P. 1
CIA_13_cas_Nastava_i_vezbe_REGULACIONI_VENTILI

CIA_13_cas_Nastava_i_vezbe_REGULACIONI_VENTILI

|Views: 1,458|Likes:
Published by vukasin999

More info:

Published by: vukasin999 on Sep 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2013

pdf

text

original

REGULACIONI VENTILI

1. Uvod U praksi se često dešava potreba za mešanjem dve struje medijuma u cilju stabilizacije temperature, koncentracije reagensa. razblaživanja osnovne sredine, održavanja kvaliteta... Takvi zadaci se mogu resiti pomoću dva ventila, kroz koje se u mesni rezervoar dopremaju struje sastavnih medijuma. Ovakva postrojenja su glomazna, složena i skupa u eksploataciji. U ovom slučaju moraju odjednom da se koriste dva regulaciona ventila. Osim toga, ovakva postrojenja predviđaju i rezervoar što dodatno poskupljuje konstrukciju. Druga mogućnost je konšćenje mesnog ventila, u kojem se neposredno mešaju dve struje. Njihova primena daje visoki efekat ekonomičnosti na račun toga, što se umesto dva ventila i posebne mešalice, primenjuje samo jedan ventil. Umanjenje broja elemenata znatno uvećava trajnost postrojenja. Takođe postoji mogućnost mešanja fluida i van trokrakog ventila, kada se upotrebljavaju trokraki regulacioni ventili koji razdeljuju jednu struju fluida u dve struje. Takvi ventili se zovu trokraki razdelni ventili. Razdelni ventili su slični mesnim ventilima, uz manje konstruktivne izmene. Trokraki regulacioni ventili mogu da se upotrebe i kao takozvani prebacivački ventili za usmeravanje strujanja fluida sa jednog cevovoda na drugi. 2. Regulacioni ventili Regulišući ili izvrsni ventili su oni delovi regulacionog kola, koji na osnovu signala regulatora menjaju protok. Regulišući ventil treba da zadovoljava u slučaju punog opterećenja i da omogući što lineamiju zavisnost između regulišuće veličine i zadane vrednosti regulišuće veličine. Suština regulacije se sastoji u menjanju površine protočnog preseka radne materije i pada pritiska. Osnovni element regulacionog ventila je pečurka, oblikovana tako da u svakom svom radnom položaju u odnosu na sedište daje tačno određenu površinu protočnog preseka radne materije, za koju se pri poznatom protoku, odnosno padu pritiska, zna pad pritiska, odnosno protok radne materije. 2.1. Podela regulacionih ventila Osim što se regulacioni ventili razlikuju po nominalnom prečniku i nominalnom pritisku, postoje još sledeće podele: 2.1.1. Podela regulacionih ventila prema obliku izrade Regulacioni ventili se prema obliku izrade dele na: • dvokrake ventile • trokrake ventile kao mešačke ili razdelne. 2.1.2. Podela regulacionih ventila prema materijalu kućišta Materijali od kojih se izrađuju kućišta regulacionih ventila su: • sivi liv • čelični liv • čelici za kovanje • čelici otporni na koroziju Kućišta mogu biti izrađena i od bronze i mesinga, a u novije vreme i od visokokvalitetnih čelika.

2.1.3. Podela regulacionih ventila prema načinu povezivanja Prema načinu povezivanja regulacioni ventili se dele na: • ventile sa prirubnicama • ventile sa navojem • ventile za spajanje zavarivanjem 2.1.4. Подела регулационих вентила према начину покретања Према начину покретања регулациони вентили се деле на: • вентиле са пнеуматским погоном • вентиле са електричним погоном, • вентиле са електрохидрауличким погоном, • вентиле са комбинованим погоном. 2.2. Trokraki regulacioni ventili Trokraki ventili mogu biti izvedeni kao mešački ili kao razdelni ventili. Mešački ventili imaju dve ulazne struje i jednu izlaznu, dok razdelni imaju jednu ulaznu a dve izlazne struje (slika 2.11). Krak ventila, kroz koji prolazi ukupan protok obeležava se sa AB, a druga dva kraka sa A i B. U trokrakim ventilima ukupan protok ostaje uvek približno konstantan u zavisnosti od hidrauličkog kola

Slika 2.11 Principi rada trokrakog regulacionog ventila 2.2.1. Namena trokrakih regulacionih ventila Trokraki regulacioni ventili se primenjuju u raznim termodinamičkim procesima kao što su grejni ili rashladni sistemi, a služe za regulaciju temperature ili regulaciju protoka radnog medijuma. Najčešća upotreba je za regulaciju temperature medijuma kao Što su: • rashladna voda • topla voda • vrela voda • suvozasićena vodena para • pregrejana vodena para • termalna ulja

rashladni medijumi.

Dozvoljeni protočni medijumi su dati odgovarajućim podacima za ventil u katalogu proizvođača. Za ventile u postrojenjima za grejanje i klimatizaciju protočni medijum je naravno voda, ili u datom slučaju vodena para. Voda može biti veoma različito dobijena. Obična voda iz gradske mreže u većini slučajeva može da se koristi bez prethodne pripreme, i to kada ona ostaje da kruži u zatvorenom sistemu i kada posle nekog vremena hemijski odreaguje. Međutim, ako u kružnom opticanju dolazi do gubitka vode, pa se zbog toga sistem stalno dopunjuje, onda se ta voda mora prethodno hemijski pripremiti. Trokraki regulacioni ventili se upotrebljavaju u postrojenjima u kojima neki njihov deo mora, ili treba, da se snabdeva konstantnim protokom. Taj deo postrojenja leži na priključku AB ventila. Tipična upotreba razdelnog ventila je u povratnom vodu grejne mreže. Kod ovog kola vod u kojem je proizvođač toplote predstavlja deo postrojenja sa konstantnim protokom. Regulacioni otvor A u ovakvom kolu reguliše dotok ka potrošaču toplote. Količina toplote koja nije potrebna se vodi na obilazni (by-pass) vod, koji je priključen na by-pass otvor 3 i tako zaobilazi potrošača. Kada je u kolu mešni ventil, protok ostaje konstantan u delu kola sa potrošačem toplote. Dovod toplote se reguliše promenom temperature vode. Pritom hladnija voda teče preko by-pass otvora B kroz obilazni vod. Ovde regulacioni otvor A reguliše protok od proizvođača toplote ka potrošaču. Tip ventila koji treba da se koristi u nekom postrojenju, zavisi od izabranog hidrauličkog kola. 3. Karakteristične veličine regulacionih ventila Za izbor i pravilan rad regulacionih ventila, moraju biti poznate promene protoka pri bilo kom hodu ventila. Za opisivanje ovog odnosa uveden je niz karakterističnih veličina: 3.1. Hod ventila Hod ventila predstavlja poziciju pečurke, merenu pravolinijski od zatvorenog položaja. Nominalni hod ventila je hod pn potpuno otvorenom ventilu, definišan za svaku seriju ventila i odgovara vrednosti datoj u katalogu proizvođača. Relativni hod ventila je odnos između hoda za određeni otvor i nominalnog hoda. Označavaju se na sledeći način: • H.mm , hod ventila • Hl00,mm. nominalni hod ventila • H/H100,-, relativni hod ventila 3.2. Karakteristična veličina protoka (kv -vrednost) i odnos podešavanja ventila Po definiciji se upravljački sistem završava neposredno iza pogonskog mehanizma. Na osnovu toga se može reći da je veličina podešavanja, koja predstavlja ulaznu veličinu regulacionog procesa, identična hodu ventila. Izlazne veličine regulacionog procesa se dobijaju preko protoka. On zavisi od otpora strujanju ventila pri standardnom prečniku i standardnom padu pntiska kroz ventil. Otpor strujanju zavisi od konstrukcije i izrade ventila. Iz ovog razloga može da se desi da se pri istim uslovima protok razlikuje kod ventila različitih proizvođača, pa čak i kod svakog pojedinačnog primerka istog proizvođača. Ocenjivanje nekog ventila uslovljava se ustanovljavanjem stanja jednoobraznog strujanja, koje obuhvata i pad pntiska kroz ventil, kao i podatke o protočnom medijumu.

