P. 1
Zakon o Prekrsajima RCG

Zakon o Prekrsajima RCG

|Views: 251|Likes:
Published by Flymarijana

More info:

Published by: Flymarijana on Aug 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2014

pdf

text

original

Zakon o prekršajima

Zakon je objavljen u "Službenom listu RCG", br. 25/94, 29/94 i 48/99. Vidi: Odluku US RCG U br. 29/95 i 75/95 - 38/96-2. PRVI DIO

GLAVA I OPŠTE ODREDBE
Član 1 Ovim zakonom uređuju se: 1) uslovi prekršajne odgovornosti, uslovi za propisivanje i primjenu prekršajnih sankcija, sistem sankcija, prekršajni postupak, postupak izvršenja rješenja o prekršaju, i 2) organizacija i rad organa za prekršaje.

ZAKONITOST U ODREĐIVANJU PREKRŠAJA I PROPISIVANJU PREKRŠAJNIH SANKCIJA
Član 2 Niko ne može biti kažnjen za radnju koja, prije nego što je izvršena, nije bila zakonom ili drugim propisom utvrđena kao prekršaj i za koju nije bila propisana sankcija. Član 3 Niko ne može biti kažnjen dva ili više puta za isti prekršaj. Lice koje je u krivičnom postupku ili u postupku za privredni prestup pravosnažno oglašeno krivim za djelo koje ima obilježje prekršaja, neće se kazniti za prekršaj.

PROPISIVANJE PREKRŠAJA
Član 4 Prekršaji se mogu propisivati zakonom i uredbom Vlade Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada). Prekršaji se mogu propisivati i odlukom jedinice lokalne samouprave. Organi ovlašćeni za donošenje propisa o prekršajima mogu za povrede propisa koje donose u okviru svoje nadležnosti propisivati samo kazne i zaštitne mjere koje predviđa ovaj zakon i u granicama koje su njime određene.

VREMENSKO VAŽENJE PROPISA
Član 5 Na učinioca prekršaja primjenjuje se propis koji je važio u vrijeme izvršenja prekršaja. Ako se poslije učinjenog prekršaja izmijeni propis, primijeniće se propis koji je blaži za učinioca . + Vidi: čl. 1. Zakona - 48/99-1.

PROSTORNO VAŽENJE PROPISA
Član 6 Propisi o prekršajima primjenjuju se na sva lica koja na teritoriji Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Republika) izvrše prekršaj. Propisi iz stava 1 ovog člana primjenjuju se i na lica koja izvan teritorije Republike izvrše prekršaj na brodu ili vazduhoplovu registrovanom na njenom području.

PREKRŠAJNE SANKCIJE
Član 7

Sankcije za prekršaje su: - kazna, - opomena, - zaštitne mjere, i - vaspitne mjere.

SVRHA IZRICANJA SANKCIJA
Član 8 Svrha izricanja sankcija za prekršaje je sprečavanje učinioca da vrši prekršaje i njegovo popravljanje, uticaj na druge da ne vrše prekršaje, kao i zaštita javnog poretka, učvršćivanje društvenog morala i discipline građana.

SREDSTVA NAPLAĆENA OD NOVČANIH KAZNI
Član 9 Sredstva naplaćena od novčanih kazni koje su izrečene za prekršaj prihod su Republike, a lokalne samouprave ako je prekršajni postupak vođen od njenih organa.

GLAVA II OPŠTE ODREDBE O PREKRŠAJIMA I PREKRŠAJNOJ ODGOVORNOSTI
Pojam prekršaja
Član 10 Prekršaji su povrede javnog poretka utvrđene zakonom ili drugim propisom za koje su propisane sankcije. + Sudska praksa

Nužna odbrana ili krajnja nužda
Član 11 Nije prekršaj ona radnja koja je izvršena u nužnoj odbrani ili krajnjoj nuždi. Ako je učinilac prekoračio granice nužne odbrane ili krajnje nužde može se blaže kazniti, a može se osloboditi od kazne ako je to prekoračenje učinjeno pod uslovima propisanim Krivičnim zakonom Savezne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: Krivični zakon SRJ). Pojam nužne odbrane i krajnje nužde i njihovog prekoračenja određuje se prema odredbama Krivičnog zakona SRJ.

Odgovornost za prekršaje
Član 12 Za prekršaj odgovara učinilac koji je uračunljiv i koji je prekršaj izvršio sa umišljajem ili iz nehata. Učinilac će odgovarati za nehat samo kada je to propisano. Postojanje uračunljivosti, umišljaja i nehata u prekršajnom postupku određuje se prema odredbama Krivičnog zakona SRJ.

Stvarna zabluda
Član 13 Nije odgovoran za prekršaj učinilac koji je prekršaj izvršio u neotklonjivoj stvarnoj zabludi.

Postojanje stvarne zablude određuje se prema odredbama Krivičnog zakona SRJ.

Pravna zabluda
Član 14 Učinilac prekršaja koji iz opravdanih razloga nije znao da je ta radnja zabranjena može se blaže kazniti ili osloboditi od kazne.

Pokušaj prekršaja
Član 15 Za pokušaj prekršaja učinilac je odgovoran samo ako je to zakonom predviđeno.

Odgovornost organa, pravnog i odgovornog lica
Član 16 Državni organ i organ lokalne samouprave (u daljem tekstu: organ), pravno lice i odgovorna lica u njima mogu biti odgovorni za prekršaj samo ako je to propisom o prekršaju predviđeno. Član 17 Organ ili pravno lice su odgovorni za prekršaj ako je do izvršenja prekršaja došlo radnjom ili propuštanjem dužnog nadzora od organa upravljanja ili odgovornog lica ili radnjom drugog lica ovlašćenog da postupa u ime organa ili pravnog lica. Pravno lice koje se nalazi pod stečajem odgovorno je za prekršaj, bez obzira da li je prekršaj izvršen prije otvaranja ili u toku stečajnog postupka, ali mu se ne može izreći kazna već samo zaštitna mjera oduzimanja predmeta i oduzimanja imovinske koristi. Organ ili pravno lice mogu se blaže kazniti ili osloboditi od kazne za prekršaje ako je prekršaj otkrio i prijavio organ upravljanja ili drugi organ tog organa ili pravnog lica ili ako su prekršaj otkrili i prijavili zaposleni u tom organi ili pravnom licu. Član 18 Odgovorno lice u organu ili pravnom licu, odgovorno je za prekršaj ako ga je izvršilo svojom radnjom ili propuštanjem dužnog nadzora i ako je pri tom postupalo s umišljajem ili iz nehata. Odgovornim licem u smislu ovog zakona, smatra se lice u preduzeću, ustanovi i drugoj organizaciji kome je, s obzirom na njegovu funkciju, uložena sredstva ili na osnovu ovlašćenja povjeren određen krug poslova u upravljanju imovinom, proizvodnji ili drugoj djelatnosti ili u vršenju nadzora nad njima, kao i lice koje u organu vrši određene dužnosti. Propisom kojim je propisan prekršaj može se odrediti koje odgovorno lice odgovara za prekršaj. Član 19 Odgovornost odgovornog lica za prekršaje ne prestaje zato što mu je prestao radni odnos ili funkcija, niti zato što je otvoren stečaj nad pravnim licem ili što je nastala nemogućnost kažnjavanja pravnog lica zbog njegovog prestanka. Član 20 Odgovornost odgovornog lica za prekršaj ne postoji ako je postupalo po naređenju drugog odgovornog lica ili organa upravljanja pod uslovom da je preduzelo sve radnje koje je, na osnovu zakona, drugog propisa ili opšteg akta bilo dužno da preduzme da bi spriječilo izvršenje prekršaja.

Odgovornost stranog pravnog lica i njegovih predstavnika
Član 21

Ako u propisu kojim je predviđen prekršaj nije drukčije određeno, strano pravno lice i strano odgovorno lice kazniće se za prekršaj ako je prekršaj izvršen na teritoriji Republike i ako strano pravno lice ima predstavništvo u Saveznoj Republici Jugoslaviji (u daljem tekstu: SR Jugoslavija).

Saizvršilaštvo
Član 22 U odnosu na odgovornost i kažnjavanje saizvršilaca, shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe Krivičnog zakona SRJ.

NAČIN, VRIJEME I MJESTO IZVRŠENJA PREKRŠAJA
Član 23 U odnosu na način, vrijeme i mjesto izvršenja prekršaja shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe Krivičnog zakona SRJ.

GLAVA III 1. SANKCIJE ZA PREKRŠAJE I KAZNE I USLOVI ZA NJIHOVO PROPISIVANJE I IZRICANJE
Vrste kazne
Član 24 Za prekršaj se može propisati novčana kazna ili kazna zatvora. Za prekršaj se može alternativno propisati novčana kazna i kazna zatvora. Za prekršaj izvršen iz koristoljublja zakonom se mogu propisati obje kazne. Za prekršaj organa ili pravnog lica i odgovornih lica u njima može se propisati samo novčana kazna.

Kazna zatvora
Član 25 Kazna zatvora može se propisati samo zakonom. Kazna zatvora ne može se propisati u trajanju kraćem od tri ni dužem od 60 dana. Kazna zatvora može se propisati samo za one prekršaje čijim bi izvršenjem mogla nastati opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovinu ili bi se teže narušio javni red i mir. Kazna zatvora izriče se na pune dane. Kazna zatvora ne može se izreći trudnoj ženi posle navršena tri mjeseca trudnoće, ni majci dok dijete ne navrši jednu godinu života, a ako je dijete mrtvo rođeno ili ako je umrlo poslije porođaja dok ne prođe šest mjeseci od dana porođaja.

Novčana kazna
Član 26 Novčana kazna može se propisati u rasponu ili u određenom iznosu. Zakonom se može propisati novčana kazna: 1) za fizičko lice i odgovorno lice u organu ili pravnom licu od jedne polovine do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici, u skladu sa zakonom i drugim propisima. 2) za organ, pravno lice i preduzetnika od desetostrukog do tristastrukog iznosa minimalne zarade u Republici. Uredbom i odlukom novčana kazna može se propisati: 1) za fizičko lice i odgovorno lice u organu ili pravnom licu od jedne četvrtine do desetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici.

U opravdanim slučajevima na zahtjev stranke rješenjem o prekršaju ili posebnim rješenjem može se dozvoliti da se izrečena novčana kazna plati u ratama. . izreći će se novčana kazna do dvostrukog iznosa pribavljene imovinske koristi. 2. njegove lične prilike i držanje poslije izvršenog prekršaja. ali ne ispod najmanje zakonske mjere te vrste kazne. Ublažavanje kazne Član 30 Ako se prilikom odmjeravanja kazne utvrdi da prekršaj nije teže prirode. kao i druge okolnosti koje se odnose na ličnost učinioca. Propisom o prekršaju može se za lakše prekršaje predvidjeti novčana kazna u određenom iznosu i ovlastiti službeno lice da je naplaćuje na licu mjesta. pravno lice i preduzetnika od desetostrukog do dvjestastrukog iznosa minimalne zarade u Republici. Član 27 Kada je organ ili pravno lice preduzetnik prekršajem učinio štetu ili nije izvršio obavezu ili je pribavio imovinsku korist visina novčane kazne može se propisati do desetostrukog iznosa učinjene štete. Ako je fizičko lice i odgovorno lice u organu ili pravnom licu prekršajem pribavilo imovinsku korist koja je veća od propisane maksimalne novčane kazne ili od propisanog iznosa novčane kazne.48/99-1. propisana kazna može se ublažiti na jedan od sljedećih načina: 1) izreći će se kazna ispod najmanje mjere kazne koja je propisana za taj prekršaj. da li su oba prekršaja izvršena iz istih pobuda i koliko je vremena proteklo od ranijeg kažnjavanja. Zakona . s tim što rok otplate ne može biti duži od dva mjeseca. uzimajući u obzir sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti.2) za organ. Na izrečenu novčanu kaznu okrivljeni će platiti kamatu od dana izvršnosti rješenja do dana plaćanja po eskontnoj stopi koju utvrđuje Narodna banka Jugoslavije uvećanoj za 20%. a za preduzetnika do petostrukog iznosa minimalne zarade u Republici. Ako je prekršaj izvršen u povratu posebno će se uzeti u obzir da li je raniji prekršaj iste vrste kao i novi prekršaj. 2) umjesto propisane kazne zatvora izreći će se novčana kazna. neizvršene obaveze ili pribavljene imovinske koristi. Član 28 Rješenjem o prekršaju određuje se rok plaćanja novčane kazne. + Vidi: čl. a uz to postoje olakšavajuće okolnosti koje ukazuju da će se i sa blažom kaznom postići svrha kažnjavanja. koji ne može biti kraći od tri dana ni duži od 15 dana po pravosnažnosti rješenja. a naročito: težinu prekršaja i njegove posljedice. Opšta pravila o odmjeravanju kazne Član 29 Izvršiocu prekršaja odmjerava se kazna u granicama koje su propisom određene za taj prekršaj. stepen odgovornosti učinioca. raniji život učinioca. Pri odmjeravanju novčane kazne uzeće se u obzir i imovno stanje učinioca ili ekonomska moć pravnog lica. pobude iz kojih je i okolnosti pod kojima je prekršaj izvršen. Novčana kazna koja se naplaćuje na licu mjesta može se propisati za fizičko lice i odgovorno lice u organu ili pravnom licu u iznosu do trostrukog iznosa. Kod odmjeravanja kazne ne može se kao otežavajuća okolnost uzeti u obzir ranije izrečena kazna ako je od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju proteklo više od dvije godine.

ili opomena može se izreći jedna ili više zaštitnih mjera. OPOMENA Član 33 Kad je za prekršaj propisana novčana kazna a postoje okolnosti koje u znatnoj mjeri umanjuju odgovornost učinioca. Ako su za više učinjenih prekršaja propisane zaštitne mjere različite vrste izreći će se sve zaštitne mjere. Član 35 Učiniocu prekršaja kome je izrečena kazna. Zadržavanje ili pritvor koji je trajao duže od 12. umjesto kazne može se izreći opomena. 3) zabrana upravljanja motornim vozilom. otklonio ili nadoknadio pričinjenu štetu. 2) zabrana vršenja djelatnosti. Zaštitna mjera može se izreći iako kazna.3) umjesto propisane kazne zatvora i novčane kazne izreći će se samo jedna od tih kazni. Opomena se može izreći i ako je učinilac prije donošenja rješenja o prekršaju ispunio propisanu obavezu. Zaštitne mjere mogu se propisati zakonom i uredbom.48/99-1. 3. a ako su propisane mjere iste vrste prethodno će se utvrditi vrijeme trajanja za svaku od njih i izreći će se ukupno vrijeme trajanja zaštitne mjere. tako da se može očekivati da ubuduće neće vršiti prekršaje i bez izricanja propisane kazne. pa se za tu radnju u prekršajnom postupku utvrdi odgovornost učinioca. Uračunavanje zadržavanja ili pritvora u kaznu Član 32 Vrijeme za koje je učinilac prekršaja zadržan prema odredbama ovog zakona uračunava se u izrečenu kaznu. + Vidi: čl. . 4) obavezno liječenje alkoholičara i narkomana. ili odbijajućom presudom osim zbog stvarne nenadležnosti suda. te zaštitne mjere propisane ovim zakonom. Ako je protiv lica osumnjičenog za krivično djelo bio određen pritvor. a ako su propisane kazne iste vrste prethodno će se utvrditi kazna za svaki prekršaj i izreći će se jedinstvena kazna koja je jednaka zbiru pojedinačno utvrđenih kazni. Zaštitna mjera oduzimanja predmeta može se propisati i odlukom. ZAŠTITNE MJERE Član 34 Uz kaznu za prekršaje mogu se propisati sljedeće zaštitne mjere: 1) oduzimanje predmeta. a kraće od 24 časa računa se u jedan dan zatvora. 3. Sticaj Član 31 Ako je učinilac jednom radnjom ili sa više radnji izvršio više prekršaja za koje su propisane različite vrste kazni izreći će se sve kazne. ili opomena za prekršaj nije izrečena. vrijeme provedeno u pritvoru uračunaće se u izrečenu kaznu za prekršaj. ili u novčanu kaznu u iznosu od jedne polovine minimalne zarade u Republici. koje ne može preći najvišu granicu. s tim da ukupna kazna zatvora ili ukupna novčana kazna ne mogu preći najveću mjeru tih kazni propisanu ovim zakonom. 2. samo ako je takva mogućnost predviđena zakonom. Zakona . 5) obavezno psihijatrijsko liječenje . a krivični postupak je pravosnažno okončan obustavom krivičnog postupka ili oslobađajućom presudom.

Zabrana vršenja djelatnosti Član 37 Zabranom vršenja djelatnosti učiniocu prekršaja se zabranjuje da obavlja djelatnost za koju mu se izdaje odobrenje od nadležnog organa. ona se može izreći učiniocu prekršaja koji je zloupotrijebio djelatnost za izvršenje prekršaja. Ako zakonom kojim se propisuje prekršaj nijesu propisani uslovi za izricanje mjere iz stava 1 ovog člana. ovog člana mogu se oduzeti i kad nijesu svojina učinioca ili ako on njima ne raspolaže kad to zahtijevaju interesi bezbjednosti. prodati ili predati zainteresovanom organu ili organizaciji. Predmeti iz st. a lokalne samouprave ako je prekršajni postupak vođen od njenih organa. Predmeti iz stava 1. Rješenjem o prekršaju odrediće se. Zabrana upravljanja motornim vozilom Član 38 Zabranom upravljanja motornim vozilom učiniocu prekršaja se zabranjuje upravljanje motornim vozilom određene vrste ili kategorije ili izdavanje vozačke dozvole. ako to zahtijevaju interesi bezbjednosti ili razlozi morala kao i u drugim slučajevima određenim posebnim zakonom. stepen odgovornosti. ona se može izreći učiniocu prekršaja koji je učinio težu povredu propisa o bezbjednosti saobraćaja ili čije ranije kršenje tih propisa ukazuje na opasnost da upravlja motornim vozilom određene vrste ili kategorije. Zakonom kojim se propisuje prekršaj može se predvidjeti obavezno izricanje ove zaštitne mjere. Ako zakonom kojim se propisuje prekršaj nijesu propisani uslovi za izricanje mjere iz stava 1. stav 1 tač. Novac dobijen prodajom predmeta prihod je Republike. Ako je učinilac samovoljno otuđio ili uništio predmete ili je na drugi način onemogućio oduzimanje predmeta iz stava 1. Pri odlučivanju da li će se . ako to zahtijevaju razlozi morala ili ako je učinilac za posljednje dvije godine kažnjen zbog istog ili sličnog prekršaja. lične prilike i sklonosti učinioca opravdavaju njeno izricanje. Zaštitna mjera iz stava 1 ovog člana može se izreći u trajanju od jednog mjeseca do jedne godine. 1. sigurnosti robnog prometa ili razlozi morala čime se ne ugrožava pravo trećih lica na naknadu štete od učinioca.48/99-1. u skladu sa posebnim propisima. ovog člana. ili su za to bili namijenjeni ili koji su nastali izvršenjem prekršaja mogu se oduzeti ako su svojina učinioca ili ako on njima raspolaže. Oduzimanje predmeta Član 36 Predmeti koji su upotrijebljeni za izvršenje prekršaja. 4. Ako zakonom kojim se propisuje prekršaj nijesu propisani uslovi za izricanje mjere iz stava 1 ovog člana. uništiti. ovog člana ona se može izreći ako okolnosti pod kojima je prekršaj učinjen. Zakona . Vrijeme trajanja izrečene mjere teče od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju. Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava se u vrijeme trajanja ove mjere. ako se opravdano može smatrati da bi dalje obavljanje takve djelatnosti bilo opasno po život ili zdravlje ljudi. o čemu se donosi posebno rješenje. 4 i 5 ovog zakona mogu se izreći i kad nijesu propisane za prekršaj. u rješenju o prekršaju odrediće se da plati novčani iznos koji odgovara vrijednosti predmeta. 1 i 2 ovog člana oduzeće se i kad se prekršajni postupak ne završi rješenjem kojim se okrivljeni oglašava krivim. da li će se oduzeti predmeti vratiti. + Vidi: čl.Zaštitne mjere iz člana 34.

Prekršajne sankcije prema maloljetniku Član 42 Prema maloljetniku koji je u vrijeme izvršenja prekršaja navršio 14. a ako učinilac nema izdatu dozvolu od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju. Zaštitna mjera iz stava 1 ovog člana može se izreći u trajanju do jedne godine. Vrste vaspitnih mjera Član 44 Maloljetnim učiniocima prekršaja mogu se izreći sljedeće vaspitne mjere: . Izvršenje izrečenih zaštitnih mjera iz stava 1 ovog člana obustaviće se i prije isteka vremena određenog u rješenju o prekršaju ako se od strane zdravstvene organizacije ustanovi da je liječenje završeno. 4. Zaštitna mjera iz stava 1 ovog člana izvršava se u ustanovi za izvršenje kazne. ili staralac maloljetnika koji je izvršio prekršaj kazniti ako je učinjeni prekršaj posledica njegovog propuštanja dužnog nadzora nad maloljetnikom. a ostale odredbe ovog zakona samo ako nijesu u suprotnosti sa ovim odredbama. Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava se u vrijeme trajanja ove mjere. Vrijeme provedeno u ustanovi iz stava 3 ovog člana računa se u kaznu zatvora. usvojilac. Zaštitna mjera može se izuzetno izreći maloljetniku uz vaspitnu mjeru. zdravstvenoj ili drugoj za to specijalizovanoj ustanovi. a nije navršio 18 godina (stariji maloljetnik) može se izreći vaspitna mjera ili kazna. Maloljetniku koji je u vrijeme izvršenja prekršaja navršio 16 godina. a u mogućnosti je da takav nadzor vrši. ako je zbog prirode prekršaja to neophodno. Odgovornost roditelja i staraoca za prekršaj maloljetnika Član 43 Zakonom se može odrediti da će se roditelj. OPŠTA PRAVILA O VASPITNIM MJERAMA I KAŽNJAVANJE MALOLJETNIKA Član 40 Prema maloljetnim učiniocima prekršaja primjenjuju se odredbe ovog poglavlja. Prije izricanja ove zaštitne mjere pribaviće se mišljenje zdravstvene ustanove. Obavezno liječenje alkoholičara i narkomana Član 39 Učiniocu koji je prekršaj učinio usljed zavisnosti od stalne upotrebe alkohola ili opojnih droga i kod koga postoji opasnost da će usljed ove zavisnosti i dalje vršiti prekršaje može se izreći zaštitna mjera obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana. Zaštitna mjera iz stava 1 ovog člana može se izreći u trajanju od jednog mjeseca do jedne godine. a nije navršio 16 godina (mlađi maloljetnik) mogu se izreći samo vaspitne mjere. Vrijeme trajanja izrečene mjere teče od dana upisa u dozvolu. Član 41 Prema maloljetniku koji u vrijeme izvršenja prekršaja nije navršio 14 godina (dijete) ne može se voditi prekršajni postupak.izreći ova mjera uzeće se u obzir i okolnost da li je učinilac po zanimanju vozač motornog vozila.

Upućivanje u disciplinski centar za maloljetnike Član 46 Upućivanje u disciplinski centar za maloljetnike izrećiće se maloljetniku kad je potrebno da se odgovarajućim kratkotrajnim vaspitnim mjerama izvrši uticaj na njegovu ličnost i vladanje. Pojačan nadzor Član 47 Ova mjera se može izreći kao mjera pojačanog nadzora od strane roditelja. ali ne duže od 10 dana. a one bi bile od uticaja na donošenje odluke. usvojioca ili staraoca. ali najduže 15 dana ili na neprekidni boravak za određeni broj dana. Ako lica iz stava 2 ovog člana ne mogu vršiti pojačan nadzor nad maloljetnikom. Radi utvrđivanja okolnosti iz stava 1 ovog člana mogu se saslušati roditelji maloljetnika i druga lica koja mogu pružiti potrebne podatke. a u mogućnosti su da takav nadzor vrše. usvojioca. usvojioca ili staraoca izriče se ako su roditelji. a naročito kad je prekršaj izvršio iz lakomislenosti ili nepromišljenosti. usvojilac ili staralac maloljetnika nije u mogućnosti da nad njim vrši nadzor. . Uslovi za izricanje vaspitnih mjera Član 48 Kod izricanja vaspitne mjere uzimaju se u obzir sve okolnosti koje su od značaja za izbor one vaspitne mjere kojom će se najbolje postići svrha prevaspitanja.1) disciplinske mjere (ukor i upućivanje u disciplinski centar za maloljetnike). Ako roditelj. Pojačan nadzor od strane roditelja. Ukor Član 45 Ukor će se izreći maloljetniku prema kojem nije potrebno preduzeti trajnije vaspitne mjere. druge porodice ili organa starateljstva. Pri izricanju ukora maloljetniku će se ukazati na štetnost njegovog postupka. izvršenje izrečene mjere može se obustaviti ili se izrečena mjera može zamijeniti drugom vaspitnom mjerom. Prilikom izricanja mjere iz stava 1 ovog člana odrediće se da se maloljetnik upućuje u disciplinski centar na određeni broj sati u praznične dane i to najviše četiri uzastopna praznična dana ili na određeni broj sati u toku dana. može mu se izreći pojačan nadzor organa starateljstva. kada maloljetnik ostaje kod svojih roditelja. 2) mjere pojačanog nadzora. s tim da njeno trajanje ne može biti duže od jedne godine. maloljetnik će se predati drugoj porodici koja je voljna da ga primi i koja ima mogućnosti da nad njim vrši pojačan nadzor. staraoca. Obustava izvršenja i izmjena odluke o vaspitnim mjerama Član 49 Kad se posle donošenja odluke kojom je izrečena vaspitna mjera pojave okolnosti kojih nije bilo u vrijeme donošenja odluke ili se za njih nije znalo. usvojioci ili staraoci propustili nadzor nad maloljetnikom. Područni organ za prekršaje će naknadno odlučiti o prestanku ove mjere.

niti se novčana kazna može zamijeniti zatvorom u trajanju dužem od 15 dana. Način oduzimanja imovinske koristi Član 53 Oduzimanje imovinske koristi sastoji se u oduzimanju novca. . mogao shvatiti značaj svoje radnje i upravljati svojim postupcima i ako zbog težih posledica prekršaja ili većeg stepena prekršajne odgovornosti ne bi bilo opravdano primijeniti vaspitnu mjeru. Kazna zatvora prema starijem maloljetniku može se izreći izuzetno. Zaštita oštećenog Član 54 Ako je oštećenom u prekršajnom postupku dosuđen imovinskopravni zahtjev. GLAVA IV ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE PREKRŠAJEM Osnov oduzimanja imovinske koristi Član 52 Niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu izvršenjem prekršaja. Ako je maloljetnik postao punoljetan poslije donošenja rješenja o prekršaju kojim je bila izrečena vaspitna mjera. ako pokrene parnicu u roku od šest mjeseci od dana pravosnažnosti tog rješenja. predmeta od vrijednosti i druge imovinske koristi koja je pribavljena izvršenjem prekršaja. učinilac će se obavezati da plati novčani iznos koji odgovara pribavljenoj imovinskoj koristi. Korist iz stava 1 ovog člana unosi se u budžet Republike ili jedinice lokalne samouprave. područni organ za prekršaje neće izreći vaspitnu mjeru. lične osobine i ponašanje maloljetnika. prema svojoj duševnoj razvijenosti. Kazna zatvora koja se izrekne prema maloljetniku ne može biti duža od 15 dana. Imovinska korist pribavljena izvršenjem prekršaja može se oduzeti od lica na koja je prenesena čime se ne ugrožava pravo tog lica na naknadu od učinioca prekršaja.Kažnjavanje starijih maloljetnika Član 50 Starijem maloljetniku se može izreći kazna samo ako je u vrijeme izvršenja prekršaja. Korist iz stava 1 ovog člana oduzeće se rješenjem o prekršaju kojim je utvrđeno izvršenje prekršaja. područni organ za prekršaje će obustaviti izvršenje te mjere. Dejstvo punoljetnosti Član 51 Ako je maloljetnik postao punoljetan prije donošenja rješenja o prekršaju. imajući u vidu prirodu prekršaja. oduzimanje imovinske koristi izreći će se samo ukoliko ta korist prelazi dosuđeni imovinskopravni zahtjev. Ako takvo oduzimanje nije moguće. Oštećeni koji je u prekršajnom postupku sa imovinskopravnim zahtjevom upućen na parnicu može tražiti da se naknadi iz iznosa oduzete imovinske koristi.

Sa svakim prekidom zastarijevanje počinje ponovo da teče. ili zaštitne mjere. Zastarijevanje prekršajnog gonjenja ne teče za vrijeme za koje se gonjenje ne može preduzeti po zakonu. ako je radi utvrđivanja ovog zahtjeva pokrenuo parnicu u roku od tri mjeseca od dana saznanja za rješenje kojim je oduzeta imovinska korist. DRUGI DIO PREKRŠAJNI POSTUPAK GLAVA VI OSNOVNA NAČELA PREKRŠAJNOG POSTUPKA Načelo zakonitosti Član 57 Pravilima ovog zakona obezbjeđuje se da niko nevin ne bude kažnjen. Pokretanje prekršajnog postupka . Zastarjelost izvršenja kazne ili zaštitne mjere nastaje u svakom slučaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarjelost izvršenja kazne. Zastarijevanje izvršenja kazne ili zaštitne mjere ne teče za vrijeme za koje se izvršenje ne može preduzeti po zakonu. GLAVA V ZASTARJELOST Zastarjelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka Član 55 Prekršajni postupak ne može se pokrenuti ako protekne jedna godina od dana kada je prekršaj izvršen. Zastarijevanje se prekida svakom procesnom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne. Zastarjelost izvršenja kazne ili zaštitne mjere Član 56 Izrečena kazna ili zaštitna mjera ne mogu se izvršiti ako je od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju protekla jedna godina. Sa svakim prekidom zastarijevanje počinje ponovo da teče. a da se učiniocu prekršaja izrekne sankcija pod uslovima i po postupku koji predviđa ovaj zakon. Zastarjelost prekršajnom gonjenja nastaje u svakom slučaju kad protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarjelost gonjenja. Zastarijevanje izvršenja kazne ili zaštitne mjere počinje od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju kojim je izrečena kazna ili zaštitna mjera.Oštećeni koji u prekršajnom postupku nije prijavio imovinskopravni zahtjev može zahtijevati naknadu iz oduzete imovinske koristi. a najkasnije u roku od jedne godine od pravosnažnosti rješenja o oduzimanju imovinske koristi i ako u roku od tri mjeseca od dana pravosnažnosti te odluke zatraži naknadu iz oduzete imovinske koristi. Zastarijevanje se prekida svakom procesnom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi gonjenja učinioca prekršaja. ili zaštitne mjere.

