisane kazne. Zaštitna mjera oduzimanja predmeta može se propisati i odlukom. umjesto kazne može se izreći opomena. ili u novčanu kaznu u iznosu od jedne polovine minimalne zarade u Republici. 2) zabrana vršenja djelatnosti. Uračunavanje zadržavanja ili pritvora u kaznu Član 32 Vrijeme za koje je učinilac prekršaja zadržan prema odredbama ovog zakona uračunava se u izrečenu kaznu. otklonio ili nadoknadio pričinjenu štetu. Zakona . ZAŠTITNE MJERE Član 34 Uz kaznu za prekršaje mogu se propisati sljedeće zaštitne mjere: 1) oduzimanje predmeta. Sticaj Član 31 Ako je učinilac jednom radnjom ili sa više radnji izvršio više prekršaja za koje su propisane različite vrste kazni izreći će se sve kazne. 5) obavezno psihijatrijsko liječenje . Član 35 Učiniocu prekršaja kome je izrečena kazna. Ako su za više učinjenih prekršaja propisane zaštitne mjere različite vrste izreći će se sve zaštitne mjere. 3. ili opomena može se izreći jedna ili više zaštitnih mjera. ili odbijajućom presudom osim zbog stvarne nenadležnosti suda. a ako su propisane kazne iste vrste prethodno će se utvrditi kazna za svaki prekršaj i izreći će se jedinstvena kazna koja je jednaka zbiru pojedinačno utvrđenih kazni. 4) obavezno liječenje alkoholičara i narkomana.

1. Zaštitna mjera iz stava 1 ovog člana može se izreći u trajanju od jednog mjeseca do jedne godine. Oduzimanje predmeta Član 36 Predmeti koji su upotrijebljeni za izvršenje prekršaja. a lokalne samouprave ako je prekršajni postupak vođen od njenih organa. lične prilike i sklonosti učinioca opravdavaju njeno izricanje. Zakonom kojim se propisuje prekršaj može se predvidjeti obavezno izricanje ove zaštitne mjere. uništiti. Pri odlučivanju da li će se . ovog člana. Novac dobijen prodajom predmeta prihod je Republike. stepen odgovornosti. Zabrana upravljanja motornim vozilom Član 38 Zabranom upravljanja motornim vozilom učiniocu prekršaja se zabranjuje upravljanje motornim vozilom određene vrste ili kategorije ili izdavanje vozačke dozvole.48/99-1. ovog člana ona se može izreći ako okolnosti pod kojima je prekršaj učinjen. ako to zahtijevaju razlozi morala ili ako je učinilac za posljednje dvije godine kažnjen zbog istog ili sličnog prekršaja. Ako zakonom kojim se propisuje prekršaj nijesu propisani uslovi za izricanje mjere iz stava 1 ovog člana. Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava se u vrijeme trajanja ove mjere. ona se može izreći učiniocu prekršaja koji je zloupotrijebio djelatnost za izvršenje prekršaja. + Vidi: čl. Predmeti iz st. u skladu sa posebnim propisima. Vrijeme trajanja izrečene mjere teče od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju. Ako je učinilac samovoljno otuđio ili uništio predmete ili je na drugi način onemogućio oduzimanje predmeta iz stava 1. ona se može izreći učiniocu prekršaja koji je učinio težu povredu propisa o bezbjednosti saobraćaja ili čije ranije kršenje tih propisa ukazuje na opasnost da upravlja motornim vozilom određene vrste ili kategorije. Rješenjem o prekršaju odrediće se. da li će se oduzeti predmeti vratiti.Zaštitne mjere iz člana 34. ako to zahtijevaju interesi bezbjednosti ili razlozi morala kao i u drugim slučajevima određenim posebnim zakonom. stav 1 tač. ovog člana mogu se oduzeti i kad nijesu svojina učinioca ili ako on njima ne raspolaže kad to zahtijevaju interesi bezbjednosti. u rješenju o prekršaju odrediće se da plati novčani iznos koji odgovara vrijednosti predmeta. prodati ili predati zainteresovanom organu ili organizaciji. Zabrana vršenja djelatnosti Član 37 Zabranom vršenja djelatnosti učiniocu prekršaja se zabranjuje da obavlja djelatnost za koju mu se izdaje odobrenje od nadležnog organa. o čemu se donosi posebno rješenje. Predmeti iz stava 1. 1 i 2 ovog člana oduzeće se i kad se prekršajni postupak ne završi rješenjem kojim se okrivljeni oglašava krivim. ako se opravdano može smatrati da bi dalje obavljanje takve djelatnosti bilo opasno po život ili zdravlje ljudi. Zakona . sigurnosti robnog prometa ili razlozi morala čime se ne ugrožava pravo trećih lica na naknadu štete od učinioca. 4 i 5 ovog zakona mogu se izreći i kad nijesu propisane za prekršaj. Ako zakonom kojim se propisuje prekršaj nijesu propisani uslovi za izricanje mjere iz stava 1. 4. ili su za to bili namijenjeni ili koji su nastali izvršenjem prekršaja mogu se oduzeti ako su svojina učinioca ili ako on njima raspolaže. Ako zakonom kojim se propisuje prekršaj nijesu propisani uslovi za izricanje mjere iz stava 1 ovog člana.

a u mogućnosti je da takav nadzor vrši. Obavezno liječenje alkoholičara i narkomana Član 39 Učiniocu koji je prekršaj učinio usljed zavisnosti od stalne upotrebe alkohola ili opojnih droga i kod koga postoji opasnost da će usljed ove zavisnosti i dalje vršiti prekršaje može se izreći zaštitna mjera obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana. Zaštitna mjera iz stava 1 ovog člana može se izreći u trajanju od jednog mjeseca do jedne godine. Član 41 Prema maloljetniku koji u vrijeme izvršenja prekršaja nije navršio 14 godina (dijete) ne može se voditi prekršajni postupak. Vrijeme trajanja izrečene mjere teče od dana upisa u dozvolu. usvojilac. zdravstvenoj ili drugoj za to specijalizovanoj ustanovi. Zaštitna mjera iz stava 1 ovog člana izvršava se u ustanovi za izvršenje kazne. Zaštitna mjera iz stava 1 ovog člana može se izreći u trajanju do jedne godine. Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava se u vrijeme trajanja ove mjere. Zaštitna mjera može se izuzetno izreći maloljetniku uz vaspitnu mjeru. Prije izricanja ove zaštitne mjere pribaviće se mišljenje zdravstvene ustanove. Izvršenje izrečenih zaštitnih mjera iz stava 1 ovog člana obustaviće se i prije isteka vremena određenog u rješenju o prekršaju ako se od strane zdravstvene organizacije ustanovi da je liječenje završeno. 4. Maloljetniku koji je u vrijeme izvršenja prekršaja navršio 16 godina. a ostale odredbe ovog zakona samo ako nijesu u suprotnosti sa ovim odredbama. a nije navršio 16 godina (mlađi maloljetnik) mogu se izreći samo vaspitne mjere. Odgovornost roditelja i staraoca za prekršaj maloljetnika Član 43 Zakonom se može odrediti da će se roditelj. Vrijeme provedeno u ustanovi iz stava 3 ovog člana računa se u kaznu zatvora. ako je zbog prirode prekršaja to neophodno. a nije navršio 18 godina (stariji maloljetnik) može se izreći vaspitna mjera ili kazna. Prekršajne sankcije prema maloljetniku Član 42 Prema maloljetniku koji je u vrijeme izvršenja prekršaja navršio 14. a ako učinilac nema izdatu dozvolu od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju. OPŠTA PRAVILA O VASPITNIM MJERAMA I KAŽNJAVANJE MALOLJETNIKA Član 40 Prema maloljetnim učiniocima prekršaja primjenjuju se odredbe ovog poglavlja. ili staralac maloljetnika koji je izvršio prekršaj kazniti ako je učinjeni prekršaj posledica njegovog propuštanja dužnog nadzora nad maloljetnikom. Vrste vaspitnih mjera Član 44 Maloljetnim učiniocima prekršaja mogu se izreći sljedeće vaspitne mjere: .izreći ova mjera uzeće se u obzir i okolnost da li je učinilac po zanimanju vozač motornog vozila.

Pojačan nadzor od strane roditelja. Prilikom izricanja mjere iz stava 1 ovog člana odrediće se da se maloljetnik upućuje u disciplinski centar na određeni broj sati u praznične dane i to najviše četiri uzastopna praznična dana ili na određeni broj sati u toku dana. Ako roditelj. Pojačan nadzor Član 47 Ova mjera se može izreći kao mjera pojačanog nadzora od strane roditelja. staraoca. Ako lica iz stava 2 ovog člana ne mogu vršiti pojačan nadzor nad maloljetnikom. Ukor Član 45 Ukor će se izreći maloljetniku prema kojem nije potrebno preduzeti trajnije vaspitne mjere. Pri izricanju ukora maloljetniku će se ukazati na štetnost njegovog postupka. a one bi bile od uticaja na donošenje odluke. usvojioca ili staraoca izriče se ako su roditelji. a u mogućnosti su da takav nadzor vrše. kada maloljetnik ostaje kod svojih roditelja. usvojilac ili staralac maloljetnika nije u mogućnosti da nad njim vrši nadzor. . usvojioca. a naročito kad je prekršaj izvršio iz lakomislenosti ili nepromišljenosti.1) disciplinske mjere (ukor i upućivanje u disciplinski centar za maloljetnike). ali ne duže od 10 dana. Uslovi za izricanje vaspitnih mjera Član 48 Kod izricanja vaspitne mjere uzimaju se u obzir sve okolnosti koje su od značaja za izbor one vaspitne mjere kojom će se najbolje postići svrha prevaspitanja. Radi utvrđivanja okolnosti iz stava 1 ovog člana mogu se saslušati roditelji maloljetnika i druga lica koja mogu pružiti potrebne podatke. izvršenje izrečene mjere može se obustaviti ili se izrečena mjera može zamijeniti drugom vaspitnom mjerom. usvojioci ili staraoci propustili nadzor nad maloljetnikom. Područni organ za prekršaje će naknadno odlučiti o prestanku ove mjere. Upućivanje u disciplinski centar za maloljetnike Član 46 Upućivanje u disciplinski centar za maloljetnike izrećiće se maloljetniku kad je potrebno da se odgovarajućim kratkotrajnim vaspitnim mjerama izvrši uticaj na njegovu ličnost i vladanje. Obustava izvršenja i izmjena odluke o vaspitnim mjerama Član 49 Kad se posle donošenja odluke kojom je izrečena vaspitna mjera pojave okolnosti kojih nije bilo u vrijeme donošenja odluke ili se za njih nije znalo. usvojioca ili staraoca. druge porodice ili organa starateljstva. 2) mjere pojačanog nadzora. ali najduže 15 dana ili na neprekidni boravak za određeni broj dana. može mu se izreći pojačan nadzor organa starateljstva. s tim da njeno trajanje ne može biti duže od jedne godine. maloljetnik će se predati drugoj porodici koja je voljna da ga primi i koja ima mogućnosti da nad njim vrši pojačan nadzor.

Zaštita oštećenog Član 54 Ako je oštećenom u prekršajnom postupku dosuđen imovinskopravni zahtjev. Ako je maloljetnik postao punoljetan poslije donošenja rješenja o prekršaju kojim je bila izrečena vaspitna mjera.Kažnjavanje starijih maloljetnika Član 50 Starijem maloljetniku se može izreći kazna samo ako je u vrijeme izvršenja prekršaja. učinilac će se obavezati da plati novčani iznos koji odgovara pribavljenoj imovinskoj koristi. . prema svojoj duševnoj razvijenosti. Oštećeni koji je u prekršajnom postupku sa imovinskopravnim zahtjevom upućen na parnicu može tražiti da se naknadi iz iznosa oduzete imovinske koristi. imajući u vidu prirodu prekršaja. Korist iz stava 1 ovog člana unosi se u budžet Republike ili jedinice lokalne samouprave. područni organ za prekršaje će obustaviti izvršenje te mjere. predmeta od vrijednosti i druge imovinske koristi koja je pribavljena izvršenjem prekršaja. Imovinska korist pribavljena izvršenjem prekršaja može se oduzeti od lica na koja je prenesena čime se ne ugrožava pravo tog lica na naknadu od učinioca prekršaja. područni organ za prekršaje neće izreći vaspitnu mjeru. mogao shvatiti značaj svoje radnje i upravljati svojim postupcima i ako zbog težih posledica prekršaja ili većeg stepena prekršajne odgovornosti ne bi bilo opravdano primijeniti vaspitnu mjeru. Ako takvo oduzimanje nije moguće. Način oduzimanja imovinske koristi Član 53 Oduzimanje imovinske koristi sastoji se u oduzimanju novca. lične osobine i ponašanje maloljetnika. ako pokrene parnicu u roku od šest mjeseci od dana pravosnažnosti tog rješenja. GLAVA IV ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE PREKRŠAJEM Osnov oduzimanja imovinske koristi Član 52 Niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu izvršenjem prekršaja. Korist iz stava 1 ovog člana oduzeće se rješenjem o prekršaju kojim je utvrđeno izvršenje prekršaja. oduzimanje imovinske koristi izreći će se samo ukoliko ta korist prelazi dosuđeni imovinskopravni zahtjev. Dejstvo punoljetnosti Član 51 Ako je maloljetnik postao punoljetan prije donošenja rješenja o prekršaju. niti se novčana kazna može zamijeniti zatvorom u trajanju dužem od 15 dana. Kazna zatvora prema starijem maloljetniku može se izreći izuzetno. Kazna zatvora koja se izrekne prema maloljetniku ne može biti duža od 15 dana.

Zastarijevanje izvršenja kazne ili zaštitne mjere počinje od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju kojim je izrečena kazna ili zaštitna mjera. Zastarijevanje se prekida svakom procesnom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne. Zastarjelost izvršenja kazne ili zaštitne mjere Član 56 Izrečena kazna ili zaštitna mjera ne mogu se izvršiti ako je od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju protekla jedna godina. Zastarjelost prekršajnom gonjenja nastaje u svakom slučaju kad protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarjelost gonjenja. ili zaštitne mjere. GLAVA V ZASTARJELOST Zastarjelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka Član 55 Prekršajni postupak ne može se pokrenuti ako protekne jedna godina od dana kada je prekršaj izvršen. Sa svakim prekidom zastarijevanje počinje ponovo da teče. a najkasnije u roku od jedne godine od pravosnažnosti rješenja o oduzimanju imovinske koristi i ako u roku od tri mjeseca od dana pravosnažnosti te odluke zatraži naknadu iz oduzete imovinske koristi. Zastarijevanje se prekida svakom procesnom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi gonjenja učinioca prekršaja. Zastarijevanje izvršenja kazne ili zaštitne mjere ne teče za vrijeme za koje se izvršenje ne može preduzeti po zakonu. Sa svakim prekidom zastarijevanje počinje ponovo da teče. ili zaštitne mjere. DRUGI DIO PREKRŠAJNI POSTUPAK GLAVA VI OSNOVNA NAČELA PREKRŠAJNOG POSTUPKA Načelo zakonitosti Član 57 Pravilima ovog zakona obezbjeđuje se da niko nevin ne bude kažnjen. Pokretanje prekršajnog postupka . Zastarjelost izvršenja kazne ili zaštitne mjere nastaje u svakom slučaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarjelost izvršenja kazne. a da se učiniocu prekršaja izrekne sankcija pod uslovima i po postupku koji predviđa ovaj zakon. ako je radi utvrđivanja ovog zahtjeva pokrenuo parnicu u roku od tri mjeseca od dana saznanja za rješenje kojim je oduzeta imovinska korist. Zastarijevanje prekršajnog gonjenja ne teče za vrijeme za koje se gonjenje ne može preduzeti po zakonu.Oštećeni koji u prekršajnom postupku nije prijavio imovinskopravni zahtjev može zahtijevati naknadu iz oduzete imovinske koristi.

+ Vidi: čl. Ispravke . Slobodna ocjena dokaza Član 63 U prekršajnom postupku organi za vođenje prekršajnog postupka ocjenjuju dokaze po slobodnom uvjerenju. + Vidi: tač. tako i one koje su mu od koristi. rješenje o prekršaju može se donijeti i bez njegovog ispitivanja. Ekonomičnost prekršajnog postupka Član 62 Organi za vođenje prekršajnog postupka dužni su da postupak sprovode bez odugovlačenja i da onemoguće svaku zloupotrebu prava koja pripadaju licima koja učestvuju u postupku. ili da zbog toga ne koristi svoja prava. Zakona .Član 58 Prekršajni postupak inicira se zahtjevom ovlašćenog organa ili oštećenog. Pretpostavka nevinosti Član 59 Niko ne može biti smatran odgovornim za prekršaj dok to ne bude utvrđeno pravosnažnim rješenjem o prekršaju. Kod ocjene dokaza organi za vođenje prekršajnog postupka su dužni da svaki dokaz cijene posebno i u vezi sa ostalim dokazima i da na osnovu takve ocjene izvode zaključak da li je neka činjenica dokazana. Ispitivanje okrivljenog Član 64 Prije donošenja rješenja o prekršaju okrivljenom će se pružiti mogućnost da se izjasni o činjenicama i dokazima koji ga terete i da iznese sve činjenice i dokaze koji su mu od koristi. Ako uredno pozvani okrivljeni ne dođe i ne opravda izostanak ili u određenom roku ne da pismenu odbranu. . prvostepeni organ za prekršaje je dužan da ga pouči o pravima koja mu po ovom zakonu pripadaju i o posljedicama propuštanja radnje. Pomoć neukoj stranci Član 61 Okrivljenog ili drugo lice koje učestvuje u postupku. Utvrđivanje istine Član 60 Organi za vođenje prekršajnog postupka dužni su da istinito i potpuno utvrde sve činjenice koje su od važnosti za donošenje zakonite odluke i da sa jednakom pažnjom ispitaju i utvrde kako činjenice koje terete okrivljenog.48/99-1. 1. a iz neznanja bi moglo do propusti neku radnju u postupku. 5.29/94-415.

Područni organ za prekršaje. Budva za teritoriju Opštine Budva. 14. 8. Član 69 Prekršajni postupak u prvom stepenu vode područni organi za prekršaje. Pljevlja za teritoriju Opštine Pljevlja. Plužine i Šavnik. Cetinje za teritoriju Opštine Cetinje. za teritoriju Opštine Plav. Područni organ za prekršaje. 12. zakona i drugih propisa. Područni organ za prekršaje.48/99-1. Područni organ za prekršaje. Član 71 Područni organi za prekršaje obrazuju se za teritoriju jedne ili više opština. 6. 3. Područni organ za prekršaje. Područni organ za prekršaje. 17) Područni organ za prekršaje Plav. 4. Rožaje za teritoriju Opštine Rožaje. Žabljak za teritoriju Opštine Žabljak. Član 72 Vijeće se osniva kao jedinstveno za teritoriju Republike. 9. Nikšić za teritoriju Opštine Nikšić. Područni organi za prekršaje su: 1. Drugostepenost prekršajnog postupka Član 66 Protiv rješenja donetog u prvom stepenu može se izjaviti žalba. Berane za teritoriju Opštine Berane. Kolašin za teritoriju Opštine Kolašin. Područni organ za prekršaje. 2. Područni organ za prekršaje. GLAVA VII ORGANI ZA VOĐENJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA Član 68 Organi za vođenje prekršajnog postupka samostalno odlučuju na osnovu ustava. Član 73 . 11. Područni organ za prekršaje. Bijelo Polje za teritoriju Opštine Bijelo Polje. kao i druga prava utvrđena zakonom. Područni organ za prekršaje. + Vidi: čl. 16) Područni organ za prekršaje Danilovgrad. Podgorica za teritoriju Opštine Podgorica. 10. 13. 5. Herceg Novi za teritoriju Opštine Herceg Novi. Zakona . ministarstva i drugi organi uprave i organi lokalne uprave (u daljem tekstu: prvostepeni organi). 6. Ulcinj za teritoriju Opštine Ulcinj. 15. Područni organ za prekršaje.Pravo odbrane okrivljenog Član 65 Okrivljeni ima pravo da se brani sam ili uz stručnu pomoć branioca. Mojkovac za teritoriju Opštine Mojkovac. Područni organ za prekršaje. Područni organ za prekršaje. Bar za teritoriju Opštine Bar. Područni organ za prekršaje. Područni organ za prekršaje. za teritoriju Opštine Danilovgrad. sa sjedištem u Podgorici. Naknada štete neosnovano zadržanom ili kažnjenom licu Član 67 Lice koje je neopravdano kažnjeno za prekršaj ili je bez osnova zadržano ima pravo na naknadu štete koja mu je time pričinjena. Andrijevica. Član 70 Prekršajni postupak u drugom stepenu vodi Vijeće za prekršaje Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Vijeće). Kotor za teritoriju Opštine Kotor i Tivat. 7.

ustanove ili druge organizacije. uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra pravde. Član 78 Ministarstva i drugi organi uprave i organi lokalne uprave vode postupak za prekršaje za koje je propisana novčana kazna. isprava. kao i za prekršaje propisane zakonom ili uredbom koje neposredno izvršava organ lokalne uprave . nadležni su i za ostale saizvršioce. + Vidi: čl. Član 76 Sredstva i uslove za rad organa za vođenje prekršajnog postupka obezbjeđuje Vlada. Član 74 Prvostepeni organi. kazna zatvora i novčana kazna. Član 75 Organi za vođenje prekršajnog postupka dužni su jedni drugima pružati pravnu pomoć.u slučajevima kad su nadležni za jednog saizvršioca. osim organa lokalne uprave. ukoliko odgovornost proizilazi iz istog događaja . Član 81 Predsjednika i sudije Vijeća i područnih organa za prekršaje imenuje Vlada.48/99-1. preduzeća. . GLAVA IX IMENOVANJE I RAZRJEŠENJE Član 80 . dužni su organima za vođenje prekršajnog postupka pružati pravnu pomoć dostavljanjem spisa. + Vidi: čl. 7.48/99-1. 9. Zakona . Zakona .Organi lokalne uprave vode prekršajni postupak za prekršaje propisane odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave. i vijeće izvještaj o svom radu podnose Vladi. . GLAVA VIII ORGANIZACIONA NADLEŽNOST Član 77 Područni organi za prekršaje vode postupak za prekršaje: . odlučuje o sukobu nadležnosti između prvostepenih organa. Organi za vođenje prekršajnog postupka dužni su pružati pravnu pomoć državnim i drugim organima dostavljanjem spisa.brisan Vidi: + čl. isprava i drugih podataka.protiv maloljetnika. Zakona . Član 79 Vijeće odlučuje po žalbama izjavljenim protiv odluka prvostepenog organa. . na osnovu javnog oglašavanja .za koje je propisana kazna zatvora. Državni i drugi organi. a lokalna samouprava za organe lokalne uprave. kazna zatvora ili novčana kazna. . vrši i druge poslove određene zakonom.48/99-1. 8. podataka i drugih obavještenja potrebnih za vođenje prekršajnog postupka. ako se time ne ometa tok prekršajnog postupka.za koje nije propisana nadležnost drugog organa.

12. kad ispuni uslove za starosnu penziju i kad je osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora. Za predsjednika i sudiju Vijeća može biti imenovano lice koje pored uslova iz stava 1. Ministarstvo pravde pribavlja mišljenje o kandidatima od područnog organa u koji se vrši imenovanje i Vijeća. 10. 11. a u organu lokalne uprave izvršni organ. Ovlašćenog službenika za vođenje prekršajnog postupka u ministarstvu i drugom organu uprave postavlja starješina organa. + Vidi: čl. Član 83 U Vijeću i istom područnom organu za prekršaje sudije ne mogu biti lica koja su bračni drugovi ili srodnici u pravoj liniji ili pobočnoj liniji drugog stepena. Zakona . Član 82 Predsjednik i sudije Vijeća i područnih organa za prekršaje imenuju se na vrijeme od pet godina i po isteku mandata mogu ponovo biti imenovani. Ako imenovani predsjednik ili sudija Vijeća ili područnog organa za prekršaje. Zakona . kao i ovlašćenog službenika za vođenje prekršajnog postupka može biti imenovano ili postavljeno lice koje ispunjava opšte uslove za rad u organima uprave i koje je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. Kad nastupi neki od razloga za prestanak funkcije predsjedniku Vijeća.Ministarstvo pravde oglašava slobodna mjesta u "Službenom listu Republike Crne Gore" i drugim sredstvima javnog informisanja. Član 86 Predsjedniku i sudijama Vijeća prestaje funkcija prije isteka mandata: kad to sam zatraži. kada nestručno i nesavjesno obavlja funkciju ili kad trajno izgubi radnu sposobnost za vršenje svoje funkcije.48/99-1. Kad nastupi neki od razloga za prestanak funkcije predsjedniku Vijeća. ne stupi na dužnost u roku od 15 dana od dana obavještenja. Zakona .48/99-1. . predsjednik Vijeća će o tome obavijestiti Vladu. prije isteka mandata. Kad je predsjednik Vijeća pravosnažno osuđen za kažnjivo djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje te funkcije ili kada su nastupile okolnosti koje ukazuju na to da je trajno izgubio radnu sposobnost za vršenje svoje funkcije ministar pravde će odmah podnijeti Vladi predlog za razrješenje. Član 85 Predsjednik i sudije Vijeća i predsjednik i sudije područnih organa za prekršaje prije stupanja na dužnost daju zakletvu pred predsjednikom Vlade ili licem koje on odredi. Član 81a Pri utvrđivanju mišljenja. smatraće se da nije ni imenovan. ministar pravde će o tome obavijestiti Vladu. Član 84 Za predsjednika i sudiju područnog organa za prekršaje. + Vidi: čl. + Vidi: čl. bez opravdanog razloga.48/99-1. Tekst zakletve glasi: "Zaklinjem se čašću da ću svoju dužnost vršiti savjesno i čestito u skladu sa ustavom i zakonom". Pri utvrđivanju mišljenja za predsjednika i sudije Vijeća. ovog člana ima najmanje pet godina radnog iskustva na pravnim poslovima. Član 87 Predsjednik i sudije Vijeća mogu biti razriješeni od dužnosti prije isteka mandata: kad je pravosnažno osuđen za dijelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje te funkcije. Ministarstvo pravde pribavlja mišljenje od Vijeća. prije isteka mandata.

29/94-415. razrješenje i udaljenje od dužnosti predsjednika i sudija područnih organa za prekršaje shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na predsjednika i sudije Vijeća. 2. a Vlada ne donese odluku u roku od dva mjeseca od dana podnošenja zahtjeva. Član 96 Predsjednik Vijeća utvrđuje broj sudija u Vijeću i područnim organima za prekršaje.Predlog za razrješenje sudija Vijeća zbog razloga iz stava 2 ovog člana podnosi Vladi predsjednik Vijeća. GLAVA X UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA Član 94 Pravilnik o unutrašnjem poslovanju organa za prekršaje. Predlog Vladi za razrješenje sudija Vijeća zbog razloga iz stava 1 ovog člana podnosi predsjednik Vijeća ili ministar pravde. po svom pristanku. odsutnosti sudije ili drugih važnih razloga bude dovedeno u pitanje redovno vršenje poslova u tom područnom organu. Član 93 Rješenje o privremenom upućivanju na rad u drugi područni organ za prekršaje donosi predsjednik Vijeća. a Vlada o udaljenju predsjednika Vijeća. Predsjednik i sudije Vijeća mogu biti udaljeni od dužnosti ako je pokrenut postupak za njihovo razrješenje zbog razloga iz člana 87 stav 1 ovog zakona. + Vidi: tač. Sudija koji je privremeno upućen na rad u drugi područni organ za prekršaje ima pravo na platu i druga primanja. Član 91 Na prestanak funkcije. Odluku o udaljenju sudija Vijeća donosi predsjednik Vijeća. smatraće se da im je istekom tog roka prestala funkcija. Član 88 Predlog Vladi za razrješenje predsjednika Vijeća prije isteka mandata zbog nestručnog i nesavjesnog obavljanja funkcije podnosi ministar pravde. Privremeno upućivanje na rad u drugi područni organ za prekršaje vrši se samo ako zbog spriječenosti. Član 92 Sudija područnog organa za prekršaje može biti privremeno upućen na rad u drugi područni organ. Član 95 U područnim organima za prekršaje i Vijeću održavaju se sjednice sudija. Ispravke . U odnosu na postupak razrješenja i udaljenja od dužnosti ovlašćenog službenika shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na predsjednika i sudije Vijeća i odluku o tome donosi starješina organa. Član 89 Predsjednik i sudije Vijeća biće udaljeni od dužnosti po pravosnažnosti rješenja o sprovođenju istrage zbog djela koje ih čini nedostojnim za obavljanje funkcije ili dok se nalaze u pritvoru. najduže do šest mjeseci u toku jedne godine. . donosi ministar pravde. Sudija područnog organa za prekršaje može biti privremeno upućen na rad u drugi područni organ bez pristanka najduže dva mjeseca u toku jedne godine. na kojima se razmatraju pitanja od interesa za njihov rad. uz prethodnu saglasnost Vlade. a u lokalnoj upravi izvršni organ. izuzeća. Član 90 Ako predsjednik i sudije Vijeća zatraže da budu razriješeni. kojim se bliže uređuje organizacija i način obavljanja poslova uprave.