-.3 4 2.1 prikazana je zavisnost između kv -vrednosti i kvs -vrednosti. i padu pritiska kroz ventil od ∆po = 1bar • kvs. Tabela 3.m3/h. • • Kv100.25 0. tj.16 0.5 25 10 6.5 1. kv-vrednost određenog ventila pri nominalnom hodu H100.63 20 6.4 0. m3/h 15 4 2. predviđena kv-vrednost za neku seriju ventila pri nominalnom hodu H100 (kataloška vrednost za svaki tip ventila). pri nominalnom hodu. Proizvođači isporučuju regulacione ventile sa raznim kv -vrednostima za svaki nominalni prečnik.Slika 3.25 i 500 m3/h. Za seriju ventila nekog proizvođača razlikuju se predviđena i stvarna kv -vrednost pojedinačnog primerka. m3/h. protok vode pri temperaturi između 5 i 30°C pri proizvoljnom. a ostale su redukovane vrednosti. m3/h.3 4 32 16 10 6.6 1 0.1 . odnosno kv -vrednost. relativna kv-vrednost. Uobičajene kv-vrednosti se kreću između 0.1 Predviđena i izmerena karakteristična kriva Protok pri ovim standardizovam uslovima naziva se karakteristični protok ventila.mm kVs. kvs – vrednost su klasifikovane prema DIN 323 i odgovaraju pojedinačnim nominalnim prečnicima prema tabeli 3.1.1 kvs-vrednosti za nominalne prečnike cevi [7] DN. Pritom je od posebnog značaja kv -vrednost pri potpuno otvorenom ventilu.3 40 25 16 10 50 40 25 16 65 63 40 25 80 100 63 40 100 160 100 63 125 250 160 100 0. Vrednosti u prvoj koloni su standardne. kv/kvs. koje mogu biti različite od navedenih. Na slici 3. koja se samo merenjem može utvrditi. Njeno odstupanje od zadate kvs-vrednosti ne srne iznositi više od ±10%. Tačne definicije glase: • kv. Ova efektivna vrednost se označava sa kv100. a mogu biti i posebne po želji naručioca. upravo posmatranom hodu ventila.

1 može da se vidi da je predviđena karakteristična kriva definisana određenim nagibom. kvo i kvr se dovode u korelaciju i pritom se dobijaju sledeće vrednosti: kvs kvo k SV = vs kVr Svo = gde su: • • Sv0 .teorijski odnos podešavanja Sv . Stabilnost regulacije zavisi. Iz ovog razloga se još definiše: • kvr. Zato se još definiše: • kvo. Stoje veći odnos podešavanja. a dobija se preko presečne tačke karakteristične krive sa predviđenom ky-vrednosti i ordinatne ose. predstavlja minimalan protok kroz ventil. • n = ln kvs . Vrednosti kvs. to je povoljnija stabilnost regulacije. od H0 do H10 ova tolerancija nagiba se kod većine ventila ne može ostvariti. m3/h.-. tako da karakteristična kriva ne odstupa više od 30% od navedenog osnovnog oblika. najmanja kv-vrednost pri kojoj se još uvek ostvaruje tolerancija nagiba. J okolini tačke zatvaranja. Veliki odnos podešavanja kazuje da se nagib karakteristične krive može održati pri širem opsegu hoda ventila. Ovo odstupanje ne srne da prelazi određenu toleranciju minimalno u opsegu hoda između H10 i H100.m3/h. Ova vrednost se kod trgovačkih ventila kreće između 1 i 3% kvs-vednosti. između . Sa slike 3.150 360 250 160 Karakter promene protoka kroz ventil u oblasti tačke zatvaranja ventila je od naročitog značaja za stabilnost sistema za regulaciju. Nagib izmerene karakteristične krive delimično odstupa od nagiba izmerene karaktenstične krive.stvarni odnos podešavanja Uobičajene vrednosti odnosa podešavanja se kreću između 25 i 50. karakteristika nagiba kvo kVr -vrednost se određuje grafičkim putem i predstavlja tačku sa maksimalnim odstupanjem.

specifični toplotni kapacitet medijuma ∆ϑ . Ovi prećnici su štandardizovani Širom sveta i označavaju unutrašnji prečnik cevi. m3/h. mm 15 20 25 32 40 50 65 80 DN. Slika 3.4 prikazane su karaktenstične krive za različite odnose podešavanja. zapreminski protok medijuma QN.3. nominalna snaga proizvođača toplote c.2 Nominalni prečnici prema JUS C. prema kojem su nominalni prečnici dati kao u tabeli 3. Tabela 3.B6.ostalog. Ova vrednost je merodavna za proračun ventila i za slučaj primene razdelnog ventila u sistemima za grejanje određuje se prema sledećoj jednačini: V100 = QN . kg/m3. Na slikama 3. K . kJ/(kg-K).3 i 3. od nagiba karakteristične krive." 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 100 4 125 5 150 6 .3 Istoprocentna karakteristična kriva sa odnosom podešavanja 40:1 [4] 3. gustina protočnog medijuma Nominalni prečnik je veličina kojom se označavaju cevovodi. Veličine ventila odgovaraju ISO 6708. kW. Zapreminski protok i nominalni prečnik Pod zapreminskim protokom podrazumeva se onaj protok koji je neophodan za određivanje nominalne snage proizvođača toplote. temperaturska razlika ρ .2.005 DN. m3 / h c ⋅ ∆ϑ ⋅ ρ gde su: V100.