1. Kod ocjene dokaza organi za vođenje prekršajnog postupka su dužni da svaki dokaz cijene posebno i u vezi sa ostalim dokazima i da na osnovu takve ocjene izvode zaključak da li je neka činjenica dokazana. rješenje o prekršaju može se donijeti i bez njegovog ispitivanja. . Slobodna ocjena dokaza Član 63 U prekršajnom postupku organi za vođenje prekršajnog postupka ocjenjuju dokaze po slobodnom uvjerenju. 5. Ako uredno pozvani okrivljeni ne dođe i ne opravda izostanak ili u određenom roku ne da pismenu odbranu. Pomoć neukoj stranci Član 61 Okrivljenog ili drugo lice koje učestvuje u postupku. Ispitivanje okrivljenog Član 64 Prije donošenja rješenja o prekršaju okrivljenom će se pružiti mogućnost da se izjasni o činjenicama i dokazima koji ga terete i da iznese sve činjenice i dokaze koji su mu od koristi.29/94-415. + Vidi: čl. tako i one koje su mu od koristi. Pretpostavka nevinosti Član 59 Niko ne može biti smatran odgovornim za prekršaj dok to ne bude utvrđeno pravosnažnim rješenjem o prekršaju. prvostepeni organ za prekršaje je dužan da ga pouči o pravima koja mu po ovom zakonu pripadaju i o posljedicama propuštanja radnje.Član 58 Prekršajni postupak inicira se zahtjevom ovlašćenog organa ili oštećenog. a iz neznanja bi moglo do propusti neku radnju u postupku. Ekonomičnost prekršajnog postupka Član 62 Organi za vođenje prekršajnog postupka dužni su da postupak sprovode bez odugovlačenja i da onemoguće svaku zloupotrebu prava koja pripadaju licima koja učestvuju u postupku. ili da zbog toga ne koristi svoja prava.48/99-1. Utvrđivanje istine Član 60 Organi za vođenje prekršajnog postupka dužni su da istinito i potpuno utvrde sve činjenice koje su od važnosti za donošenje zakonite odluke i da sa jednakom pažnjom ispitaju i utvrde kako činjenice koje terete okrivljenog. + Vidi: tač. Ispravke . Zakona .

Kotor za teritoriju Opštine Kotor i Tivat. Područni organ za prekršaje. Područni organ za prekršaje.Pravo odbrane okrivljenog Član 65 Okrivljeni ima pravo da se brani sam ili uz stručnu pomoć branioca. Područni organ za prekršaje. 3. Zakona . Član 69 Prekršajni postupak u prvom stepenu vode područni organi za prekršaje. sa sjedištem u Podgorici. Područni organ za prekršaje. Član 70 Prekršajni postupak u drugom stepenu vodi Vijeće za prekršaje Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Vijeće). Cetinje za teritoriju Opštine Cetinje. Budva za teritoriju Opštine Budva. Područni organ za prekršaje. 15. GLAVA VII ORGANI ZA VOĐENJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA Član 68 Organi za vođenje prekršajnog postupka samostalno odlučuju na osnovu ustava. Područni organi za prekršaje su: 1. 5. 9. Mojkovac za teritoriju Opštine Mojkovac. ministarstva i drugi organi uprave i organi lokalne uprave (u daljem tekstu: prvostepeni organi). Područni organ za prekršaje. 14. Andrijevica. Područni organ za prekršaje. zakona i drugih propisa. Član 71 Područni organi za prekršaje obrazuju se za teritoriju jedne ili više opština. Područni organ za prekršaje. Područni organ za prekršaje. Područni organ za prekršaje. Član 72 Vijeće se osniva kao jedinstveno za teritoriju Republike. Herceg Novi za teritoriju Opštine Herceg Novi. za teritoriju Opštine Plav. Berane za teritoriju Opštine Berane. Naknada štete neosnovano zadržanom ili kažnjenom licu Član 67 Lice koje je neopravdano kažnjeno za prekršaj ili je bez osnova zadržano ima pravo na naknadu štete koja mu je time pričinjena. 6. 12. 6.48/99-1. za teritoriju Opštine Danilovgrad. Drugostepenost prekršajnog postupka Član 66 Protiv rješenja donetog u prvom stepenu može se izjaviti žalba. Rožaje za teritoriju Opštine Rožaje. Član 73 . 10. + Vidi: čl. 7. Područni organ za prekršaje. Područni organ za prekršaje. 4. 16) Područni organ za prekršaje Danilovgrad. Podgorica za teritoriju Opštine Podgorica. Bijelo Polje za teritoriju Opštine Bijelo Polje. Kolašin za teritoriju Opštine Kolašin. 13. kao i druga prava utvrđena zakonom. Nikšić za teritoriju Opštine Nikšić. Područni organ za prekršaje. Pljevlja za teritoriju Opštine Pljevlja. Područni organ za prekršaje. 2. Ulcinj za teritoriju Opštine Ulcinj. Žabljak za teritoriju Opštine Žabljak. 8. Područni organ za prekršaje. 11. Plužine i Šavnik. Bar za teritoriju Opštine Bar. 17) Područni organ za prekršaje Plav.

preduzeća.48/99-1.za koje je propisana kazna zatvora. nadležni su i za ostale saizvršioce. . na osnovu javnog oglašavanja . osim organa lokalne uprave. Organi za vođenje prekršajnog postupka dužni su pružati pravnu pomoć državnim i drugim organima dostavljanjem spisa. ukoliko odgovornost proizilazi iz istog događaja . ako se time ne ometa tok prekršajnog postupka. isprava i drugih podataka. kazna zatvora ili novčana kazna. Član 81 Predsjednika i sudije Vijeća i područnih organa za prekršaje imenuje Vlada. dužni su organima za vođenje prekršajnog postupka pružati pravnu pomoć dostavljanjem spisa. Član 74 Prvostepeni organi.Organi lokalne uprave vode prekršajni postupak za prekršaje propisane odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave.protiv maloljetnika. uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra pravde. 8. 7. odlučuje o sukobu nadležnosti između prvostepenih organa. + Vidi: čl. a lokalna samouprava za organe lokalne uprave. isprava. i vijeće izvještaj o svom radu podnose Vladi. Član 76 Sredstva i uslove za rad organa za vođenje prekršajnog postupka obezbjeđuje Vlada. Državni i drugi organi. GLAVA IX IMENOVANJE I RAZRJEŠENJE Član 80 . 9.48/99-1. Član 75 Organi za vođenje prekršajnog postupka dužni su jedni drugima pružati pravnu pomoć. . podataka i drugih obavještenja potrebnih za vođenje prekršajnog postupka. GLAVA VIII ORGANIZACIONA NADLEŽNOST Član 77 Područni organi za prekršaje vode postupak za prekršaje: .48/99-1.brisan Vidi: + čl. ustanove ili druge organizacije. vrši i druge poslove određene zakonom.za koje nije propisana nadležnost drugog organa. . + Vidi: čl. Zakona . Zakona . Član 79 Vijeće odlučuje po žalbama izjavljenim protiv odluka prvostepenog organa. kao i za prekršaje propisane zakonom ili uredbom koje neposredno izvršava organ lokalne uprave . Član 78 Ministarstva i drugi organi uprave i organi lokalne uprave vode postupak za prekršaje za koje je propisana novčana kazna.u slučajevima kad su nadležni za jednog saizvršioca. . Zakona . kazna zatvora i novčana kazna.

11. Ministarstvo pravde pribavlja mišljenje od Vijeća. + Vidi: čl. Član 83 U Vijeću i istom područnom organu za prekršaje sudije ne mogu biti lica koja su bračni drugovi ili srodnici u pravoj liniji ili pobočnoj liniji drugog stepena. + Vidi: čl. kada nestručno i nesavjesno obavlja funkciju ili kad trajno izgubi radnu sposobnost za vršenje svoje funkcije. Zakona . Zakona . Član 87 Predsjednik i sudije Vijeća mogu biti razriješeni od dužnosti prije isteka mandata: kad je pravosnažno osuđen za dijelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje te funkcije. Član 82 Predsjednik i sudije Vijeća i područnih organa za prekršaje imenuju se na vrijeme od pet godina i po isteku mandata mogu ponovo biti imenovani.Ministarstvo pravde oglašava slobodna mjesta u "Službenom listu Republike Crne Gore" i drugim sredstvima javnog informisanja.48/99-1. ovog člana ima najmanje pet godina radnog iskustva na pravnim poslovima. prije isteka mandata. smatraće se da nije ni imenovan. Za predsjednika i sudiju Vijeća može biti imenovano lice koje pored uslova iz stava 1. 12. kad ispuni uslove za starosnu penziju i kad je osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora. Kad nastupi neki od razloga za prestanak funkcije predsjedniku Vijeća. + Vidi: čl. predsjednik Vijeća će o tome obavijestiti Vladu. 10. kao i ovlašćenog službenika za vođenje prekršajnog postupka može biti imenovano ili postavljeno lice koje ispunjava opšte uslove za rad u organima uprave i koje je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. Ako imenovani predsjednik ili sudija Vijeća ili područnog organa za prekršaje. Član 81a Pri utvrđivanju mišljenja. Član 85 Predsjednik i sudije Vijeća i predsjednik i sudije područnih organa za prekršaje prije stupanja na dužnost daju zakletvu pred predsjednikom Vlade ili licem koje on odredi. Kad nastupi neki od razloga za prestanak funkcije predsjedniku Vijeća. Zakona . Ovlašćenog službenika za vođenje prekršajnog postupka u ministarstvu i drugom organu uprave postavlja starješina organa. . Član 84 Za predsjednika i sudiju područnog organa za prekršaje. bez opravdanog razloga. Ministarstvo pravde pribavlja mišljenje o kandidatima od područnog organa u koji se vrši imenovanje i Vijeća. Član 86 Predsjedniku i sudijama Vijeća prestaje funkcija prije isteka mandata: kad to sam zatraži.48/99-1. ne stupi na dužnost u roku od 15 dana od dana obavještenja. Pri utvrđivanju mišljenja za predsjednika i sudije Vijeća. ministar pravde će o tome obavijestiti Vladu. prije isteka mandata. Kad je predsjednik Vijeća pravosnažno osuđen za kažnjivo djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje te funkcije ili kada su nastupile okolnosti koje ukazuju na to da je trajno izgubio radnu sposobnost za vršenje svoje funkcije ministar pravde će odmah podnijeti Vladi predlog za razrješenje. Tekst zakletve glasi: "Zaklinjem se čašću da ću svoju dužnost vršiti savjesno i čestito u skladu sa ustavom i zakonom".48/99-1. a u organu lokalne uprave izvršni organ.

najduže do šest mjeseci u toku jedne godine. Član 95 U područnim organima za prekršaje i Vijeću održavaju se sjednice sudija. Član 96 Predsjednik Vijeća utvrđuje broj sudija u Vijeću i područnim organima za prekršaje. a u lokalnoj upravi izvršni organ. 2. kojim se bliže uređuje organizacija i način obavljanja poslova uprave. donosi ministar pravde. Odluku o udaljenju sudija Vijeća donosi predsjednik Vijeća. a Vlada ne donese odluku u roku od dva mjeseca od dana podnošenja zahtjeva. Predsjednik i sudije Vijeća mogu biti udaljeni od dužnosti ako je pokrenut postupak za njihovo razrješenje zbog razloga iz člana 87 stav 1 ovog zakona. Sudija područnog organa za prekršaje može biti privremeno upućen na rad u drugi područni organ bez pristanka najduže dva mjeseca u toku jedne godine. Sudija koji je privremeno upućen na rad u drugi područni organ za prekršaje ima pravo na platu i druga primanja. a Vlada o udaljenju predsjednika Vijeća. Član 91 Na prestanak funkcije. Predlog Vladi za razrješenje sudija Vijeća zbog razloga iz stava 1 ovog člana podnosi predsjednik Vijeća ili ministar pravde. po svom pristanku. Član 89 Predsjednik i sudije Vijeća biće udaljeni od dužnosti po pravosnažnosti rješenja o sprovođenju istrage zbog djela koje ih čini nedostojnim za obavljanje funkcije ili dok se nalaze u pritvoru. razrješenje i udaljenje od dužnosti predsjednika i sudija područnih organa za prekršaje shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na predsjednika i sudije Vijeća.29/94-415. Ispravke . Član 88 Predlog Vladi za razrješenje predsjednika Vijeća prije isteka mandata zbog nestručnog i nesavjesnog obavljanja funkcije podnosi ministar pravde. . Član 93 Rješenje o privremenom upućivanju na rad u drugi područni organ za prekršaje donosi predsjednik Vijeća. uz prethodnu saglasnost Vlade. smatraće se da im je istekom tog roka prestala funkcija. U odnosu na postupak razrješenja i udaljenja od dužnosti ovlašćenog službenika shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na predsjednika i sudije Vijeća i odluku o tome donosi starješina organa. Član 92 Sudija područnog organa za prekršaje može biti privremeno upućen na rad u drugi područni organ.Predlog za razrješenje sudija Vijeća zbog razloga iz stava 2 ovog člana podnosi Vladi predsjednik Vijeća. na kojima se razmatraju pitanja od interesa za njihov rad. izuzeća. + Vidi: tač. Privremeno upućivanje na rad u drugi područni organ za prekršaje vrši se samo ako zbog spriječenosti. Član 90 Ako predsjednik i sudije Vijeća zatraže da budu razriješeni. odsutnosti sudije ili drugih važnih razloga bude dovedeno u pitanje redovno vršenje poslova u tom područnom organu. GLAVA X UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA Član 94 Pravilnik o unutrašnjem poslovanju organa za prekršaje.

a ako postupak još nije započet prvostepeni organ kome je prvo podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. po pravilu. kao nadležan za jednog od njih. prvostepeni organ koji je. nadležan je prvostepeni organ na čijem se području okrivljeni pronađe.Opšti akt o sistematizaciji u Vijeću i područnim organima za prekršaje donosi predsjednik. ili sjedište okrivljenog organa ili pravnog lica. uz saglasnost nadležnog radnog tijela Vlade. Ako je prekršaj izvršen na domaćem brodu ili domaćem vazduhoplovu. prvi započeo postupak. za vođenje prekršajnog postupka u prvom stepenu mjesno je nadležan prvostepeni organ na čijem se području nalazi domaća luka ili vazduhoplovno pristanište u kome se završava putovanje učinioca prekršaja. Kumulacija mjesne nadležnosti Član 99 Ako je isto lice okrivljeno za više prekršaja. Ustupanje predmeta Član 101 . Ako je prekršaj izvršen na području više prvostepenih organa nadležan je onaj prvostepeni organ koji je prvi započeo postupak. nadležan je prvostepeni organ na čijem se području nalazi matična luka broda ili matično pristanište vazduhoplova. Supsidijarna mjesna nadležnost Član 98 Ako je isto lice okrivljeno za više prekršaja mjesno je nadležan prvostepeni organ na čijem području okrivljeni ima prebivalište ili boravište. ili je sjedište okrivljenog organa ili pravnog lica. a ako postupak još nije započet prvostepeni organ kome je prvo podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Spajanje i razdvajanje prekršajnog postupka Član 100 Za saizvršioce nadležan je. Prvostepeni organ za prekršaje koji je mjesno nadležan za vođenje prekršajnog postupka protiv organa ili pravnog lica nadležan je za vođenje postupka protiv odgovornog lica u tom organu ili pravnom licu. GLAVA XI NADLEŽNOST I IZUZEĆE Opšta mjesna nadležnost Član 97 U prvom stepenu mjesno je nadležan prvostepeni organ na čijem je području prekršaj izvršen. pa su za vođenje prekršajnog postupka nadležna dva ili više prvostepenih organa. a ako je učinilac prekršaja član posade. Ako nije poznato ni mjesto izvršenja prekršaja ni prebivalište ili boravište okrivljenog. ukoliko se važnost propisa kojim je prekršaj određen prostire i na području na kome se nalazi njegovo prebivalište ili boravište. nadležan je onaj prvostepeni organ koji je po zahtjevu ovlašćenog organa prvi započeo postupak. ili uhvati ili se sam prijavi.

Ustupanje u slučaju nenadležnosti Član 103 Prvostepeni organ je dužan da po službenoj dužnosti pazi na svoju stvarnu nadležnosti i čim primjeti da nije nadležan oglasiće se nenadležnim i bez odlaganja ustupiće predmet nadležnom prvostepenom organu ili drugom nadležnom organu. ovlašćeni službenik ili drugo lice koje učestvuje u prekršajnom postupku izuzeće se po službenoj dužnosti ili na zahtjev okrivljenog ili oštećenog kad postoji neki od osnova za izuzeće. Prije ustupanja predmeta mjesno nadležni prvostepeni organ saslušaće svjedoke i izvesti druge dokaze predložene u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka. + Vidi: čl. Izuzeće Član 105 Sudija. a po potrebi i druge dokaze. stavlja predloge i koristi pravna sredstva predviđena ovim zakonom. ako je očigledno da će se time brže i ekonomičnije sprovesti postupak i ako propis kojim je prekršaj određen važi i na tom području. . ili na čijem se području nalazi sjedište okrivljenog organa ili pravnog lica. ako se ti svjedoci ili drugi dokazi nalaze na njegovom području. shodno se primjenjuju odredbe o izuzeću Zakona o krivičnom postupku.Mjesno nadležan prvostepeni organ može predmet ustupiti drugom nadležnom prvostepenom organu na čijem području učinilac prekršaja ima prebivalište ili boravište. U odnosu na izuzeće i druga pitanja u vezi sa tim. 13. Ako prvostepeni organ kome je predmet ustupljen kao nadležnom smatra da je nadležan prvostepeni organ koji mu je predmet ustupio pokrenuće postupak za rješavanje sukoba nadležnosti. Zakona . GLAVA XII OKRIVLJENI I OŠTEĆENI I NJIHOVO ZASTUPANJE Član 106 Okrivljeni je lice protiv koga se vodi prekršajni postupak. svaki od njih je dužan da preduzme one radnje u postupku za koje postoji opasnost od odlaganja. Prenošenje mjesne nadležnosti Član 102 Kad je nadležni prvostepeni organ iz pravnih ili stvarnih razloga spriječen da postupa u određenom predmetu dužan je da o tome izvijesti Vijeće koje će odrediti drugi stvarno nadležni organ. Okrivljeni ima pravo da sam ili preko svog branioca podnosi dokaze. Dok se ne riješi sukob nadležnosti između prvostepenih organa.48/99-1. Prvostepeni organi se mogu oglasiti mjesno nenadležnim samo u postupku ispitivanja uslova za pokretanje prekršajnog postupka u smislu člana 126 ovog zakona. Protiv rješenja kojim je odlučeno o sukobu nadležnosti nije dozvoljena žalba. Rješavanje sukoba nadležnosti Član 104 O sukobu nadležnosti između prvostepenih organa rješava Vijeće. Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana nije dozvoljena žalba.

Rok koga odredi organ iz stava 1 ovog člana može se iz opravdanih razloga produžiti na predlog zainteresovanog lica koji se podnosi prije isteka roka čije se produženje traži. Član 108 Zastupnik okrivljenog organa ili pravnog lica ne može biti odgovorno lice u organu ili pravnom licu protiv koga se vodi postupak za isti prekršaj niti lice koje se u istoj stvari saslušava kao svjedok. Član 109 Oštećeni u smislu ovog zakona je lice čije je lično ili imovinsko pravo povrijeđeno ili ugroženo prekršajem. GLAVA XIV ROKOVI I VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE Član 111 Ako rokovi nijesu određeni zakonom određuje ih prvostepeni organ i Vijeće s obzirom na okolnosti slučaja. Protiv rješenja u vezi predloga za produženje roka nije dozvoljena žalba. . stavlja predloge i ističe imovinskopravni zahtjev za naknadu štete ili vraćanje stvari. Odredbe Zakona o krivičnom postupku o rokovima shodno se primjenjuju i u prekršajnom postupku. koji je ovlašćen da preduzima sve radnje koje može preduzeti sam okrivljeni. Član 114 Predlog za vraćanje u pređašnje stanje ne zadržava izvršenje rješenja o prekršaju. ali prvostepeni organ ili Vijeće može odlučiti da se zastane sa izvršenjem do donošenja odluke po predlogu za vraćanje u pređašnje stanje.Odredbe o braniocu iz Zakona o krivičnom postupku shodno se primjenjuju i u prekršajnom postupku. Prvostepeni organ vodi zapisnik za svaku radnju koju preduzima u toku postupka. 2) podnosi dokaze. Nakon proteka 30 dana od dana propuštanja roka za podnošenje žalbe nije dozvoljeno vraćanje u pređašnje stanje. Član 107 Za okrivljeni organ ili pravno lice u prekršajnom postupku učestvuje njegov predstavnik. GLAVA XIII PODNESCI I ZAPISNICI Član 110 Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. pravni ljekovi i drugi podnesci predaju se pismeno ili se daju usmeno na zapisnik kod organa za prekršaje. Član 113 O predlogu za vraćanje u pređašnje stanje odlučuje organ za prekršaje koji je donio rješenje protiv koga se izjavljuje žalba. Odredbe o podnescima i zapisnicima Zakona o krivičnom postupku shodno se primjenjuju i u prekršajnom postupku. Član 112 Kada lice koje ima pravo na žalbu protiv rješenja o prekršaju iz opravdanih razloga propusti rok određen za podnošenje žalbe dozvoliće mu se vraćanje u pređašnje stanje ako u roku od tri dana po prestanku razloga koji je prouzrokovao propuštanje podnese predlog za povraćaj u pređašnje stanje i ako istovremeno s predlogom dostavi žalbu. Oštećeni ima pravo da sam ili preko svog zakonskog zastupnika ili punomoćnika: 1) podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. 3) izjavljuje žalbu na rješenje koje je donijeto povodom njegovog zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Član 119 U rješenju o prekršaju odrediće se rok u kome je okrivljeni dužan naknaditi štetu. Član 121 Odluke se saopštavaju po pravilu odmah nakon donošenja. 4) izdaci za privođenje okrivljenog. Kad je odluka usmeno saopštena to će se konstatovati u zapisniku a lice kome je saopšteno potvrdiće to svojim potpisom. GLAVA XVI IMOVINSKOPRAVNI ZAHTEV Član 117 Oštećeni može u prekršajnom postupku do donošenja rješenja o prekršaju podnijeti imovinskopravni zahtjev za naknadu štete ili za vraćanje oduzetog predmeta. 2. 8) paušalni iznos. 4 i 5 stav 1 ovog člana prethodno terete sredstva prvostepenog organa za prekršaje i naplaćuju se od lica koje je po odredbama ovog zakona dužno da ih snosi sa kamatom po eskontnoj stopi koju utvrđuje Narodna banka Jugoslavije uvećanoj za 20%. Troškovi prekršajnog postupka su: 1) troškovi za svjedoke. Odluke se saopštavaju zainteresovanim licima usmeno ako su prisutna. Na rješenje o prekršaju u dijelu kojim je odlučeno o imovinskopravnom zahtjevu oštećeni nema pravo žalbe. 1. GLAVA XVII DONOŠENJE I SAOPŠTAVANJE ODLUKA Član 120 Odluke o prekršajnom postupku donose se u obliku rješenja i naredbe. 2) troškovi uviđaja. Troškovi iz tač. 3) podvozni troškovi okrivljenog. 6) nužni izdaci oštećenog ili njegovog zakonskog zastupnika i nagrada i nužni izdaci njegovog punomoćnika ako je takvo zastupanje bilo potrebno. Član 118 Prvostepeni organ može imovinskopravni zahtjev oštećenog riješiti u cjelosti ili djelimično. Oštećeni će se uvijek uputiti da imovinskopravni zahtjev može ostvarivati u parničnom postupku ako se protiv okrivljenog obustavlja prekršajni postupak ili je zahtjev odbačen. s tim što taj rok ne može biti kraći od 15 niti duži od 30 dana od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju. Ako prvostepeni organ ne raspolaže dokazima za potpuno rješenje imovinskopravnog zahtjeva uputiće oštećenog da može zahtjev ili njegov dio ostvarivati u parničnom postupku. vještake i tumače. 5) podvozni i putni troškovi službenih lica. .GLAVA XV TROŠKOVI PREKRŠAJNOG POSTUPKA Član 115 Troškovi prekršajnog postupka su izdaci učinjeni u toku ili povodom prekršajnog postupka. Član 116 Odredbe Uredbe o naknadi troškova u sudskim postupcima shodno se primjenjuju i u prekršajnom postupku. 7) nagrada i nužni izdaci branioca.

Predsjednik vijeća rukovodi vijećanjem i glasanjem i glasa posljednji. Pismeni otpravak rješenja u slučaju iz stava 4 ovog člana izradiće se u roku od tri dana od dana usmenog saopštenja. državni tužilac i drugi organi i organizacije koje vrše javna ovlašćenja u čiju nadležnost spada neposredno izvršenje ili nadzor nad izvršenjem propisa u kojima su prekršaji predviđeni. GLAVA XIX POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA Podnosilac zahtjeva Član 124 Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnosi ovlašćeni organ ili oštećeni (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva). Ako se na taj način ne postigne većina. Ako ne glasa. + Vidi: čl. . Ispravke . tako da ni jedno od njih nema većinu. 3. Lica koja ne zahtijevaju dostavljanje prepisa rješenja poučiće se o pravu na žalbu i o roku za žalbu. + Vidi: tač. sve dok se ne postigne većina. a odmah.29/94-415. nije dužan da glasa o kazni.48/99-1. ako se određuje izvršenje rješenja o prekršaju prije njegove pravosnažnosti. Ako se u pogledu pojedinih pitanja o kojima se glasa glasovi podijele na više različitih mišljenja. odluka će se donijeti tako što će se glasovi koji su najnepovoljniji za okrivljenog pribrojati glasovima koji su od svih manje nepovoljni. On je dužan da se stara da se sva pitanja svestrano i potpuno razmotre. 14. Odluke vijeća donose se poslije usmenog vijećanja i glasanja većinom glasova članova vijeća. U prostoriji u kojoj se vrši vijećanje i glasanje mogu biti prisutni samo članovi vijeća i zapisničar. od kojih je jedan predsjednik. Kad su se stranke odrekle prava na žalbu prepis rješenja o prekršaju ne mora imati obrazloženje . ali član vijeća koji je glasao da se prekršajni postupak obustavi i ostao u manjini. Članovi vijeća ne mogu odbiti da glasaju o pitanjima koja postavi predsjednik vijeća. razdvojiće se i pitanja i glasanje će se ponavljati dok se ne postigne većina. GLAVA XVIII DOSTAVLJANJE PISMENA I RAZMATRANJE SPISA Član 123 Na dostavljanje pismena i razmatranje spisa o prekršajnom postupku. ovlašćeni inspektori. Ovlašćeni organi iz stava 1 ovog člana su organi uprave.Zainteresovanim licima kojima je odluka usmeno saopštena dostaviće se prepis rješenja ako to ona zahtijevaju. Odluke drugostepenog organa za prekršaje Član 122 Drugostepeni organ donosi odluke u vijeću sastavljenom od trojice sudija. Zakona . shodno se primjenjuju odredbe Zakona o krivičnom postupku. Vijećanje i glasanje vrši se u nejavnoj sjednici. uzeće se kao da je pristao na glas koji je za okrivljenog najpovoljniji. ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno.

Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnosilac je obavezan podnijeti odmah po saznanju za prekršaje i učinioca. 2) naziv prvostepenog organa za prekršaje kome se podnosi zahtjev. vrijeme i mjesto izvršenja prekršaja i druge okolnosti potrebne da se prekršaj što tačnije odredi. + Vidi: čl. Zakona . uz označenje imena i prezimena i adrese svjedoka. ili naziv i sjedište okrivljenog organa ili pravnog lica. Pokretanje prekršajnog postupka Član 127 Kad nadležni prvostepeni organ primi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ispitaće da li postoje uslovi za pokretanje postupka. spisa koje treba pročitati i predmeta koji služe kao dokaz. zahtjev ne mora sadržati propis o prekršaju koji treba primijeniti. a za odgovorno lice u pravnom licu i funkciju koju obavlja u tom pravnom licu. 7) potpis i pečat podnosioca zahtjeva. 15. zahtjev će se rješenjem odbaciti. 5) propis o prekršaju koji treba primijeniti. Rok iz stava 2 ovog člana ne može biti duži od osam dana. 4) činjenični opis radnje iz koje proizlazi pravno obilježje prekršaja.48/99-1.48/99-1. a najkasnije u roku od 60 dana. Ako zahtjev ne sadrži sve podatke iz člana 125 ovog zakona. mjesto i datum rođenja. + Vidi: čl. U svojstvu oštećenog fizičko lice može podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i usmeno na zapisnik. Odbacivanje zahtjeva Član 128 Kad prvostepeni organ utvrdi da ne postoje uslovi za pokretanje prekršajnog postupka. ili dostavi ostale primjerke. ili nije dostavljen u dovoljnom broju primjeraka. Sadržina zahtjeva Član 125 Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnosi se pismeno i sadrži: 1) naziv ili ime i prezime podnosioca zahtjeva i njegovu adresu. 3) osnovne podatke o okrivljenom: ime i prezime okrivljenog i njegovih roditelja. Ne postoje uslovi za pokretanje prekršajnog postupka: . mjesto i adresu stanovanja i državljanstvo. smatraće se da je odustao od zahtjeva i takav zahtjev će se odbaciti. 6) predlog o dokazima koje treba izvesti. Ako ne odbaci zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležni prvostepeni organ naredbom pokrenuće prekršajni postupak. Neuredan zahtjev Član 126 Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnosi se u onoliko primjeraka koliko ima okrivljenih i jedan primjerak za prvostepeni organ. zanimanje. U slučaju da podnosilac zahtjeva ne otkloni nedostatke u određenom roku. Zakona . Kad zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnosi fizičko lice. 16. zatražiće se od podnosioca zahtjeva da ga u određenom roku dopuni.

ako nađu da. rješenje o prekršaju može se donijeti u odsustvu podnosioca zahtjeva i okrivljenog. i 5. izreći zaštitne mjere obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana i obaveznog psihijatrijskog liječenja.48/99-1. br. GLAVA XXII . Zakona . 6) kad je zahtjev podnijet protiv lica kome je prebivalište ili boravište u inostranstvu. čl. Rješenje iz stava 1 ovog člana dostaviće se podnosiocu zahtjeva. Zakona . br. 18. čl. 19.48/99-1. 4. Član 132 U skraćenom postupku ne može se donijeti rješenje o prekršaju protiv maloljetnika.48/99-1.48/99-1. GLAVA XXI SKRAĆENI POSTUPAK Član 130 Po zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka podnijetog od strane ovlašćenog organa. rješenje o prekršaju mogu donijeti i područni organi za prekršaje. Član 131 Pod uslovom iz člana 130 stav 1 ovog zakona. a na osnovu neposrednog uvida i zapažanja ili na osnovu službenih i drugih podataka ili isprava sačinjenih prema službenoj evidenciji tih organa. niti odlučivati o imovinsko-pravnom zahtjevu . okolnosti pod kojima je prekršaj učinjen i lična svojstva okrivljenog. treba izreći novčanu kaznu . + Vidi: čl. ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno . a oštećeni će se obavijestiti da imovinskopravni zahtjev može ostvariti u parnici. 3) kad postoje osnovi koji isključuju odgovornost za prekršaj. + Vidi: tač. s obzirom na prirodu prekršaja. + Vidi: Odluku US RCG U. 5) kad je zahtjev podnijelo neovlašćeno lice ili kad je zahtjev podnesen po isteku roka iz člana 124 stav 3 ovog zakona.48/99-1. Ispravke 29/94-415. 29/95 i 75/95 38/96-2. + Vidi: čl. 29/95 i 75/95 38/96-2. za prekršaj za koji je propisana novčana kazna. GLAVA XX PREKRŠAJNI POSTUPAK KOJI VODE ORGANI ZA PREKRŠAJE + Vidi: čl.1) kad radnja opisana u zahtjevu nije prekršaj. Zakona . 7) kad postoje drugi zakonski razlozi zbog kojih se postupak ne može pokrenuti. Ukoliko ovlašćeni organ ustanovi da je radi boljeg razjašnjenja stvari potrebno sprovesti i druge dokaze može odrediti i održati pretres. 17. 19. 2) kad prvostepeni organ nije stvarno nadležan za vođenje prekršajnog postupka. Član 129 Na prekršajni postupak organa za prekršaje primjenjuju se odredbe Zakona o krivičnom postupku. Zakona . Odluku US RCG U. 4) kad je nastupila zastarjelost za pokretanje prekršajnog postupka. ukoliko se nijesu odazvali na uredno uručen poziv. Zakona . a njegovo prisustvo u postupku nije obezbijeđeno. 20.

Rješenjem o prekršaju okrivljeni se ili oglašava krivim ili se protiv njega postupak obustavlja. Prvostepeni organ nije vezan za predloge i ocjene u pogledu pravne kvalifikacije prekršaja. Prekršajni postupak obustaviće se i u drugim slučajevima određenim ovim zakonom. Objavljivanje i sadržaj rješenja o prekršaju Član 137 Rješenje o prekršaju objavljuje se usmeno ako je okrivljeni prisutan. Objektivni i subjektivni identitet Član 134 Rješenje o prekršaju mora biti zasnovano na činjenicama i dokazima koji su utvrđeni u postupku. 10) da nema dokaza da je okrivljeni izvršio prekršaj. 3) da radnja koja se okrivljenom stavlja na teret nije prekršaj. već pravosnažno okončan prekršajni postupak. da je dato kratko obrazloženje odluke i uputstvo o pravnom lijeku. Obustavljanje postupka Član 135 Rješenje kojim se protiv okrivljenog obustavlja postupak donijeće se kad se utvrdi: 1) da podnosilac zahtjeva nije bio ovlašćen za njegovo podnošenje. 5) da je protiv okrivljenog. a njegovo prisustvo u postupku nije obezbijeđeno. 4) da postoje okolnosti koje isključuju prekršajnu odgovornost okrivljenog. 2) da prvostepeni organ nije stvarno nadležan za vođenje prekršajnog postupka. donijeće se rješenje kojim se oglašava krivim. 6) da je okrivljeni u krivičnom postupku ili u postupku za privredni prestup pravosnažno oglašen krivim za djelo koje ima i obelježje prekršaja. 7) da okrivljeni ima diplomatski imunitet. Rješenje o prekršaju odnosi se samo na lice protiv koga je podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i na činjenični opis prekršaja koji je naveden u zahtjevu. u zapisnik se unosi samo izreka rješenja i konstatuje da je odluka usmeno saopštena. Član 136 Kad se u prekršajnom postupku utvrdi da je okrivljeni izvršio prekršaj i da je odgovoran za njegovo izvršenje. . 9) da je nastupila zastarjelost za vođenje prekršajnog postupka. za isti prekršaj.RJEŠENJE O PREKRŠAJU Donošenje rješenja Član 133 Prekršajni postupak se završava donošenjem rješenja o prekršaju. 8) da je zahtjev podnijet protiv lica kome je prebivalište ili boravište u inostranstvu. 12) da je podnosilac odustao od zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. ili da je okrivljeni organ ili pravno lice prestalo da postoji. Ako se rješenje o prekršaju objavljuje. 11) da je okrivljeni u toku postupka umro. ili da je protekao rok iz člana 124 stav 3 ovog zakona.

čl. razlozi zbog kojih je kazna ublažena ili izrečena opomena. Ispravke 29/94-415. .48/99-1. 4) odluku o imovinskopravnom zahtjevu. ime. prezime i mjesto prebivališta okrivljenog ili firmu. Izreka rješenja o prekršaju kojim se okrivljeni oglašava krivim Član 139 Izreka rješenja o prekršaju kojim se okrivljeni oglašava krivim sadrži: 1) opis činjenica i okolnosti koje čine obilježje prekršaja i navođenje odredbe i propisa o prekršaju. naziv podnosioca zahtjeva. Pismeno izrađeno rješenje sadrži: uvod. ili da će se naplatiti prinudnim izvršenjem. zakonski osnov po kome se rješenje donosi i datum donošenja rješenja. 22. u kom iznosu i osnov te odluke. prekršaj koji je okrivljenom stavljen na teret. razlozi iz kojih nijesu uvaženi. 6. 6) rok plaćanja novčane kazne. U slučaju da je postupak vođen zbog više prekršaja u izreci će se navesti za koje se prekršaje postupak obustavlja. ako je okrivljeni u određenom roku ne plati. Izreka rješenja sadrži: lične podatke okrivljenog. 21. a zatim će se određeno i potpuno iznijeti koje činjenice i iz kojih razloga se uzimaju kao dokazane ili nedokazane uz ocjenu protivurječnih dokaza.48/99-1. zamijeniti kaznom zatvora u određenom trajanju sa naznakom broja zatvorskih dana. naziv i sjedište okrivljenog organa ili pravnog lica. 5) odluku o uračunavanju zadržavanja ili pritvora u izrečenu kaznu. + Vidi: čl. Uvod rješenja sadrži: naziv i sastav organa za prekršaje. Zakona . U obrazloženju rješenja kojim se protiv okrivljenog obustavlja postupak navešće se razlozi zbog kojih se obustavlja postupak i propis na osnovu kog je to učinjeno. sa uputstvom o ovom pravu. 2) odluku o izrečenim sankcijama s pozivom na odredbe propisa koje su primijenjene. izreku i obrazloženje. da li je pretres bio javan. odluku kojom je okrivljen i oglašen krivim ili kojom je protiv njega postupak obustavljen i odluku o troškovima postupka. Dostavljanje rješenja o prekršaju učesnicima u postupku Član 140 Ovjereni prepis rješenja o prekršaju dostavlja se licima koja imaju pravo na žalbu. predlozi za izvođenje pojedinih dokaza i navešće se propisi na kojima se zasniva izreka rješenja. Zakona . da li je okrivljeni prisustvovao pretresu. U obrazloženju rješenja o prekršaju ukratko će se iznijeti sadržina zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i sadržina odbrane okrivljenog. U izreci rješenja navešće se da će se novčana kazna. naknade štete i troškova postupka. zaštitna mjera ili mjera oduzimanja imovinske koristi. + Vidi: tač. U obrazloženju rješenja kojim je okrivljeni oglašen krivim navešće se i okolnosti koje su cijenjene pri odmjeravanju kazne. Prepis rješenja o prekršaju neće se dostaviti okrivljenom i podnosiocu zahtjeva samo ako su se odrekli prava na žalbu i ako su izjavili da im se rješenje ne dostavlja. 3) odluku o mjeri oduzimanja imovinske koristi. a za koje oglašava krivim. U pogledu troškova prekršajnog postupka navešće se na šta se oni odnose.Sadržina pismeno izrađenog rješenja o prekršaju Član 138 Rješenje o prekršaju mora se pismeno izraditi u roku od tri dana od dana donošenja.

a predaje prvostepenom organu koje je donio rješenje o prekršaju.48/99-1. + Vidi: čl. GLAVA XXIII REDOVNI PRAVNI LJEKOVI Pravo na žalbu Član 143 Protiv rješenja o prekršaju donijetog u prvom stepenu može se izjaviti žalba. Odricanje i odustajanje od žalbe Član 148 Ovlašćeno lice može se odreći prava na žalbu od dana objavljivanja rješenja o prekršaju. Ispravke se vrše posebnim rješenjem i unose se u izvornik rješenja o prekršaju. Član 144 Žalba se izjavljuje Vijeću. zakonski zastupnik. bračni drug. usvojilac i usvojenik. U ovom slučaju rok za žalbu teče od dana dostavljanja ispravljenog prepisa rješenja. U korist okrivljenog žalbu mogu izjaviti njegov branilac. Suspenzivno dejstvo žalbe Član 147 Blagovremeno izjavljena žalba odlaže izvršenje rješenja o prekršaju ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno. Odricanje i odustajanje od žalbe ne mogu se opozvati. Ako su pogreške izvršene u izreci rješenja iz člana 139 ovog zakona ispravljeni prepis rješenja dostaviće se licima koja imaju pravo na žalbu. kao i druge očigledne greške u pisanju i računanju u rješenju o prekršaju. ispravljaju se po službenoj dužnosti ili na predlog okrivljenog. podnosioca zahtjeva ili oštećenog. 23. Član 146 Treće lice ima pravo žalbe samo u pogledu izrečene zaštitne mjere oduzimanja predmeta. ili od dana dostavljanja njegovog prepisa sve do isteka roka za izjavljivanje žalbe. Član 142 Ako okrivljeni plati izrečenu novčanu kaznu u skraćenom postupku prije pravosnažnosti rješenja o prekršaju smatraće se da se odrekao prava na žalbu. Žalba se izjavljuje u roku od osam dana od dana usmeno saopštene odluke u smislu člana 121 stav 5 ovog zakona ili od dana dostavljanja rješenja. Od izjavljene žalbe podnosilac može odustati sve do donošenja drugostepene odluke.Ispravljanje rješenja o prekršaju Član 141 Pogreške u pisanju imena i brojeva. ukoliko je oduzeti predmet njegova svojina. Zakona . Sadržaj žalbe . srodnik po krvi u pravoj liniji. Član 145 Pravo na žalbu imaju podnosilac zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i okrivljeni.

U žalbi se mogu iznositi nove činjenice i novi dokazi. Navodeći nove činjenice. troškovima prekršajnog postupka i odluke o imovinskopravnom zahtjevu.Član 149 Žalba treba da sadrži: 1) oznaku rješenja o prekršaju. Bitna povreda odredaba prekršajnog postupka postoji i ako sudija ili ovlašćeni službenik za vrijeme pripremanja usmenog pretresa ili u toku pretresa ili prilikom donošenja rješenja o prekršaju nije primijenio ili je pogrešno primijenio koju odredbu ovog zakona ili je na usmenom pretresu povrijedio pravo odbrane. 10) ako je rješenjem o prekršaju povrijeđena odredba člana 134 stav 2 ovog zakona. osim ako je s obzirom na druge dokaze očigledno da bi i bez tog dokaza bilo donijeto isto rješenje o prekršaju. ili ako o odlučnim činjenicama postoji znatna protivurječnost između onoga što se navodi u razlozima rješenja o sadržini isprava ili zapisima o iskazima datim u postupku i samih tih isprava ili zapisnika. podnosilac žalbe je dužan predložiti nove dokaze. 4) zbog odluke o kazni. 2) zbog povrede materijalnopravnih propisa o prekršajima. 6) ako organ za prekršaje nije bio stvarno nadležan da rješava u toj stvari. protivurječna sama sebi ili razlozima rješenja. 2) ako okrivljenom prije donošenja rješenja o prekršaju nije obezbijeđeno pravo iz člana 64 ovog zakona . Osnovi zbog kojih se rješenje može pobijati Član 150 Rješenje o prekršaju se može pobijati: 1) zbog bitne povrede odredaba prekršajnog postupka. ili ako im je uskraćeno pravo da na pretresu ili u toku izvođenja ostalih radnji upotrebljavaju svoj jezik i da na svom jeziku prate tok postupka. oduzimanju imovinske koristi. 9) ako se rješenje o prekršaju zasniva na dokazu na kome se po odredbama ovog zakona nije moglo zasnovati. Bitne povrede odredaba prekršajnog postupka Član 151 Bitna povreda odredaba prekršajnog postupka postoji: 1) ako je rješenje o prekršaju donio stvarno nenadležan organ ili sudija koji nije vodio pretres. 2) razloge žalbe. 7) ako u cijelosti nije odlučeno o zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka ili ako je odlučeno mimo tog zahtjeva. 5) ako je povrijeđen propis prekršajnog postupka po pitanju da li je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnesen od ovlašćenog organa ili oštećenog. u roku iz člana 124 stav 3 ovog zakona. a predlažući nove dokaze dužan je navesti činjenice koje treba dokazati. 3) zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. zaštitnoj mjeri. 3) ako okrivljeni ili oštećeni nijesu poučeni. a to je bilo ili je moglo biti od uticaja na zakonito i pravilno donošenje rješenje o prekršaju. . 11) ako je izreka rješenja o prekršaju nerazumljiva. koji se morao izuzeti ili je bio izuzet. 3) obrazloženje razloga žalbe. i 4) potpis podnosioca žalbe. 8) ako usmeno saopštena odluka nije unijeta u zapisnik. 4) ako je protivno zakonu bila isključena javnost na pretresu. ili ako rješenje uopšte nema razloga ili u njemu nijesu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama ili su ti razlozi potpuno nejasni ili u znatnoj mjeri protivurječni.

Odluka o troškovima prekršajnog postupka i odluka o imovinskopravnim zahtjevima može se pobijati kad je prvostepeni organ o ovim pitanjima donio odluku protivno odredbama ovog zakona. Rješenje o prekršaju u pogledu zaštitne mjere ili oduzimanja imovinske koristi može se pobijati ako ne postoji povreda zakona. . a naročito da li je nastupila zastarjelost prekršajnog gonjenja ili je stvar već pravosnažno riješena. Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje postoji kad na to ukazuju nove činjenice ili novi dokazi. 6) da li su povrijeđene odredbe o uračunavanju zadržavanja ili pritvora u kaznu. zaštitnoj mjeri ili mjeri oduzimanja imovinske koristi prekoračeno ovlašćenje koje se ima po zakonu. 5) da li je odlukom o kazni. 3) da li ima okolnosti koje isključuju prekršajno gonjenje. ali prvostepeni organ nije pravilno odmjerio kaznu s obzirom na okolnosti koje utiču da kazna bude veća ili manja i zbog toga što je prvostepeni organ primijenio ili nije primijenio odredbe o ublažavanju kazne. ili što nije izrekao opomenu iako su za to postojali zakonski uslovi.48/99-1. Pobijanje rješenja o prekršaju zbog odluke o prekršajnim sankcijama. Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje Član 153 Rješenje o prekršaju može se pobijati zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja kad je neka odlučna činjenica pogrešno utvrđena ili nije utvrđena. Nedozvoljena je žalba ako ju je izjavilo lice koje nije na to ovlašćeno ili lice koje se odreklo žalbe ili koje je jednom odustalo od žalbe. Zakona . Povreda materijalnih propisa o prekršajima Član 152 Povreda materijalnih propisa o prekršajima postoji ako je povrijeđen propis po pitanju: 1) da li je radnja za koju se okrivljeni goni prekršaj. 24. ali je prvostepeni organ nepravilno izrekao ove mjere ili ih nije izrekao iako su za to postojali zakonski uslovi. 2) da li ima okolnosti koje isključuju odgovornost za prekršaj. oduzimanju imovinske koristi.+ Vidi: čl. Neblagovremena je žalba ako je izjavljena poslije zakonskog roka. oslobođenju od kazne. opomeni. Postupak po žalbi Član 155 Neblagovremenu ili nedozvoljenu žalbu odbaciće prvostepeni organ koji je donio rješenje o prekršaju. ili ako žalba po zakonu nije dozvoljena. 4) da li je u pogledu prekršaja koji je predmet zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka primijenjen zakon ili drugi propis koji se ne može primijeniti. troškovima prekršajnog postupka i imovinskopravnom zahtjevu Član 154 Rješenje o prekršaju može se pobijati zbog odluke o kazni kad tom odlukom nije prekoračeno zakonsko ovlašćenje iz člana 152 stav 1 tačka 5 ovog zakona.

3) da li je na štetu okrivljenog povrijeđen propis o prekršaju. preinačiti ili ukinuti. Granice ispitivanja prvostepenog rješenja o prekršaju i odluka drugostepenog organa Član 156 Vijeće ispituje rješenje o prekršaju u dijelu koji se pobija žalbom. Ako blagovremena i dozvoljena žalba izjavljena u korist okrivljenog ne sadrži razloge žalbe i obrazloženje tih razloga ispitivanje će se ograničiti u pogledu povreda iz stava 1 tač. Potvrđivanje prvostepenog rješenja Član 158 Vijeće će odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi prvostepeno rješenje kad utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih se rješenje pobija. ili ako je prekršajni postupak obustavljen zbog pogrešne ocjene dokaza ili pogrešne primene materijalnog prava. Dejstvo žalbe u korist saokrivljenih . ili izricanja zaštitne mjere nijesu uzete u obzir sve okolnosti koje su od uticaja za pravilno odmjeravanje kazne ili za zakonito izricanje zaštitne mjere ili kad okolnosti koje su uzete u obzir nijesu pravilno ocijenjene. Ukidanje prvostepenog rješenja Član 160 Vijeće će uvažavajući žalbu ukinuti prvostepeno rješenje i predmet vratiti prvostepenom organu na ponovni postupak i odlučivanje ako utvrdi da postoji bitna povreda odredaba prekršajnog postupka. Vijeće može rješenje o prekršaju potvrditi. kao i na ispitivanje odluke o kazni. koja je bila ili je mogla biti od uticaja na zakonito rješavanje prekršajne stvari.Prvostepeni organ povodom žalbe može sam donijeti novo rješenje ili preinačiti ranije rješenje na osnovu već izvedenih dokaza. 2) da li postoji bitna povreda odredaba prekršajnog postupka iz člana 151 stav 1 ovog zakona. zaštitnoj mjeri i oduzimanju imovinske koristi. ali uvijek po službenoj dužnosti pazi: 1) da li je žalba blagovremena i dozvoljena. ukoliko se time ne ugrožavaju prava trećih lica. 2 i 3 ovog člana. Preinačenje prvostepenog rješenja Član 159 Prvostepeno rješenje o prekršaju preinačiće se ako se nađe da su odlučne činjenice pravilno utvrđene i da se s obzirom na utvrđeno činjenično stanje po pravilnoj primjeni propisa ima donijeti drukčije rješenje ili ako se nađe da postoje takve povrede propisa koje se mogu otkloniti bez ukidanja prvostepenog rješenja ili ako se nađe da prilikom odmjeravanja kazne. Iz istih razloga može se prvostepeno rješenje i djelimično ukinuti. Član 157 Ako Vijeće nađe da je žalba neblagovremena ili nedozvoljena odbaciće je. Rješavajući po žalbi. niti povrede zakona iz člana 156 ovog zakona. ako se pojedini djelovi rješenja mogu izdvojiti bez štete za pravilno odlučivanje. ili ako smatra da zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja treba dopuniti ili provesti novi postupak.

Kad se prvostepeno rješenje ukida zbog povreda odredaba prekršajnog postupka. br.izvodiće se samo radnje i raspravljati sporna pitanja koja se odnose na ukinuti dio rješenja. Dostavljanje drugostepenog rješenja Član 164 Vijeće će vratiti sve spise prvostepenom organu sa dovoljnim brojem ovjerenih prepisa svog rješenja radi dostavljanja okrivljenom. vještaka ili tumača. 3) ako se utvrdi da je neko lice za istu radnju već pravosnažno kažnjeno u prekršajnom postupku ili prije donošenja rješenja o prekršaju oglašeno krivim u krivičnom postupku ili u postupku za privredni prestup. u obrazloženju će se navesti koje su odredbe povrijeđene i u čemu se sastoji povreda. + Vidi: čl. Zakona . ili zašto su novi dokazi i nove činjenice važne za donošenje pravilnog rješenja. . Član 162 U obrazloženju rješenja Vijeće će cijeniti žalbene navode i ukazaće na povrede zakona koje je uzeo u obzir po službenoj dužnosti. U ponovljenom postupku mogu se isticati nove činjenice i predlagati novi dokazi. ovlašćenog službenika ili drugog lica koje je učestvovalo u postupku. a ako je prvostepeno rješenje o prekršaju djelimično ukinuto u ponovnom postupku . Kad se prvostepeno rješenje ukida zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja navešće se u čemu se sastoje nedostaci.48/99-1. Član 163 Vijeće ne može preinačiti rješenje na štetu okrivljenog ako je samo on izjavio žalbu. 29/95 i 75/95 .Član 161 Kad Vijeće povodom ma čije žalbe izjavljene protiv rješenja o prekršaju utvrdi da su razlozi zbog kojih je donio rješenje u korist okrivljenog od koristi i za kojeg od okrivljenih koji nije izjavio žalbu ili je nije izjavio u tom pravcu. podnosiocu zahtjeva i drugim zainteresovanim licima.38/96-2. + Vidi: Odluku US RCG U. GLAVA XXIV VANREDNI PRAVNI LJEKOVI Ponavljanje prekršajnog postupka Dopuštenost ponavljanja postupka Član 166 Na zahtjev kažnjenog lica ili njegovog branioca prekršajni postupak završen pravosnažnim rješenjem o prekršaju ponoviće se: 1) ako se dokaže da je rješenje o prekršaju zasnovano na lažnoj ispravi ili na lažnoj izjavi svjedoka. 25. 2) ako se dokaže da je do rješenja o prekršaju došlo zbog krivičnog djela sudije. Dužnost prvostepenog organa za prekršaje Član 165 U ponovljenom postupku prvostepeni organ dužan je da izvede sve radnje i raspravi sva sporna pitanja na koja mu je ukazalo Vijeće. postupiće po službenoj dužnosti kao da takva žalba postoji.

Kad prvostepeni organ primi odgovor ili kad protekne rok za davanje odgovora. postupiće kao da je takav zahtjev podnesen. Član 172 Za vođenje novog postupka. Ako zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka ne bude odbačen. Prvostepeni organ odbaciće zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka ako nađe da je neblagovremen. U slučajevima iz tač. . prikupiće dokaze koji su navedeni u zahtjevu i odgovoru. Član 170 O zahtjevu za ponavljanje prekršajnog postupka odlučuje organ koji je donio prvostepeno rješenje o prekršaju. Odluke povodom zahtjeva za ponavljanje postupka Član 171 Na osnovu rezultata izvedenih dokaza prvostepeni organ uvažiće zahtjev i dozvoliće ponavljanje prekršajnog postupka ili će zahtjev odbiti.4) ako se iznesu nove činjenice ili podnesu novi dokazi koji bi samo za sebe ili u vezi sa ranijim dokazima doveli do drukčijeg rješenja o prekršaju da su bili poznati u ranijem postupku. a može se odlučiti da se prekine ili odloži izvršenje rješenja o prekršaju protiv kojeg je ponavljanje dozvoljeno. 1 i 2 ovog člana mogu se utvrditi i drugim dokazom. U rješenju kojim se dozvoljava ponavljanje prekršajnog postupka odrediće se održavanje novog pretresa. Protiv rješenja kojim je dozvoljeno ponavljanje postupka nije dozvoljena posebna žalba. Član 168 Zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka može se podnijeti u roku od 30 dana od dana saznanja za razloge iz člana 166 ovog zakona. Ako se postupak protiv lica ne može povesti zato što su umrla ili što postoje okolnosti koje isključuju krivično gonjenje. Istekom roka od jedne godine od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju ne može se podnijeti zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka. primjerak zahtjeva dostaviće se podnosiocu zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka da u roku od osam dana podnese odgovor na zahtjev. po osnovu rješenja kojim je dozvoljeno ponavljanje prekršajnog postupka važe iste odredbe kao i za raniji postupak. činjenice iz stava 1 tač. djeca. Podnošenje zahtjeva za ponavljanje postupka Član 167 Poslije smrti okrivljenog zahtjev za ponavljanje postupka mogu podnijeti njegov bračni drug. Postupak po zahtjevu Član 169 U zahtjevu za ponavljanje prekršajnog postupka navešće se razlozi za ponavljanje postupka i dokazi kojima će se utvrditi postojanje razloga na kojima se zahtjev zasniva. nepotpun ili da je podnesen od neovlašćenog lica. U novom postupku organ za prekršaje nije vezan za rješenja donesena u ranijem postupku. 1 i 2 stava 1 ovog člana mora se pravosnažnom presudom dokazati da su navedena lica oglašena krivim za krivična djela. i na osnovu tih dokaza odlučiće o zahtjevu. roditelji ili zakonski zastupnik. Ako prvostepeni organ nađe da razlozi zbog kojih je dozvolio ponavljanje postupka postoje i kod nekog od drugih okrivljenih koji nijesu podnijeli zahtjev za ponavljanje postupka.

osim kad je samo po žalbi podnosioca zahtjeva izrečena strožija prekršajna sankcija iz člana 174 ovog zakona. i 2) zbog bitne povrede odredaba prekršajnog postupka predviđene u članu 151 ovog zakona. odrediće se da se ranije rješenje stavlja van snage u cjelosti ili djelimično ili da se ostavlja na snazi. Okrivljeni koji nije koristio redovni pravni lijek protiv prvostepenog rješenja o prekršaju ne može podnijeti zahtjev za vanredno preispitivanje pravosnažnog rješenja o prekršaju. donesenom u novom postupku. + Sudska praksa Slučajevi u kojima je dopušten zahtjev za vanredno preispitivanje rješenja Član 174 Zahtjev za vanredno preispitivanje drugostepenog rješenja može se podnijeti kad je izrečena: .zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom na motorni pogon vozaču po zanimanju. Zahtjev za vanredno preispitivanje pravosnažnog rješenja o prekršaju podnosi se pismeno Vrhovnom sudu. Rok za podnošenje zahtjeva Član 177 Zahtjev za vanredno preispitivanje pravosnažnog rješenja o prekršaju podnosi se u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o prekršaju donesenog u drugom stepenu.Rješenjem o prekršaju. njegov branilac i zakonski zastupnik. a u slučaju i pod uslovima određenim ovim zakonom.kazna zatvora. + Sudska praksa Razlozi za podnošenje zahtjeva Član 175 Zahtjev za vanredno preispitivanje drugostepenog rješenja o prekršaju može se podnijeti u sljedećim slučajevima: 1) zbog povrede materijalnog prava na štetu kažnjenog predviđene u članu 152 ovog zakona. .zaštitna mjera zabrane vršenja samostalne djelatnosti. i zaštitna mjera obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana. . . ZAHTJEV ZA VANREDNO PREISPITIVANJE PRAVOSNAŽNOG RJEŠENJA O PREKRŠAJU Dopuštenost zahtjeva Član 173 Zahtjev za vanredno preispitivanje pravosnažnog rješenja o prekršaju može se podnijeti protiv drugostepenog pravosnažnog rješenja o prekršaju zbog povrede zakona. Ovlašćenje za podnošenje zahtjeva Član 176 Zahtjev za vanredno preispitivanje pravosnažnog rješenja o prekršaju mogu podnijeti kažnjeni.