Ustupanje predmeta Član 101 . a ako postupak još nije započet prvostepeni organ kome je prvo podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. ili je sjedište okrivljenog organa ili pravnog lica. a ako postupak još nije započet prvostepeni organ kome je prvo podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. nadležan je prvostepeni organ na čijem se području okrivljeni pronađe. ili uhvati ili se sam prijavi. za vođenje prekršajnog postupka u prvom stepenu mjesno je nadležan prvostepeni organ na čijem se području nalazi domaća luka ili vazduhoplovno pristanište u kome se završava putovanje učinioca prekršaja. ili sjedište okrivljenog organa ili pravnog lica. nadležan je onaj prvostepeni organ koji je po zahtjevu ovlašćenog organa prvi započeo postupak. kao nadležan za jednog od njih. prvostepeni organ koji je. prvi započeo postupak. Supsidijarna mjesna nadležnost Član 98 Ako je isto lice okrivljeno za više prekršaja mjesno je nadležan prvostepeni organ na čijem području okrivljeni ima prebivalište ili boravište. a ako je učinilac prekršaja član posade. Kumulacija mjesne nadležnosti Član 99 Ako je isto lice okrivljeno za više prekršaja. ukoliko se važnost propisa kojim je prekršaj određen prostire i na području na kome se nalazi njegovo prebivalište ili boravište. pa su za vođenje prekršajnog postupka nadležna dva ili više prvostepenih organa.Opšti akt o sistematizaciji u Vijeću i područnim organima za prekršaje donosi predsjednik. Ako je prekršaj izvršen na području više prvostepenih organa nadležan je onaj prvostepeni organ koji je prvi započeo postupak. uz saglasnost nadležnog radnog tijela Vlade. Ako je prekršaj izvršen na domaćem brodu ili domaćem vazduhoplovu. Prvostepeni organ za prekršaje koji je mjesno nadležan za vođenje prekršajnog postupka protiv organa ili pravnog lica nadležan je za vođenje postupka protiv odgovornog lica u tom organu ili pravnom licu. GLAVA XI NADLEŽNOST I IZUZEĆE Opšta mjesna nadležnost Član 97 U prvom stepenu mjesno je nadležan prvostepeni organ na čijem je području prekršaj izvršen. Spajanje i razdvajanje prekršajnog postupka Član 100 Za saizvršioce nadležan je. nadležan je prvostepeni organ na čijem se području nalazi matična luka broda ili matično pristanište vazduhoplova. po pravilu. Ako nije poznato ni mjesto izvršenja prekršaja ni prebivalište ili boravište okrivljenog.

svaki od njih je dužan da preduzme one radnje u postupku za koje postoji opasnost od odlaganja. Dok se ne riješi sukob nadležnosti između prvostepenih organa. stavlja predloge i koristi pravna sredstva predviđena ovim zakonom. Okrivljeni ima pravo da sam ili preko svog branioca podnosi dokaze. a po potrebi i druge dokaze. Prije ustupanja predmeta mjesno nadležni prvostepeni organ saslušaće svjedoke i izvesti druge dokaze predložene u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka. ovlašćeni službenik ili drugo lice koje učestvuje u prekršajnom postupku izuzeće se po službenoj dužnosti ili na zahtjev okrivljenog ili oštećenog kad postoji neki od osnova za izuzeće. ako se ti svjedoci ili drugi dokazi nalaze na njegovom području. U odnosu na izuzeće i druga pitanja u vezi sa tim. Prenošenje mjesne nadležnosti Član 102 Kad je nadležni prvostepeni organ iz pravnih ili stvarnih razloga spriječen da postupa u određenom predmetu dužan je da o tome izvijesti Vijeće koje će odrediti drugi stvarno nadležni organ.Mjesno nadležan prvostepeni organ može predmet ustupiti drugom nadležnom prvostepenom organu na čijem području učinilac prekršaja ima prebivalište ili boravište. Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana nije dozvoljena žalba. ili na čijem se području nalazi sjedište okrivljenog organa ili pravnog lica. 13. . Prvostepeni organi se mogu oglasiti mjesno nenadležnim samo u postupku ispitivanja uslova za pokretanje prekršajnog postupka u smislu člana 126 ovog zakona. + Vidi: čl. Rješavanje sukoba nadležnosti Član 104 O sukobu nadležnosti između prvostepenih organa rješava Vijeće.48/99-1. Zakona . GLAVA XII OKRIVLJENI I OŠTEĆENI I NJIHOVO ZASTUPANJE Član 106 Okrivljeni je lice protiv koga se vodi prekršajni postupak. Ako prvostepeni organ kome je predmet ustupljen kao nadležnom smatra da je nadležan prvostepeni organ koji mu je predmet ustupio pokrenuće postupak za rješavanje sukoba nadležnosti. Izuzeće Član 105 Sudija. Ustupanje u slučaju nenadležnosti Član 103 Prvostepeni organ je dužan da po službenoj dužnosti pazi na svoju stvarnu nadležnosti i čim primjeti da nije nadležan oglasiće se nenadležnim i bez odlaganja ustupiće predmet nadležnom prvostepenom organu ili drugom nadležnom organu. ako je očigledno da će se time brže i ekonomičnije sprovesti postupak i ako propis kojim je prekršaj određen važi i na tom području. shodno se primjenjuju odredbe o izuzeću Zakona o krivičnom postupku. Protiv rješenja kojim je odlučeno o sukobu nadležnosti nije dozvoljena žalba.

stavlja predloge i ističe imovinskopravni zahtjev za naknadu štete ili vraćanje stvari. Odredbe o podnescima i zapisnicima Zakona o krivičnom postupku shodno se primjenjuju i u prekršajnom postupku.Odredbe o braniocu iz Zakona o krivičnom postupku shodno se primjenjuju i u prekršajnom postupku. 3) izjavljuje žalbu na rješenje koje je donijeto povodom njegovog zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Prvostepeni organ vodi zapisnik za svaku radnju koju preduzima u toku postupka. Protiv rješenja u vezi predloga za produženje roka nije dozvoljena žalba. Odredbe Zakona o krivičnom postupku o rokovima shodno se primjenjuju i u prekršajnom postupku. koji je ovlašćen da preduzima sve radnje koje može preduzeti sam okrivljeni. 2) podnosi dokaze. Član 114 Predlog za vraćanje u pređašnje stanje ne zadržava izvršenje rješenja o prekršaju. Član 113 O predlogu za vraćanje u pređašnje stanje odlučuje organ za prekršaje koji je donio rješenje protiv koga se izjavljuje žalba. pravni ljekovi i drugi podnesci predaju se pismeno ili se daju usmeno na zapisnik kod organa za prekršaje. Član 107 Za okrivljeni organ ili pravno lice u prekršajnom postupku učestvuje njegov predstavnik. GLAVA XIV ROKOVI I VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE Član 111 Ako rokovi nijesu određeni zakonom određuje ih prvostepeni organ i Vijeće s obzirom na okolnosti slučaja. . Član 108 Zastupnik okrivljenog organa ili pravnog lica ne može biti odgovorno lice u organu ili pravnom licu protiv koga se vodi postupak za isti prekršaj niti lice koje se u istoj stvari saslušava kao svjedok. ali prvostepeni organ ili Vijeće može odlučiti da se zastane sa izvršenjem do donošenja odluke po predlogu za vraćanje u pređašnje stanje. Rok koga odredi organ iz stava 1 ovog člana može se iz opravdanih razloga produžiti na predlog zainteresovanog lica koji se podnosi prije isteka roka čije se produženje traži. Nakon proteka 30 dana od dana propuštanja roka za podnošenje žalbe nije dozvoljeno vraćanje u pređašnje stanje. Član 112 Kada lice koje ima pravo na žalbu protiv rješenja o prekršaju iz opravdanih razloga propusti rok određen za podnošenje žalbe dozvoliće mu se vraćanje u pređašnje stanje ako u roku od tri dana po prestanku razloga koji je prouzrokovao propuštanje podnese predlog za povraćaj u pređašnje stanje i ako istovremeno s predlogom dostavi žalbu. GLAVA XIII PODNESCI I ZAPISNICI Član 110 Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Član 109 Oštećeni u smislu ovog zakona je lice čije je lično ili imovinsko pravo povrijeđeno ili ugroženo prekršajem. Oštećeni ima pravo da sam ili preko svog zakonskog zastupnika ili punomoćnika: 1) podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Oštećeni će se uvijek uputiti da imovinskopravni zahtjev može ostvarivati u parničnom postupku ako se protiv okrivljenog obustavlja prekršajni postupak ili je zahtjev odbačen. s tim što taj rok ne može biti kraći od 15 niti duži od 30 dana od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju. GLAVA XVII DONOŠENJE I SAOPŠTAVANJE ODLUKA Član 120 Odluke o prekršajnom postupku donose se u obliku rješenja i naredbe. Član 116 Odredbe Uredbe o naknadi troškova u sudskim postupcima shodno se primjenjuju i u prekršajnom postupku. Kad je odluka usmeno saopštena to će se konstatovati u zapisniku a lice kome je saopšteno potvrdiće to svojim potpisom. Član 121 Odluke se saopštavaju po pravilu odmah nakon donošenja. Odluke se saopštavaju zainteresovanim licima usmeno ako su prisutna. Troškovi prekršajnog postupka su: 1) troškovi za svjedoke. 8) paušalni iznos. vještake i tumače. . 6) nužni izdaci oštećenog ili njegovog zakonskog zastupnika i nagrada i nužni izdaci njegovog punomoćnika ako je takvo zastupanje bilo potrebno. GLAVA XVI IMOVINSKOPRAVNI ZAHTEV Član 117 Oštećeni može u prekršajnom postupku do donošenja rješenja o prekršaju podnijeti imovinskopravni zahtjev za naknadu štete ili za vraćanje oduzetog predmeta. 7) nagrada i nužni izdaci branioca.GLAVA XV TROŠKOVI PREKRŠAJNOG POSTUPKA Član 115 Troškovi prekršajnog postupka su izdaci učinjeni u toku ili povodom prekršajnog postupka. 2) troškovi uviđaja. Član 119 U rješenju o prekršaju odrediće se rok u kome je okrivljeni dužan naknaditi štetu. 4) izdaci za privođenje okrivljenog. 3) podvozni troškovi okrivljenog. 5) podvozni i putni troškovi službenih lica. Na rješenje o prekršaju u dijelu kojim je odlučeno o imovinskopravnom zahtjevu oštećeni nema pravo žalbe. 4 i 5 stav 1 ovog člana prethodno terete sredstva prvostepenog organa za prekršaje i naplaćuju se od lica koje je po odredbama ovog zakona dužno da ih snosi sa kamatom po eskontnoj stopi koju utvrđuje Narodna banka Jugoslavije uvećanoj za 20%. 1. Član 118 Prvostepeni organ može imovinskopravni zahtjev oštećenog riješiti u cjelosti ili djelimično. Troškovi iz tač. 2. Ako prvostepeni organ ne raspolaže dokazima za potpuno rješenje imovinskopravnog zahtjeva uputiće oštećenog da može zahtjev ili njegov dio ostvarivati u parničnom postupku.

On je dužan da se stara da se sva pitanja svestrano i potpuno razmotre. ali član vijeća koji je glasao da se prekršajni postupak obustavi i ostao u manjini. U prostoriji u kojoj se vrši vijećanje i glasanje mogu biti prisutni samo članovi vijeća i zapisničar. Ovlašćeni organi iz stava 1 ovog člana su organi uprave. GLAVA XVIII DOSTAVLJANJE PISMENA I RAZMATRANJE SPISA Član 123 Na dostavljanje pismena i razmatranje spisa o prekršajnom postupku.Zainteresovanim licima kojima je odluka usmeno saopštena dostaviće se prepis rješenja ako to ona zahtijevaju. Ako se u pogledu pojedinih pitanja o kojima se glasa glasovi podijele na više različitih mišljenja. od kojih je jedan predsjednik. Članovi vijeća ne mogu odbiti da glasaju o pitanjima koja postavi predsjednik vijeća. 3. uzeće se kao da je pristao na glas koji je za okrivljenog najpovoljniji. Vijećanje i glasanje vrši se u nejavnoj sjednici. državni tužilac i drugi organi i organizacije koje vrše javna ovlašćenja u čiju nadležnost spada neposredno izvršenje ili nadzor nad izvršenjem propisa u kojima su prekršaji predviđeni. .29/94-415. Ako se na taj način ne postigne većina. Lica koja ne zahtijevaju dostavljanje prepisa rješenja poučiće se o pravu na žalbu i o roku za žalbu. Ispravke . a odmah. odluka će se donijeti tako što će se glasovi koji su najnepovoljniji za okrivljenog pribrojati glasovima koji su od svih manje nepovoljni. ovlašćeni inspektori. Predsjednik vijeća rukovodi vijećanjem i glasanjem i glasa posljednji.48/99-1. Zakona . tako da ni jedno od njih nema većinu. razdvojiće se i pitanja i glasanje će se ponavljati dok se ne postigne većina. Odluke drugostepenog organa za prekršaje Član 122 Drugostepeni organ donosi odluke u vijeću sastavljenom od trojice sudija. Kad su se stranke odrekle prava na žalbu prepis rješenja o prekršaju ne mora imati obrazloženje . sve dok se ne postigne većina. ako se određuje izvršenje rješenja o prekršaju prije njegove pravosnažnosti. Odluke vijeća donose se poslije usmenog vijećanja i glasanja većinom glasova članova vijeća. Ako ne glasa. GLAVA XIX POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA Podnosilac zahtjeva Član 124 Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnosi ovlašćeni organ ili oštećeni (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva). ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno. Pismeni otpravak rješenja u slučaju iz stava 4 ovog člana izradiće se u roku od tri dana od dana usmenog saopštenja. + Vidi: tač. shodno se primjenjuju odredbe Zakona o krivičnom postupku. 14. + Vidi: čl. nije dužan da glasa o kazni.

Zakona . spisa koje treba pročitati i predmeta koji služe kao dokaz. Pokretanje prekršajnog postupka Član 127 Kad nadležni prvostepeni organ primi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ispitaće da li postoje uslovi za pokretanje postupka.Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnosilac je obavezan podnijeti odmah po saznanju za prekršaje i učinioca. Zakona . a najkasnije u roku od 60 dana. 5) propis o prekršaju koji treba primijeniti. zatražiće se od podnosioca zahtjeva da ga u određenom roku dopuni. U slučaju da podnosilac zahtjeva ne otkloni nedostatke u određenom roku. 4) činjenični opis radnje iz koje proizlazi pravno obilježje prekršaja. ili nije dostavljen u dovoljnom broju primjeraka. Rok iz stava 2 ovog člana ne može biti duži od osam dana. zahtjev će se rješenjem odbaciti. 7) potpis i pečat podnosioca zahtjeva. ili dostavi ostale primjerke. mjesto i adresu stanovanja i državljanstvo. Kad zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnosi fizičko lice. zahtjev ne mora sadržati propis o prekršaju koji treba primijeniti. 6) predlog o dokazima koje treba izvesti. uz označenje imena i prezimena i adrese svjedoka. ili naziv i sjedište okrivljenog organa ili pravnog lica. 3) osnovne podatke o okrivljenom: ime i prezime okrivljenog i njegovih roditelja. 15. Sadržina zahtjeva Član 125 Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnosi se pismeno i sadrži: 1) naziv ili ime i prezime podnosioca zahtjeva i njegovu adresu. zanimanje. U svojstvu oštećenog fizičko lice može podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i usmeno na zapisnik. Ne postoje uslovi za pokretanje prekršajnog postupka: . Ako zahtjev ne sadrži sve podatke iz člana 125 ovog zakona. a za odgovorno lice u pravnom licu i funkciju koju obavlja u tom pravnom licu. + Vidi: čl. 2) naziv prvostepenog organa za prekršaje kome se podnosi zahtjev. Neuredan zahtjev Član 126 Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnosi se u onoliko primjeraka koliko ima okrivljenih i jedan primjerak za prvostepeni organ.48/99-1. mjesto i datum rođenja. vrijeme i mjesto izvršenja prekršaja i druge okolnosti potrebne da se prekršaj što tačnije odredi.48/99-1. smatraće se da je odustao od zahtjeva i takav zahtjev će se odbaciti. 16. Odbacivanje zahtjeva Član 128 Kad prvostepeni organ utvrdi da ne postoje uslovi za pokretanje prekršajnog postupka. + Vidi: čl. Ako ne odbaci zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležni prvostepeni organ naredbom pokrenuće prekršajni postupak.

5) kad je zahtjev podnijelo neovlašćeno lice ili kad je zahtjev podnesen po isteku roka iz člana 124 stav 3 ovog zakona. 17. za prekršaj za koji je propisana novčana kazna. 3) kad postoje osnovi koji isključuju odgovornost za prekršaj. 20. 6) kad je zahtjev podnijet protiv lica kome je prebivalište ili boravište u inostranstvu. Zakona . Zakona .48/99-1.48/99-1. 7) kad postoje drugi zakonski razlozi zbog kojih se postupak ne može pokrenuti. GLAVA XXI SKRAĆENI POSTUPAK Član 130 Po zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka podnijetog od strane ovlašćenog organa. ukoliko se nijesu odazvali na uredno uručen poziv. izreći zaštitne mjere obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana i obaveznog psihijatrijskog liječenja. treba izreći novčanu kaznu . + Vidi: čl. Član 131 Pod uslovom iz člana 130 stav 1 ovog zakona.48/99-1. Član 132 U skraćenom postupku ne može se donijeti rješenje o prekršaju protiv maloljetnika. rješenje o prekršaju mogu donijeti i područni organi za prekršaje. ako nađu da. i 5. čl. 4) kad je nastupila zastarjelost za pokretanje prekršajnog postupka. čl. 29/95 i 75/95 38/96-2. niti odlučivati o imovinsko-pravnom zahtjevu . Zakona . 2) kad prvostepeni organ nije stvarno nadležan za vođenje prekršajnog postupka. Zakona . Zakona .1) kad radnja opisana u zahtjevu nije prekršaj. 29/95 i 75/95 38/96-2. Rješenje iz stava 1 ovog člana dostaviće se podnosiocu zahtjeva. okolnosti pod kojima je prekršaj učinjen i lična svojstva okrivljenog. 19. + Vidi: tač. 18. 4. rješenje o prekršaju može se donijeti u odsustvu podnosioca zahtjeva i okrivljenog. Ispravke 29/94-415. ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno . s obzirom na prirodu prekršaja. GLAVA XX PREKRŠAJNI POSTUPAK KOJI VODE ORGANI ZA PREKRŠAJE + Vidi: čl. Odluku US RCG U. br. a njegovo prisustvo u postupku nije obezbijeđeno. Član 129 Na prekršajni postupak organa za prekršaje primjenjuju se odredbe Zakona o krivičnom postupku. a oštećeni će se obavijestiti da imovinskopravni zahtjev može ostvariti u parnici. GLAVA XXII .48/99-1. a na osnovu neposrednog uvida i zapažanja ili na osnovu službenih i drugih podataka ili isprava sačinjenih prema službenoj evidenciji tih organa. 19. + Vidi: čl. Ukoliko ovlašćeni organ ustanovi da je radi boljeg razjašnjenja stvari potrebno sprovesti i druge dokaze može odrediti i održati pretres. br. + Vidi: Odluku US RCG U.48/99-1.

7) da okrivljeni ima diplomatski imunitet. a njegovo prisustvo u postupku nije obezbijeđeno. u zapisnik se unosi samo izreka rješenja i konstatuje da je odluka usmeno saopštena. već pravosnažno okončan prekršajni postupak. 4) da postoje okolnosti koje isključuju prekršajnu odgovornost okrivljenog. da je dato kratko obrazloženje odluke i uputstvo o pravnom lijeku. 5) da je protiv okrivljenog. ili da je protekao rok iz člana 124 stav 3 ovog zakona. donijeće se rješenje kojim se oglašava krivim. Prekršajni postupak obustaviće se i u drugim slučajevima određenim ovim zakonom. Prvostepeni organ nije vezan za predloge i ocjene u pogledu pravne kvalifikacije prekršaja. 8) da je zahtjev podnijet protiv lica kome je prebivalište ili boravište u inostranstvu. 6) da je okrivljeni u krivičnom postupku ili u postupku za privredni prestup pravosnažno oglašen krivim za djelo koje ima i obelježje prekršaja. Rješenje o prekršaju odnosi se samo na lice protiv koga je podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i na činjenični opis prekršaja koji je naveden u zahtjevu. 3) da radnja koja se okrivljenom stavlja na teret nije prekršaj. Objavljivanje i sadržaj rješenja o prekršaju Član 137 Rješenje o prekršaju objavljuje se usmeno ako je okrivljeni prisutan. Obustavljanje postupka Član 135 Rješenje kojim se protiv okrivljenog obustavlja postupak donijeće se kad se utvrdi: 1) da podnosilac zahtjeva nije bio ovlašćen za njegovo podnošenje. . za isti prekršaj.RJEŠENJE O PREKRŠAJU Donošenje rješenja Član 133 Prekršajni postupak se završava donošenjem rješenja o prekršaju. Ako se rješenje o prekršaju objavljuje. ili da je okrivljeni organ ili pravno lice prestalo da postoji. 12) da je podnosilac odustao od zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Član 136 Kad se u prekršajnom postupku utvrdi da je okrivljeni izvršio prekršaj i da je odgovoran za njegovo izvršenje. 11) da je okrivljeni u toku postupka umro. Objektivni i subjektivni identitet Član 134 Rješenje o prekršaju mora biti zasnovano na činjenicama i dokazima koji su utvrđeni u postupku. 10) da nema dokaza da je okrivljeni izvršio prekršaj. Rješenjem o prekršaju okrivljeni se ili oglašava krivim ili se protiv njega postupak obustavlja. 9) da je nastupila zastarjelost za vođenje prekršajnog postupka. 2) da prvostepeni organ nije stvarno nadležan za vođenje prekršajnog postupka.

Zakona . a zatim će se određeno i potpuno iznijeti koje činjenice i iz kojih razloga se uzimaju kao dokazane ili nedokazane uz ocjenu protivurječnih dokaza. čl. + Vidi: tač. U obrazloženju rješenja kojim je okrivljeni oglašen krivim navešće se i okolnosti koje su cijenjene pri odmjeravanju kazne. Uvod rješenja sadrži: naziv i sastav organa za prekršaje. predlozi za izvođenje pojedinih dokaza i navešće se propisi na kojima se zasniva izreka rješenja. Pismeno izrađeno rješenje sadrži: uvod. Prepis rješenja o prekršaju neće se dostaviti okrivljenom i podnosiocu zahtjeva samo ako su se odrekli prava na žalbu i ako su izjavili da im se rješenje ne dostavlja. razlozi iz kojih nijesu uvaženi. 5) odluku o uračunavanju zadržavanja ili pritvora u izrečenu kaznu. prekršaj koji je okrivljenom stavljen na teret. 4) odluku o imovinskopravnom zahtjevu. . U slučaju da je postupak vođen zbog više prekršaja u izreci će se navesti za koje se prekršaje postupak obustavlja. u kom iznosu i osnov te odluke. zamijeniti kaznom zatvora u određenom trajanju sa naznakom broja zatvorskih dana. zaštitna mjera ili mjera oduzimanja imovinske koristi. 6. Dostavljanje rješenja o prekršaju učesnicima u postupku Član 140 Ovjereni prepis rješenja o prekršaju dostavlja se licima koja imaju pravo na žalbu. U obrazloženju rješenja kojim se protiv okrivljenog obustavlja postupak navešće se razlozi zbog kojih se obustavlja postupak i propis na osnovu kog je to učinjeno. ako je okrivljeni u određenom roku ne plati. izreku i obrazloženje. Izreka rješenja sadrži: lične podatke okrivljenog. ime. zakonski osnov po kome se rješenje donosi i datum donošenja rješenja. 6) rok plaćanja novčane kazne. + Vidi: čl.48/99-1. U obrazloženju rješenja o prekršaju ukratko će se iznijeti sadržina zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i sadržina odbrane okrivljenog. naziv podnosioca zahtjeva. 2) odluku o izrečenim sankcijama s pozivom na odredbe propisa koje su primijenjene. U izreci rješenja navešće se da će se novčana kazna. naziv i sjedište okrivljenog organa ili pravnog lica. ili da će se naplatiti prinudnim izvršenjem.48/99-1. Ispravke 29/94-415. Izreka rješenja o prekršaju kojim se okrivljeni oglašava krivim Član 139 Izreka rješenja o prekršaju kojim se okrivljeni oglašava krivim sadrži: 1) opis činjenica i okolnosti koje čine obilježje prekršaja i navođenje odredbe i propisa o prekršaju. odluku kojom je okrivljen i oglašen krivim ili kojom je protiv njega postupak obustavljen i odluku o troškovima postupka. 21. a za koje oglašava krivim. da li je pretres bio javan. Zakona . razlozi zbog kojih je kazna ublažena ili izrečena opomena. sa uputstvom o ovom pravu. 3) odluku o mjeri oduzimanja imovinske koristi. naknade štete i troškova postupka. U pogledu troškova prekršajnog postupka navešće se na šta se oni odnose. 22. prezime i mjesto prebivališta okrivljenog ili firmu. da li je okrivljeni prisustvovao pretresu.Sadržina pismeno izrađenog rješenja o prekršaju Član 138 Rješenje o prekršaju mora se pismeno izraditi u roku od tri dana od dana donošenja.