5 6 10 Dozvoljeni radni pritisak je maksimalni pritisak pri radu koji deluje na regulacioni element. medijum ne mora da bude voda. Kod gasova se umesto zapreminskog posmatra maseni protok zbog kompresibilnosti medijuma. Pri proticanju kroz neko suženje nastaju gubici pritiska ∆p . Dozvoljeni opseg temperatura zavisi u suštini od materijala ventila. Povećanjem pada pritiska raste i maseni protok.5.3. Kod materijala od gvožđa. bar 2. • p. Maksimalna dozvoljena temperatura medijuma Dozvoljena temperatura medijuma data je odgovarajućim podacima u katalogu proizvođača ventila.B6. nominalni pritisak 16 25 40 Tabela 3. postoji opasnost da se vreteno ventila zamrzne. ugrađeni regulacioni ventil se obično ne opstrujava pri uslovima koji su usvojeni pri njegovom izboru. Nominalni pritisak i dozvoljeni radni pritisak Maksimalni pritisak. pa i niže. Dozvoljeni radni pritisci su standardizovani prema . U takvim slučajevima vrši se orebravanje. On zavisi od materijala ventila i temperature medijuma. za temperaturski opseg od -10 do 120°C. Zbog toga se za određene tipove ventila nudi zaptivač sa rezervoarom glicerina. sve dok se ne dostigne kritični pad pritiska. pri kojem se ventil srne upotrebiti.006 PN. Jednačina za kritični pad pntiska glasi: 3. koja se pri puštanju u rad puni glicerinom i time štiti vreteno od zamrzavanja do temperature -10°C. Pad pritiska kroz ventil nije jednak 1 bar. Međutim. što znači da protočni medijum ima drugačiju gustinu od one zahtevane jednoobraznim uslovima. Zamrznuto vreteno može u vrlo kratkom roku da uništi zaptivač.6. Proračun kv -vrednosti za zadato strujanje U nekom hidrauličkom kolu. 3. izraz se može dodatno uprostiti. a pogotovo ne mora da bude na temperaturi između 5 i 30°C. pošto se gustina ρ neznatno razlikuje od gustine ρo Ove jednačine omogućavaju da se neko proizvoljno strujanje preračuna u strujanje pri jednoobraznim uslovima i obrnuto. a od tada maseni protok ostaje konstantan. To je mala posuda na vretenu ventila. Pri temperaturama medijuma koje su bliske tački očvršćavanja. koji su proporcionalni kvadratu zapreminskog protoka i gustini medijuma: Za strujanje kroz isto suženje pri utvrđenim jednoobraznim uslovima sledi: Deljenjem ovih jednačina dobija se izraz za proračun ky -vrednosti: Ako je protočni medijum voda.3 Nominalni pritisci prema JUS C. bar.4. taj opseg može biti i širi kada je dovoljno da se od visoke temperature zaštite zaptivač i pogonski mehanizam. on odgovara dozvoljenom radnom pritisku. Nominalni pritisci su standardizovani prema tabeli 3.3. označava se kao nominalni pritisak.

dok se za by-pass otvor B retko zahteva takva zaptivenost. Oni zavise od tolerancija sedišta i pečurke ventila. Kod razdelnog ventila se zahteva zaptivenost regulacionog otvora A. Gubici usled nezaptivenosti na sedištu Gubici usled nezaptivenosti na sedištu daju se u procentima kVS -vrednosti. Pritisak zatvaranja označava pad pntiska kroz ventil. bar.promeni radne temperature. • ∆pV 100 . • Pdoz. pritisak zatvaranja 3.bar. U tabeli 3.7. kao i pritisne sile pogonskog mehanizma. . pad pritiska pn potpuno zatvorenom ventilu ∆pS . Pad pritiska kroz ventil i pritisak zatvaranja Pad pritiska kroz ventil zavisi od protoka. dozvoljeni radni pritisak 3. Nominalni pritisak koji je dozvoljen za neku temperaturu uzima se iz kataloga proizvođača.05% od kvs -vrednosti smatraju se zaptivenim. odnosno hoda ventila. pad pritiska pri potpuno otvorenom ventilu • • ∆pV 0 .bar.bar.4 dati su po klasama maksimalni gubici usled nezaptivenosti na sedištu.. Ventili sa gubitkom usled nezaptivenosti do 0. pri kojem ventil još uvek može bezbedno da se zatvori.8.

4. U oblasti grejne i klimatizacione tehnike se iz praktičnih iskustava i težnje ka što racionalnijoj izradi. Karakteristične krive 4. Najčešći standardni oblici su: • linearna karakteristična kriva • istoprocentna karakteristična kriva 4. Osnovni teorijski oblici karakteristične krive Osnovni oblik karakteristične krive predstavlja matematičko opisivanje jedne Čisto teorijske karakteristične krive.1. izrađuju samo standardni oblici.1.1. Načelno su mogući svi proizvoljni oblici karakteristične krive. Linearna karakteristična kriva .

2.803. sa 0. Ovim se prikazuje teoretska minimalna otvorenost ventila.1 je prikazana ova karakteristična kriva. 4.196. Promena hoda sa 60 na 80% ima isto tako promenu k v/kvs -vrednosti od 0. U presečnoj tački linearne karakteristične knve sa ordinatnom osom dobija se kvo -vrednost.196 tj. koja iznosi 0.215 na 0.1 Teorijski oblik linearne karakteristične krive Prema definiciji linearne karakteristične krive. Na slici 4.1.Slika 4. pri promeni hoda sa 20 na 40% menja se kv/kvs -vrednost sa 0. koja potiče od tolerancija pri obradi sedišta i pečurke ventila. Istoprocentna karakteristična kriva . nekoj promeni hoda ventila odgovara ista promena kv-vrednosti. Na primer.411 što odgovara promeni od 0.02 odnosno 1 do 2%.607 na 0. Unošenjem ove krive u linearan koordinatni sistem dobija se prava linija.01 do 0.

1.3 Teorijski oblik istoprocentno-linearne karaktenstične knve 4. preko odgovarajućeg profilisanja pečurke ventila i pomoću linearizovanja regulacionog signala kod elektronskih sistema. Unošenjem ove krive u linearni koordinatni sistem dobija se parabola.30 na 0.1. Osnovne karakteristične krive kod protočnih ventila Slika 4. kao što je prikazano na slici 4.3 je prikazana takva karakteristična kriva. kv/kvs-vrednost se menja sa 0. 4. Odnos hoda ventila prema protoku može se podesiti prilagođavanjem proporcionalnosti pogonskog mehanizma. Takva prilagođavanja mogu da se izvedu pomoću bregaste ploče u pogonskom mehanizmu.3. Osnovni stvarni oblici karakteristične krive Osnovnom karakterističnom krivom se označava stvarna karakteristična kriva nekog ventila.4. 4.074 odnosno 87%.56 što takođe iznosi 87%.2 je prikazana takva karakteristična kriva.26 tj.4. Da bi se ispravio nedostatak relativno malog odnosa podešavanja zbog velike kVo -vrednosti.Slika 4.2 Teorijski oblik istoprocentne karakteristične krive Istoprocentna karakteristična kriva se definiše tako da istoj promeni hoda ventila odgovara ista procentualna promena pojedine kv -vrednosti. Slika 4. Povećana odstupanja karakteristične krive od osnovnog teonjskog oblika u okolini tačke zatvaranja ventila naznačuju se kvr-vrednostima. kod ovog tipa karakteristične krive se donji opseg od 0 do 33% linearizuje. efektivni odnos između hoda ventila i protoka pri konstantnom padu pritiska kroz ventil od 1 bar. Promeni hoda ventila sa 60 na 80% odgovara promena kv/kvs -vrednosti od 0.085 na 0. Na slici 4. tj.2. dok se unošenjem u koordinatni sistem sa logaritamskom podelom dobija prava linija. Time postaje moguće da se kvo -vrednost smanji na 1 do 2% kao kod linearne karakteristične krive. samo unutar definisanih granica teorijske karakteristične krive. Istoprocentno-linearna karakteristična kriva Ovde se načelno radi o istoprocentnoj karakterističnoj krivoj sa faktorom nagiba ngl=3 i pritom pripadajućoj kvo -vrednosti od 5%. pokazuje stvarne i teorijske karakteristične krive kod protočnih ventila. Osnovna karaktenstična knva srne da odstupa. sa 0. Na slici 4.159 što odgovara promeni od 0. Na primer. iz proizvodnih razloga.2. . pri promeni hoda ventila sa 20 na 40%.

