P. 1
Prirucnik Za Polaganje Vozackog Ispita

Prirucnik Za Polaganje Vozackog Ispita

|Views: 2,270|Likes:
Published by suncicajov

More info:

Published by: suncicajov on Sep 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2013

pdf

text

original

AUTOR Instruktor ANTONIJEVIĆ RUSIMIR

za polaganje vozačkog ispita

PRIRUČNIK A, B, C i D
kategorije

Novi Pazar 2002. godine

PREDGOVOR

U ovom priručniku pomenuta su i obraĎena sva pravila koja se odnose na preduzimanje odreĎenih radnji u saobraćaju. Zakonom je izričito rečeno da svi učesnici u saobraćaju moraju da postupaju po propisanim pravilima saobraćaja i saobraćajnim znakovima. Ako bi svi učesnici u saobraćaju tako postupali, imali bi smo idealno organizovan saobraćaj, a saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica ne bi bilo. MeĎutim to je idealna slika i cilj kome treba da težimo, a realnost izgleda sasvim drugačije. Pošto nam, iz mnogih razloga, putna mreža nije takva da omogućuje optimalne uslove za odvijanje saobraćaja, stanje vozila koja se kreću na putevima nije baš zadovoljavajuće, a i treći faktor, koji je izuzetno bitan, čovek, učesnik u saobraćaju, takoĎe nije savršen, i njegova bezbedonosna svest nije dovoljno na visokom nivou, često dolazi do težih prekršaja pravila saobraćaja, a samim tim i do teških posledica. Brojne analize o uzrocima i posledicama saobraćajnih nezgoda ukazuju da nedovoljno znanje i nedovoljno iskustvo skupo staju mnoge pojedince, njihove porodice i čitavu društvenu zajednicu. Na ovom mestu ne može se ukazati na sve aspekte ovog problema, ali sigurno treba ukazati na nedovoljno i često pogrešan odnos, kandidata za vozača, a kasnije i vozača, prema sticanju znanja i ovladavanju odreĎenom veštinom upravljanja vozilom. Često se misli da se do vozačke dozvole doĎe što kraćim putem i sa što manje truda, a kasnije će se u praksi sve nadoknaditi. Tako se dogaĊa da se pravila saobraćaja uĉe mehaniĉki, sa ciljem da se ne pogreši na ispitu prilikom testiranja, a veština upravljanja vozilom podešava se da kandidat dobije pozitivnu ocenu na ispitu. Kad bi se temeljnije i više, prilikom učenja analizirale opasnosti do kojih može doći usled nepoznavanja ili pogrešnog izvoĎena odreĎenih radnji, kao i posledice do kojih obavezno dolazi, sigurno je da bi se gradivo savlaĎivalo sa više razumevanja, a to bi uticalo i na ukupan stav i odnos budućeg vozača prema poznavanju i poštovanju pravila saobraćaja. Pored nedovoljnog poznavanja pravila saobraćaja, veliki broj vozača ne zna bliže i detaljnije kako na organizam utiče alkohol, zamor, uzimanje nekih lekova, način ishrane i sl. Kada bi to bolje znali sigurno bi jasnije sagledali moguće posledice, pa bi se ponašali daleko bolje u saobraćaju na putu.
3

Kako je upravljanje vozilom u savremenom saobraćaju složeno i teško i kakvim je opasnostima vozač izložen, najbolje pokazuje činjenica da ne zavisi sve samo od vozača, jer on može biti do kraja savestan i odgovoran, može potpuno vladati svim znanjima i veštinama, pa ipak ne može biti siguran da mu se ne može dogoditi bilo koja neprijatnost, pa i ona sa najgorim posledicama. Ovo zbog toga što je on samo jedan od mnogih učesnika u saobraćaju. Kakvi su u datom momentu ostali učesnici u saobraćaju, kakvi mogu biti njihovi postupci, koliko meĎu njima ima neodgovornih, pijanih, bez vozačke dozvole, sa neispravnim vozilom i sl. to su pitanja koja svaki vozač mora sebi stalno da postavlja, da na njih traži odgovor i da se prema tome upravlja. Ako se tako postavi vozač će moći da prilikom svake vožnje procenjuje šta bi trebalo da učini ako bi se u datom trenutku dogodila pretpostavljena situacija. Takav pristup će ga sigurno navesti na to da traži i proučava odgovarajuću stručnu literaturu, da proširuje svoja saznanja i vidike, a time doprinosi i sopstvenoj i opštoj bezbednosti. IzvoĎenje odreĎenih radnji sa vozilom nije samo element tehnike vožnje, odnosno pravilnog rukovanja komandama pojedinih ureĎaja na vozilu, nego je to daleko složeniji proces koji zahteva odreĎeno znanje, iskustvo, punu koncentraciju na sve što se u datom trenutku dogaĎa, uz najveću ličnu odgovornost i poštovanje svih pravila saobraćaja. Ovaj priručnik je nastao kao plod dugogodišnjeg iskustva u radu sa kandidatima za vozače, a radi što lakšeg ovladavanja gradivom o poznavanju saobraćajnih propisa o bezbednosti saobraćaja i pružanju prve pomoći povreĎenima u saobraćajnim nezgodama. Ovako uraĎen priručnik prvenstveno je namenjen onima koji se pripremaju za polaganje vozačkog ispita. Osmišljen je tako da obezbeĎuje lako učenje gradiva i sigurno polaganje teoretskog i praktičnog dela vozačkog ispita. Svim budućim vozačima želim uspeh na ispitu, bezbednu vožnju i srećan put. AUTOR

4

BICIKLOM u saobraćaju sme da upravlja lice sa navršenih 12 godina života. PUTNIĈKIM automobilom u saobraćaju sme upravljati lice sa navršenih 18 godina života i položenim ispitom “B” kategorije. 7. TERETNIM vozilom u saobraćaju sme upravljati lice sa navršenih 18 godina života i položenim ispitom “C” i “E” kategorije. 5 . 8.PRAVO UPRAVLJANJA VOZILIMA U SAOBRAĆAJU 1. Svi oni. AUTOBUSOM u saobraćaju može upravljati lice sa navršenih 21 godinom života i položenim ispitom “D” kategorije. 4. osim vozača bicikla i vozača zaprežnog vozila. 5. 3. moraju prilikom upravljanja vozilom sa sobom imati važeću vozačku dozvolu one kategorije za koju su položili ispit i stekli pravo na upravljanje tim vozilom. 3 3 Pored navedenih uslova svi oni moraju biti duševno i telesno zdravi. MOTOCIKLOM preko 125 cm može upravljati lice sa navršenih 18 godina života i položenim ispitom za vozača “A” kategorije. ZAPREŢNIM VOZILOM u saobraćaju sme upravljati lice sa navršenih 14 godina života. 6. 9. BICIKLOM SA MOTOROM I MOTOKULTIVATOROM I RADNIM MAŠINAMA u saobraćaju može upravljati lice koje je navršilo 14 godina života i položilo ispit o poznavanju saobraćajnih propisa. MOTOCIKLOM do 125 cm može upravljati lice koje je navršilo 16 godina života i položilo ispit za vozača “A” kategorije. TRAKTOROM u saobraćaju može upravljati lice sa navršenih 16 godina života i položenim ispitom za vožnju traktora. 2.

kome mogu biti pridodata najviše dva priključna vozila. PSP (Poznavanje saobraćajnih propisa) .Skupovi vozila.Motorna vozila za prevoz lica koja pored sedišta za vozača imaju više od osam sedišta.Motorna vozila osim motocikla čija najveća masa ne prelazi 3500 kg i čiji broj sedišta ne računajući sedište vozača ne prelazi OSAM. a priključna vozila su mase veće od 750 kg DVT (Dozvola za vozača traktora ) .Sa dozvolom za vozača traktora. “D” kategorija . vozač može upravljati u saobraćaju traktorom.motocikli “B” kategorija .KATEGORIJE VOZILA “A” kategorija . vučna vozila koja spadaju u kategoriju “B“ i “C” .Sa stečenom potvrdom o poznavanju saobraćajnih propisa u saobraćaju vozači mogu upravljati: a) Biciklima sa motorom (do 50 ccm i max. brzinom do 50 km/H) b) Motokultivatorima c) Radnim mašinama 6 . “C” kategorija .Motorna vozila za prevoz tereta čija najveća dozvoljena masa prelazi 3500 kg. “E” kategorija .

Pneumatici (gume) u ispravnom stanju. signalni ureĎaji. Vozač ne sme upravljati vozilom na putu: a) Ako je pod uticajem alkohola (bez obzira na količinu pića koju je predhodno konzumirao – toleriše se do 0. . Vožnju vozilom može započeti tek kada predhodno izvrši pregled svog vozila. komandna tabla.kutija prve pomoći. ključ za točkove i dr. 7 . . osvetljavanje puta. Pre nego što sedne za upravljač vozila. b) Ako je umoran.sigurnosni trougao.VOZAĈ Vozač je lice koje na putu upravlja vozilom. droge ili drugih opojnih sredstava. Tom prilikom treba da prekontroliše da li su: . vozač mora biti odmoran i fizički i psihički sposoban za upravljanje vozilom.uže i poluga za vuču vozila. kao i kada koristi psihoaktivne lekove. . . d) Polisu osiguranja vozila. .potreban alat (dizalica.rezervne sijalice.). Vozač mora prilikom upravljanja vozilom kod sebe imati potrebna dokumenta i to: a) Vozačku dozvolu. koje mora biti registrovano. teretna vozila i autobusi moraju imati i aparat za gašenje požara. . Putnička vozila za javni prevoz lica.Podesi retrovizore (spoljni i unutrašnji) prema sebi. b) Ličnu kartu.50/00).ispravan rezervni točak. postavljen na vidnom mestu. .Ispravni ureĎaji za kočenje. bolestan ili u takvom psihičkom stanju da nije sposoban da bezbedno upravlja vozilom. c) Saobraćajnu dozvolu za vozilo. Da li se u vozilu nalaze: .

osim pokretnih stolica za nemoćna lica bez motora i deĉijih prevoznih sredstava je VOZILO. Vozilo na motorni pogon pokreće se snagom sopstvenog motora. PROPUŠTANJE vozila je radnja koju je u odreĊenim sluĉajevima vozač dužan da izvrši zaustavljanjem vozila. Obeleženi ili neobeleženi uzdužni deo kolovoza. MIMOILAŢENJE je prolaţenje vozilom pored drugog vozila koje se po istom kolovozu kreće iz suprotnog smera. sa jednom ili više saobraćajnih traka je KOLOVOZNA TRAKA. čija je širina dovoljna za nesmetan saobraćaj jednog reda vozila je SAOBRAĆAJNA TRAKA Uzdužni deo kolovoza namenjen za saobraćaj vozila u jednom smeru. OBILAŢENJE je prolaţenje vozilom pored zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće. Površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju dva ili više puteva. PRETICANJE je prolaţenje vozilom pored drugog vozila koje se kreće u istom smeru. Svako prevozno sredstvo namenjeno za kretanje po putu. smanjivanjem brzine. Motorno vozilo namenjeno za prevoz lica koje pored sedišta za vozača ima više od 8 sedišta je AUTOBUS.) koja nastaje ukrštanjem ili spajanjem puteva je RASKRSNICA. KOLOVOZ je deo površine puta prvenstveno namenjen za saobraćaj vozila.TERMINI U ovom poglavlju definisani su pojedini pojmovi koji se češće upotrebljavaju u Zakonu o bezbednosti saobraćaja i upotreba pojedinih izraza. ili prekidom radnje koju izvodi - - - - - - - 8 . Niz vozila koji se kreće istom saobraćajnom trakom i u istom smeru. kao i šire saobraćajne površine (trgovi i sl. pri ĉemu su brzine kretanja vozila i postupanja vozaĉa uslovljeni i izmeĊu kojih ne moţe bez ometanja ući drugo vozilo je KOLONA.

kao i znakova koje uĉesnicima u saobraćaju daju ovlašćena lica. znakovi izričitih naredbi i znakovi obaveštenja sa i bez dopunske table koja je sastavni deo saobraćajnog znaka i koja bliže odreĎuje njegovo značenje. SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI Zakonom o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima odreĎeno je da su uĉesnici u saobraćaju duţni da se pridrţavaju ograniĉenja. zabrane i obaveze kojih se učesnici u saobraćaju moraju pridržavati i daju potrebna obaveštenja za sigurno i nesmetano odvijanje saobraćaja. PARKIRANJE je svaki prekid kretanja vozila po putu duţi od 15 minuta. oznake na kolovozu. Vozilo namenjeno da bude vučeno od vozila na motorni pogon. Odredbe propisa utvrĎene za laku prikolicu. kao i svetlosni saobraćajni znakovi. Saobraćajni znakovi su znakovi opasnosti. ZAUSTAVLJANJE VOZILA je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do 15 minuta. primenjuju se na priključno vozilo koje ima najveću dozvoljenu masu od 750 kg. zabrana i obaveza izraţenih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova. Saobraćajni znakovi upozoravaju na opasnost koja preti na odreĎenom putu ili delu puta. bilo da je konstruisano kao PRIKOLICA ili POLUPRIKOLICA je PRIKLJUĈNO VOZILO. 9 . osim prekida da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj. stavljaju do znanja ograničenja. svetlosne i druge oznake na putu.- - - vozilom i to na naĉin koji ne prinuĊava vozaĉa drugog vozila da naglo menja pravac ili brzinu kretanja. osim prekida koji se vrši da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj.

Oni imaju oblik ravnostranog trougla sa vrhom okrenutim nagore. približavanje prelazu puta preko železničke pruge sa branicima ili polubranicima odnosno bez branika ili polubranika. Opasna krivina ulevo Opasna krivina udesno Dvostruka ili više uzastopnih krivina od kojih prva na levo Dvostruka ili više uzastopnih krivina od kojih prva na desno Opasne krivine Približavanje suženju kolovoza Približavanje suženju kolovoza sa desne strane Približavanje suženju kolovoza sa leve strane Približavanje opasnoj uzbrdici gde razlika u visini predstavlja opasnost Približavanje opasnoj nizbrdici gde razlika u visini predstavlja opasnost 10 .ZNAKOVI OPASNOSTI Znakovi opasnosti upozoravaju na opasnost koja preti na odreĊenom delu puta i obaveštavaju uĉesnike u saobraćaju o prirodi te opasnosti. Izuzetak su Andrejin krst.

Blizina mesta na kome se na putu nalazi pokretni most Blizina mesta na kome put nailazi na obalu Blizina opasne izbočine ili ulegnuća kolovoza Blizina opasnog ulegnuća na kolovozu Blizina opasnog prevoja ili veće grbine na kolovozu Blizina mesta na putu gde se nalazi obeleženi pešački prelaz na kolovozu Blizina dela puta na kome za druge učesnike u saobraćaju postoji opasnost od prskanja kamenja Blizina dela puta na kome postoji opasnost od kamenja koje pada na put sa leve strane Blizina mesta na kome se deca češće i u većem broju kreću Blizina dela puta na kome kolovoz ima klizavu površinu Blizina dela puta na kome postoji opasnost od kamenja koje pada na put sa desne strane Blizina mesta na kome biciklisti češće nailaze na put sa bočnog puta ili sa biciklističke staze Opasno mesto na kome divljač često prelazi preko puta Mesto na putu na kome domaće životinje pod nadzorom prelaze preko puta 11 .

Blizina mesta na kome se izvode radovi Blizina dela puta preko koga avioni preleću u niskom letu Blizina dela puta na kome duva jak bočni vetar sa leve strane Blizina dela puta na kome duva jak bočni vetar sa desne strane Blizina tunela na putu Opasnost na putu Početak deonice puta na kome se saobraćaj odvija u oba smera Blizina raskrsnice na kojoj se saobraćaj odvija u kružnom toku Nailaženje na svetlosne saobraćajne znakove (svetla postavljena u horizonatalnom položaju) Blizina raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza ukršta sa sporednim putem pod pravim uglom Blizina raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod pravim uglom sa leve strane Nailaženje na svetlosne saobraćajne znakove (svetla postavljena u vertikalnom položaju) Blizina raskrsnice puteva od kojih nijedan nije put sa prvenstvom prolaza Blizina raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod pravim uglom sa desne strane 12 .

tri kose linije: 240m .Blizina raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod oštrim uglom sa desne strane Blizina prelaza puta preko železničke pruge u nivou.jedna kosa linija: 80m Blizina raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod oštrim uglom sa leve strane Blizina prelaza puta preko železničke pruge u nivou. koji nije obezbeĎen branicima ili polubranicima Mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa dva ili više koloseka Udaljenost od prelaza puta preko železničke pruge u nivou sa bez branika ili polubranicima. Table se postavljaju sledećim redosledom: .jedna kosa linija: 80m Blizina mesta na kome put prelazi preko tramvajske pruge u nivou 13 . Table se postavljaju sledećim redosledom: . koji je obezbeĎen branicima ili polubranicima Andrejin krst – mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika Udaljenost od prelaza puta preko železničke pruge u nivou sa branicima ili polubranicima.dve kose linije: 160m .tri kose linije: 240m .dve kose linije: 160m .

14 . ograniĉenja i obaveze kojih se moraju pridrţavati. Zabrana saobraćaja za traktore. Postavljaju se neposredno ispred mesta odakle nastaje obaveza za učesnike u saobraćaju da se pridržavaju naredbe izražene saobraćajnim znakom. a na dopunskoj tabli se naznačava udaljenost od mesta odakle naredba važi. znak se postavlja ispred mesta odakle naredba važi. Mesto pred ulaskom u raskrsnicu na kome je vozač duţan da zaustavi vozilo i ustupi prvenstvo prolaza Zabrana saobraćaja u oba smera Zabrana saobraćaja u jednom smeru Zabrana saobraćaja svih vozila na motorni pogon osim za motocikle bez prikolice i bicikle sa motorom na dva točka. Ako je potrebno da učesnici u saobraćaju unapred budu obavešteni o izričitoj naredbi.ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI Znakovi izriĉitih naredbi stavljaju do znanja uĉesnicima u saobraćaju zabrane. Zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila Zabrana saobraćaja za autobuse. Blizina raskrsnice na kojoj vozač mora da ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću putem na koji nailazi. bilo zbog slabe preglednosti puta ili drugih razloga bezbednosti.

Zabrana saobraćaja za vozila koja prevoze eksploziv ili lako zapaljive materije iznad odreĎene količine. Zabrana saobraćaja za bicikle.Zabrana soabraćaja za vozila na motorni pogon koja vuku priključno vozilo. Zabrana saobraćaja za vozila na motorni pogon koja vuku priključno vozilo ili poluprikolicu. Zabrana saobraćaja za ručna kolica. Zabrana saobraćaja za motocikle. Zabrana saobraćaja za bicikle sa motorom. Deonica puta na kojoj je zabranjen saobraćaj zaprežnih vozila. Zabrana saobraćaja za sva vozila na motoni pogon i zaprežna vozila. Zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze opasne materije iznad odreĎene količine. Zabrana saobraćaja za cisterne. 15 . Zabrana saobraĎaja za sva vozila na motorni pogon.

Zabrana preticanja svih vozila na motorni pogon osim motocikla bez prikolice i bicikla sa motorom na dva točka. Zabrana kretanja pešaka. Zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju odreĎenu dužinu.5t osim motocikla bez prikolice i bicikla sa motorom na dva točka. Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna visina prelazi odreĎenu visinu. Zabrana polukružnog okretanja. Zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju odreĎeno osovinsko opterećenje. Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna težina prelazi odreĎenu težinu. Zabarana preticanja za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena težina prelazi 3. 16 . Raskrsnica na kojoj je skretanje u levo zabranjeno. Najmanje odstojanje u kretanju koga se vozači moraju pridržavati.Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna širina prelazi odreĎenu širinu. Raskrsnica na kojoj je skretanje u desno zabranjeno.

Naizmenično parkiranje – zabrana parrkiranja u neparne dane (odnosno. Zabrana zaustavljanja i parkiranja. Zabrana stupanja na uski deo puta pre nego što proĎu vozila iz suprotnog smera. Zabrana davanja zvučnih znakova. moraju na pogonskim točkovima imati propisanu zimsku opremu. Zabrana prolaza bez zaustavljanja – putarina. osim motocikla. Zabrana prolaza bez zaustabvljanja – milicija. Zabrana prolaza bez zaustavljanja – carina. Zabrana parkiranja. 17 . Najmanje dozvoljena brzina kretanja vozila u normalnim uslovima.Ograničenje brzine kretanja. Naizmenično parkiranje – zabrana parkiranja u parne dane (dozvoljeno je parkiranje u neparne dane). Početak deonice puta gde motorna vozila. dozvoljeno parkiranje u parne dane).

Obavezan smer. Dozvoljeni smerovi. Staza za bicikliste. Obavezan smer. 18 . Dozvoljeni smerovi. Obavezan smer. Dozvoljeni smerovi. Obavezan smer.Staza za pešake. Staza za jahanje. Obavezan smer. Obavezno obilaženje prepreke na putu sa desne strane. Obavezno obilaženje prepreke na putu sa leve strane. Kružni tok saobraćaja kojim se vozila moraju kretati.

Pružanje puta sa prvenstvom prolaza. Put sa prvenstvom prolaza. 19 . Znakovi obaveštenja pružaju obaveštenja o prestrojavanju. Obaveštenje o mestu na kome se nalazi obeležen pešački prelaz. skretanju i potvrdno obaveštenje o pravcu kretanja. kao i druga obaveštenja koja im mogu biti korisna. Podzemni ili nadzemni pešački prolaz. Put sa jednosmernim saobraćajem. nazivima mesta kroz koja put prolazi i udaljenost od tih mesta.ZNAKOVI OBAVEŠTENJA Znakovi obaveštenja pruţaju uĉesnicima u saobraćaju potrebna obaveštenja o putu kojim se kreću. Mesto na kome se završava deonica puta sa prvenstvom prolaza. Obaveštenje vozaču da na uskom prolazu ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smera. Put sa jednosmernim saobraćajem. prestanku važenja znakova izričite naredbe.

Put kojim se vozilo mora kretati ako namerava da skrene ulevo na sledećoj raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno.Raskrsnica. Završetak naseljenog mesta. Završetak auto-puta. Kilomtraža puta. 20 . sa nazivima naseljenih mesta. Oznaka broja puta. Putokaz prema terenu za kampovanje. Početak auto-puta. Prethodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici puteva sa više saobraćajnih traka. Prethodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici puteva sa više saobraćajnih traka. Putokaz za aerodrom. Naziv naseljenog mesta. Broja meĎunarodnog puta. Blizina i položaj puta koji nema izlaz ( slepi put ). Putokaz. Pravac i udaljenost mesta na kome se nalazi planinarski dom.

Prestanak ograničenja brzina kretanja od 60 km/h.Početak puta rezervisanog samo za saobraćaj motornih vozila. Završetak puta rezervisanog samo za saobraćaj motornih vozila. Izlaz iz zone u kojoj je vremenski ograničeno trajanje parkiranja. Zavšetak staze za pešake.5t. Prestanak obaveze nošenja lanaca za sneg. Prestanak zabrane preticanja svih vozila na motorni pogon. Prestanak zabrane preticanja za teška teretna vozila čija naveća dozvoljena masa prelazi 3. Prestanak svih zabrana. 21 . Prestanak zabrane davanja zvučnih znakova. Prestanak najmanje dozvoljene brzine kretanja. Završetak staze za bicikliste. Zona u kojoj je vremenski ograničeno trajanje parkiranja. Završetak staze za jahanje.

Teren za kampovanje pod šatorima. Benzinska stanica. Vremenski ograničeno parkiranje. Teren za boravak u prikolicama. Teren za kampovanje pod šatorima i u prikolicama. Teren ureĎen za izletnike. 22 . Vatrogasna služba. Služba za pružanje pomoći u slučaju kvara na vozilu. Radionica za opravku vozila. Mesto na kome se nalazi stanica za prvu pomoć.Prostor koji je odreĎen ili posebno ureĎen za parkiranje vozila. Bolnica.

Informacije. Obaveštenje o mestu na kome se nalazi tramvajsko stajalište.Planinarski dom. Obaveštenje o blizini aerodroma. Prohodnost puta – označava da je planinski put zatvoren do mesta ispisanog na znaku. Obaveštenje o mestu na kome se nalazi autobusko stajalište. Putni objekt. Obaveštenje o mestu na kome se nalazi luka – pristanište. Naziv reke. Planinski prevoj sa nadmorskom visinom. Broj serpentine sa nadmorskom visinom. Prohodnost puta – označava da je planinski put otvoren do mesta ispisanog na znaku. 23 .

Mesto na putu pored škole. Mesto izlaska sa auto-puta. Obaveštenje vozaču o korištenju saobraćajne trake za kretanje do naseljenog mesta ispisanog na znaku ( putokaz na portalu ). Putokaz iznad kolovoza na portalu. Pretputokaz koji označava pravac kretanja na auto-putu i putu sa raskrsnicama u više nivoa. Tabla za usmeravanje na mestu gde se nilazi na oštru krivinu ulevo. Brzina koja se preporučuje na odreĎenom delu puta. na kome se deca češće i u većem broju kreću . Kneza Miloša Naziv ulice. Potvrda pravca kretanja posle prelaska raskrsnice. 24 . Opšte ograničenje najveće dozvoljene brzine u SRJ prema vrsti puta.Stanica milicije. obdaništa. igrališta i sl.

Završetak saobraćajne trake za vozila javnog prevoza putnika. koja se kreću brzinom manjom od 30 km/h. a natpisi i simboli su iste boje kao i natpisi i simboli na znaku. Na udaljenosti od 200 m nalazi se granični prelaz. čime se vozačima bliže odreĎuje značenje samog znaka. koja se kreću brzinom manjom od 30 km/h.Saobraćajna traka za vozila javnog prevoza putnika. DOPUNSKE TABLE Dopunske table mogu se postaviti ispod saobraćajnog znaka. Na udaljenosti od 200 m vozač mora da ustupi prvenstvo prolaza drugim vozilima. Završetak saobraćajne trake za spora vozila. 25 . Boja dopunske table je ista kao i osnovna boja znaka uz koji je postavljena. Na udaljenosti od 800 m počinje opasna nizbrdica. odnosno mesto gde vozač mora zaustaviti vozilo zbog carinske kontrole. Na udaljenosti od 200 m vozač je dužan da zaustavi svoje vozilo. Početak saobraćajne trake za spora vozila.

Od postavljenog znaka, na dužini od 800 m, nalazi se opasna nizbrdica.

Od postavljenog znaka, na dužini od 2000 m, zabranjeno je preticanje za teretna motorna vozila čija težina prelazi 3500 kg.

Odavde prestaje zabrana kretanja saobraćaja za bicikle.

Zaustavljanje i parkiranje zabranjeno je u vremenu navedenom na tabli.

Bolnica se nalazi sa desne strane puta na udaljenosti od 500 m.

Zabranjen je saobraćaj za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena težina prelazi 5 tona.

Zabrana parkiranja samo za teretna vozila čija najveća težina prelazi 3500 kg.

Obavezno nošenje lanaca za sneg za teretna motorna vozila čija najveća težina prelazi 3500 kilograma.

26

Zabrana skretanja udesno za teretna motorna vozila čija najveća težina prelazi 3500 kg. Ova obaveza ne važi za putnička motorna vozila.

Obavezan smer za teretna motorna vozila čija najveća težina prelazi 3500 kg. Ova obaveza ne važi za putnička motorna vozila.

Primena zabrane zaustavljanja i parkiranja vozila levo od znaka na širini od 10 m.

Primena zabrane zaustavljanja i parkiranja vozila desno od znaka na širini od 10 m.

Primena zabrane parkiranja vozila levo i desno od znaka na širini od 10 m.

Početak dela puta odnosno mesta na kome postoji opasnost od neočekivanog nastanaka poledice.

OZNAKE NA KOLOVOZU Oznake na kolovozu služe za regulisanje saobraćaja na putevima, kao i za obaveštavanje i voĎenje učesnika u saobraćaju. Čine ih: linije, strelice, natpisi i druge oznake. Postavljaju se na putevima sa savremenim kolovozom i mogu da budu obeležene bojom odnosno ugraĎene ili utisnute u kolovozni zastor. Uz uzdužne linije na kolovozu, ako je potrebno, postavljaju se metalni čelični elementi, svetlosne oznake sa ugraĎenom reflektujućom materijom i drugo.
27

Oznake na kolovozu su: - uzdužne oznake - poprečne oznake - ostale oznake na kolovozu i predmetima uz ivicu kolovoza.
Neprekidna uzduţna linija služi za razdvajanje dvosmernih kolovoznih površina po smerovima kretanja. Označava zabranu prelaţenja vozila preko te linije ili zabranu kretanja po njoj, bilo radi skretanja, parkiranja, preticanja ili prilikom uključivanja u saobraćaj Udvojena neisprekidana linija služi za razd-vajanje dvosmernih kolovoznih površina sa više saobraćajnih traka po smerovima kretanja. Označava zabranu prelaţenja vozila preko te linije ili zabranu kretanja po njoj, bilo radi skretanja, parkiranja, preticanja ili prilikom uključivanja u saobraćaj.

Isprekidana uzduţna linija (razdelna linija) služi za razdvajanje kolovoznih površina saobraćajne trake.

Udvojena kombinovana linija služi za razdvajanje saobraćajnih traka na mestima gde su uslovi preglednosti takvi da dopuštaju preticanje ili skretanje samo u jednom smeru kretanja. Udvojenu kombinovanu liniju sme prelaziti vozač do koga se nalazi isprekidana linija u smeru kretanja.

28

po prvavilu. Ove linije izvlače se ţutom bojom. Za preticanje i skretanje u levo služi srednja saobraćajna traka.Na putu za saobraćaj u oba smera koji ima tri saobraćajne trake. Na ovom putu vozač ne sme svojim vozilom da se kreće saobraćajnom trakom koja se proteže uz levu ivicu kolovoza ni prilikom preticanja. Udvojena isprekidana linija služi za obeležavanje saobraćajne trake sa izmenljivim smerom kretanja na kojima je saobraćaj regulisan ureĎajim za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova. Traka za kretanje vozila javnog prevoza putnika označava se kvadratima žute boje. isprekidanim uzduţnim linijama. Iviĉna linija služi da istakne ivicu vozne površine kolovoza ili izdvoji kolovozna površina sa posebnom namenom. te trake radvajaju se. 29 .

Vozač vozila koje se ukljuĉuje na auto-put duţan je da propusti sva vozila koja se kreću tim putem. Isprekidana linija zaustavljanja označava mesto na kome vozač mora da zaustavi vozilo ako je to potrebno da propusti vozila koja se kreću putem sa pravom prvenstva prolaza. Kosnik označava mesto otvaranja izlivne trake. Mesto ispred linije zaustavljanja može se obeležiti trouglom upozorenja. Traka za ubrzavanje prilikom uključivanja vozila na auto-put. 30 .Kosnik označava mesto zatvaranja ulivne trake.

Ispred linije zaustavljanja može se na kolovozu ispisati reč »STOP«. Ako je u pitanju put sa jednosmernim saobraćajem. Neisprekidana linija zaustavljanja označava mesto na kome je vozač duţan da zaustavi svoje vozilo. Ispred tih trouglova može se ubeležiti trougao upozorenja.Isprekidana linija zaustavljanja označava mesto na kome vozač mora da zaustavi vozilo ako je to potrebno da bi propustio vozila koja se kreću putem sa pravom prvenstva. ovakvo ostrvo može se obilaziti i sa leve i sa desne strane. 31 . Ostrvo koje se nalazi na sredini kolovoza služi za privremeno zadržavanje pešaka koji prelaze kolovoz. Ukoliko se ovako ostrvo nalazi na putu sa dvosmernim saobraćajem obilazi se isključivo sa desne strane. može se obeležiti trouglovima sa vrhom okrenutim prema vozilu. Ova odredba primenjuje se kada je na semaforu uključeno ţuto trepćuće ili crveno svetlo. Neisprekidana linija zaustavljanja označava mesto na kome je vozač duţan da zaustavi svoje vozilo. Obeleţeni pešaĉki prelaz označava deo površine kolovoza namenjenog za prelaz pešaka.