23. GLAVA XXIII REDOVNI PRAVNI LJEKOVI Pravo na žalbu Član 143 Protiv rješenja o prekršaju donijetog u prvom stepenu može se izjaviti žalba. Sadržaj žalbe . Član 144 Žalba se izjavljuje Vijeću. usvojilac i usvojenik. Član 146 Treće lice ima pravo žalbe samo u pogledu izrečene zaštitne mjere oduzimanja predmeta. U korist okrivljenog žalbu mogu izjaviti njegov branilac. zakonski zastupnik. ukoliko je oduzeti predmet njegova svojina. srodnik po krvi u pravoj liniji. ili od dana dostavljanja njegovog prepisa sve do isteka roka za izjavljivanje žalbe. bračni drug.Ispravljanje rješenja o prekršaju Član 141 Pogreške u pisanju imena i brojeva. Odricanje i odustajanje od žalbe Član 148 Ovlašćeno lice može se odreći prava na žalbu od dana objavljivanja rješenja o prekršaju. U ovom slučaju rok za žalbu teče od dana dostavljanja ispravljenog prepisa rješenja. Žalba se izjavljuje u roku od osam dana od dana usmeno saopštene odluke u smislu člana 121 stav 5 ovog zakona ili od dana dostavljanja rješenja. Od izjavljene žalbe podnosilac može odustati sve do donošenja drugostepene odluke. podnosioca zahtjeva ili oštećenog. Zakona . kao i druge očigledne greške u pisanju i računanju u rješenju o prekršaju.48/99-1. Odricanje i odustajanje od žalbe ne mogu se opozvati. Član 145 Pravo na žalbu imaju podnosilac zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i okrivljeni. a predaje prvostepenom organu koje je donio rješenje o prekršaju. + Vidi: čl. Ako su pogreške izvršene u izreci rješenja iz člana 139 ovog zakona ispravljeni prepis rješenja dostaviće se licima koja imaju pravo na žalbu. ispravljaju se po službenoj dužnosti ili na predlog okrivljenog. Ispravke se vrše posebnim rješenjem i unose se u izvornik rješenja o prekršaju. Suspenzivno dejstvo žalbe Član 147 Blagovremeno izjavljena žalba odlaže izvršenje rješenja o prekršaju ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno. Član 142 Ako okrivljeni plati izrečenu novčanu kaznu u skraćenom postupku prije pravosnažnosti rješenja o prekršaju smatraće se da se odrekao prava na žalbu.

ili ako rješenje uopšte nema razloga ili u njemu nijesu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama ili su ti razlozi potpuno nejasni ili u znatnoj mjeri protivurječni. ili ako im je uskraćeno pravo da na pretresu ili u toku izvođenja ostalih radnji upotrebljavaju svoj jezik i da na svom jeziku prate tok postupka. U žalbi se mogu iznositi nove činjenice i novi dokazi. 6) ako organ za prekršaje nije bio stvarno nadležan da rješava u toj stvari. 4) ako je protivno zakonu bila isključena javnost na pretresu. . a predlažući nove dokaze dužan je navesti činjenice koje treba dokazati. 8) ako usmeno saopštena odluka nije unijeta u zapisnik. Bitne povrede odredaba prekršajnog postupka Član 151 Bitna povreda odredaba prekršajnog postupka postoji: 1) ako je rješenje o prekršaju donio stvarno nenadležan organ ili sudija koji nije vodio pretres. 3) ako okrivljeni ili oštećeni nijesu poučeni. osim ako je s obzirom na druge dokaze očigledno da bi i bez tog dokaza bilo donijeto isto rješenje o prekršaju. 10) ako je rješenjem o prekršaju povrijeđena odredba člana 134 stav 2 ovog zakona. Bitna povreda odredaba prekršajnog postupka postoji i ako sudija ili ovlašćeni službenik za vrijeme pripremanja usmenog pretresa ili u toku pretresa ili prilikom donošenja rješenja o prekršaju nije primijenio ili je pogrešno primijenio koju odredbu ovog zakona ili je na usmenom pretresu povrijedio pravo odbrane. Navodeći nove činjenice. oduzimanju imovinske koristi. 3) obrazloženje razloga žalbe. Osnovi zbog kojih se rješenje može pobijati Član 150 Rješenje o prekršaju se može pobijati: 1) zbog bitne povrede odredaba prekršajnog postupka. 5) ako je povrijeđen propis prekršajnog postupka po pitanju da li je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnesen od ovlašćenog organa ili oštećenog. 9) ako se rješenje o prekršaju zasniva na dokazu na kome se po odredbama ovog zakona nije moglo zasnovati.Član 149 Žalba treba da sadrži: 1) oznaku rješenja o prekršaju. 7) ako u cijelosti nije odlučeno o zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka ili ako je odlučeno mimo tog zahtjeva. a to je bilo ili je moglo biti od uticaja na zakonito i pravilno donošenje rješenje o prekršaju. 2) zbog povrede materijalnopravnih propisa o prekršajima. ili ako o odlučnim činjenicama postoji znatna protivurječnost između onoga što se navodi u razlozima rješenja o sadržini isprava ili zapisima o iskazima datim u postupku i samih tih isprava ili zapisnika. zaštitnoj mjeri. 3) zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. 11) ako je izreka rješenja o prekršaju nerazumljiva. u roku iz člana 124 stav 3 ovog zakona. 4) zbog odluke o kazni. 2) razloge žalbe. 2) ako okrivljenom prije donošenja rješenja o prekršaju nije obezbijeđeno pravo iz člana 64 ovog zakona . troškovima prekršajnog postupka i odluke o imovinskopravnom zahtjevu. podnosilac žalbe je dužan predložiti nove dokaze. koji se morao izuzeti ili je bio izuzet. i 4) potpis podnosioca žalbe. protivurječna sama sebi ili razlozima rješenja.

Rješenje o prekršaju u pogledu zaštitne mjere ili oduzimanja imovinske koristi može se pobijati ako ne postoji povreda zakona. Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje postoji kad na to ukazuju nove činjenice ili novi dokazi. ali prvostepeni organ nije pravilno odmjerio kaznu s obzirom na okolnosti koje utiču da kazna bude veća ili manja i zbog toga što je prvostepeni organ primijenio ili nije primijenio odredbe o ublažavanju kazne. troškovima prekršajnog postupka i imovinskopravnom zahtjevu Član 154 Rješenje o prekršaju može se pobijati zbog odluke o kazni kad tom odlukom nije prekoračeno zakonsko ovlašćenje iz člana 152 stav 1 tačka 5 ovog zakona. 2) da li ima okolnosti koje isključuju odgovornost za prekršaj. 6) da li su povrijeđene odredbe o uračunavanju zadržavanja ili pritvora u kaznu. 24. 3) da li ima okolnosti koje isključuju prekršajno gonjenje. ili ako žalba po zakonu nije dozvoljena. opomeni. Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje Član 153 Rješenje o prekršaju može se pobijati zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja kad je neka odlučna činjenica pogrešno utvrđena ili nije utvrđena.+ Vidi: čl. ali je prvostepeni organ nepravilno izrekao ove mjere ili ih nije izrekao iako su za to postojali zakonski uslovi. 4) da li je u pogledu prekršaja koji je predmet zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka primijenjen zakon ili drugi propis koji se ne može primijeniti. zaštitnoj mjeri ili mjeri oduzimanja imovinske koristi prekoračeno ovlašćenje koje se ima po zakonu. Zakona . a naročito da li je nastupila zastarjelost prekršajnog gonjenja ili je stvar već pravosnažno riješena. Nedozvoljena je žalba ako ju je izjavilo lice koje nije na to ovlašćeno ili lice koje se odreklo žalbe ili koje je jednom odustalo od žalbe. oslobođenju od kazne. Odluka o troškovima prekršajnog postupka i odluka o imovinskopravnim zahtjevima može se pobijati kad je prvostepeni organ o ovim pitanjima donio odluku protivno odredbama ovog zakona. ili što nije izrekao opomenu iako su za to postojali zakonski uslovi.48/99-1. . Postupak po žalbi Član 155 Neblagovremenu ili nedozvoljenu žalbu odbaciće prvostepeni organ koji je donio rješenje o prekršaju. Povreda materijalnih propisa o prekršajima Član 152 Povreda materijalnih propisa o prekršajima postoji ako je povrijeđen propis po pitanju: 1) da li je radnja za koju se okrivljeni goni prekršaj. Pobijanje rješenja o prekršaju zbog odluke o prekršajnim sankcijama. 5) da li je odlukom o kazni. oduzimanju imovinske koristi. Neblagovremena je žalba ako je izjavljena poslije zakonskog roka.

Vijeće može rješenje o prekršaju potvrditi. niti povrede zakona iz člana 156 ovog zakona. zaštitnoj mjeri i oduzimanju imovinske koristi. Granice ispitivanja prvostepenog rješenja o prekršaju i odluka drugostepenog organa Član 156 Vijeće ispituje rješenje o prekršaju u dijelu koji se pobija žalbom. Iz istih razloga može se prvostepeno rješenje i djelimično ukinuti. 2 i 3 ovog člana. ili izricanja zaštitne mjere nijesu uzete u obzir sve okolnosti koje su od uticaja za pravilno odmjeravanje kazne ili za zakonito izricanje zaštitne mjere ili kad okolnosti koje su uzete u obzir nijesu pravilno ocijenjene. Potvrđivanje prvostepenog rješenja Član 158 Vijeće će odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi prvostepeno rješenje kad utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih se rješenje pobija. kao i na ispitivanje odluke o kazni. 3) da li je na štetu okrivljenog povrijeđen propis o prekršaju. 2) da li postoji bitna povreda odredaba prekršajnog postupka iz člana 151 stav 1 ovog zakona. ili ako smatra da zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja treba dopuniti ili provesti novi postupak. Ukidanje prvostepenog rješenja Član 160 Vijeće će uvažavajući žalbu ukinuti prvostepeno rješenje i predmet vratiti prvostepenom organu na ponovni postupak i odlučivanje ako utvrdi da postoji bitna povreda odredaba prekršajnog postupka. preinačiti ili ukinuti. koja je bila ili je mogla biti od uticaja na zakonito rješavanje prekršajne stvari. Član 157 Ako Vijeće nađe da je žalba neblagovremena ili nedozvoljena odbaciće je. ili ako je prekršajni postupak obustavljen zbog pogrešne ocjene dokaza ili pogrešne primene materijalnog prava. Dejstvo žalbe u korist saokrivljenih . Rješavajući po žalbi. ali uvijek po službenoj dužnosti pazi: 1) da li je žalba blagovremena i dozvoljena. Preinačenje prvostepenog rješenja Član 159 Prvostepeno rješenje o prekršaju preinačiće se ako se nađe da su odlučne činjenice pravilno utvrđene i da se s obzirom na utvrđeno činjenično stanje po pravilnoj primjeni propisa ima donijeti drukčije rješenje ili ako se nađe da postoje takve povrede propisa koje se mogu otkloniti bez ukidanja prvostepenog rješenja ili ako se nađe da prilikom odmjeravanja kazne. Ako blagovremena i dozvoljena žalba izjavljena u korist okrivljenog ne sadrži razloge žalbe i obrazloženje tih razloga ispitivanje će se ograničiti u pogledu povreda iz stava 1 tač. ukoliko se time ne ugrožavaju prava trećih lica. ako se pojedini djelovi rješenja mogu izdvojiti bez štete za pravilno odlučivanje.Prvostepeni organ povodom žalbe može sam donijeti novo rješenje ili preinačiti ranije rješenje na osnovu već izvedenih dokaza.

a ako je prvostepeno rješenje o prekršaju djelimično ukinuto u ponovnom postupku . Dužnost prvostepenog organa za prekršaje Član 165 U ponovljenom postupku prvostepeni organ dužan je da izvede sve radnje i raspravi sva sporna pitanja na koja mu je ukazalo Vijeće.38/96-2.Član 161 Kad Vijeće povodom ma čije žalbe izjavljene protiv rješenja o prekršaju utvrdi da su razlozi zbog kojih je donio rješenje u korist okrivljenog od koristi i za kojeg od okrivljenih koji nije izjavio žalbu ili je nije izjavio u tom pravcu. 29/95 i 75/95 . + Vidi: čl. U ponovljenom postupku mogu se isticati nove činjenice i predlagati novi dokazi. 2) ako se dokaže da je do rješenja o prekršaju došlo zbog krivičnog djela sudije. 25. Zakona . 3) ako se utvrdi da je neko lice za istu radnju već pravosnažno kažnjeno u prekršajnom postupku ili prije donošenja rješenja o prekršaju oglašeno krivim u krivičnom postupku ili u postupku za privredni prestup. Kad se prvostepeno rješenje ukida zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja navešće se u čemu se sastoje nedostaci. Član 163 Vijeće ne može preinačiti rješenje na štetu okrivljenog ako je samo on izjavio žalbu. + Vidi: Odluku US RCG U. Dostavljanje drugostepenog rješenja Član 164 Vijeće će vratiti sve spise prvostepenom organu sa dovoljnim brojem ovjerenih prepisa svog rješenja radi dostavljanja okrivljenom. vještaka ili tumača.izvodiće se samo radnje i raspravljati sporna pitanja koja se odnose na ukinuti dio rješenja. Član 162 U obrazloženju rješenja Vijeće će cijeniti žalbene navode i ukazaće na povrede zakona koje je uzeo u obzir po službenoj dužnosti. GLAVA XXIV VANREDNI PRAVNI LJEKOVI Ponavljanje prekršajnog postupka Dopuštenost ponavljanja postupka Član 166 Na zahtjev kažnjenog lica ili njegovog branioca prekršajni postupak završen pravosnažnim rješenjem o prekršaju ponoviće se: 1) ako se dokaže da je rješenje o prekršaju zasnovano na lažnoj ispravi ili na lažnoj izjavi svjedoka. podnosiocu zahtjeva i drugim zainteresovanim licima. Kad se prvostepeno rješenje ukida zbog povreda odredaba prekršajnog postupka. br.48/99-1. ili zašto su novi dokazi i nove činjenice važne za donošenje pravilnog rješenja. u obrazloženju će se navesti koje su odredbe povrijeđene i u čemu se sastoji povreda. ovlašćenog službenika ili drugog lica koje je učestvovalo u postupku. postupiće po službenoj dužnosti kao da takva žalba postoji. .

Ako prvostepeni organ nađe da razlozi zbog kojih je dozvolio ponavljanje postupka postoje i kod nekog od drugih okrivljenih koji nijesu podnijeli zahtjev za ponavljanje postupka. Član 170 O zahtjevu za ponavljanje prekršajnog postupka odlučuje organ koji je donio prvostepeno rješenje o prekršaju. i na osnovu tih dokaza odlučiće o zahtjevu. po osnovu rješenja kojim je dozvoljeno ponavljanje prekršajnog postupka važe iste odredbe kao i za raniji postupak. Odluke povodom zahtjeva za ponavljanje postupka Član 171 Na osnovu rezultata izvedenih dokaza prvostepeni organ uvažiće zahtjev i dozvoliće ponavljanje prekršajnog postupka ili će zahtjev odbiti. 1 i 2 ovog člana mogu se utvrditi i drugim dokazom. Član 168 Zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka može se podnijeti u roku od 30 dana od dana saznanja za razloge iz člana 166 ovog zakona. a može se odlučiti da se prekine ili odloži izvršenje rješenja o prekršaju protiv kojeg je ponavljanje dozvoljeno. U rješenju kojim se dozvoljava ponavljanje prekršajnog postupka odrediće se održavanje novog pretresa. Kad prvostepeni organ primi odgovor ili kad protekne rok za davanje odgovora. Prvostepeni organ odbaciće zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka ako nađe da je neblagovremen. postupiće kao da je takav zahtjev podnesen. primjerak zahtjeva dostaviće se podnosiocu zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka da u roku od osam dana podnese odgovor na zahtjev. roditelji ili zakonski zastupnik. djeca. prikupiće dokaze koji su navedeni u zahtjevu i odgovoru. U novom postupku organ za prekršaje nije vezan za rješenja donesena u ranijem postupku. Član 172 Za vođenje novog postupka. Podnošenje zahtjeva za ponavljanje postupka Član 167 Poslije smrti okrivljenog zahtjev za ponavljanje postupka mogu podnijeti njegov bračni drug. nepotpun ili da je podnesen od neovlašćenog lica. Istekom roka od jedne godine od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju ne može se podnijeti zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka. činjenice iz stava 1 tač. Postupak po zahtjevu Član 169 U zahtjevu za ponavljanje prekršajnog postupka navešće se razlozi za ponavljanje postupka i dokazi kojima će se utvrditi postojanje razloga na kojima se zahtjev zasniva.4) ako se iznesu nove činjenice ili podnesu novi dokazi koji bi samo za sebe ili u vezi sa ranijim dokazima doveli do drukčijeg rješenja o prekršaju da su bili poznati u ranijem postupku. Protiv rješenja kojim je dozvoljeno ponavljanje postupka nije dozvoljena posebna žalba. 1 i 2 stava 1 ovog člana mora se pravosnažnom presudom dokazati da su navedena lica oglašena krivim za krivična djela. Ako se postupak protiv lica ne može povesti zato što su umrla ili što postoje okolnosti koje isključuju krivično gonjenje. . Ako zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka ne bude odbačen. U slučajevima iz tač.

Rješenjem o prekršaju. . Zahtjev za vanredno preispitivanje pravosnažnog rješenja o prekršaju podnosi se pismeno Vrhovnom sudu. ZAHTJEV ZA VANREDNO PREISPITIVANJE PRAVOSNAŽNOG RJEŠENJA O PREKRŠAJU Dopuštenost zahtjeva Član 173 Zahtjev za vanredno preispitivanje pravosnažnog rješenja o prekršaju može se podnijeti protiv drugostepenog pravosnažnog rješenja o prekršaju zbog povrede zakona. Rok za podnošenje zahtjeva Član 177 Zahtjev za vanredno preispitivanje pravosnažnog rješenja o prekršaju podnosi se u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o prekršaju donesenog u drugom stepenu. donesenom u novom postupku.zaštitna mjera zabrane vršenja samostalne djelatnosti. . odrediće se da se ranije rješenje stavlja van snage u cjelosti ili djelimično ili da se ostavlja na snazi. i zaštitna mjera obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana. .zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom na motorni pogon vozaču po zanimanju. + Sudska praksa Razlozi za podnošenje zahtjeva Član 175 Zahtjev za vanredno preispitivanje drugostepenog rješenja o prekršaju može se podnijeti u sljedećim slučajevima: 1) zbog povrede materijalnog prava na štetu kažnjenog predviđene u članu 152 ovog zakona. a u slučaju i pod uslovima određenim ovim zakonom. njegov branilac i zakonski zastupnik. + Sudska praksa Slučajevi u kojima je dopušten zahtjev za vanredno preispitivanje rješenja Član 174 Zahtjev za vanredno preispitivanje drugostepenog rješenja može se podnijeti kad je izrečena: . Okrivljeni koji nije koristio redovni pravni lijek protiv prvostepenog rješenja o prekršaju ne može podnijeti zahtjev za vanredno preispitivanje pravosnažnog rješenja o prekršaju.kazna zatvora. Ovlašćenje za podnošenje zahtjeva Član 176 Zahtjev za vanredno preispitivanje pravosnažnog rješenja o prekršaju mogu podnijeti kažnjeni. i 2) zbog bitne povrede odredaba prekršajnog postupka predviđene u članu 151 ovog zakona. osim kad je samo po žalbi podnosioca zahtjeva izrečena strožija prekršajna sankcija iz člana 174 ovog zakona.

O sjednici sud će uvijek obavijestiti državnog tužioca. u vijeću sastavljenom od tri sudije. postupiće kao da je takav zahtjev podnesen. ZAHTJEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI Podnošenje zahtjeva za zaštitu zakonitosti Član 183 Protiv pravosnažnog rješenja o prekršaju može se podnijeti zahtjev za zaštitu zakonitosti ako je povrijeđen zakon ili drugi propis o prekršaju. Zahtjev za zaštitu zakonitosti ne može se podnijeti ako je Vrhovni sud odlučivao po zahtjevu za vanredno preispitivanje rješenja o prekršaju. Zahtjev za zaštitu zakonitosti podnosi Državni tužilac Republike Crne Gore (u daljem tekstu: državni tužilac). Član 179 Vrhovni sud rješava o zahtjevu za vanredno preispitivanje rješenja o prekršaju u nejavnoj sjednici. Ako Vrhovni sud utvrdi da je zahtjev za vanredno preispitivanje rješenja o prekršaju osnovan. ukinuti u cjelini ili djelimično prvostepeno i drugostepeno rješenje o prekršaju i predmet vratiti prvostepenom organu na ponovno odlučivanje. Odlučivanje po zahtjevu . Ako Vrhovni sud nađe da razlozi zbog kojih je donio odluku u korist okrivljenog postoje i kod nekog od drugih okrivljenih koji nijesu podnijeli zahtjev ili ga nijesu podnijeli u tom pravcu. + Sudska praksa Član 181 Vrhovni sud će odbiti. + Sudska praksa Odlučivanje po zahtjevu Član 184 O zahtjevu za zaštitu zakonitosti odlučuje Vrhovni sud u nejavnoj sjednici u vijeću sastavljenom od tri sudije. kao neosnovan. nedozvoljen ili je podnesen od neovlašćenog lica.Odlučivanje o zahtjevu Član 178 O zahtjevu za vanredno preispitivanje pravosnažnog rješenja o prekršaju odlučuje Vrhovni sud. ukinuće ili preinačiti prvostepeno i drugostepeno rješenje o prekršaju ili samo drugostepeno. Odluke povodom zahtjeva Član 180 Predsjednik vijeća Vrhovnog suda odbaciće zahtjev koji je neblagovremen. Član 182 Kad je predmet vraćen na ponovno odlučivanje prvostepeni organ je dužan da izvede sve radnje u postupku i raspravi sva pitanja na koja je ukazao Vrhovni sud. U novom postupku mogu se iznositi nove činjenice i predlagati novi dokazi. zahtjev za vanredno preispitivanje rješenja o prekršaju ako nađe da ne postoje razlozi iz člana 175 ovog zakona. Zahtjev za zaštitu zakonitosti može se podnijeti u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju.

Hitnost postupka Član 189 Prekršajni postupak prema maloljetniku je hitan. Vrhovni sud će se ograničiti samo na ispitivanje povreda propisa iz zahtjeva državnog tužioca. kao da takav zahtjev postoji. osjetljivosti i ličnim svojstvima maloljetnika. Prvostepeni organ je dužan da izvede sve procesne radnje i da raspravi pitanja na koja mu je ukazao Vrhovni sud. ili će se ograničiti samo na to da utvrdi povredu propisa. lica koja učestvuju u postupku dužna su da postupaju obazrivo. za osnovu će se uzeti raniji zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Dostavljanje presude Član 187 Odluka Vrhovnog suda u potrebnom broju primjeraka dostavlja se prvostepenom organu. a ostale odredbe prekršajnog postupka predviđene ovim zakonom samo ako nijesu u suprotnosti sa ovim odredbama. a naročito pri njegovom ispitivanju. Vrhovni sud je pri donošenju odluke vezan zabranom propisanom članom 163 st. Član 186 Ako je zahtjev za zaštitu zakonitosti podnijet na štetu kažnjenog. postupiće po službenoj dužnosti. 1 ovog zakona. Ako Vrhovni sud nađe da razlozi zbog kojih je donio odluku u korist kažnjenog postoje i za kojeg od kažnjenih saizvršioca u pogledu kojih nije podnijet zahtjev za zaštitu zakonitosti. a Vrhovni sud nađe da je osnovan. Prije izricanja vaspitne mjere ili kazne prema maloljetniku pribaviće se mišljenje nadležnog organa starateljstva. U novom postupku mogu se isticati nove činjenice i predlagati novi dokazi. preinačiće pravosnažno rješenje ili ukinuti u cjelosti ili djelimično prvostepeno i drugostepeno rješenje i predmet vratiti na ponovnu odluku prvostepenom organu. Vrhovni sud će odbiti zahtjev za zaštitu zakonitosti kao neosnovan ako utvrdi da ne postoji povreda propisa na koju se ukazuje u zahtjevu. Pozivanje maloljetnika . preko organa koji je rješavao u drugom stepenu. ne mijenjajući pravosnažnu odluku. Ako je pravosnažno rješenje o prekršaju ukinuto i predmet vraćen na ponovno vođenje prekršajnog postupka.Član 185 Pri rješavanju o zahtjevu za zaštitu zakonitosti. utvrdiće samo da postoji povreda zakona. Kad sud utvrdi da je zahtjev za zaštitu zakonitosti osnovan. Kod preduzimanja radnji prema maloljetnom učiniocu prekršaja u njegovom prisustvu. Ako je zahtjev za zaštitu zakonitosti podnijet u korist kažnjenog. vodeći računa o duševnoj razvijenosti. GLAVA XXV POSTUPAK PREMA MALOLJETNICIMA Primjena postupka Član 188 U prekršajnom postupku prema maloljetniku primjenjuju se odredbe ove glave.

ili da se pokrenuti postupak obustavi ako smatra da to ne bi bilo cjelishodno zbog prirode prekršaja. brat. ili staralac maloljetnika imaju pravo da se upoznaju sa tokom postupka. Izdvajanje postupka Član 192 Kad je maloljetnik učestvovao u izvršenju prekršaja zajedno sa punoljetnim licima.29/94-415. Prava roditelja i staralaca Član 193 U postupku prema maloljetnicima. Cjelishodnost pokretanja i vođenja postupka Član 194 Prvostepeni organ za prekršaje može odlučiti da se ne pokrene prekršajni postupak protiv maloljetnika. sestra i hranilac maloljetnika. Lica iz stava 1 ovog člana mogu izjaviti žalbu u korist maloljetnika i protiv njegove volje. osim ako to nije moguće zbog potrebe hitnog postupanja ili iz drugih opravdanih razloga. U slučaju iz stava 1 ovog člana rješenjem će se odbaciti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sa obrazloženjem zbog čega je zahtjev odbačen. Ispravke . još i staralac. da u toku postupka stavljaju predloge i da ukazuju na činjenice i dokaze koji su od važnosti za donošenje pravilne odluke. + Vidi: tač. upoznavanje njegove ličnosti i prilika u kojima živi. samo ako je spajanje postupka neophodno za svestrano razrješenje stvari. organ starateljstva i roditelji. Postupak prema djetetu . Pravo na podnošenje žalbe Član 195 Protiv rješenja o prekršaju donesenog u postupku prema maloljetniku kojim je maloljetnik oglašen odgovornim za prekršaje. žalbu mogu izjaviti. Obaveza svjedočenja Član 191 Niko ne može biti oslobođen od dužnosti da svjedoči o okolnostima potrebnim za ocjenjivanje duševne razvijenosti maloljetnika. Postupak prema maloljetniku može se voditi zajedno sa postupkom protiv punoljetnih lica i sprovesti po opštim odredbama ovog zakona. ranijeg života maloljetnika i njegovih ličnih svojstava. a o izvršenom prekršaju obavijestiće se roditelji maloljetnika. pored lica iz člana 145 ovog zakona. postupak prema njemu će se izdvojiti i sprovesti po odredbama ove glave. 7. Ako se maloljetnik ne poziva preko roditelja ili staratelja.Član 190 Maloljetnik se poziva preko roditelja ili staratelja. prvostepeni organ koji vodi prekršajni postupak obavjestiće ih o pokretanju postupka. ili staralac i organ starateljstva radi preduzimanja mjera u okviru njihovih ovlašćenja.