Za regulacioni i by-pass otvor moguće su proizvoljne karakteristične krive.5 prikazane su četiri najčešće kombinacije. Na slici 4. . Protok u regulacionom otvoru A.2. Ukupan zapreminski protok veoma zavisi od karakteristike ventila Pv.4 Odstupanje stvarne karakteristične krive od teorijskog oblika [5] 4. načelno se menja obrnuto proporcionalno protoku kroz by-pass otvor B. Osnovne karakteristične krive kod trokrakih ventila Ukupan protok kod trokrakih ventila sastoji se od dva dela: struje kroz regulacioni otvor i struje kroz by-pass otvor.2.Slika 4.

Radna karakteristična kriva . pumpom. u nekoj mreži sa proizvođačem toplote.1. tj. . 4. već je pad pritiska kroz ventil deo ukupnog pada pritiska u ovom kolu. da bi važila osnovna karakteristična kriva.Slika 4.3. uslov je da bude nepromenljiv pad pritiska preko celokupnog opsega hoda ventila. ventil se ugrađuje sa određenom osnovnom karakterističnom krivom. Odstupanje radne karakteristične krive od osnovnog oblika U nekom hidrauličkom kolu. Posmatranjem rada pumpi može da se ustanovi da se gubici pritiska u pumpi i mreži menjaju približno kvadratno sa protokom. radna karakteristična kriva prilično odstupa od osnovne karakteristične krive. Usled zavisnosti protoka od hoda i promene pada pritiska kroz ventil. cevnom mrežom. Kod trokrakih ventila odnos između hoda ventila i pritiska pumpe ne zavisi u istoj meri kao kod protočnih ventila. Ovo takođe važi i za pad pritiska kroz ventil.3. prenosnikom toplote i armaturom.2. Zbog ove okolnosti.karakteristika ventila 4.5 Najčešće kombinacije karakterističnih krivih 4.3. Pri tome pad pritiska kroz ventil ni u kom slučaju nije jednak nominalnom pritisku od 1 bar. U ovom primeru se posmatraju zavisnosti u okviru nekog kružnog kola sa razdelnim ventilom. Odnosi mogu da se predstave svaki sa po jednom jednačinom pri potpuno otvorenom i potpuno zatvorenom ventilu. kojem pumpa stoji na raspolaganju. Radna karakteristična kriva trokrakih ventila Kod trokrakih ventila ukupan pad pritiska se ne menja kao kod protočnih ventila.

Odnos pada pritiska kroz ventil i ukupnog pada pritiska zove se karakteristika ventila: . bar. pad pritiska kroz potrošač toplote Pri potpuno zatvorenom ventilu (V0) je by-pass grana merodavna za pad pritiska.6a). bar. bar.Slika 4. tj. Ukupan pad pritiska može da se predstavi jednačinom: gde su: • ∆p uk . bar. Ovde važi slično kao pri hodu H100. da pri hodu Hn u trokrakom ventilu ne vlada više pritisak pumpe Po. pad pritiska u grani AB-A-M mora biti isti kao u grani AB-B-M. pad pritiska kroz cevovod (by-pass granu) ∆p PV . U by-pass grani nema protoka. pa se zato ova vrednost koristi za proračun karakteristike ventila. pad pritiska kroz ventil ∆p C . na regulacionom otvoru A vlada isti pritisak kao u mesnoj tački M (slika 4.6 Osnovno hidrauličko kolo sa trokrakim regulacionim ventilom Pri potpuno otvorenom ventilu (V100) je regulaciona grana merodavna za pad pritiska. bar. bar. što za posledicu ima da na by-pass otvoru B vlada isti pritisak kao u mesnoj tački M {slika 4. ukupni pad pritiska • • • ∆pVAB − A . pad pritiska kroz prigušni ventil Odavde može da se vidi. u bypass grani se ugrađuje prigušni ventil. pad pritiska kroz cevovod (regulacionu granu) ∆p PT . jer u svakom slučaju postoji neki protok kroz by-pass ili regulacioni otvor. ukupni pad pritiska • • • ∆pVAB − A . Ukupan pad pritiska može da se predstavi jednačinom: gde su: • ∆p uk . bar. pad pritiska kroz ventil ∆p C . Da bi se ostvario uslov istih protoka u obe grane.6b). pa samim tim ni pada pritiska. Kod pravilno uravnoteženog postrojenja. bar.

istoprocentna karakteristična kriva. nakon što su ispunjeni prethodno pomenuti uslovi da se postignu identične karakteristične krive u obe grane cevovoda.5 i Pv=0. m / h . U sledećim posmatranjima polaziće se uvek od jednakih odnosa podešavanja za oba otvora. m 3 / h . ukupan protok kroz ventil (protok kroz otvor AB) • • V A ( H ) .Kao sledeće se razmatraju odnosi u zavisnosti od ukupnog protoka.9: a) Identične kVs -vrednosti za oba otvora. Pv=0. m 3 / h .3. protok kroz otvor A ventila V B ( H ) . protok kroz otvor B ventila Sledeća posmatranja tri najčešće korišćena izvođenja ventila pokazuju u kolikoj meri ovaj zahtev može da bude održan. koji zavisi od karakteristike ventila Pv. Kod ove konstrukcije ventila postoje povoljni odnosi samo u okolini PV=1. Sledeće slike pokazuju osnovne karakteristične krive odgovarajućeg tipa ventila.7). Jednačina glasi: gde su: 3 • Vuk ( H ) . . Za kola sa trokrakim ventilima postoji još jedan zahtev. otvor B je komplementaran Kod ovog tipa ventila se jasno vidi da je ukupni protok. znatno veći od V100 (slika 4. kao i ukupan protok za tri karakteristike ventila Pv=0. protok kroz oba otvora. da isti protoci budu kroz oba otvora za celokupan opseg hoda ventila.

