P. 1
Prirucnik Za Polaganje Vozackog Ispita

Prirucnik Za Polaganje Vozackog Ispita

|Views: 2,278|Likes:
Published by suncicajov

More info:

Published by: suncicajov on Sep 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2013

pdf

text

original

AUTOR Instruktor ANTONIJEVIĆ RUSIMIR

za polaganje vozačkog ispita

PRIRUČNIK A, B, C i D
kategorije

Novi Pazar 2002. godine

PREDGOVOR

U ovom priručniku pomenuta su i obraĎena sva pravila koja se odnose na preduzimanje odreĎenih radnji u saobraćaju. Zakonom je izričito rečeno da svi učesnici u saobraćaju moraju da postupaju po propisanim pravilima saobraćaja i saobraćajnim znakovima. Ako bi svi učesnici u saobraćaju tako postupali, imali bi smo idealno organizovan saobraćaj, a saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica ne bi bilo. MeĎutim to je idealna slika i cilj kome treba da težimo, a realnost izgleda sasvim drugačije. Pošto nam, iz mnogih razloga, putna mreža nije takva da omogućuje optimalne uslove za odvijanje saobraćaja, stanje vozila koja se kreću na putevima nije baš zadovoljavajuće, a i treći faktor, koji je izuzetno bitan, čovek, učesnik u saobraćaju, takoĎe nije savršen, i njegova bezbedonosna svest nije dovoljno na visokom nivou, često dolazi do težih prekršaja pravila saobraćaja, a samim tim i do teških posledica. Brojne analize o uzrocima i posledicama saobraćajnih nezgoda ukazuju da nedovoljno znanje i nedovoljno iskustvo skupo staju mnoge pojedince, njihove porodice i čitavu društvenu zajednicu. Na ovom mestu ne može se ukazati na sve aspekte ovog problema, ali sigurno treba ukazati na nedovoljno i često pogrešan odnos, kandidata za vozača, a kasnije i vozača, prema sticanju znanja i ovladavanju odreĎenom veštinom upravljanja vozilom. Često se misli da se do vozačke dozvole doĎe što kraćim putem i sa što manje truda, a kasnije će se u praksi sve nadoknaditi. Tako se dogaĊa da se pravila saobraćaja uĉe mehaniĉki, sa ciljem da se ne pogreši na ispitu prilikom testiranja, a veština upravljanja vozilom podešava se da kandidat dobije pozitivnu ocenu na ispitu. Kad bi se temeljnije i više, prilikom učenja analizirale opasnosti do kojih može doći usled nepoznavanja ili pogrešnog izvoĎena odreĎenih radnji, kao i posledice do kojih obavezno dolazi, sigurno je da bi se gradivo savlaĎivalo sa više razumevanja, a to bi uticalo i na ukupan stav i odnos budućeg vozača prema poznavanju i poštovanju pravila saobraćaja. Pored nedovoljnog poznavanja pravila saobraćaja, veliki broj vozača ne zna bliže i detaljnije kako na organizam utiče alkohol, zamor, uzimanje nekih lekova, način ishrane i sl. Kada bi to bolje znali sigurno bi jasnije sagledali moguće posledice, pa bi se ponašali daleko bolje u saobraćaju na putu.
3

Kako je upravljanje vozilom u savremenom saobraćaju složeno i teško i kakvim je opasnostima vozač izložen, najbolje pokazuje činjenica da ne zavisi sve samo od vozača, jer on može biti do kraja savestan i odgovoran, može potpuno vladati svim znanjima i veštinama, pa ipak ne može biti siguran da mu se ne može dogoditi bilo koja neprijatnost, pa i ona sa najgorim posledicama. Ovo zbog toga što je on samo jedan od mnogih učesnika u saobraćaju. Kakvi su u datom momentu ostali učesnici u saobraćaju, kakvi mogu biti njihovi postupci, koliko meĎu njima ima neodgovornih, pijanih, bez vozačke dozvole, sa neispravnim vozilom i sl. to su pitanja koja svaki vozač mora sebi stalno da postavlja, da na njih traži odgovor i da se prema tome upravlja. Ako se tako postavi vozač će moći da prilikom svake vožnje procenjuje šta bi trebalo da učini ako bi se u datom trenutku dogodila pretpostavljena situacija. Takav pristup će ga sigurno navesti na to da traži i proučava odgovarajuću stručnu literaturu, da proširuje svoja saznanja i vidike, a time doprinosi i sopstvenoj i opštoj bezbednosti. IzvoĎenje odreĎenih radnji sa vozilom nije samo element tehnike vožnje, odnosno pravilnog rukovanja komandama pojedinih ureĎaja na vozilu, nego je to daleko složeniji proces koji zahteva odreĎeno znanje, iskustvo, punu koncentraciju na sve što se u datom trenutku dogaĎa, uz najveću ličnu odgovornost i poštovanje svih pravila saobraćaja. Ovaj priručnik je nastao kao plod dugogodišnjeg iskustva u radu sa kandidatima za vozače, a radi što lakšeg ovladavanja gradivom o poznavanju saobraćajnih propisa o bezbednosti saobraćaja i pružanju prve pomoći povreĎenima u saobraćajnim nezgodama. Ovako uraĎen priručnik prvenstveno je namenjen onima koji se pripremaju za polaganje vozačkog ispita. Osmišljen je tako da obezbeĎuje lako učenje gradiva i sigurno polaganje teoretskog i praktičnog dela vozačkog ispita. Svim budućim vozačima želim uspeh na ispitu, bezbednu vožnju i srećan put. AUTOR

4

TERETNIM vozilom u saobraćaju sme upravljati lice sa navršenih 18 godina života i položenim ispitom “C” i “E” kategorije. Svi oni. 3. 5. 7. ZAPREŢNIM VOZILOM u saobraćaju sme upravljati lice sa navršenih 14 godina života. MOTOCIKLOM do 125 cm može upravljati lice koje je navršilo 16 godina života i položilo ispit za vozača “A” kategorije.PRAVO UPRAVLJANJA VOZILIMA U SAOBRAĆAJU 1. osim vozača bicikla i vozača zaprežnog vozila. TRAKTOROM u saobraćaju može upravljati lice sa navršenih 16 godina života i položenim ispitom za vožnju traktora. BICIKLOM SA MOTOROM I MOTOKULTIVATOROM I RADNIM MAŠINAMA u saobraćaju može upravljati lice koje je navršilo 14 godina života i položilo ispit o poznavanju saobraćajnih propisa. 8. BICIKLOM u saobraćaju sme da upravlja lice sa navršenih 12 godina života. AUTOBUSOM u saobraćaju može upravljati lice sa navršenih 21 godinom života i položenim ispitom “D” kategorije. 9. PUTNIĈKIM automobilom u saobraćaju sme upravljati lice sa navršenih 18 godina života i položenim ispitom “B” kategorije. 4. 2. moraju prilikom upravljanja vozilom sa sobom imati važeću vozačku dozvolu one kategorije za koju su položili ispit i stekli pravo na upravljanje tim vozilom. MOTOCIKLOM preko 125 cm može upravljati lice sa navršenih 18 godina života i položenim ispitom za vozača “A” kategorije. 3 3 Pored navedenih uslova svi oni moraju biti duševno i telesno zdravi. 5 . 6.

Sa dozvolom za vozača traktora.KATEGORIJE VOZILA “A” kategorija .Motorna vozila osim motocikla čija najveća masa ne prelazi 3500 kg i čiji broj sedišta ne računajući sedište vozača ne prelazi OSAM. “D” kategorija . a priključna vozila su mase veće od 750 kg DVT (Dozvola za vozača traktora ) .Sa stečenom potvrdom o poznavanju saobraćajnih propisa u saobraćaju vozači mogu upravljati: a) Biciklima sa motorom (do 50 ccm i max.Motorna vozila za prevoz lica koja pored sedišta za vozača imaju više od osam sedišta. brzinom do 50 km/H) b) Motokultivatorima c) Radnim mašinama 6 .motocikli “B” kategorija .Motorna vozila za prevoz tereta čija najveća dozvoljena masa prelazi 3500 kg.Skupovi vozila. PSP (Poznavanje saobraćajnih propisa) . vučna vozila koja spadaju u kategoriju “B“ i “C” . vozač može upravljati u saobraćaju traktorom. “C” kategorija . “E” kategorija . kome mogu biti pridodata najviše dva priključna vozila.

Podesi retrovizore (spoljni i unutrašnji) prema sebi.uže i poluga za vuču vozila. . . ključ za točkove i dr. kao i kada koristi psihoaktivne lekove. Vozač mora prilikom upravljanja vozilom kod sebe imati potrebna dokumenta i to: a) Vozačku dozvolu. postavljen na vidnom mestu. Vožnju vozilom može započeti tek kada predhodno izvrši pregled svog vozila. Putnička vozila za javni prevoz lica.sigurnosni trougao. .potreban alat (dizalica. d) Polisu osiguranja vozila. teretna vozila i autobusi moraju imati i aparat za gašenje požara. komandna tabla.50/00). Da li se u vozilu nalaze: . . bolestan ili u takvom psihičkom stanju da nije sposoban da bezbedno upravlja vozilom. . Vozač ne sme upravljati vozilom na putu: a) Ako je pod uticajem alkohola (bez obzira na količinu pića koju je predhodno konzumirao – toleriše se do 0. b) Ako je umoran.VOZAĈ Vozač je lice koje na putu upravlja vozilom. koje mora biti registrovano. droge ili drugih opojnih sredstava. c) Saobraćajnu dozvolu za vozilo. osvetljavanje puta. signalni ureĎaji.).Pneumatici (gume) u ispravnom stanju. 7 .kutija prve pomoći. Tom prilikom treba da prekontroliše da li su: . . vozač mora biti odmoran i fizički i psihički sposoban za upravljanje vozilom.ispravan rezervni točak.rezervne sijalice.Ispravni ureĎaji za kočenje. Pre nego što sedne za upravljač vozila. b) Ličnu kartu. .

TERMINI U ovom poglavlju definisani su pojedini pojmovi koji se češće upotrebljavaju u Zakonu o bezbednosti saobraćaja i upotreba pojedinih izraza. pri ĉemu su brzine kretanja vozila i postupanja vozaĉa uslovljeni i izmeĊu kojih ne moţe bez ometanja ući drugo vozilo je KOLONA. Vozilo na motorni pogon pokreće se snagom sopstvenog motora. OBILAŢENJE je prolaţenje vozilom pored zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće. Niz vozila koji se kreće istom saobraćajnom trakom i u istom smeru. smanjivanjem brzine. PROPUŠTANJE vozila je radnja koju je u odreĊenim sluĉajevima vozač dužan da izvrši zaustavljanjem vozila. KOLOVOZ je deo površine puta prvenstveno namenjen za saobraćaj vozila. sa jednom ili više saobraćajnih traka je KOLOVOZNA TRAKA. PRETICANJE je prolaţenje vozilom pored drugog vozila koje se kreće u istom smeru. čija je širina dovoljna za nesmetan saobraćaj jednog reda vozila je SAOBRAĆAJNA TRAKA Uzdužni deo kolovoza namenjen za saobraćaj vozila u jednom smeru. osim pokretnih stolica za nemoćna lica bez motora i deĉijih prevoznih sredstava je VOZILO. MIMOILAŢENJE je prolaţenje vozilom pored drugog vozila koje se po istom kolovozu kreće iz suprotnog smera. Motorno vozilo namenjeno za prevoz lica koje pored sedišta za vozača ima više od 8 sedišta je AUTOBUS. Površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju dva ili više puteva. ili prekidom radnje koju izvodi - - - - - - - 8 . Svako prevozno sredstvo namenjeno za kretanje po putu.) koja nastaje ukrštanjem ili spajanjem puteva je RASKRSNICA. kao i šire saobraćajne površine (trgovi i sl. Obeleženi ili neobeleženi uzdužni deo kolovoza.

PARKIRANJE je svaki prekid kretanja vozila po putu duţi od 15 minuta. bilo da je konstruisano kao PRIKOLICA ili POLUPRIKOLICA je PRIKLJUĈNO VOZILO. ZAUSTAVLJANJE VOZILA je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do 15 minuta. osim prekida koji se vrši da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj. kao i znakova koje uĉesnicima u saobraćaju daju ovlašćena lica. Odredbe propisa utvrĎene za laku prikolicu. svetlosne i druge oznake na putu. 9 . Saobraćajni znakovi upozoravaju na opasnost koja preti na odreĎenom putu ili delu puta. Vozilo namenjeno da bude vučeno od vozila na motorni pogon. primenjuju se na priključno vozilo koje ima najveću dozvoljenu masu od 750 kg. kao i svetlosni saobraćajni znakovi. stavljaju do znanja ograničenja. SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI Zakonom o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima odreĎeno je da su uĉesnici u saobraćaju duţni da se pridrţavaju ograniĉenja. oznake na kolovozu. zabrane i obaveze kojih se učesnici u saobraćaju moraju pridržavati i daju potrebna obaveštenja za sigurno i nesmetano odvijanje saobraćaja. znakovi izričitih naredbi i znakovi obaveštenja sa i bez dopunske table koja je sastavni deo saobraćajnog znaka i koja bliže odreĎuje njegovo značenje. zabrana i obaveza izraţenih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova. osim prekida da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj. Saobraćajni znakovi su znakovi opasnosti.- - - vozilom i to na naĉin koji ne prinuĊava vozaĉa drugog vozila da naglo menja pravac ili brzinu kretanja.

ZNAKOVI OPASNOSTI Znakovi opasnosti upozoravaju na opasnost koja preti na odreĊenom delu puta i obaveštavaju uĉesnike u saobraćaju o prirodi te opasnosti. Izuzetak su Andrejin krst. Opasna krivina ulevo Opasna krivina udesno Dvostruka ili više uzastopnih krivina od kojih prva na levo Dvostruka ili više uzastopnih krivina od kojih prva na desno Opasne krivine Približavanje suženju kolovoza Približavanje suženju kolovoza sa desne strane Približavanje suženju kolovoza sa leve strane Približavanje opasnoj uzbrdici gde razlika u visini predstavlja opasnost Približavanje opasnoj nizbrdici gde razlika u visini predstavlja opasnost 10 . približavanje prelazu puta preko železničke pruge sa branicima ili polubranicima odnosno bez branika ili polubranika. Oni imaju oblik ravnostranog trougla sa vrhom okrenutim nagore.

Blizina mesta na kome se na putu nalazi pokretni most Blizina mesta na kome put nailazi na obalu Blizina opasne izbočine ili ulegnuća kolovoza Blizina opasnog ulegnuća na kolovozu Blizina opasnog prevoja ili veće grbine na kolovozu Blizina mesta na putu gde se nalazi obeleženi pešački prelaz na kolovozu Blizina dela puta na kome za druge učesnike u saobraćaju postoji opasnost od prskanja kamenja Blizina dela puta na kome postoji opasnost od kamenja koje pada na put sa leve strane Blizina mesta na kome se deca češće i u većem broju kreću Blizina dela puta na kome kolovoz ima klizavu površinu Blizina dela puta na kome postoji opasnost od kamenja koje pada na put sa desne strane Blizina mesta na kome biciklisti češće nailaze na put sa bočnog puta ili sa biciklističke staze Opasno mesto na kome divljač često prelazi preko puta Mesto na putu na kome domaće životinje pod nadzorom prelaze preko puta 11 .

Blizina mesta na kome se izvode radovi Blizina dela puta preko koga avioni preleću u niskom letu Blizina dela puta na kome duva jak bočni vetar sa leve strane Blizina dela puta na kome duva jak bočni vetar sa desne strane Blizina tunela na putu Opasnost na putu Početak deonice puta na kome se saobraćaj odvija u oba smera Blizina raskrsnice na kojoj se saobraćaj odvija u kružnom toku Nailaženje na svetlosne saobraćajne znakove (svetla postavljena u horizonatalnom položaju) Blizina raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza ukršta sa sporednim putem pod pravim uglom Blizina raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod pravim uglom sa leve strane Nailaženje na svetlosne saobraćajne znakove (svetla postavljena u vertikalnom položaju) Blizina raskrsnice puteva od kojih nijedan nije put sa prvenstvom prolaza Blizina raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod pravim uglom sa desne strane 12 .

jedna kosa linija: 80m Blizina raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod oštrim uglom sa leve strane Blizina prelaza puta preko železničke pruge u nivou. Table se postavljaju sledećim redosledom: . koji je obezbeĎen branicima ili polubranicima Andrejin krst – mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika Udaljenost od prelaza puta preko železničke pruge u nivou sa branicima ili polubranicima.Blizina raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod oštrim uglom sa desne strane Blizina prelaza puta preko železničke pruge u nivou.dve kose linije: 160m . Table se postavljaju sledećim redosledom: .tri kose linije: 240m . koji nije obezbeĎen branicima ili polubranicima Mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa dva ili više koloseka Udaljenost od prelaza puta preko železničke pruge u nivou sa bez branika ili polubranicima.tri kose linije: 240m .jedna kosa linija: 80m Blizina mesta na kome put prelazi preko tramvajske pruge u nivou 13 .dve kose linije: 160m .

bilo zbog slabe preglednosti puta ili drugih razloga bezbednosti. Blizina raskrsnice na kojoj vozač mora da ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću putem na koji nailazi. Zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila Zabrana saobraćaja za autobuse. Ako je potrebno da učesnici u saobraćaju unapred budu obavešteni o izričitoj naredbi. 14 . Postavljaju se neposredno ispred mesta odakle nastaje obaveza za učesnike u saobraćaju da se pridržavaju naredbe izražene saobraćajnim znakom. a na dopunskoj tabli se naznačava udaljenost od mesta odakle naredba važi.ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI Znakovi izriĉitih naredbi stavljaju do znanja uĉesnicima u saobraćaju zabrane. Zabrana saobraćaja za traktore. ograniĉenja i obaveze kojih se moraju pridrţavati. Mesto pred ulaskom u raskrsnicu na kome je vozač duţan da zaustavi vozilo i ustupi prvenstvo prolaza Zabrana saobraćaja u oba smera Zabrana saobraćaja u jednom smeru Zabrana saobraćaja svih vozila na motorni pogon osim za motocikle bez prikolice i bicikle sa motorom na dva točka. znak se postavlja ispred mesta odakle naredba važi.

Zabrana saobraćaja za cisterne. Zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze opasne materije iznad odreĎene količine.Zabrana soabraćaja za vozila na motorni pogon koja vuku priključno vozilo. Deonica puta na kojoj je zabranjen saobraćaj zaprežnih vozila. Zabrana saobraćaja za bicikle sa motorom. Zabrana saobraćaja za vozila koja prevoze eksploziv ili lako zapaljive materije iznad odreĎene količine. Zabrana saobraĎaja za sva vozila na motorni pogon. Zabrana saobraćaja za vozila na motorni pogon koja vuku priključno vozilo ili poluprikolicu. Zabrana saobraćaja za motocikle. Zabrana saobraćaja za ručna kolica. Zabrana saobraćaja za sva vozila na motoni pogon i zaprežna vozila. Zabrana saobraćaja za bicikle. 15 .

Zabrana preticanja svih vozila na motorni pogon osim motocikla bez prikolice i bicikla sa motorom na dva točka. Zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju odreĎenu dužinu.Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna širina prelazi odreĎenu širinu. Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna visina prelazi odreĎenu visinu. Raskrsnica na kojoj je skretanje u levo zabranjeno. Zabrana kretanja pešaka. 16 . Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna težina prelazi odreĎenu težinu.5t osim motocikla bez prikolice i bicikla sa motorom na dva točka. Zabarana preticanja za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena težina prelazi 3. Najmanje odstojanje u kretanju koga se vozači moraju pridržavati. Zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju odreĎeno osovinsko opterećenje. Raskrsnica na kojoj je skretanje u desno zabranjeno. Zabrana polukružnog okretanja.

Početak deonice puta gde motorna vozila. Naizmenično parkiranje – zabrana parrkiranja u neparne dane (odnosno. 17 . Najmanje dozvoljena brzina kretanja vozila u normalnim uslovima. moraju na pogonskim točkovima imati propisanu zimsku opremu. Zabrana stupanja na uski deo puta pre nego što proĎu vozila iz suprotnog smera. osim motocikla. Zabrana parkiranja.Ograničenje brzine kretanja. dozvoljeno parkiranje u parne dane). Zabrana davanja zvučnih znakova. Naizmenično parkiranje – zabrana parkiranja u parne dane (dozvoljeno je parkiranje u neparne dane). Zabrana prolaza bez zaustabvljanja – milicija. Zabrana zaustavljanja i parkiranja. Zabrana prolaza bez zaustavljanja – putarina. Zabrana prolaza bez zaustavljanja – carina.

Obavezno obilaženje prepreke na putu sa desne strane. Staza za bicikliste. Obavezan smer.Staza za pešake. Obavezan smer. Obavezan smer. Obavezno obilaženje prepreke na putu sa leve strane. Dozvoljeni smerovi. Staza za jahanje. 18 . Obavezan smer. Dozvoljeni smerovi. Obavezan smer. Kružni tok saobraćaja kojim se vozila moraju kretati. Dozvoljeni smerovi.

Put sa prvenstvom prolaza. Put sa jednosmernim saobraćajem. Podzemni ili nadzemni pešački prolaz. Mesto na kome se završava deonica puta sa prvenstvom prolaza. Obaveštenje vozaču da na uskom prolazu ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smera.ZNAKOVI OBAVEŠTENJA Znakovi obaveštenja pruţaju uĉesnicima u saobraćaju potrebna obaveštenja o putu kojim se kreću. kao i druga obaveštenja koja im mogu biti korisna. Pružanje puta sa prvenstvom prolaza. Obaveštenje o mestu na kome se nalazi obeležen pešački prelaz. prestanku važenja znakova izričite naredbe. nazivima mesta kroz koja put prolazi i udaljenost od tih mesta. 19 . Znakovi obaveštenja pružaju obaveštenja o prestrojavanju. skretanju i potvrdno obaveštenje o pravcu kretanja. Put sa jednosmernim saobraćajem.

Blizina i položaj puta koji nema izlaz ( slepi put ). Početak auto-puta. Put kojim se vozilo mora kretati ako namerava da skrene ulevo na sledećoj raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno. Broja meĎunarodnog puta. Putokaz prema terenu za kampovanje. Putokaz za aerodrom. sa nazivima naseljenih mesta. Putokaz. Kilomtraža puta. Završetak naseljenog mesta. Prethodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici puteva sa više saobraćajnih traka.Raskrsnica. Završetak auto-puta. Prethodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici puteva sa više saobraćajnih traka. 20 . Naziv naseljenog mesta. Pravac i udaljenost mesta na kome se nalazi planinarski dom. Oznaka broja puta.

Prestanak svih zabrana. Zavšetak staze za pešake.5t.Početak puta rezervisanog samo za saobraćaj motornih vozila. Prestanak zabrane preticanja za teška teretna vozila čija naveća dozvoljena masa prelazi 3. Izlaz iz zone u kojoj je vremenski ograničeno trajanje parkiranja. Prestanak obaveze nošenja lanaca za sneg. Prestanak zabrane preticanja svih vozila na motorni pogon. Završetak staze za bicikliste. Prestanak najmanje dozvoljene brzine kretanja. Završetak staze za jahanje. Zona u kojoj je vremenski ograničeno trajanje parkiranja. Završetak puta rezervisanog samo za saobraćaj motornih vozila. 21 . Prestanak ograničenja brzina kretanja od 60 km/h. Prestanak zabrane davanja zvučnih znakova.

Prostor koji je odreĎen ili posebno ureĎen za parkiranje vozila. 22 . Radionica za opravku vozila. Teren ureĎen za izletnike. Teren za boravak u prikolicama. Mesto na kome se nalazi stanica za prvu pomoć. Vatrogasna služba. Teren za kampovanje pod šatorima. Vremenski ograničeno parkiranje. Benzinska stanica. Služba za pružanje pomoći u slučaju kvara na vozilu. Bolnica. Teren za kampovanje pod šatorima i u prikolicama.

Planinski prevoj sa nadmorskom visinom. Informacije. Putni objekt. Naziv reke. Obaveštenje o blizini aerodroma. Prohodnost puta – označava da je planinski put otvoren do mesta ispisanog na znaku. Obaveštenje o mestu na kome se nalazi tramvajsko stajalište. Broj serpentine sa nadmorskom visinom. Obaveštenje o mestu na kome se nalazi autobusko stajalište.Planinarski dom. Prohodnost puta – označava da je planinski put zatvoren do mesta ispisanog na znaku. Obaveštenje o mestu na kome se nalazi luka – pristanište. 23 .

Brzina koja se preporučuje na odreĎenom delu puta. obdaništa. Potvrda pravca kretanja posle prelaska raskrsnice. na kome se deca češće i u većem broju kreću . igrališta i sl. Obaveštenje vozaču o korištenju saobraćajne trake za kretanje do naseljenog mesta ispisanog na znaku ( putokaz na portalu ). 24 . Mesto na putu pored škole. Opšte ograničenje najveće dozvoljene brzine u SRJ prema vrsti puta.Stanica milicije. Putokaz iznad kolovoza na portalu. Pretputokaz koji označava pravac kretanja na auto-putu i putu sa raskrsnicama u više nivoa. Kneza Miloša Naziv ulice. Tabla za usmeravanje na mestu gde se nilazi na oštru krivinu ulevo. Mesto izlaska sa auto-puta.

Saobraćajna traka za vozila javnog prevoza putnika. Završetak saobraćajne trake za spora vozila. koja se kreću brzinom manjom od 30 km/h. 25 . Završetak saobraćajne trake za vozila javnog prevoza putnika. Na udaljenosti od 200 m nalazi se granični prelaz. čime se vozačima bliže odreĎuje značenje samog znaka. Početak saobraćajne trake za spora vozila. Na udaljenosti od 200 m vozač je dužan da zaustavi svoje vozilo. a natpisi i simboli su iste boje kao i natpisi i simboli na znaku. Na udaljenosti od 200 m vozač mora da ustupi prvenstvo prolaza drugim vozilima. Na udaljenosti od 800 m počinje opasna nizbrdica. Boja dopunske table je ista kao i osnovna boja znaka uz koji je postavljena. DOPUNSKE TABLE Dopunske table mogu se postaviti ispod saobraćajnog znaka. koja se kreću brzinom manjom od 30 km/h. odnosno mesto gde vozač mora zaustaviti vozilo zbog carinske kontrole.

Od postavljenog znaka, na dužini od 800 m, nalazi se opasna nizbrdica.

Od postavljenog znaka, na dužini od 2000 m, zabranjeno je preticanje za teretna motorna vozila čija težina prelazi 3500 kg.

Odavde prestaje zabrana kretanja saobraćaja za bicikle.

Zaustavljanje i parkiranje zabranjeno je u vremenu navedenom na tabli.

Bolnica se nalazi sa desne strane puta na udaljenosti od 500 m.

Zabranjen je saobraćaj za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena težina prelazi 5 tona.

Zabrana parkiranja samo za teretna vozila čija najveća težina prelazi 3500 kg.

Obavezno nošenje lanaca za sneg za teretna motorna vozila čija najveća težina prelazi 3500 kilograma.

26

Zabrana skretanja udesno za teretna motorna vozila čija najveća težina prelazi 3500 kg. Ova obaveza ne važi za putnička motorna vozila.

Obavezan smer za teretna motorna vozila čija najveća težina prelazi 3500 kg. Ova obaveza ne važi za putnička motorna vozila.

Primena zabrane zaustavljanja i parkiranja vozila levo od znaka na širini od 10 m.

Primena zabrane zaustavljanja i parkiranja vozila desno od znaka na širini od 10 m.

Primena zabrane parkiranja vozila levo i desno od znaka na širini od 10 m.

Početak dela puta odnosno mesta na kome postoji opasnost od neočekivanog nastanaka poledice.

OZNAKE NA KOLOVOZU Oznake na kolovozu služe za regulisanje saobraćaja na putevima, kao i za obaveštavanje i voĎenje učesnika u saobraćaju. Čine ih: linije, strelice, natpisi i druge oznake. Postavljaju se na putevima sa savremenim kolovozom i mogu da budu obeležene bojom odnosno ugraĎene ili utisnute u kolovozni zastor. Uz uzdužne linije na kolovozu, ako je potrebno, postavljaju se metalni čelični elementi, svetlosne oznake sa ugraĎenom reflektujućom materijom i drugo.
27

Oznake na kolovozu su: - uzdužne oznake - poprečne oznake - ostale oznake na kolovozu i predmetima uz ivicu kolovoza.
Neprekidna uzduţna linija služi za razdvajanje dvosmernih kolovoznih površina po smerovima kretanja. Označava zabranu prelaţenja vozila preko te linije ili zabranu kretanja po njoj, bilo radi skretanja, parkiranja, preticanja ili prilikom uključivanja u saobraćaj Udvojena neisprekidana linija služi za razd-vajanje dvosmernih kolovoznih površina sa više saobraćajnih traka po smerovima kretanja. Označava zabranu prelaţenja vozila preko te linije ili zabranu kretanja po njoj, bilo radi skretanja, parkiranja, preticanja ili prilikom uključivanja u saobraćaj.

Isprekidana uzduţna linija (razdelna linija) služi za razdvajanje kolovoznih površina saobraćajne trake.

Udvojena kombinovana linija služi za razdvajanje saobraćajnih traka na mestima gde su uslovi preglednosti takvi da dopuštaju preticanje ili skretanje samo u jednom smeru kretanja. Udvojenu kombinovanu liniju sme prelaziti vozač do koga se nalazi isprekidana linija u smeru kretanja.

28

29 . Traka za kretanje vozila javnog prevoza putnika označava se kvadratima žute boje. Udvojena isprekidana linija služi za obeležavanje saobraćajne trake sa izmenljivim smerom kretanja na kojima je saobraćaj regulisan ureĎajim za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova. isprekidanim uzduţnim linijama. Na ovom putu vozač ne sme svojim vozilom da se kreće saobraćajnom trakom koja se proteže uz levu ivicu kolovoza ni prilikom preticanja. te trake radvajaju se. Ove linije izvlače se ţutom bojom. po prvavilu.Na putu za saobraćaj u oba smera koji ima tri saobraćajne trake. Za preticanje i skretanje u levo služi srednja saobraćajna traka. Iviĉna linija služi da istakne ivicu vozne površine kolovoza ili izdvoji kolovozna površina sa posebnom namenom.

Traka za ubrzavanje prilikom uključivanja vozila na auto-put. Mesto ispred linije zaustavljanja može se obeležiti trouglom upozorenja. 30 . Isprekidana linija zaustavljanja označava mesto na kome vozač mora da zaustavi vozilo ako je to potrebno da propusti vozila koja se kreću putem sa pravom prvenstva prolaza.Kosnik označava mesto zatvaranja ulivne trake. Kosnik označava mesto otvaranja izlivne trake. Vozač vozila koje se ukljuĉuje na auto-put duţan je da propusti sva vozila koja se kreću tim putem.

Ukoliko se ovako ostrvo nalazi na putu sa dvosmernim saobraćajem obilazi se isključivo sa desne strane. Ova odredba primenjuje se kada je na semaforu uključeno ţuto trepćuće ili crveno svetlo. ovakvo ostrvo može se obilaziti i sa leve i sa desne strane. 31 . Ako je u pitanju put sa jednosmernim saobraćajem. Neisprekidana linija zaustavljanja označava mesto na kome je vozač duţan da zaustavi svoje vozilo.Isprekidana linija zaustavljanja označava mesto na kome vozač mora da zaustavi vozilo ako je to potrebno da bi propustio vozila koja se kreću putem sa pravom prvenstva. Ostrvo koje se nalazi na sredini kolovoza služi za privremeno zadržavanje pešaka koji prelaze kolovoz. Ispred tih trouglova može se ubeležiti trougao upozorenja. Neisprekidana linija zaustavljanja označava mesto na kome je vozač duţan da zaustavi svoje vozilo. može se obeležiti trouglovima sa vrhom okrenutim prema vozilu. Obeleţeni pešaĉki prelaz označava deo površine kolovoza namenjenog za prelaz pešaka. Ispred linije zaustavljanja može se na kolovozu ispisati reč »STOP«.

Šrafirana polja označavaju površinu na kojoj je zabranjen saobraćaj. Prelaz biciklistiĉke staze preko kolovoza je deo površine kolovoza namenjenog isključivo za prelaz biciklista. Strelice na kolovozu služe za obeležavanje obaveznog smera kretanja vozila ako su ubeležene u saobraćajnoj traci oivičenoj neisprekidanom linijom i za obaveštavanje vozača o nameni saobraćajnih traka. Vozači. koji se približavaju ovom pešačkom prelazu. kao i zaustavljanje i parkiranje. ako su ubeležene u traci oivičenoj isprekidanom linijom Linija usmeravanja označava mesto promene slobodne površine kolovoza ispred fiksnih prepreka koje se nalaze na ivici puta.Na kolovozu pored pešačkog prelaza koji se nalazi u blizini škole mora da stoji natpis »ŠKOLA«. 32 . Obeležava se kvadratima bele boje. dužni su da mu se približavaju sa posebnom opreznošću i tako da mogu blagovremeno da zaustave svoje vozilo.

33 . Smerokazi se postavljaju na kolovozu radi obeležavanja ivice kolovoza na putevima van naseljenih mesta.Ţuta cik-cak linija označava površinu kolovoza na mestu gde je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila. sneg i sl. bojom i izgledom mogu biti lako uočljivi u svim vremenskim uslovima.). mostovi i sl. magla. obleležavaju se širokim i kosim crtama naizmenično bele i crne boje.). Elementi konstrukcije koji predstavljaju stalne prepreke unutar gabarita slobodnog profila puta (podvožnjaci. IzgraĎeni su tako da svojim oblikom. Na njima moraju biti ugraĎene reflektujuće materije i to tako da se. a posebno u slučaju smanjene vidljivosti (noć. Prostor na kolovozu koji je obeleţen za upravno i paralelno parkiranje vozila uz ivicu kolovoza. a bela površina sa leve strane puta. posmatrano u smeru kretanja one vide kao crvena površina sa desne strane .

duţni su da naĉin upravljanja vozilom prilagode svim okolnostima i situacijama u saobraćaju. kao i kad se kreće uporedo sa nekim vozilom ili iza drugog vozila. Da bi vozač ovo postigao nije dovoljno samo da pravilno podesi brzinu kretanja vozila. životinje itd. saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i znacima i naredbama koje daju ovlašćena lica. tako da su u svako vreme u stanju da vozilo zaustave. Vozač mora da potpuno vlada vozilom i obezbedi njegovo pravilno kretanje u saobraćaju. a naročito prilikom mimoilaženja.Tabla za usmeravanje saobraćaja se postavlja na oštrim krivinama. nego mora da u potpunosti ovlada tehnikom upravljanja vozilom i da vodi računa o svim okolnostima koje mogu biti izvor opasnosti (vremenske i atmosferske prilike. obilaženja. kao i da postupaju prema svetlosnom saobraćajnom znaku kad se taj znak razlikuje od pravila o prvenstvu prolaza izraţenom na istom mestu drugim saobraćajnim znakom. Učesnici u saobraćaju duţni su da postupaju u skladu sa saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i kad time odstupaju od propisa o pravilima saobraćaja. Imajući u vidu brzinu kretanja vozila i sve druge okolnosti saobraćaja vozaĉ je duţan da svoje vozilo drţi na takvoj udaljenosti od drugih vozila da ne izazove opasnost i ne ometa druge vozaĉe. a ujedno služi i kao zaštitna (odbojna) ograda u slučaju izletanja vozila sa kolovoza. Učesnici u saobraćaju moraju da postupaju i prema zahtevima izraţenim pomoću znakova ili po naredbama koje daju ovlašćena lica i kad time odstupaju od propisanih pravila saobraćaja ili znaĉenja saobraćajnih znakova postavljenih na putu. preticanja. gustina saobraćaja. stanje puta. Pod ometanjem se podrazumeva takva vožnja kojom se drugi učesnici u saobraćaju prisiljavaju da menjaju način ili pravac svog 34 .). PRAVILA SAOBRAĆAJA Uĉesnici u saobraćaju duţni su da postupaju u skladu sa propisima o pravilima saobraćaja. deca na putu. odnosno izbegnu opasnost koja se u datim uslovima može predvideti. Vozaĉi svih vozila (ne samo motornih).

vozaĉ je duţan da smanji brzinu kretanja vozila. kao što su: naglo kočenje (osim u slučaju neposredne opasnosti). Načinom rukovanja vozač ne sme da stvara suvišnu buku u saobraćaju. ili da o njima što pre obavesti najbližeg radnika koji radi na održavanju puta. 35 . naglo skretanje levo ili desno i sl. Ako putnici moraju preći preko trake kojom se vozilo kreće. U vreme od prvog sumraka (pola sata od zalaska sunca) do potpunog svanuća (pola sata po izlasku sunca) kao i u slučaju smanjene vidljivosti zbog nepovoljnih vremenskih uslova vozilo u saobraćaju na putu mora imati upaljena odgovarajuća svetla. Licu. put. Vozaĉ je duţan da ukloni sa kolovoza tovar ili druge predmete koji sa njegovog vozila padnu na Slika 1. vozaĉ je duţan da zaustavi svoje vozilo iza vozila kojim se vrši javni prevoz.).kretanja.). ili koje je prilikom zaustavljanja vozila ostavio na put. Skupština opštine je zakonom ovlašćena da propiše posebne mere kojima se u naselju sprečava stvaranje suvišne buke u saobraćaju. (slika 1. Dužnost je vozača u takvoj situaciji da se kreće brzinom koja omogućuje da zaustavi vozilo u slučaju potrebe. koje se prevozi vozilom zabranjeno je da na bilo koji način ometa vozača u upravljanju vozilom (fizičko ometanje. Granica dozvoljene buke odreĎena je propisima o ureĎajima i opremi za vozila u saobraćaju na putu. galama. osim vozila koja su parkirana na posebno odreĎenom prostoru koji je dovoljno osvetljen. odvraćanje pažnje vozača i sl. a koja su zaustavljena na odreĎenom stajalištu. Kad se kreće pored tramvaja ili drugih vozila kojima se vrši javni prevoz putnika. ili organe unutrašnjih poslova. vika. ukoliko je u mogućnosti da to učini. Naročita opreznost vozača potrebna je na delu puta po kome se kreću deca ili su postavljeni saobraćajni znakovi o učešću dece u saobraćaju. Vozač je dužan da ukloni i one predmete ili prepreke na koje naiĎe na putu. tako da ne ometa putnike koji ulaze ili izlaze iz vozila javnog saobraćaja.

parkiranje. ne sme se prevoziti dete mlaĎe od 12 godina ţivota. vozač mora da se prethodno uveri da neće dovesti u opasnost druge učesnike u saobraćaju koji se kreću iza njega. duţan je da se zaustavi kada je vozilo kojim se prevoze deca zaustavljeno na kolovozu radi ulaţenja ili izlaţenja dece. kao i vozač koji mu nailazi u susret. vožnja unazad) sme da otpočne takvu radnju samo ako se prethodno uverio da to može da učini bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju. pravcu i brzini kretanja. odnosno materije koje daju svetlost crvene boje. obilaženje. na kolovozu. kao i lice koje je očigledno pod uticajem alkohola. Vozilo za prevoz dece mora biti obeleženo posebnim znakom. U putničkom automobilu na prednjem sedištu do vozača. Ako ima nameru da svoje vozilo pomeri ulevo ili desno. polukružno okretanje. da preĎe na drugu saobraćajnu traku ili površinu na kojoj se vrši javni saobraćaj. kao i svetlo za osvetljavanje registarske tablice. 36 . vodeći pri tom računa o položaju svog vozila. Vozač vozila koje se kreće iza vozila kojim se prevoze deca. a na zadnjoj strani ureĎaje ili materije koje daju svetlost bele boje. vozač i putnici moraju za vreme voţnje u saobraćaju na javnom putu da budu vezani tim pojasevima. odnosno ispred njega ili sa kojim se mimoilazi. Pre vršenja ovih radnji sa vozilom. Ako je vozilo podešeno da njime upravlja lice ĉiji su ekstremiteti oštećeni. svetlosno-signalne ili reflektujuće ureĊaje. Vozila ne smeju na prednjoj strani da imaju svetlosne. skretanje. Ako su u motornom vozilu ugraĎeni sigurnosni pojasevi. moţe na zahtev tog lica biti obeleţeno posebnim znakom. RADNJE VOZILOM U SAOBRAĆAJU Vozač koji namerava da na putu izvrši neku radnju sa vozilom (preticanje. belo svetlo za osvetljavanje puta prilikom vožnje unazad (rikverc svetlo). vozač je dužan da jasno i blagovremeno obavesti o svojoj nameri druge učesnike u saobraćaju dajući im znak pokazivačem pravca (žmigavac). zaustavljanje. Izuzetak od ovog pravila su: crveno trepćuće svetlo na vozilima pod pratnjom.Slepa lica kad samostalno učestvuju u saobraćaju na putu treba da nose beli štap kao znak raspoznavanja.

Vozaĉ ne sme naglo da smanji brzinu kretanja svog Slika 2. dajući odgovarajući znak pokazivaĉem pravca (žmigavac) koji se daje za sve vreme dok se odgovarajuća radnja vrši. preko pune linije i sl. On može znatnije smanjiti brzinu kretanja svog vozila tek pošto se predhodno uverio da time ne ugrožava niti dovodi u opasnost druge učesnike u saobraćaju.). niti da vozi prevojima i u krivinama sa nedovoljnom vidljivošću. a da pri tom ne ugrozi pešake ili ostale uĉesnike u saobraćaju. auto-putu. mostovi. prevoji. da se uveri liĉno ili postavi lice koje će mu omogućiti bezbedan izlazak na put. Kretanje unazad moţe se vršiti samo na kratkom delu puta i ako se time ne ometa kretanje vozila ili ugroţava bezbednost drugih uĉesnika u saobraćaju. Polukruţno okretanje ne sme vršiti naroĉito na mestima gde je nedovoljna vidljivost. vozila osim u sluĉaju neposredne opasnosti. Polukružno okretanje vozila na putu vozač ne sme da otpočne dok se prethodno ne uveri da time neće dovesti u opasnost niti ometati druge učesnike u saobraćaju. iz garaţe ili dvorišta. putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. izuzev kada vozač posle završenog preticanja namerava da se vrati na saobraćajnu traku kojom se do tad kretao. da se kreće prelazom puta preko ţelezniĉke pruge u nivou. 37 . obilaženje). Tom prilikom vozač je dužan da blagovremeno sa nekoliko uzastopnih pritisaka na pedalu radne kočnice (uključivanjem stop svetla na svom vozilu) obavesti ostale učesnike u saobraćaju o radnji koju izvodi. skretanje. Za kretanje unazad vozaĉ mora da koristi saobraćajnu traku kojom se kretao napred (slika 2. Kretanjem vozila unazad vozač ni u kom slučaju ne sme da ulazi u nepreglednu raskrsnicu. tuneli. krivine. Vozaĉ je duţan da blagovremeno i jasno obavesti ostale učesnike u saobraćaju o svojoj nameri (preticanje.Vozaĉ je duţan ukoliko se ukljuĉuje sa površine na kojoj se ne odvija saobraćaj.

vozaĉ je duţan da prilagodi voţnju stanju puta i uslovima saobraćaja. vozač mora da koristi kolovoz. Na putu sa kolovozom za saobraćaj vozila u oba smera na kome postoje najmanje četiri saobraćajne trake. Vozilo se kreće desnom stranom kolovoza u pravcu kretanja. u tunelu. putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. Na delu auto puta ili puta rezervisanog za saobraćaj motornih vozila sa više saobraćajnih traka. predviĎenu za kretanje vozila. vozač može za kretanje svog vozila da koristi i saobraćajnu traku koja se ne nalazi uz desnu ivicu kolovoza. leda. nadvožnjaku. tako da ne ugroţava bezbednost ostalih uĉesnika u saobraćaju svojom neprilagoĊenom voţnjom. kao i na delu puta koji je oštećen. odnosno saobraćajnu traku namenjenu za saobraćaj one vrste vozila kojoj vozilo pripada. preko železničke ili tramvajske pruge i na 38 . Na putu sa kolovozom za saobraćaj vozila u oba smera. Krajnju levu saobraćajnu traku vozač može koristiti samo za preticanje. Zabranjeno je kretanje vozilom suprotnim smerom na putu sa kolovozom na kome se saobraćaj odvija u jednom smeru. Na putu u naselju sa kolovozom na kome se saobraćaj odvija u istom smeru i postoje najmanje dve saobraćajne trake. Zabranjeno je kretanje levom saobraćajnom trakom. podvožnjaku. na kome postoje tri saobraćajne trake. Zabranjeno je kretanje vozilom unazad na: auto-putu. Srednja saobraćajna traka se koristi za preticanje ili skretanje ulevo. vozaĉ ne sme vozilom da prelazi na kolovoznu traku namenjenu za saobraćaj vozila iz suprotnog smera. Na delu puta koji je klizav zbog snega. na putu sa kolovozom za saobraćaj u oba smera na kome postoje tri saobraćajne trake pošto je ona namenjena za kretanje vozila iz suprotnog smera. blata i sl. krivini. vozaĉ se svojim vozilom mora kretati krajnjom desnom saobraćajnom trakom u pravcu kretanja. Brţe kretanje vozila u jednoj traci od kretanja vozila u drugoj traci ne smatra se preticanjem.KRETANJE VOZILA PO PUTU Opšte je pravilo da za kretanje vozilom u saobraćaju. za kretanje svog vozila vozač mora da koristi kranju desnu saobraćajnu traku. ako time ne ometa ostala vozila koja se kreću iza njegovog vozila.

ako je to za njega bezbednije (nepregledna krivina. Na javnom putu van naselja.). Ukoliko prelazi kolovoz na mestu gde nema obeleženog pešačkog prelaza. KRETANJE PEŠAKA Pešak po pravilu ne sme da se kreće i zadrţava na kolovozu. ukoliko nisu od njega udaljeni više od 100 m. pešak je duţan da se uveri da moţe bezbedno preći preko kolovoza. on mora da se kreće što bliže ivici kolovoza. Duţnost pešaka je da prilikom prelaţenja kolovoza obrati paţnju na udaljenost i brzinu kretanja vozila. Za kretanje vozila koja ne mogu na ravnom putu da razviju brzinu kretanja veću od 40 km/h i teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3500 kg i vozila koja se ne smatraju motornim vozilima. i to pažljivo i na način koji ne ometa ili sprečava saobraćaj vozila. odron i sl. pešak je duţan da se prilikom prelaţenja kolovoza sluţi tim prelazim. Na putu na kome imaju obeleţeni pešaĉki prelazi. Ako se kreće po kolovozu. koristi se krajnja desna strana kolovoza u smeru kretanja. paţljivo i najkraćim putem. Pre stupanja na kolovoz. pešak ne sme da stupi na kolovoz ukoliko time ometa vozila koja nailaze. zasek. može se kretati uz desnu ivicu kolovoza. vozaĉ je duţan da svoje vozilo zaustavi ispred pešaĉkog prelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz.svim mestima na kojima bi se ovim kretanjem ugrozila bezbednost saobraćaja. pešak je dužan da za svoje kretanje koristi levu ivicu kolovoza u smeru kretanja. Izuzetno. a ako mu je na takvom prelazu dozvoljen prolaz vozaĉ ne sme svojim kretanjem da ometa prolaz pešaka koji su već stupili na pešaĉki prelaz. 39 . usek. OBAVEZE VOZAĈA PREMA PEŠACIMA Ako je saobraćaj na obeleženom pešačkom prelazu regulisan svetlosnim saobraćajnim oznakama ili znacima ovlašćenog službenog lica.

BRZINA KRETANJA Brzinu kretanja vozila vozač je dužan da prilagodi osobinama i stanju puta. pešaĉkog prelaza (slika 3. meĎutim ukoliko je obeleženi pešački prelaz udaljen manje od 100 m vozaĉ je duţan da ga upozori zvuĉnim znakom. Vozaĉ je posebno duţan da smanji brzinu kretanja svog vozila ukoliko se pored kolovoza igraju deca koja očito ne obraćaju pažnju na kretanje vozila. stara ili iznemogla lica. Ukoliko pešak prelazi preko kolovoza u naselju. duţan je da propusti pešake koji su već stupili ili stupaju na kolovoz. Ukoliko lice koje nosi beli štap pokazuje da želi preći kolovoz vozač je dužan da se zaustavi i propusti ga. tako da vozilo može zaustaviti blagovremeno pred svakom preprekom koja se u datim uslovima objektivno može predvideti.).Ako se pešački prelaz nalazi na ulazu na bočni put. osim u sluĉaju neposredne opasnosti. 40 . ukoliko je to neophodno. stanju vozila i tereta. Ako su pešaci deca. Isto pravilo vaţi i kad prelaz nije obeleţen. preglednosti. vidljivosti. a mesto prelaska je udaljeno više od 100 m od obeleženog pešačkog prelaza vozaĉ je duţan da ga propusti. a po potrebi i zaustavi vozilo. Vozaĉ ne sme smanjivati brzinu kretanja vozila do te mere da ona predstavlja smetnju normalnom odvijanju saobraćaja. tako da moţe bezbedno i blagovremeno zaustaviti vozilo. dete koje neodluĉno zastaje kod obeleţenog Slika 3. pešak ne sme ugrožavati kretanje vozila. Vozaĉ je duţan da zaustavi vozilo i propusti pešaka. gustini saobraćaja i drugim saobraćajnim uslovima. tj. invalidi. atmosferskim prilikama. vozač koji skreće na taj put. vozaĉ je duţan da zaustavi svoje vozilo ispred pešaĉkog prelaza i propusti pešake koji su stupili ili stupaju na pešaĉki prelaz.

Pored navedenih opštih pravila o ograničenju brzine. Vozač ne sme na putu u naselju da se kreće brzinom većom od 60 km/h. na delu puta sa velikim uzdužnim nagibom. niti brzinom manjom od 40 km/h ukoliko nije drugačije odreĊeno saobraćajnim znakom. osim ako brže kretanje vozila nije dozvoljeno saobraćajnim znakom za celo naselje ili neki njegov deo. zglobne autobuse bez mesta za stajanje. za teretna motorna vozila ĉija dozvoljena masa prelazi 7500 kg. osim u vanrednim uslovima. 41 . Vozač se ne sme na javnom putu izvan naselja kretati brzinom većom od 120 km na ĉas na auto-putu. teretna motorna vozila koja vuku prikolicu i motorna vozila kojima se vrši prevoz opasnih materija. na delu puta koji je zakrčen kretanjem pešaka. s obzirom na saobraćajno-tehničke elemente puta. 80 km na ĉas na ostalim putevima. Na putu van naselja vozač ne sme da se kreće vozilom brzinom većom od brzine odreĊene saobraćajnim znakom postavljenim na putu. kao i za teretne automobile bez prikolice čija ukupna dozvoljena masa ne prelazi 7500 kg. a posebno ako se na putu ili pored njega nalaze deca itd.70 km/h za autobuse kada se vrši organizovan prevoz dece. .80 km/h za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje. na oštrim i nepreglednim krivinama. blatom ili drugim materijalima koji čine kolovoz klizavim. lišćem.Vozač se mora kretati uvek onom brzinom koja mu omogućava da vozilo blagovremeno zaustavi na udaljenosti na kojoj ima pregled puta. . Pri normalnim uslovima saobraćaja brzina kretanja motornih vozila na javnim putevima ne sme se ograniĉiti ispod 40 km/h. ako je kolovoz prekriven ledom. ali je ono uvek privremeno (opravka puta i sl. a naročito: ispred pešačkog prelaza.80 km/h za autobuse sa lakom prikolicom. na suženom delu puta. 100 km na ĉas na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. propisano je i stalno ograniĉenje brzine za odreĎene kategorije motornih vozila: .). Vozač je dužan da smanji brzinu kretanja svog vozila ispred svih opasnih delova puta kako bi se mogao blagovremeno zaustaviti u slučaju neposredne opasnosti.

gradski autobusi. 42 Slika 5. bicikli sa motorom koji se kreću po biciklističkoj stazi.).). autobusi koji imaju odreĎen broj mesta za stajanje. vozaĉ je duţan da se kreće krajnjom saobraćajnom trakom uz desnu ivicu kolovoza (slika 4. Skretanje ulevo na putu sa saobraćajem u oba smera. Auto-putem nije dozvoljeno da se kreću vozila koja po svojim konstrukcionim svojstvima ne mogu da se kreću brzinom od najmanje 40 km/h. vrši se krajnjom levom saobraćajnom trakom uz središnu liniju i uz zamišljeni ili obeleţeni luk koji spaja središne linije boĉnih kolovoza (slika 5.30 km/h za traktore. . - Slika 4. SKRETANJE Vozač koji namerava da skrene udesno ili ulevo dužan je da na dovoljnoj udaljenosti pred raskrsnicom zauzme položaj vozilom na onoj saobraćajnoj traci kojom mora da proĎe kroz raskrsnicu. Sva ova vozila moraju sa svoje zadnje leve strane imati postavljen znak o ograničenju brzine. osim vozila oružanih snaga SRJ i organa unutrašnjih poslova. i ne smeju se kretati većom brzinom i ako im je na odreĎenom delu puta dozvoljeno brže kretanje saobraćajnim znakom (auto put i sl. .). Inerciona komanda koĉionog sistema dozvoljena je za priključno vozilo čija je najveća dozvoljena masa 3500 kg pod uslovom da se ne kreću brzinom većom od 30 km/h. Pri skretanju udesno. teretna vozila kojima se vrši skupni prevoz lica.25 km/h za traktor koji vuĉe prikljuĉno vozilo kojim se vrši skupni prevoz lica. .40 km/h za vozila koja vuku neispravno vozilo. .50 km/h za autobuse sa prikolicom za prevoz lica.

vozač je duţan da postupi po njegovoj naredbi i ako time odstupa od pravila saobraćaja odnosno saobraćajnog znaka (slika 7. bez obzira sa koje mu strane ono nailazi. PRVENSTVO PROLAZA Na raskrsnici ili u susretu sa drugim vozilom. ukoliko saobraćajnim znakom nije drugačije odreĎeno (slika 6. vozilo koje se kreće po šinama ima prvenstvo prolaza na raskrsnici ili u susret sa drugim vozilom. Vozač vozila koji na raskrsnici skreće ulevo duţan je da propusti vozila koja dolazeći iz suprotnog smera na raskrsnici zadrţavaju pravac kretanja ili vrše skretanje u desno. 43 .Na putu sa jednosmernim saobraćajem.).). vodeći pri tom računa o položaju vozila i o pravcu i brzini skretanja. skretanje ulevo vrši se saobraćajnom trakom koja se proteţe uz levu ivicu kolovoza. dajući im znak pomoću pokazivača pravca. Slika 7. vozaĉ je duţan da propusti vozilo koje nailazi sa njegove desne strane. Vozač je dužan da jasno i blagovremeno obavesti druge učesnike o svojoj nameri da skrene udesno ili ulevo. Treba imati u vidu da se ova pravila odnose samo na raskrsnicu puteva iste vaţnosti. Izuzetno. Vozač može da se prestroji i da izvrši skretanje. Ako saobraćaj reguliše milicioner. ako se prethodno uverio da ne dovodi u opasnost druge učesnike u saobraćaju. osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije odreĎeno. Slika 6.

Slika 8. RASKRSNICE Raskrsnica je karakteristična saobraćajna površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju najmanje dve saobraćajne trake po kojima se kreću vozila.). koji je saobraćajnim znakom označen kao put sa pravom prvenstva prolaza. duţan je da propusti sva vozila koja se kreću tim putem (slika 8. Vozaĉ je duţan kada se pribliţava raskrsnici da vozi sa povećanom opreznošću i da vozi takvom brzinom da se može bezbedno zaustaviti i propustiti sva vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza. duţan je da propusti bicikliste i druga vozila koja se kreću po biciklističkoj stazi (slika 10. Vozaĉ je duţan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji ulazi i kad taj put nije saobraćajnim znakom označen kao put sa pravom prvenstva prolaza.).). 44 . Vozač koji prilikom skretanja preseca biciklističku traku. Vozaĉ koji ulazi vozilom na put. Slika 10. ako vozilom ulazi sa zemljanog puta na put sa kolovoznim zastorom ili ako na put ulazi sa površine na kojoj se ne vrši saobraćaj (slika 9. Slika 9.

Na raskrsnici ili drugom mestu na kome je saobraćaj regulisan ureĎajima za davanje svetlosnih znakova. i to tako da propusti vozila koja imaju prvenstvo prolaza na raskrsnici.zeleno svetlo – slobodan prolaz. zbog gustine saobraćaja mora da čeka radi ulaska ili izlaska iz raskrsnice. . vozač je dužan da smanji brzinu kretanja. krstasta raskrsnica).) ili znacima koje daju ovlašćena lica. Vozaĉ ne sme vozilom stajati na obeleţenom pešaĉkom prelazu kada. Slika 12.crveno svetlo – zabranjen prolaz. Y raskrsnica.Vozaĉ mora da na dovoljnoj udaljenosti ispred raskrsnice zauzme takav poloţaj vozilom na onoj saobraćajnoj traci kojom namerava da proĊe kroz raskrsnicu (slika 11. vozaĉ je duţan da vozi sa povećanom opreznošću i voţnju prilagodi uslovima saobraćaja koji se odvija na raskrsnici. Ako se približava raskrsnici. slika 14. SAOBRAĆAJ NA RASKRSNICI Kad se pribliţava raskrsnici. Slika 13. tako da se može zaustaviti ispred raskrsnice ili u samoj raskrsnici. slika 12. na kojoj saobraćaj nije posebno regulisan saobraćajnim znakovima (semaforom. Slika 11. T raskrsnica. slika 13. 45 . svetlosni saobraćajni znakovi imaju sledeće značenje: .

Ako zeleno svetlo na ureĊaju za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova ima oblik strelice. duţan je da propusti vozila koja se kreću putem na koji ulazi. vozač može vozilom da preĎe svetlosni znak i da skrene u pravcu oznaĉenom zelenom svetlećom strelicom i u vreme dok je na semaSlika 15. . za sve vreme dok je otvoren prolaz tim putem.ţuto svetlo – zabrana prolaza za vozila.ţuto svetlo upaljeno istovremeno sa crvenim svetlom sluţi za upozorenje uĉesnika u saobraćaju na skori prestanak zabrane prolaza i pojave zelenog svetla.). . vozilo moţe da se kreće samo u pravcu koji pokazuje ta strelica. pod uslovom da propusti sva vozila i pešake na putu na koji ulazi (slika 15. moţe da napusti raskrsnicu ne ĉekajući da svetlosnim znakom saobraćaj bude otvoren u pravcu koji namerava da produţi kretanje. osim za ona koja se u času kada se žuto svetlo pojavi. nalaze na takvoj udaljenosti od svetlosnog znaka da se ne mogu bezbedno zaustaviti. . Na raskrsnici na kojoj je saobraćaj regulisan svetlosnim saobraćajnim oznakama vozač koji skreće na bočni put. kao i pešake koji prelaze preko kolovoza. 46 . a da ne preĎu taj znak i za pešake – zabrana prolaza osim za one koji su već počeli da prelaze kolovoz. Ako je ureĎaju za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova za regulisanje saobraćaja na raskrsnici dodat jedan ili više dopunskih znakova u obliku zelene svetleće strelice. Vozač koji je vozilom ušao u raskrsnicu na kojoj je saobraćaj regulisan ureĎajima za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova. foru upaljeno crveno svetlo.ţuto trepćuće svetlo obavezuje uĉesnike u saobraćaju da se kreću uz povećanu opreznost. pod uslovom da propusti sve uĉesnike u saobraćaju koji se kreću pravcem u kom je saobraćaj otvoren.zeleno trepćuće svetlo sluţi za upozorenje uĉesnika u saobraćaju na skori prestanak slobodnog prolaza i pojavu crvenog svetla.

Ako je zbog prepreke na putu. Ako su šine postavljene na krajnjoj desnoj strani kolovoza. duţan je da se zaustavi. vozaĉ je duţan da uspori kretanje svog vozila. onemogućilo saobraćaj vozila koja dolaze sa boĉnih strana i imaju pravo prvenstva prolaza na raskrsnici (slika 16. a po potrebi kretanjem unazad ili na neki drugi način pomeri svoje vozilo i tako omogući mimoilaženje.). a po potrebi i zaustavi svoje vozilo da bi propustio vozila iz suprotnog smera. ali ono u normalnim uslovima ne bi smelo da bude manje od 1 m.Vozaĉ ne sme da uĊe u raskrsnicu i kad mu je svetlosnim saobraćajnim znakom to dozvoljeno ako je usled gustine saobraćaja. 47 . postalo očigledno da bi se on svojim vozilom morao da zaustavi i ostane u raskrsnici što bi pri promeni svetlosnog znaka. tako da mimoilaženje ne može da se izvede bezbedno. Kad na raskrsnici dolaze iz suprotnih smerova i skreću ulevo. Ako na putu postoje bilo kakve prepreke ili se kreću drugi učesnici u saobraćaju. vozaĉ kome je to lakše. nedovoljne širine puta. šinska vozila mimoilaze se tako da vozaĉ prolazi vozilom pored njih sa leve strane. MIMOILAŢENJE Prilikom mimoilaženja vozač je duţan da svoje vozilo pomeri što više udesno i da sa svoje leve strane ostavi dovoljno rastojanje izmeĎu svog vozila i vozila sa kojim se mimoilazi. vozaĉ mimoilazi vozilo iz suprotnog smera na taj naĉin što ga propušta sa svoje desne strane. ili iz nekih drugih razloga mimoilaženje onemogućeno. Propisima nije odreĊeno minimalno rastojanje prilikom mimoilaţenja. Slika 16. a u cilju da se mimoilaženje što bezbednije izvrši.

teretno nad putniĉkim i sl. osim ako je očigledno da se sa obzirom na uslove saobraćaja i stanje puta to može lakše izvesti vozilo koje bi inače imalo prednost i ako nije drugačije odreĎeno saobraćajnim znakom (slika 19 i 20). vozaĉ vozila koje se kreće niz nagib dužan je da kad primeti da mu drugo vozilo ide u susret uz nagib. svoje vozilo zaustavi na pogodnom mestu i tako omogući mimoilaženje vozilu koje se kreće uz nagib (slika 17. Slika 17. 48 . a ispred vozila koje se kreće uz nagib postoji pogodno mesto. vozaĉ vozila koje se kreće uz nagib duţan je da se zaustavi i propusti vozilo koje se kreće niz nagib (slika 18. Slika 18. Ako je nužno da se radi bezbednog mimoilaženja neko vozilo kreće unazad prednost ima vozilo koje vuĉe prikljuĉno vozilo nad vozilom bez prikljuĉnog vozila.Na delu puta sa velikim uzdužnim nagibom. Slika 19.). Ali ako vozilo koje se kreće niz nagib nema pogodnu površinu za zaustavljanje. autobus nad kamionom.). Slika 20.

49 . vozila moraju da ih obilaze sa desne strane ukoliko se radi o putu sa saobraćajem u oba smera. kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza. a saobraćajnim znakom nije drugačije odreĎeno onda je obilaţenje dozvoljeno i sa leve i sa desne strane (slika 22. a izmeĊu šinskog vozila i desne ivice kolovoza postoji saobraćajna traka. Slika 22. neki objekat ili ureĎaj. Ako je u pitanju put sa jednosmernim saobraćajem. .). Pre nego što otpočne preticanje ili obilaženje vozač je dužan da se uveri da to može izvesti na bezbedan način i da druge učesnike u saobraćaju obavesti propisanim saobraćajnim znakom (žmigavac).PRETICANJE I OBILAŢENJE Preticanje i obilaţenje sme da se vrši samo ako vozaĉ time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smera i ako na putu ima dovoljno mesta za bezbedno preticanje i obilaženje. Od ovog pravila se odstupa u dva slučaja i tad se preticanje vrši sa desne strane: .Ako je vozilo koje se pretiĉe zauzelo takav poloţaj na kolovozu i njegov vozaĉ daje takve znake da se sa sigurnošću moţe utvrditi da ono skreće ulevo (slika 21. Opšte je pravilo da se preticanje i obilaţenje vrši sa leve strane od vozila ili objekta koji se obilazi odnosno pretiĉe. Kad se na sredini kolovoza nalazi pešačko ostrvo ili prostor za parkiranje vozila ili neka druga površina koja nije namenjena za kretanje vozila.Ako se tramvaj ili drugo šinsko vozilo. Slika 21.).

ne bi ponovo mogao da zauzme poloţaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao pre preticanja ili obilaţenja i to bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. . . kao i u tunelima. Pre i za sve vreme preticanja vozaĉ je duţan da daje propisani znak levim pokazivaĉem pravca.Vozač ne sme vozilom da otpočne preticanje ili obilaženje: . Izuzetno Slika 23. na putu koji ima dve 50 . kako ne bi ometao niti ugrozio vozilo koje pretiče.ako saobraćajna traka kojom namerava da izvrši preticanje nije slobodna na dovoljnom rastojanju.ako je vozaĉ koji se kreće iza njega otpoĉeo preticanje. galerijama.ako je vozaĉ koji je ispred njega na istoj saobraćajnoj traci dao znak da namerava preteći ili obići vozilo koje je ispred njegovog vozila ili obići neku drugu prepreku na putu. Pošto izvrši preticanje vozaĉ je duţan što pre da bez ometanja ili ugroţavanja drugih uĉesnika u saobraćaju svojim vozilom zauzme poloţaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao pre preticanja odnosno obilaţenja. Vozač koji vrši preticanje duţan je da svoje vozilo drţi na bezbednom rastojanju od vozila koje pretiĉe i da obezbedi dovoljnu razliku u brzini (s tim da ne prelazi ograničenje brzine).kolone vozila. . . Vozaĉ ne sme da otpoĉne preticanje ili obilaţenje ni trakom koja je namenjena za prinudno zaustavljanje na auto putu. osim u slučaju kad se za preticanje ili obilaženje koristi saobraćajna traka koja je zabranjena za saobraćaj iz suprotnog smera.ako po izvršenom preticanju ili obilaţenju. preticanjem ugrozio bezbednost saobraćaja ili omeo saobraćaj iz suprotnog smera. tako da bi vodeći računa o razlici izmeĎu brzine kretanja svog vozila za vreme preticanja i brzine kretanja drugih učesnika u saobraćaju koje namerava da pretekne.

kad je saobraćaj regulisan svetlosnim znacima.). može da ostane na levoj saobraćajnoj traci pod uslovom da ne ometa ili ugrožava druga vozila koja vrše preticanje (slika 23.). (slika 26). Na kolovozu na kome se saobraćaj odvija u oba smera. a pretiĉe se sa desne strane. Slika 24. bicikla sa motorom bez bočne prikolice.). Vozač ne sme da pretiĉe drugo vozilo. Slika 25. vozilo koje skreće udesno s tim da ne prelazi na deo kolovoza namenjen za kretanje vozila iz suprotnog smera. kao i kad saobraćaj reguliše 51 . Neposredno ispred raskrsnice ili u raskrsnici vozaĉ sme da pretiĉe vozilo koje skreće ulevo. Slika 26. neposredno ispred prelaza ţelezniĉke ili tramvajske pruge u nivou bez branika ili polubranika ili na takvom prelazu (slika 25. osim ako na tim mestima postoji više saobraćajnih traka namenjenih iskljuĉivo za kretanje u pravcu kretanja njegovog vozila (slika 24.saobraćajne trake za kretanje vozila u jednom smeru vozač koji neposredno posle izvršenog preticanja jednog vozila namerava da izvrši preticanje drugog vozila. vozilo koje se kreće na putu sa prvenstvom prolaza. vozaĉ ne sme da pretiče drugo vozilo ispred vrha prevoja puta ili u krivini ili kad je preglednost puta nedovoljna. neposredno ispred raskrsnice ili na raskrsnici koja nije sa kruţnim tokom saobraćaja. osim bicikla.

niti je duţan smanjiti brzinu kretanja osim u sluĉaju neposredne opasnosti . 52 . Vozač ne sme da pretiĉe drugo vozilo koje se približava obeleţenom pešaĉkom prelazu.). prelazi pešaĉki prelaz ili je zastalo radi propuštanja pešaka na tom prelazu (slika 27. a ako to nije dozvoljeno da čim to bude moguće zaustavi vozilo na pogodnom mestu da bi propustio brža vozila. Brţe kretanje vozila jedne od kretanja vozila druge kolone ne smatra se preticanjem. Vozaĉ kome je dat znak za preticanje sa njegove leve strane duţan je da pomeri vozilo ka desnoj ivici kolovoza. Neposredno ispred i na prelazu puta preko železničke ili tramvajske pruge u nivou bez branika ili polubranika vozaĉ sme da pretiĉe drugo vozilo.ovlašćeno lice. Slika 27. Vozač za vreme dok ga drugo vozilo pretiče ne sme povećavati brzinu kretanja svog vozila. Ako je nedovoljna širina kolovoza ili njegovo stanje ne omogućava bezbedno preticanje vozač vozila koje se pretiĉe duţan je da pomeri svoje vozilo što više desno. kad je saobraćaj na takvom prelazu regulisan ureĊajima za davanje svetlosnih znakova na raskrsnici. s tim da se ne ugroţavaju niti dovode u opasnost drugi učesnici u saobraćaju. Slika 28.). Ne smatra se preticanjem ni prolaţenje sa desne strane vozila koje za svoje kretanje ne koristi saobraćajnu traku uz desnu ivicu kolovoza (slika 28.

u krivini. vodeći računa da li mu je takva radnja dozvoljena pravilima Slika 29. ili oznakama na kolovozu (slika 29. na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. preko pune linije. Zabranjeno je polukružno okretanje vršiti: na auto putu. Vozač koji namerava da na putu ili raskrsnici izvrši polukružno okretanje. saobraćajnim znakom. na prelazu preko ţelezniĉke pruge u nivou.POLUKRUŢNO OKRETANJE Polukruţno okretanje je okretanje vozilom na putu radi produžavanja vožnje u suprotnom smeru. prevoju puta i svim opasnim mestima. koju vozač sme da otpoĉne samo ako se prethodno uverio da tu radnju može izvršiti bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju. u tunelu. podvoţnjaku. na mostu. saobraćaja. u jednosmernoj ulici. duţan je da jasno i blagovremeno obavesti o svojoj nameri druge učesnike u saobraćaju. nadvoţnjaku. dajući im znak pokazivaĉem pravca. (slika 30. polukružno okretanje na putu). polukružno okretanje u raskrsnici). 53 . vodeći pri tom računa o poloţaju. brzini i pravcu kretanja vozila. Slika 30. na mestima gde je saobraćajnim znakom zabranjeno.

. vozaĉ je duţan da se kreće istom stranom puta kojom se do tada kretao unapred (slika 31. duţan je da se prethodno uveri da ne ugroţava ostale učesnike u saobraćaju i da ih o svojoj nameri obavesti dajući odgovarajući znak (žmigavac).na prelazu puta preko ţelezniĉke pruge. Kada se kreće vozilom unazad. pod uslovom da ne ugroţava niti ometa ostale učesnike u saobraćaju.u tunelu. Kad zaustavi ili parkira vozilo. .na mostovima. moţe to izvršiti samo na kratkom delu puta. .VOŢNJA UNAZAD Vozaĉ koji namerava da se kreće unazad. podvoţnjacima.).na raskrsnici sa sporednog na glavni put. Ako je na putu odreĎen prostor za zaustavljanje ili parkiranje vozila tako što je obeležen prostor za svako vozilo. . . vozaĉ je duţan da ga smesti na putu tako da ne predstavlja smetnju vozilima koja se kreću ili uključuju u saobraćaj. Parkiranje vozila je svaki prekid kretanja vozila po putu u trajanju duţem od 15 minuta osim prekida koji se vrši da bi se postupilo po saobraćajnom znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj. Vozač pokazivaĉem pravca daje znak na kojoj strani puta namerava da zaustavi vozilo. Kao zaustavljeno ili parkirano vozilo smatraće se i ono vozilo koje se jednim delom nalazi na kolovozu. . nadvoţnjacima. Vozač koji namerava da zaustavi vozilo.na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. Zabranjeno je kretanje unazad: . ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE Zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do 15 minuta. Slika 31. osim prekida koji se vrši da bi se postupilo po saobraćajnom znaku ili pravilu saobraćaja.na nepreglednim raskrsnicama. a drugim na trotoaru.na auto putu. vozač može ostaviti 54 .

Vozač koji se zaustavi ili parkira na putu duţan je da vozilo zaustavi ili parkira uz desnu ivicu kolovoza u smeru kretanja. Vozač ne sme da zaustavi. U jednosmernoj ulici dozvoljeno je parkiranje i uz desnu i uz levu ivicu kolovoza. da odmah preduzme mere kako bi lica koja upravljaju vozilima koja se kreću po šinama na vreme bila upozorena na opasnost. s tim da rastojanje izmeĎu parkiranog vozila i suprotne ivice kolovoza ili neke druge prepreke ne iznosi manje od 3 metra. saobraćajne nezgode ili drugog opravdanog razloga prinuĊen da vozilo zaustavi na šinama. Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smeju se otvarati vrata tako da se ometaju ili Slika 32. zaustavljeno ili parkirano vozilo postavi izvan kolovoza. samo ako je to mesto obeleţeno saobraćajnim znakom ili oznakama na kolovozu. ugrožavaju ostali učesnici u saobraćaju (slika 32. Vozač moţe da zaustavi ili parkira vozilo na sredini kolovoza. Ako se uz desnu ivicu kolovoza nalaze tramvajske šine. 55 . niti da parkira vozilo na mestu na kome bi ono predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili ugroţavalo bezbednost pešaka i ostalih učesnika u saobraćaju.). duţan je da ga sa šina odmah ukloni ili ako je to nemoguće. Na javnom putu izvan naselja vozač je dužan da uvek kad za to postoji mogućnost. Vozač koji je zbog kvara na vozilu. kao i na prelazu biciklističke staze preko kolovoza. Vozač ne sme da zaustavi ili parkira vozilo naročito: . Vozač je dužan da parkira vozilo tako da vozila koja se nalaze ispred ili iza njega mogu bez teškoća uključiti u saobraćaj.svoje vozilo samo u tom prostoru i na način kako je odreĎeno oznakama na kolovozu.na obeleţenom pešaĉkom prelazu i na udaljenosti manjoj od 5 m od ovog prelaza. vozaĉ moţe da zaustavi ili parkira vozilo na levoj strani kolovoza.

na delu javnog puta gde bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do pune uzdužne linije na kolovozu. bila manja od 3m.na udaljenosti manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je obeleţeno stajalište za vozila javnog saobraćaja. .na biciklistiĉkoj stazi ili traci.na raskrsnici i na udaljenosti manjoj od 5 m od najbliže ivice poprečnog kolovoza. . kao i iznad prikljuĉka na vodovodnu mreţu i ulaza u kanalizaciju. ali se može dozvoliti saobraćajnim znakom pod uslovom da se za kretanje pešaka oslobodi prostor od najmanje 1. .na mestu na kome je na kolovozu obeleţeno stajalište za vozila javnog saobraćaja.na mestu na kome bi vozilo zaklanjalo postavljeni saobraćajni znak ili ureĊaj za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova.na delu puta u blizini vrha prevoja i u krivini gde je preglednost puta nedovoljna i gde se obilaženje vozila ne bi moglo da izvrši bez opasnosti.ispred kolskog ulaza u zgradu. kao i na delu puta ispod mostova i nadvoţnjaka.na prelazu puta preko ţelezniĉke pruge u nivou. . Da bi sprečio da vozilo samo krene 56 . . . dvorište ili garaţu. na železničkim ili tramvajskim šinama i u njihovoj blizini ako se time ometa saobraćaj vozila koja se kreću po šinama. i to na udaljenosti manjoj od 15 metara od tih prelaza.na mestu gde bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak već parkiranom vozilu. .na mostovima. nadvoţnjacima. vozaĉ je duţan da preduzme sve mere da bi onemogućio da se vozilo samo pokrene ili da ga neovlašćeno lice stavi u pokret.6 m širine i on ne moţe biti uz levu ivicu kolovoza. Pre nego što napusti vozilo. . Parkiranje je zabranjeno na trotoaru odnosno pešaĉkoj stazi. tunelima. . Pored navedenih slučajeva vozač ne sme da parkira vozilo: . . podvoţnjacima. ili do neke prepreke na putu.na delu puta i ispred prelaza puta preko ţelezniĉke ili tramvajske pruge u nivou.

da zatvori prozore na kabini i karoseriji vozila.ruĉicu menjaĉa stavi u odgovarajući stepen prenosa i da pritegne parkirnu koĉnicu (ruĉnu). obeleţi posebnim znakom.). Znak kojim se obeležava zaustavljeno vozilo na putu postavlja se na udaljenosti od najmanje 50 m od vozila i 1 m od ivice kolovoza. . .da prekine rad motora i uzme sa sobom kljuĉ za stavljanje motora u pokret. sme to uraditi samo ako vozilo ostavi pod nadzorom suvozaĉa ili pratioca. na nizbrdici točkovi se okreću prema ivičnjaku trotoara. nabrojanim mestima nije dozvoljeno ostavljati ni bilo kakve druge predmete kojima se ometa odvijanje saobraćaja i ugrožava čovekova sredina. koje predstavlja smetnju normalnom odvijanju saobraćaja. Ukoliko je za vreme prevoženja opasnih materija vozaĉ prinuĊen da se udalji od vozila. . .ako je vozilo ostavljeno na uzbrdici da okrene prednje toĉkove prema sredini kolovoza. Takva vozila ne smeju se ostavljati ni na površini namenjenoj za kretanje pešaka.da stavi klinaste podmetaĉe pod odgovarajuće toĉkove ako se radi o vozilu koje po propisima mora imati takve podmetače. Parkirano vozilo. a o trošku vlasnika vozila. kao što i na svim ovim. . Ako je na kolovozu zaustavljena kolona vozila ili vozilo za prevoz opasnih materija moraju se postaviti dva znaka i to jedan pored drugog. Na putu. kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu (trougao). Vozaĉ je duţan da motorno vozilo (osim motocikla bez bočne prikolice).sa mesta na kome je ostavljeno vozač mora da preduzme sledeće mere: .da zakljuĉa brave na svim vratima vozila i kljuĉ uzme sa sobom. moţe biti uklonjeno sa tog mesta po naredbi ovlašćenog lica. 57 . koje je zaustavljeno na kolovozu zbog kvara. ili na drugom mestu odnosno prostoru namenjenom za zaustavljanje i parkiranje vozila ne sme se ostavljati vozilo koje se ne upotrebljava u saobraćaju zbog dotrajalosti (neispravnosti i sl. Vozilo kojim se prevoze materije ne sme da se zaustavi na kolovozu puta niti da se parkira u naselju.

vozaĉ koji sa vozilom prelazi preko trotoara. posebno noću i u slučajevima smanjene vidljivosti na auto putu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. UKLJUĈIVANJE U SAOBRAĆAJ Pri ukljuĉivanju u saobraćaj vozila zaustavljenog na kolovozu. 58 Slika 35. taj ureĊaj mora biti ukljuĉen. znaci se postavljaju na udaljenosti od najmanje 50 m i to tako da ih vozači koji nailaze mogu videti sa udaljenosti od najmanje 150 m.). Slika 33.). bez obzira u kom se smeru ona kreću (slika 34.. Pri ukljuĉivanju iz dvorišta. Slika 34.Izuzetno kada je vozilo zaustavljeno neposredno iza krivine ili vrha prevoja. parkirališta i sl. vozaĉ je duţan da da odgovarajući znak i da propusti sva vozila koja se nalaze iza njega (slika 33. dužan je da propusti pešake. Ako na motornom vozilu postoji ureĊaj za davanje svih pokazivaĉa pravca istovremeno. Ako je na putu zaustavljena kolona vozila. kao i na delu puta koji nije dovoljno pregledan. garaže. . kao i sva vozila koja se kreću putem na koji se on ukljuĉuje. vozaĉ je duţan da znak postavi ispred krivine odnosno vrha prevoja.

a na auto putu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila samo jedno prikljuĉno vozilo. . Vozilo na motorni pogon. a vuĉeno sa zadnje strane. vuĉno vozilo sa prednje strane.krute veze (rude). samo ako na svojoj zadnjoj strani ima upaljena svetla za oznaĉavanje vozila ili ako ga vuče vozilo koje ima i pri vuĉenju koristi ţuto rotaciono svetlo. PRESECANJE KOLONE PEŠAKA Vozaĉ ne sme vozilom da preseca kolonu dece. pogrebnu povorku i svaku drugu organizovanu povorku graĊana koja se kreće po kolovozu.oslanjanjem ili vešanjem. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. 59 .uţeta. Vozilo na motorni pogon sme da vuĉe samo prikljuĉno vozilo koje bitno ne umanjuje njegovu stabilnost. Za vreme vučenja vozila moraju biti oznaĉena znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na putu (trougao).). VUĈENJE VOZILA U saobraćaju na javnom putu vozilu na motorni pogon mogu da budu pridodata najviše dva prikljuĉna vozila za prevoz tereta. Vozilo na motorni pogon sme da vuĉe drugo motorno vozilo samo ako ono zbog kvara ili nedostatka pojedinih delova ne moţe samo da se kreće. . vojnika. sme da se vuĉe noću.Ukoliko je vozaču pri ukljuĉivanju u saobraćaj vidik zaklonjen dužan je da postavi lice koje će mu omogućiti bezbedno uključivanje u saobraćaj (slika 35. Vozilo na motorni pogon sme da se vuĉe pomoću: . odnosno jedno za prevoz lica. Ne sme se vući (šlepati) motocikl bez boĉne prikolice ili drugo vozilo na dva toĉka.

dozvoljeno je samo do prvog pogodnog mesta za pretovar tereta.Odstojanje izmeĎu vozila koje se vuče pomoću uţeta iznosi 3 – 5 m. Vozilo kod koga je neispravan ureĊaj za upravljanje sme se vući samo oslanjanjem ili vešanjem o vučno vozilo. a da pri tom ne izaziva opasnost i ne ometa druge vozače. kiše). Krutom vezom (rudom) ne sme da se vuĉe vozilo na motorni pogon koje nema ispravan ureĊaj za upravljanje. kao i traktora sa prikolicom. Odstojanje izmeĎu vučnog i vučenog vozila moţe biti manje od 3 m. . dužna su da drže odstojanje od najmanje 100 m. ne sme biti manje od 3 m. sa ili bez priključnog vozila. stanja vozila i tereta. atmosferskih prilika (snega. ako se vuĉe pomoću krute veze (rude). Odstojanje koje vozač treba da drži prvenstveno zavisi od: . niti vozilo koje je teţe od vuĉnog vozila. ako mu je neispravna radna koĉnica. gustine saobraćaja. ODSTOJANJE IZMEĐU VOZILA Vozaĉ je duţan da drţi potrebno odstojanje kad se kreće iza drugog vozila. Ako se vučenje motornog vozila vrši pomoću užeta ili krute veze. leda. kada se kreću jedno za drugim.stanja puta. Pomoću užeta se ne sme vući vozilo kome su neispravni ureĊaji za upravljanje ili zaustavljanje. kao ni teretno vozilo i autobus. teretna motorna vozila ĉija teţina prelazi 3500 kg i ĉija je duţina veća od 7 metara. ne sme se kretati brzinom većom od 40 km/h. Na javnom putu van naselja. sa samo jednom saobraćajnom trakom u jednom smeru. Ako vozilo na motorni pogon vuče drugo vozilo. 60 .brzine kretanja vozila. Prilikom vučenja (šlepanja) u vuĉenom vozilu se ne smeju prevoziti druga lica (u njemu se mora nalaziti samo vozač). Potrebno rastojanje treba da bude toliko da vozač u slučaju naglog kočenja može da se na bezbedan način zaustavi. Vuĉenje natovarenog teretnog vozila. vidljivosti. a samo izuzetno do mesta na kome se moţe izvršiti popravka vozila. lice koje upravlja vučenim vozilom mora imati vozaĉku dozvolu one kategorije kojoj pripada vuĉeno vozilo. Ova odredba ne vaţi na delu puta gde je zabranjeno preticanje.

koja ne obraćaju paţnju na kretanje vozila. a naročito: . pre ulaska u nepreglednu krivinu ili pre dolaska na prevoj na kome je otežano mimoilaženje. Ova upozorenja moraju da se svedu na najpotrebniju meru kako se ne bi uznemiravali ostali učesnici u saobraćaju. pre nego što zapoĉne preticanje odnosno obilaţenje ukoliko postoji opasnost od saobraćajne nezgode ako se ovaj znak ne bi dao. U naseljima i noću zabranjeno je davanje zvuĉnih znakova. Zvuĉni znak upozorenja (sirenom) vozaĉ je duţan da upotrebi uvek kada to zahtevaju razlozi bezbednosti saobraćaja. .ZVUĈNI I SVETLOSNI ZNACI Vozač je duţan da zvuĉnim ili svetlosnim znakom upozori ostale učesnike u saobraćaju.na putu van naselja. ZNACI KOJE DAJU OVLAŠĆENA LICA Zakonom o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima propisana je duţnost uĉesnika u saobraćaju da postupaju po znacima i naredbama koje daju ovlašćena lica.na putu van naselja. . 61 . Učesnici u saobraćaju moraju da postupaju prema zahtevima ili naredbama koje daju ovlašćena lica i kad time odstupaju od propisanih pravila saobraćaja ili znaĉenja saobraćajnih znakova na putu. sem ako je neophodno da se uĉesnici u saobraćaju upozore na neposrednu opasnost ili ako se u vozilu prevozi povreĎeno ili teško bolesno lice kome je neophodna hitna lekarska pomoć. Noću je umesto zvučnog. vozaĉ duţan da daje svetlosni znak drugim uĉesnicima u saobraćaju i to kratkim uzastopnim paljenjem velikog ili oborenog svetla vodeći računa da time ne zaslepljuje vozača iz suprotnog smera. Svetlosni znak upozorenja može se davati i danju. ako to više odgovara okolnostima na putu u saobraćaju.ako se pored kolovoza nalaze deca. Zvuĉni znak upozorenja na motornim vozilima mora da bude takav da daje zvuk nepromenljivog intetiteta (jednoliĉni zvuk). ukoliko postoji opasnost koja bi dovela do saobraćajne nezgode ili ugroţavanja bezbednosti saobraćaja.

Znaci koji se daju rukama i položajem tela imaju sledeće značenje: . kao i zvuĉne i svetlosne znake. . . I pri davanju ovog znaka može se koristiti palica ili tablica za regulisanje saobraćaja. Ovlašćeno lice može uz ovaj znak da dozvoli dalje kretanje pojedinim učesnicima u saobraćaju.kada je jedna ruka podignuta vertikalno (slika 36. Propisano je da ovlašćena lica daju znake odreĎenog značenja rukama i poloţajem tela. odnosno za vozila koja ne mogu bezbedno da se zaustave u času kada ovlašćeno lice podigne ruku. ne znaĉi obavezu zaustavljanja za vozila koja su već ušla u raskrsnicu. Za pešake znak takoĎe znači zabranu prolaza. ako to obezbeĎuje brže odvijanje saobraćaja dajući odgovarajući znak. Ako je znak dat na raskrsnici. 62 .) znači zabranu prolaza za sve učesnike u saobraćaju ĉiji smer kretanja seĉe pravac u kome je ispruţena ruka. osim ako su započeli da prelaze kolovoz. . tablicom ili palicom za regulisanje saobraćaja.lagano mahanje rukom gore dole sa dlanom okrenutim na dole znači da vozači u čijem se pravcu daje ovaj znak treba da smanje brzinu kretanja.kretanje rukom u laktu s desna u levo znači da vozači u čijem pravcu se daje znak treba da ubrzaju kretanje vozila. Znak vozaĉu da smanji brzinu kretanja. Na otvorenom putu znak ima navedeno značenje samo kada se ovlašćeno lice nalazi na kolovozu.horizontalno predruĉena ruka (slika 37. Ovim znakom dozvoljava se pojedinim učesnicima u saobraćaju dalje kretanje kad je saobraćaj inače zatvoren zbog znaka koji je dat podignutom rukom ili obzirom na položaj tela ovlašćenog lica.) znači obavezu zaustavljanja za sva vozila. Znak se daje otvorenom šakom ili koristeći tablicu ili palicu za regulisanje saobraćaja. da ubrza kretanje ili zaustavi svoje vozilo moţe se davati i iz vozila.Ovlašćena lica su milicioneri ili druga lica koja na osnovu ovlašćenja iz zakona vrše kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima. Ovaj znak se takoĎe može davati bilo rukom.

Slika 39.a ZVUĈNI ZNACI daju se pištaljkom ili posebnim ureĎajem za davanje zvučnih znakova na vozilu. .sa više uzastopnih kratkih zviţduka opominje se neki od učesnika u saobraćaju da je postupio protivno zahtevu 63 . Znaci pištaljkom daju se u kombinaciji sa znacima koji se daju rukama. i imaju sledeće značenje: .jedan kratak zviţduk poziva učesnike u saobraćaju da obrate paţnju na znak kojim će ovlašćeno lice izraziti odreĊeni zahtev. Slika 37. Slika 38. a da vozila koja dolaze sa boĉnih strana imaju pravo prolaza (slika 39.a) Slika 36. znači da vozilo iz pravca kome su okrenuta leĎa odnosno prsa ovlašćenog lica moraju da se zaustave.).- - podignuta i ispruţena ruka sa dlanom usmerenim prema nekom vozilu znači obavezu zaustavljanja za vozača tog vozila (slika 38. telo u normalnom stojećem poloţaju sa rukama odruĉenim. Ili slika 39. Slika 39.

Trepćuće ili rotaciono svetlo plave boje na vozilima sa pravom prvenstva znaĉi obavezu za sve vozaĉe koji ga vide.jedan dug zviţduk dat zajedno sa vertikalno podignutom rukom znači obavezno zaustavljanje za sva vozila. da ih propusti i da po potrebi zaustavi svoje vozilo dok proĊu vozila koja se posebno obezbeĊuju. Vozilo sa pravom prvenstva koje upotrebljava dva plava svetla. vozaĉ je obavezan da smanji brzinu. da bi postupio po naredbi ovlašćenog lica. osim za vozaĉe vozila pod pratnjom. obavezuju vozaĉa da se zaustavi. SVETLOSNI ZNACI daju se ureĎajima na motornim vozilima i sredstvima koja se koriste ručno. odnosno postavljenom saobraćajnom znaku. Pešak je obavezan da se ukloni sa kolovoza dok ova vozila ne proĊu. Za pešaka ovaj znak znaĉi obavezu da se skloni sa kolovoza da bi propustio vozilo sa pravom prvenstva. da se strogo pridržava naredbi koje mu daju lica iz pratnje i da ustupi prvenstvo prolaza ovim vozilima i da ih ne pretiĉe. Trepćuća svetla.jedan kratak zviţduk obavezuje uĉesnika u saobraćaju da postupi po datom znaku samo kad ovlašćeno lice reguliše saobraćaj na raskrsnici Kad je dat znak sa više uzastopnih zviţduka. Ako vozilo koje daje znak plavim rotacionim svetlom stoji na kolovozu. . Vozač je obavezan da obrati pažnju na vozila kojim se obezbeĎuje prolaz. Zvučni znakovi koji se daju posebnim ureĊajem na motornom vozilu sastoje se od niza tonova raznih visina (zavijajući zvuk) i upotrebljavaju se samo u kombinaciji sa odreĊenim svetlosnim znacima. učesnici u saobraćaju su dužni da pogledaju u pravcu ovlašćenog lica koje će pokazati na propisani način na koga se od uĉesnika u saobraćaju dati znak odnosi i šta je duţan da uĉini. Po potrebi vozač je dužan da zaustavi svoje vozilo dok ta vozila proĎu. obezbeĊuje prolaz jednom ili koloni vozila koja se kreću iza njega. 64 . a jedno crvene boje. .izraženom pomoću znaka ili suprotno pravilima saobraćaja. a po potrebi i da zaustavi vozilo. da ustupe tom vozilu prvenstvo prolaza. jedno plave. koja se naizmenično pale na posebnim motornim vozilima koja prate odreĎene ličnosti.

stigne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom. izuzev ako to dozvole lica iz pratnje. VOZILA POD PRATNJOM Kao vozila pod pratnjom smatraju se vozila kojima je dodeljena pratnja pripadnika milicije ili vojnih lica na posebnim motornim vozilima snabdevenim ureĊajima za davanje posebnih svetlosnih i zvuĉnih znakova. bateriju. i drugo ručno sredstvo sa postojanim crvenim svetlom da bi učesnicima u saobraćaju saopštio odreĎenu naredbu. 65 . da se strogo pridržava naredbi koje mu daju lica iz pratnje i da kretanje nastavi tek pošto proĊu sva vozila pod pratnjom. Vozila pod pratnjom imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila. kada je osvetljen. i to u vreme dok se ti znaci daju (slika 40. pod uslovom da time ne ugrožavaju bezbednost drugih učesnika u saobraćaju (slika 40. Vozila pod pratnjom ne smeju se preticati.Svetlosni znak “STOP MILICIJA” na zadnjoj strani vozila na tabli crvene boje.). o zabrani presecanja kolone pešaka. da noću umesto velikih svetala upotrebi oborena svetla za osvetljavanje puta. Mahanje upravno u odnosu na put obavezuje vozaĉa da zaustavi svoje vozilo. Radi omogućavanja nesmetanog prolaza vozilima pod pratnjom. Ovlašćeno lice može da koristi fenjer. Vozaĉ koji na putu Slika 40. osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima ovlašćenog lica i na njih se ne primenjuju zakonske odredbe o ograniĉenju brzine. duţan je da zaustavi svoje vozilo. obavezuje vozaĉa neposredno iza vozila organa unutrašnjih poslova da zaustavi svoje vozilo. o zabrani preticanja ili obilaţenja kolone vozila.). pešaci su duţni da se uklone sa kolovoza dok ta vozila proĊu.

oruţanih snaga SRJ. koja dolaze iz suprotnih smerova jednom saobraćajnom trakom. a po potrebi i da zaustave svoje vozilo dok ta vozila proĊu. 66 . ne primenjuju se zakonske odredbe o: ograniĉenju brzine. kad posebnim ureĊajima daju svetlosne i zvuĉne signale. o zabrani presecanja kolone pešaka. vozaĉi su duţni da obrate paţnju i na vozila kojima se obezbeĊuje prolaz. obezbeĎuju prolaz drugim vozilima koja se kreću iza njih. u odnosu na vozila pod pratnjom. Pešaci su duţni da se uklone sa kolovoza dok ta vozila proĊu. vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svetlosnim saobraćajnim znakovima. važe opšta pravila o prvenstvu prolaza (pravilo desne strane). Ova vozila imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila osim. ovo regulisanje saobraćaja mogu vršiti i odreĊena lica iz organizacije rada i to naizmeniĉnim dizanjem odnosno spuštanjem crvene i zelene zastavice ili postavljanjem crvene ili zelene table okruglog oblika. ovo propuštanje reguliše se postavljanjem privremenih ureĎaja za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova na krajnjim tačkama ovakve deonice puta.VOZILA SA PRAVOM PRVENSTVA PROLAZA Na vozila sluţbe hitne pomoći. Ukoliko je deonica puta na kojoj se izvode radovi kraća i pregledna čitavom dužinom i ako radovi traju kraće vreme. U pogledu meĊusobnog prava prvenstva prolaza vozila sa pravom prvenstva prolaza. vatrogasne sluţbe. da je organizacija rada koja izvodi radove prinuĎena da organizuje naizmenično propuštanje vozila. da ih propuste. organa unutrašnjih poslova. o zabrani preticanja kolone vozila. Kada vozila organa unutrašnjih poslova ili vozila oruţanih snaga SRJ upotrebom dva plava svetla. znacima koje daju ovlašćena sluţbena lica. pod uslovom da ne ugroţavaju bezbednost drugih uĉesnika u saobraćaju. NAIZMENIĈNO PROPUŠTANJE VOZILA Ako prilikom izvoĎenja radova na putu doĎe do takvog suženja puta.

Tri narandžasta svetla označavaju da se radovi izvode na celoj širini kolovoza i da kolovoz nije prohodan za saobraćaj. Vozač vozila na motorni pogon dužan je da umesto velikih svetla za osvetljavanje puta upotrebljava oborena svetla: pri mimoilaţenju sa drugim vozilom. u vreme dok vozilom prolazi pored organizovane kolone pešaka. moraju biti obojeni naizmenično crvenom i belom bojom.Kada se saobraćaj na suženom delu puta reguliše pomoću crvene i zelene zastavice odnosno table. Branici koji se mogu postaviti radi regulisanja ili obezbeĎenja učesnika u saobraćaju na suženim delovima puta. Za osvetljavanje puta po pravilu. na udaljenosti sa koje oceni da svetlom svog vozila zaslepljuje vozača vozila koje mu dolazi u susret a uvek na udaljenosti manjoj od 200 m. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. 67 - - . Jedno narandžasto svetlo označava da se radovi izvode na jednoj kolovoznoj traci i vozači su dužni da obilaze branik sa one strane sa koje je upaljeno svetlo. Dva narandžasta svetla označavaju da se radovi izvode na sredini kolovoza i vozači su dužni da branik obilaze u smeru kretanja. na vozilu na motorni pogon moraju da budu upaljena najmanje dva bela svetla na prednjoj strani i paran broj svetla crvene boje na zadnjoj strani vozila. u vreme dok se na kratkom odstojanju kreće za drugim vozilom u takvom položaju da velikim svetlima svog vozila zaslepljuje vozača vozila ispred sebe. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. snabdeveni refleksnim staklima ili reflektujućim materijama odgovarajuće boje. vozač upotrebljava velika svetla. UPOTREBA SVETLA U SAOBRAĆAJU Od prvog sumraka pa do potpunog svanuća (noću). na njima moraju biti postavljena i trepćuća svetla narandžaste boje. prolaz imaju ona vozila koja nailaze iz smera gde je podignuta zelena zastavica odnosno postavljena zelena tabla. a noću.

Noću kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. a na zadnjoj strani crvene boje. Svetla za osvetljavanje vozila na motorni pogon moraju da budu upaljena u vreme dok su upaljena bilo koja svetla za osvetljavanje puta ili posebna svetla za maglu. Svetla za označavanje vozila moraju biti upaljena za vreme dok su upaljena bilo koja svetla za osvetljavanje puta ili posebna svetla za maglu. pri čemu najmanja duţina puta koju osvetljava snop velikih svetla iznosi 100 metara. Oboreno svetlo na motociklu mora biti upaljeno za vreme voţnje van naseljenog mesta. u susretu sa plovilom. za vreme voţnje da ima na vozilu upaljena najmanje oborena svetla za osvetljavanje puta. Motorno vozilo koje po svojim konstrukciskim svojstvima ne može da razvije brzinu od 30 km/h može imati ugraĊena samo oborena svetla za osvetljavanje puta. odnosno sa vozilom koje se kreće po šinama. Svetla za oznaĉavanje vozila na motorni pogon upotrebljavaju se samo kad je vozilo zaustavljeno ili parkirano na putu. Oborena svetla koriste se za osvetljavanje puta u tunelu. 68 . Izvor svetlosti farova velikog svetla je bliže uzdužnoj osi vozila u odnosu na oborena svetla. Svetlosni snop farova za maglu na motornom vozilu mora osvetljavati put dužine od najmanje 35 metara. Po magli vozač vozila na motorni pogon mora na vozilu da ima upaljena oborena svetla. Svetlosni snop oborenog svetla treba da osvetljava put u dužini od najmanje 40 metara i najviše 80 metara. kao i svetla za osvetljavanje registarske tablice. Svetla za maglu na prednjoj strani vozila mogu biti bele ili ţute boje. vozač vozila na motorni pogon mora. Svetla na zadnjoj strani vozila su crvene boje osim svetla za osvetljavanje puta za hod unazad.- kada se kreće putem koji se pruţa neposredno pored plovnog puta ili pored ţelezniĉke ili tramvajske pruge. a koje nailazi iz suprotnog smera. Prelaz sa velikih na oborena svetla za osvetljavanje puta i obrnuto vrši se istovremeno i istom komandom. za osvetljavanje puta ili svetla za maglu ili oba svetla istovremeno. Svetla za maglu mogu se upotrebljavati samo po magli ili u sluĉaju smanjene vidljivosti.

Vozilo na motorni pogon. koji imaju ugraĎen ureĎaj za uključivanje svih pokazivaĉa pravca. KONTROLNE LAMPE Na motornim vozilima sa tri. bicikl sa motorom i motocikl bez boĉne prikolice. Pokazivači pravca na vozilu funkcionišu ispravno ako daju svetlost odreĎene učestalosti žmiganja ( 90 treptaja u minuti. ĉija duţina nije veća od 8 m.8 metara. . Izuzeci kada na vozilu ne moraju biti upaljena svetla za oznaĉavanje vozila: . koji nema akumulator kada su parkirani u naselju uz samu ivicu kolovoza. a širina od 2 m i kome nije pridodato prikljuĉno vozilo. a sa zadnje strane kao crveno svetlo i koje je postavljeno na strani suprotnoj od ivice kolovoza uz koju je vozilo zaustavljeno ili parkirano. vozaču na instrument tabli pali se lampa zelene boje. .vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na za to posebno odreĊenim mestima na kolovozu ili van kolovoza ili na ulicama sa slabim intezitetom saobraćaja. ukljuĉiće se stop svetlo. Kada se na vozilu ukljuĉe velika svetla za osvetljavanje puta u kabini vozača pali se lampa plave boje. 69 . kad je zaustavljeno ili parkirano na ulici u naselju. upaljeno samo jedno svetlo koje se sa prednje strane vidi kao belo svetlo. sa tolerancijom 30 ). na instrument tabli mora biti ugraĊena crvena kontrolna lampa koja vozača upozorava na to. a ukoliko se ukljuĉe svetla za oznaĉavanje vozila ili oborena svetla.vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na osvetljenom delu puta. tako da se jasno vidi sa dovoljne udaljenosti. Funkcionisanje pokazivaĉa pravca je ispravno ako se ukljuĉuje nezavisno od ukljuĉivanja bilo kog svetla na vozilu. Vozač može da kontroliše da li su uključeni pokazivači pravca na motornom vozilu pomoću optiĉke ili zvuĉne naprave. četiri i više točkova. Na vozilu na motorni pogon obavezna su još i gabaritna svetla ukoliko visina motornih vozila i priključnih vozila prelazi 2. moţe da ima.bicikl. Ukoliko se na vozilu aktivira radna koĉnica.

ili ispred ureĎaja za davanje znakova (svetlosnih i zvučnih) kojima se najavljuje približavanje voza. Kad na javnom putu ne postoji saobraćajna staza ili traka. I kad svetlo nije upaljeno vozači su dužni da sa posebnom opreznošću prelaze preko pruge. biciklu sa motorom i motociklu bez bočne prikolice (širine do 1. Maksimalna brzina tom prilikom je 25 km/h.SAOBRAĆAJ NA PRELAZU PUTA PREKO ŢELEZNIĈKE PRUGE Kad se vozilom približava prelazu puta preko železničke pruge u nivou. BICIKALA SA MOTOROM I MOTOCIKLA Vozaĉ bicikla. učesnici u saobraćaju su dužni da prelaze preko pruge tek pošto se uvere da prugom ne nailazi voz ili neko drugo vozilo koje se kreće po šinama. 70 . Ako su branici ili polubranici spušteni ili su počeli da se spuštaju. učesnici u saobraćaju su duţni da se zaustave ispred prelaza i saĉekaju dok voz proĊe. Ako se dva ili više vozača kreću u grupi. ali jedan za drugim. Noću ili u uslovima smanjene vidljivosti na biciklu. polubranic i). bicikla sa motorom je duţan da se kreće po biciklistiĉkoj stazi ili traci ako ona postoji. kao i kad se daju svetlosni ili zvučni znaci da voz nailazi ili se približava.3 m) mora biti upaljeno sa prednje strane vozila najmanje jedno svetlo bele boje i na zadnjoj strani vozila jedno svetlo crvene boje. SAOBRAĆAJ BICIKALA. na kome nema ureĎaja za zatvaranje saobraćaja ili davanja znakova. vozač bicikla ili bicikla sa motorom se može kretati kolovozom. vozač je dužan da kretanje vozila podesi tako da ga može zaustaviti ispred ureĎaja za zatvaranje saobraćaja ( branici. Na prelazu puta preko železničke pruge u nivou. Ako na putu postoji posebna biciklistička traka ili staza. moraju se kretati uz desnu ivicu kolovoza. ali što bliţe desnoj ivici kolovoza. vozači bicikla i bicikla sa motorom se moraju kretati desnom stranom biciklističke staze u smeru kretanja. krećući se u smeru saobraćaja. kad se na svetlosnom saobraćajnom znaku pojavi crveno trepćuće svetlo ili crveno neprekidno svetlo. Učesnici u saobraćaju su duţni da se zaustave ispred prelaza puta preko ţelezniĉke pruge u nivou.

Na biciklu i biciklu sa motorom se mogu prevoziti i druga lica ako na vozilu postoji ugraĎeno posebno sedište. Vozač bicikla sa motorom i vozač motocikla mogu na zadnjem sedištu prevoziti lice. moraju se kretati jedan iza drugog. . Ako se kreću dva ili više zaprežnih vozila. mora nositi zaštitnu kacigu uvek za vreme voţnje na putu.voţnja bicikla i bicikla sa motorom na auto putu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. umanjuje stabilnost svog vozila. Noću i u uslovima smanjene vidljivosti zaprežno vozilo mora biti obeleţeno sa prednje leve strane svetlom bele boje. vozač zaprežnog vozila mora prevesti životinje preko tog prelaza. . upravlja nebezbedno svojim vozilom.da vozaĉ bicikla. Zabranjeno je: . bicikla sa motorom i motocikla bez boĉne prikolice. pridržava se za drugo vozilo. SAOBRAĆAJ ZAPREŢNIH VOZILA Zaprežnim vozilom u saobraćju može upravljati lice sa navršenih 14 godina ţivota. kao i vozač. . ali pod uslovom da to lice. bicikla sa motorom i motocikla skida ruke sa upravljaĉa u voţnji. 71 . Vozač bicikla stariji od 18 godina na tom sedištu sme prevoziti lice do 7 godina starosti. Vozač zaprežnog vozila mora da upravlja sve vreme do se vozilo kreće po putu i dužan je da vozilo drži što bliže desnoj ivici kolovoza.Vozaĉ motocikla mora drţati upaljena oborena svetla uvek za vreme voţnje van naseljenog mesta i po danu. a sa zadnje strane svetlom crvene boje.uĉenje voţnje bicikla na magistralnim i regionalnim putevima. na rastojanju od 50 m. da vuče ili prevozi predmete koji ga ometaju u upravljanju ili ugrožavaju ostale učesnike u saobraćaju. kao i vuĉenje (šlepanje) bicikla. Vozač motocikla može prevoziti lice i u bočnoj prikolici ako postoji posebno sedište.uĉenje voţnje bicikla na javnom putu deci mlaĊoj od 7 godina. Na prelazu puta preko železničke pruge u nivou ili puta rezervisanog za saobraćaj motornih vozila.

bez obzira na doba dana i duţinu tunela vozaĉ je duţan da drţi upaljena oborena svetla za osvetljavanje puta (slika 41. . niti da vozilom vrši polukruţno okretanje ili kretanje vozilom unazad. Nije dozvoljeno opteretiti vozilo ni preko nosivosti koja je upisana u saobraćajnoj dozvoli i koju odreĎuju tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila. Teret na vozilu ne sme da preĊe najudaljeniju taĉku na prednjoj strani vozila za više od 1 m.ne stvara suvišnu buku i ne rasipa se po putu.ne ugroţava bezbednost učesnika u saobraćaju i ne nanosi štetu putu i objektima na putu.kretanje zapreţnog vozila po auto-putu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. TERET NA VOZILU U saobraćaju na putu vozilo se ne sme opteretiti preko svoje nosivosti ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja.Zabranjeno je: . 72 Slika 41. registarske tablice i druge propisane oznake na vozilu. SAOBRAĆAJ U TUNELU U vreme kretanja kroz tunel vozaĉ ne sme da zaustavi vozilo. . kao i ostavljanje zaprege bez nadzora na putu.ne zaklanja svetlost i svetlosno signalne ureĊaje na vozilu. . . odnosno preko najveće dozvoljene mase koju dozvoljavaju osobine puta. Teret na vozilu mora da bude tako rasporeĊen i po potrebi priĉvršćen i pokriven da: .ne umanjuje vozaĉu preglednost nad putem.ne umanjuje u većoj meri stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom. Za vreme kretanja kroz tunel. .).

vozilom mora da bude oznaĉena svetlom i reflektujućom materijom crvene boje. Kod spregnutih vozila. s tim da preostali deo tereta bude oslonjen na tovarni prostor vozila kojim se prevozi. a sa zadnje strane crveno svetlo. Najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila sme da preĎe najviše jedna šestina ukupne dužine tereta. Najisturenija tačka tereta koji se prevozi teretnim motornim ili priključnim vozilom.). 73 . Kad teret na vozilu na motorni pogon prelazi za više od 40 cm spoljnu ivicu prednjeg ili zadnjeg svetla za označavanje vozila. obeleţava se svetlom ili katadiopterom. Noću kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. koji se prevozi Slika 42. Ako su u autobusu ili trolejbusu predviĎena mesta za stajanje moraju biti ugraĎeni i držači. mora da bude oznaĉena tablom kvadratnog oblika dimenzije 50x50 cm obojene naizmeniĉno kosim trakama reflektujuće narandţaste i bele boje (slika 42. PREVOZ LICA MOTORNIM I PRIKLJUĈNIM VOZILIMA Prevoz lica i stvari moţe se vršiti kao javni prevoz ili kao prevoz za sopstvene potrebe. Broj mesta za stajanje u autobusima utvrĎuje se na osnovu fabriĉke dokumentacije o vozilu i upisuje se u saobraćajnu dozvolu. ukupna masa prikolice ne moţe biti veća od mase vuĉnog vozila za više od 50%. Motornim vozilom moţe se prevoziti samo onoliko lica koliko je oznaĉeno u saobraćajnoj dozvoli za to vozilo. najisturenija tačka na teretu. Autobusima i trolejbusima moţe se prevoziti samo onoliko lica koliko ima ugraĊenih sedišta i odreĊenih mesta za stajanje. najisturenija taĉka tereta mora se obeleţiti na putniĉkom automobilu crvenom tkaninom. koji sa prednje strane vozila daju belo.Ako teret na vozilu prelazi za više od 1 m najudaljeniju taĉku na zadnjoj strani vozila.

U teretnom vozilu sa automatskim istovarivaĉem. Ako se teretnim motornim vozilom prevozi stoka. Teretno motorno vozilo kojim se vrši skupni 74 . dok je prevoz lica na prikljuĉnom vozilu koje vuĉe teretno vozilo zabranjeno. moţe se prevoziti najviše 5 lica koja rade na utovaru ili istovaru tereta. Prevoz lica u priključnom vozilu sa automatskim istovarivaĉem koje vuĉe traktor dozvoljeno je samo kad je taj ureĊaj iskljuĉen. Teretnim motornim vozilom kojim se vrši skupni prevoz lica može upravljati samo vozaĉ koji je najmanje 3 godine upravljao vozilom kategorije kojoj to vozilo pripada. osim ako je takva namena tog vozila (vatrogasno. sedeti na stranicama karoserije. elektrodistribucija. gradska čistoća i sl. organa pravosuĊa i oruţanih snaga SRJ. U teretnim motornim vozilima u prostoru odreĎenom za smeštaj tereta ne smeju se skupno prevoziti lica mlaĊa od 14 godina. Na spoljnim delovima motornog vozila ne smeju se prevoziti lica. u prostoru za smeštaj tereta ne smeju se prevoziti lica.). Dozvoljeno je da se u zatvorenom prostoru motornog vozila koje se ne moţe otvoriti iznutra prevoze lica samo u vozilima organa unutrašnjih poslova. dok se pojedinaĉno smeju prevoziti u pratnji punoletnog lica. Na teretnim motornim vozilima. na nestabilnom teretu ili teretu koji prelazi visinu tovarnog sanduka.U autobusima kojima se vrši prevoz dece ili učenika. Ukupno trajanje upravljanja motornim vozilom ĉija najveća dozvoljena teţina prelazi 3500 kg ne sme da preĊe u toku 24 ĉasa 8 ĉasova. Skupni prevoz lica u prikljuĉnom vozilu koje vuĉe traktor moţe se vršiti izuzetno. u prostoru odreĎenom za smeštaj tereta. Ova lica ne smeju u vozilu stajati. kao i u teretnom motornom vozilu koje vuĉe prikljuĉno vozilo prevoz lica je zabranjen. mora da bude istaknuta oznaka PREVOZ DECE – na prednjoj levoj i zadnjoj levoj strani vozila. Ukupna teţina lica koja se prevoze u teretnom motornom vozilu u prostoru odreĎenom za smeštaj tereta ne sme da preĊe 70% nosivosti vozila i za svako lice mora da bude obezbeĎeno sedište širine od najmanje 45 cm.

Ako ispunjava propisne uslove. Vozilom u linijskom prevozu ne mogu se bez pratioca prevoziti deca ispod šest godina starosti.prevoz ne sme se kretati brzinom većom od 50 km/h. Traktor koji vuĉe prikljuĉno vozilo kojim se vrši prevoz lica ne sme se kretati brzinom većom od 25 km/h. Propisima je odreĊeno da se upravljanje vozilom smatra neprekidnim ukoliko vozaĉ nije imao prekid voţnje od najmanje pola sata. zakonom su odreĎeni uslovi koje vozač mora ispunjavati u pogledu radnog vremena i odmora za vreme vožnje. lica pod uticajem alkohola. U autobusu koji vrši javni prevoz moţe se prevoziti onoliki broj lica koliko ima ugraĊenih sedišta i odreĊenih mesta za stajanje. Broj mesta za stajanje u autobusu koji vrši javni prevoz utvrĊuje se prema dozvoljenom opterećenju vozila i upisuje se u saobraćajnu dozvolu. 75 . Javni prevoz moţe se vrsiti kao linijski ili kao slobodan vanlinijski. Javni prevoz mogu vršiti. pod uslovima utvrĊenim zakonom. odnosno posle preĊenih 500 km puta. opasne materije i sliĉno. lica obolela od zaraznih bolesti. organizacije i preduzeća ĉiji je predmet poslovanja vreme javnog prevoza. VOZILA JAVNOG PREVOZA Pored zdravstvenih uslova koje mora ispunjavati svaki vozač motornog vozila. Na motornom ili prikljuĉnom vozilu mogu se prevoziti lica samo u onom broju koji je oznaĉen u saobraćajnoj dozvoli. posmrtni ostaci. Propisano je da se u upravljanju autobusom na relacijama preko 500 km vozači smenjuju najdocnije posle osam ĉasova ukupnog trajanja vožnje. javni prevoz putnika i stvari motornim vozilom može vršiti graĊanin kome je to osnovno zanimanje. Vozilo kojim se vrši linijski prevoz bez prethodno upisanog reda voţnje u registar moţe biti iskljuĉeno iz saobraćaja oduzimanjem saobraćajne dozvole.

Vozilu za prevoz lica moţe biti pridodato samo jedno prikljuĉno vozilo. tramvaj) zaustavljenog na stajalištu na kolovozu. vozaĉi su duţni da se zaustave i voziliSlika 44. Vozaĉi autobusa kada se ukljuĉuju sa ovakvih stajališta. duţni su da propuste sva vozila iza njih (Slika 43). nakon upravljanja vozilom u ukupnom trajanju od 8 ĉasova u toku 24 ĉasa mora pre početka svog radnog dana da ima neprekidan odmor od najmanje 10 ĉasova.U vozilu kojim se vrši linijski prevoz ukrcavanje i iskrcavanje putnika moţe se vršiti samo na odreĊenim stanicama ili stajalištima. Obaveza vozaĉa koji se Slika 43. 76 . ma javnog prevoza omoguće ukljuĉivanje u saobraćaj kada oni odgovarajućim znakom ispolje svoju nameru (Slika 44). odnosno izlaze (Slika 43). a ova vozila moraju u opremi imati i vatrogasni aparat kao i ureĎaj koji se zove tahograf. Tahograf je obavezan za teretna motorna vozila najveće dozvoljene teţine preko 5 tona. koji registruje podatke o brzini. Kada je u pitanju autobusko stajalište van kolovoza. Tehniĉki pregled motornih i prikljuĉnih vozila kojima se vrši javni prevoz vrši se svakih šest meseci. preĎenom putu i vremenu vožnje. Vozač autobusa ili skupa vozila čija najveća dozvoljena težina prelazi 3500 kg. kreće pored vozila javnog prevoza putnika ( autobus. da se kreće smanjenom brzinom tako da ne ugroţava lica koja u to vozilo ulaze.

prezime i prebivalište prevoznika. prevozilac je dužan da izda potvrdu o visini naplaćene cene prevoza. 77 . odnosno korisne nosivosti vozila. Na zahtev korisnika prevoza. Ovaj prevoz graĎanin može vršiti samo jednim vozilom kojim lično upravlja i koje je u njegovoj svojini. Vozilo kojim graĎanin vrši prevoz putnika mora imati na sredini prednje strane krova natpis "TAXI". Ukupno trajanje radnog vremena vozača . a vozilo kojim vrši prevoz stvari na vratima kabine natpis koji sadrži ime. dnevni i nedeljni odmori vozača i način rada udvojene posade na vozilima i obimu koji utiče na bezbedno upravljanje motornim vozilima utvrĎuje se posebnim propisom koji se donosi na osnovu zakona. Vozilo kojim se vrši organizovan prevoz dece mora biti obeleženo propisanim znakom u saobraćaju na putu. Ako se u upravljanju motornim vozilima smenjuju dva vozaĉa (udvojena posada) i ako se u vozilu nalazi ureĎen ležaj. odnosno izlaze iz vozila. GraĎanin može vršiti slobodan vanlinijski prevoz putnika i robe samo ako dobije odobrenje za vršenje javnog prevoza i ono se daje za teritoriju jedne opštine. svaki vozaĉ mora da ima neprekidan odmor od najmanje 8 ĉasova u toku svakih 30 ĉasova putovanja. sem ako su zakonom ili drugim propisom isključeni iz prevoza. Prevozilac je dužan da na vidnom mestu u vozilu istakne cenovnik usluga prevoza. ako prevoz počinje ili se završava na teritoriji te opštine. Na osnovu ovog odobrenja prevoz se može vršiti i van teritorije opštine. GraĎanin koji vrši slobodan vanlinijski prevoz putnika ili robe dužan je da primi na prevoz svakog putnika ili stvar u granicama raspoloživih sedišta. Vozač vozila koje se kreće iza autobusa kojim se prevoze deca. Slobodan linijski prevoz putnika i stvari je prevoz za koji se relacija i drugi uslovi utvrĎuju posebno za svaki prevoz. koji omogućava jednom od njih da se odmara u ležećem položaju. kada lica ulazeći odnosno izlazeći iz vozila javnog saobraćaja moraju da preĊu preko saobraćajne trake kojom se vozilo kreće . kao i vozaĉ koji tom vozilu dolazi u susret na putu sa dve saobraćajne trake duţan je da se zaustavi dok deca ulaze. Teret koji se ne smatra ruĉnim prtljagom ne sme se prevoziti u prostoru za smeštaj putnika .Vozaĉ je duţan da zaustavi svoje vozilo.

Neprekidan odmor vozaĉ mora da koristi izvan vozila. Izuzetno, ako se u vozilu nalazi ureĎen ležaj koji omogućava vozaču da se odmara u ležećem položaju, vozač može da koristi odmor na takvom ležaju, pod uslovom da se za to vreme vozilo ne kreće. PREVOZ OPASNIH MATERIJA MOTORNIM I PRIKLJUĈNIM VOZILIMA Prevoz opasnih materija je ureĎen posebnim Zakonom o prevozu opasnih materija. Prema ovom zakonu opasne su: - Eksplozivne materije. - Zbijeni gasovi, gasovi pretvoreni u tečnoct, gasovi rastvoreni pod pritiskom. - Zapaljive tečnosti. - Zapaljive čvrste materije. - Oksidirajuće materije. - Otrovi. - Radioaktivne materije. - Korozivne (nagrizajuće) materije. - Ostale opasne materije. Vozilo kojim se prevoze opasne materije mora biti oznaĉeno i posebnim listicama, koje su za pojedine klase i vrste opasnih materija propisane. Listicama opasnosti obeležavaju se i kontejneri (ambalaža) u koje se pakuju pojedine vrste opasnih materija. Za svaku vrstu opasne materije pošiljalac je duţan da ispostavi posebnu ispravu o prevozu. Ova isprava mora da sadrži: Podatke o vrsti i sadržini, težini pošiljke. Naznačenje broja komada i vrste ambalaže. Imena i prezimena pošiljalaca i primaoca pošiljke. Naznačenje da je prevozniku, odnosno vozaču predato pismeno uputstvo o posebnim merama bezbednosti koje se prilikom prevoza moraju preduzeti.

Lice koje je odreĎeno da prati i obezbeĎuje prevoz opasnih materija pismeno potvrĎuje prijem opasne materije.
78

Vozilom kojim se prevoze opasne materije ne smeju se prevoziti, niti se u njemu nalaziti, druga lica osim vozaĉa, suvozaĉa i pratioca. Dok prevozi opasne materije vozaĉ je duţan da vozilom upravlja sa naroĉitom opreznošću, kako bi mogao blagovremeno da preduzme sve neophodne mere da spreči saobraćajnu nezgodu, a pri tom brzina njegovog vozila ne sme da preĊe ni u kom sluĉaju 80% od najveće dozvoljene brzine koja je propisana za te kategorije i ni u kom sluĉaju ne sme da bude veća od 70 km/h. Ako se prilikom prevoza opasnih materija desi saobraćajna nezgoda, zbog koje je nemoguće nastaviti vožnju, vozaĉ moţe ostaviti vozilo pod nadzorom suvozaĉa ili pratioca, i obavestiti najbliži organ unutrašnjih poslova ili stanicu milicije. Opasne materije se prevoze specijalnim vozilima koja su posebno konstruisana i ispunjavaju odreĎene uslove. U unutrašnjem saobraćaju moţe se vršiti prevoz opasnih materija i kombi vozilima, a za raznošenje i dostavljanje manjih koliĉina opasnih materijala mogu se koristiti i druga vozila, kao na primer: traktor sa prikolicom, teretni tricikl, ručna kolica itd. , ali samo za vreme normalne vidljivosti danju, a nikako noću i u uslovima smanjene vidljivosti. Vozilo kojim se prevoze opasne materije mora imati: - Dva okrugla svetla narandţaste boje, površine od 10 cm, na prednjoj strani kabine vozila. - Dva okrugla svetla crvene boje, na zadnjoj strani vozila, površine od 10 cm. - Dva znaka za označavanje vozila kojim se prevoze opasne materije, koji se sastoji od table pravougaonog oblika, veličine 40 x 50 cm, presvučene reflektujućom materijom narandţaste boje i oiviĉene crnom ivicom širine 5 cm, koja mora da se vidi na udaljenosti od najmanje 150 m. Jedan znak postavlja se na prednjoj strani, a drugi na zadnjoj strani vozila. Kada se opasne materije prevoze vozilom koje vuče priključno vozilo, onda se jedan znak postavlja na vuĉno, a drugi na zadnjoj strani vuĉenog vozila. Posebna svetla za obeležavanje vozila koje prevozi opasne materije, moraju biti upaljena za vreme prevoženja opasnih materija noću kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika. Ova svetla se ne semeju upotrebljavati
79

kada se vozilom ne vrši prevoz opasnih materija. Motorno vozilo kojim se prevoze opasne materije mora pored standardne opreme imati sledeću opremu: - Vozački alat za opravku kvarova na vozilu za vreme putovanja. - Najmanje dva aparata za gašenje poţara, od kojih je jedan namenjen za gašenje požara na motoru, a drugi za gašenje požara na tovaru. Ovi aparati moraju imati punjenje koje, s obzirom na količinu i vrstu materije, omogućava efikasno gašenje požara. - Dve ruĉne baterijske lampe čiji izvor svetlosti mora da bude narandţaste boje, sa stalnom ili trepćućom svetlošću, koja se može uočiti sa udaljenosti od 150 m. - Dva znaka kojim se oznaĉava zaustavljeno vozilo na putu ( trougao ). - Dve lopate i pijuk. - Prenosnu lampu koja se može prikačiti na akumulator. Vozilo kojim se prevoze opasne materije ne sme se zaustaviti na kolovozu puta niti da se parkira u naselju. Ako doĎe do kvara na vozilu ili saobraćajne nezgode, odnosno ako je vozač prinuĎen da vozilo zaustavi na kolovozu puta, dužan je da preuzme sve potrebne mere da se druga vozila ne dovedu u opasnost. Pored ostalog, vozač je dužan da po danu iza zaustavljenog vozila postavi dva trougla, a noću ili u uslovima smanjene vidljivosti - dve ručne elektronske svetiljke narandžaste boje, da uputi svog pomoćnika na udaljenost od 150 m da odgovarajućom zastavicom ili svetiljkom upozori vozače drugih vozila na opasnost. Vozilo kolim se prevoze radioaktivne materije mora pored propisane opreme za druga vozila ima i sledeću opremu: - Prenosni dozimetrijski ureĎaj za detekciju zračenja. - Traku polivinske folije široku 80 cm, a dugu najmanje 20 m. - Četiri stilodozimetra. - Uže dužine 20 m. - Lična zaštitna sredstva koja se sastoje od kombinezona, kape, gumenih čizama, respiratorske maske i gumenih rukavica. Vozilo kojim se prevoze radioaktivne materije obeleţava se posebnim listicama koje se postavljaju na vrata kabine i spoljne zidove karoserije.
80

autobusi. izuzev prouzrokovaĉu štete. Motorna i prikljuĉna vozila kojima se vrši javni prevoz putnika i robe (kamioni. Zajednica osiguranja koja je nadoknadila štetu iz osnovnog obaveznog osiguranja. primenjuje se isto pravilo kao i za duga vozila. uslovima rad. upravljajući vozilom pod uticajem droge ili alkohola. vozla za obuku kandidata za vozače) moraju se podvrgavti tehniĉkom pregledu svakih šest meseci. kao i o tehničkim uslovima koji sa predviĎaju za tramvaje. Opštinska skupština na čijoj se teritoriji vrši tramvajski saobraćaj. polaganju ispita. izdavanju dozvola za vozača tramvaja. moţe da regresira (nadoknadi) štetu od prouzrokovaĉa štete ako je izazvao namerno. OSIGURANJE. taksi vozila. ovlašćena je zakonom da donese bliže propise o obuci. upravljajući vozilom bez odgovarajuće vozačke dozvole (osim ako se radi o obuci u smislu propisa). Vozači tramvaja moraju poštovati postavljene saobraćajne znakove. svetlosne saobraćajne znakove. Vozač koji je vozilom učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u kojoj ima mrtvih ili povreĎenih lica ima pravo da traži lične podatke od očevidaca saobraćajne nezgode. ne sme uzimati alkoholna pića dok se ne izvrši uviĊaj. Kao što je već naglašeno ova vozila imaju prvenstvo prolaza na raskrsnicama puteva iste važnosti. TEHNIĈKI PREGLED VOZILA Tehnički pregled motornih i priključnih vozila vrši se najmanje jednom godišnje. U slučaju saobraćajne nezgode šteta se nadoknaĎuje trećim licima po osnovu osiguranja sopstvenika vozila od odgovornosti licima koja su pretrpela štetu u saobraćajnoj nezgodi.SAOBRAĆAJ TRAMVAJA Vozaĉi tramvaja moraju se pridrţavati svih pravila saobraćaja kao i vozaĉi drugih vozila osim pravca kretanja koji je uslovljen šinama. 81 . odnosno na njih se ne primnjuje pravilo desne strene. kao i znake koji daju ovlašćenja za sluţbena lica. U pogledu meĊusobnog prvenstva prolaza u susretu dva tramvaja na raskrsnici puteva iste vačnosti. Lice koje je uĉestvovalo u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je nastala veća materijalna šteta.

koja nije zakrčena vozilima u koloni. ali samo krajnjom desnom saobraćajnom trakom do prvog priključnog puta kojim se vozilo može isključiti iz saobraćaja na autoSlika 46. Izuzetno. (Slika 46. Na auto put ne sme da stupi vozilo koje zbog kvara ili nedostatka pojedinih delova ne može samo da se kreće. vuĉenje vozila auto putem dozvoljeno je ako je neispravnost nastala na auto-putu. osim na površinama izvan kolovoza koje su zato posebno ureĎene i obeležene. niti da se kreće unazad ( Slika 45. putu. 82 .) Na auto-putu vozila moraju da se kreću krajnjom desnom saobraćajnom trakom. ). Na auto putu vozač ne sme da zaustavi motorno vozilo. Na auto putu vozaĉ ne sme da vrši polukruţno okretanje vozila. Ova odredba se odnosi na deo auto-puta koji prolazi kroz naselje. stoka. kao ni vozila koja se ne smatraju motornim vozilima i vozila koja po svojim konstrukcionim svojstvima ne mogu da se kreću brzinom od najmanje 40km/h. Vozaĉ koji zbog neispravnosti na vozilu ili drugih razloga prinuĊen da vozilo zaustavi na kolovozu auto puta.SAOBRAĆAJ NA AUTO-PUTU I PUTU REZERVISANOM ZA SAOBRAĆAJ MOTORNIH VOZILA Na auto-putu ne smeju da se kreću pešaci. posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila ako na tom mestu postoji i da preduzme sve potrebne mere da vozilo što pre ukloni sa kolovoza. duţan je da vozilo zaustavi na Slika 45.

ako na mestu gde se ukljuĉuje u saobraćaj na autoputu ne postoji posebna traka za ubrzavanje.Na auto-putu sa više saobraćajnih traka. Vozaĉ koji se vozilom iskljuĉuje sa auto-puta. 83 . ako takva traka postoji na ulazu u priključujući put. I auto-put i put rezervisan samo za saobraćaj motornih vozila moraju biti obeleženi posebnim saobraćajnim znakovima za obeležavanje tih puteva. Sva napred navedena pravila o saobraćaju na auto-putu u svemu se primenjuju i na saobraćaj na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. SIGURNOSNI POJAS Vozaĉ motornog vozila u kome su ugraĊeni sigurnosni pojasevi. kad takva traka postoji u produženju priključnog puta. dužan je da sa svojim vozilom blagovremeno zauzme položaj na krajnjoj desnoj traci i da što pre preĊe na posebnu traku za usporavanje. (Slika 47. da se u saobraćaj na auto-putu uključi dajući odgovarajući znak i na naĉin kojim ne ugroţava saobraćaj vozila koja se kreću po auto-putu. duţni su da ih koriste za vreme dok se vozilo kreće u saobraćaju na putu. Vozač koji se svojim vozilom uključuje na auto-put duţan je da koristi posebnu traku za ubrzanje. Ovi znakovi se postavljaju. Prikljuĉci za vezivanje sigurnosnih pojaseva u putničkom automobilu moraju se postaviti najmanje za prvi red sedišta. da propusti vozilo koje se kreće po auto-putu. vozaĉi teretnih motornih vozila ĉija najveća dozvoljena masa prelazi 3500 kg i skupovi vozila ĉija duţina prelazi 7 metara. smeju da koriste samo dve saobraćajne trake uz desnu ivicu kolovoza. namenjenih za saobraćaj vozila u jednom smeru.) Slika 47. kao i lice koje se prevozi tim vozilom. kako na početku i na kraju. tako i na svim petljama na tim putevima.

posle oslobaĊanja toĉka upravljaĉa. Sigurnosni pojas sprečava da telo vozača ili putnika bude nekontrolisano izbačeno iz sedišta putem sile inercije kod saobraćajnih nezgoda. koji se nalaze u poloţaju zaokretanja pri kretanju vozila po horizontalnoj ravni. naglog kočenja sl. sigurnosni pojasevi doprinose bezbednosti i tako što ne dozvoljavaju nekontrolisano kretanje vozila što takoĎe posredno doprinosi da posledice saobraćajne nezgode budu blaže. 84 . odnosno udara vozila. brz i siguran način menjati pravac kretanja vozila. sami vraćaju ka poloţaju za pravolinijsko kretanje. Kod inercionih pojaseva efikasnija je zaštita i smanjena je opasnost od povreda koje nanosi remen pri izrazito jakim udarima vozila o prepreku. . Stoga vozači moraju znati sledeće: .Nakon kraćeg kretanja sa srednjim brojem obrtaja motora treba izvršiti promenu u veći stepen prenosa. On mora biti takav da se prednji toĉkovi vozila. i odrasle osobe koje drţe u krilu malo dete.U putniĉkom automobilu na prednjem sedištu do vozača. UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE UreĊaj za upravljanje mora biti pouzdan i tako izveden da vozač može na lak. Pored neposredne zaštite vozača i putnika od povreda. odnosno sva ova lica moraju sedeti na zadnjem sedištu. UTICAJ PRAVILNE VOŢNJE NA POTROŠNJU GORIVA Vozači svojim načinom vožnje mogu umnogome doprineti da im potrošnja goriva bude i do 30% manja na jednom istom delu puta. Najveću grešku vozači prave na račun uštede goriva. gašenjem motora na nizbrdici. lica pod uticajem alkohola. U primeni su obični i inercioni pojasevi. ne smeju se prevoziti deca ispod 12 godina starosti.Voţnja je ekonomiĉnija kada se postignuta brzina odrţava ujednaĉeno i kada nema naglih ubrzavanja ili usporavanja upotrebom radne kočnice. Treba znati da je takvo kretanje nebezbedno i nepropisno jer usporavanje vozila se tada vrši samo kočnicom (nema motornog kočenja).

pomoćna i parkirna kočnica.Da se vozilo zaustavi sigurno. pedalu radne kočnice. Radna koĉnica dejstvuje podjednako na sva četiri točka. Kočni sistem čine: radna. a reĎe i elektro konstrukcija. ne ispuštajući upravljač iz ruku. 85 . UREĐAJI ZA ZAUSTAVLJANJE Prema propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima. Radnom kočnicom rukuje vozač sa svog mesta. Ova kočnica se kod savremenih automobila koji razvijaju veće brzine. bez obzira na opterećenost vozila. pneumatska.a intenzitet kočenja zavisi od veliĉine tog pritiska koji mora da bude u odgovarajućim granicama da bi se omogućilo zaustavljanje vozila na siguran. ali najviše moţe biti 20 %. da bi se smatralo da su kočioni ureĎaji na vozilu ispravni.Najveći dozvoljeni hod točka upravljača na vozilu je odreĎen propisima i ne sme ni u kom sluĉaju biti veći od 30 stepeni. . da bi se sa što manje napora vozača omogućilo okretanje točka upravljača. brz i efikasan način. Usporavanje vozila kočenjem radnom kočnicom nastaje usled trenja izmeĊu koĉionih površina. Razlika sile koĉenja na toĉkovima iste osovine dozvoljena je do odreĊenog procenta. nagib puta po kome sa vozilo kreće. ureĎaji za zaustavljanje čine kočioni sistem vozila. nikad ne izvodi kao mehaniĉka. sa ili bez pomoći servo ureĎaja ili hidrauličnim prenosom. Kod putničkih automobila. Kod pomoćnog servo ureĎaja može se primetiti hidraulična. Sve tri koĉnice moraju efikasno funkcionisati. brzo i efikasno. Radna koĉnica se aktivira pritiskom koji mora da bude u odreĊenim granicama. Pritiskom stopala na komandu.Da vozilo ostane nepokretno kad se ostavi na putu u nagibu. Okretanje točka upravljača (volan) može se preneti na prednje točkove: mehanički. pomoćna i parkirna koĉnica. Mehanizmi ureĎaja za upravljanje su vrlo složeni i postoje različita konstrukcijona rešenja. Ovaj sistem ima ulogu da omogući: . radna kočnica se izvodi kao hidraulična. Iste efekte kočenja ne mogu ostvariti radna. aktivira sa sila kočenja. Standardna radna koĉnica izvedena je kao noţna. a efikasno usporavanje nastaje nakon izvesnog intervala vremena. gde se sila kočenja prenosi posredstvom hidraulike (odgovarajućeg ulja).

Vozila najveće dozvoljene teţine preko 10 tona. Vozlo ostaje zakočeno povlačenjem ručne komandne kočnice (pomoćne. Obzirom da treba ukočiti točkove koji se okreću 86 . Kočenje se ostvaruje delovanjem na komandu. uţad). moraju imati prenosni mehanizam radne koĉnice koji omogućuje njeno aktiviranje pomoću dva meĊusobno nezavisna izvora enegije. ručne kočnice). odnosno prikljuĉnog vozila. odnosno uzbrdici. a da pri tom nije koĉeno na drugi naĉin. Kod skupa vozila radno koĉenje prikljuĉnog vozila mora da se obezbedi istovremeno ili pre koĉenja vuĉnog vozila. a drugom rukom upravljati vozilom. Parkirna koĉnica skupa vozila mora da obezbedi nepokretnost celog skupa vozila pri nagibu od 8 %. Kočenje i kod radne i kod pomoćne kočnice može da se razlikuje najviše do 20 % na toĉkovima iste osovine. kad je ono odvojeno od vuĉnog vozila. jer povučena ručica ostaje u tom položaju pošto je zadržava poseban osigurač. ručnu ili nožnu. Najveća sila kojom se aktivira pomoćna koĉnica mora da bude u propisanim granicama. Parkirna koĉnica motornog vozila. Prenosni sklopovi kod pomoćne koĉnice su mehaniĉki (poluge. Dvokruţni koĉioni sistem na vozilu omogućuje nezavisno koĉenje toĉkova na jednoj osovini ukoliko doĎe do kvara jednog ureĊaja na nekoj od osovina. Kod putničkog automobila konstruiše se kombinovano pomoćna i parkirna kočnica. Za vozila koja vuku prikolicu najveće dozvoljene teţine preko 7 tona usporaĉ za dugotrajno usporavanje je obavezan.POMOĆNA KOĈNICA Pomoćna koĉnica standardne konstrukcije (ruĉna koĉnica) mora biti postavljena na dohvat ruke vozača tako da je može aktivirati u sluĉaju da otkaţe radna koĉnica. a da pri tom nije koĉeno na drugi naĉin. Za prikljuĉno vozilo dozvoljava se i takvo konstrukciono rešenje da parkirnu koĉnicu moţe da aktivira lice van vozila. Parkirnom koĉnicom se osigurava da vozilo ostane nepokretno ako se ostavi na nizbrdici. mora obezbediti nepokretnost vozila opterećenog do najveće dozvoljene mase pri nagibu od 16 %. tako da otežava okretanje točkova na vozilu i time smanji brzina kretanja vozila.

na vozilu velike mase. deluje pritisak vazduha da se pomere kočne papuče i oblogom priljube uz doboš. U radnim cilindrima pokreću se klipovi koji deluju na kočne papuče sa oblogom (kod doboš kočnica). motorski . Od komande radne kočnice do točkova. Karakteristični ureĎaji za teža vozila su i usporaĉ za dugotrajno koĉenje vozila i regulator sile kočenja. Kod hidrauliĉne koĉnice pritisak na komandu radne kočnice prenosi se pomoću koĉione teĉnosti do radnih cilindara. priljubljene obloge stvaraju trenje koje usporava okretanje točka. odnosno pločice kada se priljube površinom na kojoj je obloga uz doboš točka. odnosno kombinacijom hidrauličnih i pneumatskih elemenata. vazduh pod pritiskom. potrebno je složeno konstrukciono rešenje da običan pritisak nogom na komandu ili povlačenje ručice ostvari tako veliki efekat. Vozač koči samo vučno vozilo. usporaĉ je koristan ureĊaj za kretanje 87 . izmeĊu kojih nastaje trenje. Zavisno koliko je ventil otvoren. motornih i prikljuĉnih vozila propisani su i za motorna i za prikljuĉna vozila. a imaju ulogu da omoguće dugotrajno koĉenje vuĉne sile za kretanje vozila. Kočne papuče. Pneumatska radna kočnica koristi vazduh pod pritiskom. parkirna kočnica kod putničkih automobila). sila se prenosi na razne načine: mehanički. a prikolicu koči posebna kočnica aktivirana silom inercije pri kočenju vučnog vozila. Inercionu kočnicu aktivira priključno vozilo bez direktnog uticaja vozača na posebnu komandu. tako da se pritiskom na komandu radne kočnice otvara radni ventil koji propušta dalje. električni i dr. hidraulično ili pneumatski (vazdušna kočnica). odnosno na pločice sa oblogom (disk kočnice)..velikom brzinom. pomoću mehaniĉkih prenosnika (poluge i užeta i šipke sa zategom). Usporači su. Tehniĉki normativi efikasnosti koĉnih sisteme. Kod mehaniĉke koĉnice prenosi se sila od komande do doboša točka i kočionih papuča. Mehanička kočnica se primenjuje kao radna na vozilima gde je dozvoljeno kočiti točkove samo jedne osovine (motocikl. odnosno uz disk ploču točka. hidraulični. po konstrukciji. Obzirom da se dugotrajnim kočenjem koje ostvaruje trenje obloga kočionih površina smanjuje efikasnost kočenja. ostvaruju trenje koje usporava okretanje točka. u cevi. a kao inerciona koĉnica u primeni je za lakše prikolice i vozila koja na ravnom putu ne mogu da razviju brzinu kretanja veću od 30 km/h.

da bi se omogućilo vozaĉu da ga ukljuĉi istovremeno sa radnom koĉnicom ili je ugraĎena posebna komanda koja je na drugi način pogodna za aktiviranje mehanizma. Pneumatici na toĉkovima jedne osovine moraju biti jednaki po vrsti. on mora biti iste nosivosti i dimenzija kao što su pneumatici na točkovima vozila. srazmerno promeni opterećenja. Nije dozvoljeno da se na vozilu koriste pneumatici sa ekserima. Kad je u pitanju rezervni toĉak. Usporaĉ ima posebnu komandu. Najmanja dubina šare pneumatika po obimu i širini protektora (gazeći sloj) mora da iznosi 1 mm za putniĉko vozilo. neposredno uz radnu kočnicu. već njihova istrošenost nepovoljno utiĉe i na potrošnju goriva u voţnji. Pneumatici za zimsku upotrebu (M + S) postavljaju se na pogonske točkove kao obavezna zimska oprema. 88 . sprečavajući eventualno zanošenje vozila. obavezan je za motorna i prikljuĉna vozila na bilo kojoj zadnjoj osovini imaju promenu opterećenja preko utvrĊene granice. Na ovaj način se pomaže ukupna efikasnost kočionog sistema i obezbeĎuje ravnomerno kretanje mase vozila pri kočenju. UreĊaj koji omogućuje neprekidno podešavanje intenziteta koĉenja. konstrukciji nosivosti i dimenzijama.teţih vozila na dugim nizbrdicama jer bez opterćenja kočnica omogućuje dugotrajno "kočenje". PNEUMATIOCI (GUME) Stanje pneumatika ne samo da utiče na bezbednost saobraćaja. Regulator sile koĉenja primenjuje se kod teţih vozila i u sistemu pnematske radne koĉnice ima ulogu da reguliše silu koĉenja srazmerno opterećenju osovine na kojoj se koĉe toĉkovi. Dubina šara na pneumaticima koji se smatraju zimskom opremom mora da iznosi najmanje 4 mm. odnosno 2 mm za autobuse i teretna vozila. Dubina šare pneumatika na motociklu nije zakonom propisana.

Teretna motorna vozila najveće dozvoljene teţine preko 5 tona obavezna su u opremi pored standardne opreme imati i klinaste podmetaĉe. uključujući način da se prikaže manja brzina kojom se vozilo kretalo vrlo lako se uočavaju. uložak mora da odgovara tipu tahografa i ureĎaj mora da bude na odgovarajući način priključen. Propisana je ugradnja tahografa koji registruje tri osnovne veličine: vreme kretanja odnosno stajanja vozila. brzinu kretanja i duţinu preĊenog puta. brzini kretanja i preĎenom putu. uložak može da bude u obliku trake ili u obliku diska.TAHOGRAF Tahograf kao kontrolni ureĎaj obavezan je za autobuse i za sva teretna motorna vozila ĉija najveća dozvoljena teţina prelazi 5 tona. kod sedmičnog uloška registrovanje ovih veličina se vrši neprekidno sedam dana od momenta stavljanja uloška u tahograf. Tehnika konstruisanja tahografa znatno je usavršena. odnosno odgovarajuće veze kočne instalacije vučnog i priključnog vozila. koji ispunjavaju specifične zahteve da se registruju pojedine radnje sa vozilom ili operacije radnog vozila. Jednodnevni ulošci se menjaju svakog dana. 89 . Da bi se pravilno registrovali podaci o trajanju vožnje. vučno i priključno vozilo mora takoĎe da ispunjava posebno propisane uslove. Sve neispravnosti ureĎaja. Skup vozila koji čine. satni mehanizam koji pokreće uložak mora biti navijen. Prikljuĉeni ureĊaji za spajanje vučnog i priključnog vozila pričvršćuju se prema odredbi propisa za ojaĉani deo vuĉnog vozila. TakoĎe od konstrukcije ureĎaja zavisi za koje vreme će ureĎaj da vrši merenje bez zamene uloška. Obavezan je osiguraĉ osovinice prikljuĉnog ureĊaja za spajanje koji onemogućuje da se spregnuta vozila razdvoje pri normalnoj upotrebi. tako da se izraĎuju i specijalni tahografi. Zavisno od konstrukcije ureĎaja. Da bi se ti zahtevi ispunili ugraĎuju se odgovarajuće električne u druge veze izmeĎu vučnog i priključng vozila.

DUŢNOSTI U SLUĈAJU SAOBRAĆAJNE NEZGODE Lice koje se zatekne ili naiĊe na mesto saobraćajne nezgode u kojoj ima povreĊenih lica duţno je da ukaţe pomoć licima povreĊenim u saobraćajnoj nezgodi. Uĉesnik u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je neko izgubio život ili je nastala veća materijalna šteta duţan je: - Da ostane na mestu saobraćajne nezgode, s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja prve pomoći licima povreĎenim u saobraćajnoj nezgodi ili ako mu je potrebna lekarska pomoć. - Da preduzme sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu da nastanu na mestu saobraćajne nezgode i da nastoji da se ne menja stanje na mestu saobraćajne nezgode, da se omogući normalno odvijanje saobraćaja, da bi se sačuvali tragovi, pod uslovom da to ne ugrozi bezbednost saobraćaja - Da o saobraćajnoj nezgodi obavesti najbliĉi nadleţni organ i da se vrati na mesto saobraćajne nezgode i sačeka dolazak lica koje vrši uviĎaj. Vozaĉ koji je vozilom uĉestvovao u saobraćajnoj nezgodi u kojoj ima poginulih i povreĎenih lica, kao i drugo lice koje je neposredno učestvovalo u takvoj nezgodi imaju pravo da traţe liĉne podatke i adresu od lica koja su bila prisutna kada se nezgoda dogodila. Ako vozaĉ u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta na drugom vozilu, zbog odsutnosti vozača drugog vozila nije u mogućnosti da da lične podatke i podatke o osiguranju vozila, duţan je da o toj nezgodi obavesti nadleţni organ unutrašnjih poslova i da tom organu da svoje podatke i podatke o oštećenom vozilu. Vozaĉ koji se zatekne ili naiĊe na mesto saobraćajne nezgode duţan je da na zahtev ovlašćenog lica preveze povreĊene do najbliţe zdravstvene ustanove. U sluĉajevima kada je u saobraćajnoj nesreći nastala samo manja materijalna šteta, vozaĉi su duţni da odmah uklone vozilo sa kolovoza i da razmene lične podatke i popune i potpišu "Evropski" izveštaj o saobraćajnoj nezgodi.
90

Ako je vozilo zbog saobraćajne nezgode ili neispravnosti onesposobljeno za dalje kretanje na putu, vozaĉ odnosno korisnik vozila duţan je da vozilo, teret, ili drugi materijal rasut po putu ukloni sa kolovoza. POVREDE U najčešće povrede koje se javljaju u saobraćajnim nesrećama spadaju: - Rane. - Krvarenja. - Prelomi. - Opekotine. - Smrzotine. Rane su povrede mekih tkiva gde je došlo do ozlede kože. Krvarenja su takve povrede koje se manifestuju izlivom krvi iz krvnih sudova. Prelom kosti je prekid u celini kosti. Opekotine su rane kod kojih je došlo do povrede kože pod uticajem visoke temperature ili pod dejstvom pojedinih hemijskih materija. Smrzotine su povrede nastale dejstvom niske temperature. Veoma je značajno blagovremeno reagovati i povreĎenom na adekvatan način pomoći i sprečiti moguće fatalne posledice.Drugačije rečeno, ukoliko naiĊete na saobraćajnu nesreću sa teţim posledicama, nastojaćete da prvo ukaţete pomoć ukoliko ima povreĊenih. Ako u vozilu ima više povreĎenih, prvo treba pregledati povreĊene i ustanoviti vrstu i teţinu povrede, nakon čega tek reba ukazivati prvu pomoć prema teţini i kritiĉnosti povrede po ţivot povreĊenog.

91

RANE U uslovima saobraćajnih nezgoda najčešće rane su: posekotina, razderotina, ubod, opekotina itd. Pri ukazivanju prve pomoći povreĎenom koji ima ranu u kojoj se nalazi strano telo, niti se rana sme ispirati i na nju stavljati masti i druga sredstva. U takvom slučaju, ranu treba samo previti i povreĎenog odvesti do prve zdravstvene ustanove. Isto tako ranu koja krvari treba samo previti sterilnim materijalom, prvi zavoj, sterilna gaza idr. Ako je rana velika treba izvršiti imobilizaciju. KRVARENJA Isticanje krvi iz krvnih sudova se naziva krvarenje, i može biti: - arterijsko - prepoznaje se po tome što svetlocrvena krv ističe, »šiklja« u povijenom mlazu, poput vodopada, iz krvnog suda sinhrono sa srčanim kontrakcijama. - vensko - prepoznaje se kao ravnomerno isticanje iz rane tamnocrvene krvi koja se sliva niz povreĎeni deo tela. - kapilarno -javlja se u obliku sitnih kapljica krvi, koje se kao rosa pojavljuju na celoj površini rane, slivaju se, tako da pokriva ranu i izliva se iz nje. Ovo krvarenje se obično brzo zaustavlja samo po sebi ili prestaje ako se na ranu stavi običan zavoj. Prema mestu gde krv istiĉe, krvarenje moţe biti: - spoljašnje - kada se krv iz krvnih sudova izliva van tela i - unutrašnje - kada krv, izlivena iz krvnih sudova, ostaje u telesnim šupljinama ( grudni koš, trbuh... ). Dok je spoljašnje znake lakše uočiti, kod unutrašnjeg treba obratiti pažnju na neke znake, kao što su: - subjektivni - povreĎeni se žali na malaksalost, pospanost, žeĎ, oseća zujanje u ušima, vrtoglavicu, puls je ubrzan, disanje ubrzano i površno. - objektivni - ubrzano disanje, bleda, hladna i vlažna koža, lice orošeno znojem, usne i jezik suvi. Osobi koja je iskrvarila treba dati tečnost samo ako je pri svesti i nema unutrašnjih povreda organa za varenje.

92

za zaustavljanje manjeg arterijskog krvarenja. a ako je pri svesti i nema povrede trbuha. POVREDE GLAVE. poremećen rad srca. prvo treba zaustaviti krvarenje. povrede oka. Znaci povrede mozga su: gubitak svesti. krvarenje iz usta i nosa. Prodorna rana trbuha otvara trbušnu duplju i omogućava prodor infekcije u nju. Metode zaustavljanja arterijskog krvarenja su: . pritiskom prstiju na arterju izmeĎu mesta povrede i srca. povrede mozga. kod velikog krvarenja ili amputacije ( otkidanja ) dela ekstremiteta. uha.digitalna kompresija. GRUDNOG KOŠA. zbog postepenog krvarenja. pa preko toga lagano ih premotati širokim zavojem. bol. Znaci povrede grudnog koša su: oteţano disanje. Ispala creva treba sakupiti na trbuhu ( nikako ih vraćati unutra ) i pokriti ih sterilnim zavojem ili sterilnom kompresom. muka. Ovaj položaj pospešuje priticanje krvi u mozak ( autotransfuzija ). gubitak pamćenja. PovreĎeni se transportuje u ležećem položaju sa uzdignutom glavom. 93 . Znaci povrede organa trbušne duplje su: bol.podvezivanje povreĊenog ekstremiteta. pa izneti povreĊenog.Ako povreĊeni u saobraćajnoj nesreći ima u vozilu obilno arterijsko krvarenje. dati mu da pije dosta tečnosti. gaĊenje. Iskrvarenog treba dobro utopliti pokrivanjem. a često i povraćanje. »koma« položaj. ali i izlaženje creva u spoljašnu sredinu. kašalj. površno i ubrzano disanje. šok zbog obilnog krvarenja i smrt zbog iskrvarenja. . povraćanje. . Pravovremenim zaustavljanjem krvarenja sprečavaju se opasne posledice: malokrvnost. a ako je povreĎeni u nesvesti stavlja se u bočni tzv. preloma lobanje ili što je najčešće najopasnije.kompresivni zavoj. ORGANA TRBUŠNE DUPLJE I KIČME Najčešće povrede glave su povrede mekih delova lica. Poloţaj povreĊenog koji je obilno iskrvario je sa spuštenom glavom i podignutim udovima.

. U povrede koje često mogu imati trajne posledice spadaju povrede kiĉme odnosno kiĉmene moţdine. bol i deformacija kiĉmenog stuba. pad na leĎa. 94 . Poloţaj povreĊenog sa povredom vrata u toku transporta je leţeći na leĊima. Znaci povrede kiĉmene moţdine su: oduzetost donjih ekstremiteta. Tada se prekida veza izmeĎu mozga i udaljenih delova tela. nekontrolisano mokrenje. treći pridržava noge i karlicu. To su : otok. nego mu samo kvasiti usne.PovreĊenog staviti u leţeći poloţaj sa nogama savijenim u preponama i kolenima. ). ne sme se dati da pije teĉnost. Imobilizacija kiĉmenog stuba se obezbeĎuje nepomičnim ležanjem na tvrdoj podlozi ( daska ili vrata) . Znaci povrede kiĉme nalaze se na mestu povrede. PovreĎenog treba pažljivo izneti iz vozila strogo vodeći računa da mu se ne savije kičma. Nastaje oduzetost mišića ispod mesta prekida kičmene moždine. Ovi zahtevi se mogu postići ako u izvlaĉenju uĉestvuju ĉetiri lica koja se nalaze sa iste strane povreĎenog.) ili indirektne sile ( padom na noge ili glavu). krvni podliv. sa povredom organa za varenje. Ţivot povreĊenog moţe biti direktno ugroţen ako se radi o povredi kiĉmene moţdine u vratnom delu. savijeno ćebe ili bluza. PovreĊenom. a četvrti povreĎeni deo kičme. pre nego što povreĊenog pomerimo. kičmena moždina ne mora biti prekinuta. ponekad ruke. drugi ga hvata za gležnjeve nogu. Prilikom povrede kičmenog stuba. kako bi se oĉuvala prirodna savijenost kiĉme u tom delu.One najčešće nastaju delovanjem direktne sile ( udarac u leĎa. Povreda kiĉme je veoma opasna i treba je na vreme otkriti. Jedan mu stoji pored glave i jednom rukom pridržava glavu i potiljak a drugom rameni deo. Prilikom izvlaĉenja povreĊenog sa povredom kiĉme iz vozila treba da učestvuju najmanje ĉetiri lica. što dovodi do teških posledica ( oduzetost nogu itd. Vaţno je da se pod slabinski i vratni deo podmetne jastuĉe. ali nepravilnim pomeranjem spasilac moţe dovesti do njenog presecanja koje može da nastane pri najmanjem pokretu polomljenog pršljena.. Dobro ga utopliti i ništa mu ne dati da pije ili jede.

daska. Sredstva za imobilizaciju mogu biti :standardna ( šine. butne kosti. Imobilizacija se vrši kod: preloma. IMOBILIZACIJA Cilj imobilizacije je da stavi telo ili povreĊeni deo tela u stanje mirovanja. išĉašenja i velikih rana. podlaktice. vrata ili stranica od kola za imobilizaciju preloma kičme i karlice. bol u tom predelu. Kod preloma kostiju treba imobilizacijom iskljuĉiti mogućnost pomeranja povreĊenog dela. 95 . kombi vozilu i sl.).... imobilizacija povreĎene noge uz zdravu nogu. otok. ali se ovakav prelom prepoznaje po znacima kao što su: nepokretnost povredjenog dela. a transportuje se ako nema kola hitne pomoći u kamionu. krvni podliv. odnosno na mestu preloma se vidi kost. karlične kosti. Ovi simptomi se javljaju kod preloma: kičmenih pršljenova. PovreĊeni se transportuje polako da bi se izbegli potresi. udlage koje se nalaze u kolima hitne pomoći) i priručna-improvizovana ( sigurnosni trougao za imobilizaciju podlaktice. PRELOMI Prelomi mogu biti: otvoreni i zatvoreni. trouglasta marama za imobilizaciju preloma ključne kosti.Pri povredi karlice povreĎeni se imobiliše u leţećem poloţaju na leĊima sa blago savijenim nogama ispod kojih se stavlja zamotano ćebe ili kaput da bi se izbeglo zatezanje mišića prema karlici. Otvoreni prelom je kada delovi polomljene kosti probiju kožu.. Zatvoreni prelom je kad koža iznad preloma ostaje cela. rebara. Transport povreĎenog sa prelomom kosti se sme vršiti tek po izvršenoj imobilizaciji.

Nega se sastoji: . 96 . Brz transport zahtevaju povreĎeni sa povredama: . pa sve do transporta do zdravstvene ustanove. .Otvoreni prelom kostiju.Povrede glave u besvesnom stanju.).Krvarenje. . . PovreĊeog sa povredom grudnog koša treba trensportovati u polusedećem poloţaju.Prestanak rada srca i disanja.Praćenja stanja svesti.Kontrolisanju rada srca i disanja. PovreĊenog sa povredom trbuha treba transportovati u leţećem poloţaju.POLOŢAJ POVREĐENIH PRI TRANSPORTU Težina i vrsta povrede uslovljavaju u kom položaju se povreĎeni može transportovati da se neadekvatnim transportom ne bi pogoršalo stanje povreĎenog. . . . što znaĉi da povreĊeni leţi na leĊima na sredstvu za imobilizaciju (vrata. PovreĎenima se pruža nega od momenta završetka ukazivanja prve pomoći u toku transporta. PovreĊenog sa prelomom karliĉne kosti u leţećem poloţaju na leĊima sa savijenim nogama.Davanju teĉnosti onima koji su pri svesti i bez povreda unutrešnjih organa.Velike opekotine i rane kojima preti ponovno krvarenje.Iskrvarenost. daska i sl. . zavoja ili poveske. PovreĊenog bez svesti treba transportovati u leţećem poloţaju na desnom boku. .Kontrolisanju postavljene imobilizacije. Transport povreĊenog sa povredom kiĉme ne zahteva brzinu već udobnost i dobru imobilizaciju.

uzbuĊenje koje podstiĉe ţelju za brzom voţnjom i preticanjem iako je sposobnost uveliko smanjena. Psihoaktivni lekovi koji nepovoljno utiĉu na vozaĉa u toku voţnje imaju na pakovanju naznaĉen crveni trougao. Izuzetno neće se smatrati da je pod uticajem alkohola lice kome nije voţnja osnovno zanimanje (amateri)´ukoliko analizom krvi ili nekom drugom struĉnom metodom se utvrdi da u krvi ima manje od 0. Vozaĉ koji upravlja vozilom pod uticajem droge. Po pravilu vozaĉ dok upravlja vozilom u saobraćaju na putu ne sme imati ni malo alkohola u organizmu.5 promola alkohola. Mamurluk kod vozača se pojavljuje kao posledica uzete veće koliĉine alkohola i nepovoljno utiče na vozačku sposobnost. Kod vozaĉa pod uticajem droge javlja se napetost. Nepravilna ishrana nepovoljno utiĉe na psihofiziĉku sposobnost vozaĉa. alkohola ili psihoaktivnih lekova iskljuĉuje se iz saobraćaja i oduzima mu se vozaĉka dozvola. a sudija za prekršaje takve vrste izriĉe zaštitnu meru zabrane upravljanja i oduzimanja vozaĉke dozvole u trajanju od 3 do 12 meseci. Reakcije vozaĉa pod uticajem droge na zvuĉne i svetlosne signale su usporene i oslabljene. Uzimanje manjih koliĉina alkohola uz psihoaktivne lekove ili drogu pojaĉava zajedniĉko nepovoljno dejstvo i opijenost.ALKOHOL I DROGA Najveći broj saobraćajnih nezgoda sa tragiĉnim posledicama dogaĊa se zbog upotrebe alkohola pre poĉetka upravljanja vozilom. uopšte dok vrše poslove tog zanimanja. 97 . Vozaĉi kojima je voţnja osnovno zanimanje ne smeju otpoĉeti upravljanje vozilom pod uticajem alkohola. Vozaču će vozačka dozvola biti vraćena nakon 24 sata. Vozaĉ koji pokazuje znake alkoholne poremećenosti ili mu je koliĉina alkohola u organizmu veća od dozvoljene koliĉine ne sme da upravlja vozilom u saobraćaju na putu. a posebno ako su preobilni obroci. nemir.

Ishrana treba da bude prilagoĊena potrebama organizma. vrtoglavicu. Vozač koji odmoran započne vožnju osetiće prve znake zamora već posle 4 . Zakon o bezbednosti saobraćaja je predvideo da vozaĉ posle pet sati voţnje mora da napravi pauzu u trajanju od 30 minuta. Buka i vibracije su stalni pratilac saobraćaja i izuzetno nepovoljno utiču na vozačku sposobnost. 98 . Dugotrajna vožnja dovodi do zamora koji se najčešće ispoljava kao: zaboravljanje osnovnih saobraćajnih pravila. neopažanje saobraćajnih znakova. zadovoljiti je voćnim sokovima. vibracije. nesvesticu. keksom.5 sati vožnje. Kod gladovanja dolazi do promena u organizmu koje se ispoljavaju padom šećera u krvi i pojavom malaksalosti. Uzimati manje obroke hrane na svakih 4 .5 sati. ĉokoladom. nepažnja itd. kao na primer kafa. nepovoljna mikro-klima dovode do zamora koji se pojavljuje postepeno. agresivnost koja se ispoljava u bezobzirnom preticanju. voćem. ali ne duţe od osam sati ukupnog upravljanja vozilom u roku 24 ćasa. na račun upotrebe krvi u mozgu. što ima za posledicu malaksalost pospanost. Nakon pauze može da nastavi vožnju. jer agensi koji se u njima nalaze deluju na mozak baš na taj način. oseća bolove u zglobovima. ZAMOR Zamor je veoma važan faktor za bezbednost saobraćaja. vida. što veoma nepovoljno utiče na bezbednu vožnju.. ne mogu da otklone zamor. Nikakva stimulativna sredstva. U sluĉaju pregrevanja kabine vozila. uslovljavajući bržu pojavu zamora delujući preko čula (sluha. gubitak koncentracije i smanjenja opreznosti za vreme voţnje. dodira) i indirektno na centralni nervni sistem dovodeći do promena funkcija gotovo svih organa.Kod preterano obilne ishrane dolazi do nagomilavanja krvi u krvnim sudovima želuca. Dugotrajna vožnja u uslovima koji se često javljaju kao što je buka. Nastali zamor se može otkloniti samo odmorom. a ukoliko se oseti glad. pre poĉetka voţnje treba otvoriti prozore i vrata i saĉekati da se vozilo rashladi. Oni u stvari samo smenjuju subjektivni osećaj zamora. Gladan čovek je pospan. lekovi i dr.

Pojavljuje se u kabini vozaĉa usled pušenja. Sigurni znaci trovanja ugljen-monoksidom su: glavobolja.. MeĎutim pojedini vozači su često skloni da upravljaju vozilom u situacijama i kada osete neke trenutne zdravstvene poteškoće. a pokazuje znake ţivota. Vožnju možete da nastavite tek nakon provetravanja kabine i poboljšanja stanja. ukusa i mirisa. Ugljen monoksid je otrovan gas koji štetno utiče na vozačku sposobnost tako što izaziva poremećaje u opaţanju i pravovremenom reagovanju vozaĉa. Ukoliko u toku voţnje osetite znake trovanja ugljen-monoksidom. obavezan je da ih nosi uvek kad upravlja vozilom. Raspoznaje se po svim znacima trovanja kao što su: poremećaj opaţanja i reagovanja. kvara u odvodnoj instalaciji izduvnih gasova.Poremećaj vida. 99 . vrtoglavica i nesvestica.. IZDUVNI GASOVI Najopasniji gas za bezbednost saobraćaja u smeši izduvnih gasova iz vozila je ugljen monoksid. bol iza grudne kosti i trnjenje leve ruke. potrebno je da zaustavite vozilo i izaĊete. Otrovani ima lice crvene boje . pri kretanju u koloni. ukoliko vozilo ispred vas ispušta previše izduvnih gasova (u tom sluĉaju treba drţati veće rastojanje i zatvoriti prozore i ventilaciju. prva pomoć je hitan transport do zdravstvene ustanove. Vozaĉ kome je dozvoljeno da upravlja vozilom uz nošenje naoĉara. U svim takvim slučajevima vozaĉi su duţni da odloţe voţnju i obrate se lekaru. Asocijalno (neprirodno) ponašanje vozaĉa je psihiĉko stanje koje nepovoljno utiĉe na bezbednu voţnju. prolazna oduzetost leve ruke i noge. temperatura i grĉevi u stomaku. malaksalost gubljenje mišićne snage. Ukoliko naiĊete na osobu otrovanom ugljen-monoksidom. Ovaj gas ja bez boje. a posebno u sledećim slučajevima: .POREMEĆAJI PRE VOŢNJE Samo zdravi i odmorni vozači su garant sigurne i bezbedne vožnje.

. .Oĉistiti disajne puteve (nos i usna šupljina).Nikotin koji se nalazi u duvanu izaziva suženje krvnih sudova što izaziva smanjenje pažnje. Treba naglasiti da se kod osoba u nesvesti ne primenjuje ni veštaĉko disanje ni masaţa srca.PUŠENJE Jedan od faktora rizika je svakako pušenje za upravljačem. Prestanak disanja vodi u sigurnu smrt. Veštaĉko disanje se primenjuje kad povreĊeni ne diše.Sam postupak paljenja cigarete odvlači pažnju vozača-pušača što može da ima katastrofalne posledice. Kad se ustanovi da je kod povreĊenog nastupila prividna smrt.Ugljen-monoksid koji nastaje sagorevanjem cigarete. te je nužno kod takvih povreda odmah pristupiti izvoĊenju veštaĉkog disanja. VEŠTAČKO DISANJE Normalan broj udisaja minuti je 16 do 18. 100 . jednim delom vozač neposredno unosi u organizam pušenjem. Ispoljavanje štetnosti pušenja na bezbednost vožnje se ispoljava na sledeći način: . a drugi deo ostaje u kabini vozača. Metode oţivljavanja se primenjuju kod povreĊenih kod kojih je nastupila prividna smrt. . Masaža srca se primenjuje kada srce ne radi. pa bi bez masaţe srca nastupila smrt.Utvrditi sa sigurnošću da povreĊeni ne diše. Izostanak ove dve vitalne funkcije (prestanak disanja i rada srca) znaĉi prividnu smrt. naročito ako je vozač zamoren. potreno je odmah zapoĉeti oţivljavanje što struĉnije i uveţbano. METODE OŢIVLJAVANJA U metode oţivljavanja (reanimacije) spadaju: veštaĉko disanje i masaţa srca. Pre započinjanja veštačkog disanja mora se uraditi sledeće: .

Postaviti povreĊenog u odgovarajući poloţaj. Kod metode "usta na usta" potrebno je da se nos zatvori prstima. Metoda veštačkog disanja "pomoću ruku povreĊenog" primenjuje se ako su nastale povrede usta i nosa. Srčani zastoj se prepoznaje po gubitku svesti. . U ovom stanju cirkulacija krvi je 101 .Osloboditi prolaznost disajnih puteva pomeranjem ili fiksiranjem jezika. kao i kod male dece i beba. .. Tada redovno nema ni disanja. Kod ove metode vrši se lagano podizanje laktova povreĎenog od tela naizmenično sa pritiskom na leĎa povruĎenog da bi se istisnuo vazduh iz pluća.Metoda pomoću ruku povreĊenog. prestanku srčanog rada. a usna šupljina dobro očisti. Metoda veštaĉkog disanja "usta na nos" se primenjuje samo kod osoba sa povredom usta. Kod metode veštačkog disanja pomoću ruku povreĎenog.Metoda "usta na usta i nos". UtvrĎivanje rada srca merenjem pulsa vrši se sa jagodicama tri prsta.Metoda "usta na nos". MASAŽA SRCA Rad srca se utvrĎuje merenjem pulsa. Jezik treba fiksirati jer zapadanje jezika dovodi do zatvaranja disajnih puteva. . upadljivo bledoj ili providnoj boji kože. preponi). po širokim zenicama. . povreĊeni se postavlja na stomak sa rukama ispod glave tako da se lagano mogu podizati laktovi. Kod prve tri metode povreĎeni se postavlja u leţeći poloţaj na leĊima sa zabaĉenom glavom unazad. tako da se primenjuje masaža srca istovremeno sa veštačkim disanjem. Za utvrĎivanje disanja najčešće se primenjuje metoda pomoću ogledala ili pomoću papirića (u toplim danima). na vratu. odnosno pipanjem pulsa na pristupačnim arterijama (u produţetku korena palca šake. UtvrĎivanje drugih znakova predstavlja opasan gubitak vremena jer se dijagnoza mora postviti u roku od 10 sekundi. Najčešći primenjivani metodi veštačkog disanja su: . Položaj povreĎenog zavisi od načina na koji se daje veštačko disanje.Metoda "usta na usta" . Ĉišćenjem disajnih puteva i fiksiranjem jezika obezbeĊuje se prolaznost disajnih puteva.

. NovoroĎenčetu ili odojčetu srce se masira pritiskanjem vrhovima prstiju na srednju trećinu grudne kosti. Ponavljanjem ovih radnji uspostaviće se cirkulacija krvi na veštački način.zaustavljena. tako što se jednom uduvava vazduh nakon 4 pritiska na grudni koš.Nesigurni. pri otvaranju i zatvaranju očnog kapka zenica ne reaguje. ali ako se srce stegne nekom spoljnom silom. Izvodi se naizmeniĉno sa veštaĉkim disanjem po ustaljenom ritmu. ZNACI SMRTI Znaci smrti mogu biti: . Spasilac nekoliko puta snažno udari svojom pesnicom povreĎenog u predeo srca pokušavajući da podstakne srce na ponovni rad. Masaţa srca vrši se ustaljenim ritmom od 60 pritisaka u minuti. Rani sigurni znaci smrti su: "znak upaljene cigare" kad prinesete upaljenu cigaretu i nanesete opekotine povreĊenom. ukoliko joj srce radi makar i slabijim načinom. nalazi se u tzv. .Rani. ona se koristi kao metoda oţivljavanja kada ste se uverili da srce ne radi i da bi bez masaţe nastupila smrt. krv će iz njegovih šupljina otići u arterije. započinje se spoljnja masaža srca. krv će ponovo iz vena sliti u njegove šupljine . Rani nesigurni znaci smrti su: prestanak disanja. . "prividnoj smrti". Spoljna masaţa srca se ne vrši kod osoba u nesvesti. Normalan broj otkucaja srca u minuti je 60 do 80. a ako pritisak popusti silom. Izostanak ovakve reakcije je siguran znak smrti povreĊenog. a preko njega koren desne šake i pritiskanje se vrši teţinom tela spasioca.Sigurni. prestanak reakcije zenice na svetlost. a koţa pocrveni. dok se kod odraslih osoba masaža srca vrši na sledeći način: PovreĊeni se stavlja u leţeći poloţaj na leĊa na tvrdoj podlozi sa nogama podignutim do ugla 25 . tj. Pri masaţi srca postavi se na donji deo grudne kosti koren leve šake. Ako ovo ne iazove rad srca. jer je ona u tom slučaju opasna po život povreĎenog. prestanak rada srca.Kasni. to pokazuje da je povreĎeni još uvek živ tj. 102 .40.

Zamućene roţnjaĉe. . Ako se zenica vrati u prvobitni položaj (kružni oblik). Kasni sigurni znaci smrti su: . Ukoliko nemamo vreme povreĎivanja. .Mrtvaĉke mrlje. tada treba potražiti sigurne znake smrti.Znak "maĉjeg oka" .Mrtvaĉko bledilo.Hladna koţa.ustanovljava se tako što se prstima stegne očna jabučica i ako nakon popuštanja zenica ostane elipsasta to je znak smrti. znak je da je povreĎeni još uvek živ. Oni se javljaju posle više od pola ili jednog sata od trenutka smrti. Ako se u tom vremenu započne sa veštačkim disanjem i masažom srca povreĎeni se može održati u životu dok se ne uspostave životne funkcije. a povreĎeni ne diše i ne radi mu srce. . odnosno pojava beliĉastih mrlja na roţnjaĉi oka. 103 . To ponovno vraćanje u život zove se reanimacija. Smrt kod povreĎenog nastupa 5 do 7 minuta od prestanka disanja i tih nekoliko minuta od prestanka životnih funkcija do smrti moždanih ćelija naziva se klinička ili prividna smrt. Ako se pomoć započne prekasno uspeh će izostati. .Mrtvaĉka ukoĉenost.

b) 2. jer na ovom mestu uključivanje u saobraćaj nije dozvoljeno. Vozač teretnog automobila obilazi putnički automobil. 3. b) 5. 2. c) zabranjeno prema oznakama na kolovozu 6. jer je duţan da propusti vozilo koje vrši obilaţenje c) nepropisno. nepropisno se kreće putanjom koja je označena brojem: a) 4. Zabranjeno je otvaranje vrata na vozilu: a) na levoj strani vozila b) ako se time ometa kretanje ili ugroţava bezbednost drugih učesnika u saobraćaju c) na mestu gde parkiranje vozila nije dozvolejno. Vozač putničkog automobila uključuje se u saobraćaj. Putničkom automobilu. c) 6. Propisana je obaveza pešaka da obrati pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju: a) samo ako prelazi preko kolovoza na mestu gde nije obeleţen pešački prelaz b) pre nego što stupi na kolovoz c) ako kretanjem ometa saobraćaj vozila na raskrsnici 5. Pešak prelazi preko raskrsnice. u situaciji na istoj slici: a) propisno. jer je dao propisani znak b) nepropisno. Autobus u situaciji na istoj slici. je: a) dozvoljeno b) zabranjeno c) dozvoljeno. Preticanje. u situaciji prikazanoj na slici. 7. b) zabranjeno. u sitaciji prikazanoj na slici. najkraćim putem.TEST 1 1. Putnički automobil u situaciji prikazanoj na slici: a) obavezan je da propusti teretni automobil b) ima prevenstvo prolaza u odnosu na teretni automobil c) ima prvenstvo prolaza samo u odnosu na pešaka. 104 . c) 3. u situaciji prikazanoj na slici. na mestu gde je obilaženje: a) dozvoljeno. samo ako ne ometa i ne ugroţava saobraćaj na raskrsnici. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) propisno b) nepropisno c) pravilno. je: a) dozvoljeno parkiranje b) zabranjeno parkiranje c) zabranjeno i zaustavljanje i parkiranje 10. 4. pod uslovom da ne ometa saobraćaj na raskrsnici 9. 8. Putnički automobil skreće ulevo propisno putanjom koja je označena brojem: a) 1.

Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna visina prelazi 4 m 7. Raskrsnica na kojoj je skretanje udesno zabranjeno. ZNAČENJE ZNAKOVA 1. Obavezan smer kojim se vozila moraju kretati 2. Blizina opasnog prevoja ili veće grbine na putu 8. 105 . Opasnost na putu. 3. Saobraćajni znak na istoj slici: a) zabranjuje kretanje u smeru koji pokazuje strelica b) obaveštava učesnike u saobraćaju o jednosmernom putu 15. Sluţba za pruţanje pomoći u slučaju kvara na vozilu. reguliše saobraćaj samo: a) motornih vozila b) pešaka c) pešaka i biciklista 16. Nailaţenje na svetlosne saobraćajne zankove. prikazan na slici. UreĎaj za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova. Soabraćajni znak na slici označava: a) početak deonice puta sa jednosmernim saobraćajem b) prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smera 14. Obaveštenje vozaču o korišćenju saobraćajne trake za kretanje do naseljenog mesta ispisanog na znaku (putokaz na portalu) 4. 12.11. 5. 13. 6. Crveno svetlo na ureĎaju za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova prikazanom na slici označava: a) zabranu prolaza pešacima b) zabranu prolaza svim učesnicima u saobraćaju c) zabranu prolaska pešacima i biciklistima 17.

21. 20. uĉesnik u saobraćaju je duţan da postupi po: a) pravilu saobraćaja. ako je vozaĉ prekinuo kretanje duţe od 15 minuta? a) Da. Kad znaĉenje saobraćajnog znaka odstupa od opštih pravila saobraćaja. c) samo zaustavljanje vozila bez nadzora. u smislu odredaba propisa obavezan je da: a) postupi po naredbi lica iz pratnje. b) ako se vuče vozilo na kome je neispravan ureĎaj za istovremeno uključivanje svih pokazivača pravca. 106 . b) zabaranjen. Kada vozaĉa na putu sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom. izuzimajući pešački prelaz gde ima apsolutno prvenstvo prolaza. b) odmah ukloni vozilo sa kolovoza. Nije dozvoljeno da se na prednjem sedištu do vozaĉa prevozi dete mlaĊe od _______ * godina. Sigurnosni trougao postavlja se na vuĉno i vuĉeno vozilo: a) kada se vuče neispravno vozilo . c) dozvoljen samo na kraćoj relaciji. Dozvoljena brzina putniĉkog automobila. c) samo noću ili danju u uslovima smanjene vidljivosti. ali vodeći računa da ne ugrozi saobraćaj vozila. u smislu odredaba propisa o bezbednosti saobraćaja. 26. 27. c) što brže. b) zaustavljanje i parkiranje. c) postupi po sopstvenoj proceni situacije. 19. b) saobraćajnom znaku. Pešak koji prelazi kolovoz duţan je da se kreće: a) pažljivo i najkraćim putem. b) uvek kad učestvuje u saobraćaju. 22. * Upisati: koliko godina 23. c) samo ako je na vučenom vozilu neispravan ureĎaj za zaustavljanje (kočnice). koje zbog neispravnosti vuĉe drugo vozilo. prevoz lica je: a) dozvoljen. *Upisati koliko kilometara na čas. Na delu puta ispod mosta ili podvoţnjaka zabranjeno je: a) samo parkiranje.18. 24. c) sopstvenoj proceni uslova saobraćaja. Da li se smatra parkiranjem. b) tako da ne ometa saobraćaj na raskrsnici. c) Propisima nije utvrĎeno. Oboreno svetlo na motociklu mora biti upaljeno: a) za vreme vožnje na putu van naseljenog mesta. U neispravnom vozilu. brzine. 25. b) Ne. prema opštem ograniĉenju iznosi ________ * km/h.

c) kada povreĎeni ne diše. 35. koja je nadoknadila štetu po osnovu obaveznog osiguranja moţe da se regresira od prouzrokovaĉa štete ako je upravljao vozilom pod uticajem alkohola ili droge? a) Da. 36. c) samo onim ograničenjima koja su saopštena propisanim saobraćajnim znakom. c) Da. 107 . 37. Vozaĉ pod dejstvom psihoaktivnih lekova: a) potpunije sagledava sobraćajnu situaciju i reaguje pravilno. Veštaĉko disanje primenjuje se: a) uvek kada je povreĎeni u besvesnom stanju. b) sporije donosi odluke. Sigurni znaci smrti su : a) mrtvačka ukočenost. 31.28. b) zvuke različite visine i intenziteta. c) učestvuje u saobraćaju samo u naseljenom mestu. Šta ćete preduzeti? a) Držaćete veće rastojanje i zatvoriti ventilaciju i prozore. 34. Dozvoljeno je da se na motornom vozilu ugrade ureĊaji za davanje zvuĉnih znakova koji daju: a) jednolične zvuke nepromenljivog intenziteta. b) Otvorićete prozor da bi bila bolja ventilacija. 29. 33. samo ako je upravljao vozilom bez odgovarajuće vozačke dozvole. b) prestanak disanja i rada srca. Da li zajednica osiguranja. b) Da. bez obzira na ujednačenost visine i intezitet zvuka ugraĎenih sirena. PovreĊenom sa povredom organa za varenje koji je obilno iskrvario: a) treba dati da pije tečnost. podstaknut stimulansom lekova. PrinuĊeni ste da vozite u koloni. b) ako je neravnomerno disanje povreĎenog. samo ako je štetu prouzrokovao namerno. c) stiče osećaj sigurnosti. Vozilo ispred vas u voţnji ispusta crni dim. osim vozača. b) na vozilu nije dozvoljen prevoz lica. c) samo ako vozilo služi javnom prevozu. 32. Voţnja postaje nebezbedna ukoliko vozaĉ ne prilagodi upravljanje vozilom: a) stanju puta i uslovima saobraćaja. c) treba dati tečnost ukoliko traži. b) obavezno za sva sedišta u vozilu. c) odsutnost pulsa. ali vozi bezbedno. 30. c) Nastojaćete da vam ova okolnost ne remeti pažnju i nećete ništa posebno preduzeti. b) samo pravilima saobraćaja. b) ne sme se dati da pije tečnost. Prikljuĉci za vezivanje sigurnosnih pojaseva u putniĉkim automobilima postavljaju se: a) najmanje za prvi red sedišta. c) dovoljno prodoran zvuk. Motorno vozilo moţe imati ugrĊena samo oborena svetla ukoliko: a) po konstrukcionim svojstvima ne razvija veću brzinu od 30 km/h.

9. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) propisno b) nepropisno. na mestu gde je preticanje: a) dozvoljeno b) zabranjeno c) dozvoljeno. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) propisno b) nepropisno c) propisno samo ako se isključuje iz saobraćaja na najbliţoj raskrsnici 3. Teretni automobil kreće se. koji koristi krajnju levu saobraćajnu traku u situaciji prikazanoj na slici. Vozač teretnog automobila u situaciji prikazanoj na slici: a) ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na vozilo milicije b) duţan je da propusti vozilo milicije. Putnički automobil pretiče teretni. Putnički automobil pretiče teretni. saobraćajnom trakom kojom nije dozvoljeno da se kreću vozila sa prikolicom. a ima prvenstvo prolaza u odnosu na autobus c) duţan je da propusti i vozilo milicije i autobus 4. Pravila o prvenstvu prolaza na raskrsnici sa kružnim tokom sobraćaja prikazanoj na slici: a) nisu posebno propisana b) posebno su utvrĎena propisima c) odreĎuju prvenstvo prolaza vozila u kruţnom toku. Putnički automobil obilazi propisno prepreku na sredini kolovoza ako se kreće putanjom koja je. jer je uključio pogrešan pokazivač pravca c) nepropisno. Pešak prelazi preko kolovoza. ako ne ugroţava druge učesnike u saobraćaju 2. uz povećanu opreznost vozača 10. 7. Teret na vozilu koji je u situaciji prikazanoj na slici može da nanese štetu putu. u situaciji prikazanoj na slici. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) propisno b) nepropisno c) propisno ukoliko ne ometa kretanje vozila. Teretni automobil vuče priključno vozilo. objektima ili da ugrozi bezbednost: a) nije dozvoljeno da se prevozi b) moţe da se prevozi samo po posebnom odobrenju c) vozač moţe da prevozi na ličnu odgovornost za posledice koje mogu da nastanu 108 . obleležena: a) brojem 1 b) brojem 2 c) bilo brojem 1 ili brojem 2 8. kreće se: a) propisno b) nepropisno c) propisno. ali je duţan da upotrebi zvučni ili svetlosni znak upozorenja 6. Putnički automobil.TEST 2 1. u situaciji prikazanoj na slici: a) propisno b) nepropisno c) propisno. u situaciji prikazanoj na slici. 5.

na slici. osim za vozače koji se u momentu paljenja ţutog svetla zateknu na takvom odstojanju da ne mogu bezbedno zaustaviti svoje vozilo. 5. 3. vozač putničkog automobila stupa na deonicu puta gde je najveća dozvoljena brzina: a) i dalje 100 km/h b) zavisno od vrste puta i ograničenja izraţenog propisanim saobraćajnim zankom. Saobraćajni zank. prolaz vozila je: a) slobodan bez ograničenja b) zabranjen bezuslovno c) zabranjen. 8. Na znak žutog neprekidnog svetla na semaforu. ZNAČENJE ZNAKOVA 1. Zabrana preticanja svih vozila na motorni pogon osim motocikla bez prikolice i bicikla sa motorom na dva točka Dozvoljeni smerovi u kojima se vozila smeju kretati Vremenski ograničeno parkiranje Vatrogasna sluţba. Žuto neprekidno svetlo upaljeno na semaforu najavljuje skoru pojavu: a) zelenog svetla b) crvenog svetla c) prestanak rada semafora 16. 15. 6.11. 2. Pribliţavanje opasnoj nizbrdici gde razlika u visini predstavlja opasnost Obaveštenje o mestu na kome se nalazi obeleţeni pešački prelaz Obaveštenje o mestu na kome se nalazi autobusko stajalište Obavezan smer kojim se vozila moraju kretati. 109 . 17. 4. 12. 7. sa dopunskom tablom označava da prestaje deonica puta rezervisanog zasobraćaj motornih vozila: a) na 500 metara od ovog saobraćajnog znaka b) neposredno iza znaka 14. Po prolasku 500 metara od ovog saobraćajnog znaka. 13.

prema propisima o bezbednosti saobraćaja: a) vodeći računa da vozač drugog vozila ne mora naglo da menja pravac ili brzinu kretanja b) najbezbednije. 110 . 21. organa pravosuĎa i oružanih snaga SRJ c) ako je takav način bezbedniji za lica koja se prevoze Obaveza da se na vuĉno i vuĉeno vozilo postavi sigurnosni trougao propisana je: a) ako se skup vozila kreće na dužoj relaciji b) uvek kad se vuče neispravno vozilo c) samo ako se u neispravnom vozilu prevoze putnici Propisima je odreĊeno da na vozilu koje se parkira na uzbrdici prednji toĉkovi treba da budu okrenuti prema: a) bilo kojoj ivici kolovoza b) sredini kolovoza c) desnoj ivici kolovoza Kad se zaustavi na kolovozu puta sa dve saobraćajne trake vozilo kojim se prevoze deca. 26. obaveza vozaĉa je da postupi: a) znaku milicionara b) saobraćajnom znaku c) sopstvenoj proceni situacije »Propuštanje vozila« vozaĉ je duţan da izvrši u odreĊenim sluĉajevima. za vreme dok deca ulaze i izlaze iz vozila vozaĉ koji dolazi u susret: a) dužan je da zaustavi vozilo b) obavezan je da se kreće smanjenom brzinom c) dužan je da pravovremeno upotrebi propisani zank upozorenja. 25. prema sopstvenoj proceni c) uklanjanjem vozila sa kolovoza Kretanje vozila brzinom većom od 60 km/h na putu u naselju: a) dozvoljeno je uvek kada je veća brzina dozvoljena b) dozvoljeno je samo na delu magistralnog puta koji prolazi kroz naselje c) može se dozvoliti samo saobraćajnim znakom Odredbe propisa o prvenstvu prolaza se ne primenjuju na vozila sluţbe hitne pomoći: a) ako gustina saobraćaja ne ometa njihovo kretanje b) kad propisanim ureĎajima daju propisane svetlosne i zvučne znake c) ako su otežani uslovi saobraćaja Vozaĉ je duţan da preĊe sa velikih na oborena svetla pri mimoilaţenju sa drugim vozilom najkasnije na udaljenosti od _____ m. prevoze lica samo: a) u jednom pravcu b) u vozilima organa unutrašnjih poslova. 23. 24. 19.18. *Upisati: na koliko metara Dozvoljeno je da se u zatvorenom prostoru motornog vozila. 22. 20. 27. koji se ne moţe otvoriti iznutra. Deo površine namenjen prvenstveno za saobraćaj vozila je prema propisima o bezbednosti: a) kolovoz b) sobraćajnica c) saobraćajna površina Kad se znak milicionara koji reguliše saobraćaj razlikuje od znaĉenja saobraćajnog znaka koji je na istom mestu postavljen.

c) poželjna je dezinfekcija. Pneumatici moraju biti jednaki po vrsti. nosivosti i dimenzijama: a) na svim točkovima na vozilu. b) ne sme da upravlja vozilom samo ako je veća sadržina alkohola u krvi od dozvoljene. c) bliže uzdužnoj osi vozila u odnosu na oborena svetla osim ako sa istog fara svetle i velika i oborena svetla. Da li je dozvoljeno upotrebljavati lekove za spreĉavanje sna (oĉuvanje budnosti) radi otlanjanja zamora pri voţnji? a) Da. ako je štetu izazvao namerno? a) Da. Kod preloma. b) na točkovima iste osovine. ako pokazuje znake alkoholne poremećenosti: a) ne sme da upravlja vozilom. 33. Izvor svetlosti farova velikog svetla je: a) obavezno u uzdužnoj osi vozila. b) samo ako na kolovozu nisu obeležene uzdužne trake. c) Zavisi od stepena zamora. c) samo ako sa sporednog puta ne nailaze vozila. 36. c) iskašljavanje sveže penušave krvi. koja je nadokandila štetu po osnovu obaveznog osiguranja. b) Ne. b) bol. c) poremećaj u disanju i radu srca. moţe da se regresira od prouzrokovaĉa . 37. 31. c) parkirna kočnica. Merenjem pulsa povreĊenog utvrĊuje se : a) da li diše. Vozaĉ kome upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje. b) što bliže ivici gabarita vozila. b) Da. 30. Na putu sa prvenstvom prolaza vozaĉ moţe da izvrši preticanje neposredno ispred raskrsnice: a) ako su ispunjeni uslovi da se preticanje izvrši bezbedno. c) Da. Hidrauliĉna koĉnica kog putniĉkog automobila primenjuje se kao: a) radna kočnica.28. 111 . b) ne vrši se imobilizacija. Znaci povrede organa trbušne duplje su: a) grčevi u stomaku. c) samo na motociklu. 35. Da li zajednica osiguranja. b) pomoćna kočnica. b) da li radi srce. 29. osim ako je upravljao vozilom bez odgovarajuće vozačke dozvole. samo ako je upravljao vozilom pod uticajem alkohola. 32. muka. c) sme da upravlja vozilom ako svojim ponašanjem ne ugrožava ostale učesnike u saobraćaju. gaĎenje i povraćanje. išĉašenja ili velikih rana: a) vrši se imobilizacija. konstrukciji. 34.

u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) propisno b) putem na kome je zabranjeno kretanje pešaka saobraćajnim zankom c) nepropisno. obzirom da se kreće putem sa pravom prvenstva prolaza 9. Putnički automobil uključuje se u saobraćaj. Putnički automobil skreće ulevo. na mestu gde je skretanje: a) dozvoljeno b) zabranjeno saobraćajnim zankom c) zabranjeno pravilima saobraćaja 112 .5 t c) teretnim vozilima samo pri oteţanim uslovima odvijanja saobraćaja 6. situaciji prikazanoj na istoj slici. u situaciji prikazanoj na istoj slici. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) propisno b) nepropisno c) nepravilno. u situaciji prikazanoj na slici: a) propisno b) nepropisno. zabranjuje preticanje: a) svim teretnim vozilima b) teretnim vozilima čija najveća dozvoljena teţina prelazi 3. Saobraćajni znak. u situaciji prikazanoj na slici. Prvenstvo prolaza. krećući se: a) sporednim putem b) putem sa pravom prvenstva prolaza c) put na kome samo motorna vozila imaju pravo prvenstva prolaza 5. Pešak se kreće. sa uključenim pokazivačem pravca 2. na mestu gde je parkiranje: a) dozvoljeno b) zabranjeno c) dozvoljeno u trajanju do 15 minuta 10.TEST 3 1. Putnički automobil je zauzeo položaj za skretanje. dao je znak odručenom rukom: a) propisno b) nepropisno c) nepotrebno jer se isključuje iz saobraćaja 3. jer je duţan da koristi pogodnu površinu izvan kolovoza 7. Vozač motocikla u situaciji prikazanoj na slici: a) obavezan je da propusti samo traktor b) ima prvenstvo prolaza u odnosu na traktor i autobus c) duţan je da propusti i traktor i autobus 4. ima: a) putnički automobil b) teretni automobil c) vozilo koje zadrţava pravac kretanja. Traktor nailazi na raskrsnicu. u situaciji prikazanoj na slici. Vozač zaprežnog vozila. skretanjem ulevo c) nepropisno. u situaciji prikazanoj na istoj slici. Teretni automobil parkiran je. u odnosu na vozilo koje vrši skretanje 8. u situaciji prikazanoj na slici.

Početak deonice puta na kome se saobraćaj odvija u oba smera 7. Najmanja dozvoljena brzina kretanja vozila u normalnim uslovima saobraćaja 8. 113 . Blizina raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem sa desne strane pod pravim uglom 5. osim za motocikle bez prikolice i bicikle sa motorom na dva točka 2. Brzina koja se preporučuje na odreĎenom delu puta 3. ZNAČENJE ZNAKOVA 1. osim poluprikolice b) svih vozila na motorni pogon 14. znači: a) slobodan prolaz za vozila koja dolaze ka zastavici b) slobodan prolaz svim vozilima c) obavezu zaustavljanja za sva vozila iz oba smera 17. Zabrana saobraćaja svih vozila na motorni pogon. saobraćaj mogu da regulišu: a) samo svetlosni saobraćajni zanakovi b) samo milicionari c) milicionar. 13. Znak prikazan na slici. 12. radnici sa zastavicama ili svetlosni saobraćajni zankovi 16. Na putu prilikom izvoĎenja radova.11. Dopunska tabla uz saobraćajni znak na istoj slici: a) ukazuje u kojim se uslovima primenjuje zabrana b) obaveštava da postoji opasnost u posebnim uslovima voţnje 15. dat zelenom zastavicom u uzdignutoj ruci radnika. Obavezan smer kojim se vozila moraju kretati 6. Obaveštenje o blizini aerodroma 4. Obavezno obilaţenje prepreke na putu sa desne strane. Saobraćajni znak na slici ozanačava početak deonice puta na kojoj je zabranjeno kretanje: a) vozila na motorni pogon koja vuku priključno vozilo.

Prolaţenje vozilom pored zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće je radnja vozilom koje se prema propisima o bezbednosti saobraćaja naziva ______________________. postavlja se sigurnosni trougao: a) samo na vozilo koje vuče. c) ako gustina saobraćaja ne ometa kretanje ovih vozila. 26. c) da aktivira parkirnu kočnicu ili okrene prednje točkove ka ivičnjaku. Obaveza kojom se saopštava vozaĉu propisanim saobraćajnim znakom: a) ne sme da se razlikuje od opštih pravila kretanja. zaključa vrata. b) kad posebnim ureĎajima daju propisane svetlosne i zvučne znakove. *Upisati: koliko kilometara na čas 27. osim na putu koji je rezervisan za saobraćaj motornih vozila. c) znači da je vozaču ostavljeno da sam odluči kako će da postupi ako se značenje oznaka i pravila saobraćaja razlikuju. prema opštem ograniĉenju brzine. aktivira ureĎaj za obezbeĎenje vozila od kraĎe. Kad se vuĉe neispravno motorno vozilo. 21. Oborena svetla za osvetljavanje puta upotrebljavaju se noći pri mimoilaţenju sa drugim vozilom: a) uvek u saobraćaju na putu. iznosi _______ km/h. c) samo ostavljanje vozila bez nadzora. c) na svim putevima. Propisana obaveza vozaĉa.18. b) najvišu tačku. c) na vučno vozilo sa prednje. b) samo na vučeno vozilo. b) najmanje 20m na putu van naselja i 5m u naseljenom mestu. uzme sa sobom ključeve od vozila i za stavljanje motora u pokret. b) da vozilo parkira na mestu koje je odgovarajuće obezbeĎeno. 23. 19. b) zaustavljanje i parkiranje. Na mostu je zabranjeno: a) samo parkiranje. *Upisati naziv radnje 24. Odstojanje iza drugog vozila u saobraćaju treba da bude: a) dovoljno da ne ugrožava bezbednost saobraćaja. Odredbe propisa o prvenstvu prolaza se ne primenjuju na vozila oruţanih snaga SRJ: a) ako su otežani uslovi saobraćaja. b) obavezuje vozača da postupi po saobraćajnom znaku. 25. c) širinu vozila. a na vučeno vozilo sa zadnje strane. da spreĉi neovlašćeno lice da vozilo stavi u pokret je: a) da zatvori prozore. Dozvoljena brzina putniĉkog automobila na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. c) dovoljno da uvek omogućuje preticanje ostalim vozilima. Teret na prednjoj strani vozila ne sme da preĊe: a) najudaljeniju tačku za više od 1 m. b) samo u naselju ako je put dovoljno osvetljen. 114 . 22. 20. kad ostavlja vozilo na putu.

Zapadanje jezika dovodi do: a) prestanka disanja. c) 3 mm. b) može nakon jednog časa od prestanka delovanja leka da nastavi vožnju sa izdatom potvrdom. b) Signalna kontrolna lampa u kabini vozača. 34. 115 . Vozaĉ. b) Ne. 35. 32. 29.28. c) ne izvrši uviĎaj. Preticanje treba zapoĉeti: a) uvek kada su ispunjeni propisani uslovi. b) ako su ispunjeni propisani uslovi za bezbedno preticanje. kome je na licu mesta oduzeta vozaĉka dozvola jer je zateĉen da upravlja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih lekova: a) može da upravlja vozilom sa potvrdom o oduzimanju dozvole 24 časa. c) napada kašlja. bez obzira na vrstu povrede. ako je dodatno ugraĎena u kabini vozača. 36. Svetlosni snop kojim osvetljavaju put farovi za maglu ne sme biti duţi od: a) 10 m. 31. PovreĊenog sa prelomom karliĉne kosti transportujemo u: a) ležećem položaju na leĎima sa savijenim nogama. c) ako stanje povreĎenog to dopušta. c) isključuje se iz saobraćaja. 33. b) polusedećem položaju. c) ležećem položaju na boku. b) zatvaranja disajnih puteva. Najmanja dubina šara pneumatika (guma) na putniĉkom automobilu po obimu i širini protektora mora da iznosi: a) 1 mm. c) Isključivo zavisi od individualnih karakteristika vozača. b) 15 m. b) kad smo se uverili da srce ne radi i da bi bez masaže nastupila smrt. c) Samo kontrolna lampa. b) ne obezbedi prevoz povreĎenih. c) 35 m. 37. b) 2 mm. 30. Koje svetlo na vozilu se aktivira pritiskom na komandu radne koĉnice? a) Stop-svetlo. Lice koje je uĉestvovalo u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je nastala veća materijalna šteta ne sme uzimati alkoholna pića dok se: a) ne omogući normalno odvijanje saobraćaja. c) kada se ostala vozila kreću sporo i ako je dozvoljena veća brzina. Masaţa srca koristi se kao metoda oţivljavanja: a) kao dopunska radnja kod pružanja pomoći veštačkim disanjem. Da li pregrejana kabina vozila tokom duţe voţnje nepovoljno utiĉe na pojavu zamora? a) Da.

Putnički automobil. Autobus pretiče teretni automobil na mestu gde je preticanje. Vozač teretnog automobila dužan je da propusti. Vozač autobusa. Vozač putničkom automobila. u situaciji prikazano na slici: a) zabranjeno je preticanje putničkim automobilom b) dozvoljeno je preticanje putničkom automobilu c) postoji opasnost pri preticanju teških teretnih vozila 6. za smer kojim se autobus kreće 116 . ali je obavezan da uključi odgovarajući pokazivač pravca 3. parkiran je: a) propisno b) nepropisno c) nepropisno prvog dana u mesecu 10. dužan je da zaustavi vozilo da bi postupio po pravilu saobraćaja: a) neposredno na ulazu u raskrsnicu puta kojim nailazi b) ispred linije zaustavljanja c) na mestu gde oceni da ima najbolju preglednost raskrsnice 5. u situaciji prikazanoj na slici: a) samo vozilo sa pravom prvenstva prolaza b) samo vozilo sa prvenstvom prolaza i kombinovano vozilo c) sva tri vozila 4. Pešak prelazi preko raskrsnice u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) propisno b) nepropisno c) propisno ali je obavezan da propusti putnički automobil 9. putnički automobil kreće se pravilno putanjom koja je označena: a) brojem 1 b) brojem 2 c) brojem 3 2. Putnički automobil u situaciji prikazanoj na slici: a) ima prvenstvo prlaza u odnosu na autobus b) duţan je da propusti autobus c) obavezan je da propusti samo pešaka koji prelazi preko kolovoza 8. Prema saobraćajnom zanku. u situaciji prikazanoj na istoj slici. Teretni automobil prolazi sa desne strane putničkog automobila: a) propisno b) nepropisno c) propisno. Prema oznakama ma kolovozu.TEST 4 1. u situaciji prikazanoj na istoj slici. u situaciji prikazanoj na slici. dužan je da se kreće: a) sredinom kolovoza b) uz desnu ivicu kolovoza c) uz razdelnu liniju obeleţenu na kolovozu ako se kreće najvećom dozvoljenom brzinom 7. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) dozvoljeno b) zabranjeno c) zabranjeno parnog datuma u mesecu.

ZNAČENJE ZNAKOVA 1. Oznaka za usmeravanje saobraćaja. Put sa jednosmernim saobraćajem 2. 13.5 t . Svetlosni zank «STOP MILICIJA» na vozilu organa unutrašnjih poslova.11. Pribliţavanje suţenju kolovoza 4. obleležena je na kolovozu: a) belom ili ţutom bojom ako sluţi za parkiranje b) belom bojom 15. Zvučni znak koji se daje posebnim ureĎajem na vozilu milicije (zavijajući znak) upotrebljava se: a) samo u kombinaciji sa propisanim svetlosnim zankom b) nezavisno od drugih zankova c) isključivo samostalno. 8. osim motocikla bez prikolice i bicikla sa motorom na dva točka. prikazana na istoj slici. za vozilo koje se kreće neposredno iza znači obavezu da: a) smanji brzinu b) zaustavi svoje vozilo c) nastavi voţnju uz povećanu opreznost 16. 17. 6. 117 . Obeležena površina na kolovozu izmeĎu dve saobraćajne trake namenjene za kretanje vozila u istom smeru. Početak auto-puta 3. prikazane na slici. 7. 5. 12. Zabrana preticanja za teretna motorn vozila čija najveća dozvoljena teţina prelazi 3. označava površinu: a) na kojoj je zabranjen saobraćaj i nije dozvoljeno parkiranje i zaustavljanje b) za zaustavljanje i parkiranje na kolovozu 14. Bolnica Blizina mesta na kome biciklisti češće nailaze na put sa bočnog puta ili biciklističke staze Staza za bicikliste Početak puta rezervisanog za saobraćaj motornih vozila.

*Upisati boju svetala 24. Svetla na prednjoj strani vozila su ________________* boje. 21. b) Ne. suprotno znaĉenju saobraćajnog znaka koji je postavljen na istom mestu? a) Da. 27. c) Propisima nije utvrĎeno. primenjuju se na prikljuĉno vozilo koje ima najveću dozvoljenu teţinu do: a) 750 kg. c) tablom u obliku kvadrata. osim odredaba o prvenstvu prolaza c) izuzeta su od pojedinih pravila saobraćaja. Ako je širina slobodnog prolaza do vozila koje je već parkirano manja od 3 m zabranjeno je: a) zaustavljanje i parkiranje. 20. b) samo u posebnim uslovima saobraćaja i ako je na vozilu neispravan ureĎaj za upravljanje. c) samo van naselja. b) 1500 kg. Na putu u naselju primenjuje se. Vozilo na motorni pogon pokreće se snagom: a) sopstvenog motora. b) samo u naselju. 118 . Da li je vozaĉ duţan da postupi po znaku milicionara koji reguliše saobraćaj. b) samo parkiranje. Teret na putniĉkom vozilu koji prelazi više od 1 m najudaljeniju taĉku na zadnjoj strani vozila. 19. 25. c) motora od najmanje 50kW. 3 b) motora zapremine najmanje 750 cm . utvrĊene za laku prikolicu. Vozila kojima je dodeljena pratnja pripadnika milicije ili vojnih lica posebnim vozilima koja daju propisane zvuĉne i svetlosne znakove: a) izuzeta su samo od opšteg ograničenja brzine b) obavezna su da se pridržavaju svih pravila saobraćaja. i opšte ograniĉenje brzine od _______* km/h. c) samo ako u vozilu koje se vuče nema vozača i putnika. 26. Dozvoljeno je da vozilo na motorni pogon vuĉe drugo motorno vozilo: a) osim vozila na dva točka i to samo ako zbog neispravnosti ili nedostatka pojedinih delova ne može samo da se kreće. c) samo ostavljanje vozila. Odredbe propisa. koja se primenjuju na druge učesnike 23. pored ograniĉenja brzine izraţenog saobraćajnim znakom. c) 3500 kg. b) crvenom tkaninom. *Upisati: koliko kilometara na čas 22. obeleţava se: a) znakom za označavanje vozila zaustavljenog na kolovozu.18. Vozilo za prevoz dece obeleţava se posebnim znakom: a) u saobraćaju na putu. dimenzije 50x50 cm.

c) krvni podliv. b) Ne. b) Usporiti. c) svetlosno'signalni ureĎaji. 36. c) Nećete dozvoliti da ovaj nebitan detalj utiče na vaš način vožnje. b) načinu vožnje drugih učesnika u saobraćaju. b) pneumatici. Otvoreni prelom je kad se na mestu povrede vidi: a) kost. kojim se vrše kružni pokreti. 34. Kada se ustanovi da je kod povreĊenog nastupila prividna smrt. koji upravlja vozilom u saobraćaju pod dejstvom psihoaktivnih lekova. 37.28. 32. c) stanju puta odnosno uslovima saobraćaja. c) pogodnom položaju na nosilima. da bi pravovremeno zaustavili vozilo ako dete trči za loptom. Pri masaţi srca postavi se na donji deo grudne kosti: a) šaka stegnuta u pesnicu i njom se pritiska u ritmu rada srca.5 t. U nepreglednoj krivini. Inerciona komanda koĉionog sistema dozvoljena je za prikljuĉno vozilo ĉija je najveća dozvoljena masa 3. b) obavezno sačekati da prvu pomoć pruži stručno lice. 119 . moţe izreći zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom? a) Da. osim ako je istovremeno i pod dejstvom alkohola. b) polusedećem položaju sa savijenim nogama. b) otok i crvenilo. c) istom ili posebnim komandama. pod uslovom da se ne kreće brzinom većom od _________ * km/h. *Upisati: koliko kilometara na čas. c) Ne. c) obezbedi da se povreĎeni ne pomera. b) jednovremeno i istom komandom. Prelaz sa velikog na oboreno svetlo za osvetljavanje puta i bratno ostvaruje se: a) posebnim komandama. Šta ćete preduzeti? a) Odmah naglo zaustaviti vozilo. PovreĊenog sa prelomom kiĉme transportujemo u: a) ležećem položaju na dasci. 30. brzinu treba prilagoditi: a) tačno prema saobraćajnom znaku ograničenja brzine. IzmeĊu parkiranih vozila izletela je lopta. 29. što zavisi od konstrukcionog rešenja. potrebno je: a) započeti oživljavanje. 31. a preko njega koren desne šake i pritiskivanje se vrši težinom tela. b) palac leve i desne ruke. kada je kolovoz klizav. Da li se vozaĉu. u trajanju od 3 meseca do jedne godine. 35. c) koren leve šake. 33. Nije dozvoljeno da se vuĉe pomoću uţeta vozilo na motorni pogon na kome su neispravni: a) ureĎaji za upravljanje ili ureĎaji za zaustavljanje.

u situaciji prikazanoj na slici: a) dozvoljeno b) zabranjeno pravilima saobraćaja c) zabranjeno prema oznakama na kolovozu 6. 5. Vozač bicikla kreće se. u situaciji prikazanoj na slici: a) propisno b) nepropisno c) nepropisno. Putnički automobil pretiče teretni. Predmet koji sa vozila padne na put dužan je da ukloni sa kolovoza. ali je obavezan da svetlosnim znakom upozori vozača koji nailazi iz suprotnog smera 8. 9. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) duţan je da se ukloni sa kolovoza b) ima pravo prvenstva prolaza c) obavezan je da što brţe preĎe preko kolovoza 120 . osim vozila koja se kreću po šinama. Pešak. jer je duţan da koristi za kretanje drugu pogodnu površinu izvan kolovoza 7. Vozač teretnog automobila dužan je da propusti.TEST 5 1. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) ukršta se sa putem sa prvenstvom prolaza b) daje prvao prvenstva prolaza na raskrsnici c) obavezuje vozača da propusti sva vozila. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) vozač koji naiĎe na prepreku b) svako lice koje se naĎe u blizini c) vozač vozila sa kog je predmet pao na put. pogrešnom stranom kolovoza c) nepropisno. Vozač autobusa u situaciji prikazanoj na istoj slici kreće se: a) propisno b) nepropisno c) propsino samo ako se kreće najvećom dozvoljenom brzinom 3. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) propisno b) nepropisno. u situaciji prikazanoj na slici: a) samo tramvaj b) samo autobus c) i tramvaj i autobus 4. Vozač putničkog automobila u situaciji prikazanoj na slici: a) duţan je da propusti vozilo sa pravom prvenstva prolaza b) ima prvenstvo prolaza u raskrsnici c) obavezan je da propusti samo pešaka 10. Put kojim autobus nailazi na raskrsnicu. Putnički automobil pretiče teretni na mestu gde je preticanje. Putnički automobil kreće se propisno putanjom koje je ozančena: a) brojem 1 b) brojem 2 c) brojem 3 2.

11.

12.
13. Saobraćajni znak na slici označava da je udaljenost do mesta ukrštanja puta i pruge u nivou: a) 80 metara b) 240 metara 14. Saobraćajni znak na istoj slici ukazuje na opasnost zbog prelaska puta preko pruge u nivou: a) bez branika ili polubranika b) sa branicima ili polubranicima 15. Kada milicionar koji reguliše saobraćaj lagano maše otvorenom šakom okrenutom na dole, kao na slici, vozač u čijem pravcu je dat znak obavezan je da: a) odmah zaustavi vozilo b) smanji brzinu c) poveća brzinu 16. Da li ovaj znak ima isto značenje ako se daje iz vozila u pokretu? a) Da b) Ne c) Da, ali samo u odreĎenim uslovima saobraćaja

17. ZNAČENJE ZNAKOVA 1. 2. 3. 4. Opasno mesto na kom divljač često prelazi put. Početak saobraćajne trake za spora vozila Tabla za usmeravanje na mestu gde se nailazi na oštru krivinu ulevo Obavezan smer kojim se vozila moraju kretati

5. 6.

7. 8.

Ograničenje brzine kretanja na 60 km/h Mesto pred ulaskom u raskrsnicu na kome je vozač duţan da zaustavi vozilo i ustupi prvenstvo prolaza mesto na put na kome domaće ţivotinje pod nadzorom prelaze preko puta Tabla za usmeravanje na mestu gde se nailazi na oštru krivinu udesno.

121

18.

Za osvetljavanje puta koristi se noću: a) po pravilu veliko svetlo. b) svetlo za označavanje vozila. c) po pravilu oboreno svetlo. Dozvoljeno je da se vuĉnom vozilu pridoda: a) samo jedno priključno vozilo u naseljenom mestu i dva na otvorenom putu b) najviše dva priključna vozila c) dva priključna vozila, a pod izuzetnim okolnostima najviše tri. Vuĉenje neispravnog vozila noću, kao i danju u sluĉaju smanjene vidljivosti: a) nije dozvoljeno. b) dozvoljeno je samo pod propisanim uslovima. c) zabranjeno je samo na auto-putu. Parkiranje i zaustavljanje vozila zabranjeno je na udaljenosti manjoj od ______ m* od najbliţe ivice popreĉnog kolovoza.
*Upisati: na koliko metara

19.

20.

21.

22.

Vozila invalida mogu biti obeleţena propisanim znakom: a) na zahtev invalida, iz razloga bezbednosti. b) po službenoj dužnosti i ova oznaka nema nikakvog značaja za ostale učesnike u saobraćaju. c) samo ako to zahtevaju posebni uslovi odvijanja saobraćaja. Propisima je utvrĊeno da se prolaţenje vozilom pored drugog vozila koje se kreće u istom smeru vrši po pravilima: a) preticanja. b) obilaženja. c) mimoilaženja. Kad znak milicionara koji reguliše saobraćaj nalaţe vozaĉu da odstupi od opšteg pravila saobraćaja, vozaĉ je duţan da postupi: a) po znaku milicionara. b) prema opštem pravilu saobraćaja. c) prema sopstvenoj proceni situacije. Rastojanje izmeĊu vozila koja se mimoilaze treba: a) da omogući pravovremeno zaustavljanje vozila. b) da bude dovoljno za bezbedno mimoilaženje. c) da iznosi najmanje 1 m. Auto-putem nije dozvoljeno da se kreću motorna vozila koja po svojim konstrukcionim svojstvima ne mogu da razviju brzinu od najmanje _____ km/h.*
*Upisati: koliko kilometara na čas.

23.

24.

25.

26.

27.

Da li su vozila sa pravom prvenstva prolaza i vozila pod pratnjom izuzeta od ogranjĉenja brzine? a) Da. b) Ne. c) Da, samo od opšteg ograničenja brzine.

122

28.

Funkcionisanje pokazivaĉa pravca je ispravno ako se ukljuĉuju: a) samo kad su na vozilu uključena i poziciona svetla. b) nezavisno od uključivanja bilo kog svetla na vozilu. c) istovremeno kad se aktivira radna kočnica. Lice koje upravlja vozilom koje se vuĉe pomoću uţeta ili krute veze: a) mora da ima vozačku dozvolu za upravljanje tom kategorijom. b) mora da ima vozačku dozvolu bilo koje kategorije. c) na mora da ima vozačku dozvolu. Rezervni toĉak mora imati pneumatik: a) iste nosivosti i dimenzija kao što su pneumatici na točkovima vozila. b) istog profila kao što su pneumatici na pogonskim točkovima. c) istih svojstava kao što su pneumatici na prednjim točkovima. Pri preticanju vozaĉ treba da prilagodi voţnju: a) ukupnim uslovima da preticanje izvrši bezbedno. b) zabranama i ograničenjima prema postavljenim saobraćajnim znakovima i obeleženim oznakama na kolovozu, izuzimajući ograničenje brzine. c) da preticanje izvrši na što kraćem delu puta. U vozilu treba da sedi na zadnjem sedištu dete koje je mlaĊe od _____ godina.*
*Upisati: koliko godina.

29.

30.

31.

32.

33.

Osoba je u nesvesti. Da li se kod nje primenjuje veštaĉko disanje? a) Da. b) Ne. c) Da, ako je prestao i rad srca. Kod preloma kostiju treba: a) odmah postaviti fiksacioni zavoj. b) namestiti kost u prirodan položaj i dobro zaštiti od hladnoće povreĎeno mesto. c) isključiti mogućnost pokretanja povreĎenog dela tela. PovreĊenog sa prelomom kiĉme transportujemo u: a) kamionu, kombiju. b) putničkom automobilu. c) bilo jednoj ili drugoj vrsti vozila. Neposredno pre poĉetka voţnje osetili ste nesvesticu. Kako treba postupiti? a) Odmoriti se i uzeti lek pa krenuti na vožnju. b) Smatrati da je nesvestica bezopasna i krenuti na vožnju. c) Odložiti vožnju i obratiti se lekaru da utvrdi razlog nesvestice. Najopasniji gas za bezbednost saobraćaja u smeši izduvnih gasova iz vozila je: a) ugljen-monoksid. b) ugljen-dioksid. c) sumpor-dioksid.

34.

35.

36.

37.

123

osim ako je saobraćajnim znakom dozvoljeno da koristi ovu saobraćajnu traku c) nepropisno. autobus: a) ima prvenstvo prolaza u odnosu na putnički automobil b) duţan je da propusti putnički automobil c) obavezan je da propusti i pešake i putnički automobil. parkiranje: a) nije dozvoljeno b) dozvoljeno je c) dozvoljeno je. preticanje je u situaciji na slici: a) dozvoljeno b) zabranjeno c) dozvoljeno. 6. da bi postupio po pravilu saobraćaja: a) propisno b) nepropisno c) nepropisno. ali je vozač koji pretiče obavezan da upotrebi zvučni znak upozorenja. uz obavezu vozača da uključi sva četiri pokazivača pravca 10. jer svetla na semaforu ne obavezuju vozače tramvaja 7. osim ako je prinuĎen da stane na raskrsnici. Na znak žutog trepćućeg svetla na semaforu. Pešak u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) duţan je da obrati paţnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se pribliţavaju pre nego što stupi na kolovoz b) obavezan je da propisanim znakom. u situaciji na istoj slici. Pešak se kreće. Preticanje je. u situaciji prikazanoj na slici: a) dozvoljeno b) zabranjeno c) dozvoljeno samo ako vozač pravovremeno upotrebi propisani zank upozorenja 8. zaustavio je vozilo: a) propisno b) nepropisno c) nepotrebno. Putničkom automobilu. u situaciji prikazanoj na slici: a) propisno b) nepropisno. u situaciji prikazanoj na slici. Vozač tramvaja. obavesti vozače ako namerava da preĎe preko kolovoza c) duţan je da bez oklevanja stupi na pešački prelaz 9. sem ako nastavlja preticanje koje je ranije započeo 2. u situaciji prikazanoj naslici. brže kretanje autobusa od vozila na susednoj saobraćajnoj traci: a) smatra se preticanje b) ne smatra se preticanjem c) smatra se preticanjem samo kad vozač uključi znak za preticanje 3. uzdignutom rukom. U situaciji prikazanoj na istoj slici. u situaciji kao na istoj slici.TEST 6 1. 4. Vozač putničkog automobila zaustavio je vozilo. Na raskrsnici na kojoj je saobraćaj regulisan svetlosnim saobraćajnim znakovima. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) pravilno b) nepravilno c) putem kojim kretanje pešaka nije dozvoljeno 124 . Autobus se kreće. 5.

5. Poprečna oznaka na kolovozu prikazana na slici je: a) neisprekidanom linijom b) isprekidanom linijom 14. koja se naizmenično pale.11. ZNAČENJE ZNAKOVA 1. 6. obavezuju da prilikom nailaska ovog vozila vozač: a) zaustavi vozilo i da se strogo pridrţava naredaba koje mu daje lica iz pratnje. 7. Putokaz Udaljenost od prelaza preko ţelezniče pruge u nivou bez branika ili polubranika Zabrana saobraćaja u oba smera Najmanja dozvoljena brzina kretanja vozila u normalnim uslovima saobraćaja. 12. sa nazivima naseljenih mesta Putokaz iznad kolovoza koji označava pravac kretanja do naseljenog mesta ispisanog na zanku Ograničenje brzine kretanja na 60 km/h Zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila 125 . 3. Zvučni signal koji se daje posebnim ureĎajem na vozilu milicije sastoje se: a) od jednog prodornog tona b) od niza tonova raznih visina (zavijajući zvuk) c) od dva tona istovremeno. Prethodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici puteva sa više saobraćajnih traka. Dva trepćuća svetla. 4. 17. 2. ali uz povećanu opreznost 16. a da kretanje nastavi tek pošto sva vozila pod pratnjom proĎu b) nastavi kretanje smanjenom brzinom c) nastavi kretanje na isti način. 13. Linija zaustavljanja označava: a) mesto na kome vozač mora da zaustavi vozilo b) granicu izmeĎu delova kolovoza koji su namenjeni za kretanje vozila iz suprotnog smera 15. na vozilu prikazanom na slici. 8.

b) u toku vožnje na auto-putu koji je posebno osvetljen. b) Obavezan je da se posebno stara o putniku pod uticajem alkohola. Svako prevozno sredstvo namenjeno za kretanje po putu. b) vozilo na motorni pogon. 25. c) vozilo. c) Postupa pravilno i obavezan je da posebno obrati pažnju na upravljanje vozilom. Dozvoljeno je da vozaĉ naglo smanji brzinu kretanja iznenadnim koĉenjem: a) samo u slučaju neposredne opasnosti. prema propisima o bezbednosti saobraćaja: a) motorno vozilo. 24. 19. 126 . 20. osim stolica za nemoćna lica bez motora i deĉjih prevoznih sredstava je. Vozaĉ putniĉkog automobila koji na prednjem sedištu prevozi lice pod uticajem alkohola: a) postupa suprotno propisima. Kad se zanĉenje svetlosnog saobraćajnog znaka razlikuje od pravila o prvenstvu prolaza izraţenog na istom mestu drugim saobraćajnim znakom. Vuĉenje vozila kome su neispravni ureĊaji za zaustavljanje: a) nije dozvoljeno. Zabrana parkiranja u blizini prelaza preko ţelezniĉke pruge u nivou propisana je na udaljenosti manjoj od: a) 15 m od prelaza. b) najviše dva priključna vozila. b) svetlosnom saobraćajnom znaku. Dozvoljena brzina na putu koji nije obeleţen propisanim znakom kao auto-put ili put rezervisan za saobraćaj motornih vozila iznosi prema opštem ograniĉenju za putniĉke automobile _______ km/h. 27. c) 50 m od prelaza. c) samo kad je vozilo zaustavljeno ili parkirano na putu. 22. b) 25 m od prelaza. b) kad posebnim ureĎajima daju propisane svetlosne i zvučne znake. * Upisati koliko km na čas. b) ako oceni da time ne ugrožaava druge učesnike u saobraćaju. c) ako su otežani uslovi saobraćaja. c) kad ispred njega na istoj saobraćajnoj traci nema drugih vozila. 26. c) sopstvenoj proceni saobraćajne situacije.18. 23. b) dozvoljeno je samo pomoću krute veze (rude). Vozilu u saobraćaju na putu moţe biti pridodato za prevoz tereta: a) samo jedno priključno vozilo. c) ne sme se vršiti pomoću krute veze ili užeta. 21. c) onoliko priključnih vozila koliko je predviĎeno fabričkom dokumenatcijom. Odredbe propisa o prvenstvu prolaza se ne primenjuju na vozila organa unutrašnjih poslova: a) ako gustina saobraćaja ne ometa njihovo kretanje. Svetla za oznaĉavanje vozila upotrebljavaju se noću: a) u toku vožnje u naselju. vozaĉ je duţan da postupi po: a) pravilu o prvenstvu prolaza.

c) obavezuje vozača da upotrebaljava psihoaktivne lekove u toku vožnje. c) kafom. Koĉioni ureĊaji na vozilu su ispravni ako efikasno funkcioniše: a) najmanje radna i parkirna kočnica. b) najmanje radna ili pmoćna i parkirna kočnica. c) radna. b) crvene boje. PovreĊenog sa povredama trbuha treba transportovati: a) ležeći na boku. 33. Da li je dozvoljeno da se povreĊeni sa povredom kiĉme izvuĉe iz vozila pomoću priruĉnih sredstava kao što su daske. 35. b) nepovoljno utiče na bezbednu vožnju. Bezbedno je ako vozaĉ. 34. 29. 32. vrata. Kod ispravnog ureĊaja za upravljanje toĉkovi u poloţaju zakretanja. pomoćna i parkirna kočnica. b) ustaljenim ritmom od 60 pritisaka u minuti. bez obzira na uslove saobraćaja. c) ležeći na boku. b) lekovima. c) naizmenično ubrzanim i sporijim ritmom. U sluĉaju pregrevanja kabine vozila pre poĉetka voţnje treba: a) otvoriti prozore i što pre pokrenuti vozilo. Zamor se najbolje odstranjuje: a) odmorom. sa savijenim nogama. ali isključivo u prisustvu lekara. c) otvoriti prozor i vrata i sačekati da se vozilo rashladi.28. Masaţa srca vrši se: a) ritmom koji se postepeno ubrzava sa oživljavanjem povreĎenog. c) ne povećava brzinu. b) u ležećem položaju. a ako to razlozi bezbednosti zahtevaju i smanji brzinu. 127 . konopac? a) Da. c) Da. za vreme dok ga drugo vozilo pretiĉe: a) obavezno smanji brzinu. c) žute boje. b) ispravljaju se isključivo delovanjem vozača na točak upravljača. b) ne povećava brzinu. 31. sa opruženim nogama. Svetla za maglu na zadnjoj strani vozila su: a) bele boje. što zavisi od konstrukcije ureĎaja. 30. c) ispravljaju se sami ili delovanjem vozača na točak upravljača. 37. Asocijalno ponašanje vozaĉa je psihiĉko stanje koje: a) podstiče pravilno reagovanje. pri kretanju vozila po horizontalnoj ravnoj površi: a) sami se vraćaju u položaj za pravolinijsko kretanje kada se oslobodi točak upravljača. sa odreĎenim prekidima. b) uključiti ventilaciju i započeti vožnju . b) Ne. 36.

TEST 7 1. jer je preticanje zabranjeno c) nepotrebno. Na biciklističkoj stazi ili biciklističkoj traci nije dozvoljeno: a) samo zaustavljanje vozila b) samo parkiranje vozila c) zaustavljanje i parkiranje vozila 5. Vozač motocikla pretiče teretni automobil. Autobus. 6. Pešak koji je u situaciji prikazanoj na istoj slici. započeo prelaženje kolovoza: a) ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na vozila b) duţan je da propusti samo ono vozilo koje ne moţe pravovremeno da se zaustavi c) obavezan je da propusti oba vozila 3. u situaciji na istoj slici. preticanje je: a) dozvoljeno b) zabranjeno c) dozvoljeno samo ako saobraćaj reguliše i saobraćajni milicionar 10. prolaz preko raskrsnice: a) nije dozvoljen b) dozvoljen je c) dozvoljen je pošto propusti pešake. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) obavezan je da skrene ulevo na raskrsnici b) moţe da skrene ulevo ili da produţi voţnju u pravcu na raskrsnici c) ne sme da skrene ulevo 9. da: a) upotrebi zvučni znak upozorenja b) propusti pešaka c) upozori pešaka zvučnim ili svetlosnim znakom i preĎe na slobodnu saobraćajnu traku koja je namenjena kretanju u istom smeru. 128 . u situaciji prikazanoj na slici. 8. Putnički automobil. jer je preglednost puta dovoljna 7. u situaciji prikazanoj na slici: a) ima prvenstvo prolaza u odnosu na biciklistu i u odnosu na pešake b) obavezan je da propusti samo pešake c) duţan je da propusti i biciklistu i pešake 4. U situaciji prikazanoj na slici propisno se kreće: a) teretni automobil b) motocikl c) i jedno i drugo 2. u situaciji prikazanoj na slici: a) propisno b) nepropisno c) na mestu gde je preticanje zabranjeno saobraćajnim znakom i oznakama na kolovozu. Vozač putničkog automobila dužan je. Vozač motocikla. u situaciji kao na slici. Autobusu. Na raskrsnici na kojoj je saobraćaj regulisan ureĎajem za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova. obeležen je trouglom koji je postavljen na propisanoj udaljenosti: a) pravilno b) nepravilno.

2.11. Prethodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici puteva sa više saobraćajnih traka 3. Završetak puta sa pravom prvenstva prolaza. pešak je obavezan da: a) se ukloni sa kolovoza b) poveća opreznost pri prelaţenju preko kolovoza c) obrati veću paţnju na ostala vozila na putu 17. Saobraćajni znak « obavezno zaustavljanje » je: a) znak opasnosti b) znak izričite naredbe 15. Početak deonice puta na kome se saobraćaj odvija u oba smera Prestanak svih zabrana Blizina raskrsnice na kojoj se saobraćaj odvija u kruţnom toku Mesto na kome put prelazi preko pruge u nivou bez branika ili polubranika sa dva ili više koloseka. 8. Na znak trepćućeg svetla plave boje. kao na slici. ZNAČENJE ZNAKOVA 5. Trepćuće svetlo plave boje na vozilu sa pravom prvenstva prolaza. obavezuje sve vozače osim vozila pod pratnjiom da: a) ustupe prvenstvo prolaza vozilu sa koga se taj znak daje i da po potrebi zaustave svoje vozilo dok ne proĎe to vozilo b) nesmetano nastave voţnju. 12. 13. Blizina raskrsnice na kojoj vozač mora da ustupi prvenstvo prolaza vozilima na putu na koji nailazi. 6. 14. 7. 1. 129 . ali smanjenom brzinom c) nastave voţnju uz povećanu opreznost 16. prikazan na slici označava: a) da je na 200 metara iza znaka vozač obavezan da zaustavi vozilo kod znaka «obavezno zaustavljanje» b) da na delu puta duţine 200 metara više puta moţe nastati potreba za iznenadno zaustavljanje. prikazano na slici. Blizina prelaza puta preko ţelezničke pruge u nivou koji je obezbeĎen branicima ili polubranicima 4. Saobraćajni znak sa dopunskom tablom.

b) najviše 40 cm. c) mimoilaženja. Obaveza vozaĉa i putnika u putniĉkom automobilu da veţu sigornosni pojas: a) utvrĎena je propisima. b) propisima nije utvrĎena. b) samo uz saglasnost vlasnika vozila. ograniĉena je na svim putevima na: a) 60 km/h. c) po naredbi ovlašćenog lica. b) odmah ukloni vozilo sa kolovoza. Vuĉenje neispravnog motocikla bez boĉne prikolice: a) nije dozvoljeno. Parkirano vozilo koje predstavlja smetnju za kretanje pešaka moţe da se ukloni sa tog mesta: a) po naredbi ovlašćenog lica. c) dužan je da se uveri da može bezbedno da preĎe preko kolovoza. b) obavezan je da precizno proceni brzinu vozila koje se približava. 23. Odstojanje izmeĊu neispravnog vozila koje se vuĉe pomoću uţeta i vozila koje ga vuĉe mora da iznosi od _____ do _____ m. c) smanji brzinu. osim na auto-putu. c) propisina je samo za vožnju na auto-putu. uĉesnik u saobraćaju duţan je da postupi po: a) saobraćajnom znaku. Propisima je odreĊeno sa se prolaţenje vozila pored drugog vozila koje se kreće po istom kolovozu iz suprotnog smera vrši po pravilima: a) preticanja. 25. pešak koji namerava da preĊe preko kolovoza: a) dužan je da propisanim znakom upozori vozače koji nailaze na svoje prisustvo. c) 80 km/h. c) dozvoljeno je. 19.* *Upisati: koliko metara 26. a po potrebi zaustavi vozilo ako to zahtevaju razlozi bezbednosti. 130 . 24. b) dozvoljeno je. u smislu odredaba propisa obavezan je da: a) zaustavi vozilo.18. Dozvoljeno je da teret na prikljuĉnom vozilu preĊe spoljnu ivicu svetla za oznaĉavanje vozila: a) najviše do ivice tovarnog sanduka. Pre nego što stupi na kolovoz. 22. b) obilaženja. Vozaĉ koji sustigne kolonu vozila pod pratnjom. 27.500 kg. b) naredbi ovlašćenog lica. o trošku vlasnika vozila. bez posebnog znaka ili nareĎenja lica iz pratnje. 20. c) za onu širinu koja ne umanjuje stabilnost vozila. b) 70 km/h. Kad naredba ovlašćenog lica koje kontroliše saobraćaj odstupa od znaĉenja saobraćajnog znaka. 21. Brzina kretanja teretnog vozila ĉija dozvoljena teţina prelazi 7. c) sopstvenoj proceni sobraćajne situacije. s tim što organ snosi troškove uklanjanja.

Propisano je da na vozilu moraju biti ukljuĉena odgovarajuća svetla: a) od prvog sumraka do potpunog svanuća. c) trbušnih organa. b) po proceni vozača. b) nema uticaja na potrošnju goriva u vožnji. Stanje pneumatika (guma) na vozilu: a) utiče na ekonomičnost potrošnje goriva u vožnji. b) samo na izdržljivost u vožnji. Kod metode veštaĉkog disanja »usta na usta« i »usta na nos« potrebno je: a) zabaciti glavu povreĎenog unazad. Nemogućnost pokretanja nogu je znak povrede: a) kičmene moždine. Pritiskom na komandu radne koĉnice nastaje efikasno usporavanje vozila: a) u istom trenutku. b) otvorite prozore i usporite vožnju. c) utiče na ekonomičnost potrošnje goriva u vožnji samo pri ekstremno velikim brzinama. c) zaustavite vozilo i izaĎete. 34. 33. 29. b) nakon izvesnog intervala vremena. brzine) i stepen kritiĉnosti se kod vozaĉa: a) smanjuje usled uzimanja droge. c) jednovremeno sa aktiviranjem komande samo kod mehaničke kočnice. 36. 30. c) nezantno menja ukoliko uzimanje droge ne izazove promene krvnog pritiska ili telesne temperature. c) noću i danju ako se vozilo iz posebnih razloga kreće brzinom većom od dozvoljene. 32. 35. Potrebno je da: a) uključite sistem za ventilaciju i nastavite vožnju. zavisno od uslova saobraćaja. Vozaĉ koji namerava da znatnije smanji brzinu kretanja bezbedno postupa ako: a) ubaci ručicu menjača u niži stepen prenosa. 131 . b) Odložiti voĎnju i obratiti se lekaru. Neposredno pre poĉetka voţnje dobili ste jak bol iza grudne kosti sa trnjenjem leve ruke. b) povećava se ako se droga uzima uz alkohol. Sposobnost procenjivanja situacije (razdaljine. 31. c) istovremeno sa aktiviranjem kočnice zakrene prednje točkove za odreĎeni ugao. U toku voţnje osetili ste znake trovanja ugljen-monoksidom. b) postaviti glavu povreĎenog u idealno ravan položaj. c) Smatrati da je bol prolazan i započeti vožnju. Kako postupiti? a) Uzeti lek protiv bolova i krenuti na vožnju. c) na izdržljivost u vožnji. b) grudnog koša. 37.28. kao i danju u uslovima smanjene vidljivosti. c) pognuti unapred glavu povreĎenog. b) čini to na način koji ne ugrožava i ne ometa u većoj meri druge vozače koji se kreću iza njega. Nepravilna ishrana utiĉe nepovoljno: a) na psihofizičko stanje za vožnju.

u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) putem sa pravom prvenstva prolaza b) sporednim putem c) preko ukrštanja puteva iste vaţnosti 3. ali je obavezan da propusti biciklistu 7. Putnički automobil kreće se unazad propisno. Putnički automobilobavezan je da se zaustavi. u situaciji kao na istoj slici: a) propisno b) nepropisno c) propisno. Putnički automobil pretiče autobus. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) ispred zaustavne linije koja je obeleţena na koovozu b) neposredno ispred raskrsnice c) na mestu gde vozač oceni da ne ometa saobraćaj 5.TEST 8 1. Nije dozvoljeno da teretno motorno vozilo vuče dva priključna vozila: a) u naseljenom mestu b) na putu van naselja savelikim uzduţnim nagibom c) na auto-putu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila 9. u situaciji kao na slici: a) propisno b) nepropisno c) na mestu gde je parkiranje zabranjeno postavljenim saobraćajnim znakom 10. u situaciji prikazanoj kao na istoj slici. u situaciji kao na slici: a) pravilno b) nepravilno c) saobraćajnom trakom koja je namenjena kretanju vozila iz suprotnog smera 6. u situaciji kao na slici: a) samo putnički automobil b) samo teretni automobil c) i putnički i teretni automobil 4. Teretni automobil parkiran je. ali je obavezan da propusti teretni automobil 2. putanjom označenom: a) brojem 1 b) brojem 2 132 . u situaciji kao na slici: a) propisno b) nepropisno c) propisno. na mestu gde je preticanje: a) dozvoljeno b) zabranjeno c) dozvoljeno uz posebnu opreznost 8. Putnički automobil skreće. Teretni automobil kreće se. Motociklista je dužan da propusti. u situaciji kao na slici. Putnički automobil kreće se. Teretni automobil kreće se.

na kolovozu: a) razdvaja dvosmerni kolovoz po smerovima b) obleţeava ivicu kolovoza ili mesto ukrštanja 15. označava: a) zabranu prolaza b) mesto ukrštanja puta i pruge u nivou c) raskrsnicu ili drugo mesto na putu gde je dozvoljen prelaz uz posebnu opreznost zbog odreĎene opasnosti 16.11. 5. Razdelna linija na istoj slici. Prestanak ograničenja brzine od 60 km/h Mesto na kom se nalazi kafana Broj puta. Svetlosni saobraćajni znak žutog trepćućeg svetla i znak žutog neprekidnog svetla na semaforu za vozače ima: a) isto značenje b) različito značenje c) suprotno značenje 17. 12. 3. ZNAČENJE ZNAKOVA 1. Razdelna linija na slici je označena slovom: a) A b) B c) C 14. 13. 8. Početak puta rezervisanog samo za saobrćaj motornih vozila Opasna krivina udesno Zabrana stupanja na uski deo puta pre nego što proĎu vozila iz suprotnog smera. Obavezan smer kojim se vozila moraju kretati Završetak auto-puta. 133 . 2. 4. 6. kao na slici. 7. Trepćuće (prekidajuće) žuto svetlo.

Niz vozila koji se kreće istom saobraćajnom trakom i u istom smeru. 26. b) naredbi milicionara. c) samo kad prelazi preko kolovoza. Obaveza pešaka da pre stupanja na kolovoz obrati paţnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se pribliţavaju propisana je: a) i kada prelazi preko kolovoza na obeleženom pešačkom prelazu. 22. b) velika svetla za osvetljavanje puta. b) samo ako prelazi preko kolovoza van pešačkog prelaza. c) ostavljanja vozila bez nadzora duže od 30 minuta. 20. na obeleženom ili neobeleženom pešačkom prelazu van naseljenog mesta. čiji je broj ograničen samo vučnom silom vozila. Odredbe propisa o prvenstvu prolaza se ne primenjuju na vozila vatrogasne sluţbe: a) kad posebnim ureĎajem daju propisane svetlosne i zvučne znake b) ako su otežani uslovi saobraćaja. prema propisima o bezbednosti saobraćaja je ________________ vozila. b) samo parkiranja. 23. c) priključna vozila. Kad se naredba milicionara koji reguliše saobraćaj razlikuje od obaveza vozaĉa propisanih pravilima saobraćaja. Vozaĉ putniĉkog automobila: a) obavezan je da veže sigurnosni pojas.* *Upisati: koliko kilometara na čas. Odstojanje izmeĊu neispravnog vozila. koje se vuĉe pomoću krute veze (rude) i vozila koje ga vuĉe: a) ne sme da iznosi manje od 3 m. 21. c) zavisi od dužine vučnog i vučenog vozila. c) oborena svetla za osvetljavanje puta. b) najviše tri priključna vozila. pri ĉemu su brzine kretanja vozila i postupanja vozaĉa meĊusobno uslovljeni i izmeĊu kojih ne moţe bez ometanja ući drugo vozilo. Vozilu za prevoz tereta dozvoljeno je da budu pridodata: a) najviše dva priključna vozila.* Upisati: naziv. c) ako gustina saobraćaja ne ometa njihovo kretanje. 24. b) nije obavezan da veže sigurnosni pojas ukoliko bezbedno upravlja vozilom c) obavezan je da veže sigurnosni pojas samo pri vožnji u naseljenom mestu 134 . 25. vozaĉ je duţan da postupi po: a) pravilima saobraćaja. Na mestu na kome vozilo zaklanja postavljeni saobraćajni znak propisana je zabrana: a) zaustavljanja i parkiranja. Brzina vozila koje na putu vuĉe drugo neispravno vozilo ograniĉena je na ______ km/h.18. b) može da iznosi manje od 3 m. c) sopstvenoj proceni situacije. 27. Za osvetljavanje puta u tunelu koriste se: a) svetla za obeležavanje vozila. 19.

Osoba je iskrvarila. c) poremećaj ravnoteže. b) polusedećem položaju. 31. Da li joj treba dati teĉnosti? a) Da. 32. Rani znaci trovanja ugljen-monoksidom su: a) poremećaj opažanja i reagovanja. 37. 35. b) radi poboljšanja disanja povreĎenog pri gušenju. c) nemogućnost dogovora sa ostalim učesnicima. 33. Kad prelazi raskrsnicu krećući se putem sa pravom prvenstva prolaza. c) ležećem položaju na boku. Vozaĉ koji je uĉestvovao u saobraćajnoj nezgodi ima pravo da traţi liĉne podatke od oĉevidaca ako je posledica te nezgode: a) samo veća materijalna šteta. Kad se na vozilu aktivira radna koĉnica. b) neprekidno. PovreĊenog sa povredom karliĉne kosti transportujemo u : a) ležećem položaju na leĎima. b) istovremeno žmiganje svih pokazivača pravca na vozilu. Vozilo kod koga je neispravan ureĊaj za koĉenje moţe se vući pomoću: a) krute veze. s tim da odstojanje ne sme biti manje od 5 m. c) kao obavezan vid pružanja prve pomoći svakom teže povreĎenom licu. 34. c) bilo krute veze ili užeta. Pokazivaĉi pravca na vozilu funkcionišu ispravno ako daju svetlost: a) odreĎene učestalosti žmiganja. b) smrt ili povreda lica. b) Ne. c) Da ukoliko je pri svesti i nema unutrašnjih povreda organa za varenje. vozaĉ treba da obrati paţnju: a) samo na vozila koja imaju prvenstvo prolaza. b) na učesnike u saobraćaju na raskrsnici na pravcu kojim se kreće.28. 30. c) sa prekidima koji nisu manji od 1 minuta. c) stop-svetlo. Vozaĉ pod dejstvom alkohola ne sme da upravlja vozilom u saobraćaju na putu: a) samo ako pokazuje znake alkoholne poremećenosti. 36. sa savijenim nogama. b) ako je utvrĎeno da mu sadržina alkohola u krvi prelazi propisanu granicu ili pokazuje znake alkoholne poremećenosti. c) na saobraćajne znakove koji regulišu prvenstvo prolaza na raskrsnici. 135 . 29. b) užeta. ukljuĉuje se: a) kontrolna svetiljka u kabini vozila. b) povraćanje. c) samo ako je njegovo ponašanje nebezbedno. Masaţa srca koristi se: a) kao metoda oživljavanja.

u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) putem sa prvenstvom prolaza b) sporednim putem c) putem koji je iste vaţnosti kao i put sa kojim se ukršta. u situaciji prikazanoj na slici: a) samo vozilo sa pravom prvenstva prolaza b) samo zapreţno ovzilo c) i vozilo sa pravom prvenstva prolaza i zapreţno vozilo 4. Teretni automobil. Autobusu. ako se kreće brzinom pešačkog hoda 2. Putnički automobil nailazi na raskrsnicu. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) pravilno b) nepravilno c) nepotrebno. Putnički automobil koji se uključuje na auto-put u situaciji prikazanoj na slici: a) duţan je da se kreće trakom za prinudno zaustavljanje. Vozač putničkog automobila dužan je da propusti. 5. jer znak saobraćajnog milicionara dozvoljava da skrene udesno 7. u situaciji kao na slici: a) propisno b) nepropisno c) na prostoru koji je očigledno rezervisan za parkiranje teretnih automobila 10. a vozač autobusa je duţan da preĎe na susednu saobraćajnu traku 8. parkira se: a) propisno b) nepropisno c) propisno. dok autobus proĎe b) kreće se odgovarajućom trakom ali je obavezan da propusti autobus c) ima prvenstvo prolaza. u situaciji na istoj slici: a) propisno b) nepropisno c) propisno samo ako se kreće najvećom dozvoljenom brzinom 9. skretanje je: a) zabranjeno b) dozvoljeno c) dozvoljeno ukoliko ne ometa odvijanje saobraćaja na raskrsnici 6. Vozač putničkog automobila zaustavio je vozilo. Teretni automobil kreće se. u situaciji kao na slici. u situaciji kao na istoj slici. Putnički automobili parkirani su. ali je obavezan da propusti autobus 136 . u situaciji na istoj slici: a) odgovarajuću saobraćajnu traku b) saobraćajnu traku na kojoj je zabranjeno preticanje c) deo kolovoza namenjen kretanju vozila iz suprotnog smera 3. Motociklista se kreće.TEST 9 1. u situaciji kao na slici: a) propisno b) nepropisno c) propisno. Autobus koristi za preticanje.

Bolnica Zabrana saobraćaja u oba smera Završetak puta rezervisanog samo za saobraćaj motornih vozila Prostor koji je odreĎen ili posebno ureĎen za parkiranje vozila. 137 . Prestanak svih zabrana Broj meĎunarodnog puta. na putevima gde je mešovit saobraćaj najveća dozvoljena brzina kretanja je: a) 80 km/h b) 100 km/h 15. 7. 13. Svetlosni znak koji daje milicionar. crveno svetlo za učesnike u saobraćaju znači: a) slobodan prolaz b) zabranu prolaza c) zabranu prolaza. 4. Putokaz Prestanak zabrane preticanja za teška teretna vozila čija najveća dozvoljena teţina prelazi 3. osim za vozila koja skreću udesno 16. 2.5 t. 6. 8. Na raskrsnici. Saobraćajni znak na slici označava ograničenje najveće dozvoljene brzine na putevima u SRJ: a) za vreme drţavnih praznika b) prema vrsti puta u neprekidnom trajanju 14. 12. sredstvima koja se ručno koriste (baterijska lampa i slučno) mora biti: a) crvene boje b) bele boje c) bele ili crvene boje 17. ZNAČENJE ZNAKOVA 1. 3. 5. Prema ovom saobraćajnom znaku obaveštenja.11.

koji se ne moţe otvoriti iznutra.18. obaveza vozaĉa je da postupi: a) znaku milicionara b) saobraćajnom znaku c) sopstvenoj proceni situacije 20. »Propuštanje vozila« vozaĉ je duţan da izvrši u odreĊenim sluĉajevima. Kretanje vozila brzinom većom od 60 km/h na putu u naselju: a) dozvoljeno je uvek kada je veća brzina dozvoljena b) dozvoljeno je samo na delu magistralnog puta koji prolazi kroz naselje c) može se dozvoliti samo saobraćajnim znakom 22. Deo površine namenjen prvenstveno za saobraćaj vozila je prema propisima o bezbednosti: a) kolovoz b) sobraćajnica c) saobraćajna površina 19. Kad se znak milicionara koji reguliše saobraćaj razlikuje od znaĉenja saobraćajnog znaka koji je na istom mestu postavljen. Odredbe propisa o prvenstvu prolaza se ne primenjuju na vozila sluţbe hitne pomoći: a) ako gustina saobraćaja ne ometa njihovo kretanje b) kad propisanim ureĎajima daju propisane svetlosne i zvučne znake c) ako su otežani uslovi saobraćaja 23. Kad se zaustavi na kolovozu puta sa dve saobraćajne trake vozilo kojim se prevoze deca. Obaveza da se na vuĉno i vuĉeno vozilo postavi sigurnosni trougao propisana je: a) ako se skup vozila kreće na dužoj relaciji b) uvek kad se vuče neispravno vozilo c) samo ako se u neispravnom vozilu prevoze putnici 26. 138 . Propisima je odreĊeno da na vozilu koje se parkira na uzbrdici prednji toĉkovi treba da budu okrenuti prema: a) bilo kojoj ivici kolovoza b) sredini kolovoza c) desnoj ivici kolovoza 27. Dozvoljeno je da se u zatvorenom prostoru motornog vozila. prevoze lica samo: a) u jednom pravcu b) u vozilima organa unutrašnjih poslova. za vreme dok deca ulaze i izlaze iz vozila vozaĉ koji dolazi u susret: a) dužan je da zaustavi vozilo b) obavezan je da se kreće smanjenom brzinom c) dužan je da pravovremeno upotrebi propisani zank upozorenja. *Upisati: na koliko metara 24. prema sopstvenoj proceni c) uklanjanjem vozila sa kolovoza 21. prema propisima o bezbednosti saobraćaja: a) vodeći računa da vozač drugog vozila ne mora naglo da menja pravac ili brzinu kretanja b) najbezbednije. Vozaĉ je duţan da preĊe sa velikih na oborena svetla pri mimoilaţenju sa drugim vozilom najkasnije na udaljenosti od _____ m. organa pravosuĎa i oružanih snaga SRJ c) ako je takav način bezbedniji za lica koja se prevoze 25.

b) dva lica. Prelom kljuĉne kosti: a) ne sme se imobilisati priručnim sredstvima. c) Odložiti vožnju i obratiti se lekaru da utvrdi razlog vrtoglavice. c) od ukupnih uslova saobraćaja. Ugljen-monoksid štetno deluje na vozaĉku sposobnost oštećujući nervne ćelije i izazivajući: a) poremećaj u opažanju i pravovremenom reagovanju u vožnji. c) najmanje koliko ukupno iznosi dužina vučnog i vučenog vozila.28. zatezanjem ramena unazad. osim u otežanim uslovima vožnje. b) naglu muku i povraćanje. b) Ne. c) dodatnom napravom. 139 . Da li je dozvoljeno korišćenje pneumatike sa ekserima u voţnji na putu? a) Da. c) Ne. uz veštačko disanje. Da li se kod nje primenjuje spoljna masaţa srca? a) Da. Vozaĉ moţe da kontroliše da li su ukljuĉeni pokazivaĉi pravca na motornom vozilu: a) pomoću optičke ili zvučne kontrolne naprave. bez obzira ko je prouzrokovač. Kako treba postupiti? a) Uzeti lek i započeti vožnju. b) najmanje 5 m. c) licima koja su pretrpela štetu u saobraćajnoj nezgodi izuzev prouzrokovaču štete. Neposredno pre poĉetka voţnje dobili ste vrtoglavicu. na bilo koji način. 29. 32. b) Ne. 31. b) isključivo osmatranjem pokazivača iz vozila. b) samo od brzine vozila koje pretiče. c) jedno ice. Osoba je u nesvesti. 34. c) Da. 35. c) poželjno je imobilisati samo kod otvorenog preloma. b) imobiliše se priručnim sredstvima pomoću dve trouglaste marame. 33. 36. uključujući i brzinu kretanja vozila. Prilikom izvlaĉenja povreĊenog sa prelomom kiĉme iz vozila mora uĉestvovati najmanje: a) četiri lica. 30. Duţina puta potrebnog za bezbedno preticanje zavisi: a) samo od brzine vozila koje vrši preticanje. b) samo putnicima u vozilima koja su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi. U sluĉaju saobraćajne nezgode šteta se nadoknaĊuje trećim licima po osnovu osiguranja sopstvenika motornog vozila od odgovornosti: a) svim učesnicima u saobraćajnoj nezgodi. b) Smatrati da je vrtoglavica prolazna i započeti vožnju. c) grčeve u mišićima ruku i nogu. 37. koja se ugraĎuje u vozilo po zahtevu korisnika. samo na pogonskim točkovima. Odstojanje izmeĊu vozila koja se vuku pomoću krute veze moţe da iznosi: a) manje od 3 m.

putničkom automobilu i motociklu 4. koji je prinuĎen da zaustavi vozilo na auto-putu. jer kretanje unazad na auto-putu nije dozvoljeno 8. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) ne sme da napusti vozilo b) obavezan je da vozilo posebno zaštiti barijerom c) duţan je da preduzme potrebne mere da vozilo što pre ukloni sa kolovoza 9. 5. Preticanje kolone vozila je: a) dozvoljeno b) zabranjeno c) dozvoljeno.TEST 10 1. U situaciji prikazanoj na slici parkiran je nepropisno: a) samo putnički automobil b) samo teretni automobil c) i putnički i teretni automobil 10. Vozač putničkog automobila. u situaciji prikazanoj na slici: a) zabranjeno saobraćajnim znakom b) zabranjeno prema oznakama na kolovozu c) dozvoljeno 6. Putnički automobil vrši polukružno okretanje na mestu gde je to: a) dozvoljeno b) zabranjeno c) dozvoljeno. Vozač motocikla. Prema svetlima na semaforu. osim ako se u koloni kreću i vozila sa prikolicom 7. prolaz preko raskrsnice dozvoljen je: a) samo motociklu b) samo putničkom automobilu i autobusu c) autobusu. ako time ne ometa saobraćaj na raskrsnici 140 . Kombi vozilo kreće se unazad u situaciji kao na slici: a) propisno b) nepropisnom saobraćajnom trakom c) nepropisno. samo ako okretanje moţe da se izvrši bez manevrisanja 2. Vozač motocikla u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) obavezan je da zaustavi vozilo i da sačeka promenu svetla na semaforu b) moţe da izvrši skretanje pošto propusti pešake c) ima prvenstvo prolaza u odnosu na pešake. Pešak prelazi preko kolovoza u situaciji na istoj slici: a) propisno b) nepropisno c) propisno. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) duţan je da propusti putnički automobil b) ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na putnički automobil c) obavezan je da zaustavi vozilo dok putnički automobil završi započetu radnju 3. Teretni automobil vrši preticanje na mestu gde je preticanje.

Ograničenje brzine kretanja na 60 km/h. Prestanak zabrane preticanja svih vozila na motorni pogon osim motocikla bez prikolice i bicikla sa motorm na dva točka 16. ZNAČENJE ZNAKOVA Blizina prelaza preko ţelezničke pruge u nivou. Saobraćajni znak na istoj slici je: a) znak obaveštenja b) znak izričite naredbe 15. koji nije obezbeĎen branicima ili polubranicima 10. znače: a) slobodan prolaz preko raskrsnice b) upozorenje učesnicima u saobraćaju na skori prestanak zabrane prolaza i pojavu zelenog svetla c) upozorenje učesnicima u saobraćaju na skoru pojavu crvenog svetla 16. prikazanom na slici. Saobraćajni znak sa dopunskom tablom na slici označava da: a) na 500 metara od znaka prestaje auto-put i počinje deonica sa jednim kolovozom b) sledećih 500 metara puta nije izgraĎeno kao auto-put 14. Teren za boravak u prikolicama 11.11. Blizina tunela na putu. Raskrsnica 12. 14. 13. Pravac puta za naseljeno mesto ispisano na znaku 141 . 9. 12. Svetla na semaforu. Kad milicionar maše baterijskom lampom na kojoj svetli crveno svetlo. vozač je obavezan da: a) zaustavi vozilo b) ubrza kretanje c) uspori kretanje 17. 13. Najmanje odstojanje izmeĎu vozila u kretanju koga se vozači moraju pridrţavati. 15.

Teret na prednjoj strani vozila ne sme da preĊe: a) najudaljeniju tačku za više od 1 m. Na mostu je zabranjeno: a) samo parkiranje. c) na vučno vozilo sa prednje. da spreĉi neovlašćeno lice da vozilo stavi u pokret je: a) da zatvori prozore. uzme sa sobom ključeve od vozila i za stavljanje motora u pokret. Prolaţenje vozilom pored zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće je radnja vozilom koje se prema propisima o bezbednosti saobraćaja naziva ______________________. Kad se vuĉe neispravno motorno vozilo. iznosi _______ km/h. b) kad posebnim ureĎajima daju propisane svetlosne i zvučne znakove. aktivira ureĎaj za obezbeĎenje vozila od kraĎe. b) najmanje 20m na putu van naselja i 5m u naseljenom mestu. c) ako gustina saobraćaja ne ometa kretanje ovih vozila. zaključa vrata.* *Upisati: koliko kilometara na čas 27. Dozvoljena brzina putniĉkog automobila na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. c) dovoljno da uvek omogućuje preticanje ostalim vozilima. c) znači da je vozaču ostavljeno da sam odluči kako će da postupi ako se značenje oznaka i pravila saobraćaja razlikuju. 22. Oborena svetla za osvetljavanje puta upotrebljavaju se noći pri mimoilaţenju sa drugim vozilom: a) uvek u saobraćaju na putu. c) samo ostavljanje vozila bez nadzora.18. postavlja se sigurnosni trougao: a) samo na vozilo koje vuče. b) obavezuje vozača da postupi po saobraćajnom znaku. Propisana obaveza vozaĉa. b) da vozilo parkira na mestu koje je odgovarajuće obezbeĎeno. b) samo na vučeno vozilo. b) samo u naselju ako je put dovoljno osvetljen. Odstojanje iza drugog vozila u saobraćaju treba da bude: a) dovoljno da ne ugrožava bezbednost saobraćaja. 25. 142 . 19. 23. kad ostavlja vozilo na putu. *Upisati naziv radnje 24. c) da aktivira parkirnu kočnicu ili okrene prednje točkove ka ivičnjaku. b) zaustavljanje i parkiranje. c) na svim putevima. Obaveza kojom se saopštava vozaĉu propisanim saobraćajnim znakom: a) ne sme da se razlikuje od opštih pravila kretanja. prema opštem ograniĉenju brzine. 26. a na vučeno vozilo sa zadnje strane. c) širinu vozila. Odredbe propisa o prvenstvu prolaza se ne primenjuju na vozila oruţanih snaga SRJ: a) ako su otežani uslovi saobraćaja. osim na putu koji je rezervisan za saobraćaj motornih vozila. b) najvišu tačku. 21. 20.

c) odmah staviti hladnu oblogu da se otok ne poveća. c) što obilnije. b) bez boje. 31. b) nekoliko sekundi. 36. četiri ili više točkova. b) u slučaju neposredne opasnosti. b) makar približno namestiti u prirodni položaj iščašeni zglob. 33. c) nekoliko časova. c) izrazito tamne boje. Ovaj gas je: a) oštrog. osim: a) ako blagovremeno uključi stop-svetla. Vozaĉ ne sme da naglo smanji brzinu kretanja vozila. jer se postiže ušteda goriva. b) u nekoliko manjih obroka. koji štetno utiĉe na vozaĉku sposobnost. b) samo na motociklu. 35. c) samo na teretnom motornom vozilu. 143 . b) izvući povreĎene iz vozila i zatim ih detaljno pregledati. c) ukazati pomoć prvo deci pa ostalima. b) bezbedno ako je ručica menjača u odgovarajućem stepenu prenosa. Vozaĉ kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje ne sme da otpoĉne upravljanje vozilom pod uticajem alkohola: a) uopšte dok vrši poslove tog zanimanja b) samo ako su očigledni zanci alkoholne poremećenosti c) samo ako je veća sadržina alkohola u krvi od dozvoljene. Redosled prve pomoći je: a) pregledati povreĎene i ustanoviti vrstu i težinu povreda. 30. 29. c) na auto-putu ili ako brzina nije ograničena.28. Propisano je da se radna koĉnica aktivira: a) pritiskom na komandu koja mora da bude u odreĎenim granicama. mirisa i ukusa. Za vreme duţe voţnje preporuĉuje se uzimanje obroka hrane: a) samo jednom. kiselog mirisa i ukusa. Kretanje na nizbrdici sa iskljuĉenim radom motora je: a) poželjno. c) nebezbedno. b) istog momenta kada se dodirne komanda. Crvena kontrolna lampa na instrument-tabli sluţi da upozori vozaĉa da su istovremeno ukljuĉeni svi pokazivaĉi pravca: a) na motornim vozilima sa tri. 34. 37. U vozilu ima više povreĊenih. Ugljen-monoksid je otrovan gas. 32. Kog išĉašenja zgloba neophodno je: a) izvršiti imobilizaciju povreĎenog zgloba. c) pri najmanjem dodiru komande. Po prestanku rada srca i disanja smrt kod povreĊenog nastupa nakon: a) 5 do 7 minuta.

8. Ukupna teţina lica koja se prevoze u teretnom vozilu u prostoru za smeštaj tereta ne sme da prelazi 70% nosivosti vozila i za svako lice mora da bude obavezno sedište širine najmanje od _________ cm. Klinasti podmetaĉi su obavezna oprema za: a) sva teretna vozila b) teretna vozila najveće dozvoljene težine preko 5 tona c) ona teretna vozila koja zbog tehničke neispravnosti mogu ostati u kvaru Tehniĉki normativi efikasnosti koĉionih sistema motornih i prikljuĉnih vozila: a) propisima nisu utvrĎeni b) propisani su samo za motorna vozila c) propisani su i za motorna i za priljučna vozila Vozaĉ kome je dozvoljeno da upravlja motornim vozilom uz nošenje naoĉara obavezan je da nosi naoĉare: a) uvek kad upravlja vozilom b) samo kada je vidljivost smanjena c) prema uputstvima lekara U autobusu koji vrši javni prevoz moţe se prevoziti onoliki broj lica: a) čija ukupna težina ne prelazi 70% nosivosti vozila po tehničkoj dokumentaciji b) čija težina. izuzetno i udruženja graĎana Motorno vozilo kojim se vrši prevoz opasnih materija mora u opremi imati dve zastavice: a) crvene boje b) žuto-bele boje sa crnom ivicom c) narandžaste boje sa crnom ivicom Ako je za vreme prevoţenja opasnih materija vozaĉ prinuĊen da se udalji da li sme ostaviti vozilo? a) Ne sme ni u kom slučaju. Javni prevoz mogu vršiti pod uslovima utvrĊenim zakonom: a) organizacije udruženog rada čiji je predmet poslovanja vršenje javnog prevoza b) samo organizacije udruženog rada koje poseduju vozni park c) samo društvene organizacije. 3. 4. ne umanjuje stabilnost vozila 2. 10. nakon upraljanja vozilom u ukupnom trajanju od 8 ĉasova u toku 24 ĉasa mora da ima neprekidan odmor od najmanje _____ ĉasova. c) Sme. samo ako vozilo ostavi pod nadzorom suvozača ili pratioca. 144 . 11. 5. 9. Vozaĉ autobusa. 7. ali samo u naselju. b) Sme. po oceni vozača.PITANJA ZA »C« KATEGORIJU 1. 6. Propisima je utvrĊeno da se upravljanje vozilom smatra neprekidnim ukoliko vozaĉ nije imao prekid u voţnji od najmanje: a) pola časa b) jednog časa c) pet časova Traktor koji vuĉe prikljuĉno vozilo kojim se vrši prevoz lica ne sme se kretati brzinom većom od _________ km/h.

Skupni prevoz prikljuĉnim vozilom koji vuĉe traktor moţe se vršiti: a) izuzetno b) uvek kada je to potrebno c) samo na osnovu posebnog odobrenja organa unutrašnjih poslova 145 . kako u naselju tako i van naselja 15. samo na kraćim relacijama. Vozilo kojim se vrši linijski prevoz bez prethodno izvršenog upisa reda voţnje u registar moţe biti: a) oduzeto od organizacije udruženog rada koja vrši prevoz lica b) isključeno iz saobraćaja oduzimanjem saobraćajne dozvole c) isklučeno iz saobraćaja lišavanjem slobode vozača. prevoz lica je: a) zabranjen b) dozvoljen samo izuzetno c) dozvoljen samo na kraćim relacijama 13. Gabaritna svetla su obavezna za: a) sva teretna vozila b) motorna i priključna vozila čija visina prelazi 2. Da li se u teretnim motornim vozilima u prostoru za smeštaj tereta smeju prevoziti skupno lica mlaĊa od 14 godina? a) Da. Na teretnom vozilu u prostoru odreĊenom za smeštaj tereta: a) nije dozvoljeno da se prevoze lica b) može se prevoziti najviše 5 lica koja rade na utovaru ili istovaru tereta c) mogu se prevoziti lica bez ograničenja ako je ugraĎen nosač cerade i cerada sa dva otvora z ventilaciju 20. samo uz pratnju punoletnog lica.8 m c) sve autobuse 18. b) Da. Parkirna koĉnica mora da obezbedi nepokretnost celog skupa vozila na putu pod nagibom od ________. Tokom duţe voţnje zamor se pojavljuje: a) iznenadno b) postepeno c) zavisno od individualnih karakteristika vozača iznenadno ili postepeno 19.12. 21. 14. Na teretnom motornom vozilu sa automatskim istovarivaĉem. 22. Ukupno trajanje upravljanja skupom vozila ĉija je najveća dozvoljena teţina prelazi 3500 kg u toku 24 ĉasa ne sme da preĊe ______ ĉasova. c) Ne. 17. 16. Vozilo kojim se prevoze opasne materije ne sme: a) da se zaustavi na kolovozu puta i da se parkira u naselju b) da se zaustavi niti parkira na kolovozu u naselju c) da se zaustavi niti parkira na kolovozu puta. Brzina kretanja vozila koji se prevoze opasne materije ne sme da preĊe ni u kom sluĉaju _________ km/h.

jedan za gašenje požara na motoru. a drugi na tovaru c) tri vatrogasna aparata. 32. a dva na tovaru 25. Za vozila koja vuku prikolicu najveće dozvoljene teţine preko 7 tona usporaĉ za dugotrajno usporavanje je: a) obavezan b) nepotreban ako je ugraĎena inerciona kočnica c) koristan samo ako se vozilo upotrebljava u dugim relacijama 27. Ako se teretnim vozilom vrši skupni prevoz. obavezno je da tim vozilom upravlja vozaĉ: a) »D« kategorije b) koji je najmanje tri godine upravljao vozilom »C« kategorije c) sa vozačkim stažom od najmanje 10 godina 146 . Na kojoj udaljenosti se iza zaustavljenog vozila. Na motornom ili prikljuĉnom vozilu mogu se prevoziti lica samo u onom broju koji je oznaĉen u: a) saobraćajnoj dozvoli b) fabričkoj dokumentaciji koju sa sobom nosi vozač c) putnom listu koji je propisano overio vozač 30. koje prevozi opasne materije. Vozilu za prevoz tereta na auto-putu moţe biti pridodato: a) samo jedno priključno vozilo b) najviše dva priključna vozila c) onoliko prilkjučnih vozila koliko je odreĎeno fabričkom dokumentacijom 31. tako da ih vozači koji nailaze mogu blagovremeno uočiti b) na udaljenosti do 50 m c) na udaljenosti od najmanje 50 metara i to tako da vozači koji nailaze mogu videti sa udaljenosti od najmanje 150 metara 26. jedan za gašenje požara na motoru.23. Kod spregnutih vozila ukupna masa prikolice moţe biti veća od mase vuĉnog vozila za ______%. Zabranjeno je da vozilom u saobraćaju upravlja pod dejstvom psihoaktivnih lekova vozaĉ: a) motornog vozila bilo koje kategorije b) motornog vozila samo »C« i »D« kategorije c) samo »D« kategorije kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje 29. *Upisati: koliko procenata 28. Motorno vozilo kojim se vrši prevoz opasnih materija mora u opremi imati najmanje: a) jedan vatrogasni aparat b) dva vatrogasna aparata. Propisima je odreĊeno da se upravljanje vozilom smatra neprekidnim ukoliko vozaĉ nije imao prekid od najmanje ________ ĉasova. postavljaju znakovi odnosno svetiljke kojima se oznaĉava zaustavljanje na kolovozu? a) na dovoljnoj udaljenosti. Uslovi pod kojim se moţe vršiti javni prevoz putnika i robe na slobodnom drumskom saobraćaju putniĉkim automobilom: a) propisima nisu utvrĎeni b) utvrĎuju se u svakom pojedinačnom slučaju c) propisani su zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju 24.

Vozilo kojim se prevoze opasne materije mora na gornjim uglovima zadnje strane vozila imati dva okrugla svetla: a) žute boje b) crvene boje c) narandžaste boje 36. Prevoz lica i stvari moţe se vršiti: a) samo kao javni prevoz b) samo kao javni prevoz za sopstvene potrebe c) kao javni prevoz ili kao prevoz za sopstvene potrebe 147 . Najmanja dubina šare panumatika za autobuse i teretna vozila: a) mora da iznosi najmanje 2 mm b) propisima nije utvrĎena c) propisana je samo za pneumatike za zimske uslove vožnje 38. c) Tri. za koju oceni da je najbezbednija b) samo dve saobraćajne trake uz desnu ivicu kolovoza c) treću saobraćajnu traku samo za preticanje 41. b) Ne. mora pre poĉetka svakog radnog dana da ima neprekidno odmor od najmanje _______ ĉasova. 39. Koliko znakova za obeleţavanje zaustavljenog vozila na kolovozu mora imati motorno vozilo kojim se prevoze opasne materije? a) Jedan. 42. c) Zavisi od individualnih karakteristika vozača. kada je opterećeno do najviše dozvoljene teţine. 37. Na auto-putu sa tri ili više saobraćajnih traka vozaĉ skupa vozila ĉija duţina prelazi 7 metara sme da koristi: a) samo jednu saobraćajnu traku. Vozaĉ teretnog vozila ĉija najveća dozvoljena teţina prelazi 3500 kg. ako neprekidno upravlja vozilom duţe od 5 ĉasova. na putu pod nagibom od _______ stepeni. b) Dva. Da li alkohol i kafa povoljno utiĉu na odstranjivanje zamora? a) Da. Parkirna koĉnica prikljuĉnog vozila deluje efikasno ukoliko obezbeĊuje njegovu nepokretnost. Korisna nosivost teretnog motornog vozila kojim graĊanin moţe vršiti javni prevoz u slobodnom drumskom saobraćaju: a) propisima nije ograničena b) ograničena je zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju na 2 t c) ograničena je na 3500 kg 34. Vuĉenje natovarenog teretnog vozila: a) nije dozvoljeno b) dozvoljeno je do prvog mesta pogodnog za pretovar c) nije dozvoljeno samo noću i u uslovima smanjene vidljivosti 40.33. 35.

nakon upravljanja vozilom u ukupnom trajanju od 8 ĉasova u toku 24 ĉasa. Prevoz lica na prikljuĉnom vozilu koje vuĉe teretno vozilo: a) nije dozvoljen b) dozvoljen je samo ako vozilom upravlja vozač sa vozačkim stažom od najmanje 5 godina c) dozvoljen je bez ograničenja 50. Vozaĉu će se izreći novĉana kazna ukoliko ne ukloni sa kolovoza predmete: a) za koje je mogao da oceni da ometaju saobraćaj b) koji sa njegovog vozila padnu ili ih je ostavio prilikom zaustavljanja c) na koje naiĎe u vožnji samo na putu van naselja. Teretno motorno vozilo kojim se vrši skupni prevoz ne sme se kretati brzinom većom od ________ km/h. 49. Da li kafa. 148 . Prevoz opasnih materija na traktoru sa prikolicom ili teretnom triciklu sa motorom: a) ne sme se vršiti b) sme se vršiti c) sme se vršiti samo na putevima van naselja 45. mora pre poĉetka svog radnog dana da ima neprekidan odmor od najmanje: a) 10 časova b) 12 časova c) 15 časova 52. c) Ne. Vozaĉ skupa vozila ĉija najveća dozvoljena teţina prelazi 3500 kg.43. Tahograf registruje podatke o: a) brzini. Vozilo kojim se prevoze opasne materije mora na gornjim uglovima prednje strane kabine imati dva okrugla svetla: a) žute boje b) crvene boje c) narandžaste boje 46. njihov uticaj je neznatan. ĉaj ili drugi osveţavajući napici otklanjaju zamor? a) Da. Konstrukcija koĉionog delovanja kod: a) mehaničkog prenosa b) hidrauličnog prenosa c) vazdušnih kočnica ureĊaja obezbeĊuje najpovoljniju ujednaĉenost 48. b) Ne. 51. vremenu vožnje i preĎenom putu b) raspoloživom pritisku pneumatske kočnice c) pritisku pneumatika (guma) na vozilu 47. U vozilo kojim se vrši linijski prevoz ukrcavanje i iskrcavanje putnika moţe se vršiti: a) na bilo kom mestu b) samo na odreĎenim stanicama ili stajalištima c) samo na polaznoj odnosno krajnjoj stanici 44.

Zamor se ostranjuje najbolje: a) odmorom b) lekovima c) kafom 59. prevoze pojedinaĉno lica mlaĊa od 14 godina? a) Da. 149 .53. Propisano je da se u upravljanju autobusom na relacijama preko 500 km vozaĉi smenjuju najdocnije: a) na jedan čas vožnje b) na svakih 100 km preĎenog puta c) posle osam časova ukupnog trajanja vožnje odnosno posle preĎenih 500 km puta 62. ojačane lancima c) homo-kinetičkog zgloba 57. Da li je dozvoljeno da se u teretnom vozilu. u prostoru za smeštaj tereta. uz pratnju punoletnog lica. Tehniĉki pregled motornih i prikljuĉnih vozila kojima se vrši javni prevoz vrši se svakih __________ meseci. vanlinijski c) kao linijski ili kao slobodan vanlinijski 54. 61. samo u naselju i na kratkim relacijama. Spajanje vuĉnog i prikljuĉnog vozila ostvaruje se pomoću: a) osovine za spajanje ureĎaja i osigurača koji sprečava razdvajanje spojenih vozila b) krute veze. b) Ne. Motorno vozilo kojim se vrši prevoz radioaktivnih materija obeleţava se posebnim listicama koje se postavljaju: a) na prednje vetrobransko staklo b) samo na prednjoj i zadnjoj strani vozila c) na vrata kabine i spoljne zidove karoserije 55. 60. Za vreme prevoza opasnih materija u vozilu mogu se nalaziti: a) samo vozač. suvozač i pratilac b) samo vozač i suvozač c) druga lica osim vozača samo ako ima mesta u vozilu 56. Prenošenje sile koĉenja od komande do koĉionih površina ostvaruje se najbrţe kod: a) mehaničke kočnice b) hidraulične kočnice c) parkirne kočnice 58. Za upravljanje teretnim vozilom kojim se vrši skupni prevoz lica pored vozaĉke dozvole te kategorije vozaĉ mora imati: a) položen stručni ispit za kvalifikovanog vozača b) vozački staž od najmanje 3 godine na upravljanju vozilom te kategorije c) ukupan vozački staž od najmanje 10 godina. c) Da. Javni prevoz moţe se vršiti: a) samo kao linijski b) samo kao slobodan.

63. Tokom voţnje potrebno je praviti odmore od 10 do 15 minuta i tada se vozaĉu preporuĉuje: a) san b) odmaranje u vozilu c) fizička aktivnost van vozila 69. samo na putevima van naseljenog mesta. sa servo-pojačivačem c) preko usporača za dugotrajno usporavanje 68. zavisno od uslova saobraćaja c) najviše dva priključna vozila. Da li je dozvoljen prevoz opasnih materija motornim vozilom za kombinovani prevoz lica i tereta? a) Da. Ako ispunjava propisane uslove. javni prevoz putnika i stvari motornim vozilom moţe vršiti graĊanin kome je to: a) osnovno zanimanje b) osnovno zanimanje ili dopunska delatnost c) dopunska delatnost radi zadovoljenja svojih potreba 64. 70. Vozilu za prevoz lica moze biti pridodato: a) samo jedno priključno vozilo b) jedno ili dva priključna vozila. Ukupno trajanje upravljanja teretnim motornim vozilom ĉija dozvoljena teţina prelazi 3500 kg ne sme da preĊe u toku 24 ĉasa: a) 5 časova b) 6 časova c) 8 časova najveća 72. Prevoz lica u prikljuĉnom vozilu sa automatskim istovarivaĉem koji vuĉe traktor: a) uvek je dozvoljen b) dozvoljen je samo kad je taj ureĎaj isključen c) nije dozvoljen 150 . 67. Vozilo kojim se prevoze opasne materije oznaĉava se sa zadnje i prednje strane po jednom pravougaonom tablom veliĉine 50 x 50 cm: a) narandžaste boje oivičene crnom ivicom b) žuto-bele boje oivičene crvenom ivicom c) crvene boje 66. Traktorom koji vuĉe prikljuĉno vozilo kojim se vrši prevoz lica ne sme se kretati brzinom većom od: a) 25 km/h b) 20 km/h c) 15 km/h 71. b) Ne. Tahograf je obavezan za motorna vozila najveće dozvoljene teţine preko ______ tona. c) Da. 65. samo u unutrašnjem saobraćaju. Vozila najveće dozvoljene teţine preko 10 t moraju imati prenosni mehanizam radne koĉnice koji omogućuje njeno aktiviranje: a) pomoću dva meĎusobno nezavisna izvora energije b) samo pomoću jednog izvora energije.

u istom prostoru: a) ne smeju se prevoziti lica. c) Ne. Da li vozaĉ odnosno pratilac prilikom prevoza opasnih materija mora imati uputstvo o posebnim merama bezbednosti koje se preduzimaju prilikom prevoza? a) Da. sa stalnom ili trepćućom svetlošću: a) narandžaste boje b) crvene boje c) narandžaste ili crvene boje 75. ako je položio ispit za kvalifikovanog vozača. u intervalu koji je propisan 78. 79. b) utvrĎuje se prema dozvoljenom opterećenju vozila i upisuje u saobraćajnu dozvolu c) odreĎuje se posebnim rešenjem za date uslove saobraćaja 80. Motorno vozilo kojim se vrši prevoz opasnih materija mora u opremi imati dve ruĉne baterijske lampe. 151 . Vozilom u linijskom prevozu ne mogu se bez pratioca prevoziti deca ispod _________ godina starosti. Aparat za gašenje poţara je obavezna oprema autobusa: a) samo u gradskom saobraćaju b) koji učestvuju u saobraćaju na putu c) samo u linijskom prevozu 77. Kod skupa vozila radno koĉenje prikljuĉnog vozila mora da obezbedi: a) istovremeno ili pre kočenja vučnog vozila b) neposredno posle kočenja vučnog vozila c) pre ili posle kočenja vučnog vozila. b) Ne. c) sme se prevoziti najviše 5 lica.73. b) smeju se prevoziti samo goniči stoke. 74. Ako se u teretnom vozilu u prostoru za smeštaj tereta prevozi stoka. 76. Alkohol u malim koliĉinama utiĉe: a) povoljno jer smanjuje zamor b) nepovoljno jer pogoršava sposobnost za bezbedno upravljanje vozilom c) povoljno samo kod vozača sa pojedinim srčanim oboljenjima. Broj mesta za stajanje u autobusu koji vrši javni prevoz: a) posebno se ne utvrĎuje ako je za svako lice obezbeĎen prostor od najmanje 50 3 cm . ako zna koju vrstu opasnih materija prevozi.

6-0-2.5-7-3. a a b c a c 32.6-3-2. a a a a a c 19.8-1-2.4-7-3. b b a b b a 2. b b a b c a 9. b b 100 a 40 a 27.0-3-65-0-2. b b b b a b 25.3-8-0. a b b b a a 6. a c a a a b 17. a 200 obila. b b c b b a 16. 120 c b 60 5 80 22. 6-4-3. c a a a a b 3. b b a c c a 4. b a c b a a 7. b b a b b a 15. a a c a b a 21. a a c b 12 b 33.5-0-10-4-6.0-0-20-4-0.2-4-07-3-0 0-1-4 0-7-8 kolona a a b a a a a c 40 c b a b a c 200 obilaženje a b b b b a a b 100 a a b a a a a a c c c a b c b b c b c b a a b a b a a a c a a a b 152 . a a a b a a 31.2-1-5.7-0-32-7-0 4-1-7 0-0-6 0-1-2 0-2-3 8-6-1 18.4-6-73-5-2 1-5-2 8-3-21-5 b b a a a a c b b b a a 8-0-1.0-7-3.2-1-4.6-7-8. c a c a c a 37. b a b b a b 5. b a a a b b 20.0-5-6. a b a a a c Test 7 b a c c a a b a a a 3-7-95-4-82-6-1 1-2-34-5 a b a a 5-3-07-0-12-6-80-0-4 c b c b a b a 3-5 a a a a b b a a a a b c Test 8 Test 9 Test10 b b a c a b b c c a a b a a c b a b b b c c b c b a c a b b 7-5-2.7-0-1. 12 a b a a a 28.3-6-4.8-4-0.4-5-11-3-4-6 5-1-2 2-3 6-1-4.5-8-0.6-2-1.6-7-85-1-2 3-4-6 2-5 1-4-5 4-5-3 5-4-31-2 12. a b a c a b 23.8-4-0.REŠENJA TESTOVA Pitanja Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 1.4-0-5. a b b a b a 34. c a b c a b 36.0-2-6. a a a a a b 14. a b a a b b 26. b b a a a c 11.4-1-33-1-5 1-5-2-6 5-4-35-3 1-4-6-2 2-5 1-2 13.7-3-5. a b c a b b 29. 3-8-6.0-3-7.4-6-3. b b a a c b 35.5-0-0.0-6-0.4-1-3.bele a c ženje 24. b c a b b b 8.5-0-45-0-1. 4-2-6. a b b c a a 10. a c a 30 a c 30.

a 38. a 40. b 45. b 53. 4. 2. b 50. a 69. 70 25. b 16. a 43. a 68. a 22. 75. 0. a 19. 5. a 21. a 66. a 39. b 44. 77. c 64. b 33. a 32. 50 62. b 49. a 61. b 48. a 13. a 56. b 42. a 59. b 27. 8. 72. 3. a 36. b 67. a 65. c 14. 74. c 55. c 52. 80. b 58. b 29. b 57. b 54. 9. a 47. 7. 50 37. b 28. c 6 a a a 5 a c a a 71.TAĈNI ODGOVORI NA PITANJA ZA »C« KATEGORIJU Odgovor Odgovor Odgovor Odgovor Odgovor Odgovor Odgovor Odgovor a b b a a b a b b a 153 Pitanje Pitanje Pitanje Pitanje Pitanje Pitanje Pitanje 1. b 34. 73. c 63. c 35. b 70. Pitanje . b 60. 10. c 30. a 24. a 18. a 11. 76. 8 31. 16 46. 25 12. 6. 10 51.5 41. 79. c 15. c 17. b 23. 45 20. 78. 8 26.

...................................................... 27 PRAVILA SAOBRAĆAJA .................... 73 VOZILA JAVNOG PREVOZA ...................................................... 67 KONTROLNE LAMPE ......................................................................................... 5 KATEGORIJE VOZILA .................................................................... 25 OZNAKE NA KOLOVOZU ........................................................................ 54 UKLJUĈIVANJE U SAOBRAĆAJ ............................................................ 70 I MOTOCIKLA ............................................................................................................................................ 60 ZVUĈNI I SVETLOSNI ZNACI.................. 40 SKRETANJE ......................................................... 6 VOZAĈ .... 19 DOPUNSKE TABLE ........................................................SADRŽAJ PREDGOVOR .......................................................................................................................................................................................... 36 KRETANJE VOZILA PO PUTU.......................................................................................................... 59 ODSTOJANJE IZMEĐU VOZILA................................................................................. 66 UPOTREBA SVETLA U SAOBRAĆAJU ................................................................................. 72 PREVOZ LICA MOTORNIM I PRIKLJUĈNIM VOZILIMA ............ 45 MIMOILAŢENJE .............................................. 59 VUĈENJE VOZILA ....................................... 39 OBAVEZE VOZAĈA PREMA PEŠACIMA ................................. 72 TERET NA VOZILU .............................................................................................................. 39 BRZINA KRETANJA........................................................................................................................................... 49 POLUKRUŢNO OKRETANJE ............................................ 70 PREKO ŢELEZNIĈKE PRUGE ............................................................................................................................................................................................................................. 75 PREVOZ OPASNIH MATERIJA MOTORNIM ................................................................................................... 44 SAOBRAĆAJ NA RASKRSNICI ............................................................................................................................................................................................................................................................ 7 TERMINI ........... 47 PRETICANJE I OBILAŢENJE ...................................................................... 71 SAOBRAĆAJ U TUNELU ................................................. 8 SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI ................................................................................................................................ 14 ZNAKOVI OBAVEŠTENJA ............................... 34 RADNJE VOZILOM U SAOBRAĆAJU ........... 3 PRAVO UPRAVLJANJA VOZILIMA U SAOBRAĆAJU .............................................................................. 61 VOZILA POD PRATNJOM ..................................................................................................... 61 ZNACI KOJE DAJU OVLAŠĆENA LICA ...... 65 VOZILA SA PRAVOM PRVENSTVA PROLAZA .......................................................... 58 PRESECANJE KOLONE PEŠAKA ................................................................. BICIKALA SA MOTOROM .................................................... 38 KRETANJE PEŠAKA ........................................................................................................................ 10 ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 66 NAIZMENIĈNO PROPUŠTANJE VOZILA ....................................................................................................................... 69 SAOBRAĆAJ NA PRELAZU PUTA ..................... 70 SAOBRAĆAJ ZAPREŢNIH VOZILA ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 43 RASKRSNICE ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 78 154 ........................................................................................................................................ 54 ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE .................................................................................................................................................................. 9 ZNAKOVI OPASNOSTI ............................................................................................ 70 SAOBRAĆAJ BICIKALA............................................................................. 42 PRVENSTVO PROLAZA.................................................. 53 VOŢNJA UNAZAD ........................................................................................................................

. 102 TEST 1 .............. 140 PITANJA ZA »C« KATEGORIJU ....... 124 TEST 7 ........................................................................................... 78 SAOBRAĆAJ TRAMVAJA ..................................................................................... 97 ZAMOR ................................................................................................................................... 128 TEST 8 ...................................................................................................................................................................................... 95 POLOŢAJ POVREĐENIH PRI TRANSPORTU ............................................................................................................................................................................................................................................................... 116 TEST 5 .................................. 101 ZNACI SMRTI ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 112 TEST 4 .......................................................................................................................................... 99 PUŠENJE .............. TEHNIĈKI PREGLED VOZILA ......................................... 100 VEŠTAČKO DISANJE ...................... 86 PNEUMATIOCI (GUME) ................................................................................................... 93 TRBUŠNE DUPLJE I KIČME .............. 92 KRVARENJA .......................... 153 155 ............ 144 REŠENJA TESTOVA ........................ 99 IZDUVNI GASOVI ................................................................................................................................................................................................ 136 TEST 10 ............................................................. 98 POREMEĆAJI PRE VOŢNJE ................................................... 83 UTICAJ PRAVILNE VOŢNJE NA POTROŠNJU GORIVA ................ 88 TAHOGRAF .............................................................................................................................................................................................. 152 TAĈNI ODGOVORI NA PITANJA ZA »C« KATEGORIJU ........................................................... GRUDNOG KOŠA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 132 TEST 9 ......... 96 ALKOHOL I DROGA ........................ 91 RANE ....................................................................................................................................................................................................................... 100 METODE OŢIVLJAVANJA .............................................................................................................................................................. 81 SAOBRAĆAJ NA AUTO-PUTU I PUTU REZERVISANOM ZA .............................................................................................. 100 MASAŢA SRCA ...................................................................................................................................................... 85 POMOĆNA KOĈNICA .................................................................................................................................................................................................................................... 81 OSIGURANJE.............................................................................................................. 95 IMOBILIZACIJA............. 90 POVREDE................................................................................................................................................................................................................................................................................... 92 POVREDE GLAVE............... 89 DUŢNOSTI U SLUĈAJU SAOBRAĆAJNE NEZGODE ..............................I PRIKLJUĈNIM VOZILIMA .... 108 TEST 3 ..................... 84 UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE ............... 82 SIGURNOSNI POJAS ................................................................................................................................................................................................................................... 84 UREĐAJI ZA ZAUSTAVLJANJE ..................................................................................... ORGANA .................................................................................................. 120 TEST 6 ..................................................................... 82 SAOBRAĆAJ MOTORNIH VOZILA .................................................................................................................................................................................................................................................................... 104 TEST 2 ............................................................................................................... 93 PRELOMI ...................................................................................................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->