GLAVA XXVII NAKNADA ŠTETE I VRAĆANJE NOVČANIH IZNOSA I PREDMETA U SLUČAJU NEOPRAVDANOG KAŽNJAVANJA Pravo na naknadu štete zbog neopravdanog kažnjavanja Član 201 Pravo na naknadu štete zbog neopravdanog kažnjavanja ima lice kome je pravosnažnim rješenjem o prekršaju bila izrečena kazna ili zaštitna mjera. ovlašćeno službeno lice uručiće mu nalog da u roku od tri dana plati novčanu kaznu i upozoriti da će u slučaju neplaćanja protiv njega biti podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Nije dozvoljeno naplaćivanje novčane kazne na licu mjesta za više prekršaja izvršenih u sticaju. ukoliko posebnim propisom nije drukčije određeno. licima zatečenim u vršenju prekršaja o naplaćenoj novčanoj kazni izdaje se potvrda u kojoj se označava koji je prekršaj izvršen i kolika je novčana kazna izrečena i naplaćena. U slučaju iz stava 1 ovog člana područni organ za prekršaje će obavijestiti roditelja. Nalog iz stava 1 ovog člana pored podataka iz člana 199 stav 1 ovog zakona sadrži i uputstvo o načinu plaćanja novčane kazne.Član 196 Kad sudija za prekršaje utvrdi da maloljetnik u vrijeme izvršenja prekršaja nije imao navršenih 14 godina života obustaviće prekršajni postupak. a po potrebi može obavijestiti i školu. ili staratelja maloljetnika. ili ustanovu u kojoj je maloljetnik smješten. kao i organ starateljstva o prekršaju koji je izvršen. Ako učinilac prekršaja ne postupi po nalogu ovlašćeni organ protiv njega podnijeće zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. GLAVA XXVI NAPLATA NOVČANE KAZNE Naplata novčane kazne na licu mjesta Član 198 Novčanu kaznu propisanu u određenom iznosu naplaćuje na licu mjesta od lica zatečenog u vršenju prekršaja službeno lice organa u čiju nadležnost spada neposredno izvršavanje ili nadzor nad izvršavanjem propisa u kojem je prekršaj predviđen. Isključenje javnosti Član 197 U postupku prema maloljetniku uvijek će se isključiti javnost. Postupanje u slučaju neplaćanja kazne Član 200 Ako učinilac prekršaja odbije da plati novčanu kaznu na licu mjesta. Član 199 Kad su posebnim propisima određena službena lica ovlašćena da na licu mjesta izriču i naplaćuju novčane kazne u utvrđenom iznosu. Protiv naplate novčane kazne na licu mjesta žalba nije dopuštena. a kasnije .

koji je odlučivao u prvom stepenu. Ako se neopravdano kažnjeno lice odreklo zahtjeva za naknadu štete ili vraćanja novčanog iznosa poslije njegove smrti zahtjev se ne može postaviti. 3) ako je novi prekršajni postupak obustavljen zbog zastarelosti gonjenja do koje je došlo zbog nedostupnosti okrivljenog. osim u sljedećim slučajevima: 1) ako je do obustave prekršajnog postupka došlo zbog toga što je u novom postupku povodom vanrednog pravnog lijeka oštećeni kao podnosilac zahtjeva odustao od zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Član 205 Pravo neopravdano kažnjenog lica i lica koje je ono po zakonu bio dužno da izdržava da traži naknadu štete. . naknadu štete. radi sporazuma o postojanju štete i visini naknade. 4) ako je okrivljeni svojim lažnim priznanjem ili na drugi način prouzrokovao svoje kažnjavanje. zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi ili oduzimanja predmeta. Pravo na naknadu štete zastarijeva za tri mjeseca od dostavljanja odluke na osnovu koje se stiče pravo na naknadu. Vraćanje novčanog iznosa ne može zahtijevati kažnjeno lice koje je svojim lažnim priznanjem prouzrokovalo kažnjavanje. 2) ako je povodom zahtjeva za ponavljanje prekršajnog postupka na štetu okrivljenog novi postupak obustavljen usljed smrti ili trajnog duševnog oboljenja okrivljenog poslije izvršenog prekršaja. osim ako je na to bio prinuđen. Vraćanje novčanih iznosa Član 204 Lice kome je u prekršajnom postupku neopravdano izrečena novčana kazna. donijeće po službenoj dužnosti rješenje o poništenju upisa neopravdanog kažnjavanja u kaznenoj evidenciji i dostaviti ga organu uprave nadležnom za unutrašnje poslove. Smatra se da je lice neopravdano kažnjeno ako je u slučaju preinačenja pravosnažnog rješenja o prekršaju ili ukidanja pravosnažnog rješenja o prekršaju postupak protiv njega pravosnažno obustavljen usled toga što je utvrđeno da djelo nije prekršaj ili što postoje osnovi koji isključuju odgovornost učinioca prekršaja. ili vraćanje novčanog iznosa. ovlašćeno lice može podnijeti tužbu za naknadu štete protiv Republike ili jedinice lokalne samouprave i pokrenuti postupak kod nadležnog suda u roku od 30 dana od dana isteka roka za postizanje sporazuma. ili što nema dokaza da je ono izvršilo prekršaj. a do odustanka je došlo na osnovu sporazuma sa okrivljenim. predmeta ili novčane vrijednosti oduzetog predmeta (u daljem tekstu: vraćanje novčanog iznosa). oduzete imovinske koristi. Ako do sporazuma ne dođe u roku od dva mjeseca od dana prijema zahtjeva. Poslije smrti neopravdano kažnjenog lica. Član 206 Ovlašćeno lice dužno je da se sa svojim zahtjevom za naknadu štete obrati organu uprave nadležnom za poslove finansija. ili vraćanje novčanog iznosa mogu tražiti njegov bračni drug i njegovi srodnici koje je on po zakonu bio dužan da izdržava.povodom vanrednog pravnog lijeka prekršajni postupak obustavljen. Član 203 Organ za prekršaje. zastarijeva za tri mjeseca od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju kojim je prekršajni postupak obustavljen. Član 202 Pravo na naknadu štete zbog neopravdanog kažnjavanja ostvaruje se shodnom primjenom Zakona o krivičnom postupku. ima pravo na vraćanje plaćene novčane kazne.

ako je dijete mrtvo . a prvostepeni organ nađe da postoji osnovana sumnja da će okrivljeni osujetiti izvršenje izrečene kazne. Kad su ispunjeni uslovi da se pristupi izvršenju rješenja o prekršaju. Član 210 U cilju obezbjeđenja izvršenja rješenja o prekršaju prvostepeni organ može. O zadržavanju putne isprave izdaje se potvrda. Zakona . Kazna zatvora ne može se izvršiti nad trudnom ženom poslije navršena tri mjeseca trudnoće ni majkom djeteta dok dijete ne navrši jednu godinu života. Član 212 Za sprovođenje izvršenja kazne zatvora nadležan je prvostepeni organ prema mjestu prebivališta. ovlašćeno lice može svoj zahtjev ostvariti tužbom za naknadu štete kod nadležnog suda iz stava 2 ovog člana. a postoji osnovana sumnja da će prekršaj ponoviti ili ako to interesi bezbjednosti posebno zahtijevaju. Ako okrivljeni izjavi žalbu protiv rješenja kojim je određeno izvršenje rješenja prije njegove pravosnažnosti. ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno. a Vijeće je dužno da po žalbi odluči i svoje rješenje dostavi prvostepenom organu u roku od 48 časova od prijema predmeta. 26. Ako nadležni organ odbije zahtjev ili u roku od dva mjeseca ne donese rješenje po zahtjevu. Član 211 Organ koji je donio rješenje o prekršaju u prvom stepenu dužan je. U slučaju iz stava 1 ovog člana u rješenju o prekršaju odrediće se da će se kazna izvršiti prije pravosnažnosti rješenja. Član 209 Rješenje o prekršaju doneseno u postupku prema maloljetniku ne može se izvršiti prije pravosnažnosti. ako sam nije nadležan za izvršenje. ili boravišta kažnjenog lica. Član 208 Rješenje o prekršaju može se izvršiti i prije njegove pravosnažnosti u sljedećim slučajevima: 1) ako okrivljeni ne može da dokaže svoj identitet. ili ako odlazi u inostranstvo radi boravka. zadržati putnu ispravu do izvršenja rješenja. nadležni organ za prekršaje ili drugi organ dužan je da preduzme sve potrebne radnje da se izvršenje sprovede bez odlaganja. Za sprovođenje izvršenja kazne zatvora prije pravosnažnosti rješenja o prekršaju nadležan je prvostepeni organ koji je izrekao kaznu zatvora. 2) ako je okrivljenom izrečena kazna zatvora za teži prekršaj protiv javnog reda i mira. ili nema prebivalište. prvostepeni organ je dužan da žalbu sa spisima predmeta dostavi Vijeću u roku od 24 časa. računajući od časa kad je žalbu primio. ukoliko nađe da bi kažnjeno lice čije se mjesto boravka nalazi u inostranstvu moglo osujetiti izvršenje rješenja.Zahtjev za vraćanje novčanog iznosa podnosi se nadležnom organu uprave za poslove finansija u čiju korist je uplaćen taj novčani iznos. da ovjereni prepis rješenja o prekršaju sa klauzulom pravosnažnosti dostavi organu za prekršaje ili drugom organu koji je nadležan za sprovođenje izvršenja najkasnije u roku od tri dana od dana kada je rješenje postalo izvršio. + Vidi: čl. GLAVA XXVIII IZVRŠENJE RJEŠENJA O PREKRŠAJU Član 207 Rješenje doneto u prekršajnom postupku izvršava se kad postane pravosnažno i izvršno i kad za izvršenje nema zakonskih smetnji.48/99-1.

s tim što zatvor ne može biti duži od 60 dana. + Vidi: čl. vojno lice. Član 213 Novčana kazna. Prinudna naplata novčane kazne. područni organ nadležan prema prebivalištu okrivljenog. Izvršenje kazne zatvora kada je zamijenjena novčanom kaznom obustaviće se ako kažnjeni plati ostatak novčane kazne koja odgovara izdržanoj kazni zatvora. Izvršenje i odlaganje izvršenja kazne zatvora vrši se shodnom primjenom odredaba Zakona o izvršenju krivičnih sankcija i ovog zakona. izvršenje na imovini izvršioca prekršaja sprovede na području drugog organa za prekršaje u Republici na kome se nalazi imovina ili predmet na kome treba sprovesti izvršenje. ostatak novčane kazne naplatiće se prinudnim putem. 1 i 2 ovog člana zahtjev za sprovođenje izvršenja upućuje se prvostepenom organu za prekršaje koji je na osnovu zakona ili drugog propisa nadležan da sprovodi izvršenje rješenja o prekršaju. ili boravište lice prema kome se izvršenje ima sprovesti. Nakon donošenja rješenja iz stava 1 i 2 ovog člana. na njegov zahtjev. vaspitnu mjeru ili zaštitnu mjeru. Prvostepeni organ koji je donio rješenje o prekršaju može zahtijevati da se radi prinudne naplate novčane kazne ili drugih novčanih iznosa i radi oduzimanja predmeta. Zakona . Član 217 Ako kažnjeni nakon pravosnažnosti rješenja i zamjeni novčane kazne u kaznu zatvora plati novčanu kaznu. Ukoliko na računu okrivljenog organa i pravnog lica nema sredstava. koja se zajedno sa rješenjem o prekršaju dostavlja nadležnom organu za oslove platnog prometa. zamijeniće novčanu kaznu u kaznu zatvora prema odredbama ovog zakona. po pravosnažnosti rješenja o prekršaju. Član 215 Prvostepeni organ za prekršaje koji je u smislu člana 214 stav 2 ovog zakona sproveo izvršenje na imovini učinioca prekršaja dužan je da sa naplaćenim iznosima ili oduzetim predmetima postupi po nalogu prvostepenog organa koji je donio rješenje o prekršaju.48/99-1. U slučajevima iz st. može zahtijevati da se ta kazna ili mjera izvrši na području drugog organa za prekršaje u Republici. troškovi prekršajnog postupka i oduzeta imovinska korist izvršavaju se kad je. 27. Član 214 Prvostepeni organ nadležan za prekršaje koji je izrekao kaznu zatvora. Kad odgovorno lice u organu ili pravnom licu. Prinudna naplata se određuje naredbom. službenik Ministarstva unutrašnjih poslova ili službenik službe obezbjeđenja u kazneno-popravnoj ustanovi ne plati novčanu kaznu u određenom roku ona će se naplatiti prinudnim izvršenjem. pravosnažno rješenje izvršiće nadležni područni organ za prekršaje (izvršno odjeljenje) prinudnom naplatom na imovini izvršioca prekršaja . troškova postupka i mjera oduzimanja imovinske koristi od organa ili pravnog lica izvršiće se preko nadležnog organa za poslove platnog prometa kod koga organ ili pravno lice imaju žiro račun. . na osnovu izvršnog rješenja o prekršaju. Ako je rješenje iz stava 1 ovog člana donijelo ministarstvo ili drugi organ uprave ili lokalne uprave. Član 216 Ako kažnjeno fizičko lice ili preduzetnik u određenom roku ne plati novčanu kaznu u cjelosti ili djelimično.rođeno ili ako je umrlo neposredno poslije porođaja dok ne prođe šest mjeseci od dana porođaja. područni organ za prekršaje koji je donio rješenje o prekršaju u prvom stepenu posebnim rješenjem zamijeniće novčanu kaznu u kaznu zatvora tako što će se za svaki započeti novčani iznos u visini jedne polovine minimalne zarade u Republici odrediti jedan dan zatvora. kazna zatvora se neće izvršiti. protekao rok određen za njihovo plaćanje. na kome ima prebivalište.

ako nađe da bi zbog izvršenja kažnjeno lice pretrpjelo znatnu materijalnu štetu ili da za to postoje drugi opravdani razlozi. dok mjera traje uz evidentiranje od nadležnog organa. prvostepeni organ koji je donio rješenje o prekršaju posebnim rješenjem odrediće njihovo prinudno izvršenje i zajedno sa ovjerenim prepisom pravosnažnog rješenja o prekršaju dostaviće ga Službi platnog prometa kod koje se nalazi žiro-račun okrivljenog organa ili pravnog lica. Rješenje o visini troškova iz stava 1 ovog člana donosi prvostepeni organ ili drugi organ koji je sproveo izvršenje. troškove prekršajnog postupka ili oduzetu imovinsku korist. u određenom roku ne plati novčanu kaznu. + Vidi: čl. Protiv rješenja kojim se usvaja zahtjev za odlaganje izvršenja nije dozvoljena žalba. Kad okrivljeni organ ili pravno lice. troškova prekršajnog postupka i oduzete imovinske koristi sprovodi se prema odredbama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija. Postupak za prinudno izvršenje novčane kazne. sproveo izvršenje dužan je da postupi po nalogu prvostepenog organa koji je donio rješenje o prekršaju i da ga obaviještava o toku postupka izvršenja. Član 225 Izjavljeni vanredni pravni lijek ne odlaže izvršenje. Član 220 Zaštitnu mjeru zabrane vršenja samostalne djelatnosti izvršava nadležni državni organ. Član 219 Izrečena zaštitna mjera oduzimanja predmeta i zaštitna mjera obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana kao i zaštitna mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja izvršavaju se prema odredbama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija. ili usvojioca ili staraoca i vaspitna mjera pojačanog nadzora od organa starateljstva izvršavaju se prema odredbama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija. Član 223 Prvostepeni organ ili drugi organ koji je. Ako je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom izrečena licu koje ima stranu vozačku dozvolu. u smislu člana 211 stav 1 ovog zakona. nadležni organ izvršiće je u skladu sa odredbama stava 2 ovog člana.48/99-1. Član 221 Zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom izvršava Ministarstvo unutrašnjih poslova i dužno je da o tome vodi evidenciju. Član 222 Vaspitna mjera pojačanog nadzora od strane roditelja. ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno. 28. radi sprovođenja izvršenja. GLAVA XXIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE . Član 224 Troškove nastale oko prinudnog izvršenja rješenja o prekršaju snosi kažnjeno lice. ali prvostepeni organ koji je donio rješenje može. Ova zaštitna mjera izvršava se oduzimanjem odobrenja za obavljanje djelatnosti. Zakona . odložiti izvršenje do donošenja odluke po vanrednom pravnom lijeku.Član 218 Ako iz razloga propisanih ovim zakonom postoje smetnje da se kažnjenom licu izrečena novčana kazna zamijeni u kaznu zatvora naplatiće se prinudnim putem. Izvršenje mjere iz stava 1 ovog člana obustaviće se kad maloljetnik postane punoljetan. Izvršenje zaštitne mjere iz stava 1 ovog člana vrši se upisivanjem zabrane upravljanja u vozačku dozvolu od kada se računa njeno trajanje. na zahtjev kažnjenog lica.

Opštinskog suda za prekršaje u Danilovgradu . br. 30/92). Član 227a Područni organi za prekršaje Danilovgrad i Plav preuzeće nezavršene predmete od područnih organa za prekršaje Podgorica i Berane u roku od 15 dana od dana konstituisanja. Preuzimanje predmeta izvršiće predsjednici područnih organa zapisnički . br. ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o zaradama i drugim primanjima poslanika i republičkih funkcionera ("Službeni list RCG". prestaje funkcija svim dosadašnjim predsjednicima i sudijama sudova za prekršaje. 20/87. br. 25/94. 28/93). 29. Opštinski sudovi za prekršaje. koji prestaju sa radom stupanjem na snagu ovog zakona. koji ne budu imenovani. Član 227 Republički sud za prekršaje nastaviće sa radom do imenovanja predsjednika i sudija Vijeća. Danilovgradu.48/99-1. Plužinama i Šavniku. kod Opštinskog suda za prekršaje u Andrijevici i Plavu . izuzev opštinskih sudova za prekršaje u Andrijevici. Plavu. 28/87.dovršiće Područni organ za prekršaje Berane. br. br.dovršiće Područni organ za prekršaje Kotor i opštinskih sudova za prekršaje u Plužinama i Šavniku . 26/91 i "Službeni list RCG". u roku od 45 dana od dana donošenja ovog zakona. 11/88 i "Službeni list RCG". 5/85. 46/91 i 18/91) i Zakon o sudovima za prekršaje ("Službeni list SRCG". + Vidi: čl. Imenovanjem lica iz st. Opštinskog suda za prekršaje u Tivtu . PRVI DIO GLAVA I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se: . koje će izvršiti Vlada u roku od 30 dana od dana donošenja ovog zakona. 28/84. koje će izvršiti Vlada i starješine organa.dovršiće Područni organ za prekršaje Podgorica. 1/90. OSNOVNI TEKST Zakon o prekršajima Zakon je objavljen u "Službenom listu RCG". Član 228 Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o prekršajima ("Službeni list SRCG". Predsjednici i sudije za prekršaje iz stava 3 ovog člana. Član 229 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore". 27/89. 28/84. Zakona .dovršiće Područni organ za prekršaje Nikšić. 1 i 2 ovog člana. br.Član 226 Predmete primljene do stupanja na snagu ovog zakona. Tivtu. nastaviće sa radom do imenovanja predsjednika i sudija područnih organa za prekršaje i ovlašćenih službenika ministarstava i drugih organa uprave.

Lice koje je u krivičnom postupku ili u postupku za privredni prestup pravosnažno oglašeno krivim za djelo koje ima obilježje prekršaja. Ako se poslije izvršenog prekršaja izmijeni propis i utvrdi da ta radnja nije prekršaj.kazna.opomena. postupak izvršenja rješenja o prekršaju. SREDSTVA NAPLAĆENA OD NOVČANIH KAZNI Član 9 Sredstva naplaćena od novčanih kazni koje su izrečene za prekršaj prihod su Republike. uslovi za propisivanje i primjenu prekršajnih sankcija. prekršajni postupak. uticaj na druge da ne vrše prekršaje. prekršajni postupak će se obustaviti. Organi ovlašćeni za donošenje propisa o prekršajima mogu za povrede propisa koje donose u okviru svoje nadležnosti propisivati samo kazne i zaštitne mjere koje predviđa ovaj zakon i u granicama koje su njime određene. ZAKONITOST U ODREĐIVANJU PREKRŠAJA I PROPISIVANJU PREKRŠAJNIH SANKCIJA Član 2 Niko ne može biti kažnjen za radnju koja. a lokalne samouprave ako je prekršajni postupak vođen od njenih organa. Član 3 Niko ne može biti kažnjen dva ili više puta za isti prekršaj. GLAVA II . . nije bila zakonom ili drugim propisom utvrđena kao prekršaj i za koju nije bila propisana sankcija. . PREKRŠAJNE SANKCIJE Član 7 Sankcije za prekršaje su: . PROPISIVANJE PREKRŠAJA Član 4 Prekršaji se mogu propisivati zakonom i uredbom Vlade Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada). i .vaspitne mjere. Prekršaji se mogu propisivati i odlukom jedinice lokalne samouprave. Propisi iz stava 1 ovog člana primjenjuju se i na lica koja izvan teritorije Republike izvrše prekršaj na brodu ili vazduhoplovu registrovanom na njenom području. učvršćivanje društvenog morala i discipline građana. sistem sankcija. SVRHA IZRICANJA SANKCIJA Član 8 Svrha izricanja sankcija za prekršaje je sprečavanje učinioca da vrši prekršaje i njegovo popravljanje.1) uslovi prekršajne odgovornosti. prije nego što je izvršena. i 2) organizacija i rad organa za prekršaje.zaštitne mjere. VREMENSKO VAŽENJE PROPISA Član 5 Na učinioca prekršaja primjenjuje se propis koji je važio u vrijeme izvršenja prekršaja. PROSTORNO VAŽENJE PROPISA Član 6 Propisi o prekršajima primjenjuju se na sva lica koja na teritoriji Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Republika) izvrše prekršaj. kao i zaštita javnog poretka. neće se kazniti za prekršaj.

Odgovornost za prekršaje Član 12 Za prekršaj odgovara učinilac koji je uračunljiv i koji je prekršaj izvršio sa umišljajem ili iz nehata. Postojanje stvarne zablude određuje se prema odredbama Krivičnog zakona SRJ. pravnog i odgovornog lica Član 16 . Ako je učinilac prekoračio granice nužne odbrane ili krajnje nužde može se blaže kazniti. Pravna zabluda Član 14 Učinilac prekršaja koji iz opravdanih razloga nije znao da je ta radnja zabranjena može se blaže kazniti ili osloboditi od kazne. a može se osloboditi od kazne ako je to prekoračenje učinjeno pod uslovima propisanim Krivičnim zakonom Savezne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: Krivični zakon SRJ). Pojam nužne odbrane i krajnje nužde i njihovog prekoračenja određuje se prema odredbama Krivičnog zakona SRJ. umišljaja i nehata u prekršajnom postupku određuje se prema odredbama Krivičnog zakona SRJ. Nužna odbrana ili krajnja nužda Član 11 Nije prekršaj ona radnja koja je izvršena u nužnoj odbrani ili krajnjoj nuždi. Pokušaj prekršaja Član 15 Za pokušaj prekršaja učinilac je odgovoran samo ako je to zakonom predviđeno. Postojanje uračunljivosti. Učinilac će odgovarati za nehat samo kada je to propisano. Odgovornost organa. Stvarna zabluda Član 13 Nije odgovoran za prekršaj učinilac koji je prekršaj izvršio u neotklonjivoj stvarnoj zabludi.OPŠTE ODREDBE O PREKRŠAJIMA I PREKRŠAJNOJ ODGOVORNOSTI Pojam prekršaja Član 10 Prekršaji su povrede javnog poretka utvrđene zakonom ili drugim propisom za koje su propisane sankcije.

bez obzira da li je prekršaj izvršen prije otvaranja ili u toku stečajnog postupka. Saizvršilaštvo Član 22 U odnosu na odgovornost i kažnjavanje saizvršilaca. na osnovu zakona. Član 18 Odgovorno lice u organu ili pravnom licu. Član 19 Odgovornost odgovornog lica za prekršaje ne prestaje zato što mu je prestao radni odnos ili funkcija. strano pravno lice i strano odgovorno lice kazniće se za prekršaj ako je prekršaj izvršen na teritoriji Republike i ako strano pravno lice ima predstavništvo u Saveznoj Republici Jugoslaviji (u daljem tekstu: SR Jugoslavija). shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe Krivičnog zakona SRJ. proizvodnji ili drugoj djelatnosti ili u vršenju nadzora nad njima. ali mu se ne može izreći kazna već samo zaštitna mjera oduzimanja predmeta i oduzimanja imovinske koristi. odgovorno je za prekršaj ako ga je izvršilo svojom radnjom ili propuštanjem dužnog nadzora i ako je pri tom postupalo s umišljajem ili iz nehata. uložena sredstva ili na osnovu ovlašćenja povjeren određen krug poslova u upravljanju imovinom. s obzirom na njegovu funkciju. drugog propisa ili opšteg akta bilo dužno da preduzme da bi spriječilo izvršenje prekršaja. Odgovornim licem u smislu ovog zakona. VRIJEME I MJESTO IZVRŠENJA PREKRŠAJA Član 23 U odnosu na način. Organ ili pravno lice mogu se blaže kazniti ili osloboditi od kazne za prekršaje ako je prekršaj otkrio i prijavio organ upravljanja ili drugi organ tog organa ili pravnog lica ili ako su prekršaj otkrili i prijavili zaposleni u tom organi ili pravnom licu. NAČIN. GLAVA III . Pravno lice koje se nalazi pod stečajem odgovorno je za prekršaj. niti zato što je otvoren stečaj nad pravnim licem ili što je nastala nemogućnost kažnjavanja pravnog lica zbog njegovog prestanka. Propisom kojim je propisan prekršaj može se odrediti koje odgovorno lice odgovara za prekršaj. Član 20 Odgovornost odgovornog lica za prekršaj ne postoji ako je postupalo po naređenju drugog odgovornog lica ili organa upravljanja pod uslovom da je preduzelo sve radnje koje je.Državni organ i organ lokalne samouprave (u daljem tekstu: organ). vrijeme i mjesto izvršenja prekršaja shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe Krivičnog zakona SRJ. Odgovornost stranog pravnog lica i njegovih predstavnika Član 21 Ako u propisu kojim je predviđen prekršaj nije drukčije određeno. Član 17 Organ ili pravno lice su odgovorni za prekršaj ako je do izvršenja prekršaja došlo radnjom ili propuštanjem dužnog nadzora od organa upravljanja ili odgovornog lica ili radnjom drugog lica ovlašćenog da postupa u ime organa ili pravnog lica. smatra se lice u preduzeću. ustanovi i drugoj organizaciji kome je. pravno lice i odgovorna lica u njima mogu biti odgovorni za prekršaj samo ako je to propisom o prekršaju predviđeno. kao i lice koje u organu vrši određene dužnosti.

Zakonom se može propisati novčana kazna: 1) za fizičko lice i odgovorno lice u organu ili pravnom licu od jedne polovine do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici. 2) za organ. u skladu sa zakonom i drugim propisima. Novčana kazna koja se naplaćuje na licu mjesta može se propisati za fizičko lice i odgovorno lice u organu ili pravnom licu u iznosu do trostrukog iznosa. ni majci dok dijete ne navrši jednu godinu života. Kazna zatvora ne može se propisati u trajanju kraćem od tri ni dužem od 60 dana. Kazna zatvora izriče se na pune dane. Kazna zatvora ne može se izreći trudnoj ženi posle navršena tri mjeseca trudnoće. a za preduzetnika do petostrukog iznosa minimalne zarade u Republici. Član 27 Kada je organ ili pravno lice preduzetnik prekršajem učinio štetu ili nije izvršio obavezu ili je pribavio imovinsku korist visina novčane kazne može se propisati do desetostrukog iznosa učinjene štete. izreći će se novčana kazna do dvostrukog iznosa pribavljene imovinske koristi. Za prekršaj izvršen iz koristoljublja zakonom se mogu propisati obje kazne. SANKCIJE ZA PREKRŠAJE I KAZNE I USLOVI ZA NJIHOVO PROPISIVANJE I IZRICANJE Vrste kazne Član 24 Za prekršaj se može propisati novčana kazna ili kazna zatvora. neizvršene obaveze ili pribavljene imovinske koristi. Novčana kazna Član 26 Novčana kazna može se propisati u rasponu ili u određenom iznosu. Za prekršaj se može alternativno propisati novčana kazna i kazna zatvora. Propisom o prekršaju može se za lakše prekršaje predvidjeti novčana kazna u određenom iznosu i ovlastiti službeno lice da je naplaćuje na licu mjesta. 2) za organ. Kazna zatvora Član 25 Kazna zatvora može se propisati samo zakonom. Za prekršaj organa ili pravnog lica i odgovornih lica u njima može se propisati samo novčana kazna. Uredbom i odlukom novčana kazna može se propisati: 1) za fizičko lice i odgovorno lice u organu ili pravnom licu od jedne četvrtine do desetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici.1. a ako je dijete mrtvo rođeno ili ako je umrlo poslije porođaja dok ne prođe šest mjeseci od dana porođaja. Ako je fizičko lice i odgovorno lice u organu ili pravnom licu prekršajem pribavilo imovinsku korist koja je veća od propisane maksimalne novčane kazne ili od propisanog iznosa novčane kazne. Kazna zatvora može se propisati samo za one prekršaje čijim bi izvršenjem mogla nastati opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovinu ili bi se teže narušio javni red i mir. pravno lice i preduzetnika od desetostrukog do tristastrukog iznosa minimalne zarade u Republici. Član 28 . pravno lice i preduzetnika od desetostrukog do dvjestastrukog iznosa minimalne zarade u Republici.