+ Sudska praksa Član 181 Vrhovni sud će odbiti. ukinuti u cjelini ili djelimično prvostepeno i drugostepeno rješenje o prekršaju i predmet vratiti prvostepenom organu na ponovno odlučivanje. kao neosnovan. Zahtjev za zaštitu zakonitosti može se podnijeti u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju. O sjednici sud će uvijek obavijestiti državnog tužioca. ZAHTJEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI Podnošenje zahtjeva za zaštitu zakonitosti Član 183 Protiv pravosnažnog rješenja o prekršaju može se podnijeti zahtjev za zaštitu zakonitosti ako je povrijeđen zakon ili drugi propis o prekršaju. + Sudska praksa Odlučivanje po zahtjevu Član 184 O zahtjevu za zaštitu zakonitosti odlučuje Vrhovni sud u nejavnoj sjednici u vijeću sastavljenom od tri sudije. Odlučivanje po zahtjevu . u vijeću sastavljenom od tri sudije. Ako Vrhovni sud utvrdi da je zahtjev za vanredno preispitivanje rješenja o prekršaju osnovan. nedozvoljen ili je podnesen od neovlašćenog lica. Član 182 Kad je predmet vraćen na ponovno odlučivanje prvostepeni organ je dužan da izvede sve radnje u postupku i raspravi sva pitanja na koja je ukazao Vrhovni sud. zahtjev za vanredno preispitivanje rješenja o prekršaju ako nađe da ne postoje razlozi iz člana 175 ovog zakona. Zahtjev za zaštitu zakonitosti podnosi Državni tužilac Republike Crne Gore (u daljem tekstu: državni tužilac). postupiće kao da je takav zahtjev podnesen. Ako Vrhovni sud nađe da razlozi zbog kojih je donio odluku u korist okrivljenog postoje i kod nekog od drugih okrivljenih koji nijesu podnijeli zahtjev ili ga nijesu podnijeli u tom pravcu. ukinuće ili preinačiti prvostepeno i drugostepeno rješenje o prekršaju ili samo drugostepeno. Zahtjev za zaštitu zakonitosti ne može se podnijeti ako je Vrhovni sud odlučivao po zahtjevu za vanredno preispitivanje rješenja o prekršaju. Član 179 Vrhovni sud rješava o zahtjevu za vanredno preispitivanje rješenja o prekršaju u nejavnoj sjednici.Odlučivanje o zahtjevu Član 178 O zahtjevu za vanredno preispitivanje pravosnažnog rješenja o prekršaju odlučuje Vrhovni sud. U novom postupku mogu se iznositi nove činjenice i predlagati novi dokazi. Odluke povodom zahtjeva Član 180 Predsjednik vijeća Vrhovnog suda odbaciće zahtjev koji je neblagovremen.

utvrdiće samo da postoji povreda zakona. Vrhovni sud će odbiti zahtjev za zaštitu zakonitosti kao neosnovan ako utvrdi da ne postoji povreda propisa na koju se ukazuje u zahtjevu. lica koja učestvuju u postupku dužna su da postupaju obazrivo. vodeći računa o duševnoj razvijenosti. Ako Vrhovni sud nađe da razlozi zbog kojih je donio odluku u korist kažnjenog postoje i za kojeg od kažnjenih saizvršioca u pogledu kojih nije podnijet zahtjev za zaštitu zakonitosti. a naročito pri njegovom ispitivanju. ne mijenjajući pravosnažnu odluku. Vrhovni sud je pri donošenju odluke vezan zabranom propisanom članom 163 st. Pozivanje maloljetnika . preko organa koji je rješavao u drugom stepenu. osjetljivosti i ličnim svojstvima maloljetnika. Hitnost postupka Član 189 Prekršajni postupak prema maloljetniku je hitan. Prvostepeni organ je dužan da izvede sve procesne radnje i da raspravi pitanja na koja mu je ukazao Vrhovni sud. Dostavljanje presude Član 187 Odluka Vrhovnog suda u potrebnom broju primjeraka dostavlja se prvostepenom organu. kao da takav zahtjev postoji. Prije izricanja vaspitne mjere ili kazne prema maloljetniku pribaviće se mišljenje nadležnog organa starateljstva. Ako je zahtjev za zaštitu zakonitosti podnijet u korist kažnjenog. preinačiće pravosnažno rješenje ili ukinuti u cjelosti ili djelimično prvostepeno i drugostepeno rješenje i predmet vratiti na ponovnu odluku prvostepenom organu. a ostale odredbe prekršajnog postupka predviđene ovim zakonom samo ako nijesu u suprotnosti sa ovim odredbama. Kod preduzimanja radnji prema maloljetnom učiniocu prekršaja u njegovom prisustvu. Ako je pravosnažno rješenje o prekršaju ukinuto i predmet vraćen na ponovno vođenje prekršajnog postupka. Član 186 Ako je zahtjev za zaštitu zakonitosti podnijet na štetu kažnjenog. postupiće po službenoj dužnosti. ili će se ograničiti samo na to da utvrdi povredu propisa. 1 ovog zakona. Kad sud utvrdi da je zahtjev za zaštitu zakonitosti osnovan. a Vrhovni sud nađe da je osnovan. Vrhovni sud će se ograničiti samo na ispitivanje povreda propisa iz zahtjeva državnog tužioca. za osnovu će se uzeti raniji zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.Član 185 Pri rješavanju o zahtjevu za zaštitu zakonitosti. GLAVA XXV POSTUPAK PREMA MALOLJETNICIMA Primjena postupka Član 188 U prekršajnom postupku prema maloljetniku primjenjuju se odredbe ove glave. U novom postupku mogu se isticati nove činjenice i predlagati novi dokazi.

Postupak prema maloljetniku može se voditi zajedno sa postupkom protiv punoljetnih lica i sprovesti po opštim odredbama ovog zakona. žalbu mogu izjaviti. a o izvršenom prekršaju obavijestiće se roditelji maloljetnika. ili staralac i organ starateljstva radi preduzimanja mjera u okviru njihovih ovlašćenja. sestra i hranilac maloljetnika.Član 190 Maloljetnik se poziva preko roditelja ili staratelja. prvostepeni organ koji vodi prekršajni postupak obavjestiće ih o pokretanju postupka. upoznavanje njegove ličnosti i prilika u kojima živi. Prava roditelja i staralaca Član 193 U postupku prema maloljetnicima. U slučaju iz stava 1 ovog člana rješenjem će se odbaciti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sa obrazloženjem zbog čega je zahtjev odbačen. Cjelishodnost pokretanja i vođenja postupka Član 194 Prvostepeni organ za prekršaje može odlučiti da se ne pokrene prekršajni postupak protiv maloljetnika. Lica iz stava 1 ovog člana mogu izjaviti žalbu u korist maloljetnika i protiv njegove volje. Postupak prema djetetu . ili da se pokrenuti postupak obustavi ako smatra da to ne bi bilo cjelishodno zbog prirode prekršaja. organ starateljstva i roditelji. 7. + Vidi: tač. da u toku postupka stavljaju predloge i da ukazuju na činjenice i dokaze koji su od važnosti za donošenje pravilne odluke. ili staralac maloljetnika imaju pravo da se upoznaju sa tokom postupka. samo ako je spajanje postupka neophodno za svestrano razrješenje stvari. Izdvajanje postupka Član 192 Kad je maloljetnik učestvovao u izvršenju prekršaja zajedno sa punoljetnim licima. Obaveza svjedočenja Član 191 Niko ne može biti oslobođen od dužnosti da svjedoči o okolnostima potrebnim za ocjenjivanje duševne razvijenosti maloljetnika. Pravo na podnošenje žalbe Član 195 Protiv rješenja o prekršaju donesenog u postupku prema maloljetniku kojim je maloljetnik oglašen odgovornim za prekršaje. ranijeg života maloljetnika i njegovih ličnih svojstava. Ako se maloljetnik ne poziva preko roditelja ili staratelja.29/94-415. postupak prema njemu će se izdvojiti i sprovesti po odredbama ove glave. još i staralac. brat. pored lica iz člana 145 ovog zakona. Ispravke . osim ako to nije moguće zbog potrebe hitnog postupanja ili iz drugih opravdanih razloga.

Nalog iz stava 1 ovog člana pored podataka iz člana 199 stav 1 ovog zakona sadrži i uputstvo o načinu plaćanja novčane kazne. Nije dozvoljeno naplaćivanje novčane kazne na licu mjesta za više prekršaja izvršenih u sticaju. GLAVA XXVI NAPLATA NOVČANE KAZNE Naplata novčane kazne na licu mjesta Član 198 Novčanu kaznu propisanu u određenom iznosu naplaćuje na licu mjesta od lica zatečenog u vršenju prekršaja službeno lice organa u čiju nadležnost spada neposredno izvršavanje ili nadzor nad izvršavanjem propisa u kojem je prekršaj predviđen. Ako učinilac prekršaja ne postupi po nalogu ovlašćeni organ protiv njega podnijeće zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. ukoliko posebnim propisom nije drukčije određeno. U slučaju iz stava 1 ovog člana područni organ za prekršaje će obavijestiti roditelja. ovlašćeno službeno lice uručiće mu nalog da u roku od tri dana plati novčanu kaznu i upozoriti da će u slučaju neplaćanja protiv njega biti podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Protiv naplate novčane kazne na licu mjesta žalba nije dopuštena. a po potrebi može obavijestiti i školu.Član 196 Kad sudija za prekršaje utvrdi da maloljetnik u vrijeme izvršenja prekršaja nije imao navršenih 14 godina života obustaviće prekršajni postupak. Postupanje u slučaju neplaćanja kazne Član 200 Ako učinilac prekršaja odbije da plati novčanu kaznu na licu mjesta. ili ustanovu u kojoj je maloljetnik smješten. Isključenje javnosti Član 197 U postupku prema maloljetniku uvijek će se isključiti javnost. Član 199 Kad su posebnim propisima određena službena lica ovlašćena da na licu mjesta izriču i naplaćuju novčane kazne u utvrđenom iznosu. ili staratelja maloljetnika. GLAVA XXVII NAKNADA ŠTETE I VRAĆANJE NOVČANIH IZNOSA I PREDMETA U SLUČAJU NEOPRAVDANOG KAŽNJAVANJA Pravo na naknadu štete zbog neopravdanog kažnjavanja Član 201 Pravo na naknadu štete zbog neopravdanog kažnjavanja ima lice kome je pravosnažnim rješenjem o prekršaju bila izrečena kazna ili zaštitna mjera. licima zatečenim u vršenju prekršaja o naplaćenoj novčanoj kazni izdaje se potvrda u kojoj se označava koji je prekršaj izvršen i kolika je novčana kazna izrečena i naplaćena. a kasnije . kao i organ starateljstva o prekršaju koji je izvršen.

Vraćanje novčanih iznosa Član 204 Lice kome je u prekršajnom postupku neopravdano izrečena novčana kazna. Član 206 Ovlašćeno lice dužno je da se sa svojim zahtjevom za naknadu štete obrati organu uprave nadležnom za poslove finansija. ovlašćeno lice može podnijeti tužbu za naknadu štete protiv Republike ili jedinice lokalne samouprave i pokrenuti postupak kod nadležnog suda u roku od 30 dana od dana isteka roka za postizanje sporazuma. ili što nema dokaza da je ono izvršilo prekršaj. Pravo na naknadu štete zastarijeva za tri mjeseca od dostavljanja odluke na osnovu koje se stiče pravo na naknadu. Poslije smrti neopravdano kažnjenog lica. Vraćanje novčanog iznosa ne može zahtijevati kažnjeno lice koje je svojim lažnim priznanjem prouzrokovalo kažnjavanje. ili vraćanje novčanog iznosa mogu tražiti njegov bračni drug i njegovi srodnici koje je on po zakonu bio dužan da izdržava. ili vraćanje novčanog iznosa. ima pravo na vraćanje plaćene novčane kazne. donijeće po službenoj dužnosti rješenje o poništenju upisa neopravdanog kažnjavanja u kaznenoj evidenciji i dostaviti ga organu uprave nadležnom za unutrašnje poslove. Ako se neopravdano kažnjeno lice odreklo zahtjeva za naknadu štete ili vraćanja novčanog iznosa poslije njegove smrti zahtjev se ne može postaviti. osim u sljedećim slučajevima: 1) ako je do obustave prekršajnog postupka došlo zbog toga što je u novom postupku povodom vanrednog pravnog lijeka oštećeni kao podnosilac zahtjeva odustao od zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. radi sporazuma o postojanju štete i visini naknade. Smatra se da je lice neopravdano kažnjeno ako je u slučaju preinačenja pravosnažnog rješenja o prekršaju ili ukidanja pravosnažnog rješenja o prekršaju postupak protiv njega pravosnažno obustavljen usled toga što je utvrđeno da djelo nije prekršaj ili što postoje osnovi koji isključuju odgovornost učinioca prekršaja. a do odustanka je došlo na osnovu sporazuma sa okrivljenim. osim ako je na to bio prinuđen. 2) ako je povodom zahtjeva za ponavljanje prekršajnog postupka na štetu okrivljenog novi postupak obustavljen usljed smrti ili trajnog duševnog oboljenja okrivljenog poslije izvršenog prekršaja. naknadu štete. predmeta ili novčane vrijednosti oduzetog predmeta (u daljem tekstu: vraćanje novčanog iznosa). Član 203 Organ za prekršaje. Član 205 Pravo neopravdano kažnjenog lica i lica koje je ono po zakonu bio dužno da izdržava da traži naknadu štete.povodom vanrednog pravnog lijeka prekršajni postupak obustavljen. zastarijeva za tri mjeseca od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju kojim je prekršajni postupak obustavljen. oduzete imovinske koristi. 4) ako je okrivljeni svojim lažnim priznanjem ili na drugi način prouzrokovao svoje kažnjavanje. Član 202 Pravo na naknadu štete zbog neopravdanog kažnjavanja ostvaruje se shodnom primjenom Zakona o krivičnom postupku. koji je odlučivao u prvom stepenu. Ako do sporazuma ne dođe u roku od dva mjeseca od dana prijema zahtjeva. 3) ako je novi prekršajni postupak obustavljen zbog zastarelosti gonjenja do koje je došlo zbog nedostupnosti okrivljenog. zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi ili oduzimanja predmeta. .

ili nema prebivalište. Član 212 Za sprovođenje izvršenja kazne zatvora nadležan je prvostepeni organ prema mjestu prebivališta. U slučaju iz stava 1 ovog člana u rješenju o prekršaju odrediće se da će se kazna izvršiti prije pravosnažnosti rješenja. O zadržavanju putne isprave izdaje se potvrda. Ako nadležni organ odbije zahtjev ili u roku od dva mjeseca ne donese rješenje po zahtjevu. da ovjereni prepis rješenja o prekršaju sa klauzulom pravosnažnosti dostavi organu za prekršaje ili drugom organu koji je nadležan za sprovođenje izvršenja najkasnije u roku od tri dana od dana kada je rješenje postalo izvršio. ili boravišta kažnjenog lica.48/99-1. + Vidi: čl. a postoji osnovana sumnja da će prekršaj ponoviti ili ako to interesi bezbjednosti posebno zahtijevaju. a prvostepeni organ nađe da postoji osnovana sumnja da će okrivljeni osujetiti izvršenje izrečene kazne. ukoliko nađe da bi kažnjeno lice čije se mjesto boravka nalazi u inostranstvu moglo osujetiti izvršenje rješenja. Za sprovođenje izvršenja kazne zatvora prije pravosnažnosti rješenja o prekršaju nadležan je prvostepeni organ koji je izrekao kaznu zatvora. Ako okrivljeni izjavi žalbu protiv rješenja kojim je određeno izvršenje rješenja prije njegove pravosnažnosti. ako sam nije nadležan za izvršenje. prvostepeni organ je dužan da žalbu sa spisima predmeta dostavi Vijeću u roku od 24 časa. Član 210 U cilju obezbjeđenja izvršenja rješenja o prekršaju prvostepeni organ može. ako je dijete mrtvo . ili ako odlazi u inostranstvo radi boravka. GLAVA XXVIII IZVRŠENJE RJEŠENJA O PREKRŠAJU Član 207 Rješenje doneto u prekršajnom postupku izvršava se kad postane pravosnažno i izvršno i kad za izvršenje nema zakonskih smetnji. ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno. Član 208 Rješenje o prekršaju može se izvršiti i prije njegove pravosnažnosti u sljedećim slučajevima: 1) ako okrivljeni ne može da dokaže svoj identitet. 2) ako je okrivljenom izrečena kazna zatvora za teži prekršaj protiv javnog reda i mira. računajući od časa kad je žalbu primio. ovlašćeno lice može svoj zahtjev ostvariti tužbom za naknadu štete kod nadležnog suda iz stava 2 ovog člana. Kazna zatvora ne može se izvršiti nad trudnom ženom poslije navršena tri mjeseca trudnoće ni majkom djeteta dok dijete ne navrši jednu godinu života. a Vijeće je dužno da po žalbi odluči i svoje rješenje dostavi prvostepenom organu u roku od 48 časova od prijema predmeta. Kad su ispunjeni uslovi da se pristupi izvršenju rješenja o prekršaju.Zahtjev za vraćanje novčanog iznosa podnosi se nadležnom organu uprave za poslove finansija u čiju korist je uplaćen taj novčani iznos. Član 209 Rješenje o prekršaju doneseno u postupku prema maloljetniku ne može se izvršiti prije pravosnažnosti. zadržati putnu ispravu do izvršenja rješenja. Zakona . Član 211 Organ koji je donio rješenje o prekršaju u prvom stepenu dužan je. nadležni organ za prekršaje ili drugi organ dužan je da preduzme sve potrebne radnje da se izvršenje sprovede bez odlaganja. 26.

izvršenje na imovini izvršioca prekršaja sprovede na području drugog organa za prekršaje u Republici na kome se nalazi imovina ili predmet na kome treba sprovesti izvršenje. na njegov zahtjev. koja se zajedno sa rješenjem o prekršaju dostavlja nadležnom organu za oslove platnog prometa. na osnovu izvršnog rješenja o prekršaju. vojno lice. troškovi prekršajnog postupka i oduzeta imovinska korist izvršavaju se kad je. Nakon donošenja rješenja iz stava 1 i 2 ovog člana. ostatak novčane kazne naplatiće se prinudnim putem. 27. pravosnažno rješenje izvršiće nadležni područni organ za prekršaje (izvršno odjeljenje) prinudnom naplatom na imovini izvršioca prekršaja . područni organ nadležan prema prebivalištu okrivljenog. 1 i 2 ovog člana zahtjev za sprovođenje izvršenja upućuje se prvostepenom organu za prekršaje koji je na osnovu zakona ili drugog propisa nadležan da sprovodi izvršenje rješenja o prekršaju. Izvršenje kazne zatvora kada je zamijenjena novčanom kaznom obustaviće se ako kažnjeni plati ostatak novčane kazne koja odgovara izdržanoj kazni zatvora. Član 213 Novčana kazna. službenik Ministarstva unutrašnjih poslova ili službenik službe obezbjeđenja u kazneno-popravnoj ustanovi ne plati novčanu kaznu u određenom roku ona će se naplatiti prinudnim izvršenjem. vaspitnu mjeru ili zaštitnu mjeru. . ili boravište lice prema kome se izvršenje ima sprovesti. po pravosnažnosti rješenja o prekršaju. Zakona . Prvostepeni organ koji je donio rješenje o prekršaju može zahtijevati da se radi prinudne naplate novčane kazne ili drugih novčanih iznosa i radi oduzimanja predmeta. Kad odgovorno lice u organu ili pravnom licu. Član 217 Ako kažnjeni nakon pravosnažnosti rješenja i zamjeni novčane kazne u kaznu zatvora plati novčanu kaznu. troškova postupka i mjera oduzimanja imovinske koristi od organa ili pravnog lica izvršiće se preko nadležnog organa za poslove platnog prometa kod koga organ ili pravno lice imaju žiro račun. područni organ za prekršaje koji je donio rješenje o prekršaju u prvom stepenu posebnim rješenjem zamijeniće novčanu kaznu u kaznu zatvora tako što će se za svaki započeti novčani iznos u visini jedne polovine minimalne zarade u Republici odrediti jedan dan zatvora. + Vidi: čl. U slučajevima iz st. Izvršenje i odlaganje izvršenja kazne zatvora vrši se shodnom primjenom odredaba Zakona o izvršenju krivičnih sankcija i ovog zakona. može zahtijevati da se ta kazna ili mjera izvrši na području drugog organa za prekršaje u Republici. Član 216 Ako kažnjeno fizičko lice ili preduzetnik u određenom roku ne plati novčanu kaznu u cjelosti ili djelimično. Prinudna naplata novčane kazne. Član 214 Prvostepeni organ nadležan za prekršaje koji je izrekao kaznu zatvora. Prinudna naplata se određuje naredbom.rođeno ili ako je umrlo neposredno poslije porođaja dok ne prođe šest mjeseci od dana porođaja. s tim što zatvor ne može biti duži od 60 dana. protekao rok određen za njihovo plaćanje.48/99-1. na kome ima prebivalište. Ukoliko na računu okrivljenog organa i pravnog lica nema sredstava. Član 215 Prvostepeni organ za prekršaje koji je u smislu člana 214 stav 2 ovog zakona sproveo izvršenje na imovini učinioca prekršaja dužan je da sa naplaćenim iznosima ili oduzetim predmetima postupi po nalogu prvostepenog organa koji je donio rješenje o prekršaju. zamijeniće novčanu kaznu u kaznu zatvora prema odredbama ovog zakona. Ako je rješenje iz stava 1 ovog člana donijelo ministarstvo ili drugi organ uprave ili lokalne uprave. kazna zatvora se neće izvršiti.

ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno. 28.48/99-1.Član 218 Ako iz razloga propisanih ovim zakonom postoje smetnje da se kažnjenom licu izrečena novčana kazna zamijeni u kaznu zatvora naplatiće se prinudnim putem. odložiti izvršenje do donošenja odluke po vanrednom pravnom lijeku. nadležni organ izvršiće je u skladu sa odredbama stava 2 ovog člana. Član 222 Vaspitna mjera pojačanog nadzora od strane roditelja. Član 219 Izrečena zaštitna mjera oduzimanja predmeta i zaštitna mjera obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana kao i zaštitna mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja izvršavaju se prema odredbama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija. + Vidi: čl. u smislu člana 211 stav 1 ovog zakona. Član 220 Zaštitnu mjeru zabrane vršenja samostalne djelatnosti izvršava nadležni državni organ. GLAVA XXIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE . Kad okrivljeni organ ili pravno lice. Izvršenje zaštitne mjere iz stava 1 ovog člana vrši se upisivanjem zabrane upravljanja u vozačku dozvolu od kada se računa njeno trajanje. ili usvojioca ili staraoca i vaspitna mjera pojačanog nadzora od organa starateljstva izvršavaju se prema odredbama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija. Ako je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom izrečena licu koje ima stranu vozačku dozvolu. Ova zaštitna mjera izvršava se oduzimanjem odobrenja za obavljanje djelatnosti. Protiv rješenja kojim se usvaja zahtjev za odlaganje izvršenja nije dozvoljena žalba. prvostepeni organ koji je donio rješenje o prekršaju posebnim rješenjem odrediće njihovo prinudno izvršenje i zajedno sa ovjerenim prepisom pravosnažnog rješenja o prekršaju dostaviće ga Službi platnog prometa kod koje se nalazi žiro-račun okrivljenog organa ili pravnog lica. Izvršenje mjere iz stava 1 ovog člana obustaviće se kad maloljetnik postane punoljetan. Član 221 Zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom izvršava Ministarstvo unutrašnjih poslova i dužno je da o tome vodi evidenciju. na zahtjev kažnjenog lica. Rješenje o visini troškova iz stava 1 ovog člana donosi prvostepeni organ ili drugi organ koji je sproveo izvršenje. Član 225 Izjavljeni vanredni pravni lijek ne odlaže izvršenje. ako nađe da bi zbog izvršenja kažnjeno lice pretrpjelo znatnu materijalnu štetu ili da za to postoje drugi opravdani razlozi. sproveo izvršenje dužan je da postupi po nalogu prvostepenog organa koji je donio rješenje o prekršaju i da ga obaviještava o toku postupka izvršenja. Član 224 Troškove nastale oko prinudnog izvršenja rješenja o prekršaju snosi kažnjeno lice. troškove prekršajnog postupka ili oduzetu imovinsku korist. troškova prekršajnog postupka i oduzete imovinske koristi sprovodi se prema odredbama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija. Postupak za prinudno izvršenje novčane kazne. radi sprovođenja izvršenja. dok mjera traje uz evidentiranje od nadležnog organa. Član 223 Prvostepeni organ ili drugi organ koji je. ali prvostepeni organ koji je donio rješenje može. u određenom roku ne plati novčanu kaznu. Zakona .

Tivtu. 27/89. Član 227a Područni organi za prekršaje Danilovgrad i Plav preuzeće nezavršene predmete od područnih organa za prekršaje Podgorica i Berane u roku od 15 dana od dana konstituisanja.Član 226 Predmete primljene do stupanja na snagu ovog zakona. br. Zakona . br. 1 i 2 ovog člana. koji prestaju sa radom stupanjem na snagu ovog zakona. br.dovršiće Područni organ za prekršaje Berane.dovršiće Područni organ za prekršaje Kotor i opštinskih sudova za prekršaje u Plužinama i Šavniku . 28/84. izuzev opštinskih sudova za prekršaje u Andrijevici. koje će izvršiti Vlada u roku od 30 dana od dana donošenja ovog zakona. ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o zaradama i drugim primanjima poslanika i republičkih funkcionera ("Službeni list RCG". Predsjednici i sudije za prekršaje iz stava 3 ovog člana. + Vidi: čl.dovršiće Područni organ za prekršaje Podgorica. Član 229 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore". 25/94.dovršiće Područni organ za prekršaje Nikšić. Plavu. 5/85.48/99-1. 29. br. 11/88 i "Službeni list RCG". 20/87. OSNOVNI TEKST Zakon o prekršajima Zakon je objavljen u "Službenom listu RCG". Član 227 Republički sud za prekršaje nastaviće sa radom do imenovanja predsjednika i sudija Vijeća. 46/91 i 18/91) i Zakon o sudovima za prekršaje ("Službeni list SRCG". Opštinskog suda za prekršaje u Danilovgradu . Danilovgradu. 28/93). br. 28/87. br. Opštinski sudovi za prekršaje. Član 228 Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o prekršajima ("Službeni list SRCG". PRVI DIO GLAVA I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se: . koji ne budu imenovani. Opštinskog suda za prekršaje u Tivtu . Imenovanjem lica iz st. prestaje funkcija svim dosadašnjim predsjednicima i sudijama sudova za prekršaje. Plužinama i Šavniku. koje će izvršiti Vlada i starješine organa. nastaviće sa radom do imenovanja predsjednika i sudija područnih organa za prekršaje i ovlašćenih službenika ministarstava i drugih organa uprave. 30/92). kod Opštinskog suda za prekršaje u Andrijevici i Plavu . u roku od 45 dana od dana donošenja ovog zakona. Preuzimanje predmeta izvršiće predsjednici područnih organa zapisnički . 26/91 i "Službeni list RCG". 28/84. 1/90.

