Godina XV Ponedjeljak, 5. septembra/rujna 2011.

godine

Broj/Broj

70

Godina XV Ponedeqak, 5. septembra 2011. godine ISSN 1512-7486 - bosanski jezik ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSN 1512-7508 - srpski jezik

BOSNA I HERCEGOVINA KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE
Na osnovu ~lana 2.5 stav (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), Komisija za izbor i imenovanje je na 2. sjednici odr`anoj 26. augusta 2011. godine donijela

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNI POSLOVNIKA O PROCEDURI PROVO\ENJA JAVNE KONKURENCIJE I IMENOVANJA ^LANOVA CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BOSNE I HERCEGOVINE U Poslovniku o proceduri provo|enja javne konkurencije i imenovanja ~lanova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/07) vr{e se sljede}e izmjene i dopuna: ^lan 1. U ~anu 2. (Na~in odlu~ivanja) stavovi (3) i (4) mijenjaju se i glase: "(3)Sjednica Komisije za izbor i imenovanje (u daljnjem tekstu: Komisija) se odr`ava ako ima kvorum. Kvorum Komisije ~ini pet ~lanova. Komisija odluke donosi dvotre}inskom ve}inom od ukupnog broja ~lanova Komisije. (4) Sve administrativno-stru~ne poslove za Komisiju obavljaju stru~ne osobe iz Sekretarijata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine." U istom ~lanu stav (5), se bri{e. ^lan 2. U ~lanu 3. stav (1) se mijenja i glasi: "Komisija objavljuje javni konkurs u "Slu`benom glasniku Bosne i Hercegovine" i sredstvima javnog informisanja dostupnim svim gra|anima Bosne i Hercegovine." U istom ~lanu u stavu (2) rije~i "dnevnim novinama" zamjenjuju se rije~ima "Slu`benom glasniku BiH".

^lan 3. U ~lanu 8. stav (1) rije~i: " ve}inom glasova, pod uvjetom da sjednici Komisije prisustvuju svi ~lanovi" se bri{u. ^lan 4. U ~lanu 9. iza rije~i "konkursu" dodaju se rije~i: "u skladu sa kriterijima koje }e Komisija utvrditi svojim aktom." ^lan 5. U ~lanu 13. stav (3) broj "13" zamjenjuje se brojem "12". ^lan 6. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 05-1-34-2-567-38/11 Predsjednik 26. augusta 2011. godine Komisije za izbor i imenovanje Sarajevo Dr. Zvonko Juri{i}, s. r. Temeljem ~lanka 2.5 stavak (5) Izbornoga zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), Povjerenstvo za izbor i imenovanje je na 2. sjednici odr`anoj 26. kolovoza 2011. godine donijelo

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNI POSLOVNIKA O PROCEDURI PROVO\ENJA JAVNE KONKURENCIJE I IMENOVANJA ^LANOVA SREDI[NJEGA IZBORNOG POVJERENSTVA BOSNE I HERCEGOVINE U Poslovniku o proceduri provo|enja javne konkurencije i imenovanja ~lanova Sredi{njega izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/07) vr{e se sljede}e izmjene i dopuna: ^lanak 1. U ~lanku 2. (Na~in odlu~ivanja) stavci (3) i (4) mijenjaju se i glase: "(3)Sjednica Povjerenstva za izbor i imenovanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) se odr`ava ako ima kvorum. Kvorum Povjerenstva ~ini pet ~lanova. Povjerenstvo odluke donosi

Broj 70- Strana 2 dvotre}inskom Povjerenstva. ve}inom od ukupnog

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H broja ~lanova

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

(4) Sve administrativno-stru~ne poslove za Povjerenstvo obavljaju stru~ne osobe iz Sekretarijata Sredi{njeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine." U istom ~lanku stavak (5), se bri{e. ^lanak 2. U ~lanku 3. stavak (1) se mijenja i glasi: "Povjerenstvo objavljuje javni natje~aj u "Slu`benom glasniku Bosne i Hercegovine" i sredstvima javnog informiranja dostupnim svim gra|anima Bosne i Hercegovine." U istom ~lanku u stavku (2) rije~i "dnevnim novinama" zamjenjuju se rije~ima "Slu`benom glasniku BiH". ^lanak 3. U ~lanku 8. stavak (1) rije~i: " ve}inom glasova, pod uvjetom da sjednici Povjerenstva prisustvuju svi ~lanovi" se bri{u. ^lanak 4. U ~lanku 9. iza rije~i " natje~aju" dodaju se rije~i: "sukladno kriterijima koje }e Povjerenstvo utvrditi svojim aktom." ^lanak 5. U ~lanku 13. stavak (3) broj "13" zamjenjuje se brojem "12". ^lanak 6. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 05-1-34-2-567-38/11 Predsjednik 26. kolovoza 2011. godine Povjerenstva za izbor i imenovanje Sarajevo Dr. Zvonko Juri{i}, v. r. Na osnovu ~lana 2.5 stav (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), Komisija za izbor i imenovawe je na 2. sjednici odr`anoj 26. avgusta 2011. godine donijela

^lan 4. U ~lanu 9. iza rije~i " konkursu" dodaju se rije~i: "u skladu sa kriterijima koje }e Komisija utvrditi svojim aktom." ^lan 5. U ~lanu 13. stav (3) broj "13" zamjewuje se brojem "12". ^lan 6. Ova Odluka stupa na snagu danom objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 05-1-34-2-567-38/11 Predsjednik 26. avgusta 2011. godine Komisije za izbor i imenovawe Sarajevo Dr Zvonko Juri{i}, s. r.

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Na osnovu ~lana 2.9 stav (1) ta~ka 9. i ~lana 5.32 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je, na 54. sjednici odr`anoj 25. augusta 2011. godine, donijela

ODLUKU
O POTVR\IVANJU REZULTATA PRIJEVREMENIH IZBORA ZA NA^ELNIKA OP]INE TRAVNIK ODR@ANIH DANA 07.08.2011. GODINE ^lan 1. (1) Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvr|uje rezultate prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Travnik odr`anih dana 07.08.2011. godine. (2) Za na~elnika op}ine Travnik izabran je HAD@IEMRI] ADMIR, kandidat SDA - Stranke demokratske akcije. ^lan 2. Sastavni dio ove odluke je izvje{taj o rezultatima glasanja prijevremenih izbora iz ~lana 1. stav (1) ove odluke. ^lan 3. Ova odluka objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benom glasniku RS", "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" te na web stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Broj 06-1-07-1-763-30/11 25. augusta 2011. godine Predsjednica Sarajevo Irena Had`iabdi}, s. r. Temeljem ~lanka 2.9 stavak (1) to~ka 9. i ~lanka 5.32 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), Sredi{nje je izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine na 54. sjednici odr`anoj 25. kolovoza 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNI POSLOVNIKA O PROCEDURI PROVO\EWA JAVNE KONKURENCIJE I IMENOVAWA ^LANOVA CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BOSNE I HERCEGOVINE U Poslovniku o proceduri provo|ewa javne konkurencije i imenovawa ~lanova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/07) vr{e se sqede}e izmjene i dopuna: ^lan 1. U ~lanu 2. (Na~in odlu~ivawa) stavovi (3) i (4) mijewaju se i glase: "(3)Sjednica Komisije za izbor i imenovawe (u daqwem tekstu: Komisija) se odr`ava ako ima kvorum. Kvorum Komisije ~ini pet ~lanova. Komisija odluke donosi dvotre}inskom ve}inom od ukupnog broja ~lanova Komisije. (4) Sve administrativno-stru~ne poslove za Komisiju obavqaju stru~ne osobe iz Sekretarijata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine." U istom ~lanu stav (5), se bri{e. ^lan 2. U ~lanu 3. stav (1) se mijewa i glasi: "Komisija objavquje javni konkurs u "Slu`benom glasniku Bosne i Hercegovine" i sredstvima javnog informisawa dostupnim svim gra|anima Bosne i Hercegovine." U istom ~lanu u stavu (2) rije~i "dnevnim novinama" zamjewuju se rije~ima "Slu`benom glasniku BiH". ^lan 3. U ~lanu 8. stav (1) rije~i: "ve}inom glasova, pod uslovom da sjednici Komisije prisustvuju svi ~lanovi" se bri{u.

ODLUKU
O POTVR\IVANJU REZULTATA PRIJEVREMENIH IZBORA ZA NA^ELNIKA OP]INE TRAVNIK ODR@ANIH DANA 07.08.2011. GODINE ^lanak 1. (1) Sredi{nje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine potvr|uje rezultate prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Travnik odr`anih dana 07.08.2011. godine. (2) Za na~elnika Op}ine Travnik izabran je HAD@IEMRI] ADMIR, kandidat SDA - Stranke demokratske akcije. ^lanak 2. Sastavni dio ove odluke je izvje{}e o rezultatima glasovanja prijevremenih izbora iz ~lanka 1. stavak (1) ove odluke.

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 70- Strana 3

^lanak 3. Ova odluka objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benom glasniku RS", "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" te na web stranici Sredi{njeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Broj 06-1-07-1-763-30/11 25. kolovoza 2011. godine Predsjednica Sarajevo Irena Had`iabdi}, v. r. Na osnovu ~lana 2.9 stav (1) ta~ka 9. i ~lana 5.32 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je, na 54. sjednici odr`anoj 25. avgusta 2011. godine, donijela

ODLUKU
O POTVR\IVAWU REZULTATA PRIJEVREMENIH IZBORA ZA NA^ELNIKA OP[TINE TRAVNIK ODR@ANIH DANA 07.08.2011. GODINE ^lan 1. (1) Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvr|uje rezultate prijevremenih izbora za na~elnika Op{tine Travnik odr`anih dana 07.08.2011. godine. (2) Za na~elnika Op{tine Travnik izabran je HAXIEMRI] ADMIR, kandidat SDA - Stranke demokratske akcije. ^lan 2. Sastavni dio ove odluke je izvje{taj o rezultatima glasawa prijevremenih izbora iz ~lana 1. stav (1) ove odluke. ^lan 3. Ova odluka objavi}e se u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benom glasniku RS", "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" te na web stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Broj 06-1-07-1-763-30/11 25. avgusta 2011. godine Predsjednica Sarajevo Irena Haxiabdi}, s. r.

Broj 70- Strana 4

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

PRAVILNIK
Na osnovu ~lana 17. stav (1) ta~ka c) Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je, na 53. sjednici odr`anoj 18. augusta 2011. godine, donijela O DOPUNAMA I IZMJENI PRAVILNIKA O NA^INU VO\ENJA REGISTRA ^lanak 1. U ~lanku 7. Pravilnika o na~inu vo|enja registra ("Slu`beni glasnik BiH", br. 39/05, 18/09 i 27/09), dodaju se stavci (4), (5) i (6) koji glase: "(4)Registar postupka iz stavka (1) to~ka a) ovog ~lanka pored materijalnog oblika, vodi se i u elektronskom obliku, sa podacima kako slijedi: a) ime, prezime, srednje ime, ime oca, djevoja~ko prezime, jedinstveni mati~ni broj, spol, nacionalnost, mjesto ro|enja, nadnevak ro|enja, adresa, politi~ki subjekt, broj dosjea, status podataka (validni ili ne), razina vlasti, broj procesa, broj protokola, nadnevak pokretanja postupka, broj sjednice pokretanja postupka, osnov pokretanja postupka, napomena, broj sjednice obustave postupka, nadnevak obustave postupka, napomena za obustavu, broj sankcije, nadnevak po~etka sankcije, nadnevak isteka sankcije, odluka Sredi{njeg izbornog povjerenstva BiH, broj predmeta, nadnevak odluke Sredi{njeg izbornog povjerenstva BiH, nadnevak pravomo}nosti, nadnevak arhiviranja, vrsta sankcija, osnov nespojivosti, napomena za sankciju, iznos nov~ane sankcije, nadnevak izvr{enja nov~ane sankcije, do sada upla}eno, broj mandatne sankcije, nadnevak izvr{enja mandatne sankcije, broj zahtjeva za odgodu, datum zahtjeva za odgodu, izvr{ni postupak odluka suda, izvr{ni postupak nadnevak, broj sjednice brisanja sankcije, nadnevak brisanja sankcije, zaklju~ak o brisanju, podaci o odgovoru na tu`bu/`albu/apelaciju, ID, tip odgovora, nadnevak `albe/tu`be/apelacije, broj `albe/tu`be/apelacije, nadnevak odgovora suda, tip odgovora suda, broj odgovora suda, nadnevak odgovora Sredi{njeg izbornog povjerenstva BiH, broj odgovora Sredi{njeg izbornog povjerenstva BiH, napomena. (5) Registar izre~enih sankcija pored materijalnog oblika vodi se i u elektronskom obliku, sa podacima kako je navedeno u stavku (1) to~ka b) ovog ~lanka". (6) Registar poklona pored materijalnog oblika vodi se i u elektronskom obliku, sa podacima kako je navedeno u stavku (1) to~ka c) ovog ~lanka". ^lanak 2. U ~lanku 8. bri{e se stavak (3). ^lanak 3. Ovaj pravilnik stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku RS" ,"Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i web stranici Sredi{njega izbornog povjerenstva BiH www.izbori.ba. Broj 07-2-02-2-1002-1/11 18. kolovoza 2011. godine Predsjednica Sarajevo Irena Had`iabdi}, v. r. Na osnovu ~lana 17. stav (1) ta~ka c) Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je, na 53. sjednici odr`anoj 18. avgusta 2011. godine, donijela

PRAVILNIK
O DOPUNAMA I IZMJENI PRAVILNIKA O NA^INU VO\ENJA REGISTRA ^lan 1. U ~lanu 7. Pravilnika o na~inu vo|enja registra ("Slu`beni glasnik BiH", br. 39/05, 18/09 i 27/09) dodaju se stavovi (4), (5) i (6) koji glase: "(4)Registar postupka iz stava (1) ta~ka a) ovog ~lana pored materijalnog oblika, vodi se i u elektronskom obliku, sa podacima kako slijedi: a) ime, prezime, srednje ime, ime oca, djevoja~ko prezime, jedinstveni mati~ni broj, spol, nacionalnost, mjesto ro|enja, datum ro|enja, adresa, politi~ki subjekt, broj dosjea, status podataka (validni ili ne), nivo vlasti, broj procesa, broj protokola, datum pokretanja postupka, broj sjednice pokretanja postupka, osnova pokretanja postupka, napomena, broj sjednice obustave postupka, datum obustave postupka, napomena za obustavu, broj sankcije, datum po~etka sankcije, datum isteka sankcije, odluka Centralne izborne komisije BiH, broj predmeta, datum odluke Centralne izborne komisije BiH, datum pravosna`nosti, datum arhiviranja, vrsta sankcija, osnova nespojivosti, napomena za sankciju, iznos nov~ane sankcije, datum izvr{enja nov~ane sankcije, do sada upla}eno, broj mandatne sankcije, datum izvr{enja mandatne sankcije, broj zahtjeva za odgodu, datum zahtjeva za odgodu, izvr{ni postupak odluka suda, izvr{ni postupak datum, broj sjednice brisanja sankcije, datum brisanja sankcije, zaklju~ak o brisanju, podaci o odgovoru na tu`bu/`albu/apelaciju, ID, tip odgovora, datum `albe/tu`be/apelacije, broj `albe/tu`be/apelacije, datum odgovora suda, tip odgovora suda, broj odgovora suda, datum odgovora Centralne izborne komisije BiH, broj odgovora Centralne izborne komisije BiH, napomena. (5) Registar izre~enih sankcija pored materijalnog oblika vodi se i u elektronskom obliku, sa podacima kako je navedeno u stavu (1) ta~ka b) ovog ~lana". (6) Registar poklona pored materijalnog oblika vodi se i u elektronskom obliku, sa podacima kako je navedeno u stavu (1) ta~ka c) ovog ~lana". ^lan 2. U ~lanu 8. bri{e se stav (3). ^lan 3. Ovaj pravilnik stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku RS" ,"Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i web stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba. Broj 07-2-02-2-1002-1/11 18. augusta 2011. godine Sarajevo Predsjednica Irena Had`iabdi}, s. r.

PRAVILNIK
O DOPUNAMA I IZMJENI PRAVILNIKA O NA^INU VO\EWA REGISTRA ^lan 1. U ~lanu 7. Pravilnika o na~inu vo|ewa registra ("Slu`beni glasnik BiH", br. 39/05, 18/09 i 27/09) dodaju se stavovi (4), (5) i (6) koji glase:

Temeljem ~lanka 17. stavak (1) to~ka c) Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08), Sredi{nje je izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine, na 53. sjednici odr`anoj 18. kolovoza 2011. godine, donijelo

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 70- Strana 5

"(4)Registar postupka iz stava (1) ta~ka a) ovog ~lana pored materijalnog oblika, vodi se i u elektronskom obliku, sa podacima kako slijedi: a) ime, prezime, sredwe ime, ime oca, djevoja~ko prezime, jedinstveni mati~ni broj, pol, nacionalnost, mjesto ro|ewa, datum ro|ewa, adresa, politi~ki subjekt, broj dosijea, status podataka (validni ili ne), nivo vlasti, broj procesa, broj protokola, datum pokretawa postupka, broj sjednice pokretawa postupka, osnova pokretawa postupka, napomena, broj sjednice obustave postupka, datum obustave postupka, napomena za obustavu, broj sankcije, datum po~etka sankcije, datum isteka sankcije, odluka Centralne izborne komisije BiH, broj predmeta, datum odluke Centralne izborne komisije BiH, datum pravosna`nosti, datum arhivirawa, vrsta sankcija, osnova nespojivosti, napomena za sankciju, iznos nov~ane sankcije, datum izvr{ewa nov~ane sankcije, do sada upla}eno, broj mandatne sankcije, datum izvr{ewa mandatne sankcije, broj zahtjeva za odgodu, datum zahtjeva za odgodu, izvr{ni postupak odluka suda, izvr{ni postupak datum, broj sjednice brisawa sankcije, datum brisawa sankcije, zakqu~ak o brisawu, podaci o odgovoru na tu`bu/`albu/apelaciju, ID, tip odgovora, datum `albe/ tu`be/apelacije, broj `albe/tu`be/apelacije, datum odgovora suda, tip odgovora suda, broj odgovora suda, datum odgovora Centralne izborne komisije BiH, broj odgovora Centralne izborne komisije BiH, napomena. (5) Registar izre~enih sankcija pored materijalnog oblika vodi se i u elektronskom obliku, sa podacima kako je navedeno u stavu (1) ta~ka b) ovog ~lana". (6) Registar poklona pored materijalnog oblika vodi se i u elektronskom obliku, sa podacima kako je navedeno u stavu (1) ta~ka c) ovog ~lana". ^lan 2. U ~lanu 8. bri{e se stav (3). ^lan 3. Ovaj pravilnik stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku RS" ,"Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i web stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba. Broj 07-2-02-2-1002-1/11 18. avgusta 2011. godine Predsjednica Sarajevo Irena Haxiabdi}, s. r. Na osnovu ~lana 17. stav (1) ta~ka c) Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08) i ~lana 18. Poslovnika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 50/07 i 33/09), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je, na 53. sjednici odr`anoj 18. augusta 2011. godine, utvrdila

(2) Vo|enje Registra postupka i Registra izre~enih sankcija zbog kr{enja odredaba Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakona o sukobu interesa u institucijama Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, kao i Registra poklona, u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, u islju~ivoj je nadle`nosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Centralna izborna komisija BiH). POGLAVLJE II. KNJIGE REGISTRA I POSTUPAK UPISA U REGISTRE Odjeljak A. Knjige registra ^lan 2. (Vrste knjiga) (1) Upis subjekta upisa vr{i se u odgovaraju}i registar. (2) Centralna izborna komisija BiH vodi knjige: a) Registar postupka, b) Registar izre~enih sankcija i c) Registar poklona. Odjeljak B. Postupak upisa u Registar postupka ^lan 3. (Ovla{tena osoba za upis u Registar postupaka) Upis u Registar postupka vr{i ovla{tena osoba Sekretarijata Centralne izborne komisije BiH po slu`benoj du`nosti po pokretanju postupka. Odjeljak C. Postupak upisa u Registar izre~enih sankcija ^lan 4. (Ovla{tena osoba za upis u Registar izre~enih sankcija) Upis u Registar izre~enih sankcija vr{i ovla{tena osoba Sekretarijata Centralne izborne komisije BiH po slu`benoj du`nosti a nakon izre~ene sankcije od strane Centralne izborne komisije BiH. ^lan 5. (Prilozi uz zahtjev za upis) Uz zahtjev za upis u Registar izre~enih sankcija prila`e se: a) kona~na odluka Centralne izborne komisije BiH i b) dokumenti i dokazi pribavljeni u toku postupka. Odjeljak D. Postupak upisa u Registar poklona ^lan 6. (Ovla{tena osoba za upis u Registar poklona) Upis u Registar poklona vr{i ovla{tena osoba Sekretarijata Centralne izborne komisije BiH po slu`benoj du`nosti, a nakon dostavljanja informacije o predatim poklonima od strane institucija vlasti. POGLAVLJE III. NA^IN VO\ENJA KNJIGE REGISTRA ^lan 7. (1) Registri iz ~lana 2. ovog pravilnika, vode se u obliku knjige, formata 500x400 mm, uvezane u tvrde korice od trajnog materijala i isti imaju sadr`aj: a) REGISTAR POSTUPKA
Red. Prezime br. Ime Postupak/ Sjednica datum Broj Primjedba Prijem/ predmeta datum

PRAVILNIK
O NA^INU VO\ENJA REGISTRA (pre~i{}eni tekst) POGLAVLJE I. UVODNE ODREDBE ^lan 1. (Primjena) (1) Ovim pravilnikom propisuje se na~in i postupak upisa pokrenutih postupaka i izre~enih sankcija izabranim zvani~nicima, nosiocima izvr{ne funkcije i savjetnicima (u daljnjem tekstu: subjekt upisa) u knjige Registra o vo|enju postupka (u daljnjem tekstu: Registar postupka) i Registra izre~enih sankcija, kao i postupak upisa poklona u Centralni registar poklona (u daljnjem tekstu: Registar poklona), koje su subjekti upisa primili u obavljanju javne funkcije.

b)

REGISTAR IZRE^ENIH SANKCIJA
Odluka @alba/ CIK datum BiH broj i datum/ sadr`aj dispozitiva Odluka Tu`ba/ suda po datum `albi/ broj i datum Zahtjev za odgodu izvr{enja/ odluka CIK BiH Odluka suda po tu`bi/ broj i datum

Red Prezi- Nespobr. me/ jivost ime JMB

Broj 70- Strana 6
Apelacija Ustavnom sudu/ datum Odluka Ustavnog suda po apelaciji/ broj i datum Izvr{ni postupak/ odluka suda/ broj i datum Izvr{enje odluke CIK BiH/ mandat/ datum Izvr{enje Datum odluke isteka CIK sankcije BiH/ nov~ana kazna/ datum

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H
Brisanje Brisanje nov~ane zabrane/ sankcije/ datum datum

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

godinama.Taj broj predstavlja redni broj registra pod kojim je subjekt upisa upisan u registar. ^lan 9. (Na~in popunjavanja rubrika) (1) Popunjavanje rubrika u registru obavlja se upisivanjem odgovaraju}ih podataka koji su nazna~eni za svaku rubriku posebno.

c)

REGISTAR POKLONA
Podatak od koga je primljen poklon Institucija od koje je dostavljena informacija o primljenim poklonima

Redni Prezime i Funkcija Opis Datum Vrijedbroj ime koju poklona prijema nost primaoca obavlja poklona poklona poklona

(2) Rubrike se popunjavaju ~itko, tintom ili hemijskom olovkom, na na~in da se upisivanje obavlja od po~etka slobodne rubrike. (3) Upisani tekst u registru ne smije se brisati i ispravljati. (4) Iznimno, manje pogre{ke ispravljaju se precrtavanjem vodoravnom crtom i stavljanjem potpisa ovla{tene osobe zadu`ene za vo|enje registra i datuma ispravke. (5) Ako se radi o ve}im gre{kama, cijeli se spis poni{tava precrtavanjem registarske stranice crvenom kosom crtom i upis se obavlja na prvoj slobodnoj stranici. ^lan 10. (Na~in upisa nastalih izmjena) Izmjene koje su nastale nakon prvog upisa u registar upisuju se u rubriku koja se odnosi na izmjene odgovaraju}ih podataka (npr. promjena prebivali{ta, boravi{ta, ovla{tene osobe i sl.). Nakon upisa novih podataka, rubrika koja sadr`i stare podatke precrtava se kosom, crvenom crtom. POGLAVLJE IV. ZBIRKA ISPRAVA I NA^IN VO\ENJA ZBIRKE ISPRAVA ^lan 11. (Registar isprava) (1) Zbirka isprava vodi se za svaki subjekt upisa upisan u registar. (2) Zbirka isprava predstavlja registar isprava koje su bile osnov za upis podataka o subjektu upisa u registar. (3) Zbirka isprava predstavlja omot od ~vrstog kartona, formata 300x200 mm. (4) Na omotu zbirke isprava, ispod naslova "Zbirka isprava" upisuje se naziv subjekta upisa i registarski broj pod kojim je subjekt upisa upisan u registar. ^lan 12. (Odlaganje u zbirku isprava) U zbirku isprava odla`e se: jedan primjerak odluka i drugih dokaza pribavljenih u postupku. POGLAVLJE V. ^UVANJE REGISTRA I ZBIRKE ISPRAVA I UVID U REGISTAR I ZBIRKE ISPRAVA ^lan 13. (Isprave trajne vrijednosti) (1) Registar i zbirka isprava, propisane ovim pravilnikom, smatraju se knjigama, odnosno ispravama trajne vrijednosti i ~uvaju se trajno. (2) Ovla{tena slu`bena osoba, zadu`ena za vo|enje registra, du`na je ~uvati registar i zbirke isprava na na~in da ih za{titi od zloupotrebe, o{te}enja i uni{tenja. ^lan 14. (Mjesto ~uvanja i na~in odlaganja) (1) Knjige registra i zbirke isprava ~uvaju se u posebnim prostorijama, smje{tene u `eljeznim ili drvenim ormarima osigurane bravom. (2) Knjige registra odla`u se na posebne police, odvojeno od polica predvi|enih za odlaganje zbirke isprava.

(2) Stranice registra iz stava (1) ovog ~lana, osim naslovne i prve unutra{nje stranice, ozna~ene su rednim brojevima. (3) Ovla{tena osoba prije prvog upisa ovjerava registar svojim potpisom i pe~atom Centralne izborne komisije BiH na na~in da na prvoj unutra{njoj stranici registra upi{e tekst ovjere koji glasi: "Ovaj registar sadr`i ukupno ___________ stranica". (4) Registar postupka iz stava (1) ta~ka a) ovog ~lana pored materijalnog oblika, vodi se i u elektronskom obliku, sa podacima kako slijedi: a) ime, prezime, srednje ime, ime oca, djevoja~ko prezime, jedinstveni mati~ni broj, spol, nacionalnost, mjesto ro|enja, datum ro|enja, adresa, politi~ki subjekt, broj dosjea, status podataka (validni ili ne), nivo vlasti, broj procesa, broj protokola, datum pokretanja postupka, broj sjednice pokretanja postupka, osnova pokretanja postupka, napomena, broj sjednice obustave postupka, datum obustave postupka, napomena za obustavu, broj sankcije, datum po~etka sankcije, datum isteka sankcije, odluka Centralne izborne komisije BiH, broj predmeta, datum odluke Centralne izborne komisije BiH, datum pravosna`nosti, datum arhiviranja, vrsta sankcija, osnova nespojivosti, napomena za sankciju, iznos nov~ane sankcije, datum izvr{enja nov~ane sankcije, do sada upla}eno, broj mandatne sankcije, datum izvr{enja mandatne sankcije, broj zahtjeva za odgodu, datum zahtjeva za odgodu, izvr{ni postupak odluka suda, izvr{ni postupak datum, broj sjednice brisanja sankcije, datum brisanja sankcije, zaklju~ak o brisanju, podaci o odgovoru na tu`bu/`albu/apelaciju, ID, tip odgovora, datum `albe/tu`be/apelacije, broj `albe/tu`be/apelacije, datum odgovora suda, tip odgovora suda, broj odgovora suda, datum odgovora Centralne izborne komisije BiH, broj odgovora Centralne izborne komisije BiH, napomena. (5) Registar izre~enih sankcija pored materijalnog oblika vodi se i u elektronskom obliku, sa podacima kako je navedeno u stavu (1) ta~ka b) ovog ~lana. (6) Registar poklona pored materijalnog oblika vodi se i u elektronskom obliku, sa podacima kako je navedeno u stavu (1) ta~ka c) ovog ~lana. ^lan 8. (Registarski broj) (1) Svaki subjekt upisa koji se upisuje u registar dobija stalni registarski broj i taj broj se koristi na svim aktima registra koji se odnose na isti subjekt upisa. Taj broj se upisuje u rubriku broj 1. registra i ne mijenja se dok subjekt upisa postoji, odnosno dok subjekt upisa ne bude brisan iz registra. (2) Registarski broj subjekta upisa po~inje od broja 1. i dalje se nastavlja bez prekida i ne mijenja se po kalendarskim

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 70- Strana 7

^lan 15. (Na~in uvida u registar i zbirke isprava) Uvid u registar i zbirke isprava obavlja se uz obaveznu prisutnost ovla{tene osobe zadu`ene za vo|enje registra uz dobijenu saglasnost ovla{tene osobe Centralne izborne komisije BiH. ^lan 16. (Izvod iz registra) Na pismeni zahtjev zainteresovane osobe Centralna izborna komisija BiH mo`e odobriti izdavanje izvoda iz registra koji sadr`i posljednje podatke upisane u registar i koji odgovaraju najnovijem stanju. POGLAVLJE VI. BRISANJE SANKCIJA IZ REGISTRA ^lan 17. (Provedba brisanja) Brisanje izre~ene sankcije provodi ovla{tena osoba Centralne izborne komisije BiH po slu`benoj du`nosti, a na osnovu odluke Centralne izborne komisije BiH, o ~emu se obavje{tava osoba na koju se ta odluka odnosi. ^lan 18. (Postupak brisanja) (1) Prije brisanja izre~ene sankcije provodi se postupak utvr|ivanja da li su se stekli uslovi za brisanje. (2) Sankcija nepodobnosti za kandidovanje za bilo koju funkciju izabranog zvani~nika, nosioca izvr{ne funkcije ili savjetnika bit }e brisana: a) nakon proteka roka na koji je sankcija izre~ena, b) u slu~aju preina~enja odluke od strane Centralne izborne komisije BiH, c) u slu~aju smrti osobe kojoj je sankcija izre~ena i d) u svim drugim slu~ajevima u kojima se steknu uslovi za brisanje sankcije, o ~emu odlu~uje Centralna izborna komisija BiH. (3) Nov~ana sankcija ne}e biti brisana iz Registra sankcija sve dok se ista vodi kao dug u Registru sankcija. POGLAVLJE VII. PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 19. (Propisi obuhva}eni ovim pravilnikom) Pre~i{}eni tekst Pravilnika o na~inu vo|enja registra obuhvata Pravilnik o na~inu vo|enja registra ("Slu`beni glasnik BiH", broj 39/05), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o na~inu vo|enja registra ("Slu`beni glasnik BiH", broj 18/09), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o na~inu vo|enja registra ("Slu`beni glasnik BiH", broj 27/09) i Pravilnik o dopunama i izmjeni Pravilnika o na~inu vo|enja registra broj: 07-2-02-2-1002-1/11 od 18.08.2011. godine. ^lan 20. (Objava ovog pravilnika) Ovaj pre~i{}eni tekst pravilnika bit }e objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku RS" ,"Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i web stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba. Broj 07-2-02-2-1002-2/11 18. augusta 2011. godine Predsjednica Sarajevo Irena Had`iabdi}, s. r. Temeljem ~lanka 17. stavak (1) to~ka c) Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08) i ~lanka 18. Poslovnika Sredi{njega izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 50/07 i 33/09), Sredi{nje je izborno povjerenstvo na 53. sjednici odr`anoj 18. kolovoza 2011. godine,utvrdilo

PRAVILNIK
O NA^INU VO\ENJA REGISTRA (pre~i{}eni tekst) POGLAVLJE I. UVODNE ODREDBE ^lanak 1. (Primjena) (1) Ovim pravilnikom propisuje se na~in i postupak upisa pokrenutih postupaka i izre~enih sankcija izabranim du`nosnicima, nositeljima izvr{ne du`nosti i savjetnicima (u daljnjem tekstu: subjekt upisa) u knjige Registra o vo|enju postupka (u daljnjem tekstu: Registar postupka) i Registra izre~enih sankcija, kao i postupak upisa poklona u Sredi{nji registar poklona (u daljnjem tekstu: Registar poklona), koje su subjekti upisa primili u obavljanju javne du`nosti. (2) Vo|enje Registra postupka i Registra izre~enih sankcija zbog kr{enja odredaba Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakona o sukobu interesa u institucijama Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, kao i Registra poklona, sukladno Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, u islju~ivoj je nadle`nosti Sredi{njega izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH). POGLAVLJE II. KNJIGE REGISTRA I POSTUPAK UPISA U REGISTRE Odjeljak A. Knjige registra ^lanak 2. (Vrste knjiga) (1) Upis subjekta upisa vr{i se u odgovaraju}i registar. (2) Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH vodi knjige: a) Registar postupka, b) Registar izre~enih sankcija i c) Registar poklona. Odjeljak B. Postupak upisa u Registar postupka ^lanak 3. (Ovla{tena osoba za upis u Registar postupaka) Upis u Registar postupka vr{i ovla{tena osoba Tajni{tva Sredi{njeg izbornog povjerenstva BiH po slu`benoj du`nosti po pokretanju postupka. Odjeljak C. Postupak upisa u Registar izre~enih sankcija ^lanak 4. (Ovla{tena osoba za upis u Registar izre~enih sankcija) Upis u Registar izre~enih sankcija vr{i ovla{tena osoba Tajni{tva Sredi{njeg izbornog povjerenstva BiH po slu`benoj du`nosti, a nakon izre~ene sankcije od strane Sredi{njega izbornog povjerenstva BiH. ^lanak 5. (Prilozi uz zahtjev za upis) Uz zahtjev za upis u Registar izre~enih sankcija prila`e se: a) kona~na odluka Sredi{njeg izbornog povjerenstva BiH i b) dokumenti i dokazi pribavljeni tijekom postupka. Odjeljak D. Postupak upisa u Registar poklona ^lanak 6. (Ovla{tena osoba za upis u Registar poklona) Upis u Registar poklona vr{i ovla{tena osoba Tajni{tva Sredi{njeg izbornog povjerenstva BiH po slu`benoj du`nosti, a nakon dostavljanja informacije o predatim poklonima od strane institucija vlasti.

Broj 70- Strana 8

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

POGLAVLJE III. NA^IN VO\ENJA KNJIGE REGISTRA ^lanak 7. (1) Registri iz ~lanka 2. ovoga pravilnika, vode se u obliku knjige, formata 500x400 mm, uvezane u tvrde korice od trajnoga materijala i isti imaju sadr`aj: a) REGISTAR POSTUPKA
Red. br. Prezime Ime Postupak/ Sjednica Broj Primjed- Primitak/ nadnevak predmeta ba nadnevak

na tu`bu/`albu/apelaciju, ID, tip odgovora, nadnevak `albe/tu`be/apelacije, broj `albe/tu`be/apelacije, nadnevak odgovora suda, tip odgovora suda, broj odgovora suda, nadnevak odgovora Sredi{njeg izbornog povjerenstva BiH, broj odgovora Sredi{njeg izbornog povjerenstva BiH, napomena. (5) Registar izre~enih sankcija pored materijalnog oblika vodi se i u elektronskom obliku, sa podacima kako je navedeno u stavku (1) to~ka b) ovoga ~lanka. (6) Registar poklona pored materijalnog oblika vodi se i u elektronskom obliku, sa podacima kako je navedeno u stavku (1) to~ka c) ovoga ~lanka. ^lanak 8. (Registracijski broj) (1) Svaki subjekt upisa koji se upisuje u registar dobiva stalni registracijski broj i taj broj se koristi na svim aktima registra koji se odnose na isti subjekt upisa. Taj broj se upisuje u rubriku broj 1. registra i ne mijenja se dok subjekt upisa postoji, odnosno dok subjekt upisa ne bude brisan iz registra. (2) Registracijski broj subjekta upisa po~inje od broja 1. i dalje se nastavlja bez prekida i ne mijenja se po kalendarskim godinama. Taj broj predstavlja redni broj registra pod kojim je subjekt upisa upisan u registar. ^lanak 9. (Na~in popune rubrika) (1) Popuna rubrika u registru obavlja se upisivanjem odgovaraju}ih podataka koji su nazna~eni za svaku rubriku posebno. (2) Rubrike se popunjavaju ~itko, tintom ili kemijskom olovkom, na na~in da se upis obavlja od po~etka slobodne rubrike. (3) Upisani tekst u registru ne smije se brisati i ispravljati. (4) Iznimno, manje pogre{ke ispravljaju se precrtavanjem vodoravnom crtom i stavljanjem potpisa ovla{tene osobe zadu`ene za vo|enje registra i nadnevka ispravke. (5) Ako se radi o ve}im gre{kama, cijeli se spis poni{tava precrtavanjem registracijske stranice crvenom kosom crtom i upis se obavlja na prvoj slobodnoj stranici. ^lanak 10. (Na~in upisa nastalih izmjena) Izmjene koje su nastale nakon prvog upisa u registar upisuju se u rubriku koja se odnosi na izmjene odgovaraju}ih podataka (npr. promjena prebivali{ta, boravi{ta, ovla{tene osobe i sl.). Nakon upisa novih podataka, rubrika koja sadr`i stare podatke precrtava se kosom, crvenom crtom. POGLAVLJE IV. ZBIRKA ISPRAVA I NA^IN VO\ENJA ZBIRKE ISPRAVA ^lanak 11. (Registar isprava) (1) Zbirka isprava vodi se za svaki subjekt upisa upisan u registar. (2) Zbirka isprava predstavlja registar isprava koje su bile osnov za upis podataka o subjektu upisa u registar. (3) Zbirka isprava predstavlja omot od ~vrstog kartona, formata 300x200 mm. (4) Na omotu zbirke isprava, ispod naslova "Zbirka isprava" upisuje se naziv subjekta upisa i registracijski broj pod kojim je subjekt upisa upisan u registar. ^lanak 12. (Odlaganje u zbirku isprava) U zbirku isprava odla`e se: jedan primjerak odluka i drugih dokaza pribavljenih u postupku.

b)

REGISTAR IZRE^ENIH SANKCIJA
Odluka Tu`ba/ suda po nadne`albi/ vak broj i nadnevak Zahtjev za odgodu izvr{enja/ odluka SIP BiH Odluka suda po tu`bi/ broj i nadnevak

Red Prezi- Nespo- Odluka @alba/ br. me/ ime jivost SIP BiH nadneJMB broj i vak nadnevak/ sadr`aj izreke

Apelacija Ustavnom sudu /nadnevak

Odluka Ustavnog suda po apelaciji/ broj i nadnevak

Izvr{ni postupak / odluka suda/ broj i nadnevak

Izvr{enje odluke SIP BiH/ mandat/ nadnevak

Izvr{enje odluke SIP BiH/ nov~ana kazna/ nadnevak

Nadnevak isteka sankcije

Brisanje nov~ane sankcije/ nadnevak

Brisanje zabrane/ nadnevak

c)

REGISTAR POKLONA
Nadne- Vrijedvak nost primitka poklona poklona Podatak od koga je primljen poklon Institucija od koje je dostavljena informacija o primljenim poklonima

Redni Prezime i Du`nost Opis broj ime koju poklona primaobna{a telja poklona

(2) Stranice registra iz stavka (1) ovog ~lanka, osim naslovne i prve unutarnje stranice, ozna~ene su rednim brojevima. (3) Ovla{tena osoba prije prvog upisa ovjerava registar svojim potpisom i pe~atom Sredi{njeg izbornog povjerenstva BiH na na~in da na prvoj unutarnjoj stranici registra upi{e tekst ovjere koji glasi: " Ovaj registar sadr`i ukupno ___________ stranica". (4) Registar postupka iz stavka (1) to~ka a) ovog ~lanka pored materijalnog oblika, vodi se i u elektronskom obliku, sa podacima kako slijedi: a) ime, prezime, srednje ime, ime oca, djevoja~ko prezime, jedinstveni mati~ni broj, spol, nacionalnost, mjesto ro|enja, nadnevak ro|enja, adresa, politi~ki subjekt, broj dosjea, status podataka (validni ili ne), razina vlasti, broj procesa, broj protokola, nadnevak pokretanja postupka, broj sjednice pokretanja postupka, osnov pokretanja postupka, napomena, broj sjednice obustave postupka, nadnevak obustave postupka, napomena za obustavu, broj sankcije, nadnevak po~etka sankcije, nadnevak isteka sankcije, odluka Sredi{njeg izbornog povjerenstva BiH, broj predmeta, nadnevak odluke Sredi{njeg izbornog povjerenstva, nadnevak pravomo}nosti, nadnevak arhiviranja, vrsta sankcija, osnov nespojivosti, napomena za sankciju, iznos nov~ane sankcije, nadnevak izvr{enja nov~ane sankcije, do sada upla}eno, broj mandatne sankcije, nadnevak izvr{enja mandatne sankcije, broj zahtjeva za odgodu, nadnevak zahtjeva za odgodu, izvr{ni postupak odluka suda, izvr{ni postupak nadnevak, broj sjednice brisanja sankcije, nadnevak brisanja sankcije, zaklju~ak o brisanju, podaci o odgovoru

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 70- Strana 9

POGLAVLJE V. ^UVANJE REGISTRA I ZBIRKE ISPRAVA I UVID U REGISTAR I ZBIRKE ISPRAVA ^lanak 13. (Isprave trajne vrijednosti) (1) Registar i zbirka isprava, propisane ovim pravilnikom, smatraju se knjigama, odnosno ispravama trajne vrijednosti i ~uvaju se trajno. (2) Ovla{tena slu`bena osoba, zadu`ena za vo|enje registra, du`na je ~uvati registar i zbirke isprava na na~in da ih za{titi od zlouporabe, o{te}enja i uni{tenja. ^lanak 14. (Mjesto ~uvanja i na~in odlaganja) (1) Knjige registra i zbirke isprava ~uvaju se u posebnim prostorijama, smje{tene u metalnim ili drvenim ormarima osigurane bravom. (2) Knjige registra odla`u se na posebne police, odvojeno od polica predvi|enih za odlaganje zbirke isprava. ^lanak 15. (Na~in uvida u registar i zbirke isprava) Uvid u registar i zbirke isprava obavlja se uz obveznu nazo~nost ovla{tene osobe zadu`ene za vo|enje registra uz dobivenu suglasnost ovla{tene osobe Sredi{njega izbornog povjerenstva BiH. ^lanak 16. (Izvadak iz registra) Na pismeni zahtjev zainteresirane osobe, Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH mo`e odobriti izdavanje izvatka iz registra koji sadr`i posljednje podatke upisane u registar i koji odgovaraju najnovijem stanju. POGLAVLJE VI. BRISANJE SANKCIJA IZ REGISTRA ^lanak 17. (Provedba brisanja) Brisanje izre~ene sankcije provodi ovla{tena osoba Sredi{njega izbornog povjerenstva BiH po slu`benoj du`nosti, a temeljem odluke Sredi{njega izbornog povjerenstva BiH, o ~emu se izvje{}uje osoba na koju se ta odluka odnosi. ^lanak 18. (Postupak brisanja) (1) Prije brisanja izre~ene sankcije provodi se postupak utvr|ivanja da li su se stekli uvjeti za brisanje. (2) Sankcija nepodobnosti za kandidiranje za bilo koju du`nost izabranog zvani~nika, nositelja izvr{ne du`nosti ili savjetnika bit }e brisana: a) nakon proteka roka na koji je sankcija izre~ena, b) u slu~aju preina~enja odluke od strane Sredi{njega izbornog povjerenstva BiH, c) u slu~aju smrti osobe kojoj je sankcija izre~ena i d) u svim drugim slu~ajevima u kojima se steknu uvjeti za brisanje sankcije, o ~emu odlu~uje Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH. (3) Nov~ana sankcija ne}e biti brisana iz Registra sankcija sve dok se ista vodi kao dug u Registru sankcija. POGLAVLJE VII. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lanak 19. (Propisi obuhva}eni ovim pravilnikom) Pre~i{}eni tekst Pravilnika o na~inu vo|enja registra obuhva}a Pravilnik o na~inu vo|enja registra ("Slu`beni glasnik BiH", broj 39/05), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o na~inu vo|enja registra ("Slu`beni glasnik BiH", broj 18/09), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o na~inu vo|enja registra ("Slu`beni glasnik BiH", broj 27/09) i Pravilnik o dopunama i izmjeni Pravilnika o na~inu vo|enja registra broj: 07-2-02-2-1002-1/11 od 18.08.2011. godine.

^lanak 20. (Objava ovog pravilnika) Ovaj pre~i{}eni tekst pravilnika bit }e objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku RS" ,"Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i web stranici Sredi{njega izbornog povjerenstva BiH www.izbori.ba. Broj 07-2-02-2-1002-2/11 18. kolovoza 2011. godine Sarajevo Predsjednica Irena Had`iabdi}, v. r.

Na osnovu ~lana 17. stav (1) ta~ka c) Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08) i ~lana 18. Poslovnika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 50/07 i 33/09), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je, na 53. sjednici odr`anoj 18. avgusta 2011. godine, utvrdila

PRAVILNIK
O NA^INU VO\EWA REGISTRA (pre~i{}eni tekst) GLAVA I. UVODNE ODREDBE ^lan 1. (Primjena) (1) Ovim pravilnikom propisuje se na~in i postupak upisa pokrenutih postupaka i izre~enih sankcija izabranim zvani~nicima, nosiocima izvr{ne funkcije i savjetnicima (u daqwem tekstu: subjekt upisa) u kwige Registra o vo|ewu postupka (u daqwem tekstu: Registar postupka) i Registra izre~enih sankcija, kao i postupak upisa poklona u Centralni registar poklona (u daqwem tekstu: Registar poklona), koje su subjekti upisa primili u obavqawu javne funkcije. (2) Vo|ewe Registra postupka i Registra izre~enih sankcija zbog kr{ewa odredaba Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakona o sukobu interesa u institucijama Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, kao i Registra poklona, u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, u isqu~ivoj je nadle`nosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Centralna izborna komisija BiH). GLAVA II. KWIGE REGISTRA I POSTUPAK UPISA U REGISTRE Odjeqak A. Kwige registra ^lan 2. (Vrste kwiga) (1) Upis subjekta upisa vr{i se u odgovaraju}i registar. (2) Centralna izborna komisija BiH vodi kwige: a) Registar postupka, b) Registar izre~enih sankcija i c) Registar poklona. Odjeqak B. Postupak upisa u Registar postupka ^lan 3. (Ovla{}eno lice za upis u Registar postupaka) Upis u Registar postupka vr{i ovla{}eno lice Sekretarijata Centralne izborne komisije BiH po slu`benoj du`nosti po pokretawu postupka.

Broj 70- Strana 10

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H a)

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

Odjeqak C. Postupak upisa u Registar izre~enih sankcija ^lan 4. (Ovla{teno lice za upis u Registar izre~enih sankcija) Upis u Registar izre~enih sankcija vr{i ovla{}eno lice Sekretarijata Centralne izborne komisije BiH po slu`benoj du`nosti a nakon izre~ene sankcije od strane Centralne izborne komisije BiH. ^lan 5. (Prilozi uz zahtjev za upis) Uz zahtjev za upis u Registar izre~enih sankcija prila`e se: a) kona~na odluka Centralne izborne komisije BiH i b) dokumenti i dokazi pribavqeni u toku postupka. Odjeqak D. Postupak upisa u Registar poklona ^lan 6. (Ovla{}eno lice za upis u Registar poklona) Upis u Registar poklona vr{i ovla{}eno lice Sekretarijata Centralne izborne komisije BiH po slu`benoj du`nosti, a nakon dostavqawa informacije o predatim poklonima od strane institucija vlasti. GLAVA III. NA^IN VO\EWA KWIGE REGISTRA ^lan 7. (1) Registri iz ~lana 2. ovog pravilnika, vode se u obliku kwige, formata 500x400 mm, uvezane u tvrde korice od trajnog materijala i isti imaju sadr`aj: a) REGISTAR POSTUPKA
Red. br. Prezime Ime Postupak Sjednica Broj Primjed- Prijem/ / datum predmeta ba datum

ime, prezime, sredwe ime, ime oca, djevoja~ko prezime, jedinstveni mati~ni broj, spol, nacionalnost, mjesto ro|ewa, datum ro|ewa, adresa, politi~ki subjekt, broj dosjea, status podataka (validni ili ne), nivo vlasti, broj procesa, broj protokola, datum pokretawa postupka, broj sjednice pokretawa postupka, osnova pokretawa postupka, napomena, broj sjednice obustave postupka, datum obustave postupka, napomena za obustavu, broj sankcije, datum po~etka sankcije, datum isteka sankcije, odluka Centralne izborne komisije BiH, broj predmeta, datum odluke Centralne izborne komisije BiH, datum pravosna`nosti, datum arhivirawa, vrsta sankcija, osnova nespojivosti, napomena za sankciju, iznos nov~ane sankcije, datum izvr{ewa nov~ane sankcije, do sada upla}eno, broj mandatne sankcije, datum izvr{ewa mandatne sankcije, broj zahtjeva za odgodu, datum zahtjeva za odgodu, izvr{ni postupak odluka suda, izvr{ni postupak datum, broj sjednice brisawa sankcije, datum brisawa sankcije, zakqu~ak o brisawu, podaci o odgovoru na tu`bu/`albu/apelaciju, ID, tip odgovora, datum `albe/tu`be/apelacije, broj `albe/tu`be/apelacije, datum odgovora suda, tip odgovora suda, broj odgovora suda, datum odgovora Centralne izborne komisije BiH, broj odgovora Centralne izborne komisije BiH, napomena.

(5) Registar izre~enih sankcija pored materijalnog oblika vodi se i u elektronskom obliku, sa podacima kako je navedeno u stavu (1) ta~ka b) ovog ~lana. (6) Registar poklona pored materijalnog oblika vodi se i u elektronskom obliku, sa podacima kako je navedeno u stavu (1) ta~ka c) ovog ~lana. ^lan 8. (Registarski broj) (1) Svaki subjekt upisa koji se upisuje u registar dobija stalni registarski broj i taj broj se koristi na svim aktima registra koji se odnose na isti subjekt upisa. Taj broj se upisuje u rubriku broj 1. registra i ne mijewa se dok subjekt upisa postoji, odnosno dok subjekt upisa ne bude brisan iz registra. (2) Registarski broj subjekta upisa po~iwe od broja 1. i daqe se nastavqa bez prekida i ne mijewa se po kalendarskim godinama.Taj broj predstavqa redni broj registra pod kojim je subjekt upisa upisan u registar. ^lan 9. (Na~in popuwavawa rubrika) (1) Popuwavawe rubrika u registru obavqa se upisivawem odgovaraju}ih podataka koji su nazna~eni za svaku rubriku posebno. (2) Rubrike se popuwavaju ~itko, tintom ili hemijskom olovkom, na na~in da se upisivawe obavqa od po~etka slobodne rubrike. (3) Upisani tekst u registru ne smije se brisati i ispravqati. (4) Iznimno, mawe pogre{ke ispravqaju se precrtavawem vodoravnom crtom i stavqawem potpisa ovla{}enog lica zadu`enog za vo|ewe registra i datuma ispravke. (5) Ako se radi o ve}im gre{kama, cijeli se spis poni{tava precrtavawem registarske stranice crvenom kosom crtom i upis se obavqa na prvoj slobodnoj stranici. ^lan 10. (Na~in upisa nastalih izmjena) Izmjene koje su nastale nakon prvog upisa u registar upisuju se u rubriku koja se odnosi na izmjene odgovaraju}ih podataka (npr. promjena prebivali{ta, boravi{ta,

b) REGISTAR IZRE^ENIH SANKCIJA
Red Prezi- Nespobr. me/ ime jivost JMB Odluka @alba/ Odluka Tu`ba/ Zahtjev CIK datum suda po datum za BiH `albi/ odgodu broj i broj i izvrdatum/ datum {ewa/ sadr`aj odluka dispoCIK zitiva BiH Izvr{ewe odluke CIK BiH/ mandat/ datum IzvrDatum {ewe isteka odluke sankcije CIK BiH/ nov~ana kazna/ datum Odluka suda po tu`bi/ broj i datum

Apelacija Ustavnom sudu /datum

Odluka Ustavnog suda po apelaciji/ broj i datum

Izvr{ni postupak / odluka suda/ broj i datum

Brisawe Brisawe nov~ane zabrane/ sankcije datum / datum

c) REGISTAR POKLONA
Redni Prezime Opis Datum VrijedBroj i ime Funkcija poklona prijema nost prikoju poklona poklona maoca obavqa poklona Podatak od koga je primqen poklon Institucija od koje je dostavqena informacija o primqenim poklonima

(2) Stranice registra iz stava (1) ovog ~lana, osim naslovne i prve unutra{we stranice, ozna~ene su rednim brojevima. (3) Ovla{}eno lice prije prvog upisa ovjerava registar svojim potpisom i pe~atom Centralne izborne komisije BiH na na~in da na prvoj unutra{woj stranici registra upi{e tekst ovjere koji glasi: "Ovaj registar sadr`i ukupno ___________ stranica". (4) Registar postupka iz stava (1) ta~ka a) ovog ~lana pored materijalnog oblika, vodi se i u elektronskom obliku, sa podacima kako slijedi:

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 70- Strana 11

ovla{}enog lica i sl.). Nakon upisa novih podataka, rubrika koja sadr`i stare podatke precrtava se kosom, crvenom crtom. GLAVA IV. ZBIRKA ISPRAVA I NA^IN VO\EWA ZBIRKE ISPRAVA ^lan 11. (Registar isprava) (1) Zbirka isprava vodi se za svaki subjekt upisa upisan u registar. (2) Zbirka isprava predstavqa registar isprava koje su bile osnov za upis podataka o subjektu upisa u registar. (3) Zbirka isprava predstavqa omot od ~vrstog kartona, formata 300x200 mm. (4) Na omotu zbirke isprava, ispod naslova "Zbirka isprava" upisuje se naziv subjekta upisa i registarski broj pod kojim je subjekt upisa upisan u registar. ^lan 12. (Odlagawe u zbirku isprava) U zbirku isprava odla`e se: jedan primjerak odluka i drugih dokaza pribavqenih u postupku. GLAVA V. ^UVAWE REGISTRA I ZBIRKE ISPRAVA I UVID U REGISTAR I ZBIRKE ISPRAVA ^lan 13. (Isprave trajne vrijednosti) (1) Registar i zbirka isprava, propisane ovim pravilnikom, smatraju se kwigama, odnosno ispravama trajne vrijednosti i ~uvaju se trajno. (2) Ovla{}eno slu`beno lice, zadu`eno za vo|ewe registra, du`no je ~uvati registar i zbirke isprava na na~in da ih za{titi od zloupotrebe, o{te}ewa i uni{tewa. ^lan 14. (Mjesto ~uvawa i na~in odlagawa) (1) Kwige registra i zbirke isprava ~uvaju se u posebnim prostorijama, smje{tene u `eqeznim ili drvenim ormarima osigurane bravom. (2) Kwige registra odla`u se na posebne police, odvojeno od polica predvi|enih za odlagawe zbirke isprava. ^lan 15. (Na~in uvida u registar i zbirke isprava) Uvid u registar i zbirke isprava obavqa se uz obaveznu prisutnost ovla{}enog lica zadu`enog za vo|ewe registra uz dobijenu saglasnost ovla{}enog lica Centralne izborne komisije BiH. ^lan 16. (Izvod iz registra) Na pismeni zahtjev zainteresovanog lica Centralna izborna komisija BiH mo`e odobriti izdavawe izvoda iz registra koji sadr`i posqedwe podatke upisane u registar i koji odgovaraju najnovijem stawu. GLAVA VI. BRISAWE SANKCIJA IZ REGISTRA ^lan 17. (Provo|ewe brisawa) Brisawe izre~ene sankcije provodi ovla{}eno lice Centralne izborne komisije BiH po slu`benoj du`nosti, a na osnovu odluke Centralne izborne komisije BiH, o ~emu se obavje{tava lice na koje se ta odluka odnosi. ^lan 18. (Postupak brisawa) (1) Prije brisawa izre~ene sankcije provodi se postupak utvr|ivawa da li su se stekli uslovi za brisawe.

(2) Sankcija nepodobnosti za kandidovawe za bilo koju funkciju izabranog zvani~nika, nosioca izvr{ne funkcije ili savjetnika bi}e brisana: a) nakon proteka roka na koji je sankcija izre~ena, b) u slu~aju preina~ewa odluke od strane Centralne izborne komisije BiH, c) u slu~aju smrti lica kojem je sankcija izre~ena i d) u svim drugim slu~ajevima u kojima se steknu uslovi za brisawe sankcije, o ~emu odlu~uje Centralna izborna komisija BiH. (3) Nov~ana sankcija ne}e biti brisana iz Registra sankcija sve dok se ista vodi kao dug u Registru sankcija. GLAVA VII. PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 19. (Propisi obuhva}eni ovim pravilnikom) Pre~i{}eni tekst Pravilnika o na~inu vo|ewa registra obuhvata Pravilnik o na~inu vo|ewa registra ("Slu`beni glasnik BiH", broj 39/05), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o na~inu vo|ewa registra ("Slu`beni glasnik BiH", broj 18/09), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o na~inu vo|ewa registra ("Slu`beni glasnik BiH", broj 27/09) i Pravilnik o dopunama i izmjeni Pravilnika o na~inu vo|ewa registra broj: 07-2-02-2-1002-1/11 od 18.08.2011. godine. ^lan 20. (Objavqivawe ovog pravilnika) Ovaj pre~i{}eni tekst pravilnika bi}e objavqen u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku RS" ,"Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i web stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba. Broj 07-2-02-2-1002-2/11 18. avgusta 2011. godine Predsjednica Sarajevo Irena Haxiabdi}, s. r. Na osnovu ~lana 14. stav (1) Zakona o finansiranju politi~kih stranaka ("Slu`beni glasnik BiH", br. 22/00, 102/09 i 54/10) i ~lana 18. Poslovnika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 50/07 i 33/09), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je, na 53. sjednici odr`anoj 18. augusta 2011. godine, donijela

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SLU@BENOJ LEGITIMACIJI DR@AVNIH SLU@BENIKA U SLU@BI ZA REVIZIJU FINANSIJSKOG POSLOVANJA U CENTRALNOJ IZBORNOJ KOMISIJI BOSNE I HERCEGOVINE ^lan 1. U nazivu Pravilnika o slu`benoj legitimaciji dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju finansijskog poslovanja u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 25/08) rije~i "finansijskog poslovanja u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine" zamjenjuju se rije~ima "finansiranja politi~kih stranaka". ^lan 2. U ~lanu 1. rije~i "finansijskog poslovanja u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine" zamjenjuju se rije~ima "finansiranja politi~kih stranaka". ^lan 3. Iza ~lana 5. dodaju se novi ~lanovi 6., 7. i 8. koji glase: "^lan 6. (Zamijenjena legitimacija) (1) U slu~aju gubitka ili znatnijeg o{te}enja slu`bene legitimacije, dr`avni slu`benik iz ~lana 2. ovog pravilnika je du`an u roku od tri dana sa~initi detaljan pisani izvje{taj o okolnostima pod kojim se to dogodilo, radi izdavanja nove legitimacije.

Broj 70- Strana 12

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

(2) Nova legitimacija }e se izdati ukoliko su nastupile promjene li~nog identiteta dr`avnog slu`benika iz ~lana 2. ovog pravilnika, bitne sa aspekta mogu}nosti njegove identifikacije. ^lan 7. (Povrat legitimacije) Dr`avni slu`benik iz ~lana 2. ovog pravilnika koji po bilo kojem osnovu izgubi status dr`avnog slu`benika u Slu`bi za reviziju, du`an je odmah, a najkasnije u roku od sedam dana od dana gubitka tog statusa, vratiti legitimaciju. ^lan 8. (Evidencija) (1) O izdatim i zamijenjenim slu`benim legitimacijama vodi se evidencija u elektronskom obliku. (2) Evidencija iz stava (1) ovog ~lana vodi se u Slu`bi za reviziju i sadr`i:
Red. Ime br. Prezime Zvanje/ Status Broj Datum Datum legitima- izdavanja vra}anja cije Primjedba

(2) Nova iskaznica }e se izdati ukoliko su nastupile izmjene osobnoga identiteta dr`avnog slu`benika iz ~lanka 2. ovog pravilnika, bitne sa aspekta mogu}nosti njegove identifikacije. ^lanak 7. (Povrat iskaznice) Dr`avni slu`benik iz ~lanka 2. ovog pravilnika koji po bilo kojem osnovu izgubi status dr`avnog slu`benika u Slu`bi za reviziju, du`an je odmah, a najkasnije u roku od sedam dana od dana gubitka tog statusa, vratiti iskaznicu. ^lanak 8. (Evidencija) (1) O izdanim i zamijenjenim slu`benim iskaznicama vodi se evidencija u elektronskom obliku. (2) Evidencija iz stavka (1) ovog ~lanka vodi se u Slu`bi za reviziju i sadr`i:
Red. Ime br. Prezime Zvanje/ Status Broj Nadnevak Nadnevak Primjedba iskaznice izdavanja vra}anja

^lan 4. Dosada{nji ~lan 6. postaje ~lan 9. ^lan 5. Ovaj pravilnik stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH" i na web stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba. Broj 07-2-02-2-1003-1/11 18. augusta 2011. godine Predsjednica Sarajevo Irena Had`iabdi}, s. r. Temeljem ~lanka 14. stavak (1) Zakona o financiranju politi~kih stranaka ("Slu`beni glasnik BiH", br. 22/00, 102/09 i 54/10) i ~lanka 18. Poslovnika Sredi{njega izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 50/07 i 33/09), Sredi{nje je izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine, na 53. sjednici odr`anoj 18. kolovoza 2011. godine, donijelo

^lanak 4. Dosada{nji ~lanak 6. postaje ~lanak 9. ^lanak 5. Ovaj pravilnik stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH" i na web stranici Sredi{njega izbornog povjerenstva BiH www.izbori.ba. Broj 07-2-02-2-1003-1/11 18. kolovoza 2011. godine Predsjednica Sarajevo Irena Had`iabdi}, v. r. Na osnovu ~lana 14. stav (1) Zakona o finansirawu politi~kih partija ("Slu`beni glasnik BiH", br. 22/00, 102/09 i 54/10) i ~lana 18. Poslovnika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 50/07 i 33/09), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je, na 53. sjednici odr`anoj 18. avgusta 2011. godine, donijela

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SLU@BENOJ LEGITIMACIJI DR@AVNIH SLU@BENIKA U SLU@BI ZA REVIZIJU FINANSIJSKOG POSLOVAWA U CENTRALNOJ IZBORNOJ KOMISIJI BOSNE I HERCEGOVINE ^lan 1. U nazivu Pravilnika o slu`benoj legitimaciji dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju finansijskog poslovawa u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 25/08) rije~i "finansijskog poslovawa u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine" zamjewuju se rije~ima "finansirawa politi~kih partija". ^lan 2. U ~lanu 1. rije~i "finansijskog poslovawa u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine" zamjewuju se rije~ima "finansirawa politi~kih partija". ^lan 3. Iza ~lana 5. dodaju se novi ~lanovi 6., 7. i 8. koji glase: "^lan 6. (Zamijewena legitimacija) (1) U slu~aju gubitka ili znatnijeg o{te}ewa slu`bene legitimacije, dr`avni slu`benik iz ~lana 2. ovog pravilnika je du`an u roku od tri dana sa~initi detaqan pisani izvje{taj o okolnostima pod kojim se to dogodilo, radi izdavawa nove legitimacije. (2) Nova legitimacija }e se izdati ukoliko su nastupile promjene li~nog identiteta dr`avnog slu`benika iz ~lana

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SLU@BENOJ ISKAZNICI DR@AVNIH SLU@BENIKA U SLU@BI ZA REVIZIJU FINANCIJSKOG POSLOVANJA U SREDI[NJEM IZBORNOM POVJERENSTVU BOSNE I HERCEGOVINE ^lanak 1. U nazivu Pravilnika o slu`benoj iskaznici dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju financijskog poslovanja u Sredi{njem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 25/08) rije~i "financijskog poslovanja u Sredi{njem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine" zamjenjuju se rije~ima "financiranja politi~kih stranaka". ^lanak 2. U ~lanku 1. rije~i "financijskog poslovanja u Sredi{njem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine" zamjenjuju se rije~ima "financiranja politi~kih stranaka". ^lanak 3. Iza ~lanka 5. dodaju se novi ~lanci 6., 7. i 8. koji glase: "^lanak 6. (Zamijenjena iskaznica) (1) U slu~aju gubitka ili znatnijeg o{te}enja slu`bene iskaznice, dr`avni slu`benik iz ~lanka 2. ovog pravilnika je du`an u roku od tri dana sa~initi detaljno pisano izvje{}e o okolnostima pod kojima se to dogodilo, radi izdavanja nove iskaznice.

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 70- Strana 13

2. ovog pravilnika, bitne sa aspekta mogu}nosti wegove identifikacije. ^lan 7. (Povrat legitimacije) Dr`avni slu`benik iz ~lana 2. ovog pravilnika koji po bilo kojem osnovu izgubi status dr`avnog slu`benika u Slu`bi za reviziju, du`an je odmah, a najkasnije u roku od sedam dana od dana gubitka tog statusa, vratiti legitimaciju. ^lan 8. (Evidencija) (1) O izdatim i zamijewenim slu`benim legitimacijama vodi se evidencija u elektronskom obliku. (2) Evidencija iz stava (1) ovog ~lana vodi se u Slu`bi za reviziju i sadr`i:
Red. br. Ime Prezime Zvawe/ Broj Status legitimacije Datum Datum izdavawa vra}awa Primjedba

Hercegovine, na srpskom jeziku, a lijevo od grba Bosne i Hercegovine, na bosanskom i hrvatskom jeziku, ispod toga tekst: "Slu`bena legitimacija ", a ispod toga tekst: "Ime i prezime_______________ JMB___________ zvanje/status________, mjesto za fotografiju dimenzije 25 mm x 30 mm, broj slu`bene legitimacije, mjesto i datum izdavanja, pe~at Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i potpis predsjednika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.". (3) Na pole|ini slu`bene legitimacije ispisan je tekst: "Nosilac ove iskaznice ovla{ten je u okviru svojih nadle`nosti utvr|enih Zakonom o finansiranju politi~kih stranaka da nesmetano pristupa poslovnim prostorijama politi~kih stranaka ili objektima koje iste koriste prilikom svog djelovanja i da ostvaruje uvid u poslovnu dokumentaciju, evidencije i sl.". ^lan 4. (Kori{tenje legitimacije) (1) Osobe koje imaju pravo na slu`benu legitimaciju su du`ne da legitimaciju koriste u skladu sa du`no{}u i ovla{tenjima utvr|enim Zakonom o finansiranju politi~kih stranaka i op}im aktima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. (2) Zaposlenik u Slu`bi za reviziju, kao identifikacionu legitimaciju, koristit }e akreditaciju Sekretarijata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. ^lan 5. (Povreda du`nosti) Kori{tenje slu`bene legitimacije suprotno odredbi ~lana 4. stav (1) ovog pravilnika od strane dr`avnih slu`benika iz ~lana 2. ovog pravilnika, predstavlja te`u povredu radne obaveze. ^lan 6. (Zamijenjena legitimacija) (1) U slu~aju gubitka ili znatnijeg o{te}enja slu`bene legitimacije, dr`avni slu`benik iz ~lana 2. ovog pravilnika je du`an u roku od tri dana sa~initi detaljan pisani izvje{taj o okolnostima pod kojim se to dogodilo, radi izdavanja nove legitimacije. (2) Nova legitimacija }e se izdati ukoliko su nastupile promjene li~nog identiteta dr`avnog slu`benika iz ~lana 2. ovog pravilnika, bitne sa aspekta mogu}nosti njegove identifikacije. ^lan 7. (Povrat legitimacije) Dr`avni slu`benik iz ~lana 2. ovog pravilnika koji po bilo kojem osnovu izgubi status dr`avnog slu`benika u Slu`bi za reviziju, du`an je odmah, a najkasnije u roku od sedam dana od dana gubitka tog statusa, vratiti legitimaciju. ^lan 8. (Evidencija) (1) O izdatim i zamijenjenim slu`benim legitimacijama vodi se evidencija u elektronskom obliku. (2) Evidencija iz stava (1) ovog ~lana vodi se u Slu`bi za reviziju i sadr`i:
Red. Ime br. Prezime Zvanje/ Status Broj Datum Datum legitima- izdavanja vra}anja cije Primjedba

^lan 4. Dosada{wi ~lan 6. postaje ~lan 9. ^lan 5. Ovaj pravilnik stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom glasniku BiH" i na web stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba. Broj 07-2-02-2-1003-1/11 18. avgusta 2011. godine Predsjednica Sarajevo Irena Haxiabdi}, s. r. Na osnovu ~lana 14. stav (1) Zakona o finansiranju politi~kih stranaka ("Slu`beni glasnik BiH", br. 22/00, 102/09 i 54/10) i ~lana 18. Poslovnika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 50/07 i 33/09), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je, na 53. sjednici odr`anoj 18. augusta 2011. godine, utvrdila

PRAVILNIK
O SLU@BENOJ LEGITIMACIJI DR@AVNIH SLU@BENIKA U SLU@BI ZA REVIZIJU FINANSIRANJA POLITI^KIH STRANAKA (pre~i{}eni tekst) ^lan 1. (Primjena) Pravilnikom o slu`benoj legitimaciji dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju finansiranja politi~kih stranaka (u daljnjem tekstu: pravilnik) utvr|uje se pravo na slu`benu legitimaciju, sadr`aj i izgled slu`bene legitimacije, na~in kori{tenja i izrada slu`bene legitimacije dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju finansiranja politi~kih stranaka (u daljnjem tekstu: Slu`ba za reviziju). ^lan 2. (Pravo na slu`benu legitimaciju) Pravo na slu`benu legitimaciju u Slu`bi za reviziju imaju dr`avni slu`benici: a) {ef Slu`be za reviziju, b) revizori i c) pomo}nici revizora. ^lan 3. (Sadr`aj legitimacije) (1) Identitet dr`avnih slu`benika iz ~lana 2. ovog pravilnika utvr|uje se na osnovu slu`bene legitimacije. (2) Slu`bena legitimacija je bijele boje, plastificirana, dimenzija 80 mm x 60 mm. Na prednjoj strani slu`bene legitimacije, crnom bojom, desno od grba Bosne i Hercegovine, ispisan je tekst: "BOSNA I HERCEGOVINA", }irili~nim pismom, a lijevo latini~nim pismom, ispod toga tekst: "CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA", desno od grba Bosne i

^lan 9. (Izrada slu`benih legitimacija) Izrada slu`benih legitimacija izvr{it }e se najkasnije u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Broj 70- Strana 14

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

^lan 10. (Propisi obuhva}eni ovim pravilnikom) Pre~i{}eni tekst Pravilnika o slu`benoj legitimaciji dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju finansiranja politi~kih stranaka obuhvata Pravilnik o slu`benoj legitimaciji dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju finansijskog poslovanja u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 25/08) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o slu`benoj legitimaciji dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju finansijskog poslovanja u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine broj: 07-2-02-2-1003-1/11 od 18.08.2011. godine. ^lan 11. (Objava ovog pravilnika) Ovaj pre~i{}eni tekst pravilnika bit }e objavljen u "Slu`benom glasniku BiH" i web stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba. Broj 07-2-02-2-1003-2/11 18. augusta 2011. godine Predsjednica Sarajevo Irena Had`iabdi}, s. r. Temeljem ~lanka 14. stavak (1) Zakona o financiranju politi~kih stranaka ("Slu`beni glasnik BiH", br. 22/00, 102/09 i 54/10) i ~lanka 18. Poslovnika Sredi{njega izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 50/07 i 33/09), Sredi{nje je izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine, na 53. sjednici odr`anoj 18. kolovoza 2011. godine, utvrdilo

(3) Na pole|ini slu`bene iskaznice ispisan je tekst: "Nositelj ove iskaznice ovla{ten je u okviru svojih nadle`nosti utvr|enih Zakonom o financiranju politi~kih stranaka nesmetano pristupati poslovnim prostorijama politi~kih stranaka ili objektima koje iste koriste prigodom svoga djelovanja i ostvarivati uvid u poslovnu dokumentaciju, evidencije i sl.". ^lanak 4. (Kori{tenje iskaznice) (1) Osobe koje imaju pravo na slu`benu iskaznicu su du`ne iskaznicu koristiti sukladno du`nosti i ovla{tenjima utvr|enim Zakonom o financiranju politi~kih stranaka i op}im aktima Sredi{njega izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. (2) Uposlenik u Slu`bi za reviziju, kao identifikacijsku iskaznicu, koristit }e akreditaciju Tajni{tva Sredi{njega izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. ^lanak 5. (Povreda du`nosti) Kori{tenje slu`bene iskaznice suprotno odredbi ~lanka 4. stavak (1) ovog pravilnika od strane dr`avnih slu`benika iz ~lanka 2. ovog pravilnika, predstavlja te`u povredu radne obveze. ^lanak 6. (Zamijenjena iskaznica) (1) U slu~aju gubitka ili znatnijeg o{te}enja slu`bene iskaznice, dr`avni slu`benik iz ~lanka 2. ovog pravilnika je du`an u roku od tri dana sa~initi detaljno pisano izvje{}e o okolnostima pod kojima se to dogodilo, radi izdavanja nove iskaznice. (2) Nova iskaznica }e se izdati ukoliko su nastupile izmjene osobnoga identiteta dr`avnog slu`benika iz ~lanka 2. ovog pravilnika, bitne sa aspekta mogu}nosti njegove identifikacije. ^lanak 7. (Povrat iskaznice) Dr`avni slu`benik iz ~lanka 2. ovog pravilnika koji po bilo kojem osnovu izgubi status dr`avnoga slu`benika u Slu`bi za reviziju, du`an je odmah, a najkasnije u roku od sedam dana od dana gubitka tog statusa, vratiti iskaznicu. ^lanak 8. (Evidencija) (1) O izdanim i zamijenjenim slu`benim iskaznicama vodi se evidencija u elektronskom obliku. (2) Evidencija iz stavka (1) ovog ~lanka vodi se u Slu`bi za reviziju i sadr`i:
Red. Ime br. Prezime Zvanje/ Status Broj Nadnevak Nadnevak Primjedba iskaznice izdavanja vra}anja

PRAVILNIK
O SLU@BENOJ ISKAZNICI DR@AVNIH SLU@BENIKA U SLU@BI ZA REVIZIJU FINANCIRANJA POLITI^KIH STRANAKA (pre~i{}eni tekst) ^lanak 1. (Primjena) Pravilnikom o slu`benoj iskaznici dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju financiranja politi~kih stranaka (u daljnjem tekstu: pravilnik) utvr|uje se pravo na slu`benu iskaznicu, sadr`aj i izgled slu`bene iskaznice, na~in kori{tenja i izrada slu`bene iskaznice dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju financiranja politi~kih stranaka (u daljnjem tekstu: Slu`ba za reviziju). ^lanak 2. (Pravo na slu`benu iskaznicu) Pravo na slu`benu iskaznicu u Slu`bi za reviziju imaju dr`avni slu`benici: a) {ef Slu`be za reviziju, b) revizori i c) pomo}nici revizora. ^lanak 3. (Sadr`aj iskaznice) (1) Identitet dr`avnih slu`benika iz ~lanka 2. ovog pravilnika utvr|uje se temeljem slu`bene iskaznice. (2) Slu`bena iskaznica je bijele boje, plastificirana, dimenzija 80 mm x 60 mm. Na prednjoj strani slu`bene iskaznice, crnom bojom, desno od grba Bosne i Hercegovine, ispisan je tekst: "BOSNA I HERCEGOVINA", }irili~nim pismom, a lijevo latini~nim pismom, ispod toga tekst: "SREDI[NJE IZBORNO POVJERENSTVO", desno od grba Bosne i Hercegovine, na srpskom jeziku, a lijevo od grba Bosne i Hercegovine, na bosanskom i hrvatskom jeziku, ispod toga tekst: "Slu`bena iskaznica", a ispod toga tekst: "Ime i prezime_______________ JMB___________ zvanje/status________, mjesto za fotografiju dimenzije 25 mm x 30 mm, broj slu`bene iskaznice, mjesto i nadnevak izdavanja, pe~at Sredi{njega izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine i potpis predsjednika Sredi{njega izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine.".

^lanak 9. (Izrada slu`benih iskaznica) Izrada slu`benih iskaznica izvr{it }e se najkasnije u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika. ^lanak 10. (Propisi obuhva}eni ovim pravilnikom) Pre~i{}eni tekst Pravilnika o slu`benoj iskaznici dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju financiranja politi~kih stranaka obuhva}a Pravilnik o slu`benoj iskaznici dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju financijskog poslovanja u Sredi{njem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 25/08) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o slu`benoj iskaznici dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju financijskog poslovanja u Sredi{njem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine broj: 07-2-02-2-1003-1/11 od 18.08.2011. godine.

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 70- Strana 15 ^lan 4. (Kori{}ewe legitimacije)

^lanak 11. (Objava ovog pravilnika) Ovaj pre~i{}eni tekst pravilnika bit }e objavljen u "Slu`benom glasniku BiH" i web stranici Sredi{njeg izbornog povjerenstva BiH www.izbori.ba. Broj 07-2-02-2-1003-2/11 18. kolovoza 2011. godine Predsjednica Sarajevo Irena Had`iabdi}, v. r. Na osnovu ~lana 14. stav (1) Zakona o finansirawu politi~kih partija ("Slu`beni glasnik BiH", br. 22/00, 102/09 i 54/10) i ~lana 18. Poslovnika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 50/07 i 33/09), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je, na 53. sjednici odr`anoj 18. avgusta 2011. godine, utvrdila

(1) Lica koja imaju pravo na slu`benu legitimaciju su du`na da legitimaciju koriste u skladu sa du`no{}u i ovla{}ewima utvr|enim Zakonom o finansirawu politi~kih partija i op{tim aktima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. (2) Zaposlenik u Slu`bi za reviziju, kao identifikacionu legitimaciju, koristi}e akreditaciju Sekretarijata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. ^lan 5. (Povreda du`nosti) Kori{}ewe slu`bene legitimacije suprotno odredbi ~lana 4. stav (1) ovog pravilnika od strane dr`avnih slu`benika iz ~lana 2. ovog pravilnika, predstavqa te`u povredu radne obaveze. ^lan 6. (Zamijewena legitimacija) (1) U slu~aju gubitka ili znatnijeg o{te}ewa slu`bene legitimacije, dr`avni slu`benik iz ~lana 2. ovog pravilnika je du`an u roku od tri dana sa~initi detaqan pisani izvje{taj o okolnostima pod kojim se to dogodilo, radi izdavawa nove legitimacije. (2) Nova legitimacija }e se izdati ukoliko su nastupile promjene li~nog identiteta dr`avnog slu`benika iz ~lana 2. ovog pravilnika, bitne sa aspekta mogu}nosti wegove identifikacije. ^lan 7. (Povrat legitimacije) Dr`avni slu`benik iz ~lana 2. ovog pravilnika koji po bilo kojem osnovu izgubi status dr`avnog slu`benika u Slu`bi za reviziju, du`an je odmah, a najkasnije u roku od sedam dana od dana gubitka tog statusa, vratiti legitimaciju. ^lan 8. (Evidencija) (1) O izdatim i zamijewenim slu`benim legitimacijama vodi se evidencija u elektronskom obliku. (2) Evidencija iz stava (1) ovog ~lana vodi se u Slu`bi za reviziju i sadr`i:
Red. br. Ime Prezime Zvawe/ Broj Status legitimacije Datum Datum izdavawa vra}awa Primjedba

PRAVILNIK
O SLU@BENOJ LEGITIMACIJI DR@AVNIH SLU@BENIKA U SLU@BI ZA REVIZIJU FINANSIRAWA POLITI^KIH PARTIJA (pre~i{}eni tekst) ^lan 1. (Primjena) Pravilnikom o slu`benoj legitimaciji dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju finansirawa politi~kih partija (u daqwem tekstu: pravilnik) utvr|uje se pravo na slu`benu legitimaciju, sadr`aj i izgled slu`bene legitimacije, na~in kori{}ewa i izrada slu`bene legitimacije dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju finansirawa politi~kih partija (u daqwem tekstu: Slu`ba za reviziju). ^lan 2. (Pravo na slu`benu legitimaciju) Pravo na slu`benu legitimaciju u Slu`bi za reviziju imaju dr`avni slu`benici: a) {ef Slu`be za reviziju, b) revizori i c) pomo}nici revizora. ^lan 3. (Sadr`aj legitimacije) (1) Identitet dr`avnih slu`benika iz ~lana 2. ovog pravilnika utvr|uje se na osnovu slu`bene legitimacije. (2) Slu`bena legitimacija je bijele boje, plastificirana, dimenzija 80 mm x 60 mm. Na predwoj strani slu`bene legitimacije, crnom bojom, desno od grba Bosne i Hercegovine, ispisan je tekst: "BOSNA I HERCEGOVINA", }irili~nim pismom, a lijevo latini~nim pismom, ispod toga tekst: "CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA", desno od grba Bosne i Hercegovine, na srpskom jeziku, a lijevo od grba Bosne i Hercegovine, na bosanskom i hrvatskom jeziku, ispod toga tekst: "Slu`bena legitimacija ", a ispod toga tekst: "Ime i prezime_______________ JMB___________ zvawe/status________, mjesto za fotografiju dimenzije 25 mm x 30 mm, broj slu`bene legitimacije, mjesto i datum izdavawa, pe~at Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i potpis predsjednika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.". (3) Na pole|ini slu`bene legitimacije ispisan je tekst: "Nosilac ove iskaznice ovla{}en je u okviru svojih nadle`nosti utvr|enih Zakonom o finansirawu politi~kih partija da nesmetano pristupa poslovnim prostorijama politi~kih partija ili objektima koje iste koriste prilikom svog djelovawa i da ostvaruje uvid u poslovnu dokumentaciju, evidencije i sl.".

^lan 9. (Izrada slu`benih legitimacija) Izrada slu`benih legitimacija izvr{i}e se najkasnije u roku od osam dana od dana stupawa na snagu ovog pravilnika. ^lan 10. (Propisi obuhva}eni ovim pravilnikom) Pre~i{}eni tekst Pravilnika o slu`benoj legitimaciji dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju finansirawa politi~kih partija obuhvata Pravilnik o slu`benoj legitimaciji dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju finansijskog poslovawa u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 25/08) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o slu`benoj legitimaciji dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju finansijskog poslovawa u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine broj: 07-2-02-2-1003-1/11 od 18.08.2011. godine.