Ublažavanje kazne Član 30 Ako se prilikom odmjeravanja kazne utvrdi da prekršaj nije teže prirode. Opšta pravila o odmjeravanju kazne Član 29 Izvršiocu prekršaja odmjerava se kazna u granicama koje su propisom određene za taj prekršaj. raniji život učinioca. uzimajući u obzir sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti.Rješenjem o prekršaju određuje se rok plaćanja novčane kazne. 3) umjesto propisane kazne zatvora i novčane kazne izreći će se samo jedna od tih kazni. stepen odgovornosti učinioca. njegove lične prilike i držanje poslije izvršenog prekršaja. Sticaj Član 31 Ako je učinilac jednom radnjom ili sa više radnji izvršio više prekršaja za koje su propisane različite vrste kazni izreći će se sve kazne. pobude iz kojih je i okolnosti pod kojima je prekršaj izvršen. Pri odmjeravanju novčane kazne uzeće se u obzir i imovno stanje učinioca ili ekonomska moć pravnog lica. a naročito: težinu prekršaja i njegove posljedice. a ako su propisane kazne iste vrste prethodno će se utvrditi kazna za svaki prekršaj i izreći će se jedinstvena kazna koja je jednaka zbiru pojedinačno utvrđenih kazni. koji ne može biti kraći od tri dana ni duži od osam dana po pravosnažnosti rješenja. . s tim da ukupna kazna zatvora ili ukupna novčana kazna ne mogu preći najveću mjeru tih kazni propisanu ovim zakonom. a uz to postoje olakšavajuće okolnosti koje ukazuju da će se i sa blažom kaznom postići svrha kažnjavanja. U opravdanim slučajevima na zahtjev stranke rješenjem o prekršaju ili posebnim rješenjem može se dozvoliti da se izrečena novčana kazna plati u ratama. 2) umjesto propisane kazne zatvora izreći će se novčana kazna. Kod odmjeravanja kazne ne može se kao otežavajuća okolnost uzeti u obzir ranije izrečena kazna ako je od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju proteklo više od dvije godine. kao i druge okolnosti koje se odnose na ličnost učinioca. propisana kazna može se ublažiti na jedan od sljedećih načina: 1) izreći će se kazna ispod najmanje mjere kazne koja je propisana za taj prekršaj. s tim što rok otplate ne može biti duži od dva mjeseca. da li su oba prekršaja izvršena iz istih pobuda i koliko je vremena proteklo od ranijeg kažnjavanja. Uračunavanje zadržavanja ili pritvora u kaznu Član 32 Vrijeme za koje je učinilac prekršaja zadržan prema odredbama ovog zakona uračunava se u izrečenu kaznu. Na izrečenu novčanu kaznu okrivljeni će platiti kamatu od dana izvršnosti rješenja do dana plaćanja po eskontnoj stopi koju utvrđuje Narodna banka Jugoslavije uvećanoj za 20%. Ako je prekršaj izvršen u povratu posebno će se uzeti u obzir da li je raniji prekršaj iste vrste kao i novi prekršaj. ali ne ispod najmanje zakonske mjere te vrste kazne.

Ako je protiv lica osumnjičenog za krivično djelo bio određen pritvor, a krivični postupak je pravosnažno okončan obustavom krivičnog postupka ili oslobađajućom presudom, ili odbijajućom presudom osim zbog stvarne nenadležnosti suda, pa se za tu radnju u prekršajnom postupku utvrdi odgovornost učinioca, vrijeme provedeno u pritvoru uračunaće se u izrečenu kaznu za prekršaj. Zadržavanje ili pritvor koji je trajao duže od 12, a kraće od 24 časa računa se u jedan dan zatvora, ili u novčanu kaznu u iznosu od jedne polovine minimalne zarade u Republici.

2. OPOMENA
Član 33 Kad je za prekršaj propisana novčana kazna a postoje okolnosti koje u znatnoj mjeri umanjuju odgovornost učinioca, tako da se može očekivati da ubuduće neće vršiti prekršaje i bez izricanja propisane kazne, umjesto kazne može se izreći opomena. Opomena se može izreći i ako je učinilac prije donošenja rješenja o prekršaju ispunio propisanu obavezu, otklonio ili nadoknadio pričinjenu štetu.

3. ZAŠTITNE MJERE
Član 34 Uz kaznu za prekršaje mogu se propisati sljedeće zaštitne mjere: 1) oduzimanje predmeta; 2) zabrana vršenja djelatnosti; 3) zabrana upravljanja motornim vozilom; 4) obavezno liječenje alkoholičara i narkomana. Zaštitne mjere mogu se propisati zakonom i uredbom. Zaštitna mjera oduzimanja predmeta može se propisati i odlukom. Član 35 Učiniocu prekršaja kome je izrečena kazna, ili opomena može se izreći jedna ili više zaštitnih mjera. Zaštitna mjera može se izreći iako kazna, ili opomena za prekršaj nije izrečena, samo ako je takva mogućnost predviđena zakonom. Ako su za više učinjenih prekršaja propisane zaštitne mjere različite vrste izreći će se sve zaštitne mjere, a ako su propisane mjere iste vrste prethodno će se utvrditi vrijeme trajanja za svaku od njih i izreći će se ukupno vrijeme trajanja zaštitne mjere, koje ne može preći najvišu granicu, te zaštitne mjere propisane ovim zakonom. Zaštitne mjere iz člana 34. stav 1 tač. 1. i 4 ovog zakona mogu se izreći i kad nijesu propisane za prekršaj.

Oduzimanje predmeta
Član 36 Predmeti koji su upotrijebljeni za izvršenje prekršaja, ili su za to bili namijenjeni ili koji su nastali izvršenjem prekršaja mogu se oduzeti ako su svojina učinioca ili ako on njima raspolaže. Predmeti iz stava 1. ovog člana mogu se oduzeti i kad nijesu svojina učinioca ili ako on njima ne raspolaže kad to zahtijevaju interesi bezbjednosti, sigurnosti robnog prometa ili razlozi morala čime se ne ugrožava pravo trećih lica na naknadu štete od učinioca. Ako zakonom kojim se propisuje prekršaj nijesu propisani uslovi za izricanje mjere iz stava 1. ovog člana ona se može izreći ako okolnosti pod kojima je prekršaj učinjen, stepen odgovornosti, lične prilike i sklonosti učinioca opravdavaju njeno izricanje. Rješenjem o prekršaju odrediće se, u skladu sa posebnim propisima, da li će se oduzeti predmeti vratiti, uništiti, prodati ili predati zainteresovanom organu ili organizaciji. Novac dobijen prodajom predmeta prihod je Republike, a lokalne samouprave ako je prekršajni postupak vođen od njenih organa.

Zakonom kojim se propisuje prekršaj može se predvidjeti obavezno izricanje ove zaštitne mjere. Ako je učinilac samovoljno otuđio ili uništio predmete ili je na drugi način onemogućio oduzimanje predmeta iz stava 1. ovog člana, u rješenju o prekršaju odrediće se da plati novčani iznos koji odgovara vrijednosti predmeta. Predmeti iz st. 1 i 2 ovog člana oduzeće se i kad se prekršajni postupak ne završi rješenjem kojim se okrivljeni oglašava krivim, ako to zahtijevaju interesi bezbjednosti ili razlozi morala kao i u drugim slučajevima određenim posebnim zakonom, o čemu se donosi posebno rješenje.

Zabrana vršenja djelatnosti
Član 37 Zabranom vršenja djelatnosti učiniocu prekršaja se zabranjuje da obavlja djelatnost za koju mu se izdaje odobrenje od nadležnog organa. Ako zakonom kojim se propisuje prekršaj nijesu propisani uslovi za izricanje mjere iz stava 1 ovog člana, ona se može izreći učiniocu prekršaja koji je zloupotrijebio djelatnost za izvršenje prekršaja, ako se opravdano može smatrati da bi dalje obavljanje takve djelatnosti bilo opasno po život ili zdravlje ljudi, ako to zahtijevaju razlozi morala ili ako je učinilac za posljednje dvije godine kažnjen zbog istog ili sličnog prekršaja. Zaštitna mjera iz stava 1 ovog člana može se izreći u trajanju od jednog mjeseca do jedne godine. Vrijeme trajanja izrečene mjere teče od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju. Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava se u vrijeme trajanja ove mjere.

Zabrana upravljanja motornim vozilom
Član 38 Zabranom upravljanja motornim vozilom učiniocu prekršaja se zabranjuje upravljanje motornim vozilom određene vrste ili kategorije ili izdavanje vozačke dozvole. Ako zakonom kojim se propisuje prekršaj nijesu propisani uslovi za izricanje mjere iz stava 1 ovog člana, ona se može izreći učiniocu prekršaja koji je učinio težu povredu propisa o bezbjednosti saobraćaja ili čije ranije kršenje tih propisa ukazuje na opasnost da upravlja motornim vozilom određene vrste ili kategorije. Pri odlučivanju da li će se izreći ova mjera uzeće se u obzir i okolnost da li je učinilac po zanimanju vozač motornog vozila. Zaštitna mjera iz stava 1 ovog člana može se izreći u trajanju od jednog mjeseca do jedne godine. Vrijeme trajanja izrečene mjere teče od dana upisa u dozvolu, a ako učinilac nema izdatu dozvolu od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju. Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava se u vrijeme trajanja ove mjere.

Obavezno liječenje alkoholičara i narkomana
Član 39 Učiniocu koji je prekršaj učinio usljed zavisnosti od stalne upotrebe alkohola ili opojnih droga i kod koga postoji opasnost da će usljed ove zavisnosti i dalje vršiti prekršaje može se izreći zaštitna mjera obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana. Prije izricanja ove zaštitne mjere pribaviće se mišljenje zdravstvene ustanove. Zaštitna mjera iz stava 1 ovog člana izvršava se u ustanovi za izvršenje kazne, zdravstvenoj ili drugoj za to specijalizovanoj ustanovi. Vrijeme provedeno u ustanovi iz stava 3 ovog člana računa se u kaznu zatvora. Zaštitna mjera iz stava 1 ovog člana može se izreći u trajanju do jedne godine.

Izvršenje izrečenih zaštitnih mjera iz stava 1 ovog člana obustaviće se i prije isteka vremena određenog u rješenju o prekršaju ako se od strane zdravstvene organizacije ustanovi da je liječenje završeno.

4. OPŠTA PRAVILA O VASPITNIM MJERAMA I KAŽNJAVANJE MALOLJETNIKA
Član 40 Prema maloljetnim učiniocima prekršaja primjenjuju se odredbe ovog poglavlja, a ostale odredbe ovog zakona samo ako nijesu u suprotnosti sa ovim odredbama. Član 41 Prema maloljetniku koji u vrijeme izvršenja prekršaja nije navršio 14 godina (dijete) ne može se voditi prekršajni postupak.

Prekršajne sankcije prema maloljetniku
Član 42 Prema maloljetniku koji je u vrijeme izvršenja prekršaja navršio 14, a nije navršio 16 godina (mlađi maloljetnik) mogu se izreći samo vaspitne mjere. Maloljetniku koji je u vrijeme izvršenja prekršaja navršio 16 godina, a nije navršio 18 godina (stariji maloljetnik) može se izreći vaspitna mjera ili kazna. Zaštitna mjera može se izuzetno izreći maloljetniku uz vaspitnu mjeru, ako je zbog prirode prekršaja to neophodno.

Odgovornost roditelja i staraoca za prekršaj maloljetnika
Član 43 Zakonom se može odrediti da će se roditelj, usvojilac, ili staralac maloljetnika koji je izvršio prekršaj kazniti ako je učinjeni prekršaj posledica njegovog propuštanja dužnog nadzora nad maloljetnikom, a u mogućnosti je da takav nadzor vrši.

Vrste vaspitnih mjera
Član 44 Maloljetnim učiniocima prekršaja mogu se izreći sljedeće vaspitne mjere: 1) disciplinske mjere (ukor i upućivanje u disciplinski centar za maloljetnike), 2) mjere pojačanog nadzora.

Ukor
Član 45 Ukor će se izreći maloljetniku prema kojem nije potrebno preduzeti trajnije vaspitne mjere, a naročito kad je prekršaj izvršio iz lakomislenosti ili nepromišljenosti. Pri izricanju ukora maloljetniku će se ukazati na štetnost njegovog postupka.

Upućivanje u disciplinski centar za maloljetnike
Član 46 Upućivanje u disciplinski centar za maloljetnike izrećiće se maloljetniku kad je potrebno da se odgovarajućim kratkotrajnim vaspitnim mjerama izvrši uticaj na njegovu ličnost i vladanje. Prilikom izricanja mjere iz stava 1 ovog člana odrediće se da se maloljetnik upućuje u disciplinski centar na određeni broj sati u praznične dane i to najviše četiri uzastopna

praznična dana ili na određeni broj sati u toku dana, ali najduže 15 dana ili na neprekidni boravak za određeni broj dana, ali ne duže od 10 dana.

Pojačan nadzor
Član 47 Ova mjera se može izreći kao mjera pojačanog nadzora od strane roditelja, usvojioca, staraoca, druge porodice ili organa starateljstva. Pojačan nadzor od strane roditelja, usvojioca ili staraoca izriče se ako su roditelji, usvojioci ili staraoci propustili nadzor nad maloljetnikom, a u mogućnosti su da takav nadzor vrše. Ako roditelj, usvojilac ili staralac maloljetnika nije u mogućnosti da nad njim vrši nadzor, maloljetnik će se predati drugoj porodici koja je voljna da ga primi i koja ima mogućnosti da nad njim vrši pojačan nadzor. Ako lica iz stava 2 ovog člana ne mogu vršiti pojačan nadzor nad maloljetnikom, može mu se izreći pojačan nadzor organa starateljstva, kada maloljetnik ostaje kod svojih roditelja, usvojioca ili staraoca. Područni organ za prekršaje će naknadno odlučiti o prestanku ove mjere, s tim da njeno trajanje ne može biti duže od jedne godine.

Uslovi za izricanje vaspitnih mjera
Član 48 Kod izricanja vaspitne mjere uzimaju se u obzir sve okolnosti koje su od značaja za izbor one vaspitne mjere kojom će se najbolje postići svrha prevaspitanja. Radi utvrđivanja okolnosti iz stava 1 ovog člana mogu se saslušati roditelji maloljetnika i druga lica koja mogu pružiti potrebne podatke.

Obustava izvršenja i izmjena odluke o vaspitnim mjerama
Član 49 Kad se posle donošenja odluke kojom je izrečena vaspitna mjera pojave okolnosti kojih nije bilo u vrijeme donošenja odluke ili se za njih nije znalo, a one bi bile od uticaja na donošenje odluke, izvršenje izrečene mjere može se obustaviti ili se izrečena mjera može zamijeniti drugom vaspitnom mjerom.

Kažnjavanje starijih maloljetnika
Član 50 Starijem maloljetniku se može izreći kazna samo ako je u vrijeme izvršenja prekršaja, prema svojoj duševnoj razvijenosti, mogao shvatiti značaj svoje radnje i upravljati svojim postupcima i ako zbog težih posledica prekršaja ili većeg stepena prekršajne odgovornosti ne bi bilo opravdano primijeniti vaspitnu mjeru. Kazna zatvora prema starijem maloljetniku može se izreći izuzetno, imajući u vidu prirodu prekršaja, lične osobine i ponašanje maloljetnika. Kazna zatvora koja se izrekne prema maloljetniku ne može biti duža od 15 dana, niti se novčana kazna može zamijeniti zatvorom u trajanju dužem od 15 dana.

Dejstvo punoljetnosti
Član 51 Ako je maloljetnik postao punoljetan prije donošenja rješenja o prekršaju, područni organ za prekršaje neće izreći vaspitnu mjeru.

ako je radi utvrđivanja ovog zahtjeva pokrenuo parnicu u roku od tri mjeseca od dana saznanja za rješenje kojim je oduzeta imovinska korist. oduzimanje imovinske koristi izreći će se samo ukoliko ta korist prelazi dosuđeni imovinskopravni zahtjev. Imovinska korist pribavljena izvršenjem prekršaja može se oduzeti od lica na koja je prenesena čime se ne ugrožava pravo tog lica na naknadu od učinioca prekršaja. područni organ za prekršaje će obustaviti izvršenje te mjere. učinilac će se obavezati da plati novčani iznos koji odgovara pribavljenoj imovinskoj koristi.Ako je maloljetnik postao punoljetan poslije donošenja rješenja o prekršaju kojim je bila izrečena vaspitna mjera. Ako takvo oduzimanje nije moguće. predmeta od vrijednosti i druge imovinske koristi koja je pribavljena izvršenjem prekršaja. Korist iz stava 1 ovog člana oduzeće se rješenjem o prekršaju kojim je utvrđeno izvršenje prekršaja. GLAVA V ZASTARJELOST Zastarjelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka Član 55 Prekršajni postupak ne može se pokrenuti ako protekne jedna godina od dana kada je prekršaj izvršen. . Način oduzimanja imovinske koristi Član 53 Oduzimanje imovinske koristi sastoji se u oduzimanju novca. Oštećeni koji je u prekršajnom postupku sa imovinskopravnim zahtjevom upućen na parnicu može tražiti da se naknadi iz iznosa oduzete imovinske koristi. a najkasnije u roku od jedne godine od pravosnažnosti rješenja o oduzimanju imovinske koristi i ako u roku od tri mjeseca od dana pravosnažnosti te odluke zatraži naknadu iz oduzete imovinske koristi. ako pokrene parnicu u roku od šest mjeseci od dana pravosnažnosti tog rješenja. Oštećeni koji u prekršajnom postupku nije prijavio imovinskopravni zahtjev može zahtijevati naknadu iz oduzete imovinske koristi. Zastarijevanje prekršajnog gonjenja ne teče za vrijeme za koje se gonjenje ne može preduzeti po zakonu. GLAVA IV ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE PREKRŠAJEM Osnov oduzimanja imovinske koristi Član 52 Niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu izvršenjem prekršaja. Korist iz stava 1 ovog člana unosi se u buyet Republike ili jedinice lokalne samouprave. Zaštita oštećenog Član 54 Ako je oštećenom u prekršajnom postupku dosuđen imovinskopravni zahtjev.

Zastarjelost izvršenja kazne ili zaštitne mjere nastaje u svakom slučaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarjelost izvršenja kazne.Zastarijevanje se prekida svakom procesnom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi gonjenja učinioca prekršaja. ili zaštitne mjere. Zastarijevanje se prekida svakom procesnom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne. Pretpostavka nevinosti Član 59 Niko ne može biti smatran odgovornim za prekršaj dok to ne bude utvrđeno pravosnažnim rješenjem o prekršaju. Zastarijevanje izvršenja kazne ili zaštitne mjere ne teče za vrijeme za koje se izvršenje ne može preduzeti po zakonu. Zastarjelost prekršajnom gonjenja nastaje u svakom slučaju kad protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarjelost gonjenja. Pokretanje prekršajnog postupka Član 58 Prekršajni postupak inicira se zahtjevom ovlašćenog organa ili oštećenog. DRUGI DIO PREKRŠAJNI POSTUPAK GLAVA VI OSNOVNA NAČELA PREKRŠAJNOG POSTUPKA Načelo zakonitosti Član 57 Pravilima ovog zakona obezbjeđuje se da niko nevin ne bude kažnjen. Zastarijevanje izvršenja kazne ili zaštitne mjere počinje od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju kojim je izrečena kazna ili zaštitna mjera. ili zaštitne mjere. Utvrđivanje istine Član 60 . a da se učiniocu prekršaja izrekne sankcija pod uslovima i po postupku koji predviđa ovaj zakon. Sa svakim prekidom zastarijevanje počinje ponovo da teče. Zastarjelost izvršenja kazne ili zaštitne mjere Član 56 Izrečena kazna ili zaštitna mjera ne mogu se izvršiti ako je od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju protekla jedna godina. Sa svakim prekidom zastarijevanje počinje ponovo da teče.

osim ako se rješenje o prekršaju donosi u skraćenom postupku. Drugostepenost prekršajnog postupka Član 66 Protiv rješenja donetog u prvom stepenu može se izjaviti žalba. prvostepeni organ za prekršaje je dužan da ga pouči o pravima koja mu po ovom zakonu pripadaju i o posljedicama propuštanja radnje. ili da zbog toga ne koristi svoja prava. Ekonomičnost prekršajnog postupka Član 62 Organi za vođenje prekršajnog postupka dužni su da postupak sprovode bez odugovlačenja i da onemoguće svaku zloupotrebu prava koja pripadaju licima koja učestvuju u postupku. Pravo odbrane okrivljenog Član 65 Okrivljeni ima pravo da se brani sam ili uz stručnu pomoć branioca. kao i druga prava utvrđena zakonom. . a iz neznanja bi moglo do propusti neku radnju u postupku. Slobodna ocjena dokaza Član 63 U prekršajnom postupku organi za vođenje prekršajnog postupka ocjenjuju dokaze po slobodnom uvjerenju. Ako uredno pozvani okrivljeni ne dođe i ne opravda izostanak ili u određenom roku ne da pismenu odbranu. Ispitivanje okrivljenog Član 64 Prije donošenja rješenja o prekršaju okrivljenom će se pružiti mogućnost da se izjasni o činjenicama i dokazima koji ga terete i da iznese sve činjenice i dokaze koji su mu od koristi. rješenje o prekršaju može se donijeti i bez njegovog ispitivanja. Kod ocjene dokaza organi za vođenje prekršajnog postupka su dužni da svaki dokaz cijene posebno i u vezi sa ostalim dokazima i da na osnovu takve ocjene izvode zaključak da li je neka činjenica dokazana. tako i one koje su mu od koristi. Naknada štete neosnovano zadržanom ili kažnjenom licu Član 67 Lice koje je neopravdano kažnjeno za prekršaj ili je bez osnova zadržano ima pravo na naknadu štete koja mu je time pričinjena. Pomoć neukoj stranci Član 61 Okrivljenog ili drugo lice koje učestvuje u postupku.Organi za vođenje prekršajnog postupka dužni su da istinito i potpuno utvrde sve činjenice koje su od važnosti za donošenje zakonite odluke i da sa jednakom pažnjom ispitaju i utvrde kako činjenice koje terete okrivljenog.

Kotor za teritoriju Opštine Kotor i Tivat. Andrijevica i Plav. GLAVA VIII . Herceg Novi za teritoriju Opštine Herceg Novi. Organi za vođenje prekršajnog postupka dužni su pružati pravnu pomoć državnim i drugim organima dostavljanjem spisa. Plužine i Šavnik. Član 73 Prvostepeni prekršajni postupak za prekršaje propisane odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave vode organi lokalne uprave. ministarstva i drugi organi uprave i organi lokalne uprave (u daljem tekstu: prvostepeni organi). Područni organ za prekršaje. Područni organ za prekršaje. Bar za teritoriju Opštine Bar. 11. Područni organ za prekršaje. Državni i drugi organi. Područni organ za prekršaje. Područni organ za prekršaje. 13. Član 75 Organi za vođenje prekršajnog postupka dužni su jedni drugima pružati pravnu pomoć. 3. osim organa lokalne uprave. 12. Član 76 Sredstva i uslove za rad organa za vođenje prekršajnog postupka obezbjeđuje Vlada. 15. Područni organ za prekršaje. 2. 4. Ulcinj za teritoriju Opštine Ulcinj. Područni organ za prekršaje. sa sjedištem u Podgorici. Područni organ za prekršaje. i vijeće izvještaj o svom radu podnose Vladi. 9. Član 72 Vijeće se osniva kao jedinstveno za teritoriju Republike. Područni organ za prekršaje. zakona i drugih propisa. Žabljak za teritoriju Opštine Žabljak. Područni organ za prekršaje. Područni organ za prekršaje. isprava. ustanove ili druge organizacije. Područni organ za prekršaje. Cetinje za teritoriju Opštine Cetinje. 7. Bijelo Polje za teritoriju Opštine Bijelo Polje. Član 71 Područni organi za prekršaje obrazuju se za teritoriju jedne ili više opština. 14. Podgorica za teritoriju Opštine Podgorica i Danilovgrad. dužni su organima za vođenje prekršajnog postupka pružati pravnu pomoć dostavljanjem spisa. Član 74 Prvostepeni organi.GLAVA VII ORGANI ZA VOĐENJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA Član 68 Organi za vođenje prekršajnog postupka samostalno odlučuju na osnovu ustava. Budva za teritoriju Opštine Budva. Područni organ za prekršaje. 8. Član 70 Prekršajni postupak u drugom stepenu vodi Vijeće za prekršaje Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Vijeće). Rožaje za teritoriju Opštine Rožaje. Pljevlja za teritoriju Opštine Pljevlja. 6. Nikšić za teritoriju Opštine Nikšić. isprava i drugih podataka. Područni organ za prekršaje. a lokalna samouprava za organe lokalne uprave. 10. Berane za teritoriju Opštine Berane. Kolašin za teritoriju Opštine Kolašin. 5. podataka i drugih obavještenja potrebnih za vođenje prekršajnog postupka. Član 69 Prekršajni postupak u prvom stepenu vode područni organi za prekršaje. Područni organi za prekršaje su: 1. Mojkovac za teritoriju Opštine Mojkovac. ako se time ne ometa tok prekršajnog postupka. Područni organ za prekršaje. preduzeća.

kazna zatvora ili novčana kazna i prekršajni postupak protiv maloljetnika. ministar pravde će o tome obavijestiti Vladu. kao i ovlašćenog službenika za vođenje prekršajnog postupka može biti imenovano ili postavljeno lice koje ispunjava opšte uslove za rad u organima uprave i koje je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. Član 79 Vijeće odlučuje po žalbama izjavljenim protiv odluka prvostepenog organa. Kad nastupi neki od razloga za prestanak funkcije predsjedniku Vijeća. Član 86 Predsjedniku i sudijama Vijeća prestaje funkcija prije isteka mandata: kad to sam zatraži. prije isteka mandata. Za predsjednika i sudiju Vijeća može biti imenovano lice koje pored uslova iz stava 1. Kad nastupi neki od razloga za prestanak funkcije predsjedniku Vijeća. prije isteka mandata. na osnovu javnog oglašavanja. Ovlašćenog službenika za vođenje prekršajnog postupka u ministarstvu i drugom organu uprave postavlja starješina organa. Član 85 Predsjednik i sudije Vijeća i predsjednik i sudije područnih organa za prekršaje prije stupanja na dužnost daju zakletvu pred predsjednikom Vlade ili licem koje on odredi. vrši i druge poslove određene zakonom. Član 78 Ministarstva i drugi organi uprave i organi lokalne uprave vode postupak za prekršaje za koje je propisana novčana kazna. kad ispuni uslove za starosnu penziju i kad je osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora. Član 83 U Vijeću i istom područnom organu za prekršaje sudije ne mogu biti lica koja su bračni drugovi ili srodnici u pravoj liniji ili pobočnoj liniji drugog stepena. Ministarstvo pravde oglašava slobodna mjesta za predsjednika i sudije područnih organa za prekršaje u "Službenom listu Republike Crne Gore" i drugim sredstvima javnog informisanja. odlučuje o sukobu nadležnosti između prvostepenih organa. Član 81 Predsjednika i sudije područnih organa za prekršaje imenuje Vlada po prethodno pribavljenom mišljenju ministra pravde. predsjednik Vijeća će o tome obavijestiti Vladu. Tekst zakletve glasi: "Zaklinjem se čašću da ću svoju dužnost vršiti savjesno i čestito u skladu sa ustavom i zakonom". a u organu lokalne uprave izvršni organ. Član 87 . ovog člana ima najmanje pet godina radnog iskustva na pravnim poslovima. Član 82 Predsjednik i sudije Vijeća i područnih organa za prekršaje imenuju se na vrijeme od pet godina i po isteku mandata mogu ponovo biti imenovani. GLAVA IX IMENOVANJE I RAZRJEŠENJE Član 80 Predsjednika i sudije Vijeća imenuje Vlada uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra pravde.ORGANIZACIONA NADLEŽNOST Član 77 Područni organi za prekršaje vode postupak za prekršaje za koje je propisana kazna zatvora. kazna zatvora i novčana kazna. Član 84 Za predsjednika i sudiju područnog organa za prekršaje.