otvor B je komplementaran Slika 4.5. aparatima i uređajima na koje se priključuje. koji mora da se projektuje zajedno sa vodovima. i element regulacionog kola. Kod ovog tipa ventila ukupni protok.7 Uticaj karakteristike ventila na ukupan protok [5] b) Različite kvs -vrednosti za oba otvora. linearna karakteristična kriva za otvor B. može da bude veći ili manji od V100 (slika 4. Zbog toga je proračun i izbor ventila relativno složen proces usko vezan za projektovanje procesa. opreme i merno-regulacinog sistema. koji mora da zadovoljava uslove regulacije i da po karakteristikama odgovara dinamici procesa.8). istoprocentna karakteristična knva za otvor A.8 Uticaj karakteristike ventila na ukupan protok [5] Većina ovakvih ventila ima u otvoru B kvs-vrednost koja iznosi oko 70% kvs-vrednosti u otvoru A.Slika 4. koji zavisi od karaktenstike ventila PV. pumpama. Kod ovakve konstrukcije ventila postoje povoljni odnosi u okolini Pv=0. c) Identične kvs -vrednosti za oba otvora. Postupak pri izboru regulacionog ventila može da se podeli u nekoliko koraka: • određivanje nominalnog prečnika . karakteristikama memog instrumenta i karakteristikama regulatora i pogonskog mehanizma. otvor B je komplementaran 5. Izbor trokrakog regulacionog ventila Regulacioni ventil je u isto vreme element procesne opreme. istoprocentna karaktenstična kriva.

Preporučene brzine strujanja su: • za tečnosti 2.1. Određivanje nominalnog prečnika Nominalni prečnik se određuje preko brzine strujanja na ulazu u armaturu. unutrašnji prečnik cevi • V. Proračun kv -vrednosti Za proračun kv -vrednosti potrebni su radni podaci. ukupni zapreminski protok medijuma • w.mm. Tabela 5.1 Jednačine za proračun . U tabeli 5.2.• • • • • • • • proračun kv-vrednosti izbor tipa pečurke izbor kvs -vrednosti izbor karakteristične krive izbor nominalnog pritiska i materijala kućišta izbor zaptivača vretena određivanje serije ventila izbor pogonskog mehanizma 5. m/s.5 m/s • za gasove 20 m/s • za suvozasićenu vodenu paru 25 m/s • za pregrejanu vodenu paru 50 m/s Jednaćina za izračunavanje zapreminskog protoka glasi Sređivanjem jedinica dobija se jednačina za izračunavanje nominalnog prečnika: gde su: • Du. m3 /h.1 date su jedna čine za proračun k vvrednosti. 5. brzina strujanja medijuma Bira se prvi veći nominalni prečnik.

kg/h. m3/h. gustina tečnosti • ∆p .1) • mesna pečurka sa zaptivačem od mekog materijala (slika 5. bar. K. maseni protok suvozasićene pare • p1. pritisak na izlazu iz armature • G. One mogu biti različito izvedene. bar.2) • razdelna pečurka (slika 5. p= 101325 Pa) • T. pad pritiska kroz ventil • Gs. kg/m3. m3/kg. m3/h. specifična zapremina pregrejane pare na pritisku p2 i temperaturi T1 • V`. bar.3. ukupan zapreminski protok tečnosti • ps-. a najčešće su sledeće: • mesna pečurka (slika 5. zapreminski protok gasa pri normalnim uslovima (T=273 K.gde su: • V. Izbor tipa pečurke Izbor tipa pečurke zavisi od toga da li je ventil mešački ili razdelni.3) Mešna pečurka – koristi se za mešanje dve struje (standardno izvođenje) . kg/h. bar. pritisak zasićenja • ρ . temperatura gasa na ulazu u armaturu 5. pritisak na ulazu u armature • p2. specifična zapremina pregrejane pare na pritisku p1/2 i temperaturi T1 • VN. m3/kg. maseni protok pregrejane pare • V2.

kao i propustljivost na sedištu ventila. kavitacije.3 Razdelna pečurka Izvođenje sedišta i pečurke određuje kvs -vrednost i oblik karakteristične krive.razdeljuje jednu struju medijuma u dve struje Slika 5. zbog pada pritiska. naglog pokretanja i mogućeg prisustva čvrstih čestica u medijumu. .1 Mešna pečurka Mešna pečurka sa zaptivačem od mekog materijala – koristi se: za mešanje dve struje do 250°C Razdelna pečurka . tj. Sedište i pečurka se izrađuju od Čelika otpornih na koroziju.Slika 5. Ovi elementi se oblažu zbog velikih opterećenja.

Tabela 5. odnosno protoka kroz ventil. Za dobru kontrolu. odnosno prva veća vrednost. Posebno su date vrednosti za mesnu i razdelnu pečurku. minimalna kvs -vrednost ne srne biti manja od odnosa podešavanja pečurke. Izbor kVs -vrednosti Iz tabele 5. Izbor karakteristične krive Linearna karakteristična kriva (slika 5.4.2 kvs-vrednosti trokrakih ventila tipa BR 450 / 451 i BR 423 / 463 [4] 5. tj.4) se upotrebljava ako se pad pritiska na regulacionoj armaturi ne menja.5. kao i dimenzije sedišta i hod ventila. Izbor linearne ili istoprocentne karakteristične knve zavisi od karakteristika procesa i od veličine promena opterećenja. ne zavisi od hoda ventila. Ako se pak promenom hoda ventila menja pad pritiska.2 se biraju kvs -vrednosti na osnovu proračunate kv -vrednosti. treba izabrati linearnu karakterističnu krivu.5). Kod nelinearnih procesa i velikih promena opterećenja. kod koje sa povećanjem opterećenja raste i osetljivost . Pri izboru regulacionog ventila poželjno je proveriti minimalnu radnu tačku. bolje je izabrati istoprocentnu karakterističnu krivu. bira se istoprocentna karakteristična kriva (slika 5. Uopšteno može da se kaže da kod linearnih procesa i malih promena opterećenja.5.

koja se stalno vodi na nulu. kN. Ova karakteristična kriva dozvoljava takođe i pri kapacitetu ispod 5% upotrebljivu regulaciju. sve dok se regulaciona garnitura ne ošteti stranim telom. 5. kN. pa se zbog toga vrše poboljšanja određenim legurama. sila na pečurki pri regulaciji • Fmax . regulacioni ventili se isporučuju sa približnom karakterističnom krivom. Ukoliko se izričito ne zahteva. Izbor nominalnog pritiska i materijala kućišta Nominalni pritisak i materijal kućišta se biraju na osnovu: • maksimalnog radnog pritiska • maksimalne radne temperature • mehaničke i hemijske čvrstoće materijala Matenjal kućišta mora da se izabere tako da zadovoljava mehaničku i hemijsku čvrstoću. Izbor zaptivanja vretena Pogodno zaptivanje vretena se bira na osnovu • maksimalnog radnog pritiska • maksimalne radne temperature • otpornosti zaptivača prema medijumu Kod termalnih ulja se isključivo upotrebljava zaptivač u obliku meha sa sigurnosnom zaptivnom čaurom.8. maksimalna sila na pečurki . 5. Izračunavanje sile na pečurki se vrši pomoću jednačine: gde su: • Freg . 5.7. Tako se pri visokim temperaturama koriste čelici otporni na toplotu. Zbog uticaja radne temperature menja se Čvrstoća materijala. kao i neophodnog hoda pečurke.Deblje izvučena istoprocentna karakteristična kriva je u praksi industrijskih uređaja proverena karakteristična kriva.6. Određivanje serije ventila Serija ventila zavisi od sile na pečurki.

kao i velikom brzinom upravljanja. Kod regulacionih ventila sa nastrujavanjem na pečurku.-. elektrohidraulički. odnosno spuštanje pečurke ventila. zatvara u potpunosti otvor A ili otvor B.specifični toplotni kapacitet vode (usvojena vrednost) kg ⋅ K . koji dolazi od npr. Oni su pogodni za upotrebu u eksplozivnim sredinama i imaju konstrukcijom uslovljen sigurnosni položaj. Neki pneumatski pogonski mehanizmi omogućuju neposrednu dogradnju pozicionog regulatora ili davača graničnog impulsa. površina sedišta Fµ . mm. Pogonski mehanizmi koji se isporučuju uz ventile su pneumatski. pozicionog regulatora. Pneumatski pogonski mehanizmi se isporučuju sa raznim opsezima radnog pntiska. 5. regulacioni ventil se u potpunost zatvara ili otvara.1: Izvršiti izbor trokrakog regulacionog ventila u sistemu toplovodnog grejanja ako su dati sledeći radni podaci: • snaga proizvođača toplote: Q = 25 kW • temperaturska razlika medijuma u razvodnom i povratnom vodu: ∆ϑ = 15 °C • pad pritiska kroz ventil: ∆pV = 0. kN. Ovi mehanizmi se odlikuju malom konstruktivnom visinom. velikom silom podešavanja. Izbor pogonskog mehanizma i određivanje vremena regulisanja Pogonski mehanizmi pretvaraju upravljački signal. bar. odnosno brzina strujanja.9. maksimalan pad pritiska preko pečurke As. bar. mora se zbog dinamičkih sila kod tečnosti uzeti u obzir još i dužina cevovoda.• • • • ∆p reg . Razvijeni su za radne pritiske do bar i ostvaruju minimalno trenje na vretenu. mm2. sila trenja na vretenu Sila trenja na vretenu se izračunava prema jednačini: gde su: • dv. Pneumatski pogonski mehanizmi se mogu opremiti i dodatnim ručnim pogonom. Za pneumatsko ili elektropneumatsko upravljanje koriste se pneumatski pogonski mehanizmi. Princip rada i osobine pogonskih mehanizama su opisane u poglavlju 5. 6. tj. Primeri izbora trokrakog regulacionog ventila Primer 6. pad pritiska preko pečurke pri regulaciji ∆pmax . u podizanje. električni. Pri kvaru. trenje klizanja Pogonski mehanizam treba da se izabere tako da može da savlada maksimalnu silu na ventilu.2 bar. prečnik vretena • µ H . a mogu da budu i kombinovani sa ručnim pogonom. ili nestanku energije za pokretanje. Dinamičke sile na pečurki nisu uzete u obzir pri proračunu.9. Rešenje: Nominalni zapreminski protok je: gde je: • c = 4186 J . Tu se radi o membranskom pogonskom mehanizmu sa pokretnom membranom i oprugama.

3 m3/h.14%. usvojena brzina strujanja medijuma s Karakteristična veličina protoka je: Treba usvojiti prvu veću standardnu karakterističnu veličinu protoka kvs iz tabele proizvođača. hod ventila bi bio 50. ukoliko ih proizvođač nudi.1 date su karakteristične vrednosti ventila tipa BR 485. čak i po cenu toga da manji broj dana u godini ventil ne zadovoljava potrebe za količinom toplote koja je potrebna potrošaču. Potrebna sila pogonskog mehanizma iznosi 300 N. Može se usvojiti i neka od redukovanih karakterističnih veličina protoka. gustina vode (usvojena vrednost) m3 Zbog malog odstupanja za inženjerske potrebe dovoljno je uzeti ove vrednosti.85 kN. nominalni pritisak je PN 16. a redukovana odgovara nominalnom prečniku DN 20. odnosno protoka. a pogonski mehanizam raspolaže silom od 0. odnosno 83. Iz kataloga proizvođača [4] bira se ventil: ARI BR 485. materijal kućišta je sivi liv. da ne bi češće radio u donjem opsegu hoda.• p = 1000 kg .24% za istoprocentnu. DN 15. Takođe pojedini proizvođači preporučuju da je bolje izabrati premali nego preveliki ventil. tako da ona odgovara nominalnom prečniku. Standardna vrednost kvs = 4 m3/h odgovara nominalnom prečniku DN 15.6%. Prečnik cevovoda je: gde je: • w=2 m . Iz kataloga proizvođača [7] bira se ventil: . što je manje povoljno. a ukoliko se izabere ventil sa istoprocentnom karakterističnom krivom hod ventila pri regulaciji bi bio 94. Ako bi se usvojio ventil sa standardnom vrednošću od 6. spajanje na cevovod može biti pomoću navoja ili prirubnicom. pa se bira ventil DN 15 sa kvs = 4 m3/h. U tabeli 6. Prečnik ventila ne utiče na regulaciju. Za ovaj slučaj ukoliko se izabere ventil sa linearnom karakterističnom krivom hod ventila pri regulaciji bi bio 80.2% za linearnu karakterističnu krivu. Pojedini proizvođači predlažu da se izračunata kv -vrednost uveća za 10 do 30% zbog tolerancija samog procesa.

