P. 1
Kuharica

Kuharica

|Views: 879|Likes:
Published by Goran Vig

More info:

Published by: Goran Vig on Aug 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

Dr. OETKER VELIKA KUHARICA r J Dr. OETKER VELIKA KUHARICA Najbolji recepti dr.

Oetkera za dobru kuhinju i uspje no kuhanje VEBLE COMMERCE UVOD NAJBOLJI RECEPTI elite li poæi na kulinarsko istra ivanje? Ova vas knjiga poziva na pohod kroz raznovr snosti moderne kuhinje. Ponuda je op irna: pokazat æemo vam koliko dobra kuhinja mo e biti profinjena, raznolika i zanimljiva. Naravno da neæe nedostajati niti neizbje ni osnovni recepti te klasièna jela domaæe i internacionalne kuhinje. Ovo izdanje pru a jedinstvenu raznovrsnost probranih recepta veæ posloviène dr. Oetker kvalitete. Prak tiène fotografije poja njavaju korak po korak sve postupke, i daju vam toènu predod bu o pripremanju. Siguran je uspjeh zajamèen posebno istaknutim malim trikovima i savj etima. Knjiga je izvanredno kulinarsko standardno djelo za znalce i sve one, koj i to ele postati. PREGLED SADR AJA Kulinarski savjeti Strana I Odo 37 Predjela i meðujela Strana 38 do 71 Juhe Strana 72 do 99 Salate Strana 100 do 129 NAJBOLJI RECEPTI Umaci Strana 130 do 159 Ribe, rakovi i koljka i Strana 160 do 191 Meso Strana 192 do 233 Perad i divljaè Strana 234 do 261 PREGLED SADR AJA Povræe Strana 262 do 291 Prilozi Strana 292 do 319 Jaja Strana 320 do 341 Nabujci, slozenci Strana 342 do 357 NAJBOLJI RECEPTI Deserti Strana 358 do 387 KULINARSKI SAVJETI 0 10 NAJBOLJI RECEPTI Ne sumnjamo u to da se ne snalazite u vlastitoj kuhinji ili peænici, ili da "nemat e pojma" o ispravnoj prehrani. To nije razlog zbog kojeg na sljedeæim stranicama p rikazujemo sve ono to je va no znati o prehrani, kupovanju i èuvanju namirnica, o no ev ima i loncima, ili o bilju i zaèinima. Puno je va niji razlog to, to u strci svakodne vnice dosta toga padne u zaborav. Drugi razlog je u tome, to ljudi sve vi e otkriva ju ljubav i odu evljenje za kuhanjem i dobrim jelom. elimo ba njima pru iti knjigu za

kojom æe rado posegnuti. Nikoga neæemo ostaviti samog s njegovim kuharskim, kulinars kim ili prehrambenim problemima. S obzirom da je poznato da "jedemo i oèima", reæi æem o ne to i o ukra avaju jela, jer uz dobro jelo ide i lijepo postavljeni stol. Za ma tu ne postoje nikakve granice. Ali radije pogledajte sami: mo da pone to od navedenog niste znali, a mo da æe vam i dob ro doæi da svoja znanja malo osvje ite. II ZNANOST O PREHRANI ZNANOST O PREHRANI Jelo i piæe dio su na ih ivotnih radosti, Ne ka e se bez razloga da je èovjek onakav, kak vo jelo priprema. Da bi se mogli zdravo i ispravno hraniti, potrebno je imati od reðena temeljna znanja o tvarima koje su potrebne na em organizmu i koje mu pru aju i odr avaju ivotno va nu energiju. U tome bi vam trebao pomoæi i ovaj pregled. Tu su pona jprije bjelanèevine (proteini), bez kojih èovjek ne mo e ivjeti. Kosa, mi iæi, ko a, unuta i organi, ukratko sve tjelesne stanice sastoje se od bjelanèevina. Buduæi da se te t jelesne bjelanèevine neprekidno tro e, mora ih se i neprekidno izgraðivati iz aminokis elina, elemenata od kojih se sastoje bjelanèevine. Pritom organizam mo e sam proizve sti samo dvanaest od dvadeset za ivot va nih (esencijalnih) aminokiselina. Preostli h osam mora se unijeti kroz hranu, Dnevne potrebe za bjelanèevinama iznose kod odr aslih 0,8 g po kilogramu tjelesne te ine. Tu kolièinu mo ete zadovoljiti veæ s 250 g pureæih prsa. Djeci, starijim ljudima i trudnicama ili dojiljama potrebno je otprilike I - 1,2 g. Bj elanèevine su sadr ane u namirnicama ivotinjskog i biljnog porijekla, s time da su on e ivotinjskog porijekla biolo ki vrednije. Razlog: sadr e vi e esencijalnih aminokiseli na. Visokovrijedne ivotinjske bjelanèevine nalaze se u mlijeku i mlijeènim proizvodim a poput svje eg sira, jogurta i sira, u mesu, peradi i ribama, i naravno u jajima. Od namirnica biljnog porijekla, najva niji izvori bjelanèevina su mahunarke, itarice, soja i orasi. Nedostatak bjelanèevina ne samo da ima negativan utjecaj na duhovnu i tjelesnu sposobnost, nego i na otpornost na razne infekcije. Najbolje bi bilo da se u svakodnevnoj prehrani pridr avate razumne srednje dnevne kolièine bjelanèevin a koje unosite u organizam, tako da se otprilike 15% hrane sastoji od bjelanèevina . NAJBOLJI RECEPTI Masnoæa u ljudskom tijelu ispunjava razlièite zadaæe. Ona pru a energiju za rad organa i mi iæa, i opskrbljuje tijelo u masti topivim vitaminima A, D, E i K. Istovremeno ga opskrbljuje i vi estruko nezasiæenim masnim kiselinama. One su ivotno va ne (esencijal ne) za organizam, buduæi da ih, za razliku od zasiæenih i jednostruko zasiæenih masnih kiselina, organizam ne mo e sam proizvesti. Dodatni pozitivni uèinak vi estruko nezas iæenih kiselina (glavni predstavnik: linolna kiselina) je u tome, da se pomoæu njih mo e smanjiti razina kolesterola u krvi, i time sprijeèiti nastanak srèanih oboljenja te oboljenja krvnih ila. Masnoæe nisu sve jednake. ivotinjske masnoæe, poput maslaca i svinjske masti, sadr e vi e zasiæenih masnih kiselina. Biljne masnoæe, poput biljnog ma rgarina i ulja (prije svega buèino, suncokretovo, soji-no ulje i ulje od p eniènih kli ca), sadr e bitno veæi udio vi estruko nezasiæenih masnih kiselina. Usprkos njihove va nos ti, kod ovih masnoæa koje su ogroman izvor energije (I g sadr i 9,3 kalorije, to je dvostruko vi e od I grama bjelanèevina ili I g rama ugljikohidrata), potrebno je oprezno postupati. Ako samo pomislite da svaki graðanin na e zemlje dnevno unosi oko 140 g masnoæa u organizam, tada vas ne treba èudi ti da gotovo svaki treæi ima problema s prekomjernom te inom. Znanstvenici koji se b ave prehranom preporuèuju da se ne unosi vi e od 70 grama dnevno! To naravno ne znaèi da si smijete namazati samo malo margarina ili maslaca na kruh, ali morate se ip ak suzdr avati: da bi ponovno "potro ili" onu jednu licu margarina previ e, morali bist e gotovo sat vremena glaèati rublje. Posebno su opasne takozvane sakrivene masnoæe. Na prvi pogled najèe æe nisu vidljive, ali ih sadr e primjerice sir, suhomesnati proizvo di, kolaèi, peciva, orasi i èokolada. Ako elite izbjeæi nastajanje ne eljenih jastuèiæa ma , kod konzumiranja takvih proizvoda morate biti umjereni. Idealna dnevna kolièina masnoæe sastoji se od 20 grama 13 ZNANOST O PREHRANI masnoæa koje se ma u ili slu e za kuhanje, i 30 grama sakrivenih masnoæa.

Èovjeku su potrebni i ugljikohidrati, i to ne bilo koji. Jednako kao bjelanèevine i masnoæe, i oni mogu biti tvar koja izgraðuje organizam. Ipak, oni su ponajprije izvo r energije, bez koje èovjek ne bi mogao ivjeti. Bez te energije metabolizam ne bi b io moguæ, mozak uopæe ne bi mogao djelovati. Gotovo sve namirnice sadr e ugljikohidrat e, bilo kao eæer, bilo kao krob. Organizmu nije svejedno koje ugljikohidrate dobiva, buduæi da nisu svi u jednakoj mjeri visokovrijedni. Va no je da ih se unosi zajedno s ostalim vitalnim tvarima. Budite oprezni, i izbjegavajte konzumiranje pretjer anih kolièina eæera i namirnica koje sadr e secer. Cisti secer pru a samo praznu energiju , i nikada se ne pojavljuje u spoju s vitaminima i mineralnim tvarima. Povrh tog a, eæer i sve namirnice koje su proizvedene od eæera razgraðuju kalciju u organizmu, i p oveæavaju potrebu za vitaminom BI, koji tijelo crpi iz vlastitih rezervi. Posljedi ca: jo veæa potreba za eæerom. Kod prekomjernog uno enja eæera u organizam poveæava se o st od karijesa, kroniènog zaèepljenja ili èak oboljenja od dijabetesa, ukljuèujuæi i preko mjernu te inu i sve bolesti koje su s time povezane. Prekomjerne kolièine ugljikohid rata organizam pretvara u mast, od koje se postaje debeo. Korisni izvori ugljiko hidrata su namirnice biljnog porijekla, poput ri e, tjestenine i peciva od integra lnog bra na, zatim povræe poput krumpira, kolerabe, mrkve, paroga, cikle, voæe (jabuke, kru ke, naranèe). Za razliku od eæera koji vrlo brzo dolazi u krv, namirnice koje sadr e krob organizam sporije apsorbira i preraðuje u procesu metabolizma. Rezultat: èovjek ostaje du e vrijeme sit. Pored toga, uz krob se u organizam najèe æe unose i vitamini i mineralne tvari. Osnovno pravilo: polovica na e ishrane trebala bi se sastojati od ugljikohidrata, a od toga bi najvi e 10 do 15% smjelo biti u obliku eæera ili namirn ica koje sadr e eæer. 14 NAJBOLJI RECEPTI Balastne tvari (biljna vlakna) su neprobavljivi sastojci itarica, povræa i voæa, i ni u kom sluèaju ne predstavljaju suvi an balast za ljudski organizam. Upravo suprotno , zahvaljujuæi njihovom svojstvu bubrenja one ispunjavaju eludac i crijeva, zasiæuju br e i trajnije i potièu crijeva na pojaèanu aktivnost. Hrana bogata balastnim tvarima poma e kod zatvora stolice, a prema najnovijim istra ivanjima poma e kod spreèavanja na stanka raka crijeva i ostalih crijevnih tegoba. Balastne tvari, nazivane i sirov a vlakna, nalaze se iskljuèivo u namirnicama biljnog porijekla, a ne u onima ivotin jskog porijekla. Postoje èetiri osnovne vrste balast-nih tvari, s razlièitim djelotv ornim tvarima: celuloza, hemiceluloza, lignin (sadr e ga prete ito itarice i povræe) i pektin (naroèito u voæu). Balastne tvari iz itarica osobito su dobre za probavu. One iz voæa i povræa pobolj avaju djelovanje eluèanih sokova i donose osjeæaj si-tosti. Uz to ne mogu smanjiti razinu kolesterola u krvi. Najveæi udio balastnih tvari sadr e p eniène klice. Ali i kruh s mekinja-ma, sve vrste punozrnatog kruha i peciva, ra eni kruh i kruh obogaæen klicama pru aju velike kolièine balastnih tvari. Meðu povræe bogato balas tnim tvarima ubrajaju se mahunarke (gra ak, leæa, bijeli grah), pinat, brokula, kukur uz eæerac, poriluk, bijelo i crveno zelje, cvjetaèa, zeleni grah, rabar-bara, krumpir , ampinjoni, rajèice, endivije i zelena salata. Meðu voæe bogato balastnim tvarima ubra jaju se prije svega su ene smokve i marelice, ljive, datulje, ribiz, maline, kupine , jagode, banane, jabuke i kru ke. Balastnim tvarima bogati su orasi i bademi, Meðut im, jedino sirovo voæe i povræe pru a balastne tvari u njihovom izvornom obliku, stoje puno djelotvornije za organizam. Prema preporuci Njemaèkog dru tva za prehranu svak a odrasla osoba trebala bi dnevno konzumirati najmanje 30 g balastnih tvari. 15 ZNANOST O PREHRANI Vitamini su nu ni za na organizam. Pomoæu njih metabolizam na pravilan naèin iskori tava hranjive tvari poput bjelanèevina, masnoæa i ugljikohidrata. Buduæi da ih organizam ne mo e sve sam proizvesti, moramo ih neprekidno unositi kroz hranu. Vitamini A, D, E i K topivi su u masnoæama, a organizam ih mo e pohraniti. Vitamini BI, B2, nijacin, B6, folna kiselina, pantotenska kiselina, B12 i vitamin C topiv i su uvodi, a organizam ih ne mo e pohraniti. Vi ak tih vitamina organizam izluèuje. Najva niji vitamini: Vitamin A: sadr a n u jetri, jetrenom ulju, pinatu, mrkvi, paprikama, mlijeku, maslacu, margarinu, kao provitamin A (karotin) u svom povræu i voæu. Va an za rast i dobar vid. Vitamin BI: sadr an u svinjskom mesu, punozrnatom kruhu, mahunarkama, krumpiru, po vræu, orasima, kvascu. Va an za ivce, srce i crijeva,

Va an za izgradnju krvno g pigmenta i kostiju. mlij eku. mi iæe i zube. Folna kiselina: sadr ana u mliji zelenom povræu. puretini. Meðutim. mahunarkama. Va no za izgradnju crvenog krvnog pigm enta hemoglobina. ilavu govedinu. ampinjonima. umanjku. a biti razvrstana u III. repi. mlijeènim proizvodima. Va an za kosti. Roba s oznakom ekstra je najkvalitetnija. ribi. mesu Va na za sazrijevanje crveni h i krvnih zrnaca. Pa po èemu to mo ete prepoznati svje e na mirnice? Kod povræa. sadr an u bananama. paprikama. Ono to nazivamo elementi u tr agovima. ali i III. Va an za izgradnju vitamina B12. naravno. endiviji i matovi cu. ribi. povræu. rotkvicama. Va an za metaboliza m i izgradnju krvi. bubrezima. lisnatom povræu. To se tièe i suhome snatih proizvoda i svje e peradi. citrusima. Ovdje su najva nije: Kalcij: sadr an u mlijeku. punozrnatom kruhu. ribi. Pantotenska kiselina: sadr ana iznutricama. kiviju. jetri. dok jabuka neravnomjernog. mesu. u kolièinama koje se mjer e miligramima. vodenastu svinjetinu ili prastara jaja. ribi. Fosfo sadr an u mlijeku i mlijeènim proizvodima. Postoje trgovaèke klase o d ekstra do III. Potrebne su za izgradnju. zube. umanjku. crnom ribizu. kelju. peradi. krumpiru. morat æe malo dublje posegnuti u novèani k. pinatu. klasu. Jedini znak kv alitete koji mo ete sami provjeriti: meso mora imati svje i miris. mahunarkama. mlijeku. Ali to je s mesom? Svje e meso u pravom smislu zapravo ne postoji.najbolje æete sami prosuditi. eljezo: sadr ano u iznutricama.Vitamin B2: sadr an u kvascu. punozrnatom kruhu. mesu. zobenim pahuljica ma. to se isplati. kruhu. Odatle su i dobile i me. kruh i ivce. mahunarkama. Bez njih brojni procesi u metabolizmu uopæe ne bi bili moguæi. mesu. krumpiru. salata i voæa to je relativno jednostavno. proizvodima od punozrnatog bra na. ne jamèi niti punu aromu niti dobar okus. itaricama. Ako kupujete kvalitetno. mi iænom mesu. Va an za stvaranje hormona titnjaèe. takoðer su mineralne tvari.osim s vinjskog mesa . kako bi postalo ukusno. Na savjet: pouzdajte se u vlastite oèi .mora sazrijeti i visjeti. Vitamin BI2: sadr an u kvascu. Va an za metabolizam. pro izvodima od itarica. U naèelu vrijedi: tko kupuje kvalitetno. Bakar: sadr an u iznutrica ma. \ za ivce. mljevenom mesu. Lijepa jabuka mo e imati nikakav okus. mesu. kakau. sviða li vam se odreðena roba ili ne. mahunarkama. Va za obrambene funkcije organi: 16 NAJBOLJI RECEPTI Mineralne tvari ivotno su va ne za izgradnju zuba i kosti. Nijacin: sadr an u iznutricama. mlijeku. jajii Va na za metabolizam i ko u. Va an za izgradnju kostiju. jetri. jetrima. soji. ali ako imate uvenulo povræe. orasima. punomasnom mlijeku. povræu. per inu. voæu. Vitamin C: sadr an u bobicarr rakite. Vitamin B6: sadr an u kvascu. itaricama. Va an za ivce. One su organizmu potrebne samo u "tragovima". nu nog za metabolizam. mahunarkama. Voæe i povræe dijeli se na klase prema svom vanjskom izgledu. dok se mineralne tvari ipak mjere u gramima. vlascu. siru. ribljem mesu. osu eni krumpir. 17 KUPOVINA I ÈUVANJE Kupujte samo svje e namirnice! Mo ete se truditi koliko god hoæete. lenom povræu. proizvod ima od punozr-natog bra na. Va an za rad mi iæa. Veæina ih je ivotno va na. Magnezij: sadr an u mesu. ribizu. neupadljivog izgleda mo e imati punu aro mu. orasima . suhomesnatim proizvodima. Kobalt: sadr an u gra ku. djelovanje i obnavl janje svih ivih stanica. Jod: sadr an u morskoj ribi. Mangan: sadr an u voæu. mosu. bobièastom voæu. klasa je j q sasvim u redu. Kalij: i zmeðu ostalog. mlijeku. kupili ste manje otpadaka. itaricama. vi e hranjivih i djelotvornih tvari i bolji okus. Va an za cjelokupni metabolizam. lis natom povræu. zelenom povræu. jajima. Va an za djelovanje metabolizma. kvascu. tj. neæete uspjeti spraviti dobro j elo. siru. buduæi da . Stoga se kod kupovine mo ete pouzdati samo u svoj vlastiti nos i va e mesara. Sve to. brokuli. sal ati potoènici. . voæu.

Va no: krumpir èuvajte u pletenoj ko ari. bra no. Pazite da hladnjak i smoènica bud u suhi. mesne i riblje konzerve. osim margarina. J 1^ A Drugi broj govori koliko dugo mo ete èuvati odreðenu namirnicu. kruh. prozraèni i hladni. kruh za tost. to biste jo trebali imati u va im zalihama? Konzervirano voæe. Dobro bi bilo imati i nekoliko j uha u vreæici.3 jaja 10 . ocat. Bez obzira za koliko osoba mora te pripremati jelo. Pogotovo se to tièe brz e kuhinje.2 svje i sir. K ako biste imali barem nekakvu orijentaciju o tome koliko se dugo mogu odreðene nam irnice odr ati svje im. buduæi da je na p vanju otisnut datum do kojej upotrebljivi. kroketa. Tko vjeruje da se lako kvarljive namirnice mogu u hladnjaku èuvati gotovo neogranièeno dugo. Morate ih èuvati na prozraènom mjestu. crni kruh. Sve zalihe èuvajte u njihovim originalnim pakovanjima il i u posudama koje se mogu èvrsto zatvoriti (namijenjenim za èuvanje namirnica). tjestenina. dakle i svje jogurt.3 svje e mlijeko 2 svje e ribe. Pa tko bi jeo maslac s mirisom rib .4 bobièasto voæe 2 . proizvodi od krumpira. otvorene riblje konzerve I . zobene pahuljice. margarin i/ili mas lac. otvorene 2 . To se tièe svakog kuæanstva. ri a. otvorena 8 maslac. ulje. Nemojte zaboravit i na mineralnu vodu. jestiva krob. koje se mo e dugo dr ati bez hlaðenja). jaja. zatim kocke za kuhanje.20 mesnato povræe (npr. j er æe u suprotnom jedna od druge preuzeti okus. na a lost se jako vara. jeène proizvode . povræe. 18 NAJBOLJI RECEPTI Mudro je dr ati zalihe. otvoreni 3-6 Va no: sve namirnice koje dr ite u hladnjaku moraju biti zapakovane ili pokrivene. inaèe æe istruliti. mast za peèenje. kefir. va e bi se zalihe morale sastojati od sljedeæih osnovnih ive nih na mirnica (kolièina ovisi o broju èlanova kuæanstva): krumpir. rajèice) 6 . To je jedino na i morate paziti kod kupovine. kondenzirano mlijeko i trajno mlijeko (kr atko zagrijano mlijeko. margarin 6 . umake u vreæicama i boèicama. kojom se u dana nje doba mnogi koriste.3 majoneza. Namirnica Dana bilje 3 . Ipak. ukoliko ste spremni pr ihvatiti odreðeni gubitak kvalitete.2 svje e kobasice 3 . maslaca i jaja. p uding u prahu. Prijekopotreban hladnjak. sol i zaèini. hladnjak je prijekopotrebno pomagalo za dr anje zaliha. Sve to mo ete dr ati izvan hladnjaka u smoènic i (slika dolje). kiselo mlijeko 7-14 kiselo vrhnje 7-14 konzerve.8 mljeveno meso 12 sati sirevi svih vrsta 8-14 slatko vrhnje. Prvi broj znaèi: èuvanje bez bitne pro mjene kvalitete. po put pirea. svje e 3 svje e gljive I . okruglica. Pomno odabrane zalihe ne to su bez èega se ne mo e. sokove i limunade. sastavili smo na u tablicu. mlaæenicu i sve ostale vrste svje eg mlijeka morate svakodnev no kupovati svje e kao kratkotrajnu zalihu za hls njak.3 korjenasto povræe 7-14 ko tiæavo i jezgrièavo voæe 5 14 kuhana unka 7 kuhano meso 3 kuhano povræe 2-4 lisnato povræe I . a nikada ne u zatvorenoj plastiènoj vreæi.4 svje e meso 2 .Kod maslaca i margarina je je nostavnije. jer se be z odreðenih standardnih zaliha kuhinja ne mo e niti zamisliti.20 jogurt.

koju mo ete koristiti na optimalan naèin. tvrdo kuhana jaja. One se osu e i izgube previ e arome . Sv namirnice i jela moraju brzo zamrznuti. rotkvice. Ribu. Uzmimo za primjer varivo: nije uopæe te ko pripremiti trostruku kolièinu. uz ne znatno vi e utro enog vremena. Za 1000 g voæa ili p morate raèunati s 12 sati. postat æe smeðe i rt Voæe mo et alediti i sa e< U sirovo voæe jednostavno je ajte nekoliko velikih lica i Sirovo meso te ine do 150( mo ete zalediti u jednom kc madu. Rajèice. biste smanjili vrijeme potreb smrzavanje. Iznimke su lisnate salate. Zahvaljujuæi krinji vi e nemate nikakvih problema sa èuvanjem zaliha. ili èime æete poslu iti iznen dne goste. Zamrzavanje ima i drugih prednosti. kake prekinuo proces kuhanja (sli Voæe mo ete z alediti sirovo toga ga operite. tedite vrijeme i energiju kuhanjem za z alihe. Izr uvijek spremite odvojeno. Èitavoj guski potrebna . vlasac. ostavite ih < ohlade. Nakon toga cjediljku c stavite u vodu s ledom. Morate se samo sjetiti da s vremena na vrijeme pripremite dvostruku ili trostruk u kolièinu. Na koji se naèin zamrzavaju namirnice Gotovo da nema hrane koja se ne mo e smrznuti. U hladnjaku nemojte dr ati citruse poput mandarina ili naranèi. i time redovito popunjavate krinju za zamrzavanje. Kolaèe i kruh r ite na kri ke ili plo ke. da ne prièamo o jeftinim p osebnim ponudama. pa è sirove kobasi ce za peèenje. aluminijs ke ili prozirne plastiène folije. peciva. Smrzava li se polagano. Tamo mogu bolj e zadr ati svoju aromu. meso za ragout i fr narezano na komadiæe. a ujedno i najmoderniji naèin konze rviranja namirnica. Mo ete u tedjeti novac kupovanjem namirnica u posebnim ponu dama ili dobivanjem popusta na veæe kolièine. oèi æenu i bez iznutrici zete zalediti jedino ako je sv Kruh. jer se tekuæ koju hrana sadr i smrza va u 20 NAJBOLJI RECEPTI o tre kristale. Povræe u cjedi topite na 2 do 5 minuta u k vodu (slika 2). Zahvaljujuæi iznenadnom hladnom oku. Kupljena gotova salata treba ne to vi e zraka. dola gubitka kvalitete. 19 ZAMRZAVANJE Zamrzavanje Stavljanje u led najbolji je naèin èuvanja zaliha. Uz to to imate pripremljenu zdravu hranu. Ipak. repa i krumpir u sirovom stanju. U srijedu poslu ite uobièajenu kolièinu.jeftinija je: jednom kad je u va em hladnjaku. u kolièinama koje su primjer potrebama va eg kuæanstva. Rezultat: nakon odmrzavanja. Ostale prednosti: na raspolaganju vam je uvijek iroka ponuda smrznutih namirn ica u trgovinama. èe njak. Mo i zalediti i èitave. Sirovu perad pripremite kao kuhanje. j eru brokule. I divljaè koja nije bil vi e dugo obje ena mo ete nuti èitavu ili u porcijama. koji uni tavaju stjenke stanica. a samim time niti brigu o tome to æete kuhati sljedeæi dan. rajèice. pa èak i konzistencija i boja ostaju oèuvani gotovo kao da su svje i. Zalediti mo ete odreske. To je jedni naèin na koji mogu razviti punu aromu. kolaèi i gotova takoðer s e mogu staviti u du zamrzavanje. 24 sata. bolje je da ga z. sigurno vi e ne mo e poskupjeti. raspodijelite ih na pc stavite ih u zamrzivaè u pose p osudama za zamrzavanje. ona ima i jednu veliku predn ost . torte s preljevom i kolaèe od tuèenog bjelanjka takoðer nemo jte stavljati u duboko zamrzavanje. plastiène vreæice i kutije (slika gore). namirn . nare ite na koma nakon toga blan irajte. Bilje poprskajte vodom i spremite u prozirnu foliju. Ukratko: pri tedjeli ste si najm anje dva kuhanja. kobasice. umake za s alatu. jer se kolièina potrebna za sljedeæi objed treba samo zagrijati. l uk. kuhanu i dimljenu unku izvadite iz hladnjaka 30 minuta prije u potrebe. stoga poklopce ostavite malo otvorenima. Ako 1 uèinite. kako bi se un fermentaciju na vanjskom sl< koja bi mogla utjecati na oki miris. vitam ini. kr inje za zamrzavanje imaju izuzetno blagodatan uèinak na kolièinu va eg slobodnog vreme na. oèistite i osi Jabuke i kru ke ogulite i ods-im jezg ru. hranjiva vrijednost. Ostatak raspodijel ite na porcije i spremite u krinju za zamrzavanje. To je i jedini naèin n a koji æe vam se ona i isplatiti. Ovako morate pripremiti namirnice: Povræe morate najprije oèisl oprati (slika I) a zatim blan i kao to æemo to pokazati n. i èuvajte ga u pretincu za povræe. Vrijeme potrebno za smrzav èuvanje ovisi o vrsti i kolièini namirnice. Majonezu.e? dealno sredstvo za pakovanje su posude koje se mogu èvrsto zatvoriti. Bilo bi najbolje d a i sir i dimljeno meso (kobasice i unku) èuvate u pretincu za povræe. Tako primjerice I mesa ili pile trebaju gotovo i ne i 8vsati da budu duboko s nuti. ali æe im tret du e vremena za odleðivanj< za ruèak ili veèeru pripremite uobièaj naèin.

Namirn ice koje stavljate u led uvijek èvrsto umotajte u aluminijsku ili plastiènu foliju. VIII. koji ni ta ne o teæuju. to vam je jo potrebno za zamrzavanje U svakom sluèaju potreban vam je odgovarajuæi materijal za pakova-nje. Nekoliko do brih savjeta krinje za zamrzavanje odledite najmanje jednom godi nje. i ostavite je u kljuèenu 24 sata na polo aju Su-per. Kalendar povræa ni. artièoke patlid ani cvjetaèa r ¦¦^7 r jrah brokula cikorija endivija m gra ak matovilac komoraè kelj koraba salata glavatica blitva . plastiène ili aluminijske posude. Uvijek na njih stavite natpise.ice æe biti gnjecave. Pripravljeno povræe mo ete zalediti zajedno s odgovarajuæim zaèinskim biljem. Vratite namirnice u krinju. u krinju stavite posudu s vruæom vodom. Za variva ili rolade od teletine mo ete koristiti i vreæice za duboko zamrzavanje (slika 5). Brokulu ili ostalo povræe i gotova jela. buduæi da ih mo ete skuhati i ponovno zalediti. Spasiti mo ete jo samo sirove namirnice. Izvadite sve iz krinje i dobro zamotajte u novinski papir. kopèe ili ljepljivu traku otpornu na hladnoæu. VII. jer mjehuri zraka negativno utjeèu na ono to elite smrznuti. Nabavite pojaèanu plastiènu ili aluminijsku foliju. IX. kako bi ponov no radile ispravno. Koja je to kolièina. d a zrak ne mo e uæi. punjeni h paprika i sarmi. Ako na va em ureðaju zasvi-jetli crvena aruljica. Kod brzog smrzavanja st varaju se samo sitni kristaliæi. pozovite odmah servisnu sl u bu. Zaleðivanje hrane mora biti pa ljivo. ko ja oznaèava da je temperatura vi a od minus 15 stupnjeva. X. Saèuvajte i posudice od jogurta ili svje eg sira: one su odliène kada trebate smrznuti male kolièine. Na taj naèin se namirnice neæe tako brzo odlediti. koju ona mo e zamrznuti u roku od 24 sata. To prije svega vrijedi za voæe i povræe. Kako bi se br e odl edila. 21 SEZONSKI KALENDAR ii. skuhane namirnice morali b iste pojesti jo istog dana. Hranu koju stavljate u led ostavite d a se potpuno ohladi. a zatim i suhom krpom. XI. Blan irano povræe nakon potapanja u vodu s ledom ostavite da se dobro ocijedi. proèitajte u u putama za uporabu. Za zatvaranje koristite gumice. i zatvorite ih tako. kako biste znali to je u kojoj po sudi i kako ne biste prekoraèili vrijeme èuvanja (slike 4 i 5). poput peèenog mesa. VI. situacija za voæe. povræe i go tova jela postaje kritièna. U hladnjak ne mojte stavljati ni ta to nije zapakovano. Nikako nemojte odjednom smrzava ti velike kolièine! U krinju stavite samo onu kolièinu. Kako bi sve to izbjegli. Ako se temperatura jo popne. Nakon toga dobro obri ite unutra njost n ajprije vla nom. stavite u posude za duboko smrzavanje.

V. to je razd oblje k. Zahvaljujuæi svje ini profitira va e zdravlje. XI. sada ima velikih kolièina raznih vrsta voæa i povræa. To æe vam donijeti najmanje èetiri prednosti kod kupovine: v oæe i povræe je najsvje ije. paroge pinat ajcice bijeli kupus kovrèavi kupus tikvice Kalendar voæa jabuke tffe tffe rffe ananas marelica kru ke kupine jagode borovnice maline ribiz tre nje mandarine naranèe breskve ljive rabarbara ogrozd 'ro ðe . roba najpovoljnija. i da li uopæe ima neèeg svje eg na tr i tu. To je ra i u kojem biste trebali poèeti i 22 NAJBOLJI RECEPTI li. jer su sve djelotvorne tvari oèu' Imaju najbolji okus i aromu.mrkva paprika poriluk radiè rotkvice prokulica cikla zelje is crni korijen celer celer za salatu Poja njenje znakova: mjeseci velike ponude mjeseci slabe ponude Ova dva kalendara bit æe vam praktièna pomoæ. Sve to mo ete uoèiti jednim pogledom. Nadalje pokazuju kada je vrhunac sezone za pojedine proizvode. jer vam ispunjeni simboli govore: sada treba kupiti. dl X. Oni ponajprije pru aju pregled kada. VII.! posljednje. XII. Kalendar povræa IV. VI. VIII.

Kod kupovine je va no da uzmete no u ruku kako bi ste osjetili. I lonac za kuhanje promjera 20 cm. to je naroèito va no kod odrezaka. nego brzo postanu i labave. primjerice za kajgane. To meðutim. Solingen). osnovna je oprema uglavnom jednaka. U njoj se mo e peæi na nag lo. da li pristaje va oj ruci. palaèinke i sva jela koja se pripremaju na srednje jak oj vatri. koji p p ukuhavanje ili stavljanje u led. Va ne su i dr ke no eva. i to ne bilo kakvi. To znaèi da se pred kuæanstva od jedne ili dvij e osobe postavljaju jednaki zahtjevi glede potrebnog "arsenala" lonaca. I tepsija s dr kom promjera 16 cm. nego dobri no evi. Va na je i ravnote a izmeðu o trice i dr ke no a. Dr ke od plastike ili drva su te o kojima ovisi. I lonac za peèenje promjera 20 cm. a kamol i puknuti. kao i lonac od emajliranog èelika s èeliènim poklopcem (u sredini velike fotografije). Pazite kako je dr ka obraðena. za krumpir i povræe.LONCI -TAVE Kuhinjski i kuharski no evi ne to su bez èega se kuhinja ne mo e niti zamisliti. no ukusno i aromatièno. koji mo e biti od velike pomoæi. vidi fotografiju). Meðuprostor izmeðu s . koji moraju na b rzinu pripremiti ne to za jelo. pritom ne smiju niti napuknuti. Sve to zahtijeva najveæu moguæu kvalitetu èelik a. 2 tave. S obzirom da se kuæanstva u svojim poèecima sastoje od jedne ili dvije osobe. Na na oj fotografiji su prikazani svi no evi koje bi trebali imati u va em kuæanstvu (svi su od tvrtke Zvv ill-ing.Poja njenje znakova: mjeseci velike ponude mjeseci slabe ponude mi ljati o stvaranju zaliha. 24 NAJBOLJI RECEPTI Lonci i tave potrebni su u svakom kuæanstvu. Jedna od tamno emajliranog èelika. s tamnom unutarnjom glazurom. potreban vam j no za guljenje povræa. otraga lijevo). ukoliko se eli kuhati raznoliko. da li se s no em mo e ugodno i sigurno raditi. No tada gubi svoju funkcionalnost. da li dobro le i. U njemu se mo e izvrsno peæi. promjera 24 cm. Zatim je potrebna jo jedna tava steflonskim slo jem. Za vrijeme sezone vrlo su èeste izu-zetno povoljn e posebne ponude. nisu jedini zahtjevi za dobre no eve (kao i mesarsku sjekiru i kare. I lonac s dvostrukom stjen kom (velika slika. koja je vrlo korisna za sve one prezaposlene. Moraju biti funkcionalni i tra jni. mo raju dobro le ati u ruci. tako da se o t rice no eva mogu i jako savijati. Jednako je i s proizvodima koji kod nas ne uspijevaju. jer je isVa no je znati da je domaæe voæe takoðer im aju svoje vrhunce se-plativo kupovati velike kolièine za i povræe u glavnoj sez oni izuzetzone. i moraju biti otporni na rðu. 23 NO EVI . bez obzira koliko ono bilo malo ili v eliko. One moraju biti praktiène. koji je èvrst i fleksibilan. citrusima. npr. I tava za peèenje. To se posti e dobrom kvalitetom èelika. Dr ke s velikim rupama i pukotinama n samo da vrlo brzo postanu ru ne. Osnovna oprema: I ekspres-lonac od 2 litre zapremnine. Naravno. Uvijek su potrebni. tj. se lak e re e no za kruh Osim toga. poredani s lijeva na desno: kuharski no no za unku no za meso no pomoæu kojeg se skida i èisti meso s kostiju no za garniranje vilica za meso èelièni brus za no eve nazubljeni no za unku.

ili istisnuti tijesto kroz pricu na lim za peèenje. holandski umak). I lonac za povræe i krumpir. nabujke il i pirjana jela u peænici. na 180 do 200 °C. zaèina i bilja. vruæem zraku. emajlirani model za peèenje mora biti sastav ni dio "osnovnog kompleta".tjenki puni se vodom. kotliæ za vodu je neizbje an. tako da dobije zlatnosmeðu koricu. I tava za peèenje promjera 20 cm. I èetvrtasti. Za veliko kuæanstvo. . promjera 24 do 26 cm. I lonac za peèenje promjera 24 cm. dakle ispod granice kod koje poèinje kuhanje. ako ga elite. sa ili bez masti. kak o bi jelo postalo aromatiènije. tako da lonac djeluje kao da je uronjen u vodu. Naglo ohladiti: kuhane.26NAJBOLJI RECEPTI Peèenje na aru: peèenje pod utjecajem toplinskog zraèenja. Pariranje: odvajanje mesa ili ril od ko e. Filiranje (filetiranje): odvajanje ribljih fileta od kostiju. punjenje ili nadjevanje nemasnog mesa (divljaè/pe rad) plo kama slanine. na temperaturama izmeðu 160 i 200 °C. u kome ivi 6 i vi e osoba. Ukra avanje (dresiranje): znaèi oblikovati. I lonac za povræe i krumpir. pripraviti. Pirjanje: zapeæi u masti. Kuhanje: pripremanje namirnica u puno tekuæine. I tava za peèenje promjera 28 cm. peradi. juha ili umaka toliko dugo. U njemu se mogu pripremati fini umaci (npr. 25 KULINARSKI POJMOVI KULINARSKI POJMOVI Bardiranje ( pikovanje): umatanje. Ukratko. na temperaturama izmeðu 100 do 250 °C. vruæe namirnice preliti hladnom vod Paniranje: namirnice p rije peèe ili fritiranja umoèiti najprije u br no. pogotovo ukoliko èesto pripremate gra-tine. i ka ili krema pomoæu umanjk. U veæem kuæanstvu potrebno je jo nekoliko dodatnih lonaca razlièitih velièina. U peænici na 200 do 250 °C. ili istuæi slatke kreme. koji mo ete peæi kao odrezak. kod otprilike 100 °C. umuæena jaja i mrvice. mlaæenice. One su prikladne za mala jela . Reduciranje: ku hanje ka a. Stavlja nje u salamuru (marinadu): stavljanje mesa. poput jaja na oko ili kajgane. kako bi postali mek i i pikantniji Tran ir anje: rezanje sirovih ili kuhanih namirnica na otprilike jednako velike komade i . kok ve pahul jice ili usitnjene orahe. za veæe porcije. vrhnja. Za 3 do 5 osoba potrebni su vam jo : I ekspres-lonac od 5 litara zapremnine. I ili 2 tavice mogu jo kompletirati osnovnu opremu. morate napraviti mjesta za sljedeæe lon ce: I ekspres-lonac zapremnine 7 litara. a nakon dodavanja tekuæine pada na I OO°C. Istuæi: tuæi sirove sastojke uz istovremeno zagrijavanje. tj. da izgleda privlaèno. Kod citrusa. Poèetna temperatura je otprilike 180 °C. pri èemu dobivaju i smeækastu boju. koji je obje en u loncu s v ruæom vodom. divljaèi ili ribe u mje avinu oc ta ili vina. . Gratiniranje: prepeæi neko jelo. dok eljena kolièina tekuæine ne ispari. Kuhanje na laganoj vatri: kuhanje namirnica u tekuæini na rubu toèke vrenja . Peèenje: pripremanje namirnica na suhom. poslu iti odreðeno jelo tako . Frrtiranje: peèenje namirnica u kupki od ulja ili masti. ulja. Flambiranje: polijevanje jela estokim piæem s visokim postotkom alkohola. odvaj anje fileta od ko ica koje razdvajaju pojedine kri ke. Pr enje: pripremanje namirnica sa ili bez dodatka masti. I lonac za juhu promjera 24 cm. omlete i pohani sir. masti i ila Pa siranje: istiskivanje pirea od hanih ili sirovih namirnica (j'agc kroz sito. koje se zapali i ostavi da izgori. Legiranje: zgu njavanje juha. za sve ono to na stol dolazi u malim porcijama. i nakon toga kuhati u malo kipuæe tekuæine u zatvoreno m loncu. promjera 20 do 24 cm. dok ne postanu guste ili k remaste. u svakom sluèaju. ili primjerice pire od krumpira istisnuti kroz pricu u razn im oblicima na pladanj. ukoliko dajete prednost takvom naèinu kuhanja. Kuhanje u vodenoj kupki: kuhanje o sjetljivih jela (istuèeni umaci i kreme) u posudi/loncu.

Zgu njavanje: kuhanje tekuæine s dodatkom sredstva za zgu njavanje. 1 èajna lièica bra na. poravnana I velika lica soli. lagano napunjena I velika lica griza. lagano napunjena velika lica eæera. poravnana 20 g I velika lica kiselog vrhnja (10% masti). lagano napunjena oo era lOg lagano napunjena 4 g èajna lièica senfa. lagano napunjena 25 g 1 èajna lièica pra ka velika lica ketchupa od 25 g za pecivo. vrhom puna 1000 g lOg 8g 1 èajna lièica bra na. per inom i vlascem. Kod estragona i kopra veæ se razilaze mi ljenja. lagano napunjena 35 g I velika lica Creme fraiche (30% masti). dok se ne poèn u grudama odvajati od dna lonca. poravnana 20 g 1 èajna lièica eæera. igranje s biljem i nije tako rizièno. velika lica koncentrata 20 g lagano napunjena 5 era rajèice. ali æe vam se to na dugi rok svakako isplatiti. poravnana 20 g I velika lica jogurta (3.li plo ke. lagano napunjena 35 g I velika lica kiselog vrhnja (10% masti). velika lica koncentrata I5g poravnana 4 era rajèice. Zapeæi: mije ati ka u od bra na ili griza na stalnoj temperaturi. poravnana 5 era poravnana I5g 1 èajna lièica eæera. lagano napunjena 25 g I2g lagano napunjena 3 era velika lica masti. èajna lièica jestivog ulja 5g lOg poravnana 3 era èajna lièica senfa. ribu ili perad dovesti u eljeni oblik pomoæu igli i konopca. lagano napunjena 30 g 27 ZACINSKO BILJE ZACINSKO BILJE Zacinsko bilje se u domaæoj kuhinji mo e iskoristiti na toliko razlièitih naèina. poravnana I velika lica mrvica. dok ne postane gus ta. poravnana 3 era rajèice. Zavezivanje: meso. koje bilje vam uopæe ne odgovara. poravnana I velika lica jestive krobi. 1 èajna lièica jestive krobi. TE INE I KOLIÈINE / kg I velika lica bra na. uglavnom nikad nema problema: vole ih ug lavnom svi. poravnana 5g 15 g poravnana 2 g velika lica senfa.5% masti). lagano napunjena 30 g I velika lica ketchupa od rajèice. i koje kombinacija bilja èine vas i va u obitelj sretnima. S najuobièajenijima. Isprobavanjem æet e mo da pokoje jelo i upropastiti. O sim toga. lagano napunjena ' I velika lica mrvica. i 15 g 1 èajna lièica soli. jer ih veæina dobro meðusobno harmonir a. poravnana I velika lica jestive krobi.5% masti). koja vam je aroma najdra a. poravnana I velika lica eæera. poravnana 20 g I velika lica jogurta (3. 1 èajna lièica jestive krobi. poravnana I velika lica eæera. daje p rava mala pustolovina utvrditi. a kod brojnih drugih pr .

kiselica. to je èini izuzetno zanimljiv . svje e salate. porijeklom je iz Azije. a danas se uzgaja u zemljama Sredozemlja. KOPAR Svje i kopar. Ima blagi okus po lje njacima. Ima okus po bujonu sa zelenilom za juhu. i kako su ukusne. Osu eni cvjetovi kopra nezamjenjivi su kod pripremanja kiselih krastavaca. peteljke i cvjetovi. i ne naziva se bez razloga magi. Ako ste se odluèili uzgajati zaci nsko bilje u svom vlastitom malom vrtu. pimpinela. Izuzetno je cijenjen kao zaèin] vrs tama jela od graha. jela od janjetine i un Mo e se kuhati zajedno s jeloi ESTRAGON Uzgaja se najvi e u Francuskoj i Italiji. Na najbolji savjet: uzmite kao primjer bilje za zeleni umak (poznati frankfurtski zeleni umak). slièan zelenom gra ku. Koriste se sitni listiæi. a izvan sezone uzgaja se u staklenici ma i prodaje kao nje na biljka u loncu. nego svojom aromom nagla ava nje an o kus svih jela od krastavaca. Kopar.ije æe se razviti diskusije. Estra gon je nezamjenjivi zaèin za svjetski poznati Bearnaise-umak. Koriste se listovi. Oki o tar. ali ga mo ete posaditi i u vlastitom vrtu. ili zamijenite dva nekim drugim biljem. Va a æe vam obitelj sasvim sigurno iskreno reæi to joj se ne s viða. koja se u trgovinama rr nabaviti tijekom èitave godine. prepoznatljive obiteljske mje avine zaèinskog bilja. vrlo dobro uspijeva u kuænim vrtovima. ali raste i u jevima u kojima nij e tako topli Koriste se i peteljka i listovi. karakteristiènog slat-kastog mirisa. umake od majoneze i vrhnja. Od toga svega mo ete sastaviti i svoju vlastitu mje avinu. Svje i bosiljak mo e se nabaviti na tr i tu od ranog ljeta do jeseni. Svje i estragon mo e se nabaviti od proljeæa do jeseni. a dobri su i za umake i juhe od povræa. bora ina. Bora ina raste posvuda u Europi. svje i sir i umake od svje eg sira. Njima mo ete zaèinjati rague i frikassee. Prema tome. Osim toga. Sami æete biti iznen aðeni kolike su raznovrsne kombinacije moguæe. ili jednostavno prihvaæate bogatu ponudu k oja se mo e naæi na tr nici ili u trgovinama povræem. CUBAR Uspijeva izuzetno dobro u pr toru Sredozemlja. N tr nicama se mo e nabaviti sv æubar od mjeseca srpnja. iroki. t uèene umake s BOSILJAK Jednogodi nja biljka. jela od gra ka i graha. svjetlo meso i riblja jela. mo e se nabaviti u ljetnim mjesecim a. umake za peèenja. 28 NAJBOLJI RECEPTI LJUPCAC Grm koji naraste i do 2 m visine. BORA INA Ova biljka ne samo da ima okus po krastavcima. Ljupèac je izvrstan biljni zaèin za variva. Probila se èak i u hladnije dijelove Europe. ribu i rakove. Koriste se vrhovi. Sve je to kulinarska igra. Od nje same mo e se napraviti i ukusna sala Okus joj je pomalo slièan hreni Izvrstan je zaèin za svi jetle uma svje e i delikatesne salate. mije ajte ih mirne savjesti. pru it æete svojoj obitelji i sebi sa ima dobre i zdrave zaèine. Svje a biljka mo e se nabaviti od svibnja do rujna. Mo ete umjest o sedam uzeti i pet sastojaka. . koji u svom svje em obliku ima okus slièan a nisu. U njemu su sadr ani: kop an per in. PIMPINELA Nekada se rijetko mogla nabaviti u svje em stanju. Ponekad se na zacinsko bilje treba i priviknuti. U ljetnim se mjesecim a na tr i tu mo e nabaviti uzgojen na otvorenom. a pogodan je i za os tale hladne i tople umake od bilja. Jednosta vno izostavite tri sastojka. intenzivne arome. matiènjak. i idealan je zaèin za marinade za salatu. pravo je sitnolisn ata vrtna grbic Koriste se nje ne bijele stabljike zelenim listiæima. kroz koju æete doæi do svo je vlastite. nego pokazati zadovoljna lica. a sve èe æe i tijekom èitave godine. svaki sa po 25 grama. idealno je zacinsko bilje za svijetle umake. Ijupèac. GRBICA Grbica. estragon. soèni listovi nezaobilazni su kod jela s rajèicama. Dobar za variva. sv\ei ribu i èiste juhe. Bora ina se dobro sla e s brojnim dr ugim bilje. uspijeva gotovo posvuda. krbuljica. ali danas je sve èe æa na tr nicama i u trgovinama voæem i povræem.

Prikladna je za masne ribe poput jegulje. zaèinsko bilje stavite u vruæe jelo kratko prije nego to æete ga poslu iti U na em pregledu kuhinjskog zaèinskog bilja mo ete proèitati potankosti o svakoj pojedi noj biljci. bilo cijelo. Priklada n je za jaka variva. zbog njihove intenzivne arome. a mo e ga se i k uhati zajedno s peteljkom i listovima. variva. Okus joj je miri ljavo o tar. ti mijan i miloduh (izop). Ali onaj pravi " tih" va e æe jelo dobiti samo ako koristite svje e zaèinsko bilje. kao i za sva jela s krastavcima. Blagi su kopar. bilo nasjeckano. ako je vani svje e. P oznato je da najbolju aromu ima ljeti. svje e sal ate. je trica. Svje i per in mo e se nabaviti tijekom èitave godine. bilje nasjeckajte kratko prije jela. Kod nas se svje i ma u ran mo e nabaviti od svibnja do kolovoza. Koriste se listovi. peèenu ribu i r ibu na aru. ona je izvrstan prilog ribama. stoga k adulju morate dozirati vrlo pa ljivo. juhe i masnu perad. Njime se mo e izvrsno zaèiniti peèenja. ali raste po èitavoj Europi. natrgajte ga ili sitno nasje ckajte kuhinjskim no em. i mo e se nabaviti od proljeæa do ranog ljeta.im zaèinom za sve moguæe vrste jela. koji imaju jaki gork o-o tri okus. mo ete ga uzgojiti na prozorskoj klupi ili u vrt u kao zimzeleni izvor zaèina. Narav no da odreðeno zaèinsko bilje mo ete i kuhati. es-tragon. Takvo bilje vrlo brzo gubi aromu i djelo tvorne tvari. Ako se na njoj sakupi i sok koji izlazi iz bilja koje sjeckate. holandski umak). KADULJA Ponuda svje e kadulje u ljetnim je mjesecima veæa nego ikad prije. naposljetku. jela sa slaninom i unkom. kako bi ga to vi e ostalo u jelu (to bi i tr ebali èiniti). s time da ga prije poslu iva nja izvadite iz jela. ka-pucinska grbica. VLASAC Svje i se vlasac mo e nabaviti tijekom èitave godine. zamotajte ga u foliju i èuvajte u hladnjaku. U tu je svrhu ipak prikladniji jaèi kovrcav i per in. najbolje je da bilje isperete blagim mlazom vode. umake uz meso i salate. lagana variva i guste juhe. per in. Na taj naèin nije t e ko pripremiti jela s kaduljom po talijanskim receptima. jela od bijelog m esa i raznih peèenih jela. Operite ga. jer æe u suprotnom propasti vitamini koji su topivi u vodi. Izuzetno je pogodan za janjeæi but. osu ite ga u èistoj kuhinjskoj krpi. maslacem (npr. mo ete ga dodati u jelo. PER IN Postoje vrste s glatkim i s kovrèavim listovima. Okus mu je a romatièno pikantan i lagano gorak. Koristi se svje e nasjeckan. Kak o bi i ostalo takvo. ali ga nikada nemojte ostavit i u vodi. æubar. bunarska grbica. u pretincu za po vræe. Potpuno je pogre no ostaviti bilje u èa i vode na prozorskoj klupi (osim ako na ta j naèin ne namjeravate ukrasiti kuhinju). tikvice i rajèice. svje i sir sa zaèinskim biljem. Nje ni se listovi ko riste i sitno sjeckani za zaèinjanje juha i umaka. Najbolje je da to radite na plastiènoj dasci. Jako aromat ièni. 29 BILJE-ZAÈINI KISELICA Kiselica ima svje e kiselkaste listove. janjeæe i svinjsko meso. uberite ga u rano jutro. U zeleni umak takoðer se stavlja nekoliko listova kiselic e. teleæi odrezak " Saltimbocca" bez kadulje ne bi bio onaj pravi. MAZURAN Ma uran potièe iz zemalja Sredozemlja. pa èak i o tri su bosiljak. kako kisik iz zraka ne bi razorio djelotvo rne tvari. peèene piliæe. Pripremljena kao povræe ili ka a. ru marin. posebnim no em za sjeckanje bilja ili ga sameljite u mlinu za zaèine. Okus je prepoznatljiv kao zaèin u brojnim vrstama suhom mesa. ali najukusniji je onaj uzgojen . RU MARIN Ako nabavite struèak svje eg ru marina. ribljih jela. a blago aromatièno u veæim kolièinama. slak i tripmadam. U suprotnom. Sladokusci vi e vole glatke listove . Nekoliko savjeta: zaèinsko bilje iz vlastitog vrta uberite kratko prije nego to æete ga koristiti. Tako npr. Va no: jako aromat ièno zaèinsko bilje koristite u manjim. Inaèe se svje i ru marin rijetko mo e nabaviti. onda je jo potpuno svje e. Dobra j'e za Frankfurtski zeleni umak.

Bliski srodnik paprike raða najmanje i najo trije paprièice. za svijetle umake i juhe. Njih se su i.sve to èini ovu mje avinu zaèina razlièitom. sje menke goru ice ili pimenta . juhe. biljka je srodna in-gveru. 4 i J SALATNI CELER Mo e se nabaviti kao mala biljka u loncu. Pogodna je kao zaèin za svje e salate. zajedno s ostalim jelom. uzgaja se u sredozemnim p odruèjima i zapadnoj Aziji. Pogodan je za sve vrste variva. peèenu janjetinu. odreske. Nemojte ga kuha ti! MAJÈINA DU ICA Svje a majèina du ica mo e nabaviti od proljeæa do jesen riste se listovi i mladi izdanci.\ KURKUMA Ovaj uti korijen. u Ju noj Americi. koji se su i i me lje u prah. koji imaju nje ni okus po limunu. Matiènjak je jako d obro bilje za zaèinjanje salata. INGVER Grmovi ingvera uspijevaju u Kini. umacima sa crnin nom. CURRY Ovisno o sastojcima. Japanu. Oni stvaraju gomoljasto korijenje. bilo u sirupu. mije ane salate. Njegova je pradomovina Indija. i pomalo gorko-kiselkast. lagani ukus po luku. MATIÈNJAK U ljetnim se mjesecima uvijek mo e nabaviti svje i. svje i sir sa zaèinskim biljem i za umake. Jako je dobra kao zaèir ma od mesa sa tamnim uma bez obzira radi li se o goved svinjskom mesu. u njemu mogu biti pomije ani èili. ili ih se melje u kajenski papar. svje im salatama i slatkim jelima. umake od bilja i ostale svijetle umake. Pored metvice. a izvan sezone mo ete ga kupiti ka o lonèanicu. i mo e se koristiti kao zaèin svim pikantnim jelima. korijandar ili kim. Jedini sastojak koji je uvijek prisutan je kurkuma. imaju okus slièan klinèiæu ili n ranu. za frikas se od peradi i teletine. Koriste se listovi. od kojeg se koriste duguljaste sjemenke. Mo e se nabaviti u zrnju ili mljeveni. gdje bi i inaèe koristili korijen celera. Jamajci. Preostaje dakl e jedino da je sami uzgojite u vlastitom vrtu. jelima od rajèica i gljiva TRI PM ADAM Ovu se biljèicu rijetko ili gotovo uopæe ne mo e nabaviti u trgovinama. Koriste se mladi izdanci i listovi. Ona stvara gomoljaste korijene. Pogodan je kao zaèinjanje umaka. ribe i pera di. jela s rajèicama. koje se kod kuhanja k oristi bilo svje e. Pogodan je za jela od mesa. npr. a dobro se sla e sa svim ostalkn biljem. svje i sir sa zaèinskim biljem. kiselim krastavcima. f noj piletini. Indiji. 30 NAJBOLJI RECEPTI KAJENSKI PAPAR Svugdje na svijetu gdje ima obilje sunca. Biljka ima nje an. SS-' . Indiji i Africi. ragua i marinada. ili kupiti od proizvoðaèa koji ga uzgajaju na otvorenom. U tom ga sluèaju mo ete koristiti svugdje. a mo ete ga i sami uzgojiti. peèenu svinjetinu. peciva i kiselkasto-slatko ukuhano povræe. a mo e ih se nasjeckati svje e. to je jedino b ilje koje se mo e koristiti i u brojnim slatkim jelima. raste i grm èilija. gdje æe njeni debeli listovi vrlo d obro uspijevati. Potièe rad krvotoka. zapadnoj Africi i pos vuda gdje je vruæa klima. Komoraè je neizbje an zaèin bo iènim kolaèima i pecivima. i kurk uma potièe apetit. Meðutim. on je i vrlo zanimljiv zaèin kuhanoj ribi. koji imaju kiselkasto-aroma -tièan okus. Pogodan je za zaèinjanje jela od peradi. ali i u èitavoj jugoistoènoj A ziji. Pakleno o tri zaèin. ju ama od povræa. koji se smije koristiti samo u vrlo malim kolièinama. koji se uzgaja prvenstveno u Indiji. svijetle i tamne umake i juh e. Listovi slièni listovima glatkog per ina kuh aju se èitavi.na otvorenom u ljetnim mjesecima. janjetini ili d Daje izvrstan oku s zeèetini. su eno ili mljeveno. klinèiæ. U pravilu se curry sastoji od 12 do 15 razlièi tih zaèina. SJEMENKE KOMORAÈA Zaèinski komoraè. za salate i umake. Kao i gotovo svi zaèini. Okus je o tar.

rague i povræe poput crvenog i bijelog zelja. u zemljama Sredozemlj a. Idealan j e za zaèinjanje jela od mesa. Njegove okrugle sjemenke mogu se nabaviti bilo u zrnu. ali i kompote i peci va. Sjeme ove grmolike rasline ima oblik srpa. MACIS Macis je naziv za ovojnicu sjemenki mu katnog ora èiæa. i to za riblji fond. èije lupine mogu biti od zelene. Mo ete ga nabaviti su enog i mljeve og. Bijeli papar je najo triji. meksièkoj i ju noamerièkoj kuhinji. . peèenu svinjetinu. Ugodno aromatiè n idealni je sastojak za mje avine zaèina. krajevi su u koji ma se uzgaja zimzeleno drvo klinèiæa. marinade i salate. Na tr i tu se mo e nabaviti nekoliko vrsta: slatka. Ovaj zaèin pospje uje probavu. s abla koje usp tropskim podruèjima. O ni sa sasvim osjetljivim èulom okusa. juhe od povræa. Zanzibar i Indonezija. u Africi i Brazilu mjenjiv je k ao zaèin za cvjet pinat. Ovaj osnovni zaèin prip rema se od malih. da je kim poznat jo od mlaðeg kamenog doba. Sve se te vrste mogu nabaviti u zrnu. Indoneziji i Brazilu. koji se naziva i papar1 klinèiæa. juhe od povræa i mahunarki. ribe. delikates i ljuta . peèenu teletinu i svinjetinu i za marinade. PAPRIKA Najveæi proizvoðaèi zaèinske paprike sujiaðarska. mljevenog mesa. povræa. ili mljevene. kelj. Njime se mo e zaèiniti i jela od divljaèi. PIMENT : Zaèin. Ipak. uoèiti æe sliènosti s na im kimom. Inaèe se mo e koristiti svugdje gdje bi inaèe koristili mu katni ora èiæ. kao to se to èesto pogre no navodi. sjemenke neizostavne su u bil o kojoj kuhinji. KORIJANDAR Jednogodi nja biljka korijandar uzgaja se na bliskom istoku. juhe od povræa. Kardamon se mo e nabaviti i mljeveni. To je univerzalni zaèin. pa makar ka o ukras u vrtu. LOVOR Domovina lovora je Sredozemlje. preko crvene ili crne do uækasto bijele boje. kakve se primjerice koriste za pripravlja nje pa teta. Koriste se suhi ili svje i (ali i gorèi) listovi. a koriste se njene debele duguljaste sjemenke. KUMIN Ubraja se meðu najstarije kultivirane biljke. a c rni je naj-aromatièniji. a uzgaja se u svim tropskim podruèjima .KARDAMON Ova vi egodi nja biljka uzgaja se u prednjoj Indiji i na Cejlonu. naprs-kom kardamona mo e se uèiniti ukusnijim i jela od janjetine. Blagi zeleni papar mo e se i ukuhati. PAPAR Papar se uzgaja ponajprije u Indiji. Bugarska. Sam mo e d elotvorno zaèiniti je neæe imati okus po starom. peèene guske i patke. Mo e se nabaviti u zrnu i mljeveni. Takoðer je zanimljivo to. Grèka i panjolska. ipak. okruglih plodova grma-penjaèice. naroè Filipinima. bijelo i crveno zelje. Klinèiæ je neizostavan za bilo koju vrstu fonda. 31 ZAÈINI KIM Zanimljivo je da su najveæi potro aèi kima na svijetu Nijemci. ka a ili umaka. koji se èesto koristi kod pripreme bo iènih peciva. Malene se p rièice su e i melju. MU KATNI ORAS Kod mu katnog ora èiæa vri novno pravilo: koristite ga s ako je svje e mljeveni. a osobito je dobar za variva od povræa. za kiselo zelje. bez kojeg se ne mo e zamisliti moderna kuhinja. kumin je pu no o triji. Ova dvogodi nja biljka titastih cvjetova uzgaja se u Europi. èiji se su eni tuèci cvjetova koriste kao zaèin (èita ili mljeveni). kao i ribe. Radi se o plodu stal je raste u srednjoj Amer . KLINÈIÆ Madagaskar. pa èak i u Njemaèkoj. peradi poput piletine ili g u èetine. Èesto se koristi u indonezijskoj. Meðutim. Ima tipièan okus. ali i druge tropske zemlje. ali uspijeva zapravo u èitavoj Europi. To nije cvijet mu katnog ora èiæa. nabi svijetle umake i peciva. stabla visoka i do 15 metara rastu samo u mediteranskim ze mljama. katni ora èiæ plod je zimzek mu katovca. te za peciva. Dansko j i Istoènoj Friziji u Njemaèkoj. U zrnu ili mljevene. gula e. bilo mljevene. Naroèito su dobre vrste koje uspijevaju u Nizozemskoj.

radije naruèe obiènu juhu s g ra kom. slatka jela. Kod obje vrste radi se o su enim un utarnjim stranama kore drva cimeta. te kassia iz Kine. mije ani pickels. slatkasto gorki. Lagano pr ene. Sjemenke sezama imaju oku s po orasima. Naravno da nemamo ni ta protiv juhe s gra kom. Buduæi da ima gotovo isti okus kao i anis. a mogu se na baviti i nu. koji veæ pri samoj pomisli na bogato postavljeni stol i na èitavi ars enal lica. i jedu jedinom licom. Oba su zaèina pogodna za kruh. i tamnije je boje. èiji se pra nici koriste kao zaèin. 33 ZNANOST O JELOVNIKU OSNOVE SASTAVLJANJA JELOVNIKA Postoje ljudi. sjevernoj Americi. BOROVICA Borovica. Mo e ih se nabaviti èitave ili mljevene. iglièasti grm. SOJA Soja se najvi e uzgaja u istoènoj Aziji i Sjedinjenim Amerièkim Dr avama. Prstohvat va nilije mo e pobolj ati okus i raznim jelima od ribe i peradi. kod kuhanja se mo e oba zaèina koristiti na jedn aki naèin. U trgovini se mogu nabaviti su ene. rièe na Jamajci. zapravo su bobice èe era. koja no si rebraste. ali i za crveno zelje. i kisela mije ana jela. ova orhideja penjaèica raða mahune koje nakon fermentacije im aju slatkasti okus vanilije. Mo e se nabaviti u tapiæima ili mljev en. Dvije najva nije vrste su cejlonsk i cimet iz jugoistoène Azije. pudinge i peciva. Koristi se za kreme. ZRNCA GORU ICE Jednogodi nja biljka stvara paprièi-ce sa utim. Kod anisa se meðutim radi o jednogodi njoj biljci titastih cvjetova. Neizostava n je u mediteranskoj kuhinji. ali jednak o tako nemamo ni ta niti protiv dobro sastavljenog jelovnika. sitnim i okruglim sjemenkama. ako ste pozvani u gost . juha i umaka. hladetine. CIMET Maleno drvo cimeta ubraja se u porodicu lovora. mo e ih se posipati po kuhanom povræu ili svje oj salati. Ubiranje je mukotrpno. je a od mesa ili dr voæne salate i kolaèe. ili kao njegov sastojak. Okus: slièan klinèiæu. Posipani na kruh. dok je kassia o tra. riblji fond. ali slatkaste kuglice koriste za umake i fondove. peciva. Cejlonski cimet je bla i i svijetle boje. pirjano meso. Umakom od soje mo e se vrlo ukusno doèiniti mnoga jela.ici. i potièu probavu. Indiji i Japanu. Okrugle bobice. raste u svim krajevima Europe. kisele krastavce. peèenke na kiselo. koji je neizo stavni sastojak svih vrsta senfa. Zrna soje su t emeljni sastojak o trog umak od soje i pa tete od soje. I jedno i drugo daje svim pi kantnim jelima neusporedivi "okus po peèenju". VANILIJA Porijeklom iz Meksika. punih ovalni h malih sjemenki. Meksik nezueli. 32 NAJBOLJI RECEPTI AFRAN Na bliskom istoku. panjolskoj i Francuskoj rastu bliski V-oðacj na eg afrana. pa tetama i pastama. Kod kuhanja se ove gorko-smolaste. kao i za sva moguæa jela od divljaèi. Jo nezrele bobice i melju. ZVJEZDASTI ANIS Domovina ovog stabla je Kina -ovojnice njegovih sjemenki nalièe na cvjetove. zato je afran i skup. Od mljevenih zrnaca priprema se bra no goru ice. jela od kelja. pru aju mu pikantan okus . a nosi plodove u obliku paprika. Kubi. Èitava zrnca koriste se za marina -de. gotovo da peèe. Vrl o se dobro uklapa u brojne mje avine zaèina. Èak i ako si sami ne naruèite kompletan jelovnik. vilica i no eva koji su povezani s jelovnikom. Okus im je blagi. mesne i riblje juhe. Uzgaja se u Europi. Su eni se pra n ici mogu kupiti èitavi ili mljeveni. duguljaste sjemenke. SJEMENKE SEZAMA Biljka raste u tropskim krajevima. Sve ovisi o apetitu i o povodu. velièine 6-8 mm. s la primjesama cimeta i mu kati ora èiæa. Sojino bra no daje sasvim poseban oku s i raznim vrstama kruha. Koristi se z uhe c vrca. Koristi se za slatka i pikantna jela. u-.

Ako vam se sviðaju ukusne poslastice Nouvelle Cuisine (N ove kuhinje) koje æe vam ponuditi u vrhunskom restoranu. i u svojoj osnovi on je takav ostao do dana njih dan a: .riba . Jelovnik koji æete sastaviti mo e izgledati i ovako (pomalo rustikalno): Jetrena pa teta. koje su priprema ne u najkraæem moguæem i potrebnom vremenu. jer su porcije bile obilne.hladno meðujelo . perad) . U njemu uopæe nisu sadr ani voæe. Struènjaci nisu uvijek jedinstveni glede redoslijeda. Pritom se ne morate ropski pridr avati onoga to gurmanski gurui smatraju ispravno slo enim i do voljno dugaèkim jelovnikom. u to je obilje uv eden red. ako ba hoæete brojati. èak i ako elite sastaviti jelovnik od samo nekoliko jela.sorbet . moæi æete s u ivanjem savladati i jedanaest jela. glavno jelo. takoðer morate poznavati nekoliko osnovnih pravila. Klasièan jelovnik izmislili su Francuzi. to bi bilo i nep otrebno. Prema dana njim stavovima o dobrom jelu. te ko æete moæi odbiti ponuðeno. Kuhanjem jela toèno onoliko koliko je to potrebno. Imamo dakle jedanaest jela.e. Na taj se naèin nastojalo pripremiti osjetilo okusa i eludac na glavno je lo. Primjerice. Nouvelle Cuisine (Nova kuhinja) ne predstavlja samo laganu ku hinju iz dnevno svje ih proizvoda. i to kroz vi e jela. To pojaèava prehrambenu i fiziolo ku vrijedn ost jela.toplo meðujelo . a prije svega gotovo sve hranjive i vitalne tvari. To je takoðer i redoslijed jela. koja su se pojaèavala po zaèinima. ona æe zadr ati svoj savr e ni okus. pa onda slatko jelo). i to za onih nekoliko gostij u koji æe vam doæi u posjet. Bilo bi gotovo nemo guæe da takav jelovnik sastavite sami u svom kuæanstvu. dakle vitamine i min erale potrebne ljudskom organizmu.glavno jelo (npr. meso ili ribu s prilozima . aromi i okusu. nego i malene. bujon u juhi od povræa "Julienne" peèeni camembert peèena svinjetina s prilozima ili jako varivo s mesom puding od vanilije sa èokoladnim preljevom Trebate li napraviti sveèaniji objed: zelena salata s paniranim pileæim jetricama gusti sok od rajèice 34 NAJBOLJI RECEPTI i ¦: plemenita riba s kupusom i holandskim umakom sorbet od kivija janjetina s mirodijama. a da ne govorimo o zdravlju. tj. ukusne porcije. Nakon pre deravanja u srednjem vijeku. I to onda? Sasvim jednostavno . koji se u v eæini kuæanstava primjenjuje kod obiteljskog ruèka. U svakom sluèaju. Meðutim. na blagodat va e obitelji. sir (ili sir.hladno predjelo -juha . kava i kolaèi.i desert. Blagdanski jelovnik izgleda po prilici ovako: pro iruje se redoslijed za dva do tr i jela. ubacuje se jedno hladno predjelo prije juhe i jedno toplo pr edjelo i/ili lagano riblje jelo nakon nje. na taj naèin mo ete kuhati i kod kuæe.prihvatite.peèenje s prilozima . Takav je je lovnik predstavljao veliko optereæenje za eludac.toplo predjelo . elite li s .slatko jelo. Vratimo se na va e goste. Jednostavan jelovnik nudi samo tri jela. kada su sva jela bez ikakvog reda odjednom bila stavljena na stol. i to juhu ili salatu. mahune Creme Bavaroise (Bavarska krema) To su samo dvije od bezbrojnih moguænosti kako se mo e sastaviti jelovnik. Ovako je izgledao redoslijed jela.

ili piti dva ili vi e piæa iz iste èa e. na kojem su i sve b oje usklaðene . Na tom mjestu mo e stajati i tanjur za salatu (na na oj fotografiji). jer ako od njih stvarate umjetnièka djela. Postavljanje stola za samo jedan jelovnik nije nikakva umjetnost. U naèelu su vam potrebni novi tanjuri i novi jedaæi pribor za svako jelo. Pladanj od porculana. kao ni mnogi drugi.astaviti korektan jelovnik prema pravilima o redoslijedu jelovnika. u tu svrhu koristite plitki tan jur. Kod peèenja u tom sluèaju dolazi u obzir ili sufle ili gratin. na njega je u posudi-ci s malim tanjuriæem kao pod-lo kom poslu ena juha. Pravilo: pribor za j . s ljubavlj u postavljeni stol predstavlja mjesto za kojim se mo e opustiti. na koji stavite no za maslac. Ubruse presavinite stoje moguæe jednostav nije. Na ovim æemo vam stranicama pokazati. Osnovno je pravilo -raznovrsnost. samo æete ih brojnim presavija-njim a uèiniti nehigijenskima. tamnim ili crvenim umacima. kako va i gosti ne bi morali jesti dva il i vi e jela iz istog tanjura. Postavlja se onim \redoslijedom. i sigurno æete imati uspjeha kod svojih gostiju. Koristite sezonske sastojke. Uz jednostavan jelovnik ponudite pivo ili vino po va em izboru. Ne smijete se ponavljati. Sve je posl agano redoslijedom kojim æe se i koristiti. Bez obzira na to to ste sve pripremili s ljubavlju i pa njom.od cvijeæa do stolnjaka i ubrusa. Meðutim. Sasvim je razumljivo da stolnjak i ubrusi moraju odgovarati jedni drug ima. koji je veæi od plitkog tanjura. I u svakodnevnoj strci. Na stranicama ispred mo ete vidjeti ono to vam je dobro poznato iz vlastitog kuæanst va: postavljeni stol za jednostavan jelovnik. Danas se sve èe æe uz to nudi i voæna rakija. Time æete samo pobo lj ati djelovanje i ukusnost jela. O postavljanju sto la govorit æemo na sljedeæim stranicama. poslu ite samo jednom. za koji smo na ovim stranicama prostrli stol. glavno jelo i desert prema pravilima o redoslijedu jel ovnika. nego samo pitanje logike. oznaèava mjesto za kojim æe gost sjediti. nego i prema br oju posuða koje vam je na raspolaganju. Morate paziti na sljedeæe: Osnovu predstavljaju stolnjak i ubrusi. kao i nove èa e za svaki novi napitak. Fritira no jelo mo ete poslu iti samo jednom u tijeku istog jelovnika. Ako. Jela sa svijetlim. bez obzira da li æete uz jaka jela rasprostrijeti rustikalni platneni stolnjak. a zatim iz jela u jelo pojaèavajte zaèine. Pladanj ostaje na stolu do kraja. Ako toga nemate d ovoljno. S obzirom da i on mo e biti izvrstan. pridr avajte s e sljedeæih toèaka: Najprije poslu ite lagano zaèinjena jela. jer voæe i povræe ima najbolji okus vrijeme svoje glav ne sezone. Stolnjaci moraju biti prostrti bez ikakvih pregiba. svijetlog metala ili drva. presavijeni ubrus i lièica za desert su s gornje strane tanjura. nakon jela mo ete poslu iti kavu i sitne kolaèiæe. ili za sveèana jela stolnjak od damasta. poslu ite pladanj sira prije slatkog. najjednostav niji je od svih. S vanjske strane prema unutra postavljeni su lica i no . S lijeve strane pladnja stoji mali tanjuriæ za kruh. kojim æe se i koristiti pribor za jelo i posuðe. 35 ZNANOST O JELOVNIKU Lijepo postavljeni stol Sveèani okvir posebnog jelovnika predstavlja postavljeni stol. a mièe ga se tek prije poslu ivanja deserta. Ne zaboravite: jedemo i oèima. Nije preporuèljivo da najprije poslu ite juhu od p aroga. postavite je na pladanj. Ako ipak elite ne to bogatij e. Izglaèajte i rubove koji nastanu nakon slaganja stolnjaka. Postavljen je tanjur za glavno jel o. na kojem æete poslu iti i glavno jelo. Osim toga. Na njega se stavljaju alice i tanjuri s je lom. Raznovrsnost preporuèujemo i kod naèina pripreme. koliko je zapravo jednostavno postaviti sto l za klasièan jelovnik. Planirajte broj jela ne samo prema kapacitetu vlastite kuhinje. poslagane jedna iza druge u smjeru sredine stola. radije poslu ite koje jelo manje. s lijeve strane tanjura nalazi se v ilica. ukolik o salatu nudite kao predjelo. Jednostavan jelovnik. nemate takve pladnjeve. Cointreau ili konjak/vinjak. Èa a za pivo i/ili èa a za vino nalaze se s de sne strane uz rub tanjura. ne vidimo neki pretjerani r azlog za to bismo morali u sveèanim prilikama poslu iti vi e od tri vrste jela. unesite i malo raznolikosti boja u jelo. a nakon toga jo jednom paroge s maslacem ili unkom. Izaberit e u ovoj knjizi predjelo. svjetlo povræe poput paroga ili cvjetaèe.

da u uobièajenom kuæanstvu za ovakve jelovnike najvjerojatnije neæe biti mjesta na relativno malom stolu. s marinadom od slatk og vrhnja. s vanjske desne strane prema lijevoj. lica za juhu mo e se postaviti i iznad tanjura. Predjela. koje vi e nisu potrebne. 39 SAVJETI ZA PREDJELA UKUSNI U ITAK ZA NEPCE Hors d'oeuvres. Namjera nam je bila da vam ipak. Èa a za gutljaj koji po spje uje probavu . moraju maknuti sa stola. no eve s desne strane. Dobar æe domaæin ovakv e elje uvijek ispuniti i pokazati svoju toleranciju. Uz blagi sir pristaje lagano bijelo vino. bez obzira radi li se o pa tetama ili terinama s ma tovitim umacima. pripremljena na savr eni naèin Nove kuhinje (Nouvelle Cuisine). a pribor za desert mora uvijek biti iznad tanjura. to se tièe vina. sirovih ampinjona. odmarajte se izmeðu dva jela. Moraju predstavljati veliki gurma nski u itak. Mo ete ih poredati malo ukoso prema sredini stola. Kao to i ova izu zetna salata od avokada. Ni ta drugaèije nije niti s meðujeli-m a. Sa èa ama za pjenu ac je d rugaèije. punjenim jajima. U naè lu vrijedi osnovno pravilo: uz svjetlo meso i uz ribu ponudite bijelo vino. Na kraju. Kuda sa èa ama? Njihovo je mjesto s desne strane tanjura. pogledajte na stranici 499 to biste eljeli ponuditi. ne obaziruæi se na predlo eni jel ovnik. uz desert mo ete poslu iti i pjenu ac. a Talijani antipa-sti. To mogu biti hladna ili topla pred jela. po elio popiti svoju pivicu. kojim æe se koristiti. i to prije ili uz desert.malu staklenu èa icu za estoko piæe na na oj slici . Isto vrijedi i za kvalitetu. ili ako netko ostane kod prvog ponuðenog vina je r mu ono bolje odgovara. 36 NAJBOLJI RECEPTI Èa e za mineralnu vodu moraju stajat prve. Be z obzira da li æete ponuditi salatu. za svaki sluèaj. ali u svakom sluèaju moraju biti prava poslastica. uvijek prvo poslu ite lag ana vina. U ivajuæi u njima. kao i da demonstriramo pravilo postav ljanja stola. a vil ice s lijeve strane. uz aromatiène sireve poslu ite vatreno crno vino. ta èa a mora biti postavljena na stol. Jednako je tako i s meðuje-lima. takoðer poslagane onim redo slijedom. Ova èa a ostaje na stolu do kraja jelovnika.postavili smo ovdj samo kako bismo pokazali sve èa e koje su vam potrebne. one moraj u biti vrhunske. S na im æe vam receptima to uvijek poæi za rukom. kampa i kavijara. ili ih postaviti iznad tanjura. koja se u klasiènom redoslijedu jelovnika nazivaju Entrees. I njima je namijenj . a tek kasnije jaèa. ili ne podnosi mije ati razlièite vrste. poka emo kako bi to trebalo izgledati. Kao to smo veæ rekli. sv ima nam je jasno. odgovarajuæe lice po stavite na odgovarajuæa mjesta izmeðu no eva. dok se ostale èa e. kremama koje se rastap aju u ustima ili o ukusnim salatama. i da se pije u veæim kolièinama. Porto i sherrv su desertna vina (ali mogu jed nako dobro poslu iti i kao aperitivi). Uz teletinu i peèenu svinjeti nu ide bijelo vino ili ro e. terinu. koktelima ili plemenitoj ribi. Ako æete kao meðujela poslu iti juhu i sor-bet. kako se nazivaju u klasiènoj kuhinji. pa tetu. Inaèe. Ovdje smo postavili stol za jelovnik sa sedam jela. Nemojte biti razoèarani ako bi netko od va ih gostiju. nego je donosite zajedno sa alicom za kavu. Pjenu ac se poslu uje kao "odmor za eludac. upuæuje na zakljuèak da æe i jela koja slijede biti jednako tako savr ena. kako æe ga koristiti kod jela. koja Englezi nazivaju appe tizer. Prema t ome. uz gusku i patku ponudite jako crno vino. koja æe ukazati na sva ona veselja koja jo slijede. i ne bi smjela optereæivati eludac. Nju u pravilu ne postavljat e odmah na stol. Sasvim estetski gledano. s vojom kvalitetom moraju govoriti i o èarima cjelokupnog jelovnika. kremu ili hladetinu. koja u redoslijedu jelovnika dolaze izmeðu glavnih jela od ribe ili me sa.elo postavlja se s vanjske strane prema rubu tanjura. Predjelo ne smije biti zasitno. svojim o trim okusom slu e otvar anju apetita i time èine uvod u sveèani jelovnik. uz t amno meso. koja se na klasiènom francuskom ka u hors d'oeuvres. i to uvijek s udubljenim dijelom prema d olje. To takoðer potpada pod pravilo: va gost mora moæi primiti pribor za jelo toèno on ako. buduæi da je mineralna voda danas vrlo omi ljena. 37 PREDJELA I MEÐUJELA NAJBOLJI RECEPTI Predjela i meðujela moraju biti lagana i ukusna.

i u njemu pirjajte luk uz stalno mije anje. dok ne postigne zlatnosmeðu boju. sve su terine èisti u itak.. prhkog omota potrebno vam je lisnato tijesto. jer æe vam poslu iti kao punjenje. Samo je naèin tijesto opu teno. Pomije ajte sa 100 g narezanih pirjanih ampinjona. Modeli æete izrezivati tijesto moraj o tri. Ona èak i ne moraju biti uvijek uvod u jelovnik. koje se u tom sluèaju ne mo e dignuti. Za razliku od pa teta peèenih od tijesta. Ona bi trebala pru iti elucu priliku da se odmori izmeðu dva glavna jela. Pecite na 225 °C (plin: stupa nj 4) otprilike 15 minuta. Najljep i filet spremite pokriveni u hladnjak. \ te pa tete.. Ostatak tijesta umijesite. Punjenje (fotografija desno gore) se priprema na sljedeæi naèin: po 100 g kuhane teletine i piletine nare i te na male kockice. Je nostavno -terina.) Ovako lijepo izgledaju gotove pa tete (fotografija gore).) Kore lisnatog tijesta (fotografija lijevo) odvojite jedne od drugih. i ostav ite na sobnoj temperaturi 20 minuta. 4/5) Dna postavite na lim za peèenje koji ste prethodno isprali hladnom vodom. Pa-kovanja od 300 g sadr e tri do pet kora lisnatog tijesta. stavite ih jednu na drugu i lagano ih pre-valjajte drvenim valjkom za tijest o. dugaèkim i o trim no e m pa ljivo odvojite filet od ko e. Posolite i dodajte S' limuna i VVorcester-umak. 7. Ali r. 2.) Skuhajte bijeli umak: I li zan na kockice ispr ite na I slaca. to vam jamèi i ravnomjerno pirjanje . Prstene zal ijepite na dna (fotografija lijevo). t ijesto mora mirovati 15 minuta.. i 50 g usolj enog goveðeg jezika narezanog u kockice. 250 ml (I. dok ne postane stakle hom punu veliku licu bra i vite da se u njemu lagano r. Tijesto æe biti samo mjestimièno lisna pa tete neæe stajati uspravr to bi trebale. Tupi modeli stisnu tije rubovima. da se otope. Prs tene prema ite izmije anim umanjkom. Po dvije ploèice nama ite bjelanjk om. minuta. ovdje dolazi samo. Prije samog peèenja. pokri jte posud ostavite da stoji jedan sat u r njaku.) Od izvaljanog tijesta izr dna od 7 cm i poklopce o< cm promjera. Odstranite ko icu i eventualno zaosta le kosti. Tankim. tako da nam je ponuda gotovog smrznutog lis natog tijesta ba dobro do la. zbog èega se or ne mo e dignuti.5 i 7 cm izre ite prstene. dok ne postane staklast. kako bi se opustilo. jer bi u su protnom slijepio slojeve tijesta. Modelima promjera 4. buduæi da se u njima vruæina ravnomjerno sakuplja i rasporeðuje. ora èiæa. Ono to je kod pa tet punjenje. Divota u najèi æem i najljep em moguæem obliku. Prelijte s 3 75 ml (3 koko je juhe. 2) Filete od lososa odkostite. I) Luk ogulite i nare ite na sasvim sitne kockice. umanjak ne smije curiti preko rubova. i izbodite ih nekoliko puta vilicom. Ono je visoke kakvoæe i mo e se pripremiti bez ikakvih pr oblema. Sve za zagrijte. Bilo bi najbolje da koristite tavu s debelim dnom. Ostavite da Ie kuha 20 minuta. dakle oèistite. bez ièega.) Za pripravljanje ukusnog. Bijeli kru h nare i! kockice i takoðer ga dodajte posudicu. 40 NAJBOLJI RECEPTI 41 SAVJETI ZA PREDJELA TERINA OD LOSOSA Sastojci za model od 1. Njeg ovo je pripremanje prilièno mukotrpno. 3. KRALJIÈINE PA TETICE I. Prema ite gornje plohe prstena i poklopaca uma njkom. Luk ostavite da se ohladi. Mje avina mora biti hl .. To se mo e vrlo jednostavno napraviti pincetom. Preko svega prelijte slatko vrhnje. j vratimo se u stvarnost domaæe kuhinje: predjelima i meðujelima mo ete stvarno razmazit i svoju obitelj. Na laganoj vatri rastopite masl ac u tavi. Pa zite da ne posmeði.ena uloga otvaranja ^apetita. i izv aljajte ga na debljinu od otprilike 2 mm. Pazite da t ije jek bude izvaljano prema v svim smjerovima. Drugi filet nare ite na kockice. i m peæi ravnomjerno. zajedno s jajetom prilike jednom ma lom licon i po naprskom papra i mu k. 3) Kockice lososa stavite u p dicu i dodajte kockice luka s maslacem. bez obzira radi li se o hladnim ili toplim jelima. 6. slatkog vrhnja uk uhajte do f dodajte ga u smjesu.5 I: mali luk 2 velike lice maslaca ¦ 700 g lososa 90 g svje e g bijelog kruha bez korice ¦ I jaje sol bijeli papar naribani mu katni ora èiæ 350 kog vrhnja I velika lica sjeckanog kopra maslac kojim æete namastiti model.

3) Slatko vrhnje miksajte dok ne postane sasvim èvrsto. u pikantnoj marinadi od ulja i octa. Stavite je s malo vode u tavicu. TORTICE OD i PORILUKA I SIRA Sastojci za tijesto: 300 g p eniènog bra na ' 150 g maslaca -4-6 velikih 2 vode I malo jaje ¦ bra no za panje daske. Ostavite da se ohladi. ali takoðer izuzetno ukusan je mousse od paèjih jetrica. Dodajte ga u malim kolièinam a u pire od unke koji se poèeo elirati. Posebno del ikatan ali skupi mousse profesionalci pripremaju od gu èjih jetrica. Uz to mo ete poslu iti i vrlo ukusnu salatu od svje ih fileta od mandarine i plo ki kivija. kako bi dobili pire. ' Sastojci za punjenje 4 tortice? 150 g poriluka (narezano na t rezance) sol 50 g narezane nine pro arane mesom 125 ml (1/8 I) Bechamel-uma (recept vidi na str. veæ æe postati gruba. Lagano je zaèinite solju i svje e mljevenim paprom . divljaè i . povræe. Dodajte nasjeckani kopar. gotovo se rastapa u ustima. Uz to poslu ite i tuèeno v nje. U nju stavite manjtrposudu s pireom. dok ne postane potpuno glatka i ne dobije matirani sjaj. ali ne i da oèvrsne. lagano zaèinjeno hrenom 42 NAJBOLJI RECEPTI 43 SAVJETI ZA PREDJELA PJENASTI LIÈNJACI OD UNKE Sastojci: 2 lista bijele elatine ¦ 250 ml (1/41) svjetlog fonda od teletine (vidi recept na str. Ni u kom sluèaju nemojte pustiti da zavrije.4) Mje avinu lagano promije ajte u posudici. Ostatak smjese za terinu prelijte preko njega. \i 4) Velikom licom napravite liènjake od moussea. Vodi grijte na 80 °C (morate toèno riti). Prema potrebi jo malo zaèinite. i zatim je u manjim porcijama stavljajt e u mikser ili stroj za mljevenje. kako bi dobili pire. Radite to je moguæe br e. otpri like 50 minuta. jer vam u suprotnom terina neæe uspjeti. 2) Mje avinu istisnite pomoæu plastiène lice kroz sasvim sitno sito. O< da se ohladi (fotografija gore). Uz sve to poslu ite tost ili svje e peèeni bijeli kruh i svje i maslac . Mousse (francuski izraz za pjenu). re ite na plo ke i poslu ite na! n jure (fotografija na stranici de Stavite i malo salate u vinaigrei ukrasite s gr ubo usitnjenim on ma. Stavite ga u hladnjak u zatvo renoj posudi. i stavite na stranu. i njime je lagano i blago zaèinite. 134 . Ohlaðeni filet od lososa lagano posolite i polo ite u model. Izgladite je uz sasvim lagani pritisak stru-galicom za tijesto. 132) ¦ 50 g kuhane unke sol bijeli papar 250 ml (1/4 I) tuèenog slatkog vrhnja U ivanje u mousseu èesto je pravo kulinarsko otkrivenje. Nakon toga je pa ljivo umije ajte u teleæi temeljac. 7) Model za vodenu kupku isp do tri èetvrtine s vodom. Lagano je kuhajte u peænic 80 °C.kao ovdje . unku nare ite na kockice i m iksajte otprilike dvije minute u mikseru. 6) Duguljasti model za terinu pa ljivo namastite maslacem. Sasto ji se od pirea. Plastiènom licom mije ajte smjesu. Terinu pokrijte i stavite u I ku. Pritom malo po ma lo ulijevajte temeljac od teletine. zahvaljujuæi svojoj finoj konzistenciji. Stav ite ih na tanjur. jer bi na taj naèin ona izgub ila svoju pjenastu konzistenciju. Jefitiniji. Oni ne smiju dospjeti u smjesu. koji je povezan elatinom i tuèenim slatkim vrhnjem. kako bi odvojili v laknaste komadiæe unke. da postane èvrst. Osnova mo e biti perad ili jetrica od peradi. i rastopite n a sasvim laganoj vatri. da se u smje si ne bi stvorili mjehuriæi zraka. 5) Napunite jednu veliku posudu izmrvljenim ledom. I) elatinu omek ajte u hladnoj vodi. Uz to takoðer vrlo dobro ide i zelena salata u rasnoj marinadi. Pir e mora ostati hladan.kuhana unka. i ponovno izgladite str uga-licom za tijesto. Napunite polovicom smje se. Samo æe na taj naèin mo e postati nje na pjena. Po osobi se poslu uju dva komada. i ukrasite s komadiæima hladetine od mesa i listiæima per ina. i pa ljivo ga umije ajte. T erina inaèe mora biti topivo-kremaste konzistencije.

Per in op rite i nasjeckajte. jer æete ih jo jednom peæi zajedno s punjenjem. Sok koji pritom ispuste saèuvajte. Na to raspodijelite mje a porilukom. Savjet: poslu ite s vrhnje m i kaprom. Na primjei tica od po riluka i sira pokazat vam kako se priprema tijesto se peku. Prelijte sokom od limuna. Njime oblo ite ele za tartelette. Narezani poriluk skuK malo slane vode. Mikserom ih izmije ajte sasvim kratko najpri je na najmanjoj brzini. Zamotajte ga u foliju i c u hladnjaku jedan sat. Oblikujte kuglu. Ogulite èe njak i istisnite ga kroz pre u. Pecite ih na limu za peèenje u peænici na 250 °C (plin: stupa nj 5) Oboje posipajte po paprici. i èuvajte il hladnom. Ako pos tane previ e suho. Ostavite da ocijedi. Posoli te i zaèinite svje e mljevenim paprom. zamotajte je u folij u u ostavite u hladnjaku otprilike I sat. Dodajte poriluk i slani Èetiri tortice oblo ite s pola k sir a. i tek onda napunite gra ak. MARINIRANI i . pune i gratiniraju t ori Zato smo odabrali okrugli ot tortica. tako da rub mo e skliznuti prema unutra. uta i zelena paprika sol papar 2 re nja èe njaka ¦ 3 stabljike glat er ina sok od pola limuna 6 velikih lica maslinovog ulja Paprike operite i osu ite. Posla ite modele sasvim blizu jedne drugima. Na radnu povr inu posipajte malo bra na. i preko nji h sasvim lagano polo ite izvaljano tijesto. Kao to im i ir govori. Ostavite 1 oh ladi. Nakon toga modele ispunite suhim gra kom ili grahom i tortic e ispecite do kraja. Komadiæe maslaca rasporedite po rubovima kupa bra na. Ako to elite izbjeæi. Zatim umijesite tijesto od rubova prema unutra. koje se mogu puniti na te razlièitih naèina. 3) Tijesto se kod peèenja skuplja. Paprike prepolov ite. U tom sluèaju se tortice prethodno ne peku. vode i jaja umije je sto. 45 PREDJELA I MEÐUJELA MARINIRANA PAPRIKA po jedna crvena. Meso r. To znaèi da se modeli peku prazni. tartelette nisu ni ta dri nego male tortice. ali vi mo ete koristiti i oblike.¦jSliHF 2) Jedan mali trik pomoæu kojeg æete lak e oblo iti tijestom modele za tortice: tijesto izvaljajte u okruglu ploèu. Nakon toga ih ostavite 5 minuta u vla noj krpi i odstranite ko icu. U njeL umije ajte nar ibani ementaler vrhnje. stavite najprije izrezani komadiæ pergament papira n a tijesto. U nju najprije usi-pajte èetiri velike lice vode. Ovu metodu struènjaci nazivaju peèenje na slijepo. soli. Pritom moraju ostati svijetle. Nare ite papriku na otprilike 3 cm iroke trake i posla ite na tanjur. otprilike 15 minuta. Na taj æete naèin modele ispuniti brzo i v rlo jednostavno (fotografija lijevo) 4) Nakon peèenja odstranite gra ak koji je. i dobro izvaljajte tijesto na debljinu od otprilike 0. dok ko ica ne postane tamna i poène se napuhavati. U sredini napravite udubljenje. izvadite ko tice i maknite bijele unutarnje stjenke. Sastojke u ud ubili lagano promije ajte. U peænici ko prethodno za grijali na 225 °C (plinske peænice: stupanj 4) p< otprilike 10 minuta. meðutim. Zapecite (plin: sti 4) u peænici. U sredinu posipajt e sol. i onda jaje. dodajte jo dvije lice vode. Ili: bra no usipajte u posudu i dodajte sve ostale sastojke. .) 2 ve lice tuèenog slatkog vrhnja ¦ 2 kri ke ementalera (60 g) Mije eno tijesto osnova je za" tièe. sokom koji su ispustile pa prike i uljem.5 cm. koje æe ih gotovo samo od sebe ispuniti. za vrijeme peèenja ostavio udubine u tijestu. Valjkom za tijesto prijeðite preko modela. n ego ih se peèe u jednom prolazu. tako da postane prkhka grijte Bechamel-umak. Narezanu slani nu ispr tavici. a nakon toga ih se puni. Evo ka ko se pripremaj tièe od poriluka i sira: od bra maslaca. i ostavite nekoliko sati da se marinira. Postoji mali trik kojim to mo ete izbjeæi: prethodno pecite tijesto otprilike 4 minute na 22 5 °C (plin: stupanj 4). na najgorn joj re dok ne postanu zlatno smeðe Ostale tortice stavite u dobro zatvorenu posudu. valjajte na podloz i koju ste po malo bra na. Na povr ini na koju ste posipali malo bra na rukama umijesite tijesto u jednoliènu masu. 44 NAJBOLJI RECEPTI I) Ovako se priprema tijesto: stavite bra no na radnu povr inu. a zatim na najveæoj brzini.

svje e mljevei paprom i origanom. ogulite luk i nare ite ga na kockice. zaèinski klièinæ i zrnc a goru ice. nasjeckajte i posipajte preko jela. svje e mljeveni papar. ocat i ulje . i osta ih otprilike 10 minuta u slane di. operite papri ku i nare ite je na kockice. MARINIRANI GRAH po jedna konzerva crvenog i bijelog graha (èiste te ine po 450 g) I luk sol 2 re nja aka papar 1/2 èajne lièice su enog origana 4 velike lice crvenog vinskog octa 5 v ica maslinovog ulja sve anj lista per ina OguliteMuæke. vodu. Pustite < kratko zakuha i ostavite na p nju. Stavite ih u umak. Og èe njak i istisnite ga preko sv Zaèinite solju. Zakuhajte vi no i u njemu pirjajte plo ke jabuke (ne smiju se 48 NAJBOLJI RECEPTI PUNJENI AMPINJONI 24 veæa ampinjona 2 re nja èe njaka ¦ 80 g mekanog maslaca 3 velike lice sjeckanog li na ¦ sol papar sok od 1/2 limuna I konzerva velikih pu eva (24 komada) Za punjenje: I mrkva I mladi luk I re anj èe njaka osim toga: maslac za pr enje ampinjone oèistite i operite. Dodajte senf. Umije ajte koncentrat z a varivo i prelijte preko povræa. postavite ih c to na kri ke jabuke. Luèice i kockice paprike napu nite u pripremljene staklenke. Osu ite ih krpom. soli i svje e mljevenog papra zamije ajte umak z a salatu. MLADA HARINGA BORNHOLM (bez fotografije) I kisela jabuka 100 ml bijelog vina 4 fileta od mlade haringe 4 velike lice brusn ica (iz staklenke) 150 g vrhnja raspasti). Dodajte kopar. a od mesa uz pomoæ lice za pravljenje kuglica napr avite kuglice (malo mesa ostavite u kori). i zatim svime time napunite kore avokada. osu ite ga i nasjeckajte. Izvadite ih i ostavite da se ocijede. ko tice i unutra nje stjenke. Zakuhajte vodu. Jabuku ogulite. Ostavite da se m alo upije. ostavite ih u vinu ohlade i ocijedite ih. i u sval< licu stavit e po jednu veliku brusnica. ulja. Operite per in. Èuvajte na hladnom. i time pr< filet e od haringe neposredr je poslu ivanja. Zakuhajte vinski ocat. origano. no em za jabuku izvadite sr i razre ite je na èetiri plo ke.PATLID ANI ©«i^BSi^asg»«i«i8§wsii»iiitiiSiwwi*»ffi300 g patlid ana sol 125 g ranih rajèica (gotovi proizvoc 2 re nja èe njaka ¦ papar 1 ièice su enog orij 1/2 sve nja glatkog per ina toga: jestivo ulje za peèenje Patlid ane operite i oèistite. osu ite ga krpom. Filete od haringe tajte u rolice. staklenke zatvorite folijom ili poklopcem na navoj. za punjenje. Meso avokada pokapajte sokom o limuna. Èe n . i ite na kri ke debele kao pal. Postav na tanjur. Sve zajedno umije ajte u grah i ostavite d a se marinira nekoliko sati. Pomije ajte vrhnje malo bijelog vina. kako bi se ohladilo na se 46 NAJBOLJI RECEPTI temperaturi. 47 PREDJELA I MEÐUJELA PUNJENI AVOKADO 2 zrela avokada 3 velike lice soka od limuna 2 velika lica orahovog ulja sol papa I velika lica sjeckanog kopra 200 g dimljenog lososa Avokado prepolovite. Od preostalog soka. Losos nare ite na tanke trake. posipajte solju i ostavite da se upija otprilike 10 minuta. Odstranite peteljku paprike. Zagrijt u tavi i pr ite p atlid ane uz p vremeno okretanje. zajedno s kuglicama avokada. Nakon to se Grah ostavite da se ocijedi u cjediljki. U nju stavite luèice i kuhajte ih otpri like I minutu. eæer. dok ne ju zlatno-smeðu boju. KISELO-SLATKE LUÈICE (bez fotografije) 750 g luèica 1/2 crvene paprike I I slane vode-250 ml (1/41) vinskog octa 125 ml ( 1/8 I) vode 375 g eæera klinèiæ I èajna lièica zrnaca goru ice I paketiæ koncentr ohlade. Ogul ite èe njak i iscijedite ga. ostavite da kratko kuha i zatim skinite s vatre. izvadite sr . nakon toga na kockice. operite per in. Za umak za salatu. Stabljike odvojite j stavite na stranu. Dodajte pasiranu rajèic u.

posolite. Umije ajte sve sastojke za umak. moraju biti mekane. Isperite je pod mlazom hladne vode. Ostavite da se ocijedi i raspodijelite po tanjurima. Pr ite na maslacu uz neprekidno mije anje. per inom. ampinjone postavite u posudice za pu eve s otvorima prema gore. izvadite sjemenke i peteljku. i dodajte ga uz rajèice. osu ite krpom i n a kratko je stavite u pretinac za zamrzavanje. Artièoke izvadite licom za pjenu (foto grafija 4). prethodno zagrijanoj na 175 °C (plin: stupanj 2). soli. soli. a zatim i po jednog pu a. Za vinaigrette ogulite ljutiku. Od odrezanih vrhova rajèice izre ite po klopèiæe velièine kovanice. Dodajte umanjak. Prekrijte ih zaèinjenim maslacem. Rajèice operite. K ada ih ubode-te vilicom. Dodajte ocat. i posipajteje preko paroga kratko prije negtk to æete ih postaviti na st ol. i pazite da pritom ne o tetite rajèice. Pomije ajte maslac s èe njakom. svje e mljev eni papar i sok od limuna. Ostavite ih da se pirjaju 1 0 minuta u peænici. osu ite i odre ite im "poklopac" na vrhu. ogulite ko icu. Kuhajte i h 10 minuta na laganoj vatri u slanoj vodi u koju ste stavili eæer. Povr ine koje ste odrezali nama ite limunom. Uz ovo jelo poslu ite tost i maslac. RAJÈICE PUNJENE MOUSSEOM (PJENOM) OD RIBA 250 g lososa 2 umanjka 8 rajèica sol papar 30 g maslaca I velika lica soka od Za umak: 1 velika lica limunovog soka 2 velike lice maslinovog ulja 4 velike lice slatkog vrhnja sol ¦ papar kajenski pap r 1/4 èajne lièice dijon-senfa I velika lica sitno sjeckanih listova bosiljka Ribu oèistite od ko e i kostiju. Zato vrijeme b rzo smiksajte jako hladnu ribu i napravite pire. Za umak pomije ajte me d s velikom licom kipuæe vode u kojoj su se kuhale paroge. Pomije ajte s octo m. Rajèice polo ite u vatrostalnu plitku posudu. U njih najprije sta vite malo smjese. i njima ih poklopite. Uz to poslu ite francuski kruh. Prelijte ga preko mlaènih paroga. Stavite artièoke u ki puæu slanu vodu i kuhajte pokriveno na sasvim laganoj vatri otprilike 30 minuta. maslinovim uljem i per inom. i sve zajedno istisnite kroz sito. i donjim dijelom okrenutim prema gore ostavite da se ocijede. 50 unM^^^p M'':. prepolovite. Pecite na I 50 °C (plin: stupanj I) ot prilike 30 minuta. umanjak stavite da se hladi. O trim no em odre it e gornju èetvrtinu i peteljke (fotografija 2). sol.i'r' NAJBOLJI RECEPTI ARTIÈOKE S OCAT-UMAKOM 4 artièoke sok od liumna sol Za vinaigrette: I ljutika (luk kozjak) 3 velike lice vinskog octa sol papar prstohvat eæera 6 v h lica maslinovog ulja I velika lica sjeckanog listova per ina I rajèica Artièoke operite. dok masa ne postane suha. Dimljenu govedinu nare ite na sasvim t anke trake. 49 PREDJELA I MEÐUJELA OCAT-UMAK (KISELICE) OD PAROGA (Bez fotografije) I kg zelenih paroga sol 1/2 lice eæera I èajna lièica maslaca 1/2 èajne lièice e octa od vi anja ¦ papar 1/2 èajne lièice dijon-senfa 4 velike lice orahovog ulja 5 listova bosiljka 50 g dimljene govedine paroge operite i na donjem dijelu ih ogulite. Pove ite ih u èetiri porcije. eæerom. svje e mljevenim paprom i sokom od limuna. Oprezno izvadite meso. paprom.jak ogulite i istisnite. Povræe za punjenje oèistite . i dobro promije ajte. Pu eve ostavite da kuhaju 5 minuta u malo vode i nakon toga ih ostavite da se ocij ede. Smjesu stavite u v reæicu za istiskivanje i njome napunite rajèice. svje e m ljeveni papar i senf. u pokrivenoj p osudi. otrgnite vanjske uvenule listove (fotografija I). zajedno sa stablji-kama ampinjona . Na kraju dodajte ulje i narezane listo ve bosiljka. sol. operite i isjeckajte. a meso n . Kuhinjskim karama odre ite ravno listo ve (fotografija 3). zapaprite i prema ite rastopljenim maslacem. Rajèicu oparite. i istisnite ju kroz pre u za èe njak.

are ite na kockice koje pomije ajte je s vinai-grettom. 51 PREDJELA I MEÐUJELA CARPACCIO OD RIBE (bez fotografije) 300 g svje eg lososa, bez ko ice i kostiju gruba sol bijeli papar sok od I limuna ¦ 2 velike lice maslinovog ulja vrhnja 2 velike lice kiselog vrhnja 50 g kavijara Osim toga I mala glavica zelene salate Losos isperite pod hladnom vodom, osu ite krpom, koso ga nare ite na sasvim tanke tr ake i odmah ga stavite na jako hladan tanjur. Posipajte ga solju i svje e mljeveni m paprom. Pokapajte sokom od limuna i uljem. Promije ajte kiselo vrhnje, i u tu sm jesu umije ajte kavijar. U sredinu svake porcije lososa stavite licu vrhnja s kavij arom. Ukrasite opranim i narezanim listovima iz sredine glavice salate. CARPACCIO OP GOVEDINE S UMAKOM OD SE 150 g goveðeg fileta ¦ sol bunarska ili vrtna grbica ne lièice dijon-senfa 2 v< lic a (s zaèinskim bilje 2 velike lice maslinovog u Pripremljene goveðe filete te u pretincu za zamrzava Nare ite ga na sasvim tan ke (to ide najbolje sa stre rezanje). Tanjure na koje æete posli posipajte s malo soli i svje mljevenog papra. Na njih meso. Grbicu operite i os da se ocijedi. Njome æete meso. Pomije ajte sol, papar, ser dodajte maslinovo ulje. : Meso i umak poslu ite od MARINIRANE GLJ (bez fotografije) 3 re nja èe njaka 8 velikil maslinovog ulja ¦ 5 velikih fonda od peradi sok od I limuna I lovorov list 8 z bijelog papra 1/2 èajne li soli 500 g ampinjona Osim toga: bosil ak za ' garniranje ¦ ¦--% Ogulite re njeve èe njaka ite ih na èetvrtine. Sve sa osim gljiva - stavite u Iona« kuhaju Kuhajte 20 minuta ganoj vatri, nepokriveno. Za to vrijeme oèistite arrr ne, operit e ih i razre ite n èetvrtine. Stavite ih u Iona-jajte otprilike 10 minuta. C da se o hladi na sobnoj ten turi. Ostavite da se marinii hladnjaku I - 2 dana, u po noj posudi. Jelo ukrasite listovima bosiljk 52 NAJBOLJI RECEPTI SALATA OD RAKOVA U UMAKU OD KISELICE 100 g korijena celera sol 2 avokada 200 g mesa od rakova 100 g zrna kikirikija I velikih lica suncokretovog ulja Umak za salatu: 75 g kiselice 100 g vrhnja sok od 1/2 limuna papar sol nekoliko kapi tabaska Celer ogulite, operite, nare ite na kolutiæe i lagano kuhajte u slanoj vodi otprilik e 12 minuta. Nare ite ga na male kockice. Avokado prepolovite, odstranite ko tice, o gulite. Meso nare ite na male kockice. Pomije ajte s kockicama celera, rakovima, kik irikijem i uljem. Kiselicu oèistite, operite, odstranite peteljke. Nekoliko listova ostavite na tanj uru, a ostale nare ite na tanke trakice. Vrhnjem pomije ajte sa sokom od limuna, i z aèinite paprom, solju i tabaskom. Listovima kiselice ukrasite tanjure za desert, preko njih rasporedite umak, i na njega stavite salatu. ARTIÈOKE S KREMOM OD JAJA (bez fotografije) 3 jaja ¦ 30 g maslaca I velika lica vrhnja 2 fileta od sardina ¦ 2 èajne lièice kapra

r ribani mu kat-ni ora èiæ 1/2 èajne lièice su ene majèine du ice I konzerva ukiselj komada) 8 crnih maslina Tvrdo skuhana jaja, ogulite i prepolovite. Od umanjka, maslaca, vrhnja, fileta od sardina i 2 èajne lièice tekuæina kapra izmiksajte pire. Dodajte zaèine. Artièoke ostavit da se dobro ocijede. Kremu od jaja pomoæu vreæice rasporedite po artièoka ma. Masline prepolovite i njima ukrasite kremu od jaja. 53 PREDJELA I MEÐUJELA NAJBOLJI RECEPTI NAREZANI LOSOS (8-10 porcija) I kg lososa izrezanog iz sredine 5 zrna korijandra ¦ I velika lica eæera -M/2 èajne li papra 1 èajna lièica grube soli 2 struèka kopra Umak od senfa: I 1/2 velike lice o trog senfa I velika lica eæera 2 velike lice vinskog octa ¦ I v ca sitno sjeckanog kopra , Za garniranje: \ listovi srca zelene salate 1/2 èajne lièice crvertog papra u zrnu Osim toga: plastièna folija za zamatanje namirnica Oèi æeni losos prepolovite po du ini i odstranite kosti (fotografija I). Zdrobite korija ndar i pomije ajte ga sa svje e mljevenim paprom, eæerom i soli. Time prema ite unutarnju stranu oba komada ribe. Kopar operite, osu ite tupkanjem krpom, grubo nasjeckajte i stavite ga na njih (fotografija 2). Spojite polovice i èvrsto ih zamotajte u pl astiènu foliju za zamatanje. Ravnomjerno pritisnite pomoæu daske i utega (mogu poslu iti i konzerve) (fotografija 3), i ostavite ih na hladnom I - 2 dana. Losos nekoliko puta okrenite. Zaèine sas tru ite, a losos koso razre ite u sasvim tanke odreske, pri èemu ko u ostavite (fotograf ija 4). Pomije ajte sastojke za umak koje smo naveli. Losos poslu ite na tanjure, ukrasite s malo umaka i listovima salate, i posipajte crvenim paprom. Uz to poslu ite i preo stali umak. RIBAUMARINADI (bez fotografije) 300 g jezerske pastrve ili lososa, filiranih, bez kostiju i ko e sol papar sok 1/2 limuna I zreli avokado 100 g malih ampinjona I mesnata rajèica 1/2 èajne lièice papra u zrnu listovi svje e metvice Osim toga: plastièna prozirna folija Oèi æenu ribu nare ite na sasvim male kockice i stavite ih u plitku posudu. Lagano ih po solite i po-paprite, i posipajte sokom cijelog limuna. Pokrijte plastiènom folijom i ostavite da se hladi otprilike 2 sata. Avokado prepolovite, odstranite ko ticu, ogulite ga, nare ite na kockice i posipajte ostatkom limunovog soka. ampinjone oèist ite, operite, osu ite i nare ite na tanke plo ke. Rajèicu operite, osu ite i nare ite na ko kice. Kod poslu ivanja, ribu stavite na sredinu pladnja. Avokado, ampinjone i kockice rajèice posla ite u obliku vijenca oko ribe. Posipajte crvenim paprom i listiæima metvice. KINESKI KUPUS S DIMLJENOM GOVEDINOM Otprilike 350 g kineskog kupusa 200 g dimljene govedine 3 naranèe I grejp 125 g cr nog gro ða ¦ 7 velikih lica majoneze za salatu - I velika lica konjaka -sol papar Izre ite srèiku kupusa, listove nare ite na rezance, operite i ostavite da se ocijedi. Dimljenu govedinu nare ite na trake. Citruse ogulite, filirajte i saèuvajte sok. Gr o ðe operite, bobice prepolovite, odstranite ko tice. Umije ajte umak za salatu od majoneze, soka, konjaka, i zaèinite ga solju i svje e mlj evenim paprom. Sastojke salate poslu ite u posudi i prelijte umakom. 55 PREDJELA I MEÐUJELA TELEÆE PARMA ROLADICE 4 tanka teleæa odreska (svaki otprilike 125 g) papar I re anj èe njaka 4 kri ke parma 8 listiæa kadulje 40 g ledeno hladnog maslaca 2 velike lice maslinovog ulja 125 ml (1/8 I) vruæe goveðe juhe ¦ 5 velikih lica mar ale ili sherrv Osim toga: èaèkalice Odreske operite u hladnoj vodi, osu ite i malo poparite. Èe njak olju tite, istisnite i,

s njime nama ite meso. Napunite odreske s po jednom kri korn unke i dva listiæa kadulje , dobro smotajte u roladice i prièvrstite èaèkalicom. Zagrijte u tavici veliku licu mas laca i maslinovo ulje, i roladice dobro zapecite sa svih strana. Dodajte juhu i pirjajte oko 20 minuta na laganoj vatri. Roladice izvadite, odstranite èaèkalice, po krijte ih i stavite na toplo. Umak od mesa ukuhajte (reducirajte) u otvorenoj po sudi, dodajte mar alu (sherrv), ponovno ukuhajte. Skinite s vatre i umije ajte ostat ak maslaca. Roladice izre ite na kri ke debljine palca i poslu ite zajedno s umakom. RAKOVICE JASTOGA U UMAKU OD CURRYA 1/2 sve nja mladog luka 20 g maslaca 12 oèi æenih rakovica jastoga 1/2 velike lice c 125 ml (I /8 I) bijelog vina ¦ sol I prstohvat kajenskog papra 150 ml vrhnja- I ve lika lica pistacija Mladi luk oèistite i nare ite na sitne kolute. Maslac zagrijte u tavici i pirjajte l uk dok ne omek a. Dodajte rakovice i pirjajte tako dugo dok ne poprime crvenu boju . Zatim ih izvadite i stavite na toplo. U tavicu dodajte curry, sasvim kratko pirjajte i odmah zalijte vinom. Ukuhajte u mak i zaèinite solju i kajenom. Umije ajte vrhnje. Rakovice poslu ite s umakom i posip ajte nasjeckanim pistacijama. 56 NAJBOLJI RECEPTI PURECE ROLADICE U VINSKOM UMAKU 2 male mrkve 200 g pinata-4 vrlo tanka pureæa odreska (svaki otprilike 125 g) ¦ 2 èajne lièice zelenog zaèinskog senfa- papar 20 g maslaca- 125 ml (1/8 I) suhog vina 150 ml vrhnja Osim toga: èaèkalice Mrkve ogulite, operite i nare ite na tapiæe debljine olovke. pinat proberite, operite, kratko blan irajte i dobro ga ocijedite. Odreske operite u hladnoj vodi, osu ite, t anko prema ite senfom i oblo ite listovima pinata i s 3 tapiæa mrkve. Meso zavijte u roladice i prièvrstite èaèkalicama. Maslac rastopite u posudi za pirjan je, i zapecite roladice sa svih strana. Odlijte masnoæu i umak od mesa zalijte vi' nom. Poklopite i pirjajte oko 15 minuta. Roladice izvadite i stavite na toplo. Tekuæinu ukuhajte i dodajte preostali senf i vrhnje. Umak stavite na podgrijani ta njur. Roladice razre ite i dodajte uz umak. PILEÆA PRSA U UMAKU OD NARANÈE 500 g pileæeg fileta (bez ko e i kostiju) I velika lica p eniènog bra na 4 velike lic 4 luka kozjaka papar 1/2 èajne lièice currya 125 ml (1/81) svje e istisnutog soka od ranèe 125 ml (1/81) pileæe juhe-100 g hladnog maslaca Svje e listiæe metvice Osim toga: I naranèu za garniranje Meso isperite u hladnoj vodi, osu ite, nare ite na kockice i u tankom sloju posipajt e bra nom. Ulje zagrijte u tavici, dodajte meso i pecite na jakoj vatri nekoliko m inuta. Vatru smanjite na najni u temperaturu. Luk olju tite i sitno nasjeckajte, dodajte me so i zajedno pirjajte dok luk ne postane staklast. Posipajte s curryem i zalijte juhom i sokom od naranèe. Pirjajte poklopljeno oko 1 0 minuta. Meso izvadite i stavite na toplo. Umak od mesa kuhajte dok ne postane gust. Skinite ga s vatre. Hladni maslac u komadiæima umije ajte s metlicom za tuèenje. Meso posla ite na tanjure i prelijte umakom. Za garniranje ogulite i filetirajte naranèu te posipajte svje im listiæima metvice. 57 PREDJELA I MEÐUJELA LONÈIÆI OD KOLJKI 100 mekog maslaca 5 velikih lica slatkog vrhnja ¦ 2 rezanja èe njaka 2 velike lice is kanog pomije anog zaèina (ru marin, estragon, timijan, per in) sol papra od limuna 2 ike lice limunovog soka 2 mesnate rajèice 2 konzerve koljki (po 24 komada) Maslac, osim I velike lice, pomije ajte sa slatkim vrhnjem. Èe njak i luk oèistite i isti snite preko maslaca i vrhnja. Dodajte nasjeckane zaèine i sve zajedno dobro izmije a jte. Zaèinite solju, paprom i limunovim sokom. Stavite na stranu. Rajèice kod peteljke zare ite u kri , zaronite u kipuæu vodu, ogulite, nasjeckajte na ko ckice i lagano zagrijte u preostalom maslacu. koljke zagrijte u vlastitom umaku, ocijedite i rasporedite na èetiri male posudice. koljke prekrijte maslacem s vrhnjem i zaèinskim biljem i komadiæima rajèice. Kratko zap ecite u prethodno zagrijanoj peænici.

izvad ite i takoðer stavite na toplo. osu ite i stavite na palaèinke . Stavite po dvije palaèinke u nama æenu vatrostalnu posudu. Pomije ajte maslac i bademe.1/4 èajne li 3 jaja 125 ml (1/8 ) mlijeka ¦ 2 velike lice rastopljenog maslaca Smjesa za punjenje: I velika lica maslaca I velika lica p eniènog bra na 250 ml (1/4 mlijeka ¦ I umanjak 2 velike lice limunovog soka sol kajenski papar ¦ I prsothvat c va ¦ I bjelanjak 200 g olju tenih rakovica 2 velike lice naribanog ementalera Osim to ga: ulje za peèenje masnoæa za vatrostalnu posudu ¦ maslac za premazivanje sezam Pomije ajte bra no i gustin. Povræe. dodajte olju teni i protisnuti èe njak. dodajte sol. Peæi 20 minuta u prethodno zagrijanoj peænici na 225 °C (plin: stupanj 4). Prema ite malu t avicu s uljem i ulijte malo tijesta. ispecite 8 palaèinki i stavite na toplo.I velika lica konjaka papar I velika a bademovih listiæa Stavite na radnu plohu kamenice u platnenu salvetu sa zaobljenom stranom prema dolje. Za umak zakuhajte eæer. RUSKE PALAÈINKE S KAVIJAROM (slika lijevo) 125 g p eniènog bra na 125 g heljdinog bra na 300 ml mlijeka 3 umanjka I èajna . pokrijte pergament papirom. juhu. Prema ite ih rastopljenim maslacem i posipajte sezamom . Postavite no za kamenice na iljastu stranu kamenice. Za smjesu rastopite maslac. Okreèite tavicu kako bi se tijesto ravnomjern o i tanko razlilo po tavici. umije ajte umanjak i zaèinite s limunovim sokom. prosijajte. Topli umak poslu ite uz palaèinke. Mes o izvadite i stavite na toplo. Od ostatka tije sta pecite preostalih 7 palaèinki. Punjene kamenice posipajte s listiæima badema i pecite u prethod no zagrijanoj peænici dok ne dobe zlatno utu boju. um ak od soje. I velika lica vinskog octa ¦ 1/2 èajne lièice soli I èajna lièica gustina O ulje Pripremite tijesto kao u receptu na strani 61. Povræe oko 3 minute pirjajte u masnoæi od mesa. Dodajte mlijeko i i mije ajuæi kuhajte oko 5 minuta. bamb usove mladice i filet izre ite na prutiæe. dodajte bra no i pr ite kratko dok ne dobije svijetlo utu boju. Neka odstoji oko 30 minuta. ogulite povræe i operite. Palaèinke napunite sa smjesom i savite palaèinke. okrenite i pecite palaèinku i na drugoj strani. Pecite oko 1/2 minute. Zagrijte ulje i kratko zapecite meso. odnosno. Za smjesu za punjenje oèistite.58 NAJBOLJI RECEPTI PEÈENE KAMENICE 18 kamenica ¦ 100 g mekanog maslaca 2 velike lice mljevenih badema I re anj èe njaka sve nja isjeckanog per ina Sok od 1/2 limuna. S no em razdvojite ljuske (slika 2). per in. 59 PREDJELA I MEÐUJELA EGZOTIÈNE PALAÈINKE 8 palaèinki Za tijesto: 100 g p eniènog bra na I velika lica gustina 1/4 èajne lièice soli 3 ja (1/8) mlijeka-2 velike lice rastopljenog maslaca Za smjesu za punjenje: 200 g ze lenih mahuna I mrkva ¦ I mali poriluk I mala konzerva bambusovih mladica (200 g) 200 g goveðeg fileta 8 listova ledene salate Za umak: I velika lica eæera I velika lica sojinog umaka 125 ml (1/8 I) instant juhe od povræa. Meso koljke pokrite s dovoljno maslaca od badema (slika 4). na spojnici. solju i currvem. kajenskim p aprom. limunov sok. Listove salate operite. Okret anjem no a odvojite ljuske kamenica (slika I). jaja. konjak i svje e mljeven papar (slika 3). Skinite s vatre. Istucite bjelanjak i oprezno s rakovicama i sirom dodajt e umaku.. Stavite na tanjur. Meso i povræe razdijelite po palaèinkama i savite palaèinke. rastopljeni mas lac i umije ajte glatko i tekuæe tijesto. Skrobno bra no (gustin) pomije ajte s malo vode i doda jte umaku. tj. ocat i sol. mlijeko. A 60 NAJBOLJI RECEPTI! CREPES SOUFFLE 8 palaèinki Za tijesto: 100 g p eniènog bra na I velika lica krobnog bra na (gustin).

Poslu ite palaèinke (blini) s vrhnjem . Sir protisnite kroz sito i pomije ajte s orasima. nasjeckajte na sitno i dodajte luku. pritisnite ga i ispecite p alaèinke promjera oko 5 cm. Ostavite da miruje oko 3 0 minuta. Operite iverak. solju. Tijesto stavite na li m oblo en papirom za peèenje. Fino ga nare it e i pomije ajte s koprom. Nama ite rubove piro ke s bjelanjkom. nare ite ga na kOCki-ce i pirjajte na maslacu. Pecite u pr ethodno zagrijanoj peænici na 225 °C (plin: stupanj 4). Ogulite luk. Stavite I veliku licu tijesta na tavicu. Namastite male modele za to rtice.lièica soli I prstohvat eæera 3 bjelanjka 150 ml vrhnja 75 g kavijara od lososa ili beluga-malossol-kavijar Osim toga: maslac ili ulje za peèenje kopar za garniranje Prosijajte p enièno bra no i pomije ajte s heljdinim bra nom. umanj ima. eæerom i rastopljenim maslacem glatko tijesto. Stavite smjesu za punjenje na s vaku piro ku. oèistite. posolite. ampinjone i luk dod ajte unki. Èvrsti snijeg od bjelanjaka oprezno dodajte tijestu. oèistite od kostiju i ko e. Zamijesite s mlijekom. Listove lisnatog tijesta razvaljajte pojedinaèno i oblo ite do pola s ribom. Uz piro ke mo ete poslu iti kiselo vrhnje. Povr ine nama ite smjesom od umanjka i mlijeka. Tortice pecite na najni oj re etki na 225 °C (plin: stupanj 4) oko . Dodajte ostale sas tojke za tijesto. ampinjone operite. poparite i dobro izmije ajte. Piro ke stavite na lim oblo en s papirom za peèenje. Stavite ih na toplo. Umotajte u aluminijsku foliju i ostavite u hladnjaku najmanje I sat. TORTICE OD ORAHA PUNJENE SIROM S PLEMENITOM PLIJESNI 300 g smrznutog tijesta 150 g sira s plemenitom plijesni 50 g nasjeckanih oraha 3 umanjka 125 g svje eg sira Osim toga: masnoæa za modele za tortice Odmrznite tijesto i razvaljajte ga na 3 mm debljine. Odvojite umanjak od bjelanjka i nama ite rubove tijesta s bjelanjkom. Poslu ite toplo s kiselim vrhn jem. Zagrijte ulje i mas lac u tavici. umanjcima (I èajnu lièi u saèuvajte) i svje im sirom. 62 NAJBOLJI RECEPTI! RIBA U RIBI 300 g smrznutog lisnatog tijesta 500 g su enog iverka 3 velike lice isjeckanog kopr a I jaje 2 velike lice mlijeka Osim toga: papir za peèenje Odmrznite lisnato tijesto. Umijesiti prvo pomoæu miksera a onda s rukama glatko tijesto. Tijesto izvaljajte na 3 mm deblj inu i izdubite okrugle plohe promjera oko 10 cm. Istucite umanjak s mlijekom i nama ite povr ine polumjeseca. spojite rubove tako da nastanu pol umjeseci i pritisnite ih vilicom. kavijarom i koprom. Preostali umanjak pomije ajte s velikom licom vode i prema ite povr inu tortica. Izre ite paketiæe od tijesta u obliku ribe. Pirjajte ih mije ajuæi na jakoj vatri dok ne ispari tekuæina. unku izre ite na sitne kockice i pomije ajte s koprom i ri om. Tijesto izre ite okruglo (I /3 veæe nego to su modeli za tortice) i tijestom o blo ite modele. Dobro pritisn ite rubove. Od ostataka tijesta oblikujt e "peraje" i ukrase i zalijepite pomoæu bjelanjka na "ribu". Pecite u prethodno zagr ijanoj peænici kod 200 °C oko 25 minuta. Modele napunite smjesom. Od ostatka tijesta izre ite tan ke trake i poredajte ih u obliku re etki na smjesu. 61 PREDJELA I MEÐUJELA RAVIOLI SA UNKOM Za tijesto: 300 g p eniènog bra na ¦ I èajna lièica pra ka za pecivo 1/2 èajna lièica soli 100 g ¦ 5 velikih lica kiselog vrhnja I jaje Smjesa za punjenje: 250 g kuhane unke 3 velike lice sitno isjeckanog kopra 60 g ku hane ri e I luk I velika lica maslaca 100 g velikih ampinjona sol papar I jaj ike lice mlijeka Osim toga: aluminijska folija i papir za peèenje Promije ajte bra no i pra ak za pecivo i prosijajte u jednu posudu.

per inom i pai mezanom. NAJBOLJI RECEPTI * 3 . Srdele na moèite u vodi. Odstranite ko tice iz maslina. solju. Za drugi nadjev oblo i pizze rakovicama. oblikujte dugaèku roladu i izre ite 12 jednakih komada. ukrasite kaduljom. Pomije ajte s maslacem. Nare ite rajèice i mozzarellu na kolute. Èe njak zajedno s per inom umije ajte u pol mjese. Posipajte s pinjolima. Poslu ite toplo. Od svakog komada ti jesta oblikujte pizze iste velièine i debljine oko 3 mm. Stavite tijesto oko 30 minuta na hladno. Poslu ite mlako. Èe njak olju tite i sitno isjeckajte. Izm ijesite tijesto jo jedanput na podlozi. Pecite pizze u pre hodno zagrij anoj peænici na 25 °C (plin: stupanj 4) oko 2( minuta. Nare ite unku na male kockice i stavite na smj esu. Rubovi pizza neka budu de blji. kisel im vrhnjem i limunovim sokom. Pomije ajte s punomasnim sirnim namaze prelijte preko rakov ica. Izmijesite mekano tijesto. dok se ne poveæa na dvostruku velièinu. Posipajte zrnima crvenog papra. Za nadjev pomije ajte sir s mekanim maslacem. Umije ajte jaja jedno po jedno. solju i paprom. paprom.6 listiæa kadulje Osim toga: masnoæa za modele za tortice Prosijte bra no i zamijesite zajedno s ostalim sastojcima tijesto. Oblo ite 4 mala modela za tortice (promjer 10 cm) s tijestom. 65 PREDJELA I MEÐUJELA NAMAZ OD DIMLJENE RIBE 2 dimljena fileta od pastrve (oko 200 g) ¦ 30 g mekog maslaca 3 velike lice kiselog vrhnja 2 velike lice limunovog soka sol papar salata potoènica 1/2 èajne lièice crvenog zrnu Grubo nasjeckajte filete od pastrve i usitnite u ka u. bra nom. Stavite da o dstoji oko I sat na hladnom. NAMAZ OD RAKOVICA (fotografija desno gore) 250 g oèi æenih rakovica sok od I /2 limuna ¦ 100 slatkog vrhnja malo hrena papr 2ike lice nasjeckanog per ina ¦ I kutijica grbice . Salatu potoènicu operite. Posip.30 minuta. Poslu ite s prepr enim bijelim kruhom. Za I. Tanko razvaljajte tijesto na radnoj plohi koju ste pos ipali bra nom. Ostatkom smjes om napunite preostale dvije tortice. 63 PREDJELA I MEÐUJELA MINI PIZZE Tijesto: 500 g p eniènog bra na I paketiæ suhog kvasca I èajna lièica soli 4 velikih inovog ulja ¦ 1/2 èajne lièice eæera 250 ml (1/41) mlake vode Nadjev: 8 rajèica 400 g relle 18 crnih maslina 6 fileta od srdela I èajna lièica timijana 3 velikih lica novog ulja 300 g oèi æenih rakovica I jaje 2 velike lice punomasnog sirnog namaza sol papar 3 velikih lica nasjeckanog per ina 100 g naribanog parmezana Osim toga: masnoæa za lim za peèenje Prosijajte bra no i pomije ajte s ostalim sastojcima. Stavi te tijesto na toplo. < \ A TORTICE OD SIRA Tijesto: 125 g p eniènog bra na 1/4 èajne lièice soli 70 g hladnog maslaca 2 velike dne vode Smjesa: 250 g svje eg sira 100 g mekog maslaca I velika lica p eniènog bra na l papar 2 mala jaja I re anj èe njaka ¦ 2 velike lice nasjeckanog per ina 2 velike ola 100 kuhane unke . Uz tortice je ukusan umak Cumberland ili kompot od brusnica. koju ste prije toga posipali bra nom. ocijedite i poslu ite zajedno s namazom na èetiri tanjura. Zaèinite solju i svje e mljevenim paprom. Tom smjesom napunite dvije tortice. Jo jedanput brzo izmijesit tijesto. est pizza oblo ite navedenim sastojcirr zaèinite timijanom i pokapajte uljem. nadjev operite ra jèice. Pecite tortice I 5-20 minuta u prethodno zagrijanoj peænic i na 200 °C (plin: stupanj 3). Pizze poslo ite na lim koji ste prethodno namastili.

Mrkvu oèistite i operite. Umije ajte pola vrhnja u jednu riblju smjesu i pola u drugu. Ohladite gotovu terinu na sobnoj temperaturi i staviti u hladnjak 12 sati. kajenskim paprom i prstohvatom currva. malo ohladite i pomije ajte s mesom. Prepecite ju na li mu u peænici oko 15 minuta na 220 °C (plin: stupanj 5). Operite per in. S no em za krumpir od mrkve i tikvice ogulite iroke rezance. Od svakog povræa posebno napravite pire i stavite na hladno. dok ne potamni. jestive repice. limunovim sokom i sitno isjeck anim listiæima bosiljka. U z to poslu ite umak od vrhnja zaèinjen solju. Od oba komada ribe izre ite jedan dugaèak filet (oko 150 g). 66 NAJBOLJI RECEPTI NAMAZ OD GOVEDINE 200 g fileta 2 ljutike I sve anj per ina 50 g maslaca I velika lica senfa kajens par sol 4-5 velikih lica sitno nasjeckanog vlasca Meso isperite u hladnoj vodi. Za terinu izre ite losos i iverak odvojeno i stavite na hladno. Ljutike olju tite i sitno nasjeckajte. Pokriveni model za terinu stav ite u tavicu napunjenu vodom i po i-rajte u peænici na 150 °C (plin: stupanj l)oko I s at. Smjes u od iverka stavite u terinu. Izmije ajte vrhnje i dodajte oprezno kremi. Tek onda dodajte drugi pire. nare ite na veæe komade i usitnite u mikseru. Stavite jedan pire od povræa po izboru u model. i PARFAIT OD PERADI 500 g jetrica od peradi I jabuka (boskop) 2 ljutike 400 g maslaca 125 ml (1/5 I) vina porto po 1/2 èajne lièice timijana i majo-rana 250 g slatkog vrhnja 2 jaja s 1/2 èajne lièice papra na vr ku no a kajenskog papra Osim toga: isjeckanih pistacija i f . ogulite. Povræe pirjajte kratko u malo vode (mrkvu i repicu o ko 12 minuta. Raspolovite paprike i oèi stite sjemenke. izravnajte g a i pustite da se dobro ohladi. Namaz od govedine poslu ite na 4 tanjura i ukrasite s vlascem. Dodajte smjesu od lososa i pokrite preostalim rezancima od povræa. Zakuh ajte mlijeko s instant juhom i paprom. paprom. osu ite i nasjeckajte.Stavite 12 rakovica na stranu. dob ro ocijedite i umije ajte u vruæu kremu. na nju polo ite ohlaðene riblje filet. osu ite. dodajte so k od limuna i slatko vrhnje. S mjesu zaèinite solju. Namastite model za terinu (sadr aj 3/4 I). brokule i crvene paprike 125 ml (1/4 I) mlijeka I èajna lièica instant juhe od povræa papar 2 mala umanjka 12 listova bijele elati g vrhnja ¦ kajenski papar currv Osim toga: masnoæa za model Mrkvu i repicu oèistite. Rastopit e maslac. 67 PREDJELA I MEÐUJELA TERINA OD POVRÆA Po 250 g mrkve. uronite na kratko u hladnu vodu i ocijedite. oèistite kosti i ko u. kajenskim paprom. paprom. Papriku operite i osu ite. Zaèinite senfom. Na kra ju dodajte per in i stavite oko I sat na hladno. Blan irajte ih u ki puæoj slanoj vodi. Terinu stavite preko noæi u hladnjak da se dobro ohladi NAJBOLJI RECEPTI TERINAODRIBE 400 g lososa 400 g iverka 2 bjelanjka I velika mrkva I tikvica-sol-200 ml (1/41) hladnog slatkog vrhnja papar kajenski papar curry 2 velike lice limunovog soka O sim toga: maslac za model Isperite ribu u hladnoj vodi. Nama ite terinu (sad r aj 3/4 I) s maslacem i oblo ite s rezancima od povræa. Oblikujte velikom licom hrpice i g arnirajte s preostalim rakovicama i grbicom. brokulu oko 5 minuta). Od preostalih rakovica napravite pire. Brokulu razd vojite na cvjetove i operite. kajen-skim paprom i currvjem. solju i stavite oko 30 minuta na hladno. Tikvicu oper ite. operite i nasjeckajte na veæe komade. Razdijelite k remu na èetiri dijela i pomije ajte pojedinaèno s pireima od povræa. Zaèinite paprom. elatinu namoèite oko 10 minuta u vodi. Posebno izmije ajte po jedan bjelanjak s lososom i iver-kom i pomoæu miksera napravite pire od lososa i pire od iverka. dodajte ljutike i per in i kratko pirjajte. Zaèinite s malo hrena i svje e mljevenim paprom. Nakon toga s tavite papriku na oko 5 minuta u vla nu krpu i ogulite ko u. Pjenasto istucite umanjke i na pari zajedn o s vruæim mlijekom istucite laganu kremu. opet ga dobro ohlad ite i tako postupajte sa svim pireima.

Za nadjev nare ite usoljeni jezik na trake debele kao prst . Svinjsko meso i slan inu izre ite na veæe komade i sameljite najprije grubo. izre ite komad velièine 30 x I I cm i njime sve pokrijte (fotografija 3). Zalijte vinom i dodajte zaèine.12 porcija) I recept za tijesto pa tete 600 g nasoljene svinjetine bez kostiju (od buta) 200 g nesu ene masne slanine 2 luka 25 g maslaca 100 ml (1/10 I) vina Madei-ra 2 jaja 0 g pistacija 150 g vrhnja sol ¦ papar piment ribani mu katni ora èiæ 250 g na-so uhanog goveðeg jezika I bjelanjak I umanjak 2 velike lice slatkog vrhnja 3 lista ele elatine 250 ml (1/4 I) vina porto Osim toga: maslac za model. Luk olju tite. Stavite na hladno. odstranite ko tice i nare ite na male komadiæe. soka od naranèe i kajenskog papra. Pire pasirajte kroz sitno sito. Na svakom uglu izre ite kvadrat velièine 11x1 cm. Gotovi parfait mora kod dodira prstom biti elastièan. pistacije i vrhnje. preko tog a prelijte ostatak smjese i potpuno je izgladite po povr ini. Ostatak tijesta izvaljajte tako da bude sasvim tanko. a n akon toga jo 35 minuta na 180 °C Ostavite da se hladi na sobnoj temperaturi. Pirjajte na maslacu luk i jabuku. Preostali maslac rastopite na umjerenoj vatri. stavite na hladno. TIJESTO ZA PA TETU 400 g p eniènog bra na I èajna lièica soli 200 g hladnog maslaca 2 mala jaja Bra no prosijajte na stol. Olju tite ljutike i nare ite na èetiri dijela. Ohladiti na sobnoj temperatu ri i ostaviti u hladnjak 12 sati. Stavite na hladno. Uz to poslu ite kompot od brusnica pomije an s hrenom i senfom. P a tetu stavite u peænicu na re etke i pecite I 5 minuta na 225 °C (plin: stupanj 4). Ulijte smjesu do otpr ilike 3 cm visine.leti od naranèe za dekoraciju. Tijesto izbodite! Od ostataka tijesta izre ite listiæe. Kuhajte dok se tekuæina ne smanji na pola. Istucite umanjak i slatko vrhnje i time prema ite tijesto. Oblikujte porcije parfaita s velikom licom koju ste prethodno uronili u kipuæu vodu. rastopljeni maslac i jaja. pi-mentom i mu katnim ora èiæem. Zajedno s ostalim sastojcima brzo ga umijesite u glatko tijesto. Ogulite jabuku. Stavite na hladno. Istucite bjelanjak. i njime zalijepite ukrase na tijesto. Od jetrica i smjese s jabukom napravite pire pomoæu miksera. Rastopite veliku licu maslaca. zatim ohladite. aluminijska folija Tijesto za pa tetu pripremite po receptu i stavite na hladno. Odstranite s jetrica ile i isperite ih u hladnoj vodi. U sredinu polegnite narezani jezik (fotografija 2). nare ite na kockice i pirjajte na maslacu. k uhajte dok smjesa ne postane kao sirup. Prije nego to se stvrdne ulijte u dimnjake. 72 . Od aluminijske folije napravite dva zamotuljka i postavite ih kao "dimnjake" u o tvore (fotografija 4). Na povr ini koju ste posipali bra nom ra zvaljajte otprilike 3/4 tijesta u èetverokut velièine 50 x 30 cm. Zaèinite solju. dobro je istisnite i rastopite na laganoj vatri u 4 vel ike lice vina porto. Tijesto koje viri pr eko ruba polegnite preko smjese. Namastite èetvrtasti model velièine 30 x II cm. Umije ajte u preostalo vino i stavite u kupku s ledenom vodom na hlaðenje. Dodajte mljevenom mes u. Garnirajte parfait s isjeckanim pistacijama i filetima naranèe. Osu ite ih i izre ite na veæe ko made. Omek ajt e elatinu u hladnoj vodi. Zalijte vinom (madeira). Poklopljeni model stavite u tavicu napunjenu vodom i po irajte u peænici kod 150 °C (p lin: stupanj I) oko 45 minuta. Umije ajte jaja. k ako bi se ele stisnuo. zaèinite i stavite u terinu (sadr aj 3/4 I). debljine otprilike 1/2 cm. 69 PREDJELA I MEÐUJELA 70 NAJBOLJI RECEPTI PA TETA OD UNKE (10. zatim sitno pomoæu stroja za m ljevenje mesa. Pa tetu stavite na hladno. paprom. Uz to poslu ite slatko-ljuti umak od naranèine marmelade. Tijesto pa ljivo polegnite u model i lagano ga pritisnite uz stjenke (fotografija I). Postupno dodajte vrhn je.

Èvrsto zave ite ku hin koncem (fotografija 4). bilja i zaèina. ali tra i od reðeno vrijeme. Na koji je naèin mo ete odmastiti i razbist . morate je pre usitniti. Nakon kuhanja stavite lanenu krpu ili gazu u veliku cjediljku. Pritorr stvara siva pjena od zgusni bjelanèevina i sitn ih komac talih sastojaka. Ne smiju biti zasitne. I jedne i druge su glavna jela. Poklopac stavite na lonac do polovice. Prema redoslijedu fotografija -odozgo prema dolje . od brojnih vrsta povræa. TEMELJNAJUHA Sastojci za otprilike 3 litre 750 g teleæe potkoljenice 500 g goveðe potkoljenice (m esar ih mora razrezati) I koko za juhu ili 1500 g usitnjene koko i 1 komad ko e od svinjske slanine 3 . Namjeravate li pripremiti riblju juhu. kokc usitnjenu koko . i poklopite. osnova za sve juhe i variva. ili u finim francuskim restoranima Consomme. Stavite ih no s ko om slanine u Iona jem je i metalna mre a (fc ja I). i njima neprimjet no pripremiti eludac za sve u itke koji æe uslijediti. Na sasvim laganoj vatri ponovno zakuhaj te. ono to struènjaci podrazumijevaju bujon. zimskim. Za dobru juhu. koja se poslu uju umjesto m esa ili drugih jela i priloga. uzeli koko . Mre a slu i tome da ne doðe u do dir s dnom. takoðer æemo vam pomoæi osnovnim receptom. Njegova priprema takoðer nije komplicirana. Drug aèija je stvar s gustim juhama. Jasno da takvi k oncentrati mogu dati i prepoznatljivi okus svim jakim gustim juhama i varivima. Juhe. per in i majci icu. Odlièno je pri tome da ih mo ete skuhati u veæim kolièinama i zatim zalediti.teni. sav taj trud ni u kojem sluèaju nije uzaludan. Povremeno dc malo hladne vode i dalje I. Skidajte je tako di dok god se ne poène stvar jela pjena u malim mjehuri Ona æe kasnije sama nes ta sastojke zelenila za juhu pc zajedno. U nju isipajte juhu (fotografi ja 7) i ostavite je da se ocijedi. i to s pomoæu koncentrata od mesa i ribe koje ste sami pripremili. Prije toga operite tite mrkvu. Nastojati æemo da vas na im re ceptima potaknemo. i jo jednom oberite. p oput bujona s povræem ili kremaste juhe s malo vrhnja. tako da ostane sa svim malo otvoren. i to najbolje neolju. 73 SAVJETNIK ZA JUHE SVEO JU HAMA One su omiljeni uvod u obiteljski ruèak. Kuhajte na vatri otprilike I sat. Oni s u odlièna osnova za lagane juhe. Na taj æete naèin uvijek imati pri ruci pravu osnovu za dobru juhu.postupa se na sljedeæi naèin: 74 i NAJBOLJI RECEPTI Luk operite. a njegovo æemo pripravljanje detaljno pokazati na sljedeæim stranicama. slanine. koje mo ete poslu iti kao predjelo. povræa. korijen per ina luk i gomolj celera. arenim. Dolijte toliko hladne vode prekrije sve sastojke (foto 2). Jaka juha ili bujon mo e se uvijek skuhati od mesa za juhu. ali sastojke nemojte istisnuti. peradi. Ostavite juhu na sasvim laganoj vatri 5-6 sati. Na primjeru ukusne juhe od mrk ve s prilozima od povræa pokazali smo vam kako to mo e biti i prava poslastica za oèi. prepoznatljivi okus.NAJBOLJI RECEPTI Uèinite od juha i juhica koje poslu ujete svojoj obitelji i gostima ne to vi e od uobièaje nog jela. kuhajte. Kao predjelo moraju biti sasvim lagane. kojima daje jaki. poslu ene kao predjelo. i nabodite ga s klinèiæima (fotografija 5). sti avaju poèetnu glad i uvode u predstojeæa ukusna jela. Meðutim. Po\ stavite u lonac. ekstrakt je od mesa i kosti ju. Za pravilno pripremanje juha uvijek vam æe vam biti potreban osnovni koncentrat. To je temeljac. jer æete u supr otnom juhu vrlo te ko ponovno razbistriti. T akoðer ga stavite u lonac (fotografija 6). da i u va em svakodnevnom kuhanju isprobate ne to sasvim novo. koju morat« mena na vrijeme maknuti za pjenu ili obiènom li cor tografija 3). sa su enim mahunarkama ili ljetnim. Operit lenilo celera. To je praktièno. povræa i kocke ili juhe iz vreæice. jednost avno i u kuæanstvima se najèe æe prakticiraju. Sada mo ete dodati sitno sjeckano povræe i juhu dovr iti jako zaèiniti (fotografija 8).4 litre vode Povræe za juhu 2 velike mrkve I korijen per ina 2 tanke stabljike poriluka 1/4 korijena celera ¦ struèak listova celera 1/2 struèka per ina 2 stabljike majèine du I lovorov list ¦ I re anj èe njaka Osim toga: 2 luka 2 klinèiæa U hladnoj vodi isperite tel goveðu potkoljenicu.

Kod rasp oreðivanja na porcije primjerene za va u obitelj imajte na umu. To se mo e obaviti na dva naèina. to je kolièina koju u uobièajenom domaæinstvu nikada neæete trebati. Consomme ili krepka j uha mo e biti i drugi naziv za bujon. i odmah je stav ite na jaku vatru. jer æete inaèe napraviti sasvim "pijanu" juhu. i onda prema potrebi jo doèinite. Postoje jo brojne moguænosti. Provansalsko bilje. koje pirjajte u dvije velike lice ulja. Bujon je finije izdanje mesne juhe. Nakon toga ga se ocij edi kroz lanenu krpu i odmasti.riti. s pimentom. Uvij ek najprije stavite sasvim malo zaèina. mo e se odmastiti dok je jo vruæa. posebno. Masnoæa æe se skrutnuti na povr ini. postupak ponovite. Takoðer je dobar i sherrv. vrlo je praktièno dr ati zalihe. i pomije ajte s tri bjelanjka koja ste istukli u snijeg (fotografija 2). kako snijeg ne bi pao na dno. Pritom ri u morate kuhati . pa èak i cimet om (daje vrlo egzotièan okus). daje otprilike 3 litre jake juhe. Najbolja je metoda stavljanje u led. pogotovo zato jer ona takoðer u sebi sadr i aromatiène tvari. Aklohol. i mo ete je osim s povræem. za otvaranje apetita. suhi je zaèin. Zaèinima mo ete svak j juhi dati poseban okus. i ostavite u juhi na jvi e 10 minuta. Recept koji smo dali na stranici 74. Ostavite juhu da se ohladi nepokrivena. Ponajprije se postavlja pi tanje. dakle kraljevska dvostruka krepka juha. Kao zaèin je dobar i ljupki Porto. jer bi inaèe bujon postao mutan od iskuhane krobi. m o e se poslu iti èista. poslu iti i s prilozima od tjestenine za juhu do okruglica od sr i. s ne to vi e umaka od soje. Ostavite da se ohlade i postanu mlake. na koji se naèin juha mo e struèno odmastiti. Mje avinu umije ajte u mlaènu juhu. irokom licom za mije anje mije ajte juhu. opisano je na sljedeæoj stranici. Stavite ga u platnenu vreæicu. a zatim je pokrijte i stavite u hladnjak. primjerice liènjacima i sasvim tanko nasjeckanim povræe m. Juhu mo ete zaèiniti mu katom ili afranom. To je ime i zaslu ila zbog svog izvrsnog okusa. To je temeljna juha s koje je skinuta masnoæa. pogotovo ako je suhe sorte (ali mo e biti i "cream") . Jaka mesna juha je prikazana na fotografiji 8. pod pretpostavkom da ste pa ljivo odmjerili kolièinu. èime unosi dodatni zaèin u jelo. Ako ostane du e. i lagano ga provucite po povr ini juhe s jednog na drugi kraj lon ca. 75 SAVJETNIK ZA JUHE to sve jo morate znati o juhama. M eðutim. U tu svrhu uzmite komad kuhinjskog papira k oji dobro upija. da vam je za jednu o sobu potrebno otprilike 1/4 litre juhe. tj. juha æe imati previ e okus po bilju. i koja je z ahvaljujuæi dodatnom mesu postala aromatiènija. S jajima postaje "Consomme double royal" . Ona je jo jaèa od temeljne juhe i vrlo dobro podnos i jake dodatne zaèine. Malo konjaka ili vinjaka dodanih u Consomme odu evilo je veæ brojne sladoku sce. a ko bi i dalje po juhi plivalo previ e masnoæe. reæi æemo na ovome mjestu. a za Consom-me double i ne to manje od èetvr . Vrlo je omiljen i bujon s ri om. i radije nekoliko puta doèinite. ingver. macis i paprika. i kako ih se s truèno priprema. Uvijek stavite najprije samo nekoliko kapi. Mnogi meðutim smatraju da je Consomme zapravo bujon koji je kuhan jo jedan sat s goveðim mesom i malo povræa. Drugom se metodom potpuno sigurno se otklanja sva masnoæa. èvrsto istuèeno vrhnje zaèinjeno currvem i sjeckanim per i nom. kako razlièitim zaèinima dati drugaèiji okus ovim j uhama. Ostali zaèini: curry. Kao prvo. kao npr. Ovdje jo moramo navesti kako se zovu razlièite fine juhe od temeljne juhe. Dobro zaèinjena. tako da je vrlo jednostavno mo ete skinuti licom. sa sasvim malo kaj enskog papra ili tabasko umaka. Èim je bjelanjak skuhan i pliva na povr ini (fotografija 3). Bistrenje juhe Radi se na sljedeæi naèin: za I litru mlake juhe potrebno je 100 g mrkve i celera na rezanog na kockice. i koja je jo jednom razbistrena mje avinom tartara i bjelanjka. mje avina koja se mo e kupiti i gotova. Mesna j uha je zapravo prilièno klasièna juha. Consomme double ili dvostruka krepka juha. Nju se ne odma æu-je. O svje em bilju æemo govoriti kasnije. Ako to ne bi bilo dovoljno. Pritom æe papir upiti masnoæu (fotografija I). juhu procijedite k roz krpu. to struènjaci nazivaju Julliene. ali i tamnije boje. Masnoæu mo ete iskoristiti za pr enje i pirjanj e. i na kraju pripremiti za fine juhe. Radi se o juhi s koje je skinuta masnoæa i koj a je obogaæena finim prilozima. dok ne postanu stakla ste. i postat æe bistra. dok ne dobi jete okus koji ste eljeli.

zaèinite paprom i m u katnim ora èiæem. i r ul presavinite preko ruba mjeri Pa ljivo ulijte juhu i èvrsto zæ rite vreæicu. uz neprekidno mije anje (fotografija I). Vrlo ukusan dodatak s u i okruglice od ko tane sr i i rezanci s jajima (fotografija 4). zaèinite je neposredno nego to æete je konaèno pr miti za jelo.3 I vode Povræe za juhu: I mali struèak bosiljka listovi komoraèa ili 50 g korijena komoraèa ¦ 4 stabljike celera ¦ I lovorov list Mrkvu. za vrijeme pripremanja mojte je soliti niti dodavati z. narezanim palaèinkama. kopra i matiènjaka. Napravit æe se ku glice velièine gra ka. Ako su meðu njima i glave. Za zamrz. morate odstraniti krge. ne. jed nako kao niti prije sar stavljanja u led. odlièno je meso od morskih ili rijeènih rakova. r mo jo napomenuti da su n. Drugaèije je s kuglicama od tijesta (fotografija 3). Rebra nare i te na trake iroke 2 cm.t litre. Posoljena juf za vrijeme reduciranja i zalet nja postati jo slanija. Mo ete ih pri premiti s tjesteninom za juhu (rezanci. k omadiæi lista ili dimljenog bakalara. Umije ajte tijesto za palaèinke. Per in. Va n bez obzira radi li se o juhi oi mesa ili od ribe ( sljedeæa str. zave ite u struèak (grincajg) i stavite u lonac. ] 76 NAJBOLJI RECEPTI Riblje juhe su puno ukusnije. morate svoj je nik prilagoditi tako. Ostatke ribe dobro ope rite. Procijedite kroz krpu i ostavite da kuha jo 5 minuta. Ostavite je da s ohladi nepokrivena. Uz to jedan praktièan s^ u mjericu od jedne litre stav vreæicu za zamrzavanje. neposredno prije nego to æete je poslu iti. riblje kosti. Juhu p . Posipajte ih po juhi d ok su jo vruæe. Primjerice. Ostavite da lagano kuha 30 minuta. Osim toga. nemate krinju ili pretinac ze z amrzavanje. Mo ete napuniti i u vreæice za zamrz nje . Za temeljnu riblju juhu potrebi su vam riblji ostaci. TEMELJNA RIBLJA JUHA Sastojci: I mala mrkva (narezana na tanke kolutiæe) 2 mala luka (sitno nasjeckana) 2 sitna poriluka (narezana na kolutiæe) 4 velike lice maslaca ¦ 1000 g ribljih ostat aka od bakalara. Ostatak æe oba\ krinja za zamrzavanje. jer se u njima nalaze gork e tvari. dodajte u juhu i kuhajte otprilike 35 minuta. nje prelijte hladnu juhu u po za zam rzavanje (fotografija 4 aluminijske posude. stabl jike celera i lovorov list operite. Razbistrite kao i juhu od mesa. ako ih pripremate pomoæu temeljne riblje juhe.5 . luk i poriluk pirjajte u loncu na srednje jako zagrijanom maslacu dok ne postanu staklasti. koji æe na glasiti karakter juhe. Kuhajte na sr ednje jakoj vatri. Prema me. kiselice. i pustite ga da kroz grubo sito kapa u kipuæu masnoæu za fritiranje. Kod dodataka temeljnoj ribljoj juhi ogranièite se na ribe i plodove mora. peraje i ko a. listove operite i odvojite od rebara listova. Pecite ih dok ne dobiju zlatno utu boju. skinite pjenu. koljke poput dagnji i srèanki ili ukusne riblje okruglice. pomije ajte s polovicom listova i stavite u temeljnu juhu. Stoga. estrag o-na. Mo ete ih nabaviti u ribarnicama: glave. Kao zaèine koristite svje e sjeckano bilje poput per ina. i zatim j stavite u h ladnjak u èvrsto za renim posudama. lista ili njihove mje avine 2. bosiljak. dok ne postane mekan. da je pol te relativno brzo (ot prilike z. ca). Kod juhe od mesa izbor dodataka je bogatiji. Za maæinstvo je najpraktiènije d led avljate porcije od po I to se tièe samog recepta. Luk izvadite. zvjezdice). dene k olièine potrebne za si no jaku i dobru juhu. temeljnu riblju juhu mo ete koristiti i za pripremanje umaka. a umanjak je èini i zasitnom. Opæe je poznato da nasjeckani vlasac èini juhu osobito ukusnom. buduæi da se ona najèe æe poslu uje kao malo pt lo u menijima s vi e jela. ali je prethod no morate reducirati. 3-5 dana). Luk olju tite. tako da su potpu no potopljene (fotografija 2). iverka. s ri om. 77 JUHE KREMASTAJUHAOD BLITVE 2 glavice blitve (otprilike 800 g) 750 ml (3/4 I) juhe u prahu papar ribani mu kat ni ora èiæ 1 luk 30 g maslaca 20 g p eniènog bra na 250 ml (1/4 I) slatkog vrhnja 50 g roquef sira Odre ite peteljke blitve. listove ili korijen komoraèa. Stavite ostatke riba u lonac i prelijte hladnom vodom.

dodajte u vodu i ostavite d a lagano kuha otprilike pola sata. Juhu zakuhajte. ogulite ga i nare ite na kri ke. Per in operite. èe njak. KREMA OD MASLINA SA SALAMOM ÈE NJOVKOM 4 luka I velika lica maslinovog ulja I I vode ¦ I izdanak majèine du ice ¦ 250 g zelen maslina punjenih bademom 50 g olju tenih badema 250 ml (1/4 I) suhog bijelog vina 150 g salame sa èe njakom (tanko narezane) 50 g ovèjeg sira Luk olju tite. maslina i badema. i sve zajedno dobro izmiksajte. vino i pire te sve zagrijte. Sir nare ite na kockice. Poslu ite hladno ili toplo. Preost ale listove blitve nare ite na sasvim tanke rezance. zajedno s naribanom koricom limuna. dodajte ih u juhu (koristite samo zatvorene koljke). GUSTAJUHAS PAPRIKpM. operite i ocijedite u centrifugi za sal atu. i ostavite na laganoj vatri otprilike 30 minut a. Èe njak olju tite i sitno nasjeckajte. Ulje zagrijte u loncu. 78 NAJBOLJI RECEPTI GUSTA JU HA OD KRUMPIRA S AVOKADOM 500 g krumpira I I temeljne juhe od mesa papar kumin 3-4 stabljike per ina 1/2 èa lièice naribane kore od limuna (koja nije obraðena) ¦ 200 g kiselog vrhnja I veliki. umije ajte vrhnje i zaèinite sokom od limu na. Avokado pre polovite. 79 JUHE KREMA OD ENDIVIJE 500 g salate endivije 20 g maslaca I I temeljne juhe od mesa ili povræa 150 g kuha ne ri e 100 ml slatkog vrhnja I velika lica soka od limuna 2 velike lice sjeckanog atiènjaka Endiviju oèistite. i pa ljivo umije ajte kiselo vrhnje. dok se koljke ne otvore. origano. otrgnite listiæe i stavite ih u mikse r. odstranite ko ticu. Te kuæinu u kojoj ste ih kuhali zagrijte zajedno s piriranim rajèicama. ostavite ih da se namaèu jo otpr ilike 5 minuta u juhi. Nakon otprilike 30 minuta. u njemu krat ko pirjajte luk i dolijte vodu. kad krumpir postane bar unasto mekan. dok se potpuno ne rastope. i zaèinite solju i pap rom. Umije ajte meso od koljki i raspod ijelite na tanjure. koljke temeljito oèistite èetkicom pod ml m vode. Ostavite da kuha 5-7 minuta. juhu mo ete pa sirati kroz sito. Juhu raspodijelite na èetiri tanjura. operite. Dobro je pirirajte i ponovno zagrijte. vino i vodu. paprom i vvorcester umakom. dolijte j uhu i dodajte ri u. raspolovite i nare ite na kolutiæe.VRHNJEM I PUREÆIM PRSIMA 1 kg crvenih paprika 2 luka 40 g maslaca ¦ 20 g bra na 500 ml (1/21) temeljne juhe ¦ 375 ml (3/81) slatkog vrhnja2 èajne lièice slatke mljevene paprike ¦ 1/2 èajne lièice mljevene crvene paprike ¦ sol 300 g dimljenih pureæih prsa (ili kuhane unke). Maslac i bra no dobro umijesite i oblikujte kuglice . Juhu pono vno zagrijte (pazite da ne zakuha). Majèinu du icu isperite. Ako nemate stroj za piriranje ili mikser. Pomije ajte preostali dio juhe. Vruæu juhu raspodijelite na èetiri tanjura. Juhu procijedite. . Savjet: umjesto endivije mo ete uzeti i bilo koju dr ugu vrstu lisnate salate. umije ajte vrhnje i zaèinite juhu soli. majèinu du icu. Umije ajte slatko vrhnje i naribani roquefort. nare ite na kockice i skuhajte u temeljnoj juhi zaèinjenoj s paprom i malo kumina. NAJBOLJI RECEPTI KREMASTAJUHASA KOLJKAMA 2 luka I èajna lièica origana I izdanak majèine du ice I re anj èe njaka 125 ml (1 vina ¦ 500 ml (1/2 I) vode sol ¦ papar 2 kg dagnji ¦ 500 g pirira-nih rajèica 200 g omasnog vrhnja VVorcester umak listiæi bosiljka Luk olju tite i i nare ite na kolutiæe. Izvadite meso iz koljki (koristite samo otvorene) i stavite ga na toplo. Prije poslu ivanja posipajte listiæima bosiljka. i zatim je poslu ite. i posipajte paprom. Zakuhajte lu . nare ite na iroke rezance. Ostavite ga da se namaèe u vruæoj juhi otprilike 3 minute. stavite ih u juhu koja kuha i uz neprekidno mije anje kuhajte otprilike 5 minuta .irirajte i usitnite u mikseru. U mikseru napravite pire od otprilike 1/4 juhe. z reli avokado Krumpir ogulite. Fond procijedite kroz gazu. i u njemu malo pirjajte salatu. i na svaku stavite salamu i sir. U velikom loncu rastopite maslac. stavite juhu u mikser.

dodajte u juhu i ostavi te da lagano kuha otprilike 5 minuta. Nasjeckajte listove metvice (4 listiæa ostavite). Dodajte ka u od pastrva.500 g cikle 1 èajna lièica jestivog kroba 50 g meda 100 g vrhnja I /2 èajne lièice mljevenog cimeta vr ak no a mljevenog cimet Suhe ljive. ka u od paprike i papriku u prahu. peèenim ljivama i 500 ml (1/2 I) vode. posolite i zaèinite paprom. posolite i zaèinite cimetom i klinèiæima. Dodajte vrhnje. odstranite peteljku. Odstranite ko u i masnoæu s pureæeg mesa. Poslu ite topl o ili hladno. Kuhajte na sasvim laganoj vatri otprilike 30 minuta. Ciklu izmiksajte. Smjesu dodajte u juhu i zagrijte. i kuhajte u ekspres-loncu u vodi otprilike 15 do 20 minuta (obièan lonac: I do I I/2 sat. jer cikla pu ta intenzivnu boju). Krbuljicu isperite. Savjet: ako nemate mikser. Slatko vrhnje istucite da bude tvrdo i umije ajte krbuljicu. GUSTA JU HA S BRAZILSKIM ORASIMA. ko tice i unutarnje stjenke. Dodajte med i vrhnje. Zapr ite bra no u 40 g maslaca i dalje postupajte kao to je opisano. a zatim je u mikseru usitnite u finu. mu -katni m ora èiæem i kardamonom. zakuhajte u velikom loncu zajedno s vinom. pomije ajte ih s vrhnjem i dodajte u juhu. JUHE GUSTA JU HA OD CIKLE mmmmimmmmmmmmmmmmmmmmimmmimmmmmm 500 ml (1/21) laganog ro e vina 100 g suhih ljiva. a u juhu dodajte samo stabljike i vino. ogulite ko u (stavite gumene rukavic e. Ostatak juhe ponovno zag rijte. 77) ¦ sol papar -2-3 stabljik e svje e metvice 250 ml (1/4 I) bijelog vina ¦ 20 g bra na ¦ 200 g puno-masnog vrhnja Smrznute pastrve stavite u kipuæu juhu. Luk ol ju tite. KRBULJICOM 1 VRHNJEM 200 g brazilskih oraha 500 ml (1/21) mlijeka-500 ml (1/21) juhe od povræa ¦ sol papa r naribani mu katni ora èiæ kardamon otprilike 30 g krbuljice ¦ 150 ml slatkog vrhnja stohvat anisa 2 cl biljnog likera Orahe poku ajte potpuno oèistiti od smeðe ko ice. koje ste prethodno prepolovili i izvadili ko tice prelijte vinom. umije ajte bra no u otprilike I do 2 velike lice vode. i ost avite neko vrijeme da se natope. i fino ih piriraj-te u mikseru zajedno s mlijekom. krob rastopite u I velikoj lici hladne vode. i malo zaèinite solju i paprom. Juhu raspodijelite na tanjure. pasirajte je kroz cjediljku . Riblje filete pirirajte u malo juhe. osu ite. Pritom pazite da se ne stvore grudice. Operite je i nare ite na veæe komade. Ogulite ko u pastr va i filirajte ih. Juhu procijedite kroz sito. operite i nare ite na sitne kockice. Procijedite kroz cjediljku. nare i te ga na rezance i zagrijte u juhi. GUSTAJUHAOD CRVENIH LEÆA I luk I stabljika bijelog celera 1 crvena paprika 2 mrkve 250 g gula a od divljaèi 50 g ostataka unke 30 g malsaca 2 velike lice koncentrata rajèice sol papar 750 ml (3/4 I) temeljne juhe 250 ml (1 4 I) crnog vina ¦ 250 g crvene leæe ¦ 200 g puno-masnog vrhnja 4 velike lice marmelade od vi anja Povræe oèistite. jo malo zaèin ite i raspodijelite na tanjure. kuhajte otprilike 40 minuta. an is i liker. ovisno o velièini). Ukrasite listovima metvice. posolite. pirjajte je zajedno s lukom na 20 g maslaca. i pritom eventualno dodajte malo juhe.Paprike razre ite na pola. Metvicu oper ite. nasjeckajte na sitne kockice i kratko ga pirjajte u rastopljenom maslacu. ostavite da kuha otprilike 10 minuta. mo ete postupiti na sljedeæi naèin: papriku nare ite najsitnije to mo ete. Divljaè i unku takoðer nare ite na s . Nakon kuhanja je naglo ohladite pod hladnom vodom. dodajte u juhu i ostavite da lagano kuha otprilike 2 minute. tekuæu ka u. KREMASTAJUHA S PASTRVAMA 1 METVICOM 2 duboko smrznute pastrve (svaka otprilike 170 g)-500 ml (1/21) instant juhe od rakova ili temeljne riblje juhe (recept vidi na str. sasvim 82 NAJBOLJI RECEPTI sitno nasjeckajte. Ciklu operite. otrgnite listove. Dodajte bra no. na nju stavite tuèeno vrhnje. prepr ite i postupno dodajte juhu mije ajuæi metlicom.

Garnirajte ru ièastim bjelanjkom i marmeladom. Maslac rastopite u tepsiji. 3/4 sira stavite u juhu.e komadiæe. Dodajte koncentrat rajèice i sjeckano povræe. Istucite dobro bjelanjke i podijelite na pola. Pr ite p enicu u zrnu u vruæem maslacu oko 5 minuta. Dolijte juhu. izvadite borovice i zgusnite juhu pireom u prahu. Slaninu nare ite i zapr ite s obj e strane na srednje jakoj vatri na maslacu. ostavite je da kuha na sasv im laganoj vatri 10-15 minuta. Ukras ite slaninom i poslu ite. posolite i zaèinite paprom. zaèinite konjakom i borovicama. i ponovno p osolite i zaèinite paprom. izvadite jezgru s ko ticama i nare ite ih n a kri ke. dok ne postane hrskava i ne otpusti mast. Ogulite i izribajte jabuku na veæe komade. prema potrebi dodajte malo vode. U preostaloj masnoæi zapr ite luk. Juhu zaèinite paprom. Raspodijelite juhu na èetiri tanjura. Bundevu ogulite. Skinite lonac s vatre i brzo dodajte dru gi dio bjelanjka u juhu.100 g slanine-20 g maslaca ¦ 500 g kiselkastih jabuka 2 velike lice konjaka 3 borovice 750 ml (3/4 I) temeljne juhe papar -2-3 velike lice pirea od krumpira u prahu Luk olju tite. cimetom. PIKANTNA JUHA OD JABUKA 250 g luka. ulijte juhu i vino. i u njemu zapr ite meso. odstr anite ko tice i niti. Juhu grubo pirirajte u mikseru. 83 JUHE GUSTA JUHA S BUNDEVOM I SIROM 50 g p enice u zrnu I kg bundeve ¦ I luk 40 g maslaca otprilike 4 velike lice juhe o povræa papar ribani mu katni ora èiæ 125 g ementalera 40 g rastopljenog maslaca sme-ðeg eæera P enicu ostavite preko noæi da se omek a u 500 ml (1/2 I) vode. Naribajte sir na sitno. Odmrznite ga na umjere noj vatri i kratko prokuhajte. dodajte leæe. Kuhajte oko I sat. Odvojite jednu kutlaèu juhe i pomije ajte s jednim dijelom bjelanjka. nasjeckajte na sitne kockice i kratko pirjajte u rastopljenom maslacu. ali da se ne raspa dnu. 85 v^^j *^ "SMs-sr^ JUHE ZAPECENAJUHA OD PINATA 600 g smrznutog isjeckanog pinata 250 ml (1/4 I) vode 250 ml (1/4 I) mlijeka ¦ I re a nj èe njaka 125 ml (1/8 I) slatkog vrhnja ¦ sol ¦ papar 4 kri ke tosta od prekrupe ¦ I luk 200 g mozzarelle Smrznuti pinat stavite u lonac s vodom. Jabuke ogulite. Jabuke pirjajte u luku. Rastopite maslac. Vodu zajedno s juhom od povræa dodajte bun devi. operite i izribajte kupus. Luk olju tite. u zadnje dvije min ute dodajte eæer. Prokuhajte juhu sasvim kratko uz stalno mije anje. Pasirajte kupus. Pomije ajte vrhnje s marmeladom. Dodajte bundevu. prepolovite. pra kom od klinèiæa i paprom. koja ne smije vi e kljuèati. Dolijte juhu i vino. Èetiri plo ke stavite na stranu. Sir se mora otopiti. tako da jabuke postanu mekane. sitno ga nasjeckajte i zajedno s vrh . Sve zajedno kuhajte na sasvim laganoj vatri otprilike 50 minu ta. prepolovite i nare ite na tanke kolutiæe. zaèinite i kuhajte oko 20 minuta. a meso razre ite na kockice. dodajte u kupus. dodajte izmrvljenu pr enu slaninu. Juhu raspodijelite na èeti ri duboka tanjura i po njoj stavite roza kremu. Dodajte umanjke i odmah raspodijelite u duboke tanjure. H NAJBOLJI RECEPTI ¦-i PJENA OD CRVENOG KUPUSA SA CRNIM VINOM 800 crvenog kupusa 20 g maslaca mljeveni cimet pra ak od klinèiæa papar I jabuka l (1/2 I) juhe od povræa ¦ 250 ml (I /4 I) crnog vina ¦ 2 bjelanjka 2 umanjka ¦ 4 èajne marmelade od brusnica Oèistite. Bundevu pasirajte kro z sito. Zaèinite solju. mlijekom i zaèinima. dok bundeva ne omek a. U meðuvremenu izlijte vodu u kojoj se namakala p enica i dodajte jo j jo toliko vode da bude oko I I tekuæine. dodajte kupus i kratko pirj ajte. kratko pirjajte. Posipajte zrnima p enice i preo stalim ribanim sirom. a preostali dio izmrvite. Olju tite èe njak. pirjajte otp rilike 5 minuta.

Dodajte pileæu juhu i ostavite da zakuha. Olju tite luk i sitno ga nasjeckajte..... Odstranite pritom ljuske i sve drvenaste dijelo ve.. Sirove kotlete i filete nare ite na 5 mm iroke i 3 cm dugaèke trake. Pritom saèuvajte mlijeko kokosa. .... Lov orov list rastrgajte na tri dijela. Dodajte juhu s rezancima..125 grize-250 ml (1/41) kipuæe slane vode I sve a nj kr-buljice I velika lica maslaca ¦ 500 ml (1/2 I) instant pileæe juhe papar sol ribani mu katni ora èiæ limunov sok Ogulite parogu odozdo prema gore. preko njega razmrvite treæinu lovorovog lista. Na to stavite m posipajte lovorovim listorr jte sol i papar. paprom. nare ite na male kockice i posolite... Tost posipajte sitno isjeckanim lukom. Mladi luk oèistite. limunovim sokom i currvem.... i svako posebno nare ite na ta nke plo ke. Cvn vorite poklopcem ili alum folijom. Kuhajte vodu (500 ml) s ljuskama oko 15 minuta. Pirjajte povræe na maslacu i zaèin ite paprom. List isperite.njem dodajte u juhu.... Zaèinite solju i paprom.... 87 JUHE JUHA OD PAROGA I RI E (bez fotografije) 500 g paroga-500 ml (1/21) ** vode. ali pritom saèuvajte vodu u kojoj ste kuhali ljuske. Mozzarellu nare ite na tanke kri ke. Poriluk oèistite. U juhu dodajte ri u i paroge zajedno s vodom u kojoj su se kuhale.. mlijeko od kokosa i kratko prokuhajte. NAJBOLJI RECEPTI JUHAS HRENOM I MRVICAMA I I temeljne juhe od mesa 75 g mrvica (mrvice za paniranje) I svje i korijen hrena . Olju tite sitno èe njak. Oprezno isperite krbuljicu u hladnoj vodi. zagrijte i zaèinite solju . mu katnim ora èiæem i sokom od limuna. sol i juhu. Prepecite juhu u prethodno zagrijanoj peænici na 2 20 °C (plin: stupanj 4) 20-25 minuta.. Namoèite rezance u juhi oko 15 minuta. Nap unite ljuske juhom (fotografija 4).. zatim cel er luk. kokosovo meso naribajte i stavite na stranu.. osu ite i sitno isjeckajte. celer i krumpir ostru ite (ogulite) i operite.. temeljito operite i nare ite na tanke kolutiæe. NAJBOLJI RECEPTI j GRATINIRANAJUHA OD KOKOSA 2 svje a kokosa 250 ml (I /4 I) juhe 125 ml (1/8 I) bijelog vina 100 g staklenih r ezanaca I re anj èe njaka I -2 mlada luka 2 mlade mrkve ¦ 250 g fileta lista ¦ sol slaca umak od soje I velika lica limunovog soka 2 èajne lièice currva 150 g vrhnj m toga: aluminijska folija Prepolovite kokos po sredini pomoæu male pile. Mrkvu operite.... 4 L. isperite hladnom vodom i ocijedite... Ulijte juhu u èetiri vatrostalne posudice za juhu .I 1/4 I jake juhe od kostiju ¦ 2 stabljike poriluka I l ovorov list papar sol Osim toga: aluminijska folija Mrkvu. Gaudu grubo naribajte.. Dodajte komadiæe paroga i kuhajte oko I 5 m inuta. Poslu ite odmah. stavite u prethodr grijanu peænicu na 175 °C stupanj 2-3) i kuhajte o tpr 3/4 sata. ali pazite da ne ozlijedite glave paroga. ogulite i naribajte na veæe komadiæe.. Posudice s juhom stavite u prethodno zagrijanu peænicu i zapecite na 220 °C (plin: s tupanj 5) oko 10 minuta dok se sir ne rastopi.l50ggaude... papar. oblo ite mozzarel-lom i stavite na juhu.... Pomije ajte juhu i vin o... malo posolit e i prekrijte ga porilukom i nasjeckanim kotletom. posipajte po juhi.. ocijedite. zapaprite. Operite paroge i izre ite na komadiæe du gaèke 3 cm.. umakom od soje. kako bi s primio smeækastu boju.. SLO ENAC OD KORJENASTOG POVRÆA 250 g mrkve ¦ 250 g celera 250 g krumpira ¦ 125 g svinjskih kotleta bez kostiju ¦ 125 g pileæih fileta. Poslu ite vruæe. Ri u stavite u kipuæu slanu vodu (250 ml) i ostavite da nabubri oko 15 minuta ....... ope rite i nare ite na sitne kolutiæe. licom izdubite meso kokosa (fotografija I). Olju tite ljusku kokosa s kokosovog mesa (f otografija 2). Oblikujte od aluminijske folije posudice za èetiri ljuske od kokosa.. U veliku aluminijsku posudu istresite najpri je krumpir.. Pomije ajte vrhnje s preostalim currvem i riba nim kokosom. Prek posipajte naribani sir. U zadnjih 15 mii skinite poklopac... Kuhanu ri u stavite u cjediljku. Otopite mas lac i kratko pirjajte krbuljicu. Dodajte ribu narezanu na kockice (fotogr afija 3).

(otprilike 400 g) ¦ papar 2 mlada luka 150 g vrhnja 4 velike lice jabuène ka e 25 uhanog usoljenog jezika Juhu zagrijte i zgusnite mrvicama. Hren ogulite i sasvim sitno naribajte, dodajt e u juhu zajedno s paprom. Ostavite da se namaèe 15 minuta i pazite da ne zakuha. Mladi luk oèistite, operite i odre ite korijen. Stabljike nare ite na tanke kolutiæe i d odajte u juhu. Jezik nare ite na kockice i stavite u juhu zajedno s vrhnjem i jabuèn om ka om. Zagrijte i poslu ite. Savjet: ako je hren jo sasvim mlad i ljut, uzmite pol a navedene kolièine. Ako nemate pri ruci svje i hren, mo ete uzeti i 150 - 200 g iz staklenke, ali pazite da ne bude pomije an s majonezom i vrhnjem! GUSTA JUHAS KUKURUZOM 1 PAPRIKOM (bez fotografije) 2 konzerve tunjevine u vlastitom soku (po 185 g) 2 konzerve kukuruza eæerca (neto te ine po 340 g) 500 ml (I /2 I) instant juhe od povræa 3 velike lice soka od limuna 125 ml (1/8 I) suhog bijelog vina I re anj èe njaka I luk 2 crvene paprike ¦ 30 g maslaca I èajna lièica mljevene slatke paprike -1-2 velike lice zelenog papra Kukuruz, tunjevinu, vino i sok od limuna dodajte u juhu i zagrijte. Èe njak olju tite i nasjeckajte na sitne kockice. Papriku prepolovite, odstranite ko tice i unutarnj e stjenke, operite je i nare ite na sasvim tanke rezance. Luk, èe njak i papriku kratk o pirjajte na maslacu, i nakon 3 minute, dok je povræe jo èvrsto, dodajte papriku u p rahu, i sve zajedno pomije ajte u juhu. Juhu zaèinite zelenim paprom i poslu ite dok j e jo vruæa, JUHE JUHA S LIMUNOM I ARTIÈOKAMA I kg usitnjene piletine 1/2 limuna (neobraðenog kemijskim sredstvima) sol 3 zrna p apra 2 zrna pimenta ¦ I luk otprilike I I vode I konzerva malih artièoka (neto te ina otprilike 240 g) nekoliko malih listova matiènjaka U lonac stavite usitnjenu piletinu, pola limuna, zaèine i olju teni luk, dodajte vod u i na laganoj vatri kuhajte otprilike 2 sata. Juhu odlijte i stavite na hladno. Èim se masnoæa skrutne, skinite je i ponovno zagrijte. Artièoke ocijedite, odvojite l istove tako da izgledaju kao cvjetovi, zagrijte u juhi. Raspodijelite artièoke na èe tiri tanjura, preko njih prelijte juhu i posipajte listovima matiènjaka. BISTRA RIBLJA JU HA 1 kg ribljih glava i kostiju (prethodno naruèite kod trgovca ribom) ¦ 3 luka I re anj èe njaka 2 rajèice 1/2 sve nja per ina ¦ I izdanak majèine du ice ¦ 3 zrna papra I biolo ki uzgojen limun sol ¦ I 1/2 I vode- 30 ribljih fileta I sve anj kopra ¦¦¦* Luk i èe njak olju tite, luk nasjeckajte na kockice, rajèice operite i razre ite na osmine . U veliki lonac stavite povræe, riblje ostatke, per in i majèinu du icu, pola limuna, p apar i sol. Dolijte vodu i kuhajte na laganoj vatri otprilike I sat, nakon èega pr ocijedite kroz gazu. Ako elite, juhu mo ete razbistriti s jednim bjelanjkom (recept vidi na str. 75), Juhu ponovno zagrijte i posolite. Riblje filete isperite, nar e ite na veæe komade, i ostavite da se kuhaju u juhi otprilike 3 - 5 minuta. Preosta lu polovicu limuna nare ite 90 NAJBOLJI RECEPTI na tanke kri ke. Kopar sitno nasjeckajte. Dodajte jedno i drugo u juhu i poslu ite d ok je jo vruæa. GUSTA JUHA OD GLJIVA S TUÈENIM VRHNJEM I MLJEVENOM PAPRIKOM 150 g mije anih su enih gljiva 1 1/4 I vode I èajna lièica soli 100 ml (1/10 I) mljevene paprike 2 velike lice umaka od soje 100 ml (1/101) slatkog vrhnja U velikom loncu zakuhajte gljive u slanoj vodi, ostavite da kuhaju na laganoj va tri otprilike I 1/2 sat, ocijedite. Gljive pasirajte. Ako je potrebno, juhu i d alje kuhajte, dok ne ostane otprilike 750 ml (3/4 I). Zaèinite s polovicom mljeven

e paprike i umakom od soje. Slatko vrhnje miksajte polagano dodajuæi ostatak mljev ene paprike. Juhu poslu ite u alicama ili tanjurima i na svaki stavite tuèeno vrhnje s mljevenom paprikom. Savjet: uz to poslu ite prepeèeni kruh s maslacem i èe njakom. JUHE 92 NAJBOLJI RECEPTI JUHA S RAKOVIMA I POKROVOM OD LISNATOG TIJESTA 400 g svje ih, sirovih kampa I I temeljne juhe od rakova (iz konzerve ili kocke) 30 g maslaca I komadiæ kore limuna (kemijski neobraðenog) ¦ 2 kore duboko smrznutog lisn atog tijesta (po 60 g) I bjelanjak I umanjak kampe isperite u hladnoj vodi, stavite ih u kipuæu juhu od rakova i kuhajte ih 10 15 minuta. Izvadite rakove pomoæu lice za skidanje pjene, ostavite ih da se malo o hlade,i izvadite meso iz repova i stavite ga na stranu. Oklope, noge i glave gru bo usitnite u mu aru (fotografija I) i pirjajte ih u rastopljenom maslacu (fotogra fija 2), Kad maslac poprimi smeðu boju, prelijte juhom, dodajte koricu limuna i ku hajte otprilike 20 minuta, nakon èega procijedite kroz gazu. Juhu kuhajte dalje, d ok ne ostane otprilike 750 ml (3/4 I). kampe raspodijelite u 4 vatrostalne posude za juhu, preko njih prelijte juhu. Rastopljene kore lisnatog tijesta razre ite na pola, tako da budu ne to veæe od promjera posude za juhu, i izre ite ih u oblik kru nic e. Rub posude prema ite bjelanjkom (fotografija 3). Na njih stavite kore tijesta i pritisnite ih preko rubova. Gornji sloj prema ite umanjkom (fotografija 4). Stavit e u prethodno zagrijanu peænicu na 225 °C (plin: stupanj 4) i pecite otprilike 12 mi nuta. Odmah poslu ite. Savjet: ako nemate vatrostalne posude, lisnato tijesto mo ete ispeæi posebno i poslu iti kao prilog. KOKOSJAJUHANA AZIJSKI NAÈIN 750 g usitnjene piletine I I vode ¦ I sve anj povræa (od I luka, I lovorovog lista, I izdanka majèine du ice) sol Tabasco I jaje I umanjak -4-5 velikih lica mlijeka mu katni ora èiæ I sve anj mladog luka 200 g fileta od pileæih prsa 200 g oèi æenih r a lica soka od limuna ¦ 300 g sojinih klica ¦ papar sa èe njakom umak od soje Osim toga: maslac Usitnjenu piletinu operite u hladnoj vodi, stavite u lonac i prelijte I I vode, dodajte povræe, 1/2 èajne lièice soli i sasvim malo Ta-basca, Zakuhajte, i kuhajte dalj e na laganoj vatri I 1/2 do 2 sata. Juhu procijedite, ostavite da se ohladi i s kinite masnoæu. Jaje dobro umutite sa umanjkom, mlijekom, dodajte malo soli, papra i mu katnog ora èiæa, i stavite u vatrostalnu posudu namazanu maslacem. Pokrijte je i ku hajte u vodenoj kupki otprilike 15 minuta, ostavite da se ohladi i splasne. Kad se potpuno ohladi nare ite na kockice. Oèistite mladi luk, operite ga i nare ite na sa svim tanke kolutiæe, ukljuèujuæi i zelene listove. Filet od pileæih prsta operite, osu ite i nare ite na trake. Rakove pokapajte sokom od limuna. Ponovno zagrijte juhu i do dajte pileæe meso. Nakon 5-8 minuta dodajte sojine klice, nakon 3 minute rakove i jaje s mlijekom narezano na kockice. Ostavite jo 2 minute, bez kuhanja, Zaèinite pa prom s èe njakom i umakom od soje. Poslu ite dok ie vruæe. 93 JUHE JUHA OD VOLOVSKOG REPA Juha: 750 g volovskog repa (u komadiæima) 250 g teleæih kostiju I luk - 3 mrkve 50 g celer a I -2 velike lice ulja ¦ 3 I vode 250 ml (1/5 1) bijelog vina- I korijen per ina I ali list lovora I stabljiku timijana ¦ I èajna lièica soli papar I bjelanjak slatk rika 3-4 velike lice mljevene paprike Za Ijevanke: 50 g p eniènog bra na 2 mala jaja sol ¦ ribani mu katni ora èiæ Osim toga: biljnu mas Isperite volovski rep i kosti u hladnoj vodi. Povræe oèistite, operite i izre ite na v eæe komade. Ugrijte ulje i dobro zapecite kosti, meso i povræe. Odlijte masnoæu i doli jte vodu i vino. Ogulite korijen per ina, dodajte ga s ostalim povræem juhi. Kuhajte na laganoj vatri oko 2-3 sata. Prema potrebi povremeno odstranite pjenu s juhe. Juhu ocijedite i ukuhajte tako da dobijete oko litre tekuæine. Lagano istucite bj elanjak i dodajte juhi, pustite da juha zakuha i ocijedite ju kroz gazu. Zaèinite mljevenom paprikom. Za Ijevanke kao dodatke juhi izmije ajte od navedenih sastojaka tekuæe tijesto. Tije sto kroz sito cijedite u vruæu mast. Izvadite Ijevanke kada dobe lijepu zlatno utu b

oju, Ocijedite ih na kuhinjskom papiru i dodajte juhi. 94 NAJBOLJIRECEPTI JUHA OD CELERA S BISKVITOM Juha: 2 grmolika celera 50 g korijena celera -I 1/21 vode I èajna lièica soli I èajna liè sa 1 èajna lièica crnog papra u zrnu Biskvit: 2 jaja 2 velike lice vode sol naribani mu katni ora èiæ 40 g p eniènog bra na I nog parmezana Osim toga: aluminijska folija Juha: Grmolike celere operite i izre ite na komadiæe, nekoliko listova isjeckajte i stavite na stranu. Korjenasti celer operite, olju tite i izre ite na male kockice, K uhajte povræe s vodom, solju, anisom i paprom u pretis-loncu oko I 1/2 sat. Ocij edite juhu kroz gazu i ukuhajte na otprilike 750 ml (3/4 I) tekuæine. Biskvit: Ist ucite pjenasto jaja s vodom. Dodajte prosijano bra no i izribani parmezan. Tijesto pecite u modelu oblo enim papirom za peèenje na 175 °C (plin: stupanj 3) u prethodno zagrijanoj peænici oko 15 minuta. Smjesu izvadite iz modela, odstranite papir i oh ladite. Prije poslu ivanja tijesto izre ite u oblike rombova. Biskvite rasporedite u tanjure i zalijte vruæom juhom. Posipajte narezanim listiæima celera. KREPKA JUHA S VALJU CIMAOD PER INA Juha: 400 g usitnjene piletine 300 g nemasne govedine ¦ I sve anj zelenila za juhu I bjela njak -I 1/21 mesne juhe Valju ci: sol ¦ I bjelanjak I èajna lièica per ina I umanjak I èajna lièica p eniènog bra na Piletinu isperite u hladnoj vodi, sitno izre ite. Govedinu sameljite u ma ini za mlj evenje mesa. Piletinu i govedinu zalijte mesnom juhom i kuhajte na laganoj vatri oko 2 sata, Prema potrebi dolijevajte vodu. Povræe za juhu oèistite i zajedno s umuæe nim umanjkom dodajte juhi. Kuhajte na vrlo laganoj vatri jo oko I sat. Juhu procij edite kroz gazu ili vrlo sitno sito. Dodajte po potrebi jo jedan umanjak kako bi j uha postala bistrija i ukuhajte juhu da dobi-jte oko 750 ml (3/4 ) tekuæine. Valju c i: U velikom plitkom loncu zakuhajte posoljenu vodu. U meðuvremenu èvrsto izmije ajte u manjak dodajuæi oprezno ostale sastojke. Smjesu izlijte u kipuæu vodu. Smanjite vatr u i poklopljeno kuhajte oko 5 minuta. Juhu posolite i raspodijelite u tanjure. Èaj nom lièicom oblikujte valju ke i dodajte juhi. Poslu ite odmah. J 95 JUHE SVATOVSKAJUHA 500 g goveðih kostiju I goveði odrezak od buta (oko 300 g) 4 kosti s ko tanom sr i I nj povræa za juhu I luk oko 11/21 vode ¦ 1/2 lovorovog lista sol papar Okruglice od ko tane sr i: 30 g ko tane sr i (iz kostiju) ¦ 20 g maslaca I malo jaje ok 0 g mrvica ribani mu katni ora èiæ Okruglice od emlji: I stara emlja ¦ 5-6 velike lice mlakog mlijeka I èajna lièica isj og per ina Pu iæi od jetrica: 50 g p eniènog bra na I jaje oko 100 ml (1/10 I) mlijeka pileæih jetrica kadulja Osim toga: maslac ¦ mm® Operite kosti i meso. Ko tanu sr izdvojite iz kostiju (fotografija I) i stavite na stranu za okruglice, Povræe za juhu oèistite, luk olju tite i stavite zajedno s mesom i kostima u lonac. Zalijte vodom. Zaèinite i dodajte peteljke od per ina. Listiæe per in a isjeckajte na sitno. Juhu kuhajte na laganoj vatri oko 3 sata. Nakon I 1/2 sa ta izvadite meso. Oèistite ga od masnih dijelova, nare ite na komadiæe i stavite na st ranu. Ocijedite juhu. Ko tanu sr sasvim sitno izre ite, Rastopite ko tanu sr zajedno s m aslacem na laganoj vatri. Pasirajte smjesu i ostavite ju da se ohladi. Pomije ajte ohlaðenu ko tanu sr s jajetom, mrvicama i zaèinima, Od smjese oblikujte male okruglice (fotografija 2). Zemlju izre ite na tanke kri ke, polijte s mlijekom i pustite da odstoji. Pola luka olju tite, nare ite na sitno i p irjajte na maslacu 3-4 minute. Izmijesite luk, jaje, per in, sol, papar, mu katni or

papar i vrhnje. Pire od rajèica i zaèinjene rotkvice stavite u mikser i napravite pire. Obje vrste okruglica dodajte u kipuæu juhu. Pal aèinke zamotajte i re ite na plo ke (pu iæe) debljine oko I cm (fotografija 6). prema ite ih vod om i posipajte smeðim eæerom. paprom i kaduljom. zaèinite solju. Pomoæu miksera napravite pire. 97 JUHE HLADNA JUHA OD RAJÈICA I ROTKVICA 500 g zrelih. Vruæe pu iæe rasporedite na tanjure. Istisnite sve naranèe. Vratite l onac na vatru. 98 NAJBOLJI RECEPT JUHA OD NARANÈA S RIÈETOM SLATKA KREMA OD AVOKADA 2 mala avokada 1/2 ljuske od vanilije ¦ 250 ml (I /4 I) svje eg soka od naranèe 250 (1 /41) slatkog bijelog vina I konzerva sitnog bijelog graha (oko 200 g) ¦ 2-3 lice me da 125 ml (1/8 I) mineralne vode Prepolovite avokada. Meso avokada. Savjet: Za èetiri osobe i navedenu kolièine juhe ima previ e okruglica i pu iæa. Stavite na kratko u hladnu vodu. Poslu it e jako hladno. Dodajte oguljenu koru i kuhajte tako dugo dok se od eæera ne poène stvarati karamela . zalijte ju hom s mesom i okruglicama i posipajte per inom. HLADNA JUHA OD LUKA I kg luka . dodajte u sok I I vode. Repu ili rotkvice operite. Pecite ih u prethodno zagrijanoj peænici na 225 °C (plin: s tupanj 4) oko 10 minuta. U meðuv remenu otopite lisnato tijesto. odstrani te peteljke. Pustite da odstoje na laganoj vatri oko 15 minuta. Zaèinite juhu. sr od vanilije. Dodajte meso. SALATE 100 NAJBOLJI RECEPTI . Pomije ajte eæer s velikom licom soka i rastopite ga na laganoj vatri. Dodajte tuèeno vrhnje i posipajte s kolutiæima luka. Stavite juhu na hladno. sitan bijeli gr ah i med pomije ajte i pomoæu miksera napravite pire. Operite jagode. olju tite. dodajte pjenu avo vino i rasporedite na tanjur e. Razre ite ljusku vanilij e i izdubite sr .I I vina od jabuka (cidre) ¦ sol papar ¦ I re anj èe njaka I mali lovorov l 200 ml (1/5 1) slatkog vrhnja 125 ml (1/8 I) pjenu avog vina 1-2 mlada luka Olju tite luk. Mladi luk oèistite. soli i mlijeka tijesto za palaèinke. vino. jaja. Mo ete uze i samo 2 vrste priloga ili vi ak smrznuti. izre ite ih na èetvrtine. Dobivenom smjesom nama ite palaèinke. U tom s luèaju upotrijebite sirove jagode. Savjet: Umjesto svje ih rajèica mo ete uzeti koncentrat od rajèica. Oblikujte od tijesta polumjesece. odstranite ko tice i olju tite polovice. zatim ih s obje strane ispecite na vruæem maslacu. izre ite na èetvrtine. Od smjese oblikujte okruglice jedn ke velièine kao i okruglice od ko tane sr i 96 NAJBOLJI RECEPTI (fotografija 4). luk. Ako elite da krema postane pjenasta. Ohladite kremu prije poslu ivanj a. Savjet: ova je juha izuzetno ukusna i hladna. Kada se karamel istopi dodajte rièet i kuhajte oko 30 minuta. napravite pire i pasirajte. U meðuvremenu izmije ajte od bra na. Cidre (vino). Gustu juhu zaèinite zrnima papra i campari-jem.om izre ite fine rezance od kore. Zaèinite juhu likerom i cimetom. Specijalnim no em ili ribe. operi te i nare ite na kolutiæe. n aribajte i dodajte sol. ali nemojte oguliti i bijelu unutarnju koru. I biolo ki uzgojena naranèa 3-4 naranèe 75 g eæera u prahu 50 g rièeta I list smrz natog tijesta (60 g) I èajna lièica smeðeg eæera 2 velike lice likera od naranèe c jagoda Dobro operite neobraðenu naranèu. dodajte joj mineralnu vodu. sok od naranèe. Istucite vrhne prije poslu ivanja.a èiæ i namoèenu emlju u èvrstu smjesu (fotografija 3). stavite u juhu na 2 minute. Rasporedite juhu u tanjure i poslu ite odmah. Izre ite jetrica na sitno. olju teni èe njak i lovorov list s avite kuhati oko 45 minuta. Umjesto jagoda mo ete upotrijebiti i kupine. postupno dolijevajte preostali sok. Izvadite lovorov list. U tavici ispecite 3 palaèinke. mekanih rajèica ¦ I velika crvena repa ili 4 sve nja rotkvica sol ¦ papar 250 g vrhnja 2-3 velike lice camparija I velika lica zelenih zrna papra Rajèice operite.

rajèice i tikvice (fotografija 5) izvrsni s astojci za salate. Za vrijeme rasta. Na fotografij i 3 prikazane se i sojine klice. Mo e se nabaviti tijekom èitave godine. uzgo102 NAJBOLJI RECEPTI! jena u staklenicima. paprike. uzgojena na otvorenom. preliti s ukusnom Vinaigrettom i poslu iti uz nekoliko od rezaka dimljenog lososa. ali plemenit. i posuda za istiskanje limuna. Tada nije te ko pomi je ati nekoliko listova zelene salate s narezanim sirovim ampinjonima. iako zimska.Crveni radièje. Listovi salate koja se ubire u proljeæe du i su. Rimska salata ima velike listove. mo e se nabaviti tijekom èitave godine. Za pripremanje salata dovoljno je dobar samo najbolji kuhinjski pribor. gorak. Ledena salata uspijeva u svako doba godine. koja raste u tami. Ili na koji naèin se priprema marinada s vrhnjem ili slatkim vrhnjem. smeækastim listovima. koliko ulja i octa i koje vrste valja koristiti. Va no je samo znati n a koji naèin pripraviti marinadu. sam æe izmisliti svoje recepte za salatu. Listovi koji kao da imaju nje na perca lagano su aroma tiènog okusa. Za èe njak vam je neophodna pre a. . Za mije anje vam treba duboka posuda i pribor za salatu. kako bi listovi u srcu salate ostali svijetli. Korisni su i daska za rezanje. kako bi srce salate ostalo nje no i uækasto. 101 SAVJETNIK ZA SALATE Poredana s lijeva na desno. Ima nje ne lis tove. dok su oni iz ljetne berbe kratki i ko-vrèavi (fotografija 2). Kakva god pitanja imali. Matovilac koji se mo e nabaviti u rujnu i listopadu biljèica je prilièn o tra okusa. boèice za ulje i ocat. Kod nas je nazivaju i ljetna endivija. no za èi æenje p gi i guljenje krumpira. tako da joj se glavice moraju povezati. Glatka endivija (escariol) ima ire.Salata s kovrèavim. Na fotografiji 3 mo ete vidjeti posebno lijepi primjerak lista ledene salate. dok je ona koju se mo e nabaviti od st udenog do svibnja uglavnom iz uvoza. glavice se dr e povezane. . nije tako ukusna kao ljetna salata. dok je onaj koji raste od studenog do travnja relativno nje an. nazubljeni no . Poznato je da su krastavci. (fotografija I) jedan predstavlja nam se prhko-svje a obitelj salata: prvo kovrèava endivija ili Frisee. Sezona joj je od listopada do travnja. te kako ih se mo e dodatno zaèiniti. kao salata. . nemojte zaboraviti: gotovo svaka salata bit æe ukusnija ako joj dodate luk. U rujnu i listopadu mo e se nabavit iz domaæeg uzgoja. a kao salatu rotkvice i repu (fotografija 4) . Kara kteristièni su njeni zeleni vanjski listovi i svijetli unutarnji listovi èvrsto zatv orene glavice. U praktièni pribor za pripremanje salata ubraja se i (na fotografiji I) no za sjeckanje.Tko za to ima osjeæaj. Ova s e salata ne mo e nabaviti jedino u svibnju i kolovozu. Mo e g a se nabaviti gotovo tijekom èitave godine. Praktièni su no evi za pravljenje kuglica. Chicoree (fotografija 3) posebna je vrsta cikorije. Kineski kupus (fotografija 3) mo e se i kuhati. D osta èesto se uvozi. I na kraju. odgovore smo pripremili u uvodnom dijelu ovog poglavlja. grubo naz ubljene listove. no za rajèice i no za izrezivanje jezgre j abuka. 103 ^MHBP SAVJETNIK ZA SALATE I) Hoæete li lisnate salate i ostale sastojke za salatu najprije oèistiti i onda opr . i zna koji sastojci idu jedni s drugima i koju marinadu je najbolje primijeniti. premda se uvozna mo e na baviti tijekom èitave godine. koje su takoðer vrlo popularne. nekoliko kol utiæa luka i kuhane mrkve. osim u svibnju i lipnju. cjediljka u kojoj æet je oprati i krpa ili centrifuga u kojoj æete odstraniti suvi nu vodu (fotografije 2 .Salata glavatica (puteri-ca) svima je poznata. Potreban vam je najmanje jedan o tar no za povræe kojim æete èistiti salatu. najèe æa zimi. U buduæe æete sasvim sigurno pripremati najbolje salate na s vijetu. ali je zapravo najbolji sirovi. Kao sirovu hranu mo e se iskoristiti i mrkvu i korabu. pomoæu kojih mo ete r aditi kuglice od krastavaca ili lubenica. kao i sve o stale vrste cikorije. Ribe i blanja idealne su za sirovo povræe.4). a mo e se nabaviti tijekom èitave godine. Eichblattsalat nova je na tr i tu. Visokog je rasta. tako da ne razvija zelenu boju listova. solj enka i paprenica. kao to smo prikazali na fotografiji. ku hinjske kare i rezalica za jaja.

jer pru a hranjive i djelotvorne tvari u njihovom neizm ijenjenom obliku. metvicom. i nabavite 3 ili 4 vrste octa i najfinijih jes tivih ulja. 3) Sirova je hrana zdrava. vi njevcem. ili od njih napraviti kuglice pom oæu no a za pravljenje kuglica. Mo ete ga naribati sitno i grubo. mo e se dodati luk i zaèinsko bilje. Endivije i cikoriju mo ete narezati na trake il i grublje komade. Meðutim. Pored toga postoji i vinsk i ocat. ako ih nare ete pomoæu nazubljenog no a (foto grafija 4). ulja ili vrhnja. ne smije biti krt kod nabavke ulja. i to ocat dobiven vrenjem i ocat od esencije octa. estragonom. paprom i drugim zaèinima. ili listov e nare ite na veæe komade. Za marinadu od vrhnja uzima se jedan dio soka citrusa i dva dij ela slatkog vrhnja. a neki ga ne vole: gorku jezgru glavice cikorije. I jedno i d rugo mo e doprinijeti pravom kulinarskom do ivljaju. Marinadu je jednostavno umije at i znate li ispravne odnose kolièina. Za sve to su potrebne i razne v rste bilja. bijelim vinom. Vrhnje sa z . Krastavce mo ete narezati na blanji. Kod matovilca listovi ostaju cijeli. 2 2) Neki ga vole. i to na debljinu koja vam najbolje odgovara. postoje sam o dvije osnovne vrste. kao npr. Sljedeæe podvrste su razlièite vrste octa s biljem. zaèina. U kuæanstvu se esencija octa koristi razrijeðena u omjeru 1:4. Octena kiselina dob iva se ili iz prirodne sirovine drva. Za marinadu od ulja i octa uzima se jedan dio octa i dva dijela ulja. bez obzira radi li se o cele ru. Ono se na taj naèin ispire. uz zaèine. Za marinadu za sa latu je vrlo bitno. kod kojega n a etiketi pi e da je hladno pre ano. i glavica æe se raspasti u listove. zaèini se solju. Mo e s e razrijediti vodom. vodika i kisika. Sirova hrana odr ava krvne sudove e lastiènima i jaèa krvotok. uzima se pet dijelova na jedan dio soka citrusa. Ako se koristi kiselo vrhnje ili jogurt. zatim razne vrste voænog octa. gubi vitamine i mineralne tvari. i na taj naèin odvajate pojedine listove od jezgre. crnim vinom. jogurta ili majoneza. koprom. 104 NAJBOLJI RECEPTI! MARINADE Alfa i Omega dobre salate su sasvim svje i sastojci i odlièna mari-nada. kod pripremanja marinade tr ebali bi koristiti samo jednu do dvije velike lice "zaèinskog ulja". komoraèu. Esencija octa je èista octena kiselina. Oca t mora sadr avati najmanje 5 g. Ovisno o sirovinama. Stoga ga na d onjoj strani odre ite o trim no em. ona sadr i i vel iku kolièinu balastnih tvari. Oni æe izgledati ljep e. a najvi e 15. onako kako ih je priroda i stvorila. Kod pr oizvodnje octa dobivenog vrenjem. Luk. Ono jo ima okus pr oizvoda iz kojeg je dobiveno. rotkvice i mrkvu. 4) Salata se mora narezati na pravilan naèin: Lisnate salate najbolje natrgajte na komadiæe pogodne za staviti u usta. Stoga bi bilo pametno d a korjenasto i gomoljasto povræe nare ete na ribe u za povræe. ulje od lje njaka ili oraha . Mo ete ga zaèinit i s octom (u maloj kolièini) i zaèinima. ili kemijskim spajanje elemenata ugljika. u naèelu je svejedno. Kakvoæa ovih proizvoda jednako je tako va na kao i sastojci sa late. U trgovini se takav ocat mo e nabaviti pod nazivom alkoholni ocat. raznih vrsta octa ili limunovog soka. uz pomoæ octenih bakterija i kisika iz zraka. To æe unijeti raznolikost u mari-nade za salatu. Osim toga. kakvo se jestivo ulje koristi. ona nije lako probavljiva. Tko voli pripremati salate. a time i got ovo pola svoje vrijednosti. Va no je sljedeæe: nikada nemojte prati usitnje no povræe. repu . Tu se smjesu zaèini. kao npr. Proizvodi s veæom koncentracijom octene kiseline nazivaju se esencije octa. jednako kao i krastavce.5 g èiste octene kiseline na 100 ml tekuæin e. korabi. Priu tite si to zadovoljstvo.ati ili obrnuto. a kao preostal u kolièinu uzeti neko biljno ulje neutralnog okusa. koje potièu probavu. krema. maslinovo ulje. Rez anje za samu salatu je jednostavno: ili nare ite èitavu glavicu na trake. rajèice i ampinjone mo et e narezati na kolutiæe samo pomoæu o trog kuhinjskog no a. mrkvi ili èak cvjetaèi. po d utjecajem topline razrijeðeni alkohol pretvara se u octenu kiselinu. razlikujemo sljedeæe vrste octa: bez obzira na veliku ponuda raznih proizvoðaèa octa. Vrhnje se mo e iskoristi èisto za marinadu. ili dobiveno prirodnim putem. koji se dobiva iskljuèivo od vina. bilju i zaèinima koji su kori teni kod pripremanja. Drugi naèin je da re ete malo po malo komadiæe debele I cm od korijena prema gore. S obzirom da ta ulja imaju prilièno intenzivan okus. Najbolje je ono. Mali trik za èi æenje rah-lih glavica salate: potopite je u vodi i zakrenite struèak s vanjskim listovima.

Na fotografiji su prikazani! moguæi sastojci. Olju tite luk. Raèunajte s dva dijela m joneze i jednim dijelom ketchupa ili vrhnja ili nekog drugog mlijeènog proizvoda. suhomesnatim proizvodima. oèistite. kiselim krastavcima i brojnim drugim namirni cama. solj u. senfom i uljem. koji je pravi klasièni proizvod. u nju mo ete umije ati polutvrdo istuèeno vrhnje. oèistite. 106 NAJBOLJI RECEPTI ENDIVIJAS UMAKOM OD ROQUEFORTA I endivija ¦ 20 g roqueforta I velika lica vinskog octa 1/2 èajne lièice senfa 4 ve ice orahovog ulja sol ¦ papar 10 olju tenih oraha Proberite. senfom. eæerom. 1) Postoje bezbrojne kombinacije" salata. za sirovo povræe i mije ane salate koje su priprem ljene i s kuhanim povræem. FRISEE SALATA S NARANÈAMA I frisee salata (kovrèava endivija) 4 crvene naranèe ¦ I crveni luk sol 5 velikih li maslinovog ulja 50 g buèinih sjemenki Oèistite. Pomije ajte lu k. operite. paprom i Worcesterom. ocat. Zdrobite sir vilic om i pomije ajte s octom. sirom. Umak pomije ajt e sa salatom. jogurtom ili zgusnutim mlijekom posebno su ukusne ako i m dodate ketchup od rajèice ili currya. umak od soje ili VVorcester-umak. Pop r ite sjemenke i posipajte po salati. Luk posolite i pustite da odstoji oko 10 minuta. Mo ete je zaèiniti delikatesn im umacima (umak za ro tilj ili a lik). umanjkom. idealne su za ledenu salatu ili cikoriju. 2) Bez obzira namjeravate li pripremiti marinadu od octa i ulja (vinaigrette). a marinada mora biti toèno odabrana. to æe je uèiniti manje masnom. Ogu lite naranèe. konjaka i sliènog. marinadu od slatkog vrhnja ili majoneze. Polagano ulijevajte vrhnje i mije aj . SALATA GLAVATICA S NAROM I glavica salate ¦ sok I limuna ¦ I velika lica eæera sol papar I èajna lièica oct /5 I) slatkog vrhnja I nar Proberite. sol. osu ite i izre ite salatu na rezance. papar. kozicama. jako je o tar Dijon-senf. Zaèinite solju i paprom. Marinada od vrhnja je odlièna ako je zaèinite s malo octa ili soka od limuna. jedna èajna lièica senfa mo e napraviti èuda. osu ite i nare ite salatu na komadiæe velièine zalogaja. salata æe sigurno biti odlièna. Sok od limuna ili naranèe mo e na aromatièno--zaèinski naèi zamijeniti ocat.aèinskim biljem mo e se iskoristiti i kao zaèin za marinadu od octa i ulja. filirajte ih i saèuvajte sok. Olju tite i istisnite èe njak. Svje e s jeckano zaèinsko bilje svakoj salati pru a poseban okus. proberite. Pripremanj e marinade od majoneze najbolje je prepustiti va oj ma ti. maslinama. St oga bi bilo dobro da imate uvijek nekoliko vrsta na zalihi. Kremaste marinade poput ovih nisu ba pogodne za jako nje ne lisnate salate. operite. Èisto zbog promjene. Kod svih je va no: sastojci moraju odgo varati jedni drugima. 3) Ono to marinadi mo e dati jedan poseban okus. Meðutim. T akoðer mo ete kombinirati sirovo povræe za salatu s peèenjem. 4) Marinade s majonezom. Pomije ajte ga s limunovim sokom i koricom. nare ite na pola i uzdu na got ovo prozirne kri ke. jajima. operite i osu ite. Izre ite losos na rezance i dodajte salati. Umak prelijte preko salate kratko prije poslu ivanja. P ostoje razne vrste senfa. Pomije ajte sok od naranèe s uljem i paprom i dodajte salati. li je pomije ati sa svje im sirom. pa sve do slatkog. Orahe usitnite i posipajte p o salati. osu ite i izre ite salatu na komade velièine zalogaja. 105 SALATE LJETNA ENDIVIJA S LOSOSOM I struk ljetne endivije ¦ 100 g lososa Umak za salatu: I re anj salate sok i ribana korica 1/2 limuna. eæer. je primjerice par kapi sherrya ili vina Porto. operite. Ako je dobro pogoðen njen okus. od izuzetno o trog ili o trog preko srednje o trog ili blago g. Ulje dolijevajte kap po kap.I umanjak-1/2 èajne lièice senfa 1/4 lièice eæera sol ¦ papar 1/2 èajne lièice VVorcestera 5 velikih lica orahovog ul Salatu preberite. Pomije ajte sok od limuna. naranèe i salatu. Za marinade od slatkog vrhnja on je tako i tako za preporuèiti. Primjerice.

Dodajte ulje. Pa ljivo pomije ajte avokado. nare ite na tanke kolutiæe. 107 J SALATE SALATA S LISIÈICAMA I glavica salate 200 g lisièica 70 g masnog su ene slanine 10 g maslaca I ljutika velike lice octa od sherrya 6 velikih lica orahovog ulja sol papar Salatu oèistite.te tako dugo dok umak ne postane kremast. Oèistite ampinjone. Pomije ajte s octom i senfom. posolite i poparite. Dobro pomije ajte s alatu i umak. dobro operite i osu ite pinat. Izvadite iz tavice i ocijedite na kuhinjskom papiru. Sala tu oèistite. sol i papar. Salatu rasporedite na tanjure i [Dolij te umakom. operite. pola pomije ajte sa sal atom. Rajèice operite i izre ite dio oko peteljke. isjeckajte i dodajte umaku. Ispecite ju hrskavo u tavici bez masnoæe. IO9 SALATE PANJOLSKA SALATA I mali luk (otprilike 200g) sol 1 glavica salate 2 velike rajèice 2 velike lice vinskog octa 5 velikih lica maslinovog ulja Luk olju tite. operite i osu ite. vrganja ili bukovaèa 20 g ma slaca 2 velike lica jabuènog octa sol papar I ljutika 4 velike lice orahovog ul Matovilac oèistite. Avokado prepolovite. Ulje dodavajte tako da nastane kremasti umak. stavite u posudu za salatu i posolite. osu ite i natrgajte na manje komadiæe. og ulite i nare ite popreèno na kri ke. Nare ite ih popreèno na kri ke. Zaèini te umak uljem i paprom. kako bi ostali bijele boje. Poslu ite salatu i lisièice na tanjurima i posipajte s toplom slaninom. 108 NAJBOLJI RECEPTI ARENI TANJUR I re anj èe njaka I ljutika 3 velike lice vinskog octa I èajna lièica senfa 5 vel ahovog ulja sol papar I radiæ 100 g maslaèka I cikorija.I mala frisee salata (sa srce) 100 g slanine (bacon) Olju teni èe njak i ljutiku istisnite. SALATA OD KRASTAVACA (bez fotografije) I krastavac za salatu I re anj èe njaka 250 g kiselog vrhnja sol ¦ papar 2 granèice . odstranite ko ticu. proberite. Dodajte sa latu i rajèicu u posudu s lukom. pa izvadite iz tavice. Salatu posipajte gljivama i slaninom. osu ite i istrgajte u komade velièine zalogaja. pogodne za jel o. prelijte s octom i uljem i dobro promije ajte. Slaninu izre ite na tanke rezance. Slaninu nare ite na tanke rezance i hrustavo ispecite na tavici. operite ih i dobro osu ite. Lisièice oèistite i kratko isperite kakao se ne bi n atopile vodom. Savjet: ampinjone pokapajte sokom od limuna odmah nako n to se ih narezali. operite i osu ite. zaèinite solju i paprom. Umije aj te ulje. SALATA OD AVOKADA I PINATA 50 g slanine (bacon) 1/2 èajne lièice limunovog soka I èajna lièica octa eæer 5 aslinovog ulja sol papar 300 g pinata I zreli avokado 100 g ampinjona Slaninu izre ite na sitne kockice i ispecite hrustavo na laganoj vatri Limunov sok pomije ajte s octom i eæerom. Preko svega posipajte kockice slanine. Dodajte malo maslaca masnoæi od slanine i lisièice pa zapecite oko I minutu sa svih strana. Èajnom lièicom izdubite sjemenke i posipajte po salati. Pomije ajte ocat. operite i izre ite na kri ke. Pola umaka dodajte odmah lisièicama. zagrij te i prijajte gljive. Ljutiku olju tite. Salatu preberite. nare na tanke plo ke. Gljive oèistite. ampinjone i pinat s umakom. Nare ite slaninu na vrlo tanke rezance i istopite u tavici bez da d odajete masnoæu. Masnoæi od slanine dodajte maslac. Olju t ite i nasjeckajte ljutiku. MATOVILAC S TOPLIM GLJIVAMA ¦m 200 g matovilca ¦ 50 g slanine (ba-con) 150 g ampinjona. Salatu poslu ite odmah. Izmije ajte od ljutike. Dobiveni umak i matovilac izmije ajte i raspodijelite na tanjure. Proberite. operite. octa i orahovog ulja umak. Vruæu slaninu s masnoæom prelijte preko salate. Nar raspolovite.

Preko salate pr eliji I 10 NAJBOLJI RECEPTI posolite i popaprite. nasjeckajte i posipajte po salat i. Preko svega p osipajte vlasac. papra i orahovog ulja. odstranite poèetak peteljke. U nju stavite krastavce i vrhnje. osu ite. Bosiljak isperite. odstranite sredinu sa sjemenkama i nare ite na tanke plo ke. dodajte u salatu. Vlasac operite i nare ite na sitne kolutiæe. i èujuæi i masline. Èe njak ogulite i njime nama ite posudu za s alatu. razre ite ih na èetvrtine i posolite. pomije ajte s klicama i umakom za salatu. senfom. Kras tavac ogulite i nare ite na plo ke. natrgajte na komadiæe i kuhajte u lagano posoljenoj vodi otprilike 15 minuta. sherrva. n ohladite. zaèinite solju i paprom. SALATA OD CELERA S ORASIMA 1 stabljika celera I mali radiè 2 kru ke ¦ 20 polovica zrna oraha 2 velike lice limunovog soka I èajna lièica octa 4 èajne lièice orahovog ulja sol papar Celer oèistite. Dodajte tople ocijeðene mahune i ostavite da se namaèu nekoliko sati. Za umak za salatu olju tite ljutiku. osu ite i nare ite na . i Ocijedite bijeli grah. posipajte solju i ostavite da stoje 30 minuta . soli. korijen ingvera ogulite.Krastavce ogulite i nare ite na tanke plo ke. 1/4 èajne lièice soli i eæerom. Pureæa prsa nare ite na kockice. sitno j e nasjeckajte i pomije ajte s octom. Filete od sardina ispe hladnoj vodi. Èe njak olju tite. posla ite rr ki tanjur. Sjemenke sezama zapr ite ta ko da poprime svijetlo smeðu boju i posipajte ih po salati. ostavite da se upija otprilike I 5 minuta. SALATA OD ZELENIH MAHUNA 500 g mladih zelenih mahuna sol 2 ljutike 2 velike lice octa 1/2 èajne lièice sol èajne lièice eæera 6 velikih lica maslinovog ulja 150 g ampinjona 2 velike lice g vlasca Mahune oèistite i odstranite niti. Oèistite. pomije ate sa sastojc ima salate. Krastavac osu ite. Radiè operite. Doli te ulje. Isperite kopar. operite i nare ite ampinjone na tanke plo ke. sitno nasjeckajte i umije ajte u salatu neposredno prije poslu ivanja. osu ite ga. Papriku ite na èetvrtine. ogulite i razre ite mine. ul jem i octom. Kru ku operite. SALATA "NIZZA" 500 g rajèica ¦ sol I krastavac za salatu I zelena paprika ¦ 2 mlada luka 4 jaja 12 leta od sardina I konzerva velikog bijelog graha (neto te ine 220 g) 150 g crnih m aslina 6 velika lica maslinovog ulja papar listiæi svje eg bosiljka Rajèice operite. I I SALATE SALATA OD SOJINIH KLICA 250 g sojinih klica I crveni luk 1 kru ka I sve anj vlasca 150 g dimljenih pureæih prsa 2 velike lice bijelog vinsko cta 2 velike lice sherrva sol papar 6 velikih lica orahovog ulja 2 velike lice sjemenki sezama I velikih lica ulja Isperite sojine klice hladnom vodom i dobro ih ocijedite. Sojine klice stavite u cjediljku. ) Sve pripremljene sastojke. prepolovi te i i vite zamotuljke. Luk olju tite i nare ite n a trake. isperite hladnom vodom i ostavite da se dobr o ocijede. sitno nasjeckajte i pomije ajte s paprom. paprom. Vanjske stabljike ostavite za neko drugo jelo. operite. Umije ajte u mak za salatu od octa. a nje ne unutarnje st abljike. SALATA S KRASTAVCIMA I KLICAMA (bez fotografije) I krastavac. jaja kuhajte 8 minuta. srce i listove operite i nare ite na plo ke. odstranite teljku.I 1/2 èajne lièice soli 250 g sojinih klica I re anj èe njaka komadiæ i lièine lje njaka 1/2 èajne lièice papra s limunom 5 velika lica se-zamovog ulja 3 v ce octa od ri e Krastavac ogulite i nare ite na tapiæe. ko tice i unutarnje s1 N are ite je na tanke kolute ogulite i nare ite na tanke I æe.

Po mije ajte papar. Kiselo zelje sitno nare ite. papar. od stranite jezgru. odlijte vodu i ostavite da se dobro ocijedi. SALATA OD CIKL MOZZARELOM 500 g cikle 2 naranèe I luk 2 velike lice balzamii octa ¦ sol papar I velike i s aribanog hrena 5 lica slatkog vrhnja 150 g zarele ¦ sve anj grbice Ciklu kuhajte u vodi otpril minuta. Pomije ajte sa sa stojcima salate. operite i sitno naribajte. dobro ih isperite i ocijedite. Operite kru ke. i posipajte ih po salati. SALATA OD KISELOG ZELJA (bez fotografije) I jabuka I luk 3 kri ke ananasa 500 g kiselog zelja I velika lica majoneze 4 velike lice slatkog vrhnja I velika ica ribanog hrena ¦ 1/2 èajne lièice eæera I velika lica limunovog soka ¦ sol papar 80 g sjemenki suncokreta Jabuku operite.komadiæe. Orahe grubo usitnite. soli. Nara I 14 NAJBOLJI RECEPTI ogulite i izre ite filete iz unutarnjih stjenki. polako d olijevajte ulje. Grbicu ispe rite. Luk olju tite i nare ite. Nasijecite zelje to je moguæe tan je. Sjemenke bu ndeve zapr ite bez masti u tavi. papar i hren. bije li dio nare ite na sasvim tanke kolutiæe. papra i vrhnja. limunov sok. meda. a na kraju umije ajte vrhnje. Sve zajedno pomije ajte sa zeljem i poslo ite na èitave listove zelja. Zapr ite sjemenke suncokreta u tavici bez masnoæe. Jabuku operite. Ananas ostavite da se ocijedti. Pomije ajte limunov sok i ocat. vrhnje. NAJBOLJI RECEPTI SALATA OD KOMORAÈA S NARANÈOM 2 gomolja komoraèa 2 naranèe ¦ I mali crveni luk sol papar I velika lica bijelog v g octa ¦ 3 velike lice maslinovog ulja 20 g usitnjenih sjemenki pistacije Odstranite tvrde vanjske listove gomolja komoraèa. sol i papar. U baizamira ni ocat pomije ajte sol. i umije ajte ih u o stale sastojke. SALATA OD PORILUKA I MRKVE 500 g mrkve ¦ 100 g celelra i mala stabljika poriluka 100 g oraha sok I limuna I èa na lièica meda ¦ sol papar ¦ 125 ml (1/81) slatkog vrhnja osim toga: listovi zelene sa ate Mrkvu i celer (ostru ite) ogulite. Ogulite luk i nare ite ga na trake. eæer i ocat. 113 SALATE SALATA OD ZELJA 500 g bijelog zelja sol papar ¦ 1/4 èajne lièice eæera ¦ 2 velike lice jabuènog octa ce suncokretovog ulja ¦ 150 g kiselog vrhnja 2 velike lice naribanog hrena 2 jabuke ¦ sjemenke bundeve Zelje oèistite i odstranite vanjske listove i srèiku. nare ite na kockice i odmah ih stavite u umak. odstranite jezgru i nare ite na kockice. 115 SALATE NAJBOLJI RECEPTI! SALATA OD AMPINJONA I TIKVICA . kako ne bi potamni le. Luk olju tite i sitno nasje ckajte. odre ite listiæe i posipajte po salati. eæer. Umije aj te umak za salatu od limunovog soka. Posipajte usitnjenim sjemenkama pistacije. Pomije ajte sol. i u to umije ajte ulje. i nare ite na tapiæe. Unutarnji mekani dio operite. Mozzarellu nare ite na kockice i posipajte po salati. i pomije ajte ga s ostalim sastojicma. Pomije ajte majonezu. naglo je ohladite. o su ite i nare ite na sasvim tanke plo ke. Blan irajte ga u kipuæoj slanoj vodi I minutu. Ogulite naranèu i izvadite filete iz unutarnji h stjenki. ocat i ulje i prelijte ga preko sastojaka salate. i posipajte po salati. zaèinite solju i paprom a salatu promije ajte. Poriluk oèistite. vrhnje i hren. odstranite jezgru i nare ite je na komadiæe. Orahe usitnite i posipajte po salati. hren. Pomije ajte sastoj ke.

po ira-nim jaje tom i umakom. dok ne poprime roza boju. Posipajte sjeckan im per inom. Jetrica i slaninu nare ite na kockice. Po irajte ih oko 4 minute. Odmah ih nama ite limunom i stavite u hladnu vodu s limunom. Na kraju dodajte ulje. Dodajte Vinaigrette u jo tople. Zakuhajte vodu s malo octa. ampinjone poslo ite u sredinu i na njih stavite narezani luk. eæer. Savjet: mlade artièoke mo e se guliti kao i krumpir i na taj naèin TOPLA SALATA OD TIKVICA I RAJÈICA 400 g mladih malih tikvica sol papar sok od I limuna 5 velikih lica maslinovog ul ja 2 rajèice listiæi bosiljka Tikvice operite. Artièoke razre ite na osmine i posla ite ih zajedno s rajèi ama u obliku vijenca na 4 tanjura. Cikoriju operite. Pomije ajte rajèice s tikvicama. malih tikvica I re anj èe njaka sok od I limuna pola ra I èajna lièica senfa ¦ sol ¦ papar 100 ml slatkog vrhnja 15 listiæa bosiljka odstraniti sve listove. ocijeðene leæe i ostavite da se upija 30 minuta. Postavite na tanjure salatu s lososom. a donji dio nare ite na kolute. nasjeckajte je i pomije ajte s octom. Kuhajte u posoljenoj vodi otprilike 15 minuta. Slaninu i jetrica stavite na leæu. odstranite struèak i odvojite listove. Rajèice operite i prepolovite. odre ite krajeve i nare ite na tanke plo ke. Rajèice zare ite u kri i prelijte ih kipu-æom vodom. Sastojke pomije ajte s umakom. Èe njak olju tite i istisnite. ampinjone oèistite. Hladna jaja pojedinaèno razbijte i pustit e da skliznu polako u vodu. Rastopite maslac i u njemu pecite jetri ca.2 glavice cikorije 300 g paèjih jetrica 100 g nemasne dimljene slanine 10 g maslaca per in Leæu ostavite preko noæi da se namaèu u prokuhanoj vodi. sol. ampinjone oèistite. Tikvice zaèinite solju i paprom. Dodajte punomasno i ki selo vrhnje. Oèistite i operite salatu. Posipajte svje e mljevenim paprom i garnirajte s koprom. pokapajte ih limunovim sokom i maslinovim uljem i ostavite da upijaju I 5 minuta. Kod mladih plodova jest ivi su i oguljeni dijelovi. nasjeckajte ih i posipajte po salati. Olju tite luk. Za pripremu Vinaigrette olju tite ljutiku. nadjenite lovoro vim listom i klinèiæem i zakuhajte ga u lagano posoljenoj vodi. limunov sok. papar i tabasco. SALATA SPOSI RAN IM JAJETOM I LOSOSOM Sok 1/2 limuna eæer sol papar nekoliko kapi tabasca I velika lica punomasnog vr 2 velike lice kiselog vrhnja ocat 4 jaja I èvrstu salatu glavaticu 4 kri ke dimljenog lososa 2 struèka svje eg kopra Za umak pomije ajte sok od limuna. ogul ite ko icu. tako da ostane samo mesnati dio. Dodajte leæe i kuhajte na laganoj vatri otprilike 45 minuta. nasjeckajte ih i posipajte po luku i ampin jonima. ra zdijelite je na 8 dijelova. sol . Isperite listiæe bosiljka i nare ite ih na tra-kice. papar i eæer i dodajte ulje. u sredinu stavite leæu. odre ite krajeve i nare ite na tanke plo ke. NAJBOLJI RECEPTI SALATA S PAÈJIM PRSIMA . Isp erite listiæe bosiljka. SALATA OD ARTIÈOKA I RAJÈICA 4 male artièoke sol I limun I crveni luk 150 g veæih ampinjona 250 g malih rajèi lika lica vinskog octa ¦ I velika lica limunovog soka papar eæer ¦ 6 velikih lica m og ulja 15 listiæa bosiljka Otkinite peteljku artièoka i odre ite vr ke listova.200 g ampinjona 200 g mladih. tako da jo uvijek budu èvrste. senfom. naglo ih ohladite. istisnutim èe njakom. Vrhove listova poslo ite na tanjur u obliku cvijeta. Dodajte vrhnje i posolite. I 17 SALATE SALATA OD LECA S TOPLIM PAÈJIM JETRICAMA 125 g leæa I luk 2 klinèiæa 1/2 lovorovog lista ¦ I ljutika ¦ 2 velike lice crvenog octa 1/2 èajne lièice Dijon-senfa I /2 re nja èe njaka sol papar 4 velike lice a I . Isperite listiæe bosiljka. i ostavite da se dobro ocijede. soli i paprom. Blan i-rajte ih u lagano p osoljenoj vodi I minutu. Tikvice operite. Pomije ajte ocat. odstranite ko tice i nare ite na kockice. Luk olju tite i nare ite. Odre ite vrhove listova. operite i nare ite na sasvim tanke plo ke. operite i nare ite sasvim tanke plo ke. Slaninu rastopite i os tavite da se ocijedi na kuhinjski papir. sok pomije ajte s limuno im sokom eæerom senfom i paprom.

kuhajte ih u slanoj vodi oko 15 minuta. operite. Luk olju ti te i nare ite na kolutiæe. Za vinaigrettu olju tite ljutiku. Meso pecite s obje strane oko 6 minuta. papar i ulje. Rajèice prelijte kipuæom vodom. Marinadu prelijte preko toplih lig nji. LOSOS U ZELENOJ POSTELJI 1 mala puterica ¦ I ljutika I velika lica limunovog soka I velika lica vinskog octa sol papar 4 velike lice orahovog ulja 2 mekana avokada 200 g dimljenog lososa I velika lica nasjeckanog kopra I èajna li a crvenih zrnca papra Putericu dobro operite i osu ite. Salatu i zmije ajte s umakom i podijelite na 4 tanjura. Postupno dodavajte ulje. Kri ke prema ite odma h s umakom i postavite na tanjure u obliku prstena. Ukuhajt e tekuæinu u kojoj ste kuhali koljke i polijte koljke. izre ite korijen. Razdijelite salatu na tanjure. po-paprite i dod ajte na salatu. Za vinai-grette izmije ajte ocat. odstranite ko tice i sitno isjeckajte na kockice. Prelijte umakom. odstranite ljusku i isjeckajte na kockice. koljke odmrznite i izre ite na kri ke. solju i paprom. isjeckajte i dodajte umaku. 119 SALATE SALATA OD LIGNJI 500 g smrznutih lignji sol ¦ 2 velike lice limunovog soka I èajna lièica senfa 5 ve lica maslinovog ulja ¦ 2 rajèice I crveni luk 50 g zelenih maslina ¦ 50 g crnih masli a 100 g kiselih feferona nekoliko listiæa bosiljka Odmrznite lignje. Meso avokada izre ite na kri ke debljine 1/2 cm. odvojite nekoliko lijepih listova i stavite ih na stranu. Pomije ajte limunov sok. senf. sol. operite ih i osu ite. SALATA S JASTOGOM I MLADIM SLATKIM GRA KOM 10 listiæa bosiljka 1/4 èajne lièice soli I velika lica octa od sherrya 4 velikih slinovog ulja I mala glavica salate 150 g mladog slatkog gra ka u ljusci I velika l ica maslaca 200 g oèi æenog jastoga Bosiljak isperite. Salatu pomije ajte s umakom. Dodajte jastoge. Oprezno dodajte rajèice i luk lignjama. papar. sol i papar. kratko ih pom ije ajte. isjeckajte i pomije ajte s octom. Jakova 20 g maslaca 4-6 velikih lica suhog vermuta Oèistite cikorije. dodajte koljke. Cikorije operite i izre ite na kolutiæe. zamotajte ga u aluminijsku foliju. izre ite ih na tanke rezance i oprezno otopite u tavici be z masnoæe. odstranite ko tice i ogulite. 20 NAJBOLJI RECEPTI MORSKA SALATA I luk ¦ I sve anj per ina I lovorov list I èajna lièica bijelih zrnca papra sol 40 utih lignji ¦ 8 kampi bez glave 250 g svje eg lososa I re anj èe njaka . Gra ak operite.I paèja prsa (oko 250 g) I ljutika 2 velike lice octa balsamika ¦ 4 velike lice buèin ulja 100 g matovilca I mali radiè Osim toga: aluminijska folija Skinite ko u s paèjih prsa. i senf. Matovilac i radiè proberite. Dodajte ocat. ARENA SALATA SA KOLJKAMA SV JAKOVA 2 male cikorije I mali radiè 1/2 crvene paprike 2 velike lice octa od sherrva 1/4 ne lièice dijon-senfa ¦ sol ¦ papar I ljutika 4 velike lice orahovog ulja 300 g smrzn h koljki sv. isjeckajte i pom ije ajte s limunovim sokom. Olju tite ljutiku. i ostavite j e na toplom. Radiè operite i rastrgajte na koma de velièine zalogaja. izmije ajte s umakom i stavite u sredinu tanjura . Rastopite maslac. Meso izre ite na tanke odreske. Izaberite samo nje ne listove salate. Poslu ite na tanjurim a s maslinama. osu ite i pi rjajte na vruæem maslacu oko I minutu. Posipajte koprom i zrncima papra. Avokado prepolovite. uljem i mirodijama. Poslu i te na tanjuru uz salatu i posipajte s toplim rezancima ko e od paèjih prsa. Radiè nare ite na uske rezance. feferonima i listiæima bosiljka. Olju ti te ljutiku. Papriku oèistite. dodajte koljke. operite i osu ite. dodajte vermut i pirjajte oko 2 minute. posolite i napravite pire. octom. Ispeèenu ko u stavite na kuhinjski papir kako bi se ocijedila. Losos izre ite na rezance i poslo ite na salatu. posolite. Listove salate izre ite na rezance.

osu ite i sitno isjeckajte. Sve sastojke izmije ajte. nare ite na komadiæe i odmah dodajte umaku. octom. Luk olju tit . Lignje izre ite n a kolutiæe. limunov sok. Olju tite i istisnite èe njak. Kineski kupus operite i izre ite na tanke rezance. limun ovim sokom. Sezam zapr ite na maslacu i dodajte ga sa lati te odmah poslu ite. ingver i kajenski papar. vrhnje. Ulje i gra ak pomije ajte i ostavite da se ohlade. SALATA OD TJESTENINE (bez fotografije) 250 g sitne tjestenine sol 1 velika lica ulja 300 g pirjanog zelenog gra ka I crveni luk ¦ 20 g kapara I konze va tunjevine u ulju (neto te ine 200 g) 2 mesnate rajèice 2 velike lice majoneze. Salatu poslu ite na tanj urima. eæer. med. nasjeckajte i posipajte po salati. odstanite ko tice.maslac Pomije ajte sok od limuna. nekoliko peteljka per ina. Pomije ajte s octom. solju i paprom. 121 SALATE SALATA OD PAROGA (bez fotografije) 500 g zelene i bijele paroge sol I ljutika 2 velike lice vinskog octa I velika l limunovog soka ¦ 1/2 èajne lièice eæera sol papar 5 velikih lica ulja od suncok I sve anj per ina ¦ 1/2 puterice Ogulite parogu i izlomite na komadiæe. Izre ite ananas na male komadiæe. curry. sojino umak i ulje. Ogulite jabuku i i zre ite na male komadiæe. Posipajte per in i jaja preko paroga.sok I limuna ¦ I velika lica vinskog octa 1/2 èajna lièica senfa 5 velikih lica maslinovog ulja Prokuhajte olju teni luk. Dodajte jabuku i ananas ri i i poklopljeno ostavite da odstoji nekoliko sati. lovorov list i zrnca papra u po soljenoj vodi. ogulite ih i izre ite na sitne komadiæe. Izvadite oprezno ribe. Skuhajte tvrdo jaja. Dodajte lignje i kuhajte oko 5 minuta. operite i naribajte na veæe komadiæe. soli. Pomije ajte ga s limunovim sokom. Preostali per in isperite. Salatu proberite. Meso nare ite na prutiæe. Za vinaigrette umak olju tite i sitno isjeckajte ljutiku. eæerom. operite. Kuhajte u slanoj vodi oko 12 minuta. Buèine sjemenke prepr ite i posipajte po salati. Salatu poslu ite na tanjurima. Ohladite ri u. Per in isplahnite.Pomije ajte majo nezu. Dolijte ulje i prelijte preko ocijeðenih i toplih paroga. Losos oèistite od kostiju i ko e i razdijelite u komadiæe. ocijedite i naglo o hladite hladnom vodom. uzdu ih prere ite i odstranite crijeva. dodajte kampe i kuhajte na laganoj vatri oko 5 minuta. Mrkve ogulite. Operite kru ke. 22 NAJBOLJI RECEPTI >nHL # Jr X SALATA OD PURETINE. senfom i uljem. Po irajte losos u tekuæini od rib a oko 4 minute. SALATA OD RIZE S RAKOVICAMA 150 g ri e sol 2 velike lice majoneze 2 velike lice vrhnja I -2 velike lice cury elike lice limunovog soka 1/2 èajne lièice eæera malo naribanog ingvera kajenskog veliku jabuku 3 koluta ananasa 150 smrznutih rakovica 3 velike lice buèinih sjemen ki Kuhajte ri u u 500 ml (1/2 I) slane vode oko 20 minuta. Skampe izdvojite iz ljuske. Ostavite da odstoje 2-3 sata. kajenski papar. Poklopite paroge i pustite da odstoje nekoliko sati. osu ite i izre ite na rezance. Dodajte rakovice. 150 g kiselog vrhnja I èajna lièica senfa sok od 1/2 naranèe papar Tjesteninu skuhajte u kipuæoj vodi prema uputama na pakovanju. KRU AKA 1 MRKVE Sok od I limuna I velika lica tekuæeg meda ¦ malo kajenskog papra 2 velike lice sojin g umaka 6 velikih lica sojinog ulja 2 male tvrde kru ke 200 g mrkve ¦ 200 g kineskog kupusa ¦ 250 g dimljenih pureæih prsica 2 velikih lica sezama . paprom. Umak prelijte pre ko riba i oprezno okrenite.

e i nare ite na kockice. Kapare i tunjevinu ocijedite, tunjevinu natrgajte na koma diæe. Rajèice operite, prere ite na pola, odstranite poèetak peteljke i nare ite na kockic e. Sve to pomije ajte s ohlaðenom tjesteninom. Od majoneze, vrhnja, senfa, soka od n aranèe, soli i papra pripremite umak za salatu, pomije ajte ga sa salatom i ostavite nekoliko minuta da se upije. 123 SALATE SALATA OD PILETINE I dimljena ili kuhana pileæa prsa I zreli avokado I rajèica 10 crnih maslina I sve per ina 20 g sira s plemenitom pljesni sol papar ¦ I velika lica octa 4 velike l aslinovog ulja ¦ 30 g sjemenki (sezam, buæa ...) Meso odvojite od kostiju i ko e i izre ite na kockice. Avokado prepolovite, odstranite ko tice, ogulite i izre ite na kockice. Operite rajèicu i izre ite na kockice. Odstranite ko tice iz maslina i izre ite ih na prutiæe. Per in isperite, osu i te i nasjeckajte. Sastojke pomije ajte oprezno. Sir zdrobite vilicom, pomije ajte s paprom, octom, uljem, posolite i prelijte preko salate. Sjemenke posipajte po sa lati. SALATA OD KUNIÆA ! 100 g zelenih mahuna sol I crvenu i I zelenu papriku I sve anj rotvica ¦ 150 g ve amp injona 2 velike lice : sherry-octa ¦ 4 velike lice vog ulja ¦ papar ¦ 2 batka oc niæa ac svje i listiæi b crvena zrnca papra Mahune blan irajte oko I n u slanoj vodi. Isprati u lede; vodi. Paprike razre ite na èetiri d odstranite ko tice, operite ite na tanke prutiæe. Rotkv ampinjone oèistite, operite re ite na kolutiæe. Rotkvice pinjone i mahune polijte shi -octom i orahovim uljem i nirajte oko 15 minuta, posc popaprite. Batke isperite u hladnoj voc osu ite, posolite i popaprite cite meso na maslacu oko \ 124 NAJBOLJI RECEPTI nuta, zatim ga izre ite na tanke kri ke i poslu ite zajedno sa salatom. Posipajte zrnc ima papra. SALATA OD CRVENOG KUPUSA S PILEÆIM PRSICAMA <SS*v 500 g crvenog kupusa sol ¦ 2 velike lice octa I èajna lièica tekuæeg meda 2 velike unovog soka ¦ I velika lica vinskog octa ¦ papar 2 fileta pileæih prsica (oko 300 g) I jna lièica maslaca 10 polovica oraha Kupus oèistite, odstranite korijen i vanjske listove, operite i izre ite na tanke re zance. Slanu vodu zakuhajte s octom. Blan irajte kupus oko I minutu u zakuhanoj te kuæini. Dobro ocijedite. Pomije ajte med, limunov sok, ocat, sol i papar i prelijte preko vruæeg kupusa, Marinirajte oko I sat, povremeno izmije ajte salatu. Meso isper ite u hladnoj vodi, osu ite i pecite u rastopljenom maslacu sa svake strane oko 3 minuta, posolite i popaprite. Kupus razdijelite na èetiri tanjura. Meso izre ite na kri ke i poslo ite pokraj salate. Or ahe nasjeckajte i posipajte preko salate. 125 SALATE SALATA OD GOVEDINE 400 g kuhane govedine ¦ I velika jabuka 2 kisela krastavca I crveni luk 2 velike li ce kapare I re anj èe njaka ¦ 3 velike lice vinskog octa 2 èajne lièice senfa sol e lièice eæera VVorchester umak 4 velike lice ulja I kutijica grbice Izre ite meso na prutiæe. Operite jabuku, olju tite luk, Krastavce nare ite na prutiæe. Ka

paru ocijedite. Èe njak olju tite i istisnite. Pomije ajte èe njak s octom, senfom, solju, aprom, eæerom i 2 kapi VVorchestera, dodajte ulje i pomije ajte s ostalim sastojcima. Ostavite salatu da odstoji nekoliko sati, poslu ite s grbicom. SALATA OD HARINGE 250 g krumpira 250 cikle ¦ 250 g jabuka 250 g kiselih krastavaca 250 g fileta mlad e slane haringe I luk 1/4 èajne lièice soli ¦ I èajna lièica senfa ¦ 1/2 èajne liè lice jabuènog octa 5 velikih lica slatkog vrhnja per in Operite krumpir, kuhajte oko 20 minuta i ogulite. Kuhajte ciklu s ljuskom oko I sat, ogulite. Jabuke ogulite, odstranite ko tice. Izre ite krumpire, ciklu, jabuke, krastavce i haringe na kockice. Olju tite luk, isjeckajte, posolite i ostavite da odstoji oko 10 minuta. Pomije ajte luk, senf, eæer i ocat, umije ajte vrhnje i oprezno izmije ajte s ostalim sastojcima za salatu, Ostavite salatu da odstoji preko noæi. G arnirajte s per inom. VVALDORF SALATA (bez fotografije) 250 g jabuka 250 g celera 3 kri ke ananasa 125 g oraha sok 1/2 limuna sol I èaj a eæera papar I velika lica majoneze ¦ 2 velike lice kiselog vrhnja Ogulite jabuke i celer. Jabuke nare ite na prutiæe. Celer naribajte. Ananas nare ite n a kockice. Orahe nasjeckajte na veæe komadiæe. Pomije ajte limunov sok, sol, eæer i papar , dodajte majonezu i kiselo vrhnje te pomije ajte sa sastojcima za salatu. Ostavit e salatu da odstoji oko 4 sata. 126 NAJBOLJI RECEPTI SALATA OD SALAME I SIRA 200 g salame (poli) 200 g ementalera ¦ 2 kisela krastavca I sve anj vlasca ¦ 4 velike ice vinskog octa ¦ 1/2 èajne lièice senfa sol papar 4 velike lice suncokretovog ulj erica Nare ite salamu, sir i krastavce na prutiæe. Vlasac isperite i nare ite. Sve zajedno p omije ajte, Ocat, senf, sol, papar i ulje izmije ajte i dodajte salati. Putericu oèist ite, operite i osu ite, Poslu ite salatu na listovima puterice. \ SALATA OD JAJA (bez fotografije) 6 jaja 2 rajèice 30 kapara mlada luka I velika lica octa 2 èajne lièice dijon 0 ml slatkog vrhnja sol eæer papar listiæi bosiljka Skuhajte tvrdo kuhana jaja. Olju tite ih i razre ite na 8 dijelova. Rajèice operite i izre ite na kockice. Kapare ocijedite. Luk olju tite i izre ite na tanke kolutiæe, jaja, rajèice, kapare i luk poslu ite na tanjurima. Pomije ajte ocat, senf, vrhnje, sol, eæer i papar i polijte preko salate. Posipajte s listiæima bosiljka. SALATA OD SIRA I TIJESTA 150 g arenog tijesta ¦ sol I crvena ili uta paprika ¦ 150 g ementalera 100 g sojinih lica I ljutika 100 g roqueforta 150 g jogurta I èajna lièica Worchestera papar ¦ I ka lica nasjeckanih pistacija Skuhajte tijesto, ocijedite i isplah-nite u hladnoj vodi. Papriku razre ite na èetir i dijela, odstranite sjemenke, operite i izre ite na kockice, Sojine klice isperit e u hladnoj vodi i ocijedite, Ljutiku olju tite i istisnite. Izmije ajte u mikseru ljutiku s roquefortom, jogurtom, VVorchesterom, solju i paprom. Oprezno pomije ajt e sve sastojke za salatu. Podijelite na tanjure i polijte umakom. Posipajte s pi sta-cijama. 127 SALATE

SALATA OD 1 KRUMPIRA 700 g malih krumpira I Ij 125 ml (1/8 I) mesne juhe like lice octa 2 èajne lk pra s l I sve anj rotkvii 150 g kukuruza ¦ I -2 velik ribanog hrena I velika li joneze 150 g kiselog vrhr I sve anj kopra ¦ 2 granèk tiènjaka Kuhajte krumpir u ljusci ok minuta, ogulite ga i nare it plo ke. Luk olju tite, nare ite na k

prohujajte s juhom, octorr nom lièicom eæera i papi Tekuæinu posolite i prelijte jo toplih krumpira. Oprez mije ajte i pustite da odsto dugo dok krumpiri ne upiji marinadu. Povremeno pomije ajte. F ce oèistite, operite i nare r kolutiæe. Kukuruz ocijedite jedno s rotkvicama dodajte pirima. Hren, majonezu, vrhnje, lii sok i I èajnu lièicu eæera je ajte i dodajte salati. Kop; matiènjak isperite, osu ite i kajte. Prije poslu ivanja pos po salati, 28 NAJBOLJI RECEPTI MIJE ANA SALATA OD CIKLE 250 g cikle 250 g celera 250 g krumpira I èajna lièica ribanog hrena I èajna lièi meda 3 velike lice voænog octa sol papar 5 velikih lica sojinog ulja - 4 velike kiselog vrhnja I kutijica grbice 100 g sjemenki suncokreta Operite ciklu, celer i krumpire. Kuhajte ih odvojeno u ljusci oko 20 minuta i og ulite. Ciklu nare ite na prutiæe, celer i krumpir na kockice. U zdjeli za salatu pomije ajte hren, med, ocat, sol i papar. Dodajte ulje i vrhnje . Pomije ajte umak i salatu i ostavite da odstoji oko I sat. Isperite grbicu, list iæe odvojite i zajedno sa salatom garnirajte u zdjeli za salatu. Sjemenke suncokre ta prepr ite u tavici bez masti i posipajte preko salate. 129 NAJBOLJI RECEPTI U povijesti kulinarske umjetnosti saucier, kuhar umaka zauzimao je uvijek posebn o mjestu meðu kuhinjskim osobljem. U ranom srednjem vijeku postojali su èak specijal isti koji su putovali od dvorca do dvorca, pokazujuæi kraljevima, knezovima i osta loj plemenitoj gospodi kakve sve ukusne umake znaju pripraviti. Njihov je ugled bio na zavidnoj razini, to uopæe nije niti èudno, s obzirom da su umaci sr svakog jela . Nije sluèajno niti to da Nova kuhinja takoðer do savr enstva dovodi umjetnost priprema nja umaka, tako da nema niti jednog uglednijeg restorana u kojem sosijera ne pri pada na standardnu postavu stola. Gusti, bra -nasti umaci koje su pripremale na e ba ke, stvar su pro losti. Danas su moderni umaci koji se zasnivaju na temeljcu, pomi je ani s maslacem ili vrhnjem, i èije se pripremanje mo e lako nauèiti. Dovoljno je samo da prelistate sljedeæe stranice, i uvjerite se daje "otkaèene" umake lak e pripremiti , nego to ste to uopæe mogli zamisliti. Na na oj fotografiji mo ete vidjeti Ber-naise-u mak, koji, ako ga pomije ate s koncentratom rajèice, postaje umak Choron. 131 SAVJETNIK ZA UMAKE SVIJETLI TEMELJAC Prije nego to vas uputimo na koji naèin mo ete pripremiti svijetli fond, reæi æemo nekoli ko osnovnih rijeèi o fondovima i naèinu pripremanja umaka. Umaci na naèin kako su ih p ripremale na e bake u dana nje su doba "passe". Moderni su lagani umaci, koji se pri premaju od svijetlih ili smeðih fondova, koji su zapravo ekstrakti. Sastoje se od kostiju i mesa govedine, svinjetine, janjetine ili/i peradi, zatim od juha od po vræa, luka i zaèinskog bilja. Kuhaju se relativno dugo, na laganoj vatri. Takav ili reducirani fond osnova je zaèinjenih, ukusnih umaka. Bilo bi dobro da ga uvijek im ate na zalihi, jer pru a prepoznatljivu aromu umacima koje pripremate gotovo svako g dana. Recept za svijetli temeljac: 500 g teleæe potkoljenice (mesaru ka ite da je grubo usitni) 500 g usitnjene peradi 300 g stabljika celera 200 g ampinjona 2 mrkve 2 luka 1/2 sve nja per ina otpril

Odlièan \t beaf. maslac s rakovima. Zatim ih sna no izmiksajte. Kuhajte temeljac u lor ducirajte ga). Umjesto s vodom i limun ovim sokom. Ovaj klasièan umak oplemenjuje ukusno povræe poput paroga. Odlièan je uz list. a rtièoka i cvjet. Cu ga kao i svijetli temeljac. U kratkim razmacima skidajte sivu pjenu. Ostavite da se lagano ku 4-5 sati u loncu koji nije dc poklopljen. ali se umje . Poznati umak Bernaise se gotovo jednako kao I umak. koje se kuha u fondu. i dodajte toliko vode. ILI GOVEDINE Kosti od govedine. Meðutim. 1 132 NAJBOLJI RECEPTI SAVJETNIK ZA UMAKE _____A HOLANDSKI UMAK Ovdje æemo govoriti o finom. Pomijei koncentratom rajèice (fotog 6). obliæ. 250 g maslaca 3 umanjka I velika lica vode sol bijeli papar I velika lica limu soka (fotografija I) Maslac rastopite na umjerenoj temperaturi. a na kraju se dod aju jo dvije velike lice tuèenog vrhnja. koljk i rakove.I vode Operite komade teleæeg mesa i usitnjenu perad. Ostavite da se kuha u otvorenom loncu 3 4 sata na laganoj vatri. a zaleðen æe ostati svje otprilike tri mjeseca. Juhu procijedite kroz krpu u lonac i ostavite da se oh ladi. Ostavite da se ohladi. DIVLJ. dok krema ne postane svjetlija i èvr æa (fotografija 3). 100 g celera I luk 2 velil koncentrata rajèice otprilik vode. Zagrijte ulje u loncu. Sada je mo ete vaditi pomoæu lice (fotografija 3). Ocijedite k roz ki ostavite da se ohladi. On je ukusan dodatak uz list i iverak. tako^da surutka ostane (fotografi ja 2). losos. dok ne po tari' koncentriran. Ide jako dobro uz paroge i uz kuhane rakove. pravom holandskom umaku. o nare ite na kockice.I rov list Osim toga: j 2 ljutike i re anj èe njaka gnjeèenih bobica borovice ca bijelog papra (fotografija ¦ Kosti i meso operite u hladr di. Pa od stranite pjenu. Zakuhajte na laganoj vatri. cei per in. Zelenilo za umak: I mala stabljika poriluka . Stavite ga u vodenu kupku i na laganoj v atri mije ajte metlicom za snijeg dok ne dobijete kremu. desna sti Mrkvu. on je i malo ko mpliciran za pripremanje. Zaèinite limunovim sokom. umanjke umije ajte s vodom u loncu. Za bavarski umak (Sauce b avaroise) koristi se umjesto obiènog maslaca. brokule i cvjetaèe. celer i luk oèistite. Sve zajedno stavite u lonac (fotografija I). Do meso i jako ga zapeci te na \ temperaturi. da svi sastojci budu potpuno pokriveni (fotografija 2). divljaèi il tine 500 g teleæeg ili goved reska od buta (sitno nas jeck 5 velikih lica jestivog ulja ¦'. Zatim ga pa ljivo prelijte u drugu posudu. Koricu kemijski ne obraðene naranèe nare ite na sasvim tanke rezance. Malte ki umak (Sauce Mal-taise) je vrsta holandskog umaka. kuhanu ribu i povr paroga. U tankom mlazu polagano doda jte maslac i malo po malo ga istucite u kremi (fotografija 4). Govorit æemo i o njegovim raznim inaèicama. priprema se s 2 velike lice soka od crvenih naranèi. Skinite masnoæu. Naj je da ga zaledite u malim pc ma. ako i kraju dodate dvije velike èenog vrhnja. da se stvara f onoliko koliko to vama odgc Ostavite g a da se ohladi. Za bouqui oèistite i operite poriluk. jer smjesa koja se kuha u vodenoj kupki ne smije posta ti previ e vruæa. Dodajte tolike da svi sas tojci budu prekrive hajte na laganoj vatri u Iona nije do kraja poklopljen. uz po1 no okretanje. Povræe oèistite. SMEÐI TEMELJAC TELETINE. daje savr en ukus brzo zapeèenim filetima. Pecite jo 20 minuta Ao\ poprimi smeðu boju. Od holandskog umaka < umak Chantillv. u internacionalnoj kuhinji n azivanom Sauce Hollandaise. solju i paprom. . Reduci rani temeljac mo ete dr ati nekoliko dana u hladnjaku. blan irajte i njima ukrasite pripreml jeni umak. Stavite u lonac zajedne njem èe njaka i zaèinima (fo 7) . iverak. operite i nare ite na ko madiæe. Pove ite zajedno s 1 2 kom majèine du ice i lovore tom. zapjenite ga i ostavite da se malo oh ladi. Skinite noæu. Juhu kuhajte tako dugo dok se ne poène stvarati ele (reduciran je).I diæ celera I mali sve anj p< 1 izdanak majèine du ice . uz neprekidno tanje (fotografija 5.

dok majoneza ne postane potpuno kremasta.1 br a no i tako dugo ga m dok ne postane svijetlo i Dodajte teleæu juhu i nal mlijeko. Remuladu mo ete pripremit tako da u 100 g majoneze umije ate sitno sjeckani I luk. dok se -: zaèi ni u potpunosti ne rastope (fotografija 3). Ako vs Bechamel umak dra i be d iæa luka. papar. Èim masa postane kre-masta. Kuhajte tak< dok ne ostanu samo jo lice t ekuæine. po dvije stabljike es-tragona i krbuljice i dvije èajne lièice kapra. nep rekidno mije metlicom za snijeg. limunov sok ili vinski ocat i prstohvat eæera pa ljivo mije a jte metlicom za snijeg. U njega mo ete umije ati i svje e naribani hren. 3 v< bijelog vina. Mije ajte tako dugo. I velikom licom ekstra kta rajèice. Osim toga. Za andaluzijski umak potr ebno vam je 100 g majoneze. Razlika: L uk pirjajte u vruæem maslacu dok ne postane zlatnosmeð. dodajte I 1/2 velike lice br a na i mije ajte ga dok takoðer ne dobije zlatnosmeðu boju. MAJONEZA Evo recepta za sve one. Recept: 10 g maslaca ¦ 10 g luka nasjeckanog na kockice ¦ I vrhom puna velikih lica p eniènog bra a 375 ml (3/8 I) osnovne juhe od mesa (recept: str. dodav i mu 4 velike lice ribanog sira. Sada ga mo ete pasirati kroz gustu cjediljku.sto vo novog soka koristi 2 veli redukcije od sljedeæih si 2 sitno sjeckane ljutik e. ali pazi te da ne posmeði. Procijedit kraju umije ajte po I èaj sjeckanog estragona i kr Bernaise je odl ièan uz rr s ro tilja. Eventu dodajte malo slatkog vrhnja.500 ml ( /2 I) mlije bijeli papar ¦ naribani mi ora èiæ Luk olju tite i nare ite r\< i u loncu ga pirjajte na m dok ne postane staklast. senf. Prelijte ga juhom od mesa (fotografija I). uvijek u istom smjeru. bijelog osnovnog umaka mo ete zakuhati i umak od rajèica. ako mu dodate koncentrat rajèice.¦ grafija 4). kremastog. ali ako ga istisnete kroz krpu. Umak ide uz krum tacu. 134 NAJBOLJI RECEPTI! VELOUTE Od ovog nje nog. Kuhajte 1 0 mini laganoj vatri. Va oj ma ti ovdje nisu postavljene nikakve granice. dok ne postane svijetlo ute boje. Majoneza sa curryem: Majonezu ubla ite s jednim prsto hvatom eæera. Nakon toga ga dovr ite kao i V eloute. dolijevajte ulje u tankom mlazu. k iseli krastavac i I filet od sardina. koji vole jesti domaæu majonezu: 2 umanjka sol bijeli papar 2 èajne lièice dijon senfa I velika lica limunovog so vinskog octa eæer ¦ 250 ml (1/4 I) ulja za salatu vvorcester umak umanjak. Majonezu s paprikom dobit æete ako meðu s astojke navedene u receptu umije ate jo malo eæera. paprom i mu katni æem. Dob mije ajte. potrebno vam je III sve nja per ina . Smeði osnovni umak mo ete napraviti od istih sastojaka. mo e i vi e. I veliku licu slatke mljevene papri ke i I veliku licu ketchupa s paprikom (prema ukusu. da postane gu æa. posolite i popaprite. borkulu i. sol. U meðuvremenu reducirajte vrhnje na polovicu. i prema potrebi dodajte jo soli. kako se ne bi s grudice. Zaèin ite VVorcester umakom. bit æe vi e kremast. Di Veloute ( stranica desno) 2 luka 30 g maslaca 3! niènog bra na 250 ml ( novne teleæe juhe (recef 75) . mo ete ga pas krpu ili gustu cjediljku. 75) ¦ 125 ml (1/8 I) slatkog v rhnja sol bijeli papar Maslac rastopite u loncu. Uz neprekidno mije anje najprije kapaj te ulje (foto. Zaèinite I èajnom lièicom senfa. pireom od dvije sirove rajèice i jednom sitno sjeckanom ukiseljenom crv enom paprikom (iz konzerve). ili n apraviti umak od sira. i dodajte 2 èajne lièice currva . Pomije ajte je sa èe njakom u prahu. Umak kuhajte na laganoj vatri 1 0 minuta. i BECHAMEL UM Bechamel je jedan od & klasiène kuhinje koji se p ju uz dodatak bra na. Ponovno ga zagrijte i zaèinite solju i bijelim paprom. lice estragon-octa. I veliku licu vrhnja i umanjak. 135 HLADNI I TOPLI UMACI UMAK OD GRO ÐA . Uz neprekidno mije anje umij e ajte ga u umak (fotografija 2). U njemu pirjajte luk dok ne postane staklast. dok umak r ne dovoljno gust. mo ete dodati i vi e). i uz sve peèeni odreske. Z. papra i limunovog soka. Dodajte bra no i tako dugo ga mije ajte. solju. sve sitno sje ckano.ovisno o va em ukusu. primjeric po irana jaja. Pritom neprekidno mije ajte.

Ogulite mrkve. crvenim vinom i 150 ml vode. Zaèinite solju. Kuhajte dalje oko 15 . operite i izre ite na koma diæe.20 minuta. u njemu pirjajte luk. zaèinite solju i paprom. odstranite : menke i nare it e na komad' Rajèicu dodajte u umak i pc te. Ovaj umak prija uz kuhanu i peèenu ribu. Dodajte umaku. Maslac rastopite i u njemu 10 minuta pecite ljuske. UMAKSMRKVICAMA ALAVVILD 1 luk srednje velièine 3 mrkve 2 velike lice maslaca 2 velike lice bra na 100 ml (I /10 I) sme-ðeg fonda od divljaèi tr. Papriku razre ite na èetiri d odstranite peteljku i sjemer operite. Pirj ajte ga maslacu u kojem su se pr ili rakovi. Ost avite da kuha na laganoj vatri 15 . Na kraju dodajte per in.30 g maslaca ¦ 30 g p eniènog bra na 400 ml kipuæe pileæe juhe 2 lice sherrya sol i mu katni ora èiæ 2 velike lice vrhnja 250 g gro ða I velika lica nasjeckanog per Rastopite maslac u tavici. ostavite da zakuha. kako bi se raspala i tako zgusnula umak. Ovaj umak prija uz govedinu. a nakon toga jo 10 minuta bez poklopca. odstranite sjemenk izre ite na veæe komade. Tavicu maknite s vatre i pustite da se smjesa malo ohladi. zaèinite paprom i majèin du icom. Pomije ajte vrhnje i koncentrat rajèice. Prija uz svijetlo meso. Umije ajte vrhnje. stavite zajedno s gl ma u bijelo vino i kuhajte fe dugo. prepolovite. 137 HLADNI I TOPLI UMACI UMAK OD RAKOVA 150 g svje ih rakova u ljusci 2 velike lice maslaca I crveni luk ¦ I èajna lièica p e a na 250 ml (1/4 I) kipuæe osnovne juhe od mesa 2 velike lice vrhnja 1/2 èajne lièi entrata rajèice I èajna lièica sjeckane potoènice ili kopra sol bijeli papar Rakove izvadite iz ljuske. nakon toga dodajte meso od rakova . operite i d odajte zajedno sa zgnjeèenim borovicama. Dolijte juhu i uz mije anje zakuhajte. bobice prepolovite i odstranit o tice. Posipajte bra t Pr ite bra no dok ne dobij« smeðu boju. Prelijte fon dom. dodajte mrkvu i ostavite da posmeðe. Nare ite takoðer r æe komade i dodajte umaki 36 NAJBOLJI RECEPTI jedno s rajèicama. Dodajte sherrv i kuhajte oko 10 minuta. Luk olju tite i nare ite. Savjet: Ako umak p oslu ujete uz divljaè. dodajte I veliku licu marmelade od naranèe. Posipajte bra nom i prelijte juhom. o te kuglu i stavite u kipuæi un 138 NAJBOLJI RECEPTI Mije ajte. ARENI UMAK OD PAPRIKE 2 luka 100 g suhe slanine ¦ 2 velike lice ulja ¦ 2 èajne lièice bra na 250 ml (1/4 I) crvenog vina I velika lica estra-gon octa sok od 2 naranèe 4 rajèice I crvena papr I zelena paprika sol papar ¦ piment Olju tite luk i nasjeckajte n. tom i umakom. paprom i zdrobljenim pimentom. 132) 250 ml (1/4 I) crvenog vina 50 g jestivih gljiva 5 borovica 2 velike lic e vrhnja sol papar I velika lica nasjeckanog per ina Olju tite luk i nasjeckajte ga na kockice. Gljive oèistite. sol ju i mu katnim ora èiæem. dodajte bra no i mije ajte na srednje jakoj vatri dok ne dobije zlatno utu boju. divljaè i odreske. Zagrijte ulj e i p luk i slaninu. odstranite u. UMAK OD GLJIVA SA SLATKIM VRHNJEM 3 ljutike I paketiæ su enih kineskih gljiva 125 ml (1/8 I) suhog bijelog vina 250 ml (1/4 I) slatkog vrhnja 250 g zrelih rajèica sol ¦ papar I vrhom puna èajna lièica m a I vrhom puna èajna lièica p eniènog bra na Ljutiku olju tite i sasvim sitn jeckajte. Rajèicu polijte kipuæom voc ogulite. i dodajte u umak. najprije 15 min uta u pokrivenom loncu. Umije ajte potoènicu ili ko par. Poslu ite uz perad i okruglice ili uz mljevenu teletinu. odresk e koji nisu panirani i koko ja prsa. Slaninu takoðer nasjec na kockice. . Gro ðe operite. Maslac i bra no umijesite.20 minuta. Ugrijte maslac. Masnoæu odvojite kroz cjediljku i saèuvajte. Zalijte vinom . Zaèinite paprom. Pre ko toga posipajte bra no i zapr ite ga dok ne postane svijetlosmeðe boje. kice. Kuhajte na laganoj vatri. dok ne ostanu jo sai otprilike 2 velike lice tekuæ Rajèice prelijte k ipuæom voc naglo ih ohladite.

dok se ko ica ne poène napuhavati (fotografija I). Zaèinite solju i paprom. Na kraju posipajte umak bosiljkom i ostavite da se neko vrijeme upija prije poslu ivanja. dok ne dobijete glatku smjesu. prepolovite i licom odstranite sjemenke. odvojeno po bojama. razre ite ih po du ini i odstranite ko tice i unutarnje stjenke. vino i vrhnje i sve zajed no kuhajte na laganoj vatri otprilike 20 minuta. dolijte bijelo vi no i kuhajte 20 minuta. Posipajte bra nom i zapr ite. N a kraju posipajte origanom. Pu eve razre ite na èetiri dijela i z agrijte u umaku. Zaèinite solju. zaj edno sa currvem i soli. Bosiljak operit e. Pomoæu no a za krumpir izre ite nekoliko kuglica iz bunde ve. i garnirajte s malo opranog per ina. i vr atite natrag u lonac. afran rastopite u I velikoj lici kipuæe vode i umije ajte u uti pire.UMAK OD PU EVA 1 ljutike I re anj èe njaka I stabljika poriluka I stabljika celera 30 g unke I lica maslaca 2 èajne lièice p eniènog bra na 125 ml (1/8 I) vruæe teleæe ili koko je juhe 125 ml (1 bijelog vina 100 g vrhnja 12 pu eva iz staklenke sol ¦ papar zeleni listovi celera Olju tite ljutiku i èe njak i nasjeckajte ih na sitne kockice. U svaki dodajte toliko juhe. Paprike izmiksajte u mikseru. Ide uz tamna peèenja. Meso rajèica sitno nasjeckajte i pomije ajte s maslinovim ulje m. u njemu kratko pirjajte poriluk. Gljive i kuglice bundeve kuhajte u umaku na laganoj vatri otprilike 10 minuta. nasjeckajte i dodajte u zeleni pire. ali pazit e da ne posmeðe. unku nare ite na trake. UMAK OD BUNDEVE 2 velike lice su enih vrganja 750 g svje e bundeve 125 ml (1/81) jake goveðe juhe 2 lièice currva sol papar 1/2 èajne lièice oregana. Poriluk i celer oèistite (koristite samo bijel dio poriluka). Koncentrat rajèice umije ajte u crven i pire. ali ne kipuæi umak . Vrganje smek ajte u vruæoj vodi. 139 HLADNI I TOPLI UMACI UMAK OD SIROVIH RAJÈICA I kg potpuno zrelih rajèica 2 velike lice hladno pre anog maslinovog ulja sol papar velika lica limunovog soka I velika lica sitno sjeckanog bosiljka Rajèice prelijte kipuæom vodom. Pirirajte u mikseru ili pasirajte kroz sito. Peci te papriku u peænici na 250 °C (plin: stupanj 5) otprilike 20 minuta. odstranite ko u. Maslac rastopite. naglo ih ohladite. zaèinite umak s ne to veæim prstohv atom eæera i malo octa. _j 141 HLADNI I TOPLI UMACI PIRE OD PAPRIKE U TRI BOJE Po 2 zelene. ili ga dodajte pred sam kraju u tavu u kojoj peèete kotlete. paprom i limunovim sokom. Istucite umanjak i vrhnje i dodajte u vruæi. uz divljaè i divlju perad. Pirirajte u mikseru. Zaèinite solju i paprom . 140 NAJBOLJI RECEPTI KREMA OD PORILUKA 2 male stabljike poriluka . Dodajte juhu. a ostatak mesa nare ite na kockice i skuhajte ga u goveðoj juhi dok ne omek a. Svaki umak ulijte kao segment u jednu posudu. Odmah . Umaci se ne smiju pomije ati (foto grafija 3). sastojke koje ste pripremili pirjajte. Naglo ohladite u hladnoj vodi i ogulite ko icu (f otografija 2). osu ite. Savjet: ako vam se sviða slatka-sto-kiselkasti okus. Poslu ite uz pagete i okruglice sa slan inom. crvene i ute paprike I izdanak svje eg bosiljka I èajna lièica koncentra rajèice vr ak no a afrana 100 ml (1/10 I) guste. Prija uz filete od svinjetine ili kotlete od teletine. Maslac rastopite u tavi. paprom i estrago-nom. dobro operite i nare ite na ta nke kolutiæe. solju.I èajna lièica sjeckanih listiæa estr na Koristite samo bijeli dio poriluka: Poriluk oèistite. da pire jo uvijek ostane gust. zelirajuæe koko je juhe ¦ sol papar Paprike operite.I velika lica maslaca 250 ml (1/4 I) bijelog vina I um anjak 125 ml (1/81) slatkog vrhnja sol papar . operite i sitno nasjeckajte. Prema elji mo ete dr kom lice povuæi spiralni uzorak (fotografija 4).

tako da postane srneæi Dolijte burgundac.to je bolje crveno vino. osu ite. kao i uz hladnu peèenu govedinu. krbulji . Prija uz peèene komade piletine. bacite. peèenu teletinu. To je vrlo originalan prilog uz divljaè ili o dreske od govedine. zajedno s paprom u zrnu.I velika lica sjeckanog svje eg b siljka Usitnjenu piletinu isperite pod mlazom hladne vode. U mikse ru pirirajte umanjak i limunov sok. Komadiæe maslaca umije ajte pomoæu m ice u kipuæi fond. i odmah poslu ite. to æe biti ukus niji i umak. dok sa svih strana ne postane smeðe boje. vlasac. Prija uz Roastbeaf. papra i majèine du ice. stavite u gustu cjediljku i ostavite da se malo o cijede. Malo limunove kore ¦ nare ite na sasvim tanke trake i umije ajte u umak. Rotkvice razre ite na èetvr tine. posolite i popaprite. Limun istisnite. odvojite umanjak. dodajte bijelo vino i kuhajte na jakoj vatri u otvorenom loncu.I mladi lut 2 male mrkve ¦ 50 g celer 250 ml (1/41) jakog crven ¦ 1/2 èajne lièice mesnog trakta so ¦ papar I prsi majèine du ice 75 g hlad maslaca Izvadite sr iz kostiju. rastopite maslac i u njemu je zapecite. dodaji 144 NAJBOLJI RECEPTI ekstrakt i rastopite. 145 HLADNI I TOPLI UMACI FRANKFURTSKI ZELENI UMAK I veliki sve anj mije anih zaèin-skih biljki (per in. saèuvajte nekoliko malih listiæa. C samo bijeli dio mladog lul rite ga i nare ite na kocki* vu i celer ogulite. pimpinela.poslu ite. ohladite tako da bude mlako i umije ajte umanjak. 142 NAJBOLJI RECEPTI PIRE OD ROTKVICA (bez fotografije) 2 sve nja rotkvica ¦ 2 velike lice vrhnja ¦ 2 velike lice nemasnog svje eg sira sol b papar Rotkvice oèistite i operite.I èajna lièica papra u zrnu 50 ml (I /4 I) bijelog vina sol I umanjak papar . Pomije ajte s vrhnjem i svje im sirom. Povræe zapr ite u æi. Odlièan je uz brzo peèeno tamno meso. Savjet: nemojte tedjeti na pogre nom mjestu . dok ne ostane otprilike 200 ml (I /5 I) tekuæine. zaèinite s dosta soli. nap kockice i rastopite na sret koj vatri u dubokoj tavi.I luk . Stavite ga u vruæu. olju tite. grbica. UMAK S JAJIMA I LIMUNOM 4 jaja 2 limuna (neobraðena) 125 ml (1/8 I) hladno pre anog maslinovog ulja sol gru o mljeveni crni papar Jaja tvrdo kuhajte. Fond ocijedite kroz cjediljku. zaèinite solju i paprom. ali ipak ne ki-puæu vodenu kupku (u protivnom æe se umanjak stvrdnuti) i istucite metlicom ili ruèn im mikserom dok ne nastane pjena. BURGUNDSKI U 1 ko tana sr . ohladite. Na kraju sitno nasjecka jte listiæe rotkvice i dodajte u pire. Polagano dodajte ulje i jo jednom dobro izmiks ajte. ope rite ite na sasvim sitne kocku Ostatke sr i izvadite iz m. Kuhajte na jakoj vatri dok ne ostane otprilike polovica te kuæine. Dolijte 400 ml vode i kuhajte 45 minuta u pokrivenom loncu. Bjelanj ak nasjeckajte ili izgnjeèite i umije ajte u umak. a zatim jo 15 minuta bez poklopca. Pire od paprike ukusan je uz roastbeaf. i umije ajte nasj eckani bosiljak. odreske od telet ine i puretine. 143 r HLADNI I TOPLI UMACI P PJENASTI UMAK S BOSILJKOM 500 g usitnjene piletine I velika lica maslaca . Luk olju tite i nare ite. Jo jednom posolite i popaprite. Posolit e. piriraj-te ih u mikseru. Dodajte ga piletini.

osu ite. ne .... Prema elji te prije poslu ivanja svje e.. Zaèinite s limunovim sokom . operite i isjeckajte.. luk i krastavac. Luk olju tite i isje ckajte na kockice. Pomije ajte vrhnje.1/2 èajne lièice mljevenog pimenta I /4 èajne lièice mljevenog klinèiæa ¦ sol ¦ papar I r ina ¦ 2 velike lice vrhnja . jogu rt i majonezu i dodajte zaèin-sko bilje. Savjet: umanjci i ulje se mogu povezati samo ako imaju sobnu tempe raturu. nareske od peèenja i hla dnu piletinu. solju i paprom. solju i paprom. odstranite peteljke i isjeckajte listiæe. Zali sherryem i pustite da uma danput prokuha."MMiOTMinrrMMpmjffiTtTiri rrn)T:rn"~wi)Ti'r"7r. Stavite na hladno do poslu ivanja.ca. Otopite maslac i pirjajti dok ne porumeni.. Posipajte per inom i dodajte kiselo vrhnje kratko prije poslu ivanja.. Prija uz hladne nareske.in ~~ Ocijedite ciklu i pirirajte ju u mikseru... Krastavce izre ite na kockice.. bora ina... Krastavac takoðer isjeckajte na kockice.. P olako dolijevajte ulje sobne temperature. Zaèinite VVorcester umako solju i paprom .. Mladi luk oèistite.i* J 7 UMAK OD KUPIN I luk I velika lica maslac 3 velike lice elea od kupi 250 ml (I/4 I) jakog crnog' I prstohvat mljevenog pim sol papar eventualno nel svje ih kupina mmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmm* Olju tite luk. "Pravi" frankfurtski umak sadr i sedam zaæinskih biljaka.. pimentom. Zalijte crnin nom i zaèinite. senfom. Stavite na hladno do poslu ivanja.. 146 NAJBOLJI RECEPTI REMULADAOD ZELENOG PAPRA 2 umanjka 2 velike lice limunovog soka 1/2 èajne lièice senfa sol samljeveno zaè je 125 ml (1/81) ulja-3 mala kisela krastavca (kiseljeni s paprom) I mladi luk I velika lica isjeckanog per ina 2 velike lice kiselih zrnaca zelenog papra Miksajte umanjke s limunovim sokom. Prija uz naglo peèene odre: ok ruglice od mljevenog me 148 i NAJBOLJI RECEPTI UMAKODCURRYA S MAHUNAMA . Prija uz hladno govedsko ili svinjsko peèenje i u z puru. senfom. Dodajte krastavce... solju i samljevenim zaèinskim biljem. Prija uz brzo peèene odres odreske od divljaèi.. Prija uz mladi krumpir s tvrdo kuhanim jajima ili kuhanom govedinom. isjeckajte i pir vruæem maslacu dok ne pc ni. Umutit e krobno bra no s hladne vode i zgusnite um. Kod ulja pazite da ima dobru kvalitetu i neutralan okus.. 147 HLADNI I TOPLI UMACI ' . Sastav biljaka mo et e varirati s obzirom na godi nje doba. matiènjak) I mali luk I kiseli krastavac ¦ 150 g kiselog vrhnja 100 g j gurta 2 velike lice majoneze I velika lica limunovog soka I èajna lièica ljutog se ol papar Bilje operite. luk. Savjet. Zaèinite octom. Naposljetku dodajte prema nekoliko svje ih ogrozda. UMAK OD CIKLE 1 staklenka cikle izrezane na kolutiæe (oko 600 g) I velika lica vinskog octa.""".. UMAKOD i OGROZDA I luk 2 velike lice maslac I velika lica vinskog octa likih lica marmelade od oj 1 0 ml (1/10) suhog sher I vrhom puna èajna lièica krobnog bra na ¦ I èajna 2 VVorcester um ¦ sol ev no nekoliko svje ih ogrozd Olju tite luk i isjeckajte ga r no. per in i papar u majonezu. Dodajte ele od kupina te da se otopi. Dol ijte c umije ajte marmeladu.... klinèiæem.

Olju tite èe njak i zgnjeèite sa solju. Pesto prija takoðer uz kuhanu govedinu. E sokove od limuna i narar bizla. Zaèinite pikantno i kuhajti minute. Umak prija uz odreske i uz druge vrste naglo peèenog mesa. od stranite sjemenke i izre ite na veæe komade. prepolovite ga. Zalijte mesnom juhom umak od naglo peèeno g mesa uz koji æete poslu iti umak od feferona. Pustite ih da se namaèu I -2 sata. Zaèinite ingverom. lagano ih zgnjeèite i p eæerom za eliranje. zalijte ih konjakom i limunovim sokom. Èe n olju tite. zatim ih na kratko uronite u hladnu vodu. Savjet: Pinjoli su skupi. Prokuh jedanput i zaèinite so . Operite feferon. Naposljetku dodajte kiselu papriku. eæe anisom. Ugrijte maslac. posipajte curryem. Umak mo ete zaèiniti da bude pikantan ili ljut. UMAKOD FEFERONA I 400 g zrelih rajèica ¦ 125 ml (1/8 I) mesne juhe ¦ I zeleni feferon . Povoljnije su bademi. dolijte toliko vode da gr o ðice budu pokriven. posolite i popaprite. silvanac) 2 veli ke i octa 2-3 re nja èe njaka j I prstohvat mljevenog ingv« I velika lica eæera 2 z anisa .1 ml (I /10 I) fonda od peèenja ¦ 2 velike lice smeðeg eæera 4 velike lice elea od ribi na lièica VVorcester umaka sol papar piment ¦ mljeveni cimet Proberite gro ðice. vino s 250 ml (1/4 1) vode. Poslu ite uz svinjsko peèenje ili unku. posolite i poparite.250 g zelenih mahuna I luk I velika lica maslaca I -2 èajne lièice currva 300 ml ili mesne juhe I zrelu bananu I crveni feferon ¦ sol papar Operite mahune. P njole pr ite na vruæem ulje dok ne porume-ne. Ogulite bananu i zgnjeèite je s vilicom. Pustite da se um. osu ite i nasjeckajte. dodajte mahune. Olju tite luk i isjec kajte. Zatim ih preostalim uljem. sirom. odvojite c ka. zaèinite s VVor ester umakom. Lir rancu o perite u kipuæoj \ Tanko ogulite od limuna èe oko 5 cm dugi komac Kore izre ite na usk e rez Limun i naranèu iscijedite Luk olju tite i isjeckajte. bijelo meso i jetrica. zalijte juhom i pirjaj te oko 10 minuta. Dodajte fefero n umaku. papr om i zaèinskim biljem pirirajte u mikseru dok ne dobijete kremasti umak. odstranite sjemenke i izre ite na rezance. Pest je klasièan umak za pagete: Razrij edite ga s maslinovim uljem i vodom u kojoj ste kuhali pagete. Dodajte rajèice i na rezance narezane feferone. TALIJANSKI PESTO 2 sve nja svje eg bosiljka I sve anj per ina 2-3 re nja èe njaka I èajna lièica soli injola 4 velike lice maslinovog ulja 50 g svje eg pecorina ili parmezana bijeli pap ar Zaèinsko bilje isplahnite.1/2 prutiæa cime 5 klinèiæa ¦ I velika lica kr bra na 2 velike lice ketch sol Zagrijte umak od soje. Umije ajte ele od ribiza. 149 HLADNI I TOPLI UMACI CUMBERLAND i UMAK 250 g crvenog ribizla 6 lica eæera za eliranje (neobraðeni) I naranèa ðena) I lu aca I èajna lièica seni 3 zrnca papra I prstof mljevenog ingvera ¦ I vel VVorcester ka ¦ sol papar Ribizi operite. 2 velike lice kiselih rezanca od crvene paprike sol ¦ papar Rajèice zalijte kipuæom vodom. Tekuæinu procijedite i zakuhajt e zajedno s portom. mo ete dodati mak NAJBOLJI RECEPTI VEDSKI UMAK OD GRO ÐICA 150 g gro ðica 2 lice konjaka 2 velike lice limunovog soka 100 ml (1/10 I) porta. 15 HLADNI I TOPLI UMACI KINESKI UMAK 100 ml (I /IOI)sojinogumè 100 ml (1/10 I) suhog bijelo. isjeckajte i dodajt e ku. I rastopite i luk zapec ite. krobno bra pomije ajte hladnom vodom i zgusnite Umije ajte ketchup. paprom. Pirjajte oko 10 minuta. koje isto mo ete pr iti i vrlo su uk usni. Dodajte umaku. Zrnca od senfa i p. ogulite. zdrobite na veæe komadi dajte umaku. solju. Prija uz piletinu. Umak osta vite najmanje I dan da odstoji u hladnjaku. odstranite konce i izre ite ih koso u rezance. (rizling. cimetom i klinèiæim hajte oko 30 minuta. pimentom i malo mljevenim cimetom. Umak prija uz roastbeaf gleski naèin ili uz odreske Savjet: Ukoliko je umak : gust. fondom za peèenje i eæerom.

lju i pa Umak prija uz riblje filete. Oprezno-p oso-lite i popaprite. List od poriluka operite. Zalijte fondom. Olju tite luk i èe njak. Umak zaèinite solju i paprom. UMAK OD MANGA I zreli mango 2 velike lice soka od limuna 1/2 èajne lièice ka-jenskog papra 2 veli ice nasjeckanih pistacija 100 g vrhnja ¦ sol ¦ papar Ogulite mango. Poslu ite s pistacijama isjeckanim na veæe komadiæe. Hren ogulite sitno izribajte ili pirirajte. Dip prija uz prijesno povræe izrezano na prutiæe ili krumpir kuhan u ljusci. : 52 NAJBOLJI RECEPTI PANJOLSKI UMAK OD MASLINA (bez fotografije) 5 ljutika ¦ I velika lica maslinovog ulja ¦ 30 g suhe slanine ¦ I zeleni list poriluka I èajna lièica bra na. posolite i popaprite. pr ite dok ne porumeni. nasjeckajte na sitne koma diæe i pomije ajte sa sirom. Seza pr ite u tavici be. Masline izre ite na èetiri dijela. Dodajte bra no. Oboje s limunovim sokom umije ajte u vrhnje. Luk isjeckajte na si tno a èe njak istisnite.I luk srednje velièine I re anj èe ka sol papar I velika lica ulja 3 velike lice olju tenih sjemenki od suncokreta Dobro pomije ajte svje i sir i mlijeko. Ugrijte ulje i pr ite sjemenke dok ne porumene. masnoæe dok ne porumeni sipajte preko umaka.100 ml (1/10 I) fonda od divljaèi. izre ite na rezance i pirjajte kratko sa slan inom i lukom. Na kraju dodajte gro ðe. Umak prija uz fondue od mesa i uz hladno peèenje. KREMA OD GORGONZOLE 100 g gorgonzole 100 g kiselog vrhnja sol bijeli papar 2 velike lice pistacija Gorgonzolu zgnjeèite pomoæu vilice i postupno pomije ajte s kiselim vrhnjem. Umak prija uz divljaè. Prija uz svje e stabljike celera. 153 RAZNI UMACI I KREMA (DIP) KREMA OD RAJÈICA 2 velike lice koncentrata od rajèica ¦ 150 g vrhnja I mali luk I re anj èe njaka sol kajenski papar po elji I velika lica kisele crvene paprike u rezancima Pomije ajte koncentrat od rajèica s vrhnjem. sherryem i 125 ml (1/8 1) vodom. s1 sko meso i piletinu. odstranite ko tice. . t» 154 NAJBOLJI RECEPTI UMAK OD GROZDA I HRENA 125 g gro ða ¦ 1/4 svje eg hrena (najmanje oko 100 g) ¦ I velika lica limunovog soka 125 (1/81) slatkog vrhnja sol papar kajenski papar Gro ðe operite. TURSKI UMAK JOGURTA 4 re nja èe njaka 2 èajne soli I velika lica nasjeckar per ina 600 g jogurta 2 v nki od sezama Èe njak olju tite i istucajte s u mu aru. Slaninu izre ite na rezance i dod ajte luku. Odmah ga pomije ajte s limunovim sokom Istucite vrhnje i izmije ajte s hrenom i vrhnjem. pa prom i kajen-skim paprom. Olju tite luk i èe njak. dodajte umaku . Pomije ajte èe nj jedno s per inom u jogurt. kuniæa ili piletine 100 ml ( 0 I) suhog sherrva 1/2 èajne lièice timijana ¦ I lovorov list 5 zelenih i 5 crnih masl na sol papar " »rt Olju tite luk i pr ite na vruæem ulju dok ne porumeni. bobice prepolovite i odstranite ko tice. Prija uz okruglice od mljeve mesa ili ra njiæe od okrugliq mljevenog mesa. kuniæa i piletinu. Zaèinite timijanom i usitnjenim lovorom i kuhajte kod slabe vat re oko 20 minuta. Prema elji izre ite kiselu papriku na rezance i pomije ajte s umakom. Zaèinite solju. s vje u mrkvu izrezanu na prutiæe i uz krekere. Izmije ajte sa sirom. jestivi dio ploda odvojite od ko tice i pirirajte zajedno s limunov . KREMA OD SVJEZEG SIRA S SJEMENKAMA SUNCOKRETA (bez fotografije) 500 g nemasnog svje eg sira 125 ml ( 1/81) mlijeka. Ovaj neobièan umak prija uz dimljeni loso s ali i uz kuhanu govedinu ili komadiæe od mesa.

Razre ite ih po du ini. 155 KISELICE KISELICA OD GRO ÐA I kg gro ða (bijelo. Operite feferon. Kuhajte tako dugo dok se jabuke skoro ne raspadnu. Chutnev mo e stajati ako je dobro zatvoren i nekoliko mjeseci. Pustite da odstoji sv e zajedno nekoliko dana. Operite paprike. Ohladite umak. pa dodajte zajedno s feferonom u umak i posolite . osu ite. Umak prija uz kuhane komadiæe od mesa i uz hladno peèenje. operite i razre ite na pola. crno ili pomije ano) 125 ml (1/8 I) octa od bijelog vina 500 ml ( 1/2 I) suhog bijelog vina 500 g smeðeg eæera 100 g svje eg ingvera 3 klinèiæa I pr 3 zrnca pi-menta Operite gro ðe i izbodite svaku bobicu s iglom kako kod kuhanja ne bi popucale. . lukom. Prilog prija uz peèenu janjetinu. odstranite sjemenke i nare ite feferon na ko lutiæe. Izvadite gro ðe. Mogu poslu iti za garniranje hladnih narezaka ali isto tako mogu biti odlièno predjelo.I velika lica koncentrata od rajèica 3 velikih lica limuno vog soka I èajna lièica talijanskog zaèin-skog bilja sol papar Pr ite paprike u peænici na 250 °C (plin: stupanj 5). PEPERONATA (bez fotografije) po 2 crvene. Savjet: Ocat bi trebao imati oko 7 % kis eline kako bi se ampinjoni odr ali. solju i papr Pustite da sve zaj edno odstc oko 10 minuta. Zaèinite solju i paprom. Izvrsno prijaju uz naglo peèeno meso. zelene i ute paprike I luk 2 re nja èe njaka 3 velike lice maslinovog 100 ml (1/10 l)crnogvina. Izre ite paprike na ire rezance. Piment is-tucajte u mu aru. Dodajte bobice gro ða i pustite da odstoje oko 10 minuta u sirupu . ampinjone i tekuæinu napunite u staklenke i pokrijte folijom. Kuhajte ingver u sirupu oko 15 minuta zajedno sa zaèinima . dodajte luk i njak i zapr ite. Pomije ajte smjesu s kajen-skim paprom i pistacijama i dodajte vrhnje. vino i eæer. Listiæe kadulje isplah nite. Pecite ih d ok se na ljusci ne stvore mjehuri. Ugrijte maslinovo ulje. odreske i divljaè. Prija kao pikantan prilog uz tamna pirjana jela i uz divljaè. Paprike isplahnite u hladnoj vodi i ogulite l jusku. Luk izre ite na kolutiæe. kratko zapr ite na vruæem ulju i izvadite. dodajte kockice jabuka i gro ðice. Povremeno ih okreèite. Prokuhajte ocat. Olju t te i isjeckajte luk i èe njak. Sirup kuhajte na jakoj vatri nekoliko minuta. ron Ogulite jabuke. ampinjone oèistite. In-gver ogulite i nare ite na rezance. Lje njak isjeckajte na veæe komadiæe i takoðer p te. Vino s octom. odstranite ko tice. napunite u sta klenke i zatvorite staklenke. Umije ajte vii koncentrat rajèica i lim unov Dodajte papriku i zaèinite sv zaèinskim biljem. odstranite ko tice. Peperonata prija~umjesto urr uz male teleæe i pureæe odr« Mo e te ju poslu iti hladnu ili toplu.ne kuhati. 156 NAJBOLJI RECEPTI "CRVENO-ZLATNI" AMPINJONI 2 crvena luka 3re nja èe njaka ¦ I crvena paprika 500 ml (1/2 I) burgundca 150 ml oct d crnog vina ¦ 2 lovorova lista I velika lica crnog papra u zrnu I granèica timijana 2 èajne lièice soli ¦ 500 g malih ampinjona Olju tite luk i èe njak. Umjesto smeðih mo ete uzeti i bijele ampinjone. KISELICA OD JABUKA I KADULJE I kg kiselkastih jabuka I granèica svje e kadulje I velika lica maslinovog ulja 250 neobraðenog eæera 3 velike lice gro ðica ¦ 150 g lje njaka-250 g( 1/41) bijelog vinsko 250 ml (1/4 I) bijelog vina I svje i crveni fefe-I èajna lièica pimenta sol Dolijte ocat i vino. Gro ðe stavite u staklenke i prelijte kipuæim sirupom. razre ite po du ini.im sokom u mikseru. èe njakom i mirodijama zakuhajte. Jabuke izre ite na kockice. od anite peteljke i sjemenke i nare ite na tanke kolutiæe. U istom ulju karamelizirajte eæer. ampinjone dodajte tekuæini i kuhajte oko 10 minuta.

57 SLATKI UMACI UMAK OD MARAKUJE 2 naranèe 2 velike lice eæera 2 marakuje Iscijedite naranèe. Stoga vrijedi prije svega sljedeæe: svje u ribu morate uvijek pripremiti jo isto g dana kad je kupljena. To u jo veæoj mjeri vrijedi za ribe i koljke. Tek takva riba . Prija uz puding od vanilije. UMAKODANISA (bez fotografije) i. Sve ostalo to biste trebali znati o ribama . Topli umak odlièni prija uz voæne salate i vafle. jer se zbog visokog sadr aja bjelanèevina lako kvari. krobno bra no po mije ajte s malo hladne vode i zgusnite umak. a u podne se veæ nalazi u va em loncu ili tavi. Dolijte preostali sok i prokuhajte dok se karamela ne oto pi.jednako kao i koljke . Nikada je nemojte ostaviti preko noæi. pomoæu lièice izvadite ko tice. Savjet: Za djecu. jestivi dio marakuje i dodajt e umaku. anisom i eæerom u crnom vinu oko 15 minuta.nema nièeg bolje od ribe koja je ulovljena u jutro. prepoznatljivi okus. 159 RIBE. Prelite vruæi umak prek o pirjanog voæa i pudinga od vanilije. PJENA OD VINA (bez fotografije) 1 jaje 3 velike lice eæera 250 ml (1/4 I) blagog bijelog vina 2 cl maraschino Jaje. Dodajte maraschino. ali i za odrasle osobe mo ete umjesto vina dodati sok od crvenog gro ða. Prija uz puding od èokolade i uz slatke nabujke. Marakuje prepolovite. To vrijedi i za kuhane pastrve. Skrobno bra no pomije ajte s malo hladne vode i zgusn ite umak. 58 NAJBOLJI RECEPTI UMAKOD ÈOKOLADE 125 ml (1/81) soka od bijelog gro ða. koji omoguæuju da i riba koja se prodaje daleko od rijeka ili mora u kojima je ulovljena. * * «n& n» <F .ima onaj svoj pravi. koje smo na na oj f otografiji poslu ili s mesom od rakova. UMAK OD LJIVA 250 g suhih ljiva bez ko tica 1/2 prutiæa cimeta 3 klinèiæa 2 zvjezdolika anisa 2 ice smeðeg eæera 500 ml (1/2 I) jakog crnog vina 2 velike lice krobnog bra na Pirjajte ljive sa cimetom. Nakon toga s metlicom istucite umak da postane polutvrd. 150 g vrhnja 2 èajne lièice meda 2 cl likera od anisa Izmije ajte hladno vrhnje s medom i likerom od anisa u jednoliènu smjesu. Na alost. to nije uvijek i posvuda m oguæe. Naribajte èokoladu i uz stalno mije anje dodavajte u vruæi umak. Uz svo du no priznanje moguænostima dana njih sustava za hlaðenje. RAKOVI I KOLJKA I 60 NAJBOLJI RECEPTI Kada se govori o povræu i mesu.fe "i. Karamelizirajte kod umjerene vatre eæer s I velikom licom soka dok eæer ne dobije smeðu boju. Egzotièan umak prija uz palaèinke i sladoled. jedan od osnovnih zahtjeva koji se postavlja pred dobro jelo jest svakodnevna svje ina namirnica. bude jo uvijek u dobrom stanju . griz i puding od ri e.125 ml ( 1/81) slatkog vrhnja I velika lica krob nog bra na 2 velike lice eæera 50 g èokolade za kuhanje Zakuhajte sok od gro ða s vrhnjem. eæer i vino mije ajte s metlicom na vruæoj ali ne kipuæoj vodenoj pari dok se stvor i gusta pjena. Sve zajedno dobro zagrijte.

njihovo je meso izuzetno ukusno. nego takoðer kozice? Ali eto. od kojih se na tr i tu mo e naæi puno sta. Koljak se najèe æe kuha u tekuæini. Mogu se nabaviti svje e i diml jene. Past mogu nabaviti iz ribnjaka ili tih potoka. 3) Koljak . Iverak se mo e nabaviti iv ili veæ ubije . najèe æe su od manjeg crnog konjskog jezika. 2) Slane vode Sarga kog mora u Atlantskom oceanu kolijevka su rijeène jegulje (fotog rafija 2). koji j e prepoznatljiv po svojim dugaèkim ticalima.lijevo . dimljene i usoljene. Ribe manje od 50 cm ne smiju se niti lovit i. sjeverni Atlantik i Crno more. Rijeèni rakovi ive. ko je se uzgajaju u Francuskoj. omiljena riba za duboko smrzavanje. 161 SAVJETNIK ZA RIBE. jednostavno i h se naziva rakovima. 163 SAVJETNIK ZA RIBE. Radi se o poznatoj Fines de Claires. Du ina koju mo e postiæi: 135 cm. . Pripada obitelji jastoga. ili u uzgajali tima uz morsk u obalu. iskljuèi slatkovodna riba. Ona ivi slobodno. bakalara i crvene nerke. 4) Izgledaju poput prastarog kamenja. i li luta uzvodno po rijekama. ivi i dobro uspijeva u boèatoj vodi. sku e i haringe su iskljuèivo morske ribe. iverak i list (fotografija I odozgo prema dolje) najva nije su r ibe iz porodice listova (Pleuronectiformes). Jeste li z nali da ti rakovi zapravo nisu rakovi. S bez obzira na vrstu. meðutim. ono to se u njima sakriva odu evljava brojne generacije sladokusaca. Po osobi se raèuna 1 2 rakova po 60 g. skupi list dose e velièinu od 30 do 40 cm. Sve one nose imena po mjestu porijekla. Jastog i langust ive u svim svjetskim morima. od kojih postoje brojne vrste. koje se najèe æe mo e nabaviti smrznute. i pastrva (i tografiji 4). Obje se ubrajaju u plosnate europske kamenice. i 2 _ _i 162 NAJBOLJI RECEPTI I) U odnosu na male rijeène rakove. reæi æemo vam na predstojeæim stranica-ma. Velika je 5 cm . Morski losos mo e se nabaviti svje i. sa svojim svijetlim mesom i ikrom nje ne ru ièaste boje. Jastog i rakovi sliènog su oblika. Njihov ivotni prostor: mora oko Islanda i Spitzberga. Jakova. 4) Losos. zetno su ukusne peèene. Na fotografiji 2 prikazali smo pokraj nje dagnju. a plemeniti. kao svje i prikladan je za peèenje i pirjanje. Haringa (na fotografiji 2) mo e se nabaviti i usoljena. Bakalar. ali zato je vrlo ukusno. èija plavkastoc rna ljuska sakriva vrlo ukusno meso. Pokraj njega prikazane su dvije dubinske kozice. to doka zuju i njegova klije ta.manja je i jaèe je naborana. smrznuti i u ulju (zamjena za losos). Kuhano. Domovina joj je obala Sjevernog i Istoènog mora. Is pred njih su tri repa velikih kozica i meso rakova iz Sjevernog mora. Jegulje se mogu nabaviti svje e ili dimljene. 3) U rakove se ubrajaju i kampi (fotografija 3). naziva se matjes (mlada haringa). pokraj nje holandsku. Losos navodim jedno sa slatkovodnim ri ba buduæi da u vrijeme mrije sele iz mora u rijeke i potc Ribe selice jednako su uk u je e. S obzirom da se . Ispod njega su prikazani fileti od morskog lososa. a kon jski jezik je bez konkurencije najveæi. koje se mogu nabaviti na tr i tu. elimo vam puno veselja uz zaniml ive recepte koje smo izabrali. a jezerske pasti najèe æe iz dubokih jezera. za razliku od langusta. koja odonuda dolazi sve do obala. kao to im i samo ime govori.i koljka ima. u rijekama. bogat a rr æom i mekanog mesa. jednako kao i u Nj emaèkoj vrlo omiljena crvena nerka. Ako je usoljena prij e nego to je spolno sazrijela. Za razl iku od njih. ali prije sv ega po tamnoj mrlji iznad boène peraje. u prosjeku je 25 do 40 cm dugaèak.fotografija 3 . a mo e se pripremiti na razlièite n aèine. Na fotografiji 4 prikazali smo francusku kamenicu . omiljene ribe iz Sredozemnog mora ili Atlantika.mo e se prepoznati po tamnoj boènoj liniji. k ili usoljene. RAKOVE I KOLJKA E Na primjeru orade. jastog i langust su pravi ka-pitalci. Portugalska kameni ca . pokazat æemo n a fotografijama I i 2 kako se priprema riba za kuhanje i peèenje. Mala srèanka dodu e nema puno mesa. i vrlo su cijenjene meðu poznavateljima. RAKOVE I KOLJKA E I) Konjski jezik. 2) U koljka e se ubraja velika koljka sv. Obje vrste imaju klije ta. Dimljeni fileti. aran.

Raspala bi se. uvijek dobro proèitajte upute za pripremanje.7 I). glavu i rep nemojte odrezati. J estive dijelove mesa poku ajte izvaditi iz oklopa. a zatim ga raz re ite od glave prema repu. Kao prvo. Da biste odvojili glavu od trupa. Kuhana riba je gotova kada joj oèi postanu bijele . o trim no em zare ite uzdu kra od repa prema glavi i no « pa ljivo odvojite filet od k< isti post pak ponovi s dru. kada se meso mo e lako odvojiti od kostiju. Za rezanje (fotografija 2) potreban vam je jako èv rsti i o tri no . pirjana ili riba pripre mljena na aru gotova je. Laga no ih izvucite i pazite da ne puknu. Svaki jastog ima jo i noge. Prije pripremanja ih nikada nemojte od leðivati. U naèelu vrijedi : ribu èuvajte u zamrzivaèu na najmanje -18 °C. ne morate prethodno posoliti. jer je njihov oklop posebno tvrd. ostatke mo ete izv aditi pincetom. sasvim kratko isperite (nikada ih nemojte namakati u vodi). na srednje jakoj vatri. Pazite: ribu nikada nemojte kuhati u vodi koja kljuèa. u kojima je takoðer vrlo mekano meso. t ako da je riba nakon peèenja suha. a leðna se peraja mo e lako odvojiti od tijela ribe. Voda treba samo lagano krèkati. odnosno peèenja. Stru ite je tupom stranom no a od repa prema glavi (fotografija 3). kojima mo ete razbiti klije ta. Ako èesto koristite smrznutu ribu. zrna goru ice i lovorov list. jo je dan recept za tekuæinu u kojoj mo ete kuhati rakove i koljka e: zakuhajte 2 I vode i 2 velike lice soli. Ako se uæ p olije. to nije problem ako ste dobro pre-rezali jastoga. jednako kao i svje u. Ako nemate. Na fotografijama 4 i 5 prikazano je filetiranje lista. potrebno je samo iz trbu ne upljine izvaditi ta mne ko ice (fotografija I). Bilo bi dobro da ribu prema e te s limunovim sokom ili octom. filetom. naveden e na pako-vanju. Ako pripremate pastrve. postala ilava i neukusna. a desnom zakrenite i odvoj ite oba klije ta (fotografija I). Pri je pripremanja. riba vi e neæe biti jestiva. To uèvr æuje svaku vrstu ribljeg mesa i èini ga soènijim. soli. Nakon 30 minuta kuhanja dolijte I bocu suho g bijelog vina (0. Pridr avajte ih se. sigurno imate posebne kare za jastoge. Ribu nemojte ost aviti da stoji posoljena. jer su ih provjerili struènjaci. jer æe se riba raspasti i postati suha.obièno prodaje s izvaðenim iznutricama. nakon èega mo ete u ivati u jastogu. dok za cijele ribe raèunajte izmeðu 20 do 30 m inuta kuhanja. razbijte oklop laganim udarcima no a i meso izvucite posebnom vilicom za jastoge. po novno zabodite no u spoj i razre ite glavu na dva dijela (fotografija 3). i kuhajte 50 minuta. Jedino æe na taj naèin kuhana riba ostati ukusna i soèna. Cijele ribe i riblje filete koje namjeravate peæi. Vrh no a najprije zabodite u spoj izmeðu trupa i glave. Kako rastaviti skuhanog jastoga: èvrsto ga pritisnite na dasku za rezanje lijevom rukom. Ako je potrebno. Ako æete je kuhati. U vodu dodajte malo octa. po moguænosti neo teæene. Nakon toga ribu brzo isperite izvana i iznutra i pr ipremite je do'kraja. Raèunajte da vam je potrebno 250 . 3 peteljke per ina i lovorov list. Pritom mora te odvojiti tamna crijeva. do mesa mo e te doæi i pomoæu malo èvr æeg no a. Dodajte 350 g mrkve i 250 g nasjeckanog luka. Riblji fi leti gotovi su nakon 10 do 15 minuta. Nakon toga ih jo jednom potupkajte. D a bi do li do njega. okrenite jastoga.300 g èitavih riba ili ribljih odrezaka po osobi. sa savinutom stranom prema unut èvrsto ih primite i manji kraj naglim potezom savinite prema dolje (fotokoja æe ga podijeliti na dva dijela. osu ite tupkanjem kuhinjskom krpom. a time i mineralne tvari. Sol odvlaèi vrijednu tekuæinu. I za kraj. Iz tako d obivenih polovica izvadite zelenkastu jetru (bez fotografije). Primite ga i no em odvoji te filet od \ 164 NAJBOLJI RECEPTI Pripremljenu ribu koju namjeravate kuhati. Ako ribi nisu izvaðene iznutrice. razre ite joj trbuh o trim no em i rukom izvadite unutarnje organe. pazeæi da pritom ne o tetite uæni mjehur. Ako vam se to ipak dogodi. zapamtite nekolik o sljedeæih savjeta. smrznutu ribu zakiselite i posolite. Zatim odvojite ko ko e od mesa. zakiselite ih lim unovim sokom ili octom i ostavite da se upija 10 minuta. posolite i pecite na masnoæi. Klije ta uzmite u ruku. uzmite jednu ribu po osobi. bez obzira na naèin pripremanja. Peèena. Ako vam je to dobro uspjelo. Leðne peraje i rep skratite karama na otprilike I cm. Za riblje fil ete raèunajte 200 g. Do mesa u karama d oæi æete malo te e. meso æete vrlo lak o izvaditi rukom (fotografija 6). iljastim. morate ribu ostrugati. Zaèinite . Ako èesto jedete jastoge. Pomije ajte je s maslacem.

Zatim rukom odvojite niti kojima se koljka dr i za morsko dno (fotografija I). RAKOVI I KOLJKA I JEGULJA U UMAKU OD GRBICE . Nakon toga ih operite. 165 SAVJETNIK ZA RIBE. u nju polegnite kamenicu i èvrsto je primite. kako bi izluèile pijesak koji u svojoj prirodnoj okolini neprekidno unose u sebe . i meso je veæ slobodno. veæ v ukusa. kada je i glavna sezona lova. Radi se o vrsti koljke koja se dr i dna. proðite iz meðu obje polovice koljke i podignite gornju plosnatu polovicu. dovoljno je da rastavite zg lob. Potrebno vam je 12 komada po c Hoæete li uz to piti pivo. i to visoke kvalitete. Donja polovica koljke vrlo je omiljen a kao tanjuriæ za male. to nije niti èudno. koljku sv. i u njoj primite koljku s izboèenom stranom prema dolje. dok se sve koljke ne otvore. no em odvo jite samu koljku od donje polovice (fotografija 4) i poslu ite kamenicu na ledu. T e su koljke ra irene u èitavom Sredozemlju. ulijte jednu lit ru suhog bijelog vina. Kad i h jedete.grafija 4). krak klije ta postavite okomito. koju ljubitelji kamenic a naroèito cijene. Da bi vam to uspjelo. Jakova ima i svoje zvuèno francusko ime: Coquilles St.pirjajte u velikom loncu dok ne postanu staklaste. Ako nabavite ive koljke sv. Dodajte dagnje. buduæi da je vrlo omiljena meðu ljubiteljima koljki. Dagnje. morate i njima odvojiti niti kojima se dr e za d no. znaèi morate im "skinuti bradu". Vrh no a zabodite izmeðu ravnih krajeva i na tom mjestu razre ite arku. RAKOVE I KOLJKA E 2 <!-". Primjer za 4 kg (4 porcije): mje avinu od po 200 g mrkve i poriluka i dva luka . Izboèena strana koljke mora uvijek le ati u ruci. prije pripremanja morate pa ljivo oèistiti. Odvoji te pa ljivo ora èiæ od ikre (fotografija 4). ali zato mo e nabaviti smrznuta. sa svojim deb elim oklopom. Morate odvojiti i donji èlanak na klije tima (bez fotografije). Na tr i tu se rjeðe nalazi iva koljka. ali mo e i plivati otvaranjem i zatvaranjem koljke. To je znak da su kuhane. Jakova zauzela vr lo visoko mjesto na jelovnicima vrhunskih restorana. Nast at æe pukotina na oklopu.s itno nasjeckano . Sasvim kratko kuhanu u juhi ili na maslacu. Poznavatelji ka u da su europske koljke najukusn ije od studenog do o ujka. No em odvojite meso od koljke (fotografija 2). Za otvaranje ka menica potrebno je malo vje banja. U njemu je takoðer dosta veliki komad mesa. S vremenom je koljka sv. jer je to znak da su pokvarene. Evo kako se to radi: Dvostruko presavinutu kuhi njsku krpu uzmite u lijevu ruku. Uz kamenice vrlo d< prija i svaki drugi kvalit etni f nu ac. lagano posolite i stavite I lovorov list. I i 166 NAJBOLJI RECEPTI koljka sv. Dagnje se kuhaju u juhi ili posebno pripremljeno j tekuæini. Lako ga mo ete izvuæi. ukusni morski specijalitet. Podignite gornju polovicu. Na svakih 500 g potrebno je 12 minuta kuhanja. razdvojite je i no em proði te izmeðu obje polovice koljke (fotografija 3). grubo mljevenim paprom. Ipak. za jedno s tekuæinom koja je u njoj. Sada prstima odvo jite sive rubove mesa od bijelog mi iænog mesa (ora èiæ) i od ikre (fotografija 3). morate znati da ive koljke morate dr ati u vodi najmanje 24 sata . i udarite po debljem dijelu. Za otvaranje uzmite dvostruko presavinutu kuhinjsku krp u u lijevu ruku (fotografija I). jastoga s glavom prema naprijed stavite u kljuèajuæu tekuæinu. Posebnim no em za kamenice ubodite u arku. Jakova. ukusne gra-tine. Sada je preostao samo jo veæi krak klije ta. Orib ajte ih èetkicom pod mlazom hladne vode. Razbijte ga sna nim udarcem tupom stranom no a (fotografija 5). Va no: koljke koje su veæ otvorene morate baciti. jer se u njoj nalazi meso koljke i njena tekuæina. Jakova mo ete poslu iti uz pov ræe ili iskoristiti za nadjev terina od mesa. vadite meso iz koljki pomoæu druge koljke (fotografija 2). 167 RIBE. a njac ili neko francusko vino toliko pitanje novaca. Kuhajte 8 minut a u zatvorenom loncu. Jacques.

I jegulja (oko I kg) I luk 1 lovorov list 2 klinèiæa sol ocat 2 ljutike ¦ 100 ml (I/IO I) mesne juhe 100 ml 10 I) bijelog vina ¦ 300 ml slatkog vrhnja 2 kutijice grbice 2 velike lice vrhnja papar Dr ite ribu pomoæu kuhinjske krpe i s o trim no em zare ite ko u na trbu noj strani ispod g e oko 2 cm (fotografija I). osu ite i pokapajte limunovim sokom. Ribu stavite ponovo na lim za peèenje koji ste prethodno ispra . Krast avac ogulite. odre ite listiæe i dodajte umaku. Olju tite luk.peèenje u prethodno zagrijanu peænicu na 175 °C (plin: stupanj 2) i pecite oko 10 minuta. Svaki filet stavite na jedno lisnato tijesto. Posolite i po paprite. krastavac i prokuhajte kako bi umak postao kremast. Posolite i popaprite. Poslu ite ra njiæe s radièem i francuskim kruhom. Glavu dr ite pomoæu kuhinjske krpe. Zakuhajte I 1/2 1 vode octom i soli. Grbicu isperite. Pomoæu vilice za meso izvadite iznutrice. JEZERSKA PASTRVA S KORICOM OD TIJESTA (bez fotografije) 4 fileta jezerske pastrve (svaki oko 180-200 g) limunov sok sol papar 8 kri ki smr znutog lisnatog tijesta (svaki 60 g) 2 umanjka Osim toga: maslac za lim za peèenje bra no Filete isperite u hladnoj vodi. Lisnato tijesto odmrznite oko 10 minuta i razvaljajte na bra nom posipanoj radnoj plohi. osu ite i pokapajte limunovim sokom. vermut i eventualno 2-3 velike lice vode. 169 RIBE. Oblikujte roladice i prièvrstite ih èaèkalicama.' NAJBOLJI RECEPTI RA NJIÆI OD JEGULJE U KADULJI (bez fotografije) 800 g oèi æene jegulje ¦ oko 20 listiæa kadulje limunov sok sol papar ¦ 160 g maslaca Jegulju isperite u hladnoj vodi. njima nama ite rubove tijesta i dobro ih stisnite. Ljutiku olju ti te i sitno isjeckajte. prere ite. Fondu dodajte vrhnje. prepolovite. Pokapaj e limunovim sokom i zaèinite solju i paprom. Posolite i po paprite. Pastrvu stavite na namazan lim za. pa u hladnu vodu. Rajèice uronite u kipuæu vodu. Umak posolite i poparite. izvadite i stavite na toplo. Otopite maslac i pirjajt e luk dok ne postane staklast. Umije ajte vrhnje . maslac Filete isperite u hladnoj vodi. Povr inu tijesta tak oðer nama ite umanjcima. Timijan isperite i nasjeckajte listiæe. odstranite sjemenke. odvojite malo ko u ispod glave i jakim potezom povucite ko u prema repu (fotografija 3).100 g krastavaca I ljut ika I granèica timijana 1/2 sve nja vlasca 125 ml (1/8 I) suhog bijelog vina 125 ml (1/8 I) suhog vermuta 125 ml (1/8 I) slatkog vrhnja 50 g hladnog maslaca ¦ Osim to ga: èaèkalice. P irjajte ribu oko 8 minuta. isjeckajte je na sitne komadiæe. Dolijte juhu. Nakon toga prere ite ko u oko cijelog tijela ribe (fotog rafija 2). vino i vrhnje i kuhajte dok umak ne postane kremast. Odre ite glavu. U mije ajte maslac. R ibu isperite u hladnoj vodi. Za umak olju tite ljutiku. Poslu ite jegulju u umaku. osu ite i izre ite na oko 20 komadiæa. Istu cite umanjke. RAKOVI I KOLJKA I ROLADICE OD PASTRVE S PIRJANIM POVRÆEM 8 fileta od pastrve limunov sok sol papar 2 male rajèice . LOSOS S RO TILJA 4 odreska lososa (svaki oko 200 g) sol papar limunov sok 4 rajèice 100 g maslaca a zaèinima I sve anj grbice 5 minuta prije isteka vremena za peèenje stavite ih na ro tilj. (fotografija 4). osu ite i nare ite na komade velièine oko 7 cm. Listiæe kadulje operite. roladice od pastrve i zaèine. odstranite sjemenke i nare ite na kolutiæe. Maslac rastopite u tavici i pecite ra n jiæe od jegulje oko I 5-20 minuta. ra jèice. Poslu ite losos i rajèic e s grbicom i maslacem sa zaèinima. Vlasac isperite i s itno isjeckajte. dodajte ljutiku. osu ite i stavljajte naizmjenièno s komadiæima jegulje na èetiri ra njiæa. Dolijte bijelo vino. Lonac za pirjanje nama ite maslacem. Roladice poslu ite s umakom od pirjanog povræa. Tijelo jegulje dr it e s kuhinjskom krpom. s drugim ga pokrijte. nabockajte ga lovorovim listom i klinèiæi ma i dodajte u tekuæinu. ocijedite i stavite ribu na toplo. Dodajte jegulju i kuhajte na slaboj vatri oko 15 minuta.

popaprite i poslu it e uz losos. Kao prilog prijaju kuhani krumpiri s per inom i salata.li u hladnoj vodi i pecite na 175 °C (plin: stupanj 2). preostalo vino zakuhajte i prelijte preko maka . zare ite u kri . umanjke mije ajte s 2 lice vina na pari. Posolite i popaprite. umije ajte mak. posolite. glavu s ko om i repom i 2. 173 RIBE. Rajèice operite. Gljive oèistite i isperite. 17 RIBE. osu ite i nasjeckajte na s itne komadiæe. 172 NAJBOLJI RECEPTI SMUÐ U UMAKU ODMAKA (bez fotografije) Za ribu: 4 fileta smuða (svaki oko 200 g) sok I limuna sol bijeli papar 250 g bra na 50 g laca Za umak: 125 ml (1/8 I) bijelog vina 3 umanjka ¦ 2 velike lice mljevenog maka 200 g maslaca ok od 1/2 limuna Isperite filete smuða u hladnoj vodi. arana mo ete poslu iti kao glavno jelo toplog. dodajte postupno maslac uz stalno mije anje dok se ne stvori pjena. Maknite umak s vatre. Stavite ga u prethodno zagrijanu peèenicu na ro tilj i pecite oko 10 minuta. posolite i popaprite . ribu. Poènite odvajati ko u od trbuha u pravcu leða i onda od leða u pravcu t rbuha (fotografija I). Ribu s obje strane posipajte bra nom i pr ite oko 10 minuta dok ne p orumeni. osu ite. zatim u hladnu i ogulite. Odvojite dvije lice vina. Tu kremu nama ite na filete lososa. bijelo vino i lovorov list. osu ite ih. Filete deverike isperite u hladnoj vodi. meso s kostima (fotografija 2). Odstranite oprezno kosti (fotografija 3) i s ameljite meso. oprezno izvadite iz lonca i stavite natopio. Ribu pirjajte oko 20 minuta. pistacijama i jajima (fotografija 4). kako biste dobili j ednoliènu smjesu. Otopite maslac. Pazite da n e ozlijedite ko u. Posolite i popaprite. popaprite i pokapajte limunovim sokom. Posolite. Napunjenog arana zamotajte dva puta u aluminijsku foliju i kuhajte na l aganoj vatri u vodenoj kupki na otprilike 90 °C. Pomije ajte smjesu od arana i deverike s vrhnjem. Losos isperite u hladnoj vodi. dok tijesto ne dobije zlat nosmeðu boju. Rajèice za ronite u kipuæu vodu. Povræe nare ite na kolutiæe i slo ite na losos s kremom. Deve riku izre ite na sitne komadiæe i izmije ajte s vrhnjem i jajetom. posolite i popaprite. Ljutiku olju tite i i sjeckajte. Losos stavite na stranu. Uz ribu poslu ite zelenu salatu. i 70 NAJBOLJI RECEPTI FILET LOSOSA U GUSTOM UMAKU 4 fileta lososa (svaki oko 180 g) 150 g fileta deverika I jaje 60 ml slatkog vrh nja ¦ sol papar ¦ 2 rajèice 100 g krastavaca 4 velika ampinjona 2 ljutike 200 ml ) suhog bijelog vina I lovorov list 300 ml slatkog vrhnja Osim toga: maslac Lososa i deveriku isperite u hladnoj vodi i osu ite. RAKOVI I KOLJKA I PUNJENI ARAN I veliki oèi æeni aran (oko 800 g) 500 g fileta crvene deverike 100 ml slatkog vrhnja 0 g pista-cija 2 mala jaja 125 ml (1/8 I) Pernoda sol ¦ svje e mljeveni papar Osim t oga: aluminijska folija Isperite arana u hladnoj vodi. S o trim no em odvojite ko u od mesa. Dobit æete dva dijela: 1. Ostavite da odstoji dok mak ne nabubri. Lonac za pirjanje nama ite maslacem. Dolijte sok od limuna. dodajte ljutiku. osu ite. posolit e i popa-prite. Ulijte vrhnje u fond u kojem ste pi rjali ribu i ukuhajte dok ne po-stan kremasti umak. Krastavac isperite. RAKOVI I KOLJKA I 17: RUMBAC U RIZLI 4 fileta rumbaèa (svaki po limunov sok 3 ljutike 3( buljice 150 g hladnog ma 200 m . osu ite. Napunite ko u arana ribljom smjesom (fotogr afija 5).I 3/4 sati (fotografi ja 6). oko I 1/12. pokapajte limunovim sokom. ili hladnog kao predjelo.

drugu porciju pomije ajte s namazom od jastoga a treæu sa afranom (fotografi ja 2). osu ite i is n a sitno. osu pokapajte limunovim sokc buljicu operite. osu ite. Jelo poslu ite s krumpirom 174 NAJBOLJI RECEPTI BAKALAR U UMAKU OD MASLACA 4 kri ke svje eg bakalara (svaki oko 200 g) limunov sok 2 mrkve 100 g celera ¦ I luk mali poriluk 100 g hladnog maslaca sol papar Ribu isperite u hladnoj vodi. tene ljutike isjeckajte na si madiæe. Izre ite povræe na re zance. sac i ribu. krl vino i 3 velike lice vode. Pirjajte oko 20 minuta. Umak posolite. Rastopite 50 g rr Ljutike pirjajte dok ne pos staklaste. Poslu ite uz ri u sa zaèinskim biljem. osu ite. oèistite i blan irajte oko I minutu u kipuæoj vodi. Umije ajte preost slac dok se umak ne zgusn Umak zaèinite solju. Olju tite luk. pinat proberite. Za umak olju tite i isjeckajte ljutiku. Dodajte ribu. Dodajte rajèice i j Umije ajte preostali masla nje. Rastopite 20 g maslaca i pirjajte ljutiku. Zatim ih polegnite n a radnu plohu tako da strana fileta na kojoj se nalazi ko a bude okrenuta prema go re. Jednu porciju pomije ajte sa pinatom. Dod. Ogulite ra odstranite sjemenke i na re rezance. muta ¦ sol . umije ajte maslac i mije ajte dok umak n e postane gust. Poslu ite s ri om il i tijestom. Dolijte bijelo vino i limunov sok. Izvadite ribu i stavite na Ukuhajte tekuæinu u ko joj: jala riba. posolite i popaprite. pa pr ite na masla ne postanu staklaste. Dobro zakuhajt e umak dok se tekuæina ne smanji. sameljite i pasirajte (fotografija I). 176 NAJBOLJI RECEPTI MASNICE OD MORSKOG LISTA S PU EVIMA (bez fotografije) 12 fileta morskog lista (svaki oko 70 g) sol papar ¦ I ljutika I granèica estragona . Posolite i poparite. Nama ite vatrostalnu posudu s 20 g maslaca. Dolijte vino i ve i pirjajte sve zajedno 10-15 ta. oko 15 minuta. 175 RIBE. of izre ite na prutiæe. Posolite i popaprite. Poslu ite uz iroke rezano JEZERSKA PASTR U MASLACU S I VLASACEM I (bez fotografije) 4 fileta pastrve (svaki oko sok od limuna 2 ljutike ' nja vlasca 200 g hladnog i 100 ml (1/10 I) suhog bije vina. Izvadit« Dolijte vrhnje ribljem fon e kuhajte. Dodajte maslac i mije ajte tako dugo dok umak ne p ostane kre-mast. osu ite i pokapajte limunovim sokom. Gljive oèistite. Posudu prekrite aluminijskom folijom i stavite u prethodno zagrijanu peænicu na 175 °C (plin: stupan j 2). Riblju smjesu podijelite na tri porcije. popaprite i dodajte limunov sok. Dolijte sa strane bijelo vino. pap ro limunovim sokom. Mrkvu i celer o gulite i operite.100 ml (1/10 I) suho. Filet deverike operite. osu i kapajte limunovim sokom. Poriluk oèistite i dobro operite. RAKOVI I KOLJKA I m ROLADICE OD MORSKOG LISTA NA UMAKU OD LIMUNA Za roladice: 12 fileta morskog lista (svaki oko 70 g) sol ¦ papar 240 g deveri-ke. na povræe polegnite ribu i pecite na 175 °C (plin: stupanj 2) u prethodno zagrijanoj peænici oko 20 min uta.l (1/5 I) bijelog vinal 3 rajèice ¦ 120 g ampinj< 200 ml (1/5 1) slatkog vrhr papar I velika lica vrhi Filete operite u vodi. Dodajte povræe.100 ml (1/10 I) slatkog vrhnja 2 jaja 30 g pinata 20 namaza od jastoga ili rakovica 2 g afran 20 g maslaca 250 ml (1/4 I) bijelog vina Za umak: 2 ljutike 300 g hladnog maslaca 125 ml (1/81) bijelog vina sok I limuna Osim tog a: aluminijska folija Filete isperite u hladnoj vodi.papar Filete operite u vodi. Odvojite tekuæinu u kojoj se pekla riba. Roladice stavite jednu kraj druge u vatrostalnu posudu koju ste prema zali s maslacem (fotografija 4). Po èetiri fileta prema ite s jednom vrstom namaza i oblikujte roladice (fotog rafija 3). Smjesu pomije ajte s vrhnjem i jajima.

179 . PIRJANI ODRESCI ODRAZE (bez fotografije) 'mm 4 odreska ra e (svaki po 200 g) sol-papar. Dolijte. Nakon to ga izvadite filete i stavite na toplo. Luk olju tite i izre ite na kockice. Ko u ribe zare ite u koso na nekoliko mjesta . Poslu ite s krumpirom . Tekuæini dodajte mrkvu i brokulu. Ljutike olju tite i nasjeckajte. solju. ogulite i i zre ite na tanke rezance.100 ml slatkog vrhnja Filete isperite u hladnoj vodi i osu ite. Estragon isp erite. Rastopite masla c. Dodaji kuæinu smreke i zakuhajte je ajte preostali maslac. I ribu iz lonca i stavite zajec povræe m na toplo. svaki oko 200 2 ljutike 150 g hladnog r 100 ml (1/101) bijelog vin 100 ml (1/10 I) suhog veri 120 g mladih mahuna 2 i mrkve sol ¦ papar 2 g . Poslu ite s ri om u maslacu i srcima puteri ce. Otopite 50 g ma pirjajte ljutiku i posla ite n ljutiku . 178 NAJLJEP I RECEPTI stavite na toplo. dodajte estragon i ljutik u. Mrkve ogulite i iz na tanke rezance. Sku e izvadite i stavite na toplo. osu ite i isjeckajte. U zaèinite papr om. Pirjajte 15 minuta i izvadite povræe.100 ml (l/l suh og vina. Poslu ite uz ri u ili mladi k KONJSKI JEZIK Si UMAKA OD SENi 8 odrezaka konjskog jezik ko e (svaki po 100 g) I Ij 50 g maslaca. Odlijte ulje. Zagrijte ulje i pecite f ilete s obje strane oko 5 minuta. Mrkve oèistite. SKU E U RU IÈASTOM UMAKU OD PAPRA 8 fileta sku e (svaki po 100 g) limunov sok sol I èajna lièica zdrobljenih zrnaca ru g papra ¦ 6-8 velikih lica ulja I mali luk 50 g maslaca 100 ml (1/101) suhog vina ( rose). posolite i popaprite. Rastopite maslac. Dodajte lovor i dolijt e vino. I zvadite rib. Izvadite ribu i stavite na toplo. dodajte luk i pirjajte. Mali lonac nama ite maslacem. Ribu pokapajte limunovim sokom.100 ml (1/10 I) suhog vina. vino. al dodajte vrhnje. Poslu ite uz krumpir narezan na kockice koji ste pi rjali u juhi. popaprite i stavite u lonac. jte ljutiku i pirjajte. Po dijelite vrhnje na oba lonca i zakuhajte. Umije ajte maslac. 4 velike lice vode i pirjajte ribu 20 minuta. Provucite kraj fileta kroz otvor i oblikujte na taj naèin m asnicu. RAKOVI I KOLJKA I RAKOVI U U MAH OD AFRANA S SMRÈCIMA 40 g suhih smrèki 4 korr ka (jastoga. vermut. Ure ite kod svakog fileta otvor du ine ok o 3 cm po du ini fileta. I velika lica vrhnja Smreke namoèite I -2 sat.100 ml (1/1 01) suhog vermuta 200 g mrkve ¦ 200 g smrznute brokule ¦ 80 g hladnog maslaca 4 veli ke lice vrhnja Ribu operite u hladnoj vodi. Ljutiku olju tite i nare kockice. Dodajti te dolijte vino i vermut. 177 RIBE. Kao prilog poslu ite kuhane krumpi re i matovilac. Mahuni ve kuha jte u kipuæoj slano oko 8 minuta i ocijedite. Doli jte vino i vrhnje pa zakuhajte. Tekuæinu ukuhajte. Mahune o< operite.50 g hladnog maslaca 100 ml (1/101) suhog bijelog vina I mali list lovora. Pii 10-15 minuta. Odvojite pola tekuæine u kojoj se pirjala riba u drugi lonac. Posolite i poparite filete. posoliti. U jedan umak umije ajte zeleni senfa u d rugi crvenosmeði senf. 150 ml vode da omek aji operite u hladnoj vodi i o: Olju tit e ljutiku i nare ite rezance. dodajte maslac. Ponovo posolite i popaprite. verrr lo elirane tekuæine u koje kuhali smreci.125 ml (1/81) vermuta 100 ml slatkog \ I èajna lièica zelenog sen I èajna lièi crvenosmeæ fa ¦ sol ¦ papar Ribu operite u hladnoj voc site. Filete-ma nice u slojevima polo ite na ljutiku i estragon. Pokrijte filete s pergament papirom i pirjajte oko 5-10 minuta. Dolijte vino .125 m l (1/8 I) slatkog vrhnja 6 pu eva Osim toga: pergament papir Filete isperite pod hladnom vodom i osu ite. v rhnje i zaèinite solju i paprom. Posolite i poparite umake. Pirjajte sve : 5-2 0 minuta. Fond u kojem se pirjala riba zakuhajte s vrhnjem i dodajte pu eve.

oprezno razmotajte. Posudu s ribljom smjesom stavite u drugu posudu napunjenu kockicama leda. Za umak pomije ajte majonezu. Ocijedi te riblje okruglice. Za pripremu jela su vam pot rebni 8 fileta i ko a koja dr i ribu. Poslu ite riblje okruglice na pinatu. Tijesto pomije ajte s ribljom s mjesom. posolite i po-paprite. oblikujte pomoæu velike lice okruglice. sameljite i pasirajte. Ocijedite lis tove i polegnite po 2 lista na 4 aluminijske folije koje ste prethodno namazali maslacem. Zamotane filete stav ite u lonac i pustite da na slaboj vatri krèkaju oko I sat (fotografija 4). osu ite i pokapa jte limunovim sokom. operite i blan irajte u slanoj vodi. Smjes u pomije ajte s jajima i vrhnjem (fotografija I). Pustite da se tijesto malo ohladi. RAKOVI I KOLJKA I NAJBOLJI RECEPTI PUNJENI MLADI RUMBAÈ Za ribu: 2 mlada rumbaèa (svaki oko 600 g) sok I limuna ¦ sol papar Za nadjev: 300 g ribljeg fileta 2 jaja 150 ml slatkog vrhnja 60 g pirjane. 181 RIBE. RIBLJE OKRUGLICE NA PINATU (bez fotografije) Za riblju smjesu: 100 g fileta deverike 100 g fileta tuke 2 jaja 100 ml slatkog vrhnja sol papar bani mu katni ora èiæ Za tijesto: 100 ml (1/10 I) mlijeka-30 g maslaca 75 g bra na 2 jaja Za pinat: 600 g svje eg pinata ¦ I rezanja èe njaka Filete isperite u hladnoj vodi. Tijesto odmah skinite s vatre i umije ajte I jaje. Filete isperite u hladnoj vodi. Smjesu pomije ajte s jajima i v rhnjem. Preostala fileta rumb aèa prema ite takoðer s ribljim nadjevom i s namazanom stranom polegnite na paroge (fot ografija 3).RIBE. pokapajte limunom. Za nadjev riblji filet operite. Èe njak olju t ite.200 g maslaca Za maslac sa zaèinskim bi ljem: 250 g maslaca 4 velike lice bra na 2 umanjka 2 sve nja zaèinskog bilja (per i . Okruglice stavljate u slanu uzavrel u vodu. Na svaki filet stavite I parogu (fotografija 2). Dodajte pinat i pirjajte jo oko 5 mi nuta. ohladite i nare ite na kolutiæe. Za tijesto prokuhajte mlijeko. Posolite i popaprite. Dodajte bra no odjedanput i mije ajte tako dugo dok se tijesto ne poène odvajati od poda lonca. pistacije i estra gon. Dodajte mrkvu. Operite listove blitve i blan irajte ih na kratko u kipuæoj vodi. maslac i prstohvat soli. na kockice izrez ane mrkve ¦ 40 g pistacija I èajna lièica nasjeckanih listiæa estragona ¦ 8 listova blit 4 kuhane paroge Za umak: 200 g majoneze 4 cl konjaka I velika lica kiselice Osim toga: aluminijska folija maslac Neka vam u ribarnici filiraju ribu i odstrane kosti. protisnite i kratko pirjajte na maslacu. Ko u s kostima kuhajte oko 5 minuta u slanoj vodi i ohladite. Filete izvadite. Kolutiæe posla ite po hladnoj ko i. Listove blitve savinite preko punjenih fileta i zamotajte aluminijs kom folijom. osu ite. pinat proberite. dodajte pr eostalo jaje i pustite da se tijesto dobro ohladi. Riblje kolutiæe mo ete poslu iti kao glavno jelo s toplim baquettom ili kao predjelo za 6 osoba. posolite i poparite. konjak i kiselicu. pazite da voda ne kipi. Posolite i popa-prite. RAKOVI I KOLJKA I PEÈENI MORSKI LIST Za ribu: 4 oèi æena fileta morskog lista (svaki po 250 g) limunov sok ¦ sol papar 2 velike li a na ¦ 2 jaja 200 g mrvica 250 ml (1/41) ulja. osu ite i sameljite. Pustite da odstoje u vodi oko 20 minuta. Na svaki od 4 listova stavite I filet rumbaèa i prema ite filete s ribljim nadjevom.

pokapajte limunovim sokom i worcester uma kom. Poslu ite s peèenim iverkom. lagano ukuhajte i zaèinite solju i paprom. Poslu ite uz krumpire kuhane u ljusci i sa salatom o d rotkvica s koprom. vino. RAKOVI I KOLJKA I FILETI DEVERIKE S KOLAÈIÆIMA OD NEOBRAÐENE RI E Za ribu: 4 fileta crvene nerke (svaka oko 200 g) sok I limuna sol zdrobljeni papar 60 g m aslaca Za kolaèiæe od neobraðene ri e: 80 g neobraðene ri e 1/2 poriluka 50 g maslaca ¦ Za umak od champagner-senf: 2 ljutike 50 g maslaca I velika lica bra na 250 ml (1/ 4 I) bijelog vina 2 velike lice champag-ner-senfa 250 ml (1/4 I) slatkog vrhnja Filete isperite u hladnoj vodi. pokapajte limunovim sokom. Zagrijte ulje i maslac. Pokapajte limunom. operite. Oèistite ampinjone. osu ite. osu ite. Povræe izre ite na sitne kockice. 60 g maslaca rastopite i pecite fil ete 15-20 minuta.100 ml (1/10 I) suhog vermut a I lovorov list Osim toga: èaèkalice Filete operite u hladnoj vodi. osu ite. POSIRANE RIBLJE ROLADE 8 ribljih fileta (svaki oko 100 g) limunov sok sol ¦ papar ¦ I crvena paprika 100 g poriluka ¦ 4 ljutike I sve anj kopra g maslaca 100 ml (I /10 I) bijelog vina (rizling). osu ite i sitno nasjeckajte. osu ite i sitno nasjeckajte. osu ite i ocijedite. Punite orade s komoraèem. Komoraè oèistite. Za kolaèiæe kuhajte ri u u 2 I slane vode 35-40 minuta. Roladice stavite u lonac. Pecite ih na srednjoj vatri 15-20 minuta. posolite. Posolite i poparite. Poslu ite uz pire od krumpira. stavite na lim za peèenje i prema ite uljem. polijte kipuæim per-nodom i flambirajte. zatim ih rastvorite na toj strani. Oblikujte od fileta roladice i prièvrstite èaèkalicama. prepeèen s vrhnjem. Razre ite filete s jedne strane uzdu srednje ko sti. Izmije ajte s maslacem . Ugrijte ulje i pecite ribu s o bje strane oko 15 minuta. Poriluk oèis tite i dobro operite. Umije ajte bra no s metlicom i zalijt . odstranite peteljku i sjemenke i operite. Posipajte ribe s bra nom. pokapajte izvana i iznutra limunovim sokom . Oèistite poriluk. dodajte maslac. osu ite i pokapajte s limunovim sokom. Dolijte crno vino. osu ite. 182 NAJBOLJI RECEPTI ORADA NA RO TILJU S KOMORAÈEM 2 velike oèi æene orade (svaka oko 600 g) limunov sok sol papar 2 komoraèa ¦ 4 veli ulja oko 150 ml pernoda Orade isperite u hladnoj vodi. PEÈENI IVERAK U CRNOM VINU 4 oèi æena iverka limunov sok VVorcester umak ¦ 250 ml (1/4 I) ulja 200 g malih ampi 100 g maslaca I staklenka kiselih luèica (neto te ina 200 g) 200 ml suhog crnog vin a Iverke isperite u hladnoj vodi. Filete provucite kroz jaja i posipajte mrvicam a. Odlijte ulje. Lim stavite u peænicu ispod ro tilja i pecite 25-30 minuta. posolite i popaprite. dobro ga operite i nare ite na tanke rezance. posolite i popa prite. Istucite jaja. izvadite ga i ohladite. Smjesu stavite u otvore fileta i kratko prepecite u peænic i. Izmije ajte kockice od povræa i kopar i rasporedite p o filetima. U rastopljenom masla cu pirjajte poriluk. izre ite na sitne kockice i pirjajte u rastopljenom maslacu dok ne postanu staklaste. Zaèinsko bilje isperite.an kopar ma uran bosiljak) Ribu operite u hladnoj vodi. Kopar operi te. 183 RIBE. dobro operite i izre ite na duguljaste koma diæe. Izvadite ribe i stavite na toplo. popa-prite i posipajte bra nom. ocijedite i ohladite. Orade poslu ite na tanjuru za poslu ivanje. Za umak olju tite ljutike. U z orade prijaju kuhani krumpiri s per inom ili gratin od krumpira i puterica. Ljutike olju tite. Papriku prepolovite. vermut i lovor i pirjajte roladice 5-20 minuta na laganoj vatri. Posolite i popaprite filete. posolite i po-paprite. Za maslac sa zaèinskim biljem izmije ajte maslac s bra nom i umanjcima. Rastopite maslac i zapecite ampinjone i luèi ce.

zaèinite paprom. KOLJAKUSMEÐEM MASLACU (bez fotografije) 12 fileta koljaka (svaki po 100 g) sol papar ¦ VVorcester umak 4 velike lice bra na ko 125 ml (1/81) ulja I mali luk I re anj èe njaka 80 g maslaca 2 velike lice nasj og per ina I èajna lièica kapara Filete isperite u hladnoj vodi. Zagrijte ulje u teflon-skoj tavici i u njemu pecite ribu I 5 . Toast nare ite na kockice. dodajte per in i kampe. zaèinite solju i paprom i prelijte pre ko fileta.150 maslaca 2 velike lice kapara. Dodajte per in i ocijeðene kapare. Maknite peteljke feferona i si tno ga nasjeckajte. Odreske morskog psa isperite u hladnoj vodi. U drugoj tavici rastopite maslac i u njem u kratko zapr ite toast. Luk i èe njak olj u tite. Pe r in operite. kapare i kiseli krastavac. paprom i VVorcester umakom.. osu ite. poriluk i jaje. zaèinite solju. Zagrijte maslac i ostavite ga da posmeði. osu ite.e s vinom. Odlijte ulje. paprom i VVorcester umakom. Poslu ite sa salatom od radièa.20 minuta. oblikujte kolaèiæe i pecite s obje strane oko 2 minute. osu ite i sitno nasjeckajte. 84 NAJBOLJI RECEPTI FILETI OD LISTA SA KAMPIMA (bez fotografije) 16 fileta od lista (svaki po otprilike 60 g) sol ¦ papar 3 velike lice p eniènog bra n tprilike 125 ml (1/8 1) ulja 4 kri ke toas-ta I sve anj per ina 15 g maslaca 200 g a Filete isperite u hladnoj vodi. Tekuæinu uz stalno mije anje zakuhajte. Za haringe s kremom od papra filete nare ite na male kockice. 185 RIBE. Z agrijte ulje i u njemu pecite odreske otprilike 15 minuta. Posipajte ih bra nom. umije ajte kapare i prelijte preko odre zaka. nare ite na kockice i dodajte u smjesu. posolite i popaprite. Rastopite maslac. Filete izvadite i stavite ih na toplo. Dodajte uz stalno mije anje preosta li maslac i senf. Izvadite ih. Jedno i drugo pomije ajte sa èili-jem.20 minuta. RAKOVI I KOLJKA I PALETA S MLADIM HARINGAMA (MATJES) Za tatar od mladih haringi: 4 fileta od mladih haringi 10 kapara I kiseli krasta vac I ljutika ¦ svje e mljeveni papar Za haringe u èiliju: 4 fileta od mladih haringi 2 blaga feferona 4 velike lice slatkog èili-umaka Za haringe s kremom od papra: 4 fileta od mladih haringi 4 velike lice vrhnja ¦ I èaj na lièica ukuhanog zelenog papra u zrnu Za haringe s lisièicama: 4 fileta od mladih h aringi ¦ I mala èa a lisièica (neto te ina oko 150 g) 2 velike lice luèica 2 velike l sa sherryem papar Za haringe s koprom 4 fileta od mladih haringi 112 sve nja kopra 100 g ampinjona ¦ pa par ¦ I velike lice vinskog octa Osim toga: listovi salate glavatice listovi radièa narezani kiseli krastavac Za tatar od mladih haringi sitno nasjeckajte filete od haringi. Za kolaèiæe izmije ajte ri u. Posipajte ih bra nom. zaèinite solju. Uz to poslu ite salatu od endivije. i posipajte bra nom. ODRESCI MORSKOG PSA S KAPAROM NA MASLACU (bez fotografije) 4 odreska morskog psa (svaki po otprilike 200 g) ¦ 16 fileta od srdela ¦ sol papar V Vorcester umak sok I limuna 2 velike lice p eniènog bra na 125 ml (1/8 I) ulja . paprom. Umak kuhajte oko 3 minute i zaèinite paprom i solju. stavite na toplo i odlijte ulje. Uz to poslu ite salatu od radièa i ampinjona. Worcester umakom i limunovim sokom. Filete izvadite i stavite ih natopio. Uz to poslu ite prepeèeni pire od krumpira. Ljutiku olju tite. Zagrijte ulje u teflon-skoj tavici i u njemu pecite ribu 15 . Luk i èe nja asvim kratko pirjajte. nadjenite filetima od srdela . Dodajte preostali ma slac. osu ite. a èe njak istisnite u pre i. zagrijte i prelijte preko ribe. pomije ajte s vrhnjem . Za haringe u èiliju filete nare ite na male kockice. zaèinite solju.

stavite na jabuke i preli jte vrhnjem sa currvem. Zagrijte otprilike 100 ml maslinovog ulja. Juhu raspodijelite u velike. Kopar operite. zaèinite solju i paprom. Luk olju tite .100 ml (1/10 I) blagog vinskog octa 2 00 ml (1/5 I) sher-rya (srednje jakog) 50 g eæera 20 g goru ice u zrnu 20 g bijelog apra u zrnu 20 g pimenta u zrnu ¦ 2 lovorova lista 4 klinèiæa Filete od haringi isperite u hladnoj vodi. oèistite paprike. Jabuke nare ite na plo ke i kratko ih po irajte u ki-puæoj slanoj vodi. pomije ajte s vrhnjem i zaèinite s currvem. operite i na re ite na plo ke. i poslu ite na listovima salate i kolutiæima krastavaca. ali tekuæinu nemojte baciti . Pomije ajte haringe. NAJBOLJI RECEPTI kopar i gljive. SARDINE NA SICILIJANSKI NAÈIN (bez fotografije) 800 g oèi æenih sardina ¦ sol papar ¦ sok od limuna ¦ 2 velike lice p eniènog bra na 1 maslinovog ulja I mali luk 1/4 crvene paprike 1/4 zelene paprike ¦ 5 crnih maslin a 5 zelenih maslina I re anj èe njaka I velike lice sjeckanog per ina origano Sardine isperite u hladnoj vodi. Luk olju tite i nare ite na kolutiæe. Gljive oèistite. pokapajte limunov im sokom i posipajte bra nom.i paprom. Ro ladice od haringi. paprom. papriku i masline otprilike 5 minuta. Ogulite i op erite mrkvu i krumpir. Olju tite èe njak i istisnite ga u pre i. Uz to poslu ite toast i maslac. osu ite. Poriluk i komoraè oèistite i dobro operite. FILETI OD MLADIH HARINGI S VRHNJEM I CURRYEM 3 kiselkaste jabuke sol 200 ml (1/5 I) slatkog vrhnja 2 velike lice vrhnja ¦ 30 g c urrva u prahu papar 12 fileta od mladih haringi Jabuke ogulite. soli i paprom. Dolijte bijelo vino i 500 ml (1/2 I) vode. zamotajte ih i probodite drvenim tapiæim a. operite i nare ite na kolutiæe. zaèinite èe njakom. Za haringe s koprom filete nare ite n a kockice. Jakova s ikrom (bez vanjske koljke) Za poklopac od lisnatog tijest a 2 ploèe smrznutog lisnatog tijesta (po 60 g) 2 velike lice p eniènog bra na ¦ 2 bjelan 2 umanjka Dagnje i srèanke dobro oèistite èetkicom (koristite samo zatvorene koljke). Rastopite ostatak maslaca i u njemu kratko pirj ajte povræe. koje su se otvorile). polovicu nare ite na kockice. ROLADICE OD MARINIRANIH HARINGI 16 fileta od haringi 2 crvena luka 2 mrkve. Ulijte ostatak ulja u tavu. Rastopite 40 g maslaca i u njemu pirjajte luk. sherrv i 3 velike lice vode sa eæerom i zaèinima. Filete od haringi zamotajte u roladice. te prelijte preko sardina. odstranite sredinu s ko ticama. per inom i orig-anom. i dok je jo toplo prelijte preko haringi. Zakuhajte ocat. pomije ajte s ocijeðenim l isièicama i luèicama. izvadite ih i stavite na toplo. i pikantno zaèinite s paprom i octom Pripremljena jela od haringi ostavite otprilike I sat u hladnjaku. Luk olju tite . Ocijedite koljke na cjediljki. paprom. Povræe i preostalu polovicu luka nare ite na rezance. Plo ke jabuka rasporedi te na tanjure. zaèinite solju. Za haringe s lisièicama filete nare ite na kockice. Mrkve ogulite. Dolijte tekuæinu u kojoj su se kuhale koljke. i u njemu pecite sardine otprilike 10 minuta. RAKOVI I KOLJKA I SLOZENAC OD KOLJKI S POKLOPCEM OD LISNATOG TIJESTA Za slo enac od koljki: 500 g dagnji 500 g srèanki I luk 80 g maslaca-500 ml (1/21) s hog bijelog vina ¦ sol svje e mljeveni crni papar 2 mesnate rajèice kojima ste ogulili ko u 2 mrkvi 2 krumpira 1/2 stabljike porliuka ¦ 100 g gomolja komoraèa 2 g niti a ¦ 12 koljki sv. Masline razre ite na èetvrtine i odstranite ko tice. Vrhnje istucite da bude tvr do. Izvadite ih i . i zaèinite s octom i paprom. Uz to poslu ite svje i punozrnati kruh i mas lac. i ostavite da kuha 5 minu ta u poklopljenom loncu. solju . afran om i kuhajte 10 minuta. Izvadite meso iz koljki (koristite samo one. vatrostalne alice i ostavite . Dod ajte koljke. Roladice od haringi ostavite otprilike I dan u hladnjaku da upiju tekuæinu. U njemu pirjajte luk. osu ite i sitno nasjeckajte. Uz to poslu ite topli kru h premazan èe njakom. 187 RIBE. osu ite. jedno i drugo nare ite na tra-kice. Uz to poslu ite kruh s zrnjem i maslac. luk i mrkvu stavite u slojevima u èa u.

5) i pecite lisnato tijesto oko 12 minuta. ostavite da se ocijede na cjediljki i saèuvajte tekuæinu. Zare ite kri na rajèicama. vino. KAMENICE S MASLACEM OD RAKOVA 36 kamenica ¦ 2 ljutike ¦ 40 g maslaca 100 ml (I /10 I) suhog bijelog vina. Lj utike olju tite i sitno nasjeckajte. odstranite sjemenke i nare ite na kockice. Preostalu cikoriju izre ite veæe rezance. Preko njih stavite rajèice. Operite krasta izre ite male kuglice i pirj otprilike 5 minuta u s lane Ljutiku olju tite i nare ite kockice. Dolijte vrhnje i 4 lice juhe u kojoj su se ki kovi i ostavite da zakuha. Gornju povr inu pa ljivo prema ite izmije anim umanjkom. meso ko ljki i koljke sv. RAKOVI I KOLJKE RAKOVI U UMAI OD KOPRA 24 iva rijeèna raka I sv povræa za juhu 10 g kim 1 /2 malog krastavca za sa 2 ljutike I sve anj kopræ maslaca. i svaku pok lopite krugom od tijesta. Per in i ma. Jakova.100 ml (1/1 ( ly P rat (suhi vermut) IC (1/10 I) slatkog vrhnja p. ostavite da se ocije de i raspodijelite ih u 4 vatrostalne posudice ili na same vanjske ovojnice koljki sv. Ka menice napunite u pa tetice i prelijte umakom.100 ml (I/IO I) bijelog vina. Cikorije operite. Rubove dobro pritisnite. 166) i saèuvajte tekuæinu. Rastopite maslac. dodajte ljutiku i pirjajte. posolite i popaprite. bilje i mrvice. u njoj kra tko blan irajte kamenice. Repove rakova1 iz oklopa i stavite ih z ajed kuglicama krastavca u um Uz to poslu ite male krur maslacem ili ri u s maslac MLADI JASTOG T CIKORIJI 24 mlada langusta (u ljusci I sve anj povræa za juhu ¦ rov list sol 5 zrnca papr 8 mal ih cikorija 2 ljutike 80 g maslaca I velika lic bra na. ogulite ko icu. naglo ohladite. alice napunite samo do polovice ili najvi e do tri èetvrtine. Rast oph maslaca. odstranite poèetak peteljke i sj emenke. izvadite i o sta se ocijedi. alice stavite u prethodno zagrijanu peænicu na otprilike 200 oC (plin: stupanj 4 .da se ohladi. oper nasjecka jte na veæe komac 190 NAJBOLJI RECEPTI! Kuhajte languste s zrncima papra u kjuèajuæoj slanoj vodi 10-15 minuta. Rastopite maslac i u njemu kratko pirjajte ljut iku. Izvadite rep ove rakova iz ljuske i stavite meso na toplo. nekoliko vanjski h listova odvojite i stavite na stranu. u njemu kratko ljutiku i prelijte je vinom i Pratom.200 ml (1/5 I) slat vrhnja ribani mu katni or Languste temeljito oèistite mlazom tekuæe hladne vo vræe za juhu oèistite. Dolijte tekuæinu u kojoj su se kuhale kamenice. Umak zaèinite maslacem od rakova. c sitno nasjeckajte. Stavite na tijesto j ednu praznu alicu za juhu s otvorom prema dolje i izre ite tijesto u razmaku od I cm od ruba alice. posipajte ih bra nom i malo ih razvaljajte. Rubove punih alica nama ite bjelanjkom. prepolovite. prelijte ih kipuæom vodom. Rajèice ra spolovite.uran isperite. Posipajte bra nom i dolijte vrhnje. nare ite na kolutiæe. Na to stavite maslac i pecite koljke u prethodno zagrijanoj peænici na 200 °C (plin: stupanj 4-5). Oèistite povræe za operite ga i gr ubo nasjeæi Stavite rakove. povræe za kim u kljuèalu slanu vodu 0 minuta. ju umije ajte kopar. Na taj naèi n napravite 4 kruga od tijesta. okruglih pa tetica od lisnatog tijesta Kamenice otvorite (vidi str. osu ite i sitno nasj eckajte. otprilike 3-5 minuta. Jakova. Kopar isperite.100 ml ( 1/10 I) Noilly Prat (suhi vermut) 100 ml (1/10 I) slatkog vrhnja 20 g maslaca il i kreme od rakova sol papar 12 malih. Noillv Prat i vrhnje te sve zajedno zakuhajte. Tekuæinu zakuhajte. Meso rajèice nare ite na kockice. Rakove temeljito oèistite com pod mlazom tekuæe vode. Dodajte u juhu rajèice. Lj utiku olju tite. koljke zaèinite solju i paprom. NAJBOLJI RECEPTI GRATINIRANE KOLJKE SV JAKOVA 20 koljki sv. Jakova (bez vanjskih koljki) 2 ljutike 2 mesnate rajèice I sve anj pe ¦ 4 izdanka ma urana sol papar 80 g mrvica bijelog kruha ¦ 160 g maslaca koljke sv. Za poklopac od lisnatog tijesta omek ajte zamrznute kore lisnatog tijesta. RIBE. Jakova blan irajte otprilike I minut u slanoj vodi. Dodajte rezance cikorija i kuhajte mije ajuæi 3-5 . pos ol paprite i pomalo dodajte j li maslac.

191 MESO NAJBOLJI RECEPTI Dobro uspjelo peèenje. Uz to poslu ite pagete od pinat a u maslacu. tanko odrezan. za to se koriste pojedini dijelovi i na koji n aèin se radi s mesom. Meso jastoga izre ite na medaljone i zagrijte u umaku. Pog odan je za peèenje. osu ite i sitno nasjeckajte.: iz dijela govedine koji se* meðu prednjih nogu. Repove jastoga izvadi te iz ljuske. nije svejedno od koje ivotinje p otjeèe meso koje nam je ponuðeno. Mesari od tog dijela rade tatar. s obzirom da njegova kvaliteta ima i svoju c ijenu. 5) Juneæa prsa bez kosti. Umaku dodajte omek ane ali ne ocijeðene smreke. Vrlo je cijenjen i goveði filet. i stavite na jastoge. odlièan odrezak. soèni kotlet. 2) Vratina se naziva ovaj lijepo oblikovani dio mesa iz donjeg dijela vrata. koji æe u vama sigurn o pobuditi elju da ih poku ate sami pripremiti. solju. sherry i konjak. solju i paprom. a pogodan je i za priprema nje na aru. na njih stavite languste. Hoæete li ga kuhati ili peæi ovisi o vrsti jela koje elite pripremiti. manje pro arana salom. Od dijela u samoj sredini rade se soèni i jako aroma tièni odresci. a slijede ga goveðe rolade i gula . jer . paprom i mu kat-nim ora èiæem. Dodajte rajèicu. uvaljajt e je u maslac. Ipak. MEDALJONI OD JASTpGA S SMRÈCIMA 60 suhih. zbog svoje je soènosti iz vrstan i za mesni fondue. kuhanje i pirjanje. vrhnje i ukuhajte dok umak ne postane kreni ast. JASTOZI S ZAÈINSKIM BILJEM 32 jastoga (bez glave) sve anj bosiljka I sve anj ma urana I sve anj majèine du ice e rajèice ¦ 2 luka 2 re nja èe njaka 4 velike lice ulja 100 g maslaca sol papar Jastoge isperite u hladnoj vodi. Ako ga pirjal nenom loncu s puno kor povræa. Dolijte vermut. U njemu pirjajte luk i èe njak. mesa ima uvijek i vrlo pc cijenu. cijelih smrèka ¦ 4 kuhanih repova jastoga 2 ljutike 80 g maslaca I velika ica koncentrata rajèice 100 ml (I /10 I) suhog vermuta 125 ml (I /8 I) sherrva 2 li ce konjaka sol papar I èajna lièica nasjeckanih listiæa estragona 100 ml slatkog v Namoèite smreke u 150 ml vode oko I 1/2 sati dok ne omek aju. buduæi da se odresci re u iz èitavog vrata. od njega æete dc sno peèenje. Zagrijte ulje i u njemu 5 minuta pr ite jastoge s obje strane.daje vrlo mekano peèenje. Rastop ite 50 g maslaca i u njemu zapr ite ljuske. kao t to prikazano na fotografiji. Posebno je ukusan ako je pripremljen na aru. Odli jte ulje i rastopite maslac. 194 NAJBOLJI RECEPTI . Uz to poslu ite svje i francuski kruh. 4) Roastbeef se re e iz srednjeg dijela leða goveda. osu ite ih i nataknite na drvene tapiæe za ro tilj. Nakon toga slijedi veliki izbor recepta.minuta. odluèit æe se za goveði filet s povræem. 193 SAVJETNIK ZA MESO DIJELOVI GOVEDINE I) Ovaj soèni dio naziva se vrat s kostima. janjetini i iznutricama. rado ga se koristi za peèenja na kiselo. Zaèinite estrago-nom . Rajèice ogulite. Svakom je jasno da to nije jelo za svaki dan.Prokuhajte i iscijedite kroz sito u drugi lonac. Umije ajte ljutiku i koncentrat rajèice i kratko sve zajedno pirjajte. Ku kao goveða prsa. Ljutike olju tite i sitno isjeckajte. Umak zaèinite solju. Ljuske istucite u mu aru. Osim toga. Vi e o tom ukusnom komadu mesa mo ete proèitati na sljedeæi m stranicama. Ovaj dio mesa posebno je cijenj en. Takoðer je pogodan za peèenje. 3) Kotlet s kostima je veliki komad mesa. Listove cikorije koje ste ostavili na strani posla ite u obliku zvijezde na tanjur e. paprom. Od roast-beefa se re u rumpsteak i entre-cotes za peèenje na brzinu.. koji je dostatan za naj manje dvije osobe. ili kao slo encima.dobro pripremljen . Tu smo sakupili sve to biste trebali znati o govedini. hrustava potkoljenica i pikantni gula vrlo su cijenjeni na na im jelovnicima. sv injetini. odstranite sjemenke i na re ite na velike kockice. teletini. Bi lje isperite. izvadite ih i stavite na toplo. Luk i èe njak olju tite i sitno nasjeckajte. zaèinite biljem. Tko si eli priu titi ne to posebno. Najomiljenije je bilo i ostalo kapitalno svinjsko peèenje.

pirjanje za raogui mo e se upotrijebiti i za gi 196 NAJBOLJI RECEPTI DIJELOVI TELETINE I) Vrat se re e od gornjeg dijela vrata. gleda drugaèije: u meso koje ste odvojili od kostiju zamotajte bubreg. najèe æe se koristi za klasièna goveða peèenja. Narezan na kri ke koristi se za odreske. 10) Ru a je najpogodniji dio mesa za peèenja. pripremanje rolada od mesa. Od njega se mo e p ripremiti gula . a narezan naravno za kotlete. koja se nalaze iza prednjeg buta. 4) Teleæa prsa rado se koriste za frikasse. B uduæi da su jako pro arana salom. a odlièan je i za mesn i fondue. Narezana na kri ke koristi se za ragoute. kako u peænici tako i na aru . 3) Juneæi but. Samo u tom æe sluèaju ovi odresci biti mekani poput maslaca. od njega æe izrezati odr eske. koje ima i jednu veliku prednost . a vo le ga svi ljubitelji ne-masnog mesa. f æu daje samo ko tana sr . ili se koristi za jake fondove. Tra ite od mesara da vam ga pripremi za punjenje. pirjanje. Pogodna je za peèenje. tako da je peèenje od nje jeftinij . Najèe æe se koristi kuhana kao sastojak slo. 7) Teleæa pleæka. 6) Od buta se priprema soèna. Peèeno na uobièajeni naèin. koristi se za peèenje. pogodna su prije svega za kuhanje. Pogoda peèenje. Dobiti æete vrlo pikantno peèenje. koji je po obliku vi èan pravom filetu. 2) Kotlet se koristi èitavi za peèenje. Od njega se rade odresci svih vrsta. na klasièan naèin. Teleæi kotleti m ogu se dobro pirjati (za dijetetsku prehranu) i peæi na aru. Vrlo je cijenjen beef-steak od buta. 4) La ni filet dio je prednje (rame). koje se najèe æe poslu uje s prilogom od gra ka i mrkve. Mo e se peæi i u komadu. ubraja se u najbolje dijelove mesa za peèenje. 195 SAVJETNIK ZA MESO I) Rebra. 2) Koljenica mora biti odn najmanje 5 cm debelo. a narezan na trake za sjeckano meso. stoga je odlièno za peèe nje. M je iskoristiti jednako kao i Vrlo je omiljena kuhana kc pogotovo zbog sr i koja s> u kostima. koji se re e iz sredine leða. meso je bez kostiju. mekana peèenja. 8) But. ali samo pod pretpostavkom da je meso bilo struèno izvje ene 9) Ribica je relativno mali dio stra njeg buta. Stoga je i skup. Najèe æe se prodaje s kostima. Takoðer je pogodan za odreske i sjeckano meso.) Teleæi bubre njak. peèenja na kiselo i za pripremanje gula a. 7) Filet. najmek i je i najukusniji dio govedine. Savjet: rebra zaèinite i pecite u glinenoj posudi (I kg na 225 °C otprilike 2 sata). odreske ili meso za pirjanje. punjena na raz lièite naèine. 2) Pleæka koja je ovdje prikazana ima kosti i ko u.. Meso je pogodno za obièno peèenje. rolade i z a mesni fondue. jer i najveæe govedo pru a razmjerno vrlo mali komad. s priraslim bubregom. a èesto se koristi i za kuhanje. a potra nja je velika . kao i za peèenje na aru. I dealna debljina odrezaka je I cm. 197 SAVJETNIK ZA MESO DIJELOVI SVINJETINE ) Vratina je jako pro arana masnoæom. ili da ga odvoji od k ostiju i pripremi za roladu. pa èak i odrezaka.jeftino je. Koljenicu se mi p irjati. Mo e se zamotati u rol adu i pripremiti kao peèenje. Od njega se priprema vrlo cije njeno i soèno peèenje. 3. koji se nastavlja na rep. od njih se dobivaju jake juhe. koji ni po èemu ne zaostaju za ramsteakom. odrezana od butine. Od njega e mogu raditi i goveðe rolade. Meso nije masno. Od nje se mo e pripremiti izvrstan fond. To je peèenje za nedjeljni ruèak. 5) Koljenicu se koristi na tri naèina. koje su odlièna osnov a za variva. Mesari od njega re u rolade. ali meso mora biti vrlo struèno pripremljeno i obraðeno veæ kod mesara. 8) Teleæi frikandeau izuzetno cijene profesionalci. Vrlo je omiljena peèena ili na aru. Dio ru e prikazan desno na fotografiji.6) Flam se ubraja meðu pro arane i jeftine dijelove goveðeg mesa. od njega se priprema bouillon. jednako kao i za peèenja.enaca. Ako je mesar dovoljno dobar. odrezan od stra nje butine. Narezani odresci vrlo su soèni.

desno . a vrlo su omiljena i na aru. kako se o .narez a plo ke .lijevo -potjeèu od starijih janjaca. 3) Beefsteakje izvrstan za peèenja. pirjanje i . odresc i mogu biti prvoklasni. ali æete za takvo nemasno peèenje pla titi vi e. ali i jaèe. I jedno i drugo mo e se pripremiti i bez kostiju. 7) But . Nezamjenjiva su kod pripr emanja Irish Stewa. Ako ga u glinenoj posudi. dobiva se masno peèenje. i zbog toga je izuzetno pogodan za peèenje i li pirjanje. Broj 4 je Filet mignon od oko 100 g. O d glave. pogotovo ako su dimljena ( to je najèe æi sluèaj). izuzetnog je okusa.e. èak i ako je nemate namjeru pojesti. On ji lan za odreske i fondue.u odnosu na prednje ima vi e mesa. je su ena dobiva se slanina 9) But se mo e peèi èitavi rezan na odreske. 10) Od svinjske ru e pripr unka. 6) Prednja noga . uz doda he od povræa. tj. I I) Donji dio buta ili unk èan je za peèenja i odresk njega se mo e pripremati kano meso. Odlièan je za peèen ja. 199 SAVJETNIK ZA MESO GOVEÐI ODRESCI Meso od kojeg se najèe æe pripremaju odresci jest govedina. Ovi kotleti imaju dosta viso ku cijenu. najdebljeg dijela. koji se re e od stra njeg dijela roast beefa.na desnoj strani -mo e se dosta dobro pripremiti kao peèenje. Od fileta (I) se re u mali i veliki odresci. 5) Kotleti ove velièine . Ona pru a aromu i poseban ukus kuh anom zelju. Vrlo je ukusna i peèena rolada od mesa iz kojeg su izvaðene kosti. p okazali smo na gornjoj fotografiji. ali zato ima intenzivniji okus. Tournedos i medaljoni otprilike su jednako te ki. Ovo nemasnc ima i svoju cijenu. Mo e se nabavit i bez kostiju i ko e. Pleæka . Leða se ubrajaju u najskuplje dijelove janjetine. poput rumpsteaka (9). u sredin i imaju malo masnoæe. Potrbu ina. Ako su bili struèno izvje eni. Najskuplja vrsta su kotleti na kojima je ostavljen i dio fileta. Odrezak od but a (7) nema tako mekano tkivo. a od lièna je za pirjanje. od njega se pripremaju omiljeni svinjski kotleti. pogodna kuhanje. je takoðer pogodna za for 10 5) Svinjske noge su vjerojatno najpoznatiji prilog uz kiselo zelje. 8) Stra nja noga . Kad je narezan na plo ke. Njegova je te ina oko 200 g. 3) i 4) Od leða mlade janjetine mo e se pripremiti odlièna peèenja. kao i dvostruko te i Chat eaubriand (2) za dvije porcije. Prsa s desne strane obièno se pripremaju za peèenje. Koliko je ona raznolika. za raguote. koji meðutim nije ba jeftin. pogotovo ako je struèno mariniran. za raguoute. Mo e ih se kuh ati na kiselo. a vrlo su omiljena za ragoute. peèenje æe lo soèno. re u se najte i komadi od 200 g. prikladna su za kuhanje. a obavijeni su masnoæom koju je radi arome najbolje ostaviti z a vrijeme peèenja. i 4) Debela i tanka rebra. 6) i 7) Svinjska potrbu ina (gore) predstavljaju èiste si nosti. Beefsteak (8) odre zan od butine trebao bi biti te ak 175 do 200 g. ili narezana na kockice i nabode-na na tapiæ za peèen je na aru. Ispod njega se nalazi normalni odrezak od otpril ike 180 g (3). Oni su soèni. kao i za kuhanje u varivima. bit æe posebno pikantan. 198 NAJBOLJI RECEPTI DIJELOVI JANJETINE I) i 2) Vrat je lagano pro aran masnoæom. Post oje i usoljeni kotleti. Ako ga natopite maslace m.desno .lijevo . koja su posebno pika ntna ako ih prethodno stavite u mari-nadu. Od svje eg mesa p maju se odresci i peèenja. produ etka kostiju rebara od kotleta.odlièna je za kuhanje. ali i manje masnoæe.za peèenje na br2 najjeftiniji je dio svinjskog r dok je filet najskuplji . Masni obrub mora se uvijek zarezati. 8) Od svinjske unke sa si.je prekrasan komad. Janjeæe koljenice prikladne su i za pirjanje. pirjati i peæi na aru. Po sebno su soène peèene noge.

Trajnost marinada svim sluèajevima: 24 sata u hladnjaku. Prema tome. koji bi bilo najbolje pripremiti isti dan kad ste ga i ku pili. Entrecote (10) je veæi. To æe ih uèiniti ukusnijima. (Fotografija I) Ovako izgleda odrezak od 200 g. i takav je i najomiljeniji. Reab-eye S teak (13) re e se od gornjeg dijela rebra i te i oko 300 g. Teleæi kotlet . Porterhouse Steak (I I) se re e od roastbeefa s kostima i dijelom fileta. jednako kao i maslo. 200 NAJBOLJI RECEPTI NAÈIN PEÈENJA ODREZAKA Svaki struèno odrezani komad mesa mo e se nazvati odreskom (steak). a ime je dobio prema kosti u obliku slova T. te ina mu je 400 g.drezak ne bi uvinuo za vrijeme peèenja.2 minute po s vakoj strani. Nakon peèenj a odlijte mast. Najpogodnija temperatura: 6 °C. Nekoliko va nih savjeta: odresci ili kotleti koje namjeravate odjednom peæi u istoj tavi. tako da je pogodan za dvije porcije. Tada su ru ièate boje. Meso mo ete premazati i s v eæom kolièinom ulja.fotografija gore (I) peèe se po 6 minuta sa svake strane. Kao to je poznato svima koji imaju zamrzivaè. Na taj naèin na gornju povr inu odmah izbijaju bjelanèevine. jer kako bi se inaèe Porterhouse mo gao nazivati steak. jer smrznuto meso mo e trajati mjesecima. buta ili roastbeefa. vrijeme peèenja produljuje se za I . Vrijem e peèenja ravna se prema debljini odrezaka. te kim dnom. ili u marinadu od octa. (Fotografija 3) Ovdje je prikazan p repeèeni odrezak. moraju biti jednake debljine. Mo ete ga stavit i u mlaæenicu sa zaèinskim biljem. tj. francuski "bien cuit". ru e. Sirloin-Steak (I re e od dijela roastbeefa k u ru u. koje tvoru ukusnu k oru. Engleski naziv je "well done". U sredini je crvenk asto-ru ièaste boje. Poznava telji odrezaka ovakav naèin peèenja strogo odbijaju prihvatiti. komad odrezan od fileta. U svakom sluèaju. Ta je metoda vrlo praktièna. To vrijedi i za medaljone (4) na gornjoj fotografiji. postoje i steak s kostima. Poseb no dobru aromu pru aju maslinovo i orahovo ulje. a engleski "medium" (polu-peèen). kad ga se nakon poèetnog peèenj a peèe po I mikulinarski naziv je "point". mo ete ga èuvati u hladnjaku. ili na amerièko-engles-ki naèin iz leða. Komad mesa koji j> jen od kosti (boneless) te . Francuski se peèe po 5 minuta. kako bi meso dobilo na okusu i postalo mek e. koje takoðer mo e biti pomije ano zaèinskim biljem. a ne samo ono to najèe æe pod tim pojmom podrazumijevamo. Sve vrste odrezaka mo ete preko noæi marinirati u ulju. On ima ne to manji udio filet a. po 3 minute sa svake strane. Svaka strana nutu sa svake strane. kad ima tako veliki dio kosti u sebi. ulje od lje njaka ili badema. Ovakav naèin peèenja naziva se englesko peèenje. sirovo ili veæ pripremljeno. svaku stranu se peèe kra tko. . bez obzira da li su odrezani od fileta. i nekoliko puta okrenite odreske u lagano zagrijanom maslacu. za teleæi odrezak (3) po svakoj strani 4 minute. i vi e ne odgovara predod bi o soènom odresku. Te ina mu je oko 600 g. a te i 800 do 1000 g. Kao mas noæu za peèenje koristite ulje i bijelu biljnu mast. ako elite da budu jednako ispeèeni. Rumpsteak i odresci od buta (fotograf ija na lijevoj stranici) peku se po 3 minute sa svake strane. Struèni naziv je "saignant" (francuski) i "rare" (engleski). 30 0 do 400 g. ali jako. pokrivenoj tanjurom. Ako to nije moguæe. 201 SAVJETNIK ZA MESO ÈUVANJE I PRIPREMA Meso je svje i proizvod. koje ravnomjerno rasporeðuje vruæinu. Odrezak (fotografija 2) je peèen toèno k oliko je potrebno. On se mo ra izrezati iz plosnatog dijela roastbeefa. meso. Kod paniranog mesa. Slièno je i s T-bone (12). Ostali odresci izrezani su na ame-rièk o-engleski naèin. Za svinjs ki kotlet (2) potrebno je oko 5-6 minuta. I kotleti su takoðer o dresci. u staklenoj ili porculanskoj p osudi. Goveði odresci morali bi nakon peèenja iznutra biti crvene ili ru ièaste boje. Pecite ih i skljuèivo u tavama s debelim. mo e s e i zalediti. a za kotlete od janjetine (5) za je svaku stranu potrebn o 3 minute. buduæi da meso postaje suho. Gotov e odreske dr ite pokrivene aluminijskom folijom sve do trenutka poslu ivanja. Druga moguænost je stavl janje u tekuæinu (pac).

kad se stvori fond njime polijevajte meso. ali u malim kolièinama. a prema elji mo ete staviti i sirovo povræe. Postoji èite izvedbe. To vrijedi i za marinirano meso. Meso se peèe u vlastitom soku. a svejednom v am je to æe se s mesom dogoditi. meso postaje mekano i vrlo ukusno. i omoguæava dobije ravnomjernu smeð Slièna tehnika je i peèenje minijskoj foliji. dodajte povræe prema vlastitom ukusu.Meso za peèenje i za juhe morate najprije ispravno pripremiti. Komade f ileta sasvim kratko isperite u hladnoj vodi. Praktièan naèin na koji mo ete ispeæi meso tako da ostanu saèuvane sve hranjive tvari. pola vi no. Z a pirjanje jako zagrijte dovoljnu kolièinu ulja ili masnoæe. To znaèi da morate odr ezati ko u. Postoje i spe fo lije. a da ujedno i naj ilavije meso postane mekano. Nakon poèetnog peèenja. postaje me kano i vrlo pikantno. Peèenje u peænici: zaèinjeno meso stavite u posudu za peèenje. Neglaziranu glinen u posudu i poklopac najprije natopite u vodi. kako bi se pore potpuno zatvorile. Na laganoj vatri pirjajte u zatvorenoj posudi. a sve su pre< za peèenje u peænici. a kasnije s vremena na vrijeme dolijte malo tek uæine. Za peèenje je najbolje koristiti glinenu posudu s rebrima za p eèenje. pecite ga da lje u zatvorenoj posudi na srednje jakoj vatri. parirati . Svako toliko dolijte malo tekuæine. Vrijeme kuhanja za I kg mesa: otprilike 2 sata. ile i suvi nu mast. Meso je peèeno kad iz njega vi e ne izlazi tekuæina kad ga ubodete vil icom. 201) zaèinjeno se meso stavlja u jako zagrijano vruæe ulje ili masnoæu i peèe dok ne dobije zlat-nosmeðu boju. U nju stavite zaèinjeno. peèenje je u glinenoj posudi. ragout i rolade takoðer se pirjaju. NAÈINI PRIPRAVLJANJA MESA Kod pripravljanja mesa va no je saèuvati hranjive tvari i postiæi najbolji moguæi okus. Zajedno s mesom kuhajte i povræe za juhu. To mo e biti slana voda. preliti ga hladnom vodom. Kod peèenja (o na brzinu peèenom mesu èitajte vi e na str.oèistiti. Nakon odg ovarajuæeg vremena pirjanja (2-3 sata po kg). Èim tekuæina ispari. i stalno dolijevajte koliè nu vode koja je isparila. jer æete u suprotnom dobiti kuhano meso umjesto pirjanog. ponovno je dodajte. . Ta je metoda vrlo pogodna za meso koji ima grubu strukturu niti. meso morate zaèiniti . pola voda. tako da bude pokriveno. Pritom se treba pridr avati nekoliko temeljnih pravila. Peèenj a na kiselo. smanjite vatru i ostavite ga da se ravnomj erno kuha. to znaèi i za meso starijih ivotinja. kako bi se odmah s tvorila korica. Komade za peèenje osu ite kuhinjskim papirom. kod kojih to nije po jer peèenje i u njima dobi èenu koricu i boju. koja sprjeèava da meso le i u vlastitom soku. i kuhati ga do kraja na umjerenoj temperaturi. ili èak i tekuæina s octom. Prije peèenja. dodajte svje e povræe i kuhajte jo I 5 minuta. meso se mo e i pirjati ili kuhati. Dolijte malo vruæe vode ili juhe. prelijte vruæim uljem ili m asnoæom. Komadiæe kostiju odstranit æete prilikom pranja. i neæe se cijediti kod rezanja. Zatim dodajte luk (gula ) i ostavite ga d a posmeði. pokrijte ga aluminijskom folijom i ostavite da stoji 10 mi nuta. Vremena potrebna za peèenje mo ete pogledati na str. Prilikom zag rijavanja u loncu koji je potpuno zatvoren stvara se para. a nakon toga utrljajt e svje e sjeckano ili su eno bilje. Ako elite dobiti koncentriranu juhu. nego ih sa mo osu ite kuhinjskim papirom. Sol i papar èvrsto utrljajte u meso. tako da poprimi smeðu boju. sjeckano meso ili frikasse nemojte prati. nakon I 1/2 sat kuhanja procijedite juhu. Kuhanje znaèi pripremanje mesa u tekuæini. Meso mo ete staviti u lonac. koja je negdje izmeðu kuhanja i peèenja. Druga je moguænost da meso stavite u kipuæu vodu. kuhajte ga to je moguæe du e. k ako bi posmeðilo. Pritom g a najprije polijevajte s masnoæom. Ako u juhi elit e ponuditi i povræe. Sok od peèenja æe se na taj naèin ravnomjerno rasporediti. Ako koristite zaèinsko bilje. a zatim ga èesto prelijevajte fondom. U njemu zapecite meso s a svih strana. kako bi meso po smeðu boju. Kod stenja se pridr avajte upu1 uporabu. Pokrivenu posudu stavite u hladnu peænicu i ukljuèite je. 200. Meso za kuhanje mo ete staviti u hlad nu ili kljuèalu vodu. sasvim lagano posoljeno meso. dok ne bude gotovo. tako da nema nikakvog gubitka hranjivih niti aromatiènih tvari. Ovisno o tome koliko tekuæine stavite u lonac. meso najprije prema ite uljem. Gotovo peèenje stavite na dasku za rezanje. To vrijedi i za zaèine poput paprike i currya . i stavite u prethodno zagrijanu peænicu na otprilike 225 °C (plin: stupanj 4) . Razlika je je tome da se na kraju folija otvoriti. Pirjanje je metoda pripravljanja mesa. i na kraju u otvorenoj posudi. Pazite: komadiæe mesa za gula . tj. gula .

Alfred Boulev. Peèenje æe biti hruskavo i smeðe. Prije toga ga je potrebr peæi i ostaviti da s ohladi. sa ili bez povræa za juhu. a aromat iène tvari jo intenzivnije dolaze do izra aja.Potrebno je jo samo nap> ti da se kod svih metoda f manja mesa u naèelu dog. Teleæe peèenje te ine 500 . Usprkos svih tih oèitih prednosti. odnosno 200 g m« kostima. zlatno-smeða kori Kod peèenja u glinenoj po bjelanèevine iz bijaju na po tek kada se razvije kipuæa koja u potpunosti obavije Meso se mo e pa ljivo pe tijestu za pa tete ili lisnatoi tu. Pecite na 225 °C (plin: stupanj 4) oko 30 minuta du e nego uobièajeno peèenje. ili ako g a jo dodatno peèete u otvorenoj posudi 10 minuta. S vremena na vrijeme prelijte s malo vruæe vode ili vruæe juhe . Kod peèer uz to javlja i jedan po eljai pratni ef ekt: stvara se omi ukusna. Peèenje æe dobiti smeðu b u loncu s rebrima za peèenje. Lonac namoèite u vodi. Evo jo nekoliko impresivnih brojki koj e govore o tome. One takoreæi obavijaji tako da sok koji se u njem ne mo e isteæi. Kuhano meso. svinjetinu i janjetinu pecite oko 40 minuta. O sobe koje jako meso vjerojatno neæe biti I zadovoljne tom kolièinom. Ven til uopæe ne treba odr avati. najprije ga zaèinite. kako se brzo u ovakvom specijalnom posudu mogu pripremiti peèenja ili gula . Sv ako tolikovajte malo vode. zaèinima ili biljem. jer uopæe ne mo e doæi do njih ni ostaju gotovo u potpunosti saèuvani. 2) Ako peèenje namjeravate ispeæi u peænici. Ukljuèite energiju (struja. plin). jer tede vrijeme i energiju. a nakon toga ga namaèite fondom koji se stvorio. 500 g goveðeg gula a gotovo je za 20-25 minuta. Zap r ite ga n dolijea vruæem ulju ili bijeloj masti. U njega stavite zaèinjeno meso. Na svakih 500 g goveðeg mesa pecite otprilike 50 minuta . U modelu Sicoma-tic (5 litara). 203 SAVJETNIK ZA MESO KAKp USPJE NO ISPEÆI HRUSTAVO PEÈENJE I) Pripremanje na tednjaku: meso èvrsto natrljajte sa solju.800 g gotovo je za 14 do 18 minuta. Sasvim neopravdano. to je vrlo praktièno jer se u njoj meso peèe otovo samo od sebe. a teletinu 30 minuta. te 750 g teleæeg peèenja za 24-30 minuta. 3) Takoðer mo emo preporuèiti da peèenje pripremate u glinenom loncu. da se pripremanjem hrane u takvom posudu u potpunosti mogu saèuvati svi vitamini i mineralne tvari. veæ je dovoljno isprati ga pod mlazom tekuæe vode. i to ako je lonac potpuno ispunjen mesom. i goveða rolada za otprilike 1 0 minuta. I jo ne fc lièin ama. Sve je to moguæe u Sicomatic loncu i tavi. pokr ijte ga i stavite u hladnu peænicu. jo uvijek postoji dosta veliki otpor ku hanju u ekspresnim loncima i tavama. Naèelo je sljedeæe: u hermetièki zatvorenom loncu hrana je gotova za samo djeliæ uobièajenog potrebnog vremena. stavite pos udu na re etke u peænicu. 202 NAJBOLJI RECEPTI Ekspresni lonci i tave velika su pomoæ. 204 NAJBOLJI RECEPTI 0 MLJEVENOM MESU . Po osobi vam je trebno najmanje 150 g me kostiju. svi su elementi za rukovanje smje teni u dr ci (mala fotografija). Takoðer je vrlo va no i to. danas je to svakako i moguænost pobolj avanja okusa pojedinih vrs ta jela. da malo detaljnije razmotrim o i ovaj naèin pripremanja mesa. zahvaljujuæi povi enom pritisku i ne to vi oj temperaturi. najte radije s I kg mesa s I ili najmanje 800 g mesa be stiju za 4 osobe. Kisik ne mo e o tetiti vitamine. Prema elji dodajte povræe za juhu. to: us lijed utjecaja jake top povr inu naglo izbijaju bjel ne. nije ga potrebno rastavljati. peèenja i gula iz ekspres lonca s oèniji su. prelijte ga vruæim uljem ili masnoæom. kao i tavi prikazanoj na v elikoj slici. zagrijte peænicu na 225 °C (plin: stupanj 4) . Da bi ga se oèistilo. " metoda posebno pogodna filete u komadu. Vrlo je jednostavno i peèenje u pos ebnoj foliji za peèenja (fotografija desno). To su dovoljni razlozi. Tako p ripremljena hrana posebno je ukusna. mek i i lak e probavljivi. zahvaljujuæi povi enoj temperaturi. za stvaranje pare on koristi vino ili fond od zaèinskog bilja. Mineralne tvari ne mogu ispariti. Ako su do sada veæini kuhara i domaæica glavni razlozi za kori tenje ekspresnih lonaca i tava bili u teda v remena i energije. Umjesto vode. Takvo je posuðe vrlo jedn ostavno za rukovanje. jedan od najpoznatiji kuhara Njem aèke. stavite meso u posudu za peèenje. izmislio je aromatièno kuhanje u ekspresnom loncu.

Dodajte ampinjone i pirjajte. neæe zalijepiti za posudu. Na taj se naèin meso. (Od tih se vrsta mljevenog mesa mo e pripremiti sve to vidite na fotografiji. Jednako kao i nje ni janjeæi bubrezi. 5) Jetra. Izvadite ih iz tavice. U suprotnom æe ispustiti previ e tekuæine i postati ilava. Dodajte nasjeckan i per in. pinat vnomjerno posla ite po odrescima. Odreske pos olite^ popaprite i naribajte èe njakom. ili ga mo ete i smrznuti. i tada je poslu it e. U naèelu vrijedi: jako sitno mljeveno meso lako se kvari. Takoðer mo ete rastopiti veæu kolièinu maslaca. odstranite èaèkalice i st avite ih na toplo. Kod nas se mogu nabaviti sljedeæe v rste mljevenog mesa: mljevena govedina od pro aranog goveðeg mesa. U tom ga sluèaju takoðer morate p otro iti èim ste ga odledili. SVINJSKI KOTL "MUNCHENSK NAÈIN" 4 svinjskih kotleta s ur torbicom (svaki oko 11 120 g smjese za bije k< (Bijele kobasice su poi bavarski specijalitet) 4 velike lice ulja -161 250ml(l/4l)smeðeg fo nda (recept str. Stavite je u mlaku vo du. Rastopite preostali maslac i pecite roladice sa svih strana. Ukuhajte umak dok ne postane kremast.1 IZNUTRICAMA I) Na primjeru mije anog mljevenog mesa. M o ete ju ostaviti cijelu. operite i blan irajte u kipu-æoj vodi oko I minutu. prikazat æemo vam na fotografijama to se sve od njega mo e pripremiti: odresci. Sjeckana svinjetina je grubo usitnjeno svinjsko meso. a priprema se za peèenje ili se jede s irovo. umjesto u vodi. okruglice od mljevenog mesa zamot ane u kelj i klasiène ro-lade od mljevenog mesa. sitno je nasjecka no sirovo juneæe meso. ovisno o receptu. smijete ih soliti tek nakon peèenja. Du ina peèenja: teleæa i janjeæa jetra otprili 2 minute sa svake strane. 132) Isperite odreske u hladnoj vodi i osu ite ih. Od pu njenih odrezaka oblikujte roladice i prièvrstite èaèkalicama. Rastopite 50 g maslaca i u n jemu pirjajte luk. S lijeve na desnu stranu prikazani su teleæi bubrezi. . a ispod njega janjeæi. mije ano mljeveno meso od obje vrste u jednakom omjeru. Èe njak olju tite i istisnite. Roladice poslu ite s umakom. nemasnog tkiva. Sirovo mljeveno meso rasporedite po pinatu. Dolijte vino i vrhnja. odlijte vodu i ohladite u hladnoj vodi. 205 SVINJETINA PUNJENE ROLADICE OD SVINJETINE 8 malih svinjskih odrezaka (svaki po 60 g) ¦ I re anj èe njaka sol papar 100 g pinat uk 100 g maslaca ribani mu katni ora èiæ 200 g mljeveno mesa za kobasice 250 g amp 250 ml (1/41) bijelog vina 250 ml (1/41) slatkog vrhnja-2 velike lice nasjeckanog per ina ampinjone oèistite. posolite ga i popaprite. gore desno je svinjski bubreg. koje je bogato bjelanèevinama. Koris ti se takoðer i za nabujke). ili kao tatar-odrezak. Pi rjajte roladice daljnjih 20 minuta. Morate ga pripremiti ist og dana kad ste ga kupili. Tatar. zakuhajte. ili narezati na komadiæe. sjeckano meso od beefsteaka. Va no: buduæi da se jetra s oje od mekanog. kuhati i u juhi zajedno s usitnjenim pov ræem za juhu. Olju tite luk i sitno isjeckajte. mljevena svinjeti na od pro arane svinjetine. bez obzira od koje su ivotinje. 3) Oprezno odvojite ko ice prsne lijezde. juneæa i svinjska otprilike 3-4 minute. 6) Od bubrega se mogue pripremiti ukusni ragouti. odstranite mok raæne kanali i ko ice. i po irati ih. paprom i mu katnim ora èiæem. Dodajte pinat i zaèinite sa solju. 125 ml (1/81) slatkog v 2 velike lice senfa 2 ' nasjeckanog per ina 6 unke 60 g mas aca Osim toga: èaèkalice . i odstranite ile koje su mo da jo zaostale. ra njiæi. najèe æe zaèinjeno.ira na maslacu. dok ne postane bijele boje. s vrlo malim 2) Pripremanje i kuhanje teleæe prsne lijezde: ostavite je u vodi ili je ispirite p od mlazom tekuæe vode tako dugo. Pripremanje: prere ite ih. udjelom masnoæe. peèenje. najbolja su kada ih uvaljate u bra no i i speèete. koje se kratko p o. Narezani na plo ke ili peèeni na b rzinu. 4) Prsnu lijezdu mo ete. Roladice posolite i popa prite. Mo e se jesti sirovo. pinat proberite. operite i nare ite na kri kice. uvijek su vrlo ukusni. Juhu nakon kuhanja ostavite da odstoji 5-10 minuta. Ostavite da se namaèu u vodi I sat.

Kotlete isperite u hladr osu ite ih i napunite sa za bijele kobasice. Prio vore s èaèk alicama i po popaprite meso. Zagrijte ulje i pecite kc je strane oko 20 minut ih na toplo, \ 206 NAJBOLJI RECEPTI Luèice olju tite i pirjajte u teleæem fondu oko 15 minuta. Umije ajte vrhnje i senf u um ak, posolite, popaprite i dodajte per in. ampinjone oèistite, operite i izre ite na èetir i dijela. unku izre ite na rezance. Rastopite maslac, dodajte ampinjone i pecite oko 5 minuta. ampinjonima dodajte unku i pecite oko 3 minute. ampinjone i unku stavite na kotlete i poslu ite s umakom. Uz to poslu ite krumpire ispod peke ili pire. KOTLETI NA LEÆAMA SCU RRYEM I luk srednje velièine ¦ 2 jabuke (boskop) 50 g masla 2 velike lice currva 2 velike ce suhog vina I konzerva leæe (neto 450 g) sol ¦ papar eæer ¦ 4 kotleta Osim toga: kri abuka matovilac Luk olju tite, prepolovite i izre ite na kri ke. Jabuke ogulite, izre ite na kri ke. Rasto pite otprilike polovicu masla, te prvo pirjajte polovinu narezanih jabuka a onda dodajte preostale jabuke, te sve zaèinite curryem. Zalijte vinom. Leæe ocijedite i dodajte jabukama i luku. Povræe posolite, popaprite i za eæerite. Kotlete isperite i osu ite. Preostalo maslo rastopite u velikoj tavici. Pecite kot lete s obje strane oko 5 minuta dok ne porumene. Poslu ite na leæama. 207 SVINJETINA SVINJSKO MESO U UMAKU OD PAPRA I kg svinjskog mesa (vratina) ¦ 3 luka 2 re nja èe njaka ¦ 350 g rajèica I crvena papri crvena ljuta paprièica 250 ml (1/4 I) maslinovog ulja sol ¦ 300 ml svijetlog piva I lovorov list I prstohvat zdrobljenog kima I prstohvat origana I sve anj per ina Meso isperite u hladnoj vodi, osu ite i nare ite na kockice velièine 3 cm. Olju tite luk i èe njak te izre ite na kockice. Rajèice prelijte kipuæom vodom, zatim hladnom vodom, og ulite, odstranite sjemenke i izre ite na kockice. Papriku i ljutu paprièicu prepolov ite, odstranite sjemenke i sitno isjeckajte. Maslinovo ulje zagrijte i u njemu pecite meso sa svih strana. Meso posolite. Dod ajte luk i èe njak i pirjajte. Luku i èe njaku dodajte rajèice, papriku, ljutu paprièicu i pivo. Zaèinite lovorom, origa-nom i kimom te pirjajte u pokrivenom loncu na umjere noj vatri oko I sat. Per in isperite, osu ite, sitno isjeckajte i dodajte mesu. Uz to poslu ite ri u. 208 SVINJSKI FILET U ZELENOM PAPRU 600 g svinjskog fileta ¦ 100 g maslaca sol svje e mljeven papar 2 ljutike 200 g am jona 2 velike lice konjaka ¦ 6 velikih lica crnog vina 250 ml (1/4 I) smeðeg teleæeg da (recept na str. 132)- 125 ml (1/81) slatkog vrhnja 50 g mariniranih zrnaca ze lenog papra Filetu odstranite ko u i ilice. Isperite u hladnoj vodi, osu ite i izre ite na tanke od reske. Rastopite 50 g maslaca u tavici, dodajte meso i zapecite kratko s obje st rane. Posolite i poparite meso, Izvadite iz tavice i stavite na toplo. Olju tite l jutike i sitno isjeckajte, ampinjone oèistite, operite i izre ite na kri kice. Preostal i maslac rastopite u istoj tavici, dodajte ampinjone i ljutiku i pirjajte. Dolijt e konjak i flambirajte. Zalijte vinom, teleæim fondom i vrhnjem. Umak ukuhajte dok ne postane kremast, Na kraju dodajte zeleni papar i meso pa pustite da sve zajedno jo nekoliko minuta odstoji, Uz to jelo prija brokula i pecle (poznati njemaèki specijalitet: jedna vrsta tijest a). SVINJSKI FILET U OMOTU LISTOVA OD KELJA 600 g svinjskog fileta 4 velike lice ulja sol papar 150 g teletine 150 g vrhnja velikih listova kelja 2 ljutike - 150 g ampinjona 100 g maslaca ribanog mu kat-nog ora èiæa 4 velike lice konjaka ¦ 250 ml (1/4 I) teleæeg fonda 125 ml (1/81) slatkog v -6 velike lice bijelog vina I sve anj kadulje Filetu odstranite ko u i ilice. Isperite u hladnoj vodi i osu ite. Ugrijte ulje i pecite meso sa svih strana. Meso posolite i poparite, izvadite iz tavice i stavite na toplo. Teletinu isperite u hladnoj vodi, osu ite, sameljite,

izmije ajte s vrhnjem i stavite na hladno. Listove kelja operite, blan irajte u slan oj vodi, osu ite i odstranite zadebljani dio. Ljutiku olju tite i sitno nasjeckajte. ampinjone oèistite, operite i nasjeckajte na kockice. Pola maslaca rastopite, Ljutiku i ampinjone pirjajte u maslacu. Ljutiku, ampinjone i mesnu smjesu izmije ajte. Posolite, popa-prite i dodajte mu katni ora èiæ. Dolijte konj ak. Listove kelja poredajte jedan kraj drugog u obliku ljuske. Nama ite listove s mesn om smjesom. Polegnite filet na smjesu, zamotajte i stavite u vatrostalnu posudu. Zalijte s 50 g maslaca i pirjajte u prethodno zagrijanoj peænici na .175 °C (plin: stupanj 3) oko 20 minuta. Od teleæeg temeljca, vrhnja i bijelog vina kuhajte kremasti umak, NAJBOLJI RECEPTI zaèinite umak kaduljum i poslu ite uz filet. Uz to poslu ite kuhani krumpir s per inom. 209 SVINJETINA F 210 NAJBOLJI RECEPTI KARE U LISNATOM TIJESTU 300 g smrznutog lisnatog tijesta (3 ploèe) ¦ 150 g smrznutog pinata u listu 800 g kar ea bez kostiju 3 velike lice ulja ¦ 2 ljutike I re anj èe njaka 50 g maslaca sol papar ribani mu katni ora èiæ I umanjak 2 velike lice mlijeka Za umak: 125 ml (1/8 I) smeðeg teleæeg fonda 125 ml (1/8 I) crnog vina 50 g maslaca ¦ Osim toga: bra no Odmrznite tijesto i pinat. Meso isperite u hladnoj vodi. Zagrijte ulje i zapecite meso dok ne porumeni (fotografija I). Nakon toga ga ohladite. Ljutike i èe njak olj u tite, nasjeckajte na kockice i pirjajte u maslacu. pinat dobro ocijedite i zajedn o s ljutikom i èe njakom pirjajte oko 10 minuta. Posolite, poparite i zaèinite mu katnim ora èiæem. pinat ohladite i stavite na meso (fotografija 2). Dvije ploèe tijesta stavite jednu kraj druge na radnu plohu, koju ste posipali bra nom, izvaljajte tijesto u jednu ploèu. Polegnite meso na tijesto i zamotajte (fotografija 3).Rubove tijesta dobro zalijepite. Istucite umanjke i mlijeko, prema ite povr inu tijesta. Od preostal og tijesta oblikujte motive, pa ukrasite povr inu (fotografija 4). Motive takoðer pr ema ite umanjkom. Za umak ukuhajte teleæi fond i vino. Dodajte maslac u komadiæima. Uma k poslu ite uz meso. SVINJSKO PEÈENJE S GLAZUROM OD LIMUNA (bez fotografije) (8 porcija) Oko 2 kg svinjske pleæke 4 velike lice iglica ru marina 250 ml (1/41) bijelog vina 1 0 g eæera 100 ml (I /10 I) limunovog soka 3 velike lice konjaka sol papar Osim to kuhinjski konac - ulje Meso isperite u hladnoj vodi, osu ite i zare ite na vi e mjesta u pravcu tetiva. Iglic e ru marina utisnite u udubljenja. Meso stavite u zdjelu. Zalijte vinom i dodajte preostali ru marin. Marinirajte meso oko I 1/2 sati, povremeno ga okrenite. Meso izvadite iz marinade, osu ite, oblikujte roladu (peèenje) i ¦zave ite kuhinjskim ko ncem. Pecite roladu u prethodno zagrijanoj peænici na 225 °C (plin: stupanj 4). Nako n I 5 minuta smanjite temperaturu na 175 °C (plin: stupanj 3). Pecite jo 30 minuta, povremeno zalijevajuæi peèenje s masnoæom od peèenja. eæer otopite u limunov soku i konja u, Odlijte masnoæu od peèenja. Peèenje nama ite s tekuæinom od limunovog soka i konjaka. P ecite jo 30 minuta, i povremeno prema ite s tekuæinom. Gotovo peèenje pustite da miruje oko 15 minuta, nakon toga ga izre ite na kri ke. SVINJSKI KARE U UMAKU OD TAMNOG PIVA (bez fotografije)

700 g karea s kostima sol svje e mljeveni papra ¦ I èajna lièica kima 2 luka I re 2 mrkve 100 g celera 330 ml tamnog piva 160 g hladnog maslaca Meso odvojite od kostiju i nare ite na male komadiæe. Isperite ga u hladnoj vodi, os u ite, zaèinite sa solju, paprom i kimom. Olju tite luk i èe njak i nare ite na sitne kocki e. Mrkve i celer ogulite, operite i sitno izre ite. U posudu za peèenje stavite vodu ta ko da se pokrije dno posude. U posudu stavite meso, kosti i povræe i stavite u pre thodno zagrijanu peænicu na 200 °C (plin: stupanj 3-4) i pecite meso 50 - 60 minuta. Tijekom peèenja zalijevajte meso s pivom. Nakon peèenja meso izvadite i stavite na toplo. Za umak izvadite kosti, povræe i umak od peèenja pasirajte kroz sito. Dodavajte post upno maslac dok umak ne postane kremast. Posolite i poparite. Uz to mo ete poslu iti krumpire s majoranom, okruglice od zemièka, crveni kupus ili bavarski kupus. 21 I GOVEDINA JUNEÆE ROLADE S BOSILJKOM 4 juneæe rolade (svaka oko 200 g) ¦ sol ¦ papar 200 g celera I sve anj bosiljka ¦ 4 lis matiènjaka 2 umanjka ¦ 100 g suhe slanine 3 luka srednje velièine 375 ml (3/8 I) vru sne juhe 300 g vrhnja i Rolade isperite u hladnoj vodi, osu ite, posolite i popaprite. Celer ogulite i nar ibajte. Isperite bosiljak i matiènjak, osu ite i sitno nasjeckajte. Pomije ajte celer, zaèinsko bilje i umanjak, posolite i popaprite. Smjesu nama ite po roladama. Slaninu izre ite na sitne kockice, otopite u tavici i kockice stavite na smjesu. Rolade z amotajte i prièvrstite. Posolite, popaprite i zapecite u masnoæi u kojoj ste pekli s laninu. Olju tite luk, nare ite na kolutiæe i dodajte roladama. Pirjajte poklopljeno I do I 1/2 sati, povremeno zalijevajuæi mesnom juhom. Rolade izvadite iz tavice i stavite na toplo. Umije ajte vrhnje, posolite i popapr ite umak. Umak pirirajte u mikseru, Jo jedanput ugrijte rolade u umaku. Uz to pos lu ite salatu, kuhani krumpir ili pire od krumpira. 212 NAJBOLJI RECEPTI1 PREPEÈENI MESNI LONAC 300 g patliðana 250 g tikvica I luk I zelena paprika ¦ 150 g ampinjona 4 rajèice kih lica maslinovog ulja 2 velike lice koncentrata od rajèice 250 g kiselog vrhnja ol papar 600 g juneæeg fileta ¦ 4 kri ke sira za topljenje Patliðane i tikvice operite, odre ite peteljke i krajeve. Povræe nare ite na kockice. Lu k i èe njak olju tite i sitno nasjeckajte. Paprike nare ite na èetiri dijela, odstranite s jemenke i nare ite na kockice. ampinjone oèistite, operite i prepolovite. Rajèice olju ti te i izre ite. 4 velike lice maslinovog ulja ugrijte i pirjajte u njemu luk, èe njak i papriku. Dodajte ostalo povræe i pirjajte oko 10 minuta. Umije ajte koncentrat od ra jèica, Umije ajte kiselo vrhnje, posolite i popaprite. Filet isperite u hladnoj vodi, osu ite, odstranite ko u i ilice i nare ite ga na komadiæe velièine oko 2 cm. Preostalo ulje ugrijte u tavici i pr ite meso sa svih strana. Me so posolite, popaprite i izmije ajte s povræem. Sve zajedno stavite u vatrostalnu po sudu, kri ke sira posla ite po mesu i prepecite u prethodno zagrijanoj peænici na 250 °C (plin: stupanj 5-6) oko 15 minuta. RAMSTEAK S PJENOM OD BURGUNDCA 4 ramsteaka (svaki oko 180 g) sol svje e mljeveni papar 6 velikih ljutika 200 ml ( 1/5 I) crnog vina (burgundac) 2 umanjka I velika lica krbuljice I velika lica estr gona ¦ 100 g hladnog maslaca 2 velike lice tuèenog slatkog vrhnja limunov sok 60 g m sla Meso operite u hladnoj vodi, osu ite, posolite i popaprite, Ljutike olju tite, izre it e na kockice. Kuhajte ljutike s burgundcem dok tekuæina gotovo ne ispari. Tekuæini d odajte umanjak, izmije an na umjerenoj vatri tako dugo dok umak ne postane pjenast. Umije ajte maslac i zaèinsko bilje. Posolite, popaprite i dolijte limunov sok. Na k raju dodajte tuèeno slatko vrhnje. Maslo ugrijte i pecite meso na jakoj vatri s obje strane, nakon toga pecite na slaboj vatri daljnj e 2 minute. Pjenu burgundca nama ite na meso i kratko prepecite u peænici na 250 °C (p

Olju tite ljutike. Izvadite ga iz tavice. Umije ajte vrhnje i pirjate oko 3 minute. stavite na pladanj i pokrijte aluminijskom folijom. 213 GOVEDINA RAMSTEAK U UMAKU OD ÈE NJAKA 4 ramsteaka (svaki 200 g) 3 velike lice ulja ¦ sol svje e mljeveni crni papar 6-8 re a èe njaka I velika lica maslaca 150 g vrhnja prstohvat kajenskog papra ¦ I sve anj Meso operite u hladnoj vodi. Izvadite iz tavice. pokrijte aluminijskom folijom da meso pusti tekuæinu i stavite na toplo. osu ite. Masne rubove oko ramsteaka zare ite kako s e meso za vrijeme peèenje ne bi stisnulo. salatu i povræe. Zaèinsku smjesu nama ite n a steakove. Na kraju posolite fi lete. Dodajte sol. Posolite i popap rite. Otopite maslac. T-BONE STEAK S KORICOM OD SENFA 2 T-bone steaka 3 velike lice masla sol crni papar 3 velike lice zrnastog ljutog otisseur -senfa ¦ I èajna lièica koncentrata rajèice I velika lica mrvica ¦ I prstohvat nskog papra malo ribane limunove korice Meso isperite ispod hladne vode i osu ite. Poslu ite na zagrijanim tanjurima s umakom. pokrijte al uminijskom folijom da meso pusti tekuæinu i stavite na toplo. Otvore zatv orite èaèkalicama. osu ite. koncentrat od rajèica i mrvice. Masne rubove oko ramsteaka zare ite kako se me so za vrijeme peèenje ne bi stisnulo. Steakove vratite s mesnom tekuæinom u tavicu i ugrijte jo jedanput kratko u u maku s Ijutikama. Odstranite k oru od sira. 215 GOVEDINA PIRJANI STEAK U UMAKU OD PIVE (bez fotografije) 4 odreska junjetine od buta (svaki po 200 g) 500 g luka ¦ 5 velikih lica maslinovog ulja sol papar 2 èajne lièice smeðeg eæera 3 velike lice bra na 450 ml piva 250 ml (1/41) mesne juhe2 èajne lièice mije anog. n are ite na èetvrtine. Pecite ramsteake u zagrijanom ulju na sv akoj strani dvije minute. Olju tite èe njak. Dodajte malo limunove korice. Punjene filete poparite sa svih strana. Kru ke operite. ori-gano) Odreske operite u hladnoj vodi i osu ite. rastopite maslac i pirjte ljutike uz stalno mije anje. Pazite da ne postanu smeðe. Dolijte vino i ukuhajte na jednu treæinu tekuæine. popaprite i izvadite iz tavice. isjeckanog zaèinskog bilja (timijan. Maslo otopite u velikoj t avici i pecite filete na svakoj strani 2 minute. Smjesu posolite. PUNJENI FILETI S LEPEZAMA OD KRU AKA 4 fileta (200 g) 100 g roquefort crni papar 3 velike lice masla sol ¦ 2 zrele kru ili 4 pirjane polovice kru aka Filete operite ispod hladne vode. Prepecite u prethodno zagrijanoj peænici na oko 250 °C (plin: stupanj 56) oko 10 minuta dok se nije stvorila korica. Pe r in isjeckajte i umije ajte u umak. Poslo ite steakov e u vatrostalnu posudu jednog kraj 214 NAJBOLJI RECEPTI drugog. Rastopite maslo i u njemu pecite meso s obje strane 2 minute. U svaki filet ure ite otvor. Èe njak istisnite i pirjate na maslacu dok ne porumeni. Uz to poslu ite krumpire ispod peke. Ug . uzdu no prepolovite RAMSTEAK S LJUTI KAMA U CRNOM VINU 4 ramsteaka (svaki 200 g) 3 velike lice ulja ¦ sol crni papar 200 g ljutike 2 veli e lice maslaca ¦ 125 ml (1/8 I) suhog crnog vina Steakove operite u hladnoj vodi. Izvadite iz tavice. Na taj æe naèin meso pustiti tekuæinu. Meso s nastalom tekuæinom stavite ponovo u tavicu i kratko zagrijte. Posolite. Posolite ih i popaprite. osu ite. sir nare ite na èetiri dijela i stavite u otvore od fileta. Ugrijte ulje u tavici i pecite meso na svako j strani oko 2 minute.lin: stupanj 5-6). Posolite i popaprite meso. Olju tite luk i nare ite na tanke kolutiæe. Pomije ajte senf. popaprite i zaèinite kajenskim paprom. Poslu ite odmah. papar i kajenski papar.

Dodajte eæer i mije ajte dok se ne rastopi. posolite. Zalijt e toliko s umakom da sve bude pokriveno. Luk olju tite i sitno isjeckajte.5 kg roastbeefa (bez kostiju) ¦ sol svje e mljevenog papra 1 re anj èe njaka ¦ 30 g juneæe ko tane sr i 4 velike lice mije anog zaèinskog bilja (t rin. Kao prilog mo ete poslu iti peèeni krumpir. Dolijte goveðu juhu i neka krèka daljnjih 30 mi nuta. posipajte mrvicama i stavite u prethodno zagrijanu peænicu na 250 °C (plin: stupanj 5-6). Dodajte povræe i pirj ajte. Tekuæinu u kojoj se pirjalo meso ukuhaj te.rijte 3 velike lice maslinovog ulja i u njemu pirjajte na laganoj vatri uz stalno mije anje luk dok ne porumeni. ope rite i izre ite na kockice. zapecite meso na jakoj vatri sa svih strana. Celer operite i nare ite na kri kice. Meso poslu ite na povræu. Meso poslu ite na povræu. Maslo otopite u veli koj posudi za peèenje i zapecite ga sa svih strana. sta vite s preostalim ulje u tavicu i zagrijte. Olju tite èe njak i sitno isjeckajte. posolite i popaprite. Posudu poklopite i pirjajte na oko 175 °C (plin: stupanj 3) 2 1/2-3 sata. Posipajte bra no m i zalijte pivom. Roastbeef prema ite tom smjesom. Luk olju tite i nare ite na kolutiæe. Sla ite meso i odreske naizmjen ce u vatrostalnu posudu. Dodajte luk i ampinjone i pirjajte. Umijeajte eæer. LOVAÈKI SLOZENAC 750 g junjetine 1/2 èajne lièice soli I prstohvat papra 2 luka ¦ 500 g ampinjona e lice ulja 125 ml (1/8 I) crnog vina 250 ml (1/4 I) goveðe juhe ¦ 3 mrkve 3 krumpir Meso isperite. Kuh ani jezik namoèite u hladnu vodu i ogulite (fotografija 2). Mrkve ogulite. Bra no izmije ajte s paprom i soli. Sl aninu izre ite na male kockice. Meso uvaljajte u bra no. Zalijte vinom i pustite da jelo krèka oko 30 minuta. Meso na nekoliko mjesta ure ite. 216 NAJBOLJI RECEPTI JUNEÆA PRSA NA SELJAÈKI NAÈIN I kg smotanih juneæih prsa 2 velike lice bra na sol papar 30 g masla 125 g slani 0 g luka 250 g mrkve 125 g strukova celera 30 g masla 2 velike lice smeðeg eæera l crnog piva Meso isperite i osu ite. popaprite i kuhajte oko 45 minuta (fotografija I). Pirirajte ko tanu sr i pomije a te sa zaèinskim biljem i èe njakom. Ostavite preko noæi n a hladnom. Kao prilog poslu ite kuhani krumpir i kelj. Olju tite preostali luk . osu ite. Mrkvu i krumpir ogulite. krumpir ili tijesto. ampinjone oèistite. mahune i salatu. Zapecite meso na jakoj vatri s obje strane. posolite i popaprite. povremeno ga okreæuæi. majoran. kadulja) 2 velike lice mrvica Roastbeef isperite ispod hladne vode i osu ite. Ulje ugrijte u velikom loncu. Slaninu otopite u masnoæi u kojoj se peklo meso. dodajte jelu i kuhajte jo 30 minuta. dodajte lovorov list i posipajte zaèinskim biljem. zaklopite po sudu i sve zajedno pirjajte na slaboj vatri oko 2 III sata. Uz to mo ete poslu iti mahune. Luk olju tite i nasjeckajte. operite i nare ite na kri kice. K ada je meso gotovo. izvadite ga iz posude. pa ga izvadite iz posude i sta vite natopio. Meso stavite na sito k luku i iscijeðenu mesnu tekuæin u stavite natrag u tavicu. Posolite i popaprite. zatim ga procijedite kroz sito. Meso polegnite na povræe. pos olite ga i poparite. Roastbeef stavite u tavicu. Pecite oko 40 minuta. zalijte pivom. ROASTBEEF SA ZAÈINSKIM BILJEM 6-8 porcija 1. Dodajte luk zajedno s lovorom jeziku. Dolijte juhu i prokuhajte umak. 217 GOVEDINA A GOVEÐI JEZIK U UMAKU OD CRNOG VINA S KOCKICAMA OD POVRÆA 1 goveði jezik (I 1/4 svje eg) 2 luka sol papar I lovorov list I mrkva 150 g celera 60 g svinjske masti I v ka lica konjaka I velika lica koncentrata rajèice-250 ml (1/4 1) juhe od 218 jezika 750 ml (3/4 I) crnog vina ¦ 3 velike lice bra na Jezik stavite u vruæu vodu. Tekuæinu zadr ite.

Rastopite maslac i dodajte re anj èe njaka. Mrkvu i celer ogulite i nare ite na kockice. per in. estragon) I -2 velike lice mrvica 2 umanjka Odreske isperite u hladnoj vodi. Um ije ajte senf i ocijeðene kapre. Jezike izvadite iz juhe. Prepecite odreske u prethodno zagrijanoj peænici na oko 250 °C (plin: st upanj 5-6) oko 10 minuta. Nare ite ga na rezance du ine oko 5 cm. Dodajte luk zajedno s lovorom i klinèiæem jeziku. Bra no pomije ajte s 5 velika lica hladne vode i zgusnite u mak. krbuljica . Filet isperite u hladnoj vodi i osu ite. Masnoæu odlijte oprezno od tekuæine od peèenja. umanjcima i mrvicama. Dolijte teleæi maslac. Preostali maslac ugrijte i peci te odreske s svake strane oko 2 minute. Gotove kotlete izvadite i. Mrkvu ogulit e. Umak posolite i popaprite. Izm ije ajte slaninu. Gomoljaèe izre ite na kockice. poparite i uvaljajte u bra no. stalno mije ajuæi i umak ne postane kremas Uz to poslu ite peèeni kr mlade mahune. Jezik nare ite na kri ke i poslu ite s povræem. sude i stavite na toplo. NAJBOLJI RECEPTI RAGOUT OD TELEÆEG I GOVEÐEG JEZIKA 400 g teleæeg jezika 400 g goveðeg jezika I luk I lovorov list 2 klinèiæa ¦ sol s eni papar I veliki poriluk 200 g mrkve 100 g maslaca ¦ 125 ml (1/81) bijelog vina250 ml (1/4 1) smeðeg teleæeg fonda 2 velike lice senfa 80 g kapra Jezike stavite u vruæu vodu. osu ite. zaèin-skim biljem. U meðuvr emenu oèistite i operite poriluk. Kotlete po slo ite u vatrostalnu posudu i pecite u prethodno zagrijanoj peænici na 200 °C (plin: stupanj 3-4) oko 10 minuta. Ukuhajte umak i pon ovo posolite i popaprite. Rastopite mast i zapecite jezik sa svih strana (fotografija 3). Ljutike i èe njak olju tite i sitno isjeckajte. Zagrijte ulje i pecite u njem u kotlete s obje strane. Posolite ih i popaprite. Pirjajte jezik u po klopljenom loncu oko 2 sata. Izre ite hamburger na k ockice. Zal . Poslu ite uz pr ene krumpire i salatu. 221 TELETINA TELEÆI MEDALJON U UMAKU OD PORTA \ 600 g teleæih fileta ¦ sol svje e mljeveni papar 2 velike lice bra na I re anj èe nj slaca 100 ml (I /10 I) bijelog vina 5 velikih lica bijelog porta 100 g vrhnja Odstranite masnoæu i ilice s fileta. Olju tite èe njak. èe njak. ljutike. Nare ite na kockice velièine od I cm . 220 NAJBOLJI RECEPTI TELEÆI ODRESCI S KORICOM OD ZACINSKOG BILJA 4 teleæih odrezaka (svaki oko 150 g) sol papar 100 g maslaca 2 velike lice ribanog hrena iz staklenke 2 velike lice mije anog zacinskog bilja (vlasac. Nare ite filet na 8 dijelova jednake velièine. Dodajte povræe i k ratko pirjajte. Meso nasoli-te. Medaljone pecite u maslacu a svake strane oko 2 minute na srednje jakoj vatri. posoli te. Èe njak izvadite. Smjesu sa slaninom rasporedite po kotletima. pa dodajte umaku i kratko prokuhajte. Umije ajte koncentrat rajèice i kratko pirjajte sve zajedno. C odlijte masnoæu od tekuæ peèenja i ukuhajte tekuæit madeirom. operite i takoðer nare ite na prutiæe du ine oko 5 cm. Dolijte konjak. Uz to poslu ite zelenu tjesteninu. Dolijte juhu i vino. Luk olju tite i nare ite na kolutiæe. Izmije ajte 50 g maslaca s hrenom. posolite poparite. Povr inu odrezaka prema ite smjesom od zacin skog bilja.i sitno nasjeckajte. popa-prite i kuhajte teleæi jezik oko I 3/4 sata a goveði oko 2 III sata. 219 TELETINA TELEÆI KOTLETI PERIGORD 4 teleæih kotleta (svaki oko 200 g) sol ¦ papar 2 kri ke hamburgera ¦ 12 ljutika I re jaka 2 gomoljaèa 3 velike lice nasjeckane krbuljice 3 velike lice ulja 75 ml made 250 ml (1/41) teleæeg fonda 50 g hladnog maslaca Kotlete isperite u hladnoj vodi. maslac rastopite i pirjajte u njemu poriluk i mrkvu. Medaljone izvadite i stavite pokriveno na toplo. gomoljaèe i krbuljicu. na kratko zaronite u hladnu vodu i ogulite ko u. Malo posolite (fotografija 4). Zalijte vinom i teleæim fondom i pirjajte oko 15 minuta. Izvadite ga i stavite na toplo.

Dodajte narezano po vræe i pecite s mesom. Umije ajte koncentrat od rajèice. Tekuæinu od pirjanja iscijedite kroz sito. Dolijte vino i toliko vruæe vod e da peèenka le i do pola u tekuæini. Umak ponovo posolite i popaprite i poslu ite uz meso. ukuhajte umak. Olju ti te èe njak i sitno nasjeckajte. TELEÆI BUBRE NJAK U UMAKU OD KADULJE I kg savinutog teleæeg bubre nja-ka sol ¦ papar I re anj èe njaka 2 velike lice kadu ¦ I mrkva ¦ 100 g celera 60 g maslaca (goveðeg loja) I velika lica koncentrata od raj e 5 velikih lica bijelog vina 125 ml (1/8 I) slatkog vrhnja Peèenku teleæeg bubre njak isperite hladnom vodom. ¦ Naranèe operite. Dodajte teletinu i kozice i maknite s vatre. Od reske izvadite i stavite na toplo. 223 TELETINA RA NJIÆ OD TELEÆIH JETRICA S RI OTOM I Za ra njiæ: 720 g teleæih jetrica 12 listiæa kadulje 240 g pr uta (12 kri ki) 5 velikih lica mas og ulja sol papar Za ri oto: . Medaljone posla ite na t anjure i poslu ite s umakom i ri om. Peèenku nare ite na odreske i prelijte umakom. Prelijte sherrvem. Meso kozica na re ite na otprilike 3 cm velike komadiæe i popaprite. Nepokriveni lonac stavite u prethodno zagrijanu peænicu na 200 °C (plin: stupanj 3) i pirjajte oko I 1/2 sati. Dolijte mesnu juhu i sve zajedno pirjajte u pokrivenoj posudi oko 30 minuta. Bijeli dio zare ite sa strane i nare ite ga na otprilike 5 cm dugaèke. Uz to poslu ite ri u ili iroke rezance. Sok zajedno s bijelim vinom dolijte tekuæini od pirjanja i ukuhajte na pola. Luk u tite i nasjeckajte na kockice. Do dajte porto i vrhnje. KOMADIÆI TJELETINE S KOZICAMA 500 g teleæeg fileta ili buta ¦ sol svje e mljeveni bijeli papar 12 velikih kozica I oriluk l20gbaslaca-250ml(l/4l) suhog sherrva 250 ml (1/4 I) slatkog vrhnja vvorc ester umak Teletinu isperite u hladnoj vodi. dolijte vrhnje i zakuhajte gusti umak . Maslac zagrijte u posudi za peèenje i zapecite sa svih strana. ponovo ukuhajte. dobro operite i nare it e na rezance. Uz to poslu ite slani kuhani krumpir i povræe. Polovicu maslaca rastopite u tavi. Poriluk oèistite i odre ite zeleni dio. Peèenku nama ite èe njakom i I velikom licom kadulje. osu ite. Dodajte vrhnje i kadulju. popaprite i uvaljajt e u bra no. na-solite i popaprite. operite i nare ite na kockic e. 222 NAJBOLJI RECEPTI TELEÆA KOLJENICA U UMAKU OD NARANÈE 2. osu ite i tanko ogulite. tanke tra ke. ukuhajte tekuæinu dok vino skoro nestane.4 kg teleæe koljenice s kostima (narezane na odreske debljine oko 3 cm) ¦ sol papa r 3 velike lice bra na I luk ¦ I mrkva I mali poriluk 60 g maslaca ¦ 375 ml (3/8 I ne juhe ¦ 3 naranèe 120 ml bijelog vina Odreske koljenice isperite u hladnoj vodi. Dodajte koru mesu i pirjajte daljnjih I sat. posolite. Kao prilog poslu ite ri oto. Umak zaèinite VVorcester umakom. izvadite i stavite na toplo. Zapecite odreske u rastopljenom maslacu sa svih strana. posolite i popaprite.ijte tekuæinu od peèenja s bijelim vinom. so lju i paprom. osu ite. osu ite. i u njemu kratko zapr ite teletinu i kozice na jakoj vatri. Preostali maslac rastopite u tavi i u njemu pirjajte poriluk. Gotovu peèenku izvadite i stavite na toplo. Nara nèe iscijedite. Kozice izvadite iz njihovih oklopa i odstranite iznutrice. Olju tite luk i sitno nasjeckajte. Posolite i poparite. Dodajte po vræe i pirjajte. Mrkvu i celer ogulite. Povremeno za vrijeme peèenja zalijevajte peèenku tekuæino m. Umak od peèenja procijedite i ukuhajt e. Koru izre ite na tanke rezance i blan irajte kratko u kipu æoj vodi. nare ite na tanke plo ke i zaèinite solju i p aprom. Poriluk oèistite.

Zagrijte maslinovo ulje i u pecite jetra na laganoj vatri oko 20 minu t-a. zaèinite solj u i paprom. i kuhajte otprili ke 8 minuta. zagrijte maslinovo ulje i u nje mu pirjajte. Zagrijte maslinovo ul je i pr ite odreske na laganoj vatri po 2 minute sa svake strane. Zagrijte maslinovo ulje i u njemu za pr ite srce. TELEÆE SRCE S POVRÆEM I teleæe srce sol ¦ papar 200 g celera ¦ 2 mrkve 2 poriluka I mali luk 10 ampinj ve anj vlasca ¦ I /2 sve nja per ina 5 velikih lica maslinovog ulja 250 ml (1/4 I) bij g vina (rizling) ¦ 3 velike lice slatkog vrhnja 10 zrna zelenog papra Teleæe srce oèistite od ko ice i ila. Ri oto rasporedite na 4 tanjura i uz njega poslu ite "saltimboccu". Srce nare ite na komadiæe i poslu ite zajedno s povræem. isperite ih u hladnoj vodi. Malo maslaca rastopite i u njemu pirjajte ljutiku dok ne postanu staklaste . Ogulite ko icu brizle (fotografija I).I luk I re anj èe njaka 3 velike lice maslinovog ulja 2 g afrana 400 g ri e I I kipuæe bistre juhe od mesa ¦ 100 g maslaca 80 g parmezana Osim toga 12 èaèkalica Skinite ko u s jetrica. Poriluk oèistite. isperite u hladnoj vodi i isperite. isperite u hladnoj vodi i osu ite. ogulite i nare ite na tanke rezance. dodajte preos tali maslac i mije ajte dok umak ne postane kremasti. raspolovite po du ini. Teleæa jetrica isperite u hladnoj vodi i osu ite. Dodajte celer. ogulite i nasjeckajte na kockice. p osolite ih i popaprite. i kuhajte ri u otprilike 15 minuta. 225 TELETINA TELEÆE BRIZLE I JETRICAS TARTUFIMA I PORILUKOM 400 g teleæe brizle I luk ¦ I lovorov list I klinèiæ sol papar 320 g teleæih jetr zanih na odreske) 3 velike lice p eniènog bra na 3 poriluka 3 mala tartufa. Pokrij te lonac. jetrica i lijezdu uvalj ajte u bra no (fotografija 2). a per in sitno nasjeckajte. Vlasac nare ite na kolutiæe. poriluk i luk. Kockice avokada dodajte umaku. nare ite je na kri ke. Jetra bi trebala nakon peèenja biti ru ièasta. preko njega jednu kri ku pr uta i sve zajedno pove ite èaèkalicom. Jetrica s umakom poslu ite uz ri u. Dodajte ri u. 224 Za ri oto olju tite luk i èe njak. Umije ajte maslac i parmezan i zaèinite solju i paprom. nare ite na dvanaest jednakih od rezaka. zare ite s a strane. zajedno s lukom. Luk olju tite i nabodite ga lovorovim listom i klinèiæem. nare ite na kolu . Avokado prepolovite.125 ml ( I) slatkog vrhnja 125 ml (1/8 I) koko je juhe 4 velike lice umaka od tartufa 4 vel ike lice vrhnja 180 g maslaca Brizle ostavite nekoliko sati u vodi. Brizle stavite u kljuèajuæu slanu vodu. posolite i popaprite. stavite ga u peænicu koju ste prethodno zagrijali na 200 °C (plin: stupanj 3). Ocijedite masnoæu u kojoj su se pekla jetra. sitno ih nasjeckajte. Dolijt e bijelo vino. per in i zrnca papra pa kuhajte otprilike I fl sata. Jetra izvadite i stavite na toplo. pirjajte nekoliko minuta. NAJBOLJI RECEPTI TELEÆA JETRA U UMAKU OD VERMUTA 600 g teleæih jetra sol papar 5 velikih lica maslinovog ulja 50 g hladnog maslaca ljutike 4 velike lice vermuta 100 ml (1/10 I) teleæe ili goveðe juhe 200 ml (1/5 I) slatkog vrhnja ¦ 2 avokada Teleæa jetra oèistite od ko ice i ila. ampinjone oèistite. Zaèinite solju i paprom. dolijte juhu od mesa i zakuhajte. Tekuæinu malo zakuhajte. ampinjone. Na svaki odrezak stavite listiæ kadulje . operite i prepolovite. Ljutike olju tite i nasjeckajte na koc kice. Luk olju tite i nare ite n a kockice. temeljito ga operite i nare ite na tanke rezance. Poriluk oèistite. mrkvu. Celer oèistite. Povræe operite i osu ite. vlasac. umije ajte afran. Zaèinite solju i aprom. Kad su gotovi. Isperite listiæe kadulje i osu ite ih. Zalijte vermutom i dolijte juhu u vrhnje. vrhnje.

ampinjone i rajèicu i zaèinite solju i paprom. nare ite na plo ke. Kuhanu smjesu zaèinite sol ju i paprom. Patlid ane operite i odre ite vrh s peteljkom. Meso posolite. operite. Uz to poslu ite kuhani slani krumpir. Umak ostavite da kuha otprilike 10 minuta. Zare ite kri na vrhu rajèica. ogulite ko icu i nare ite na kockice. 227 JANJETINA POHANA JANJEÆA NICLA S PAPRI KA EM (bez fotografije) Za paprika : I luk I re anj èe njaka I crvena paprika I zelena paprika 1 veliki patlid an I velika tikvica ¦ 2 rajèice ¦ 3 velike lice maslinovog ulja I vel lica koncentrata rajèice ru marin majèina du ica sol papar Za pohanu janjeæu niclu: 500 g janjeæih leða (bez kostiju) 2 velike lice p eniènog bra na ¦ 2 jaja ¦ I velika lica parmezana 3 velike lice maslinovog ulja Za pripremu paprika a olju tite i nasjeckajte na kockice luk i èe njak. dodajte mozak. Mje vinu s mozgom raspodijelite na èetiri porcije i stavite u sredinu. Teleæu maramicu z amotajte oko punjenja.tiæe i operite. unku nare ite na kockice. umak od tartufa i vrhnje. rastopite 30 g maslaca i na njemu zapr ite unku. Poriluk i tartufe kuhajte otprilike 10 minuta. Zagrijte maslinovo ulje i na laganoj vatri ispecite meso s obje strane. ampinjone oèistite. Paprike razre ite na èetvrtine. Luk olju tite. vlasac) I limun Odstranite ko icu teleæeg mozga. Polagano dolijevajte mlijeko. odstranite peteljku. Dodajte bra no i kratko zapr ite. zagrijte maslinovo ulje i u njemu pirjajte luk. Ovako dobivene Crepinettes najprije uvaljajte u jaje. isperite ga u hladnoj vodi i nare ite na kockice. 228 ¦*&. Razmutite jaja. solju i paprom. i lagano ga istucite. èe njak i papriku. Umije ajte vrhnje. sjeckanog zaèinskog bilja (per in. krbu-Ijica. juhu. zaèinite majèinom du icom. i uz njega stavite meso. Zare ite kri na vrhu rajèica. Za pripremu pohane janjeæe nicle nare ite meso na komade te ke otprilike 40 g. dok ne dobije zlatno utu boju. Povræe na re ite na kockice. ko tice i unutarnje bijele pregradne stjenke i op erite ih. Jetrica i brizle stavite na povræe. i pirjajte otprilike 20 minuta. Dodajte svo ostalo povræe osim rajèica. pr elijte ih kipuæom vodom. nadjenite ga lovorovim listom . Dodajte rajèi ce i koncentrat rajèice. ogulite ko icu i sitno nasjeckajte. 226 NAJBOLJI RECEPTI TELEÆI MOZAK U TELEÆOJ MARAMICI 600 g teleæeg mozga 100 g sirove unke 70 g maslaca I velika lica p eniènog bra na 1/5 1) mlijeka 30 g ampinjona 2 rajèice ¦ sol ¦ svje e mljeveni bijeli papar 100 g t aramice I jaje 80 g mrvica za paniranje ¦ 2 velike lice mije anog. popaprite i uvaljajte u bra no. Paprika rasporedite na èetiri tanjura. JANJEÆA RU A S ARTIÈOKAMA 8 odrezaka od janjeæe ru e (svaka po 70 g) 4 velike lice vinjaka 1/2 èajne lièice maj ce 1/2 èajne lièice kadulje I velika lica sjeckanog per ina 200 g teleæe brizle I vorov list 1 klinèiæ ¦ sol 8 malih artièoka limunov sok 80 g maslaca 2 ljutike ¦ 2 rajèice ¦ g vina 8 pirjanih glavica ampinjona Janjetinu marinirajte preko noæi u polovici vinjaka i zaèinskom bilju . Rastopite ostatak maslaca i u njemu pecite Crepinettes sa svake str ane po 5 minuta. Umak ostavite da se malo ohladi. prelijte ih kipuæom vodom. Rastopite maslac u tavi i u njemu pr ite jetrica i brizle s obje stra ne otprilike 2 minute (fotografija 3). Posipajte ih zaèinskim biljem i uz njih poslu ite kri ku limuna. pazeæi da se ne stvore grudice. Teleæu prsnu li jezdu ostavite u vodi nekoliko sati. Teleæu maramicu razre ite na èetiri jednaka dijela. Tartufe nare ite natrakice. naglo ohladite. pomij e ajte ih s parmezanom i provucite meso kroz tu smjesu. naglo ohladite. Nakon peèenja jetrica zaèinite solju i paprom . zat im u mrvice.

Umije ajte per in. Umak zaèinite solju i papro m. a p ovr inu koju ste odrezali natrljajte limunovim sokom. Ogulite rajèicu. Filete zamotane u tijesto posla ite n a lim i pecite u prethodno zagrijanoj peænici na 200 °C (plin: stupanj 3-4) oko 20 m inuta. Vruæe krumpire pasirajte i izmije ajte s 20 g maslaca i 2 umanjka. Umak ohladite i tek onda oprezno dodajt e umanjke i umije ajte pa tetu. Dodajte gljive i pirjajte dok tekuæina ne ispari. ampinjone oèistite. Pire od krumpira pomoæu trcaljke za ukra avanje na-ne site na kotlete. Krumpir ogulite i kuhajte u posoljenoj vodi 20 minuta.I5C log vina I velika lica sje estragona sol papar I I velika lica sjeckan g pi Za ri u: 250 g teleæih jetrica I re èe njaka 2 velike lice rr vog ulja 200 g ri e 25 j ca ema narezan prutiæe ¦ 25 g pinjola 2 è èièe mljevenog cimeta 5 (1/21) juhe od mesa janjetinu operite u hladne osu ite i nare ite na kocki èine 3 cm. Umak u kuhajte i umije ajte maslac dok umak ne postane kremast. Otopite preostali maslac i u njemu zapecite odresk e. Zalijte s preostalim Armagnacom i vinom. Odreske polegnite na artièoke. Umakom zalijte meso i poslu i te uz cijele ampinjone. Odreske posolite i popaprite. Razmutite jaje i prema ite t ijesto. Ugrijte maslinovo ulje i u njemu pr ite kotle te s svake strane oko ¦ 2 minute. JANJEÆI KOTLETI S KAPICOM OD KRUMPIRA 16 janjeæih kotleta (svaki oko 50 g) sol papar I re anj èe njaka ¦ 600 g krumpira 3 70 g hladnog maslaca 3 velike lice maslinovog ulja 5 velikih lica crnog vina 250 ml (1/4 I) janjeæeg fonda (gotov proizvod) Kotlete isperite u hladnoj vodi. Rastopite 20 g maslaca i u njemu pirjajte ljutiku dok ne postane staklasta. 229 JANJETINA UJUSAKOD JANJETINE S RI Za uju ak od janjetine: 800 g janjetine (od buta t kosti) 2 luka I re anj è 5 rajèica velike lice rr vog ulja 6 velikih lica k< sok od 2 limuna otprilike (1/41) juhe od mesa. Kotlete posla ite na tanjure i dodajte umak. Meso izre ite na 8 odrezaka. Luk i èe njak c nasjecka . Ljutiku olju tite i nasjeckajte. U njoj kuhajte otprilike 80 minuta prsnu l ijezdu. Odlijte oprezno masnoæu u kojoj ste pekli kotlete. Dolijte pro ek i vrhnje i zakuhaj te.i kaduljom i stavite ga u kljuèajuæu vodu. Kotlete naribajte isjeckanim èe njakom. Prema ite s preostalim umanjkom. Za umak olju tite luk i sitno nasjeckajte. umak ukuhajte i umije ajte preostali hladni maslac. Ras topite I velika licu maslaca i u njemu pirjajte ljutiku dok ne postane staklasta. Lisnato tijesto izvaljajte na pravokutne komade takve velièine da se odresci mo gu zamotati. nakon èega je ogulite. operite i nare ite na kockice. Gornju èetvrtinu i peteljke odre ite. Artièoke operite i otrgajte vanjske listove. posolite i popaprite. 20 g maslaca rastopite i u njemu pr ite odreske s obje stran e oko 2 minute. osu ite i zaèinite solju i paprom. odstranite peteljku i sj emenke i nasjeckajte na sitno. dodajte rajèic u. Kotlete poslo ite na vatrostalni pl adanj i prepecite u prethodno zagrijanoj peænici na 250 °C (plin: stupanj 5-6) dok v rhovi smjese od krumpira ne poprime smeðu boju. Tijesto na nekoliko mjesta iz-bodite vilicom. Odreske polegnite na tijesto i prema ite smjesom od gljiva. Lisnato tijest o otopite na sobnoj temperaturi. NAJBOLJI RECEPTI JANJEÆI FILETI U LISNATOM TIJESTU (bez fotografije) 800 g janjeæeg fileta 480 g smrznutog lisnatog tijesta (8 listova po 60 g) 2 ljuti ke 250 g ampinjona 3 velike lice maslaca 2 velike lice pro eka I velikih lica s vrhnja I velikih lica nasjeckanog per ina sol papar 2 umanjka 50 g pa tete od p rica ¦ I jaja Filet isperite u hladnoj vodi i osu ite. Artièoke kuhajte otprilike 30 minuta u slanoj vodi. Rubove ti jesta ravno izre ite i prema ite vodom. Lim za peèenje isperite hladnom vodom. Èe njak olju tite i si tno isjeckajte. Filete zamotajte i dobro pritisnite rubove t ijesta. zalijte preostalu tekuæinu od peèenja s vinom i janjeæim fondom.

naglo ohladite. Dodajte luk. mora biti prekriveno teku tako da po potrebi dodajt he. JANJEÆA PLEÆKA S UJU KOM . Dodajte rajèice. zagrijte u umaku i zaèinite solju i paprom. Rajèice prelijte kipuæom vodom. Zaèinite solju i papror hajte u pokrivenom lon cu sat. operite. tako da koljenice budu do polovice uronje ne u tekuæinu. vino i estragon. Zagrijte ulje ite jetrica i èe njak. Mrkvu i celer ogulite i operite. Flambirajte s konjakom i prelijte sherryem. Olju tite ljutiku. naglo ohlad lite ko icu i nare te na kc Maslinovo ulje zagrijte i n. zare ite sa strane i temeljito operite. bi pinjol i cime ratko zapr Prelijte juhom od mesa. i stavite koljenice u peænicu prethodno zagrijanu na 200 °C (plin: stupanj 3-4). Uz to poslu ite ri u ili ri oto. odstr anite sjemenke i nare ite na kockice. Limun ogulite. odstra nite sjemenke i nare ite na kockice. z solju i paprom. odstranite tvrde niti s vanjske strane. i pirjajte I I/2 sat. Pu eve nare ite. janjeæi filet nare ite na kri ke polo ite na umak s pu evima. Dodajte ri u. Pritom nemojte previ e duboko zareza ti. Stabl jiku celera oèistite. èe njal-ce. 231 JANJETINA PIRJANE JANJEÆE KOLJENICE 4 janjeæe koljenice I re anj èe njaka I stabljika celera 8 rajèica ¦ 2 velike lice m ulja I stabljika majèine du ice sol papar ¦ 2 velike lice koncentrata rajèice ¦ otp 500 ml (1/2 I) juhe od mesa Janjeæe koljenice operite u hladnoj vodi i osu ite. Dodajte èe njak i majèinu du icu i zaèinite solju i paprom. i pecite If minuta u pretho dno zagrij peænici na otprilike 200 °C stupanj 3). naglo ohladite. izvadite je i ocijedite. Izvadite meso. Kratko prije kraja pirjanja do dajte rajèice i ponovno zaèinite. vatri zapr ite meso sa svir Prelijte konjako m i limune kom. rajèice Zare i na vrhu rajèica. Za ri u isperite teleæa jetr hladnoj vodi. Maslac rastopite i u njemu zapr ite meso i luk. Rajèice prelijte kipuæom vodom. gro ðice. Uz to poslu ite tikvice i usitnjeni krumpir. kako sok ne bi iscurio. Dodajte temelja c od teletine i kuhajte na laganoj vatri otprilike I 5 minuta. dodajte i p< per inom. Janjetinu operite u hladnoj vodi. Poril uk oèistite. osu ite i nare ite na kockice velièine 2 cm. ogulite ko icu. naglo ohladite. juhu. osu ite i nar sitne kockice. Rastopite 40 g maslaca sa zaèinskim biljem i u njemu pirjajte povræe. 230 NAJBOLJI RECEPTI JANJETINA S BAMIJAMA 500 g plodova okre (bamija) I limun 200 g janjetine (od buta) 2 luka 4 rajèice 100 g maslaca sol svje e mljeveni crni papar ¦ 250 ml (1/41) juhe od mesa Plodove bamija operite i odstranite peteljke. Dodajt celer i majèinu du icu pa prelijte juhom. Svako toliko dolijte malo juhe od m esa. u njoj kuhajte okr u otprilike I 5 minuta. prelijte ih æom vodom. stabljiku n are ite na komadiæe. Pokrijte posudu. ogulite ko icu. Zagrijte preostali maslac i u njemu pr ite janjetinu dok ne dobije ru ièastu boju. zaèinite solju i paprom. 132) ¦ 1/2 velike lice sjeckanog per ina 1/2 vel ike lice kolutiæa vlasca 1/2 velike lice sjeckanog estragona prstohvat èe njaka u pra 24 pu a sol papar Janjetinu operite u hladnoj vodi i osu ite.jte. te na kolutiæe. 232 NAJBOLJI RECEPTI JANJEÆI FILET S UMAKOM OD PU EVA 600 g janjeæeg fileta 2 mrkve 100 g celera I poriluk ¦ 4 ljutike I rajèica 80 g m a sa zaèin-skim biljem 2 velike lice konjaka 4 velike lice sherrva 250 ml (1/41) sm g temeljca od teletine (recept: str. od stranite sjemenke i nare ite na kockice. Uz to poslu ite bijeli kruh ili ri u. Umije ajte zaèinsko b ilje. Olju tite i n ka jte èe njak. Luk olj u tite i nasjeckajte. Povræe nare ite na sitne kockice. Zagrijte maslinovo ulje i u njemu na jakoj v atri zapr ite koljenice. Èe njak olju tite i nasjeckajte. ponov njega stavite meso i kuhaj 10 minuta. Na to polo ite plodove bamija i sve zaj edno pirjajte pokriveno otprilike 45 minuta. Rajèice prelijte kipuèom vodom. ogulite ko icu. Zakuhajte vodu s limunovim sokom. Umak te na dvije treæine.

jer je meso starijih suho. tako da ih se mora bardi-rati (umotati u slaninu). ona su prava delikatesa.8 tjedana i te ka 800 . Prepelice dolaze iskljuèivo iz uzgajali ta. na fotografiji lijevo prikazali smo soèna peèena paèja prsa.. pripremljena su po modernoj metodi. i kuhajte na laganoj vatri otprilike I I fl sat. kao i piliæima. nasjec kajte i umije ajte. Na koji se naèin pravilno priprema perad i divljaè. Odmjerite otprilike 250 ml (I /4 I) juhe i ukuhajte je zajedno sa slatkim vrhnjem.s lijeva na desno . g uskama i puranima. divlje patke i goluba . Za vrijeme peèenja prelijte ga nekoliko puta vruæom vodom. Pripremljena na taj naèin. 235 PERAD .1000 g.. srne ili kuniæa. Uz to poslu ite kuhani krumpir s per inom. fazan i prepelica . Na taj æe naèin i jarebica i golub ( golub) biti jo ukusniji. Umak ne smije jako kuhati. Luk olju tite i nadjenite ga lovorovim listom i klinèiæem.s lijeva na desno . Iz Francuske u posljednje vrijeme dolaze vrlo kvalitetne biserke. JANJEÆI BUT U ROQUEFORT UMAKU 800 g janjeæeg buta (bez kostiju) I luk 2 lovorova lista 4 klinèiæa I sve anj povræ hu 250 ml (I/4 I) slatkog vrhnja ¦ 100 g Roquefort sira sol papar Janjeæi but isperite u hladnoj vodi. a te i izmeðu 1200 i I 500 g.divlja patka je najte a . osu ite. Zagrijte preostal o maslinovo ulje. Umije ajte èe njak i kiselo vrhnje. nekada iskljuèivo divlje ptice. poput jelena. razre ite po du ini na èetvrtine. koji se na tr i tu mo e nabaviti najèe æe kao mlada ivotinja. Umak zaèinite solju i papro m i prelijte ga preko mesa. Ipak. Povræe za juhu oèistite i operite. zaèinite solju i paprom. danas u trgovine dolaze gotovo iskljuèivo i z uzgajali ta. Luk i èe njak olju tite i nasjeckajte. tako da veæ mo e leæi jaja. Mlada guska od 10 tjedana te ka je otpr ilike 3 kg. Sv e tri vrste imaju tamnije meso od pitome peradi. Patka i guska (lijevo i sredina) ubrajaju se u masniju perad. i to jednako ta ko èetverono cima koji ive u divljini. koja su u sredini jo ru ièasta. Fazani. Sve tri vrste su dosta te ke. posolite. zapecite u njemu meso sa svih strana. Na taj naèin se u najveæoj mjeri èuva prirodan oku a meso ostaje mekano.dosta se rijetko nalaze na tr i tu. zamotane i povezane) sol papar 125 ml (1/8 I) maslino vog ulja 3 krastavca .OD KRASTAVACA 2 janjeæe pleæke (bez kostiju. Kopar isperite. koj i u dana nje doba dolaze na na e trpeze uglavnom iz uzgoja. odstranite sjemenke. Makar mo da i ne djeluje tako. utovljena guska od 20 tjedana otprilike 4 . Izmeðu jarebice. Krastavce operite. i najbolja je za kuhanje juha. Te ka je u prosjeku 2 kg. Pile je ivotinja stara 6 .6 kg. pecite 10 minuta. Tamo mo ete proèitati na koji se naèin bardira. Koko za juhu mora bi ti stara dvije godine.I re anj èe njaka 300 g kiselog vrhnja I sve anja kopra Janjetinu operite u hladnoj vodi. te ak je 2. ili fazanima. ml adu koko i koko za juhu. osu ite. luk pirjajte dok ne postane staklast. uz to je moguæe kraæe peèenje.. . Kao primjer. uz odgovarajuæi pikantn okremasti umak. njihovo je meso nemasno. prikazali smo vam struèno dresirano (povezano) pile. Biserka.5 . ukusne su samo mlade ivotinje.. M lada koko je stara 8 do 10 tjedana.. k oji pripadaju vrlo sitnoj vrsti koko i. Krastavce kratko pirjajt e. 8 tjedana stari paèiæi te ki su u prosjeku 1 .6 kg. stavite ga u peænicu p rethodno zagrijanu na 200 °C (plin: stupanj 3-4) i pecite otprilike I 1/2 sat. Sve zajedno stavite u kipuæu slanu vodu. Meso purana (desno ) je nemasno. tran ira te ukra ava meso te kakva se sve perad i divljaè mo e nabaviti na tr i tu.8 kg. U to natrgajte Roquefort sir i umije ajte u glatku smjesu.i Gledano s lijeva na desno. Pored toga.I luk. mlade patke od 6 mjeseci i do 2 kg.JI . 233 PERAD I DIVLJAÈ NAJBOLJI RECEPTI U ovom æemo se poglavlju pozabavit raznim vrstama divljaèi i peradi. Zagrijte 75 ml mas linovog ulja u pe-kaèu. Puran. nare ite na ko ckice. popaprite. opisano je na stranicama koje slijede. patkama.

ako mar imo patku. Va no je znati da : govini sve vrste peradi nal pripremljene za kuhanje. Ovdje je pregled naèina pr manja. Nitko vas dakle ne prisiljava. ivotinju te ku 2. pa jo najmanje masne.I 500 g priprema 45 . Mladi puran.\ dovoljna j a dvije osobe. Guska te ine 4 kg peèe se u peænici otprilike 3 sata. Od masnijih ptica.50 m inuta. Dresiranjem (ili bridiran-jem. i kao i sva druga perad. Folija je vrlo praktièna. Koko te k gotova je za otprilike 2 sata Patke su naj bolje peèene. pirjanje. Patke mo ete i pirjati. jer veæina ljudi nema dovoljno velike pekaèe za pur ana. peku se najvi e 20 minuta." jo napomenuti daj e kuæn lja perad bogata biolo ki vi vrijednim bjelanèevinama. a dovoljna je za najmanje 6 osoba. Takav puran peèe se otprilike 3 sata. prsa ili bataka. treb. Mlade fazane prepoznat æete po mekanim. Fazani od otprilike 1000 g dovoljni su za dvij e porcije. a od mlade patke prava su d< sa. i Mladu koko mo ete pripr kao i pile. treba se umotati u slaninu ili u foliju. Praktièni su i dijelovi puretine. te ka je u prosjeku 1000 g. Koko za juhu . izvaðene utrol oèi æena. U Francuskim uzgajali tima uzgajaju se i veæe ptice. ako se radi o mladim pticama. peæi na aru i pr iti: nu. Jarebice. aromatiènim mesom. Najbolje je da ih kuhinjskom pagom povezet e u kri preko leða. patki ili jarebici. za ragoute i frikas see. Za jednu osobu potrebne su 2 prepelice. Meðutin nje se mo e pripremiti i fril i ragoute. tako da gotovo uopæe ne str e iznad tijela. punjene s . krila. na sobno j temper u hladnjaku. ako ih pripremate sa slaninom. pogot< je kupujete na tr nici. Vrijeme pripremanje guske je razlièito. Ako su mladi. sadr i malo masnoæa. Biserka. jo dosta toga saznati. da ih mo ete zataknuti iza leða. Ako ste dobili stariju pticu. Kod njih morate posebno paziti da paga bude dovoljno jaka i èvrsto povezana. Obièno ih se peèe ili pirja omotane u slaninu. treba iskljuèivo peæi. Posebno su ukusne. Velike ptice mo ete peæi. bez obzira da li su nadjevene ili ne. Poznato je i d radi u pokrivenoj posudi. èvrsto prive ite uz tijelo. guski. Smrznuta perad jek bez glave i n gu. ako ih poslu ujete kao 237 SAVJETNIK ZA PERAD Bez obzira radi li se o piletu ili biserki. kako bi se ptica ravnomjerno ispekla. ptièice od 90 do 100 g (pripremljene za peèenje). J edna koko dov za 4 . okruglim na borima na nogama. Mo e se pirjati ili peæi. Malo te e æe biti s puranima ili gu skama.3 porc ije. Pticu polegnite na leða i pove ite kuhinjskom pagom zglobove okolo na oko lo ili u kri . Vrijeme peèenja je otprilik e 30 do 50 minuta. prsa ili savinu tog peèenja. je oèi æeni eludac. ivotinja te ine 200 .5 kg mo ete raspodijeliti na 8 porcija. takoðer. da peèete èitavog purana i peænici. dakle omotati slaninom ili debelo namazati maslacem.kako i sam govori . Sada je polegnite na prsa i okrenite vrhove krila tako. Pogodna je za peèenje. Krila moraju biti prislonjena usko uz tijelo. peæi. Batake. Si veæ znate da se smrznuta mora odmrzavati uvijek iz* iz folije. Od jedne biserke mo e se pripremiti 2 . ili 236 NAJBOLJI RECEPTI Oblikovanjem titimo perad kod peèenja. a peèe se otprilike I 1/2 sat.6 porcija. Kod malih piliæa to nije problem. buduæi da mu je meso nemasno. ovisno o njezinoj te ini.Prije nego to pripremite peèenku ili frikassee. Fazane se prije peèenja treba bardirati. bataka. Krila pove ite kuhinjskom pagom i prièvrstite ih uz tijelo ptice. pof zabataka. koja ima lagani okus po divljaèi. kako to naziv aju profesionalci) bataci i krilca neæe se isu iti kod peèenja. kolièina i trajanja ku Piliæe mo et e pr iti. a njer meso lako probavljivo. buduæi da su usko zaveza ni uz trup. Fazan sa svojim nemasnim.kori sti se uglavnon pripremanje juhe. me pripremanja je izmeðu ] minuta. ivotinja te ine 800 . njih pripremiti ragout i druga mije ana jela. p fritirati. kak pam tili nekoliko savjeta pc kojih æe vam to bolje poæi rukom. svje je ponekad i èitava. poput odrezaka. I obzira radi li se o svje e z ili s mrznutoj robi. Od prosjeène patke mo e se pripremiti 4 porcije. treba im otprilike 45 minuta peèenja. pirjati. gusku i kok juhu. Perad -1 obzira o kojoj se vrsti radi morate najprije dobro is pr hladnoj vodi i nakon toga < To vrijedi i za dijelove. jo uvijek od nje mo ete pripremiti jaku juhu ili ragout. Samo na taj naèin æete postiæi da se krila ili bataci ne ispeku prerano ili èak poprime smeðu boju.. Jedna kokc voljna je za 4 porcije. ili od njih pripremiti raogout ili frikassee . To znaè operu ana. Pon æete uz nju dobiti i s rce.

purana) odvojite filete prsa od kostiju. jedino to to s njima neæe biti tako toèno odrezano. ali vam nitko niti ne brani. ampinjoni i sve vrste bilja i zaèina. Prere ite prsno meso o trim no em sve do kosti. guske. To znaèi. èaèkalice mo ete jo zamotati u kri kuhinjskim koncem i dobro ih zavezati. Buduæi daje njih meso nemasno. patke i komadi guske i purana. Zavezanu pticu okrenite na leða i ravnomjerno oblo ite slaninom trbu nu stranu. Kod veæih ivotinja za to æe vam trebati i malo vi e snage. koje se lagano rastrgati. Omiljeno je mljeveno meso ili je-trica od peradi. Od jedne divlje f mo ete pripremiti dvije pc Golubove umota ne u slani mo ete peæi ili pirjati. I naposljetku. jo jednom æe vam trebati o tar no . takoðer. mo ete koris titi i kare za perad. M o da æe vam se dogoditi vam neki strastveni lovac p fazana ulovljenog u divljini. Zatvorite otvor èaèkalicama. Ako vam to ne uspije no em. pa èak niti sasvim mladi piliæi. Polijevajte ih èesto njihovom vlastitom masnoæom. Pose ukusni ako su punjeni. Pticu zave ite kuhinjskim koncem. Bardirati znaèi omotati meso u slaninu . Pa ljivo i èupajte per ko nebiste o tet ili ko u. poc postavkom da se radi o ml ivotinjama. nj> ivotinju. jednako kao to biste zavezali i po tanski paketiæ. dite pincetom. Njime æete kod veæih ivotinja razdvoji batak na gornji i donji dio. I njih . èija ih masnoæa titi. Za to vam je potrebno vi e èaèkalic a. Ipak.u omiljeno jelo brojnih sladokusaca. Pa spalite plamenom. nare it e ih na jednako velike odreske i lijepo ih garnirajte. Buduæi da se j ve ne mo e uzgajati. a osobito prsa. Metoda punjena jednaka je i kod malih i kod veæih ptica. U loncu za peèenje mogu se na t ednjaku vrlo dobro ispeæi mladi piliæi. K od jarebica. bijeli kruh. koje probodite kroz meso.400 g-ptica dovoljna je za jednu Peèe se ot prilike 30 minut Mlade. Odre ite zada re ite trbuh i rukom izvadil utrobu. Va no je da u mesnici nabavite dugaèke. mo ete si pom batom za meso. Prepelièja prs. kod kupovine morate uzimate samo ptice s crnir nom i utim no icama. Perad koja je razrezana na dijelove mo e se pr iti u tavi. Kod manjih ptica ostavite ih zajedno. Ovako se vade iznutrice: c glavu s vratom 2 cm iznad nakon toga odre ite noge. jednom po du ini i dva puta po irini trupa. O trim no em zare ite oko batka sv e do kosti. ukljuèujuæi i krila. Perad æe ostati soèna. barer tov. ali su zato razlièita punjenja. Na ravno da se i te ke ptice. jer se njihovo nje no mesc s okoj temperaturi ne isu i 1 jako kao meso starijih ivot Male ptice. karama za rezanje peradi prere ite kost. Nitko vas ne prisiljava da pojedete i sla ninu. prepelice. morate zn ati naèin najbolji. ne podnose jako dobro vruæinu u peænici. Jednako tako dobro ova æe se perad ispeæi i u peænici. bez obzira da li ih tran irate sirove ili peèene. 350 . Mo ete ih pirjati. te i drijelo. tanko narezane komade blago dim ljene masne slanine. Na primjeru fazana pokazat æemo vam na koji se to naèin radi. poput purana i guske. neæete ba èesto naiæ u mesnici. æete morati na pravilan naè oèerupati i izvaditi iznutrice Ovako se èerupa perad: ul po ne koliko pera desnom a lijevom istovremeno nap ko u. Prilikom p eèenja masnoæa iz slanine æe se istopiti. a komai perja koji su jo ostali u ko.neka druga jela mogu se omotati i u listo ve vinove loze ili u opareno povræe. poput jarebice. to je ivotinja. vrhunskoj gastronomiji èije vrlo omiljena delikatesa. To stvo da ste uzeli mladu. Prsa razdijelite poprijeko na krila i prsa. U loncu ili p mo ete peæi samo mlade r. Pokazat æemo vam to n a primjeru sirove patke. jer otvor morate potpuno zatvoriti kako punjenje ne bi izlazilo van. ili pirjati u loncu. ba. a s vre mena na vrijeme prelijte ih i s malo kipuæe vode. a ipak æe dobiti lijepu zl tno smeðu boju. Dakle: polo ite patku na leða. osim ako nisu bardirani slaninom. 238 NAJBOLJI RECEPTI Gotovo da nema razlike da li pticu tran irate sirovu ili peèenu. Smjesu rukom gurnite u otvor. tih malih divi ca. Najbolje i najjednostavnije je da ih peèete u foliji za peèenje. Raèunajte da va potreban jedan golub po c Peku se otprilike 35 minut. potrebno vam je i vi e èaèkalica. veæ peèene ptice (patke. i stoga vrlo ukusne patke prepoznat æete po r plivaæim ko icam a. biserke. Ako vam je te ko. ali ih zbog njihovog masnog mesa p rije toga m bardirati. mogu ispeæi u peænici. nakon èega napravite èvor. Zatim no em od leða odvojite obje strane prsa. peku se l ne u slaninu. Kod tran iranj a veæe. Pripremljena na pravilan na svaka od ovih ptica je izuze ukusna. jer æe se slanina skupiti. Za svaki sluèaj. glavno jelo. pod pretpostavkom da su mladi. savinite ga na stranu i onda prere ite zglobove.

a du iskoristite i kod peèenj. S vreme na na vrijeme dolijte malo juhe. Stoga æemo vam na primjer srneæe pleæke pokazati kako æete oèistiti meso od ko a i ila. 1 poriluk narezan na kolutiæe. bit æe ne samo nego i pikantnije. trbuh i vrat mo ete iskoristiti za fond ili za ragout. sve do kostiju. iljast i prije svega o tar no . 5 borovica. majèinu du icu i èe njak. Ovo nje no m eso marinira se samo 6-12 sati. prelijte vruæom vodom. i pa ljivo ih izvucite. Kolièina je dovoljna za I kg mesa: pomije ajte 750 ml (3/4 I) bijelog vina. ponovno vam treba iljasti. pecite je i s vremena na vrijeme je okrenite.to je izuzetno praktièno -mo ete ih pripremiti èitave ili ih razrezati. a perad koja je u njoj peèena ostaje soèna i hrustav a. divlji ili pitomi. Napravite duboki rez sve do kosti. . lagan o dimljenom slaninom. zbog njegovog nemasnog mesa. Ona æe vam u tedjeti vrijeme koje bi potro ili na pr anje posuða. Ako je potrebno. 250 ml (1/41) ulja. Buduæi da s e te ivotinje nabavljaju veæ pripremljene za kuhinju . s vreme vrijeme okrenite meso. Va no je da pritom odre ete to manje èistog mesa. æe na taj naèini biti mekan aromatièno. 3) Posebna su delikatesa fileti od leða. Ispr ite ih sasvim kratko u puno maslaca. Nji hova se masnoæa dobro peèe. Ako i nije bardirana. Kod tran iranja najprije zare ite o trim n o em oko prednjih nogu i butova. ile odvojite na sljedeæi naèin eso zare ite uzdu ila. j Meso divljaèi ima malo m Ako mu dodate masnoæu samo jo bolje. Puran bi ipak trebali bardirati. Stavite je u tavu s prsima pre ma dolje. 239 SAVJETNIK ZA DIVLJAÈ *1 Meso divljaèi obièno se ne prodaduboko ispod ko a i odvojiti ih je tako temeljito oèi æeno (parirano) kao meso domaæih ivotinja. i na njega ostatak marinade. Kako se to radi. Polovicu stavite u lonac za mariniranje. ostavlja peænicu èistom. komadi fileta odrezani s obje strane kralje nice. i jo pobolj ati ako ga pomije ate s vrhnjem. pokrijte lonac i na laganoj vatri dalje pirjajte. 2 klinèiæa. Na taj naèin d obit æete odrezak za peèenje.je najbolje peæi u foliji za peèenje. Na primjer. Sve se to mo e ispeæi i u pekaèu ili u tavi. Osim toga: ako meso divljaèi marinirate 24 sata u mlaæenici (Buttermilch). zatim stavite meso. i vrhom no a odvojite meso od kosti sa svih strana. koji mo ete marinirati. karama za rezanje peradi odvojite uzdu leða rebra s obje strane. fond od pirjanja mo ete odmastiti. 6 zrna bijelog papra. Dobit æete mekano i vrlo soèno meso. 125 ml ( 1/8 1) vinskog octa. tj. ako ih prije toga omotate kri kama slanine. Bit æe vrlo soèna i pikantna. pokazali smo na fotografijama na lijevo j strani. Za to vam je potreban dugaèak. kao stoje prikazano ovdje na slici. a mo ete je skinuti s umaka. ma u-ran. I korijen per ina narezan na trake. marina-da od bijelog vina. da biste ga pripremili za p nje ili pirjanje. a na kraju vam je potre ban fond od pirjanja za pripremu dobrog umaka. o tar no . i pr ite ih 15 minuta u maslacu ili finom ulju (vrlo je ukus . NAJBOLJI RECEPTI 11 I) Zec ili kuniæ. 2 lovorova lista. i onda ih ispeæi ili pirjati. Ostavit" marinira 24 sata. Rebra. Uèvrstite ga k æem kuhinjskog konca i is 3 240 Marinade èine vi e od nemasnog mesa divljaèi. Nakon toga udove savinite na stra nu i uz sna an pritisak razdvojite zglobove. Drugaèije se postupa s patkom ili guskom. Mo ete ga i zaèiniti i pr iti ili pir ati. nije tolik o bitno. Skrutnuta je vrlo ukusna kao namaz za kruh. jer je tako i tako morate zapr iti sa svih strana na masnoæi. Leða i specite ili pirjajte èitava ili narezana na komade. ubrajaju se meðu najomiljeniju divljaè. zaj edno s trbuhom. jer tekuæina ishlapljuje. Za odvajanje mesa od kostiju. Sve vrste peradi mo ete i pirjati. Zaèinjene Ijone od srneti ne. Leða æe biti izuzetno ukusna ako ih ostavite u mlaæenici ili ma-rinadi. 2 luka narezana na kolutiæe. jelena svinje omotajte kri kom f ne slanine. ili ih omotajte masnom. Njega mo ete ubosti od mesa. 2) Odvojite leða. Nakon toga je prelijte kipuæom juhom.

. PIJETAO S HRENOVKAMA MmmmmmmmsmmmmmmmsmmmmmmmmBmmmmm I pijetao ¦ sol papar oko 100 g masne slanine (u kri kama) ¦ 2 luka 2 mrkve 100 g c ra 100 g maslaca 100 g nemasne slanine 12 olju tenih kestena 20 g luèiæa 12 malih ail hrenovki Osim toga: kuhinjski konac Pijetla operite u hladnoj vodi. osu ite i nare ite na 8 dijelova. Isperite estragon. dodajte meso i lagano zapecite. Slaninu izre ite na trake. tran irajte i stavite n a toplo. zaèinite izvana i iznutra solju i paprom. koje mo ete puno ljep e poslagati na tanjur od malih. Meso posolite i popaprite. 242 NAJBOLJI RECEPTI PIRJANA MLADA KOKO I mlada koko (oko 1. Meso iz vadite i stavite na toplo. ali ipak peèeni. Poslu ite s mije anim povræem i krumpirom. da unutra b udu jo ru ièasti. Umak prelijte preko mesa i zapecite oko 5 minuta.60 minuta. Posolite i popaprit e. KOKOS U UMAKU OD SIRA (bez fotografije) 2 koko i sol papar 2 luka 200 g maslaca I I suhog bijelog vina 1000 ml (11) sla g vrhnja ¦ 2 velike lice dijon-senfa ¦ 80 g ementalera Koko i isperite u hladnoj vodi. osu ite i natrljajte s vanjske strane i iznutra s olju i paprom. Najukusniji su ako ih ispr ite tako. Povræe pasirajte pomoæu sita. operite i nare ite na veæe kockice. Umije ajte senf. luèice i hrenovke. Meso polijte rakijom od anisa i posipajte sjemenkama komoraèa. 241 PERAD PILE S RAKIJOM ODAN ISA 2 pileta sol papar 2 granèice majèine du ice 2 granèice ru marina ¦ 4 lovorova list e lice maslinovog ulja ¦ I velika lica sjemenka komoraèa 4 velike lice rakije od anisa 4 re nja èe njaka 750 g malih krumpira ¦ 100 g hladnog maslaca Piletinu operite u hladnoj vodi. Krumpir dobro oèistite èetkicom i operite. Odre ite ga s obje strane uzdu kostiju. Oko I 5 minuta prije nego meso bude peèeno skinite pok lopac kako bi pilad dobila lijepu rumenu boju. Ukuhajte umak i prelijte preko mesa. Otopite maslac i u njemu pecite meso dok n e dobije rumenu boju. jedino to je to ne to lak e. Zajedno s maslacem stavite u posudu za peèenje. izvadite ga i stavite natopio. Dodajte krumpir s ljuskom mesu. Olju tite luk i izre ite na kockice.8 kg) sol papar I luk ¦ 60 g maslaca 200 ml (1/5 I) suhog bije og vina ¦ 500 ml (1/2 I) slatkog vrhnja 250 g kiselog vrhnja 100 g granèica estragon a Koko operite u hladnoj vodi. Zalijte vinom i dolijte kise lo vrhnje. pirjajte u njemu lu k. Mrkv u i celer ogulite. osu ite i razdijelite na 8 dijelova. osu ite i stavite zajedno s lovorom u piletinu. Kuhajte na laganoj vatri oko 20 minuta. Otopite u posudi za peèenje maslac i zapecite meso sa svih strana. Pijetla polegnite na povræe i pirjajte u prethodno zagrijanoj peæni ci na 200 °C (plin: stupanj 3) oko 40 minuta.no maslinovo ulje ex-travergine). M koso nare ite na kri ke. Dodajte luk i pecite s mesom. odstranite masnoæu i dodajte maslac u komadiæima. Dodajte pasirani umak od povræa i prelijte sve preko pijetl a. 4) Fileti se od peèenih leða odvajaju na jednaki naèin kao i od sirovog komada. Meso posolite i popapr ite. Izrib ajte sir i dodajte mesu i umaku. otopite. Neoguljeni èe njak stav ite u posudu za peèenje. Luk olju tite i izre ite na kockice. Uz to poslu ite ri u. K ri ke masne slanine posla ite na prsa od pijetla i prièvrstite kuhinjskim koncem. Mije ajte maslac tako dugo dok umak ne postane kremast. Umak uz stalno mije anje zakuhajte. nego na taj naèin dobivate i veæe kri ke. listiæe nasjeckajte na sitno i dodajte umaku i mesu. To ne samo da bolje izgleda. Meso pirja jte na laganoj vatri oko 45 minuta. Umak od peèenja prelijte u drugu po sudu. Zalijte vinom i vrhnjem. buduæi daje meso peèeno. Poklopljeno pecite u prethodno zagrijanoj peænici na 200 °C (plin: stu panj 3) oko 50 . Otopite maslac. osu ite. Meso izvadite. Poslu ite s krumpirima i brokulom. Isperite ru marin i majèinu du icu. dodajte kes tene.

PILEÆA PRSA S UMAKOM OD VLASCA 4 fileta pileæih prsa ¦ 120 g lososa sol papar ¦ 120 g hladnog maslaca 2 ljutike 10 l (1/10 1) bijelog vina. Preostali maslac rastopite u fon du od peèenja i u njemu pirjajte ljutiku i ampinjone. Poslu ite s tjesteninom i gra kom. Otvore prièvrstite èaèkalicama. Uz to poslu ite krumpir. nare ite na kolutiæe i umije ajte umaku. Umak kuhajte dok ne dobijete eljenu gustoæu. popaprite i dodajte vlasac. Zalijte vinom i vermutom.100 ml (1/10 I) pileæe juhe 250 ml (1/4 I) slatkog vrhnja 2 sve nja vlasca Osim toga: èaèkalice Filete isperite u hladnoj vodi. isperite ih u hladnoj vodi i nare ite na rezance. Zaèinite solju i paprom. Vlasac isperite. ocijedite i nare ite na plo ke. Fond od peèenja zalijte vinom i vermutom. Kao prilog prija tjestenina s kockicama rajèice. Ljutiku olju tite i n are ite na kockice. Olju tite ljutiku i isjeck ajte na kockice. posolite popaprite i pi ite maslacem. Kupine isperite. operite. Filete izvadi-' te iz maslaca i stavite na toplo. kratko ga zag rijte. ampinjone oèistite. Dodajte vrhnje i kupine. Dodajte vrhnje i ukuhajte umak. Filete izvadite i zalijte fondom od peèenja s vinom. 245 PERAD SJECKANA PILEÆA PRSA 4 fileta pileæih prsa sol papar 400 g ampinjona I ljutika 100 g maslaca. Dodajte poriluk i pustite d a neko vrijeme odstoji. 50 g maslaca otopite i u njemu pecite filete na umjerenoj vatri oko 20 mi nuta. Poriluk dobro operite. Umak osolite. dol ijte vrhnje i ukuhajte umak dok ne postane kre-mast. osu ite.125 ml 8 I) bijelog vina 4 cl suhog vermuta ¦ 250 ml (1/41) slatkog vrhnja-20 g listiæa mat iènjak Filetima odstranite ko u. 20 g maslaca rastopite u tekuæini od peèenja. Maslac rastopite i u njemu zapecite filete i ljutiku dok ne po-rumene. posolite i popaprite. Umije ajte preostali maslaca. osu ite i u svaki ure ite otvor. ne kuhajte. Filete poslu ite na umaku uz ri u s povræem. posolite i popaprite. Dodajte meso. Zapecite u prethodno zagi peænici na 200 °C (plin: sti 244 NAJBOLJI RECEPTI oko 10 minuta. Meso izvadite i stavite na toplo. nare ite na trake i kratko blan irajte u ki puæoj vodi. Gotovo meso izvadite i stavite na toplo. Losos nare ite na èetir i dijela i njime napunite filete. Ljutiku olju tite i nare ite na kockice. Zalijte vinom i juhom. Meso pos olite i popaprite. dolij te vrhnje. PRSAODPIJETL/ 5 KUPINAMA 4 fileta prsa od pijetla sol 40 g rastopljenog maslac. 50 g maslaca rastopite i u njemu pecite nasjeckano meso. Umak posolite i popaprite.243 PERAD PILEÆA PRSA S UMAKOM OD PORILUKA 4 fileta pileæih prsa sol papar I ljutika ¦ 2 poriluka 100 g maslaca ¦ 2 cl suhog v uta ¦ 125 ml (1/81) slatkog vrhnja ¦ 125 g vrhnja 2 velike lice vlasca narezanog na k olutiæe Filete isperite u hladnoj vodi. 400 g kupina ¦ 150 ml crne 6 velikih lica vrhnja Filete isperite u hladnoj vo site. Umak ukuhajte. 246 NAJBOLJI RECEPTI PILEÆI RA NJIÆI 1 kg fileta pileæih prsa ¦ 2 luka 2 re nja èe njaka 6 velikih lica rastopljenog maslaca 4 èajne lièice umaka od soje lice limunovog soka 2 èajne lièice smeðeg eæera 4 èajne lièice ribanog korijandra Osim toga: drveni tapiæi za ra njiæe . Meso posolite i popa prite. dodajte ljutiku i pir jajte.

ukuhajte umak dok ne postane kremast. Pirjajte meso u peænici oko 45 minuta. operite i sitno nasjeckajte. Umak pirirajte u mikseru i ponovo zaèinite solju i paprom. osu ite i nare ite na 8 komada. ri om ili zapeèenim krumpirima. Dodajte povræe. posolite. Odvojite 375 ml (' juh e i postupno dolijevajte bra no neprestano mije aji dok ne nastane kremast un Pazite . Umak pasirajte kr oz sito. Mrkvu ogulite i operite. Meso izvadite. dodajte vrhnje. PILETINA S RU MARINOM (bez fotografije) 2 pileta ¦ sol papar 2 velike lice ribanog ru marina ¦ I luk I re anj èe njaka I m elera 4-6 velikih lica maslinovog ulja ¦ 250 ml (1/4 I) bijelog vina 125 ml (1/8 I) pileæe juhe ¦ 250 ml (1/41) slatkog vrhnja Piletinu isperite u hladnoj vodi. Luk i èe njak olju tite i sitno nasjeckajte. stavite ispod ro tilja u peænicu i pecite oko 10 minuta. Zaèinite solju. os u ite i takoðer sitno nasjeckajte. osu ite i izre ite na komade velièine zalogaja. 247 j PERAD PUNJENE ROLADE OD PURETINE _L 4 odreska pureæih prsa (svaki oko 125 g) sol papar I luk 250 g ampinjona ¦ 2 sve nja per ina 10 g maslaca 4 kri ke nemasne slanine ¦ 20 g masla 5 velikih lica bijelog vina ¦ 2 velike lice slatkog vrhnja Osim toga: èaèkalice Puretinu isperite u hladnoj vodi. ampinjone oèistite. Meso i zvadite. Maslac rastopite i zapecite sa svih strana. Poslu ite s krumpirima.20 minuta. posolite. posolite. Meso izmije ajte s dobivenom smjesom i ostavite u hladnjaku oko 7 sati. U meðuvremenu oèistite p usitnite ga ovisno o vrsti. Juhu procijedite kroz s Maslac rastopite i u njemu bra no. ampinjoni. Povræe nare ite na kockice. posolite i popaprite. Luk olju tite. o gulite i nare ite na kockice. Meso izvadite iz juhe. paro 80 g maslaca 50 g p enièr bra na ribani mu ka 5 ml (1/81) slatkog vrhn. Poslu it e s krumpirom i povræem. pa prom i ru marinom. Maslac rastopite i u njemu pirjajte luk dok ne po stane staklast. dodajte ru marin i prelijte preko mesa. Meso posolite i popa prite. odstranite kosti i nare ite na komade velièine zalogaja. PIRJANA 1 PUREÆA PRSA I kg fileta od pureæih prsa ko e) I luk I klinèiæ ¦ I I rov list sol papar 400 g (npr. kratko ga zapecite i zalijte vinom i juhom. Umij e ajte per in. cvjetaèa. Dolijte vrhnje u fond od peèenja. Ulje ugrijte u posudi za peèenje. Celer oèistite i operite. osu ite. Luk ol nabodite klinèiæem i lovore Luk dodajte mesu. meso zapecite u pret hodno zagrijanoj peænici na otprilike 200 °C (plin: stupanj 3). posolite. zalijte s vinom i vrhnjem. Per in operite.] pri te i kuhajte oko 30 mini kuhanju povremeno skinite lu pjenu. Dodajte ponovo meso i pirjajte oko 45 minuta. Povræe zapecite. Roladice poslu ite na prethodn o zagrijanom pladnju. Odreske prema ite smjesom i savijte rolade. popaprite i posla ite odreske j edan kraj drugog. Tikvicu ope rite. Svaku roladu omotajte jednom kri kom slanine i sve zajedno prièvrstite èaèkalicom. Luk i èe nja k olju tite. sitno nasjeckajte i izmije ajte s ostalim sastojcima. Komade mesa nabodite na tapiæe . luk t ðer. Odstranite èaèkalice. popapn-te. popaprite i polijte preko rola-dica. gra ak. Umak malo ukuhajte.Meso isperite u hladnoj vodi. Dodajte ampinjone i pirjajte tako dugo dok tekuæina ne ispari. Poslu ite sa salatom. PIJETAO U UMAKU OD POVRÆA I pijetao sol papar I luk ¦ 1 mrkva I stabljika celera 1/4 tikvice 100 g maslaca 250 ml (1/4 1) bijelog vin a-500 ml (1/21) slatkog vrhnja2 velike lice nasjeckanih listiæa estragona Pijetla operite u hladnoj vodi. Sve pre hladnom vodom. Mrkvu i celer operite. Umije ajte estragon. Dolijte vi no i pirjajte roladice poklopljeno I 5 . Meso isperite u hladnoj vo re ite na kockice velièine c cm i stavite u lonac. osu ite i nare ite na 8 dijelova.

maslac. Ljutike olju tite. 249 PERAD PAÈJA PRSA S KOMPOTOM OD DUNJA 4 fileta paèjih prsa sol ¦ papar ¦ 2 ljutike 4 cl suhog bijelog vina 4 cl konjaka 8 velikih lica punomasnog vrhnja ¦ I prstohvat instant pileæe juhe ¦ 40 g pa tete od paèjih jetrica 2 listiæa kadulje 2 cl porta Za kompot od dunja: 200 g dunja ¦ 60 g maslaca 30 g eæera ¦ sok I limuna 2 cl bijelog vina Filete isperite u hladnoj vodi. solju. 20 g maslaca rastopite. Ugrijte ulje u posudi za peèenje i zapecite batake na oko 225 °C (plin: stupanj 3) u prethodno za grijanoj peænici. Posolite i popaprite. Rastopite 50 g maslaca i u njemu zapecite jetrica. operite i nare ite na plo ke. Ljutiku olju tite i sitno nasjeckajte . vino. zalijte bijelim vinom i konj akom. Preostali maslac rastopite i u njemu pirjajte ljutiku i ampinjone. Dodajte vrhnje . ogulite dunje . Umije ajte punomasno vrhnje i instant pileæu juhu i malo ukuhajte. Pa tetu pasir ajte kroz sito i umije ajte u kremu. posolite i popaprite. Filete prema ite s 40 g rastopljenog maslaca i pecite u prethodno zagrijanoj peænici na 200 °C (plin: stu panj 3) oko 10 minuta. Ostavite filete da miruju. U z to poslu ite tjesteninu. Rakove pustite da odstoje oko 7 minuta u kipuæoj vodi. nare ite na kockice i pirjajte u 20 g maslaca. Ma uran operite. Pa tetice od lisnatog tijesta kratko zagrijte u peænici. operite i nare ite na kockice. 40 g maslaca rast opite i u njemu pecite filete oko 10 minuta. napunite ih uju kom i odmah p oslu ite. te u batake i prièvrstite s èaèkalicama. Umak posolite i popaprite. Dolijte vermut i ukuhajte. paprom i kaduljom. Izvadite jetrica i stavite na toplo. Za kompot od dunji. Zal ijte vinom i vrhnjem i ukuhajte dok umak ne postane kremast. Nare ite ih na kockice velièine oko 2 cm i ocijedit e. pirjajte ljutiku u njemu. Dodajte povræe i pirjajte jo oko 30 minuta. dunje i kuhajt e oko 10 minuta. Nakon toga ih izvadite iz ljuske. Kada je povræe g< umije ajte vrhnje i dodajte Uz to poslu ite ri u. osu ite. ampinjone oèistite. ukuhajt . Dodajte sok od limuna. dolijte vermut. Ljutike olju tite i nare ite na kocki e. 250 j(^^^ NAJBOLJI RECEPTI PAÈJA PRSA S RAKOVIMA 5 fileta paèjih prsa sol papar 200 g hladnog maslaca 12 rakova ¦ 2 ljutike 100 ml /10 I) suhog vermuta 4 velike lice slatkog vrhnja I sve anj kiselice ¦ 10 g tartufa Filete isperite u hladnoj vodi. Jetrica dodajte umaku i kratko zagrijte. Zaèinite umak portom. kolutiæe tartufa i na rezance izrezanu kiselicu. Maslac ra stopite i u njemu karamelizirajte eæer. Batake izvadite i stavite na toplo. Meso posolite i popaprite. Luk olju tite i nare i te na kockice. dodajte f i kuhajte. osu it e. Odstranite sjemenke i izre ite dunje na komadiæe. Paèja prsa poslu ite s umakom i kompotom od dunja i ri om u maslacu. Uz to poslu ite mije anu salatu. Dodajte preostali maslac i nemojte vi e kuhati. Dolijte sok od bazge i pirjajte daljnjih 15 minuta. 248 NAJBOLJI RECEPTI RAGOUT OD PILEÆIH JETRICA 400 g pileæih jetrica 400 g ampinjona ¦ 3 ljutike ¦ 100 g maslaca 250 ml (1/4 I) crnog vina 125 ml (1/81) slatkog vrhnja4 granèice ma urana sol ¦ papar 4 pa tetice od lisnatog vrhnja Jetrica isperite u hladnoj vodi. nemojte kuhati. sitno nasjeckajte i dodajte umaku. nare ite na èetiri dijela. Umak procijedite kroz sito. osu ite i zaèinite solju i paprom. Celer i mrkvu ogulite.da se ne naprave gn Umak zaèinite mu katnim ora èiæem i solju.

per inom. odstranite ko tice i izre ite na kockice . Izvadite kosti. Sameljite pileæe meso. Dodajte preostali eæer i k aramelizirajte ga. Masnoæu saèuvajte. Lisièice oèistite i operite. Posipajte s malo eæera i karame -lizirajte ga. Gusku izvadite i izre ite na kri ke (fotografija 6). Uz to poslu ite okruglice i crveni kupus. Ljutiku olju tite. mrvicama. Umak procijedite kroz sito. I jabuku operite. pap rom. Sve zajedno izmije ajte sa umanjkom. Umak prelijte preko mesa. Rastopite maslac i u njemu pirjajte ljutiku i lisièice. Maslac ugrijte u tavici i u njemu zapecite batake. Odvojite 350 m l od juhe. Batake poslu ite na prethodno ugrijanom pladnju. ma uranom i s 2 lice Calvadosa. Sve izre ite na veæe kockice. Juhu ohladite dok se masnoæa ne stisne. 252 NAJBOLJI RECEPTI ¦». Preostale jabuke ogulite. Sve zal ijte vodom. solju i paprom. Celer i mr kve ogulite i operite. Pokupite masnoæu s juhe i dodajte batacima. o dstranite suvi nu masnoæu.HJJiaufflKl PEÈENI GUSCJI BATACI (bez fotografije) 4 gu èjih bataka 2 luka 4 velike lice eæera 2 lovorova lista I velika lica zrnca I èajna lièica soli I èajne lièice mljevenog cimeta ¦ 250 ml (1/4 I) octa bijelog vi gro ðica ¦ 50 g maslaca ¦ I velika lica eæera ¦ 2 èajne lièice krobnog eæera 30 g l Batake isperite u hladnoj vodi i stavite u lonac. Zamutite krobno bra no i doli jte u umak. dolijte u tavicu u kojoj ste pekli batake. zrncima senfa. PILEÆI BATACI U UMAKU OD BAZGE 8 paèjih bataka I ljutika 100 g lisièica I èajna lièica maslaca I umanjak I vel eckanog per ina I velika lica mrvica sol papar I luk 50 g celera I mrkva 4 v ce ulja 250 ml (1/41) soka od bazge-3 cl vermuta Batake isperite u hladnoj vodi. cimetom.2 I sata . posolite i popaprite. sitno isjeckajte i zajedno s lovorom. Poslu ite gusku na umaku. oblikujte i stavite u posu du za peèenje. solju i octom dodajte mesu. tako da obadvije polovice prsa ostanu spojene (fotografija I). osu ite sitno isjeckajte. odstranite ko tice. Gusku s povræem pecite u prethodno zagrijanoj peænici na 175 °C (plin: stupanj 3) 2 . izre ite na èetiri dijela. Gro ðice namoèite u hladnoj v odi. usitnjenim kostima i estragonom dodajte punjenoj guski (fotografija 5). Gotovo meso izvadite iz juhe i osu ite. Poslu ite s peèenim krumpirima i crvenim kupusom. teleæa jetrica i izmije ajte s vrhnjem.e. Poslu ite s kroketima i restanim krumpirom. (fotografija 3). Sve zajedno s masnoæom iz guske. Kuhajte batake kod umjeren vatre oko 2 sata. Gusku iznutra naribajte solju. Zaèinite Calvado-som i napunite gusku (fotografija 4). Paèja jetrica i kestene izre ite na kockic e. Smje su puni25 PERAD PUNJENA GUSKA I guska ¦ sol papar ma uran 4 lice Calvadosa (rakija od jabuke) 300 g pileæeg file g teleæih jetrica 350 ml slatkog vrhnja 80 g olju tenih kestena ¦ 3 jabuke 80 g kuha e unke 80 g pinjola ¦ 2 luka 50 g celera 2 mrkve I sve anj estragona Gusku operite u hladnoj vodi i osu ite. No em razdvojite gusku poèev i od leða i odstranit e kosti. Ostavite da odstoji oko I sat.Gusku za ijte na leðima. U zgusnuti umak dodajte gro ðice i bademe. 253 DIVLJA PERAD FAZAN S GROZD 2 fazana sol ¦ papar 200 j ne (tanke kri ke) Za kupus s pjenu avim vino 600 g kiselog kupusa ¦ 2 luk 50 g masti 1/2 boce pjenu vina . Sve izmije ajte s pinjolom i pileæom smjesom. Luk olju tite. Luk olju tite. Masnoæu i i le odstranite (fotografija 2).

nare ite na kockice i pirjajte u 50 g maslaca. ocijedite. Dodajte vrhnje i Calvados. odstranite slaninu i listove vinove loze. stavite u sredinu. Ljutike olju tite i izre ite na kockice. Odstranit ninu s fazana i posla ite ih r pus. 254 NAJBOLJI RECEPTI PRSA OD FAZANA NA LEÆAMA (bez fotografije) 300 g leæa 4 fileta prsa od fazana sol papar 30 g celera 1/2 poriluka I mrkva ¦ utike 100 g maslaca ¦ 4 velike lice vrhnja ocat od sherrva 2 velike lice nasjeckano per ina Namoèite leæe preko noæi. Zagrijte ulje i u njemu kratko zapecite meso. tike 50 g masla mi . Meso stavite u umak. Kes tene zagrijte u vodi. pa pec prethodno zagrijanoj peænii oko 200 °C (plin: stupanj 3 3 0 . Povræe oèistite. operite. Luk olju tite i sitno nasjeckajte. Pecite u prethodno zagrijanoj peænici na 200 °C (plin: stupanj 3) oko 40 minuta. dolijte vino i malo ukuhajte.100 ml (1/1 01) crnog vina-100 g slatkog vrhnja ¦ 4 cl Calva-dosa sol ¦ papar Filete odvojite od kostiju.40 minuta. D odajte kiseli kupus. Uz to poslu ite pecle na maslacu. ukuhajte umak. paprom i mu katnim ora èiæem. posolite. Pustite da odstoje oko 5 minuta a onda ih poslu ite na povræu.Za pire od krumpira: I kg krumpira 250 ml (I/M mlijeka 100 g maslaca rit mu katni ora èiæ Osim toga: 200 g gro ða i ski konac Fazane isperite u hladnoj vc osu ite. Umije ajte vrhnje i zaèinite octom. izvadite ga i stavite na toplo. Otopite mast i pirjajte luk. Pro cijedite ga kroz sito i zaèinite solju i paprom. Gro ðe kratko blan in ogulite i stavite oko fazana. odstranite ko tice i nare ite na kockice. 500 ml (1/2 I) vode i pirjajte 25 minuta. osu ite. paprom . posolite i popaprit« Omotajte ih slaninom i pr iè kuhinjskim koncem.125 ml (1/8 I) soka od bijelog gro ða 125 ml (1/8 I) kog vrhnja Jarebice operite u hladnoj vodi. malo ukuhajte umak. posolite i popaprite. izmij e ajti mlijekom i maslacem. vr hnjem. stavite povræe i jarebice na povræe. Izvadite gotove jarebice. Fond od peèenj a zalijte konjakom i flambirajte. osu ite. Filete pecite u 50 g maslaca u prethodno zagrijanoj peænici na 200 °C (plin: stupanj 3) oko 10 minuta. 255 DIVLJAÈ ZEÈJA LEÐA 5 BUKOVAÈAh 2 komada zeèjih leða ne slanine sol papar lica ulja 400 g bukov. kuhanih kestena ¦ 4 velike lice vrhnja bani mu katni ora èiæ 4 cl konjaka.. Dodajte leæe. JAREBICE S PIREOM OD KESTENA 4 jarebice 16 listova vinove loze 8 kri ki masne slanine 2 luka 50 g celera 2 mrk e ¦ 150 g maslaca sol ¦ papar 400 g olju tenih. pasirajte i izmije ajte s preostalim maslacem. Otopite maslac i u njemu kratko zapecite jabuku i ljutike. poso zaèinite s mu katnim ora è Pire pomoæu trcaljke za ul< va nanesite na pladanj k. Po sipajte solju i paprom. isperite u hladnoj vodi i nare ite na tanke rezance. Filete isperite u hladnoj vodi. Kuhajte krumpir oko 20 mi Pasirajte krumpir. zamotajte s opranim listovima vinove loz e i sa slaninom. d< pjenu avo vino. Dolijte sok od gro ða i vrhnje. DIVLJA PATKA U CALVADOSLJ OABUKOVAÈA) 800 g prsa divlje patke ¦ I veliku jabuku 2 ljutike 2 velike lice ulja. Celer i mrkvu ogulite i operit e. solju i per inom. Olju tite luk i nasjeckajte ns kice. 50 g maslaca rastopite u posudi za peèenje. Jarebice poslu ite s pireom od kestena i umakom. posolite i popap rite. i kratko zapecite u peænici. J abuku ogulite. p> pnte i pirjajte oko 30 minui Za pire ogulite i operite kn.

Luk olju t ite i sitn kajte. Posolite i popaprite meso. Rubove posude prema ite i stuèenim umanjkom. KUNIÆ SA AMPINJONIMA ISPOD PEKE OD TIJESTA (otprilike 6 porcija) Za tijesto: 300 g bra na 1/2 èajna lièice pra ka za pecivo 100 g hladnog maslaca 2 umanjka ¦ 10 0 I) hladne vode Za uju ak: 3 divlja kuniæa sol papar 2 luka 8 velike lice maslinovog ulja ¦ 500 ml (1\2 I) cr vina 200 g ampinjona ¦ 250 ml (1/4 I) slatkog vrhnja I sve anj per ina Za tijesto prosijajte bra no s pra kom za pecivo. zalijte vinom. No ice izvadite iz mar osu ite. Ma jèinu du icu isperite. Ulje zagrijte i: meso sa svih strana. Meso nabodite slar solite i pop aprite. Uz to poslu ite krokete . 257 . operite ih i nasjeckajte. pa ga i zvad 256 NAJBOLJI RECEPTI mije ajte u mikseru. Kupine proberite ocijedite. Ragout posolite. popaprite i oblikujte 4 odreska. Gljive oèistite i operite. Meso. Umak posc paprite. Uz to poslu ite tortice od krumpira. Umije nje. Sve zajedno pirjajte jo oko 5 minuta. Odstranite koricu s kruha i umije ajte ga zajedno s vrhnjem. osu ite i umije ajte. MLJEVENI STEAK OD MESA DIVLJAÈI S GLJIVAMA (bez fotografije) Za odreske: 400 g mesa od divljaèi (srneæi ili jelenji but) 50 g lisièica 50 g ampinjona ¦ 2 ljuti 50 g bijelog kruha 4 velike lice vrhnja 2 granèice majèine du ice sol papar ¦ 6 ve ca ulja Za ragout od gljiva: 100 g vrganja ¦ 100 g lisièica 100 g bukovaèa ¦ 2 ljutike sve anj per ina I sve anj vlasca 50 g maslaca s mirodijama 6 velikih lica vrhnja Meso isperite u hladnoj vodi i osu ite. Gljive < operite i nare ite na kc tike olju tite i sitno isjei Rastopite maslac i u nje te ljutiku i gljive. Tijesto ostavite zamotano u foliji u hladnjaku ok o I sat. Povr inu tijesta prema ite razmuæenim umanjcima i izbu ite manju rupu z a paru. Ugrijte ulje i u njemu pecite odreske oko 10 mi nuta. Tijesto izvaljajte malo veæe od velièine vatrostalne posude. Maslinovo ulje zagrijte i u njemu na jakoj vatri zapecite meso. umanjkom i konjakom u smjesu od mesa i gljiva. I umanjak i vodu i brzo umijesite glatko tijesto. Ulje posudi za peèenje i u r cite meso u prethodne peænici na 225 °C (plin oko 25 minuta. Dodajte maslac. Ragout od gljiva posolite. ampinjone oèistite. Za ragout od gljiva oèistite gljive. operite. sitno nasjeckajte s umakom. i ZEÈJE NO ICE UMAKU OD Kl 12 zeèjih no ica 350 i ¦ 350 ml crnog vina 2 400 g kupina 6 velikih 2 lovorova lista sol f 3 velike lice vrhnja No icama odstranite k rite u hladnoj vodi i os marinirajte preko noæi vinu. Umije ajte vrhnje i zaèin-sko bilje. Luk olju tite i nasjeckajt e. Za ragout odvojite meso od kostiju. osu ite . isperite u hladnoj vodi. popaprite i stavite na odreske.6 velikih lica vrhnja ¦ I per ina ¦ I sve anj vlasi Meso isperite u hladno osu ite. Maslac od mirodija rastopite i pirjajte u njemu ljutiku i gljive. Posolite i popa-prite.40 minuta. Smjesu posolite. osu ite i sitno nasjeckajte. osu ite i nare ite na male kockice. Dolijte vrhnje i pirjajte oko 25 minuta. . izre ite na plo ke i dodajte mesu. popaprite i stavite u vatrostalnu posudu. D kratko pirja jte. Tijesto polegnite preko posude kao poklopac i dobro prilijepite rubove za posudu. Dodajte luk i takoðer pecite. gljive i ljutiku sameljite. Per in isperite. sitno nasjeckajte i dodajte smjesi. Mirodije isperite u vodi. Pie stavite peæi u prethodno zagrijanu peænicu na 175 °C (plin: stupanj 3) oko 30 . Ljutike olju tite i sitno isjeckajte. Per in i vlasac isperite. Slaninu izre ite ce. Meso poslu ite na gljiv Poslu ite uz odreske o i prokulicu. Umije ajte vrhnje i ukuhajte. Dodajte lovor i dolijte marinadi pirjajte kod umjerene > 50 minuta.

Dodajte povræe i koncentrat od rajèica i pirjajte sve zajedno. Ukrasit e jabukama. si tno nasjeckajte i pirjajte u maslacu. ukuhajte i prelijte preko mesa. nare ite na kockice velièine oko 3 cm. Slaninu izre ite na tanke rezance i pr ite u tavici. Mast zagrijte i u njoj zapecite ro lade. Mrkve i celer ogulite i nasjeckajte na kockice. posolite i popaprite. Meso izvadite i stavite na toplo. Pirjajte daljnjih 45 minuta. nasjeckanom majèinom du icom i ru marinom. Odlijte masnoæu od peèenja. osu ite. Meso izvadite. oblikujte rolade i prièvrstite èaèkalicama. Luk olju tite i nasjeckajte na kockice. posolite i poparite. Umak pasirajte kroz sito. ukuhajte umak. posolite i popaprite. 2 luka olju tite. Ragout ponovo posolite i popaprite. osu ite i naribajte solju i p aprom. dodajte luk i pirjajte. Dolijte vino i pirjajte daljnjih 25 minuta. Ras topite maslac i u njemu na kratko pirjajte ocijeðene vi nje i orahe. lovorom. Dodajte meso i pirjajte jo oko 45 minuta. 259 DIVLJAÈ VEPROVI NA 5 LUÈICAMA (bez fotografije) I kg buta od divlje svinje (bez kosti) ¦ sol papar 3 velika luka 6 velikih lica ulja ¦ 3 velike lice koncentrata od rajèice ¦ 700 ml crnog vina 10 zdrob jenih borovica 20 kiselih luèica 4 kri ke nemasne slanine Meso isperite u hladnoj vodi. posolite. pa izvadite iz posude. Odreske prema ite smjesom. Uz to poslu ite pecle i brokolu.Ulje zagrijte u posudi za peèenje. MIJE ANI HLADNI MEDALJONI OD MESA DIVLJAÈI . Kestene nasjeckajte i izmije ajte s mljeveni m mesom. Poslu ite s tjesteninom. Meso osu ite. Umije ajte vrhnje. Odstranite ko tice. Ulje zagrijte u posudi za peèenje i na kratko zapecite sa svih strana. posolite ga i popaprite. Zadnjih 10 min uta dodajte ocijeðene luèice. Zalijte s Madei rom i 6 velikih lica soka od vi anja. Kri ke jabuke blan irajte u sla tkoj vodi oko 3 minuta. lukom. 2 luka. vrhnjem. isperite ga u hladnoj vodi. Meso zajedno s povræem. vino i borovice. mrkve i celer ogulite i nasjeckajte. isperite u hladnoj vodi i zave ite pomoæu kuhinjskog konca. U meðuvreme nu gulite jabuke i nare ite na kri ke. borovicama i vinom stavite u posudu i ma rinirajte preko noæi. Posu du stavite u prethodno zagrijanu peænicu na 200 °C (plin: stupanj 3) i pecite meso d aljnjih 30 minuta. Luk olju tite i nasjeckajte. ukuhajte. Umak pirirajte. i dodajte je preko ragouta. majèinom du icom. Poslu ite sa peclima. osu ite. Poslu ite s okruglicama od emlja. Povræe pirjajte s koncentrat om od rajèica u fondu za peèenje. Umije ajte k oncentrat od rajèica. ROLADE OD MESA DIVLJE SVINJE 8 odrezaka od mesa divlje svinje (svaki oko 100 g) sol papar 4 luka 40 g maslaca 8 kuhanih kestena 200 g mljevenog mesa 3 velike lice slatkog vrhnja ru marin ma du ica 2 mrkve ¦ 50 g celera 50 g masti 2 velike lice koncentrata od rajèice 1 I suhog crnog vina Odreske isperite u hladnoj vodi.DIVLJAÈ JELENJI FILETS ORASIMA I VI NJAMA 800 g jelenjeg fileta sol papar 6 velikih lica ulja 50 g maslaca ¦ I staklenka vi a (neto oko 200 g) 100 g nasjeckanih oraha 6 velikih lica Madeira ¦ 2 velike lice vr hnja Filet oèistite od ko e i ila. Zagrijte ulje i meso zapecite sa svih strana. 258 NAJBOLJI RECEPTI PIRJANI SRNEÆI BUT 1 kg srneæeg buta (bez kosti) 3 velika luka 4 mrkve 100 g celera 2 lovorova lista 2 granèice majèine du ice 30 ljenih borovica ¦ 700 ml crnog vina 8 velikih lica ulja sol papar 2 velike lice koncentrata od rajèice ¦ 3 jabuke I velika lica eæera Meso oèistite od ko e i ila. popapr ite i zapecite sa svih strana. Posolite i poparit e smjesu.

dok umak ne post ane kremasti. Izvadite ih i ostavite da se ohlade. Rastopite preostali maslac i u njemu pirjajte ampinjone i ljutiku. Kao prilog poslu ite pirjanu cikoriju i pire od krumpira (grofovski krumpir). Tijesto prema ite razmuæenim umanjko m. Jelenje medaljone uk rasite plo kama kivija i bademima. Medaljone od divlje svinje ukrasite jagodama i komadiæima ananasa. stavite ga u prethodno za grijanu peænicu na otprilike 200 °C (plin: stupanj 3-4). SRNEÆA RU A U OCTU OD MALINA (bez fotografije) 8 ru a od srneæeg buta (po otprilike 80 g) sol svje e mljeveni bijeli papar ¦ 6 velikih ica jestivog ulja ¦ 4 velike lice octa od malina 40 g malina 250 ml (1/4 I) smeðeg os novnog fonda (recept vidi na str. Ljutiku olju tite i ¦nare ite na sitne kocki ce. i zbor je va . ponajprije. a talog od peèenja prelijte octom od malina. preko njega raspodijelite smjesu i tijesto zatvorite. Mo da jo niste probali niti mje avinu hruskavih zelenih i snje nobijelih paroga u holandskom ili bernaise--u maku. Medaljone od zeèevine garnira jte kuglicama lubenice i metvicom. Ulje zagrijte u tavi i u njemu pecite medaljone otprilike 5 minuta.30 minuta. Zakuhajte um ak i nakon toga ga pirirajte u mikseru. Dakle. koja je prikazana na fotografiji lijevo.I velika lica slatkog vrhnja 2 velike lice sjeckanog per ina 3 umanjka 50 g me od gu èjih jetrica Filete od jelenjih leða isperite u hladnoj vodi.4 jelenja medaljona (svaki oko 80 g) 4 srneæa medaljona (svaki oko 80 g) 4 medaljo na od mesa divlje svinje (svaki oko 80 g) ¦ 4 medaljona od zeèevine (svaki oko 80 g) sol papar 8 velikih lica ulja . Smjesu ostavite da se ohladi. Izvadite ih i ostavite da se ohlade. operite i sitno nasjeckajte. Recepti na sljedeæim stranicama dat æe vam sasvim dovoljno poticaja. osu ite kuhinjskim papirom. Ni ta lak e od toga. Ra stopite otprilike 45 g maslaca i u njemu zapr ite filete sa svih strana. Sada napokon i to mo ete isprobati. Uz to poslu ite razno povræe.150 g dimljene kobasice od teleæih jetra 50 g mas aca 2 velike lice konjaka ¦ 2 kri ke kivija 4 badema ¦ 4 fileta mandarina 4 suhe lj jagode ¦ 4 komadiæa ananasa 4 kuglice lubenice ¦ 4 listiæa metvice Medaljone isperite u hladnoj vodi. Mora biti soèno i aromatièno. 260 NAJBOLJI RECEPTI JELENJA LEÐA U LISNATOM TIJESTU (bez fotografije) 4 fileta od jelenjih leða (svaki po otprilike 180 g) ¦ sol papar ¦ 60 g maslaca 300 g smrznutog lisnatog tijesta ¦ 250 g ampinjona ¦ 2 ljutike 2 velike lice Madeire (crno v ino). Odlijte masnoæu u kojoj se peklo meso. Na svaku ploèu stavite po jedan filet. zaèinite solju i paprom . Dolijte Ma-deiru i slatko vrhnje i ostavite da zakuha. zaèinite solju i paprom. srneæe s mandarinama i suhim ljivama. Ulje zagrijte u tavi i u njemu pr ite srneæe meso oko 5 minuta. tako da budu srednje jako peèeni (medium). Nakon toga ga izva dite i ostavite na toplo. i zatim je pomije ajte s 2 umanjka i kremom od gu èjih jetrica. Lisnato tijesto podijelite na èetiri dijela i izvaljajte ga na dovoljno velike ploèe. Za kremu umije ajte kobasicu o d teleæih jetra s maslacem i konjakom. Zaèinite ga solju i prelijte preko srneæih ru a. Lisnato tijesto jotopite na sobnoj temperaturi. ili broku lu u umaku od kikirikija. dok sva te kuæina ne ispari. a originalna jela uèinit æe iz abiranje pravim zadovoljstvom. 261 POVRÆE 262 NAJBOLJI RECEPTI Povræe mora. I svatko tko eli ivje i zdravo. 132)' 100 g hladnog maslaca Srneæe ru e isperite u hladnoj vodi. Umije ajte per in. Mo da jo nikad niste jeli luèice sa cimetom. biti svje e. Sve to mo ete nadoknaditi. osu ite i zaèinite solju i paprom. i pecite 20 . Za-motuljke tijesta stavite na hladan lim za peèenje. Smjesu stavite u vreæicu za ukra avanje sa zvje zdastim otvorom i na vrh svakog medaljona istisnite rozetu. Dodajte komadiæe maslaca. . Dodajte oèi æene maline i dolijte osnovni fond. ampin jone oèistite. osu ite i zaèinite solju i paprom. morao bi "potro iti" najmanje 250 g dnevno.

od kojih najveæi dio sadr i izuzetno korisne balastne tvari koj e sve vi e dobivaju na znaèenju u na oj prehrani. mo e ga se nabaviti tijekom èitave godine. Na sreæu. Bez obzira radi li se o cvjetastom. boj ampinjonima i pogodni su nako kao i ampinjoni . koraba i prokulica (fotografije gore). ta su vrlo za sitne. Nekada su se paroge mogle nabaviti samo od sredine travnja do kraja li pnja. parogi sliènim stabljikama nos i zelene. pogotovo b èe. Glavna sezona ko rabe je od svibnja do kolovoza. zeljastom. u hladnjaku. iljasti kupus (lijeva fotografija gore lijevo). Obje su vrste os na pritisak i toplinu. morate preraditi neposred kon kupovine. Neo teæeni ampinjoni se u hlad njaku odr ati svje. to je bijeli kupus. bijeli i crveni luk. a cnjepasti listovi oblikuju okrugli ili cilindrièni cvijet. ako ga se ne pripremi na prav ilan naèin. ali mo e se nabaviti i tijekom èitave godine. U zeljasto povræe ubrajaju se kelj. stablj i kastom. i od najzdravijeg povræa malo æe biti koristi. Danas ih se mo e nabaviti i tijekom èitave godine. sve vrste ubrajaju se u najzdravije to mo ete ponudi ti svom organizmu. nje ni mladi luk sa svojim zelenim listovima. Artièoke rastu na dugaèkim. Cvjetaèa i brokula su takor stre. cvjetaèa tvori glavicu od bijelih. jer potjeèu iz iste obit Najprije je ipak n astala bro 264 NAJBOLJI RECEPTI uzgojena od svog divljeg pretka. Jer. ali botanièki gledano. a u\ èak i iz zemalja Ju ne Ame ampinjoni i bukovaèe (fot gore) ko je se mogu nabavi im trgovinama uglavnom < iz uzgoja. Lukovice ukratko: èe njak i poriluk. nema niti jednog godi njeg doba u kojem bi se treba li odreæi tog u itka. nekoliko dana. Glavati kupus im a jednu veliku prednost: zahvaljujuæi posebnim modernim metodama skladi tenja. omiljeno ali i prilièno skupo povræe. niti ga nemojte ostavljati nepokrivenog. ali i kineski kupus. On ju veæi. svje i kupus koji j e ubran ujutro. malene ljutike. meðutim. Meðutim. Komoraè se. valoviti klobuk. Gljive sadr tivno puno bjelanèevina. jer njegovi go-molji nisu pravi gomolj i. koje raste ispod zemlje. kakva bi bila brojna jela bez luka i njegovog aromatiènog r . Nakon to ga usitnite nemojte ga vi e pr ati. Brokula na zelenim. Mo e se nabaviti od kolovoza do travnja. Ali ipak. mo ete ga i èuvati. nego stabljike listova koje se u slojevima zbijaju u gomolj. bijeli kupus i crveni kupus. Cvjetaèu mo ete nabaviti tijekom èitave godine. Kod ampinjon. Kod prve proljetne ber be. kovrèavi kelj. Svi imaju svoje va no mjest o u pikantnoj kuhinji. sna nim stabljikama i imaju me snatu jezgru cvijeta. ne ubraja u zeljasto povræe. gust o zbijenih cvjetiæa. Ako je to neizbje no. paroge. i to s bijelom i plavom ovojnicom. jer u suprotnom dolazi do gubitka vitamina i mineralnih tvari. prvi je tzv. dok je sezona broku le od listopada do svibnja. struènjaci govore o cvjetastom povræu. Jestivi su jezgra i zadebljani krajevi listova. a njena domovina su arapske zemlje. likujemo bijele i smeðe vrs ampinjoni koji d olaze iz u iz Francuske. Za razliku od nje. i za variva. Ime je dobio po svom izgledu. gomoljastom ili lukovièastom povræu.263 w SAVJETNIK ZA POVRÆE Kada se govori o artièokama. struènjaci za prehranu preporuèuju konzumiranje najmanje 250 g povræa dnevno. Zbog svega toga. Postoje paroge s bijelim i ljubièastim glavica Puno se rjeðe na tr i tu mo e nabaviti i izuzetno aromatiène zelene paroge. ali samo u tamnom pro storu i zapa-kovanog u foliju. U i stom tom razdoblju mo ete nabaviti i ukusnu i aromatiènu prokulicu. najukusniji je ako se pripremi veæ u podne. od berbe do berbe. ubraja se u na jbolje povræe koje se mo e naæi na tr i tu. tako d . ako se elite zdravo hraniti. premda imaju dlièan okus. Na taj se naèin g mogu nabavi ti svje e tijekc ve godine. Stoga vam dajemo nekoliko va nih savjeta: povræe.za i peèenje. zvuèno se na "ru ièastim" ampinjonima. Cvjetovi ove kultivirane sikavi ce ubrajaju se u fino povræe. a prije svega lisnato po vræe poput pinata i blitve (na fotografiji gore lijevo) morate pripremiti istog dan a kad ste ga i kupili. Razlozi: povræe sadr i brojne vitamine i mineralne tvari kao i zd rave ugljikohidrate. rahle cvjetiæe. Artièoka je poznata jo od antike. Nje ni kineski kupus mo e se iskoristiti i za salatu. zadnjih nekoliko godina sv< e uzgajaju i bukovaèe.

Takva je ko ara dobra i za Iritiranje. Kolièina je dovoljna za èetiri velike paprike. pravo korje-nasto povræe. Na svakom plodu odsijecite vrh (poklopac). U plodonosno povræe ubrajaju se i grah i gra ak. k ada su posebno aromatiène. I sjeckanim lukom. Postoje tri vrste celera. Od svih domaæih vrsta povræa. Za uobièajeno kuhanje u ekspres-loncu postoje metalni umetci s rupica . k oje se takoðer rado koristi i za salate. jednako kao i krastavac za kuhanj e. Ovdje je kraæi pre gled kuhanja u minutama. a u manjim se kolièinama mogu nabavi ti i tijekom èitave godine.oðaka. mo e se nabaviti od rujna do veljaèe. U njima mo ete kuhati povræe u loncu na pari. bijeli i crveni grah (svi prikazani na fotografiji desno) dobivaju se od potp uno zrelih mahuna. Kao predstavnik krastavaca pri kazan je salatni krastavac. Uvoze se iz SAD-a. koji se mo e nabaviti od srpnja do rujna. i kao povræe. jednako kao i su eni uti i zeleni gra ak. Zele-nosmeðe i crvene leæe ( na fotografiji dolje desno) takoðer se ubrajaju u porodicu mahunarki. krastavci i korabe. ali mo e se i puniti i pirjati. tako da uvijek bude èvrsto. solju. Osim toga. ali se ri jetko uzgaja u domaæim staklen-icima. pikantnog èe njaka? Kuhajte povræe na moderan i zdravi naèin. 266 NAJBOLJI RECEPTI Artièoke i patlid ani. sa svojim visokim sadr ajem vitamina A i C. pred-stupnja vitamina A. ièane ko are se mogu koristiti i za fritiranje u ek spres-loncu. i to gotovo iskljuèivo iz uvoza. Glavna sezona rajèica je od srpnja do rujna. a uspijevaju i u na im krajevima . Cikla. tako da uopæe ne dolazi u dodir s vodom. svi su pogodni za punjenje. nego za usitnjeno povræe. Punjenje mljevenim mesom: umije ajte smek anu. I jajetom. To se ne odnosi samo na omiljeni pommes frites. ona sa dr i najvi e karotena. Glavna im je sezona od srpnja do studenog. koji se mogu nabaviti u razlièitim st upnjevima dozrijevanja. Plodove operite i osu ite kuhinjskim papirom. paprike i gomoljasti celer. jednako kao i krastavac . i to o najva nijem. Francuske i panjolske. to je takoðer vrlo brza metoda pripre me jela. Bijeli celer. Gotovo sve vrste ma huna u dana nje su vrijeme gotovo bez ikakvih konaca. koja se relativno malo konzumira. i to kao povræe i za salatu. zemalja Ju ne Amerike.ubraja ju se u porodicu bundeva. Tikvice na fotografiji desno . ako se sve radi na ispravan naèin. to znatno olak ava èi æenje. Uglavnom se ko risti za salate. o soènoj mrkvi. Tamnoljubi-èasti patlid an mo ete nabaviti tijekom èitave godine. 50 g dimljene slanine narezane na kockice. koji je s e ubraja u zaèinsko bilje. ièane ko are idealna su pomoæ za sve one. a vrlo rijetko iz domaæih staklenika. i to grmol ike i penjaèice. koji ima sve veæi udio na tr i tu . Nasuprot tome. koji povræe ele pripremati na naèina koji æe ga oèuvati. takoðer ima zadebljani korijen. ako gledamo potro aèke navike na ih l judi. Na primjeru paprike pokazat æemo va m kako se to radi. ali se koriste njegove soèno-mesna-te stabljike li stova. koje ste prethodn o umoèili u jaja i bra no. Su eni i. omiljeno povræe za juhe. Mrkva se mo e nabaviti tijekom èitave godine. omiljene rajèic e. Zatim je tu slatka paprika. Najprije dolaze razlièite vrste zelenih mahuna. Soèni su i sjajni plodovi povræa (fotografija desno). ili osarn velikih rajèica. Osim toga. repa sadr i vi e vitamina C. pa èak i krumpir. dakle i izvan njegove prave sezone. odstranite sjemenk e i bijele pregradne stjenke. postoji jo i zaèinski celer. Najva niji je gomoljasti celer. Obje se vrste mogu nabaviti i sa utom ljuskom.mo e se koristiti i za salatu. paprom i paprikom. zgnjeèenu emlju s 200 g mije anog mljeveno g mesa. koji se zahvaljujuæi uzgoju u staklenicima i uvozu mo e nabaviti tijekom èitave godine. koji se odnosi na usitnjeno povræe: artièoke 30 bijeli celer 10-15 cvjetaèa 2 zelene mahune I 5-20 brokula 10 cikorija 8-10 kineski kupus 15 zeleni gra ak 15-20 komoraè 15 kelj 30-40 koraba 20-35 poriluk 10-15 mrkva 15-20 paprika 15 prokulica 15-20 cikla 30-40 crveno zelje 30-40 celer 20-30 paroge 20 pinat/blitva 5-10 iljas ti kupus 20-30 bijeli kupus 30-40 kovrèavi kupus 20-30 tikvice 10 265 SAVJETNIK ZA POVRÆE Ovdje æemo govoriti o korjenas-tom povræu. kao i o p ikantnoj repi.

Punjene rajèice kuhajte otprilike 20 minuta . Peteljke od blitve izre ite na sitne kom adiæe. Mozzarellu izre it e na male kockice i zajedno s parmezanom rasporedite po pinatu. paprika i rajèica. pa ih stavite u nama æenu vatrostalnu posudu. ali je zato kuhano u dijeliæu vremena. 268 NAJBOLJI RECEPTI PEÈENI PINAT NA LIMU ZA PEÈENJE Poslu ite kao prilog uz na brzinu peèeno meso ili s baguettom (francuz) kao predjelo . 267 POVRÆE KUKURUZ S PUTERICOM 6-8 kukuruznih klipova 3 luka 50 g maslaca I velikih lica nasjeckanog per ina I gr nèica majèine du ice I èajna lièica nasjeckanog èubra I puterica sol papar ¦ I èaj ike lice slatkog vrhnja Odstranite listove i konce s kukuruznih klipova. 1 kg pinata I re anj èe njaka 4 . umije ajte vrhnje. Dodajte mirodije. Luk olju tite i nare ite na kolute. pinat rasporedite na limu. dobro operite pinat i osu ite u su ilici za salatu. S polovicama prema ite lim za peèenje. Kuhajte u poklopljenom loncu na srednje jakoj vatri. Takvi lonci imaju dva stupnja kuhan ja: pored brzog kuhanja mesa. operite i izre ite salatu na rezance. tako da o stane stjenka debljine I cm. a krastavce 20 minuta. variva i pirjanih jela. a znatno æete doprinijeti i va em zdravlju.ma i bez njih. Odlièan je i za kuhanje nje nog povræa poput mladog gra ka. Rola-d ice motajte kao sarme. koje b i inaèe bilo potrebno. Posipajte bra nom. dok ne postane staklast. Korabu kuhajte otprilike 30. Listov e rasporedite na radnoj plohi i ohladite. juha. tako da ne dol azi u dodir s vodom. To znaèi: povræe ili voæe nalazi se u umetku. Uma k zgusnite s vrhnjem i jestivim krobom. zelenih mahuna. Zaèinite solju. Kori tenjem ekspres-lonca. Pirjajte poklopljeno daljnjih 15 minuta. Zapecite u pret . Do lijte 375 ml (3/8 I) vruæe juhe iz kocke. izvadite majèinu du icu. bez pristupa kisika. otprilike 30 minuta. Olju tite èe njak i prere ite ga du no na pola. U tome ispr ite I luk. Pecite u prethodno zagrijanoj peænici na 220 °C (plin: stupanj 4) oko 15 . Kod malo vi ih temperatura nego kod uob ièajenog kuhanja. odstranite debele peteljke. Korabu izdubite. U lonac stavite punjeno povræe. pro kulica. koraba i krastavac. Tri vrste punjenog povræa: paprika. uz istovremeno oèuvanje svih vitamina i hranjivih tvari. zaèinite solju. kimom i bra nom i pirj ajte oko 15 minuta. SARME OD BLITVE oko I kg blitve 4 velike lice maslaca I luk 2 velike lice bra na I prstohvat soli jne lièice kima papar 200 g ovèjeg sira Oèistite i operite blitvu. Lim za peèenje prema ite s 2 velike lice ulja. postoji i blagi biostupanj. Krastavce prepolovite.6 velikih lica maslinovog ulja ¦ 2 . pritis nite uz lim. Blitvu u porcijama kratko pirjajte u maslacu. izdubite i nare ite na dugaèke k omade. nego se kuha na pari.20 m inuta. Izdubljeno meso povræa nasjeckajte i pomije ajte u smjesu za punjenje. Poslu ite s lima. Pomi je ajte neocijeðenu salatu s lukom i kukuruzom. paprom i eæerom. Kuhanje punjenog povræa: 4 velike lice ulja. povræe (i voæe) mo ete pripremati na naèin koji æe oèuvati njiho hranjive i djelotvorne tvari. pomije ane s 2 velike lice koncentrata rajèic e. Poslu ite u z peèenicu ili odreske. Pokapajte s preostalim uljem. Ovèji sir razdrobite i izmije ajte s lukom i pete ljkama. U tavici rast opiti 2 velike lice maslaca. Preostali maslac rastopite i u njemu pirja jte luk i izrezane peteljke. Èarobna rijeè je bio-kuhanje. Oèistite.3 velike lice pinjola 150 g mozzarelle -5-6 velikih lica ribanog parmezana sol papar Proberite pinat. I . Izre ite debele peteljke iz listova blitve. èime æete pobolj ati njihovi u kus. Pomoæu no a odvojite kukuruz od kli pova. Malo ohladite. Posolite i popapr ite. maslaca ili margarina zagrijte u loncu . Otopite maslac i u njemu kratko pirjajte k ukuruz i luk.3 èajne lièice te smjese stavite na svaki list blitve i zamotajte. kao i njihovu punu aromu. Olju tite luk i nare ite na kockice. posipajte pinjolima.

Zaèinite s paprom. Dodajte peteljke brokule i pirjajte jo 2 min ute. Bijelu parogu ogulite oprezno odozgo prema dolje (fotografija I). Odre ite peteljke do poèetka pupoljka. 270 NAJBOLJI RECEPTI PREPEÈENE ARTIÈOKE (bez fotografije) 4 artièoke ¦ sol 2 velike lice limunovog soka 200 g nemasne. Za umak umije ajte maslac i bra no. maslac i limunov sok i zakuhajte. Poslu ite uz na brzinu peèeno meso. PIKANA CVJETAÈA I cvjetaèa ¦ sol I velikih lica octa 200 g salame s èe njakom 500 g pirea od rajèice I èajna lièica naribanog bosiljka ¦ 150 g vrhnja 2 velike lice ribanog parmezana . stavite ih u vatrostalnu posudu i na njih rola -dice od blitve ili ih s vrhnjem zakuhajte i poslu ite kao umak uz sarme. 271 POVRÆE 272 NAJBOLJI RECEPTI BROKULAUUMAKU OD ORAHA 750 g brokula 75 g oraha 30 g maslaca I èajna lièica papra ribani mu katni ora èiæ 81) bijelog vina. Poslu ite kao prilog uz fina riblja jela kao npr. Artièoke nama ite limunovim sokom . unku nare ite na komadiæe i piri rajt e zajedno s vrhnjem. 750 ml (3/4 I) vode stavite u ovalan lonac. roladice od lista. kuhane unke 100 g vrhn I velika lica nasjeckanog per ina 100 g oèi æenih rakova papar I èajna lièica riban kore ¦ 2-3 mrvica 40 g maslaca Operite artièoke. poslu it e sa parogama. Nakon to su kuhane artièoke izv adite.20 minuta. ocijedite i pore ite vrhove latica za 1/3.hodno zagrijanoj peænici na 175 °C (plin: stupanj 2-3) I 5-20 minuta. Prepecite artièoke u prethodno zagrijanoj peænici k od 225 °C (plin: stupanj 4) 15 . peèenja) ili vegetarijanska jela. Cvjetove brokule izvadite i poslu ite na pladnju. Poslu ite kao prilog uz fina peèenja ili m edaljone ili kao lagano glavno jelo uz slo enac od krumpira. Kuhajte ih dalje u normalnoj vodi s dovoljno vode 30 . Dodajte pre ostali sok od naranèa i liker od naranèe. stavite ih na pre thodno zagrijani pladanj i stavite na toplo. Oblikujte od tog tijesta male kuglice. Peteljke od brokula i ora he zaèinite klinèiæem i poslu ite uz cvjetove brokule. tek onda postupno dodavajte cvjetove i pirjajte jo 4 . irjana jela (rolade. eæer. Pola soka od naranèe zajedno s vrhnjem i vodom od paroga stavite u lonac. Zaèinite solju i paprom i mu katnim ora èiæem.7 minuta. Artièoke napunite sa smjesom od rakova i unke. Izvadite paroge. Stavite paroge na mre u za kuhanje povræa i stavite u lon ac (fotografija 3) i kuhajte oko 15-20 minuta. Savjet: Ukoliko vam ostane smjese od peteljka blitve. Rastopite maslac i u njemu pirjajte nasjecka ne orahe i preostale polovice oraha. ugrijte i dodajte bra naste kuglice (fotografija 4). Odvojite od vode u kojoj ste kuhali paroge 125 ml (1/8 1) tekuæine. rakovima i limunovom koricom. 269 POVRÆE PIRJANE PAROGE I kg bijelih i zelenih paroga sol eæer ¦ I velika lica maslaca I èajna lièica sok Za umak: 30 g maslaca 20 g bra na I crvenu naranèu 100 ml slatkog vrhnja I èajna lièica l d naranèe bijeli papar Operite paroge.40 minuta (artièoke su kuhane kada se latice bez problema mogu odvojiti od pupoljka). Zelene paroge ogulite samo na donjem dijelu stabljike i odre ite kraj stabljike (fo tografija 2). Pomije ajte s per inom. Polovicu oraha nasjeckajte.125 ml (1/81) slatkog vrhnja ¦ I prstohvat klinèiæa u prahu Operite brokulu. Stavite ih u malo slane vode u ekspres lonac i pirjajte oko 12 minuta. St avite sve zajedno da lagano kuha uz stalno mije anje oko 5 . Dolijte vino i vrhnje te pirjajte za-k lopljeno oko 8 minuta. Dodajte sol. Posipajte mrvicama i stavite komadiæe maslaca na svaku artièoku. Peteljke odvojite od cvjetova i nare ite ih na kolute debljine ok o I cm. Ocijedite naranèu i sok procijedite kroz sito. Umak zaèinite solju i bijelim paprom.5 m inuta.

1 5 minuta. Ostavite kupus i slaninu da se ohlade. Zemlje izre ite na kockice. zdrobite i umije ajte smjesi. Listove operite i blan irajte oko 3 minute u kipuæoj slanoj vodi (fot ografija I) tako da postanu savitljivi i elastièni.125 ml (1/81) crnog vina sol papar klinèiæ u prahu ¦ ml eveni piment mu katni ora èiæ Odvojite 8 lijepih listova crvenog kupusa od struèka. mladih korabica (oko 800 g) sol papar 6 manjih ili 3 veæa lovorova lista 12 tankih kri ki slanine Osim toga: aluminijska folija Odstranite listove od korabice i tanko ju olju tite. Umak ulijte u vatrostalnu posudu.oko 200 ml (1/5 1) mlakog mlijeka 4 jaja sol papar kim I krumpir kuhan u ljusci Osim to ga : mlijeko ¦ mrvice Nare ite kruh na tanke kri ke. Prelijte mlijeko preko kruh a. Sve zajedno pr ite dok ne postane rumeno (fotografija 3). Ure ite korabice s gornje stran e. 273 POVRÆE PUNJENE ROLADE OD CRVENOG KUPUSA I crveni kupus 3 stare emlje 50 g slanine ¦ I luk 50 g maslaca 100 g suhih jabuka125 ml (1/81) slatkog vrhnja. Poslu ite kao prilog uz divljaè. Zaèinite s mirodijama. dodajte kupus. 150 g salame nare ite na prutiæe.Oèistite cvjetaèu i operite. Otopite mast i pr ite kri ke s obje strane. Oblikujte 12 malih okruglica. Zakuhajte vodu sa solju i octom. Svaku korabicu zamotajte slaninom i stavite u aluminijsku foliju (sjajnu stra nu prema unutra). izre ite na kockice. Kiseli kupus izre ite na sitno. dok se cijela tekuæina ne upije. 275 POVRÆE PROKULICA UPI OD BUNDEVE 500 g bundeve 30 g masi I re anj èe njak I luk s* papar kurkuma ¦ 4 velike slatkog . 274 NAJBOLJI RECEPTI OKRUGLICE OD KISELOG KUPUSA (bez fotografije) ¦a 200 g ra enog kruha 50 g svinjske masti 500 g kiselog zelja 100 g slanine. Slaninu. Umije ajte kockice salame. Izmije ajte s jajima i mirodijama. Poslu ite kao prilog uz brzo peèeno meso s vrhnjem ili poslu ite kao mali meðuobrok. Maslac rastop ite i u njemu otopite slaninu. solju i bosiljkom. Stavite cvjetaèu u vodu i pirjajte oko 15 minuta (cvjetaèa bi morala ostati tvrda). pikajte s prutiæima salame. Urez posolite i poparite. Pirjajte u prethodno zagrijanoj peænici na 200 °C (plin: stupanj 4) oko 30 minuta. vrhnje i p armezan. Pecite u peænici na 225 °C (plin: stupanj 4) ovisno o velièini I I sati (s no em isprobajte da li je korabica gotova). Rolade poredajte jednu uz drugu u nama æenu vatrostalnu foliju. ragout i gula . preostali kupus ostavite za pirjani kupus. dodajte slanini i kruhu i zalijte vrhnjem i vinom. Oprezno ih stavite u slanu kipuæu vodu. Smjesa mora biti vla na ali èvrsta (eventualno trebate dodati ili mlijeko ili mrvice). jedanput prokuhajte i pustite da okruglice odstoje na umjerene vatre u polu poklopljenom loncu 10 . Izvadite listove iz vode i sre dnje rebro malo istanjite (fotografija 2). ocijedite i poslu ite jo vruæe. Luk olju tite i nasjeckajte na male kockice. S kiselim vrhnjem roladice mo ete poslu iti kao mali obrok. KORABICA S LOVOROM U FOLIJI 6 malih. otopite i u njoj pecite kupus o ko 10 minuta. Lonac maknite s vatre i ostavite da sve odstoji oko 15 minuta. Poslu ite kao prilog uz dobro zaèinjena jela od mesa ili kao lagani ruèak s tjestenino m ili okruglicama od krumpira. na njega stavite cvjetaèu i prepecite u prethodno zagrijanoj peænici na 225 °C (plin: stupanj 4) 15-20 minuta. Lis tove savijte i svaku rola-du zamotajte u jo jedan list (fotografija 4). ostatak nare ite na kockice. Smjesu rasporedite po listovima kupusa. Slaninu izre ite na male kockice. Jabuke nare ite na kockice. Pir e od rajèice zaèinite paprom. Cvjetaèu nabodite. Stavite u urez jedan manji lovorov list ili pola veæe g. Ostavite da odstoji. Okruglice oprezno izvadite. dodajte kockice kruha i luk. ta koðer. Poslu ite uz jela od mesa s umacima ili uz peèenice. Krumpir ogulite.

Preostalu smjesu prelijte preko kelja. Kelj razdijelite na èetiri porcije. papar i origano. Èe njak i luk olj sitno nasjeckajte. dodajte kapre. zalijte juho m i prokuhajte. dok mrkva ne omek a. operite i nare ite na kolute.dol ijte umaku i uz mije anje zakuhajte. Bijeli dio poriluka ure ite.. Umije ajte vrhn je i pirjajte devu jo 15 minuta dok n stane sasvim mekana. Kao glavno jelo poslu ite prepeèeno sa siro m te uz jela od krumpira. dodajte. Umije ajte koncentrat od rajèica. kako bi se po1 rav nomjerno skuhalo. Prokulicu oèistite. odstranite peteljke i nare ite na plo ke. Operite rajèice. operite i naribajte. Kelj oèi stite. Kuhajte kod lagane vatre oko 5 minuta. operite ih i nare ite na kvadrate velièine oko 2 cm. Kod pokrivenog lon ca pirjajte luk oko 20 minuta. Korijenje i zelene listove odstranite. Odstranite s vatr e. odvojite listove. Poslu ite kao prilog uz jaka jela od mesa. operite i nare ite na 8 dijelova. Luk izvadite i stavite natopio. dodajt ponovo zaèinite. na nju posla ite poriluk.a ¦ I velika li senfa 700 g prokulica Osim toga: slatko vrhnje I Ogulite bundevu. i zaèinite sa mirodijama. ogulite. Ugrijte I veliku licu ulja i u njemu zapecite mrkve i rajèice i pi rjajte oko 8 minuta. Ostavite samo 10 cm poril uka. Prc dodajte bundevi i pirjajte jerene vatre oko 15 minu Eventu alno dodavajte za \ kuhanja malo vode ili vrht Poslu ite kao prilog uz za< jela od mesa. Kelj oèistite. Poriluk oèistite od korijena i z elenih listova. Tekuæinu od pirjanj a zakuhajte s vrhnjem i mlijekom. umakom od soje i medom. Rastopite maslac i u njemu zapecite mladi luk. Kuhajte na laganoj vatri oko 5 minuta. Kelj stavite na smjesu sa s tranom srca okrenutom prema dolje.KISELO ZELJASTO POVRÆE 2 mlade mrkve 400 g rajèica 5 velika lica suncokretovog ulja 200 ml (1/5 I) soka od naranèe I velika lica umaka od soje I velika lica meda -1-2 velike lice bra na ok g kelja Oèistite mrkvu. Poriluk lagano ure ite sa strane. PIRJANI MLADI LUK 4 sve nja mladog luka 40 g maslaca ¦ 125 ml (I /8 I) bijelog vina ¦ sol papar ribani u katni ora èiæ 125 ml (1/8 l)slatkog vrhnja 125 ml (1/81) mlijeka. 2-4 velike lice vode izmije ajte s bra nom.2 velike lice a 2 velike lice kapra I umanjak Odstranite korijenje i uvele listove mladog luka. Maslac ot opite u tavici i u njemu dobro zapecite luk.I . zalijte vinom i zaèinite. zare ite teljki u kri . Pomije ajte pire od rajèica s dinom. Odmah poslu ite. 277 POVRÆE KELJ U GLINENOJ POSUDI 2 luka ¦ I re anj èe njaka I poriluk 50 g maslaca 250 ml (I /4 I) mesne juhe 2 veli e koncentrata od rajèica crni papar I èajna lièica origana I kelj (oko 800 g) Luk i èe njak olju tite i nasjeckajte na sitne kockice. Povræe protisnite kroz sito i izmije ajte sa sokom od naranèe. Kelj dodajte umaku i kuhajte jo 5 minuta. Kao glavni obrok poslu iti ma i peèenim krumpirima 276 NAJBOLJI RECEPTI SLATKO . . parmezanom i svje im sirom i zaèinite solju i papro m. Posudu stavi te u prethodno zagrijanu peænicu na 225 °C (plin: stupanj 4) i pirjajte poriluk 45 50 minuta. Posudu stavite u prethodno zagrijanu peænicu na 175 °C (plin: stupanj 2) i pirjajte oko 40 minuta. koju ste prethodno namoèili u vodi. dobro operite i ocijedite. odstran tice i nare ite na veæe ko Otopite maslac i u njemu bundevu. Polovinu mje avine s lukom stavite u glinenu posudu. Bra no izmije ajte s malo hladne vode. Pas: bundevu kroz sito . dodajte umaku stalno mije ajuæi. Svaku porciju pecite u tavici s I velikom licom ulja na najjaèoj vatri uz stalno mije anje oko 5 minuta. Operite i osu ite luk. 278 NAJBOLJI RECEPTI Smjesu stavite u plitku vatrostalnu posudu. dodajte èe njak i poriluk. PIRJANI PORILUK 4 poriluka 500 g pirea od rajèica 2 velike lice dina 100 g ribanog parmezana 200 g svje eg sira sol ¦ papar Osim toga: maslac Poriluk oèistite.

izre ite ju na dijelove koji æe svojom du inom odgovarati p romjeru. i 280 NAJBOLJI RECEPTI MRKVA S GLAZUROM 700 g mrkve 50 g maslac sol papar ¦ 3 naranèe I èajna lièica meda I èajna lièic anèe Operite. hovog ulja sol papar ¦ ril mu katni ora èiæ ¦ 3 velike sjecka raha -5-6 velil juhe. pirjajte dok mrkve ne dobe sjajnu glazuru. ocijedite i nare ite na 8 dijelova. Male repice ostavite cijele prere ite na èetiri dijela. Pirjajte oko 15 Per in isperite. Pirjajte j' 0 . ogulite i nare ite na 3~em duge i I cm iroke rezance. Poslu ite kao prilog uz sv.20 minuta i ocijedite U meðuvremenu otopite u njemu pirjajte mladi gra ljusci. Kod otvorene posude pustite da tekuæina ispari. dodajte luk. U velikom loncu . dolijte vino i pirjajte oko 20 minuta. pirjajte u njemu mrkve i zaèinite ih. vrhnjem i likerom od o rah ko zakuhajte i poslu ite. sitno nasje izmije ajte s preostalim rr cem. Ogulite i izre ite na komadiæe veliè cm. Rastopite 30 g maslaca. oguli te ko icu.REPA 2 velike. naglo ohladite. bijele repe (svaka oko 400 g) I re anj èe njaka 3 luka 2 rajèice ¦ 50 g mas -2 velike lice currva I èajna lièica kima papar ¦ I velika lica ribanog svje eg ingv ¦ umak od soje 50 g mljevenih po elji zrna ¦ 150 g jogurta I èajna lièica soka od li I sve anj per ina Oèistite repe operite. Nakon to ste ogulili mrkvu. u njemu pirjajte rep ic nite i dodajte orahe. sol i umak od soje. kocku za juhu i s dajte cvjetaèu. Skinite umak s vatre i umije ajte jaje i do dajte luk. I velika lica likera od on Repice operite. Èe njak i lu k olju tite i sitno nasjeckajte. izre ite na kockice. otprilike I èajna lièica korice. Ukoliko ne mo ete naæi relativno rijetke ok rugle mrkve. kako biste od njih mogli oblikovati kuglice. i Poslu ite kao prilog uz pe za sveèane prigode. ocijedite naranèu i dodajte sok zajedno s riban om koricom mrkvi. dodavajte uz stalno mije anje p reostali maslac i med. korabu i mrkvu. Pirjani luk poslu ite s kuhanom ribom ili sa unkom i ri om kao mali meðuobro k. Umije ajte zaèine. 279 POVRÆE MIJE ANO POVRÆE (6 . kim i papar stavite u maslo. Posolite umak i prelijte preko luka.Izmije ajte umanjak s nekoliko lica umaka. izaberite mrkve otprilike podjednake velièine. Korabu i mri lite. nakon 15 i parogu i gra ak. Tek onda dodajte repu. Naribajte koricu od naranèe.8 porcija) 250 g paroga 300 g srni gra ka I mala cvjetaèa 250 g mladog gra ka u u 250 g korabe 250 g mrk I kocka juhe sol papar 80 g maslaca I sve anj p Operite povræe. LUK U VINU 4 luka ¦ sol 120 nemasne slanine 20 g maslaca papar I èajna lièica kima I lovoro 250 ml (1/4 I) bijelog vina ¦ I èajna lièica krobnog bra na za umake Olju tite luk pa ga blan irajte u kipuæoj slanoj vodi 8 minuta. Slaninu izre ite na tanke kri ke i otopite u maslacu. te vodu. po popaprite. Ogulite preostale dvije naranèe. zrnevlje. Pirjajte oko 15 minuta i stavite rajèicu.30 minuta dok mrkve ne budu kuh ane. Izvadite luk i zgusn ite umak s krobnim bra nom. Oèistite cvjetaèu i ra2 na cvjetov . odstranite i korijenje. o plo ke. Z ulje. mesa. Pirjajte kod lagane vatre 25 . Dodajte luk i zape cite. Rajèice prelijte kipuæom vodom. jogurt i sok od limuna i pirjajte jo 5 minu . Doliji pirjajte jo oko 30 minuta. nare ite na tanke kr i ke i zagrijte zajedno s likerom u tavici. Maslo rastopite u posudi za peèe nje. Mrkve izvadite iz tavice i stavite na toplo. Poslu ite luk kao pr ilog uz kuhanu ribu i meso. REPICA S ORASI I 750 g repica -2-3 velike. 281 POVRÆE CURRY . odre ite krajeve i ogulite mrkve. Poslu ite s mrkvom. Curry. pika ili odreske.125 ml (1/81) slatko. èe njak i ing-ver i pirjajte s ve zajedno oko 5 minuta. odstranite sjemenke i nare ite na kockice. Dodajte ocijeðeno i povræe.

Meso celera na-. Poriluk oèistite. s limenkama) Nakon 2 sata ocijedite svaku pojedinu kri ku i os u ite s kuhinjskim papirom. Olju tite èe njak. cimetom i smjesu napunite u repu. Dobivenom smjesom napunite polovice celera. Pokrijte ih s daskom i das ku pritisnite (npr.sjeckajte na sitno. Sir nare ite na kri ke i sta vite na smjesu. 283 POVRÆE PEÈENI PATLID ANI 2 patlid ana (svaki 300 g) ¦ sol oko 50 g bra na I èajna lièica bosiljka papar rib i ora èiæ 2 jaja ulje za peæi Operite patlid ane i nare ite ga po duljine na kri ke debljine oko I cm. prepolovite i izdubite s no em za guljenje krumpira. isjeckajte i stavite u povræe. Tijesto. Savjet: Patlid ani se moraju iscijediti zato da ne pokupe previ e masnoæe. Per in isperite i listiæe posipajte po curry . Poslu ite kao prilog uz mesna jela s umacima ili kao mali me-ðuobrok s umakom od sira. Pomije ajte bra no s bosiljkom i solju i kri ke uvaljajte u bra no i nakon toga u razmuæeni umanjak. O . Ugrijte ulje i u njemu ispecite kri ke patlid an a dok ne porume-ne. lje njak. Zakuhajte juhu od povræa i u njoj 20 minuta do pola kuhaj te celer. Takoðer je va n o da masnoæa u kojoj æete peæi patlid ane imaju pravu temperaturu od 170 °C RAJÈICA S AVOKADOM 2 ljutike I re anj èe njaka I kg mesnatih rajèica 40 g maslaca sol papar 2 mala 4-5 listiæa bosiljka Ljutike i èe njak olju tite i sitno nasjeckajte. 282 NAJBOLJI RECEPTI PUNJENI CELER (bez fotografije) 2 celera (svaki oko 300 g) 2 velika lica soka od limuna 250 ml (1/4 1) juhe od po vræa (instant) I poriluk 40 g maslaca ¦ 100 g zelenog zaèinskog bilja papar ribani tni ora èiæ umak od soje I re anj èe njaka 200 g kuhane unke I velika lica nasjec 2-3 velike lice kiselog vrhnja Osim toga: aluminijska folija Celer operite. Neka sve zajedno kod l agane vatre bubri oko I 5 minuta.2 cm. Otopite 40 g ma slaca. PUNJENA REPA (bez fotografije) I velika repa (oko 850 g) ¦ I re anj èe njaka sol papar ¦ mljeveni cimet 60 g maslaca ka ¦ 150 g zelenih spiralnih rezanaca ¦ 50 g ribanih lje njaka 100 g vrhnja I velika lica nasjeckanog per ina ¦ 150 g polut og sira (Briea) Repu ogulite. U njemu pirjajte polovice repe i meso repe oko 20 minuta. Od vode u kojoj ste kuhali celere odvojite 250 ml (1/4 1) tekuæine. paprom i cimetom. operite i prere ite vodoravno po sredini. i stavite da se prepeku u pr ethodno zagrijanoj peænici na 220 °C oko 20 minuta. ogulite ko icu. Zaèinite solju. Repe prepecite u prethodno zagrijanoj peænici na 220 °C (plin: stupanj 4) oko 20 min uta. odstranite sjemenke i nare ite na kockice velièine I . paprom.ta. Celere poredajte na lim oblo en aluminijskom folijom. vrhnje i per in zajedno izmije ajte. Povræe poslu ite vruæe kao prilog uz brzo peèeno meso i ro tilj. naglo oh ladite. Olju tite luk. luk. Tijesto kuhajte u kipuæoj slanoj vodi "al dente". Nasjeckajte unku na male kockice i dodajte zaje dno s koprom i vrhnjem smjesi. Rajèice prelijte kipu-æom vodom. Maslac rastopite i u njemu zapecite oba povræa. Celer nama ite sokom od limuna. ogulite. Repu iznutra i izvana naribajte èe njakom. si tno nasjeckajte i hrskavo ispecite u preostalom maslacu. Olju tite èe njak.repi. Izdubite ju pomoæu no a za gul jenje krumpira tako da ostane kora debljine oko I cm. Poslu ite kao prilog uz brzo peèena mesa. Umije ajt e zaèinsko bilje. dolijte odvojenu tekuæinu. Posolite svak u kri ku s obje strane i poredajte kri ke jednu na drugu. Smjes u pritisnite i posipajte sirom. solju. operite i izre ite na tanke kolute . istisnite ga. Ocijedite ih na kuhinjskom papiru i poslu ite toplo Poslu ite uz jela iz Sredozemlja ili kao predjelo s umakom od jogurta.

polovice olju tite i izre ite me so avokada na male kockice. z solju i paprom i poslu ite > uz odreske od bundeve. izvadite sjemenke. olju tenih sjemenki bundeve sol pa ar ribani mu katni ora èiæ 150 ml sherrva 3 suhe smokve I èajne lièice ribane limu 25 ml (1/8 I) slatkog vrhnja Worcester umak I èajna lièica krobnog bra na za umake Ogulite bundevu i odstranite sjemenke. Vatra mora biti tako jaka da se za vrijeme peèenja ne stvori tekuæina. s I èajne lièice soli. Olju tite èe njak i istisnite ga. istisnite i umije aj zajedno sa solju i 5 velikih lica vode luku. tijsteninu i mladi krumpir. Dodajte na kraju papriku i krumpir. jela od jaja. kuhajte sve zajedno jo oko 10 minuta i posipajte per inom. S jine klice operite i ocijedite. zaèini te i pustite da odstoji na laganoj vatri 3-4 minute.topite maslac i u njemu pirjajte ljutiku i èe njak oko 5 minuta. Olju tite èe njak. 284 NAJBOLJI RECEPTI KRUMPIR I PAPRIKA S CURRYEM oko 800 g malih krumpira 5 velikih lica ulja od suncokreta 3 ute i 3 zelene paprik e (oko 1 kg) 2 luka I èajna lièica kori-jandra ¦ 12 zrnaca crnog papra ¦ 2 velike lice nasjeckanih badema I èajne lièice kardamona 1 ribani mu katni ora èiæ I re anj èe njaka 250 g jogurta 2 velike lice nasjeckanog per ina Operite krumpir. Dodajte luk i zapecite oko 5 minuta. 285 POVRÆE PEÈENE PAPRIKE S PORILUKOM 2 crvene paprike 2 poriluka 250 g malih tikvica 250 g sojinih klica ¦ 2 -3 velike l ice ulja od kukuruznih klica I re anj èe njaka papar I velika lica limunovog soka od soje Prepolovite paprike. I veliku licu ulja ugrijte i zapecite u njemu papriku oko 5 minut a. Umije ajte klice lucerne. Zaèinite povræe i poslu ite toplo. odre ite krajeve i nare ite na tapiæe. Nakon toga ol male pogaèice od smjese. Poslu ite s listiæima bosiljka uz po iranu ribu. ponovo operite. oèistite menka i izre ite meso na U otopljenom maslacu pit bundevu oko 25 minuta i. meso. Tikvice operite. te ulje u tavici i pecite pog svih strana dok ne porum f Ocijedite na kuhinjskom p Za ka u pr ite orahe u ma kojoj ste pekli pogaèice ok nute . ubodite na nekoliko mjesta s vilicom i osu ite. ODRESCI OD BUNDEVE S KA OM OD LUCERNE (bez fotografije) Oko 750 g bundeve I velikih lica maslaca I jaje I èajna lièica jabuènog octa I èa eda 30 g gro ðica 3 velike lice kukuruznog griza ¦ cimet ribani mu katni ora èiæ u 4-5 velikih lica suncokre-tovog ulja Za ka u: 50 g oraha 50 g brazilskog oraha 50 g pekan oraha ¦ 250 ml (1/4 I) mlaæenice 3 velik e lice klica lu-cerne Ogulite bundevu. zagrijte i zaèinite. dodajte povræe prepr ite uz stalno mije anje. kim. tako da se povræe ne pirja. Zaci rodijama i pustite da odstc 30 minuta. No em za krumpire izdubite kuglice od mesa . odstranite sjemenke. Avokado dodajte rajèicama. Paprike prepolovite. Nakon 2-3 minute dodajte povræu èe njak i zaèine. 3 velike lice ulja ugrijte i uz stalno mije anje pecite krumpir oko 15 minu ta dok ne porumeni. operite i izre ite na rezance. Dodajte rajèicu. Pazite da povræe ostane hrskavo. Olju tite luk. Zagrijte I veliku licu ulja i u njemu pirjajte bademe. U velikoj tavici ili Woku zagrijte ulje. Pecite daljnjih 8-10 minuta uz stalno mije anje dok povræe ne omek a. karda mon i mu katni ora èiæ. octo gro ðicama i grizom. Pirirajte pr ene orah mlaæenicom u mikseru i z. Poriluk oèi stite i izre ite na kose plo ke. Poslu ite s ri om uz kratko peèeno meso. ogulite. odstranite ko tice i izre ite na kvadrate v elièine oko 2 cm. 286 NAJBOLJI RECEPTI BUNDEVA U UMAKU OD SHERRYA 1 kg bundeva 3 luka 40 g maslac ¦ 50 g zelenih. ' Pirjano meso bundeve pa: izmije ajte s jajeto m. ribu. Pirjajte jo oko 10 minuta postupno do davajuæi jogurt. U meðuvremenu prepolovite avokado.

zaèinite i dolijte sherrv. posipajte ih s ma lo ru marina i svaki paket zamotajte u jednu kri ku sira. Poslu it e kao prilog uz jela od mesa i divljaèi. pirjajte sv ak oko 15 minuta. ocijedite ih na kuhinjskom papiru. Rubove savijaèe dobro pritisnite. smrzr 5 m inuta i gra ak iz konze I minutu. Savjet: Ukoliko koristite model u obliku prstena. malo < pra. Poslu ite uz jela od ribe ij KASA OD CRVEh LEÆA 2 luka ¦ I re anj èe njaka unke 20 g maslaca 30( nih leæa 250 ml (1/4 I) cr na 10 a papar 3 velike lice koncentrata èièa I èajne lièice riban' iljka ¦ 3 jaja 40 g masnei Osi aslac Luk i èe njak olju tite i sitr jeckajte. Ogulite krastav ite ga na komade velièini cm. Pirjajte oko 20 minuta. papar. Dodajte luk i bundevu. pokrijte model s alumi nijskom folijom prije nego ga stavite u vodenu kupku. konc od rajèica. leæu i zalijte vinom. Nakon toga ostavite da tijesto miruje oko 5 minuta i tek onda istresite i z modela. U: te vrhnje. Pazite da ne pus te previ e vode. Izmije ajte bjelanjke i dodajte oprezno tijestu. Poslu ite s mato vilcem uz ragou-te. Nakon pola vremena gra ak ne bude kuhan. MAHUNE SA SIROM U LISNATOM TIJESTU 700 g mladih mahuna sol nasjeckani ru marin 8 tankih kri ki sira 4 ploèe smrznutog natog tijesta ¦ I umanjak Mahune operite. vrhnjem i mirodijama. peèene kobasice i dimljeno meso. I veliki nasjeckane ment e. Jaja izmij 288 NAJBOLJI RECEPTU dodajte kremi od leæa. Poslu ite u posudi. Maslac otopite i u njemu zapr ite sjemenk e od bundeve. Slaninu izre ite na sitne kockice. svaku koru razre ite na pola i raz-valjajte toliko. jela od divljaèi. zakuhajte i stavite liko listiæa mente. da svaki paket sta ne u jedan komad tijesta. 287 POVRÆE GRA AK S KRASTAVCIMA I kg svje eg zelenog gra ljusci ili 300 g smrznutog gra ka u konzervi 125 rr juhe I k rastavac za salat 400 g) 40 g maslaca ¦ 2 -èièe mente sol papar j èajna lièica bij bra na za umake Svje i gra ak izvadite iz Iji Zakuhajte juhu. Operite smokve. dc krastavce. gula . Pecite u prethodno zagrija . sol.60 m inuta. bosiljak i kuhaji ganoj vatri oko 30 minuta rirajte i ohladite. unku takoðer sitno isjech Maslac rastopite i u njemi zapr ite luk. Raspodijelite ih u 8 jednakih paketa. Tako pripremljeno tijesto napunite u model za puding (za vodenu kupku) ili u mod el u obliku prstena. gornji sloj eventualno ukrasite ostatkom tijesta. maslac. Poslu ite uz jela od mesa s umacima ili s umakom od rajèica kao samostalni obrok. nare ite na male k ockice i zajedno s limunovom korom dodajte bundevi. N maknite poklopac i pustite kuèina ispari tako d a o tar oko 100 ml (I/10 1) tekuæ Umije ajte krobno bra n umake. odre ite krajeve i naribajte ih na veæe komadiæe. PUDING OD TIKVICA 60 g kukuruznog bra na 3 umanjka 250 ml (1/4 I) slatkog vrhnja sol papar I èajna ribanog bosiljka 300 g malih tikvica 20 g maslaca 3 bjelanjka Osim toga: mast. Umij e ajte vrhnje. Ka u od leæa stavite u nama æenu atrostalnu posudu. Lagano zaèinite i umije ajte u tij esto od kukuruznog bra na. kuhajte 10 minuta èitave u malo slane vode (pazite da ostanu prhke ). Pecite u prethodno zagrijanu peænicu na 175 °C (plin: stupanj 3) oko 40 minuta. koju æete staviti 2/3 staviti u kipuæu vodu i pirjati 50 . Worcester umak. Pustite da bubri oko 30 minuta. Neka lagano kuha. k ukuruzno bra no Kukuruzno bra no izmije ajte s umanjcima. dodajte èe n ku. krobno bra no za umake i jo jedanput prokuhajte. Lisnato tijesto ostavite d a se otopi.bundeve ili izre ite na kockice velièine oko 2 cm. Maslac r astopite i u njemu pecite tikvice uz stalno mije anje 3-4 minute. Olju tite luk i izre ite ga na kolute. posipajte kockice slanine po ka i. ocijedite i ohladite. Operite tikvice. prema ite razmuæenim umanjkom.

To je meðutim ne to. odvojite stabljike jedne od drugih. a k lobuke razre ite. u njemu pirjajte luk. oèistite i ostavite da se dobro ocijede. maslac sol i èe njak u kremastu masu. kao predje lo u pa teticama od lisnatog tijesta ili kao prilog uz peèenje. Ostavite da se ocijede na kuhinjskom papiru.utu boju. a ri oto bez ri e ne bi niti zavrijedio da se tako naziva. Pirjajte pokriveno 7-8 minuta.2 jaja ¦ otpr ke 100 g mrvica 40 g ribanog parmezana ulje za fritiranje Cikorije operite. Sve to dokazuje. Dugaèke stabljike prepolovite. Odvojite klobuke od stabljika. FRITIRANE CIKORIJE PEÈENI CELER 2 mala grma bijelog celera 100 g Roquefort-sira 50 g mekanog maslaca papar I re an j èe njaka Celer operite. Ostavite da miruje otprilike 15 minuta. S donje strane izre ite g orki komadiæ struèka. Zaèinite Worcester umakom i s vrhnjem. Nasjeckajte listove celera i posipajte ih preko svega. dobro ocijedite i posipajte bra no. 290 NAJBOLJI RECEPTI GLJIVE S JABUKAMA 600 g ampinjona I luk I mekana jabuka 40 g maslaca 3 velike lice Calvadosa (jabuk vaèa) sol papar vvorcester umak 3 velike lice vrhnja Gljive oèistite i operite. U tavi rastopite maslac i stavite ulje do dubine od I cm. i nakon toga pecite u vruæoj masnoæi otprilike 8 minuta. ragout bez tjestenine bio bi samo "pola jela". nare ite ih na plo kice. Cikoriju pokapajte limunovim sokom. To dobro pritisnite. pre lijte Calvadosom pa zaèinite solju i paprom. prepolovite i nare ite na sitne kockice. zatim u ra zmuæeno jaje i na kraju u mje avinu mrvica i parmezana. time napunite otvor i èvrsto ga ut isnite. Buduæi da se mogu pripremati na bezbr ojne naèine. 291 PRILOZI 292 NAJBOLJI RECEPTI Prilozima nazivamo sve ono to se inaèe ubraja u rezance ili tjesteninu. vina. ODRESCI OD BUKOVACA (bez fotografije) 8 jako velikih bukovaca (otprilike 700 g) 100 g p eniènog bra na I velika lica ribanog parmezana I jaje 125 ml (1/8 I) bijelog vina sol papar ribani mu katni ora èiæ ralne vode I èajna lièica su enog per ina ¦ maslac i ulje Bukovaèe isperite. ovisno o velièini. 289 POVRÆE I 0 ( 8 malih cikorija (svaka po otprilike 60 g) 100 g masnog ovèjeg sira 20 g maslaca p apar -2-3 velike lice soka od limuna otprilike 60 g p eniènog bra na I . oèistite. u priloge se ubraja i ri a. Odstranite niti sa st abljika.40 minuta. Prilozi . to ovi va ni sastavni dijelovi jela sasvim sigurno nisu. Pecite u prethodno zagrijanoj peænici na 225 °C (plin: stupanj 4) otprilike 30 . Naravno. zatim dodajte gljive i jabuke. Od preostalog bra na. Umoèite je najprije u bra no. dok ne poprime zlatno. Rastopite maslac. Luk olju tite. Ovako ukusno pripremljeni kao p . posvetili smo im èitavo jedno poglavlje. Jabuku ogulite i grubo narib ajte. Svaku stabljiku z amotajte u aluminijsku foliju (sjajna strana prema unutra) i dobro ih zatvorite. Gljive umoèite u tijesto i u nekoliko porcija ispr ite s obje strane. Ost avite da se ocijedi i poslu ite vruæe. Olju tite èe njak i zgnjeèite ga. njome ispunite stabljike celera. Umijesite roquefort. jaja. zaèina i per ina umije ajte gusto tijesto. parmezana .rijeè na osnovi koje bi se moglo zakljuèiti da se radi o neèem sporednom.noj peænici na 200 °C (plin: stupanj 3-4) otprilike 20 minuta. Poslu ite kao umak uz ri u ili tjesteninu. Umijesite ovèji sir s maslacem. na èetvrtine ili osmine. Meðutim to su i krumpiri te jela pripremljena od krumpira. poslu ite d ok su jo vruæe. odre ite listove. da prilo zi imaju vrlo va an polo aj na svakom jelovniku. Jer to bi bi lo nedjeljno peèenje bez krumpira. tako da budu prhke i poprime smeðu boju. i zagrijte.

7% vode. da neposredno nakon berbe sadr e puno vi e vitamina. Ako krumpir e ti.8% ugljikohidrata u obliku krobi. U kru kice utaknite komadiæ pageta kao peteljku. Stavite ih na lim za peèenje. Poznato je da se krumpir mo e nabaviti u bilo koje doba godine. prilozi gotovo usput postaju prava jela. Krumpir deblja. restanom piru ili kroketima. ribani mu katni ora èiæ. gnijezdima od krumpira. i prema elji oblikujte kru kice. Ali i ono to nakon pravilnog skladi tenja Krumpir umotajte èvrsto u komade aluminijske folije odgovarajuæe velièine. ali zato sadr i 14.5% biljnih vlakana i 2% bjelanèevina. danas je znanstveno dokazano: krumpir je jedan od z dravih sastojaka na e svakodnevne prehrane kojeg voli velika veæina ljudi. otvorite foliju i na najdebljem mjestu no em zare ite kri u krumpiru. krumpir ima manje ka lorija. Prema najnovijoj trgovaèt fikaciji. 293 SAVJETNIK ZA PRILOGE Friedrich Veliki je Nijemcima "poklonio" krumpir. nego nakon dugog staja nja. prete sti i bra nasti krumpi r (fot lijevo). Do sada se raèunalo da ima 85 kalorija. Zaèinite solju i mu katnim ora èiæem. Isti je si Krumpir pritisnite s obje n da se dobro rastvori. i da poma e odr avanju linije. Ako ra vate staviti samo malo rr èak vrhnja ili lièicu kavijara potrebno. narod se brzo navikao na ovaj gomolj. Krumpir oèistite èetkom pod mlazom vode. t rene salame s lukom i sje< paprikom. vrlo èesto prilog bogatim peèenjiKrumpir u foliji omiljeni je prilog uz odreske i ostalo na brzinu peèeno meso. Pecite ih u prethodno zagrijanoj peænici na srednjoj visini. ma u masnim umacima ili povræu prelivenom s puno masnoæe. 3 velike lice p eniènog bra na. Od tijesta od krumpira oblikujte valjke promjera otprilike 3 cm. da su s e ljudi od takve hrane debljali. pomfrit-om . 2. Ostavite da se ocijede na kuhinjskom papiru. Ostavite da se malo ohladi. 30 g maslaca. pikani me od svje eg sira ili mje . pa ljivo ga osu ite i izbu ite èaè om rupice u lupini. nego to je to do sada bilo navedenu u tablicama hranjivih vrijednosti. To je prirodno. Isto je tako poznato. Krumpir j e pun zdravih hranjivih i djelotvornih tvari. razlikujemo tri vrs pira. 100 g oguljenog krumpira ima u prosjeku samo 66 kalori ja (276 Joula). ovisno o tome kakvi kon kuhanja: èvrsti. Njegovim je dekretom u svim nj emaèkim zemljama koje je obuhvaæala tada nja Pruska uvedeno obavezno uzgajanje krumpir a. dok ne poprime zlatno utu boju. Krumpir je. Ono to u tada n je doba jo nije bilo poznato. ostane. bez obzira rac slanom kuhanom krumpii krumpiru kuh anom u Ijusi ili okruglicama. mrvice.ageti s umakom od vrhnja i kavijarom. 2 umanjka. Umije ajte umanjke i bra no. Osim toga. nare ite ih na ko madiæe. Usprkos svih pribojavanja. i k oji se mog viti tijekom èitave zime. jako velike krumpire i 10 minuta du e. Na kon toga iz izvadite iz peænice. kuglice ili krokete. Za paniranje: 2 jaja. ali tek ako ga s e jede u pretjeranim kolièinama. Pr ema novom izraèunu koji je proveo profesor Muller (Institut za agrikulturalnu kemi ju Sveuèili ta u Gottingenu). dakle p eèeni krumpiri. gdje se naziva baked potatoes. Inaèe postoji 46 v vrsta krumpira. dovoljno je da bi. Kuglice ostavite kakve jesu. Krumpir je dugo vremena neopravdano smatran uzroènikom debljanja. no djeluje na ljudski orgai Uvozni mladi krumpir me n abaviti veæ prilièno rano kraja svibnja do sredine li la i veæ domaæi mladi kru Poèetkom li topada ponc la i mladi krumpir od kasi ti. na 2 50 °C (plin: stupanj 5-6) otprilike I sat. 294 NAJBOLJI RECEPTI Sastojci za tijesto od krumpira (na fotografiji dolje): 750 g kuhanog krumpira. il i ih jo uvaljajte u listiæe badema. tapiæima od krumpira i nje nim ibicama od k . tako da i nije èudo. Sastoji se od 80. To su krumpiri koji se s u podrume. Sada mogu i pu-niji ljudi ili osobe koje izuzetno paze na svoju mr avu figuru na miru pojesti i koji krumpir vi e. Ispecite ih u vruæoj masnoæi za fritiranje. sukladno starim prehrambenim navikama . sol. lagano ga izdubite. Umoèite ih u umanjak i mrv ice. to nije toèno. Ovako pripre e tijesto: vruæe krumpire istisnite kroz pre u. jedn ako kao niti kod drugih prehrambenih namirnica. U meðuvremenu se proèulo da je nemasna hrana zdravi je i lak e probavljiva. Sasvim je sigurno da se ni drug a vrsta priloga ne me premiti na toliko razlièitih kao to je to sluèaj s krurr Krumpi r je uvijek dobro f æen prilog. umije ajte maslac. Taj naèin pripreme krumpira do ao je iz Amerike. Za p mo ete koristiti npr. èipsom.

Bijeli kruh nare ite na kockice i prepr ite ga u maslacu. Istisnite ga u kuhinjskoj krpi i pomije ajte s pireom od krumpira. pire i sve vrste okruglica. Sirovi krumpir naribajte u posudu (fotografija I). da uvijek najpr ije skuhate jednu probnu okruglicu. Mo ete ih puniti prep r enim kockicama bijelog kruha. i stavite ga u posudu s vodom. n a koji se naèin priprema ovaj ukusan prilog uz peèenja s umakom. Prema ite razmuæenim umanjkom. Na s . Odlijte vodu. Sastojci: 1500 g krumpira sol 150 g p eniènog bra na 2 jaja 2 kri ke bijelog kruha . a krpa æe zadr ati svu vlagu na sebi. kao i za krumpir peèen u foliji. Za priprema nje gnijezda od krumpira postoji poseban ureðaj. Va no: okruglice nikada ne kuhajte u kljuèaloj vodi. papar. Pa ljivo umije ajte 5 u jaka i izmije ajte smjesu tako da postane pjenasta. Mogu se pripremati od sirovih ili kuhanih krumpira. poznat po èitavoj Europi. kuhani krumpir u ljusci i peèeni krumpir. pommes alumettes (fotografija lijevo). Prito m ga svako toliko protresite. Stoga je va no.rumpira. Napunite u vreæicu za ukra avanje. u vlastitoj pari. Zatim je tu i juha od krumpira. dok ne poprimi zlatno-smeðu boju. osu ite ga. razmoèeni kruh. Drugi naèin provjere je pomoæu drvene kuhaèe: stavite je u mas noæu. pokrijte ga suhom èistom krpom. Peèeni krumpir i odresci od krumpira zauzimaju znaèajno mjesto na na im stolovima. dok ne poprime zlatno-smeðu boju. Koristite samo najbolju masnoæu za fritiranje. i istisnite male rozete na nama æeni lim. U naèelu okruglice mo u biti rahle. bra nom i jajima i napravite t ijesto. Èvrsti krumpir pogodan je za slani kuhani krumpir. Masu ve u jaja ili griz. i nakon to je zakuhao kuhaj te ga jo 20 minuta na laganoj vatri u pokrivenom loncu. Za pob olj avanje okusa mo ete dodati kockice prepr e-nog luka i slanine. Na primjeru okruglica od kuhanog i sirovog krumpira pokazat æemo vam. Ovdje æemo jo napomenuti koje su vrste krumpira p ogodne za pojedina jela. bilo hladna. Ogulite ga i takoðer stavite u posudu. Na elektrièn oj fritezi mo ete podesiti temperaturu. pokrijte krp om i poklopite. i ako se na njoj formiraju svijetli mjehuriæi. Umije ajte 125 g maslaca. Ovako kuhajte slani krumpir: krumpir ogulite. kojim æemo upotpuniti ovaj prikaz: Grofièni krumpiri (Pommes du-chesse): 1000 g svje e kuhanih slanih krumpira istisnit e kroz pre u. ili od mje avine jednih i drugih (v elika fotografija). D rugu polovicu skuhajte kao slani krumpir. mrvice ili bra no. za salatu od krumpira i razlièite vrste fritiranog krumpira. Na jbolje uspijevaju ako ih nakon rezanja pa ljivo i dobro osu ite. Prete no èvrsti krumpir koristi se jednako tako dobro i za gore navedena jela. Od tijesta napravite male pogaèe (fotografija 2). te vrlo omiljeno varivo. istisnite kroz pre u i ostavit e da se ohladi. Evo jo nekoliko naèina pripremanja k rumpira. Ispravno: sta vite ih u kipuæu vodu. Omi ljena je i salata od krumpira. koja mo e biti i samostaln o jelo. Svi se oni peku u masnoæi. mu katni ora èiæ. i zatim peèete na 180 °C u vruæoj masnoæi u loncu za fritiranje. Zaèini: sol. Pecite u pretho dno zagrijanoj peænici 10 minuta na 225 °C (plin: stupanj 4). jer ona podnosi vis oke temperature: specijalno ulje za fritiranje i mast za fritiranje. nezamjenjiv je za juhe od krumpira. Krumpir u ljusci . Krumpir æe ostati topli. 295 SAVJETNIK ZA PRILOGE OKRUGLICE OD KRUMPIRA Okruglice su izuzetno omiljeni prilog od krumpira. ali ga kuhajte 25 . Od krumpira se mogu napraviti i izvrsni nabujci. Zaèinite solju i mu katom. Krumpir æe ostati suh. svje i sir sa za-èinskim biljem. Odmah smanjite temperaturu i ostavite okruglice da se skuha ju u vodi. stavite ga u malo hladne slane vode. bilo topla. i na sasvim laganoj vatri ga ostavite da se kuha 2 minute na suhom. Bra nasti krumpir je idealan za brojna jela od krumpira kuhanog u ljusci ako se uz njih poslu i razne kreme ili npr. i stavite kuhati kao i slani krumpir.temeljito ga operite i oèistite èetkicom. tzv. Odlijte vodu i ostavite da se pari jo 2 minute u otvorenom loncu. Ako ga ne poslu ujete odmah.20 g mas Odvojite polovicu oguljenog i opranog krumpira. a u loncu za fritiranje temperaturu mjerit e posebnim termometrom. Zaèinite solju. dok ne poprime zlatno ut u boju. a na nju stavite poklopac. masnoæa je odgovarajuæe temperature za fritiranje.30 minuta. i biti relativno suhe konzistencije. jer æe se raspasti.

titi. 297 SAVJETNIK ZA RI U RIZA Za otprilike milijardu ljudi na zemlji. 80% ri e koju konzumiramo otpada na ovu ri u s dugaèkim zrnima. jednom bila ponuðena ri a pripremljena na pogre an aèin. Ako je previ e èvrsto. Parboiled ri a. Èvrsto ga izmijesite. npr. koja se mo e nabaviti kao super-patna ili paraboiled ri a. sa ili bez jaja. Stavite ih da se ku haju u slanoj vodi otprilike 20 minuta na laganoj vatri. 296 NAJBOLJI RECEPTI TJESTENINA Izbor obiène tjestenine i tjestenine s jajima je ogroman. Promije ajte metlicom (fotografija 2). i ne lijepi se. Zrno je oguljeno. koja sadr i veliku kolièinu balastnih tva ri. Pravilno kuhana r i a mora biti èvrsta na ugriz i imati suho zrno. u posebnoj je vreæici. tako da se u potpunosti razlikuje od kultivirane ri e. dugaèka zrna. mekana je kad je skuhana. Ri u na ml . Rezance ostavite da se malo osu e. sastojak ili prilog uz nabujke i slo ence. Nare ite ga na trake ili strojem za rezance (fotografije 3 i 4). godine pr. To ne smije biti tako. Tjestenina se radi od p eniènog griza ili bra na. daje ri a iz Indije preko Perzije do la do obala Afrike. ima suho zrno. a kuha se najmanje 40 minuta . Tijesto zamotajte u krpu i ostavite da miruje 30 minuta.4 jaja ¦ 1 èajna lièica soli 4 6 velikih lica vode Bra no prosijajte u posudu. dodajte jo 2 velike lice vode. Mo e se nabaviti i zelena i na ranèasta tjestenina. n aroèito oni iz Italije. Mo e se èu vati du e vrijeme. koja je ka asta i ljepl jiva. dok tijesto ne postane svilenkasto i p odatno. ri a se jo razlikuje i prema naèina industrijske prerad e: Smeða ri a. Ri a za brzo kuhanje prethodno je kuhana i osu ena. za ivot nu ne masne kiseline i sve vitamine i mineralne tvari. ali ujedno mora biti kuhana i u sre dini zrna. Ri a u vreæici za kuhanje. To je delikatesa koja dr i svoju vrlo visoku cijenu. Okus ima pomalo slièan orasima i svje im itaricama. gotovo crna. Domaæi i strani proizvoðaèi. Buduæi da je tjestenina relativno neutralnog okusa. 298 \ "1 NAJBOLJI RECEPTI i Mo da je veæini onih koji ne vole ri u.vaku stavite dvije. Tanko ga izvaljajte na podlozi koju ste posipal i bra nom. obojena koncentratima povræa. Pravilno pripremanje ri e je umjetnost. Ovdje je recept za domaæe rezance: Sastojci: 500 g p eniènog bra na 3 . a otp rilike u 10 stoljeæu na e ere i u Europu. To je previ e kuhana ri a koja se otvara u obliku slova X. ali njezina vrijednost za zdravl je je neupitna. a gotova je za 5 minuta. mo e se koristiti i kao sast ojak juhe.e. sprijeda) ima tamna. pinata ili mrkve (velika foto grafija). To potvrðuju kineski izvori jo iz vremena oko 2800. Umije ajte u tijesto. Sol rastopite u 4 velike^ lice vode . U nju stavite jaja (fotogr afija I). Divlja ri a (velika fotografija. Ona se najèe æe koristi za ri oto. tri kockice kruha i oblikujte okruglice. jer se lako ukiseli. Kad je skuhana. pobrinuli su se za veliku raznovrsnost na na im tanjurima. ali uvije k bez sredstva za dizanje. Vrste: Ri a dugaèkog zrna ili Patna-ri a. ali gotovo daje uopæe nema na tr i tu. ri a je svakodnevna hrana. U sredini utisnite udubinu. koja se ipak mo e nauèiti. kad je kuhana ima suho i bijelo zrno. Èak postoji i tjestenina od integralnog bra na. Uz ove osn e vrste (velika fotografija). Zanimljivo je znati. a njen je udio na tr i tu otprilike 20%. Ri a okruglog zrna ili mlijeèna ri a je kratkog zrna. Zahvaljujuæi posebnoj obradi pod pritiskom. Kod bijele ri e radi se o poliranoj ri i bez srebrnaste ko ice. ali jo uvijek ima srebrnastu ko icu koja sadr i zdrave. Ri a srednje dugaèkog zrna takoðer je m ekana. osim ako se radi o ri i na mlijeku. Ova prirodna ri a ne m o e se dodu e dugo skladi. a poznata je veæ nekoliko tisuæljeæa.n. va ne vit alne tvari prodiru u unutra njost zrna i na taj naèin ostaju saèuvane.

tj. Kod kuhanja ri a nabubri na trostruku kolièinu.ijeku (fotografija I.20 minuta. na liievoi stranici). dok ne postanu staklasti.sol . Za glavno jelo. Za pimirne du e kuhati i koju minutu kraæe. ili kantna jela ri u mo ete kuhati i u temeljnoj juhi od mesa. poput nabuja-ka ili ri u s kompotom. Ri u sa sr ednje dugaèkim zrnjem kuhajte najmanje 30 minuta. od jedne ali ce suhe ri e dobiti æete 3 alice kuhane ri e. i od toga napravit i ukusno jelo od ri e i povræa. tako da ri a u potpunosti upije svu vodu. U nju stavite 250 g ri e s dugim zrnom. Nakon to ste je ocijedili. stavite je u sito pa Drel iite mlakom vodom (fotosrafiia Nabubrenu ri u (fotografija 6) pripremate na sljedeæi naèin: zakuhajte 500 ml (I /2 I) vode u kojoj ste rastopili I èajnu lièicu soli. Ili koristite pola kolièine vode i pola kolièine soka od rajèice. na stranici lijevo) i ostala slatka jela DriDrema se od ri e okruglog zrna. Kuhajte u dobro zatvorenom loncu 20 minuta. ili èak povræem. zajedno s kockicama luka (fotog rafija 2. u tome zapr ite I èajnu lièicu currva. nasipajte dobrih 500 ml (1/21) temeljne 5). Za dodatak u j uhu dovoljno je 20 . primjeri ce kukuruzom ili pirjanim komadiæima paprike i kockicama rajèice. 299 KRUMPIR KRUMPIR NA LYONSKI NAÈIN 750 g krumpira za kuhanje 3 luka 50 g maslaca I sve anj per ina . sitno nasjeckajte i izmije ajte s lukom i krumpirima. Na kraju umije ajte i ri u i sve zaèinite. Mo ete je i smrznut i. na pari. Osnovno pravilo za manje kolièine: jedan dio ri e ide na dva dijela tekuæine . za ri u s komadiæima mesa ili povræem. Kuhajte pokriveno na laganoj vatri 30 . ili u modelu koji tak oðer namastite oblikujte vijenac (fotografija 3. zakuhajte i ostavite poklopljeno.50 g ri e po osobi. Savjet: Krumpire na Ivonski naèin pokapajte sokom od I . KRUMPIR S RU MARINOM . Uèinite ne to vi e od ri e koju kuhate. zajedno s 50 g eæera. Olju tite luk i nare ite na sitne kockice. kako bi ri a nabubrila. Kuhajte nepokriveno na laganoj vatri otprilike 15 . proces kuhanja s e i dalje nastavlja. Kuhanu ri u mo ete pokrivenu èuvati u hladnjaku 4 dana. zaèiniti cur-ryem i paprikom. na stranici lij evo) mo e se pripremiti i od ri e sa srednje dugaèkim zrnom. Za priloge vam je potrebno 40 . i dodajte sitno narezane rajèice i paprike. posolite. Krumpir ogulite i nare ite na tapiæe debljine prsta. tj. potrebna vam je ista k olièina po osobi. dodajte sjeckani per in i I veliku licu maslaca. Promij e ajte. 250 g ri e zapr ite u 4 velike lice maslaca ili ulja zajedno s I sjeckanim lukom. O vako pripremljenu ri u mo ete ispr iti u masnoæi u tavi. U drugoj tavici otopite preo stali maslac i u njemu pecite krumpire oko 10 minuta na laganoj vatri. dolijte vode. na stranici lijevo). za kuhanje mo ete korist iti i voæne sokove. Po elji m o ete je pomije ati s biljem ili pirjanim povræem. Operite p er in. ostavite je da se su i na pari otprilike 2 minute. U tavici otopite p olovicu maslaca i u njemu pr ite luk dok ne porumeni. a onu s dugaèkim samo 20.25 g ri e po osobi. Ri oto (fotografija 2. kako bi ostala zrnata. koja je posebno pikantna: Nasjeckajte I luk i pir jajte ga u maslacu. dok ne nabubri. promije ajte i poslu ite uz janjetinu i peèenu ribu. Dodajte 250 g ri e dugaèkog zrna.papar Operite krumpir i kuhajte u kipu-æoj vodi oko 20 minuta. Ako kuhate slatka jela od ri e. dodajte ri u i o stavite je da upije tekuæinu. Poslu ite posipano sa eæerom i cimetom. Krumpire posolit e i popaprite. Grijanje ili odleðivanje: u situ. Mo ete ie na sljedeæi naèin: 200 g ri e zakuhajte u I I mlijeka. Zato i lonci u kojim æete kuhati ri u moraju biti veliki. Probajte i ri u sa curryem. Druga vrsta ri e u tavi: mljeveno meso i sjeckani luk zapr ite u ulju. jer kad je izvadite iz vode.2 limuna. raèunajte da vam je po osobi potrebno 70 . juhe. osu ite.80 g ri e.35 minuta. ali i od ri e s dugaèkim zrno m. Ri a kuhana u vodi (fotografija 4): I 1/2 I vode posolite s I èajnom lièicom soli i za kuhajte u dovoljno velikom loncu. i zaèinite je umakom od soje ili VVbrcester uma kom. Od nabubrene ri e mo ete u nama æenim alicama oblikovati kuglice. soli i malo koncentrata vanilije. Za slatka glavna jela. Ri u uvijek kuhajte pazeæi na sat. Va ni savjeti o ri i.

p oslu ite zelenu salatu. po slu ite palaèinke sa salatom. ogulite ga i nare ite na tanke plo ke. bra nom i vrhnjem. sir ili zaèinsko bilje. skuhan jedan dan prije) . Kao glavno jelo. PALAÈINKE OD KRUMPIRA \ S KAVIJAROM 500 g krumpira za kuhanje I velika lica bra na 251 selog vrhnja 1/2 ljutike par ¦ anu koricu 1/2 limi obraðen limun) oko 40 g ca ¦ 200 g vrhnja ¦ 125 g lo: vog kavijara 2 granèice kc Operite krumpir. Luk rasporedite po dnu posude. kaduljom. ohladite. j te jaja. izribajte na veæe komadiæe. s kutlaèom zagrabite stavite ju na vruæe ulje i 01 pritisnite smjesu oblikujuæ ke. ma uranom ili majè nom du icom. istisnite ju i dod. Naribajte sir na veæe komadiæe. MALI SLOZENAC OD KRUMPIRA 800 g krumpira ¦ 2 luka 150 g ementalera ili grevera papar I re anj èe njaka 125 ml I) mlijeka ¦ 125 ml (1/8 I) slatkog vrhnja ribani mu katni ora èiæ 1/2 èajna lièica s toga: maslac Operite krumpir.I èajna lièica soli papar 30 g masla Krumpir ogulite. Olju tite luk i sitno nasjecka jte. smjesi od krumpira sitno s unku.20 g maslaca 4 re nja èe njaka ¦ I velikih lica svje eg ru marina sol papar Èetkicom dobro izribajte krumpire u tekuæoj vodi. 3 na rezance izrezana luka ili malo èe njaka i majèine du ice. tite ljutiku. Ocijedite na situ. Olju tite ljutiku . Sav jet: Preporuèujemo vam sljedeæe varijacije restanog krumpira: Dodajte krumpiru 4 velike li ce ribanog sira za raclett ili ovèjeg sira. Zagrijte maslinovo ulje i maslac i dodajte krumpir i ljutiku. 301 KRUMPIR ODRESCI OD KRUMPIRA I kg krumpira I mali luk I èajna lièica soli 40 g b Osim toga: ulje za peèenji Ogulite krumpire. Maslo otopite u t avici. Smjesu posolite. pir ocijedite. Restani krumpir pecite na sasvi m laganoj vatri dok ne po-rumeni s donje strane. Na svaku palaèinku stav 302 NAJBOLJI RECEPTI èajna lièica vrhnja. lo. i 300 NAJBOLJI RECEPTI Savjet: krumpire izre ite na tanke kri ke i zaèinite zaèinskim biljem. Nama ite maslacem jednu veliku ili èetiri male vatr ostalne posude. j Gotove palaèinke stavite n. Palaèinke prijaju i kao prilog uz peèeno meso ili meso s ro tilja. ulje. Izmije ajte kn jajima. Eventualno dodajte jo maslaca u tavicu. S velikom licom ulijte sm krumpira u tavicu. nar e ite ga na kolute i dodajte s ru marinom krumpiru. Pecite krumpir uz povremeno okre tanje dok ne porumeni. Savjet: Ako volite zaèinjeno jelo. Zaèinite ga solju i paprom. sol i bra no i dobr je ajte. dodajte krumpir. Pecite na srednjoj tem tako dugo dok rubovi odr porumene. ako je potrebno. Nakon otprilike 15 minuta pomoæu tanjura okrenite krumpir da se ne raspadne i pecite s druge strane takoðer 15 minu ta dok ne porume-ni. Krumpire ohladite i po du ini nare ite na èetiri dijela. prite i dodajte koricu od lir Maslac otopite. Onda poredajte krumpir tako da ga . Olju ti! Naribajte na sitne komadi krumpir. 4 velike lice slanine narezane na rezan ce. Pecite rr palaèinke. posolite i popaprite. kavijara i malo kopra. Èim su peèen te ih odmah iz tavice. kuhajte g puæoj vodi oko 20 minuta. Èe njak olju tite.I kg malih duguljastih proljetnih krumpira ¦ 150 g ljutike 4 velike lice maslinovog ulja . krumpiru. Pokrijte krumpir velikim plitkim tanjurom tako da izmeðu krumpira i tanjura skoro nema praznog prostora. Oèi æene krumpire kuhajte u kipuæoj vodi ko 15 minuta. U teflonskoj tavici. RESTANI KRUMPIR NA NJEMAÈKI NAÈIN 750 g kuhanog krumpira u ljusci (krumpir za kuhanje. Rasporedite krumpir ravnomjerno po tavici i poravnajte g a laganim pritiskivanjem. ogul no naribajte.

Ribani k rumpir stavite u kuhinjski krumpir i ocijedite. ali tekuæinu saèuvajte. Zatim ga blan irajte u kip uæoj slanoj vodi. Izmije ajte mlijeko i vrhnje . nare ite na kockice i pirj ajte u poklopljenom loncu na srednjoj temperaturi. Okruglice su gotove kada isplivaju n a povr inu. Krumpire ocijedite. Posolite i popaprite smjesu. pokapajte s vrhnjem i prepecite u peænici oko 20 minuta. Poslu ite uz peèena jetra ili kuhanim kobasicama. nare ite na sitne kockice i kuhajte u malo slane vode ok o 25 minuta. Savjet: Prije nego poslu ite krumpir dodajte 4 velike lice ribanog sira i izmije ajte. operite i naribajte. zdrobite i pomije ajte s jabukama i maslacem. tikvicu i bijeli dio poriluka izre ite na tanke rezance. Krumpire ocijedite. ogulite. Na kraju dodajte maslac. Poslu ite uz pirjano peèenje. ogulite. Slanu vodu zakuhajte i kuhajt e okruglice na slaboj vatri oko 15 minuta. Tijesto kuhajte u 3 I kipuæe slane vode 8-10 minuta. jedanput zakuhajte. i poriluk oèistite i operite.I èajna lièica soli . 305 TJESTENINA TIJESTO S POVRÆEM I mrkva 2 tanke. Izre ite od smotuljka r oladice debljine oko 3 cm i oblikujte okruglice. posolite i popaprite. OKRUGLICE OD KRUMPIRA 1 PORILUKA 2 poriluka (oko 500 g) 400 g krumpira 3 mala jaja 11/2 èajne lièice soli . Posipajte po smjesi od krumpira. S laninu nasjeckajte na kockice. Okruglice stavite u kipuæu slanu vodu i pustite da odstoje kod lagane vatre. Poredajte ih naizmjenièno s riba nim ovèjim sirom u vatrostalnu posudu. Tekuæinu prelijte preko krumpira. Mlijeko zakuhajte i postupno do-davajte krumpiru. Krumpir.125 g griza I kg krumpira Zakuhajte mlijeko.. sol i mu katni ora èiæ. Okruglice napunite jednom kockicom mozzarelle. èvrste tikvice I tanki poriluk 250 g tagliatelle ( iroki rezanci) ol 20 g maslaca 2 velike lice maslinovog ulja 50 g svje eg naribanog parmezana Mrkvu. ogulite. dobro operite i izre ite na tanke kolutiæe. Pecite u prethodn zagrijanoj peænici na 225 °C (plin: stupanj 4) oko 45 minuta. popapri-te krumpir i posipajte sa sirom. Savjet: 4 velike lice zaèinskog bilja izmije ajt s tijestom. Kuhani krumpir ocijedite i pasirajte.sla ete kao ljuske. ocijedite. Poriluk osu ite u krpi i piriraj-te . Poredajte preostali krumpir na prvi sloj. dodajte malo tekuæine od krumpira.papar Poriluk oèistite. izmije ajte. Posolite. U meðuvremenu ogulite jabuke. odstranite ko tice. Odmah dodajte griz. Ako je s mjesa suvi e èvrsta. Mrkvu. ogulite i kuhajte oko 20 minuta u vodi od poriluka i pasirajt e. 303 KRUMPIR PIRE OD KRUMPIRA I kg bra nastih krumpira za kuhanje . p osolite i oblikujte tijesto u smotuljak debljine oko 4 cm. Maknite lonac s vatre i pu stite da griz 30 minuta nabubri. zaèinite solju i mu katnim ora èiæem. prelijte umakom od r ajèice i prepecite u peènici. Otopite slaninu i u njoj zapecite luk. Luk olju tite i izre ite na kolute. Savjet: Gotove okruglice mo ete narezati na kolute. Oblikuj te od krumpira i poriluka okruglice velièine jajeta. Pire od krumpira i poriluka izmije ajte s jajima. umije ajte griz. tekuæinu saèu vajte. posolite i popaprite. tikvicu.oko 250 ml (1/4 I) mlijeka maslac ribani mu katni ora èiæ Krumpir operite. Krumpir operite. nare ite na sitne kockice i kuhajte u slanoj vodi oko 1 5 minuta. vi "l 304 NAJBOLJI RECEPTI NEBO I ZEMLJA 7S0 g bra nastih krumpira za kuhanje sol 3 jabuke I velika lica eæera ¦ 30 g maslac ar 100 g mesnate slanine 2 luka Krumpire operite. oci . OKRUGLICE OD KRUMPIRA 500 ml (1/21) mlijeka sol. ili zapecite 100 g kockice slanine i kockice luka i posipajte po krumpiru.

Odmah ih izvadite kutlaèom za skidanje pjene. Umjesto tagliatelle mo ete koristit sve ostale vrste tjestenine. pecle protresite u vruæem maslacu. . dok tijesto ne postane glatko i poènu se stvarati mjehuriæi. Od vrhnja i Roqueforta napravite pire. Umije ajte vrh nje te zaèinite solju i paprom. kuhajte otprilike 8 minuta. Sjemenke suncokreta ispr ite u bez masnoæe tavici. Maslac rastopite i u njemu pecite pecle dok ne porumene. : Za zelene pecle ur jesto 2 sve nja nasjf ina. Istucite jaja s paprom i solju.I velika lica ulja 3 granèic e bosiljka Losos izre ite na rezance. Tijesto poslu ite na prethodno zagrijanim tanjurima. Ostavite da se upija otprilike I minutu i poslu ite na tanjur ima koje ste prethodno zagrijali. TAGLIATELLE S LOSOSOM 200 g su enog lososa 2 ljutike 20 g maslaca 200 ml (1/5 I) suhog bijelog vina ¦ 200 g punomas-nog vrhnja 500 g tagliatelle ( iroki rezanci). Tagliatelle ( iroke rezance) kuhajte u 4 I kipuæe slan e vode. osu ite i listiæe izre ite na rezance. 306 NAJBOLJI RECEPTI Bosiljak isperite. 308 NAJBOLJI RECEPTI * V r PR ENE SPECLE Za pecle: 250 g bra na ¦ 2 mala jaja I èajna lièica soli 4 velike lice kiselog vrhnja ¦ 5 velik ode Osim toga: 50 g maslaca 2 jaja papar parmezan pecle pripremite kao u prethod-~ nom receptu i dobro ocijedite. onda umije ajte jednostavno samo Creme dou ble u tijesto i posipate kavijar od lososa po tijestu. dodajte ulje i kuhajte tijesto "al dente" 8-10 minuta. Nakon toga tijesto istisnite kroz specijalnu pre u za pecle ili ribe za pecle u porcijama u kipuæu slanu vodu (fotografija lijevo). prelijte hladnom vodom i ostavi te da se ocijedi. Maslac otopite i u njemu pirjajte ljutiku. Losos stavite na tijesto. Tijesto posipajte s parmezanom. zaèinite ga paprom i pomi je ajte s tjesteninom. prelijte preko pecla i ostavite da kratko odstoje. 307 TJESTENINA m i 4 SPECLE (NJEMAÈKI SPECIJALITET) 250 g bra na 2 mala jaja ¦ I èajna lièica soli ¦ 4 velike lice kiselog vrhnja 5 velik vode Osim toga: maslac Bra no prosijajte u posudu. Posipajte po tijestu. Èim je tijesto kuhano.jedite tijesto. PAGETI S ROQUEFORTOM 500 pageta sol I velika lica ulja 200 g Roquefort sira 125 ml (1/81) slatkog vrhn a-papar 2 velike lice olju tenih sjemenki suncokreta Spagete stavite u 4 I kipuæe slane vode. pecle isp livaju na povr inu. Savjet:. odlijte vodu. isperite u mlakoj vodi i dobro ocijedite. U meðuvremenu maslac i maslinovo ulje zagrijte u tavici i u njemu pirjajte povræe uz stalno mije anje oko 4 minute. Tijesto s povræem mo ete poslu iti kao glavn o jelo ili kao prilog uz ribu. Ljutiku olju tite i sitno nasjeckajte. Ostavite tijesto da se di e oko 30 mi nuta. Savjet : Ako elite da jelo bude vrlo brzo gotovo. dodajte preostale sastojke i sna no tucite. Ocijeðeno tijesto dodajte odmah u povræe i sve dobro i zmije ajte. Za crvene pe u tijesto 2 velike li< od r ajèice. tako da tjestenina ostane "èvrsta". i posipajte preko pageta. Zalijte s vinom i ukuhajte na pola tekuæine. dodajte ulje. Ocijedite tijesto i umije ajte ga u umak.

309 TJESTENINA PUNJENE ROLADICE OD TIJESTA TJESTENINE S RIBOM Za tjesteninu: 400 g bra na ¦ 4 jaja 3 velike lice ulja . Zamotajte tijesto i stavite u hladnjak 2 sata. posolite i po-paprite. Ribu izre ite na male komadiæe. kampe i koljke i izvadite ih. osu ite i sitno nasjeckajte. Posipajte bosiljkom i odmah poslu ite.I èajna lièica soli Za riblji nadjev: 200 fileta od lista 150 g prijesnih kampi ¦ 100 g koljki sv. Umije ajte vrhnje i zaèinite solju. Kuha jte tijesto oko 2 minute.25 minuta.katnim ora èiæem. popaprite i zaèinite paprikom. Otopite maslac i u njemu kratko pirjajte ribu. operite i osu ite ga. poparite i zaèinite mu katnim ora èiæ Cannellone punite sa pinatom i sla ite jedan kraj drugog u nama - . Postup no dodajte bra no uz stalno mije anje. Umak posolite. Mozzar ellu nare ite na kockice. Izre ite 8 kvadrata (15 X 15 cm). Izre ite roladice na kri ke debljine oko 2 cm. na dva pravokutnika velièine 32 X 25 cm. koju ste posipali bra nom. posolite. Za umak rastopite maslac. malo istinite i nasjeckajte. koncentrat od rajèica . Jakova (iz staklenke) 3 0 g maslaca ¦ 250 ml (1/41) bijelog vina. Dodajte kampe.svje i listovi bosiljka Bra no. naglo ohladite. Pirjajte pinat u zatvorenom loncu d ok ne povene. ogulite ko icu. Koricu od limuna naribajte. Preklopite krajeve kvadrata i oblikujte d epiæe. Izmije ajte vrhnje. Prema ite kri ke maslacem i pecite u prethodno zagrijanoj peænici na 225 °C (plin: stupanj 4) oko 20 . Èe njak olj u tite. Za tijesto: 300 g bra na 3 jaja 2 velike lice ulja . dodajte bra no i uz mije anje pr ite dok ne porumeni.I èajna lièica soli Za nadjev: 500 g rajèica 150 g mozzarelle I sve anj per ina I sve anj bosiljka 2 re nja èe nja na (neobraðen) 150 g kiselog punomasnog vrhnja 40 g svje eg naribanog parmezana ¦ papa r sol 250 ml (1/4 1) slatkog vrhnja-70 g koncentrata od rajèica slatka paprika 40 g mekanog maslaca Pripremite tijesto kao u prethodnom receptu. Sve sastojke izmije ajte. Za nadjev rajèice prelijte kipuæom vodo m.2 plitke vatrostalne posude. koljke ocijedite. odstranite sjemenke i nare ite na kockice. Tijesto raz valjajte na kuhinjskoj krpi. Za riblji ragout operite i osu ite kampe.125 g punomasnog vrhnja ¦ sol I velika lica ulja . Dobivenu smjesu ulijete u I . Zaèinsko bilje operite. Rasporedite ragout na kvadrate od tijesta.Poslu ite svje e ribanim parmezanom. kampe izvadite iz ljuske. Poredajte kri ke od roladica jednu kraj druge na smjesu od vrh nja u vatrostalne posude. pinat dobro ocijedite. jaja. Roladice ostavit e da miruju u hladnjaku oko I I [1 zamotane u kuhinjskoj krpi. Tijesto izvaljajte tanko na radnoj plohi. Nadjev prema ite r avnomjerno po tijestu i pomoæu kuhinjske krpe oblikujte roladice. Uz to poslu ite salatu. ulje i sol umije ajte u glatko tijesto. Tjesteninu stavite u kipuæu slanu vodu. Zaèinite mu. Tijesto prema ite sa vrhnjem i posipajte parmezanom. ribu i koljke i pustite da odstoje neko vrijeme. u koju ste dodali ulje. 310 NAJBOLJI RECEPTI l\ CANNELLONI Za nadjev: 500 g pinata 300 g svje eg sira 50 g svje e naribanog parmezana sol papar ribani mu katni ora èiæ Za be amel umak: 30 g maslaca 30 g bra na 500 ml (1/21) mlijeka-250 gcannellona Osim toga: maslac ili margarin Za nadjev proberite pinat. istisnite. Fond od pirjanja zalijte vinom i ukuhajte dok tekuæina ne ispari.

èe njak i papar. Rastopite maslac. Za punjenje sitno nasjeckajte ili u mikseru piri-rajte pistacije. Rastopite maslac i u njem u pirjajte ljutiku i èe njak. Pomoæu no a ili kuhinjskog kotaèiæa odvojite jastuèiæe tijesta jedne o drugih (fotografija 4). Èajnom lièicom nanesite punjenje u jednakim razmacima na jednu ploèu (fotografija 2). na dvi je to tanje ploèe jednake velièine. U sre dinu svakog stavite po I veliku licu punjenja i zamotajte tijesto u rolicu. a rubove jo malo pritisnite. Za umak odstranite ko icu rajèice i nare ite na kockice. str. Stavi te ih u posudu za peèenje. nasjeckajte i posipajte po torteli-nima. paprom i mu katnim ora èiæem. posolite i odmah prelij te preko tortelina. Uz to poslu ite umak od rajèica.æenu plitku vatrostalnu posudu. prst iroke. Bosiljak isperite. Tijesto izvaljajte to je tanje moguæe. Savjet: Ovako æete sami napraviti canellone: pripremite tijesto kao u receptu na s trani 3 10. Torteline ostavite da miru ju na krpi posipanoj bra nom. Rubove tijesta prema ite vodom. krugove preklopite u polumjesece. prelijte rastopljenim maslacem i p osipajte parmezanom. sa avom prema dolje. koji ste prethodno dobro ocijedili. i umije ajte mrvice. Zakuhajte dovoljnu kolièinu sl ane vode i u njoj kuhajte raviole na sasvim laganoj vatri 3 . Tijesto izvaljajte na radnoj plohi posipanoj bra nom. jaje i vrhnje (fotografija I). Ostavite smjesu da se malo ohladi. dok ne postanu staklasti. U sr dinu svakog stavite po jednu lièicu punjenja. raviole èuvajte u kuhinjskoj krpi posipanoj bra nom. 311 TJESTENINA RAVIOLI Za tijesto: 300 g p eniènog bra na 3 jaja 2 velike lice ulja I èajna lièica soli I èajna liè u Za nadjev: I re anj èe njaka I ljutika I velika lica maslaca 250 g tatara I velika lica mrvi elike lice sve e ribanog parmezana I jaje ¦ 2 velike lice vrhnja sol papar ¦ ribani ni ora èiæ Osim toga: p enièno bra no I bjelanjak ¦ svje e ribani parmezan 100 g rastop slaca Tijesto pripremite na naèin kako je opisano u receptu "Tjestenine s ribom". str. Nakon to ih ocijedite. linije izmeðu hrpica. 3 10. Za punjenje olju tite i sitno nasjeckajte ljutiku i èe njak. Izre ite krugove promjera oko 4 cm. tijesto tanko izvaljajte i izre ite na kvadrate velièine 15x15 cm. i u njemu pirjajte oko I minute rajèicu. pecite dalje uz mije anje. mortadelu i unku. zajedno s parmezanom. 3 10. parmezan. 313 . Zalijte ih be amel-umakom. 312 NAJBOLJI RECEPTI »t^P^a^P^ TORTELINI (bez fotografije) Za tijesto: 400 g p eniènog bra na 4 jaja 3 velike lice ulja I èajna lièica soli Za punjenje: 30 g sjemenki pistacija ¦ 100 g mortadele 100 g kuhane unke I jaje 2 velike lice si a pomije anog s vrhnjem sol papar ¦ ribani mu katni ora èiæ 3 I koko je temeljne juhe I velika mesnata rajèica I re anj èe njaka 30 g maslaca 125 ml (1/81) slatkog vrhnja zdanka bosiljka Osim toga: svje e ribani parmezan Tijesto pripremite na naèin kako je opisano u receptu "Tjestenine s ribom". Smjesu zaèinite solju. Preko toga polo ite drugu ploèu. poslu ite ih u dubokim tanjurima. paprom i mu katnim ora èiæem. Zakuhajte koko ju juhu. i na kraju presipajte u posudu. Meðupros ore malo pritisnite. Kistom umoèenim u bjelanjak ili vodu povucite to je r avnije moguæe. kremasti umak od ampinjona ili Bechamel umak sa sirom. Umjesto ricotte mo ete koristiti i do maæi svje i sir. a rubove dobro pritisnite. Smjesu pomije ajte s jajem i svje im sirom i zaèinite solju. posipajte parmezanom i pe cite u prethodno zagrijanoj peænici na oko 200 °C (plin: stupanj 3) oko 40 minuta. Dolijte slatko vrhnje.4 minute. Dodajte tatar. Dok ih ne stavite na kuhanj e. i u njoj u porcijama na lagano j vatri kuhajte torteline 8-10 minuta. nakon èega ih izvadite i ocijedite.

nm I luk I re anj èe njaka kih lica ulja ¦ 400 g ri e kipuæe temeljne juhe od r 500 g g oljui svje eg gra ka 50 g mas I mesnata rajèica ¦ I crve prika . Savjet: ovako æete proizv graha: Grah ostavite prel< hladnoj vodi. U za dnjih pet minuta i klice. Zagrijte preostalo ulje. u njoj za pr ite unku i piletinu. Zagrije 2 velike lice ulja. nare ite na kockice i pirjajte u rastopljenom maslacu. PILAV OD JANJETINE 750 g nemasne janjetine (od buta) ¦ 300 g jogurta sok I limuna otprilike 10 zgnjeèen ih sjemenki komoraèa 250 g ri e 100 g pinata 2 velike lice maslaca 7 zgnjeèenih z sjemenki kardamona I tapiæ cimeta 2 lovorova lista otprilike I I temeljne juhe od m . Prelijte ri u su preostalim maslacem i posipajte parmezanom.3 velike lice ulja -p rmezana Olju tite luk i èe njak i pir 4 velike lice ulja. zaèinite umakom od soje i pr ite uz neprekidno mije anje. Divlju ri u sta vite u kipu-æu slanu vodu. Sir naribajte i posij vruæoj ri i.20 g maslaca I ' ca ulja 200 g neolju ten 250 ml (1 /41) bijelog viru 500 ml (1/21) temeljne ji povræa 150 g klica grah. Sljedeæe jut jte vodu. zare ite i operite. Gra ak pirjajte 5 min 314 NAJBOLJI RECEPTI velike lice vode i 10 g maslaca. unku nare ite na sitne k ockice. zajedno s k ockicama komoraèa. Za zelenu ri u proberite i blan irajte ga i ostavite da jedi. koji nare ite na komadiæe. L jutiku olju tite. rakove. Zagrijte maslac i ulje. Luk olju tite i nare ite na kockice. CRVENI I ZELEN RI OTO . Posipajte pinjolom. a gomolje kuhajte u slanoj vodi otprilike 20 minuta. U krasite preostalim komadiæima omleta. pa ocijedite. Zagrijte 2 velike lice ulja u velikoj tavi. Luk olju tite i ni jte.I luk . Jaja izmije aj te i zaèinite solju i paprom. Zagrijte ostatak ulja. Ri a mora biti me ne i ljepljiva. 315 J RIZA 1 NAJBOLJI RECEPTI PEÈENA RIZA 200 g ri e sol papar ¦ 100 g unke 300 g dimljenog fileta od piletine 2 mrkve I l 300 g bijelog kupusa 2 jaja 8 velikih lica ulja ¦ 150 g rakova -2-4 velike lice umak a od soje Ri u kuhajte otprilike 20 minuta u slanoj vodi pa ocijedite. odstra nite ko icu i sjemenke i nare ite na kockice. ri u. Ulijte jaja u tavu i ispecite sasvim tanki omlet. operite i nare ite na tapiæe. Papriku prepolovite. Pirirajte pinat i polovicu gra ka. paprom i zelenim listiæima ko moraèa. Kupus operite i nare ite na male komadiæe. pirjajte povræe otprilike 5 Dodajte ri u i kratko je p Dolijte vino i juhu i kuhat like 30 minuta u otvoreni cu. i zatim ih izvadite. 150 g ovèjeg si ra j Ogulite i operite mrkvu i Poriluk oèistite. naglo ohladite. Dodajte ri u. Pileæi filet nare ite na trake. operite je i nare ite na sitne kockic e. KOMORAÈ S DIVLJOM RI OM 4 mala gomolja komoraèa sol 100 g divlje ri e 100 g ri e dugaèkog zrna ¦ I ljutika ¦ slaca 2 velike lice sherrva papar I -2 velike lice zapr enih pinjola Komoraè oèistite.RIZA RIZA S POVRCEI I mrkva 100 g celera . odstranite petelj ku sa sjemenkama i bijele unutarnje stjenke. Komoraè prepolovite i izdubite. Unutarnji dio nare ite na kockice. staklasti. Otprilike svakih isperite grah hladnom vo Na kraju treæeg dana gral dobro pr oklijati. dok ne. Mrkvu ogulite. Povræe nare ite rezance. zapr ite povræe i izvadite ga. Pomije ajte pire i ostatak gra ka s polovicom ri e. solju. polovicu omleta i veæ prije zgotovljen e sastojke stavite u tavu. Za crvenu ri u oparite rajèicu. i time napunite izdubljene gomolje. nakon 10 minuta dodajte bijelu ri u i kuhajte jo 20 minuta . Dodajte ri u i kratko pirja lije otprilike I kutlaèu juhe po malo dolijevajte i prec hu i u njoj kuhajte ri u ok minuta. u njemu kratko pirjajte povræe i pomije ajte ga s ostatk om ri e. zaèinite sherrvem.

Sasvim na kraju dodajte rakove i sjeckano bilje. umije ajte parmezan i izmije ana jaja. U tavu stavite meso i zapr ite ga sa svih strana. posolite i umije ajte pinat. Listove salate op erite i osu ite. i pecite oko I 5 minuta. Nakon toga dodajte pripremljenu ri u. dok ri a ne postane staklasta. dobro operite. Dodajte kuhanu ri u i sve promije ajte. Polako promije ajte iznutra prema van. prelijte ga preko mesa i ostavite pokrivenog preko noæi. Rastopite maslo u velikoj tavi i u njem u pirjajte luk. Sve zajedno ostavite da zak uha. Meso stavite u cjediljku. Ri u dobro operite. ampinjone oèistite. a mari-nadu ostavite da se ocijedi preko ri e. i uvaljajte ih u mrvi Kuglice od ri e fritirajte u 180 g vruæoj masnoæi. nakon èega ih izvadite iz tave. Luk Iju tite i nare ite na kockice. Sk inite lonac sa tednjaka. da ri a bude prekrivena 3 cm. Preko toga stavite j< licu ri e i oblikujte kuglic ostalu ri u pripremite na n aèin. ostavite da se osu i i grubo ga nare ite. dc poprim e zlatno utu boju. osu ite i nare ite na male kockice. Pomije ajte jogurt i komoraè. Uzmite u ruku otprilike I veliku lic tijesta od ri e. Dodajte ri u i umak od soje. Ri u stavite u posudu.esa ¦ sol 2 velike lice pinjola 3 rajèice sok od limuna Meso isperite u hladnoj vodi. Rastopite masla c i u njemu pirjajte oba sastojka. zaèinite mu kat-nim ora èiæem. i uz neprekidno mije anje pecite tako dugo. i pr ite otprilike 6 minuta. U tavici zapr ite sjemenke pinjola dok ne poprime svijetlo smeðu boju i posipajte preko pilava. kako bi se mariniralo. i njima ukrasite pilav. SLOZENAC S PILETINOM I RI OM (PAELLA) 1 pile (otprilike 1. Nasi-goreng poslu ite na listovima salate i u krasite narezanim mladim lukom.5 kg) 4 luka . dok ne postanu staklasti. dodajte ri u. Preostalo maslo rastopite i u njemu jako ispecite meso sa svih strana. Istucite jaja sa sherrvem i umakom o d soje. Mladi luk oèistite. U irokom loncu rastopite I veliku licu masla. cim et i lovorov list. poslu ite mije anu salatu. ostavite oko I sat da ri a nabubri. Umije ajte luk i èe njak. U ri i napravite udubinu i u nju ulijte smjesu s jajima. pinat proberite. NAJBOLJI RECEPTI LJUTA RIZA SA SVINJETINOM (bez fotografije) 200 g ri e ¦ sol 400 g nemasnog svinjskog mesa (odrezaka) ¦ I re anj èe njaka ¦ 3 luka a lica maslinovog ulja -2-4 velike lice umaka od soje tabasco listovi zelene salat e I mladi luk Ri u kuhajte u 400 ml vode otprilike 20 minuta. nakon èega odlijte vodu. Svinjetinu isperite u hladnoj vodi. kardamon. nare ite na kri ke. LOPTICE OD RIZE (bez fotografije) 2 luka 100 g slanine 10 g maslaca 500 g kuhane ri e ili ri ota 3 velike lice svje anog parmezana 2 mala jaja ribani mu -katni ora èiæ 150 g mozzarelle Osim toga: mrvic lje ili biljna mast za fritiranje Luk olju tite i sitno nasjeckajte. dok ne postanu staklasta. B lje isperite. Dodajte toliko juhe. Dodajte ampinjone i kratko ih pirjajte uz m ije anje. Dodajte r i u i pecite zajedno otprilike 10 minuta. osu ite i nare ite na male kockice. dok ri a ne poprimi ravn omjernu smeðu boju. 317 RIZA DIVLJA RI A 100 g divlje ri e ¦ 4 luka 200 g ru ièastih ampinjona I sve anj per ina I sve anj ko slaca 2 jaja I velika lica Sherrva I velika lica umaka od soje 200 g oèi æenih ra Divlju ri u isperite u hladnoj vodi i kuhajte u 300 ml vode otprilike 3 minute. stavite je u^cjediljku i os tavite da se ocijedi. Ri u u pokrivenoj posudi stavite u prethodno zagrij anu peænicu na otprilike 200 °C (plin: stupanj 3). Slaninu nare ite na male kockice. Mozzarellu nare ite na kockice. dok postane staklast. Zagrijte ulje i u njemu pirjajte luk i èe njak. zaèinite solju i tabascom. Rajèice operite. operite i nare ite na tanke trake. osu ite i sitno nasjeckajte. namoèite je I sat kako bi se omek ala. u sredini ga malo udubite i u udubinu stavite komadiæ mozzarelle. Luk i èe njak olju tite i nasjeckajte. operite i nare ite na plo kice.

oh adite. npr. .2 zelene paprike 250 g ampinjona 4 rajèice 2 sve nja per ina 2 èe njak 4 velike vog ulja sol 2 paketiæa afrana otprilike 750 ml (3/4 I) ki-puæe temeljne koko je juh 00 g ri e ¦ 100 g izvaðenog svje eg gra ka Pile isperite u hladnoj vodi. koji po glavi sta novnika godi nje potro e 413 jaja. Ne to konkretno mo e se napraviti ipak samo s kok o jim jajem. Simp atièno je kada njima ukrasite pladanj s hladnim jelom. U velikoj tavi ili posebnoj tavi za paellu zagr ijte ulje. ali samo uz licencu u odreðenim podruèjima. osu ite i razre ite na otprilike 12 dijelova. Nesu ih prepelice koje se u tu svrhu i uzgaja. Nijemci godi nje po stan ovniku potro e 296 jaja. i time ih dobro titi. a i djece æe se slatko nasmij ati ako im pripremite mini-jaja na oko.najèe æe veæ kuhana il i ukuhana. per in i èe njak i pirjajte oko 5 minuta. ako uspije doæi do njega. . Primjerice. Luk olju t ite i nare ite na kockice. Ne bi bilo niti nabujaka. niti umaka poput holandskog. Propisi postoje samo za trgovinu u gastronomiju. iako tu svoju ulogu igra vi e nego dobro: ima i odreðenog humora u tome. majoneze. a za staniènu tekuæinu bjelanjak. ne bi bilo niti jaja na oko niti pr enih jaja. niti jaja za doruèak. koje ima u na oj kuhinji vrlo va nu ulogu. Jaja galebova vi e se gotovo uopæe ne mogu nabaviti. jaja se razvrstavaju prema kvaliteti i prema te ini. RAZVRSTAVANJE PO KVALITETI I TE INI Neki vi e vole velika jaja. on da su u naèelu uvijek misli na koko ja jaja. Prosjeèno jaje od 60 g ima samo 88 kalorija. operite i nare ite na plo kice. jaj e sa sobom uvijek nosi i svoje pakovanje. Nalijte kipuæu juhu. Oèistite per in. Ova univerzalna prehrambe na namirnica. U obalnim krajevima jo ih dodu e uvijek sakupljaju u malim kolièinama. Ne bi bilo mekanih omleta s punjenjem od povræa. garniranje i fritiranje. Njiho va mala velièina odgovara i njihovom znaèenju (fotografija gore). odstranite ko icu i nare ite na èetvrtine. Gotovo da uopæe ne postoji praktiènija ive na namirnica. Dodajte piletinu i gra ak. Veæ po samoj prirodi stvari. 321 SAVJETNIK ZA JAJA Svatko mo e pojesti jaje bilo koje ptice. to se sve mo e oèitati na pakovanju. kada se ovo mini-jaje naðe kuhano ili èak ispeèeno na oko na neèijem tanjuru. osu ite ga i nasjeckajte Èe njak olju tite i nare ite na plo kice. Jaj a su potrebna i za paniranje. ovojnicu od kalcija koja okru uje staniènu tekuæinu i jezgru. dr e Izraelci. U trgovini se bez ikakvih pote koæa mo gu pronaæi upravo onakva. Kriteriji za razvrstavanje jedinstveni su . Ponajprije æemo dakle govoriti o koko jim jajima. prema posebnim kriterijima u toèno odreðeno m broju. lagano posoli te i izvadite iz tave. zgusnutih juha ili umaka. neki vi e vole manja. Mo e ih se nabaviti i svje a. Umije ajte afran u malo temeljne juh e. tako da sve bude prekriveno. to ga èini idealnim jelom za sve koji ele smr aviti. U naèelu. Papriku oèistite. . daleko ispred svih. Uobièajeni naziv za jezgru jajeta je umanjak. Jaja drugih ptica moraju biti u potpuno sti opisana. kao na na oj fotografiji. a prodaju se u delikatesnim duæanima . Bez jaja ne mo e se napraviti go tovo ni ta. Komade piletine zapecite sa svih strana na jakoj vatri. Rajèicu prelijte kipuæom vodom. èime dr e europski rekord. ne. koja uz to dolazi i u vlastitom pakovanju. 319 JAJA 320 u NAJBOLJI RECEPTI Ovdje æemo govoriti gotovo iskljuèivo o proizvodu na ih koko i nesilica. prepelièja jaja. Sakupljaèi najèe æe veæ imaju unaprijed poznate kupce. Jaja: kod nas se osim koko jih jaja. Paellu kuhajte na laganoj vatri otprilike 30 minuta . . i dodajte je povræu zajedno s ri om. U masnoæi od peèenja pirjajte papriku. prepelièja su jaja kuharski geg. mogu nabaviti samo jo siæu na prepelièja jaja. Dodajte rajèicu. Prvo mjesto. Kada se u tim djelatnostima govori o jajima. jednostavno je nezamjen jiva. Sitno prepelièje jaje èak i u delikatesnim duæanima ima samo ulogu statista. a drugi su po redu na rang ljestvi ci "jajojedaca". Dodajte ampinjone. ampinjone oèistite. operite i nare ite na kockice srednje vel ièiX . kakva elite.

To su jaja koja se najvi e prodaji Kla sa B kvalitete: radi se c koja ne moraju biti tako s^ potpuno èista. da kupuje jeftinija jaja B kvalitete. manji je i jastuèiæ zrak a u njemu. Zavezivanje. tj. Najbitnije je da jaja koja kuhate ili peèete budu A kvalitete. kreme. Naravno da nikome ne porièemo pr avo. jer jaja sadr e puno kolest erola. Velièina jaja .znaèi: on ljudskom organizmu pru a najvi e za odr anje i izgradn ju ivotno va nih proteina (elemenata bjelanèevina). Prema te ini.: bez jaja se ne mo e zamisliti niti jed nostavna. B2 i E. i na kraju dovodi do toga da jaje pliva na vodi. dakle jo uvijek o relat im jajima sa svim ostalim ma jaja extra-klase. èega smo gotovo svi svjesni: "Jaje je osnova kuhanja". Na kraju moramo napomenuti. jaja s bijelom i smeðom ljuskom potpuno su jed nake biolo ke vrijednosti. tijesta ili smjesa. 3 . do tri dana staro jaje. Toènije: 100 g umanjka sadr i I6g. tijesta i smjese mo e se ra zrahliti pomoæu bjelanjka. .ispod 55 g do 5( 322 NAJBOLJI RECEPTI m Klasa 6 .70 g i te a Klasa 2 .u èa i.pojednostavnjeno . 2 . potonut æe na dno èa e. B z te temeljne hranjive tvari ne bi niti bilo ivota.ispod 65 g do 6( Klasa 4 . 100 g bjelanjka I I g pr oteina. Svje a jaja . jaja su podiji sljedeæi naèin: : Klasa I .) jednom je zapisao ono. Koko ji bjelanjak ima najveæu biolo ku vrijednost od svih proteina ivotinjskog porijekla. Sve t o ovisi o unutarnjoj konzistenciji jajeta.ispod 70 g do 6^ Klasa 3 . da se istuèenim bjelanjkom mogu odlièno razbistr iti temeljne juhe (fondovi). Za bis trenje. poput pr enih jaja. bez kojih l judski organizam uopæe ne bi mogao funkcionirati. Klasa C kvalitete takoðer ali ta jaja se koriste iskljuèi-dustrijske svrhe. mo ete provjeriti i sami (fotografije lijevo). ali bolje je da konzumirate manje svj e ih jaja. za jaja ispod 45 g te ine. kalcija i fosfora. Za to je p otreban umanjak. za to su dobar primjer hladno umije ane majoneze ili topli holandski umaci. biti naveden datum pako\ kon tjedan dana skladi ter kova nja se mora skinuti ei tra". Pomoæu njega se od smjese mo e napraviti emulzija. tri esencijalne mineralne tvari.svje e. Da li ste stvarno kupili svje a j aja. Na pa kovanju mora biti navedena klasa te ine i datum pa-kovanja. kao jaja A-l ovdje na pakovanju mora veden datum pakovanja.1855.nema nikakve veze s nji hovom svje inom. Pritom æe se bjelanjak skrutnuti i u sebi zatvoriti jo preostale mutne èestice u juhi . Napunite èa u do tri èetvrtine s vod om i pa ljivo u nju stavite jaje. Jaja su jedan od osnovnih sastojaka mnogih samostal nih jela. kojeg se istuèe u vi e ili manje èvrsti snijeg. Klasa kvalitete A-extra: jaja moraju biti potpuno svje a. Inaèe. ili ako elite postiæi odreðenu konzistenciju krema. Dodajte ga u juhu i uz mije anje je naglo zakuhajte. Sto je jaje mlaðe. Na pakov.za èitavu Europsku zajednicu. To na kraju krajeva ne bi niti bilo dobr o za ljude èija krvna slika pokazuje visoke vrijednosti. . Na sreæu. Opæe je poznato da koko ja jaja sadr e bjelanèevine i masnoæe i samo tragove ugljikohidrata. To . Ona su neophodna i za sljed eæe radnje kod pripreme drugih jela: Umake. Tada se radi o jajima te.ispod 50 g do 45 g Postoji jo i klasa 7. Za emulgiranje. JAJA U PRAKSI Gastrozof Eugen von Vaerst (1792. i vidljivo viri iz vode.ispod 60 g do 5^ Klasa 5 . jer sadr i lecitin. one su sadr ane i u drugim namirnicama. Zdravlje je ukljuèeno.dobra jaja. Koko je jaje sadr i i brojne zdrave djelotvorne tvari. koje nakon kratkog ivotnog vijeka odumiru i nepreki dno se obnavljaju.jaje staro najmanje tri tjedna pliva u vodi.kao to je poznato . koji odr ava zdravima ko u i kosu. Bjelanèevine su dakle ivotno va ne. umanjak je neophodan ako elite legirati umake ili juhe.takoreæi pluta . oèi æena i bez ikakvog mirisa. kolaèa od jaja i nabujaka. One su bitne za oèuvanje i izgr adnju svih tjelesnih stanica. Manje je poznato da bjelanjak sadr i manje bjelanèev ina (proteina) od umanjka. nego da se odreknete njihove kvalitete. Sadr i znaèajn e kolièine kalija. osim to ga sadr i i vitamine BI. U do broj kuhinji uvijek je najva nija svje ina namirnica. juhe. dakle nije nu no jesti samo jaja. Jaja meðutim sadr e i puno vitamina A. niti fina kuhinja.jaje staro tjedan dana stoji . On se svakim danom poveæava.

Povr ina mora ostati kremasta. i mo e se èuti kada ga protresete. Prilikom uranjanja bjelanjak æe se skrutnuti. tako da bjelanjak u potpunosti zatvori uma njak (jaje mo ete ostaviti i u kutlaèi da se kuha 3 . Pomoæu lice mo ete ga odr ati u jajolikom obliku. Jaja su neophodna za paniranje. Pripremanje jaja: to je u naèelu jednostavno. i pr eklopite ga (praznog ili punjenog). Pritom i h malo po malo gurajte od rubova prema sredini. grbave su i èvrste konzistencije. to je jaje starije. ali mogu se poslu it kao predjela. da li trebaju biti go tovo kremasta. tako da se jaja ispeku u obliku grude. Profesionalni kuhari takvo jaje. Pecite 3 minute. "Jaje u jajetu" prava je poslastica: panirajte tvrdo kuhana jaja i ispr ite ih u masnoæi. za mekano kuhana jaja treba 3 . Kako nastaje snijeg: to je elatina-stiji.4 minute. I najmanja mrvica bra na u njemu grijeh je protiv dobr e kuhinje. Meso najprije umoèite u bra no. Njegov je umanjak jako izboèe n i okru en èvrstim bjelanjkom. Posolite samo bjelanjak.U lagano ru ièasti odsjaj. Kako do toga dolazi? Dok ga t cete. staro najvi e 3 dana. a to je jaje svje ije. èiji je umanjak spljo ten. Kao takvu je mo et e iskoristiti za Consomme ili za aspik. te ine 60 g. Navest æemo vrijedn osti za prosjeèno jaje. dok se bjelanjak i umanjak ne pomije aju. ulijte ga u tavu srednje velièine u vruæi maslac. Povr ina bi trebala ostati kre-masta. pri èemu ga lagano gurajte prema rubu. zatim u istuèena. sasvim lagano ih posolite. i na kraju u mrvice za paniranje. a bjelanjak vodenas-to-tekuæi . ili tvrda za pladanj s hladnim jelom. na naèin kako se uo bièajeno pripremaju u kuæanstvu. dakl e stoje èvr æi bjelanjak. nakon to je peèeno. . lak e æe se od njega istuæi snijeg. smanjuje se njegov sadr aj. Ovako se struèno priprema: po svakoj porciji istucite 2-3 jaja. i ona æe postati kristalno bistra. ali pritom ipak treba paziti na neko liko stvari. kako se ne bi i dalje kuhala u svojoj vlastitoj vr uæini. Osim toga. Jaja nakon kuhanja morate odmah naglo ohladiti. a suvi an 324 NAJBOLJI RECEPTI bjelanjak odre ite. Jedno i drugo uzrokuje sakupljanje umanjka i bjelanjka. Od trenutka kada voda zakuha. Pr ena jaja (kajgana).4 minute). Pecite u vruæem maslacu na laganoj vatri. tako da jaje ponovno poprimi svoj oblik. Profesionalci jaja na oko peku dok rubovi ne poprime zl atno utu boju. stvaraju se mjehuriæi bjelanjka ispunjeni zrakom. Svejedno je da li ga tucete metlicom za tuèenje snijega. to æe vi e vlage ispariti kroz sitne pore va pnenaste ljuske.6 minuta. èiji je umanjak puno manje izboèen. Kod veæih jaja vrijeme kuhanja morate produ iti za I minutu.. lagano posoljenom vodom . la gano posoljena jaja. Ljuska svje ih jaja ima je. a bj elanjak je veæ pomalo vodenast i iroko razliven. za tvrdo kuhana jaja 10 min uta. Kod kuhanja je va no. u koju ste dodali i licu octa. nakon to ste ga veæ razbili. usipajte ga u vruæi maslac u tavu i pe cite dalje na laganoj vatri. bez obzira da li paniranjem el ite saèuvati soèno-sti riba ili mesa. Svakim danom koji proðe. bjelanjak uzima zrak. Zrak prodire u jaje. Jednako tako u jaje mo e prodrijeti zrak. ruènim ureðajem za mi je anje ili u kuhinjskom stroju. srednje tvrda 5 . to æe snijeg imati veæi v olumen. ulijte ga u lonac s kipuæom. Za jaje na oko najprije razbijte jaje. Izvadite ga licom za skidanje pjene. i djeluje kao daje premazana voskom. Stoga æemo vam dati jo jedan savjet. Izmije ana pr ena jaja. to æe i snijeg biti voluminozniji (fotografija dolje desno). i mije ajte ih toliko dugo. Nakon toga procijedite juhu. Po iranajaja najèe æe se poslu uju u pikantnim umacima. Pokazat æemo to na fotografijama: na fotografiji gor e prikazano je potpuno svje e jaje. Jaje razbijte. dovoljno dubokoj da u njoj mogu plivati. Ili: razbijeno jaje fritirajte u puno masnoæe u malom loncu. Na donjoj fotografiji prikazano je jaje staro najmanje 3 tjedna. Paniranje i peèenje. ljuska jajeta gubi sjaj. Omlet. ubraja se u k lasièna jela pripremljena od jaja (fotografija desno). Temeljni zahtjev: mora biti pripremljen od svje ih jaja. . Onoliko jaja koliko namjeravate ispeæi posolite. 323 SAVJETNIK ZA JAJA Jo jedan test svje ine. u koju ih namjenu kuhate. to su bjelanjak i okolina u kojoj ga tucete hladniji. pripremljen u tavi. p reliju smeðim maslacem. za doruèak. kako mo ete prep oznati svje e jasredini je jaje staro otprilike tjedan dana.

jzvadite iz lonca i stavite natopio. olju tite i oprezno prepolovite po du ini i poslu ite na krastavcima. Kopar isperite. Pecite I I fl minute. Per in isperite. Maslac rastopite u tavici i pecite krokete dok ne po ute. Smjesu napunite u posudice. grubo nasjeckajte i posipajte po kras tavcima. Lopaticom za tijesto pomije aj te ga sa snijegom. Krokete nemojte ostaviti suvi e dugo u tavici jer bi s e inaèe mogli raspasti. prelijte umakom i poslu ite s jajima nare zanim na èetvrtine. Luk stavite na tanjur. Dodajte 6 istuèenih bjelanjaka. 4 jaja kuhajte ok o 10 minuta dok ne postanu tvrda. i kuhajte dok smjesa ne postane gusta i kremasta. Luk olju ti te i nare ite na tanke kolute. JAJA SCU RRY-EM 8 jaja 2 velika luka 3 re nja èe njaka 3 velike lice masla 1 velikih lica kima ¦ I prstohvat mljevenog kardamona ¦ I prstohvat mljevenog korija ndra sol papar 3 velike lice koncentrata od rajèica I velika konzerva olju tenih r a (neto 850 g) 2 sve nja per ina Jaja kuhajte 10 minuta dok ne postanu tvrda. Stavite umak eventualno preko noæi u hladnjak. Umije ajte vrhnje. s malo mu katnog ora èiæa i limunovim sokom. limunovim sokom i pirjajte daljnjih 10 mi nuta na slaboj vatri. Umak skinite s vatre i ohladite. osu ite. zaèinite. paprom Worchester umakom. Postupno doda vajte mlijeko. Sufle (nabujak) takoðer se radi od jaja. Krastavce izre ite na tanke kri ke i pirjajte u vruæem maslacu oko 8 minuta. Sufle je jako osjetljiv na propuh . KROKETI OD J> 2 velike lice maslaca ¦ ¦ lice bra na 250 ml (I. Ne smije biti toliko èvrst da bi ga mogli rezati. Odvojite bjelanjke od umanjaka. 325 JAJA JAJA NA POVRÆU 2 mala krastavca za salatu 3 velike lice maslaca 150 g vrhnja sol bijeli papar V orchester umak limunov sok Ogulite krastavce i prepolovite ih po du ini. dok umak ne postane kremast. Èe njak istisnite i stavite u ma slo. gaude eventualno sol papar i ribani mu katni ora èiæ Dno i donje rubove 4 aluminijske posudice nama ite maslacem i posipajte mrvicama. naglo ohladite i olju tite. Umije ajte 4 umanjka i 100 g ribanog sira (ementalca). Ili: sastojk e za friti -ranje ispecite u tijesto od jaja.i pritom licom omatajte bjelanjak oko umanjka. d odajte olju tenu rajèicu s sokom pirjajte oko 30 minuta na slaboj vatri. naglo ohladite. Dodajte mirodije i pirjajte. nasjeckajte i posipajte po jajima i luku . Izmiksajte umanjke. Maslo zagrijte u irokom loncu. Stavite ih na lim za peèenje. Od dobivene smjese oblikujte male rolade. Umak zaèinite solju. onda u 2 izmije ana jaja i na kraju u mrvice. Umije ajte sir (fotografija 3) i zaèinite. do velike lice bra na i uz r 326 NAJBOLJI RECEPTI kratko pirjajte. Jaja kuhajte oko 5 minuta. Poslu ite ga odmah. Dolijte 250 ml (1/4 I) mlijeka. sitno nasjeckajte i p omije ajte s naribanim sirom i umakom. Pecite k ao i svaki drugi sufle. z aèinite solju. 7 bjelanjaka istucite u èvrsti.odmah bi se spustio. jer va m u protivnome sufle neæe uspjeti. ali jo uvijek elastièa n snijeg (fotografija 2). na koji se naèin priprema ovo nje no i mirisavo jelo: Sastojci (fotografija I) mekani maslac ¦ mrvice 4 jaja (te ina klase 4) 3 bjelanjka 300 g sitno ribanog sira. Odstranite ko tice pomoæu lièice. Za vrijeme peèenja nikada nemojte otvara ti vrata peænice. Pazite da bra no ne dobije boju nego ostane bijelo. i pecite 4 0 minuta (fotografija 4) na srednjoj visini u prethodno zagrijanoj peænici na 175 °C (plin: stupanj 2). npr. Drugi naèin: 3 velike lice bra na zapr ite u 3 velike lice maslaca. Na primjeru suflea od sira pokazat æemo. ka sol papar ribani r ora èiæ 3 velike lice ribanog sii kih lica mrvica za poha likih lica masla Za BechameI umak rasi slac u malom loncu. paprom. Umak kuhajte uz stalno mije anje na laganoj vatri dok se ne zgusne. Umije ajte koncentrat rajèica i kratko pirjajte. Luk pirjajte u maslu dok ne omek aju. Krokete prvo uvaljajte u preostal o bra no. olju tite. Jaja naglo ohladite.

stavite u za-imaèu i pomoæu nje pustite da jaje polako skliz ne u vodu. Rastopite maslac i pirjajte u njemu luk dok ne omek a. Mladi luk oèistite i izr e ite na tanke kolute. Ulijte u zdjelu ili pravokutnu posudu (s adr aj oko I 1/21) jedan dio juhe tako da se stvori sloj debljine oko 2 cm. Senf zaèinite solju. Grbicu isperite. p 328 NAJBOLJI RECEPTI "^p* r PUNJENA JAJA (bez fotografije) 8 jaja 4 velike lice ljutog senfa sol papar kajenski papar Wor-chester umak ¦ 2 ja grbice Jaja kuhajte 10 minuta dok ne postanu tvrda. pos olite. sla ite tako sloj po sloj dok ne potro ite sv e namirnice. U irokom loncu zakuhajte I I vode s bijelim vinskim octom. Nare ite rajèice na osam komada. 327 JAJA HLADETINA OD JAJA S KRBULJICOM 6 jaja I sve anj krbuljice 14 listova elatine 400 ml ukuhane temeljne juhe sol r I25ml(l/8l)suhogsherrya-bijeli vinski ocat Jaja kuhajte 10 minuta dok ne postanu tvrda. naglo ohladite i prepolovite po du in i. dolijte 500 ml (I a I) vode i zakuhajte. kajenskim paprom i VVorc hester umakom. Pus tite da se i taj sloj ohladi i zgusne. Jaja pojedinaèno razbijte . 329 JAJA PO I RANA JAJA NA RAJÈICAMA 1 luk ¦ 2 velike lice maslaca 2 re nja èe njaka I kg zrelih rajèica sol ¦ papar I sve anj mladog luka I èajna l amico 5 velikih lica bijelog vinskog octa 8 jaja Olju tite i sitno nasjeckajte luk. Dobro istisnite el atinu i uz stalno mije anje dodajte juhi. osu ite. Juhu zakuhajte i prelijte preko jaja. solju. naglo ohladite. Prije poslu ivanja posudu namoèite kratko u vruæu vodu i hladetinu istresite na pladan j (fotografija 3). Vlasac isperite. osu ite. sherrvem i octom. ogulite. stavite u zaimaèu i pomoæu nje pustite da jaje polako sklizne u vodu. Oprezno izdvojite umanjke. paprom.. Po irajte jaja oko 4 minute. oèistite od sjemenka i odstranite dio od peteljke. nare ite na kolutiæe i posipajte po juhi. Kratko prije poslu ivanja izmije ajte mladi luk s rajèicama i zaèin ite Balsamico octom. Rajèice p oslo ite kao vijenac na tanjuru i po irana jaja stavite u sredinu vijenca. J aja pojedinaèno razbijte. naglo ohladite hladnom vodom. . 330 NAJBOLJI RECEPTI j JAKAJUHAS JAJETOM 4 velike lice bijelog vinskog octa sol 4 jaja 750 ml (3/4 I) mesne juhe I sve anj lasca Zakuhajte ocat s 750 ml (3/4 I) vode i prstohvatom soli. Rajèice zare ite u kri prelijte kipuæom vodom. istisnite ga i pirjajte kratko u maslacu. Polovice jaja posla ite na pladanj ili na okrugli t anjur. Stavi te u hladnjak da se tekuæina stisne. stavite u tavicu. Krbuljicu isperite osu ite i istrgajte listiæe elatinu namoèite u hladnoj vodi . Po irajte jaja oko 3 minute. popaprite i pirjajte kod blage vatre oko 5 minuta. olju tite i nare ite na kolute. juhu maknite s vatre. Zadnji sloj mora biti tekuæina. Hladetinu ostavite preko noæi u hladnja ku. Nakon toga posla ite jedan dio jaja i krbuljice na zgusnutu tekuæinu (fotografija I) i zalijte s malo tekuæine (fotografija 2). Olju tite èe njak. Oprezno izvadite jaja i ocijedite. Juhu ulijte kroz sito u lonac. ali s oblim djelom prema gore. oprezno izvadite i rasporedite u 4 alice za juhu. listiæe odre ite sa karama i ukrasite polovice s listiæima. U svaki bjelanjak stavite malo zaèinjenog senfa i na njega umanjak. Juhu z aèinite s paprom.

Dodajte maslac. kajenskim paprom i origanom. operite. Vl sac isperite. Model stavite u prethodno zagrijanu peænicu i pecite na otprilike 22 5 °C (plin: stupanj 4) 50 . Tije sto polo ite u na-ma æeni model za nabujak (promjer otprilike 26 cm). operit e i nare ite na tanke kolutiæe. i ostavite vruæu juhu da malo odstoji. Pomije ajte tikvice i gljive. Povræe ravnomjerno rasporedite po dnu. osu ite u centrifugi za salatu. Mladi luk olju tite. Ostavite da odstoje u kipu-æoj vodi oko 30 minuta. Rajèice izdubite i iznutra zaèinite solju i paprom. osu ite i nare ite na kolutiæe. Bo . ispe osu ite i nare ite na komadiæe. tako da rub bude visok otprilike 4 cm. prelijte smjesom vrh nja i umanjka. Èe njak olju tite. 331 JAJA TJESTENINA OD JAJA U MESNOJ JUHI 2 jaja 4 velike lice mlijeka sol ¦ papar ¦ ribani mu katni ora èiæ ¦ I sve anj vlasca I) mesne juhe Osim toga: maslac ili margarin aluminijska folija Jaja izmije ajte zajedno s mlijekom. na to stavite jaja i odmah poslu ite.___ 332 NAJBOLJI RECEPTI TORTA OD TIKVICA I AMPINJONA Za tijesto: 250 g p eniènog bra na 125 g hladnog maslaca I jaje ¦ 2 velike lice vode ¦ sol Za nadj 600 g malih tikvica 600 g ampinjona 4 velike lice maslaca ¦ papar kajenski papar ¦ na lièica origana ¦ 4 re nja èe njaka 250 ml (I /4 I) slatkog vrhnja 5 umanjaka rib i ora èiæ Osim toga: maslac ili margarin Za pripremanje tijesta prosijajte bra no na radnu plohu. Zagrijte ulje i u njemu z apr ite slaninu. vod u i sol i brzo izmijesite glatko tijesto. Zakuhaj te otprilike 750 ml (3/4 I) slane vode pomije ane s ostatkom octa. Tikvice nare ite na tanke plo ke.5 minuta. zrele rajèice ¦ sol papar I sve anj bosiljka 4 jaja ¦ 2 èajne lièice octa I velika lica maslinovog ulja Rajèice operite. jaje. Zakuhajte koko ju juhu.POSIRANOJAJENA SALATI 100 g pro arane slanine ¦ I velika lica ulja ¦ I re anj èe njaka 250 g bukovaèa papar lica bijelog vinskog octa ¦ I glavica salate sol 4 jaja Odvojite ko u od slanine i nare ite slaninu na tanke plo ke. Bukovaèe oèistite. Na k raju dodajte unku i kolutiæe luke. Kroz sito ulijevajte smjesu od jaja u juhu. Istucite slatko vrhnje i umanjak. Tijesto tanko izvaljajte na radnoj plohi koju ste prethodno posipali bra nom.60 minuta. Tijesto zamotajte u kuhinjsku krpu i o stavite ga da miruje u ormaru otprilike I sat. Odmah poslu ite. zaèinite s olju. Juhu zaku hajte i stavite u tanjure.. Rastopite maslac i u njemu posebno pr ite tikvice i gljive 4 . Jaja izmije ajte zajedno sa sezamovim uljem i zaèinite p aprom. popaprite i zaèinite mu katnim ora èiæem. Jaja po iraj te otprilike 4 minute i pa ljivo ih izvadite. istisnite u pre i i umije aj te. KINESKAJUHA S PAHULJICAMA OD JAJA I UNKOM 60 g kuhane unke I mladi luk 3 jaja I velikih lica umaka od soje I èajna lièica og ulja bijeli papar I I koko je juhe I velika lica sjeckanog glatkog per ina Odstranite masni rub unke i nare ite je na tanke trakice. Gljive oèistite. Juha pr itom ne smije vi e kuhati. gornju treæinu odre ite kao poklopac. Posudice pokrijte aluminijskom folijom i stavite ih u posudu s toliko vruæe vode da posudice do pola budu u vodi. Dodajte ih u slaninu i pirjajte dok sva tekuæina ne isp ari. paprom. istisnite u pre i i umije ajte. Za nadjev operite tikvice i odre ite im krajeve... Prije poslu i vanja posipajte per inom. stavite ih u kutlaèu i polagano ih stavite u ki-puæu vodu. posolite. Jaja razbijte j edno po jedno.. Èe njak olju tite. solju i paprom. i raspodijelite je na 4 tanjura. operite i nare ite na plo ke. zaèinite mu katni ora èiæem. zaèinite solju i prelijte s 3 velike lice bijelog vinskog octa. jer se u protivnom neæe napraviti pahuljice od jaja. JAJA U GNIJEZDIMA OD RAJÈICA 4 velike. Salatu oèistite. Tjesteninu od jaja oprezno izvadite iz p o-sudica i izre ite na kockice ili rombove i razdijelite u èetiri tanjura. Dvije vatrostalne posudice namastite i n apunite posudice sa smjesom od jajeta. Unutra njost rajèica i poklopce pirirajte i istisnite kroz sito.. Mje avinu slanine i gljiva raspodijeli te na salatu.

a os ale nasjeckajte i umije ajte u pire. Per in oèistite. Na taj naèin pripremite 4 porcije pr enih jaja. 336 NAJBOLJI RECEPTI TORTA OD PALAÈINKI SA CVJETAÈOM Za palaèinke: 3 jaja 180 g p eniènog bra na 375 ml (3/8 I) p eniènog bra na ¦ sol papar ¦ 4 velike Za punjenje: I luk ¦ I re anj èe njaka 2 velike lice maslaca 400 g mije anog mljevenog mesa 3 vel koncentrata rajèice I mala konzerva oguljenih rajèica (neto te ine oko 400 g) 5 velik ih lica suhog crvenog vina I èajna lièica orig-ana I lovorov list ¦ kajenski papar ¦ etaèa (otprilike 700 g) Za be amel umak: I velika lica maslaca I velika lica p eniènog a 750 ml (3/4 I) mlijeka 250 g svje e ribanog ementalca ¦ ribani mu katni ora èiæ Osim maslac ili margarin Umije ajte tijesto od jaja. i odvojite smjesu od dna tave. Dobro razmutite jaja i slatko vrhnje pa zaèinite sol ju. Smjesu polagano prelijte preko kobasica. pecite na laganoj vatri. Rajèice stavite u vatrostalnu posudu. . Pr ena jaja moraju biti rahla i soèna. ulijte u to I /4 smjese vrhnja i jaja i pec ite na sasvim laganoj vatri. Rastopite maslac i u njemu zapr ite èe n Jaja pomije ajte s vrhnjem i zaèinite solju. Izmije ajte vrhn i jaja. Èim se smjesa poène skruæivati. Vlasac isperite. Èe njak olju tite i nare ite na tanke plo kice. Kada je donja str ana veæe dovoljno ispeèena. pri èemu tavu neprekidno tresite. Kopar isperite. Posudu stavite u prethodno zagrijanu peænicu i pecit e na otprilike 175 °C (plin: stupanj 2) otprilike 20 minuta. preklopite ih i poslu ite na tanjure. Izvadite rajèi ce ih peænice. dodajte I èetvrtinu rakova. Omlet s kobasicama pa ljivo izvadite iz tave. razre ite ga na èetiri dijela i poslu ite na tanjure. bra na i mlijeka. Drugaèiji naèin: od navede nih sastojaka ispecite 4 mala omleta. nare ite na kolutiæe i pomije a smjesu jaja. 334 NAJBOLJI RECEPTI PR ENA JAJA S RAKOVIMA NA CRNOM KRUHU 8 jaja 4 velike lice slatkog vrhnja ¦ sol papar worcester umak 6 velikih lica mas a 300 g mesa od rakova 4 kri ke crnog seljaèkog kruha -1-2 sve nja kopra Jaja izmije ajte zajedno s vrhnjem i zaèinite solju. od tijesta ispecite 6 . Maslo rastopite u tavi i u njemu s obje strane zapr ite plo ke kobasice. rasporedite ih na 4 tanjura i oko njih stavite umak. U svaku rajèicu stavite po jedan listiæ. U tavi rastopite I veliku licu maslaca. Kruh nama ite preostalim maslacem i na njega polo ite pr ena jaja. listiæe si tno nasjeckajte. paprom i mu katnim ora èiæem. Ocat Balsamico i masl inovo ulje umije ajte u umak od rajèice i jo malo zaèinite solju i paprom. osu ite. 333 JAJA PR ENA JAJA S ÈE NJAKOM NA ODRESCIMA OD KRUMPIRA 8 smrznutih odrezaka od krumpira ¦ 6 re njeva èe njaka 3 velike lice maslaca 8 jaja ike lice slatkog vrhnja sol papar ¦ ribani mu katni ora èiæ 2 sve nja per ina Odreske od krumpira pripremite prema uputama na pakovanju i ostavite ih na toplo m. a u svaku rajèicu stavite po jedno jaje. paprom i VVorces-ter umakom. i ispecite ga do kraja. listiæe otrgnite od peteljki. posipajte po pr enim jajima i odmah poslu ite. zaèinite ga solju i paprom i ostavite da bubri najmanje 30 minuta. paprom i mu katnim ora èiæem. osu ite. Smjesu ulijte u tavu i pecite je na laganoj vatri. sitno nasjeckajte i posipajte po jajima. kako se ne bi za-peklo za dno. 335 JAJA OMLET S KOBASICOM 300 g kobasice 4 velike lice masla 8 jaja 4 velike lice slatkog vrhnja sol papa ibani mu kat-ni ora èiæ 2 sve nja vlasca Kobasicu ogulite i nare ite na tanke plo ke. osu ite i i èupajte listiæe.7 palaèinki i stavite ih natopio.siljak isperite. pri èemu je licom za okr etanje palaèinke stalno odvajajte od dna. omlet pa ljivo izvadite i ponovno stavite u tavu s gornjom stranom prema dolje. Rasporedite ih na odreske od krumpira. Rastopite maslac u tavi.

4 vatrostalne posudice (promjera oko 8 cm) iznutra n ama ite maslacem. Pokr ijte drugom palaèinkom. Posudice stavite u pret hodno zagrijanu peænicu i pecite oko 15 minuta na otprilike 225 °C (plin: stupanj 4) . PALAÈINKE S JABUKAMA I UMAKOM OD CIMETA Za palaèinke: 125 g p eniènog bra na ¦ 250 ml (1/41) mlijeka I velika lica eæera 2 jaja ¦ 3 velike lice rastopljenog maslaca 2 kiselkaste jabuke ¦ 4 velike lice maslaca Za umak: 300 g vrhnja I èajna lièica cimeta 2 velike lice Calvadosa (jabukovaèe) ¦ I velika lica eæera Umije ajte gusto tijesto od bra na. Palaèinku okrenite i ispecite do kraja. Stavite smjesu od kruha u kremu (fotografija I). Umak jo jednom zaèinite i izvadite lovorov list. mlijeka. vatrostalnu posudu stavite jednu palaèinku. umak od cvjetaèa i rajèica i prelijte be amel umakom. U okruglu. tako da dobijete kremastu masu. eæera i jaja. paprom i mu katnim ora èiæem. i u njemu pirjajte èetvrtinu narezanih jabuka dok ne postanu gotovo mekane. eæer i sol umije aj te i napravite kremu. zaèi nite solju. Na kraju umije ajte rastopljen i maslac i ostavite tijesto u pokrivenoj posudi da bubri oko 20 minuta. i posl u iti je na svje im kolutima ananasa. dok ne posla ete u slojeve sve sastojke. Maslac. ostavite da se skrutne. U tavi zagrije I velike lice maslaca. Èokoladu rastopite u loncu u vodenoj kupki. Odmah poslu ite. 337 JAJA SUFLE OD ÈOKOLADE S ANANASOM 250 g suhog kruha od integralnog bra na ¦ 200 ml (1/5 I) soka od ananasa ¦ 3 velike lic e likera od badema ¦ 80 g mlijeène èokolade 60 g mekanog maslaca 60 g eæera sol 3 3 bjelanjka 4 koluta ananasa (iz konzerve) Osim toga: maslac eæer Kruh nare ite na kri ke i potpuno ga osu ite u tosteru. Za be amel umak rastopite maslac. zatim dodajte sir.20 minuta na otprilike 200 °C (plin: stupanj 3-4). paprom. U meðuvrem enu ogulite jabuku i izre ite jezgru. pri èemu tresite tav u kako ne bi zagorilo. i umije ajte g a u smjesu (fotografija 2). na rasporedite mljeveno meso. i od svega za jedno u loncu zakuhajte kremasti umak. U meðuvremenu oèistite cvjetaèu. Bjela--rrjak istucite u èvrsti snijeg. dodajte bra no i zapr ita ga uz mije anje. 338 NAJBOLJI RECEPTI SUFLE OD BUNDEVE U KORI OD NARANÈE (bez fotografije) 400 g mesa bundeve 40 g maslaca 50 g eæera ¦ I velika lica likera od naranèe 1/2 èa .Za punjenje. posipajte eæerom (fotografija 3). Jabuku nare ite na tanke plo ke. Na kraju prelijte naj-gornju palaèinku be amel umakom. Savjet: Smjesu mo ete ispeæi i u velikoj aluminijskom formi. Prelijte 1/4 tijesta. i prelijte ga preko palaèinki. Ocijedite cvjetaèu i dodajte je u umak nakon to se kuhao najmanje 3 0 minuta. dok ne post ane zlatno ute boje. na najni em stupnju. i u nju umije ajte jedan po jedan umanjak. nama æenu.8 minuta u slanoj vodi. tako da dobijete kremasti umak. Polagano dolijevajte mlijeko i dobro ga izmije ajte. Dodajte mljeveno meso i pecite ga do k ne postane zrnasto. tako da bude gotovo d o kraja kuhana. stavite u prethodno zagrijanu peæn icu i pecite I 5 . lovorovim listom i kajenskim paprom. Na dno svake stavite po jedan kol ut ananasa i napunite je masom za sufle (fotografija 4). Pomije ajte vrhnje sa cimetom. zaèinite solju. Vrijeme peèenja se produ uje za otprilike 5 minuta . origanom. rajèice sa sokom i crveno vino. olju tite luk i èe njak i sitno ga nasjeckajte. Calvadosom i eæerom. razre ite je na pojedine cvjetove i kuhajte je 6 . Dodajte koncentrat rajèice. i pomije ajte je s kruhom. Kruh sasvim sitno naribajte. Rastopite maslac i u njem u pirjajte luk i èe njak dok ne postanu mekani. Dodajte liker od badema. Umak ostavite da se kuha 15 minuta na laganoj vatri. prelijte ga mlaènim sokom od ananasa i ostavite da bubri otprili ke 30 minuta. Na taj naèin ispecite 4 palaèinke i stavite ih na toplo. Tako nastavite.

soli. mu katnim ora èiæem. NABUJAK OD UNKE 12 suhih ljiva ¦ 6 velikih lica Ma-deire. Posipajte listiæima badema. prepolovite i izvadite meso ploda. Meso o dvojite od ko ica. osu ite i listiæe sasvim sitno nasjeckajte. Smjesu napunite u nama æene aluminijske posudice. i nare ite ga na veæe kockice. NABUJAK OD MRKVE 500 g mrkve 20 g maslaca I /2 èajna lièica soli 1/2 èajna lièica cimeta ribani mu par ¦ 100 g badema 4 umanjka 100 g vrhnja 4 bjelanjka Osim toga: maslac Mrkvu ogulite. Sufle pecite u prethodno zagrijanoj peænici na 225 °C (plin: stupanj 4) otprilike 15 minuta. cimetom. Smjesu napunite u nama æene aluminijske posudice. i pecite u prethodno zagrijanoj peænici na 225 °C (plin: stupanj 4) otprilike 15 minuta. likerom. Nakon toga skinite poklopac.cimeta ¦ sol ¦ vr ak no a naribane naranèine kore (od kemijski neobraðenih naranèi) 2 u 2 velike naranèe (neobraðene) 2 bjelanjka 2 velike lice badema nasjeckanih na listiæe Oèistite meso bundeve od sjemenki i niti. i preko njih nas ipajte smjesu. paprom. Dodajte eæer i pirjajte u pokrivenom loncu ot prilike 30 minuta. Umije ajte svje i sir i elektriènim mikser om miksajte otprilike 2 minute. unku nare ite na kockice. Naranèe operite. naribanom nar anèinom korom i umanjcima. Od bjelan jaka istucite èvrsti snijeg i pomije ajte sa smjesom. naglo ih ohladite i ogulite ko icu. umanjke izmije ajte da postanu kremasti. zapr ite je u maslacu. kako se ne bi stvorile grudice. zakuhajte i ostavite da se ohladi . Smjesu zaèinite i u nju umije ajte umanjke. i pecite u prethodno zagrijanoj peænici na 225 °C (plin: stupanj 4) otprilike 20 minuta. Od mrkve i badema napravite fini pire i istisnite ga kroz sito. Od bjelan jaka istucite èvrsti snijeg. Od bjelanjaka istucite èvrsti snijeg i pomije ajte sa smj esom.125 ml (1/8 I) slatkog vrhnja ¦ 50 g bijelog kruha 200 g kuhane unke ¦ papar ingver (ðum-bir) 4 umanjka 4 bjelanjka Osim toga lac ljive ostavite da se 3 sata namaèu u Madeiri. Odmah poslu ite. 341 SLOZENCI . pomije ajte ih sa vrhnjem i pireom od mrkve. Vrhnje zagrijte. 339 JAJA rl NABUJAK OD SIRA (SUFLE) 40 g maslaca 40 g p eniènog bra na 250 ml (1/4 I) mlijeka ¦ sol papar ribani mu kat ribana korica limuna (neobraðenog) 120 g ribanog sira (Gouda) 3 umanjka 4 bjelanjka Osim toga: maslac Maslac rastopite i u njemu zapr ite bra no. Madeiru u kojoj su se namakale lji ve pokapajte po kruhu. Dodajte mlijeko uz mije anje metlicom zatu cenje snijega. Suhe ljive raspodijelite u 4 nama æene aluminijske posudice. Od bjelanjaka istucite èvrsti snijeg i pomije ajte sa s mjesom. Na kraju ostavite tekuæinu da ispari. umije ajte ga u smjesu od bundeve i raspodijelite po na ranèama. Meso bundeve istisnite kroz sito i ostavite da se ohladi. Rastopite 20 g maslaca i u njemu pirjajte bundevu. Odstranite koricu bi jelog kruha i ostavite ga da se namaèe u vrhnju. Poslu ite odmah. Poslu ite odmah. operite i nare ite na kolutiæe. sitno ga nasjeckajte i ponovno napunite u kore naranèe. 340 NAJBOLJI RECEPTI NABUJAK OD PER INA 2 sve nja glatkog per ina 200 ml (l/5l)slatkogvrhnja-200ml (1/5 1) mlijeka 100 g svj e eg sira pomije aog s vrhnjem ¦ 80 g pirea od krumpira u prahu sol papar VVorcester mak 4 umanjka 4 bjelanjka ¦ maslac Per in oèistite. Sufle pecite u prethodno zagrijanoj peænici otpri like 20 minuta na 220 °C (plin: stupanj 4). i sve zajedno zaèinite. pirirajte je zajedno s kruhom i uma njkom. i pecite u prethodno zagrija noj peænici na 225 °C (plin: stupanj 4) otprilike 20 minuta. i na jakoj vatri ostavite da sva tekuæina ispari. Smjesu napunite u nama æene alumin ijske posudice. Od bjelanjaka istucite èvrsti snijeg i pomije ajte sa smjesom. Zagrijte vrhnje i mlijeko i u njega umije ajte pire od krumpira u prahu. ribanom korom od limuna i umije ajte si . Umak zaèinite solju. Bademe zakuhajte u mal o vode. zaèinite i pirajte pokrivenu 20 minuta. Pire o d bundeve pomije ajte s preostalim maslacem. Umije ajte jedan po jedan umanjak.

sa i bez mesa. u naèelu æete dobiti nabujak. Uz to poslu ite voæni umak. i uvijek umije ani s jajima. Tako je nastao i na nabujak od mljevenog mesa i povræa. On bi trebao biti ogledni primjerak za sve vas. s tjes teninom i ri om. Sirom svijeta postoje b ezbrojni recepti za nabujke. plo ki rajèica i plo ki kuhanih jaja. povræe ili èak voæe n eposredno prije nego to je zgotovljeno. . moramo reæi ne to nabujcima. to ih vezuje u procesu peèenja. Mi æemo vam za to sigurno dati dovoljno poticaja na sljedeæim stranicama s receptima. Jednako kao i ovaj. jer su granice izmeðu gratina i nabujaka vrlo fluidne. ali peèeni u peænici. Mo ete ga poslu iti bilo kao glavno jelo . To zvuèi jednostavno. ako po njemu nanesete komadiæe maslaca ili Da biste zaokru ili palet ka. poseb an recept. Oèi æenu cvjetaèu stavite u slanu vodu zaèinjenu mu katnim ora èiæem. ako ka emo: Tko nema niti jedan recept za nabu jak. To. ubrajaju li se i gratini u grupu nabujaka. preko svega stavite tjesteninu. Zemlju izgnjeèite i pomije ajte s mljevenim mesom. I uvijek sa sirom ili umakom od sira i kiselog ili slatkog vrhnja. Od povræa i krumpira. Posolite. Odgo vor: i da i ne. i ruèak je gotov. 343 SAVJETNIK ZA SLOZENCE SOCNO-PIKANTNI ILI SLATKI Sigurno nije nikakvo pretjeravanje. perad. Rajèice posolite (fotografija 2). s peradi ili ribom. prelijete umakom i sasvim kratko prepeèete (gratinirate). izmisliti æe ga sam. sas tojke sla et ve u posudu za peèenje e biti tijesto razrahljenc gom od bjelanjka. eæer i umanjak. ribu. Nabujci su roðaci nabujaka. to æe jelo izgledati ukusnije i ljep e. jaja izmije ajte u mlijeku. lukom i jajetom. Ako na to sta1 ljice maslaca i posipate s sloj unke. A sve to jo vi e poveæava njegovu gastr onomsku vrijednost. Preko toga stavite komadiæe maslaca (fotografij a 4). Origina l se sastoji od zaèinjenih plo ki krumpira. bilo kao fini prilog uz peèeno meso. prepeèen s grubo ribanim sirom. Ali ako pripremate poznati Gratin Dauphinois. Uvijek zaèinjeni s puno ma te. Preko toga prelijte mje avinu vrhnja ili mlijeka i nari banog gruyere-sira ili ementalera. Razlika je jedino u tome da se sirov e ili prethodno skuhane sastojke sla e u slojeve i zatim prelijeva jajem umuæenim u mlijeko ili bijelim umakom. Ako dakle posipa te sirom i/ili mrvicama peèenje. Peèe . Blan irajte je 10 min tavite da se ocijedi u cjediljki. i lagano ih utisnite u meso. mrkv e i krumpira. i smjesa do svje eg sira na jajima. k a a od griza i puno jaja. takoðer. I jedna i d ruga vrsta jela iz peænice izlaze sa sme-ðezlatnom zapeèenom koricom. To je toliko je dnostavno. dodajte kuhanu ri u na mlijeku . od tikvica. u nju rasporedite tijesto od mesa. Prije toga jednu laganu juhu. prelij te ga zaèinjenim mlijekom s jajima i pecite u prethodno zagrijanoj peænici dok ne do bije zlatnosmeðu boju. dobiti æete klasièan gratin. prepeèeni. Mlijeko s jajima pre ijte preko cvjetaèe (fotografija 3). Zaèinite jako s mu katnim ora èiæem. koje se sla u u slojeve u nama æeni model za p eèenje gratina ili nabujaka. Nabujci su jednostavno slaganje slojeva. koje f izmjenièno s bobicama i cima voæa. Aluminijsku formu na-ma stite. da vam sigurno i samima dolazi elja da slo ite neki svoj vlastiti. Preko toga dolazi jo jedan tanki sloj sira. cvjetaèa sol ribani mu katni ora èiæ I namoèena emlja 250 g mije og mesa ¦ I sjeckani luk I jaje ¦ bijeli papar masnoæa za posudu 4 rajèice Osim toga: 0 ml (1/2 I) mlijeka 3 jaja sol ribani mu katni ora èiæ 40 g maslaca Sada æemo jo odgovoriti na pitanje. Sto pedantnije to budet e radili. i pecite na 225 °C (plin : stupanj 4) 40 .Posvuda na svijetu postoje brojni recepti za nabujke. Uzmimo za primjer nabujak od tjestenine : u nama æenu posudu za nabujak stavite po I Recept: I srednje velika. Kao i kod pii nabujaka. a oko nje ol upljene rajèice. Stavite na donju re etku u prethodno zagrijanu peænicu. Ili slatka varijanta: umije ajte pjenasto maslac. U sredinu stavite cvjetaèu.342 NAJBOLJI RECEPTI Nabujci mogu biti pravi kulinarski do ivljaj. to smo pokazali i n a fotografijama. Zaèinite solju i paprom (fotografija I). S kuhanim jajima i sirom. Ali svatko tko ima imalo ma te.50 minuta. i to je tako.lagano posipajte eæerom i prepecite. jer ih se mo e slagati u nebrojenim kombinacijama raznih prekrasnih sastojaka. koji volite uvijek ne to slagati u posudu za nabujke. na brzinu peèeno meso. mo e i sam slo iti odliène mje avine.

paprom i mu katnim ora èiæem. Zaèinite solju. Stavite u prethodno zagrijanu peænicu i prepecite na 225 °C (plin: stupanj 3) otprilike 30 minuta. jaja s mlijekom. Temelj za sve umake je bijeli ili B echamel umak. Te su posude idealne i za Gratin Dauphinois (opisan na lijevoj strani). Kad ku pujete novu posudu za peèenje nabujaka. 3. Prelijte M ornay umakom (fotografija 4). Bez obzira pripremate li nadjev sa ili bez jaja s mlijekom ili umakom. da li je ona od porculana. da je dovoljno velika za va u obitelj. Za Mor-nay umak mo ete upotrijebit . A mo ete ga pripremiti vrlo jednostavno: 1/2 I Mornay umaka I kg brokule sol ¦ ribani mu katni ora èiæ ¦ 150 g kuhane unke nare trake ¦ maslac/margarin za posudu za peèenje. dobit æete Mornav umak (fotografija sa sas tojcima 3). Umak Mornay ili Bechamel sa sirom (opisan u koloni 3) napravit æe od nabujka od br okule i unke pravi gastronomski u itak. umaci ili sir za prepeæi. pravokutnim i ovalnim plitkim posudama mo e se odlièno prepeæi (gra-tinirati) jelo. Ona mora ispunjava ti dva va na uvjeta: mora biti vatrostalna (za peèenje u peænici). ocijedite u c ediljki. i time po sipajte slatke nabujke.jednu za vas i va u obi telj. Pomije ajte mrvice sa sjeckanim lje njacima ili orasima (vrlo ukusno!). prikazane na fotografiji I. takoðer su vrlo pogodne za kuæanstva s dvije osobe ili samce. cera. u kojoj æete moæi ispeæi i nabujke za sve va e goste. Umije ajte sir. Nabujke od hladnih sastojaka stavite na donju ili srednju re etku u peænici. Ako ga pomije ate sa sirom. Jako va no! Za sve nabujke vrijedi: formu za peèenje dobro na-mastite. postoje tri naèina kako mo ete napraviti posebno ukusnu koricu. Takve al uminijske posude. P relijte govarajuæim umakom oc vinske pjene ili vanilije. dok gratin ne postigne zlatnosmeðu boju. dok korica ne poprimi zlatnosmeðu boj u. Zaèinite mu katnim ora èiæem. peænici. Nakon toga oèi æenu bro-kulu. toplih sastojaka stavite na gornju re et ku. ali i u zamrzi vaèu. jer se nabujci uvijek poslu uju u njoj. Ski nite sa tednjaka. Pasirajte. to je sasvim jasno. a nabujke od prethodno skuhanih. Izmije ajte jaja i slatko vrhnje i time legirajte umak. stakla. 344 NAJBOLJI RECEPTI POSUDA ZA PEÈENJE SLOZENACA I ÈIME IH PREPEÆI Bez posude (forme) za peèenje nema nabujka. 1. to stavite komadiæe maslaca (fotografija 2). pred viðene su za kuæanstvo od 4 osobe. Stavite nabujak u prethodno zagrijanu peænicu . tako d a poprimi smeækastu boju. U kvadratastim . Ostav ite da lagano kuha 15 minuta. dobit æete slasnu k Mo ete poslagati i kri ke kruha ili tosta naizmjenic æem.se u peænici. To vrijedi z a èetiri porcije. Nema to je pravi u itak. tako da ga s punim pravom mo e te nazvati nabujak od krumpira i sira. i pecite ih u prosjeku 40 do 60 minuta na 225 °C (plin: stupanj 4). Najprije pripremite Mornay umak. kupite odmah dvije . Drugi uvjet je e stetske prirode: forma za peèenje mora biti prikladna za poslu ivanje na stolu. Stavite dosta ribanog sira i komadiæe maslaca preko nabujka 2. posipajte po nab ujku i na to stavite komadiæe maslaca. sve zajedno prelitij s jajima i zapeæi. blan irajte 5 minuta u slanoj vodi. i jednu veæu. Pomije ajte mlijeko i mesnu juhu i nalijte u posudu. Recept: 40 g maslaca ¦ 40 g kuhane unke narezane na kockice ¦ I sjeckani luk ¦ 30 g p eniènog bra 250 ml (1/4 I) vruæeg mlijeka ¦ 250 ml (1/4 I) vruæe mesne juhe sol bijeli papar riba i mu katni ora èiæ 3 umanjka 3 velike lice slatkog vrhnja 30 g ribanog ementalca Maslac zagrijte i u njemu ispr ite kockice unke. dok ne zlatno utu boju. Inaèe: obièan Bechamel umak priprema se bez unke. U toma lagano zapr ite i luk. lijevanog eljeza ili glazirane gline. i o tome na koji ih se n aèin najbolje koristi. Stavite slojeve brokule i narezanu unku u dobro nama æenu posudu. ili ga posipajte sirom pomije anim s mrvicama. keramike. Samo takva posuda m o e izdr ati vruæinu koja nastaje u elektriènoj ili plinskoj Sada æemo govoriti o sastojcima koji su pogodni za prepeæi. i na Razumije se da je sastav osnovnih sastojaka za nabujak jednako tako va an kao i ja ja. Najbitnije je. koji se naziva i Bechamel sa sirom. Na to jo stavite komadiæe maslaca Za pikantne nabujke: mrvi ce s mljevenim ili sjeckanim orasima pomije ajte s ribanim sirom. razdijeljenu na pojedin e cvjetove. Svejedno je. Posuda sa staklenim poklopcem od vatrostalnog sta kla (4 porcije) mo e izdr ati temperature u peænici. Posude od emajliranog lijevanog eljeza i stakla.

Pustite da se gorgonzola rast opi.20 g maslaca rastop ite i zapecite u njemu meso. papar i konjak dobro izmije ajte i posolite. Nabujak stavite u pret hodno zagrijanu peænicu na 200 °C (plin: stupanj 3) i pecite oko 40 minuta. poriluka i umaka posla ite slo jevito u nama æenu vatrostalnu posudu. Na laganoj vatri kuhajte ri u oko 30 minuta. pin at.5 kg poriluka 40 g maslaca ¦ 125 ml (1/81) bijelog vina-250 m l (1/41) mlijeka 200 g vrhnja ¦ 200 g gorgonzole I velika lica krobnog bra na ¦ papar im toga: maslac ili margarin Tijesto kuhajte u slanoj vodi. osu ite i nare ite na rezance.SLO ENAC 250 g couscous griza 500 ml (1/2 I) kipuæe pileæe juhe I kg svje eg pinata sol ¦ 400 leæeg fileta 60 g maslaca I velika lica umaka od soje 4 velike lice koncentrata od ajèice papar 250 g slatkog vrhnja Osim toga: maslac ili margarin Prelijte couscous griz s polovicom juhe i pustite da bubri oko 10 minuta. 345 PIKANTNI SLOZENCI SLOZENAC OD TIKVICA I TJESTENINE 400 g zelenih rezanca sol I sve anj bosiljka ¦ 200 g gorgonzole 100 g mljevenih bade ma ¦ 200 g slatkog vrhnja ¦ 200 g svje. Na nabujak posla ite pahuljice od maslaca. Odlijte tekuæinu i dodajte mlijeko. Krastavce isperite i nare ite na tanke kolute. Tikvice operi te. Vruæi nabujak poslu ite uz hladno kiselo vrhnje. Isto postupite s preostalim djelom sastojaka. SLO ENAC OD TIJESTA-PORILUKA -. Gorgonzolu. bosiljka i kremu od sira. Taj postupak ponavljajte dok ne potro ite sastojke. kotleta i vrhnja p oslo ite na ri u. Poriluk oèistite i nare ite na kolute debljine oko I cm. Listiæe bosiljka isperite. Polovicu tijesta. Pirjajte poriluk jo 3 minute. Meso isperite u hladnoj vodi.GORGONZOLE 400 g rezanaca sol 1.2 lice hladne vode. krobno bra no izmije ajte s I . Kiselo i slatko vrhnje pomije ajte i zaèinite cimetom i pimentom. zadnji sloj neka bude griz. Èet vrtinu ri e stavite u nama æenu vatrostalnu posudu. Postupak ponavljajte dok ne potro ite sve namirnice. Kotlete na re ite na rezance. ZAÈINJENI SLOZENAC OD RI E 300 g ri e 500 ml (1/2 I) kipuæe mesne juhe I lovorov list I re anj èe njaka 4 zrnc ¦ 50 g gro ðica 500 g kiselih krastavaca 300 g su enih kotleta bez kostiju 250 g kis g vrhnja 250 g slatkog vrhnja 1/2 èajne lièice mljevenog cimeta I prsto-hvat pra ka pimenta Osim toga: maslac ili margarin kiselo vrhnja Stavite ji u u kipuæu juhu i zakuhajte. ocijedite i polijte hladnom vodom.eg sira ¦ papra 2 velike lice konjaka 750 g ma tikvica ¦ 50 g mrvica 30 g maslaca Osim toga: margarin ili maslac mmmmmmmmmmmsmmmmmmmmmmmmmmmmmj Kuhajte rezance u kipuæoj slanoj vodi oko 10 minuta. pinat p roberite. Zalijte preostalom juhom i vrhnjem. Gornji sloj od sira posipajte s mrvicama i pahuljica ma maslaca. Time æe umak dobiti jo puniji okus. Nabujak stavite u prethodno zagrijanu peænicu na 200 °C (plin: stupanj 3) i pecite oko 25 minuta. operite i blan irajte 2-3 minute u kipuæoj vodi. Poparite umak. Posudu stavite u prethodno zagrijanu peænicu na 225 °C (plin: stupan j 4) i pecite oko 50 minuta.i i kockice pro arane slanine. b adem. meso s umakom. zalijte vinom i posolite. rezance. tikvica. vrhnje i nadrobite gorgonzolu. 1/3 krastavaca. pirjajte oko 3 minute i posolite. svje i sir. Umak od soje i koncentrat od rajèica umije ajte i popap rite. s time da zadnj i sloj bude ri a. Èe njak olju tite i dodajte ri e s lovorovim listom i zrncima papra. Odstranite mirodije i izmije ajte ri u s gro ðicama. osu ite i nare ite na male kockice. 346 NAJBOLJI RECEPTI COUSCOUS -. Taj p ostupak ponovit jo dva puta. Posudu stavite u prethodno zagrijanu peænicu na 225 °C (plin: stupanj 4) i pecite nabujak oko 50 minuta. zalijte hladnom vodom i ocije dite. 347 PIKANTNI SLOZENCI SLOZENAC OD KUKURUZA . Rastopite maslac i u njemu kratko pirjajt e poriluk. dodajte te kuæini da se zgusne. odre ite krajeve i naribajte. Sla ite u na-ma æenu vatro stalnu posudu u slojevima 1/3 rezanaca. uz stalno mije anje. vrhnje. osu ite s kuhinjskim papirom. Posl a ite slojevito u nama æenu vatrostalnu posudu sastoje slijedeæim redoslijedom: griz.

Umak zaèinite paprikom. poriluka. Za taj gornji sloj ostavite de blje listove. odvojite ostale listove i blan irajte oko 5 minuta u sla noj kipuæoj vodi. Postupak nastavite dok ne potro ite sve sastojke. 6 kri ki slanine sta vite na stranu. Zavr ite sa slojem listova od kelja. jaja. prokuhajte i pustite a nabubri na laganoj vatri oko 15 minuta. SLOZENAC S KUKURUZNIM GRIZOM. Tako nastavite slagati slojeve dok ne potro ite sve sastojke. Zagrijte 6 velikih lica ulja i pecite na njemu kockice kruha i èe njak.< 1 NABUJAK OD KRUHA 250 g kruha sa itaricama 2 re nja èe njaka 20 velikih lica maslinovog ulja 250 ml ( oka od rajèica 2 patlid ana (svaki oko 250 g) I velika lica 10 crnih maslina 4 um 50 g naribanog parmezana 4 bjelanjka ¦ 6 velikih lica kruha od itarica koji ste raz mrvili Osim toga: maslac ili margarin ulja dok ne porumene. rajèica.rt UJB83B»tV. na kruh stavite smjesu od luka i slanine i nju pokrijte s listovima kelja. Pecite u prethodno zagrijano j peænici na 200 °C (plin: stupanj 3) oko 50 minuta. Patliðane opet sastavite i pritisnite ih nekim teretom. U nama æenu vatrostalnu posudu stavite jedan dio kri ki od kuha sa stranom koju ste pr ethodno na-mazali maslacem prema dolje. Luk olju tite i sitno nasjeckaj te. odre ite peteljke. odvojite 750 ml (3/4 I) i s time prelijte nabujak. SIROM I MLIJEKOM (bez fotografije) 250 ml (1/4 I) juhe od povræa 250 ml (1/41) mlijeka -2 granèice bosiljka ¦ 2 re nja èe nj sol papar ¦ ribani mu katni ora èiæ 150 g kukuruznog griza 100 g lièkog sira 100 ira 250 ml (1/4 1) mlijeka Osim toga: maslac ili margarin Izmije ajte juhu i mlijeko. Maslac rastopite u loncu. otrgnite listiæe i sitno nasj eckajte. Smjesu stavite u nama æenu vatrostalnu posudu i posipajte s izmrvljenim kruhom od ita rica. mozz arelu i zalijte umakom. Nare ite ih na kockice i pecite u 12 velika lica SLOZENAC OD KELJA 200 g ra enog kruha I re anj èe njaka 50 g maslaca ¦ I kelj (oko 800 g) ¦ sol 200 g n slanine u kri kama ¦ 250 g luka 150 g naribanog sira I vreæicu juhe od luka Osim toga: maslac ili margarin Nare ite kruh na kri ke debljine oko 5 mm i prepecite ih u toste-ru tako da blago po rumene i ohladite. Zakuhajte i kuhajte oko 5 minuta. Zalijte kruh sokom od rajèica i pustite da odstoji oko 15 minuta. ulijte tekuæinu od kukuruza i mlijeko. Poslo ite u vatrostalnu posudu paralelno 1/3 kukuruza. popaprite i zaèinite mu -katnim ora èiæem. nare ite ih na èetiri djela i izmi je ajte zajedno s patlid anima. umanjcima i parmezanom. Nabujak stavite u prethodno zagrijanu peænicu na 200 °C (plin: stupanj 3) i pecite oko 45 mi nuta. Operite patliðane. Umije ajte griz. preostalu slaninu nare ite na sitno. Kruh od itarica nare ite na male kockice. dodajte bra no i pir jajte dok bra no ne dobije blijedo utu boju. olju tite i sitno nasjeckajte. Tekuæinu posolite. Posla ite kri ke slanine na nabujak i pecite ga u prethodno zagri janoj peænici na 225 °C (plin: stupanj 4) oko 45 minuta. sitno isjeckajte i izmije ajte s maslacem. namoèenim kruhom. Bosiljak oprezno isperite. Mozzarellu nare ite na vrlo tanke kri ke. dodajte nasjeckani luk i zapecite dok lu k ne po-rumeni. Olju tite èe njak. Odstran ite suhe vanjske listove. Lonac maknite s vatre. Ohladite ih naglo u hladnoj vodi i ocijedite.l. Maslinama odstranite ko tice. limunovim sokom i posolite. Olju tite èe njak.2 konzerve kukuruza (neto 340 g) 50 g maslaca 25 g bra na 250 ml (1/4 I) mlijeka I èajna lièica slatke mljevene paprike ¦ sol ¦ papar 2 èajne lièice limunovog soka ¦ 4 j rajèica 2 tanka poriluka 300 g mozza-relle Osim toga: maslac ili margarin Ocijedite kukuruz i saèuvajte tekuæinu. istisnite ga i zajedno s bosiljkom dodajte tekuæini. Kockice slanine rastopite u tavici. pritom stalno mije ajte s m etlicom da se ne stvore grudice. Jaja kuhajte oko 8 minuta. Istucite bjel anjke i dodajte izmije anoj smjesi. Oèistite porilu k. Smjesu punite u pravokutnu posudu. Pokapajte preostalo maslinovo ulje po slo encu. Nakon 30 minuta istisnite kri ke. dobro operite i nare ite na kolute. Èe njak olju tite. 348 NAJBOLJI RECEPTI I . nare ite ih po du ini na èeti ri kri ke i posipajte solju. Juhu od luka pripremite prema uputama na vreæici. dob . paprom.

prokulicu i mesne ku glice i zalijte mlijekom s vrhnjem. listiæe odvojite od peteljke i zajedno s bademima umije ajte u tekuæinu. ogulite ih i naribajte na kri ke debljine oko 4 mm. Slaninu sitno isjeckaj te. 349 M PIKANTNI SLOZENCI VALOVI OD KRUMPIRA I MRKVE 500 g krumpira 500 g mrkve 500 ml (1/21) mlijeka. sa 6 . Ako ovaj rec ept poslu ujete kao glavno jelo. tako da imaju velièinu prokulica. ribu ili jaja. BRE ULJCI OD LUKA 200 g drhtalice od zelenih sjemenki ¦ 500 ml (1/2 I) kipuæe juhe od povræa ¦ 75 g nemasn e slanine 40 g masla 500 g malog bijelog luka 750 ml (3/4 I) piriranih rajèica . Povræe zaèinite u makom od soje i paprom. Mesnu smjesu dobro posolite i popaprite. prere ite svak i na pola i brzo zapecite u slanini oko 2 minute. Olju tite luk i sitno nasjeckajte. Posudu stavite u prethodno zagrijanu peænic u na 225 °C (plin: stupanj 4) i pecite oko 15 . prelijte ga 15 minuta prije nego to bude peèen s 8 i zmije anih jaja. Pire od rajèica dobro posolite. Oblikujte od smjese kuglice velièine prokulica. Posudu stavite u prethodno zagrijanu peænicu na 200 °C (plin: stupanj 3) i pecite nabujak oko 45 minuta. Poriluk i èe njak sa sirom. a ukoliko nedostaje tekuæine . Olju tene bademe piri-rajte u mikseru. Preostali èe njak izmije ajte s cur-ryem. Posudu stavite u prethodno zagrijanu peænicu n a 225 °C (plin: stupanj 4) i pecite oko I sat. Ma an isperite. operite i zare ite struèak u kri . dolijte posoljeno mlijeko. Krumpire operite. Smjesu izvadite iz posude i nare ite griz na kri ke. Tekuæinu prelijte preko povræa tako da ga taman prekrije. popaprite. zaèinite s bosiljkom i rasporedite po luku. dodajte vrhnju i izmije ajte s mlijekom. s ira.papar . Kri ke griza posla ite kao ljuske u nama æenu vatrostalnu posudu. per inom. Rastopite maslac u tavici.ro ju pritisnite i pustite da se ohladi. ogulite i event ualno izre ite na jo manje komade. Obje vrste s ira naribajte i posipajte preko griza. Polovicu nasjeckanog èe njaka dod ajte mesu. Rastopite maslo i u njemu kratko zapecite slaninu. uz povremeno ok retanje. preli jte preko slo enca i poslu ite. Zagrijte mlijeko. operite. ogulite i naribajte na tanke kri ke. Oèistite poriluk.s ol . vrhnjem. Namastite plitku vatrostalnu posudu. i u njemu pirjajte prokulicu i krumpir oko 15 minuta. Izmijesite smjesu od mljevenog mesa. Gratin mo ete poslu iti kao prilog uz meso. 350 NAJBOLJI RECEPTI BRE ULJKASTE PROKULICE I kg prokulica I kg malih krumpira za kuhanje 50 g maslaca ¦ I luk 500 g juneæeg mlj evenog mesa 200 g svje eg sira I jaje I re anj èe njak sol papar ¦ I velika lica g kiselog vrhnja 125 ml (1/8 I) mlijeka Oèistite prokulicu. jaja i luka.125 g slatkog vrhnja sol papar ribani mu katni ora èiæ 100 g olju tenih badema -3-4 granèice ma urana Osim toga: masl margarin Operite krumpir i mrkvu.bosiljak Prelijte drhtalicu juhom od povræa i pustite da odstoji oko 15 minuta. SLO ENAC OD KORABE I MRKVE (bez fotografije) 500 g mrkve 500 g korabe umak od soje papar I poriluk 2 re nja èe njaka ¦ 500 g s ra 200 g kiselog vrhnja 3 velike lice nasjeckanog per ina 10 velikih lica sezama èajne lièice soli sa zaèinskim biljem 250 ml (1/41) mlijeka Osim toga: maslac ili marg arin Oèistite mrkve i korabu. Pomije ajte mlijeko i vrhn je. dobro ga operite i nare ite na tanke kolut e. Posudu stavite u prethodno zagrijanu peænicu na 200 °C (plin: stupanj 3) i pecite ok o 70 minuta. Luk olju tite. jed an sloj krumpira i jedan sloj mrkve (vidi fotografiju). Olju tite èe njak i sitno isjeckate. U nama æenu plitku vatrostalnu posudu sla ite naizmjenièno krumpir. zaèinite solju. Posla ite povræe kao ljuske u posudu. Luk rasporedite po drhtalici s odrezanom povr inom prema dolje.20 minuta. Stavite drh talicu u plitku nama æenu vatrostalnu posudu i poravnajte je. Èe njak olju tite i sitno nasjeckajte. paprom i mu katnim ora èiæem.

Slo. naribajte ih i pomije ajte s sirom.ica sezama i soli sa zaèinskim biljem izmije ajte i popaprite. porto i ele. BRE ULJCI OD PALAÈINKI (bez fotografije) 250 g bra na 3 jaja 300 ml mlijeka 1/2 èajne lièice soli 10 velikih lica mlijeka kiselice 250 g svje eg sira s vrhnjem 250 g svje eg sira 100 g mljevenih lje njaka ¦ kisele jabuke 3 velike lice ribanog ementalera Osim toga: maslac ili margarin Prosijajte bra no i izmije ajte s jajima. 353 SLATKI SLOZENCI NABUJAK OD DVOPEKA 9 kri ki dvopeka ¦ 100 g sirove smjese za marcipan 500 ml (1/21) mlijeka 2 zrele ban ane na vr ku no a anisa -3-4 velike lice likera od naranèe I konzervu marelica (neto t ne 400 g) 2 bjelanjka 100 g eæera u prahu Osim toga: maslac ili margarin Kri ke dvopeka tanko nama ite sirovom smjesom za marcipan. zatim doda jte vrhnje. Nastavite s tim postupkom dok ne nama ete i zadnju pal aèinku. U nama æenu vatrostalnu p osudu stavite polovicu mrkve i korabe. Palaèinke smotajte i posla ite u plitku vatrostalnu posudu (fotog rafija 4). umije ajte ga u umak zajedno s orasima. Ma knite lonac s vatre i postupno dodajte mlijeko. mlijekom i solju. posipa jte s preostalim sezamom i pecite u prethodno zagrijanoj peænici na 200 °C (plin: st upanj 3) oko 75 minuta. anisa i likera. Palaèinke zamotajte u foliju da se ne p osu e. Savjet: Radiè mo ete zamijeniti s cikorijom ili èvrstom endivijom. 351 PIKANTNI SLOZENCI 352 NAJBOLJI RECEPTI Mm mmm '¦"ili? tisi PREPEÈENE PALAÈINKE OD ORAHA S NADJEVOM OD RADIÆA Za palaèinke: 3 jaja 150 g bra na 1/2 èajne lièice soli 200 ml (1/5 I) mlijeka 50 g nasjeckanih mineralne vode Za umak: 40 g maslaca 40 g bra na 250 ml (1/4 1) mlijeka-250 ml mesne juhe 125 ml (1/8 I) s latkog vrhnja 100 g vrhnja ¦ 3 velike lice porta 3 velike lice elea od ribiza -50 g asjeckanih oraha 200 g sira brie Za nadjev: 500 g radièa Osim toga : maslac ili ma rgarin ¦ foliju za odr avanje svje ine Jaja pomije ajte s prosijanim bra nom u glatku smjesu. sir i lje njake izmije ajte i popapri te. na nju nama ite 1/6 smjese od si ra i 1/5 listiæa od kiselice. Posudu stavite u prethodno zagrijanu peænicu na 225 °C (plin: stupanj 3) i prepecite oko 40 minuta.enac zalijte s mlijekom. Posudu stavite u prethodno zagrijanu peænicu na 200 °C (plin: stupanj 3) i prepeci te oko 40 minuta. U velikoj tavici zagrijte masnoæu i ispecite 8 tankih palaèinki (fotografija 2). oguljenih banana. Prije peèenja dodajte malo mineralne vode. ogulite jabuke. prema ite povræe s polovicom kreme od sira i tako postupite i s preostalim povræem i kremom. Rastopite maslac u velikom loncu. Na kraju umije ajte juhu. Pri tome stalno mije ajte metlicom . Ocijedite marelice. Riccotu. Umije ajte orahe (fotografija I). odvojite cijele listove i blan irajte oko I minutu u ki-puæoj slanoj vod i. U mikseru napravite pire od mlijeka. Kiselicu operite. Ugrijte ulje u tavici i ispecite 6 palaèinki. posolite i postupno dodavajte mlijeko. Posipajte je s naribanim ementalerom . pustite da tijesto nabubri oko 30 minu ta. U nama æenu posudu za nabujak naizmjenièno posla ite dvopek i marelice. Prvu palaèinku stavite u nama æe-nu vatrostalnu posudu. dodajte bra no i pirjajte ga dok ne porumeni. Oèistite radiè. Najgornji sloj neka ostane od . Brie siru odstranite koricu. Na palaèinke posla ite radiè. Umak kuhajte na laganoj vatri oko 5 minuta. Zadnji sloj neka bude smjesa od sira. na svaku od palaèinki s radiæem dolijte I malu kutlaèu uma a (fotografija 3). prelijte sve preostalim umakom. dok se sir ne rastopi.

Umije ajte jaje i sol u kremu. Bjelanjak istu cite u tvrdi snijeg. g arnirajte ga kandiranim ru inim laticama i poslu ite uz nabujak. Po tome posipajte listiæe badema. koje ste prethodno namakali 2 sata u rumu. Otprilike 10 m inuta prije nego to je nabujak do kraja peèen. U tome izmije ajte jaje. Da tulje prepolovite. Bjelanjak istucite u èvrsti snijeg i umije ajte. poprska jte datulje ru inom vodicom i posla ite ih u nama æenu posudu za nabujak. U meðuvremenu zagrijte slatko vrhnje i u nje mu polako rastopite èokoladu. Na nabujak stavite kom adiæe maslaca. Vrhnje istucite u srednje tvrdi lag. eventualno odstranite tvrdu lupinu. Gro ðe operite. 354 NAJBOLJI RECEPTI NABUJAK OD TJESTENINE I GRO ÐA 250 g irokih rezanaca sol ¦ 200 ml slatkog vrhnja 100 g bijele èokolade 100 ml (1/10 I) likera od jaja I jaje 300 g crnog gro ða 100 g marmelade od marelica ¦ 50 g badema nasjeckanih na listiæe 20 g maslaca Osim toga: maslac ili margarin Rezance kuhajte otprilike 10 minuta u slanoj vodi. Nakon to ga umije ajte Calvados. umije ajte ga u ka u od prosa i stavite preko datulja. Do dajte snijeg od krumpira i jabuke i zakuhajte. Odstranite ko tice. Nabujak poslu ite dok je jo vruæ. prelijte ga s I . i zatim pomije ajte s l ikerom. Poklopite lonac i na laganoj vatri ostavite proso da bubri oko I 5 minut a. istucite dok ne postane svijetlo ute boje i umije ajte u masu od prosa. stavite u prethodno zagrijanu peænicu na 220 °C (plin: stupanj 4) i pecite otprilike 40 minuta . Posudu stavite u prethod no zagrijanu peænicu i pecite otprilike 40 minuta na 200 °C (plin: stupanj 3). i prepecite otprilike 35 minuta. stavite na aluminijsku foliju i pecite 20 minuta na otprilike 22 0 °C (plin: stupanj 4)u prethodno zagrijanoj peænici. tako da sva voda ispari. na to stavite jednu treæinu umaka i polovinu gro ða. nakon èega ga ostavite da se ohladi. bobice prepolovite. Savjet: umjesto svje eg g ro ða mo ete upotrijebiti i gro ðice. i polagano mu dodajte eæeru prahu. Karamelizirajte eæer u vruæo j tavi. Preko toga prelijte pire od banana i mlijeka. Tako nastavite dok ne potro ite sve sastojke. dok ne poprimi lagano smeðu boju. stavite u prethodno zagrijanu peænicu i prepecite otprilike 40 minuta na 175 °C (plin: stupanj 2). ostavite je da se malo ohladi. postep . kuhajte ga u ljusci otprilike 20 minuta i olju tite. Preko to ga posipajte listiæe badema.marelica. dodajte mekan i maslac.2 velike lice vode. DATULJE U PJENI OD PROSA 200 ml (I /5 I) bijelog vina 100 g meda I tapiæ vanilije 120 g prosa 3 umanjka hvat soli ¦ 50 g maslaca 400 g smrznutih datulja ¦ 3 velike lice ru i-ne vodice 3 bjel njka 40 g listiæa badema 200 g slatkog vrhnja 50 g kandiranih ru inih latica Osim to ga maslac ili margarin Pomije ajte i zakuhajte vino i med. zajedno s prosom. Vaniliju izmrvite i dodajte u vino. Istuc ite bjelanjak u jako èvrsti snijeg. Su eno voæe sitno nare ite i umije ajte zajedno s gro ðicama i zaèi Ostavite smjesu da se ohladi i izmije ajte zajedno sa umanjkom. stavite u prethodno zagrijanu peænicu na 220 °C (plin: st upanj 4). U nama æenu posudu posla ite treæinu rezanaca. Meso jabuke izvadite iz lupine i procijedi te kroz sito ili istisnite kroz pre u zajedno s krumpirom. 355 SLATKI NABUJCI KARAM E LIZI RAN I NABUJAK 150 eæera u prahu 70 g maslaca 150 g listiæa od badema 100 g ri e 750 ml (3/4 I) m a 1/2 èajne lièice afrana ¦ sol 2 velike lice meda 4 lice Ama-retta ¦ 4 umanjka slac ili margarin eæera u prahu Rastopite oko 50 g eæera u prahu uz stalno mije anje u tavici (fotografija I). Pos ljednji sloj je od umaka. Smjesu napunite u nama æenu posudu za nabujak. iz vreæice za ukra avanje istisnite snij eg i pecite do kraja. i rastopite ga na laganoj vatri. naglo ih ohladite pod mlazom hladne vode i ostavite da se ocijede. Krumpir olju tite. PJENA OD JABUKA I KRUMPIRA (bez fotografije) 500 g kiselkastih jabuka 500 g bra nastog krumpira 100 g eæera -3-4 velike lice Calva osa 100 g su enog voæa 100 g gro ðica I èajna lièica mljevenog cimeta prstohvat ma hu prstohvat pimenta u prahu 4 umanjka 4 bjelanjka Osim toga: maslac ili margarin aluminijska folija Jabuke operite. odstranite ko tice i pomije ajte s marmeladom.

SAVJETNIK ZA DESERTE ENGLESKA KREMA Prije nego to æemo vam reæi to se skriva iza naziva "engleska krema". Banane ogulite. Ovdje je recept: Sastojci: 6 umanjaka 100 g eæera sol ¦ 500 ml (1/2 I) mlijeka nastrugana sr jedne vanilije Da bi krema uspjela. Èak i u doba kada je kulinarska umjetnost bil a u svojim povojima. Ponekad se sir poslu uje na kraju jela. 356 NAJBOLJI RECEPTI BANANE U NABUJKU OD SIRA (bez fotografije) 500 g svje eg sira s vrhnjem 100 g naribanog kokosa 2 velike lice griza 100 g eæera u prahu 4 umanjka 4 banane 40 g maslaca Osim toga: maslac ili margarin Izmije ajte sir s kokosom i grizom.to je Sa-bayon. a kod nas . Jednako kao i sve ostale ukusne kreme i hladna jela sa sladoledim a. da sir na vrlo ugodan naèin zatvara eludac. Izmije ajte ih ruènim mikserom na najpolaganij em stupnju (fotografija gore lijevo). reæi æemo i nekolik opæenitih rijeèi o desertima. razre ite po du ini i stavite na smjesu. Vruæi nabujak posipajte eæerom u prahu. umjes to nekog slatkog jela. eæer u prahu i umanjke izmije ajte pjenasto s mikser om i dodajte smjesi od sira. Stoga æemo vam pru iti i op irne informacije o najva -nijm domaæim i internacionalnim sirevima.krema od vinske pjene. a ponekad i kao desert nakon njega. Ona je osnova za brojne kreme i sladolede. navedena u ovom poglavlju u odjeljku s receptima. 357 DESERTI 358 NAJBOLJI RECEPTI Bogovski sladak. malo ohladite i umije ajte umanjke.to je zapravo prijev od . U deserte s e u naj irem smislu ubrajaju i sirevi. Uz neprekidno mije anje zagrijavajte smjesu dok se toliko ne zgusne. Dodajte preostali m aslac i Amareto. Sukladno spoznaji.kao samostalan desert. a obja njavamo ih i u neformalnom dijelu. da . Uz neprekidno mije anje. Va no je da se eæer u potpunosti rastopi. Bjelanjke istucite u snijeg i dodajte oprezno smjes i. 359 "^^^K -^HHMHJJI^^L. Bjelanjke istucite u èvrsti snijeg i umije ajte u smjesu. pjenu av i lagano "opijen" . Deserti su oduvijek bili kruna svakog jela ili èak meni ja. pomalo ga ulijevajte u smjesu od umanjka. Radi se o laganoj kremi od jaja. a pravi Zabaione zapravo samo s aromatiènom Mar alom. Ri u kratko zalijte s kipuæom vodom. U meðuvremenu zakuhajte mlijeko i vaniliju. koja se mije a s vino m. pjenu cem ili èak ampanjcem. Smjesu prelijte u lonac. Pos lu uje se kao umak uz slatka jela ili . Smjesu od badema razdrobite i dodajte ri i. ljudi su se znali osladiti voæem i medom. dok se ne poène kara-melizirati. Sve zajedno st avite u nama æenu vatrostalnu posudu i pecite u prethodno zagrijanoj peænici na 225 "C (plin: stupanj 4) oko 35 minuta. Smjesu stavite u plitku nama æenu vatrostalnu posudu. umanjak. umak s vanilijom.ako je hladan . A o n je èisti u itak. Zakuhajte mlijeko sa afranom. kako ga nazivaju Fra ncuzi. prstohvatom soli i medom. Tijekom razvoja kul inarske umjetnosti nastala je napokon i engleska krema. Dodajte ri u i kuhajte na laganoj vatri oko 30 minuta. Sve su to recepti nacionaln e i internacionalne kuhinje. Stavite maslac na smjesu. U Italiji se ovaj desert naziva Zabaione.eno dodavajte ostali eæer i zagrijavajte ga oko I minutu dok ne postane svijetlo-sm eði tj. ali s mjesa ne smije postati previ e pjenasta. kojem su davali onaj konaèan sjaj. jako je va no potpuno odvojiti umanjak od bjelanjka. eæer i sasvim malo soli stavite u posudu. Posudu stavite u prethodno z agrijanu peænicu na 225 °C (plin: stupanj 4) i pecite oko 35 minuta. Stavite tavicu na kratko u vodenu kupku (fo tografija 2) i onda prelijte preko listiæa badema (fotografija 3). Nabujak poslu ite odmah.

jer se jako brzo topi. Razlikujemo sirovi eæer (na fotografiji dolje lijevo) i farina. To je sirovi eæer. Osnovna smjesa za man mje avina mljevenih bad eæera. i jo dobiva omotaè od karameliziranog eæera. koji se u mje ri mogu koristiti za \i se rta. Dobiva se od eæerne trske ili eæerne repe. prije upe pr it e i ko icu ogulite. sok koji pritom nastaje se o dvaja i zgu njava u sirup. sjeckani. Pritom se stvaraju kristali eæera obavijeni melasom. Creme au carame l pa ljivo prevr-nite na pladanj. èiji se kuha. U nju stav ite posudu (fotografija desno dolje). Pogleds malo podrobnije. Grubi eæer (na fotografiji dolje u sredini) je granulirani. eæer u prahu je fino mljevena rafinada. Ovdje je recept prema kojem mo ete prip remiti taj ukusan desert: Sastojci za 6 porcija: 100 g eæera I velika lica vode ¦ 1/2 èajne lièice limunovog sok aja 3 umanjka 75 g eæera 2 paketiæa vanilin eæera 250 ml (1/41) toplog mlijeka/41) toplog slatkog vrhnja eæer (100 g) stavite u lonac i zagrijte ga. a rjeðe para-orasi (na nad pistacija) ili indijski o pod pistacija). I jedno i drugo se melje. tako da posuda iznutra bude potpuno prekrivena slojem karamele (fotografija u sredini).eæer (na fotografiji u sredini). govori s jeènoj èokoladi. veliki kristali eæera od èiste eæerne otopine. To je slièno izm ije anom jajetu s mlijekom. a mo e sadr ava ðenu kolièinu mlije ili \ oraha. Ovisno o sadr aji æe. ostane na njoj kao gusta krema (fotografija lijevo). Time prema ite glatku posudu za puding. kakao masa se r kakao. Tavu stavite u prethodno zagrijanu peænicu. Lonac stavite u posudu napunjenu vodom s le dom. Dvostruko slatki u itak. Radi te to uvijek na sasvim slaboj vatri. mo e biti va . ali pazite da smjesa ne postane pjenas ta. Pasirajte je kroz sito i uz povremeno mije anje ostavite je da se ohladi. Duboku tavu napunite vodom i zagrijte je do kratko prije vrenja. eæer u kocki se dobiva pre anjem vla ne rafinade u kockice. Ostavite da smjesa poprimi svijetlosm eðu boju (fotografija gore). mljeveni ili r na listiæe. kako biste zaustavili proces kuhanja. CREME AU CARAMEL Krema od karamele oduvijek se ubrajala u klasiènu desertnu kuhinju. Pojednosta' reèeno. Èim se poène topiti. Izvadite iz peænice. 361 SAVJETNIK ZA DESERTE SECERNI SIRUP . i o stavite da se kuha otprilike 50 minuta na 175 °C. zaèina. Sirovi eæer nastaje od eæerne trske. ali mo e p samo kao zaè n. Smeði eæer. Rub odvojite iljastim no em. Umije ajte vodu i sok od limuna. koji se proizvodi od rafinade. Ovisno o udjelu I -praha i mlijeka. Smeði kandis se boja karamelom ili pr enim eæerom. ali je zato aromatièniji. ali je slatka. na srednju inu. Sve vrste je imaju ko icu. Sto vi e maslaca èokolada sadr i. 360 NAJBOLJI RECEPTI SECER eæer je nezamjenjiv kod pripremanja deserta. Farina. tako da ostaju smeðe boje . i kuha ti u vodenoj kupki 20 minuta na 200 °C (plin: stupanj 3). Zbog toga je svjetlo smeðe boje i ima int enzivan okus po karameli. Badem se obrad nakom kolièinom eæera u desertima koriste siro\ ni. dok se sav eæ ne rastopi. Kremu mo ete pripremiti i u 6 malih posuda. gorkoj è bi jeloj èokoladi. Kandis. p r ena zrna se melju èime se dobiva maslac c kakao masa. Sirovi je eæer manje slatki od rafinade. tvrða. Pomalo dodajte toplo mlijeko i slatko vrhnje. karameliziranog eæernog sirupa. COKOLADE/OF Sve to mo ete vidjeti n fotografiji.eæer se radi iz tamnog. Jako um utite jaja. Koristi se kod pripremanja snijega od jaja. Posuda mora biti uronjena malo vi e od polov ice u vodenu kupku. Baiser-smjese i glazura. Ohladite i st avite u hladnjak da se potpuno ohladi. Kremu napunite u posudu za pud ing. koriste lje njaci i bademi koriste i zelene sjemenio je. Kakao se dobiva iz zrna Nakon to ih se olju ti i' ra. eæer (75 g) i vanilin eæer. Ispiranjem i r afiniranjem od njega se dobiva bijeli eæer ili rafinada. To je osnova i za Bavarsku kremu. grubozrnati eæer.kada je probate kuhaèom. umanjak. koji se peèe u peænici. jak za desert. razlikuje se jaèe i ma san kako-prah. naèelu po jednakoj metodi. Uz orahe se n. Èokolada se priprema o praha i kakao-maslaca. Stvaraju se kristali eæera. mije ajte.

Za karamele i niti od karamele uzima se I dio eæera i 1/5 dijela vode. Meðutim. u koje me v iti kreme ili sladoled. Ali sasvim toèno gledano. Naposljetku u nju umije ajte èvrsto istuèeni lag. Listiæ i sami napraviti: preljev r posudi u vodenoj kupki. a javlja se u brojnim va rijantama. U to umije ajte vruæe mlijeko s kara melom. M kupiti i gotove. Ali veæ i ob bana èokolada èini krem merie. postoje eæeri u svi m duginim bc ne govorimo o arenim perlama. ubrane listiæe provucit e stopljeni preljev i ostavit ohlade i stvrdnu. j ednostavnije je s posebnim loncem za vodenu kupku (fotografija gore). lièicom izvadite pojedine okruglice i ostavite ih da plivaj u u mlijeku s karamelom (fotografija lijevo gore). Lagani sirup za voæe i umake priprema se od jednog dijela eæera i dva d ijela vode. Da se vratimo na "Oeufs a neige". tako da ih prekrijete nitima karamele (fotog rafija lijevo dolje). Prednost: vruæina se ravnomjernije rasporeðuje. U njemu tada istucite kremu. koji postaju uk tive posudice. ali pazite da ne zakuha. i u to stavite okruglice od snijega. razlikuju se lagani. i vodena je kupka gotova. toliko gusto da se vuku niti dok se hladi ( fotografija sredina). èokolade mo ete napra\ sljedeæi naèin: rastopljen prema ite na glatku povi no em sastru it ratke ne. kuhanih I minutu. Sto sirup treba biti te i. Konzistencija i boja ovise o omjeru vode i eæera te o traj anju kuhanja. Postap akje sljedeæi: vodu zagrijte do toèke kljuèanja. od ljubavnih pe struènjaci nazivaju Nondo perla srebrnastog sjaj ðer mo ete nabaviti cvje eæera. i sve zajedno zakuhajte. Za sve o e vole areno. Nakon t oga rastopite razmek anu elatinu u vruæoj kremi i ostavite je da se hladi u hladnjaku dok se ne poène zgu njavati. na laganoj vatri. u umanjak dolazi zrak. a kada se ohladi cijedi se u tankoj niti (fotog rafija sredina). Posudu sa smje som za kremu stavite u veæi lonac ispunjen vodom. Ostavite da se ohladi. Istucite èvrsti snijeg od 4 bjelanjka. radi se samo o kremama koje su tuèene iznad pare ili u vodenoj kupki. Dodajte 700 ml mlijeka i sr jedne vanilije. Osnovni recept je sljedeæi: najprije pripremite englesku kremu. Krema time postaje rahla."Oeufs a neige" (jaja od snijega). Kroz to i kroz djelovanje vruæine. profinjene karamelaste arome ne bi bio pravi. Okruglice izvadite i stavite na hla dno. Zapravo je svaka krema. 80 g eæera iv I èa jne lièice soka od limuna. Od preljeva mo ete le oblike. Raspodi jelite u duboke tanjure. Skinite sa tednjaka. tuèena krema. Napunite je u nama æene ili hladnom vodom isplahnute posudice. eæerni sirup svakom slatkom jelu daje tipièan okus po karameli. u eæernom sirupu mo ete kuhati voæe. Stavite na 8 minuta u pokrive nom loncu u peænicu na 150 °C (plin: stupanj I). Na mo ete toliko uljep ati p jela. Stru. koristi se manje vode. Od èo proizvoda nude se mrvu diæi i lijepo oblikovani li i grafij a gore). nakon toga smije samo lagano krèkati. koj a se u internacionalno kuhinji naziva Creme Bava-roise. Prazan pro stor izmeðu dvostrukih stjenki i dna napunite vodom i ostavite da zakuha. da su u jednakoj mj na i oku i elucu. U njemu mo ete pr . Vrlo jedn ostavno mo ete i sami "iskonstruirati" svoju vlastitu vodenu kupku. > 362 NAJBOLJI RECEPTI KREME. Listiæe odvojite o preljeva. Umutite 4 umanjka sa 6 velikih lica mlijeka. Ostavite da se skrutne i iskrenite iz posudice Tuèene kreme. Ostavite da stoji 15 minuta. ali ne smije postati kruta. srednje te ki i te ki sirup. Za svaki sluèaj je s vremena na vrijeme promije ajte. d njega mo ete pripremati i kremasta jela. a njegov se volumen udvostruèuje. PUDINZI I FLAMMERIS Osnova brojnih krema je Engleska krema. Zakuhajte 100 g eæera i I . kada okruglice od snijega ne bi bile prekrivene tragovima eæernog sirupa. bo anski slatki desert.2 velike lice vode u karamelu. GARNIRANJE ' Uz malo ma te i spretne svim moguæim slatkim d ma koje nam prehrambf trija stavlja n a raspolagar se odlièno garnirati. i èini ga izuzetno arom atiènim. Desert koji je nji en ne pre dstavlja samoi veselie. Ovisno o namjeni. Sirup se kuha dok ne poprimi svijetlosmeðu boju. Na njoj se zasniva i bavarska krema. ledene kreme i k bombe ukusnijima . koja se pripremaju na sljedeæi naèin: karamelizira jte 60 g eæera. Jednu po jednu porciju karamele pa ljivo sipajte po okruglicama od snijega. ili glazirati orahe za garniranje. koja se priprema pomoæu metlice za snijeg ili ruènog miksera.

uvjetovano industrijski proizvedenim flammeri-pra kom. dakle Engleska krema. tako da je sladoled posebno kremast. Mo e se sastojati od tijesta ili smjese od jaja. PARFAIT. povezano krobnim bra nom. ne morate pod svaku c ijenu insistirati na sladoledu koji ste sami pripremili. koristan na kraju jela. 363 SAVJETNIK ZA SIREVE 2 NJEMAÈKA Za Francuze bi meni bez sira kao deserta bio isto to i nebo bez zvijezda. koncentratima kave ili èaja. i mora izgledati kao tuèeni led. Parfait je sladoled pripremljen s puno slatkog vrhnja. èokoladu. èak i poklopac. da svaki sloj bude èvrs to zaleðen. ili pak s pudingom u prahu. Smjesu jednostavno stavite u pos udu i smrznite u zamrzivaèu. Sasvim jednostavan naèin: na pladanj nasla ite slojeve razlièitih vr sta sladoleda. Sto se tièe pudinga. posudu morate prije punjenja dobro namastiti i posipati mrvica ma. Kod pripremanja morate paziti. a potro aèi znaju cijeniti dobru kvalitetu. U njemu se smjesa neprekidno mije a. Ustvari je do lo do z amjene pojmova. FLAMMERI je dakle ono . Spoom je kremasti sor bet. Zaleðena tekuæina se lopaticom za tijesto stru e iz posude. I to je neka vrsta ledene bombe. isplati se nabaviti stroj za pravljenje sladoleda (druga foto grafija odozdo). prije nego to na njega stavljate drugi sloj. GRANITE Sladoled se mo e nabavit u najra-zlièitijim moguæim okusima i oblicima. S obzirom da je za to potrebno utro iti dosta vremena. razne vrste oraha.dobro æe vam poslu iti i obièna posuda glatkih stjenki. SLADOLED. posudu u kojoj radite stavite u vodenu kupku s kockicama leda (fotografija dolje). Kako bi sprijeèili otapanje za vrijeme rada. Priprema ih se takoreæi u smjenama. Ono to uobièajeno nazivamo pudingom. Osnova za sladoled je istuèena smjesa jaja i eæera s mlijekom ili slatkim vr hnjem. la . zapravo je flammeri. Nije bitno d a imate posebnu posudu za izradu ledene bombe . To je desert koji je jede d ok je topli. koji "zatvara eluda c". koji se ponekad naziva i sorbetijera. pjenu ca. SORBET. slatko kuhano jelo od mlijeka i eæera. likerima. Najprije æemo poèeti s njemaèkim vrstama. U najmanju ruku ga mo ete kombinirati s kupljenim sladoledom. Svakih pola sata je promije ajte. Izmeðu pojedinih slojeva mo e te staviti voæe. Kako bi vam olak ali izbor. Granite se priprema od l agano za eæerene tekuæine . On mora s tajati do I /3 u vodi za vrijeme kuhanja smjese. cvjetnim vodicama. struèno gledano to je u slatko ili slano jelo kuhano u zatvoren oj posudi u vodenoj kupki. Na drugoj slici odoz go mo ete vidjeti tipiènu posudu za puding s poklopcem koji dobro zatvara. Naravno da sla doled mo ete pripremiti i bez stroja za sladoled. pripremili smo pregled eur opskih vrsta sire-va. 1) Tipièno njemaèki je brdski sir (I) iz predjela Algauer Alpen. jer bi se rastopljeni sloj evi meðusobno izmije ali. mnogi ljudi vole s vremena na vrijeme pripremiti svoj vlastiti sladoled. Najbolje ga se mo e pripremiti u stroju za sladoled. koji se nakon zamrzavanja pomije a s Baiser-smjesom.ga ga napunite u ispl ahnute posudice i ostavite da se ohladi. Usprkos tome. Na sreæu svih gurmana svijeta. tipiènu tuèenu kremu. Za vrijeme sleði vanja mora ga se èesto mije ati. posvuda se proèulo koliko je ovaj desert. sagom ili ri om. pjenu ca ili vina.soka. pogotovo ako ih poslu ite ma tovito gar nirane. i zgusne sa krobi. i zaèinit i zaèinima. Industrijska p roizvodnja omoguæuje. Flammeri mo ete legira ti umanjkom ili razrahliti snijegom od bjelanjka. jer se smjesa za puding obièno jako digne. Onima koji to èesto prakticiraju. Va oj ma ti nisu p ostavljene nikakve granice. pogotovo ako imate na umu da se u trgovini mogu nabaviti brojne visokokvalitetne vrste sladoleda. kako bi ostao rahli. koji se na tr i tu prodavao kao puding u pra hu. Zakuha se mlijeko ili voæni sok sa eæerom. grizom. Buduæi da se puding uvijek mora i sipati iz posude. okrenite ga i poslu ite s nekim preljevom po va em ukusu. to se uobièajeno naziva pudingom. Nakon to-. Poslu uje se narezan na kri ke. prilièno pikantni.ipremiti i Zabaione. Ostanimo stoga kod tradicionalnog pojma pudinga. vina. Sladoled se ma e u nekoliko slojeva u po sudu. koji se kod smrzavanja ne mije a. LEDENE BOMBE Ledene bombe mogu djelovati vrlo impresivno. Mo ete je obogatiti voæem. èokoladom ili orasima. Sor bet je led od zaslaðenog voænog soka ili voænog pirea. praline i kandirano voæe. tako da zadr ava svoju kristalnu strukturu.

2) Holandski sir su dvosti kolièinom obranog vrhnja polutvrdi sir za rezanje. polutvrdi sir za rezanje. koj a dominira do dana njih dana. ' 4 NIZOZEMSKA I Sir s tradicijom iz Nizoze zemlje s izuzetno razvijei jeènom industrijom. dok je Olmutzer Quargel (3) sir od kiselog mlijeka. Proizvodi se od mlijeka. To je polutvrdi sir za rezanje. Epoisses (2) je mekani sir. od pasteriziranog kravljeg mlijeka. ukusniji. s t jedana. Stoje sir stariji. P regle nih vrsta: i 1) Ovdje je prikazana sta srednje stara (2) i mlada (3). sir je od punomasnog mlijeka blago pikantnog okusa. sa. njemaèka kreac ija s bijelom plemenitom plijesni izvana i plavom plemenitom plijesni iznutra. Dimljeni sir (3) mo e biti tvrdi i polutvrdi. Ro-madur (2) je delikatni mekani sir o trog pikantnog okusa. U mnogim je francuskim pokrajinama tradicija odr ana do dana njih dana. Jo i danas se priprema r nim seosk im imanjima ka pikantni Goudse boerenl Najveæi dio ipak potjeèe modernijih sirana. s anje. ali i skuplji. nazvan po istoimenom gradu u Ile-de-France (I). okusa. Camembert (2). Stein-buscher (3). pikantno kiselkastog okusa. potomaka Karla Velikog. koji je najbolji kad je potpuno sa zrio. Kada je potpuno sa zrio. Krom (3) je relativno nova. Leerdamer za tiæeno ime za jednu o vrstu Maasdamera. 1) Coulommiers. . prije se proizvodic na seoskim imanjima. blaj sira za rezan je. Vrlo èesto su bez konkurencije i to se tièe okusa i konzistencije. Ima blago pikantni okus. S do 12 mjese ci stari. Te posti e punu aromu. Ovdje je izbor najva nijih. ima pomalo o tar aromatièni okus. Sir s orasima (2 kani sir oblo en komadiæ ha. Zatim je tu blagi vinski sir (3). i vrlo je blagog o kantje (2) je za tiæeno im1 sred nje staru Goudu. Vrlo je aromatiènog ukusa. naziva se Kantenkaas. to je Goi toj i veæ najmanje od 16. Blagi Geheimrat sir (2) je s ir za rezanje. mogao bi se po o kusu i izgledu svrstati izmeðu Brie i Camem-berta. izuzetno je aromatièan. o d pasteriziranog punomasnog mlijeka. blagog svje eg okusa. Be i o stalih zaèina.4 tjedr nje stara Gouda . Sve vrste nakon sazri jevanja prolaze proces dimljenja. Trapist (4) je originalna imitacija polutvr dog hrvatskog sira Trapista. bla gi sir za reza ganim okusom po orasirr 3) Edamer Kaas (I). kojom ga se za vrijeme sazrijevanja i kratkotraj nog skladi tenja obraðuje. Maasdamer (3) vrsta sira. potjeèe iz Istoène Pruske. zapoèela je i prerada kravljeg mlijeka. stara je 3 . Postoji preko 400 razlièitih vrsta francuskih sireva. To je polutvrdi sir za rezanje. jedan od za titnih znakova Francuske. 2) Chaource (I) je svje i ili mekani sir. kod nostavno nazivan Edama èe æe je star 6 mjeseci. u kojima su se proizvodili uglavnom sirevi od kozjeg i ovèjeg mli jeka. 4) VVilstermarsch sir (I).jaka. blagog okusa i konzis sliène Brieu. o trog pikantnog okusa. vrlo sl an i pikantan. U srednjem su vijeku kraljevi i plemstvo izuzetno cijenili poslastice francuskih seoskih sirana. ranom staro æu od najirc mjeseca. toènije: Goudse kaas sir za rezanje priprema s jeka pasteriziranog na bla Mlada Gouda je blago-sl. Ona mora vati vi e od 6 mjeseci. To vr staru Goudu. 2) VVeisslacker (I) potjeèe s juga Njemaèke. koji ima ne to jaèi okus. na èijoj je povr ini izluèena masnoæa (koja mu daje vrlo o tar miris). u okusu ima ne to od Mare de bourgogne (rakije od tropa). Bleu d e Bresse (2) ili Bresse bleu. polut vrdi sir za rezanje. 364 NAJBOLJI RECEPTI FRANCUSKA Odlièni francuski sirevi nemaju konkurenciju. Tilsiter (2) je istoèno pruski originalni sir. to se tièe broja i razlièitih vrsta.gano slatkasti tvrdi sir s malim okruglim rupicama. 3) Sir od maslaca (I). blage je arome po vrhnju. i ma blagi okus. priprema se iz kratko zagrijan og mlijeka. Smatra se st proizvodom. ipak niji okus. Bavaria blu (2). Mekani sir je i Pont l'Eveque. o je koji je sazrijevao 2 do mjese ci. izvo par excellence. 4) Friese Nagelkaas (I). U vrij eme Karolinga. specijalitet pokrajine Schleswig-Holstein. To je pikantr individualiste. Ima blagi slatkasti okus slièan orasima.

tvrdi sir iz uglavnom sir . odlièno podneblje za bavljenje stoèarstvom o je uvijet za proizvodnju odliènih vrsta sireva. VICARSKA. stoljeæe. Da bi sir bio masniji. Reggio Emilia. pikantan i zaèinjen. sir za rezanje iz porodice stepskih sireva. koji ima okus po pikantno o trim orasima. koji se proizvodi u razlièitim pokrajinama Italije. znaèajno se razlikuju jedna od druge s o bzirom na èinjenicu. Reblochon (4) je polu-tvrdi sir za rezanj e od kravljeg mlijeka. gorgonzole i pecorina u Italiji se e èak u 10. Danblu (2) mo e biti mazivi sir. u nj malo vina Porto i u ivaju. Mantua i Bologna smiju nositi to zna menito ime. Gjetost il i Geitost (3) ubraja se u tipiène sireve od sirutke. Danas se. Njegova unutarnja plijesan èin i ga o tro pikantnim. izmeðu ostalih. Nakon uku -havanja. To je me kani sir.uti izvode uglavnom velike rr Cotswold Cheese ( 3) je t srodnik u Engleskoj vrlo c nog Gloucestera. zemlji sa sv je om klimom izmeðu Sjevernog i Istoènog mora. BALKAN Proizvodnja parmezana. tipiènog za kozji sir. da se ti sirevi i danas ubrajaju u najplemenitije sireve. Geitost se proizvodi od kozje sirutke s vrhnjem. Nij e stoga nikakvo èudo. Ima slatkasti oku s. nom siru za rezanje s lag. a proizvodi se na seosk im imanjima u departmanu Aine. Posebno je ukusan svje e natrgani sir. Od tamo su se opskrbljivali kraljevski i plemenita ki dvorovi po èitavoj Europi. izvana prekriven plijesni poput Camemberta. Proizvodi se u ju nim francuskim departmanima. j 366 NAJBOLJI RECEPTI ITALIJA. Polutvrdi sir je vrlo pikantan. Modena. O tro-pikantan tvrdi. . a iznutra s jakim naslagama plave plijesni. izuzetno pikantnog i o trog okusa. Provolone (3). 365 SAVJETNIK ZA SIREVE DANSKA I VELIKA BRITANIJA Danska i Velika Britanija. 2) Ovdje prikazane vrste sireva potjeèu iz Norve ke. sir se mijesi i oblikuje. pikantnog okusa po orasima. proizvode sljedeæe vrste: 1) Mekani sir Blue Castello (I). 3) Ponovno se vraæamo < siru. okusom po orasima. I Ridder-Ost (2) je norve ki kravlji sir (ost je inaèe skandinavska rijeè za sir).24 tjedana. 4) Najva nije vrste sireva Britanije: Blue Stilton (I). blago pikantnog c Sladokusci ga izdube. I to kiselkasto pikant lutvrdom siru Esrom (I). Pecorino (2) je tvrdi sir od ovèjeg mlijeka. da u Danskoj ne postoje regionalne vrste sireva. tvrdi je sir od sirovog kravljeg mlijeka. i II. di sir od pasteriziranog kr mlijeka s unutarnjom pler plijesni. Samo si revi i podruèja Parma. Sir i njegovo ime zakonom su za tiæeni. Ti sirevi nemaju dugaèku povijest. Poznato je da u Danskoj. jarlsberg (I) je zapravo ju no-no rve ki Emen-talac blagog okusa po orasima. 4) Munster (I) je tipièan francuski sir. Saint-Maure (2) potjeèe iz Tourrainea. sir je star 8 . Luxus Danbo (3). Gotovo su u potpunosti nestale stare vrste sireva. Nekada se koristila samo sirutka od kozjeg mli jeka. izvodi se veæ stoljeæima u Somerset. iako njihova proizvodnja poèiva na tradicijama sirana na seoskim imanjima. ali sazrijevati mora u stjenovitim peæinama Roque forta. danas se u njega ukuh ava i vrhnje. Ro-qu efort (2) je kralj meðu sirevima s plemenitom plijesni (predstavlja pojam za svako g ljubitelja sireva). a proizvodi se u raznim velièinama. Jako je aromatièan. govorimo o engleskim sir mor amo spomenuti i Che (2). blagog je okusa i izra ene arome plijesn i. koji mor a sazrijevati najmanje dvije godine. proizvodi se od èistog ovèjeg punomasnog mlijeka. dok se u dana nje doba upotrebljava i sirutka od kravljeg mlijeka. kojij va Samso (2). i sir za rezanje. zemlje sireva. primjerice poput dimljenog sira "Ry ge Ost". 1) Parmiggiano reggiano (I). To je t\A ali dosta mekane k onziste blagog okusa. Potjeèe iz Elsasa i Lothringena.J 3) Chevrette (I) je kozji sir aro-matièno-pikantnog okusa. koji imaju stotinama godina d ugu tradiciju u vedskoj i Norve koj. na velikim ima Danas taj crvekansto. dok je u gro fovijama otoènog kraljevstva upravo obrnuto. blagog je do pikantnog okusa.

a u najboljem sluèaju od mje avine bivoljeg i kravljeg mlijeka. Posudice stavite na re etke u prethodno zagrijanu peænicu na 368 NAJBOLJI RECEPTI 200 °C (plin: stupanj 3 . Pustite da bubri oko 10 minuta i stavite na hladno. o tri mekani sir (primjeri ce za vicarske raclette). Ovdje imamo bugarski tvrdi sir koji se zove kaèkavalj (I). osjetiti æe njen istinski.nougata 300 ml mlijeka ¦ I paketiæ pra ka za kreme s okusom or aha I velike lice konjaka 1/2 dinje 4 èajne lièice krokanta od lje njaka 125 ml ( slatkog vrhnja Smjesu od nougata pinrajte u mikseru zajedno s mlijekom. pikantni bliski roi r ðak Ementalera (5). pikantno-ki-selkasti okus. Rasporedite pire na tanjure. Maline proberite. Zatim imamo Sbrinz (2). Ima posebno jaki i aromatièni okus. Dodajte eæer dok se ne rastopi i dobije smeðu boju tj. odstranite ko ticu. Pire od malina izmije ajte sa eæerom i rakijom od malina. Postupno dodavajte vrhnje. Nakon toga ko arice ohladite. Appenzeller (3) je sir za rezanje (u vicarskoj: polu tvrdi sir) iz kantona Appenzell. Feta (2) je mekani sir u salamuri. ukrasite listiæima od marcipana i malinama. 367 DESERTI NEKTARINE S PIREOM OD MALINA \ 100 g prijesne smjese marcipana zelenu boju za namirnice 300 g malina -2-3 lice r akije od malina 100 g eæera ¦ 4 nektarine Marcipan izmije ajte s bojom za namirnice i oblikujte listiæe. 2) Ostanimo jo malo u Italiji.dodajte u posudice tijesto od zobenih pahuljica i utisnite ga pomoæu lice na stje nke ko arice. na nju stavite kri ke dinje i posipajte s krokantom. opr ezno operite. Stari grèki sir je Kefalotiri (3). i pogledajmo najprije treæu fotografiju. prepolovite. . pirirajte i protisnite kroz sito. kiselkasto-pikantne arome. umije ajte sago i ponovo zakuhajte. 2) vicarska nam nudi Walliser Raclette (I). naziva " vicarskim sirom11.sa sjajnom stranom prema unutra . zakuhajte i ukuhajte vdok smjesa ne postan èvrsta. Nektarine operite kipuæom vodom. karamelizira.ovog kravljeg mlijeka svoje porijeklo vuèe iz ju ne Italije. odstranite ko tice i nare ite na 8 kri ki. Kremu od nougata rasporedite na èetiri tanjura. aromatièno-pikantni tvrdi sir. sasvim neprecizno. odstranite ko tice i zakuhajte sa sokom od marelica. Dodajte pra ak za kremu i mije ajte s mikserom oko 3 minute. DRHJALICAv OD UTIH LJIVA U KO ARICAMA OD KROKANTA 50 g maslaca 100 g zobenih pahuljica 100 g sirovog eæera 125 ml slatkog vrhnja Za d rhtalicu: 500 g utih ljiva 100 ml (1/10 I) soka od marelica 30 g krobnog bra na Osim toga: slatko vrhnje za ukra avanje ¦ aluminijska folija Rastopite maslac u tavici i u njemu kratko prepecite zobene pahuljice. Feta se radi i od kravljeg mlijeka. ali se danas proizvodi u èitavoj Italiji. Postoji blaga i pikantna varijanta. ko jeg se rado poslu uje uz vino. ili od mje avine ovèjeg i kozjeg mlijeka. DINJA NA KREMI OD NOUGATA 100 g smjese od oraha . Istucite slatko vrhnje i stavite ga kraj kri ki od dinje na kremu. 4) I jo jedan skok u Balkanske kraje ve. od sirovog ovèjeg mli jeka. Pikantni. Radi se o polutvrdom siru za rezanje s unutarnjom plemen itom plijesni. Tko uspije nabaviti Moz-zarellu (2) od bivoljeg mlijeka. Gorgonzola slovi meðu poznavaocima kao izravna konkurencija francuskom Roquefortu. Izre ite nektarine na kri ke i posla ite ih u obliku c vijeta na pire od malina. Ovaj glatki tvrdi sir o tre arome i velikim rupama. slani i o tro pikantno zaèinjeni. Ko arice pu nite drhtalicom od ljiva i ukrasite tuèenim vrhnjem. Iz francuskog dijela vicarske dolaze tvrdi sir Greyerzer (4). kod nas se. Dinju operite. U dana nje se vrijeme ovaj svje i sir ug lavnom proizvodi od kravljeg mlijeka. slani tvrdi sir proizvodi se od ovèjeg mlijeka. lako topivi. jer je bol je topiva i bla eg okusa. l jive operite. Èetiri posudice za brio e oblo ite aluminijskom folijom .4) i pecite oko I 5 minuta.

preostale jag ode zakuhajte u I I vode. Prepecite u peænici na 250 °C (plin: stupanj 5-6) oko 5 minuta. dodajte eæer u prahu. Prelijte kruh s toplim sokom od vi anja i ostavi te da odstoji tako dugo dok kruh ne upije cijeli sok. Operite limun. U staklenu posudu naizmjence sla ite vi nje. odstranite peteljke. Umije ajte 2 velike lice eæera i vanilin eæer i avite na ele. odstranite peteljke i ko tice. Soku od jagoda dodajte I I vode i zakuha jte. Zakuhajte vi nje s njihovim sokom. Marelice prere ite na èetiri djela. Nakon 2 minute kuhanja sta vite vi nje u cjediljku i procijedite tako da imate oko 400 ml (2/5) soka. Kruh nare ite na kri ke i razdrobite. Kod tog postupka pokuajte u posudi zadr ati sok koji curi iz vi anja.369 DESERTI BOZANSKOJELO I kg maraski 100 g eæera I vanilin eæer 200 g punozrna-tog kruha 3 velike lice r d vi anja ¦ 50 g gorkaste èokolade 200 ml (1/5 I) slatkog vrhnja 50 g sitnog eæera 2 puno-masnog vrhnja ribana èokolada Vi nje operite. Sir izmije ajte s pireom od rabarbare i stavite na hladno. Sok sa elatinom stavite u posudu i stavite na hladno. DRHTALICA OD JAGODA j Za drhtalicu: I 1/4 kg jagoda I limu ðeni) 150 g eæera I krobnog bra na 125 . 1/4 jagoda stavite na stranu. Èokoladu naribajte i takoðer umije ajte kruhu. K a u od jagoda ohladite i dobro istisnite. Dodajte voæe i ostavite da odstoji u tekuæini oko 5 minuta. Sve zajedno stavite u staklenu v atrostalnu posudu. Maline operite i s preostalim jagodama dodajte u drhtalicu. zaèinite vanilin eæerom i eæerom i poslu ite uz m u ili ohlaðenu drhtalicu od jagoda. 250 ml (1/41) slatkog v I vanilin eæer eæer 370 NAJBOLJI RECEPTI Operite jagode. Odvojite 250 ml (I /4 I) sokavod rabarbare koji ste o cijedili. Rabarbaru pirirajte. tanko ga olju tite. 371 DESERTI ELE OD RABARBARE S KAPICOM (bez fotografije) 750 g rabarbare (vagano bez listova) 6 velikih lica eæera 3 lista bijele elatine 2 nemas-ni svje i sir 2 bjelanjka I paketiæ vanilin eæera Operite rabarbare. Zagrijt e sok od marelica i pomije ajte s vodom. istisnite je i otopite u toplom soku od rabarbare. Izmije ajte slatko i punomasno vrhnje sa sitnim eæerom. odstranite ko tice i peteljke. eæer i zakuhajt e. elatinu otopite u hladnoj vodi oko 10 minuta. Jagode stavite na napetu krpu kako bi ocijedili sok. Posipajte krobno bra no i ponovo zakuhajte. Sve zajedno prokuhaj te jo minutu.2 velike lice eæera 2 komadiæa ðumbira u sirupu 4 l a bijele elatine 100 ml (I /10 I) soka od naranèe 30 para-oraha 2 crvene naranèe ¦ 2 ranèe 2 mandarine . eæerom i vanilinim eæerom. 372 NAJBOLJI RECEPTI CITRUSI NA ELEU OD VRHNJA 250 ml (1/4 1) slatkog vrhnja-I . Zakuhajte uz stalno mije anje. Pustite da bubri oko 30 minuta i ods tranite limunovu koricu. LJETNI KOMPOT po 500 g slatkih tre anja i marelica ¦ 250 ml (1/4 I) soka od gro ða I velika lica krob bra na 30 g mljevenih badema I bjelanjak ¦ 40 g eæera u prahu Operite voæe. zavr ite postupak s tuèenim vrhnjem i pos ipajte naribanom èokoladom. Za vanilije: . Komadiæe rabarbare ocijedite i saèuvajte sok koji ste ocije dili. Za umak istucite vrhnje. Dodajte rakiju od vi anja. smjesu od kruha i tuèeno vrhnje. izre ite ih na sitne kockice i pirjajte s 4 velike lice i I00ml( l/I0l)vodeoko 20 minuta. bademe i prema ite preko kompota. Dodajte tekuæini limunovu koru. Bjelanjke istucite i uz mije anje dodajte u rabarbaru sa sirom. Istucite bjelanjak.

Dodajte ri u i pustite da bubri u prethod no zagrijanoj peænici na 175 °C (plin: stupanj 2) oko 40 minuta. Vi nje cijedite. Isto tako postup ite sa crvenom elatinom. Sve ohladite. nakon èega je istisnite. Loptice stavit e s preostalim listiæima metvice i sokom od limuna u èaj i razdijelite u èetiri posudice za puding. ELE OD METVICE S KUGLICAMA OD DINJE 60 g listiæa od metvice 3 velike lice meda kardamon 6 listova bijele elatine 1/2 je 2 velike lice soka od limuna Operite 50 g listiæa od metvice i prelijte s 500 ml (1/2 I) kipuæe vode. dobro istinite. Bijelu elatinu otopite u 2 velike lice vruæeg bijelog vina. Posudu uronite na kratko u vruæu vodu i prevrnite ele. ocijedite i otopite na laganoj vatri u soku od naranèe. Prelijte preko kreme od ri e rose . Odstranite vaniliju. Nakon 6 sati prevrnite ele iz posude i poslu ite. Kada se bijela elatina stvrdne u po sudi. elatinu namoèite oko 10 minuta u hladnoj vodi. 100 g vi anja dodate u t ekuæinu s 10 ru inih latica. Isperite posudu za puding (sadr aj oko I I). Kada se sloj od tekuæine stvrdne nalijte preostalu tekuæinu u posudu od pudinga. Odvojite od soka I 25 ml (I /8 I) i izmije ajte s preostalom ru inom vodicom i vinom. Kremu napunite u èetiri posudica za puding i stavite oko 6 sati na hlad no. Sve izmije a jte s preostalom tekuæinom. 6 ljiva izre ite na kri ke. Posudu oblo i te sa slojem tekuæine od kompota debljine oko 5 mm i ohladite. dodajte ri i i stavite na hladno. Izre ite pomoæu no a za krumpire loptice od dinje. Stavite na hladno oko 6 sati. Poslo ite kri ke od ljiva i polovicu ru inih latica na tekuæinu (foto grafija 2) i stavite na hladno. P olovicu vrhnja istucite i pomije ajte s ri om. vi anja i vina i izmije ajte s preostalom tekuæinom. 50 g eæera i rose vinom. Uz to poslu ite pjenu av u kremu od vina (recept na str. izmije ajte oprezno s vrhnjem i o eæerite. 373 DESERTI ELE OD VINA 5 RU AMA I VOÆEM I konzerva kompota od ljiva (neto 200 g) 100 ml ru ine vodice ¦ 200 ml (1/5 I) bijelo g vina 6 listova bijele elatine 20 g svje ih ru inih latica I staklenka slatkih vi anja (net 450 g) ljive ocijedite i saèuvajte njihov sirup. Odvojeno namoèite 4 lista bijele i 5 li stova crvene elatine i dobro istisnite. Ogulite naranèe i nare ite na plo ke. Voæe rasporedite na tanjure i ele prevrnite na njih. .ele i stavite na hladno. Kada se ele od ljiva stvrdne. Ko u odstrani te od oraha i na-stru ite orahe. Istopljenu elatinu stavite u posudu za ri u i stavite na hladno. 3 lista el atine namoèite u hladnoj vodi.Èvrsto istucite vrhnje i izmije ajte s velikom licom eæera i I èajnom lièicom sirupa od ra (ðumbira). Zagrijte rakiju od vi anja i u njoj otopite elatinu. Ostavite da odstoji oko 10 minuta. Ostavite elatinu oko 10 minuta u hladnoj vodi da nabubri. (fotogra-fija 3) 374 NAJBOLJI RECEPTI ELE OD RIZE (bez fotografije) 4 . onda procijedite kroz sito i zaèinite medom i kardamonom. prelijte tekuæinu od vi anja s svim sastojcima preko elea od ljiva. dodajte kremu od ri e. 149).6 porcija: 700 ml mlijeka 200 g eæera ¦ 1/2 ljuske od vanilije 200 g ri e 8 listova bijele ela 2 velike lice rakije od vi anja 500 ml (1/21) slatkog vrhnja 5 listova crvene elatin e 300 ml bijelog vina 400 ml (2/5 I) rosea Zakuhajte mlijeko s 80 g eæera i vanilijom. izmije ajte s 50 g eæera i preostalim vinom. 125 ml (1/8 I) sirupa od kompota i izmije a jte s polovicom ru ine vodice i vinom. Mandarine ogulite i razdvojite na kri ke. ocijedite je i stavite u vruæi èaj da se otopi. sok od vi anja saèuvajte. 3 lista elatine namoèite u hladnoj vodi. otopite u 3 velike lice tekuæine od ru i ne vodice. pritisnite ju. Ingver isjeckajte na sitno i izmije ajte s orasima i vrhnjem. Mije ajte dok se eæer ne otop . dobro istinite i otopite u 3 velike lice tekuæine od kompota (fotografija I). Ostavite da se sve zajedno hladi oko 6 sati. Namoèite 4 lista elati ne u hladnoj vodi oko 10 minuta. odstranite ko u.

dok se smjesa ne zgusne. Pr ocijedite marmeladu od marelica kroz sito.) Istucite sve sastojke u vruæoj vodenoj kupki. elatinu namoèite u hladnu vodu. Skrobno bra no izmije ajte s p reostalim sokom od jabuka i uz mije anje dodajte u vruæe vino. Nakon toga posudu stavite u prethodno zagrijanu peænicu na 175 °C (plin: stupa nj 2-3) i kuhajte oko 50 minuta Ohladite Creme au caramei tako da bude mlaka. Kremu . I veliku licu vode i limunov sok. Vruæ ara-melu ulijte u vruæu posudu s glatkim stjenkama okreæuæi posadu. Mousee od èokolade stavite oko 3 sata na hladno i ukrasite s naribanom èokoladom i t uèenim slatkim vrhnjem. ulijte u posudu i hladno. MOUSSE OD ÈOKOLADE (bez fotografije) 4-6 porcija: 100 g mlijeène èokolade 100 g gorkaste èokolade ¦ 3 umanjka 4 velike lice eæera u pr l (1/5 I) slatkog vrhnja Mije ajte èokoladu u vruæoj vodenoj kupki. mar ala. Ukrasite malinama. stavite posudu s karamelom u lonac i pustite da odstoji na laganoj v atri. pr evrnite je i stavite na hladno. nasjeckajte ga na k< punite s k omadiæima gre lovice od grejpa. elatinu namoèite u hladnoj vodi. KARAMEL KREMA 6 . dodajte kremi i stavite na hladno.8 porcija: 100 g eæera I /2 èajne lièice soka od limuna 250 ml (1/4 I) mlijeka-250 ml (1/4 1) sl og vrhnja 3 jaja 3 umanjka 2-3 paketiæa vanilin eæera 60 g eæera Zagrijte uz mije anje eæer. dok eæer ne porumeni. 3 velike lice umije ajte u kremu. Ugrijte mlijeko i slatko vrhnje i izmije ajte s jajim a. 376 NAJBOLJI RECEPTI ZABAIONE . Na sva vicu grejpa stavite I èajn sirupa od javora.. Otopite eæer u mje avini ^soka i vina. Istucite bjelanjak i dodajte oprezno kremi od vina. pro ek. dodajte mlijeko i tucite u vodenoj kupki dok se ne zgusne. umanjcima.) 40 g eæera 2 li bijele elatine I list crvene elatine 4 èajne lièice sirupa od javora Prepolovite grejp. eæerom i ulijte u posudu. vanilin eæerom.SATO SA VINOM \mmmmmmmmmmmmmm*mmmmmmmmmmmm 4 umanjka 50 g eæera ¦ 80 ml desertnog vina (mar ala.. umanjke i 2 velike lice eæera u prahu tucite o dugo dok ne nastane svijetlo uta krema. tako da su stjenke posvuda presvuèene karamelom. Otopljenu èokoladu izmije ajte pomoæu metlice u kremu. 377 DESERTI 378 NAJBOLJI RECEPTI ALISA 4 umanjka 100 g eæera 400 ml mlijeka 3 lista bijele elatine ¦ 100 f marmelade od m ca 2 bjelanjka 125 ml (1/81) slatkog vrhnja Pjenasto istucite 80 g eæera i umanjke. Pritom sakupite sok od grejpfruta i dopunite ga do 300 ml u desertno vino. U loncu ugrijte vodu dok gotovo ne zakuha. istisnite i rastopite u 3 veli tekuæine s vinom na laga Umije ajte preostalu tek vinom . Zabaione odmah napunite u èa e i poslu ite toplo. uz stalno mije anje. Istucite èvrsto bjelanjak. istisnite i otopite u vruæoj kremi.375 DESERTI PJENA OD KUPINA 200 ml (1/5 I) crnog vina 300 ml soka od jabuka 60 g eæera I tapiæ cimeta ¦ 60 g k bra na 4 bjelanjka 200 g malina Zakuhajte crno vino s J2./3 soka od jabuka i cimetom.. Maline op erite i ocijedite. umije ajte preostali eæer u prahu i oprezno izmije a jte s kremom od èokolade. ponovo prokuhajte. Ponovno prokuhajte. porto. GREJPFRUT SA ELEOM OD DESERTNOG VINA (bez fotografije) 2 grejpa oko 250 ml (1/4 I) desertnog vina (npr. izdvojite meso grejpa i odstranite ko ice. pro ek. Nakon 6 sati pr< ele.

380 NAJBOLJI RECEPTI NARANÈINI CVJETOVI (bez fotografije) 6 porcija: 3 umanjka 3 velike lice meda 250 ml (1/41) mlijeka-4 lista bijele elatine 100 ml ( /101) vode od naranèinih cvjetova 3 bjelanjka 40 g eæera I paketiæ va-nilin eæera-2 1/41) slatkog vrhnja . 379 DESERTI KUPOLA OD MARCIPANA 5 BOBICAMA 6 . Gotovu s lasticu ukrasite lagom.8 porcija: 100 g olju tenih. Proberite bobice. Tirami su poslu ite posipan s kakao prahom. umanjke pjenu avo istucite s medom i pomije ajte s mascar-poneom. umije ajte u kremu. profiltrirajte ga i ostavite da se oh ladi. pomije ajte s 3 velike lice eæera i ostavite da se ohladi. operite ih i osu ite.6 porcija: 2 velike lice moka pra ka 3 umanjka ¦ 4 velike lice meda ¦ 300 g mascarpone (talijansk eki sir) ili vrhnja 3 bjelanjka I dno od biskvita I velika lica kakaa u prahu Moka pra ak zakuhajte u 200 ml (1/5 I) vode. ostavit e da se malo ohladi. Od preostalog slatkog vrhnja i eæera istucite lag (fotogr afija 4). umanjke i eæer pjenasto istucite. Bj elanjke i preostali eæer èvrsto istucite i postupno dodajte slatkom vrhnju. Kupolastu posudu (zapremnine 1. elatinu namoèite oko 10 minuta u hladnoj vodi. mljevenih badema 200 g osnovne smjese za marcipan crvena boja za namirnice 7 listova bijele elatine 5 velikih lica likera od badema 4 velike lice a ¦ 250 g kiselog vrhnja 500 g mije anih bobica (maline. Stavite s ve preko kreme. Kupolu opr ezno prevrnite na pladanj. kupine) 500 ml (1/21) slatk og vrhnja Osim toga: folija za odr avanje svje ine Bademe umijesite zajedno sa smjesom za marcipan. TIRAMISU 4 . pire i kremu. Ukrasite s preostalim bobicama. Marmeladu prelijte u obliku spirala (kao suncobran) preko tuèenog vrhnja i odmah p oslu ite. 300 g umije ajte u kremu. stavite na hladno. i njime ukrasite kupolu. 1 /3 kreme stavite u posudu i prema ite je s polovicom pirea od marelica. Bjelanjke èvrst o istucite i umije ajte u mascrarpone kremu. rastopite na laganoj vatri u likeru od bade ma. Ponovno na punite kremu. Umije ajte slatko vrhnje u kremu (3 velike lice ostavite za ukra avanje). elatinu namoèite u hladnu vodu. ostavite da se ohladi.stavite u veliku posudu i pustite da se ohladi. u njega umije ajte elatinu i rastopite je na laganoj vatri. Ostavite na hladnom preko noæi. Zagrijt e sok od naranèe. N a nju polo ite dno od biskvita i pokapajte ga hladnom mokom. Kremu stavite u posudu i zatvorite poklopcem od marcipana (fotografija 3). Po biskvitu posipajte malo kakao praha. Marelice ocijedite i pirirajte. i obojite je u ru ièastu boju. Jednu posudu s ravnim stjenkama (zapremnine 1. istisnite.5 I) oblo ite pi kotama i polako dodajuæi pokapajte likerom od marelica. Preko toga na-nesite ostatak kreme.8 porcija: 500 ml (1/21) mlijeka.I vanilija-3 umanjka 100 g eæera 10 listiæa bijele elatine ike lice soka od naranèe I konzerva marelica (neto 300 g) ¦ 15 pi kota 3 velike lice era od marelice 500 ml (1/2 I) slatkog vrhnja Zakuhajte mlijeko u koje ste izmrvili vaniliju. Nakon 6 sati prevrnite kremu. Polovicu slatkog v rhnja istucite u èvrsti lag i umije ajte u kremu. ponovno ih izmijesite i izvaljajte u velièinu dna posude. istisnite. Umije ajte kiselo vrhnje i stavite na hladno. Nakon 24 sata prevrnite. stavite na hladno. 1/3 kreme napunite u plitku posudu.5 I) oblo ite marcipanom (fotografija 2). i polagano do-davajte vruæe mlijeko. Odre ite ru bove. Smje su sasvim tanko izvaljajte izmeðu dvije folije za odr avanje svje ine (fotogra-fijal). CRVENA CHARLOTTA 6 .

umije ajte eæer i vanilin eæer i dodajte u kremu. 381 VRUCI DESERTI FRITULE U UMAKU OD MARELICA Oko 50 svje ih listova kadulje ¦ 500 g marelica 70 g eæera 2 velike lice likera od ma ica ¦ 150 g p eniènog bra na ¦ sol 2 umanjka-250 ml (1/41) pjenu ca ¦ 2 bjelanjka 500 lja 4 velike lice eæera u prahu Osim toga: kuhinjski papir Listove kadulje operite. osu ite i rasprostrite po kuhinjskom papiru. Bjelanjak èvrsto istucite. elatinu namoèite u hladnu vodu. Jabuke ostavite da se ohlade. umije ajte 20 g eæera i dodajte u pire od jabuka. Slatko vrhnje èvrsto istucite i umije ajte u kremu. Ulje zagrijte u malom loncu na otprilike 175 °C. ispecite jednu po jednu 8 tankih palaèinki i presavinite ih u trokute. zapalite i odmah poslu ite. posipajte ih eæer om u prahu i poslu ite vruæe. umanjke i 50 g eæera pjenasto istucite. Istucite èvrsto bjelanjke i umije aj te u tijesto.125 ml (1/81) mlijeka-100 g p eniènog bra na sol malo mineralne vode 60 g mas aca 2 velike lice eæera I velika lica limunovog soka I èajna lièica ribane kore l obraðene) oko 6 velikih lica likera od naranèe Umije ajte tijesto od jaja. umije ajte ga sa solju. Calvadosa (jabukovaèe) i vrhnja. Namas-tite okruglu. Ostavite da kuha 10 minuta. Za tijesto za peèenje prosijajte bra no. Slasticu prije poslu ivanja ukrasite cvijetovima. Za umak od marelica operite marelice. otopite u vruæoj kremi i pomije ajte s vodom od naranèinih cvjetova. Stavite na hladno. Zagrijte liker. Pjenasto istucite med i umanjke. umije ajte liker od marelice. U to umoèite palaèinke. Fritule ostavite da se ocijede na kuhinjskom papiru. PALAÈINKE SUZETTE 2 jaja. limunovog soka i korice i rastopite je u tavi. i onda ih pr ite u vruæem ulju otprilike 2 minute. 383 SLADOLED PARFAIT OD ÈOKOLADE 6 porcija: Za parfait: 100 g mlijeène èokolade 50 g èokolade za kuhanje 5 umanjaka 4 velike lice likera od lice ¦ 250 ml (1/41) slatkog vrhnja Za umak: . licom izvadite jabuèn u ka u i pirirajte je. maslac za posudu Jabuke operite i zamotajte u aluminijsku foliju . mlijeka. Odmah poslu it e. dok ne poprime zlat no smeðu boju. dodajte zagrijano mlijeko i tucite u vruæoj vodeno j kupki dok se ne zgusne. istisnite. u tijesto umoèite lis tove kadulje. mljevenih badema ¦ I velika lica bra na 4 bjelanjka Za vrhnje: 125 ml (1/81) slatkog vrhnja-10 g eæera ¦ I velika lica Calva-dosa (jabukovaèe) 2 velik lice vrhnja Osim toga: aluminijska folija. Tijesto raz-rijedite s malo mineralne vode. izvadite iz folije. prosijanog bra na i soli i ostavite da miruje o ko 4 sata. Pecite u prethodno zag rijanoj peænici oko 40 minuta. pirirajte i s tavite na hladno.sjajna strana prema unutra. 382 NAJBOLJI RECEPTI NABUJAK OD JABUKA Za nabujak: I kg jabuka 4 umanjka 70 g eæera 50 g olju tenih. N apravite kremu od preostalog eæera. Neposredno prije poslu iva nja umije ajte umak od slatkog vrhnja. Èvrsto istucite bjelanjke.Osim toga: voæni ili biljni cvjetovi za ukra avanje. St avite u prethodno zagrijanu peænicu i pecite na otprilike 200 °C (plin: stupanj 3-4) 30 minuta. dok se krema ne pvoène elirati. umije ajte bademe i krobn bra no. uman jcima i pjenu cem i ostavite da miruje 30 minuta. Rastopite oko 20 g maslac a u tavi. Savjet: posebno su atraktivni i jestivi cvjetovi boreèa ili kapucinske grbice. prelijte ga preko palaèinki. na 200 °C (plin: stupanj 3). s haldnim umakom od marelica. ali n e previ e veliku posudu za nabujke i u nju napunite smjesu. Kremu napunite u posudu i stavit e na hladno. odstranite ko tice i zakuhajte u loncu zajed no sa eæerom.

vafl Dinju ogulite. nare ite na p lo ke i posla ite na 6 tanjura. listiæi marcipana. sirnim namazom i cimetom. i raspodijelite na tanjure. sta1 posudu i zamrznite. stavite u prethodno zagrijanu p eænicu i pecite na otprilike 225 °C (plin: stupanj 4) 30 minuta. istisnite kroz gazu kako bi je razbistrili. 385 SLADOLED LEDENA BOMBA U TRI SLOJA Za sladoled od jabuke i pistacija: 2 jabuke 40 g sjeckanih pistacija 2 umanjka ¦ 50 g eæera 2 velike lice meda 2 kapi zelene boje za namirnice ¦ 400 ml (2/5 I) slatkog rhnja Za sladoled od malina i badema: 50 g malina 50 g mljevenih badema ¦ I umanjka 35 g eæ ra I velikih lica likera od badema 100 ml (1/10 I) slatkog vrhnja Za jezgru od ma rcipana: I umanjak ¦ 20 g eæera 60 g osnovne smjese za marcipan I velika lica sherrv 00 ml (1/10 I) slatkog vrhnja Osim toga: slatko vrhnje. operite. nakon èega ih istisnite kroz sito. odstranil ke. licom izvadite jabuènu ka u. stavite u posudu i smrznite. Ukrasite saèuvanim peteljkama ribiza. odsti menke. Ribiz proberite. Za sladoled od malina proberite maline. i ukrasite sa vaflima. Slatko vrhnje istucite u lag. oba sorbeta nakon 20 minuta istucite metlicom za snijeg. Kako se ne bi stvorili kristali. Slatko vrhnje èvrsto istucite. Èokoladu i umanjke pomije ajte u kremu. Kremasto istucite 2 umanjka. Pomije ajte Fromage frais ili vrhnje s limunovim sokom . licom iz-grebite pahuljice ili ga usitnite mlinom za mlj evenje leda. Kada led postane tvrd. licom za pravljenje kuglica stavite po jednu bijelu i po jednu crvenu kuglicu sor beta na svaki tanjur. eæer i med. Pirirajte voæno me. 2 velike lice limunovoj I èajna lièica ribane kc (kemijski ne obraðenog) Osim toga: 5 kivija. ostatak mli jeène èokolade nasjeckajte. naribanom koricom limuna i 40 g eæera. Kivije ogulite. licom za pravljenje kuglica sladoleda napravite kugle od èokoladnog par -faita. pirirajte sa sire 384 NAJBOLJI RECEPTI LEDENI CRVENI RIBIZL 500 g crvenog ribiza 100 ml (1/10 I) vode. istisnite kroz sito i pomije ajte s likero m od marelica. zajedno s vrhnjem umije ajte u èokoladnu masu. Jabuke ostavite da se ohlade. maline. pinra-jte. raspodijelite u 4 èa e i prelijte hladnim Tokajcem. jednu polovicu usitnite zajedno s èokoladom za kuhanje i rastopite u vruæoj vodenoj kupki. stavite je u plitku plastiènu posudu i zamrznite . prema potrebi pojaèajte ton boje bojom za namirnice . dodajte lik er od marelica i ostavite da se ohladi. operite ih i osu ite. medom. SORBET OD DINJE I LUBENICE 6 porcija: Za bijeli sorbet: 1/4 dinje 90 g eæera I velika lica meda ¦ 3 velike lice likera od badema ðumbir u a crveni sorbet: 1/4 lubenice 75 g sirovog eæera 3 velike lice sirnog namaza mljeve i cimet crvena boja za namirnice Za umak: 10 velikih lica sirnog n. a ostale bobice skinite s peteljki. obojite ga zelenom bojom za namirnice. Pire stavite u posudu i takoðer zamrznite.1/2 vanilije-5 velikih lica meda 400 m l Tokajca (maðarskog bijelog vina rom. istisnite kroz sito. Lubenicu ogulite. vr kom no a napravite tragove pirea od marelica u lagu. Bobice kuhajte u vodi zajedno s vanilijom ok o 10 minuta. Tekuæinu zasladite medom. ukrasite naribanom èokoladom i kri kam a marelice.I alica prepolovljenih marelica (neto 450 g) I velika lica likera od marelice 250 ml (I /4 I) slatkog vrhnja I paketiæ vanilin eæera Osim toga: naribana èokolada i kri ke marelice za ukra avanje Prepolovite mlijeènu èokoladu. nekoliko peteljki s bobicama ostavite za dekoriranje. Istucite lag s vanilin eæerom. raspodijelite pire od marelica i lag u 6 posudica. stavite ih na mje avinu laga i marelica. istisnite je kroz sito i pomije ajte s pistacij ama. eæera. stavite u posudu i smrznite. likere dema i ðumbirom. pomije ajte ga s kremom od jaja i smjesom od jabuka. . aluminijska folija Jabuke operite i zamotajte u aluminijsku foliju. Polovice marelica ocijedite.

. eæer i osnovn u smjesu za marcipan.....18-19 Zamrzavanje. zatim na prutiæe...32-33 Znanost o jelovniku.....12-17 Kupovina i èuvanje.zaèini..20-21 Sezonski kalendar .......Kremasto istucite I umanjka i eæer. i ponovno ga smrznite. Stavite u zamrzi-vaè na 30 minuta........... prutiæe sladoleda uronite do polovice u glazuru.....26-27 Zaèinsko bilje ..... Nakon toga bombu potpuno napunite sladoledom od marcipana... i p omije ajte s pireom od malina.. stavite u posudu i smrznite.ine vodice ¦ 3 velike lice meda 3 bjelanjka-250 ml (1/41) slatkog vrhnja 12 sv je ih datulja 3 smokve 2 paketiæa èokoladne glazure za sladoled s krokantima Listiæe badema zapr ite u tavi... Smjesu stavite u èetvrtastu posudu i za-mrznit e.. licom je pr itisnite uz sladoled od jabuka. Ukrasite lagom.300 g sladoled a od badema i karamele 2 velike lice krokanta 50 g vi nji 300 g sladoleda od vanili je Osim toga: slatko vrhnje Rebrasti model za kolaèe (zapremnine I I) stavite na I sat u pretinac za zamrzavan je...... Sladoled od badema pomije ajte s krokantom.. i dodajte sherry. Nakon I sat model uronite u toplu vodu....... Pomije ajte vi nje i sladoled od vanilije...... Nakon 30 minuta u bombu stavite sladoled od malina i badema.75 I) stavi te u zamr-zivaè..34-37 Predjela i meðujela strana ......... i zatim ga izgladite.. dok ne poprime svjetlo smeðu boju..... po poglavljima Kulinarski savjeti strana Znanost o prehrani ... Slatko vrhnje istucite u lag.... Sladoled nare ite na kri ke.......... umije ajte liker od badema i mljevene bademe........ Slatko vrhnje istucite u lag... kako bi se smrzla........ i pritisnite ga uz stjenke posude.......... LEDENI TAPIÆI 5 DATULJAMA I SMOKVAMA 6 porcija: 50 g badema sjeckanog na listiæe 100 g mije anog kandiranog voæa 50 g eæera...... pomije ajte u kremu od marcipana i smrznite... Ponovno je stavite u zamrzivaè...28-29 Bilje .. pritisnite ga uz sloj od sladoleda od vi nje...... u njega malo po malo dodavajte ki puæi sirup..... dok smjesa ne postane tvrda i èvrsta........ Ama-rena vi nje nasjeckajte.... 386 NAJBOLJI RECEPTI CASSATA 6 porcija: 400 g sladoleda od vi nje 2 velike lice Maraschina (likera od vi nje)...... stavit e na 30 minuta u zamrzivaè..... izgladite ga i stavite u zamrzivaè.....lonci ..... nekoliko cijelih bobica ost avite za ukra avanje............. malinama i listiæima maricpana....... Glazuru za sladoled s kr okantima stavite u visoku alicu......... pomije ajte ga s preosta lom smjesom.... Bjelanjak èvrsto istucite.................. i lopaticom za tijesto ga pritisnite uz stij enku modela..... Datulje olju tite..22-23 No evi .... njime napunite model.. prepolovite i odstranite sjemenku....30-3 Zaèini . Kandirano voæe sasvim sitno nasjeckajte....... Pomije ajte je s toplim bademima i kandiranim voæem.. posudu potopite u toplu vodu.......... prevrnite sladoled i s tavite ga ponovno u zamrzivaè... i poslu ite ga zajedno s voæem. Sladoled od vi ne pomije ajte s likerom od vi nje.... Posudu kratko potopite u vruæu vodu......100 ml (1 1) ru. Od eæera i ru ine vodice na laganoj vatri skuhajte gusti sirup i pomije ajte ga s medom.... U nju stavite sladoled od jabuka i pistacija.. Kada je smjesa potpuno smrznuta.tave .. Pjenasto istucite I umanjak.... Slatko vrhnje istucite u vrlo tvrdi lag i umije ajte u smjesu.. i ponovno je stavite u zamrzivaè. na 2 sata..... Smokve prepolovite.....24-25 Kulinarski pojmovi ... i posudu ponovno stavite u zamrzivaè na 30 minuta.. Posudu za ledenu bombu (zapremnine 0... prevrnite ga i ukrasite lagom i vi njama. i dalje ga tucite u kipuæoj vodenoj kupki......... 387 SADR AJ Popis recepata......

....................... Tortice od sira....~\ Ruske palaèinke s kavijarom.............46 Mini pizze........................ Terina od ribe......Savjeti za predjela ...........58 Marinirana paprika ................................................51 Carpaccio od govedine s umakom od senfa.................................................40-45 Artièoke s kremom od jaja ....62 Riba u marinadi............................................j Salata od rakova u umaku od kiselice...................................................i Teleæe parma roladice............................. Terina od povræa.. Tortice od oraha punjene sirom s plemenitom plijesi Tortice od poriluka i sira ......57 Pjenasti liènjaci od unke ......40 Lonèiæi od koljki...........66 Namaz od govedine.....................49 Rakovice jastoga u umaku od currva ...... krbuljicom i vrhnjer Gusta juha s bundevom i sirom... Gusta juha s kukuruzom i paprikom.........50 Parfait od peradi ............................55 ¦1 Riba u ribi.................53 Artièoke s ocat-umakom...55 Kiselo-slatke luèice ......................................67 Namaz od rakovica.................................................. Gusta juha od gljiva s tuèenim vrhnjem i mljevenom paprikom .. Gusta juha s paprikom...........................48 Punjeni ampinjoni .................. Gusta juha od crvenih leæa .............61 Egzotiène palaèinke...60 Kineski kupus s dimljenom govedinom ................................. Hladna juha od luka ................52 Carpaccio od ribe...........................................i Gusta juha s brazilskim orasima.47 Kraljièine pa tetice................................................... .................................................. Gratinirana juha od kokosa ......'....................49 Pureæe roladice u vinskom umaku..... Bistra riblja juha............................. ......52 Marinirani grah ............. Tijesto za pa tetu ............59 Pileæa prsa u umaku od naranèe ..69 Pa teta od unke...........66 Narezani losos ....44 Punjeni avokado.........71 Peèene kamenice .55 Ocat-umak (kiselice) od paroga ..........................................................................................................52 Crepes souffle..........64 Mlada haringa bornholm..............i Terina od lososa ................................................. Juhe Savjetnik za juhe ................46 Marinirane gljive ..............48 Namaz od dimljene ribe....................................47 Marinirani patlid ani ....................................................57 Rajèice punjene mousseom (pjenom) od riba .....56 Ravioli sa unkom..............................................................vrhnjem i pureæim prsima ................. Gusta juha od cikle ....................... . Gusta juha od krumpira s avokadom....................

.....127 Salata od kiselog zelja ........... 388 NAJBOLJI RECEPTI Salate strana Umaci strana Savjetnikzasalate .........I 26 Salata od jaja......... Slo enac od korjenastog povræa ......... Kremasta juha s pastrvama i metvicom ........................................................ Juha s limunom i artièokama .......j Juha od celera s biskvitom.106 Losos u zelenoj postelji.................. Juha s hrenom i mrvicama..................... Krema od maslina sa salamom èe njovkom ..121 Salata "nizza"............124 Salata od leæa s toplim paèjim jetricama..................110 Salata od krumpira .............................................. .........113 Salata od komoraèa s naranèom .............................................................................................................. Juha od volovskog repa...........108 Mije ana salata od cikle...... Svatovska juha ......................Hladna juha od rajèica i rotkvica..............................106 Matovilac s toplim gljivama .. ...... Pjena od crvenog kupusa sa crnim vinom ......129 Morska salata ........................126 Salata od haringe...................... ..........125 Salata od govedine ............109 Salata od celera s orasima.... Salata od poriluka i mrkve......... kru aka i mrkve... Salata od piletine..................113 Salata od krastavaca ....................107 Salata od artièoka i rajèica .................. Temeljna riblja juha.....................112 Salata od cikle s mozzarelom............................ Juha s rakovima i pokrovom od lisnatog tijesta Koko ja juha na azijski naèin.......110 Salata glavatica s narom.................j Juha od paroga i ri e .....128 Salata od kuniæa ..............118 Salata od lignji... Salata od ri e s rakovicama ......... Krepka juha s valju cima od per ina............................ Temeljna juha...................107 Frisee salata s naranèama.....................................................................................................102-105 Endivija s umakom od roqueforta .... Slatka krema od avokada....... Juha od naranèa s rièetom... Krema od endivije......120 Salata s lisièicama.............................. Kremasta juha sa koljkama...... .. Pikantna juha od jabuka .......................119 Ljetna endivija s lososom............117 Salata od avokada i pinata ......................................... Kremasta juha od blitve............................... Salata od puretine..114 Salata od crvenog kupusa s pileæim prsicama..................................... Zapeèena juha od pinata... Salata od salame i sira........

............................................................................................................. arena salata sa koljkama sv. Remulada od zelenog papra .......................... Umak od pu eva ....................................................................................................... Majoneza....... Jakova ............ Krema od svje eg sira s sjemenkama suncokreta..................................................... Krema od gorgonzole..... Kiselica od gro ða.... Umak od ogrozda..................... Umak od èokolade...... Kineski umak.............132Bechamel umak ........................... Salata od ampinjona i tikvica.................................................. Pire od paprike u tri boje.... ..... Svijetli temeljac............................ Smeði temeljac od teletine.......................... Umak od manga..................... Umak od currya s mahunama.................. Crveno-zlatni ampinjoni ........... Umak od gljiva sa slatkim vrhnjem.................................... Krema od rajèica...... Salata od sojinih klica........ Umak od anisa .......... Umak od kupina.... divljaèi ili govedine .................................................. Pire od rotkvica..... panjolska salata.............. Turski umak od jogurta ... Umak od marakuje.... Talijanski pesto ........ panjolski umak od maslina.................................................. Frankfurtski zeleni umak ...... areni tanjur............................ Salata od paroga ........... Umak od rakova. Umak od gro ða i hrena................................................. Kiselica od jabuka i kadulje.......................... Salata od zelja........... Umak od cikle .... vedski umak od gro ðica....... Salata s paèjim prsima.......... Salata od tjestenine ...................... Pjenasti umak s bosiljkom ........ Burgundski umak .............. Topla salata od tikvica i rajèica 08 24 15 23 22 27 27 12 23 17 22 I I 14 20 I I 19 18 19 09 10 17 Vvaldorf salata .... Salata s po iranim jajetom i lososom ........................................... Umak od feferona...........Salata od sira i tijesta........... areni umak od paprike ... Peperonata.............................................. Holandski umak ............ Umak od bundeve ...... Cumberland umak ................................ Salata s jastogom i mladim slatkim gra kom Salata s krastavcima i klicama..................................................................................................126 Savjetnik za umake ............................................................... Umak od gro ða................ Krema od poriluka ............................................. Pjena od vina ..................... Salata od zelenih mahuna ...............

...174 Sardine na sicilijanski naèin... Umak od ljiva .............176 Roladice od pastrve s pirjanim povræem.............233 Janjeæa ru a s artièokama..................................172 Rakovi u umaku od kopra.................................................170 Rumbaè u rizlingu.................182 Pirjani odresci od ra e..........................................174 Kamenice s maslacem od rakova..............'.......................187 Sku e u ru ièastom umaku od papra.....191 Jegulja u umaku od grbice..................218 Janjeæa pleæka s uju kom od krastavaca ...................................................178 Ra njiæi od jegulje u kadulji ....181 Roladice od mariniranih haringi ....................183 Paleta s mladim haringama (matjes)...............188 Koljak u smeðem maslacu...168 Jezerska pastrva s koricom od tijesta .........190 Odresci morskog psa s kaparom na maslacu .....Umak od sirovih rajèica....175 Filet lososa u gustom umaku ................................... rakovi i koljka i strana Savjetnik za ribe................191 Mladi jastog na cikoriji ............194-205 Goveði jezik u umaku od crnog vina s kockicama od povræa ...187 Roladice od morskog lista na umaku od limuna ....................184 Konjski jezik s dva umaka od senfa.............................................................190 Rakovi u umaku od afrana s smrècima .....................185 Fileti od mladih haringi s vrhnjem i curryem.................229 Janjeæi but u roquefort umaku.......................181 Punjeni aran ... Jakova..179 Slo enac od koljki s poklopcem od lisnatog tijesta.................179 Po irane riblje rolade..................................................173 Meso strana Savjetnikza meso .................................233 Janjeæi fileti u lisnatom tijestu ....................................182 Peèeni morski list ...170 Masnice od morskog lista s pu evima .............169 Riblje okruglice na pinatu...........I 84 Fileti od lista sa kampima .188 Smuð u umaku od maka........] Janjeæi kotleti s kapicom od krumpira.................................................................................. 135 134 44 57 50 46 34 52 56 57 54 41 54 54 35 156 142 143 159 44 47 32 32 36 53 5 5 52 59 40 46 149 159 149 138 136 155 148 155 158 148 139 138 140 158 145 137 135 389 SADR AJ Ribe.. Umak s mrkvicama a la wild ...............183 Punjeni mladi rumbaè........................................................ Veloute...185 Orada na ro tilju s komoraèem......................................178 Losos s ro tilja ...................................162-167 Bakalar u umaku od maslaca......177 Medaljoni od jastoga sa smrècima .. rakove i koljka e....................... Umak s jajima i limunom....171 Fileti deverike s kolaèiæima od neobraðene ri e...170 Jezerska pastrva u maslacu s vlasace .189 Jastozi s zaèinskim biljem.187 Gratinirane koljke sv......................233 Janjeæi filet s umakom od pu eva...................... 186 Peèeni iverak u crnom vinu.........j ...

...................\ Ramsteak u umaku od èe njaka ................................i Jarebice s pireom od kestena ....................................242 Pileæa prsa s umakom od poriluka..............i Teleæa koljenica u umaku od naranèe..................j Ramsteak s Ijutikama u crnom vinu .......................j Punjeni fileti s lepezama od kru aka.............................................. Kuniæ sa ampinjonima ispod peke od tijesta ..7 Divlja patka u calvadosu (jabukovaèa).........................................^ Perad i divljaè < Savjetnikza perad ................................247 Pile s rakijom od anisa............................j Ra njiæ od teleæih jetrica s ri otom................................................j Uju ak od janjetine s ri om.250 Paèja prsa s rakovima ......... Pirjane janjeæe koljenice...................................................................... Jelenji filet s orasima i vi njama.......................................................j Svinjsko meso u umaku od papra ..................245 Pileæi bataci u umaku od bazge .................... Teleæi bubre njak u umaku od kadulje....¦ Teleæe brizle i jetrica s tartufima i porilukom......... Teleæe srce s povræem ..........247 Piletina s ru marinom .....j Kare u lisnatom tijestu............... Mije ani hladni medaljoni od mesa d ivljaèi .................i Svinjsko peèenje s glazurom od limuna .....257 Paèja prsa s kompotom od dunja................. Teleæi mozak u teleæoj maramici ........i Svinjski kotleti na "munchenski naèin"...............! Roastbeef sa zaèinskim biljem ....... Teleæi medaljon u umaku od porta.................. Fazan s gro ðem..........j Punjene roladice od svinjetine....... Svinjski kare u umaku od tamnog piva......] Ragout od teleæeg i goveðeg jezika ....j Pohana janjeæa nicla s paprika em.............: Jelenja leða u lisnatom tijestu...i Ramsteak s pjenom od burgundca....247 ................... Koko u umaku od sira.....244 Pileæa prsa s umakom od vlasca..j Pirjani steak u umaku od pive ....................25 I Peèeni gu èji bataci ......... Komadiæi teletine s kozicama ..] Svinjski filet u omotu listova od kelja .............................243 Pijetao u umaku od povræa . Kotleti na leæama s curryem . Juneæe rolade s bosiljkom ......... Teleæi odresci s koricom od zaèinskog bilja..i T-bone steak s koricom od senfa..... Teleæi kotleti perigord .......25 I Pileæi ra njiæi............253 Pijetao s hrenovkama ......: Teleæa jetra u umaku od vermuta...! Juneæa prsa na seljaèki naèin ........Janjetina s bamijama ....................................... 390 NAJBOLJI RECEPTI Mljeveni steak od mesa divljaèi s gljivama....................' Svinjski filet u zelenom papru............................ Lovaèki slo enac..............j Prepeèeni mesni lonac ..................................................................

................286 Okruglice od kiselog kupusa ......3 Komoraè s divljom ri om ..............28 I Odresci od bukovaèa ...................................256 Zeèje no ice u umaku od kupina....284 Peèeni pinat na limu za peèenje ..............................244 Punjena guska................Pirjana mlada koko .280 Mrkva s glazurom.......................................288 Kelj u glinenoj posudi ....................................................29 I Odresci od bundeve s ka om od lucerne .................290 Gljive s jabukama ......................248 Pirjani srneæi but.................................260 Zeèja leða s bukovaèama ..273 Krumpir i paprika s currvem ..................261 Veprovina s luèicama.............278 Korabica s lovorom u foliji.............273 Prilozi strana Savjetnik za priloge ..................................256 Povræe strana Savjetnik za povræe ...3 4 Divlja ri a........................................284 Repica s orasima..................279 Pirjani poriluk .......................287 Curry ................................................278 Prepeèene artièoke.....repa.....................264-267 Brokula u umaku od oraha ..............294-299 Cannelloni ............268 Luk u vinu.............276 Puding od tikvica....................................273 Bundeva u umaku od sherrya ............248 Ragout od pileæih jetrica ...............................3 ...................................27 Prokulica u pireu od bundeve .....................279 Mahune sa sirom u lisnatom tijestu .........................................289 Mije ano povræe..........270 Pirjani mladi luk........................................280 Sarme od blitve ........................258 Sjeckana pileæa prsa......................................................269 Slatko ..................255 Prsa od pijetla s kupinama................................246 Srneæa ru a u octu od malina .......................274 Punjeni celer.......................286 Peèeni celer .......285 Kukuruz s putencom.....................269 Pirjane paroge................................................3 Crveni i zeleni ri oto.......................................................................................................275 Peèene paprike s porilukom .......................................................................282 Fritirane cikorije ...287 Punjena repa..............................290 Peèeni patlid ani ..........................................................................277 pikana cvjetaèa ....283 Rajèica s avokadom............243 Pirjana pureæa prsa ................252 Punjene rolade od puretine.....291 Gra ak s krastavcima.............................................283 Punjene rolade od crvenog kupusa .259 Prsa od fazana na leæama..............249 Rolade od mesa divlje svinje .kiselo zeljasto povræe ....................288 Ka a od crvenih leæa..........................

.......................330 Po irano jaje na salati....................... Ri a s povræem....................302 Okruglice od krumpira ........310 Tortelini ....308 Tagliatelle s lososom ...306 Tijesto s povræem..............................300 Krumpir s ru marinom ................................304 Palaèinke od krumpira s kavijarom....................................326 Nabujak od mrkve ...........................................335 Punjena jaja....300 Loptice od ri e............................................................................ pageti s Roquefortom ...............................306 Tjestenine s ribom ..305 Okruglice od krumpira i poriluka.............................331 Kineska juha s pahuljicama od jaja i unkom......341 Nabujak od sira (Sufle) ...337 Po iranajaja na rajèicama................ Ravioli ................................................. Pilav od janjetine... Pr ene pecle................296 Okruglice od krumpira ...........................318 Ljuta ri a sa svinjetinom.....Krumpir na lyonski naèin.302 .332 Kroketi od jaja....................................340 Nabujak od unke....................................... Slo enac s piletinom i ri om (Paella) .......307 PECLE (Njemaèki specijalitet) ..........305 Odresci od krumpira....3 7 7 Peèena ri a........... Punjene roladice od tijesta...................................................336 Palaèinke s jabukama i umakom od cimeta.319 Mali slo enac od krumpira........328 Jaja na povræu................. ...333 Jaka juha s jajetom.................... ..............326 Jaja s curry-em ..................................329 Sufle od bundeve u kori od naranèe ................................341 Omlet s kobasicom..................................................322-325 Hladetina od jaja s krbuljicom ..................3 ....331 Pr ena jaja s èe njakom na odrescima od krumpira .327 Jaja u gnijezdima od rajèica ..............................339 strana ................... ....... Pire od krumpira................303 Nebo i zemlja... Restani krumpir na njemaèki naèin......................................................334 Pr ena jaja s rakovima na crnom kruhu ..............340 Nabujak od per ina................................................................................3 391 SADR AJ Jaja Savjetnik za jaja ..........313 304 309 310 312 30 3 .....................................

..........338 Tjestenina od jaja u mesnoj juhi......' .............. Karamel krema.....333 Slo enci strana Savjetnik za slo ence.....gorgonzole.........357 Bre uljci od luka........... Sorbet od dinje i lubenice.. . Crvena Charlotta ....... Cassata...............................349 Slo enac od korabe i mrkve ............................... .......... Valovi od krumpira i mrkve......................337 Torta od tikvica i ampinjona.........slo enac........................................................................353 Bre uljkaste prokulice............... Zabaione ............................................................................................................. Slo enac od tijesta ..... sirom i mlijekom .... Savjetnik za sireve ...... Drhtalica od jagoda.344-345 Banane u nabujku od sira ........355 Pjena od jabuka i krumpira ........................................ Slo enac s kukuruznim grizom.................. ele od rabarbare s kapicom .............355 Karamelizirani nabujak.................. Ledena bomba u tri sloja............................................................ Mousse od èokolade.......................................... Deserti Savjetnik za deserte....... Pjena od kupina ........... Grejpfrut sa eleom od desertnog vina ................. Kupola od marcipana s bobicama ................. Fritule u umaku od marelica .............349 Nabujak od tjestenine i gro ða ............................... ele od metvice s kuglicama od dinje ..................................................................ato s vinom ............................ Creme au caramel ........................ Naranèini cvjetovi.................................................. ...351 Bre uljci od palaèinki................................ Nektanne s pireom od malina..351 Couscous ..........332 Torta od palaèinki sa cvjetaèom .355 Prepeèene palaèinke od oraha s nadjevom od radièa ... Alisa................... Dinja na kremi od nougata ....... Ledeni crveni ribizi .....356 Nabujak od dvopeka........poriluka ...................... Parfait od èokolade.....Sufle od èokolade s ananasom............ Ledeni tapiæi s datuljama i smokvama........................ Tiramisu..................... Bo ansko jelo...... Zaèinjeni slo enac od ri e...............353 Slo enac od kelja ................ Palaèinke suzette..........354 Nabujak od kruha....351 Slo enac od kukuruza..... Citrusi na eleu od vrhnja................ Ljetni kompot....................................347 Datulje u pjeni od prosa ....................... Slo enac od tikvica i tjestenine..... Drhtalica od utih ljiva u ko aricama od krokanta Engleska krema.. Nabujak od jabuka .................

......................291 Goveði jezik u umaku od crnog vina s kockicama od povræa........ po abecednom redu Cumberland umak .................................................52 Carpaccio od ribe..................................ele od ri e .................................................slo enac.................369 Divlja patka u calvadosu (jabukovaèa)..347 Creme au caramel ...............273 Bundeva u umaku od sherrva ...........255 Divlja ri a................254 Filet lososa u gustom umaku ...175 Banane u nabujku od sira ..................355 Dinja na kremi od nougata ............................I 84 Fileti od lista sa kampima .............351 Brokula u umaku od oraha .................379 Crveni i zeleni ri oto........................................357 Bechamel umak ............. .................360 F Fazan s gro ðem.......106 Fritirane cikorije .............282 Alisa.......................................52 Cassata..............................28-29 Bilje .185 Fileti od mladih haringi s vrhnjem i currvem.........................146 Frisee salata s naranèama.. 392 NAJBOLJI RECEPTI SADR AJ Popis recepata................................. ele od vina s ru ama i voæem ......351 Bre uljci od palaèinki .............314 Crveno-zlatni ampinjoni ..290 Fritule u umaku od marelica ........361 Crepes souffle ...144 Cannelloni ........................................................30-3 I Bistra riblja juha.........I 87 Frankfurtski zeleni umak ..... Bakalar u umaku od maslaca..................................171 Fileti deverike s kolaèiæima od neobraðene ri e......................370 Bre uljci od luka..........60 Endivija s umakom od roqueforta ...........150 Curry ...................................90 Bozanskojeb............................................51 B Datulje u pjeni od prosa .379 Artièoke s kremom od jaja ...........287 Burgundski umak ..........................................387 Citrusi na eleu od vrhnja..318 Drhtalica od jagoda............373 Couscous ...zaèini..107 Engleska krema..................................................................................................................3 Carpaccio od govedine s umakom od senfa....................................................................................................53 Artièoke s ocat-umakom...........134 Bilje.............61 Crvena Charlotta ...353 Bre uljkaste prokulice.....................repa..................288 ...218 Gra ak s krastavcima........................157 Egzotiène palaèinke..............................382 G Gljive s jabukama ..............................370 Drhtalica od utih ljiva u ko aricama od krokanta ............................................. .............................................................................

...............' Kiselica od gro ða..........81 H Hladetina od jaja s krbuljicom ..................j I .376 393 SADR AJ Gusta juha od cikle......99 Juha od paroga i ri e . .......134 J Jaja na povræu.................170 Jezerska pastrva u maslacu s vlascem............ < Juneæa prsa na seljaèki naèin .....258 Jezerska pastrva s koricom od tijesta ............ .............................. Kare u lisnatom tijestu.333 Jaka juha s jajetom...............................................87 Gratinirane koljke sv.............i Kineski kupus s dimljenom govedinom ........\ Kineska juha s pahuljicama od jaja i unkom.229 Janjeæi but u roquefort umaku...............J Kiselica od jabuka i kadulje................................................191 Jegulja u umaku od grbice.......................... Karamelizirani nabujak........................33 Janjeæa pleæka s uju kom od krastavaca ...............229 Janjetina s bamijama ................... Karamel krema.......189 Grejpfrut sa eleom od desertnog vina .................229 Janjeæi kotleti s kapicom od krumpira.....................88 Juha od volovskog repa....1 Juha s hrenom i mrvicama........89 Gusta juha s paprikom.......................................... Kelj u glinenoj posudi .......23 I Jarebice s pireom od kestena .Gratinirana juha od kokosa ................................... Juha s rakovima i pokrovom od lisnatog tijesta ....................................................... ............... Juneæe rolade s bosiljkom .......168 Jelenja leða u lisnatom tijestu...............82 Gusta juha od crvenih leæa .255 Jastozi s zaèinskim biljem.........................91 Gusta juha od krumpira s avokadom......233 Janjeæi fileti u lisnatom tijestu ..................95 juha od naranèa s rièetom................vrhnjem i pureæim prsima..... ......................j Juha s limunom i artièokama .327 jaja u gnijezdima od rajèica ............83 Gusta juha od gljiva s tuèenim vrhnjem i mljevenom paprikom .......................326 Jaja s curry-em ..: Ka a od crvenih leæa ..233 Janjeæi filet s umakom od pu eva................. k ¦i Kamenice s maslacem od rakova.............233 Janjeæa ru a s artièokama...................................261 Jelenji filet s orasima i vi njama...............79 Gusta juha s brazilskim orasima................................................................................................................] Kineski umak.............328 Hladna juha od luka ..................................98 Hladna juha od rajèica i rotkvica.....82 Gusta juha s bundevom i sirom........................................................174 Juha od celera s biskvitom..98 Holandski umak .....................................84 Gusta juha s kukuruzom i paprikom.......... Jakova.......... krbuljicom i vrhnjem ...

...135 Mali slo enac od krumpira...................................279 Lj Ljetna endivija s lososom....j Koljak u smeðem maslacu..........i Koko u umaku od sira ....................i Kiselo-slatke luèice ..........................................................170 Losos u zelenoj postelji.............1 Korabica s lovorom u foliji..................26-27 Kuniæ sa ampinjonima ispod peke od tijesta ..........................................386 Ledeni crveni ribizi .........319 M Mahune sa sirom u lisnatom tijestu .....j Krema od endivije...J Krema od poriluka ...] Krema od gorgonzole.................129 Mije ani hladni medaljoni od mesa divljaèi ...................................................' Konjski jezik s dva umaka od senfa............260 .............................................106 Ljetni kompot...j Krema od rajèica............52 Marinirani grah ...............Kiselice od paroga...........................\ Komoraè s divljom ri om .....385 Ledeni tapiæi s datuljama i smokvama...........................................................177 Matovilac s toplim gljivama ..............................191 Mije ana salata od cikle................................................300 Krumpir s ru marinom ..................................318 Losos s ro tilja ............................................285 Krumpir na lyonski naèin......................i Krema od maslina sa salamom èe njovkom.......i 394 NAJBOLJI RECEPTI Krepka juha s valju cima od per ina.................................95 Kroketi od jaja..............................................257 Kupola od marcipana s bobicama ........................................289 Majoneza.....326 Krumpir i paprika s curryem .......i Kremasta juha sa koljkama.................................... Kremasta juha s pastrvama i metvicom ...........................................300 Kukuruz s putericom.....46 Marinirane gljive ...........................' i Koko ja juha na azijski naèin.......380 Kupovina i èuvanje.................j Krema od svje eg sira s sjemenkama suncokreta ....119 Lovaèki slo enac...46 Masnice od morskog lista s pu evima .....217 Luk u vinu.........................58 Loptice od ri e................................ j Kremasta juha od blitve.....303 Marinirana paprika ....................47 Marinirani patlid ani .........371 Ljuta ri a sa svinjetinom........108 Medaljoni od jastoga sa smrècima ..................268 Kulinarski pojmovi .... Kotleti na leæama s currvem ....j Kraljièine pa tetice............. Komadiæi teletine s kozicama ...........................386 Lonèiæi od koljki...........................................................................18-19 L Ledena bomba u tri sloja............................

....................340 Nabujak od per ina........................................383 Nabujak od kruha........................28 N Nabujak od dvopeka.....296 395 SADR AJ Okruglice od krumpira ......................................................................340 Nabujak od sira (Sufle) ...................286 Odresci od krumpira.......317 Peèene kamenice ..291 Odresci od bundeve s ka om od lucerne ......................302 Palaèinke s jabukama i umakom od cimeta............................336 Orada na ro tilju s komoraèem..........377 Mrkva s glazurom...................251 Palaèinke od krumpira s kavijarom......243 Pijetao u umaku od povræa ............................... ........284 Peèeni pinat na limu za peèenje ....383 Paleta s mladim haringama (matjes)...........tave ........................305 Okruglice od krumpira i poriluka.......381 Narezani losos ..............................................190 Mljeveni steak od mesa divljaèi s gljivama................121 Mousse od èokolade..............................................................341 Nabujak od tjestenine i gro ða .....302 Okruglice od kiselog kupusa ........253 Peèeni iverak u crnom vinu.......................................................................................lonci ..........290 Peèeni gu èji bataci ......................71 Peèena ri a.55 Nebo i zemlja............66 Namaz od govedine.247 Pilav od janjetine........368 No evi .......................Mije ano povræe.......................183 1 Paèja prsa s kompotom od dunja.............. 82 Peèeni patlid ani .......................59 Peèene paprike s porilukom ........................................384 Parfait od peradi ....................................24-25 Odresci morskog psa s kaparom na maslacu .............................185 Odresci od bukovaèa .............................................280 Mini pizze...........................286 Peèeni celer ..........................304 Omlet s kobasicom...................................................275 Okruglice od krumpira ...................341 Namaz od dimljene ribe........................317 ...........................66 Naranèini cvjetovi............................................................................48 Mladi jastog na cikoriji ..........337 Palaèinke suzette..........................349 Nabujak od mrkve .250 Paèja prsa s rakovima ........64 Mlada haringa bornholm.................................. ...............257 Morska salata .....................305 Nektarine s pireom od malina...............354 Nabujak od jabuka ............ 82 Peèeni morski list ....................355 Nabujak od unke.........................................................156 Pijetao s hrenovkama .................................186 Parfait od èokolade ...................269 Peperonata............69 Pa teta od unke.....................67 Namaz od rakovica....

...................................................... Pjena od kupina ..i Pirjani mladi luk..............85 Pire od krumpira....................219 Rajèica s avokadom...........i Pirjani srneæi but......................... Punjena repa...... Po irano jaje na salati.................25 I Pileæi ra njiæi......... 396 NAJBOLJI RECEPTI Ragout od pileæih jetrica .304 Pire od paprike u tri boje........................i Pirjane paroge...................247 Piletina s ru marinom ..............247 Pikantna juha od jabuka .........' Pjena od jabuka i krumpira ..Pile s rakijom od anisa............... Punjeni celer............................................... Punjeni ampinjoni ....... Pr ene pecle..........284 Rajèice punjene mousseom (pjenom) od riba ................... Pirjane janjeæe koljenice................................ Punjene rolade od puretine................... Pirjani steak u umaku od pive ........... Punjene roladice od tijesta......................................... Pr ena jaja s èe njakom na odrescima od krumpira Pr ena jaja s rakovima na crnom kruhu ............. Prepeèene palaèinke od oraha s nadjevom od radièa Prepeèeni mesni lonac ............49 .............................. Punjena jaja..57 Pileæi bataci u umaku od bazge ............... Pjena od vina ............... Punjene rolade od crvenog kupusa ........ Punjeni fileti s lepezama od kru aka......243 Pirjana pureæa prsa ..... Punjena guska..........i Pjena od crvenog kupusa sa crnim vinom ............. Pureæe roladice u vinskom umaku....................................... Punjene roladice od svinjetine.... Puding od tikvica.... Pirjani odresci od ra e...... Prsa od fazana na leæama...........249 Ragout od teleæeg i goveðeg jezika ...................¦ Po irane riblje rolade.................................................................... Punjeni mladi rumbaè .... Pohana janjeæa nicla s paprika em.................................142 Pire od rotkvica.....143 Pirjana mlada koko ............................................................... Punjeni avokado..244 Pileæa prsa s umakom od vlasca......242 Pileæa prsa s umakom od poriluka................................................................................................................ Punjeni aran ......... Pirjani poriluk ...... Po iranajaja na rajèicama........ Prokulica u pireu od bundeve ................... Prsa od pijetla s kupinama..............] Pjenasti liènjaci od unke ..........245 Pileæa prsa u umaku od naranèe ............................................................................................................................................................. Pjenasti umak s bosiljkom .j Prepeèene artièoke......................................................

..........18 Ri a s povræem.........115 Salata od puretine..................108 Salata s paèjim prsima...............................................258 Roladice od mariniranih haringi ...............118 Sardine na sicilijanski naèin.................55 Riba u ribi...........178 Rakovice jastoga u umaku od currya ............................118 Salata od lignji.............III Salata od zelja...........................30 Riba u marinadi...120 Salata od piletine.........................214 Ramsteak s Ijutikama u crnom vinu .................114 Salata s jastogom i mladim slatkim gra kom ...........................................119 Salata s po iranim jajetom i lososom ...........................................147 Repica s orasima.......................................II Salata s lisièicama..........................................................170 Rumbaè u rizlingu............................122 Salata od salame i sira....................174 Ruske palaèinke s kavijarom......216 Rolade od mesa divlje svinje ......................................................314 Roastbeef sa zaèinskim biljem ..................................................215 Ravioli .............62 Ra njiæi od jegulje u kadulji ....................................................117 Salata od avokada i pinata .............190 Rakovi u umaku od afrana s smrècima ..........213 Ramsteak u umaku od èe njaka ..................................... kru aka i mrkve....113 Salata od krastavaca .............................................110 Salata od krumpira ................53 Salata od ri e s rakovicama ....................................187 .............125 Salata od govedine ...187 Roladice od morskog lista na umaku od limuna ...........................................123 Salata od rakova u umaku od kiselice..............................113 Salata od komoraèa s naranèom ................................................128 Salata od kuniæa .......................61 Salata "Nizza" ..127 Salata od sira i tijesta..............................................................126 Salata od haringe........................122 Salata od tjestenine ...........................................109 Salata od celera s orasima........27 Salata od kiselog zelja .....26 Salata od jaja..124 Salata od leæa s toplim paèjim jetricama................... II4 Salata od crvenog kupusa s pileæim prsicama.Rakovi u umaku od kopra.....112 Salata od ampinjona i tikvica..............................................123 Salata od zelenih mahuna ...120 Salata s krastavcima i klicama.............127 Salata od sojinih klica......224 Remulada od zelenog papra ..........................63 Riblje okruglice na pinatu................................56 Ramsteak s pjenom od burgundca.124 Salata od poriluka i mrkve.................................................117 Salata od paroga .........112 Salata od cikle s mozzarelom.............107 Salata od artièoka i rajèica ..280 Restani krumpir na njemaèki naèin.312 Ravioli sa unkom.....110 Salata glavatica s narom..........I 69 Ra njiæ od teleæih jetrica s ri otom...............................176 Roladice od pastrve s pirjanim povræem...........

...........1 Terina od povræa.....................132 Smuð u umaku od maka.....................223 Teleæe brizle i jetrica s tartufima i porilukom......................................226 Teleæe parma roladice. sirom i mlijekom.........................I .............................338 Svatovska juha ...............307 panjolska salata...306 Talijanski pesto ...... Tijesto s povræem............153 PECLE (Njemaèki specijalitet) ... Jakova ..................99 Slatko .........................225 Teleæa koljenica u umaku od naranèe...........................179 Slatka krema od avokada.................246 Sku e u ru ièastom umaku od papra.............................188 Slo enac s kukuruznim grizom..............kiselo zeljasto povræe ...........173 Sorbet od dinje i lubenice.............................96 Svijetli temeljac.j Terina od lososa ...........222 Teleæi kotleti perigord .........................................347 Slo enac od tikvica i tjestenine.Sarme od blitve ..........206 Svinjsko meso u umaku od papra ............277 Slo enac od kelja ........209 Svinjski kare u umaku od tamnog piva....................................................224 Teleæi bubre njak u umaku od kadulje ......................"j Temeljna riblja juha.339 Sufle od èokolade s ananasom.........110 panjolski umak od maslina.56 Teleæe srce s povræem ........................208 Svinjsko peèenje s glazurom od limuna ................. 109 areni umak od paprike ...........................' Terina od ribe..214 Teleæa jetra u umaku od vermuta............................... divljaèi ili govedine ...................384 Srneæa ru a u octu od malina .....................221 i Temeljna juha...151 T-bone steak s koricom od senfa......351 Slo enac od korjenastog povræa .........151 T Tagliatelle s lososom...................................209 Svinjski filet u zelenom papru........261 Sufle od bundeve u kori od naranèe ........220 Teleæi medaljon u umaku od porta.346 Slo enac od koljki s poklopcem od lisnatog tijesta..........................319 397 SADR AJ Smeði temeljac od teletine.................................349 Slo enac s piletinom i ri om (Paella) ....................88 Slo enac od kukuruza................................119 areni tanjur.269 Sjeckana pileæa prsa.....211 arena salata sa koljkama sv...............gorgonzole.........................273 vedski umak od gro ðica.............211 Svinjski kotleti na "munchenski naèin".............222 Teleæi mozak u teleæoj maramici ....132 Svinjski filet u omotu listova od kelja ......................poriluka ............... .............227 Teleæi odresci s koricom od zaèinskog bilja..308 pikana cvjetaèa .........136 pageti s Roquefortom .....................349 Slo enac od korabe i mrkve ................................................................................................348 Slo enac od tijesta ................................................................................

..................256 Zeèje no ice u umaku od kupina. Umak od bundeve ................... Rudolf-August O< Rebo Produdions..i Umak s jajima i limunom............................................12-17 ele od metvice s kuglicama od dinje ...........................................i Topla salata od tikvica i rajèica .......... Umak od manga............................. Oetker ..................... Umak od marakuje...................... Torta od palaèinki sa cvjetaèom .. Umak od ogrozda................................................................................................................................372 ele od ri e ......260 W VValdorf salata........... Tortice od oraha punjene sirom s plemenitom plijesr Tortice od poriluka i sira ..i Tortice od sira...........Das GroBe Kochbuch COPYRIGHT: © Ceres-Verlag..................................... Umak od kupina....346 Zamrzavanje........................373 ele od rabarbare s kapicom ... Umak od anisa .34-35 Znanost o prehrani ........... 398 NAJBOLJI RECEPTI V Valovi od krumpira i mrkve.......... Umak od gljiva sa slatkim vrhnjem............................ Oetker ....................j Umak od ljiva ............................ Tortelini .................Velika kuharica .......126 Z Zabaione ....i Umak od pu eva ... Umak od feferona....................20-2 Zapeèena juha od pinata.....i Umak od sirovih rajèica.... Umak od gro ða......................................................................375 ele od vina s ru ama i voæem ......: Tjestenine s ribom ........' Tiramisu.................................86 Zeèja leða s bukovacama ..............................................Tijesto za pa tetu ....................................................: Torta od tikvica i ampinjona .................... Lisse Hrvatsko izdanje: Dr...........................374 399 Naslov izvornika: Dr............ Tjestenina od jaja u mesnoj juhi........................................i Umak s mrkvicama a la wild .................... Umak od cikle .............377 Zaèini ...................................................350 Veloute.......... Umak od èokolade....................256 Znanost o jelovniku....135 Veprovina s luèicama.. Umak od gro ða i hrena...........i Umak od rakova.......................ato s vinom ........ Umak od currva s mahunama...........: U Uju ak od janjetine s ri om.....32-33 Zaèinjeni slo enac od ri e............................................I Turski umak od jogurta ...............................

5 (083. Kre imir Bosnar Recenzent: ing. Sva prava pridr ana.Das grosse Kochbuch.Na vrhu nasl. urednik Roland Veble>. . Zagreb Zagreb.. Oetkera za dobru kuhinju i uspje no kuhanje / <preveli Vi nja Jus Bosnar. str. Reproduciranje ove publikacije u cjelini. 2003. Oetke r. 2002.. Oetker . bilo kojim sredstvima nije dopu teno bez prethodne suglasnosti nakladnika. prof. ISBN 953-6458-49-7 421004055 . <et al.> .Zagreb : Vebl e commerce.1 2) VELIKA kuharica : najbolji recepti dr.Zagreb UDK 641.Nakladnik: Veble commerce. Zagreb Za nakladnika: Svjetlana Veble Urednik: Roland Veble Preveli: Vi nja Bosnarjus. Obrada teksta: Veble commerce. Zoran Juriæ Lektura: Sanja Periæ. ISBN 953-6458-49-7 CIP . Prijevod djela: Dr. . Dr.Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveuèili na knji nica . Zagreb Priprema za tisak: Denona. djelomièno ili na bilo koji drugi naèin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->