Član 93 Rješenje o privremenom upućivanju na rad u drugi područni organ za prekršaje donosi predsjednik Vijeća. Član 89 Predsjednik i sudije Vijeća biće udaljeni od dužnosti po pravosnažnosti rješenja o sprovođenju istrage zbog djela koje ih čini nedostojnim za obavljanje funkcije ili dok se nalaze u pritvoru. Član 90 Ako predsjednik i sudije Vijeća zatraže da budu razriješeni. izuzeća. Sudija područnog organa za prekršaje može biti privremeno upućen na rad u drugi područni organ bez pristanka najduže dva mjeseca u toku jedne godine. a u lokalnoj upravi izvršni organ. Predlog za razrješenje sudija Vijeća zbog razloga iz stava 2 ovog člana podnosi Vladi predsjednik Vijeća. GLAVA X UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA Član 94 Pravilnik o unutrašnjem poslovanju organa za prekršaje. a Vlada ne donese odluku u roku od dva mjeseca od dana podnošenja zahtjeva. Sudija koji je privremeno upućen na rad u drugi područni organ za prekršaje ima pravo na platu i druga primanja. Predsjednik i sudije Vijeća mogu biti udaljeni od dužnosti ako je pokrenut postupak za njihovo razrješenje zbog razloga iz člana 87 stav 1 ovog zakona. donosi ministar pravde. Odluku o udaljenju sudija Vijeća donosi predsjednik Vijeća. najduže do šest mjeseci u toku jedne godine. a Vlada o udaljenju predsjednika Vijeća. kada nestručno i nesavjesno obavlja funkciju ili kad trajno izgubi radnu sposobnost za vršenje svoje funkcije. Član 91 Na prestanak funkcije. Član 92 Sudija područnog organa za prekršaje može biti privremeno upućen na rad u drugi područni organ. U odnosu na postupak razrješenja i udaljenja od dužnosti ovlašćenog službenika shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na predsjednika i sudije Vijeća i odluku o tome donosi starješina organa. Kad je predsjednik Vijeća pravosnažno osuđen za kažnjivo djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje te funkcije ili kada su nastupile okolnosti koje ukazuju na to da je trajno izgubio radnu sposobnost za vršenje svoje funkcije ministar pravde će odmah podnijeti Vladi predlog za razrješenje. Član 88 Predlog Vladi za razrješenje predsjednika Vijeća prije isteka mandata zbog nestručnog i nesavjesnog obavljanja funkcije podnosi ministar pravde. kojim se bliže uređuje organizacija i način obavljanja poslova uprave. Privremeno upućivanje na rad u drugi područni organ za prekršaje vrši se samo ako zbog spriječenosti. Predlog Vladi za razrješenje sudija Vijeća zbog razloga iz stava 1 ovog člana podnosi predsjednik Vijeća ili ministar pravde.Predsjednik i sudije Vijeća mogu biti razriješeni od dužnosti prije isteka mandata: kad je pravosnažno osuđen za dijelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje te funkcije. odsutnosti sudije ili drugih važnih razloga bude dovedeno u pitanje redovno vršenje poslova u tom područnom organu. po svom pristanku. Član 95 . smatraće se da im je istekom tog roka prestala funkcija. razrješenje i udaljenje od dužnosti predsjednika i sudija područnih organa za prekršaje shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na predsjednika i sudije Vijeća.

GLAVA XI NADLEŽNOST I IZUZEĆE Opšta mjesna nadležnost Član 97 U prvom stepenu mjesno je nadležan prvostepeni organ na čijem je području prekršaj izvršen. Član 96 Predsjednik Vijeća utvrđuje broj sudija u Vijeću i područnim organima za prekršaje. po pravilu. za vođenje prekršajnog postupka u prvom stepenu mjesno je nadležan prvostepeni organ na čijem se području nalazi domaća luka ili vazduhoplovno pristanište u kome se završava putovanje učinioca prekršaja. Ako je prekršaj izvršen na području više prvostepenih organa nadležan je onaj prvostepeni organ koji je prvi započeo postupak. uz prethodnu saglasnost Vlade. Supsidijarna mjesna nadležnost Član 98 Ako je isto lice okrivljeno za više prekršaja mjesno je nadležan prvostepeni organ na čijem području okrivljeni ima prebivalište ili boravište. Ako je prekršaj izvršen na domaćem brodu ili domaćem vazduhoplovu. ili uhvati ili se sam prijavi. Spajanje i razdvajanje prekršajnog postupka Član 100 Za saizvršioce nadležan je. prvi započeo postupak. . pa su za vođenje prekršajnog postupka nadležna dva ili više prvostepenih organa. Kumulacija mjesne nadležnosti Član 99 Ako je isto lice okrivljeno za više prekršaja. uz saglasnost nadležnog radnog tijela Vlade. Opšti akt o sistematizaciji u Vijeću i područnim organima za prekršaje donosi predsjednik. a ako je učinilac prekršaja član posade. Prvostepeni organ za prekršaje koji je mjesno nadležan za vođenje prekršajnog postupka protiv organa ili pravnog lica nadležan je za vođenje postupka protiv odgovornog lica u tom organu ili pravnom licu. nadležan je prvostepeni organ na čijem se području okrivljeni pronađe. ili je sjedište okrivljenog organa ili pravnog lica.U područnim organima za prekršaje i Vijeću održavaju se sjednice sudija. ukoliko se važnost propisa kojim je prekršaj određen prostire i na području na kome se nalazi njegovo prebivalište ili boravište. na kojima se razmatraju pitanja od interesa za njihov rad. ili sjedište okrivljenog organa ili pravnog lica. nadležan je onaj prvostepeni organ koji je po zahtjevu ovlašćenog organa prvi započeo postupak. nadležan je prvostepeni organ na čijem se području nalazi matična luka broda ili matično pristanište vazduhoplova. Ako nije poznato ni mjesto izvršenja prekršaja ni prebivalište ili boravište okrivljenog. a ako postupak još nije započet prvostepeni organ kome je prvo podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. prvostepeni organ koji je. a ako postupak još nije započet prvostepeni organ kome je prvo podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. kao nadležan za jednog od njih.

a po potrebi i druge dokaze. Dok se ne riješi sukob nadležnosti između prvostepenih organa. Izuzeće Član 105 Sudija. ovlašćeni službenik ili drugo lice koje učestvuje u prekršajnom postupku izuzeće se po službenoj dužnosti ili na zahtjev okrivljenog ili oštećenog kad postoji neki od osnova za izuzeće. ako je očigledno da će se time brže i ekonomičnije sprovesti postupak i ako propis kojim je prekršaj određen važi i na tom području. GLAVA XII OKRIVLJENI I OŠTEĆENI I NJIHOVO ZASTUPANJE . Ustupanje u slučaju nadležnosti Član 103 Prvostepeni organ je dužan da po službenoj dužnosti pazi na svoju stvarnu nadležnosti i čim primjeti da nije nadležan oglasiće se nenadležnim i bez odlaganja ustupiće predmet nadležnom prvostepenom organu ili drugom nadležnom organu. Rješavanje sukoba nadležnosti Član 104 O sukobu nadležnosti između prvostepenih organa rješava Vijeće. Prije ustupanja predmeta mjesno nadležni prvostepeni organ saslušaće svjedoke i izvesti druge dokaze predložene u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka. shodno se primjenjuju odredbe o izuzeću Zakona o krivičnom postupku. ako se ti svjedoci ili drugi dokazi nalaze na njegovom području. ili na čijem se području nalazi sjedište okrivljenog organa ili pravnog lica. svaki od njih je dužan da preduzme one radnje u postupku za koje postoji opasnost od odlaganja. Prvostepeni organi se mogu oglasiti mjesno nenadležnim samo u postupku ispitivanja uslova za pokretanje prekršajnog postupka u smislu člana 126 ovog zakona. Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana nije dozvoljena žalba.Ustupanje predmeta Član 101 Mjesno nadležan prvostepeni organ može predmet ustupiti drugom nadležnom prvostepenom organu na čijem području učinilac prekršaja ima prebivalište ili boravište. Predmet u kojem se može donijeti rješenje o prekršaju u skraćenom postupku ne može se ustupiti u smislu stava 1 ovog člana. Ako prvostepeni organ kome je predmet ustupljen kao nadležnom smatra da je nadležan prvostepeni organ koji mu je predmet ustupio pokrenuće postupak za rješavanje sukoba nadležnosti. U odnosu na izuzeće i druga pitanja u vezi sa tim. Prenošenje mjesne nadležnosti Član 102 Kad je nadležni prvostepeni organ iz pravnih ili stvarnih razloga spriječen da postupa u određenom predmetu dužan je da o tome izvijesti Vijeće koje će odrediti drugi stvarno nadležni organ. Protiv rješenja kojim je odlučeno o sukobu nadležnosti nije dozvoljena žalba.

Odredbe Zakona o krivičnom postupku o rokovima shodno se primjenjuju i u prekršajnom postupku. GLAVA XIII PODNESCI I ZAPISNICI Član 110 Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Član 112 Kada lice koje ima pravo na žalbu protiv rješenja o prekršaju iz opravdanih razloga propusti rok određen za podnošenje žalbe dozvoliće mu se vraćanje u pređašnje stanje ako u roku od tri dana po prestanku razloga koji je prouzrokovao propuštanje podnese predlog za povraćaj u pređašnje stanje i ako istovremeno s predlogom dostavi žalbu. Odredbe o podnescima i zapisnicima Zakona o krivičnom postupku shodno se primjenjuju i u prekršajnom postupku. 3) izjavljuje žalbu na rješenje koje je donijeto povodom njegovog zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Član 109 Oštećeni u smislu ovog zakona je lice čije je lično ili imovinsko pravo povrijeđeno ili ugroženo prekršajem. Odredbe o braniocu iz Zakona o krivičnom postupku shodno se primjenjuju i u prekršajnom postupku. .Član 106 Okrivljeni je lice protiv koga se vodi prekršajni postupak. stavlja predloge i ističe imovinskopravni zahtjev za naknadu štete ili vraćanje stvari. Protiv rješenja u vezi predloga za produženje roka nije dozvoljena žalba. koji je ovlašćen da preduzima sve radnje koje može preduzeti sam okrivljeni. Oštećeni ima pravo da sam ili preko svog zakonskog zastupnika ili punomoćnika: 1) podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Član 113 O predlogu za vraćanje u pređašnje stanje odlučuje organ za prekršaje koji je donio rješenje protiv koga se izjavljuje žalba. Rok koga odredi organ iz stava 1 ovog člana može se iz opravdanih razloga produžiti na predlog zainteresovanog lica koji se podnosi prije isteka roka čije se produženje traži. stavlja predloge i koristi pravna sredstva predviđena ovim zakonom. Prvostepeni organ vodi zapisnik za svaku radnju koju preduzima u toku postupka. Član 107 Za okrivljeni organ ili pravno lice u prekršajnom postupku učestvuje njegov predstavnik. Okrivljeni ima pravo da sam ili preko svog branioca podnosi dokaze. Nakon proteka 30 dana od dana propuštanja roka za podnošenje žalbe nije dozvoljeno vraćanje u pređašnje stanje. Član 108 Zastupnik okrivljenog organa ili pravnog lica ne može biti odgovorno lice u organu ili pravnom licu protiv koga se vodi postupak za isti prekršaj niti lice koje se u istoj stvari saslušava kao svjedok. pravni ljekovi i drugi podnesci predaju se pismeno ili se daju usmeno na zapisnik kod organa za prekršaje. GLAVA XIV ROKOVI I VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE Član 111 Ako rokovi nijesu određeni zakonom određuje ih prvostepeni organ i Vijeće s obzirom na okolnosti slučaja. 2) podnosi dokaze.

8) paušalni iznos. s tim što taj rok ne može biti kraći od 15 niti duži od 30 dana od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju. Troškovi prekršajnog postupka su: 1) troškovi za svjedoke. GLAVA XV TROŠKOVI PREKRŠAJNOG POSTUPKA Član 115 Troškovi prekršajnog postupka su izdaci učinjeni u toku ili povodom prekršajnog postupka. 2) troškovi uviđaja. 3) podvozni troškovi okrivljenog. 2. Na rješenje o prekršaju u dijelu kojim je odlučeno o imovinskopravnom zahtjevu oštećeni nema pravo žalbe. Član 118 Prvostepeni organ može imovinskopravni zahtjev oštećenog riješiti u cjelosti ili djelimično. GLAVA XVII DONOŠENJE I SAOPŠTAVANJE ODLUKA Član 120 Odluke o prekršajnom postupku donose se u obliku rješenja i naredbe. Član 116 Odredbe Uredbe o naknadi troškova u sudskim postupcima shodno se primjenjuju i u prekršajnom postupku. GLAVA XVI IMOVINSKOPRAVNI ZAHTEV Član 117 Oštećeni može u prekršajnom postupku do donošenja rješenja o prekršaju podnijeti imovinskopravni zahtjev za naknadu štete ili za vraćanje oduzetog predmeta. Oštećeni će se uvijek uputiti da imovinskopravni zahtjev može ostvarivati u parničnom postupku ako se protiv okrivljenog obustavlja prekršajni postupak ili je zahtjev odbačen.Član 114 Predlog za vraćanje u pređašnje stanje ne zadržava izvršenje rješenja o prekršaju. Član 121 . 6) nužni izdaci oštećenog ili njegovog zakonskog zastupnika i nagrada i nužni izdaci njegovog punomoćnika ako je takvo zastupanje bilo potrebno. Troškovi iz tač. Ako prvostepeni organ ne raspolaže dokazima za potpuno rješenje imovinskopravnog zahtjeva uputiće oštećenog da može zahtjev ili njegov dio ostvarivati u parničnom postupku. 7) nagrada i nužni izdaci branioca. 4) izdaci za privođenje okrivljenog. vještake i tumače. Član 119 U rješenju o prekršaju odrediće se rok u kome je okrivljeni dužan naknaditi štetu. 1. 4 i 5 stav 1 ovog člana prethodno terete sredstva prvostepenog organa za prekršaje i naplaćuju se od lica koje je po odredbama ovog zakona dužno da ih snosi sa kamatom po eskontnoj stopi koju utvrđuje Narodna banka Jugoslavije uvećanoj za 20%. 5) podvozni i putni troškovi službenih lica. ali prvostepeni organ ili Vijeće može odlučiti da se zastane sa izvršenjem do donošenja odluke po predlogu za vraćanje u pređašnje stanje.

Članovi vijeća ne mogu odbiti da glasaju o pitanjima koja postavi predsjednik vijeća. razdvojiće se i pitanje i glasanje će se ponavljati dok se ne postigne većina. GLAVA XIX POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA Podnosilac zahtjeva Član 124 Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnosi ovlašćeni organ ili oštećeni (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva). ako se određuje izvršenje rješenja o prekršaju prije njegove pravosnažnosti. Predsjednik vijeća rukovodi vijećanjem i glasanjem i glasa posljednji.Odluke se saopštavaju po pravilu odmah nakon donošenja. Ako se na taj način ne postigne većina. Kad je odluka usmeno saopštena to će se konstatovati u zapisniku a lice kome je saopšteno potvrdiće to svojim potpisom. . Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnosilac je obavezan podnijeti odmah po saznanju za prekršaje i učinioca. a odmah. U prostoriji u kojoj se vrši vijećanje i glasanje mogu biti prisutni samo članovi vijeća i zapisničar. tako da ni jedno od njih nema većinu. uzeće se kao da je pristao na glas koji je za okrivljenog najpovoljniji. Odluke vijeća donose se poslije usmenog vijećanja i glasanja većinom glasova članova vijeća. GLAVA XVIII DOSTAVLJANJE PISMENA I RAZMATRANJE SPISA Član 123 Na dostavljanje pismena i razmatranje spisa o prekršajnom postupku. državni tužilac i drugi organi i organizacije koje vrše javna ovlašćenja u čiju nadležnost spada neposredno izvršenje ili nadzor nad izvršenjem propisa u kojima su prekršaji predviđeni. Ako ne glasa. Pismeni otpravak rješenja u slučaju iz stava 4 ovog člana izradiće se u roku od tri dana od dana usmenog saopštenja. shodno se primjenjuju odredbe Zakona o krivičnom postupku. Zainteresovanim licima kojima je odluka usmeno saopštena dostaviće se prepis rješenja ako to ona zahtijevaju. On je dužan da se stara da se sva pitanja svestrano i potpuno razmotre. Lica koja ne zahtijevaju dostavljanje prepisa rješenja poučiće se o pravu na žalbu i o roku za žalbu. od kojih je jedan predsjednik. Vijećanje i glasanje vrši se u nejavnoj sjednici. Ako se u pogledu pojedinih pitanja o kojima se glasa glasovi podijele na više različitih mišljenja. nije dužan da glasa o kazni. odluka će se donijeti tako što će se glasovi koji su najnepovoljniji za okrivljenog pribrojati glasovima koji su od svih manje nepovoljni. Ovlašćeni organi iz stava 1 ovog člana su organi uprave. a najkasnije u roku od 60 dana. Odluke se saopštavaju zainteresovanim licima usmeno ako su prisutna. sve dok se ne postigne većina. ali član vijeća koji je glasao da se prekršajni postupak obustavi i ostao u manjini. Odluke drugostepenog organa za prekršaje Član 122 Drugostepeni organ donosi odluke u vijeću sastavljenom od trojice sudija. ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno. ovlašćeni inspektori.

U slučaju da podnosilac zahtjeva ne otkloni nedostatke u određenom roku. 7) potpis i pečat podnosioca zahtjeva. 2) naziv prvostepenog organa za prekršaje kome se podnosi zahtjev. a za odgovorno lice u pravnom licu i funkciju koju obavlja u tom pravnom licu. uz označenje imena i prezimena i adrese svjedoka. ili dostavi ostale primjerke. 3) osnovne podatke o okrivljenom: ime i prezime okrivljenog i njegovih roditelja. spisa koje treba pročitati i predmeta koji služe kao dokaz. Kad zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnosi fizičko lice. Ako zahtjev ne sadrži sve podatke iz člana 125 ovog zakona. U svojstvu oštećenog fizičko lice može podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i usmeno na zapisnik. mjesto i adresu stanovanja i državljanstvo. Pokretanje prekršajnog postupka Član 127 Kad nadležni prvostepeni organ primi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ispitaće da li postoje uslovi za pokretanje postupka. vrijeme i mjesto izvršenja prekršaja i druge okolnosti potrebne da se prekršaj što tačnije odredi. Rok iz stava 2 ovog člana ne može biti duži od tri dana. 5) kad je zahtjev podnijelo neovlašćeno lice ili kad je zahtjev podnesen po isteku roka iz člana 124 stav 3 ovog zakona. mjesto i datum rođenja. Odbacivanje zahtjeva Član 128 Kad prvostepeni organ utvrdi da ne postoje uslovi za pokretanje prekršajnog postupka. 6) predlog o dokazima koje treba izvesti. 2) kad prvostepeni organ nije stvarno nadležan za vođenje prekršajnog postupka. zahtjev ne mora sadržati propis o prekršaju koji treba primijeniti. 4) činjenični opis radnje iz koje proizlazi pravno obilježje prekršaja. Ako ne odbaci zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležni prvostepeni organ pokrenuće prekršajni postupak. ili nije dostavljen u dovoljnom broju primjeraka.Sadržina zahtjeva Član 125 Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnosi se pismeno i sadrži: 1) naziv ili ime i prezime podnosioca zahtjeva i njegovu adresu. 4) kad je nastupila zastarjelost za pokretanje prekršajnog postupka. zatražiće se od podnosioca zahtjeva da ga u određenom roku dopuni. 3) kad postoje osnovi koji isključuju odgovornost za prekršaj. ili naziv i sjedište okrivljenog organa ili pravnog lica. zahtjev će se rješenjem odbaciti. 5) propis o prekršaju koji treba primijeniti. Ne postoje uslovi za pokretanje prekršajnog postupka: 1) kad radnja opisana u zahtjevu nije prekršaj. . smatraće se da je odustao od zahtjeva i takav zahtjev će se odbaciti. Neuredan zahtjev Član 126 Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnosi se u onoliko primjeraka koliko ima okrivljenih i jedan primjerak za prvostepeni organ. zanimanje.

Član 131 Pod uslovima iz člana 130 stav 1 ovog zakona. za prekršaj iz stava 1 ovog člana. treba izreći novčanu kaznu. donosi se rješenje o prekršaju bez pozivanja i ispitivanja okrivljenog. Po zahtjevu oštećenog. Rješenjem o prekršaju okrivljeni se ili oglašava krivim ili se protiv njega postupak obustavlja. za prekršaj za koji je propisana novčana kazna. s obzirom na prirodu prekršaja. Objektivni i subjektivni identitet Član 134 Rješenje o prekršaju mora biti zasnovano na činjenicama i dokazima koji su utvrđeni u postupku. Ovlašćeni službenik je dužan da donese rješenje o prekršaju u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva ili od dana pribavljanja obavještenja iz stava 2 ovog člana. rješenje o prekršaju kojim se okrivljeni oglašava krivim donijeće se bez pozivanja i ispitivanja okrivljenog i u slučaju kad prekršajni postupak vode područni organi za prekršaje ako nađu da. a na osnovu neposrednog uvida i zapažanja ili na osnovu službenih i drugih podataka ili isprava sačinjenih prema službenoj evidenciji tih organa. Rješenje iz stava 1 ovog člana dostaviće se podnosiocu zahtjeva. a njegovo prisustvo u postupku nije obezbijeđeno. izreći zaštitna mjera obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana niti odlučivati o imovinskopravnom zahtjevu. GLAVA XXI SKRAĆENI POSTUPAK Član 130 Po zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka podnijetog od strane ovlašćenog organa. . 7) kad postoje drugi zakonski razlozi zbog kojih se postupak ne može pokrenuti. ovlašćeni službenik dužan je da u roku od tri dana preko nadležnog organa provjeri navode iz zahtjeva. a oštećeni će se obavijestiti da imovinskopravni zahtjev može ostvariti u parnici. okolnosti pod kojima je prekršaj učinjen i lična svojstva okrivljenog. GLAVA XX PREKRŠAJNI POSTUPAK KOJI VODE PODRUČNI ORGANI ZA PREKRŠAJE Član 129 Na prekršajni postupak koji vode područni organi za prekršaje primjenjuju se odredbe Zakona o krivičnom postupku. GLAVA XXII RJEŠENJE O PREKRŠAJU Donošenje rješenja Član 133 Prekršajni postupak se završava donošenjem rješenja o prekršaju.6) kad je zahtjev podnijet protiv lica kome je prebivalište ili boravište u inostranstvu. ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno. Član 132 U skraćenom postupku ne može se donijeti rješenje o prekršaju protiv maloljetnika. Rješenje o prekršaju odnosi se samo na lice protiv koga je podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i na činjenični opis prekršaja koji je naveden u zahtjevu.

za isti prekršaj. Uvod rješenja sadrži: naziv i sastav organa za prekršaje. 12) da je podnosilac odustao od zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. 11) da je okrivljeni u toku postupka umro. donijeće se rješenje kojim se oglašava krivim. prekršaj koji je okrivljenom stavljen na teret. 3) da radnja koja se okrivljenom stavlja na teret nije prekršaj. 5) da je protiv okrivljenog. u zapisnik se unosi samo izreka rješenja i konstatuje da je odluka usmeno saopštena. U slučaju da je postupak vođen zbog više prekršaja u izreci će se navesti za koje se prekršaje postupak obustavlja. 4) da postoje okolnosti koje isključuju prekršajnu odgovornost okrivljenog. da li je okrivljeni prisustvovao pretresu. Sadržina pismeno izrađenog rješenja o prekršaju Član 138 Rješenje o prekršaju mora se pismeno izraditi u roku od tri dana od dana donošenja. naziv podnosioca zahtjeva. već pravosnažno okončan prekršajni postupak.Prvostepeni organ nije vezan za predloge i ocjene u pogledu pravne kvalifikacije prekršaja. Ako se rješenje o prekršaju objavljuje. odluku kojom je okrivljen i oglašen krivim ili kojom je protiv njega postupak obustavljen i odluku o troškovima postupka. a zatim će se određeno i potpuno iznijeti koje činjenice i iz kojih razloga se uzimaju kao dokazane ili nedokazane . a njegovo prisustvo u postupku nije obezbijeđeno. 2) da prvostepeni organ nije stvarno nadležan za vođenje prekršajnog postupka. ili da je protekao rok iz člana 124 stav 3 ovog zakona. a za koje oglašava krivim. da je dato kratko obrazloženje odluke i uputstvo o pravnom lijeku. Objavljivanje i sadržaj rješenja o prekršaju Član 137 Rješenje o prekršaju objavljuje se usmeno ako je okrivljeni prisutan. Pismeno izrađeno rješenje sadrži: uvod. Obustavljanje postupka Član 135 Rješenje kojim se protiv okrivljenog obustavlja postupak donijeće se kad se utvrdi: 1) da podnosilac zahtjeva nije bio ovlašćen za njegovo podnošenje. naziv i sjedište okrivljenog organa ili pravnog lica. 9) da je nastupila zastarjelost za vođenje prekršajnog postupka. 8) da je zahtjev podnijet protiv lica kome je prebivalište ili boravište u inostranstvu. ime. 10) da nema dokaza da je okrivljeni izvršio prekršaj. Izreka rješenja sadrži: lične podatke okrivljenog. 7) da okrivljeni ima diplomatski imunitet. U obrazloženju rješenja o prekršaju ukratko će se iznijeti sadržina zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i sadržina odbrane okrivljenog. prezime i mjesto prebivališta okrivljenog ili firmu. da li je pretres bio javan. Prekršajni postupak obustaviće se i u drugim slučajevima određenim ovim zakonom. Član 136 Kad se u prekršajnom postupku utvrdi da je okrivljeni izvršio prekršaj i da je odgovoran za njegovo izvršenje. ili da je okrivljeni organ ili pravno lice prestalo da postoji. 6) da je okrivljeni u krivičnom postupku ili u postupku za privredni prestup pravosnažno oglašen krivim za djelo koje ima i obelježje prekršaja. zakonski osnov po kome se rješenje donosi i datum donošenja rješenja. izreku i obrazloženje.

u kom iznosu i osnov te odluke. . ako je okrivljeni u određenom roku ne plati. U izreci rješenja navešće se da će se novčana kazna. razlozi zbog kojih je kazna ublažena ili izrečena opomena. sa uputstvom o ovom pravu i sa upozorenjem na odredbu člana 163 stav 2 ovog zakona. U ovom slučaju rok za žalbu teče od dana dostavljanja ispravljenog prepisa rješenja. predlozi za izvođenje pojedinih dokaza i navešće se propisi na kojima se zasniva izreka rješenja. ili da će se naplatiti prinudnim izvršenjem. 3) odluku o mjeri oduzimanja imovinske koristi. Izreka rješenja o prekršaju kojim se okrivljeni oglašava krivim Član 139 Izreka rješenja o prekršaju kojim se okrivljeni oglašava krivim sadrži: 1) opis činjenica i okolnosti koje čine obilježje prekršaja i navođenje odredbe i propisa o prekršaju. Ispravljanje rješenja o prekršaju Član 141 Pogreške u pisanju imena i brojeva.uz ocjenu protivurječnih dokaza. razlozi iz kojih nijesu uvaženi. 6) rok plaćanja novčane kazne. 5) odluku o uračunavanju zadržavanja ili pritvora u izrečenu kaznu. 2) odluku o izrečenim sankcijama s pozivom na odredbe propisa koje su primijenjene. Član 142 Ako okrivljeni plati izrečenu novčanu kaznu u skraćenom postupku prije pravosnažnosti rješenja o prekršaju smatraće se da se odrekao prava na žalbu. Dostavljanje rješenja o prekršaju učesnicima u postupku Član 140 Ovjereni prepis rješenja o prekršaju dostavlja se licima koja imaju pravo na žalbu. Ispravke se vrše posebnim rješenjem i unose se u izvornik rješenja o prekršaju. U obrazloženju rješenja kojim se protiv okrivljenog obustavlja postupak navešće se razlozi zbog kojih se obustavlja postupak i propis na osnovu kog je to učinjeno. zaštitna mjera ili mjera oduzimanja imovinske koristi. GLAVA XXIII REDOVNI PRAVNI LJEKOVI Pravo na žalbu Član 143 Protiv rješenja o prekršaju donijetog u prvom stepenu može se izjaviti žalba. U pogledu troškova prekršajnog postupka navešće se na šta se oni odnose. U obrazloženju rješenja kojim je okrivljeni oglašen krivim navešće se i okolnosti koje su cijenjene pri odmjeravanju kazne. ispravljaju se po službenoj dužnosti ili na predlog okrivljenog. Ako su pogreške izvršene u izreci rješenja iz člana 139 ovog zakona ispravljeni prepis rješenja dostaviće se licima koja imaju pravo na žalbu. zamijeniti kaznom zatvora u određenom trajanju. Prepis rješenja o prekršaju neće se dostaviti okrivljenom i podnosiocu zahtjeva samo ako su se odrekli prava na žalbu i ako su izjavili da im se rješenje ne dostavlja. kao i druge očigledne greške u pisanju i računanju u rješenju o prekršaju. 4) odluku o imovinskopravnom zahtjevu. podnosioca zahtjeva ili oštećenog. naknade štete i troškova postupka.