odnosno Siemens (Landis & Staefa) koji raspolažu silom od 0. materijal kućišta je sivi liv. nominalni pritisak je PN 16.LDM RV 111 R 3311 16/130-15 . Potrebna sila pogonskog mehanizma iznosi 300 N. spajanje na cevovod može biti pomoću navoja ili prirubnica.1 bar nominalni zapreminski protok: V = 5 m3/h Karakteristična veličina protoka iznosi: Standardna karakteristična veličina protoka se može uzeti za 10 do 30% veća od izračunate: Prečnik cevovoda je gde je: • w=2 m . Iz kataloga proizvođača [7] bira se ventil: LDM RV 111 R 3311 16/130-40 . materijal kućišta je sivi liv. a pogonski .2 bar pad pritiska kroz cevovod: ∆pc = 0.3 kN. prečnika DN 15. nominalni pritisak je PN 16. spajanje na cevovod može biti pomoću navoja ili prirubnicom.2: Izvršiti izbor trokrakog regulacionog ventila u sistemu toplovodnog grejanja ako su dati sledeći radni podaci: • temperatura radnog medijuma: t = 90 °C • pritisak koji vlada u sistemu: p = 6 bar • natpritisak koji ostvaruje pumpa: ∆p p = 0. usvojena brzina strujanja medijuma s Iz tabele 6. nominalni pritisak je PN 16. prečnika DN 15. koja odgovara nominalnom prečniku DN 40. ili zavarivanjem. Stvarna brzina strujanja iznosi Primer 6. DN 40. a pogonski mehanizmi koje nudi proizvođač su LDM. jer se za nju dobijaju premale brzine strujanja medijuma. Što je prevelika vrednost. spajanje na cevovod može biti pomoću navoja ili prirubnica. dok kao redukovana vrednost odgovara nominalnom prečniku DN 50. ili zavarivanjem.1 usvaja se kvs -vrednost od 25 m3/h. a pogonski mehanizam raspolaže silom od 0. materijal kućišta je sivi liv.35 bar • • • Rešenje: Pad pntiska koji pumpa treba da savlada je: pad pritiska kroz potrošač toplote: ∆pPoT = 0. Iz kataloga proizvođača [4] bira se ventil: ARI BR 485.85 kN.

48% za linearnu karakterističnu krivu. međutim za nju bi hod pri regulaciji iznosio 47.23% za linearnu. Kako je prečnik DN 32 premali zbog prevelike brzine strujanja. spajanje na cevovod je pomoću prirubnica.2 kN.3 kN.2 bar • pad pritiska kroz ventil: ∆pV = 0. Standardna karakteristična vrednost za nominalni prečnik DN 40 je kvs = 25 m3/h.mehanizmi koje nudi proizvođač su LDM.2 bar kg Prečnik cevovoda je: gde je: • • m3 v = 0.3: Izvršiti izbor trokrakog regulacionog ventila ako je protočni medijum suvozasićena vodena para i ako su dati sledeći radni podaci: • snaga proizvođača toplote: Q = 132 kW • pritisak suvozasićene vodene pare: p = 3. hod pn regulaciji iznosi 75.06% za istoprocentnu karakterističnu krivu.5701 specifična zapremina suvozasićene vodene pare kg m w = 30 . bira se prečnik ventila DN 40. Iz kataloga proizvođača [7] bira se ventil: . a 81. odnosno 93. odnosno Siemens (Landis & Staefa) koji raspolažu silom od 0. nominalni pritisak je PN 16. toplota promene faze na pritisku zasićenja p = 3. Za redukovanu vrednost kvs = 16 rn3/h pri istom nominalnom prečniku DN 40. što nije povoljno. Stvarna brzina strujanja iznosi: Primer 6. U ovom slučaju zbog više radne temperature treba izabrati sferoidni gvozdeni liv za materijal kućišta. Njoj odgovara nominalni prečnik DN 32.2 bar Rešenje: Maseni protok suvozasićene vodene pare je: gde je: • r = 2157 kJ . a pogonski mehanizam raspolaže silom od 2. pa se usvaja ova vrednost. Potrebna sila pogonskog mehanizma iznosi 529 N. a kao redukovanoj vrednosti odgovara joj prečnik DN 40. materijal kućišta je sferoidni gvozdeni liv. Iz kataloga proizvođača [4] bira se ventil: ARI BR 450. DN 40. preporučena brzina strujanja suvozasićene vodene pare s Karakteristična veličina protoka iznosi: Prva veća standardna karaktenstična veličina protoka iznosi kvs= 16 m3/h.9% za istoprocentnu.

vertikalni ugradm položaj sa pogonskim mehanizmom okrenutim nagore 2. vodoravni ugradni položaj U tabeli 7. 7.2. • čišćenje cevovoda Da bi se garantovalo dobro pnključenje regulacionog ventila. prečnika DN 15. njih treba skinuti pre ugradnje. • pravac strujanja Kod mešnih ventila je izlaz obeležen sa AB. odnosno grejanje. Ovim se sprečava da nečistoća.1. Na tom mestu mora da postoji dovoljno prostora za održavanje i da može da se otvori poklopac pogonskog mehanizma. 7.3. 7. a pogonski mehanizmi koje nudi proizvođač raspolažu silom od 1 kN. ispred njega na cevovod treba da se instalira odvajač nečistoća. Ventil treba da se zaštiti od spoljašnjih sila kao što su udar ili vibracije. • položaj pri ugradnji Položaji ventila koji su mogući (slika 7. kao što su rđa.2. a temperatura u skladištu treba da bude između -20 i 65°C. dok je kod razdelmh ventila ulaz obeležen sa AB. odnosno pečurku ventila. Montaža ventila i priključci 7. od vise proizvođača. montaža i puštanje u rad 7. spajanje na cevovod je pomoću pnrubnica. Rukovanje 7.1.2.65 m/s na izlazu iz armature. ošteti sedište. potrebno je da se cevovod ispere pre montaže. materijal kućišta je sferoidni gvozdeni liv. U vlažnim prostorijama neophodno je sredstvo za sušenje.1. Stvarne brzine strujanja iznose 27.1) pri ugradnji su: 1.LDM RV 214 ECI 1413 L1 16/220-40 . Ugradnja regulacionog ventila Pri ugradnji regulacionog ventila mora da se vodi računa o sledećem: • potreban prostor pri ugradnji Mesto za ugradnju treba da bude pristupačno. Skladištenje Skladištenje treba da bude na suvom i čistom mestu. Potrebna je zaštita od atmosferskog uticaja kao što je vlažnost.1. radi sprečavanja kondenzacije. Transport Temperatura pn transportu treba da bude između -20 i 65C. U tom slučaju neophodno je sredstvo za sušenje. Rukovanje pre montaže Ukoliko su na pnrubnicama zaštitne kape. odnosno 29.1. Da bi se ventil zaštitio od zaprtjanja. Rukovanje. Prevlaka ventila ne srne da se ošteti.1 su date dozvoljene mase pogonskog mehanizma pri vodoravnom ugradnom položaju regulacionog ventila bez dodatnog oslonca . okalina ili zrnce vara. Pravilnim rukovanjem treba da se spreče moguća oštećenja. nominalni pritisak je PN 16. 7. Prevlaka ventila je osnovna boja koja služi za zaštitu od korozije pri transportu i skladištenju i ne srne da se ošteti.74 m/s na ulazu.1.

7. • zaštita od toplote Da bi se pogonski mehanizam zaštitio od previsoke temperature potrebno je da se cevovod izoluje. Montaža pogonskog mehanizma Pogonski mehanizam je obično već montiran i postavljen na ventil.2. a na toj deonici ne srne da bude grananja cevovoda i strujanje treba da ostane neporemećeno. Pn puštanju u rad treba izvršiti sledeće: • ispitivanje zaptivenosti vretena • ispitivanje parametara regulacionog ventila • ispitivanje regulacije 7.3. Posebni pozicioni regulaton zahtevaju suvi vazduh sa odstranjenim uljem. 7. Električni priključak Električni priključak treba da bude izveden prema uputstvu za rukovanje pogonskim mehanizmom. a da na njemu nema grananja cevovoda i da je strujanje neporemećeno. Pri zameni. To treba da se učini pre prvog puštanja u rad. 7. mm 15÷32 40÷65 80÷100 125÷150 mdoz.3.4.2.3. Pre priključivanja treba da se uporede vrsta.2. Ispitivanje zaptivenosti vretena .1. 7. Kod ventila sa zaptivačem u obliku meha ne srne da se okreće vreteno ventila da ne bi došlo do oštećenja zaptivača. napon i frekvencija električne struje sa onim podacima koji se nalaze na pločici sa oznakom tipa. pa se zbog toga upotrebljava osušeni kompnmovani vazduh. Iza ventila cevovod treba da bude takođe prav i duži od desetostrukog nominalnog prečnika. rekonstrukciji ili okretanju pogonskog mehanizma.2. Pri demontaži pogonskog mehanizma može da se desi da vreteno ventila bude potisnuto na gore usled pritiska medijuma.1 Dozvoljene mase pogonskog mehanizma pri vodoravnom ugradnom položaju [4] DN. Pneumatski priključak Za svaki pneumatski pogonski mehanizam treba da se predvidi reduktor pntiska. Zato dodatno podešavanje pogonskog mehanizma nije potrebno. da bi se izbegao obostrani uticaj pogona. Stvaranje kondenzata mora da se izbegne.Tabela 7. • postavljanje cevovoda Za besprekoran rad regulacionog ventila potrebno je da ispred njega bude prav cevovod u dužini većoj od petostrukog nominalnog prečnika. kg 20 25 35 40 • naprezanje tela ventila Pogodnim merama moraju da se spreče moguće zatezne i pritisne sile na telo ventila. treba da se pročita uputstvo za rukovanje pogonskim mehanizmom. Treba da se vodi računa o bezbednosnim propisima za električne priključke. Puštanje u rad Regulacioni ventili su već podešeni za rad i bili su podvrgnuti ispitivanju funkcionalnosti.

1 do 8.Kod zaptivača vretena od čistog grafita može da bude neophodno pritezanje presovane zaptivke. da se zaustavi nakon dostizanja zadanih vrednosti. Ispitivanje parametara regulacionog ventila Regulacioni ventil treba da radi u normalnom radnom stanju sa 70 do 100% hoda. Zamena zaptivača vretena Na slikama 8.3. Svi ostali zaptivači ne zahtevaju održavanje zbog prednapregnutog kompleta opruga. Kod upotrebe električnih pogonskih mehanizama treba se pridržavati pauze od minimalno 200 ms pri promeni smera između koraka premeštanja. Pre zamene zaptivača treba da se izvrši demontaža armature opisana u poglavlju 8. Sve dok je armatura pod pntiskom i temperaturom. Ako se ne postiže maksimalan protok treba da se proveri: • da li je ventil otvoren 100% • da li su svi zaporni ventili otvoreni i da li su Čisti odvajači nečistoća • da li se predviđeni podaci slažu sa stvarnim radnim podacima Ako ventil radi pri maloj dužini hoda.3. da bi se izbeglo prevremeno habanje regulacione armature. Da bi se izbeglo prevremeno habanje regulacionog ventila. Ispitivanje regulacije Regulacija mora biti bezuslovno ispitana na stabilnost. Nestabilna regulacija (stalno korak napred korak nazad) vodi ka prevremenom habanju.2.3. ventil treba prilagoditi stvarnim radnim parametrima. U ovom slučaju treba stupiti u kontakt sa proizvođačem. Prejako stezanje zaptivača od čistog grafita vodi ka prejakim silama trenja koje škode funkciomsanju regulacionog ventila. 7. Regulacioni ventil treba. Minimalno vreme odašiljanja struje ne treba da prelazi 50 ms. ne smeju se otpuštati ili pritezati zavrtnjevi na poklopcu. u idealnom slučaju.3 prikazana su tri najčešća izvođenja zaptivanja. . Preduzimanje mera treba razmotriti sa proizvođačem. moraju da se spreče oscilovanja u oblasti tačke zatvaranja. Servis i održavanje 8.3. 8. 7.1.

Zaključak Trokraki regulacioni ventili su veoma važni elementi procesne opreme. na osnovu maksimalne sile na pečurki. kao i nominalnim prečmcima kojima ona odgovara. pečurku. kao Što su hod ventila. U ovom radu nije obrađen nivo buke. 9. a služe za regulaciju temperature ili regulaciju protoka radnog medijuma.3. potrebno je izabrati pečurku ventila. Trokraki regulacioni ventili se primenjuju u raznim termodinamičkim procesima kao što su grejni i rashladni sistemi.1. kao i protok radnog medijuma. što i nije bila tema ovog rada. Ovim radom su obuhvaćene i karakteristične veličine regulacionih ventila. Da ne bi došlo do oštećenja ventila. Neke vrste zapbvača zahtevaju održavanje. Na osnovu radnih podataka i vrste medijuma. maksimalna temperatura u sistemu. koji mogu biti sa mešačkim ili razdelnim dejstvom. Pn radu se mogu javiti smetnje. kao i osnovni teorijski i stvarni oblici karakterističnih krivih. karakteristična veličina protoka (kv -vrednost) i pad pritiska kroz ventil. Pri nezaptivenosti vretena dolazi do habanja zaptivača i tada mora da se zameni. koji je usko vezan za projektovanje procesa. koja može biti različito izvedena. opreme i memo-regulacionog sistema. potrebno je pravilno rukovanje. Proračun i izbor regulacionog ventila je relativno složen proces. Ovakvo zaptivanje vretena je samopodešavajuće preko ugrađene pntjsne opruge. . Izvođenje sa manžetom PTFE manžete se sastoje od jednog podložnog. a ponekad je potrebno zameniti zaptivač.1. ili u hemijskoj procesnoj industriji. Na kraju treba izabrati senju ventila. pa je potrebna redovna kontrola. i iz kataloga odabrati odgovarajući pogonski mehanizam. U zavisnosti od toga da li je ventil mesni ili razdelni. Pravilan izbor ventila je od velikog značaja za dobru i pouzdanu regulaciju procesa. Na proračun i izbor ventila utiču radni pritisak. Pre zamene PTFE manžete potrebno je da se izvrši demontaža armature opisana u poglavlju 8. vreteno ili sedište ventila. kao i način njegovog pokretanja.8. četiri zaptivna i jednog pntisnog prstena. a samo su pomenuti periferni uređaji i regulacioni ventili protočnog tipa. koji spadaju u rezervne delove. potrebno je izabrati materijal kućišta i način zaptivanja vretena. ugradnja i puštanje u rad. Posebna pažnja treba da se posveti izboru kvs -vrednosti. koje se mogu ispraviti pomoću uputstva ili uz konsultacije sa proizvođačem. sa linearnom ili i stop roče ntnom karaktenstičnom krivom. Koriste se kao mesački ili razdelni ventili.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->