Broj 70- Strana 16

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

^lan 11. (Objava ovog pravilnika) Ovaj pre~i{}eni tekst pravilnika bi}e objavqen u "Slu`benom glasniku BiH" i web stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba. Broj 07-2-02-2-1003-2/11 18. avgusta 2011. godine Predsjednica Sarajevo Irena Haxiabdi}, s. r. Na osnovu ~lana 16. Zakona o upravi ("Slu`beni glasnik BiH" br. 32/02 i 102/09), ~lana 11. stav (3) Zakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/06) i ~lana 18. Poslovnika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 50/07 i 33/09), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je, na 54. sjednici odr`anoj 25. augusta 2011. godine, donijela

PRAVILNIK
O PROVEDBI ZAKONA O ZA[TITI LI^NIH PODATAKA U CENTRALNOJ IZBORNOJ KOMISIJI BOSNE I HERCEGOVINE ^lan 1. (Predmet) Ovim pravilnikom propisuju se pravila i procedure u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Centralna izborna komisija BiH) za primjenu osnovnih principa zakonite obrade li~nih podataka u Centralnoj izbornoj komisiji BiH, postupak davanja li~nih podataka korisniku i prijenos podataka u inostranstvo, pravila za ostvarivanje prava nosioca podataka, na~in i postupak vo|enja evidencija propisanih Zakonom o za{titi li~nih podataka, te postupak dono{enja Plana sigurnosti podataka u Centralnoj izbornoj komisiji BiH. ^lan 2. (Definicija) Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku imaju isto zna~enje kao u Zakonu o za{titi li~nih podataka. ^lan 3. (Zakonitost i pravi~nost) Centralna izborna komisija BiH vodi sljede}e zbirke li~nih podataka: a) Evidenciju o zaposlenim na osnovu Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine, Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Sekretarijata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine; b) Evidenciju o obra~unu i isplatama pla}a zaposlenim u Centralnoj izbornoj komisiji BiH na osnovu Zakona o pla}ama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine; c) Evidenciju Centralnog bira~kog spiska na osnovu Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, a u skladu sa Pravilnikom o vo|enju Centralnog bira~kog spiska, o li~nim podacima o aktivnim glasa~ima s pravom glasa i Jedinstvenom metodologijom i programom obrade i vo|enja evidencija Centralnog bira~kog spiska; d) Evidenciju prijavljenih politi~kih subjekata na osnovu Izbornog zakona BiH, a u skladu sa Pravilnikom o prijavi i ovjeri politi~ke stranke, nezavisnog kandidata, koalicije i liste nezavisnih kandidata za u~e{}e na neposrednim izborima i postupak prijave i ovjere kandidata za popunu garantiranih mandata za pripadnike nacionalnih manjina; e) Evidencija kandidata i izabranih zvani~nika na osnovu Izbornog zakona BiH, a u skladu sa Pravilnikom o prijavi i ovjeri politi~ke stranke, nezavisnog kandidata, koalicije i liste nezavisnih kandidata za u~e{}e na neposrednim izborima i postupak prijave i ovjere kandidata za popunu garantiranih mandata za pripadnike nacionalnih manjina, Uputstvom o dodjeli i prestanku mandata i Uputstvom o

postupku provedbe posrednih izbora zakonodavnih organa vlasti u BiH. f) Evidenciju izborne administracije na osnovu Izbornog zakona BiH, a u skladu sa Uputstvom o utvr|ivanju kvalifikacija, broja i imenovanju ~lanova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini i Uputstva o utvr|ivanju kvalifikacija, broja ~lanova, postupka `rijebanja i imenovanja, obuke, provjere znanja i certificiranja ~lanova bira~kih odbora i mobilnih timova za glasanje; g) Evidenciju imovinskih kartona vodi se u elektronskom i materijalnom obliku kao registar kartona dostavljenih od strane svih kandidata/zvani~nika na osnovu ~lana 15.7 i 15.8 Izbornog zakona BiH i Uputstva o izgledu i na~inu popunjavanja obrazaca Izjave o imovinskom stanju; h) Registar postupaka se vodi u materijalnom i elektronskom obliku na osnovu ~lana 17. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i ~lana 2. i 7. stav (1) ta~ka a) i stav (4) Pravilnika o na~inu vo|enja registra; i) Registar izre~enih sankcija se vodi u materijalnom i elektronskom obliku na osnovu ~lana 17. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i ~lana 2. i 7. stav (1) ta~ka a) i stav (5) Pravilnika o na~inu vo|enja registra; j) Centralni registar poklona se vodi u materijalnom i elektronskom obliku u skladu sa ~lanom 10., a u vezi ~lana 17. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i ~lana 2. i 7. stav (1) ta~ka c) Pravilnika o na~inu vo|enja registra; k) Dosije za svakog izabranog zvani~nika, nosioca izvr{ne funkcije ili savjetnika na osnovu ~lana 11. Pravila o vo|enju postupka iz oblasti Zakona o sukobu interesa BiH, a u vezi ~lana 17. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH; l) Izvje{taj politi~ke stranke o finansiranju u skladu sa ~lanom 11. Zakona o finansiranju politi~kih stranaka, a u vezi ~lana 15.1 Izbornog zakona BiH i m) Evidenciju o izdatim i zamijenjenim legitimacijama dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju finansiranja politi~kih stranaka, a u skladu sa ~lanom 11. Zakona o finansiranju politi~kih stranaka i ~lanom 8. Pravilnika o slu`benoj legitimaciji dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju finansiranja politi~kih stranaka. ^lan 4. (Svrha obrade) Svrha obrade li~nih podataka sadr`anih u zbirkama li~nih podataka iz ~lana 3. ovog pravilnika proizlazi iz zakona koji predstavljaju pravni osnov za njihovu obradu, i to: a) Li~ni podaci u Evidenciji o zaposlenim obra|uju se u svrhu regulisanja radno pravnog statusa, te prava i obaveza zaposlenih u Centralnoj izbornoj komisiji BiH, u skladu sa Zakonom o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji Sekretarijata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. b) Li~ni podaci u Evidenciji o obra~unu i isplatama pla}a obra|uju se u svrhu isplate pla}e i drugih naknada zaposlenim, te u svrhu ispunjavanja obaveza koje Centralna izborna komisija BiH kao bud`etska institucija ima prema drugim dr`avnim organima i institucijama u skladu sa Zakonom o pla}ama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, te drugim zakonima koji se odnose na ovu oblast. c) Li~ni podaci u Evidenciji Centralnog bira~kog spiska obra|uju se u svrhu izrade izvoda iz Centralnog bira~kog spiska za potrebe organizacije i provo|enja izbora, provo|enje referenduma, provo|enje opoziva izabranog funkcionera i izbor organa lokalne samouprave u skladu sa Izbornim zakonom BiH, Pravilnikom o vo|enju

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 70- Strana 17

Centralnog bira~kog spiska, o li~nim podacima o aktivnim glasa~ima s pravom glasa i Jedinstvenom metodologijom i programom obrade i vo|enja evidencija Centralnog bira~kog spiska. d) Li~ni podaci u Evidenciji prijavljenih politi~kih subjekata obra|uju u svrhu provjere ispunjavanja uslova za ovjeru u~e{}a na izborima politi~kih subjekata u skladu sa Izbornim zakonom BiH i Pravilnikom o prijavi i ovjeri politi~ke stranke, nezavisnog kandidata, koalicije i liste nezavisnih kandidata za u~e{}e na neposrednim izborima i postupak prijave i ovjere kandidata za popunu garantiranih mandata za pripadnike nacionalnih manjina. e) Li~ni podaci u Evidenciji kandidata i izabranih zvani~nika obra|uju se u svrhu provjere ispunjavanja uslova za kandidovanje, te nakon provedenih izbora u svrhu dodjele mandata u skladu sa Izbornim zakonom BiH, Pravilnikom o prijavi i ovjeri politi~ke stranke, nezavisnog kandidata, koalicije i liste nezavisnih kandidata za u~e{}e na neposrednim izborima i postupak prijave i ovjere kandidata za popunu garantiranih mandata za pripadnike nacionalnih manjina, Uputstvom o dodjeli i prestanku mandata i Uputstvom o postupku provedbe posrednih izbora zakonodavnih organa vlasti u BiH. f) Li~ni podaci u Evidenciji izborne administracije vode se u svrhu imenovanja ~lanova izborne administracije i isplata naknada za njihov rad u skladu sa Izbornim zakonom BiH, Uputstvom o utvr|ivanju kvalifikacija, broja i imenovanju ~lanova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini i Uputstvom o utvr|ivanju kvalifikacija, broja ~lanova, postupka `rijebanja i imenovanja, obuke, provjere znanja i certificiranja ~lanova bira~kih odbora i mobilnih timova za glasanje. g) Li~ni podaci u Evidenciji imovinskih kartona obra|uju se u svrhu stavljanja istih na uvid javnosti u skladu sa Izbornim zakonom BiH i Uputstvom o izgledu i na~inu popunjavanja obrazaca Izjave o imovinskom stanju. h) Li~ni podaci u Registru postupaka vode se u svrhu evidentiranja pokrenutih i okon~anih postupaka za izabrane zvani~nike, savjetnike i nosioce izvr{nih funkcija u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Pravilnikom o na~inu vo|enja registra. i) Li~ni podaci u Registru izre~enih sankcija vode se u svrhu evidentiranja osoba kojima je izre~ena sankcija radi zabrane obna{anja odre|enih funkcija u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Pravilnikom o na~inu vo|enja registra. j) Li~ni podaci u Centralnom registru poklona vode se u svrhu evidentiranja svih primljenih poklona od strane izabranih zvani~nika, savjetnika i nosioca izvr{nih funkcija u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Pravilnikom o na~inu vo|enja registra. k) Li~ni podaci u Evidenciji dosijea izabranih zvani~nika, savjetnika i nosioca izvr{nih funkcija vode se u svrhu prikupljanja i analize li~nih podataka izabranih zvani~nika, savjetnika i nosioca izvr{nih funkcija mjerodavnih za ocjenu eventualnog kr{enja odredaba zakona o sukobu interesa u skladu sa Pravilima o vo|enju postupka iz oblasti Zakona o sukobu interesa BiH. l) Li~ni podaci u Godi{njim izvje{tajima politi~kih subjekata vode se u svrhu utvr|ivanja identiteta donatora i provjere utvr|enih limita donacija za fizi~ka lica u skladu sa Izbornim zakonom BiH i Zakonom o finansiranju politi~kih stranaka. m) Li~ni podaci u Evidenciji o izdatim i zamijenjenim legitimacijama dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju finansiranja politi~kih stranaka obra|uju se u svrhu dokazivanja identiteta i ovla{tenja dr`avnih slu`benika u skladu sa Zakonom o finansiranju politi~kih stranaka i

Pravilnikom o slu`benoj legitimaciji dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju finansiranja politi~kih stranaka. ^lan 5. (Mjera i obim) Podatke u zbirkama li~nih podataka iz ~lana 3. ovog pravilnika, Centralna izborna komisija BiH obra|uje u obimu koji je utvr|en u propisima koji predstavljaju pravni osnov za vo|enje ovih evidencija i to: a) Evidencija o zaposlenim vodi se u obliku administrativnog dosijea za svakog zaposlenog posebno i u obliku knjige o zaposlenim i sadr`i sljede}e vrste li~nih podataka: 1) ime i prezime, ime oca, dan, mjesec i godina ro|enja, spol, JMB, adresa prebivali{ta, dr`avljanstvo, nacionalnost, vrsta i stepen stru~ne spreme, o nevo|enju krivi~nog postupka, o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje odre|enih poslova, o ocjeni rada, o prethodnom radnom sta`u, da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere u posljednje tri godine prije zaposlenja i da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, datum zasnivanja radnog odnosa, datum prestanka radnog odnosa, o disciplinskim mjerama, o godi{njem odmoru, o nov~anoj nagradi, o dopunskoj djelatnosti, porodi~ni status, podaci o osiguranim ~lanovima porodice; b) Evidencija o obra~unu i isplatama pla}a vodi se u obliku razli~itih izvje{taja na mjese~nom i godi{njem nivou i sadr`i sljede}e vrste li~nih podataka: 1) ime, ime oca i prezime, spol, JMB, broj socijalnog osiguranja, kvalifikacija, op}ina stanovanja zaposlenog, adresa stanovanja zaposlenog, op}ina stanovanja porodice, op}ina PIO, op}ina zdravstva, op}ina doprinosa za zapo{ljavanje, radno mjesto, datum zaposlenja, kategorija ovla{tenja, prethodni sta`, banka, transakcijski ra~un banke, ra~un zaposlenika, vrsta pla}anja, platni razred i osnovni koeficijent, podaci o prihodima porezima i doprinosu, o prisustvovanju na poslu, o bolovanju, o iznosu bruto i neto pla}e i naknadama; c) Evidencija Centralnog bira~kog spiska vodi se u elektronskom obliku, a obrada se vr{i automatski sa pripadaju}om ru~nom datotekom i ista sadr`i sljede}e vrste li~nih podataka: 1) jedinstveni mati~ni broj, prezime, ime roditelja, ime, spol, datum ro|enja, op}ina prebivali{ta, op}ina za koju glasa, naselje (ulica, broj), pravo glasa, status (`iv, mrtav), status bira~kog mjesta (redovno ili raseljeno lice), datum izmjene i bira~ko mjesto. d) Evidencija prijavljenih politi~kih subjekata se vodi u elektronskom obliku i sastoji se od vi{e aplikacija, kroz koje se obra|uju slijede}e vrste li~nih podataka: 1) Ovla{tena lica: ime i prezime ovla{tenog lica, funkcija, 2) Statutarna tijela: prezime, ime, jedinstveni mati~ni broj, 3) Potpisi podr{ke: jedinstveni mati~ni broj. e) Evidencija kandidata i izabranih zvani~nika vodi se u elektronskom obliku i ista sadr`i sljede}e vrste li~nih podataka: 1) ime i prezime, jedinstveni mati~ni broj, adresu prebivali{ta, stru~na sprema, izja{njenje o pripadnosti konstitutivnom narodu ili grupi ostalih, spol, kontakt adresa, uklju~uju}i op}inu, broj telefona/fax, broj va`e}e li~ne karte i mjesto njenog izdavanja, datum i potpis kandidata, potpis predsjednika politi~ke stranke, odnosno predsjednika politi~kih stranaka u koaliciji, broj osvojenih glasova, da li je osvojio mandat, politi~ki subjekt, redosljed i izborna jedinica (organ).

Broj 70- Strana 18 f)

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H k)

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

g)

h)

i)

j)

Evidencija izborne administracije vodi se u elektronskom obliku i sadr`i sljede}e vrste li~nih podataka: 1) ime i prezime, jedinstveni mati~ni broj, prebivali{te, broj li~ne karte, nacionalna pripadnost, stru~na sprema, zanimanje, trenutno zaposlenje, poslove koje obavlja, podaci o izbornom iskustvu, podatak o dostavljenoj svojeru~no potpisanoj izjavi o ~lanstvu u izvr{nom organu, politi~koj stranci ili koaliciji, podatak o dostavljenoj svojeru~no potpisanom izja{njenju o nacionalnoj pripadnosti, napomena, potpis predsjednika skup{tine op}ine/op}inskog vije}a. Evidencija imovinskih kartona vodi se u elektronskom i materijalnom obliku kao registar kartona dostavljenih od strane svih kandidata/zvani~nika a sadr`i sljede}e vrste li~nih podataka: 1) ime i prezime, politi~ki subjekt, izborna jedinica, podaci o porodici i doma}instvu, adresa, prihodi, imovina i dugovanja. Registar postupka se vodi u materijalnom i elektronskom obliku i sadr`i sljede}e vrste li~nih podataka: 1) U materijalnom obliku: prezime i ime, datum pokretanja postupka, sjednica, broj predmeta, primjedba, prijem i datum i 2) U elektronskom obliku: ime, prezime, srednje ime, ime oca, djevoja~ko prezime, jedinstveni mati~ni broj, spol, nacionalnost, mjesto ro|enja, datum ro|enja, adresa, politi~ki subjekt, broj dosijea, status podataka (validni ili ne), nivo vlasti, broj procesa, broj protokola, datum pokretanja postupka, broj sjednice pokretanja postupka, osnova pokretanja postupka, napomena, broj sjednice obustave postupka, datum obustave postupka, napomena za obustavu, broj sankcije, datum po~etka sankcije, datum isteka sankcije, odluka Centralne izborne komisije BiH broj predmeta, datum odluke Centralne izborne komisije BiH, datum pravosna`nosti, datum arhiviranja, vrsta sankcija, osnova nespojivosti, napomena za sankciju, iznos nov~ane sankcije, datum izvr{enja nov~ane sankcije, do sada upla}eno, broj mandatne sankcije, datum izvr{enja mandatne sankcije, broj zahtjeva za odgodu, datum zahtjeva za odgodu, izvr{ni postupak odluka suda, izvr{ni postupak datum, broj sjednice brisanja sankcije, datum brisanja sankcije, zaklju~ak o brisanju, podaci o odgovoru na tu`bu/`albu/apelaciju, ID, tip odgovora, datum `albe/tu`be/apelacije, broj `albe/tu`be/apelacije, datum odgovora suda, tip odgovora suda, broj odgovora suda, datum odgovora Centralne izborne komisije BiH, broj odgovor Centralne izborne komisije BiH, napomena. Registar izre~enih sankcija se vodi u materijalnom i elektronskom obliku i sadr`i sljede}e li~ne podatke: 1) redni broj, prezime i ime, jedinstveni mati~ni broj, nespojivost, odluka Centralne izborne komisije BiH broj i datum, sadr`aj dispozitiva, `alba/datum, odluka suda po `albi broj i datum, tu`ba datum, zahtjev za odgodu izvr{enja/odluka Centralne izborne komisije BiH, odluka suda po tu`bi broj i datum, apelacija ustavnom sudu datum, odluka ustavnog suda po apelaciji broj i datum, izvr{ni postupak/odluka suda/broj i datum, izvr{enje odluke Centralne izborne komisije BiH/mandat/datum, izvr{enje odluke Centralne izborne komisije BiH/nov~ana kazna/datum, datum isteka sankcije, brisanje nov~ane sankcije/datum, brisanje zabrane/datum. Centralni registar poklona vodi se u materijalnom i elektronskom obliku i sadr`i sljede}e li~ne podatke: 1) redni broj, prezime i ime primaoca poklona, funkcija koju obavlja, opis poklona, datum prijema poklona, vrijednost poklona, podatak od koga je primljen poklon, institucija od koje je dostavljena informacija o primljenim poklonima.

Dosije za svakog izabranog zvani~nika, nosioca izvr{ne funkcije ili savjetnika vodi se u materijalnom obliku i sadr`i sljede}e dokumente: 1) Broj dosijea, ime i prezime, jedinstveni mati~ni broj, adresa, funkcija koju trenutno obavlja, nivo vlasti, broj predmeta, kao dokumentacija prikupljena u istra`nom postupku, sankcija i datum arhiviranja. l) Izvje{taj politi~ke stranke o finansiranju u materijalnom obliku sadr`i sljede}e dokumente: 1) Naziv organizacionog dijela politi~ke stranke, jedini~ni mati~ni broj, ukupan iznos priloga ~ija je pojedina~na vrijednost manja od 100 KM, ime i prezime donatora, ~iji je prilog ve}i od 100 KM, JMB donatora, datum kada je prilog dat i iznos priloga. m) Evidencija o izdatim i zamijenjenim legitimacijama dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju finansiranja politi~kih stranaka, vodi se u obliku knjige i sadr`i sljede}e vrste li~nih podataka: 1) redni broj, ime i prezime dr`avnog slu`benika kojem je izdata odnosno zamijenjena revizorska legitimacija, zvanje/status, broj legitimacije, datum izdavanja legitimacije i datum vra}anja legitimacije. ^lan 6. (Ta~nost i autenti~nost) Zaposlenik u Centralnoj izbornoj komisiji BiH du`an je pravovremeno a`urirati podatke u zbirkama li~nih podataka iz ~lana 3. ovog pravilnika na osnovu relevantne dokumentacije i osigurati dokaze o porijeklu li~nih podataka i to: a) obrada li~nih podataka u Evidenciji o zaposlenim i Evidenciji o obra~unu i isplatama pla}a vr{i se u Odsjeku za operativne i zajedni~ke poslove i Odsjeku za materijalno-finansijske poslove. b) obrada li~nih podataka u Evidenciji Centralnog bira~kog spisaka vr{i se u Sektoru za izbore i informacione tehnologije. c) obrada li~nih podataka u Evidenciji prijavljenih politi~kih subjekata vr{i se u Odsjeku za izbore. d) obrada li~nih podataka u Evidenciji kandidata i izabranih zvani~nika vr{i se u Sektoru za izbore i informacione tehnologije. e) obrada li~nih podataka u Evidenciji izborne administracije vr{i se u Odsjeku za izbore. f) obrada li~nih podataka u Evidenciji imovinskih kartona vr{i se u Odsjeku za izbore. g) obrada li~nih podataka u Registru postupka vr{i se u Odsjeku za provedbu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH. h) obrada li~nih podataka u Registru izre~enih sankcija vr{i se u Odsjeku za provedbu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH. i) obrada li~nih podataka u Centralnom registru poklona vr{i se u Odsjeku za provedbu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH. j) obrada li~nih podataka u Dosijeu za svakog izabranog zvani~nika, nosioca izvr{ne funkcije ili savjetnika vr{i se u Odsjeku za provedbu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH. k) obrada li~nih podataka u Izvje{taju politi~ke stranke o finansiranju vr{i se u Slu`bi za reviziju finansiranja politi~kih stranaka. l) obrada li~nih podataka u Evidenciji o izdatim i zamijenjenim revizorskim legitimacijama vr{i se u Slu`bi za reviziju finansiranja politi~kih stranaka. ^lan 7. (Rokovi za obradu podataka) Rokovi za obradu podataka u zbirkama li~nih podataka iz ~lana 3. ovog pravilnika odre|eni su u Listi kategorija

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 70- Strana 19

registraturne gra|e s rokovima ~uvanja u Centralnoj izbornoj komisiji BiH: a) podatke u Evidenciji o zaposlenim, Centralna izborna komisija BiH obra|uje trajno; b) podatke u Evidenciji o obra~unu i isplatama pla}a, Centralna izborna komisija BiH obra|uje trajno; c) podatke u Evidenciji Centralnog bira~kog spisaka Centralna izborna komisija BiH obra|uje trajno. d) podatke u Evidenciji prijavljenih politi~kih subjekata Centralna izborna komisija BiH obra|uje pet godina. e) podatke u Evidenciji kandidata i izabranih zvani~nika Centralna izborna komisija BiH obra|uje u Odsjeku za izbore trajno. f) podatke u Evidenciji izborne administracije Centralna izborna komisija BiH obra|uje sedam godina. g) podatke u Evidenciji imovinskih kartona Centralna izborna komisija BiH obra|uje pet godina u materijalnom obliku i trajno u elektronskom obliku. h) podatke u Registru postupka Centralna izborna komisija BiH obra|uje trajno. i) podatke u Registru izre~enih sankcija Centralna izborna komisija BiH obra|uje trajno. j) podatke u Centralnom registru poklona Centralna izborna komisija BiH obra|uje trajno. k) podatke u Dosijeu za svakog izabranog zvani~nika, nosioca izvr{ne funkcije ili savjetnika Centralna izborna komisija BiH obra|uje deset godina. l) podatke u Izvje{taju politi~ke stranke o finansiranju Centralna izborna komisija BiH obra|uje {est godina. m) podatke u Evidenciji o izdatim i zamijenjenim revizorskim legitimacijama, Centralna izborna komisija BiH obra|uje trajno. ^lan 8. (Davanje li~nih podataka korisniku) (1) Davanje podataka sadr`anih u zbirkama li~nih podataka iz ~lana 3. ovog pravilnika korisniku se vr{i u skladu sa ~lanom 17. Zakona o za{titi li~nih podataka ukoliko su u pitanju javni organi i ukoliko je istim potrebno za izvr{avanje zakonom utvr|ene nadle`nosti. (2) Davanje podataka sadr`anim u zbirkama li~nih podataka iz ~lana 3. ovog pravilnika korisniku, koji je pravno i fizi~ko lice, vr{i se u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama. (3) Davanje podataka iz evidencije o zaposlenim i evidencije o obra~unu i isplatama pla}a vr{i se institucijama, ustanovama i zavodima radi regulisanja radno pravnog statusa kao i prava i obaveza zaposlenika. ^lan 9. (Prenos podataka u inostranstvo) Podatke iz zbirki li~nih podataka iz ~lana 3. ovog pravilnika Centralna izborna komisija BiH ne}e prenositi u inostranstvo. ^lan 10. (Postupak po zahtjevu nosioca podataka) (1) Po prijemu zahtjeva nosioca podataka, koji se odnosi na informacije u vezi obrade njegovih li~nih podataka, Centralna izborna komisija BiH nosiocu podataka u roku od 30 dana dostavlja odgovor jednom godi{nje bez naknade, u skladu sa ~lanom 25. stav (1) Zakona o za{titi li~nih podataka. (2) Osim dostavljanja informacije nosiocu podataka jednom godi{nje bez naknade, Centralna izborna komisija BiH uz odgovaraju}u naknadu, nosiocu podataka dostavlja informacije u bilo koje vrijeme, u skladu sa ~lanom 25. stav (2) Zakona o za{titi li~nih podataka. (3) Centralna izborna komisija BiH mo`e odbiti zahtjev nosioca podataka, koji se odnosi na informacije u vezi obrade

njegovih li~nih podataka, kada je ispunjen jedan od slu~ajeva propisan u ~lanu 28. Zakona o za{titi li~nih podataka. ^lan 11. (Ispravke i brisanje podataka) Centralna izborna komisija BiH obavje{tava nosioca podataka i druga lica, kojima su preneseni podaci, o eventualnim ispravkama i brisanju tih podataka ako se time ne naru{ava opravdan interes nosioca podataka, u skladu sa ~lanom 27. Zakona o za{titi li~nih podataka. ^lan 12. (Evidencija o zbirkama li~nih podataka) (1) Centralna izborna komisija BiH vodi evidenciju o svakoj zbirci li~nih podataka iz ~lana 3. ovog pravilnika, u skladu sa ~lanom 13. Zakona o za{titi li~nih podataka. (2) Evidencija iz stava (1) ovog ~lana sadr`i osnovne informacije o svakoj zbirci li~nih podataka i vodi se na obrascu evidencije koji je propisan Pravilnikom o na~inu vo|enja i obrascu evidencije o zbirkama li~nih podataka, a koji je satavni dio ovog pravilnika (Obrazac 1.). ^lan 13. (Evidencija o davanju li~nih podataka korisniku) (1) Centralna izborna komisija BiH vodi evidenciju o li~nim podacima koji su dati korisniku li~nih podataka i svrsi za koju su dati, u skladu sa ~lanom 17. stav (5) Zakona o za{titi li~nih podataka. (2) Evidencija iz stava (1) ovog ~lana vodi se u elektronskom obliku, na Obrascu 2. koji je sastavni dio ovog pravilnika. ^lan 14. (Evidencija o odbijenim zahtjevima nosioca podataka) (1) Centralna izborna komisija BiH vodi evidenciju o odbijenim zahtjevima nosioca podataka u skladu sa ~lanom 26. Zakona o za{titi li~nih podataka. (2) Evidencija iz stava (1) ovog ~lana vodi se u elektronskom obliku na Obrascu 3. koji je sastavni dio ovog pravilnika. ^lan15. (Slu`benik zadu`en za vo|enje tabelarnog pregleda evidencija) Tabelarni pregled evidencija iz ~lana 12., 13. i 14. ovog pravilnika vodi dr`avni slu`benik na radnom mjestu stru~nog savjetnika za analiti~ko-informacione i dokumentacione poslove u Kabinetu Centralne izborne komisije BiH. ^lan 16. (Plan sigurnosti) (1) Centralna izborna komisija BiH donosi Plan sigurnosti, koji sadr`i tehni~ke i organizacione mjere za sigurnost podataka koji se obra|uju u Centralnoj izbornoj komisiji BiH, u skladu sa odredbama Pravilnika o na~inu ~uvanja i posebnim mjerama tehni~ke za{tite ("Slu`beni glasnik BiH", broj 67/09). (2) Procjenu adekvatnosti tehni~kih i organizacionih mjera za{tite li~nih podataka vr{i kolegij Centralne izborne komisije BiH najmanje jednom godi{nje. ^lan 17. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 07-2-02-2-1025-1/11 25. augusta 2011. godine Sarajevo Predsjednica Irena Had`iabdi}, s. r.

Broj 70 - Strana 20

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 70 - Strana 21

Broj 70 - Strana 22

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 70 - Strana 23

Broj 70 - Strana 24

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

Broj 70- Strana 25

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

Temeljem ~lanka 16. Zakona o upravi ("Slu`beni glasnik BiH" br. 32/02 i 102/09), ~lanka 11. stavak (3) Zakona o za{titi osobnih podataka ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/06) i ~lanka 18. Poslovnika Sredi{njega izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 50/07 i 33/09), Sredi{nje je izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine, na 54. sjednici odr`anoj 25. kolovoza 2011. godine, donijelo

PRAVILNIK
O PROVEDBI ZAKONA O ZA[TITI OSOBNIH PODATAKA U SREDI[NJEM IZBORNOM POVJERENSTVU BOSNE I HERCEGOVINE ^lanak 1. (Predmet) Ovim pravilnikom propisuju se pravila i procedure u Sredi{njem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH) za primjenu temeljnih principa zakonite obrade osobnih podataka u Sredi{njem izbornom povjerenstvu BiH, postupak davanja osobnih podataka korisniku i prijenos podataka u inozemstvo, pravila za ostvarivanje prava nositelja podataka, na~in i postupak vo|enja evidencija propisanih Zakonom o za{titi osobnih podataka, te postupak dono{enja Plana sigurnosti podataka u Sredi{njem izbornom povjerenstvu BiH. ^lanak 2. (Definicija) Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku imaju isto zna~enje kao u Zakonu o za{titi osobnih podataka. ^lanak 3. (Zakonitost i pravi~nost) Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH vodi sljede}e zbirke osobnih podataka: a) Evidenciju o uposlenima, temeljem Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine, Izbornoga zakona Bosne i Hercegovine i Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Tajni{tva Sredi{njega izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine; b) Evidenciju o obra~unu i isplatama pla}a uposlenima u Sredi{njem izbornom povjerenstvu BiH, temeljem Zakona o pla}ama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine; c) Evidenciju Sredi{njeg bira~kog popisa, temeljem Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, a sukladno Pravilniku o vo|enju Sredi{njeg bira~kog popisa o osobnim podacima o aktivnim glasa~ima s pravom glasa i Jedinstvenom metodologijom i programom obrade i vo|enja evidencija Sredi{njeg bira~kog popisa; d) Evidenciju prijavljenih politi~kih subjekata, temeljem Izbornog zakona BiH, a sukladno Pravilniku o prijavi i ovjeri politi~ke stranke, neovisnog kandidata, koalicije i liste neovisnih kandidata za sudjelovanje na neposrednim izborima i postupak prijave i ovjere kandidata za popunu zajam~enih mandata za pripadnike nacionalnih manjina; e) Evidencija kandidata i izabranih du`nosnika, temeljem Izbornog zakona BiH, a sukladno Pravilniku o prijavi i ovjeri politi~ke stranke, neovisnog kandidata, koalicije i liste neovisnih kandidata za sudjelovanje na neposrednim izborima i postupak prijave i ovjere kandidata za popunu zajam~enih mandata za pripadnike nacionalnih manjina, Naputku o dodjeli i prestanku mandata i Naputku o postupku provedbe neizravnih izbora zakonodavnih tijela vlasti u BiH. f) Evidenciju izborne administracije, temeljem Izbornog zakona BiH, a sukladno Naputku o utvr|ivanju kvalifikacija, broja i imenovanju ~lanova izbornoga povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini i Naputka o utvr|ivanju kvalifikacija, broja ~lanova, postupka `drijeba i imenovanja, obuke, provjere

znanja i certificiranja ~lanova bira~kih odbora i mobilnih timova za glasovanje; g) Evidenciju imovinskih kartona, vodi se u elektronskom i materijalnom obliku kao registar kartona dostavljenih od strane svih kandidata/du`nosnika, temeljem ~lanka 15.7 i 15.8 Izbornog zakona BiH i Naputka o izgledu i na~inu popunjavanja obrazaca Izjave o imovinskom stanju; h) Registar postupka se vodi u materijalnom i elektronskom obliku, temeljem ~lanka 17. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i ~lanka 2. i 7. stavak (1) to~ka a) i stavak (4) Pravilnika o na~inu vo|enja registra; i) Registar izre~enih sankcija se vodi u materijalnom i elektronskom obliku, temeljem ~lanka 17. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i ~lanka 2. i 7. stavak (1) to~ka a) i stavak (5) Pravilnika o na~inu vo|enja registra; j) Sredi{nji registar poklona se vodi u materijalnom i elektronskom obliku, sukladno ~lanku 10., a u svezi s ~lankom 17. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i ~lankom 2. i 7. stavak (1) to~ka c) Pravilnika o na~inu vo|enja registra; k) Dosje za svakog izabranog du`nosnika, nositelja izvr{ne du`nosti ili savjetnika, temeljem ~lanka 11. Pravila o vo|enju postupka iz oblasti Zakona o sukobu interesa BiH, a u svezi s ~lankom 17. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH; l) Izvje{}e politi~ke stranke o financiranju, sukladno ~lanku 11. Zakona o financiranju politi~kih stranaka, a u svezi s ~lankom 15.1 Izbornog zakona BiH i m) Evidenciju o izdanim i zamijenjenim iskaznicama dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju financiranja politi~kih stranaka, a sukladno ~lanku 11. Zakona o financiranju politi~kih stranaka i ~lanku 8. Pravilnika o slu`benoj iskaznici dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju financiranja politi~kih stranaka. ^lanak 4. (Svrha obrade) Svrha obrade osobnih podataka sadr`anih u zbirkama osobnih podataka iz ~lanka 3. ovog pravilnika proizlazi iz zakona koji predstavljaju pravni osnov za njihovu obradu i to: a) Osobni podaci u Evidenciji o uposlenima obra|uju se u svrhu reguliranja radno pravnog statusa, te prava i obveza uposlenih u Sredi{njem izbornom povjerenstvu BiH, sukladno Zakonu o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine, Zakonu o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine i Pravilniku o unutarnjoj organizaciji Tajni{tva Sredi{njeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. b) Osobni podaci u Evidenciji o obra~unu i isplatama pla}a obra|uju se u svrhu isplate pla}e i drugih naknada uposlenima, te u svrhu ispunjavanja obveza koje Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH kao prora~unska institucija ima prema drugim dr`avnim tijelima i institucijama, sukladno Zakonu o pla}ama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, te drugim zakonima koji se odnose na ovu oblast. c) Osobni podaci u Evidenciji Sredi{njeg bira~kog popisa obra|uju se u svrhu izrade izvoda iz Sredi{njeg bira~kog popisa za potrebe organizacije i provedbe izbora, provedbe referenduma, provedbe opoziva izabranog du`nosnika i izbor tijela lokalne samouprave sukladno Izbornom zakonu BiH, Pravilniku o vo|enju Sredi{njeg bira~kog popisa o osobnim podacima o aktivnim glasa~ima s pravom glasa i Jedinstvenom metodologijom i programom obrade i vo|enja evidencija Sredi{njeg bira~kog popisa. d) Osobni podaci u Evidenciji prijavljenih politi~kih subjekata obra|uju u svrhu provjere ispunjavanja uvjeta za ovjeru sudjelovanja na izborima politi~kih subjekata sukladno Izbornom zakonu BiH i Pravilniku o prijavi i

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H a)

Broj 70- Strana 26

ovjeri politi~ke stranke, neovisnog kandidata, koalicije i liste neovisnih kandidata za sudjelovanje na neposrednim izborima i postupak prijave i ovjere kandidata za popunu zajam~enih mandata za pripadnike nacionalnih manjina. e) Osobni podaci u Evidenciji kandidata i izabranih du`nosnika obra|uju se u svrhu provjere ispunjavanja uvjeta za kandidiranje, te nakon provedenih izbora u svrhu dodjele mandata sukladno Izbornom zakonu BiH, Pravilniku o prijavi i ovjeri politi~ke stranke, neovisnog kandidata, koalicije i liste neovisnih kandidata za sudjelovanje na neposrednim izborima i postupak prijave i ovjere kandidata za popunu zajam~enih mandata za pripadnike nacionalnih manjina, Naputku o dodjeli i prestanku mandata i Naputku o postupku provedbe neizravnih izbora zakonodavnih tijela vlasti u BiH. f) Osobni podaci u Evidenciji izborne administracije vode se u svrhu imenovanja ~lanova izborne administracije i isplata naknada za njihov rad sukladno Izbornom zakonu BiH, Naputku o utvr|ivanju kvalifikacija, broja i imenovanju ~lanova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini i Naputku o utvr|ivanju kvalifikacija, broja ~lanova, postupka `drijeba i imenovanja, obuke, provjere znanja i certificiranja ~lanova bira~kih odbora i mobilnih timova za glasovanje. g) Osobni podaci u Evidenciji imovinskih kartona obra|uju se u svrhu stavljanja istih na uvid javnosti sukladno Izbornom zakonu BiH i Naputku o izgledu i na~inu popunjavanja obrazaca Izjave o imovinskom stanju. h) Osobni podaci u Registru postupka vode se u svrhu evidentiranja pokrenutih i okon~anih postupaka za izabrane du`nosnike, savjetnike i nositelje izvr{nih du`nosti sukladno Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Pravilniku o na~inu vo|enja registra. i) Osobni podaci u Registru izre~enih sankcija vode se u svrhu evidentiranja osoba kojima je izre~ena sankcija radi zabrane obna{anja odre|enih du`nosti sukladno Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Pravilnikom o na~inu vo|enja registra. j) Osobni podaci u Sredi{njem registru poklona vode se u svrhu evidentiranja svih primljenih poklona od strane izabranih du`nosnika, savjetnika i nositelja izvr{nih du`nosti sukladno Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Pravilniku o na~inu vo|enja registra. k) Osobni podaci u Evidenciji dosijea izabranih du`nosnika, savjetnika i nositelja izvr{nih du`nosti vode se u svrhu prikupljanja i analize osobnih podataka izabranih du`nosnika, savjetnika i nositelja izvr{nih du`nosti mjerodavnih za ocjenu eventualnog kr{enja odredaba zakona o sukobu interesa sukladno Pravilima o vo|enju postupka iz oblasti Zakona o sukobu interesa BiH. l) Osobni podaci u Godi{njim izvje{}ima politi~kih subjekata vode se u svrhu utvr|ivanja identiteta donatora i provjere utvr|enih limita donacija za fizi~ke osobe sukladno Izbornom zakonu BiH i Zakonu o financiranju politi~kih stranaka. m) Osobni podaci u Evidenciji o izdanim i zamijenjenim iskaznicama dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju financiranja politi~kih stranaka obra|uju se u svrhu dokazivanja identiteta i ovla{tenja dr`avnih slu`benika sukladno Zakonu o financiranju politi~kih stranaka i Pravilniku o slu`benoj iskaznici dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju financiranja politi~kih stranaka. ^lanak 5. (Mjera i obujam) Podatke u zbirkama osobnih podataka iz ~lanka 3. ovog pravilnika, Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH obra|uje u obujmu koji je utvr|en u propisima koji predstavljaju pravni osnov za vo|enje ovih evidencija i to:

b)

c)

d)

e)

f)

Evidencija o uposlenim vodi se u obliku administrativnog dosijea za svakog uposlenog zasebno i u obliku knjige o uposlenim i sadr`i sljede}e vrste osobnih podataka: 1) ime i prezime, ime oca, dan, mjesec i godina ro|enja, spol, JMB, adresa prebivali{ta, dr`avljanstvo, nacionalnost, vrsta i stupanj stru~ne spreme, o nevo|enju kaznenog postupka, o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje odre|enih poslova, o ocjeni rada, o prethodnom radnom sta`u, da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat stegovne mjere u posljednje tri godine prije uposlenja i da nije obuhva}en odredbom ~lanka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, nadnevak zasnivanja radnog odnosa, nadnevak prestanka radnog odnosa, o stegovnim mjerama, o godi{njem odmoru, o nov~anoj nagradi, o dopunskoj djelatnosti, obiteljski status, podaci o osiguranim ~lanovima obitelji; Evidencija o obra~unu i isplatama pla}a vodi se u obliku razli~itih izvje{}a na mjese~noj i godi{njoj razini i sadr`i sljede}e vrste osobnih podataka: 1) ime, ime oca i prezime, spol, JMB, broj socijalnog osiguranja, kvalifikacija, op}ina stanovanja uposlenog, adresa stanovanja uposlenog, op}ina stanovanja obitelji, op}ina PIO, op}ina zdravstva, op}ina doprinosa za upo{ljavanje, radno mjesto, nadnevak uposlenja, kategorija ovla{tenja, prethodni sta`, banka, transakcijski ra~un banke, ra~un uposlenika, vrsta pla}anja, platni razred i osnovni koeficijent, podaci o prihodima, porezima i doprinosu, o nazo~nosti na poslu, o bolovanju, o iznosu bruto i neto pla}e i naknadama; Evidencija Sredi{njeg bira~kog popisa vodi se u elektronskom obliku, a obrada se vr{i automatski sa pripadaju}om ru~nom datotekom i ista sadr`i slijede}e vrste osobnih podataka: 1) jedinstveni mati~ni broj, prezime, ime roditelja, ime, spol, nadnevak ro|enja, op}ina prebivali{ta, op}ina za koju glasuje, naselje (ulica, broj), pravo glasa, status (`iv, mrtav), status bira~kog mjesta (redovito ili raseljena osoba), nadnevak izmjene i bira~ko mjesto. Evidencija prijavljenih politi~kih subjekata se vodi u elektronskom obliku i sastoji se od vi{e aplikacija, kroz koje se obra|uju sljede}e vrste osobnih podataka: 1) Ovla{tene osobe: ime i prezime ovla{tene osobe, du`nost, 2) Statutarna tijela: prezime, ime, jedinstveni mati~ni broj, 3) Potpisi podr{ke: jedinstveni mati~ni broj. Evidencija kandidata i izabranih du`nosnika vodi se u elektronskom obliku i ista sadr`i sljede}e vrste osobnih podataka: 1) ime i prezime, jedinstveni mati~ni broj, adresu prebivali{ta, stru~na sprema, izja{njenje o pripadnosti konstitutivnom narodu ili grupi ostalih, spol, kontakt adresa, uklju~uju}i op}inu, broj telefona/telefaksa, broj va`e}e osobne iskaznice i mjesto njenog izdavanja, nadnevak i potpis kandidata, potpis predsjednika politi~ke stranke, odnosno predsjednika politi~kih stranaka u koaliciji, broj osvojenih glasova, da li je osvojio mandat, politi~ki subjekt, redoslijed i izborna jedinica (tijelo). Evidencija izborne administracije vodi se u elektronskom obliku i sadr`i sljede}e vrste osobnih podataka: 1) ime i prezime, jedinstveni mati~ni broj, prebivali{te, broj osobne iskaznice, nacionalna pripadnost, stru~na sprema, zanimanje, trenutno uposlenje, poslovi koje obavlja, podaci o izbornom iskustvu, podatak o dostavljenoj svojeru~no potpisanoj izjavi o ~lanstvu u izvr{nom tijelu, politi~koj stranci ili koaliciji, podatak o dostavljenom svojeru~no potpisanom izja{njenju o

Broj 70- Strana 27

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

g)

h)

i)

j)

k)

nacionalnoj pripadnosti, napomena, potpis predsjednika skup{tine op}ine/op}inskog vije}a. Evidencija imovinskih kartona vodi se u elektronskom i materijalnom obliku kao registar kartona dostavljenih od strane svih kandidata/du`nosnika, a sadr`i slijede}e vrste osobnih podataka: 1) ime i prezime, politi~ki subjekt, izborna jedinica, podaci o obitelji i ku}anstvu, adresa, prihodi, imovina i dugovanja. Registar postupaka se vodi u materijalnom i elektronskom obliku i sadr`i sljede}e vrste osobnih podataka: 1) U materijalnom obliku: prezime i ime, nadnevak pokretanja postupka, sjednica, broj predmeta, primjedba, prijam i nadnevak i 2) U elektronskom obliku: ime, prezime, srednje ime, ime oca, djevoja~ko prezime, jedinstveni mati~ni broj, spol, nacionalnost, mjesto ro|enja, nadnevak ro|enja, adresa, politi~ki subjekt, broj dosijea, status podataka (validni ili ne), razina vlasti, broj procesa, broj protokola, nadnevak pokretanja postupka, broj sjednice pokretanja postupka, osnov pokretanja postupka, napomena, broj sjednice obustave postupka, nadnevak obustave postupka, napomena za obustavu, broj sankcije, nadnevak po~etka sankcije, nadnevak isteka sankcije, odluka Sredi{njeg izbornog povjerenstva BiH broj predmeta, nadnevak odluke Sredi{njeg izbornog povjerenstva BiH, nadnevak pravomo}nosti, nadnevak arhiviranja, vrsta sankcija, osnov nespojivosti, napomena za sankciju, iznos nov~ane sankcije, nadnevak izvr{enja nov~ane sankcije, do sada upla}eno, broj mandatne sankcije, nadnevak izvr{enja mandatne sankcije, broj zahtjeva za odgodu, nadnevak zahtjeva za odgodu, izvr{ni postupak odluka suda, izvr{ni postupak nadnevak, broj sjednice brisanja sankcije, nadnevak brisanja sankcije, zaklju~ak o brisanju, podaci o odgovoru na tu`bu/`albu/apelaciju, ID, tip odgovora, nadnevak `albe/tu`be/apelacije, broj `albe/tu`be/apelacije, nadnevak odgovora suda, tip odgovora suda, broj odgovora suda, nadnevak odgovora Sredi{njeg izbornog povjerenstva BiH, broj odgovora Sredi{njeg izbornog povjerenstva BiH, napomena. Registar izre~enih sankcija se vodi u materijalnom i elektronskom obliku i sadr`i sljede}e osobne podatke: 1) redni broj, prezime i ime, jedinstveni mati~ni broj, nespojivost, odluka Sredi{njeg izbornog povjerenstva BiH broj i nadnevak, sadr`aj izreke, `alba/nadnevak, odluka suda po `albi broj i nadnevak, tu`ba nadnevak, zahtjev za odgodu izvr{enja/odluka Sredi{njeg izbornog povjerenstva BiH, odluka suda po tu`bi broj i nadnevak, apelacija ustavnom sudu nadnevak, odluka ustavnog suda po apelaciji broj i nadnevak, izvr{ni postupak/odluka suda/broj i nadnevak, izvr{enje odluke Sredi{njeg izbornog povjerenstva BiH/mandat/nadnevak, izvr{enje odluke Sredi{njeg izbornog povjerenstva BiH/nov~ana kazna/nadnevak, nadnevak isteka sankcije, brisanje nov~ane sankcije/nadnevak, brisanje zabrane/nadnevak. Sredi{nji registar poklona vodi se u materijalnom i elektronskom obliku i sadr`i sljede}e osobne podatke: 1) redni broj, prezime i ime primatelja poklona, du`nost koju obavlja, opis poklona, nadnevak primitka poklona, vrijednost poklona, podatak od koga je primljen poklon, institucija od koje je dostavljena informacija o primljenim poklonima. Dosije za svakog izabranog du`nosnika, nositelja izvr{ne du`nosti ili savjetnika vodi se u materijalnom obliku i sadr`i sljede}e dokumente: 1) Broj dosijea, ime i prezime, jedinstveni mati~ni broj, adresa, du`nost koju trenuta~no obavlja,

razina vlasti, broj predmeta, kao dokumentacija prikupljena u istra`nom postupku, sankcija i nadnevak arhiviranja. l) Izvje{}e politi~ke stranke o financiranju u materijalnom obliku sadr`i sljede}e dokumente: 1) Naziv organizacijskog dijela politi~ke stranke, jedini~ni mati~ni broj, ukupan iznos priloga ~ija je pojedina~na vrijednost manja od 100 KM, ime i prezime donatora, ~iji je prilog ve}i od 100 KM, JMB donatora, nadnevak kada je prilog dan i iznos priloga. m) Evidencija o izdanim i zamijenjenim iskaznicama dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju financiranja politi~kih stranaka, vodi se u obliku knjige i sadr`i sljede}e vrste osobnih podataka: 1) redni broj, ime i prezime dr`avnog slu`benika kojem je izdana odnosno zamijenjena revizorska iskaznica, zvanje/status, broj iskaznice, nadnevak izdavanja iskaznice i nadnevak vra}anja iskaznice. ^lanak 6. (To~nost i autenti~nost) Uposlenik u Sredi{njem izbornom povjerenstvu BiH du`an je pravodobno a`urirati podatke u zbirkama osobnih podataka iz ~lanka 3. ovog pravilnika temeljem relevantne dokumentacije i osigurati dokaze o podrijetlu osobnih podataka, i to: a) obrada osobnih podataka u Evidenciji o uposlenim i Evidenciji o obra~unu i isplatama pla}a vr{i se u Odsjeku za operativne i zajedni~ke poslove i Odsjeku za materijalno-financijske poslove. b) obrada osobnih podataka u Evidenciji Sredi{njeg bira~kog popisa vr{i se u Sektoru za izbore i informacijske tehnologije. c) obrada osobnih podataka u Evidenciji prijavljenih politi~kih subjekata vr{i se u Odsjeku za izbore. d) obrada osobnih podataka u Evidenciji kandidata i izabranih du`nosnika vr{i se u Sektoru za izbore i informacijske tehnologije. e) obrada osobnih podataka u Evidenciji izborne administracije vr{i se u Odsjeku za izbore. f) obrada osobnih podataka u Evidenciji imovinskih kartona vr{i se u Odsjeku za izbore. g) obrada osobnih podataka u Registru postupaka vr{i se u Odsjeku za provedbu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH. h) obrada osobnih podataka u Registru izre~enih sankcija vr{i se u Odsjeku za provedbu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH. i) obrada osobnih podataka u Sredi{njem registru poklona vr{i se u Odsjeku za provedbu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH. j) obrada osobnih podataka u Dosijeu za svakog izabranog du`nosnika, nositelja izvr{ne du`nosti ili savjetnika vr{i se u Odsjeku za provedbu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH. k) obrada osobnih podataka u Izvje{}u politi~ke stranke o financiranju vr{i se u Slu`bi za reviziju financiranja politi~kih stranaka. l) obrada osobnih podataka u Evidenciji o izdanim i zamijenjenim revizorskim iskaznicama vr{i se u Slu`bi za reviziju financiranja politi~kih stranaka. ^lanak 7. (Rokovi za obradu podataka) Rokovi za obradu podataka u zbirkama osobnih podataka iz ~lanka 3. ovog pravilnika odre|eni su u Listi kategorija registraturne gra|e s rokovima ~uvanja u Sredi{njem izbornom povjerenstvu BiH: a) podatke u Evidenciji o uposlenim, Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH obra|uje trajno; b) podatke u Evidenciji o obra~unu i isplatama pla}a, Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH obra|uje trajno;

Ponedjeljak, 5. 9. 2011. c)

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 70- Strana 28

podatke u Evidenciji Sredi{njeg bira~kog popisa Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH obra|uje trajno. d) podatke u Evidenciji prijavljenih politi~kih subjekata Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH obra|uje pet godina. e) podatke u Evidenciji kandidata i izabranih du`nosnika Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH obra|uje u Odsjeku za izbore trajno. f) podatke u Evidenciji izborne administracije Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH obra|uje sedam godina. g) podatke u Evidenciji imovinskih kartona Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH obra|uje pet godina u materijalnom obliku i trajno u elektronskom obliku. h) podatke u Registru postupaka Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH obra|uje trajno. i) podatke u Registru izre~enih sankcija Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH obra|uje trajno. j) podatke u Sredi{njem registru poklona Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH obra|uje trajno. k) podatke u Dosijeu za svakog izabranog du`nosnika, nositelja izvr{ne du`nosti ili savjetnika Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH obra|uje deset godina. l) podatke u Izvje{}u politi~ke stranke o financiranju Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH obra|uje {est godina. m) podatke u Evidenciji o izdatim i zamijenjenim revizorskim iskaznicama, Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH obra|uje trajno. ^lanak 8. (Davanje osobnih podataka korisniku) (1) Davanje podataka sadr`anih u zbirkama osobnih podataka iz ~lanka 3. ovog pravilnika korisniku se vr{i sukladno ~lanku 17. Zakona o za{titi osobnih podataka ukoliko su u pitanju javna tijela i ukoliko je istim potrebno za izvr{avanje zakonom utvr|ene nadle`nosti. (2) Davanje podataka sadr`anim u zbirkama osobnih podataka iz ~lanka 3. ovog pravilnika korisniku, koji je pravna i fizi~ka osoba, vr{i se sukladno Zakonu o slobodi pristupa informacijama. (3) Davanje podataka iz evidencije o uposlenim i evidencije o obra~unu i isplatama pla}a vr{i se institucijama, ustanovama i zavodima radi reguliranja radno pravnog statusa kao i prava i obveza uposlenika. ^lanak 9. (Prijenos podataka u inozemstvo) Podatke iz zbirki osobnih podataka iz ~lanka 3. ovog pravilnika Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH ne}e prenositi u inozemstvo. ^lanak 10. (Postupak po zahtjevu nositelja podataka) (1) Po primitku zahtjeva nositelja podataka, koji se odnosi na informacije u svezi s obradom njegovih osobnih podataka, Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH nositelju podataka u roku od 30 dana dostavlja odgovor jednom godi{nje bez naknade, sukladno ~lanku 25. stavak (1) Zakona o za{titi osobnih podataka. (2) Osim dostavljanja informacije nositelju podataka jednom godi{nje bez naknade, Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH uz odgovaraju}u naknadu, nositelju podataka dostavlja informacije u bilo koje vrijeme, sukladno ~lanku 25. stavak (2) Zakona o za{titi osobnih podataka. (3) Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH mo`e odbiti zahtjev nositelja podataka, koji se odnosi na informacije u svezi s obradom njegovih osobnih podataka, kada je ispunjen jedan

od slu~ajeva propisan u ~lanku 28. Zakona o za{titi osobnih podataka. ^lanak 11. (Ispravke i brisanje podataka) Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH izvje{}uje nositelja podataka i druge osobe, kojima su preneseni podaci, o eventualnim ispravkama i brisanju tih podataka ako se time ne naru{ava opravdan interes nositelja podataka, sukladno ~lanku 27. Zakona o za{titi osobnih podataka. ^lanak 12. (Evidencija o zbirkama osobnih podataka) (1) Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH vodi evidenciju o svakoj zbirci osobnih podataka iz ~lanka 3. ovog pravilnika, sukladno ~lanku 13. Zakona o za{titi osobnih podataka. (2) Evidencija iz stavka (1) ovog ~lanka sadr`i osnovne informacije o svakoj zbirci osobnih podataka i vodi se na obrascu evidencije koji je propisan Pravilnikom o na~inu vo|enja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka, a koji je sastavni dio ovog pravilnika (Obrazac 1.). ^lanak 13. (Evidencija o davanju osobnih podataka korisniku) (1) Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH vodi evidenciju o osobnim podacima koji su izdani korisniku osobnih podataka i svrsi za koju su izdani, sukladno ~lanku 17. stavak (5) Zakona o za{titi osobnih podataka. (2) Evidencija iz stavka (1) ovog ~lanka vodi se u elektronskom obliku, na Obrascu 2. koji je sastavni dio ovog pravilnika. ^lanak 14. (Evidencija o odbijenim zahtjevima nositelja podataka) (1) Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH vodi evidenciju o odbijenim zahtjevima nositelja podataka sukladno ~lanku 26. Zakona o za{titi osobnih podataka. (2) Evidencija iz stavka (1) ovog ~lanka vodi se u elektronskom obliku na Obrascu 3. koji je sastavni dio ovog pravilnika. ^lanak 15. (Slu`benik zadu`en za vo|enje tabelarnog pregleda evidencija) Tabelarni pregled evidencija iz ~lanka 12., 13. i 14. ovog pravilnika vodi dr`avni slu`benik na radnom mjestu stru~nog savjetnika za analiti~ko-informacijske i dokumentacijske poslove u Kabinetu Sredi{njeg izbornog povjerenstva BiH. ^lanak 16. (Plan sigurnosti) (1) Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH donosi Plan sigurnosti, koji sadr`i tehni~ke i organizacijske mjere za sigurnost podataka koji se obra|uju u Sredi{njem izbornom povjerenstvu BiH, sukladno odredbama Pravilnika o na~inu ~uvanja i posebnim mjerama tehni~ke za{tite ("Slu`beni glasnik BiH", broj 67/09). (2) Procjenu adekvatnosti tehni~kih i organizacijskih mjera za{tite osobnih podataka vr{i kolegij Sredi{njeg izbornog povjerenstva BiH najmanje jednom godi{nje. ^lanak 17. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 07-2-02-2-1025-1/11 25. kolovoza 2011. godine Predsjednica Sarajevo Irena Had`iabdi}, v. r.

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 70 - Strana 29

Broj 70 - Strana 30

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 70 - Strana 31

Broj 70 - Strana 32

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 70 - Strana 33

Broj 70- Strana 34

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

Na osnovu ~lana 16. Zakona o upravi ("Slu`beni glasnik BiH" br. 32/02 i 102/09), ~lana 11. stav (3) Zakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/06) i ~lana 18. Poslovnika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 50/07 i 33/09), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je, na 54. sjednici odr`anoj 25. avgusta 2011. godine, donijela

PRAVILNIK
O PROVO\EWU ZAKONA O ZA[TITI LI^NIH PODATAKA U CENTRALNOJ IZBORNOJ KOMISIJI BOSNE I HERCEGOVINE ^lan 1. (Predmet) Ovim pravilnikom propisuju se pravila i procedure u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Centralna izborna komisija BiH) za primjenu osnovnih principa zakonite obrade li~nih podataka u Centralnoj izbornoj komisiji BiH, postupak davawa li~nih podataka korisniku i preenos podataka u inostranstvo, pravila za ostvarivawe prava nosioca podataka, na~in i postupak vo|ewa evidencija propisanih Zakonom o za{titi li~nih podataka, te postupak dono{ewa Plana sigurnosti podataka u Centralnoj izbornoj komisiji BiH. ^lan 2. (Definicija) Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku imaju isto zna~ewe kao u Zakonu o za{titi li~nih podataka. ^lan 3. (Zakonitost i pravi~nost) Centralna izborna komisija BiH vodi sqede}e zbirke li~nih podataka: a) Evidenciju o zaposlenim na osnovu Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine, Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Pravilnika o unutra{woj organizaciji Sekretarijata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine; b) Evidenciju o obra~unu i isplatama plata zaposlenim u Centralnoj izbornoj komisiji BiH na osnovu Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine; c) Evidenciju Centralnog bira~kog spiska na osnovu Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, a u skladu sa Pravilnikom o vo|ewu Centralnog bira~kog spiska, o li~nim podacima o aktivnim glasa~ima s pravom glasa i Jedinstvenom metodologijom i programom obrade i vo|ewa evidencija Centralnog bira~kog spiska; d) Evidenciju prijavqenih politi~kih subjekata na osnovu Izbornog zakona BiH, a u skladu sa Pravilnikom o prijavi i ovjeri politi~ke stranke, nezavisnog kandidata, koalicije i liste nezavisnih kandidata za u~e{}e na neposrednim izborima i postupak prijave i ovjere kandidata za popunu garantovanih mandata za pripadnike nacionalnih mawina; e) Evidencija kandidata i izabranih zvani~nika na osnovu Izbornog zakona BiH, a u skladu sa Pravilnikom o prijavi i ovjeri politi~ke stranke, nezavisnog kandidata, koalicije i liste nezavisnih kandidata za u~e{}e na neposrednim izborima i postupak prijave i ovjere kandidata za popunu garantovanih mandata za pripadnike nacionalnih mawina, Uputstvom o dodjeli i prestanku mandata i Uputstvom o postupku provedbe posrednih izbora zakonodavnih organa vlasti u BiH. f) Evidenciju izborne administracije na osnovu Izbornog zakona BiH, a u skladu sa Uputstvom o utvr|ivawu kvalifikacija, broja i imenovawu ~lanova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i

Hercegovini i Uputstva o utvr|ivawu kvalifikacija, broja ~lanova, postupka `rijebawa i imenovawa, obuke, provjere znawa i sertificirawa ~lanova bira~kih odbora i mobilnih timova za glasawe; g) Evidenciju imovinskih kartona vodi se u elektronskom i materijalnom obliku kao registar kartona dostavqenih od strane svih kandidata/zvani~nika na osnovu ~lana 15.7 i 15.8 Izbornog zakona BiH i Uputstva o izgledu i na~inu popuwavawa obrazaca Izjave o imovinskom stawu; h) Registarpostupakasevodiumaterijalnomielektronskom obliku na osnovu ~lana 17. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i ~lana 2. i 7. stav (1) ta~ka a) i stav (4) Pravilnika o na~inu vo|ewa registra; i) Registar izre~enih sankcija se vodi u materijalnom i elektronskom obliku na osnovu ~lana 17. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i ~lana 2. i 7. stav (1) ta~ka a) i stav (5) Pravilnika o na~inu vo|ewa registra; j) Centralni registar poklona se vodi u materijalnom i elektronskom obliku u skladu sa ~lanom 10., a u vezi ~lana 17. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i ~lana 2. i 7. stav (1) ta~ka c) Pravilnika o na~inu vo|ewa registra; k) Dosije za svakog izabranog zvani~nika, nosioca izvr{ne funkcije ili savjetnika na osnovu ~lana 11. Pravila o vo|ewu postupka iz oblasti Zakona o sukobu interesa BiH, a u vezi ~lana 17. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH; l) Izvje{taj politi~ke stranke o finansirawu u skladu sa ~lanom 11. Zakona o finansirawu politi~kih stranaka, a u vezi ~lana 15.1 Izbornog zakona BiH i m) Evidenciju o izdatim i zamijewenim legitimacijama dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju finansirawa politi~kih stranaka, a u skladu sa ~lanom 11. Zakona o finansirawu politi~kih stranaka i ~lanom 8. Pravilnika o slu`benoj legitimaciji dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju finansirawa politi~kih stranaka. ^lan 4. (Svrha obrade) Svrha obrade li~nih podataka sadr`anih u zbirkama li~nih podataka iz ~lana 3. ovog pravilnika proizlazi iz zakona koji predstavqaju pravni osnov za wihovu obradu, i to: a) Li~ni podaci u Evidenciji o zaposlenim obra|uju se u svrhu regulisawa radno pravnog statusa, te prava i obaveza zaposlenih u Centralnoj izbornoj komisiji BiH, u skladu sa Zakonom o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o unutra{woj organizaciji Sekretarijata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. b) Li~ni podaci u Evidenciji o obra~unu i isplatama plata obra|uju se u svrhu isplate plate i drugih naknada zaposlenim, te u svrhu ispuwavawa obaveza koje Centralna izborna komisija BiH kao buxetska institucija ima prema drugim dr`avnim organima i institucijama u skladu sa Zakonom o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, te drugim zakonima koji se odnose na ovu oblast. c) Li~ni podaci u Evidenciji Centralnog bira~kog spiska obra|uju se u svrhu izrade izvoda iz Centralnog bira~kog spiska za potrebe organizacije i provo|ewa izbora, provo|ewe referenduma, provo|ewe opoziva izabranog funkcionera i izbor organa lokalne samouprave u skladu sa Izbornim zakonom BiH, Pravilnikom o vo|ewu Centralnog bira~kog spiska, o li~nim podacima o aktivnim glasa~ima s pravom glasa i Jedinstvenom metodologijom i programom obrade i vo|ewa evidencija Centralnog bira~kog spiska.

Ponedjeljak, 5. 9. 2011. d)

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 70- Strana 35

Li~ni podaci u Evidenciji prijavqenih politi~kih subjekata obra|uju u svrhu provjere ispuwavawa uslova za ovjeru u~e{}a na izborima politi~kih subjekata u skladu sa Izbornim zakonom BiH i Pravilnikom o prijavi i ovjeri politi~ke stranke, nezavisnog kandidata, koalicije i liste nezavisnih kandidata za u~e{}e na neposrednim izborima i postupak prijave i ovjere kandidata za popunu garantovanih mandata za pripadnike nacionalnih mawina. e) Li~ni podaci u Evidenciji kandidata i izabranih zvani~nika obra|uju se u svrhu provjere ispuwavawa uslova za kandidovawe, te nakon provedenih izbora u svrhu dodjele mandata u skladu sa Izbornim zakonom BiH, Pravilnikom o prijavi i ovjeri politi~ke stranke, nezavisnog kandidata, koalicije i liste nezavisnih kandidata za u~e{}e na neposrednim izborima i postupak prijave i ovjere kandidata za popunu garantovanih mandata za pripadnike nacionalnih mawina, Uputstvom o dodjeli i prestanku mandata i Uputstvom o postupku provedbe posrednih izbora zakonodavnih organa vlasti u BiH. f) Li~ni podaci u Evidenciji izborne administracije vode se u svrhu imenovawa ~lanova izborne administracije i isplata naknada za wihov rad u skladu sa Izbornim zakonom BiH, Uputstvom o utvr|ivawu kvalifikacija, broja i imenovawu ~lanova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini i Uputstvom o utvr|ivawu kvalifikacija, broja ~lanova, postupka `rijebawa i imenovawa, obuke, provjere znawa i sertificirawa ~lanova bira~kih odbora i mobilnih timova za glasawe. g) Li~ni podaci u Evidenciji imovinskih kartona obra|uju se u svrhu stavqawa istih na uvid javnosti u skladu sa Izbornim zakonom BiH i Uputstvom o izgledu i na~inu popuwavawa obrazaca Izjave o imovinskom stawu. h) Li~ni podaci u Registru postupaka vode se u svrhu evidentirawa pokrenutih i okon~anih postupaka za izabrane zvani~nike, savjetnike i nosioce izvr{nih funkcija u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Pravilnikom o na~inu vo|ewa registra. i) Li~ni podaci u Registru izre~enih sankcija vode se u svrhu evidentirawa lica kojima je izre~ena sankcija radi zabrane obavqawa odre|enih funkcija u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Pravilnikom o na~inu vo|ewa registra. j) Li~ni podaci u Centralnom registru poklona vode se u svrhu evidentirawa svih primqenih poklona od strane izabranih zvani~nika, savjetnika i nosioca izvr{nih funkcija u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Pravilnikom o na~inu vo|ewa registra. k) Li~ni podaci u Evidenciji dosijea izabranih zvani~nika, savjetnika i nosioca izvr{nih funkcija vode se u svrhu prikupqawa i analize li~nih podataka izabranih zvani~nika, savjetnika i nosioca izvr{nih funkcija mjerodavnih za ocjenu eventualnog kr{ewa odredaba zakona o sukobu interesa u skladu sa Pravilima o vo|ewu postupka iz oblasti Zakona o sukobu interesa BiH. l) Li~ni podaci u Godi{wim izvje{tajima politi~kih subjekata vode se u svrhu utvr|ivawa identiteta donatora i provjere utvr|enih limita donacija za fizi~ka lica u skladu sa Izbornim zakonom BiH i Zakonom o finansirawu politi~kih stranaka. m) Li~ni podaci u Evidenciji o izdatim i zamijewenim legitimacijama dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju finansirawa politi~kih stranaka obra|uju se u svrhu dokazivawa identiteta i ovla{tewa dr`avnih slu`benika u skladu sa Zakonom o finansirawu

politi~kih stranaka i Pravilnikom o slu`benoj legitimaciji dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju finansirawa politi~kih stranaka. ^lan 5. (Mjera i obim) Podatke u zbirkama li~nih podataka iz ~lana 3. ovog pravilnika, Centralna izborna komisija BiH obra|uje u obimu koji je utvr|en u propisima koji predstavqaju pravni osnov za vo|ewe ovih evidencija i to: a) Evidencija o zaposlenim vodi se u obliku administrativnog dosijea za svakog zaposlenog posebno i u obliku kwige o zaposlenim i sadr`i sqede}e vrste li~nih podataka: 1) ime i prezime, ime oca, dan, mjesec i godina ro|ewa, pol, JMB, adresa prebivali{ta, dr`avqanstvo, nacionalnost, vrsta i stepen stru~ne spreme, o nevo|ewu krivi~nog postupka, o zdravstvenoj sposobnosti za obavqawe odre|enih poslova, o ocjeni rada, o prethodnom radnom sta`u, da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere u posqedwe tri godine prije zaposlewa i da nije obuhva}en odredbom ~lana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, datum zasnivawa radnog odnosa, datum prestanka radnog odnosa, o disciplinskim mjerama, o godi{wem odmoru, o nov~anoj nagradi, o dopunskoj djelatnosti, porodi~ni status, podaci o osiguranim ~lanovima porodice; b) Evidencija o obra~unu i isplatama plata vodi se u obliku razli~itih izvje{taja na mjese~nom i godi{wem nivou i sadr`i sqede}e vrste li~nih podataka: 1) ime, ime oca i prezime, pol, JMB, broj socijalnog osigurawa, kvalifikacija, op{tina stanovawa zaposlenog, adresa stanovawa zaposlenog, op{tina stanovawa porodice, op{tina PIO, op{tina zdravstva, op{tina doprinosa za zapo{qavawe, radno mjesto, datum zaposlewa, kategorija ovla{tewa, prethodni sta`, banka, transakcioni ra~un banke, ra~un zaposlenika, vrsta pla}awa, platni razred i osnovni koeficijent, podaci o prihodima porezima i doprinosu, o prisustvovawu na poslu, o bolovawu, o iznosu bruto i neto plate i naknadama; c) Evidencija Centralnog bira~kog spiska vodi se u elektronskom obliku, a obrada se vr{i automatski sa pripadaju}om ru~nom datotekom i ista sadr`i sqede}e vrste li~nih podataka: 1) jedinstveni mati~ni broj, prezime, ime roditeqa, ime, pol, datum ro|ewa, op{tina prebivali{ta, op{tina za koju glasa, naseqe (ulica, broj), pravo glasa, status (`iv, mrtav), status bira~kog mjesta (redovno ili raseqeno lice), datum izmjene i bira~ko mjesto. d) Evidencija prijavqenih politi~kih subjekata se vodi u elektronskom obliku i sastoji se od vi{e aplikacija, kroz koje se obra|uju sljede}e vrste li~nih podataka: 1) Ovla{tena lica: ime i prezime ovla{tenog lica, funkcija, 2) Statutarna tijela: prezime, ime, jedinstveni mati~ni broj, 3) Potpisi podr{ke: jedinstveni mati~ni broj. e) Evidencija kandidata i izabranih zvani~nika vodi se u elektronskom obliku i ista sadr`i sqede}e vrste li~nih podataka: 1) ime i prezime, jedinstveni mati~ni broj, adresu prebivali{ta, stru~na sprema, izja{wewe o pripadnosti konstitutivnom narodu ili grupi ostalih, pol, kontakt adresa, ukqu~uju}i op{tinu, broj telefona/telefaks, broj va`e}e li~ne karte i mjesto wenog izdavawa, datum i potpis kandidata, potpis predsjednika politi~ke stranke, odnosno predsjednika politi~kih stranaka u koaliciji, broj osvojenih glasova, da li

Broj 70- Strana 36

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H 1)

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

f)

g)

h)

i)

j)

je osvojio mandat, politi~ki subjekt, redoslijed i izborna jedinica (organ). Evidencija izborne administracije vodi se u elektronskom obliku i sadr`i sqede}e vrste li~nih podataka: 1) ime i prezime, jedinstveni mati~ni broj, prebivali{te, broj li~ne karte, nacionalna pripadnost, stru~na sprema, zanimawe, trenutno zaposlewe, poslove koje obavqa, podaci o izbornom iskustvu, podatak o dostavqenoj svojeru~no potpisanoj izjavi o ~lanstvu u izvr{nom organu, politi~koj stranci ili koaliciji, podatak o dostavqenoj svojeru~no potpisanom izja{wewu o nacionalnoj pripadnosti, napomena, potpis predsjednika skup{tine op{tine/op{tinskog vije}a. Evidencija imovinskih kartona vodi se u elektronskom i materijalnom obliku kao registar kartona dostavqenih od strane svih kandidata/zvani~nika a sadr`i sqede}e vrste li~nih podataka: 1) ime i prezime, politi~ki subjekt, izborna jedinica, podaci o porodici i doma}instvu, adresa, prihodi, imovina i dugovawa. Registar postupka se vodi u materijalnom i elektronskom obliku i sadr`i sqede}e vrste li~nih podataka: 1) U materijalnom obliku: prezime i ime, datum pokretawa postupka, sjednica, broj predmeta, primjedba, prijem i datum i 2) U elektronskom obliku: ime, prezime, sredwe ime, ime oca, djevoja~ko prezime, jedinstveni mati~ni broj, pol, nacionalnost, mjesto ro|ewa, datum ro|ewa, adresa, politi~ki subjekt, broj dosijea, status podataka (validni ili ne), nivo vlasti, broj procesa, broj protokola, datum pokretawa postupka, broj sjednice pokretawa postupka, osnova pokretawa postupka, napomena, broj sjednice obustave postupka, datum obustave postupka, napomena za obustavu, broj sankcije, datum po~etka sankcije, datum isteka sankcije, odluka Centralne izborne komisije BiH broj predmeta, datum odluke Centralne izborne komisije BiH, datum pravosna`nosti, datum arhivirawa, vrsta sankcija, osnova nespojivosti, napomena za sankciju, iznos nov~ane sankcije, datum izvr{ewa nov~ane sankcije, do sada upla}eno, broj mandatne sankcije, datum izvr{ewa mandatne sankcije, broj zahtjeva za odgodu, datum zahtjeva za odgodu, izvr{ni postupak odluka suda, izvr{ni postupak datum, broj sjednice brisawa sankcije, datum brisawa sankcije, zakqu~ak o brisawu, podaci o odgovoru na tu`bu/`albu/apelaciju, ID, tip odgovora, datum `albe/tu`be/apelacije, broj `albe/tu`be/apelacije, datum odgovora suda, tip odgovora suda, broj odgovora suda, datum odgovora Centralne izborne komisije BiH, broj odgovor Centralne izborne komisije BiH, napomena. Registar izre~enih sankcija se vodi u materijalnom i elektronskom obliku i sadr`i sqede}e li~ne podatke: 1) redni broj, prezime i ime, jedinstveni mati~ni broj, nespojivost, odluka Centralne izborne komisije BiH broj i datum, sadr`aj dispozitiva, `alba/datum, odluka suda po `albi broj i datum, tu`ba datum, zahtjev za odgodu izvr{ewa/odluka Centralne izborne komisije BiH, odluka suda po tu`bi broj i datum, apelacija ustavnom sudu datum, odluka ustavnog suda po apelaciji broj i datum, izvr{ni postupak/odluka suda/broj i datum, izvr{ewe odluke Centralne izborne komisije BiH/mandat/datum, izvr{ewe odluke Centralne izborne komisije BiH/nov~ana kazna/datum, datum isteka sankcije, brisawe nov~ane sankcije/datum, brisawe zabrane/datum. Centralni registar poklona vodi se u materijalnom i elektronskom obliku i sadr`i sqede}e li~ne podatke:

redni broj, prezime i ime primaoca poklona, funkcija koju obavqa, opis poklona, datum prijema poklona, vrijednost poklona, podatak od koga je primqen poklon, institucija od koje je dostavqena informacija o primqenim poklonima. k) Dosije za svakog izabranog zvani~nika, nosioca izvr{ne funkcije ili savjetnika vodi se u materijalnom obliku i sadr`i sqede}e dokumente: 1) Broj dosijea, ime i prezime, jedinstveni mati~ni broj, adresa, funkcija koju trenutno obavqa, nivo vlasti, broj predmeta, kao dokumentacija prikupqena u istra`nom postupku, sankcija i datum arhivirawa. l) Izvje{taj politi~ke stranke o finansirawu u materijalnom obliku sadr`i sqede}e dokumente: 1) Naziv organizacionog dijela politi~ke stranke, jedini~ni mati~ni broj, ukupan iznos priloga ~ija je pojedina~na vrijednost mawa od 100 KM, ime i prezime donatora, ~iji je prilog ve}i od 100 KM, JMB donatora, datum kada je prilog dat i iznos priloga. m) Evidencija o izdatim i zamijewenim legitimacijama dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju finansirawa politi~kih stranaka, vodi se u obliku kwige i sadr`i sqede}e vrste li~nih podataka: 1) redni broj, ime i prezime dr`avnog slu`benika kojem je izdata odnosno zamijewena revizorska legitimacija, zvawe/status, broj legitimacije, datum izdavawa legitimacije i datum vra}awa legitimacije. ^lan 6. (Ta~nost i autenti~nost) Zaposlenik u Centralnoj izbornoj komisiji BiH du`an je pravovremeno a`urirati podatke u zbirkama li~nih podataka iz ~lana 3. ovog pravilnika na osnovu relevantne dokumentacije i osigurati dokaze o porijeklu li~nih podataka i to: a) obrada li~nih podataka u Evidenciji o zaposlenim i Evidenciji o obra~unu i isplatama plata vr{i se u Odsjeku za operativne i zajedni~ke poslove i Odsjeku za materijalno-finansijske poslove. b) obrada li~nih podataka u Evidenciji Centralnog bira~kog spisaka vr{i se u Sektoru za izbore i informacione tehnologije. c) obrada li~nih podataka u Evidenciji prijavqenih politi~kih subjekata vr{i se u Odsjeku za izbore. d) obrada li~nih podataka u Evidenciji kandidata i izabranih zvani~nika vr{i se u Sektoru za izbore i informacione tehnologije. e) obrada li~nih podataka u Evidenciji izborne administracije vr{i se u Odsjeku za izbore. f) obrada li~nih podataka u Evidenciji imovinskih kartona vr{i se u Odsjeku za izbore. g) obrada li~nih podataka u Registru postupka vr{i se u Odsjeku za provedbu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH. h) obrada li~nih podataka u Registru izre~enih sankcija vr{i se u Odsjeku za provedbu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH. i) obrada li~nih podataka u Centralnom registru poklona vr{i se u Odsjeku za provedbu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH. j) obrada li~nih podataka u Dosijeu za svakog izabranog zvani~nika, nosioca izvr{ne funkcije ili savjetnika vr{i se u Odsjeku za provedbu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH. k) obrada li~nih podataka u Izvje{taju politi~ke stranke o finansirawu vr{i se u Slu`bi za reviziju finansirawa politi~kih stranaka. l) obrada li~nih podataka u Evidenciji o izdatim i zamijewenim revizorskim legitimacijama vr{i se u Slu`bi za reviziju finansirawa politi~kih stranaka.

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 70 - Strana 37

^lan 7. (Rokovi za obradu podataka) Rokovi za obradu podataka u zbirkama li~nih podataka iz ~lana 3. ovog pravilnika odre|eni su u Listi kategorija registraturne gra|e s rokovima ~uvawa u Centralnoj izbornoj komisiji BiH: a) podatke u Evidenciji o zaposlenim, Centralna izborna komisija BiH obra|uje trajno; b) podatke u Evidenciji o obra~unu i isplatama plata, Centralna izborna komisija BiH obra|uje trajno; c) podatke u Evidenciji Centralnog bira~kog spisaka Centralna izborna komisija BiH obra|uje trajno. d) podatke u Evidenciji prijavqenih politi~kih subjekata Centralna izborna komisija BiH obra|uje pet godina. e) podatke u Evidenciji kandidata i izabranih zvani~nika Centralna izborna komisija BiH obra|uje u Odsjeku za izbore trajno. f) podatke u Evidenciji izborne administracije Centralna izborna komisija BiH obra|uje sedam godina. g) podatke u Evidenciji imovinskih kartona Centralna izborna komisija BiH obra|uje pet godina u materijalnom obliku i trajno u elektronskom obliku. h) podatke u Registru postupka Centralna izborna komisija BiH obra|uje trajno. i) podatke u Registru izre~enih sankcija Centralna izborna komisija BiH obra|uje trajno. j) podatke u Centralnom registru poklona Centralna izborna komisija BiH obra|uje trajno. k) podatke u Dosijeu za svakog izabranog zvani~nika, nosioca izvr{ne funkcije ili savjetnika Centralna izborna komisija BiH obra|uje deset godina. l) podatke u Izvje{taju politi~ke stranke o finansirawu Centralna izborna komisija BiH obra|uje {est godina. m) podatke u Evidenciji o izdatim i zamijewenim revizorskim legitimacijama, Centralna izborna komisija BiH obra|uje trajno. ^lan 8. (Davawe li~nih podataka korisniku) (1) Davawe podataka sadr`anih u zbirkama li~nih podataka iz ~lana 3. ovog pravilnika korisniku se vr{i u skladu sa ~lanom 17. Zakona o za{titi li~nih podataka ukoliko su u pitawu javni organi i ukoliko je istim potrebno za izvr{avawe zakonom utvr|ene nadle`nosti. (2) Davawe podataka sadr`anim u zbirkama li~nih podataka iz ~lana 3. ovog pravilnika korisniku, koji je pravno i fizi~ko lice, vr{i se u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama. (3) Davawe podataka iz evidencije o zaposlenim i evidencije o obra~unu i isplatama pla}a vr{i se institucijama, ustanovama i zavodima radi regulisawa radno pravnog statusa kao i prava i obaveza zaposlenika. ^lan 9. (Prenos podataka u inostranstvo) Podatke iz zbirki li~nih podataka iz ~lana 3. ovog pravilnika Centralna izborna komisija BiH ne}e prenositi u inostranstvo. ^lan 10. (Postupak po zahtjevu nosioca podataka) (1) Po prijemu zahtjeva nosioca podataka, koji se odnosi na informacije u vezi obrade wegovih li~nih podataka, Centralna izborna komisija BiH nosiocu podataka u roku od 30 dana dostavqa odgovor jednom godi{we bez naknade, u skladu sa ~lanom 25. stav (1) Zakona o za{titi li~nih podataka. (2) Osim dostavqawa informacije nosiocu podataka jednom godi{we bez naknade, Centralna izborna komisija BiH uz odgovaraju}u naknadu, nosiocu podataka dostavqa

informacije u bilo koje vrijeme, u skladu sa ~lanom 25. stav (2) Zakona o za{titi li~nih podataka. (3) Centralna izborna komisija BiH mo`e odbiti zahtjev nosioca podataka, koji se odnosi na informacije u vezi obrade wegovih li~nih podataka, kada je ispuwen jedan od slu~ajeva propisan u ~lanu 28. Zakona o za{titi li~nih podataka. ^lan 11. (Ispravke i brisawe podataka) Centralna izborna komisija BiH obavje{tava nosioca podataka i druga lica, kojima su preneseni podaci, o eventualnim ispravkama i brisawu tih podataka ako se time ne naru{ava opravdan interes nosioca podataka, u skladu sa ~lanom 27. Zakona o za{titi li~nih podataka. ^lan 12. (Evidencija o zbirkama li~nih podataka) (1) Centralna izborna komisija BiH vodi evidenciju o svakoj zbirci li~nih podataka iz ~lana 3. ovog pravilnika, u skladu sa ~lanom 13. Zakona o za{titi li~nih podataka. (2) Evidencija iz stava (1) ovog ~lana sadr`i osnovne informacije o svakoj zbirci li~nih podataka i vodi se na obrascu evidencije koji je propisan Pravilnikom o na~inu vo|ewa i obrascu evidencije o zbirkama li~nih podataka, a koji je sastavni dio ovog pravilnika (Obrazac 1.). ^lan 13. (Evidencija o davawu li~nih podataka korisniku) (1) Centralna izborna komisija BiH vodi evidenciju o li~nim podacima koji su dati korisniku li~nih podataka i svrsi za koju su dati, u skladu sa ~lanom 17. stav (5) Zakona o za{titi li~nih podataka. (2) Evidencija iz stava (1) ovog ~lana vodi se u elektronskom obliku, na Obrascu 2. koji je sastavni dio ovog pravilnika. ^lan 14. (Evidencija o odbijenim zahtjevima nosioca podataka) (1) Centralna izborna komisija BiH vodi evidenciju o odbijenim zahtjevima nosioca podataka u skladu sa ~lanom 26. Zakona o za{titi li~nih podataka. (2) Evidencija iz stava (1) ovog ~lana vodi se u elektronskom obliku na Obrascu 3. koji je sastavni dio ovog pravilnika. ^lan15. (Slu`benik zadu`en za vo|ewe tabelarnog pregleda evidencija) Tabelarni pregled evidencija iz ~lana 12., 13. i 14. ovog pravilnika vodi dr`avni slu`benik na radnom mjestu stru~nog savjetnika za analiti~ko-informacione i dokumentacione poslove u Kabinetu Centralne izborne komisije BiH. ^lan 16. (Plan sigurnosti) (1) Centralna izborna komisija BiH donosi Plan sigurnosti, koji sadr`i tehni~ke i organizacione mjere za sigurnost podataka koji se obra|uju u Centralnoj izbornoj komisiji BiH, u skladu sa odredbama Pravilnika o na~inu ~uvawa i posebnim mjerama tehni~ke za{tite ("Slu`beni glasnik BiH", broj 67/09). (2) Procjenu adekvatnosti tehni~kih i organizacionih mjera za{tite li~nih podataka vr{i kolegij Centralne izborne komisije BiH najmawe jednom godi{we. ^lan 17. (Stupawe na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 07-2-02-2-1025-1/11 25. avgusta 2011. godine Predsjednica Sarajevo Irena Haxiabdi}, s. r.

Broj 70 - Strana 38

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 70 - Strana 39

Broj 70 - Strana 40

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 70 - Strana 41

Broj 70 - Strana 42

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 70 - Strana 43

SADR@AJ

BOSNA I HERCEGOVINA KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE
Odluka o izmjenama i dopuni Poslovnika o proceduri provo|enja javne konkurencije i imenovanja ~lanova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Odluka o izmjenama i dopuni Poslovnika o proceduri provo|enja javne konkurencije i imenovanja ~lanova Sredi{njega izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Odluka o izmjenama i dopuni Poslovnika o proceduri provo|ewa javne konkurencije i imenovawa ~lanova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

Pravilnik o na~inu vo|enja registra (pre~i{}eni tekst) (hrvatski jezik) Pravilnik o na~inu vo|ewa registra (pre~i{}eni tekst) (srpski jezik) 1 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o slu`benoj legitimaciji dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju finansijskog poslovanja u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o slu`benoj iskaznici dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju financijskog poslovanja u Sredi{njem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Pravilnik o izmjenama i dopunama slu`benoj legitimaciji dr`avnih Slu`bi za reviziju finansijskog Centralnoj izbornoj komisiji Bosne (srpski jezik) Pravilnika o slu`benika u poslovawa u i Hercegovine

7 9

11

1

12

2

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Odluka o potvr|ivanju rezultata Prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Travnik odr`anih dana 07.08.2011. godine (bosanski jezik) Odluka o potvr|ivanju rezultata Prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Travnik odr`anih dana 07.08.2011. godine (hrvatski jezik) Odluka o potvr|ivawu rezultata Prijevremenih izbora za na~elnika Op{tine Travnik odr`anih dana 07.08.2011. godine (srpski jezik) Pravilnik o dopunama i izmjeni Pravilnika o na~inu vo|enja registra (bosanski jezik) Pravilnik o dopunama i izmjeni Pravilnika o na~inu vo|enja registra (hrvatski jezik) Pravilnik o dopunama i izmjeni Pravilnika o na~inu vo|ewa registra (srpski jezik) Pravilnik o na~inu vo|enja registra (pre~i{}eni tekst) (bosanski jezik)

12

2

Pravilnik o slu`benoj legitimaciji dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju finansiranja politi~kih stranaka (pre~i{}eni tekst) (bosanski jezik) Pravilnik o slu`benoj iskaznici dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju financiranja politi~kih stranaka (pre~i{}eni tekst) (hrvatski jezik) Pravilnik o slu`benoj legitimaciji dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju finansirawa politi~kih partija (pre~i{}eni tekst) (srpski jezik) Pravilnik o provedbi Zakona o za{titi li~nih podataka u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Pravilnik o provedbi Zakona o za{titi osobnih podataka u Sredi{njem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Pravilnik o provo|ewu Zakona o za{titi li~nih podataka u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

13

2

14

3 4 4 4 5

15

16

25

34

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 70- Strana 44

U skladu sa Uputstvom o na~inu objavljivanja obavje{tenja u postupcima javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 43/11), dostavljanje obavje{tenja JP NIO Slu`benom listu BiH vr{it }e se putem Informacionog sistema za elektronsko objavljivanje obavje{tenja - sistema Go-Procure po~ev od 01.09.2011. godine. Agencija za javne nabavke BiH i JP NIO Slu`beni list BiH pozivaju sve ugovorne organe u Bosni i Hercegovini da izvr{e registraciju u sistem {to je prije mogu}e, kako bi spremni do~ekali po~etak primjene Uputstva i Informacionog sistema.

Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: sekretar Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, D`emala Bijedi}a 39/III Direktor: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, faks: 722-074 -Slu`ba za pravne i op}e poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo: 722-044 722-046, faks - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED u korist ra~una: UNICREDIT BANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Br~ko 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - [tampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za {tampariju: Mevludin Hamzi} - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila. "Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obavezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture. Pretplata za II polugodi{te 2011. za "Slu`beni glasnik BiH" i "Me|unarodne ugovore" 120,00 KM, "Slu`bene novine Federacije BiH" 110,00 KM. Web izdanje: http://www.sluzbenilist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM

Godina XV/VII Ponedjeljak, 5. 9. 2011. godine

Broj/Broj

70

Godina XV/VII Ponedjeqak, 5. 9. 2011. godine

1 - JANAB 11 - JANAB 12 - JANAB 13 - JANAB 2 - JANAB 21 - JANAB 22 - JANAB 23 - JANAB 24 - JANAB 3 - JANAB 31 - JANAB 32 - JANAB 33 - JANAB 4 - JANAB 41 - JANAB 5 - JANAB 51 - JANAB 52 - JANAB 53 - JANAB 6 - JANAB 61 - JANAB 62 - JANAB 63 - JANAB 7 - JANAB 71 - JANAB 72 - JANAB 73 - JANAB 8 - JANAB 81 - JANAB 82 - JANAB 83 - JANAB 84 - JANAB 9 - JANAB 91 - JANAB 10 - JANAB 101 - JANAB 102 - JANAB

OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) Obavijest o otvorenom postupku za nabavku roba Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b) UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enja radova Obavijest o ograni~enom ubrzanom postupku PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVIJESTI O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.) Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavku roba Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA Obavijest o konkursu za izradu idejnog rje{enja OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) Obavijest o dodjeli ugovora za nabavku roba Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga Obavijest o dodjeli ugovora za izvr{enje radova DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.) - KONKURENTSKI ZAHTJEV Dodatna objava poziva za nabavku roba Dodatna objava poziva za obavljanje usluga Dodatna objava poziva za izvr{enje radova DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA (~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije Obavijest o poja{njenju tenderske dokumentacije

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH", je:
– Jedna stranica od{tampanog teksta na dva stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,00 KM

Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,14 KM
– Jedan stubac visine 22 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145,00 KM

Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,07 KM
– Jedan cm jednog stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,60 KM

Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,96 KM

Uplate se vr{e u korist ra~una: VAKUFSKA BANKA dd SARAJEVO UNICREDIT BANK DD RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO

160 200 00005746 51 338 320 22000052 11 161 000 00071700 57 552 000 00000017 12

ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III. Prijem oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III. Tel.: +387 (33) 722-049; fax: +387 (33) 722-074 E-mail: oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba Internet adresa: www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba www.glasila.ba - www.sllist.ba – OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE - OGLASNIK JAVNE NABAVKE – izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata na "Slu`beni glasnik BiH", za II polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). Tekstovi oglasa javnih nabavki/nabava, uz narud`benicu ili popratni akt, koji moraju biti ovjereni i potpisani od ovla{tene osobe ugovornog organa, dostavljaju se li~no, putem faksa ili po{tom, do utorka do 16 sati, na zakonom propisanim obrascima. Tako zaprimljeni oglasi bit }e objavljeni u prvom broju "Oglasnika javnih nabavki/nabavi" u ponedjeljak. Svi oglasi primljeni mimo zakonom predvi|enog roka, podrazumijevaju objavu u prvom narednom broju "Oglasnika javne nabavke/nabave". Ugovorni organi su du`ni izvr{iti uplatu u roku od 15 dana od momenta izdavanja fakture uz obavezni poziv na broj fakture.
OBAVJE[TENJE

Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 5. 5. 2005. godine OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva (Naputka) o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05 od 28. 3. 2005. godine). Sve obrasce mo`ete na}i na na{em web siteu pod AKTUELNO.
Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: sekretar Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - Direktor: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, Faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, faks: 722-074 - Slu`ba za pravne i op}e poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED - [tampa: GIK "OKO" d. d. Sarajevo - Za {tampariju: Mevludin Hamzi} - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila. "Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. PDV broj: 200226120002. Internet izdanje: http://www.sllist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 3

OGLASNIK JAVNE NABAVKE
1 - JANAB 11 - JANAB
KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) - dokazi iz ~lana 23. (stav 1) ta~ka a, b, c, d, e, i f ZJN BiH, da ponu|a~ nema ograni~enja za u~e{}e u postupku javnih nabavki (u formi kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji) - izjava dobavlja~a obavezno potpisana i ovjerena koja se nalazi u tenderskoj dokumentaciji Napomena: Naprijed navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) - original ili ovjerena fotokopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra (ili rje{enja o registraciji) ili ekvivalent odgovaraju}eg dokumenta, koje nije starije od tri mjeseca od dana izdavanja (~l. 24. ZJN BiH) III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) - ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31. 12. 2010. godine (~lan 25. stav 1. ta~ka b. ZJN BiH) - potvrda banke o aktivnosti transakcijskog ra~una koja nije starija od tri mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih potkriterija: 1) cijena u~e{}e 95% 2) rok isporuke u~e{}e 5% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da - u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH" broj 29/09) IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 27. 9. 2011. god. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 50,00 KM. Uplatu izvr{iti u korist UniCredit banke na ‘irora~un broj 338-900-22082747-53, uz naznaku: "Za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo, J. ^ernija 8. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 10. 2011. god. do 09:00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 10. 2011. godine u 14:00 sati Sarajevo, Terezije 38, prostorije KJKP "ViK" d.o.o. - Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku izrade ponude. (1-11-12139-11)

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 30/11-P ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Softi} Vi{nja, dipl. ecc. Adresa: J. ^ernija 8 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200151950004 Telefon: 033/237-655 Fax: 033/200-313 E-mail: visnjas@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kontakt osoba: Admir Halilovi}, dipl. ing. ma{. i Omer Majstori} Adresa: Paromlinska 60 Telefon: 033/649-932 I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kontakt osoba: Loji} Belma, dipl. pravnik Adresa: Terezije 38, soba broj 36 Telefon: 033/200-313 I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo, Terezije 38, soba broj 20 I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Vodovodne daktilne cijevi II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Vodovodne daktilne cijevi II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Detaljan opis i koli~ine su dati u tenderskoj dokumentaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Fco skladi{te ugovornog organa u Sarajevu II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 12 mjeseci od dodjele ugovora

Broj 70 - Strana 4

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – -

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

11 - JANAB
KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka Adresa: Dvanaest beba bb Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 4400928890000 Telefon: 051/342-170 Fax: 051/342-170 E-mail: javne.nabavke@kc-bl.com I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ponovni tender broj: 01-7929-1/11 od 29. 7. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka instrumenata za artroskopsku hirurgiju ramena za potrebe Klinike za ortopediju. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Kao pod II.4. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA FCO magacin Klini~kog centra Banja Luka II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) - naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona telefaksa, identitifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe

rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima izdato od nadle`nog suda kojim se dokazuje pravo da obavlja relevantnu profesionalnu djelatnost koja je predmet nabavke III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Ponu|a~ je du`an dostaviti: - izjava ponu|a~a o nepromjenijivosti cijena (bez PDV-a) za vrijeme trajanja ugovora - izjava ponu|a~a da pristaje na odgo|eno beskamatno i bezavasno pla}anje III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Ponu|a~ je du`an dostaviti: - ovla{tenje proizvo|a~a da ponu|a~ mo`e ponuditi njegove proizvode na ovom tenderu (autorizacija) - kataloge na zahtjev Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: - cijena u~e{}e 70% - uslovi pla}anja u~e{}e 20% - rok isporuke u~e{}e 10% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti u roku do tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. Nov~ana nakanda za tendersku dokumentaciju pla}a se u iznosu od 100,00 KM plus PDV. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Jedan od jezika naroda BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 10. 2011. godine do 9,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 10. 2011. godine u 10,30 ~asova Klini~ki centar Banja Luka, Dvanaest beba bb, soba 18, zgrada ginekologije Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti, sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" Ponuda za nabavku instrumenata za artroskopsku hirurgiju ramena za potrebe Klinike za ortopediju Klini~kog centra Banja Luka na adresu: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA, Dvanaest beba bb. Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 4. 10. 2011. godine do 9,00 ~asova. Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje predstavnik ponu|a~a. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00-14,00 ~asova u zgradi Ginekologije soba 18 kod Referenta za javne nabavke Marka Pani}a dipl. oec man. uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 100,00 KM plus PDV. Uplata se vr{i na ‘iro ra~un Klini~kog centra Banja Luka broj: 571010-00001017-20 kod Komercijalne banke a.d. Banja Luka u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 5

skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). (1-11-12140-11)

11 - JANAB
RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Radiotelevizija Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Osmi} Ergin Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 12 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200351290009 Telefon: 033/454-805 Fax: 033/455-148 E-mail: ergin.osmic@bhrt.ba Internet adresa: www.bhrt.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da, na period od jedne godine i na vrijednost od 16.000 KM II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 32/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Sitni kancelarijski materijal II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Radiotelevizija Bosne i Hercegovine Bulevar Me{e Selimovi}a 12 71000 Sarajevo II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 5% od vrijednosti ugovora

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Uz ponudu se dostavlja izjava dobavlja~a da }e, u slu~aju dobijanja ugovora, ugovornom organu dostaviti garanciju za izvr{enje ugovora sa rokom va`nosti: Period va`enja ugovora + 30 (trideset) dana III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 1. uvjerenje nadle`nog organa da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije niti da je nad istim obavljen postupak ste~aja ili likvidacije (ne starije od tri mjeseca u trenutku podno{enja ponude); 2. uvjerenje nadle`nog organa da se nad pravnim licem ne vodi postupak za privredni prestup, niti je osu|en u sudskom postupku za privredni prestup u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponude (ne starije od tri mjeseca u trenutku podno{enja ponude); 3. uvjerenje nadle`nih organa o uredno izmirenim obavezama za penziono i zdravstveno osiguranje (ne starije od tri mjeseca u trenutku podno{enja ponude); 4. uvjerenje nadle`nog organa o uredno izmirenim poreskim obavezama utvr|enim zakonom (ne starije od tri mjeseca u trenutku podno{enja ponude); 5. potvrda Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje o uredno izmirenim obavezama po indirektnim porezima (ne starija od tri mjeseca u trenutku podno{enja ponude) ili, ukoliko firma nije obveznik PDV-a, potvrda UINO o toj ~injenici; 6. izjava ponu|a~a da mu je poznato da u slu~aju da propusti dostaviti ili dostavi pogre{nu informaciju na tra`enje ugovornog organa, ponuda }e mu biti odbijena. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Potvrda poslovne banke o solventnosti ponu|a~a III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) a) lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz osiguranje dokumenata u formi potvrde izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci, ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati, izjava dobavlja~a o izvr{enim isporukama; b) uzorke, opise i/ili fotografije proizvoda koji su predmet isporuke, a ~iju je vjerodostojnost dobavlja~ obavezan potvrditi na zahtjev ugovornog organa. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu kriterija navedenih u tenderskoj dokumentaciji: 1. cijena 70% 2. na~in i uvjeti pla}anja 20% 3. rok isporuke 10% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se dobija na osnovu pismenog zahtjeva dobavlja~a dostavljenog ugovornom organu faksom, mail-om, po{tom, li~no ili na neki drugi na~in. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude se mogu dostaviti na bilo kojem od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 10. 2011. godine u 12,00 sati

Broj 70 - Strana 6

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana od datuma krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 10. 2011. godine u 12,15 sati Mjesto: Radiotelevizija Bosne i Hercegovine Bulevar Me{e Selimovi}a, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se sa svim svojim elementima koji su sastavni dio ponude (cijena, na~in i uvjeti pla}anja, rok isporuke) dostavljaju u 3 (tri) primjerka, i to u originalu i dvije fotokopije. Tenderska dokumentacija }e se mo}i dobiti u kancelariji broj 107 (1. sprat) u zgradi Radiotelevizije Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a 12, Sarajevo, i to isklju~ivo na pismeni zahtjev ponu|a~a dostavljen faksom, mailom, po{tom, li~no ili na neki drugi na~in. Za preuzimanje tenderske dokumentacije kontaktirati predsjednika Komisije Osmi} Ergina, tel. broj 033/454-805, faks br. 033/455-148, e-mail: ergin.osmic(@bhrt.ba. Tako|er, tenderska dokumentacija }e se mo}i dobiti i putem elektronske po{te. Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom primaoca i sa jasno uo~ljivom naznakom: "Ponuda za javno nadmetanje za nabavku sitnog kancelarijskog materijala - Ne otvaraj" dostaviti u kancelariju protokola - 1, sprat u zgradi Radiotelevizije Bosne i Hercegovine najkasnije do roka nazna~enog u ta~ki IV.6. Sve ponude koje pristignu nakon nazna~enog roka, bez obzira kada su poslale, ne}e biti uzete u razmatranje. Samo oni ponu|a~i koji pismenim putem zatra`e tendersku dokumentaciju mo}i }e podnijeti svoje ponude. Radiotelevizija Bosne i Hercegovine zadr`ava pravo naknadnog pismenog tra`enja dodatnih informacija u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda, kao i dodatnu dokumentaciju u tu svrhu. Zainteresirani ponu|a~i mogu, u pismenoj formi, od Radiotelevizije Bosne i Hercegovine tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka predvi|enog za dostavljanje ponuda, tj. do 23. 9. 2011. godine, putem faksa broj 033/455-148 ili putem e-maila: ergin.osmic@bhrt.ba sa naznakom: "Za Komisiju za nabavku robe". Ukoliko se u dostavljenoj ponudi cijena poka`e pretjerano niskom, Radiotelevizija Bosne i Hercegovine }e od ponu|a~a pismeno zahtijevati da opravda ponu|enu cijenu. Ako ponu|a~ ne pru`i zadovoljavaju}e opravdanje, Radiotelevizija Bosne i Hercegovine ima pravo da odbaci ponudu. Radiotelevizija Bosne i Hercegovine ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovome obavje{tenju o nabavci. Radiotelevizija Bosne i Hercegovine zadr`ava pravo da prekine otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga - slu~aja navedenih u Zakonu o javnim nabavkama, o ~emu }e se objaviti obavje{tenje o otkazivanju. Tekst obavje{tenja objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH" i na web stranici javnih nabavki: www.sllist.ba, kao i na web stranici Radiotelevizije Bosne i Hercegovine: www.bhrt.ba (1-11-12141-11)

11 - JANAB
JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: D`enita Bori} (za komercijalna pitanja) Selma Kova~evi} (za tehni~ka pitanja)

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni PDV broj: 200225150005 Telefon: 033/751-779, 033/751-098 Fax: 033/751-773 E-mail: dz.boric@elektroprivreda.ba s.kovacevic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA JP Elektroprivreda BiH, Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo, kancelarija broj 305/IV I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Me|unarodni otvoreni postupak - Tender broj 01-2-65-79/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka ra~unarske opreme za potrebe Direkcije Dru{tva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, distributivnih podru`nica, proizvodnih dijelova i zavisnih dru{tava Rudnika uglja: LOT 1 Nabavka desktop i GIS ra~unara LOT 2 Nabavka monitora LOT 3 Nabavka printera i multifunkcionalnih ure|aja LOT 4 Nabavka notebook ra~unara LOT 5 Nabavka skenera LOT 6 Nabavka UPS ure|aja LOT 7 Nabavka plotera II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Koli~ine prema tehni~koj specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Prema aneksu 5. - tehni~ki dio tenderske dokumentacije. II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 30 dana od dana potpisa ugovora. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 1,5% od vrijednosti ponude bez uklju~enog PDV-a III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda u formi i sadr`aju prema Aneksu 6 III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez uklju~enog PDV-a. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Bezuslovna bankarska garancija prema formi i sadr`aju kao u Aneksu 7

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – LOT 4: 17. 10. 2011. godine 12,00 sati LOT 5: 17. 10. 2011. godine 13,00 sati LOT 6: 17. 10. 2011. godine 14,00 sati LOT 7: 17. 10. 2011. godine 14,30 sati

Broj 70 - Strana 7

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Da, ponu|a~ nema smetnji u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 1. da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 2. da ponu|a~ ima ukupan promet u zadnje dvije godine u iznosu od 2.000.000,00 KM, a ako je ponu|a~ po~eo sa radom prije manje od godine 1.000.000,00 KM. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 1. da je ponu|a~ autorizovan za prodaju predmetne opreme Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da - u skladu sa zakonskim propisima o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki. IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti od 5. 9. 2011. godine do 17. 10. 2011. godine u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te broj 15, kancelarija 305/IV. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po lotu iznosi 50,00 KM. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen Bank d.d Sarajevo SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije po tenderu br. 01-2-65-79/11 (navesti broj lota). Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalagodavac" (our...), U cijenu je ura~unat PDV. "U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine putem UniCredit Bank d.d. Sarajevo na ra~un broj 3389002208746755 korist JP EP BiH otkup tenderske dokumentacije br. 01-2-65-79/11 (navesti broj lota). IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E LOT 1: 17. 10. 2011. godine 8,00 sati LOT 2: 17. 10. 2011. godine 9,00 sati LOT 3: 17. 10. 2011. godine 10,00 sati LOT 4: 17. 10. 2011. godine 11,00 sati LOT 5: 17. 10. 2011. godine 12,00 sati LOT 6: 17. 10. 2011. godine 13,00 sati LOT 7: 17. 10. 2011. godine 14,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, sala 145/II Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Vrijeme otvaranja ponuda: LOT 1: 17. 10. 2011. godine u 9,00 sati LOT 2: 17. 10. 2011. godine u 10,00 sati LOT 3: 17. 10. 2011. godine 11,00 sati

NOTICE ON PROCUREMENT
INTERNATIONAL OPEN PROCEDURE Goods Section I: CONTRADTING AUTHORITY I.1. OFFICIAL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY Organization: Public Enterprise JP Elektroprivreda BiH d.d. (Electric-power utility of B&H, joint-stock company) - Sarajevo Contact person: D`enita Bori} (for commercial issues), Selma Kova~evi} (for technical issues) Address: Vilsonovo walkway 15, Sarajevo Postal code: 71000 City : Sarajevo Identification VAT number: 200225150005 Telephone: 033/751-779, 033/751-098 Fax: 033/751- 773 Electronic mail (e-mail): dz.boric@elektroprivreda.ba s.kovacevic@elektroprivreda.ba Internet address (web) www.elektroprivreda.ba II.2. IS IT A FRAMEWOHK AGREEMENT? (Article 32, LPP) No II.4. DESCRIPTION OF THE OBJECT OF THE CONTRACT: Procurement of computer equipment for the needs of JP EP BiH d.d. Sarajevo: LOT 1 - Procurement of desktop computers and GIS LOT 2 - Procurement of LCD TFT monitors LOT 3 - Procurement of printers and multifunction devices LOT 4 - Procurement of notebook computers LOT 5 - Procurement of scanners LOT 6 - Procurement of UPS devices LOT 7 - Procurement of plotters II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT Quantity according to technical specification of tender documentation IV.1. TYPE OF PROCEDURE Open IV.4.CONDITIONS FOR OBTAINING OF TENDER DOCUMENTATION (Article 18, LPP) Tender documentation may be obtained from 5. 9. 2011. to 17. 10. 2011 in Public Enterprise Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo walkway number 15, office number 305/IV. The fee for tender documentation iz 50,00 KM for each lot seperately. The price includes VAT. Payment outside of Bosnia and Herzegovina is to be made through Raiffeisen bank dd Sarajevo SWIFT RZBABA2S by transfer to the account No. 501012000-978-000-13 (IBAN CODE: BA391610600000043340) 13 for beneficiary JP EPBiH Sarajevo buying off of Tender documentation for Tender No:. 01-2-65-79/11 - specify LOT number... When issuing payment order the clause "all costs will be bome by issuer of order"(our....) must be indicated. In accordance with Article 3, item 6 Instructions on the application of the BiH Public Procurement Law, the contracting authority shall exchange information with suppliers made only in writing.Tender documents, tenderers can take personally to the address indicated, or it can deliver by courier, upon presentation of proof of payment". Payment in Bosnia and Herzegovina is to be made through UniCredit bank dd Sarajevo to the account No. 3389002208746755 in favour of JP EP BIH - buying of of Tender Documentation for Tender No:. 01-2-65-79/11 - specify LOT number....

Broj 70 - Strana 8

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

IV.6. DEADLINE FOR RECEBPT OF BIDS / REQUESTS TO PARTICD7ATE (date) (time) 17. 10. 2011 8:00 hours 17. 10. 2011 9:00 hours 17. 10. 2011 10:00 hours 17. 10. 2011 11:00 hours 17. 10. 2011 12:00 hours 17. 10. 2011 13:00 hours 17. 10. 2011 14:00 hours IV.8. DATE AND PLACE OF THE BIDS OPENING (Article 33, LPP; Article 13, JAL) Place Sarajevo, Vilsonovo walkway 15, room number 145/II Date: 17.10. 2011 Section V: ADDIONAL INFORMATION Time of opening the bids: LOT 1 - 17.10.2011 at 09:00 hours LOT 2 - 17.10.2011 at 10:00 hours LOT 3 - 17.10.2011 at 11:00 hours LOT 4 - 17.10.2011 at 12:00 hours LOT 5 - 17.10.2011 at 13:00 hours LOT 6 - 17.10.2011 at 14:00 hours (1-11-12143-11)

11 - JANAB
JU OP[TA BOLNICA KONJIC

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 284/2011 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JU Op{ta bolnica Konjic Kontakt osoba: Duran Halilovi} Adresa: Bolni~ka bb Grad: Konjic Identifikacioni broj: 4227113180004 Telefon: 036/712-517 Fax: 036/712-519 I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. svakim radnim danom od 8 do 15 sati, nakon objaljivanja obavje{tenja I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Nabavka medicinske opreme. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku medicinske opreme. Detaljan opis robe koja je predmet tendera dat je u tenderskoj dokumentaciji. Robe su svrstane u sljede}e lotove LOT 4 Medicinska oprema za kabinete endoskopije i edukacije

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Fco sjedi{te ugovornog organa II.7. PODJELA NA LOTOVE Da II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Bit }e naknadno utvr|en Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Da III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: - cijena u~e{}e 70% - garantni rok u~e{}e 10% - rokovi isporuke u~e{}e 10% - obezbije|enost servisa u~e{}e 10% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama JU Op{ta bolnica Konjic, svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM i mo`e se uplatiti na blagajnu ili na transakcijski ra~un kod Uni Credit banke, broj 3386802200167021. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude su dozvoljene na jednom od tri jezika konstitutivnih naroda u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Krajnji datum za dostavljanje ponuda je 28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" tj. 3. 10. 2011. godine do 10,00 sati. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Otvaranje ponuda }e se izvr{iti 3. 10. 2011. godine u 10,15 sati u sjedi{tu, JU Op{ta bolnica Konjic Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dobavlja~ }e dostaviti 1 (jednu) ponudu u originalu i 1 (jednu) kopiju ponude na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njena kopija sa pe~atom i potpisom trebaju biti odvojeno zapakovane u kovertama i zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti, sa imenom i adresom dobavlja~a, na adresu JU Op{ta bolnica Konjic, Bolni~ka bb 88400 Konjic ili li~no na protokol ustanove, na koverti }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za nabavku medicinske opreme LOT 4 - ne otvarati do 3. 10. 2011. godine, do 10,15 sati". Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo pismeno ovla{teni predstavnici ponu|a~a.

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 9

Ponude koje stignu nakon navedenog roka bit }e vra}ene neotvorene i ne}e se razmatrati. Ugovorni organ zadr`ava pravo da prekine, otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga - slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. Ugovorni organ zadr`ava pravo da prilikom utvr|ivanja validnosti dokumenata odnosno analize ponuda, primjenom ~lana 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), a u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda naknadno pismeno zatra`i dodatne informacije koje ne smiju predstavljati izmjenu ponude niti bitni aspekt ponude, odnosno da mo`e prihvatiti ponudu koja sadr`i gre{ke ili propuste koji se mogu ispraviti a time se ne mijenja bitni aspekt ponude niti naru{ava konkurencija. Ponu|a~ je du`an ponudu posebno zapakovati u kovertu i na istoj jasno nazna~iti obavje{tenje o nabavci sa brojem povodom kojeg se prijavljuje. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja. Ponu|a~ }e biti pismeno obavje{ten o rezultatima izbora, a sa najpovoljnijim ponu|a~em zaklju~it }e se ugovor. (1-11-12145-11)

11 - JANAB
FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Federalna uprava civilne za{tite Kontakt osoba: Adnan Hrapovi} Adresa: D`eneti}a ~ikma 14 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200332400006 Telefon: 033/769-875 i 062/993-368 Fax: 033/214-508 i 033/472-999 Internet adresa: www.fbihvlada.gov.ba/fucz I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za Land Rover 110, motor 300 TDI "PROGRAM DEMINIRANJA 2011" - FAZA XIII, Ref. broj 10 - 14/33 - 404/11. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet ugovora je: - Nabavka rezervnih dijelova za vozila Land Rover 110, motor 300 TDI.

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Federalna uprava civilne za{tite, Bojni~ka 65 II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 2.000,00 KM III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Bezuvjetna bankovna garancija III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 10% od vrijednosti ugovora III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Dati u tenderskoj dokumentaciji III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterijuma: 1) cijena u~e{}e 80% 2) na~in pla}anja u~e{}e 10% 3) garantni period u~e{}e 10% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti do: 30. 9. 2011. godine do 16 sati u Federalnoj upravi civilne za{tite Sarajevo, D`eneti}a ~ikma 14. Tenderska dokumentacija se tako|e mo`e preuzeti i na internet stranici Federalne uprave civilne za{tite (www.fucz.gov.ba). Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se ne napla}uje. Mjesto: Sarajevo, D`eneti}a ~ikma 14. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 10. 2011. godine u 14,00 sati, D`eneti}a ~izma 14, Sarajevo IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Va`nost ponude 90 dana od krajnjeg roka za podno{enje ponuda

Broj 70 - Strana 10

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 10. 2011. godine u 16,00 sati Sarajevo, u prostorijama FUCZ, Ilid`a, Azi}i, Bojni~ka 65 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Federalna uprava civilne za{tite zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~l. 12. ZJN. (1-11-12171-11)

11 - JANAB
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" U BANJOJ LUCI

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 01-2254 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JZU "Dom zdravlja" u Banjoj Luci Kontakt osoba: Marjanovi} Mira Adresa: Sime Matavulja bb Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka JMB: 4400802010004 PDV: 400802010004 Telefon: 065/687-536 ili 051/216-808 Fax: 051/216-813 E-mail: domzdravlja-bl@teol.net I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javna zdravstvena ustanova I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka Ugovornog organa broj 01-5-36.2011. godine od 23. 8. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka reagenasa i potro{nog laboratorijskog materijala, dijagnosti~kog potro{nog materijala i stomatolo{kog materijala. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tehni~koj specifikaciji iz tenderske dokumentacije (procijenjena vrijednost do 298.000.00 KM) II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA JZU "Dom zdravlja" u Banjoj Luci, Sime Matavulja bb II.7. PODJELA NA LOTOVE Da - reagensa i potro{nog laboratorijskog materijala sa ~etiri lota - dijagnosti~kog potro{nog materijala sa jedanaest lotova i - stomatolo{kog materijala sa sedam lotova Dobavlja~i }e precizne specifikacije po lotovima dobiti uz otkupljenu tendersku dokumentaciju. Ponu|a~i imaju pravo dostaviti ponude za jedan lot vi{e lotova ili za sve lotove

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Jedna godina od dana zaklju~enja ugovora, odnosno do njegovog izvr{enja Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi o ispunjenju uslova iz ~lana 23. ZJN. Ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca, ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponuda III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar kojim se dokazuje pravo za obavljanje predmetne djelatnosti ne starija od tri mjeseca, ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponuda III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) - bilans uspjeha za 2010. godinu ili od datuma registracije dobavlja~a, odnosno po~etka poslovanja, original ili ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca, ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponuda III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) - lista glavnih isporuka roba u posljednje dvije godine, sa vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz obezbje|enje dokumenta u formi potvrda o isporukama roba, koje su izdali primaoci ili ukoliko takve potvrde ne mogu da se obezbijede iz razloga izvan dobavlja~eve kontrole, samo uz izjavu dobavlja~a o izvr{enim isporukama roba Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Kriterij za dodjelu ugovora za robe je ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija. - ponu|ena cijena 80 bodova - uslovi i na~in pla}anja (odgo|eno pla}anje maksimalno do 120 dana - 10 bodova i - rok isporuke10 bodova. IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 11,00 ~asova, do 27. 9. 2011. godine, kod kontakt osobe uz uvjeierii peti primjerak uplate. Nov~ana nadoknada za otkup tenderske dokumentacije za sve lotove iznosi 80,00 KM. Uplatu izvr{iti na ‘iro-ra~un: 671-010-00000792-16 kod Komercijalne banke a.d. Banja Luka, svrha uplate otkup tenderske dokumentacije, tender broj: 01- 2254. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 3. 10. 2011. godine do 11,00 ~asova

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 11

Ponude se dostavljaju na adresu ugovornog organa: JZU "Dom zdravlja" Banja Luka, Sime Matavulja bb u zatvorenoj neprovidnoj koverti Na prednjoj strani koverte navesti "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK" NE OTVARAJ-TENDER broj: 01-2254 pa navesti broj lota: po objavljenom obavje{tenju broj: 01-2254, ne otvarati do 3. 10. 2011. godine do 12,00 ~asova Na pole|ini koverte navesti naziv i punu adresu ponu|a~a, kontakt telefon i kontakt osoba. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 120 (stotinudvadeset) dana nakon krajnjeg roka podno{enja ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Javno otvaranje ponuda je 3. 10. 2011. godine, u 12,00 ~asova po redosljedu lotova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji, u sali za sastanke u ulici Sime Matavulja bb, Banja Luka. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati isklju~ivo dobavlja~i, koji obavezno moraju prezentovati pisano ovla{tenje. Svi u~esnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu bi}e obavije{teni o rezultatima postupka dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 38. i 40. ZJN BiH. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjelom ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama. Tra`ena dokumenta koje je izrade ponu|a~i moraju biti numerisana, ovjerena i potpisana od strane ovla{tenog lica dobavlja~a. Tenderska dokumentacija }e biti dostavljena zainteresovanim dobavlja~ima u roku od tri dana od prijema pisanog zahtjeva, punim nazivom imenom i adresom dobavlja~a, brojem telefona i telefaksa, poreskim brojem, imenom i prezimenom lica koje }e preuzeti dokumentaciju ili naznaku da se dokumentacija dostavi po{tom. Tenderska dokumentacija je sa~injena u skladu sa uputstvima o primjeni i kori{tenju modela standardne tenderske dokumentacije, za postupke javnih nabavki za robe ("Slu`beni glasnik BiH", broj 56/07). Uz zahtjev treba prilo`iti kopiju dokaza o uplati naknade, iznos naknade sadr`i PDV-e. Ponude trebaju biti dostavljene direktno na protokol naru~ioca i to na adresu navedenu u ta~ki I.1. ili putem po{te. Ugovorni organ ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne ka{njenje po{te, tako da ponude moraju sti}i do dana nazna~enog za prijem ponuda. Dobavlja~ima }e nakon uplate naknade za tendersku dokumentaciju biti dostavljena poreska faktura, u roku od sedam dana od primitka uplate. U slu~aju slanja tenderske dokumentacije po{tom, ugovomi organ ne snosi odgovornost za gubitak ili ka{njenje u dostavi. (1-11-12172-11)

11 - JANAB
MINISTARSTVO SPOLJNE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA URED ZA VETERINARSTVO BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Aleksandar Nemet Adresa: Radi}eva 8/I Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200803700005 Telefon: Centrala 033/565-700

Fax: 033/565-725 E-mail: aleksandar.nemet@vet.gov.ba, ismir.olovcic@vet.gov.ba Internet adresa: www.vet.gov.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA Nabavka materijala i opreme za provo|enje mjera kontrole bruceloze kod malih pre`ivara i goveda II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 07-2-50-4-290-1/11 Odluka o pokretanju postupka javne nabavke II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA LOT 1 Nabavka vakcina protiv bruceloze malih pre`ivara za konjuktivalnu aplikaciju i pripadaju}e za{titne opreme LOT 2 Nabavka u{nih markica za male pre`ivare (identifikacijske i vakcinalne) LOT 3 Nabavka laboratorijskog materijala za kontrolu bruceloze kod goveda LOT 4 Nabavka laboratorijske opreme za kontrolu bruceloze kod goveda II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Kako je navedeno u tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.7. PODJELA NA LOTOVE Da II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Kriterij za dodjelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1) cijena ~ija je vrijednost 50% 2) rok isporuke ~ija je vrijednost 50%

Broj 70 - Strana 12

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – LOT 3

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija po ovom javnom nadmetanju mo`e se preuzeti u sjedi{tu ugovornog organa nakon objave u "Slu`benom glasniku BiH", na zahtjev dobavlja~a dobiti na jedan od ni`e navedenih na~ina: - preuzeti li~no u sjedi{tu ugovornog organa - dostaviti dobavlja~u redovnom po{tom isti dan kada je primljen zahtjev - dostaviti dobavlja~u elektronskom po{tom isti dan kada je primljen zahtjev IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Ponude dostaviti do 17. 10. 2011. godine, do 13,00 ~asova. Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom i kontakt telefonom ponu|a~a dostavljaju se na adresu ugovornog organa, uz naznaku "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE NABAVKA MATERIJALA I OPREME ZA PROVO\ENJE MJERA KONTROLE BRUCELOZE KOD MALIH PRE@IVARA I GOVEDA - ZA LOT broj ___ - NE OTVARATI". IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Javno otvaranje ponuda obavi}e se u prostorijama ugovornog organa, dana 17. 10. 2011. godine, u sali za sastanke (prvi sprat), sa po~etkom u 15,00 ~asova. Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a uz obavezno predo~eno pismeno ovla{}enje. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Sve dodatne informacije se mogu dobiti svakim radnim danom od kontakt osobe.

NOTICE OF PROCUREMENT
INTERNATIONAL OPEN TENDER GOODS Section I: CONTRACT BODY I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACT BODY Organization: Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Contact person: Aleksandar Nemet Address: Radi}eva 8/I Zip code: 71000 City: Sarajevo Identification VAT number: 4200803700005 Phone: ++387 33 565 700 Fax: ++387 33 565 725 E-mail: aleksandar.nemet@vet.gov.ba; ismir.olovcic@vet.gov.ba Web site: www.vet.gov.ba II.1. TYPE OF CONTRACT Procurement of material and equipment intended for Brucellosis control in small ruminants and cattle. II.2. IS IT INTENDED TO CONCLUDE A FRAME AGREEMENT? (article 32 ZJN) No II.3. NAME/REFERENCE UNDER WHICH THE CONTRACT HAS BEEN EVIDENCED BY THE CONTRACTING AUTHORITY 07-2-50-4-290-1/11 Decision on opening procedure for public procurement II.4. DESCRIPTION OF THE CONTRACT SUBJECT LOT 1 Procurement of vaccines against Brucellosis in small ruminants with ocular application, and belonging personal protective equipment LOT 2 Procurement of ear taggs for small ruminants (identification and vaccinal)

Procurement of laboratory material intended for control of Brucellosis in cattle LOT 4 Procurement of laboratory equipment intended for control of Brucellosis in cattle II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) OR/AND SCOPE OF THE CONTRACT As per Technical specification from Tender documentation. II.7. DIVISION IN LOTS Yes IV.1. TYPE OF PROCEDURE Open IV.2. CONTRACT AWARD CRITERIA (Art. 34 of Public Procurement Law) b) The most economically advantageous offer regarding the following criteria: 1) Price - the value of which shall be calculated as 50% 2) Time of delivery - the value of which shall be calculated as 50% IV.3. DOMESTIC PREFERENCES (Art. 20 of UPZ) Yes IV.4. CONDITIONS FOR TENDER DOCUMENTATION (Article 18. ZJN) Tender documentation can be obtained in the head quarters of the contract body after publishing of the notice of procurement in the Official Journal of BiH, upon request of the bidder on one of the following ways: - personally in the head quarters of the contract body - submitted to the bidder by regular mail on the day of reception of the request - submitted to the bidder by e-mail on the day of reception of the request. IV.6. FINAL DATE FOR RECEIPT OF BIDS / REQUEST FOR PARTICIPATION 17. 10. 2011. at 13,00 hours Closed and sealed offers (envelopes) with full address and contact phone number of the bidder shell be delivered on the address of the contract body with note: "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE - NABAVKA MATERIJALA I OPREME ZA PROVO\ENJE MJERA KONTROLE BRUCELOZE KOD MALIH PRE@IVARA I GOVEDA - ZA LOT broj ____ - NE OTVARATI" (OFFER FOR PUBLIC PROCUREMENT OF MATERIAL AND EQUIPMENT INTENDED FOR CONDUCTION OF BRUCELLOSIS CONTROL MEASURES IN SMALL RUMINANTS AND CATTLE - LOT No. ____- DO NOT OPEN). IV.8. DATE AND PLACE OF BIDS OPENING Opening of the bids will be conducted in the facilities of the contract body, on 17. 10. 2011. at 15,00 hours, it the meeting room (I floor). One representative of the bidder can be present at the opening with mandatory presentation of the written authorization. (1-11-12177-11)

11 - JANAB
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla Kontakt osoba: Trkulja Miroslav Adresa: Trnovac bb Po{tanski broj: 75000 Grad: Tuzla Identifikacioni broj: 4209390440007 Telefon: 035/303-655 Fax: 035/272-301 E-mail: info@ukctuzla.ba Internet adresa: www.ukctuzla.ba

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 13

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na kantonalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka broj 01/1-49-1-771/11 od 19. 8. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka medicinskih sredstava (medicinske rukavice) za potrebe ugovornog organa - ustanove. LOT 1 Rukavice hirur{ke sterilne LOT 2 Rukavice hirur{ke sterilne bez talka LOT 3 Rukavice latex LOT 4 Rukavice latex bez talka LOT 5 Rukavice PVC II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Data u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA "Franko-istovareno sjedi{te kupca" Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, Trnovac bb, 75000 Tuzla Bolni~ka apoteka II.7. PODJELA NA LOTOVE Da II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Na period od 1 godine od dana zaklju~enja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. Dokazi po osnovu javnih prihoda ne mogu biti stariji od 3 mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Nalazi se u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Nalazi se u tenderskoj dokumentaciji

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Nalazi se u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1. cijena 90% 2. uslovi pla}anja 10% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti od momenta objavljivanja ovog obavje{tenja. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 58,50 KM. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 10. 2011. godine do 10,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 10. 2011. godine u 12,00 sati u prostorijama Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, zgrada Uprave - sala za sastanke. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00-16,00 sati na expeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, uz dokaz o uplati 58,50 KM nerefundiraju}eg iznosa. Uplata se vr{i na ‘iro ra~un Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla broj 1321000307930097 kod NLB Tuzlanska banka dd Tuzla u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. Sva, uz ponudu prilo`ena dokumentacija treba da bude originalna ili ovjerene fotokopije, specificirana, slo`ena i ozna~ena rednim brojevima, po~ev od rednog broja 1. Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti, sa punim imenom i adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faxa i sa naznakom "Ne otvaraj - otvara komisija". Ponude dostaviti na adresu: Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, Trnovac bb, 75000 Tuzla sa naznakom: "Nabavka medicinskih sredstava (medicinske rukavice) za potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla ". Ponude se predaju li~no na ekspedit Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla ili po{tom preporu~eno. Ponude pristigle po isteku roka za prijem ponuda, Komisija ne}e razmatrati i iste }e neotvorene vratiti na adresu ponu|a~a. Vrednovanje i izbor najpovoljnije ponude vr{it }e se po svakom lotu. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik" 49/04,19/05, 52/05,24/06, 70/06 i 12/09). (1-11-12184-11)

Broj 70 - Strana 14

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 09-3-073/11 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Kontakt osoba za komercijalna pitanja: Almira Logo, za tehni~ka pitanja: Nenad Dovbenko Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 200225150005 Telefon: Komercijalna pitanja: 033/751-797 (Almira L.); Tehni~ka pitanja: 033/751-789 (Nenad D.) Fax: 033/751-799 E-mail: a.logo@elektroprivreda.ba n.dovbenko@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, PTZ ED Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15 - kancelarija broj 311/IV I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Tender broj 09-3-073/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka kopir papira za potrebe Direkcije Dru{tva JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Koli~ine prema tehni~koj specifikaciji iz tenderske dokumentacije. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Skladi{te PTZ Javnog preduze}a Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15 II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 12 mjeseci i/ili 365 dana od dodjele ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 1,5% vrijednosti ponude bez uklju~enog PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda, a prema uslovima datim u garanciji koja je u Aneksu 6. tenderske dokumentacije. III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez uklju~enog PDV-a. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Bezuslovna bankarska garancija III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Da ponu|a~ nema smetnji za u~e{}e u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) - da ekonomsko i finansijsko stanje ponu|a~a garantuje uspje{nu realizaciju ugovora - da ponu|a~ ima ukupan promet u zadnje dvije godine 70.000,00 KM, a ako je registrovan odnosno po~eo sa radom prije manje od godine dana 35.000,00 KM - da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno objave tendera u "Slu`benom glasniku BiH" III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Da ponu|a~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje 2 (dva) ugovora iz oblasti koja je predmet ugovorne aktivnosti min. vrijednosti 35.000,00 KM Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, prema Odluci o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki za ugovore koji se dodjeljuju od 2007. do 2012. IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti od 6. 9. 2011. do 30. 9. 2011. godine u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, kancelarija broj 311/IV. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 50,00 KM. U cijenu je ura~unat PDV. U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Ponu|a~i izvan Bosne i Hercegovine su obavezni uplatiti iznos za otkup tenderske dokumentacije preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 (IBAN CODE - BA391610600000043340) u korist JP EP BiH otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj 09-3-073/11. Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our.....). Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine su obavezni uplatiti iznos za otkup tenderske dokumentacije putem UniCredit Bank d.d. na ra~un broj 3389002208746755 korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj 09-3-073/11.

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 15

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 3. 10. 2011. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 3. 10. 2011. godine u 13,00 sati JP EP BiH Sarajevo, PTZ ED Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, sala 145/I Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Vrijeme otvaranja ponuda: 3. 10. 2011. godine u 13,00 sati (1-11-12196-11)

11 - JANAB
AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Kontakt osoba: Davor ]etojevi} Adresa: Mi{e Stupara 38 Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 4402889700004 Telefon: 051/336-310 Fax: 051/340-180 Internet adresa: www.iddeea.gov.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka za javnu nabavku roba-unutra{njih i vanjskih stikera broj 15-03/3-16-8-522/11 od 27. 4. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka roba - unutra{njih i vanjskih stikera II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Okvirni sporazum za nabavku unutra{njih i vanjskih stikera za period od 2012. do 2014. godine, a prema tehni~koj specifikacij iz TD II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Banja Luka, Vuka Karad`i}a 6

II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Zapo~inje zaklju~ivanjem okvirnog sporazuma i zavr{ava istekom okvirnog sporazuma Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 19.000 KM III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Dato u TD III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Iznos od 10% od vrijednosti ugovora III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Dato u tenderskoj dokumentaciji III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka uz pru`anje dokaza o ispunjavanju uslova iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH" broj: 49/04) III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Dato u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 19. 10. 2011. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponuda se podnosi na jednom od slu`benih jezika i pisama u Bosni i Hercegovini IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 20. 10. 2011. godine do 10,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 120 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 20. 10. 2011. godine u 12,00 sati Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, Mi{e Stupara 38 Banja Luka Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na adresi: Mi{e Stupara 38 Banja Luka. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije zainteresovani ponu|a~i du`ni su predo~iti dokaz o uplati nepovratne nadoknade u iznosu od 30,00 KM i to na: - JRT TREZOR BiH

Broj 70 - Strana 16

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

- HIPO ALPE ADRIA BANK AD Banja Luka Transakcijski ra~un: 5520040002547572 Broj poreskog obveznika-treba da sadr`i jedinstveni mati~ni broj gra|anina, ukoliko uplatu vr{i fizi~ko lice. ili trinaestocifreni identiflkacioni broj pravnog lica, ukoliko uplatu vrsi pravno lice. Vrsta uplate: za svaku uplatu treba biti "0" Vrsta prihoda. 722153 Op}ina treba da sadr`i {ifru op}ine prebivali{ta-sjedi{ta uplatioca Porezni period-treba da odgovara datumu uplate Bud`etska organizacija: 070 Poziv na broj: popuniti brojevima "0" Svrha: "Uplata nadoknade za otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba - unutra{njih i vanjskih stikera. Instrukcija za uplatu devizne naknade za otkup tenderske dokumentacije: Intermediary Bank/Correspondent Bank SWIFT-BIC: DEUTDEFF Name: DEUTSCHE BANK City,Country .FRANKFURT AM MAIN, GERMANY lntermediary Bank/Correspodent Bank Account with lnstitution/Beneficiary s Bank SWIFT-BIC: CBBSBA22 Account Number:100935962100EUR IBAN:DE81 5007 0010 0935 9621 00 Name: Centralna banka Bosne i Hercegovine Address: Mar{ala Tita 25 City, country: Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Beneficiary IBAN: BA39 000 003 0000000145 Account reference: 0641321 Name: Ministarstvo financija i trezora BiH Address: Trg BiH 1 City, Country, Sarajevo Bosnia and Herzegovina Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH obavje{tava sve potencijalne ponu|a~e da svi imaju obavezu da pri preuzimanju tenderske dokumentacije, potpi{u izjavu o povjerljivosti. Izjavu o povjerljivosti u ime ponu|a~a je du`an uredno popuniti, ovjeriti pe~atom firme i potpisati isklju~ivo ovla{teno lice za zastupanje ili od strane njega drugo pismeno ovla{teno lice. Izjava se predaje ovla{tenoj osobi Agencije, a ista se mo`e dobiti isklju~ivo od strane ugovornog organa. - Ponude se dostavljaju zatvorene i zape~a}ene u koverti sa naznakom: "Komisija za javne nabavke - Ponuda za nabavku roba unutra{njih i vanjskih stikera, na adresu: Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka; Mi{e Stupara 38 Banja Luka. - Agencija ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~u u postupku nadmetanja.

Price of tender documents: 30,00 KM IV.6. DEADLINE FOR ACCEPTING PROPOSALS: 20. 10. 2011. year (day), 10,00 (time) (1-11-12198-11)

11 - JANAB
AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Kontakt osoba: Davor ]etojevi} Adresa: Mi{e Stupara 38 Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 4402889700004 Telefon: 051/336-310 Fax: 051/340-180 Internet adresa: www.iddeea.gov.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka za javnu nabavku roba - potvrda o vlasni{tvu vozila i potvrda o registraciji vozila broj 15-03/3-16-8-542/11 od 29. 4. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka roba - potvrda o vlasni{tvu vozila i potvrda o registraciji vozila II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Okvirni sporazum za nabavku potvrda o vlasni{tvu vozila i potvrda o registraciji vozila za period od 2012. do 2014. godine, a prema Tehni~koj specifikaciji iz TD. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Banja Luka, Vuka Karad`i}a 6. II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Zapo~inje zaklju~ivanjem okvirnog sporazuma i zavr{ava istekom okvirnog sporazuma.

I.1. NAME AND ADRESS OF CONTRACTOR Organization: Agency for identification documents, registers and data exchange of BiH Contect person: Davor ]etojevi} Adress: Mi{e Stupara 38 Post number: 78000 Town: Banja Luka Identification number: 4402689700004 Phone: 051/336-310 Faks: 051/340-180 Web page: www.iddeea.gov.ba II.2.TYPE OF CONTRACT Goods II.4. DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT: Procurement of goods - Indoor and outdoor stickers. II.5. TOTAL NUMBER OF UNITS AND/OR CONTRACT VALUE Given in the tender documents. IV.1. TYPE OF PROCEDURE: Open IV.4. TERMS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTATION It can be obtained until: 19. 10. 2011. year

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 17

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 19.800,00 KM III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Dato u TD. III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Iznos od 10% od vrijednosti ugovora. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Dato u tenderskoj dokumentaciji. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka uz pru`anje dokaza o ispunjavanju uslova iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04). III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Dato u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 18. 10. 2011. godine do 15:00 sati. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponuda se podnosi na jednom od slu`benih jezika i pisama u Bosni i Hercegovini. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 19. 10. 2011. godine do 10:00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 120 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 19. 10. 2011. godine u 12:00 sati Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka, Mi{e Stupara 38, Banja Luka Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na adresi Mi{e Stupara 38, Banja Luka. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije zainteresovani ponu|a~i du`ni su predo~iti dokaz o uplati nepovratne nadoknade u izosu od 30,00 KM i to na: - JRT TREZOR BiH - HIPO ALPE ADRIA BANK AD Banja Luka Transakcijski ra~un: 5520040002547572 Broj poreskog obveznika-treba da sadr`i jedinstveni mati~ni broj gra|anina, ukoliko uplatu vr{i fizi~ko lice, ili trinaestocifreni identifikacioni broj pravnog lica, ukoliko uplatu vr{i pravno lice. Vrsta uplate: za svaku uplatu treba biti "0" Vrsta prihoda: 722153 Op}ina treba da sadr`i {ifru op}ine prebivali{ta-sjedi{ta uplatioca

Porezni period-treba da odgovara datumu uplate Bud`etska organizacija: 0709999 Poziv na broj: popuniti brojevima"0" Svrha: Uplata nadoknade za otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba - potvrda o vlasni{tvu vozila i potvrda o registraciji vozila. Instrukcija za uplatu devizne naknade za otkup tenderske dokumentacije: Intermediary Bank/Correspodent Bank SWIFT-BIC: DEUTDEFF Name: DEUTSCHE BANK City,Country, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY Intermediary Bank/Correspodent Bank Account with Institution/Beneficiary s Bank SWIFT-BIC: CBBSBA22 Account Number: 100935962100 EUR IBAN: DE81 5007 0010 0935 9621 00 Name: Centralna banka Bosne i Hercegovine Address: Mar{ala Tita 25 City, country: Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Beneficiary IBAN: BA39 000 003 0000000145 Account reference: 0641321 Name: Ministarstvo financija i trezora BiH Address: Trg BiH 1 City, Country. Sarajevo Bosnia and Herzegovina Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH obavje{tava sve potencijalne ponu|a~e da svi imaju obavezu da pri preuzimanju tenderske dokumentacije, potpi{u izjavu o povjerljivosti. Izjavu o povjerljivosti u ime ponu|a~a je du`an uredno popuniti, ovjeriti pe~atom firme i potpisati isklju~ivo ovla{teno lice za zastupanje ili od strane njega drugo pismeno ovla{teno lice. Izjava se predaje ovla{tenoj osobi Agencije, a ista se mo`e dobiti isklju~ivo od strane ugovornog organa. Ponude se dostavljaju zatvorene i zape~a}ene u koverti sa naznakom: "Komisija za javne nabavke - Ponuda za nabavku roba potvrda o vlasni{tvu vozila i potvrda o registraciji vozila", na adresu: Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka; Mi{e Stupara 38, Banja Luka. Agencija ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~u u postupku nadmetanja.

I.1. NAME AND ADRESS OF CONTRACTOR Organization: Agency for identification documents, registers and data exchange of BIH Contact person: Davor ]etojevi} Adress: Mi{e Stupara br. 38 Post number: 78000 Town: Banja Luka Identification number: 4402889700004 Phone: 051/336-310 Fax: 051/340-180 Web page: www.iddeea.gov.ba II.2. TYPE OF CONTRACT Goods II.4. DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT Supply proof of vehicle ownership and proof of vehicle registration. II.5. TOTAL NUMBER OF UNITS AND/OR CONTRACT VALUE Given in the tender documents. IV.1. TYPE OF PROCEDURE Open IV.4. TERMS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTATION It can be obtained until: 18. 10. 2011. year Price of Tender Documents: 30,00 KM IV.6. DEADLINE FOR ACCEPTING PROPOSALS: 19. 10. 2011. year (day) 10:00 (time) (1-11-12199-11)

Broj 70 - Strana 18

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

11 - JANAB
OP]INA NOVO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 02-14-1701/11 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op}ina Novo Sarajevo Kontakt osoba: Sead Abdurahman Kalabi} i Ivan Grabovac Adresa: Zmaja od Bosne 55 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Telefon/fax: 033/492-185 i 492-377/492-381 E-mail: novosarajevo@novosarajevo.ba Internet adresa: www.novosarajevo.ba/link javne nabavke I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Organizacija: Op}ina Novo Sarajevo, Slu`ba za oblast privrede i finansija, soba 315/III Kontakt osoba: Sead Abdurahman Kalabi} i Ivan Grabovac Adresa: Zmaja od Bosne 55 Telefon/fax: 033/492-185 i 492-377/492-381 E-mail: novosarajevo@novosarajevo.ba Internet adresa: www.novosarajevo.ba/link javne nabavke I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Op}ina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55 (Protokol) I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Zaklju~ak o pokretanje javne nabavke broj: 02-14-1701/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala i pribora Fotokopir papir A-4 i A-3 80 gr., Papir evropski B-l, papirne reklamne kese i paus papir 95 gr., PVC vre}ice, omoti, ~a{e, spirale za uvezivanje, Rapidografi profesionalni na punjenje, registri, registrator i rokovnici, fascikle sa gumom, mehanikim pantljikom za arhivu, flomasteri marker, signir, {kolski, hemijske olovke sa izmjenljivim ulo{kom.Teke A-4 i A-5 T.P. Klamerice 24/6,24/10,E-1 i J-1,Knjige za ovjeru, po{tu, ra~une, Koverte A-4, B-6-5, B-5, amerikan Ljepila za papir, Obrasci i omoti za akta, Stalci za olovke i selotejp, {estari profesionalni metalni, Tu{evi za rapidigraf. Baterije 1,5 V AA, AAA i drugi potrebni kancelarijski materija~ i pribor naveden u Aneksu: 3 T.D. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Data u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Op}ina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55, 71000 Sarajevo, fco prostorije kupca II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Ugovor se sklapa na period do 3 (tri) godine, odnosno od 1. 1. 2012.- 31. 12. 2014. godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Nema III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Dato u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Slu`bi za privredu i finansije u sobi 315/III do 30. 9. 2011. godine u vremenu od 9,00 do 15,00 sati uz prilo`eni dokaz o uplati naknade, za preuzimanje iste koja iznosi 50,00 KM i upla}uje se na transakcijski ra~un Op}ine Novo Sarajevo broj: 3380002210023628 koji se vodi kod Uni Credit Bank Sarajevo ili na blagajni Op}ine Novo Sarajevo soba 308/III. Kod uplate na transakcijski ra~un potrebno je upisati u koloni za {ifru Op}ine 079, a za vrstu prihoda 722439. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude se podnose na jednom od zvani~nih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Rok za prijem ponuda je 3. 10. 2011. godine do 12,00 sati Sve ponude koje prispiju nakon navedenog termina (bilo po{tom ili kurirom) bi}e vra}ene ponu|a~ima neotvorene i ne}e se razmatrati). IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 (devedeset) dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Ponude }e se otvarati 3. 10. 2011. godine u sali vjen~anja u 12,15 sati Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude predati li~no na protokol Op}ine Novo Sarajevo ili dostaviti putem po{te u zape~a}enoj koverti koja mora biti propisno zatvorena. Na prednjoj strani koverte navesti: "PONUDA ZA KONKURENTI POSTUPAK" - broj i naziv pozicije (kako slijedi u opisu predmeta...) za koji se dostavlja ponuda - "NE OTVARAJ".

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 19

Na pole|ini koverte navesti punu adresu, naziv, kontakt telefon/faks i kontakt osobu ponu|a~a. Sve stranice ponude (sa dodacima prilozima) treba da budu numerisane i uvezane. Op}ina Novo Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a. Sve dodatne informacije i poja{njenja oko prijave na postupak za dostavljanje ponuda, mogu se dobiti kao pod I.1. (1-11-12203-11)

11 - JANAB
OP]INA NOVO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 02-14-1700/11 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op}ina Novo Sarajevo Kontakt osoba: Sead Abdurahman Kalabi} i Ivan Grabovac Adresa: Zmaja od Bosne 55 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Telefon/fax: 033/492-185 i 492-377/492-381 E-mail: novosarajevo@novosarajevo.ba Internet adresa: www.novosarajevo.ba/link javne nabavke I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Organizacija: Op}ina Novo Sarajevo, Slu`ba za oblast privrede i finansija, soba 315/III Kontakt osoba: Sead Abdurahman Kalabi} i Ivan Grabovac Adresa: Zmaja od Bosne 55 Telefon/fax: 033/492-185 i 492-377/492-381 E-mail: novosarajevo@novosarajevo.ba Internet adresa: www.novosarajevo.ba/link javne nabavke I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Op}ina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55 (Protokol) I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Zaklju~ak o pokretanje javne nabavke broj: 02-14-1700/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Sukcesivna isporuka tonera za {tampa~e LJ, tonera za fotokopir aparate, ketrid`a za {tampa~e DJ, riboni za mati~ne {tampa~e, filmovi i toneri za faks aparate, tastature i mi{evi za PC, CD R, RW i DVD media, sredstava za ~i{}enje PC i drugi potrebni pribor naveden u Aneksu 3 TD. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Data u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Op}ina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55, 71000 Sarajevo, fco prostorije ugovornog organa II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Ugovor se sklapa na period do 3 (tri) godine, odnosno od 1. 1. 2012.- 31. 12. 2014. godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Nema III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Dato u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Slu`bi za privredu i finansije u sobi 315/III do 30. 9. 2011. godine u vremenu od 9,00 do 15,00 sati uz prilo`eni dokaz o uplati naknade, za preuzimanje iste koja iznosi 50,00 KM i upa}uje se na transakcijski ra~un Op}ine Novo Sarajevo broj: 3380002210023628 koji se vodi kod Uni Credit Bank Sarajevo ili na blagajni Op}ine Novo Sarajevo soba 308/III. Kod uplate na transakcijski ra~un potrebno je upisati u koloni za {ifru Op}ine 079, a za vrstu prihoda 722439. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude se podnose na jednom od zvani~nih jezika BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Rok za prijem ponuda je 3. 10. 2011. godine do 12,00 sati. Sve ponude koje prispiju nakon navedenog termina (bilo po{tom ili kurirom) bi}e vra}ene ponu|a~ima neotvorene i ne}e se razmatrati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 (devedeset) dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Ponude }e se otvarati 3. 10. 2011. godine u Sali vjen~anja u 12,30 sati Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude predati li~no na protokol Op}ine Novo Sarajevo ili dostaviti putem po{te u zape~a}enoj koverti koja mora biti propisno zatvorena. Na prednjoj strani koverte navesti: "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK" - broj i naziv pozicije (kako slijedi u opisu predmeta...) za koji se dostavlja ponuda - "NE OTVARAJ". Na pole|ini koverte navesti punu adresu, naziv, kontakt telefon/faks i kontakt osobu ponu|a~a.

Broj 70 - Strana 20

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

Sve stranice ponude (sa dodacima-prilozima) treba da budu numerisane i uvezane. Op}ina Novo Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a. Sve dodatne informacije i poja{njenja oko prijave na otvoreni postupak za dostavljanje ponuda, mogu se dobiti kao pod I.1. (1-11-12204-11)

11 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA BIHA]

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 14.3.2.-12397/11 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: BH Telecom d.d. Direkcija Biha} Kontakt osoba: Amir Bi{}evi} i Amir Dedi} Adresa: Bosanska 5 Grad: Biha} Identifikacioni broj: 4200211100072 Telefon: 037/229-933 Fax: 037/229-919 E-mail: amir.biscevic@bhtelecom.ba i amir.dedic@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba/bihac I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao u Aneksu A I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Zahtjev za nabavku broj 14.2.-12346/11 od 24. 8. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Isporuka TK materijala za potrebe teku}eg odr`avanja TK infrastrukture na podru~ju Direkcije Biha} II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Skladi{te Vedro polje, Ivana Frane Juki}a bb, Biha}. II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Maksimalno 45 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) DA, u visini 2% od ukupne vrijednosti ponude sa ura~unatim PDV-om sa rokom va`nosti 120 dana od otvaranja ponude.

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) DA, izjava ponu|a~a da }e dostaviti originalnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje ugovora, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% ugovorene vrijednosti sa rokom va`nosti rok isporuke plus 30 dana. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi ponu|a~i, koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), {to ponu|a~i dokazuju ovjerenom validnom dokumentacijom. Ponu|a~ je du`an pru`iti dokaze da se niti jedan slu~aj iz ~lana 23. ZJN-a ne odnosi na njega i ukoliko ponuda u svom sadr`aju ne bude imala tra`ene dokumente bit }e odba~ena kao nepotpuna. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 27. 9. 2011. godine na pismeni zahtjev dobavlja~a. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se ne napla}uje. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Za BH Telecom su prihvatljivi slu`beni jezici u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Do 4. 10. 2011. godine do 12,00 sati na adresi: Bosanska 5 (Zgrada Direkcije Biha}), 77000 Biha}, Kancelarija Protokol - I sprat IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Do 120 dana od dana otvaranja IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 10. 2011. godine u 13,00 sati Bosanska 5 (novi objekt JP BH Po{te), III sprat, konferencijska sala Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati ovla{teni predstavnik uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Ponuda treba da sadr`i dokumente u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Ponude koje ne budu sadr`avale sve tra`ene elemente iz tenderske dokumentacije ne}e se razmatrati i bi}e odba~ene kao nepotpune. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora.

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 21

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda po obavje{tenju broj 14.3.2. - 12397/11 - NE OTVARAJ." Aneks A I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Organizacija: BH Telecom d.d. Direkcija Biha} Kontakt osoba: Vezira Pejkovi}, Protokol Adresa: Bosanska 5 Po{tanski broj: 77000 Grad: Biha} Identifikacioni broj: 4200211100072 Telefon: 037/229-920 Fax: 037/229-919 E-mail: bi@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba/bihac (1-11-12209-11)

11 - JANAB
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Sakib Katana, 033/725-217, Nedim Tvrtkovi}, 033/725-214 Adresa: Lo`ioni~ka 2 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200178560003 Telefon: 725-200 Fax: 725-298 Internet adresa: www.kzzosa.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao u Aneksu A I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao u Aneksu A I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao u Aneksu A I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Nabavka medicinske opreme za potrebe Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu PET/CT scanner II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Medicinska oprema navedena u ta~ki II.3. ovog obavje{tenja, a sve u skladu sa specifikacijom i tehni~kim karakteristikama datim u tenderskoj dokumentaciji. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Koli~ina navedena prema tenderskoj dokumentaciji, ta~no precizirana za svaki lot. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu

II.7. PODJELA NA LOTOVE Da II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Precizno navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi ni jedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama na na~in i u formi kako je to na nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dokumenti o sposobnosti ponu|a~a za obavljanje profesionalne djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni, me|unarodni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, na na~in i pod uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se preuzeti svakim radnim danom od 8. 9. 2011. godine, do 7. 10. 2011. godine, u periodu od 9,00 do 15,00 sati u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, Poslovnica Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne do broja 62, I sprat-Protokol. Tenderska dokumentacija se mo`e otkupiti do 7. 10. 2011. godine. Tenderska dokumentacija se izdaje na osnovu ovjerenog pisanog zahtjeva zainteresovanih ponu|a~a. Nov~ana naknada za tenderska dokumentaciju iznosi 50.00 KM. Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Zavoda broj: 1541082000598581 kod lntesa Sanpaolo banke d.d. Sarajevo. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Jedan od slu`benih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 17. 10. 2011. godine u 11,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 17. 10. 2011. godine u 11,30 sati Sarajevo, Lo`ioni~ka 2, X sprat, velika sala Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1. Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u

Broj 70 - Strana 22

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbog, formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 2. Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana. Aneks A I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Sakib Katana, Nedim Tvrtkovi} Adresa: Lo`ioni~ka 2 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200178560003 Telefon: 033/725-217, 033/725-214 Fax: 033/725-298 Internet adresa: www.kzzosa.ba I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Sakib Katana, Nedim Tvrtkovi} Adresa: Lo`ioni~ka 2 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200178560003 Telefon: 033/725-217, 033/725-214 Fax: 033/725-298 Internet adresa: www.kzzosa.ba I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Sakib Katana, Nedim Tvrtkovi} Adresa: Lo`ioni~ka 2 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200178560003 Telefon: 033/725-214, 033/725-217 Fax: 033/725-298 Internet adresa: www.kzzosa.ba

II.5. Total quantity (number of units) and/or scope of the contract According to the Model of standard tender documents Section IV: PROCEDURE IV.1. Type of procedure: Open, international IV.4 Conditions for obtaining tender documents (art 18. PPL): Obtainable until 7. 10. 2011. Price of tenders documents is 50,00 KM 1541082000598581 Intesa Sanpaolo banka Sarajevo IV.6. Time limit for receipt of tenders/requests sto participate 17. 10. 2011. until 11,00 IV.8. Date and place of tender opening Date: 17. 10. 2011. 11,30 o'clock Place: Institute for healthh insurance of Canton Sarajevo, X floor (1-11-12218-11)

11 - JANAB
KANCELARIJA ZA VETERINARSTVO BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Slavi{a Kre{talica Adresa: Radi}eva 8/I Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200803700005 Telefon: centrala 033/565-700 Fax: 033/565-725 E-mail: slavisa.krestalica@vet.gov.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine - 71000 Sarajevo, Radi}eva 8/I I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 07-3-50-4-289-1/11 od 24. 8. 2011. godine. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet ugovora je nabavka i postavljanje 2 (dva) monta`na objekta dimenzija 14,40 x 8,40 m, za potrebe grani~ne veterinarske inspekcije na grani~nim prelazima Gradi{ka i Ora{je. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Kao u tenderskoj dokumentaciji.

PROCUREMENT NOTICE
Goods Section I: CONTRACTING AUTHORITY I.1. Oficial name and address of the contracting authority Organization: Institute for health insurance of Canton Sarajevo Contact person: Sakib Katana (033/725- 217), Nedim Tvrtkovi} (033/725-214) Address: Institute: Lo`ioni~ka 2 Postat code: 71000 Town: Sarajevo ID number Institute: 4200178560003 Telephone: Institute: 0038733 725-200 Fax Institute: 0038733 725-298 Internet address (URL): www.kzzosa.ba Section II: OBJECT OF THE CONTRACT II.1. Type of contract: Goods II.2. Is it a framework agreement? No II.3. Title/reference attributed to the contract by the contracting authority Medical equipment for Clinical Center University of Sarajevo PET/CT scanner. II.4. Description of the object of the contract: Medical equipment for Clinical Center University of Sarajevo PET/CT scanner.

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 23

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Gradi{ka i Ora{je II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Rok izvr{enja ugovora je 60 dana od dana potpisivanja ugovora. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da. IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija mo`e se nakon objave obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH", na zahtjev dobavlja~a dobiti na jedan od ni`e navedenih na~ina: - preuzeti li~no u sjedi{tu ugovornog organa; - dostaviti dobavlja~u redovnom po{tom isti dan kad je primljen zahtjev; - dostaviti dobavlja~u elektronskom po{tom isti dan kad je primljen zahtjev. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Slu`beni jezici utvr|eni Ustavom BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Ponude dostaviti do 4. 10. 2011. godine do 12:00 ~asova. Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom i kontakt telefonom ponu|a~a dostavljaju se na adresu ugovornog organa, uz naznaku: "Ponuda za nabavku i postavljanje 2 (dva) monta`na objekta - Ne otvaraj". IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama ugovornog organa, dana 4. 10. 2011. godine u sali za sastanke (prvi sprat) sa

po~etkom u 13:00 ~asova. Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a uz obavezno predo~eno pismeno ovla{}enje. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Sve dodatne informacije mogu se dobiti svakim radnim danom od kontakt osobe. (1-11-12227-11)

11 - JANAB
OP]INA TRAVNIK

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op}ina Travnik Kontakt osoba: Nura Adilovi} Adresa: Konatur bb Po{tanski broj: 72270 Grad: Travnik Identifikacioni broj: 4236179780001 Telefon: 030/511-277 Fax: 030/511-825 E-mail: urednacelnika@opcinatravnik.com.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA Nabavka specijalnih vozila za Slu`bu vodosnabdijevanja II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Nabavka specijalnih vozila za Slu`bu vodosnabdijevanje II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka specijalnih vozila za Slu`bu vodosnabdijevanja, i to: - multifunkcionalna ma{ina rovokopa~ - utovariva~ - cisterna za vodu 3-5 m3 II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Grad Travnik, JKP "Ba{bunar" i JKP "Trebi{njica" II.7. PODJELA NA LOTOVE Da 2 lota LOT I - multifunkcionalna ma{ina rovokopa~ - utovariva~ LOT II - cisterna za vodu 3-5 m3 Svaki lot jedan ugovor Ponude se mogu predati za jedan ili oba lota. II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Rok isporuke }e se odrediti prema roku datom u najpovoljnijoj ponudi.

Broj 70 - Strana 24

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Da svaki LOT 2.000,00 KM III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Dato u tenderskoj dokumentaciji III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Bli`e dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Bli`e dato u tenderskoj dokumentaciji III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dati u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Bli`e dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Bli`e dato u tenderskoj dokumentaciji. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Bli`e dato u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu dolje navedenih kriterija: 1) cijena u~e{}e 90% 2) rok isporuke u~e{}e 10% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Ne IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Dokumentacija se mo`e podi}i u Op}ini Travnik, kod Nure Adilovi} svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati od dana objavljivanja obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH". Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi - 20,00 KM, koja se upla}uje na ra~un: Depozitni ra~un Op}ine Travnik: 338 000 221 000 1221, Vrsta prihoda: 722449, {ifra Op}ine: 091, sa naznakom: "Za tender" Na pismeni zahtjev ponu|a~a za dostavu tenderske dokumentacije, a po uplati pomenutog iznosa, ista }e se u roku od tri dana po{tom poslati ponu|a~u. Ugovorni organ ne snosi nikakvu odgovornost za vrijeme prispije}a po{iljke ponu|a~u. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Prihvatljivi su svi slu`beni jezici u BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Ponudu u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Postupak javne nabavke - Ponuda za nabavku specijalnih vozila za Slu`bu vodosnabdijevanja, ne otvarati do 5. 10 .2011. godine do 14,30 sati dostaviti na Info pult Op}ine Travnik, Konatur bb, Op}ina Travnik. Rok za prijem ponuda je 5. 10. 2011. godine do 14,00 sati. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Do 90 dana od dana otvaranja ponuda. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Ponudu u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Postupak javne nabavke - Ponuda za nabavku specijalnih vozila za Slu`bu vodosnabdijevanja, ne otvarati do 5. 10. 2011. godine do 14,30 sati dostaviti na Info pult Op}ine Travnik, Konatur bb, Op}ina Travnik. Rok za prijem ponuda je 5. 10. 2011. godine do 14,00 sati.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Op}ina Travnik ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. (1-11-12228-11)

11 - JANAB
JKP "TRNOVO" DOO TRNOVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 1b/11 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JKP "Trnovo" d.o.o. Kontakt osoba: Hod`i} Adnan Adresa: Dej~i}i bb Po{tanski broj: 71223 Grad: Trnovo Identifikacioni broj: 4201554690009 Transakcijski ra~un broj: 3386902296147158 kod Unicredit bank d.d. Mostar Telefon: 033/435-226 Fax: 033/438-226 I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka o pokretanju javne nabavke za 2011. godinu i Plan nabavki za 2011. godinu II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA LOT 1 Nabavka rabljenog teretnog vozila - kamion kipper sa mogu}no{}u monta`e snije`nog pluga II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Do 70.000,00 KM sa PDV-om II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Op}ina Trnovo, Dej~i}i bb II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Prema zaklju~enom ugovoru. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne zahtijeva se III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 25

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi ponu|a~a da nema smetnji za sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi ~lana 23. ZJN, i to: a) da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili da nije u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocima, ili da nije obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka b) da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude c) da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina prije podno{enja zahtjeva ili ponude d) da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu s relevantnim zakonom u BiH e) da ponu|a~ nema neizmirenih poreskih obaveza. Kao dokaz navedenog dostaviti: - uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (ne starije od 3 mjeseca i indirektni i direktni porezi) - uvjerenje iz zavoda za PIO o izmirenim obavezama iz PlO-a (ne starije od 3 mjeseca) i - uvjerenje iz zavoda za zdravstveno osiguranje o izmirenim obavezama (ne starije od 3 mjeseca) III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Original ili ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim ovjerenim prilozima ili ekvivalent odgovaraju}eg dokumenta koje nije starije od tri mjeseca III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) - ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31. 12. 2010. godine. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Izjavu o: - tehni~koj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspola`e ponu|a~ za izvr{enje posla. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1. ponu|ena cijena 70 bodova 2. uvjeti i na~in pla}anja 20 bodova 3. vremenski rokovi realizacije ponude 10 bodova IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se osigurati na usmeni ili pismeni zahtjev ponu|a~a IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude dostaviti na jednom od zvani~nih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 26. 9. 2011. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Odmah

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Otvaranje ponude }e se obaviti 26. 9. 2011. godine u 12,15 sati u prostorijama preduze}a Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora (1-11-12229-11)

11 - JANAB
JP ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" DOO SARAJEVO

PONOVNO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Me|unarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: za tehni~ka pitanja: Fadil [unj, za komercijalna pitanja: Nenad ]ipovi} Adresa: Kurta Schorka 36 Po{tanski broj: 71210 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200068970001 Telefon: 033/289-113, 115, 033/289-159 Fax: 033/289-201 E-mail: direkcija@sarajevo-airport.ba Internet adresa: www.sarajevo-airport.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da, na 3 (tri) godine II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Materijal za za{titu i odle|ivanje povr{ina: LOT 1 - urea 46% N LOT 2 - industrijska sol za posipanje cesta II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Materijal za za{titu i odle|ivanje povr{ina: LOT 1 - urea 46% N (pakovano u vre}ama od 25 kg na paletama) LOT 2 - industrijska sol za posipanje cesta (Industrijska so NACL, pakovana u vre}e do 50 kg na paletama, bez stranib mehani~kih primjesa koje bi onemogu}avale prolazak soli kroz posipa~, mora biti ekolo{ki prihvatljiva i ne smije se zgrudnjavati). II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Definisana tenderskom dokumentacijom. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA JP Me|unarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, na paritetu DDP (INCOTERMS 2011) II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponuda se mo`e dostaviti za jedan lot ili oba lota

Broj 70 - Strana 26

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Zapo~inje datumom potpisivanja ugovora, a zavr{ava njegovim izvr{enjem. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne zahtijeva se III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) U skladu sa tenderskom dokumentacijom III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) U skladu sa tenderskom dokumentacijom III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) U skladu sa tenderskom dokumentacijom III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) U skladu sa tenderskom dokumentacijom III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) U skladu sa tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude. IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i odluci VM o obaveznom preferencijalnom tretmanu doma}eg ("Slu`beni glasnik BiH", broj 29/09). IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se na osnovu prethodnog pismenog zahtjeva na faks 033/289-141, mo`e preuzeti na protokolu Aerodroma. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Do 5. 10. 2011. godine do 12,00 sati na protokol aerodroma Sarajevo, s naznakom: "Ponuda za: Materijal za za{titu i odle|ivanje povr{ina, navesti naziv lot..., ne otvaraj!, adresa ponu|a~a, telefon, faks, kontakt osoba. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 dana nakon javnog otvaranja ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 5. 10. 2011. godine u 12,30 sati, u prostoriji Upravne zgrade aerodroma, soba 071 (1-11-12234-11)

11 - JANAB
JKP "KOMRAD" DOO BIHA]

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JKP "Komrad" d.o.o. Biha}

Kontakt osoba: Adela Kori~i} Adresa: Trg Mar{ala Tita 10 Po{tanski broj: 77000 Grad: Biha} Identifikacioni broj: 4263371940001 Telefon: 037/223-220 Fax: 037/223-221 E-mail: komrad@komrad-bihac.ba Internet adresa: www.komrad-bihac.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor o nabavci i isporuci goriva za motorna vozila II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Goriva za motorna vozila, bli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Prema zahtjevima iz Aneksa 5 tenderske dokumentacije. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Tra`i se u iznosu od 1,5% vrijednosti ponude bez uklju~enog PDV-a s tim da iznos garancije ne mo`e biti manje vrijednosti od 2.000,00 KM, ukoliko je prera~unati iznos 1,5% manji od 2.000,00 KM III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`enja od 90 (devedeset) dana od datuma otvaranja ponuda. III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Tra`i se u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, na na~in i pod uslovima kako je dato u TD. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne tra`i se u I - fazi pretkvalifikacije, s tim da }e prihvatljivi ponu|a~i biti u obavezi dostaviti nakon zaklju~enja ugovora odgovaraju}u garanciju za dobro izvr{enje ugovora, kako to bude navedeno u pozivu za dostavljanje ponuda, odnosno tenderskoj dokumentaciji. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. Zakona o

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 27

javnim nabavkama, na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne djelatnosti, kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, na na~in i pod uslovima kako je navedeno u TD. IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti odmah. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM i mo`e se uplatiti na transakcijski ra~un ugovornog organa broj 3385002206189938 - Unicredit Bank d.d., uz naznaku: "Uplata za otkup tenderske dokumentacije za goriva za motorna vozila". Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. Terderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama JKP "Komrad" d.o.o. Biha} - Uprava Preduze}a, svakim radnim danom od 07:30 do 15.30 sati, uz dokaz o izvr{enoj uplati, te uz prethodnu najavu na telefon broj 037/223-220. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Slu`beni jezici u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 3. 10. 2011. godine godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 (devedest) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 3. 10. 2011. godine, u 12:05, u prostorijama ugovornog organa JKP "Komrad" d.o.o. Biha} Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zahtjev treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji, na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom isti mo`e biti eliminiran zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. (1-11-12240-11)

11 - JANAB
JZU "DOM ZDRAVLJA" U BANJOJ LUCI

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 01-2258 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JZU "Dom zdravlja" u Banjoj Luci Kontakt osoba: Marjanovi} Mira Adresa: Sime Matavulja bb Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka

JMB: 4400802010004 PDV: 400802010004 Telefon: 065/687-536 ili 051/216-808 Fax: 051/216-813 E-mail: domzdravlja-bl@teol.net. I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka Ugovornog organa broj 01-5-37.2011 od 24.08.2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka euro dizela 5, motornog benzina, motorna ulja i lo` ulja sa dva lota i to: LOT 1 euro dizel 5, motorni benzin i motorna ulja i LOT 2 lo` ulje II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tehni~koj specifikaciji iz tenderske dokumentacije (procijenjena vrijednost do 190.000,00 KM za oba lota) II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA JZU "Dom zdravlja" u Banjoj Luci, ul. Dvanaest beba, Banja Luka fco-skladi{te II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, dva lota II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Jedna godina od dana zaklju~enja ugovora, odnosno do njegovog izvr{enja Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi o ispunjenju uslova iz ~lana 23. ZJN, ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca, ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponuda III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar kojim se dokazuje pravo za obavljanje predmetne djelatnosti ne starija od tri mjeseca, ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponuda

Broj 70 - Strana 28

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Bilans uspjeha za 2010. godinu ili od datuma registracije dobavlja~a, odnosno po~etka poslovanja, original ili ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca, ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponuda III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dokazi o kvalitetu Uvjerenja koja su izdata od agencija za kontrolu kvaliteta ~ija je kompetentnost priznata, a kojim se potvr|uje kvalitet proizvoda Lista glavnih isporuka roba u posljednje dvije godine, sa vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz obezbje|enje dokumenta u formi potvrda o isporukama roba, koje su izdali primaoci ili ukoliko takve potvrde ne mogu da se obezbijede iz razloga izvan dobavlja~eve kontrole, samo uz izjavu dobavlja~a o izvr{enim isporukama roba. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: - ponu|ena cijena 80 bodova - uslovi i na~in pla}anja (odgo|eno pla}anje maksimalno do 120 dana 10 bodova - rok isporuke 10 bodova IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 11,00 ~asova, do 30. 9. 2011. godine, kod kontakt osobe uz ovjereni peti primjerak uplate. Nov~ana nadoknada za otkup tenderske dokumentacije za sve lotove iznosi 80.00KM. Uplatu izvr{iti na ‘iro-ra~un: 571-010-00000792-16 kod Komercijalne banke ad Banja Luka, svrha uplate otkup tenderske dokumentacije, tender broj: 01 - 2258 IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 05. 10. 2011. godine do 12,00 ~asova Ponude se dostavljaju na adresu Ugovornog organa: JZU "Dom zdravlja" Banja Luka ulica. Sime Matavulja bb u zatvorenoj neprovidnoj koverti. Na prednjoj strani koverte navesti "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK" NE OTVARAJ - TENDER broj: 01-2258 pa navesti broj lota: po objavljenom obavje{tenju broj: 01-2258, ne otvarati do 05. 10. 2011. godine do 13,00 ~asova Na pole|ini koverte navesti naziv i punu adresu ponu|a~a, kontakt telefon i kontakt osobu. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 120 (stotinudvadeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Javno otvaranje ponuda je 05.10.2011. godine, u 13,00 ~asova po redosljedu lotova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji, u sali za sastanke u ulici Sime Matavulja bb, Banja Luka. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati isklju~ivo dobavlja~i koji obavezno moraju prezentovati pisano ovla{tenje. Svi u~esnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu bit }e obavije{teni o rezultatima postupka dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 38. i 40.ZJN BiH. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjelom ugovora u skladu sa

~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama. Tra`ena dokumenta koje izrade ponu|a~i moraju biti numerisana, ovjerena i potpisana od strane ovla{tenog lica dobavlja~a. Tenderska dokumentacija }e biti dostavljena zainteresovanim dobavlja~ima u roku od tri dana od prijema pisanog zahtjeva, punim nazivom imenom i adresom dobavlja~a, brojem telefona i telefaksa, poreskim brojem, imenom i prezimenom lica koje }e preuzeti dokumentaciju ili naznaku da se dokumentacija dostavi po{tom. Tenderska dokumentacija je sa~injena u skladu sa Uputstvima o primjeni i kori{tenju modela standardne tenderske dokumentacije, za postupke javnih nabavki za robe ("Slu`beni glasnik BiH", broj 56/07). Uz zahtjev treba prilo`iti kopiju dokaza o uplati naknade, iznos naknade sadr`i PDV-e. Pounude trebaju biti dostavljene direktno na protokol naru~ioca i to na adresu navedenu u ta~ki I.1. ili putem po{te. Ugovorni organ ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno ka{njenje po{te, tako da ponude moraju sti}i do dana nazna~enog za prijem ponuda. Dobavlja~ima }e nakon uplate naknade za tendersku dokumentaciju biti dostavljena poreska faktura, u roku od sedam dana od primitka uplate. U slu~aju slanja tenderske dokumentacije po{tom, Ugovorni organ ne snosi odgovornost za gubitak ili ka{njenje u dostavi. (1-11-12244-11)

11 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: ZP Rudnik i TE Ugqevik a.d. Ugqevik Kontakt osoba: Vesko Koji}, dipl. ecc., Dragan Miqanovi}, dipl. ing. ma{. Adresa: Ugqevik bb Po{tanski broj: 76330 Grad: Ugqevik Identifikacioni broj: 400449490005 Telefon: 055/774-281; 055/774-179 Faks: 055/771-183 Internet adresa: www.riteugljevik.com I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Otvoreni postupak interni broj 46/11-P1

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 29

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka te~nih gasova II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Detaqnije u tenderskom dokumentu II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA ZP RiTE Ugqevik a.d. Ugqevik - magacin kupca II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Da, 2% od vrijednosti ponude, detaqnije u tenderskom dokumentu III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Detaqnije u tenderskom dokumentu III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Da, 5% od vrijednosti ugovora, detaqnije u tenderskom dokumentu III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Da, detaqnije u tenderskom dokumentu III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Ponu|a~i moraju zadovoqiti uslove definisane u ~lanu 23. ZJN-a BiH na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Registrovan u sudskim ili trgovinskim registrima za bavqewe djelatnosti koja je predmet nabavke III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Detaqnije u tenderskom dokumentu III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Detaqnije u tenderskom dokumentu Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti odmah. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju sa ura~unatim PDV-om se napla}uje u iznosu od 117,00 KM IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Jedan od slu`benih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 10. 2011. do 9,00 ~asova

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 3 mjeseca ili 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 10. 2011. god. u 11,00 ~asova ZP Rudnik i TE Ugqevik a.d. Ugqevik Upravna zgrada - sala broj 116 Dio V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavqaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak broj 46/11 - P1 - "Nabavka te~nih gasova - ne otvaraj". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatrawe. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavqawe ponuda. Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata. Otkup tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavqenom ugovornom organu na faks 055/774-382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana. Uplate za otkup tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sqede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeqina Na devizni ra~un FIELD 32 (AMOUNT) EUR FIELD 56a (INTERMIDIARY) DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT/M FRANKFURT AM MAIN SWIFT: DEUTDEFF FIELD 57a (ACCOUNT WITH INST.) 936 2419 00 Nova banka a.d. BIJELJINA SWIFT: NOBIBA22 FIELD 59 (BENEFICIARY) /54000-01-000074/ RUDNIK I TERMOELEKTRANA ZDP UGLJEVlK UGLJEVIK 76330 (1-11-12250-11)

11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" DOO KAKANJ

PONOVNO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj Kontakt osoba: Mladen Glu{ac dipl.ecc., Adnan Kari}, dipl. ing. el. - svi lotovi, mr. sci. Fehim Veli}, dipl. ing. el. - svi lotovi Adresa: Alije Izetbegovi}a 17 Po{tanski broj: 72240 Grad: Kakanj Identifikacioni broj: 4218055050007 Telefon: +387 (0) 32 552-540 - Mladen Glu{ac dipl.ecc.; +387 (0) 32 553-961 - Adnan Kari}, dipl.ing.el.; +387 (0) 32 777-417 mr.sci.Fehim Veli}, dipl.ing.el. Fax: +387 (0) 32 552-530 E-mail: rudnikaida@gmail.com Internet adresa: http://www.rmukakanj.com/ I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1.

Broj 70 - Strana 30

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka o pokretanju postupka nabavke roba broj: 3681/11od 06.04.2011. godine -Nabavka elektro robe za preseljenje {irokog ~ela II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA LOT 1 Jamske el.bu{ilice za kamen LOT 2 Jamski interfon, sa blokadnim tasterom LOT 3 Bimetalna za{tita LOT 4 Za{tita propelera el. motora "Varnost", tip: KT180 L-4, 22 kW LOT 5 Rezervni dijelovi kombajna Eickhoff EDW 170L - elektro II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Specifikacija je data u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Z.D. RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj - centralno skladi{te II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 31.12.2011. godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Ponu|a~ je du`an predo~iti dokaze iz ~lana 23. stav 1. ta~ke: a) da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom, b) da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili prisilne likvidacije, c) da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, d) da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 godina, e) da je ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje (PIO/MIO, zdravstveno osiguranje), f) da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza (Uvjerenje nadle`nog organa Uprave za indirektno oporezivanje i nadle`ne poreske uprave). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) - izvod iz sudskog registra, ne stariji od tri mjeseca (ovim izvodom mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet otvorenog postupka javne nabavke), - naziv i ta~na adresa ponu|a~a, identifikacioni broj i PDV broj (ukoliko je ponu|a~ u sistemu PDV-a). III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) U skladu sa ta~kom 6.4. i 6.5. tenderske dokumentacije

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) U skladu sa ta~kom 6.6. tenderske dokumentacije Kandidati koji zadovolje selekcione kriterije ulaze u krug kandidata koji se vrednuju putem kriterija za dodjelu ugovora. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1. ponu|ena cijena max. 70% 2. uvjeti i na~in pla}anja max. 20% 3. vremenski rokovi realizacije ponude max. 10% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, prema Odluci Vije}a ministara IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 03.10.2011.godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 23,40 KM sa PDV-om po jednom lotu, a po uplati navedenog iznosa ugovorni organ }e ponu|a~u izdati izlaznu poreznu fakturu. Tenderska dokumentacija se izdaje uz pismeni zahtjev ponu|a~a u Komercijalnoj slu`bi Rudnika u roku od 3 (tri) dana po prijemu zahtjeva, uz podno{enje zahtjeva dostaviti i primjerak uplate tro{kova za izuzimanje tenderske dokumentacije. Sredstva su nepovratna. Uplata se vr{i na ra~un broj: - IK BANKA d.d. ZENICA........................1340200000009427 - UNICREDIT BANK d.d. SARAJEVO....3389002208041953 sa naznakom "za izuzimanje tenderske dokumentacije - Nabavka elektro robe za preseljenje {irokog ~ela; LOT br.______. Kontakt osoba za izdavanje tenderske dokumentacije je Aida Alijagi}, tel/fax: 032/552-530. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Slu`beni jezici u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 04. 10. 2011. godine do 10,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 04. 10. 2011. godine u 13,00 sati, Komercijalna slu`ba ZD Rudnika mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Na koverti obavezno navesti: "Tender - nabavka elektro robe za preseljenje {irokog ~ela", LOT broj _________. (NE OTVARATI-OTVARA KOMISIJA). Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerisane. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. (1-11-12259-11)

11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA "HIDROELEKTRANE NA NERETVI" JABLANICA

PONOVNO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 10202-069/11-2P ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 31

Podru`nica "Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Kontakt osoba: Jusuf Jusi} - predsjedavaju}i Komisije za nabavke Adresa: Jaroslava ^ernija 1 Po{tanski broj: 88420 Grad: Jablanica Identifikacioni broj: 4200225150072 Telefon: 036/758-145 Fax: 036/758-107 E-mail: ju.jusic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 10202-069/11-2P II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Poribljavanje sliva rijeke Neretve u 2011. godini: LOT 1: Poto~na pastrmka II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA LOT 1: Poto~na pastrmka uzrast 10 -15 cm 84.000 komada Poto~na pastrmka uzrast 20 - 25 cm 66.500 komada II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Sliv rijeke Neretve na potezu Gornja Neretva - Salakova~ko jezero II.7. PODJELA NA LOTOVE Da II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Zapo~inje potpisivanjem ugovora, a zavr{a{va izvr{enjem ugovorenih obaveza. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Originalna bankovna garancija za ozbiljnost ponude u visini od 2.000,00 KM, pod uslovima kako je dato u tenderskoj dokumentaciji III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji.

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, na na~in i pod uslovima kako je dato u tenderskoj dokumentaciji IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti odmah. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje i iznosi 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Nema posebnih uslova IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 10. 2011. godine do 12,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 10. 2011. godine sa po~etkom u 12,30 sati u sali za sastanke upravne zgrade Podru`nice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica, Jaroslava ^ernija 1, Jablanica Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1. Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 2. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na nazna~enoj adresi a izdaje uz dokaz o uplati 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko Vakufske banke d.d.- Sarajevo, ra~un broj 1606060000008841, za JP Elektroprivreda BiH, Podru`nica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10202-069/11-2P LOT 1 valuta KM. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko Raiffeisen bank, dd BiH, SWIFT RZBABA2S, IBAN CODE: BA391610600000043340, na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10202-069 /l 1-2P LOT 1 valuta EUR. Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...). Ponu|a~ je du`an uz kopiju uplatnice dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. 3. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. Ugovorni organ zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. Tekst javnog nadmetanja objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH". (1-11-12261-11)

Broj 70 - Strana 32

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" DOO KAKANJ

PONOVNO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj Kontakt osoba: Mladen Glu{ac, dipl. ecc., Nermin Begovac, dipl. ing. rud., Indira Omerhod`i}, dipl. ing. ma{. Adresa: Alije Izetbegovi}a 17 Po{tanski broj: 72240 Grad: Kakanj Identifikacioni broj: 4218055050007 Telefon: Mladen Glu{ac, dipl.ecc. 032/552-540; Nermin Begovac, dipl. ing. rud. 032/777-417; Indira Omerhod`i}, dipl.ing.ma{. 032/554-638 Fax: +387(0) 32 552-530; +387(0) 32 552-531; +387 (0) 32 552-540 Internet adresa: http://www.rmukakanj.com I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: 5738/11 od 31. 05. 2011. godine - Nabavka rudarske opreme i rezervnih dijelova za bagere EKG 5A, E[ 10/70 i E[ 6/45 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka rudarske opreme i rezervnih dijelova za bagere EKG 5A, E[ 10/70 i E[ 6/45: LOT 1 - Klasi~ni frikcioni stupac LOT 2 - Klasi~na greda LOT 3 - Zvonasti stupac LOT 4 - Rezervni dijelovi za bager EKG 5A LOT 5 - Rezervni dijelovi za bager E[ 10/70 LOT 6 - Rezervni dijelovi za bager E[ 6/45 II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Koli~ina prema tehni~koj specifikaciji - tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Z.D. RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Do realizacije predmeta nabavke, ali ne du`e od 31.12.2011.godine

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Ponu|a~ je du`an predo~iti dokaze iz ~lana 23. stav 1. ta~ke: a) da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom, b) da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili prisilne likvidacije, c) da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, d) da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 godina, e) da je ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje (PIO/MIO, zdravstveno osiguranje), f) da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza (Uvjerenje nadle`nog organa Uprave za indirektno oporezivanje i nadle`ne Porezne uprave) Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) - izvod iz sudskog registra, ne stariji od tri mjeseca (ovim Izvodom mora biti obuhva~ena djelatnost koja je predmet otvorenog postupka javne nabavke) - naziv i ta~na adresa ponu|a~a III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) U skladu sa ta~kom 6.4. i 6.5. tenderske dokumentacije III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) U skladu sa ta~kom 6.6. tenderske dokumentacije Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1. ponu|ena cijena max. 70% 2. uvjeti i na~in pla}anja max. 20% 3. vremenski rokovi max. 10% Detaljna razrada kriterija data je u tenderskoj dokumentaciji IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, prema Odluci Vije}a ministara IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 05.10.2011.godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 23,40 KM sa PDV-om po lotu, a po uplati navedenog iznosa ugovorni organ }e ponu|a~u izdati izlaznu poreznu fakturu. Tenderska dokumentacija se izdaje nakon dostavljenog pismenog zahtjeva ponu|a~a kod Edina Kaspera,dipl.pravnik, a ugovorni organ }e u roku od 3 (tri) dana po prijemu pismenog zahtjeva dostaviti tendersku dokumentaciju ponu|a~u. Uz podno{enje zahtjeva dostaviti i primjerak uplate tro{kova za izuzimanje tenderske dokumentacije. Sredstva su nepovratna. Uplata se vr{i na ra~un broj: - IK BANKA d.d. ZENICA........................1340200000009427 - UNICREDIT BANKA d.d. SARAJEVO..3389002208041953 sa naznakom "za izuzimanje tenderske dokumentacije NABAVKA RUDARSKE OPREME I REZERVNIH DIJELOVA ZA BAGERE EKG 5A, E[ 10/70 i E[ 6/45 LOT - _______. Kontakt osoba za izuzimanje tenderske dokumentacije je Edin Kasper., broj tel/fax: 032/552-530, IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude se podnose na jednom od zvani~nih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 05.10.2011. godine, u 10,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 33

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 05.10.2011. godine u 13,00 sati, Prostorije komercijalne slu`be Rudnika Kakanj Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Na koverti obavezno navesti: rije~i "PONUDA ZA NABAVKU RUDARSKE OPREME I REZERVNIH DIJELOVA ZA BAGERE EKG 5A, E[ 10/70 i E[ 6/45 LOT - _______. Ne otvarati do 05. 10. 2011. godine, do 13:00 sati". Stranice ponude ( s dodacima ) treba da budu numerisane, potpisane od strane odgovornog lica i ovjerene. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. (-11-12262-11)

11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO

PONOVNO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo Kontakt osoba za Komercijalna pitanja: Sad`ida Boji}, telefon +387 33 751-470, faks. +387 33 751-499; za tehni~ka pitanja: Jasmin Lizde, telefon +387 33 751-534 Adresa: Zmaja od Bosne 49 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200225150030 Identifikacioni PDV broj: 200225150005 Telefon: +387 33 75 10 00 Fax: +387 22 75 15 75 E-mail: s.bojic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao u Aneksu A I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao u Aneksu A I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ponovno javno nadmetanje po otvorenom postupku broj: 10304-OP-019A/11 broj protokola: 03-4-3463-38887/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka tonera II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tehni~koj specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Skladi{te u glavnoj poslovnoj zgradi - UIC, Zmaja od Bosne 49, po sukcesivnim isporukama II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Originalna garancija poslovne banke za ozbiljnost i osiguranje ponude na iznos od 1,5% vrijednosti ponude u KM bez uklju~enog PDV-a (ali ne manje od 2.000,00 KM), sa rokom va`nosti: Opcija ponude plus 30 dana III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) Bezuslovna bankarska garancija III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Uz ponudu prilo`iti izjavu da }e u slu~aju izbora kao najpovoljnijeg ponu|a~a dostaviti bankovnu garanciju na iznos 10% (deset posto) vrijednosti ponude, bez obra~unatog PDV-a III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Bankovna garancija za efikasnost izvr{enja ugovora treba da je izdata od prvoklasne poslovne banke III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama ne stariji od 3 (tri) mjeseca III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dokument o registraciji ponu|a~a za obavljanje djelatnosti. Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova. Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti odmah. Nov~ana naknada za tendesku dokumentaciju iznosi 20,00 KM. Ra~un za uplatu 3060310001059825 Hypo Alpe Adria Bank d.d. Za pla}anje unutar BiH, uplata se vr{i na ra~un broj 3060310001059825 Hypo Alpe Adria Bank d.d. Za pla}anje izvan BiH uplata se vr{i preko Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, swift RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 04.10.2011. godine u 09,00 sati

Broj 70 - Strana 34

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – Fax: 033/75 15 75

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Do 90 dana IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 04.10.2011. godine u 10,00 sati, Hifzi Bjelevca broj 15, Azi}i, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1. Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 2. Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i ozna~ena 3. Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol ugovornog organa u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u ta~ki IV.6. 4. Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti: "Ponovno javno nadmetanje po otvorenom postupku broj 10304-OP-019A/11 "Nabavka tonera" "Ponuda sa cijenama" "Ne otvarati do 04.10.2011. godine do 10,00 sati" 5. Ponude dotavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 6. Obavje{tenje ponu|a~a o rezultatima. Svi u~esnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu }e biti blagovremeno obavije{teni o rezultatima postupka dodjele ugovora u skladu odredbama ~lana 38. i ~lana 40. Zakona o javnim nabvkama Bosne i Hercegovine. Aneks A I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo Kontakt osoba za Komercijalna pitanja: Sad`ida Boji}, telefon +387 33 751-470, faks. +387 33 751-499; za tehni~ka pitanja: Jasmin Lizde, telefon +387 33 751-534 Adresa: Zmaja od Bosne 49 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200225150030 Identifikacioni PDV broj: 200225150005 Telefon: 033/75 10 00 Fax: 033/75 15 75 E-mail: s.bojic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo Kontakt osoba: Sa|ida Boji}, I sprat, soba 107, telefon. 033/751-470, fax. 033/751-499, Uz predo~enje originalne uplatnice o izvr{enoj uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju Adresa: Zmaja od Bosne 49 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200225150030 Identifikacioni PDV broj: 200225150005 Telefon: 033/75 10 00 Fax: 033/75 15 75 E-mail: s.bojic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo Kontakt osoba: Protokol (prizemlje zgrade) Adresa: Zmaja od Bosne 49 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200225150030 Identifikacioni PDV broj: 200225150005 Telefon: 033/75 10 00

(1-11-12264-11)

11 - JANAB
MEDICINSKI FAKULTET SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Medicinski fakultet Sarajevo Kontakt osoba za proceduru javne nabavke Mirsada Sadikovi}; za tehni~ke specifikacije, LOT 02-01/2011 - prof. dr. Svjetlana Radovi}, LOT 02-02/2011 Mirsada Sadikovi}, LOT 02-03/2011 Vedad Halilba{i} Adresa: ^ekalu{a broj 90 (za ten. dokumentaciju - slu`ba ra~unovodstva) Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200109670000 Telefon: 033/226-472 Fax: 443-874 i 203-670 I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Otvoreni postupak 02/2011; Odluka LOT 1 02-01/2011 laboratorijska oprema za patohistolo{ki laboratorij (aparat za automatsko kalupljenje tkiva; sistem za reverzibilnu osmozu; klizni mikrotom sa dr`a~em ‘ileta, analiti~ka vaga; mikroskop sa digitalnom kamerom) LOT 2 02-02/2011 - hemikalije za potrebe odr`avanja prakti~ne nastave LOT 3 02-03/2011 - potro{ni materijal za ra~unare i {tampa~e (CD, DVD, Floppy medija, toneri, tinte za printere) II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA LOT 1 02-01/2011 laboratorijska oprema za patohistolo{ki laboratorij (aparat za automatsko kalupljenje tkiva; sistem za reverzibilnu osmozu; klizni mikrotom sa dr`a~em ‘ileta, analiti~ka vaga; mikroskop sa digitalnom kamerom) LOT 2 02-02/2011 - hemikalije za potrebe odr`avanja prakti~ne nastave LOT 3 02-03/2011 - potro{ni materijal za ra~unare i {tampa~e (CD, DVD, Floppy medija, toneri, tinte za printere) II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Obim ugovora prema tehni~kim specifikacijama

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 35

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Zgrada medicinskkog fakulteta u Sarajevu, ulica ^ekalu{a broj 90 (tehni~ki blok) II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA LOT 1 do isporuke ugovorene opreme i pu{tanja u rad LOT 2 i LOT 3 period od 12 mjeseci ili do isporuke ugovorne koli~ine robe Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne zahtijeva se III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) Ne zahtijeva se III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Samo za LOT 1 Izjava ponu|a~a da }e u slu~aju dodjele ugovora a prije po~etka realizacije ugovora obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje ugovora u iznosu od 5% vrijednosti lota, koja }e poslu`iti za nadoknadu {tete i tro{kova koje ugovorni organ mo`e imati ukoliko izabrani ponu|a~ prekr{i odredbe ugovora od potpisivanja ugovora do krajnje realizacije III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti od 05.09.2011. godine pa do 03.10.2011. godine Medicinski fakultet Sarajevo, ^ekalu{a 90 u Slu`bi za ra~unovodstvo svakim danom do 15 sati, uz podno{enje dokaza o uplati tro{kova tendera u iznosu od 20,00 KM samo za LOT 1 na trn. br. 3389002208183767. Tenderska dokumentacija za LOT 2 i LOT 3 mo`e se dobiti besplatno. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 04.10.2011. godine do 14 sati i 30 minuta IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 04. 10. 2011. godine u 15 sati Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dobavlja~i zainteresovani da im se tenderska dokumentacija uru~i po{tom, du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. (1-11-12267-11)

11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 03-6-14/11 LOT 1 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodistribucija Zenica Kontakt osoba: Amar Kasap - za komercijalna pitanja, Raif Kavaz za komercijalna pitanja, Fijad Brki} - za tehni~ka pitanja, Ibro Kadri} - za tehni~ka pitanja Adresa: Safvet-bega Ba{agi}a 6 Po{tanski broj: 72000 Grad: Zenica Identifikacioni broj: 200225150005 Telefon: 032/449-666, 032/449-641, 032/449-509 Fax: 032/449-636 E-mail: a.kasap@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor broj 03-6-EDZE-OP-14/11 LOT 1 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Isporuka alata i instrumenata za potrebe ED Zenica i to: LOT 1 - Isporuka sitnog alata za potrebe ED Zenica II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Naveden u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Skladi{ta ED Zenica u Radakovu-Zenica II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 60 dana od dana obostranog potpisa ugovora

Broj 70 - Strana 36

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) LOT 1: 2.000,00 KM III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti 120 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda u formi i sadr`aju prema Aneksu 6 III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 10% ugovorene vrijednosti (bez PDV-a) III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Bezuslovna bankarska garancija u formi i sadr`aju prema Aneksu 7 III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Da ponu|a~ nema smetnji za u~e{}e u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima zemlje porijekla III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Da ra~un ponu|a~a nije blokiran u zadnjih 6 ({est) mjeseci od vremena izlaska obavje{tenja o nabavci III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Da ima uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje 2 ugovora u prethodne 2 (dvije) godine, koji se odnose na isporuku alata ili sitnog alata, u ukupnoj vrijednosti od najmanje 100.000,00 KM Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Svaki ponu|a~ koji je zainteresovan za u~e{}e u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku roba, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju na ovla{teni faks broj 032/449-636. Tenderska dokumentacija se mo`e obezbijediti od 6. 9. 2011. god. na adresi S. bega Ba{agi}a 6, u vremenu ojd 09,00 do 15,00 sati u kancelariji Slu`be za komercijalne poslove ED Zenica, uz podno{enje potvrde o uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju ili se mo`e zahtijevati dostava tenderske dokumentacije po{tom, do 3. 10. 2011. god. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem UniCredit Bank na ra~un broj 3389002208096370 u korist JP EP BiH, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica - otkup tenderske dokumentacije za tender broj 03-06-14/11 lot broj 1 (ponovljeni). Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen Bank d.d Sarajevo SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica - otkup tenderske dokumentacije za tender broj 03-06-14/11 lot broj 1 (ponovljeni). IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 10. 2011. god. do 08,30 sati

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 10. 2011. god. Zenica, S. bega Ba{agi}a 6 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Vrijeme otvaranja ponuda 4. 10. 2011. godine u 10,00 sati (1-11-12269-11)

11 - JANAB
MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA ZENICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Ministarstvo unutra{njih poslova Zeni~ko-dobojskog kantona Kontakt osoba: Nafisa Kal~o, Rusmira Hasanica Adresa: Trg BiH 6 Po{tanski broj: 72000 Grad: Zenica Identifikacioni broj: 4218294630007 Telefon: 032/406-218, 032/244-979 Fax: 032/406-218 E-mail: mupzdk@mupzdk.gov.ba Internet adresa: www.mupzdk.gov.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Trg BiH 6, Zenica - Odsjek za komercijalne poslove I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Trg BiH 6, Zenica ili Pisarnica IV sprat MUP-a u sjedi{tu I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na kantonalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor o javnoj nabavci motora II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka motora II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Kao u tenderskoj dokumentaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA MUP-a sjedi{te. II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 37

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA U roku koji je ponu|a~ naveo u izabranoj ponudi. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 2.000,00 KM III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 10% od vrijednosti ugovora III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1) cijena u~e{}e 80% 2) rok isporuke u~e{}e 5% 3) garantni rok u~e{}e 5% 4) rok pla}anja u~e{}e 10% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 4. 10. 2011. do 10,00 sati Nov~ana naknada za izuzimanje tenderske dokumentacije iznosi 50,00 KM. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakim radnim danom na adresi kao pod I.3. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije dobavlja~i su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati naknade u iznos od 50,00 KM. Uplata tenderske dokumentacije vr{i se kod IK banke Zenica, na transakcijski ra~un broj 134-010-00000001672, vrsta prihoda 722 612, op}ina 103, bud`etska organizacija 1501001, svrha doznake: "Uplata tenderske dokumentacije (za MUP ZE-DO kantona). IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 10. 2011. do 11,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 10. 2011. godine Trg BiH 6, Zenica Vrijeme otvaranja: u 11,30 sati (1-11-12273-11)

11 - JANAB
JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO BAWA LUKA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 500-4790-1/11 ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JZU Institut za javno zdravstvo Bawa Luka Kontakt osoba: dr Jawa Bojani} za tehni~ki dio, Zora Bili} i Dragan Obradovi} za op{ti dio Adresa: Jovana Du~i}a 1 Po{tanski broj: 78000 Grad: Bawa Luka Identifikacioni broj: 4400963610001 Telefon: 051/232-420 Faks: 051/215-751, 216-510 I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Tender broj 500-4790-1/11 Vakcina protiv gripa za sezonu 2011/2012. godina II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka vakcina protiv gripa za sezonu 2011/2012. godina II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA JZU Institut za javno zdravstvo Bawa Luka, Jovana Du~i}a 1 II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Do kona~ne realizacije Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne

Broj 70 - Strana 38

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ugovorni organ }e zahtijevati dostavqawe bezuslovne bankarske garancije naplative na prvi poziv u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti ugovora III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Uz ponudu dostaviti dokaze da ponu|a~ nije subjekt iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne starije od tri mjeseca, od dana objavqivawa obavje{tewa o nabavci, kao i ostale dokaze navedene u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Uz ponudu dostaviti dokaze prema ~lanu 24. Zakona o javnim nabavkama, ovjera ne mo`e biti starija od 3 mjeseca, od dana objavqivawa obavje{tewa o nabavci, navedene u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Uz ponudu dostaviti dokaze prema ~lanu 25. Zakona o javnim nabavkama, ovjera ne mo`e biti starija od 3 mjeseca, od dana objavqivawa obavje{tewa o nabavci, navedene u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Uz ponudu dostaviti dokaze prema ~lanu 26. Zakona o javnim nabavkama, ovjera ne mo`e biti starija od 3 mjeseca, od dana objavqivawa obavje{tewa o nabavci, navedene u tenderskoj dokumentaciji Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: Sqede}i kriterijumi se primjewuju za ocjenu ponuda: a) ponu|ena cijena 80 bodova b) rok isporuke izra`en u broju dana 20 bodova Ugovor }e se dodijeliti dobavqa~u koji je dostavio najboqe ocijewenu prihvatqivu ponudu IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) U skladu sa zakonskim propisima IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 70,00 KM. Mo`e se obezbijediti odmah po objavqivawu. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 5. 10. 2011. godine do 12,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 5. 10. 2011. godine u 13,00 ~asova u prostorijama zamjenika direktora za ekonomsko-finansijske poslove, soba 202. Dio V: DODATNE INFORMACIJE Potrebne informacije u vezi s nabavkom mogu se dobiti radnim danom od 8,00 do 13,00 ~asova. Tenderska dokumentacija izdava}e se na pisani zahtjev i dokaz o uplati bespovratne nov~ane naknade iz ta~ke IV.4. na ‘iro ra~un ugovornog organa broj: 552-000-0000-5787-65 Hypo-Alpe Adria Bank Bawa Luka ili 562-100-80000-177-30 NLB Razvojna banka. Ponude mogu da podnesu samo ponu|a~i koji su preuzeli tendersku dokumentaciju.

Institut ne snosi tro{kove ponu|a~a nastale u postupku ove nabavke. Ponu|a~ je du`an uz ponudu da dostavi sva tra`ena dokumenta i dokaze. Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti sa nazivom ponu|a~a i naznakom: "Ponuda za nabavku vakcina protiv gripa za sezonu 2011/2012. godina". Ne otvarati do 5. 10. 2011. godine do 13,00 ~asova. (1-11-12281-11)

11 - JANAB
VLADA REPUBLIKE SRPSKE SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE RS BAWA LUKA

PONOVQENO OBAVJE[TEWE
O NABAVCI ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Vlada Republike Srpske - Slu`ba za zajedni~ke poslove Vlade RS Kontakt osoba: Dragana Aleksi}, Olivera Dodik, Renata Zuchiatti Adresa: Administrativni centar Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske broj 1, Bawa Luka Po{tanski broj: 78000 Grad: Bawa Luka Identifikacioni broj: 4402752740009 Telefon: 051/338-579, 338-580, 338-581 Faks: 051/338-550 I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao u Aneksu A I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da, na period od godinu dana II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Nabavka potro{nog materijala i rezervnih dijelova za investiciono i teku}e odr`avawe - Tenderska dokumentacija broj 04/2.2.2-404-150/11. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA LOT 1 Nabavka potro{nog materijala za sisteme slabe struje LOT 2 Nabavka rezervnih dijelova za sisteme slabe struje LOT 3 Nabavka potro{nog materijala za elektroenergetiku LOT 4 Nabavka rezervnih dijelova za elektroenergetiku LOT 5 Nabavka potro{nog materijala za termoenergetiku LOT 6 Nabavka rezervnih dijelova za termoenergetiku II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Administrativni centar Vlade Republike Srpske - Slu`ba za zajedni~ke poslove Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske broj I - 78000 Bawa Luka

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 39

II.7. PODJELA NA LOTOVE Da II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Da II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Roba iz lotova }e se nabavqati sukcesivno po zahtjevu naru~ioca u periodu od godinu dana od dana potpisivawa okvirnog sporazuma. Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ponu|a~ dostavqa izjavu da }e u slu~aju prihvatawa ponude i ugovarawa nabavke obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{ewe posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na prvi poziv banke prihvatqive od strane naru~ioca na iznos od 10% ugovorene vrijednosti za svaki LOT pojedina~no. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na wega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama i na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavqawe djelatnosti kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispuwavawe uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Ukupna najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, ukoliko je primjewivo IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti od dana objavqivawa obavje{tewa u "Slu`benom glasniku BiH". Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po lotovima pojedina~no iznosi 50 KM IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 04.10.2011. godine do 12 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 ({ezdeset) dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 04.10.2011. godine u 12,30 ~asova LOT 1 04.10.2011. godine u 12,45 ~asova LOT 2 04.10.2011. godine u 13,00 ~asova LOT 3 04.10.2011. godine u 13,15 ~asova LOT 4 04.10.2011. godine u 13,30 ~asova LOT 5 04.10.2011. godine u 13,45 ~asova LOT 6 Mjesto: Slu`ba za zajedni~ke poslove Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske broj I, IX sprat, Lamela A - kancelarija br. 32, Bawa Luka

Dio V: DODATNE INFORMACIJE Kompletnu tendersku dokumentaciju po lotovima pojedina~no ponu|a~i mogu preuzeti u prostorijama Slu`be za zajedni~ke poslove Vlade Republike Srpske, 78000 Bawa Luka - (Lamela A, IX sprat, kancelarija br. 27), uz prezentirawe dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 50,00 KM, svakim radnim danom od 12,00 do 15,00 sati, po~ev od 05.09.2011. godine. Broj ra~una na koji }e se upla}ivati naknada za preuzimawe tenderske dokumentacije je: ‘iro-ra~un Javnih prihoda Republike Srpske 562-099-00000-556-87, sa naznakom vrste prihoda - 722511, {ifra op{tine 002 i {ifre Buxetske organizacije - 0420001. Potvrdu o uplati prezentirati prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije. Aneks A I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Organizacija: Vlada Republike Srpske - Slu`ba za zajedni~ke poslove Vlade Kontakt osoba: Trg Republike Srpske broj I, Lamela A, V sprat, kancelarija br. 23 -Protokol Slu`be (1-11-12282-11)

11 - JANAB
OP]INA ILID@A

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ JN 80/11 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op}ina Ilid`a Kontakt osoba: Mehmedika Alem Adresa: Butmirska cesta 12 Po{tanski broj: 71210 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200319720000 Telefon: 033/775-600 Fax: 033/637-862 E-mail: javnenabavke@opcinailidza.ba Internet adresa: www.opcinailidza.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao u Aneksu A I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao u Aneksu A I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao u Aneksu A I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka o raspisivanju javnog nadmetanja broj 80/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka i monta`a horizontalne i vertikalne saobra}ajne signalizacije II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Dati u tenderskoj dokumentaciji

Broj 70 - Strana 40

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Op}ina Ilid`a II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 12 mjeseci od dana potpisivanja Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 2.000,00 KM III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) Bezuslovna bankovna garancija III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 10% od ugovorene vrijednosti III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Izjava ponu|a~a da }e ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, obezbijediti bezuslovnu garanciju poslovne banke za dobro izvr{enje posla u visini od 10% od ugovorene vrijednosti koja }e poslu`iti za pokrivanje svih {teta i tro{kova koje ugovorni organ mo`e imati ukoliko izabrani ponu|a~ prekr{i ugovor o isporuci robe, sa rokom va`nosti odre|enim u tenderskoj dokumentaciji. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi iz ~lana 23. stav (1) a, b, c, d, e i f - Zakona o javnim nabavkama ne stariji od tri mjeseca, original ili ovjerena kopija. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dati u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Da je ponu|a~ imao pozitivno finansijsko poslovanje za posljednji obra~unski period III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dati u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti od 05.09.2011. godine Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. @iro ra~un broj 3380002210024598 UniCredit Bank ili Blagajna op}ine Ilid`a Vrsta prihoda 722612 Op}ina 078 IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Podnose se na jednom od zvani~nih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 04.10.2011. godine u 11,30 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 04.10.2011. godine u 12,30, Op}ina Ilid`a, sala br. I. prvi sprat Aneks A I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Organizacija: Op}ina Ilid`a Kontakt osoba: Mehmedika Alem Adresa: Butmirska cesta 12 Po{tanski broj: 71210 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200319720000 Telefon: 033/775-687 Fax: 033/637-862 E-mail: javnenabavke@opcinailidza.ba Internet adresa: www.opcinailidza.ba I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Organizacija: Op}ina Ilid`a Kontakt osoba: Muratovi} Almedin, Op}ina Ilid`a, Zukanovi} Lejla, Op}ina Ilid`a Adresa: Butmirska cesta 12 Po{tanski broj: 71210 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200319720000 Telefon: 033/775-682 Fax: 033/637-862 E-mail: javnenabavke@opcinailidza.ba Internet adresa: www.opcinailidza.ba I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Organizacija: Op}ina Ilid`a Kontakt osoba: Pisarnica op}ine Ilid`a Adresa: Butmirska cesta 12 Po{tanski broj: 71210 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200319720000 Telefon: 033/775-600 Fax: 775-600 E-mail: javnenabavke@opcinailidza.ba Internet adresa: www.opcinailidza.ba (1-11-12289-11)

11 - JANAB
MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA RS BAWA LUKA

PONOVQENO OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 05/1-687/11 ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS Kontakt osoba: Milovan \uri} Adresa: Bulevar Desanke Maksimovi} 4 Po{tanski broj: 78 000 Grad: Bawa Luka Identifikacioni broj: 4401630930005 Telefon: 051/334-364 Faks: 051/334-395 E-mail: umf@mup.vladars.com Internet adresa: www.mup.vladars.net I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao u Aneksu A I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao u Aneksu A

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 41

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao u Aneksu A I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) LOT 3 - Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor o nabavci ostalog gra|evinskog materijala, priru~nog alata i bravarije II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA LOT 3 Nabavka ostalog gra|evinskog materijala, priru~nog alata i bravarije II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Koli~ina: LOT 3 - specifikacija u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Organizacione jedinice Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srpske - Bawa Luka II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 24 mjeseca od dana zakqu~ewa okvirnog sporazuma Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) - rje{ewe o upisu u sudski registar iz predmeta nadmetawa/ovjerena kopija - jedinstveni identifikacioni broj - JIB/ovjerenu kopiju - poreski identifikacioni broj/ovjerena kopija - dokaz o pla}enim porezima/uvjerewe poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivawe, ovjerena kopija (ne starija od 90 dana, rok se ra~una od datuma izmirewa obaveza) - dokaz o pla}enim indirektnim porezima / uvjerewe i Uprave za oporezivawe/, ne starije od 90 dana - dokaz o pla}enom zdravstvenom osigurawu zaposlenih, Zavod za zdravstveno osigurawe, ovjerenu kopiju (ne stariju od 90 dana) - dokaz o pla}enom zdravstvenom osigurawu zaposlenih, Zavod za zdravstveno osigurawe, ovjerenu kopju (ne stariju od 90 dana) - dokaz o pla}enim doprinosima za penziono osigurawe, Zavod za PIO ovjerenu kopiju (ne stariju od 90 dana) - potvrda da se ne vodi postupak ste~aja ili likvidacije ili da nije objavqeno okon~awe ste~aja ili likvidacije/dokaz registarskog suda, ovjerenu kopiju ne stariju od 90 dana - uvjerewe da ponu|a~ nije pravosna`nom presudom osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{ewa zahtjeva ili ponude (uvjerewe se ne odnosi na odgovorno lice) III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) - ovjerena fotokopija poslovnog bilansa uspjeha za 2010. godinu - izjava o prihvatawu pla}awa u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) - lista glavnih isporuka dobavqa~a izvr{enih u posqedwe dvije godine s vrijednostima, datumima i primaocima, uz potvrde od strane primalaca za izvr{ewe isporuke. Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da (obavezno dostaviti uvjerewe Privredne komore Republike Srpske ili BiH) IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti uz dokaz o uplati odmah po objavqivawu oglasa IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Jedan od slu`benih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 5. 10. 2011. godine do 11,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 5. 10. 2011. godine u 12,00 ~asova Bawa Luka, Bulevar D. Maksimovi} 4 Dio V: DODATNE INFORMACIJE Uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 20,00 KM po lotu, vr{i se na ra~un Javnih prihoda RS, broj 5620990000055687, vrsta prihoda 722511, buxetska organizacija 0712108, nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju. Sredstva upla}ena za tro{kove tend. dokumentacije se ne vra}aju ponu|a~u. Naru~ilac zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetawe ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). Aneks A I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS Uprava za komunikacije Kontakt osoba: Zdravko Kosi} Adresa: D. Maksimovi} 4 Po{tanski broj: 78 000 Grad: Bawa Luka Identifikacioni broj: 4401630930005 Telefon: 051/334-370 Faks: 051/334-370 E-mail: umf@mup.vladars.com Internet adresa: www.mup.vladars.net I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS Uprava za materijalno finansijske i imovinske poslove Kontakt osoba: Zdravko Kosi} Adresa: D. Maksimovi} 4 Po{tanski broj: 78 000 Grad: Bawa Luka Identifikacioni broj: 4401630930005 Telefon: 051/334-370 Faks: 051/334-370 E-mail: umf@mup.vladars.com Internet adresa: www.mup.vladars.net

Broj 70 - Strana 42

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS Uprava za materijalno finansijske i imovinske poslove Adresa: D. Maksimovi} 4 Na koverti obavezno napisati: "Ponuda za LOT 3 - Ostali gra|evinski materijal, priru~ni alat i bravariju" - "NE OTVARAJ" Po{tanski broj: 78000 Grad: Bawa Luka Telefon: 051/334-364 Faks: 051/334-395 (1-11-12294-11)

11 - JANAB
ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 06/11 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Ersudina Osmanagi}, Mirela Crnki} Adresa: ^ekalu{a 86 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200671280001 Telefon: 033/567-320 Fax: 033/270-100 E-mail: tenderi@ztmfbih.ba Internet adresa: www.ztmfbih.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor o isporuci repromaterijala za potrebe osnovne djelatnosti Zavoda Tender 06/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku repromaterijala za potrebe osnovne djelatnosti Zavoda i njihova sukcesivna isporuka po lotovima: LOT 1 Kese za uzimanje i konzervaciju krvi LOT 2 Nabavka reagensa i repromaterijala za imunohematolo{ke analize/Mikrotitarske plo~e i kartice za odre|ivanje Kg, za rad na postoje}im aparatima; SWING, SAXO, TECHNO, LYRA LOT 3

Nabavka reagensa i repromaterijala za imunohematolo{ke analize/Test }elijski reagensi, za rad na postoje}im aparatima; SWING, SAXO, TECHNO, LYRA LOT 4 Serumi za odre|ivanje krvnih grupa LOT 5 Reagensi i repromaterijal za rad na postoje}em aparatu Arhitect LOT 6 Testovi i repromaterijal za detekciju transmisionih bolesti LOT 7 Potro{ni materijal za odr`avanje postoje}ih aparata; 3 S/SAFE SAMPLING SISTEM, TWIN SAMPLER SWING-S.N.780., ID-READER SAXO-S.N.1428, i aparat TECHNO II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Franco skladi{te kupca, Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, ^ekalu{a II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Na period od 12 (dvanaest) mjeseci od zaklju~enja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne zahtijeva se III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) Ne zahtijeva se III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne zahtijeva se III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Nema posebnih zahtjeva III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi dobavlja~a da nema smetnji za sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav 1. ta~ke a, b, c, d, e, f, g. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dokument o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne djelatnosti kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u o tenderskoj dokumentaciji. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u o tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1. cijena u~e{}e 60% 2. rok izvr{enja u~e{}e 15% 3. rok upotrebe/trajanje materijala u~e{}e 15% 4. rok pla}anja u~e{}e 10% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 43

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti od dana objave, do roka za podno{enje zahtjeva za u~e{}e u otvorenom postupku. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi po lotu 70,00 KM. Transakcijski ra~un: Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine broj: 1610000063930092 Raiffeisen Bank Sarajevo. Svrha: Otkup dokumenata za nabavku repromaterijala Tender broj: 06/l 1 za LOT.. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 05.10.2011. godine u 09,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 05.10.2011. godine u 10,00 sati, Zavod za transfuzijsku medicinu, sala Konzilija/II sprat, ^ekalu{a 86, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1. Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 2. Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana. 3. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na nazna~enoj adresi/ (pod 1.1. Sporedni ulaz (od Vaskularne klinike) I sprat. u prostorijama ra~unovodstva uz dokaz o uplati tenderske dokumentacije (1-11-12296-11)

11 - JANAB
ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 07/11 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Ersudina Osmanagi}, Mirela Crnki} Adresa: ^ekalu{a 86 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200671280001 Telefon: 033/567-307; 033/567-320 Fax: 033/567-333 E-mail: ztm@ztmfbih.ba Internet adresa: www.ztmfbih.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt

I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor o isporuci laboratorijske opreme za potrebe osnovne djelatnosti Zavoda Tender 07/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku laboratorijske opreme za potrebe osnovne djelatnosti Zavoda i njihova isporuka, monta`a i pu{tanje u rad po lotovima: LOT 1 Laboratorijske centrifuge LOT 2 Inkubator za kartice Bli`e opisano u tehni~koj specifikaciji/obrazcu za cijenu ponude II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo, ^ekalu{a 86 II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavljati za: jedan lot ili dva lota. II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Na period od 12 mjeseci od dana zaklju~enja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne zahtijeva se III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne zahtijeva se III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne zahtijeva se III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Nema posebnih zahtjeva III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi dobavlja~a da nema smetnji za sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav 1, ta~ke a, b, c, d, e, f, g Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dokument o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne djelatnosti kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija:

Broj 70 - Strana 44

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

1. cijena u~e{}e 70% 2. garancija u~e{}e 15% 3. posprodajni servis u~e{}e 10% 4. rok izvr{enja u~e{}e 5% IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti od dana objave, do roka za podno{enje zahtjeva za u~e{}e u otvorenom postupku. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi po lotu 70,00 KM Transakcijski ra~un: Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine broj 1610000063930092 Raiffeisen Bank Sarajevo Svrha: "Otkup dokumenata za nabavku laboratorijske opreme Tender broj 07/11 za LOT ....." IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 5. 10. 2011. god. do 9,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 120 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 5. 10. 2011. god. u 12,30 h Zavod za transfuzijsku medicinu, sala Konzilijuma (broj 209), ^ekalu{a 86, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1. Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 2. Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana. 3. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na nazna~enoj adresi / pod I.1. soba broj 205 uz dokaz o uplati tenderske dokumentacije. (1-11-12297-11)

11 - JANAB
ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 08/11 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Mirela Crnki} Adresa: ^ekalu{a 86 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200671280001 Telefon: 033/567-307 Fax: 033/567-333 E-mail: ztm@ztmfbih.ba Internet adresa: www.ztmfbih.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor o isporuci, transportu, monta`i i pu{tanju u rad klimatizacije u prizemlju objekta prema Projektu termotehni~kih instalacija Tender 08/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku, transport, monta`u i pu{tanje u rad klimatizacije u prizemlju objekta prema Projektu termotehni~kih instalacija II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo, ^ekalu{a 86 II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Na period od 12 mjeseci od dana zaklju~enja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne zahtijeva se III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne zahtijeva se III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne zahtijeva se III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Nema posebnih zahtjeva III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi dobavlja~a da nema smetnji za sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav 1. ta~ke a, b, c, d, e, f, g Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dokument o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne djelatnosti kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 45

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1. cijena u~e{}e 80% 2. rok izvr{enja u~e{}e 10% 3. garancija u~e{}e 10% IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti od dana objave, do roka za podno{enje zahtjeva za u~e{}e u otvorenom postupku. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 70,00 KM. Transakcijski ra~un: Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine broj 1610000063930092 Raiffeisen Bank Sarajevo Svrha: "Otkup dokumenata za nabavku klimatizacije Tender broj 08/11" IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 7. 10. 2011. god. do 9,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 120 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 7. 10. 2011. god. u 11,00 h Zavod za transfuzijsku medicinu, sala Konzilijuma, ^ekalu{a 86, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1. Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 2. Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana. 3. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na nazna~enoj adresi / pod I.1., soba 205 uz dokaz o uplati tenderske dokumentacije. (1-11-12298-11)

11 - JANAB
AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE JADRANSKOG MORA MOSTAR

OBAVIJEST
O NABAVI ROBE Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: Agencija za vodno podru~je Jadranskog mora Mostar Kontakt osoba: Manuel Martinovi} Adresa: Ante Star~evi}a bb/II Po{tanski broj: 88 000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4227123060007 Telefon: 036/397-881 Fax: 036/397-883 E-mail: mmartinovic@jadran.ba Internet adresa: www.jadran.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na entitetskoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Nabavka goriva za motorna vozila II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Kao u to~ki II.3. Bli`i opis dat u natje~ajnoj dokumentaciji. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA Kao u to~ki II.3. Prema specifikaciji iz natje~ajne dokumetacije. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Sjedi{te ugovornog tijela u Mostaru, Ante Star~evi}a bb. II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lanak 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 12 mjeseci od dodjele ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) Ponuditelj }e biti odbijen ako ne predo~i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ~lanka 23. ZJN. Prilo`eni dokazi ne smiju biti stariji od tri mjeseca. III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) - naziv i to~na adresa, porezni i identifikacijski broj ponuditelja - ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra s ovjerenim prilozima; ovim rje{enjem moraju biti obuhva}ene djelatnosti koje su predmet ovoga javnog natje~aja. III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) Dostaviti relevantne dokaze sukladno ~lanku 25. stavak 1. to~ka d. ZJN III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) Dostaviti relevantne dokaze iz ~lanka 26. stavak 2. i 3. ZJN prema zahtjevima iz natje~ajne dokumentacije. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda prema kriterijima detaljno definiranim u tenderskoj dokumentaciji. IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) Da, sukladno Odluci o obveznom kori{tenju preferencijalnog tretmanu doma}eg u postupku javnih nabava ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/06"). IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) Mo`e se osigurati do 3. 10. 2011. godine. Zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti natje~ajnu dokumentaciju u roku ostavljenom za podno{enje ponuda u prostorijama ugovornog tijela svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 15,00 sati.

Broj 70 - Strana 46

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) Nema IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 10. 2011. do 12,00 sati IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 4. 10. 2011. u 12,00 sati Agencija za vodno podru~je Jadranskog mora Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE - dokumenti unutar ponude trebaju biti slo`eni i svaka stranica numerirana; - otvaranju ponuda mo`e prisustvovati jedan predstavnik ponuditelja uz predo~eno pismeno ovla{tenje; - ponuditelji su du`ni predati ponude do krajnjeg roka, nazna~enom za prijem ponuda. Na pole|ini koverte nazna~iti adresu, broj faksa i broj telefona ponuditelja; - nekompletne ponude ne}e se dalje razmatrati; - nepravovremeno dospjele ponude ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene neotvorene; - ugovorno tijelo zadr`ava pravo obustaviti postupak dodjele Ugovora u bilo kojem trenutku iz razloga navedenih u ~lanku 12. ZJN BiH, te ne snosi nikakve tro{kove ponuditelja u postupku javnog nadmetanja. (1-11-12299-11)

11 - JANAB
JKP "^ISTO]A I ZELENILO" JAJCE DOO

PONOVNO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JKP "^isto}a i zelenilo" Jajce d.o.o. Kontakt osoba: Safet Red`i} Adresa: H. V. Hrvatini}a 1 Po{tanski broj: 70101 Grad: Jajce Identifikacioni broj: 4236359330004 Telefon: 030/656-149 Fax: 030/656-149 E-mail: cistocaizelenilo@hotmail.com I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka o nabavci broj 01-1760/11

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka goriva i maziva za motorna vozila II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Benzinska crpka dobavlja~a II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Zapo~inje potpisivanjem ugovora i/ili zavr{ava 31. 12. 2012. godine. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 30. 9. 2011. godine Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 50,00 KM na ‘irora~un ISP banke: 1549995000360917 IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Jedan od slu`benih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 3. 10. 2011. godine do 11,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 3. 10. 2011. godine u 12,00 sati Upravna zgrada JKP "^isto}a i zelenilo" d.o.o. Jajce Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresirani dobavlja~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije na faks: 030/656-149. Tendersku dokumentaciju dobavlja~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 030/656-149. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije dobavlja~i su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 50,00 KM, na ime naknade tro{kova na ra~un ugovornog tijela broj: ISP banke 1549995000360917 sa naznakom: "Gorivo i mazivo". (1-11-12300-11)

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 47

11 - JANAB
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OP]A BOLNICA "DR. MUSTAFA BEGANOVI]" GRA^ANICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JZU Op}a bolnica "Dr. Mustafa Beganovi}" Gra~anica Kontakt osoba: Semir Alibegovi} Adresa: M. Ahmedbegovi}a 40 Po{tanski broj: 75320 Grad: Gra~anica Identifikacioni broj: 4209346460009 Telefon: Telefon-fax: 035/702-745 E-mail: kontakt@bolnica-gracanica.com I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. - slu`ba protokola I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. i I.3. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javna ustanova I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Otvoreni postupak za nabavku lijekova, medicinskog potro{nog materijala, Hirur{kog {avnog materijala i hirur{kog potro{nog materijala, dezificijensa i reagensa broj 01-37-649/11 od 29. 8. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijih ponu|a~a za sukcesivnu isporuku lijekova, medicinskog potro{nog materijala (dezificijensa, reagensa, hemikalija, potro{nog materijala za laboratoriju i transfuziju), hirur{kog {avnog materijala i hirur{kog potro{nog materijala za potrebe ugovornog organa u 2011. godini. Detaljan opis je dat u tenderskoj dokumentaciji. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Ukupna koli~ina roba utvr|ena je u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Javna zdravstvena ustanova Op}a bolnica "Dr. Mustafa Beganovi}" Gra~anica, prema tenderskoj dokumentaciji II.7. PODJELA NA LOTOVE Svaka stavka ima karakter lota i ocjenjivat }e se pojedina~no II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 12 mjeseci sukcesivno, od momenta zaklju~enja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi o ispunjavanju uslova iz ~lana 23. ZJN: - uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom - uvjerenje nadle`nog suda da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina prije podno{enja ponude - uvjerenje nadle`nog suda da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od pet godina prije podno{enja prijave - potvrda o izmirenim doprinosima za zdravstveno, penziono-invalidsko osiguranje i doprinos za osiguranje od nezaposlenosti - uvjerenje porezne uprave da nema neizmirenih poreznih obaveza - uvjerenje uprave za indirektno oporezivanje da nema neizmirenih obaveza po osnovu PDV-a Svaki dokaz mora biti original ili ovjerena kopija ne starija od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) - da je kandidat, odnosno ponu|a~ registriran kod ovla{tenog suda za obavljanje profesionalne djelatnosti relevantne za predmet javnog nadmetanja, te prilaganje odgovaraju}ih dokaza: ovjerenu fotokopiju rje{enja iz sudskog registra sa ovjerenim prilozima, u kojem }e biti registrirana djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja - da kandidat odnosno ponu|a~ posjeduje dozvolu za promet lijekova na veliko, ne starije od pet godina, sukladno Zakonu o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slu`beni glasnik BiH", broj 58/08) te prilaganje potvrde o postojanju i trajanju entitetske dozvole za promet lijekova na veliko u BiH izdata od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) - ovjerene fotokopije bilansa stanja i uspjeha za prethodnu poslovnu godinu - prilaganje izjave ponu|a~a da u otvorenom postupku nudi cijene lijekova usagla{ene sa referalnim cijenama lijekova utvr|enih Naredbom o utvr|ivanju referalnih cijena lijekova III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) - da lijek, koji kandidat, odnosno ponu|a~ nudi ima odobrenje za stavljanje lijeka u promet u BiH, entitetima odnosno Br~ko Distriktu, izuzev ako se radi o lijekovima za koje nije potrebna dozvola sukladno odredbama Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 58/08) te prilaganje odgovaraju}eg dokaza: potvrda o postojanju i trajanju entitetskog rje{enja izdata od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva - da }e kandidat, odnosno ponu|a~ osigurati kontrolu kvalitete lijekova sukladno Zakonu o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH, o ~emu se prila`e odgovaraju}a izjava - da }e finalno pakovanje ponu|enih lijekova biti usagla{eno sa va`e}im rje{enjem o odobrenju stavljanja lijeka u promet o ~emu se prila`e odgovaraju}a izjava - da kandidat, odnosno ponu|a~ ima zaklju~ene ugovore sa proizvo|a~ima ponu|enih lijekova ili veleprometnicima lijekova, o ~emu se prila`e odgovaraju}a ovjerena izjava Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda prema kriterijima: 1) ponu|ena cijena u~e{}e do 80% 2) uslovi i na~in pla}anja u~e{}e do 20% osim lijekova sa referalnim cijenama gdje je kriterij za bodovanje: 1) na~in i rok pla}anja 100%

Broj 70 - Strana 48

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti ili naru~iti od momenta objavljivanja ovog obavje{tenja. Preuzimanje se mo`e vr{iti u vremenu od 8,00-14,00 sati u sjedi{tu ugovornog organa (kancelarija, protokol). Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 200,00 KM i upla}uje se na transakcijski ra~un broj: 1542002000124496-Intesa Sanpaolo banka, u svrhu naknade za tendersku dokumentaciju za u~e{}e na tenderu, ili uplatom na blagajni ustanove. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od tri jezika konstitutivnih naroda u BiH (bosanski, srpski i hrvatski) IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Krajnji rok za dostavljanje i prijem ponude je 5. 10. 2011. godine od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" do 10,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana od momenta isteka roka za dostavljanje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Otvaranje ponuda }e se obaviti 5. 10. 2011. godine, sa po~etkom u 11,00 sati u prostorijama ugovornog organa u ljekarskoj sobi Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1. Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ne otvaraj -otvara komisija". Na koverti obavezno nazna~iti: naziv i adresu ponu|a~a sa brojem telefona i faksa. 2. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 3. JZU Op}a bolnica "Dr. Mustafa Beganovi}" Gra~anica kao ugovorni organ, ne snosi nikakve tro{kove u ovom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije, bilo koju ponudu, poni{ti postupak nadmetanja, odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, sve na osnovu ~lana 12. ZJN i pri tome ne snosi odgovornost prema ponu|a~ima. (1-11-12301-11)

11 - JANAB
SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Slu`ba za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Semin Ramovi}, Dinko Ramovi} Adresa: Trg BiH 1 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200703820003 Telefon: 033/284-524 Fax: 033/217-966 E-mail: szzp.bih@szzp.gov.ba Internet adresa: www.szzp.gov.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Nabavka metaldetektorskih vrata i ru~nih metaldetektora za zgradu institucija BiH u Mostaru II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Zgrada institucija Bosne i Hercegovine, Kneza Domagoja bb, Mostar II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Da III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Uz sve ponude se mora dostaviti garancija za ozbiljnost ponude u iznosu od 1% od vrijednosti ponu|ene cijene za svaki LOT posebno, uz uslov da isti ne mo`e biti manji od 2.000,00 KM (konvertibilnih maraka). Garancija za ponudu mora biti u obliku bezuslovne bankarske garancije,naplative na prvi poziv, za svaki lot posebno. III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Da III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Da, 5% od vrijednosti ugovora, prema uslovima iz tenderske dokumentacije. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Ugovorni organ zasniva dodjelu ugovora na osnovu kriterija "najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude".

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 49

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, u skladu sa ZJN. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Jedan od slu`benih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Krajnji rok za prijem ponuda je najkasnije do dana 4. 10. 2011. godine do 12,00 sati. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Opcija ponude (najkra}e 90 dana) IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Komisija za javne nabavke Slu`be za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine }e javno otvoriti ponude dana 04.10.2011. godine u 14,00 sati po lokalnom vremenu u Zgradi Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo, sala 1/I, u prisustvu dobavlja~a koji ‘ele prisustvovati, uz obaveznu prezentaciju pismenog ovla{tenja. Na otvaranju ponuda }e javno biti pro~itani: - broj dostavljenih ponuda - naziv i adresa ponu|a~a - ukupna cijena ponude - mijenjanje ili povla~enje ponude - drugi detalji po odluci naru~ioca Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE Tenderska dokumentacija za nabavku metaldetektorskih vrata i ru~nih metaldetektora za zgradu institucija BiH u Mostaru se mo`e preuzeti na adresi Slu`be za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo, kancelarija br. 23 u roku od tri dana od prijema pisanog zahtjeva sa punim nazivom i adresom ponu|a~a, brojem telefona i telefaksa, poreskim brojem (poreski broj trebaju navesti samo ponu|a~i registrovani u BiH) i imenom i prezimenom lica koje }e preuzeti dokumentaciju (bez naknade). Zahtjevi trebaju biti dostavljeni po{tom ili telefaksom primljeni na adresu: Slu`ba za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo ili putem telefaksa 033/217-966, najkasnije 5 (pet) dana prije isteka krajnjeg roka za dostavu ponuda. (1-11-12311-11)

11 - JANAB
UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiH BANJA LUKA

PONOVNO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Uprava za indirektno oporezivanje BiH Kontakt osoba: Samard`i} Ervina Adresa: Bana Lazarevi}a bb Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 4401711930000 Telefon: 051/335-100 i 051/335-123 Fax: 051/335-304 Internet adresa: www.uino.gov.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1.

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA Nabavka i isporuka guma za potrebe organizacionih jedinica UIO BiH, podijeljeno u lotove kako slijedi: LOT I - Nabavka auto guma LOT II - Nabavka auto guma karakteristika indeks brzine V i vi{e II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da Okvirni sporazum se zaklju~uje na period od 2 godine. Ugovorni organ }e na osnovu zaklju~enog okvirnog sporazuma zaklju~iti pojedina~ne ugovore shodno potrebama i predvi|enim koli~inama. II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka broj 01-16-12-376-56/11 od 9. 8. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka i isporuka guma II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Kao u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Kao u tenderskoj dokumentaciji II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 3.000,00 KM sa rokom trajanja od 2 godine III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni - ponovljeni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: Kriteriji za evaluaciju ponuda su navedeni opadaju}im redoslijedom prema va`nosti: 1. jedini~na cijena 90% 2. rok isporuke 10% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 10% IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Upravi za indirektno oporezivanje BiH Banja Luka, Bana Lazarevi}a bb u sobi 211 svakim radnim danom. Nov~ana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije se napla}uje u iznosu od 50,00 KM. Uplatu vr{iti u skladu sa ~lanom 2. i 7. Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim ra~unima za administrativne takse ("Slu`beni glasnik BiH", broj 20/10).

Broj 70 - Strana 50

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 10. 2011. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 10. 2011. godine u 12,15 sati Sredi{nji ured UIO BiH, Banja Luka Dio V: DODATNE INFORMACIJE Ponude u zatvorenoj koverti dostaviti na protokol Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Banja Luka, Bana Lazarevi}a bb, najkasnije do 4. 10. 2011. godine do 12,00 sati. Na koverti navesti: "Ponuda za nabavku i isporuku guma LOT ____ Ne otvaraj - otvara komisija!" (1-11-12314-11)

11 - JANAB
FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURAWE REPUBLIKE SRPSKE BIJEQINA

PONOVQENO OBAVJE[TEWE
O NABAVCI ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske Kontakt osoba: Sawa Ra{evi} i Branko Vasili} Adresa: Wego{eva 28A Po{tanski broj: 76300 Grad: Bijeqina Identifikacioni broj: 4400411170007 Telefon: 055/211-656, 055/224-080 Faks: 055/202-936 E-mail: sanja.rasevic@fondpiors.org branko.vasilic@fondpiors.org Internet adresa: www.fondpiors.org I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor o nabavci ra~unarske i komunikacione opreme za potrebe Fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet ugovora je podijeqen na lotove i to: LOT 1 Server (2 kom.) i UPS za server (1 kom.)

LOT 2 Swich (8 kom.) II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Kao pod II.4. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Sjedi{te Fonda u Bijeqini, Wego{eva 28 a II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Zavr{ava isporukom Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne tra`i se III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Ne tra`i se III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne tra`i se III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne tra`i se III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) U skladu sa ~lanom 23. ZJN, pobli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) U skladu sa ~lanom 24. ZJN, pobli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) U skladu sa ~lanom 25. ZJN, pobli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) U skladu sa ~lanom 26. ZJN, pobli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1) cijena u~e{}e 65% 2) kvalitet u~e{}e 20% 3) uslovi i na~in pla}awa u~e{}e 10% 4) garantni rok u~e{}e 5% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 30. 9. 2011. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaicju iznosi 30,00 KM. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponuda i svi dokumenti u vezi sa ponudom koje dobavqa~ i ugovorni organ razmijene bi}e na jednom od slu`benih jezika u BiH

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 51

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 10. 2011. godine do 12,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 3 mjeseca ili 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 10. 2011. godine u 12,30 ~asova Sala za sastanke Fonda PIO RS u Bijeqini, Wego{eva 28A Dio V: DODATNE INFORMACIJE 1. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti nakon objavqivawa obavje{tewa o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH", u prostorijama Fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske Bijeqina, Wego{eva 28A, soba 47, u vremenu od 8,00 do 15,00 ~asova, uz podno{ewe zahtjeva za preuzimawe TD i potvrde o uplati tro{kova tendera u iznosu od 30,00 KM na ra~un broj: 5651622900000154 u korist Fonda za PIO RS sa naznakom za otkup tenderske dokumentacije za nabavku usluga prevo|ewa dokumentacije. Za ponu|a~e iz inostranstva: Intermediary bank BIS, LHBIDEFF, LHB INTERNATIONALE HANDELSBANK AG FRANKFRT AM MAIN, GERMANY, Account with institution BIC BATOBA 22, Bobar banka AD Bijeljina, Beneficiary customer, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, Bosna i Hercegovina, ACC. IBAN BA395651200000056359. 2. Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti na adresu Fond za PIO RS, Wego{eva 28 A, 76300 Bijeqina, sa naznakom: "Ponuda za javnu nabavku-Ne otvaraj", sa naznakom predmeta nabavke na koji se odnosi. 3. Na pole|ini koverte nazna~iti ime predstavnika ponu|a~a koji }e prisustvovati otvarawu ponuda. 4. Ponude koje stignu nakon ovog roka ne}e se uzeti u ramatrawe i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 5. Ukoliko postoje uslovi navedeni u ~lanu 14. UPZ Fond zadr`ava pravo na naknadno pismeno tra`ewe dodatnih informacija u ciqu olak{awa procesa ispitivawa, ocjene i pore|ewa ponuda kao i dodatne dokumentacije u tu svrhu. 6. Tra`eni dokazi trebaju biti dostavqeni u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne mogu biti stariji od 3 mjeseca 7. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke, te zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u Zakonu o javnim nabavkama BiH. (1-11-12316-11)

11 - JANAB
JP "KOMUNALNO BR^KO" DOO BR^KO DISTRIKT BiH

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. Br~ko Distrikt BiH Kontakt osoba: Vesna Vukovi} Adresa: Studentska br. 13 Po{tanski broj: 76100 Grad: Br~ko Identifikacioni broj: 600244130005 Telefon: 049/216-349 Fax: 049/216-349 E-mail: vesna.vukovic@komunalno.ba Internet adresa: www.komunalno.ba

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Ponude dostaviti sa naznakom "NE OTVARATI-Ponuda za nabavku rezervnih dijelova za traktor DEUTCH FAHR i dijelova za priklju~ke za potrebe JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. Br~ko Distrikt BiH na adresu: JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. Studentska br. 13, 76100 Br~ko putem po{te ili donijeti li~no na mjesto otvaranja ponuda do roka nazna~enog u ta~ki IV.6. ovog obavje{tenja o nabavci. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka rezervnih dijelova za traktor DEUTCH FAHR i dijelova za priklju~ke za potrebe JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. Br~ko Distrikt BiH - detaljnije dato u tenderskoj dokumentaciji. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. Br~ko Distrikt BiH. II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Ponu|a~ mora dokazati da nije isklju~en iz prava u~e{}a u postupcima javnih nabavki u skladu sa ~lanom 23. ZJN (detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji). III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Napomena: Sva tra`ena dokumentacija iz Odjeljka III je obavezna i eliminatorna. Ponu|a~i trebaju dostaviti originale ili ovjerene kopije tra`ene dokumentacije.

Broj 70 - Strana 52

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude. IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, uz prilo`enu izjavu dobavlja~a da se radi o sticanju prava doma}eg ponu|a~a. IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20.00 KM, a upla}uje se na ‘iro ra~un JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. broj 1322402009830917 (kod NLB-Tuzlanska banka) uz poziv na -vrstu prihoda 601901, {ifra op{tine 099, obavezno navesti na uplatnici svrhu uplate naziv tendera za koji se upla}uje naknada, tj. naknada za tendersku dokumentaciju za nabavku rezervnih dijelova za traktor deutch fahr i dijelove za priklju~ke za potrebe JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. Br~ko Distrikt BiH. Uz uplatnicu je potrebno dostaviti zahtjev za izuzimanje tenderske dokumentacije koji treba da sadr`i broj protokola 02.04/3-12795/11 naziv predmeta nabavke. Mo`e se dobiti do 4. 10. 2011. godine do 16 sati. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 5. 10. 2011. godine do 13 sati. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 120 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 5. 10. 2011. godine u 13,15 sati. Br~ko, JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. Studentska br. 13 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~ treba ponudu dostaviti u skladu sa zahtjevima navedenim u tenderskoj dokumentaciji. (1-11-12318-11)

11 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR

OBAVIJEST
O NABAVI ROBE Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Kontakt osoba: Berislav Petri} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4227270100006 Telefon: 036/395-390; mobitel: 063/327-799 Fax: 036/395-279 E-mail: berislav.petric@hteronet.ba Internet adresa: www.hteronet.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. (Ured: Protokol: tel. 036/395-201; faks: 036/395-279) I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. (Ured: Protokol) I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.5.a javno poduze}e

I.5.b na entitetskoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Nabava tonera, uredskog materijala i pribora, temeljem Odluke Uprave Dru{tva broj Dj. broj D-3-49-34/11 od 24. 8. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabava tonera, uredskog materijala i pribora II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA Sukladno tenderskoj dokumentaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Administrativne zgrade JP HT d.d. Mostar na lokacijama u BiH: Mostar, Grude, [iroki Brijeg, Novi Travnik, Ora{je, ^apljina, Livno II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lanak 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 12 mjeseci od dodjele ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) Da, 2% od ponu|ene vrijednosti. III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) Da, 10% od vrijednosti ugovora III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) Da, dokazi prema ~lanku 23. ZJN III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) Da, dokazi prema ~lanku 24. ZJN III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) Sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) a) Najni`a cijena IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) Da, 10% IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti na adresi iz Odjeljka I to~ka I.3. uz obveznu prethodnu najavu na telefon ili faks iz istog odjeljka. Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije, zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 50 KM na ‘irora~un naru~itelja broj 3381002202007207 (za uplate u KM) ili broj 7100-48-06-16994-0

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 53

(za uplate u devizama) IBAN BA393380604816994046, SWIFT ZABABA22, kod UniCredit Zagreba~ke banke Mostar, ili na ‘irora~un naru~itelja broj 1610200023600018 (za uplate u KM) ili broj 501012000-2026186 (za uplate u devizama) IBAN BA391610620000373915, SWIFT RZBABA2S, kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo s naznakom: "Natje~ajna dokumentacija Nabavka tonera, uredskog materijala i pribora". IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) Isklju~ivo na slu`benim jezicima BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 3. 10. 2011. do 12:00 sati IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 3. 10. 2011. godine u 12:10 sati Mostar, Kneza Branimira bb (1-11-12324-11)

11 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 08-1/0001/11 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Termoelektrana "Tuzla, Tuzla Kontakt osoba: Amra Halilovi} Adresa: 21. aprila br. 4 Po{tanski broj: 75203 Bukinje Grad: Tuzla Identifikacioni broj: 4200225150005 Telefon: 035/305-131 Fax: 035/305-009 E-mail: amra.halilovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Termoelektrana "Tuzla", Tuzla Komercijalna slu`ba tel. 035/305-131 75 203 Bukinje - Tuzla I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Termoelektrana "Tuzla", Tuzla Komercijalna slu`ba tel. 035/305-131 75 203 Bukinje - Tuzla I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.2. i I.3. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Mjerni transformatori II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Robe kao pod II.3.

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema specifikaciji i tehni~kom opisu II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Termoelektrana "Tuzla", Tuzla II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Rok izvr{enja je 90 dana od datuma potpisivanja ugovora. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Da - iznos tra`ene garancije za ponudu je 1,5% od ponu|ene vrijednsoti bez ura~unatog PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana ra~unaju}i od krajnjeg roka za dostavu ponuda. III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Bezuslovna bankarska garancija, sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana. III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Izjava ponu|a~a za 10% ugovorene vrijednosti. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Navedeno u ta~ki 6.4 i 6.5. tenderske dokumentacije. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Navedeno u ta~ki 6.6 i 6.7. tenderske dokumentacije. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Dodjela ugovora }e se vr{iti na osnovu najni`e cijene tehni~ki prihvatljive i kompletne ponude (kompletnost ponude je eliminiatorni kriterij). IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da. IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti od 05. 09. 2011. godine do 31. 09. 2011. godine uz pismeni zahtjev i nov~anu naknadu za tendersku dokumentaciju u iznosu od 20,00 KM. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Hypo Alpe-Adria Bank dd Mostar, SWIFT: HAABBA22, IBAN: BA39 3060 2037 8002 0702 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se na ra~un broj 3060460001056859 (Hypo Alpe-Adria Bank dd Mostar) u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini.

Broj 70 - Strana 54

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 10. 2011. godini do 9,00 sati. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 10. 2011. godine u 9,30 sati, TE "Tuzla", Tuzla, sala za sastanke. (1-11-12325-11)

11 - JANAB
KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka Kontakt osoba: Mr.sc.dr. Zoran Aleksi} Adresa: Ul. Dvanaest beba bb Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 4400928890000 Telefon: 051/342-806 Fax: 051/342-618 E-mail: javne.nabavke@kc-bl.com I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Tender broj 01-6943-1/11 od 1. 7. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka anatomskih i silikonskih implentata i ekspandera za dojku za potrebe Klinike za plasti~nu i rekonstruktivnu hirurgiju. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Kao kod II.4. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA FCO Apoteka Klini~kog centra Banja Luka, istovareno ul. Dvanaest beba bb, Paprikovac. II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) - naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona-telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe, - izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdat od nadle`nog suda kojim se dokazuje pravo da obavlja relevantnu profesionalnu djelatnost koja je predmet nabavke (ne starije od 3 mjeseca). III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Ponu|a~ je du`an dostaviti: - ponudu na originalnoj tenderskoj dokumentaciji, cijenom u KM po navedenoj jedinici mjere (sa i bez PDV-a), "franko magacin kupca" i ukupan iznos ponude, - ovla{tenje proizvo|a~a da ponu|a~ mo`e ponuditi njegove proizvode na ovom tenderu (autorizaciju) Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1. cijena u~e{}e 60% 2. uslovi pla}anja u~e{}e 30% 3. rok isporuke u~e{}e 10% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da. IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti faksom u roku od tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. Na ime otkupa tenderske dokumentacije pla}a se 50,00 KM plus PDV. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Jedan od jezika naroda BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 5. 10. 2011. godine do 9 sati. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 05.10.2011. godine u 10 sati - Klini~ki centar Banja Luka, Ul. Dvanaest beba bb, sala za sastanke. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" ponuda za nabavku anatomskih implantata i ekspandera za dojku za potrebe Klinike za plasti~nu i rekonstruktivnu hirurgiju na adresu: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA, Ul. Dvanaest beba bb. Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 05. 10. 2011. godine do 9 sati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje predstavnik ponu|a~a. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8-14 ~asova (Centralni medicinski blok) kod {efa slu`be za javne nabavke Majki} Du{ana, dipl. pravnika, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 50,00 KM plus PDV.

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 55

Uplata se vr{i na ‘iro ra~un Klini~kog centra Banja Luka broj: 571010-00001017-20 kod Komercijalne banke u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/09). (1-11-12331-11)

11 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR

PONOVLJENA OBAVIJEST
O NABAVI ROBE Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Kontakt osoba: Toni Zlomisli} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4227270100006 Telefon: 036/336-677 Fax: 036/336-607 E-mail: toni.zlomislic@hteronet.ba Internet adresa: www.hteronet.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. (Ured: Protokol: tel. 036/395-201; faks: 036/395-279) I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. (Ured: Protokol) I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.5.a javno poduze}e I.5.b na entitetskoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Nabava Fiskalnih sustava, temeljem Odluke Uprave Dru{tva broj D-3-49-14-1/11 od 24. 8. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet nabave je nabava Fiskalnih sustava II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA Definirano je u dokumentaciji za nadmetanje II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Prodajna mjesta navedena u prilogu Specifikacije o nabavi po lotovima II.7. PODJELA NA LOTOVE Da II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lanak 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Sukladno dokumentaciji za nadmetanje i ponudi

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) Da, 2.000,00 KM po lotu (pojedina~no) III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Da, navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) Da, 5.000,00 KM III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) Da, navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) Ponuditelj je du`an dostaviti dokaze da nema smetnje za njegovo sudjelovanje u otvorenom postupku za dodjelu ugovora u smislu odredbi iz ~lanka 23. ZJN. III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) Sukladno tenderskoj dokumentaciji. III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) Sukladno tenderskoj dokumentaciji. III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) Sukladno tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) Najbolje ocijenjena prihvatljiva ponuda IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) Da IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) Dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama JP HT d.d. Mostar, Kneza Branimira bb, protokol (prizemlje), uz predo~enje dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje s naznakom: "Dokumentacija za nadmetanje: Nabava Fiskalnih sustava - u iznosu 50,00 KM na ra~un 3381002202007207 kod UniCredit Zagreba~ke banke d.d. Mostar (za doma}e ponu|a~e): - u iznosu od 25,60 EUR na ra~un IBAN: BA393380604816994046, SWIFT: UNCRBA22 (za strane ponu|a~e) u korist JP HT d.d. Mostar" Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. Ponuditelji koji su ranije otkupili dokumentaciju za nadmetanje, u ponovljenom postupku mogu je preuzeti besplatno. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) Slu`beni jezici u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Najkasnije do 4. 10. 2011. godine do 12:00 sati IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 4. 10. 2011. godine u 12:10 sati JP HT d.d. Mostar, Kneza Branimira bb Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Naru~itelj zadr`ava pravo odbijanja ponuda u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na temelju odredbi ~lanka 12. stavak 1 b i c Zakona o javnim nabavama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj

Broj 70 - Strana 56

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

49/04, 19/05 i 52/05) i ne snosi nikakve tro{kove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u nadmetanju. (1-11-12340-11)

11 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR

OBAVIJEST
O NABAVI ROBE Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Kontakt osoba: Damir Or{oli} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4227270100006 Telefon: 063/363-580 Fax: 036/336-605 E-mail: damir.orsolic@hteronet.ba Internet adresa: www.hteronet.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. (Ured: Protokol: tel. 036/395-201; faks: 036/395-279) I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. (Ured: Protokol) I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.5.a javno poduze}e I.5.b na entitetskoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Nabava opreme i usluga za implementaciju javnog mail sustava, temeljem Odluke Uprave Dru{tva br. D-3-49-31/11 od 24.08.2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabava opreme i usluga za implementaciju javnog mail sustava II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Detaljno u dokumentaciji za nadmetanje II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA DDP JP HT d.o.o. Mostar, Centralno skladi{te [iroki Brijeg, Trn b.b. 88220 [. Brijeg II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lanak 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Sukladno dokumentaciji za nadmetanje i ponudi Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) Da, 8.400,00 KM III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) Da, navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) Da, 10% ugovorene vrijednosti III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) Da, navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) Sukladno dokumentaciji za nadmetanje III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) Sukladno dokumentaciji za nadmetanje III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) Sukladno dokumentaciji za nadmetanje III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) Sukladno dokumentaciji za nadmetanje Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) Da IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) Dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama HT d.d. Mostar, Kneza Branimira b.b., protokol (prizemlje), uz predo~enje dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje upla}enoj kod UniCredit Bank u korist HT d.d. Mostar s naznakom "Dokumentacija za nadmetanje: Nabava opreme i usluga za implementaciju javnog mail sustava: - za ponuditelja iz BiH 50,00 KM na ra~un 3381002202842183 - za strane ponuditelje u iznosu od 25,50 EUR na ra~un IBAN BA 393380604819621582, SWIFT UNCRBA 22 Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) Slu`beni jezici u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Najkasnije do 05.10.2011. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 05.10.2010. godine u 12,10 sati JP HT d.d. Mostar, Kneza Branimira bb Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Naru~itelj zadr`ava pravo odbijanja ponuda u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na temelju odredbi ~lanka 12. stava 1 b i c Zakona o javnim nabavama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05 i 52/05) i ne snosi nikakve tro{kove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u nadmetanju. (1-11-12341-11)

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 57

11 - JANAB
CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Centralna banka Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: mr. Almira Muja~i} Adresa: Mar{ala Tita 25 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200693920055 Telefon: 033/278-234 Fax: 033/278-366 E-mail: amujacic@cbbh.ba Internet adresa: www.cbbh.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao u Aneksu A I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor o isporuci auto guma i usluga servisiranja vozila za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Kao u tenderskoj dokumentaciji II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Kao u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Kao u tenderskoj dokumentaciji II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 12 mjeseci od dodjele ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Originalna bankarska garancija 2% u obliku bezuslovne bankarske garancije naplative na prvi poziv III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Kao u dokumentaciji

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Kao u dokumentaciji III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Kao u dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Kao u dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Kao u dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kao u dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 30. 9. 2011. godine do 16,00 sati, bez naknade. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ne IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 6. 10. 2011. godine do 10,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 6. 10. 2011. godine u 12,00 sati Centralna banka Bosne i Hercegovine, Mehmeda Spahe 3, 71000, Sarajevo Aneks A I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Organizacija: Centralna banka Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: mr. Almira Muja~i} Adresa: Mar{ala Tita 25 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200693920055 Telefon: 033/278-234 Fax: 033/278-366 E-mail: amujacic@cbbh.ba Internet adresa: www.cbbh.ba I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Organizacija: Centralna banka Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: mr. Almira Muja~i} Adresa: 1. Mar{ala Tita 25 2. Zagreba~ka 10 3. Kralja Petra I kara|or|evi}a 83a 4. Bosne Srebrene 28 Po{tanski broj: 1. 71000 Sarajevo 2. 88000 Mostar 3. 78000 Banja Luka 4. 76100 Br~ko Distrikt Grad: Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Br~ko Distrikt Identifikacioni broj: 4200693920055 Telefon: 033/278-366 Fax: 033/278-366 E-mail: amujacic@cbbh.ba Internet adresa: www.cbbh.ba

Broj 70 - Strana 58

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Organizacija: Centralna banka Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: mr. Almira Muja~i} Adresa: Mar{ala Tita 25 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200693920055 Telefon: 033/278-234 Fax: 033/278-366 E-mail: amujacic@cbbh.ba Internet adresa: www.cbbh.ba (1-11-12358-11)

11 - JANAB
INVESTICIONO-RAZVOJNA BANKA REPUBLIKE SRPSKE AD BAWA LUKA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 05/3-1015/11 ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Bawa Luka Kontakt osoba: Suzana Tadi} Adresa: Mladena Stojanovi}a 7 Po{tanski broj: 78000 Grad: Bawa Luka Identifikacioni broj: 4402553540009 Telefon: 051/334-720 Faks: 051/347-090 Internet adresa: www.irbrs.net I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka o nabavci kancelarijskog namje{taja broj 02-532/11 od 30. 8. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet ugovora je nabavka kancelarijskog namje{taja. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Kompletan namje{taj za opremawe novog poslovnog prostora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a.d. Bawa Luka sa monta`om. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Poslovni prostor u Bawoj Luci, Ulica Vidovdanska bb

II.7. PODJELA NA LOTOVE Da. LOT 1 - tapacirani namje{taj LOT 2 - plo~asti namje{taj LOT 3 - kancelarijske stolice LOT 4 - police za arhivu izra|ene po mjeri Ponude se mogu dostaviti za jedan lot, nekoliko lotova i za sve lotove. II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Rok isporuke je 45 dana od dodjele ugovora. Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Garancija za ponudu za LOT 2 - plo~asti namje{taj iznosi 2.000 KM. III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Oblik garancije za ponudu za LOT 2 - plo~asti namje{taj prihvatqiv za ugovorni organ je bezuslovna bankarska garancija. III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Garancija za izvr{ewe ugovora u iznosi 10% od vrijednosti ugovora, za svaki pojedina~ni lot. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Oblik garancije za izvr{ewe ugovora prihvatqiv za ugovorni organ je bezuslovna bankarska garancija. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi o ispuwewu uslova po ~lanu 23. ZJN, koje dobavqa~ treba dostaviti, navedeni su u tenderskoj dokumentaciji. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dokazi o ispuwewu uslova po ~lanu 24. ZJN, koje dobavqa~ treba dostaviti, navedeni su u tenderskoj dokumentaciji. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Dokazi o ispuwewu uslova po ~lanu 25. ZJN, koje dobavqa~ treba dostaviti, navedeni su u tenderskoj dokumentaciji. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dokazi o ispuwewu uslova po ~lanu 26. ZJN, koje dobavqa~ treba dostaviti, navedeni su u tenderskoj dokumentaciji. Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) (b) Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterijuma: 1) cijena u~e{}e 90% 2) rok pla}awa u~e{}e 10% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija mo`e se dobiti zakqu~no sa 30. 9. 2011. godine, nakon uplate nepovratnog iznosa od 100,00 KM, na ra~un broj 568-163-25000001-90 kod Balkan Investment Bank a.d. Bawa Luka, sa naznakom:"Uplata za tender za kancelarijski namje{taj". Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti li~no uz prilo`eni pisani zahtjev i uplatnicu u kancelariji protokola ugovornog organa, ili po{tom uz podno{ewe pisanog zahtjeva faksom (faks broj 051/347-909).

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 59

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Slu`beni jezici BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Rok za prijem zahtjeva za u~e{}e je 30. 9. 2011. godine. Rok za prijem ponuda je 4. 10. 2011. godine u 12 ~asova. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Va`nost ponude je 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Otvarawe ponuda }e se izvr{iti u prostorijama ugovornog organa, na adresi iz ta~ke I.1. dana 4. 10. 2011. godine u 12,30 ~asova. (1-11-12385-11)

11 - JANAB
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KSB/SBK NOVI TRAVNIK

OBAVIJEST
O NABAVI ROBE Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: Zavod za zdravstveno osiguranje KSB Kontakt osoba: @eljka Pranjkovi} Adresa: Kralja Tvrtka 18 Po{tanski broj: 72290 Grad: Novi Travnik Identifikacijski broj: 4236110310003 Telefon: 030/792-718, 030/790-816 Fax: 030/792-718 E-mail: zzozsb-sbk@tel.net.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.5.a javna ustanova I.5.b na kantonalnoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Ugovor o nabavci: - bra{na i tjestenine za djecu oboljelu od celijakije - bra{no i tjestenina za djecu oboljelu od fenilketonure - PAM 1, PAM 2 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Kao u tenderskoj dokumentaciji II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA Kao u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Prodajno mjesto dobavlja~a u Kantonu Sredi{nja Bosna

II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lanak 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Ugovorno tijelo }e zaklju~iti okvirni sporazum na godinu dana, u okviru ugovornog razdoblja zaklju~ivat }e se pojedina~ni ugovori Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: - cijena 80% - operativni tro{kovi 20% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) Da IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) - ugovorno tijelo }e dobavlja~ima otpremiti tendersku dokumentaciju u roku od tri dana nakon primitka zahtjeva za dostavu tenderske dokumentacije ili u prostorijama sjedi{ta Zavoda IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) ^lanak 8 ZJN IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Rok za prijem ponuda je 3. 10. 2011. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 90 dana od dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 3. 10. 2011. godine u 13,00 sati u prostorijama sjedi{ta Zavoda. Predstavnici ponuditelja su prilikom otvaranja ponuda du`ni predo~iti pismeno ovla{tenje za prisustvovanje otvaranju. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude dostaviti na adresu kao pod to~kom I.l. osobno ili putem po{te , sa naznakom: Ponuda za isporuku hrane za djecu oboljelu od celijakije i feniketonurije, PAM 1 i PAM, sa obveznom naznakom "NE OTVARAJ". Na pole|ini kuverte navesti punu adresu, naziv, kontakt telefon i kontakt osobu ponu|a~a. Sve stranice ponude (s dodacima-prilozima) treba da budu numerirane. Neblagovremeno pristigle ponude, poslije roka iz to~ke IV.6., ne}e se uzimati u razmatranje. (1-11-12391-11)

Broj 70 - Strana 60

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

11 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO AD GACKO

PONOVQENO OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 30/11 ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Kontakt osoba: Krtolica Milivoje, dipl. ekonomista Adresa: Gra~anica bb Po{tanski broj: 89240 Grad: Gacko Identifikacioni broj: 4401387900003 Telefon: 059/472-222 Faks: 059/472-085 E-mail: rtegac08@teol.net Internet adresa: u pripremi I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. Kontakt osoba za tehni~ka pitawa: Bojo Vukovi}, tel. 059/472-417, e-mail: rtegac15@teol.net Kontakt osoba za op{ta pitawa: Dragan Dra{kovi}, tel. 059/471-283, e-mail: rtegac39@teol.net I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. Kontakt osoba: Krtolica Milivoje, tel. 059/472-413 I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. Soba protokola, Upravna zgrada ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Tender broj 30/11. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka ~etiri transportera sa trakom. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Transporter sa {irinom trakom 1400 mm - 4 kom. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Lokalitet: ZP Rudnik i TE Gacko - povr{inski kop "Gra~anica". II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Do 6 mjeseci nakon stupawa ugovora na snagu.

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Da, i to 140.000,00 KM III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Originalna bezuslovna garancija poslovne banke sa va`no{}u: opcija ponude plus 30 dana. III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 10% ugovorene vrijednosti. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Izjava da se ponu|a~ bezuslovno obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti navedenu garanciju za dobro izvr{ewe posla u vidu bezuslovne bankovne garancije prvoklasne poslovne banke u trajawu 30 dana du`e od perioda trajawa ugovora. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi iz ~lana 23. ZJN III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar; ovim rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) - dokaz da ponu|a~ u posqedwe 2 godine ima ostvaren ukupan prihod od najmawe 5.000.000,00 KM - poslovawe bez gubitka u posqedwe dvije godine - dokaz o solventnosti u posqedwih 6 mjeseci III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoqnija ponuda prema sqede}im potkriterijumima: 1. cijena u~e{}e do 90 bodova 2. rokovi isporuke u~e{}e do 10 bodova Potkriterijumi su detaqno razra|eni u tenderskom dokumentu. IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, 10% uz predo~ewe dokaza u skladu sa Odlukom Savjeta ministara BiH, "Slu`beni glasnik BiH", broj 29/09. IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti od 5. 9. 2011. godine do 17. 10. 2011. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM/51 evra. Ponu|a~i koji su otkupili prvi tenderski dokument, tendersku dokumentaciju dobijaju bez naknade. Pla}awe izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Unikredit banke, a.d. Bawa Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivom na telefon broj 059/472-413. Pla}awe unutar BiH vr{i se pla}awem na blagajni preduze}a ili putem Unikredit banke a.d. Bawa Luka na ra~un broj 551 030 000 1096 939 u korist ZP RUdnik i TE Gacko, otku tenderske dokumentacije. Tender broj 30/11: Nabavka ~etiri transportera sa trakom za kombinovani transport otkrivke za otvarawe poqa "C". IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 61

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 17. 10. 2011. godine, 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Datum: 17. 10. 2011. godine Mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada R i TE Gacko, a.d. Gacko Vrijeme otvarawa ponuda: 13,00 sati. Dio V: DODATNE INFORMACIJE V.1. PRESTANAK POSTUPKA DODJELE UGOVORA I TRO[KOVI PONUDE Prestanak postupka dodjele ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN, a da pri tom ZP Rudnik i TE a. d. Gacko, ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. V.2. OSTALE ODREDBE Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetawem mogu se dobiti u vremenu od 9,00 do 14,00 sati na telefone navedene u odjeqku I - ugovorni organ. Ovaj oglas objavqen je u "Slu`benom glasniku BiH".

ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE TREBINJE RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO GACKO Based on Articles 19 and 20 of the Law on public procurement of Bosnia and Herzegovina (Official Gazette of Bosnia and Herzegovina no. 49-04), "Rudnik i Termoelektrana Gacko", a.d. Gacko announces:

PUBLIC TENDER No 30/11
Procurement four belt conveyor for transport overburden Section 1: CONTRACTING AUTHORITY I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY Organization: ZP "Rudnik i Termoelektrana Gacko", a.d. Contact person: Krtolica Milivoje, dipl. ekonomista Town: Gacko Postal Code: 89240 Address: Gra~anica bb Identification Number: 4401387900003 Telephone: +387 59 472 222 Tel/fax: +387 59 472 085 E-mail address: rtegac08@teol.net Website: under construction I.2. ADDITIONAL INFORMATION CAN BE OBTAINED AT As in I.1. Contact person for technical issues: Bojo Vukovi}, tel: 059/472-860, e-mail address: rtegac15@teol.net Contact person for general issues: Dragan Dra{kovi}: tel: 059/471-283 e-mail address: rtegac39@teol.net I.3. DOCUMENTS MAY BE OBTAINED AT As in I.1. I.4. BIDS/REQUESTS TO BE SUBMITTED TO As in I.1. Protocol office in the Management Unit of ZP "Rudnik i Termoelektrana" Gacko I.5. TYPE OF CONTRACTING AUTHORITY (Article 3. LPP) I.5.a public enterprise I.5.b on entity level

Section II: SUBJECT OF THE CONTRACT II.1. TYPE OF CONTRACT Procurement of goods II.2. IS FRAMEWORK AGREEMENT PLANNED? (Article 32. LPP) No II.3. TITLE/REFERENCE UNDER WHICH THE CONTRACT IS RECORDED WITH THE CONTRACTING AUTHORITY Open Procedure no. 30/11 II.4. DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT Procurement of crushers and four belt conveyors II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT Conveyor belt width 1400 mm 4 pieces II.6. PLACE OF DELIVERY OR LOCATION OF PERFORMANCE OF SERVICES OR WORKS Site: ZP "Rudnik i Termoelektrana" Gacko - Open Cast Mine "Gracanica" II.7. DIVISION INTO LOTS No II.8. WILL ALTERNATIVE BIDS BE ACCEPTED? (Article 17. LPP) No II.9. DELIVERY TERM To six months from the day of contract signing Section III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION III.1. AMOUNT OF BID GUARANTEE (Article 16. LPP) Yes, on 140.000,00 KM III.2. OTHER REQUIREMENTS REGARDING BID GUARANTEE Original guarantee issued by business bank acceptable by ZP "Rudnik i TE Gacko" A.D., Gacko to tender validity plus 30 days III.3. AMOUNT OF PERFORMANCE BOND (Article 16 LPP) 10 % of contract value III.4. OTHER REQUIREMENTS REGARDING PERFORMANCE BOND (Article 1.9 IAL) Statement by the Bidder stating that, if the contract is awarded to him, he will provide stated performance bond in the form of a bank guarantee issued by the first-class business bank acceptable to the ZP "Rudnik i TE Gacko" A.D., Gacko in the period of delivery deadline contract plus 30 days. III.5. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - PERSONAL SITUATION (Article 23. LPP) The evidence from Article 23 of the Law on Public Procurement, not older than 3 (three) months. III.6. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - SUITABILITY TO PURSUE PROFESSIONAL ACTIVITY (Article 24. LPP) Certified copy of decision from the court registry. This solution must be included in an activity that is the subject of Tenders. III.7. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - ECONOMIC AND FINANCIAL STANDING (Article 25. LPP) - Evidence that the Bidder in the last 2 years has achieved revenue of at least 5.000.000,00 KM. - Business without loss in the last two years. III.8. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - TECHNICAL AND/OR PROFESSIONAL CAPABILITY (Article 26. LPP) The proofs referred to in Article 26 of the Law on Public Procurement. Section IV: PROCEDURE IV.1. TYPE OF PROCEDURE Open IV.2. CONTRACT AWARD CRITERIA (Article 34 LPP) The most economically favourable bid according to the following sub-criteria: 1. price Participation to 90 points

Broj 70 - Strana 62

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

2. delivery deadlines Participation to 10 points Subcriterion are detailed in the tender document. IV.3. APPLICATION OF DOMESTIC PREFERENCES (Article 20. IAL) Yes. 10%, with submitting of evidence in accordance with the Decision of Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina, "Official Gazette of Bosnia and Herzegovina", no. 29/09. IV.4. CONDITIONS FOR OBTAINING OF TENDER DOCUMENTS (Article 18. LPP) May be obtained from 05 - sep -11 until 17-oct-11. Payment for tender documents, 100,00 KM or 51 euro. Payment without the Bosnia and Herzegovina are made through Unikredit banke, A.D. Banja Luka, per instruction that can be obtained by calling the phone number +387 59 472-413; Payment within the Bosnia and Herzegovina are made to the companies or through Unikredit banke AD Banja Luka on account no 551 030 000 1096 939 in favour of ZP "Rudnik i TE" Gacko- payment for tander documents. Tender no 30/11: Crushers and four belt conveyor IV.5. LANGUAGE REQUIREMENTS (Article 8, LPP) One of the official languages in Bosnia and Herzegovina. IV.6. TIME LIMITS FOR RECEIPT OF BIDS/REQUESTS TO PARTICIPATE 17-oct-11 (date) 12 h (time) IV.7. MINIMUM TIME VALIDITY OF TENDER TO BE GUARANTEED BY THE BIDDER 90 days after tender submission deadline IV.8. DATE AND PLACE OF BID OPENING (Article 33. LPP and Article 13. IAL) Date: 17-oct-11 Place: Gacko, Gra~anica bb, Management Unit of ZP "Rudnik i TE" Gacko, A.D. Gacko. Time of bids opening: 13:00 h SECTION V: ADDITIONAL INFORMATION V.1. EXPENSES OF THE PROCEDURE OF CONTRACT ASSIGNING AND EXPENSES OF BID Incomplete and late tenders will not be taken into consideration. No costs incurred by the bidder in preparing and submitting the tender in the open procedure will be borne by the Contracting Authority and the Contracting Party reserves the right to: accept the tender fully or in part, reject any tender, repeat or cancel the procedure or reject all tenders prior to entering into the contract without any obligation towards bidders or obligation to explain any reasons for taking such decision. Procedure of contract assignment can be cancelled only in justified cases defined in Article 12 LPP, and ZP "Rudnik i TE", A.D. Gacko shall not bear any consequences in the open procedure. V.2. OTHER All necessary information related to public Tender can be found on working days between 8 and 14 o'clock on telephone: Technical issues: +387 59 472 860 - Bojo Vukovi} Commercial issues: +387 59 472 413 - Milivoje Krtolica General issues: +387 59 471 283 - Dragan Dra{kovi} This notice is published in the "Official Gazette of Bosnia and Herzegovina". (1-11-12404-11)

11 - JANAB
CESTE DD MOSTAR

OBAVIJEST
O NABAVI ROBE Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: Ceste d.d. Mostar Kontakt osoba: Mirjana Dragoje, (036) 397-318, e-mail:ceste.mirjana@tel.net.ba Adresa: Ante Star~evi}a bb Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.5.a javno poduze}e I.5.b na entitetskoj razini. Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Nabavka i transport soli do puktova za zimsko odr`avanje magistralnih cesta na teritoriji Federacije BiH za zimu 2011/12 godine ref. CESTE d.d./01-1/11 TS II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka i transport 2.200 tona NaCl II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA Prema specifikaciji danoj u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Punktovi za zimsko odr`avanje magistralnih cesta na teritoriji Federacije BiH, prema prilo`enoj specifikaciji II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lanak 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Tri mjeseca (od 1. 11. 2011. do 31. 1. 2012.) Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 5.000,00 KM III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Vrijeme va`enja 60 dana ra~unaju}i od roka za podno{enje ponuda III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 10% od vrijednosti robe III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) Ne III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) Da nema smetnji u smislu odredbe ~lana 23. ZJN. III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) Da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke i da ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije. III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) a) da imaju pristup ili da posjeduju likvidna sredstva i/ili kreditne olak{ice u vrijednosti od najmanje 80.000,00 KM, ne uzimaju}i u obzir druge ugovorene obveze; b) da je najmanja prosje~na godi{nja vrijednost koju je ponuditelj, bilo samostalni ili zajedni~ko poduzetni{tvo, ostvario na isporuci roba u visini od 1.000.000,00 KM, obra~unato na osnovu ukupno ovjerenih faktura za ugovore koji su u toku ili su okon~ani u posljednje tri (3) godine, ili od datuma registracije ako je ponuditelj registriran prije manje od tri godine. Udio predmeta nabavke (sol za ceste NaCl) u ukupnoj

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 63

godi{njoj realizaciji ponuditelja, treba biti minimalno 50% od ukupne realizacije svih roba (min. 500.000,00). III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) a) da imaju uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje tri ugovora na isporuci soli za posipanje cesta u posljednje tri godine, od kojih su najmanje dva najmanje vrijednosti predmetnog ugovora (ponude). Uspje{nost se dokazuje potvrdom prethodnih naru~itelja o uspje{no obavljenoj nabavci i isporuci; b) da su u mogu}nosti da ponude kvalificirana lica odgovorna za realizaciju Ugovora (rukovodioca Ugovora ili koordinatora u slu~aju zajedni~kog poduzetni{tva) sa najmanje tri godine iskustva na sli~nim poslovima; c) da ima skladi{te ili da ima osiguran najam za uskladi{tenje minimalno 50% od ukupne koli~ine soli; d) da su prilo`ili potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta iz tehni~kih odredbi tenderske dokumentacije Ukoliko ponuditelj ne zadovolji kvalifikacione uvjete navedene u to~ki (a) do (d), takva ponuda je neprihvatljiva, i ne}e se uzeti u dalje razmatranje. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) Da IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) Po~ev{i od 5. 9. 2011. godine uz potvrdu o uplati 100,00 KM Broj ra~una: 3381002200432121 UniCredit Bank d.d Svrha doznake: otkup TD Nabavka soli Primalac: CESTE d.d. Mostar Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) Jedan od slu`benih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 10. 2011. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 60 dana ra~unaju}i od isteka roka za podno{enje ponuda IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 4. 10. 2011. godinu u 12,15 sati na adresi pod I.1. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ zadr`ava pravo da eventualnu nabavku dodatnih koli~ina soli provede u skladu sa ~lanom 11. ZJN. (1-11-12413-11)

12 - JANAB
JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC [UMSKO GAZDINSTVO "PRIJEDOR" PRIJEDOR

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 01-3052-2011 USLUGE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Vujanovi} @eqko, dipl. ecc. Adresa: Vo`da Kara|or|a 4/II (zgrada "Jahorina osigurawa") Po{tanski broj: 79101 Grad: Prijedor Identifikacioni broj: 4400632340004 Telefon: 052/242-911, 052/243-121

Faks: 052/243-122 E-mail: prijedor@sumers.org Internet adresa: www.srsume.org I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Proizvodno-finansijski plan za 2011. godinu II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA LOT 1 Zakupnina poslovnih prostorija II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Sadr`ana u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA LOT 1 Prijedor II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne, ponude se mogu dostavqati za jedan lot. II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Zapo~iwe dodjelom ugovora i zavr{ava 12 mjeseci Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) - naziv i ta~na adresa ponu|a~a - JIB - Poreska uprava RS ili IB - Uprava za indirektno oporezivawe BiH (ovjerene fotokopije ne starije od 90 dana) - rje{ewe o upisu u sudski registar sa prilozima (ovjerene fotokopije ne starije od 90 dana) - specifikaciju prema tenderskoj dokumentaciji sa fiksnim jedini~nim i ukupnim cijenama izra`enim u KM (bez PDV-a) Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 5. 9 .2011. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM + PDV IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Slu`beni jezici BiH

Broj 70 - Strana 64

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – -

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 3. 10. 2011. godine do 14,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 1 mjesec ili 30 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 10. 2011. godine LOT 1 u 12,00 ~asova Vo`da Kara|or|a 4/II, Prijedor - Zgrada Jahorina osigurawa Dio V: DODATNE INFORMACIJE Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetawem mogu se dobiti u vremenu od 7,00 - 15,00 ~asova, kao pod I.1. Ponude sa dokumentacijom dostaviti u uredno zatvorenoj i zape~a}enoj koverti sa punim nazivom ponu|a~a i adresom, kao i sa naznakom: "Ponuda za licitaciju broj 01-3052/11 sa naznakom za koji LOT - Ne otvaraj". (1-12-12142-11)

12 - JANAB
MINISTARSTVO SIGURNOSTI/BEZBJEDNOSTI BiH GRANI^NA POLICIJA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Bosna i Hercegovina Ministarstvo sigurnosti Grani~na policija Kontakt osoba: Dejan Viloti}, Alajbegovi} Elvir Adresa: Reufa Muhi}a 2-A Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo-Ilid`a Identifikacioni broj: 4200416170006 Telefon: 033/755-239; 033/755-221 Fax: 033/755-236 E-mail: dejan.vilotic@granpol.gov.ba elvir.alajbegovic@granpol.gov.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Otvoreni postupak za dostavljanje ponude za pru`anje usluga "Internet Servis Providera" II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Pru`anje usluga "Internet Servis Providera" za pristup internetu sa sljede}im zahtjevima:

Neograni~en pristup sa stalnom konekcijom 24-konekcijom ka Internetu za 500 korisnika (bez tarifiranja ostvarenog saobra}aja); - Garantovana simetri~na brzina pristupa internetu od minimalno 10 Mbs bez ograni~enja saobra}aja u oba pravca (upload i download), mogu}nost pro{irenja bez dijeljenja veze sa ostalim korisnicima koju treba dostaviti ‘i~anim putem (optika ili bakar); - Razli~iti mediji za primarnu i backup konekciju sa automaskim prelaskom na backup konekciju, backup konekciju potrebno dostaviti be`i~no ili ‘i~anim putem; - Minimalno 32 javne IP adrese registrovane kod RIPE na ime korisnika; - Broj korisnika (mail) 500 korisnika sa mogu}no{}u dodavanja novih korisnika (web interfejs); - Webmail, antivirusna i antispam za{tita, e-mail backup; - ISP mora biti multihome provajder (dostaviti dokaz); - Obuka administratora Grani~ne policije BiH (minimalno 5) i uputstva za administratore; - Odr`avanje i podr{ka; - Testni period, besplatan, minimalno 15 dana; - Mogu}nost ograni~avanja pristupa internetu po korisniku, kreiranje grupe korisnika, pra}enje po IP adresi i po korisniku kao i kreiranje izvje{taja. - Migracija postoje}eg sistema na novog Internet Servis Providera II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Procijenjena vrijednost ugovora je 45.000 KM na godi{njem nivou. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Mjesto vr{enja usluge je zgrada Glavnog ureda Grani~ne policije BiH na adresi Reufa Muhi}a 2-A Sarajevo-Ilid`a. II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Usluge "Internet Servis Providera" }e se vr{iti od 1. 1. 2012. do 31. 12. 2014. god. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne tra`i se garancija za ponudu. III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne tra`i se garancija III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Za dokazivanje ispunjavanja uslova za u~e{}e dostaviti ovjerenu kopiju sljede}ih dokumenata, ne starijih od tri mjeseca: 1. uvjerenje od nadle`nog suda - organa da ponu|a~/ kandidat nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 2. uvjerenje nadle`nog suda-organa da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju, odnosno za samostalne djelatnosti uvjerenje nadle`nog organa uprave da nije izdato rje{enje o zabrani rada 3. a) potvrdu nadle`ne poreske uprave da ponu|a~ nema neizmirenih obaveza po osnovu dospjelih poreza, b) potvrdu da nema neizmirenih indirektnih poreza 4. potvrdu nadle`nog organa da ponu|a~ nema neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje 5. potvrdu nadle`nog organa da ponu|a~ nema neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa PIO/MIO. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dobavlja~i trebaju uz ponudu dostaviti sljede}u dokumentaciju: 1. ovjerenu kopiju identifikacijskog broja,

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 65

2. ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra, odnosno rje{enja o obavljanju djelatnosti. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Potvrda o solventnosti izdata od mati~ne poslovne banke III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Za dokazivanje ispunjavanja uslova iz ta~ke III 8. dostaviti 1. dobavlja~ treba da ima ugovor o zakupu internet vodova (ISP mora biti multihome provider) 2. dobavlja~ treba da ima mogu}nost da pru`a tehni~ku podr{ku 24h tokom cijele godine, 3. da je u protekle 2 (dvije) godine imao najmanje 3 (tri) realizovana ugovora za pru`anje usluga "Internet Servis Providera" Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) U skladu sa zakonom IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama GP BiH Sarajevo-Ilid`a, Reufa Muhi}a 2-A, soba broj 122, radnim danom u vremenu od 10,00 do 15,00 sati. Nepovratna naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM, uplatu izvr{iti na ra~un JRT Trezor BiH-Depozitni ra~un, broj ra~una: 1610000010751006, vrsta prihoda 722153, bud`etska organizacija 0703999. Svrha uplate: "Tenderska dokumentacija GP BiH za pru`anje usluga Internet Servis Providera". Krajnji rok za preuzimanje dokumentacije je sedam dana prije isteka roka za predaju dokumentacije. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude moraju biti napisane na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Krajnji rok za prijem ponuda je 6. 10. 2011. god, do 11,00 sati, bez obzira na na~in dostave (li~no ili po{tom preporu~eno). IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Javno otvaranje ponude obavit }e se dana 6. 10. 2011. god u 13,00 sati u prostorijama glavnog sjedi{ta GP BiH, Sarajevo-Ilid`a, Reufa Muhi}a 2-A, sala za sastanke. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi zainteresovani. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za pru`anje usluge Internet Servis Providera, ne otvaraj do 6. 10. 2011. u 13 sati" na adresu: Grani~na policija BIH, Reufa Muhi}a 2-A , 71 212 Ilid`a. Ponude se dostavljaju po{tom preporu~eno ili li~no na protokol. (1-12-12193-11)

12 - JANAB
MINISTARSTVO SIGURNOSTI/BEZBJEDNOSTI BiH GRANI^NA POLICIJA BiH SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Ministarstvo sigurnosti BiH, Grani~na policija Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Dejan Viloti}; Elvir Alajbegovi} Adresa: Reufa Muhi}a 2-A Po{tanski broj: 71210 Grad: Ilid`a-Sarajevo Identifikacioni broj: 4200416170006 Telefon: 033/755-221; 033/755-239 Fax: 033/755-236 E-mail: dejan.viloti}@granpol.gov.ba elvir.alajbegovic@granpol.gov.ba Internet adresa: www.granpol.gov.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Reufa Muhi}a 2-A Sarajevo-Ilid`a I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Reufa Muhi}a 2-A Sarajevo-Ilid`a I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da Okvirni sporazum se zaklju~ije na period od 1. 1. 2012-31.12.2013. godine. II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Otvoreni postupak za pru`anje usluge pranja i vulkanizerske usluge za motorna vozila Grani~ne policije BiH ba lokaciji Sarajevo. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Pru`anje usluga vanjskog i unutarnjeg pranja i vulkanizerskih usluga za potrebe Grani~ne policije BiH na lokaciji Sarajevo. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Ukupne koli~ine su date u tenderskoj dokumentaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Lokacija pru`aoca usluge, ne dalja od 5 km od sjedi{ta Grani~ne policije BiH (adresa: Reufa Muhi}a 2-A Ilid`a-Sarajevo) II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Okvirni sporazum se zaklju~uje na period od 01. 01. 2012 - 31. 12. 2013. godine.

Broj 70 - Strana 66

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne tra`i se garancija za ponudu. III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne tra`i se garancija za izvr{enje ugovora. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Za dokazivanje ispunjavanja uslova za u~e{}e dostaviti ovjerenu kopiju sljede}ih dokumenata, ne starijih od tri mjeseca: 1. uvjerenje od nadle`nog suda- organa da ponu|a~/ kandidat nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 2. uvjerenje nadle`nog suda-organa da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju, odnosno za samostalne djelatnosti uvjerenje nadle`nog organa uprave da nije izdato rje{enje o zabrani rada 3. a) potvrdu nadle`ne poreske uprave da ponu|a~ nema neizmirenih obaveza po osnovu dospjelih poreza, b) potvrdu da nema neizmirenih indirektnih poreza 4. potvrdu nadle`nog organa da ponu|a~ nema neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje 5. potvrdu nadle`nog organa da ponu|a~ nema neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa PIO/MIO. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Za dokazivanje ispunjavanja uslova sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti dostaviti: 1. ovjerenu kopiju identifikacijskog broja 2. ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra, odnosno rje{enja o obavljanju djelatnosti. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Dati u tenderskoj dokumentaciji. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dati u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Ekonomski najpovoljnija ponuda po osnovu sljede}ih kriterija: 1. Ponu|ena cijena u~e{}e 95% 2. Operativna pogodnost u~e{}e 5% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da. IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama Grani~ne policije BiH Sarajevo, ul. Reufa Muhi}a 2-A ,soba broj 122, u vremenu od 10,00 do 15,00 sati. Nepovratna naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10 KM, uplatu izvr{iti na ra~un JRT Trezor BiH-Depozitni ra~un, broj ra~una: 1610000010751006, vrsta prihoda 722153, bud`etska organizacija 0703999 SVRHA UPLATE : TENDERSKA DOKUMENTACIJA GP BIH - USLUGE PRANJA I VULKANIZIRANJA. Krajnji rok za preuzimanje dokumentacije je sedam dana prije isteka roka za predaju dokumentacije. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude moraju biti napisane na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Krajnji rok za prijem ponuda je 4. 10. 2011. godine, do 11,00 sati, bez obzira na na~in dostave (li~no ili po{tom preporu~eno).

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Javno otvaranje ponude obavit }e se 4. 10. 2011. godine u 13 sati u prostorijama glavnog sjedi{ta GP BiH, Sarajevo-Ilid`a, ulica Reufa Muhi}a 2-A, sala za sastanke. Otvaranju ponuda mogu pristustvovati svi zainteresovani. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za usluge pranja i vulkaniziranja, ne otvaraj do 04.10.2011. godine u 13,00 sati", na adresu: Grani~na policija BIH, ul. Reufa Muhi}a 2-A , 71 210 Ilid`a. Ponude se dostavljaju po{tom preporu~eno ili li~no na protokol. Ugovorni organ zadr`ava pravo da okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. (1-12-12194-11)

12 - JANAB
MINISTARSTVO SIGURNOSTI/BEZBJEDNOSTI BiH GRANI^NA POLICIJA BiH SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Bosna i Hercegovina, Ministarstvo sigurnosti Grani~na policija Kontakt osoba: Alajbegovi} Elvir, Dejan Viloti} Adresa: Reufa Muhi}a 2-A Po{tanski broj: 71210 Grad: Sarajevo - Ilid`a Identifikacioni broj: 4200416170006 Telefon: 033/755-221, 033/755-239 Fax: 033/755-236 E-mail: dejan.vilotic@granpol.gov.ba elvir.alajbegovic@granpol.gov.ba Internet adresa: www.granpol.gov.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA Isporuka tonera i ketri|a II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Otvoreni postupak za pru`anje usluga servisa i popravke motornih vozila GP BiH na lokaciji Zvornik i Banja Luka. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Redovan servis i popravka motornih vozila obuhvata: motorno ulje sa zamjenom, filter ulja sa zamjenom, filter zraka sa zamjenom, filter goriva sa zamjenom, filter polena sa zamjenom, kontrola svih teku}ina i ulje za ko~nice sa zamjenom, veliki servis ({paneri, remenje, vodena pumpa i dr.), disk plo~ice prednje sa zamjenom,

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 67

disk plo~ice zadnje sa zamjenom, diskovi prednji sa zamjenom, diskovi zadnji sa zamjenom, set kva~ila sa zamjenom, mjenja~ sa zamjenom, kugle gornja sa zamjenom, kugle donja sa zamjenom, krajnice sa zamjenom, spona volana sa zamjenom, amortizeri prednji L-D sa zamjenom, amortizeri zadnji L-D sa zamjenom, le`aj to~ka zadnji L-D sa zamjenom, le`aj to~ka prednji L-D sa zamjenom, kineti~ki zglob L-D sa zamjenom na lokacijama: LOT 1 Lokacija Zvornik za vozila (13 vozila): Nissan-X-Tail XE, VW Transporter V (3 .kom), Nissan Pathfinder, Mitsubishi Paero, Golf IV, [koda Fabia, Lada Niva (2 kom), VW Transporter IV (3 kom.) LOT 2 Lokacija Banja Luka za vozila, (5 vozila): VW Transporter IV (2. kom.), [koda Fabia, Lada Niva, Fiat Dooblo Cargo II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Ukupne koli~ine su date u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Prema lokacijama navedenim u ta~ki II.4. II.7. PODJELA NA LOTOVE Da II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Okvirni sporazum se zaklju~uje na period trajanja do 1. 1. 2012. godine do 31. 12 .2012. godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne tra`i se garancija za ponudu III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Za izvr{enje ugovora izabrani ponu|a~ du`an je obezbijediti neopozivu bankarsku garanciju u iznosu od 10% od procijenjene vrijednosti okvirnog sporazuma sa rokom dospije}a prema periodu trajanja okvirnog sporazuma plus 30 dana. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Za dokazivanje ispunjavanja uslova za u~e{}e dostaviti ovjerenu kopiju sljede}ih dokumenata, ne starijih od tri mjeseca: 1. uvjerenje od nadle`nog suda-organa da ponu|a~/ kandidat nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 2. uvjerenje nadle`nog suda-organa da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju, odnosno za samostalne djelatnosti uvjerenje nadle`nog organa uprave da nije izdato rje{enje o zabrani rada 3. a) potvrdu nadle`ne poreske uprave da ponu|a~ nema neizmirenih obaveza po osnovu dospjelih poreza b) potvrdu da nema neizmirenih indirektnih poreza 4. potvrdu nadle`nog organa da ponu|a~ nema neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje 5. potvrdu nadle`nog organa da ponu|a~ nema neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa PIO/MIO III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Za dokazivanje ispunjavanja uslova sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti dostaviti: 1. ovjerenu kopiju identifikacijskog broja 2. ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra, odnosno rje{enja o obavljanju djelatnosti III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Dostaviti potvrdu o solventnosti izdatu od mati~ne poslovne banke. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Za dokazivanje uslova iz ta~ke III 7. dostaviti: 1. Dokaz da dobavlja~ ima u radnom odnosu minimalno 3 osobe (potvrda izdana od strane Fonda PIO/MIO)

2. dobavlja~ima je dozvoljeno podugovoranje. Detaljnije informacije o uslovima podugovaranja date su u tenderskoj dokumentaciji. 3. dokaz da dobavlja~ (podugovara~) ima anga`iranog najmanje 1 (jednog) automehani~ara, na lokaciji za koju podnosi ponudu (potvrda izdana od strane fonda PIO/MIO 4. zainteresirani dobavlja~i moraju imati mogu}nost servisiranja svih vozila navedenim lokacijama Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda po osnovu sljede}ih kriterija: - ponu|ena cijena u~e{}e 90% - operativna pogodnost u~e{}e 10% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) U skladu sa zakonom IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama GP BiH Sarajevo-llid`a, Reufa Muhi}a 2-A, soba 122, radnim danom u vremenu od 10,00 do 15,00 sati. Nepovratna naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM, uplatu izvr{iti na transakcijski ra~un Ministarstva finansija i Trezora BiH kod Centralne banke broj: 0000030000000145, poziv na broj 37111 SVRHA UPLATE: TENDERSKA DOKUMENTACIJA GP BiH -PRU@ANJE USLUGA SERVISA MOTORNIH VOZILA GP BiH IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude moraju biti napisane na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Krajnji rok za prijem ponuda je 5. 10. 2011. do 11,00 sati, bez obzira na na~in dostave (li~no ili po{tom preporu~eno). IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Javno otvaranje ponuda obavit }e se dana 5. 10. 2011. godine sa po~etkom u 13,00 sati, u prostorijama glavnog sjedi{ta GP BiH, Sarajevo - Ilid`a, Reufa Muhi}a 2-A, sala za sastanke. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi zainteresovani Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za usluge servisiranja motornih vozila GP BiH, LOT.. ne otvaraj do 5. 10. 2011. godine do 13,00 ~asova na adresu: GP BiH, Reufa Muhi}a 2A, Sarajevo-llid`a. Ponude se dostavljaju po{tom preporu~eno ili li~no na protokol. Ugovorni organ zadr`ava pravo da okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. (1-12-12195-11)

12 - JANAB
OP]INA NOVO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 02-14-1697/11 USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op}ina Novo Sarajevo Kontakt osoba: Sead Abdurahman Kalabi} i Ivan Grabovac Adresa: Zmaja od Bosne 55 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Telefon/fax: 033/492-185/492-377/492-381

Broj 70 - Strana 68

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

E-mail: novosarajevo@novosarajevo.ba Internet adresa: www.novosarajevo.ba//link javne nabavke I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Op}ina Novo Sarajevo, Slu`ba za oblast privrede i finansija, soba 315/III, Zmaja od Bosne 55 Kontakt osoba: Sead Abdurahman Kalabi} i Ivan Grabovac Telefon/faks: 033/491-285/492-377/492-381 E-mail: novosarajevo@novosarajevo.ba Http://www.novosarajevo.ba//link javne nabavke I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Op}ina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55 (PROTOKOL) I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Zaklju~ak o pokretanju javne nabavke broj 02-14-1697/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Sukcesivne usluge objavljivanja oglasa (konkursa), ~estitki i osmrtnica LOT 1 Objavljivanje oglasa (konkursa), ~estitki i osmrtnica za prosje~an tira` do 50.000 primjeraka LOT 2 Objavljivanje oglasa (konkursa), ~estitki i osmrtnica za prosje~an tira` preko 50.000 primjeraka II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Data u tenderskoj dokumentaciji za LOT 1 i LOT 2 II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Dnevni list odabranog dobavlja~a. II.7. PODJELA NA LOTOVE Da II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Ugovor se sklapa na period do 3 (tri) godine, odnosno od 1. 1. 2012. do 31. 12. 2014. godine. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Nema III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dato u tenderskoj dokumentaciji za LOT 1 i LOT 2 III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dato u tenderskoj dokumentaciji za LOT 1 i LOT 2

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Dato u tenderskoj dokumentaciji za LOT 1 i LOT 2 III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dato u tenderskoj dokumentaciji za LOT 1 i LOT 2 Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Slu`bi za privredu i finansije u sobi 315/III. do 30. 9. 2011. godine u vremenu od 09,00 do 15,00 sati uz prilo`eni dokaz o uplati naknade za preuzimanje iste koja iznosi 50,00 KM i upu}uje se na transakcijski ra~un Op}ine Novo Sarajevo broj 3380002210023628 koji se vodi kod UniCredit Bank Sarajevo ili na blagajni Op}ine Novo Sarajevo soba 308/III. Kod uplate na transakcijski ra~un potrebno je upisati u koloni za {ifru Op}ine 079, a za vrstu prihoda 722439. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude se podnose na jednom od zvani~nih jezika u BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Rok za prijem ponuda je 3. 10. 2011. godine do 12,00 sati Sve ponude koje prispiju nakon navedenog termina (bilo po{tom ili kurirom) bit }e vra}ene ponu|a~ima neotvorene i ne}e se razmatrati. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 (devedeset) dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Ponude }e se otvarati 3. 10. 2011. godine u Sali vjen~anja u 13,15 sati. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude predati li~no na protokol Op}ine Novo Sarajevo ili dostaviti putem po{te u zape~a}enoj koverti, koja mora biti propisno zatvorena. Na prednjoj strani koverte navesti: "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK" - broj i naziv pozicije (kako slijedi u opisu predmeta I...) za koji se dostavlja ponuda - "NE OTVARAJ". Na pole|ini koverte navesti punu adresu, naziv, kontakt telefon/faks i kontakt osobu ponu|a~a. Sve stranice ponude (sa dodacima-prilozima) treba da budu numerisane i uvezane. Op}ina Novo Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a. Sve dodatne informacije i poja{njenja oko prijave na otvoreni postupak za dostavljanje ponuda, mogu se dobiti kao pod I.1. (1-12-12200-11)

12 - JANAB
OP]INA NOVO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 02-14-1698/11 USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op}ina Novo Sarajevo Kontakt osoba: Sead Abdurahman Kalabi} i Ivan Grabovac Adresa: Zmaja od Bosne 55 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Telefon/fax: 033/492-185 i 492-377/492-381 E-mail: novosarajevo@novosarajevo.ba Internet adresa: www.novosarajevo.ba/link javne nabavke

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 69

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Organizacija: Op}ina Novo Sarajevo, Slu`ba za oblast privrede i finansija, soba 315/III Kontakt osoba: Sead Abdurahman Kalabi} i Ivan Grabovac Adresa: Zmaja od Bosne 55 Telefon/fax: 033/492-185 i 492-377/492-381 E-mail: novosarajevo@novosarajevo.ba Internet adresa: www.novosarajevo.ba/link javne nabavke I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Op}ina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55 (Protokol) I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Zaklju~ak o pokretanju javne nabavke broj: 02-14-1698/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Sukcesivne usluge autoprevoza 1. Prigradskim autobusima za kra}e relacije kapaciteta 30 i 50 sjedi{ta 2. Turisti~ki autobusi za me|ugradske i me|unarodne vo`nje kapaciteta 30,50 i 74 sjedi{ta navedenih u Aneksu 3 T.D. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Data u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Op}ina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55, 71000 Sarajevo, Kkanton Sarajevo, destinacije na teritoriji BiH i inostranstvo II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Ugovor se sklapa na period do 3 (tri) godine, odnosno od 1. 1. 2011.- 31. 12. 2014. godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Nema III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Dato u tenderskoj dokumentaciji

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Slu`bi za privredu i finansije u sobi 315/III do 30. 9. 2011. godine u vremenu od 9,00 do 15,00 sati uz prilo`eni dokaz o uplati naknade, za preuzimanje iste koja iznosi 50,00 KM i upa}uje se na transakcijski ra~un Op}ine Novo Sarajevo broj: 3380002210023628 koji se vodi kod UniCredit Bank Sarajevo ili na blagajni Op}ine Novo Sarajevo soba 308/III. Kod uplate na transakcijski ra~un potrebno je upisati u koloni za {ifru Op}ine 079, a za vrstu prihoda 722439. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude se podnose na jednom od zvani~nih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Rok za prijem ponuda je 3. 10. 2011. godine do 12,00 sati. Sve ponude koje prispiju nakon navedenog termina (bilo po{tom ili kurirom) bi}e vra}ene ponu|a~ima neotvorene i ne}e se razmatrati. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 (devedeset) dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Ponude }e se otvarati 3. 10. 2011. godine u Sali vjen~anja u 12,45 sati. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude predati li~no na protokol Op}ine Novo Sarajevo ili dostaviti putem po{te u zape~a}enoj koverti koja mora biti propisno zatvorena. Na prednjoj strani koverte navesti: "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK" - broj i naziv pozicije (kako slijedi u opisu predmeta...) za koji se dostavlja ponuda - "NE OTVARAJ". Na pole|ini koverte navesti punu adresu, naziv, kontakt telefon/faks i kontakt osobu ponu|a~a. Sve stranice ponude (sa dodacima-prilozima) treba da budu numerisane i uvezane. Op}ina Novo Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a. Sve dodatne informacije i poja{njenja oko prijave na otvoreni postupak za dostavljanje ponuda, mogu se dobiti kao pod I.1. (1-12-12201-11)

12 - JANAB
OP]INA NOVO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 02-14-1699/11 USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op}ina Novo Sarajevo Kontakt osoba: Sead Abdurahman Kalabi} i Ivan Grabovac Adresa: Zmaja od Bosne 55 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Telefon/fax: 033/492-185 i 492-377/492-381 E-mail: novosarajevo@novosarajevo.ba Internet adresa: www.novosarajevo.ba/link javne nabavke

Broj 70 - Strana 70

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Organizacija: Op}ina Novo Sarajevo, Slu`ba za oblast privrede i finansija, soba 315/III Kontakt osoba: Sead Abdurahman Kalabi} i Ivan Grabovac Adresa: Zmaja od Bosne 55 Telefon/fax: 033/492-185 i 492-377/492-381 E-mail: novosarajevo@novosarajevo.ba Internet adresa: www.novosarajevo.ba/link javne nabavke I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Op}ina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55 (Protokol) I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Zaklju~ak o pokretanje javne nabavke broj: 02-14-169911 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Sukcesivne usluge uvezivanje knjiga u T.P. A-4, A-3, A-2, uvezivanje materijala za sjednice op}inskog vije}a u M.P. A-4, [tampanje bro{ura i publikacija u digitalnoj tehnici A-4 i A-5 T.P., [tampanje diploma i zahvalnica A-4 [tampanje plakata B-1, B-2, A-3, A-4, [tampanje vizit karata i akreditacija sa plasificiranjem i druge potrebne usluge {tampanja i uvezivanja materijala navedenih u ANEKSU: 3 TD. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Data u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Op}ina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55, 71000 Sarajevo, fco prostorije ugovornog organa II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Ugovor se sklapa na period do 3 (tri) godine, odnosno od 1. 1. 2012. - 31. 12. 2014. godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Nema III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dato u tenderskoj dokumentaciji

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Dato u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Slu`bi za privredu i finansije u sobi 315/III do 30. 9. 2011. godine u vremenu od 9,00 do 15,00 sati uz prilo`eni dokaz o uplati naknade, za preuzimanje iste koja iznosi 50,00 KM i upa}uje se na transakcijski ra~un Op}ine Novo Sarajevo broj: 3380002210023628 koji se vodi kod UniCredit Bank Sarajevo ili na blagajni Op}ine Novo Sarajevo soba 308/III. Kod uplate na transakcijski ra~un potrebno je upisati u koloni za {ifru Op}ine 079, a za vrstu prihoda 722439. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude se podnose na jednom od zvani~nih jezika BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Rok za prijem ponuda je 3. 10. 2011. godine do 12,00 sati. Sve ponude koje prispiju nakon navedenog termina (bilo po{tom ili kurirom) bi}e vra}ene ponu|a~ima neotvorene i ne}e se razmatrati. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 (devedeset) dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Ponude }e se otvarati 3. 10. 2011. godine u Sali vjen~anja u 13,00 sati. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude predati li~no na protokol Op}ine Novo Sarajevo ili dostaviti putem po{te u zape~a}enoj kovertu koja mora biti propisno zatvorena. Na prednjoj strani koverte navesti: "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK" - broj i naziv pozicije (kako slijedi u opisu predmeta...) za koji se dostavlja ponuda - "NE OTVARAJ". Na pole|ini koverte navesti punu adresu, naziv, kontakt telefon/faks i kontakt osobu ponu|a~a. Sve stranice ponude (sa dodacima-prilozima) treba da budu numerisane i uvezane. Op}ina Novo Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a. Sve dodatne informacije i poja{njenja oko prijave na postupak za dostavljanje ponuda, mogu se dobiti kao pod I.1. (1-12-12202-11)

12 - JANAB
OP]INA SANSKI MOST

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op}ina Sanski Most Kontakt osoba: Dizdarevi} Sabina Adresa: Banjalu~ka 3 Po{tanski broj: 79260 Grad: Sanski Most

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 71

Identifikacioni broj: 4263235840001 Telefon: 037/686-044 Fax: 037/686-010 E-mail: info@sanskimost.gov.ba Internet adresa: www.sanskimost.gov.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Bud`et Op}ine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Izbor najpovoljnije banke za dugoro~no kreditno zadu`enje Op}ine Sanski Most uz sljede}e uslove: - visina kreditnog zadu`enja 1.700.000,00 KM (milionisedamstohiljada KM), - grejs-period 12 (dvanaest) mjeseci, - kamata fiksna, - rok otplate kredita 10 (deset) godina, - na~in otplate u konvertibilnim markama i jednakim mjese~nim anuitetima, - garancija za odobreni kredit samo mjenice, bez hipoteke ili drugog na~ina obezbje|enja. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 1.700.000,00 KM (milionsedamstohiljada KM) II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Op}ina Sanski Most, Banjalu~ka 3, 79260 Sanski Most II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Zapo~inje 2012. god. i zavr{ava 2023. god. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 30. 9. 2011. godine Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 50,00 KM IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Jedan od slu`benih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 14. 10. 2011. godine do 14,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 14. 10. 2011. godine u 14,30 sati Op}ina Sanski Most Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Podloga za izradu pisanih ponuda je tenderska dokumentacija koja se mo`e obezbijediti kod ugovornog organa svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati do roka utvr|enog u ovoj obavijesti. Obrasce izjava ponu|a~i dobivaju od ugovornog organa uz tendersku dokumentaciju. Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije podnosi se li~no ili putem faksa 037/686-010 uz dokaz o uplati iznosa od 50,00 KM na ‘irora~un broj 3385402200037887, {ifra op}ine-076, vrsta prihoda 722439. Ponude se dostavljaju po{tom u zape~e}enoj koverti ili na protokol ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u obavijesti. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi predstavnici na osnovu punomo}i. O rezultatima javnog nadmetanja, svi ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni. Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati (u potpunosti ili djelimi~no) ponude ili odbije sve ponude prije njihovog prihvatanja.

INFORMATION ABOUT PUBLIC PROCUREMENT
Works: Yes Section I: The Contracting Authority I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORlTY Organization: MUNICIPALITY SANSKI MOST Contact person: SABINA DIZDAREVI] Address: BANJALU^KA 3 Postal code: 79 260 SANSKI MOST City: SANSKI MOST ID number: 4263235840001 Phone: 00387 37 686 044 Fax: 00387 37 686 010 E-mail: info@sanskimost.gov.ba Web set: www.sanskimost.gov.ba II.1. TYPE OF THE CONTRACT Services

Broj 70 - Strana 72

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

II.4. DESCRIPTION OF THE CONTRACT SUBJECT Selecting the best bank for long-term debt of the Municipality of Sanski Most to the following conditions: - amount of indebtedness - 1.700.000,00 KM (one million and seven hundred thousand KM) - grace period - 12 (twelve) months - interest - fixed - repaymentof loan-10 (ten) years - method of repayment - the official Bosnian currency (KM) and equal monthly installments - guarantees for the granted loans - Bills only, without a mortgage or other ways of providing II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF THE CONTRACT 1.700.000,00 KM (one million and seven hunred thousand KM) IV.1. TYPE OF PROCEDURE Open procedure IV.4. CONDITIONS FOR TAKING OVER OF TENDER DOCUMENTS (Article 18 of the Law on Public Procurement of BiH) Can be fufilled by: 30th September 2011, by 14:00 the latest Fee payable for tender documents, if charged: Yes, 50,00 KM IV.6. TIME LIMIT FOR SUBMISSION OF THE BIDS/REQUESTS TO PARTICIPATE 14th October 2011 by 14:00 the latest IV.8. DATE AND PLACE OF TENDER OPENING Date: 14th October 2011 at 14:30 Place: Municipality Sanski Most, Banjalu~ka 3, Sanski Most (1-12-12232-11)

12 - JANAB
KJP "SARAJEVO-[UME" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 0103-2174-10/11 USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: KJP "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Aljovi} Sulejman, dipl. ecc. Adresa: Mar{ala Tita 7/II Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200630090001 PDV identifikacioni broj: 200630090001 Telefon: 033/219-172, lok. 124 Fax: 033/219-172 E-mail: ssume@bh.net.ba Internet adresa: www.sarajevo-sume.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da, na period od dana zaklju~enja do 31. 12. 2011. godine.

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Otvoreni postupak sa mogu}no{}u zaklju~enja okvirnog sporazuma za potrebe KJP "Sarajevo-{ume" u 2011 godini za usluge odr`avanja i servisiranja motornih vozila i to: LOT 1 Usluge odr`avanja i servisiranja vozila Nisan Terano LOT 2 Usluge odr`avanja i servisiranja vozila Mitcubishi LOT 3 Usluge odr`avanja i servisiranja vozila Opel Campo LOT 4 Usluge odr`avanja i servisiranja Audi A6 LOT 5 Usluge odr`avanja i servisiranja vozila minibus ISUZU CITIBUS II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Usluge odr`avanja i servisiranja motornih vozila i to: LOT 1 Usluge odr`avanja i servisiranja vozila Nisan Terano LOT 2 Usluge odr`avanja i servisiranja vozila Mitcubishi LOT 3 Usluge odr`avanja i servisiranja vozila Opel Campo LOT 4 Usluge odr`avanja i servisiranja Audi A6 LOT 5 Usluge odr`avanja i servisiranja vozila minibus ISUZU CITIBUS II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Okvirni sporazum }e se zaklju~iti sa najpovoljnijim dobavlja~em za period od dana zaklju~enja do 31. 12. 2011. godine i ukupan iznos svih dodjeljenih ugovora za navedeni period po slijede}im lotovima ne}e pre}i iznos i to: za LOT 1. ne}e pre}i iznos 10.000,00 KM bez PDV-a za LOT 2. ne}e pre}i iznos 4.000,00 KM bez PDV-a za LOT 3. ne}e pre}i iznos 4.000,00 KM bez PDV-a za LOT 4. ne}e pre}i iznos 4.000,00 KM bez PDV-a za LOT 5. ne}e pre}i iznos 6.000,00 KM bez PDV-a II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA U ovla{tenim servisima izabranih dobavlja~a II.7. PODJELA NA LOTOVE Da II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Zapo~inje potpisivanjem okvirnog sporazuma i zavr{ava 31. 12. 2011. godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1) cijena i ukupna vrijednost ponude u~e{}e 95% 2) na~in i uslovi pla}anja u~e{}e 5%

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 73

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, na na~in i pod uslovima kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti za vrijeme trajanja obavje{tenja u Slu`bi za marketing i komercijalne poslove svakim radnim danom do 15,00 sati. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om, po jednom lotu, i ista se mo`e uplatiti na transakcijski ra~un broj: 161-000-00367200-40 kod Raiffeisen Bank Sarajevo. Na uplatnici obavezno nazna~iti broj javne nabavke za koji se odnosi uplata i broj lota. Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije donijeti na uvid uplatnicu o izvr{enoj uplati otkupa iste, odnosno pismenim zahtjevom ponu|a~a tenderska dokumentacija bi}e poslata po{tom. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponu|a~i su du`ni dostaviti ponudu na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini, obra|enu u skladu sa tenderskom dokumentacijom IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 3. 10. 2011. godine do 10,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana od krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 3. 10. 2011. godine M. Tita 7/II Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude sa naznakom: "Ponuda za javnu nabavku usluga broj: 0103-2174-10/11 - sa naznakom lota-ne otvaraj-" dostavljaju se na adresu: KJP "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo, Mar{ala Tita 7/II. (1-12-12257-11)

12 - JANAB
UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BiH BANJA LUKA

PONOVNO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Uprava za indirektno oporezivanje BiH Kontakt osoba: Samard`i} Ervina Adresa: Bana Lazarevi}a bb Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 4401711930000 Telefon: 051/335-123 i 051/335-104 Fax: 051/335-304 E-mail: infoman@uino.gov.ba Internet adresa: www.uino.gov.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1.

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da, Okvirni sporazum se zaklju~uje na period od 2 godine. Ugovorni organ }e na osnovu zaklju~enog okvirnog sporazuma zaklju~iti pojedina~ne ugovore ~ija finanacijska vrijednost odnosno period trajanja maksimalno mo`e biti do iznosa i perioda utvr|enog u sporazumu, a {to }e zavisiti od potreba i interesa ugovornog organa II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka broj: 01-16-12-1223-13/11 od 19. 07. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet ponovnog otvorenog postupka je prikupljanje ponuda za vr{enje usluga objavljivanja oglasa i akata za potrebe UIO za regiju Mostar II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Kao u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Kao u tenderskoj dokumentaciji II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 1.000,00 KM sa rokom trajanja garancije od dvije godine III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Ponovljeni otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 10% IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Upravi za indirektno oporezivanje BiH Banja Luka, ul. Bana Lazarevi}a bb u sobi 211 svakim radnim danom. Nov~ana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije iznosi 50,00 KM. "Uplatu vr{iti u skladu sa ~lanom 2. i 7. Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim ra~unima za administrativne takse ("Slu`beni glasnik BiH", broj 20/2010)". IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 05. 10. 2011. do 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda

Broj 70 - Strana 74

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 05.10.2011. godine u 12,15 sati, Uprava za indirektno oporezivanje BiH - Sredi{nji ured Banja Luka Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude u zatvorenoj koverti dostaviti na protokol Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Banja Luka, Bana Lazarevi}a bb, najkasnije do 05.10.2011.godine do 12,00 sati sa naznakom "Ponuda za vr{enje usluga objavljivanja oglasa i akata za potrebe UIO za regiju Mostar - Ne otvarati - otvara komisija". (1-12-12274-11)

12 - JANAB
DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA BiH SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Kontakt osoba: Nata{a [obot Adresa: Aleja Bosne Srebrene bb Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4201544380001 Telefon: 033/779-056 Fax: 033/779-010 I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Otvoreni postupak za nabavku avio-karata II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Kao u TD II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Vrijednost okvirnog sporazuma je cca 490.000,00 KM II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Sarajevo II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 2 godine od dana potpisivanja okvirnog sporazuma, a najdu`e do okon~anja procedure javne nabavke za naredni period.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 10% od vrijednosti okvirnog sporazuma III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dati u TD III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dati u TD III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Dati u TD III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dati u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) TD se mo`e preuzeti u prostorijama Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Aleja Bosne Srebrene bb (Zgrada EUPM), Sarajevo, u vremenu od 10,00 do 14,00 sati. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 5. 10. 2011. do 11 h IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 dana od dana otvaranja ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 5. 10. 2011. u 12 h u prostorijama Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi zainteresovani. (1-12-12285-11)

12 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR

PONOVLJENA OBAVIJEST
O NABAVI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Kontakt osoba: Ivana Bagari} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4227270100006 Telefon: 036/316-310 Fax: 036/316-312 E-mail: ivana.bagaric@hteronet.ba Internet adresa: www.hteronet.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1.

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 75

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. (Ured: Protokol, telefon 036/395-201; faks: 036/395-279) I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. (Ured: Protokol) I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.5.a javno poduze}e I.5.b na entitetskoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Odr`avanje IBM opreme JP HT d.d. Mostar, temeljem Odluke Uprave Dru{tva Dj.br. D-3-47-22-1/11 od 17. 8. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Odr`avanje opreme te tehni~ka podr{ka za IBM opremu u JP HT d.d. Mostar II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA Definirano u dokumentaciji za nadmetanje II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Definirano u dokumentaciji za nadmetanje II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lanak 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 1 (jedna) godina od sklapanja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) Da, 2.000,00 KM III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Da, navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) Da, 10% od ugovorene vrijednosti III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) Da, navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) Sukladno dokumentaciji za nadmetanje III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) Sukladno dokumentaciji za nadmetanje III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) Sukladno dokumentaciji za nadmetanje III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) Sukladno dokumentaciji za nadmetanje Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) Da, ukoliko je primjenljivo

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) Dokumentacija sem o`e preuzeti u prostorijama HT d.d. Mostar, Kneza Branimira bb, protokol (prizemlje), uz predo~enje dokaza o uplati naknade za dokumentaicju za nadmetanje upla}enoj kod UniCredit Bank u korist HT d.d. Mostar s naznakom: "Dokumentacija za nadmetanje: Odr`avanje IBM opreme": - za ponuditelje iz BiH 50,00 KM na ra~un 3381002202842183 - za strane ponuditelje u iznosu od 25,50 EUR na ra~un IBAN BA393380604819621582, SWIFT: UNCRBA22. Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. Ponuditelji koji su ranije otkupili dokumentaciju, u ponovljenom postupku mogu je preuzeti besplatno. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) Slu`beni jezici u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Najkasnije do 3. 10. 2011. godine, 12,00 sati IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 3. 10. 2011. godine u 12,10 sati JP HT d.d. Mostar, Kneza Branimira bb (1-12-12330-11)

12 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO TELECOM IN@ENJERING SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom In`enjering Sarajevo Kontakt osoba: Za komercijalna pitanja: Mahir Kalisi, 033/466-954, Lejla Pamuk, 033/464-733, Za tehni~ka pitanja: Robert [unji}, 033/466-643 Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 18 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200211100102 Transakcijski ra~un: 3389002208635108 Telefon: 033/464-733 Fax: 033/460-974 E-mail: mahir.kalisi@bhtelecom.ba, lejla.pamuk@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. (Protokol) I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. (Protokol) I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge

Broj 70 - Strana 76

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Otvoreni postupak broj OP 18-21/11 od 5. 9. 2011.godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Usluga - Opravka o{te}enih asfaltnih povr{ina na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona, za potrebe BH Telecom d.d. Telecom In`enjering Sarajevo II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Podru~je Zeni~ko-dobojskog kantona II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Period finansijskog iskori{tenja okvirnog sporazuma, maksimalno 24 (dvadeset~etiri) mjeseca od obostranog potpisivanja okvirnog sporazuma. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Originalna bankovna garancija za ponudu (za ozbiljnost ponude), u visini 2% od ukupne vrijednosti ponude (bez PDV-a) sa rokom va`nosti 120 dana od dana otvaranja ponuda. III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Bezuvjetna bankovna garancija III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ovjerena izjava dobavlja~a da }e, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponu|a~ dostaviti originalnu bankovnu garanciju za dobro izvr{enje posla, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora (bez PDV-a) i sa rokom va`nosti 25 mjeseci III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Bezuvjetna bankovna garancija III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Kompletnu tendersku dokumentaciju dobavlja~i mogu preuzeti u prostorijama BH Telecom d d. Sarajevo - Telecom In`enjering, Bulevar Me{e Selimovi}a 18 (Protokol), uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 30,00 KM, svakim radnim danom od 8,00-15,30 sati.

Uplatu izvr{iti na broj ra~una 3389002208635108, Unicredit bank d.d. uz naznaku: "Tender broj OP 18-21/11 od 5. 9. 2011. godine". IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Svi slu`beni jezici u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 3. 10. 2011. godine (ponedjeljak) do 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Do 120 dana od dana otvaranja ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 3. 10. 2011. godine (ponedjeljak) u 12,15 sati u sali broj 100, I sprat, BH Telecom d.d. Sarajevo-Telecom In`enjering, Bulevar Me{e Selimovi}a 18, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U modelu standardne tenderske dokumentacije za ugovore o javnoj nabavci usluga putem otvorenog postupka, po tenderu OP 18-21/11 su date sve neophodne informacije za sa~injavanje ponude. Dobavlja~ je du`an dostaviti specifikaciju tra`enih/prilo`enih dokumenata. Svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima ,a sve stranice ponude numerisane i parafirane. Ponuda treba biti ~vrsto uvezana (uvez sa jemstvenikom) preko kojeg }e se nalaziti pe~at dobavlja~a. Ponude koje zadovoljavaju sve tehni~ke zahtjeve bi}e ocijenjene prema kriteriju iz ta~ke IV.2. ovog postupka.Po jedan predstavnik ponu|a~a, uz pismeno ovla{tenje, mo`e prisustvovati javnom otvaranju ponuda. Dobavlja~i su du`ni dostaviti ponudu, u zatvorenoj, zape~a}enoj i neprovidnoj koverti sa nazivom i adresom ponu|a~a, po{tom ili li~no na adresu iz ta~ke I.1.na kojoj }e pisati sljede}e rije~i: "Ponuda za OP 18-21/11 od 5. 9. 2011. godine - Opravka o{te}enih asfaltnih povr{ina na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona, za potrebe BH Telecom d.d. -Telecom In`enjering - NE OTVARAJ" Na pole|ini navesti punu adresu, kontakt telefon/faks i kontakt osobu ponu|a~a. Ponude dostavljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV.6. i ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. Krajnji rok za dobivanje informacija od kontakt osoba je 10 dana prije otvaranja ponuda. Informacije u vezi predmetne nabavke se mogu dobiti pismenim upitom na fax: 033/460-974. (1-12-12333-11)

12 - JANAB
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA BiH SARAJEVO

PONOVNO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Ministarstvo komunikacija i transporta BiH Kontakt osoba: Vera Blagojevi} Adresa: Trg BiH broj 1 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200862970008 Telefon: 033/707-659 Fax: 033/207-585 E-mail: vera.blagojevic@mkt.gov.ba Internet adresa: www.mkt.gov.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1.

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 77

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. Zatvorene i zape~a}ene koverte sa ponudama dostavljaju se preporu~enom po{iljkom ili li~no na protokol ministarstva kao pod I.1. sa naznakom "Ponuda za izvo|enje usluga: "Izrada glavnog projekta petlje Od`ak na autoputu na Koridoru Vc" "NE OTVARAJ" I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor za "Izrada glavnog projekta petlje Od`ak na autoputu na Koridoru Vc" II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Kao pod II.3 II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Kao u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Sjedi{te ugovornog organa II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Ponu|a~ koji doka`e da nema smetnji za u~e{}e u postupku javne nabavke (ta~. A, b, c, d, e, f ~lana 23 ZJN) III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni - obnovljeni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija po ovom javnom nadmetanju mo`e se preuzeti u sjedi{tu ugovornog organa (kao pod I.1.) nakon objave u "Slu`benom glasniku BiH" u roku do 14 dana od datuma objave u radnom vremenu od 10 do 1 4 sati uz prethodno dostavljeni pismeni zahtjev za izuzimanje tenderske dokumentacije IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Slu`beni jezici utvr|eni Ustavom BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Ponude se primaju do ponedjeljka 04.10.2011. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Kao u tenderskoj dokumentaciji IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Javno otvaranje ponuda obavit }e se u sjedi{tu ugovornog organa (kao pod I.1.) u kancelariji 404/V u utorak 04.10.2011. godine u 12,15 sati.

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a uz obavezno predo~eno pismeno ovla{tenje. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Sve dodatne informacije se mogu dobiti svakim radnim danom od kontakt osobe. Neblagovremene ponude bit }e vra}ene neotvorene. (1-12-12352-11)

12 - JANAB
CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Centralna banka Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: mr. Almira Muja~i} Adresa: Mar{ala Tita 25 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200693920055 Telefon: 033/278-234 Fax: 033/278-366 E-mail: amujacic@cbbh.ba Internet adresa: www.cbbh.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao u Aneksu A I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor o pru`anju usluga osiguranja imovine i osoba II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Kao u tenderskoj dokumentaciji II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Kao u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Kao u tenderskoj dokumentaciji II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 24 mjeseca od dodjele ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Originalna bankarska garancija 2% u obliku bezuslovne bankarske garancije naplative na prvi poziv

Broj 70 - Strana 78

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – Adresa: Mar{ala Tita 25 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200693920055 Telefon: 033/278-234 Fax: 033/278-266 E-mail: amujacic@cbhbh.ba Internet adresa: www.cbbh.ba

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Kao u dokumentaciji III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Kao u dokumentaciji III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Kao u dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Kao u dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Kao u dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kao u dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 30. 9. 2011. do 16,00 sati IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 5. 10. 2011. do 10,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 5. 10. 2011. u 12,00 sati Centralna banka Bosne i Hercegovine, Mehmeda Spahe 3, 71000 Sarajevo Aneks A I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Organizacija: Centralna banka Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: mr. Almira Muja~i} Adresa: Mar{ala Tita 25 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200693920055 Telefon: 033/278-234 Fax: 033/278-366 E-mail: amujacic@cbbh.ba Internet adresa: www.cbbh.ba I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Organizacija: Centralna banka Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: mr. Almira Muja~i} Adresa: 1. Mar{ala Tita 25, 2. Zagreba~ka 10, 3. Kralja Petra I Kara|or|evi}a 83a, 4. Bosne Srebrene 28 Po{tanski broj: 1. 71000 Sarajevo, 2. 88000 Mostar, 3. 78000 Banja Luka, 4. 76100 Br~ko Distrikt Grad: Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Br~ko Distrikt Identifikacioni broj: 4200693920055 Telefon: 033/278-366 Fax: 033/278-266 E-mail: amujacic@cbhbh.ba Internet adresa: www.cbbh.ba I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Organizacija: Centralna banka Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: mr. Almira Muja~i}

(1-12-12356-11)

12 - JANAB
CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Centralna banka Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: mr. Almira Muja~i} Adresa: Mar{ala Tita 25 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200693920055 Telefon: 033/278-234 Fax: 033/278-366 E-mail: amujacic@cbbh.ba Internet adresa: www.cbbh.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao u Aneksu A I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Nabavka usluga odr`avanja i servisiranja instalacija, ure|aja i opreme za napajanje elektri~nom energijom i alternativno napajanje II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Kao u tenderskoj dokumentaciji II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Kao u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Kao u tenderskoj dokumentaciji II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 12 mjeseci od dodjele ugovora

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 79

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Originalna bankarska garancija 2% u obliku bezuslovne bankarske garancije naplative na prvi poziv III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Originalna bankarska garancija za dobro izvr{enje ugovora u iznosu od 10% u obliku bezuslovne bankarske garancije naplative na prvi poziv III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Kao u dokumentaciji III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Kao u dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Kao u dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Kao u dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kao u dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 30. 9. 2011. do 16,00 sati, bez naknade. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 7. 10. 2011. do 10,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 7. 10. 2011. u 12,00 sati Centralna banka Bosne i Hercegovine, Mehmeda Spahe 3, 71000 Sarajevo Aneks A I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Organizacija: Centralna banka Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: mr. Almira Muja~i} Adresa: Mar{ala Tita 25 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200693920055 Telefon: 033/278-234 Fax: 033/278-366 E-mail: amujacic@cbbh.ba Internet adresa: www.cbbh.ba I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Organizacija: Centralna banka Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: mr. Almira Muja~i} Adresa: 1. Mar{ala Tita 25, 2. Zagreba~ka 10, 3. Kralja Petra I Kara|or|evi}a 83a, 4. Bosne Srebrene 28 Po{tanski broj: 1. 71000 Sarajevo, 2. 88000 Mostar, 3. 78000 Banja Luka, 4. 76100 Br~ko Distrikt Grad: Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Br~ko Distrikt Identifikacioni broj: 4200693920055

Telefon: 033/278-366 Fax: 033/278-266 E-mail: amujacic@cbhbh.ba Internet adresa: www.cbbh.ba I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Organizacija: Centralna banka Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: mr. Almira Muja~i} Adresa: Mar{ala Tita 25 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200693920055 Telefon: 033/278-234 Fax: 033/278-366 E-mail: amujacic@cbhbh.ba Internet adresa: www.cbbh.ba (1-12-12357-11)

12 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO AD GACKO

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 43/11 USLUGE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko Kontakt osoba: Milivoje Krtolica, dipl. ekonomista Adresa: Gacko Po{tanski broj: 89240 Grad: Gra~anica bb Identifikacioni broj: 4401387900003 Telefon: 059/472-222 Faks: 059/472-085 E-mail: rtegac08@teol.net Internet adresa: u pripremi I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. Kontakt osoba za tehni~ka pitawa: Petar Beatovi}, tel. 059/475-253 Kontakt osoba za op{ta pitawa: Dragan Dra{kovi}, tel. 059/471-283 I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. Konkat osoba: Milivoje Krtolica, tel. 059/472-413 I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. Soba protokola, Upravna zgrada ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Tender broj 43/11

Broj 70 - Strana 80

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka usluga reparacije radnih kola ventilacionih mlinova u 2011. godini. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Detaqna specifikacija data u tenderskoj dokumehtaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Rudnik i TE Gacko. II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Od momenta stupawa ugovora na snagu do 31. 12. 2011. godine. Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 2.000,00 KM III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Originalna bezuslovna garancija poslovne banke sa va`no{}u: opcija ponude plus 30 dana. III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 10% ugovorene vrijednosti. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti navedene garancije za dobro izvr{ewe posla u vidu bezuslovne bankarske garancije, u trajawu 30 dana vi{e od trajawa ugovora. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi iz ~lana 23. ZJN, ne stariji od 3 (tri) mjeseca. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) - ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar. Ovim rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) - poslovawe bez gubitka u posqedwe dvije godine (2009. i 2010.) - dokaz o solventnosti za period posqedwih 6 mjeseci. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dokazi iz ~lana 26. ZJN, detaqno razra|eni u tenderskom dokumentu. Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude. IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, 10% uz predo~ewe dokumentacije ( u skladu sa Odlukom Vije}a ministara BiH,"Slu`beni glasnik BiH", br. 29/09). IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti od 5. 9. 2011. godine do 5. 10. 2011. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM/25,1 evra. Pla}awe izvan Bih se vr{i preko UniCredit banke, AD Bawa Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivom na telefon br. 059/472-413.

Pla}awe unutar BiH vr{i se pla}awem na blagajni preduze}a ili putem UniCredit banke AD Bawa Luka na ra~un broj 5510560001580762 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup tenderske dokumentacije Tender broj 43/11: Nabavka usluga reparacije radnih kola ventilacionih mlinova u 2011. godine. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 5. 10. 2011. godine u 10,00 sati. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 5. 10. 2011. godine Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada RiTE Gacko, AD Gacko u 10,30 sati Dio V: DODATNE INFORMACIJE V.1. PRESTANAK POSTUPKA DODJELE UGOVORA I TRO[KOVI PONUDE Prestanak postupka dodjele ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN. a da pri tom ZP Rudnik i TE, a.d. Gacko, ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. Ponu|a~ }e snositi sve tro{kove vezano za izradu i podno{ewe svoje ponude, kao i ostale eventualne tro{kove nastale tenderskom procedurom i naru~ilac ne}e biti odgovoran za ove tro{kove, bez obzira na ishod nadmetawa. V.2. OSTALE ODREDBE Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetawem mogu se dobiti u vremenu od 9,00 do 14,00 sati na telefon i to: Za tehni~ka pitawa: 059/475-253 Za komercijalna pitawa: 059/472-413 Za op{ta pitawa: 059/471-283 Ovaj oglas objavqen je u "Slu`benom glasniku BiH". (1-12-12368-11)

12 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB DD MOSTAR

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ I-7054/11-61 USLUGE Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar Kontakt osoba: Nada Pand`a - op}i dio; Milenko Bekavac, dipl. ing. el. - tehni~ki dio Adresa: Dr. Mile Budaka 106A Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4227248350007 Telefon: 036/335-752; 335-726 Fax: 036/335-773 Internet adresa: www.ephzhb.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar Kontakt osoba: Mario Kljajo, dipl. oec. Adresa: Dr. Mile Budaka 106A Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4227248350007

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 81

Telefo9n: 036/335-736 Faks: 036/335-787 Internet adresa: www.ephzhb.ba I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.5.a javno poduze}e I.5.b na entitetskoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Odluka o odobrenju provo|enja postupka nabave usluga br. I-7054/11-61 od 11. 7. 2011. godine. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA LOT 1 Elektroenergetska studija razvoja za op}inu Livno (za razdoblje 2011-2020. godinu) LOT 2 Elektroenergetska studija razvoja za op}inu Prozor-Rama (za razdoblje 2011-2020. godinu) LOT 3 Elektroenergetska studija razvoja za op}inu Stolac (za razdoblje 2011-2020. godinu) LOT 4 Elektroenergetska studija razvoja za op}inu Neum i Ravno (za razdoblje 2011-2020. godinu) II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji II.7. PODJELA NA LOTOVE Da II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lanak 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) Da, 2.0000,00 KM po lotu III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Bezuvjetna bankarska garancija prema obrascu iz TD. III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 10% od ugovorene vrijednosti bez PDV-a III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) Bezuvjetna bankarska garancija prema obrascu iz TD. III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) Dobavlja~ nema smetnji za sudjelovanje u postupku javne nabave, u smislu ~l. 23. ZJN. III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru kojim se dokazuje pravo dobavlja~a da se profesionalno bavi relevantnom djelatno{}u. III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) Dobavlja~ev ra~un nije bio blokiran u proteklih 6 mjeseci. III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) Uspje{no iskustvo na izradi istih ili sli~nih studija, sukladno zahtjevima utvr|enim u tenderskoj dokumentaciji;

Primjerena kadrovska sposobljenost dobavlja~a za pru`anje predmetnih usluga Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) Da, 10% IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) Mo`e se osigurati do 23. 9. 2011. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30 KM. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 5. 10. 2011. godine u 11,30 sati IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 5. 10. 2011. godine u 12 sati Dr. Mile Budaka 106A, Mostar. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 9-14 h na adresi iz Odjeljka I to~ka I.3. uz obveznu prethodnu najavu na telefon ili fax iz iste to~ke. Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani dobavlja~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM sa PDV-om (zajedni~ka tenderska dokumentacija za sve lotove), na ‘iro ra~un naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 7100-978-48-06-00353-9 (za uplate u EUR) kod UniCredit Bank d.d., ul. Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom; "Natje~ajna dokumentacija: LOT____Elektroenergetska studija razvoja za op}inu_____________". Dobavlja~ je du`an ponudu za svaki lot na koji se prijavljuje posebno zapakirati u kuvertu i na istoj jasno nazna~iti broj i naziv lota na koji se prijavljuje. Dobavlja~ mo`e vi{e posebno zapakiranih lotova staviti u jednu zajedni~ku kuvertu na kojoj }e nazna~iti koje lotove sve sadr`i kuverta. U slu~aju da dobavlja~ podnosi ponudu za vi{e lotova dovoljno je pri jednom lotu dostaviti originalne ili ovjerene fotokopije dokumenata kojima dokazuje da ispunjava uvjete i za druge lotove, dok u tim drugim lotovima dostavlja obi~ne fotokopije sa naznakom lota u kojem se nalaze originali ili ovjerene fotokopije zahtijevanih dokumenata. (1-12-12388-11)

12 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB DD MOSTAR

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ I-8275/11-65 USLUGE Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar Kontakt osoba: Milenko Bekavac, dipl. ing. el. Adresa: Dr. Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4227248350007 Telefon: 036/335-752, 335-717 Fax: 036/335-773 Internet adresa: www.ephzhb.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1.

Broj 70 - Strana 82

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar Kontakt osoba: Mario Kljajo, dipl. oec. Adresa: Dr. Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4227248350007 Telefon: 0036/335-736 Fax: 036/335-787 Internet adresa: www.ephzhb.ba I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.5.a javno poduze}e I.5.b na entitetskoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Odluka o odobrenju provo|enja postupka nabave usluga br. I-8275/11-65 od 29.07.2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Izrada studije: Utjecaj distribuirane proizvodnje (elektrana) na distribucijsku mre`u II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lanak 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 18 mjeseci od dodjele ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 2.000,00 KM III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) Bezuvjetna bankovna garancija prema obrascu iz TD III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 10% od ugovorene vrijednosti bez PDV-a III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) Bezuvjetna bankovna garancija prema obrascu iz TD III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) Dobavlja~ nema smetnji za sudjelovanje u postupku javne nabave, u smislu ~l. 23 ZJN III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru kojim se dokazuje pravo dobavlja~a da se profesionalno bavi relevantnom djelatno{}u III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) Dobavlja~ev ra~un nije bio blokiran u proteklih 6 mjeseci III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) Uspje{no iskustvo na izradi istih ili sli~nih studija, sukladno zahtjevima utvr|enim u tenderskoj dokumentaciji; Primjerena kadrovska osposobljenost dobavlja~a za pru`anje predmetnih usluga

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) Da, 10% IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) Mo`e se osigurati do 23.09.2011. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 04. 10. 2011. godine u 11,30 sati IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 04.10.2011. godine u 12,00 sati, Dr. Mile Budaka 105A, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 h na adresi iz Odjeljka I to~ka I.3. uz obveznu prethodnu najavu na telefon ili faks iz iste to~ke. Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani dobavlja~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM na `iro ra~un naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 7100-978-48-06-00353-9 (za uplate u EUR), BIC: UNCRBA22XXX, IBAN: BA393380604800353987 kod UniCredit banke Mostar, s naznakom: Izrada studije: Utjecaj distribuirane proizvodnje (elektrana) na distribucijsku mre`u (1-12-12389-11)

12 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB DD MOSTAR

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ I-8274/11-64 USLUGE Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar Kontakt osoba: Milenko Bekavac, dipl. ing. el. Adresa: Dr. Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4227248350007 Telefon: 036/335-752, 335-717 Fax: 036/335-773 Internet adresa: www.ephzhb.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar Kontakt osoba: Mario Kljajo Adresa: Dr. Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4227248350007 Telefon: 036/335-736 Fax: 036/335-787 Internet adresa: www.ephzhb.ba I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1.

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 83

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.5.a javno poduze}e I.5.b na entitetskoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Odluka o odobrenju provo|enja postupka nabave usluga br. I-8274/11-64 od 29.07.2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Izrada studije: Prijelaz distribucijske mre`e u JP EP HZ HB sa 10 na 20 kV pogonski napon i perspektiva prelaska distribucijske mre`e na 20 kV pogonski napon II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lanak 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 18 mjeseci od dodjele ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 2.000,00 KM III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) Bezuvjetna bankovna garancija prema obrascu iz TD III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 10% od ugovorene vrijednosti bez PDV-a III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) Bezuvjetna bankovna garancija prema obrascu iz TD III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) Dobavlja~ nema smetnji za sudjelovanje u postupku javne nabave, u smislu ~l. 23 ZJN III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru kojim se dokazuje pravo dobavlja~a da se profesionalno bavi relevantnom djelatno{}u III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) Dobavlja~ev ra~un nije bio blokiran u proteklih 6 mjeseci III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) Uspje{no iskustvo na izradi istih ili sli~nih studija, sukladno zahtjevima utvr|enim u tenderskoj dokumentaciji; Primjerena kadrovska osposobljenost dobavlja~a za pru`anje predmetnih usluga Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) Da, 10% IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) Mo`e se osigurati do 23.09.2011. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 04.10.2011. godine u 12,30 sati IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 04.10.2011. godine u 13,00 sati, Dr. Mile Budaka 106A, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 h na adresi iz Odjeljka I to~ka I.3. uz obveznu prethodnu najavu na telefon ili faks iz iste to~ke. Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani dobavlja~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM na ‘iro ra~un naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 7100-978-48-06-00353-9 (za uplate u EUR), BIC: UNCRBA22XXX, IBAN: BA393380604800353987 kod UniCredit banke Mostar, s naznakom: Izrada studije: Prijelaz distribucijske mre`e u JP EP HZ HB sa 10 na 20 kV pogonski napon i perspektive prelaska distribucijske mre`e na 20 kV pogonski napon. (1-12-12390-11)

13 - JANAB
OP[TINA BIJEQINA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ SKP-58/11 RADOVI Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op{tina Bijeqina Kontakt osoba: Dragi{a Maksimovi} Adresa: Trg Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 1 Po{tanski broj: 76 300 Grad: Bijeqina Identifikacioni broj: 4400358930002 Telefon: 055/233-130 Faks: 055/210-162 E-mail: javnab.sobn@gmail.com Internet adresa: www.sobijeljina.org I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Izrada platformi (podesta) za postavqawe kontejnera za odlagawe komunalnog otpada

Broj 70 - Strana 84

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Izrada platformi (podesta) za postavqawe kontejnera za odlagawe komunalnog otpada II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Op{tina Bijeqina II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Godinu dana od dana zakqu~ivawa ugovora. Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Bankarska garancija za ozbiqnost ponude u iznosu od 2.000,00 KM III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Bankarska garancija za dobro izvr{ewe ugovorenog posla u iznosu od 8% od bruto vrijednosti ugovora III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokaz prema ~lanu 23. ZJN III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i uz prethodnu uplatu od 25,00 KM na Ra~un javnih prihoda Op{tine Bijeqina kod Nove banke a.d. Bawa Luka, Filijala Bijeqina broj 555-001-00002959-16 ili Hypo Alpe Adria Bank a.d. Bawa Luka broj 552-037-00026775-84, vrsta prihoda 729124, buxetska organizacija 9999999 sa nazivom javne nabavke. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude dostaviti na jednom od zvani~nih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Ponude dostaviti u pisarnicu zgrade Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina zakqu~no sa 4. 10. 2011. godine do 13,30 sati, bez obzira na na~in dostave - vidjeti ta~ku I.4.

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Minimalni vremenski period va`nosti ponude je 90 dana nakon otvarawa ponude. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Otvarawe ponude }e se komisijski izvr{iti 4. 10. 2011. godine u 14,00 sati u prostorijama Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina. Dio V: DODATNE INFORMACIJE Ponuda se dostavqa tako {to se tra`ena dokumentacija zajedno sa ponudom upakuje u jednu kovertu sa naznakom: "Izrada platformi (podesta) za postavqawe kontejnera za odlagawe komunalnog otpada - NE OTVARAJ". Otvarawu ponuda mo`e prisustvovati jedan predstavnik ponu|a~a uz pismeno ovla{tewe. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku. Razmatra}e se samo one ponude koje su pristigle zakqu~no sa 4. 10. 2011. godine do 13,30 sati na pisarnicu Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina. (1-13-12138-11)

13 - JANAB
OP]INA JAJCE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op}ina Jajce u ime subjekta iz ta~ke I.5. Kontakt osoba: [abi} Enver Adresa: N. [opa bb Po{tanski broj: 70101 Grad: Jajce Telefon: 030/658-013 Fax: 030/658-013 I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao u Aneksu A I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao u Aneksu A I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao u Aneksu A I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.b ostali, Op}ina Jajce u ime Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Fonda za povratak BiH Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA ZP 10/JA/02/2 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Rekonstrukcija i gra|enje 2 stambene jedinice na podru~ju op}ine Jajce u okviru zajedni~kih projekata koji se finansiraju preko Fonda za povratak u 2010. godini. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Kao pod II.4. i tenderskoj dokumentaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Jedna stambena jedinica se nalazi u gradu, a druga u naselju Vrbica.

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 85

II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 2 mjeseca ili 60 dana Zapo~inje 28. 10. 2011. godine i zavr{ava 28. 12. 2011. godine. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 2% od vrijednosti ponude. III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) U formi bankovne garancije koja treba biti pripremljena prema obrascu iz tenderske dokumentacije. III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 10% od vrijednosti ugovora. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Daje se u formi bankovne garancije na iznos 10% od vrijednosti ugovora, a prema obrascu iz tenderske dokumentacije. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Radi dokazivanja prava za sudjelovanje u postupku javne nabavke, ponu|a~ je du`an prilo`iti: - spisak svih zaposlenih ovjeren u zavodu PIO/MIO i uvjerenje (ne stariji od 3 mjeseca od datuma otvaranja ponuda) o pla}enim doprinosima za sve uposlene (minimalan broj stalno uposlenih mora biti u skladu sa va`e}im zakonom) - uvjerenje (ne starije od 3 mjeseca od datuma otvaranja ponude) o izmirenim poreskim obavezama - izjava ponu|a~a da ne potpada ni pod jednu od kategoriju koja bi ga isklju~ila iz prava u~e{}a na tenderu po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) - ovjerenu fotokopiju registracije firme - rje{enje o upisu u sudski registar subjekta upisa - obavje{tenje o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti ([ifra visokogradnja) III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) - potvrda od poslovne banke,ne starija od 30 dana od dana objave, da firma nema prispjelih neizmirenih obaveza. - jedini~ne cijene za svaku stavku i ukupna vrijednost ponude. Sve cijene iz ponude trebaju uklju~iti i PDV. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) - dokaz o relevantnom iskustvu u obavljanju poslova sli~ne prirode, uklju~uju}i obim i vrijeme relevantnih ugovora, kao i trenutno ugovorene radove. Prilo`iti reference i certifikate, odnosno potvrdu o zadovoljavaju}oj izvedbi za najva`nije radove. Potvrde uklju~uju vrijednost, vrijeme i lokacija za izvo|enje radova i navode da li su radovi propisano okon~ani. - lista opreme koja }e se koristiti na ugovoru. Opisi trebaju demonstrirati ponu|a~evu mogu}nost za obavljanje posla. - organizaciona {ema firme sa kvalifikacionom strukturom rukovode}eg osoblja i naro~ito kvalifikacije lica koje }e biti anga`ovano na ugovoru. - podaci o podizvo|a~ima i procenat i vrsta radova koji }e biti podugovoreni (dozvoljeni maksimum radova koji mogu biti podugovoreni je 20%). Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) (a) Samo najni`a cijena 1) najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude u~e{}e 100%

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Ne IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 20. 9. 2011. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ne IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 15. 10. 2011. godine u 11 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Do 15. 12. 2011. godine. 2 mjeseca ili 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 15. 10. 2011. godine Zgrada Op}ine, ured br. 53 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U ponu|ene cijene uklju~iti PDV Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i u zgradi op}ine Jajce, ured br. 53 u vremenu od 10,30 do 12:30 sati do 20.09.2011. godine, uz prilo`en dokaz o pla}enoj tenderskoj dokumentaciji. Uplata iznosa od 30,00 KM mo`e se izvr{iti u op}ini. Ponude u zape~a}enoj koverti (originali kopija) dostaviti u ured 53 do 11:00 sati 15.10. 2011. godine sa naznakom: "Ponuda za rekonstrukciju i gra|enje 2 stambene jedinice u okviru projekta ZP 10". Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo ovla{teni predstavnici ponu|a~a. Aneks A I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Organizacija: Op}ina Jajce Kontakt osoba: [abi} Enver Adresa: N. [opa bb Po{tanski broj: 70101 Grad: Jajce Telefon: 030/658-013 Fax: 030/658-013 I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Organizacija: Op}ina Jajce Kontakt osoba: [abi} Enver Adresa: N. [opa bb Po{tanski broj: 70107 Grad: Jajce Telefon: 030/658-013 Fax: 030/658-013 I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Organizacija: Op}ina Jajce Kontakt osoba: [abi} Enver-ured 53 Adresa: N. [opa bb Po{tanski broj: 70101 Grad: Jajce Telefon: 030/658-013 Fax: 030/658-013 (1-13-12144-11)

Broj 70 - Strana 86

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

13 - JANAB
OP[TINA MRKOWI] GRAD

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI RADOVI Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op{tina Mrkowi} Grad Kontakt osoba: Ratko \uza, @ivko Jagodi} Adresa: Trg Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 1 Po{tanski broj: 70260 Grad: Mrkowi} Grad Identifikacioni broj: 4401198330000 Telefon: 050/220-938 Faks: 050/220-955 I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Asfaltirawe lokalnog puta u Majdanu,dionica M5-^irakovac (Grobqe) du`ine 1600 m, tender broj 07-404-99/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Asfaltirawe lokalnog puta u Majdanu,dionica M5-^irakovac (Grobqe) II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Dati u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Podru~je op{tine Mrkowi} Grad II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Maksimalno 45 dana Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dati su u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dati su u tenderskoj dokumentaciji

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Dati su u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dati su u tenderskoj dokumentaciji Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterijuma 1. ponu|ena cijena u~e{}e 80% 2. rok zavr{etka radova u~e{}e 20% IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Otkup tenderske dokumentacije iznosi 100 KM, na ‘iro ra~un 562 - 099 - 00013398 - 70 u korist buxeta Op{tine Mrkowi} Grad, vrsta prihoda 722521, {ifra op{tine 067. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Do 3. 10. 2011. godine do 08:30 ~asova. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 30 dana IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Javno otvarawe ponuda }e se odr`ati 3. 10. 2011. godine u 09:00 ~asova u prostorijama Op{tine Mrkowi} Grad,Mala sala. Dio V: DODATNE INFORMACIJE Na~in podno{ewa ponude preciziran je tenderskom dokumentacijom. Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora i pravo da izvr{i korekciju koli~ine radova uz zadr`avawe jedini~nih cijena, a da se pri tome ne izlo`i nikakvoj odgovornosti prema ponu|a~ima. (1-13-12151-11)

13 - JANAB
JP @ELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ UD-13486/2011 RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP "@eljeznice Federacije BiH d.o.o., Servis za nabavke i prodaju Sarajevo Kontakt osoba: @eljko Bo`i} Adresa: Musala 2 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 420045027001 PDV broj: 20045027001 Reg. broj: 065-0-Reg-06-000614 Telefon: 033/223-381 Fax: 033/650-030 I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1.

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 87

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka broj UD-13208-11.1./2011 od 24. 6. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Elektrifikacija dva kolosjeka u stanici Rajlovac teretna II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA @eljezni~ka stanica - Rajlovac Teretna II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Da, prema tenderskoj dokumentaciji II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Do kona~nog zavr{etka svih radova, a najdu`e 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Da, 2% od ponu|ene cijene III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Garanciju dostaviti u formi bezuvjetne garancije poslovne banke dobavlja~a III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Da, 10% od ugovorene vrijendosti III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Garanciju dostaviti u obliku bezuslovne bankarske garancije III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Da, u skladu sa ~lanom 23. ZJN (ta~ka a, b, c, d, e, f i g) i tenderskom dokumentacijom III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Da, ~lan 24. ZJN, prema tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Da, u skladu sa ~lanom 25. ZJN (ta~ka a, b, c i d) i tenderskom dokumentacijom III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Da, u skladu sa ~lanom 26. ZJN (stav 2. ta~ka a. b, c, i e) i tenderskom dokumentacijom. Ako kandidat ne dostavi tra`enu dokumentaciju (od ta~ke III.5. do III.8.) smatrat }e se da se nije kvalifikovao za daljnji postupak i njegova ponuda ne}e biti razmatrana. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni (ponovljeni)

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1) cijena u~e{}e 80% 2) uslovi i na~in pla}anja u~e{}e 10% 3) rok izvr{enja radova u~e{}e 10% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti odmah. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju 50,00 KM ili 25,00 (EUR-a). Uplata se vr{i na ‘iro ra~un za KM 3389002207823509 UniCredit Bank Sarajevo, u korist JP @eljeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, a za EUR-e IBAN: BA393389002207823509. SWIFT: UNCRBA 22 for @FBiH UniCredit Bank Sarajevo EUR-a sa naznakom: "UPLATA TENDERSKE DOKUMENTACIJI-PO TENDERU BR. UD-13486/2011". Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama JP @FBiH d.o.o. Sarajevo, Musala 2. Sektor za nabavku i prodaju soba broj 133, III sprat, od 11,00 do 13,00 sati, uz dokaz o izvr{enoj uplati, do 22. 9. 2011. godine. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Slu`beni jezici u Bosni i Hercegovini IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Srijeda 5. 10. 2011. godine do 10,00 sati. Ponude u orginalu i jednoj kopiji se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "PONUDA ZA U^E[]E U OTVORENOM POSTUPKU - UD-13486/2011 - NE OTVARAJ" na adresu: JP @FBiH d.o.o. Sarajevo, Musala 2, na protokolu, soba 5, prizemlje. Na koverti obavezno nazna~iti naziv ponu|a~a. Ponude primljene nakon isteka roka za podno{enje ponuda, ne}e biti prihva}ene i vratit }e se dobavlja~u neotvorene IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Period va`enja ponude najmanje 90 dana ra~unaju}i od isteka roka za podno{enje ponuda. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Srijeda 5. 10. 2011. godine u 11,00. JP @FBiH d.o.o. Sarajevo, Musala 2, mala sala, prvi sprat. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Prije preuzimanja tenderske dokumentacije kandidati imaju mogu}nost da li~no izvr{e uvid u tendersku dokumentaciju na adresi navedenoj pod IV.4. Pismo sa osnovnim elementima ponude mora se dostaviti na memorandumu ponu|a~a. Svi listovi ponude moraju biti sa numerisanim stranicama i uvezani prema numeraciji. Sve listove ponude trebaju parafirati ili potpisati lica koja su ovla{tena da zastupaju kandidata /ponu|a~a. (1-13-12174-11)

13 - JANAB
ZAVOD ZA LIJE^ENJE, REHABILITACIJU I SOCIJALNU ZA[TITU HRONI^NIH DU[EVNIH BOLESNIKA "JAKE[" MODRI^A

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Zavod za lije~enje, rehabilitaciju i socijalnu za{titu hroni~nih du{evnih bolesnika "Jake{" Kontakt osoba: Predrag Tadi}, dipl. ecc, stru~ni saradnik za javne nabavke Adresa: [ama~ki put bb

Broj 70 - Strana 88

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

Po{tanski broj: 74480 Grad: Modri~a Identifikacioni broj: 4400193830008 Telefon: 053/818-858 Fax: 053/818-389 E-mail: zavodracunovodstvo@gmail.com I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Sanacija objekta "Dunav", broj 01/01-1511/11, ponovljeni postupak. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Sanacija ovog objekta podrazumijeva intervencije na krovu, podovima, zidovima i instalacijama kao i djelimi~nu rekonstrukciju podruma objekta. Tako|e, predvi|eni su i radovi na instalaciji vodovoda i kanalizacije. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tehni~koj specifikaciji koja je u prilogu tenderske dokumentacije. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Zavod za lije~enje, rehabilitaciju i socijalnu za{titu hroni~nih du{evnih bolesnika "Jake{", [ama~ki put bb, Modri~a. II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 70 dana od dodjele ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Izabrani najpovoljniji ponu|a~ se obavezuje da uo~i potpisivanja ugovora preda bankarsku garanciju u iznosu od 10% vrijednosti ugovora, ovla{tenom licu Zavoda za lije~enje, rehabilitaciju i socijalnu za{titu hroni~nih du{evnih bolesnika "Jake{". III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~l. 23. ZJN na na~in i u formi kako je to nazna~eno u TD.

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje djelatnosti kako je navedeno u TD. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u TD. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u TD. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti za jedan dan, od dana prijema zahtjeva za otkup TD. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 50,00 KM. Firme koje su u~estvovale u poni{tenom postupku broj 824/11, mogu besplatno preuzeti dokumentaciju. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Jedan od jezika naroda u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 5. 10. 2011. do 11,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 5. 10. 2011. u 11,00 ~asova Modri~a Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplatu u svrhu otkupa TD izvr{iti na ‘iro-ra~un Zavoda "Jake{" broj 562011-0000234405, kod NLB Razvojna banka a.d. (1-13-12179-11)

13 - JANAB
OP[TINA DOBOJ

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI RADOVI Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op{tina Doboj Kontakt osoba: Nada Katani}, Tel: 053/241-945 Adresa: Hilandarska 1 Po{tanski broj: 74000 Grad: Doboj Identifikacioni broj: 4400016460004 Telefon: 053/242-002 Faks: 053/236-194 E-mail: javne nabavke@opstina-doboj.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1.

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 89

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor o izvo|ewu radova na vodovodnom i kanalizacionom prikqup~ku SPO "Katedra" Doboj u ulici Cara Du{ana II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Izvo|ewe radova na vodovodnom i kanalizacionom prikqu~ku SPO "Katedra" Doboj u ulici Cara Du{ana II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Odre|eno tenderskom dokumentacijom. II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Prema tenderskoj dokumentaciji Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne tra`i se garancija za ponudu III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Ne tra`i se garancija za ponudu III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne tra`i se garancija za izvr{ewe ugovora III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne tra`i se garancija za izvr{ewe ugovora III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 ~asova u zgradi Op{tine Doboj, kancelarija broj 15, uz potvrdu o izvr{enoj uplati naknade za tendersku dokumentaciju. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM. Uplata sredstava za podizawe tenderske dokumentacije mo`e se izvr{iti kod Razvojne banke na ‘iro-ra~un broj 5620050000157390, vrsta prihoda 729124, ostali op{tinski prihodi, buxetska organizacija 9999999. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponuda se dostavqa na jednom od zvani~nih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 10. 2011. do 11,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Do 60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 10. 2011. u 12,00 ~asova u prostorijama Op{tine Doboj (1-13-12197-11)

13 - JANAB
OP[TINA VUKOSAVLJE U IME UGOVORNIH STRANA (MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BiH, FOND ZA POVRATAK BiH) VUKOSAVLJE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op{tina Vukosavlje U ime ugovornih strana (Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. Fond za povratak BiH) Kontakt osoba: Kemal Tursi} Adresa: Muse ]azima ]ati}a bb Po{tanski broj: 74470 Grad: Vukosavlje Identifikacioni broj: 4400190490001 Telefon: 053/811-129 Fax: 053/811-129 E-mail: opstina@vukosavlje.rs.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. U prostorijama op{tine Vukosavlje I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da

Broj 70 - Strana 90

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Izvo|enje radova na sanacija individualnih stambenih jedinica povratnika u okviru projekta ZP10 u op{tini Vukosavlje. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Izvo|enje radova na sanacija individualnih stambenih jedinica povratnika u okviru projekta ZP10 u op{tini Vukosavlje LOT 1 Sanacija individualnih stambenih jedinica povratnika u okviru projekta ZP10 - za povratnike Hrvate i nacionalne manjine LOT 2 Sanacija individualnih stambenih jedinica povratnika u okviru projekta ZP10 - za povratnike Bo{njake i nacionalne manjine II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema specifikaciji (predmjeru) u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Mjesto izvo|enja radova su povratni~ke mjesne zajenice u op{tini Vukosavlje II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostaviti za jedan od lotova ili oba lota II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Rok za izvo|enje radova ne mo`e biti du`i od 60 kalendarskih dana. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Garancija za ponudu se zahtijeva i dostavlja se uz ponudu u vidu bezuslovne bankarske garancije u iznosu od 2.500,00 KM. III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Iznos garancije za dobro izvr{enje ugovora od 10% od vrijednosti ugovora u slu~aju dodjele ugovora. Ponu|a~i su du`ni u ponudi dostaviti Izjavu da }e ukoliko budu izabrani kao najpovoljniji ponu|a~ dostaviti bezuslovnu bankarsku garanciju u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Garancija za izvr{enje ugovora mora biti u formi bezuslovne bankovne garancije III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Pravo u~e{}a imaju svi ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje poslova koji su predmet nabavke, osim ponu|a~a koji spadaju u kategoriju ponu|a~a iz ~lana 23. ZJN BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09) III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) U skladu sa ~lanom 24. Zakona o javnim nabavkama da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ugovora, za {to je potrebno podnijeti dokaze navedene u tenderskoj dokumentaciji. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) U skladu sa ~lanom 25. Zakona o javnim nabavkama. Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja ponu|a~a }e se izvr{iti na osnovu dokumenata koji su definisani u tenderskoj dokumentaciji. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) U skladu sa ~lanom 26. Zakona o javnim nabavkama. Ocjena tehni~ke i profesionalne sposobnosti ponu|a~a }e se izvr{iti na temelju dokumenata koji su definisani u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda: - cijena u~e{}e 100%,

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, u skladu sa va`e}im propisima IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumnetacija mo`e se podi}i u prostorijama op{tine Vukosavlje, Muse ]azima ]ati}a bb, 74470 u vremenu od 7,00 do 15,00 sati uz prezentaciju dokaza o uplati naknade za tendersku dokumentaciju. Prije podizanja tenderske dokumentacije ponu|a~i su du`ni uplatiti iznos od 120,00 KM. Uplate vr{iti na ‘iro-ra~un-primalac: Op{tina Vukosavlje op{tinski ra~un za prikupljanje javnih prihoda, broj: 562-011-00000703-78, kod NLB Razvojna banka, Filijala Modri~a, svrha doznake: Uplata za tendersku dokumentaciju za izvo|enje radova na sanaciji individualnih stambenih jedinica povratnika u op{tini Vukosavlje u okviru projekta ZP10, vrsta prihoda 722521, bud`etska organizacija 0066140, op{tina: 066. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponuda se dostavlja na jednom od slu`benih jezika u upotrebi u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Krajnji rok za prijem ponuda je 3. 10. 2011. godine do 11,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana od dana krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Javno otvaranje ponuda izvr{it }e se komisijski 3. 10. 2011. godine u 12,00 sati u zgradi Op{tine Vukosavlje, Muse ]azima ]ati}a bb Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1. Ponuda treba da sadr`i sve tra`ena dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 2. Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana. 3. Sve kopije dokumenata moraju biti ovjerene od strane nadle`nog organa. 4. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. 5. Ugovorni organ zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. (1-13-12217-11)

13 - JANAB
MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRA]AJA TUZLANSKOG KANTONA DIREKCIJA CESTA TUZLA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Ministarstvo trgovine, turizma i saobra}aja Tuzlanskog kantona - Direkcija cesta Tuzla I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Organizacija: Direkcija cesta Tuzla Kontakt-osoba; mr. sci. Asim Brki}, dipl. ing. gra|. za tehni~ki dio Be{irovi} Zemira, dipl. oec. za administrativni dio tel: 035/281-500 Adresa: Albina Herljevi}a 43, 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina Faks: 035/282-482 I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.2.

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 91

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Ured za zajedni~ke poslove organa i tijela Vlade Tuzlanskog kantona, Slatina 2 (zgrada "SODA SO") za Direkciju cesta Tuzla I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) Ugovomi organ na kantonalnom nivou, upravna organizacija u sastavu ministarstva Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Rekonstrukcija kolovoza regionalnog puta R-456 "Humci Previle", dionica od spoja (kraj asfalta) na regionalnom putu u Humcima prema Previlama, L=1.200,00 m II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Rekonstrukcija kolovoza regionalnog puta R-456 "Humci Previle", dionica od spoja (kraj asfalta) na regionalnom putu u Humcima prema Previlama, L=1.200,00 m II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Precizirano u tenderskoj dokumentaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Tuzlanski kanton, R-456 II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 50 kalendarskih dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Da (2% vrijednosti ponude) III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Da (10% vrijednosti ugovora) III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Precizirano u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Precizirano u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Precizirano u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Precizirano u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se osigurati na zahtjev ponu|a~a po~ev{i od 5. 9. 2011. godine Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM, u korist Direkcije cesta Tuzla na ra~un broj 1321000311387371, Tuzlanska banka

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Osim slu`benih jezika BiH nisu prihvatljvi drugi jezici (~lan 8. ZJN) IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 10. 2011. do 10,00 h Sve ponude koje ugovorni organ primi nakon roka za predaju vratit }e se neotvorene ponu|a~u. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 dana od dana podno{enja ponude IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 10. 2011. u 12,00 h U prostorijama Direkcije cesta Tuzla, na adresi kao pod I.2. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Sva korespodencija izme|u ugovornog organa i ponu|a~a }e se odvijati pismenim putem preko protokola Ureda za zajedni~ke poslove Vlade Tuzlanskog kantona, Slatina 2, Tuzla. (1-13-12226-11)

13 - JANAB
OP]INA NOVO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 02-14-1691/11 RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op}ina Novo Sarajevo Kontakt osoba: Nevresa Novi} Adresa: Zmaja od Bosne 55 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200558710008 Telefon: 033/492-132 Fax: 033/492-365 E-mail: novicn@novosarajevo.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1., Slu`ba za stambene i komunalne poslove, poslove obnove, razvoja i za{tite okoli{a, soba 109 I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da, na period od 3 (tri) godine II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Zaklju~ak na~elnika Op}ine o pokretanju javne nabavke broj 02-14-1691/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Ugovor uklju~uje izradu i postavljanje oglasnih plo~a na podru~ju op}ine Novo Sarajevo, koje }e se koristiti za ogla{avanje mjesnih zajednica Op}ine. Oglasne plo~e su slobodnostoje}e ili se postavljaju na zid postoje}ih objekata. Veli~ina oglasnih plo~a je 200x100x15 cm, sa mogu}no{}u otvaranja sa prednje strane.

Broj 70 - Strana 92

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema predmjeru radova, kako je dato u tenderskoj dokumentaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Na podru~ju 18 mjesnih zajednica op}ine Novo Sarajevo. II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Nije potrebna III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Nema III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. ZJN, na na~in i u formi kako je nazna~eno u tendereskoj dokumentaciji. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne djelatnosti, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, na na~in i pod uslovima kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti kao pod I.1. u sobi 109, a za preuzimanje se pla}a: 20 KM. Naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un Op}ine Novo Sarajevo broj 3380002210023628 kod UniCredit banke, 1610000019280022 kod Raiffeisen Bank ili na blagajni Op}ine (vrstu prihoda 722 449, {ifra op}ine 079). IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude se podnose na jednom od slu`benih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 10. 2011. godine do 14 sati. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Minimalno 90 dana nakon roka za dostavu ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 10. 2011. u 14,15 sati

U zgradi Op}ine Novo Sarajevo, sala Op}inskog vije}a (1-13-12235-11)

13 - JANAB
HILFSWERK AUSTRIA INTERNATIONAL - MISIJA U BiH PREDSTAVNI[TVO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Hilfswerk Austria, Predstavni{tvo Sarajevo Adresa: Dervi{a Numi}a 6 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Telefon: 033/525-369 i 525-372 I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Hilfswerk Austria International, Predstavni{tvo Sarajevo, Dervi{a Numi}a 6, Sarajevo I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Hilfswerk Austria International, Predstavni{tvo Sarajevo, Dervi{a Numi}a 6, Sarajevo I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.b ostali Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA "Rje{avanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u op}ini Banovi}i"; "Rje{avanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u op}ini Tuzla -faza 1"; ROMI/2010/554/LOT 1 ROMI/2010/551/LOT 2 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka, transport i ugradnja materijala za izgradnju i/ili sanaciju stambenih jedinica za Rome: u op}ini Banovi}i - LOT 1 i op}ini Tuzla - LOT 2; II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA LOT 1 - 13 stambenih jedinica LOT 2 - 15 stambenih jedinica II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA LOT 1 - Op}ina Banov}i LOT 2 - Op}ina Tuzla II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavljati isklju~ivo za LOT 1 ili LOT 2. II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 60 dana za LOT 1 i 60 dana za LOT 2 (od dodjele ugovora) Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Nije obavezuju}a

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 93

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Nije obavezuju}a III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) U~estvovanje je otvoreno na jednakim osnovama za sve pravne i fizi~ke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti iz predmeta ovog obavje{tenja i ispunjavaju uvjete iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama ("SIu`beni glasnik BiH", broj 49/04). Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena, uz uslov da je ponu|a~ zadovoljio sve kriterije koji su definirani u tenderskoj dokumentaciji. IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti kod: Hilfswerk Austria International, Dervi{a Numi}a 6, Sarajevo, svakim radnim danom od 11:00 do 14:00 sati, uz nov~anu nadoknadu i to: 150,00 KM za LOT 1 ili 150 KM za LOT 2. Uplatu u navedenom iznosu na ime otkupa tenderske dokumentacije, u~esnici u postupku trebaju izvr{iti na: Transakcijski ‘irora~un broj: 1401010077777737 na ime: VOLKSBANK BH d.d. Sarajevo u korist: HILFSWERK AUSTRIA INTERNATIONAL ra~un broj: 503021-159582 sa naznakom: "TENDERI" IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Sve ponude moraju biti predate najkasnije do 12:00 sati 3. 10. 2011. godine na gore navedenu adresu (kao pod IV.3.); IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 3. 10. 2011. godine Hilfswerk Austria International, Dervi{a Numi}a 6, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Vrijeme i mjesto otvaranja ponuda: Datum: 3. 10. 2011. godine, ponedjeljak, u 12:30 sati Mjesto: Hilfswerk Austria International, Dervi{a Numi}a 6, 71000 Sarajevo (1-13-12236-11)

13 - JANAB
BPK GORA@DE, MINISTRSTVO ZA PRIVREDU-DIREKCIJA ZA CESTE GORA@DE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: BPK Gora`de, Ministarstvo za privredu, Direkcija za ceste Kontakt osoba: @ivojevi} Suljo i Osmanagi} Muhamed Adresa: Mar{ala Tita 13 Po{tanski broj: 73000 Grad: Gora`de Identifikacioni broj: 4245022520030 Telefon: 038-221-772 Fax: 038-240-400 E-mail: jedinicazarazvoj@bpkgo.ba Internet adresa: www.bpkgo.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Otvoreni postupak za prikupljanje najpovoljnije ponude za izvo|enje radova na rekonstrukciji i investicionom odr`avanju II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Detaljan opis radova po lotovima dat je u tenderskoj dokumentaciji II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Detaljan opis radova po lotovima dat je u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Bosansko-podrinjski kanton Gora`de II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Oktobar-decembar Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 8% za dobro izvr{enje poslova III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 2 godine III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi da nema ograni~enja za u~e{}e u postupku prema ~lanu 23. ZJN Kao dokaz dostaviti potvrde nadle`nih organa o ispunjavanju uslova iz ~lana 23. ZJN ne starije od 3 mjeseca III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Da III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Da III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Da Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1) najni`a cijena u~e{}e 75% 2) rok pla}anja u~e{}e 15% 3) na~in pla}anja u~e{}e 10%

Broj 70 - Strana 94

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do: 20 dana od dana objavljivanja. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika BiH obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 10. 2011. godine do 11,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Do 31. 12. 2011. godine nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 10. 2011. godine u 12,00 sati Gora`de, M. Tita 13, soba 8 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponuda i jedna kopija ponude se dostavljaju u propisno zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za izbor ponu|a~a za izvo|enje radova na rekonstrukciji i investicionom odr`avanju". "NE OTVARAJ". Sadr`aj ponude: - Zasebna koverta sa tehni~kim dijelom ponude - Zasebna koverta sa finansijskim djelom ponude Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e biti razmatrane. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi ovla{teni predstavnici. O rezultatima nadmetanja ponu|a~i }e biti pismeno obavje{teni. Svi tro{kovi nastali po ovom obavje{tenju o nabavci, kao i rizik gubitka po{iljke do momenta predaje iste na protokol Bosansko-podrinjskog kantonu Gora`de.padaju na teret ponu|a~a. UPLATU ZA PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE IZVR[ITI NA: MINISTARSTVO ZA PRIVREDU DIREKCIJA ZA CESTE BPK-a GORA@DE DEPOZITNl RA^UN: 1327310410293154 KOD NLB "TUZLANSKA BANKA" DD TUZLA - FILIJALA GORA@DE VRSTA PRIHODA: 722631 BUD@ETSKA ORGANIZACIJA: 1701003. (1-13-12287-11)

13 - JANAB
JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Javno preduze}e Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Behudin Strojil, tel: 033/563-462, e-mail: bstrojil@jpdcfbh.ba, Branka Mujezinovi}, tel: 033/563-511, e-mail bmujezinovic@jpdcfbh.ba Adresa: Terezija 54 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1.

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Izvo|enje radova: Sanacija mosta preko rijeke Spre~e, na cesti M18 dionica [i}ki Brod-Sarajevo, u km 8+259 II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tehni~koj specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Cesta 18, dionica: [i}ki Brod-Sarajevo II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 75 dana od datuma po~etka radova Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 4.000 KM III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Period va`enja 90 dana ra~unaju}i od roka za podno{enje ponuda III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 10% (deset posto) vrijednosti ugovora III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Prema uslovima iz tenderske dokumentacije III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Da nema smetnji u smislu odredbe ~lana 23. ZJN III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) - prosje~na godi{nja vrijednost iznad 800.000,00 KM ostvarena na ugovorima za izvo|enje radova na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji mostova, u posljednje 3 (tri) godine, obra~unato na osnovu ukupno ovjerenih faktura za ugovore koji su u izvr{enju ili su okon~ani - pristup ili posjedovanje likvidnih sredstava ili kreditnih olak{ica u vrijednosti od najmanje 100.000,00 KM, ne uzimaju}i u obzir druge ugovorne obaveze dobavlja~a III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) - uspje{no iskustvo u ulozi glavnog izvo|a~a u realizaciji najmanje tri (3) ugovora na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji mostova, u posljednje tri godine, ve}e vrijednosti od predmetnog ugovora (ponude) uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o uspje{no izvr{enim uslugama koje su izdali ugovorni organi - mogu}nost da ponude kvalificirana lica odgovorna za realizaciju ugovora i to: - voditelj gra|enja-diplomirani in`enjeri gra|evinarstva konstruktivnog smjera sa najmanje 5 godina iskustva na poslovima gra|enja mostova, ili in`enjera gra|evine sa deset godina iskustva nakon sticanja diplome i polo`enim stru~nim ispitom; - posjedovanje ili osiguran pristup potrebnoj tehni~koj opremi za realizaciju ugovora.

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 95

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Po~ev od 5. 9. 2011. god. uz potvrdu o uplati 100,00 KM i prethodnu najavu svakim radnim danom u periodu od 9,00 do 15,00 sati. Broj ra~una: 1540012000213981, Intesa Sanpaolo Bank d.d., Sarajevo; Svrha doznake: otkup TD-Izvo|enje radova na sanaciji mosta preko rijeke Spre~e na cesti M18, dionica [i}ki Brod-Tuzla, u km 8+259 Primalac: JP Ceste Federacije BiH; Vrsta prihoda: 722565 Op}ina: 077; Bud`etska organizacija: 0000000; Poziv na broj: 0 Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Jedan od slu`benih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 10. 2011. god. do 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana ra~unaju}i od isteka roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 10. 2011. god. u 12:15 sati u sali za otvaranje ponuda na adresi ugovornog organa Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ zadr`ava pravo da eventualnu nabavku dodatnih radova provede u skladu sa ~lanom 11. ZJN. (1-13-12305-11)

13 - JANAB
JP CESTE FEDERACIJE BiH DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Javno preduze}e Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Branka Mujezinovi}, tel. 033/563-511, e-mail: bmujezinovic@jpdcfbh.ba, Behudin Strojil, tle. 033/563-462, e-mail: bstrojil@jpdcfbh.ba Adresa: Terezija 54 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Internet adresa: www.jpcfbih.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e

I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Izvo|enje radova: Sanacija mosta preko Uji}a rijeke u Aleksi}ima, na cesti M18 dionica [i~ki Brod-Sarajevo, u km 47+805 II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tehni~koj specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Cesta 18, dionica: [i~ki Brod-Sarajevo, mjesto Aleksi}i II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 75 dana od datuma po~etka radova Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 4.000 KM III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Period va`enja 90 dana ra~unaju}i od roka za podno{enje ponuda III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 10% (deset posto) vrijednosti ugovora III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Prema uslovima iz tenderske dokumentacije III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Da nema smetnji u smislu odredbe ~lana 23. ZJN III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) - prosje~na godi{nja vrijednost iznad 800.000,00 KM ostvarena na ugovorima za izvo|enje radova na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji mostova, u posljednje 3 (tri) godine, obra~unato na osnovu ukupno ovjerenih faktura za ugovore koji su u izvr{enju ili su okon~ani - pristup ili posjedovanje likvidnih sredstava ili kreditnih olak{ica u vrijednosti od najmanje 100.000,00 KM, ne uzimaju}i u obzir druge ugovorne obaveze dobavlja~a III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) - uspje{no iskustvo u ulozi glavnog izvo|a~a u realizaciji najmanje 3 (tri) ugovora na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji mostova, u posljednje tri godine, ve}e vrijednosti od predmetnog ugovora (ponude) uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o uspje{no izvr{enim uslugama koje su izdali ugovorni organi - mogu}nost da ponude kvalificirana lica odgovorna za realizaciju ugovora i to: - voditelj gra|enja - diplomirani in`enjeri gra|evinarstva konstruktivnog smjera sa najmanje 5 godina iskustva na poslovima gra|enja mostova, ili in`enjera gra|evine sa deset godina iskustva nakon sticanja diplome i polo`enim stru~nim ispitom - posjedovanje ili osiguran pristup potrebnoj tehni~koj opremi za realizaciju ugovora

Broj 70 - Strana 96

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Po~ev od 5. 9. 2011. godine uz potvrdu o uplati 100,00 KM i prethodnu najavu svakim radnim danom u periodu od 9,00 do 15,00 sati. Broj ra~una: 1540012000213981, Intesa Sanpaolo Bank d.d., Sarajevo Svrha doznake: otkup TD-Izvo|enje radova na sanaciji mosta preko Uji}a rijeke u Aleksi}ima na cesti M18, dionica [i~ki Brod-Tuzla, u km 47+805. Primalac: JP Ceste Federacije BiH Vrsta prihoda: 722565 Op}ina: 077; Bud`etska organizacija: 0000000, Poziv na broj: 0 Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Jedan od slu`benih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 3. 10. 2011. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana ra~unaju}i od isteka roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 3. 10. 2011. godine u 12,15 sati u sali za otvaranje ponuda na adresi ugovornog organa Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ zadr`ava pravo da eventualnu nabavku dodatnih radova provede u skladu sa ~lanom 11. ZJN. (1-13-12306-11)

13 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR

OBAVIJEST
O NABAVI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Kontakt osoba: Jakov Dugand`i}, dipl. ing. gra|. Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4227270100006 Telefon: 039/663-300 lok. 315, Mobitel 063/363-678 Fax: 039/663-385 E-mail: jakov.dugandzic@hteronet.ba Internet adresa: www.ht.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. i (ured protokol telefon: 036/395 201, faks: 036/395-279) I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.3.

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.5.a javno poduze}e I.5.b na entitetskoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Izgradnja infrastrukture BB lokacija, temeljem Odluke Uprave broj D- 3-49-30/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet nabave je izgradnja infrastrukture objekata baznih postaja, odnosno: LOT 1 Izgradnja infrastrukture BB lokacije Kiseljak ^ubren LOT 2 Izgradnja infrastrukture BB lokacije Grude Mali~ II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Kao pod to~kom II.4. II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostaviti posebno za svaki lot ili za sve lotove. II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lanak 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Rok izvr{enja radova od 45 dana s uklju~enim jamstvenim rokom. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) Da LOT 1 u nominalnom iznosu od 2.000 KM. LOT 2 u nominalnom iznosu od 2.000 KM. III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) Da ,10 % od vrijednosti ugovora. III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) Sukladno ~l. 23. ZJN Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) Sukladno ~l 24. ZJN Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) Dokumentacija o financijskoj i ekonomskoj sposobnosti ponuditelja. Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) Sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) a) Najni`a cijena prihvatljive ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) Da IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) Dokumentaciju za nadmetanje ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom (od 8:00 do 16:00 sati) prije isteka roka za podno{enje ponuda na adresi navedenoj u to~ki I.1. (Ured: Protokol) uz predo~enje dokaza o uplati otkupnine u iznosu od

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 97

20,00 KM na ra~un 3381002202007207 kod UniCredit Zagreba~ke banke BH d.d. u korist JP HT d.d. Mostar s naznakom: "Dokumentacija za nadmetanje za izgradnju BB lokacija". Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) Slu`beni jezici u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Najkasnije do 4. 10. 2011. godine, 12,00 sati IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 90 dana od dana zaprimanja ponude IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 4. 10. 2011. godine u 12,10 sati Mostar, Kneza Branimira bb Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorno tijelo zadr`ava pravo odbijanja svih ponuda u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na temelju odredbi ~lanka 12. Zakona o javnim nabavama BiH ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06 i 24/06) i ne snosi nikakve tro{kove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u nadmetanju. (1-13-12319-11)

13 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodistribucija Tuzla Kontakt osoba za komercijalna pitanja: Jasmina Muji}, tel. 035/304-392; za tehni~ka pitanja [efket Klopi} i Emina Fejzi}, tel. 304-464 i 304-440 Adresa: Rudarska 38 Po{tanski broj: 75000 Grad: Tuzla Identifikacioni broj: 200225150005 Telefon: 035/304-300 Fax: 035/304-355 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodistribucija Tuzla Ulica Rudarska broj 38, 75000 Tuzla, protokol I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Tender 108-GUEDTZ/11-42 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 1. Realizacija projekta kontrole pristupa i evidencije radnog vremena u Podru`nici ED Tuzla II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Koli~ina prema specifikaciji tenderske dokumentacije II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Objekti Podru`nice ED Tuzla (zgrada Direkcije- Rudarska 38, biv{a Elektroizgradnja, PJD Tuzla, Teo~ak, ^eli}, Kladanj, Banovi}i i Brana MHE Snje`nica) II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Prema zahtjevu ugovornog organa iz tenderskog dokumenta Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 1,5% od vrijednosti ponude ili ukoliko je iznos manji od 2.000,00 KM na iznos od 2.000,00 KM sa rokom va`enja 90 dana od dana predaje ponude. III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Bezuslovna bankarska garancija III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 10% ugovorene vrijednosti sa rokom va`enja definisanom u tenderu III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Bezuslovna bankarska garancija III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) - izvod iz sudskog registra sa svim ovjerenim prilozima ne stariji od tri mjeseca kojim se potvr|uje da je ponu|a~ registovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke a za fizi~ka lica uvjerenje nadle`nog tijela da mu je dozvola da se bavi djelatno{}u koja je predmet nabavke jo{ uvijek va`e}a III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 1. bilans stanja i pozitivan bilans uspjeha za posljednje dvije poslovne godine 2. potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 3. ostali uslovi definisani tenderskom dokumentacijom III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 1. dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2 ta~ke a, b, c, d i e 2. ostali uslovi definisani tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude. IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Uputstvom o izmjeni i dopuni uputstva o primjeni ZJN ("Slu`beni glasnik BiH", broj 24/09) i Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog

Broj 70 - Strana 98

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH" broj 29/09) IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti od 7. 9. do 27. 9. 2011. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 20,00 KM sa PDV-om Uplata se vr{i na ra~un kod Hipo-Alpe-Adria Bank 3060460001057635 za pla}anja unutar BiH ili na ra~un 501012000-978-000-13, SWIFT RZBABA 25 za pla}anja van BiH, Primalac JP Elektroprivreda BiH, Podru`nica Elektrodistribucija Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za _____". IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 10. 2011. godine do 10,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 10. 2011. godine Tuzla, Rudarska 38 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se otvaraju: 4. 10. 2011. godine u 12,30 sati 1. Realizacija projekta kontrole pristupa i evidencije radnog vremena u Podru`nici ED Tuzla (1-13-12322-11)

13 - JANAB
OP[TINA BROD

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI RADOVI Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op{tina Brod Kontakt osoba: Nevenka Stanimir, (053/610-961), Boro Milo{evi} 065/304-259 Adresa: Svetog Save 39 Po{tanski broj: 74450 Grad: Brod Identifikacioni broj: 4400135550003 Telefon: 053/610-116; 053/610-961 Faks: 053/610-116; 053/610-961 I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 02-360-8/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA "II faza izgradwe objekta Gradske tr`nice u Brodu" Izrada dijela unutarweg ure|ewa (asfaltirawe puteva za snabdijevawe unutar objekta) II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema predmjeru iz tenderske dokumentacije II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Objekat Gradske tr`nice u Brodu II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Maksimalni rok: 60 kalendarskih dana Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 2.000,00 KM III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Dostava garancije uz ponudu III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Prema tenderskoj dokumentaciji. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na wega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~l. 23. ZJN BiH na na~in i u formi kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni - ponovqeni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 26. 9. 2011. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 30,00 KM. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ne

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 99

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 3. 10. 2011. godine do 11,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 3. 10. 2011. godine u 12,00 ~asova Zgrada Op{tine Brod - velika sala Dio V: DODATNE INFORMACIJE "Veza poni{teni otvoreni postupak broj 02-360-7/11-LOT 3 (Obavje{tewe objavqeno prvi put u 'Slu`benom glasniku BiH", broj 57/11 od 18. 7. 2011.) Ponu|a~i mogu uplatiti 30,00 KM (ura~unat PDV) na ra~un 562-005-00001644-71, vrsta prihoda 729124 uz napomenu: "Otkup tenderske dokumentacije po ponovqenom pozivu broj 02-360-8/11, "II faza izgradwe objekta Gradske tr`nice u Brodu Izrada dijela unutraweg ure|ewa (asfaltirawe puteva za snabdijevawe unutar objekta)" Dokumentacija se mo`e preuzeti li~no ili na pisani zahtjev uz prezentaciju dokaza o uplati nepovratne kotizacije svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 na adresu kako je navedeno u ta~ki I.1. ovog obavje{tewa. Zainteresovani dobavqa~i imaju pravo uvida u kompletnu tendersku dokumentaciju prije eventualnog otkupa. (1-13-12359-11)

13 - JANAB
JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JP[ BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Odjeljenje Direkcije JP[ Banja Luka Kontakt osoba: Jamed`ija Mihajlo Adresa: Trg Republike broj 8 Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 4400632340004 Registarski broj obveznika poreza na dodanu vrijednost: 400632340004 Telefon: 051/247-226 Fax: 051/247-226 E-mail: uprava@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Izvo|enje radova na iskori{}avanju {uma prema proizvodnofinansijskom planu za (drugo polugodi{te) u 2011. godini II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Radovi na sje~i, izradi, izvozu i iznosu {umskih drvnih sortimenata: LOT 1 odjel 2 P.J. "Gornji Janj" P.J. "Lju{a" - 2954 m2 II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Koli~ine su date u tenderskoj dokumentaciji i ta~ki II.4. ovog obavje{tenja II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Podru~je {umskog gazdinstva Gorica" [ipovo II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 1% od ponu|ene vrijednosti radova koji se ustupaju na izvo|enju. III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Garanciju dozna~iti u gotovini ili dostaviti u vidu bezuslovne bankovne garancije ili kreditnog pisma III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Visina kaucije koja ne mo`e biti manja od 10% vrijednosti izvedenih radova po ispostavljenom ra~unu (ili privremenoj situaciji) izvo|a~a. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Ponu|a~ mora uz ponudu da dostavi slijede}e potvrde: 1) potvrdu da nije pod ste~ajem ili likvidacijom (od registarskog suda) 2) potvrdu da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju (od registarskog suda) 3) potvrda da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina 4) potvdu da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina 5) potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje i PIO osiguranje 6) potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza Dostaviti original potvrde ili ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 1) dostaviti ovjerenu kopiju identifikacionog broja (iz poreske uprave) 2) dostaviti ovjerenu kopiju PIB -a (registracija obveznika poreza na dodatu vrijednost) 3) dokaz o registraciji za izvo|enje radova u {umarstvu u nadle`nom sudu (obrazac 3 iz sudskog registra) 4) rje{enje o ispunjenosti uslova za izvo|enje radova u {umarstvu izdato od strane nadle`nog ministarstva 5) dokaz o posjedovanju sredstava rada potrebnih za izvo|enje radova (popisne liste) i dokaze o radnom odnosu i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih radnika (ovjerene kopije prijava nadle`nom fondu PIO) 6) dokaz o uplati naknade na ime garancije za ponudu (ozbiljnost ponude) 7) dokaz o uplati naknade za kori{tenje tenderske dokumentacije u visini od 50,00 KM po lotu

Broj 70 - Strana 100

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

8) podatke o uspje{nosti izvo|enja radova u {umarstvu po prethodno sklopljenim ugovorima sa JP ili drugim Preduze}ima {umarstva van granica Republike Srpske referensa. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Ne III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1) najpovoljnija ukupna cijena u~e{}e do 75% 2) dinamika i rok zavr{etka u~e{}e do 15% 3) uslovi i na~in pla}anja u~e{}e do 10% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti tokom postupka u organizacionom dijelu. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM + PDV. Dostaviti dokaz o uplati kod "Razvojne banke Jugoisto~ne Evrope" Filijala Sokolac, na ‘iro ra~un broj 562-001-00000330-38. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Slu`beni jezici u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 5. 10. 2011. godine do 10,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 5. 10. 2011. godine u 11,00 ~asova U prostorijama Odjeljenja Direkcije u Banjoj Luci Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~ }e ponudu dostaviti li~no ili preporu~enom po{tanskom po{iljkom koja mora biti propisno ovjerena od ovla{tenog lica u zape~a}enoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ". Ponude koje su dostavljene nakon isteka roka odre|enog za podno{enje ne smiju se otvarati niti razmatrati i vrati}e se ponu|a~u. Ponu|enu cijenu dostaviti pojedina~no za svaki odjel u jednom lotu. (1-13-12375-11)

13 - JANAB
JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJEQEWE DIREKCIJE JP[ BAWA LUKA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI RADOVI Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Odjeqewe Direkcije JP[ Bawa Luka Kontakt osoba: Mihajlo Jamexija Adresa: Gr~ka 21 Po{tanski broj: 78000 Bawa Luka Grad: Bawa Luka Identifikacioni broj: 4400632340004

Telefon: 051/214-799 Faks: 051/214-799 E-mail: uprava@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Izvo|ewe radova na iskori{}avawu {uma prema proizvodno-finansijskom planu za 2011. godinu II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Radovi na sje~i i iznosu {umskih drvnih sortimenata i popravci traktorskih vlaka u odsjeku 2 PJ "Mawa~a" na podru~ju [G "Bawa Luka" prema Proizvodno-finansijskom planu za 2011. godinu: LOT 1 Sje~a i iznos {umskih drvnih sortimenata i popravka traktorskih vlaka u odjelu 2 PJ "Mawa~a", [U "Bawa Luka", [G "Bawa Luka" II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Koli~ine su date u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA [G "Bawa Luka" II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Prema tenderskoj dokumentaciji Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 1% od ponu|ene vrijednosti radova Iznos garancije se mo`e dozna~iti u gotovini ili dostaviti u vidu bezuslovne bankovne garancije i kreditnog pisma III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Garancija va`i do okon~awa postupka javne nabavke. Garancija se dostavqa uz ponudu. Realizaciji garancije se pristupa u slu~aju ispuwavawa uslova iz ~lana 16. ta~ka 3. UPZ: 1. ponu|a~ odbije potpisivawe ugovora 2. ponu|a~ ne ispo{tuje neki od uslova navedenih u tenderskoj dokumentaciji koje je potrebno ispuniti prije potpisivawa ugovora 3. ponu|a~ povu~e ponudu nakon isteka roka za dostavqawe ponude

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 101

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Visina kaucije ne mo`e biti mawa od 10% od vrijednosti izvedenih radova po ispostavqenom ra~unu ili privremenoj situaciji) izvo|a~a radova III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Nema dodatnih zahtjeva III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Ponu|a~ mora uz ponudu da dostavi sqede}e potvrde: 1. potvrdu da nije pod ste~ajem ili likvidacijom (od registarskog suda) 2. potvrdu da nije predmet postupka za progla{ewe ste~aja ili za izdavawe naloga za prisilnu likvidaciju (od registarskog suda) 3. potvrda da nije osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u periodu od pet godina 4. potvrdu da nije progla{en krivim za ozbiqan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina 5. potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa pla}awem doprinosa za socijalno osigurawe i PIO osigurawe 6. potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa pla}awem poreza Dostaviti original potvrde ili ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca. Posebno kod dokumenata koji seo dnose na ta~ke 5) i 6), datum izmirewa obaveza ne smije biti stariji od tri mjeseca, ra~unaju}i od trenutka dostavqawa ponude III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 1. dostaviti ovjerenu kopiju identifikacionog broja (iz poreske uprave) 2. dostaviti ovjerenu kopiju PIB-a (registacija obveznika poreza na dodatu vrijednost) 3. dokaz o registraciji za izvo|ewe radova u {umarstvu u nadle`nom sudu (obrazac 3 iz sudskog registra) 4. rje{ewe o ispuwenosti uslova za izvo|ewe radova u {umarstvu izdato od strane nadle`nog ministarstva 5. dokaz o posjedovawu sredstava rada potrebnih za izvo|ewe radova (popisne liste) i dokaze o radnom odnosu i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih radnika (ovjerene kopije prijava nadle`nom fondu PIO) 6. dokaz o uplati naknade na ime garancije za ponudu (ozbiqnost ponude) 7. dokaz o uplati naknade za kori{tewe tenderske dokumentacije u visini od 50,00 KM KM, po lotu 8. podatke o uspje{nosti izvo|ewa radova u {umarstvu po prethodno sklopqenim ugovorima sa javnim preduze}em ili drugim preduze}ima van granica Republike Srpske referensa III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Ne III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev za dostavqawe ponuda IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1) najpovoqnija ukupna cijena u~e{}e do 75% 2) dinamika i rok zavr{etka u~e{}e do 15% 3) uslovi i na~in pla}awa u~e{}e do 10% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti tokom postupka u organizacionom dijelu.

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po 1 lotu. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Slu`beni jezici u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 10. 2011. godine do 10,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 30 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 10. 2011. godine u 11,00 ~asova Odjeqewe Direkcije Javnog preduze}a u Bawoj Luci Dio V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostvqaju li~no na protokol ugovornog organa ili putem po{te na adresu ugovornog organa zajedno sa dokumentima o ispuwavawu naprijed navedenih uslova u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Ponuda po otvorenom postupku za dostavqawe ponuda sa objavom broj ___/11 od ___ 2011. godine za LOT br. ___ do LOT br. ___ do ~asova, sa naznakom. "Ne otvaraj". Neglagovremene ponude bi}e vra}ene neotvorene ponu|a~u. (1-13-12376-1)

13 - JANAB
JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JP[ - BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac, Odjeljenje Direkcije JP[ - Banja Luka Kontakt osoba: Jamed`ija Mihajlo Adresa: Trg Republike 8 Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 4400632340004 Registarski broj obveznika poreza na dodatu vrijednost: 400632340004 Telefon: 051/247-222 Fax: 051/247-226 E-mail: uprava@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne

Broj 70 - Strana 102

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Izvo|enje radova na iskori{}avanju {uma prema Proizvodno-finansijskom planu za 2011. godinu II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA LOT 1 Izgradnja {umskog kamionskog puta "Jelovac-Velika Gradina" Ukupne du`ine 3,688 km LOT 2 Izgradnja {umskog kamionskog puta "Svrabinjovac-Malo Raskr{}e-Svetinja" Ukupne du`ine 2,894 km II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Koli~ine su date u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Podru~je {umskog gazdinstva "Prijedor" Prijedor II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 1% od ponu|ene vrijednosti radova koji se ustupaju na izvo|enje. III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Garanciju dostaviti u gotovini ili u vidu bezuslovne bankovne garancije ili kreditnog pisma. III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Visina kaucije koja ne mo`e biti manja od 10% vrijednosti izvedenih radova po ispostavljenom ra~unu (ili privremenoj situaciji) izvo|a~a. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Ponu|a~ mora uz ponudu da dostavi sljede}e potvrde: 1) potvrdu da nije pod ste~ajem ili likvidacijom (od registarskog suda) 2) potvrdu da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju (od registarskog suda) 3) potvrdu da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog posl. pona{anja u periodu od pet godina 4) potvdu da nije progla{en krivim za ozbiljan profes. prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina 5) potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za za socijalno osiguranje i PIO osiguranje 6) potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza Dostaviti original potvrde ili ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 1) dostaviti ovjerenu kopiju identifikacionog broja (iz poreske uprave) 2) dostaviti ovjerenu kopiju PIB-a (registracija obveznika poreza na dodatu vrijednost) 3) dokaz o registraciji za izvo|enje radova u {umarstvu u nadle`nom sudu (obrazac 3 iz sudskog registra) 4) rje{enje o ispunjenosti uslova za izvo|enje radova u {umarstvu izdato od strane nadle`nog Ministarstva 5) dokaz o posjedovanju sredstava rada potrebnih za izvo|enje radova (popisne liste) i dokaze o radnom odnosu i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih radnika (ovjeren u nadle`nom fondu PIO) 6) dokaz o uplati naknade na ime garancije za ponudu (ozbiljnost ponude) 7) dokaz o uplati naknade za kori{tenje tenderske dokumentacije u visini od 50,00 KM + PDV po lotu

8) podatke o uspje{nosti izvo|enja radova u {umarstvu po prethodno sklopljenim ugovorima sa JP ili drugim preduze}ima {umarstva van granica Republike Srpske - referensa. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Ne III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) (b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1) najpovoljnija ukupna cijena u~e{}e do 75% 2) dinamika i rok zavr{etka u~e{}e do 15% 3) uslovi i na~in pla}anja u~e{}e do 10% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti tokom postupka u organizacionom dijelu. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM + PDV Dostaviti dokaz o uplati kod "Razvojne banke Jugoisto~ne Evrope" Filijala Sokolac, na @. R. 562-001-00000330-38 IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Slu`beni jezici u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 3. 10. 2011. god. do 10,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 3. 10. 2011. god. u 11,00 ~asova U prostorijama Odjeljenja Direkcije u Banjoj Luci Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~ }e ponudu dostaviti li~no ili preporu~enom po{tanskom po{iljkom koja mora biti propisno ovjerena od ovla{tenog lica u zape~a~enoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ". Ponude koje su dostavljene nakon isteka roka odre|enog za podno{enje ne smiju se otvarati niti razmatrati i vrati}e se ponu|a~u. (1-13-12379-11)

13 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR

PONOVLJENA OBAVIJEST
O NABAVI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Kontakt osoba: Milijan Boras Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4227270100006 Telefon: 039/663-300 lok. 315, Mobitel: 063/363-678 Fax: 039/663-385 E-mail: milijan.boras@hteronet.ba

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 103

Internet adresa: www.ht.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. (ured protokol telefon; 036/395-201, faks: 036/395-279) I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.3. I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.5.a javno poduze}e I.5.b na entitetskoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Izgradnja infrastrukture RSS Novi Travnik Bu~i}i, temeljem Odluke Uprave Dru{tva broj D-3-47-11-1/11 od 17. 8. 2011. god. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet nabave je izgradnja infrastrukture objekta RSS Novi Travnik Bu~i}i. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Kao pod to~kom II.4. II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lanak 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Rok izvr{enja radova od 30 dana s uklju~enim jamstvenim rokom. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) Da, u nominalnom iznosu od 2000 KM. III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) Da, 10% od vrijednosti ugovora. III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) Dokumentaciju o financijskoj i ekonomskoj sposobnosti ponuditelja. a) ukupan promet u zadnje 2 (dvije) godine odnosno od po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registriran, odnosno po~eo sa radom prije manje od 2 (dvije) godine ne smije biti ispod 1.000.000 KM; b) ispunjava svoje financijske obveze prema poslovnim partnerima i vjerovnicima. Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji. III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) a) uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora ~iji su karakter i kompleksnost isti ili sli~ni onima koji se odnose na predlo`eni ugovor, u prethodne 3 (tri) godine;

b) uposleno najmanje 10 osoba kao zaposlenika na neodre|eno vrijeme i najmanje 3 (tri) osobe me|u rukovodnim kadrom u posljednje tri godine; c) obrazovne i profesionalne kvalifikacije osoblja, a posebno osoba koje su odgovorne za izvo|enje radova koji su vezani za predmet nabave. Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) a) Najni`a cijena prihvatljive ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) Da IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) Dokumentaciju za nadmetanje ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom (od 8:00 do 16:00 sati) prije isteka roka za podno{enje ponuda na adresi navedenoj u to~ki I.1 (Ured: Protokol) uz predo~enje dokaza o uplati otkupnine u iznosu od 50,00 KM na ra~un 3381002202007207 kod UniCredit Zagreba~ke banke BH d.d. u korist JP HT d.d. Mostar s naznakom: "Dokumentacija za nadmetanje za izgradnju objekta RSS Novi Travnik Bu~i}i". Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. Ponuditelji koji su ranije otkupili dokumentaciju za nadmetanje, u ponovljenom postupku mogu je preuzeti besplatno. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) Slu`beni jezici u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Najkasnije do 4. 10. 201. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 90 dana od dana zaprimanja ponude IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 4. 10. 2011. godine u 13,30 sati Mostar, Kneza Branimira bb (1-13-12380-11)

13 - JANAB
ZEDP "ELEKTRO BIJEQINA" AD BIJEQINA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 13-JANAB-4065/11-1 RADOVI Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: ZEDP "Elektro Bijeqina" a.d. Kontakt osoba: Sowa Dobrinovi}, Zoran Trbi} Adresa: Majevi~ka 97 Po{tanski broj: 76300 Grad: Bijeqina JIB: 4400358420004, PIB: 400358420004 Telefon: 055/226-700 Faks: 055/210-304 E-mail: elektrobn@teol.net Internet adresa: www.elektrobijeljina.com I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1.

Broj 70 - Strana 104

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor broj 4065/11 - Otvoreni postupak broj: 13-JANAB-4065/11-1 Rekonstrukcija i sanacija postoje}e upravne zgrade "Elektro-Bijeqina" II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Rekonstrukcija i sanacija poslovnog objekta Direkcije "Elektro Bijeqine" u Bijeqini u ulici Majevi~ka 97. Bli`i opis predmeta dat je u tenderskoj dokumentaciji. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Povr{ina krova: 300 m2 Povr{ina III sprata: 250 m2 Bli`e: u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA U Bijeqini, Majevi~ka 97 II.7. PODJELA NA LOTOVE LOT 1: Rekonstrukcija krova LOT 2: Sanacija III sprata II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Maksimalno 60 radnih dana Za prekora~ewe roka izvr{ewa naru~ilac zara~unava penale Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 2 (dva)% od iznosa ponude III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Bankarska garancija prvoklasne banke III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 10% od vrijednosti ponude III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Detaqnije u tenderskoj dokumentaciji III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokaz ponu|a~a da nema smetwi za wegovo u~e{}e u javnom nadmetawu u smislu odredaba ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, te u vezi s tim obavezan je dostaviti: 1. izvod iz sudskog registra, ili ekvivalentni dokument koji izdaje nadle`ni sudski ili organ uprave u BiH ili nadle`ni organ u zemqi gdje je ponu|a~ registrovan 2. uvjerewe sudskog ili adekvatnog organa za ponu|a~a: - da nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom - da nije predmetom postupaka za progla{ewe ste~aja, ili za izdavawe naloga za prisilnu likvidaciju - da nije osu|en sudskom presudom za kr{ewe zakona u smislu wegovoga poslovnog pona{awa u periodu od 5 (pet) godina prije dostavqawa ponude 3. uvjerewe nadle`nih organa da je ponu|a~ izmirio direktne i indirektne poreske obaveze

4. uvjerewe PIO/MIO o izmirenim obavezama 5. uvjerewe Fonda zdravstva o izmirenim obavezama III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Prema ~lanu 24. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Obavezno posjedovawe licence visokogradwe koju izdaje Ministarstvo za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju Republike Sprske. Detaqnije: u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Dostaviti izjavu poslovne banke o solventnosti ponu|a~a u posqedwih 6 mjeseci Ostalo: u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Prema ~lanu 26. Zakona o javnim nabavkama Detaqnije: u tenderskoj dokumentaciji Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija. 1. cijena u~e{}e 80% 2. rok zavr{etka u~e{}e 20% Kriteriji su detaqnije razra|eni u tenderskom dokumentu IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Odmah po uplati naknade za tendersku dokumentaciju iznosa od 58,50 KM (sa PDV) na ‘iro-ra~un broj: 5550010000400094 kod Nove banke Bijeqina Za devizne uplate instrukcija za pla}awe je: FILED 32 (AMOUNT) EUR FILED 65a (INTERMEDIARY) Korespodent banka: DEUTCHE BANK AG FRANKFURT/M FRANKFURT AM MAIN SWIFT: DEUTDEFF FILED 57a (ACCOUNT WITH INST.) (Banka korisnika): 936241900 Nova banka a.d. Bijeljina SWIFT: NOBIBA 22 FILED 59 (BENEFICIARY) Korisnik: 54000-01-004000 MH ERS ZEDP "Elektro-Bijeljina" AD BIJELJINA FILED 71 A (DETAILS OF CHARGES) OUR IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Jedan od slu`benih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 10. 2011. godine do 12,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Opcija: 90 dana od dana otvarawa ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 10. 2011. godine do 12,15 ~asova ZEDP "Elektro Bijeqina", Majevi~ka 97

Ponedjeljak, 5. 9. 2011. Dio V: DODATNE INFORMACIJE U tenderskoj dokumentaciji.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 105

(1-13-12394-11)

13 - JANAB
OP]INA RAVNO

OBAVIJEST
O NABAVI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: Op}ina Ravno Kontakt osoba: Josip Ragu`, ing. gra|. Adresa: Trg don Ivana Musi}a bb Po{tanski broj: 88370 Grad: Ravno Identifikacijski broj: 4227069210003 Telefon: 036/891-465 Fax: 036/891-466 E-mail: raguz.josip@tel.net.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.5.a tijelo uprave I.5.b na lokalnoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Izgradnja infrastrukture unutar zone turisti~ke namjene Ledenice II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Izgradnja infrastrukture unutar zone turisti~ke namjene Ledenice na podru~ju op}ine Ravno prema tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Op}ina Ravno II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lanak 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 90 kalendarskih dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) Dati u tenderskoj dokumentaciji III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) Dati u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda

a) cijena ~ija je vrijednost 60% b) uvjeti pla}anja ~ija je vrijednost 20% IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) Mo`e se preuzeti u Slu`bi za prostorno ure|enje i graditeljstvo od 8,00 do 14,00 sati do 26. 9. 2011. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM, a upla}uje se na ra~un javnih prihoda Op}ine Ravno broj 3381702200036617, vrsta prihoda 722321, {ifra op}ine 207, otvoren kod UniCredit Bank d.d. Mostar, poslovnica Neum. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) Jedan od slu`benih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 10. 2011. godine do 11,00 sati IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 45 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 4. 10. 2011. godine u salonu Op}ine Ravno sa po~etkom u 12,00 sati Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zape~a}ene ponude sa punom adresom ponu|a~a dostaviti osobno ili po{tom na adresu: Op}ina Ravno, Trg don Ivana Musi}a bb, sa naznakom: "Javni natje~aj za izgradnju infrastrukture unutar zone turisti~ke namjene Ledenice na podru~ju op}ine Ravno". (1-13-12396-11)

13 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO AD GACKO

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 42/11 RADOVI Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Kontakt osoba: Milivoje Krtolica, dipl. ekonomista Adresa: Gra~anica bb Po{tanski broj: 89240 Grad: Gacko Identifikacioni broj: 4401387900003 Telefon: 059/464-222 Faks: 059/472-085 E-mail: rtegac08@teol.net Internet adresa: u pripremi I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. Kontakt osoba za tehni~ka pitawa: Nenad Lasica, tel. 059/475-290 e-mail: rtegac04@teol.net Kontakt osoba za op{ta pitawa: Dragan Dra{kovi}, tel. 059/471-283, e-mail: rtegac39@teol.net I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. Kontakt osoba: Milivoje Krtolica, tel. 059/472-413 I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. Soba protokola, Upravna zgrada ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e

Broj 70 - Strana 106

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

I.5.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Tender broj 42/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Izgradwa i asfaltirawe puteva u RJ Rudnik II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Rudnik i TE Gacko II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Do 31. 12. 2011. godine Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Da i to 5.000,00 KM III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Originalna garancija poslovne banke sa va`no{}u: opcija ponude plus 30 dana III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 10% ugovorene vrijednosti III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti navedene garancije za dobro izvr{ewe posla u vidu bezuslovne bankovne garancije u trajawu 30 dana du`e od trajawa ugovora III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi iz ~lana 23. ZJN III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) - ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar; ovim rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) - poslovawe bez gubitka u posqedwe dvije godine (2009. i 2010. godna) - dokaz o solventnosti za period posqedwih 6 mjeseci III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dokazi iz ~lana 26. ZJN, detaqno razra|eni u tenderskom dokumentu Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatqive ponude

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, 10%, uz predo~ewe dokaza u skladu sa Odlukom Savjeta ministara BiH, "Slu`beni glasnik BiH", broj 29/09. IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti od 5. 9. 2011. godine do 4. 10. 2011. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM/25,1 EVRO. Pla}awe izvan BiH se vr{i preko Unikredit banke, a.d. Bawa Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivom na telefon br. 059/472-413. Pla}awe unutar BiH vr{i se pla}awem na blagajni preduze}a ili putem Unikredit banke a.d. Bawa Luka na ra~un broj 5510560001580762 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup tenderske dokumentacije. Tender broj 80/10: Nabavka usluga na teku}em odr`avawu GPO-a u 2011. godini na TE Gacko. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 4. 10. 2011. godine do 13,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 10. 2011. godine Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada Rudnika i TE, Gacko, a.d. Gacko u 13,30 sati Dio V: DODATNE INFORMACIJE V.1. PRESTANAK POSTUPKA DODJELE UGOVORA I TRO[KOVI PONUDE Prestanak postupka dodjele ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN, a da pri tom ZP Rudnik i TE, a.d. Gacko, ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. V.2. OSTALE ODREDBE Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetawem mogu se dobiti u vremenu od 9,00 do 13,00 sati na telefone i to: Za tehni~ka pitawa: 059/475-860 Za komercijalna pitawa: 059/472-413 Za op{ta pitanja: 059/471-283 Ovaj oglas objavqen je u "Slu`benom glasniku BiH". (1-13-12403-11)

13 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO AD GACKO

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 41/11 RADOVI Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Kontakt osoba: Milivoje Krtolica, dipl. ekonomista Adresa: Gra~anica bb Po{tanski broj: 89240 Grad: Gacko Identifikacioni broj: 4401387900003 Telefon: 059/472-860 Faks: 059/472-085 E-mail: rtegac08@teol.net Internet adresa: u pripremi

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 107

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. Kontakt osoba za tehni~ka pitawa: Miodrag [e{lija, dipl. in`. rud, tel. 059/472-860 Kotnakt osoba za op{ta pitawa: Dragan Dra{kovi}, dipl. pravnik, tel. 059/471-283 I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. Kontakt osoba: Krtolica Milivoje, tel. 059/472-413 I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. Soba protokola, Upravna zgrada ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Tender broj 41/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Proizvodwa transport, klasirawe i utovar ugqa za komercijalni plasman u RJ Rudnik-Gacko u 2011. godini Detaqniji opis dat je u tenderskom dokumentu II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Lokalitet: RJ Rudnik Gacko II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Od zakqu~ewa ugovora do 31. 12. 2011. godine Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Da, 45.000 KM III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Originalna bezuslovna garancija poslovne banke sa va`no{}u: opcija ponude plus 30 dana III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 10% ugovorene vrijednosti III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti navedene garancije za dobro izvr{ewe posla u vidu bankovne garancije, u trajawu 30 dana du`e od trajawa ugovora III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi iz ~lana 23. ZJN

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) - ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar;. rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) - poslovawe bez gubitka u posqedwe dvije godine (2009. i 2010. godina) - dokaz o solventnosti za period posqedwih 6 mjeseci III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatqive ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, 10%, uz predo~ewe dokaza u skladu sa Odlukom Savjeta ministara BiH, "Slu`beni glasnik BiH", broj 29/09. IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti od 5. 9. 2011. godine do 3. 10. 2011. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM/51 EVRO. Pla}awe izvan BiH se vr{i preko Unikredit banke, a.d. Bawa Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti u Slu`bi za Finansijsko-operativne poslove ZP Rudnik i TE Gacko, pozivom na telefon br. 059/475-229. Pla}awe unutar BiH vr{i se pla}awem na blagajni preduze}a ili putem Unikredit banke a.d. Bawa Luka na ra~un broj 5510560001580762 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup tenderske dokumentacije. Tender broj 41/11: Nabavka radova: proizvodwa, transport, klasirawe i utovar ugqa za komercijalni plasman u RJ Rudnik-Gacko u 2011. godini. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 3. 10. 2011. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 3. 10. 2011. godine Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada Rudnika i TE, Gacko, a.d. Gacko u 12,30 sati Dio V: DODATNE INFORMACIJE V.1. PRESTANAK POSTUPKA DODJELE UGOVORA I TRO[KOVI PONUDE Prestanak postupka dodjele ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN, a da pri tom ZP Rudnik i TE, a.d. Gacko, ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. V.2. OSTALE ODREDBE Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetawem mogu se dobiti u vremenu od 9,00 do 13,00 sati na telefone i to: Za tehni~ka pitawa: 059/472-860 Za komercijalna pitanja: 059/472-413 Za op{ta pitanja: 059/471-283 Ovaj oglas objavqen je u "Slu`benom glasniku BiH". (1-13-12405-11)

Broj 70 - Strana 108

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

2 - JANAB 21 - JANAB
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Sakib Katana, 033/725-217, Nedim Tvrtkovi}, 033/725-214 Adresa: Lo`ioni~ka 2 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200178560003 Telefon: 033/725-200 Fax: 033/725-298 Internet adresa: www.kzzosa.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao u Aneksu A I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao u Aneksu A I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao u Aneksu A I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Nabavka medicinske opreme i informacionog sistema (hardver i softver) za potrebe Klinike za radiologiju i svih drugih klinika/slu`bi KCU Sarajevo koji u svom radu koriste radiolo{ku sliku II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka medicinske opreme i informacionog sistema (hardver i softver) za potrebe Klinike za radiologiju i svih drugih klinika/slu`bi KCU Sarajevo koji u svom radu koriste radiolo{ku sliku II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Zapo~inje odmah po potpisivanju ugovora, trajanje do zavr{etka radova.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16-17. UPZ) Precizno navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Prema tenderskoj dokumentaciji III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Ograni~eni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se preuzeti svakim radnim danom od 8. 9. 2011. godine, do 26. 9. 2011. godine, u periodu od 9,00 do 15,00 sati u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, Poslovnica Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne do broja 62, I sprat-Protokol. Tenderska dokumentacija se mo`e otkupiti do 26. 9. 2011. godine. Tenderska dokumentacija se izdaje na osnovu ovjerenog pisanog zahtjeva zainteresovanih ponu|a~a. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 50,00 KM Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Zavoda broj 1541082000598581 kod Intesa SanPaolo banke d.d. Sarajevo. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Jedan od slu`benih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 5. 10. 2011. godine do 11,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 5. 10. 2011. godine u 11,30 sati Sarajevo, Lo`ioni~ka 2, X sprat - velika sala Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1. Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 2. Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana. Aneks A I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Sakib Katana, Nedim Tvrtkovi} Adresa: Lo`ioni~ka 2 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 109

Identifikacioni broj: 4200178560003 Telefon: 033/725-217, 033/725-214 Fax: 033/725-298 Internet adresa: www.kzzosa.ba I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Sakib Katana, Nedim Tvrtkovi} Adresa: Poslovnica Novo Sarajevo Zmaja od Bosne do broja 62, I sprat, Protokol Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200178560003 Telefon: 033/725-217, 033/725-214 Fax: 033/725-298 Internet adresa: www.kzzosa.ba I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Sakib Katana, Nedim Tvrtkovi} Adresa: Lo`ioni~ka 2 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200178560003 Telefon: 033/725-214, 033/725-217 Fax: 033/725-298 Internet adresa: www.kzzosa.ba

Price of tenders documents is 50 KM 1541082000598581 Intesa SanPaolo banka Sarajevo IV.6. Time limit for receipt of tenders/requests to participate 5. 10. 2011. until 11,00 IV.8. Date and place of tender opening Date: 5. 10. 2011. 11,30 o'clock Place: Institute for health insurance of Canton Sarajevo, X floor (2-21-12219-11)

5 - JANAB 51 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: ZP Rudnik i TE Ugqevik a.d. Ugqevik Kontakt osoba: Radi{i} Milenko i Miqanovi} Dragan Adresa: Ugqevik Po{tanski broj: 76330 Grad: Ugqevik Identifikacioni broj: 400449490005 Telefon: 055/774-600 Faks: 055/771-183 I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA T-70/11 Nabavka proizvoda crne metalurgije za remont II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA T-70/11 Nabavka proizvoda crne metalurgije za remont LOT 6 - Nabavka ~eli~nih cijevi za remont II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 50.000,00 KM Dio III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena 1) cijena u~e{}e 100% Dio IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 12532/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: DOO "TREASURE" Adresa: Po{tanski fah 22 Po{tanski broj: 72000 Grad: Zenica Identifikacioni broj: 4218068540003 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMQENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 64.726,00 KM Cijena najni`e ponude: 64.726,00 KM Cijena najvi{e ponude: 69.666,20 KM

PROCUREMENT NOTICE
Goods Section I: CONTRACTING AUTHORITY I.1. Official name and address of the contracting authority Organization: Institute for health insurance of Canton Sarajevo Contact person: Sakib Katana (033 725-217); Nedim Tvrtkovi} (033 725-214) Address: Institute: Lo`ioni~ka br. 2 Postal code: 71000 Town: Sarajevo ID number: Institute: 4200178560003 Telephone: 0038733 725 200 Fax: Institute: 0038733 725 298 Internet address (URL): Institute: www.kzzosa.ba Section II: OBJECT OF THE CONTRACT II.1. Type of contract: Goods / Services II.2. Is it a framework agreement? No II.3. Title/reference attributed to the contract by the contracting authority Procurement of medical equipment and information systems (hardware and software) for the Department of Radiology and all other clinics / services KCU Sarajevo, which is being used by radiological images II.4. Description of the object of the contract: Procurement of medical equipment and information systems (hardware and software) for the Department of Radiology and all other clinics / services KCU Sarajevo, which is being used by radiological images II.5. Total quantity (number of units) and/or scope of the contract According to the Model of standard tender documents Section IV: PROCEDURE IV.1. Type of procedure: Restricted procedure, international IV.4. Conditions for obtaining tender documents (Art. 18. PPL) Obtainable until 26. 9. 2011.

Broj 70 - Strana 110

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

IV.3. PODUGOVARAWE Ne Dio V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKQU^EWA UGOVORA 19. 8. 2011. V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA 3 (tri) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJE[TEWE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tewa 1-11-7415-11, objavqenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 42 od 30. 5. 2011. godine. (5-51-12155-11)

51 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK

IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMQENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 159.600,00 KM Cijena najni`e ponude: 159.600,00 KM Cijena najvi{e ponude: 159.600,00 KM IV.3. PODUGOVARAWE Ne Dio V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKQU^EWA UGOVORA 19. 8. 2011. V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA 1 (jedna) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJE[TEWE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tewa 1-11-7415-11, objavqenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 42 od 30. 5. 2011. godine. (5-51-12156-11)

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: ZP RiTE Ugqevik a.d. Ugqevik Kontakt osoba: Radi{i} Milenko i Miqanovi} Dragan Adresa: Ugqevik Po{tanski broj: 76330 Grad: Ugqevik Identifikacioni broj: 400449490005 Telefon: 055/774-600 Faks: 055/771-183 I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA T-70/11 Nabavka proizvoda crne metalurgije za remont II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA T-70/11 Nabavka proizvoda crne metalurgije za remont LOT 5 Nabavka ~eli~nih gredica za remont II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 145.000,00 KM Dio III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena 1) cijena u~e{}e 100% Dio IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 12536/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: DOO "TREASURE" Adresa: Po{tanski fah 22 Po{tanski broj: 72000 Grad: Zenica Identifikacioni broj: 4218068540003

51 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: ZP Rudnik i TE Ugqevik a.d. Ugqevik Kontakt osoba: Radi{i} Milenko i Miqanovi} Dragan Adresa: Ugqevik Po{tanski broj: 76330 Grad: Ugqevik Identifikacioni broj: 400449490005 Telefon: 055/774-600 Faks: 055/771-183 I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA T-70/11 Nabavka proizvoda crne metalurgije za remont II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA T-70/11 Nabavka proizvoda crne metalurgije za remont LOT 3 Nabavka legiranih limova za remont II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 45.000,00 KM Dio III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena 1) cijena u~e{}e 100% Dio IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 12536/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: DOO "TREASURE" Adresa: Po{tanski fah 22

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 111

Po{tanski broj: 72000 Grad: Zenica Identifikacioni broj: 4218068540003 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMQENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 35.300,00 KM Cijena najni`e ponude: 35.300,00 KM Cijena najvi{e ponude: 40.500,00 KM IV.3. PODUGOVARAWE Ne Dio V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKQU^EWA UGOVORA 19. 8. 2011. V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA 4 (~etiri) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJE[TEWE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tewa 1-11-7415-11, objavqenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 42 od 30. 5. 2011. godine. (5-51-12158-11)

51 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK

IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: DOO "TREASURE" Adresa: Po{tanski fah 22 Po{tanski broj: 72000 Grad: Zenica Identifikacioni broj: 4218068540003 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMQENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 33.800,00 KM Cijena najni`e ponude: 33.800,00 KM Cijena najvi{e ponude: 39.060,00 KM IV.3. PODUGOVARAWE Ne Dio V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKQU^EWA UGOVORA 19. 8. 2011. V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA 3 (tri) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJE[TEWE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tewa 1-11-7415-11, objavqenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 42 od 30. 5. 2011. godine. (5-51-12159-11)

51 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: ZP RiTE Ugqevik a.d. Ugqevik Kontakt osoba: Radi{i} Milenko i Miqanovi} Dragan Adresa: Ugqevik Po{tanski broj: 76330 Grad: Ugqevik Identifikacioni broj: 400449490005 Telefon: 055/774-600 Faks: 055/771-183 I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA T-70/11 Nabavka proizvoda crne metalurgije za remont II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA T-70/11 Nabavka proizvoda crne metalurgije za remont LOT 2 Nabavka manganskih limova za remont II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 45.000,00 KM Dio III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena 1) cijena u~e{}e 100% Dio IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 12537/11

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: ZP Rudnik i TE Ugqevik a.d. Ugqevik Kontakt osoba: Radi{i} Milenko i Miqanovi} Dragan Adresa: Ugqevik Po{tanski broj: 76330 Grad: Ugqevik Identifikacioni broj: 400449490005 Telefon: 055/774-600 Faks: 055/771-183 I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA T-70/11 Nabavka proizvoda crne metalurgije za remont II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA T-70/11 Nabavka proizvoda crne metalurgije za remont LOT 1 Nabavka crnih limova za remont II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 60.000,00 KM Dio III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena

Broj 70 - Strana 112

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

1) cijena u~e{}e 100% Dio IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 12540/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: DOO "TREASURE" Adresa: Po{tanski fah 22 Po{tanski broj: 72000 Grad: Zenica Identifikacioni broj: 4218068540003 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMQENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 60.755,00 KM Cijena najni`e ponude: 60.755,00 KM Cijena najvi{e ponude: 65.420,00 KM IV.3. PODUGOVARAWE Ne Dio V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKQU^EWA UGOVORA 19. 8. 2011. V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA 2 (dvije) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJE[TEWE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tewa 1-11-7415-11, objavqenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 42 od 30. 5. 2011. godine. (5-51-12160-11)

51 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK

Dio III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena 1) cijena u~e{}e 100% Dio IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 12616/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: DOO "ENPRO" Adresa: Kraqa Dragutina 256 Po{tanski broj: 76300 Grad: Bijeqina Identifikacioni broj: 4400393410003 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMQENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 85.999,83 KM Cijena najni`e ponude: 85.999,83 KM Cijena najvi{e ponude: 91.444,75 KM IV.3. PODUGOVARAWE Ne Dio V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKQU^EWA UGOVORA 22. 8. 2011. V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA 3 (tri) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJE[TEWE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tewa 1-11-7408-11, objavqenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 42 od 30. 5. 2011. godine. (5-51-12161-11)

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: ZP Rudnik i TE Ugqevik a.d. Ugqevik Kontakt osoba: Jovi~i} Drago i Miroslav Vujadinovi} Adresa: Ugqevik Po{tanski broj: 76330 Grad: Ugqevik Identifikacioni broj: 400449490005 Telefon: 055/774-600 Faks: 055/771-183 I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA T-31/11 Nabavka rezervnih elektro dijelova, kablova, kablovskog pribora i elektronike II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA T-31/11 Nabavka rezervnih elektro dijelova, kablova, kablovskog pribora i elektronike LOT 1 Nabavka rezervnih dijelova II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 120.000,00 KM

51 - JANAB
VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e BiH Kontakt osoba: Samra Avdi} Adresa: Kraljice Jelene 88 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200947700000 Telefon: 033/707-529 Fax: 033/707-550 E-mail: samra.avdic@hjpc.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 05-16-2009-1/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka roba i to: LOT 1 MS Project Professional, MS Project Server, MS Forefront Identity Manager CAL licence;

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 113

LOT 2 Licence za document capture i OCR softver. Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A LOT 1: Logosoft d.o.o. Sarajevo Igmanska 9, 71000 Sarajevo Kojeg zastupa direktor Faruk Telibe}irovi} Identifikacijski broj: 4200236190009 LOT 2: MIKROGRAFIJA d.o.o. Sarajevo Trg me|unarodnog prijateljstva 9, 71000 Sarajevo Koju zastupa direktor Irma Leti} Identifikacioni broj: 4201294840001 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA LOT 1: Cijena najuspje{nije ponude: 89.197,00 KM; Cijena najni`e ponude: 89.197,00 KM; Cijena najvi{a ponude: 89.197,00 KM LOT 2: Cijena najuspje{nije ponude: 17.614,00 KM; Cijena najni`a ponude: 17.614,00 KM; Cijena najvi{e ponude: 17.841,00 KM: IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA LOT 1: 29. 7. 2011. godine LOT 2: 19. 8. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA LOT 1: 1 (jedna) LOT 2: 3 (tri) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, obavje{tenje objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH", broj 49/11 od 20. 6. 2011. godine. (5-51-12173-11)

51 - JANAB
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLA

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla Adresa: Trnovac bb Po{tanski broj: 75000 Grad: Tuzla Identifikacioni broj: 4209390440007 Telefon: 035/303-300 Fax: 035/250-474 E-mail: info@ukctuzla.ba Internet adresa: www.ukctuzla.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javni subjekt I.2.b na kantonalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka broj 01/1-49-1-162/11 od 27. 1. 2011. godine. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka prehrambenih proizvoda za potrebe ugovornog organa-Ustanove. Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni, me|unarodni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1. cijena 90% 2. uslovi pla}anja 10% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora LOT 1 - Povr}e IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "Me{i}-com" d.o.o Grada~ac Adresa: Kerepski put bb Po{tanski broj: 76250 Grad: Grada~ac Identifikacioni broj: 4209267590002 Telefon: 035/861-403 Fax: 035/861-400 E-mail: mesiccom@dslon.ws Internet adresa (web): www.mesic-com.ba LOT 4 - Vo}e Organizacija: "Harmen" d.o.o. Tuzla Adresa: Ljepunice bb Po{tanski broj: 75212 Grad: Tuzla Identifikacioni broj: 4209813000009 Telefon: 035/384-512 Faks: 035/384-513 LOT 5 - ^ajevi LOT 6- [e}er LOT 8 - Ulje i mast biljnog porijekla Organizacija: "Piemonte: d.o.o. za trgovinu Adresa: [i}ki - [i}ka petlja bb Po{tanski broj: 75000 Grad: Tuzla Identifikacioni broj: 4209326600009 Telefon: 035/216-010 Faks: 035/216-011 LOT 6 - Med Organizacija: "Selim-plast" d.o.o. Banovi}i Adresa: ORB-2 Po{tanski broj: 75290 Grad: Banovi}i Identifikacioni broj: 4209377690029 Telefon: 035/875-869 Faks: 035/875-869 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA LOT 1 Cijena najuspje{nije ponude: 117.025,00 Cijena najni`e ponude: 117.025,00 KM Cijena najvi{e ponude: 125.600,00 LOT 4 Cijena najuspje{nije ponude: 10.750,00 Cijena najni`e ponude: 10.100,00 KM Cijena najvi{e ponude: 19.350,00,00 LOT 5 Cijena najuspje{nije ponude: 7.660,00 Cijena najni`e ponude: 7.660,00 KM Cijena najvi{e ponude: 8.550,00 LOT 6 Cijena najuspje{nije ponude: 26.000,00 Cijena najni`e ponude: 26.000,00 KM Cijena najvi{e ponude: 40.000,00

Broj 70 - Strana 114

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

LOT 7 Cijena najuspje{nije ponude: 17.370,00 Cijena najni`e ponude: 16.650,00 KM Cijena najvi{e ponude: 22.500,00 LOT 8 Cijena najuspje{nije ponude: 21.612,00 Cijena najni`e ponude: 20.900,00 KM Cijena najvi{e ponude: 21.612,00 IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 9. 8. 2011. godine. V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA LOT 1- 2 (dvije) LOT 4 - 3 (tri) LOT 5 - 3 (tri) LOT 6 - 5 (pet) LOT 7 - 4 (~etiri) LOT 8 - 3 (tri) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-1-1956-11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 11 od 14. 2. 2011. godine. (5-51-12180-11)

IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 55.621,35 KM Cijena najn`ie ponude: 55.621,35 KM Cijena najvi{e ponude: 55.621,35 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 19. 8. 2011. godine. V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 1 ponuda. V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-11-5733-11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", br. 31/11 od 25. 4. 2011. godine. (5-51-12185-11)

51 - JANAB
KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 23/10-P-2 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Softi} Vi{nja, dipl. ecc. Adresa: J. ^ernija br. 8 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200151950004 Telefon: 033/237-655 Fax: 033/200-313 E-mail: visnjas@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA "Gorivo" II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA "Gorivo" II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) cca 550.000,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) (a) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih potkriterija: 1) cijena u~e{}e 94% 2) udaljenost najbli`e pumpe ponu|a~a od lokaliteta u ul. Paromlinska broj 60 Sarajevo u~e{}e 6% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 805/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "Proming" d.o.o. Bugojno

51 - JANAB
MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA USK BIHA]

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Ministarstvo unutra{njih poslova USK Kontakt osoba: Hamlat Alibegovi} Adresa: 502. vite{ke brigade br. 2 Po{tanski broj: 77000 Grad: Biha} Identifikacioni broj: 4263093360007 Telefon: 037/227-765 Fax: 037/227-765 E-mail: mupusk@mupusk.gov.ba Internet adresa: www.mupusk.gov.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a upravni organ I.2.b na kantonalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor o nabavci ogrijevnog drveta za grijnu sezonu 2011/2012 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka ogrijevnog drveta za grijnu sezonu 2011/2012 Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Pregovara~ki bez objave obavje{tenja III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Ekonomski najpovoljnija ponuda Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "BA&HAM" d.o.o. Bosanska Krupa

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 115

Adresa: [ehitluci bb Po{tanski broj: 70230 Grad: Bugojno Identifikacioni broj: 4236026280000 Telefon: 030/252-251 Fax: 030/252-251 E-mail: promingsarajevo@bih.net.ba IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 698.605,00 KM Cijena najni`e ponude: 698.605,00 KM Cijena najvi{e ponude: 698.605,00 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 22. 8. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 5 (pet) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 23/10-P-2 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", br. 25 od 4. 4. 2011. godine. V.4. DRUGE INFORMACIJE Ne (5-51-12207-11)

51 - JANAB
JP NIO SLU@BENI LIST BiH SARAJEVO

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 5-1-05-1-166/16-11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "R&S" d.o.o. Sarajevo Adresa: Igmanska bb Po{tanski broj: 71320 Grad: Vogo{}a Identifikacioni broj: 4200056290005 Telefon: 033/476-380 Fax: 033/476-390 E-mail: ris@bih.net.ba IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 51.365,00 KM bez PDV-a Cijena najni`e ponude: 48.685,00 KM bez PDV-a Cijena najvi{e ponude: 53.049,00 KM bez PDV-a IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 12. 8. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 8 (osam) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-11-7677/11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", br. 42/11 od 30. 5. 2011. godine. (5-51-12210-11)

51 - JANAB
JP NIO SLU@BENI LIST BiH SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo Kontakt osoba: Edisa Zorni} i Lana D`ino Adresa: D`emala Bijedi}a 39 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200226120002 Telefon: 033/722-043 Fax: 033/722-075 E-mail: edisa.zornic@sllist.ba;lana.dzino@sllist.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor se odnosi na nabavku ra~unarske opreme za potrebe JP NIO Slu`beni list BiH. II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST 50.000,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) (b) Ekonomski najpovoljnija ponuda: 1) cijena u~e{}e 60% 2) garantni rok u~e{}e 20% 3) na~in pla}anja u~e{}e 10% 4) rok isporuke u~e{}e 10%

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo Kontakt osoba: Edisa Zorni} i Lana D`ino Adresa: D`emala Bijedi}a 39 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200226120002 Telefon: 033/722-043 Fax: 033/722-075 E-mail: edisa.zornic@sllist.ba;lana.dzino@sllist.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor se odnosi na nabavku i ugradnju stabilnog agregata za vanjsku monta`u sa pripadaju}im kablovskim razvodom. II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST 75.000,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) (b) Ekonomski najpovoljnija ponuda: 1) cijena u~e{}e 70%

Broj 70 - Strana 116

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

2) garantni rok u~e{}e 20% 3) na~in pla}anja u~e{}e 10% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 5-1-05-1-144/15-11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "KLAUS LEHMANN GMBH" d.o.o. Gra~anica Adresa: Grabovac bb Po{tanski broj: 75320 Grad: Op}ina Gra~anica Identifikacioni broj: 4209296770001 Telefon: 033/708-700 Fax: 035/708-703 E-mail: info@klaus-lehmann.ba IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 79.352,96 KM sa PDV-om Cijena najni`e ponude: 79.352,96 KM sa PDV-om Cijena najvi{e ponude: 101.876,00 KM sa PDV-om IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 15. 7. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 3 (tri) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-11-7338/11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 39/11 od 23. 5. 2011. godine. (5-51-12215-11)

51 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR

Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Pregovara~ki postupak bez objave obavijesti. III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) Osnovni kriterij za dodjelu ugovora je najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude. Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora D-11588 od 4. 8. 2011. godine IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: Tegrad d.o.o. Drinovci Adresa: Drinovci 86a Po{tanski broj: 88344 Grad: Drinovci-Grude Identifikacijski broj: 4272001330009 Telefon: 039/672-433 Fax: 039/672-433 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 33.630,00 KM bez PDV-a Cijena najni`e ponude: 33.630,00 KM bez PDV-a Cijena najvi{e ponude: 33.630,00 KM bez PDv-a IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 4. 8. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 1 (jedna) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Ne (5-51-12239-11)

OBAVIJEST
O DODJELI ANEKSA NA UGOVOR Dj. br. D-9025/10 od 27. 10. 2010. ROBE Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar Kontakt osoba: Ivan Radi{i} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4227270100006 Telefon: 036/313-306 Fax: 036/313-320 E-mail: ivan.radisic@hteronet.ba Internet adresa: www.ht.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.2.a javno poduze}e I.2.b na entitetskoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Aneks na Ugovor Dj. br. D-9025/10 od 27. 10. 2010.-Nabava monta`nih betonskih zdenaca i izvodnih ormari}a. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabava monta`nih betonskih zdenaca i izvodnih ormari}a. II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 33.630,00 KM

51 - JANAB
KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 77-10-P-1-2 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Softi} Vi{nja, dipl. ecc. Adresa: J. ^ernija br. 8 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200151950004 Telefon: 033/237-655 Fax: 033/200-313 E-mail: visnjas@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Izvo|enje radova na izgradnji PS "Donji Mihaljevi}i" II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Izvo|enje radova na izgradnji PS "Donji Mihaljevi}i"

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 117

II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) cca 360.000l,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) (b) Ekonomski najpovoljnija ponuda: - cijena 80% - uslovi i na~in pla}anja 20% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 794/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "Unioninvest" d.d. Sarajevo Adresa: Grbavi~ka br. 4/II Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200304700002 Telefon: 033/567-439 Fax: 033/208-506 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 270.094,15 KM Cijena najni`e ponude: 270.094,15 KM Cijena najvi{e ponude: 353.753,50 KM IV.3. PODUGOVARANJE Da Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 23. 8. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 3 (tri) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 51 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", od 27. 6. 2011. godine. V.4. DRUGE INFORMACIJE Ne (5-51-12243-11)

51 - JANAB
ZP RiTE UGQEVIK AD UGQEVIK

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA T-63/11-Nabavka namirnica dru{tvenog standarda II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA T-63/11 Nabavka namirnica dru{tvenog standarda (mesne konzerve). II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 60.000,00 KM Dio III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) (a) Samo najni`a cijena Dio IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 12548/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "ZP KOMERC" DOO Adresa: Vr{ani bb Po{tanski broj: 76325 Grad: Bijeqina Identifikacioni broj: 4400365390005 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMQENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 42.350,00 KM Cijena najni`e ponude: 42.350,00 KM Cijena najvi{e ponude: 45.000,00 KM IV.3. PODUGOVARAWE Ne Dio V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKQU^EWA UGOVORA 19. 8. 2011. godine V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA 2 (dvije) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJE[TEWE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tewa 1-11-7827-11 objavqenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 44 od 6. 6. 2011. godine (5-51-12245-11)

51 - JANAB
KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: ZP RiTE Ugqevik a.d. Ugqevik Kontakt osoba: Jovan Peri} i Milo{ Kraki} Adresa: Ugqevik Po{tanski broj: 76330 Ugqevik Grad: Ugqevik Identifikacioni broj: 400449490005 Telefon: 055/774-600 Faks: 055/771-183 I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka Adresa: ul. Dvanaest beba bb Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 4400928890000 Telefon: 051/342-170 E-mail: javne.nabavke@kc-bl.com I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javni subjekt I.2.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne

Broj 70 - Strana 118

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Broj 01-6173-1/11 od 14. 6. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka materijala potrebnog za histohemiju i imunohistohemiju u Zavodu za patologiju. II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) Ukupna vrijednost Ugovora je 76.965,05 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude. Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "KRAJINALIJEK" a.d. Banja luka Adresa: ul. Ilije Gara{anina 6 Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 4400954890000 Telefon: 051/305-912 Fax: 051/305-912 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 76.965,05 KM Cijena najni`e ponude: 76.965,05 KM Cijena najvi{e ponude: 76.965,05 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 29. 8. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA ^etiri ponude. V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH", br. 53 od 4. 7. 2011. godine. (5-51-12246-11)

51 - JANAB
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU KLINI^KA APOTEKA

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku Reagenasa i potro{nog materijala aplikatibilnih ili ekvivalent na tehnologiju HYDRASYS 2 Scan Focusing - Aparat za analizu oligoklonalnih traka u likvoru (automatizovani sistem za elektroforezu na agaroznom gelu) za potrebe OJ Klini~ka imunologija KCUS-a. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet javne nabavke je isporuka Reagenasa i potro{nog materijala aplikatibilnih ili ekvivalent na tehnologiju HYDRASYS 2 Scan Focusing - Aparat za analizu oligoklonalnih traka u likvoru (automatizovani sistem za elektroforezu na agaroznom gelu) za potrebe OJ Klini~ka imunologija KCUS-a. II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) Ukupna vrijednost ugovora je 40.178,92 KM. Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 1) Cijena u~e{}e 90% 2) Uslovi pla}anja u~e{}e 10% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 0535-13-754 od 25. 8. 2011. godine IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: DIAMEDIC Adresa: Tepeba{ina 3 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 200072730007 IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 25. 8. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 1 (jedna) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-11-9070-11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 51 od 27. 6. 2011. godine. (5-51-12303-11)

51 - JANAB
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU KLINI^KA APOTEKA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Klini~ka apoteka Kontakt osoba: mr. ph. spec. Dubravka Aleksi} Jovanovi} Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200089110002 Telefon: 033/266-832 Fax: 033/266-841 E-mail: kapoteka@bih.net.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javni subjekt I.2.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Klini~ka apoteka Kontakt osoba: mr. ph. spec. Dubravka Aleksi} Jovanovi} Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200089110002 Telefon: 033/26 68 32 Fax: 033/26 68 41 E-mail: kapoteka@bih.net.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javni subjekt

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 119

I.2.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV POD KOJIM SE KONKRETAN UGOVOR VODI KOD UGOVORNOG ORGANA Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku Medicinskih sredstava VII - Multifiltrat za potrebe OJ Klinika za hemodijalizu i OJ Pedijatrijska klinika KCUS-a II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet javne nabavke je isporuka Medicinskih sredstava VII multifiltrat za potrebe OJ Klinika za hemodijalizu i OJ Pedijatrijska klinika KCUS-a II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 194.770,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 1. cijena u~e{}e 90% 2. uslovi pla}anja u~e{}e 10% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 0535-13-752 od 24.08.2011. godine IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: TUZLAFARM Adresa: Rudarska 71 - Irac Po{tanski broj: 75000 Grad: Tuzla Identifikacioni broj: 209034730009 IV.3. PODUGOVARANJE Da Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 24.08.2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 3 (tri) V.3. DA LI JE ZA OVAJ UGOVOR BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavijesti 1-12-8037-11, objavljene u "Slu`benom glasniku BiH", broj 44 od 06.06.2011. godine (5-51-12304-11)

51 - JANAB
ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Me|unarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Izet Hromo Adresa: Kurta Schorka 36 Po{tanski broj: 71210 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200068970001 Telefon: 033/289-284 Fax: 033/289-201 E-mail: direkcija@sarajevo-airport.ba Internet adresa: www.sarajevo-airport.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV POD KOJIM SE KONKRETAN UGOVOR VODI KOD UGOVORNOG ORGANA Storage server GVD NVR M 620-CO032 ili ekvivalent II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Storage server GVD NVR M 620-CO032 ili ekvivalent 9 kom. Storage sistem uklju~uje hardware mre`nog video rekordera (NVR) i softvare za snimanje i pregled II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) cca. 90.000,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1. cijena u~e}}e 80% 2. garantni rok u~e{}e 10% 3. rok odziva na interventni servis u~e{}e 10% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 5665 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Adresa: D`emala Bijedi}a 35 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200148570004 Telefon: 033/214-500 Fax: 033/661-871 E-mail: info@mpoint.ba Internet adresa (web): www.mpoint.ba IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 87.075,00 KM Cijena najni`e ponude: 87.075,00 KM Cijena najvi{e ponude: 87.075,00 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 26.08.2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 1 (jedna) V.3. DA LI JE ZA OVAJ UGOVOR BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-11-1213-11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 5 od 24.01.2011. godine i ponovno obavje{tenje broj 1-11-7886-11 objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH", broj 44 od 06.06.2011. godine. (5-51-12310-11)

51 - JANAB
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU KLINI^KA APOTEKA

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Klini~ka apoteka Kontakt osoba: mr. ph. spec. Dubravka Aleksi} Jovanovi}

Broj 70 - Strana 120

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200089110002 Telefon: 033/266-832 Fax: 033/266-841 E-mail: kapoteka@bih.net.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javni subjekt I.2.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku Reagenasa i potro{nog materijala aplikatibilnih na tehnologiju AXSYM, TDX, Architect ^8200 (Matrix i 2000 SR), Architect C8200 (Ci 8000) i Cell Dyn ili ekvivalent za potrebe O. J. Klini~ka hemija II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet javne nabavke je isporuka Reagenasa i potro{nog materijala aplikatibilnih na tehnologiju AXSYM, TDX, Architect C8200 (Matrix i 2000 SR), Architect C8200 (Ci 8000) i Cell Dyn ili ekvivalent za potrebe O.J. Klini~ka hemija i biohemija. II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) Ukupna vrijednost ugovora je 7.602.203,43 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 1) cijena u~e{}e 90% 2) uslovi pla}anja u~e{}e 10% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 0535-13-753 od 25. 8. 2011. godine IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: DIAMEDIC Adresa: Tepeba{ina 3 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 200072730007 IV.3. PODUGOVARANJE Da Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 25. 8. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 1 (jedna) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-11-8055-11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 44 od 6. 6. 2011. godine. (5-51-12311-11)

51 - JANAB
PREDUZE]E ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ RS AD BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 23/11 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Preduze}e za po{tanski saobra}aj RS a.d. Banja Luka

Kontakt osoba: Komljenovi} Rajko Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 1878182 Telefon: 051/246-037 Fax: 051/211-336 E-mail: rajko.komljenovic@postesrpske.com Internet adresa: www.postesrpske.com I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Nabavka mopeda za po{tono{e II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Ugovor o nabavci mopeda za po{tono{e II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (sa PDV-om) 220.500,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Ekonomski najpovoljinija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: - cijena 90% - rok isporuke 10% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora: 1.-2201/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "AGROMEHANIKA KOMERC" DOO Adresa: Mladena Stojanovi}a 12 Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 4400815260000 Telefon: 051/302-216 Fax: 051/348-334 E-mail: nada-jankovic@agromehanika.komerc.com IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 188.022,00 KM (bez PDV-a) Cijena najni`e ponude: 188.022,00 KM (bez PDV-a) Cijena najvi{e ponude: 192.822,00 KM (bez PDV-a) IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 19. 8. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 3 (tri) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-11-8694-11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 49/11 od 20. 6. 2011. godine. (5-51-12360-11)

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 121

51 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO AKCIONARSKO DRU[TVO GACKO

51 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO AKCIONARSKO DRU[TVO GACKO

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Kontakt osoba: Krtolica Milivoje, dipl. ekonomista Adresa: Industrijska zona bb Po{tanski broj: 89240 Grad: Gacko Identifikacioni broj: 4401387900003 Telefon: 059/464-222 Faks: 059/464-085 E-mail: rtegac08@teol.net Internet adresa: u pripremi I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Izrada Glavnog projekta izmje{tawa korita rijeke Mu{nice II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Izrada Glavnog projekta izmje{tawa korita rijeke Mu{nice II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST ) 250.000,00 KM Dio III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni postupak 35/11 III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Dio IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 02-8402 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A "Zavod za vodoprivredu" d.o.o. Bijeqina IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMQENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 199.000,00 KM Cijena najni`e ponude: 199.000,00 KM Cijena najvi{e ponude: 199.000,00 KM IV.3. PODUGOVARAWE Ne Dio V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKQU^EWA UGOVORA 17. 8. 2010. godine V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA 1 (jedna) ponuda V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJE[TEWE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, obavje{tewe 35/11 objavqenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 49 od 20. 6. 2011. godine (1-12-8779-11). (5-51-12363-11) ROBE

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Kontakt osoba: Krtolica Milivoje, dipl. ekonomista Adresa: Industrijska zona bb Po{tanski broj: 89240 Grad: Gacko Identifikacioni broj: 4401387900003 Telefon: 059/464-222 Faks: 059/464-085 E-mail: rtegac08@teol.net Internet adresa: u pripremi I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Originalni rezervni dijelovi, repromaterijal i specijalisti~ke usluge za odr`avawe kamiona iz proizvodnog programa Mercedes-Actros 4141 za potrebe ZP RiTE Gacko u 2011. godini II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Originalni rezervni dijelovi, repromaterijal i specijalisti~ke usluge za odr`avawe kamiona iz proizvodnog programa Mercedes-Actros 4141 za potrebe ZP RiTE Gacko u 2011. godini II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST 180.000,00 KM Dio III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni postupak 10/11 III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Dio IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 02-8334 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "Auto Lijanovi}i" d.o.o. Mostar IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMQENIH PONUDA LOT 1 Cijena najuspje{nije ponude: 41.395,76 KM Cijena najni`e ponude: 41.395,76 KM Cijena najvi{e ponude: 41.395,76 KM LOT 2 Cijena najuspje{nije ponude: 138.064,24 KM Cijena najni`e ponude: 138.064,24 KM Cijena najvi{e ponude: 138.064,24 KM IV.3. PODUGOVARAWE Ne

Broj 70 - Strana 122

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

Dio V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKQU^EWA UGOVORA 15. 8. 2010. godine V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA 1 (jedna) ponuda V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJE[TEWE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da (5-51-12364-11)

Dio V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKQU^EWA UGOVORA 18. 7. 2010. godine V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA 5 (pet) ponuda V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJE[TEWE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, obavje{tewe 29/11, broj 1-11-6529-11 objavqeno u "Slu`benom glasniku BiH", broj 36 od 16. 5. 2011. godine. (5-51-12365-11)

51 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO AD GACKO

51 - JANAB
VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E BiH SARAJEVO

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: ZD Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Kontakt osoba: Krtolica Milivoje, dipl. ekonomista Adresa: Industrijska zona bb Po{tanski broj: 89240 Grad: Gacko Identifikacioni broj: 4401387900003 Telefon: 059/464-222 Faks: 059/464-085 E-mail: rtegac08@teol.net Internet adresa: u pripremi I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Nabavka uqa, maziva, permanta, te~nosti i aditiva za potrebe ZP RiTe Gacko u 2011. godini. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka uqa, maziva, permanta, te~nosti i aditiva za potrebe ZP RiTe Gacko u 2011. godini. II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST 524.000,00 KM Dio III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni postupak 29/11 III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Dio IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 02-7447 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A "RAFINERIJA UQA" AD Modri~a IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMQENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 500.676,40 KM Cijena najni`e ponude: 500.676,40 KM Cijena najvi{e ponude: 647.437,80 KM IV.3. PODUGOVARAWE Ne

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e BiH Kontakt osoba: Boris Zubac Adresa: Kraljice Jelene br. 88 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200947700000 Telefon: 033/707-529 Fax: 033/707-550 E-mail: boris.zubac@hjpc.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV POD KOJIM SE KONKRETAN UGOVOR VODI KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka o pokretanju postupka javne nabavke br. 05-16-2008-1/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka kancelarijskog namje{taja za oprermanje Osnovnog suda u Modri~i Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: Aksa d.o.o. Zenica Sjedi{te: Lon|a 128 PC Roma II, 72000 Zenica Kojeg zastupa direktor Senaida Turki} Identifikacijski broj: 4218006430007 PDV broj: 218006430007 Broj sudskog rje{enja: U/I-1081 Kantonalni sud Zenica IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA (bez PDV-a) Najuspje{nija ponuda iznosi: 50.955,54 KM Najvi{a ponuda iznosi: 97.303,84 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 30.08.2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 9 (devet)

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 123

V.3. DA LI JE ZA OVAJ UGOVOR BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, u "Slu`benom glasniku BiH", broj 49/11 od 20.06.2011. godine. (5-51-12371-11)

51 - JANAB
ZP "ELEKTRO DOBOJ" AD DOBOJ

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj Kontakt osoba: Lazi} Sini{a i Risti} Dragica Adresa: Nikole Pa{i}a 77 Po{tanski broj: 74000 Grad: Doboj Identifikacioni broj: 4400014500009 Telefon: 053/209-736, 053/209-734 Faks: 053/241-344 E-mail: info@elektrodoboj.net Internet adresa: www.elektrodoboj.net I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Nabavka goriva za motorna vozila-ponovni postupak II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka goriva za motorna vozila-ponovni postupak LOT 1 Gorivo za motorna vozila u RJ Doboj LOT 2 Gorivo za motorna vozila u RJ Tesli} LOT 3 Gorivo za motorna vozila u RJ Modri~a LOT 4 Gorivo za motorna vozila u RJ [amac LOT 5 Gorivo za motorna vozila u RJ Derventa LOT 6 Gorivo za motorna vozila u RJ Brod II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 350.000 KM Dio III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterijuma: a) cijena ponu|ene robe u~e{}e 98% b) rok isporuke u~e{}e 2% Dio IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A LOT 1 Gorivo za motorna vozila u RJ Doboj Broj ugovora: 5216/11 Organizacija: "Nestro petrol" a.d. Bawa Luka Adresa: Kraqa Alfonsa XIII 9 Grad: Bawa Luka Po{tanski broj: 78000 Telefon: 051/218-836 Faks: 051/218-843 Identifikacioni broj: 4400959260004 LOT 2 Gorivo za motorna vozila u RJ Tesli} Broj ugovora: 5216/11

Organizacija: "Nestro petrol" a.d. Bawa Luka Adresa: Kraqa Alfonsa XIII 9 Grad: Bawa Luka Po{tanski broj: 78000 Telefon: 051/218-836 Faks: 051/218-843 Identifikacioni broj: 4400959260004 LOT 3 Gorivo za motorna vozila u RJ Modri~a Broj ugovora: 5216/11 Organizacija: "Nestro petrol" a.d. Bawa Luka Adresa: Kraqa Alfonsa XIII 9 Grad: Bawa Luka Po{tanski broj: 78000 Telefon: 051/218-836 Faks: 051/218-843 Identifikacioni broj: 4400959260004 LOT 4 Gorivo za motorna vozila u RJ [amac Broj ugovora: 5216/11 Organizacija: "Nestro petrol" a.d. Bawa Luka Adresa: Kraqa Alfonsa XIII 9 Grad: Bawa Luka Po{tanski broj: 78000 Telefon: 051/218-836 Faks: 051/218-843 Identifikacioni broj: 4400959260004 LOT 5 Gorivo za motorna vozila u RJ Derventa Broj ugovora: 5216/11 Organizacija: "Nestro petrol" a.d. Bawa Luka Adresa: Kraqa Alfonsa XIII 9 Grad: Bawa Luka Po{tanski broj: 78000 Telefon: 051/218-836 Faks: 051/218-843 Identifikacioni broj: 4400959260004 LOT 6 Gorivo za motorna vozila u RJ Brod Broj ugovora: 5216/11 Organizacija: "Nestro petrol" a.d. Bawa Luka Adresa: Kraqa Alfonsa XIII 9 Grad: Bawa Luka Po{tanski broj: 78000 Telefon: 051/218-836 Faks: 051/218-843 Identifikacioni broj: 4400959260004 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMQENIH PONUDA LOT 1 Gorivo za motorna vozila u RJ Doboj Cijena najuspje{nije ponude: 151.940,20 KM Cijena najni`e ponude: 151.940,20 KM Cijena najvi{e ponude: 152.760,70 KM LOT 2 Gorivo za motorna vozila u RJ Tesli} Cijena najuspje{nije ponude: 42.222,20 KM Cijena najni`e ponude: 42.222,20 KM Cijena najvi{e ponude: 42.222,20 KM LOT 3 Gorivo za motorna vozila u RJ Modri~a Cijena najuspje{nije ponude: 51.420,51 KM Cijena najni`e ponude: 51.420,51 KM Cijena najvi{e ponude: 51.420,51 KM LOT 4 Gorivo za motorna vozila u RJ [amac Cijena najuspje{nije ponude: 32.427,35 KM Cijena najni`e ponude: 32.427,35 KM Cijena najvi{e ponude: 32.427,35 KM LOT 5 Gorivo za motorna vozila u RJ Derveta Cijena najuspje{nije ponude: 37.953,00 KM Cijena najni`e ponude: 37.953,00 KM Cijena najvi{e ponude: 37.953,00 KM LOT 6 Gorivo za motorna vozila u RJ Brod Cijena najuspje{nije ponude: 30.372,65 KM Cijena najni`e ponude: 30.372,65 KM Cijena najvi{e ponude: 30.372,65 KM IV.3. PODUGOVARAWE Ne

Broj 70 - Strana 124

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

Dio V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKQU^EWA UGOVORA za sve ltoove: 12. 8. 2011. godine V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA LOT 1: dvije prihvatqive ponude LOT 2: jedna prihvatqiva ponuda LOT 3: jedina prihvatqiva ponuda LOT 4: jedna prihvatqiva ponuda LOT 5: jedna prihvatqiva ponuda LOT 6: jedna prihvatqiva ponuda V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJE[TEWE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tewa 1-11-4655-11 objavqenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 25 od 4. 4. 2011. godine. (5-51-12401-11)

52 - JANAB
KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 12.500.000,00 KM Cijena najni`e ponude: 12.500.000,00 KM Cijena najvi{e ponude: 12.500.000,00 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 25. 8. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 4 (~etiri) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, obavje{tenje objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH", broj 49 od 20. 6. 2011. godine. (5-52-12163-11)

52 - JANAB
KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka Kontakt osoba: Du{an Majki}, dipl. pravnik Adresa: Dvanaest beba bb Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 4400928890000 Telefon: 051/342-806 Fax: 051/342-618 E-mail: javne.nabavke@kc-bl.com I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javni subjekt I.2.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Tender broj 01-5790-1/11 od 6. 6. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Otvoreni me|unarodni postupak radi kreditiranja Klini~kog centra Banja Luka u iznosu od 12.500.000,00 KM II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) Ukupna vrijednost ugovora je 12.500.000,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "UniCredit Bank" d.d. Mostar Adresa: Kardinala Stepinca Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacioni broj: 4227162980008 Telefon: 051/348-041 Fax: 051/300-406

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka Adresa: Ul. Dvanaest beba bb Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 4400928890000 Telefon: 051/342-806 Fax: 051/342-618 E-mail: javne.nabavke@kc-bl.com I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javni subjekt I.2.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Tender broj 01-2690-5/11 od 18. 3. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Otvoreni postupak radi preventivnog odr`avanja, servisiranja, interventnog odr`avanja, kalibracije i atestiranja ure|aja za acidobazni status proizvo|a~a Radiometer; servo ventilatora, respiratora i ovla`iva~a proizvo|a~a Viasys-Care Fusion, SLE i Jaeger-Care Fusion II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST Procijenjena vrijednost Ugovora je 59.691,12 KM. Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1. cijena u~e{}e 70% 2. uslovi pla}anja u~e{}e 30% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "NEW TECHNOLOGY" d.o.o. Adresa: Zmaja od Bosne 90 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200124470009

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 125

Telefon: 033/713-480 Fax: 033/713-480 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 59.691,12 KM Cijena najni`e ponude: 59.691,12 KM Cijena najvi{e ponude: 59.691,12 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 25. 8. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 1 (jedna) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH", broj 51 od 27. 6. 2011. godine. (5-52-12164-11)

52 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR

OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA USLUGE Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar Kontakt osoba: Bo`o Kne`evi} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4227270100006 Telefon: 039/663-300 Fax: 039/663-385 E-mail: bozo.knezevic@hteronet.ba Internet adresa: www.ht.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.2.a javno poduze}e I.2.b na entitetskoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Nabava usluge "Nadzora i odr`avanja sustava tehni~ke za{tite (videonadzor, kontrola prolaska, evidencija radnog vremena, protuprovala i vatrodojava) objekata JP HT d.d. Mostar." II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nadzor i odr`avanje sustava tehni~ke za{tite (videonadzor, kontrola prolaska, evidencija radnog vremena, protuprovala i vatrodojava) objekata JP HT d.d. Mostar. II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 55.000,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude. Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora D-10763/11 od 18. 7. 2011. godine

IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: AGENCIJA KAMIR d.o.o. [iroki Brijeg Adresa: Obilazna cesta 23 Po{tanski broj: 88220 Grad: [iroki Brijeg Identifikacijski broj: 4272001500001 Telefon: 039/705-691 Fax: 039/705-692 E-mail: kamir@kamir.net Internet adresa (web): www.kamir.net IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: - Fiksni mjese~ni iznos 2.750,00 KM bez RDV-a - Cijena po satu rada u slu~aju intervencije 35,00 KM/satu - Cijena kori{tenja vozila po prije|enom kilometru 0,30 KM/km - Ostali putni tro{kovi 0,00 KM - Cijena rezervnih dijelova 16.380,00 KM - Vrijeme izlaska na lokaciju do 15 minuta -Vrijeme otklanjanja kvara do 3 sata Cijena najni`e ponude: - Fiksni mjese~ni iznos 2.750,00 KM bez PDV-a - Cijena po satu rada u slu~aju intervencije 35,00 KM/satu - Cijena kori{tenja vozila po prije|enom kilometru 0,30 KM/km - Ostali putni tro{kovi 0,00 KM - Cijena rezervnih dijelova 16.380,00 KM - Vrijeme izlaska na lokaciju do 15 minuta - Vrijeme otklanjanja kvara do 3 sata Cijena najvi{e ponude: - Fiksni mjese~ni iznos 2.750,00 KM bez PDV-a - Cijena po satu rada u slu~aju intervencije 35,00 KM/satu - Cijena kori{tenja vozila po prije|enom kilometru 0,30 KM/km - Ostali putni tro{kovi 0,00 KM - Cijena rezervnih dijelova 16.380,00 KM - Vrijeme izlaska na lokaciju do 15 minuta - Vrijeme otklanjanja kvara do 3 sata IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 18. 7. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 3 (tri) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavijesti 1-12-3807-11 objavljene u "Slu`benom glasniku BiH", br. 20/11 od 21. 3. 2011. godine. (5-52-12170-11)

52 - JANAB
JP NIO SLU@BENI LIST BiH SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo Kontakt osoba: Edisa Zorni} i Lana D`ino Adresa: D`emala Bijedi}a 39 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200226120002 Telefon: 033/722-043 Fax: 033/722-075 E-mail: edisa.zornic@sllist.ba;lana.dzino@sllist.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na dr`avnom nivou

Broj 70 - Strana 126

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor se odnosi na nabavku usluge osiguranja LOT 4 - kolektivno osiguranje zaposlenika. II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST 50.000,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) (b) Ekonomski najpovoljnija ponuda: 1) cijena u~e{}e 70% 2) efikasnost likvidacije {teta u~e{}e 20% 3) na~in pla}anja u~e{}e 10% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 5-1-05-1-167/19-11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "TRIGLAV BH OSIGURANJE"d.d. Sarajevo Adresa: Dolina 8 Po{tanski broj: 71000 Grad: Op}ina Centar Identifikacioni broj: 4200247470003 Telefon: 033/252-111 Fax: 033/252-177 E-mail: info@triglavbh.ba IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 17.640,00 KM Cijena najni`e ponude: 17.640,00 KM Cijena najvi{e ponude: 21.168,00 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 20. 7. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 3 (tri) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-11-7675/11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", br. 42/11 od 30. 5. 2011. godine. (5-52-12211-11)

52 - JANAB
JP NIO SLU@BENI LIST BiH SARAJEVO

I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor se odnosi na nabavku usluge osiguranja LOT 3 - osiguranje odgovornosti iz djelatnosti. II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST 50.000,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) (b) Ekonomski najpovoljnija ponuda: 1) cijena u~e{}e 70% 2) efikasnost likvidacije {teta u~e{}e 20% 3) na~in pla}anja u~e{}e 10% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 5-1-05-1-167/18-11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "TRIGLAV BH OSIGURANJE"d.d. Sarajevo Adresa: Dolina 8 Po{tanski broj: 71000 Grad: Op}ina Centar Identifikacioni broj: 4200247470003 Telefon: 033/252-111 Fax: 033/252-177 E-mail: info@triglavbh.ba IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 2.150,00 KM Cijena najni`e ponude: 2.150,00 KM Cijena najvi{e ponude: 4.542,09 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 20. 7. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 3 (tri) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-11-7675/11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", br. 42/11 od 30. 5. 2011. godine. (5-52-12212-11)

52 - JANAB
JP NIO SLU@BENI LIST BiH SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo Kontakt osoba: Edisa Zorni} i Lana D`ino Adresa: D`emala Bijedi}a 39 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200226120002 Telefon: 033/722-043 Fax: 033/722-075 E-mail: edisa.zornic@sllist.ba;lana.dzino@sllist.ba

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo Kontakt osoba: Edisa Zorni} i Lana D`ino Adresa: D`emala Bijedi}a 39 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200226120002 Telefon: 033/722-043

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 127

Fax: 033/722-075 E-mail: edisa.zornic@sllist.ba;lana.dzino@sllist.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor se odnosi na nabavku usluge osiguranja LOT 2 - osiguranje vozila. II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST 50.000,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) (b) Ekonomski najpovoljnija ponuda: 1) Cijena u~e{}e 70% 2) Efikasnost likvidacije {teta u~e{}e 20% 3) Na~in pla}anja u~e{}e 10% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 5-1-05-1-167/17-11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "TRIGLAV BH OSIGURANJE"d.d. Sarajevo Adresa: Dolina 8 Po{tanski broj: 71000 Grad: Op}ina Centar Identifikacioni broj: 4200247470003 Telefon: 033/252-111 Fax: 033/252-177 E-mail: info@triglavbh.ba IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 4.445,00 KM Cijena najni`e ponude: 4.445,00 KM Cijena najvi{e ponude: 12.756,00 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 20. 7. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 3 (tri) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-11-7675/11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", br. 42/11 od 30. 5. 2011. godine. (5-52-12213-11)

Telefon: 033/722-043 Fax: 033/722-075 E-mail: edisa.zornic@sllist.ba;lana.dzino@sllist.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor se odnosi na nabavku usluge osiguranja LOT 1 - osiguranje imovine. II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST 50.000,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) (b) Ekonomski najpovoljnija ponuda: 1) cijena u~e{}e 70% 2) efikasnost likvidacije {teta u~e{}e 20% 3) na~in pla}anja u~e{}e 10% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 5-1-05-1-167/16-11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "TRIGLAV BH OSIGURANJE"d.d. Sarajevo Adresa: Dolina 8 Po{tanski broj: 7100 Grad: Op}ina Centar Identifikacioni broj: 4200247470003 Telefon: 033/252-111 Fax: 033/252-177 E-mail: info@triglavbh.ba IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 19.742,10 KM Cijena najni`e ponude: 19.742,10 KM Cijena najvi{e ponude: 37.222,60 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 20. 7. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 3 (tri) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-11-7675/11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", br. 42/11 od 30. 5. 2011. godine. (5-52-12214-11)

52 - JANAB
JP NIO SLU@BENI LIST BiH SARAJEVO

52 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo Kontakt osoba: Edisa Zorni} i Lana D`ino Adresa: D`emala Bijedi}a 39 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200226120002

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: D`enita Bori}, tel. 033/751-779; D`emo Borovina, tel. 033/751-030 Adresa: Vilsonovo {etali{te 15

Broj 70 - Strana 128

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200225150005 Telefon: 033/751-779 Fax: 033/751-773 E-mail: dz.boric@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 076-JP/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Pro{irenje (Roll out) SAP informacionog sistema za upravljanje finansijama (FMIS-a) u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 6.000.000,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude. Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: b4bd d.o.o. Adresa: Ulica grada Vukovara 271 Po{tanski broj: 10000 Grad: Zagreb Telefon: +385 1 6177 055 Fax: +385 1 6177 060 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 2.989,014,00 eura Cijena najni`e ponude: 2.989,014,00 eura Cijena najvi{e ponude: 4.497.114,00 eura IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 8. 8. 2011. godine. V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 2 (dvije) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da (5-52-12224-11)

Identifikacioni broj: 4400928890000 Telefon: 051/342-806 Fax: 051/342-618 E-mail: javne.nabavke@kc-bl.com I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javni subjekt I.2.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Tender broj 01-4706-4/11 od 12. 5. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Ponovljeni otvoreni postupak radi servisiranja (preventivno i interventno) i atestiranja anesteziolo{kih aparata kojima je istekla reparaturna obaveza. II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST Procijenjena vrijednost Ugovora je 72.996,00 KM. Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "MEDITERAN PLUS" d.o.o. Adresa: Ljubomira Stevanovi}a 10-b Po{tanski broj: 11307 Grad: Beograd-Bole~ Identifikacioni broj: 104502329 Telefon: 011/8064-601 Fax: 011/8064-601 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 72.996,00 KM Cijena najni`e ponude: 72.996,00 KM Cijena najvi{e ponude: 72.996,00 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 29. 8. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 2 (dvije) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH", br. 57 od 18. 7. 2011. godine. (5-52-12241-11)

52 - JANAB
MH ERS ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" AD PALE

52 - JANAB
KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA USLUGE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale Kontakt osoba: Savi} Radmila Adresa: Nikole Tesle 12 Po{tanski broj: 71420 Grad: Pale Identifikacioni broj: 400570050004

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka Adresa: Ul. Dvanaest beba bb Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 129

Telefon: 057/224-832 Faks: 057/224-832 E-mail: komercijala@edbpale.com I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Tender broj 03-03-200/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA LOT 1 Najam i odr`avawe softvera za fakturisawe i naplatu elektri~ne energije LOT 2 Odr`avawe LAN i WAN mre`nog sistema u Direkciji i PJ II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) LOT 1 - cca 210.000,00 KM LOT 2 - cca 34.800,00 KM Dio III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) (a) Samo najni`a cijena Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Dio IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora LOT 1 - Ugovor br. 03-5556/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "LANACO" kompjuteri i komunikacije" d.o.o. Bawa Luka Adresa: Kqaza Milo{a 15 Po{tanski broj: 78000 Grad: Bawa Luka Identifikacioni broj: 400853190007 Telefon: 051/335-500 Fax: 051/335-508 Broj ugovora: LOT 2- Ugovor broj 03-5557/11 Organizacija: "LANACO kompjuteri i komunikacije" d.o.o. Bawa Luka Adresa: Kwaza Milo{a Po{tanski broj: 78000 Grad: Bawa Luka Identifikacioni broj: 400853190007 Telefon: 051/335-500 Faks: 051/335-508 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMQENIH PONUDA LOT 1 Cijena najuspje{nije ponude: 210.000,00 KM Cijena najni`e ponude: 210.000,00 KM Cijena najvi{e ponude: 361.200,00 KM LOT 2 Cijena najuspje{nije ponude: 34.800,00 KM Cijena najni`e ponude: 34.800,00 KM Cijena najvi{e ponude: 39.600,00 KM IV.3. PODUGOVARAWE Ne Dio V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKQU^EWA UGOVORA LOT 1- 29. 7. 2011. godine LOT 2- 29. 7. 2011. godine

V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA Za LOT 1 i LOT 2 primqene su po tri kompletne ponude. V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJE[TEWE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tewa 1-12-7295-11 objavqenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 39/11 od 23. 5. 2011. godine V.4. DRUGE INFORMACIJE U vrijednosti najpovoqnijih ponuda nije iskqu~en iznos PDV-a. (5-52-12247-11)

52 - JANAB
OP[TINA BIJEQINA

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ SO-01/11 USLUGE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op{tina Bijeqina Kontakt osoba: Qiqana Mati} Adresa: Trg kraqa Petra I Kara|or|evi}a 1 Po{tanski broj: 76300 Grad: Bijeqina Identifikacioni broj: 4400358930002 Telefon: 055/233-132 Faks: 055/210-162 E-mail: javnab.sobn@gmail.com Internet adresa: www.sobijeljina.org I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a upravni organ I.2.b na lokalnom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Organizacija zabavnog programa sa odabranim izvo|a~ima povodom slave op{tine i Dana op{tine na gradskom trgu u Bijeqini u 2011. godini (prva faza) II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Organizacija zabavnog programa sa odabranim izvo|a~ima povodom slave op{tine i Dana op{tine na gradskom trgu u Bijeqini u 2011. godini (prva faza) Dio III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena odgovaraju}e ponude Dio IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 02-404-138/11 od 4. 8. 2011. godine IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: DOO "RTV BN" Adresa: Laze Kosti}a 146 Po{tanski broj: 76300 Grad: Bijeqina Identifikacioni broj: 4400330920001 Telefon: 052/221-400 Faks: 052/221-400

Broj 70 - Strana 130

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMQENIH PONUDA Cijena najni`e ponude: 35.100,00 KM Cijena najpovoqnije ponude: 35.100,00 KM IV.3. PODUGOVARAWE Ne Dio V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKQU^EWA UGOVORA 4. 8. 2011. godine V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA 1 (jedna) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJE[TEWE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Ne (5-52-12345-11)

52 - JANAB
PREDUZE]E ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ RS AD BANJA LUKA

Fax: 051/222-432 E-mail: darko@mis-bih.com Internet adresa (web): www.mis-bih.com IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 399.600,00 KM (bez PDV-a) Cijena najni`e ponude: 399.600,00 KM (bez PDV-a) Cijena najvi{e ponude: 399.600,00 KM (bez PDV-a) IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 05.08.2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 1 (jedna) V.3. DA LI JE ZA OVAJ UGOVOR BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Ne (5-52-12361-11)

53 - JANAB
JU "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK" BIHA]

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA (22/11) USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Preduze}e za po{tanski saobra}aj RS a.d. Banja Luka Kontakt osoba: Komljenovi} Rajko Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a broj 93 Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 1878182 Telefon: 051/246-037 Fax: 051/211-336 E-mail: rajko.komljenovic@postesrpske.com Internet adresa: www.postesrpske.com I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV POD KOJIM SE KONKRETAN UGOVOR VODI KOD UGOVORNOG ORGANA Odr`avanje integralnog informacionog sistema II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Ugovor o odr`avanju integralnog informacionog sistema II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (sa PDV-om) 468.000,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTA POSTUPKA Pregovara~ki III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 1.-2590/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "M&I Systems" d.o.o. Adresa: Bana Milosavljevi}a 8 Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 4400874430008 Telefon: 051/222-431

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA (05-11) RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JU "Direkcija regionalnih cesta USK" Biha} Kontakt osoba: Amra D`afi}-Harba{ Adresa: Ulica Miroslava Krle`e bb Po{tanski broj: 77000 Grad: Biha} Identifikacioni broj: 4263598130006 Telefon: 037/223-451 Fax: 037/226-685 E-mail: cesteusk@bih.net.ba Internet adresa: www.ceste-usk.com.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a upravni organ I.2.b ostali Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor o vanrednom odr`avanju regionalnih cesta USK. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet ugovora je vanredno odr`avanje regionalnih cesta USK. II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) Za sve lotove planska vrijednost 800.000,00 KM. Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) (a) Samo najni`a cijena Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Broj ugovora: LOT 1 - 01-73-U/11 Organizacija: LOT 1,2,3,6 -"Kov grad" d.o.o. Bu`im Adresa: Mrazovac 326 Grad: Bu`im Identifikacioni broj: 4263070400001

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 131

Telefon: 037/420-320 Fax: 037/420-319 Broj ugovora: LOT 4, 7 01-69-U/11 i 01-68-U/11 Organizacija: "E Beganovi}" d.o.o. Cazin Adres: Mala Lisa bb Cazin Grad: Cazin Identifikacioni broj: 4263430110000 Telefon: 037/538-302 Faks: 037/538-302 E-mail: E Beganovi} d.o.o. Cazin-edvin-beganovic@gmail.com IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA LOT 1 Cijena najuspje{nije i najni`e ponude: od 244.457,88 KM sa PDV-om Cijena najvi{e ponude: od 351.651,92 KM sa PDV-om LOT 2 Cijena najuspje{nije i najni`e ponude: od 40.580,10 KM sa PDV-om Cijena najvi{e ponude: od 68.817,32 KM sa PDV-om LOT 3 Cijena najuspje{nije i najni`e ponude: od 179.350,16 KM sa PDV-om Cijena najvi{e ponude: od 223.733,13 KM sa PDV-om LOT 4 Cijena najuspje{nije i najni`e ponude: od 103.170,33 KM sa PDV-om Cijena najvi{e ponude: od 181.538,89,92 KM sa PDV-om LOT 6 Cijena najuspje{nije i najni`e ponude: od 106.520,59 KM sa PDV-om Cijena najvi{e ponude: od 146.420,98 KM sa PDV-om LOT 7 Cijena najuspje{nije i najni`e ponude: od 107.392,73 KM sa PDV-om Cijena najvi{e ponude: od 181.079,69 KM sa PDV-om IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA LOT 1 - 19. 7. 2011. godine LOT 2 - 19. 7. 2011. godine LOT 3 - 19. 7. 2011. godine LOT 4 - 15. 7. 2011. godine LOT 6 - 19. 7. 2011. godine LOT 7 - 15. 7. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 7 (sedam) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH", broj 36/11 od 16. 5. 2011. godine. (5-53-12148-11)

53 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR

OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA RADOVI Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Kontakt osoba: Gojko Bandi} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4227270100006 Telefon: 039/663-300 lok. 315 Fax: 039/663-385

E-mail: gojko.bandic@hteronet.ba Internet adresa: www.ht.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.2.a javno poduze}e I.2.b na entitetskoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Izgradnja infrastrukture GSM BP: LOT 1 - Biha}-Brekovica LOT 2 - Ljubu{ki-Crveni Grm LOT 3 - ^itluk-Slu`anj LOT 4 - ^itluk-Blatnica LOT 5 - Cazin-Vilenja~a LOT 6 - Maglaj-Centar LOT 7 - Kladanj-Centar LOT 8 - Zenica-Travni~ka Cesta II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Izgradnja infrastrukture GSM BP-Radovi na izgradnji infrastrukture GSM BP: Biha}-Brekovica, Ljubu{ki-Crveni Grm, ^itluk-Slu`anj, ^itluk-Blatnica, Cazin-Vilenja~a, Maglaj-Centar, Kladanj-Centar, Zenica-Travni~ka Cesta. II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) cca 470.000,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: - Cijena 90% - Rok izgradnje 10% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora LOT 1 - Biha} - Brekovica; Dj. br. D-11734/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: ARS IN@ENJERING d.o.o. Banja Luka Adresa: Srpski Milanovac 84 Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacijski broj: 4401441880005 Telefon: 051/384-120 Fax: 051/384-121 E-mail: arsbl@teol.net LOT 2 - Ljubu{ki-Crveni Grm Broj ugovora: Dj. br. D-11735/11 Organizacija: ARS IN@ENJERING d.o.o. Banja Luka LOT 3 - ^itluk-Slu`anj Broj ugovora: Dj. br. D-11736/11 Organizacija: ARS IN@ENJERING d.o.o. Banja Luka LOT 4 - ^itluk-Blatnica Broj ugovora: Dj. br. D-11733/11 Organizacija: ARS IN@ENJERING d.o.o. Banja Luka LOT 5 - Cazin-Vilenja~a Broj ugovora: Dj. br. D-11737/11 Organizacija: ARS IN@ENJERING d.o.o. Banja Luka LOT 6 - Maglaj-Centar Broj ugovora: Dj. br. D-11739/11 Organizacija: ARS IN@ENJERING d.o.o. Banja Luka LOT 7 - Kladanj-Centar Broj ugovora: Dj. br. D-11738/11 Organizacija: ARS IN@ENJERING d.o.o. Banja Luka LOT 8 - Zenica-Travni~ka Cesta Broj ugovora: Dj. br. D-11740/11 Organizacija: ALFE SEKARU[I]I d.o.o. Mostar i METAL V d.o.o. Mostar Adresa: Rado~kih branitelja 35 Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar

Broj 70 - Strana 132

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

Identifikacijski broj: 4227296750009 i ID: 4227394410003 Telefon:036/350-308 Faks: 036/350-308 E-mail: zvonko.vrljic@gmail.com IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA LOT 1 Cijena najuspje{nije ponude: 80.142,95 KM bez PDV-a Cijena najni`e ponude: 80.142,95 KM bez PDV-a Cijena najvi{e ponude: 94.438,10 KM bez PDV-a LOT 2 Cijena najuspje{nije ponude: 51.500,45 KM bez PDV-a Cijena najni`e ponude: 51.500,45 KM bez PDV-a Cijena najvi{e ponude: 65.588,30 KM bez PDV-a LOT 3 Cijena najuspje{nije ponude: 69.874,02 KM bez PDV-a Cijena najni`e ponude: 69.874,02 KM bez PDV-a Cijena najvi{e ponude: 86.707,25 KM bez PDV-a LOT 4 Cijena najuspje{nije ponude: 72.724,02 KM bez PDV-a Cijena najni`e ponude: 72.724,02 KM bez PDV-a Cijena najvi{e ponude: 84.684,32 KM bez PDV-a LOT 5 Cijena najuspje{nije ponude: 77.730,90 KM bez PDV-a Cijena najni`e ponude: 77.730,90 KM bez PDV-a Cijena najvi{e ponude: 88.163,38 KM bez PDV-a LOT 6 Cijena najuspje{nije ponude: 14.237,65 KM bez PDV-a Cijena najni`e ponude: 14.237,65 KM bez PDV-a Cijena najvi{e ponude: 20.150,00 KM bez PDV-a LOT 7 Cijena najuspje{nije ponude: 13.592,60 KM bez PDV-a Cijena najni`e ponude: 13.592,60 KM bez PDV-a Cijena najvi{e ponude: 20.410,00 KM bez PDV-a LOT 8 Cijena najuspje{nije ponude: 10.150,00 KM bez PDV-a Cijena najni`e ponude: 10.150,00 KM bez PDV-a Cijena najvi{e ponude: 12.350,00 KM bez PDV-a IV.3. PODUGOVARANJE LOT 1 - Ne LOT 2 - Ne LOT 3 - Ne LOT 4 - Ne LOT 5 - Ne LOT 6 - Ne LOT 7 - Ne LOT 8 - Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA LOT 1 - 16. 8. 2011. godine LOT 2 - 16. 8. 2011. godine LOT 3 - 16. 8. 2011. godine LOT 4 - 16. 8. 2011. godine LOT 5 - 16. 8. 2011. godine LOT 6 - 16. 8. 2011. godine LOT 7 - 16. 8. 2011. godine LOT 8 - 17. 8. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA LOT 1 - 4 LOT 2 - 8 LOT 3 - 7 LOT 4 - 7 LOT 5 - 4 LOT 6 - 4 LOT 7 - 4 LOT 8 - 4 V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavijesti 1-13-4581-11 objavljene u "Slu`benom glasniku BiH", br. 25 od 4. 4. 2011. godine. (5-53-12169-11)

53 - JANAB
JU "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK" BIHA]

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA (05-11) RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JU "Direkcija regionalnih cesta USK" Biha} Kontakt osoba: Amra D`afi}-Harba{ Adresa: Ulica Miroslava Krle`e bb Po{tanski broj: 77000 Grad: Biha} Identifikacioni broj: 4263598130006 Telefon: 037/223-451 Fax: 037/226-685 E-mail: cesteusk@bih.net.ba Internet adresa: www.ceste-usk.com.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a upravni organ I.2.b ostali Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor o vanrednom odr`avanju regionalnih cesta USK. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet ugovora je vanredno odr`avanje regionalnih cesta USK, Obnavljanje kolovoznog zastora i rje{avanje problema odvodnje sa kolovoza R-403b, ]ehi}i-[turli}i - Barake. II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) Za vanredno odr`avanje regionalnih cesta USK u 2011. planska vrijednost je 800.000,00 KM. Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) (a) Samo najni`a cijena Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora LOT 5 01-84-U/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "E Beganovi}" d.o.o. Cazin Adresa: Mala Lisa bb Cazin Grad: Cazin Identifikacioni broj: 4263430110000 Telefon: 037/538-302 Fax: 037/538-302 E-mail: edvin.beganovic@gmail.com IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA LOT 5 Cijena najuspje{nije i najni`e ponude je 82.229,08 KM sa PDV-om Cijena najvi{e ponude: 148.787,85 KM sa PDV-om IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA LOT 5 - 18. 8. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 6 ({est)

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 133

V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH", broj 36/11 od 16. 5. 2011. godine. (5-53-12188-11)

53 - JANAB
JU "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK" BIHA]

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Ju "Direkcija regionalnih cesta USK" Biha} Kontakt osoba: Amra D`afi}-Harba{ Adresa: Ulica Miroslava Krle`e bb Po{tanski broj: 77000 Grad: Biha} Identifikacioni broj: 4263598130006 Telefon: 037/223-451 Fax: 037/226-685 E-mail: cesteusk@bih.net.ba Internet adresa: www.ceste-usk.com.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a upravni organ I.2.b ostali Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor za radove rekonstrukcije i investicionog odr`avanja regionalnih cesta USK u 2011. godini. vanrednom odr`avanju regionalnih cesta USK. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet ugovora je rekonstrukcija i investiciono odr`avanje regionalnih cesta USK u 2011. godini. II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) Procijenjana ukupna vrijednost po lotovima je kako slijedi: LOT 1 - 188.000,00 KM LOT 2 - 100.000,00 KM LOT 3 - 170.000,00 KM LOT 4 - 170.000,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) (a) Samo najni`a cijena Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora LOT 1 - 01-52-U/11; LOT 3 - 01-53-U/11; IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "Grupex" d.d. Velika Kladu{a Adresa: Zuhdije @ali}a bb Grad: Velika Kladu{a Identifikacioni broj: 4263074650002 Telefon: 037/775-152 Fax: 037/775-151 E-mail: grupex@bih.net.ba Internet adresa (web): www.grupex.ba Broj ugovora: LOT 2 i 4 01-53-U/11 i 01-54-U/11 Organizacija: "Behi} Sanny boy" d.o.o. Biha} Adresa: Orljani bb Grad: Biha} Identifikacioni broj: 4263010170007

Telefon: 037/311-127 Faks: 037/311-128 E-mail: behicdoo@bih.net.ba IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA LOT 1 Cijena najuspje{nije i najni`e ponude: od 125.729,80 KM sa PDV-om Cijena najvi{e ponude: od 184.355,17 KM sa PDV-om LOT 2 Cijena najuspje{nije i najni`e ponude: od 73.388,55 KM sa PDV-om Cijena najvi{e ponude: od 97.511,61 KM sa PDV-om LOT 3 Cijena najuspje{nije i najni`e ponude: od 163.394,98 KM sa PDV-om Cijena najvi{e ponude: od 243.737,18 KM sa PDV-om LOT 4 Cijena najuspje{nije i najni`e ponude: od 134.249,48 KM sa PDV-om Cijena najvi{e ponude: od 167.139,00 KM sa PDV-om IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA LOT 1 - 21. 6. 2011. godine LOT 2 - 21. 6. 2011. godine LOT 3 - 21. 6. 2011. godine LOT 4 - 21. 6. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 7 (sedam) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH", br. 31/11 od 25. 4. 2011. godine. (5-53-12189-11)

53 - JANAB
VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA RADOVI Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Vlada Br~ko Distrikta BiH Kontakt osoba: Nermina Arsli} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76100 Grad: Br~ko Identifikacioni broj: 600082130006 Telefon: 049/216-470 Fax: 049/216-470 E-mail: nermina.arslic@bdcentral.net Internet adresa: www.bdcentral.net I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a ostali I.2.b na lokalnom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne

Broj 70 - Strana 134

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA "Sanacija o{te}ene betonske obloge i sanacija odrona na lijevoj i desnoj obali regulisanog korita rijeke Brke u urbanom dijelu grada" II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Kao pod II.3. II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST 349.532,00 KM Dio III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Dio IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "ROADING" DOO Adresa: Ul. Lipa bb Po{tanski broj: 75320 Grad: Gra~anica Identifikacioni broj: 4209306750004 Telefon: 035/705-917 Faks: 035/702-813 E-mail: roading@bih.net.ba IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 347.467,71 KM sa ura~unatim PDV-om Cijena najni`e ponude: 347.467,71 KM sa ura~unatim PDV-om Cijena najvi{e ponude: 373.605,11 KM sa ura~unatim PDV-om IV.3. PODUGOVARANJE Ne Dio V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 12. 7. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 4 (~etiri) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tewa 1-13-4952-11) objavqenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 27/11 od 11. aprila 2011. godine. (5-53-12230-11)

I.2.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da, za razdoblje 2011-2013. II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Redovno odr`avanje javne rasvjete raskri`ja, tunela i prilaznih zona tunelima na magistralnim cestama u Federaciji BiH, LOT 2 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Prema predmjeru radova prilo`enom uz tendersku dokumentaciju Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: A ELING d.o.o. Zenica Adresa: Vrandu~ka bb, Zenica Identifikacioni broj: 4218552190009 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije/najni`e ponude (bez PDV-a): 23.595 KM Cijena najvi{e ponude (bez PDV-a): 80.032,79 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 19. 8. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 3 (tri) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj 39/11 od 23. 5. 2011. godine (5-53-12307-11)

53 - JANAB
OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op}ina Novi Grad Sarajevo Kontakt osoba: Zlatko Plo~o - proceduralna pitanja tel. 033/291-247; Vesna Seni}-za tehni~ka pitanja tel. 033/291-227 Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 97 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200422060000 Telefon: 033/291-247 Fax: 033/291-247 E-mail: ngsa@bih.net.ba Internet adresa: www.novigradsarajevo.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a upravni organ I.2.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne

53 - JANAB
JP CESTE FEDERACIJE BiH DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo Adresa: Terezija 54 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo ADRESA NA KOJOJ SE MOG U DOBITI DODATNE INFORMACIJE Organizacija: JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo Kontakt osobe: Bo{ko Drinovac, dipl. ing. gra|. tel. 033/250-393 Branka Mujezinovi}, dipl. ecc. tel. 033/563-511 Adresa: Terezija 54, Sarajevo I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a ugovorni organ

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 135

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Izvo|enje radova na rekonstrukciji terena i izgradnji pomo}nog terena sa vje{ta~kom travom na stadionu Otoka. II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST Obim ugovora je do 285.000,00 KM. Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) (a) Kriterij iz otvorenog postupka Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 02-28-8283/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "Unigradnja" d.d. Sarajevo Adresa: M.M. Ba{eskije br. 10 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 420004950001 Telefon: 033/253-300 Fax: 033/212-827 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 177.419,77 KM Cijena najni`e ponude: 177.419,77 KM Cijena najvi{e ponude: 407.99,73 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 12. 8. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 6 ({est) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavijesti 1-13-7574-11 objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH", br. 42/11 od 30. 5. 2011. godine. (5-53-12312-11)

II.3. NAZIV POD KOJIM SE KONKRETAN UGOVOR VODI KOD UGOVORNOG ORGANA Izvo|ewe radova na eksploataciji {uma [G "Gorica" [ipovo u odjelima: LOT 1 Odjel 31 i 32. P.J. "Lisina" RJ "Rodu{a" prema projektu i projektnoj dokumentaciji II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Sje~a, izrada, izvoz i iznos drvnih sortimenata II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST Izvo|ewe radova na eksploataciji {uma [G "Gorica" [ipovo u odjelima: LOT 1 odjel 31 P.J. "Lisina", u koli~ini 737 m3, ~etinara za sje~u i izradu ~etinara po cijeni 8,60 KM/m3 a za izvoz i iznos ~etinara po cijeni 17,40 KM/m3 LOT 1 odjel 32 P.J. "Lisina" u koli~ini 1.387 m3 ~etinara i 10 m3 li{}ara za sje~u i izradu ~etinara i li{}ara po cijeni 7,14 KM/m3 a za izvoz i iznos ~etinara i li{}ara po cijeni 20,60 KM/m3 Dio III: POSTUPAK III.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a0 Najni`a cijena Dio IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora: LOT 1 odjel 31 i 32 PJ "Lisina" broj ugovora 02-1849/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "Kraqevo Vrelo" d.o.o. Kne`evo Adresa: Gavrila Principa bb Identifikacioni broj: 4401114760004 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMQENIH PONUDA LOT 1 - odjel 31 P.J. "Lisina" Cijena najuspje{nije ponude za ~etinare 26,00 KM/m3 Cijena najni`e ponude za ~etinare: 26,00 KM/m3 Cijena najvi{e ponude za ~etinare: 26,03 KM/m3 LOT 1 Odjel 32 P.J. "Lisina" Cijena najuspej{nije ponude za ~etinara: 27,74 KM/m3 Cijena najni`e ponude za ~etinare: 27,74 KM/m3 Cijena najvi{e ponude za ~etinare: 37,77 KM/m3 IV.3. PODUGOVARAWE Ne Dio V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKQU^EWA UGOVORA 07.04.2011. V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA LOT 1 - tri ponude V.3. DA LI JE ZA OVAJ UGOVOR BILO OBJAVQENO OBAVJE[TEWE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tewa 1-13-2463/11 objavqeno u "Slu`benom glasniku BiH", broj 13/11 od 21.02.2011. godine V.4. DRUGE INFORMACIJE Nema (5-53-12328-11)

53 - JANAB
JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA RADOVI Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Mihajlo Jamexija, dipl.in`. {um. Adresa: Romanijska broj 1 Po{tanski broj: 71350 Grad: Sokolac Identifikacioni broj: 4400632340004 Telefon: 057/450-300; 051/247-200 Faks: 051/247-226 E-mail: uprava@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne

Broj 70 - Strana 136

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

53 - JANAB
JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA RADOVI Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Mihajlo Jamexija, dipl. in`. {um. Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Grad: Sokolac Identifikacioni broj: 4400632340004 Telefon: 057/450-300; 051/247-200 Faks: 051/247-226 E-mail: uprava@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Izvo|ewe radova na eksploataciji {uma [.G. "Gorica" [ipovo u odjelima: - LOT 1 odjel 43/2 P.J. "Vitoroga" R.J. "Crni Vrh" prema projektu i projektnoj dokumentaciji - LOT 2 odjel 83 P.J. "Vitoroga" R.J. "Crni Vrh" prema projektu i projektnoj dokumentaciji - LOT 3 odjel 74 P.J. "Vitoroga" [.U. "Novo Selo" prema projektu i projektnoj dokumentaciji - LOT 4 odjel 9 P.J. "Gorwi Jaw" R.J. "Qu{a" prema projektu i projektnoj dokumentaciji - LOT 6 odjel 97 P.J. "Gorwi Jaw" [U "Novo Selo" prema projektu i projektnoj dokumentaciji - LOT 7 odjel 109 P.J. "Ov~ara" R.J. "Glamo~" prema projektu i projektnoj dokumentaciji - LOT 8 odjel 179 P.J. "Ov~ara" R.J. "Glamo~" prema projektu i projektnoj dokumentaciji II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Sje~a, izrada, izvoz i iznos drvnih sortimenata II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) Izvo|ewe radova na eksploataciji {uma [.G. "Gorica" [ipovo u odjelima: - LOT 1 odjel 43/2 P.J. "Vitoroga", u koli~ini 2909 m3 ~etinara i 296 m3 li{}ara za sje~u i izradu ~etinara i li{}ara po cijeni 7,67 KM/m3, a za izvoz i iznos ~etinara i li{}ara po cijeni 16,58 KM/m3 - LOT 2 odjel 83 P.J. "Vitoroga", u koli~ini 3431 m3 ~etinara i 1025 m3 li{}ara za sje~u i izradu ~etinara i li{}ara po cijeni 8,35 KM/m3, a za izvoz i iznos ~etinara i li{}ara po cijeni 22,08 KM/m3 - LOT 3 odjel 74 P.J. "Vitoroga", u koli~ini 1628 m3 ~etinara i 517 m3 li{}ara za sje~u i izradu ~etinara i li{}ara po cijeni 10,50 KM/m3, a za izvoz i iznos ~etinara i li{}ara po cijeni 12,71 KM/m3 - LOT 4 odjel 9 P.J. "Gorwi Jaw", u koli~ini 2006 m3 ~etinara i 2005 m3 li{}ara za sje~u i izradu ~etinara i li{}ara po cijeni 9,28 KM/m3, a za izvoz i iznos ~etinara i li{}ara po cijeni 14,45 KM/m3 - LOT 6 odjel 97 P.J. "Gorwi Jaw" u koli~ini 3014 m3 ~etinara i 14 m3 li{}ara za sje~u i izradu ~etinara i li{}ara po cijeni

8,87 KM/m3, a za izvoz i iznos ~etinara i li{}ara po cijeni 10,05 KM/m3 - LOT 7 odjel 109 P.J. "Ov~ara", u koli~ini 2187 m3 ~etinara i 851 m3 li{}ara za sje~u i izradu ~etinara i li{}ara po cijeni 7,80 KM/m3, a za izvoz i iznos ~etinara i li{}ara po cijeni 16,38 KM/m3 - LOT 8 odjel 179 P.J. "Ov~ara", u koli~ini 1317 m3, ~etinara i 1740 m3 li{}ara za sje~u i izradu ~etinara i li{}ara po cijeni 8,40 KM/m3, a za izvoz i iznos ~etinara i li{}ara po cijeni 18,22 KM/m3 Dio III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJUMI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Najni`a cijena Dio IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A LOT 1 odjel 43/2 P.J. "Vitoroga" broj ugovora 02-2173/11 Organizacija: "LKT" d.o.o. [ipovo Adresa: [umice bb [ipovo Identifikacioni broj: 4401338870000 LOT 2 odjel 83 P.J. "Vitoroga" broj ugovora 02-2169/11 Organizacija: "[ujica Drvo" d.o.o. Kupres Adresa: Industrijska zona bb Kupres Identifikacioni broj: 4281024700007 LOT 3 odjel 74 P.J. "Vitoroga" broj ugovora 02-2168/11 Organizacija: "[ujica Drvo" d.o.o. Kupres Adresa: Industrijska zona bb Kupres Identifikacioni broj: 4281024700007 LOT 4 odjel 9 P.J. "Gorwi Jaw" broj ugovora 02-2171/11 Organizacija: "Jela Produkt" d.o.o. [ipovo Adresa: Qu{a bb Identifikacioni broj: 4401319220002 LOT 6 odjel 97 P.J. "Gorwi Jaw" broj ugoora 02-2172/11 Organizacija: "[dero Kruna" d.o.o. Novo Selo Adresa: Novo Selo bb Identifikacioni broj: 4402830090006 LOT 7 odjel 109 P.J. "Ov~ara" broj ugovora 02-2170/11 Organizacija: "Tartuf" d.o.o. O{tra Luka Adresa: O{tra Luka bb Identifikacioni broj: 4401824380006 LOT 8 odjel 179 P.J. "Ov~ara" broj ugovora 02-2174/11 Organizacija: "LKT" d.o.o. [ipovo Adresa: [umice bb [ipovo Identifikacioni broj: 4401338870000 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMQENIH PONUDA LOT 1 odjel 43/2 P.J. "Vitoroga" Cijena najuspje{nije ponude za ~etinare i li{}are: 24,25 KM/m3 Cijena najni`e ponude za ~etinare i li{}are: 24,25 KM/m3 Cijena najvi{e ponude za ~etinare i li{}are: 24,28 KM/m3 LOT 2 odjel 83 P.J. "Vitoroga" Cijena najuspje{nije ponude za ~etinare i li{}are: 30,43 KM/m3 Cijena najni`e ponude za ~etinare i li{}are: 30,43 KM/m3 Cijena najvi{e ponude za ~etinare i li{}are: 31,46 KM/m3 LOT 3 odjel 74 P.J. "Vitoroga" Cijena najuspje{nije ponude za ~etinare i li{}are: 23,21 KM/m3 Cijena najni`e ponude za ~etinare i li{}are: 23,21 KM/m3 Cijena najvi{e ponude za ~etinare i li{}are: 23,24 KM/m3 LOT 4 odjel 9 P.J. "Gorwi Jaw" Cijena najuspje{nije ponude za ~etinare i li{}are: 23,73 KM/m3 Cijena najni`e ponude za ~etinare i li{}are: 23,73 KM/m3 Cijena najvi{e ponude za ~etinare i li{}are: 23,76 KM/m3 LOT 6 odjel 97 P.J. "Gorwi Jaw" Cijena najuspje{nije ponude za ~etinare i li{}are: 18,93 KM/m3 Cijena najni`e ponude za ~etinare i li{}are: 18,93 KM/m3 Cijena najvi{e ponude za ~etinare i li{}are: 18,95 KM/m3 LOT 7 odjel 109 P.J. "Vitoroga" Cijena najuspje{nije ponude za ~etinare i li{}are: 24,18 KM/m3 Cijena najni`e ponude za ~etinare i li{}are: 24,18 KM/m3 Cijena najvi{e ponude za ~etinare i li{}are: 24,19 KM/m3 LOT 8 odjel 179 P.J. "Ov~ara"

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 137

Cijena najuspje{nije ponude za ~etinare i li{}are: 26,62 KM/m3 Cijena najni`e ponude za ~etinare i li{}are: 26,62 KM/m3 Cijena najvi{e ponude za ~etinare i li{}are: 26,65 KM/m3 IV.3. PODUGOVARAWE Ne Dio V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKQU^EWA UGOVORA 5. 8. 2011. V.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA Po tri ponude V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJE[TEWE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tewa 1-13-8703-11, objavqenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 49/11 od 20. 6. 2011. godine. (5-53-12329-11)

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 08. 08. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 1 (jedna) V.3. DA LI JE ZA OVAJ UGOVOR BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Ne (5-53-12369-11)

6 - JANAB 61 - JANAB
OP[TINA ROGATICA

PONOVQENO OBAVJE[TEWE
O NABAVCI ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op{tina Rogatica Kontakt osoba: Zdenka ^arki} Adresa: Srpske sloge 93 Po{tanski broj: 73220 Grad: Rogatica Identifikacioni broj: 4400614950008 Telefon: 058/415-406 lok.115 Faks: 058/420-531 E-mail: rogatica@teol.net; zcarkic@teol.net I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor o javnoj nabavci euro dizel goriva za slu`bena vozila Op{tine Rogatica II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Kao u tenderskoj dokumentaciji II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 10.000 litara na godi{wem nivou II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Prodajno mjesto prodavca ili fco zgrada Op{tine II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Jednogodi{wi ugovor

53 - JANAB
VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E BiH SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e BiH Kontakt osoba: Boris Zubac Adresa: Kraljice Jelene broj 88 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200947700000 Telefon: 033/707-529 Fax: 033/707-550 E-mail: boris.zubac@hjpc.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV POD KOJIM SE KONKRETAN UGOVOR VODI KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka o pokretanju postupka javne nabavke br. 05-16-576-27/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Izvo|enje dodatnih radova na rekonstrukciji postoje}eg objekta i dogradnji II sprata na objektu Osnovnog suda u Modri~. Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTA POSTUPKA Pregovara~ki postupak sa jednim kandidatom bez objave obavje{tenja o nabavci III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: Akcionarsko dru{tvo za in`injering "Graditelj" Tesli}, kojeg zastupa direktor Milorad Vukovi} Adresa: Kralja Petra b.b. Tesli} Identifikacioni broj: 4401298710004, PDV broj 401298710004 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Najuspje{nije ponuda iznosi 70.964,97 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne

Broj 70 - Strana 138

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 1. potvrde o pla}enim doprinosima i porezima 2. izjava ponu|a~a da nema smetwi za wegovo u~e{}e u javnom nadmetawu u smislu ostalih odredbi u ~lanu 23. ZJN III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavqawe djelatnosti kako je to navedeno u TD. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 1. Bilans uspjeha za 2010. godinu III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 1. izjava o tehni~koj opremqenosti 2. izjava o roju pumpnih stanica u BiH i {ire 3. dokaz o kvalitetu goriva 4. izjava o posjedovawu i izdavawu potro{a~kih kartica Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Ponovqeni konkurentski zahtjev za dostavu ponuda IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatqive ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, u iznosu od 10%. IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti do 26. 9. 2011. godine, do 15,00 ~asova, kancelarija broj 18. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude na jednom od zvani~nih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Do 4. 10. 2011. god. do 12,30 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 dana od krajweg roka za dostavu ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 4. 10. 2011. god. u 13,00 ~asova Zgrada Op{tine Rogatica, kancelarija broj 18 Dio V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u konkurentskom postupku. Sve kopije dokumenata moraju biti ovjerene, a izjave potpisane i ope~a}ene. Sve ostale dodatne informacije mogu se dobiti od kontakt osobe iz dijela I ta~ka I.1. (6-61-12152-11)

61 - JANAB
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA TUZLA

DODATNO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 01-14-3072-2/11 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Tuzla

Kontakt osoba: Ba{i} Zijad, Lukava~ki} Esad Adresa: Mirze Deliba{i}a 1 Po{tanski broj: 75000 Grad: Tuzla Identifikacioni broj: 4209392060007 Telefon: 035/252-554 Fax: 035/330-000 I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka ugovornog organa broj 01-14-3072-2/10 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za isporuku repromaterijala za potrebe P.J."Kozlovac-Ekonomija" KPZ-a Tuzla: LOT 1 Repromaterijal za p~elarstvo LOT 2 Sto~na hrana LOT 3 Repromaterijal za jesenju i proljetnu sjetvu za 2011/2012. godinu II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema koli~inima utvr|enim od strane ugovornog organa. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Kao pod I.1 (lokacija "Kozlovac-Ekonomija") II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostavljati pojedina~no ili za sve lotove. II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 12 mjeseci od dana zaklju~enja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 139

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda uz dodatno obavje{tenje IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, ukoliko je primjenjiv IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti po prijemu zahtjeva za u~e{}e bez nov~ane nadoknade. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Jedan od zvani~nih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 12. 9. 2011. godine do 16,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 dana nakon isteka krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Ponude se otvaraju 12. 9. 2011. godine u prostorijama ugovornog organa prema sljede}em rasporedu: LOT 1 u 16,30 sati LOT 2 u 16,40 sati LOT 3 u 16,50 sati Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude trebaju biti dostavljenje direktno na protokol naru~ioca na adresu kao pod I.1. ili putem po{te u zape~a}enim kovertama sa naznakom: "Ponuda za isporuku repromaterijala LOT 1, LOT 2, LOT 3, za potrebe PJ."Kozlovac-Ekonomija" KPZ-a Tuzla-ne otvaraj". Naru~ilac ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno ka{njenje po{te tako da ponude moraju biti dostavljene do dana nazna~enog za prijem ponuda. U slu~aju slanja tenderske dokumentacije po{tom ugovorni organ ne snosi odgovornost za gubitak ili ka{njenje u dostavi. Naru~ilac zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjelom ugovora u skladu sa ~l.12. Zakona o javnim nabavkama BiH. (6-61-12153-11)

61 - JANAB
OP]INA LUKAVAC

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op}ina Lukavac Kontakt osoba: Selimovi} Nermina Adresa: Trg slobode 1 Po{tanski broj: 75300 Grad: Lukavac Identifikacioni broj: 4209451920007 Transakcijski ra~un broj 1610250023300029 otvoren kod Raiffeisen banke Vrsta prihoda: 722135 Telefon: 035/553-366 i 033/553-501 Fax: 035/553-554 E-mail: administrator@lukavac.ba Internet adresa: www.lukavac.ba

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka broj 02-02-1-1190/11 od 23. 8. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka servera, 3 laptopa, 7 ra~unara, 10 printera, 1 multifunkcijskog laserskog print/copy/scan//fax ure|aja, 2 digitalna fotoaparata i 2 SD kartice od 4 GB, 3 UPS ure|aja, jednog 21,5" monitora, 2 digitalna diktafona i 31 baterije za UPS ure|aje II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Dati u tenderskoj dokumentaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Zgrada Op}ine Lukavac II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Maksimalno 15 dana po potpisivanju ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 1. Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, uz pru`anje izjave da nema smetnji za u~e{}e na tenderu u smislu ispunjavanja uslova iz ~lana 23. ZJN a), b), c), d) i e) (" Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04). 2. Uvjerenje da su pla}ene obaveze za direktne i indirektne poreze ne starije od 90 dana - original ili ovjerena fotokopija. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 1. rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima - ovjerena fotokopija 2. identifikacioni ili PDV broj ponu|a~a; ovjerena fotokopija III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Ne

Broj 70 - Strana 140

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 1. fotografije i detaljne tehni~ke karakteristike svih roba koje nudite 2. izjava o nepostojanju ograni~enja po osnovu sukoba interesa u skladu sa ~lanom 27. ZJN-a 3. saop}enje/naznaka elemenata ugovora koje dobavlja~ namjerava podugovarati Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentni zahtjev sa dodatnom objavom IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) (b) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Ugovorni organ }e vr{iti primjenu - koristiti preferencijalni tretman doma}eg u postupku nabavke, shodno Odluci o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", br. 29/09) ukoliko u predmetnoj nabavci ponu|a~i ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana doma}eg. Ukoliko je roba koju nudite porijeklom iz BiH du`ni ste za istu dostaviti: 1. specifikaciju roba koje su predmet preferencijalnog tretmana 2. izjava da je 50% roba porijeklom iz BiH IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Nakon objave obavje{tenja, bez naknade. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Slu`beni jezici u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 20. 9. 2011. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Ponude }e se otvarati 20. 9. 2011. godine u 12,30 sati Mjesto: Lukavac, zgrada Op}ine Lukavac, sala za sastanke, soba br. 28, I sprat Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zatvorene ponude sa naznakom "Ponuda za nabavku ra~unarske opreme - NE OTVARAJ" se dostavljaju li~no putem pisarnice Op}ine ili na adresu navedenu pod I.1. (6-61-12165-11)

61 - JANAB
OP]INA KONJIC

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 36/11 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op}ina Konjic Kontakt osoba: Nazif Nik{i} Adresa: Mar{ala Tita bb Po{tanski broj: 88400 Grad: Konjic Identifikacioni broj: 4227204140005 Telefon: 036/734-290, 712-200 Fax: 036/729-813 E-mail: senad.duran@konjic.ba Internet adresa: www.konjic.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1., Op}inski protokol, soba broj 11, uz naznaku: "PONUDA - NE OTVARAJ" I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Nabavka totalne stanice II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Izvo|enje radova na "Nabavka totalne stanice" II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema predmjeru radova II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Op}ina Konjic II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Nije primjenljivo III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Izjava ponu|a~a da }e, ukoliko bude izabran, za najpovoljnijeg ponu|a~a obezbijediti garanciju na iznos od 10% vrijednosti ugovora (kvalitet izvr{enih usluga i rok izvr{enja usluga) III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Bezuslovna bankarska garancija III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dati u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dati u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Dati u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dati u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda, uz dodatnu objavu obavje{tenja IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 141

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i odmah nakon objavljivanja obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH" pa zaklju~no sa 23. 9. 2011. godine i to svaki radni dan u vremenu od 09,00 do 15,00 sati u prostorijama Slu`be za prostorno ure|enje, gra|enje i obnovu. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju u iznosu od 40,00 KM se upla}uje na ra~un Op}ine Konjic kod Vakufske banke broj 160 460 034 633 15 36, uz naznaku vrste prihoda 722135, {ifre op}ine 049. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu sastaviti na jednom od slu`benih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 26. 9. 2011. godine do 10,30 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 26. 9. 2011. godine u 11,00 sati, sala za sastanke u Op}ini Konjic Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Sve ponude koje prispiju nakon tog termina (bilo po{tom ili kurirom) bit }e vra}ene ponu|a~u neotvorene i ne}e se razmatrati. Na koverti mora stajati upozorenje: "PONUDA - NE OTVARAJ" i naznaka broja obavje{tenja 36/11. Dodatne informacije mogu se dobiti od kontakt osobe. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu u slu~ajevima navedenim ~lanom 12. ZJN. (6-61-12181-11)

61 - JANAB
OP]INA KONJIC

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 35/11 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op}ina Konjic Kontakt osoba: Suada Ribi} Adresa: Mar{ala Tita bb Po{tanski broj: 88400 Grad: Konjic Identifikacioni broj: 4227204140005 Telefon: 036/712-226, 712-200 Fax: 036/729-813 E-mail: suada.ribic@konjic.ba Internet adresa: www.konjic.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1., Op}inski protokol, soba broj 11, uz naznaku: "Ponuda - Ne otvaraj" I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Nabavka i ugradnja stolarije II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Izvo|enje radova na "Nabavka i ugradnja stolarije" II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema predmjeru radova II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Op}ina Konjic II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Nije primjenljivo III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Izjava ponu|a~a da }e, ukoliko bude izabran, za najpovoljnijeg ponu|a~a obezbijediti garanciju na iznos od 10% vrijednosti ugovora (kvalitet izvr{enih usluga i rok izvr{enja usluga) III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Bezuslovna bankarska garancija III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dati u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dati u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Dati u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dati u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda, uz dodatnu objavu obavje{tenja IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i odmah nakon objavljivanja obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH" pa zaklju~no sa 16. 9. 2011. godine i to svaki radni dan u vremenu od 09,00 do 15,00 sati u prostorijama Slu`be za prostorno ure|enje, gra|enje i obnovu. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju u iznosu od 30,00 KM se upla}uje na ra~un Op}ine Konjic kod Vakufske banke broj 160 460 034 633 15 35, uz naznaku vrste prihoda 722135, {ifre op}ine 049. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu sastaviti na jednom od slu`benih jezika BiH

Broj 70 - Strana 142

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 20. 9. 2011. godine do 10,30 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 20. 9. 2011. godine u 11,00 sati, sala za sastanke u Op}ini Konjic Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Sve ponude koje prispiju nakon tog termina (bilo po{tom ili kurirom) bit }e vra}ene ponu|a~u neotvorene i ne}e se razmatrati. Na koverti mora stajati upozorenje: "PONUDA - NE OTVARAJ" i naznaka broja obavje{tenja 35/11. Dodatne informacije mogu se dobiti od kontakt osobe. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu u slu~ajevima navedenim ~lanom 12. ZJN. (6-61-12182-11)

61 - JANAB
KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka Kontakt osoba: Adresa: Dvanaest beba bb Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 4400928890000 Telefon: 051/342-170 Fax: 051/342-170 E-mail: javne.nabavke@kc-bl.com I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Broj 01-6864-3/11 od 29. 6. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka du{eka za bolni~ke krevete za potrebe Klinike za plu}ne bolesti II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Kao pod II.4. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA FCO magacin Klini~kog centra Banja Luka II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Uz ponudu dostaviti izjavu da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) - naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona telefaksa, identitifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe - rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima izdato od nadle`nog suda kojim se dokazuje pravo da obavlja relevantnu profesionalnu djelatnost koja je predmet nabavke Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski postupak sa objavljivanjem obavje{tenja o nabavci IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude. IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti u roku do tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju pla}a se u iznosu od 30 KM + PDV. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Jedan od jezika naroda BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 21. 9. 2011. godine do 9,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 21. 9 .2011. godine u 10,30 ~asova - Klini~ki centar Banja Luka, Dvanaest beba bb, soba 18, zgrada ginekologije Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom; "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" ponuda za realizaciju; nabavke du{eka za bolni~ke krevete za potrebe Klinike za plu}ne bolesti Klini~kog centra Banja Luka na adresu: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA, Dvanaest beba bb. Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 21. 9. 2011. godine do 9,00 ~asova. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje predstavnik ponu|a~a. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00-14,00 ~asova u sobi 18. (zgrada ginekologije) kod referenta za Javne nabavke Marka Pani}a, dipl. oec man. uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 30 KM + PDV. Uplata se vr{i na ‘iro ra~un Klini~kog centra Banja Luka broj: 571010-00001017-20 kod Komercijalne banke AD u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). (6-61-12190-11)

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 143

61 - JANAB
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURAWA REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 11/2-404-4528/11 ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Fond zdravstvenog osigurawa Republike Srpske Kontakt osoba: mr Rade Blagojevi} Adresa: Zdrave Korde 8 Po{tanski broj: 78000 Grad: Bawa Luka Identifikacioni broj: 4400965150008 Telefon: 051/249-145 Faks: 051/249-146 E-mail: rade.blagojevic@zdravstvo-srpske.org Internet adresa: www.zdravstvo-srpske.org I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Konkurentski zahtjev broj: 11/2-404-4528/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka materijala za peritoneumsku dijalizu II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 12 mjeseci od dodjele ugovora Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Ne

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Ne III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Ne Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev za dostavqawe ponuda IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) U skladu sa zakonskim propisima IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 15. 9. 2011. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se ne napla}uje. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Slu`beni jezici u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 15. 9. 2011. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 2 mjeseca ili 60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda Dio V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija izdava}e se na pisani zahtjev. (6-61-12191-11)

61 - JANAB
JP [PD ZDK DOO ZAVIDOVI]I

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP [PD ZDK d.o.o. Zavidovi}i Kontakt osoba: [ibonji} Halid, dipl. pravnik Adresa: Alije Izetbegovi}a 25 Po{tanski broj: 72220 Grad: Zavidovi}i Identifikacioni broj: 4218431050005 Telefon: 032/877-837 Fax: 032/877-837 E-mail: komerc@spdzdk.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1.

Broj 70 - Strana 144

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Broj predmeta nabavke-45/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka ~eli~nih u`adi-sajli II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA JP [PD ZDK d.o.o. Zavidovi}i ili neka od PJ u Ze-do kantonu II.7. PODJELA NA LOTOVE Da LOT 1 Sajle u rinfuzi LOT 2 Obra|ene, kratke sajle II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 12 mjeseci ili do isteka vrijednosti ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Izjava kojom ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama i posjedovanje nekih dokumenata na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, na na~in i pod uslovima kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. Uplata na broj ra~una 1020320000013296 kod Union banka d.d. Sarajevo 1610550016400016 kod Raiffeisen banka Sarajevo. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Punudu sastaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 14. 9. 2011. godine u 10,00 sati u sjedi{tu JP [PD-ZDK d.o.o. Zavidovi}i

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 14. 9. 2011. godine u 12,00 sati u sjedi{tu JP [PD-ZDK d.o.o. Zavidovi}i (6-61-12192-11)

61 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 08-08/0001/11 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP "Elektroprivreda BiH" Sarajevo Termoelektrana "Tuzla" Tuzla Kontakt osoba: Amra Halilovi}, dipl. ecc. (za komercijalna pitanja); Ned`ad Osmi} (za tehni~ka pitanja) Adresa: 21 aprila br. 4 Po{tanski broj: 75203 Bukinje Grad: Tuzla Identifikacioni broj: 4200225150048 Telefon: 035/305-131 (za komercijalna pitanja); 035/305-000 (za tehni~ka pitanja) Fax: 035/305-009 E-mail: amra.halilovic@elektroprivreda.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Isporuka elektri~nih razvodnih ormara za restoran DI II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Kao pod II.3. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Navedeno u tehni~koj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA TE "Tuzla" Tuzla II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 45 dana od datuma stupanja ugovora na snagu.

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 145

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka uz pru`anje pismene izjave o ispunjavanju uslova iz ~lana 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Izvod o upisu u sudski registar kojim se dokazuje pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i Uvjerenje o registraciju PDV obveznika, Napomena: Ponu|a~ je obavezan dostaviti Izvod iz sudskog registra ili dokument koji je ekvivalent izvodu iz sudskog registra kojim dokazuje da je registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti, a koji ne smije biti stariji od tri mjeseca, o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti koja je predmet ove nabavke. Za ugovorni organ nije prihvatljiva ovjerena fotokopija registracije ukoliko je sama registracija starija od tri mjeseca. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 1. Potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) U skladu sa tehni~kim opisom br. 08-08/0001/11 Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) (a) Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da. U postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, ugovorni organ }e primijeniti preferencijalni tretman doma}eg, u skladu sa Odlukom Vije}a ministara BiH o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javne nabavke. Ponu|a~i su obavezni dostaviti dokaz da imaju sjedi{te u BiH, odnosno da ponu|a~i imaju sjedi{te u zemlji potpisnici CEFTA u skladu sa zakonima pojedine zemlje. Pored toga ponu|a~i su obavezni dostaviti i slijede}e dokumente: - izjavu ponu|a~a da najmanje 50% od vrijednosti ponu|enih roba imaju porijeklo iz BiH, ili iz zemalja potpisnica CEFTA, - potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH, odnosno nadle`nog organa zemlje potpisnice CEFTA o porijeklu robe. IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Zahtjev za u~e{}e IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponuda mora biti sastavljena na jednom od slu`benih jezika u BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 16. 9. 2011. godine do 15 sati. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1. Dokumenti navedeni u ta~kama III.6 i III.7. moraju biti u originalu ili ovjerene kopije i ne mogu biti starije od 3 mjeseca. 2. Doma}i ponu|a~i }e ukupnu cijenu i jedini~ne cijene iskazati na paritetu "DDP TE "TUZLA" - Incoterms 2010. Strani ponu|a~i }e ukupnu cijenu i jedini~ne cijene iskazati na paritetu "DDP TE "TUZLA" - Incoterms 2010. Strani ponu|a~i su obavezni svoje ponude iskazati i na paritetu DAP pod uslovom da strani ponu|a~i radi pore|enja cijena primijene sljede}u formulu svo|enja DAP na DDP paritet i to: 1. Ponu|ena cijena na paritetu DAP krajnja destinacija (iznos)+ 2. Carina* po predmetnoj ponudi (iznos)+ 3. Carinsko evidentiranje** (iznos)+ 4. [pediterski tro{kovi, tro{kovi garancije za carine, konverzija valuta kog pla}anja i ostali tro{kovi (iznos)+ = UKUPNA CIJENA na pariteta DDP = 1+2+3+4 (iznos) *Carina i **carinsko evidentiranje se obra~unavaju prema Zakonu o carinskoj politici BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 57/04) po stopi koja je propisana u va`e}oj Carinskoj tarifi BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 91/05) Tro{kovi carine se obra~unavaju za robe i ponu|a~e iz zemalja sa kojima nije zaklju~en sporazum o slobodnoj trgovini. Ocjena ponuda }e se vr{iti na paritetu DDP krajnja destinacija. U slu~aju da strani ponu|a~ iska`e cijenu na paritetu DAP obavezan je za potrebe ovog provjere prora~una u specifikaciji robe navesti tarifni broj carinske tarife. Ugovorni organ zadr`ava pravo anga`ovanja neovisne institucije radi provjere ta~nosti prera~una cijena ponu|a~a sa pariteta DAP na DDP. 3. Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a; 4. Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti "Konkuretski zahtjev za navesti predmet nu|enja "ponuda", "ne otvaraj"; 5. Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje; 6. U ponudi iskazati jedini~ne i ukupnu cijenu ponude bez ura~unatog PDV-a; 7. Ponu|a~i su obavezni posebno iskazati PDV i ukupnu cijenu sa ura~unatim PDV-om; 8. Sve cijene trebaju biti navedene u KM za doma}e ponu|a~e, a za strane ponu|a~e u EUR ili drugoj konvertibilnoj valuti prihvatljivoj za Naru~ioca, uklju~uju}i i pripadaju}e indirektne poreze. Ukoliko se cijene navode u drugoj valuti, navedeni iznos }e se prera~unati u KM po kursu koji utvr|uje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadr`ati po istom kursu sve do isteka perioda va`enja ponude; 9. Ponu|a~i su obavezni iskazati uslove i na~in pla}anja i rok isporuke. Zahtijevani rok pla}anja je 30 dana i vi{e; 10. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora; 11. Svi u~esnici u javnom nadmetanju koji blagovremeno dostave ponudu, biti }e blagovremeno obavije{teni o rezultatima postupka, dodjele ugovora u skladu sa odredbama ~lana 38. i ~lana 40. Zakona o javnim nabavkama BiH. Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ~lana 9. ZJN BiH, mogu se dobiti od kontakt osoba iz Odjeljka I (ta~ka I.1) za komercijalna pitanja, a za tehni~ka pitanja kontakt osoba je Ned`ad Osmi} (tel: 00387 35 305 482). (6-61-12208-11)

61 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 10203-502-14/11-RBL6 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Alen Kulenovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15

Broj 70 - Strana 146

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200225150005 Telefon: 033/751-753 Fax: 033/751-756 E-mail: a.kulenovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 10203-502-14/11-RBL6 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka kablova i kablovskog pribora za potrebe bloka 6 u TE Kakanj II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Izjavu ponu|a~a da pod punom materijalnom i krivi~nom odgovorno{}u izjavljuje da ispunjava uslove navedene u ~lanu 23. ZJN BiH III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Ovjerena fotokopija rje{enja u upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, kojim se dokazuje da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije ponu|a~a: - da dostavi relevantan dokaz o svojoj registraciji u oblasti koja je predmet ove nabavke Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena - tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Prije isteka roka za dobijanje tenderske dokumentacije mogu}e je istu dobiti na uvid u JP EP BiH, Zmaja od Bosne 49 u kancelariji 305. Rok za prijem zahtjeva za dostavu tenderske dokumentacije do 13. 9. 2011. godine do 16,00 sati. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 15. 9. 2011. godine (~etvrtak) do 12,00 sati. Ponude koje su dostavljenje po isteku ovog roka }e piti vra}ene ponu|a~u neotvorene. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Javno otvaranje ponude }e se odr`ati na lokaciji JP EP BiHPoslovno tehni~ka zgrada Elektrodistribucije Sarajevo, naran|asta zgrada, Vilsonovo {etali{te 15, sala 145 dana 15. 9. 2011. godine u 12,15 sati u prisustvu ponu|a~a koji ‘ele prisustvovati. Ponu|a~i koji odlu~e prisustvovati javnom otvaranju ponuda trebaju imati ovla{tenja za prisustvo. Ponudu je potrebno pripremiti u dva primjerka 1 orginal i 1 kopija. (6-61-12251-11)

61 - JANAB
JZU DOM ZDRAVLJA BANOVI]I

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JZU Dom zdravlja Banovi}i Kontakt osoba: Had`iefendi} Elmedina, dipl. ecc. Adresa: Alije Dostovi}a 5 Po{tanski broj: 75290 Grad: Banovi}i Identifikacioni broj: 4209215100007 Telefon: 035/875-525 Fax: 035/871-011 E-mail: izudz.banovici@bih.net.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 147

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor o nabavci i isporuci roba II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA LOT 1 Kancelarijski materijal LOT 2 Toneri LOT 3 [tampani obrasci i usluge kopiranja II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA JZU Dom zdravlja Banovi}i II.7. PODJELA NA LOTOVE Da II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 12 mjeseci od dana zaklju~enja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Uvjerenja o nepostojanju zakonskih smetnji za u~e{}e u postupku po ~lanu 23. ZJN ta~ka a-g izdata od nadle`nih organa III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra o registraciji sa svim prilozima, ne starije od 3 mjeseca; ID i PDV broj (ukoliko je poreski obveznik) III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Potvrda od poslovne banke o solventnosti/plate`noj sposobnosti Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana li~no u kancelariji br. 64 ili na zahtjev za u~e{}e. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Slu`beni jezici Bosne i Hercegovine IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Do 20. 9. 2011. godine do 11,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Do 60 dana

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 20. 9. 2011. godine u JZU Dom zdravlja Banovi}i, kancelarija br. 64, u 11,00 sati Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom Ponuda za LOT broj ____- ",NE OTVARAJ" (6-61-12253-11)

61 - JANAB
KJP "SARAJEVO-[UME" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 0103-2162-19/11 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: KJP "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Sulejman Aljovi}, dipl. ecc. Adresa: Mar{ala Tita 7/II Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200630090001 PDV identifikacioni broj: 20063009001 Telefon: 033/219-172; 061/225-186 Fax: 033/219-172 E-mail: ssume@bih.net.ba Internet adresa: www.sarajevo-sume.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor o javnoj nabavci roba za potrebe Preduze}a u 2011. g. i to: LOT 2 Potro{ni materijal za motorni bu{a~ II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Izbor najpovoljnije ponude za nabavku roba putem konkurentskog zahtjeva i to: LOT 2 Potro{ni materijal za motorni bu{a~ II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Centralni magacin KJP "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo u Had`i}ima II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Po~inje od dana zaklju~enja do 31. 12. 2011. godine

Broj 70 - Strana 148

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne zahtijeva se III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Nema III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama, na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda uz dodatno obavje{tenje o nabavci IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, na na~in i pod uslovima kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti odmah. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponu|a~i su du`ni dostaviti ponudu na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini, obra|enu u skladu sa tenderskom dokumentacijom. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 14. 9. 2011. godine do 10,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana od krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 14. 9. 2011. godine u 11,00 sati M. Tita 7/II, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku roba broj 0103-2162-19/11 - ne otvaraj", dostavljaju se na adresu: KJP "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo, Mar{ala Tita 7/II. Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom dodatnom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnosti ista mo`e biti eliminirana zbog formalno-pravnih ili su{tinskih nedostataka. Ponudu na kojoj nije naveden broj javne nabavke ili ponuda koja nije dostavljena u utvr|enom roku vratit }e se ponu|a~u neotvorena. (6-61-12258-11)

61 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 10203-502-16/11-RBL6 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Alen Kulenovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200225150005 Telefon: 033/751-753 Fax: 033/751-756 E-mail: a.kulenovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 10203-502-16/11-RBL6 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka ~eli~nog lima za potrebe bloka 6 u TE Kakanj II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Izjavu ponu|a~a da pod punom materijalnom i krivi~nom odgovorno{}u izjavljuje da ispunjava uslove navedene u ~lanu 23. ZJN BiH III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Ovjerena fotokopija rje{enja u upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, kojim se dokazuje da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 149

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije ponu|a~a: - da dostavi relevantan dokaz o svojoj registraciji u oblasti koja je predmet ove nabavke Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena - tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Prije isteka roka za dobijanje tenderske dokumentacije mogu}e je istu dobiti na uvid u JP EP BiH, Zmaja od Bosne 49 u kancelariji 305. Rok za prijem zahtjeva za dostavu tenderske dokumentacije do 15. 9. 2011. godine do 16,00 sati IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 19. 9. 2011. godine (ponedjeljak) do 12,00 sati. Ponude koje su dostavljenje po isteku ovog roka }e biti vra}ene ponu|a~u neotvorene. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Javno otvaranje ponude }e se odr`ati na lokaciji JP EP BiHPoslovno tehni~ka zgrada Elektrodistribucije Sarajevo, narand`asta zgrada, Vilsonovo {etali{te 15, sala 145 dana 19. 9. 2011. godine u 12,15 sati u prisustvu ponu|a~a koji ‘ele prisustvovati. Ponu|a~i koji odlu~e prisustvovati javnom otvaranju ponuda trebaju imati ovla{tenja za prisustvo. Ponudu je potrebno pripremiti u dva primjerka 1 original i 1 kopija. (6-61-12279-11)

61 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 10203-502-15/11-RBL6 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Alen Kulenovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200225150005 Telefon: 033/751-753 Fax: 033/751-756 E-mail: a.kulenovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 10203-502-15/11-RBL6 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka dodatnog materijala za zavarivanje za potrebe bloka 6 u TE Kakanj II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Izjavu ponu|a~a da pod punom materijalnom i krivi~nom odgovorno{}u izjavljuje da ispunjava uslove navedene u ~lanu 23. ZJN BiH III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Ovjerena fotokopija rje{enja u upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, kojim se dokazuje da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije ponu|a~a: - da dostavi relevantan dokaz o svojoj registraciji u oblasti koja je predmet ove nabavke Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena - tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Prije isteka roka za dobijanje tenderske dokumentacije mogu}e je istu dobiti na uvid u JP EP BiH, Zmaja od Bosne 49 u kancelariji 305. Rok za prijem zahtjeva za dostavu tenderske dokumentacije do 15. 9. 2011. godine do 16,00 sati

Broj 70 - Strana 150

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 19. 9. 2011. godine (ponedjeljak) do 10,00 sati. Ponude koje su dostavljenje po isteku ovog roka }e biti vra}ene ponu|a~u neotvorene. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Javno otvaranje ponude }e se odr`ati na lokaciji JP EP BiHPoslovno tehni~ka zgrada Elektrodistribucije Sarajevo, narand`asta zgrada, Vilsonovo {etali{te 15, sala 145 dana 19. 9. 2011. godine u 10,15 sati u prisustvu ponu|a~a koji ‘ele prisustvovati. Ponu|a~i koji odlu~e prisustvovati javnom otvaranju ponuda trebaju imati ovla{tenja za prisustvo. Ponudu je potrebno pripremiti u dva primjerka 1 original i 1 kopija. (6-61-12280-11)

61 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 11.3.2.-6.6.-8317/11-2 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Kontakt osoba: Amer Halilovi} Adresa: Zmaja od Bosne 88 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200211100021 Telefon: 033/615-404 Fax: 033/664-116 E-mail: amer.halilovic@bhtelecom.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. - BH Telecom d.d. Sarajevo, RD Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, Sarajevo, PROTOKOL I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. - BH Telecom d.d. Sarajevo, RD Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, Sarajevo, PROTOKOL I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Zahtjev za nabavku broj 11.2.4.-6.6.-8317/11-2 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za: Nabavka rezervnih dijelova bez ugradnje 1. Kompresor klima ure|aja YORK

2. Ventilator 230V/50 Hz Potpuni opisi, koli~ine i tehni~ke specifikacije tra`ene robe dati su u tenderskoj dokumentaciji. Uslovi pla}anja: u skladu sa tenderskom dokumentacijom. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Skladi{te BH Telecoma, Direkcije Sarajevo, Alipa{in most na adresi: D`emala Bijedi}a 177, 71000 Sarajevo II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Zapo~inje danom obostranog potpisivanja Zavr{ava u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski postupak za dostavu ponuda IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da. Mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH" broj 50). Visina preferencijalnog tretmana iznosi 10%. IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u BH Telecom d.d. Sarajevo. Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, PROTOKOL bez naknade. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Za BH Telecom su prihvatljivi svi slu`beni jezici u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 16. 9. 2011. godine do 12:00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana od dana otvaranja ponude

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 151

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 16. 9. 2011. godine u 12:15 sati u Sali na II spratu BH Telecom d.d. Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~ je du`an dostaviti specifikaciju prilo`enih dokumenata. Svi dokumenti treba da budu uvezani, slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Ponude koje zadovoljavaju sve tehni~ke zahtjeve bi}e ocijenjene prema kriteriju iz ta~ke IV.2. ovog postupka. Javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati predstavnik ponu|a~a uz pismeno ovla{tenje. Ponu|a~i }e dostaviti ponudu, u zape~a}enoj neprovidnoj koverti sa nazivom i adresom ponu|a~a, na kojoj }e pisati slijede}e: "Ponuda za nabavku kompresor klima ure|aja YORK i ventilator 230V/50 Hz broj 11.3.2.-6.6.-8317/11-2 - NE OTVARAJ" Zatvorenu i zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu. BH Telecom d.d. Sarajevo - Direkcija Sarajevo, Protokol, Zmaja od Bosne 88; 71 000 Sarajevo. Na pole|ini navesti punu adresu, kontakt telefon/faks i kontakt osobu ponu|a~a. Ponude dostavljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV.6. i ponude koje nisu predate putem protokola se ne}e razmatrati i bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. Krajnji rok za dobivanje informacija od kontakt osobe je 10 dana prije otvaranja ponuda. Informacije u vezi predmetne nabavke se mogu dobiti pismenim upitom na faks: 033/664-116. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljene ponude. (6-61-12288-11)

61 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" DOO \UR\EVIK

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja "\ur|evik" d.o.o. \ur|evik Kontakt osoba: Trumi} Alija Adresa: \ur|evik Po{tanski broj: 75272 Grad: @ivinice Identifikacioni broj: 4209284170009 Telefon: 035/775-710, 035/ 774-970, 035/772-681 Fax: 035/772-667 E-mail: rudnik2@bih.net.ba Internet adresa: www.rmu-djurdjevik.com I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka direktora broj 03-5381/11 od 25. 8. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Totalna stanica sa laserom za mjerenje du`ina od 1200 m sa osnovnom opremom II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Data u tehni~koj specifikaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA ZD Rudnik mrkog uglja "\ur|evik" d.o.o. \ur|evik II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Zapo~inje potpisom ugovora, a zavr{ava kona~nom isporukom robe. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) U skladu sa ~lanom 23. Zakona, ponuda }e biti odbijena ako dobavlja~: - nije ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda sa dodatnim obavje{tenjem IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti odmah po obajvljivanju obavje{tenja svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati do 13. 9. 2011. godine do 15,00 sati. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 14. 9. 2011. godine do 15,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 30 dana nakon roka za podno{enje ponuda (6-61-12290-11)

61 - JANAB
JP "KOMUNALNO BR^KO" DOO BR^KO DISTRIKT BiH

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. Br~ko Distrikt BiH Kontakt osoba: Zaim Kurtovi} Adresa: Studentska 13 Po{tanski broj: 76100 Grad: Br~ko

Broj 70 - Strana 152

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

Identifikacioni broj: 600244130005 Telefon: 049/216-349 Fax: 049/216-349 E-mail: zaim.kurtovic@komunalno.ba Internet adresa: www.komunalno.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Na adresi pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Ponude dostaviti sa naznakom: "Ne otvarati-ponuda za nabavku sredstava za li~nu i kolektivnu za{titu radnika na adresu: JP "Komunalno Br~ko" d.o.o., Studentska 13, 76100 Br~ko putem po{te ili donijeti li~no na mjesto otvaranja ponuda do roka nazna~enog u ta~ki IV.6. ovog obavje{tenja o nabavci. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Nabavka sredstava za sredstava za li~nu i kolektivnu za{titu radnika II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Kao u ta~ki II.3, detaljnije dato u tenderskoj dokumentaciji II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Detaljno definisano u tenderskoj dokumentaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Br~ko Distrikt BiH II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Bi}e detaljno definisano ugovorom Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Ponu|a~ mora dokazati da nije isklju~en iz prava u~e{}a u postupcima javnih nabavki u skladu sa ~lanom 23. ZJN (detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji) III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru (detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji) kojim se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave odre|enom djelatno{}u

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Ne III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji (detaljno opisano) NAPOMENA: Sva tra`ena dokumentacija iz Odjeljka III je obavezna i eliminatorna. Ponu|a~i trebaju dostaviti originale ili ovjerene kopije tra`ene dokumentacije. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski postupak IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) DA, u skladu sa Odlukom Vije}a ministara BiH uz prilo`enu potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH, detaljnije opisano u tenderskoj dokumentaciji. IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Dostaviti zahjev za izuzimanje tenderske dokumentacije uz poziv na broj tenderske dokumentacije 02.04/3-12749/11 i dokaz o upla}enoj nov~anoj naknadi. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10,00 KM, a upla}uje se na ‘iro ra~un JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. broj 141-601- 00037359-17 (kod Bosna Bank International BH) uz poziv na - vrstu prihoda 601901, {ifra op{tine 099. Mo`e se dobiti do 15. 9. do 16,00 h. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 16. 9. 2011. do 13,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 120 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 16. 9. 2011. godine u 13,15 sati Br~ko JP "Komunalno Br~ko" d.o.o., Studentska 13, Br~ko Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~ treba ponudu dostaviti u skladu sa zahtjevima navedenim u tenderskoj dokumentaciji. (6-61-12291-11)

61 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" DOO KAKANJ

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj Kontakt osoba: Mladen Glu{ac, dipl. ecc., Armin Berbi}, dipl. ecc. Adresa: Alije Izetbegovi}a 17 Po{tanski broj: 72240 Grad: Kakanj Identifikacioni broj: 4218055050007 Telefon: 032/552-540, Mladen Glu{ac, dipl. ecc., 032/552-531, Armin Berbi} dipl. ecc. Fax: 032/552-540, 032/552-531 E-mail: rudnik.armin@gmail.com Internet adresa: www.rmukakanj.com

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 153

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Konkurentski zahtjev sa objavom, KZO broj 31/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA LOT 1 Reparirani-tausch motor za Mercedes 2631 II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema specifikaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne, jedan lot II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Do realizacije ugovora, ali ne du`e od 31. 12. 2011. godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Ponu|a~ je du`an predo~iti dokaze iz ~lana 23. stav 1. ta~ke: a) da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom b) da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili prisilne likvidacije c) da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina d) da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 godina e) da je ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje (PIO/MIO, zdravstveno osiguranje) f) da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza (uvjerenje nadle`nog organa Uprave za indirektno oporezivanje i nadle`ne poreske uprave) Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca. Za ta~ke a), b), c), d) i e) izjava ponu|a~a da pod punom materijalnom i krivi~nom odgovornosti izjavljuje da ispunjave postavljene uvjete Za ta~ku f) uvjerenja nadle`nih institucija III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) - izvod iz sudskog registra, ne stariji od tri mjeseca (ovim izvodom mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet konkurentskog postupka javne nabavke) - naziv i ta~na adresa ponu|a~a i dentifikacioni broj - ostali uslovi kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Ponu|ena cijena u KM bez PDV-a Uvjeti i na~in pla}anja - obavezno odgo|eno pla}anje 120 dana, bez bankovne garancije, na paritetu DDP Kakanj za ponu|a~e iz BiH, a za

ponu|a~e iz inozemstva na paritetu DAP Kakanj (INCOTERMS 2010) - potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije dostavljanja ponude, - uvjerenje ili ovjerena fotokopija uvjerenja o registraciji obveznika za PDV - ostali uslovi kao u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) - izjava da }e ponu|a~ ponuditi predmet nabavke na paritetu DDP skladi{te kupca za ponu|a~e iz BiH, a za ponu|a~e iz inozemstva na paritetu DAP Kakanj, (INCOTERMS 2010) kao dokaz ponu|a~ }e prilo`iti posebnu izjavu - izjava kojom se ponu|a~ obavezuje da }e izvr{iti isporuku sukcesivno po narud`bi kupca - ostali uslovi kao u tenderskoj dokumentaciji Kandidati koji zadovolje selekcione kriterije ulaze u krug kandidata koji se vrednuju putem kriterija za dodjelu ugovora. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda sa objavom IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 14. 9. 2011. godine. Tenderska dokumentacija-konkurentski zahtjev za ponudu se izdaje na zahtjev ponu|a~a, a ugovorni organ }e u roku od 3 (tri) dana po prijemu zahtjeva dostaviti tendersku dokumentaciju ponu|a~u. Kontakt osoba za izdavanje tenderske dokumentacije je Armin Berbi}, dipl. ecc., tel/faks: 032/552-530, 552-531. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Slu`beni jezici u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 14. 9. 2011. godine do 10,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 14. 9. 2011. godine u 13,00 sati Prostorije Komercijalne slu`be Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Obavezno na koverti nazna~iti: "PONUDA ZA KONKURENTSKI POSTUPAK BROJ 31/11 - NABAVKA REPARIRANOG TAUSCH MOTORA ZA MERCEDES 2631, KZO 31/11," NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA. Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerisane, potpisane od strane odgovornog lica i ovjerene. Ugovorni organ ce odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. (6-61-12308-11)

Broj 70 - Strana 154

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

61 - JANAB
HRVATSKA PO[TA DOO MOSTAR

DODATNA OBAVIJEST
O NABAVI ROBE Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: Hrvatska po{ta d.o.o. Mostar Kontakt osoba: Josip Buli} Adresa: Tvrtka Milo{a bb Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4227270280004 Telefon: 036/445-160 Fax: 036/445-053 E-mail: josip.bulic@post.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.5.a javno poduze}e I.5.b na entitetskoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Odluka o nabavi robe Dj. broj D-01-4517-2/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet konkurentskog postupka je nabava poslovnih poklona za potrebe HP d.o.o. Mostar II.7. PODJELA NA LOTOVE Da LOT 1 Torbica preko ramena LOT 2 Notes s kemijskom olovkom LOT 3 Sat - personaliziran II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 1. 12. 2011. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) Kao u TD III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) Kao u TD III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) Kao u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski postupak s objavom IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) ^lanak 34. stavak (1) pod b) Zakona, kriterij najni`e cijene tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) Da IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) Zainteresirani ponuditelji trebaju do isteka roka navedenog u narednoj to~ki poslati zahtjev za sudjelovanje na adresu ugovornog

tijela, nakon ~ega }e im biti dostavljena tenderska dokumentacija u kojoj }e biti naveden to~an datum i vrijeme otvaranja ponuda. Svim ponuditeljima }e se poslati tenderska dokumentacija za pripremu ponuda isti dan tj. na dan koji je nazna~en kao krajnji rok za dostavu zahtjeva. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Zahtjevi za sudjelovanje se dostavljaju na adresu ugovornog tijela s naznakom: Hrvtatska po{ta d.o.o. Mostar, Tvrtka Milo{a bb, 88000 Mostar "Zahtjev za sudjelovanje u tenderu nabave poslovnih poklona za potrebe HP d.o.o. Mostar". U obzir }e se uzeti zahtjevi koji stignu do 13. 9. 2011. do 11 h. Zahtjevi koji stignu nakon navedenog roka ne}e biti uzeti u razmatranje. (6-61-12317-11)

61 - JANAB
AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BOSNE I HERCEGOVINE MOSTAR

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Amela Isi} Adresa: Dr. Ante Star~evi}a bb Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacioni broj: 4227464050000 Telefon: 036/336-964 Fax: 036/336-990 E-mail: agencija@fsa.gov.ba Internet adresa: www.fsa.gov.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka o javnoj nabavci roba broj 01-1-16-3-1442/11 od 3. 8. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka motornog goriva (dizel) (EURODIZEL EN-590 EURO 5) za slu`bena vozila Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Procijenjena vrijednost ugovora je 22.000,00 KM (9.000,00 l) II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Mostar, Banja Luka, Sarajevo

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 155

II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe koje su registrovane za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, izuzev subjekata koji su po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama isklju~eni iz prava sudjelovanja u postupku javne nabavke. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Registracija u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemlje u kojoj su registrirani a vezano za predmet ove javne nabavke III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) - ponu|a~ treba imati na raspolaganju benzinske pumpe na podru~ju Bosne i Hercegovine, od ~ega najmanje po jednu benzinsku pumpu na podru~ju gradova: Mostar, Sarajevo i Banja Luka; na kojima }e se mo}i to~iti eurodizel EN-590 EURO 5 - da posjeduje uvjerenje/potvrdu o uskla|enosti kvaliteta te~nih goriva, izdatog od strane nadle`nog organa (original ili ovjerena kopija) ne starije od 3 mjeseca u momentu podno{enja ponude - da ima mogu}nost karti~nog poslovanja Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda sa objavljivanjem obavje{tenja IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 10% IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 26. 9. 2011. godine, bez naknade. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 26. 9. 2011. godine do 13,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 26. 9. 2011. godine u 13,15 sati Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Dr. Ante Star~evi}a bb, 88000 Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u periodu od 10,00 do 15,00 sati u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Ponude se primaju do roka ozna~enog u odjeljku IV.6. ovog obavje{tenja, bez obzira na na~in dostave ponuda. Na~in pripreme i dostave ponuda detaljno je poja{njen u tenderskoj dokumentaciji. Predstavnik ponu|a~a koji prisustvuje otvaranju ponuda treba imati pismeno ovla{tenje ponu|a~a. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavaci. Ugovorni organ mo`e obustaviti postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. (6-61-12326-11)

61 - JANAB
HRVATSKA PO[TA DOO MOSTAR

DODATNA OBAVIJEST
O NABAVI ROBE Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: Hrvatska po{ta d.o.o. Mostar Kontakt osoba: Utjeha Raspudi} Adresa: Tvrtka Milo{a bb Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4227270280004 Telefon: 036/445-115 Fax: 036/445-053 E-mail: utjeha.raspudic@post.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.5.a javno poduze}e I.5.b na entitetskoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Odluka o nabavi robe Dj. br. D-01-4808-1/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet konkurentskog postupka je nabava uredskog namje{taja (daktilo stolice i obi~ne stolice) za potrebe HP d.o.o. Mostar. II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lanak 17. ZJN) II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 20 dana od obostranog potpisivanja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) Kao u TD III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) Kao u TD III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) Kao u TD

Broj 70 - Strana 156

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski postupak s objavom IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) ^lanak 34. stavak (1) pod b) Zakona, kriterij najni`e cijene tehni~ki zadovoljavaju}e ponude. IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) Da IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) Zainteresirani ponuditelji trebaju do isteka roka navedenog u narednoj to~ki poslati zahtjev za sudjelovanje na adresu ugovornog tijela, nakon ~ega }e mu biti dostavljena tenderska dokumentacija u kojoj }e biti naveden to~an datum i vrijeme otvaranja ponuda. Svim ponuditeljima }e se poslati tenderska dokumentacija za pripremu ponuda isti dan tj. na dan koji je nazna~en kao krajnji rok za dostavu zahtjeva. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Zahtjevi za sudjelovanje se dostavljaju na adresu ugovornog tijela s naznakom: Hrvatska po{ta d.o.o. Mostar, Tvrtka Milo{a bb, 88000 Mostar "Zahtjev za sudjelovanje u tenderu nabava uredskog namje{taja (daktilo stolice i obi~ne stolice) za potrebe HP d.o.o. Mostar" U obzir }e se uzeti zahtjevi koji stignu do 13. 9. 2011. do 12,00 sati. Zahtjevi koji stignu nakon navedenog roka ne}e biti uzeti u razmatranje. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Nema (6-61-12334-11)

61 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 11204/11 CK ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Cepi} Kenan Adresa: Obala Kulina bana 8 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200211100005 PDV broj: 200211100005 Telefon: 033/216-062 Fax: 033/224-536 E-mail: kenan.cepic@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. - protokol I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1.- protokol I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Zahtjev za nabavku broj 03.3-6.6-11204/4-11 od 17. 8. 2011. god. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka klima ure|aja Ponudu je potrebno dostaviti u skladu sa tekstom obavje{tenja, tenderskom dokumentacijom i obavezno na obrazcu za cijenu ponude datoj u tenderskoj dokumentaciji. Detaljni opisi i koli~ine nabavke dati su u tenderskoj dokumentaciji. Ponu|a~ je du`an da dostavi jedini~ne cijene za svaku pojedinu stavku, te ukupnu cijenu sa posebno iskazanim PDV-om. - Na~in pla}anja: 30 dana po prijemu ra~una na Protokol ugovornog organa i zapisnika o kvantitativnom/kvalitativnom prijemu bez primjedbi, - Identifikacioni broj, - Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje BiH o registraciji obveznika PDV-a, ili izjava ponu|a~a da isti nije registrirani obveznik PDV-a II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Prema tenderskoj dokumentaciji. II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 10 radnih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ponu|a~ je du`an dostaviti izjavu da }e ukoliko bude izabran dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za garantni period (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) u iznosu od 5% ukupne vrijednosti ugovora, sa rokom va`nosti garancije: garantni rok plus 30 dana. Garanciju je potrebno dostaviti najkasnije 15 dana prije zavr{etka ugovorenih obaveza. III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Ponu|a~i trebaju dostaviti u ponudi izjavu ovjerenu od nadle`nog organa (sud ili notar) da pod krivi~nom i materijalnom odgovorno{}u nemaju smetnji po ~lanu 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH" 49/04, 19/05 i 52/05). III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda sa objavom obavje{tenja IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 157

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se, uz potpisan i ope~a}en zahtjev, preuzima na protokolu BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo, bez naknade. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponuda mora biti pisana na jednom od slu`benih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 22. 9. 2011. godine do 10:00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 22. 12. 2011. godine IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 22. 9. 2011. god. u 10:20 sati Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo, Banket sala III sprat Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~ je obavezan dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu ~vrsto uvezani, slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente i ne budu podnesene za sve stavke Tehni~ke specifikacije bit }e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Ponude koje zadovolje sve tehni~ke zahtjeve bit }e ocjenjivane prema kriterijama iz ta~ke IV.2. ovog postupka. Zape~a}enu kovertu sa ponudom i nazna~enom punom adresom kandidata dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo sa naznakom: "Ponuda broj 11204/11 C.K. - za nabavku klima ure|aja - NE OTVARAJ". Ponude dostavljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV.6. i ponude koje nisu predate i putem Protokola se ne}e razmatrati i bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit dostavljen do 12. 9. 2011. godine do 16 h, na faks: 033/224-536. (6-61-12337-11)

61 - JANAB
KP "KOMUNALAC" AD BOSANSKI BROD

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: KP "Komunalac" a.d. Bosanski Brod Kontakt osoba: Milovan Devi} Adresa: Svetog Save 81 Po{tanski broj: 74450 Grad: Bosanski Brod Identifikacioni broj: 4400137410004 Telefon: 053/621-350 Faks: 053/610-433 I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1.

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na lokalnom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 01-369/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet ovog ugovora je prikupqawe ponuda za nabavku robe (goriva i maziva): - EURO DIZEL D2 cca 16.000,00 lit. - BMB-95 Bezolovni motorni benzin cca 2.000,00 lit. - Motorni benzin MB-98 cca 500,00 lit. - Motorno uqe maksima 15-40 cca 300,00 lit. - Uqe hidrol HD 46 cca 100,00 lit. - Uqe YXK cca 10,00 lit. - Uqe hipoidno SA 90 cca 20,00 lit. - Toatna mast cca 20,00 kg - Permant 40% cca 40,00 lit. Vrijednost nabavke robe (goriva i maziva) je cca 45.000,00 KM bez PDV-a. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Ne daqe od 10 kilometara od sjedi{ta preduze}a II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Ugovor se zakqu~uje na period od 1 (jedne) godine, ra~unaju}i od dana potpisivawa ugovora. Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Pisana izjava ponu|a~a kojom potvr|uje da je upoznat i da se na wega ne odnosi nijedna od smetwi i slu~ajeva utvr|enih ~l. 23. ZJN BiH. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) - potvrda nadle`nog organa da je ponu|a~ registrovan za obavqawe predmetne djelatnosti sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima-ovjerena fotokopija ne starija od 90 dana - uvjerewe o poreskoj registraciji (PIB-JIB - ovjerena fotokopija ne starija od 90 dana - ta~an naziv i adresa ponu|a~a sa JIB-om, tel/faks, ime odgovornog lica i pe~at III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) - pisana izjava ponu|a~a o varijabilnim (promjenqivim) cijenama na osnovu kretawa cijena na tr`i{tu za robu navedenu u konkurentskom zahtjevu (gorivo i mazivo) u periodu va`ewa ponude (30) dana i u periodu trajawa ugovora

Broj 70 - Strana 158 -

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – PDV broj: 400632340071 Telefon: 066/788-806 Faks: 057/557-020; fiksni: 057/555-040 E-mail: visocnik@teol.net

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

pisana izjava ponu|a~a da prihvata na~in i uslove pla}awa: odlo`eno pla}awe minimalno 15 dana po ispostavqenoj fakturi - pisana izjava ponu|a~a da }e ukoliko bude odabran zakqu~iti ugovor sa naru~iocem III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Lista glavnih komitenata sa kojima je ponu|a~ imao potpisane ugovore iz predmeta nabavke (ili sli~nih poslova vezanih za predmetnu nabavku) Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev za dostavqawe ponuda IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 1) cijena u~e{}e 50% 2) uslovi pla}awa u~e{}e 30% 3) udaqenost od sjedi{ta preduze}a u~e{}e 20% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima i odluci VM o obaveznom preferencijalnom tretmanu doma}eg ("Slu`beni glasnik BiH" broj 105/06). IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se ne napla}uje. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Jedan od slu`benih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 22. 9. 2011. do 12,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Do 30 dana IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 23. 9. 2011. u 10,00 ~asova Bosanski Brod, KP "Komunalac" a.d. Bosanski Brod Dio V: DODATNE INFORMACIJE Ponudu dostaviti u 1 (jednoj) zape~a}enoj koverti na adresu kao pod I.1. ovog obavje{tewa sa naznakom: "Ponuda za konkurenski zahtjev broj 01-369/11 - Ne otvaraj". KP "Komunalac" a.d. Bosanski Brod ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a. Na pole|ini koverte napisati punu adresu, naziv i kontakt telefon i kontakt osobu ponu|a~a (u slu~aju neblagovremenog prijema, ponude }e biti vra}ene). (6-61-12367-11)

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA LOT 2 - Meso i mesne prera|evine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA LOT 2 - Meso i mesne prera|evine II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA LOT 2 - 4.500,00 KM (planska vrijednost) II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA U sjedi{tu ugovornog organa II.7. PODJELA NA LOTOVE Da II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 12 mjeseci Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Ponu|a~ mora uz ponudu sa dostavi sqede}e potvrde za sve lotove: 7) potvrda da nije pod ste~ajem ili likvidacijom (od registarskog suda) 8) potvrda da nije predmet postupka za progla{ewe ste~aja ili izdavawa naloga za prisilnu likvidaciju (od registarskog suda) 9) potvrda da nije osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog posl. pona{awa u periodu od pet godina 10) potvrda da nije progla{en krivim za ozbiqan profes. prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina

61 - JANAB
JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC [G "VISO^NIK" HAN PIJESAK

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac [G "Viso~nik" Han Pijesak Kontakt osoba: Qubomir Ga{evi}, dipl. ek. Adresa: Solunskih dobrovoqaca broj 3 Po{tanski broj: 71360 Grad: Han Pijesak Identifikacioni broj: 4400632340004

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 159

11) potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa pla}awem doprinosa penzijskog i zdravstvenog osigurawa 12) potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa pla}awem poreza, od poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivawe. Dostaviti original potvrde ili ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 4) dostaviti ovjerenu kopiju identifikacionog broja (iz poreske uprave), za sve lotove, 5) dostaviti ovjerenu kopiju rje{ewa o upisu u sudski registar, ne stariji od tri mjeseca (kod registarskog sudqa) , za sve lotove 6) dostaviti ovjerenu kopiju PIB-a (registracija obveznika poreza na dodatu vrijednost), za sve lotove. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Ne III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Ne Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev za dostavqawe ponuda IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude. IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti do 15. 9. 2011. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 20 KM po LOT-u na ‘iro ra~un 5550060002057579 Nova banka i 5620010000010049 Razvojna banka. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Slu`beni jezici u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 16. 9. 2011. godine do 10,00 ~asova. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 30 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 16. 9. 2011. godine u 11,00 ~asova U prostorijama Direkcije [G "Viso~nik" Han Pijesak Dio V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~ }e ponudu dostaviti li~no ili preporu~enom po{tanskom po{iqkom koja mora biti propisno ovjerena od strane ovla{tenog lica u zape~a}enoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ". Ponude koje su dostavqene nakon isteka roka odre|enog za podno{ewe ne smiju se otvarati niti razmatrati i vrati}e se ponu|a~u. Cijene ponuda izraziti u KM bez PDV-a. (6-61-12381-11)

61 - JANAB
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE TREBINJE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 01-484-1/11 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske Kontakt osoba: ]uri} Smiljana, Nov~i} Zdenka Adresa: Srpska 2 Po{tanski broj: 89101 Grad: Trebinje Identifikacioni broj: 4401866200008 Telefon: 059/272-400 Fax: 059/272-430 E-mail: regulator@reers.ba Internet adresa: www.reers.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe Nabavka softverskih licenci II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka o javnoj nabavci roba broj I-40-470-62/11 od 30. 8. 2011. Bud`et Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2011. godinu II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Godi{nja nabavka roba u skladu sa planiranim Bud`etom i Planom nabavki Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2011. godinu II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Obim ugovora je preciziran tenderskom dokumentacijom II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Trebinje, prostorije Regulatorne komisije II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi da ponu|a~ nema smetnji za u~e{}e u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama ~lana 23. stav 1. ta~ke od a), do f).

Broj 70 - Strana 160

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. Prila`u se originali ili ovjerene fotokopije. Ovi uslovi su pobli`e opisani u tenderskoj dokumentaciji. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Ponu|a~ je du`an dostaviti: - naziv i ta~nu adresu - poresku registraciju sa IB-om - ovjerenu fotokopiju upisa u odgovaraju}i registar sa svim prilozima iz kojih se vidi djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja Ovi uslovi su pobli`e opisani u tenderskoj dokumentaciji. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda sa naknadnom objavom u "Slu`benom glasniku BiH" IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Samo najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude. IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, kao {to je propisano ~lanom 20. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), Uputstvom o izmjeni i dopuni Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 24/09) i Odlukom Vije}a ministara Bosne i Hercegovine o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupcima javne nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 29/09). IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e, na osnovu zvani~nog zahtjeva, preuzeti u prostorijama Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, Trebinje, Srpska 2 (zgrada Srpskih po{ta), Tenderska dokumentacija se mo`e, na bazi pismenog zahtjeva ponu|a~a za takav na~in dostave, poslati preporu~enom po{tom, faksom ili e-mailom, ali naru~ilac ne prihvata odgovornost za njen gubitak ili zaka{njelu isporuku. Naru~ilac }e voditi evidenciju o preuzetoj tenderskoj dokumentaciji i izdati potvrdu o njenom preuzimanju. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude se mogu slati na jednom od slu`benih jezika u BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Zatvorenu i zape~a}enu ponudu sa naznakom: "Ponuda po konkurentskom zahtjevu za nabavku roba (LICENCE) - "Ne otvaraj", sa punom adresom ponu|a~a, dostaviti na adresu: REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE TREBINJE, Srpska 2. Rok za dostavljanje ponuda na adresu naru~ioca je: najkasnije do 26. 9. 2011. godine do 12,00 ~asova. Naru~ilac }e prihvatiti samo ponude ponu|a~a koji su evidentirani da su preuzeli tendersku dokumentaciju. Ponu|a~u koji li~no dostavi svoju ponudu bi}e izdata potvrda o prijemu ponude. U slu~aju dostavljanja ponude preporu~enom po{tom, odgovornost ponu|a~a je da provjeri prispije}e ponude. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Minimalni rok od 60 dana IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Javno otvaranje ponuda }e se obaviti 26. 9. 2011. godine u 13,00 ~asova u prostorijama naru~ioca u Trebinju, Srpska 2. Neblagovremeno pristigle ponude se ne}e otvarati i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a.

Po jedan predstavnik ponu|a~a koji ‘eli prisustvovati javnom otvaranju ponuda, du`an je prilo`iti originalno ovla{tenje ponu|a~a za prisustvo otvaranju ponuda. O rezultatima nadmetanja ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Regulatorna komisija ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. (6-61-12398-11)

61 - JANAB
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE TREBINJE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 01-483-1/11 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske Kontakt osoba: ]uri} Smiljana, Nov~i} Zdenka Adresa: Srpska 2 Po{tanski broj: 89101 Grad: Trebinje Identifikacioni broj: 4401866200008 Telefon: 059/272-400 Fax: 059/272-430 E-mail: regulator@reers.ba Internet adresa: www.reers.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe Nabavka i monta`a guma za putni~ka m/v II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka o javnoj nabavci roba broj I-40-470-62/11 od 30. 8. 2011., Bud`et Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2011. godinu II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Godi{nja nabavka roba u skladu sa planiranim Bud`etom i Planom nabavki Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2011. godinu II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Obim ugovora je preciziran tenderskom dokumentacijom. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Trebinje, vulkanizerska radnja. II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne Nabavka i monta`a auto-guma

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 161

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dokazi da ponu|a~ nema smetnji za u~e{}e u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama ~lana 23. stav 1. ta~ke od a), do f). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. Prila`u se originali ili ovjerene fotokopije. Ovi uslovi su pobli`e opisani u tenderskoj dokumentaciji. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Ponu|a~ je du`an dostaviti: - naziv i ta~nu adresu, - poresku registraciju sa IB-om, - ovjerenu fotokopiju upisa u odgovaraju}i registar sa svim prilozima iz kojih se vidi djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja. Ovi uslovi su pobli`e opisani u tenderskoj dokumentaciji. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji. III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev za dostavljenje ponuda sa naknadnom objavom u "Slu`benom glasniku BiH" IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, kao {to je propisano ~lanom 20. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 3/05), Uputstvom o izmjeni i dopuni Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 24/09) i Odlukom Vije}a ministara Bosne i Hercegovine o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupcima javne nabavke ("Slu`beni glasnik BiH" broj 29/09). IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e, na osnovu zvani~nog zahtjeva, preuzeti u prostorijama Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, Trebinje, Srpska 2 (zgrada Srpskih po{ta). Tenderska dokumentacija se mo`e, na bazi pismenog zahtjeva ponu|a~a za takav na~in dostave, poslati preporu~enom po{tom, faksom ili e-mailom, ali naru~ilac ne prihvata odgovornost za njen gubitak ili zaka{njelu isporuku. Naru~ilac }e voditi evidenciju o preuzetoj tenderskoj dokumentaciji i izdati potvrdu o njenom preuzimanju. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponude se mogu slati na jednom od slu`benih jezika u BiH. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Zatvorenu i zape~a}enu ponudu sa naznakom: "Ponuda po konkurentskom zahtjevu za nabavku roba (AUTOGUME) - "Ne otvaraj", sa punom adresom ponu|a~a, dostaviti na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske Trebinje, Srpska 2. Rok za dostavljanje ponuda na adresu naru~ioca je: najkasnije do 26. 9. 2011. do 12,00 ~asova. Naru~ilac }e prihvatiti samo ponude ponu|a~a koji su evidentirani da su preuzeli tendersku dokumentaciju. Ponu|a~u koji li~no dostavi svoju ponudu bi}e izdata potvrda o prijemu ponude.

U slu~aju dostavljanja ponude preporu~enom po{tom, odgovornost ponu|a~a je da provjeri prispije}e ponude. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Minimalni rok od 60 dana. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Javno otvaranje ponuda }e se obaviti 26. 9. 2011. godine u 12,30 ~asova u prostorijama naru~ioca u Trebinju, Srpska 2. Neblagovremeno pristigle ponude se ne}e otvarati i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a. Po jedan predstavnik ponu|a~a koji ‘eli prisustvovati javnom otvaranju ponuda, du`an je prilo`iti originalno ovla{tenje ponu|a~a za prisustvo otvaranju ponuda. O rezultatima nadmetanja ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Regulatorna komisija ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. (6-61-12399-11)

62 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 10203-502-017/11-RBL6 USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Alen Kulenovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200225150005 Telefon: 033/751-753 Fax: 033/751-756 E-mail: a.kulenovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 10203-502-017/11-RBL6 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Ispitivanje zavarenih spojeva na parovodima bloka 6 u TE Kakanj II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije

Broj 70 - Strana 162

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Izjavu ponu|a~a da pod punom materijalnom i krivi~nom odgovorno{}u izjavljuje da ispunjava uslove navedene u ~lanu 23. ZJN BiH III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Ovjerena fotokopija rje{enja u upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, kojim se dokazuje da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije ponu|a~a: - da dostavi relevantan dokaz o svojoj registraciji u oblasti koja je predmet ove nabavke Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena - tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Prije isteka roka za dobijanje tenderske dokumentacije mogu}e je istu dobiti na uvid u JP EP BiH, Zmaja od Bosne 49 u kancelariji 305. Rok za prijem zahtjeva za dostavu tenderske dokumentacije do 13. 9. 2011. godine do 16,00 sati IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 15. 9. 2011. godine (~etvrtak) do 10,00 sati. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Javno otvaranje ponude }e se odr`ati na lokaciji JP EP BiHPoslovno tehni~ka zgrada Elektrodistribucije Sarajevo, narand`asta zgrada, Vilsonovo {etali{te 15, sala 145 dana 15. 9. 2011. godine u 10,15 sati u prisustvu ponu|a~a koji ‘ele prisustvovati. Ponu|a~i koji odlu~e prisustvovati javnom otvaranju ponuda trebaju imati ovla{tenja za prisustvo. Ponudu je potrebno pripremiti u dva primjerka 1 original i 1 kopija. (6-62-12175-11)

62 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO REGIONALNA DIREKCIJA TUZLA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 12.7.3-40-257/11 USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Regionalna direkcija Tuzla Kontakt osoba: Osman Meci} za tehni~ka pitanja, Damir \ulovi} za ostalo, Alma Gulamovi} za pravna pitanja Adresa: Aleja Alije Izetbegovi}a 29 Po{tanski broj: 75000 Grad: Tuzla Identifikacioni broj: 4200211100048 PDV broj: 200211100005 Telefon: 035/264-101, 035/362-191, 035/251-633 Fax: 035/264-646 E-mail: osman.mecic@bhtelecom.ba damir.djulovic@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Zahtjev za nabavku broj 12.7.3-40-257/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 1. Predmet konkurentskog zahtjeva sa objavom je nabavka usluga za potrebe BH Telecom d.d Sarajevo, RD Tuzla kako slijedi: LOT 1 Servisiranje, odr`avanje i popravka vozila iz proizvodnog programa marke FORD LOT 2 Tehni~ki pregled vozila i ba`darenje II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Precizirano u TD II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Za LOT 1 lokacija servisa vozila marke FORD Za LOT 2 lokacija stanice tehni~kog pregleda II.7. PODJELA NA LOTOVE LOT 1 Servisiranje, odr`avanje i popravka vozila iz proizvodnog programa marke FORD LOT 2 Tehni~ki pregled vozila i ba`darenje tahografa II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Zapo~inje: danom obostranog potpisivanja ugovora Zavr{ava: realizacijom ugovora ili godinu dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 163

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Da, za oba lota III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Da III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Da III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Da III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Da III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Da Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponude sa objavom obavje{tenja za nabavku IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se preuzeti do 20. 9. 2011. godine do 16,00 sati. Prije preuzimanja tenderske dokumentacije, dobavlja~i istu mogu pogledati u prostoriji na I spratu kancelarija 112. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ne IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 21. 9. 2011. godine u 13,00 sati Pismene ponude dostaviti na originalnoj tenderskoj dokumentaciji u zape~a}enoj koverti sa naznakom"NE OTVARAJ PONUDE PO OBAVJE[TENJU BR: 12.7.3-40-257/11 ZA JAVNU NABAVKU, "Servisiranje, odr`avanje i popravka vozila proizvodnog programa marke FORD LOT 1, tehni~ki pregledi vozila i ba`darenje tahografa LOT 2 za RD Tuzla", na adresu BH Telecom dd Sarajevo, Regionalna direkcija Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a 29, 75000 Tuzla, I sprat, kancelarija 112. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 ({ezdeset dana) nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 21. 9. 2011. godine Mjesto: Direkcija Tuzla, velika sala, I sprat u 13,30 sati Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a koji svoje ovlasti dokazuju u pismenom obliku. Ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni o rezultatima izbora. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U tenderskoj dokumentaciji (6-62-12178-11)

62 - JANAB
OP]INA KONJIC

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 34/11 USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op}ina Konjic Kontakt osoba: Mirza Kevri} Adresa: Mar{ala Tita bb Po{tanski broj: 88400 Grad: Konjic Identifikacioni broj: 4227204140005 Telefon: 036/712-226, 712-200 Fax: 036/729-813 E-mail: mirza.kevric@konjic.ba Internet adresa: www.konjic.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1., Op}inski protokol, soba broj 11, uz naznaku: "Ponuda - Ne otvaraj" I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Projekat parternog rje{enja terase pje{a~ke saobra}ajnice kod kamene }uprije II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Izvo|enje radova na "Projekat parternog rje{enja terase pje{a~ke saobra}ajnice kod kamene }uprije" II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema predmjeru radova II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Op}ina Konjic II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Nije primjenljivo III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Izjava ponu|a~a da }e, ukoliko bude izabran, za najpovoljnijeg ponu|a~a obezbijediti garanciju na iznos od 10% vrijednosti ugovora (kvalitet izvr{enih usluga i rok izvr{enja usluga)

Broj 70 - Strana 164

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Bezuslovna bankarska garancija III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Dati u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dati u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Dati u tenderskoj dokumentaciji III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dati u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda, uz dodatnu objavu obavje{tenja IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i odmah nakon objavljivanja obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH" pa zaklju~no sa 16. 9. 2011. godine i to svaki radni dan u vremenu od 09,00 do 15,00 sati u prostorijama Slu`be za prostorno ure|enje, gra|enje i obnovu. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju u iznosu od 20,00 KM se upla}uje na ra~un Op}ine Konjic kod Vakufske banke broj 160 460 034 633 15 34, uz naznaku vrste prihoda 722135, {ifre op}ine 049. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu sastaviti na jednom od slu`benih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 19. 9. 2011. godine do 10,30 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 19. 9. 2011. godine u 11,00 sati, sala za sastanke u Op}ini Konjic Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Sve ponude koje prispiju nakon tog termina (bilo po{tom ili kurirom) bit }e vra}ene ponu|a~u neotvorene i ne}e se razmatrati. Na koverti mora stajati upozorenje: "PONUDA - NE OTVARAJ" i naznaka broja obavje{tenja 34/11. Dodatne informacije mogu se dobiti od kontakt osobe. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu u slu~ajevima navedenim ~lanom 12. ZJN. (6-62-12183-11)

62 - JANAB
VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Br~ko Distrikta BiH, Vlada Br~ko Distrikta Adresa: Bulevar Mira broj 1 Po{tanski broj: 76100 Grad: Br~ko

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Organizacija: Br~ko Distrikta BiH, Odjel za stru~ne i administrativne poslove Adresa: Bulevar Mira broj 1 Po{tanski broj: 76100 Grad: Br~ko Kontakt osoba: Boro To{i} Telefon: 049/216-594 I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.2. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Na protokol: soba broj 10, ili putem po{te sa naznakom Vlada Br~ko Distrikta, Odjel za stru~ne i administrativne poslove Pododjel za nabavke"Ponuda za: LOT 1 - Izrada temelja za izmjenu i dopunu postoje}ih zakonskih akata Br~ko Distrikta BiH vezanih uz primjenu digitalnog potpisa; LOT 2 - Revizija strategija informacionih tehnologija, izrada arhitekture i kontrola provedbe; LOT 3 - Izrada logi~kog modela razmjene podataka broj predmeta 13-003054/11 - NE OTVARAJ ili Direktno na mjesto otvaranja do roka navedenog u ta~ki IV.6. ovog obavje{tenja. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a ostali I.5.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor za: LOT 1 Izrada temelja za izmjenu i dopunu postoje}ih zakonskih akata Br~ko Distrikta BiH vezanih uz primjenu digitalnog potpisa LOT 2 Revizija strategija informacionih tehnologija, izrada arhitekture i kontrola provedbe LOT 3 Izrada logi~kog modela razmjene podataka II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Kao pod II.3 II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Kao u tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Br~ko Distrikt BiH II.7. PODJELA NA LOTOVE Da II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Ne du`i od 30 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Da, 2% od iznosa ponude, minimalno na 2000 KM Op{irnije u tenderskoj dokumentaciji III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) Op{irnije u tenderskoj dokumentaciji III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Da, 10% od iznosa ponude, op{irnije u tenderskoj dokumentaciji III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Op{irnije u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 165

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Op{irnije u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Op{irnije u tenderskoj dokumentaciji III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Ne III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Op{irnije u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti bez naknade na adresi ili putem telefona navedenim u ta~ki I.2. obavje{tenja o nabavci IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Da, u skladu sa Odlukom Vije}a ministara BiH IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Jedan od slu`benih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 19.09.2011. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana od dana otvaranja ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 19. 9. 2011. godine, 12,00 sati, Br~ko, Bulevar mira 1 - zgrada Vlade Br~ko Distrikta BiH, kancelarija 68 (6-62-12205-11)

62 - JANAB
AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Kontakt osoba: Davor ]etojevi} Adresa: Mi{e Stupara 38 Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 4402889700004 Telefon: 051/336-310 Fax: 051/340-180 Internet adresa: www.iddeea.gov.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1.

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda sa objavom obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH" za javnu nabavku usluga servisiranja dizel elektri~nog agregata i UPS ure|aja, broj: 15-03/3-16-8-755-2/11 od 4. 7. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka usluga servisiranja dizel elektri~nog agregata i UPS ure|aja II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Usluga servisiranja dizel elektri~nog agregata i UPS ure|aja II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Banja Luka II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Zapo~inje zaklju~ivanjem ugovora i zavr{ava istekom ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne tra`i se III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne tra`i se III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne tra`i se III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Kao u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka uz pru`anje dokaza o ispunjavanju uslova iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dato u konkurentskom zahtjevu III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Dato u konkurentskom zahtjevu III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dato u konkurentskom zahtjevu Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da

Broj 70 - Strana 166

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 20. 9. 2011. godine do 15,00 sati. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se ne napla}uje. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponuda se podnosi na jednom od slu`benih jezika i pisama u Bosni i Hercegovini. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 21. 9. 2011. godine do 10,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda se moie preuzeti na adresi: Mi{e Stupara broj 38, Banja Luka. Ponude se dostavljaju zatvorene i zape~a}ene u koverti sa naznakom: "Komisija za javne nabavke - Ponuda za nabavku usluga servisiranja dizel elektri~nog agregata i UPS ure|aja na adresu: Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka, Mi{e Stupara 38 Banja Luka. Agencija ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~u u postupku nadmetanja. (6-62-12237-11)

62 - JANAB
AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Kontakt osoba: Davor ]etojevi} Adresa: Mi{e Stupara 38 Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 4402889700004 Telefon: 051/336-310 Fax: 051/340-180 Internet adresa: www.iddeea.gov.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda sa objavom obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH" za javnu nabavku usluga

~i{}enje kancelarijskog prostorija u Regionalnom Centru Biha}, broj 15-03/3-16-8-921/11 od 4. 7. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka usluga ~i{}enje kancelarijskog prostora u regionalnom centru Biha} II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Biha} II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Zapo~inje zaklju~ivanjem ugovora i zavr{ava istekom ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne tra`i se III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) Ne tra`i se III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne tra`i se III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) Kao u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka uz pru`anje dokaza o ispunjavanju uslova iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Dato u konkurentskom zahtjevu III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Dato u konkurentskom zahtjevu III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dato u konkurentskom zahtjevu Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 15. 9. 2011. godine do 15,00 sati. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se ne napla}uje. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponuda se podnosi na jednom od slu`benih jezika i pisama Bosne i Hercegovine IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 16. 9. 2011. godine do 10,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda se mo`e preuzeti na adresi: Mi{e Stupara 38 Banja Luka. Ponude se dostavljaju zatvorene i zape~a}ene u koverti sa naznakom: "Komisija za javne nabavke - Ponuda za nabavku

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 167

usluga ~i{}enje kancelarijskog prostora u Regionalnom Centru Biha}", na adresu: Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka, Mi{e Stupara 38 Banja Luka. Agencija ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~u u postupku nadmetanja. (6-62-12238-11)

62 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI USLUGE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: ZP Rudnik i TE Ugqevik a.d. Ugqevik Kontakt osoba: Radi{i} Milenko i Bosiqka Stojanovi} Adresa: Ugqevik bb Po{tanski broj: 76330 Grad: Ugqevik Identifikacioni broj: 4400449490005 Telefon: 055/774-600 Faks: 055/771-183 I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Konkurentski zahtjev broj 82/11 - Nabavka usluge izrade EBS-a (ekvivalentni broj stanovnika) na ispustima otpadnih voda II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Konkurentski zahtjev broj 82/11 - Nabavka usluge izrade EBS-a (ekvivalentni broj stanovnika) na ispustima otpadnih voda II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Postrojewa Termoelektrane II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 12 mjeseci ili 360 dana od dodjele ugovora Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Izjava da ne postoje smetwe po ~lanu 23. ZJN BiH ovjerena i potpisana

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Moraju biti registrovani za poslove definisane ovim tenderskim dokumentom. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Ponu|a~ mora imati transakcioni ra~un kod poslovne banke preko kog }e se vr{iti pla}awe, a koji nije bio blokiran u proteklih 6 mjeseci ra~unaju}i od momenta objave obavje{tewa o nabavci III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Dokazi po ~lanu 26. ZJN BiH, detaqno obrazlo`eno u tenderskom dokumentu Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev za dostavqawe ponuda IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena 1) cijena u~e{}e 100% IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti ODMAH Nov~ana naknada za iskup tendersku dokumentaciju se napla}uju 58,50 KM. (U cijenu ura~unat PDV) IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Jedan od slu`benih jezika naroda BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 21. 9. 2011. do 12 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana naon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 21. 9. 2011. god. u 13,00 ~asova RZZP Rudnik i TE Ugqevik Dio V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavqaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za konkurentski zahtjev broj 82/11 nabavka usluge izrade ebs-a (ekvivalentni broj stanovnika) na ispustima otpadnih voda - ne otvaraj". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatrawe. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u konkurentskom postupku za dostavqawe ponuda i zadr`ava pravo: prihvatiti ponudu, odbiti svaku ponudu, ponoviti ili poni{titi postupak ili odbiti sve ponude prije sklapawa ugovora a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima niti je u obavezi objasniti razloge dono{ewa takve odluke. Otkup tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavqenog ugovornom organu. Otkup tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavqenom ugovornom organu po dostavqenom predra~unu od strane ugovornog organa. Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na bazi pismenog zahtjeva za otkup tenderske dokumentacije putem faksa 055/774-382. Kontakt osoba za otkup tenderske dokumentacije je Svjetlana Stani{i}. Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sqede}e ra~une: U KM 55500100000074-38

Broj 70 - Strana 168 Nova banka Bijeqina Na devizni ra~un FIELD 32 (AMOUNT) FIELD 56a (INTERMIDIARY)

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

EUR DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT/M FRANKFURT AM MAIN SWIFT: DEUTDEFF 936 2419 00 Nova banka AD BIJELJINA SWIFT: NOBIBA22 /54000-01-000074/ RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK 76330 (6-62-12249-11)

FIELD 57a (ACCOUNT WITH INST.) FIELD 59a (BENEFICIARY) ZDP UGLJEVIK

62 - JANAB
VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

OBAVIJEST
O NABAVI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: Vlada Br~ko Distrikta Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76100 Grad: Br~ko I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Organizacija: Vlada Br~ko Distrikta Odjel za stru~ne i administrativne poslove Kontakt osoba: Boro To{i} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76100 Grad: Br~ko Distrikt Telefon: 049/216-594 I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.2. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E - na protokol: soba broj 10 ili putem po{te su naznakom Vlada Br~ko Distrikta, Odjel za stru~ne i administrativne poslove-Pododjel za nabavke "Ponuda za izradu projektne dokumentacije za dogradnju {kole i zamjensku izgradnju fiskulturne sale JU Poljoprivredna i medicinska {kola -NE OTVARAJ ili - direktno na mjesto otvaranja do roka navedenog u ta~ki IV.6 ovog obavje{tenja. I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.5.b ostali, na lokalnoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Ugovor za: Izradu projektne dokumentacije za dogradnju {kole i zamjensku izgradnju fiskulturne sale JU Poljoprivredna i medicinska {kola II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Kao pod II.3. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA Kao u tenderskoj dokumentaciji

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Br~ko Distrikt BiH II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lanak 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Do roka u prihva}enoj ponudi Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1., III.2., III.3. I III.4. (~l. 16 - 19. UPZ) Ne III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) Op{irnije u tenderskoj dokumentaciji III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) Op{irnije u tenderskoj dokumentaciji III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) Ne III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) Ne Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) Da, u skladu sa Odlukom Vije}a ministara BiH IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti bez naknade na adresi ili putem telefona navedenim u ta~ki I.2 obavje{tenja o nabavci. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) Jedan od slu`benih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 20. 9. 2011. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 90 dana od dana otvaranja ponuda IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 20. 9. 2011. godine u 12,00 sati Br~ko, Bulevar mira 1 - zgrada Vlade Br~ko Distrikta BiH, kancelarija 68 (6-62-12256-11)

62 - JANAB
HRVATSKA PO[TA DOO MOSTAR

DODATNA OBAVIJEST
O NABAVI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: Hrvatska po{ta d.o.o. Mostar Kontakt osoba: Igor Zadro Adresa: Tvrtka Milo{a bb Po{tanski broj: 88000

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 169

Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4227270280004 Telefon: 036/445-114 Fax: 036/445-053 E-mail: igor.zadro@post.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.5.a javno poduze}e I.5.b na entitetskoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Odluka o nabavi usluga Dj. br. D-01-4823-2/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet konkurentskog postupka je nabava usluge zakupa parking mjesta za slu`bena vozila HP d.o.o. Mostar. II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Dvije godine od dana potpisivanja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) Kao u TD III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) Kao u TD III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) Kao u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski postupak s objavom IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) ^lanak 34. stavak (1) pod b) Zakona, kriterij najni`e cijene tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) Da IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) Zainteresirani ponuditelji trebaju do isteka roka navedenog u narednoj to~ki poslati zahtjev za sudjelovanje na adresu ugovornog tijela, nakon ~ega }e im biti dostavljena tenderska dokumentacija u kojoj }e biti naveden to~an datum i vrijeme otvaranja ponuda. Svim ponuditeljima }e se poslati tenderska dokumentacija za pripremu ponuda isti dan tj. na dan koji je nazna~en kao krajnji rok za dostavu zahtjeva. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Zahtjevi za sudjelovanje se dostavljaju na adresu ugovornog tijela s naznakom: Hrvatska po{ta d.o.o. Mostar, Tvrtka Milo{a bb, 88000 Mostar "Zahtjev za sudjelovanje u tenderu nabave usluge zakupa parking mjesta za slu`bena vozila HP d.o.o. Mostar" U obzir }e se uzeti zahtjevi koji stignu do 13. 9. 2011 do 10 sati. Zahtjevi koji stignu nakon navedenog roka ne}e biti uzeti u razmatranje. (6-62-12277-11)

62 - JANAB
INVESTICIONO-RAZVOJNA BANKA REPUBLIKE SRPSKE AD BAWA LUKA

DODATNO OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 05/3-1007/11 USLUGE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Bawa Luka Kontakt osoba: Suzana Tadi} (suzana.tadic@irbrs.net) Adresa: Mladena Stojanovi}a 7 Po{tanski broj: 78000 Grad: Bawa Luka Identifikacioni broj: 4402553540009 Telefon: 051/334-720 Faks: 051/347-090 Internet adresa: www.irbrs.net I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javni subjekt I.5.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka o nabavci usluga procjene vrijednosti kapitala u preduze}u "Energoinvest" a.d. Pale broj 02-508/11 od 15. 8. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Usluga procjene vrijednosti kapitala u preduze}u "Energoinvest" a.d. Pale II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Prema tenderskoj dokumentaciji II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Prema tenderskoj dokumentaciji Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji

Broj 70 - Strana 170

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev za dostavqawe ponuda IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatqive ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija je besplatna. Ponu|a~i zainteresovani za u~e{}e u postupku, mogu dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na faks: 051/347-090 ili na adresu: Investiciono-razvojna banka Republike Srpske, Mladena Stojanovi}a 7, Bawa Luka. Ugovorni organ }e dostavqa~ima uputiti tendersku dokumentaciju u vidu konkurentskog zahtjeva za dostavqawe ponuda, odnosno dobavqa~i istu mogu preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 ~asova, u prostorijama ugovornog organa u kancelariji 25, uz dostavu zahtjeva za izuzimawe tenderske dokumentacije. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Rok za prijem zahtjeva za u~e{}e isti~e 12. 9. 2011. godine u 16,00 ~asova. Rok za prijem ponuda isti~e 14. 9. 2011. godine u 10,00 ~asova IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 14. 9 .2011. godine u 11,15 ~asova u prostorijama ugovornog organa. Otvarawe ponuda nije javno. Dio V: DODATNE INFORMACIJE Prema tenderskoj dokumentaciji. (6-62-12286-11)

62 - JANAB
REPUBLI^KA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE REPUBLIKE SRPSKE ISTO^NO SARAJEVO

DODATNO OBAVJE[TEWE
O NABAVCI USLUGE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Republi~ka uprava civilne za{tite Republike Srpske Kontakt osoba: Slavica [umar Adresa: Spasovdanska 3 Po{tanski broj: 71123 Grad: Isto~no Sarajevo Identifikacioni broj: 4400549870000 Telefon: 057/344-258 Faks: 057/344-259 E-mail: czrs@paleol.net Internet adresa: www.cz-rs.org

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na entitetskom nivou - Republika Srpska Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor za usluge osigurawa i registracije vozila, kombinovano kolektivno osigurawe radnika i osigurawe poslovnog objekta II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA LOT 1 Osigurawe i registracija vozila LOT 2 Kombinovano kolektivno osigurawe radnika LOT 3 Osigurawe poslovnog objekta II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Navedeno u tenderskom dosijeu II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Navedeno u tenderskom dosijeu II.7. PODJELA NA LOTOVE Da, ponude se mogu dostaviti za jedan ili vi{e lotova LOT 1 Osigurawe i registracija vozila LOT 2 Kombinovano kolektivno osigurawe radnika LOT 3 Osigurawe poslovnog objekta II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Trajawe ugovora obuhvata period od jedne godine Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) - pismena izjava ponu|a~a da nema smetwi za sudjelovawe u ovom postupku u smislu odredbi ~lana 23. ZJN - uvjerewe da ponu|a~u nije oduzeta ili pokrenuta procedura privremenog ili trajnog oduzimawa dozvole za rad izdata od Agencije za osigurawe Republike Srpske - uvjerewe o pla}enim porezima i doprinosima izdato od strane nadle`ne poreske uprave III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) - ponu|a~ je obavezan u skladu sa ~lanom 19. Zakona o dru{tvima za osigurawe ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 17 od 28. 2. 2005. godine) dostaviti izvod iz registra Agencije za osigurawe Republike Srpske sa navedenim vrstama osigurawa za koje posjeduju dozvolu. III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) - ponu|a~ je du`an dostaviti izjavu o ukupnom prometu i o prometu u segmentu poslovawa koji je predmet ugovora, za period ne du`i od posqedwe dvije finansijske godine - ponu|a~ je du`an dostaviti potvrdu o stepenu efikasnosti u rje{avawu i isplati od{tetnih zahtjeva

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 171

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) - lista glavnih ugovora o osigurawu izvr{enih u posqedwe dvije godie u formi izjave ponu|a~a Napomena: Tra`ena dokumentacija iz dijela III je eliminatorna Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkuretski zahtjev za dostavqawe ponuda sa dodatnim obavje{tewem IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija se ne napla}uje i mo`e se preuzeti svakim radnim danom od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH", elektronskom po{tom ili li~no, u prostorijama Republi~ke urpave civilne za{tite, Isto~no Sarajevo, Spasovdanska 3, u vremenu od 8, 00 do 16,00 ~asova. Zainteresovani ponu|a~i su du`ni dostaviti pismeni zahtjev za preuzimawe tenderske dokumentacije do 14. 9. 2011. godine do 13,00 ~asova. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) Ponudu dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 15. 9. 2011. godine do 12,00 ~asova Ponude koje pristignu nakon isteka roka za podno{ewe ponuda ne}e biti razmatrane i vrati}e se ponu|a~u neotvorene. IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Opcija va`ewa ponude je najmawe 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe tenderskih ponuda koji je nazna~en u obavje{tewu o nabavci IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Javno otvarawe ponuda obavi}e se u prostorijama Republi~ke uprave civilne za{tite RS, Isto~no Sarajevo, Spasovdanska 3, LOT 1: 15. 9. 2011. godine u 12,15 ~asova, kancelarija 202 (nastavni kabinet) LOT 2: 15. 9. 2011. godine u 12,45 ~asova, kancelarija 202 (nastavni kabinet) LOT 3: 15. 9. 2011. godine u 13,15 ~asova, kancelarija 202 (nastavni kabinet) Otvarawu ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a koji svoje ovla{tewe dokazuju u pismenom obliku. Dio V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavqaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji, propisno ovjereno od strane ponu|a~a u propisno zape~a}enoj koverti, za svaki lot posebno, sa naznakom: "Ponuda za usluge osigurawa za LOT broj ____ - Ne otvaraj" li~no na Protokol Republi~ke uprave civilne za{tite ili putem po{te na adresu: Republi~ka uprava civilne za{tite RS, Isto~no Sarajevo, Spasovdanska 3. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u konkurentskom postupku sa dodatnim obavje{tewem i zadr`ava pravo neprihvatawa niti jedne ponude ili poni{tewa oglasa u bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama. (6-62-12327-11)

62 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR

PONOVLJENA OBAVIJEST
O NABAVI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Kontakt osoba: Bo`o Kne`evi} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4227270100006 Telefon: 063/363-313 Fax: 039/663-368 E-mail: bozo.knezevic@hteronet.ba Internet adresa: www.hteronet.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. (ured Protokol) I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.5.a javno poduze}e I.5.b na entitetskoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Nabava usluge lije~ni~kih pregleda za uposlenike koji rade na pdoru~ju Livna na radnim mjestima sa posebnim uvjetima rada, temeljem Odluke Uprave Dru{tva br. D-3-33-13-1/11 od 8 .6. 2011. godine. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabava usluge lije~ni~kih pregleda (sukladno dokumentaciji za nadmetanje) II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA Sukladno dokumentaciji za nadmetanje II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Ne II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lanak 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA Trajanje ugovora: do izvr{enja rok izv{renja: sukladno ponudi Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Ne

Broj 70 - Strana 172

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) Ponuditelj je du`an dostaviti dokaze da nema smetnje za njegovo sudjelovanje u konkurentskom postupku za dodjelu ugovora u smislu odredbi iz ~lanka 23. ZJN III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) Mogu sudjelovati ponuditelji registrirani za obavljanje djelatnosti iz predmeta nadmetanja III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) Sukladno dokumentaciji za nadmetanje III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) Izjava ponuditelja da posjeduje medicinsku opremu i stru~no medicinsko osoblje za lije~ni~ke preglede (prema dokumentaciji za nadmetanje) Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski sa objavom-ponovljeni IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) Kriterij za dodjelu ugovora je najni`a cijena IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) Da, ukoliko je primjenljivo IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) Na temelju pisanog zahtjeva ponuditelja dokumentacija potrebna za sudjelovanje na natje~aju }e se poslati po{tom i faksom na adresu ponuditelja. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) Slu`beni jezici u BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Najkasnije do 23. 9. 2011. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda (6-62-12350-11)

62 - JANAB
ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO AD GACKO

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 129/11 USLUGE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Kontakt osoba: @arko Boqanovi}, dipl. ekonomista Adresa: Gacko Po{tanski broj: 89240 Grad: Gra~anica bb. Identifikacioni broj: 4401387900003 Telefon: +387/59/472-222 Faks: +387/59/472-085 E-mail: rtegac08@teol.net Internet adresa: u pripremi I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. Kontakt osoba za op{ta pitawa: Dra{kovi} Dragan, dipl. ekonomista tel. 059/471-283 Kontakt osoba za tehni~ka pitawa: Milo{evi} Danilo, dipl. in`. teh. tel. 059/472-222, lok. 264

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. Kancelarija Protokola u Upravnoj zgradi R i TE Gacko, ili elektronskom po{tom I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. Kancelarija protokola u Upravnoj zgradi Rudnika i TE Gacko I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Konkurentski zahtjev sa objavqivawem obavje{tewa broj 129/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka usluga anga`ovawa ronilaca za snimawe visine muqa u akumulaciji "Vrba" i "Kliwe" za potrebe TE Gacko u 2011. godini II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Detaqna specifikacija sadr`ana je u tenderskom dokumentu II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 30 dana od datuma potpisivawa Ugovora Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Potpisana i ovjerena izjava da ponu|a~ ispuwava uslove iz ~lana 23. ZJN III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) - ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar - ovim rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Opis tehni~ke i kadrovske opremqenosti Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev sa objavqivawem obavje{tewa IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, 10% uz predo~ewe dokumentacije - Odluka Vije}a ministara BiH, "Slu`beni glasnik BiH", broj 29/09

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 173

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti od 05.09.2011. do 15.09.2011. godine, bez naknade. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 15. 9. 2011. godine do 10,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 15. 9. 2011. godine, 10,30 sati, Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada (6-62-12392-11)

62 - JANAB
ELEKTROPRIJENOS/ELEKTROPRENOS AD BANJA LUKA OPERATIVNO PODRU^JE MOSTAR

OBAVIJEST
O NABAVI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka - Operativno podru~je Mostar Kontakt osoba: Valentina Radi{i} Adresa: Blajbur{kih ‘rtava bb Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4402369530025 Telefon: 036/326-023 (024) Fax: 036/316-531 E-mail: valentina.radisic@opmostar.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.5.a javno poduze}e I.5.b na dr`avnoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Odluka broj 08- 4071-2 /11 od 30. 8. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Potpora pri odr`avanju sustava vlastite potro{nje II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Poslovni objekt dobavlja~a II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lanak 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 12 mjeseci od dodjele ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) Ne III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Ne III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) Ne III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) Ne III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji. III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) Prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) (a) Samo najni`a cijena IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) Da IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) Mo`e se osigurati do 9. 9. 2011. godine, bez naknade. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 14. 9. 2011. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 14. 9. 2011. godine u 12,00 sati, Operativno podru~je Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti na fax 036/316-531 pismeni zahtjev za u~e{}e u konkurentskom postupku, te izvr{iti uplatu nepovratne naknade od /// KM na ‘irora~un kod ugovornog tijela kod Raiffeisen Bank d.d. Banja Luka broj ra~una 1610450028020039 sa naznakom predmeta nadmetanja. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se za Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, broj ra~una 5400-11001416 Swift BLBABA22 (Nova banjalu~ka banka a.d. Banja Luka), korespondentna banka BKAUATWW (Banka Austria CA Vienna) Acc. 51010 444901 EUR sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije". Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u poslovnom prostoru naru~itelja - Blajbur{kih ‘rtava bb, Mostar - Komercijalna slu`ba svakim radnim danom u vremenu od 09,00 do 13,00 sati uz prethodnu najavu na tel. 036/326-023 (024), a najkasnije do 9. 9. 2011. godine, uz predo~enje dokaza o uplati nepovratne naknade od /// KM. (6-62-12400-11)

Broj 70 - Strana 174

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

62 - JANAB
ZAVISNO PREDUZE]E RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO AD GACKO

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 125/11 USLUGE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko Kontakt osoba: @arko Boqanovi}, dipl. ekonomista Adresa: Gra~anica bb Po{tanski broj: 89240 Grad: Gacko Identifikacioni broj: 4401387900003 Telefon: 059/472-222 Faks: 059/472-085 E-mail: rtegac08@teol.net Internet adresa: u pripremi I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. Kontakt osoba za op{ta pitawa: Dra{kovi} Dragan, dipl. ekon. tel. 059/471-283 Kontakt osoba za tehni~ka pitawa: Nenad Lasica, dipl. in`. rud. tel. 059/475-290 I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. Kancelarija Protokola u upravnoj zgradi RiTE Gacko, ili elektronskom po{tom I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. Kancelarija Protokola u upravnoj zgradi Rudnika i TE Gacko I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a javno preduze}e I.5.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Konkuretnski zahtjev sa objavqivawem obavje{tewa broj 125/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Geomehani~ka istra`ivawa za pripremu geolo{kih lotova potrebnih za izradu glavnog gra|evinskog projekta objekata u okviru industrijskog kruga na PK "Gra~anica"-Gacko. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Detaqna specifikacija sadr`ana je u tenderskom dokumentu II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA RJ Rudnik II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Do kraja 2011. godine

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Potpisana i ovjerena izjava da ponu|a~ ispuwava uslove iz ~lana 23. ZJN III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) - ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar; ovim rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera Dio IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev sa objavqivawem obavje{tewa IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da, 10% uz predo~ewe dokumentacije u skladu sa Odlukom Savjeta ministara BiH "Slu`beni glasnik BiH", broj 29/09). IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti od 5. 9 .2011. godine do 15. 9. 2011. godine, bez naknade. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 15. 9. 2011. godine do 12,00 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 30 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 15. 9. 2011. godine u 13,00 sati Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada (6-62-12402-11)

63 - JANAB
ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS BiH AD BANJA LUKA OPERATIVNO PODRU^JE SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 10304-087/11 RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka; Operativno podru~je Sarajevo Kontakt osoba: Drago Peri} 033/751-216; Slobodan Martinovi} 033/751-151 Adresa: Ul. Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 402369530009 Telefon: 033/751-111 Fax: 033/751-109 Internet adresa: www.elprenosbih.ba

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 175

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka; Operativno podru~je Sarajevo, ul. Vilsonovo {etali{te broj 15, soba br. 135 (protokol). I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a akcionarsko dru{tvo I.5.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 3EP-087/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Gra|evinski radovi-sanacija komandno pogonske zgrade u TS Bugojno. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Bugojno II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 15 (petnaest) efektivnih radnih dana od dana uvo|enja Izvo|a~a u posao. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) - uvjerenje Porezne uprave i Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenju direktnih i indirektnih poreza. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Uz ponudu obavezno dostaviti Potvrdu poslovne banke o solventnosti koja ne smije biti starija od 3 mjeseca. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude, prema ~l. 34. stav b) ZJN BiH. IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) U skladu sa ~l. 20 stav (1), ta~ke b, c i d UPZ. cjenovni preferencijalni tretman doma}eg (10%) se primjenjuje isklju~ivo u svrhu pore|enja ponuda u skladu sa ~lanom 37. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i Odluka o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg "Slu`beni glasnik BiH", broj 29/09 od 14. 4. 2009. godine. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Rok za dostavu ponude je 22. 9. 2011. godine. Konkurentski Zahtjev za ponudu (u skladu sa ~lanom 46. stav 1.) }e biti upu}en na adrese nekoliko dobavlja~a (ograni~en broj dobavlja~a) koji mogu dostaviti kvalitetnu ponudu.

Ponudu dostaviti po{tom ili li~no u zatvorenoj/zape~a}enoj koverti, obra|enoj u skladu sa tehni~kim i finansijsko-komercijalnim zahtjevima iz Zahtjeva za ponudu. Na kovertama nazna~iti: Zahtjev za ponudu broj 10304-085/11 - konkurentski zahtjev-ponuda sa naznakom: "Ne otvarati". Adresa prijema ponuda: Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka; Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te br. 15, soba br. 135 (protokol). IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Potrebno je osigurati va`nost ponude u skladu sa ~lanom 15 ZJN; period va`enja ne mo`e biti kra}i od navedenog u tenderskoj dokumentaciji. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) U obzir }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 22. 09.2011. godine u 10,00 sati. Otvaranje ponuda po konkurentskom zahtjevu }e se izvr{iti samo u prisustvu Komisije. Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. (6-63-12220-11)

63 - JANAB
ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS BiH AD BANJA LUKA OPERATIVNO PODRU^JE SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 10304-085/11 RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka; Operativno podru~je Sarajevo Kontakt osoba: Drago Peri} 033/751-216; Slobodan Martinovi} 033/751-151 Adresa: Ul. Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 402369530009 Telefon: 033/751-111 Fax: 033/751-109 Internet adresa: www.elprenosbih.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka; Operativno podru~je Sarajevo, ul. Vilsonovo {etali{te br. 15, soba br. 135 (protokol). I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a akcionarsko dru{tvo I.5.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 3EP-085/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Gra|evinski radovi-izrada drena`e u TS Bugojno.

Broj 70 - Strana 176

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Bugojno II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 15 (petnaest) efektivnih radnih dana od dana uvo|enja Izvo|a~a u posao. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) - uvjerenje porezne uprave i Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenju direktnih i indirektnih poreza. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Uz ponudu obavezno dostaviti potvrdu poslovne banke o solventnosti koja ne smije biti starija od 3 mjeseca. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude, prema ~l. 34. stav b) ZJN BiH. IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) U skladu sa ~l. 20 stav (1), ta~ke b, c i d UPZ cjenovni preferencijalni tretman doma}eg (10%) se primjenjuje isklju~ivo u svrhu pore|enja ponuda u skladu sa ~lanom 37. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i Odluka o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg ("Slu`beni glasnik BiH", broj 29/09 od 14. 4. 2009. godine). IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Rok za dostavu ponude je 20. 9. 2011. g. Konkurentski zahtjev za ponudu (u skladu sa ~lanom 46. stav 1.) }e biti upu}en na adrese nekoliko dobavlja~a (ograni~en broj dobavlja~a) koji mogu dostaviti kvalitetnu ponudu. Ponudu dostaviti po{tom ili li~no u zatvorenoj/zape~a}enoj koverti, obra|enoj u skladu sa tehni~kim i finansijsko-komercijalnim zahtjevima iz Zahtjeva za ponudu. Na kovertama nazna~iti: Zahtjev za ponudu broj 10304-085/11 - konkurentski zahtjev-ponuda sa naznakom: "Ne otvarati". Adresa prijema ponuda: Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka; Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te br. 15, soba br. 135 (protokol). IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Potrebno je osigurati va`nost ponude u skladu sa ~lanom 15 ZJN; period va`enja ne mo`e biti kra}i od navedenog u tenderskoj dokumentaciji. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) U obzir }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 20. 09.2011. godine u 10,00 sati. Otvaranje ponuda po konkurentskom zahtjevu }e se izvr{iti samo u prisustvu Komisije. Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. (6-63-12221-11)

63 - JANAB
ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS BiH AD BANJA LUKA OPERATIVNO PODRU^JE SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 10304-089/11 RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka; Operativno podru~je Sarajvo Kontakt osoba: Vejsil Sabljica 033/751-215; Slobodan Martinovi} 033/751-151 Adresa: Ul. Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 402369530009 Telefon: 033/751-111 Fax: 033/751-109 Internet adresa: www.elprenosbih.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka; Operativno podru~je Sarajevo ul. Vilsonovo {etali{te broj 15, soba br. 135 (protokol). I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a akcionarsko dru{tvo I.5.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 3EP-089/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Izvo|enje gra|evinskih radova na izradi asfaltnog platoa u Centralnom magacinu Reljevo i prema predmjeru radova u tehni~kom dijelu dokumentacije. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema tenderskoj dokumentaciji II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Sarajevo-Centralni magacin Reljevo. II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 10 (deset) efektivnih radnih dana od dana uvo|enja Izvo|a~a u posao. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) - uvjerenje porezne uprave i Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenju direktnih i indirektnih poreza.

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 177

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Uz ponudu obavezno dostaviti Potvrdu poslovne banke o solventnosti koja ne smije biti starija od 3 mjeseca. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude, prema ~l. 34. stav b) ZJN BiH. IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) U skladu sa ~l. 20. stav (1), ta~ke b,c i d UPZ. cjenovni preferencijalni tretman doma}eg (10%) se primjenjuje isklju~ivo u svrhu pore|enja ponuda u skladu sa ~lanom 37. ZJN i "Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 i Odluka o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg "Slu`beni glasnik BiH", br. 29/09 od 14.04.2009. godine. IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E Rok za dostavu ponude je 19. 9. 2011. godine. Konkurentski zahtjev za ponudu (u skladu sa ~lanom 46. stav 1.) }e biti upu}en na adrese nekoliko dobavlja~a (ograni~en broj dobavlja~a) koji mogu dostaviti kvalitetnu ponudu. Ponudu dostaviti po{tom ili li~no u zatvorenoj/zape~a}enoj koverti, obra|enoj u skladu sa tehni~kim i finansijsko-komercijalnim zahtjevima iz Zahtjeva za ponudu. Na kovertama nazna~iti: Zahtjev za ponudu broj 10304-089/11 - konkurentski zahtjev-ponuda sa naznakom: "Ne otvarati" Adresa prijema ponuda: Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka; Operativno podru~je Sarajevo Ul. Vilsonovo {etali{te br. 15, soba br. 135 (protokol). IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Potrebno je osigurati va`nost ponude u skladu sa ~lanom 15. ZJN; period va`enja ne mo`e biti kra}i od navedenog u tenderskoj dokumentaciji. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) U obzir }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 19. 9. 2011. godine u 10 00 sati. Otvaranje ponuda po konkurentskom zahtjevu }e se izvr{iti samo u prisustvu Komisije. Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. (6-63-12222-11)

63 - JANAB
AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE JADRANSKOG MORA MOSTAR

OBAVIJEST
O NABAVI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: AGENCIJA ZA VODNO JADRANSKOG MORA MOSTAR Kontakt osoba: @eljko Ostoji}, Anel Nurkovi} Adresa: Ante Star~evi}a bb/II Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4227123060007 Telefon: 036/397-881, 036/397-882 Fax: 036/397-883 E-mail: zostojic@jadran.ba; anurkovic@jadran.ba Internet adresa: www.jadran.ba

PODRU^JE

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.5.a javno poduze}e I.5.b na lokalnoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Izvo|enje radova na sanaciji krune i berme nasipa na rijeci TMT-op}ina Ljubu{ki II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Kao u to~ki II.3. Bli`i opis dat u tenderskoj dokumentaciji. II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA Kao u to~ki III.3. Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA Lokaliteti na op}ini: Ljubu{ki II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lanak 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 1 (jedan) mjesec ili 30 dana od dodjele ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) Nema III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) Nema III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) Sukladno tenderskoj dokumentaciji u visini 10% od ponu|ene vrijednosti III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) Garancija u formi bezuvjetne bankovne garancije u korist ugovornog tijela s rokom valjanosti od 1 godine, nakon zavr{etka radova III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora o nabavci imaju ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog nadmetanja, izuzev ponu|a~a definiranih ~lankom 23. ZJN. III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) - naziv i to~na adresa, porezni i identifikacijski broj ponuditelja, - ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra; ovim izvodom iz sudskog registra moraju biti obuhva}ene djelatnosti koje su predmet javnog natje~aja. III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) Dostaviti relevantne dokaze ponuditelja sukladno ~lanku 25. ZJN, stav (1) to~ka c.

Broj 70 - Strana 178

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) Dostaviti relevantne dokaze iz ~lanka 26. ZJN stavak 3. prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) (a) Samo najni`a cijena zadovoljavaju}e ponude IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) U skladu s ~lankom 3. i ~lankom 4. Odluke o obveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabava ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/06, a u vezi sa ~lankom 20. Naputka o primjeni Zakona o javnim nabavama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05) stavak 1. to~ka a, primjenjuje se preferencijalni tretman doma}eg u iznosu od 10% isklju~ivo u svrhu pore|enja ponuda u skladu sa ~lankom 35. Zakona o javnim nabavama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06, 70/06). IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) Mo`e se osigurati do 14. 9. 2011. god. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti tendersku dokumentaciju uz predo~enje uplatnice od 50,00 KM na broj ra~una: "Agencija za vodno podru~je Jadranskog mora" Mostar 338-100-22003965-22 kod UniCredit banka BH d.d. Mostar sa naznakom za Izvo|enje radova na sanaciji krune i berme nasipa na rijeci TMT-op}ina Ljubu{ki, u roku ostavljenom za podno{enje ponuda, a sve sukladno ~lanku 18 ZJN. Pregled lokacija izvo|enja radova na teritoriju op}ine Ljubu{ki izvr{it }e se dana 13. 9. 2011. sa po~etkom u 10,00 sati. IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) Jedan od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 15. 9. 2011. god. do 11,00 sati "Agencija za vodno podru~je Jadranskog mora" Mostar, Ante Star~evi}a bb IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 15. 9. 2011. god. u 11,00 sati "Agencija za vodno podru~je Jadranskog mora" Mostar, Ante Star~evi}a bb Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE - dokumenti unutar ponude trebaju biti slo`eni i svaka stranica numerirana; - otvaranju ponuda mo`e prisustvovati jedan predstavnik ponuditelja uz predo~eno pismeno ovla{tenje; - ponuditelji su du`ni predati ponude do krajnjeg roka, nazna~enom za prijem ponuda. Na pole|ini kuverte nazna~iti adresu, broj faxa i broj telefona ponuditelja; - nekompletne ponude ne}e se dalje razmatrati; - nepravovremeno dospjele ponude ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene neotvorene; - ugovorno tijelo zadr`ava pravo obustaviti postupak dodjele ugovora u bilo kojem trenutku iz razloga navedenih u ~lanku 12. ZJN BiH, te ne snosi nikakve tro{kove ponuditelja u postupku javnog nadmetanja. (6-63-12266-11)

63 - JANAB
MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA ZENICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Ministarstvo unutra{njih poslova Zeni~ko-dobojskog kantona Kontakt osoba: Pu{ina Fahrudin Adresa: Trg BiH 6 Po{tanski broj: 72000 Grad: Zenica Identifikacioni broj: 4218294630007 Telefon: 061/190-722 Fax: 032/406-218 E-mail: mupzdk@mupzdk.gov.ba Internet adresa: www.mupzdk.gov.ba I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. Trg BiH 6, Zenica - Odsjek za komercijalne poslove I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. Trg BiH 6, Zenica ili Pisarnica IV sprat MUP-a u sjedi{tu I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.5.a upravni organ I.5.b na kantonalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor o rekonstrukciji i adaptaciji radova na nadstre{nici za automobile u PS Breza i radova na rekonstrukciji ulaznog hola i prijavnice u objektu PS Breza. Odluka broj 08-05/2-14-2-4984/11 od 26. 8. 2011. godine. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Rekonstrukcija i adaptacija radova na nadstre{nici za automobile u PS Breza i radova na rekonstrukciji ulaznog hola i prijavnice u objektu PS Breza II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Kao u tenderskoj dokumentaciji. II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA MUP ZE-DO kantona - PS Breza. II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne Ponu|a~ mo`e dostaviti samo jednu ponudu. II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) Ne II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 45 dana od dana zaklju~enja ugovora

Ponedjeljak, 5. 9. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 70 - Strana 179

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) Ne tra`i se III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) Ne tra`i se III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji. III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. VRSTA POSTUPKA Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti do 19. 9. 2011. godine do 10,30 sati. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u Odsjeku za komercijalne poslove MUP-a u sjedi{tu. Zatvorene ponude sa naznakom: Ponuda za "Rekonstrukcija i adaptacija radova na nadstre{nici za automobile u PS Breza i radova na rekonstrukciji ula