2) zbog povrede materijalnopravnih propisa o prekršajima. usvojilac i usvojenik. Odricanje i odustajanje od žalbe ne mogu se opozvati. troškovima prekršajnog postupka i odluke o imovinskopravnom zahtjevu. ili od dana dostavljanja njegovog prepisa sve do isteka roka za izjavljivanje žalbe. Od izjavljene žalbe podnosilac može odustati sve do donošenja drugostepene odluke. ukoliko je oduzeti predmet njegova svojina. Sadržaj žalbe Član 149 Žalba treba da sadrži: 1) oznaku rješenja o prekršaju. Bitne povrede odredaba prekršajnog postupka . Odricanje i odustajanje od žalbe Član 148 Ovlašćeno lice može se odreći prava na žalbu od dana objavljivanja rješenja o prekršaju. srodnik po krvi u pravoj liniji. zaštitnoj mjeri. U žalbi se mogu iznositi nove činjenice i novi dokazi. i 4) potpis podnosioca žalbe. Navodeći nove činjenice. bračni drug.Žalba se izjavljuje u roku od osam dana od dana usmeno saopštene odluke u smislu člana 121 stav 5 ovog zakona ili od dana dostavljanja rješenja. 3) obrazloženje razloga žalbe. Član 146 Treće lice ima pravo žalbe samo u pogledu izrečene zaštitne mjere oduzimanja predmeta. Član 144 Žalba se izjavljuje Vijeću. zakonski zastupnik. Suspenzivno dejstvo žalbe Član 147 Blagovremeno izjavljena žalba odlaže izvršenje rješenja o prekršaju ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno. a predlažući nove dokaze dužan je navesti činjenice koje treba dokazati. oduzimanju imovinske koristi. 3) zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Osnovi zbog kojih se rješenje može pobijati Član 150 Rješenje o prekršaju se može pobijati: 1) zbog bitne povrede odredaba prekršajnog postupka. 2) razloge žalbe. podnosilac žalbe je dužan predložiti nove dokaze. a u skraćenom postupku u roku od tri dana. 4) zbog odluke o kazni. Član 145 Pravo na žalbu imaju podnosilac zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i okrivljeni. U korist okrivljenog žalbu mogu izjaviti njegov branilac. a predaje prvostepenom organu koje je donio rješenje o prekršaju.

opomeni.Član 151 Bitna povreda odredaba prekršajnog postupka postoji: 1) ako je rješenje o prekršaju donio stvarno nenadležan organ ili sudija koji nije vodio pretres. protivurječna sama sebi ili razlozima rješenja. . u roku iz člana 124 stav 3 ovog zakona. zaštitnoj mjeri ili mjeri oduzimanja imovinske koristi prekoračeno ovlašćenje koje se ima po zakonu. 9) ako se rješenje o prekršaju zasniva na dokazu na kome se po odredbama ovog zakona nije moglo zasnovati. 6) da li su povrijeđene odredbe o uračunavanju zadržavanja ili pritvora u kaznu. 4) da li je u pogledu prekršaja koji je predmet zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka primijenjen zakon ili drugi propis koji se ne može primijeniti. ili ako rješenje uopšte nema razloga ili u njemu nijesu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama ili su ti razlozi potpuno nejasni ili u znatnoj mjeri protivurječni. 2) da li ima okolnosti koje isključuju odgovornost za prekršaj. 4) ako je protivno zakonu bila isključena javnost na pretresu. Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje Član 153 Rješenje o prekršaju može se pobijati zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja kad je neka odlučna činjenica pogrešno utvrđena ili nije utvrđena. ili ako im je uskraćeno pravo da na pretresu ili u toku izvođenja ostalih radnji upotrebljavaju svoj jezik i da na svom jeziku prate tok postupka. 5) ako je povrijeđen propis prekršajnog postupka po pitanju da li je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnesen od ovlašćenog organa ili oštećenog. 2) ako okrivljeni nije ispitan prije donošenja rješenja o prekršaju. 5) da li je odlukom o kazni. 11) ako je izreka rješenja o prekršaju nerazumljiva. 8) ako usmeno saopštena odluka nije unijeta u zapisnik. ili ako o odlučnim činjenicama postoji znatna protivurječnost između onoga što se navodi u razlozima rješenja o sadržini isprava ili zapisima o iskazima datim u postupku i samih tih isprava ili zapisnika. Bitna povreda odredaba prekršajnog postupka postoji i ako sudija ili ovlašćeni službenik za vrijeme pripremanja usmenog pretresa ili u toku pretresa ili prilikom donošenja rješenja o prekršaju nije primijenio ili je pogrešno primijenio koju odredbu ovog zakona ili je na usmenom pretresu povrijedio pravo odbrane. 10) ako je rješenjem o prekršaju povrijeđena odredba člana 134 stav 2 ovog zakona. osim u skraćenom postupku. 7) ako u cijelosti nije odlučeno o zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka ili ako je odlučeno mimo tog zahtjeva. a to je bilo ili je moglo biti od uticaja na zakonito i pravilno donošenje rješenje o prekršaju. Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje postoji kad na to ukazuju nove činjenice ili novi dokazi. koji se morao izuzeti ili je bio izuzet. 3) da li ima okolnosti koje isključuju prekršajno gonjenje. 3) ako okrivljeni ili oštećeni nijesu poučeni. Povreda materijalnih propisa o prekršajima Član 152 Povreda materijalnih propisa o prekršajima postoji ako je povrijeđen propis po pitanju: 1) da li je radnja za koju se okrivljeni goni prekršaj. osim ako je s obzirom na druge dokaze očigledno da bi i bez tog dokaza bilo donijeto isto rješenje o prekršaju. a naročito da li je nastupila zastarjelost prekrašajnog gonjenja ili je stvar već pravosnažno riješena. 6) ako organ za prekršaje nije bio stvarno nadležan da rješava u toj stvari.

2 i 3 ovog člana. Član 157 Ako Vijeće nađe da je žalba neblagovremena ili nedozvoljena odbaciće je. Rješenje o prekršaju u pogledu zaštitne mjere ili oduzimanja imovinske koristi može se pobijati ako ne postoji povreda zakona. oslobođenju od kazne. ukoliko se time ne ugrožavaju prava trećih lica. troškovima prekršajnog postupka i imovinskopravnom zahtjevu Član 154 Rješenje o prekršaju može se pobijati zbog odluke o kazni kad tom odlukom nije prekoračeno zakonsko ovlašćenje iz člana 152 stav 1 tačka 5 ovog zakona. 2) da li postoji bitna povreda odredaba prekršajnog postupka iz člana 151 stav 1 ovog zakona. ali uvijek po službenoj dužnosti pazi: 1) da li je žalba blagovremena i dozvoljena. Prvostepeni organ povodom žalbe može sam donijeti novo rješenje ili preinačiti ranije rješenje na osnovu već izvedenih dokaza. ili ako žalba po zakonu nije dozvoljena. preinačiti ili ukinuti. kao i na ispitivanje odluke o kazni. Nedozvoljena je žalba ako ju je izjavilo lice koje nije na to ovlašćeno ili lice koje se odreklo žalbe ili koje je jednom odustalo od žalbe. Rješavajući po žalbi. Odluka o troškovima prekršajnog postupka i odluka o imovinskopravnim zahtjevima može se pobijati kad je prvostepeni organ o ovim pitanjima donio odluku protivno odredbama ovog zakona. ali je prvostepeni organ nepravilno izrekao ove mjere ili ih nije izrekao iako su za to postojali zakonski uslovi. oduzimanju imovinske koristi. Ako blagovremena i dozvoljena žalba izjavljena u korist okrivljenog ne sadrži razloge žalbe i obrazloženje tih razloga ispitivanje će se ograničiti u pogledu povreda iz stava 1 tač. zaštitnoj mjeri i oduzimanju imovinske koristi. Vijeće može rješenje o prekršaju potvrditi. Potvrđivanje prvostepenog rješenja Član 158 . 3) da li je na štetu okrivljenog povrijeđen propis o prekršaju. ali prvostepeni organ nije pravilno odmjerio kaznu s obzirom na okolnosti koje utiču da kazna bude veća ili manja i zbog toga što je prvostepeni organ primijenio ili nije primijenio odredbe o ublažavanju kazne. Granice ispitivanja prvostepenog rješenja o prekršaju i odluka drugostepenog organa Član 156 Vijeće ispituje rješenje o prekršaju u dijelu koji se pobija žalbom. Postupak po žalbi Član 155 Neblagovremenu ili nedozvoljenu žalbu odbaciće prvostepeni organ koji je donio rješenje o prekršaju. ili što nije izrekao opomenu iako su za to postojali zakonski uslovi. Neblagvoremena je žalba ako je izjavljena poslije zakonskog roka.Pobijanje rješenja o prekršaju zbog odluke o prekršajnim sankcijama.

u obrazloženju će se navesti koje su odredbe povrijeđene i u čemu se sastoji povreda. niti povrede zakona iz člana 156 ovog zakona. Preinačenje prvostepenog rješenja Član 159 Prvostepeno rješenje o prekršaju preinačiće se ako se nađe da su odlučne činjenice pravilno utvrđene i da se s obzirom na utvrđeno činjenično stanje po pravilnoj primjeni propisa ima donijeti drukčije rješenje ili ako se nađe da postoje takve povrede propisa koje se mogu otkloniti bez ukidanja prvostepenog rješenja ili ako se nađe da prilikom odmjeravanja kazne. postupiće po službenoj dužnosti kao da takva žalba postoji. Dejstvo žalbe u korist saokrivljenih Član 161 Kad Vijeće povodom ma čije žalbe izjavljene protiv rješenja o prekršaju utvrdi da su razlozi zbog kojih je donio rješenje u korist okrivljenog od koristi i za kojeg od okrivljenih koji nije izjavio žalbu ili je nije izjavio u tom pravcu.Vijeće će odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi prvostepeno rješenje kad utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih se rješenje pobija. ili zašto su novi dokazi i nove činjenice važne za donošenje pravilnog rješenja. ili ako je prekršajni postupak obustavljen zbog pogrešne ocjene dokaza ili pogrešne primene materijalnog prava. ili izricanja zaštitne mjere nijesu uzete u obzir sve okolnosti koje su od uticaja za pravilno odmjeravanje kazne ili za zakonito izricanje zaštitne mjere ili kad okolnosti koje su uzete u obzir nijesu pravilno ocijenjene. Kada se ukine prvostepeno rješenje kojim je izrečena novčana kazna u ponovnom postupku može se izreći novčana kazna u većem iznosu i u slučaju kada je žalbu izjavio samo okrivljeni. Iz istih razloga može se prvostepeno rješenje i djelimično ukinuti. ako se pojedini djelovi rješenja mogu izdvojiti bez štete za pravilno odlučivanje. Član 163 Vijeće ne može preinačiti rješenje na štetu okrivljenog ako je samo on izjavio žalbu. . podnosiocu zahtjeva i drugim zainteresovanim licima. Dostavljanje drugostepenog rješenja Član 164 Vijeće će vratiti sve spise prvostepenom organu sa dovoljnim brojem ovjerenih prepisa svog rješenja radi dostavljanja okrivljenom. Ukidanje prvostepenog rješenja Član 160 Vijeće će uvažavajući žalbu ukinuti prvostepeno rješenje i predmet vratiti prvostepenom organu na ponovni postupak i odlučivanje ako utvrdi da postoji bitna povreda odredaba prekršajnog postupka. ili ako smatra da zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja treba dopuniti ili provesti novi postupak. Član 162 U obrazloženju rješenja Vijeće će cijeniti žalbene navode i ukazaće na povrede zakona koje je uzeo u obzir po službenoj dužnosti. koja je bila ili je mogla biti od uticaja na zakonito rješavanje prekršajne stvari. Kad se prvostepeno rješenje ukida zbog povreda odredaba prekršajnog postupka. Kad se prvostepeno rješenje ukida zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja navešće se u čemu se sastoje nedostaci.

roditelji ili zakonski zastupnik. U ponovljenom postupku mogu se isticati nove činjenice i predlagati novi dokazi.izvodiće se samo radnje i raspravljati sporna pitanja koja se odnose na ukinuti dio rješenja. GLAVA XXIV VANREDNI PRAVNI LJEKOVI Ponavljanje prekršajnog postupka Dopuštenost ponavljanja postupka Član 166 Na zahtjev kažnjenog lica ili njegovog branioca prekršajni postupak završen pravosnažnim rješenjem o prekršaju ponoviće se: 1) ako se dokaže da je rješenje o prekršaju zasnovano na lažnoj ispravi ili na lažnoj izjavi svjedoka. U slučajevima iz tač. 1 i 2 ovog člana mogu se utvrditi i drugim dokazom. Član 168 Zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka može se podnijeti u roku od 30 dana od dana saznanja za razloge iz člana 166 ovog zakona. Izuzetno. vještaka ili tumača. Ako se postupak protiv lica ne može povesti zato što su umrla ili što postoje okolnosti koje isključuju krivično gonjenje. ako za to postoje opravdani razlozi Vijeće može naložiti prvostepenom organu koji je donio rješenje na osnovu člana 130 ovog zakona. da u ponovnom postupku raspravi sva sporna pitanja po pravilima redovnog postupka. činjenice iz stava 1 tač. Član 170 . djeca. Postupak po zahtjevu Član 169 U zahtjevu za ponavljanje prekršajnog postupka navešće se razlozi za ponavljanje postupka i dokazi kojima će se utvrditi postojanje razloga na kojima se zahtjev zasniva. 1 i 2 stava 1 ovog člana mora se pravosnažnom presudom dokazati da su navedena lica oglašena krivim za krivična djela. 4) ako se iznesu nove činjenice ili podnesu novi dokazi koji bi samo za sebe ili u vezi sa ranijim dokazima doveli do drukčijeg rješenja o prekršaju da su bili poznati u ranijem postupku.Dužnost prvostepenog organa za prekršaje Član 165 U ponovljenom postupku prvostepeni organ dužan je da izvede sve radnje i raspravi sva sporna pitanja na koja mu je ukazalo Vijeće. a ako je prvostepeno rješenje o prekršaju djelimično ukinuto u ponovnom postupku . Istekom roka od jedne godine od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju ne može se podnijeti zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka. 3) ako se utvrdi da je neko lice za istu radnju već pravosnažno kažnjeno u prekršajnom postupku ili prije donošenja rješenja o prekršaju oglašeno krivim u krivičnom postupku ili u postupku za privredni prestup. ovlašćenog službenika ili drugog lica koje je učestvovalo u postupku. 2) ako se dokaže da je do rješenja o prekršaju došlo zbog krivičnog djela sudije. Podnošenje zahtjeva za ponavljanje postupka Član 167 Poslije smrti okrivljenog zahtjev za ponavljanje postupka mogu podnijeti njegov bračni drug.

U rješenju kojim se dozvoljava ponavljanje prekršajnog postupka odrediće se održavanje novog pretresa. . Okrivljeni koji nije koristio redovni pravni lijek protiv prvostepenog rješenja o prekršaju ne može podnijeti zahtjev za vanredno preispitivanje pravosnažnog rješenja o prekršaju. nepotpun ili da je podnesen od neovlašćenog lica. . Ako zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka ne bude odbačen. Protiv rješenja kojim je dozvoljeno ponavljanje postupka nije dozvoljena posebna žalba. postupiće kao da je takav zahtjev podnesen.zaštitna mjera obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana.O zahtjevu za ponavljanje prekršajnog postupka odlučuje organ koji je donio prvostepeno rješenje o prekršaju. Slučajevi u kojima je dopušten zahtjev za vanredno preispitivanje rješenja Član 174 Zahtjev za vanredno preispitivanje drugostepenog rješenja može se podnijeti kad je izrečena: . prikupiće dokaze koji su navedeni u zahtjevu i odgovoru. Rješenjem o prekršaju. Kad prvostepeni organ primi odgovor ili kad protekne rok za davanje odgovora. U novom postupku organ za prekršaje nije vezan za rješenja donesena u ranijem postupku. primjerak zahtjeva dostaviće se podnosiocu zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka da u roku od osam dana podnese odgovor na zahtjev. ZAHTJEV ZA VANREDNO PREISPITIVANJE PRAVOSNAŽNOG RJEŠENJA O PREKRŠAJU Dopuštenost zahtjeva Član 173 Zahtjev za vanredno preispitivanje pravosnažnog rješenja o prekršaju može se podnijeti protiv drugostepenog pravosnažnog rješenja o prekršaju zbog povrede zakona. a može se odlučiti da se prekine ili odloži izvršenje rješenja o prekršaju protiv kojeg je ponavljanje dozvoljeno. po osnovu rješenja kojim je dozvoljeno ponavljanje prekršajnog postupka važe iste odredbe kao i za raniji postupak. Odluke povodom zahtjeva za ponavljanje postupka Član 171 Na osnovu rezultata izvedenih dokaza prvostepeni organ uvažiće zahtjev i dozvoliće ponavljanje prekršajnog postupka ili će zahtjev odbiti. i na osnovu tih dokaza odlučiće o zahtjevu. Ako prvostepeni organ nađe da razlozi zbog kojih je dozvolio ponavljanje postupka postoje i kod nekog od drugih okrivljenih koji nijesu podnijeli zahtjev za ponavljanje postupka. . donesenom u novom postupku. Član 172 Za vođenje novog postupka. osim kad je samo po žalbi podnosioca zahtjeva izrečena strožija prekršajna sankcija iz člana 174 ovog zakona. i . odrediće se da se ranije rješenje stavlja van snage u cjelosti ili djelimično ili da se ostavlja na snazi. Prvostepeni organ odbaciće zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka ako nađe da je neblagovremen. a u slučaju i pod uslovima određenim ovim zakonom.zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom na motorni pogon vozaču po zanimanju.zaštitna mjera zabrane vršenja samostalne djelatnosti.kazna zatvora.

Ako Vrhovni sud nađe da razlozi zbog kojih je donio odluku u korist okrivljenog postoje i kod nekog od drugih okrivljenih koji nijesu podnijeli zahtjev ili ga nijesu podnijeli u tom pravcu. Rok za podnošenje zahtjeva Član 177 Zahtjev za vanredno preispitivanje pravosnažnog rješenja o prekršaju podnosi se u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o prekršaju donesenog u drugom stepenu. ukinuće ili preinačiti prvostepeno i drugostepeno rješenje o prekršaju ili samo drugostepeno. . Odluke povodom zahtjeva Član 180 Predsjednik vijeća Vrhovnog suda odbaciće zahtjev koji je neblagovremen. u vijeću sastavljenom od tri sudije. Ovlašćenje za podnošenje zahtjeva Član 176 Zahtjev za vanredno preispitivanje pravosnažnog rješenja o prekršaju mogu podnijeti kažnjeni. Odlučivanje o zahtjevu Član 178 O zahtjevu za vanredno preispitivanje pravosnažnog rješenja o prekršaju odlučuje Vrhovni sud. Član 181 Vrhovni sud će odbiti. kao neosnovan. Član 179 Vrhovni sud rješava o zahtjevu za vanredno preispitivanje rješenja o prekršaju u nejavnoj sjednici. postupiće kao da je takav zahtjev podnesen. U novom postupku mogu se iznositi nove činjenice i predlagati novi dokazi. Zahtjev za vanredno preispitivanje pravosnažnog rješenja o prekršaju podnosi se pismeno Vrhovnom sudu.Razlozi za podnošenje zahtjeva Član 175 Zahtjev za vanredno preispitivanje drugostepenog rješenja o prekršaju može se podnijeti u sljedećim slučajevima: 1) zbog povrede materijalnog prava na štetu kažnjenog predviđene u članu 152 ovog zakona. ukinuti u cjelini ili djelimično prvostepeno i drugostepeno rješenje o prekršaju i predmet vratiti prvostepenom organu na ponovno odlučivanje. nedozvoljen ili je podnesen od neovlašćenog lica. i 2) zbog bitne povrede odredaba prekršajnog postupka predviđene u članu 151 ovog zakona. Ako Vrhovni sud utvrdi da je zahtjev za vanredno preispitivanje rješenja o prekršaju osnovan. Član 182 Kad je predmet vraćen na ponovno odlučivanje prvostepeni organ je dužan da izvede sve radnje u postupku i raspravi sva pitanja na koja je ukazao Vrhovni sud. njegov branilac i zakonski zastupnik. zahtjev za vanredno preispitivanje rješenja o prekršaju ako nađe da ne postoje razlozi iz člana 175 ovog zakona.

ZAHTJEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI Podnošenje zahtjeva za zaštitu zakonitosti Član 183 Protiv pravosnažnog rješenja o prekršaju može se podnijeti zahtjev za zaštitu zakonitosti ako je povrijeđen zakon ili drugi propis o prekršaju. Ako Vrhovni sud nađe da razlozi zbog kojih je donio odluku u korist kažnjenog postoje i za kojeg od kažnjenih saizvršioca u pogledu kojih nije podnijet zahtjev za zaštitu zakonitosti. Kad sud utvrdi da je zahtjev za zaštitu zakonitosti osnovan. a Vrhovni sud nađe da je osnovan. Vrhovni sud će odbiti zahtjev za zaštitu zakonitosti kao neosnovan ako utvrdi da ne postoji povreda propisa na koju se ukazuje u zahtjevu. U novom postupku mogu se isticati nove činjenice i predlagati novi dokazi. ne mijenjajući pravosnažnu odluku. preinačiće pravosnažno rješenje ili ukinuti u cjelosti ili djelimično prvostepeno i drugostepeno rješenje i predmet vratiti na ponovnu odluku prvostepenom organu. Vrhovni sud će se ograničiti samo na ispitivanje povreda propisa iz zahtjeva državnog tužioca. O sjednici sud će uvijek obavijestiti državnog tužioca. Vrhovni sud je pri donošenju odluke vezan zabranom propisanom članom 163 st. Zahtjev za zaštitu zakonitosti ne može se podnijeti ako je Vrhovni sud odlučivao po zahtjevu za vanredno preispitivanje rješenja o prekršaju. Zahtjev za zaštitu zakonitosti podnosi Državni tužilac Republike Crne Gore (u daljem tekstu: državni tužilac). utvrdiće samo da postoji povreda zakona. . Zahtjev za zaštitu zakonitosti može se podnijeti u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju. Prvostepeni organ je dužan da izvede sve procesne radnje i da raspravi pitanja na koja mu je ukazao Vrhovni sud. Odlučivanje po zahtjevu Član 184 O zahtjevu za zaštitu zakonitosti odlučuje Vrhovni sud u nejavnoj sjednici u vijeću sastavljenom od tri sudije. 1 ovog zakona. Ako je pravosnažno rješenje o prekršaju ukinuto i predmet vraćen na ponovno vođenje prekršajnog postupka. Odlučivanje po zahtjevu Član 185 Pri rješavanju o zahtjevu za zaštitu zakonitosti. Član 186 Ako je zahtjev za zaštitu zakonitosti podnijet na štetu kažnjenog. Ako je zahtjev za zaštitu zakonitosti podnijet u korist kažnjenog. postupiće po službenoj dužnosti. za osnovu će se uzeti raniji zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. ili će se ograničiti samo na to da utvrdi povredu propisa. kao da takav zahtjev postoji. Dostavljanje presude Član 187 Odluka Vrhovnog suda u potrebnom broju primjeraka dostavlja se prvostepenom organu. preko organa koji je rješavao u drugom stepenu.

a naročito pri njegovom ispitivanju. osjetljivosti i ličnim svojstvima maloljetnika. prvostepeni organ koji vodi prekršajni postupak obavjestiće ih o pokretanju postupka. Prije izricanja vaspitne mjere ili kazne prema maloljetniku pribaviće se mišljenje nadležnog organa starateljstva. lica koja učestvuju u postupku dužna su da postupaju obazrivo. Pozivanje maloljetnika Član 190 Maloljetnik se poziva preko roditelja ili staratelja. Postupak prema maloljetniku može se voditi zajedno sa postupkom protiv punoljetnih lica i sprovesti po opštim odredbama ovog zakona. vodeći računa o duševnoj razvijenosti. Kod preduzimanja radnji prema maloljetnom učiniocu prekršaja u njegovom prisustvu. Izdvajanje postupka Član 192 Kad je maloljetnik učestvovao u izvršenju prekršaja zajedno sa punoljetnim licima. osim ako to nije moguće zbog potrebe hitnog postupanja ili iz drugih opravdanih razloga. . Hitnost postupka Član 189 Prekršajni postupak prema maloljetniku je hitan. upoznavanje njegove ličnosti i prilika u kojima živi. organ starateljstva i roditelji. Prava roditelja i staralaca Član 193 U postupku prema maloljetnicima. Obaveza svjedočenja Član 191 Niko ne može biti oslobođen od dužnosti da svjedoči o okolnostima potrebnim za ocjenjivanje duševne razvijenosti maloljetnika. ili staralac maloljetnika imaju pravo da se upoznaju sa tokom postupka. da u toku postupka stavljaju predloge i da ukazuju na činjenice i dokaze koji su od važnosti za donošenje pravilne odluke. samo ako je spajanje postupka neophodno za svestrano razrješenje stvari. Ako se maloljetnik ne poziva preko roditelja ili staratelja. postupak prema njemu će se izdvojiti i sprovesti po odredbama ove glave.GLAVA XXV POSTUPAK PREMA MALOLJETNICIMA Promjena postupka Član 188 U prekršajnom postupku prema maloljetniku primjenjuju se odredbe ove glave. a ostale odredbe prekršajnog postupka predviđene ovim zakonom samo ako nijesu u suprotnosti sa ovim odredbama.