Propisi iz stava 1 ovog člana primjenjuju se i na lica koja izvan teritorije Republike izvrše prekršaj na brodu ili vazduhoplovu registrovanom na njenom području. prekršajni postupak. PREKRŠAJNE SANKCIJE Član 7 Sankcije za prekršaje su: .zaštitne mjere. neće se kazniti za prekršaj. . postupak izvršenja rješenja o prekršaju. a lokalne samouprave ako je prekršajni postupak vođen od njenih organa. prije nego što je izvršena. VREMENSKO VAŽENJE PROPISA Član 5 Na učinioca prekršaja primjenjuje se propis koji je važio u vrijeme izvršenja prekršaja.vaspitne mjere. uslovi za propisivanje i primjenu prekršajnih sankcija. i 2) organizacija i rad organa za prekršaje. Lice koje je u krivičnom postupku ili u postupku za privredni prestup pravosnažno oglašeno krivim za djelo koje ima obilježje prekršaja.1) uslovi prekršajne odgovornosti. . Prekršaji se mogu propisivati i odlukom jedinice lokalne samouprave.kazna. Organi ovlašćeni za donošenje propisa o prekršajima mogu za povrede propisa koje donose u okviru svoje nadležnosti propisivati samo kazne i zaštitne mjere koje predviđa ovaj zakon i u granicama koje su njime određene. nije bila zakonom ili drugim propisom utvrđena kao prekršaj i za koju nije bila propisana sankcija. GLAVA II . SVRHA IZRICANJA SANKCIJA Član 8 Svrha izricanja sankcija za prekršaje je sprečavanje učinioca da vrši prekršaje i njegovo popravljanje. prekršajni postupak će se obustaviti. učvršćivanje društvenog morala i discipline građana. ZAKONITOST U ODREĐIVANJU PREKRŠAJA I PROPISIVANJU PREKRŠAJNIH SANKCIJA Član 2 Niko ne može biti kažnjen za radnju koja.opomena. Član 3 Niko ne može biti kažnjen dva ili više puta za isti prekršaj. kao i zaštita javnog poretka. PROSTORNO VAŽENJE PROPISA Član 6 Propisi o prekršajima primjenjuju se na sva lica koja na teritoriji Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Republika) izvrše prekršaj. uticaj na druge da ne vrše prekršaje. sistem sankcija. Ako se poslije izvršenog prekršaja izmijeni propis i utvrdi da ta radnja nije prekršaj. SREDSTVA NAPLAĆENA OD NOVČANIH KAZNI Član 9 Sredstva naplaćena od novčanih kazni koje su izrečene za prekršaj prihod su Republike. i . PROPISIVANJE PREKRŠAJA Član 4 Prekršaji se mogu propisivati zakonom i uredbom Vlade Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

Nužna odbrana ili krajnja nužda Član 11 Nije prekršaj ona radnja koja je izvršena u nužnoj odbrani ili krajnjoj nuždi. Pokušaj prekršaja Član 15 Za pokušaj prekršaja učinilac je odgovoran samo ako je to zakonom predviđeno. Ako je učinilac prekoračio granice nužne odbrane ili krajnje nužde može se blaže kazniti. Učinilac će odgovarati za nehat samo kada je to propisano. Odgovornost za prekršaje Član 12 Za prekršaj odgovara učinilac koji je uračunljiv i koji je prekršaj izvršio sa umišljajem ili iz nehata.OPŠTE ODREDBE O PREKRŠAJIMA I PREKRŠAJNOJ ODGOVORNOSTI Pojam prekršaja Član 10 Prekršaji su povrede javnog poretka utvrđene zakonom ili drugim propisom za koje su propisane sankcije. a može se osloboditi od kazne ako je to prekoračenje učinjeno pod uslovima propisanim Krivičnim zakonom Savezne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: Krivični zakon SRJ). Postojanje uračunljivosti. Pojam nužne odbrane i krajnje nužde i njihovog prekoračenja određuje se prema odredbama Krivičnog zakona SRJ. Odgovornost organa. Stvarna zabluda Član 13 Nije odgovoran za prekršaj učinilac koji je prekršaj izvršio u neotklonjivoj stvarnoj zabludi. pravnog i odgovornog lica Član 16 . Postojanje stvarne zablude određuje se prema odredbama Krivičnog zakona SRJ. umišljaja i nehata u prekršajnom postupku određuje se prema odredbama Krivičnog zakona SRJ. Pravna zabluda Član 14 Učinilac prekršaja koji iz opravdanih razloga nije znao da je ta radnja zabranjena može se blaže kazniti ili osloboditi od kazne.

drugog propisa ili opšteg akta bilo dužno da preduzme da bi spriječilo izvršenje prekršaja. s obzirom na njegovu funkciju. Pravno lice koje se nalazi pod stečajem odgovorno je za prekršaj. na osnovu zakona. Odgovornost stranog pravnog lica i njegovih predstavnika Član 21 Ako u propisu kojim je predviđen prekršaj nije drukčije određeno. pravno lice i odgovorna lica u njima mogu biti odgovorni za prekršaj samo ako je to propisom o prekršaju predviđeno. Organ ili pravno lice mogu se blaže kazniti ili osloboditi od kazne za prekršaje ako je prekršaj otkrio i prijavio organ upravljanja ili drugi organ tog organa ili pravnog lica ili ako su prekršaj otkrili i prijavili zaposleni u tom organi ili pravnom licu. odgovorno je za prekršaj ako ga je izvršilo svojom radnjom ili propuštanjem dužnog nadzora i ako je pri tom postupalo s umišljajem ili iz nehata. Član 17 Organ ili pravno lice su odgovorni za prekršaj ako je do izvršenja prekršaja došlo radnjom ili propuštanjem dužnog nadzora od organa upravljanja ili odgovornog lica ili radnjom drugog lica ovlašćenog da postupa u ime organa ili pravnog lica. VRIJEME I MJESTO IZVRŠENJA PREKRŠAJA Član 23 U odnosu na način. vrijeme i mjesto izvršenja prekršaja shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe Krivičnog zakona SRJ. ustanovi i drugoj organizaciji kome je. Odgovornim licem u smislu ovog zakona. GLAVA III . ali mu se ne može izreći kazna već samo zaštitna mjera oduzimanja predmeta i oduzimanja imovinske koristi. NAČIN. proizvodnji ili drugoj djelatnosti ili u vršenju nadzora nad njima.Državni organ i organ lokalne samouprave (u daljem tekstu: organ). niti zato što je otvoren stečaj nad pravnim licem ili što je nastala nemogućnost kažnjavanja pravnog lica zbog njegovog prestanka. Saizvršilaštvo Član 22 U odnosu na odgovornost i kažnjavanje saizvršilaca. Član 19 Odgovornost odgovornog lica za prekršaje ne prestaje zato što mu je prestao radni odnos ili funkcija. Propisom kojim je propisan prekršaj može se odrediti koje odgovorno lice odgovara za prekršaj. shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe Krivičnog zakona SRJ. uložena sredstva ili na osnovu ovlašćenja povjeren određen krug poslova u upravljanju imovinom. strano pravno lice i strano odgovorno lice kazniće se za prekršaj ako je prekršaj izvršen na teritoriji Republike i ako strano pravno lice ima predstavništvo u Saveznoj Republici Jugoslaviji (u daljem tekstu: SR Jugoslavija). Član 18 Odgovorno lice u organu ili pravnom licu. Član 20 Odgovornost odgovornog lica za prekršaj ne postoji ako je postupalo po naređenju drugog odgovornog lica ili organa upravljanja pod uslovom da je preduzelo sve radnje koje je. smatra se lice u preduzeću. kao i lice koje u organu vrši određene dužnosti. bez obzira da li je prekršaj izvršen prije otvaranja ili u toku stečajnog postupka.

ni majci dok dijete ne navrši jednu godinu života. a ako je dijete mrtvo rođeno ili ako je umrlo poslije porođaja dok ne prođe šest mjeseci od dana porođaja.1. Uredbom i odlukom novčana kazna može se propisati: 1) za fizičko lice i odgovorno lice u organu ili pravnom licu od jedne četvrtine do desetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici. Za prekršaj organa ili pravnog lica i odgovornih lica u njima može se propisati samo novčana kazna. Za prekršaj izvršen iz koristoljublja zakonom se mogu propisati obje kazne. Kazna zatvora Član 25 Kazna zatvora može se propisati samo zakonom. Član 27 Kada je organ ili pravno lice preduzetnik prekršajem učinio štetu ili nije izvršio obavezu ili je pribavio imovinsku korist visina novčane kazne može se propisati do desetostrukog iznosa učinjene štete. pravno lice i preduzetnika od desetostrukog do dvjestastrukog iznosa minimalne zarade u Republici. Za prekršaj se može alternativno propisati novčana kazna i kazna zatvora. 2) za organ. Zakonom se može propisati novčana kazna: 1) za fizičko lice i odgovorno lice u organu ili pravnom licu od jedne polovine do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici. u skladu sa zakonom i drugim propisima. izreći će se novčana kazna do dvostrukog iznosa pribavljene imovinske koristi. SANKCIJE ZA PREKRŠAJE I KAZNE I USLOVI ZA NJIHOVO PROPISIVANJE I IZRICANJE Vrste kazne Član 24 Za prekršaj se može propisati novčana kazna ili kazna zatvora. neizvršene obaveze ili pribavljene imovinske koristi. Ako je fizičko lice i odgovorno lice u organu ili pravnom licu prekršajem pribavilo imovinsku korist koja je veća od propisane maksimalne novčane kazne ili od propisanog iznosa novčane kazne. Propisom o prekršaju može se za lakše prekršaje predvidjeti novčana kazna u određenom iznosu i ovlastiti službeno lice da je naplaćuje na licu mjesta. Novčana kazna Član 26 Novčana kazna može se propisati u rasponu ili u određenom iznosu. 2) za organ. Kazna zatvora ne može se propisati u trajanju kraćem od tri ni dužem od 60 dana. a za preduzetnika do petostrukog iznosa minimalne zarade u Republici. Kazna zatvora može se propisati samo za one prekršaje čijim bi izvršenjem mogla nastati opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovinu ili bi se teže narušio javni red i mir. Kazna zatvora izriče se na pune dane. Član 28 . Novčana kazna koja se naplaćuje na licu mjesta može se propisati za fizičko lice i odgovorno lice u organu ili pravnom licu u iznosu do trostrukog iznosa. pravno lice i preduzetnika od desetostrukog do tristastrukog iznosa minimalne zarade u Republici. Kazna zatvora ne može se izreći trudnoj ženi posle navršena tri mjeseca trudnoće.

U opravdanim slučajevima na zahtjev stranke rješenjem o prekršaju ili posebnim rješenjem može se dozvoliti da se izrečena novčana kazna plati u ratama. njegove lične prilike i držanje poslije izvršenog prekršaja. ali ne ispod najmanje zakonske mjere te vrste kazne. kao i druge okolnosti koje se odnose na ličnost učinioca. . Kod odmjeravanja kazne ne može se kao otežavajuća okolnost uzeti u obzir ranije izrečena kazna ako je od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju proteklo više od dvije godine. s tim da ukupna kazna zatvora ili ukupna novčana kazna ne mogu preći najveću mjeru tih kazni propisanu ovim zakonom. Ublažavanje kazne Član 30 Ako se prilikom odmjeravanja kazne utvrdi da prekršaj nije teže prirode. Ako je prekršaj izvršen u povratu posebno će se uzeti u obzir da li je raniji prekršaj iste vrste kao i novi prekršaj. a ako su propisane kazne iste vrste prethodno će se utvrditi kazna za svaki prekršaj i izreći će se jedinstvena kazna koja je jednaka zbiru pojedinačno utvrđenih kazni. raniji život učinioca. propisana kazna može se ublažiti na jedan od sljedećih načina: 1) izreći će se kazna ispod najmanje mjere kazne koja je propisana za taj prekršaj. uzimajući u obzir sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti. koji ne može biti kraći od tri dana ni duži od osam dana po pravosnažnosti rješenja. pobude iz kojih je i okolnosti pod kojima je prekršaj izvršen. Uračunavanje zadržavanja ili pritvora u kaznu Član 32 Vrijeme za koje je učinilac prekršaja zadržan prema odredbama ovog zakona uračunava se u izrečenu kaznu. Na izrečenu novčanu kaznu okrivljeni će platiti kamatu od dana izvršnosti rješenja do dana plaćanja po eskontnoj stopi koju utvrđuje Narodna banka Jugoslavije uvećanoj za 20%. 3) umjesto propisane kazne zatvora i novčane kazne izreći će se samo jedna od tih kazni. Opšta pravila o odmjeravanju kazne Član 29 Izvršiocu prekršaja odmjerava se kazna u granicama koje su propisom određene za taj prekršaj. stepen odgovornosti učinioca. a uz to postoje olakšavajuće okolnosti koje ukazuju da će se i sa blažom kaznom postići svrha kažnjavanja. s tim što rok otplate ne može biti duži od dva mjeseca.Rješenjem o prekršaju određuje se rok plaćanja novčane kazne. Pri odmjeravanju novčane kazne uzeće se u obzir i imovno stanje učinioca ili ekonomska moć pravnog lica. 2) umjesto propisane kazne zatvora izreći će se novčana kazna. a naročito: težinu prekršaja i njegove posljedice. Sticaj Član 31 Ako je učinilac jednom radnjom ili sa više radnji izvršio više prekršaja za koje su propisane različite vrste kazni izreći će se sve kazne. da li su oba prekršaja izvršena iz istih pobuda i koliko je vremena proteklo od ranijeg kažnjavanja.

Ako je protiv lica osumnjičenog za krivično djelo bio određen pritvor, a krivični postupak je pravosnažno okončan obustavom krivičnog postupka ili oslobađajućom presudom, ili odbijajućom presudom osim zbog stvarne nenadležnosti suda, pa se za tu radnju u prekršajnom postupku utvrdi odgovornost učinioca, vrijeme provedeno u pritvoru uračunaće se u izrečenu kaznu za prekršaj. Zadržavanje ili pritvor koji je trajao duže od 12, a kraće od 24 časa računa se u jedan dan zatvora, ili u novčanu kaznu u iznosu od jedne polovine minimalne zarade u Republici.

2. OPOMENA
Član 33 Kad je za prekršaj propisana novčana kazna a postoje okolnosti koje u znatnoj mjeri umanjuju odgovornost učinioca, tako da se može očekivati da ubuduće neće vršiti prekršaje i bez izricanja propisane kazne, umjesto kazne može se izreći opomena. Opomena se može izreći i ako je učinilac prije donošenja rješenja o prekršaju ispunio propisanu obavezu, otklonio ili nadoknadio pričinjenu štetu.

3. ZAŠTITNE MJERE
Član 34 Uz kaznu za prekršaje mogu se propisati sljedeće zaštitne mjere: 1) oduzimanje predmeta; 2) zabrana vršenja djelatnosti; 3) zabrana upravljanja motornim vozilom; 4) obavezno liječenje alkoholičara i narkomana. Zaštitne mjere mogu se propisati zakonom i uredbom. Zaštitna mjera oduzimanja predmeta može se propisati i odlukom. Član 35 Učiniocu prekršaja kome je izrečena kazna, ili opomena može se izreći jedna ili više zaštitnih mjera. Zaštitna mjera može se izreći iako kazna, ili opomena za prekršaj nije izrečena, samo ako je takva mogućnost predviđena zakonom. Ako su za više učinjenih prekršaja propisane zaštitne mjere različite vrste izreći će se sve zaštitne mjere, a ako su propisane mjere iste vrste prethodno će se utvrditi vrijeme trajanja za svaku od njih i izreći će se ukupno vrijeme trajanja zaštitne mjere, koje ne može preći najvišu granicu, te zaštitne mjere propisane ovim zakonom. Zaštitne mjere iz člana 34. stav 1 tač. 1. i 4 ovog zakona mogu se izreći i kad nijesu propisane za prekršaj.

Oduzimanje predmeta
Član 36 Predmeti koji su upotrijebljeni za izvršenje prekršaja, ili su za to bili namijenjeni ili koji su nastali izvršenjem prekršaja mogu se oduzeti ako su svojina učinioca ili ako on njima raspolaže. Predmeti iz stava 1. ovog člana mogu se oduzeti i kad nijesu svojina učinioca ili ako on njima ne raspolaže kad to zahtijevaju interesi bezbjednosti, sigurnosti robnog prometa ili razlozi morala čime se ne ugrožava pravo trećih lica na naknadu štete od učinioca. Ako zakonom kojim se propisuje prekršaj nijesu propisani uslovi za izricanje mjere iz stava 1. ovog člana ona se može izreći ako okolnosti pod kojima je prekršaj učinjen, stepen odgovornosti, lične prilike i sklonosti učinioca opravdavaju njeno izricanje. Rješenjem o prekršaju odrediće se, u skladu sa posebnim propisima, da li će se oduzeti predmeti vratiti, uništiti, prodati ili predati zainteresovanom organu ili organizaciji. Novac dobijen prodajom predmeta prihod je Republike, a lokalne samouprave ako je prekršajni postupak vođen od njenih organa.

Zakonom kojim se propisuje prekršaj može se predvidjeti obavezno izricanje ove zaštitne mjere. Ako je učinilac samovoljno otuđio ili uništio predmete ili je na drugi način onemogućio oduzimanje predmeta iz stava 1. ovog člana, u rješenju o prekršaju odrediće se da plati novčani iznos koji odgovara vrijednosti predmeta. Predmeti iz st. 1 i 2 ovog člana oduzeće se i kad se prekršajni postupak ne završi rješenjem kojim se okrivljeni oglašava krivim, ako to zahtijevaju interesi bezbjednosti ili razlozi morala kao i u drugim slučajevima određenim posebnim zakonom, o čemu se donosi posebno rješenje.

Zabrana vršenja djelatnosti
Član 37 Zabranom vršenja djelatnosti učiniocu prekršaja se zabranjuje da obavlja djelatnost za koju mu se izdaje odobrenje od nadležnog organa. Ako zakonom kojim se propisuje prekršaj nijesu propisani uslovi za izricanje mjere iz stava 1 ovog člana, ona se može izreći učiniocu prekršaja koji je zloupotrijebio djelatnost za izvršenje prekršaja, ako se opravdano može smatrati da bi dalje obavljanje takve djelatnosti bilo opasno po život ili zdravlje ljudi, ako to zahtijevaju razlozi morala ili ako je učinilac za posljednje dvije godine kažnjen zbog istog ili sličnog prekršaja. Zaštitna mjera iz stava 1 ovog člana može se izreći u trajanju od jednog mjeseca do jedne godine. Vrijeme trajanja izrečene mjere teče od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju. Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava se u vrijeme trajanja ove mjere.

Zabrana upravljanja motornim vozilom
Član 38 Zabranom upravljanja motornim vozilom učiniocu prekršaja se zabranjuje upravljanje motornim vozilom određene vrste ili kategorije ili izdavanje vozačke dozvole. Ako zakonom kojim se propisuje prekršaj nijesu propisani uslovi za izricanje mjere iz stava 1 ovog člana, ona se može izreći učiniocu prekršaja koji je učinio težu povredu propisa o bezbjednosti saobraćaja ili čije ranije kršenje tih propisa ukazuje na opasnost da upravlja motornim vozilom određene vrste ili kategorije. Pri odlučivanju da li će se izreći ova mjera uzeće se u obzir i okolnost da li je učinilac po zanimanju vozač motornog vozila. Zaštitna mjera iz stava 1 ovog člana može se izreći u trajanju od jednog mjeseca do jedne godine. Vrijeme trajanja izrečene mjere teče od dana upisa u dozvolu, a ako učinilac nema izdatu dozvolu od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju. Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava se u vrijeme trajanja ove mjere.

Obavezno liječenje alkoholičara i narkomana
Član 39 Učiniocu koji je prekršaj učinio usljed zavisnosti od stalne upotrebe alkohola ili opojnih droga i kod koga postoji opasnost da će usljed ove zavisnosti i dalje vršiti prekršaje može se izreći zaštitna mjera obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana. Prije izricanja ove zaštitne mjere pribaviće se mišljenje zdravstvene ustanove. Zaštitna mjera iz stava 1 ovog člana izvršava se u ustanovi za izvršenje kazne, zdravstvenoj ili drugoj za to specijalizovanoj ustanovi. Vrijeme provedeno u ustanovi iz stava 3 ovog člana računa se u kaznu zatvora. Zaštitna mjera iz stava 1 ovog člana može se izreći u trajanju do jedne godine.

Izvršenje izrečenih zaštitnih mjera iz stava 1 ovog člana obustaviće se i prije isteka vremena određenog u rješenju o prekršaju ako se od strane zdravstvene organizacije ustanovi da je liječenje završeno.

4. OPŠTA PRAVILA O VASPITNIM MJERAMA I KAŽNJAVANJE MALOLJETNIKA
Član 40 Prema maloljetnim učiniocima prekršaja primjenjuju se odredbe ovog poglavlja, a ostale odredbe ovog zakona samo ako nijesu u suprotnosti sa ovim odredbama. Član 41 Prema maloljetniku koji u vrijeme izvršenja prekršaja nije navršio 14 godina (dijete) ne može se voditi prekršajni postupak.

Prekršajne sankcije prema maloljetniku
Član 42 Prema maloljetniku koji je u vrijeme izvršenja prekršaja navršio 14, a nije navršio 16 godina (mlađi maloljetnik) mogu se izreći samo vaspitne mjere. Maloljetniku koji je u vrijeme izvršenja prekršaja navršio 16 godina, a nije navršio 18 godina (stariji maloljetnik) može se izreći vaspitna mjera ili kazna. Zaštitna mjera može se izuzetno izreći maloljetniku uz vaspitnu mjeru, ako je zbog prirode prekršaja to neophodno.

Odgovornost roditelja i staraoca za prekršaj maloljetnika
Član 43 Zakonom se može odrediti da će se roditelj, usvojilac, ili staralac maloljetnika koji je izvršio prekršaj kazniti ako je učinjeni prekršaj posledica njegovog propuštanja dužnog nadzora nad maloljetnikom, a u mogućnosti je da takav nadzor vrši.

Vrste vaspitnih mjera
Član 44 Maloljetnim učiniocima prekršaja mogu se izreći sljedeće vaspitne mjere: 1) disciplinske mjere (ukor i upućivanje u disciplinski centar za maloljetnike), 2) mjere pojačanog nadzora.

Ukor
Član 45 Ukor će se izreći maloljetniku prema kojem nije potrebno preduzeti trajnije vaspitne mjere, a naročito kad je prekršaj izvršio iz lakomislenosti ili nepromišljenosti. Pri izricanju ukora maloljetniku će se ukazati na štetnost njegovog postupka.

Upućivanje u disciplinski centar za maloljetnike
Član 46 Upućivanje u disciplinski centar za maloljetnike izrećiće se maloljetniku kad je potrebno da se odgovarajućim kratkotrajnim vaspitnim mjerama izvrši uticaj na njegovu ličnost i vladanje. Prilikom izricanja mjere iz stava 1 ovog člana odrediće se da se maloljetnik upućuje u disciplinski centar na određeni broj sati u praznične dane i to najviše četiri uzastopna

praznična dana ili na određeni broj sati u toku dana, ali najduže 15 dana ili na neprekidni boravak za određeni broj dana, ali ne duže od 10 dana.

Pojačan nadzor
Član 47 Ova mjera se može izreći kao mjera pojačanog nadzora od strane roditelja, usvojioca, staraoca, druge porodice ili organa starateljstva. Pojačan nadzor od strane roditelja, usvojioca ili staraoca izriče se ako su roditelji, usvojioci ili staraoci propustili nadzor nad maloljetnikom, a u mogućnosti su da takav nadzor vrše. Ako roditelj, usvojilac ili staralac maloljetnika nije u mogućnosti da nad njim vrši nadzor, maloljetnik će se predati drugoj porodici koja je voljna da ga primi i koja ima mogućnosti da nad njim vrši pojačan nadzor. Ako lica iz stava 2 ovog člana ne mogu vršiti pojačan nadzor nad maloljetnikom, može mu se izreći pojačan nadzor organa starateljstva, kada maloljetnik ostaje kod svojih roditelja, usvojioca ili staraoca. Područni organ za prekršaje će naknadno odlučiti o prestanku ove mjere, s tim da njeno trajanje ne može biti duže od jedne godine.

Uslovi za izricanje vaspitnih mjera
Član 48 Kod izricanja vaspitne mjere uzimaju se u obzir sve okolnosti koje su od značaja za izbor one vaspitne mjere kojom će se najbolje postići svrha prevaspitanja. Radi utvrđivanja okolnosti iz stava 1 ovog člana mogu se saslušati roditelji maloljetnika i druga lica koja mogu pružiti potrebne podatke.

Obustava izvršenja i izmjena odluke o vaspitnim mjerama
Član 49 Kad se posle donošenja odluke kojom je izrečena vaspitna mjera pojave okolnosti kojih nije bilo u vrijeme donošenja odluke ili se za njih nije znalo, a one bi bile od uticaja na donošenje odluke, izvršenje izrečene mjere može se obustaviti ili se izrečena mjera može zamijeniti drugom vaspitnom mjerom.

Kažnjavanje starijih maloljetnika
Član 50 Starijem maloljetniku se može izreći kazna samo ako je u vrijeme izvršenja prekršaja, prema svojoj duševnoj razvijenosti, mogao shvatiti značaj svoje radnje i upravljati svojim postupcima i ako zbog težih posledica prekršaja ili većeg stepena prekršajne odgovornosti ne bi bilo opravdano primijeniti vaspitnu mjeru. Kazna zatvora prema starijem maloljetniku može se izreći izuzetno, imajući u vidu prirodu prekršaja, lične osobine i ponašanje maloljetnika. Kazna zatvora koja se izrekne prema maloljetniku ne može biti duža od 15 dana, niti se novčana kazna može zamijeniti zatvorom u trajanju dužem od 15 dana.

Dejstvo punoljetnosti
Član 51 Ako je maloljetnik postao punoljetan prije donošenja rješenja o prekršaju, područni organ za prekršaje neće izreći vaspitnu mjeru.

Ako takvo oduzimanje nije moguće.Ako je maloljetnik postao punoljetan poslije donošenja rješenja o prekršaju kojim je bila izrečena vaspitna mjera. učinilac će se obavezati da plati novčani iznos koji odgovara pribavljenoj imovinskoj koristi. . oduzimanje imovinske koristi izreći će se samo ukoliko ta korist prelazi dosuđeni imovinskopravni zahtjev. GLAVA V ZASTARJELOST Zastarjelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka Član 55 Prekršajni postupak ne može se pokrenuti ako protekne jedna godina od dana kada je prekršaj izvršen. predmeta od vrijednosti i druge imovinske koristi koja je pribavljena izvršenjem prekršaja. područni organ za prekršaje će obustaviti izvršenje te mjere. ako je radi utvrđivanja ovog zahtjeva pokrenuo parnicu u roku od tri mjeseca od dana saznanja za rješenje kojim je oduzeta imovinska korist. Oštećeni koji u prekršajnom postupku nije prijavio imovinskopravni zahtjev može zahtijevati naknadu iz oduzete imovinske koristi. Oštećeni koji je u prekršajnom postupku sa imovinskopravnim zahtjevom upućen na parnicu može tražiti da se naknadi iz iznosa oduzete imovinske koristi. Način oduzimanja imovinske koristi Član 53 Oduzimanje imovinske koristi sastoji se u oduzimanju novca. a najkasnije u roku od jedne godine od pravosnažnosti rješenja o oduzimanju imovinske koristi i ako u roku od tri mjeseca od dana pravosnažnosti te odluke zatraži naknadu iz oduzete imovinske koristi. Zaštita oštećenog Član 54 Ako je oštećenom u prekršajnom postupku dosuđen imovinskopravni zahtjev. Imovinska korist pribavljena izvršenjem prekršaja može se oduzeti od lica na koja je prenesena čime se ne ugrožava pravo tog lica na naknadu od učinioca prekršaja. Korist iz stava 1 ovog člana unosi se u buyet Republike ili jedinice lokalne samouprave. ako pokrene parnicu u roku od šest mjeseci od dana pravosnažnosti tog rješenja. Zastarijevanje prekršajnog gonjenja ne teče za vrijeme za koje se gonjenje ne može preduzeti po zakonu. Korist iz stava 1 ovog člana oduzeće se rješenjem o prekršaju kojim je utvrđeno izvršenje prekršaja. GLAVA IV ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE PREKRŠAJEM Osnov oduzimanja imovinske koristi Član 52 Niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu izvršenjem prekršaja.

Sa svakim prekidom zastarijevanje počinje ponovo da teče. a da se učiniocu prekršaja izrekne sankcija pod uslovima i po postupku koji predviđa ovaj zakon. Zastarjelost izvršenja kazne ili zaštitne mjere nastaje u svakom slučaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarjelost izvršenja kazne.Zastarijevanje se prekida svakom procesnom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi gonjenja učinioca prekršaja. Sa svakim prekidom zastarijevanje počinje ponovo da teče. Pretpostavka nevinosti Član 59 Niko ne može biti smatran odgovornim za prekršaj dok to ne bude utvrđeno pravosnažnim rješenjem o prekršaju. Zastarjelost izvršenja kazne ili zaštitne mjere Član 56 Izrečena kazna ili zaštitna mjera ne mogu se izvršiti ako je od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju protekla jedna godina. DRUGI DIO PREKRŠAJNI POSTUPAK GLAVA VI OSNOVNA NAČELA PREKRŠAJNOG POSTUPKA Načelo zakonitosti Član 57 Pravilima ovog zakona obezbjeđuje se da niko nevin ne bude kažnjen. Zastarijevanje se prekida svakom procesnom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne. ili zaštitne mjere. Zastarjelost prekršajnom gonjenja nastaje u svakom slučaju kad protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarjelost gonjenja. ili zaštitne mjere. Zastarijevanje izvršenja kazne ili zaštitne mjere ne teče za vrijeme za koje se izvršenje ne može preduzeti po zakonu. Pokretanje prekršajnog postupka Član 58 Prekršajni postupak inicira se zahtjevom ovlašćenog organa ili oštećenog. Zastarijevanje izvršenja kazne ili zaštitne mjere počinje od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju kojim je izrečena kazna ili zaštitna mjera. Utvrđivanje istine Član 60 .

. Kod ocjene dokaza organi za vođenje prekršajnog postupka su dužni da svaki dokaz cijene posebno i u vezi sa ostalim dokazima i da na osnovu takve ocjene izvode zaključak da li je neka činjenica dokazana. Drugostepenost prekršajnog postupka Član 66 Protiv rješenja donetog u prvom stepenu može se izjaviti žalba. Pravo odbrane okrivljenog Član 65 Okrivljeni ima pravo da se brani sam ili uz stručnu pomoć branioca. Ispitivanje okrivljenog Član 64 Prije donošenja rješenja o prekršaju okrivljenom će se pružiti mogućnost da se izjasni o činjenicama i dokazima koji ga terete i da iznese sve činjenice i dokaze koji su mu od koristi. rješenje o prekršaju može se donijeti i bez njegovog ispitivanja. tako i one koje su mu od koristi. kao i druga prava utvrđena zakonom. Slobodna ocjena dokaza Član 63 U prekršajnom postupku organi za vođenje prekršajnog postupka ocjenjuju dokaze po slobodnom uvjerenju. Pomoć neukoj stranci Član 61 Okrivljenog ili drugo lice koje učestvuje u postupku. Naknada štete neosnovano zadržanom ili kažnjenom licu Član 67 Lice koje je neopravdano kažnjeno za prekršaj ili je bez osnova zadržano ima pravo na naknadu štete koja mu je time pričinjena. ili da zbog toga ne koristi svoja prava. Ekonomičnost prekršajnog postupka Član 62 Organi za vođenje prekršajnog postupka dužni su da postupak sprovode bez odugovlačenja i da onemoguće svaku zloupotrebu prava koja pripadaju licima koja učestvuju u postupku.Organi za vođenje prekršajnog postupka dužni su da istinito i potpuno utvrde sve činjenice koje su od važnosti za donošenje zakonite odluke i da sa jednakom pažnjom ispitaju i utvrde kako činjenice koje terete okrivljenog. prvostepeni organ za prekršaje je dužan da ga pouči o pravima koja mu po ovom zakonu pripadaju i o posljedicama propuštanja radnje. Ako uredno pozvani okrivljeni ne dođe i ne opravda izostanak ili u određenom roku ne da pismenu odbranu. osim ako se rješenje o prekršaju donosi u skraćenom postupku. a iz neznanja bi moglo do propusti neku radnju u postupku.

i vijeće izvještaj o svom radu podnose Vladi. Područni organ za prekršaje. 6. Područni organ za prekršaje. Područni organ za prekršaje. Područni organ za prekršaje. Područni organ za prekršaje. Budva za teritoriju Opštine Budva. Član 75 Organi za vođenje prekršajnog postupka dužni su jedni drugima pružati pravnu pomoć. Područni organ za prekršaje. 12. Član 71 Područni organi za prekršaje obrazuju se za teritoriju jedne ili više opština.GLAVA VII ORGANI ZA VOĐENJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA Član 68 Organi za vođenje prekršajnog postupka samostalno odlučuju na osnovu ustava. Član 74 Prvostepeni organi. Područni organ za prekršaje. Područni organ za prekršaje. Državni i drugi organi. Član 76 Sredstva i uslove za rad organa za vođenje prekršajnog postupka obezbjeđuje Vlada. Berane za teritoriju Opštine Berane. 4. Područni organi za prekršaje su: 1. ustanove ili druge organizacije. 8. 9. 2. Područni organ za prekršaje. 3. Nikšić za teritoriju Opštine Nikšić. 11. 10. Kolašin za teritoriju Opštine Kolašin. preduzeća. osim organa lokalne uprave. podataka i drugih obavještenja potrebnih za vođenje prekršajnog postupka. Cetinje za teritoriju Opštine Cetinje. 7. zakona i drugih propisa. Mojkovac za teritoriju Opštine Mojkovac. Područni organ za prekršaje. Rožaje za teritoriju Opštine Rožaje. isprava. Kotor za teritoriju Opštine Kotor i Tivat. Bijelo Polje za teritoriju Opštine Bijelo Polje. Herceg Novi za teritoriju Opštine Herceg Novi. ministarstva i drugi organi uprave i organi lokalne uprave (u daljem tekstu: prvostepeni organi). Podgorica za teritoriju Opštine Podgorica i Danilovgrad. Član 72 Vijeće se osniva kao jedinstveno za teritoriju Republike. Član 73 Prvostepeni prekršajni postupak za prekršaje propisane odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave vode organi lokalne uprave. 5. Područni organ za prekršaje. Područni organ za prekršaje. 14. Bar za teritoriju Opštine Bar. dužni su organima za vođenje prekršajnog postupka pružati pravnu pomoć dostavljanjem spisa. 13. Područni organ za prekršaje. Član 69 Prekršajni postupak u prvom stepenu vode područni organi za prekršaje. a lokalna samouprava za organe lokalne uprave. Ulcinj za teritoriju Opštine Ulcinj. Andrijevica i Plav. Plužine i Šavnik. Pljevlja za teritoriju Opštine Pljevlja. isprava i drugih podataka. Organi za vođenje prekršajnog postupka dužni su pružati pravnu pomoć državnim i drugim organima dostavljanjem spisa. Žabljak za teritoriju Opštine Žabljak. 15. Područni organ za prekršaje. ako se time ne ometa tok prekršajnog postupka. sa sjedištem u Podgorici. Član 70 Prekršajni postupak u drugom stepenu vodi Vijeće za prekršaje Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Vijeće). Područni organ za prekršaje. GLAVA VIII .

ORGANIZACIONA NADLEŽNOST Član 77 Područni organi za prekršaje vode postupak za prekršaje za koje je propisana kazna zatvora. Član 87 . kad ispuni uslove za starosnu penziju i kad je osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora. Ministarstvo pravde oglašava slobodna mjesta za predsjednika i sudije područnih organa za prekršaje u "Službenom listu Republike Crne Gore" i drugim sredstvima javnog informisanja. Za predsjednika i sudiju Vijeća može biti imenovano lice koje pored uslova iz stava 1. Član 84 Za predsjednika i sudiju područnog organa za prekršaje. GLAVA IX IMENOVANJE I RAZRJEŠENJE Član 80 Predsjednika i sudije Vijeća imenuje Vlada uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra pravde. Tekst zakletve glasi: "Zaklinjem se čašću da ću svoju dužnost vršiti savjesno i čestito u skladu sa ustavom i zakonom". Član 81 Predsjednika i sudije područnih organa za prekršaje imenuje Vlada po prethodno pribavljenom mišljenju ministra pravde. kazna zatvora ili novčana kazna i prekršajni postupak protiv maloljetnika. Član 85 Predsjednik i sudije Vijeća i predsjednik i sudije područnih organa za prekršaje prije stupanja na dužnost daju zakletvu pred predsjednikom Vlade ili licem koje on odredi. Kad nastupi neki od razloga za prestanak funkcije predsjedniku Vijeća. prije isteka mandata. Ovlašćenog službenika za vođenje prekršajnog postupka u ministarstvu i drugom organu uprave postavlja starješina organa. Član 78 Ministarstva i drugi organi uprave i organi lokalne uprave vode postupak za prekršaje za koje je propisana novčana kazna. vrši i druge poslove određene zakonom. Član 82 Predsjednik i sudije Vijeća i područnih organa za prekršaje imenuju se na vrijeme od pet godina i po isteku mandata mogu ponovo biti imenovani. Član 83 U Vijeću i istom područnom organu za prekršaje sudije ne mogu biti lica koja su bračni drugovi ili srodnici u pravoj liniji ili pobočnoj liniji drugog stepena. ministar pravde će o tome obavijestiti Vladu. kao i ovlašćenog službenika za vođenje prekršajnog postupka može biti imenovano ili postavljeno lice koje ispunjava opšte uslove za rad u organima uprave i koje je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. prije isteka mandata. Kad nastupi neki od razloga za prestanak funkcije predsjedniku Vijeća. Član 79 Vijeće odlučuje po žalbama izjavljenim protiv odluka prvostepenog organa. predsjednik Vijeća će o tome obavijestiti Vladu. ovog člana ima najmanje pet godina radnog iskustva na pravnim poslovima. Član 86 Predsjedniku i sudijama Vijeća prestaje funkcija prije isteka mandata: kad to sam zatraži. kazna zatvora i novčana kazna. odlučuje o sukobu nadležnosti između prvostepenih organa. na osnovu javnog oglašavanja. a u organu lokalne uprave izvršni organ.

U odnosu na postupak razrješenja i udaljenja od dužnosti ovlašćenog službenika shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na predsjednika i sudije Vijeća i odluku o tome donosi starješina organa. Predsjednik i sudije Vijeća mogu biti udaljeni od dužnosti ako je pokrenut postupak za njihovo razrješenje zbog razloga iz člana 87 stav 1 ovog zakona. Sudija koji je privremeno upućen na rad u drugi područni organ za prekršaje ima pravo na platu i druga primanja. Član 95 . a u lokalnoj upravi izvršni organ. Sudija područnog organa za prekršaje može biti privremeno upućen na rad u drugi područni organ bez pristanka najduže dva mjeseca u toku jedne godine. Član 93 Rješenje o privremenom upućivanju na rad u drugi područni organ za prekršaje donosi predsjednik Vijeća. najduže do šest mjeseci u toku jedne godine. Privremeno upućivanje na rad u drugi područni organ za prekršaje vrši se samo ako zbog spriječenosti. odsutnosti sudije ili drugih važnih razloga bude dovedeno u pitanje redovno vršenje poslova u tom područnom organu.Predsjednik i sudije Vijeća mogu biti razriješeni od dužnosti prije isteka mandata: kad je pravosnažno osuđen za dijelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje te funkcije. Odluku o udaljenju sudija Vijeća donosi predsjednik Vijeća. GLAVA X UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA Član 94 Pravilnik o unutrašnjem poslovanju organa za prekršaje. Kad je predsjednik Vijeća pravosnažno osuđen za kažnjivo djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje te funkcije ili kada su nastupile okolnosti koje ukazuju na to da je trajno izgubio radnu sposobnost za vršenje svoje funkcije ministar pravde će odmah podnijeti Vladi predlog za razrješenje. donosi ministar pravde. razrješenje i udaljenje od dužnosti predsjednika i sudija područnih organa za prekršaje shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na predsjednika i sudije Vijeća. po svom pristanku. Član 89 Predsjednik i sudije Vijeća biće udaljeni od dužnosti po pravosnažnosti rješenja o sprovođenju istrage zbog djela koje ih čini nedostojnim za obavljanje funkcije ili dok se nalaze u pritvoru. a Vlada ne donese odluku u roku od dva mjeseca od dana podnošenja zahtjeva. a Vlada o udaljenju predsjednika Vijeća. Član 91 Na prestanak funkcije. Predlog za razrješenje sudija Vijeća zbog razloga iz stava 2 ovog člana podnosi Vladi predsjednik Vijeća. Predlog Vladi za razrješenje sudija Vijeća zbog razloga iz stava 1 ovog člana podnosi predsjednik Vijeća ili ministar pravde. smatraće se da im je istekom tog roka prestala funkcija. Član 88 Predlog Vladi za razrješenje predsjednika Vijeća prije isteka mandata zbog nestručnog i nesavjesnog obavljanja funkcije podnosi ministar pravde. Član 90 Ako predsjednik i sudije Vijeća zatraže da budu razriješeni. kada nestručno i nesavjesno obavlja funkciju ili kad trajno izgubi radnu sposobnost za vršenje svoje funkcije. izuzeća. Član 92 Sudija područnog organa za prekršaje može biti privremeno upućen na rad u drugi područni organ. kojim se bliže uređuje organizacija i način obavljanja poslova uprave.

Ako je prekršaj izvršen na domaćem brodu ili domaćem vazduhoplovu. Kumulacija mjesne nadležnosti Član 99 Ako je isto lice okrivljeno za više prekršaja. pa su za vođenje prekršajnog postupka nadležna dva ili više prvostepenih organa. na kojima se razmatraju pitanja od interesa za njihov rad. Prvostepeni organ za prekršaje koji je mjesno nadležan za vođenje prekršajnog postupka protiv organa ili pravnog lica nadležan je za vođenje postupka protiv odgovornog lica u tom organu ili pravnom licu. ili uhvati ili se sam prijavi.U područnim organima za prekršaje i Vijeću održavaju se sjednice sudija. ukoliko se važnost propisa kojim je prekršaj određen prostire i na području na kome se nalazi njegovo prebivalište ili boravište. Ako nije poznato ni mjesto izvršenja prekršaja ni prebivalište ili boravište okrivljenog. Supsidijarna mjesna nadležnost Član 98 Ako je isto lice okrivljeno za više prekršaja mjesno je nadležan prvostepeni organ na čijem području okrivljeni ima prebivalište ili boravište. ili je sjedište okrivljenog organa ili pravnog lica. a ako postupak još nije započet prvostepeni organ kome je prvo podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. prvostepeni organ koji je. za vođenje prekršajnog postupka u prvom stepenu mjesno je nadležan prvostepeni organ na čijem se području nalazi domaća luka ili vazduhoplovno pristanište u kome se završava putovanje učinioca prekršaja. ili sjedište okrivljenog organa ili pravnog lica. GLAVA XI NADLEŽNOST I IZUZEĆE Opšta mjesna nadležnost Član 97 U prvom stepenu mjesno je nadležan prvostepeni organ na čijem je području prekršaj izvršen. po pravilu. nadležan je onaj prvostepeni organ koji je po zahtjevu ovlašćenog organa prvi započeo postupak. uz prethodnu saglasnost Vlade. prvi započeo postupak. a ako je učinilac prekršaja član posade. Spajanje i razdvajanje prekršajnog postupka Član 100 Za saizvršioce nadležan je. Član 96 Predsjednik Vijeća utvrđuje broj sudija u Vijeću i područnim organima za prekršaje. . uz saglasnost nadležnog radnog tijela Vlade. a ako postupak još nije započet prvostepeni organ kome je prvo podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. kao nadležan za jednog od njih. nadležan je prvostepeni organ na čijem se području okrivljeni pronađe. Ako je prekršaj izvršen na području više prvostepenih organa nadležan je onaj prvostepeni organ koji je prvi započeo postupak. nadležan je prvostepeni organ na čijem se području nalazi matična luka broda ili matično pristanište vazduhoplova. Opšti akt o sistematizaciji u Vijeću i područnim organima za prekršaje donosi predsjednik.

a po potrebi i druge dokaze. Dok se ne riješi sukob nadležnosti između prvostepenih organa. shodno se primjenjuju odredbe o izuzeću Zakona o krivičnom postupku. svaki od njih je dužan da preduzme one radnje u postupku za koje postoji opasnost od odlaganja. Ako prvostepeni organ kome je predmet ustupljen kao nadležnom smatra da je nadležan prvostepeni organ koji mu je predmet ustupio pokrenuće postupak za rješavanje sukoba nadležnosti. Prije ustupanja predmeta mjesno nadležni prvostepeni organ saslušaće svjedoke i izvesti druge dokaze predložene u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka. ovlašćeni službenik ili drugo lice koje učestvuje u prekršajnom postupku izuzeće se po službenoj dužnosti ili na zahtjev okrivljenog ili oštećenog kad postoji neki od osnova za izuzeće. Predmet u kojem se može donijeti rješenje o prekršaju u skraćenom postupku ne može se ustupiti u smislu stava 1 ovog člana. Protiv rješenja kojim je odlučeno o sukobu nadležnosti nije dozvoljena žalba. Prvostepeni organi se mogu oglasiti mjesno nenadležnim samo u postupku ispitivanja uslova za pokretanje prekršajnog postupka u smislu člana 126 ovog zakona. ili na čijem se području nalazi sjedište okrivljenog organa ili pravnog lica. Prenošenje mjesne nadležnosti Član 102 Kad je nadležni prvostepeni organ iz pravnih ili stvarnih razloga spriječen da postupa u određenom predmetu dužan je da o tome izvijesti Vijeće koje će odrediti drugi stvarno nadležni organ. ako se ti svjedoci ili drugi dokazi nalaze na njegovom području.Ustupanje predmeta Član 101 Mjesno nadležan prvostepeni organ može predmet ustupiti drugom nadležnom prvostepenom organu na čijem području učinilac prekršaja ima prebivalište ili boravište. ako je očigledno da će se time brže i ekonomičnije sprovesti postupak i ako propis kojim je prekršaj određen važi i na tom području. Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana nije dozvoljena žalba. Izuzeće Član 105 Sudija. Ustupanje u slučaju nadležnosti Član 103 Prvostepeni organ je dužan da po službenoj dužnosti pazi na svoju stvarnu nadležnosti i čim primjeti da nije nadležan oglasiće se nenadležnim i bez odlaganja ustupiće predmet nadležnom prvostepenom organu ili drugom nadležnom organu. Rješavanje sukoba nadležnosti Član 104 O sukobu nadležnosti između prvostepenih organa rješava Vijeće. GLAVA XII OKRIVLJENI I OŠTEĆENI I NJIHOVO ZASTUPANJE . U odnosu na izuzeće i druga pitanja u vezi sa tim.

Rok koga odredi organ iz stava 1 ovog člana može se iz opravdanih razloga produžiti na predlog zainteresovanog lica koji se podnosi prije isteka roka čije se produženje traži. Nakon proteka 30 dana od dana propuštanja roka za podnošenje žalbe nije dozvoljeno vraćanje u pređašnje stanje. GLAVA XIII PODNESCI I ZAPISNICI Član 110 Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Odredbe o podnescima i zapisnicima Zakona o krivičnom postupku shodno se primjenjuju i u prekršajnom postupku. stavlja predloge i koristi pravna sredstva predviđena ovim zakonom. Član 109 Oštećeni u smislu ovog zakona je lice čije je lično ili imovinsko pravo povrijeđeno ili ugroženo prekršajem. pravni ljekovi i drugi podnesci predaju se pismeno ili se daju usmeno na zapisnik kod organa za prekršaje. stavlja predloge i ističe imovinskopravni zahtjev za naknadu štete ili vraćanje stvari. Oštećeni ima pravo da sam ili preko svog zakonskog zastupnika ili punomoćnika: 1) podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Član 108 Zastupnik okrivljenog organa ili pravnog lica ne može biti odgovorno lice u organu ili pravnom licu protiv koga se vodi postupak za isti prekršaj niti lice koje se u istoj stvari saslušava kao svjedok. koji je ovlašćen da preduzima sve radnje koje može preduzeti sam okrivljeni.Član 106 Okrivljeni je lice protiv koga se vodi prekršajni postupak. 2) podnosi dokaze. Protiv rješenja u vezi predloga za produženje roka nije dozvoljena žalba. Član 107 Za okrivljeni organ ili pravno lice u prekršajnom postupku učestvuje njegov predstavnik. Prvostepeni organ vodi zapisnik za svaku radnju koju preduzima u toku postupka. Odredbe Zakona o krivičnom postupku o rokovima shodno se primjenjuju i u prekršajnom postupku. Okrivljeni ima pravo da sam ili preko svog branioca podnosi dokaze. Član 113 O predlogu za vraćanje u pređašnje stanje odlučuje organ za prekršaje koji je donio rješenje protiv koga se izjavljuje žalba. Odredbe o braniocu iz Zakona o krivičnom postupku shodno se primjenjuju i u prekršajnom postupku. 3) izjavljuje žalbu na rješenje koje je donijeto povodom njegovog zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. . GLAVA XIV ROKOVI I VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE Član 111 Ako rokovi nijesu određeni zakonom određuje ih prvostepeni organ i Vijeće s obzirom na okolnosti slučaja. Član 112 Kada lice koje ima pravo na žalbu protiv rješenja o prekršaju iz opravdanih razloga propusti rok određen za podnošenje žalbe dozvoliće mu se vraćanje u pređašnje stanje ako u roku od tri dana po prestanku razloga koji je prouzrokovao propuštanje podnese predlog za povraćaj u pređašnje stanje i ako istovremeno s predlogom dostavi žalbu.

Član 114 Predlog za vraćanje u pređašnje stanje ne zadržava izvršenje rješenja o prekršaju. Troškovi prekršajnog postupka su: 1) troškovi za svjedoke. vještake i tumače. ali prvostepeni organ ili Vijeće može odlučiti da se zastane sa izvršenjem do donošenja odluke po predlogu za vraćanje u pređašnje stanje. Oštećeni će se uvijek uputiti da imovinskopravni zahtjev može ostvarivati u parničnom postupku ako se protiv okrivljenog obustavlja prekršajni postupak ili je zahtjev odbačen. Član 121 . 2. 3) podvozni troškovi okrivljenog. 6) nužni izdaci oštećenog ili njegovog zakonskog zastupnika i nagrada i nužni izdaci njegovog punomoćnika ako je takvo zastupanje bilo potrebno. s tim što taj rok ne može biti kraći od 15 niti duži od 30 dana od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju. Član 116 Odredbe Uredbe o naknadi troškova u sudskim postupcima shodno se primjenjuju i u prekršajnom postupku. 4) izdaci za privođenje okrivljenog. 1. Ako prvostepeni organ ne raspolaže dokazima za potpuno rješenje imovinskopravnog zahtjeva uputiće oštećenog da može zahtjev ili njegov dio ostvarivati u parničnom postupku. 2) troškovi uviđaja. Na rješenje o prekršaju u dijelu kojim je odlučeno o imovinskopravnom zahtjevu oštećeni nema pravo žalbe. 4 i 5 stav 1 ovog člana prethodno terete sredstva prvostepenog organa za prekršaje i naplaćuju se od lica koje je po odredbama ovog zakona dužno da ih snosi sa kamatom po eskontnoj stopi koju utvrđuje Narodna banka Jugoslavije uvećanoj za 20%. Troškovi iz tač. Član 118 Prvostepeni organ može imovinskopravni zahtjev oštećenog riješiti u cjelosti ili djelimično. GLAVA XVII DONOŠENJE I SAOPŠTAVANJE ODLUKA Član 120 Odluke o prekršajnom postupku donose se u obliku rješenja i naredbe. 7) nagrada i nužni izdaci branioca. Član 119 U rješenju o prekršaju odrediće se rok u kome je okrivljeni dužan naknaditi štetu. GLAVA XV TROŠKOVI PREKRŠAJNOG POSTUPKA Član 115 Troškovi prekršajnog postupka su izdaci učinjeni u toku ili povodom prekršajnog postupka. 5) podvozni i putni troškovi službenih lica. 8) paušalni iznos. GLAVA XVI IMOVINSKOPRAVNI ZAHTEV Član 117 Oštećeni može u prekršajnom postupku do donošenja rješenja o prekršaju podnijeti imovinskopravni zahtjev za naknadu štete ili za vraćanje oduzetog predmeta.

odluka će se donijeti tako što će se glasovi koji su najnepovoljniji za okrivljenog pribrojati glasovima koji su od svih manje nepovoljni. Predsjednik vijeća rukovodi vijećanjem i glasanjem i glasa posljednji. Odluke drugostepenog organa za prekršaje Član 122 Drugostepeni organ donosi odluke u vijeću sastavljenom od trojice sudija. Odluke vijeća donose se poslije usmenog vijećanja i glasanja većinom glasova članova vijeća. Zainteresovanim licima kojima je odluka usmeno saopštena dostaviće se prepis rješenja ako to ona zahtijevaju. a najkasnije u roku od 60 dana. Članovi vijeća ne mogu odbiti da glasaju o pitanjima koja postavi predsjednik vijeća. U prostoriji u kojoj se vrši vijećanje i glasanje mogu biti prisutni samo članovi vijeća i zapisničar. Kad je odluka usmeno saopštena to će se konstatovati u zapisniku a lice kome je saopšteno potvrdiće to svojim potpisom. . shodno se primjenjuju odredbe Zakona o krivičnom postupku. ali član vijeća koji je glasao da se prekršajni postupak obustavi i ostao u manjini. nije dužan da glasa o kazni. ovlašćeni inspektori. sve dok se ne postigne većina. Vijećanje i glasanje vrši se u nejavnoj sjednici. uzeće se kao da je pristao na glas koji je za okrivljenog najpovoljniji. razdvojiće se i pitanje i glasanje će se ponavljati dok se ne postigne većina. državni tužilac i drugi organi i organizacije koje vrše javna ovlašćenja u čiju nadležnost spada neposredno izvršenje ili nadzor nad izvršenjem propisa u kojima su prekršaji predviđeni. Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnosilac je obavezan podnijeti odmah po saznanju za prekršaje i učinioca. Lica koja ne zahtijevaju dostavljanje prepisa rješenja poučiće se o pravu na žalbu i o roku za žalbu. Odluke se saopštavaju zainteresovanim licima usmeno ako su prisutna. Ako se u pogledu pojedinih pitanja o kojima se glasa glasovi podijele na više različitih mišljenja. GLAVA XIX POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA Podnosilac zahtjeva Član 124 Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnosi ovlašćeni organ ili oštećeni (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva).Odluke se saopštavaju po pravilu odmah nakon donošenja. ako se određuje izvršenje rješenja o prekršaju prije njegove pravosnažnosti. tako da ni jedno od njih nema većinu. GLAVA XVIII DOSTAVLJANJE PISMENA I RAZMATRANJE SPISA Član 123 Na dostavljanje pismena i razmatranje spisa o prekršajnom postupku. Ako ne glasa. Ovlašćeni organi iz stava 1 ovog člana su organi uprave. od kojih je jedan predsjednik. Ako se na taj način ne postigne većina. On je dužan da se stara da se sva pitanja svestrano i potpuno razmotre. ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno. a odmah. Pismeni otpravak rješenja u slučaju iz stava 4 ovog člana izradiće se u roku od tri dana od dana usmenog saopštenja.

mjesto i adresu stanovanja i državljanstvo. 2) kad prvostepeni organ nije stvarno nadležan za vođenje prekršajnog postupka. ili naziv i sjedište okrivljenog organa ili pravnog lica. zahtjev će se rješenjem odbaciti.Sadržina zahtjeva Član 125 Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnosi se pismeno i sadrži: 1) naziv ili ime i prezime podnosioca zahtjeva i njegovu adresu. Pokretanje prekršajnog postupka Član 127 Kad nadležni prvostepeni organ primi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ispitaće da li postoje uslovi za pokretanje postupka. 3) osnovne podatke o okrivljenom: ime i prezime okrivljenog i njegovih roditelja. Ne postoje uslovi za pokretanje prekršajnog postupka: 1) kad radnja opisana u zahtjevu nije prekršaj. Rok iz stava 2 ovog člana ne može biti duži od tri dana. 3) kad postoje osnovi koji isključuju odgovornost za prekršaj. Ako zahtjev ne sadrži sve podatke iz člana 125 ovog zakona. 2) naziv prvostepenog organa za prekršaje kome se podnosi zahtjev. ili nije dostavljen u dovoljnom broju primjeraka. 7) potpis i pečat podnosioca zahtjeva. mjesto i datum rođenja. Neuredan zahtjev Član 126 Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnosi se u onoliko primjeraka koliko ima okrivljenih i jedan primjerak za prvostepeni organ. spisa koje treba pročitati i predmeta koji služe kao dokaz. smatraće se da je odustao od zahtjeva i takav zahtjev će se odbaciti. Kad zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnosi fizičko lice. zahtjev ne mora sadržati propis o prekršaju koji treba primijeniti. zatražiće se od podnosioca zahtjeva da ga u određenom roku dopuni. a za odgovorno lice u pravnom licu i funkciju koju obavlja u tom pravnom licu. Ako ne odbaci zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležni prvostepeni organ pokrenuće prekršajni postupak. uz označenje imena i prezimena i adrese svjedoka. 4) činjenični opis radnje iz koje proizlazi pravno obilježje prekršaja. 6) predlog o dokazima koje treba izvesti. vrijeme i mjesto izvršenja prekršaja i druge okolnosti potrebne da se prekršaj što tačnije odredi. . 4) kad je nastupila zastarjelost za pokretanje prekršajnog postupka. U svojstvu oštećenog fizičko lice može podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i usmeno na zapisnik. U slučaju da podnosilac zahtjeva ne otkloni nedostatke u određenom roku. ili dostavi ostale primjerke. zanimanje. 5) propis o prekršaju koji treba primijeniti. 5) kad je zahtjev podnijelo neovlašćeno lice ili kad je zahtjev podnesen po isteku roka iz člana 124 stav 3 ovog zakona. Odbacivanje zahtjeva Član 128 Kad prvostepeni organ utvrdi da ne postoje uslovi za pokretanje prekršajnog postupka.

GLAVA XXI SKRAĆENI POSTUPAK Član 130 Po zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka podnijetog od strane ovlašćenog organa. za prekršaj za koji je propisana novčana kazna. okolnosti pod kojima je prekršaj učinjen i lična svojstva okrivljenog. treba izreći novčanu kaznu. GLAVA XX PREKRŠAJNI POSTUPAK KOJI VODE PODRUČNI ORGANI ZA PREKRŠAJE Član 129 Na prekršajni postupak koji vode područni organi za prekršaje primjenjuju se odredbe Zakona o krivičnom postupku.6) kad je zahtjev podnijet protiv lica kome je prebivalište ili boravište u inostranstvu. ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno. 7) kad postoje drugi zakonski razlozi zbog kojih se postupak ne može pokrenuti. Ovlašćeni službenik je dužan da donese rješenje o prekršaju u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva ili od dana pribavljanja obavještenja iz stava 2 ovog člana. Rješenje o prekršaju odnosi se samo na lice protiv koga je podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i na činjenični opis prekršaja koji je naveden u zahtjevu. Rješenjem o prekršaju okrivljeni se ili oglašava krivim ili se protiv njega postupak obustavlja. donosi se rješenje o prekršaju bez pozivanja i ispitivanja okrivljenog. Po zahtjevu oštećenog. ovlašćeni službenik dužan je da u roku od tri dana preko nadležnog organa provjeri navode iz zahtjeva. GLAVA XXII RJEŠENJE O PREKRŠAJU Donošenje rješenja Član 133 Prekršajni postupak se završava donošenjem rješenja o prekršaju. Objektivni i subjektivni identitet Član 134 Rješenje o prekršaju mora biti zasnovano na činjenicama i dokazima koji su utvrđeni u postupku. rješenje o prekršaju kojim se okrivljeni oglašava krivim donijeće se bez pozivanja i ispitivanja okrivljenog i u slučaju kad prekršajni postupak vode područni organi za prekršaje ako nađu da. a njegovo prisustvo u postupku nije obezbijeđeno. a oštećeni će se obavijestiti da imovinskopravni zahtjev može ostvariti u parnici. s obzirom na prirodu prekršaja. Član 131 Pod uslovima iz člana 130 stav 1 ovog zakona. izreći zaštitna mjera obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana niti odlučivati o imovinskopravnom zahtjevu. Član 132 U skraćenom postupku ne može se donijeti rješenje o prekršaju protiv maloljetnika. Rješenje iz stava 1 ovog člana dostaviće se podnosiocu zahtjeva. za prekršaj iz stava 1 ovog člana. . a na osnovu neposrednog uvida i zapažanja ili na osnovu službenih i drugih podataka ili isprava sačinjenih prema službenoj evidenciji tih organa.

Prekršajni postupak obustaviće se i u drugim slučajevima određenim ovim zakonom.Prvostepeni organ nije vezan za predloge i ocjene u pogledu pravne kvalifikacije prekršaja. Uvod rješenja sadrži: naziv i sastav organa za prekršaje. ili da je protekao rok iz člana 124 stav 3 ovog zakona. 7) da okrivljeni ima diplomatski imunitet. da li je pretres bio javan. U obrazloženju rješenja o prekršaju ukratko će se iznijeti sadržina zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i sadržina odbrane okrivljenog. a njegovo prisustvo u postupku nije obezbijeđeno. izreku i obrazloženje. Pismeno izrađeno rješenje sadrži: uvod. donijeće se rješenje kojim se oglašava krivim. Izreka rješenja sadrži: lične podatke okrivljenog. 11) da je okrivljeni u toku postupka umro. u zapisnik se unosi samo izreka rješenja i konstatuje da je odluka usmeno saopštena. Ako se rješenje o prekršaju objavljuje. 9) da je nastupila zastarjelost za vođenje prekršajnog postupka. ili da je okrivljeni organ ili pravno lice prestalo da postoji. odluku kojom je okrivljen i oglašen krivim ili kojom je protiv njega postupak obustavljen i odluku o troškovima postupka. Obustavljanje postupka Član 135 Rješenje kojim se protiv okrivljenog obustavlja postupak donijeće se kad se utvrdi: 1) da podnosilac zahtjeva nije bio ovlašćen za njegovo podnošenje. Sadržina pismeno izrađenog rješenja o prekršaju Član 138 Rješenje o prekršaju mora se pismeno izraditi u roku od tri dana od dana donošenja. 12) da je podnosilac odustao od zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. 6) da je okrivljeni u krivičnom postupku ili u postupku za privredni prestup pravosnažno oglašen krivim za djelo koje ima i obelježje prekršaja. zakonski osnov po kome se rješenje donosi i datum donošenja rješenja. da je dato kratko obrazloženje odluke i uputstvo o pravnom lijeku. Član 136 Kad se u prekršajnom postupku utvrdi da je okrivljeni izvršio prekršaj i da je odgovoran za njegovo izvršenje. Objavljivanje i sadržaj rješenja o prekršaju Član 137 Rješenje o prekršaju objavljuje se usmeno ako je okrivljeni prisutan. 2) da prvostepeni organ nije stvarno nadležan za vođenje prekršajnog postupka. U slučaju da je postupak vođen zbog više prekršaja u izreci će se navesti za koje se prekršaje postupak obustavlja. već pravosnažno okončan prekršajni postupak. 8) da je zahtjev podnijet protiv lica kome je prebivalište ili boravište u inostranstvu. naziv i sjedište okrivljenog organa ili pravnog lica. a zatim će se određeno i potpuno iznijeti koje činjenice i iz kojih razloga se uzimaju kao dokazane ili nedokazane . a za koje oglašava krivim. ime. naziv podnosioca zahtjeva. da li je okrivljeni prisustvovao pretresu. za isti prekršaj. 3) da radnja koja se okrivljenom stavlja na teret nije prekršaj. 5) da je protiv okrivljenog. prezime i mjesto prebivališta okrivljenog ili firmu. prekršaj koji je okrivljenom stavljen na teret. 10) da nema dokaza da je okrivljeni izvršio prekršaj. 4) da postoje okolnosti koje isključuju prekršajnu odgovornost okrivljenog.

sa uputstvom o ovom pravu i sa upozorenjem na odredbu člana 163 stav 2 ovog zakona. . 3) odluku o mjeri oduzimanja imovinske koristi. Prepis rješenja o prekršaju neće se dostaviti okrivljenom i podnosiocu zahtjeva samo ako su se odrekli prava na žalbu i ako su izjavili da im se rješenje ne dostavlja. Ispravke se vrše posebnim rješenjem i unose se u izvornik rješenja o prekršaju. U pogledu troškova prekršajnog postupka navešće se na šta se oni odnose. ako je okrivljeni u određenom roku ne plati. U obrazloženju rješenja kojim se protiv okrivljenog obustavlja postupak navešće se razlozi zbog kojih se obustavlja postupak i propis na osnovu kog je to učinjeno. zamijeniti kaznom zatvora u određenom trajanju. Izreka rješenja o prekršaju kojim se okrivljeni oglašava krivim Član 139 Izreka rješenja o prekršaju kojim se okrivljeni oglašava krivim sadrži: 1) opis činjenica i okolnosti koje čine obilježje prekršaja i navođenje odredbe i propisa o prekršaju. podnosioca zahtjeva ili oštećenog. Ispravljanje rješenja o prekršaju Član 141 Pogreške u pisanju imena i brojeva. U obrazloženju rješenja kojim je okrivljeni oglašen krivim navešće se i okolnosti koje su cijenjene pri odmjeravanju kazne. naknade štete i troškova postupka. u kom iznosu i osnov te odluke. Dostavljanje rješenja o prekršaju učesnicima u postupku Član 140 Ovjereni prepis rješenja o prekršaju dostavlja se licima koja imaju pravo na žalbu. ispravljaju se po službenoj dužnosti ili na predlog okrivljenog.uz ocjenu protivurječnih dokaza. U ovom slučaju rok za žalbu teče od dana dostavljanja ispravljenog prepisa rješenja. kao i druge očigledne greške u pisanju i računanju u rješenju o prekršaju. 5) odluku o uračunavanju zadržavanja ili pritvora u izrečenu kaznu. 4) odluku o imovinskopravnom zahtjevu. ili da će se naplatiti prinudnim izvršenjem. Član 142 Ako okrivljeni plati izrečenu novčanu kaznu u skraćenom postupku prije pravosnažnosti rješenja o prekršaju smatraće se da se odrekao prava na žalbu. 6) rok plaćanja novčane kazne. zaštitna mjera ili mjera oduzimanja imovinske koristi. 2) odluku o izrečenim sankcijama s pozivom na odredbe propisa koje su primijenjene. razlozi zbog kojih je kazna ublažena ili izrečena opomena. razlozi iz kojih nijesu uvaženi. predlozi za izvođenje pojedinih dokaza i navešće se propisi na kojima se zasniva izreka rješenja. GLAVA XXIII REDOVNI PRAVNI LJEKOVI Pravo na žalbu Član 143 Protiv rješenja o prekršaju donijetog u prvom stepenu može se izjaviti žalba. Ako su pogreške izvršene u izreci rješenja iz člana 139 ovog zakona ispravljeni prepis rješenja dostaviće se licima koja imaju pravo na žalbu. U izreci rješenja navešće se da će se novčana kazna.

Sadržaj žalbe Član 149 Žalba treba da sadrži: 1) oznaku rješenja o prekršaju. podnosilac žalbe je dužan predložiti nove dokaze. Član 146 Treće lice ima pravo žalbe samo u pogledu izrečene zaštitne mjere oduzimanja predmeta. U žalbi se mogu iznositi nove činjenice i novi dokazi. zaštitnoj mjeri. a predaje prvostepenom organu koje je donio rješenje o prekršaju. a u skraćenom postupku u roku od tri dana.Žalba se izjavljuje u roku od osam dana od dana usmeno saopštene odluke u smislu člana 121 stav 5 ovog zakona ili od dana dostavljanja rješenja. 2) razloge žalbe. 2) zbog povrede materijalnopravnih propisa o prekršajima. 4) zbog odluke o kazni. U korist okrivljenog žalbu mogu izjaviti njegov branilac. bračni drug. Odricanje i odustajanje od žalbe Član 148 Ovlašćeno lice može se odreći prava na žalbu od dana objavljivanja rješenja o prekršaju. zakonski zastupnik. Član 144 Žalba se izjavljuje Vijeću. ukoliko je oduzeti predmet njegova svojina. troškovima prekršajnog postupka i odluke o imovinskopravnom zahtjevu. a predlažući nove dokaze dužan je navesti činjenice koje treba dokazati. Navodeći nove činjenice. i 4) potpis podnosioca žalbe. Suspenzivno dejstvo žalbe Član 147 Blagovremeno izjavljena žalba odlaže izvršenje rješenja o prekršaju ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno. 3) obrazloženje razloga žalbe. oduzimanju imovinske koristi. Odricanje i odustajanje od žalbe ne mogu se opozvati. Od izjavljene žalbe podnosilac može odustati sve do donošenja drugostepene odluke. Osnovi zbog kojih se rješenje može pobijati Član 150 Rješenje o prekršaju se može pobijati: 1) zbog bitne povrede odredaba prekršajnog postupka. ili od dana dostavljanja njegovog prepisa sve do isteka roka za izjavljivanje žalbe. 3) zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Član 145 Pravo na žalbu imaju podnosilac zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i okrivljeni. srodnik po krvi u pravoj liniji. Bitne povrede odredaba prekršajnog postupka . usvojilac i usvojenik.

opomeni. osim u skraćenom postupku. 5) da li je odlukom o kazni. Povreda materijalnih propisa o prekršajima Član 152 Povreda materijalnih propisa o prekršajima postoji ako je povrijeđen propis po pitanju: 1) da li je radnja za koju se okrivljeni goni prekršaj. 4) da li je u pogledu prekršaja koji je predmet zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka primijenjen zakon ili drugi propis koji se ne može primijeniti. 3) da li ima okolnosti koje isključuju prekršajno gonjenje. 6) da li su povrijeđene odredbe o uračunavanju zadržavanja ili pritvora u kaznu. 8) ako usmeno saopštena odluka nije unijeta u zapisnik. 11) ako je izreka rješenja o prekršaju nerazumljiva. Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje postoji kad na to ukazuju nove činjenice ili novi dokazi. 10) ako je rješenjem o prekršaju povrijeđena odredba člana 134 stav 2 ovog zakona. 7) ako u cijelosti nije odlučeno o zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka ili ako je odlučeno mimo tog zahtjeva. ili ako rješenje uopšte nema razloga ili u njemu nijesu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama ili su ti razlozi potpuno nejasni ili u znatnoj mjeri protivurječni. osim ako je s obzirom na druge dokaze očigledno da bi i bez tog dokaza bilo donijeto isto rješenje o prekršaju. zaštitnoj mjeri ili mjeri oduzimanja imovinske koristi prekoračeno ovlašćenje koje se ima po zakonu. 3) ako okrivljeni ili oštećeni nijesu poučeni. 6) ako organ za prekršaje nije bio stvarno nadležan da rješava u toj stvari. 4) ako je protivno zakonu bila isključena javnost na pretresu. ili ako o odlučnim činjenicama postoji znatna protivurječnost između onoga što se navodi u razlozima rješenja o sadržini isprava ili zapisima o iskazima datim u postupku i samih tih isprava ili zapisnika. 2) ako okrivljeni nije ispitan prije donošenja rješenja o prekršaju. ili ako im je uskraćeno pravo da na pretresu ili u toku izvođenja ostalih radnji upotrebljavaju svoj jezik i da na svom jeziku prate tok postupka. a to je bilo ili je moglo biti od uticaja na zakonito i pravilno donošenje rješenje o prekršaju. protivurječna sama sebi ili razlozima rješenja. a naročito da li je nastupila zastarjelost prekrašajnog gonjenja ili je stvar već pravosnažno riješena. koji se morao izuzeti ili je bio izuzet. 9) ako se rješenje o prekršaju zasniva na dokazu na kome se po odredbama ovog zakona nije moglo zasnovati. . Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje Član 153 Rješenje o prekršaju može se pobijati zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja kad je neka odlučna činjenica pogrešno utvrđena ili nije utvrđena. Bitna povreda odredaba prekršajnog postupka postoji i ako sudija ili ovlašćeni službenik za vrijeme pripremanja usmenog pretresa ili u toku pretresa ili prilikom donošenja rješenja o prekršaju nije primijenio ili je pogrešno primijenio koju odredbu ovog zakona ili je na usmenom pretresu povrijedio pravo odbrane. 2) da li ima okolnosti koje isključuju odgovornost za prekršaj. 5) ako je povrijeđen propis prekršajnog postupka po pitanju da li je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnesen od ovlašćenog organa ili oštećenog.Član 151 Bitna povreda odredaba prekršajnog postupka postoji: 1) ako je rješenje o prekršaju donio stvarno nenadležan organ ili sudija koji nije vodio pretres. u roku iz člana 124 stav 3 ovog zakona.

Član 157 Ako Vijeće nađe da je žalba neblagovremena ili nedozvoljena odbaciće je. Vijeće može rješenje o prekršaju potvrditi. 2 i 3 ovog člana. Granice ispitivanja prvostepenog rješenja o prekršaju i odluka drugostepenog organa Član 156 Vijeće ispituje rješenje o prekršaju u dijelu koji se pobija žalbom. ili ako žalba po zakonu nije dozvoljena. Rješavajući po žalbi. Postupak po žalbi Član 155 Neblagovremenu ili nedozvoljenu žalbu odbaciće prvostepeni organ koji je donio rješenje o prekršaju. Prvostepeni organ povodom žalbe može sam donijeti novo rješenje ili preinačiti ranije rješenje na osnovu već izvedenih dokaza. ali uvijek po službenoj dužnosti pazi: 1) da li je žalba blagovremena i dozvoljena. zaštitnoj mjeri i oduzimanju imovinske koristi. ukoliko se time ne ugrožavaju prava trećih lica. 3) da li je na štetu okrivljenog povrijeđen propis o prekršaju.Pobijanje rješenja o prekršaju zbog odluke o prekršajnim sankcijama. Ako blagovremena i dozvoljena žalba izjavljena u korist okrivljenog ne sadrži razloge žalbe i obrazloženje tih razloga ispitivanje će se ograničiti u pogledu povreda iz stava 1 tač. troškovima prekršajnog postupka i imovinskopravnom zahtjevu Član 154 Rješenje o prekršaju može se pobijati zbog odluke o kazni kad tom odlukom nije prekoračeno zakonsko ovlašćenje iz člana 152 stav 1 tačka 5 ovog zakona. Potvrđivanje prvostepenog rješenja Član 158 . Nedozvoljena je žalba ako ju je izjavilo lice koje nije na to ovlašćeno ili lice koje se odreklo žalbe ili koje je jednom odustalo od žalbe. Odluka o troškovima prekršajnog postupka i odluka o imovinskopravnim zahtjevima može se pobijati kad je prvostepeni organ o ovim pitanjima donio odluku protivno odredbama ovog zakona. preinačiti ili ukinuti. Rješenje o prekršaju u pogledu zaštitne mjere ili oduzimanja imovinske koristi može se pobijati ako ne postoji povreda zakona. 2) da li postoji bitna povreda odredaba prekršajnog postupka iz člana 151 stav 1 ovog zakona. oduzimanju imovinske koristi. ili što nije izrekao opomenu iako su za to postojali zakonski uslovi. kao i na ispitivanje odluke o kazni. ali je prvostepeni organ nepravilno izrekao ove mjere ili ih nije izrekao iako su za to postojali zakonski uslovi. ali prvostepeni organ nije pravilno odmjerio kaznu s obzirom na okolnosti koje utiču da kazna bude veća ili manja i zbog toga što je prvostepeni organ primijenio ili nije primijenio odredbe o ublažavanju kazne. oslobođenju od kazne. Neblagvoremena je žalba ako je izjavljena poslije zakonskog roka.

niti povrede zakona iz člana 156 ovog zakona. ili izricanja zaštitne mjere nijesu uzete u obzir sve okolnosti koje su od uticaja za pravilno odmjeravanje kazne ili za zakonito izricanje zaštitne mjere ili kad okolnosti koje su uzete u obzir nijesu pravilno ocijenjene. ako se pojedini djelovi rješenja mogu izdvojiti bez štete za pravilno odlučivanje. Kada se ukine prvostepeno rješenje kojim je izrečena novčana kazna u ponovnom postupku može se izreći novčana kazna u većem iznosu i u slučaju kada je žalbu izjavio samo okrivljeni. u obrazloženju će se navesti koje su odredbe povrijeđene i u čemu se sastoji povreda. Član 162 U obrazloženju rješenja Vijeće će cijeniti žalbene navode i ukazaće na povrede zakona koje je uzeo u obzir po službenoj dužnosti. Dostavljanje drugostepenog rješenja Član 164 Vijeće će vratiti sve spise prvostepenom organu sa dovoljnim brojem ovjerenih prepisa svog rješenja radi dostavljanja okrivljenom. ili ako smatra da zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja treba dopuniti ili provesti novi postupak. Ukidanje prvostepenog rješenja Član 160 Vijeće će uvažavajući žalbu ukinuti prvostepeno rješenje i predmet vratiti prvostepenom organu na ponovni postupak i odlučivanje ako utvrdi da postoji bitna povreda odredaba prekršajnog postupka. postupiće po službenoj dužnosti kao da takva žalba postoji. Kad se prvostepeno rješenje ukida zbog povreda odredaba prekršajnog postupka. ili zašto su novi dokazi i nove činjenice važne za donošenje pravilnog rješenja. podnosiocu zahtjeva i drugim zainteresovanim licima. ili ako je prekršajni postupak obustavljen zbog pogrešne ocjene dokaza ili pogrešne primene materijalnog prava. koja je bila ili je mogla biti od uticaja na zakonito rješavanje prekršajne stvari.Vijeće će odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi prvostepeno rješenje kad utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih se rješenje pobija. Preinačenje prvostepenog rješenja Član 159 Prvostepeno rješenje o prekršaju preinačiće se ako se nađe da su odlučne činjenice pravilno utvrđene i da se s obzirom na utvrđeno činjenično stanje po pravilnoj primjeni propisa ima donijeti drukčije rješenje ili ako se nađe da postoje takve povrede propisa koje se mogu otkloniti bez ukidanja prvostepenog rješenja ili ako se nađe da prilikom odmjeravanja kazne. Iz istih razloga može se prvostepeno rješenje i djelimično ukinuti. Član 163 Vijeće ne može preinačiti rješenje na štetu okrivljenog ako je samo on izjavio žalbu. Kad se prvostepeno rješenje ukida zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja navešće se u čemu se sastoje nedostaci. Dejstvo žalbe u korist saokrivljenih Član 161 Kad Vijeće povodom ma čije žalbe izjavljene protiv rješenja o prekršaju utvrdi da su razlozi zbog kojih je donio rješenje u korist okrivljenog od koristi i za kojeg od okrivljenih koji nije izjavio žalbu ili je nije izjavio u tom pravcu. .

Postupak po zahtjevu Član 169 U zahtjevu za ponavljanje prekršajnog postupka navešće se razlozi za ponavljanje postupka i dokazi kojima će se utvrditi postojanje razloga na kojima se zahtjev zasniva. Član 170 . 3) ako se utvrdi da je neko lice za istu radnju već pravosnažno kažnjeno u prekršajnom postupku ili prije donošenja rješenja o prekršaju oglašeno krivim u krivičnom postupku ili u postupku za privredni prestup.izvodiće se samo radnje i raspravljati sporna pitanja koja se odnose na ukinuti dio rješenja. roditelji ili zakonski zastupnik. djeca. činjenice iz stava 1 tač. ako za to postoje opravdani razlozi Vijeće može naložiti prvostepenom organu koji je donio rješenje na osnovu člana 130 ovog zakona. ovlašćenog službenika ili drugog lica koje je učestvovalo u postupku. da u ponovnom postupku raspravi sva sporna pitanja po pravilima redovnog postupka. Izuzetno. Ako se postupak protiv lica ne može povesti zato što su umrla ili što postoje okolnosti koje isključuju krivično gonjenje. Istekom roka od jedne godine od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju ne može se podnijeti zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka. GLAVA XXIV VANREDNI PRAVNI LJEKOVI Ponavljanje prekršajnog postupka Dopuštenost ponavljanja postupka Član 166 Na zahtjev kažnjenog lica ili njegovog branioca prekršajni postupak završen pravosnažnim rješenjem o prekršaju ponoviće se: 1) ako se dokaže da je rješenje o prekršaju zasnovano na lažnoj ispravi ili na lažnoj izjavi svjedoka. U ponovljenom postupku mogu se isticati nove činjenice i predlagati novi dokazi. Podnošenje zahtjeva za ponavljanje postupka Član 167 Poslije smrti okrivljenog zahtjev za ponavljanje postupka mogu podnijeti njegov bračni drug. vještaka ili tumača. U slučajevima iz tač. 4) ako se iznesu nove činjenice ili podnesu novi dokazi koji bi samo za sebe ili u vezi sa ranijim dokazima doveli do drukčijeg rješenja o prekršaju da su bili poznati u ranijem postupku.Dužnost prvostepenog organa za prekršaje Član 165 U ponovljenom postupku prvostepeni organ dužan je da izvede sve radnje i raspravi sva sporna pitanja na koja mu je ukazalo Vijeće. Član 168 Zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka može se podnijeti u roku od 30 dana od dana saznanja za razloge iz člana 166 ovog zakona. 1 i 2 ovog člana mogu se utvrditi i drugim dokazom. a ako je prvostepeno rješenje o prekršaju djelimično ukinuto u ponovnom postupku . 1 i 2 stava 1 ovog člana mora se pravosnažnom presudom dokazati da su navedena lica oglašena krivim za krivična djela. 2) ako se dokaže da je do rješenja o prekršaju došlo zbog krivičnog djela sudije.

Rješenjem o prekršaju. postupiće kao da je takav zahtjev podnesen. i na osnovu tih dokaza odlučiće o zahtjevu. primjerak zahtjeva dostaviće se podnosiocu zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka da u roku od osam dana podnese odgovor na zahtjev. Ako zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka ne bude odbačen. Slučajevi u kojima je dopušten zahtjev za vanredno preispitivanje rješenja Član 174 Zahtjev za vanredno preispitivanje drugostepenog rješenja može se podnijeti kad je izrečena: . Odluke povodom zahtjeva za ponavljanje postupka Član 171 Na osnovu rezultata izvedenih dokaza prvostepeni organ uvažiće zahtjev i dozvoliće ponavljanje prekršajnog postupka ili će zahtjev odbiti.zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom na motorni pogon vozaču po zanimanju. . i . a u slučaju i pod uslovima određenim ovim zakonom. ZAHTJEV ZA VANREDNO PREISPITIVANJE PRAVOSNAŽNOG RJEŠENJA O PREKRŠAJU Dopuštenost zahtjeva Član 173 Zahtjev za vanredno preispitivanje pravosnažnog rješenja o prekršaju može se podnijeti protiv drugostepenog pravosnažnog rješenja o prekršaju zbog povrede zakona. prikupiće dokaze koji su navedeni u zahtjevu i odgovoru. U rješenju kojim se dozvoljava ponavljanje prekršajnog postupka odrediće se održavanje novog pretresa. Kad prvostepeni organ primi odgovor ili kad protekne rok za davanje odgovora. . Član 172 Za vođenje novog postupka.zaštitna mjera zabrane vršenja samostalne djelatnosti. odrediće se da se ranije rješenje stavlja van snage u cjelosti ili djelimično ili da se ostavlja na snazi. nepotpun ili da je podnesen od neovlašćenog lica. osim kad je samo po žalbi podnosioca zahtjeva izrečena strožija prekršajna sankcija iz člana 174 ovog zakona.O zahtjevu za ponavljanje prekršajnog postupka odlučuje organ koji je donio prvostepeno rješenje o prekršaju. Prvostepeni organ odbaciće zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka ako nađe da je neblagovremen. Protiv rješenja kojim je dozvoljeno ponavljanje postupka nije dozvoljena posebna žalba. donesenom u novom postupku. Okrivljeni koji nije koristio redovni pravni lijek protiv prvostepenog rješenja o prekršaju ne može podnijeti zahtjev za vanredno preispitivanje pravosnažnog rješenja o prekršaju.zaštitna mjera obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana. . U novom postupku organ za prekršaje nije vezan za rješenja donesena u ranijem postupku. Ako prvostepeni organ nađe da razlozi zbog kojih je dozvolio ponavljanje postupka postoje i kod nekog od drugih okrivljenih koji nijesu podnijeli zahtjev za ponavljanje postupka. a može se odlučiti da se prekine ili odloži izvršenje rješenja o prekršaju protiv kojeg je ponavljanje dozvoljeno. po osnovu rješenja kojim je dozvoljeno ponavljanje prekršajnog postupka važe iste odredbe kao i za raniji postupak.kazna zatvora.

Ako Vrhovni sud nađe da razlozi zbog kojih je donio odluku u korist okrivljenog postoje i kod nekog od drugih okrivljenih koji nijesu podnijeli zahtjev ili ga nijesu podnijeli u tom pravcu. nedozvoljen ili je podnesen od neovlašćenog lica. Član 179 Vrhovni sud rješava o zahtjevu za vanredno preispitivanje rješenja o prekršaju u nejavnoj sjednici. Član 181 Vrhovni sud će odbiti. ukinuti u cjelini ili djelimično prvostepeno i drugostepeno rješenje o prekršaju i predmet vratiti prvostepenom organu na ponovno odlučivanje. Ovlašćenje za podnošenje zahtjeva Član 176 Zahtjev za vanredno preispitivanje pravosnažnog rješenja o prekršaju mogu podnijeti kažnjeni. Član 182 Kad je predmet vraćen na ponovno odlučivanje prvostepeni organ je dužan da izvede sve radnje u postupku i raspravi sva pitanja na koja je ukazao Vrhovni sud. Zahtjev za vanredno preispitivanje pravosnažnog rješenja o prekršaju podnosi se pismeno Vrhovnom sudu. . Ako Vrhovni sud utvrdi da je zahtjev za vanredno preispitivanje rješenja o prekršaju osnovan. njegov branilac i zakonski zastupnik. u vijeću sastavljenom od tri sudije. Odlučivanje o zahtjevu Član 178 O zahtjevu za vanredno preispitivanje pravosnažnog rješenja o prekršaju odlučuje Vrhovni sud. Rok za podnošenje zahtjeva Član 177 Zahtjev za vanredno preispitivanje pravosnažnog rješenja o prekršaju podnosi se u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o prekršaju donesenog u drugom stepenu. i 2) zbog bitne povrede odredaba prekršajnog postupka predviđene u članu 151 ovog zakona.Razlozi za podnošenje zahtjeva Član 175 Zahtjev za vanredno preispitivanje drugostepenog rješenja o prekršaju može se podnijeti u sljedećim slučajevima: 1) zbog povrede materijalnog prava na štetu kažnjenog predviđene u članu 152 ovog zakona. zahtjev za vanredno preispitivanje rješenja o prekršaju ako nađe da ne postoje razlozi iz člana 175 ovog zakona. Odluke povodom zahtjeva Član 180 Predsjednik vijeća Vrhovnog suda odbaciće zahtjev koji je neblagovremen. ukinuće ili preinačiti prvostepeno i drugostepeno rješenje o prekršaju ili samo drugostepeno. kao neosnovan. U novom postupku mogu se iznositi nove činjenice i predlagati novi dokazi. postupiće kao da je takav zahtjev podnesen.

Član 186 Ako je zahtjev za zaštitu zakonitosti podnijet na štetu kažnjenog. ne mijenjajući pravosnažnu odluku. ili će se ograničiti samo na to da utvrdi povredu propisa. Kad sud utvrdi da je zahtjev za zaštitu zakonitosti osnovan. Prvostepeni organ je dužan da izvede sve procesne radnje i da raspravi pitanja na koja mu je ukazao Vrhovni sud. Zahtjev za zaštitu zakonitosti podnosi Državni tužilac Republike Crne Gore (u daljem tekstu: državni tužilac). 1 ovog zakona. O sjednici sud će uvijek obavijestiti državnog tužioca. Odlučivanje po zahtjevu Član 185 Pri rješavanju o zahtjevu za zaštitu zakonitosti. Vrhovni sud će odbiti zahtjev za zaštitu zakonitosti kao neosnovan ako utvrdi da ne postoji povreda propisa na koju se ukazuje u zahtjevu. Vrhovni sud će se ograničiti samo na ispitivanje povreda propisa iz zahtjeva državnog tužioca. . Zahtjev za zaštitu zakonitosti može se podnijeti u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju. preko organa koji je rješavao u drugom stepenu. Ako Vrhovni sud nađe da razlozi zbog kojih je donio odluku u korist kažnjenog postoje i za kojeg od kažnjenih saizvršioca u pogledu kojih nije podnijet zahtjev za zaštitu zakonitosti. postupiće po službenoj dužnosti. Zahtjev za zaštitu zakonitosti ne može se podnijeti ako je Vrhovni sud odlučivao po zahtjevu za vanredno preispitivanje rješenja o prekršaju. kao da takav zahtjev postoji. utvrdiće samo da postoji povreda zakona. Odlučivanje po zahtjevu Član 184 O zahtjevu za zaštitu zakonitosti odlučuje Vrhovni sud u nejavnoj sjednici u vijeću sastavljenom od tri sudije. preinačiće pravosnažno rješenje ili ukinuti u cjelosti ili djelimično prvostepeno i drugostepeno rješenje i predmet vratiti na ponovnu odluku prvostepenom organu.ZAHTJEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI Podnošenje zahtjeva za zaštitu zakonitosti Član 183 Protiv pravosnažnog rješenja o prekršaju može se podnijeti zahtjev za zaštitu zakonitosti ako je povrijeđen zakon ili drugi propis o prekršaju. za osnovu će se uzeti raniji zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. U novom postupku mogu se isticati nove činjenice i predlagati novi dokazi. Ako je pravosnažno rješenje o prekršaju ukinuto i predmet vraćen na ponovno vođenje prekršajnog postupka. Vrhovni sud je pri donošenju odluke vezan zabranom propisanom članom 163 st. Dostavljanje presude Član 187 Odluka Vrhovnog suda u potrebnom broju primjeraka dostavlja se prvostepenom organu. Ako je zahtjev za zaštitu zakonitosti podnijet u korist kažnjenog. a Vrhovni sud nađe da je osnovan.

lica koja učestvuju u postupku dužna su da postupaju obazrivo. osjetljivosti i ličnim svojstvima maloljetnika. Prije izricanja vaspitne mjere ili kazne prema maloljetniku pribaviće se mišljenje nadležnog organa starateljstva. Postupak prema maloljetniku može se voditi zajedno sa postupkom protiv punoljetnih lica i sprovesti po opštim odredbama ovog zakona. vodeći računa o duševnoj razvijenosti. upoznavanje njegove ličnosti i prilika u kojima živi. Prava roditelja i staralaca Član 193 U postupku prema maloljetnicima. Hitnost postupka Član 189 Prekršajni postupak prema maloljetniku je hitan. organ starateljstva i roditelji. a naročito pri njegovom ispitivanju. samo ako je spajanje postupka neophodno za svestrano razrješenje stvari. Ako se maloljetnik ne poziva preko roditelja ili staratelja. da u toku postupka stavljaju predloge i da ukazuju na činjenice i dokaze koji su od važnosti za donošenje pravilne odluke.GLAVA XXV POSTUPAK PREMA MALOLJETNICIMA Promjena postupka Član 188 U prekršajnom postupku prema maloljetniku primjenjuju se odredbe ove glave. . ili staralac maloljetnika imaju pravo da se upoznaju sa tokom postupka. postupak prema njemu će se izdvojiti i sprovesti po odredbama ove glave. Obaveza svjedočenja Član 191 Niko ne može biti oslobođen od dužnosti da svjedoči o okolnostima potrebnim za ocjenjivanje duševne razvijenosti maloljetnika. prvostepeni organ koji vodi prekršajni postupak obavjestiće ih o pokretanju postupka. osim ako to nije moguće zbog potrebe hitnog postupanja ili iz drugih opravdanih razloga. Izdvajanje postupka Član 192 Kad je maloljetnik učestvovao u izvršenju prekršaja zajedno sa punoljetnim licima. Pozivanje maloljetnika Član 190 Maloljetnik se poziva preko roditelja ili staratelja. a ostale odredbe prekršajnog postupka predviđene ovim zakonom samo ako nijesu u suprotnosti sa ovim odredbama. Kod preduzimanja radnji prema maloljetnom učiniocu prekršaja u njegovom prisustvu.

ili ustanovu u kojoj je maloljetnik smješten. a o izvršenom prekršaju obavijestiće se roditelji maloljetnika. ili staralac i organ starateljstva radi preduzimanja mjera u okviru njihovih ovlašćenja. Protiv naplate novčane kazne na licu mjesta žalba nije dopuštena. Postupak prema djetetu Član 196 Kad sudija za prekršaje utvrdi da maloljetnik u vrijeme izvršenja prekršaja nije imao navršenih 14 godina života obustaviće prekršajni postupak. ili staratelja maloljetnika. sestra i hranilac maloljetnika. brat. još i staralac. žalbu mogu izjaviti.Cjelishodnost pokretanja i vođenja postupka Član 194 Prvostepeni organ za prekršaje može odlučiti da se ne pokrene prekršajni postupak protiv maloljetnika. U slučaju iz stava 1 ovog člana rješenjem će se odbaciti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sa obrazloženjem zbog čega je zahtjev odbačen. a po potrebi može obavijestiti i školu. Član 199 Kad su posebnim propisima određena službena lica ovlašćena da na licu mjesta izriču i naplaćuju novčane kazne u utvrđenom iznosu. ili da se pokrenuti postupak obustavi ako smatra da to ne bi bilo cjelishodno zbog prirode prekršaja. Lica iz stava 1 ovog člana mogu izjaviti žalbu u korist maloljetnika i protiv njegove volje. ukoliko posebnim propisom nije drukčije određeno. ranijeg života maloljetnika i njegovih ličnih svojstava. . GLAVA XXVI NAPLATA NOVČANE KAZNE Naplata novčane kazne na licu mjesta Član 198 Novčanu kaznu propisanu u određenom iznosu naplaćuje na licu mjesta od lica zatečenog u vršenju prekršaja službeno lice organa u čiju nadležnost spada neposredno izvršavanje ili nadzor nad izvršavanjem propisa u kojem je prekršaj predviđen. kao i organ starateljstva o prekršaju koji je izvršen. pored lica iz člana 145 ovog zakona. U slučaju iz stava 1 ovog člana područni organ za prekršaje će obavijestiti roditelja. Pravo na podnošenje žalbe Član 195 Protiv rješenja o prekršaju donesenog u postupku prema maloljetniku kojim je maloljetnik oglašen odgovornim za prekršaje. Isključenje javnosti Član 197 U postupku prema maloljetniku uvijek će se isključiti javnost. Nije dozvoljeno naplaćivanje novčane kazne na licu mjesta za više prekršaja izvršenih u sticaju. licima zatečenim u vršenju prekršaja o naplaćenoj novčanoj kazni izdaje se potvrda u kojoj se označava koji je prekršaj izvršen i kolika je novčana kazna izrečena i naplaćena.

Član 203 Organ za prekršaje. oduzete imovinske koristi. Nalog iz stava 1 ovog člana pored podataka iz člana 199 stav 1 ovog zakona sadrži i uputstvo o načinu plaćanja novčane kazne. a kasnije povodom vanrednog pravnog lijeka prekršajni postupak obustavljen. Vraćanje novčanih iznosa Član 204 Lice kome je u prekršajnom postupku neopravdano izrečena novčana kazna. Smatra se da je lice neopravdano kažnjeno ako je u slučaju preinačenja pravosnažnog rješenja o prekršaju ili ukidanja pravosnažnog rješenja o prekršaju postupak protiv njega pravosnažno obustavljen usled toga što je utvrđeno da djelo nije . 2) ako je povodom zahtjeva za ponavljanje prekršajnog postupka na štetu okrivljenog novi postupak obustavljen usljed smrti ili trajnog duševnog oboljenja okrivljenog poslije izvršenog prekršaja.Postupanje u slučaju neplaćanja kazne Član 200 Ako učinilac prekršaja odbije da plati novčanu kaznu na licu mjesta. osim u sljedećim slučajevima: 1) ako je do obustave prekršajnog postupka došlo zbog toga što je u novom postupku povodom vanrednog pravnog lijeka oštećeni kao podnosilac zahtjeva odustao od zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. predmeta ili novčane vrijednosti oduzetog predmeta (u daljem tekstu: vraćanje novčanog iznosa). osim ako je na to bio prinuđen. 3) ako je novi prekršajni postupak obustavljen zbog zastarelosti gonjenja do koje je došlo zbog nedostupnosti okrivljenog. Član 202 Pravo na naknadu štete zbog neopravdanog kažnjavanja ostvaruje se shodnom primjenom Zakona o krivičnom postupku. zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi ili oduzimanja predmeta. Pravo na naknadu štete zastarijeva za tri mjeseca od dostavljanja odluke na osnovu koje se stiče pravo na naknadu. ovlašćeno službeno lice uručiće mu nalog da u roku od tri dana plati novčanu kaznu i upozoriti da će u slučaju neplaćanja protiv njega biti podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. donijeće po službenoj dužnosti rješenje o poništenju upisa neopravdanog kažnjavanja u kaznenoj evidenciji i dostaviti ga organu uprave nadležnom za unutrašnje poslove. a do odustanka je došlo na osnovu sporazuma sa okrivljenim. 4) ako je okrivljeni svojim lažnim priznanjem ili na drugi način prouzrokovao svoje kažnjavanje. ima pravo na vraćanje plaćene novčane kazne. GLAVA XXVII NAKNADA ŠTETE I VRAĆANJE NOVČANIH IZNOSA I PREDMETA U SLUČAJU NEOPRAVDANOG KAŽNJAVANJA Pravo na naknadu štete zbog neopravdanog kažnjavanja Član 201 Pravo na naknadu štete zbog neopravdanog kažnjavanja ima lice kome je pravosnažnim rješenjem o prekršaju bila izrečena kazna ili zaštitna mjera. Ako učinilac prekršaja ne postupi po nalogu ovlašćeni organ protiv njega podnijeće zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. koji je odlučivao u prvom stepenu.

a Vijeće je dužno da po žalbi odluči i svoje rješenje dostavi prvostepenom organu u roku od 48 časova od prijema predmeta. ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno. ili ako odlazi u inostranstvo radi boravka. GLAVA XXVIII IZVRŠENJE RJEŠENJA O PREKRŠAJU Član 207 Rješenje doneto u prekršajnom postupku izvršava se kad postane pravosnažno i kad za izvršenje nema zakonskih smetnji. zastarijeva za tri mjeseca od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju kojim je prekršajni postupak obustavljen. Član 209 Rješenje o prekršaju doneseno u postupku prema maloljetniku ne može se izvršiti prije pravosnažnosti. Član 210 . Ako do sporazuma ne dođe u roku od dva mjeseca od dana prijema zahtjeva. radi sporazuma o postojanju štete i visini naknade. a postoji osnovana sumnja da će prekršaj ponoviti ili ako to interesi bezbjednosti posebno zahtijevaju. ili vraćanje novčanog iznosa mogu tražiti njegov bračni drug i njegovi srodnici koje je on po zakonu bio dužan da izdržava. Ako se neopravdano kažnjeno lice odreklo zahtjeva za naknadu štete ili vraćanja novčanog iznosa poslije njegove smrti zahtjev se ne može postaviti. Član 208 Rješenje o prekršaju može se izvršiti i prije njegove pravosnažnosti u sljedećim slučajevima: 1) ako okrivljeni ne može da dokaže svoj identitet. Ako okrivljeni izjavi žalbu protiv rješenja kojim je određeno izvršenje rješenja prije njegove pravosnažnosti. U slučaju iz stava 1 ovog člana u rješenju o prekršaju odrediće se da će se kazna izvršiti prije pravosnažnosti rješenja. 2) ako je okrivljenom izrečena kazna zatvora za teži prekršaj protiv javnog reda i mira. Vraćanje novčanog iznosa ne može zahtijevati kažnjeno lice koje je svojim lažnim priznanjem prouzrokovalo kažnjavanje. Poslije smrti neopravdano kažnjenog lica. prvostepeni organ je dužan da žalbu sa spisima predmeta dostavi Vijeću u roku od 24 časa. Zahtjev za vraćanje novčanog iznosa podnosi se nadležnom organu uprave za poslove finansija u čiju korist je uplaćen taj novčani iznos. Ako nadležni organ odbije zahtjev ili u roku od dva mjeseca ne donese rješenje po zahtjevu. ili vraćanje novčanog iznosa. ovlašćeno lice može podnijeti tužbu za naknadu štete protiv Republike ili jedinice lokalne samouprave i pokrenuti postupak kod nadležnog suda u roku od 30 dana od dana isteka roka za postizanje sporazuma.prekršaj ili što postoje osnovi koji isključuju odgovornost učinioca prekršaja. ili nema prebivalište. naknadu štete. ovlašćeno lice može svoj zahtjev ostvariti tužbom za naknadu štete kod nadležnog suda iz stava 2 ovog člana. ili što nema dokaza da je ono izvršilo prekršaj. Član 205 Pravo neopravdano kažnjenog lica i lica koje je ono po zakonu bio dužno da izdržava da traži naknadu štete. Član 206 Ovlašćeno lice dužno je da se sa svojim zahtjevom za naknadu štete obrati organu uprave nadležnom za poslove finansija. a prvostepeni organ nađe da postoji osnovana sumnja da će okrivljeni osujetiti izvršenje izrečene kazne. računajući od časa kad je žalbu primio.

Član 213 Novčana kazna. zamijeniće novčanu kaznu u kaznu zatvora prema odredbama ovog zakona. na kome ima prebivalište. na njegov zahtjev. Član 215 Prvostepeni organ za prekršaje koji je u smislu člana 214 stav 2 ovog zakona sproveo izvršenje na imovini učinioca prekršaja dužan je da sa naplaćenim iznosima ili oduzetim predmetima postupi po nalogu prvostepenog organa koji je donio rješenje o prekršaju. nadležni organ za prekršaje ili drugi organ dužan je da preduzme sve potrebne radnje da se izvršenje sprovede bez odlaganja. 1 i 2 ovog člana zahtjev za sprovođenje izvršenja upućuje se provostepenom organu za prekršaje koji je na osnovu zakona ili drugog propisa nadležan da sprovodi izvršenje rješenja o prekršaju. U slučajevima iz st. po pravosnažnosti rješenja o prekršaju. na osnovu izvršnog rješenja o prekršaju. Prvostepeni organ koji je donio rješenje o prekršaju može zahtijevati da se radi prinudne naplate novčane kazne ili drugih novčanih iznosa i radi oduzimanja predmeta. zadržati putnu ispravu do izvršenja rješenja. Kad su ispunjeni uslovi da se pristupi izvršenju rješenja o prekršaju.U cilju obezbjeđenja izvršenja rješenja o prekršaju prvostepeni organ može. Izvršenje i odlaganje izvršenja kazne zatvora vrši se shodnom primjenom odredaba Zakona o izvršenju krivičnih sankcija i ovog zakona. područni organ nadležan prema sjedištu donosioca rješenja. Član 214 Prvostepeni organ nadležan za prekršaje koji je izrekao kaznu zatvora. Član 211 Organ koji je donio rješenje o prekršaju u prvom stepenu dužan je. Član 216 Ako kažnjeno fizičko lice ili preduzetnik u određenom roku ne plati novčanu kaznu u cjelosti ili djelimično. da ovjereni prepis rješenja o prekršaju sa klauzulom pravosnažnosti dostavi organu za prekršaje ili drugom organu koji je nadležan za sprovođenje izvršenja najkasnije u roku od tri dana od dana kada je rješenje postalo izvršio. Za sprovođenje izvršenja kazne zatvora prije pravosnažnosti rješenja o prekršaju nadležan je prvostepeni organ koji je izrekao kaznu zatvora. ili boravište lice prema kome se izvršenje ima sprovesti. Kazna zatvora ne može se izvršiti nad trudnom ženom poslije navršena tri mjeseca trudnoće ni majkom djeteta dok dijete ne navrši jednu godinu života. protekao rok određen za njihovo plaćanje. ili boravišta kažnjenog lica. troškovi prekršajnog postupka i oduzeta imovinska korist izvršavaju se kad je. može zahtijevati da se ta kazna ili mjera izvrši na području drugog organa za prekršaje u Republici. . ukoliko nađe da bi kažnjeno lice čije se mjesto boravka nalazi u inostranstvu moglo osujetiti izvršenje rješenja. Ako je rješenje iz stava 1 ovog člana donijelo ministarstvo ili drugi organ uprave ili lokalne uprave. Član 212 Za sprovođenje izvršenja kazne zatvora nadležan je prvostepeni organ prema mjestu prebivališta. s tim što zatvor ne može biti duži od 60 dana. ako je dijete mrtvo rođeno ili ako je umrlo neposredno poslije porođaja dok ne prođe šest mjeseci od dana porođaja. O zadržavanju putne isprave izdaje se potvrda. vaspitnu mjeru ili zaštitnu mjeru. ako sam nije nadležan za izvršenje. područni organ za prekršaje koji je donio rješenje o prekršaju u prvom stepenu posebnim rješenjem zamijeniće novčanu kaznu u kaznu zatvora tako što će se za svaki započeti novčani iznos u visini jedne polovine minimalne zarade u Republici odrediti jedan dan zatvora. izvršenje na imovini izvršioca prekršaja sprovede na području drugog organa za prekršaje u Republici na kome se nalazi imovina ili predmet na kome treba sprovesti izvršenje.

Član 220 Zaštitnu mjeru zabrane vršenja samostalne djelatnosti izvršava nadležni državni organ. Rješenje o visini troškova iz stava 1 ovog člana donosi prvostepeni organ ili drugi organ koji je sproveo izvršenje. kazna zatvora se neće izvršiti. ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno. Postupak za prinudno izvršenje novčane kazne. troškova prekršajnog postupka i oduzete imovinske koristi sprovodi se prema odredbama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija. Ako je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom izrečena licu koje ima stranu vozačku dozvolu. Izvršenje kazne zatvora kada je zamijenjena novčanom kaznom obustaviće se ako kažnjeni plati ostatak novčane kazne koja odgovara izdržanoj kazni zatvora. Član 217 Ako kažnjeni nakon pravosnažnosti rješenja i zamjeni novčane kazne u kaznu zatvora plati novčanu kaznu. u određenom roku ne plati novčanu kaznu. radi sprovođenja izvršenja. Član 225 . Kad odgovorno lice u organu ili pravnom licu. Izvršenje mjere iz stava 1 ovog člana obustaviće se kad maloljetnik postane punoljetan. troškove prekršajnog postupka ili oduzetu imovinsku korist. Član 221 Zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom izvršava Ministarstvo unutrašnjih poslova i dužno je da o tome vodi evidenciju. prvostepeni organ koji je donio rješenje o prekršaju posebnim rješenjem odrediće njihovo prinudno izvršenje i zajedno sa ovjerenim prepisom pravosnažnog rješenja o prekršaju dostaviće ga Službi platnog prometa kod koje se nalazi žiro-račun okrivljenog organa ili pravnog lica. službenik Ministarstva unutrašnjih poslova ili službenik službe obezbjeđenja u kazneno-popravnoj ustanovi ne plati novčanu kaznu u određenom roku ona će se naplatiti prinudnim izvršenjem. Izvršenje zaštitne mjere iz stava 1 ovog člana vrši se upisivanjem zabrane upravljanja u vozačku dozvolu od kada se računa njeno trajanje. ili usvojioca ili staraoca i vaspitna mjera pojačanog nadzora od organa starateljstva izvršavaju se prema odredbama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija. ostatak novčane kazne naplatiće se prinudnim putem. Član 218 Ako iz razloga propisanih ovim zakonom postoje smetnje da se kažnjenom licu izrečena novčana kazna zamijeni u kaznu zatvora naplatiće se prinudnim putem. Član 223 Prvostepeni organ ili drugi organ koji je. Kad okrivljeni organ ili pravno lice. Član 219 Izrečena zaštitna mjera oduzimanja predmeta i zaštitna mjera obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana izvršavaju se prema odredbama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija. vojno lice. u smislu člana 211 stav 1 ovog zakona. Član 224 Troškove nastale oko prinudnog izvršenja rješenja o prekršaju snosi kažnjeno lice. dok mjera traje uz evidentiranje od nadležnog organa. sproveo izvršenje dužan je da postupi po nalogu prvostepenog organa koji je donio rješenje o prekršaju i da ga obaviještava o toku postupka izvršenja. Ova zaštitna mjera izvršava se oduzimanjem odobrenja za obavljanje djelatnosti.Nakon donošenja rješenja iz stava 1 i 2 ovog člana. nadležni organ izvršiće je u skladu sa odredbama stava 2 ovog člana. Član 222 Vaspitna mjera pojačanog nadzora od strane roditelja.

.dovršiće Područni organ za prekršaje Berane. IZMENE Ispravka Zakona o prekršajima Ispravka je objavljena u "Službenom listu RCG". Opštinskog suda za prekršaje u Danilovgradu . 30/92).dovršiće Područni organ za prekršaje Nikšić. br. ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o zaradama i drugim primanjima poslanika i republičkih funkcionera ("Službeni list RCG". koje će izvršiti Vlada u roku od 30 dana od dana donošenja ovog zakona. Predsjednici i sudije za prekršaje iz stava 3 ovog člana. 28/93). 1. 1 i 2 ovog člana. Član 227 Republički sud za prekršaje nastaviće sa radom do imenovanja predsjednika i sudija Vijeća. nastaviće sa radom do imenovanja predsjednika i sudija područnih organa za prekršaje i ovlašćenih službenika ministarstava i drugih organa uprave. ali prvostepeni organ koji je donio rješenje može. br. koji prestaju sa radom stupanjem na snagu ovog zakona. umjesto riječi "uvođenje" treba da stoji riječ "vođenje". 2. Opštinski sudovi za prekršaje. 27/89. U članu 60. Danilovgradu. odložiti izvršenje do donošenja odluke po vanrednom pravnom lijeku. kod Opštinskog suda za prekršaje u Andrijevici i Plavu . stav 3 u drugom redu odozdo. Član 229 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike CrneGore". 1/90. prestaje funkcija svim dosadašnjim predsjednicima i sudijama sudova za prekršaje. koji ne budu imenovani. umjesto riječi "pitanje" treba da stoji riječ "pitanja". 26/91 i "Službeni list RCG". u roku od 45 dana od dana donošenja ovog zakona. koje će izvršiti Vlada i starješine organa. Imenovanjem lica iz st. na zahtjev kažnjenog lica. br. Protiv rješenja kojim se usvaja zahtjev za odlaganje izvršenja nije dozvoljena žalba. Plužinama i Šavniku. 3.dovršiće Područni organ za prekršaje Podgorica. 28/87. br. 5/85. 11/88 i "Službeni list RCG". Član 228 Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o prekršajima ("Službeni list SRCG". U članu 122 stav 4 u trećem i četvrtom redu odozgo. Tivtu. U članu 92. Plavu. 20/87. GLAVA XXIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 226 Predmete primljene do stupanja na snagu ovog zakona. umjesto riječi "radovno" treba da stoji riječ "redovno". izuzev opštinskih sudova za prekršaje u Andrijevici. br. 28/84.dovršiće Područni organ za prekršaje Kotor i opštinskih sudova za prekršaje u Plužinama i Šavniku .Izjavljeni vanredni pravni lijek ne odlaže izvršenje. 28/84. br. ako nađe da bi zbog izvršenja kažnjeno lice pretrpjelo znatnu materijalnu štetu ili da za to postoje drugi opravdani razlozi. Opštinskog suda za prekršaje u Tivtu . 29/94. 46/91 i 18/91) i Zakon o sudovima za prekršaje ("Službeni list SRCG".

Član 3 U članu 34 stav 1 poslije tačke 4) dodaje se nova tačka koja glasi: "5) obavezno psihijatrijsko liječenje". dr Blagota Mitrić. tačka 1. Odluka kojom se utvrđuje da odredbe člana 130. Ustavni sud Republike Crne Gore. br. s. r. 25/94 i 29/94). umjesto riječi "stvaralac" treba da stoji riječ "staralac". u sastavu: sudija prof. 29/95 i 75/95 12. Zakona o prekršajima nijesu u saglasnosti sa Ustavom Republike Crne Gore Odluka je objavljena u "Službenom listu RCG". 48/99.4. . Prof. umjesto riječi "uručivanju" treba da stoji riječ "uračunavanju". U. na osnovu odredbe člana 113 stav 1. U članu 130 stav 1 u zadnjem redu. U članu 139 stav 1 tačka 5. Član 4 U članu 35 stav 4 poslije riječi "tač. broj 21/93). 4 i 5". Član 1 U Zakonu o prekršajima ("Službeni list RCG". godine. 38/96. umjesto riječi "ispitivanje" treba da stoji riječ "ispitivanja". Zakona o prekršajima ("Službeni list Republike Crne Gore". 6. br. člana 131 i člana 163 stav 2. dr Blagota Mitrić. br. 7. Ustava Republike Crne Gore ("Službeni list Republike Crne Gore". U članu 130 stav 2 poslije riječi "službenik" treba da stoji riječ "je". u članu 5 stav 2 mijenja se i glasi: "Ako se poslije učinjenog prekršaja izmijeni propis. 25/94 i 29/94) nijesu u saglasnosti sa Ustavom Republike Crne Gore i prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke. Član 2 U članu 28 stav 1 riječ "osam" zamjenjuje se brojem "15". kao predsjedavajući. septembra 1996. godine Podgorica Predsjedavao sudija Ustavnog suda Republike Crne Gore. na sjednici od 12. U članu 194 stav 2 u drugom redu odozdo. Utvrđuje se da odredbe člana 130. člana 131 i člana 163 stav 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Zakon je objavljen u "Službenom listu RCG". 5. i sudije: Radojko Đuričanin. Šefko Crnovršanin i Jakša Marković. br. primijeniće se propis koji je blaži za učinioca". br." brojevi "1 i 4" zamjenjuju se brojevima "1. septembra 1996. donio je ODLUKU 1.

Član 5 U članu 64 stav 1 riječi: "osim ako se rješenje o prekršaju donosi u skraćenom postupku" brišu se. kazna zatvora ili novčana kazna.za koje nije propisana nadležnost drugog organa.u slučajevima kad su nadležni za jednog saizvršioca. . Član 17 . ukoliko odgovornost proizilazi iz istog događaja". nadležni su i za ostale saizvršioce. . Ministarstvo pravde pribavlja mišljenje o kandidatima od područnog organa u koji se vrši imenovanje i Vijeća. Član 12 U članu 82 poslije stava 1 dodaje se stav 2 koji glasi: "Ako imenovani predsjednik ili sudija Vijeća ili područnog organa za prekršaje. U stavu 2 riječi: "za predsjednika i sudije područnog organa za prekršaje" brišu se. ne stupi na dužnost u roku od 15 dana od dana obavještenja.za koje je propisana kazna zatvora. 17) Područni organ za prekršaje Plav. kazna zatvora i novčana kazna. . bez opravdanog razloga. uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra pravde. Pri utvrđivanju mišljenja za predsjednika i sudije Vijeća. kao i za prekršaje propisane zakonom ili uredbom koje neposredno izvršava organ lokalne uprave". smatraće se da nije ni imenovan. Član 11 Poslije člana 81 dodaje se novi član koji glasi: "Član 81a Pri utvrđivanju mišljenja. Član 9 Član 80 briše se. Ministarstvo pravde pribavlja mišljenje od Vijeća". Poslije tačke 15 dodaju se dvije nove tačke koje glase: "16) Područni organ za prekršaje Danilovgrad." Član 13 U članu 101 stav 3 briše se. za teritoriju Opštine Danilovgrad. Član 16 U članu 127 stav 2 poslije riječi "organ" dodaje se riječ "naredbom". Član 15 U članu 126 stav 3 riječ "tri" zamjenjuje se riječju "osam". Član 14 U članu 121 poslije stava 6 dodaje se stav 7 koji glasi: "Kad su se stranke odrekle prava na žalbu prepis rješenja o prekršaju ne mora imati obrazloženje". Član 8 Član 77 mijenja se i glasi: "Područni organi za prekršaje vode postupak za prekršaje: . Član 10 U članu 81 stav 1 mijenja se i glasi: "Predsjednika i sudije Vijeća i područnih organa za prekršaje imenuje Vlada. Član 7 Član 73 mijenja se i glasi: "Organi lokalne uprave vode prekršajni postupak za prekršaje propisane odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave. za teritoriju Opštine Plav".protiv maloljetnika. Član 6 U članu 71 stav 2 u tački 3 riječi: "i Plav" i u tački 11 riječi: "i Danilovgrad" brišu se. na osnovu javnog oglašavanja".

okolnosti pod kojima je prekršaj učinjen i lična svojstva okrivljenog. Član 19 Poslije člana 129 dodaju se dva nova člana koji glase: "Član 130 Po zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka podnijetog od strane ovlašćenog organa. niti odlučivati o imovinsko-pravnom zahtjevu". rješenje o prekršaju mogu donijeti i područni organi za prekršaje. troškova postupka i mjera oduzimanja imovinske koristi od organa ili pravnog lica izvršiće se preko nadležnog organa za poslove platnog prometa kod koga organ ili pravno lice imaju žiro račun. Ukoliko ovlašćeni organ ustanovi da je radi boljeg razjašnjenja stvari potrebno sprovesti i druge dokaze može odrediti i održati pretres. treba izreći novčanu kaznu". Član 20 Član 132 mijenja se i glasi: "U skraćenom postupku ne može se donijeti rješenje o prekršaju protiv maloljetnika. Član 24 U članu 151 stav 1 tačka 2 mijenja se i glasi: "ako okrivljenom prije donošenja rješenja o prekršaju nije obezbijeđeno pravo iz člana 64 ovog zakona. ukoliko se nijesu odazvali na uredno uručen poziv. s obzirom na prirodu prekršaja. Prinudna naplata se određuje naredbom. za prekršaj za koji je propisana novčana kazna. a na osnovu neposrednog uvida i zapažanja ili na osnovu službenih i drugih podataka ili isprava sačinjenih prema službenoj evidenciji tih organa. Član 21 U članu 139 stav 2 poslije riječi: "u određenom trajanju" dodaju se riječi: "sa naznakom broja zatvorskih dana". Član 22 U članu 140 stav 1 riječi: "i sa upozorenjem na odredbu člana 163 stav 2 ovog zakona" brišu se. Član 18 Član 129 mijenja se i glasi: "Na prekršajni postupak organa za prekršaje primjenjuju se odredbe Zakona o krivičnom postupku.". U istom članu poslije stava 4 dodaju se st. Član 27 U članu 216 stav 2 riječi: "sjedištu donosioca rješenja" zamjenjuju se riječima: "prebivalištu okrivljenog". 5 i 6 koji glase: "Prinudna naplata novčane kazne. rješenje o prekršaju može se donijeti u odsustvu podnosioca zahtjeva i okrivljenog. pravosnažno rješenje izvršiće nadležni područni organ za prekršaje (izvršno odjeljenje) prinudnom naplatom na imovini izvršioca prekršaja". koja se zajedno sa rješenjem o prekršaju dostavlja nadležnom organu za oslove platnog prometa. Član 23 U članu 143 stav 2 riječi: "a u skraćenom postupku u roku od tri dana" brišu se. Član 26 U članu 207 poslije riječi "pravosnažno" dodaju se riječi: "i izvršno".U glavi HH u naslovu riječ "područni" briše se. Ukoliko na računu okrivljenog organa i pravnog lica nema sredstava. ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno". Član 131 Pod uslovom iz člana 130 stav 1 ovog zakona. Član 25 U članu 165 stav 2 briše se. ako nađu da. izreći zaštitne mjere obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana i obaveznog psihijatrijskog liječenja. Član 28 .

. Preuzimanje predmeta izvršiće predsjednici područnih organa zapisnički". Član 29 Poslije člana 227 dodaje se novi član koji glasi: "Član 227a Područni organi za prekršaje Danilovgrad i Plav preuzeće nezavršene predmete od područnih organa za prekršaje Podgorica i Berane u roku od 15 dana od dana konstituisanja.U članu 219 poslije riječi: "i narkomana" dodaju se riječi: "kao i zaštitna mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja". Član 30 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->