Vozači.Na kolovozu pored pešačkog prelaza koji se nalazi u blizini škole mora da stoji natpis »ŠKOLA«. koji se približavaju ovom pešačkom prelazu. 32 . Prelaz biciklistiĉke staze preko kolovoza je deo površine kolovoza namenjenog isključivo za prelaz biciklista. ako su ubeležene u traci oivičenoj isprekidanom linijom Linija usmeravanja označava mesto promene slobodne površine kolovoza ispred fiksnih prepreka koje se nalaze na ivici puta. Obeležava se kvadratima bele boje. kao i zaustavljanje i parkiranje. Strelice na kolovozu služe za obeležavanje obaveznog smera kretanja vozila ako su ubeležene u saobraćajnoj traci oivičenoj neisprekidanom linijom i za obaveštavanje vozača o nameni saobraćajnih traka. Šrafirana polja označavaju površinu na kojoj je zabranjen saobraćaj. dužni su da mu se približavaju sa posebnom opreznošću i tako da mogu blagovremeno da zaustave svoje vozilo.

posmatrano u smeru kretanja one vide kao crvena površina sa desne strane . 33 . Smerokazi se postavljaju na kolovozu radi obeležavanja ivice kolovoza na putevima van naseljenih mesta. Elementi konstrukcije koji predstavljaju stalne prepreke unutar gabarita slobodnog profila puta (podvožnjaci. IzgraĎeni su tako da svojim oblikom. a bela površina sa leve strane puta. a posebno u slučaju smanjene vidljivosti (noć.). sneg i sl. bojom i izgledom mogu biti lako uočljivi u svim vremenskim uslovima. obleležavaju se širokim i kosim crtama naizmenično bele i crne boje. magla.Ţuta cik-cak linija označava površinu kolovoza na mestu gde je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila. Na njima moraju biti ugraĎene reflektujuće materije i to tako da se. Prostor na kolovozu koji je obeleţen za upravno i paralelno parkiranje vozila uz ivicu kolovoza. mostovi i sl.).

preticanja. Pod ometanjem se podrazumeva takva vožnja kojom se drugi učesnici u saobraćaju prisiljavaju da menjaju način ili pravac svog 34 . a naročito prilikom mimoilaženja. Da bi vozač ovo postigao nije dovoljno samo da pravilno podesi brzinu kretanja vozila. Učesnici u saobraćaju moraju da postupaju i prema zahtevima izraţenim pomoću znakova ili po naredbama koje daju ovlašćena lica i kad time odstupaju od propisanih pravila saobraćaja ili znaĉenja saobraćajnih znakova postavljenih na putu. životinje itd. Vozač mora da potpuno vlada vozilom i obezbedi njegovo pravilno kretanje u saobraćaju. gustina saobraćaja. kao i da postupaju prema svetlosnom saobraćajnom znaku kad se taj znak razlikuje od pravila o prvenstvu prolaza izraţenom na istom mestu drugim saobraćajnim znakom. PRAVILA SAOBRAĆAJA Uĉesnici u saobraćaju duţni su da postupaju u skladu sa propisima o pravilima saobraćaja. Učesnici u saobraćaju duţni su da postupaju u skladu sa saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i kad time odstupaju od propisa o pravilima saobraćaja. a ujedno služi i kao zaštitna (odbojna) ograda u slučaju izletanja vozila sa kolovoza. stanje puta. Vozaĉi svih vozila (ne samo motornih).Tabla za usmeravanje saobraćaja se postavlja na oštrim krivinama. deca na putu. odnosno izbegnu opasnost koja se u datim uslovima može predvideti. saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i znacima i naredbama koje daju ovlašćena lica. tako da su u svako vreme u stanju da vozilo zaustave. Imajući u vidu brzinu kretanja vozila i sve druge okolnosti saobraćaja vozaĉ je duţan da svoje vozilo drţi na takvoj udaljenosti od drugih vozila da ne izazove opasnost i ne ometa druge vozaĉe. kao i kad se kreće uporedo sa nekim vozilom ili iza drugog vozila. nego mora da u potpunosti ovlada tehnikom upravljanja vozilom i da vodi računa o svim okolnostima koje mogu biti izvor opasnosti (vremenske i atmosferske prilike. obilaženja.). duţni su da naĉin upravljanja vozilom prilagode svim okolnostima i situacijama u saobraćaju.

ili organe unutrašnjih poslova. 35 . Načinom rukovanja vozač ne sme da stvara suvišnu buku u saobraćaju. kao što su: naglo kočenje (osim u slučaju neposredne opasnosti). Granica dozvoljene buke odreĎena je propisima o ureĎajima i opremi za vozila u saobraćaju na putu.). osim vozila koja su parkirana na posebno odreĎenom prostoru koji je dovoljno osvetljen. (slika 1. a koja su zaustavljena na odreĎenom stajalištu. Dužnost je vozača u takvoj situaciji da se kreće brzinom koja omogućuje da zaustavi vozilo u slučaju potrebe. koje se prevozi vozilom zabranjeno je da na bilo koji način ometa vozača u upravljanju vozilom (fizičko ometanje. Skupština opštine je zakonom ovlašćena da propiše posebne mere kojima se u naselju sprečava stvaranje suvišne buke u saobraćaju. ili koje je prilikom zaustavljanja vozila ostavio na put. ukoliko je u mogućnosti da to učini. vozaĉ je duţan da smanji brzinu kretanja vozila. odvraćanje pažnje vozača i sl. vozaĉ je duţan da zaustavi svoje vozilo iza vozila kojim se vrši javni prevoz.kretanja. Vozaĉ je duţan da ukloni sa kolovoza tovar ili druge predmete koji sa njegovog vozila padnu na Slika 1. put. U vreme od prvog sumraka (pola sata od zalaska sunca) do potpunog svanuća (pola sata po izlasku sunca) kao i u slučaju smanjene vidljivosti zbog nepovoljnih vremenskih uslova vozilo u saobraćaju na putu mora imati upaljena odgovarajuća svetla.). Vozač je dužan da ukloni i one predmete ili prepreke na koje naiĎe na putu. galama. ili da o njima što pre obavesti najbližeg radnika koji radi na održavanju puta. vika. Kad se kreće pored tramvaja ili drugih vozila kojima se vrši javni prevoz putnika. Naročita opreznost vozača potrebna je na delu puta po kome se kreću deca ili su postavljeni saobraćajni znakovi o učešću dece u saobraćaju. Licu. Ako putnici moraju preći preko trake kojom se vozilo kreće. naglo skretanje levo ili desno i sl. tako da ne ometa putnike koji ulaze ili izlaze iz vozila javnog saobraćaja.

svetlosno-signalne ili reflektujuće ureĊaje. Ako je vozilo podešeno da njime upravlja lice ĉiji su ekstremiteti oštećeni. belo svetlo za osvetljavanje puta prilikom vožnje unazad (rikverc svetlo). na kolovozu. Vozila ne smeju na prednjoj strani da imaju svetlosne. vozač i putnici moraju za vreme voţnje u saobraćaju na javnom putu da budu vezani tim pojasevima. kao i svetlo za osvetljavanje registarske tablice. a na zadnjoj strani ureĎaje ili materije koje daju svetlost bele boje. parkiranje.Slepa lica kad samostalno učestvuju u saobraćaju na putu treba da nose beli štap kao znak raspoznavanja. Ako su u motornom vozilu ugraĎeni sigurnosni pojasevi. U putničkom automobilu na prednjem sedištu do vozača. vodeći pri tom računa o položaju svog vozila. kao i lice koje je očigledno pod uticajem alkohola. 36 . Ako ima nameru da svoje vozilo pomeri ulevo ili desno. da preĎe na drugu saobraćajnu traku ili površinu na kojoj se vrši javni saobraćaj. Izuzetak od ovog pravila su: crveno trepćuće svetlo na vozilima pod pratnjom. vozač je dužan da jasno i blagovremeno obavesti o svojoj nameri druge učesnike u saobraćaju dajući im znak pokazivačem pravca (žmigavac). skretanje. obilaženje. kao i vozač koji mu nailazi u susret. Vozač vozila koje se kreće iza vozila kojim se prevoze deca. Pre vršenja ovih radnji sa vozilom. duţan je da se zaustavi kada je vozilo kojim se prevoze deca zaustavljeno na kolovozu radi ulaţenja ili izlaţenja dece. pravcu i brzini kretanja. ne sme se prevoziti dete mlaĎe od 12 godina ţivota. moţe na zahtev tog lica biti obeleţeno posebnim znakom. Vozilo za prevoz dece mora biti obeleženo posebnim znakom. polukružno okretanje. zaustavljanje. vozač mora da se prethodno uveri da neće dovesti u opasnost druge učesnike u saobraćaju koji se kreću iza njega. vožnja unazad) sme da otpočne takvu radnju samo ako se prethodno uverio da to može da učini bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju. RADNJE VOZILOM U SAOBRAĆAJU Vozač koji namerava da na putu izvrši neku radnju sa vozilom (preticanje. odnosno ispred njega ili sa kojim se mimoilazi. odnosno materije koje daju svetlost crvene boje.

Kretanjem vozila unazad vozač ni u kom slučaju ne sme da ulazi u nepreglednu raskrsnicu. Vozaĉ je duţan da blagovremeno i jasno obavesti ostale učesnike u saobraćaju o svojoj nameri (preticanje. skretanje. auto-putu. Kretanje unazad moţe se vršiti samo na kratkom delu puta i ako se time ne ometa kretanje vozila ili ugroţava bezbednost drugih uĉesnika u saobraćaju. Vozaĉ ne sme naglo da smanji brzinu kretanja svog Slika 2. preko pune linije i sl. 37 . Polukruţno okretanje ne sme vršiti naroĉito na mestima gde je nedovoljna vidljivost. Tom prilikom vozač je dužan da blagovremeno sa nekoliko uzastopnih pritisaka na pedalu radne kočnice (uključivanjem stop svetla na svom vozilu) obavesti ostale učesnike u saobraćaju o radnji koju izvodi. tuneli. iz garaţe ili dvorišta. putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. vozila osim u sluĉaju neposredne opasnosti. krivine.Vozaĉ je duţan ukoliko se ukljuĉuje sa površine na kojoj se ne odvija saobraćaj. Polukružno okretanje vozila na putu vozač ne sme da otpočne dok se prethodno ne uveri da time neće dovesti u opasnost niti ometati druge učesnike u saobraćaju. niti da vozi prevojima i u krivinama sa nedovoljnom vidljivošću. obilaženje). On može znatnije smanjiti brzinu kretanja svog vozila tek pošto se predhodno uverio da time ne ugrožava niti dovodi u opasnost druge učesnike u saobraćaju. mostovi. izuzev kada vozač posle završenog preticanja namerava da se vrati na saobraćajnu traku kojom se do tad kretao. a da pri tom ne ugrozi pešake ili ostale uĉesnike u saobraćaju. prevoji. da se uveri liĉno ili postavi lice koje će mu omogućiti bezbedan izlazak na put. Za kretanje unazad vozaĉ mora da koristi saobraćajnu traku kojom se kretao napred (slika 2. dajući odgovarajući znak pokazivaĉem pravca (žmigavac) koji se daje za sve vreme dok se odgovarajuća radnja vrši.). da se kreće prelazom puta preko ţelezniĉke pruge u nivou.

blata i sl. na kome postoje tri saobraćajne trake. Krajnju levu saobraćajnu traku vozač može koristiti samo za preticanje. Na putu u naselju sa kolovozom na kome se saobraćaj odvija u istom smeru i postoje najmanje dve saobraćajne trake. ako time ne ometa ostala vozila koja se kreću iza njegovog vozila. na putu sa kolovozom za saobraćaj u oba smera na kome postoje tri saobraćajne trake pošto je ona namenjena za kretanje vozila iz suprotnog smera. tako da ne ugroţava bezbednost ostalih uĉesnika u saobraćaju svojom neprilagoĊenom voţnjom. Srednja saobraćajna traka se koristi za preticanje ili skretanje ulevo. Zabranjeno je kretanje vozilom unazad na: auto-putu. preko železničke ili tramvajske pruge i na 38 . vozač mora da koristi kolovoz. Na delu puta koji je klizav zbog snega. krivini. vozaĉ se svojim vozilom mora kretati krajnjom desnom saobraćajnom trakom u pravcu kretanja. Na delu auto puta ili puta rezervisanog za saobraćaj motornih vozila sa više saobraćajnih traka. Na putu sa kolovozom za saobraćaj vozila u oba smera. leda. Vozilo se kreće desnom stranom kolovoza u pravcu kretanja. kao i na delu puta koji je oštećen. u tunelu. vozač može za kretanje svog vozila da koristi i saobraćajnu traku koja se ne nalazi uz desnu ivicu kolovoza. nadvožnjaku. putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. podvožnjaku. Brţe kretanje vozila u jednoj traci od kretanja vozila u drugoj traci ne smatra se preticanjem. vozaĉ ne sme vozilom da prelazi na kolovoznu traku namenjenu za saobraćaj vozila iz suprotnog smera. predviĎenu za kretanje vozila. za kretanje svog vozila vozač mora da koristi kranju desnu saobraćajnu traku. vozaĉ je duţan da prilagodi voţnju stanju puta i uslovima saobraćaja. odnosno saobraćajnu traku namenjenu za saobraćaj one vrste vozila kojoj vozilo pripada. Na putu sa kolovozom za saobraćaj vozila u oba smera na kome postoje najmanje četiri saobraćajne trake. Zabranjeno je kretanje levom saobraćajnom trakom.KRETANJE VOZILA PO PUTU Opšte je pravilo da za kretanje vozilom u saobraćaju. Zabranjeno je kretanje vozilom suprotnim smerom na putu sa kolovozom na kome se saobraćaj odvija u jednom smeru.

Na javnom putu van naselja. može se kretati uz desnu ivicu kolovoza. Izuzetno. Pre stupanja na kolovoz. ako je to za njega bezbednije (nepregledna krivina. zasek. Na putu na kome imaju obeleţeni pešaĉki prelazi. pešak je dužan da za svoje kretanje koristi levu ivicu kolovoza u smeru kretanja. Ako se kreće po kolovozu.). i to pažljivo i na način koji ne ometa ili sprečava saobraćaj vozila. vozaĉ je duţan da svoje vozilo zaustavi ispred pešaĉkog prelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz. ukoliko nisu od njega udaljeni više od 100 m.svim mestima na kojima bi se ovim kretanjem ugrozila bezbednost saobraćaja. pešak je duţan da se prilikom prelaţenja kolovoza sluţi tim prelazim. OBAVEZE VOZAĈA PREMA PEŠACIMA Ako je saobraćaj na obeleženom pešačkom prelazu regulisan svetlosnim saobraćajnim oznakama ili znacima ovlašćenog službenog lica. usek. a ako mu je na takvom prelazu dozvoljen prolaz vozaĉ ne sme svojim kretanjem da ometa prolaz pešaka koji su već stupili na pešaĉki prelaz. koristi se krajnja desna strana kolovoza u smeru kretanja. paţljivo i najkraćim putem. odron i sl. Za kretanje vozila koja ne mogu na ravnom putu da razviju brzinu kretanja veću od 40 km/h i teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3500 kg i vozila koja se ne smatraju motornim vozilima. KRETANJE PEŠAKA Pešak po pravilu ne sme da se kreće i zadrţava na kolovozu. pešak je duţan da se uveri da moţe bezbedno preći preko kolovoza. 39 . on mora da se kreće što bliže ivici kolovoza. pešak ne sme da stupi na kolovoz ukoliko time ometa vozila koja nailaze. Ukoliko prelazi kolovoz na mestu gde nema obeleženog pešačkog prelaza. Duţnost pešaka je da prilikom prelaţenja kolovoza obrati paţnju na udaljenost i brzinu kretanja vozila.

tako da vozilo može zaustaviti blagovremeno pred svakom preprekom koja se u datim uslovima objektivno može predvideti. vozaĉ je duţan da zaustavi svoje vozilo ispred pešaĉkog prelaza i propusti pešake koji su stupili ili stupaju na pešaĉki prelaz. Ukoliko pešak prelazi preko kolovoza u naselju. 40 . tj.Ako se pešački prelaz nalazi na ulazu na bočni put. Vozaĉ je duţan da zaustavi vozilo i propusti pešaka. atmosferskim prilikama. BRZINA KRETANJA Brzinu kretanja vozila vozač je dužan da prilagodi osobinama i stanju puta.). Ako su pešaci deca. invalidi. a po potrebi i zaustavi vozilo. tako da moţe bezbedno i blagovremeno zaustaviti vozilo. Vozaĉ ne sme smanjivati brzinu kretanja vozila do te mere da ona predstavlja smetnju normalnom odvijanju saobraćaja. Isto pravilo vaţi i kad prelaz nije obeleţen. osim u sluĉaju neposredne opasnosti. Vozaĉ je posebno duţan da smanji brzinu kretanja svog vozila ukoliko se pored kolovoza igraju deca koja očito ne obraćaju pažnju na kretanje vozila. preglednosti. duţan je da propusti pešake koji su već stupili ili stupaju na kolovoz. stanju vozila i tereta. pešaĉkog prelaza (slika 3. meĎutim ukoliko je obeleženi pešački prelaz udaljen manje od 100 m vozaĉ je duţan da ga upozori zvuĉnim znakom. gustini saobraćaja i drugim saobraćajnim uslovima. pešak ne sme ugrožavati kretanje vozila. a mesto prelaska je udaljeno više od 100 m od obeleženog pešačkog prelaza vozaĉ je duţan da ga propusti. vidljivosti. stara ili iznemogla lica. Ukoliko lice koje nosi beli štap pokazuje da želi preći kolovoz vozač je dužan da se zaustavi i propusti ga. ukoliko je to neophodno. vozač koji skreće na taj put. dete koje neodluĉno zastaje kod obeleţenog Slika 3.

70 km/h za autobuse kada se vrši organizovan prevoz dece. kao i za teretne automobile bez prikolice čija ukupna dozvoljena masa ne prelazi 7500 kg. 80 km na ĉas na ostalim putevima. . 100 km na ĉas na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila.80 km/h za autobuse sa lakom prikolicom.).80 km/h za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje. Vozač ne sme na putu u naselju da se kreće brzinom većom od 60 km/h. Pri normalnim uslovima saobraćaja brzina kretanja motornih vozila na javnim putevima ne sme se ograniĉiti ispod 40 km/h. a naročito: ispred pešačkog prelaza. . na oštrim i nepreglednim krivinama. blatom ili drugim materijalima koji čine kolovoz klizavim. na delu puta koji je zakrčen kretanjem pešaka. zglobne autobuse bez mesta za stajanje.Vozač se mora kretati uvek onom brzinom koja mu omogućava da vozilo blagovremeno zaustavi na udaljenosti na kojoj ima pregled puta. ali je ono uvek privremeno (opravka puta i sl. osim u vanrednim uslovima. osim ako brže kretanje vozila nije dozvoljeno saobraćajnim znakom za celo naselje ili neki njegov deo. za teretna motorna vozila ĉija dozvoljena masa prelazi 7500 kg. Vozač se ne sme na javnom putu izvan naselja kretati brzinom većom od 120 km na ĉas na auto-putu. teretna motorna vozila koja vuku prikolicu i motorna vozila kojima se vrši prevoz opasnih materija. Vozač je dužan da smanji brzinu kretanja svog vozila ispred svih opasnih delova puta kako bi se mogao blagovremeno zaustaviti u slučaju neposredne opasnosti. na delu puta sa velikim uzdužnim nagibom. lišćem. propisano je i stalno ograniĉenje brzine za odreĎene kategorije motornih vozila: . niti brzinom manjom od 40 km/h ukoliko nije drugačije odreĊeno saobraćajnim znakom. 41 . Pored navedenih opštih pravila o ograničenju brzine. s obzirom na saobraćajno-tehničke elemente puta. ako je kolovoz prekriven ledom. a posebno ako se na putu ili pored njega nalaze deca itd. na suženom delu puta. Na putu van naselja vozač ne sme da se kreće vozilom brzinom većom od brzine odreĊene saobraćajnim znakom postavljenim na putu.

). autobusi koji imaju odreĎen broj mesta za stajanje.). Skretanje ulevo na putu sa saobraćajem u oba smera. . gradski autobusi. vrši se krajnjom levom saobraćajnom trakom uz središnu liniju i uz zamišljeni ili obeleţeni luk koji spaja središne linije boĉnih kolovoza (slika 5. - Slika 4. teretna vozila kojima se vrši skupni prevoz lica. . i ne smeju se kretati većom brzinom i ako im je na odreĎenom delu puta dozvoljeno brže kretanje saobraćajnim znakom (auto put i sl. Inerciona komanda koĉionog sistema dozvoljena je za priključno vozilo čija je najveća dozvoljena masa 3500 kg pod uslovom da se ne kreću brzinom većom od 30 km/h. . Auto-putem nije dozvoljeno da se kreću vozila koja po svojim konstrukcionim svojstvima ne mogu da se kreću brzinom od najmanje 40 km/h. Sva ova vozila moraju sa svoje zadnje leve strane imati postavljen znak o ograničenju brzine. SKRETANJE Vozač koji namerava da skrene udesno ili ulevo dužan je da na dovoljnoj udaljenosti pred raskrsnicom zauzme položaj vozilom na onoj saobraćajnoj traci kojom mora da proĎe kroz raskrsnicu. vozaĉ je duţan da se kreće krajnjom saobraćajnom trakom uz desnu ivicu kolovoza (slika 4. 42 Slika 5. osim vozila oružanih snaga SRJ i organa unutrašnjih poslova.40 km/h za vozila koja vuku neispravno vozilo. Pri skretanju udesno. bicikli sa motorom koji se kreću po biciklističkoj stazi.50 km/h za autobuse sa prikolicom za prevoz lica.30 km/h za traktore.25 km/h za traktor koji vuĉe prikljuĉno vozilo kojim se vrši skupni prevoz lica. .).

Vozač može da se prestroji i da izvrši skretanje.Na putu sa jednosmernim saobraćajem. dajući im znak pomoću pokazivača pravca. Slika 6. PRVENSTVO PROLAZA Na raskrsnici ili u susretu sa drugim vozilom. ukoliko saobraćajnim znakom nije drugačije odreĎeno (slika 6. Slika 7. skretanje ulevo vrši se saobraćajnom trakom koja se proteţe uz levu ivicu kolovoza. osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije odreĎeno. Ako saobraćaj reguliše milicioner. Vozač vozila koji na raskrsnici skreće ulevo duţan je da propusti vozila koja dolazeći iz suprotnog smera na raskrsnici zadrţavaju pravac kretanja ili vrše skretanje u desno. vozač je duţan da postupi po njegovoj naredbi i ako time odstupa od pravila saobraćaja odnosno saobraćajnog znaka (slika 7. Izuzetno. Treba imati u vidu da se ova pravila odnose samo na raskrsnicu puteva iste vaţnosti. vozilo koje se kreće po šinama ima prvenstvo prolaza na raskrsnici ili u susret sa drugim vozilom. Vozač je dužan da jasno i blagovremeno obavesti druge učesnike o svojoj nameri da skrene udesno ili ulevo.). 43 . vozaĉ je duţan da propusti vozilo koje nailazi sa njegove desne strane. ako se prethodno uverio da ne dovodi u opasnost druge učesnike u saobraćaju. bez obzira sa koje mu strane ono nailazi. vodeći pri tom računa o položaju vozila i o pravcu i brzini skretanja.).

RASKRSNICE Raskrsnica je karakteristična saobraćajna površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju najmanje dve saobraćajne trake po kojima se kreću vozila. 44 .). duţan je da propusti bicikliste i druga vozila koja se kreću po biciklističkoj stazi (slika 10. duţan je da propusti sva vozila koja se kreću tim putem (slika 8. Vozač koji prilikom skretanja preseca biciklističku traku.). Vozaĉ je duţan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji ulazi i kad taj put nije saobraćajnim znakom označen kao put sa pravom prvenstva prolaza. Vozaĉ koji ulazi vozilom na put. Slika 9. koji je saobraćajnim znakom označen kao put sa pravom prvenstva prolaza. Slika 10. Vozaĉ je duţan kada se pribliţava raskrsnici da vozi sa povećanom opreznošću i da vozi takvom brzinom da se može bezbedno zaustaviti i propustiti sva vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza.). ako vozilom ulazi sa zemljanog puta na put sa kolovoznim zastorom ili ako na put ulazi sa površine na kojoj se ne vrši saobraćaj (slika 9.Slika 8.

zbog gustine saobraćaja mora da čeka radi ulaska ili izlaska iz raskrsnice.Vozaĉ mora da na dovoljnoj udaljenosti ispred raskrsnice zauzme takav poloţaj vozilom na onoj saobraćajnoj traci kojom namerava da proĊe kroz raskrsnicu (slika 11. Slika 13. krstasta raskrsnica). na kojoj saobraćaj nije posebno regulisan saobraćajnim znakovima (semaforom. T raskrsnica. SAOBRAĆAJ NA RASKRSNICI Kad se pribliţava raskrsnici. tako da se može zaustaviti ispred raskrsnice ili u samoj raskrsnici. vozač je dužan da smanji brzinu kretanja. 45 .zeleno svetlo – slobodan prolaz. . Na raskrsnici ili drugom mestu na kome je saobraćaj regulisan ureĎajima za davanje svetlosnih znakova.) ili znacima koje daju ovlašćena lica. slika 14. slika 12. Y raskrsnica. svetlosni saobraćajni znakovi imaju sledeće značenje: .crveno svetlo – zabranjen prolaz. Ako se približava raskrsnici. i to tako da propusti vozila koja imaju prvenstvo prolaza na raskrsnici. Slika 12. Vozaĉ ne sme vozilom stajati na obeleţenom pešaĉkom prelazu kada. vozaĉ je duţan da vozi sa povećanom opreznošću i voţnju prilagodi uslovima saobraćaja koji se odvija na raskrsnici. Slika 11. slika 13.

46 . Ako je ureĎaju za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova za regulisanje saobraćaja na raskrsnici dodat jedan ili više dopunskih znakova u obliku zelene svetleće strelice. Ako zeleno svetlo na ureĊaju za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova ima oblik strelice.ţuto trepćuće svetlo obavezuje uĉesnike u saobraćaju da se kreću uz povećanu opreznost. a da ne preĎu taj znak i za pešake – zabrana prolaza osim za one koji su već počeli da prelaze kolovoz. moţe da napusti raskrsnicu ne ĉekajući da svetlosnim znakom saobraćaj bude otvoren u pravcu koji namerava da produţi kretanje. kao i pešake koji prelaze preko kolovoza. . nalaze na takvoj udaljenosti od svetlosnog znaka da se ne mogu bezbedno zaustaviti. pod uslovom da propusti sva vozila i pešake na putu na koji ulazi (slika 15.ţuto svetlo – zabrana prolaza za vozila. duţan je da propusti vozila koja se kreću putem na koji ulazi. vozilo moţe da se kreće samo u pravcu koji pokazuje ta strelica. .). .ţuto svetlo upaljeno istovremeno sa crvenim svetlom sluţi za upozorenje uĉesnika u saobraćaju na skori prestanak zabrane prolaza i pojave zelenog svetla.zeleno trepćuće svetlo sluţi za upozorenje uĉesnika u saobraćaju na skori prestanak slobodnog prolaza i pojavu crvenog svetla. foru upaljeno crveno svetlo. vozač može vozilom da preĎe svetlosni znak i da skrene u pravcu oznaĉenom zelenom svetlećom strelicom i u vreme dok je na semaSlika 15. za sve vreme dok je otvoren prolaz tim putem. Na raskrsnici na kojoj je saobraćaj regulisan svetlosnim saobraćajnim oznakama vozač koji skreće na bočni put. osim za ona koja se u času kada se žuto svetlo pojavi. Vozač koji je vozilom ušao u raskrsnicu na kojoj je saobraćaj regulisan ureĎajima za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova. pod uslovom da propusti sve uĉesnike u saobraćaju koji se kreću pravcem u kom je saobraćaj otvoren.

a u cilju da se mimoilaženje što bezbednije izvrši. Ako na putu postoje bilo kakve prepreke ili se kreću drugi učesnici u saobraćaju. vozaĉ mimoilazi vozilo iz suprotnog smera na taj naĉin što ga propušta sa svoje desne strane. vozaĉ kome je to lakše. MIMOILAŢENJE Prilikom mimoilaženja vozač je duţan da svoje vozilo pomeri što više udesno i da sa svoje leve strane ostavi dovoljno rastojanje izmeĎu svog vozila i vozila sa kojim se mimoilazi. Ako su šine postavljene na krajnjoj desnoj strani kolovoza. 47 . ili iz nekih drugih razloga mimoilaženje onemogućeno. duţan je da se zaustavi. Kad na raskrsnici dolaze iz suprotnih smerova i skreću ulevo. postalo očigledno da bi se on svojim vozilom morao da zaustavi i ostane u raskrsnici što bi pri promeni svetlosnog znaka. a po potrebi i zaustavi svoje vozilo da bi propustio vozila iz suprotnog smera. Slika 16. a po potrebi kretanjem unazad ili na neki drugi način pomeri svoje vozilo i tako omogući mimoilaženje. onemogućilo saobraćaj vozila koja dolaze sa boĉnih strana i imaju pravo prvenstva prolaza na raskrsnici (slika 16. ali ono u normalnim uslovima ne bi smelo da bude manje od 1 m. vozaĉ je duţan da uspori kretanje svog vozila. tako da mimoilaženje ne može da se izvede bezbedno. šinska vozila mimoilaze se tako da vozaĉ prolazi vozilom pored njih sa leve strane. nedovoljne širine puta.). Ako je zbog prepreke na putu. Propisima nije odreĊeno minimalno rastojanje prilikom mimoilaţenja.Vozaĉ ne sme da uĊe u raskrsnicu i kad mu je svetlosnim saobraćajnim znakom to dozvoljeno ako je usled gustine saobraćaja.

48 . Slika 18. teretno nad putniĉkim i sl. svoje vozilo zaustavi na pogodnom mestu i tako omogući mimoilaženje vozilu koje se kreće uz nagib (slika 17. Slika 19.). a ispred vozila koje se kreće uz nagib postoji pogodno mesto. vozaĉ vozila koje se kreće niz nagib dužan je da kad primeti da mu drugo vozilo ide u susret uz nagib. osim ako je očigledno da se sa obzirom na uslove saobraćaja i stanje puta to može lakše izvesti vozilo koje bi inače imalo prednost i ako nije drugačije odreĎeno saobraćajnim znakom (slika 19 i 20).Na delu puta sa velikim uzdužnim nagibom.). autobus nad kamionom. vozaĉ vozila koje se kreće uz nagib duţan je da se zaustavi i propusti vozilo koje se kreće niz nagib (slika 18. Ali ako vozilo koje se kreće niz nagib nema pogodnu površinu za zaustavljanje. Slika 17. Ako je nužno da se radi bezbednog mimoilaženja neko vozilo kreće unazad prednost ima vozilo koje vuĉe prikljuĉno vozilo nad vozilom bez prikljuĉnog vozila. Slika 20.

.). a izmeĊu šinskog vozila i desne ivice kolovoza postoji saobraćajna traka. kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza.).PRETICANJE I OBILAŢENJE Preticanje i obilaţenje sme da se vrši samo ako vozaĉ time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smera i ako na putu ima dovoljno mesta za bezbedno preticanje i obilaženje. 49 . vozila moraju da ih obilaze sa desne strane ukoliko se radi o putu sa saobraćajem u oba smera. a saobraćajnim znakom nije drugačije odreĎeno onda je obilaţenje dozvoljeno i sa leve i sa desne strane (slika 22. Slika 22.Ako se tramvaj ili drugo šinsko vozilo. Od ovog pravila se odstupa u dva slučaja i tad se preticanje vrši sa desne strane: . Kad se na sredini kolovoza nalazi pešačko ostrvo ili prostor za parkiranje vozila ili neka druga površina koja nije namenjena za kretanje vozila.Ako je vozilo koje se pretiĉe zauzelo takav poloţaj na kolovozu i njegov vozaĉ daje takve znake da se sa sigurnošću moţe utvrditi da ono skreće ulevo (slika 21. Slika 21. Ako je u pitanju put sa jednosmernim saobraćajem. Pre nego što otpočne preticanje ili obilaženje vozač je dužan da se uveri da to može izvesti na bezbedan način i da druge učesnike u saobraćaju obavesti propisanim saobraćajnim znakom (žmigavac). neki objekat ili ureĎaj. Opšte je pravilo da se preticanje i obilaţenje vrši sa leve strane od vozila ili objekta koji se obilazi odnosno pretiĉe.

ne bi ponovo mogao da zauzme poloţaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao pre preticanja ili obilaţenja i to bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. Izuzetno Slika 23. Pre i za sve vreme preticanja vozaĉ je duţan da daje propisani znak levim pokazivaĉem pravca. Vozač koji vrši preticanje duţan je da svoje vozilo drţi na bezbednom rastojanju od vozila koje pretiĉe i da obezbedi dovoljnu razliku u brzini (s tim da ne prelazi ograničenje brzine). osim u slučaju kad se za preticanje ili obilaženje koristi saobraćajna traka koja je zabranjena za saobraćaj iz suprotnog smera. .ako je vozaĉ koji je ispred njega na istoj saobraćajnoj traci dao znak da namerava preteći ili obići vozilo koje je ispred njegovog vozila ili obići neku drugu prepreku na putu. . kao i u tunelima.ako po izvršenom preticanju ili obilaţenju. . preticanjem ugrozio bezbednost saobraćaja ili omeo saobraćaj iz suprotnog smera.ako je vozaĉ koji se kreće iza njega otpoĉeo preticanje. kako ne bi ometao niti ugrozio vozilo koje pretiče. Pošto izvrši preticanje vozaĉ je duţan što pre da bez ometanja ili ugroţavanja drugih uĉesnika u saobraćaju svojim vozilom zauzme poloţaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao pre preticanja odnosno obilaţenja.Vozač ne sme vozilom da otpočne preticanje ili obilaženje: . tako da bi vodeći računa o razlici izmeĎu brzine kretanja svog vozila za vreme preticanja i brzine kretanja drugih učesnika u saobraćaju koje namerava da pretekne. na putu koji ima dve 50 . Vozaĉ ne sme da otpoĉne preticanje ili obilaţenje ni trakom koja je namenjena za prinudno zaustavljanje na auto putu.ako saobraćajna traka kojom namerava da izvrši preticanje nije slobodna na dovoljnom rastojanju.kolone vozila. . galerijama.

vozilo koje se kreće na putu sa prvenstvom prolaza.).saobraćajne trake za kretanje vozila u jednom smeru vozač koji neposredno posle izvršenog preticanja jednog vozila namerava da izvrši preticanje drugog vozila. Slika 25. Slika 24.). osim ako na tim mestima postoji više saobraćajnih traka namenjenih iskljuĉivo za kretanje u pravcu kretanja njegovog vozila (slika 24. Na kolovozu na kome se saobraćaj odvija u oba smera. neposredno ispred raskrsnice ili na raskrsnici koja nije sa kruţnim tokom saobraćaja. kad je saobraćaj regulisan svetlosnim znacima. (slika 26). neposredno ispred prelaza ţelezniĉke ili tramvajske pruge u nivou bez branika ili polubranika ili na takvom prelazu (slika 25. može da ostane na levoj saobraćajnoj traci pod uslovom da ne ometa ili ugrožava druga vozila koja vrše preticanje (slika 23. bicikla sa motorom bez bočne prikolice. a pretiĉe se sa desne strane. vozilo koje skreće udesno s tim da ne prelazi na deo kolovoza namenjen za kretanje vozila iz suprotnog smera. Neposredno ispred raskrsnice ili u raskrsnici vozaĉ sme da pretiĉe vozilo koje skreće ulevo. osim bicikla. kao i kad saobraćaj reguliše 51 . Vozač ne sme da pretiĉe drugo vozilo. Slika 26.). vozaĉ ne sme da pretiče drugo vozilo ispred vrha prevoja puta ili u krivini ili kad je preglednost puta nedovoljna.

niti je duţan smanjiti brzinu kretanja osim u sluĉaju neposredne opasnosti . Vozač ne sme da pretiĉe drugo vozilo koje se približava obeleţenom pešaĉkom prelazu.). Vozač za vreme dok ga drugo vozilo pretiče ne sme povećavati brzinu kretanja svog vozila. a ako to nije dozvoljeno da čim to bude moguće zaustavi vozilo na pogodnom mestu da bi propustio brža vozila. prelazi pešaĉki prelaz ili je zastalo radi propuštanja pešaka na tom prelazu (slika 27. Brţe kretanje vozila jedne od kretanja vozila druge kolone ne smatra se preticanjem. Ne smatra se preticanjem ni prolaţenje sa desne strane vozila koje za svoje kretanje ne koristi saobraćajnu traku uz desnu ivicu kolovoza (slika 28. kad je saobraćaj na takvom prelazu regulisan ureĊajima za davanje svetlosnih znakova na raskrsnici. Neposredno ispred i na prelazu puta preko železničke ili tramvajske pruge u nivou bez branika ili polubranika vozaĉ sme da pretiĉe drugo vozilo. Vozaĉ kome je dat znak za preticanje sa njegove leve strane duţan je da pomeri vozilo ka desnoj ivici kolovoza. Ako je nedovoljna širina kolovoza ili njegovo stanje ne omogućava bezbedno preticanje vozač vozila koje se pretiĉe duţan je da pomeri svoje vozilo što više desno.ovlašćeno lice. Slika 28.). s tim da se ne ugroţavaju niti dovode u opasnost drugi učesnici u saobraćaju. 52 . Slika 27.

POLUKRUŢNO OKRETANJE Polukruţno okretanje je okretanje vozilom na putu radi produžavanja vožnje u suprotnom smeru. u tunelu. vodeći pri tom računa o poloţaju. dajući im znak pokazivaĉem pravca. u jednosmernoj ulici. koju vozač sme da otpoĉne samo ako se prethodno uverio da tu radnju može izvršiti bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju. saobraćaja. na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. ili oznakama na kolovozu (slika 29. nadvoţnjaku. na mestima gde je saobraćajnim znakom zabranjeno. polukružno okretanje u raskrsnici). u krivini. brzini i pravcu kretanja vozila. saobraćajnim znakom. Vozač koji namerava da na putu ili raskrsnici izvrši polukružno okretanje. vodeći računa da li mu je takva radnja dozvoljena pravilima Slika 29. Slika 30. (slika 30. preko pune linije. polukružno okretanje na putu). podvoţnjaku. na mostu. na prelazu preko ţelezniĉke pruge u nivou. duţan je da jasno i blagovremeno obavesti o svojoj nameri druge učesnike u saobraćaju. 53 . Zabranjeno je polukružno okretanje vršiti: na auto putu. prevoju puta i svim opasnim mestima.

.u tunelu. . Kad zaustavi ili parkira vozilo. Vozač koji namerava da zaustavi vozilo.na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. . Ako je na putu odreĎen prostor za zaustavljanje ili parkiranje vozila tako što je obeležen prostor za svako vozilo. Kada se kreće vozilom unazad. pod uslovom da ne ugroţava niti ometa ostale učesnike u saobraćaju.na mostovima.na raskrsnici sa sporednog na glavni put. . ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE Zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do 15 minuta. Kao zaustavljeno ili parkirano vozilo smatraće se i ono vozilo koje se jednim delom nalazi na kolovozu. . a drugim na trotoaru. osim prekida koji se vrši da bi se postupilo po saobraćajnom znaku ili pravilu saobraćaja. Parkiranje vozila je svaki prekid kretanja vozila po putu u trajanju duţem od 15 minuta osim prekida koji se vrši da bi se postupilo po saobraćajnom znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj. moţe to izvršiti samo na kratkom delu puta. vozač može ostaviti 54 .na prelazu puta preko ţelezniĉke pruge. podvoţnjacima. nadvoţnjacima.na auto putu. . Slika 31. Zabranjeno je kretanje unazad: . Vozač pokazivaĉem pravca daje znak na kojoj strani puta namerava da zaustavi vozilo. vozaĉ je duţan da se kreće istom stranom puta kojom se do tada kretao unapred (slika 31.).na nepreglednim raskrsnicama. vozaĉ je duţan da ga smesti na putu tako da ne predstavlja smetnju vozilima koja se kreću ili uključuju u saobraćaj.VOŢNJA UNAZAD Vozaĉ koji namerava da se kreće unazad. duţan je da se prethodno uveri da ne ugroţava ostale učesnike u saobraćaju i da ih o svojoj nameri obavesti dajući odgovarajući znak (žmigavac).

Ako se uz desnu ivicu kolovoza nalaze tramvajske šine. da odmah preduzme mere kako bi lica koja upravljaju vozilima koja se kreću po šinama na vreme bila upozorena na opasnost. Vozač moţe da zaustavi ili parkira vozilo na sredini kolovoza. Vozač ne sme da zaustavi ili parkira vozilo naročito: .na obeleţenom pešaĉkom prelazu i na udaljenosti manjoj od 5 m od ovog prelaza. vozaĉ moţe da zaustavi ili parkira vozilo na levoj strani kolovoza. Vozač je dužan da parkira vozilo tako da vozila koja se nalaze ispred ili iza njega mogu bez teškoća uključiti u saobraćaj. Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smeju se otvarati vrata tako da se ometaju ili Slika 32. zaustavljeno ili parkirano vozilo postavi izvan kolovoza. kao i na prelazu biciklističke staze preko kolovoza. niti da parkira vozilo na mestu na kome bi ono predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili ugroţavalo bezbednost pešaka i ostalih učesnika u saobraćaju. saobraćajne nezgode ili drugog opravdanog razloga prinuĊen da vozilo zaustavi na šinama.svoje vozilo samo u tom prostoru i na način kako je odreĎeno oznakama na kolovozu. samo ako je to mesto obeleţeno saobraćajnim znakom ili oznakama na kolovozu. duţan je da ga sa šina odmah ukloni ili ako je to nemoguće. Vozač koji se zaustavi ili parkira na putu duţan je da vozilo zaustavi ili parkira uz desnu ivicu kolovoza u smeru kretanja. Vozač ne sme da zaustavi. 55 . ugrožavaju ostali učesnici u saobraćaju (slika 32. s tim da rastojanje izmeĎu parkiranog vozila i suprotne ivice kolovoza ili neke druge prepreke ne iznosi manje od 3 metra. U jednosmernoj ulici dozvoljeno je parkiranje i uz desnu i uz levu ivicu kolovoza. Na javnom putu izvan naselja vozač je dužan da uvek kad za to postoji mogućnost.). Vozač koji je zbog kvara na vozilu.

. Pored navedenih slučajeva vozač ne sme da parkira vozilo: . na železničkim ili tramvajskim šinama i u njihovoj blizini ako se time ometa saobraćaj vozila koja se kreću po šinama.na mostovima.na delu puta i ispred prelaza puta preko ţelezniĉke ili tramvajske pruge u nivou.na mestu gde bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak već parkiranom vozilu. . kao i iznad prikljuĉka na vodovodnu mreţu i ulaza u kanalizaciju.na mestu na kome je na kolovozu obeleţeno stajalište za vozila javnog saobraćaja.na prelazu puta preko ţelezniĉke pruge u nivou. ili do neke prepreke na putu. . Pre nego što napusti vozilo.na mestu na kome bi vozilo zaklanjalo postavljeni saobraćajni znak ili ureĊaj za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova.ispred kolskog ulaza u zgradu. i to na udaljenosti manjoj od 15 metara od tih prelaza. bila manja od 3m. tunelima. Da bi sprečio da vozilo samo krene 56 . vozaĉ je duţan da preduzme sve mere da bi onemogućio da se vozilo samo pokrene ili da ga neovlašćeno lice stavi u pokret. .na delu javnog puta gde bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do pune uzdužne linije na kolovozu. . ali se može dozvoliti saobraćajnim znakom pod uslovom da se za kretanje pešaka oslobodi prostor od najmanje 1. .na delu puta u blizini vrha prevoja i u krivini gde je preglednost puta nedovoljna i gde se obilaženje vozila ne bi moglo da izvrši bez opasnosti. . nadvoţnjacima. dvorište ili garaţu.na raskrsnici i na udaljenosti manjoj od 5 m od najbliže ivice poprečnog kolovoza. podvoţnjacima. . Parkiranje je zabranjeno na trotoaru odnosno pešaĉkoj stazi.na udaljenosti manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je obeleţeno stajalište za vozila javnog saobraćaja. kao i na delu puta ispod mostova i nadvoţnjaka. .6 m širine i on ne moţe biti uz levu ivicu kolovoza.na biciklistiĉkoj stazi ili traci. .

57 .da zatvori prozore na kabini i karoseriji vozila. sme to uraditi samo ako vozilo ostavi pod nadzorom suvozaĉa ili pratioca. Na putu. . Ukoliko je za vreme prevoženja opasnih materija vozaĉ prinuĊen da se udalji od vozila. koje predstavlja smetnju normalnom odvijanju saobraćaja. . Ako je na kolovozu zaustavljena kolona vozila ili vozilo za prevoz opasnih materija moraju se postaviti dva znaka i to jedan pored drugog.da stavi klinaste podmetaĉe pod odgovarajuće toĉkove ako se radi o vozilu koje po propisima mora imati takve podmetače. kao što i na svim ovim. nabrojanim mestima nije dozvoljeno ostavljati ni bilo kakve druge predmete kojima se ometa odvijanje saobraćaja i ugrožava čovekova sredina. . kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu (trougao). na nizbrdici točkovi se okreću prema ivičnjaku trotoara. moţe biti uklonjeno sa tog mesta po naredbi ovlašćenog lica. Znak kojim se obeležava zaustavljeno vozilo na putu postavlja se na udaljenosti od najmanje 50 m od vozila i 1 m od ivice kolovoza.da zakljuĉa brave na svim vratima vozila i kljuĉ uzme sa sobom. Vozaĉ je duţan da motorno vozilo (osim motocikla bez bočne prikolice).ako je vozilo ostavljeno na uzbrdici da okrene prednje toĉkove prema sredini kolovoza. ili na drugom mestu odnosno prostoru namenjenom za zaustavljanje i parkiranje vozila ne sme se ostavljati vozilo koje se ne upotrebljava u saobraćaju zbog dotrajalosti (neispravnosti i sl. Vozilo kojim se prevoze materije ne sme da se zaustavi na kolovozu puta niti da se parkira u naselju.sa mesta na kome je ostavljeno vozač mora da preduzme sledeće mere: . Parkirano vozilo. Takva vozila ne smeju se ostavljati ni na površini namenjenoj za kretanje pešaka. a o trošku vlasnika vozila.ruĉicu menjaĉa stavi u odgovarajući stepen prenosa i da pritegne parkirnu koĉnicu (ruĉnu). .da prekine rad motora i uzme sa sobom kljuĉ za stavljanje motora u pokret. . obeleţi posebnim znakom. koje je zaustavljeno na kolovozu zbog kvara.).

Ako je na putu zaustavljena kolona vozila. bez obzira u kom se smeru ona kreću (slika 34. Slika 34. vozaĉ je duţan da da odgovarajući znak i da propusti sva vozila koja se nalaze iza njega (slika 33. Ako na motornom vozilu postoji ureĊaj za davanje svih pokazivaĉa pravca istovremeno. Pri ukljuĉivanju iz dvorišta. znaci se postavljaju na udaljenosti od najmanje 50 m i to tako da ih vozači koji nailaze mogu videti sa udaljenosti od najmanje 150 m.Izuzetno kada je vozilo zaustavljeno neposredno iza krivine ili vrha prevoja. posebno noću i u slučajevima smanjene vidljivosti na auto putu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila.). dužan je da propusti pešake. UKLJUĈIVANJE U SAOBRAĆAJ Pri ukljuĉivanju u saobraćaj vozila zaustavljenog na kolovozu.. kao i sva vozila koja se kreću putem na koji se on ukljuĉuje. kao i na delu puta koji nije dovoljno pregledan. . Slika 33. garaže. vozaĉ koji sa vozilom prelazi preko trotoara.). parkirališta i sl. 58 Slika 35. taj ureĊaj mora biti ukljuĉen. vozaĉ je duţan da znak postavi ispred krivine odnosno vrha prevoja.

vuĉno vozilo sa prednje strane. .krute veze (rude).Ukoliko je vozaču pri ukljuĉivanju u saobraćaj vidik zaklonjen dužan je da postavi lice koje će mu omogućiti bezbedno uključivanje u saobraćaj (slika 35. odnosno jedno za prevoz lica. VUĈENJE VOZILA U saobraćaju na javnom putu vozilu na motorni pogon mogu da budu pridodata najviše dva prikljuĉna vozila za prevoz tereta. sme da se vuĉe noću.uţeta. pogrebnu povorku i svaku drugu organizovanu povorku graĊana koja se kreće po kolovozu. Vozilo na motorni pogon.). a na auto putu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila samo jedno prikljuĉno vozilo. Vozilo na motorni pogon sme da vuĉe drugo motorno vozilo samo ako ono zbog kvara ili nedostatka pojedinih delova ne moţe samo da se kreće. Vozilo na motorni pogon sme da se vuĉe pomoću: . a vuĉeno sa zadnje strane. . Vozilo na motorni pogon sme da vuĉe samo prikljuĉno vozilo koje bitno ne umanjuje njegovu stabilnost. vojnika.oslanjanjem ili vešanjem. samo ako na svojoj zadnjoj strani ima upaljena svetla za oznaĉavanje vozila ili ako ga vuče vozilo koje ima i pri vuĉenju koristi ţuto rotaciono svetlo. Ne sme se vući (šlepati) motocikl bez boĉne prikolice ili drugo vozilo na dva toĉka. Za vreme vučenja vozila moraju biti oznaĉena znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na putu (trougao). kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. 59 . PRESECANJE KOLONE PEŠAKA Vozaĉ ne sme vozilom da preseca kolonu dece.

dozvoljeno je samo do prvog pogodnog mesta za pretovar tereta. ako mu je neispravna radna koĉnica.brzine kretanja vozila. kiše). ODSTOJANJE IZMEĐU VOZILA Vozaĉ je duţan da drţi potrebno odstojanje kad se kreće iza drugog vozila. vidljivosti. teretna motorna vozila ĉija teţina prelazi 3500 kg i ĉija je duţina veća od 7 metara. stanja vozila i tereta. ne sme biti manje od 3 m.Odstojanje izmeĎu vozila koje se vuče pomoću uţeta iznosi 3 – 5 m. Ako se vučenje motornog vozila vrši pomoću užeta ili krute veze. Vuĉenje natovarenog teretnog vozila. ne sme se kretati brzinom većom od 40 km/h. 60 . sa samo jednom saobraćajnom trakom u jednom smeru. atmosferskih prilika (snega. ako se vuĉe pomoću krute veze (rude). niti vozilo koje je teţe od vuĉnog vozila. a da pri tom ne izaziva opasnost i ne ometa druge vozače. a samo izuzetno do mesta na kome se moţe izvršiti popravka vozila. Pomoću užeta se ne sme vući vozilo kome su neispravni ureĊaji za upravljanje ili zaustavljanje. gustine saobraćaja. sa ili bez priključnog vozila. Potrebno rastojanje treba da bude toliko da vozač u slučaju naglog kočenja može da se na bezbedan način zaustavi. Krutom vezom (rudom) ne sme da se vuĉe vozilo na motorni pogon koje nema ispravan ureĊaj za upravljanje. dužna su da drže odstojanje od najmanje 100 m. kao ni teretno vozilo i autobus. kao i traktora sa prikolicom. lice koje upravlja vučenim vozilom mora imati vozaĉku dozvolu one kategorije kojoj pripada vuĉeno vozilo.stanja puta. Vozilo kod koga je neispravan ureĊaj za upravljanje sme se vući samo oslanjanjem ili vešanjem o vučno vozilo. . Na javnom putu van naselja. Prilikom vučenja (šlepanja) u vuĉenom vozilu se ne smeju prevoziti druga lica (u njemu se mora nalaziti samo vozač). Ova odredba ne vaţi na delu puta gde je zabranjeno preticanje. kada se kreću jedno za drugim. leda. Ako vozilo na motorni pogon vuče drugo vozilo. Odstojanje koje vozač treba da drži prvenstveno zavisi od: . Odstojanje izmeĎu vučnog i vučenog vozila moţe biti manje od 3 m.

. Svetlosni znak upozorenja može se davati i danju. pre ulaska u nepreglednu krivinu ili pre dolaska na prevoj na kome je otežano mimoilaženje. vozaĉ duţan da daje svetlosni znak drugim uĉesnicima u saobraćaju i to kratkim uzastopnim paljenjem velikog ili oborenog svetla vodeći računa da time ne zaslepljuje vozača iz suprotnog smera. ukoliko postoji opasnost koja bi dovela do saobraćajne nezgode ili ugroţavanja bezbednosti saobraćaja. koja ne obraćaju paţnju na kretanje vozila. Učesnici u saobraćaju moraju da postupaju prema zahtevima ili naredbama koje daju ovlašćena lica i kad time odstupaju od propisanih pravila saobraćaja ili znaĉenja saobraćajnih znakova na putu.na putu van naselja. U naseljima i noću zabranjeno je davanje zvuĉnih znakova. Zvuĉni znak upozorenja na motornim vozilima mora da bude takav da daje zvuk nepromenljivog intetiteta (jednoliĉni zvuk). a naročito: . ZNACI KOJE DAJU OVLAŠĆENA LICA Zakonom o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima propisana je duţnost uĉesnika u saobraćaju da postupaju po znacima i naredbama koje daju ovlašćena lica.na putu van naselja. .ako se pored kolovoza nalaze deca.ZVUĈNI I SVETLOSNI ZNACI Vozač je duţan da zvuĉnim ili svetlosnim znakom upozori ostale učesnike u saobraćaju. Noću je umesto zvučnog. ako to više odgovara okolnostima na putu u saobraćaju. Ova upozorenja moraju da se svedu na najpotrebniju meru kako se ne bi uznemiravali ostali učesnici u saobraćaju. sem ako je neophodno da se uĉesnici u saobraćaju upozore na neposrednu opasnost ili ako se u vozilu prevozi povreĎeno ili teško bolesno lice kome je neophodna hitna lekarska pomoć. pre nego što zapoĉne preticanje odnosno obilaţenje ukoliko postoji opasnost od saobraćajne nezgode ako se ovaj znak ne bi dao. Zvuĉni znak upozorenja (sirenom) vozaĉ je duţan da upotrebi uvek kada to zahtevaju razlozi bezbednosti saobraćaja. 61 .

.kada je jedna ruka podignuta vertikalno (slika 36. Ovim znakom dozvoljava se pojedinim učesnicima u saobraćaju dalje kretanje kad je saobraćaj inače zatvoren zbog znaka koji je dat podignutom rukom ili obzirom na položaj tela ovlašćenog lica. Propisano je da ovlašćena lica daju znake odreĎenog značenja rukama i poloţajem tela. Na otvorenom putu znak ima navedeno značenje samo kada se ovlašćeno lice nalazi na kolovozu. Znak vozaĉu da smanji brzinu kretanja.) znači obavezu zaustavljanja za sva vozila. . Ako je znak dat na raskrsnici. Znak se daje otvorenom šakom ili koristeći tablicu ili palicu za regulisanje saobraćaja.Ovlašćena lica su milicioneri ili druga lica koja na osnovu ovlašćenja iz zakona vrše kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima. Za pešake znak takoĎe znači zabranu prolaza. da ubrza kretanje ili zaustavi svoje vozilo moţe se davati i iz vozila. ne znaĉi obavezu zaustavljanja za vozila koja su već ušla u raskrsnicu. tablicom ili palicom za regulisanje saobraćaja. . I pri davanju ovog znaka može se koristiti palica ili tablica za regulisanje saobraćaja.kretanje rukom u laktu s desna u levo znači da vozači u čijem pravcu se daje znak treba da ubrzaju kretanje vozila. 62 .horizontalno predruĉena ruka (slika 37.lagano mahanje rukom gore dole sa dlanom okrenutim na dole znači da vozači u čijem se pravcu daje ovaj znak treba da smanje brzinu kretanja. Ovaj znak se takoĎe može davati bilo rukom.) znači zabranu prolaza za sve učesnike u saobraćaju ĉiji smer kretanja seĉe pravac u kome je ispruţena ruka. kao i zvuĉne i svetlosne znake. osim ako su započeli da prelaze kolovoz. Znaci koji se daju rukama i položajem tela imaju sledeće značenje: . odnosno za vozila koja ne mogu bezbedno da se zaustave u času kada ovlašćeno lice podigne ruku. Ovlašćeno lice može uz ovaj znak da dozvoli dalje kretanje pojedinim učesnicima u saobraćaju. ako to obezbeĎuje brže odvijanje saobraćaja dajući odgovarajući znak.

Ili slika 39. . Znaci pištaljkom daju se u kombinaciji sa znacima koji se daju rukama.sa više uzastopnih kratkih zviţduka opominje se neki od učesnika u saobraćaju da je postupio protivno zahtevu 63 . a da vozila koja dolaze sa boĉnih strana imaju pravo prolaza (slika 39.). telo u normalnom stojećem poloţaju sa rukama odruĉenim. znači da vozilo iz pravca kome su okrenuta leĎa odnosno prsa ovlašćenog lica moraju da se zaustave. Slika 39.jedan kratak zviţduk poziva učesnike u saobraćaju da obrate paţnju na znak kojim će ovlašćeno lice izraziti odreĊeni zahtev. Slika 38. Slika 39.a ZVUĈNI ZNACI daju se pištaljkom ili posebnim ureĎajem za davanje zvučnih znakova na vozilu. i imaju sledeće značenje: .a) Slika 36. Slika 37.- - podignuta i ispruţena ruka sa dlanom usmerenim prema nekom vozilu znači obavezu zaustavljanja za vozača tog vozila (slika 38.

da bi postupio po naredbi ovlašćenog lica.izraženom pomoću znaka ili suprotno pravilima saobraćaja.jedan dug zviţduk dat zajedno sa vertikalno podignutom rukom znači obavezno zaustavljanje za sva vozila. koja se naizmenično pale na posebnim motornim vozilima koja prate odreĎene ličnosti. . osim za vozaĉe vozila pod pratnjom. Trepćuće ili rotaciono svetlo plave boje na vozilima sa pravom prvenstva znaĉi obavezu za sve vozaĉe koji ga vide. 64 . jedno plave. Vozilo sa pravom prvenstva koje upotrebljava dva plava svetla. Po potrebi vozač je dužan da zaustavi svoje vozilo dok ta vozila proĎu. odnosno postavljenom saobraćajnom znaku. obezbeĊuje prolaz jednom ili koloni vozila koja se kreću iza njega. Trepćuća svetla. učesnici u saobraćaju su dužni da pogledaju u pravcu ovlašćenog lica koje će pokazati na propisani način na koga se od uĉesnika u saobraćaju dati znak odnosi i šta je duţan da uĉini. SVETLOSNI ZNACI daju se ureĎajima na motornim vozilima i sredstvima koja se koriste ručno. vozaĉ je obavezan da smanji brzinu. da ih propusti i da po potrebi zaustavi svoje vozilo dok proĊu vozila koja se posebno obezbeĊuju. Za pešaka ovaj znak znaĉi obavezu da se skloni sa kolovoza da bi propustio vozilo sa pravom prvenstva. a po potrebi i da zaustavi vozilo. . Ako vozilo koje daje znak plavim rotacionim svetlom stoji na kolovozu. obavezuju vozaĉa da se zaustavi.jedan kratak zviţduk obavezuje uĉesnika u saobraćaju da postupi po datom znaku samo kad ovlašćeno lice reguliše saobraćaj na raskrsnici Kad je dat znak sa više uzastopnih zviţduka. da ustupe tom vozilu prvenstvo prolaza. a jedno crvene boje. Pešak je obavezan da se ukloni sa kolovoza dok ova vozila ne proĊu. Zvučni znakovi koji se daju posebnim ureĊajem na motornom vozilu sastoje se od niza tonova raznih visina (zavijajući zvuk) i upotrebljavaju se samo u kombinaciji sa odreĊenim svetlosnim znacima. da se strogo pridržava naredbi koje mu daju lica iz pratnje i da ustupi prvenstvo prolaza ovim vozilima i da ih ne pretiĉe. Vozač je obavezan da obrati pažnju na vozila kojim se obezbeĎuje prolaz.

). pod uslovom da time ne ugrožavaju bezbednost drugih učesnika u saobraćaju (slika 40. Mahanje upravno u odnosu na put obavezuje vozaĉa da zaustavi svoje vozilo. bateriju. da noću umesto velikih svetala upotrebi oborena svetla za osvetljavanje puta. Radi omogućavanja nesmetanog prolaza vozilima pod pratnjom. i drugo ručno sredstvo sa postojanim crvenim svetlom da bi učesnicima u saobraćaju saopštio odreĎenu naredbu.). o zabrani preticanja ili obilaţenja kolone vozila. osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima ovlašćenog lica i na njih se ne primenjuju zakonske odredbe o ograniĉenju brzine. obavezuje vozaĉa neposredno iza vozila organa unutrašnjih poslova da zaustavi svoje vozilo.Svetlosni znak “STOP MILICIJA” na zadnjoj strani vozila na tabli crvene boje. VOZILA POD PRATNJOM Kao vozila pod pratnjom smatraju se vozila kojima je dodeljena pratnja pripadnika milicije ili vojnih lica na posebnim motornim vozilima snabdevenim ureĊajima za davanje posebnih svetlosnih i zvuĉnih znakova. da se strogo pridržava naredbi koje mu daju lica iz pratnje i da kretanje nastavi tek pošto proĊu sva vozila pod pratnjom. 65 . i to u vreme dok se ti znaci daju (slika 40. Vozila pod pratnjom imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila. Vozaĉ koji na putu Slika 40. izuzev ako to dozvole lica iz pratnje. Vozila pod pratnjom ne smeju se preticati. pešaci su duţni da se uklone sa kolovoza dok ta vozila proĊu. Ovlašćeno lice može da koristi fenjer. stigne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom. o zabrani presecanja kolone pešaka. duţan je da zaustavi svoje vozilo. kada je osvetljen.

U pogledu meĊusobnog prava prvenstva prolaza vozila sa pravom prvenstva prolaza. koja dolaze iz suprotnih smerova jednom saobraćajnom trakom. važe opšta pravila o prvenstvu prolaza (pravilo desne strane). vatrogasne sluţbe. da ih propuste. kad posebnim ureĊajima daju svetlosne i zvuĉne signale. ovo propuštanje reguliše se postavljanjem privremenih ureĎaja za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova na krajnjim tačkama ovakve deonice puta. NAIZMENIĈNO PROPUŠTANJE VOZILA Ako prilikom izvoĎenja radova na putu doĎe do takvog suženja puta. ovo regulisanje saobraćaja mogu vršiti i odreĊena lica iz organizacije rada i to naizmeniĉnim dizanjem odnosno spuštanjem crvene i zelene zastavice ili postavljanjem crvene ili zelene table okruglog oblika. 66 . Ukoliko je deonica puta na kojoj se izvode radovi kraća i pregledna čitavom dužinom i ako radovi traju kraće vreme. Kada vozila organa unutrašnjih poslova ili vozila oruţanih snaga SRJ upotrebom dva plava svetla. da je organizacija rada koja izvodi radove prinuĎena da organizuje naizmenično propuštanje vozila. vozaĉi su duţni da obrate paţnju i na vozila kojima se obezbeĊuje prolaz. u odnosu na vozila pod pratnjom.VOZILA SA PRAVOM PRVENSTVA PROLAZA Na vozila sluţbe hitne pomoći. Ova vozila imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila osim. pod uslovom da ne ugroţavaju bezbednost drugih uĉesnika u saobraćaju. ne primenjuju se zakonske odredbe o: ograniĉenju brzine. organa unutrašnjih poslova. znacima koje daju ovlašćena sluţbena lica. Pešaci su duţni da se uklone sa kolovoza dok ta vozila proĊu. vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svetlosnim saobraćajnim znakovima. obezbeĎuju prolaz drugim vozilima koja se kreću iza njih. o zabrani presecanja kolone pešaka. oruţanih snaga SRJ. a po potrebi i da zaustave svoje vozilo dok ta vozila proĊu. o zabrani preticanja kolone vozila.

na njima moraju biti postavljena i trepćuća svetla narandžaste boje. moraju biti obojeni naizmenično crvenom i belom bojom. na udaljenosti sa koje oceni da svetlom svog vozila zaslepljuje vozača vozila koje mu dolazi u susret a uvek na udaljenosti manjoj od 200 m. Dva narandžasta svetla označavaju da se radovi izvode na sredini kolovoza i vozači su dužni da branik obilaze u smeru kretanja. UPOTREBA SVETLA U SAOBRAĆAJU Od prvog sumraka pa do potpunog svanuća (noću). snabdeveni refleksnim staklima ili reflektujućim materijama odgovarajuće boje.Kada se saobraćaj na suženom delu puta reguliše pomoću crvene i zelene zastavice odnosno table. Vozač vozila na motorni pogon dužan je da umesto velikih svetla za osvetljavanje puta upotrebljava oborena svetla: pri mimoilaţenju sa drugim vozilom. 67 - - . Za osvetljavanje puta po pravilu. na vozilu na motorni pogon moraju da budu upaljena najmanje dva bela svetla na prednjoj strani i paran broj svetla crvene boje na zadnjoj strani vozila. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. vozač upotrebljava velika svetla. Branici koji se mogu postaviti radi regulisanja ili obezbeĎenja učesnika u saobraćaju na suženim delovima puta. u vreme dok vozilom prolazi pored organizovane kolone pešaka. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. prolaz imaju ona vozila koja nailaze iz smera gde je podignuta zelena zastavica odnosno postavljena zelena tabla. Tri narandžasta svetla označavaju da se radovi izvode na celoj širini kolovoza i da kolovoz nije prohodan za saobraćaj. u vreme dok se na kratkom odstojanju kreće za drugim vozilom u takvom položaju da velikim svetlima svog vozila zaslepljuje vozača vozila ispred sebe. Jedno narandžasto svetlo označava da se radovi izvode na jednoj kolovoznoj traci i vozači su dužni da obilaze branik sa one strane sa koje je upaljeno svetlo. a noću.

pri čemu najmanja duţina puta koju osvetljava snop velikih svetla iznosi 100 metara. Svetla za označavanje vozila moraju biti upaljena za vreme dok su upaljena bilo koja svetla za osvetljavanje puta ili posebna svetla za maglu. Oborena svetla koriste se za osvetljavanje puta u tunelu. Svetla za oznaĉavanje vozila na motorni pogon upotrebljavaju se samo kad je vozilo zaustavljeno ili parkirano na putu. Svetla za maglu mogu se upotrebljavati samo po magli ili u sluĉaju smanjene vidljivosti.- kada se kreće putem koji se pruţa neposredno pored plovnog puta ili pored ţelezniĉke ili tramvajske pruge. za vreme voţnje da ima na vozilu upaljena najmanje oborena svetla za osvetljavanje puta. Motorno vozilo koje po svojim konstrukciskim svojstvima ne može da razvije brzinu od 30 km/h može imati ugraĊena samo oborena svetla za osvetljavanje puta. a na zadnjoj strani crvene boje. Svetla za maglu na prednjoj strani vozila mogu biti bele ili ţute boje. Svetlosni snop farova za maglu na motornom vozilu mora osvetljavati put dužine od najmanje 35 metara. za osvetljavanje puta ili svetla za maglu ili oba svetla istovremeno. vozač vozila na motorni pogon mora. Po magli vozač vozila na motorni pogon mora na vozilu da ima upaljena oborena svetla. odnosno sa vozilom koje se kreće po šinama. Oboreno svetlo na motociklu mora biti upaljeno za vreme voţnje van naseljenog mesta. Noću kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. a koje nailazi iz suprotnog smera. kao i svetla za osvetljavanje registarske tablice. Svetla za osvetljavanje vozila na motorni pogon moraju da budu upaljena u vreme dok su upaljena bilo koja svetla za osvetljavanje puta ili posebna svetla za maglu. Svetlosni snop oborenog svetla treba da osvetljava put u dužini od najmanje 40 metara i najviše 80 metara. 68 . u susretu sa plovilom. Izvor svetlosti farova velikog svetla je bliže uzdužnoj osi vozila u odnosu na oborena svetla. Prelaz sa velikih na oborena svetla za osvetljavanje puta i obrnuto vrši se istovremeno i istom komandom. Svetla na zadnjoj strani vozila su crvene boje osim svetla za osvetljavanje puta za hod unazad.

Ukoliko se na vozilu aktivira radna koĉnica. tako da se jasno vidi sa dovoljne udaljenosti. na instrument tabli mora biti ugraĊena crvena kontrolna lampa koja vozača upozorava na to. koji imaju ugraĎen ureĎaj za uključivanje svih pokazivaĉa pravca. . četiri i više točkova.vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na za to posebno odreĊenim mestima na kolovozu ili van kolovoza ili na ulicama sa slabim intezitetom saobraćaja.bicikl. moţe da ima. upaljeno samo jedno svetlo koje se sa prednje strane vidi kao belo svetlo. sa tolerancijom 30 ). Vozač može da kontroliše da li su uključeni pokazivači pravca na motornom vozilu pomoću optiĉke ili zvuĉne naprave. Kada se na vozilu ukljuĉe velika svetla za osvetljavanje puta u kabini vozača pali se lampa plave boje. vozaču na instrument tabli pali se lampa zelene boje. kad je zaustavljeno ili parkirano na ulici u naselju. Pokazivači pravca na vozilu funkcionišu ispravno ako daju svetlost odreĎene učestalosti žmiganja ( 90 treptaja u minuti.8 metara. bicikl sa motorom i motocikl bez boĉne prikolice. Na vozilu na motorni pogon obavezna su još i gabaritna svetla ukoliko visina motornih vozila i priključnih vozila prelazi 2. . koji nema akumulator kada su parkirani u naselju uz samu ivicu kolovoza. a sa zadnje strane kao crveno svetlo i koje je postavljeno na strani suprotnoj od ivice kolovoza uz koju je vozilo zaustavljeno ili parkirano. ukljuĉiće se stop svetlo. a širina od 2 m i kome nije pridodato prikljuĉno vozilo.Vozilo na motorni pogon. 69 .vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na osvetljenom delu puta. KONTROLNE LAMPE Na motornim vozilima sa tri. ĉija duţina nije veća od 8 m. a ukoliko se ukljuĉe svetla za oznaĉavanje vozila ili oborena svetla. Funkcionisanje pokazivaĉa pravca je ispravno ako se ukljuĉuje nezavisno od ukljuĉivanja bilo kog svetla na vozilu. Izuzeci kada na vozilu ne moraju biti upaljena svetla za oznaĉavanje vozila: .

Na prelazu puta preko železničke pruge u nivou. kad se na svetlosnom saobraćajnom znaku pojavi crveno trepćuće svetlo ili crveno neprekidno svetlo. 70 . ali što bliţe desnoj ivici kolovoza. bicikla sa motorom je duţan da se kreće po biciklistiĉkoj stazi ili traci ako ona postoji. Ako su branici ili polubranici spušteni ili su počeli da se spuštaju.SAOBRAĆAJ NA PRELAZU PUTA PREKO ŢELEZNIĈKE PRUGE Kad se vozilom približava prelazu puta preko železničke pruge u nivou. Noću ili u uslovima smanjene vidljivosti na biciklu. krećući se u smeru saobraćaja. vozač je dužan da kretanje vozila podesi tako da ga može zaustaviti ispred ureĎaja za zatvaranje saobraćaja ( branici. ili ispred ureĎaja za davanje znakova (svetlosnih i zvučnih) kojima se najavljuje približavanje voza. Ako na putu postoji posebna biciklistička traka ili staza. učesnici u saobraćaju su dužni da prelaze preko pruge tek pošto se uvere da prugom ne nailazi voz ili neko drugo vozilo koje se kreće po šinama. polubranic i). ali jedan za drugim. Kad na javnom putu ne postoji saobraćajna staza ili traka. vozači bicikla i bicikla sa motorom se moraju kretati desnom stranom biciklističke staze u smeru kretanja. I kad svetlo nije upaljeno vozači su dužni da sa posebnom opreznošću prelaze preko pruge. Maksimalna brzina tom prilikom je 25 km/h. na kome nema ureĎaja za zatvaranje saobraćaja ili davanja znakova. biciklu sa motorom i motociklu bez bočne prikolice (širine do 1. BICIKALA SA MOTOROM I MOTOCIKLA Vozaĉ bicikla. vozač bicikla ili bicikla sa motorom se može kretati kolovozom. Ako se dva ili više vozača kreću u grupi. SAOBRAĆAJ BICIKALA. Učesnici u saobraćaju su duţni da se zaustave ispred prelaza puta preko ţelezniĉke pruge u nivou.3 m) mora biti upaljeno sa prednje strane vozila najmanje jedno svetlo bele boje i na zadnjoj strani vozila jedno svetlo crvene boje. moraju se kretati uz desnu ivicu kolovoza. učesnici u saobraćaju su duţni da se zaustave ispred prelaza i saĉekaju dok voz proĊe. kao i kad se daju svetlosni ili zvučni znaci da voz nailazi ili se približava.

bicikla sa motorom i motocikla bez boĉne prikolice.da vozaĉ bicikla. Vozač bicikla sa motorom i vozač motocikla mogu na zadnjem sedištu prevoziti lice. vozač zaprežnog vozila mora prevesti životinje preko tog prelaza. kao i vozač. 71 . umanjuje stabilnost svog vozila.Vozaĉ motocikla mora drţati upaljena oborena svetla uvek za vreme voţnje van naseljenog mesta i po danu. Ako se kreću dva ili više zaprežnih vozila.uĉenje voţnje bicikla na magistralnim i regionalnim putevima. Na prelazu puta preko železničke pruge u nivou ili puta rezervisanog za saobraćaj motornih vozila. Vozač bicikla stariji od 18 godina na tom sedištu sme prevoziti lice do 7 godina starosti. Vozač zaprežnog vozila mora da upravlja sve vreme do se vozilo kreće po putu i dužan je da vozilo drži što bliže desnoj ivici kolovoza. Vozač motocikla može prevoziti lice i u bočnoj prikolici ako postoji posebno sedište. pridržava se za drugo vozilo. a sa zadnje strane svetlom crvene boje. bicikla sa motorom i motocikla skida ruke sa upravljaĉa u voţnji. da vuče ili prevozi predmete koji ga ometaju u upravljanju ili ugrožavaju ostale učesnike u saobraćaju.uĉenje voţnje bicikla na javnom putu deci mlaĊoj od 7 godina. . Na biciklu i biciklu sa motorom se mogu prevoziti i druga lica ako na vozilu postoji ugraĎeno posebno sedište. mora nositi zaštitnu kacigu uvek za vreme voţnje na putu. upravlja nebezbedno svojim vozilom. Noću i u uslovima smanjene vidljivosti zaprežno vozilo mora biti obeleţeno sa prednje leve strane svetlom bele boje. . Zabranjeno je: . . moraju se kretati jedan iza drugog. ali pod uslovom da to lice.voţnja bicikla i bicikla sa motorom na auto putu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. na rastojanju od 50 m. SAOBRAĆAJ ZAPREŢNIH VOZILA Zaprežnim vozilom u saobraćju može upravljati lice sa navršenih 14 godina ţivota. kao i vuĉenje (šlepanje) bicikla.

. . registarske tablice i druge propisane oznake na vozilu. Nije dozvoljeno opteretiti vozilo ni preko nosivosti koja je upisana u saobraćajnoj dozvoli i koju odreĎuju tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila.ne umanjuje u većoj meri stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom. TERET NA VOZILU U saobraćaju na putu vozilo se ne sme opteretiti preko svoje nosivosti ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. . bez obzira na doba dana i duţinu tunela vozaĉ je duţan da drţi upaljena oborena svetla za osvetljavanje puta (slika 41. .Zabranjeno je: . odnosno preko najveće dozvoljene mase koju dozvoljavaju osobine puta.kretanje zapreţnog vozila po auto-putu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. 72 Slika 41. Za vreme kretanja kroz tunel. kao i ostavljanje zaprege bez nadzora na putu. Teret na vozilu ne sme da preĊe najudaljeniju taĉku na prednjoj strani vozila za više od 1 m.ne zaklanja svetlost i svetlosno signalne ureĊaje na vozilu.ne stvara suvišnu buku i ne rasipa se po putu.ne ugroţava bezbednost učesnika u saobraćaju i ne nanosi štetu putu i objektima na putu. SAOBRAĆAJ U TUNELU U vreme kretanja kroz tunel vozaĉ ne sme da zaustavi vozilo.ne umanjuje vozaĉu preglednost nad putem.). niti da vozilom vrši polukruţno okretanje ili kretanje vozilom unazad. . Teret na vozilu mora da bude tako rasporeĊen i po potrebi priĉvršćen i pokriven da: .

obeleţava se svetlom ili katadiopterom. koji se prevozi Slika 42. vozilom mora da bude oznaĉena svetlom i reflektujućom materijom crvene boje. koji sa prednje strane vozila daju belo. s tim da preostali deo tereta bude oslonjen na tovarni prostor vozila kojim se prevozi. PREVOZ LICA MOTORNIM I PRIKLJUĈNIM VOZILIMA Prevoz lica i stvari moţe se vršiti kao javni prevoz ili kao prevoz za sopstvene potrebe. Motornim vozilom moţe se prevoziti samo onoliko lica koliko je oznaĉeno u saobraćajnoj dozvoli za to vozilo. Najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila sme da preĎe najviše jedna šestina ukupne dužine tereta. Autobusima i trolejbusima moţe se prevoziti samo onoliko lica koliko ima ugraĊenih sedišta i odreĊenih mesta za stajanje. ukupna masa prikolice ne moţe biti veća od mase vuĉnog vozila za više od 50%.Ako teret na vozilu prelazi za više od 1 m najudaljeniju taĉku na zadnjoj strani vozila.). Kod spregnutih vozila. mora da bude oznaĉena tablom kvadratnog oblika dimenzije 50x50 cm obojene naizmeniĉno kosim trakama reflektujuće narandţaste i bele boje (slika 42. Broj mesta za stajanje u autobusima utvrĎuje se na osnovu fabriĉke dokumentacije o vozilu i upisuje se u saobraćajnu dozvolu. Ako su u autobusu ili trolejbusu predviĎena mesta za stajanje moraju biti ugraĎeni i držači. 73 . Noću kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. a sa zadnje strane crveno svetlo. Najisturenija tačka tereta koji se prevozi teretnim motornim ili priključnim vozilom. najisturenija taĉka tereta mora se obeleţiti na putniĉkom automobilu crvenom tkaninom. Kad teret na vozilu na motorni pogon prelazi za više od 40 cm spoljnu ivicu prednjeg ili zadnjeg svetla za označavanje vozila. najisturenija tačka na teretu.

na nestabilnom teretu ili teretu koji prelazi visinu tovarnog sanduka. Dozvoljeno je da se u zatvorenom prostoru motornog vozila koje se ne moţe otvoriti iznutra prevoze lica samo u vozilima organa unutrašnjih poslova. U teretnom vozilu sa automatskim istovarivaĉem. Na spoljnim delovima motornog vozila ne smeju se prevoziti lica.). moţe se prevoziti najviše 5 lica koja rade na utovaru ili istovaru tereta. u prostoru za smeštaj tereta ne smeju se prevoziti lica. osim ako je takva namena tog vozila (vatrogasno. Prevoz lica u priključnom vozilu sa automatskim istovarivaĉem koje vuĉe traktor dozvoljeno je samo kad je taj ureĊaj iskljuĉen. Ukupna teţina lica koja se prevoze u teretnom motornom vozilu u prostoru odreĎenom za smeštaj tereta ne sme da preĊe 70% nosivosti vozila i za svako lice mora da bude obezbeĎeno sedište širine od najmanje 45 cm. Ukupno trajanje upravljanja motornim vozilom ĉija najveća dozvoljena teţina prelazi 3500 kg ne sme da preĊe u toku 24 ĉasa 8 ĉasova. elektrodistribucija. Na teretnim motornim vozilima.U autobusima kojima se vrši prevoz dece ili učenika. Skupni prevoz lica u prikljuĉnom vozilu koje vuĉe traktor moţe se vršiti izuzetno. Teretnim motornim vozilom kojim se vrši skupni prevoz lica može upravljati samo vozaĉ koji je najmanje 3 godine upravljao vozilom kategorije kojoj to vozilo pripada. sedeti na stranicama karoserije. mora da bude istaknuta oznaka PREVOZ DECE – na prednjoj levoj i zadnjoj levoj strani vozila. Teretno motorno vozilo kojim se vrši skupni 74 . organa pravosuĊa i oruţanih snaga SRJ. u prostoru odreĎenom za smeštaj tereta. U teretnim motornim vozilima u prostoru odreĎenom za smeštaj tereta ne smeju se skupno prevoziti lica mlaĊa od 14 godina. Ako se teretnim motornim vozilom prevozi stoka. dok je prevoz lica na prikljuĉnom vozilu koje vuĉe teretno vozilo zabranjeno. Ova lica ne smeju u vozilu stajati. dok se pojedinaĉno smeju prevoziti u pratnji punoletnog lica. gradska čistoća i sl. kao i u teretnom motornom vozilu koje vuĉe prikljuĉno vozilo prevoz lica je zabranjen.

javni prevoz putnika i stvari motornim vozilom može vršiti graĊanin kome je to osnovno zanimanje. organizacije i preduzeća ĉiji je predmet poslovanja vreme javnog prevoza. Propisima je odreĊeno da se upravljanje vozilom smatra neprekidnim ukoliko vozaĉ nije imao prekid voţnje od najmanje pola sata. U autobusu koji vrši javni prevoz moţe se prevoziti onoliki broj lica koliko ima ugraĊenih sedišta i odreĊenih mesta za stajanje. 75 . zakonom su odreĎeni uslovi koje vozač mora ispunjavati u pogledu radnog vremena i odmora za vreme vožnje. Vozilo kojim se vrši linijski prevoz bez prethodno upisanog reda voţnje u registar moţe biti iskljuĉeno iz saobraćaja oduzimanjem saobraćajne dozvole. Javni prevoz moţe se vrsiti kao linijski ili kao slobodan vanlinijski. Ako ispunjava propisne uslove. lica pod uticajem alkohola. Vozilom u linijskom prevozu ne mogu se bez pratioca prevoziti deca ispod šest godina starosti. pod uslovima utvrĊenim zakonom. lica obolela od zaraznih bolesti. Na motornom ili prikljuĉnom vozilu mogu se prevoziti lica samo u onom broju koji je oznaĉen u saobraćajnoj dozvoli. odnosno posle preĊenih 500 km puta. Broj mesta za stajanje u autobusu koji vrši javni prevoz utvrĊuje se prema dozvoljenom opterećenju vozila i upisuje se u saobraćajnu dozvolu. opasne materije i sliĉno. VOZILA JAVNOG PREVOZA Pored zdravstvenih uslova koje mora ispunjavati svaki vozač motornog vozila. posmrtni ostaci. Javni prevoz mogu vršiti. Propisano je da se u upravljanju autobusom na relacijama preko 500 km vozači smenjuju najdocnije posle osam ĉasova ukupnog trajanja vožnje.prevoz ne sme se kretati brzinom većom od 50 km/h. Traktor koji vuĉe prikljuĉno vozilo kojim se vrši prevoz lica ne sme se kretati brzinom većom od 25 km/h.

kreće pored vozila javnog prevoza putnika ( autobus. a ova vozila moraju u opremi imati i vatrogasni aparat kao i ureĎaj koji se zove tahograf. Obaveza vozaĉa koji se Slika 43. Tehniĉki pregled motornih i prikljuĉnih vozila kojima se vrši javni prevoz vrši se svakih šest meseci. Vozaĉi autobusa kada se ukljuĉuju sa ovakvih stajališta. vozaĉi su duţni da se zaustave i voziliSlika 44. Tahograf je obavezan za teretna motorna vozila najveće dozvoljene teţine preko 5 tona. odnosno izlaze (Slika 43). 76 . duţni su da propuste sva vozila iza njih (Slika 43). Kada je u pitanju autobusko stajalište van kolovoza. Vozilu za prevoz lica moţe biti pridodato samo jedno prikljuĉno vozilo.U vozilu kojim se vrši linijski prevoz ukrcavanje i iskrcavanje putnika moţe se vršiti samo na odreĊenim stanicama ili stajalištima. da se kreće smanjenom brzinom tako da ne ugroţava lica koja u to vozilo ulaze. ma javnog prevoza omoguće ukljuĉivanje u saobraćaj kada oni odgovarajućim znakom ispolje svoju nameru (Slika 44). Vozač autobusa ili skupa vozila čija najveća dozvoljena težina prelazi 3500 kg. tramvaj) zaustavljenog na stajalištu na kolovozu. preĎenom putu i vremenu vožnje. koji registruje podatke o brzini. nakon upravljanja vozilom u ukupnom trajanju od 8 ĉasova u toku 24 ĉasa mora pre početka svog radnog dana da ima neprekidan odmor od najmanje 10 ĉasova.

GraĎanin koji vrši slobodan vanlinijski prevoz putnika ili robe dužan je da primi na prevoz svakog putnika ili stvar u granicama raspoloživih sedišta. Slobodan linijski prevoz putnika i stvari je prevoz za koji se relacija i drugi uslovi utvrĎuju posebno za svaki prevoz. prezime i prebivalište prevoznika. a vozilo kojim vrši prevoz stvari na vratima kabine natpis koji sadrži ime. odnosno korisne nosivosti vozila. Ukupno trajanje radnog vremena vozača . ako prevoz počinje ili se završava na teritoriji te opštine. Ako se u upravljanju motornim vozilima smenjuju dva vozaĉa (udvojena posada) i ako se u vozilu nalazi ureĎen ležaj. Vozač vozila koje se kreće iza autobusa kojim se prevoze deca. 77 . odnosno izlaze iz vozila. sem ako su zakonom ili drugim propisom isključeni iz prevoza. kao i vozaĉ koji tom vozilu dolazi u susret na putu sa dve saobraćajne trake duţan je da se zaustavi dok deca ulaze. Vozilo kojim se vrši organizovan prevoz dece mora biti obeleženo propisanim znakom u saobraćaju na putu. GraĎanin može vršiti slobodan vanlinijski prevoz putnika i robe samo ako dobije odobrenje za vršenje javnog prevoza i ono se daje za teritoriju jedne opštine. prevozilac je dužan da izda potvrdu o visini naplaćene cene prevoza. koji omogućava jednom od njih da se odmara u ležećem položaju.Vozaĉ je duţan da zaustavi svoje vozilo. dnevni i nedeljni odmori vozača i način rada udvojene posade na vozilima i obimu koji utiče na bezbedno upravljanje motornim vozilima utvrĎuje se posebnim propisom koji se donosi na osnovu zakona. svaki vozaĉ mora da ima neprekidan odmor od najmanje 8 ĉasova u toku svakih 30 ĉasova putovanja. Ovaj prevoz graĎanin može vršiti samo jednim vozilom kojim lično upravlja i koje je u njegovoj svojini. Teret koji se ne smatra ruĉnim prtljagom ne sme se prevoziti u prostoru za smeštaj putnika . Vozilo kojim graĎanin vrši prevoz putnika mora imati na sredini prednje strane krova natpis "TAXI". Na osnovu ovog odobrenja prevoz se može vršiti i van teritorije opštine. kada lica ulazeći odnosno izlazeći iz vozila javnog saobraćaja moraju da preĊu preko saobraćajne trake kojom se vozilo kreće . Na zahtev korisnika prevoza. Prevozilac je dužan da na vidnom mestu u vozilu istakne cenovnik usluga prevoza.

Neprekidan odmor vozaĉ mora da koristi izvan vozila. Izuzetno, ako se u vozilu nalazi ureĎen ležaj koji omogućava vozaču da se odmara u ležećem položaju, vozač može da koristi odmor na takvom ležaju, pod uslovom da se za to vreme vozilo ne kreće. PREVOZ OPASNIH MATERIJA MOTORNIM I PRIKLJUĈNIM VOZILIMA Prevoz opasnih materija je ureĎen posebnim Zakonom o prevozu opasnih materija. Prema ovom zakonu opasne su: - Eksplozivne materije. - Zbijeni gasovi, gasovi pretvoreni u tečnoct, gasovi rastvoreni pod pritiskom. - Zapaljive tečnosti. - Zapaljive čvrste materije. - Oksidirajuće materije. - Otrovi. - Radioaktivne materije. - Korozivne (nagrizajuće) materije. - Ostale opasne materije. Vozilo kojim se prevoze opasne materije mora biti oznaĉeno i posebnim listicama, koje su za pojedine klase i vrste opasnih materija propisane. Listicama opasnosti obeležavaju se i kontejneri (ambalaža) u koje se pakuju pojedine vrste opasnih materija. Za svaku vrstu opasne materije pošiljalac je duţan da ispostavi posebnu ispravu o prevozu. Ova isprava mora da sadrži: Podatke o vrsti i sadržini, težini pošiljke. Naznačenje broja komada i vrste ambalaže. Imena i prezimena pošiljalaca i primaoca pošiljke. Naznačenje da je prevozniku, odnosno vozaču predato pismeno uputstvo o posebnim merama bezbednosti koje se prilikom prevoza moraju preduzeti.

Lice koje je odreĎeno da prati i obezbeĎuje prevoz opasnih materija pismeno potvrĎuje prijem opasne materije.
78

Vozilom kojim se prevoze opasne materije ne smeju se prevoziti, niti se u njemu nalaziti, druga lica osim vozaĉa, suvozaĉa i pratioca. Dok prevozi opasne materije vozaĉ je duţan da vozilom upravlja sa naroĉitom opreznošću, kako bi mogao blagovremeno da preduzme sve neophodne mere da spreči saobraćajnu nezgodu, a pri tom brzina njegovog vozila ne sme da preĊe ni u kom sluĉaju 80% od najveće dozvoljene brzine koja je propisana za te kategorije i ni u kom sluĉaju ne sme da bude veća od 70 km/h. Ako se prilikom prevoza opasnih materija desi saobraćajna nezgoda, zbog koje je nemoguće nastaviti vožnju, vozaĉ moţe ostaviti vozilo pod nadzorom suvozaĉa ili pratioca, i obavestiti najbliži organ unutrašnjih poslova ili stanicu milicije. Opasne materije se prevoze specijalnim vozilima koja su posebno konstruisana i ispunjavaju odreĎene uslove. U unutrašnjem saobraćaju moţe se vršiti prevoz opasnih materija i kombi vozilima, a za raznošenje i dostavljanje manjih koliĉina opasnih materijala mogu se koristiti i druga vozila, kao na primer: traktor sa prikolicom, teretni tricikl, ručna kolica itd. , ali samo za vreme normalne vidljivosti danju, a nikako noću i u uslovima smanjene vidljivosti. Vozilo kojim se prevoze opasne materije mora imati: - Dva okrugla svetla narandţaste boje, površine od 10 cm, na prednjoj strani kabine vozila. - Dva okrugla svetla crvene boje, na zadnjoj strani vozila, površine od 10 cm. - Dva znaka za označavanje vozila kojim se prevoze opasne materije, koji se sastoji od table pravougaonog oblika, veličine 40 x 50 cm, presvučene reflektujućom materijom narandţaste boje i oiviĉene crnom ivicom širine 5 cm, koja mora da se vidi na udaljenosti od najmanje 150 m. Jedan znak postavlja se na prednjoj strani, a drugi na zadnjoj strani vozila. Kada se opasne materije prevoze vozilom koje vuče priključno vozilo, onda se jedan znak postavlja na vuĉno, a drugi na zadnjoj strani vuĉenog vozila. Posebna svetla za obeležavanje vozila koje prevozi opasne materije, moraju biti upaljena za vreme prevoženja opasnih materija noću kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika. Ova svetla se ne semeju upotrebljavati
79

kada se vozilom ne vrši prevoz opasnih materija. Motorno vozilo kojim se prevoze opasne materije mora pored standardne opreme imati sledeću opremu: - Vozački alat za opravku kvarova na vozilu za vreme putovanja. - Najmanje dva aparata za gašenje poţara, od kojih je jedan namenjen za gašenje požara na motoru, a drugi za gašenje požara na tovaru. Ovi aparati moraju imati punjenje koje, s obzirom na količinu i vrstu materije, omogućava efikasno gašenje požara. - Dve ruĉne baterijske lampe čiji izvor svetlosti mora da bude narandţaste boje, sa stalnom ili trepćućom svetlošću, koja se može uočiti sa udaljenosti od 150 m. - Dva znaka kojim se oznaĉava zaustavljeno vozilo na putu ( trougao ). - Dve lopate i pijuk. - Prenosnu lampu koja se može prikačiti na akumulator. Vozilo kojim se prevoze opasne materije ne sme se zaustaviti na kolovozu puta niti da se parkira u naselju. Ako doĎe do kvara na vozilu ili saobraćajne nezgode, odnosno ako je vozač prinuĎen da vozilo zaustavi na kolovozu puta, dužan je da preuzme sve potrebne mere da se druga vozila ne dovedu u opasnost. Pored ostalog, vozač je dužan da po danu iza zaustavljenog vozila postavi dva trougla, a noću ili u uslovima smanjene vidljivosti - dve ručne elektronske svetiljke narandžaste boje, da uputi svog pomoćnika na udaljenost od 150 m da odgovarajućom zastavicom ili svetiljkom upozori vozače drugih vozila na opasnost. Vozilo kolim se prevoze radioaktivne materije mora pored propisane opreme za druga vozila ima i sledeću opremu: - Prenosni dozimetrijski ureĎaj za detekciju zračenja. - Traku polivinske folije široku 80 cm, a dugu najmanje 20 m. - Četiri stilodozimetra. - Uže dužine 20 m. - Lična zaštitna sredstva koja se sastoje od kombinezona, kape, gumenih čizama, respiratorske maske i gumenih rukavica. Vozilo kojim se prevoze radioaktivne materije obeleţava se posebnim listicama koje se postavljaju na vrata kabine i spoljne zidove karoserije.
80

TEHNIĈKI PREGLED VOZILA Tehnički pregled motornih i priključnih vozila vrši se najmanje jednom godišnje. primenjuje se isto pravilo kao i za duga vozila. Opštinska skupština na čijoj se teritoriji vrši tramvajski saobraćaj. uslovima rad. ne sme uzimati alkoholna pića dok se ne izvrši uviĊaj. odnosno na njih se ne primnjuje pravilo desne strene. ovlašćena je zakonom da donese bliže propise o obuci.SAOBRAĆAJ TRAMVAJA Vozaĉi tramvaja moraju se pridrţavati svih pravila saobraćaja kao i vozaĉi drugih vozila osim pravca kretanja koji je uslovljen šinama. svetlosne saobraćajne znakove. polaganju ispita. U pogledu meĊusobnog prvenstva prolaza u susretu dva tramvaja na raskrsnici puteva iste vačnosti. Lice koje je uĉestvovalo u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je nastala veća materijalna šteta. Vozači tramvaja moraju poštovati postavljene saobraćajne znakove. moţe da regresira (nadoknadi) štetu od prouzrokovaĉa štete ako je izazvao namerno. vozla za obuku kandidata za vozače) moraju se podvrgavti tehniĉkom pregledu svakih šest meseci. izdavanju dozvola za vozača tramvaja. Zajednica osiguranja koja je nadoknadila štetu iz osnovnog obaveznog osiguranja. upravljajući vozilom bez odgovarajuće vozačke dozvole (osim ako se radi o obuci u smislu propisa). Motorna i prikljuĉna vozila kojima se vrši javni prevoz putnika i robe (kamioni. kao i o tehničkim uslovima koji sa predviĎaju za tramvaje. taksi vozila. Kao što je već naglašeno ova vozila imaju prvenstvo prolaza na raskrsnicama puteva iste važnosti. U slučaju saobraćajne nezgode šteta se nadoknaĎuje trećim licima po osnovu osiguranja sopstvenika vozila od odgovornosti licima koja su pretrpela štetu u saobraćajnoj nezgodi. upravljajući vozilom pod uticajem droge ili alkohola. izuzev prouzrokovaĉu štete. 81 . kao i znake koji daju ovlašćenja za sluţbena lica. OSIGURANJE. Vozač koji je vozilom učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u kojoj ima mrtvih ili povreĎenih lica ima pravo da traži lične podatke od očevidaca saobraćajne nezgode. autobusi.

Na auto put ne sme da stupi vozilo koje zbog kvara ili nedostatka pojedinih delova ne može samo da se kreće. 82 . niti da se kreće unazad ( Slika 45. kao ni vozila koja se ne smatraju motornim vozilima i vozila koja po svojim konstrukcionim svojstvima ne mogu da se kreću brzinom od najmanje 40km/h. Na auto putu vozaĉ ne sme da vrši polukruţno okretanje vozila. osim na površinama izvan kolovoza koje su zato posebno ureĎene i obeležene.SAOBRAĆAJ NA AUTO-PUTU I PUTU REZERVISANOM ZA SAOBRAĆAJ MOTORNIH VOZILA Na auto-putu ne smeju da se kreću pešaci. Ova odredba se odnosi na deo auto-puta koji prolazi kroz naselje. (Slika 46. posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila ako na tom mestu postoji i da preduzme sve potrebne mere da vozilo što pre ukloni sa kolovoza. Vozaĉ koji zbog neispravnosti na vozilu ili drugih razloga prinuĊen da vozilo zaustavi na kolovozu auto puta. ). Na auto putu vozač ne sme da zaustavi motorno vozilo. duţan je da vozilo zaustavi na Slika 45. putu. Izuzetno. koja nije zakrčena vozilima u koloni. stoka. ali samo krajnjom desnom saobraćajnom trakom do prvog priključnog puta kojim se vozilo može isključiti iz saobraćaja na autoSlika 46. vuĉenje vozila auto putem dozvoljeno je ako je neispravnost nastala na auto-putu.) Na auto-putu vozila moraju da se kreću krajnjom desnom saobraćajnom trakom.

kao i lice koje se prevozi tim vozilom. 83 . Ovi znakovi se postavljaju. kako na početku i na kraju. I auto-put i put rezervisan samo za saobraćaj motornih vozila moraju biti obeleženi posebnim saobraćajnim znakovima za obeležavanje tih puteva. Prikljuĉci za vezivanje sigurnosnih pojaseva u putničkom automobilu moraju se postaviti najmanje za prvi red sedišta. smeju da koriste samo dve saobraćajne trake uz desnu ivicu kolovoza. da propusti vozilo koje se kreće po auto-putu. tako i na svim petljama na tim putevima. (Slika 47.) Slika 47. namenjenih za saobraćaj vozila u jednom smeru. kad takva traka postoji u produženju priključnog puta. da se u saobraćaj na auto-putu uključi dajući odgovarajući znak i na naĉin kojim ne ugroţava saobraćaj vozila koja se kreću po auto-putu. Vozač koji se svojim vozilom uključuje na auto-put duţan je da koristi posebnu traku za ubrzanje. Vozaĉ koji se vozilom iskljuĉuje sa auto-puta. ako na mestu gde se ukljuĉuje u saobraćaj na autoputu ne postoji posebna traka za ubrzavanje. ako takva traka postoji na ulazu u priključujući put.Na auto-putu sa više saobraćajnih traka. vozaĉi teretnih motornih vozila ĉija najveća dozvoljena masa prelazi 3500 kg i skupovi vozila ĉija duţina prelazi 7 metara. duţni su da ih koriste za vreme dok se vozilo kreće u saobraćaju na putu. SIGURNOSNI POJAS Vozaĉ motornog vozila u kome su ugraĊeni sigurnosni pojasevi. dužan je da sa svojim vozilom blagovremeno zauzme položaj na krajnjoj desnoj traci i da što pre preĊe na posebnu traku za usporavanje. Sva napred navedena pravila o saobraćaju na auto-putu u svemu se primenjuju i na saobraćaj na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila.

Najveću grešku vozači prave na račun uštede goriva. ne smeju se prevoziti deca ispod 12 godina starosti. UTICAJ PRAVILNE VOŢNJE NA POTROŠNJU GORIVA Vozači svojim načinom vožnje mogu umnogome doprineti da im potrošnja goriva bude i do 30% manja na jednom istom delu puta. UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE UreĊaj za upravljanje mora biti pouzdan i tako izveden da vozač može na lak. Pored neposredne zaštite vozača i putnika od povreda. U primeni su obični i inercioni pojasevi. koji se nalaze u poloţaju zaokretanja pri kretanju vozila po horizontalnoj ravni. i odrasle osobe koje drţe u krilu malo dete. 84 . Sigurnosni pojas sprečava da telo vozača ili putnika bude nekontrolisano izbačeno iz sedišta putem sile inercije kod saobraćajnih nezgoda. odnosno sva ova lica moraju sedeti na zadnjem sedištu. Treba znati da je takvo kretanje nebezbedno i nepropisno jer usporavanje vozila se tada vrši samo kočnicom (nema motornog kočenja). On mora biti takav da se prednji toĉkovi vozila.Nakon kraćeg kretanja sa srednjim brojem obrtaja motora treba izvršiti promenu u veći stepen prenosa. posle oslobaĊanja toĉka upravljaĉa. naglog kočenja sl. lica pod uticajem alkohola. sami vraćaju ka poloţaju za pravolinijsko kretanje. sigurnosni pojasevi doprinose bezbednosti i tako što ne dozvoljavaju nekontrolisano kretanje vozila što takoĎe posredno doprinosi da posledice saobraćajne nezgode budu blaže. brz i siguran način menjati pravac kretanja vozila. Kod inercionih pojaseva efikasnija je zaštita i smanjena je opasnost od povreda koje nanosi remen pri izrazito jakim udarima vozila o prepreku.Voţnja je ekonomiĉnija kada se postignuta brzina odrţava ujednaĉeno i kada nema naglih ubrzavanja ili usporavanja upotrebom radne kočnice.U putniĉkom automobilu na prednjem sedištu do vozača. Stoga vozači moraju znati sledeće: . gašenjem motora na nizbrdici. odnosno udara vozila. .

aktivira sa sila kočenja. Iste efekte kočenja ne mogu ostvariti radna. Radna koĉnica se aktivira pritiskom koji mora da bude u odreĊenim granicama. Radnom kočnicom rukuje vozač sa svog mesta. Okretanje točka upravljača (volan) može se preneti na prednje točkove: mehanički. gde se sila kočenja prenosi posredstvom hidraulike (odgovarajućeg ulja). Pritiskom stopala na komandu. Kočni sistem čine: radna. . a efikasno usporavanje nastaje nakon izvesnog intervala vremena. ali najviše moţe biti 20 %. da bi se sa što manje napora vozača omogućilo okretanje točka upravljača. sa ili bez pomoći servo ureĎaja ili hidrauličnim prenosom. Kod pomoćnog servo ureĎaja može se primetiti hidraulična. brzo i efikasno. ne ispuštajući upravljač iz ruku. radna kočnica se izvodi kao hidraulična. nikad ne izvodi kao mehaniĉka. Sve tri koĉnice moraju efikasno funkcionisati.a intenzitet kočenja zavisi od veliĉine tog pritiska koji mora da bude u odgovarajućim granicama da bi se omogućilo zaustavljanje vozila na siguran. Kod putničkih automobila. pomoćna i parkirna kočnica.Najveći dozvoljeni hod točka upravljača na vozilu je odreĎen propisima i ne sme ni u kom sluĉaju biti veći od 30 stepeni. 85 . Radna koĉnica dejstvuje podjednako na sva četiri točka. Razlika sile koĉenja na toĉkovima iste osovine dozvoljena je do odreĊenog procenta. UREĐAJI ZA ZAUSTAVLJANJE Prema propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima. da bi se smatralo da su kočioni ureĎaji na vozilu ispravni. Usporavanje vozila kočenjem radnom kočnicom nastaje usled trenja izmeĊu koĉionih površina. ureĎaji za zaustavljanje čine kočioni sistem vozila. Ova kočnica se kod savremenih automobila koji razvijaju veće brzine.Da vozilo ostane nepokretno kad se ostavi na putu u nagibu. pedalu radne kočnice. Standardna radna koĉnica izvedena je kao noţna. pomoćna i parkirna koĉnica. pneumatska. Ovaj sistem ima ulogu da omogući: . a reĎe i elektro konstrukcija. brz i efikasan način. Mehanizmi ureĎaja za upravljanje su vrlo složeni i postoje različita konstrukcijona rešenja.Da se vozilo zaustavi sigurno. bez obzira na opterećenost vozila. nagib puta po kome sa vozilo kreće.

Prenosni sklopovi kod pomoćne koĉnice su mehaniĉki (poluge. Parkirna koĉnica skupa vozila mora da obezbedi nepokretnost celog skupa vozila pri nagibu od 8 %. Obzirom da treba ukočiti točkove koji se okreću 86 . ručnu ili nožnu. ručne kočnice). Parkirna koĉnica motornog vozila. jer povučena ručica ostaje u tom položaju pošto je zadržava poseban osigurač. a drugom rukom upravljati vozilom. Vozlo ostaje zakočeno povlačenjem ručne komandne kočnice (pomoćne. Kod putničkog automobila konstruiše se kombinovano pomoćna i parkirna kočnica. odnosno uzbrdici. Za prikljuĉno vozilo dozvoljava se i takvo konstrukciono rešenje da parkirnu koĉnicu moţe da aktivira lice van vozila. Kod skupa vozila radno koĉenje prikljuĉnog vozila mora da se obezbedi istovremeno ili pre koĉenja vuĉnog vozila. Dvokruţni koĉioni sistem na vozilu omogućuje nezavisno koĉenje toĉkova na jednoj osovini ukoliko doĎe do kvara jednog ureĊaja na nekoj od osovina. kad je ono odvojeno od vuĉnog vozila. uţad). Vozila najveće dozvoljene teţine preko 10 tona. mora obezbediti nepokretnost vozila opterećenog do najveće dozvoljene mase pri nagibu od 16 %. a da pri tom nije koĉeno na drugi naĉin. a da pri tom nije koĉeno na drugi naĉin. odnosno prikljuĉnog vozila. tako da otežava okretanje točkova na vozilu i time smanji brzina kretanja vozila. Parkirnom koĉnicom se osigurava da vozilo ostane nepokretno ako se ostavi na nizbrdici.POMOĆNA KOĈNICA Pomoćna koĉnica standardne konstrukcije (ruĉna koĉnica) mora biti postavljena na dohvat ruke vozača tako da je može aktivirati u sluĉaju da otkaţe radna koĉnica. Najveća sila kojom se aktivira pomoćna koĉnica mora da bude u propisanim granicama. Za vozila koja vuku prikolicu najveće dozvoljene teţine preko 7 tona usporaĉ za dugotrajno usporavanje je obavezan. moraju imati prenosni mehanizam radne koĉnice koji omogućuje njeno aktiviranje pomoću dva meĊusobno nezavisna izvora enegije. Kočenje i kod radne i kod pomoćne kočnice može da se razlikuje najviše do 20 % na toĉkovima iste osovine. Kočenje se ostvaruje delovanjem na komandu.

motornih i prikljuĉnih vozila propisani su i za motorna i za prikljuĉna vozila. priljubljene obloge stvaraju trenje koje usporava okretanje točka. Usporači su. Pneumatska radna kočnica koristi vazduh pod pritiskom. hidraulično ili pneumatski (vazdušna kočnica). tako da se pritiskom na komandu radne kočnice otvara radni ventil koji propušta dalje. odnosno na pločice sa oblogom (disk kočnice). deluje pritisak vazduha da se pomere kočne papuče i oblogom priljube uz doboš. pomoću mehaniĉkih prenosnika (poluge i užeta i šipke sa zategom). hidraulični. odnosno kombinacijom hidrauličnih i pneumatskih elemenata. usporaĉ je koristan ureĊaj za kretanje 87 . sila se prenosi na razne načine: mehanički. Obzirom da se dugotrajnim kočenjem koje ostvaruje trenje obloga kočionih površina smanjuje efikasnost kočenja. potrebno je složeno konstrukciono rešenje da običan pritisak nogom na komandu ili povlačenje ručice ostvari tako veliki efekat. a prikolicu koči posebna kočnica aktivirana silom inercije pri kočenju vučnog vozila. Tehniĉki normativi efikasnosti koĉnih sisteme.velikom brzinom. Vozač koči samo vučno vozilo. a imaju ulogu da omoguće dugotrajno koĉenje vuĉne sile za kretanje vozila. Zavisno koliko je ventil otvoren. na vozilu velike mase. Inercionu kočnicu aktivira priključno vozilo bez direktnog uticaja vozača na posebnu komandu. Kod mehaniĉke koĉnice prenosi se sila od komande do doboša točka i kočionih papuča. a kao inerciona koĉnica u primeni je za lakše prikolice i vozila koja na ravnom putu ne mogu da razviju brzinu kretanja veću od 30 km/h. električni i dr. parkirna kočnica kod putničkih automobila). po konstrukciji. izmeĊu kojih nastaje trenje. u cevi. U radnim cilindrima pokreću se klipovi koji deluju na kočne papuče sa oblogom (kod doboš kočnica).. Kod hidrauliĉne koĉnice pritisak na komandu radne kočnice prenosi se pomoću koĉione teĉnosti do radnih cilindara. odnosno uz disk ploču točka. odnosno pločice kada se priljube površinom na kojoj je obloga uz doboš točka. vazduh pod pritiskom. Mehanička kočnica se primenjuje kao radna na vozilima gde je dozvoljeno kočiti točkove samo jedne osovine (motocikl. motorski . Od komande radne kočnice do točkova. ostvaruju trenje koje usporava okretanje točka. Karakteristični ureĎaji za teža vozila su i usporaĉ za dugotrajno koĉenje vozila i regulator sile kočenja. Kočne papuče.

Kad je u pitanju rezervni toĉak. Pneumatici na toĉkovima jedne osovine moraju biti jednaki po vrsti. PNEUMATIOCI (GUME) Stanje pneumatika ne samo da utiče na bezbednost saobraćaja. srazmerno promeni opterećenja. Dubina šara na pneumaticima koji se smatraju zimskom opremom mora da iznosi najmanje 4 mm. da bi se omogućilo vozaĉu da ga ukljuĉi istovremeno sa radnom koĉnicom ili je ugraĎena posebna komanda koja je na drugi način pogodna za aktiviranje mehanizma. odnosno 2 mm za autobuse i teretna vozila. već njihova istrošenost nepovoljno utiĉe i na potrošnju goriva u voţnji. 88 . sprečavajući eventualno zanošenje vozila. UreĊaj koji omogućuje neprekidno podešavanje intenziteta koĉenja. Usporaĉ ima posebnu komandu. Pneumatici za zimsku upotrebu (M + S) postavljaju se na pogonske točkove kao obavezna zimska oprema. Regulator sile koĉenja primenjuje se kod teţih vozila i u sistemu pnematske radne koĉnice ima ulogu da reguliše silu koĉenja srazmerno opterećenju osovine na kojoj se koĉe toĉkovi. neposredno uz radnu kočnicu.teţih vozila na dugim nizbrdicama jer bez opterćenja kočnica omogućuje dugotrajno "kočenje". on mora biti iste nosivosti i dimenzija kao što su pneumatici na točkovima vozila. Najmanja dubina šare pneumatika po obimu i širini protektora (gazeći sloj) mora da iznosi 1 mm za putniĉko vozilo. Nije dozvoljeno da se na vozilu koriste pneumatici sa ekserima. Na ovaj način se pomaže ukupna efikasnost kočionog sistema i obezbeĎuje ravnomerno kretanje mase vozila pri kočenju. Dubina šare pneumatika na motociklu nije zakonom propisana. konstrukciji nosivosti i dimenzijama. obavezan je za motorna i prikljuĉna vozila na bilo kojoj zadnjoj osovini imaju promenu opterećenja preko utvrĊene granice.

brzini kretanja i preĎenom putu. Da bi se ti zahtevi ispunili ugraĎuju se odgovarajuće električne u druge veze izmeĎu vučnog i priključng vozila. uključujući način da se prikaže manja brzina kojom se vozilo kretalo vrlo lako se uočavaju.TAHOGRAF Tahograf kao kontrolni ureĎaj obavezan je za autobuse i za sva teretna motorna vozila ĉija najveća dozvoljena teţina prelazi 5 tona. Jednodnevni ulošci se menjaju svakog dana. Propisana je ugradnja tahografa koji registruje tri osnovne veličine: vreme kretanja odnosno stajanja vozila. Tehnika konstruisanja tahografa znatno je usavršena. odnosno odgovarajuće veze kočne instalacije vučnog i priključnog vozila. tako da se izraĎuju i specijalni tahografi. Zavisno od konstrukcije ureĎaja. uložak mora da odgovara tipu tahografa i ureĎaj mora da bude na odgovarajući način priključen. koji ispunjavaju specifične zahteve da se registruju pojedine radnje sa vozilom ili operacije radnog vozila. satni mehanizam koji pokreće uložak mora biti navijen. brzinu kretanja i duţinu preĊenog puta. Da bi se pravilno registrovali podaci o trajanju vožnje. Obavezan je osiguraĉ osovinice prikljuĉnog ureĊaja za spajanje koji onemogućuje da se spregnuta vozila razdvoje pri normalnoj upotrebi. kod sedmičnog uloška registrovanje ovih veličina se vrši neprekidno sedam dana od momenta stavljanja uloška u tahograf. vučno i priključno vozilo mora takoĎe da ispunjava posebno propisane uslove. uložak može da bude u obliku trake ili u obliku diska. Teretna motorna vozila najveće dozvoljene teţine preko 5 tona obavezna su u opremi pored standardne opreme imati i klinaste podmetaĉe. TakoĎe od konstrukcije ureĎaja zavisi za koje vreme će ureĎaj da vrši merenje bez zamene uloška. Prikljuĉeni ureĊaji za spajanje vučnog i priključnog vozila pričvršćuju se prema odredbi propisa za ojaĉani deo vuĉnog vozila. 89 . Sve neispravnosti ureĎaja. Skup vozila koji čine.

DUŢNOSTI U SLUĈAJU SAOBRAĆAJNE NEZGODE Lice koje se zatekne ili naiĊe na mesto saobraćajne nezgode u kojoj ima povreĊenih lica duţno je da ukaţe pomoć licima povreĊenim u saobraćajnoj nezgodi. Uĉesnik u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je neko izgubio život ili je nastala veća materijalna šteta duţan je: - Da ostane na mestu saobraćajne nezgode, s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja prve pomoći licima povreĎenim u saobraćajnoj nezgodi ili ako mu je potrebna lekarska pomoć. - Da preduzme sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu da nastanu na mestu saobraćajne nezgode i da nastoji da se ne menja stanje na mestu saobraćajne nezgode, da se omogući normalno odvijanje saobraćaja, da bi se sačuvali tragovi, pod uslovom da to ne ugrozi bezbednost saobraćaja - Da o saobraćajnoj nezgodi obavesti najbliĉi nadleţni organ i da se vrati na mesto saobraćajne nezgode i sačeka dolazak lica koje vrši uviĎaj. Vozaĉ koji je vozilom uĉestvovao u saobraćajnoj nezgodi u kojoj ima poginulih i povreĎenih lica, kao i drugo lice koje je neposredno učestvovalo u takvoj nezgodi imaju pravo da traţe liĉne podatke i adresu od lica koja su bila prisutna kada se nezgoda dogodila. Ako vozaĉ u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta na drugom vozilu, zbog odsutnosti vozača drugog vozila nije u mogućnosti da da lične podatke i podatke o osiguranju vozila, duţan je da o toj nezgodi obavesti nadleţni organ unutrašnjih poslova i da tom organu da svoje podatke i podatke o oštećenom vozilu. Vozaĉ koji se zatekne ili naiĊe na mesto saobraćajne nezgode duţan je da na zahtev ovlašćenog lica preveze povreĊene do najbliţe zdravstvene ustanove. U sluĉajevima kada je u saobraćajnoj nesreći nastala samo manja materijalna šteta, vozaĉi su duţni da odmah uklone vozilo sa kolovoza i da razmene lične podatke i popune i potpišu "Evropski" izveštaj o saobraćajnoj nezgodi.
90

Ako je vozilo zbog saobraćajne nezgode ili neispravnosti onesposobljeno za dalje kretanje na putu, vozaĉ odnosno korisnik vozila duţan je da vozilo, teret, ili drugi materijal rasut po putu ukloni sa kolovoza. POVREDE U najčešće povrede koje se javljaju u saobraćajnim nesrećama spadaju: - Rane. - Krvarenja. - Prelomi. - Opekotine. - Smrzotine. Rane su povrede mekih tkiva gde je došlo do ozlede kože. Krvarenja su takve povrede koje se manifestuju izlivom krvi iz krvnih sudova. Prelom kosti je prekid u celini kosti. Opekotine su rane kod kojih je došlo do povrede kože pod uticajem visoke temperature ili pod dejstvom pojedinih hemijskih materija. Smrzotine su povrede nastale dejstvom niske temperature. Veoma je značajno blagovremeno reagovati i povreĎenom na adekvatan način pomoći i sprečiti moguće fatalne posledice.Drugačije rečeno, ukoliko naiĊete na saobraćajnu nesreću sa teţim posledicama, nastojaćete da prvo ukaţete pomoć ukoliko ima povreĊenih. Ako u vozilu ima više povreĎenih, prvo treba pregledati povreĊene i ustanoviti vrstu i teţinu povrede, nakon čega tek reba ukazivati prvu pomoć prema teţini i kritiĉnosti povrede po ţivot povreĊenog.

91

RANE U uslovima saobraćajnih nezgoda najčešće rane su: posekotina, razderotina, ubod, opekotina itd. Pri ukazivanju prve pomoći povreĎenom koji ima ranu u kojoj se nalazi strano telo, niti se rana sme ispirati i na nju stavljati masti i druga sredstva. U takvom slučaju, ranu treba samo previti i povreĎenog odvesti do prve zdravstvene ustanove. Isto tako ranu koja krvari treba samo previti sterilnim materijalom, prvi zavoj, sterilna gaza idr. Ako je rana velika treba izvršiti imobilizaciju. KRVARENJA Isticanje krvi iz krvnih sudova se naziva krvarenje, i može biti: - arterijsko - prepoznaje se po tome što svetlocrvena krv ističe, »šiklja« u povijenom mlazu, poput vodopada, iz krvnog suda sinhrono sa srčanim kontrakcijama. - vensko - prepoznaje se kao ravnomerno isticanje iz rane tamnocrvene krvi koja se sliva niz povreĎeni deo tela. - kapilarno -javlja se u obliku sitnih kapljica krvi, koje se kao rosa pojavljuju na celoj površini rane, slivaju se, tako da pokriva ranu i izliva se iz nje. Ovo krvarenje se obično brzo zaustavlja samo po sebi ili prestaje ako se na ranu stavi običan zavoj. Prema mestu gde krv istiĉe, krvarenje moţe biti: - spoljašnje - kada se krv iz krvnih sudova izliva van tela i - unutrašnje - kada krv, izlivena iz krvnih sudova, ostaje u telesnim šupljinama ( grudni koš, trbuh... ). Dok je spoljašnje znake lakše uočiti, kod unutrašnjeg treba obratiti pažnju na neke znake, kao što su: - subjektivni - povreĎeni se žali na malaksalost, pospanost, žeĎ, oseća zujanje u ušima, vrtoglavicu, puls je ubrzan, disanje ubrzano i površno. - objektivni - ubrzano disanje, bleda, hladna i vlažna koža, lice orošeno znojem, usne i jezik suvi. Osobi koja je iskrvarila treba dati tečnost samo ako je pri svesti i nema unutrašnjih povreda organa za varenje.

92

povrede mozga. PovreĎeni se transportuje u ležećem položaju sa uzdignutom glavom. ORGANA TRBUŠNE DUPLJE I KIČME Najčešće povrede glave su povrede mekih delova lica.kompresivni zavoj. Metode zaustavljanja arterijskog krvarenja su: . POVREDE GLAVE. zbog postepenog krvarenja. pa izneti povreĊenog. kašalj. krvarenje iz usta i nosa. . poremećen rad srca. ali i izlaženje creva u spoljašnu sredinu. za zaustavljanje manjeg arterijskog krvarenja. dati mu da pije dosta tečnosti. preloma lobanje ili što je najčešće najopasnije.digitalna kompresija. Ovaj položaj pospešuje priticanje krvi u mozak ( autotransfuzija ). Iskrvarenog treba dobro utopliti pokrivanjem. .Ako povreĊeni u saobraćajnoj nesreći ima u vozilu obilno arterijsko krvarenje. a često i povraćanje. šok zbog obilnog krvarenja i smrt zbog iskrvarenja. bol. Znaci povrede organa trbušne duplje su: bol. a ako je pri svesti i nema povrede trbuha. kod velikog krvarenja ili amputacije ( otkidanja ) dela ekstremiteta. prvo treba zaustaviti krvarenje.podvezivanje povreĊenog ekstremiteta. 93 . gaĊenje. Prodorna rana trbuha otvara trbušnu duplju i omogućava prodor infekcije u nju. GRUDNOG KOŠA. muka. povraćanje. gubitak pamćenja. pritiskom prstiju na arterju izmeĎu mesta povrede i srca. Ispala creva treba sakupiti na trbuhu ( nikako ih vraćati unutra ) i pokriti ih sterilnim zavojem ili sterilnom kompresom. Znaci povrede mozga su: gubitak svesti. a ako je povreĎeni u nesvesti stavlja se u bočni tzv. Poloţaj povreĊenog koji je obilno iskrvario je sa spuštenom glavom i podignutim udovima. Pravovremenim zaustavljanjem krvarenja sprečavaju se opasne posledice: malokrvnost. povrede oka. uha. pa preko toga lagano ih premotati širokim zavojem. Znaci povrede grudnog koša su: oteţano disanje. površno i ubrzano disanje. »koma« položaj.

Znaci povrede kiĉme nalaze se na mestu povrede. To su : otok. treći pridržava noge i karlicu. pad na leĎa. Vaţno je da se pod slabinski i vratni deo podmetne jastuĉe. što dovodi do teških posledica ( oduzetost nogu itd. drugi ga hvata za gležnjeve nogu. Tada se prekida veza izmeĎu mozga i udaljenih delova tela. Povreda kiĉme je veoma opasna i treba je na vreme otkriti. ponekad ruke. Ovi zahtevi se mogu postići ako u izvlaĉenju uĉestvuju ĉetiri lica koja se nalaze sa iste strane povreĎenog.. Nastaje oduzetost mišića ispod mesta prekida kičmene moždine. kičmena moždina ne mora biti prekinuta. Jedan mu stoji pored glave i jednom rukom pridržava glavu i potiljak a drugom rameni deo.One najčešće nastaju delovanjem direktne sile ( udarac u leĎa.. a četvrti povreĎeni deo kičme. bol i deformacija kiĉmenog stuba. kako bi se oĉuvala prirodna savijenost kiĉme u tom delu. U povrede koje često mogu imati trajne posledice spadaju povrede kiĉme odnosno kiĉmene moţdine. 94 . sa povredom organa za varenje.) ili indirektne sile ( padom na noge ili glavu). ). Prilikom izvlaĉenja povreĊenog sa povredom kiĉme iz vozila treba da učestvuju najmanje ĉetiri lica. Dobro ga utopliti i ništa mu ne dati da pije ili jede. Znaci povrede kiĉmene moţdine su: oduzetost donjih ekstremiteta. ali nepravilnim pomeranjem spasilac moţe dovesti do njenog presecanja koje može da nastane pri najmanjem pokretu polomljenog pršljena. nekontrolisano mokrenje. Poloţaj povreĊenog sa povredom vrata u toku transporta je leţeći na leĊima. Ţivot povreĊenog moţe biti direktno ugroţen ako se radi o povredi kiĉmene moţdine u vratnom delu. Prilikom povrede kičmenog stuba. pre nego što povreĊenog pomerimo.PovreĊenog staviti u leţeći poloţaj sa nogama savijenim u preponama i kolenima. ne sme se dati da pije teĉnost. krvni podliv. PovreĎenog treba pažljivo izneti iz vozila strogo vodeći računa da mu se ne savije kičma. PovreĊenom. Imobilizacija kiĉmenog stuba se obezbeĎuje nepomičnim ležanjem na tvrdoj podlozi ( daska ili vrata) . savijeno ćebe ili bluza. nego mu samo kvasiti usne.

krvni podliv. ali se ovakav prelom prepoznaje po znacima kao što su: nepokretnost povredjenog dela.. Imobilizacija se vrši kod: preloma. trouglasta marama za imobilizaciju preloma ključne kosti. PRELOMI Prelomi mogu biti: otvoreni i zatvoreni. daska. butne kosti.Pri povredi karlice povreĎeni se imobiliše u leţećem poloţaju na leĊima sa blago savijenim nogama ispod kojih se stavlja zamotano ćebe ili kaput da bi se izbeglo zatezanje mišića prema karlici. a transportuje se ako nema kola hitne pomoći u kamionu. imobilizacija povreĎene noge uz zdravu nogu. IMOBILIZACIJA Cilj imobilizacije je da stavi telo ili povreĊeni deo tela u stanje mirovanja. Zatvoreni prelom je kad koža iznad preloma ostaje cela. podlaktice. rebara. vrata ili stranica od kola za imobilizaciju preloma kičme i karlice.. karlične kosti.. otok. udlage koje se nalaze u kolima hitne pomoći) i priručna-improvizovana ( sigurnosni trougao za imobilizaciju podlaktice. PovreĊeni se transportuje polako da bi se izbegli potresi. bol u tom predelu.. odnosno na mestu preloma se vidi kost. Kod preloma kostiju treba imobilizacijom iskljuĉiti mogućnost pomeranja povreĊenog dela. išĉašenja i velikih rana. Otvoreni prelom je kada delovi polomljene kosti probiju kožu. kombi vozilu i sl. Sredstva za imobilizaciju mogu biti :standardna ( šine. 95 . Ovi simptomi se javljaju kod preloma: kičmenih pršljenova.). Transport povreĎenog sa prelomom kosti se sme vršiti tek po izvršenoj imobilizaciji.

Nega se sastoji: .Povrede glave u besvesnom stanju. . . daska i sl.Kontrolisanju postavljene imobilizacije. . PovreĊenog bez svesti treba transportovati u leţećem poloţaju na desnom boku. pa sve do transporta do zdravstvene ustanove.Praćenja stanja svesti.Prestanak rada srca i disanja. Brz transport zahtevaju povreĎeni sa povredama: . Transport povreĊenog sa povredom kiĉme ne zahteva brzinu već udobnost i dobru imobilizaciju. zavoja ili poveske.Velike opekotine i rane kojima preti ponovno krvarenje. .Davanju teĉnosti onima koji su pri svesti i bez povreda unutrešnjih organa. PovreĊenog sa prelomom karliĉne kosti u leţećem poloţaju na leĊima sa savijenim nogama. PovreĊeog sa povredom grudnog koša treba trensportovati u polusedećem poloţaju.POLOŢAJ POVREĐENIH PRI TRANSPORTU Težina i vrsta povrede uslovljavaju u kom položaju se povreĎeni može transportovati da se neadekvatnim transportom ne bi pogoršalo stanje povreĎenog. 96 .Kontrolisanju rada srca i disanja. . .Krvarenje. PovreĎenima se pruža nega od momenta završetka ukazivanja prve pomoći u toku transporta.). PovreĊenog sa povredom trbuha treba transportovati u leţećem poloţaju. što znaĉi da povreĊeni leţi na leĊima na sredstvu za imobilizaciju (vrata. .Iskrvarenost. .Otvoreni prelom kostiju.

5 promola alkohola. Psihoaktivni lekovi koji nepovoljno utiĉu na vozaĉa u toku voţnje imaju na pakovanju naznaĉen crveni trougao. Vozaču će vozačka dozvola biti vraćena nakon 24 sata.ALKOHOL I DROGA Najveći broj saobraćajnih nezgoda sa tragiĉnim posledicama dogaĊa se zbog upotrebe alkohola pre poĉetka upravljanja vozilom. a posebno ako su preobilni obroci. Uzimanje manjih koliĉina alkohola uz psihoaktivne lekove ili drogu pojaĉava zajedniĉko nepovoljno dejstvo i opijenost. alkohola ili psihoaktivnih lekova iskljuĉuje se iz saobraćaja i oduzima mu se vozaĉka dozvola. nemir. Vozaĉ koji upravlja vozilom pod uticajem droge. Izuzetno neće se smatrati da je pod uticajem alkohola lice kome nije voţnja osnovno zanimanje (amateri)´ukoliko analizom krvi ili nekom drugom struĉnom metodom se utvrdi da u krvi ima manje od 0. Nepravilna ishrana nepovoljno utiĉe na psihofiziĉku sposobnost vozaĉa. uzbuĊenje koje podstiĉe ţelju za brzom voţnjom i preticanjem iako je sposobnost uveliko smanjena. Vozaĉ koji pokazuje znake alkoholne poremećenosti ili mu je koliĉina alkohola u organizmu veća od dozvoljene koliĉine ne sme da upravlja vozilom u saobraćaju na putu. Kod vozaĉa pod uticajem droge javlja se napetost. Vozaĉi kojima je voţnja osnovno zanimanje ne smeju otpoĉeti upravljanje vozilom pod uticajem alkohola. uopšte dok vrše poslove tog zanimanja. Mamurluk kod vozača se pojavljuje kao posledica uzete veće koliĉine alkohola i nepovoljno utiče na vozačku sposobnost. a sudija za prekršaje takve vrste izriĉe zaštitnu meru zabrane upravljanja i oduzimanja vozaĉke dozvole u trajanju od 3 do 12 meseci. Reakcije vozaĉa pod uticajem droge na zvuĉne i svetlosne signale su usporene i oslabljene. Po pravilu vozaĉ dok upravlja vozilom u saobraćaju na putu ne sme imati ni malo alkohola u organizmu. 97 .

ĉokoladom. na račun upotrebe krvi u mozgu. ali ne duţe od osam sati ukupnog upravljanja vozilom u roku 24 ćasa.. Nastali zamor se može otkloniti samo odmorom. U sluĉaju pregrevanja kabine vozila. Vozač koji odmoran započne vožnju osetiće prve znake zamora već posle 4 . vibracije.Kod preterano obilne ishrane dolazi do nagomilavanja krvi u krvnim sudovima želuca. ZAMOR Zamor je veoma važan faktor za bezbednost saobraćaja. nesvesticu. kao na primer kafa. što veoma nepovoljno utiče na bezbednu vožnju. Uzimati manje obroke hrane na svakih 4 . vrtoglavicu. Ishrana treba da bude prilagoĊena potrebama organizma. neopažanje saobraćajnih znakova. lekovi i dr. što ima za posledicu malaksalost pospanost. gubitak koncentracije i smanjenja opreznosti za vreme voţnje. Nakon pauze može da nastavi vožnju. Dugotrajna vožnja dovodi do zamora koji se najčešće ispoljava kao: zaboravljanje osnovnih saobraćajnih pravila. uslovljavajući bržu pojavu zamora delujući preko čula (sluha. Zakon o bezbednosti saobraćaja je predvideo da vozaĉ posle pet sati voţnje mora da napravi pauzu u trajanju od 30 minuta.5 sati. Kod gladovanja dolazi do promena u organizmu koje se ispoljavaju padom šećera u krvi i pojavom malaksalosti. oseća bolove u zglobovima. nepovoljna mikro-klima dovode do zamora koji se pojavljuje postepeno. Dugotrajna vožnja u uslovima koji se često javljaju kao što je buka. ne mogu da otklone zamor. keksom.5 sati vožnje. zadovoljiti je voćnim sokovima. Nikakva stimulativna sredstva. voćem. dodira) i indirektno na centralni nervni sistem dovodeći do promena funkcija gotovo svih organa. a ukoliko se oseti glad. 98 . vida. pre poĉetka voţnje treba otvoriti prozore i vrata i saĉekati da se vozilo rashladi. Oni u stvari samo smenjuju subjektivni osećaj zamora. nepažnja itd. Gladan čovek je pospan. Buka i vibracije su stalni pratilac saobraćaja i izuzetno nepovoljno utiču na vozačku sposobnost. jer agensi koji se u njima nalaze deluju na mozak baš na taj način. agresivnost koja se ispoljava u bezobzirnom preticanju.

. prva pomoć je hitan transport do zdravstvene ustanove. malaksalost gubljenje mišićne snage. bol iza grudne kosti i trnjenje leve ruke. a posebno u sledećim slučajevima: . ukusa i mirisa. U svim takvim slučajevima vozaĉi su duţni da odloţe voţnju i obrate se lekaru. Raspoznaje se po svim znacima trovanja kao što su: poremećaj opaţanja i reagovanja. Pojavljuje se u kabini vozaĉa usled pušenja.POREMEĆAJI PRE VOŢNJE Samo zdravi i odmorni vozači su garant sigurne i bezbedne vožnje. MeĎutim pojedini vozači su često skloni da upravljaju vozilom u situacijama i kada osete neke trenutne zdravstvene poteškoće. obavezan je da ih nosi uvek kad upravlja vozilom. potrebno je da zaustavite vozilo i izaĊete. 99 . IZDUVNI GASOVI Najopasniji gas za bezbednost saobraćaja u smeši izduvnih gasova iz vozila je ugljen monoksid. Ugljen monoksid je otrovan gas koji štetno utiče na vozačku sposobnost tako što izaziva poremećaje u opaţanju i pravovremenom reagovanju vozaĉa. prolazna oduzetost leve ruke i noge. Ukoliko u toku voţnje osetite znake trovanja ugljen-monoksidom. ukoliko vozilo ispred vas ispušta previše izduvnih gasova (u tom sluĉaju treba drţati veće rastojanje i zatvoriti prozore i ventilaciju. temperatura i grĉevi u stomaku. vrtoglavica i nesvestica. Ovaj gas ja bez boje. Asocijalno (neprirodno) ponašanje vozaĉa je psihiĉko stanje koje nepovoljno utiĉe na bezbednu voţnju.Poremećaj vida.. Vozaĉ kome je dozvoljeno da upravlja vozilom uz nošenje naoĉara. Sigurni znaci trovanja ugljen-monoksidom su: glavobolja. pri kretanju u koloni. Ukoliko naiĊete na osobu otrovanom ugljen-monoksidom. a pokazuje znake ţivota. kvara u odvodnoj instalaciji izduvnih gasova. Otrovani ima lice crvene boje . Vožnju možete da nastavite tek nakon provetravanja kabine i poboljšanja stanja.

Utvrditi sa sigurnošću da povreĊeni ne diše.Ugljen-monoksid koji nastaje sagorevanjem cigarete. Izostanak ove dve vitalne funkcije (prestanak disanja i rada srca) znaĉi prividnu smrt. Pre započinjanja veštačkog disanja mora se uraditi sledeće: . naročito ako je vozač zamoren. .Oĉistiti disajne puteve (nos i usna šupljina). te je nužno kod takvih povreda odmah pristupiti izvoĊenju veštaĉkog disanja. Kad se ustanovi da je kod povreĊenog nastupila prividna smrt. Treba naglasiti da se kod osoba u nesvesti ne primenjuje ni veštaĉko disanje ni masaţa srca. Metode oţivljavanja se primenjuju kod povreĊenih kod kojih je nastupila prividna smrt. Masaža srca se primenjuje kada srce ne radi. potreno je odmah zapoĉeti oţivljavanje što struĉnije i uveţbano.Sam postupak paljenja cigarete odvlači pažnju vozača-pušača što može da ima katastrofalne posledice. Veštaĉko disanje se primenjuje kad povreĊeni ne diše. VEŠTAČKO DISANJE Normalan broj udisaja minuti je 16 do 18. a drugi deo ostaje u kabini vozača. Ispoljavanje štetnosti pušenja na bezbednost vožnje se ispoljava na sledeći način: . METODE OŢIVLJAVANJA U metode oţivljavanja (reanimacije) spadaju: veštaĉko disanje i masaţa srca. . .Nikotin koji se nalazi u duvanu izaziva suženje krvnih sudova što izaziva smanjenje pažnje.PUŠENJE Jedan od faktora rizika je svakako pušenje za upravljačem. pa bi bez masaţe srca nastupila smrt. jednim delom vozač neposredno unosi u organizam pušenjem. 100 . Prestanak disanja vodi u sigurnu smrt.

prestanku srčanog rada.Metoda "usta na usta i nos". Metoda veštačkog disanja "pomoću ruku povreĊenog" primenjuje se ako su nastale povrede usta i nosa.Metoda pomoću ruku povreĊenog. . Najčešći primenjivani metodi veštačkog disanja su: . kao i kod male dece i beba. Kod ove metode vrši se lagano podizanje laktova povreĎenog od tela naizmenično sa pritiskom na leĎa povruĎenog da bi se istisnuo vazduh iz pluća.Metoda "usta na usta" . tako da se primenjuje masaža srca istovremeno sa veštačkim disanjem.. a usna šupljina dobro očisti.Metoda "usta na nos". Srčani zastoj se prepoznaje po gubitku svesti. U ovom stanju cirkulacija krvi je 101 . UtvrĎivanje drugih znakova predstavlja opasan gubitak vremena jer se dijagnoza mora postviti u roku od 10 sekundi. . Kod metode veštačkog disanja pomoću ruku povreĎenog. Kod prve tri metode povreĎeni se postavlja u leţeći poloţaj na leĊima sa zabaĉenom glavom unazad. Jezik treba fiksirati jer zapadanje jezika dovodi do zatvaranja disajnih puteva. na vratu.Postaviti povreĊenog u odgovarajući poloţaj. povreĊeni se postavlja na stomak sa rukama ispod glave tako da se lagano mogu podizati laktovi. preponi). Metoda veštaĉkog disanja "usta na nos" se primenjuje samo kod osoba sa povredom usta. . Za utvrĎivanje disanja najčešće se primenjuje metoda pomoću ogledala ili pomoću papirića (u toplim danima). Kod metode "usta na usta" potrebno je da se nos zatvori prstima. Tada redovno nema ni disanja. Položaj povreĎenog zavisi od načina na koji se daje veštačko disanje. po širokim zenicama. MASAŽA SRCA Rad srca se utvrĎuje merenjem pulsa. Ĉišćenjem disajnih puteva i fiksiranjem jezika obezbeĊuje se prolaznost disajnih puteva. odnosno pipanjem pulsa na pristupačnim arterijama (u produţetku korena palca šake. upadljivo bledoj ili providnoj boji kože. .Osloboditi prolaznost disajnih puteva pomeranjem ili fiksiranjem jezika. UtvrĎivanje rada srca merenjem pulsa vrši se sa jagodicama tri prsta.

krv će ponovo iz vena sliti u njegove šupljine .zaustavljena. Spasilac nekoliko puta snažno udari svojom pesnicom povreĎenog u predeo srca pokušavajući da podstakne srce na ponovni rad. . . Rani nesigurni znaci smrti su: prestanak disanja. NovoroĎenčetu ili odojčetu srce se masira pritiskanjem vrhovima prstiju na srednju trećinu grudne kosti. krv će iz njegovih šupljina otići u arterije. prestanak reakcije zenice na svetlost. tako što se jednom uduvava vazduh nakon 4 pritiska na grudni koš. a ako pritisak popusti silom. Izvodi se naizmeniĉno sa veštaĉkim disanjem po ustaljenom ritmu. a koţa pocrveni. Ponavljanjem ovih radnji uspostaviće se cirkulacija krvi na veštački način. 102 . jer je ona u tom slučaju opasna po život povreĎenog.Kasni. Izostanak ovakve reakcije je siguran znak smrti povreĊenog. Spoljna masaţa srca se ne vrši kod osoba u nesvesti. "prividnoj smrti".40. Masaţa srca vrši se ustaljenim ritmom od 60 pritisaka u minuti. ukoliko joj srce radi makar i slabijim načinom. pri otvaranju i zatvaranju očnog kapka zenica ne reaguje. Pri masaţi srca postavi se na donji deo grudne kosti koren leve šake. ona se koristi kao metoda oţivljavanja kada ste se uverili da srce ne radi i da bi bez masaţe nastupila smrt. .Nesigurni. prestanak rada srca. dok se kod odraslih osoba masaža srca vrši na sledeći način: PovreĊeni se stavlja u leţeći poloţaj na leĊa na tvrdoj podlozi sa nogama podignutim do ugla 25 . Rani sigurni znaci smrti su: "znak upaljene cigare" kad prinesete upaljenu cigaretu i nanesete opekotine povreĊenom. Normalan broj otkucaja srca u minuti je 60 do 80. nalazi se u tzv. ZNACI SMRTI Znaci smrti mogu biti: . ali ako se srce stegne nekom spoljnom silom. Ako ovo ne iazove rad srca. to pokazuje da je povreĎeni još uvek živ tj.Rani. tj.Sigurni. započinje se spoljnja masaža srca. a preko njega koren desne šake i pritiskanje se vrši teţinom tela spasioca.

a povreĎeni ne diše i ne radi mu srce. To ponovno vraćanje u život zove se reanimacija.Mrtvaĉko bledilo. . Ako se zenica vrati u prvobitni položaj (kružni oblik).Hladna koţa.ustanovljava se tako što se prstima stegne očna jabučica i ako nakon popuštanja zenica ostane elipsasta to je znak smrti. odnosno pojava beliĉastih mrlja na roţnjaĉi oka. . .Znak "maĉjeg oka" . Oni se javljaju posle više od pola ili jednog sata od trenutka smrti.Mrtvaĉke mrlje. tada treba potražiti sigurne znake smrti. Ukoliko nemamo vreme povreĎivanja. 103 .Zamućene roţnjaĉe. Ako se pomoć započne prekasno uspeh će izostati. Smrt kod povreĎenog nastupa 5 do 7 minuta od prestanka disanja i tih nekoliko minuta od prestanka životnih funkcija do smrti moždanih ćelija naziva se klinička ili prividna smrt. Ako se u tom vremenu započne sa veštačkim disanjem i masažom srca povreĎeni se može održati u životu dok se ne uspostave životne funkcije. Kasni sigurni znaci smrti su: .Mrtvaĉka ukoĉenost. znak je da je povreĎeni još uvek živ. .

je: a) dozvoljeno b) zabranjeno c) dozvoljeno. je: a) dozvoljeno parkiranje b) zabranjeno parkiranje c) zabranjeno i zaustavljanje i parkiranje 10. Propisana je obaveza pešaka da obrati pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju: a) samo ako prelazi preko kolovoza na mestu gde nije obeleţen pešački prelaz b) pre nego što stupi na kolovoz c) ako kretanjem ometa saobraćaj vozila na raskrsnici 5. najkraćim putem. jer na ovom mestu uključivanje u saobraćaj nije dozvoljeno. jer je duţan da propusti vozilo koje vrši obilaţenje c) nepropisno.TEST 1 1. Pešak prelazi preko raskrsnice. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) propisno b) nepropisno c) pravilno. samo ako ne ometa i ne ugroţava saobraćaj na raskrsnici. Putnički automobil u situaciji prikazanoj na slici: a) obavezan je da propusti teretni automobil b) ima prevenstvo prolaza u odnosu na teretni automobil c) ima prvenstvo prolaza samo u odnosu na pešaka. Putničkom automobilu. Preticanje. Zabranjeno je otvaranje vrata na vozilu: a) na levoj strani vozila b) ako se time ometa kretanje ili ugroţava bezbednost drugih učesnika u saobraćaju c) na mestu gde parkiranje vozila nije dozvolejno. nepropisno se kreće putanjom koja je označena brojem: a) 4. b) 5. u situaciji prikazanoj na slici. pod uslovom da ne ometa saobraćaj na raskrsnici 9. u situaciji prikazanoj na slici. na mestu gde je obilaženje: a) dozvoljeno. Putnički automobil skreće ulevo propisno putanjom koja je označena brojem: a) 1. Autobus u situaciji na istoj slici. c) 6. u situaciji na istoj slici: a) propisno. c) zabranjeno prema oznakama na kolovozu 6. 104 . 2. 7. b) zabranjeno. 4. 8. Vozač teretnog automobila obilazi putnički automobil. c) 3. 3. jer je dao propisani znak b) nepropisno. u sitaciji prikazanoj na slici. b) 2. Vozač putničkog automobila uključuje se u saobraćaj.

Blizina opasnog prevoja ili veće grbine na putu 8. 12. 5. Sluţba za pruţanje pomoći u slučaju kvara na vozilu. Obavezan smer kojim se vozila moraju kretati 2. Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna visina prelazi 4 m 7. UreĎaj za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova. 13.11. Raskrsnica na kojoj je skretanje udesno zabranjeno. Crveno svetlo na ureĎaju za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova prikazanom na slici označava: a) zabranu prolaza pešacima b) zabranu prolaza svim učesnicima u saobraćaju c) zabranu prolaska pešacima i biciklistima 17. ZNAČENJE ZNAKOVA 1. Saobraćajni znak na istoj slici: a) zabranjuje kretanje u smeru koji pokazuje strelica b) obaveštava učesnike u saobraćaju o jednosmernom putu 15. Soabraćajni znak na slici označava: a) početak deonice puta sa jednosmernim saobraćajem b) prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smera 14. Obaveštenje vozaču o korišćenju saobraćajne trake za kretanje do naseljenog mesta ispisanog na znaku (putokaz na portalu) 4. prikazan na slici. Nailaţenje na svetlosne saobraćajne zankove. 105 . Opasnost na putu. 6. 3. reguliše saobraćaj samo: a) motornih vozila b) pešaka c) pešaka i biciklista 16.

b) saobraćajnom znaku. c) samo zaustavljanje vozila bez nadzora. c) samo ako je na vučenom vozilu neispravan ureĎaj za zaustavljanje (kočnice). u smislu odredaba propisa obavezan je da: a) postupi po naredbi lica iz pratnje. 22. *Upisati koliko kilometara na čas. ako je vozaĉ prekinuo kretanje duţe od 15 minuta? a) Da. Nije dozvoljeno da se na prednjem sedištu do vozaĉa prevozi dete mlaĊe od _______ * godina. koje zbog neispravnosti vuĉe drugo vozilo. Oboreno svetlo na motociklu mora biti upaljeno: a) za vreme vožnje na putu van naseljenog mesta. 20. Na delu puta ispod mosta ili podvoţnjaka zabranjeno je: a) samo parkiranje. c) sopstvenoj proceni uslova saobraćaja. c) samo noću ili danju u uslovima smanjene vidljivosti. u smislu odredaba propisa o bezbednosti saobraćaja. uĉesnik u saobraćaju je duţan da postupi po: a) pravilu saobraćaja. Kad znaĉenje saobraćajnog znaka odstupa od opštih pravila saobraćaja. 27. prema opštem ograniĉenju iznosi ________ * km/h. b) zabaranjen. izuzimajući pešački prelaz gde ima apsolutno prvenstvo prolaza. * Upisati: koliko godina 23. Da li se smatra parkiranjem. 21. b) uvek kad učestvuje u saobraćaju. Dozvoljena brzina putniĉkog automobila. b) odmah ukloni vozilo sa kolovoza. b) ako se vuče vozilo na kome je neispravan ureĎaj za istovremeno uključivanje svih pokazivača pravca. b) tako da ne ometa saobraćaj na raskrsnici. c) postupi po sopstvenoj proceni situacije. U neispravnom vozilu. Sigurnosni trougao postavlja se na vuĉno i vuĉeno vozilo: a) kada se vuče neispravno vozilo . prevoz lica je: a) dozvoljen. Pešak koji prelazi kolovoz duţan je da se kreće: a) pažljivo i najkraćim putem. b) zaustavljanje i parkiranje. c) što brže. 25. 106 . c) Propisima nije utvrĎeno.18. 26. Kada vozaĉa na putu sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom. c) dozvoljen samo na kraćoj relaciji. 19. ali vodeći računa da ne ugrozi saobraćaj vozila. brzine. 24. b) Ne.

31. ali vozi bezbedno. Prikljuĉci za vezivanje sigurnosnih pojaseva u putniĉkim automobilima postavljaju se: a) najmanje za prvi red sedišta. Šta ćete preduzeti? a) Držaćete veće rastojanje i zatvoriti ventilaciju i prozore. b) ne sme se dati da pije tečnost. samo ako je upravljao vozilom bez odgovarajuće vozačke dozvole. Vozilo ispred vas u voţnji ispusta crni dim. c) kada povreĎeni ne diše. c) samo ako vozilo služi javnom prevozu. c) treba dati tečnost ukoliko traži. samo ako je štetu prouzrokovao namerno. c) odsutnost pulsa. c) samo onim ograničenjima koja su saopštena propisanim saobraćajnim znakom. Da li zajednica osiguranja. b) prestanak disanja i rada srca. 36. b) zvuke različite visine i intenziteta. PrinuĊeni ste da vozite u koloni. koja je nadoknadila štetu po osnovu obaveznog osiguranja moţe da se regresira od prouzrokovaĉa štete ako je upravljao vozilom pod uticajem alkohola ili droge? a) Da. b) Da. Motorno vozilo moţe imati ugrĊena samo oborena svetla ukoliko: a) po konstrukcionim svojstvima ne razvija veću brzinu od 30 km/h.28. osim vozača. Voţnja postaje nebezbedna ukoliko vozaĉ ne prilagodi upravljanje vozilom: a) stanju puta i uslovima saobraćaja. 33. c) stiče osećaj sigurnosti. c) dovoljno prodoran zvuk. 29. c) Da. 34. b) ako je neravnomerno disanje povreĎenog. b) Otvorićete prozor da bi bila bolja ventilacija. bez obzira na ujednačenost visine i intezitet zvuka ugraĎenih sirena. b) samo pravilima saobraćaja. c) Nastojaćete da vam ova okolnost ne remeti pažnju i nećete ništa posebno preduzeti. b) sporije donosi odluke. Dozvoljeno je da se na motornom vozilu ugrade ureĊaji za davanje zvuĉnih znakova koji daju: a) jednolične zvuke nepromenljivog intenziteta. Sigurni znaci smrti su : a) mrtvačka ukočenost. b) na vozilu nije dozvoljen prevoz lica. Veštaĉko disanje primenjuje se: a) uvek kada je povreĎeni u besvesnom stanju. 107 . b) obavezno za sva sedišta u vozilu. PovreĊenom sa povredom organa za varenje koji je obilno iskrvario: a) treba dati da pije tečnost. 32. 37. 35. c) učestvuje u saobraćaju samo u naseljenom mestu. 30. podstaknut stimulansom lekova. Vozaĉ pod dejstvom psihoaktivnih lekova: a) potpunije sagledava sobraćajnu situaciju i reaguje pravilno.

5. u situaciji prikazanoj na slici. Putnički automobil pretiče teretni. Putnički automobil obilazi propisno prepreku na sredini kolovoza ako se kreće putanjom koja je. ali je duţan da upotrebi zvučni ili svetlosni znak upozorenja 6. obleležena: a) brojem 1 b) brojem 2 c) bilo brojem 1 ili brojem 2 8. Putnički automobil. a ima prvenstvo prolaza u odnosu na autobus c) duţan je da propusti i vozilo milicije i autobus 4. koji koristi krajnju levu saobraćajnu traku u situaciji prikazanoj na slici. 9. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) propisno b) nepropisno c) propisno ukoliko ne ometa kretanje vozila. Teretni automobil kreće se. Putnički automobil pretiče teretni. ako ne ugroţava druge učesnike u saobraćaju 2.TEST 2 1. jer je uključio pogrešan pokazivač pravca c) nepropisno. Vozač teretnog automobila u situaciji prikazanoj na slici: a) ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na vozilo milicije b) duţan je da propusti vozilo milicije. kreće se: a) propisno b) nepropisno c) propisno. u situaciji prikazanoj na slici: a) propisno b) nepropisno c) propisno. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) propisno b) nepropisno. 7. na mestu gde je preticanje: a) dozvoljeno b) zabranjeno c) dozvoljeno. u situaciji prikazanoj na slici. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) propisno b) nepropisno c) propisno samo ako se isključuje iz saobraćaja na najbliţoj raskrsnici 3. objektima ili da ugrozi bezbednost: a) nije dozvoljeno da se prevozi b) moţe da se prevozi samo po posebnom odobrenju c) vozač moţe da prevozi na ličnu odgovornost za posledice koje mogu da nastanu 108 . saobraćajnom trakom kojom nije dozvoljeno da se kreću vozila sa prikolicom. Teretni automobil vuče priključno vozilo. Pešak prelazi preko kolovoza. Pravila o prvenstvu prolaza na raskrsnici sa kružnim tokom sobraćaja prikazanoj na slici: a) nisu posebno propisana b) posebno su utvrĎena propisima c) odreĎuju prvenstvo prolaza vozila u kruţnom toku. uz povećanu opreznost vozača 10. Teret na vozilu koji je u situaciji prikazanoj na slici može da nanese štetu putu.

109 . Na znak žutog neprekidnog svetla na semaforu. 6. ZNAČENJE ZNAKOVA 1. vozač putničkog automobila stupa na deonicu puta gde je najveća dozvoljena brzina: a) i dalje 100 km/h b) zavisno od vrste puta i ograničenja izraţenog propisanim saobraćajnim zankom. na slici. osim za vozače koji se u momentu paljenja ţutog svetla zateknu na takvom odstojanju da ne mogu bezbedno zaustaviti svoje vozilo. Zabrana preticanja svih vozila na motorni pogon osim motocikla bez prikolice i bicikla sa motorom na dva točka Dozvoljeni smerovi u kojima se vozila smeju kretati Vremenski ograničeno parkiranje Vatrogasna sluţba. 12. prolaz vozila je: a) slobodan bez ograničenja b) zabranjen bezuslovno c) zabranjen. 4. Saobraćajni zank. 17. 3. sa dopunskom tablom označava da prestaje deonica puta rezervisanog zasobraćaj motornih vozila: a) na 500 metara od ovog saobraćajnog znaka b) neposredno iza znaka 14. 5. 2. Pribliţavanje opasnoj nizbrdici gde razlika u visini predstavlja opasnost Obaveštenje o mestu na kome se nalazi obeleţeni pešački prelaz Obaveštenje o mestu na kome se nalazi autobusko stajalište Obavezan smer kojim se vozila moraju kretati. Po prolasku 500 metara od ovog saobraćajnog znaka.11. 8. 15. 7. Žuto neprekidno svetlo upaljeno na semaforu najavljuje skoru pojavu: a) zelenog svetla b) crvenog svetla c) prestanak rada semafora 16. 13.

25. 24. obaveza vozaĉa je da postupi: a) znaku milicionara b) saobraćajnom znaku c) sopstvenoj proceni situacije »Propuštanje vozila« vozaĉ je duţan da izvrši u odreĊenim sluĉajevima. 20. 21. prema propisima o bezbednosti saobraćaja: a) vodeći računa da vozač drugog vozila ne mora naglo da menja pravac ili brzinu kretanja b) najbezbednije. za vreme dok deca ulaze i izlaze iz vozila vozaĉ koji dolazi u susret: a) dužan je da zaustavi vozilo b) obavezan je da se kreće smanjenom brzinom c) dužan je da pravovremeno upotrebi propisani zank upozorenja. 19. prevoze lica samo: a) u jednom pravcu b) u vozilima organa unutrašnjih poslova.18. prema sopstvenoj proceni c) uklanjanjem vozila sa kolovoza Kretanje vozila brzinom većom od 60 km/h na putu u naselju: a) dozvoljeno je uvek kada je veća brzina dozvoljena b) dozvoljeno je samo na delu magistralnog puta koji prolazi kroz naselje c) može se dozvoliti samo saobraćajnim znakom Odredbe propisa o prvenstvu prolaza se ne primenjuju na vozila sluţbe hitne pomoći: a) ako gustina saobraćaja ne ometa njihovo kretanje b) kad propisanim ureĎajima daju propisane svetlosne i zvučne znake c) ako su otežani uslovi saobraćaja Vozaĉ je duţan da preĊe sa velikih na oborena svetla pri mimoilaţenju sa drugim vozilom najkasnije na udaljenosti od _____ m. 22. 23. *Upisati: na koliko metara Dozvoljeno je da se u zatvorenom prostoru motornog vozila. organa pravosuĎa i oružanih snaga SRJ c) ako je takav način bezbedniji za lica koja se prevoze Obaveza da se na vuĉno i vuĉeno vozilo postavi sigurnosni trougao propisana je: a) ako se skup vozila kreće na dužoj relaciji b) uvek kad se vuče neispravno vozilo c) samo ako se u neispravnom vozilu prevoze putnici Propisima je odreĊeno da na vozilu koje se parkira na uzbrdici prednji toĉkovi treba da budu okrenuti prema: a) bilo kojoj ivici kolovoza b) sredini kolovoza c) desnoj ivici kolovoza Kad se zaustavi na kolovozu puta sa dve saobraćajne trake vozilo kojim se prevoze deca. Deo površine namenjen prvenstveno za saobraćaj vozila je prema propisima o bezbednosti: a) kolovoz b) sobraćajnica c) saobraćajna površina Kad se znak milicionara koji reguliše saobraćaj razlikuje od znaĉenja saobraćajnog znaka koji je na istom mestu postavljen. koji se ne moţe otvoriti iznutra. 26. 110 . 27.

31. ako je štetu izazvao namerno? a) Da. nosivosti i dimenzijama: a) na svim točkovima na vozilu. Pneumatici moraju biti jednaki po vrsti. b) što bliže ivici gabarita vozila. gaĎenje i povraćanje. ako pokazuje znake alkoholne poremećenosti: a) ne sme da upravlja vozilom. c) Da. c) poremećaj u disanju i radu srca. 34. c) samo na motociklu. Vozaĉ kome upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje. b) pomoćna kočnica. b) na točkovima iste osovine. Da li zajednica osiguranja. Kod preloma.28. c) Zavisi od stepena zamora. c) sme da upravlja vozilom ako svojim ponašanjem ne ugrožava ostale učesnike u saobraćaju. Na putu sa prvenstvom prolaza vozaĉ moţe da izvrši preticanje neposredno ispred raskrsnice: a) ako su ispunjeni uslovi da se preticanje izvrši bezbedno. b) ne vrši se imobilizacija. muka. b) Ne. moţe da se regresira od prouzrokovaĉa . b) Da. c) poželjna je dezinfekcija. Hidrauliĉna koĉnica kog putniĉkog automobila primenjuje se kao: a) radna kočnica. 30. 111 . Da li je dozvoljeno upotrebljavati lekove za spreĉavanje sna (oĉuvanje budnosti) radi otlanjanja zamora pri voţnji? a) Da. b) ne sme da upravlja vozilom samo ako je veća sadržina alkohola u krvi od dozvoljene. osim ako je upravljao vozilom bez odgovarajuće vozačke dozvole. c) samo ako sa sporednog puta ne nailaze vozila. konstrukciji. 29. 35. Merenjem pulsa povreĊenog utvrĊuje se : a) da li diše. koja je nadokandila štetu po osnovu obaveznog osiguranja. b) bol. samo ako je upravljao vozilom pod uticajem alkohola. b) samo ako na kolovozu nisu obeležene uzdužne trake. c) parkirna kočnica. išĉašenja ili velikih rana: a) vrši se imobilizacija. 37. 36. b) da li radi srce. 33. Znaci povrede organa trbušne duplje su: a) grčevi u stomaku. Izvor svetlosti farova velikog svetla je: a) obavezno u uzdužnoj osi vozila. 32. c) bliže uzdužnoj osi vozila u odnosu na oborena svetla osim ako sa istog fara svetle i velika i oborena svetla. c) iskašljavanje sveže penušave krvi.

obzirom da se kreće putem sa pravom prvenstva prolaza 9. Putnički automobil skreće ulevo. Teretni automobil parkiran je. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) propisno b) nepropisno c) nepravilno. u situaciji prikazanoj na slici. zabranjuje preticanje: a) svim teretnim vozilima b) teretnim vozilima čija najveća dozvoljena teţina prelazi 3. sa uključenim pokazivačem pravca 2. Putnički automobil uključuje se u saobraćaj. Vozač zaprežnog vozila. Putnički automobil je zauzeo položaj za skretanje. Pešak se kreće. krećući se: a) sporednim putem b) putem sa pravom prvenstva prolaza c) put na kome samo motorna vozila imaju pravo prvenstva prolaza 5. dao je znak odručenom rukom: a) propisno b) nepropisno c) nepotrebno jer se isključuje iz saobraćaja 3. u situaciji prikazanoj na istoj slici. jer je duţan da koristi pogodnu površinu izvan kolovoza 7. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) propisno b) putem na kome je zabranjeno kretanje pešaka saobraćajnim zankom c) nepropisno. na mestu gde je parkiranje: a) dozvoljeno b) zabranjeno c) dozvoljeno u trajanju do 15 minuta 10. Saobraćajni znak.5 t c) teretnim vozilima samo pri oteţanim uslovima odvijanja saobraćaja 6. ima: a) putnički automobil b) teretni automobil c) vozilo koje zadrţava pravac kretanja. situaciji prikazanoj na istoj slici. Traktor nailazi na raskrsnicu. na mestu gde je skretanje: a) dozvoljeno b) zabranjeno saobraćajnim zankom c) zabranjeno pravilima saobraćaja 112 . skretanjem ulevo c) nepropisno. Prvenstvo prolaza. u situaciji prikazanoj na istoj slici. u situaciji prikazanoj na slici. u situaciji prikazanoj na slici. u situaciji prikazanoj na slici: a) propisno b) nepropisno. Vozač motocikla u situaciji prikazanoj na slici: a) obavezan je da propusti samo traktor b) ima prvenstvo prolaza u odnosu na traktor i autobus c) duţan je da propusti i traktor i autobus 4.TEST 3 1. u odnosu na vozilo koje vrši skretanje 8.

Saobraćajni znak na slici ozanačava početak deonice puta na kojoj je zabranjeno kretanje: a) vozila na motorni pogon koja vuku priključno vozilo. Zabrana saobraćaja svih vozila na motorni pogon. 12. Blizina raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem sa desne strane pod pravim uglom 5. Dopunska tabla uz saobraćajni znak na istoj slici: a) ukazuje u kojim se uslovima primenjuje zabrana b) obaveštava da postoji opasnost u posebnim uslovima voţnje 15. Obavezan smer kojim se vozila moraju kretati 6. ZNAČENJE ZNAKOVA 1. radnici sa zastavicama ili svetlosni saobraćajni zankovi 16. Najmanja dozvoljena brzina kretanja vozila u normalnim uslovima saobraćaja 8. osim za motocikle bez prikolice i bicikle sa motorom na dva točka 2. saobraćaj mogu da regulišu: a) samo svetlosni saobraćajni zanakovi b) samo milicionari c) milicionar. Obaveštenje o blizini aerodroma 4. Na putu prilikom izvoĎenja radova. znači: a) slobodan prolaz za vozila koja dolaze ka zastavici b) slobodan prolaz svim vozilima c) obavezu zaustavljanja za sva vozila iz oba smera 17.11. 113 . osim poluprikolice b) svih vozila na motorni pogon 14. Znak prikazan na slici. Obavezno obilaţenje prepreke na putu sa desne strane. Početak deonice puta na kome se saobraćaj odvija u oba smera 7. Brzina koja se preporučuje na odreĎenom delu puta 3. dat zelenom zastavicom u uzdignutoj ruci radnika. 13.

c) širinu vozila. da spreĉi neovlašćeno lice da vozilo stavi u pokret je: a) da zatvori prozore. postavlja se sigurnosni trougao: a) samo na vozilo koje vuče. b) zaustavljanje i parkiranje. Odredbe propisa o prvenstvu prolaza se ne primenjuju na vozila oruţanih snaga SRJ: a) ako su otežani uslovi saobraćaja. 20. 23. c) da aktivira parkirnu kočnicu ili okrene prednje točkove ka ivičnjaku. 26. Obaveza kojom se saopštava vozaĉu propisanim saobraćajnim znakom: a) ne sme da se razlikuje od opštih pravila kretanja. a na vučeno vozilo sa zadnje strane. b) obavezuje vozača da postupi po saobraćajnom znaku. 21. b) samo u naselju ako je put dovoljno osvetljen. c) znači da je vozaču ostavljeno da sam odluči kako će da postupi ako se značenje oznaka i pravila saobraćaja razlikuju. Prolaţenje vozilom pored zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće je radnja vozilom koje se prema propisima o bezbednosti saobraćaja naziva ______________________. Dozvoljena brzina putniĉkog automobila na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. 114 . uzme sa sobom ključeve od vozila i za stavljanje motora u pokret. kad ostavlja vozilo na putu. iznosi _______ km/h. 25. c) dovoljno da uvek omogućuje preticanje ostalim vozilima. Odstojanje iza drugog vozila u saobraćaju treba da bude: a) dovoljno da ne ugrožava bezbednost saobraćaja. b) najvišu tačku. osim na putu koji je rezervisan za saobraćaj motornih vozila. *Upisati: koliko kilometara na čas 27. b) samo na vučeno vozilo. 22. 19. Na mostu je zabranjeno: a) samo parkiranje. Oborena svetla za osvetljavanje puta upotrebljavaju se noći pri mimoilaţenju sa drugim vozilom: a) uvek u saobraćaju na putu. c) na vučno vozilo sa prednje. Propisana obaveza vozaĉa. c) ako gustina saobraćaja ne ometa kretanje ovih vozila. Teret na prednjoj strani vozila ne sme da preĊe: a) najudaljeniju tačku za više od 1 m. Kad se vuĉe neispravno motorno vozilo.18. b) kad posebnim ureĎajima daju propisane svetlosne i zvučne znakove. b) da vozilo parkira na mestu koje je odgovarajuće obezbeĎeno. aktivira ureĎaj za obezbeĎenje vozila od kraĎe. c) na svim putevima. b) najmanje 20m na putu van naselja i 5m u naseljenom mestu. c) samo ostavljanje vozila bez nadzora. zaključa vrata. prema opštem ograniĉenju brzine. *Upisati naziv radnje 24.

34. Svetlosni snop kojim osvetljavaju put farovi za maglu ne sme biti duţi od: a) 10 m. b) Signalna kontrolna lampa u kabini vozača. b) kad smo se uverili da srce ne radi i da bi bez masaže nastupila smrt. 36. b) ako su ispunjeni propisani uslovi za bezbedno preticanje. 31. c) napada kašlja. b) zatvaranja disajnih puteva. Da li pregrejana kabina vozila tokom duţe voţnje nepovoljno utiĉe na pojavu zamora? a) Da. 37. ako je dodatno ugraĎena u kabini vozača. Vozaĉ. PovreĊenog sa prelomom karliĉne kosti transportujemo u: a) ležećem položaju na leĎima sa savijenim nogama. b) polusedećem položaju. c) isključuje se iz saobraćaja. 115 . c) Samo kontrolna lampa. 30. b) ne obezbedi prevoz povreĎenih. Zapadanje jezika dovodi do: a) prestanka disanja. c) kada se ostala vozila kreću sporo i ako je dozvoljena veća brzina. c) ležećem položaju na boku. b) Ne. c) ako stanje povreĎenog to dopušta. c) 3 mm. 29. b) 2 mm. 35. Preticanje treba zapoĉeti: a) uvek kada su ispunjeni propisani uslovi.28. 33. bez obzira na vrstu povrede. Najmanja dubina šara pneumatika (guma) na putniĉkom automobilu po obimu i širini protektora mora da iznosi: a) 1 mm. Koje svetlo na vozilu se aktivira pritiskom na komandu radne koĉnice? a) Stop-svetlo. Lice koje je uĉestvovalo u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je nastala veća materijalna šteta ne sme uzimati alkoholna pića dok se: a) ne omogući normalno odvijanje saobraćaja. 32. c) 35 m. kome je na licu mesta oduzeta vozaĉka dozvola jer je zateĉen da upravlja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih lekova: a) može da upravlja vozilom sa potvrdom o oduzimanju dozvole 24 časa. Masaţa srca koristi se kao metoda oţivljavanja: a) kao dopunska radnja kod pružanja pomoći veštačkim disanjem. c) ne izvrši uviĎaj. c) Isključivo zavisi od individualnih karakteristika vozača. b) 15 m. b) može nakon jednog časa od prestanka delovanja leka da nastavi vožnju sa izdatom potvrdom.

parkiran je: a) propisno b) nepropisno c) nepropisno prvog dana u mesecu 10. Prema saobraćajnom zanku. Vozač autobusa. u situaciji prikazanoj na istoj slici. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) dozvoljeno b) zabranjeno c) zabranjeno parnog datuma u mesecu. putnički automobil kreće se pravilno putanjom koja je označena: a) brojem 1 b) brojem 2 c) brojem 3 2. Vozač teretnog automobila dužan je da propusti. Vozač putničkom automobila. u situaciji prikazanoj na slici: a) samo vozilo sa pravom prvenstva prolaza b) samo vozilo sa prvenstvom prolaza i kombinovano vozilo c) sva tri vozila 4. Prema oznakama ma kolovozu. Teretni automobil prolazi sa desne strane putničkog automobila: a) propisno b) nepropisno c) propisno.TEST 4 1. u situaciji prikazanoj na istoj slici. Putnički automobil. Putnički automobil u situaciji prikazanoj na slici: a) ima prvenstvo prlaza u odnosu na autobus b) duţan je da propusti autobus c) obavezan je da propusti samo pešaka koji prelazi preko kolovoza 8. dužan je da se kreće: a) sredinom kolovoza b) uz desnu ivicu kolovoza c) uz razdelnu liniju obeleţenu na kolovozu ako se kreće najvećom dozvoljenom brzinom 7. u situaciji prikazano na slici: a) zabranjeno je preticanje putničkim automobilom b) dozvoljeno je preticanje putničkom automobilu c) postoji opasnost pri preticanju teških teretnih vozila 6. ali je obavezan da uključi odgovarajući pokazivač pravca 3. Autobus pretiče teretni automobil na mestu gde je preticanje. u situaciji prikazanoj na slici. Pešak prelazi preko raskrsnice u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) propisno b) nepropisno c) propisno ali je obavezan da propusti putnički automobil 9. za smer kojim se autobus kreće 116 . dužan je da zaustavi vozilo da bi postupio po pravilu saobraćaja: a) neposredno na ulazu u raskrsnicu puta kojim nailazi b) ispred linije zaustavljanja c) na mestu gde oceni da ima najbolju preglednost raskrsnice 5.

obleležena je na kolovozu: a) belom ili ţutom bojom ako sluţi za parkiranje b) belom bojom 15. za vozilo koje se kreće neposredno iza znači obavezu da: a) smanji brzinu b) zaustavi svoje vozilo c) nastavi voţnju uz povećanu opreznost 16.11. prikazane na slici. Početak auto-puta 3. 13. 17. Obeležena površina na kolovozu izmeĎu dve saobraćajne trake namenjene za kretanje vozila u istom smeru. 6. Bolnica Blizina mesta na kome biciklisti češće nailaze na put sa bočnog puta ili biciklističke staze Staza za bicikliste Početak puta rezervisanog za saobraćaj motornih vozila. Zvučni znak koji se daje posebnim ureĎajem na vozilu milicije (zavijajući znak) upotrebljava se: a) samo u kombinaciji sa propisanim svetlosnim zankom b) nezavisno od drugih zankova c) isključivo samostalno. Put sa jednosmernim saobraćajem 2. 117 . 5. označava površinu: a) na kojoj je zabranjen saobraćaj i nije dozvoljeno parkiranje i zaustavljanje b) za zaustavljanje i parkiranje na kolovozu 14. ZNAČENJE ZNAKOVA 1. 12. 8. Zabrana preticanja za teretna motorn vozila čija najveća dozvoljena teţina prelazi 3. prikazana na istoj slici. 7.5 t . Svetlosni zank «STOP MILICIJA» na vozilu organa unutrašnjih poslova. Pribliţavanje suţenju kolovoza 4. osim motocikla bez prikolice i bicikla sa motorom na dva točka. Oznaka za usmeravanje saobraćaja.

b) Ne. 26. Na putu u naselju primenjuje se. Vozilo za prevoz dece obeleţava se posebnim znakom: a) u saobraćaju na putu. dimenzije 50x50 cm. Da li je vozaĉ duţan da postupi po znaku milicionara koji reguliše saobraćaj. osim odredaba o prvenstvu prolaza c) izuzeta su od pojedinih pravila saobraćaja. pored ograniĉenja brzine izraţenog saobraćajnim znakom. suprotno znaĉenju saobraćajnog znaka koji je postavljen na istom mestu? a) Da. Svetla na prednjoj strani vozila su ________________* boje. 21. b) 1500 kg. Vozilo na motorni pogon pokreće se snagom: a) sopstvenog motora. *Upisati boju svetala 24. b) crvenom tkaninom. 19.18. c) motora od najmanje 50kW. c) samo van naselja. Ako je širina slobodnog prolaza do vozila koje je već parkirano manja od 3 m zabranjeno je: a) zaustavljanje i parkiranje. 20. b) samo parkiranje. Odredbe propisa. c) 3500 kg. c) samo ako u vozilu koje se vuče nema vozača i putnika. c) Propisima nije utvrĎeno. Dozvoljeno je da vozilo na motorni pogon vuĉe drugo motorno vozilo: a) osim vozila na dva točka i to samo ako zbog neispravnosti ili nedostatka pojedinih delova ne može samo da se kreće. utvrĊene za laku prikolicu. 27. b) samo u posebnim uslovima saobraćaja i ako je na vozilu neispravan ureĎaj za upravljanje. i opšte ograniĉenje brzine od _______* km/h. obeleţava se: a) znakom za označavanje vozila zaustavljenog na kolovozu. 3 b) motora zapremine najmanje 750 cm . Vozila kojima je dodeljena pratnja pripadnika milicije ili vojnih lica posebnim vozilima koja daju propisane zvuĉne i svetlosne znakove: a) izuzeta su samo od opšteg ograničenja brzine b) obavezna su da se pridržavaju svih pravila saobraćaja. c) samo ostavljanje vozila. primenjuju se na prikljuĉno vozilo koje ima najveću dozvoljenu teţinu do: a) 750 kg. b) samo u naselju. koja se primenjuju na druge učesnike 23. Teret na putniĉkom vozilu koji prelazi više od 1 m najudaljeniju taĉku na zadnjoj strani vozila. 25. 118 . *Upisati: koliko kilometara na čas 22. c) tablom u obliku kvadrata.

b) palac leve i desne ruke. 37. b) jednovremeno i istom komandom. Prelaz sa velikog na oboreno svetlo za osvetljavanje puta i bratno ostvaruje se: a) posebnim komandama. 119 . PovreĊenog sa prelomom kiĉme transportujemo u: a) ležećem položaju na dasci. 33. Otvoreni prelom je kad se na mestu povrede vidi: a) kost. što zavisi od konstrukcionog rešenja. Kada se ustanovi da je kod povreĊenog nastupila prividna smrt. b) načinu vožnje drugih učesnika u saobraćaju.5 t. b) polusedećem položaju sa savijenim nogama. 36. b) Ne. potrebno je: a) započeti oživljavanje. b) Usporiti. b) otok i crvenilo. c) Nećete dozvoliti da ovaj nebitan detalj utiče na vaš način vožnje. 31. Inerciona komanda koĉionog sistema dozvoljena je za prikljuĉno vozilo ĉija je najveća dozvoljena masa 3. c) Ne. c) istom ili posebnim komandama. 32. brzinu treba prilagoditi: a) tačno prema saobraćajnom znaku ograničenja brzine.28. c) svetlosno'signalni ureĎaji. c) krvni podliv. IzmeĊu parkiranih vozila izletela je lopta. b) pneumatici. c) pogodnom položaju na nosilima. kojim se vrše kružni pokreti. c) obezbedi da se povreĎeni ne pomera. Da li se vozaĉu. da bi pravovremeno zaustavili vozilo ako dete trči za loptom. 30. Pri masaţi srca postavi se na donji deo grudne kosti: a) šaka stegnuta u pesnicu i njom se pritiska u ritmu rada srca. c) koren leve šake. b) obavezno sačekati da prvu pomoć pruži stručno lice. c) stanju puta odnosno uslovima saobraćaja. u trajanju od 3 meseca do jedne godine. koji upravlja vozilom u saobraćaju pod dejstvom psihoaktivnih lekova. *Upisati: koliko kilometara na čas. pod uslovom da se ne kreće brzinom većom od _________ * km/h. U nepreglednoj krivini. Nije dozvoljeno da se vuĉe pomoću uţeta vozilo na motorni pogon na kome su neispravni: a) ureĎaji za upravljanje ili ureĎaji za zaustavljanje. Šta ćete preduzeti? a) Odmah naglo zaustaviti vozilo. osim ako je istovremeno i pod dejstvom alkohola. a preko njega koren desne šake i pritiskivanje se vrši težinom tela. 29. moţe izreći zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom? a) Da. 34. 35. kada je kolovoz klizav.

Predmet koji sa vozila padne na put dužan je da ukloni sa kolovoza. jer je duţan da koristi za kretanje drugu pogodnu površinu izvan kolovoza 7. Vozač autobusa u situaciji prikazanoj na istoj slici kreće se: a) propisno b) nepropisno c) propsino samo ako se kreće najvećom dozvoljenom brzinom 3. Putnički automobil kreće se propisno putanjom koje je ozančena: a) brojem 1 b) brojem 2 c) brojem 3 2. u situaciji prikazanoj na slici: a) samo tramvaj b) samo autobus c) i tramvaj i autobus 4. Putnički automobil pretiče teretni. 5.TEST 5 1. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) ukršta se sa putem sa prvenstvom prolaza b) daje prvao prvenstva prolaza na raskrsnici c) obavezuje vozača da propusti sva vozila. Put kojim autobus nailazi na raskrsnicu. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) propisno b) nepropisno. ali je obavezan da svetlosnim znakom upozori vozača koji nailazi iz suprotnog smera 8. 9. u situaciji prikazanoj na slici: a) dozvoljeno b) zabranjeno pravilima saobraćaja c) zabranjeno prema oznakama na kolovozu 6. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) vozač koji naiĎe na prepreku b) svako lice koje se naĎe u blizini c) vozač vozila sa kog je predmet pao na put. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) duţan je da se ukloni sa kolovoza b) ima pravo prvenstva prolaza c) obavezan je da što brţe preĎe preko kolovoza 120 . Vozač bicikla kreće se. pogrešnom stranom kolovoza c) nepropisno. Putnički automobil pretiče teretni na mestu gde je preticanje. Vozač putničkog automobila u situaciji prikazanoj na slici: a) duţan je da propusti vozilo sa pravom prvenstva prolaza b) ima prvenstvo prolaza u raskrsnici c) obavezan je da propusti samo pešaka 10. Vozač teretnog automobila dužan je da propusti. Pešak. osim vozila koja se kreću po šinama. u situaciji prikazanoj na slici: a) propisno b) nepropisno c) nepropisno.

11.

12.
13. Saobraćajni znak na slici označava da je udaljenost do mesta ukrštanja puta i pruge u nivou: a) 80 metara b) 240 metara 14. Saobraćajni znak na istoj slici ukazuje na opasnost zbog prelaska puta preko pruge u nivou: a) bez branika ili polubranika b) sa branicima ili polubranicima 15. Kada milicionar koji reguliše saobraćaj lagano maše otvorenom šakom okrenutom na dole, kao na slici, vozač u čijem pravcu je dat znak obavezan je da: a) odmah zaustavi vozilo b) smanji brzinu c) poveća brzinu 16. Da li ovaj znak ima isto značenje ako se daje iz vozila u pokretu? a) Da b) Ne c) Da, ali samo u odreĎenim uslovima saobraćaja

17. ZNAČENJE ZNAKOVA 1. 2. 3. 4. Opasno mesto na kom divljač često prelazi put. Početak saobraćajne trake za spora vozila Tabla za usmeravanje na mestu gde se nailazi na oštru krivinu ulevo Obavezan smer kojim se vozila moraju kretati

5. 6.

7. 8.

Ograničenje brzine kretanja na 60 km/h Mesto pred ulaskom u raskrsnicu na kome je vozač duţan da zaustavi vozilo i ustupi prvenstvo prolaza mesto na put na kome domaće ţivotinje pod nadzorom prelaze preko puta Tabla za usmeravanje na mestu gde se nailazi na oštru krivinu udesno.

121

18.

Za osvetljavanje puta koristi se noću: a) po pravilu veliko svetlo. b) svetlo za označavanje vozila. c) po pravilu oboreno svetlo. Dozvoljeno je da se vuĉnom vozilu pridoda: a) samo jedno priključno vozilo u naseljenom mestu i dva na otvorenom putu b) najviše dva priključna vozila c) dva priključna vozila, a pod izuzetnim okolnostima najviše tri. Vuĉenje neispravnog vozila noću, kao i danju u sluĉaju smanjene vidljivosti: a) nije dozvoljeno. b) dozvoljeno je samo pod propisanim uslovima. c) zabranjeno je samo na auto-putu. Parkiranje i zaustavljanje vozila zabranjeno je na udaljenosti manjoj od ______ m* od najbliţe ivice popreĉnog kolovoza.
*Upisati: na koliko metara

19.

20.

21.

22.

Vozila invalida mogu biti obeleţena propisanim znakom: a) na zahtev invalida, iz razloga bezbednosti. b) po službenoj dužnosti i ova oznaka nema nikakvog značaja za ostale učesnike u saobraćaju. c) samo ako to zahtevaju posebni uslovi odvijanja saobraćaja. Propisima je utvrĊeno da se prolaţenje vozilom pored drugog vozila koje se kreće u istom smeru vrši po pravilima: a) preticanja. b) obilaženja. c) mimoilaženja. Kad znak milicionara koji reguliše saobraćaj nalaţe vozaĉu da odstupi od opšteg pravila saobraćaja, vozaĉ je duţan da postupi: a) po znaku milicionara. b) prema opštem pravilu saobraćaja. c) prema sopstvenoj proceni situacije. Rastojanje izmeĊu vozila koja se mimoilaze treba: a) da omogući pravovremeno zaustavljanje vozila. b) da bude dovoljno za bezbedno mimoilaženje. c) da iznosi najmanje 1 m. Auto-putem nije dozvoljeno da se kreću motorna vozila koja po svojim konstrukcionim svojstvima ne mogu da razviju brzinu od najmanje _____ km/h.*
*Upisati: koliko kilometara na čas.

23.

24.

25.

26.

27.

Da li su vozila sa pravom prvenstva prolaza i vozila pod pratnjom izuzeta od ogranjĉenja brzine? a) Da. b) Ne. c) Da, samo od opšteg ograničenja brzine.

122

28.

Funkcionisanje pokazivaĉa pravca je ispravno ako se ukljuĉuju: a) samo kad su na vozilu uključena i poziciona svetla. b) nezavisno od uključivanja bilo kog svetla na vozilu. c) istovremeno kad se aktivira radna kočnica. Lice koje upravlja vozilom koje se vuĉe pomoću uţeta ili krute veze: a) mora da ima vozačku dozvolu za upravljanje tom kategorijom. b) mora da ima vozačku dozvolu bilo koje kategorije. c) na mora da ima vozačku dozvolu. Rezervni toĉak mora imati pneumatik: a) iste nosivosti i dimenzija kao što su pneumatici na točkovima vozila. b) istog profila kao što su pneumatici na pogonskim točkovima. c) istih svojstava kao što su pneumatici na prednjim točkovima. Pri preticanju vozaĉ treba da prilagodi voţnju: a) ukupnim uslovima da preticanje izvrši bezbedno. b) zabranama i ograničenjima prema postavljenim saobraćajnim znakovima i obeleženim oznakama na kolovozu, izuzimajući ograničenje brzine. c) da preticanje izvrši na što kraćem delu puta. U vozilu treba da sedi na zadnjem sedištu dete koje je mlaĊe od _____ godina.*
*Upisati: koliko godina.

29.

30.

31.

32.

33.

Osoba je u nesvesti. Da li se kod nje primenjuje veštaĉko disanje? a) Da. b) Ne. c) Da, ako je prestao i rad srca. Kod preloma kostiju treba: a) odmah postaviti fiksacioni zavoj. b) namestiti kost u prirodan položaj i dobro zaštiti od hladnoće povreĎeno mesto. c) isključiti mogućnost pokretanja povreĎenog dela tela. PovreĊenog sa prelomom kiĉme transportujemo u: a) kamionu, kombiju. b) putničkom automobilu. c) bilo jednoj ili drugoj vrsti vozila. Neposredno pre poĉetka voţnje osetili ste nesvesticu. Kako treba postupiti? a) Odmoriti se i uzeti lek pa krenuti na vožnju. b) Smatrati da je nesvestica bezopasna i krenuti na vožnju. c) Odložiti vožnju i obratiti se lekaru da utvrdi razlog nesvestice. Najopasniji gas za bezbednost saobraćaja u smeši izduvnih gasova iz vozila je: a) ugljen-monoksid. b) ugljen-dioksid. c) sumpor-dioksid.

34.

35.

36.

37.

123

Preticanje je. 4. zaustavio je vozilo: a) propisno b) nepropisno c) nepotrebno. Autobus se kreće. Pešak se kreće. u situaciji prikazanoj na slici: a) propisno b) nepropisno. parkiranje: a) nije dozvoljeno b) dozvoljeno je c) dozvoljeno je. 6. preticanje je u situaciji na slici: a) dozvoljeno b) zabranjeno c) dozvoljeno. osim ako je saobraćajnim znakom dozvoljeno da koristi ovu saobraćajnu traku c) nepropisno. ali je vozač koji pretiče obavezan da upotrebi zvučni znak upozorenja. u situaciji prikazanoj na slici: a) dozvoljeno b) zabranjeno c) dozvoljeno samo ako vozač pravovremeno upotrebi propisani zank upozorenja 8. jer svetla na semaforu ne obavezuju vozače tramvaja 7. uzdignutom rukom. uz obavezu vozača da uključi sva četiri pokazivača pravca 10. osim ako je prinuĎen da stane na raskrsnici. Vozač tramvaja. 5. Pešak u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) duţan je da obrati paţnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se pribliţavaju pre nego što stupi na kolovoz b) obavezan je da propisanim znakom. sem ako nastavlja preticanje koje je ranije započeo 2. u situaciji na istoj slici. Na znak žutog trepćućeg svetla na semaforu. autobus: a) ima prvenstvo prolaza u odnosu na putnički automobil b) duţan je da propusti putnički automobil c) obavezan je da propusti i pešake i putnički automobil. da bi postupio po pravilu saobraćaja: a) propisno b) nepropisno c) nepropisno. obavesti vozače ako namerava da preĎe preko kolovoza c) duţan je da bez oklevanja stupi na pešački prelaz 9. u situaciji kao na istoj slici. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) pravilno b) nepravilno c) putem kojim kretanje pešaka nije dozvoljeno 124 . u situaciji prikazanoj naslici.TEST 6 1. Putničkom automobilu. u situaciji prikazanoj na slici. brže kretanje autobusa od vozila na susednoj saobraćajnoj traci: a) smatra se preticanje b) ne smatra se preticanjem c) smatra se preticanjem samo kad vozač uključi znak za preticanje 3. Na raskrsnici na kojoj je saobraćaj regulisan svetlosnim saobraćajnim znakovima. U situaciji prikazanoj na istoj slici. Vozač putničkog automobila zaustavio je vozilo.

13. 12. a da kretanje nastavi tek pošto sva vozila pod pratnjom proĎu b) nastavi kretanje smanjenom brzinom c) nastavi kretanje na isti način. 2. koja se naizmenično pale. na vozilu prikazanom na slici. 6. Zvučni signal koji se daje posebnim ureĎajem na vozilu milicije sastoje se: a) od jednog prodornog tona b) od niza tonova raznih visina (zavijajući zvuk) c) od dva tona istovremeno. Linija zaustavljanja označava: a) mesto na kome vozač mora da zaustavi vozilo b) granicu izmeĎu delova kolovoza koji su namenjeni za kretanje vozila iz suprotnog smera 15. 4. Prethodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici puteva sa više saobraćajnih traka. ali uz povećanu opreznost 16. ZNAČENJE ZNAKOVA 1. Dva trepćuća svetla. sa nazivima naseljenih mesta Putokaz iznad kolovoza koji označava pravac kretanja do naseljenog mesta ispisanog na zanku Ograničenje brzine kretanja na 60 km/h Zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila 125 .11. 8. 17. 3. Poprečna oznaka na kolovozu prikazana na slici je: a) neisprekidanom linijom b) isprekidanom linijom 14. 7. Putokaz Udaljenost od prelaza preko ţelezniče pruge u nivou bez branika ili polubranika Zabrana saobraćaja u oba smera Najmanja dozvoljena brzina kretanja vozila u normalnim uslovima saobraćaja. obavezuju da prilikom nailaska ovog vozila vozač: a) zaustavi vozilo i da se strogo pridrţava naredaba koje mu daje lica iz pratnje. 5.

c) Postupa pravilno i obavezan je da posebno obrati pažnju na upravljanje vozilom. b) vozilo na motorni pogon. 24. 26. Svako prevozno sredstvo namenjeno za kretanje po putu. prema propisima o bezbednosti saobraćaja: a) motorno vozilo. 126 . c) kad ispred njega na istoj saobraćajnoj traci nema drugih vozila. c) ne sme se vršiti pomoću krute veze ili užeta. c) 50 m od prelaza. c) onoliko priključnih vozila koliko je predviĎeno fabričkom dokumenatcijom. 27. c) ako su otežani uslovi saobraćaja. b) kad posebnim ureĎajima daju propisane svetlosne i zvučne znake. b) u toku vožnje na auto-putu koji je posebno osvetljen. b) dozvoljeno je samo pomoću krute veze (rude). * Upisati koliko km na čas.18. Svetla za oznaĉavanje vozila upotrebljavaju se noću: a) u toku vožnje u naselju. 22. b) 25 m od prelaza. Dozvoljena brzina na putu koji nije obeleţen propisanim znakom kao auto-put ili put rezervisan za saobraćaj motornih vozila iznosi prema opštem ograniĉenju za putniĉke automobile _______ km/h. 21. osim stolica za nemoćna lica bez motora i deĉjih prevoznih sredstava je. c) vozilo. Dozvoljeno je da vozaĉ naglo smanji brzinu kretanja iznenadnim koĉenjem: a) samo u slučaju neposredne opasnosti. c) samo kad je vozilo zaustavljeno ili parkirano na putu. Odredbe propisa o prvenstvu prolaza se ne primenjuju na vozila organa unutrašnjih poslova: a) ako gustina saobraćaja ne ometa njihovo kretanje. b) svetlosnom saobraćajnom znaku. 25. 20. Zabrana parkiranja u blizini prelaza preko ţelezniĉke pruge u nivou propisana je na udaljenosti manjoj od: a) 15 m od prelaza. b) Obavezan je da se posebno stara o putniku pod uticajem alkohola. Vozilu u saobraćaju na putu moţe biti pridodato za prevoz tereta: a) samo jedno priključno vozilo. b) ako oceni da time ne ugrožaava druge učesnike u saobraćaju. Vozaĉ putniĉkog automobila koji na prednjem sedištu prevozi lice pod uticajem alkohola: a) postupa suprotno propisima. b) najviše dva priključna vozila. Vuĉenje vozila kome su neispravni ureĊaji za zaustavljanje: a) nije dozvoljeno. 23. c) sopstvenoj proceni saobraćajne situacije. Kad se zanĉenje svetlosnog saobraćajnog znaka razlikuje od pravila o prvenstvu prolaza izraţenog na istom mestu drugim saobraćajnim znakom. 19. vozaĉ je duţan da postupi po: a) pravilu o prvenstvu prolaza.

33. b) Ne. b) nepovoljno utiče na bezbednu vožnju. Asocijalno ponašanje vozaĉa je psihiĉko stanje koje: a) podstiče pravilno reagovanje. pri kretanju vozila po horizontalnoj ravnoj površi: a) sami se vraćaju u položaj za pravolinijsko kretanje kada se oslobodi točak upravljača. c) Da. Zamor se najbolje odstranjuje: a) odmorom. sa savijenim nogama. Masaţa srca vrši se: a) ritmom koji se postepeno ubrzava sa oživljavanjem povreĎenog. c) obavezuje vozača da upotrebaljava psihoaktivne lekove u toku vožnje. 30. konopac? a) Da. pomoćna i parkirna kočnica. 37. b) ne povećava brzinu. vrata. c) ležeći na boku. c) ispravljaju se sami ili delovanjem vozača na točak upravljača. bez obzira na uslove saobraćaja. Svetla za maglu na zadnjoj strani vozila su: a) bele boje. sa odreĎenim prekidima. c) otvoriti prozor i vrata i sačekati da se vozilo rashladi. b) ustaljenim ritmom od 60 pritisaka u minuti. Kod ispravnog ureĊaja za upravljanje toĉkovi u poloţaju zakretanja. PovreĊenog sa povredama trbuha treba transportovati: a) ležeći na boku. Bezbedno je ako vozaĉ. Da li je dozvoljeno da se povreĊeni sa povredom kiĉme izvuĉe iz vozila pomoću priruĉnih sredstava kao što su daske. 36. 35. ali isključivo u prisustvu lekara. c) ne povećava brzinu. b) u ležećem položaju. b) ispravljaju se isključivo delovanjem vozača na točak upravljača. sa opruženim nogama.28. 29. što zavisi od konstrukcije ureĎaja. b) uključiti ventilaciju i započeti vožnju . 32. a ako to razlozi bezbednosti zahtevaju i smanji brzinu. 34. c) naizmenično ubrzanim i sporijim ritmom. c) radna. Koĉioni ureĊaji na vozilu su ispravni ako efikasno funkcioniše: a) najmanje radna i parkirna kočnica. 31. za vreme dok ga drugo vozilo pretiĉe: a) obavezno smanji brzinu. b) crvene boje. 127 . c) kafom. U sluĉaju pregrevanja kabine vozila pre poĉetka voţnje treba: a) otvoriti prozore i što pre pokrenuti vozilo. b) lekovima. c) žute boje. b) najmanje radna ili pmoćna i parkirna kočnica.

Putnički automobil. u situaciji na istoj slici. u situaciji kao na slici. Na raskrsnici na kojoj je saobraćaj regulisan ureĎajem za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova. 8. Na biciklističkoj stazi ili biciklističkoj traci nije dozvoljeno: a) samo zaustavljanje vozila b) samo parkiranje vozila c) zaustavljanje i parkiranje vozila 5. jer je preticanje zabranjeno c) nepotrebno. jer je preglednost puta dovoljna 7.TEST 7 1. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) obavezan je da skrene ulevo na raskrsnici b) moţe da skrene ulevo ili da produţi voţnju u pravcu na raskrsnici c) ne sme da skrene ulevo 9. Vozač putničkog automobila dužan je. Vozač motocikla. Autobus. prolaz preko raskrsnice: a) nije dozvoljen b) dozvoljen je c) dozvoljen je pošto propusti pešake. u situaciji prikazanoj na slici: a) ima prvenstvo prolaza u odnosu na biciklistu i u odnosu na pešake b) obavezan je da propusti samo pešake c) duţan je da propusti i biciklistu i pešake 4. Vozač motocikla pretiče teretni automobil. započeo prelaženje kolovoza: a) ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na vozila b) duţan je da propusti samo ono vozilo koje ne moţe pravovremeno da se zaustavi c) obavezan je da propusti oba vozila 3. u situaciji prikazanoj na slici: a) propisno b) nepropisno c) na mestu gde je preticanje zabranjeno saobraćajnim znakom i oznakama na kolovozu. u situaciji prikazanoj na slici. U situaciji prikazanoj na slici propisno se kreće: a) teretni automobil b) motocikl c) i jedno i drugo 2. Pešak koji je u situaciji prikazanoj na istoj slici. 6. da: a) upotrebi zvučni znak upozorenja b) propusti pešaka c) upozori pešaka zvučnim ili svetlosnim znakom i preĎe na slobodnu saobraćajnu traku koja je namenjena kretanju u istom smeru. preticanje je: a) dozvoljeno b) zabranjeno c) dozvoljeno samo ako saobraćaj reguliše i saobraćajni milicionar 10. Autobusu. 128 . obeležen je trouglom koji je postavljen na propisanoj udaljenosti: a) pravilno b) nepravilno.

Trepćuće svetlo plave boje na vozilu sa pravom prvenstva prolaza. 1. Prethodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici puteva sa više saobraćajnih traka 3. Saobraćajni znak sa dopunskom tablom. Na znak trepćućeg svetla plave boje. Blizina raskrsnice na kojoj vozač mora da ustupi prvenstvo prolaza vozilima na putu na koji nailazi. 2. obavezuje sve vozače osim vozila pod pratnjiom da: a) ustupe prvenstvo prolaza vozilu sa koga se taj znak daje i da po potrebi zaustave svoje vozilo dok ne proĎe to vozilo b) nesmetano nastave voţnju. prikazan na slici označava: a) da je na 200 metara iza znaka vozač obavezan da zaustavi vozilo kod znaka «obavezno zaustavljanje» b) da na delu puta duţine 200 metara više puta moţe nastati potreba za iznenadno zaustavljanje. 6. kao na slici.11. Saobraćajni znak « obavezno zaustavljanje » je: a) znak opasnosti b) znak izričite naredbe 15. 129 . ZNAČENJE ZNAKOVA 5. Završetak puta sa pravom prvenstva prolaza. pešak je obavezan da: a) se ukloni sa kolovoza b) poveća opreznost pri prelaţenju preko kolovoza c) obrati veću paţnju na ostala vozila na putu 17. 14. 13. 7. 12. ali smanjenom brzinom c) nastave voţnju uz povećanu opreznost 16. Blizina prelaza puta preko ţelezničke pruge u nivou koji je obezbeĎen branicima ili polubranicima 4. prikazano na slici. Početak deonice puta na kome se saobraćaj odvija u oba smera Prestanak svih zabrana Blizina raskrsnice na kojoj se saobraćaj odvija u kruţnom toku Mesto na kome put prelazi preko pruge u nivou bez branika ili polubranika sa dva ili više koloseka. 8.

Odstojanje izmeĊu neispravnog vozila koje se vuĉe pomoću uţeta i vozila koje ga vuĉe mora da iznosi od _____ do _____ m. c) sopstvenoj proceni sobraćajne situacije. b) obavezan je da precizno proceni brzinu vozila koje se približava. c) po naredbi ovlašćenog lica. 23. b) propisima nije utvrĎena. bez posebnog znaka ili nareĎenja lica iz pratnje. 19. 21. Pre nego što stupi na kolovoz. 27. s tim što organ snosi troškove uklanjanja. Propisima je odreĊeno sa se prolaţenje vozila pored drugog vozila koje se kreće po istom kolovozu iz suprotnog smera vrši po pravilima: a) preticanja. ograniĉena je na svim putevima na: a) 60 km/h.18. Obaveza vozaĉa i putnika u putniĉkom automobilu da veţu sigornosni pojas: a) utvrĎena je propisima.* *Upisati: koliko metara 26. c) mimoilaženja. b) odmah ukloni vozilo sa kolovoza. c) za onu širinu koja ne umanjuje stabilnost vozila. b) naredbi ovlašćenog lica. c) dužan je da se uveri da može bezbedno da preĎe preko kolovoza. Dozvoljeno je da teret na prikljuĉnom vozilu preĊe spoljnu ivicu svetla za oznaĉavanje vozila: a) najviše do ivice tovarnog sanduka. o trošku vlasnika vozila. Brzina kretanja teretnog vozila ĉija dozvoljena teţina prelazi 7.500 kg. Kad naredba ovlašćenog lica koje kontroliše saobraćaj odstupa od znaĉenja saobraćajnog znaka. Vozaĉ koji sustigne kolonu vozila pod pratnjom. c) dozvoljeno je. 25. u smislu odredaba propisa obavezan je da: a) zaustavi vozilo. 130 . 20. Vuĉenje neispravnog motocikla bez boĉne prikolice: a) nije dozvoljeno. 22. 24. uĉesnik u saobraćaju duţan je da postupi po: a) saobraćajnom znaku. a po potrebi zaustavi vozilo ako to zahtevaju razlozi bezbednosti. c) 80 km/h. b) obilaženja. b) samo uz saglasnost vlasnika vozila. c) propisina je samo za vožnju na auto-putu. Parkirano vozilo koje predstavlja smetnju za kretanje pešaka moţe da se ukloni sa tog mesta: a) po naredbi ovlašćenog lica. pešak koji namerava da preĊe preko kolovoza: a) dužan je da propisanim znakom upozori vozače koji nailaze na svoje prisustvo. osim na auto-putu. b) najviše 40 cm. c) smanji brzinu. b) 70 km/h. b) dozvoljeno je.

30. c) istovremeno sa aktiviranjem kočnice zakrene prednje točkove za odreĎeni ugao. b) čini to na način koji ne ugrožava i ne ometa u većoj meri druge vozače koji se kreću iza njega. 32. b) povećava se ako se droga uzima uz alkohol. b) nakon izvesnog intervala vremena. Kako postupiti? a) Uzeti lek protiv bolova i krenuti na vožnju. kao i danju u uslovima smanjene vidljivosti. b) po proceni vozača. c) trbušnih organa. 29. 131 . c) utiče na ekonomičnost potrošnje goriva u vožnji samo pri ekstremno velikim brzinama. Pritiskom na komandu radne koĉnice nastaje efikasno usporavanje vozila: a) u istom trenutku. c) noću i danju ako se vozilo iz posebnih razloga kreće brzinom većom od dozvoljene. Nepravilna ishrana utiĉe nepovoljno: a) na psihofizičko stanje za vožnju. c) zaustavite vozilo i izaĎete.28. Nemogućnost pokretanja nogu je znak povrede: a) kičmene moždine. b) nema uticaja na potrošnju goriva u vožnji. brzine) i stepen kritiĉnosti se kod vozaĉa: a) smanjuje usled uzimanja droge. Kod metode veštaĉkog disanja »usta na usta« i »usta na nos« potrebno je: a) zabaciti glavu povreĎenog unazad. b) otvorite prozore i usporite vožnju. c) pognuti unapred glavu povreĎenog. zavisno od uslova saobraćaja. Vozaĉ koji namerava da znatnije smanji brzinu kretanja bezbedno postupa ako: a) ubaci ručicu menjača u niži stepen prenosa. b) postaviti glavu povreĎenog u idealno ravan položaj. b) grudnog koša. c) na izdržljivost u vožnji. 37. Sposobnost procenjivanja situacije (razdaljine. 34. c) nezantno menja ukoliko uzimanje droge ne izazove promene krvnog pritiska ili telesne temperature. Propisano je da na vozilu moraju biti ukljuĉena odgovarajuća svetla: a) od prvog sumraka do potpunog svanuća. U toku voţnje osetili ste znake trovanja ugljen-monoksidom. 35. c) Smatrati da je bol prolazan i započeti vožnju. 31. Neposredno pre poĉetka voţnje dobili ste jak bol iza grudne kosti sa trnjenjem leve ruke. b) samo na izdržljivost u vožnji. 36. Potrebno je da: a) uključite sistem za ventilaciju i nastavite vožnju. Stanje pneumatika (guma) na vozilu: a) utiče na ekonomičnost potrošnje goriva u vožnji. 33. c) jednovremeno sa aktiviranjem komande samo kod mehaničke kočnice. b) Odložiti voĎnju i obratiti se lekaru.

Putnički automobil kreće se unazad propisno. putanjom označenom: a) brojem 1 b) brojem 2 132 . u situaciji kao na slici: a) propisno b) nepropisno c) na mestu gde je parkiranje zabranjeno postavljenim saobraćajnim znakom 10. Putnički automobil kreće se. Teretni automobil parkiran je. Putnički automobil pretiče autobus. Putnički automobil skreće. u situaciji kao na slici: a) pravilno b) nepravilno c) saobraćajnom trakom koja je namenjena kretanju vozila iz suprotnog smera 6. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) putem sa pravom prvenstva prolaza b) sporednim putem c) preko ukrštanja puteva iste vaţnosti 3. Teretni automobil kreće se. na mestu gde je preticanje: a) dozvoljeno b) zabranjeno c) dozvoljeno uz posebnu opreznost 8. Teretni automobil kreće se. u situaciji kao na slici. u situaciji kao na istoj slici: a) propisno b) nepropisno c) propisno. u situaciji prikazanoj kao na istoj slici. u situaciji kao na slici: a) propisno b) nepropisno c) propisno. ali je obavezan da propusti biciklistu 7. Nije dozvoljeno da teretno motorno vozilo vuče dva priključna vozila: a) u naseljenom mestu b) na putu van naselja savelikim uzduţnim nagibom c) na auto-putu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila 9. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) ispred zaustavne linije koja je obeleţena na koovozu b) neposredno ispred raskrsnice c) na mestu gde vozač oceni da ne ometa saobraćaj 5. ali je obavezan da propusti teretni automobil 2.TEST 8 1. u situaciji kao na slici: a) samo putnički automobil b) samo teretni automobil c) i putnički i teretni automobil 4. Motociklista je dužan da propusti. Putnički automobilobavezan je da se zaustavi.

Razdelna linija na slici je označena slovom: a) A b) B c) C 14. Razdelna linija na istoj slici. Prestanak ograničenja brzine od 60 km/h Mesto na kom se nalazi kafana Broj puta. Trepćuće (prekidajuće) žuto svetlo. Obavezan smer kojim se vozila moraju kretati Završetak auto-puta. 2. 7. 12. Svetlosni saobraćajni znak žutog trepćućeg svetla i znak žutog neprekidnog svetla na semaforu za vozače ima: a) isto značenje b) različito značenje c) suprotno značenje 17. Početak puta rezervisanog samo za saobrćaj motornih vozila Opasna krivina udesno Zabrana stupanja na uski deo puta pre nego što proĎu vozila iz suprotnog smera. 8. ZNAČENJE ZNAKOVA 1. 3. 133 . 4. na kolovozu: a) razdvaja dvosmerni kolovoz po smerovima b) obleţeava ivicu kolovoza ili mesto ukrštanja 15. 13. 6.11. kao na slici. 5. označava: a) zabranu prolaza b) mesto ukrštanja puta i pruge u nivou c) raskrsnicu ili drugo mesto na putu gde je dozvoljen prelaz uz posebnu opreznost zbog odreĎene opasnosti 16.

Za osvetljavanje puta u tunelu koriste se: a) svetla za obeležavanje vozila. vozaĉ je duţan da postupi po: a) pravilima saobraćaja. b) naredbi milicionara.18. Vozilu za prevoz tereta dozvoljeno je da budu pridodata: a) najviše dva priključna vozila. b) nije obavezan da veže sigurnosni pojas ukoliko bezbedno upravlja vozilom c) obavezan je da veže sigurnosni pojas samo pri vožnji u naseljenom mestu 134 . b) može da iznosi manje od 3 m. Odstojanje izmeĊu neispravnog vozila. koje se vuĉe pomoću krute veze (rude) i vozila koje ga vuĉe: a) ne sme da iznosi manje od 3 m. 21. c) samo kad prelazi preko kolovoza. 25. 20. b) samo ako prelazi preko kolovoza van pešačkog prelaza. Na mestu na kome vozilo zaklanja postavljeni saobraćajni znak propisana je zabrana: a) zaustavljanja i parkiranja. c) ako gustina saobraćaja ne ometa njihovo kretanje. c) zavisi od dužine vučnog i vučenog vozila. 22.* *Upisati: koliko kilometara na čas. 19. pri ĉemu su brzine kretanja vozila i postupanja vozaĉa meĊusobno uslovljeni i izmeĊu kojih ne moţe bez ometanja ući drugo vozilo. Odredbe propisa o prvenstvu prolaza se ne primenjuju na vozila vatrogasne sluţbe: a) kad posebnim ureĎajem daju propisane svetlosne i zvučne znake b) ako su otežani uslovi saobraćaja. c) priključna vozila.* Upisati: naziv. b) velika svetla za osvetljavanje puta. Brzina vozila koje na putu vuĉe drugo neispravno vozilo ograniĉena je na ______ km/h. čiji je broj ograničen samo vučnom silom vozila. Kad se naredba milicionara koji reguliše saobraćaj razlikuje od obaveza vozaĉa propisanih pravilima saobraćaja. c) oborena svetla za osvetljavanje puta. c) sopstvenoj proceni situacije. prema propisima o bezbednosti saobraćaja je ________________ vozila. c) ostavljanja vozila bez nadzora duže od 30 minuta. 23. Vozaĉ putniĉkog automobila: a) obavezan je da veže sigurnosni pojas. Obaveza pešaka da pre stupanja na kolovoz obrati paţnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se pribliţavaju propisana je: a) i kada prelazi preko kolovoza na obeleženom pešačkom prelazu. Niz vozila koji se kreće istom saobraćajnom trakom i u istom smeru. 27. na obeleženom ili neobeleženom pešačkom prelazu van naseljenog mesta. b) najviše tri priključna vozila. 24. b) samo parkiranja. 26.

c) nemogućnost dogovora sa ostalim učesnicima. c) poremećaj ravnoteže. Vozaĉ koji je uĉestvovao u saobraćajnoj nezgodi ima pravo da traţi liĉne podatke od oĉevidaca ako je posledica te nezgode: a) samo veća materijalna šteta. b) radi poboljšanja disanja povreĎenog pri gušenju. PovreĊenog sa povredom karliĉne kosti transportujemo u : a) ležećem položaju na leĎima. 35. 135 . c) samo ako je njegovo ponašanje nebezbedno. b) Ne. Kad se na vozilu aktivira radna koĉnica. b) na učesnike u saobraćaju na raskrsnici na pravcu kojim se kreće. Kad prelazi raskrsnicu krećući se putem sa pravom prvenstva prolaza. b) istovremeno žmiganje svih pokazivača pravca na vozilu. b) smrt ili povreda lica. s tim da odstojanje ne sme biti manje od 5 m. Da li joj treba dati teĉnosti? a) Da. c) sa prekidima koji nisu manji od 1 minuta. c) bilo krute veze ili užeta. c) ležećem položaju na boku. 33. 29. b) neprekidno. 36. b) polusedećem položaju. 34. b) povraćanje. c) na saobraćajne znakove koji regulišu prvenstvo prolaza na raskrsnici. ukljuĉuje se: a) kontrolna svetiljka u kabini vozila. c) stop-svetlo. Masaţa srca koristi se: a) kao metoda oživljavanja. 30. sa savijenim nogama. 32. 37. Vozilo kod koga je neispravan ureĊaj za koĉenje moţe se vući pomoću: a) krute veze. b) ako je utvrĎeno da mu sadržina alkohola u krvi prelazi propisanu granicu ili pokazuje znake alkoholne poremećenosti. b) užeta.28. Osoba je iskrvarila. c) kao obavezan vid pružanja prve pomoći svakom teže povreĎenom licu. Rani znaci trovanja ugljen-monoksidom su: a) poremećaj opažanja i reagovanja. c) Da ukoliko je pri svesti i nema unutrašnjih povreda organa za varenje. vozaĉ treba da obrati paţnju: a) samo na vozila koja imaju prvenstvo prolaza. 31. Vozaĉ pod dejstvom alkohola ne sme da upravlja vozilom u saobraćaju na putu: a) samo ako pokazuje znake alkoholne poremećenosti. Pokazivaĉi pravca na vozilu funkcionišu ispravno ako daju svetlost: a) odreĎene učestalosti žmiganja.

u situaciji na istoj slici: a) odgovarajuću saobraćajnu traku b) saobraćajnu traku na kojoj je zabranjeno preticanje c) deo kolovoza namenjen kretanju vozila iz suprotnog smera 3. u situaciji kao na slici. u situaciji prikazanoj na slici: a) samo vozilo sa pravom prvenstva prolaza b) samo zapreţno ovzilo c) i vozilo sa pravom prvenstva prolaza i zapreţno vozilo 4. Putnički automobil koji se uključuje na auto-put u situaciji prikazanoj na slici: a) duţan je da se kreće trakom za prinudno zaustavljanje. parkira se: a) propisno b) nepropisno c) propisno. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) pravilno b) nepravilno c) nepotrebno.TEST 9 1. u situaciji na istoj slici: a) propisno b) nepropisno c) propisno samo ako se kreće najvećom dozvoljenom brzinom 9. Autobusu. u situaciji kao na istoj slici. Putnički automobil nailazi na raskrsnicu. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) putem sa prvenstvom prolaza b) sporednim putem c) putem koji je iste vaţnosti kao i put sa kojim se ukršta. 5. Teretni automobil. dok autobus proĎe b) kreće se odgovarajućom trakom ali je obavezan da propusti autobus c) ima prvenstvo prolaza. Putnički automobili parkirani su. Vozač putničkog automobila zaustavio je vozilo. u situaciji kao na slici: a) propisno b) nepropisno c) na prostoru koji je očigledno rezervisan za parkiranje teretnih automobila 10. Motociklista se kreće. Vozač putničkog automobila dužan je da propusti. a vozač autobusa je duţan da preĎe na susednu saobraćajnu traku 8. ako se kreće brzinom pešačkog hoda 2. Teretni automobil kreće se. skretanje je: a) zabranjeno b) dozvoljeno c) dozvoljeno ukoliko ne ometa odvijanje saobraćaja na raskrsnici 6. ali je obavezan da propusti autobus 136 . jer znak saobraćajnog milicionara dozvoljava da skrene udesno 7. Autobus koristi za preticanje. u situaciji kao na slici: a) propisno b) nepropisno c) propisno.

Prema ovom saobraćajnom znaku obaveštenja. Putokaz Prestanak zabrane preticanja za teška teretna vozila čija najveća dozvoljena teţina prelazi 3. 2. Na raskrsnici. 8.5 t. Svetlosni znak koji daje milicionar. 3. crveno svetlo za učesnike u saobraćaju znači: a) slobodan prolaz b) zabranu prolaza c) zabranu prolaza. 6. Prestanak svih zabrana Broj meĎunarodnog puta. 137 . 12.11. 13. Bolnica Zabrana saobraćaja u oba smera Završetak puta rezervisanog samo za saobraćaj motornih vozila Prostor koji je odreĎen ili posebno ureĎen za parkiranje vozila. na putevima gde je mešovit saobraćaj najveća dozvoljena brzina kretanja je: a) 80 km/h b) 100 km/h 15. Saobraćajni znak na slici označava ograničenje najveće dozvoljene brzine na putevima u SRJ: a) za vreme drţavnih praznika b) prema vrsti puta u neprekidnom trajanju 14. osim za vozila koja skreću udesno 16. 4. sredstvima koja se ručno koriste (baterijska lampa i slučno) mora biti: a) crvene boje b) bele boje c) bele ili crvene boje 17. 7. 5. ZNAČENJE ZNAKOVA 1.

Odredbe propisa o prvenstvu prolaza se ne primenjuju na vozila sluţbe hitne pomoći: a) ako gustina saobraćaja ne ometa njihovo kretanje b) kad propisanim ureĎajima daju propisane svetlosne i zvučne znake c) ako su otežani uslovi saobraćaja 23.18. Vozaĉ je duţan da preĊe sa velikih na oborena svetla pri mimoilaţenju sa drugim vozilom najkasnije na udaljenosti od _____ m. Propisima je odreĊeno da na vozilu koje se parkira na uzbrdici prednji toĉkovi treba da budu okrenuti prema: a) bilo kojoj ivici kolovoza b) sredini kolovoza c) desnoj ivici kolovoza 27. za vreme dok deca ulaze i izlaze iz vozila vozaĉ koji dolazi u susret: a) dužan je da zaustavi vozilo b) obavezan je da se kreće smanjenom brzinom c) dužan je da pravovremeno upotrebi propisani zank upozorenja. prema sopstvenoj proceni c) uklanjanjem vozila sa kolovoza 21. Kad se znak milicionara koji reguliše saobraćaj razlikuje od znaĉenja saobraćajnog znaka koji je na istom mestu postavljen. prema propisima o bezbednosti saobraćaja: a) vodeći računa da vozač drugog vozila ne mora naglo da menja pravac ili brzinu kretanja b) najbezbednije. koji se ne moţe otvoriti iznutra. Obaveza da se na vuĉno i vuĉeno vozilo postavi sigurnosni trougao propisana je: a) ako se skup vozila kreće na dužoj relaciji b) uvek kad se vuče neispravno vozilo c) samo ako se u neispravnom vozilu prevoze putnici 26. Kretanje vozila brzinom većom od 60 km/h na putu u naselju: a) dozvoljeno je uvek kada je veća brzina dozvoljena b) dozvoljeno je samo na delu magistralnog puta koji prolazi kroz naselje c) može se dozvoliti samo saobraćajnim znakom 22. Kad se zaustavi na kolovozu puta sa dve saobraćajne trake vozilo kojim se prevoze deca. Deo površine namenjen prvenstveno za saobraćaj vozila je prema propisima o bezbednosti: a) kolovoz b) sobraćajnica c) saobraćajna površina 19. *Upisati: na koliko metara 24. prevoze lica samo: a) u jednom pravcu b) u vozilima organa unutrašnjih poslova. »Propuštanje vozila« vozaĉ je duţan da izvrši u odreĊenim sluĉajevima. 138 . Dozvoljeno je da se u zatvorenom prostoru motornog vozila. organa pravosuĎa i oružanih snaga SRJ c) ako je takav način bezbedniji za lica koja se prevoze 25. obaveza vozaĉa je da postupi: a) znaku milicionara b) saobraćajnom znaku c) sopstvenoj proceni situacije 20.

32. b) isključivo osmatranjem pokazivača iz vozila. Prilikom izvlaĉenja povreĊenog sa prelomom kiĉme iz vozila mora uĉestvovati najmanje: a) četiri lica. c) od ukupnih uslova saobraćaja. Neposredno pre poĉetka voţnje dobili ste vrtoglavicu.28. na bilo koji način. uključujući i brzinu kretanja vozila. 29. Da li je dozvoljeno korišćenje pneumatike sa ekserima u voţnji na putu? a) Da. b) Ne. 31. 33. osim u otežanim uslovima vožnje. koja se ugraĎuje u vozilo po zahtevu korisnika. c) dodatnom napravom. c) najmanje koliko ukupno iznosi dužina vučnog i vučenog vozila. Prelom kljuĉne kosti: a) ne sme se imobilisati priručnim sredstvima. b) imobiliše se priručnim sredstvima pomoću dve trouglaste marame. b) naglu muku i povraćanje. c) poželjno je imobilisati samo kod otvorenog preloma. 30. Odstojanje izmeĊu vozila koja se vuku pomoću krute veze moţe da iznosi: a) manje od 3 m. c) Ne. c) grčeve u mišićima ruku i nogu. b) Ne. uz veštačko disanje. zatezanjem ramena unazad. samo na pogonskim točkovima. 36. b) Smatrati da je vrtoglavica prolazna i započeti vožnju. b) samo od brzine vozila koje pretiče. b) samo putnicima u vozilima koja su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi. U sluĉaju saobraćajne nezgode šteta se nadoknaĊuje trećim licima po osnovu osiguranja sopstvenika motornog vozila od odgovornosti: a) svim učesnicima u saobraćajnoj nezgodi. Duţina puta potrebnog za bezbedno preticanje zavisi: a) samo od brzine vozila koje vrši preticanje. b) dva lica. b) najmanje 5 m. c) jedno ice. c) Odložiti vožnju i obratiti se lekaru da utvrdi razlog vrtoglavice. c) licima koja su pretrpela štetu u saobraćajnoj nezgodi izuzev prouzrokovaču štete. bez obzira ko je prouzrokovač. Osoba je u nesvesti. Da li se kod nje primenjuje spoljna masaţa srca? a) Da. 35. Kako treba postupiti? a) Uzeti lek i započeti vožnju. 37. Ugljen-monoksid štetno deluje na vozaĉku sposobnost oštećujući nervne ćelije i izazivajući: a) poremećaj u opažanju i pravovremenom reagovanju u vožnji. c) Da. Vozaĉ moţe da kontroliše da li su ukljuĉeni pokazivaĉi pravca na motornom vozilu: a) pomoću optičke ili zvučne kontrolne naprave. 139 . 34.

U situaciji prikazanoj na slici parkiran je nepropisno: a) samo putnički automobil b) samo teretni automobil c) i putnički i teretni automobil 10. ako time ne ometa saobraćaj na raskrsnici 140 . jer kretanje unazad na auto-putu nije dozvoljeno 8. Putnički automobil vrši polukružno okretanje na mestu gde je to: a) dozvoljeno b) zabranjeno c) dozvoljeno. Teretni automobil vrši preticanje na mestu gde je preticanje. Kombi vozilo kreće se unazad u situaciji kao na slici: a) propisno b) nepropisnom saobraćajnom trakom c) nepropisno. 5. Pešak prelazi preko kolovoza u situaciji na istoj slici: a) propisno b) nepropisno c) propisno. Vozač motocikla u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) obavezan je da zaustavi vozilo i da sačeka promenu svetla na semaforu b) moţe da izvrši skretanje pošto propusti pešake c) ima prvenstvo prolaza u odnosu na pešake.TEST 10 1. putničkom automobilu i motociklu 4. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) duţan je da propusti putnički automobil b) ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na putnički automobil c) obavezan je da zaustavi vozilo dok putnički automobil završi započetu radnju 3. Prema svetlima na semaforu. samo ako okretanje moţe da se izvrši bez manevrisanja 2. u situaciji prikazanoj na slici: a) zabranjeno saobraćajnim znakom b) zabranjeno prema oznakama na kolovozu c) dozvoljeno 6. koji je prinuĎen da zaustavi vozilo na auto-putu. prolaz preko raskrsnice dozvoljen je: a) samo motociklu b) samo putničkom automobilu i autobusu c) autobusu. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) ne sme da napusti vozilo b) obavezan je da vozilo posebno zaštiti barijerom c) duţan je da preduzme potrebne mere da vozilo što pre ukloni sa kolovoza 9. Preticanje kolone vozila je: a) dozvoljeno b) zabranjeno c) dozvoljeno. Vozač putničkog automobila. osim ako se u koloni kreću i vozila sa prikolicom 7. Vozač motocikla.

12. Najmanje odstojanje izmeĎu vozila u kretanju koga se vozači moraju pridrţavati. 13. prikazanom na slici. koji nije obezbeĎen branicima ili polubranicima 10. Raskrsnica 12. Prestanak zabrane preticanja svih vozila na motorni pogon osim motocikla bez prikolice i bicikla sa motorm na dva točka 16. Saobraćajni znak sa dopunskom tablom na slici označava da: a) na 500 metara od znaka prestaje auto-put i počinje deonica sa jednim kolovozom b) sledećih 500 metara puta nije izgraĎeno kao auto-put 14. 15. 14. 9.11. Blizina tunela na putu. vozač je obavezan da: a) zaustavi vozilo b) ubrza kretanje c) uspori kretanje 17. ZNAČENJE ZNAKOVA Blizina prelaza preko ţelezničke pruge u nivou. Teren za boravak u prikolicama 11. Ograničenje brzine kretanja na 60 km/h. znače: a) slobodan prolaz preko raskrsnice b) upozorenje učesnicima u saobraćaju na skori prestanak zabrane prolaza i pojavu zelenog svetla c) upozorenje učesnicima u saobraćaju na skoru pojavu crvenog svetla 16. Pravac puta za naseljeno mesto ispisano na znaku 141 . Svetla na semaforu. Kad milicionar maše baterijskom lampom na kojoj svetli crveno svetlo. 13. Saobraćajni znak na istoj slici je: a) znak obaveštenja b) znak izričite naredbe 15.

20. Odredbe propisa o prvenstvu prolaza se ne primenjuju na vozila oruţanih snaga SRJ: a) ako su otežani uslovi saobraćaja. 23. 21. c) da aktivira parkirnu kočnicu ili okrene prednje točkove ka ivičnjaku. c) na vučno vozilo sa prednje. Dozvoljena brzina putniĉkog automobila na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. b) da vozilo parkira na mestu koje je odgovarajuće obezbeĎeno. Oborena svetla za osvetljavanje puta upotrebljavaju se noći pri mimoilaţenju sa drugim vozilom: a) uvek u saobraćaju na putu. aktivira ureĎaj za obezbeĎenje vozila od kraĎe. uzme sa sobom ključeve od vozila i za stavljanje motora u pokret. c) širinu vozila. a na vučeno vozilo sa zadnje strane. 142 . kad ostavlja vozilo na putu. *Upisati naziv radnje 24. b) kad posebnim ureĎajima daju propisane svetlosne i zvučne znakove. 26. c) dovoljno da uvek omogućuje preticanje ostalim vozilima. 25.* *Upisati: koliko kilometara na čas 27. 22. 19. b) najvišu tačku. b) zaustavljanje i parkiranje. c) znači da je vozaču ostavljeno da sam odluči kako će da postupi ako se značenje oznaka i pravila saobraćaja razlikuju. Obaveza kojom se saopštava vozaĉu propisanim saobraćajnim znakom: a) ne sme da se razlikuje od opštih pravila kretanja.18. iznosi _______ km/h. zaključa vrata. Teret na prednjoj strani vozila ne sme da preĊe: a) najudaljeniju tačku za više od 1 m. Kad se vuĉe neispravno motorno vozilo. Propisana obaveza vozaĉa. Odstojanje iza drugog vozila u saobraćaju treba da bude: a) dovoljno da ne ugrožava bezbednost saobraćaja. b) obavezuje vozača da postupi po saobraćajnom znaku. prema opštem ograniĉenju brzine. da spreĉi neovlašćeno lice da vozilo stavi u pokret je: a) da zatvori prozore. postavlja se sigurnosni trougao: a) samo na vozilo koje vuče. c) ako gustina saobraćaja ne ometa kretanje ovih vozila. Prolaţenje vozilom pored zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće je radnja vozilom koje se prema propisima o bezbednosti saobraćaja naziva ______________________. Na mostu je zabranjeno: a) samo parkiranje. osim na putu koji je rezervisan za saobraćaj motornih vozila. b) samo u naselju ako je put dovoljno osvetljen. c) na svim putevima. b) samo na vučeno vozilo. b) najmanje 20m na putu van naselja i 5m u naseljenom mestu. c) samo ostavljanje vozila bez nadzora.

34. 35. Vozaĉ ne sme da naglo smanji brzinu kretanja vozila. jer se postiže ušteda goriva. U vozilu ima više povreĊenih. 31. c) na auto-putu ili ako brzina nije ograničena. b) samo na motociklu. 29. 36. Kog išĉašenja zgloba neophodno je: a) izvršiti imobilizaciju povreĎenog zgloba. Propisano je da se radna koĉnica aktivira: a) pritiskom na komandu koja mora da bude u odreĎenim granicama. b) istog momenta kada se dodirne komanda. c) samo na teretnom motornom vozilu. Vozaĉ kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje ne sme da otpoĉne upravljanje vozilom pod uticajem alkohola: a) uopšte dok vrši poslove tog zanimanja b) samo ako su očigledni zanci alkoholne poremećenosti c) samo ako je veća sadržina alkohola u krvi od dozvoljene. 143 . Kretanje na nizbrdici sa iskljuĉenim radom motora je: a) poželjno. kiselog mirisa i ukusa. Za vreme duţe voţnje preporuĉuje se uzimanje obroka hrane: a) samo jednom. 30. c) nekoliko časova. c) pri najmanjem dodiru komande. b) bez boje. c) izrazito tamne boje. c) odmah staviti hladnu oblogu da se otok ne poveća. b) u slučaju neposredne opasnosti. osim: a) ako blagovremeno uključi stop-svetla. Ovaj gas je: a) oštrog. b) nekoliko sekundi. c) nebezbedno. b) izvući povreĎene iz vozila i zatim ih detaljno pregledati. 32. mirisa i ukusa.28. Crvena kontrolna lampa na instrument-tabli sluţi da upozori vozaĉa da su istovremeno ukljuĉeni svi pokazivaĉi pravca: a) na motornim vozilima sa tri. c) što obilnije. 37. b) u nekoliko manjih obroka. c) ukazati pomoć prvo deci pa ostalima. Ugljen-monoksid je otrovan gas. 33. četiri ili više točkova. Po prestanku rada srca i disanja smrt kod povreĊenog nastupa nakon: a) 5 do 7 minuta. Redosled prve pomoći je: a) pregledati povreĎene i ustanoviti vrstu i težinu povreda. b) makar približno namestiti u prirodni položaj iščašeni zglob. koji štetno utiĉe na vozaĉku sposobnost. b) bezbedno ako je ručica menjača u odgovarajućem stepenu prenosa.

c) Sme. Klinasti podmetaĉi su obavezna oprema za: a) sva teretna vozila b) teretna vozila najveće dozvoljene težine preko 5 tona c) ona teretna vozila koja zbog tehničke neispravnosti mogu ostati u kvaru Tehniĉki normativi efikasnosti koĉionih sistema motornih i prikljuĉnih vozila: a) propisima nisu utvrĎeni b) propisani su samo za motorna vozila c) propisani su i za motorna i za priljučna vozila Vozaĉ kome je dozvoljeno da upravlja motornim vozilom uz nošenje naoĉara obavezan je da nosi naoĉare: a) uvek kad upravlja vozilom b) samo kada je vidljivost smanjena c) prema uputstvima lekara U autobusu koji vrši javni prevoz moţe se prevoziti onoliki broj lica: a) čija ukupna težina ne prelazi 70% nosivosti vozila po tehničkoj dokumentaciji b) čija težina. 10. 8. Ukupna teţina lica koja se prevoze u teretnom vozilu u prostoru za smeštaj tereta ne sme da prelazi 70% nosivosti vozila i za svako lice mora da bude obavezno sedište širine najmanje od _________ cm. 7. ali samo u naselju. 144 .PITANJA ZA »C« KATEGORIJU 1. Propisima je utvrĊeno da se upravljanje vozilom smatra neprekidnim ukoliko vozaĉ nije imao prekid u voţnji od najmanje: a) pola časa b) jednog časa c) pet časova Traktor koji vuĉe prikljuĉno vozilo kojim se vrši prevoz lica ne sme se kretati brzinom većom od _________ km/h. nakon upraljanja vozilom u ukupnom trajanju od 8 ĉasova u toku 24 ĉasa mora da ima neprekidan odmor od najmanje _____ ĉasova. 4. izuzetno i udruženja graĎana Motorno vozilo kojim se vrši prevoz opasnih materija mora u opremi imati dve zastavice: a) crvene boje b) žuto-bele boje sa crnom ivicom c) narandžaste boje sa crnom ivicom Ako je za vreme prevoţenja opasnih materija vozaĉ prinuĊen da se udalji da li sme ostaviti vozilo? a) Ne sme ni u kom slučaju. 9. 5. ne umanjuje stabilnost vozila 2. Vozaĉ autobusa. 3. b) Sme. Javni prevoz mogu vršiti pod uslovima utvrĊenim zakonom: a) organizacije udruženog rada čiji je predmet poslovanja vršenje javnog prevoza b) samo organizacije udruženog rada koje poseduju vozni park c) samo društvene organizacije. samo ako vozilo ostavi pod nadzorom suvozača ili pratioca. 6. 11. po oceni vozača.

Vozilo kojim se prevoze opasne materije ne sme: a) da se zaustavi na kolovozu puta i da se parkira u naselju b) da se zaustavi niti parkira na kolovozu u naselju c) da se zaustavi niti parkira na kolovozu puta. c) Ne. samo uz pratnju punoletnog lica. Ukupno trajanje upravljanja skupom vozila ĉija je najveća dozvoljena teţina prelazi 3500 kg u toku 24 ĉasa ne sme da preĊe ______ ĉasova. Gabaritna svetla su obavezna za: a) sva teretna vozila b) motorna i priključna vozila čija visina prelazi 2. Tokom duţe voţnje zamor se pojavljuje: a) iznenadno b) postepeno c) zavisno od individualnih karakteristika vozača iznenadno ili postepeno 19.8 m c) sve autobuse 18.12. Parkirna koĉnica mora da obezbedi nepokretnost celog skupa vozila na putu pod nagibom od ________. Brzina kretanja vozila koji se prevoze opasne materije ne sme da preĊe ni u kom sluĉaju _________ km/h. prevoz lica je: a) zabranjen b) dozvoljen samo izuzetno c) dozvoljen samo na kraćim relacijama 13. Na teretnom vozilu u prostoru odreĊenom za smeštaj tereta: a) nije dozvoljeno da se prevoze lica b) može se prevoziti najviše 5 lica koja rade na utovaru ili istovaru tereta c) mogu se prevoziti lica bez ograničenja ako je ugraĎen nosač cerade i cerada sa dva otvora z ventilaciju 20. Na teretnom motornom vozilu sa automatskim istovarivaĉem. kako u naselju tako i van naselja 15. Vozilo kojim se vrši linijski prevoz bez prethodno izvršenog upisa reda voţnje u registar moţe biti: a) oduzeto od organizacije udruženog rada koja vrši prevoz lica b) isključeno iz saobraćaja oduzimanjem saobraćajne dozvole c) isklučeno iz saobraćaja lišavanjem slobode vozača. 21. samo na kraćim relacijama. Da li se u teretnim motornim vozilima u prostoru za smeštaj tereta smeju prevoziti skupno lica mlaĊa od 14 godina? a) Da. 22. Skupni prevoz prikljuĉnim vozilom koji vuĉe traktor moţe se vršiti: a) izuzetno b) uvek kada je to potrebno c) samo na osnovu posebnog odobrenja organa unutrašnjih poslova 145 . 14. 16. 17. b) Da.

jedan za gašenje požara na motoru. Ako se teretnim vozilom vrši skupni prevoz. Na kojoj udaljenosti se iza zaustavljenog vozila. Za vozila koja vuku prikolicu najveće dozvoljene teţine preko 7 tona usporaĉ za dugotrajno usporavanje je: a) obavezan b) nepotreban ako je ugraĎena inerciona kočnica c) koristan samo ako se vozilo upotrebljava u dugim relacijama 27. 32. Motorno vozilo kojim se vrši prevoz opasnih materija mora u opremi imati najmanje: a) jedan vatrogasni aparat b) dva vatrogasna aparata. postavljaju znakovi odnosno svetiljke kojima se oznaĉava zaustavljanje na kolovozu? a) na dovoljnoj udaljenosti. koje prevozi opasne materije. Kod spregnutih vozila ukupna masa prikolice moţe biti veća od mase vuĉnog vozila za ______%. tako da ih vozači koji nailaze mogu blagovremeno uočiti b) na udaljenosti do 50 m c) na udaljenosti od najmanje 50 metara i to tako da vozači koji nailaze mogu videti sa udaljenosti od najmanje 150 metara 26. a dva na tovaru 25. Uslovi pod kojim se moţe vršiti javni prevoz putnika i robe na slobodnom drumskom saobraćaju putniĉkim automobilom: a) propisima nisu utvrĎeni b) utvrĎuju se u svakom pojedinačnom slučaju c) propisani su zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju 24. jedan za gašenje požara na motoru. a drugi na tovaru c) tri vatrogasna aparata. Na motornom ili prikljuĉnom vozilu mogu se prevoziti lica samo u onom broju koji je oznaĉen u: a) saobraćajnoj dozvoli b) fabričkoj dokumentaciji koju sa sobom nosi vozač c) putnom listu koji je propisano overio vozač 30. *Upisati: koliko procenata 28. Zabranjeno je da vozilom u saobraćaju upravlja pod dejstvom psihoaktivnih lekova vozaĉ: a) motornog vozila bilo koje kategorije b) motornog vozila samo »C« i »D« kategorije c) samo »D« kategorije kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje 29. Vozilu za prevoz tereta na auto-putu moţe biti pridodato: a) samo jedno priključno vozilo b) najviše dva priključna vozila c) onoliko prilkjučnih vozila koliko je odreĎeno fabričkom dokumentacijom 31. obavezno je da tim vozilom upravlja vozaĉ: a) »D« kategorije b) koji je najmanje tri godine upravljao vozilom »C« kategorije c) sa vozačkim stažom od najmanje 10 godina 146 .23. Propisima je odreĊeno da se upravljanje vozilom smatra neprekidnim ukoliko vozaĉ nije imao prekid od najmanje ________ ĉasova.

Najmanja dubina šare panumatika za autobuse i teretna vozila: a) mora da iznosi najmanje 2 mm b) propisima nije utvrĎena c) propisana je samo za pneumatike za zimske uslove vožnje 38. kada je opterećeno do najviše dozvoljene teţine. 37. c) Tri. na putu pod nagibom od _______ stepeni. Korisna nosivost teretnog motornog vozila kojim graĊanin moţe vršiti javni prevoz u slobodnom drumskom saobraćaju: a) propisima nije ograničena b) ograničena je zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju na 2 t c) ograničena je na 3500 kg 34. Na auto-putu sa tri ili više saobraćajnih traka vozaĉ skupa vozila ĉija duţina prelazi 7 metara sme da koristi: a) samo jednu saobraćajnu traku. c) Zavisi od individualnih karakteristika vozača. 39. b) Dva. Vozaĉ teretnog vozila ĉija najveća dozvoljena teţina prelazi 3500 kg. Prevoz lica i stvari moţe se vršiti: a) samo kao javni prevoz b) samo kao javni prevoz za sopstvene potrebe c) kao javni prevoz ili kao prevoz za sopstvene potrebe 147 . Vozilo kojim se prevoze opasne materije mora na gornjim uglovima zadnje strane vozila imati dva okrugla svetla: a) žute boje b) crvene boje c) narandžaste boje 36. Parkirna koĉnica prikljuĉnog vozila deluje efikasno ukoliko obezbeĊuje njegovu nepokretnost. 35.33. Vuĉenje natovarenog teretnog vozila: a) nije dozvoljeno b) dozvoljeno je do prvog mesta pogodnog za pretovar c) nije dozvoljeno samo noću i u uslovima smanjene vidljivosti 40. 42. Koliko znakova za obeleţavanje zaustavljenog vozila na kolovozu mora imati motorno vozilo kojim se prevoze opasne materije? a) Jedan. ako neprekidno upravlja vozilom duţe od 5 ĉasova. za koju oceni da je najbezbednija b) samo dve saobraćajne trake uz desnu ivicu kolovoza c) treću saobraćajnu traku samo za preticanje 41. Da li alkohol i kafa povoljno utiĉu na odstranjivanje zamora? a) Da. mora pre poĉetka svakog radnog dana da ima neprekidno odmor od najmanje _______ ĉasova. b) Ne.

Prevoz opasnih materija na traktoru sa prikolicom ili teretnom triciklu sa motorom: a) ne sme se vršiti b) sme se vršiti c) sme se vršiti samo na putevima van naselja 45. njihov uticaj je neznatan. Vozaĉu će se izreći novĉana kazna ukoliko ne ukloni sa kolovoza predmete: a) za koje je mogao da oceni da ometaju saobraćaj b) koji sa njegovog vozila padnu ili ih je ostavio prilikom zaustavljanja c) na koje naiĎe u vožnji samo na putu van naselja. mora pre poĉetka svog radnog dana da ima neprekidan odmor od najmanje: a) 10 časova b) 12 časova c) 15 časova 52. Vozilo kojim se prevoze opasne materije mora na gornjim uglovima prednje strane kabine imati dva okrugla svetla: a) žute boje b) crvene boje c) narandžaste boje 46. 49.43. ĉaj ili drugi osveţavajući napici otklanjaju zamor? a) Da. U vozilo kojim se vrši linijski prevoz ukrcavanje i iskrcavanje putnika moţe se vršiti: a) na bilo kom mestu b) samo na odreĎenim stanicama ili stajalištima c) samo na polaznoj odnosno krajnjoj stanici 44. vremenu vožnje i preĎenom putu b) raspoloživom pritisku pneumatske kočnice c) pritisku pneumatika (guma) na vozilu 47. nakon upravljanja vozilom u ukupnom trajanju od 8 ĉasova u toku 24 ĉasa. 148 . b) Ne. Prevoz lica na prikljuĉnom vozilu koje vuĉe teretno vozilo: a) nije dozvoljen b) dozvoljen je samo ako vozilom upravlja vozač sa vozačkim stažom od najmanje 5 godina c) dozvoljen je bez ograničenja 50. Da li kafa. 51. Teretno motorno vozilo kojim se vrši skupni prevoz ne sme se kretati brzinom većom od ________ km/h. Tahograf registruje podatke o: a) brzini. c) Ne. Vozaĉ skupa vozila ĉija najveća dozvoljena teţina prelazi 3500 kg. Konstrukcija koĉionog delovanja kod: a) mehaničkog prenosa b) hidrauličnog prenosa c) vazdušnih kočnica ureĊaja obezbeĊuje najpovoljniju ujednaĉenost 48.

suvozač i pratilac b) samo vozač i suvozač c) druga lica osim vozača samo ako ima mesta u vozilu 56. Za upravljanje teretnim vozilom kojim se vrši skupni prevoz lica pored vozaĉke dozvole te kategorije vozaĉ mora imati: a) položen stručni ispit za kvalifikovanog vozača b) vozački staž od najmanje 3 godine na upravljanju vozilom te kategorije c) ukupan vozački staž od najmanje 10 godina. Propisano je da se u upravljanju autobusom na relacijama preko 500 km vozaĉi smenjuju najdocnije: a) na jedan čas vožnje b) na svakih 100 km preĎenog puta c) posle osam časova ukupnog trajanja vožnje odnosno posle preĎenih 500 km puta 62. c) Da. Javni prevoz moţe se vršiti: a) samo kao linijski b) samo kao slobodan. Da li je dozvoljeno da se u teretnom vozilu. 149 . vanlinijski c) kao linijski ili kao slobodan vanlinijski 54. samo u naselju i na kratkim relacijama. b) Ne. prevoze pojedinaĉno lica mlaĊa od 14 godina? a) Da. u prostoru za smeštaj tereta. 60.53. Prenošenje sile koĉenja od komande do koĉionih površina ostvaruje se najbrţe kod: a) mehaničke kočnice b) hidraulične kočnice c) parkirne kočnice 58. Motorno vozilo kojim se vrši prevoz radioaktivnih materija obeleţava se posebnim listicama koje se postavljaju: a) na prednje vetrobransko staklo b) samo na prednjoj i zadnjoj strani vozila c) na vrata kabine i spoljne zidove karoserije 55. Za vreme prevoza opasnih materija u vozilu mogu se nalaziti: a) samo vozač. Spajanje vuĉnog i prikljuĉnog vozila ostvaruje se pomoću: a) osovine za spajanje ureĎaja i osigurača koji sprečava razdvajanje spojenih vozila b) krute veze. Zamor se ostranjuje najbolje: a) odmorom b) lekovima c) kafom 59. Tehniĉki pregled motornih i prikljuĉnih vozila kojima se vrši javni prevoz vrši se svakih __________ meseci. uz pratnju punoletnog lica. ojačane lancima c) homo-kinetičkog zgloba 57. 61.

Da li je dozvoljen prevoz opasnih materija motornim vozilom za kombinovani prevoz lica i tereta? a) Da. samo na putevima van naseljenog mesta. Traktorom koji vuĉe prikljuĉno vozilo kojim se vrši prevoz lica ne sme se kretati brzinom većom od: a) 25 km/h b) 20 km/h c) 15 km/h 71. javni prevoz putnika i stvari motornim vozilom moţe vršiti graĊanin kome je to: a) osnovno zanimanje b) osnovno zanimanje ili dopunska delatnost c) dopunska delatnost radi zadovoljenja svojih potreba 64. Vozilo kojim se prevoze opasne materije oznaĉava se sa zadnje i prednje strane po jednom pravougaonom tablom veliĉine 50 x 50 cm: a) narandžaste boje oivičene crnom ivicom b) žuto-bele boje oivičene crvenom ivicom c) crvene boje 66. sa servo-pojačivačem c) preko usporača za dugotrajno usporavanje 68. Ako ispunjava propisane uslove. Tahograf je obavezan za motorna vozila najveće dozvoljene teţine preko ______ tona. b) Ne. 70. Ukupno trajanje upravljanja teretnim motornim vozilom ĉija dozvoljena teţina prelazi 3500 kg ne sme da preĊe u toku 24 ĉasa: a) 5 časova b) 6 časova c) 8 časova najveća 72. c) Da.63. Tokom voţnje potrebno je praviti odmore od 10 do 15 minuta i tada se vozaĉu preporuĉuje: a) san b) odmaranje u vozilu c) fizička aktivnost van vozila 69. 65. 67. Prevoz lica u prikljuĉnom vozilu sa automatskim istovarivaĉem koji vuĉe traktor: a) uvek je dozvoljen b) dozvoljen je samo kad je taj ureĎaj isključen c) nije dozvoljen 150 . zavisno od uslova saobraćaja c) najviše dva priključna vozila. Vozila najveće dozvoljene teţine preko 10 t moraju imati prenosni mehanizam radne koĉnice koji omogućuje njeno aktiviranje: a) pomoću dva meĎusobno nezavisna izvora energije b) samo pomoću jednog izvora energije. Vozilu za prevoz lica moze biti pridodato: a) samo jedno priključno vozilo b) jedno ili dva priključna vozila. samo u unutrašnjem saobraćaju.

76. c) sme se prevoziti najviše 5 lica. Kod skupa vozila radno koĉenje prikljuĉnog vozila mora da obezbedi: a) istovremeno ili pre kočenja vučnog vozila b) neposredno posle kočenja vučnog vozila c) pre ili posle kočenja vučnog vozila. Alkohol u malim koliĉinama utiĉe: a) povoljno jer smanjuje zamor b) nepovoljno jer pogoršava sposobnost za bezbedno upravljanje vozilom c) povoljno samo kod vozača sa pojedinim srčanim oboljenjima. b) smeju se prevoziti samo goniči stoke. u intervalu koji je propisan 78. b) utvrĎuje se prema dozvoljenom opterećenju vozila i upisuje u saobraćajnu dozvolu c) odreĎuje se posebnim rešenjem za date uslove saobraćaja 80.73. b) Ne. Ako se u teretnom vozilu u prostoru za smeštaj tereta prevozi stoka. Da li vozaĉ odnosno pratilac prilikom prevoza opasnih materija mora imati uputstvo o posebnim merama bezbednosti koje se preduzimaju prilikom prevoza? a) Da. Aparat za gašenje poţara je obavezna oprema autobusa: a) samo u gradskom saobraćaju b) koji učestvuju u saobraćaju na putu c) samo u linijskom prevozu 77. ako je položio ispit za kvalifikovanog vozača. 79. 74. sa stalnom ili trepćućom svetlošću: a) narandžaste boje b) crvene boje c) narandžaste ili crvene boje 75. Motorno vozilo kojim se vrši prevoz opasnih materija mora u opremi imati dve ruĉne baterijske lampe. Broj mesta za stajanje u autobusu koji vrši javni prevoz: a) posebno se ne utvrĎuje ako je za svako lice obezbeĎen prostor od najmanje 50 3 cm . c) Ne. Vozilom u linijskom prevozu ne mogu se bez pratioca prevoziti deca ispod _________ godina starosti. ako zna koju vrstu opasnih materija prevozi. u istom prostoru: a) ne smeju se prevoziti lica. 151 .

a c a a a b 17. b b a a a c 11. b b a b c a 9. b b a b b a 15. a b c a b b 29. b b b b a b 25.4-6-73-5-2 1-5-2 8-3-21-5 b b a a a a c b b b a a 8-0-1.0-3-65-0-2. b c a b b b 8.REŠENJA TESTOVA Pitanja Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 1. a a a a a c 19. a a c b 12 b 33. 3-8-6. c a c a c a 37.6-3-2. b a b b a b 5. a b a c a b 23.2-1-5.5-8-0.8-4-0. c a b c a b 36. a b b b a a 6.3-6-4.4-6-3.5-0-45-0-1.7-0-1. c a a a a b 3. a a a a a b 14.4-7-3.7-3-5. a b a a b b 26. b b 100 a 40 a 27. 4-2-6. b b a b b a 2.0-7-3. a b a a a c Test 7 b a c c a a b a a a 3-7-95-4-82-6-1 1-2-34-5 a b a a 5-3-07-0-12-6-80-0-4 c b c b a b a 3-5 a a a a b b a a a a b c Test 8 Test 9 Test10 b b a c a b b c c a a b a a c b a b b b c c b c b a c a b b 7-5-2. b b a a c b 35. a b b a b a 34.5-0-10-4-6.bele a c ženje 24.0-2-6.6-7-85-1-2 3-4-6 2-5 1-4-5 4-5-3 5-4-31-2 12. a 200 obila.6-0-2. b b a c c a 4.4-1-3.4-1-33-1-5 1-5-2-6 5-4-35-3 1-4-6-2 2-5 1-2 13.6-2-1.3-8-0.4-0-5.4-5-11-3-4-6 5-1-2 2-3 6-1-4. b a a a b b 20. a c a 30 a c 30. a a a b a a 31. b a c b a a 7.5-0-0.0-0-20-4-0.6-7-8.0-3-7. 12 a b a a a 28.2-1-4.0-5-6. 120 c b 60 5 80 22. a b b c a a 10. a a c a b a 21.8-1-2.7-0-32-7-0 4-1-7 0-0-6 0-1-2 0-2-3 8-6-1 18.5-7-3. 6-4-3.0-6-0. b b c b b a 16.2-4-07-3-0 0-1-4 0-7-8 kolona a a b a a a a c 40 c b a b a c 200 obilaženje a b b b b a a b 100 a a b a a a a a c c c a b c b b c b c b a a b a b a a a c a a a b 152 . a a b c a c 32.8-4-0.

74. c 52. a 18. b 53. a 39. c 15. 9. b 70. a 22. b 54. a 68. 10 51. a 47. 5. Pitanje . b 60. b 50. 3. b 44.TAĈNI ODGOVORI NA PITANJA ZA »C« KATEGORIJU Odgovor Odgovor Odgovor Odgovor Odgovor Odgovor Odgovor Odgovor a b b a a b a b b a 153 Pitanje Pitanje Pitanje Pitanje Pitanje Pitanje Pitanje 1. 76. a 65. 45 20. c 55. b 23. a 69. b 27. a 40. c 63. b 49. a 24. a 59. a 32. b 28. c 6 a a a 5 a c a a 71. c 30. b 48. b 33. 16 46. c 35. 75. 2. 70 25. 77. 50 37. b 42. a 61. a 38. 7. a 19. 25 12. c 14. 72. b 34. 4. a 21. b 16. a 36. 80. a 56. 10. b 58. 73. 8. b 45. a 43. b 57. 6. a 11. 78. 8 31. c 17. a 13. 50 62.5 41. 0. b 29. b 67. c 64. 8 26. 79. a 66.

................................ 47 PRETICANJE I OBILAŢENJE ................. 53 VOŢNJA UNAZAD ................................................................. 65 VOZILA SA PRAVOM PRVENSTVA PROLAZA ............................................................................................................. 70 I MOTOCIKLA .................................................................. 75 PREVOZ OPASNIH MATERIJA MOTORNIM ........... 27 PRAVILA SAOBRAĆAJA .......................................................... 39 OBAVEZE VOZAĈA PREMA PEŠACIMA ........................ 38 KRETANJE PEŠAKA ............ 44 SAOBRAĆAJ NA RASKRSNICI ................................................................................................................................. 8 SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI ............. 10 ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI ................................................................................ 3 PRAVO UPRAVLJANJA VOZILIMA U SAOBRAĆAJU ................................................ 61 VOZILA POD PRATNJOM ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 58 PRESECANJE KOLONE PEŠAKA ..... 59 ODSTOJANJE IZMEĐU VOZILA............................SADRŽAJ PREDGOVOR .......................................................................................................................................... 25 OZNAKE NA KOLOVOZU ................................. 54 UKLJUĈIVANJE U SAOBRAĆAJ .................................... 70 SAOBRAĆAJ ZAPREŢNIH VOZILA ......................................................................................... 36 KRETANJE VOZILA PO PUTU.................. 60 ZVUĈNI I SVETLOSNI ZNACI.............................. 69 SAOBRAĆAJ NA PRELAZU PUTA ...................................................................................................................... 43 RASKRSNICE ................................................................... 9 ZNAKOVI OPASNOSTI .................................................................................................................................. 45 MIMOILAŢENJE .................................................................................................... 42 PRVENSTVO PROLAZA..................... 40 SKRETANJE ............................................................................................................... BICIKALA SA MOTOROM ......................................................................................... 14 ZNAKOVI OBAVEŠTENJA ....................................................................................................................................................................... 6 VOZAĈ ........................................................... 73 VOZILA JAVNOG PREVOZA .................................................................................... 72 TERET NA VOZILU ............................................................................................................................................................................................................................................................ 78 154 ...................................................................................................................................... 54 ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE .................................................................................................................................................................................... 39 BRZINA KRETANJA....................................................................................................................................... 19 DOPUNSKE TABLE .................................................................................................................................................................................... 66 UPOTREBA SVETLA U SAOBRAĆAJU ................................................... 5 KATEGORIJE VOZILA ......................................................................................................................... 71 SAOBRAĆAJ U TUNELU ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 70 SAOBRAĆAJ BICIKALA....... 66 NAIZMENIĈNO PROPUŠTANJE VOZILA ................................................................ 72 PREVOZ LICA MOTORNIM I PRIKLJUĈNIM VOZILIMA ............................................................................................................................................................ 7 TERMINI .............. 61 ZNACI KOJE DAJU OVLAŠĆENA LICA .......................................................................................... 34 RADNJE VOZILOM U SAOBRAĆAJU ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 49 POLUKRUŢNO OKRETANJE ................. 59 VUĈENJE VOZILA ............................................................................................................ 70 PREKO ŢELEZNIĈKE PRUGE .................................................................................................. 67 KONTROLNE LAMPE ............................................................................................................

............ 99 PUŠENJE ............ 92 POVREDE GLAVE...................................................................................................................... 153 155 .......................................................................................................... 85 POMOĆNA KOĈNICA ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 78 SAOBRAĆAJ TRAMVAJA ....................................................................................................................................................I PRIKLJUĈNIM VOZILIMA ..... 96 ALKOHOL I DROGA .................................................................. 100 MASAŢA SRCA ................................................................................................ 86 PNEUMATIOCI (GUME) ................................................................................................................................................................................................................................. 136 TEST 10 ................... 112 TEST 4 .................................................. 82 SIGURNOSNI POJAS ...................... 104 TEST 2 ............. GRUDNOG KOŠA..................................................................................... 90 POVREDE...................................................................... 81 SAOBRAĆAJ NA AUTO-PUTU I PUTU REZERVISANOM ZA . 83 UTICAJ PRAVILNE VOŢNJE NA POTROŠNJU GORIVA ................................................................................... 100 VEŠTAČKO DISANJE ............................................................................................................ 140 PITANJA ZA »C« KATEGORIJU ......................................... 91 RANE ........................................................................... 97 ZAMOR ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 101 ZNACI SMRTI ... 124 TEST 7 .. 120 TEST 6 ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 93 TRBUŠNE DUPLJE I KIČME .............................. 116 TEST 5 ............................................................................................... 144 REŠENJA TESTOVA ....................................................................................... ORGANA ................................................................................................ 99 IZDUVNI GASOVI ................................ 102 TEST 1 .......................................................................... 95 IMOBILIZACIJA.................................................................................................................. 88 TAHOGRAF ......................................................................................................................................................................................................................................................... 89 DUŢNOSTI U SLUĈAJU SAOBRAĆAJNE NEZGODE .................................................................................................................................................................................................................. 128 TEST 8 .................. 132 TEST 9 ............................................................... 93 PRELOMI ........................... 95 POLOŢAJ POVREĐENIH PRI TRANSPORTU ........................................ 84 UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 81 OSIGURANJE.............................................................................................................................................................................................. 84 UREĐAJI ZA ZAUSTAVLJANJE ......................................................................................................................................................................... 152 TAĈNI ODGOVORI NA PITANJA ZA »C« KATEGORIJU ...... TEHNIĈKI PREGLED VOZILA ..... 100 METODE OŢIVLJAVANJA .............. 98 POREMEĆAJI PRE VOŢNJE ..................................................................... 108 TEST 3 ................................................................................................................................................... 82 SAOBRAĆAJ MOTORNIH VOZILA ....... 92 KRVARENJA ........................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->