Nije dozvoljeno naplaćivanje novčane kazne na licu mjesta za više prekršaja izvršenih u sticaju. kao i organ starateljstva o prekršaju koji je izvršen. ranijeg života maloljetnika i njegovih ličnih svojstava. Isključenje javnosti Član 197 U postupku prema maloljetniku uvijek će se isključiti javnost. U slučaju iz stava 1 ovog člana rješenjem će se odbaciti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sa obrazloženjem zbog čega je zahtjev odbačen. ili staralac i organ starateljstva radi preduzimanja mjera u okviru njihovih ovlašćenja.Cjelishodnost pokretanja i vođenja postupka Član 194 Prvostepeni organ za prekršaje može odlučiti da se ne pokrene prekršajni postupak protiv maloljetnika. ili da se pokrenuti postupak obustavi ako smatra da to ne bi bilo cjelishodno zbog prirode prekršaja. U slučaju iz stava 1 ovog člana područni organ za prekršaje će obavijestiti roditelja. Protiv naplate novčane kazne na licu mjesta žalba nije dopuštena. još i staralac. ukoliko posebnim propisom nije drukčije određeno. sestra i hranilac maloljetnika. GLAVA XXVI NAPLATA NOVČANE KAZNE Naplata novčane kazne na licu mjesta Član 198 Novčanu kaznu propisanu u određenom iznosu naplaćuje na licu mjesta od lica zatečenog u vršenju prekršaja službeno lice organa u čiju nadležnost spada neposredno izvršavanje ili nadzor nad izvršavanjem propisa u kojem je prekršaj predviđen. . Član 199 Kad su posebnim propisima određena službena lica ovlašćena da na licu mjesta izriču i naplaćuju novčane kazne u utvrđenom iznosu. brat. Lica iz stava 1 ovog člana mogu izjaviti žalbu u korist maloljetnika i protiv njegove volje. a po potrebi može obavijestiti i školu. ili staratelja maloljetnika. Postupak prema djetetu Član 196 Kad sudija za prekršaje utvrdi da maloljetnik u vrijeme izvršenja prekršaja nije imao navršenih 14 godina života obustaviće prekršajni postupak. licima zatečenim u vršenju prekršaja o naplaćenoj novčanoj kazni izdaje se potvrda u kojoj se označava koji je prekršaj izvršen i kolika je novčana kazna izrečena i naplaćena. Pravo na podnošenje žalbe Član 195 Protiv rješenja o prekršaju donesenog u postupku prema maloljetniku kojim je maloljetnik oglašen odgovornim za prekršaje. a o izvršenom prekršaju obavijestiće se roditelji maloljetnika. ili ustanovu u kojoj je maloljetnik smješten. pored lica iz člana 145 ovog zakona. žalbu mogu izjaviti.

Član 203 Organ za prekršaje. Ako učinilac prekršaja ne postupi po nalogu ovlašćeni organ protiv njega podnijeće zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. ovlašćeno službeno lice uručiće mu nalog da u roku od tri dana plati novčanu kaznu i upozoriti da će u slučaju neplaćanja protiv njega biti podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. GLAVA XXVII NAKNADA ŠTETE I VRAĆANJE NOVČANIH IZNOSA I PREDMETA U SLUČAJU NEOPRAVDANOG KAŽNJAVANJA Pravo na naknadu štete zbog neopravdanog kažnjavanja Član 201 Pravo na naknadu štete zbog neopravdanog kažnjavanja ima lice kome je pravosnažnim rješenjem o prekršaju bila izrečena kazna ili zaštitna mjera. osim ako je na to bio prinuđen. a kasnije povodom vanrednog pravnog lijeka prekršajni postupak obustavljen. predmeta ili novčane vrijednosti oduzetog predmeta (u daljem tekstu: vraćanje novčanog iznosa). Član 202 Pravo na naknadu štete zbog neopravdanog kažnjavanja ostvaruje se shodnom primjenom Zakona o krivičnom postupku. Pravo na naknadu štete zastarijeva za tri mjeseca od dostavljanja odluke na osnovu koje se stiče pravo na naknadu. 2) ako je povodom zahtjeva za ponavljanje prekršajnog postupka na štetu okrivljenog novi postupak obustavljen usljed smrti ili trajnog duševnog oboljenja okrivljenog poslije izvršenog prekršaja. a do odustanka je došlo na osnovu sporazuma sa okrivljenim. zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi ili oduzimanja predmeta. koji je odlučivao u prvom stepenu.Postupanje u slučaju neplaćanja kazne Član 200 Ako učinilac prekršaja odbije da plati novčanu kaznu na licu mjesta. Nalog iz stava 1 ovog člana pored podataka iz člana 199 stav 1 ovog zakona sadrži i uputstvo o načinu plaćanja novčane kazne. 3) ako je novi prekršajni postupak obustavljen zbog zastarelosti gonjenja do koje je došlo zbog nedostupnosti okrivljenog. osim u sljedećim slučajevima: 1) ako je do obustave prekršajnog postupka došlo zbog toga što je u novom postupku povodom vanrednog pravnog lijeka oštećeni kao podnosilac zahtjeva odustao od zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. ima pravo na vraćanje plaćene novčane kazne. 4) ako je okrivljeni svojim lažnim priznanjem ili na drugi način prouzrokovao svoje kažnjavanje. Vraćanje novčanih iznosa Član 204 Lice kome je u prekršajnom postupku neopravdano izrečena novčana kazna. Smatra se da je lice neopravdano kažnjeno ako je u slučaju preinačenja pravosnažnog rješenja o prekršaju ili ukidanja pravosnažnog rješenja o prekršaju postupak protiv njega pravosnažno obustavljen usled toga što je utvrđeno da djelo nije . donijeće po službenoj dužnosti rješenje o poništenju upisa neopravdanog kažnjavanja u kaznenoj evidenciji i dostaviti ga organu uprave nadležnom za unutrašnje poslove. oduzete imovinske koristi.

GLAVA XXVIII IZVRŠENJE RJEŠENJA O PREKRŠAJU Član 207 Rješenje doneto u prekršajnom postupku izvršava se kad postane pravosnažno i kad za izvršenje nema zakonskih smetnji. ili nema prebivalište. Član 210 . 2) ako je okrivljenom izrečena kazna zatvora za teži prekršaj protiv javnog reda i mira. a prvostepeni organ nađe da postoji osnovana sumnja da će okrivljeni osujetiti izvršenje izrečene kazne. Ako okrivljeni izjavi žalbu protiv rješenja kojim je određeno izvršenje rješenja prije njegove pravosnažnosti. računajući od časa kad je žalbu primio. naknadu štete. a Vijeće je dužno da po žalbi odluči i svoje rješenje dostavi prvostepenom organu u roku od 48 časova od prijema predmeta. prvostepeni organ je dužan da žalbu sa spisima predmeta dostavi Vijeću u roku od 24 časa. ili vraćanje novčanog iznosa.prekršaj ili što postoje osnovi koji isključuju odgovornost učinioca prekršaja. U slučaju iz stava 1 ovog člana u rješenju o prekršaju odrediće se da će se kazna izvršiti prije pravosnažnosti rješenja. ili što nema dokaza da je ono izvršilo prekršaj. Ako do sporazuma ne dođe u roku od dva mjeseca od dana prijema zahtjeva. Član 205 Pravo neopravdano kažnjenog lica i lica koje je ono po zakonu bio dužno da izdržava da traži naknadu štete. ovlašćeno lice može podnijeti tužbu za naknadu štete protiv Republike ili jedinice lokalne samouprave i pokrenuti postupak kod nadležnog suda u roku od 30 dana od dana isteka roka za postizanje sporazuma. zastarijeva za tri mjeseca od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju kojim je prekršajni postupak obustavljen. Član 209 Rješenje o prekršaju doneseno u postupku prema maloljetniku ne može se izvršiti prije pravosnažnosti. ili vraćanje novčanog iznosa mogu tražiti njegov bračni drug i njegovi srodnici koje je on po zakonu bio dužan da izdržava. radi sporazuma o postojanju štete i visini naknade. Ako se neopravdano kažnjeno lice odreklo zahtjeva za naknadu štete ili vraćanja novčanog iznosa poslije njegove smrti zahtjev se ne može postaviti. Član 208 Rješenje o prekršaju može se izvršiti i prije njegove pravosnažnosti u sljedećim slučajevima: 1) ako okrivljeni ne može da dokaže svoj identitet. Poslije smrti neopravdano kažnjenog lica. ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno. a postoji osnovana sumnja da će prekršaj ponoviti ili ako to interesi bezbjednosti posebno zahtijevaju. Zahtjev za vraćanje novčanog iznosa podnosi se nadležnom organu uprave za poslove finansija u čiju korist je uplaćen taj novčani iznos. ili ako odlazi u inostranstvo radi boravka. Vraćanje novčanog iznosa ne može zahtijevati kažnjeno lice koje je svojim lažnim priznanjem prouzrokovalo kažnjavanje. Ako nadležni organ odbije zahtjev ili u roku od dva mjeseca ne donese rješenje po zahtjevu. Član 206 Ovlašćeno lice dužno je da se sa svojim zahtjevom za naknadu štete obrati organu uprave nadležnom za poslove finansija. ovlašćeno lice može svoj zahtjev ostvariti tužbom za naknadu štete kod nadležnog suda iz stava 2 ovog člana.

Član 212 Za sprovođenje izvršenja kazne zatvora nadležan je prvostepeni organ prema mjestu prebivališta. područni organ za prekršaje koji je donio rješenje o prekršaju u prvom stepenu posebnim rješenjem zamijeniće novčanu kaznu u kaznu zatvora tako što će se za svaki započeti novčani iznos u visini jedne polovine minimalne zarade u Republici odrediti jedan dan zatvora. na njegov zahtjev. Kad su ispunjeni uslovi da se pristupi izvršenju rješenja o prekršaju. može zahtijevati da se ta kazna ili mjera izvrši na području drugog organa za prekršaje u Republici. nadležni organ za prekršaje ili drugi organ dužan je da preduzme sve potrebne radnje da se izvršenje sprovede bez odlaganja. Kazna zatvora ne može se izvršiti nad trudnom ženom poslije navršena tri mjeseca trudnoće ni majkom djeteta dok dijete ne navrši jednu godinu života. zamijeniće novčanu kaznu u kaznu zatvora prema odredbama ovog zakona. izvršenje na imovini izvršioca prekršaja sprovede na području drugog organa za prekršaje u Republici na kome se nalazi imovina ili predmet na kome treba sprovesti izvršenje. Za sprovođenje izvršenja kazne zatvora prije pravosnažnosti rješenja o prekršaju nadležan je prvostepeni organ koji je izrekao kaznu zatvora. Ako je rješenje iz stava 1 ovog člana donijelo ministarstvo ili drugi organ uprave ili lokalne uprave. O zadržavanju putne isprave izdaje se potvrda. troškovi prekršajnog postupka i oduzeta imovinska korist izvršavaju se kad je. ukoliko nađe da bi kažnjeno lice čije se mjesto boravka nalazi u inostranstvu moglo osujetiti izvršenje rješenja. ako je dijete mrtvo rođeno ili ako je umrlo neposredno poslije porođaja dok ne prođe šest mjeseci od dana porođaja. na kome ima prebivalište. 1 i 2 ovog člana zahtjev za sprovođenje izvršenja upućuje se provostepenom organu za prekršaje koji je na osnovu zakona ili drugog propisa nadležan da sprovodi izvršenje rješenja o prekršaju. ako sam nije nadležan za izvršenje. s tim što zatvor ne može biti duži od 60 dana. Član 215 Prvostepeni organ za prekršaje koji je u smislu člana 214 stav 2 ovog zakona sproveo izvršenje na imovini učinioca prekršaja dužan je da sa naplaćenim iznosima ili oduzetim predmetima postupi po nalogu prvostepenog organa koji je donio rješenje o prekršaju. Prvostepeni organ koji je donio rješenje o prekršaju može zahtijevati da se radi prinudne naplate novčane kazne ili drugih novčanih iznosa i radi oduzimanja predmeta. U slučajevima iz st.U cilju obezbjeđenja izvršenja rješenja o prekršaju prvostepeni organ može. Član 211 Organ koji je donio rješenje o prekršaju u prvom stepenu dužan je. protekao rok određen za njihovo plaćanje. Član 214 Prvostepeni organ nadležan za prekršaje koji je izrekao kaznu zatvora. vaspitnu mjeru ili zaštitnu mjeru. na osnovu izvršnog rješenja o prekršaju. ili boravišta kažnjenog lica. Član 216 Ako kažnjeno fizičko lice ili preduzetnik u određenom roku ne plati novčanu kaznu u cjelosti ili djelimično. zadržati putnu ispravu do izvršenja rješenja. da ovjereni prepis rješenja o prekršaju sa klauzulom pravosnažnosti dostavi organu za prekršaje ili drugom organu koji je nadležan za sprovođenje izvršenja najkasnije u roku od tri dana od dana kada je rješenje postalo izvršio. Član 213 Novčana kazna. Izvršenje i odlaganje izvršenja kazne zatvora vrši se shodnom primjenom odredaba Zakona o izvršenju krivičnih sankcija i ovog zakona. po pravosnažnosti rješenja o prekršaju. ili boravište lice prema kome se izvršenje ima sprovesti. područni organ nadležan prema sjedištu donosioca rješenja. .

ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno. Kad okrivljeni organ ili pravno lice. Ako je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom izrečena licu koje ima stranu vozačku dozvolu. Ova zaštitna mjera izvršava se oduzimanjem odobrenja za obavljanje djelatnosti. Rješenje o visini troškova iz stava 1 ovog člana donosi prvostepeni organ ili drugi organ koji je sproveo izvršenje. Postupak za prinudno izvršenje novčane kazne. troškove prekršajnog postupka ili oduzetu imovinsku korist. Član 220 Zaštitnu mjeru zabrane vršenja samostalne djelatnosti izvršava nadležni državni organ. Član 224 Troškove nastale oko prinudnog izvršenja rješenja o prekršaju snosi kažnjeno lice. Kad odgovorno lice u organu ili pravnom licu. sproveo izvršenje dužan je da postupi po nalogu prvostepenog organa koji je donio rješenje o prekršaju i da ga obaviještava o toku postupka izvršenja. Član 219 Izrečena zaštitna mjera oduzimanja predmeta i zaštitna mjera obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana izvršavaju se prema odredbama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija. ili usvojioca ili staraoca i vaspitna mjera pojačanog nadzora od organa starateljstva izvršavaju se prema odredbama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija. Član 217 Ako kažnjeni nakon pravosnažnosti rješenja i zamjeni novčane kazne u kaznu zatvora plati novčanu kaznu. radi sprovođenja izvršenja. nadležni organ izvršiće je u skladu sa odredbama stava 2 ovog člana. troškova prekršajnog postupka i oduzete imovinske koristi sprovodi se prema odredbama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija. prvostepeni organ koji je donio rješenje o prekršaju posebnim rješenjem odrediće njihovo prinudno izvršenje i zajedno sa ovjerenim prepisom pravosnažnog rješenja o prekršaju dostaviće ga Službi platnog prometa kod koje se nalazi žiro-račun okrivljenog organa ili pravnog lica. kazna zatvora se neće izvršiti. Član 221 Zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom izvršava Ministarstvo unutrašnjih poslova i dužno je da o tome vodi evidenciju. Član 218 Ako iz razloga propisanih ovim zakonom postoje smetnje da se kažnjenom licu izrečena novčana kazna zamijeni u kaznu zatvora naplatiće se prinudnim putem. vojno lice.Nakon donošenja rješenja iz stava 1 i 2 ovog člana. Član 222 Vaspitna mjera pojačanog nadzora od strane roditelja. Član 225 . Izvršenje kazne zatvora kada je zamijenjena novčanom kaznom obustaviće se ako kažnjeni plati ostatak novčane kazne koja odgovara izdržanoj kazni zatvora. Izvršenje mjere iz stava 1 ovog člana obustaviće se kad maloljetnik postane punoljetan. Član 223 Prvostepeni organ ili drugi organ koji je. ostatak novčane kazne naplatiće se prinudnim putem. dok mjera traje uz evidentiranje od nadležnog organa. u smislu člana 211 stav 1 ovog zakona. u određenom roku ne plati novčanu kaznu. službenik Ministarstva unutrašnjih poslova ili službenik službe obezbjeđenja u kazneno-popravnoj ustanovi ne plati novčanu kaznu u određenom roku ona će se naplatiti prinudnim izvršenjem. Izvršenje zaštitne mjere iz stava 1 ovog člana vrši se upisivanjem zabrane upravljanja u vozačku dozvolu od kada se računa njeno trajanje.

GLAVA XXIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 226 Predmete primljene do stupanja na snagu ovog zakona. 28/87. br. 30/92). IZMENE Ispravka Zakona o prekršajima Ispravka je objavljena u "Službenom listu RCG". U članu 122 stav 4 u trećem i četvrtom redu odozgo. u roku od 45 dana od dana donošenja ovog zakona. 27/89.dovršiće Područni organ za prekršaje Kotor i opštinskih sudova za prekršaje u Plužinama i Šavniku . nastaviće sa radom do imenovanja predsjednika i sudija područnih organa za prekršaje i ovlašćenih službenika ministarstava i drugih organa uprave. koji ne budu imenovani. Danilovgradu. Protiv rješenja kojim se usvaja zahtjev za odlaganje izvršenja nije dozvoljena žalba. Član 229 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike CrneGore". Član 228 Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o prekršajima ("Službeni list SRCG". Plavu. izuzev opštinskih sudova za prekršaje u Andrijevici. Opštinski sudovi za prekršaje. umjesto riječi "pitanje" treba da stoji riječ "pitanja". br. U članu 92. 11/88 i "Službeni list RCG". 2. 5/85. ali prvostepeni organ koji je donio rješenje može. umjesto riječi "radovno" treba da stoji riječ "redovno". 28/84. koji prestaju sa radom stupanjem na snagu ovog zakona. kod Opštinskog suda za prekršaje u Andrijevici i Plavu .dovršiće Područni organ za prekršaje Podgorica. koje će izvršiti Vlada u roku od 30 dana od dana donošenja ovog zakona. br. Član 227 Republički sud za prekršaje nastaviće sa radom do imenovanja predsjednika i sudija Vijeća. stav 3 u drugom redu odozdo.dovršiće Područni organ za prekršaje Berane.dovršiće Područni organ za prekršaje Nikšić. . br. ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o zaradama i drugim primanjima poslanika i republičkih funkcionera ("Službeni list RCG". Plužinama i Šavniku. 28/84. Opštinskog suda za prekršaje u Tivtu . 1. na zahtjev kažnjenog lica. 46/91 i 18/91) i Zakon o sudovima za prekršaje ("Službeni list SRCG". br. odložiti izvršenje do donošenja odluke po vanrednom pravnom lijeku. 20/87. ako nađe da bi zbog izvršenja kažnjeno lice pretrpjelo znatnu materijalnu štetu ili da za to postoje drugi opravdani razlozi. 26/91 i "Službeni list RCG". Opštinskog suda za prekršaje u Danilovgradu . U članu 60.Izjavljeni vanredni pravni lijek ne odlaže izvršenje. prestaje funkcija svim dosadašnjim predsjednicima i sudijama sudova za prekršaje. 1/90. Predsjednici i sudije za prekršaje iz stava 3 ovog člana. umjesto riječi "uvođenje" treba da stoji riječ "vođenje". 1 i 2 ovog člana. br. 29/94. 28/93). Tivtu. 3. koje će izvršiti Vlada i starješine organa. Imenovanjem lica iz st.

U članu 194 stav 2 u drugom redu odozdo. i sudije: Radojko Đuričanin. donio je ODLUKU 1. na osnovu odredbe člana 113 stav 1. u članu 5 stav 2 mijenja se i glasi: "Ako se poslije učinjenog prekršaja izmijeni propis. umjesto riječi "ispitivanje" treba da stoji riječ "ispitivanja". br. septembra 1996. Zakona o prekršajima nijesu u saglasnosti sa Ustavom Republike Crne Gore Odluka je objavljena u "Službenom listu RCG". 4 i 5". tačka 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Zakon je objavljen u "Službenom listu RCG". 29/95 i 75/95 12. 25/94 i 29/94) nijesu u saglasnosti sa Ustavom Republike Crne Gore i prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke. Zakona o prekršajima ("Službeni list Republike Crne Gore". Šefko Crnovršanin i Jakša Marković. Odluka kojom se utvrđuje da odredbe člana 130. u sastavu: sudija prof. U članu 130 stav 1 u zadnjem redu. U članu 130 stav 2 poslije riječi "službenik" treba da stoji riječ "je". . člana 131 i člana 163 stav 2. Prof. broj 21/93). kao predsjedavajući. br. 7. Član 3 U članu 34 stav 1 poslije tačke 4) dodaje se nova tačka koja glasi: "5) obavezno psihijatrijsko liječenje". 25/94 i 29/94). 6. br. Ustavni sud Republike Crne Gore. dr Blagota Mitrić.4. r. umjesto riječi "stvaralac" treba da stoji riječ "staralac". člana 131 i člana 163 stav 2. 48/99." brojevi "1 i 4" zamjenjuju se brojevima "1. U članu 139 stav 1 tačka 5. primijeniće se propis koji je blaži za učinioca". umjesto riječi "uručivanju" treba da stoji riječ "uračunavanju". 38/96. Član 1 U Zakonu o prekršajima ("Službeni list RCG". Član 4 U članu 35 stav 4 poslije riječi "tač. br. br. s. Utvrđuje se da odredbe člana 130. septembra 1996. godine Podgorica Predsjedavao sudija Ustavnog suda Republike Crne Gore. Ustava Republike Crne Gore ("Službeni list Republike Crne Gore". 5. Član 2 U članu 28 stav 1 riječ "osam" zamjenjuje se brojem "15". U. godine. na sjednici od 12. dr Blagota Mitrić.

Član 12 U članu 82 poslije stava 1 dodaje se stav 2 koji glasi: "Ako imenovani predsjednik ili sudija Vijeća ili područnog organa za prekršaje." Član 13 U članu 101 stav 3 briše se. . Član 16 U članu 127 stav 2 poslije riječi "organ" dodaje se riječ "naredbom". ne stupi na dužnost u roku od 15 dana od dana obavještenja. Član 6 U članu 71 stav 2 u tački 3 riječi: "i Plav" i u tački 11 riječi: "i Danilovgrad" brišu se. Član 9 Član 80 briše se. Poslije tačke 15 dodaju se dvije nove tačke koje glase: "16) Područni organ za prekršaje Danilovgrad.protiv maloljetnika. Član 15 U članu 126 stav 3 riječ "tri" zamjenjuje se riječju "osam". Član 10 U članu 81 stav 1 mijenja se i glasi: "Predsjednika i sudije Vijeća i područnih organa za prekršaje imenuje Vlada. na osnovu javnog oglašavanja". smatraće se da nije ni imenovan. . Ministarstvo pravde pribavlja mišljenje o kandidatima od područnog organa u koji se vrši imenovanje i Vijeća. Član 8 Član 77 mijenja se i glasi: "Područni organi za prekršaje vode postupak za prekršaje: . kazna zatvora ili novčana kazna. Član 17 .Član 5 U članu 64 stav 1 riječi: "osim ako se rješenje o prekršaju donosi u skraćenom postupku" brišu se. za teritoriju Opštine Plav". Pri utvrđivanju mišljenja za predsjednika i sudije Vijeća. . nadležni su i za ostale saizvršioce. kao i za prekršaje propisane zakonom ili uredbom koje neposredno izvršava organ lokalne uprave". 17) Područni organ za prekršaje Plav. Član 11 Poslije člana 81 dodaje se novi član koji glasi: "Član 81a Pri utvrđivanju mišljenja.u slučajevima kad su nadležni za jednog saizvršioca.za koje nije propisana nadležnost drugog organa. Član 14 U članu 121 poslije stava 6 dodaje se stav 7 koji glasi: "Kad su se stranke odrekle prava na žalbu prepis rješenja o prekršaju ne mora imati obrazloženje". Ministarstvo pravde pribavlja mišljenje od Vijeća". Član 7 Član 73 mijenja se i glasi: "Organi lokalne uprave vode prekršajni postupak za prekršaje propisane odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave. za teritoriju Opštine Danilovgrad. bez opravdanog razloga. kazna zatvora i novčana kazna.za koje je propisana kazna zatvora. U stavu 2 riječi: "za predsjednika i sudije područnog organa za prekršaje" brišu se. ukoliko odgovornost proizilazi iz istog događaja". uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra pravde.

izreći zaštitne mjere obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana i obaveznog psihijatrijskog liječenja. Član 28 . U istom članu poslije stava 4 dodaju se st. niti odlučivati o imovinsko-pravnom zahtjevu". Član 23 U članu 143 stav 2 riječi: "a u skraćenom postupku u roku od tri dana" brišu se. s obzirom na prirodu prekršaja. ukoliko se nijesu odazvali na uredno uručen poziv. Član 21 U članu 139 stav 2 poslije riječi: "u određenom trajanju" dodaju se riječi: "sa naznakom broja zatvorskih dana".". Član 27 U članu 216 stav 2 riječi: "sjedištu donosioca rješenja" zamjenjuju se riječima: "prebivalištu okrivljenog". troškova postupka i mjera oduzimanja imovinske koristi od organa ili pravnog lica izvršiće se preko nadležnog organa za poslove platnog prometa kod koga organ ili pravno lice imaju žiro račun. 5 i 6 koji glase: "Prinudna naplata novčane kazne. a na osnovu neposrednog uvida i zapažanja ili na osnovu službenih i drugih podataka ili isprava sačinjenih prema službenoj evidenciji tih organa. pravosnažno rješenje izvršiće nadležni područni organ za prekršaje (izvršno odjeljenje) prinudnom naplatom na imovini izvršioca prekršaja". ako nađu da. rješenje o prekršaju može se donijeti u odsustvu podnosioca zahtjeva i okrivljenog. za prekršaj za koji je propisana novčana kazna. koja se zajedno sa rješenjem o prekršaju dostavlja nadležnom organu za oslove platnog prometa. Član 22 U članu 140 stav 1 riječi: "i sa upozorenjem na odredbu člana 163 stav 2 ovog zakona" brišu se. Član 26 U članu 207 poslije riječi "pravosnažno" dodaju se riječi: "i izvršno". Član 20 Član 132 mijenja se i glasi: "U skraćenom postupku ne može se donijeti rješenje o prekršaju protiv maloljetnika. rješenje o prekršaju mogu donijeti i područni organi za prekršaje. Član 25 U članu 165 stav 2 briše se. Član 131 Pod uslovom iz člana 130 stav 1 ovog zakona. Prinudna naplata se određuje naredbom.U glavi HH u naslovu riječ "područni" briše se. Član 19 Poslije člana 129 dodaju se dva nova člana koji glase: "Član 130 Po zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka podnijetog od strane ovlašćenog organa. Član 24 U članu 151 stav 1 tačka 2 mijenja se i glasi: "ako okrivljenom prije donošenja rješenja o prekršaju nije obezbijeđeno pravo iz člana 64 ovog zakona. treba izreći novčanu kaznu". ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno". Član 18 Član 129 mijenja se i glasi: "Na prekršajni postupak organa za prekršaje primjenjuju se odredbe Zakona o krivičnom postupku. okolnosti pod kojima je prekršaj učinjen i lična svojstva okrivljenog. Ukoliko na računu okrivljenog organa i pravnog lica nema sredstava. Ukoliko ovlašćeni organ ustanovi da je radi boljeg razjašnjenja stvari potrebno sprovesti i druge dokaze može odrediti i održati pretres.

U članu 219 poslije riječi: "i narkomana" dodaju se riječi: "kao i zaštitna mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja". Preuzimanje predmeta izvršiće predsjednici područnih organa zapisnički". . Član 29 Poslije člana 227 dodaje se novi član koji glasi: "Član 227a Područni organi za prekršaje Danilovgrad i Plav preuzeće nezavršene predmete od područnih organa za prekršaje Podgorica i Berane u roku od 15 dana od dana konstituisanja. Član 30 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful