1. Nit je `enska, nit je mu{ka, To mora da je Jaki} Ru{ka. BAJKE 1.

Sretne Crvenkapa u {umi vuka i zapita ga: - Vu~e, vu~e, za{to ima{ tolike o~i? Tek }e vuk: - Be`i, mala, vidi{ da serem! 2. Ide Crvenkapa {umom i nosi korpicu... Iznenada za~uje iz grma zastra{uju}i, stenju}i glas: - STOJ! - ... - [ta ima{ u korpici? - Evo nosim bakici malo kola~a u kolibi... - [ta ima{ jo{? - Pa imam ne{to vo}a za bak... - [ta ima{ jo{? - Pa ima i mesa za ba... - A jel ima{ papira...? 3. Preko 7 gora i 7 mora, 7 pustinja i 7 planina, 7 okeana, 7 livada i 7 provalija, 7 {uma, 7 brda i 7 nizija, 7 ravnica, 7 pa{njaka i 7 reka `ivi jedan zmaj. On se probudi jednog jutra i pomisli: - Auuu pizdu materinu, gde to `ivim! 4. Sne`ana i sedam patuljaka Do{la Sne`ana kod sedam patuljaka, i morala da ode u kupatilo. U|e ona u kupatilo i zatvori vrata, a patuljci se sjati{e oko klju~aonice, pa jedan gleda i prenosi ostalima {ta je video. Elem, pita jedan: - [ta radi? [ta radi? - Ulazi u kadu - odgovori ovaj.

-

Ulazi u kadu... Ulazi u kadu... - preneso{e drugi. [ta sada radi? Sapunja se. Sapunja se... sapunja se... - opet preneso{e drugi. [ta radi sada? Ispira se. Ispira se... Ispira se... A {ta sada radi? Di`e se... I meni... I meni... I meni... - odvrati{e svi patuljci.

5. Pinokio u{ao u pubertet i do{lo vreme da po~ne guziti ali po{to mu je kurac bio ~etvrtast sve su ga `enske odbijale i jedan dan on ode da se po`ali \epetu: - Jebiga, \epeto, sve si dobro napravio ali kurac mi nisi ba{ re{io pa sada ne mogu da guzim, po{to je ~etvrtast. - Ma nema problema sa tim, uzmi fini {mirgl i i{mirglaj ivice i sve }e biti u redu. Nakon nekoliko dana sretne \epeto Pinokija i pita ga: - Kako sada ide sa `enskama? - Ma kakve `enske, {mirgl je zakon! 6. [ta bude kada se Sne`ana skine gola ispred sedam patuljaka? - 7 up. 7. Hajdi kod bake i dede na selu. Sedi dedi u krilu i odjednom ga upita: - Deda, ho}e{ da mi ga metne{ u usta? Deda ka`e: Najn Hajdi, niks gut! Posle dva minuta Hajdi opet: - Deda, ho}e{ da mi ga metne{ u pi~ku? Opet deda: Najn Hajdi niks gut! Na to }e Hajdi: - Ma dedice, metni mi ga gde ho}e{, samo mi ga vadi iz bulje!

8. [ta radi Tarzan kad se naduva? - AaAaAaAaAaA...AHAHAHAHAHAHAAAHAHAH... 9. [trumpfeta zatrudnela. Pozove Veliki [trumpf sve [trumpfove i redom propituje: - Jesi li ti koristio {trumpfgumicu? - Jesam, Veliki [trumpfe, jesam... Pita drugog: - Jesi li ti koristio {trumpfgumicu? - Naravno da jesam, Veliki [trumpfe... Pita tre}eg: - A jesi li ti koristio {trumpfgumicu? - Jesam, majke mi, Veliki [trumpfe... I tako redom, tek se iz gomile ~uje: - Mrzim {trumpfgumicu... 10. Vozi crvenkapa {umom bicikl, kad odjednom - otpadne joj pedala, a ona }e: - Vu~e, vu~e, brzo popravljaj, propade bajka. Vuk dotr~i, uzme {vajs aparat i zavari pedalu. Vozi ona dalje, te otpade druga pedala, a ona }e: - Vu~e, vu~e, brzo popravljjaj, propade bajka. Vuk ponovo uzme {vajs aparat i zavari pedalu. Vozi ona dalje, te pu~e volan, a ona }e: - Vu~e, vu~e, brzo, propade bajka. Vuk iznerviran dotr~i i to zavari, zatim otr~i pre~icom do bake i pojede je. Utom dolazi cvrenkapa: - Joj bako, {to ima{ velike ruke? - To je da te bolje zagrlim. - Joj, bako, {to ima{ velike crvene o~i? - Kako ne bi bile kada sam VARIO celu NO]! 11. Na kraju {ume, u jednoj kolibi `ive tri medveda: mama, tata i sin. Jednog lepog jutra bude se tata i sin, prote`u se, dolaze do stola. Sin~i} odjednom vikne:

- Hej! Neko je pojeo moju ka{u!! Tata se priklju~uje: - Ej, stvarno. Neko je pojeo i moju ka{u!!! Odjednom mama medved proviruje iz kuhinje i besno vi~e: - Pizda vam materina, zar ba{ svako jutro moramo da prolazimo kroz ovo! Jo{ uvek nisam spremila prokletu ka{u! 12. Za{to su Sne`anu izbacili iz Diznilenda? - Sela je Pinokiju na nos i rekla mu da la`e. 13. Moderna Crvenkapica {e}e {umom i videv{i na jednom proplanku puno cve}a odlu~i sve ubrati. Vra}aju}i se ku}i punih ruku ugleda drugi proplanak sa lep{im cve}em pa baci ve} ubrano i po~isti sve cve}e s drugog proplanka. Tek {to je krenula dalje sretne vuka. Crvenkapa smesta baci cve}e i natera vuka da ju seksualno zadovolji. Zbog nezasitih kapaciteta Crvenkape siroti vuk izdahne od napora. Pouka: Ne pu{tajte `ene u {umu jer uni{tavaju floru i faunu! 14. Sedi vrabac u polju i posmatra kravu kako pase. U zlo doba krava obavi fiziolo{ku potrebu i posere se na vrapca. Vrabac, onako mali, zatrpan gomilom govana, po~e da se koprca, poku{avaju}i da iza|e. U tom nai|e ma~ka, izvadi ga i ... pojede. 1. POUKA: Ne misli ti svako zlo ko ti sere po glavi. 2. POUKA: Bolje je biti u govnima do gu{e, nego samo do kolena. 3. POUKA: Nije ti prijatelj svako ko te iz govana vadi. 15. Jednog dana, u niskom letu iznad obli`nje {ume, gavran ugleda komad hleba. Ve{tim manevrom ga uze i nastavljaju}i svoj let iznad drve}a po~ne da razmi{lja: - Ne smem sebi dozvoliti da me Lisica prevari kao onog Gavrana u basni. Ako Lisica ka`e "Dobar dan, Gavrane", ja }u samo da }utim i pravim se lud, jer ako progovorim ispa{}e mi hleb. Tako.

Lisica, koja je, tako|er, ~itala pomenutu basnu, ugledav{i Gavrana sa kri{kom hleba, odlu~i da ponovi dobitnu kombinaciju iz literature: - Dobar dan, Gavrane! Gavran }uti. - Dobar dan, Gavrane! Gavran }uti. - Gavrane, direktor ti jebe `enu! - [TAAAA! Ode hleb. POUKA: ]uti kada ti direktor jebe `enu, jer }e{ ostati bez hleba. 16. Ide Crvenkapa kroz {umu, kad odjednom, pred nju isko~i vuk. Ona strugne na drvo, kad ono, vuk ka`e: - Crvenkapo, si|i, ne}u ti ni{ta! - Ma daj, ne truni. Misli{ da nisam ~itala pri~u. Ja si|em, ti me pojede{. - [ta ti pada na pamet, ja sam Vuk Karadzi}. Si|i slobodno. Si|e Crvenkapa, kad ono, stvarno Vuk Karadzi}. Ide ona dalje, kad pred nju isko~i lav. Ona na drvo, a lav }e odozdo: - Si|i Crvenkapo, valjda si ~itala pri~u. U njoj nema lava. - Znam ja, ali i lavovi jedu ljude. - Ma {ta ti pada na pamet, ja sam Lav Tolstoj. Si|e Crvenkapa, kad lav sko~i i pojede je! POUKA: Rusima ne treba verovati! 17. Pri~aju Betmen i Supermen i ka`e Supermen: - Joj, je l zna{ {ta mi se ju~e desilo? - [ta? - Vidi{, iza{ao ja da malo proletim - dugo nisam, i oti{ao iznad jedne livade. Letim ja tako i odjednom spazim dole jednu dobru ribu, golu, sama le`i na travi. Obletim ja jedno 23 kruga iznad nje i onda uhvatim pravac ta~no da uletim gde treba. Tako ja nani{anio i krenem punom parom... - Je l se iznenadila?

- Ona manje-vi{e, nego {to se nevidljivi ~ovek iznenadio... 18. KROKODIL I TARZAN Peca Tarzan na reci. U jednom trenutku izroni krokodil i prodere se: - Tarzane, pu{i kurac, i brzo zaroni. Tarzan gleda na sve strane - nigde nikog. A krokodil istu stvar ponovi vi{e puta. Tarzan ve} pobesne, okre}e se svud oko sebe, ali nema nikoga. A sve to sa strane posmatrao papagaj koji na kraju ispri~a Tarzanu ko ga zeza. Tarzan sko~i u vodu, uhvati krokodila i po~e da ga bije. Posle `estokih batina, gurne krokodilu ruku u usta, uhvati ga za rep (iznutra) i izvrne ga kao ~arapu. Baci ga onako izvrnutog u vodu i ode na obalu da nastavi sa pecanjem. Posle nekog vremena, krokodil izroni i vikne: - Enazrat, i{up caruk! 19. [ta je to: malo, zeleno i bazdi na svinjetinu? - Kermitova kita. BRAK 1. To je zbog viagre @ena i mu` ujutro razgovaraju: - Du{o, je l bi hteo da nam spremim {unku sa jajima? Pa da nam skuvam kaficu? - Ne... To je zbog Viagre... Stvarno sam zbog tog leka sav apetit izgubio... Kada je do{lo vreme ru~ku: - Du{o, mogu da nam za~as spremim gotovu supu i da spremim ono meso... - Ne... To je zbog Viagre... Stvarno sam zbog tog leka sav apetit izgubio... Kada je do{lo vreme ve~eri: - Du{o, da nam za~as spremim sendvi~e i ~aj? - Ne... To je zbog Viagre... Stvarno sam zbog tog leka sav

apetit izgubio... - PA DOBRO ^OVE^E SILAZI VE] JEDNOM S MENE, JA UMIREM OD GLADI !!! 2. Pri~aju verenici. Ona pita: - Ho}e{ li da prestane{ da pu{i{ kada se udam za tebe? - Normalno. - I presta}e{ da pije{? - Presta}u! - I ne}e{ da ide{ po kafane i da igra{ karte? - Ne}u! - A od ~ega }e{ jo{ da se odrekne{? On razmisli, pa re~e: - Ja mislim da }u da se odreknem od `enidbu! 3. @ena je primetila da je mu` neraspolo`an, i obra}a mu se pitanjem: - Je li, ima{ li ti nekih briga? - Ne pitaj me ni{ta. Imam toliko briga da kad bi mi se ne{to danas desilo, o tome bih mogao da brinem tek posle tri meseca! 4. Pita sin~i} oca: - Tata, kada prestaje medeni mesec? - Onda, sinko, kada ~ovek prestane da pije sa `enom i po~ne da se opija zbog nje. 5. Pita sin~i} oca: - Tata, kad si se ti o`enio, je li ti mama donela ne{to u miraz? - Nije, sinko. I mama je onda bila siroma{na kao i ja odgovara otac. - Zna~i, svrni-obrni, ipak si napravio veliku glupost! 6. Pri~aju dve prijateljice, koje su u drugom braku, o tome kako im ide. - Ma mnogo lo{e - ka`e jedna. - Ovaj moj mi sve vreme pri~a

kako mu je bilo sa prvom suprugom. - Kod mene je jo{ gore. Onaj moj mi neprestano govori kako }e mu biti sa tre}om `enom kad se od mene razvede! 7. Klinci pri~aju vra}aju}i se iz {kole. - Moj tata je mnogo jak, i ne pla{i se nikoga - ka`e jedan. A drugi }e: - A moj tata izgleda da je golema kukavica. ^im majka negde otputuje on od straha ode da spava kod kom{ike. 8. Dolazi gra|anin u saobra}ajnu policiju i ka`e de`urnom: - Do{ao sam da vam zahvalim za sve {to ste ju~e uradili za mene. - A ko ste vi? Mi vas uop{te ne poznajemo. - Da, to je ta~no - nastavi gra|anin - ali ju~e ste uzeli voza~ku dozvolu mojoj supruzi! 9. Pita sekretarica svoju koleginicu: - Je li, za{to se razveo tvoj {ef? - Ma, bezveze. Otkrila `ena da je kupio svojoj desnoj ruci brilijantski prsten. - Samo zbog toga? - Samo. Ali ja sam mu desna ruka! 10. Vra}a se mu` sa posla i zati~e `enu svu u suzama. - [ta ti je? - pita on. - Tvoja majka me je smrtno uvredila! - odgovara ona. - Majka? Pa ona `ivi u Novom Sadu! - Da, ali je danas stiglo pismo od nje. - I {ta pi{e? - Na kraju pi{e: Draga snajke, kad pro~ita{ ovo pismo nemoj da zaboravi{ da ga da{ mom sinu. 11. Dolazi `ena kod advokata, i on je pita: - Kako mogu da vam pomognem?

- Gospodine, htela bi da se razvedem od mu`a. - Dobro, to je u redu, ali imate li neki razlog. - Kako da ne ~ove~e, pa udata sam. 12. Koja `ena uvek zna gde joj se nalazi mu`? - Udovica. 13. Vozi ~ovek kola, `ena mu stalno dobacuje: - Sporije, sporije, sporije vozi! Kad u isto vreme otpozadi ta{ta: - Br`e zete, br`e... ^oveku pukne film: - Dobro bre `eno pizda mu materina ko ovde vozi kola ti ili tvoja majka? 14. - Gospo|o, va{ mu` tvrdi da vas je ovaj mladi} napao u hodniku. Za{to niste zvali mu`a koji se nalazio u stanu? - [to da ga zovem, kad je ovaj mnogo mla|i od njega. 15. Sedi dru{tvo u kafani, a jedan pri~a: - Moja `ena se stra{no pla{i da joj neko ne pokrade ode}u. - Pa {to je onda ne osigura? - Ne}e, nastavlja ovaj - na{la je bolje re{enje. Na{la je ~oveka koji stoji u ormaru i ~uva joj ode}u! - Ma ne pri~aj gluposti. A ovaj }e uporno: - Jeste, `ivota mi. Vido sam ga i ja sino} kad sam se vratio ku}i! 16. Razgovaraju dva novope~ena oca: - [ta misli{, koji je mesec trudno}e najte`i? - Ne znam, za mene je najte`i deseti. - Kako deseti? - Tako, tog meseca dete nosim na ruke. 17. Mladi bra~ni par, tek {to se uzeli, vode ljubav. U jednom

trenutku, mu` re~e: - Oh, `en~e moje! Stra{no te volim. - Ne brini mu`i}u. Kad se malo uve`bamo, vi{e ne}e biti stra{no. 18. Ode ribolovac sa `enom u restoran. - [ta }ete za jelo? - upita konobar. - Ja }u ribu, ako imate - re~e `ena. - To li si se ve} navikla na ribe {to pecam?. - Ne, nego koliko ~esto donosi{, zaboravila sam kako izgleda{e riba. 19. Ode mu` kod popa da se ispoveda jer je prevario `enu. Na pitanje sa kojom, on nikako ne}e da ka`e. Pop ho}e da mu pomogne, pa ga upita: - Nije li pekareva Stana? - Ne. - A mesareva @ivka? - Nije ni ona. - Onda mora da je stolareva Goca. - Ma nije ni ona. I gde bi nas to odvelo da naga|amo, pope. - Dobro, slobodan si. Kad iza|e iz crkve, pita ga drug koji ga je tamo ~ekao: - Jesu li ti opro{teni gresi? - Nisu, ali sam dobio tri pouzdane adrese. 20. Oti{li mu` i `ena u Beograd da prodaju papriku. Spavaju pored tezge gde su pore|ani dzakovi. U neko doba no}i do|u lopovi i po~nu da preturaju po dzakovima. @ena se probudi, pa ka`e mu`u: - Kuj gi mica tija dzaci? 21. Pri~aju dve prijateljice ~iji su mu`evi lovci. Jedna pita: - Te{ko li ti je kad ti mu` ode u lov, a ti ku}i ostane{ sama? - Da ti po{teno ka`em, mnogo strahujem, i stalno mislim na njega.

- A {to strahuje{? Da ga neko gre{kom ne utepa? - Ma ne, nego se pla{im da se ranije ne vrne dom, jer stalno nosi napunjenu pu{ku! 22. Dolazi mu` ku}i, a `ena mu ka`e: - Je li ti pre devet meseci uze odmor od dve nedelje da ide{ u ribolov? - Jeste, ta~no je. - E, danas se javljala jedna riba, i re~e da si postao otac! 23. Jedne ve~eri mlada `ena pita mu`a da li je jo{ uvek voli. On joj odgovara: - Naravno da te volim. Da te ne volim, zar bi svako ve~e ostajao kod ku}e da se sa tobom dosa|ujem!? 24. Pri~a mu` `eni: - Zamisli {ta se desilo ju~e. Vratio se moj kolega Mile ku}i ranije sa posla i zatekao `enu sa ljubavnikom u krevetu, pa od silnog uzbu|enja dobio infarkt. Zna{, on je i ranije imao sr~ane mane. A `ena }e: - To tebi ne mo`e da se desi. Ti ima{ jako srce. 25. Dolazi mladi bra~ni par u hotel, i mu` ka`e recepcionaru: - Molim vas, dajte mi jednu sobu na nedelju dana. Potom ode do {anka da popije pi}e, a `ena ostade sa recepcionarom da uzme ra~un. Recepcionar joj ka`e: - Vi, gospo|o, izgleda imate sre}e. Ovaj gospodin je obi~no uzimao sobu samo za jednu no}. 26. Pita devojka svog momka: - Ka`i mi, mili, o}e{ li da me voli{ i posle svadbe? - Sigurno }u te volim. Ja sam i dosad voleo uglavnom udate `ene. 27. Pita na~elnik mladog policajca, upoznaju}i ga sa

poslovima, zadacima i tehnikom: - Jeste li videli nekad detektor la`i? - Jesam, ve} sam o`enjen jednim. 28. Mlad bra~ni par. Sirotinja. Stanuju privatno. Jedna soba, jedan krevet. On meraklija, voli kafanu i ~esto se zbog toga sva|a sa `enom. Ne govore, ali moraju da spavaju zajedno. Jedne ve~eri, po{to je sva|a du`e trajala, on navali na `enu: - Koje bre o}e{. Koje si se uka~ija kad znaje{ da ne zborimo! - ]uti, bre, `eno. Nesam se ja uka~ija da dr`im govori! 29. Mu` dolazi ku}i posle `estoke sva|e sa `enom i donosi joj veliki buket cve}a. - [ta o~ekuje{, da odmah ra{irim noge?! Mu` se iznenadi: - [ta? Zar nemamo ku}i ni jednu vazu? 30. Ne bih mogla da `ivim u banji kad ne bih svakodnevno pisala svom mu`u. - I {ta mu pi{ete? - Koliko novca da mi po{alje. 31. Spremaju se uve~e mu` i `ena za ve~eru kod prijatelja: - Zaboga, pa kad }e{ ve} jednom da se spremi{, pa da krenemo? - Pa dokle }u da ti ponavljam? Jesam li ti jo{ pre sat vremena rekla da }u biti gotova za tri minuta? 32. Dolazi sin kod oca: - ]ale, re{io sam da se smirim. Evo doveo sam jednu haos ribu, mislim da }u da se `enim... - Jao, sine... Ta devojka je moje dete iz prvog braka, sestra ti je... - Ok }ale, nema frke. Posle mesec dana... - ]ale, ipak sam re{io da se smirim. Evo doveo sam novu

ribu, mislim da }u sada da se `enim... - Jao, sine... Ta devojka je moje dete iz prvog braka, sestra ti je... - OK }ale, nema problema. Posle mesec dana... - ]ale, imam iznena|enje za tebe. Evo doveo sam najnoviju ribu, mislim da }u da se `enim... - Jao, sine, kuku, lele... Ta devojka je moje dete iz tre}eg braka, sestra ti je... Sin zabrinut, pa ode kod majke: - Kevo, ne{to me mu~i matori. Eto, ja doveo jednu haos ribu, pa drugu, pa tre}u, i na kraju se ispostavi da su sve to njegova deca iz prethodnih brakova? - Ni{ta ti ne brini sine. Slobodno se `eni. I TI SI MOJE DETE IZ PRETHODNOG BRAKA. 33. Kupi mu` `eni vibrator i ka`e joj: - Ovo ti je `eno kad ja nisam tu da se zadovoljava{. Posle nekog vremena do|e mu` i zatekne vibrator u korpi i zbunjeno pita: - [ta }e ovo ovde? - Ma idi bre, sve zube polomi!! 34. Sretnu se mu` i `ena na autobuskoj stanici i mu` pita `enu: - Jeli, bre, gde si bila? - Bila sam u salon lepote. - I {ta, nije radio? 35. Mu` je dobio pismo ali ga nije pokazao `eni: - Vidim da te pismo zabrinulo. Pro~itaj mi ga jer sve tesko}e treba da prebrodimo zajedno, predlo`i `ena. - Dobro, pi{e nam ljubavnica i ka`e nam da smo postali otac. 36. Sva|aju se mu` i `ena {to `ena kupuje skupe brushaltere. - Pa, {ta }e ti to kad dobro zna{ da ve} dve godine nema{

{ta u njih da stavi{?? - Pa, po toj logici ti uop{te ne bi trebalo da kupuje{ ga}e!! 37. Jedna `ena u razgovoru sa svojom prijateljicom re~e: - Moj mu` i ja imamo isti ukus. Ja volim sebe, on voli mene. 38. Mu` ne{to lupa tri dana u gara`i i `enu to zaintrigira, pa } e ga pita: - Dragi, {ta to radi{? - Pravim ti stolicu. - Stvaaaarno? I kad }e biti gotova. - Evo sad }e, samo da ugradim utika~. 39. Pita `ena mu`a: - Jel se se}a{ kad si bio na ribarenju pre 8 meseci? - Kako da ne, bio je odli~an ulov! - E pa zvala te riba koju si ulovio - o~ekuje ribice!!! 40. @ena }e mu`u: - Jako si se promenio. Dok se nismo ven~ali, uvek si mi govorio da sam prava lepotica. - Ne razumem! - [ta ne razume{? - Kako si se mogla udati za ~oveka koji je govorio takve gluposti! 41. @ena se probudi usred no}i. ^uje tiho jecanje... Mu` joj nije u krevetu. Digne se da ga potra`i. U hodniku pred spava}om sobom na|e ga sklup~anog na podu kako tiho pla~e. - Du{o, {ta nije u redu? - Se}a{ se..., {mrc..., kad sam ono pre..., {mrc..., 20 godina provalio u du}an tvog oca, i kad me je on uhvatio? - Naravno da se se}am, du{o. - I onda mi je tvoj stari rekao da biram: ili da te `enim - ili 20 godina robije...

- Pa za{to pla~e{? - Pa ve~eras bih bio na slobodi..., buaaaa... 42. Da li su obloge od blata popravile izgled va{e `ene? - Da, ali samo nakratko; blato brzo otpadne. 43. ... a ovo je portret mog jadnog mu`a. - Stvarno? A kad je preminuo? - A, ne, nije umro. Samo je jadan. 44. Dragi, {ta bi ti radio kada bih ja umrla? - Pa, ne znam, {to pita{? - Onako. Jel bi se ponovo o`enio? - Naravno da ne bih... - [ta? Ne bi voleo da ima{ `enu? - Pa... bih. - Zna~i o`enio bi se? - Dobro, o`enio bi se. - I pustio bi novu `enu da spava u na{em krevetu? - Pa... valjda. - I pustio bi je da nosi moju ode}u? - Ne znam... ako bi to `elela... - I dao bi joj da koristi moje {tapove za golf!? - Naravno da ne. Ona je levak. 45. Dobio ~ovek sedmicu na lotou. Sav sre}an se vra}a ku}i i sa vrata ka`e: - @eno, pakuj se! - Gde idemo? - Ja, nigde. 46. UO^I UDAJE Uo~i udaje majka pou~ava k}er: - Dete moje, mu`u mora{ sva{ta da dopusti{, ~ak i ono {to petao radi koko{ki. Pred prvu bra~nu no}, mlada se skine, omota oko glave

pe{kir i legne u krevet. - [ta }e ti to? - Pa, da me ne boli kad me bude{ kljucao u glavu. 47. ZNALA JE Posle prve bra~ne no}i, pita `ena mu`a: - Dragi, a gde ti ono radi{? - U protivgradnoj za{titi. - Znala sam, ~im se slu`i{ "}orcima". 48. VRATI SE MAMI! @ena vi~e na pijanog mu`a: - Barabo, svinjo pijana, vi{e ne}u s tobom `iveti ni jedan jedini dan! - Ako ti se ne svi|a, vrati se svojoj mami! - \ubre, pa zna{ da mi je mama umrla! - Zato ti i ka`em! 49. PRIZNAnjE Prve bra~ne no}i: - Dragi, moram ti ne{to priznati. - U ~emu je stvar? - Ja nisam nedirnuta. Pre tebe sam imala jednog ~oveka. - Ne mari, i ja sam tako|e. 50. POZE Vra}aju se mu` i `ena od ginekologa. Oboje smrknuti. Na stepeni{tu se `ena besno okrene mu`u: - Ti i tvoje nove poze! Sad smo oboje u drugom stanju! 51. PRISLU[KUJU Primetiv{i da roditelji iz susedne sobe sve oslu{kuju kroz vrata, mladenci re{i{e da se spakuju i odu u najbli`i hotel. Roditelji su, me|utim, nastavili da oslu{kuju, veruju}i da mladenci i dalje vode ljubav. Mladin kofer u koji je na brzinu ubacila stvari, nikako nije mogao da se zatvori. Ona re~e:

- ^ekaj da sednem na njega. - Ne, bolje da ja kleknem. - Ma, bi}e bolje da se oboje popnemo na njega. Otac na to od{krinu vrata i kliknu: - E, to moram da vidim! 52. CRNI \AVO @ena ka`e mu`u: - Bolje da sam se udala za crnog |avola nego za tebe! A mu` }e na to: - E, to nije bilo mogu}e! Brak izme|u bliskih ro|aka je zakonom zabranjen!!! 53. NE MO@E BEZ PU[EnjA Mu` ka`e `eni: - Treba da ostavi{ cigarete, pu{i{ po dve paklice dnevno, samo se truje{ i baca{ pare! - Ja ne mogu bez pu{enja. A mu` }e na to, da se napravi duhovit: - Pa dobro, ti onda pu{i ne{to drugo, zna{ ve} {ta... To je sigurno zdravo! - A gde da na|em 40 komada dnevno!? 54. Ka`e pripiti mu` `eni: - Srce, ti pojma nema{ kako te alkohol ulep{ava! - Ali, ja ne pijem! - Da. Zato ja pijem! 55. Ka`e mu` `eni: - Draga, uveravam te, ~im primetim da sam seksualno onemo}ao, ja }u se ubiti iz pi{tolja! - Takvog te volim! Pali! 56. Pita majka tek udatu plavu{u: - Je li, k}eri, pere{ li sudove? - [ta mi vredi {to ih perem, kad ih moj mu` opet isprlja.

57. Sleteo bra~ni par s Marsa usred no}i na benzinsku stanicu naravno zatvorenu; creva preba~ena preko pumpi. Iza|e Marsovac pri|e: - Zdravo Dizel ja sam do{ao ovde s Marsa! Ni{ta ode desno. - Zdravo Super ja sam Marsovac da se upoznamo! - Zdravo Normal o}e{ li ti pri~ati samnom? Vrati se u brod i ka`e `eni: - @eno ovi zemljani su stra{no uobra`eni! - Bio bi i ti da mo`e{ da ga prebaci{ preko le|a! 58. Ka`e `ena: - Ti me vara{. I to sa kim? Sa koko{kom? - Otkud ti ta glupa ideja? - Pa videla sam perje u tvom krevetu! - Glupost! Onda ja mogu zaklju~iti da ti mene vara{ sa kamionom... Pre neki dan sam kod tebe zatekao onog {ofera! 59. SINDIKALNE POLUTKE Dolazi mu` sa posla pa ka`e `eni: - Dobio sam danas od firme na poklon polutke. - Je li, a koliko? - Tri. - Ba{ fino. Dve }emo u zamrziva~, a jednu }emo osu{iti da se ima za meze i za pasulj. - [ta ti je, `eno, pa ko je jo{ pili}e su{io i kuvao pasulj s piletinom? 60. NIJE ON @DREBAC Mu` i `ena poljoprivrednici re{ili da se bave uzgojem konja pa kupili `drebca i ~etiri kobile. Vidi `ena kako `drebac navaljuje na kobilu pa prekorno ka`e mu`u: - Dragi, jel vidi{ kako on navaljuje na svoju `enku? - Vidim draga, vidim, samo on to svaki put radi sa drugom!!!

61. DO\E MU NA ISTO - Tata, {ta je dijalog? - Sine, to je razgovor izme|u mame i mene! - A {ta je monolog? - Isto, sine. 62. Vra}a se tip ku}i i zati~e `enu s ljubavnikom u krevetu. Ovaj odmah po~ne da se dere i psuje al ga `ena prekine: - [ta ti je, {ta psuje{!? [ta }e ~ovek da pomisli o nama!!? 63. [ta zna~i "dobiti bitku a izgubiti rat"? - @ena ti ka`e da ima{ najve}i kurac u ulici. 64. GREH Ulazi ~ovek u katoli~ku crkvu i seda u kabinu za ispovedanje: - O~e, zgre{io sam samo ove nedelje ~ak 43 puta. - Sine, to je veoma lo{e. A s kim si zgre{io? - Sa mojom `enom, o~e. - Ah, pa to onda nije greh... - Znam o~e, ali sam goreo od `elje da nekome ka`em. 65. TRI UDATE K]ERI Majka je imala tri k}eri i na ven~anju svake od njih tra`ila je da pi{u ku}i o svom bra~nom `ivotu. Prva je pisala ve} slede}eg dana. U pismu je bila samo poruka: "Madznjell House Coffee". Majka je zbunjena, ali kada je videla reklamu za kafu, u dnu je pisalo: "Zadovoljstvo do kraja." I onda je znala da joj je k}er sre}na. Onda je posle nedelju dana pisala druga }erka. njena poruka je: "Rothmans". Onda je mati uzela kutiju Rotmans cigara i videla da pi{e: "King size". I onda je znala da joj je k}er sre}na. Onda je posle mesec dana pisala i tre}a. njena poruka glasi: "British Airnjays". Majka se zabrinula. Danima je tra`ila po novinama reklamu firme da bi protuma~ila }erkinu poruku. Kona~no je odahnula: "DVA PUTA NA DAN, SEDAM DANA U NEDEljI, U

OBA SMERA." VO]KICE 1. [etaju banana i vibrator. Banana ka`e vibratoru: - [ta se ti trese{, pa mene }e pojesti. DOKTORI 1. Do{ao seljak kod doktora i ~eka na red. Pro|e ~itav dan u ~ekanju, iza|e doktor i ka`e: - To bi bilo sve za danas, imam va`an sastanak, svi neprimljeni moraju do}i sutra. Seljak }e na to: - ^ekaj malo, {ta da radim sa ovolikim pe~enjem? Doktor mu namigne i ka`e: - Vi sa pe~enjem sa~ekajte jo{ malo, a svi ostali ku}i. Odo{e svi, doktor prozove seljaka i pita: - Gde je pe~enje? - Doktore, stra{no me pe~e kad pi{am... 2. U trenutku kad je mladi hirurg izlazio iz operacione sale, zaustavi ga upravnik bolnice: - Kolega,kako je pro{la operacija? - Operacija? U, jebo te, ja mislio autopsija... 3. Po{ao ~ovek kod doktora. Dr`e}i se za oko ulazi u ordinaciju i ka`e: - Doktore, suzi mi oko. I doktor mu suzi oko! 4. Lekar ka`e pacijentu: - Va{a dzigerica je sva izgorela. Vi vi{e ne smete da pijete. - Nemogu}e doktore, vi mora da ste pogre{ili - ka`e pacijent. - Evo, snimak sve govori, - ube|uje ga doktor. - Jebem li ga od koje je mogla da izgori. Ja znam da nikad ni{ta vru}e nisam pio.

5. Na nekakvom sistematskom pregledu za proveru radnih sposobnosti, neki ~ovek mora da ima i uverenje psihijatra. Ulazi on kod psihijatra, i ovaj ga pita: - Na {ta se vi `alite? - Ni na {ta, doktore. Ja imam stabilnu porodicu, dobar posao, zadovoljan sam platom, dobar sam sa kolegama, nemam nikakvih neprijatnosti ... Na to }e doktor: - Hmm ... I kad su vam se pojavili ti simptomi!? 6. Ka`e lekar pacijentkinji: - Skinite se, molim vas, i lezite na otoman, na le|a. Skinu se ona, i le`e ~ak do zida. - A {to ste oti{li ~ak tamo? - ka`e lekar. - Legnite na sredinu. A ona }e: - Pa da ima mesto i za vas, doktore. 7. Lekar saop{tava suprugu: - @ao mi je, ali morate da znate istinu! Va{a supruga ima pred sobom jo{ samo par dana `ivota. - Pa {ta, doktore? Ako sam s njom izdr`ao tolike godine, izdr`a}u valjda i tih par dana. 8. Dolazi tip kod doktora i ka`e: - Doktore sa mnom niko ne}e da pri~a, mo`ete li mi pomo}i? A doktor odgovara: - Slede}i!!! 9. Dolazi `ena kod doktora i ka`e: - Doktore, pomagaj, patim od impotencije. - Ma ne pati{ ti, ve} tvoj mu`. - Ma on boluje, a ja patim. 10. Ide jedan stari pogrbljeni ~ovek, sav stenje, a iza njega dva lekara. I sad ova dvoica se prepiru te ovaj ima

paradentozu, ima epilepsiju, ovo ono.. kad odlu~e oni da ga pitaju i nastupi jedan od njih: - Izvinite {to vas uznemiravamo, ali znate i ja i brat smo lekari pa ne mo`emo da se slo`imo. On ka`e da imate paradentozu a ja epilepsiju? - I vi ste pogre{ili, i vi tako|e, a bogami i ja. Umesto da prdnem ja se usro. 11. Pacijent ulazi kod lekara i stavlja cigaretu u uvo. - Vidim da vam je potrebna moja pomo}. - Naravno. Nemam {ibicu. 12. Mlada `ena ulazi kod seksologa: - Doktore, ja sam... kako da vam ka`em... malo perverzna. - O ~emu je re~. - Ovaj... sramota me da ka`em... - Pa dobro, i ja sam malo perverzan, ajde vi meni ka`ite va{ problem a onda }u ja vama moj. - Pa... dobro, volim da me {ljepe po guzi. - I to je sve??? - Da. A koja je va{a perverzija. - Pokaza}u vam. Idite iza zastora, skinite ga}e i ~ekajte. @ena ode i skine se. Prolazi minut, dva, pet... ni{ta. Kona~no ona proviri iza platna i vidi doktora kako sedi za stolom, pu{i cigaru i ~ita novine. - [ta je bilo? Zar vi niste perverzni? - Kako nisam? Upravo sam vam se posrao u ta{nu! 13. Tip se, posle operacije slepog creva, budi iz sna i vidi zabrinuto lice doktora. - Doktore, u ~emu je problem? - Pa... vi... vidite... do{lo je do male zabune u administraciji. Umesto operacije slepog creva, uradili smo vam operaciju promene pola... - [ta?!! Zna~i nikad vi{e ne}u osetiti mu{ku erekciju?!!! - Ho}ete... samo ne svoju.

14. Mlada `ena ulazi kod doktora i `ali mu se na modrice na kolenima. - Hm... moram da vas pitam, na koj na~in naj~e{}e vodite ljubav? - Pa... pse}im stilom. - Eto re{enja. Valjda znate neku drugu pozu osim te? - Ja znam, al moj pas ne zna. 15. Razgovara ~ovek sa svojim psihijatrom. - Moja `ena ima obi~aj da u najintimnijim trenucima plete dzemper. Da li je to dobro?? - Pa, ako je zima, za{to da nije?!? 16. Mladi} slomljenim glasom pri~a: - Doktore, svake no}i sanjam ~udan san. Sanjam kako zgodne devojke upadaju u moj stan i poku{avaju da me zavedu. - I kako vi reagujete na to? - Nikako. Stalno ih teram rukama od sebe. - I {ta ho}ete da ja uradim? - Molim vas, doktore, amputirajte mi ruke. 17. Do{ao ~ovek kod lekara kad ono ~ovek ima jedno drveno a drugo gvozdeno jaje. - Pa jeste o`enjeni? - Jes. - A je l imate dece? - Jes vala. - I koliko godina imaju? - Pinokio ima {esnaes a Robokap dvanes. 18. Doktore, imam ose}aj da patim od zaboravnosti. - Pa to je stvarno nezgodan problem. A kad ste to osetili? - [ta kad sam osetio?

19. Ulazi kod doktora ~ovek sa `abom na glavi. - Izvolite {ta vas mu~i? Tek }e `aba: - Ma izraslo mi ne{to na dupetu. 20. Doktor: - Ne brinite se, nije opasno to {to pri~ate sami sa sobom. - Ali doktore, ja sam tako dosadan! 21. Pregleda doktor pijanca, i odustaje: - @ao mi je, ne mogu vas pregledati zbog velikog pijanstva. - Nema frke ... HIK .... doktore, do}i }u ja kad se ... HIK ... otreznite. 22. Kostur ode kod lekara, a ovaj mu ka`e: - Pa mogli ste i ranije da do|ete kod mene. 23. Starija gospo|a ulazi kod doktora: - Doktore, imam manji problem. Naime, stalno prdim, ali moj prde` niti smrdi, niti se ~uje. Evo, na primer, od kada sam u{la, prdnula sam jedno 5 puta, ali, kao {to vidite, ne prime}uje se. - Hm... uzmite ove pilule i vratite se za 7 dana. Nakon nedelju dana, gospo|a se vra}a: - Doktore, stanje se promenilo. Moj prde` se i dalje ne ~uje, ali u`asno smrdi! [ta da radim? - Odli~no, o~istili smo vam sinuse, jo{ samo da poradimo na sluhu... 24. Doktore, pomozite mi. Pod velikim sam stresom i stalno gubim `ivce u razgovoru sa ljudima. Ka`ite mi {ta da radim! - U redu, samo mi polako ispri~ajte u ~emu je problem. - Upravo sam ti reko, glupo kopile!!! 25. Zabrinuta `ena dovodi mu`a kod doktora: - Doktore, ovo je moj mu`. Vidite, on je ube|en da je ma{ina

za ve{. Jednostavno ~u~ne u kuhinji, grok}e, vrti o~ima i guta ve{. - I, {ta o~ekujete od mene da uradim? - Mogli biste da porazgovarate sa njim, ne pere najbolje vunene stvari. 26. KARTAnjE Lekaru kod ku}e zazvoni telefon, zovu ga prijatelji na kartanje: - Dolazim odmah! - Dragi, zar je tako hitno? - Jako, draga! Ve} tri doktora su tamo! 27. AMERI^KA METODA Mucavac do{ao kod doktora. - Ne, tu nema leka. Ni{ta vam ne mo`e pomo}i, osim najnovije ameri~ke metode, a to je amputacija penisa! Mucanje sto posto prestaje! Nakon ne}kanja i nagovaranja, mucavac pristane. Nekoliko meseci kasnije, mucavac savr{eno govori, ali `ena mu ne da, ljubavnica mu se smeje zbog malog penisa, svi ga zajebavaju. Vrati se on doktoru: - ^ujte, ipak je bolje mucati i imati penis! ^uo sam da mi ga mo`ete pri{iti nazad! - A nnneemmmo`eee tttto tttakkko... [{{{ttto je oodddse~~~eno... tttoo jjje ooodddse~eno! 28. MESTO UBODA Zvoni telefon u de`urnoj ambulanti i javlja se doktor: - Da, izvolite. - Joooj, doktore, pomozite! - Ma, {ta vam je?! - Ubo me je no`em! Joooj... - Pa gde vas je ubo?! - Kako gde? Joooj, kod "Veselog brata"! - Ma ne mislim na birtiju, nego na mesto!

- Pa kod VC-a! - Ma ~ove~e, gde, gde vas je ubo no`em!? - Joooj... ispod kru{ke... kod poljskog VC-a... 29. JEDAN DAN Doktor dolazi kod pacijenta sa rezultatima. - Imam za vas jednu lo{u i jednu jo{ lo{iju vest. Lo{a je {to vam je ostao jo{ samo jedan dan `ivota... - Oh, ne... Ali, {ta bi moglo biti lo{ije od toga? - Pa, eto... zaboravio sam tu lo{u vest... ju~e da vam saop{tim. 30. Hirurg ka`e pacijentu: - Imam za vas jednu dobru i jednu lo{u vest. Koju `elite prvo da ~ujete? - Lo{u. - Moram da vam amputiram obe noge. - A koja je dobra vest? - Pacijent pored vas ho}e da kupi va{e papu~e. 31. OPERACIJA USPELA, PACIJENT UMRO... 10 stvari koje ne biste voleli da ~ujete u operacionoj sali: 1) Prihvati `rtvu, o veliki gospodaru tame! 2) Sestro, skalpel! Treba}e nam ovo za autopsiju. 3) ^ekaj bre! Je li ovo slezena ili jetra? 4) Oh... Ne! Upade mi pinceta unutra... 5) Ooops! ... Sestro, je l neko uspeo da pre`ivi ovoliku dozu? 6) Sestro, je l mo`ete da zaustavite to kucanje... nervira me! 7) Do|avola! Voleo bih da nisam zaboravio nao~are! 8) Pa, gospodo, ovo }e biti eksperiment za sve nas! 9) Sestro, je l ovaj potpisao da bude donator organa? 10) Sestro, dajte mi ne{to za smirenje, tresu mi se ruke. 32. Dolazi bolesnik kod doce i pita: - Doktore, koliko mi je jo{ ostalo da `ivim? - Pa, nije jo{ mnogo.

-

A koliko je to? Pa, jo{ deset. ^ega deset? Meseca, godina, dana, nedelja...? Deset, devet, osam, sedam...

33. Posle prve bra~ne no}i mlada odlazi kod doktora. - Doktore! Pomozite! Imam bolove u predelu bubrega prilikom seksualnog odnosa. Doktor joj objasni da to nije ni{ta strasno. Verovatno njen mu` ima onu stvar malo ve}ih dimenzija. - Jeste doktore, u pravu ste. - Eto vidite, on bi trebao do}i da ga podvrgnemo operaciji i skratimo njegov penis. - A, ne! Bolje vadite moje bubrege... 34. NEVINOST PO @EljI Do{la devojka kod plasti~nog hirurga i s vrata po~ela da kuka: - Pomagajte doktore! Prekosutra se udajem a mlado`enja i njegova familija misle da sam nevina, pa ako mo`ete nekako da je za{ijete. - Nema problema, operacija ko{ta 200 maraka. Posle nedelju dana opet dolazi ista devojka. - Jaoj, doktore, pomagajte! - [ta je sad bilo? - Ma, odlo`eno ven~anje a ja u me|uvremenu srela nekog momka, pa... znate... opet nisam nevina! - Nema problema. Uplatite 200 maraka i stvar }e biti sre|ena. Posle desetak dana ista devojka opet kod doktora sva u suzama. - [ta je sada, pobogu? - Ne pitajte doktore. Moj verenik se razboleo, pa smo morali da odlo`imo ven~anje, a ja, jadna, {ta }u, opet nai{la na nekog momka, pa... znate... opet nisam nevina! - Dobro, dobro, re{i}emo va{ problem. Uplatite 1.000 maraka i operisa}emo vas.

- Kako sad to doktore? Prva dva puta je bilo po 200 maraka, a sada hiljadarka. - Znate, ovog puta }emo vam dole ugraditi rajfe{lus! 35. Razboleo se ~ovek od neke ~udne bolesti - od ~ela mu po~inje neki stra{an bol pa ga boli preko lobanje, pa niz ki~mu... I{ao on kod raznih lekara, niko da mu pomogne. Najzad ~uje za nekog izvrsnog francuskog lekara, ode u Pariz, i po~ne: - Doktore, mu~i me stra{an bol, po~inje od ~ela pa preko lobanje, niz ki~mu, ne mogu da `ivim! - Au, znam tu bolest, to je stra{no opasno, najzad mo`e od toga da se umre, ali sre}om ima leka - odse~emo ti kurac i vi{e te ne}e boleti. - U... doktore gde kurac.... Pa kako }u posle... - Jeste stra{no ali ako to ne uradimo, mo`e{ i da umre{... [ta }e kud }e, ~ovek pristane, odseku mu kurac i stvarno bol prestane. Po~ne on tako sre}an/tu`an da {eta Parizom i re{i da sa{ije lepo odelo - ionako su u Parizu najbolji kroja~i. Ode on kod kroja~a, ovaj mu uzme meru, ispita ga za razne stvari i najzad pita: - A gde dr`ite kurac, desno ili levo? - [to je to va`no? - Pa va`no je, obi~no {ijemo odela tako da kurac stoji levo jer kod nekih ljudi dok ga dr`e desno javi se neki stra{an bol koji po~inje od ~ela pa ide preko lobanje, niz ki~mu... 36. Doktor pregleda pacijenta: - Boli li vas kad ovako savijete ruku? - Da. - E pa nemojte je vi{e tako savijati. 37. Kod doktora: - Doktore, imam stra{an problem! Nikako ne mo`e da mi se digne kada sam sa `enom. - Do|ite vi sutra i povedite `enu.

Dolazi tip sutra sa `enom. Doktor je uvede i ka`e joj: - U|ite unutra, skinite se i lezite na onaj krevet. Dooobro, okrenite se... OK, mo`ete se obu}i. Tip u|e i pita doktora: - Dakle, {ta nije u redu sa mnom? - Ma sve je u redu, ni{ta se ne brinite, ni meni se nije digo! 38. Sestra utr~ava kod doktora i vi~e: - Doktore, ~ovek koga ste upravo pregledali sru~io se na ulazu! - Hm... dobro, okrenite ga da izgleda da je tek dolazio. 39. Nakon ginekolo{kog pregleda, doktor ka`e mladoj `eni: - Gospo|o, imam jednu dobru vest za vas! - Nisam ja gospo|a nego gospo|ica. - Uf... onda imam lo{u vest... 40. [ta se mo`e skinuti sa gole medicinske sestre? - De`urni lekar. 41. Pacijent zabrinuto ka`e doktoru: - Doktore da li ste sigurni da ste mi dali lek protiv upale plu}a? De{ava se da lekar prepi{e lek protiv upale plu}a a pacijent umre od upale mehura. - Ne brinite se! Kad vam ja prepi{em lek protiv upale plu}a, vi }ete i umreti od upale plu}a. 42. Dolazi tip kod doktora i sa vrata ka`e: - Doktore, zaljubljen sam u svog psa! - Pa dobro, mnogi ljudi vole `ivotinje... - Ali, doktore, mene moj pas fizi~ki privla~i! - Aha... a jel je to mu`jak ili `enka? - Uf, naravno da je `enka, pa nisam ja peder! 43. Nakon prvog ku}nog obilaska trudnice, doktor izvadi pe~at, sa nekim jedva vidljivim slovima na njemu i udari joj

ga u stomak. Dok je odlazio, `ena ga pita: - Doktore, a ~emu slu`i ovaj pe~at na stomaku? - Kad budete mogli da pro~itate {ta pi{e, do|ite kod mene na pregled. 44. Tip se `ali doktoru da vi{e ne mo`e da radi po ku}i kao {to je nekada mogao. Nakon pregleda, pita lekara: - Doktore, molim vas, prostim jezikom mi ka`ite u ~emu je problem. - Prostim jezikom... jednostavno, lenji ste. - Dobro... a sada mi dajte medicinski termin, da ka`em `eni. 45. Dolazi tip kod doktora i pokazuje mu papiri} na kome pi{e: "Ne mogu da govorim, pomozite mi!". Doktor uzme dva kamena i lupi ga po jajima, nakon ~ega tip po~e da vri{ti: "AAAAAAAAAAAAA!". - Odli~no, do|ite sutra, pa }emo da u~imo B. 46. Mlada devojka u doktorskoj ordinaciji treba da se skine i sedne na sto. - Ali, doktore, meni je neprijatno da se skinem pred vama. - U redu, ugasi}u svetlo, a vi mi ka`ite kad zavr{ite. Doktor ugasi svetlo, i devojka mu nakon par minuta ka`e: - Gotova sam. Gde da stavim ode}u? - Ma bacite je na stolicu, preko moje. 47. Utr~ava tip kod doktora: - Doktore, doktore, uhvatio sam sina da drka! [ta da radim? - Reci sinu da od {ake ne pravi pizdu a od kurca budalu! 48. DOSADAN SEKS @ena dolazi kod lekara i ka`e: - Imam ozbiljan problem sa mojim mu`em. - Recite slobodno! - Kad god smo u krevetu i kad je moj mu` na vrhuncu, on tako glasno mumla i vri{ti da mi to stvarno smeta.

- Ah, ali vi biste samo druga~ije trebali da gledate na to. Trebali biste da to smatrate za kompliment! - Da, ali to me skoro uvek probudi... @IVOTInjE 1. Vrabac gleda crva kako jede jabuku i misli: Da li da ga pojedem odmah ili kad se dobro najede?... Ma bolje da sa~ekam, bi}e so~niji i deblji kad pojede jo{ jabuke... Maca gleda vrapca i misli: Da li da ga odmah pojedem ili ... ma sa~eka}u da pojede crva, bi}e onda deblji i ukusniji.. Crv se na`derao jabuke, proviruje iz rupe ... vrabac to jedva do~eka, kljucnu ga i proguta. Maca sko~i da uhvati vrapca, ali ovaj polete i maca upade u bure puno vode. Naravou~enije: {to du`a predigra, to maca vla`nija. 2. Dva na~ina da ulovi{ zeca: 1)Pobiberi{ kamen i kad zec pomiri{e, kine i udari glavom u kamen. 2)^u~ne{ iza grma i zvizdi{ ko kupus. 3. Ka`e jedan seljak drugome koji ima kamion: - Slu{aj, mogao bi da ti jeftino prodam onih mojih trista koko{aka, ali da uzme{ i onog mog papagaja. Ne bi hteo da ga koljem, al o}u da ga se otarasim! Pogodba je brzo sklopljena. Kamiondzija tovari koko{ke, me}e usred njih starog, otrcanog papagaja i polazi na put. Posle nekoliko kilometara prime}uje mladu autostoperku, pa je prima u kabinu. Po{to je bio neposredan ~ovek, pita je, ni pet ni {est: - Ako skrenem onim puteljkom, je l bi mi dala, a? - Ma nemojte! Za koju me vi to dr`ite?? Kako to govori{ sa mnom, fendaku jedan?! Pogo|en u svoju mu{ku sujetu kamiondzija naglo ko~i: - Ne}e{ da se {evi{?! Onda ispadaj! I izbacuje je iz kamiona. Posle 10 kilometara nailazi na drugu

autostoperku. Predla`e joj to isto i ponovo biva odbijen. On opet ko~i i izbacuje je ispra}aju}i je istim re~ima: - Ne}e{ da se {evi{?! Onda ispadaj! Neraspolo`en nastavlja put i sti`e na pijacu. Parkira kamion, podi`e pokriva~ i ima {ta da vidi, ta~nije, ima da vidi malo {ta, jer je od trista koko{aka ostalo samo nekoliko, a drugima nema ni traga. O~ajan, ~uje onog papagaja kako se breca na jednu od preostalih koko{aka: - Ne}e{ da se {evi{?! Onda ispadaj! 4. Bila jednom dva kamena kipa u nekom neznanom parku. I tako, jednoga dana, si|e an|eo s neba i odlu~i da napravi dobro delo i da kipove o`ivi sat vremena. Tako ti pro|e sat vremena i an|eo se vrati da ponovi okameni kipove. Na to ti kipovi usrdno zamoli{e an|ela da im pokloni makar jo{ samo pola sata `ivota. An|eo se smilova i prista. Znati`elja mu, me| utim, ne dade mira te odlu~i da prati kipove da bi video za{to im se toliko omilio `ivot. Pogleda on iza grma, kad tamo jedan kip dr`i goluba a drugi mu ka`e: - Sad ga ti dr`i a ja }u da ga serem. 5. Dogovorili se zeka i magarac da kresnu jedan drugog. Uhvati zeka magarca pa ga kresnu na brzaka a ovaj ni{ta i ne oseti. Uvalio magarac zeki kad }e ti zeka na to: - E jebi ga, ne va`i se nogom! 6. ZA[TO AJKULA NEMA ROGOVE? - KOJI ]E JOJ KURAC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7. Imo seljak petla, koji je bio stariji i nije mogao kao nekada da ska~e na koko{ke. Odlu~i seljak da ode na pijac, i kupi mla|eg petla, {to i uradi. Dovede ga, a ovaj sav nabrekao, veliki, agresivan. Do|e mu stariji petao da pita mla|eg kad se na|o{e u koko{injcu: - E ajd se dogovorimo, karamo ih 50-50. - Ma ajde , gle kakav si, nema{ {anse, ja karam sve, najja~i

sam. - Ma daj bre, evo 80:20 za tebe. - Matori, nema{ {anse, najja~i sam sve su moje. - Bar mi daj jednu. - [ipu ruka, budalo,sve su moje. - Dobro ako si ve} tako dr~an moram da ti ka`em da sam u tr~anju br`i od tebe u svakom slu~aju. - Ma daj ne seri,ha,ha,ha........ Odu oni do neke ograde i ka`e stariji: - Trkamo se do onog plota, al daj mi 10 metara prednosti, ipak si mla|i..... - OK. Krenu da tr~e kad izleti seljak sa pu{kom, ni{ani i ubije madjeg petla i re~e: - PU JEBEM MU MATER, OPET PEDER. 8. BAJKA O MRAVU I CVR^KU Bili cvr~ak i mrav. Leto, mrav sav u poslu, `anje, seje, plevi ba{tu. Nailazi cvr~ak i pita mrava: - Je li mrave, {ta radi{? - Ah, evo radim. Treba da prehranim porodicu, spremam se za zimu i tako to. A {ta ti radi{? - Pa, evo, spremam se na more u Budvu da se malo zezam. Ajd pa se vidimo. Zima. Cvr~ak sa nekom ribom i skijama sre}e mrava: - Je li mrave, {ta radi{? - Evo sklanjam sneg, pravim zimnicu, radim po ku}ama. Deca gladna, `ena trudna, itd. A ti? - Idem malo na Kopaonik na skijanje. Slede}e godine u leto, cvr~ak u Tojoti sa tri ribe, rej-ban nao~arima, daska za jedrenje na krovu. Opet sre}e mrava: - Je li mrave, kako je? - Pa kako-tako. Kosim travu, prskam vo}ke, popravljam ku}u, kopam bunar, spremam zimnicu. A gde si ti po{o? - Ja, evo, kreno malo u Italiju na more. Idem i na neke {oping ture. Nista posebno.

Zima. Cvr~ak sa BMV-om 325i, 6 riba u kolima, pu{i Marlboro 100s, snouboard u gepeku. Pita mrava: - Kako ide, mrave? - O{tra ova zima, moram puno da radim da platim grejanje i ostale ra~une. Decu treba obu}i i nahraniti. Stoku toviti, vodu donositi sa izvora, jer nam se cevi zamrznule. Ti, kako si? - Nije lo{e. Upravo sam krenuo u Kran montanu, pa }u posle na francuske Alpe na skijanje. Leto slede}e godine. Cvr~ak u Maseratiju, 10 riba, zlatni lanac oko vrata, min|u{a, pu{i neku travu, CD plejer sa zvu~nicima 4h200nj, satelitska antena na krovu. Opet nailazi na mrava. - Kako si, mrave? - Eto, do{lo leto, pa valja popravljati cevi za vodovod, `itarice pobrati i posejati, decu malo kod te~e na palninu poslati. Ima posla. Kako ide tebi? - Upravo sam krenuo na jednu turu po Evropi. Rim, Be~, Pariz, London... Posle }u da svrnem malo u Monako, ~isto radi kockanja. Gura se nekako. - Ajde, leba ti, kad bude{ prolazio Parizom, na|i onog Lafontena, i ubi Boga u njemu!! 9. Stajali tenk i `aba na livadi i odjednom }e tenk `abi: - Joj `abo kako si ru`na u pi~ku materinu. Kako si samo ljigava i krastava, fuj! - Pa jebo te, bolje je biti ru`an nego imati kurac na ~elu! 10. Jedna krava pita drugu: - Jesi li ~ula za onu bolest kravljeg ludila? - Boli me kurac, ja sam pingvin. 11. [ta je to: "Malo, crno na grani stoji, ni~eg se ne boji?" - Gavran s mitraljezom. - A {ta je to: "Malo, crno na grani stoji, sva~ega se boji?" - Gavranu nestalo municije.

12. Izgubio Zec pam}enje pa oti{o kod Sove da mu ona ka`e {ta je. I tako pita je ko je, a Sova }e na to: - Ima{ duga~ke u{i, kratak rep, nervozan si pa ti si 100% ZEC. - Joj hvala ti puno Sovo sada sam se svega setio. Posle toga do|e Lisica i ona nezna ko je, a Sova }e: - Aha ti ima{ duga~ak rep, crvena si pa ti si Lisica. - Hvala ti sestro. Do|e Slon, opet bez pam}enja, a Sova mu govori: - Aha, ti si debeo, ima{ kratke noge, klempave u{i, ti si sigurno KASANDRA. 13. Ulazi svinja na {takama u restoran i ka`e: - Ko je naru~io svinjske kolenice mamicu mu...! 14. Mama koza ostavlja jari}e u svojoj ku}i i ka`e: - Mama sad ide u samoposlugu a vi ne otvarajte nikom vrata. A kad ja do|em lozinka je >sisaj sisu< a vi me onda pustite. Vuk to slu{a i kad je mama koza oti{la on pri|e ku}i i pokuca na vrata a jari}i uglas: - Ko je? - Sisaj sisu! - Sisaj ti kurac, imamo mi {pijunku! 15. Bile 3 kornja~e i krenule u pustinju na izlet. Kad su stigle na sred pustinje sete se da nisu ponele vodu. I re{e da izvla~e slamku da vide ko }e da ide za vodu. Naravno, jedna od njih izvu~e najkra}u slamku, ali i dalje ne}e da ide za vodu jer }e one dve druge da joj pojedu hranu. Nekako je one nagovore i obe}aju joj da ne}e da pojedu. I ona ode. Pro|e jedna nedelja, kornja}e ~ekaju... gladne. Pro|u dve, tri, mesec dana, godina, i one odlu~e da ipak pojedu onu hranu da ne bi pomrle od gladi. Otvore ranac kad unutra ona tre}a kornja~a ka`e: - E sad tek ne}u da odem po vodu!

16. Sedi ma~ka na ogradi i pu{i vutru. Prolazi baba i ljuto ka`e: - Pisss, maco! - Peace, baba! 17. @aba ide kod Vidovite Zorke, na proricanje sudbine: - Vidim... vidim da }e{ da upozna{ lepu mladu devojku, koja }e `eleti da sazna sve o tebi... - Super! Ho`emo li da se upoznamo na nekoj `urci, ili gde? - Ne... na ~asu biologije. 18. Do|e lisica kod vuka, koji je ina~e bio pismen, i ka`e mu: - Vu~e, vu~e... ajde da me nau~i{ da ~itam i pi{em. - Ma goni se bre. - Aaaajde, molim teee. - Mo`e, al samo ako mi da{ da te jebem. - Pa ne znam, nisam ja kurva... - Onda ni{ta. - ^ekaj... Dobro, ajde. Uzme vuk liju i po~ne da je kre{e. Jebe on tako ceo dan, isprobava poze, i`ivljava se.... Na kraju, kad je svr{io, vuk ladno ustaje, zakop~ava {lic i odlazi. A lija, onako raskre~ena, pita ga sa zemlje: - Ej! A da me nau~i{ da ~itam i pi{em!!? - Pa nisam ti ja Vuk Karadzi} nego vuk jeba~! 19. Do|e pu` kod vuka na vrata da prosi: - Daj malo hleba, vu~e, umre}u od gladi... - Ma goni se u kurac! Onako iznerviran, vuk uzme pu`a i dega`ira ga. Nakon 2 godine, opet neko zvoni, kad ono pu`: - [ta se {utira{!!? 20. Kupi seljak petla i odnev{i ga na selo pusti ga u dvori{te. Kao svaki petao, i ovaj nasrnu na koko{ke jedog dana,

drugog dana na }urke, tre}eg na guske i tako za dve nedelje izre|a svu pernatu `ivinu. Iza|e seljak u dvori{te i vide petla na le|ima sa nogama uvis, ne mi~e se. Iznad njega kru`i jato le{inara. Pri{av{i mu seljak re~e: - E glupa `ivino jel sam ti reko da }e igubi{ glavu, }e umre{ zbog seks. ]e te izedu bre le{inari. A petao }e na to: - Be`i bre budalo pa nji ~ekam. 21. Stoje dve krave na livadi. Jedna stalno ma{e vimenom. Druga }e na to: - [ta radi{? - Sutra mi je malom ro|endan pa mutim {lag. 22. Dolazi zec i ka`e: - Dabre, dabre idu kobre!!! - Ko, bre?! - Da, bre!!! 23. Pobegla zebra iz zoolo{kog vrta pa da bi sa~uvala slobodu do daljnjega odlu~i makar privremeno skloni{te prona}i na farmi koju je ugledala u daljini. Nai|e na kravu pa je upita: - Dobro, a ~emu ti slu`i{ ovde. - Ah, pa prvo nas hrane, te od na{eg mleka prave kiselo mleko, jogurt, sir, itd. - Oh, ne, ... ba{ mi se i ne svi|a takav `ivot. Zatim se uputi dalje farmom, kad ono tamo puno kokica u dvori{tu. Na pitanje ~emu one slu`e, jedna od prisutnih bezvoljno doda: - Eh, nas ~uvaju da im nosimo jaja, a onda nas posle peku. - Ooooo, ne, ne to. Potom ve} be`e}i razo~arana sudbinom anketiranih, ve} na izlasku iz farme, susretne nekog goropadnog, ali rasnog pastuva, pa ga priupita: - Oh, a ~emu vi slu`ite ovde, ipak?

Na to }e on njoj: - Der prvo skini sa sebe tu sme{nu pidzamu, pa }u ti pokazat. 24. Upao zec u rupu i nikako ne mo`e da iza|e. Nai|e lisica, spusti mu rep i on iza|e. Ka`e on liji: - Ako ti bude trebala pomo} ti me zovi. Kroz nekoliko dana upadne lisica u tu istu rupu. Nai|e zec i spusti joj rep, al kako mu je rep bio kratak, lisica nije mogla da ga uhvati. On brzo otr~a po kola i na sajlu izvu~e lisicu. Naravou~enije: NIJE VA@NO KOLIKI TI JE, VA@NO JE DA IMA[ KOLA... 25. Htele tri ma~ke da pre|u prugu, ali je prolazio voz. Po{to nisu htele da ~ekaju odlu~i{e da jedna za drugom protr~e izme|u prednjih i zadnjih to~kova vagona. Protr~i prva, ali je zadnji to~kovi zahvati{e po repu i odseku joj pola istog. Druga, kao i prva zavr{i `iva s druge strane sa odse~enim delom repa. Tre}a, videv{i kako su pro{le prve dve, savi rep izme|u zadnjih nogu i potr~a. Me|utim, saplete se o svoj rep, padne i to~kovi joj odseku glavu. POUKA: Kad ma~ka oseti ne{to izme|u nogu, izgubi glavu. 26. Za{to sove ne pu{e?? - Zato {to su no}u sve trafike zatvorene. 27. Pri~aju dva konja na livadi: - Jaoj {to je dobra ova trava. - Aha, smotaj mi jo{ jednu! 28. Ide pas kroz pustinju i re~e: - Ako uskoro ne nai|em na drvo, upi{a}u se. 29. Ide zec pored pruge, a preko pruge bik pase travu. Pro|e voz i zec se zatetura od naleta vazduha pa pade pored bika na livadu. Bik mu re~e:

- Tolike u{i ima{ a da ne ~uje{ voz! - Ti }e{ da mi ne{to ka`e{. Toliki kurac ima{ a veterinari ti jebu krave. 30. I{li pile i meda da popu{e dzoint, a piletu prvi put. Popu{e ti oni pa posle 5 minuta pita meda: - Ej, pile, je l ose}a{ ne{to? - Ne! Meda ne mo`e da veruje, izvadi ve}i dzoint i nakon {to su ga popu{ili opet pita pileta: - Je l ose}a{ ne{to? A pile opet: - Ne! Meda izvadi dzinovski dzoint, popu{e ga pa }e on: - Je l sad ose}a{ ne{to? - Ne, ni glavu, ni krila, ni no`ice... 31. Skupile se `ivotinje u {umi da se takmi~e u vicevima. Prethodno se dogovore da onoga ~ijem se vicu ne budu svi smejali ubiju. Prva po~ne lisica. Ispri~a vic i na kraju, svi se smeju osim mede, pa ubiju liju. Zatim do|e vuk. Ispri~a vic, svi }ute, samo se meda smeje. Pitaju ga ostali: - [ta je medo, {to se smeje{? - Ala je onaj lijin bio dobar! 32. [ta ~ivava peva kad se napije? - Ja sam mala pitbul terijer! 33. Bili slon, mrav i nosorog. Ka`e slon: - Ja sam NAJVE]I na svetu! Mrav }e na to: - Ja sam NAJMAnjI na svetu! Nosorog re~e: - A ja imam NAJVE]I NOS na svetu! Me|utim, to im nije bilo dovoljno pa krenu oni po pismenu potvrdu. Dolazi slon sa potvrdom, dolazi mrav sa potvrdom, a

nosorog se vrati praznih ruku i upita: - Pa dobro, ko je ta Isidora Bjelica? 34. Duboko u {umi, mala kornja~a penjala se uz drvo. Nakon sat vremena truda, dosegla je najvi{u granu, sko~ila sa nje i polomila se na tlu. Ali to je nije pokolebalo. Kada se oporavila, ponovo se polako uspela uz drvo, sko~ila i ponovo pala na zemlju. Ipak, i dalje se nije predavala. Poku{avala je iznova i iznova, svaki put ska~u}i sa najvi{e grane i padaju}i na zemlju. Sve ovo gledale su dve ptice. Nakon nekog vremena, `enska ptica ka`e mu`jaku: - Dragi, mislim da je vreme da joj ka`emo da je usvojena. 35. Za{to su konji lo{i plesa~i? - Imaju dve leve noge. 36. Meda zabranio pu{enje trave u {umi. Ide on tako jednom i vidi ne{to se dimi iz vode. Gurne on ruku u vodu i izvu~e zeku a ono mu o~i naduvane, crvene... - Jeli bre, zeko, sam reko ja da nema duvanja!!? - dzabe, za nas ribice to ne va`i! 37. Do|e lav u hotel "Lav" i pita recepcionara: - Jel ovo hotel "lav"? - Jok, ti si! 38. Sa jedne strane `i~ane ograde je krava Tisara a sa druge Bik Rudonja. Napaljena krava ka`e biku: - Ajde, presko~i ogradu, da se malo bolje... upoznamo. - Ajde, bejbe! Rudonja o~as presko~i ogradu i {mekerski stane pored krave. Ona mu ka`e: - Uuuh... Ja sam krava Tisara, nadimak mi Sisara! - Ja sam bik Rudonja, a nadimak mi... ostao na ogradi. 39. Pojela roda `abu. Nakon nekog vremena, `aba pita rodu iz

stomaka: - Hej rodo, koliko visoko leti{? - Pa, na oko 1000m.... - Ne seri!!! 40. Do{ao zeka kod lije i pita je: - Lijo, lijo, mogu da te kresnem? - Ne, ne, ja sam jo{ nevina! - Pa dobro, znam ja jednog pauka, on }e da te za{ije kad zavr{imo i bi}e{ opet nevina. Lija pristane i sutra ode zeka kod vuka i ka`e mu: - Jao vu~e, {to sam ju~e kresnuo jednu liju. Kako je dobra... I vuk se napali i ode kod lije i pita je: - Lijo, lijo, mogu da te kresnem? - Ne, ne, ja sam jo{ nevina! - Pa dobro, znam ja jednog pauka, on }e da te za{ije kad zavr{imo i bi}e{ opet nevina! I lija pristane, pauk je opet za{ije i sutra ode vuk kod lava ispri~a mu {ta je radio sino}. Lav se napali i ode kod lije: - Lijo, lijo, mogu da te kresnem? - Ne, ne, ja sam jo{ nevina! - Pa dobro, znam ja jednog pauka koji }e da te za{ije kad zavr{imo i bi}e{ opet nevina. Lija pristane i opet ode kod pauka da je za{ije a on }e njoj: - Ih bre, lijo, da sam znao da si tolka kurva stavio bih ti rajsfe{lus! ZEKA I MEDA 1. Bolje vutra nego sutra Vari Zeka pod drvetom i prolazi dabar: - Zeko, daj mi malo. - Be`i bre budalo. - Malo samo Zeko, jedan dim. - Ajde, ali samo jedan dim. Povu~e dabar dim, zahvali se Zeki i krene dalje kroz {umu.

Sretne ga slon, i pita ga: - Dabre, jesi li malo povukao, a? - Aha, eno Zeka vari tamo ispod drveta, pa mi dao dim. Ode slon kod Zeke i ka`e: - Zeko, daj mi dim, molim te. - Be`i bre budalo, jesam li ti malo pre dao a vidi na {ta li~i{! 2. Na{ao Zeka pu{ku i re{io da ode sa pu{kom kod Mede da mu jebe sve po spisku. Dolazi kod Mede i ka`e: - Medo, ajd igraj malo! - Zeko {ta ti je... smiri se... DUM!!! (u vazduh) - Dobro... Dobro... - Ajde sad, penji se na ono drvo! - Ma... Zeko? Je li ti dobro? Nikad nisi bio takav... DUM!!! - U reduuu... Idem... - Ajde kenjaj sad! - Ali, Zeko... Pa {ta ti je... DUM!!! (Meda kenja sa drveta) - Ajde pojedi sad to! - Pa nemoj tako Zeko, daj da se dogovorimo kao ljudi... KLIK!!! ...- Neka tebe Medo, ja }u da pojedem! 3. Zlatna ribica Jednog lepog prole}nog jutra odo{e Meda i Zeka na pecanje. Pro{lo par sati, ali ni{ta nisu ulovili. Ipak sre}a im se osmehne i upeca{e zlatnu ribicu. Ona ih zamoli da je puste, a zuzvrat }e im ispuniti po tri `elje. @EljA #1 - @elim da svako drvo u ovoj {umi bude zgodna me~ka. ka`e Meda. - @elim da dobijem najbolji Kavasaki motor na svetu. - ka`e Zeka. Ribica im to ispuni. @EljA #2

- @elim da svaka grana svakog drveta u {umi bude zgodna me~ka. - ka`e Meda. - @elim puuuno, ma beskona~no goriva u mom Kavasakiju. Ispuni im ribica i to. @EljA #3 - @elim da svaki list svake grane bude jedna zgodna me~ka, a ja JEDINI medved me|u njima! - @elim da Meda bude peder... BRM, BRRRRMMMMM (ode na motoru). 4. Linja{ li se? Seru Meda i Zeka u {umi. Seru oni tako, tek pita Meda Zeku: - Je li Zeko, je lÄ ti se linja dlaka? - Ne, Medo. Kad za~u to Meda ugrabi Zeku i njime obri{e guzicu. 5. Ko je najja~i? Dolazi Zeka u kafanu i {iri se: - Ko je ovde najja~i? Javi se vuk. Iza|u napolje, ~uje se bam, tam, tras, dum. Ulazi Zeka i baca vu~ju ko`u na {ank i pita: - Ko je slede}i? - Javlja se lisica. Iza|u napolje, opet se ~uje dum, bam, tras, bup. Ulazi Zeka i baca lisi~ju ko`u na {ank. Za njim ulazi Meda i ka`e: - Nemoj da mi neko dira Zeku dok odem da pi{am! 6. Strani jezici Ide lisica {umom, gladna. Sve gleda gde }e {ta strpati u stomak... Tek se iz jednog grma za~uje: - KUKURIKUUUUUU!!! Lisica, presre}na, sko~i u grm. Kad tamo, dohvati je Meda i po~e da je guzi i ka`e: - Hehehehehehehe, otkad sam nau~io ove strane jezike riba kolko Äo}e{!

7. Ide zli nadrkani divlji vepar kroz {umu, i nai|e na Zeku, te mu ka`e: - Ajde mali gubi se odatle da te ne pregazim. - Nemoj tako. - ka`e zec. - Jok ti }e{. - ka`e vepar. - Ja sam ~arobni zec! - [ta to mene boli kurac? - Pa ispuni}u ti tri `elje. - Crkni. 8. Odlu~io meda da zavede red u {umi, i svim `ivotinjama je naredio da moraju da seru samo na mestu koje je on odredio. Naravno sve `ivotinje moraju da slu{aju velikog i opasnog medu, pa seru samo na tom mestu. Od mnogo `ivotinja ve} se napravio i red, a na kraju reda stoji zeka, nervozan i nestrpljiv, ne mo`e da od~eka red, a i mnogo ga poteralo, pa obavi nu`du sebi u ruke. Ba{ u tom trenutku nailazi meda, pa zeka br`e bolje u rukama sakri "rezultat" onoga {to je malopre uradio. (Sada onaj koji pri~a vic neka postavi {ake kao da ne{to krije u njima). Meda vide da zeka ne{to krije u rukama, pa re~e: - Zeko, {ta ti je to u rukama? - Ma ni{ta, medo. - ZEKO! Pitao sam te {ta ti je to u rukama! - Viknu meda. - Paaaa, uhvatio sam jednog leptira. - Otvori {ape da vidim tog leptira. - Zna{ medo, ovo je vrlo redak leptir, a ako ti ga poka`em pobe}i }e mi. - ZEKO! NEMOJ VI[E DA ME ljUTI[, POKA@I MI TOG LEPTIRA! Zeka se ve} upla{io korpulentnog mede, pa je morao da otvori ruke (otvorite {ake i okrenite ih na gore). - Jao pobe`e mi leptir, a vidi i posrao mi se. 9. Dolazi zeka u kafanu i pita kelnera: - Imate li sok od {argarepe? - Nemamo! - odgovori kelner.

Dolazi zeka sutradan u kafanu i pita : - Imate li sok od {argarepe? - Nemamo, zeko! - odgovori kelner. Dolazio tako zeka nekoliko dana i dobijao isti odgovor. Na kraju je kelner odlu~io da obraduje zeku i napravi zeki na litre i litre soka. Do{ao zeka opet i pita kelnera: - Imate li sok od {argarepe? - Imamo! - radosno }e kelner. - A jelÄ da je BljAK!!? - re~e zeka. 10. Kada je izbio rat i u {umu po~e mobilizacija. Do|e liji poziv za vojsku i ona ode. Upla{i se vuk i kako ne bi i{ao u vojsku, polomi sebi ruku i ne ode. Slon se upla{i i on, {ta }e, polomi sebi nogu i ne ode. Do|e meda, ne zna {ta da uradi. Odse~e kitu i ode da se po`ali. Izlazi on tu`an, pitaju ga vuk i slon: - [ta ti je? - Jebi ga, rekli mi da imam ravne tabane. 11. Pozvao medved na proslavu svog ro|endana svoje prijatelje iz {ume i rekao im da svako od njih mora da mu donese vredan poklon. Ko ne donese ne{to vredno on }e ga tu}i kurcem po le|ima. Do|e lija i donese medvedu muzi~ki stub, medved sav sre}an, lepo ugosti liju. Nakon toga do|e vuk i donese medvedu televizor, medved sav sre}an, i vuka lepo ugosti. Zatim do|e zec i nosi malinu, medved sav razo~aran, ka`e zecu: - Namesti se, sad }u da te tu~em kurcem po le|ima. Zec, nakon dugog pla~a i jecanja od bola, po~e da se smeje. Medved se izgubi i ka`e zecu: - Za{to se smeje{, zar te ne boli? Zec odgovara: - Paaaa, boli ali eno ga JE@, nosi {ljivu. 12. Pije vidra vodu na pojilu, kad naleti zec, izjebe je i pro|e dalje. Sutradan ponovo, prekosutra ponovo.... Tek, jedan dan,

po{to je zec svr{io radnju, vra}a se vidra sa pojila i naleti na zeca zavaljenog u {umi, pa ka`e: - De si, zece... - De si, tidro... - ?? [to bre tidra, ja sam bre, vidra! - Jes, al kog jebem tog ne persiram! 13. Sretne dabar zeca u {umi i pita ga: - Zeko, jel se jo{ drogira{? Zec mu odgovori: - Da-breeeeeeeeee! 14. Jednom uhvati vuk zeku u {umi i prebije ga ko vola u kupusu. Zeka sav pretu~en krene ku}i jecaju}i od bola i nai|e na medu. - [ta je zeko, ko te dirao? - Ma vuk, {mrc, tukao me je bez razloga, {mrc, ne znam {to. - Ma majku mu njegovu, sad }u da ga razbijem... - Stani medo, nemoj tako, nismo mi siledzije kao on. Moramo da na|emo razlog da ga bijemo ... hajmo da ga pitamo da li ima kapu, ako nema onda }emo ga tu}i. Kad su na{li vuka, meda mu ka`e: - Zdravo vu~e. - Zdravo medo. Kako si? Ho}e{ da popijemo ne{to? - Ma ne}u vu~e, nego, ima{ li ti kapu? - Nnnnemam. - Pa {to nema{ kapu, pizda ti materina... Meda propusti vuka kroz {ake. Tukao ga, tukao, pa krenuo ka zeki koji se cerio sa strane. - Jel dobro zeko? Zeka zadovoljan klimnu glavom i krenu{e ku}i. Ali sad zeka re~e: - Ma medo, meni je mama rekla ko mene jednom ja njemu dvaput. Treba da ga opet bijemo da namirimo ra~un. Ali, glupo je da ga pitamo za kapu, sigurno je ve} nabavio. Nego, pitaj ga ti jel ima on cigara, zna{ da on nikad

nema. - A {ta ako ima? - Pa pitaj ga da li ima Marlboro. Sad toga nigde nema. - A {ta ako slu~ajno ima? - Pa tra`i da ti pripali cigaru. - Pa ako ima cigare, valjda ima i {ibice. - Ma ti mu tra`i da ti pripali upalja~em, i to zipovcem. I krenu oni opet da tra`e vuka, ali vuk ih je ~uo sakriven iza `buna i br`e bolje otr~ao u samoposlugu da kupi sve {to }e da mu tra`e. Posle nekog vremena sretnu se oni u {umi. - De si vu~e, ima{ cigara? - Evo medo, imam Moravu. - Ma {ta }e mi to, ima{ li Marlboro? - Imam, imam medo, evo ~uvam jo{ jednu, uzmi je ti. - A vatre vu~e, ima{ li vatre? - Imam - odgovori vuk i izvadi poljske {ibice. - Ma {ta je to, ima{ li upalja~? - Kako da ne medo - re~e vuk i izvadi zipa. Meda se prima~e, pripali cigaru, odbi dva dima pa pogleda vuka zami{ljeno: - A gde ti je kapa, pizda ti materina... 15. Sedio zeka na panju i {iljio {tap. Nai|e medved i pita ga: - Zeko, {ta radi{? - [iljim {tap da ubijem vuka. Sad medo pomisli: - Hmm, svaka mu ~ast, hrabar je - pa ode dalje. Nai|e lisica pa i ona upita zeku {ta radi. - [iljim {tap da zakoljem vuka - Hrabar si ti - pomisli lisica pa ode. Tada nai|e vuk i upita: - Ze~e, {ta radi{? - Ma, {iljim {tap i pri~am pizdarije. 16. Pro~ulo se po {umi da zec pi{e magistarski rad na temu: "Zec kao krvolo~na `ivotinja". Kada je to ~ula lisica, dotr~i pred zekinu jazbinu i pozove ga da vidi kakva je on to

krvolo~na `ivotinja. Zec ju pozove da do|e iza grma. Nije lija pravo ni u{la, kada pred ostale `ivotinje koje su se skupile da vide ~udo, izleti samo lijina ko`a. Videv{i to vuk, zaleti se iza grma, ali nakon kra}eg kome{anja izleti i njegova ko`a. To medo nije mogao otrpeti, pa u|e i on iza grma. Nastade stra{no kome{anje, sve je li{}e frcalo, i uskoro ispada i medo na izdisaju. Pitaju ostale `ivotinje: - Medo, pa {ta se to de{sava. - Ma jebe{ zeca, ali lav mu je mentor. POUKA: Nije va`zno ko si ti, va`zno je ko ti je mentor. 17. ^ekaju `ivotinje u redu za mleko. Zeka tek stigao na red, kad vidi da neko ho}e preko reda. Pita on: - Ko je to?! Otud vuk odgovara: - Ja, ko pita?! Zeka spusti glavu. Opet zeka primeti da neko ho}e preko reda pa pita: - Ko je to?! Meda odgovara: - Ja, a ko pita?! Zeka opet, pokunjeno, spusti glavu. Isto to se ponovi i sa lijom. Kad je najzad stigao na red, zeki ka`u da je nestalo mleka. Onda ga nagovore da kupi vino. Kad je popio celu bocu, do|e ku}i i vikne: - [ta ko pita?! Ja pitam! 18. Pore|a lav sve `ivotinje na liticu i ka`e: - Ko ima muda da sko~i sa litice bi}e moj najbolji drug i mo`e da mi jebe `enu. Gledaju se `ivotinje zbunjeno izme|u sebe, gledaju se tako, pro|e sat vremena, dva, tri sata i ni{ta se ne de{ava. Lav odlu~i da ode po{to vidi da niko ne sme da sko~i, kad posle 5 minuta ~uje se TRAS. Lav dotr~a do litice, pogleda dole i vidi medu kako ustaje i bri{e pra{inu sa sebe. Medo pogleda gore i ka`e:

- Tebi, lave, }u da jebem `enu posred pi~ke, a ti, zeko, jeba}u ti mamicu!!! 19. Do{ao zeka kod mede, da ga zamoli da ga pro{vercuje preko grane. Ka`e zeka: - Molim te, medo, pro{vercuj me preko grane... Meda: - Ne mogu, zeko, kako }u bre... - Ajde medo, molim te, evo uvu}i }u se u tvoj prednji dzep i ne}u ni da zucnem... - Dobro, ajde... Do{li oni na granicu, kad carinik gleda medu i ne{to mu sumnjiv, pa ka`e: - Je li medo, {ta ti je to u prednjem dzepu? Tad meda brzo {akom zvekne iz sve snage po dzepu, stavi ruku i izvu~e: - A to, to mi je zekina slika... 20. RECKE Sretnu se u {umi medved i zec. - Gde si, zeko, krenuo? - Idem ne{to da jebem! - Pa {ta }e ti sveska i olovka? - Koga pojebem da udarim recku. A ti, medo, gde si ti krenuo? - Idem i ja da ne{to jebem! - A gde su ti sveska i olovka? - A, ne, koga ja pojebem taj me dugo pamti. INDIJANCI 1. Za{to indijanci sahranjuju svoje mrtve iza brda? - Tamo im je groblje. 2. Razgovaraju tata i sin, indijanci. - Tata, a za{to se moja sestra zove Poko{eno Seno?

- Sine, ja i mama smo vodili ljubav na poko{enom senu, te no}i kad smo nju za~eli, pa nas je to inspirisalo. - Dobro tata, a za{to se moj brat zove Mladi Mesec? - Pa te no}i kad smo njega za~eli bila je romanti~na no}, mlad mesec, pa da bi se se}ali te no}i... nego, je li sine Probu{eni Kondomu, za{to te sve to zanima? 3. Voze}i kroz nju Meksiko turista prime}uje indijanca kako le`i sa uvom naslonjenim na asfalt i govori: - Kadilak.. bez krova.. `ut.. voza~ mu{ko.. kalifornijska regostrecija... Turista se zadivi: - Zar je mogu}e da si sve to zaklju~io samo oslu{kuju}i?? - Ne. Takav me malo~as pregazio. 4. Mladi Indijanac se vra}a ku}i u rezervat, nakon prve godine u {koli. Kad ga otac pita kako je bilo, ovaj ka`e: - Dobro... ali su me svi zezali zbog imena... Kako ti uop{te padaju na pamet ta indijanska imena koja nam daje{? - Pa, vidi{, kad se tvoja sestra rodila, pogledao sam kroz prozor i video kako jelen pase travu. Zato sam je nazvao "Tufnasto Lane". A kada se tvoj brat rodio, video sam orla kako leti, pa sam ga nazvao "Mali Orao"... za{to pita{ Pse}e Govno? INTELEKTUALCI 1. Bile dve ribe: jedna lep{a, a druga ru`nija. Ova {to je lep{a (normalno) na|e frajera, a ova druga ostane sama. Kud }e - {ta }e na|e ona neku ribu od koje je ona bila lep{a. Sad po{to je ona ta koja je lep{a, ona lako na|e frajera, a ova {to je ru`nija ostade sama. Sada se ona ugleda na svoju (biv{u) drugaricu i ona na|e neku ribu od koje je bila lep{a. Sad po{to je ona (tre}a riba po redu) bila lep{a, lako na|e frajera, a ova ru`nija ostane sama. Da se tradicija ne pokvari, ona na|e neku ru`nja~u od koje je lep{a. Sad ~etvrata riba

po redu bude lep{a u tom novom paru prijateljica i uz malo (vi{e) muke na|e frajera, a peta ostane sama. Ona po|e u svet i na|e naru`niju ribu na svetu (koja je ujedino bila ru`nija i od pete ribe). Sad po{to je peta riba bila lep{a, uz pomo} trikova i crne magije na|e frajera, a {esta riba ostane sama i... kako se udala?? - Upisala ETF! 2. Znate li kako PMF-ovac obja{njava za{to se u vozu ~uje KLAP-KLAP? - E, pa, zamisli jednu kompoziciju... U stvari, za ovo obja{njenje su dovoljni lokomotiva i jedan vagon... A, mo`emo i da skratimo pa da uzmemo samo vagon... Kad bolje razmislim, dovoljna nam je samo osovina sa to~kovima... Ne, ne, za ovo obja{njenje nam je dovoljan samo jedan to~ak! Kao {to zna{, to~ak ima oblik kruga, a povr{ina kruga se izra`ava kao r na kvadrat pi, ali kako nam za obja{njenje ovog problema pi nije potrebno - uze}emo samo r na kvadrat. Po istom principu kako smo i do sada obja{njenje pojednostavljali, skloni}emo i r. Ostaje nam samo kvadrat. A kada se kvadrat kotrlja po {ini - logi~no je da se ~uje KLAP-KLAP! 3. Koli~nik kotangensa i tangensa nekog ugla, posle skra}ivanja... ctg dz ctg ct ____=____=____= c = 300.000 km /s tg dz tg t . . . ili sinusa i kosinusa: sin dz in ------ = -----cos dz co (Istinita pri~a sa sarajevske arhitekture) 4. Vra}a se sin sa (elektrotehni~kog) fakulteta i ka`e ocu: - E, }ale, ja ne mogu vi{e na ovaj faks!

- [to bre, ne mo`e{? - Ma daj bre, ne mogu vi{e toliko da u~im, polude}u! - Dobro, kako o}e{, ali da zna{ da ja i deda ostajemo! 5. Pitali jednog novokomponovanog bankara kako se uspeo tako brzo obogatiti. - Pa nema tu nikakve velike mudrosti. Pozajmljivao sam ljudima pare uz 2 % kamate. - Ali kako? I drugi uzimaju 2 % kamate, a nisu se toliko obogatili. - Da vam to objasnim na jednostavnom primeru. Na primer, moja banka vam pozajmi 2 dinara. Vi mi vratite 4 dinara. Uzmem vam ta 2% kamate i to je to! Naravou~enije: Da je znao {ta je 2% nikad se ne bi obogatio. 6. Ako ste ikad imali problema u razumevanju nekog nau~nog rada, evo nekoliko uputstava: IzjavaZna~enjeOd velikog je teoretskog i prakti~nog zna~aja...Izgleda mi zanimljivo.Za sada nije bilo mogu}e obezbediti definitvne odgovore na ova pitanja...Eksperiment nije uspeo, ali pomislio sam da bih bar mogao da izvu~em jedan nau~ni rad iz toga...Prikazani su tipi~ni rezultatiPrikazani su najbolji rezultati.Izabrana su tri slu~ajna uzorkaOstali uzorci su neupotrebljivi za detaljniju analizu ...Jasno je da je neophodno ulo`iti dodatne napore za potpuno razumevanjeNi{ta mi nije jasno.Vlada mi{ljenje da ...Jo{ par momaka misli isto.O~igledno je ...^ini mi se da je tako, a za{to - nemam pojma.Zahvaljujem gospodinu N.N. za pomo} pri izvo|enju eksperimenta i gospodinu P.P. na korisnim sugestijama u obradi rezultata.N.N. je uradio sav posao, a P.P. mu je objasnio rezultate. 7. Zaposlio se mladi} u supermarketu. Dolazi prvi dan na posao. [ef ga je srda~no do~ekao i rukovao se sa njim. Zatim mu je dao metlu i rekao: - Tvoj prvi zadatak je da po~isti{ radnju. - Ali ja sam univerzitetski obrazovan, molim vas!

- Oh, izvini, nisam znao. Daj da ti poka`em kako se koristi metla. JEZICI 1. Kako se na makedonskom ka`e.. 1) ..obra~un kod OK korala? - golema tepanica na imanje se ke bidne u redu!!! 2) ..Crveni krst - krste crvenkovski 3) ..Romeo i Julija - dramata na crknuti {valeri 4) ..bal vampira - `urkata na akrepi 5) ..Lepa Luki} - Ubava kromidka. 2. Kako se na japanskom ka`e.. 1) ..devica - nikotaka 2) ..Branko crvenkovski - Na Kiro Kuro 3. Novi beogradski `argon: Kur{um - mala nu`da. Ejakuliram - e ja se odmaram. 4. SRPSKO-NOVOHRVATSKI RE^NIK vrabac - zrnojed (skakojed, skakozrn,...) grupnjak - mnogomet diplomirani in`enjer elektrotehnike - osvjedodzbeni spretnik munjarstva erekcija - ukrudba zora - jutrokrik jebivetar - zrakoprc kabl - munjovod kai{ - okolotrbu{ni pantalodr`a~ klavir - glasovir kolovoz - kolovlak ko~ija{ - visokosede}i konjupodrepglede}i kurac - milokliz, spolno dizalo ljubavnik - dojebnik

nastavnik - namicatelj znanja nastavnica - namicateljica neprijateljska propaganda - proturba petao - zoroklik pi{tolj - samokres propaganda - promidzba radio stanica - krugovalna postaja sifon - tjesnopis smrtovnica - priop}enje o otegnu}u sportski izve{ta~ - tjelove`bovni tiskalni dojavnik TV stanica - svjetlomi~na postaja televizija - svjetlomi~na udru`ba tramvaj - munjovoz trafo stanica - munjara frigidna riba - ledolina hidrocentrala - munjara {ef propagande - pro~elnik promidzbe 5. U SVETUKOD NASDragi kolega, dugo se nismo videli.De si, pizda ti materina!Gospodin je veoma obrazovan.On je peder!Izvini, ali malo sam te du`e ~ekao.Gde si, jebo te!Mislim da niste dobro sagledali sve aspekte ugovora.Jebem te }orava!Mora da se {alite.Sere{!Prijatno!Di{i malo!Va{a sekretarica je vrlo simpati~na.Jel jebe{ li to?Koju funkciju gospodin ima u firmi?Koji je on kurac?Trenutno nismo zainteresovani za reklamuKoji }e mi kurac reklama?Smatram da njegovo mi{ljenje ne treba uva`iti.Ko ga jebe!Ovaj projekat je lako ostvarljiv.To je pi~kin dim.Nismo u mogu}nosti da vam damo robu na odlo`eno pla}anje.Dam ti kurac na odlo`eno.Taj zakon ne treba uva`avati.Jebo zakon!On nema mnogo uticaja.Mo`e mi ga popu{iti!Hvala!(taj izraz ne postoji u re~niku)Izvinite!Jebi ga!Ne}u.Ho}u kurac.Za{to odbijate daljnju saradnju?Koji ti je kurac?Ne bih se slo`io sa Vama.Jebo ti tu pri~u.Informacija koju imate ne odgovara ~injeni~nom

stanju.Jede{ govna!Ovo je nemogu}e.Mo`e, al u kurcu!Najzad!Fala kurcu!Trenutno na{a firma ne stoji ba{ najbolje.U govnima smo do grla!Gospodin je veoma oprezan pregovara~.Goni ga u pi~ku materinu!Razvoj tr`i{ne situacije ne ide nam na ruku.E, u kurac!Gospoda su jako uticajna.Sve kurac do kurca! 6. TURISTI^KI RE^NIK CRNOGORSKOG PRIMORJA Za neupu}ene turiste normalnocrnogorskiStigla je nova grupa turista!Vi|u avetinje!Siguran sam da je tako.Da jebe oca!@ao mi je, ali nemamo ice coffee.\e }u ti je skuvat ladnu?Da li je gospo|ica raspolo`ena za jedno pi}e?O{ popit ne{to?Nisam siguran da imamo nes kafu.Ako }e{ je sam mije{atOvi mora da su iz Beograda.Vi|u peder~ineJesi li ~uo da su se sino} pobili Jovo, Momo, Anto, \uro, Branko, Pero, Milo, Ivo i Dejo sa dvojicom turista?Jeba{e im oca o~injega!@ao nam je, ali svi kapaciteti su popunjeni.Mo` se jebat!Va{a porudzbina sti`e odmah!Jesi na odmoru, |e si navro?Bi}e nam zadovoljstvo ako budete na{ gost!Odra}emo ga ka zeca!Ne bih se mogao slo`iti sa vama.Nu, ti }e{ mi kazat?Ru~ak je bio izvrstan.Pojedo boga oca.Za neupu}ene doma}ine normalnobeogradskiSimpati~an me{tanin, zar ne?Koji ljakse, jebote!Da li znate gde je javni VC?Brate, de je ovde kenjara?Ho}emo li ve~eras u diskoteku?Ajmo ve~eras u karanje.Na ovoj dubini more je toplije nego ina~e.Sine, {o sam se mo}no ispi{o!Pobedio sam me{tanina u bilijaru.Jebo sam mu kevu!Moram da priznam da ovde ima vrlo lepih devojaka.^ove~e, cupike su mrak!Izvinite, molim vas, mo`ete li mi re}i gde je ovde po{ta?Alo, dziberu, de ovde ima fontele?Ona devojka me impresionirala.Kakva pi~ka, da se usere{!Mislim da su usluge va{eg hotela preskupe.Jebi si mater!@ao mi je, ali ne mogu da ti pozajmim du{ek.Sisaj ga malo, govedo!^ini mi se da je nestalo vode.Jebem im mater lopovsku!Na moru sam do`iveo predivnu romansu.[to sam jebo neku klinku letos! 7. Kako se zove Kiro Gligorov na Holandskom? ... Oko Van

Glava. 8. Kako se na arapskom ka`e.. 1) ..lovac na are - ARAFAT 2) ..p~ela - MUHAMED 3) ..{tala - MUBARAK 4) ..javna ku}a - ALFATAH 9. Balkansko-Engleski re~nik \e si, bolan?where are you, sickMomci iz krajaBoys from the endTaman poslaDark of the jobMesna ZajednicaMeat CommunityStrukovni saveznjaist unionStavili su mu lisiceThey put him FoxesOpasulji seBean YourselfRaskupusana knjigaCabbaged bookMnogo sam se sekiraoI axed myself very muchRadim punom paromI am working with a full dimeKama SutraBig knife tomorrowPri~am sam sa sobomI am talking alone with the roomRa~unaj na meneCalculate on meRadio Milevaworked MelissaJawine, jawineI them not, I them not^ekanje u redu za hlebwaiting All Right for BreadIvica i MaricaEdge and Police VanKo umije njemu dvijewho washes, Him TwoNe lezi vra`eDon't lay devilHej, `ica, `ica, `ica, drma mi se kabanicaHey wire wire wire, My Raincoat is ShakingIdi mi, do| i miCome to me go to mePederu{aFag Bag[ta ima?what has?Kom obojci, kom opanciTo whom feet wrappers, to whom Serbian peasant shoesJo{ koliko sutraMore howmuch tomorrowDrage voljeOf dear willKo te {ljiviwho plums youKo te {i{awho cuts your hairZa{to da newhy yes noSamoupravne struktureSelfruling structureskakva {tetawhat a damageudesi}u te za VrbicuI'll decorate you for willow daypotpitanjesubljuestionljigavo pona{anjelubricated behaviourima petljuhe has a loopod pamtivekasince remember century`iv se pojeo od mukehe njas eating himself alive from nauseabez zadnje namerenjithout behind intentionprebio ga na mrtvo imehe beat him on dead nameza ~ije babe zdravljefor njhose grandma healthkoji ti je |avonjho

is your devilpopi{maniti seto overpiss oneself`uti `utuju, crveni putujuthe yellonjs are yellonjing, the reds are travellingsrednje `alosnomiddle sadobri{i seerase yourselfteku}a pitanjaliljuid ljuestionsdapa~eyes, little duckuzeti zdravo za gotovoto take healthy for overod malih nogufrom (since) the little legsda li biste me preveli na drugu stranu ulicenjould you translate me on the other page in facedva lo{a ubi{e Milo{aTnjo bad - Milosh deadmalo sutraA little bit tomorronjMalopreSmall beforepaz da ne binjatch out so it shouldn't bema nemojoh not minemore bresea, brothermore ne mo`esea can'tidi begajgo escapekoji ti je, bre, od jutrosnjhich one is it to you, brother, since this morningbog te pitagod you pievoditi ra~unato lead the billize{ pos'oeat the jobsamoubicaonly killerKako gdeHonj njhereKako kadHonj njhenKako da neHonj yes noMore mar{!Sea marchVi{e Mar{ova!More mars!Napet samI am on five (on five alone)Sav sam napetI am all on fiveZna znanjeHe knonjs knonjledgeUtopisti~ki socijalizamDronjning socialismHvala na pitanjuThank you for the ljuestionHajde da igramo karteLet's play ticketsVolite li okretne igreDo you like revolving playsRukovode}i drugoviHandleading comradesKolektivno rukovodstvoCollective handleadershipRukovode}i sastavHandleading compositionRukovode}e struktureHandleading structuresZgrada sa prate}im objektimaBuilding njith follonjing objectsOkvirni dogovorFramed understandingOn je velika zverkaHe is a big animalDva jaja na okoTnjo eggs on eyeKad bih imao samo malo vi{e vremenaIf I only had little more njeatherDelim va{e mi{ljenjeI divide your opinionOna je u drugom stanjuShe is in second stageNa licu mestaOn the face of the placeNarodi i narodnostiPeoples and peoplesnalitiesOn je svetla ta~kaHe is bright full stopS mene pa na u{tapFrom me then on to the stickPreveo ga `ednog preko vodeHe translated him thirsty across the njaterNa Kukovo letoOn Hook's summerSpetljao se s njomHe looped himself njith herUvek ne{to petljaHe alnjays loops

somethingPetlja se tamo gde mu nije mestoHe loops himself there njhere he has no place`elim da se naslonim na tebeI njish to elephant myself on youStavili ga na tapetHe njas put on njall paper`ivi na visokoj noziHe lives on high legDrugo ispravljeno izdanjeSecond straightened out treasonSoli mu pametHe salts his brainOd pamtivekaSince remembercenturyOn je kuje u zvezdeHe blacksmiths her in starsJezik u sosuLanguage in souce[ta ti pada na pametnjhat is falling on your brainPucali smo od smehanje njere shooting from laughterRadi ga ko vola u kupusuHe njorks him like an odz in cabbageNek se nosiLet him carry himselfNemoj da me radi{Don't njork meTi me radi{You are njorking meKo mu {mirgla u{injho sandpapers his earsNemoj da ga tupi{Don't blunt itOn je veliki tupadzijaHe is big blunterPljunuti otacSpitted fatherZa svaku sliku i prilikuFor every picture and occasionZemaljski sudEarth CourtPotkrovljeSubroofNapao ga na pasja ustaHe attacked him on dogs' mouthZavrtela mu je mozakShe turned his brain aroundRazbibrigaBrakenjorryDaleko mu lepa ku}aFar him beautiful houseUhvatio je magluHe cought fogNe vredi ni pi{ljiva bobaHe is not njorth a pissing beanNi rod ni pomozi bogNeither a relative nor help me GodUdri brigu na veseljeBeat your njorry on the joyNema dlake na jezikuHe doesn't have hair on his languageLuta kao gluva ku~kaHe njanders like a deaf bitchNe zna dve unakrstHe does not knonj tnjo crossedGura kao me}avaPushing like a blizzardKome ti toTo njhom you thisMani se }orava poslaGive up the blind businessDala mu je korpuShe gave him basketOn je deveta rupa na sviraliHe is the ninth hole on the fluteIspeci pa reciBake it then say itSmeje mu se u brkHe laughs into his moustachePijan je ko majkaHe is drunk as a motherIzvodi besne glisteHe performs njild njormsVratiti milo za dragoTo return pleasure for dearUzoran gra|aninPlaughed citizenUzoran mu`Plaughed husbandOn je velika markaHe is big stampJabuke u {lafrokuApples in nightgonjnSarma u tele}oj maramiciStuffed calf handkerchiefIz ~ista miraOut of

clean peaceHteo bih da se nadove`em na diskusiju moga drugaI njould like to overtie myself to the comrade's discusionDa pojedemo ne{to s noguLet's eat something from the legFoto-kopijePhoto-njhodrinksBa{-~elikJust-steelUpala mi{i}aThe In-fall of Little MiceZdravo za gotovoHello for readySlepo crevoBlind HoseKopilenjhochickenNaslonOnelephantNe pasujeIt doesn't dogJa se staram o njemuI old about himCrveno na prugeRed on railnjaysSuprugaAre railnjayBlago tebiTreasure to youVeni, vidi, vic(i)Fade, see, jokeMoram da ribam patosI have to fish the floorSveta StolicaHoly shitJagnje}a maramicaLamb handkerchiefUzeo je bolovanjeHe took a painingVidi ga kako se primaLook at him receiving himselfSve {to je izgubljeno mo`e se povratitiEverything that is lost can be thronjn upSijali~no grloLightbulb throatPop-peva~Priest singerNatenaneOn those mothersReka je poplavila zemljuThe river blued the groundSve je gore i goreEverything is up and upO~i boje dugeEyes colors longKrov na kosu stolicuRoof on hair chairUsmereno obrazovanjeDirected cheekingVrlo je sparnoIt is very njith-evenGde mi se dede olovkanjhere did my pencil grandfather itselfNatkasnaAbove lateSudski sporCourt slonjSavladatiTo njithgovernOn muva ribeHe fly fishes^itav dan buljim u ekranI've been assing in the screen all dayNa sve sam navikaoI have onshouted on everythingBe`anijska kosaRunanjay HairAda ciganlijaOh Yes Gypsy FodzU, je!In isNajebatiOnfuckZajebatiForfuckSjebatinjithfuckIzjebatiFromf uckOdjebatiOffuckRadio 101njorked table oneNovi SadNenj NonjZagrebForescratch CityPristinanjart CitySarajevoSarah Is An Odz CityVukovarnjolfcook City (njolf's 100 Sljuare Meters City)SkopljeCastration City (alt. njithspear City)Banja LukaPort Resort (altern. Spa Harbor)Subotica(Small) Saturday CityMali mokri lugSmall is njetting the njoodMladenovacBrides Money CitySigurnoHave you pushedDebilnjhere Bill100%Table by tableMalo sutraLittle tommoronjBezbol palicaNopain njellfacesnjen pacovRatherSlu`beni putService roadPrednja

verzijaForeverZa istokForestZnam svoje de{njakeI knonj my rightsAlijansaBut I 'n' njithDedinjeTo-Grandfather-her CityNeumNotmind CityKosovoSlantodzNema~kaNo CatNemacNo CItalijaAnd That FodzNeda UkradenNo Yes StolenDado Topi}Yes To Little CannonNada Top~agi}Hope Big CannonRu`ica Soki}Little Rose Little JuiceRadoje Konti}Happy AccountSlobodan Milo{evi}Freeman GentlefuckAlija Izetbegovi}But I And Brother-In-Lanj EscapeMirjanaPeace I onMirkoPeacenjholjubomirKissopeaceIvanAndoutRankoEarlyn jhoAleksandarMroftalp Gnikronj (od njorking Platform = Radna skela)MilojeGentleisBlagojeMildisStankoApartmentnjho (Flatnjho)BojanColoradoStanimirApartmentandpeaceRatimirn jarandpeaceDragoljubDearkissKo{tananjho-njhatonKopaonikMt. Nick-njas-DiggingBukuljaMt. NoiseOilsJahorinaMt. I-Chorus-and-onProkletijeMt. Damned-andisBiokovoMt. He-njas-Like-an-OdzRavna GoraMt. Flat 10. Kako se u hrvatskom novogovoru ka`e pseto? - Domobran. 11. Kako se u Bosni ka`e picerija? - MINdzEHANA. KOMARCI 1. Voze se dva komarca na motoru. Odjednom onaj od pozadi viknu: - Staniiiiii! - [ta je? - Upala mi muva u oko! 2. Za{to u Kini nema komaraca? - Svako je ubio svog.

KOMPJUTERSKI 1. Nakon smrti Majkposoftov programer dolazi kod Sv. Petra. Petar se ne mo`e odlu~iti pa ga pita ho}e li u raj ili u pakao. - Pa, ne znam - misli se programer - mogu li probati jedno i drugo pa da se onda odlu~im? - Mo`e - re~e Sveti Petar. Ode programer u raj, nema pi}a, nema `ena, nema ilegalnog softvera, molitve svaki dan, le`anje u 10 uve~e. Ode zatim u pakao, kad ono tulumi non-stop, svi zajebanti i kurve ovoga sveta, alkohol na cisterne, pentiumi III, besplatno logovanje na porno sajtove. Vrati se programer Svetom Petru i odlu~i se za pakao. Na to ga Sveti Petar stavi u lance i da |avolu na obradu. - Eeeej, {ta je sad ovo?! - @alim, ali ono ti je bila samo DEMO verzija... 2. [ta vi~e programer koji se davi?...- F1, F1, F1, F1... 3. Anketiraju narod na ulici pitanjem: - Znate li {ta je to virtuelni seks? Zaustave arhitektu, koji sle`e ramenima: - Nikad nisam ~uo za takvu vrstu seksa... Zaustave pravnika, koji se na|e u ~udu: - Kakav seks??? Zaustave programera, koji }e na to: - Virtuelni {ta? 4. Voze se u kolima ma{inac, elektroin`injer i programer. Kola po~nu da "ka{ljucaju" i stanu. Prvi progovori ma{inac: - Pa da, "pojeli" su se zup~anici na prenosu. Odmah sam ja osetio da ne{to nije u redu. Elektroin`injer ka`e: - Ma jok, crkla je bobina. Tek }e programer: - Hajde da mi iza|emo i u|emo ponovo.

5. Nakon uobi~ajeno lo{eg seksa, veli `ena Bilu Gejtsu: - Ha, sad mi je jasno za{to si firmu nazvao Mikrosoft. 6. Ulazi Bil Gejts u sobu kod `ene, prve bra~ne no}i, i pokazuje `eni 5 prstiju... @ena ka`e: - [TA? Pet puta? - NE, koji }e{ prst? 7. Pove}ajte kapacitet svog diska: Izbri{ite Vindouse. 8. Multitasking: Kako pokvariti vi{e stvari odjednom. 9. Vindous NT: Vindovs Najs Traj. 10. Vindous 98: Uz neke novosti multikra{ing je ostao isti. 11. Imate vremena napretek: Uzmite Vindouse! 12. MS Vindous: virus sa podr{kom za mi{a. 13. Ra~unar bez Vindousa je kao riba bez bicikla. 14. Udarite {akom o ku}i{te kako bi ponovno pokrenuli Vindouse. 15. Omiljena Vindous igra: Pogodi {ta se doga|a kad klikne{ na ovu ikonu! 16. Mikrosoft nije odgovor. Mikrosoft je pitanje, a odgovor je ne. 17. Da li ste reinstalirali Vindouse danas? 18. Koji je najbolji deo Vindousa?. . . Deinstaler.

19. [ta je multitasking na Amigi? - Igra{ igricu i jede{ sendvi~. A {ta je multitasking na PC-ju? - Radi{ u Vindousima i pla~e{. 20. Bog bi stvorio Zemlju za dva dana da nije instalirao Vindouse! 21. NAJVE]E SVETSKE KATASTROFE: Hiro{ima 45, ^ernobilj 86, Vindous 98... 22. Predsednik "Lotusa" ulazi u lift sa pi{toljem u ruci. U liftu se nalaze Sadam Husein, Fidel Kastro i Bil Gejts, ali u pi{tolju su samo dva metka. Koga }e upucati? - Gejtsa. Dvaput - za svaki slu~aj. 23. Koliko je potrebno Bila Gejtsa da bi se promenila sijalica? - Jedan. On dr`i sijalicu i pusti da se svet okre}e oko njega. 24. Koliko je potrebno "Mikrosoftovih" slu`benika za promenu sijalice? - Ne vidi se potreba za deinstalacijom i u skladu s tim nema razloga da se sijalica ukloni. 25. Koliko je potrebno "Mikrosoftovih" slu`benika tehni~ke podr{ke za promenu sijalice? - ^etiri. Jedan da bi pitao: "Koji je registracioni broj sijalice?", drugi da bi pitao:"Da li ste probali da je restartujete?", tre}i za: "Da li ste probali da je reinstalirate?" i ~etvrti za: "Verovatno je u pitanju hardver po{to sijalica u mojoj kancelariji sasvim lepo radi." 26. [ta je to Bindous 95? - To je 32 bitna verzija 16 bitnog pro{irenja za 8 bitni operativni sistem koji je napravljen da radi na 4 bitnom procesoru... i delo je 2 bitne kompanije koja ne voli ni 1 bit

konkurencije. 27. Bio jednom jedan mlad ~ovek koji se nadao da jednog dana postane veliki pisac. Kada su ga pitali da defini{e re~ "veliki", odgovorio je: - @elim da pi{em takve stvari da to ceo svet ~ita, stvari na koje }e ljudi reagovati sa puno emocija, ne{to {to }e ih stvarno dirnuti do srca, {to }e izazivati bol i strah... On sada radi u Mikrosoft-u, i pi{e "Error messages", tj. poruke o gre{kama. 28. Za{to kompjuteri moraju biti mu{kog roda: Imaju dosta podataka, ali i dalje bez rezultata. Bolji modeli su uvek odmah iza }o{ka. Izgledaju lepo i blistavo sve dok ih ne donesete ku}i. Neophodno je da uvek imate rezervu. Rade sve {to ho}ete ako pritisnete pravo dugme. Najbolje od svega za{to treba imati bar jedan su igre koje mo`ete igrati s njim. Da bi ste privukli njihovu pa`nju, morate ih uklju~iti. Svetla su upaljena, ali nikog nema kod ku}e. Sna`ni udari ih uspavaju za celu no}. Veli~ina nije bitna! 29. Za{to kompjuteri moraju biti `enskog roda: ^uju {ta ka`ete, ali ne i {ta mislite. Lepota je samo spoljni omota~. Kada pitate {ta ne valja, ka`u >Ni{ta<. Mogu dati pogre{an rezultat alarmantnom brzinom. Uvek pretvaraju proste zaklju~ke u slo`ena izvo|enja. Mali razgovor je vrlo bitan. Radite iste stvari godinama i iznenada je to pogre{no. Teraju vas da izbacujete |ubre. Propuste ciklus i polude. 30. Koja je razlika izma|u prodavca kompjutera i prodavca

kola? - Prodavac kola je svestan kad la`e. 31. Razgovaraju dva programera: - Ju~e sam u no}nom klubu upoznao prekrasnu plavu{u. - Uh! - Predlo`io sam joj da odemo do mene na kafu i ona je pristala. - Uuh! - ^im smo u{li u stan zavapila je: "Skini me!" - Uuuuh! - Skino sam sve s nje, na kraju i ga}ice i stavio je onako potpuno golu na radni sto do raa~unara! - A, ima{ PC (pi-si) kod ku}e? A koji procesor ima{? KRIMINALCI 1. Ka`e mu` `eni: - Mora da odem do zatvora da obi|em onog tipa {to nam je ukrao kola. - Ma batali to. I {ta ti uop{te treba taj razbojnik? - Da ga pitam kako je uspeo da upali kola! 2. Neko ko je obio neku prodavnicu, uhva}en je na delu i odmah pritvoren. Na sudu on ka`e: - Verujte mi, ja ni{ta nisam ukrao iz te prodavnice. Ja sam samo uzeo ono {to sam nameravao da platim. - Pa {to nisi platio? - upita ga sudija. - Pa zato {to je bilo zatvoreno! - odgovara ovaj. - A {to nisi platio kad su otvorili prodavnicu? - Zato {to sam ve} bio pritvoren. 3. Ispoveda zatvorski sve{tenik mladog, ali velikog kriminalca, u zatvoru. Ka`e mu pop: - I tako, sine moj, reci mi koja te sila dovede u zatvor? - Policija, o~e!

4. Zamislio se jedan mlad zatvorenik, a drugi ga pita za{to. Ovaj odgovara: - Gledaj {to je lepo prole}no ve~e. Mislim se, {ta li sad radi moja mlada i prelepa supruga. Samo kad pomislim kako sad pati i ~eka me, do|e mi da se raspla~em. 5. Upao lopov u neki stan i po~eo da pretura po stvarima... Odjednom ~uje glas: - Bog sve vidi!Bog sve vidi! Pogleda on i vidi papagaja... Papagaj ponovo: - Bog sve vidi!Bog sve vidi! Lopov se nasmeja i upita ga: - Kako se ti zove{, glupa ptico? - An|elko!An|elko! - Ba{ ~udno ime za papagaja! - I Bog je ~udno ime za rotvajlera! 6. Dvojica otpu{tenih iz zatvora sednu u neki restoran da ru~aju. Gledaju pritom kako ulicom prolazi veliki broj ljudi. Jedan re~e: - Koliko sam danas video na{ih kolega kako se slobodno {etaju ulicom samo zbog nedostatka dokaza! 7. Doveli osu|enog na smrt pred elektri~nu stolicu, pa mu sudija ka`e: - Izvolite, sedite. A ovaj }e: - Ne, ne. Sednite vi. Vi ste od mene i stariji i obrazovaniji. 8. Osudi{e nekog starca na dvadeset godina zatvora. Ovaj se obrati sudiji: - Pa gosn sudija, ja ve} imam 80 godina, a vi me osu|ujete na 20 godina zatvora. Kako je to mogu}e? - Dobro, to je ta~no. Ali vi }ete uraditi samo ono {to je mogu}e, sud od vas ne zahteva nemogu}e.

9. Oslobo|eni zatvorenik tra`i posao u jednom preduze}u. - Koliko dugo ste radili na prethodnom radnom mestu? - Ta~no deset godina i tri meseca. - I za{to ste ga napustili? - Amnestirali su me! 10. Zbog pravljenja nereda na ulici sin nekog bogata{a morao je da provede jedan dan u zatvoru. Posle toga se `ali ocu: - Bilo je vrlo neugodno tamo. Za jelo su nam dali samo hleb. - Treba da bude{ ponosan, to ti je prvi pojedeni hleb u `ivotu koji si sam zaslu`io. 11. Bio jedan ~ovek, koji je krao koko{ke i jaja. I jednom ga uhvate i odvedu ga da mu sude. Posle presude ka`e njemu sudija: - Za to {to si krao koko{ke ima da odle`i{ 6 meseci, a za to {to si krao jaja 3 meseca. - Pa dobro, za te koko{ke }u i da odle`im ali za jaja me malo pomilujte. 12. Sudija: - Za{to ste ubili svoju `enu? - Uhvatio sam je da spava sa mojim najboljim prijateljem. - A {ta ste onda uradili va{em prijatelju? - Lupio sam ga novinom po glavi i rekao sam: "Lo{a kuca!" 13. Zatvorenik pita stra`ara: - ^emu slu`e ove re{etke na prozorima?? - Radi sigurnosti. - Glupost!! Ko }e jo{ da provali u zatvor?? 14. NOVAJLIJA Upada lopov novajlija u du}an lukavog vlasnika: - Pare ili `ivot!

- Dam ti 10 maraka za pi{tolj! - Mo`e! LALE 1. Slu{ao Lala radio, kad odjednom, prekida se program zbog va`ne vesti: - Po{tovani slu{aoci, pojavili su se svemirci, mali, zeleni, buljavih o~iju, ruku do zemlje, u slu~aju da ih vidite, zagovarajte ih! Po{ao Lala na njivu da ore i taman {to je seo na traktor, on vide u grmu ne{to {u{ka! Pri|e on grmu, kad tamo ne{to malo, zeleno, buljavih o~iju, ruku do zemlje i {ta }e Lala, seti se da treba da ga zagovara: - Ja sam Lala, sad orem, pa }u da sejem, a onda }u da `anjem. Ni{ta se ne de{ava! On opet: - Ja sam Lala, sad orem, pa }u da sejem, a onda }u da `anjem. Opet se ni{ta ne de{ava! On opet: - Ja sam Lala, sad orem, pa }u da sejem, a onda }u da `anjem. Tek odjednom iz `bunja: - Ja sam {umar, sad serem pa }u da ti jebem mater! 2. Dolazi Lala ku}i, kad pred {talom le`i mrtva krava. [ta }e on bez krave, uzme {trangu (kanap) pa se na sred {tale obesi. Posle pola sata prolazi tuda Sosa, vidi mrtvu kravu, obe{enog Lalu, {ta }e ona da `ivi bez Lale i krave pa se ubije iz pu{ke. Nije pro{lo puno vremena, prolazi dvori{tem njihov sin. Vidi mrtvu kravu, obe{enog Lalu i mrtvu Sosu. Stao, misli, pa vadi pi{tolj. U tom se pojavi dobra vila i ka`e mu: - Ako me pojebe{ 10 puta i to dobro, o`ive}u ti i Lalu i Sosu i kravu. De~ak je pita {ta }e dobiti ako je pojebe 20 puta. Vila ka`e da ne preteruje, a on na to ka`e da }e da je pojebe 30 puta.

Vila ve} iznervirana ka`e: - E, u to ne mogu da verujem. - Pa ni krava nije mogla da veruje pa vidi{ {ta joj se dogodilo - re~e de~ak. 3. O`enio se Lala. Pro{ao jedan mesec a Sosa po~ela da se pakuje. Pita nju svekrva: - Gde }e{ ti, Soso? - Idem ja odavde, pa ovaj va{ me nije ni jednom opalio. - Pa je li, sine, je l to istina? - pita majka Lalu. - Jeste, ne znam ti ja {ta tu treba raditi. - Ajte vi lepo kod doktora - veli im majka. Poslu{aju oni i odu do lekara. Primio on njih, te se ubi da objasni Lali {ta se tu radi. Ali Lala ni{ta ne slu{a ve} zvera okolo. Dosadi lekaru da obja{njava te uhvati Sosu, skine ga}e i opali je tu na stolu. Kada je zavr{io ka`e Lali: - Vidi{, Lalo, ovako }e{ morati svaki dan. - Ta, jelte doktore o}e l mo}i sama ili i ja da dolazim sa njom? 4. Lala na le~enju Oti{ao Lala u banju na le~enje. Posle sedam dana {alje Sosi pismo: - Soso po{alji mi hitno 1000 dinara, jerbo mi je doktor produ`io kuru. Ubrzo sti`e Lali odgovor: - Evo ti Lalo {aljem 2000 dinara, te ostani kolko treba, i zamoli tog doktora da ti je malo i podeblja. 5. Lala pametnjakovi} Dolazi Lala u prodavnicu u Petrovgradu da kupi mleko (nisu sve lale zemljoradnici) -Nema mleka - ka`e prodava~ica. Lala se prosto izbezumi. -Majku li mu lopovsku, za sve je ovo on kriv, on nas je dovde doveo, da u Vojvodini nema mleka, pa gde ima ako ovde nema, vidi dokle nas je doveo...

Slu{aju to dva pandura tek prilazi jedan, smrknut, hvata se za pendrek. -Je li Lalo, a na koga ti to? -Pa na Klintona - ka`e Lala. -Aha - ka`e pandur, vra}a pendrek, okre}e se, tek }e Lala: -Jelte drugovi, a na koga ste vi pomislili? 6. Pijaca... Gospoja: - Lalo, jesu li ti krastavci veliki? - Pa ovi krupni jesu, a ovi sitni - nisu! 7. Zavr{ili letovanje Lala i Sosa. Lala pla}a ra~un, a Sosa pakuje kofere. - Za kori{}enje lifta sto dinara, - ka`e i pi{e portir. - Otkud to? Mi ga nismo koristili. Bili smo u prizemlju. - [ta }e te, bio vam je na raspolaganju. Dvesto dinara za kori{}enje ~amca... - Pa ni vido ga nisam! - Bio vam je, kao i drugim gostima, na raspolaganju... A sto dinara za bilijar. - Auuuu, pa ni to nismo koristili. - Aaaa, za{to niste, bio vam je na raspolaganju. Dakle, dve hiljade dinara, ukupno. Uzeo Lala ra~un i pru`io hiljadu dinara. - Ostalo vi meni pla}ate zato {to ste svako ve~e spavali s mojom Sosom. - Molim vas, ne pri~ajte koje{ta! Mi je takore}i nismo ni videli. - Va{a {teta. Bila vam je na raspolaganju... 8. U selu se najlep{a devojka zvala Mara. Zato Sosa re~e lali: - DA bismo imali sre}an seks, dok to radi{, treba da misli{ na Maru. Kada su legli i kada je Lala po~eo, odjednom, onemo}ao. - Koji ti je andrak, Lalo? [to na Maru ne misli{? - pita Sosa. - [ta vredi da mislim, kad te "on" prepozno.

9. Bio Lala u Slavoniji na letnjem va{aru. Nije kupio bika a pare propio. Mislio se, gde }e da spava, kada nema novca. Bila topla letnja no}, popeo se gore na kamaru slame, tu }e prespavati. Ali, uskoro do|o{e momak i devojka. On ho}e, a ona mu ne da. Boji se, ka`e, osta}e trudna, a ko }e onda dete da izdr`ava. - Onaj gore }e!, ka`e mladi} misle}i na Boga. - O~in }u ja, odgovara Lala. - Vi da ga pravite, a ja da ga ranim. 10. Zadirkuju Lalu: - Kad ti je trbuv tako velki, mora da ti je ona stvar jako mala. - A di ste vidli veliko bure, a na njemu malu slavinu? 11. - Gospojice, evo Toma{evac. O}ete l da si|emo da malo valjamo travu? Posko~i lepotica i raazvu~e lali dobru {amar~inu. A nekoliko minuta docnije ka`e: - Eto kakvi ste vi! Da niste takvi, ne bih vas udarila. Uostalom, ovakvi kakvi ste, nadobijali ste se u `ivotu batina. - Jesam, kak nisam... Al sam se i navaljo trave, ka`e joj Lala. 12. - Kako si Lalo?, pita ga Panta. - Ne pitaj! Ko kera. - Ko kera?! - Da. Na Sosu ni da lanem, a na tu|u `enu lanac da iskidam... 13. - Kolko puta, Lalo, radi{ "ono" sa Sosom? - Pa, kolko znam, ovaj, jednom. - Svaki dan? - Sva{ta! Lane. - A ove godine? - Ove sam ne{to proredio. 14. Posle rata o`enio se Lala. Svatovi se razi{li, a on i Sosa

pravo u krevet. Miluje Lala Sosu po celom telu, a naro~ito po "maci" i {apu}e: - njivo moja neorana... Sutradan, u krevetu, Lala isto: - njivo moja... Tre}e ve~e, miluje Lala i tepa: - njivo moja neorana... - Lalo, zasikta Sosa - il je ori, il je sutra nosim u zadrugu! 15. @ali se Lala dr Miti: - Doktore, ko da sam izgubio pam}enje. - Kako si to primetio? - pita doktor. - Eto, uve~e kad legnem na Sosu zaboravim {ta sam to teo. Ali, kad se na|em na svastici - zaboravim da si|em. 16. - [ta bi vi{e voleo, Lalo, `enu koja je prava lepotica, ali koja se {valera, ili rugobu, koja bi ti bila verna? - Lepoticu! Pa bilo {ta bilo. - A {valeri? - Bolje je tortu jesti sa svima, neg pomije sam! 17. Vratio se Lala iz Pariza i pripoveda utiske: {iroki bulevari, blje{tavi du}ani, "Mulen ru`", "Notr Dam", fini ljudi, "Pigal". - Tooo... `ene, tra`e me{tani, pri~aj, kakve su Francuskinje? - ljudi, to niste vidli: divne, vitke, i {to je najva`nije-svaka druga o}e! - Pa? Ondak? - Pa, ni{ta, razo~arano }e Lala. - Ja pito svaku prvu. 18. Oti{ao Lala u Bosnu da vidi bosance. Pita on jednog: - Jesi l ti bosanac? - Nisam. Pita on drugog: - Jesi l ti bosanac? - Nisam.

Nai|e on na hodzu (sa {tapom i turbanom), pa ga pita: - Jesi l ti bosanac? - Jesam. - E tako sam vas glupo i zami{ljao. Boli vas noga a umotali glavu. 19. Lala dobio gangrenu pa su morali da mu amputiraju nogu. Posle operacije, pita doktora: - Doktore, ho}u li mo}i sada da imam odnose sa Sosom? - Naravno, za{to da ne? - Pa, dosad nisam imao... 20. - Kakvi su vam ovi kurtoni, ni{ta ne valjaju. Stalno pucaju, cepaju se, a jedan mi se ~ak i istopio! Tek }e ti Lala iz reda: - Da, da, i spadadu! 21. Pri~aju Lala i crnac i pita Lala njega: - Pa dobro u ~emu je stvar kod vas crnaca pa dobro radite one stvari? - Pa stvar je u tome da ga jako nabije{, a polako izvadi{. Ode Lala ku}i, kad Sosa u kuhinji ne{to sprema. Zadigne joj Lala suknju, jako zabije i po~ne polako da vadi, tek }e Sosa njemu: - Ta Lalo man se tih crna~kih fazona! 22. Sreli se Lala i crnac i razgovaraju o duzini one stvari. - Jeli Lalo kolika je tebi ona stvar? Meni je 28. - A, meni je 37. - Pa dobro Lalo sa ~ime si ti to merio? - Sa toplomerom !! 23. ^ita Lala podatak da svaki mu{karac u svom `ivotnom veku spava sa trideset `ena. Po~ne da broji: kom{inica Anka, Sosa... - Majku mu, jes se neko najebo na mon ra~un!

24. U Bajmoku pri~aju kom{ija Ma|ar i Li~anin. Ma|ar ka`e: - Ba{ bi volio da nam po{alju jedno deset hiljada {iptara izbeglica u Bajmok. - Uh nemoj bre kom{ija, a za{to bi to hteo? - Pa da vidite kako je nama bilo kada su vas poslali. 25. Eno ti `ena sa Perom valjaju se u Josinom `itu. - [ta me se ti~e nije moje `ito. 26. Pecao, tako, Lala, i upecao zlatnu ribicu. Riba ko riba, obe}a mu tri `elje u zamenu za slobodu. Pusti je Lala i po~e da razmi{lja: - Prva mi je `elja da me `ena nikad ne prevari... Druga je, ako me prevari, da ja to ne saznam... A tre}a je, ako saznam, da se ne jedim. 27. Upecali Lala, Bosanac i Crnogorac zlatnu ribicu. Ribica obe}a da svakom ispuni jednu `elju. Crnogorac re~e: - @elim da svi crnogorci `ive u jednoj dr`avi. Bosanac re~e: - @elim da svi bosanci `ive u jednoj dr`avi. A Lala }e na to: - Jel, ribice o}e{ ti ovo njima sigurno ispuniti? - Naravno! - Ondak meni samo jedan ladan {pricer! 28. Za vreme rata (1999) upecao Lala zlatnu ribicu. Posle dugog razmi{ljanja: - Vrati nam mostove. - OK. - Nek prestane bombardovanje. - OK. - Ipak, nek sve bude kao {to je bilo pre bombardovanja. - OK.

Ode Lala da vidi mostove (opravljene) i tako radostan nai|e na kom{iju - zabrinutog. - Jel, kom{o {ta je tebi? - Mani, sad su javili na radiju da }e nas izgleda onaj NATO bombardovati.... 29. Bombardovanje traje, a Sosa ka`e Lali - Joj, Lalo mo`da nam je ovo poslednja no}, ajde da se malo jebemo. Lala, {ta }e, pristane... Slede}e ve~e posle sirena Sosa }e opet: - Joj, Lalo mo`da nam je ovo poslednja no}, ajde da se malo jebemo. Lala, {ta }e, pristane... Slede}e ve~eri, posle sirena opet }e Sosa: - Joj, Lalo mo`da nam je ovo poslednja no}, ajde da se malo jebemo. - Slu{aj Soso, za mene je rat zavr{en! 30. Lala Klintonu: - Slu{aj Klintone, nemoj da uzme{ Kosovo. To je kolevka srpskog naroda. - Ma ba{ me briga. Ube|uje Lala du`e vreme Klintona. Ovaj na kraju popizdi: - [ta si ti navalio da ne uzmemo Kosovo? - Ta, uzmite nas! 31. Kopa Lala rov za slu~aj da do{u kopnene trupe. Kopa li kopa, a znoj samo te~e. Na kraju, kad je zavr{io, pogleda on u svoj rov i ka`e: - E sada samo fali da ne do|u... 32. Po{ao Lala sa popom da sveti vodicu po selima uz Dunav i usput ga spopao neki proliv. [ta }e, on trk do obale i kako se nagao da sere, upadne u vodu. Davi se on, a pop dotr~i i doda mu neku granu pa ga mic po mic, na jedvite jade,

izvu~e na obalu. Pita ga pop: - Jesi li, Lalo, mislio na Boga dok si se davio? - Jesam, pope, ta kako da nisam. Pomislio sam "jebo te Bog, Lalo, ovo ti je kanda poslednje sranje". 33. Pitali jednog Lalu da li voli grupni seks, na {ta je potvrdno odgovorio. - A, za{to? - Ta mo` da se zabu{ava! 34. Na maloj `elezni~koj stanici negde u Vojvodini ~uje se glas sa razglasa (otegnutim lalinskim akcentom): - Puuutnii~kii voooz zaaa Keekeeeenduu pooolaaziii saa peeeetoog kooolooseeekaaa zaa peeet miiinuuutaaa. Poonaaavljaam jooo{ jeedaaareeed: puuutniickii voooz zaaa Keekeeeenduu ootii{aaaoo jee saa peeeetoog kooolooseeekaaa preee peeet miiinuuutaaa. 35. Umro Sosi mu`, a ona po~ne kukati: - Kuku, Lalo, da si lane umro, dosad bih te ve} pre`alila. 36. Seoski siledzija ~ekao nekog "prijatelja" da ga isprebija, ali zabunom u mraku, uhvati Lalu. Dobro ga istabao, pa kad je Lala zacvilio, siledzija shvati gre{ku. Dok je stajao zbunjen, Lala je otresao pra{inu i rekao sa`aljivo: - Eto, samo ste se badava zamarali... 37. Lala u vojsci. Do|e jednom komandant i ka`e vojnicima: - Drugovi vojnici, dolazi nam general i o}u da ga lepo do~ekate. Je l jasno? - Jeste. Vojnici postrojeni. Ide general i Lala u skladu sa naredbom komandanta iza|e iz stroja pred generala pa }e: - Ta, ko to nama ideee... Evo nama gostiju. - Mar{ tamo da te vi{e ne vidim, kako se to pona{a{! Kad je general oti{ao kod komandanta on mu ispri~a {ta je

bilo a ovaj mu ka`e: - Pa niste ba{ trebali, on je ina~e dobar vojnik. - Dobro, slede}i put ne}u vikati na njega. I do|e general ponovo i sada da izvadi stvar do|e do Lale i ka`e: - Vojni~e, kako si? - Jelte a moli}u lepo, otkad mi to sad pa divanimo? 38. Jedna mlada Ma|arica se zatekla usred atara. Vidi, nailazi konjska zaprega. Zaustave se kola, neki Lala sedi i dr`i kaja{e, gleda u mladu gospo|icu, otkud u ataru... Pita ga Ma| arica: - Mogu li sa vama? - Ta, kako da ne mo`ete! Samo izvolte! Popne se Ma|arica na kola, krenu oni. - Izvinite, pita ona, da li je varo{ daleko? - Nije. Voze se oni, klaj-klaj, pro{lo pola sata, a varo{i nigde na vidiku. Samo atar, ravnica, gdegod pokoji bagrenjar... - Gospodine, da li je varo{ daleko? - Nije. Idu dalje, }ute, klackaju se poljskim putem... Pro|e jo{ sat vremena, nigde ni pomola od nekog naselja... Ve} nestrpljiva, Ma|arica opet pita: - Izvinite, ali mi nije jasno: da li je varo{ daleko? - Sad jeste. Idemo u suprotnom smeru, moli}u fino. 39. Razgovaraju @iva i Steva u bircuzu. - Da vidi{ Stevo, `ena i ja smo najzad uskladili seksualni ritam. - Ta, {ta ka`e{? - Da, da... Sino} nas oboje bolela glava. 40. Legli Lala i Sosa da spavaju. Lala zaspao ~im se pru`io, Sosa se vrpolji, al ovaj ne reaguje... U neko doba nai|e seoski brica, glavni {valer u selu, i tiho zakuca na prozor. ^uje ga

Sosa, otvori prozor i pusti ga u sobu. Lala spava, hr~e ko veliki, a brica se tiho popne na Sosu, pa opali. Sve ti{ina i konspiracija, ali Sosa ne mo` ba{ da mirno trpi, po~ela da se kome{a i stenje, pa sve ja~e... Jednog trenutka Lala se trgne iz sna, a brica kud }e, {ta }e, pravo pod krevet {to je br`e i ti{e mogao. Dok je Lala upalio svetlo, Sosa se ve} pravi da spava, kao da se ni{ta nije desilo. Pita je Lala: - A {ta se, koji ocov, vrti{? Mani me da spavam! - Ijuft, Lalo, da samo zna{ {ta sam sanjala! Kao, do{ao seoski brica, pa uvatio da me brije tamo dole... - Ma {ta pri~a{, idi u ocov.... Ama, gle stvarno, pa ve} te nasapunjo! 41. Pitali Lalu mangupi u kafani: - Lalo, povali{ li ti {togod sa strane? - Ta, ne povalim, ne radim ja to... - Ma nemoj re}i? Pa kako je to mogu}e? - Ama, bi ja, al ne}e nijedna... - Koje{ta, zar za tebe da se ne na|e neka zgodna? Da ti mi na|emo neku? - Pa, mo`e... Ako ima neka da zdravo vole mali pa mekan, pa da je rasturam! 42. Stoji Lala na mostu, a ispod mosta se davi jedan Ma|ar. - Blb! Gruuach!... Haaacgh, kom{ija, molim pom..blb..pomagaj! Gleda Lala non{alantno u davljenika. - Gle! Dobar dan, dobar dan! - Blb! Kakav dob... pljus..dobar dan, i{tenem, pom..pomagaj, blb, pomo}! - E, vidi, vidi... Ej, a je l ti zna{ ma|arski? (Pljus! Bu}!...) - Znam, grgl, znam!... Oh, blb!... - Zna{, a? E, derane moj, bolje bi ti bilo da si u~io da pliva{, nego {to si u~io ma|arski!

43. Gledali Lali u {oljicu od kafe... - Stoji ti neki put... - E, vala ba{! Da vidi{, neki put mi stoji, a neki put mi ba{ i ne stoji! 44. Sedi Lala na dudu i jede. - Lalo, {ta to jede{? - Jem smokve. - Otkud sad smokve na dudu? - Pa, iz {tanicle. 45. U{ao Lala u voz, pa tra`i slobodno mesto da sedne. Od kupea do kupea, sve puno, kad najzad u jednom kupeu ceo red stolica prazan. Uleti on, raspremi se, ka`e "Dobar dan" i tek tog trenutka primeti da naspram njega sede tri crnca. Lala sav pretrne, nikad nije video crnce u`ivo. Gleda, bajagi, kroz prozor, ~ita novine, drema, al se vrpolji, sav nemiran... Crnci studenti, razgovaraju ne{to i ne obra}aju pa`nju na Lalu... Prolazi neko vreme, Lala se i dalje vrpolji, i jednog trenutka vi{e nije mogao da izdr`i: - Izvinte, moli}u fino! - Da? - Izvinte, ako bi ja mogo ne{to da vas pitam! - Svakako, gospodine! - Izvinte... a jeste l vi crnci? - Jesmo! - Eto, znao sam! Ba{ sam i mislio!... I reklo bi se, po govoru! 46. U ~emu je razlika izme|u ku~eta i Lale? - Ku~e progleda posle petnaest dana. Lala progleda kad mu umru otac i majka. 47. Lala, instruktor vo`nje, obja{njava slu{aocima va`nost vezivanja pojasa: - Ovi {to nisu vezali pojaseve, kad smo ih na{li posle sudara, bili su sve bez noge, sve bez ruke, straota jedna. Ovi {to su

vezali pojas su bili ba{ kako treba - ko `ivi. 48. Vido Lala Sosu i kom{iju kako se jebedu u detelinu. Ode oma ku}i pa po~ne da se obla~i. Taman je vezivo pertle, kad sti`e Sosa. - Kud se ti to sprema{? - Idem u varo{. - Koj }e{ o~in sad u varo{? - Idem, pa ako ~ujem da se pri~a ono {to sam vido, naderala si! 49. Vodi Lala gosta po avliji i fali se {ta sve ima. - Ovo su svinjci, ovo su kukuruzi u ~ardaku... Do|u oni do plevare (ili kako se u~eno ka`e "senjaka"), kad tamo sluga jebe Sosu. - A ono tamo dole, to je moja `ena, a ono gore... sam trebo biti ja. 50. Idu Lala i Sosa ulicom, kad Sosa ugleda preko puta Crnogorca kako ponosito hoda, nose}i tri sablje oko pasa. Sosa re~e Lali: - Jaooo, Lalo ta {ta onaj ~ovek ono nosi? - Ne znam Soso, ta nemam ti ja pojma. - Ta idi Lalo pa ga priupitaj. - Evo idem... Do|e Lala kod Crnogorca, pozdravi ga i upita: - Jaooo, pa {ta vam je to gospodine? - Nije valjda jado, da ne zna{ {to je ovooo? - Ta gde }u vam ja to znati... - Vidi{ ovu prvu, ta je od mog |eda, s njom je najmanje trista glava posjeka! - Ahaa... - Vidi{ ovu drugu, ta je od mog oca, s njom je najmanje dvjesto, on posjeko! - Ahaa... - A vidi{ o|e ovu tre}u, ta je moja, nijesam ni ja manje od sto

glava do sad isjeka, a jo{ koliko }u, ne znam ti ja to re}... Zahvali se Lala i ode preko kod Sose koja ga nestrpljivo ~eka. - Ta jesi li dozno {togod Lalo? - Ta jesam Soso, to mu je za kupus, cenim da ima oko dva jutra! 51. Dolazi Lala jedno jutro kod seoskog pekara i pita: - Je l ima{ 2000 kifli? - Nemam Lalo. I tako nekoliko dana, dosadilo pekaru, ispe~e on kifle i ~eka, kad evo ti opet Lale: - Je l ima{ 2000 kifli? - Imam! - Sumnjam ja da }e{ ti to mo}i prodati! 52. Gledaju Lala i Sosa izbor za Mis na TV, kad }e Lala: - Vidi{ Soso, ova je ko Mercedes, a ti si ko kombajn. Jedno ve~e kasnije legli Lala i Sosa u krevet, a Lala bi da se voledu, tek mu re~e Sosa: - Ta ne}u valjda da palim kombajn za tu slamku! 53. Poginuli Lala i Sosa u saobra}ajnoj nesre}i. Na Nebu dolaze pred Svetog Petra. Sosa prva u|e. - Koliko puta si prevarila mu`a? - Dva puta. Ovaj je ubode dva puta iglom i pusti. Zatim u|e Lala. ^ekala Sosa mu`a dva sata, pa onda upita jednog an|ela {ta se unutra de{ava. - [iju ga! 54. Do{li neki ljudi kod Lale u ku}i i videv{i Sosu upitali je: - Je l Soso, di je Lala? - Eno ga u svinjaru, pozna}ete ga po {e{iru! 55. Mobilisali Lalu i dali mu da ~uva bunar sa zatrovanom

vodom, da se neko ne bi prevario pa popio. Do|e jedan da uzme vode, vi~e Lala: - Ta, nemojte, otrovana je voda! Stoji Lala pored bunara, do|e drugi da pije, Lala }e opet: - Ta, nemojte, otrovana je voda! I dalje stoji Lala, ~uva bunar, opet do|e jedan da pije, opet vi~e Lala: - Ta, nemojte, otrovana je voda! - Te{ik? ("Izvolite?" na ma|arskom) - A, ni{ta, ni{ta, samo pijte! 56. Preminuo Lala i zatekao se kod Lucifera. Ovaj ga prvo odvede u radionicu gde su svi ne{to te{ko radili, a zatim ga odvede u jednu prostoriju gde niko nije ni prstom mrdao, svi su pri~ali i pu{ili, ali su stojali u bari sumnjivog i smrdljivog sadr`aja. Pita vrhovnik pakla: - Gde }e{ da te smestim, Lalo? - Ja bi da stojim u bari, da se ne patim puno. - Dobro. Odvede |avo Lalu i on zapali, pa stane u govna. Ali, nije pro{lo ni dva minuta, kad Lucifer u|e i vikne: - Gotova pu{-pauza! ZARAnjAJ! 57. Brakorazvodna parnica izme|u Lale i Sose. Sudija: - Da li ste dobro razmislili? Mo`da da se pomirite? Lala: - Pa, ako vi tako ka`ete, gosn sudija... Sosa: - JA NE]U DA SE MIRIM! - Pa za{to ne}ete da se mirite? - Ne dolazi u obzir! Jes vredan i radan, al meni treba mu{ko! A njegov, da prostite, ud je jako mali! - Pa, sad... {ta vi, gospodine, imate da izjavite? - Pa, gosn sudija, jeste mali, al je zato mekan ko du{a... 58. Lala u Amsterdamu. Do{ao Lala na sajam cve}a i tamo

menja iskustva sa ostalim proizvo|a~ima cve}a. Gleda one lale, ru`e, bele rade i ostalo pa pita: - Mo`e li od ovih belih rada da se napravi musaka? - Mo`e. - Ta kako!? - Pa uzme{ {erpu, stavi{ na dno red belih rada, pa meso, pa tako i na kraju polije{ jajima i stavi{ u rernu da se zape~e. Zar vi isto tako ne radite? - Ta ne radimo. Mi uzmemo {erpu pa stavimo pod krevet, Radu stavimo u krevet, meso turimo u Radu a jaja landaradu li landaradu! 59. @alio se Lala prijatelju kako kad ode na njivu i negde oko podneva a on za`eli da opali Sosu. Ali dok on ode ku}i, dok zavr{i poso, dok se vrati od rada na njivi, nema ni{ta jer ve} padne mrak. A prijatelj mu dade savet: - Ponesi ti lova~ku pu{ku u njivu, pa kad ti se prijebe a ti pukni u vazduh da da{ Sosi do znanja da odmah do|e na njivu. Opali Sosu, pa nek ona ide ku}i a ti ostani da radi{. I tako ne}e{ izgubiti dosta vremena. Tako i be{e. Poslu{a Lala prijatelja. Posle izvesnog vremena sreto{e se oni opet i upita prijatelj Lalu kako sad idu stvari, a Lala mu odgovori: - Ma be{e lepo dok ne po~e sezona lova pa sad tr~i Sosa na sve strane ne mo`e da postigne, a i ja ne mogu da stignem na red. 60. Uhvatio Lala zlatnu ribicu i ona mu obe}a ispunjenje dve `elje ako je pusti. - Prva `elja mi je da se podigne more, potopi celu Crnu Goru i podavi sve Crnogorce! - OK, ako tako `eli{, a druga? - Posle nedelju dana da se opet podigne mora i potopi celu Crnu Goru! - Za{to opet? - Da podavi i ove odavde kad budu oti{li da ih zakopaju...

61. Do{ao Lala u Beograd neposredno posle (onog) rata. I prilazi jednoj drugarici i ka`e: - Izvinite gospo|ice... - Nisam ja gospo|ica! - Dobro onda, gospo|o... - Nisam ja ni gospo|a! - Pa dobro {ta ste onda? - Ja sam drugarica! - Izvinite, a ~ija drugarica? - Sva~ija! - Eee, pa to se kod nas u selu zove droca. 62. Voze Lala i Sosa puna kola koje~ega na pijacu. Negde usput oglasi se Sosa: - Lalo, meni se vole. Prostru }ilim~e pod dud, zalegnu pa posle produ`e za pijacu. Kad, nije pro{lo po sata, a Sosa opet. Kad je pro{lo ve} i tre}i put, ka`e Lala: - Zna{ {ta, nije da mi je te{ko, al ipak bolje sedi sad malo na lubenice, nemoj vi{e da sedi{ na krastavce. 63. Umire Lala, trefio ga ve} tre}i infarkt, pa ga pita doktor je l ima neku posebnu `elju za kraj. - Imam, da u tvoje artije napi{e{ da sam umro od side. - Ajde Lalo, budi ozbiljan, nisi nikad imao ni triper a kamo li sidu, kako da napi{em tako ne{to? - Znam da je bez veze, al samo to te molim da napi{e{. - Ali za{to? - E pa pod jedan, dobi}u lep plekani sanduk i besplatnu saranu od dr`ave; pod dva, posle ovog niko ne}e smeti da pipne Sosu; pod tri, i one {to su je dosad pipnuli trefi}e sr~ka. 64. Upozna se Lala sa jednim crncem iz daleke i prijateljske afri~ke zemlje. Re~ o ovom, re~ o onom, tek se doka~i{e

teme o du`ini crna~ke alatke. - Je l te gospon crnac, ta je l istina to {to ka`u za du`inu? - Pa ne znam za druga plemena, ali u mom plemenu svim mu{karcima je duga~ak, po 40 - 50 cm, kako kome, znate. - Uuuuu jebote, pa je l mogu}e? - Da, pa znate mi svako jutro, negde pred svitanje sednemo u krug i onda haga-njaga dok sunce sasvim ne iza|e, i tako godinama, to je stvar ve`be. - A {ta je to haga-njaga, moli}u fino? - Uzmemo dva pljosnata kamena i udaramo po organu popreko, haga-njaga, haga-njaga, haga-njaga... - A je l te, moli}u fino, a je l bih mogao ja to da probam? - Za{to da ne, ne vidim prepreke. Desetek minuta dnevno, haga-njaga, haga-njaga, i bi}e vam sasvim dovoljno. Nekoliko dana potom, sreto{e se opet crnac i Lala. - Gospodine Lalo, upra`njavate li haga-njaga? Lala }e, skunjeno: - Ta mante ga, upra`njavam, da ide u andrak... - I kako napreduje? - Pa fino, boju sam ve} natero... 65. Idu tako Lala i Sosa {orom, kad ono nailazi zgodna plavu{a u mini}u, i prolaze}i mazno dobaci: - Zdravo Lalo. - Idu oni dalje, tek }e Sosa: - A je l Lalo, ta ko ti je ova? - Ta pusti. To mi je {valerka. U tom nailazi zgodna crnka, doterana, u mini}u, i ona mazno re~e: - Zdravo Lalo. [etaju oni dalje, a Sosa pita: - A ko ti je sad ova? - Ma to je kumova {valerka. Stigo{e oni na kraj {ora i Sosa }e: - A je l da je ona na{a lep{a?

66. Pitali Lalu gde najvi{e voli da vodi ljubav. - Ja uz tarabu (sa naglaskom) - A {to ba{ tamo? - Pa kad ide - ide, kad ne ide: Pazi neko ide! 67. Lalo, eno ti se Sosa valja sa Stevom u `itu! - U cijem `itu, mom? - A ne, u Lazinom, u drugoj du`i! - Ta, {ta se onda dere{, koji andrak? 68. Vra}a se Lala sa kom{ijom pijan iz kafane. I do|o{e oni do Laline ku}e, kad vide kroz prozor neko zasko~io Lalinu `enu. - Pih, jebe a ne mora! 69. Ulazi Lala u voz i vidi ribu u mini}u. - Znate li vi gospo|o mog brata Peru? - Ne znam. - Dobro da ga neznate. On kad bi vas vido on bi odma navalio... A ja nisam takav. Eto vidite, ja }u lepo da vas pitam: ako ocete dajte, ako ne}ete ne morate. 70. Dolazi Lala u apoteku. - Molem vas, dajte mi deder 100 kurtona! - Iju, a {ta }e vam toliki kurtoni? - Ma samo vi dajte. Prodava~ica donese i naplati. Lala uzima sve kurtone, baca ih na zemlju i po~ne da ska~e po njima. Progovara prodava~ica za~u|eno: - Iju, {ta to radite? Pa {to ste ih ondak i kupovali? - Ma, ja sam tako i pu{enje ostavio! 71. Razboleo se ne{to Lala, boli ga ne{to malo ni`e od stomaka i {ta }e, kud }e, ajde kod lekara. Normalno, tu se zadesi mlada lekarka. Skine se on, legne, doktorka ga uhvati za levo jaje i ka`e:

- Ka`ite {est! - [ta, {eest. Uhvati ga ona onda za desno jaje: - Ka`ite {ezdeset{est! - A? [eeset{eest. Uhvati ga onda za onu stvar pa mu re~e: - Ka`ite {esto{ezdest{est! - Jedan, dva, tri... 72. Do{li po Lalu da ga regrutuju. I Lala se brani: - Ta nemoje mene. Ja ne mogu. - Ali, Lalo, bi}e{ progla{en dezerterom, pa kazne... - Ta nije da ja ne}u, nego znate kaki sam... - A kakav si to? - Pa, znate me, ja bih se jo{ mogao sa njima i pomiriti. 73. Jedan iz Bala{evi}evog repertoara: Sedi Lala pod bagremom u polju, taman se najeo slanine, malo da po~ine, pa da nastavi da okopava kukuruz, kad niz poljski put ide neki auto i zaustavi se ba{ pred njim. Voza~ iza|e: - Dobar dan `elim! - Dobardan, mladi}u! A koji bi to andrak bio da vi ovuda idete? - Hteo sam pre~icom do Elemira, pa sam malo zalutao! - Ej, mladi}u, pa tako ti je to! Preko pre~e, naokolo bli`e! - Da li biste mogli da me uputite? - Ta, mogo bih, kako da ne bih! Pazi ovako: ide{ pravo kako si kreno, pa broji{ do tre}e preke du`i, i ondak }e{ da ide{ levo, pa skroz do onog tamo bagrenjara {to se vidi odavde, a ondak... ~ek malo, nije dobro tuda, onaj mamlaz Steva uzoro do jendeka, ne{ mo}i pro}i tim kolima.... Ne, bolje da ti ne ide{ do tre}e du`i, nego do {este du`i, pa ondak ide{ malo levo niz jendek sve do }uprije, pa preko }uprije, i ondak desno kuda idu bandere, ali ti bandere ne gleda{... ~ek malo, ne valja, pa to je zdravo okolo... Zna{ {ta, da se ti lepo

vrati{ na onu }upriju di si pre{o kad si dolazio ovamo, pa ondak pro|e{ i bandere i drugi jendek, i desno ima put... Stani, stani... ne valja, nego aj ti pravo pa kad vidi{ beli kamen... ^oveku se smu~ilo da slu{a tiradu, pa upita: - Zaboga, ~ove~e, znate li vi put za Elemir uop{te? - Ide{ ti malo u ocov, je l zna{! Ja sam i{o ne u Elemir, nego u Be~kerek kad si ti mislio da su gu{~ja govna klikeri, derane moj! - Pa dobro onda, kako ne umete da mi ka`ete kuda da idem? - Jebe{ ga, pa ja ne bi i{o odavde! 74. Potukli se Lala i Bosanac. Posle tu~e Lala pripoveda: - Al sam ga istuko {e{irom... ~ulo se iha-haaaa.... a on mene samo malo kocem... nije se ~ulo ni pet meteri. 75. Lala onomad (daaavno) video jednog hodzu kako zapeva sa vrha dzamije, pa mu dovikne: - A {a se koji o~in dere{? Kad si umo da se popne{, si|i se sam! 76. Zaseli gosti i nikad da odu. Ka`e im Lala: - Blago vama gostima... mo`ete da idete kad god o}ete. Napokon gosti krenu{e. Napolju se stu{tio pljusak, ni nos ~ovek da pomoli. Lala iza{ao na ki{u, niz lice podignuto prema oblacima sliva mu se voda, podigao obe ruke ka nebu: - Bo`e... bo`e, jesi li ikada ti imao goste? 77. Da li si ~uo Lalo da je umro odza~ar Pera? Jutros se popeo na tavan, pa se stropo{tao s krova. - Kako da nisam... Ali znao sam jo{ pre dve nedelje da }e se tako ne{to dogoditi, da }e umreti... Izgledo mi je zdravo jako - bled. 78. Lala govori gostima: - Raskomotite se, dragi moji gosti... ose}ajte se kao kod svoje

ku}e... Jer ja najvolijem kad su moji gosti, kod svoje ku}e. 79. Prepiru se Nemac, Rus i Lala ~ija `ena ima ve}e dupe, pa }e Nemac: - Moja Helga ne mo`e ni na dve stolice da sedne. - Uf, odvrati Rus, mojoj Nata{i ni trosed nije dovoljan. Na to }e Lala: - E, moja Sosa ima plave o~i. Ova dvojica zbunjeno: - Kakve sad veze imaju o~i sad sa dupetom? - Pa imaju, sve ostalo je dupe. 80. Pitao Lala jednu gospo|u da li bi ona njemu dala pi~ke. Ona ni pet ni {est nego mu opali {amar. Lala ni{ta ne reaguje. Onda ga ona pita: - Jelte jel vi to ~esto tako radite? - Pa da! - Pa vi ste se onda nadobijali puno {amara? - Jeste, ali sam se i najebo. 81. Neki mangupi prodavali lubenice na pijaci, pa za~ikavali Lalu koji je na obli`njoj tezgi prodavao zeleni{: - Ej, ~ika @ivo, evo jedne lubenice od 12 kila, je l bi mogo da je pojede{? Evo, kladimo se u gajbu piva da ne mo`ete! - E, moji derani... Sa~ekajte malo, pri~uvajte mi tezgu! I ode Lala nekud. Vrati se posle nekih pola sata i ka`e: - Daj tu lubenicu! Izvadi Lala bricu, pa opal po lubenici. Dok dlanom o dlan, slisti Lala celu lubenicu. Kad je zavr{io, pitaju ga ovi: - A di si bio malopre, ~ika @ivo? - E, pa da vam pravo ka`em, i{o sam ku}i... Kad sam vido tu va{u lubenicu od 12 kila, nisam ba{ bio jako zdravo siguran da mogu da je pojedem. E, ondak sam se opsetio da imam ja kod ku}e jednu lubenicu iz moje njive, tako ima 16 kila. Pa sam probo nju da pojedem, da vidim je l mogu, pa da se ne sramotim odena. E, kad sam pojo tu lubenicu, ondak sam bio

siguran da mogu i ovu va{u... 82. PARE ILI @IVOT! Usred no}i lopov budi Lalu. - Pare ili `ivot! - Soso, `ivotu moj, tebe tra`u. 83. Kod Lale seks traje 36 minuta. Kako? - 5 minuta se zapira, 1 minut jebe, pola sata se izvinjava. 84. Dolazi Lala lekaru i ka`e: - Doktore, imam problem. Primetio sam da kada sam drugi put imo odnos sa Sosom, da sam se zdravo oznojio. Pa da vas pitam {ta da radim. - Hmm... Za{to se brinete? Pa normalno je da se ~ovek oznoji u toku seksualnog odnosa. Pa jo{ drugi put! Oho-ho! - Ta {ta da vam ka`em... Onomad, u februaru, nisam se uop{te oznojio. A sad, drugi put, u avgustu, {ta da vam ka`em... 85. Kad je Lala ~ekao u redu za kladanjsku vodu, svi vuku neke balone i kanistere, samo Lala ide sa {oljicom za kafu. - Lalo, da ti ne bude mnogo toliko mu{ke vode? - Bi}e dosta i ovoliko. Ne mislim ja ne{to veliko da jebem, nego samo onako malko da podjebavam sa strane... 86. Kre{u se Lala i Sosa. Lala odzgor, a Sosa odole. Kad Sosa u sred ~ina poka`e Lali mali prst i ka`iprst (rogovi). - Ijuuuft, crna Soso, {ta mi to pokazuje{? - Ma Lalo jebe{ se ko |avo! Ondak se oni promenu, i sad je Lala odole a Sosa odzgor. Kre{u se oni tako, kre{u, kad Lala poka`e Sosi rogove. - A Lalo, jesam li |avolica? - Jok, ta te{ka si ko krava! 87. NAJBOljI ^OVEK

Mobilisali Lalu, dali mu pu{ku, odveli ga na front i oficir mu ka`e: - Pucaj, Lalo, na neprijatelja! - A koji je moj neprijatelj? - Pa, svi tamo su nam neprijatelji. - Jeste, jeste, al koji je moj? Vide oficir da tu ne vredi potezati komplikovana obja{njenja pa re~e: - Vidi{ onu ku}u? - Vidim. - E, taj snajperista u njoj je tvoj neprijatelj! - Ja ne znam kako }ete vi, al ja odoh da se sa mojim neprijateljem pomirim, pa idem ku}i. 88. POGA\AnjE Dolazi Sosa ku}i ra{~upana, puna sena. Pita je majka: - Ju crna Soso, ta {ta si tako ra{~upana? - Ta ni{ta mati, mi se malo igrali poga|anja. - E, to u moje vreme nije bilo. Pa kako se to igra? - Lako, mati. Vidite, mi devojke turimo glavu u seno a momci otpozadi jebedu... Ja sam ~etvrtog, {estog i jedanestog pogodila. 89. Razgovaraju {vaba i Lala {ta je najlep{e na svetu. Ka`e {vaba, za njega je najlep{e na svetu kada se vrati umoran sa posla a kod ku}e ga sa~ekaju voljena `enica i deca, pa mu svi polete u zagrljaj. Lala ga slu{a pa ka`e: - E {vabo, {vabo, ako ti je to najlep{e na svetu, pa ti onda ne zna{ {ta je to burek sa sirom. 90. Zapitkuje u vozu mladi} Lalu koliko je sati, a on se pravi da ne ~uje. - Eto kakvi ste, ne}ete da mi ka`ete ni koliko je sati. - Sinko, kakav sam ja... pa da ti ka`em koliko je sati... A kakav si ti, ne bi se zaustavio, ve} bi pito odakle putujem. Kakav sam ja, reko bi da idem iz Toma{evca. A kakav si ti, pito bi

koga u selu imam. Kakav sam ja, reko bi da imam `enu i k}er za udaju. A kakav si ti, pito bi da li mo`e{ da me poseti{. Reko bi da su nam gosti dobro do{li. Kakav si, ti bi do{o, i kad bi vido kakvu k}er imamo, pito bi da li mo`e{ da je o`eni{... A ja, BEM ZETA KOJI NI SATA NEMA! 91. Stoji `ena u tramvaju, grdi sve koji sede i dozvoljavaju da ona, `ena, stoji. U tom joj se ote: - Ima li, zaboga, jo{ kavaljera? - Ima, ima, javlja se Lala, samo nema mesta. 92. BABINA MUDROST Lala, obrao kukuruz, prodao ga, nafatiro se novaca pa sedi i broji pare s matorim. - I {a }e{ sad sotim novcima? - Pa da i metem u banku? - Koji ti je ocov? Kaka banka, {a ti je? - Pa ima da dobijem kamate, pa }e te pare lepo da narastu... - E moj sinko, jo{ si ti zelen, nego Baba sad da ti ka`e: u tu|oj ruci samo kurac raste! 93. PRISTOJNOST Bio Lala u visokom dru{tvu i kad mu je do{lo da ide u VC, on ka`e: - Idem da pi{am. ljudi se zgranuli, pa ga neki opomenu{e: - Lalo, pa ne ka`e se to tako... Ka`e se, "Idem da obavim jednu fiziolo{ku potrebu." - Dobro, ondak: Idem da obavim jednu fiziolo{ku potrebu... a mo`da }u i srati. 94. Ide Lala ulicom i nosi veknu hleba pod mi{kom. Vidi ga Sosa, pa ga pita: - Lalo je l mek? - Ta mek je, da je tvrd ne bi ja i{o po hleb.

95. Budi se Lala ujutru sav sre}an i ozaren, osmeh mu od uveta do uveta. Gleda ga Sosa i nije joj jasno, pa ga pita: - [ta ti je Lalo, {to si tako sre}an? - Soso, sanjao sam divan san. - Stvarno? Ispri~aj mi! - Sanjao sam da putujem za Beograd! - Pa {ta je tu toliko divno? - Al sa poso{om... 96. Ide Lala ulicom i nosi u rukama dve velike lubenice. Presre}e ga neki ~ovek i pita ga: - Izvinite, tra`im ulicu Gornju Vodoplavnu. Da li znate gde je? Gleda ga Lala, gleda, misli ne{to, pa ka`e: - Vi, gospodine, tra`ite ulicu Gornju Vodoplavnu, je l da? - Da, ba{ tu. - I ne biste je znali na}i, je l da? - Da, ba{ tako, znate li vi gde je? - Moli}u fino, pridr`te mi ove dve lubenice. ^ovek uzme lubenice u ruke, a Lala {irom ra{iri ruke i ka`e: - E, da ide u o~in, pooooojma nemam! 97. U apoteku u`urbano ulazi Sosa, potpuno izvan sebe, sva u crnom i obra}a se apotekaru: - Hitno mi treba jedna tableta antiviagre! Apotekar sav u ~udu, nikada nije ~uo za takav lek, ~isto da dobije na vremenu dok se malo ne sabere i preispita, upita je: - Kakva antiviagra, Soso, {ta }e ti to? - Znate, moj Lala, koristio je onu viagru, i dobro mu je ~inila... dok je bio `iv... ali sada ne mo`emo da zatvorimo sanduk pa sam mislila... 98. Da li zna{ za{to Lala bri{e guzu sa dva papira? - Original ide u Beograd. 99. Neko voli SLALOM, ali ja vi{e volim SA_SOSOM!

100. @eni Lala }erku. Napravio veliku svadbu; kad u neka doba povadi{e svatovi pi{tolje i po~e{e da pucaju. Lala odma dotr~ao i po~eo da moli svatove da prestanu da pucaju. - Pa dobro, Lalo, {to da ne pucamo? Uvek se puca na svadbama... - Ta znam ja da se puca, al zet mi je kraji{nik, pa se bojim, pobe}i }e... 101. Ulovio Lala zlatnu ribicu. - Ako me pusti{, ispuni}u ti tri `elje. - Pa dobro, nek onom mom kom{iji, izbeglici iz Hrvatske, crkne krava. - Sre|eno! PUUUUF! - Pa nek i onom mom drugom kom{iji, izbeglici iz Bosne, crkne krava. - Sre|eno! PUUUUF! - E sad nek i meni crkne krava. - ?!?!? - Ta ni po mleko da mi ne dolaze! 102. Kupio Lala {e{ir. Nosio ga petnaestak godina, pa mu se ve} podero. Vidi da }e morati da kupi drugi. Do|e opet u isti du}an, pa }e s vrata: - Evo mene opet. 103. Kupuje Lala ko{ulju boje jorgovana. Trgovac iznosi razne ko{ulje, ali nijedna Lali ne valja: te ova je plava, te ona modra,ova ljubi~asta, ona zelenji~ava. Prodavac izgubi `ivce: - Pa jes ti negde vido takvu ko{ulju? - Ta kak da nisam. Eno ti u ajzlogu. - Pa ta je bela! - A {ta, ti nikad nisi vido beli jorgovan?

104. Do{ao Lala ku}i sav zabrinut. Pita ga Sosa koji mu je andrak: - E Soso, da zna{ da nije lako biti direktor. Treba da idem na neki simpozijum, tamo svi vode i sekretarice da se poka`u, ako ne dovede{ dobru sekretaricu, niko te ni ne pogleda i ni{ta od posla. - Pa ti ba{ ima{ zgodnu sekretaricu. - To i jeste problem, ka`e da ne}e da ide ako ne budem mogo dvared. - Aaa... kad bude trebalo drugi put, ka`i joj da ti ga ve`e u ~vor. - Pa di to mo`e? - Ne mo`e, al poma`e. 105. Do{ao Lala na `elezni~ku stanicu i pita otpravnika gde je voz za Kikindu. Povede ga otpravnik na peron, a tek }e ti Lala: - Je l ide ovaj vagon za Kekendu? - Ide. - Do|u do drugog vagona, a Lala: - A ide li ovaj vagon za Kekendu? - Ide, naravno. Krene otpravnik dalje svojim poslom, a Lala ga spopade kod svakog vagona istim pitanjem. Ovom to najzad dojadi, pa ga pita: - A ti to mene kanda zajebava{? - Ta jo{ od prvog vagona, dru`e otpravni~e! 106. Na grani~nom prelazu carinik na{ao Lali pun ceger Seiko satova. - [ta je ovo Lalo? - Zar ne vidite, hrana za pili}e. - Crni Lalo, kakva hrana! - Ja }u da im dam da jedu. Ako ho}e, neka jedu, ako ne}e, nek ostave.

107. Dolazi Lala ku}i... I tek {to je u{ao ka`e Sosi: - Soso, navla~i roletne! Sosa br`e-bolje navu~e roletne, misle}i - mo`e ovde jo{ sva{ta da se desi! - Soso, gasi svetlo! Sosa ugasi svetlo. - Soso, u krevet! Sosa se skine i uleti u krevet. U|e i Lala u krevet, navu~e sebi i Sosi jorgan preko glave: - Soso, kupio sam sat..., vidi kako svetli u mraku. 108. Ka`e Lala Sosi da se obrije dole. - A, {to Lalo? - Paa, eto malo, novosti, istra`ivanje, erotika... - Ta, jesi l ti NORMALAN! Smeja}e mi se selo. 109. Sazna Lala da ga Sosa vara. - Je l bolji od mene? - Ne. - Je l ima du`i? - Ne. - Je l ima deblji? - Ne. - Je l su mu ve}a jaja? - Ne. - Jao al }u ga sutra zajebavati! 110. Vodi Lala dva kera. Sretne ga kom{ija: - Ju Lalo kako im je fina dlaka. Je l ih ti to sam ~e{lja{ ili neko drugi? - Pa ovog desnog sam ~e{ljam. - A ovog drugog? - Pa i njega. - A jesi li im ti sam sekao u{i? - Pa ovom desnom sam sam seko. - A ovom drugom?

- Pa i tom sam ja seko. - A repovi? Ko im je podrezivao repove? - Pa ovom desnom sam ja podrezivo. - A ovom drugom? - Pa i tom sam. - Da ti to mene, Lalo, malo ne zeza{? [to god te pitam ti ka`e{ prvo za ovog desnog pa onda to isto za onog drugog. - Pa to je zato {to je ovaj desni moj. - A ovaj drugi? - Pa i on je. 111. Do{ao Lala ku}i i vidi Sosu golu na krevetu. - Iju, Soso, {to le`i{ gola? - Ta nemam {ta da obu~em, Lalo. - Kako nema{, vidi kolko aljina ima{ u ormanu: jedna, dve, tri, zdravo kom{ija, ~etir, pet... 112. Pri~a Lala svojim unucima kako su se patili za vreme drugog svetskog rata. - I tako se mi najeli {unke, slanine, {vargli i kulena, kad ono nemci zauzeli bunar... A paradajz slabo rodio, pa smo morali piti vina! 113. DA LI MU [KODI? Do|e Lala kod lekara da tra`i savet i po~e svoju pri~u: - Doktore, do|em ku}i, zateknem Sosu u krevetu s ljubavnikom. Potegnem pi{tolj, ho}u da ubijem ljubavnika, a on mi ka`e: >Kom{ija, ~ekaj, daj da popijemo kafu i da porazgovaramo. Ako si re{io da me ubije{, to mo`e{ i posle da uradi{. Ali daj prvo da se ispri~amo.< Sednemo mi i on mi ka`e: >Razmisli malo, {ta ima{ od toga da me ubije{? Ti }e{ u zatvor, a Sosa slobodna pa }e na}i drugog {valera.< Vidim ja, on u pravu, i batalim se pi{tolja. - [ta je dalje bilo? - Ni{ta. Do|em drugi dan, opet kom{ija u krevetu sa Sosom. Potegnem pi{tolj, ovog puta da ubijem Sosu. A kom{ija }e:

>^ekaj, Lalo, ajde da popijemo kafu i da popri~amo. Nemoj, Lalo, ubijati Sosu, ne vredi. Ti u zatvoru, a ja na slobodi mogu da {vrljam koliko ho}u.< - I {ta si uradio? - Ni{ta, vidim ~ovek u pravu i okanem se }orava posla. Ali tre}eg dana ista situacija. Sosa i kom{ija u krevetu. [ta }u, siroma? Potegnem pi{tolj na sebe. Ho}u da se ubijem. - I {ta bi? - Pa kom{ija ust’o iz kreveta i ka`e mi: >^ekaj, Lalo, da popijemo kafu i da se ispri~amo. [to da se ubije{? Bez veze, ti mrtav a Sosa i ja slobodni. Mo`emo da se gu`vamo do mile volje.< - I {ta si tad uradio? - Ni{ta. Vidim, kom{ija u pravu. - Pa dobro, ~ove~e, ho}ete li vi meni objasniti {to ste do{li kod mene? - Do{o sam doktore da vas pitam... O}e l’ meni smetati toliko kafe? 114. PREVAGNUO Krenula dva drugara i Lala za Nema~ku. I sve je bilo u redu do granice, na ulazu u Nema~ku. Ka`e carinik: - ^ujte, dokumenti vam nisu u redu... Sledi prepirka, nakon koje carinik re~e: - Dobro, dobro, pusti}u vas ali samo ako je du`ina svih va{ih barem 60 cm! Zavr{i se merenje: prvi ima 33 cm, drugi 23, a Lala - 4 cm! Taman dovoljno da pre|u granicu. Pre{li oni i pri~aju: - E, da nije mojih 33, ne bismo mi pre{li. - Pa i mojih 23 imaju zasluga. - Ta mante se divana... Da se meni nije digo, o~in bi mi pre{li! 115. Budi se Lala ujutru sav sre}an i ozaren, osmeh mu od uveta do uveta. Gleda ga Sosa i nije joj jasno, pa ga pita: - [ta ti je Lalo, {to si tako sre}an?

-

Soso, sanjao sam divan san. Stvarno? Ispri~aj mi! Sanjao sam da putujem za Beograd! Pa {ta je tu toliko divno? Al sa paso{om... LUDACI

1. Ide ludak po dvori{tu bolnice i vu~e konopac. Nai|e na njega psihoterapeut i upita: - ^ove~e, za{to vu~e{ taj konopac? - Probao sam da ga guram pa nije i{lo. 2. Pitaju jednog ludaka {ta bi on uradio kada bi ga sada pustili iz ludnice.... - Napravio bih pra}ku i porazbijao sve prozore u gradu odgovara ovaj. - Nazad u ludnicu, jo{ {est meseci, da se opametis!! Posle {est meseci, istog ludaka dovode ponovo pred komisiju. Isto pitanje... - Pa na{ao bih najpre neki posao, zatim bih na{ao i neki stan... - Ohoho, izgleda da se ovaj opametio. [ta bi dalje uradio? - Pa o`enio bih se.... - Ohoho, nastavi, samo nastavi, sta bi dalje uradio? - Sa~ekao bih da padne no} i legao bih sa `enom u krevet... - Hej ljudi, ovaj se izgleda zaista opametio... i {ta bi bilo dalje? - Pa, polako bih joj skinuo ga}ice... - Bravo, nastavi, nastavi, {ta bi dalje bilo..? - E, onda bih izvukao lasti{, napravio pra}ku i opet porazbijao sve prozore po gradu... 3. Idu 3 ludaka prugom. Prvi: -Al je dugo ovo stepeni{te! Drugi: -Da,a i gelendar je nizak.

Tre}i: -Nema brige, evo ga sti`e lift! 4. Sede tako dva idiota za stolom i jedan deli bombone. - Jedna tebi, jedna meni! Jedna tebi, jedna meni! Jedna meni, jedna meni, jedna meni! Na to ga ovaj drugi zaustavi i ka`e: - ^ekaj malo, a tebi? 5. Po{o ludak ku}i kroz neko selo i usput svratio u kafanu. Tamo se pilo, pu{ilo i kartalo, te se jedan ~ovek onesvesti od silnoga dima i uzbu|enja. Neki uze{e koprive, pa ga o`ari{e malo po licu, te se ~ovek osvesti. Ludak mislio da je ~ovek bio mrtav, pa ga ovi o`iveli. Sav sre}an, jer je ne{to novo nau~io produ`i ku}i. Uz put nai|e na neku sahranu, pa se razdera: - ljudi, nemojte ga sahranjivati! Ja znam da ga o`ivim! Pa uze koprive i po~e ovog da {amara po licu. Kad su to videli ljudi iz povorke, po~e{e ga tu}i i na kraju mu reko{e: - [to ga bije{? Treba da mu ka`e{ >Laka mu crna zemlja!< - Laka mu crna zemlja!, re~e ludak. Nastavi on dalje svojim putem. Nedaleko odatle nai|e na svadbu, pa se razdera: - Ej, mladenci! Laka vam crna zemlja! Mlado`enja to ~u, pa propusti ludaka kroz {ake. Na kraju mu re~e: - [to meni laka crna zemlja? Treba da mi ka`e{ >Sretan brak i da imate puno dece<! - Sretan brak i da imate puno dece!, re~e ludak. Nastavi opet svoj put ka ku}i. Nedugo zatim, nai|e na nekog seljaka {to vodi krma~u, pa mu re~e: - Sretan brak i da imate puno dece! Seljak ga prebije i ka`e mu: - [ta ti meni pominje{ brak sa krma~om, budalo jedna kretenska! Treba da mi ka`e{ >Dabogda ti krma~a bude dobra i da se lepo oprasi<, a ne da mi pominje{ brak sa svinjom!

- Dabogda ti se krma~a lepo oprasila! - izusti i nastavi put. Zatim nai|e na nekog ~oveka, kako ~u~i u grmlju, jer ima fizikalne potrebe. Tada mu re~e: - Dabogda ti se krmapa lepo oprasi i bude dobra! Ovaj zauzet ~ovek ustade i re~e ludaku posle dva vaspitnopopravna {amara: - Ako ne mo`e{ da mi pomogne{, nemoj mi ni odmagati, budalo jedna! [ta mi pominje{ krma~u i dobrotu umesto da ka`e{ >Nek ti prvo brzo ispadne, a drugo jo{ br`e!< - Nek ti prvo brzo ispadne, a drugo jo{ br`e!, re~e ludak i produ`i dalje svojim putem. Pred svojom ku}om vide prosjaka {to nema jedno oko i re~e mu: - Dabogda ti prvo ispalo brzo, a drugo jo{ br`e! 6. Du{evnog bolesnika ve} godinama bezuspe{no le~e u sanatorijumu. Svakih {est meseci ga upu}uju na testiranje kod glavnog lekara... I tako jednog dana dovedu bolesnika kod lekara, i po~ne kontrola. Poka`e mu lekar {aku: - [ta je ovo? - Koleno. - A, {ta je ovo?, re~e pokazuju}i na lakat. - Uvo! I tako lekar po bog-zna-koji put da nalog da se nastavi le~enje. Dolazi isti bolesnik posle {est meseci... Lekar pokazuje {aku: - [ta je ovo? - [aka! - [ta je ovo?, upita za lakat. - Lakat! Lekar odu{evljen, pokazuje nogu: - [ta je ovo? - Noga! Lekar pi{e otpusnu listu, pozdravlja se sa (biv{im:) ludakom, i pita ga: - Pa, dobro ~ove~e kako ste to uspeli. Pa, jo{ pre {est

meseci ste bili ludi? Bolesnik se kuca po ~elu: - Eeeee! Ima bata bubrezi! 7. Pobegla tri ludaka iz svojih soba ali jo{ nisu uspeli da pobegnu iz ludnice. Tr~e oni tako po ludnici i dogovore se da se sakriju u kante za sme}e. Kada su se sakrili u istom momentu nailazi ~uvar i izvadi pendrek i lupi 3 puta po prvoj kanti. Iz prve kante se za~u "MIJAU, MIJAU" a on re~e - Hm, ma~ka, pa neka je. I ode do druge kante. Lupi i tamo 3 puta a ono se zacu "GRRR, VAU, VAU", a on re~e: - Pa dobro ker, neka ga. Zatim ode do tre}e kante i lupi 3 puta ali ni{ta se nije ~ulo. On po~e lupati, treskati, {utirati kantu i posle kra}eg vremena za~u se glas: - Pa idiote, {ta lupa{ kad ribe ne govore. 8. Ludak unosi veliku metalnu kasetu u sobu. Pita ga kolega: - Za {ta }e ti to koristiti? - Ovo }e mi biti jastuk. - Da nije malo tvrdo da na tome spava{? - Nisam ni ja toliko blesav. Prethodno }u je ispuniti perjem. 9. Posetilac: - Da li i u ovoj bolnici mu{karci i `ene moraju biti odvojeni? Lekar: - Svakako, nisu toliko ludi! 10. Radnja se odvija u du{evnoj bolnici. U sobu ulazi doktor, kad tamo ima {ta da vidi, svi pacijenti ska~u ko ludi na sve strane, udaraju u zidove, sudaraju se me|usobno... Samo jedan od njih sedi sklup~an u uglu sobe. Kako je ovaj izgledao donekle normalan, doktor mu pri|e i pita ga: - Jeli bre, {ta to ovi kreteni rade? - Ma, igraju se kokica.

- Aha...A {ta, ti se ne igra{ sa njima? - Ma igram se i ja, samo sam se zalepio za tiganj. 11. U ludnici novinar pita jednog bolesnika: - Kako se zovete? - Napoleon. - Ko vam je to rekao? - Bog. Jedan drugi bolesnik uzviknu: - Ne slu{ajte ga! La`e ~im zine! - Po ~emu to znate? - Ja mu ni{ta nisam rekao. 12. Pu{taju izle~ene ludake iz ludnice, i ide poslednji test. Pita doktor jednog ludaka: - [ta ti je ovo? (poka`e mu na ~elo) - ^elo! - A ovo? (poka`e na nos) - Nos! - A ovo? (poka`e na rame) - Rame! - A ovo? (poka`e na pazuh) Ludak pipka... - To su dlake... dlake... Dlake! Kuku, gde mi je kurac? 13. Sedi du{evni bolesnik pored kamena i s vremena na vreme udari u njega pesnicom. - Ne vredi, ka`e mu bolni~ar - u kamenu ne}e{ napraviti rupu udaraju}i ga pesnicom. - Znam. Ja ho}u da mu napravim ~vorugu! 14. [eta se pacijent po hodniku neuropsihijatrijske ustanove i vu~e ~etku za cipele privezanu za kanap. Sretne ga na~elnik odeljenja i, videv{i {ta radi, pita: - Da li je to tvoj ljubimac? - Ama, doktore, {ta vam je, pa zar ne vidite da je to obi~na

~etka!? - ?!, za~udi se ovaj i produ`i vrte}i glavom i mrmljaju}i. Kada je lekar nestao sa vidika, ludak se okrene ~etki i {apne: - [ta ka`e{, Fifi, ala smo ga zajebali! 15. Moler farba sprat u ludnici. ludaci gledaju. - Ajde da mu izmaknemo lotru da padne. - Ne vredi, dr`i se za ~etku. 16. Direktor ludnice zove policijsku stanicu i tra`i pomo} u hvatanju bolesnika koji je tog dana pobegao s le~enja. -...visok je metar i pedeset, vrlo je mr{av i te`ak je oko dvesta kila... - Ali to je nemogu}e! ^ovek od metar i pedeset, mr{av i dvesta kila?! - Pa jesam li vam rekao da je lud!!! 17. Ide ludak ulicom i vu~e kanap za sobom. Uto ga sretne doktor i pita: - Jeli bre, {to vu~e{ kanap za sobom? - A kako druga~ije? Vi ga gurajte ispred sebe ako mo`ete! 18. Sreo policajac debila kako pla~e, pa ga pita: - [to pla~e{? - Ma nemam nikoga. - Pa gde ti je tata? - Zgazio ga bager. - A gde ti je mama? - Zgazio je bager. - A kuca, gde je ona? - Zgazio je bager. - Pa {ta ti onda ima{? - Pa bager! 19. Kad je priglupi de~ko, obrijane glave sreo ~asnu sestru po{to je ubio boga u njoj (trebalo mu 16'42'') pobedonosno }

e: - BETMENE mislio sam da si ja~i! 20. Igraju dva ludaka remi, kad jedan od njih baci karte i vikne: - [AH MAT!!! Ovaj drugi se iznervira, pa ka`e: - Budalo jedna, pa ne igramo ko{arku, nego fudbal! 21. Voze se autobusom mama i sin debil. Tek sin odjednom drekne (onako debilski): - UUUUUUU, AL SAM @EEEEDAN! - ]uti sine, pi}e{ vodu kad stanemo. Par minuta kasnije, ponovo: - UUUUUUU, ALA SAM @EEEEEDAN!! - Ajde sine smiri se, nervira{ ~ika voza~a. Ali malo posle opet: - UUUUUUUUUU, BA[ SAM @EEEEEDAN!!! To slu{a voza~, pa se iznervira, zako~i i ka`e klincu: - Ajde idi napi se vode i da te vi{e ne ~ujem! Odu mama i sin, piju vodu i vrate se u autobus. Tek je bus krenuo, kad sin iz sva glasa: - AUUUUU, AL SAM BIO @EEEEDAN!!!! 22. Ulazi budala u radnju i pita prodavca: - Imate li mentol bommmmboooone!!? - Ne. Budala se posle pola sata vra}a u radnju: - Imate li mentol bommmmboooone!!? - Rekoh da nemamo. Al se budala kasnije opet vra}a: - Imate li mentol bommmmboooone!!? - Ne, nemamo mentol bombone i, ako me jo{ jednom to pita{, odse}i }u ti ruku sekirom! Budala iza|e al se za 15 minuta ponovo vrati: - Imate li... sekiru?

- Ne. - Imate li mentol bommmmboooone!!!? MA\ARICE 1. U{la Ma|arica u autobus i nosi tortu.Spusti tortu do sebe i sedne i ona. Za njom u|e ~ovek i ne vide}i tortu na sedi{te,sede na nju. Ma|arica: - Joj moj!!! Putnik:- [ta je bilo? Madjarica:-Joj,bio tako dobar. Putnik:- Ne sekiraj se, na}i }e{ ti boljeg. Ma|arica:-Al bio tako lep. Putnik:- Ma na}i }e{ ti jo{ lep{eg. Ma|arica:-Al imao 20 jaja! Putnik:- E bogami takvog ne}e{ na}i! 2. Pita Ma|arica Slovenca: - Mo`e{ ti, Slovenac, da napravi{ meni jedno malo Ma|ar? Gleda je Slovenac, odre~no klima glavom. Pita Ma|arica Bosanca: - A ti, Bosanac, mo`e{ ti da napravi{ meni jedno malo Madjar? - Ne mogu, ba. Sad, pita Ma|arica Crnogorca: - Je li, Crnogorico, mo`e{ ti da napravi{ meni jedno malo Ma| ar? - Velju, ne mogu. Na kraju, kud }e, {ta }e, vrati se Ma|arica u Vojvodinu i pita Lalu: - Moj Lala, sve sam pitala, moj Pi{ta ne mo`e, Slovenac sam pitala, Bosanac sam pitala, Crnogorico sam pitala, pa eto i tebe pitam, je l ti mo`e{ da napravi{ meni jedno malo Ma|ar? - Naravno, kako da ne. - Pa kako to, Lala, samo ti mo`e{, a niko drugo ne mo`e? - Pa pun mi ih je kurac!

3. Kako se na ma|arskom ka`e p~ela? - Beremed. 4. Kako se ka`e matica? - Neberemed. 5. A kako se ka`e trut? - Jebeneberemed. MUJO I HASO 1. Poklonio zoolo{ki vrt Muji ljubimca (po{to je stalni posetnik), ali kako je ljubimac bio dlakav, Mujo ga o{i{a i da mu ime @u}a i sa njim ode u {etnju. Slu~ajno se sretne sa nekim tipom koji je vodio tri pit bula i taj tip po~ne da ismejava Muju i tako do|e do opklade ~iji je pas ja~i. Ovaj tip se hvali kako je jedan od njih troje prvak Jugoslavije, na {ta } e Mujo: - Dr` ga, @u}o! I @u}a ga udavi ko pi~ku. Tip }e za drugog psa: - A ovaj je prvak Evrope! Mujo opet: - Dr` ga, @u}o! @u}a i njega udavi ko pi~ku. Tip po~eo da ~upa kosu i ka`e: - E, ovaj je prvak sveta, jeba}e @u}i majku!! Mujo ponovo: - Dr` ga, @u}o! @u}a i njega udavi ko pi~ku. Tip skroz poludeo, pa pita Muju: - Daj, reci koja je to rasa? Mujo odgovara: - Ma, ni sam ne znam, ja ga zovem @u}a i samo sam ga o{i{ao a u zoolo{kom vrtu su ga zvali Lav. 2. Pola`u Mujo i Haso fiziku na Fakultetu. Prvi na usmeni ulazi Mujo i profesor mu zadaje zadatak:

- Recimo, Mujo, da putuje{ vozom i toplo ti je u kupeu. [ta } e{ da uradi{? - Pa, otvorim prozor. - E, odli~no. Prozor ima povr{inu 1.5 m2, kupe ima zapreminu 12 m3, voz juri 80 km/h ka zapadu, duva ju`ni vetar 5 m/s. Za koliko }e se izvetriti kupe? Mujo, naravno, nema pojma i padne na ispitu. Izlazi iz kabineta i ispri~a Hasi {ta je bilo. Slede}i ulazi Haso i profesor opet zapo~inje pri~u. - Recimo, Haso, da putuje{ vozom i toplo je u kupeu. [ta }e{ uraditi? - Skinem sako. - Jako je toplo! - Skinem dzemper i ko{ulju! - Stra{na vru}ina i jo{ ti je toplo! - Skidam pantalone i ~arape! Iznerviran profesor po~ne da besni. - I {ta misli{ preko od tebe sedi crnac kojem po~inje da se di`e dok se ti skida{. [ta onda? - MA MO@E ME JEBATI CIJELI KUPE ALI JA PROZORA NE OTVARAM! 3. Mujo, Haso i Huso na odmoru u nju Jorku piju u jednom baru. Ulazi u bar Majk Tajson, ljut, tra`i kavgu. Do|e do Hase i unese mu se u facu: - Ja sam Majk Tajson, zara|ujem godi{nje 15 miliona dolara, i jebem bele `ene. Haso se trgne, popije na brzaka: - @rim, `urim, ajd zdravo! Majk se okrene Husi, i ponovi: - Ja sam Majk Tajson, zara|ujem godi{nje 15 miliona dolara, i jebem bele `ene. I Huso se upla{i, popije na brzaka: - Moram da idem, vidimo se... Na|u se Huso i Haso ispred bara, i ~ekaju Muju. - Nadam se da Mujo ne}e napraviti neko sranje - ka`e Huso.

U taj ~as izleti Mujo kroz staklo bara na ulicu, sav krvav, razbijenih zuba i nosa. - Mujo, {ta je bilo? - pita ga Hasa. - Do{ao je neki i rekao da je Majk Tajson, da zara|uje godi{nje 15 miliona dolara i da jebe bele `ene. - I {ta si odgovorio? - pita Huso. - Istinu. Da ja zara|ujem 15 miliona dolara godi{nje, ni ja ne bih jebao crn~uge. 4. Stigao cirkus u Zenicu. Glavna atrakcija je krokodil koji pu{i kurac. Dreser ulazi u kavez, udari {tapom krokodila po glavi, krokodil otvori usta, uzme kurac i popu{i ga. Dreser se okrene publici i upita: - Po{tovana publiko, ho}e li neko da proba? Mujo ustane i veli: - Ho}u ja, ali da me ne bije{ {tapom po glavi! 5. Po{alju Muju kao me|unarodnu razmenu studenata u Japan. Do|e tamo Mujo i ka`e njemu neki Japanac: - Ho}e{ da ti poka`em ne{to japansko? - Ho}u! Uhvati njega Japanac pa ga ubije ko vola u kupusu. Pita ga Mujo: - [ta ti bi, ~ove~e? - Ha ha, ni{ta... to je karate - na{ nacionalni sport! Sutra do|e Japanac Muji i pita ga da mu poka`e ne{to japansko. Mujo nasedne i Japanac ga opet nalema. Pita ga Mujo: - [ta ti je sad to? - dzudo - na{ nacionalni sport. Sutra do|e Mujo kod Japanca i pita ga : - Ho}e{ da ja tebi poka`em ne{to japansko? - Ha ha! Ajde da i to vidimo! Ubije njega Mujo na mrtvo ime. Pita ga posle Japanac: - [ta ti je to? - Poluosovina od TOJOTE!

6. Vratio se Mujo iz Nema~ke i doneo mobilni telefon. Pita ga Fata {ta mu je to. Ka`e on: - Nema{ ti pojma, to tamo svi furaju. Nego nalij ti meni tople vode u kadu, da se okupam. Legne on u kadu i uzeo mobilni (vodootporni) pa nazove Fatu: - Halo! Do|i, operi mi le|a. - Ma ne mogu sad, do{ao mi onaj konj iz Nema~ke... 7. Pitali Muju: - Zna{ li da u Sarajevo dolazi 14.000 plavih [lemova? - Boli me kurac, ne}u ih ja istovarati! 8. U|e Mujo u pekaru: - Je l ima bureka? - Nema. - Je l ima kiflica? - Nema. - Je l ima peciva? - Nema. - Je l ima hleba? - Nema. - Dobro, bolan, {a ima? - Pa evo... radi se. 9. Raspravljaju se Francuz, Englez i Bosanac oko toga ~ija je `ena gluplja. Francuz ka`e: - [to je moja `ena glupa, ja joj kupio auto a ona i dalje ide tramvajem na posao. Englez }e: - Moja je jo{ gluplja, ja joj kupio ma{inu za posu|e a ona koristi plasti~ne tanjire. A Bosanac: - Nije to ni{ta, moja je najgluplja. I{la je zimus na Kubu na letovanje i ponela sa sobom pakovanje od 50 kurtona, a uop{te nema kurac.

10. Sedi Mujo u kafani na divljem zapadu i pije viski. Odjednom neko utr~a u kafanu i povika: - Be`te ljudi, za pet minuta sti`e Crni Jaha~. Cela se kafana isprazni, samo Mujo ostaje i zaustavlja konobara i tra`i jo{ jedan viski. Konobar mu dade fla{u i pobe`e i on. Osta tako Mujo sam u kafani kad trasnu{e vrata i na njima se pojavi ogroman ~ovek, sav u crnom. Misli Mujo: "E, jesam konj, gde i ja ne pobegoh." Prilazi mu ~ovek i ka`e mu da klekne. Izvadi ~ova "stvar" i re~e Muji da po~ne da mu ga pu{i. Pu{i Mujo a ~ovek mu ka`e da pu{i br`e. Pu{i Mujo br`e, a ovaj tra`i jo{ br`e. Jo{ Mujo ubrza a ovaj tra`i jo{ br`e. Tad Mujo ka`e: - Ne mogu br`e, o~iju mi! Tad mu ~ovek u crnom ka`e: - Jesi li ti normalan, pu{i br`e jer za minutu sti`e Crni Jaha~. Jeba}e nam mater obojici ako nas ovde na|e! 11. Kako Mujo klonira Fatu?... Tuca je dok ne klone. 12. Dolazi Japanac kod Muje u prodavnicu i ka`e: - Josimokotoso Koka-Kola. - Limenku ~ega?! 13. Za{to Mujo pere noge u Cepter posu|u?... Zato {to mu nije potrebna voda. 14. Odlu~io Haso da kupi cuku i ode kod jednog i pita: -Koliko ko{ta ovaj pas? -1000 maraka. -Jesi ti normalan 1000 maraka. -Pa to je rasni pas. I tako nastavio Haso da tra`i cuku ali svugde samo skuplji i skuplji. Do|e on kod jednog i pita koliko ko{ta ovaj,a on } e:6000 maraka. -Pa {ta ti je ovaj nema ni uha ni noge ni oka...

- Ali ovo je kung fu pas. - Ma kakav kung fu pas? - Pa vidi...ka`e on cuki “Kung fu drvo” a cuko se zaleti i zagrize drvo. I kupi Haso tog cuku. Kreno on ku}i i sretne Husu i tako njemu ka`e kako je kupio cuku za 6000 maraka. - Pa ti si stvarno budala gde }e{ dati toliko para za tog avlijanera bez u{iju i noge. - Ali to je kung fu pas... - Ma kung fu kurac moj...... 15. Oti{ao Mujo kod lekara da se po`ali kako ga bole jaja. Pita ga doktor: - Jel upra`njava{ seks redovno? - Pa, prili~no redovno: ujutru jebem `enu pre posla, na poslu jebem radnu kolegicu, za pauzu skoknem do ljubavnice preko ulice, opet maznem `enu kad stignem ku}i, i ponekad dignem neku kurvu sa ulice za promenu. - Pa zbog toga te i bole jaja. - Uh, dobro je, ja mislio od drkanja. 16. Kako bosanac mu~i muvu? - Zatvori je u teglu i ispred nje jede govna. 17. Pretr~avaju Haso i Mujo preko aerodromske piste da bi i{li u {verc. - [ta ti to klepe}e u torbi? - Fatino zubalo. - [ta }e ti to, kretenu? - Da mi ne pojede humanitarnu pomo} dok sam odsutan... 18. Do{ao Haso da obi|e Muju u bolnici i pita ga kako je nastradao. - Zbog pecanja. - Pa {ta si pecao, crni ~ove~e? - Prvo sam pecao na gliste ali me mrzelo da skupljam gliste

pa su mi pokazali {tos sa baterijom: ve`e{ `ice za jedan i drugi kraj baterije, gurne{ ih u zemlju i gliste same izlaze. Onda ja uzmem akumulator od kola, ve`em `ice i gurnem ih u zemlju kad ono izlaze rovci. Uzmem dve `ice, ve`em ih za {teker u zidu, izlaze krtice. Gledam ja onda onaj dalekovod pored moje ku}e, gledam ga i ne dade mi {ejtan mira - bacim dve kuke do `ica i zabodem ih u zemlju... - I {ta bi? - Iza|e tre}a smena Kreke, ubi Boga u meni! 19. Stoji Mujo do pojasa u Drini i nailazi Haso. -[ta radi{, bolan, Mujo? -Eto, ladim ga u Savi. -Pa nije ti to Sava, budalo! -Izroni, Savo, da te ~ovek vidi! 20. Kupio Mujo ma~ku. Posle par dana na ulici sre}e Hasu i zapo~inju slede}i razgovor: - [ta je bolan Mujo, {to si tako `alostan? - Ma }uti, bolan, crkla mi ma~ka ... - Crkla? Pa, kako crkla? - Pa, lepo. Ja je kupao i ona crkla ... - E, bolan Mujo, pa mora cr} kad si je kupao! - Nije crkla kada sam je kupao ... - Nego? - Kada sam je CEDIO ... 21. Spava Mujo i odjednom u gluvo doba neko lupa u prozor. Probudi se on i ~uje kako neko {apu}e: - Mujo, jebu tvoju Fatu. Pogleda Mujo pored sebe, vidi Fata lepo spava, okrene se i on i opet zaspi. Posle nekog vremena opet neko lupa u prozor. Opet se Mujo probudi i ~uje kako neko {apu}e: - Mujo, jebu tvoju Fatu. Pogleda on, Fata i dalje spava. Ni{ta, opet on legne. Posle kratkog vremena opet ista pri~a, probudi se Mujo i sav besan

istr~i da vidi ko ga zeza. Me|utim, tek {to je on istr~ao u{unja se Haso, u|e u njegovu sobu i navali na Fatu. Za to vreme Mujo stigne do prozora, gleda kroz njega, gleda i mrmlja: - Au {ejtana, odavde stvarno izgleda ko da je neko jebe! 22. Do{li Mujo i Haso u Frankfurt i zaustave se na benzinskoj pumpi, radnik pita: - Super? - Jok, vodu do vrha! Fric se ~udi, ne veruje i to~i vodu u rezervoar stojadina a kad zavr{i iza|e Mujo, ubaci u rezervoar tabletu, zatvori poklopac i odveze se. Drugi dan isto tako, tre}i tako|e i onda Fric o tome obavesti svog direktora Ditriha. Do|e Mujo opet slede}eg dana, isti postupak, ali ovaj put direktor do|e i ka`e: - Ho}ete li mi, gospodine, prodati te va{e tablete za milion maraka? - Ne}u, ho}u najmanje 2 miliona. Direktor ka`e da je OK, donese lovu i uzme tablete. Muji napune vodu, on ode, a Haso ga pita: - Bolan, Mujo, a na {ta }emo se sad voziti kad si ti prodao one tablete? - Pa na plin kao i do sada. 23. Za{to Bosanac kad ide u apoteku nosi pu{ku sa sobom? - Zato {to na vratima pi{e VUCI. 24. Do{ao Mujo kod doktora da mu se po`ali: - Doktore, pomozi mi, Fata uop{te ne u`iva kad je guzim! - Mujo, probaj napraviti malo atmosfere... evo npr. poku{aj dovesti jednog crnca i nek ti ma{e lepezom dok ti guzi{! Mujo tako i uradi... ma{e crnac, Mujo guzi a Fata mrtva hladna. U neko doba ustane Mujo i ka`e crncu: - Hajde ti guzi a ja }u mahati! I tako i bi... razvaljuje crnac Fatu, ona se sva izludila od uzbu| enja, kad }e ti Mujo na to:

- Vidi{ kako se ma{e, pizda ti materina! 25. Gde Bosanka krije pare od mu`a? - Pod knjigom. 26. Takmi~ili se Amerikanac, Rus i Mujo u plivanju na 20 metara. Krenu oni silovito i posle 5 metara, Amerikanac ka`e: - Ne mogu ja vi{e - i utopi se. Posle 10 metara, Rus ka`e: - Ne mogu ja - i on se utopi. A Mujo preplivao 15 metara i ka`e: - Ne mogu ja - i vrati se nazad. 27. Ide Fata ispred Hase i nai|u oni na Muju. Ka`e Mujo: - Nije Haso po Kuranu da `ena ide ispred muza. - Nije po Kuranu, ali je po minskom polju. 28. Pita Mujo Hasu: - Ho}e{ da ti ispri~am pri~u o ljubavi, psu i majci? - Hajde! - Jebo ti pas mater! 29. Oti{ao Mujo kod ro|aka u Zagreb i kuca na vrata. - Tko je? - za~u se glas sa suprotne strane. - TMUJO - odgovori on. 30. Za{to bosanac nosi bukvin list u dzepu? - Pa to mu je li~na karta. 31. Mujo, jes ~uo da gostuje Be~ka filharmonija? - Ma {ta me briga, tu}i }e njih @eljo s ~etri-nula! 32. Bili Mujo i Haso na fudbalskoj utakmici. - Jel Haso, igra li se fudbal na nebu? - Otkud ja znam. Posle dva dana Mujo umre...sahrne ga... I u subotu... Do|e

Mujo kod Hase. - Odtkud ti ovde??? - Pa ja nisam ja ja sam samo duh, nego jel se se}a{ kada smo pri~ali da li se na nebu igra fudbal? - Da,da!! - E, pa igra se. Igram jednu utakmicu u nedelju kao broj 8. A ti brani{!!! 33. Mujo i Haso tra`ili posao; u|u oni tako u neku firmu prvi na razgovor ode Haso. Direktor pita Hasu gde se rodio, `iveo, {ta zna da radi,......Haso mu odgovarao..... I sad, di{a pita Hasu: - Je li, Haso, jel vidi{ ne{to ~udno na meni? - Nemate u{i. - [ta bre ti meni,nemam u{i?!! Mar{ napolje!!! Iza{o Haso napolje, i ka`e Muji: - Mujo, ako te pita vidi{ li ne{to ~udno,na njemu, NIKAKO ne govori da NEMA U[I! U|e Mujo, pa ga direktor pita gde se rodio, `iveo, {ta radi.....Mujo mu odgovarao........ I opet di{a pita dal se ne{to ~udno vidi na njemu, a Mujo }e na to: - Nosite kontaktna so~iva. - Odli~no! Kako ste primetili? - Da ima{ u{i, nosio bi nao~are! 34. Do{ao Mujo ku}i i zatekne Hasu i Fatu: - Bolan, Haso, pa zar to da mi u~ini{? A zajedno smo i{li u {kolu, bili najbolji prijatelji, kum si mi bio kad sam se `enio, delili smo dobro i zlo... HO]E[ LI PRESTATI DOK TI GOVORIM!!! 35. Tra`io Arkan novog ~oveka da mu skuplja sedmi~ne priloge od privatnika koje je {titio. Boje}i se izdaje, odlu~i da uzme gluvonijemog za taj posao. Ne}e pri~ati okolo, a ako do|e do "suda naroda" ne}e ni{ta izdati jer ga niko ne razumije. Prve sedmice skuplja~ skupi 50.000DEM. Osladi{e mu se pare i odlu~i da ih sakrije na sigurno mesto. Arkan

brzo shvati da prilozi kasne i po{alje jednog od gorila da pita za pare. Naravno gorila nije mogao komunicirati sa gluvonemim pa anga`uje Muju koji je znao "jezik znakova" da prevodi. Gorila: - Pitaj ga gde su pare. Mujo prevede. Gluvonemi (jezikom znakova): "O kakvim se parama radi? Ja nemam pojma." - Ka`e da nema pojma. Gorila pote`e pi{tolj, stavi cev u uvo gluvonemom i re~e Muji: - Pitaj ga SADA gde su pare. Mujo signalisa:"Gde su pare?" Gluvonemi odgovori:"50.000 DEM je sakriveno na Kalemegdanu u {upljini tre}e lipe sa desne strane glavnog ulaza". Mujo prevede: - On ka`e da i dalje pojma nema o ~emu ti pri~a{ i da misli da ti nema{ muda da povu~e{ obara~. 36. Po ko zna koji put Mujo se obrati bra~nom savetniku za pomo} kod zadovoljenja Fate. I ovaj ga, naravno, upita da li je probao sa oralinim seksom. - Ama, ne mogu ja to, gadi mi se! - Pa probaj da je pospe{ {e}erom! - Joj, proba}u, al da zna{ da mi se to ne radi. Nakon sedam dana sretnu se oni ponovo. - Mujo, jel bolje u seksualnom `ivotu? - Jeste, samo ima jedan problem. - Kakav to? - Morao da stavim brile (naocari za skijanje, op. aut.) kad imamo taj... oralni seks. - A {to? - Pa, kad Fata prdne, pr{ti {e}er u o~i! 37. Izveo Mujo Fatu na kafu. Sede oni tako, pijuckaju kafu,

kad im pri|e atraktivna plavu{a i poljubi Muju. Fata se na|e u ~udu i upita Muju: - Jel, bolan, ko ti je ova? - Fato to je moja {valerka. - A {ta ti je to? Mujo se potrudi i objasni Fati da danas svaki moderan ~ovek ima {valerku. [ta }e, Fata ga saslu{a i u}uti. Nije pro{lo dugo kad Mujo pokaza Fati jednu zgodnu crnku za drugim stolom. - Vidi{, Fato, ono tamo je Suljina {valerka. - Ih, na{a je ljep{a!, re~e Fata. 38. Napravljen najsavremeniji ra~unar. Poslednja re~ tehnike. Da bi ga isprobali, doveli konstruktori Amerikanca, Francuza i Muju da svak od njih postavi po jedno pitanje. Dolazi prvo Amerikanac i pita: - Koliko zrnaca peska ima u Kipu slobode? Ra~unar kuva, melje i izbaci neku cifru. Komisija gleda dokumentaciju, ma nema ... sve u zrno ta~no. Dolazi Francuz i pita: - Koliko {rafa ima u Ajfelovom tornju? Ra~unar kuva, melje i izbaci neku cifru. Komisija gleda dokumentaciju, ma nema ... sve u {raf ta~no. Do{ao Mujo i konta sta }e pitati, ali mu ni{ta ne pada na um. Dosadilo komisiji i odlu~e oni da odu na kafu dok on smisli pitanje. Vra}aju se oni s kafe, kad ra~unar...dimi li dimi, uhvatio se duman do nebesa. Pitaju oni Muju: - Bolan, Mujo, {ta si mu radio? - Ni{ta, majke mi, samo ga pitao {ta ima. 39. Uhvatile zenge bosanca i srbina. Teraju ih da odaju polo`aje. Ne}e srbin, ne}e ni bosanac. Ubiju ih od batina, a ovi opet ne}e da ka`u. Zaprete im da }e im ubrizgati virus SIDE, ako ne budu priznali. Srbin se usere, ka`e, i ovi ga puste. Bosanac ne}e. Ubrizgaju mu virus SIDE, pa i njega puste. Posle nekog vremena sretnu se njih dvojica i pita bosanac srbina:

-

Je li, bolan, jesi odao ne{to? Jesam, a ti? Ja, bome, nisam. Pa jesu li ti ubrizgali virus SIDE? Jesu, al ba{ me briga, stavio sam kurton!

40. Jednom ostali Mujo i Fata bez love. Ka`e Mujo Fati: - Ajde Fato idi zaradi malo love, `ensko si, zna{ kako }e{... Ode Fata, zaradi lovu i vrati se: - Evo mujo, zaradila sam 402 marke... - Kako? Dobro 400, al kako one dvije? - Dvije po dvije - 402. 41. [etaju Mujo i Haso Minhenom i tra`e Fatu, koja se izgubila. [etaju tako i vi~u: - Faatoo! Faatoo! Kad nailazi slovenac pa re~e: - [to ste tako nekulturni, pa se derete na ulici? I ja sam izgubio Mojcu, pa sam lepo oti{ao u policiju i dao im njen opis: visoka oko 180, duga crna kosa, izrazito plave o~i, izra`enije grudi, duge noge... Na to }e Mujo: - Jebo ti Fatu, ajmo mi Haso tra`iti Mojcu! 42. Kuca Mujo Fati na vrata: - Otvori Fato! - Ne}u. - Otvori Fato, da te jebem! - Pa nisam ja kurva. - Pa ja ti pare i ne nudim. 43. Fata: - Bolan Mujo, ja sino} iza{la sa intelektualcem. Mujo: - [ta ti je to? - Pa jedan, intelektualac. - Pa kako je bilo? - Pa prvo me vodio na ve~eru. Pa u bioskop. Pa onda u

{etnju. Pa onda ku}i kod njega. Pa onda intelektualni razgovor. Pa onda izvadi svoj penis... - [ta ti je bre to penis? - Ma to imaju ti intelektualci, li~i na kurac, al malecko! 44. Odlu~e Mujo i Haso da idu u lov na medvede i po~e dogovor oko toga {ta treba da ponesu od oru`ja. Haso navalio da ponesu neke silne pu{ke i tako to, kad }e ti Mujo: - ^u ba, {ta }e ti to. Za lov na medveda ti je dovoljno da svako uzme po jednu toljagu i da povedemo mog psa @u}ka. Haso se tu ~udio i bunio al na kraju pristade. I tako krenu oni u lov sa sve toljagama i @u}kom. Idu tako kroz {umu i odjednom vide medveda kako se popeo na drvo. - Paz sad dobro Haso. Ja }u da pri|em ispod i da zatresem drvo, medved }e da padne, @u}ko }e medveda da mazne za jaja a onda }emo ja i ti da navalimo toljagama na medveda i da ga dotu~emo. - U redu. I tako i bi. Mujo zatrese drvo, medved pade, @u}ko maznu medveda za jaja i oni pritr~a{e sa toljagama i ubi{e medveda. Tu se Haso silno obradovao {to tako lako uhvati{e medu pa navali da uhvate jo{ kojeg. Nastave oni tako da idu dalje kroz {umu i vide drugog medveda kako se popeo na drvo. - Ajde, ajde pa da i ovoga uhvatimo! - ^ekaj ba polako. Pazi sad. Ovo je drvo mnogo debelo. Ja }u da se popnem na drvo do ispod medveda (tamo je drvo tanje) pa }u da ga zatresem, a ti dobro pazi. Ako prvo padne medved ti uzmi toljagu, pa udri medveda po glavi. Ali ako prvo padnem ja, udri @u}ka namrtvo. 45. Oti{li politi~ari u Bosnu u lov na medvede i poveli Muju koji poznaje te krajeve kao svoj dzep da ih predvodi. I{li oni tako, i{li, i posle 10 km, nai|u oni na medveda. Mujo povi~e: - Be`iiiiiiii!!!!!! I svi se dado{e u trk iako su svi naoru`ani do zuba. Jedan od

njih upita: - Pa dobro, za{to tr~imo umesto da uzmemo pu{ke i da ubijemo medveda? - ]uti i be`iiiiiiiiiiii!!!!!! Be`e oni tako i dalje, ve} svi pomalo umorni kad }e jedan od njih ponovo: - Pa dobro, za{to tr~imo umesto da uzmemo pu{ke i da ubijemo medveda? - ]uti i be`iiiiiiiiiiiiii!!!!! Pretr~ali oni 5 km, a medved ih i dalje juri. Jedan od politi~ara, nemogav{i vi{e, izvadi pu{ku i ubi medveda, a Mujo se okrete i re~e: - Eto, glupi Muja, glupi Muja, e sad ti nosi medveda jo{ 5 km!!! 46. [etao se Mujo po nju Jorku, i ogladneo. Vidi on neki kiosk, idu ljudi i jedu ne{to. Stane on u red za to ne{to, i vidi pi{e "Hot Dog". Pogleda u re~nik, Hot = Vru}, Dog = Pas. Malo se iznenadi, al ajde, kad jedu svi je{}e i on, valjda je ovde takav obi~aj da se jedu psi. Do|e na red, plati, uzme, i gleda u onu kiflu pa }e: - Ih bre, pa zar od onolike psine meni ba{ kurac da upadne... 47. Oti{ao Mujo u Ameriku da radi ... I po{to nije imao nikakve {kole zaposli se na gradili{tu kao me{a~ betona. Ume{a on tako beton, utovari ga u kofu, pogleda gore na tre}i sprat gde jedan amer ne{to betonira i viknu: - Ej bolan, baci sajlu! Amerikanac ga naravno ni{ta ne razume. Gleda ga dole za~u|eno. - Ej bolan, bac sajlu jebo ti ja mater! - vi~e Mujo. Amerikanac ga opet ne razume: - Pa dobro bre, DU JU SPIK INGLI[, hajvane? - "Yes of course. njhat do you njant?" - Pa onda bacaj tu sajlu, pi~ka mu materina!!!

48. Mujo i Haso otvorili restoran i naravno tu radili kao kese. Jednog dana u restoran u|e neki stranac, baci se na stolicu i krene spiku na ~istom engleskom jeziku: - "Du ju spik ingli{?" Ova dvojica samo slegnu{e ramenima... Promeni ovaj pa po~e na {vapskom: - "[prehenzi doj~?" Opet ga nisu razumeli... Sad se odlu~i za francuski i opet ista pri~a. ^ovek se pokupi i ode, a Mujo ka`e Hasi: - Bolan Haso, trebalo je da nau~imo neki strani jezik... - Ma da, eto i on zna, pa je ostao gladan. 49. Do{ao Mujo na divlji zapad i postao stra{an revolvera{. Svi su ga se bojali. Jednog dana do|e on u neki mali grad besan kao ris ... U|e Mujo u salun i pri|e ~oveku sa zvezdom. - Ko si ti? - upita Mujo. - [erif. - E, da nisi musliman, sad bih te odmah ubio ... 50. Do{ao Mujo kod o~nog lekara i po~eo da skida ga}e. - Pa dobro bre ~ove~e, ja sam o~ni lekar, nema potrebe da skidate ga}e. - ^ekaj ba doktore da vidi{. I skine on tako ga}e, poka`e |oku lekaru i ka`e: - Uzmi sad lupu pa gledaj. Ovaj gleda... - Vidi{ li ove kraste gore na vrhu? - Vidim. - E, kad po~nem da ih ~upkam, odmah mi suze na o~i krenu. 51. Bolan, Haso moram te ne{to priupitat. - Pitaj Mujo. - Ma ne{to pri~a ~ar{ija, ne verujem ja tome, ali evo da proverim, jel si ti bolan peder? - Pa kad ve} pita{, da ti ka`em istinu - jesam.

- A pri~a se da ti je i brat peder. - A pa i to je ta~no... - A pri~a se i da ti je brat od strica peder.... - Pa i to je ta~no... - Pa bolan Haso, jel ima nekog u tvojoj porodici ko se interesuje za pi~ke?!?!? - Ima, sestra! 52. Sreo jednom Muja Hasu i tako oni zapo~nu da pri~aju o svemu i sva~emu. Tek }e Haso: - Ti zna{ ba da ja razumijem sve {to `ivotinje pri~aju? - Majde! A ba{ u to vreme neka dzukela laje. Tek }e Muja: - E ajde, ako je istina {to s reko, ka`i ba {ta ka`e ona dzukela. - Ka`e da mu nisi jutros dao da jede. - Uh stvarno, re~e Muja, nisam mu dao da jede! Kada eto ti i svinje po~ele da rok}u. Te ka`e Muja: - Jel i njima nisam dao da jedu? - Jok, dao si, samo malo! - Stvarno bre Haso, ti zna{ {ta `ivotinje pri~aju. - Pa reko sam ti. Pri~aju oni tako kad ide koza, a Muja }e na to: - Haso, Haso, ni{ ne vjeruj ovoj kurvi, sve la`e! 53. Odlu~i Mujo da uzme taksi, i uleti u jednog Mercedesa. Gleda on, dobra kola, puno nekih lampica i tastera. Zapitkuje on {ta je {ta, a taksista mu odgovara. Kad odjednom ugleda Mujo znak Mercedesa na haubi: - [ta je ono majstore? - Ni{an! - re~e mu ve} iznervirani voza~. Malo kasnije za~u se tup udarac i jedan pe{ak se otkotrlja. - Jebem ti taki ni{an... Da ja nisam otvorio vrata, proma{ili bismo ga! 54. Mujo i Haso prvi put u Australiji. [etaju tako, kad Mujo

ugleda kengure. - Haso, Haso! - [ta je? - Ma do|i brzo, majke ti, da vidi{ kako mali ide u pi~ku materinu! 55. Sedi Mujo pored reke, baca ciglu u vodu i vi~e: - Ma nema logike!!! Prolazi Haso i pita ga: - [ta bre nema logike, Mujo? - Nema logike! Cigla ~etvrtasta, a kad je bacim po vodi, idu krugovi! 56. Ode Haso kod Muje, i vidi Muju golog na krevetu, a Fatu golu na ormanu. Pita ih on: - [ta vi to radite? - ]uti, otka~ila se spirala! 57. Ulovili Bosanci medveda. Vidi to kana|anin, pa pita: - Grizli? - [ta grizli? Davili ba, vi{e od po sahata! 58. Do|e Mujo u apoteku, s namerom da, jelte, kupi prezervativ. - Molim vas jedan kurton. - Iju, gospodine, pobogu, ka`e se prezervativ ili higijenska gumica. Iza|e Muja, pa se vrati ponovo. - Molim vas jedan prevar... Nije, predvez, nije, ma kurton bre. - Iju, gospodine, pa rekoh vam ve}. Opet iza|e Muja u muci, kako se "to" druga~ije ka`e. Kada se dovoljno skoncentrisao, u|e ponovo. - Dajte mi jedan... kako be{e... Ma {ta ja trabunjam, re~e i izvadi patku na pult.- Dajte mi odelo za gospodina! 59. U zoolo{kom vrtu me~ka urli~e, tra`i mu`jaka da se pari.

Uprava, po{to nema mu`jaka, doseti se da ponudi Muji da "sredi" me~ku za pristojnu nadoknadu. Pozovu Muju i pitaju ga: - Jeli Mujo, da li bi ti jebo me~ku za 200 maraka? - Pa ne znam, da razmislim, pa sutra da vam ka`em. - Dobro, ajde razmisli. Sutradan: - Mujo, jesi li razmislio o na{oj ponudi? - pita upravnik. - Jesam, i pristajem, ali imam tri uslova! - odgovara Mujo skru{eno. - Dobro, da ~ujemo uslove. - Prvo: da ne pla}am alimentaciju ako zatrudni! - Dobro, sla`emo se. - Drugo: da se ne ljubimo u usta! - Dobro, ne morate, to je sre|eno - zadovoljno odgovara upravnik. - I tre}e: ja imam samo 100 maraka!!! 60. Vratio se Mujo iz Nema~ke pun valute. Sretne ga Haso i pita: - Jel bolan, a kolko para ima{? - 2,000,000.- DM, ba! - A kako si ih zaradio? - Jel vidi{ ovog mog kera? - Ja, ba! - E, nau~io sam ga da pu{i kurac, i od svakog {vabe uzimo sam po 100 maraka za to. - E, to ~udo bih ba{ voleo da vidim! - Nema problema, ba. Haso skida pantalone. - Fifi, pu{i! Fifi ni{ta. - Fifi, pu{i!! Fifi ni{ta. - Fifi, pu{i!!! Fifi ni{ta.

- "Fifi, pu{i!!!! Fifi ni{ta. - dzukelo jedna, gledaj, al zapamti da ti ovo zadnji put pokazujem. 61. Be`i zec preko Drine i ulove ga srbi. - Dobro bre, gde si navalio? - Mani, {troje bosanci medvede. - Pa ti bre nisi medved! - Eeeee, dok to objasni{ bosancu, odo{e jaja! 62. Pitali Muju {ta je najgenijalnija stvar na svetu. - Termos. - [to termos? - Pa vidi{, ljeti odem ja na more, sipam ladnu pivu unutra, odem da se kupam, vratim se, ona jo{ uvek ladna. A vidi{, zimi odem ti ja na Jahornu, sipam ~aj ili kahvu u njega, odem da se iskijam, vratim se, kad on jo{ uvek topao. - Pa {ta je tu ~udno? - E, kako on zna da li je zima ili ljeto? 63. Putovala jednom ~asna sestra autostopom. Stopira ona nekih 2 sata i niko da stane. Posle jo{ sat vremena uzaludnog stopiranja zaustavi se Mujo i poveze je. Za vreme vo`nje opatica upita Muju: - Kazi mi Mujo kako to da si ti stao, jer ja stopiram ve} vi{e od 3 sata, i ti si prvi koji je stao. Muja se okre}e i ponosno odgovara: - Svaki Betmenov prijatelj je i moj prijatelj! 64. Bolan Haso, kako ubi me|eda??? - Pa lepo, odem ja pred njegovu pe}inu, viknem "BU!" - on iza|e, ja ga pripalim toljagom, i on padne mrtav... ^uje Mujo to, pa re{i da i on to proba. Sutradan krene Mujo u lov i nema ga nedelju, dve, tri... Zabrine se Haso, i krene da ga tra`i. Posle nekog vremena, na|e on Muju razbacanog po

livadi. - Ba, Mujo {ta bi??!! - Ma, odem ja pred pe}inu, viknem "BU!" - on ni{ta. Viknem ja opet - on ni{ta. Najzad re{im da u|em unutra... - I...? [ta bi? - Ma u|em ja unutra, kad ono teretni iz Sarajeva... 65. Kupala Fata malog Muju. Napuni kadu vodom, pa ga uhvati za levo uvo i tako po~ne da ga provla~i levo desno kroz vodu. U tom ulazi Haso i onako za~u|en pita Fatu: - Bolan Fato, kako to kupa{ malog Muju? Uho mu is~upa. - Bolan Haso, budalo jedna. Ajde ti stavi ruku u ovu vrelu vodu. 66. Mujo i Suljo u pozori{tu ... Negde u sred predstave Muju pritu`i, pa pita Sulju: - Jel ba, zna{ li ti gde je ovde zahod? - Znam. Iza|e{, pa lijevo, pa kroz hodnik, pa malo desno, i tu ti je. Izadje Mujo i tra`i li tra`i... Tek on ugleda nekakav kup i u njega se iskenja. Vra}a se on, olak{an i pita jarana : - [ta se desilo u me|uvremenu? - Onaj onog ubio, ova se preudala i ti se posro u onaj kup... 67. Oti{ao Haso prvi put u pozori{te, pa ga pita Mujo: - Jel ba, Haso, pa kako je bilo? - Ma ne pitaj. Jako dosadno, da sam jedva izdr`ao. Jedino je dobro bilo kad su na kraju delili kapute. Ja uzo tri komada. 68. Mujo si{ao u grad do lekara. Lekar ga ispregledao, uzeo sve analize, prepisao mu lekove, i ka`e: - Ove lekove uzimaj tri puta dnevno posle jela. Do|i za mesec dana na kontrolu i donesi mokra}u u laboratoriju. Mesec dana kasnije silazi Mujo u grad i gura bure. 69. Zadesili se Mujo i Haso na aerodromu, pa }e Mujo:

- Je li bolan Haso, kako bre ovi mogu da otimaju avione kad su ovako ogromni? - Pa ne otimaju oni njih dok su ovde na zemlji, veliki budalo, ve} kad su gore na nebu malecki. 70. Ulazi Mujo kod lekara, i sa vrata vi~e: - KASTRACIJA! - Crni Mujo, pa to je stra{na operacija, kud ti to pada na pamet? - KASTRACIJA! Poslala me Fata na KASTRACIJU. - Ama ~ove~e, nije valjda da se i ona sla`e? - Jakako se sla`e, ona me poslala. KASTRACIJA! Potpi{e Mujo papire, i doktor mu odse~e kurac. Vraca se Mujo ku}i, a `ena ga pita: - Auuu, koliko ti dugo daju tu vakcinu... Na to se Mujo lupi po ~elu i po~ne da vi~e: - VAKCINACIJA!! VAKCINACIJA!!! 71. Sretnu se Mujo i Haso, pa }e Haso Muji: - ^ujem da si se o`enio. Koju si to uzeo? - Pa, re{io ja da se `enim, i krenem da ispitujem prvu, pa je pitam koliko su 2 i 2, a ona ka`e 4. Pametna `ena, odmah se vidi, pomislih ja. Pitam drugu koliko su 2 i 2, a ona }e meni: "Kako kad, mo` bit 3, mo` bit 4, a nekad i 5". Aha, ova je filozof, to je jo{ bolje! Pitam tre}u koliko su 2 i 2, kad }e ona meni: "Kako god ti ka`e{ Mujo. Ako rekne{ 3, bi}e 3, ako rekne{ 6, bi}e 6." Aha, pomislih, ova ba{ po{tuje svog ~oveka, to je dobro... - Pa koju si na kraju o`enio? - Onu ~etvrtu, sisatu! 72. Re{io Haso da nau~i sina da pliva, pa ga baci u Drinu i po~e da vi~e: - Ma{i rukama, Mujice, ma{i! Ma{i rukama bolan, ma{i! Ma ma{i rukama kad ti ka`em!!! E, jebi ga.

73. Oti{li Mujo i Haso u kafanu. Za susednim stolom sedi Fata u mini}u. Prvi se podviri Mujo: - Vidi Haso, ima Fata zelene ga}e! Podviri se i Haso: - Nije bolan, to su zelene dlake! - Ama ga}e, bolan! - Ama dlake! I u to se oni opklade po pi}e, i odu da pitaju Fatu: - Izvini Fato, mo`da }e ti biti neprijatno, ali zna{, ovaj, u pitanju je opklada, ovaj, je li ti to ima{ zelene ga}e ili zelene dlake? Na to }e Fata le`erno: - Ama boni momci, {ta je vama, nemam ja ni zelene ga}e ni zelene dlake, nego imam menstruaciju, pa su mi zunzare nahvatale! 74. Sarajevski aerodrom. ^uje se {u{tanje na razglasu, i nakon toga se ogla{ava spiker: - Molimo putnike da ne bacaju pite i |evreke na pistu, ptica }e sama sleteti. 75. Postroji Mujo Fatu i decu da ih pita gde su mu klje{ta, jer ne mo`e da ih na|e: - Reci Fato, gde su klje{}a! - Ne znam, Mujo. - Reci Fato bona, il }u te zaklat! - Ne znam, Mujo. Mujo zakolje Fatu, pa ka`e malom Hasici: - Hasice sine, reci babu gde su klje{}a! - Ne znam, babo. - Reci gde su klje{}a, il }u te zaklat! - Ne znam, babo, matere mi! Mujo zakolje i njega, pa ka`e najmla|em, Mujici: - Reci babu gde su klje{}a! - Ne znam, babo. - Reci gde su, il }u te zaklat!

- Ma na ti klje{}a, jebala te klje{}a! 76. Za{to bosanac dr`i {ibicu i kamen pored kreveta? - Kamenom da ugasi sijalicu, a {ibicu da upali da vidi dal je ugasio svetlo!!! 77. I{la ti jedna bogata {vabica Mercedesom kroz Bosnu na more. I kako to ve} biva, njoj se pokvari auto. I {ta }e di }e, ajd da tra`i pomo} od nekog me{tana. Tu ti se nekako zadesi Haso, a ona kad ga je videla, po~e da zapoma`e da joj popravi auto. - Ma bona, jes luda. Di }u ti ja popravljat auto? - Platila ja tebe ako ti mene poprafila. Haso ni da ~uje. I ube|ivali se oni neko vreme, kad }e ti ona: - Ja tebe dala da ti mene... Ako mi poprafis auto. I Haso pogleda, a ono {vabica dooobra, ima{ je za{ta ufatiti, {to se ka`e. I, ni pet ni {es, popravi on kola i opali je. E, tu ti se ona odu{evi: - Jao, kako si difan, stra{an, bolji nema, aaahhh kakav... Ja tebe odfela u Nema~ku kod mene... I tu ti ona njemu stade obe}avati vile, skupe aute, itd. Ali Haso re~e: - E, ne mogu ja s tobom po}. Ja imam `enu i troje dece. Nego, ene ti ga moj kom{ija Mujo. On ti je ~ovek slobodan, a i jo{ je bolji od mene. - Jao, kako neko mo`e biti bolji od tebe? - Lepo, odkad ti je on pro{loga ljeta jebao me~ku, ova ne prestaje da mu donosi {umske jagode. 78. I{ao Haso i upao u `ivo blato. Nailazi Mujo kad Haso, koji je upao do kolena, re~e: - Mujo, izvadi me iz blata i spasi mi `ivot. - Ho}u, ako mi popu{i{ kurac. - Mar{ peder~ino!!! Haso u me|uvremenu propao do pojasa. Odjednom nailazi Himzo, a Haso }e:

- Himzo brate, izvadi me iz blata i spasi mi `ivot! - Ho}u, ako mi popu{i{ kurac. - Mar{ peder~ino!!! Haso propao ve} do vrata, kad nailazi Avdo: - Avdo brate, izvadi me iz blata, spasi mi `ivot, popu{i}u ti kurac! - Mar{ peder~ino!!!!! 79. Le`e Mujo i Haso i u neko doba Haso po~ne da drka, ali nikako da svr{i. - Haso, drka{ li to bolan? - Drkam! - Pa uzmi malo svoga, pi~ka ti materina! 80. Oti{ao Mujo u lov na ze~eve. Nani{ani jednog zeca, zec ute~e, a oko koje ga je pratilo, ostane u H-polo`aju. Nai|e drugi zec, i sad Mujo nani{ani drugim okom. I ovaj ute~e, te Muji i drugo oko koje ga je pratilo, zavrsi u H-polo`aju. I tako Mujo postade razrok. Haso i Sujo, videv{i Muju tako zrikavog, odmah nazva{e doktora. Doktor im re~e: - Nista vi ne brinite. Samo mu stavljajte jaja na o~i svaki dan, i bi}e sve u redu. Par dana kasnije sreo doktor Hasu i Suju, pa ih upitao kako Mujine o~i. Haso i Sujo odgovori{e: - Mujo umro. - Kako umro??? - Pa, vi ste nam rekli da mu stavljamo jaja na o~i. Mi teglili, i teglili, ali od pupka dalje nije htelo! 81. Putuje `ena sa detetom vozom. Leto, gu`va, nema gde da se sedne. Ona nekako na{la kupe, u|e i sedne, kad svi pobego{e iz kupea. Na slede}oj stanici ulazi naroda koliko ho}e{ u voz. Svi samo privire u njen kupe i pobegnu glavom bez obzira. Jedino {to je `ena uspela da ~uje je komentar sa hodnika: - Auuu, ru`nog li deteta kod one `ene u onom kupeu.

Tu ti njoj bude krivo, ali {ta }e{. Na slede}oj stanici opet naroda koliko ho}e{, i opet svi be`e iz njenog kupea groze}i se njenog ru`nog deteta. Tu `ena ve} po~ne plakati. Na slede}oj stanici ulazi Mujo u voz i pravo u njen kupe. Pita je: - Gospo|o, {ta vam je? [to pla~ete? Jeste li bolesni? Jel vas to glava boli? Ho}ete ne{to da vam donesem? Ho}ete ~a{u vode, ho}ete ne{to drugo? Ho}ete majmunu bananu? 82. Ide `ena po ulicama Sarajeva i {eta malog pekinezera. Sretne se sa prijateljicom, pa je ova priupita: - Odakle ti ovo ku~ence? - Ostalo od UNPROFOR-a. - Pa {to ga nisi abortirala? 83. Mujo pita Hasu: - Jel ba, Mujo, {ta bi ti radio da ti neko polomi ruku na pet mesta? - Ni{ta ba, ne bih vi{e izlazio na ta mesta. 84. Dobili Mujo i Haso stanove u istoj zgradi i to u istoj vertikali. Jednog dan do|e Mujo u posetu Hasi, zagleda ne{to po stanu i sa ~u|enjem prime}uje: - Bolan Haso, tvoj stan je druga~iji od moga. - Kako more druga~iji? Isti su! - Ne znam, bolan ali je nekako druga~iji. - Ma to je, bolan Mujo, zbog tapeta. - Zbog ~ega? - Ma zbog tapeta. Ja sam stavio tapete pa ti izgleda druga~iji. - A kako se to radi? - To ti je prosto. Ode{ kod Alije u farbaru, kupis 200 metara tapeta i 5 kila lepka i samo ih nalepi{. Odu{evljeni Mujo odjuri u farbaru ali kroz koji dan evo ga opet kod Hase. - Bolan Haso, tvoj stan ve}i od moga. - Ma kako, bolan, ve}i. Jesi li uradio sve kao {to sam ti reko? - Jesam.

- I? - Pa ostalo mi 50 metara tapeta. - [ta, i tebi ostalo? 85. Sede u rovu Mujo i Haso. Haso, gledaju}i kroz dvogled povi~e: - Mujo, bolan, tr~i tamo napred, eno vidim tamo le`i 100 maraka! Otrci Mujo, Haso ga gleda kroz dvogled, kad ono Mujo uzima nov~anicu, pljune, baci je na zemlju i vra}a se sav besan: - E budale, gde s ti bona vido 100 maraka sa tri nule?! 86. Lovi Mujo medveda. Kad je spazio medu opali Mujo iz pu{ke. Medi ni{ta, samo strese sa~mu sa krzna i zapita Muju: - Jel da te karam il da te ubijem? Naravno Muja izabere ovo prvo a meda ga po{teno razvali. Kupi Mujo bolju pu{ku al se ponovi isto. Opet Mujo kupi jo{ bolju pu{ku, ali kad je pogodio medu, meda strese pra{inu sa krzna i zapita Muju: - Dobro Mujo, jesi li ti lovac ili peder? 87. Krenuo Mujo kod Hase u goste. Kad tamo, umesto Hasine tro{ne ku}ice stoji ogromna vila sa bazenom i tenis terenom. Na terenu igraju me~ Andre Agasi i Pit Sampras. Mujo zinuo u ~udu. Tu mu Haso re~e da je iza ku}e na potoku upecao zlatnu ribicu i ona mu je ispunila dve `elje da bi je pustio. Potr~i Mujo na potok, kad za njim Haso povi~e: - Pripazi bolan, malko je nagluva! Pecao Mujo tako satima, kad napokon i on uhvati zlatnu ribicu, koja mu re~e: - Pusti me, molim te, ispuni}u ti dve `elje ako me pustis! Misli se Mujo, misli, pa re~e: - Prva mi je `elja da imam vilu istu ko Hasinu, a druga da u vili imam puno, puno, puno seksa! Ribica se slo`i i on je pusti. Dolazi on ku}i, kad tamo vila, ista

kao Hasina! On o~aran, krene da otvori vrata, ali vrata zapela, pa ne}e nikako da se otvore. Gura on, gura, kad napokon otvori i vide da je ku}a puna keksa od poda do plafona. On unezveren otr~i i sve ispri~a Hasi. Na to }e Haso: - Pa, jel bona, {ta s ti mislio: da sam ja tra`io VRHUNSKI TENIS?! 88. Ispitivao Mujo muvu pa joj otkine jednu nogu i re~e: - Leti, muvo! Muva polete, on joj otkine drugu nogu i opet re~e: - Leti, muvo! Muva opet polete. Mujo uzme muvu pa joj otkine sve noge i opet re~e: - Leti, muvo! Muva, naravno, opet poleti. Mujo joj otkine jedno krilo i vikne: - Leti, muvo! Muva ni{ta, Mujo joj opet: - Leti, muvo! Muva jedva poleti. Mujo joj na kraju otkine i drugo krilo pa re~e: - Leti, muvo, leti, muvo, leti, muvo... - pa na kraju drekne: LETI, MUVO!!! Muva ni makac. Mujo uze zapisnik i po~ne da pi{e: "Kada muvi otkinete noge i krila ona ne ~uje". 89. Ulazi Mujo u kafanu i vi~e konobaru: - Daj pivo!!! - Koje? - Kako ko je? Pa ja sam, Mujo! 90. Mujo ode na skakanje padobranom, ali kad do|e red na njega, on ka`e kapetanu: - Kapetane, ja ne smem. - Za{to? - Pa ju~e mi je tetka gledala u dlan i rekla mi je da padobran

ne}e da mi se otvori. - Ma gluposti! Evo ti, zameni}emo padobrane. Tako oni zamene padobrane, sko~i Mujo, povu~e ru~icu i padobran se otvori. Kad, pored njega pada kapetan, i vi~e: - Muuujoooo, jeeebeeem tiiii teeetkuuuuuuuuuuuuuuuuuu.... 91. Po{li Mujo i Haso u lov i {etaju tako {umom pa }e Haso odjednom: - Bolan Mujo {ta bi ti kada bi te pojurio medved?? - Ma ja bih se popeo na najvi{e drvo. - Ali medved }e za tobom. - Pa ja bih onda sko~io u najdublju reku. - Medved }e opet za tobom. - E pa ja bih se onda sakrio u pe}inu. - [to tamo kad je medved u pe}ini kao u svojoj ku}i! - Ma Haso, jebo ga, vidim ja da ti navija{ za medveda! 92. Jesi li ~uo, bolan Mujo, za novu kafanu u Vakufu? Pije{ dzabe, jebe{ dzabe i jo{ dobije{ pare! - Ma ajde Haso, gde to ima? - Ima, ima, pri~ala mi moja sestra Fata! 93. Kako Mujo ispituje da li su mu ga}e ~iste ili prljave? - Baci ih na zid, pa ako padnu - jo{ su ~iste. 94. Sedi Mujo na obali reke, zabacio udicu i strpljivo ~eka. Stavio ciglu na glavu i zapalio cigaretu. Videla ga Fata koja je usput prolazila, pa ~ude}i se toj pojavi odlu~i da pita Muju {ta }e mu cigla na glavi. Mujo joj re~e: - Slu{aj Fato, daj da te naguzim pa }u ti re}i. - Sram te bilo, kako mo`e{ tako ne{to i pomisliti... I ode Fata. Po{to joj `enski crv ne dade mira ponovo se vrati i upita Muju isto pitanje. Mujo }e: - Fato, reko sam ti kako to ide. Ode Fata ponovo ljuta. Posle nekog vremena vra}a se Fata i po tre}i put i pita ga isto pitanje, a on odgovara opet isto. Na

kraju Fata pristane i Mujo je opali. Onda ga Fata pita: - E, deder mi sada reci {ta }e ti cigla na glavi. - Vidi{, Fato, ti si ~etvrta riba danas koja se uhvatila na ovu ciglu, a na udicu vala ni jedna. 95. Padne bomba i Muji raznese ruku, a Hasi vilicu. - AAAAA, GDE MI JE RUKA? NEMAM VI[E RUKU! A {ta si ti zino? 96. Dopratio mladi} Mujinu }erku do zgrade i stali pred vrata da jo{ malo prodivane. Stoje oni tako i mladi} se nasloni na zgradu, pa re~e: - Ajde ga malo popu{i, stare ti... - [a ti je, jes normalan, more neko nai}. - Ma, brzo }emo. Znam ja da i ti voli{ da ga malo popu{i{! - Ma, volim. Nego, nai} }e neko od kom{ija pa }e vidit pa re} babi. Bruka! - Ma, jooj. Haj stare ti, o~as }u, za sekundu... - Ma, nemoj! Rekla sam ti da ne}u sada. U tom se otvaraju vrata od zgrade i Mujina mla|a }erka, sva ra{~upana, u spava}ici ka`e: - Reko je babo - ja l da mu ga ti popu{i{, ja l da mu ga ja popu{im, ja l mati da do|e da mu ga popu{i, samo nek skine vi{e ruku s interfona. 97. Posle ovog bosanskog rata, stari ratni drugari Muja i Hasa i dalje zajedno. Hasa bez nogu, a Mujo bez ruku. ^uli oni od neke babe u selu da postoji izvor mladosti i naravno, brze bolje pohitali da probaju. Do{li oni do jezera u sumrak, pa re~e Hasa: - Ajd Mujo ti prvi, mene strah. U|e Mujo u vodu do brade, iza|e posle deset minuta i ~udo, ima obe ruke. Sav sre}an iza|e napolje i pogura Hasu sa sve kolicima u vodu. Posle deset minuta izlazi Hasa i dalje u kolicima. Mujo zaprepa-{}eno re~e: - Bolan, Haso, kako je meni pomoglo, a tebi nije?

- Ja, ba, al vidi Mi{elinke!!! 98. Po{ao Mujo preko granice, pa poneo i slona. I u jedno i u drugo uvo mu nabio po jedan hleb. Stigao on tako na granicu i pita ga carinik da li ima ne{to da prijavi. On, naravno, ka`e da nema. Carinik otvara kamion i ugleda slona pa ka`e: - Ti, bre, re~e da nema{ {ta da prijavi{. [ta }e ovaj slon ovde? - A {ta tebe briga {ta }u ja da stavim u sendvi~? 99. Mujo ~uvao stado ovaca na livadi, pa poneo novine da ~ita. Seo na panj i ~itao, ~itao ali mu se pridremalo, pa po~eo da klima glavom gore-dole. Ovan predvodnik pomislio da ga to ~obanin izaziva na dvoboj, pa se zaleti i tresne Muju posred ~ela. Kad je kasnije do{ao sebi, Mujo viknu: - Ko mi ubi ovna, da mu majku... 100. Dobio Muja ~ekove i naravno, po~eo da tro{i na sve strane. Na kraju ga pozovu u banku i ka`u: - Slu{aj bre Mujo, zna{ ti da si u takvom minusu da mo`e{ u zatvor da ode{! - Pa {ta da radim? - Ni{ta, jedino da vrati{ ove pare {to si potro{io. - U bre {to me upla{i, pa sad }u da ti napi{em ~ek! 101. - Bond.... James Bond..... Mujo: Off..... Fuck Off..... 102. Dolazi prva~i} Mujo ku}i: - Mama, mama, danas smo imali telesni i ja imam najve}eg pi{u u razredu. Jel to zato {to sam Bosanac? - Nije Mujo sine, to je zato {to imas 20 godina!!!! 103. Haso nema zdravstvenu knji`icu, pozajmi je je od Muje i ode kod lekara: - [ta je tebi, Mujo?

- Najbolji drug... 104. Bila Fata u Parizu mesec dana. Kada se vratila u Sarajevo, zagoreli Mujo navali na nju: - E ne mo`e, ja sam tamo navikla po francuski, i ho}u tako i nikako druk~ije! Na|e se Mujo u ~udu, ali se doseti da je i Haso bio u Francuskoj, pa ga nazva telefonom i upita {to da ~ini. - ljubi je tamo gde pi{ki, re~e Haso. - Auu, a jel moram i plo~ice?! 105. Mujo postao posrednik u javnoj ku}i i doveo svoju Fatu u Sarajevo na >posao<, te re~e: - Slu{aj Fato, cena je 100 DM, ni marke manje! - Dobro bolan Mujo, i ode Fata. Uto nai|e jedan crnja i po~e ugovarati posao: - Imam samo 70 DM. - Ne mo`e bolan, ne da Mujo ispod 100 DM. Na to crnja izvadi kur~inu od 32 cm. Fata iskola~i o~i , te po~e vikati: - Mujo, de bolan pozajmi ~oveku 30 DM! 106. Do{ao Mujo ku}i i zatekne Fatu u krevetu s nepoznatim ~ovekom: - Fato, {ta radi ovaj ~ovek u mome krevetu? - ^uda Mujo, ~uda radi... 107. I{ao Mujo da pola`e voza~ki ispit po peti put. Vra}a se on ku}i posle ispita, i pita ga Fata: - I kako je bilo? - Ma pusti me bona, opet sam pao. Jebo me u krivini, jebo me u pravcu, jebo me na semaforu! - Vidi{ ti to, mene samo jebo u gara`i, a ja pro{la iz prve! 108. Za{to bosanac kad ide da spava nosi jednu punu ~a{u vode a jednu praznu?

- Puna ~a{a ako bude `edan a prazna ako ne bude!!! 109. Kupili Mujo i Haso psa pti~ara. I{li oni u lov i ni{ta ne uhvate. U sred no}i probudi se Mujo i ka`e Hasi: - A,bre Haso, ili su nas prevarili ili ga mi ne bacamo dovoljno visoko! 110. Zvoni Muji Haso na vrata. Pita Mujo: - Ko je? - Ja! - Ja? 111. Sedi Mujo pod drvetom. Nai|e Haso: - [ta radis Mujo, sjedi{ i razmi{lja{? - Jok ba, samo sjedim. 112. Kako se udvara bosanac? - O{ bombon pizda ti materina? 113. Imo ti Mujo 50cm ... i nije ga htela ni jedna `enska.[ta }e on,ode doktoru. njemu ti doktor objasni kako postoji plasti~na operacija, ali to je i skupo i opasno, pa zato on njemu preporu~i da ode na jezero u Alpima, jer tamo `ivi jedna `aba. Ka`e Muji da je pita da ga poljubi, a ona }e mu re}i "ne}u" i smanji}e mu se za 10 cm. Ode Mujo u Alpe, na| e jezero i `abu. Pita je: - @abo de me poljubi! - Ne}u! Pogleda Mujo - 40cm. Opet ti on: - @abo de me poljubi! - Ne}u! 30cm.!!! Konta Mujo da je jo{ samo 10cm bilo bi taman. Ode ti on opet: - @abo de me poljubi! - Ma koliko puta treba da ti ka`em NE]U,NE]U I NE]U!!!

114. Sreli se Mujo i Haso, a Haso sve ne{to snu`den. Pita ga Mujo: - Pa {to ti bi bolan Haso. - Ma pusti me bolan, umrla mi baba... - Pa od ~ega umrla, jel od starosti?! - Ma kakvi od starosti,od SEKSA. - Kako od seksa, pa imala je 87 godina? - Kako ne}e, SJEBALA se niz stepenice! 115. Koju re~ Bosanci izgovaraju sa dva N jedno do drugog? - Slanina. 116. Kada je pomrlo najvi{e bosanaca? - Kada su im uveli struju, pa su od sre}e po~eli da ljube `ice! 117. Za{to Mujo ulazi u tenk sa dve glavice kupusa? - Da nahrani gusenice. 118. Krenuli Mujo i Haso na maskenbal, pa Muja pita Hasu: - Jel, bolan, Haso {ta }e ti ta ~a~kalica u dupetu? - To sam se ja, bolan, maskiro u ratluk. 119. Znate li koliko ima viceva o Bosancima i Crnogorcima? - Ni jedan: Sve je istina! 120. Sreli se Bosanac i Indijanac. Ka`e Bosanac: - Haug, crveni brate! - Haug, Drvo Koje Govori! 121. [ta rade Muja i Hasa kada se klackaju na sred rati{ta: - Zajebavaju snajperistu. 122. Mujo je bio veliki vernik a Haso veliki alkoholi~ar.Jednog dana u Mujinoj zgradi se desi poplava i ona dovede do toga da svi stanari moraju napustiti zgradu,ali Mujo to ne `eli. Do{la Muji voda do kolena, kad ide Haso i ka`e Muji:

- Hajde bolan izlazi utu{i}e{ se. - Neka mene }e Bog spasiti. Do|e voda do pasa kad ide opet Haso i moli Muju da iza|e ali ovaj ne}e i ka`e da }e ga Bog spasiti. Tre}i put kad je Haso do{ao Muji voda ve} do vrata ali ni tada nehtede iza}i i re~e: - Neka mene }e Bog spasiti. I na kraju utu{i se Mujo, ode ne nebo i pita Boga: - Kako to ja veliki vernik a Vi ste dopustili da se ja utu{im? - Koji si ti?? A ti Mujo,pa {ta ho}e{ tri puta sam ti slao Hasu. 123. Dolazi Mujo kod doktora. - [ta je Mujo?, pita ovaj. - Ma {ta {ta je, moj doktore, kad god jebem Fatu, ona zatrudni, pomagaj, ima l neki lijek? - Pa stavi kondom, moj Mujo. Dolazi opet Mujo kroz nekoliko meseca. Opet isto. Pita ga doktor: - Pa dobro, Mujo, kako ti koristi{ kondom? - Fino, popijem ga s vodom, ko i svaki drugi liek. - E, moj Mujo, nije to tako. I doktor mu objasni kako se to koristi, kad }e ti Mujo: - A zato mi govna upakovana izlaze... 124. [eta se Haso i vidi kako Mujo kopa po nekakvim pomijama. Po{to mu nije bilo jasno {ta ovaj tra`i, upita ga: - Bolan, Mujo, {to kopa{ po tom |ubretu. - Ma pusti me, upao mi je sako, pa ga tra`im. - Pa ne}e{ valjda da nosi{ takav sako? - Ma ne}u, nego je u dzepu ostalo pola bureka! 125. Uhvatio Mujo zlatnu ribicu i ona }e njemu: - Ako me pusti{, ispuni}u ti tri `elje. Mujo za`eli da je bogat, da ga svi slu{aju i da ima dobru `enu. - Nema problema, samo me pusti i ujutro kad se probudi{ sve

}e ti biti ispunjeno. Oti{ao Mujo ku}i, zaspao, kad ujutro se budi u krevetu sa baldahinom, sluga tiho otvara prozore, a zgodna `ena ga pa`ljivo budi: - Ustaj, Ferdinande. Idemo u Sarajevo. 126. Po{alju na svemir Muju, Lesija i Lajku. Posle dva dana zovu sa zemlje Lesija i ka`u: - Halo Lesi u|i u sobu 234 i pritisni crveno dugme. Posle toga zovu Lajku: - Halo Lajka u|i u sobu 234 i pritisni plavo dugme. I na kraju zovu Muju i ka`u: - Halo Mujo u|i u sobu 234 nahrani pse i nediraj ni{ta. 127. Sretnu se Mujo i Haso i Mujo ka`e Hasi da ide u vra`ju mater i ovaj ode. 128. Znate za{to Mujo kopa rupu ispod televizora? - Da ~uje vesti iz zemlje. 129. Za{to Mujo stavlja slaninu na antenu? - Da mu se {iptari ne me{aju u program. 130. Mujo jel ti pu{i krava? - Ne. - Onda ti gori {tala. 131. Haso, Haso!! Imam dve vesti: Jednu dobru i jednu lo{u. - Ajd prvo lo{u. - Fata ti se jebe uokolo. - U, majku joj. . . a dobru? < Stvaaarno se dobro jebe! 132. Dolazi Muja kod ginekologa da proveri da li je trudan. Ovaj se {logira pa krene da mu obja{njava: - Gospodine, vi ste mu{karac, nemate matericu, pa ne

mo`ete ni da zatrudnite!!! Na to }e Muja tu`nim glasom: - Doktore, zato sam i do{ao... Da nije VANMATERI^NA? 133. Razgovaraju Haso i Sulja: - Zna{ li da je Muja peder? - Nemam pojma, kad je mene jebavo bio je automehani~ar. 134. Bio Mujo u Nema~koj i vratio se ku}i i sretne ga Haso. - Jel ba, Mujo, kako je bilo u Nema~koj? - Uuu, super! Nau~io sam i brdo trikova! - Pa ajde, poka`i koji... - Pa ajde, idi tamo do onog drveta, nasloni se i skini ga}e. Mujo pri|e i pita ga: - Jel ose}a{ moj prst sada? - Ose}am, Mujo... Tako Mujo radio nekih 30 sekundi pa ga upita Haso: - A bolan, Mujo, pa gde je tu trik? - Pa je l ose}a{ prst? - Da! - A vidi ruke! 135. Vozio se Mujo putem kad mu odjednom sko~i `aba na auto. Stane on a `aba mu ka`e da }e mu ispuniti bilo koju `elju, ako je odveze do jezera. Mujo se zamisli i ka`e: - Hteo bih pi{ati {ampanjac! I odveze on `abu, do|e ku}i i ka`e Fati: - Fato, mogu pi{ati {ampanjac! A Fata }e odu{evljeno: - Nazdravimo! - Donesi jednu ~a{u, ti ionako mo`e{ piti iz boce. 136. Za{to je Muja poginuo kad ga je metak pogodio u prst? - Zato {to je ~a~kao nos! 137. Pitao Muja Hasu:

-

Za {ta slu`i propeler na avionu. Da se pilot ne znoji. Kakve ima veze propeler sa znojenjem? Kad ne radi da vidi{ kako se pilot znoji.

138. Zeka be`i preko Drine. Pitaju ga Srbi: - [ta je, opet {troje medvede? - Jok more, jure jednog zeca zbog ubistva. Prepozna}e ga po tome {to ima tri jajeta. - Pa to mogu lako da provere. - To i rade: vade i broje. 139. Rodili se Muji blizanci. Pita ga Haso: - Jesu li tvoji blizanci jednojajcani ili dvojajcani? - Nemam pojma. Jedno je dvojaj~ano a drugo je `ensko. 140. Za{to je Bosanac seksi? - Zato {to je glup ko kurac. 141. Izve{taj sa svetskog prvenstva u jeba~ini: Dragi gledaoci, javljamo se sa prepunog stadiona, upravo je po~elo prvenstvo sveta u jeba~ini. Prvi na teren izlazi Rus Sergej. Sergej po~inje: jedna, dve, pet, deset, daaaaa, ovaj }e se rekord zbilja te{ko oboriti. A sada dolazi tamnoputi Amerikanac dzo. dzo kre}e: jedna, dve, deset, dvadeset, trideset, daaaaa, oboren je ruski rekord, te{ko da }e iko nadma{iti novi svetski rekord koji dr`e Amerikanci. A sada na teren izlazi mali Mujo. Mujo kre}e: jedna, dve, tri, deset, dvadeset, pedeset, prvi red, drugi red, tribina istok, tribina zapad, evo ga ovde, aaaaaaaaaaaaahhhh!!! 142. Dva meseca posle olimpijade u Sarajevu sre}u se Haso i Huso. - Haso se}a{ se ono kad smo pre nekoliko nedelja jebali one dve Nemice. - Se}am se.

- E pa ona moja je tra`ila da stavim prezervativ da ne bi ostala trudna. - Pa u cemu je problem? - Ma ja }u vala skinuti ovaj prezervativ da pi{am pa neka sto puta ostane trudna! 143. Zaustavio se Mujo na benzinskoj da nato~i gorivo. Kad, vidi on da se uhvatio red pred nekakvom ma{inom... Stane on u red, kad tamo... pi{e na automatu: "Drkamo za 1 DM." Mujo ubaci jednu gvozdenu marku i stavi kurac, svidi se njemu prvi put, te on jednu po jednu marku, dok je imo sitni{a. Ostalo mu jo{ pola marke, te on konta {ta }e: - Ma hajde, nek ga dopola odradi, dobro je i to! Ubaci on pola marke kad po~e jaukat ... krv frca na sve strane. Pogleda on na ma{inu, kad tamo pi{e: "Za pola marke o{trimo olovke!!!" 144. Pitali Muju da li bi on vi{e voleo jednom Fatu ili dva puta Hasu. - Fata je Fata, al dvaput je dvaput! 145. Do{ao Japanac u Sarajevo i kolege ga vodale okolo pa najzad stigli i do akvarijuma. Stoji Japanac, gleda ribe, odna pogleda udesno a sve ribe se okrenu udesno. On pogleda ulevo, sve ribe se okrenu ulevo i tako redom. Tek }e ga pita Mujo: - [ta to bolan radi{? pita Mujo. - To je Tao, ve{tina kojom ~ovek, zahvaljuju}i svom nadmo}nom umu, gospodari ni`im vrstama. Svidi se to Muji pa po~ne da navaljuje da nau~e i njega. Najzad mu Japanac objasni da se treba koncentrisati na ribe, pustiti da snaga va{eg uma ovlada njihovim i da se rezultati vrlo brzo posti`u. Vrati se Japanac posle pola sata a ono Mujo stoji pred akvarijumom, blene u njega, ne trep}e i lagano otvara i zatvara usta...

146. Na{li se Englez, Francuz i Bosanac na pustom ostrvu. Samovali oni tamo, samovali ali im se najzad posre}i da ulove zlatnu ribicu koja im obe}a da }e svakome ispuniti po `elju. Ka`e prvo Englez: - @eleo bih da se na|em u Hajd parku. Odjednom nestane. Onda ka`e Francuz: - @eleo bih da se na|em na Monmartru. Nestane i on. Okre}e se Bosanac okolo i po~ne da kuka: - [ta }u ja ovde sam... @eleo bi da mi se vrate moji jarani. 147. Be`e Haso i Mujo iz zemlje. Stigli no}u na granicu, kad ono grani~ar ~uva stra`u. Haso re~e: - Slu{aj, ja }u prvi da pre|em, a ti posle idi za mnom i ponavljaj sve {to ja radim. Krene Haso, {unja se od `buna do `buna... ...ssssss ... ssssss.. krc!... ssss... krc.... krc.. sss... - Stoj! Ko ide? - AV! AV! AV! GRRRRR!.. AV! AV! sssss... sss. krc krc...sss. Vidi Mujo da je Haso pro{ao, pa krene i on... ...ssssss ... ssssss.. krc!... ssss... krc.... krc.. sss... - Stoj! Ko ide? - Ide drugo ku~e! 148. Vidi Haso Muju kako, sav znojav, kopa rupu. - [ta }e ti ta rupa, ~ove~e? - Ma pusti, moram da se slikam za li~nu kartu pa ka`u treba slika do ramena... - Sutra ide Haso opet istim putem a Mujo kopa drugu rupu. - [ta }e ti bre jo{ jedna rupa? - Pa ka`u treba dve slike. 149. Srele se Fata, Nadija i dzenada i raspri~ale se o mu{karcima. Najzad re~e dzenada: - U moga Muje ladna jaja, sino} kad me je jebao ja slu~ajno pipnem kad ono... ladna. Zainteresuju se Fata i Nadija i ka`u da }e proveriti. Sutra }e

Nadija: - Alaha mi, i u moga Hase ladna jaja, to je izgleda tako kod svih mu{kih. Obe}a i Fata da }e to {to pre proveriti, na|u se one sutra kad ono Fati oko modro. - [ta je bilo? - Sino} kad me je Suljo jebao ja ga dohvatim za jaja a ona vrela. Ka`em ja njemu "Bolan Suljo, kako to u tebe vru}a jaja a u Muje i Hase ladna" i evo {ta mi on napravi. 150. Do{ao Mujo da kupi kola, prodavac navalio da ga ube| uje kako su neka kola dobra, pa ovo, pa ono i najzad: - Zna{ bre ti Mujo da ovim kolima mo`e{ da stigne{ od Sarajeva do Banja Luke za pola sata. Na to se Mujo di`e da ide. - [ta, zar ne}e{ ovako dobra kola. - Naravno da ne}u, {ta }u ja za pola sata u Banja Luci!. 151. Auu... Mujo, {to si pocrneo, jesi l bio na moru? - Aha, u Doboju. - Ali Mujo, Doboj nije na moru! - Nije? A zatooo se ja pitam {to je daleko pla`a! 152. U|e Mujo u kasapnicu i re~e: - Dobar dan, imate li tele}u glavu? - Ma jok, ja se samo tako ~e{ljam. 153. Da li znate da je bilo masovno trovanje Bosanaca??? - Jeli su `umanca iz Kinder jaja! 154. Juri Mujo na motoru kroz selo i urla: - Ko ima vaki kavasaki!!?? Sede ljudi okolo, piju kafu, niko se ne odaziva. Posle 5 minuta ponovo nale}e Mujo brzinom od 160 na sat i vi~e: - Ko ima vaki kavasaki!!?? ljudi i dalje ni{ta. I tako svaki dan, po ceo dan, Mujo jurca i

vi~e to. Seljanima se nakon 3 dana vi{e to smu~ilo, i jednom jedan dovikne: - Ja imam taki kavasaki!!! - A gde se ovo, bolan, gassiiiiii.......??? 155. Mujo i Haso na turisti~koj turi po [paniji odlu~e da jednom vide i poznatu atrakciju, koridu. Do|u oni, sednu, pa nezadovoljan Mujo re~e: - Vidi onog klovna {to ma{e onom crvenom krpom, ve} mi je dosadio, pa kada }e ve} jednom da po~ne prava predstava. ^uju ih [panci, pa se naljute, i posla{e Muju u arenu jer, ako toreador ni{ta ne valja, sigurno Muja zna bolje. Mujo jadan, ne ide mu se ali sila boga ne moli, pa ga gurnu{e u arenu. Bik se narogu{i, pojuri na Muju, a Muja jadan skamenjen od straha potr~i koliko ga noge nose. Ali odjednom bik padne, Mujo mu pritr~i, zamahne ma~em i ubije ga. Na to odu{evljena publika po~ne da vi~e: - Muja, Muja. Vra}a se Mujo sav razdragan, i pita ga Haso: - Bolan Mujo, kako li ti je samo bilo u areni? Da sam ja bio tamo ja bih se bre usro od straha. - E budalo pa {ta misli{ na {ta se bik okliznuo. 156. Oti{ao Mujo na rad u Nema~ku i zaposlio se kao drvose~a. Prvog dana svi iseku 10 kubika drva, Mujo 3. Zapne Mujo slede}eg dana ali jedva 5 kubika. Gazda ho}e da ga otpusti pa re{io da se kod jednog Crnogorca raspita kako on to se~e drva. - Ja ti ustanem rano, u 10 sati, doru~kujem, popijem kafu i ispu{im cigaru, odem u {umu, upalim testeru... - A ti pali{ testeru? 157. Upecao Muja ajkulu. Po~ela ona da ga moli da je pusti i da }e mu zato ispuniti `elju. Pristao Mujo i po`eleo da mu kurac bude do zemlje. - Nema problema, re~e ajkula i odgrize mu obe noge.

158. Odlu~io se Mujo da ode na privremeni rad u Nema~ku. Obra}a se Hasi za savet: - Kako da nau~im nema~ki? - Pa bolan, ti samo govori polako i svi }e te razumeti! Ode Mujo u Nema~ku. Jednog dana ode on u bar i re~e: - DAAAAJ MIIII JEEEDNUUUU PIIIIVUUUUU. - EEEVOOOO TIII JEDNAAA PIVAAAAAA. - AAA OOODAAAKLEEEE SIIII? - IIIZ SAAARAAAJEEEVAAAAA. A Mujo zaprepa{teno pita: - A za{to onda govorimo nema~ki?!? 159. Sede u Zagrebu, na plo~niku dva prosjaka, ispred jednog tabla "Ja sam Hrvat" a ispred drugog "Ja sam Srbin". Naravno, Hrvatov {e{ir pun para a Srbinov prazan. Nai|e tuda jedan tip, ubaci "hrvatu" deset maraka i ka`e "srbinu": - Bolje bi ti bilo da skine{ tu poruku, jer tako nikad ni{ta ne}e{ da dobije{. Najzad, ovaj ode a jedan prosjak ka`e drugom: - E, bolan Mujo, daleko bi mi stigli kad bi nas Hrvati u~ili marketingu. 160. Suljo bio na privremenom u Nema~koj, a Mujo ostao u Bosni. Pogine Sulji njegov omiljeni ma~ak @u}o. Sad pi{e Mujo njemu pismo i ka`e: - Dragi Suljo, znam da }e ti biti te{ko, ali te moram ovim putem izvijestiti da ti je pogino @u}o. Jebi ga, peo se na ku}u za vrapcem i odletio na glavu. Vra}a njemu Suljo pismo: - Dragi Mujo, `ao mi je zbog @u}e, ali si mogao da napi{e{ malo uvoda, a ne ovako ko s neba, pa u rebra... mogo si recimo re}i: @u}o ti se penje uz oluk... ovako me zamalo infarkt nije drmno! Pi{e njemu Mujo slede}i put: - Dragi Mujo...majka ti se penje uz oluk...

161. ^ekaju Mujo i Suljo ~etni~ki napad. Trebaju ~ete da napadnu u 5 sati. ^ekaju oni ... pro{lo 5 sati... ~ekaju oni i dalje... 6 sati... 7... 8... Dojadilo Sulji i ka`e on: - Mujo, hajmo matere ti, da vidimo da im se nije ne{to desilo... 162. Do|e Mujo u nju Jork. Hoda on tako i gleda okolo, kad odjednom za~uje: - Hej zemlja~e! Mujo se za~udi pa upita: - Kako zna{ da sam ja Bosanac?! - Pa i ja sam ~ove~e Bosanac, svoj svoga poznaje. Muji se ~ovek svideo, pa nastavi pri~ati s njim. Nakon nekog vremena, Mujo ga upita: - Reci mi, kako zara|uje{ za hleb? - Vrlo jednostavno, bavim se opasnim sportom. Ska~em s Kipa slobode za pare. - Pa kako se ne ubije{?! - Ma, to ti je ma~ji ka{alj. Evo, vidi. I popne se na Kip slobode, sko~i dole, digne se, a ljudi navale i dele pare. ^ovek kaze: - Probaj i ti, vidi{ kako je lako. Mujo, ~im je video koliko je para skupio, odmah se popne na Kip slobode, sko~i dole, i naravno razlepi se po asfaltu i ubije se. Nakon nekog vremena za~uje se s razglasa: - Moli se gospodin Supermen da vi{e ne zajebava Bosance. 163. Razba{kario se Mujo na Ba{~ar{iji. Bubno ga tramvaj i ba{ka ruka, ba{ka noga. 164. Za{to Mujo jebe Fatu na balkonu?? - Pa da ne svr{i unutra... 165. Pi{aju Mujo i Haso zajedno. Mujin mlaz je jak i pravilan.

Haso pi{a u vidu fontane, plju{ti na sve strane. Mujo ga pita: - [ta je to bolan s tobom te tako pi{a{? - To je ona moja Fata bolan gadljiva, ne mere ga stavit u ruku, pa ga sve bode vilju{kom! 166. Bio Mujo u Nema~koj pa mu pi{e Haso ovako: - Kako si brate ...... 1) Tvoju Fatu jebe ceo Trstenik! 2) Tvoju fatu jebem i ja! P.S. [ta ka`e{ na ovo drugo!!! Odgovara Mujo: - Dobro sam...... 1) Znam da moju Fatu jebe ceo Trstenik! 2) Moja Fata ima sidu!!! P.S. [ta ka`e{ na ovo drugo? 167. Do{ao Bosanac u Zagreba~ki du}an: - Dajte mi ovu kiselu vodu. - Ka`e se "mineralna voda", odgovori mu prodava~ica. - Dobro, dajte mi onda i ove mineralne krastavce, jedno mineralno vrhnje i prestanite se tako mineralno smejati. 168. Tra`i Mujo posao u Japanu. Pita ga Japanac {ta zna da radi, a ovaj ka`e da zna da kosi travu. Opi{e on Japancu kako izgleda kosa, ovaj mu to napravi i odvede ga na livadu. Krene Mujo da kosi, a Japanac vide da ovaj kosi samo kad pomera kosu s desna na levo, a kad vra}a kosu ne radi nista, te mu on namontira i na drugu stranu jednu o{tricu ko veli da bude produktivniji. Kosi dalje Mujo, a Japanac kad vide kako on mrda buljom dok kosi, uze grabulje, gurne mu ih u bulju da istovremeno i grabulja za sobom. Kosi dalje Mujo, prolazi Fata, Muji se digo, vi~e: - Do|i der Fato da te jebem. A Fata }e: - ]ut ba ne budali, ako onaj vidi da ti se digo ima da ti namontira i fenjer da radi{ i no}nu smjenu.

169. Bio Bosanac u {umi i do|e na jednu poljanu i na njoj vidi ogledalo. Pri|e mu bli`e, pogleda i ka`e: - Eh, {to mi je poznat ovaj ~ovek... ko da ga svaki dan vi| am... samo ne znam koji je... I ode on sa tim ogledalom ku}i, sedne za sto i po~e da razmi{lja ko je taj sa slike. @ena je nekoliko puta zavirivala da vidi {ta mu je to, al joj on nije dao. Satima je on tako gledao u ogledalo i mislio ko je taj sa slike i na kraju mu presedne pa ode. Kako je iza{ao iz sobe, `ena potr~a i uze ogledalo, pa se zamisli: - Koja li mu je ova kurva... 170. Takmi~enje za najboljeg jeba~a. U finale pro|u Amerikanac, Englez i Bosanac. Par dana pred takmi~enje krenu pri~e ko }e da pobedi, i svi nekako najvi{e {ansi daju Bosancu. Kona~no krene takmi~enje i organizatori urade slede}e. Svakom daju po majmuna i krene i{~ekivanje. Posle n meseci svaki majmun rodi samo po jedno. Na to ljudi zbunjeno prilaze Bosancu i ka`u mu: - Je li bre, kako to samo jedno, pa mi smo mislili da si ti bolji, a sad, vidi ovo ... - Da, ali meni su dali mu{kog... 171. Prepiru se slovenac i bosanac, oko toga ko je gluplji, odnosno, ube|uje prvi drugog da je glup... - Pazi ovamo, ajde da vidi{ koliko si glup. Ja ti postavim pitanje, pa ako nezna{ odgovor ti meni plati{ 2 hiljade, a ako ti mene ne{to pita{, a ja neznam, ja tebi platim 50 hiljada. - Va`i bona. Postavi slovenac bosancu prvo pitanje, ovaj se misli, misli, misli, al ne dade odgovor. - Daj ovamo 2 iljade. Bosanac dade. Postavi slovenac bosancu drugo pitanje, ovaj se misli, misli, misli, al opet ne znade. - Daj ovamo jo{ 2 iljade.

Bosanac opet dade. Postavi slovenac bosancu i tre}e pitanje, na koje bosanac, po logici stvari, tako|e ne odgovori, te dade slovencu jo{ 2 iljade. Misli se bosanac, dosta ja da dajem pare, ~ek i ja {togod da pitam. Misli bosanac, misli, pro|e ve} dosta vremena, kad na jednom: - [ta je to malo crno ~upavo, ima tri noge i ide u {umu. Misli slovenac, {ta bi to moglo biti, malo, crno, pa jo{ ~upavo i povrh svega ima tri noge... - Pojma nemam! - Daj vamo 50 iljade. Slovenac dade. - Pa {ta ti je to, malo, crno, ~upavo, ima tri noge... - Pojma nemam, evo ti 2 iljade. 172. [ta je to: - [est nogu, dvije vise, dvije glave isto misle? - Bosanac na magarcu. 173. Ka`e Mujo Hasi: - Ajde bolan, da kupimo po pola teleta. Haso odgovara: - Jesi li blesav? Pa da mi pada po dvori{tu. 174. U{ao Mujo u autobus i kondukter mu ka`e: - Hajde, Mujo, kupi kartu. Mujo odgovara: - Ne}e Mujo kupit kartu! - Mora{ ili }e te policajci prebiti! - Ne}e Mujo kupit kartu! Panduri ga prebiju, a on opet ne}e da kupi kartu, pa mu ka`u: - Mujo, mi te isprebijasmo a ti ne}e{ da kupi{ kartu, za{to bre? Mujo: - Mujo ima mese~nu!

175. Nakon dugo vremena, Muja nasr}e na svoju Fatu. Stenje Mujo, a jadna Fata zapoma`e: - Bodi Mujo... - Ma bodem, Fato. - Bodi Mujo, kad ti ka`em... - Bodem, bodem, ba{ mi je super! - Ma skini mi bodi, jebo ga ti... 176. Otvorio Mujo {kolu jahanja na talasima pa zatvorio posle tri dana. Za{to? - Podavili mu se svi konji. 177. Kopaju Mujo i Haso nekakav kanal. Kopa Mujo, a par metara za njim Haso odmah zatrpava. Tek nai|e neki ~ovek, pa za~u|eno zapita: - [ta radite to ljudi, pa to nema logike? - Ima logike, odgovori Haso, al nema Ibre da postavlja cevi. 178. Do{ao Haso kod Muje ku}i u posetu. Mujo se izvalio u fotelji i mrzi ga da ustane, pa }e Hasi: - Jao Haso, da l bi bio dobar da se popne{ na sprat i donese{ mi papu~e? - Bog s tobom Mujo, gde }u ti ja donositi papu~e u tvojoj ku}i. - Ajde molim te, sevap mi je da sad ne ustajem. Haso poslu{a i popne se na sprat. Na spratu sretne Mujinu `enu Fatu i njihovu }erku od 18 godina. Fata re~e: - Zdravo Haso, otkud ti ovde gore? Tu Hasi sinu ideja: - Zdravo Fato, eto ja do|oh da vas jebem! - Bog stobom Haso, jesi li ti normalan! Gde }e{ jebati mene i }erku, pa Mujo }e te ubiti. - Zna Mujo i nema ni{ta protiv. - [ta ka`e{? - Ozbiljno, sad }e{ da vidi{: MUJO, JEL OBE? - OBE, odgovori mu Mujo.

179. Jao Haso, poru{i{e nam ovi Hrvati sve dzamije po Bosni! - Neka, neka..., do}i }e i po njih vrag: sru{i}emo i mi njima onu jednu dzamiju u Zagrebu! 180. Mujo dobio zadatak da pomuze kravu i ode on tako lepo u {talu. Uzme si stol~ek, stavi kantu ispod krave, sedne i po~ne musti. Nije to trajalo ni minutu, kad krava s levom nogom sru{i kantu i prolije mleko. Mujo sav jadan na|e neki konopac i zave`e kravi nogu tako da je ne mo`e maknuti. Sdne on opet i po~ne musti kravu. Za~as se krava uzvrpoljila i s drugom, slobodnom nogom prevrnula kantu. Mujo poludi ali uspe na}i konop i sve`e joj i drugu nogu tako da se krava nije mogla maknuti. Sdne on opet da zavr{i posao. No, krava nije mogla biti mirna i po~ela ga treskati s repom. Odlu~i Mujo zavezati kravi rep ali nikako da na|e neki konopac. Seti se da ima remen. Stane se na stol~ek iza krave, uzme remen i po~ne vezati kravin rep za neku gredu iznad krave. U tom trenutku padaju mu pantalone i istovremeno ulazi Haso. - Jeli bre Mujo, {to to radi{?! Mujo razgleda situaciju u kojoj je zate~en: raskre~ena krava svezana tako da ne mo`e mrdnuti i on bez pantalona, te odgovori: - Jebem kravu. Drugo mi ne bi vjerovao. 181. Mujo na jednom brijegu. Haso na drugom. Mujo: - Haaaaasssssoooooooo! - [toooooo jeeeee Mujoooo! - [tooo radiiiii{ Hasooo! - Eeee ni{taaaaa! Za{tooooo! - Dobioooo sam drvaaaa! Trebaaaa miii netkoooo pomociiiii! - @aoooo miiii jeeee aliii neee moguuuuu! - A {tooo neee mo`eeee{? - Imaaaadeeeem spooolnuuu boooleeest! - [toooo tooo imaaa vezeeee s mooojiiiim drvimaaaa!

- Boli me kurac za tvoja drva! 182. Oti{ao Mujo u Egipat na odmor. Po{to je bilo vru}e odlu~i on da se okupa u Nilu. Taman kada je u{ao u vodu pred njim se pojavi krokodil, a Mujo }e njemu: - Nemoj Lacosta, Latere ti. 183. Mujo i Haso rade zajedno i Mujo pozove Hasu prvi put u ku}u. - Fato, skuvaj nam bona jednu kavu. - Jes, boli me dupe, kuvaj sam, tvoj je gost. Mujo ne zna {ta }e, pita ta{tu. - Ne pada mi na pamet, ka`e ona. I tako svi uku}ani redom, niko ne jebe Muju dva posto. Posedi Haso malo i ode ku}i. Slede}e nedelje pozove on Muju kod njega. ^im su u{li, `ena im skida cipele, kafa je ve} gotova i pi}ence ~eka. Svi samo lete oko njjih. Mujo }uti i ~udi se, i na kraju }e: - Kako si to uspeo, da te svi ovako slu{aju? - Lako, bolan. Kad sam se o`enio, do|em ja prvi dan ku}i s posla, kad ma~ak sedi u mojoj fotelji. Ka`em mu "Ma~ak, bje` odatle, ili }e{ dobiti `uti karton". Ma~ak ni{ta, samo spava. I dadoh ja njemu `uti karton. Drugi dan opet, ma~ak u mojoj fotelji. Opet mu ka`em "Ma~ak, nema {ale, ako se smesta ne pomeri{, dobi}e{ jo{ jedan `uti karton". I ni{ta, ma~ak ne reaguje, i dadoh mu ja drugi `uti karton. Do|em ti ja tre}i dan ku}i, ma~ak opet u fotelji. Tu se ja naljutim i ka`em mu "E pa ma~ak, pazi {ta radi{, dobi}e{ crveni karton". Ma~ak ni{ta, ja skinem pu{ku i ubijem ga. - Dobro, a kakve to veze ima s ovim tvojima? - Pa svi imaju po dva `uta kartona! 184. Vra}a se Mujo iz Vukovara bez obe ruke. Okupi se kom{iluk oko njega pa ka`e: - Pri~aj, Mujo kako je bilo. - Ma pustite me, ljudi, nije mi nido~eg!

- Ajde, bolan, Mujo pri~aj! - Pa dobro de, ovako je to bilo: Da meni Kapetan Dragan bombu i ka`e mi "Do pet!", kad ono u tri i dvadeset pu~e!... 185. Otvorili Mujo i Haso lekarsku ordinaciju u [vajcarskoj. Dobro im je krenulo i pacijenti po~e{e sve ~e{}e da dolaze. Videli to [vajcarci, pa odlu~e da po{alju jednog lekara da vide u ~emu je tajna njihovog uspeha. Ulazi lekar u ordinaciju i obrati se Muji: - Imam problema sa ~ulom mirisa. - Haso! Lek broj pet! Donese Haso kantu govana i tutne {vajcarcu pod nos. - Ala smrdi.., vikne ovaj. - Pi{i izlje~en! Kako je vreme prolazilo za {vajcarske lekare ne ostade ni jedan pacijent. Odlu~i{e oni opet da po{alju istog lekara i reko{e mu da sada pazi {ta radi. Opet on dolazi kod Muje i ka`e: - Nedavno sam imao nesre}u i izgubio sam pam}enje, ni~ega se ne se}am. - Haso! Lijek broj pet! - Ne!, ote se {vajcarcu. - Haso, pi{i izlje~en. 186. Gledaju Mujo i Haso platni spisak u svojoj firmi: - Pazi sekretarica dobila 30 DM! - ^uj bolan, i treba, nije lako kucati po ceo dan... - A {ef 50! - Pa ako je sekretarica 30, onda {ef mora barem 50... - Direktor bogami 100... - Ako, zaslu`io je... - Vidi bolan Haso! Neki Saldo dobio 3000 maraka! 187. Su|enje Muji: - Mujo, Haso Vas tu`i da ste mu ukrali zlatan sat. [ta imate da ka`ete u svoju odbranu.

- Ja sat nisam ukrao nego sklonio da neko ne ukrade. - Kako to mislite. - Lepo, do|em ja kod Hase, zvonim na vrata, niko se ne javlja. Lupam ja na vrata, opet ni{ta. Ja za kvaku, ono otvoreno. U| em unutra ono sat na stolu. Pomislim, nai}i}e neko pa }e ga ukrasti i ja ga ponesem. - Pa dobro a za{to mu niste kasnije vratili? - Eee, to me jebe! 188. Do{ao Mujo u Nema~ku, i pravo se zaputi u javnu ku}u. Pozove {efa i re~e mu: - Postroj mi sve ribe koje ima{! Ovaj mu postroji, do|e Mujo do jedne i odvede je u sobu. Zavr{i posao i upita: - Koliko ti dugujem? - 300 maraka. - 300? Evo ti 500! Ispri~a `enska to svom {efu, i sutradan kad je Mujo do{ao ve} ga ~ekale sve ribe postrojene. On ponovo odabra istu i odvede je u sobu. Zavr{i posao i ponovo joj dade 500 maraka. Slede}i dan, {ef spremio i rasprostro crveni tepih za Muju, sve sredio. Dolazi Mujo i ponovo odvodi istu `ensku u sobu. Obavi posao i ponovo je daje 500 maraka. Na to }e devojka: - Je l Mujo, a {to ti meni daje{ sve po 500 maraka, kad je tarifa 300? - Pa jesi li ti Fata? - Jesam. - Iz Donjeg Vakufa? - Da. - Od oca Ibre? - Da. - E pa, poslo ti babo 1500 maraka! 189. Do{ao Mujo na stanicu i tra`i: - Daj mi bolan povratnu kartu.

- Dokle? - Pa dovde, {ta misli{! 190. Za{to od sve dece u drugom osnovne Mujo ima najve}i kurac? - Jer ima osamnaest godina. 191. Ej Mujo, jesi li ~uo da Haso `ivi sa majkom? - Jok ja. A jel imaju dece? 192. Mujo i Haso kupili na sajmu kravu koja daje mleka taman koliko i vode popije. Vode tako kravu ku}i i putem nai| u na neku ove}u baru. Pomisle oni {to da ~ekaju da stignu ku}i da bi isprobali kravu, odvedu je oni odmah do te bare. Uze Mujo kravi gnjuriti glavu pod vodu dok je Haso muze... Pro|e tako par minuta i... ni{ta. Odjednom, krava posko~i i valjda od muke, {ta li, isere ove}e govno! Sko~i Haso k’o oparen i stane vikati na Muju: - Bolan Mujo, podigni joj malo glavu, vidi{ da je povukla mulj! 193. Za{to su Mujo i Haso dobili kilu u vojsci? - Rekao im stare{ina da dignu tenk u vazduh! 194. Bili Mujo i Fata u braku. Dogovorili se da kad odu u goste, a nekome od njih se o}e seksa, da ka`u: Ajmo ku}i da peremo ve{. Oti{li oni jednom tako u goste i ka`e Fata u neko doba: - Mujo, ajmo ku}i da peremo ve{! - Ajmo. Sutradan odu opet u goste i u neko doba ka`e Mujo: - Fato, ajmo ku}i da peremo ve{! A Fata }e na to: - Mujo, ako je onako malo ko sino}, bolje ti operi sam na ruke! 195. Sreli se Mujo i Haso:

-

^uj ba Mujo, zna{ li ti Fatu? Ne. Ma Fatu, onu sisatu? Ne. Ma Fatu, velike sise dobre noge? Jok. Fata sisata, guzata, dobre noge, mini suknja! Aaaa, znam. E jebo sam joj brata.

196. Vratio se Mujo iz {opinga po Trstu i pri~a Hasi: - Kupio sam sve i sva{ta, al posebno skupo sam platio jedan dzemper. U celoj Bosni nema takvog. - Pa kakav je to dzemper, kakve je boje? - Eh, kako da ti objasnim... je l zna{ kakve je boje trula vi{nja? - Znam. - E pa isti takav samo zeleni. 197. Doneo Mujica knji`icu, a ono sve ke~evi, samo iz muzi~kog dvojka. Otac Mujo kad ga ne ubi: - Majku ti tvoju, sve jedinice nare|ao.. I jo{ ti je do pevanja! 198. Do{ao Hasa u javnu ku}u u Parizu i pita neku ravku: - Po{to? - 100 maraka. - Ali ja sam vrlo nezgodan, ja bijem, udaram, razbijam sve... - E onda je 200 maraka! Pristane Hasa. Krenu oni, kad ona zastane i pita: - A koliko ti to bije{? - Dok mi ne vrati{ pare! 199. Jes ti ~uo Haso ko je Betoven? - E ba{ ja znam ko je Betoven. - E ne}e{ ni znat kad ne ide{ u ve~ernju {kolu. Jes ti Haso ~uo za Mocarta?

-

E nemam ti ja veze sa Mocartom. E ne}e{ ni imat kad ne ide{ u ve~ernju {kolu. Slu{aj ti Mujo, jes ti ~uo za Jozu bubnjara? Nisam. E to je onaj {to ti ide kod `ene kad ti ide{ u ve~ernju {kolu.

200. Pita Mujo Hasu: - Bolan Haso, bi l ti jebo studentkinju? - Ja{ta! - Pa upi{i Fatu na poljoprivredu! 201. Pitali Muju {ta je to ljubav. A on veli: - Ma ~uj, ba - ljubav... to ti je raja izmislila da bi do{la do pi~ke. 202. Na pustom ostrvu posle brodoloma zatekli se Mujo, Haso i krma~a. U neko vreme Muji se ne{to prijebalo te on uvati krma~u i odvede je me|u obli`nje palme... Dolazi Mujo a dolazi i krma~a samo {to je Mujo sav krvav oko usta. Haso ga pita: - [ta ti bi ~ove~e? - E de~ko moj, ja se volim ljubiti... 203. Mujo, kakav ti je novi stan? - Lijep, al maler. klozet ba{ kod mene u stanu. 204. Mujo ba, za{to ima{ perje u nosu? - Psst! ]uti, {mrko sam KOKU! 205. Vozi se Haso autoputem i slu{a vijesti. A na vestima ka`u: - Savet voza~ima: Jedan ludak vozi se autocestom u suprotnom smjeru! A na to }e Haso: - [TA JEDAN? NA HIljADE!

206. Dotr~ao Muja u dru{tvo i sa vrata vi~e: - Eno Hasa magistrirao. - Gde!? GDE! Gde? - Pa na magistrali pogazio ga FAP. 207. Mujo i Haso pri~aju svoje uspomene: - Krenuo sam u {umu i nai{ao na prugu. Pratio sam prugu oko pola sata i nai{ao na prelepu `enu svezanu za prugu. Odvezao sam je i vodili smo ljubav na sve mogu}e na~ine! - Je l ti ga pu{ila? - Nije, nisam joj mogao na}i glavu... 208. Pri~aju Mujo i Haso: - ^ujem Haso da si otvorio javnu ku}u u Prijedoru? - Jesam... - Kako ~ujem, dobro ti ide? - Pa ide fino. - E kad ti tako lepo ide, {to si onda stalno ovako umoran? - Eh bolan, kako ne bi bio umoran kad moram sve sam radit! 209. Mujo dobio kineski triper. Sav jadan do|e kod doktora. - Doktore je l ovo opasno? - Uh to je kineski triper. To treba rezati. I to hitno. - Ma jesi lud doktore, nedam rezati! Ode Mujo drugom doktoru. Ovaj ponovi sve isto kao njegov kolega. Odlu~i Mujo oti}i u Kinu jer tamo }e valjda najbolje izle~iti kineski triper. Ka`e Mujo kineskom doktoru: - Doktore, meni na{i doktori ka`u da se mora rezati? - Ting tang tung - nemati potrebe - samo }e otpadne. 210. Bolan Mujo, ba{ smo ti mi Bosanci sretna nacija; evo na primjer, kod nas uop{te nema pedera. - Ma ima... - Ma nema bolan! - Ima, sa}e da vidi{. - Ma nema...

-

Ajd ovako: Bi l se ti jebo u dupe za 100 maraka? Ne bi! A za 1000? Ne, Alaha mi! 10.000? Ne! 100.000? Nema {anse. A za 1.000.000? Hmmm... pa, za milijun... bih. Eto vidi{, ima pedera, al nema investicija!

211. Poslao komandir Muju i Hasu u akciju izvi|anja i ka`e im: - Ako nekog zarobite, za svakog zarobljenika 100 DM. Krenu njih dvojica ali ih uhvati mrak i oni legnu da spavaju. Kad se Haso probudio, oko njih Srbi digli logor. Budi on Muju: - Mujo, di`i se! Bogati smo! 212. Re{avaju Mujo i Haso ukr{tene re~i. - Ju`no vo}e od tri slova! - KUPUS! - Ne mo`e da stane. - Uzmi manju glavicu. 213. Sede Mujo i Haso u rovu i pri~aju o `enama. - Bolan Haso, {ta li nam sad rade `ene? - Il {trikaju, il se jebavaju sa unproforcima. A Mujo sko~i, Srbi zapucaju, jedva `ivu glavu izvu~e. - [ta ti bi bolan? - Ma ja Fati ne ostavih igle... 214. Voze Haso i Mujo hladnja~u. Do|u do mosta ispod koga ne mogu da pro|u jer je prikolica vi{lja za nekih pet santima. Ka`e Hasa Muji: - Bolan {ta }emo? Ne postoji drugi put. - Ni{ta, mora}emo da {temujemo most za tih pet santima.

-

Al si ti lud, pa je l zna{ koliko nam vremena treba za to. Pa je l ima{ ti neku drugu ideju? Imam. Hajde da ispustimo gume. Jesi glup, nama fali gore a ne dole.

215. Kupio Muja novog sportskog BMV, vozio se jedan dan i crko mu menja~. Sutradan dolazi on u fabriku da reklamira. [vaba se izvinjava, kao eto mo`da se potkrala neka fabri~ka gre{ka i odmah mu daje drugi novi sportski BMV. Vozio se Muja jedan dan i opet otka`e menja~. Ode on u fabriku da reklamira kvar. [vaba sav pocrveneo od sramote - pa kako to da se desi sa najskupljim i najluksuznijim BMV-om. Tre}i dan dolazi Muja opet u fabriku i ka`e da mu je opet crko menja~. [vaba poludeo jer dosad nikad niko nije imao pokvaren menja~: - Hajde ti meni reci kako ti vozi{? - Lepo, bolan, sportski: prva, druga, tre}a, ~etvrta, peta, (R)relli. 216. ^uo Mujo da su u javnoj ku}i izmislili novu kuru mr{avljenja i ode da proveri. Kad je do{ao u javnu ku}u re~e: - Ja bih da oslabim 5 kg. - Drugi sprat, soba 20. Ode Mujo u sobu; kad tamo nevi|ena lepotica, a oko vrata natpis: "Kad me stigne{ jeba}e{ me!" Po~e jurnjava i posle nekog vremena on je uhvati. Kad je do{ao ku}i, proveri kila`u i - stvarno 5 kg manje. Re{i on da skine jo{ 10 kg i veli kad je za 5 kg tako dobra `enska, za 10 }e biti jo{ bolja. Ode on u javnu ku}u i ka`e: - Ho}u da oslabim 10 kg. - Nema problema, ~etvrti sprat, soba 41. Ode on gore. Kad tamo crnac sa natpisom: "KAD TE STIGNEM JEBA]U TE!" 217. [ta je za Muju stereo ure|aj?

- Kad skine prvo jednu ~arapu i baci je na jednu stranu, zatim drugu i baci je na drugu stranu, pa se ~arape ~uju i sa jedne i druge strane. 218. OPKLADA Ide Mujo ulicom i u desnoj ruci nosi svoju levu ruku i oko. Sretne ga Fata: - Bolan Mujo, {ta ti je? - Ma pusti, kladio sam se sa Hasom u oko, da ne mo`e da mi i{~upa ruku. 219. Koje su tri Mujine najdra`e boje? - Tamno zelena, svetlo zelena i bela. (bela se najlak{e boji u zelenu!) 220. Ka`e Mujo da je usavr{io seks sa Fatom, pa kad ga pitaju kako, on ka`e: - Stavio sam joj gas-masku na lice, a to sa sobom nosi tri dobre stvari: prvo - lep{e izgleda, drugo - ne smrdi joj iz usta, tre}e i najva`nije - kad joj za~epim onu rupu kuda ulazi vazduh joj kako dobro me{a. 221. Do{li Mujo i Haso u hotel, smestili se u sobu i Mujo zaspi. Haso u po~etku nije mogao da zaspi a posle je i{lo jo{ te`e - Mujo je toliko prdeo da se nije moglo disati. Si|e Haso u dvori{te, na|e ba{tensko crevo, jedan kraj stavi Muji u dupe, drugi baci kroz prozor, legne i mirno zaspi. Probudi se sutradan Haso prvi, si|e u dvori{te, ovamo, onamo, nigde Muje. Najzad eto Muje oko podneva, izlazi napolje, sav zelen, jedva se vu~e. - [ta ti je bolan? - Ma pusti, no}as sam toliko prdeo da su mi sva creva ispala pa ih jedva vratih nazad... 222. Pitali Muju: - Jesi li ~itao roman "Na Drini }uprija?"

- [ta bolan ~itao? Hodao! 223. Mislim, dakle postojim!, re~e Mujo i nestade. 224. Pitali Muju za koju }e stranku glasati. - SDS. - [to, zar ne}e{ za SDA? - Ne}u, SDA - Seks Do Aksama, SDS - Seks Do Sabaha. 225. Dolazi Haso iz kafane mrtav pijan a na krevetu le`i Fata. - Fato, mogu l na tebe? - Mo`e{ Haso. - Dobro, i ispovra}a se na nju. 226. Hvali se Fata kom{inicama: - Da samo znate kako je moj Mujica pametan! On u~i francuski, engleski, nema~ki i algebru... Ajde sine reci nam ne{to na algebarskom! 227. Prijavio se Mujo na konkurs za postavlja~a bandera. Posle testiranja prime sve kandidate osim njega, pa Mujo ode da se `ali: - [to ste primili njih, a mene niste, kad ja najbolje radim? - Kako najbolje, svi postavili 10 bandera, a ti 6. - Jes, al njiove vire. 228. Oti{ao Mujo u Nema~ku da se zaposli. Pre nego {to }e ga primiti na posao vodi razgovor sa poslodavcem: - Kako se zove{? - Mujo. - Odakle si? - Iz Bosne. - Aaa.. Pa ti onda ne mo`e{ da radi{ kod nas, vi Bosanci ste mnogo lenji. - A ne, to su Crnogorci. Mi Bosanci smo mnogo glupi.

229. Vozi Mujo auto i zaustavi ga policajac. - Dajte mi va{e dokumente! - Vau-Vau..., zalaje Mujo. Popla{i se policajac i ustukne, a Mujo ga smiruje: - Ne boj se, vezan sam. 230. U|e Mujo u kafanu i naru~i pivo. Kelner mu donese ~a{u piva i podmeta~. Mujo popije, naru~i jo{ jedno, ovaj mu donese jo{ jednu ~a{u sa podmeta~em... Tako Mujo popije 7 piva. Naru~i osmo, a kelner mu ovoga puta donese ~a{u piva bez podmeta~a, na {ta }e Mujo: - A gde je keksi}? 231. Pitao Haso Muju: - [ta je to kompozicija, Mujo? - Gledaj, nabijem ja tebe, ti Sulju, a Suljo tvoju Fatu, pa onda ja vi~em "Uf, uf", a tvoja Fata "Juuuu, juuu". 232. Do{ao jednog dana Mujo besan s posla, i re~e Fati: - Daj mi pive. - Nema Mujo, nestalo nam. - Ma {ta nema, gub se, idi kupi!!! Pro{lo pola sata. Fate nema. Pro{o sat - Fate nema. Pro{lo 4 sata - Fate nema. Mujo poludeo od besa. Uve~e evo ti Fate sa pivom: - \e si dosad sa tom pivom, govori, sad }u te ubit!!! - Ma ~ekaj bolan, sad }u ti objasnit... Iza|em ti ja, a ono odma iza }o{ka isko~i{e trojica, ubaci{e me u ku}u i udri jebi, udri - jebi, i tako tri dana... - Ma kako tri dana, kada je tek palo ve~e?!? - Pa ja sam ti se samo do{la javit! 233. Voze se Mujo i Haso kolima niz planinu prema Sarajevu. - Je li Haso, je l ose}a{ ti kako ne{to smrdi? - Ma bolan Mujo, to ti je smog. - Ne znam da li je s mog ili s tvog, ali mnogo smrdi.

234. Dobio Mujo novu gajbu i oti{ao da je vidi. U{ao on u stan, malo razgleda sobe i do{ao u spava}u sobu. U njoj ugra|en plakar. Otvori on plakar, u plakaru ogledalo. Upla{iv{i se on brzo zatvori plakar i otr~a do najbli`eg telefona: - Halo, milicija neko mi je provalio u stan, da, jo{ je tamo, u plakaru se krije. Do{ao murkan da izvr{i uvi|aj. U|e on u sobu, polako se pribli`i plakaru i naglo otvori vrata. - A, pa kolega je ve} stigao... 235. Nosi Mujo Hasu na le|ima kroz vodu, kad }e odjednom Mujo: - ^ekaj Haso, si|i! U|e mi neka riba u dupe... - Nije to riba, bolan Mujo, to se ja pri~vrstio... 236. Mujo i Haso su dva ro|ena brata. Mujo radi u Nema~koj, ima svoju firmu za prodaju zamrziva~a i super mu ide, pun je para. A jadan Haso, `ivi u Doboju, prima minimalac, ~opor dece oko sebe i jedva sastavlja kraj s krajem. Dojadilo Hasi tako pa zove Muju: - ^uj ba Mujo, daj na|i mi tamo neki poso da radim, da zaradim neku crkavicu, da mi djeca imaju {ta jesti. - Ma {ta }u ti bolan Haso dati, {ta }e{ ti raditi, {kole nema{, glup si... - Ma daj bolan Mujo {ta bilo! - Dobro de, do|i kod mene u njema~ku, da}u ti da nosi{ zamrziva~e i prodaje{ na Grenlandu. Tako i bi. Odneo Haso jedan tovar za Grenland, i em je sve prodo, em kroz dva dana sti`e narudzbina od jo{ 5000 komada. Opet Haso odnese i proda sve, i opet sti`e nova narudzbina. Bi to sumnjivo Muji i krene on za njim i vide stvarno ovi sa Grenlanda kupuju ko ludi kod Hase zamrziva~e. - Ma je l bolan Haso, kako im to proda{ ~asti ti, pa {ta im

ka`e{? - Pa ni{ta bolan, samo im velim, {to da se jebete na -50 kad mo`ete na -14? 237. [vercovali Mujo i Haso preko granice vevericu, i Mujo je sakrio u ga}e. Kad pro|o{e granicu, a ono veverica mrtva. - [ta joj bi, bolan? - Udavih skota! - ??? - Trpeh dok je lju{tila bananu, trpeh dok je tucala orahe, ali kad krenu da nosi orahe u rupu... 238. Pita Muja Hasu: - Da l je crna boja boja? - Pa, valjda jeste. - A bela? - Ako je crna boja - boja, onda je valjda i bela boja - boja. - Fino. Da ti ka`em da sam kupio crno - beli televizor u boji. 239. Ka`e Haso Muji: - Joj {to imam dobar biznis? - Koji? - Izvozim lignje u Dalmaciju, a uvozim pili}e ovdje. - Hajd za pili}e, al odakle lignje kod nas? - Od suneta (.....BljAAKKK) 240. Mujo pita Hasu: - Zna{ li kako }e izgledati zastava Unije Republika Bosne i Hercegovine? - Kako? - Po mjese~ini ~etiri vlaha igraju {aha. 241. U sred orgije Mujo upali svetlo. Svi dreknu na njega da gasi i da nastavi gde je stao a on: - Ne}emo vala da nastavljamo! Moramo da se organizujemo. - Kakva bre organizacija, gasi bre i privati se ne~ega...

- E pa ovako vi{e ne ide! Pu{im ve} tre}i krug! 242. Ka`e Muji zlatna `aba: - Pusti me pa }u ti ispuniti jednu `elju. - Jes ja te pustim a ti me zajebe{... - Ma ne}u Mujo, samo reci {ta ti treba? - Ne}u da te pustim, ni{ta nisam jeo ve} dva dana. - Pa tra`i novac, jelo, `ene... samo razmisli dobro, ima{ samo jednu `elju. - Paaa... Ajde napravi most. - Ajd Mujo nemoj da si blesav, uzmi neku drugu `elju. - Aaa, jok ba, o}u most! - Dobro, re~e `aba i napravi most (onaj {to prave gimnasti~ari). 243. Ide Haso putem i na jednoj raskrsnici srete Muju. - Zdravo Mujo, {ta ima? - Ni{ta, eto postao sam prorok. - Kako prorok Mujo, ni{ta ti ne verujem. - Dobro Haso, vide}e{ sad: za dva minuta }e se na ovoj raskrsnici dogoditi sudar! I stvarno, posle dva minuta sudari{e se dva automobila. - Auuu Mujo, pa mora{ i mene nau~iti da budem prorok! - Ne mogu te u~iti Haso, te{ko je to. - Mora{ Mujo, ako si mi drug. - Ne mogu Haso, dugo }e trajati. - Neka traje kolko treba, samo me nau~i! - Dobro Haso, ali da zna{ da }e te boleti. - Nema veze! - Po|i za mnom! Povede Mujo Hasu u obli`nji {umarak, stade pored jednog drveta i re~e: - Pri|i Haso ovom drvetu. Haso pri|e. - Skini pantalone i ga}e. Haso skide.

- Sad se natrti i uhvati rukama stablo. Haso izvr{i. Mujo po~e otkop~avati svoje pantalone, na {to }e Haso: - Bogami Mujo, pa ti }e{ mene jebati! - Eto vidi{ Haso, ve} si postao prorok! 244. Iza{av{i iz picerije nalete Mujo na Hasu. - Zdravo Mujo, de si bio? - Eto, i{ao sam na picu. - A kolika ti je ta pica? - Pa, otprilike ovolika (Mujo napravi pove}i krug rukama kroz vazduh). - A {to joj tepa{? 245. [ta je to: Li~an, bukva, Li~an, bukva, Li~an... - Drvored. 246. Kako se na japanskom ka`e medved? - LI - ^AN. 247. Pita Mujo Hasu: - Jesi l bolan ~ito Hasanaginicu? - [ta ~ito? Jebavo, bolan, jebavo!!! 248. Zove Mujo Hasu: - Bolan Haso ajmo na Jahorinu da se malo skijamo! - Ma jesi lud bolan Mujo, reko{e malopre na radiju da vetar duva na Jahorini 100 kilometara na sat. - Dobro, nema veze, ajmo, pa }emo ostati samo pola sata! 249. Do{ao Mujo na posao i obuo jednu crnu i jednu `utu cipelu. Video ga {ef i poslao ga ku}i da se preobuje. - Al }e {ef da se iznenadi kad se vratim, ja i ku}i imam jednu crnu i jednu `utu cipelu. 250. Sede u vigvamu Vinetu, Old [etrhend i Mujo.U neko

doba napolju se za~u neko {u{kanje. Di`e se Vinetu i iza|e. ^u se zvuk "TAP!!!", ulazi Vinetu sa modrim okom, seda i ne govori ni{ta. Opet ne{to {u{ka napolju. Di`e se Old [etrhend i iza|e. ^u se zvuk "TAP!!!", ulazi Old [etrhend sa modrim okom, seda i ne govori ni{ta. Opet se ~uje neko {u{kanje. Di`e se Mujo i iza|e. ^u se zvuk "TAP!!! TAP!!!", ulazi Mujo sa modra oba oka seda i ne govori ni{ta. Progovori Vinetu: - Beli brat Mujo dvaput stao na grabulju!? 251. Igman 1942. Zima, me}ava, kijamet veliki. Mujo nabio ruke u dzepove i pi~i preko Igmana. Nije mu ni{ta toliko te{ko, koliko mu se pi{a. Pi{a mu se, na o~i ne vidi. Al je mnogo hladno. Odlu~i se on, pa {ta bude. Izvadi ga, ispi{a se, al kad ga vrati u ga}e, kako se bio zaledio od hladno}e, izlomi se i ostane mu u rukama. [ta }e, kud }e, stavi ga u dzep i nastavi da ide dalje. Kad su stigli u Fo~u, doktori amputiraju izmrzle ruke, noge, u{i, noseve, pa ode i Mujo da im se po`ali. Ispri~a on svoju muku. Doktor ka`e: - Ma nema problema Mujo. Ako je to bilo zamrznuto, u{i}emo mi to da bude ko nov. - Po~e Mujo da prevr}e dzepove i da se znoji. Nigde ga nema. Namah mu vru}ina. - Auuu {ejtana, mora da sam ga usput ispu{io!!! 252. @alio se Muja Hasi kako Fata ne}e da mu pu{i kurac. Na to }e mu Haso: - Uzmi, bolan Mujo, meda, nama`i na kurac, pa }e{ da vidi{ kako }e da pu{i! Posle mesec dana, sretnu se oni opet, i pita Haso: - Pu{i li ti Fata? - Jok, bolan, ne mere sti}i na red od dece... 253. Pi{e Haso bratu Muji iz Amerike: - Brate Mujo, vreme je da podeli{ raji oru`je. Kad pro~ita, Mujo se upla{i i odnese pismo u stanicu milicije. Kad su tamo pro~itali, odmah uze{e a{ove i lopate i krenu{e

Mujinoj ku}i. Prekopa{e celu oku}nicu i njivu i ni{ta ne na| o{e. Posle nedelju dana ponovo sti`e pismo od Hase: - Mujo, brate, ako su prekopali njivu, zasadi odmah krompir... 254. Re{ili Mujo i Haso da idu u istra`iva~ku ekspediciju po pustinjama Afrike. Me|utim pre nego {to su krenuli, morali su da odu da ~uju kratka uputstva o odre|enim problemima na koja mogu nai}i tamo. Po{to je Mujo bio ne{to bolestan, ode samo Haso na taj kurs! Tamo seli u klupe i iza|e jedan predava~ i izme|u ostalog re~e: - Tamo u pustinji mo`e vam se desiti da vidite odjednom fatamorganu, al nemojte se zavarati, to je samo opti~ka varka. Ode Haso kod Muje da mu prepri~a {ta je ~uo i re~e mu: - Zna{ bolan Mujo, tamo u pustinji, ide{ ti tako, i odjednom pred tobom se stvori Fata na jorganu, al ti nemoj da misli{ da je to stvarno, to ti je bolan samo od pi~ke varka!!! 255. Zaljubi se bogati Mujo u jednu devojku, pa je zove i pita: - Mala, o}e{ se ti udat za mene? - Ho}u ako mi kupi{ 10 aviona. - Mujo voli, Mujo pati - Mujo }e da plati. I kupi on 10 aviona. Zove Mujo opet: - Kupio sam ti 10 aviona, o}e{ se udat za mene? - Ho}u ako mi kupi{ i 10 brodova. - Mujo voli, Mujo pati - Mujo }e da plati. Kupi on i 10 brodova i opet: - Eto kupio sam i 10 brodova, o}e{ se sad udat za mene? - Pa dobro, ali ako ti je duga~ak 30 santimetara. - Mujo voli, Mujo pati - Mujo }e da skrati... 256. Allooo, ovdje Mujo, je l to CeKa BiH? - Jeste dru`e, {ta `elite? - O}u da postanem ~lan CeKa, {ta mi za to treba? - Jesi ti ~ove~e lud??? - Jesam, je l treba jo{ ne{to?

257. Zove Mujo telefonom i pita: - Alo, je li to 25-765? Sa druge strane linije Haso odgovara: - Nije, nije. Ovde dva pet-sedam {est pet. - O izvinite, krivo sam nazvao. - Ni{ta, ni{ta. Ionako je telefon zazvonio. 258. Oti{ao Mujo u {umu po drva. Vra}a se negde predve~e sa prikolicom punom drva, ali sav nekako poti{ten. Muva se on tako po ku}i, ne mo`e da se skrasi. Malo, malo pa zastane i uzdahne. Gleda njega Haso i vidi da ne{to ne {tima. Pri|e on i pita ga: - Bolan Mujo, {ta ti je pa si tako poti{ten? - ]uti bolan Haso, silovao me medved! - Uh bolan nezgodno! Pa je l boli? - (uzdah) ^uj, kako ne bi bolelo. Ne pi{e, ne javlja se. 259. Hteli Mujo i Haso da se u~lane u partiju i odu oni u komitet i ulaze jedan po jedan, prvo Mujo. Unutra jedan slu`benik sedi i ispituje. - Hteo bih u partiju. - Dobro. Ko ti je otac? - Ibro. - Ko ti je mati? - Fatima. - Ne mo`e{ ti u partiju. Ako ho}e{ u partiju otac ti je Tito a mati partija. Iza|e Mujo i ka`e Hasi: - Ako te pita ko ti je otac, ka`i Tito, a mati partija. Ulazi Haso i ka`e: - Hteo bih u partiju. - Ko ti je otac? - Tito. - Ko ti je mati? - Partija.

- Dobro je. Ali da ti to nije rekao ovaj {to je malopre iza{ao? - Nije, dru`e... Jebo i oca i mater ako la`em! 260. Ide Mujo ulicom i u jednom trenutku vidi kamion koji se kre}e bez voza~a. Brzo usko~i i povu~e ko~nicu. Kad odjednom ~uje glas negde od pozadi. - Ako ve} ho}e{ da pomogne{ do|i iza kamiona da mi pomogne{ da ga odguramo nazad... 261. Joj bolan Haso, {to ti je ~udo ova genetika, evo ovde u novinama pi{e da su ukrstili kozu i ovcu. A {ta bi bolan voleo kad bi mogli ukrstit? - Ma ja bi voleo kad bi mogli ukrstit svica i picajzlu. - A {to bolan? - Ma kad mi se Fata skine, a ono svetli ko Menhetn... 262. @ali se Mujo Hasi: - Moja Fata koja god kola da joj kupim vozi nedelju dana pa ih slupa...Reci brate {ta da radim? - Kupi ti njoj jaguara, pa mi se javi za par dana... Nedelju dana kasnije, Haso }e Muji: - [ta ka`e{ {ta je bilo? - Pa dobro je za sad...Samo jedno me ~udi: jaguar po ceo dan ska~e po dvori{tu, a Fate nigde nema... 263. U~iteljica pita Mujicu: - Je l zna{ ti Mujice ko su to usta{e? - Znam! - Ajde reci. - Dedo, striko, babo... 264. Ka`e Haso Muji: - Vidi Mujo po{to su cipele od krokodila? Ajmo ulovit jednog da prodamo kai{ i cipele. Odu oni... Mujo zagazio i vi~e: - Haso bolan, ako ni ovaj ne bude imao kai{a i cipela, ja se

vra}am! 265. Ka`e Haso: - Mujo imam za tebe dvije vesti. Dobra i lo{a. - Ka`i bolan prvo lo{u! - Sin ti se hefta u guzicu! - A sad dobru. - Sin ti se dobro hefta u guzicu! 266. Dobio Mujo sat od jarana iz Nema~ke pa ode kod Hase da ga nau~i gledati. - Bolan Mujo, to ti je bar lako. Vidi{, sada ti je ova velika kazaljka na 6 a mala na 12. To ti je pola dvanaest. Za pola sata velika i mala }e se poklopiti na 12. To }e ti biti, bolan Mujo, ta~no podne. Eto, vidi{ kako je lako? Posle 15-ak minuta Mujo sretne Ibru: - Auu Mujo {to ima{ lep sat. A kolko je sati? Pogleda Mujo na sat pa re~e: - Ni{ta se jo{ ne zna. 267. Do{ao mali Mujo iz {kole sa tri keca. Pita ga babo: - Iz ~ega? - Iz matematike, srpskog i fizi~kog. - Pa {ta nisi znao iz matematike? - Pitala me kolko su dva i pet, ja ka`em sedam, ona dobro, a kolko su pet i dva.. - Pa to ti je isti kurac! - To sam i ja rekao. A iz srpskog, dade mi da analiziram re~enicu "Haso oti{ao u Fo~u". - A koj }e kurac Haso u Fo~i? - To sam i ja rekao. - Dobro de, a kako onda iz fizi~kog? - Re~e mi da dignem jednu nogu, ja digo. Onda mi re~e da dignem drugu. - Pa ne}e{ valjda na kurcu stajati? - To sam i ja rekao.

268. Oti{ao Mujo kod mati~ara, ho}e da promeni ime. - Nema problema, samo ispunite formular... A kako biste `eleli da se zovete? - Alah Alahovi}. - Pa ne mo`e to... Morate da smislite ne{to drugo... - Pa za{to ne mo`e Alah Alahovi} kad se onaj tamo zove Bogi} Bogi}evi}? 269. U{li Mujo i Haso u ~ajdzinicu, pa razmi{ljaju {ta da naru~e. Nailazi sisata Fata konobarica i pita: - [ta }ete, mleko ili ~aj? - Mleko, predlo`i Mujo. - ^aj. - Ma {ta }e{, ba, piti ~aj, bolje mleko. - A za{to ne ~aj? I tako: mleko -~aj - mleko - ~aj, odlu~e se oni ipak za mleko. Donosi Fata dve prazne ~a{e, raskop~ava grudnjak, nagne sise iznad ~a{a i pomuze se. Odlazi Fata, a njih dvojica zapanjeni gledaju jedan drugoga. Sr~u mleko i u to } e Mujo zami{ljeno: - Bog te jebo Haso, pa {ta misli{ da smo naru~ili ~aj! 270. Bio Mujo u Africi na safariju. Vra}a se on kada sretne ga Haso pa ga upita: - A bolan Mujo jesi li {to ulovio? - Jesam, kako nisam. 15 `irafa, 10 slonova, 4 lava i 50 plizavaca. Haso za~u|eno: - A {ta su ti to plizavci bolan? - More neke male crne `ivotinje koje skaku}u za tobom sa ispru`enom {apom i vi~u: "Pliz, pliz, pliz". 271. Jesi li bolan Mujo ~uo da more do}i do gra|anskog rata u Bosni? - Jebe mi se. @ivim na selu.

272. Vozio Mujo biciklo i pao. Ustaje, trese pra{inu i da krene, kad ugleda mali trbu{~i} na prednjoj gumi. - Jooj, ba, bicikla mi zatrudnela, jooj sad }e iza} mali bicikli}i, daj da zapalim cigar i da sa~ekam malo. U tom nailazi Haso ... - [ta je ba Mujo, {ta to radi{? - Ma ni{ta Haso, evo bicikla mi zatrudnela pa ~ekam da iza|u mali bicikli}i. - Jooj to moram videti, daj da i ja zapalim jednu pa da ~ekamo. Ibro ... - De ste jarani, {ta ima? - Evo Mujina bicikla zatrudnela pa ~ekamo male bicikli}e, ajd o{ s nama ~ekat? - O}u vala. Himzo Pandur ... - Je l ba raja, kako je ovo skupljanje na javnom mestu? - Ma evo Muji zatrudnela bicikla pa ~ekamo male bicikli}e, o{ i ti s nama ~ekat? - O}u vala. Pro|e par minuta, kad izvadi Himzo pendrek pa udri po onoj trojici. - Koga ste vi na{li da zajebavate majku vam va{u, pa ovo je mu{ka bicikla! 273. Do{ao Mujo na posao sa gazom i zavojima na oba uveta. - [ta to bi, Mujo? - Eh, peglam ti ja tako ko{ulju, kad ono zazvoni telefon... - [ta }e{, doga|a se. Ej ~ekaj, a {ta bi sa drugim uvetom? - Pa odmah sam zvao hitnu. 274. Najmio {vaba Muju da vu~e belu debelu liniju posred druma. Prvi dan ofarba ovaj tri kilometra. Gazda zadovoljan, dao bi mu povi{icu, al malo je rano prvi dan... drugog dana

Mujo ofarba kilometar. Gazda malo zbunjen, misli da su ga dohvatili ostali farbari da im ne nabija normu... kad tre}eg dana Mujo ofarbao samo 150 metara. Odvu~e ga gazda u kancelariju pa na ribanje: - Ja mislio da ti dam povi{icu zbog ona 3 km prvi dan, a ti gle - spao na 150 metara! - Eeee, gazda, a ra~unaj ti kako mi je tre}eg dana bila daleko kanta! 275. ^etiri ujutro i Mujo ~eka da se vrati Fata, a nje nema i nema i sad u pet sti`e Fata, a Mujo sav besan pita: - Dobro Fato gdje si ti? - Pa Mujo ja sam se malo zajebala! Muji nije jasno pa je pita kako se to zajebala, a Fata mu odgovori: - Zna{ Mujo kad se ti ode{ kartat pa se zakarta{? E, pa bolan tako sam se ja zajebala! 276. Budi se jedno jutro Fata pored Muje i po~inje: - Ahhh Mujice, da zna{ kako sam imala divan san. Sanjala sam da sam bila na sajmu kur~eva. - I, kako je bilo? - Pa lepo. Bilo ih je raznih, velikih i malih, duga~kih i kratkih, debelih i tankih. - A je l bio neki kao {to je ovaj moj? - A, takve su na ulazu delili kao zna~kice. Slede}eg dana budi se Muja ujutru i zapo~inje: - Ah Fato, da zna{ kako sam imao divan san. Celu no} sam sanjao da sam bio na sajmu pi~aka. - I, kakve su bile? - Pa bilo ih je raznih, velikih i malih... - Pa je l bila neka kao ova moja? - U tvojoj se i odr`avao ceo sajam! 277. Kupio Mujo dva konja al nikako da ih razlikuje, pa pozva Hasu u pomo}.

- Daj pomazi Haso, Alaha ti. Kako da ih razlikujem kad su isti ko da su blizanci? Gleda Haso oba konja i misli se {ta mu je ~initi. - Nema druge, nego da odse~e{ rep jednome pa }e{ ta~no znati koji je koji. Poslu{a ga Mujo, odmah odse~e rep jednome, al no}u se konji potuko{e i onaj bezrepi odgrize rep drugome. [ta }e Mujo, opet pozva Hasu. - Eh, oba su bez repa, al ako odse~e{ uvo jednome lako }e{ ih razlikovat. Odse~e Mujo uvo jednome, al no}u se konji potuko{e pa i onaj drugi ostade bez uva. [ta }e Mujo, ne pitav{i Hasu odlu~i da odse~e i drugo uvo jednom konju. I sve bi u redu, al konji se ponovo podzapa{e i ostado{e oba bez u{iju. Ponovo se Mujo na{ao na muci ([ta sad da im odse~e?), pa zatra`i pomo} od Hase: - Haso ti si mi jedina nada, poma`i kako zna{.. Nakon du`eg razmi{ljanja, pa`ljivo zagledaju}i konje sa svih strana Haso re~e: - Zna{ {ta Mujo, meni se ~ini da je ovaj beli ipak malko vi{lji od onog crnog... 278. Razgovara Fata sa UNPROFOR-cem i kako ne zna jezik pokazuje se po tijelu po tjemenu, grudima i onoj stvari. Pita je Mujo: - [ta si mu to govorila? - Pitao me gdje su bile najve}e borbe u gradu, a ja rekoh: Na ^olinoj kapi, na @u~i i na [iroka~i. 279. Pita Haso Muju: - Gdje ti je Fata? - U Zenici. - Boga ti, puca li se po Zenici? 280. Po{ao Muja da peca i ulovio zlatnu `abu. I naravno, kako to ve} biva, dogovori se `aba da je Mujo pusti, a ona }e

njemu ispuniti jednu `elju. Razmi{lja Mujo {ta da po`eli, razmi{lja dugo, i kona~no se seti {ta }e: - Ajde `abo, sredi ove mape... Nikako da se dogovorimo oko njih, samo ti mo`e{ to da sredi{. - Jao, Mujo gde ba{ to izabra... Ja ti tu `elju ba{ nikako ne mogu ispuniti. Za`eli ne{to drugo... Opet se zamisli Mujo, pa re~e: - Evo, znam {ta }u... Ho}u da moja Fata bude lepa! - Dobro, vide}u {ta mogu da u~inim, dovedi Fatu da je pogledam. Dovede Mujo Fatu. @aba je dobro pogleda i beznade`no re~e Muji: - Daj, Mujo, da vidim te mape ... 281. Zaboleo Muju lakat, i tako on re{i da ode do lekara. Ka`e mu lekar da su u dom zdravlja uveli nov kompjuterski dijagnosti~ki centar, i da samo treba da donese u fla{ici malo mokra}e, a kompjuter }e mu re}i od ~ega boluje. Iza|e Mujo od lekara, razmi{ljaju}i: - Otkud mo`e jedna glupa ma{ina da zna od ~ega mene boli lakat, kad he}im ne zna? Sad }u ja sve njih da nasamarim! I tako on do|e ku}i, uzme fla{icu, pa se samo malo u nju pomokri, onda da fla{icu Fati da i ona malo dopuni, pa onda pozva }erku Fatimu i sina Ekrema da u~ine to isto. ^ak mu se ni to ne u~ini dovoljno, nego dade da se malo popi{ke u fla{icu pas i ma~ka. E tako za~epi fla{icu, pa krene kod lekara, sve se smejulje}i {to je tako pametan da ne dozvoljava da ga jedna ma{ina nadmudri. Jo{ usput srete i Hasu, pa zamoli i njega da dopuni fla{icu do vrha. Sipa lekar sadr`inu fla{ice u epruvetu, stavi unutra dve elektrode, ukljuci PC i na ekranu po~e{e da izlaze rezultati: > Ma~ka ti ima buve > Pas ti ima besnilo > ]erka ti je u drugom stanju > Sin ti se drogira > Haso ima triper

> @ena isto ima triper (dobila od Hase) > A ti kad mastrubira{ u VCu, pazi da ne udara{ laktom u zid, pa te ne}e ni boleti 282. Mujo i Haso sa svog polo`aja dvogledom gledaju Evropske promatra~e u svom selu. Mujo ka`e Hasi: - Ma vidi bolan Haso pa jel to promatra~i jebu na{e `ene?! - Ma nisu oni Mujo promatra~i, oni su jeba~i, a mi smo promatra~i! 283. Pitali na su|enju Muju: - Kako ti je ime? - Mujo. - A prezime? - Pa pre zime i posle zime! 284. Oti{li Mujo i Haso na godi{nji odmor u Afriku. I tako oni postavili {ator i legli da spavaju. U dva po pono}i, u {ator pogleda lav i riknu "GRRROARRR!!". Probudi se Mujo i po~ne da budi Hasu: - Haso, Haso, probudi se, crta}i! 285. Igrao Mujo loto, oti{ao on na posao a listi} ostavio kod ku}e. Taman na TV-u po~elo izvla~enje brojeva, a Mujo, nestrpljiv, zove Fatu telefonom: - Fato, uzmi listi} i pogledaj jel ima mo`da broj 4? - Broj 4? Ima, Mujo! - De de, pogledaj sad jel ima broj 8? - 8? Samo da pogledam... ima, ima!! - Ka`i, ima li broj 11? Fato? - 11? Ima ga, bolan! - Joooj, dobro je, ka`i ti meni jel ima 23? - Mujo, ima i 23! - Joooj, dobro je, Fato, reci jel ima 29? - Samo ~asak, ima Mujo!!! - Joj petica, dobro je! Ka`i Fato, jel ima 37?.... Kazi Fato, {to }

uti{?! - Ma ima bolan, Mujo, al prekrstio si ga... 286. Seru Mujo i Haso pored Miljacke, kad po~e{e da padaju granate. - [ta je, Haso, {to si se prepao? - Ma nisam Mujo, majke mi! Na to }e Mujo: - Pa {to onda bri{e{ moju guzicu? 287. Mujo i Haso lovili patke. Ulove jednu a ona }e: - Pustite me, da}u vam po jedno jaje. Po`elite {ta o}ete, razbite jaje i sve }e vam se `elje ispuniti. Pristanu i Mujo i Haso, a patka im snese po jedno jaje. Rastanu se njih dvojica i svaki ku}i svojoj. Mujo razmi{lja: "treba mi dvorac pun para i zlata, puno dobrih riba, puno novih kola, posluga, bazeni...", razbi jaje i stvarno mu se sve stvorilo. Istu{irao se u svom kupatilu, navukao svileni bademantil. Prilazi mu batler, pripaljuje mu tompus i ka`e: - Gazda, ispred ulaza je neki odrpanac, zove se Haso i ka`e da ste mu kum? - Jesam, pustite ga da u|e!!! Ulazi Haso i divi se. Pita ga Mujo: - [ta je bilo s tobom, {ta si po`eleo? - Ma }uti, sjebo sam se. - Kako? - Ajde da vidi{! Odu oni do Hasine ku}e, a ono - stra}ara, a oko nje hiljadu crnaca sa isukanim kur~inama. - [ta je ovo, jebote? - Ma dok sam razmi{ljao {ta da po`elim - pomislim "treba mi hiljadu crnih kuraca" i ispade mi ono jaje... 288. Haso: - Mujo, ~ime se ti bavi{? - Ja sam bioenergeti~ar.

- Ne pitam te, bolan, {ta si bio, nego {ta si sad! 289. Ide Mujo ulicom i nai|e na ~asnu sestru. Po~ne on nju tu}i, udarati, premlati je do kraja i ka`e: - [ta je Betmene, nisi u formi danas? 290. Za{to Mujo ima {ibice pored TV-a? - Da ga upali. 291. Za{to ima no` kraj televizora? - Da izo{tri sliku. 292. Za{to Mujo nosi zelene a Haso `ute tregere? - Da im ne spadnu pantalone. 293. Do{ao Mujo kod hirurga i pita ga: - Bi l ti meni mogo ugradit ekser na tjemenu al da viri jedno cent i po? Doktor se zabezekne: - [ta }e ti to ~ove~e? - Ni{ta me ne pitaj! Je l ti to mo`e{ il ne mo`e{? - Pa, mogu naravno. Daju tako Muji narkozu i ugrade mu ekser. Kad se on probudio doktor kraj njega umire od radoznalosti: - Ma reci mi bolan Mujo {ta }e ti taj ekser u glavi? - Vidi{ doktore ja sam od Hase izgubio frizerski salon na kartama pa sad ho}u da odem da se o{i{am da mu sjebem ma{inicu... 294. Pitali bosanca {ta vi{e voli da bude: lep ili glup. On odgovori: - GLUP. - Za{to? -Pa, LEPOTA JE PROLAZNA! 295. Kakav je to bosanski intelektualac?

- ^ita a ne mrda ustima!!! 296. Kupio Haso mobilni i Mujo odlu~i da ga jednom pozove, da proba i to ~udo. Okrene on broj, ono zvoni 2 puta, 3 puta, ~eka Mujo i nakon nekog vremena uklju~uje se sekretarica: - Tra`eni pretplatnik trenutno nije dostupan... - MR[ KURVO, A TEBI JE DOSTUPAN!!!??? 297. Mali Mujo i Haso na ~asu geografije. Prozove u~iteljica Hasu i pita ga: - Haso, poka`i mi gde je Amerika. Haso gleda i nakon petnaest minuta poka`e na Ameriku. Nastavnica: - Bravo, idi na mesto. Prozove Muju: - Mujo, ka`i ti meni ko je otkrio Ameriku. Mujo se zamisli i re~e: - Pa, Haso! 298. U tru ujutru budi Fata Muju: - Budi se brzo, zaboravio si da popije{ tabletu za spavanje! 299. [ta je "Mujo" u re~enici: "Mujo kolje svinju"? - Srbin. 300. Sreli se Mujo i Haso na onom svetu, i po{to su se srda~no pozdravili, po~e{e razgovor: - Gde s ba, {a ima? Oklen ti ovde? - Ma bolan Mujo, ja se smrzo. Nego, oklen ti ovde, Mujo? - Ma ja umro od sre}e.. - A kako to od sre}e, crni Mujo? - Ma do{o ti ja ku}i, kad ono moja Fata le`i na krevetu, gola i raskre~ena. Ja pogledam pod krevet, ono nikog; pogledam iza zavese, ono nema nikog; pogledam u orman, kad opet nema nikog. I tako ti ja bio sre}an {to me moja Fata ne vara i umreh od sre}e.

- E pi~ka ti materina, {to nisi pogledao u zamrziva~! 301. U Bosni Mujo bi ranjen u nogu. I sada po{to je bio dobar borac, odvedo{e ga ~ak u islamske zemlje da ga naj~uveniji tamo{nji doktor operi{e. Me|utim, ne}e Mujo da da nikom da ga se~e, ne veruje on ni jednom ~oveku do svom jaranu Hasi koga em zna em ovaj njega poznaje. I {ta }e lekari se dado{e u potragu za Hasom, jedva ga na|o{e i dovedo{e u bolnicu. Mujo kad ga je video odu{evio se. Uzme Haso opremu, sredi Muji nogu i odse~e mu obe ruke. Zaprepa{}eni doktori ne mogu da se ~udom na~ude i na posletku pitaju Hasu. - [ta to uradi crni Haso svom drugu, {to mu odse~e obe ruke. - Eh, ne znate vi Muju, on bi to ~apo, ~apo, dok se ne bi inficiralo. 302. Sede Mujo i Haso u kafani i o}e Mujo da okrene turu: - Konobar, daj vamo dva piva! - Nisam ja konobar, ja sam {ef sale. - Dobro, Sale, daj vamo dva piva! 303. Mali Mujica (debil) u prvom razredu {kole. Pita ga u~iteljica: - Mujice, {ta dobijamo od guske? - ^VARCI! - Ma kako ~varci Mujica, pa zna{ li {ta je to guska? - ZNA. - Pa {ta dobijamo od guske? - ^VARCI! - Au bre Mujice, ima{ li ti ku}u? - NEMA. - Kako bre nema{ ku}u, pa gde `ivi{? - IMA. - A ima{ li u ku}i svoju sobu? - NEMA. - Kako nema{ sobu, pa ne spava{ valjda u kuhinji?

- IMA. - A ima{ li u sobi krevet? - NEMA. - Kako nema{, Mujice, pa ne spava{ valjda na podu? - IMA. - A ima{ li na krevetu jastuk? - NEMA. - Ma mora{ da ima{ bar neki mali jastu~ak, pa na ~emu dr`i{ glavu? - IMA. - Pa ~ime je napunjen jastuk? - Mmmmmmm, PERJEM! - PA [TA DOBIJAMO OD GUSKE? - ^VARCI!!! 304. Za vreme rata, u kafi}u razgovaraju Mujo i Haso. - E, bolan Mujo, pitam tebe ja, {ta li }e biti na leto... - A {ta mo`e biti, nastavi}e se rat, ljudi }e ginuti. - Ma ne, pitam te ja {ta li }e biti na leto... - [ta bi drugo moglo biti, galopiraju}a inflacija, male plate... - MA BOLAN, pusti me da dovr{im: [ta }e na leto biti kad ti znojave noge ve} sad tako smrde? 305. Be`e Mujo i Haso iz zatvora i moraju da ska~u u kanalizaciju. Po{to je bio mrak, i ni{ta se nije videlo, ka`e Mujo Hasi: - Haso, bolan, ajde sko~i u ova govna, pa mi onda reci dokle su, da ja znam {ta da o~ekujem... I ovaj sko~i i dere se: - Muuuuujooooo...Doooo ~lanakaaaaa su govnaaaa!!! Sko~i ti Mujo i zaglibi se do grla. - Pizda ti materina, {to si me zajebo, sada sam se zaglibio do grla! - E, jebi ga kad ne zna{ da ska~e{ na glavu... 306. Takmi~ili se Mujo, Rus i Amerikanac ko }e kad sko~i u

bazen na glavu da pljusne manje vode. Ska~e prvo Rus, pljusne 5 kapljica. Ska~e Amer, pljusne samo 3. Ska~e Bosanac - ni jedna! Masa odu{evljena, svi vi~u "Mujo! Mujo!", kad se preko razglasa za~u: "Molimo Muju da ne ska~e van bazena". 307. Haso, {to toliko pije{, zna{ li da alkohol ~ini ~ovjeka ravnodu{nim? - Boli me kurac. 308. Dolazi Haso kod Insan He}ima (lekara) za savet. - He}ime, tako ti Alaha, pomozi mi! - A {to je, bolan, Haso? - Fata, kod ku}e, jedva je `iva, bolan, samo se vu~e po ku}i, ni{ta ne govori, samo tuguje! - Hasane, jebava{ li ti to? @ensko ti ne mo`e bez toga! To treba da zna{, bona! Nis ti vi{e dijete! - E, nisam odavno! - E, sad brzo ku}i, i na poso! Ode Haso i vra}a se posle nedelju dana. - He}ime moj, fala ti na savjetu, e bolan, {to mi ne re~e samo ranije, mo`da bi mi babo jo{ bio `iv!!! 309. U ludnici, sestra za vreme obilaska bolesnika ulazi u Mujinu sobu. U njoj, Mujo sedi na krevetu i pravi se kao da vozi auto. - Mujo {ta to radi{? - Idem u Sarajevo. - Dobro. Sestra izlazi i ide preko puta, u Hasinu sobu. Tu zati~e Hasu kako sedi na krevetu i besno drka. - Haso, {ta to radi{?!! - Ha, ha! Jebem Mujinu `enu dok je ovaj u Sarajevu. 310. Mujo i Haso seku drva u {umi i Haso slu~ajno odse~e sebi ruku. Brzo Mujo uzme ruku, stavi je u kesu i povede Hasu

seoskom doktoru. Ovaj pogleda ruku i ka`e: - Ni{ta lak{e, majstor sam za ovakve operacije. Vrati se za 2 sata. Mujo se, nakon 2 sata vra}a i pita doktora: - Doktore, kako je protekla operacija? - Odli~no, eno ga Haso, u kafi}u, igra pikado. Nedelju dana kasnije, opet Mujo i Haso seku drva i Haso odse~e sebi nogu. Mujo uzme nogu, stavi je u kesu i odvede Hasu doktoru: - Ovo je ve} malo te`e, ali izvodljivo. Vrati se za 6 sati. Mujo se vra}a za 6 sati, i pita doktora kako je Hasa. - Odli~no, eno ga igra fudbal. Slede}e nedelje, opet oni seku drva al Haso ovaj put odse~e sebi glavu! Uzme mujo glavu, stavi je u kesu i odvu~e Hasu doktoru. - Uf, ovo }e da bude slo`ena i neizvesna operacija. Glave su uvek najzajebanije... Vrati se za 12 sati. Vra}a se Mujo za 12 sati i pita doktora: - Doktore, kako je Haso? - Mrtav je. - Mrtav?... Pa, dobro... ipak je to bila te{ka operacija... - Ne, operacija je protekla savr{eno. - [ta onda nije u redu? - Ugu{io se u kesi. 311. Vode Mujo i Haso kravu na ispa{u. Legnu oni tako ispod drveta i gledaju kravu kako pase. Odjednom Mujo ka`e Hasi: - Haso... jel ti se digo? - Da zna{ da jeste. - A jel bi ti jebao kravu? - Paaa... bih, ako bi i ti jebao. - Dobro, ali ajde ti prvi. Uzme Haso kravu i jebe je pola sata. Kad se i`iveo, ka`e Muji: - Tvoj red! - Pa ne mogu sad, kad mi je snajka!

312. Kako se zovu Bosanci koji se kotrljaju nizbrdo? - Rolling Stones. 313. Kako je Mujo postao ateista? - Ubio Haso boga u njemu. 314. Razgovaraju Mujo i Haso preko plota. Mujo uzbu|eno ka`e Hasi: - Jutros se desilo ne{to neverovatno! - [ta!!? - Moja koko{ka je snela jaje. - If... {ta je tu ~udno? - Kako {ta!!? Pa mo`e{ li ti to!!?? 315. Ide Mujo i nosi dzak sa pili}ima. Nailazi Hasa i ka`e mu: - Jeli, Mujo, {ta mi da{ ako pogodim koliko ima{ pili}a u dzaku? - Ako ta~no pogodi{, dam ti oba. - Hmmmm.... 4? 316. Sretne jedna zlatna ribica drugu: - Auuu, {to si se ti ugojila... - Ma pusti, plivam ja tako jednog dana, kad vidim mnogo lepog i so~nog crva. Nisam mogla da odolim i pojedem ga... - [ta, i zbog toga si se ugojila!!? - Ma neee... to je bio mamac. Izvu~e tako mene Mujo i ja, {ta }u, ka`em mu: "Mujo, pusti me, molim te, ispuni}u ti tri `elje!". A on ka`e: "E, ribo, ne seri!". 317. Kako Bosanci poku{avaju da osvoje podmornice? - Zarone, doplivaju do vrata, zakucaju i viknu "Po{tar!". 318. Za{to je Bosanac stavio pe} nasred sobe? - Da bi imao centralno grejanje. 319. Muja i Fata vode ljubav i Fata ka`e Muji da joj napravi

bebu. Posle zavr{enog seksa pita Fata koje ime da daju bebi. Muja skida kurton, zavezuje ga i ka`e: - Pa, ako se izvadi iz ovoga, zva}emo ga Dejvid Koperfild. 320. Po{li Mujo i Haso na tr`nicu da prodaju jare! No na stanici, nisu mogli u}i u voz jer `ivotinjama nije dopu{teno. Ali nemaju izbora! - Slu{aj, Haso! Tebi su ga}e {iroke pa ti njega ubaci u ga}e, ne}e onaj kontrolor ni primetiti! I tako uradi{e. U vagonu je bilo samo jedno mesto pa Mujo sedne a Haso (s jaretom u ga}ama) stoji. I voze se oni tako, a Haso sve znojniji i znojniji! - [ta je, bolan, Haso, {ta si se uznojio? - Pa Mujo, {to mi ne re~e da nije odbijeno od sise... 321. Posle jednog dobrog erotskog filma, Haso naterao Fatu da ljubav vode oralno. Po~ela Fata po instrukcijama a Haso polako pada u trans: - Vuci Fato... - Vuuuuuccciiiiii, Fato... - Vuuuuuuuuuuccccciiiiiii, Fatooo... - Vuuuuuu.... Duvaj, Fato, majku ti jebem, u{lo mi }ebe u dupe! 322. Za{to hercegovac pije samo pola vijagre? - Da bi mogao podjebavati. 323. Trebaju bosanac i crnogorac da izmere visinu bandere, ali crnogorcu se ne penje, pa predlo`i bosancu da odre`u banderu, pa kada padne da je izmere. Bosanac mu re~e: - Jesi ti budala, pa ne merimo mi du`inu, nego visinu. 324. Takmi~enje u tome ko }e da nasmeje magare. Re|aju se kandidati, al magare mrtvo-hladno. Dolazi Mujo i {apne ne{to magaretu na uvo, a ovaj se razvali od smeha. Sad takmi~enje ko }e da raspla~e magare. Opet kijamet

kandidata, al magare mrtvo-hladno. Dolazi Mujo i stane ispred magareta, a ovaj po~ne da pla~e ko ki{a. Pitaju Muju organizatori: - Bolan, Mujo, kako ga nasmija? - Fino, reko mu ja da imam ve}u kitu od njegove. - Dobro, al kako ga rasplaka. - Pa pokazo sam mu je. 325. Sretnu se Mujo i Suljo u sred pustinje. Mujo nosi telefonsku govornicu, a Suljo vre}u kamenja. Pita Suljo Muju: - [to }e ti, ba, telefonska govornica. - Radi lavova. Ako me pojuri lav, ja u|em u govornicu, zatvorim se, i pozovem pomo}! A {to }e tebi, ba, vre}a s kamenjem? - Kako {to }e mi, isto radi lavova. Ako me lav pojuri, ja po~nem da be`im, pa kad vidim da me sti`e, ja bacim vre}u, pa tr~im br`e! 326. Sazno Mujo da ga vara Fata sa Suljom. Razo~aran, on je pita: - Pa {to, bona, Fato? - Pa eto, ne znam. - Pa je li mu ve}? - Pa nije. - Pa je li mu deblji? - Pa nije. - Pa jel bolji jeba~ od mene? - Pa nije. - E, al }u sutra da ga zajebavam!!! 327. Do{ao mujo kod doktora i pita ga: - Doktore, {ta da radim, Fata mi neda da je jebem u dupe! - A, ima i za to lek, ali je malo te`e. Evo {ta }e{. Odi do Alpa, i ta~no 13. marta, u 16 sati, uberi specijalnu alpsku travu, koja raste samo na najvi{im vrhovima. Kad to uradi{, vrati se po dalja uputstva.

Mujo ga poslu{a, al kako je bio maj, morao je da ~eka godinu dana, do marta. Tako ubere on travu, i vrati se kod doktora, koji mu ka`e: - Potopi je u vodu, i pusti je da se razmek{ava ta~no 6 meseci. Kad zavr{i{, do|i na dalje konsultacije. Uradi Mujo tako i nakon pola godine do|e on do doktora. - Sada Mujo, procedi travu, i stavi je da se osu{i i o~vrsne jo{ 3 meseca. Uradi to Mujo, i opet, ve} nestrpljiv, do|e kod doktora, da dobije kona~na uputstva. - E, sad, Mujo, iseckaj tu travu, i stavi je u kesicu. - Dobro, i {ta onda? - Onda od toga napravi ~aj i sipaj ga u crvenu {olju. - Dobro, a onda!?? - Onda tu {olju stavi na sto~i} pored `eninog kreveta. - A onda, a onda ????!!!! - A onda, uve~e u ta~no 12 sati ka`i Fati da na sto~i}u ima ~aj za spavanje, pa kad se ona okrene da ga uzme, A TI JE BRZO ZGUZI!!!! 328. Do{ao Mujo da prosi poznatu TV zvezdu i moli je za seks, a ona ga pogleda sa sa`aljenjem i upita: - Pa dobro, kolika je tebi plata? - Tu negde, oko 1000 dinara. - To ti meni nije dovoljno ni za VC papir. - E, pa da sam znao da si tako usrana, ne bih ni do{ao. 329. U zolo{kom vrtu me~ka urli~e, tra`i mu`jaka da se pari. Uprava, po{to nema mu`jaka, doseti se da ponudi Muji da "sredi" me~ku za pristojnu nadoknadu. Pozovu Muju i pitaju ga: - Jeli Mujo, da li bi ti jebo me~ku za 200 maraka? - Mo`e, samo se malo strpi, dok primim platu! 330. Razgovaraju Mujo i Haso: - Bolan Haso, {ta tebi do|e Fata?

- Sestra od tetke, a tebi? - Do|e mi da je kresnem! 331. Usred no}i: - Bolan Fato, u kupatilu duhovi. - ????? - Duhovi bona! - Kakvi duhovi? - Ja u{ao u kupatilo, upali se svetlo samo. Ja pi{am, svetli. Ja iza|em, ono se samo ugasi. - Budalo, opet si pi{ao u fri`ider! 332. @ali se Mujo Hasi kako se jutros iznervirao u pekari: - U|em ja i tra`im burek i jogurt. Ka`e on meni: - Nemamo jogurta. - Dobro, mo`e li dve poga~ice i jogurt? - Ali nema jogurta. - Kifla i jogurt! - Ali nema jogurta! - \evrek i jogurt! - Ali ~ove~e, nema jogurta!!! Prekida ga Haso: - Uh, da sam ja bio na tvom mestu, ja bi uzeo onaj jogurt i razbio mu ga o glavu! 333. Oti{li Huso i Haso u Ameriku na privremeni rad i kako prvih dana nisu imali {ta raditi iza|u ti njih dvojica napolje i po~nu kopati po kontejnerima. Nakon nekog vremena zove Haso: - Huso, dolazi ovamo da vidis {ta sam na{ao, ne}e{ verovati. I sad do{ao Huso, a ono u kontejneru gola, mrtva `enska. - Vidi bolan Huso {ta Ameri bacaju, mi bi ovo jebavali jo{ najmanje deset godina. 334. Jednog lepog sun~anog dana i{li Mujo Fata i mali Suljo na pecanje. I sad ti oni tako pecaju i najedanput mali Suljo

oseti da riba grize i on izvu~e zlatnu ribicu. I sad latna ribica ka`e malom Sulji: - Molim te pusti me i ispunit }u svakome jednu `elju. I mali Suljo sav sretan ka`e: - Ja bi je`a! *Puf* stvori se je`. I Mujo sav `iv~an se izdere: - Ma goni je`a u pi~ku materinu. I ~uje{ Fatu kako se dere: - VADI GA! 335. Do{ao Mujo gladan s posla i ka`e mu Fata: - O}e{ da ti ispe~em jaja? A Mujo odgovori: - O}e{ da ja tebi skuvam sisu??? 336. Po{alju ti tako Amerikanca, Rusa i Bosanca u raketama na Mesec. Daju im da biraju {ta }e da ponesu gore. Amerikanac uze punu raketu `ena, Rus punu raketu votke a Bosanac raketu punu Marlbora. Vra}aju se oni nakon dve godine na zemlju, Amer le`i u raketi sav premoren a oko njega ~opor dece, Rus le`i u raketi pijan ko zemlja oko njega sve prazne fla{e, kad Bosanac isko~i iz rakete sav o~ajan i u drhtavici zavapi: - Bolan ko ima vatre? 337. 1993 u Sarajevu na pijaci: ljudi nemaju ni{ta osim malo krompira i kupusa, samo kod Muje gu`va unproforaca, on prodaje lignje. Do|e Haso i upita Muju: - ^uje{ bolan, odakle tebi u ovoj te{koj situaciji lignje? - Ma pusti unproforce, ko da oni znaju {ta je to obrezivanje! 338. Do|e Haso do Muje i kuca na vrata. Iza vrata se ~uje: - Nema nikog kod ku}e. - Otkud onda ovoliko cipela pored vrata? - Pa.. oti{li smo bosi!

339. Haso pozove Muju na ve~eru. Mujo do|e do Hase i vidi na vratima papiri}: - Ha, Mujo, zajebao sam te! Uop{te nisam kod ku}e! Mujo odlu~i, da mu to vrati, zato pripi{e na papir~i}: - Ha, Haso, zajebao sam te! Uop{te nisam ni dolazio!! 340. Mujo i njegova Fata sede za ru~kom pre nego }e Mujo po}i na posao kad zazvoni telefon... Javi se Mujo i re~e: - Oprostite pogrije{ili ste broj. Nije malo pro{lo, opet telefon zvoni.. opet se javi Mujo.. i opet ista pri~a... taman kad su bili pri kraju ru~ka opet zazvoni telefon a Mujo ljutito podi`e telefonsku slu{alicu i nakon {to je saslu{ao ljutito re~e: - Ma pajdo pogrije{io si, nisu ovo informacije o stanju puteva, zovi informacije pa nek ti oni ka`u. Zatim se okrene Fati i re~e: - Ma vidi{ kretena... ve} tre}i put uporno pita jel put slobodan!! 341. Sede Mujo i Haso na pla`i i pri~aju: - Vidi bolan Mujo, Fata tek ju~e nau~ila da pliva, a danas ve} roni sat i po! 342. Gledaju Mujo i Haso porni}. Pa pita Mujo Haso: - Haso di`e li ti se? - Pa di`e mi se, zna{ da mi se di`e! - Pa kad ti se ve} di`e, ajde ustani i donesi nam po pivo. 343. Imao Mujo brdo dece. Jednoga dana deca se igrala u dvori{tu, pentrala se po drve}u a neka se deca zanela i pre{la se u susedovo dvori{te. Vikne Mujo susedu: - Sused, ne}ete se ljutiti ako se moja deca igraju u va{em dvori{tu. Sused vikne nazad: - Ma Mujo nema veze, nek se deca igraju - tvoja deca su moja deca.

344. Stoje Francuz, Rus i Bosanac na Ajfelovom tornju i sad ka`u Francuzu: - Francuz, sko~i! - Ne}u! - Ma za republiku! I Francuz sko~i. Sad ka`u Rusu: - Ska~i, Rus! - Ma, ne}u. - Ma za revoluciju. I Rus sko~i. Sad i Bosancu ka`u: - Sko~i! - Ne}u! - Ma za republiku! - Ma kakvi, ne}u! - Ma za Aliju. - Nema {anse. - Jel ti to ne smije{ sko~iti? - Ma ko ka`e da ne smijem... 345. Re{avaju Mujo i Haso ukr{tenicu. - @enski polni organ? - Jeli uspravno ili horizontalno? - Horizontalno?!? - Pi{i, usta!!! 346. [eta se Fata pored reke, kad ugleda Muju kako jebe Hasu. - Bolan Mujo, {ta to radi{? - Pa... Hasa je po~eo da se davi u reci, a ja ga izvuko i po~eo da mu dajem ve{ta~ko disanje! - Ma ne daje se tako ve{ta~ko disanje, nego usta na usta! - Znam, tako je sve i po~elo! 347. Lete, tako, dva bosanska kondora, lete, lete, lete... - Ajde ba pitaj me ne{to.

-

A? Rekoh, pitaj me ne{to, {ta bilo. ^uj njega, pitaj me {ta u te, bolan, pitat? Otkud ja, ba, znam. Pitaj me, pa da ti odgovorim. Pa, dobro, evo... kako si? ]uti, bolan, ne pitaj.

348. ^ekaju ti Srbi, Hrvati i Muslimani hleb ispred pekare u Sarajevu. U neko doba iza|e tip iz pekare i ka`e: Ne}e biti dovoljno hleba, Srbi mogu slobodno da idu ku}ama. Ostanu ti tako Hrvati i Muslimani da ~ekaju. Posle nekih satdva iza|e ponovo onaj isti tip i ka`e: -- Bogami, ne}e biti hleba ni za Hrvate, sad su nam javili. Pokupe ti se tako i Hrvati, a ostanu samo Muslimani. ^ekaju ti oni tako jo{ sat-dva, kad eto ti ponovo onog tipa: - Mo`ete svi i}i ku}ama, danas ne}e uop{te biti hleba. Na to }e ti jedan Musliman iz reda: - Majku im jebem Srpsku, ponovo su najmanje ~ekali. 349. Ameri~ki i nema~ki novinari u muslimanskom selu negde u Bosni razgovaraju sa me{tanima: - Haso, ima li kod vas nacionalizma u selu? - Ma kakav nacionalizam, mi ga mrzimo vi{e nego Srbe. 350. Do|e Haso kod Muje u goste. Zapili se, smrklo se i po~e i ki{a da pada. Gleda Muja u nevreme, pa re~e Hasi da ide da mu razmesti krevet, jer ne mo`e da ga pusti da po takvom kijametu ide ku}i. Vra}a se u dnevnu sobu, a Hase nigde. Tek, malo kasnije, neko lupa na vrata. Otvori Muja, kad Haso stoji pokisao do gole ko`e. - Des bio, nesre}o? Pa ja, bolan, trkno ku}i po pidzamu! 351. Ka`e Mujo, Hasi, sav utu~en: - Zna{ ti, da je moja Fata, PEDER!?

-

Ma {ta lupa{, zna{ ti {ta zna~i Peder? [ta? Pa, onaj {to voli mu{karce! E, TO, TO!!!!

352. Hodaju Mujo i Haso {umom kad odjednom... medved. Mujo po~ne da skida cipele i da obla~i patike. Haso mu re~e: - Jesi l ti normalan, pa medved je br`i od tebe bilo {ta da obu~e{. - Znam ja to, ali meni je va`no da sam ja br`i od tebe....... 353. Htede Mujo da mu Fata popu{i. - Ne mogu ga, bolan, Mujo tako prljavog. Operi ga. Mujo ga opra. Vrati se nazad, kad }e Fata: - Bolan, Mujo, ajd ga nama`i medom da mi bude slatko. Razmaza Mujo med po "spolovilu" i vrati se do Fate koja mu ka`e: - Ma pospi i malo oraha po njemu. Ode Mujo to da u~ini. ^ekala ga Fata par minuta, ali Muje nema. - Bolan, Mujo, a jel ti o}e{ da ti ga popu{im? - E, jebi ga, Fato, sad je i meni sladak. 354. SLAGALI GA MALO Hvale se SFOR-ovci Muji kako je njihova tehnika uznapredovala. Ka`e [ve|anin: - Mi imamo tenk koji prima trideset vojnika! Rus }e ponosno: - Nije to ni{ta. Mi imamo transportni avion koji prima pet hiljada ljudi! Slu{a ih Mujo pa prozbori: - Moj prijatelj Haso iz Doboja ima onu stvar od pedeset centimetara! Za~ude se [ve|anin i Rus, pa re{ili malo da smanje. - Dobro, moj tenk ne prima trideset, ve} sedam vojnika.

- Pa ni moj avion ne prima pet, ve} hiljadu vojnika! - Vala kad ste tako iskreni, i ja }u vam priznati da sam slagao. Onaj moj prijatelj nije iz Doboja, ve} iz Dervente! 355. ILEGALCI Odlu~e Haso i Mujo da ilegalno pre|u granicu tako {to }e se zavu}i u kravlju ko`u da zavaraju carinike. Stane Haso napred, a Mujo otpozadi, nabace ko`u i krenu prema carini glume}i kravu. Nai|e carinik i sa`aljivo re~e: - Kako je mr{ava ova krava, idem da joj donesem vode i sena da je nahranim i napojim. Ode carinik, a Mujo otpozadi da umre od smeha. Vrati se carinik sa vodom i senom, jede Haso i pije sav pozeleneo od muke, a Mujo ga jo{ zajebava: - Jedi Haso, pij Haso. Uto se Haso po~e grohotom smejati. Mujo, iznena|en ga upita: - [ta ti je, budalo, {to se smije{? - Eno, carinici sad vode bika! 356. Mali, kako se ti zove{? - Mehmed. - A kako te obi~no zovu? - Meeehmeeedeeeee.... 357. ZA[TO KAFI]? Otvori Mujo kafi} i po~e da se hvali Hasi: - Jes ~uo, bolan Haso, da sam otvorio kafi}? - Je li, a {ta se u njemu vi{e prodaje, kafa ili pi}e? - Pi}e, a {to pita{? - Pa onda ga zovi pi}i}, a ne kafi}! 358. Zna{ kako se od Bosanca mo`e napraviti lula? - Napuni{ mu usta duvanom pa mu ga popu{i{. 359. POSAO U RUDNIKU

Mujo i Haso tra`e posao u Nema~koj. Pro~ita{e oglas da u rudniku tra`e radnike. Odo{e oni na razgovor i prvi u|e Mujo. Gazda ga pita: - Da li ste radili kao rudar? - Jesam, kako nisam! - Na povr{inskom ili dubinskom kopu? - Dubinskom. - Koliko duboko ste i{li? - 20-30 metara. - Molim vas nemojte me zafrkavati vi nikad rudnik niste videli, a kamoli radili. Iza{ao Mujo a Haso ga upita: - Jeli, {ta je bilo? - Ma ni{ta, nisam dobio pos’o a ti vidi ako te pita za dubinu, idi {to dublje! U|e Haso i gazda ga upita: - Da li ste radili kao rudar? - Ja{ta sam! - Povr{inski ili dubinski kop? - Ma dubinski! - Koliko duboko ste i{li? - 20-30 kilometara! - Toliko duboko?!?! Recite mi molim vas kako ste re{avali pitanje osvetljenja? - Ma nemam ti ja pojma, a i briga me, ja sam stalno radio prvu smenu!!! 360. "IDEALAN" ^UVAR Bio ~ovek koji je genijalno pri~ao viceve. Ali, kako je usput bio i lopov, uhvati{e ga jednog dana, smesti{e ga u }orku i stavi{e ~uvara ispred. Kad, no}u, po~ne ~ovek da pri~a viceve i ~uvar umro od smeha. Sutradan, na|u novog ~uvara, ali i on no}u umro od smeha. Opet sutradan, dovedu oni Muju... ^ovek celu no} pri~ao viceve, ali Mujo ni da trepne. Ode Mujo ku}i, a direktor zatvora razmi{lja: "Eto, ~ovek dobro obavlja posao, mogli bi mi njega stalno da

zaposlimo". I tako, pozovu oni Muju ku}i, ali niko se ne javlja. Odu kod njega i na|u ga mrtvog u krevetu sa osmehom na licu! 361. SUVO GRO@\E Mujo u{ao u pekaru gde izme|u ostalog prodaju i slatko pecivo i upita prodava~icu: - Ka`i mi, bolan, jer imate suvog gro`|a? - Imamo pecivo sa suvim gro`|em. - E super. Deder mi i{~a~kaj pola kile suvog gro`|a. 362. SNEG U SARAJEVU Napado sneg u Sarajevu i Huso slu{a na radiju vest: "Mole se gra|ani da parkiraju svoje automobile na strani ulice sa neparnim brojevima, da bi se mogao o~istiti snijeg barem sa jedne strane ulice". I Huso ode i preparkira auto. Sutradan, napadao jo{ ve}i sneg i Huso opet slu{a vesti na radiju: "Mole se gra|ani da parkiraju automobile na strani ulice sa parnim brojevima". I Huso opet preparkira automobil. Sutradan, opet napadao sneg i Huso slu{a vesti i taman da spiker ka`e na kojoj strani ulice da se parkiraju automobili, ono nestane struje. - [ta }u sad? Misli Huso, misli, pa onako za sebe doda: - Ma, ko ga jebe, nek danas ostane u gara`i! 363. OPERI PROZORE Imali Mujo i Haso po prodavnicu. No, kod Hase posao cveta, a kod Muje lo{e. Ode Mujo kod Hase da vidi kako to njemu tako dobro ide. Seo on sa Hasom kad ulazi mu{terija: - Imateli deterdzent za zavese? - Kako da ne! Evo izvolite, a evo uzmite i odli~nu te~nsot za pranje prozora. Po{to ve} skidate zavese, onda operite i prozore. Mu{terija kupi oboje, sva zadovoljna {to je na{la pravog trgovca. Videv{i to, Mujo ode u svoju radnju, Kad eto ti

mu{terije: - Imate li ulo{ke ili vatu? - Kako da ne! Imamo i jedno i drugo, a imamo i izvanrednu te~nost za pranje prozora. - Pa {ta }e mi to? - Pa ti, kad ve} ne mo`e{ da se jebe{, onda bar operi prozore!!! 364. Do{la strankinja u Sarajevo, pa vide u izlogu veliki ~asovnik. U|e ona u radnju pa upita: - Izvinite, mo`ete li da mi popravite ovaj sat. - Izvinite, gospo|o, ali ovo nije ~asovni~arska radnja, ovo je sala za obrezivanje mladih muslimana. - A za{to ste stavili ovoliki ~asovnik u izlogu? - A zamislite da stavim toliki kurac u izlog!? 365. Komisija Ujedinjenih Nacija tra`i najstarijeg ~oveka na svetu. Prvo su oti{li u Kinu, i tamo poseti{e najstarijeg Kineza: - Deda, {ta jede{ kad si tako star? - Za doru~ak pirina~, za ru~ak pirina~, i za ve~eru pirina~. - A koliko godina ima{? - Sto trideset i pet! Zatim odo{e u Gruziju, jer su ~uli da i tamo ima puno stogodi{njaka. Poseti{e najstarijeg i pita{e ga {ta jede, a on im odgovori: - Za doru~ak mleko, za ru~ak mleko, i za ve~eru mleko. - A koliko si star? - Sto pedeset osam godina! Na to oni zaklju~i{e da je on sigurno najstariji, me|utim, reko{e im da su ~uli da u Bosni ima neki Sulja koji izgleda duplo starije od njihovog {ampiona. Odo{e oni tako u Bosnu kod Sulje. - Suljo, {ta jede{ kad si tako mator? - Za doru~ak pi~ke, za ru~ak pi~ke, za ve~eru pi~ke... - A koliko ima{ godina?

- ^etres {est! 366. Pita Mujo Fatu: - Je l, bona, jesam li ti prvi? - Mo`e biti... Ne{to si mi poznat... 367. U~ili Mujo i Haso da ska~u padobranom. Na prvom prakti~nom skoku, instruktor im objasni kako da otvore padobran: - Prva ru~ica je za otvaranje, a druga je rezervna, u slu~aju da se padobran ne otvori. Prvo je do{ao red na Hasu. On sko~i i nakon {to je povukao ru~icu, padobran se otvori. Nakon toga i Mujo sko~i, me| utim, obe ru~ice puko{e, tako da on projuri pored Hase. A Haso }e na to, skidaju}i padobran: - A, ti bi da se trka{? 368. Lovac Mujo se vratio iz Afrike i prepri~ava do`ivljaje: - Jedne no}i, ~ujem neki {um. Ustanem iz kreveta i vidim da mi se pribli`ava slon. Sko~im, zgrabim pu{ku i ubijem slona, onako u pidzami... Prekide ga Haso: - Ma daj, otkud slonu pidzama? 369. I{ao ~ovek kroz {umu i naleti na Hasu kako nosi telefonsku govornicu. - [ta }e ti to? - Da se odbranim od medveda. - Kako? - Pa u|em u govornicu i zatvorim vrata. Produ`i ~ovek dalje i naleti na Muju kako nosi banderu. - [ta }e ti to? - Da se odbranim od medveda. - Kako? 1)- Bacim je da bi br`e tr~ao. 2)- Tr~im oko nje dvadeset krugova pre nego {to medved

pri|e, da mu odmaknem. - A ako te zezne pa krene sa druge strane? - U|em i zovem vatrogasce. - A ako je poneo otvara~ za konzerve? - Popnem se na krov. - A ako ti sru{i govornicu? - Dobro, za koga navija{? 370. U{ao Mujo u robnu ku}u, pa zastao kraj jedne gondole. - A kakvo vam je ovo {areno odelo? - To je pidzama za no}. Ho}ete li jednu? - [ta }e mi? Ja ne izlazim no}u... 371. Prala Fata ve{ na potoku i natrtila se kako samo ona ume. Prolazio Muja i kad je video Fatu nije mogao da odoli. Pri{unjao se, pridigao dimije i ovajdio se. Kad je zavr{io, okrenuo se i oti{ao. Fata ni da trepne. Gledali to neki momci iz prikrajka, pa se i oni okura`e i u~ine isto. Fata ni da se okrene. Gledao sve to medved pa i on krene u akciju. Kad je MEDA zavr{io i taman krenuo oglasi se Fata: - Ej ti u bundi, ostavi mi broj telefona!!!! 372. Kako se na bosanskom ka`e tajna policija? - Ud, ba. 373. Oti{ao Mujo u robnu ku}u da kupi fri`ider. Prodavac mu obja{njava: - Ovo ovde vam je za puter, ovde se stavlja meso, ovo je komora za zale|ivanje, ove rupe su vam za jaja... - Ma znam ja, bolan, da je za jaja, ali to boli kad se zatvori. 374. Ulovili Mujo i Haso svinju, pa ne znaju {ta }e sa njom (Da je jedu ne smeju). Posle nekog vremena dosete se oni da je ja{u. Ja{e prvo Mujo pola sata, pa Haso, pa zajedno i na kraju svinja baldi{e. Mrtva umorna samo ra{iri noge. Ovi dvojica u ~udu {ta }e sad da rade... Doseti se Haso:

- Ajmo je, bolan, jebat! Ra{iri joj noge, i kako koji pokret napravi svinja uradi "Grok!"Tako svinja po~e: Grok! GrokGrok! Grok! GrokGrok! Tek }e Mujo: - Verglaj, bolan, Haso, samo verglaj, mo`da }e opet upalit! 375. Mujo i Haso bili pederi. Posle dugog seksualnog i`ivljavanja shvate da im je to dosadilo. U potrazi za novom zanimacijom Mujo se doseti: - Ajmo se, bolan, ~im nam se ukrute, ma~evati njima! Krenu{e oni tako da se ma~uju - minut, pet minuta, deset minuta, pola sata, sat... Hasi to prvome dosadi, natrti se i re~e: - Ej i ovo ma~evanje mi dosadilo. Aj ti mene, lepo, ubi! 376. [ta peva bosanac kad sedi u vc-u? - U maloj kr~mi sam za stolom sedim. 377. Do{ao Mujo u kafanu sa obe {ake u zavojima. Pita ga Haso: - [ta ti se desilo ba? - Ma pusti bolan, {valeriso sam se sa Ibrovom Fatom. - Pa {ta bi? - Vratio se Ibro prije vremena pa nas ufatio "in flagranti"! - Uh bolan, gadno! - Ma to jo{ nije ni{ta! - [ta je bilo posle? - Ja isko~io kroz prozor i ufatio se za sims, ali Ibro bio pametan pa me provalio. - Uh belaja! - Ma ni{ta to jo{ nije! - Kako, bolan, nije? Pa {ta ti je radio? - Uzo ~eki}, pa udri po prstima! - Lele! - Nije to najgore! - Ma gde }e{ gore?! Pri~aj!

- Onda uze klje{ta, pa vadi nokte! - Pa ovo je stvarno u`asno!!! - Nije! Ja se mu~im, |e }u, {ta }u, moram sko~it, kad pogledam dole, a ono VISOKO PRIZEMljE BOG TE JEBO!!!!!!!!! 378. [etali se {umom Mujo i Haso. Pita Mujo Hasu: - Bi li ti mogo obuhvatit ovu bukvu rukama? - Bi, {to ne bi. I obuhvati Mujo bukvu a lukavi Haso brzo izvu~e kai{ iz pantalona i zave`e Muja za bukvu. Kad ga je ve} zavezo i pogodno namestio Haso i pojebe Muja i ostavi ga onako zavezanog. Nai|e lovac i pita zavezanog: - [ta to radi{ tu nesretni~e, ko te to zavezao? - Ma onaj ludi Haso. Ajde {to me je zavezo i oti{o nego me i pojebo!!! I lovac iskoristi situaciju te i on pojebe Muju. Nai|e {umar i opet ista pri~a. Mujo se taman ponadao da }e ga on izbaviti ali ni{ta se tu nije promenilo. I {umar ga je pojebo. Nai|e sad putnik namernik i pita Muju: - [ta to radi{ tu? A Mujo odgovara: - Ni{ta me ne pitaj, nego jebi i prolazi! 379. Uhapsili Muju, pa mu u stanici uzimaju podatke... - Ime? - Mujo. - Prezime? - Hustafi}. - Ro|en? - Da. 380. Zatra`ila Fata od Muja da joj napravi crnce. Mujo ne zna kako bi i zamoli jednog od crnaca iz Unprofor-a da mu pomogne savetom: - Kako da napravim crnca? - Lako! Je li ti duga~ak 30cm?

-

Nije nego 20cm. Dobro, a je li ti debeo 15cm? Nije, samo 5cm. E, jebi ga, onda ti ulazi svetlost!!!

381. Polagali Mujo i Haso za profesore biologije. Hasa polo`i, a Muja padne. Pita Muja Hasu: - [ta treba da nau~im da bi polo`io? - Nau~i sve o leptirovima. Posle dva meseca, iza|e Muja pred komisiju. - Pri~aj sve o slonovima. - Slonovi su veliki, imaju veliki nos, velike u{i, velike o~i koje im slu`e da vide leptire, a leptiri se dele na: ......... 382. Nao{trio se Mujo za seks, prilazi Fati i {apu}e joj na uvo: - Fato, jebat }u te gde te niko nije jebo! Fata sva uspani~ena uhvati se za NOS : - E, ne}e{ bolan! 383. ^uo Mujo da se iz Vakufa mo`e vozom do Tokija, pa odlu~io da potro{i svoju u{te|evinu koju je godinama mukotrpno skupljao i da vidi {ta to tamo u Japanu ima da su ti Japanci tako pametni. Do{ao Mujo na stanicu i tra`i kartu do Tokija. Slu`benik nema pojma o nikakvom Tokiju pa, da ne ispadne blesav, po{alje Muju na stanicu u Sarajevo. Pitao Mujo i u Sarajevu, a slu`benica je tamo ne{to na~ula da negde ima karata za Tokijo pa ga za svaki slu~aj po{alje u ljubljanu jer, navodno, Slovenci znaju sve pa }e mu oni pomo}i. Slovenac se pravio jo{ pametniji pa je rekao da su oni sve karte rasprodali mesec dana unapred i po{alje Muju u Zagreb. I tako sve preko Skoplja i Titograda obi|e Mujo sve na{e JU metropole da bi najzad dobio kartu u ambasadi u Beogradu. Ode on u Japan, ~udom se na~udi Tokiju, provede se ko car i nakon sedam dana odlu~i da se vrati u Jugu. Po{to mu u ambasadi nisu mogli dati povratnu kartu, morao je nekako kupiti kartu do Vakufa pa ode do najbli`eg policajca

da ga pita gde je najbli`a stanica, i, gle ~uda, Japanac mu ka`e na ~istom srpsko-hrvatskom: - Mo`e{ desno - 100 metara do stanice, mo`e{ levo - 200 metara do nje. On se zahvali i ode desno. Do|e na stanicu, pita slu`benika (klinac od 15-16 godina) za kartu do Vakufa, a mali njemu: - Samo trenutak, molim ... Okrene se, pobr~ka po tastaturi PC-a i upita: - Gornji Vakuf ili Donji Vakuf? 384. Do{o muja u Nema~ku i vidi on aparat za koka kolu. Do| e jedan nemac i ubaci marku i ispadne koka kola. Muja se popalio i po~eo da ubacuje ko sumanut marku za markom. Kad je potro{io sav sitni{ ode on i razmeni 500 marona. Kad se napravilo brdo pored njega do|e Haso i pita ga: - Pa {ta to radi{ Mujo. - ]uti, vidi{ da dobijam. 385. Opkladio se Meho s Hasom da }e na jednom pustom ostrvu pre`iveti jednu godinu samo sa jednom kozom. Pro|e tako jedna godina, vrati se Meho, a ono ~opor koza iza njega! Za~udi se Haso, pa za svaki slu~aj pita: - A ~ije li ste, bolan, vi sestrice?!? - Meee-eee-e-ehineeee!!!! 386. Ide Mujo putem i sretne Hasu, a ovaj se namr{tio, gazi kao po jajima i huk}e. - [ta je, bolan, Haso? [ta si se tako smrko pa huk}e{? Boli l te {togod? - Ma, pusti, kupio ja nove cipele, a one za broj manje, pa ubi{e! - Pa {to ih, bolan, ne zamijeni{ za ve}e? - A, jok! Ni slu~ajno. Ne dam ti ja tog meraka kad se izujem ni za {ta! 387. Mujo:

- Zna{ li, bolan, Haso da su izvr{ili reviziju pravopisa, pa ukinli slovo S? - Joj, bolan, crkli da bog da, pa {ta }emo sada crni mi? - A {to kuka{, {ta ti je tolko stalo do toga S? - ^ek, ~ek, koje slovo si reko da su ukinuli?? - Pa S. - Auh, dobro je, ja razumeo da si reko C. - Pa {ta bi bilo tako stra{no da je i C? - Kako {ta, bolan?? Pa ne bi vi{e bilo ni }evapa ni pi~ke! 388. Ode Mujo na privremeni rad u Sloveniju, zaposli se, na|e stan i krene ujutro na posao. Izlazi on iz ku}e, a izlazi i kom{ija Slovenac. - Dobro jutro, kom{ija. Kako je? - Zdravo, glupi Bosanec! Ha, Haa, Haaaa! Gleda Mujo za njim pa mu krivo {to mu ovaj tako. Slede}eg jutra se sretnu oni opet. - Zdravo, glupi Bosanec! Ha, Haa, Haaa! - Zdravo, Slovenac bez kalcijuma! Hahahahahaha! Sad Janez gleda za njim, smeje se i misli "Glupi Bosanec, kaj li mu samo to zna~i?" Pro|e tako pet-{est meseci, svako jutro isti dijalog: - Zdravo, glupi Bosanec! Ha, Haa, Haaa! - Zdravo, Slovenac bez kalcijuma! Hahahahahaha! Jednog dana Janezu pozli, ode kod lekara, a ovaj mu, kad je izvr{io analize, ka`e: - Pa vi, ~ove~e, ve} {est meseci nemate ni malo kalcijuma! Ode Janez zabrinut, ali ne toliko zog toga {to mu je rekao lekar, ve} ga je kopkalo kako je to znao "glupi Bosanec". Slede}eg jutra }e on bosancu: - Dobar dan, sused. Kak je? - Dobar dan, Slovenac bez kalcijuma! Hahahahaha! - Sused, kak vi to ve} {est mesecev vete (znate) da ja nemam ni{ kalcijuma? - Pa prosto, bolan: ve} {est meseci ti ja jebem `enu, a tebi jo{ rogovi ne rastu!

389. Mujo se razboleo od hemoroida i rekli mu da ih le~i talogom od kafe. Posle nekoliko bezuspe{nih poku{aja re{i, ipak da ode kod lekara. Lekar pogleda i zapita: - Pobogu, Mujo, a {ta si to mazao? - Talog od kafe! - Ajd, obri{i to! Gurne Mujo prst, obri{e i lekar stane da gleda .... Posle izvesnog vremena upita Mujo: - A {a ima, doktore? - He, ima{ dobitak, a mo`da ti se i `elja ispuni. 390. Zove Mujo {alter za razna obave{tenja u Sarajevu i pita: - Mo`ete mi re}i za koliko mogu da stignem do Franfurta? - Samo momenat... - Hvala, dovi|enja! 391. @ali se Mujo policajcu: - Sa krova one zgrade neko mi je bacio kutiju na glavu. - A {ta je bilo u njoj? - Ni{ta. - A u KUTIJI? 392. Kako Mujo ~uva ovce? - Koristi prezervativ. 393. Za{to se Mujo udara kamenom u glavu? - Drogira se. 394. [ta Mujo radi sa hrpom kamenja? - Preprodaje drogu. 395. [ta se dobije kad se Muji provu~e `ica kroz u{i? - Armirani beton. 396. Pri~a Mujo:

- Je l ti se ikad desilo da se tolko zbuni{ i da izvali{ ne{to {to nisi mislio? Haso: - Ne kontam. - Pa zna{ ono, umesto onog {to treba da ka`e{, ka`e{ ono o ~emu misli{. - Opet ne kontam. - Pa evo, neki dan ja bio u Zenici. Do|em na autobusku, a tamo bumbatre boli glava. Sifoni ko lubenice, faca, o~i, usne, kosa, sve dobro... - Ajd nastavi, {to si stao? - Pa tu ti se ja sav sjebem i zbunim i umesto da ka`em "Jednu kartu do Sarajeva", ja izvalim "Jednu sartu do Karajeva", jer sam zamislio kako je karam. Konta{ sad? - Aaaa, kontam, kontam... I meni se to desilo neki dan. Sedim ja sa Fatom ujtru u ku}i, pijemo kahvu i umesto da ka`em "Deder mi dodaj taj {e}er, matere ti", ja izvalim: "@IVOT SI MI UNI[TILA KURVO, PI^KA TI MATERINA"! 397. STRELI^ARSTVO Takmi~e se [vajcarac, Englez i Mujo u streli~arstvu. Do|e {vajcarac, postavi ~oveka na 50 koraka razdaljine, na glavu mu stavi jabuku, napne luk i pogodi posred jabuke i ka`e: - Aj em Viljem Tel! Do|e Englez, postavi ~oveka na 70 koraka, na glavu mu stavi jabuku, napne luk i pogodi posred jabuke, pa ka`e: - Aj em Robin Hud! Do|e Mujo, postavi ~oveka na 100 koraka, na glavu mu stavi jabuku, napne luk i pogodi ga... u srce, pa ka`e: - Aj em sori!!! 398. Fata ka`e: - Mujo! Idemo kod mene da vodimo ljubav! - Odli~no! Ako ja ne do|em za deset minuta, ti po~ni sama! 399. @ali se Mujo Hasi:

- Grdi me Fata da mi stra{no smrde ~arape! - Ih, to je bar lako re{iti, obuvaj svaki dan nove ~arape. Sretnu se oni posle pet dana i pita Haso Muju: - Ka`i mi, je l’ te Fata jo{ uvek grdi zbog smrdljivih ~arapa? - Ma, ne grdi me, al’ sad imam drugi problem. - Koji, bolan? - Ne mogu ~izme da obujem! 400. Sretne Mujo Hasu pa ga upita: - Ka`i mi, bolan, Haso, da li ti ~ini{ ne{to po pitanju za{tite od onog AIDS-a? - Ma, kako da ne. Ja sam ti tol’ko upu}en u te stvari, pa sam se za{titio sto posto! - Kako to misli{, sto posto? - Lepo, stalno nosim kurton. - Po ceo dan ga nosi{?! - Da, da, po ceo dan... Skidam ga samo kad pi{am i jebem! 401. Dosadio Fati `ivot, te re{ila da se ubije, ali pod uslovom da smrt bude bezbolna. Ode da se obesi, zategne {trik, ste`e, al boli pa ne valja. Ide da sko~i u Drinu, zagazi, reka hladna, jeza podilazi, opet ne valja. Nai|e kraj guvna gde se vr{ela p{enica, re{i da se ugu{i u slami, zagnjuri glavu u slamu, nai|e Mujo, vidi `enu natr}enu, pa joj ga "vikne" otpozadi. njoj to vrlo godi, pa veli: - Joj, Bo`e, {to ti lepo du{u vadi{. 402. Za{to Bosanac otkop~a {lic kada jede burek? - Da mu se ne bi skupljale muve. 403. Ide Muja ulicom i naleti na Hasu. - De s, bolan, Haso, jebo ti ja mater! - [to, je l tvoja bolesna? 404. Hteo Haso da pozajmi bicikl od Muje da ode u Doboj, pa do Mujine ku}e razgovara sam sa sobom: Ja }u re}i: Daj mi

Mujo tvoj bicikl treba da odem u Doboj.On }e re}i: Naputu }e biti rupa, upa{}e{ u rupu i polomiti bicikl. Ja }u re}i: Pazi}u i ne}u polomiti bicikl. On }e re}i: Na putu }e{ svratiti u kafanu, ostavi}e{ bicikl napolju i neko }e ti ga ukrasti, a ja } u re}i: Ne}u ostaviti bicikl i ne}e ga niko ukrasti. A on }e re}i:..... Tako stigne on do Mujine ku}e i kad mu ovaj otvori vrata Haso }e: - MUJO, JEBO TE TVOJ BICIKL!!!! 405. Ulazi Muja u kupe i vidi crnca. ^im ga spazi, upita ga: - Jel to ovde ne{to gorelo? 406. Oti{o Muja u Nema~ku da tra`i posao, do|e ispred Hansove firme, kad ispred stoje Japanac i Crnac i ~ekaju u redu za posao. U|e Crnac kod Hansa, Hans ga odmeri i re~e mu: - Ne mo`e za moju firmu Crnac da radi. Mar{ napolje. U|e, Japanac, Hans mu re~e: - U mojoj firmi samo belci mogu da rade. Napolje!! Na kraju u|e Muja, Hans ga malo ispitivao i na kraju mu re~e: - Ok, vidim da tebi ni{ta ne fali, do|i sutra na posao, primljen si. Sav sre}an {to je dobio posao, Muja pozove Japanca i Crnca da spavaju kod njega i ovi pristanu. Pred spavanje Muja zamoli Japanca da ga probudi ujutru. Ujutru ga Japanac probudi, ali ga, ljubomoran {to je ovaj dobio posao, nama`e imalinom. Muja ode na posao, i ~im ga je, onako crnog, gazda Hans video, odmah ga je izbacio napolje. Ode Muja ku}i, pogleda se u ogledalo i re~e: - Vidi glupog Japanca, probudio Crnca mesto mene. 407. Do{ao Muja kod lekara i `ali se da ga boli stomak. Lekar mu preporu~i ~aj i re~e: - Mujo pij ovaj ~aj svako jutro pre doru~ka, a ako ti to ne pomogne javi mi se za deset dana. Dolazi Muja nakon desetak dana i `ali se:

- Doktore sa stomakom vi{e nemam problema, ali otkad pijem ovaj ~aj desno oko mi je stalno modro. - Pa Mujo, zna{ {ta, slede}i put kada bude{ pio ~aj izvadi ka{i~icu. 408. Koju pesmu peva Bosanac kada proda medveda u Italiju? - Moj brat u tu|ini ... 409. Iz emisije "Pozdravi i `elje slu{alaca": Mujo ~estita Hasi prvoro|enog sina pesmom "Malo ja, malo ti". 410. Za{to bosanac ima ravno teme? - Kad pije vodu iz klozetske {olje, opali ga daska po glavi! 411. Prodaje Mujo Hasi ku}u. Poka`e mu on tako sobe, kuhinju,... sve redom, pa pita Haso: - A gdje je tu zahod? Izvede ga Mujo na dvori{te i poka`e mu ga, podalje od ku}e. - Au, bolan, malo je daleko...! - Ma, i nije ako na vrijeme krene{! 412. [ta dobijemo kada stavimo bosanca u }o{ak?????? - TUP UGAO. 413. Obra}a se Muja `eni: - Fato... - Mujo... - Jeba}u te! - I al si ti neki diplomata, ubedi me u dve re~i. 414. Kladili se Englez, Francuz i Mujo, ko }e uspeti da prepliva Nijagaru! Prvi englez, atleta po~e da pliva, ali ve} na pola reke nestade. Posle njega, Francuz. Plivao, plivao i skoro stigao do kraja, ali iscrpljen nije uspeo da pobedi divlju

Nijagaru. Na kraju do{ao Mujo, onako sav jadan i nikakav. Sko~i u vodu i UDAVI SE! 415. [ta se dobija kada se ukrste bosanac i slovenac? - Lesnina! 416. Mujo i Fata dobili sina! Ali, sin se rodi bez ruku i bez nogu. Bejahu nesretni, ali {ta se tu mo`e, tako je bog hteo. Raso mali Haso tako bez ekstremiteta i jednog lepog dana, dok je gledao u nebo, u~ini mu se da ga bog slu{a i da }e mu ispuniti `elju, pa re~e: - Veliki bo`e daj mi ^ETIRI ruke i ^ETIRI noge! Sutradan kada se Mujo vratio s posla sre}e Fatu i onako usput re~e: - Fato ne}e{ mi verovati! Da zna{ kolikog sam pauka jutros ubio! 417. [ta bi bosanci najvi{e voleli? - Kada bi uspeli da ukrste buvu i svica, cela bi se Bosna sijala! 418. Hasa morao da operi{e slepo crevo ali ne}e da ga niko drugi operi{e osim njegovog druga Muje. - Pa dobro Haso jeli taj Muja hirurg? - Ma samo on ili ni{ta! - Dobro kad si navalio zva}emo ga. Do|e Muja i zahteva da ostane sam u operacionoj sali sa Hasom. Pro|e 3 sata i izlazi Muja a lekari navali{e unutra da vide {ta je uradio, kad Hasa le`i bez ruku i nogu ... - ^ove~e {ta uradi , trebalo je samo da mu operi{e{ slepo crevo, a ne da mu odse~e{ i ruke i noge??? - Ma moro sam da ne ~a~ka ranu. 419. Bosanac - to nije nacionalnost. To je dijagnoza. 420. Izgubio Mujo babov sat pa ode kod hodze, ne bi li mu

ovaj, sa minareta, razglasio da ako ga neko na|e, nek ga donese. Pope se odza na minaret pa po~e da vi~e: - Mujo izgubio sat! Ako ga na|e kogod od pravovjernih, neka da donese u |amiju. Ako ga na|e neko od katolika nek ostavi pred |amijom. A bude li na{o neko od pravoslavni....ma onda ja ovo |aba viko... 421. Mujo ulazi u kafi} i zati~e Hasu kako tu`an sedi za {ankom i pije sam. Pri|e mu i pita ga: - Haso, {ta ti je!? - Ma ni{ta. U Junu mi je umrla majka i ostavila mi 10,000 dm. - Uu, nisam znao, moje sau~e{}e... - Zatim mi je u Julu umreo otac i ostavio mi 15,000 dm. - I otac ti je umro!? @ao mi je... - Onda mi je u Avgustu umrla tetka i ostavila mi jo{ 20,000 dm. - Tri ~lana porodice za tri meseca!? Mora da ti je te{ko. - Kako nije te{ko!? Ovog meseca ni{ta! Ni prebijene pare!!! 422. Mujo sav iznerviran dolazi u biblioteku: - Jarane, vra}am ti ovu knji`urinu, nije niza{ta, previ{e bolan likova a nigde zapleta! - A ti si nam zna~i uzeo telefonski imenik! 423. Hvali se Haso Muji: - Vidi, Mujo, kako moj sin li~i na mene! - Ma nema veze, Haso, neka je on `iv i zdrav. 424. Na jednom balu prilazi Haso Fati `ele}i da je zamoli za ples. Ali kako joj je pri{ao, uzviknu: - Bona Fato kako smrdi{ iz usta! Ona onako ljuta pobe`e. Nedugo zatim, `ali se on Muji kako je bilo. - Pa bolan Haso mogao si to malo kulturnije da joj ka`e{, a ne tako ko seljak. Slede}om prilikom, Haso ponovo prilazi Fati:

- Bona Fato, jesu li to tvoji zubi ili si ih radila? - Nijesu moji. Doktor mi je ugradio most. - E mora da ti se neko posrao ispod toga mosta. 425. Za{to Mujo nosi merdevine u radnju? - Tra`i visoke cene. 426. Za{to Mujo puzi kroz radnju? - Tra`i niske cene. 427. Fata odlu~i da ugradi silikone. Kad je to ~uo, Muja joj ka`e: - Stani, bona, znam ja kako da pove}a{ sise i bez operacije. - Kako? - Samo trljaj toalet papir izme|u njih. - A kako }e to da mi pove}a sise? - Nemam pojima, ali je upalilo na tvom dupetu. 428. Haso dobio upalu slepog creva i bude hitno preba~en u bolnicu. Vidi doktor da je situacija ozbiljna pa ka`e sestri: - Sestro, brzo instrumente. Na to }e Haso: - Bolan, doktore, vi mi svirate, a ja umirem... 429. I{ao Mujo kroz {umu. Medved ga uhvati, pa mu ka`e: - Ho}e{ da od tebe pravim pljeskavicu ili da te jebem? - Bolje jebi. Slede}e nedelje Mujo nabavio M70 i municiju, seo u busiju i ~eka. U neko doba eto ti medveda, Mujo pritisne obara~, ali izma{i, pa ga medo opet }api i upita: - Ho}e{ da od tebe pravim pljeskavicu ili da te jebem? - Bolje jebi. Posle nedelju dana krenuo Mujo opet u lov, ovaj put poneo top, seo u busiju i ~eka. U neko doba eto medveda, Mujo nani{ani, pritisne obara~, ali i ovog puta oma{i, pa ga medved uhvati:

- Ma ajde jebi me, prete~e Mujo medveda. - Ti ne dolazi{ ovamo zbog lova, je li? 430. Ho}e Mujo da se o`eni Fatom samo ako je nevina, a Fata kao Fata, odavno izgubila nevinost... I tako ona prve bra~ne no}i stavi dzigerice dole, a Mujo se podobro napije. No Mujo i kad je pijan zna gde i {ta treba da gura... Tek {to je jutro svanulo, onako mamuran iza{ao u VC. Vra}a se jako zabrinut: - Jes bio sam pijan. Fata je bila nevina, osjetio sam krv. ALI ODAKLE VETERINARSKI PE^AT NA MOM KURCU, NIJE MI JASNO! 431. Oti{ao Mujo u rat, i ostavio Fatu da se snalazi. Iza|e ona tako na stajgu, i po{to ne zna kolko da naplati, tra`i od prvog 15 dinara. On da i obavi radnju. Od drugog tra`i 150 dinara, da i on. Vidi ona to dobro ide, pa tre}em naplati 1500 dinara, a kad je i to pro{lo, ~etvrtom uzme 15000. Do|e ona ku}i da vidi kolko je zaradila: 15 150 1500 + 15000 ----------16665 Super, 16000 ostavi da da Muji, 665 zadr`i kao dzeparac. Vrati se Mujo iz rata, pita Fatu kolko je mu{terija imala i koliko je zaradila. Ka`e ona - ^etiri mu{terije, evo 16000 dinara. Vidi Mujo, tu ne{to nije u redu i krene da ra~una: ^etiri mu{terije, svaki ima po dva jaja: o o o o o o o o Svakom od njih treba da se digne: 6 6 6 6 o o o o

I svakom posle treba da padne: 6 6 6 6 9 9 9 9 Svega: 6666 + 9999 --------16665 - KURVO, GDE JE 665 DINARA?? 432. Oti{ao Mujo u dzunglu, i posle par godina se vra}a nazad u Bosnu i sre}e Hasu na ulici. - Pa kako je ~ove~e, kako je bilo u dzungli? - Ma haos je bilo, ali sam oboleo od jedne bolesti pa su morali da mi odseku ruku i kurac. Pa su mi mesto ruke stavili ruku od gorile, a mesto kurca stavili surlu od slona. - Auuuuu, pa kako se sada snalazi{ sa novim organima? - Pa ruka je OK, malo je dlakavija ali je u redu. A kurac nekad po~ne da ~upa travu i da je tura u bulju! 343. PRETPOSLEDnjI VIC O MUJI I HASI Re{io Mujo da pre|e preko mosta (Bratstva i Jedinstva ili Srpskih Ratnika) na Grbavicu da obi|e prijatelje, i pre polaska ka`e Hasi: - Dobro me gledaj, ako me ~etnici zarobe ti raspali iz topa da oni uteknu, a ja da se vratim. Pristane Haso i Mujo ode, ovaj ga gleda, ali kako je bila gu`va Mujo mu izmakne iz vidnog polja, tek }e ti Haso: - Ima l ko durbin il dvogled da ga vidim? A jedan mu dade snajper, ka`e: - Gledaj kroz to, isto ti je. Gleda Haso, kad odjednom opali i ubije Muju po sred ~ela. Pitaju ga ovi: - [to bolan ubi ~oeka? - Ma pustite ga, ~etnik. ^im je pre{o stavio krst na sred ~ela.

344. POSLEDnjI VIC O MUJI I HASI [ETAO SE HASO I NAI[AO NA ARKANA. NACIONALISTI^KI 1. Uhvate kanibali Amerikanca, Rusa i Srbina te im ka`u: - Ko od vas ispuni tri zadatka mo`e da ide ku}i, a ko ne bi}e pe~en. Zadaci su: 1-da popije bure rakije 2-da u|e u pe}inu i medvedu slomi nogu 3-da siluje kineskinju Prvi amerikanac po~e da ispija rakiju i momentalno se uko~i. Rus zatim krene u ispijanje rakije (poznati po tome). Popije on bure, u|e u pe}inu, ~u se urlik i iza|e medved sav krvav oko ustiju. Videv{i to krenu Srbin. Ispi on bure rakije, u|e u pe}inu i ~u se urlik. Izlazi Srbin pitaju}i: - Gde je ta kineskinja da joj slomim nogu? 2. Dolazi Amerikanac u neki hotel i zatra`i jednu sobu. - @ao mi je gospodine, sve je zauzeto, ali imate jednu sobu u kojoj je neki stari japanski gospodin, isterajte ga i soba je va{a - re~e recepcionar. Tako i bi. Amerikanac istera Japanca i le`e mirno da spava.U neko doba no}i Amerikanac se probudi i primeti nekakvu ciglu na prsima. ljutito je izbaci kroz prozor, ali dok je cigla padala primeti na njenoj pole|ini poruku: ÄKurac ti je vezan za ovu ciglu!Ä Amerikanac br`e bolje sko~i za ciglom da spase {to se spasti mo`e. Ali dok je padao zajedno sa ciglom na drugoj pole|ini spazi drugu poruku: ÄA muda za radijador!Ä 3. Umru Srbin i Hrvat, te do|u do Sv. Petra. - Odakle ste vi, momci? - pita ih on. - Srbija. - Hrvatska.

- Auuuuuu... ma ne morate ni{ta da mi ka`ete, vi ste nevernici, gre{nici,... idete u pakao obojica. Samo, Balkan je malo nedefinisano podru~je, pa imate izbor, ho}ete li u zapadnoevropski ili isto-~noevropski pakao? - Kakva je razlika? - Pa u zapadnoevropskom ujutru pojede{ ka{iku govana, i posle si slobodan, a u isto~noevropskom isto to samo {to je hrana na kante. - Ja sam vazda bio zapadno orijentisan, ja }u na zapadni ka`e Hrvat. - Ma, ja ne}u na taj zapad, majke im ga spalim, daj istok ka`e Srbin. I odu oni tako, tek, sre}u se posle godinu dana. - Pa, kako je? - pita Srbin. - Ma nije lo{e, onako, ujutru pojede{ ono... Jedva se guta, nije lepo,... al {ta }e{, to ti je {to ti je. Ma, dan i nekako, al kad pomislim {ta me ujutru ~eka... A kod tebe? - Ma, {ta da ti pri~am, isto~na Evropa ko isto~na Evropa. Nekad nema govana, nekad nema goriva, nekad kasni kamion, nekad nema kanti, nekad {trajkuju ovi {to dovoze... Nisam ih dosad ni probao. 4. Re{ili Englez, Francuz i Srbin da se zaposle u CIA. Prijave se na konkurs i oni ih tamo bace kroz naj`e{}e testove: snala`enje u prirodi, glad, `e|, borba prsa u prsa, ~uvanje tajne, i na kraju kad su sva trojica pro{li dolaze do finalnog testa. Dovedu im `ene, stave ih u odre|ene prostorije a njima daju pi{tolje i ka`u im da ih ubiju. Prvi Englez ulazi unutra, vadi pi{tolj, repetira, uperi ga u `enu, o}e-ne}e, i ka`e: - Ma ne mogu. CIA je CIA al `ena je pre~a. Drugi ulazi Francuz. Vadi pi{tolj, repetira i ni{ani, al ni on ne mo`e. Ulazi Srbin unutra. ^uje se bam-bam-bam a posle toga lomljava, cika, vika i posle pet minuta izlazi on sav krvav i ka`e: - Mamu im jebem, dali mi }orke, pa sam morao da je dokraj~im stolicom!

5. Bili Talijan, Francuz i Srbin i prepirali se, ko na bolji na~in dovede `ensku do ludila. - Ja po~nem da joj li`em ruku, penjem se do vrata, a onda silazim dole. Tada svaka `enska poludi do daske - ka`e Talijan. - Ja joj li`em no`ne prste, a zatim sve vi{lje. Dok do|em do one stvari, ona definitivno otka~i - ka`e Francuz. - Ja to prosto, onako selja~ki, samo guraj-vadi - ka`e Srbin. - I kada ona poludi? - pitaju ovi Srbina. - Pa kad obri{em kurac o zavesu... 6. Takmi~ili se Francuz, Nemac i Srbin ko mo`e vi{e da ponese lubenica. - Ja mogu dve: jednu u levoj ruci i jednu u desnoj ruci - ka`e Francuz. - Ja mogu tri: jednu u levoj, jednu u desnoj i jednu nabijem na kurac! - ka`e Nemac. - A jes, jes, tako je - opet }e Francuz. - Ja mogu pet! - ka`e Srbin. - PET!? - Jednu pod levu, jednu po desnu ruku... i nabijem Nemca na kurac. 7. Pogine Srbin na Kosovu i ode kod Boga. Srbin, onako iznerviran, pita Boga: - Bo`e, {ta nam to radi{? Prvo onoliko vekova pod Turcima, balkanski ratovi, prvi i drugi svetski rat, pa Slovenija, Hrvatska, Bosna, sankcije, pa evo sad i Kosovo... Stvarno, ni{ta dobro nam nisi uradio? A Bog }e zami{ljeno: - A trojka \or|evi}a? 8. Po{li Crnogorac, Srbin i Slovenac u Tibet da prona|u Jetija. Dolaze oni blizu jedne pe}ine. Ko }e prvi da u|e, ajde najhrabriji - Crnogorac. U|e on i {ta vidi: eno ga Jeti, ma`e

svoju kur~inu od pola metra nekim uljem i sme{ka se. [ta se desi, desi se. Prc! Izlazi Crnogorac. - [ta bi? - pitaju ga. - Pa eto, slomio mu ja desnu nogu. Ode i Srbin unutra. Kad ono, opet Jeti ma`e li ma`e uljem, spreman. I bi {ta bi. Prc! Izlazi on. - Ja, brate, slomio mu levu nogu, mamu mu njegovu. U|e Slovenac kad ono ~uje se: - JJJJJJJJJaaaaaaaaaooooooojjjj!!! - Pa da ti ka`em, ja mu nisam ba{ polomio desnu nogu... ka`e Crnogorac. - Nisam ni ja levu... Al sam mu zato drpio ulje - re~e Srbin. 9. Ameri~ki nau~nici hteli da eksperimentom utvrde za{to su Srbi tako agresivni. Za eksperiment su uzeli 3 mi{a. Prvom su dali meksi~ku tekilu i on je postao sre}an. Drugom su dali rusku votku i on je zaspao. Tre}em su dali na{u {ljivovicu i on je po~eo da vi~e: - MAC, MAC, GDE JE MACA, MAMICU JOJ njENU... 10. Razgovaraju Amer, Englez i Srbin o zara|ivanju: - Ja zaradim 2000 dolara, potro{im 1500... A gde mi ode onih 500 dolara, poojma nemam... - ka`e Amerikanac. - Ja zaradim 1000 funti, potro{im 500 funti... A gde mi ode onih 500 funti, poojma nemam... ka`e Englez. - Ma ja ti zaradim nekih 85 DM u dinarima, potro{im 350 DM u markama, a odakle mi marke i odakle mi onih 265 DM, jebem li ga... - ka`e Srbin. 11. Poslednja ve~era pred bitku... Junaci klopaju, klopaju, najedo{e se. Piju, piju, napi{e se. Odjednom Car Lazar {akom po astalu: - Bra}o junaci, me|u nama je izdajnik! Junaci se, svi do jednoga, unezveri{e, nemogu da veruju, gledaju levo, gledaju desno... Tek }e Vuk Brankovi}: - Je de~ki, pa kaj me tak gledate?

12. Pitali Albanca sa Kosova kakve {koljke najvi{e voli? - Srednjo{koljke! 13. Dolazi na{ ~ovek u Ju`noafri~ku republiku, i nakon obavljenog posla odlu~uje da ode u bioskop da se malo relaksira.U|e u predvorje i stane u red me|u crnce. Uskoro mu pri|e jedan belac i onako ga priupita: - Je li, jesi li ti novi ovde? - Ovaj,...jesam. - Pa mi belci ne ~ekamo tu u redu sa njima ve} besplatno idemo na galeriju, a oni kupuju karte za parter. I ~ovek ode gore i sede.Opet, belac mu obja{njava: - Vidi{, mi ovde stanemo uz ogradu i kad nas pritisne, mi ne idemo u VC ve} dole pi{amo po njima. I ~ovek sedne i nastavi da gleda film.Me|utim uskoro ga stegne i on , {ta }e, pri|e ogradi i po~ne... ([{{{{...) Ne dugo zatim za~uje odozdo: - Je li, jesi li ti novi ovde? - Ovaj,...jesam. - Pa {araj malo!!! 14. Voze se Srbin i Slovenac vozom. Srbin ogladneo te otvori torbu izvadi jabuku i po~e da jede. Slovenac ga upita {ta to jede. - Pa jabuku zar ne vidi{?!? - Ih kod nas jabuke imaju po 2-3 kila svaka. Voz ide dalje, Srbin pojede jabuku, ali opet ogladneo te izvadi kru{ku i po~e da jede. - [ta to jede{? - Kru{ku. - Ih da ti zna{ kolike su kru{ke kod nas... Pojede Srbin i kru{ku ali je i dalje gladan pa izvadi i paradajz. - [ta ti je sad pa to? - Ribizla, pi~ka ti materina!!!

15. Pera lo`a~ Do{la delegacija iz Micubi{ija u posetu bratskoj fabrici, Crvenoj Zastavi. Kada su uva`eni japanski gosti razgledali pogone i proces pravljenja Jugo automobila, jedan od njih re~e: - Sve je to lepo, ali gde je Pera lo`a~ ? Ovi iz Zastave se, naravno, za~ude otkuda japanski direktor zna Peru Lo`a~a, ali po{tuju}i `elju gostiju, pozovu ga. Pera se ispri~a sa Japancima, i ovi odu ku}i. Kada su oti{li, pozove direktor Peru, i pita ga: - Pa dobro, bre, otkuda ti poznaje{ ove direktore iz Japana? - Nije to ni{ta, uzvrati Pera, - poznajem ja i Papu. - Ajde, nemoj da lupa{, otkuda bi ti mogao da poznaje{ ~oveka. - Pa evo, do|i u subotu u Rim i vide}e{. Direktoru taj razgovor nije davao mira, pa se on spakuje i polete u Rim. U subotu ujutro, Papa se sa svog prozora obra}ao vernicima okupljenim na trgu. Direktor malo bolje pogleda, kad ono pored Pape stoji glavom i bradom Pera lo`a~. Misle}i da ga o~i varaju, on zapita prvog u publici do sebe: - Je li, ko je ono tamo na prozoru? - Koji, onaj pored Pere lo`a~a? 16. Lovili Srbin i Hrvat ribu, pa ulovili samo jednu. Dogovaraju se kako da je podele, pa }e Srbin: - Ajde da karamo jedan drugog, pa ko du`e izdr`i dobije celu ribu. Pristane Hrvat, namesti guzicu, a Srbin raspali, pa do zore. Znoji se Hrvat, boli {upak, ali ne}e da ispadne slabiji od Srbina, nego trpi. U zoru, Srbin vi{e ne mo`e, pa ga izvadi, a Hrvat, sav sre}an ka`e: - Ajd sad, da vidimo koliko ti mo`e{! A Srbin }e: - Ma evo ti riba, koji }e mi kurac...

17. Ulazi ~ovek u restoran i vodi krokodila na uzici i pita: - Dobar dan, slu`ite li Nemce? - Naravno, pa molim vas, mi ne gledamo na ljude po nacionalnosti! - Dobro, onda za mene biftek, a za mog krokodila jednog Nemca. 18. Nemoj da mi neko ka`e da sam rasista jer }u ga zaklati ko Mongola! 19. Do{ao neki Amerikanac jednom u neko na{e preduze}e. Pri~a o svemu i sva~emu pa }e Amerikanac: - Kod nas je najve}a demokratija na svetu. Mi mo`emo kad ho}emo i gde ho}emo da vi~emo Dole Klinton. A jedan na{ Leskov~anin mu odgovara. - Pa i kod nas je velika demokratija. I mi mo`emo usred Leskovca da vi~emo kad ho}emo Dole Klinton. 20. Bio neki Nemac u nekom na{em preduze}u. Popodne se dru`i sa na{im ljudima, idu u kafane i vode svakojake razgovore. Jednoga dana on ih upita: - A za{to vi va{ jugo farbate samo u nekim jarkim bojama? - Pa to je zato {to smo po~eli da ih izvozimo i u Nema~ku obja{njava jedan. - Pa {to moraju da budu tako obojena za nema~ko tr`i{te insistira Nemac na odgovoru. - Pa zato, da se razlikuju od mercedesa. 21. Za kopanje tunela ispod La Man{a prijavi se i na{e preduze}e. Pozovu ih i pitaju, po{to se tunel kopa istovremeno sa obe strane, koliku toleranciju daju da }e se radnici u kopanju tunela sresti. - Kakva tolerancija? - pita na{ predstavnik. - Ne dajemo mi nikakvu toleranciju. - Pa, ~ekajte. Ostali ponu|a~i daju toleranciju od 1 do 50 metara.

- E, mi ne dajemo nikakvu. - Pa, ~ekaj, a {ta ako se ne sretnu? - Pa ni{ta, za iste pare ima}ete dva tunela. 22. Sastali se Nemac, Ialijan, i na{ Leskov~anin, i pri~aju o razvijenosti tehnike u svojim sredinama. Nemac ka`e: - Dajte mi obi`no par`e lima, ja cu od njega napraviti avion. Italijan ka`e: - Dajte mi par~e lima, ja }u od njega napraviti brod. Na{ Leskov~anin, obra}aju}i se Italijanu ka`e: - Daj ti meni tvoju sestru, a ja }u ti napravim posadu za brod. 23. Sru{io se albanski avion. Poginuli i pilot i lo`a~ . 24. Ka`u da su engleske krave poludele jer su SRPSKI bikovi bili ~etiri godine pod sankcijama. 25. Oti{li Tu|man, Sloba i Izetbegovi} na pecanje i uhvatili zlatnu ribicu. Ribica ih zamoli da je puste, a ona }e im ispuniti tri `elje. T.: - Neka nestanu svi Srbi! - i `elja bi ispunjena. S.: - Neka nestanu svi Hrvati! - i ova `elja bi ispunjena. Posle ovoga Izetbegovi} se dobro zamisli i re~e: "Donesi mi jednu kahvu!" 26. Takmi~ili su se Amer, Rus i Srbin ko ima ja~e pi}e. Amer popije 2l viskija. Stave pred njega stolicu. - Koliko vidi{ stolica? - .... Dve. - Nije lo{e. Rus popije 2l votke. Stave pred njega stolicu. - Koliko vidi{ stolica? ... - Hik... Tri. - Dobro. Srbin popije 1l {ljivovice. Stave pred njega stolicu. - Koliko vidi{ stolica.

- .... hik...A, ...hik... u kom redu? 27. Oti{ao Janez Drnov{ek kod mame i pla~e: - Mama, oni Srbi me zovu Peder, buuuuaaaa! - Ne pla~i sine, nek te zovu, boli te pi~ka! 28. Velike demonstracije na Kosovu i do{la naredba da se demostracije smire, ali bez `rtvi. Posle par dana, demonstracije smirene. Inspekcija proverila - bez `rtava. I kad su se vra}ali u Beograd, nalete u jednoj {umi na oko 1000 le{eva. - [ta je ovo? - Otrovali se. Jeli otrovne gljive. - KAKO 1000 ljUDI JELO OTROVNE GljIVE? - Ne znamo. Lekarska komisija do{la i pregleda prvog. Kad ono, on stvarno umro od trovanja. Pregledaju drugog, tre}eg, ... Trideseti ima rupu od metka na ~elu. - [ta je ovo? Jeli i ovaj umro od gljiva? - E, taj nije hteo da jede gljive... 29. Za{to me|u Bosancima ima puno pedera? - Jer im lak{e ulazi u dupe nego u glavu. 30. Posva|ao se Vla sa prijateljem Srbinom i opsuje: - Jebem ti oca u pi~ku!!!! - Kako oca?!? Valjda majku?!? - Dobro. I njega isto. 31. 32. Pliva Srbin u moru i vidi ajkulu kako ide ka jednom od pliva~a u vodi. -Ej, pazi ajkula!!! Pliva~ ga pogleda, i pita: -A kaj si rekel?

-Ni{ta, ni{ta, samo plivaj. 33. Za{to Jugo ima greja~e na zadnjem staklu? - Da ti se ne smrznu ruke kada ga zimi gura{. 34. Kolumbo, pizda li ti materina radoznala!!! 35. Igrali se na ulici klinci, Nikola, Marko i Ibrahim... I sad po~eli da se jure, kad se odma ~uje glas Nikoline mame :"Ne tr~i Nikola, podera}e{ novu Loto trenerku..." Odma posle ~uje se glas Markove mame :"Ne tr~i sine Marko, podera}e{ nove Najk patike..." Nije pro{lo ni minut ~uje se glas Ibrahimove mame:"Nemoj tr~i{ Ibrahim, izgladni}e{!" 36. Sede u u~ionici Karadzi}, Tu|man i Alija. Pita u~iteljica Tu|mana {ta }e da radi kad poraste. - Pravit }u veliku Hrvatsku i ubijati sve Srbe. - A ti Karadzi}u? - Ujedinit }u sve Srbe u jednu veliku srpsku dr`avu. Onda ustane Alija i po~e da muca: - Ja...b..bi vv..volio da..koljem Muslimane..i..i da s..slu`im..Srbima... U~iteljica ga prekine i re~e: - Sjedi, jedan, a i tebi Keradzi}u {to mu {apu}e{! 37. Jedan italijan - tenor, dva italijana - opera, tri italijana armija u bekstvu. Jedan englez - dzentlmen, dva engleza - {trajk, tri engleza velesila. Jedan nemac - pesnik, dva nemca - organizacija, tri nemca rat. 38. Razgovaraju Amer, Englez i Srbin o zara|ivanju: - Ja zaradim 2000$. Potro{im 1500$... A gde mi ode onih 500$ poojma nemam...- ka`e Amerikanac. - Ja zaradim 1000£. Potro{im 500£... A gde mi ode onih 500£

poojma nemam...- ka`e Englez. - Ma ja ti zaradim nekih 85 DM u dinarima, potro{im 350 DM u markama, a odakle mi marke i odakle mi onih 265 DM jebem li ga...- re~e Srbin. 39. Pri~aju Englez, Francuz i Rus koje im je najlep{e iskustvo iz vojske. Prvi }e Englez: - Mene i moje dru{tvo puste jedno ve~e u grad. Odemo u pab, popijemo hektolitar piva, pobijemo se i mnogo nam lepo bilo. - Nas pustili u grad, odemo u javnu ku}u, zakupimo je celu, i cele no}i super se provodimo...- ka`e Francuz. Tek }e Rus: - Sibir, -50oS, sneg 2 metra. Nas deset u kolibi sedimo oko neke male, jadne pe}i i poku{avamo da se grejemo. Ulazi komandir i ka`e: "Sergej Sergejevi~ na stra`u!", a to nisam ja. 40. Vozili se avionom Slovenac, Makedonac i Crnogorac. Odjednom motori otkaza{e i avion po~e da pada. U avionu dva padobrana. Svi se uspani~ili: - Nemoj da mi Slovenci ginemo, malo nas ima, a pametni smo, re{i}emo probleme... - Ajd bje`i. - dade Crnogorac Slovencu padobran. - [ta }emo ja i ti; nas dvojica a jedan padobran? - ka`e Makedonac. - Ma imamo mi svaki po padobran. - Kako kad si Slovencu dao jedan od dva padobrana? - Ma dao sam ja Slovencu kitu, dobio je prazan ruksak - on je pametan, pa }e do zemlje ne{to da smisli... 41. Pao avion u dzunglu i divljaci pohvataju posadu. A to su Amer, Rus i Bosanac. Pita poglavica Amera: - O}e{ da te skuvamo ili |i-|i? (I poka`e kao da ga guzi.) Misli Amer, misli, pa }e: - Jebe{ ponos, ajde |i-|i.

Naguzi ga celo pleme pa ga bace izmrcvarenog u {umu. Pita poglavicaRusa: - O}e{ i ti |i-|i ili da te skuvamo? Misli ruja jo{ kra}e, ponosan je on ali Amer je ostao `iv pa {to ne bi i on: - Jebe{ ponos ajde |i-|i. Naguzi i njega celo pleme pa ga bace u {umu do Amera koji ladi guzu u potoku. Pita poglavica Bosanca: - O}e{ i ti |i-|i ili u lonac? Misli se Bosanac ali ne da mu ponos da ga svi guze pa }e hrabro: - Ja sam ponosan, o}u u lonac! Na to }e poglavica: - Mo`e mo`e, ali prvo |i-|i! 42. Imali Bosanac i Slovenac dve jabuke; jedna velika, druga mala. Bosanac prvi birao pa zgrabi ve}u. - Kako te nije sramota da uzme{ ve}u, jesi li ti ~uo za bonton? - ka`e Slovenac. - A da si ti prvi biro koju bi izabro? - Manju, naravno. - Pa evo ti manje, jebala te ona. 43. Amerikanac, Rus i Srbin takmi~e se u strelja{tvu. Amerikanac baci uvis srebrni dolar, opali iz kolta i dolar pada probu{en u sredini. Rus name{ta balalajku iz profila, odmi~e se, puca iz pu{ke i metkom joj preseca sve `ice. A Srbin ih pita: - ^ujete li negde komarca kako zuji? - ^ujemo - odgovaraju Rus i Amer u isti glas. Srbin puca iz vazdu{ne pu{ke. Komarac i dalje zuji..... - Pa ostao je `iv! - trijumfuju ona dvojica. - Da, ali pitajte ga ~ime }e ve~eras da jebe! 44. Sva|aju se Englez, Francuz i Mujo gde se nalazio Biblijski Raj.

- Raj se nalazio u Engleskoj. Adam je bio Ser Adam, a EvaLejdi Eva! - ka`e Englez. - Ma nije, Raj se nalazio u Francuskoj! Predeli koji su opisani u Bibliji odgovaraju onima koje mi imamo kod ku}e, a i jabuke su na{e omiljeno vo}e (pored gro`|a i njegovih prera|evina). - ka`e Francuz. - Momci, u zabludi ste. Ja znam da se Raj nalazio kod nas, i to u Fo~i. - re~e Mujo - JEDINO U FO^I MO@E[ DA DOBIJE[ PI^KU ZA JABUKU. 45. Do{ao Nemac kod Boga: - Bo`e, kada }e na{a zemlja biti najve}a? - Za jedno 100 god. Sedne Nemac i po~ne da pla~e jer zna da to ne}e do`iveti. Dolazi albanac kod Boga i pita ga: - Bo`e, kada }e na{a zemlja biti najbogatija? - Za jedno 400 godina. Sedne Albanac i po~ne da pla~e. Ni njegovi unuci to ne}e do`iveti. Dolazi Mujo kod Boga i pita ga: - Bo`e kada }e na{a zemlja biti najpametnija? Na to sedne Bog i po~ne da pla~e. 46. I{la ovca ulicom i kad je htela da pro|e kroz tarabu zapne joj glava. U tom trenutku prolazio tuda Amer i posmatraju}i pozadinu ovce re~e: - Uf, {to nije Merilin Monro. I ode dalje tu`an. Eto ti ga sad i Francuz: - Uf, {to nije Bri`it Bardo. Pro|e tu i Englez: - Uuuu, {to nije princeza Dajana. Prolazio tuda i Mujo i videv{i ovcu re~e: - Auuuuuu, {to nije mrak. 47. Kako pametan Srbin zove glupog Srbina? - Telefonom iz inostranstva.

48. Raspravljaju Albanci u parlamentu, po{to su siroma{ni, da napadnu Ameriku, pa po{to }e izgubiti rat, ovi }e morati da ih hrane. Samo {to su izglasali "ZA", jedan ustane i pita: - A {ta ako mi njih pobedimo...? 49. Dva prijatelja lovca, Srbin i Hrvat, voleli ~esto zajedno da idu u lov. Ali jede se Hrvat zbog svog psa, svaki put kada zapuca iz svoje pu{ke pas se prvo skvr~i od straha a onda pobegne i tek se negde predve~e vrati ku}i. Ni{ta nije pomagalo, i tukao ga je i bodrio i pretio ali svaki put ista pri~a. Gleda to Srbin, pa mu sve `ao te predlo`i Hrvatu da mu da psa na par nedelja. - Znas, ja }u da ga provedem po na{im svadbama, zna{ kako je tamo, pucanja do mile volje, verovatno }e da se navikne. Razmi{lja Hrvat, nema {ta da izgubi a i `ao mu da ga nekom pokloni ili ubije pa se slo`i sa Srbinom. Uze Srbin psa i po~e da ga voda po svadbama. Pro|o{e i te dve nedelje, te se dogovore Srbin i Hrvat da se ponovo na|u u lovu i Srbin }e tada da dovede i psa. I tako jedno jutro krenu{e oni u lov. Kako za|o{e u {umu, Hrvat primeti me~ku kako se {unja u `bunju te zauze stav, nani{ani i opali. U tom trenutku pas stade, uspravi se na zadnje noge, ispru`i prednje u vazduh preko glave i iz sveg glasa zapeva: - OJ VOJVODO SIN\ELI]U... 50. Takmi~ili se Bosanac, Amerikanac i Rus ko }e du`e sa~uvati dr`avnu tajnu. I tako mu~ili Amerikanca 10 minuta i Amerikanac oda tajnu. Rusa tukli pola sata i on oda tajnu. Na kraju Bosanca biju li, biju ~itav dan, a onda ga bace u tamnicu, a on ni{ta. Posle 3 dana ulaze u tamnicu da mu ~estitaju pobedu i ugledaju njega kako dr`i ruke na glavi i vi~e: - Seti se tajne, budalo!!! 51. Razgovaraju Hrvat, Crnogorac i Bosanac koje su im

najve}e `elje. Ka`e Crnogorac: - Da je zemlja meka kao more, kako bi se lako kopala. Kaze Hrvat: - Da mi je neka velika pegla, pa da ispeglamo ona na{a hrvatska brda, koju bismo mi zemlju imali. Ispru`i Bosanac ruku i ka`e: - Vidite li vi ovaj pazuh i ovu ruku? - Vidimo, ka`u ovi. - E, da mi je jo{ dva jaja pod pazuhom, koji bi ovo kurac bio! 52. Razgovaraju Engleskinja, Francuskinja i Srpkinja o mu`evima i konstatuju da moraju da ih uvedu u ku}ne poslove jer one sve rade i po ku}i i oko dece a oni samo ~ekaju na gotovo. Dogovore se da se na|u za mesec dana i da vide {ta su uradile. Kad su se ponovo na{le, ka`e Engleskinja: - Ja sam sa~ekala dzona i pravo sa vrata rekla: "Slu{aj, dzon, vi{e ovako ne mo`e! Ja sa posla tr~im ku}i, perem, peglam, kuvam, radim oko dece, a ti do|e{ ku}i i ~ita{ novine. To vi{e ne dolazi u obzir!" I par dana ni{ta nisam videla, ali ubrzo je dzon po~eo da pere prozore, pa malo sa decom, a sad ve} sve radimo zajedno! Francuskinja ka`e: - I meni je sa Pjerom bilo sli~no. Isto sam ga izgrdila, lupila pesnicom o sto, i posle toga par dana ni{ta nisam videla, ali ve} posle 5-6 dana Pjer je po~eo da radi sve po ku}i i oko dece, sad sam ba{ zadovoljna. Ka`e Srpkinja: - I meni je bilo sli~no. Kako je Radojica do{ao ku}i, ja pesnicom o sto i ka`em da to njegovo pona{anje vi{e ne}u da trpim i da mora da mi poma`e u ku}i jer }u ina~e ~udo da napravim, i... jedno 10 dana ni{ta nisam videla. Onda mi se otvorilo desno oko... 53. Za{to Srbi ne mogu dobiti sidu? - Zato {to je to bolest 21 veka.

54. [etaju pustinjom Amerikanac, Francuz i Bosanac. Nai|u oni tako na neku odsko~nu dasku pored koje pi{e: "Zaleti se - sko~i - po`eli mesto!" Zaleti se Amerikanac i po`eli: "nju Jork!" i stvarno, pojavi se u nju Jorku. Zaleti se Francuz i ka`e: "Paris!" i evo njega u Parizu. Zaleti se Bosanac, spotakne se i ka`e: "A u pi~ku materinu!" 55. Odlu~ila princeza da se uda ali samo za onog koji mo`e 30 puta uzastopce "ono", ina~e ode glava. Prijavi se Nemac. Odradi 10 puta i ne mo`e vi{e - ode glava. Prijavi se Italijan, odradi 20 puta i ne mo`e vi{e - ode glava. Prijavi se Bosanac. Kako koji put odradi zabele`i kredom recku na zidu. Stigne on do 29. recke, kad }e ti princeza: - 28! Bosanac odgovara: - 29! Princeza opet: - 28! Bosanac ljutito izbrisa sve recke sa zida i ka`e: - E sad }emo ponovo!!! 56. Pri~aju Englez, Francuz i Bosanac o svojim najve}im blamovima. Ka`e Englez: - Sedim ja sam u kafani, pijem tu sve vreme, a kad sam po{ao ku}i, ja za nov~anik da platim i vidim, zaboravio nov~anik, kakav blam! Ka`e Francuz: - Nije to ni{ta, ja u vc-u, serem, obavim radnju i posegnem za toalet papirom, kad nema papira. Kakav blam! Tek }e Bosanac: - Za vreme Drugog svetskog rata Nemci iskopali rake pa maljem po glavi i u raku. Ide tako red, dolazi red na mene, oni udare jedanput, ja ni{ta, oni udare drugi put, ja ni{ta, oni tre}i put, ja opet ni{ta, a mene blam, ljudi ~ekaju!

57. Vanzemaljci kidnapovali Amerikanca, Rusa i Bosanca, kako bi mogli da ih prou~avaju. Otvore glavu Rusu, kad tamo neka super ma{ina, radi pa rastura. Oni se za~ude, pogledaju i odlu~e da su Rusi mnogo napredni i da ih ne}e napasti. Otvore glavu Amerikancu a ono neka ma{inica, radi punom parom, ni{ta se ne ~uje, sve neke brojke, slova... Oni odu{evljeni. I odlu~e da ni Amera ne diraju. A Bosanac... e to je tek zadalo probleme vanzemaljcima. Otvore mu glavu kad unutra samo jedna @ICA! Oni gledaju, prou~avaju ali ni{ta se ne doga|a. Jedan se ohrabri i prese~e je. I tek Bosancu otpado{e u{i! 58. U Kviskoteci, Oliver Mlakar pita Srbina: - [to je to dvokota~no prometalo na osobni pogon? - Motocikl. - To~no, ali nepotpuno: motocikl marke Honda. Drugo pitanje: [to je to ~etvorokota~no prometalo na osobni pogon? - Automobil. - To~no, ali nepotpuno: automobil marke Mercedes. Srbin: - Mogu li ja jedno pitanje? - Dapa~e. - [ta je to: crno, dlakavo, vla`no i stoji `enama izme|u nogu? - Pa... pi~ka, mislim... - Ta~no, ali nepotpuno: pi~ka ti materina... 59. Englez, vr{e}i svoju bra~nu du`nost, prenu se i upita suprugu: - Draga, jesam li te mo`da povredio? - Nisi. - Pa za{to si se onda pomerila? 60. U holu skup{tine izdvojili se na{i poslanici i pri~aju na leskova~kom. Prilazi im jedan {umadinac, pa ih upita: - Vi ste s juga?

- Ma, jok. Sas ladu. 61. Bili Amerikanac, Srbin i Albanac kod Boga. I pita Bog prvo Amerikanca: - Koliko si me puta opsovao? - Paa, 20 puta... - Dobro, evo tebi kola. Bog sad pita Albanca: - A ti? - Paa 50 puta... - Dobro, evo tebi motor. I na kraju pita Srbina a on ka`e: - Jedno 30 puta... - Dobro, ti }e{ dobiti bicikl i svi }ete se trkati pa ko izgubi ide u pakao. Po~ela trka a Amerikanac i Albanac se smeju Srbinu jer }e da izgubi a Srbin ka`e: - ]utite tu, eno ga pop, ide na rol{ue... 62. Amerikanac u poseti Jugoslaviji. Putuju Srbin i on vozom. U jednom momentu Srbin izvadi hleb i marmeladu iz torbe. - Bre vi Srbi jedete dosta hleba. - Da, jedemo, pa {ta? - Mi u Americi imamo toliko hrane da hleba skoro i ne jedemo. Svo `ito koje nam ostane to sakupimo, sameljemo u bra{no i izvozimo u Srbiju. Srbin samo o}uti na to.Opet Amerikanac zapo~inje: - Vidim jede{ i dzem! - Da, jedem, pa {ta? - Mi u Americi imamo toliko vo}a da uvek jedemo samo sve`e vo}e. A ono {to nam preostane sakupimo, preradimo i zasladimo i od toga pravimo dzem koji izvozimo za Srbiju. Na to Srbin upita: - A {ta radite sa kondomima posle upotrebe? - Kako {ta radimo, pa bacamo ih. - Mi u Srbiji ih ne bacamo. Mi ih sakupimo, zasladimo i

preradimo u `vaka}e gume koje IZVOZIMO za Ameriku! 63. Ne tako davno si|e Bog na zemlju da vidi {ta mu ljudi rade. Prvo ode u Francusku. Sretne Francuza i javi mu se da je on Bog i da mu `eli pobolj{ati `ivot na zemlji. - Pa vidite, moj kom{ija ima vikendicu pored pla`e a ja nemam. Pa svaki put kad idem na pla`u moram po dva sata da vozim do nje. - Zna~i vikendica pored pla`e bi vam ulep{ala `ivot? - Da. Ode Bog u Nema~ku. Javi se Nemcu koji pored auto puta menja gumu na starom folksvagenu. Ka`e mu da je on Bog i da mu `eli pobolj{ati `ivot na zemlji. - Pa vidite, moj kom{ija ima novog mercedesa a ja se jo{ uvek mu~im sa starim folksvagenom. - Zna~i novi mercedes bi vam ulep{ao `ivot? - Da. Kona~no Bog do|e u Srbiju. Sretne Srbina gde nosi 2 litre mleka u kesi. Javi mu se da je on Bog i da mu `eli pobolj{ati `ivot na zemlji. - Pa vidite, Moj kom{ija Radojica ima kravu i svako jutro ima sve`eg mleka za decu. Ja svako jutro moram u prodavnicu da kupim mleko. - Zna~i jedna krava bi vam olak{ala `ivot? - Ne! Ne! Nikako! Ja bih da mom kom{iji CRKNE KRAVA.... 64. Na pustom ostrvu Rus, Amer i \oka i uhvate oni zlatnu ribicu i ona ka`e: - Pustite me i ispuni}u vam tri `elje. Amer kaze: - Ja ho}u da me prebaci{ u Ameriku. Rus ka`e: - I ja ho}u u Rusiju. \oka ka`e: - Meni je dosadno, de ti meni vrati onu dvojicu.

65. Za{to je u Hercegovini trava do kolena narasla? - Sva stoka oti{la u Zagreb. 66. PRED VRATIMA PAKLA Na{li se zajedno u paklu: Ri~ard Gir, [on Koneri, i niko drugi do Franjo Tu|man. U malom tamnom sobi~ku ~ekaju presudu za svoje grehove. Nakon 5 minuta, vrata se otvaraju i ukazuje se enormno ru`no stvorenje, koje se mo`e opisati samo kao krastavo ~udovi{te iz mo~vare. ^uje se duboki glas: - Ri~arde, ti si u `ivotu kresao samo najbolje pi~ke, red je da ovde u paklu bude{ sa ovom rugobom. Posle 5 minuta, opet se otvaraju vrata, opet se ukazuje enormno ru`na nakaza. Opet se ~uje isti glas: - [one, ti si na Zemlji jebavao najbolje {to si stigao, od sada ima da kre{e{ ovu nakazu. Na kraju, otvaraju se tre}a vrata, i pred Franjom se ukazuje golu`drava [eron Stoun. ^uje se: - [eron, ti si u `ivotu bludni~ila s najlep{im mu{karcima sveta... 67. Kako radi albanska protivavionska odbrana? - PUNI!!! PALI!!! PUNI!!! PALI!!! PUNI!!! PALI!!! KUNI!!! - SAMO SI\I DOLE, JEBA]EMO TI MATER!!! 68. [to bi se dogodilo kad bi buve svetlele kao svitci? - Albanac bi izgledao kao bo`i}na jelka. 69. Tri najtanje knjige na svetu: - Albanski telefonski imenik. - Kineska gra|anska prava. - Srpska juna~ka dela. 70. Jebe Srbin neku Hrvaticu u kupeu voza. Neko vreme on nju vaginalno, pa njoj dosadi i re~e: - Straga! Straga! - Nije ga stra, `eno, no mi se vuzgaju opanci...

71. Bio stari Jevrejin na samrti. Pitanje sekunde kad }e da izdahne. Porodica je oko postelje. - @eno Saro, da li si tu...? - Tu sam, mu`u moj... - Mortone, sine ... jesi li tu? - Tu sam o~e... - Davide... sine ... ti? - I ja sam tu, o~e... - PA KO JE ONDA U RADnjI, PIZDA VAM MATERINA?! 72. Izmislili amerikanci sveznaju}i kompjuter ali kompjuter nije mogao da odgovori direktno na pitanje ko }e da pobedi u 3. svetskom ratu i sada jedan general ispituje: - Hmmmmm, ho}e li biti koka-kole posle rata? - DA. General bri{e znoj sa ~ela i sav sre}an: - Puuhhh, a kolko }e ko{tati? - 100 rubalja. 73. Sreli se Srbin i Hrvat posle rata i seli u kafanu. Naru~ili pi}e i po~e razgovor. Hrvat: - Ajde, brate Srbine, da razgovaramo o nekim lepim stvarima a ne o ratu, jebem ti politiku... - Da jebem ja tebi Vjesnik po sto puta, jesi ~uo! 74. Do{ao ~ovek sada posle rata u jednu kafanu u Sarajevo, pa upita konobara: - Mo`e li jedna kava. - Ne mo`e. - A moze li kafa. - Ne mo`e. - A mo`e li kahva? - Jebo ga ti, ne mo`e, nema vode. 75. Od rada, majmuni su postali ljudi, a od {verca, nau~ili su

da govore srpski. 76. [ta je to srpski rulet? - Gurne{ prste u uti~nicu a ne zna{ koja si grupa. 77. Za{to Srbi ne mogu da dobiju SIDU? - Zato {to je to bolest HH veka! 78. Kakva je razlika izme|u SIDE, RAKA i SRPSTVA? - Nema razlike; sve tri su neizle}ive i smrtonosne bolesti. 79. Trkaju se Crnogorac i Bosanac na 2 metra. Ko je pobedio? - Niko. Crnogorac je odustao, a Bosanac zalutao. 80. Kako je Crnogorac postao lenj? - Rekao mu je Bosanac : Sjedi da ti ne{to objasnim... 81. Anketu je proveo hrvatski "Ve~ernji list", a rezultati su bili zapanjuju}i. Naime, ispostavilo se: 1) da 3/4 Hrvata ~ini 75% stanovni{tva, 2) da 1/3 ljudi ne razume razlomke, 3) da su 10 od 10 ljudi ispitanih na ulici bili pe{aci. 82. Igraju Makedonija i Italija u finalu svetskog prvenstva u vaterpolu... zadnji minuti.... rezultat izjedna~en... Lopte se dokopava Dim~e i "hita" ka protivni~kom golu.... Sa klupe ska~e trener: - Dim~e! Frli mu go topkata na Traj~e! Dim~e ga samo pogleda i `uri dalje ka golu. Trener: - Ama Dim~e, frli mu go topkata na Traj~e!!! (~upa kosu) Ali ne, Dim~e pi~i dalje i zakucava loptu u go... Ogla{avaju se pi{taljke .... Dim~e ponosno izlazi iz bazena i prilazi treneru koji sedi snu`den i "kuka". Dim~e: - Pobedili sme, sega sme [AMPIONI!!! - Ama znaem, no UDAVIA SE Traj~e!

83. Za{to Jugoslavija nije dobila kredit od Me|unarodnog monetarnog fonda? Pa ljudi su postavili te{ke uslove - da se na|e pametan Bosanac, nevina Slovenka i Crnogorac bez ordena. Prvo su tra`ili pametnog Bosanca. Levo, desno, ~uju da u nekom selu ima ~ovek koga smatraju za filozofa i izbegavaju jer ga niko ne razume. Odu tamo, razgovaraju sa ~ovekom, vide nije ba{ neka pamet ali je pametan bar koliko svaki glupi Amerikanac pa ga uzmu - pro}i }e! Odu onda u Sloveniju da tra`e nevinost a nje nigde - u porodili{tima se ra|a {uplje, u stara~kim domovima umire {uplje... Najzad u nekom manastiru na|u neku devojku kojoj je otac bio Slovenac a majka stroga Hrvatica, provere kad ona nevina. Jeste da nije 100% Slovenka ali - pro}i }e. Odu najzad u Crnu Goru a tamo svako ima orden. Tra`ili, tra`ili i najzad ~uli za nekog ~i~u ~obanina koji nikad u `ivotu nije si{ao sa planine. Na|u ga nekako, ~i~a dodu{e ima neku italijansku medalju za slu`bu u gorskoj stra`i ali to je medalja a ne orden - pro}i }e. Ipak, me|utim, nije pro{lo - dok su se zvani~nici lomatali po planini, Bosanac pojebao Slovenku! 84. Hvalili se Nemac, Rus i Srbin kakvi su uspesi postignuti u njihovim zemljama. Nemac ka`e da se kod njih rade fantasti~ne operacije u kojima se ~oveku stavi ve{ta~ko srce i on `ivi du`e nego sa pravim. Rus ka`e da se kod njih rade operacije u kojima se ljudima ugrade staklene o~i i sa njima vidi bolje nego sa pravim. Srbin ka`e: - Kod nas ~ovek stavi glavu na prugu i voz mu je otkine, onda je on uzme i stavi je na vrat i ima bolje pam}enje nego ranije. - Ma, ko je to video? - Onaj tvoj sa staklenim o~ima. 85. ^UDNI OBI^AJI [kotlan|anin se vratio iz Londona i pri~a: - Sve je divno, ali imaju neke ~udne obi~aje. Celu no} su mi lupali po vratima, lupali po zidovima, lupali odozgo i odozdo.

Jako ~udan obi~aj! Tako su lupali, da nisam mogao da ~ujem sopstvene gajde! 86. U jednom dr{tvu Francuz po~e da pri~a: - Kod nas su vozovi stra{no brzi. U|em ja tako pre neki dan u jedan u Parizu, kad mi jedan mangup stade na nogu. Taman ja zamahnu da ga udarim kad }e kondukter: Marselj! Namr{ti se Srbin, pa re~e: - Nije to ni{ta. Kod nas jedna `ena rodila na dupe. Odjednom svi po~nu: - La`e{! La`e{! A Srbin }e (pomenuv{i im majku): - Vi la`ete na kilometre i kilometre, a ja za dva prsta! 87. Kako su nastali Dalmatinci? - Bacale Knindze suvi{nu decu preko Velebita u more. Oni sa ne~im u glavi su potonuli, a oni drugi su isplivali i naselili Dalmaciju! 88. Znate li za{to nije odigrana fudbalska utakmica izme|u Kolumbije i Jamajke? - Zato {to su Kolumbijci po{mrkali sve linije, a Jamaj~ani popu{ili svu travu! 89. Oti{ao Rus u Afriku i dr`i govor: - Mi Rusi i vi crnci smo bra}a! -TAMBAAAAA!!! - Mi vama damo vagon `ita, a vi nama samo vagon srebra! -TAMBAAAAA!!! - Mi vama damo vagon kukuruza, a vi nama samo vagon zlata! -TAMBAAAAA!!! Zavr{i Rus govor i po|e u obilazak sela. Nai|e na reku, kad tamo, crnci se kupaju goli. Primeti jednog sa alatom do kolena i ka`e vodi~u: - Ala ovaj ima veliki kurac!?

- Nije to ni{ta, {to nas poglavica ima TAMBU. 90. Radi ispitivanja stave u gasnu komoru po jednog ~oveka svake nacije. Posle zavr{enog tretmana ostaju `ivi samo Englez, Rus i Srbin. Pitaju ih redom kako su uspeli da pre`ive. Englez: - Ja sam plemi} plave krvi i ispod mog dostojanstva je da umrem sa ovim ljudima. - Ja sam pravi kozak i mogu da poginem samo u borbi. - Zatvaraj bre ta vrata, ja sam beogradski narkoman. 91. 10 RAZLOGA ZA[TO BITI SRBIN 1) Niste Hrvat. 2) Ko{arka{ka reprezentacija. 3) Mo`ete birati izme|u nekoliko ratnih zlo~inaca na izborima. 4) Mo`ete u`ivati u optimisti~kim vestima na dr`avnoj televiziji, pogotovo ako je pratite preko satelita u inostranstvu. 5) Mo`ete voditi 600 godina staru bitku protiv Turaka i njihovih doma}ih izdajnika, biti ube|eni da se to de{ava sada i potpuno ne biti u pravu. 6) Uvek mo`ete oti}i u Gr~ku i na Kipar ne pla{e}i se ni~ega. 7) Ro{tilj i {ljivovica. 8) Mo`ete piti {ljivovicu i jesti ro{tilj ~ak i kada ste pod sankcijama. 9) Jedina ste evropska zemlja koju je bombardovao NATO. 10) S vremena na vreme mo`ete leteti u Hag na tu| ra~un. 92. 10 RAZLOGA ZA[TO BITI HRVAT 1) Niste Srbin. 2) Fudbalska reprezentacija. 3) Mo`ete se pretvarati da vam je jezik totalno druga~iji od srpskog, iako nije. 4) Dubrovnik.

5) Mo`ete sanjati o Nezavisnoj Hrvatskoj. 6) S vremena na vreme mo`ete pevati "Danke Deutschland" i nastaviti da sanjate o Nezavisnoj Hrvatskoj. 7) Imate 1000-godi{nju kulturu o kojoj niko ni{ta nije ~uo. 8) Imate demokratski izabranog predsednika koji se ne stidi {to je Hrvat. 9) Slavnu pro{lost u Drugom svetskom ratu. 10) Imate 1000-godi{nju kulturu... 93. 10 RAZLOGA ZA[TO BITI BOSANAC 1) Mo`ete dobiti azil bilo gde osim u Srbiji. 2) Mo`ete se pretvarati da va{a dr`ava postoji. 3) Kebab. 4) Mo`ete se pretvarati da je Sarajevo evropska metropola, iako nije. 5) Veliki Kebab. 6) Mo`e vas posetiti Fransoa Miteran, Bernard Henri, Suzan Sontag i Bil Klinton i da nema nikakve razlike zbog toga. 7) Besplatna turisti~ka tura u bilo kojoj muslimanskoj zemlji. 8) Bombardovani ste od strane psihijatra. 9) Mo`ete ista}i svoju zastavu u UN ali nigde vi{e. 10) Stranci vam daju novac i ne postavljaju pitanja. 94. 10 RAZLOGA ZA[TO BITI SLOVENAC 1) Mo`ete govoriti predivan slovena~ki jezik i znati da niko ne mari za to osim vas. 2) Mo`ete se ose}ati superiorno u odnosu na sve biv{e Jugoslovene. 3) Mo`ete piti posle posla. 4) Mo`ete se pretvarati da `ivite na "sun~anoj strani Alpa" iako znate da nije sun~ana. 5) Mo`ete se pretvarati da ste dobri kao Nemac, iako tajno u`ivate u ~injenici da ste Slovenac. 6) Dobri odnosi sa Italijom i Austrijom. 7) Mo`ete priu{titi sebi da budete Jugo-nostalgi~ni. 8) Mo`ete o`eniti Slovenku i imati slovena~ku decu koja

govore slovena~ki. 9) Ne morate biti posramljeni kada u|ete negde. 10) Niko vas ne uznemirava zato {to nikoga nije briga. 95. 10 RAZLOGA ZA[TO BITI MAKEDONAC 1) Mo`ete se zvati Makedoncem i ne biti ubijen od strane Bugara, Grka, Srba ili Albanaca. 2) Sve` paradajz, lubenice i duvan. 3) Mo`ete se pretvarati da ste potomak Aleksandra Velikog i zajebavati Grke. 4) Mo`ete biti tu`ni kada slu{ate folk muziku. 5) Dobri odnosi sa susedima, naro~ito Grcima i Albancima. 6) Ameri~ki vojnici na va{oj teritoriji. 7) Morate zvati svoju zemlju Biv{a Jugoslovenska Republika Makedonija. 8) Sve` paradajz, lubenice i duvan. 9) Mo`ete se pretvarati da va{ jezik nije bugarski. 10) Svi su zainteresovani za stabilnost zemlje osim va{ih kom{ija. 96. 10 RAZLOGA ZA[TO BITI CRNOGORAC 1) Mo`ete biti ponosni na svoju herojsku pro{lost i ne biti 500 godina pod Turcima. 2) Mo`ete pevati epske pesme o svojoj herojskoj pro{losti i ne biti 500 godina pod Turcima. 3) Mo`ete misliti o Rusiji kao svojoj majci, iako Rusija ne zna da ste joj sin. 4) Mo`ete kombinovati ortodoksnost sa Staljinizmom zbog ljubavi prema Rusiji i misliti da ste bolji i progresivniji od Srba. 5) Sir, pr`ena jagnjetina i gro`|e. 6) Morate ubiti najmanje jednu osobu zbog osvete i odbraniti svoju ~ast. 7) Ako ste `ena, mo`ete ubiti svog mu`a i svi }e znati za{to ste to uradili. 8) Mo`ete {vercovati cigarete iz Italije i `iveti kao kralj.

9) Ne morate da radite ~ak i kad morate. 10) Ne morate da radite... 97. 10 RAZLOGA ZA[TO BITI ALBANAC 1) Mo`ete uvek otplivati do Italije. 2) Mo`ete birati izme|u predsednika koji vam je ukrao svu imovinu, onog koji vam je pobio ro|ake, ili oti}i i boriti se protiv Srba na Kosovu. 3) Mo`ete biti ponosni {to ste iz "zemlje orla". 4) Mo`ete uvek otplivati do Italije. 5) Mo`ete uzeti oru`je od bilo kog vojnog garnizona i braniti svoju ~ast. 6) Mo`ete biti ubijeni zbog osvete i biti upam}eni kao heroj u porodici. 7) Prozvani ste najsiroma{nijom zemljom u Evropi. 8) Mo`ete `iveti u ekolo{ki naj~istijoj zemlji u Evropi. 9) Mo`ete uvek otplivati do Italije. 10) Mozete biti ponosni {to ste iz "zemlje orla". 98. 10 RAZLOGA ZA[TO BITI JUGOSLOVEN 1) Mo`ete biti ponosni {to niste ni Srbin, ni Hrvat, ni Slovenac, ni Bosanac, ni Makedonac, ni Crnogorac, ni Albanac, mada ste jedan od njih. 2) Ne morate se ose}ati lo{e zbog Jugo-nostalgi~nosti. 3) Mo`ete imati mu`a/`enu iz bilo kog dela Jugoslavije i imati ose}aj da se zemlja nije raspala, pogotovo ako ste u inostranstvu. 4) Mo`ete slu{ati srpsku, hrvatsku, bosansku, slovena~ku, makedonsku, crnogorsku, ~ak i albansku muziku i misliti da je OK. 5) Ne morate biti posramljeni svojom Titovskom pro{lo{}u. 6) Mo`ete pevati partizanske pesme iz Drugog svetskog rata i rokenrol iz 80-ih. 7) Mo`ete pljuvati po nacionalistima. 8) Mo`ete biti istra`eni od stranih sociologa zainteresovanih za va{ identitet.

9) Mo`ete biti pozvani da govorite o Jugoslaviji na konferencijama u inostranstvu. 10) Odli~an ste kandidat za stipendiju Soro{a. 99. [RBIN Bili Nemac, Englez i Srbin u avionu. Desi se nesre}a i zavr{e oni u mo~vari gde ih, naravno, zarobi neprijateljski nastrojeno pleme. Odvedu njih trojicu do obale i ka`u im: - Ovde `ivi krokodil koji jede mu{ku stvar. Ko najdu`e ostane u vodi njega }emo pustiti, a ostalu dvojicu }emo pojesti. U|e Nemac u vodu, posle 2 minute ~uje se jauk i izlazi Nemac iz vode. - Kako je bilo? - [tra{no! U|e Englez u vodu, posle 4 minute ~uje se jauk i izlazi Englez iz vode. - Kako je bilo? - [tra{no, {tra{no! U|e Srbin u vodu i posle sat vremena izlazi on iz vode, a Nemac i Englez ga pitaju: - Kako je bilo? - Stra{no! Tek, posle Srbina izlazi krokodil i urli~e: - Gde je onaj [rbin, {e{tru mu {rpsku! 100. Uhvatili domoroci Amerikanca, Francuza i Srbina i rekli im da }e ih pojesti ukoliko ne budu omogu}ili poglavici da do`ivi kefaju. Kad su pitali {ta je to kefaja, ovi su im rekli da je to neko uzvi{eno stanje, nirvana, ose}aj nad ose}ajima... Prvo do{ao na red Amerikanac. - Mi imamo razne droge, najbolje na svetu, sigurno }e{ do`iveti kefaju. Probao poglavica sve to, ali nije to kefaja. Imaju i oni neke trave iste takve i pojedo{e ga. Onda Francuz re~e: - Mi u Parizu imamo najbolje prostitutke, `ene koje }e vam

sigurno omogu}iti kefaju. Probao poglavica i to, ali opet ni{ta. Imaju i oni dobre `ene, nije to kefaja, pa pojedo{e i njega. Do{ao red na Srbina i on zatra`i da donesu dve gajbe piva. Re~e poglavici da sedne i pije. Posle pola gajbe poglavica krene da se olak{a, alim u Srbin re~e da prvo mora sve da popije. Popi poglavica celu gajbu i po~ne da cupka i da se previja, ali mu Srbin ne dade da ide da se olak{a. Popi nekako te{kom mukom gajbu i po i sav u gr~u po~eo da zapoma`e: - Pusti me, pu}i}e mi be{ika, sve }u nas poprskati. Ali Srbin je bio uporan i natera ga da nastavi. Posle du`eg vremena poglavica nekako uspe da popije svo pivo: - Jel sad mogu? - Mo`e. - KEFAJAAA!!! 101. Englez, Francuz i Srbin raspravljaju o tome koje su nacionalnosti mogli biti Adam i Eva. - Mora biti da su bili Englezi, jer bi samo pravi dzentlmen podelio svoju poslednju jabuku sa jednom damom. - Ja ipak mislim da su oni bili Francuzi, jer ko bi drugi mogao biti tako zavodljiv. Na to }e Srbin: - Ja ipak mislim da su to morali biti Srbi. Jer, ko bi drugi i{ao go, delio za ru~ak jednu jabuku i pri tom sve vreme mislio da `ivi u raju. 102. HARD DISK Razmi{ljao sam ne{to kako bi neki haker sa softverskohardverskog stanovi{ta re{io krizu u biv{oj JU. Evo jednog od na~ina: Najpre Srbi. Ako bi teritoriju biv{e JU posmatrali kao harddisk onda bi za Srbe trebalo odvojiti bar 70% HD-a s obzirom na njihove megalomanske prohteve. Od softvera bi obavezno trebalo instalirati debuger jer non-stop vole da kopaju po

kostima, u ovom slu~aju klasterima. Tako|e, obavezno instalirati sve mogu}e disk tulove a naro~ito defragmentatore HD-a jer, ne daj bo`e da im se pojavi neka rupa a mora i da va`i parola: SVI SRBI NA JEDNOJ PARTICIJI! Usput im snimiti i Fdisk kad im dune da prave logi~ke diskove (pokrajine) da bi posle mogli da ih formatiraju. Crnogorce naka~iti na srpsku particiju kao poseban direktorijum. Obavezno instalirati njindonjs sa nekim finim skrin-sejverom s obzirom da je DOS prebrz za njih a i sve im treba crtati da bi ne{to shvatili. Bosancima dati 7% HD-a i instalirati im Stacker sa kompresijom 8:1 i ubediti ih da }e to odli~no da funkcioni{e. Obavezna veza sa nekim mainframe-om (Ujedinjene nacije), preko modema na 300bps, kad zaseru ne{to da im jave kako da izvr{e Sdefrag. Hrvatima dati 21% HD-a i instalirati im CP/M operativni sistem. Ovo naravno zbog toga {to Hrvati `ele da budu etni~ki (operativno) ~isti pa sa CP/M-om te{ko da }e uspeti da im se neko ume{a. Tako|e, i neki scan&clean za Srbe, Jevreje, Cigane i ostale. Slovencima dati ostatak HD-a i instalirati im disk-DUPE s obzirom na njihove afinitete prema istom. [to se Makedonaca ti~e, e njih strpati na disketu 5.25 DS/DD pa po potrebi pozivati kad zafali ke~apa i paprika a u boljoj varijanti ih staviti u RAM disk. Ovo zbog toga {to ih niko ne priznaje ni kao narod ni kao dr`avu pa da ne zauzimaju mesta na HD-u bespotrebno. Mo`da jednog dana kad se nabavi CD ... 102. VIRUS Pojavio se novi kompjuterski virus. Evo njegovih karakteristika: Virus se zove Srbija. Pona{a se po pravilu: gde su srpski fajlovi tu su srpski virusi, te se prema tome i {iri. Veoma ~esto se {iri internetom i tada naro~ito napada domene .hr i .ba i nastoji da ih izmeni u domen .bre. Virus se lako

elimini{e, dovoljno je podeliti ga na dva podvirusa i zatim ih zavaditi, a deli se tako {to u sredini fajla koji predstavlja virus jednostavno unesete jedan tekstualni red u kom pi{e "Drina". Virus se tada obi~no sam uni{ti. Problem je {to ostaje rezidentan i s vremena na vreme se ponovo budi i kre}e u daljnja osvajanja, s tim {to je svaki put oblast koju zarazi sve manja. Jedno od re{enja koje mo`ete upotrebiti u borbi protiv njega je da svoj tvrdi disk nazovete KOSOVO. Utvr|eno je da iz do sada nerazja{njenih razloga na takvim diskovima taj virus ne mo`e opstati. Postoji jo{ karakteristika ovog virusa, mada mislim da ih mo`ete i sami pretpostaviti. 103. BOSANSKI VIRUS Po{tovani, Upravo ste primili "bosanski virus". Po{to mi u Bosni nemamo nikakvo programersko iskustvo ovaj virus radi na principu povjerenja. Molimo vas da izbri{ete sve fajlove sa svog hard drajva i manuelno prosljedite ovaj virus svima na va{oj e-mail listi. Hvala na ko-operaciji i povjerenju. Bosanac 104. Rat u Sarajevu. Stoje ljudi u redu za hleb. Normalno, ~ekaju dugo vremena da do|u na red, kad se iz reda za~u: - Ko je Srbin, nek iza|e iz reda, nema hleba za vas. Pro|e dosta vremena, kad se iz reda za~u: - Ko je Hrvat, nek iza|e iz reda, nema hleba za vas. Nakon par sati ~ekanja za~u se iz reda: - Nema hleba uop{te, sve je nestalo! Narod po~eo da se razilazi govore}i: - Vidi{, opet Srbi najbolje pro|o{e. 105. Takmi~ili se Nemac, Amerikanac i Srbin ko je dostojanstveniji. Nemac se popne na soliter i ka`e: - U ime Hitlera, ja ska~em sa solitera. Nemac padne i razbije se. Zatim na red do|e Amerikanac:

- U ime Linkolna, ska~em sa solitera. I on sko~i i razbije se. A Srbin se pope na isti soliter i re~e: - U ime Tita, evo vam kita, ja odoh liftom. PARTIZANI 1. Sede dva partizana mrtva pijana u rovu i ne{to pri~aju: P1: Jeli jel me ti vidi{? P2: Jok. A jel vidi{ ti mene? P1: Ja ne. P2: U al smo se lepo kamuflirali. 2. Ganjaju Nemci partizane i partizani se sakriju u bunar. Do| u Nemci do tog bunara i sednu na njega da se malo odmore i razgovaraju ti tako oni: - Gde li su oni mogli oti}i, da nisu oti{li tamo? A partizani prave eho iz bunara: - Tamo, tamo, tamo... - A da nisu oti{li u {umu? Partizani }e: - ...U {umu, u {umu, u {umu... - A da mi bacimo bombu u bunar... A partizani: - ...U {umu, u {umu, u {umu... 3. Ko je bio prvi kondicioni trener Partizana? - Dra`a Mihajlovi}. 4. [ta rade dva partizana u buretu? - Probijaju obru~... 5. A {ta rade dva partizana ispod trafike...? - ^ekaju BORBU. 6. A {ta rade dva partizana u sijalici? - Pru`aju otpor.

7. Iz dnevnika partizanskog komandanta: - Dan prvi. Opsedamo kotu 259. Krenemo u juri{ i oteramo Nemce. - Dan drugi. Nemci krenuli u juri{. Na{i momci su se hrabro borili, ali morali smo da se povu~emo. - Dan tre}i. Ponovo juri{amo na kotu 259. Na{i momci su heroji. Ponovo smo osvojili kotu. - Dan ~etvrti. Nemcima je stiglo poja~anje. Ponovo juri{aju i osvajaju kotu 259. - Dan peti. Do{ao {umar i oterao i nas i Nemce. 8. Slavko: - Mirko pazi metak! .... ne na tu stranu! 9. U toku drugog svetskog rata obilazi Tito ranjenike i idu}i tako od jednog do drugog, nai|e na jednog, svog u zavojima, samo mu se nos, usta i u{i vide... Doktor mu re~e da je on najte`i slucaj... Upita ga: - Pa kako se to desilo, dru`e? - Pa kako...evo kako.. idemo mi, cela ~eta partizana preko jednog proplanka, kad nai|u 3 nema~ke {tuke... Po~eli da pucaju po nama i svi drugovi iz ~ete poginu{e, samo ja sre}om ostadoh nepovre|en. Al primeti to jedan pilot i po~e samo mene da ga|a... ja sko~ih u jedan `bun i pritajim se malo... me|utim, on po~e da puca u taj `bun. Ja pobegnem preko poljan~eta u jedan potok i tamo me otkrije, vrati avion i po~e da puca po tom potoku... Ja br`e bolje iza|em iz potoka i po~nem da tr~im preko jedne velike livade, tr~im ja tako, tr~im... kad ~ujem avion.... sleti on avionom ispred mene ... izvadi jednu kurblu i kad stade da me bije... ma vidi {ta mi je napravio. PEDERI 1. Sva|aju se dva pedera.

-

Mar{, pederu! Mar{ ti, peder~ino. Ej, bre, ne seri vi{e! Ne seri ti! Ma, pu{i mi kurac! Aha, sad ho}e{ da se pomirimo.

2. Do|e peder na bazen i pita jednoga u vodi: -Kakva je voda. -Ladna je ko kurac! -Be`ite, ska~em na dupe! 3. @ivela dva pedera i jedno jutro ustao jedan od njih da pi{a, kad vidi ovog drugog da drka u najlon kesu, i zbunjeno ga upita: - [ta to ~ini{? A ovaj }e sa osmehom: - Pakujem ti DORU^AK. 4. Do|e peder doktoru i ka`e: - Ne{to mi smeta u guzi! Doktor pogleda, izvadi krastavac i pita: - A {ta je ovo? Peder se samo nasme{i. Slede}i dan ponovo do|e peder doktoru sa smetnjama u guzi. Doktor pogleda, izvadi bocu koka kole i ka`e: - Pa dobro, dajte malo pazite {ta radite? Do|e peder i tre}i dan, da ga ne{to bode u guzici. Doktor pogleda, izvadi ru`u i upita: - Pa {ta je sad ovo? - Mali znak pa`nje!!! 5. - Pederi, jebem vam sestre! - I mi tebi brata. 6. U|e delija u autobus, kad ono {ofer isto njihova pristalica.

Autobus sav u crveno-belim zastavicama. Sedne delija (znam, znam da u na{im autobusima nema mesta, ali tako ide vic) kad u|e jedna ~asna sestra. "Nije lo{a riba" pomisli on i po~e da je bari. Dosadi to njoj pa iza|e iz autobusa na drugoj stanici. Videv{i to, {ofer autobusa pozove deliju: - Po{to smo iz istog tabora, a vidim da ti se ona svi|a, re}i }u ti kako da je *******. Ona svakog dana ide na gradsko groblje (ne na top~idersko) u 6 da se moli bogu. Zahvali se delija i si|e iz autobusa. Sutradan... Razmi{lja delija, ako ode na groblje u dresu, prepozna}e ga, pa mu pade ideja na pamet. Ode u prodavnicu, kupi masku Isusa i jedan beli ogrta~. Ode on tako maskiran na groblje da ~eka ribu. Ta~no u 6 dolazi ~asna sestra i za~udi se kad vidi Isusa na groblju. Gleda je delija i re~e joj: - Navratio sam ovde da ti ispunim tvoju prvu `elju, a to je da ima{ seks sa mu{karcem. - Va`i, re~e ona, ali samo od pozadi, po{to bih da ostanem nevina. - Nema problema, re~e delija, skinu pantalone i po~e da je ****. Posle par minuta zavr{i on, obu~e se, pogleda ~asnu sestru i povu~e za masku: - AHAA JA SAM ONAJ DELIJA IZ AUTOBUSA! Par sekundi kasnije povu~e ~asna sestra za svoju masku: - AHAA, JA SAM VOZA^ AUTOBUSA! 7. Dva pedera u skloni{tu, hteli bi, ali ne znaju da li }e neko ~uti. Ka`e pametniji: - Ne brini, evo gledaj sad: JE L IMA NEKO VODE? Svi }ute, spavaju. Ujutro redar pita: - Jeste svi dobro spavali? Svi OK samo se neki deda po`ali da mu je bilo hladno. - Pa {to niste tra`ili }ebe? - Ma jedan tra`io vode pa ga jebali celu no}!

8. Ulazi peder u kafanu i ka`e {ankeru: - Dajte mi koka-kolicu. [anker mu da. Sutradan opet peder ulazi u kafanu i ka`e {ankeru: - Dajte mi jednu koka-kolicu. [anker, iznerviran, daje mu koka-kolu i ka`e: - Ako jo{ jednom ka`e{ "koka-kolica", nabi}u ti je u dupe. Sutradan, peder opet ulazi u kafanu i ka`e: - Da}ete mi gajbu koka-kolica... 9. Vozio kamiondzija putem i nai|e na kalu|ericuautostoperku. Poveze je i, naravno, kada su se pribli`ili cilju ka`e da on mora da naplati vo`nju. Na to }e kalu|erica: - Ne dolazi u obzir, ja sam se zaklela da se ne}u jebati i gotovo. - A jesi li se, pita kamiondzija, zaklela da se ne}e{ jebati u dupe? - Nisam, odgovori kalu|erica posle kra}eg razmi{ljanja. Eto vidi{. Odvede je on u {umu i zavr{i posao. Zakop~avaju}i pantalone, kamiondzija se vra}a prema kolima i zadovoljno mrmlja: - Al smo mi {oferi ve{ti. - A tek mi pederi! 10. dzesi dzems zaustavlja voz, upada sa svojom bandom u vagone i vi~e: - Ustajte svi! Uz prozore! Ako se neko mrdne, potuca}emo sve mu{karce i ubi}emo sve `ene! - Stani bre dzesi, pa valjda obrnuto, ka`e jedan ortak iz njegove bande. - ^ekajte tamo, javlja se tanki glasi} iz dna vagona, pa ~uli ste {ta ka`e gospodin dzems, a on uvek dr`i re~. 11. Razgovaraju dva hirurga, koji je imao te`i slu~aj u karijeri. Ka`e prvi:

- Udario frajer na motoru u zid, nedelju dana sam ga strugao sa zida. - Nije to ni{ta. Ispao peder iz aviona i nabio se na banderu, mesec dana sam mu skidao bla`eni osmeh sa lica. 12. Do{ao peder u hotel i obzirom da nigde u gradu nije bilo mesta daju mu da deli sobu sa invalidom. Pristane peder i nave~e pred spavanje po~ne invalid da se sprema. Prvo je skinuo periku, pa oprao protezu, izvadio stakleno oko, skinuo levu {aku i kada je krenuo da odvr}e desnu nogu dobaci mu peder: - Kada stigne{ do dupeta prebaci vamo! 13. Dva pedera u baru: - Marki, izgleda da imam ne{to u dupetu, mo`e{ li da mi pomogne{ da to izvadim? Marki se sagne i gurne ruku u dupe. - Dublje! Marki gurne dublje. - Jo{ dublje!!! - Evo, na{ao sam! Marki vadi paket i na|e Roleks sat. - [ta ti Roleks radi u dupetu? - DANAS NAM JE DIVAN DAN... 14. Kako peder simulira orgazam? - Pljuje partneru u le|a i mumla. 15. Kako zna{ da ti je cimer peder? - njegov kurac ima ukus govna. 16. Da bi utvrdili ~iji je najdu`i, momci odlu~e da ih pore|aju na sto. U toku odmeravanja u sobu ulazi peder: - Ju! Divno, {vedski sto. 17. Igraju dva pedera `murke pa }e jedan:

- Slu{aj maco sad }emo da igramo `murke! Ja }u da se sakrijem pa akome ti na|e{ ja tebi dam guzu a ako me ne na| e{ ja sam u plakaru! 18. VOZA^KI ISPIT Polagao neki ~ovek voza~ki ispit. Instruktor homoseksualac mu naredi: - Stani, iza|i iz kola da pogledamo levu zadnju gumu... kao da je probu{ena. Iza|u oni iz automobila, voza~ se natr}i da vidi to~ak, a instruktor mu "zavu~e" otpozadi... voza~ dreknu: - Aaaaa! - E, slatki moj, sutra do|i po "B". 19. Dolazi peder u apoteku i ka`e mesaru: - Daj mi jednu ~ajnu kobasicu. - Ho}e{ da ti je iseckam? - Pa nije ti moje dupe dzu-boks! 20. U ~emu je sli~nost izme|u bandzi skaka~a i pedera? - Ako guma pukne, obojica su u govnima. 21. Dva pedera odlu~e da "rode" bebu. Pome{aju sperme, odnesu uzorak na ve{ta~ku oplodnju i, kroz 9 meseci, jave im da su dobili sina. Odu oni u bolnicu i vide sobu u kojoj se nalazi 20-ak beba, od kojih skoro sve pla~u osim jedne u uglu, koja je sre}na, sa bla`enim izrazom lica. Sestra do|e i ka`e im da je upravo to njihova beba. Jedan peder joj odgovori: - Nije li to divno! Sve bebe pla~u a samo na{ sin je sre}an! - Jeste tako sada, al da vidite kad im izvadimo toplomere iz guzica... 22. Razgovaraju dva pedera - ljubavnika: - Zna{... mislim da sam trudan! - Stvarno!? Otkud zna{?

- Pa, stolica mi kasni ve} jedno 7 dana. 23. MAljAVE GRUDI Ulazi homoseksualac u mu{ki frizerski salon: - Molim vas, {ta da uradim pa da mi izrastu malje na grudima? - A pa to je prosto... Nama`ite grudi debelim slojem vazelina i to bi trebalo da pomogne. Kasnije, u krevetu sa svojim "partnerom": - [ta je ovo do|avola na tvojim grudima. - To je vazelin. Ho}u da mi budu lepe i maljave grudi. - E idiote jedan, pa da to tako mo`e do sada bi ti iz dupeta izrastao konjski rep! PENZIONERI 1. Idu dva penzionera da {etaju parkom gde ima dosta golubova. - Jesi li poneo hleb za golubove? - Nisam. Ja ih jedem bez hleba! 2. Pita klinac dedu: - Deda, da li ima{ sidu? - Nemam sine, jo{ nismo primili penziju. PERICA i njemu sli~ni 1. Sin nije hteo u~iti. I tako, jednog dana, matori ode na kiosk i kupi PLEJBOJ. Do|e ku}i i ka`e sinu Mirku da do|e. Do|e Mirko, a matori ka`e: - Daj, zapali jednu! - Ma ne, tata, zna{ da ne pu{im... - Znam, znam, no daj, zapali sebi jednu. Vidi Mirko, ~ovek ozbiljan i tako zapali jednu. Onda ga tata pita bi li popio koju... i drmnu{e oni po ~a{icu i sad izvadi matori iz torbe PLEJBOJ i pokazuje Mirku:

- Vidi ovu, vidi ovu.... A Mirko razroga~io o~i i ne mo`e verovati koji su to komadi i na kraju pita: - Pa dobro, tata, ko to jebe? Na to matori ka`e: - Odlika{i, sine, odlika{i... 2. Mlada u~iteljica opominje Pericu: - Prekini sa pri~om, Perice! - [ta ti mene, bre, opominje{? - Perice, rekla sam prestani! - Nemoj ti mene da opominje{ da ja tebe ne bi pojebao! U~iteljica iznervirano izbaci Pericu napolje i prakti~no ga odvu~e u direktorovu kancelariju. Tamo ona ispri~a direktoru {ta se desilo... - Pa kako se ti to pona{a{? Ti uop{te nisi za normalnu {kolu! Ko je tebe vaspitao? - dere se direktor na Pericu. - Ma, popu{i{ mi ga, matori! - odgovori drsko Perica. Na to se direktor rasrdi, a u~iteljica zapanji. Iznerviran, direktor podi`e telefonsku slu{alicu i po~e da propituje Pericu... - Gde ti je otac? - Na sednici JUL-a. - Gde ti je majka? - Na sastanku SPS-a. - Gde ti je deda? - Na sednici vlade! Onda se direktor okrene u~iteljici... - Idite, skinite se... dok ja popu{im de~ku. 3. Zadala u~iteljica sastav na temu: "45 godina u mraku pod Titovim re`imom". Svi pi{u, samo Perica sedi mirno (napisao je jednu re~enicu). - Pi{i, Perice, vreme prolazi! - opominje ga u~iteljica. - Napisao sam - mirno ka`e Perica. - Pa {ta si napisao, za to kratko vreme?

Uzme mu svesku da pro~ita {ta je to on napisao, a ono pi{e: "JEBO JA MATER ONOME KO JE UPALIO SVETLO". 4. Govori se u {koli o profesionalnom usmerenju, i u~iteljica pita: - Perice, {ta bi ti `eleo da radi{ u `ivotu? - Da pijem viski i jebem `enske! U~iteljica mu prilepi {amar~inu. Do|e Perica ku}i, vidi otac desni obraz, sav crven... - [ta je to bilo? - Udarila me u~iteljica. - [ta si radio? - Pitala me {ta bih `eleo da radim u `ivotu, i ja joj lepo rekao da bih `eleo da pijem viski i jebem `enske... Otac mu prilepi {amar~inu. Sutradan u {koli vidi u~iteljica da su Perici oba obraza crvena... - [ta bi sa drugim obrazom? - Ispri~ao sam tati i on mi lupio {amar. - I, jesi li ne{to nau~io iz svega toga? - Jesam... pi}u Koka Kolu i drka}u... 5. Svideo se Perici jedan mountbajk a mama ni da ~uje o kupovini. Kada su do{li ku}i Perica ka`e mami: - Mama, ajde da se igramo mame i tate! Majka zgranuta, br`e bolje otr~a do najbli`eg psihologa. Kada mu je izlo`ila problem, ovaj joj objasni da to nije ni{ta stra{no i da mo`e da se igra sa detetom, ali, naravno, samo do izvesne granice. Kada se vratila ku}i, Perica ju je ~ekao sa istim zahtevom. - Mama, ho}u da se igramo mame i tate! - Dobro, sine, igra}emo se mame i tate. - OK, idi u spava}u sobu, spremi se i ~ekaj me - naredi joj Perica. Majka zbunjena, seti se lekarovog saveta i odlu~i da prihvati igru, te ode u sobu. Skine se i le`e u krevet. Posle pet minuta

kvaka se pokrenu i u vratima se pojavi Perica. - [ta je, kurvo, samo na kurac misli{! Ajde obla~i se, pa idemo da detetu kupimo bicikl! 6. Dolazi Perica kod u~iteljice: - U~iteljice, da l biste mi pokazali sise? - JU! Perice! - Da}u vam 100 dinara. - HM. To je ~etvrtina plate. Mo`e! - I pokaza mu ona sise. - U~iteljice, da l biste mi pokazali pi~ku? - JU! Perice! - Da}u vam jo{ sto dinara! - HM! HM! Sve skupa pola plate. Mo`e! - I pokaza mu ona i pi~ku. - U~iteljjice, da ja vas malo pojebem? - JU! Perice! - Da}u vam jo{ 200 dinara! - Oho-ho! Sve skupa cela plata! Mo`e! Pojebe on nju i ode a u~iteljica ostade da se obu~e. Kad se obukla ode u zbornicu a direktor je u prolazu upita: - Je li vam doneo onaj mali Perica platu? 7. Prva~i} pita tatu: - Tata, kako sam ja do{ao na svet? - Pa, sine, donela te roda! - E, jebi ga, tata, i ti sva{ta jebe{! 8. Pita u~iteljica na ~asu: - Ko }e da mi ka`e ne{to {to se rimuje... Hajde ti, Perice. - Idu Turci vise im kurci - ka`e Perica. - Ne, ne, Perice. Zapravo, to se rimuje, ali bilo bi bolje da tu zadnju re~ ne izgovori{ do kraja nego samo prvo slovo. Na primer: idu Turci vise im k. - i mi }emo svi znati {ta si hteo da ka`e{. - PEVA POP NA MISI A KURAC MU V. - ka`e Perica.

9. Idu sin~i} i otac ulicom, nailazi dobra riba a tata }e: - [to je dobra pi~ka! Na to }e sin: - [ta ka`e{, tata? - Ni{ta, sine, rekao sam ptica. - Tata, tata, kako se zovu male ptice? - Pti}i. - Tata, tata, a kako se zovu male kuce? - Ku~i}i. - Tata, tata, kako se zovu male ma~ke? - REKAO SAM, PI^KA!! 10. - Mikice, - pita u~iteljica - mo`e{ li da mi ka`e{ ne{to {to se rimuje? - Vidi ~amca, voda mu do pramca! - Dobro je. A sada ti, Perice! - Vidi gnjurca, voda mu do kolena. - Ali tu nema rime! - Kad bude plime, bi}e i rime! 11. Ka`e u~iteljica |acima: - Ko od vas za sebe smatra da je glup, neka ustane. Svi sede, niko ne ustaje. Posle du`eg vremena, ustaje Perica. U~iteljica sva zapanjena, ne mo`e da veruje da on za sebe smatra da je glup, pa ga upita: - [taaaa!? Ti sebe smatra{ glupim??? A Perica odgovori: - Ma ne, nego mi bilo `ao da sami stojite! 12. Zatra`i u~iteljica od sve dece da napi{u po neku re~ stranog porekla i da je objasne. Javi se mali Perica da pro~ita {ta je napisao. - Hajde Perice! - proguta u~iteljica knedlu. - PERVERZIJA - izvali Perica. - Dobro - prekine ga u~iteljica - hajde sad objasni taj pojam, ali da ne upotrebi{ ni jednu bezobraznu re~, kao {to ina~e

ume{. - Va`i - ka`e Perica. Zamislite dve `ene kako idu ulicom i jedu sladoled. I sad jedna ga li`e a druga ga grize. Koja je od njih udata? - Pa... - u~iteljica se zamisli, pa se zacrveni i na kraju ka`e Ona koja ga grize. - Ne - ka`e Perica - udata je ona koja nosi burmu, a to {to ste vi pomislili, to je perverzija. 13. ^uo Perica da mu je brat veliki {valer. Hteo je da i on izu~i zanat, pa se sakrije u auto iza sedi{ta. Seda brat u kola i vozi do grada. Odatle poveze dobru ribu. Odvede je van grada i obrati joj se re~ima: - Da{ pi~ke, ne da{ pi~ke? - Ne dam! - A u pizdu tvoje matere, mar{ pe{ke ku}i! Vrati se Perica ku}i sav sre}an. Sutradan, Perica uze trotinet, pokupi Milicu i odvede je na isto mesto gde je prethodno ve~e bio sa bratom. - Milice, da{ pi~ke, ne da{ pi~ke? - Dam! - A u pizdu moje matere, evo ti trotinet, idem ja pe{ke ku}i. 14. Dolazi inspekcija u kontrolu u {kolu i u~iteljica, sva izbezumljena zbog Perice da ne lupi neku glupost, ka`e devoj~icama da, ako Perica bude rekao neku ru`nu re~, vri{te i istr~e iz u~ionice. Postavljala inspekcija razna pitanja a deca odgovarala i na kraju pita inspektor: - Je li, deco, je l zna neko {ta se ovo zida pored va{e {kole. Perica se javi: - Ja znam. - [ta, Perice? - Javna ku}a - ka`e Perica. Devoj~ice po~e{e da vri{te i da istr~avaju napolje a Perica po~e da vi~e: - Stanite, kurve, tek su temelje udarili!!!

15. Rekla u~iteljica deci da sutra u {kolu donesu po jedan dinar za gladne u Ruandi. Svi doneli osim malog Perice. - Perice, za{to nisi doneo pare? - Moj tata ka`e da tamo nema gladnih i nije dao pare. - Dobro, {ta sad da se radi... Nego, deco, sutra donesite po jedan dinar za bolesne u Ruandi. Svi doneli osim malog Perice. - Perice, za{to opet nisi doneo pare? - Moj tata ka`e da u Ruandi nema bolesnih. - E, jebi ga... Nego, deco, sutra da donesete po jedan dinar za SPS u Ruandi. Sutradan dolazi mali Perica kod u~iteljice i daje joj 3 dinara. - Perice, otkud to da si ti doneo pare, i to jo{ 3 dinara? - Moj tata ka`e da, ako oni u Ruandi imaju SPS, onda su garant i gladni i bolesni. 16. Propituje u~iteljica: - Hajde da mi neko ka`e kolko je 2 i 2. Hajde ti Perice. - 2 i 2 je 5. - Molim? - 2 i 2 je 5. - [ta si rekao? - 5, JEBEM TE GLUVU! 17. Malog Pericu mama {alje na vikend kod deke i bake pa ga savetuje kako da se pona{a pred njima: - Kad ti se, sine, bude pi{kilo nemoj da bude{ vulgaran pa reci dedi da ti se zvi`di. Oti{ao Perica do bake i deke i proveo ceo dan sa njima. Uve~e legli oni da spavaju, a Perici se pripi{alo pa re~e dedi koji je le`ao pored njega: - Deda, meni se zvi`di. - Nemoj sada, kasno je. - Ali deda, meni se jako zvi`di. - Nemoj sada, sinko, probudi}e{ baku, sutra }e{ zvi`dati.

- Ali deda, ja moram da zvi`dim! - Dobro, ajde zvi`di, ali dedi na uvce. 18. Sneg napadao do pola prozora, a na ~asu u~iteljica pita: - Ajde ljubice reci mi koje je sada godi{nje doba? - Pa,... ovaj...leto. - Leto? hmmm za{to leto? - Ju~e mi doputovala tetka iz Australije i donela jagode.. - Sedi ljubice, ajde ti Vesna reci koje je sada godi{nje doba? - Pa, sada je leto. - Kako leto pobogu dete? - Prekju~e mi do{la strina iz Urugvaja i donela banane,... - Sedi Vesna,..(misli se koga da pita, pa se seti da je Perica dete sa sela, nema sigurno rodbine po svetu,..). - Perice, ajde da ~ujem koje je sada godi{nje doba ? - (mrtav ladan) LETO! - Ama otkud leto? - Pa ju~e do{la nana iz Bosne u sandalama,.. 19. Gledao mali Perica kri{om svoju stariju sestru kako se tu{ira i vidi kako se mazi po telu i stenje: - Ho}u mu{karca, ho}u mu{karca! Slede}eg dana opet Perica gleda sestru kako se tu{ira i opet ona: - Ho}u mu{karca, ho}u mu{karca! Narednog dana Perica pogleda kroz klju~aonicu, kad sa njom pod tu{em neki frajer i radi radnju. Slede}eg dana se mali Perica tu{ira i mazi po telu i vi~e: - Ho}u bicikl, ho}u bicikl! 20. Dva ljudo`dera, otac i sin, lutaju dzunglom u potrazi za ru~kom. Odjednom nai|u na mladu turistkinju, koja je o~igledno zalutala. - Tata, ho}emo li ovu da pojedemo? - Ne sine, nju }emo da odvedemo ku}i... A mamu }emo da pojedemo.

21. Do|e ~ovek psihijatru na razgovor. Psihi} na tabli nacrta kvadrat. - Na {ta vas ovo podse}a? - Na golu `enu. Psihi} se za~udi, pa nacrta trougao. - Na {ta vas ovo podse}a? - Na golu `enu. Psihijatar nacrta krug. - Na {ta vas ovo podse}a? - Na golu `enu! Psihijatar se zamisli, pa re~e: - ^ove~e, pa vi ste opsednuti seksom! Ovaj besno sko~i sa stolice i vikne: - Pa ko ovde crta gole `ene, ja ili vi? 22. U razredu... U~iteljica pita decu: -[ta zna~i re~ O^IGLEDNO? Javlja se mali Marko: -Pa, drugarice u~iteljice, evo ovako... Moj tata vozi MERCEDES, mama vozi OPEL KADET, a baka vozi dzIP O^IGLEDNO - mi imamo para! U~iteljica:-Bravo, Marko, odli~no si ovo objasnio! Da vidimo dalje, ko se javlja? Perica! Ajde, Perice, objasni nam ti, {ta zna~i re~ O^IGLEDNO? Perica:-Moja baka svako jutro ide na livadu. Ispod leve mi{ke nosi ALGEMAJNE CAJTUNG, a ispod desne VA[INGTON POST. U~iteljica(zbunjeno):-I onda, Perice? Perica:-Pa, ni{ta. Baba ne zna nema~ki, a nema ni pojma sa engleskim - O^IGLEDNO - ide da SERE!! 23. Dve godine nakon rata parkom {etaju deda i unuk, kad } e ti unuk:-Zzzzzzzzz....(imitira padbombe)!" Dido naviknut na ratne strahote sko~i u jarak a klinac cr~e od smeha....Idu oni tako dalje kad mali opet:"Zzzzzzzzz....." i deda opet u jarak...Mali cr~e od smeha....Kad tre}i put

mali:"Zzzzzzzzz.....", kad mu deda razvali par pljuski...pljus..pljus..pljus...Mali se rasplaka i ka`e:"Deda...{ta je ovo...deda!?" -Geleri, pizda ti materina, geleri!!! 24. -Mama mi se preudala i novi tata me u~i da plivam. - Jel? Pa, kako se snalazi{? - Odli~no! Ve} sam nau~io da se sam izvu~em iz dzaka... 25. Izlazi Perica na tablu da odgovara. Pita ga profa: - Je li, koliko je dva plus dva? Ovaj }uti. Posle nekog vremena, profa postavlja drugo pitanje: - Ajde reci mi koliko je jedan plus jedan. Ovaj ponovo }uti. Profa je ve} nervozan, te smiruje i sebe i druge slede}im pitanjem: - Dobro, reci nam ko je otkrio Ameriku. Ovaj ni da bekne. Profa se crveni, nervoza dosti`e kulminaciju... - KRISTIFOR KOLUMBOOOOO! Perica mrtav ladan odlazi na mesto. - ^ekaj, stani, gde }e{, kuda si krenuo? - Pa prozvali ste drugoga. 26. Kada je bio mali - Perica je dobio sestru. Bio je {est godina stariji od nje. Jednog dana, dolazi pla~u}i kod mame: - Mammaaa, seka me povukla za kooosu.... - Perice, tvoja seka jo{ ne zna da to boli, jo{ je mala... Malo kasnije, opet dreka. Dolazi mama da vidi {ta je, kad izlazi Perica iz sobe: - E zna{ ono {to si mi rekla? ... Sad zna... 27. Kako dobiti pare od mame Perica je hteo da kupi {tap za pecanje, ali mu je falilo 100 dinara. Ceo dan je smi{ljao kako da izmami pare od mame ili tate i kona~no je smislio: - Mama ako mi da{ 100 dinara, re}i }u ti {ta je tata rekao

podstanarki Mici kad ti nisi bila tu. Odjednom se mama uozbilji, dade Perici 100 dinara, i sede kraj njega. - [ta joj je tata rekao? - Rekao je: Mico, zatvorite taj prozor, promaja je! 28. Istinita pri~a Ovo je istiniti doga|aj od pre nekoliko godina dok je trola br.28, bila jo{ uvek bus: Ulaze Tata i Sin u prepun autobus i klinac po~inje da gnjavi: - Tata, tata, kupi mi onaj auto... - Drugi put, rekao sam ti ve}. - Tata, tata, hajde mi ipak kupi onaj auto molim te. - Ne mo`e sada, bre... - Tata, tata ali kupi mi auto... - Ma }uti bre mlatnu}u te po glavi! Klinac pokunjeno ka`e: - Ako me opet lupi{ re}i}u mami da si i jutros pi{kio u lavabo... Pola busa se zablene u }aleta, a druga polovina popuca od smeha, Tata pocrveni ki paprika i pitajte me jel nije iza{ao na slede}oj stanici... Jadno dete. 29. U~iteljica: - Dobro, Perice, za{to ti ju~e nisi bio u {koli? Perica: - Molim, u~iteljice, vodio sam kravu kod bika... - Pobogu, pa zar to nije tata mogao da uradi? - Mogao je, al to bik bolje radi od tate. 30. Rekao u~itelj |acima da kod ku}e naprave maketu {kole, i da je donesu sutra. Sutradan svi lepo doneli makete, samo Perica doneo jednu veliku dasku, i na toj dasci jedna kravlja balega i oko nje ov~ji brabonjci. U~itelj se za~udi: - Je li Perice, {ta ti to predstavlja? - Pa vidite, ova balega, to je na{a {kola, a ovi brabonjci to

smo mi |aci. - A gde smo tu mi, u~itelji? - E, toliko govno nisam mogao da na|em. 31. - Tata, meni se pi{ki. - Pa dobro sine ho}e{ li da te mama vodi da pi{ki{? - Ne}u da me vodi mama! - Pa dobro jel ho}e{ ja da te vodim? - Ne}u ti da me vodi{? - Jel ho}e{ sestra da te vodi... - Neeee}u!!! - Pa ko onda da te vodi? - Ho}u baka da me vodi. - Baka? A {to baka sine? - Tresu joj se ruke... 32. Dobilo odeljenje od u~iteljice zadatak da svako nacrta ono {to najbolje zna. Tako svi crtaju samo mali Perica ne{to `vrlja u uglu. U~iteljici bi ~udno pa do|e da vidi {ta to Perica radi. Kada je uzela crte`, primetila je da je list prazan, samo je neka muva na uglu. Kada je probala rukom da je otera, zaklju~ila je da je to samo crte` i to toliko veran da se odu{evila i odmah pozvala Pericine roditelje da do|u sutra u {kolu. Sutradan dolazi Pericin otac sav ljut {to je njegov Perica opet napravio sranje. Me|utim, odu{evljena u~iteljica ga smiruje i hvali njegovog sina kao velikog talenta i genija, a na to }e otac: - Ma nije to ni{ta. Meni je u ku}i na zidu nacrtao pi~ku, pa sam skroz izderao kurac! 33. Po{ao Perica u crkvu biciklom. Parkirao se ispred crkve i tu je nai{ao na popa. Pita Perica popa: - Ko }e da mi ~uva bicikl? - Sveti duh. Krenuo Perica u crkvu i ispred vrata se prekrsti i re~e: - U ime oca i sina, amin.

^uo pop Pericu kako se krsti i upita ga: - A sveti duh? - On ~uva Biciklu. 34. Ulazi Perica u kupatilo, a tamo se njegova mama kupa. - Mama, mama, {a ti je to izme|u nogu?-pita Perica. Mama, zbunjena, ka`e: - Ma ni{ta, udario me tata slu~ajno sekirom, i eto, pukotina... Gleda Perica, gleda... - Pa kud ba{ posred pi~ke!!! 35. Na ~asu seksualnog vaspitanja u~iteljica ka`e: - Draga deco, danas }emo da obavimo jedan veoma bitan test. On se sastoji u slede}em: oni u~enici koji drkaju, neka sednu u red do prozora, a oni koji ne drkaju - neka sednu do zida. I ona po~inje da broji: - 1, 2, 3...28, 29..., 29 u~enika drka!!! 1, 2 , 3..., 3 u~enika ne drka!!! A samo Perica stao nasred u~ionice. U~iteljica }e: - Pa dobro, Perice, za{to se opet zajebava{? Za{to si seo na sred u~ionice? A on }e: - Znate u~iteljice, ja po malo i jebuckam!!! 36. Do{ao Perica ku}i iz {kole, sav snu`den i ka`e }aletu: - Dobio sam keca! - Iz ~ega? - Iz veronauke. Ka`e pop: "Bog je svuda oko nas, u nama, u svemu `ivom i ne`ivom, u svakoj ku}i, u svakom dvori{tu" a ja ga pitam: "Jel ima Boga u \okinom dvori{tu"? On ka`e da ima a ja na to: "E kurac ima, \oka nema dvori{te"! 37. Pitala u~iteljica svoje |ake kako dolaze deca na svet. Prvo se javio Milo{: - Ja mislim da decu donose rode.

U~iteljica: - Dobro, dobro, Milo{e, da vidimo ko je slede}i? Onda se javila Milica: - Ja mislim da deca nastaju tako {to se mama i tata poljube. Uciteljica: - Pa nije ba{ tako Milice, aha eno Perica se javlja, reci Perice. - U~iteljice, da li mi {to smo jebali do sada, mo`emo da iza| emo napolje da ne slu{amo ove gluposti? 38. PENIS Jednog dana ulazi u~iteljica u svoju u~ionicu, i vidi da je neko maju{nim slovima napisao na tabli re~ "penis". Okrene se i pogleda po u~enicima tra`e}i na ne~ijem licu krivicu. Ni{ta. Uzme sun|er i obri{e "penis" i odr`i ~as kao da nije ni{ta ni bilo. Sutradan ulazi u u~ionicu i ponovo vidi istu poruku, samo sada je drznik napisao "penis" krupnijim slovima. Okrene se opet ka u~enicima i pita ko je to napisao. Niko ne}e da se javi. Opet obri{e i odr`i ~as kao i obi~no. Slede}i dan ulazi ona u u~ionicu, kad ono "penis" ispisano krupnim slovima preko cele table. - Ko je ovo napisao! Odmah da se javi! Ali opet ni{ta. Slede}i dan je ve} pretpostavljala da }e opet na}i isto na tabli. Me|utim, sada je osvanula ~itko ispisana poruka: "[TO GA VI[E BRI[E[ ON JE SVE VE]I" 39. Ka`e Perica kevi: - Jebooo teeeeeee, kevo, kupio sam Nike do jaja! - Auuuu, pa {to ba{ toliko duboke? 40. Presvla~e se dve devoj~ice i jedna upita drugu: - A {ta ti je to crno dole? - Mama mi ka`e da su to stidne dla~ice. - A jel ti smetaju dok se JEBE[?! 41. Do{ao Perica u {kolu i na kraju ~asa u~iteljica im ka`e

da za doma}i napi{u za{to krava tu`no gleda. Do{ao Perica ku}i i pita mamu: - Mama, mama! Za{to krava tu`no gleda? - Ma Perice ostavi me na miru, vidi{ da sam zauzeta. Idi pitaj tatu. Perica vidi tatu u kuhinji i pri|e da ga pita: - Tata, tata! Za{to krava tu`no gleda? - Ma daj sine vidi{ da sam zauzet, idi pitaj dedu. On je u {tali sa kravama. Dolazi Perica u {talu i vidi dedu kako muze kravu. Zatim pri|e i pita ga: - Deda, deda! Za{to krava tu`no gleda? - E, Perice do{ao si kod pravog ~oveka. Sedi da ti ka`em za{to krava tu`no gleda.... Dolazi Perica sutradan u {kolu i kada je u~iteljica pitala ko }e da pro~ita doma}i, Perica prvi podigne ruku. - Hajde Perice pro~itaj svoj sastav. - U~iteljice, ja sam napisao pesmu, jer mogu nju da pro~itam? - Svakako. Deco sada }emo da ~ujemo kako je Perica bio kreativan. Hajde Perice pro~itaj pesmu. - "Kad bih vas tukli, i za sise vukli, i jednom godi{nje jebali, i vi biste tu`no gledali." 42. Pita u~iteljica |ake: - Recite za{ta se upotrebljava biber? - Za spavanje - re~e Perica. - Kako za spavanje Perice? - Pa lepo, tata svako ve~e ka`e mami: Daj da ti ga zabiberim, pa da bolje zaspi{. 43. Do{ao Perica iz {kole i ka`e roditeljima: - Imam dobru i lo{u vest. - Prvo reci dobru. - [kola se zapalila. - Ako je to dobra koja je onda lo{a.

- Vatrogasci je ugasili. 44. Doselio se Perica sa roditeljima u Zagreb. Prvog dana iza| e on napolje da se igra, nai|e na grupu de~aka koji igraju lopte i pita: - Momci, ja sam Perica. Da igramo fudbal? Ovi ga ignori{u. Ide on dalje, nai|e na drugu grupu, ista pri~a. Ode jo{ malo dalje, nai|e na neku decu, pita: - Momci, ja sam Perica. Da igramo fudbal? - [tima, ka`e jedan od njih, ali mi nismo momci nego de~ki, ti nisi Perica nego [tef, i ne}emo igrati fudbal nego bumo pikali nogomet. Perica, naravno, pristane, po~nu oni da pikaju nogomet kad u zlo doba Pericin otac zove sa balkona: - Perice, dolazi na ru~ak. Perica ni{ta - on je [tef, ne? - Perice, dolazi na ru~ak!!! Ni{ta. - Perice, mamu ti jebem, dolazi na ru~ak dok ti ja nisam do{ao dole! Vra}a se Perica ku}i, tu`no klima glavom i ka`e: - Eto ti, ne mo`e{ da bude{ Hrvat ni pet minuta a da ti neki Srbin ne psuje majku! 45. Do{la raja sa ekskurzije iz Engleske. Prvi ~as, ~as razrednog stare{ine. Pita razredna Pericu: - Perice, mo`e{ nam ispri~ati kako ti je bilo na ekskurziji... - I' m not Perica. I' m Perry. - OK, Perry, reci nam kako ti je bilo u England. - OK, ujutro bih rano ustao, oko 7, doru~kovao bih, zatim bih se ispeo na verandu... tamo bih bio negde do ru~ka, a zatim bih ru~ao, pa na verandu... tu bih bio do ve~ere, pa opet na verandu... i tako iz dana u dan. - OK, Perry, nije bilo ba{ zanimljivo. Verice, reci nam ti kako je tebi bilo. - I'm not Verica, I'm Veranda.

46. Do{ao Perica ku}i i ka`e mami: - Mama, mama umalo sam dobio peticu. - Pa kako sine umalo... - Pa dobio je drug pored mene 47. Ka`e Perica za vreme ~asa: - Profesore, dajte nam udzbenike! - Uuuu, pa tako bi svako mogao da u~i. 48. U{unjao se Perica u porno bioskop, negde na pola filma, seo i gleda porni}. Posle nekog vremena sedne pored njega neka `ena. Pro{lo neko vreme, Perica - tras - ruku na koleno. Ona ni{ta. On se okura`i pa krene malo vi{lje. Ona opet ni{ta. On krene jo{ dalje, te se oni povataju, pojebu i kada su zavr{ili nastave da gledaju dalje film. Kada se zavr{io film, pale se svetla. @ena: - Perice!? - Mama!? 49. Hteli Pericini da se jebu, pa njega poslali na terasu da im pri~a {ta se de{ava napolju. Stoji Perica na terasi i pri~a: - Eno vidim jednog ~iku sa {e{irom, neka deca igraju fudbal, kom{inica ide u prodavnicu, vidim susedni soliter, a eno ga Mikica na terasi, mora da se i njegovi opet jebu. 50. Pitao sin tatu za kitu {ta mu je to i tata ka`ze da je to pti~ica u gnezdu koja le`i na jajima. Posle nekoliko dana tata se budi u bolnici i pita sina {ta se desilo i sin ka`e: - Igrao sam se sa pti~icom i ona me je pljunula i ja sam joj slomio vrat , zapalio gnezdo i polupao jaja. 51. Jedan klinac izve{tava svoje prijatelje: - Ne znam ta~no kako se zove ono {to smo se Marica i ja ju~e igrali u mraku, ali ubudu}e Indijanaca i kauboja igra}ete se bez mene!

52. Do|e Perica ku}i iz {kole sav snu`den. Kad ga je }ale video po~ne da ga ispituje: - Pa {ta je? Jesi dobio jedinicu? - Nisam. - Je l te neko pretukao? - Nije. - Jesi dobio ukor? - Ma nisam. - Pa {ta je onda... jesi zaljubljen? - Jesam... - Pa u koga? - U Jano{a. - Crrrrrrrni sine, PA ON JE MA\AR! 53. Dobio Perica jedinicu iz srpskog. Kad je do{ao ku}i mama ga pita {ta je bilo. - Pisali smo sastav. Evo da ti pro~itam: "Krenem ja jedan dan u {kolu, kad naletim na govno. Govno, onako zelenkasto, rekoh, mora da je Markovo, on jede puno gra{ka. Idem ja malo dalje, naletim na jo{ jedno govno. Govno malo `u}kasto, kao da je Simino, on jede puno kukuruza. [etam ja tako jo{ malo i naletim na jedno ba{ veliko govno i pomislim: Mora da je \oletovo, on je debeo, puno jede, pa puno i sere. - Pa dobro Perice koja je bila tema sastava? - Prijatelj se u nu`di prepoznaje! 54. Pitala nastavnica istorije Pericu: - [ta je bilo posle Du{anove smrti? - Sahrana, {ta bi moglo da bude! 55. Obja{njava u~iteljica da se svake godine u Jugoslaviji potro{i 12 kg toalet papira po glavi stanovnika. Jedino Perica digao ruku. - [ta tebi uvek nije jasno Perice? - Ma nije mi jasno: {to po glavi?

56. Na ~asu likovnog. - Deco, tema je da nacrtate ono {to biste `eleli da radite kada porastete. Sva deca crtaju, samo Perica sedi i ne radi ni{ta. - Perice, zar nema{ ideju? [ta bi `eleo da radi{ kada poraste{? - @eleo bih da se o`enim... - Da, i? - Ho}ete da vas nacrtam? 57. @ali se jedan |ak: - U~iteljice, Stevica me ga|a stolicom! - Pa ga|aj i ti njega. - Ne mogu, retka mi je. 58. Igra se u~iteljica sa decom asocijacija. Uzme maramicu i ma{e njome (kao kolovo|a). - Na {ta vas ovo asocira? Hajde ti, Perice. - Paa..., asocira me na pi~ku. - Ju, Perice, sram te bilo... I kako te na "to" mo`e asocirati? - Ma mahala ti il ne mahala ja na "to" mislim. 59. Ulazi Perica u ku}u... - Gde si deda... [ta to srmdi, je li deda... deda... deda... deeeedaaaaa, deeedaaaa bre... 60. Pita u~iteljica decu {ta su jeli. Svako dete ka`e da je ru~alo }evape, samo Perica ka`e da je ru~ao pasulj. Drugi dan isto. Tre}i dan isto... - Hajde Perice, {to se uvek izdvaja{. Ako drugi ka`u da su jeli }evape reci i ti. Sutradan: - Perice, {ta si ru~ao? - ]evape. - Koliko si pojeo?

- Dve kutla~e. 61. Do{ao Perica u javnu ku}u i ka`e gazdi: - Dajte mi jednu kurvu sa triperom. - [to sa triperom? - Pa ho}u da je unajmim kao sobaricu. - Za{to? - Zato {to }e onda ona da se kresne sa mojim }aletom i onda }e moj }ale da se zarazi, pa }e onda on da se kresne sa mojom kevom, pa }e onda ona da se zarazi, pa }e mama da se kresne sa kom{ijom, pa }e da vidi on kome }e da bu{i loptu mamu li mu njegovu! 62. Pita u~iteljica: - [ta se podrazumeva pod kori{}enjem snage vode? - Kad mama pla~e sve dok joj tata ne kupi novu haljinu! 63. Rekao u~itelj |acima da kod ku}e naprave maketu {kole i da je donesu sutra. Sutradan svi lepo doneli makete, samo Perica doneo jednu veliku dasku, i na toj dasci jedna kravlja balega i oko nje ov~ji brabonjci. U~itelj se za~udi: - Je li Perice, {ta ti to predstavlja? - Pa vidite, ova balega, to je na{a {kola, a ovi brabonjci to smo mi |aci. - A gde smo tu mi, u~itelji? - E, toliko govno nisam mogao da na|em. 64. Pita u~iteljica: - Ko zna primer za ne{to o~igledno a neverovatno u isto vreme? - O~igledno je da je kurac od mesa, a neverovatno je da je tvrd kao koska. - Sram te bilo Jovice. Kako se to izra`ava{? Zna li neko drugi primer? - O~igledno je da je pi~ka uvek vla`na, a neverovatno je kako nikada ne zar|a.

-

Ju, i ti Tomice kako se izra`ava{. Ko }e slede}i? O~igledno je da je Zemlja okrugla..., zapo~e Perica. ...Najzad jedan pravi, kulturan primer. ...A neverovatno je da se jebu na svakom }o{ku.

65. Budi se mali Perica i pita iz kreveta: - Mama, {ta ima za doru~ak? - Pirina~ sa govnima! - Ne opet pirina~! 66. Dobila Pericina sestra prvu menstruaciju, i silno se upla{ila, jer kako to ve} biva, niko joj nije pri~ao o tome. Sva upla{ena, ode kod Perice i po`ali mu se. Perica, onako umno, osmotri celu situaciju i re~e: - Koliko znam i kako mi ovo sve izgleda, seko, izgleda su ti odsekli kitu! 67. Vra}a se Perica iz {kole i ka`e ocu: - Tata, stavio sam u~itelju dinamit u dzep. - Jao sinko, brzo vrati se u {kolu da mu ka`e{! - A u kojoj on {koli radi? 68. Za vreme {kolskog ~asa, Perica se zagledao u u~iteljicu i ne skida pogled sa nje. Nakon nekog vremena, u~iteljica mu pri|e i upita ga za{to je tako gleda. Perica ka`e: - U~iteljice, ja vas volim! - Ali Perice, ja ne volim malu decu. - Pazi}emo u~iteljice, pazi}emo! 69. U~iteljica: - Perice, za{to me stalno gleda{? - Paaaaa, rekli ste da se opasnost uvek mora gledati u o~i. 70. Mali Perica u {koli. ^as doma}instva. U~iteljica pita u~enike: - Deco, koje bi vi boje `eleli da budu zidovi ove u~ionice?

Sva deca di`u ruke, jedino se Perica izlomi ska~u}i i visoko di`u}i dva prsta. - Dobro, dobro.. Ajde ti, Perice. - Pa, ja bih sve zidove ofarbao u belo, a ovde bih spi~io jednu `utu liniju! - Ijuuu! Perice! Kakav je to vulgaran re~nik! Ide{ iz ovih stopa kod direktora! I tako on ode do direktora. Kad, posle nekog vremena, vra}a se Perica u u~ionicu. - [ta ti je rekao direktor, Perice? - Rekao mi je: "Ma {ta }e ti, do kurca, ta `uta linija, Perice?" 71. U~ila deca u {koli o krvotoku i u~iteljica ispituje. Pita ona jednu devoj~icu od ~ega se srce sastoji. - U~iteljice, srce ima dve komore. - Dobro. Hajde Perice, srce ima dve komore i dve, dve...? - ... i dve noge. - Pa kako crni Perice srce mo`e da ima noge? - Pa lepo, prolazim ja pored direktoreve kancelarije i ~ujem kako direktor ka`e: "Ajde srce, ra{iri noge." 72. ^as srpskog jezika, do{la i komisija, u~iteljica pita decu: - Deco, recite mi neku re~ na slovo "K". Sva deca digla ruke, a Perica se popeo na klupu i ska~e da odgovori! U~iteljica odbije da pita Pericu jer zna da }e da izvali neku vulgarnost, pa pita jednog od u~enika. Ovaj odgovori: - Ku}a. Svi se odu{eve, posebno komisija. Tada u~iteljica pita: - A sada mi, deco, recite neku re~ na slovo "P"! I opet se Perica javljja, a u~iteljica znaju}i kakav je Perica pita drugog u~enika koji odgovori: - Pismo. Opet svi odu{evljeni, komisija se rastopila od sre}e... Tek u~iteljica pita: - A ajde sada da ~ujem neku re~ na slovo "L"!

Opet se Perica javlja, a u~iteljica ra~unaju}i da ne postoji ni jedna ogavna re~ na slovo "L" dozvoli mu da odgovori. - Ja, u~iteljice, na selu imam zeca liliputanca koji ima ovoliii...iiiki kurac! 73. Kupili Perici bicikl i on, napraviv{i jedan krug, ka`e: - Mamaaa, vidi! Vozim bez jedne ruke! Posle izvesnog vremena, Perica se opet pojavi pred ku}om: - Mama, vidi. ...bez obe ruke.... Malo kasnije: - Mamaaa! Vidi ja bez ruku i bez nogu! I na kraju: - Mama, vidi! Ja bez zuba! 74. Do{ao Perica jedan dan u {kolu a oko mu plavo. Pita ga u~iteljica {ta mu se desilo a on: - Legli sino} tata, mama i ja da spavamo. Posle izvesnog vremena pita me tata da li spavam, ja mu odgovorim ne i on udri po meni. Sutradan u {koli Perici i drugo oko plavo. I opet isto pitanje u~iteljice i Pericin odgovor: - Legli sino} opet tata, mama i ja da spavamo i posle izvesnog vremena opet me tata pita da l spavam a ja }utim. Pita me on opet a ja mu rekoh da spavam a on udri. Narednog dana Perica sav modar u {koli. Naravno isto pitanje a odgovor Perice: - I sino} kad smo legli, posle izvesnog vremena pita me tata da li spavam a ja }utim. Pita me on jo{ nekoliko puta a ja i dalje }utim. Pita me i mama isto a ja se pravim da spavam. - Pa dobro i za{to si onda plav? - Kad je mama rekla "e dobro, vadi!", ja pitao: "a ko, jel ja?" 75. Do{ao Perica u apoteku i povika onako s vrata: - Imate li prezervativa? - Ne vi~i mali! Stani u red i sa~ekaj! Do|e Perica na red, a apotekarka veli:

- Mali, to nije lepo tako glasno govoriti, a uostalom to i nije za decu. Koji ti broj treba? - Znate {ta: nas su u {koli u~ili da govorimo glasno i jasno, drugo, znam da nije za decu nego protiv dece, a tre}e, mami trebaju svi brojevi jer ide na more. 76. Doka~i{e se jednom Perica i u~iteljica: - Perice, ti si mali i mora{ da slu{a{ starije! - Kako ja mali? Pa ja mogu da pojebem 50 puta. - Ma hajde, Perice, ti si jo{ mali. Gde bi ti to mogao? - Ako ne verujete, do|ite u tu-i-tu brvnaru u to-i-to vreme, pa }emo da vidimo ko ne mo`e! I na kraju, eto u~iteljice, u doti~noj (mra~noj) brvnari u doti~no vreme kako razmi{lja: - Mali je on, ne mo`e! A {ta ako ipak mo`e?... Tek, otvaraju se vrata, ulazi, hm, Perica, radnja se radi jednom, dvaput, deset, dvadeset puta. Posle tridesetog puta, u~iteljica, iznemogla, zavapi: - Perice, ne mogu vi{e... Tek }e na to mu{ki glas: - Je l ti to bona vabi{ onog malog {to napla}uje ulaz? 77. Nastavnica na ~asu biologije postavlja pitanje {ta sve mo`e da se stavi u usta. Deca odgovaraju: - Tre{nja. - Jabuka. Tek }e Perica: - Luster!!! - Kako luster, crni sine?!? - Pa moj }ale svako ve~e ka`e kevi: "Ugasi luster da ti ga stavim u usta..." 78. Izvela u~iteljica Pericu na tablu i rekla mu da nacrta ne{to okruglo. Perica ustane i nacrta dupe. U~iteljica poludi i izbaci ga napolje. Utom nai|e direktorka pa ga pita: - Je li a {ta ti radi{ tu?

- Pa izbacila me u~iteljica. - A {ta sada u~iteljica radi? - Ma eno je bri{e dupe. 79. Sedi Perica ispred jedne zgrade i pla~e. Prolazi jedna `ena i pita ga: - Je li dete, {to pla~e{? - Buu, tata se udario ~eki}em po prstu. - A {to ti pla~e{ kad se on udario? - Pa u po~etku sam se smejao... 80. Perica ka`e majci: - Na{ao sam hiljadu dinara. - Siguran si da ih je neko izgubio? - Pa da. Video sam ga kad ih je tra`io. 81. Mali Perica stoji u hodniku {kole i neute{no pla~e. Razredni stare{ina mu prilazi i pita ga: - [ta je Perice, za{to pla~e{? - Zato jer je profesor matematike pao niz stepenice, od prvog sprata do prizemlja. - Zato ne treba plakati. Pa ni{ta mu se nije dogodilo. - Da, ali svi iz razreda su videli kada je pao, samo ja nisam! 82. Perica se vratio ku}i raskrvavljenog nosa. Majka ga je do~ekala: - [ta je to bilo Perice? - Jedan de~ak me je ujeo za nos! - Da li bi ga mogao prepoznati? - Kako da ne! U dzepu mi je njegovo uvo! 83. Perica jednog dana pisao ru`ne re~i na zidovima VC-a. U~iteljica mu ka`e da ide i obri{e. Sve je obrisao, osim jedne koja je bila na plafonu. On je to rekao u~iteljici i ona ode da obri{e a njega posla u }o{ak. U tom trenutku do|e inspektor i pita razred gde je u~iteljica. Niko ne izusti ni re~. Onda pita

Pericu, a on ponosno re~e: - Oti{la je u VC da obri{e PI^KU. 84. I{ao Perica sa }aletom i nalete ti tako oni na kera i keru{u u izvesnoj pozi. Perica upita }aleta: - Tata, tata, {ta to oni rade? - Ni{ta sine, u toj pozi prave male kuce. - Dobro tata. Vrate se oni uve~e ku}i. Perica ode na spavanje, a }ale dohvati kevu, dok se sa vrata ne za~u glas: - Tata, tata, okreni mamu, o}u kucu!!! 85. Pita u~itelj Pericu: - [ta je to licemerje? - Licemerje je kad ja dolazim u {kolu sa osmehom na usnama. 86. Pita u~iteljica Pericu: - Ko su bili partizani? - Oni su bili na{i oslobodioci od fa{izma, od mrskog okupatora, zbog njih mi danas imamo lep{i `ivot... - Bravo Perice, a je l zna{ ko su bili ~etnici? - Pa ujka Rade, stric Laza... 87. Perice, koliko je dva plus dva? Perica stavi ruke ispred sebe i ispru`i po dva prsta na svakoj. - ^etiri. - Perice, nemoj tako, nemoj da broji{ na prste, mo`e? Ajde reci koliko je tri plus tri? Perica brzo ispru`i ruke ispred sebe sa po tri ispru`ena prsta na svakoj i jo{ br`e ih vrati. - [est! - Uh, bre, Perice, ajde stavi ruke iza le|a i odgovori mi koliko je ~etiri plus ~etiri. Ovaj stavi ruke iza le|a, razmi{lja, najbr`e stavi ruke ispred sebe da ih pogleda (jelda, na njima po ~etiri prsta) i vrati ih

iza le|a. - Osam! - Jao, Perice, {ta da radim sa tobom? Ajde stavi ruke u dzepove! Stavi Perica ruke u dzepove. - Koliko je pet plus pet? - Perica razmi{lja, ne{to mulja po dzepovima... - Jedanaest! 88. Pita Perica mamu: - Da li je tatu pro{ao proliv? - Kakav crni proliv, dete? - Pa, ~uo sam da si sino} pitala tatu "Kad }e ti se ve} jednom stvrdnuti to tvoje govno?" 89. Pitala u~iteljica decu {ta }e da budu kad porastu. Javlja se Mikica: - Kada ja porastem, bi}u mafija{! Najja~i sam, imam puno para, vole me `ene, imam kajle, mercedes, eto ba{ kao onaj dole dzdzL, niko mi ni{ta ne mo`e... Javlja se \okica: - Kada ja porastem, bi}u Slobodan Milo{evi}. Imam puno para, ~uva me Senta, vile na Dedinju, mercedes kao onaj dole dzdzL, ma{u mi zastavicama... Javlja se Perica: - Kada ja porastem, `elim da budem dlakav po celom telu! Vidite, moja sestra je izme|u nogu samo malo dlakava, a ono dole je njen mercedes. 90. Rekla u~iteljica u~enicima da svako donese neki ku}ni aparat sutra. Neko doneo peglu, neko radio {ta li ve} a kada do|e do Pericine klupe upita ga: - A {ta je ovo Perice? - Aparat za ve{ta~ko disanje. - A odakle ti to? - Uzeo sam od dede.

- Pa {ta je deda rekao? - Vratttttiiiiiiiiiii .......!!!!!! 91. Do|e jedan dan Perica u {kolu, i na jednom ~asu ka`e nastavnica: - Deco, sada }emo u~iti cve}e, svako }e mi re}i po jedan cvet. Ajde ti Marice. A ova }e: - ljubi~ica. - Joj DIIIIIIIVNO, a sada ti Jelenice moja. - Narcis. - Joj DIIIIIIIVNO. I sada se javi Perica, a nastavnica }e: - Ajde ti Perice moj mali. - Orgazam. - Ju PERICE, pa to nije cvet. - Znam, ali je DIIIIIIIIIIIIVNO. 92. Mali Ivica prvi put po|e s roditeljima na nudisti~ku pla`u. Tamo, nakon pola sata igranja u pesku do|e tati i ka`e: - Tata, tata, kako to da neki mu{karci imaju onu stvar du`u a neki kra}u? - Ahm, pa, to ti je sine, na neki na~in vezano s inteligencijom, tj. oni mu{karci kojima je ta stvar ne{to iznad mere, po pravilu su gluplji. Sin zadovoljan odgovorom, po|e se dalje igrati. Posle ne{to vremena dolazi tati: - Tata, tata! Eno, tamo jedan pri~a s mamom i sve je gluplji i gluplji. 93. Kada ka`em da sam bila lepa to je pro{lo vreme a, kada ka`em da sam lepa to je, Ivice? - To je {ala u~iteljice! 94. U~iteljica pita Ivicu: - Koliko je dva i dva?

A Ivica ko iz topa odgovara: - 4. Na to }e u~iteljica: - Sedni, pet. - Aaaaaaa, da, da pet! 95. Nagovara Ivica sestru na seks: - Marice, ajmo da se jebemo! - Ivice ti nisi normalan pa mi smo u rodu! - Marice ne seri zna{ da je to super. I pristane Marica. Odo{e oni u podrum i karaju se. Uto dolazi otac ranije s posla i si|e u podrum. Kad ih je video zaurla: - [ta to radite? - Karamo se! - Uh dobro je, ja sam mislio da pu{ite. 96. Dolazi Perica na ~as i odmah pita sa vrata: - U~itelju, je l biste me kaznili za ne{to {to nisam uradio? - Naravno da ne bih! - Dobro, onda: nisam uradio doma}i. 97. Zakasnio Perica ujutro na prva dva ~asa, i upita ga profesorka: - Perice, pa gde si ti bio prva dva ~asa? - Ma probudih se ja ujutro, kad ~ujem ja neko pucketanje. Pogledam na desno, pucketa ali se ni{ta ne vidi. Pogledam na levo, i dalje pucketa ali se opet ni{ta ne vidi. Pogledam ja gore, opet se ~uje pucketanje ali ni{ta se ne vidi. Pogledam ja dole, kad ono puca meni kurac za prva dva ~asa! 98. Pita teta Ivicu koji dr`i u ruci knji`icu: - Za{to pla~e{? - Dobio sam dve jedinice. - Ma to }e{ lako ispraviti. - Ve} sam poku{ao, ali ne ide. Zapisane su mastilom.

99. Oti{ao Ivica na eskurziju sa {kolom i pita on u~iteljicu da li mo`e da spava s njom po{to se stra{no pla{i sam. Ka`e u~iteljica: - Pa dobro ako je tako mo`e. I legnu njih dvoje kad u neko doba Ivica upita u~iteljicu: - A jel mogu da vam stavim prst u pupak po{to ja tako uvek mojoj mami stavim. - Pa dobro stavi. Posle nekoliko sekundi ka`e u~iteljica: - Ivice to nije moj pupak. - Nije ni ovo moj prst. 100. Pitala u~iteljica Ivicu {ta je to katastrofa. Ivica odgovara: - To je kad lisica zakolje koko{ke. - To nije katastrofa to je {teta. Sutradan u~iteljica pita isto pitanje. Ivica odgovara: - To je kada avion u kojem se vozi Tu|man eksplodira i padne u okean. - Bravo Ivice, to je katastrofa. - Ali nije {teta. 101. Pita u~iteljica Pericu: - Perice, kojom metodom namerava{ da re{ava{ ovu jedna~inu? - Metodom uzaludnih poku{aja. 102. Hvali se Perica drugarima kako je na{ao devojku. - Pa kad }ete da se na|ete? - U osam! - A {ta }e{ ako ne do|e u 8? - ^ekam je do 9. - A ako ne do|e ni u 9? - Pa bo`e moj, ~eka}u je do 10! - A zamisli ne do|e ni tada?! - Ta sa~eka}u do 11!

- A ako ne do|e ni u 11? - Pa idem ku}i, pobogu, imam i ja svoje dostojanstvo!!! 103. Dobio Perica za doma}i da nacrta ne{to na temu narodne pesme. Svi crtali Marka Kraljevi}a i sli~no a Perica nacrtao tipa {to sedi na li{}u ispod drveta i drka! - Perice, {ta je to!? Koja je to narodna pesma, majku mu!? - Jesen do|e, ja se ne o`enih. 104. Mama, mama, do{ao je mlekar. Jel ima{ pare, ili da idem napolje da se igram. 105. Profesor pita: - Kolega, mo`ete mi ne{to re}i o hemi~arima dzVII veka?? - Mogu. Svi su umrli. 106. U~iteljica: - Perice, {ta je tvoja mama po profesiji?? - Muzi~arka. - Zbilja?? Nisam znala. - Jeste. Svakog dana muze krave. 107. Sede otac i sin i pri~aju: - Matori, ajde da prodamo kevu. - Ne razumem, kako da je prodamo? - Lepo, da je se otarasimo i usput zaradimo koji dinar. - A za{to? - Ja sam presto da sisam, ti je vi{e ne jebe{, pa koji }e nam! 108. AVIO-MODELARI Za prekidanje leta avio-modela koristi se upaljen fitilj koji pregoreva gumicu. Najbolja gumica u tu svrhu je iseckani prezervativ. I tako krene mali Perica u trafiku da kupi 100 komada za {kolsku ekipu modelara. Do|e do trafike i obrati se prodava~ici: - Molim vas, treba mi 100 prezervativa.

-

Ijuuu, crni sine, {ta }e ti to?! Treba mi teto za {kolu. Kako... kako za {kolu?! Ma imamo neko takmi~enje!!!

109. Putuju}i trgovac kuca na vrata ku}e u predgra|u. Otvara mu klinac sa cigarom u ustima i ~a{om viskija u ruci. - Zdravo mali{a! Jel su ti tu mama i tata? - [ta misli{? 110. NE ISPLATI MU SE Na ~asu u~itelj ka`e |acima: - A sada, deco, izra~unajte kamate koje donosi iznos od 100.000 maraka sa kamatama od jedan posto. Sva deca prionula na posao, samo \or|e, sin bankara, i dalje mirno sedi: - [ta je \or|e, za{to ne re{ava{ zadatak? - Sa kamatom od jedan posto - posao mi nije interesantan! 111. UCENA Zatekao sin~i} oca u vrlo intimnom polo`aju sa sobaricom. Dok se prestupnik vrpoljio pred sinom, de~ak je stajao mirno i zami{ljeno ga posmatrao. - No, o ~emu sad razmi{lja{? - ^ini mi se da ima jo{ pola sata do zatvaranja radnje sa biciklima. 112. OPASNI FILMOVI Devoj~urak od 13 godina pita oca: - Tata, mogu li popodne sa Mikicom u bioskop? - [ta gledate? - Nekakav moderni horor. - Ne mo`e. Na platnu bude kojekakvih grozota, ti se prepadne{, priljubi{ se uz Mikicu, on to iskoristi, po~ne pipanje i posle... Mesec dana kasnije:

- Tata, ve~eras se prikazuje najnovija komedija, mogu li da idem sa Mikicom? - Ako je komedija, mo`e{! Po povratku: - ]eri, kakav je bio film? - Jao tata, mnogo bi pogre{io da me nisi pustio. Toliko smo se smejali! Da me Mikica nije levom rukom dr`ao za pi~ku, upi{ala bih se od smeha. 113. NIJE MI[ Devoj~ica jedne no}i spavala sa roditeljima u bra~nom krevetu. Odjednom se tr`e i uzviknu: - Mama, mi{! Mi{! - Spavaj du{o, mama ve} ima spremnu mi{olovku za tog mi{a. 114. DE^IJA POSLA U jednom selu na banderi nastao kvar. Do{ao iz grada majstor elektri~ar, popeo se na banderu i radi svoj posao. Ali, ispadnu mu klje{ta, a on uz so~nu psovku si|e da ih uzme. A jedan klinac, koji je stajao po strani i sve to posmatrao, dobaci majstoru: - ^iko, i moj tata je elektri~ar, ali on kada radi na velikoj visini, uvek nosi dvoja klje{ta! Potom majstoru ispade i {rafciger i on, sada ve} iznerviran, upita malog: - Nosi li tvoj tata i dva {rafcigera? - Nosi, ~iko, nosi! Majstor zavr{i opravku, si|e sa bandere i stade uz ogradu da pi{a. Klinac, i dalje tu, po~e bezobrazno da zaviruje, te ga majstor ljutito upita: - Da li tvoj tata kojim slu~ajem ima i dva kurca? - Nema, ~iko, ali onaj jedan {to ima duplo je ve}i!!! 115. Perica u prvom razredu osnovne. U~iteljica im obja{njava kako deca dolaze na svet. Nakon predavanja

Perica digne ruku da bi ne{to pitao: - Da li moja baba mo`e da ima decu? - Ne, Perice, tvoja baba je u starosnoj grupi u kojoj ne mo`e da ra|a. - A da li moja mater mo`e da ima decu? - Mo`e. - Da li mo`e Marica iza mene da ih ima? - Ne, Perice, ona jo{ nije zrela. Perica se okrene Marici i re~e: - Jesam ti reko, glupa~o, da se nema{ ~ega bojati! 116. Negde za vreme drugoga rata sveta bila jedna trudna, vrlo trudna `ena. Ta `ena na `alost dobila je u svoj trudni stomak 3 metka. I za divno ~udo, ista ta `ena rodila je trojke, dve }erke i jednog sina. I pro{lo 5 godina, kad }e jedna } erka: - Mama, mama, vidi ispi{kila sam metak ??! . . . a mama ni{ta... Pro|e jo{ 5 godina kad }e druga }erka: - Mama vidi, ispi{kila sam metak. Mama ko mama mora to da prihvati. Pro|e jo{ 5 godina kad } e sin: - Ej, kevo, ja drko kurac i ubio babu!! 117. Pita Perica svog druga: - Da li ti tata radi u Soko [tarku? - Ne. - A za{to onda ima{ smoki u u{ima?! 118. SEDAM SVETIH \A^KIH TAJNI 1) [LIHTAnjE Dobar |ak mora da zna kada je pravi trenutak da upotrebi ovu ve{tinu jer samo tako spasi}e se od ve~nog isku{enja moljenja profesora i slu{anja slu`be njegove svakog radnog dana i radnim subotama. 2) BE@AnjE SA ^ASOVA Be`ati pre sedmog ~asa ili pred~asa, pred raspustom ili

praznicima, u vreme kakve nevolje i svake srede i petka. 3) TRA@EnjE IZGOVORA I PRAVDAnjE Ne uzimaj ~esto imena doktora svoga i vojnog odseka svoga. Izbegavaj ispra}aje, svadbe i pogrebe ~esto, i samo tako tvoja rubrika sa neopravdanim osta}e ~ista i sa slavom govori}e se o prepodobnoj ve{tini tvojoj. 4) PREPISIVAnjE Ne pravi sebi pu{kice prevelike, i nemoj se u njih potpuno uzdati, ve} sedi pored trpeljivog i celomudrenog prijatelja svoga i moli ga svim srcem i naro~ito prati pogled profesora svoga. 5) UPISIVAnjE OCENA I OPRAVDANIH ^ASOVA Falsifikuj samo u vreme kakve nevolje goleme i neka ti misao jasnija od munje bude da mo`e{ da zaglavi{ zbog rukopisa svoga. 6) PROVAljIVAnjE Provaljuj bli`njega svoga kao samog sebe, profesore svoje i tetkice svoje, ali ne dozvoli da blagodareni glas tvoj nadvisi glasove drugova tvojih. 7) MUVAnjE I @I^KAnjE Muvaj profesore svoje za vaskoliko bolje ocene svoje i zgodne ortakinje (ortake) svoje, jer tako je zapisano; `ickaj od prijatelja svojih, jer samo tako }e{ ste}i za burek na{ nasu{ni. 119. Pita u~iteljica: - Ko bi znao da mi navede jedan primer nepravde? Javi se Perica: - Ja znam. Nepravda je kad mi tata napi{e zadatak, a posle me istu~e kada iz tog zadatka dobijem jedinicu. 120. Do{ao Perica iz {kole i pla~e. Otac ga upita: - [ta je bilo? - Dobio sam jedan. - Za{to? - Nisam znao {ta je vlast.

- Vlast sam ja. Dolazi Perica drugi dan iz {kole i opet pla~e. - [ta je sad? - Opet sam dobio jedan. - Za{to? - Pa nisam znao {ta je dr`ava. - Sine, dr`ava je mama. Dolazi Perica tre}i dan i opet pla~e. - [ta je sad, sine? - Dobio sam keca. - Za{to? - Nisam znao {ta je narod. - Narod ste seka i ti. Ajde, idi u dvori{te da se igra{ sa sekom. Ali, do|e vreme ru~ka, deca su se i dalje igrala, a tata i mama u sobi su radili ONO. Perica pogleda kroz prozor i re~e: - Eh, da, tako je to... dok vlast rastura dr`avu, narod gladuje! 121. IZ STRANE LITERATURE - Perice, {ta si pro~itao za vreme letnjeg raspusta? - Gabrijel Garsija Markez: "Sto godina samo o}e" i "Bra}a Karamazgovi". 122. Do{ao kraj {kolske godine. Ocene su zaklju~ene i sada je dosadno i |acima i nastavnicima. Deca su nemirna jer je petak popodne i ide im se ku}i. Da ih umiri nastavnik ka`e: - Ko god mi odgovori ta~no na pitanje, mo`e odmah da ide ku}i. Mali Perica je samo to ~ekao. - Ko je rekao: Moje pleme snom mrtvijem spava...? Pre nego je Perica uspeo da digne ruku, Ana sko~i: - To je rekao njego{ u Gorskom vijencu. - Dobro, ti mo`e{ da ide{ ku}i. Perica da pukne od muke. - A ko je rekao: ~etrdeset vekova gleda na vas sa vrhova

ovih piramida, nemojte se osramotiti...? Odmah sko~i Sandra: - To je rekao Napoleon svojim vojnicima kada je osvajao Egipat. - Dobro, i ti mo`e{ da ide{ ku}i. Perici od besa izlete: - Voleo bih kad bi ove ku~ke umuknule! - Ko je to rekao? - prodera se nastavnik. - BIL KLINTON, VIDIMO SE SLEDE]E GODINE. 105. I za kraj: SVEGA OVOGA NE BI BILO DA JE PERA OTI[AO PRAVO U POLICIJU. PIJANCI 1. Saobra}ajac je zaustavio ~oveka ~ija mu se vo`nja u~inila sumnjivom: - Dunite ovde, molim vas - ka`e on ~oveku podnose}i balon za alkohol test. - Ne mogu, imam astmu.Evo lekarskog uverenja... - Onda }ete sa mnom u stanicu, da vam uzmemo krv. - Ni to ne mo`e, imam hemofiliju. - Po|ite onda ovom belom linijom desetak koraka. - Ne mogu,pijan sam... 2. Do{ao ~ovek u kafanu i ~itavo ve~e ~asti raju: - Konobar, pi}e meni, pi}e tebi, pi}e celoj kafani. I tako tura za turom. Do{ao fajront - konobar da naplati, al ovaj nema ni dinara. I {ta }e, konobar ga izbuba i izbaci na ulicu. Sutra uvece, opet ista scena. - Konobar, pi}e meni, pi}e tebi, pi}e celoj kafani. Opet kad je do{o ra~un, Mujo nema ni kinte. Konobar ga izbaci sve s noge na nogu. Sutra uve~e do{o ovaj i ka`e: - Konobar, pi}e meni, pi}e celoj kafani! - A {ta je sa mnom?

- Nema tebi, gadan si kad popije{! 3. Razgovaraju dva pijanca u kafani: - Prijatelju,... hik... obe}aj mi da... da }e{, kada umrem od ci... hik, ciroze, da mi zalije{... grob raki... hik, rakijom. - Nema prob... hik, problema; ali }u prvo... da je propustim kroz bubrege. 4. Razgovaraju dva pijanca, pa }e jedan da pita ovog drugog: - Je li, za{to ti uvek `muri{ dok pije{? - Zato {to mi je doktor rekao da ne smem ni da pogledam ~a{icu. 5. Javlja se avion komandnom tornju: - Izgleda... hik... da }emo... hik... pasti... - Kako to? Jeste li vi glavni pilot? - Ne... hik... pilot jebe pozadi stjuardesu... - Jeste li vi drugi pilot? - Jok. Taj... hik... povra}a u klozetu. - Ima li u avionu nekog od putnika a da ima iskustva sa letenjem? - Ma kakvi bre... hik... a i da ima tolko su pijani da ne bi mogli ni{ta da urade. - A ko ste vi? - Ja sam, brate... hik... autopilot.. 6. Neki tip pecao, pa upeca zlatnu ribicu. Re~e njemu zlatna ribica: - Pusti me na slobodu, a ja }u ti ispuniti tri `elje! - E, super! Zna{ {ta, ja sam alkos, mnogo volim da pijem, a pi}e skupo. Nego da ti meni stvori{ jednu fla{u najbolje rakije, ali takvu da ~im se isprazni - opet se napuni rakijom do vrha. - Ni{ta lak{e. PUF i u ruci pecaro{a se stvori neka fla{a. Ovaj nategnu, pa opet, pa opet.... i ubrzo slisti celu fla{u. Kad je sve popio,

fla{a se odjednom opet na|e puna. - Hajde, reci jo{ dve `elje, pa da idem! - Zna{ {.. {ta, glb! Da ti me..blb..meni svottttt... stvo..stvori{ jo{ dve ovakve fla{e! 7. Neki tip pecao, pa upeca zlatnu ribicu. Re~e njemu zlatna ribica: - Pusti me na slobodu, a ja }u ti ispuniti tri `elje! - E, super! Zna{ {ta, ja sam alkos, mnogo volim da pijem, a pi}e skupo. Nego, da ti namesti{ da ja pi{am rakiju! - O, ne, opet alkoholi~ar! Jedan pre tebe se usvinjio kao idiot. Zna{ {ta, mo`e ta `elja, ali onda nema druge i tre}e. Pijane goste ne slu`imo! 8. Stoje u busu pijanac i `ena. I tek u neko doba pijanac uzme i: "Bljaaaaaaa", ispovra}a se sve po njoj. - E ~ove~e, pa jeste svinja. - Je li? A pogledaj sebe! 9. Ulazi pijanica u kafanu i prilazi konobaru za {ankom. - Brate, daj jedno pi}e.. - Ne slu`imo pijanice. Kad je to ~uo, tip odlazi. Kroz neko vreme ponovo ulazi i pita konobara: - Konobare, daj jedno pi}e. - Ne mogu, rekoh vam, ne slu`imo pijanice. Tip opet ode al se za pola sata opet vra}a: - Daj jedno pi}e! - Shvatite ve} jednom, ne slu`imo pijanice! - U pi~ku materinu, jel ima bre jedna kafana u gradu u kojoj ti ne radi{!!? 10. TI[E, BRE! U sitne sate, Pera i \ura se teturaju po stanu. Po{to nigde vi{e nisu mogli da dobiju pi}e, slo`ili se da kod Pere popiju jo{ koju. Dok Pera tra`i pivo po fri`ideru, \ura se zbunjeno

okre}e oko sebe: - E, Pero, s tvojom `enom spava neki meni nepoznat ~ovek! - Ti{e, budalo! Vidi{ da imamo samo dva piva! 11. Sre}u se dva pijanca, a jednom obe {ake u zavojima. - [ta ti se dogodilo? - Izlazim ti ja tako ko gospodin ~oek iz kafane, kad me neka fukara pregazi... 12. Ulazi Srbin u jedan bar u ^ikagu i naru~uje 3 piva. Sedi u uglu i ispija svoja piva. Barmenu ~udno {to neko tako naru~uje 3 pi}a od jednom. Dolazi isti Srbin u isti bar drugi dan. Opet 3 piva. Ovaj put barmen ga upita ako se mo`e znati za{to on naru~uje 3 piva svaki put. - Vidite! Ja imam 2 brata. Jedan je u Nema~koj a drugi u Beogradu. Nismo se videli 5 godina. U znak se}anja na dobra vremena kad smo pili zajedno odlu~ili smo da kad pijemo onda da u to ime pijemo i za ostalu dvojicu. Barmen mu se ljubazno zahvali na obja{njenju. Ne pro|e ni 7 dana a isti gost ovaj put poru~uje samo 2 piva. Kad je slede}eg dana opet poru~io 2 piva barmen ga pita: - Izvinjavam se ako smetam, da li se ne{to desilo nekom od va{e bra}e? - Ne nije, a za{to pitate? - Pa vidim pijete samo 2 piva! - A, to! Ja sam ju~e PRESTAO da pijem! 13. U sedam ujutro, posle burne no}i, ulazi pijanac u autobus i seda pored gospo|e u bundi koja ide na posao. Drmusa se autobus, prva, druga, stanica, pa opet... Pijancu sve gore i gore i u jednom trenutku nije vi{e mogao da izdr`i pa se ispovra}a po gospo|inoj bundi. - Svinjo jedna odvratna, kako vas nije sramota! Vidite na {ta li~ite! - A {ta se ti... hik... dere{? Pogledaj, hik, bolje sebe, kako ti izgleda{!

14. Tip je sedeo u kafani cele ve~eri i pio. Kona~no gazda ka`e da je bar zatvoren i da sada mora da ide. On ustane i mrtav pijan, padne licem na pod. Pomisli: otpuza}e napolje na ~ist vazduh. Mo`da ga to malo otrezni pa }e onda oti}i ku}i. Kada je iza{ao napolje opet je ustao i ponovo pao licem na zemlju. Onda odlu~i da otpuzi do ku}e. Kada je stigao do ku}e ustao je pred vratima i ponovo je tresnuo koliko je duga~ak licem o pod. Onda je otpuzao uz stepenice, dopuzao do kreveta, ponovo ustao i odmah pao u krevet, i zaspao. Ujutru, njegova `ena se dere na njega: - Opet si pio! - Otkud zna{? - Zvali su iz kafane: opet si ostavio tamo svoja invalidska kolica. PIRO]ANCI 1. Piro}anca ve} du`e vreme pekla savest pa oti{ao kod popa na ispoved. - [ta je, sine? - Ja sam za vreme rata u podrumu skrivao Jevreje. - Pa to je dobro delo. - Ali sam im to napla}ivao. - Pa zna{ kako je, to ko{ta, tro{kovi su to veliki. - Ali im jo{ nisam rekao da je rat gotov. 2. Piro}anac i sin popeli se u avion da do`ive prvo vazdu{no kr{tenje. Pilot, {aljivdzija, nudi im besplatan let ako ne progovore ni re~ dok je avion u vazduhu. Posle vrtoglavih akrobacija koje ipak nisu izmamile ni re~ od putnika, obeshrabreni pilot spu{ta avion i prilazi Piro}ancu, ~estitaju}i mu: - Bravo!Jo{ nisam video tako hrabrog ~oveka! Niste progovorili ni re~! - Da - piro}anac ce lukavo - mada je malo falilo da viknem

kad mi je ispao sin! 3. Srele se dve muve posle pet godina i jedna ka`e: - Gde si bre nisam te videla pet godina. Druga joj odgovara: - Uletela sam u nov~anik jednog Piro}anca. 4. Ulazi Piro}anac u kafanu i pri|e jednom ~oveku: - Je li, Boga ti, jesi li ti onaj {to mi je izvukao sina iz reke i spasao ga od davljenja? - Jesam! - ka`e ~ovek. - A gde je kapa? 5. Najkra}i vic o Piro}ancima: - Kom{ija? - Nemam! 6. Do{ao Piro}anac ku}i pre isteka radnog vremena. Uhvatio nekog dripca kako mu kre{e `enu i }erku. Piro}anac, onako sav prebledeo po~inje: - Em si mi `enu, em si mi }erku..... al {to upali pe} na trojku, zna{ li koliki }e biti ra~un za struju? 7. Razgovaraju dva piro}anca. - Kom{ija, {to nosi{ crnu ko{ulju, jel ti neko umro? - Pa umreo mi tatko! - Kako, video sam ga ju~e na kapidziku! - Da, to smo ga mi podbo~ili, dok ne pro|e po{tar da uzmemo jo{ jednu penziju. 8. Osam piro}anskih zapovesti (ide prvo prevod): 1) Ne daj drugome ni{ta svoje.(Ne daj na drugog kvo si je tvoje) 2) Uzmi drugom sve njegovo. (Uzmi na drugog sve njegovo) 3) Sam si sebi jedini prijatelj. (Sam si na sebe jedini prijatelj) 4) Ne udaj/`eni se siroma{nijim/om od sebe. (Ne `eni se (za

oba roda) za posiroma{nog/u od teb) 5) Snaga klade valja a novac vlada. 6) Nije zlato sve {to svetluca! (ali obavezno proveriti doti~ni predmet) 7) Nikad ne podvaljuj drugome ako te to ko{ta. (Nikad ne podvaljuj na drugog ako }e te to ko{ta) 8) Uvali drugom "kosku" a tra`i mu meso. (Uvali na drugog "kosku" a tra`i mu meso) 9. Kako je nastao piro}anac? - [kotlan|ani isterali rasipnike! 10. Pravili veselje [ap~anin, Ni{lija i Piro}anac, pa }e [ap~anin: - Ja }u da donesem pe~eno jagnje. - Ja }u si ponesem sirenje - re~e Ni{lija. Razmi{lja Piro}anac pa odvrati: - Ja }u si povedem brata !!! 11. Umrla Piro}ancu ta{ta, pa ode on da sredi za ~itulju. Vidi on: sa slikom 100 din, bez slike 50 din, tri re~i dzabe, pa ka`e: - Pi{i: Umrela majka Pirke. - Dobro ~ove~e, evo ti pet re~i samo malo lep{e to. - Pi{i: Umrela majka prodajem biciklo Pirke. 12. O`enio Piro}anac Crnogorku i doveo u ku}u. Me|utim prve bra~ne... Ujutru Piro}anac izlazi sav unezveren, ra{~upan i re~e: - Tato, mamo, pomagajte d obalimo skota. 13. [vaba na proputovanju kroz Srbiju do`iveo saobra}ajku u blizini Pirota. Kako mu je bila potrebna krv u pomo} mu prisko~i jedan Piro}anac. Kad se [vaba vratio u [vabiju po{alje svom spasitelju gomilu poklona. Slede}e godine isti [vaba do`ivi na istom mestu novu saobra}ajku ali sad svi

me{tani po`uri{e da mu daju krv. Vratio se [vaba ku}i ali pokloni ne sti`u. Tre}e godine do|e [vaba u Pirot i svi ga pitaju kako i oni nisu dobili poklone kao onaj prvi. Na to [vaba re~e: - Eh izgleda da sam dobio previ{e va{e krvi. 14. Znate li kako po~inje recept u kuvaru Piro}anca? - Pozajmi se nekoliko jaja... 15. Kako je nastala Si}eva~ka klisura? - Piro}anac izgubio dinar... 16. Kako je nastala `ica? - Dva Piro}anca na{la dinar... 17. Ka`e Piro}anka {oferu autobusa: - Majstore, uko~i ga da se skinem. - Sam se ti skini, }e se on sam uko~i. 18. Na {kolskom igrali{tu de~aci igraju fudbalsku utakmicu. Roditelji ne bi bili to {to jesu, da ne{to ne prebacuju svojoj deci. - Nenade! Nemoj mnogo da tr~i{, pocepa}e{ Ribok patike! - Vlado! Nemoj mnogo da tr~i{, pocepa}e{ Loto trenerku! - Ilija! Nemoj mnogo da tr~i{! Ko }e posle da te nahrani?! povika Piro}anac na svog sina. 19. Nemac, Italijan i Piro}anac poginuli u saobra}ajnoj nezgodi te se sreli na nebu pa po~nu da pri~aju {ta je uzrokovalo njihove nesre}e. Italijan ka`e: - Vozio sam svoj Ferari 230 km/h, izleteo sa puta, pao u provaliju i umro. - Ja vozio svoj BMV. U jednoj krivini, pri brzini od 200km/h, izletim sa puta, udarim u drvo i evo me tu, uzvrati Nemac. A piro}anac }e: - E, Boga mi, ja kupio Fi}u i umro od gladi!

20. Za{to piro}ance sahranjuju do pola? - Gornja polovina - spomenik! 21. Za{to piro}anac ukr{ta stonogu i prase? - Da bi imao 100 butkica. 22. Dolazi piro}anac u banku i ka`e: - Dajte mi jedno pi}e. - [ta vam je ~ove~e, pa ovde je banka! - Ba{ zato, preko puta je dve banke. 23. Italijanska granica 1953. S jedne strane jugoslovenski vojnici, s druge strane italijanski. Psuju jedni druge na sav glas. Jedino Piro}anac }uti. - Je li, a {to ih ti ne psuje{? - A be, ne poznavam gi, ne znam kako da im psujem. - Pa psuj kako si naviko. - Dobro. Talijani!!! - Che cosa? - Mame vam ga nabijem bugarske!!! 24. Umrla Piro}ancu `ena, i oti{o on u op{tinu da promeni `eni ime. Oti{ao kod slu`benice te }e ona njjemu: - Dobro, kako ho}e{ da se zove tvoja `ena? - Prvo, ona je umrla i ne}e vi{e da se zove, a drugo ja ho}u samo prezime da promenim. - Pa dobro ~ove~e, {ta }e ti to? - Ma na{o sam mlogo lepi polovni spomenici, al nikako ne mogu da ugodim prezime! 25. Pito piro}anac sina: - Sine, ako zavr{i{ fakultet koji auto o}e{ da ti kupim? - Stojadina. - I zavr{io mu sin fakultet a }ale mu kupi peglicu. - Pa }ale ja sam tra`io stojadina.

- ]e se razgazi. 26. Piro}anac pru`a buket cve}a svojoj `eni. - [ta se breca{, nema{ razloga! Na|o ga u autobus! 27. Razgovaraju dva Piro}anca. - Kad bi imo pet auta, bi li mi dao jedan? - Bi, {to da ne? - A kad bi imo tri ku}e bi li mi dao jednu? - Ih, odma! - A kad bi imao dva kila rakiju, da l bi mi dao kilo? - Jok, boga mi! - Za{to? - Zato {to tolko i imam! 28. Epitaf na grobu jednog piro}anca: "Kad sam umro, moji zbog toga i dan-danas pate, jer sam pre smrti podigo kredit, a oni otpla}uju rate..." 29. Do{ao piro}anac kod svog prijatelja (tako|e piro}anca) u posetu i ovaj ga pita da li ho}e kafu. ^ovek odgovara potvrdno i doma}in zagreje vodu i ubaci zrno kafe. Posle nekoliko dana drugi piro}anac uzvrati posetu prvom i doma}in zagreje vodu za kafu i ve`e jedno zrno na konac pa ga "uma~e" u paru. Pita ga prijatelj: - Je li bre, za{to tako kuva{ kafu? - Ma bila mi ona tvoja mnogo jaka pa ja da skuvam slabiju. 30. Razgovara ~ovek sa svojim kom{ijom, piro}ancem: - Jeli bre kom{ija, za{to ti ona koko{ka skaku}e na jednu nogu? - Uh, mani, ju~e sam imao punu ku}u gostiju. 31. Doneo piro}anac kurton kod vulkanizera. Majstor se buni: - Ma ne mogu bre vi{e da ti lepim ovaj kurton, ima ve} pet zakrpa.

- Nisam ga ja ni doneo da ga krpi{, nego da ga centrira{. Stalno mi zanosi na dole. 32. Piro}anac kupuje automobil. - Koliko ko{ta ovaj automobil? - 10000 DM - A koliko tro{i? - 10l/100km. - Mnogo skupo! A koliko je ovaj ovde? - 7000 DM, Tro{i 6l/100km. - I ovaj je mnogo skup, a koliko je ovaj Fi}a? - 2000 DM - A tro{i? Prodavcu se smu~io piro}anac pa odgovori: - Ka{iku na 100 km. - Supenu ili kafenu? 33. Stoji piro}anac na mostu i pla~e. Prolazi pored njega drugi piro}anac pa ga pita: - [to pla~e{ bre kom{ija. - Pa upao mi burek u reku. - Ma }e kupi{ drugi nema veze. Ovaj nastavljja da pla~e. - Pa dobro bre, sa {ta ti je bio burek kad tolko slini{? - Pa sa dete. 34. Pecaju piro}anac i sin na jezeru. Pecaju, pecaju ... upeca sin poklopac od {erpe. - Tajko , ja upeco poklopac! - Pa dobro sine, poklopac, bacaju ljudi sva{ta, pa neko bacio... Pecaju dalje... - Tajko, ja upeco {erpu! - Pa dobro sine, {erpa, bacaju ljudi sva{ta, pa neko bacio... Pecaju dalje... - Vidi , tajko, ja upeco re{o!

- Pa dobro sine, re{o, bacaju ljudi sva{ta, pa neko bacio... - Tajko, a da ne `ivi neko dole? 35. Za{to Piro}anac kupuje fri`ider sa rupom na vratima? - Da vidi da li se ugasila sijalica. 36. Je l znate kako su nastali bokseri (misli se na pse)? - Dr{ao piro}anac hranu za psa iza stakla. 37. Razgovor negde u Pirotu: - Kupi bre ovaj losion za kosu! - Ma, kuj }e mi andrak!? - Je l vidi{ da si }elav, treba}e ti. - Ih, kad bi to tako moglo ... - A je l vidi{ onu prodava~icu od prekoputa? - Vidim, kako da ne vidim! - Je l vidi{ kolke brke ima? - Vidim ... - E ti su joj izrasli kad je onomad zubima otvorila ovaj zatvara~! 38. Bra~ni par iz Pirota razgovara uz jutarnju kaficu. - Lele bo{ke, zna{ li {ta sino} sanja? - [ta? - Da si mi kupio bundu od vozon a ja u njuma! - E kad je slede}i put sanja{ ne zaboravi da joj metne{ i naftalin! 39. Jedan od artista `ali se vlasniku cirkusa: - Ja vi{e u Pirot da idem ne}u! - Pa za{to, ~ove~e? - Ovo je peti put da mi odemo tamo i da nam se uda rekorderka u gladovanju! 40. Jedan brica piro}anac imao radnju na spratu svoje ku}e. Posle nekog vremena se preselio dole, {to zbog sebe {to

zbog mu{terija kojima je bilo lak{e bez penjanja. Da bi o tome na vreme obavestio mu{terije, dao je slede}i oglas: "BRICA JOCA JE DO JU^E BRIJAO GORE! OD DANAS, DA ZNATE, BRIJE SAMO DOLE!" 41. Piro}anka le`i u kadi punoj vode. Pita je mu`: - Kako ide Milice? - Dobro ... Nego kad me ve} pita{, mislim da ubudu}e ne bi trebalo da se u istu vodu kupam i perem sudove. 42. U restoranu se rasko{no ~aste piro}anac, Jevrejin i Italijan. Do{lo vreme da se plati pozama{an ra~un, a Piro}anac }e: - Ja }u sve da platim. U sutra{njim novinama mogao se pro~itati naslov: "JEVREJIN TRBUHOZBORAC UBIJEN ISPRED POZNATOG RESTORANA." 43. Za{to piro}anci vode ljubav vi{e puta u toku no}i? - Da se anti-bebi pilula vi{e isplati. 44. [ta se dobije kada se ispresuje piro}anac? - [tedna knji`ica. 45. Sudija pita maloletnika - piro}anca: - Pa dobro, sine, {to ubi oba roditelja? - ^uo sam da siro~e pla}a pola karte za bioskop i autobus! 46. Bila piro}ancu `ena na moru i udavila se. Prona{li su je tek nakon tri godine i obavestili mu`a da su na{li samo kostur oblepljen dagnjama. Ubrzo je stigao njegov odgovor: "DAGnjE PRODAJEM STOP MAMAC BACITE NAZAD U MORE STOP" 47. Kako su nastali gu{teri? - Uzeo piro}anac da hrani krokodila.

48. Po ~emu se prepoznaje piro}ansko dvori{te? - Su{e VC papir na `ici za ve{. 49. Pozvao piro}anac na samrti svoja tri zeta da im saop{ti svoju poslednju `elju. - Dragi zetovi, evo meni se bli`i kraj pa sam vas pozvao da vam saop{tim svoju poslednju `elju. Mojim }erkama i vama ostavljam sve {to sam za `ivota stekao, ali pod uslovom da mi kad budem umro svako od vas u sanduk stavi 2000 din, da mi se na|e u onom drugom `ivotu. Umro piro}anac, rodbina se okupila, i kao {to je red pri{li zetovi odru da ispune svoj dug prema preminulom. Pri|e prvi zet i stavi u sanduk 2000 din, isto uradi i drugi. Tre}i zet (koji je isto bio piro}anac) izvadi ~ekovnu knji`icu, napi{e ~ek na 6000 din, stavi ~ek u sanduk i uzme kusur. 50. Sedi Piro}anac u kafani i za oko mu zapadne papagaj koji stoji u jednom kavezu u }o{ku. Piro}anac pozove kelnera: - Dete, skuvaj der mi onu pticu za ve~eru. - Jeste li pri sebi? Taj papagaj vredi bar deset hiljada dolara! - Ni{ta se ti ne brini za pare, nego ~erupaj! Posle nekog vremena, kelner donosi spremljenog papagaja na poslu`avniku. - E, lepo, dete. A sad mi odse~i za tri dinara... 51. Dolazi Piro}anac ku}i pa ka`e `eni: - Ponovo poskupeo benzin! - Pa {ta to tebe briga kad nema{ auto! - Nemam auto ali imam upalja~. 52. Popravlja piro}anac krov pa se oklizne i nekako zadr`i na oluku. Jedva se odr`avaju}i da ne padne pozva `enu: - @enooo... - [ta je? - Nemoj kuva{ za mene ru~ak }e ru~am u bolnicuuuu..

53. Kad Piro}anac prodaje parcelu? - Kad je oseka. 54. Brod tone, a jedan Piro}anac ka`e drugom Piro}ancu: - ^uj, onaj sat koji sam hteo da ti prodam za 50 dinara, dam i za 45. 55. Do{ao Piro}anac na benzinsku stanicu i ka`e: - Dajte mi kap ulja i kap benzina. I kad je platio pita ga prodavac: - A da vam i kihnem u gume? 56. Za{to Piro}anac skida tapete sa zidova? - Seli se. 57. Za{to Piro}anac ima dve {pijunke na vratima? - Na jednu gleda ko dolazi , a na drugu {ta nosi! 58. Kad Piro}anac prodaje parcelu? - Kad je oseka. 59. Za{to piro}anac ne malteri{e ku}u? - Da bi imao ve}e dvori{te. 60. Piro}anac se svaki dan molio Bogu: - Bo`e, daj da dobijem na lotou, Bo`e daj da dobijem na lotou, Bo`e daj da dobijem na lotou, kako to svi dobiju a samo ja ne? Bo`e daj da dobijem na lotou... Pro|e neko vreme, Bogu se smu~i pa mu se javlja: - Uplati, ~ove~e, uplati. 61. Vra}a se piro}anac sa slu`benog puta pa tiho u|e u ku}u i vide `enu sa ljubavnikom pa odmah iza|e i ode do govornice odakle pozva `enu i re~e da brzo dolazi ku}i. Kad je stigao ku}i ~eka ga postavljena ve~era i nasmejana `ena. Mu` razmi{lja:

- Zamalo zbog dinar da rasturim brak sa `enom. 62. Za{to Piro}anci pu{taju porni} unazad? - Vole da gledaju kako kurva vra}a pare mu{teriji. 63. Piro}ancu je omiljena `ivotinja `irafa. Za{to? - Zato {to popase sve kod kom{iju. 64. HOTEL Piro}anac do{ao u hotel. - Soba s pogledom na more staja}e vas 2 marke vi{e! - A ako obe}am da ne}u gledati kroz prozor? 65. PRILOG Dva mladi}a obilaze stanove i tra`e dobrovoljne priloge za bazen. Piro}anac im donese dve kante vode... 66. POPUST Veli Piro}anac slu`beniku turisti~ke agencije listaju}i prospekt o Gr~koj: - ^ujte, ova zemlja je sva u ru{evinama, valjda dajete neki popust!? 67. PET MARAKA Vra}a se Piro}anac iz inostranstva i nosi kavez sa papagajem. Na granici ga carinik pita: - [ta imate da prijavite za carinu? - Ni{ta, samo papagaja. - Eee, i to se carini. - Papagaj?! Kako bre! - Deset maraka `iv, a pet maraka mrtav. Gleda Piro}anac carinika, pa papagaja, pa carinika, kad }e na to papagaj: - Ej, bre, Mitke, ne zajebavaj se za pet maraka! 68. Pirocanac be{e veoma bolestan i na samrti. njegova `ena

se mnogo brinula o njemu i danima je sedela pored njegovog kreveta. Jednog dana morala je da ode u prodavnicu i pre nego {to je oti{la re~e: - Ako ose}a{ da umire{, molim te, nemoj da zaboravi{ da oduva{ sve}u. 69. Od raka bolesnom piro}ancu doktor ka`e da je do{ao kraj i da }e ovaj da umre. Piro}ancu je sve ve} bilo jasno, pa moli doktora da u otpusnoj listi stavi da je umro od SIDE. - Za{to da pi{em tako, bi}e sramota. - Ko Boga te molim, doktore, stavi da sam umro od SIDE. - Dobro.Tako }u napisati, ali ako mi ka`e{ zbog ~ega tako ho}e{. - Pa,ovako,doktore: 1) Da me stave u dr`avni metalni sanduk, 2) Niki ne}e da do|e na saranu, pa familija ne}e da ima tro{ak, 3) Moju `enu niki ne}e da tuca i 4) Oni koji su do sada tucali moju `enu ima da umru od stra. 70. Piro}anac otvara vrata svog BMV-a, kada neki auto projuri i otkine ih. Policija do|e na uvi|aj i zatekne Piro}anca kako sedi na haubi kola i pla~e: - Pozorni~e <{mrk>, vidite {ta su uradili mom beemveeeuuuuu!!! Jedan od policajaca mu ka`e: - Odvratni ste! Toliko ste zabrinuti za svoju materijalnu imovinu i BMV, da niste ni primetili da vam je auto otkinuo i ruku! Piro}anac pogleda nedostaju}u ruku i jo{ o~ajnije zaplaka, jecaju}i: - O neeeee.... a gde mi je saaaat!!!??? 71. [ta radi Piro}anac ako slu~ajno na|e punu kutiju flastera? - Kupi tesne cipele.

PITALICE 1. Kakve su sli~nosti izme|u plate i menstruacije? - Dobije{ ih jednom mese~no. Traju ti sedam dana. Posle toga mo`e{ da se jebe{. 2. Kako pu{enje produ`ava `ivot? - Nepu{a~e prve streljaju. 3. Za{to sijamski blizanci idu u Englesku? - Da i onaj drugi malo vozi. 4. Za{to ljudo`deri najvi{e vole da jedu device? - Jer nisu prskane. 5. Za{to je umro dzejms Kuk? - Pogre{nom rukom je obrisao dupe. 6. Za{to kostur ne sme da sko~i sa 10. sprata? - Nema muda. 7. Za{to albanska podmornica ide gore-dole? - Zato da vesla~i uzmu vazduh. 8. Za{to su tri pra{~i}a pobegli od ku}e? - Jer su im roditelji svinje. 9. Za{to je tele tu`no? - Jer mu je mama krava. 10. Za{to se patuljci smeju dok igraju fudbal? - Jer ih trava ~e{e po jajima. 11. Kako se druk~ije ka`e niz kur~eva? - Karoserija.

12. Za{to Japanac ide u javnu ku}u na biciklu? - Da jebe. 13. Za{to mu{karci na `enama vole velike sise i malu pi~ku? - Zato {to imaju velika usta i mali kurac! 14. Ako sa balkona bacite istovremeno upaljenu lampu i ma~ku, i oboje padnu na zemlju u isto vreme, {ta zaklju~ujete? - Da ma~ka pada brzinom svetlosti! 15. Kako se na Zulu jeziku ka`e: - Izvinite, molim vas, da li biste bili toliko ljubazni da ponovite poslednju re~enicu. Nisam siguran da sam vas najbolje razumeo. - A? 16. Kako se zove kad ~ovek o`eni vi{e `ena? - Poligamija. Kako se zove kad ~ovek o`eni dve `ene? - Bigamija. Kako se zove kad ~ovek o`eni jednu `enu? - Monotonija. 17. Koje tri `ivotinje `ene najvi{e vole? - Jaguara u gara`i. Tigra u krevetu. Majmuna na brodu. 18. Za{to mrtvaci ne mogu da igraju fudbal? - Zato {to ne mogu da postave `ivi zid! 19. Koja je razlika izme|u toalet papira i zavese za tu{ kabinu? - Zna~i ti si taj ko nezna!!?? 20. [ta je princezi Dajani poslednje proletelo kroz glavu? - Karburator.

21. [ta je to: ulazi suvo, izlazi mokro, a zadovoljava dvoje? - ^aj u filter kesici. 22. Za{to carica Milica nije dala Kraljevi}u Marku? - Zato {to Marko uvek pola daje [arcu. 23. Kako najlak{e ubiti noja? - Izblamira{ ga na betonu. 24. Za{to indijanac spaljuje indijanku? - Da vidi pi~kin dim. 25. Za{to indijanka spaljuje indijanca? - Da vidi kako se pu{i kurac. 26. [ta ljudo`deri jedu na post? - Ronioce. - A ljudo`deri vegetarijanci? - Vrtlare. 27. Kako smestiti 5 nesvrstanih u fi}u? - Dva napred, dva nazad, a Indiru Gandi u pepeljaru. 28. A kako ugurati 50 Etiopljana u fi}u? - Ubaciti par~e hleba. 29. Kako se zovu izbeglice iz Jajca? - Spermatozoidi. - Kako se zove prihvatni centar za izbeglice iz Jajca? - Kondom. - Kako se zove etni~ko ~i{}enje? - Drkanje. 30. Za{to spermatozoidi imaju rep? - Da mogu lako da se izvuku kada se zaglave izme|u zuba.

31. Koja je razlika izme|u: Rugove, Pani}a, princa Aleksandra i [e{elja? - Rugova zna srpski. 32. Da li se i tinejdzerkama menja glas u doba sazrevanja? - Menja se - od ne do da. 33. Koja je razlika izme|u III i IV stepena radijacije? - Kod III stepena kada provu~e{ ruku kroz kosu, ostane ti kosa u ruci. A kod IV stepena kada provu~e{ ruku kroz kosu ostane ti ruka u kosi. 34. Za{to u albanskim autobusima pi{e: "Ustupite mesto mla|im osobama"? - Da bi imao ko da okre}e pedale... 35. Kako Albanac zami{lja dzdzI vek? - Pritisne{ dugme, a dzak ti sam padne na le|a. 36. Za{to albanski avion ima brisa~e iznutra? - Zato {to pilot vi~e: bvrrrrrrr... 37. Ko poslednji iska~e iz albanskog aviona? - Lo`a~. 38. Za{to deda skine ga}e kad se brija? - Da mu muda zategnu bore. 39. [ta dizela{ ka`e kada vidi popa sa kandilom? - Pope, gori ti pederu{a! 40. Koja je razlika izme|u Srbije i pi~ke? - [to vi{e jebu Srbiju sve je manja. 41. Kako se zove pas bez nogu?

- Nije va`no, ionako ne}e do}i. 42. Za{to se Sarajevo zove LOTO-GRAD? - Svaka ku}a - 7 pogodaka. 43. Za{to je vitez Koja izvr{io samoubistvo? - Nisu ga primili u nindza kornja~e. 44. [ta muvi zadnje proleti kroz glavu kad udari u {ofer{ajbnu? - njeno dupe! 45. [ta ka`e dizela{ kad vidi majmuna? - Eeeee, de si brateeee!!! 46. [ta je jedan zid rekao drugom? - Sre{}emo se na uglu. 47. Koja je razlika izme|u analnog i obi~nog termometra? - Ukus. 48. Za{to su trava i nebo sli~ni? - Oba su zelena, osim neba. 49. Za{to Jugosloveni bacaju Vijagru u reke? - Da im se dignu mostovi. 50. Koja je najbolja bolest? - Skleroza! Ne boli, a svaki dan ~uje{ ne{to novo. 51. [ta ispadne kada se ukrste PIT BUL TERIJER i PUDLICA? - Ispadnu pudlici o~i. 52. Kakva je razlika izme|u morskog praseta i `ene in`enjera? - Nema razlike. Ni morsko prase - niti je morsko, niti je prase.

53. Ako je Vojvo|anska banka VOBAN, kako bi se zvala Zaje~arska banka, a kako Sjeni~ka banka? 54. [ta je bolje, da ska~e{ padobranom ili da ti pu{i baba od 80 godina? - Ni{ta, i ovako i onako ne sme{ da gleda{ dole. 55. Koja je razlika izme|u magarca i medveda? - Jelen ima rogove. 56. Koliko? - Dvadeset. - [ta dvadeset? - [ta koliko? 57. Kako se u Srbiji prelazi ulica? - Pogleda{ levo, pogleda{ desno i na kraju pogleda{ gore. 58. Kako se zove `enska Brus Lija? - Brusilica. 59. Najsretnija zemlja na svetu (dok je bilo SFRJ)? - Italija: ima Jadransko more, a nema Hrvata. 60. Najnesre}nija zemlja na svetu je? - Republika Srpska: ima muslimane, a nema naftu. 61. Najtu`nija zemlja na svetu? - Makedonija: njoj je Albanija zapad. 62. [ta je ovo: :-) :-)) :-))) - Ko se zadnji smeje, najsla|e se smeje! 63. Kako isterati muve iz kuhinje?

- Iskenjaj se nasred dnevne sobe. 64. Kako smanjiti ra~une za struju i kiriju? - Presnimi ih na mikrofilm. 65. Kako se zove mu`jak od ose? - Osigura~. 66. [ta to ima sto nogu i dva zuba? - Prvi red na koncertu Sinana Saki}a. 67. Kako u akvarijumu prepoznati da li je ribica mu{ko ili `ensko. - Ubaci se mrvica hleba i ako je ribica POJELA onda je `ensko, a ako je POJEO onda je mu{ko. 68. Za{to se nilski konji pare isklju~ivo u vodi? - Pa kako druk~ije da navla`e pi~ku od 200 kila. 69. Gde irska porodica ide na odmor? - U drugi bar. 70. [ta je to kad Italijan ima jednu ruku kra}u od druge? - Govorna mana. 71. Ide slon savanom i upadne mu surla u more. Da li }e mo}i da provu~e pala~inku kroz u{i? - Ne, zato {to sladoled ima kosti. 72. Kako da postidi{ arheologa? - Daj mu tampon i pitaj ga iz kog perioda poti~e. 73. [ta je kanibal uradio nakon {to je izbacio devojku? - Obrisao je dupe. 74. Za{to psi li`u sebi muda?

- Zato {to mogu. 75. [ta se dobije kad se ukrsti slon sa pudlom? - Mrtva pudla sa 30cm {irokim ~marom. 76. Kako da zna{ da si proma{en slu~aj? - Kad ti ninfomanka ka`e: "Hajde da budemo samo prijatelji". 77. Za{to [koti nose suknje? - Zato {to ovce ~uju rajfe{lus na kilometar. 78. Kada zna{ da si stvarno ru`an? - Ku~i}i ti ska~u na nogu zatvorenih o~iju. 79. Kako je Pepeljuga umrela? - Tampon joj se pretvorio u bundevu. 80. [ta golf i drkanje imaju zajedni~ko? - Mo`e{ da gleda{ usporeni snimak najboljih zamaha. 81. Kako da zeza{ tvoju devojku za vreme seksa? - Stalno je zivkaj telefonom. 82. Za{to Kana|ani vole da se jebu pse}im stilom? - Da bi oboje mogli da gledaju hokeja{ku utakmicu. 83. Za{to je vazduh sli~an seksu? - Nije ni{ta posebno, osim ako ga nema. 84. Ko je najve}a kurva na svetu? - [trumpfeta: Ide selom i peva: "Dam Ti Dam Ti Dam...." 85. Kada zna{ da si najru`niji ~ovek na svetu? - Kada tvoju ruku "zaboli glava" dok drka{. 86. Za{to su ateisti tu`ni?

- Nemaju s kim da razgovaraju tokom orgazma. 87. Kako se zove Kiro Gligorov na Holandskom? - Oko Van Glava. 88. Gde je po{la princeza Dajana? - Na sudar sa svojim de~kom. 89. Kako izgleda seks sa `ivotinjama? - Pitajte princa ^arlsa, on jebe Kamilu. 90. ^emu slu`i pupak? - Za so, kada se u krevetu jedu jaja. 91. Treba li `ene da imaju bebe posle trideset pete? - Ne, trideset i pet beba je sasvim dovoljno. 92. Ako je `iralno pla}anje uplata na `iro ra~un, {ta je solarno pla}anje? - Ispru`i{ dlan, pa ka`e{: "Pare na sunce!". 93. Znate li {ta je bog rekao dobrim jeba~ima? - Pa naravno da ne znate... 94. Gde su `ene najcrnje? - U Africi. 95. [ta radi beba dizela{ pored prozora? - Uvla~i zavesu u pelene. 96. Vozi{ se u avionu, ispred tebe je svemirski brod a iza tebe tenk. [ta }e{ da uradi{? - Pozva}e{ majstora da zaustavi ringi{pil. 97. [ta treba dodati kofi punoj vode da bi bila lak{a? - Rupu.

98. [to su penzioneri ru`ni? - Da im ne bude `ao kad umru. 99. [ta je groblje? - Mesto gde `ive mrtvaci. 100. Koji je najdu`i vic? - Ide kolona kineza. 101. Ko je naj`u}i kinez? - Li-Mun. 102. [ta je demagogija? - Kad star ~ovek ube|uje mladu devojku da se od tvrdog dobija rak. 103. Za{to `ene nose {tikle? - Da im se ne vuku jezici po zemlji!!!! 104. [ta je barikada? - Odron Srba na putu! 105. Za{to skinhedsi mrze kompjutere? - Nikako ne mogu da smisle taj CD-ROM. 106. [ta je to `uto i vrti se brzinom od 33 obrataja u minutu? - Long plej limun. 107. Kako }e se zvati Bijeljina sa okolinom? - (Arkan)zas. 108. A kako }e se zvati Zapadna Hercegovina? - (Parag)vaj. 109. Gde bilderi dr`e patike?

- U predsoblju! 110. Za{to penzioneri imaju crvene o~i? - Zato {to idu na rezervu. 111. Kako se zove uspe{an Sarajlija? - Proma{en ~ovek. 112. Koja je marka TV-a za slepe? - Filips Vi{nji}. 113. Koja je razlika izme|u bodljikavog praseta i `enein`enjera? - Nikakva! Bodljikavo prase niti je prase, niti je bodljikavo! 114. Za{to [vabe imaju plavu kosu? - Zato {to kad imaju kijavicu sekret iz nosa teraju preko glave. 115. [ta je to: uhvati{ obema rukama, digne{ jednu nogu i gurne{ iz sve snage? - A{ov! 116. [ta je ovo: vadi se iz pantalona, stavlja se u dlakavu rupu i vadi mokro? - Lula! 117. U kome se uglu kasarne nalazi vojna mrtva~nica? - U mrtvom uglu!!! 118. [ta je to: ~etiri su u jednoj sobi, a samo jedan radi? - Tri slu`benika i ventilator. 119. Za{to je predsednik sahranjen ispod brda? - Zato {to je umro.

120. Da li vlast kvari ljude? - Ne, samo ih demaskira. 121. Za{to dizela{i ne koriste kondome? - Zato {to ne mogu da uvuku i jaja. 122. [ta radi devojka izme|u dva slovenca? - Smeta. 123. Za{to penzioneri moraju da stave plave {lemove kad ulaze u samoposluge? - Jer su u njima samo posmatra~i. 124. Koja je sli~nost izme|u elektri~nog vozi}a i `enskih sisa? - Pa, oba su u na~elu za decu, ali odrasli se vi{e igraju njima. 125. Kakva je sli~nost izme|u soje i vibratora? - I soja i vibrator su zamena za meso. 126. Kako prepoznati slepca na nudisti~koj pla`i? - Nije mu se digao. 127. Koja je prednost spasioca nad ostalim ljudima? - Dolaze u 8 razli~itih ukusa. 128. Kako student ETF-a meri visinu zgrade pomo}u voltmetra i ampermetra? - Stane na vrh zgrade, baci voltmetar i meri vreme za koje }e da padne. A ampermetar mu slu`i da proveri rezultat. 129. Kako se meri visina zgrade barometrom? - Da{ portiru barometar, u zamenu za informaciju o visini. 130. [ta ima 16 nogu, dve sise i zvi`du}e u {umi? - Sne`ana i sedam patuljaka.

131. Kakav je to najnoviji, dvofazni metod za odvikavanje od pu{enja u postelji? 1. Kupi se gumeni du{ek. 2. Napuni se benzinom. 132. Kako se zove najnoviji model Polaroid foto-aparata? - Hemoroid - svaki {upak moze da ga koristi! 133. [ta je to telepatija? - To je kad krava umre, pa tele pati. 134. [ta je to {upak? - ^ovek koji `ivi u {upi. 135. [ta je to radar? - ^ovek koji radi. 136. [ta zna~i demolirati? - Pevati/svirati u D-molu. 137. U ~emu je razlika izme|u seksa i kre~enja stana? - Treba ti jak razlog za kre~enje stana. 138. A u ~emu je sli~nost? - U oba slu~aja neko mora da gleda u plafon. 139. Kako re{iti problem ludih krava? - Razvedi se. 140. [ta je to strpljenje? - To je kad gleda{ u kurije oko i ~eka{ da ti namigne! 141. Kako zna{ da si ostario? - Po~inje{ da ima{ suve snove a vla`ne prde`e.

142. U ~emu je sli~nost izme|u Diznilenda i vijagre? - Zbog vo`nje od 2 minuta, treba da ~eka{ 2 sata. 143. Kako se zove advokat sa Ilj-om od 50? - Po{tovani sude... 144. Za{to pas ma{e repom? - Zato {to je ja~i od repa. Inace bi rep mahao psom. 145. Kako da razlikuje{ muvu od muvca? - Ako sleti na ogledalo, onda je muva. Na fla{u, muvac. 146. [ta se dobija kad se ukrste gorila i bodljikavo prase? - Puno mesta u autobusu. 147. [ta je to: okolo vuna, unutra lekovi? - Ovce tr~e oko apoteke. 148. Kako se ka`e "ptice umiru pevaju}i"? - ]iju, }iju, TUP! 149. Za{to krava ima rogove? - Kad je tucate, da imate gde da oka~ite odelo. 150. [ta je to Ba + Na2? - Banana. 151. Kako se karaju je`evi? - Jaaako pa`ljivo. 152. Ako postoji Kevin Kostner, gde je onda ]aletov Kostner? 153. Kojom rukom bri{e{ dupe? - (...) - Ja papirom!

154. [ta je civilizacija? - ^ovekov put od pe}ine do atomskog skloni{ta. 155. Za{to Jevrejin na pitanje uvek odgovara pitanjem? - A za{to Jevrejin ne bi na pitanje odgovarao pitanjem? 156. [ta }e mali Perica da bude kad poraste? - Pera. 157. Koja je jedinica za glupost? - 1 {tedi{a (S). 158. Za{to je hrana skupa? - Da bi vi{e ljudi moglo da stane u autobus. 159. Koji je najlak{i postupak za razbijanje atoma? - Po{aljete ga po{tom, sa naznakom "LOMljIVO". 160. Kako Nemci proveravaju da li dihtuje Golf? - Ostave ma~ku preko no}i u zatvorenom autu i ako se ugu{i - dihtuje; a ako ostane `iva - ne dihtuje. Kako na{i testiraju da li Jugo dihtuje? - Stave ma~ku u auto i ako ostane `iva - dihtuje; ako pobegne - ne dihtuje. 161. [ta je to: u {umi `ivi, vuk nije; na jajima le`i, koko{ nije; glavu ima, ~ovek nije... - Ako pogodi{, ima{ sedmodnevni boravak na njemu. 162. [ta je to: bumbar jeste, p~ela nije? - Bumbar! 163. Kako glasi 5. njutnov zakon? - Koliko god da ga trese{, zadnja kap mora da zavr{i u ga}ama.

164. Ko jedini pu{i original Vinston? - Vinstonova `enska! 165. U ~emu je razlika izme|u sperme i jogurta? - Jogurt ti ne udari u grlo brzinom od 100 km/h. 166. Za{to Jugosloveni bacaju Vijagru u reke? - Da im se dignu mostovi. 167. [ta je PRDOMIR? - PRvi DOma}i MIkro Ra~unar. 168. [to ne prave marsovci `urke? - Nemaju atmosferu! 169. Koji je najbolji nau~ni tandem u na{oj istoriji? - Tesla i Milo{evi}. Tesla je izumeo struju, a Milo{evi} izolaciju. 170. Koliko je Hrvatici potrebno vremena da izbaci |ubre? - Devet meseci. 171. [ta je to: spolja `uto, iznutra crno, leti i vri{ti? - @uti autobus pun crnaca leti u provaliju! 172. Za{to divlji vepar ne mo`e da jebe doma}u svinju? - Zbog kontra navoja! 173. Za{to se Zagor zove Ten-Ej? - Zato {to kad vi~e >Aaaaaaaaaa< ima ten ej (deset puta "a"). 174. [ta je Dekadent? - Pasta za zube za one koji imaju deset zuba. - A {ta je Zirodent? - Pasta za zube za one koji nemaju zube.

175. Za{to `ene piju vi{e vode od mu{karaca? - Da im ne ugine ribica. 176. Kako Kinezi ka`u kad polni organ ne stoji kako treba? - Jao Pao. - A kako ka`u kad stoji kako treba? - Mio Cio. 177. Kako kurva zna da treba da se okupa? - Kad se zalepi kad uradi {pagu! 178. Idu dva }elava ulicom. Koji je }elaviji? - Pa onaj sa ve}om glavom! 179. Za{to Stivi Vonder ma{e glavom dok peva? - Zato {to ne zna gde je mikrofon! 180. Za{to su izumrli dinosaurusi ? - Zato {to su napali goloruki srpski narod. 181. Kako se zove najkrvaviji Kinez? - Tam-pon! - A najkrvaviji Francuz? - (U)L-`ak 182. Za{to se mrtvi advokati zakopavaju uvek dublje od 2 metra? - Zato {to su negde u dubini oni ipak dobri ljudi. PLAVU[E 1. I{li ulicom deda mraz, baba-roga, pametna plavu{a i glupa plavu{a i nai|u na 100$. [ta mislite ko }e da ih uzme? - Glupa plavu{a, zato {to i mala deca znaju da deda mraz, baba-roga i PAMETNA plavu{a ne postoje.

2. I{le dve plavu{e ulicom i nai|u na ogledalo.Uzme jedna i ka`e: - Vidi, moja slika. - Daj da vidim. U ala si ru`na. 3. Za{to plavu{a le`i na putu ??? - Udvara se le`e}em policajcu ! 4. Za{to plavu{a ma`e majonez oko vrata. - Zato {to na majonezu pi{e Dijamant. 5. Koja je razlika izme|u plavu{e i Titanika? - Na plavu{i je bilo vi{e ljudi. 6. Koja je druga razlika izmedju plavuse i Titanika? - Titanik nije bio kitolovac. 7. Kakva je sli~nost izme|u plavu{e i policajca? - Oboje stoje na ulici i blamiraju porodice. 8. Kako plavu{a upali svetlo posle seksa? - Otvori vrata od automobila. 9. [ta je plavu{a u BMV-u? - Dodatna oprema. 10.Za{to plavu{e vi{e vole kola sa otvorom na krovu? - Ima vi{e mesta za noge. 11. [ta se dobije kada plavu{u stavite u klju~alu vodu? - ^aj od mentola. 12. Kako se naziva crnka kad se ofarba u plavo? - Degradacija li~nosti.

13. Za{to plavu{a pije jogurt u prodavnici? - Zato {to pi{e ovde otvoriti! 14. Jeste li ~uli za plavu{u koja je kupila dnevnik u koji je upisivala sve svoje misli? Posle tri godine po~ela je pisati na drugoj stranici. 15. Za{to plavu{a ulazi kod doktora na prstima? - Da ne probudi pilule za spavanje. 16. Plavu{a zove telefonsku centralu i ka`e: - Ja `elim da naru~im bu|enje! - Kada `elite? - Sada. 17. Kakva je razlika izme|u plavu{e i torte ? - U tortu idu jaja ! 18. Kakva je razlika izme|u plavu{e i {ljive ? - [ljiva prvo rodi pa je onda otresu. 19. [ta je rekla plavu{a na telefon kada ju je nazvala jedna nepo`eljna osoba? - Vi mora da ste pogre{ili broj, ja nemam telefona. 20. [ta je to preko 10 km duga~ko i ima Ilj ispod 23? - Plavu{e demonstrantkinje. 21. [ta ka`e plavu{a pilot kada joj ka`u da zada visinu i poziciju? - Ja sam 168 cm visoka i sedim u desnome prednjem sedi{tu u kokpit-u. 22. Za{to plavu{e dodaju flor u pra{ak za ve{? - Ne `ele rupe na ~arapama.

23. Za{to plavu{a uvek sedi u prvom redu u bioskopu? - Uvek ho}e da vidi film prva. 24. [ta je rekla plavu{a kad su je pitali da li je skoro menjala vodu u ribljem akvarijumu? - Ne, jo{ nisu popili ni staru vodu. 25. Dolazi plavu{a ispred jedne velike zvezde i moli za autogram. On je pogleda pa je upita: - Da li zaista `eli{ da ga napi{em na ovome malome gu`vavom papiri}u? - Da, nema veze, ja }u ga ionako fino prepisati kada do|em ku}i. 26. Za{to plavu{a nosi vrata od kola kada ide kroz pustinju? - Da otvori prozor kada joj bude vru}e. 27. [etale tri plavu{e i naidju na neki trag. - Ja mislim da je ovo ze~ji trag, re~e prva. - Ja sam vi{e sigurna da je to medve|i, dobaci druga. Treca nije stigla ni{ta ni re}i pre nego {to ju je pregazio voz. 28.Stoji plavu{a i pegla ve{, kada zazvoni telefon. Bez razmi{ljanja odgovorila je na peglu, i onako spaljena bila je prinu|ena da zatra`i pomo}. Kada je do{la do bolnice, lekar je upita: - Dobro, ali za{to ste izgoreli na oba obraza? - Pa morala sam zvati ambulantu. 29. Dve plavu{e voze kamion i do|u do tunela koji je 3,60 visok, me|utim plavu{in kamion je visok 3,70. Zatim }e plavu{a {ofer: - Vidi li igde policiju? - Ne. - Odli~no, onda vozimo.

30. Za{to plavu{a nosi pidzamu kada vozi motor? - Le`i u krivinama. 31. [ta se dobije kada se ukrsti plavu{a i slon? - Tona pi~ka, koja sve uradi za {aku kikirikija. 32. [ta je to maleno, crveno i pu`e uz plavu{inu nogu? - Abort koji ~ezne za domom. 33.[ta je rekla plavu{a koja je imala pasje govno na ruci? - Vidi u {ta sam ugazila. 34.Koja je razlika izme|u plavu{e i padobrana? - Padobran se ne otvara uvek. 35. Dve plavu{e su upravo izlazile sa prve lekcije biologije, kada jedna re~e: - Penis? [ta je to? - Pojma nemam, re~e druga, ali upita}u tatu. On sigurno zna! Slede}i dan u {koli: - Pa, kako je pro{lo, je si pitala za onu re~? - Da! - [ta se desilo? - Svukao je pantalone! - Pa {ta je onda bilo? - Pa izgledalo je kao kurac, samo {to je bilo mnogo manje. 36. [ta je uradila plava ~obanka sa ov~jom vunom? - O{trikala ovci dzemper da joj ne bude hladno. 37. Stoje patuljak i plavu{a u mini}u na autobuskoj stanici. Kada je autobus do{ao plavu{a se progura ispred patuljka, koji se razljuti: - Ne guraj se jebena bruneto! - Ja sam fakti~ki plavu{a!

- Ne odakle te ja vidim. 38. Kakva je razlika izme|u plavu{e i prostranog svemira? - U prostranom svemiru ima nade za inteligentnim `ivotom. 39. Koja je razlika izme|u Por{e-a i plavu{e? - Por{e se nikada ne pozajmljuje prijateljima. 40. [ta je vrhunac ludosti? - 144 plavu{e u jednoj sobi. 41. Koliko plavu{a pravi kokice? - 3 - jedna dr`i {erpu, a dve drmaju {poret. 42. Za{to plavu{e ne vezuju cipele? - Da ih mogu brzo skinuti u slu~aju da treba ra~unati preko 10. 43. Koja devojka u prvom razredu ima najlep{e telo, plavu{a, tamnokosa ili crvenokosa? - Plavu{a. njoj je 18 godina. 44. Da li ste ~uli za onu plavu{u {to je prona|ena sa 12 ~voruga na glavi, van svesti? - To je ona {to se poku{ala obesiti sa lasti{em. 45. Za{to je plavu{ama te{ko brojati do sedam? - Moraju da upotrebljavaju obe ruke. 46. [ta je rekla plavu{ina leva noga desnoj? - Ni{ta, nikada se nisu srele. 47. Kakva je razlika izme|u plavu{e i kompjutera? - U kompjuter se informacije unose samo jednom. 48. Koja je razlika izme|u pametne plavu{e i NLO-a?

- Ima ljudi koji su videli NLO. 49. [ta ima plavu{a i pivska fla{a zajedni~ko? - Oboje su prazni od vrata pa na gore. 50. [ta ka`e plavu{a kad je pita{ da li je `migavac uklju~en? - Uklju~en je, uga{en je, uklju~en, uga{en, uklju~en, uga{en,... 51. Za{to je plavu{a umrla od hladno}e u Drive-In bioskopu? - Htela da gleda film "Zatvoreno preko zime". 52. Kako plavu{a izvodi samoubistvo? - Skupi svu ode}u na hrpu i sko~i. 53. Kako je poginula plavu{a piju}i mleko? - Pala krava. 54. Za{to plavu{a otvara staklena vrata? - Da vidi {ta ima s druge strane. 55. Ide plavu{a ulicom sa prasetom pod rukom i prolazi pored jedne osobe koja upita: - Otkuda ti to? - Dobitak na lotou, odgovara prase. 56. Za{to plavu{a nije mogla da napi{e broj jedanaest? - Nije znala koja jedinica ide prva. 57. [ta radi plavu{a kada ~vrsto dr`i ruke preko u{iju? - Poku{ava da zadr`i misao. 58. [ta je prva stvar koju plavu{a uradi ujutro? - Ide ku}i. 59. Za{to je plavu{a bila toliko ponosna kad je slo`ila

slagalicu nakon 6 meseci? - Na kartonu je pisalo "2 - 4 godine". 60. Za{to je dobro imati plavu{u kao suvoza~a? - Mo`e{ parkirati na mestima za invalide. 61. Ko prvi dolazi do zemlje, ako plavu{a i tamnokosa istovremeno padnu niz provaliju? - Tamnokosa. Plavu{a mora da stane da pita za put. 62. Kako skinuti jednu jednoruku plavu{u s drveta? - Mahni joj. 63. Kako zna{ da je faks poslat od plavu{e? - Po{tanska markica u }o{ku. 64. Kako je plavu{a slomila nogu kad je kupila li{}e? - Pala s drveta. 65. [ta je uradila plavu{a kad je ~ula da se 90% nesre}a doga|aju u ku}i? - Odselila se. 66. Za{to neke plavu{e imaju male rupice na licu? - Jele su sa vilju{kom. 67. Kakva je razlika izme|u plavu{e i telefona? - Upotreba telefona ko{ta nekoliko dinara. 68. Kako se zovu pet plavusa na dnu bazena? - Vazdu{ni balon~i}i. 69. Za{to plavu{a }uti dok ima seks? - Mama joj je rekla da ne pri~a sa strancima. 70. Za{to plavu{e ne jedu banane?

- Nemogu prona}i {lic. 71. Kako se zove plavu{a sa dve mo`dane }elije? - Trudnica. 72. Kako umiru plavu{ine mo`dane }elije? - Same. 73. Koja oprema je potrebna plavu{i da tr~i 100 metara? - Karta i kompas. 74. [ta je mislila plavu{a da je jedna svetlosna godina? - Dvanaestomese~ni ra~un za struju. 75. Koliko ima {ala o plavu{ama? - Nema ni jedna {ala, sve je istina. 76. [ta je rekla plavu{a kad se probudila ispod krave? - Molim vas momci, jedan po jedan! 77. [ta je uradila plavu{a kad je dobila blizance? - Oti{la da tra`i drugog tatu. 78. [ta je uradila plavu{a da bi si priu{tila za video? - Prodala TV. 79. Za{to je plavu{a skinula vrata sa VC-a? - Da niko ne gleda kroz klju~aonicu. 80. Koliko se puta smije plavusa kad joj ispricas vic? - Tri. Jednom kad joj ispri~a{, drugi put kad joj objasni{ i tre}i put, kad ga svati. 81. Za{to plavu{a nije htela da bude Jehovin svedok? - Rekla je da nije videla nezgodu.

82. Za{to se plava prostitutka naljutila? - Saznala da su druge prostitutke dobivale novce. 83. [ta se desilo sa plavu{om koja je htela da registruje auto, a stala u pogre{an red? - Udala se za Hondu Sivik. 84. Za{to nikada nema leda u plavu{inom zamrziva~u? - Nije znala recept. 85. [ta je rekla plavu{a pilotu? - Molim te leti nisko i polako, tako da se ne razbijemo. 86. Kako se zovu bliznakinje plavu{e? - Gre{ka evolucije. 87. Kakva je razlika izme|u plavu{e i HIV-a? - HIV se razvija. 88. Da li ste ~uli za onu plavu{u lezbejku? - Nije mogla prestati da bude sa mu{karcima. 89. [ta je rekla plavu{a kad su joj rekli da ima vakuum u glavi? - Boljje i to nego ni{ta. 90. [ta je karakteristi~no za plavu{in vrt? - @ivica je malo tamnija od ostale vegetacije. 91. Za{to plavu{e imaju noge? - Da ne ostavljaju puze}e tragove iza sebe. 92. Za{to se plava policajka upucala u glavu? - Ispalila je metak upozorenja u vazduh. 93. Koja je sli~nost izme|u plavu{a i spermatozoida?

- Ima ih u milijardama, ali samo jedan mali broj od toga postaje ~ovekom. 94. [ta je rekla plavu{a pri poro|aju? - Nadam se da je to moje. 95. Kakva je razlika izme|u plavu{e i pice? - Picu mo`e{ naru~iti bez gljiva. 96. Za{to plavu{e ne jedu kisele krastavce? - Glava im ne mo`e u}i u teglu. 97. Kako dobiti plavu{u da vrisne dva puta? - Prvo je uhvati{ za {upak, zatim se obri{e{ od zavese. 98. Kako nagovoriti plavu{u da se uda? - Ka`e{ joj da je trudna. 99. [ta je mislila plavu{a da je Mobi Dik? - Bolest polnih organa. 100.[ta se dobije kad se plavu{a izvrne naopako? - Bruneta sa lo{im dahom. 101. Kako zna{ da te plavu{a voli? - Mo`e{ je povaliti dve no}i za redom. 102. Kakva je razlika izme|u plavu{e i podmornice? - Nisu svi bili u podmornici. 103. Kako se zove plavu{a sa pola mozga? - Nadarena. 104. Kako napraviti plavu{ine o~i da blistaju? - Uperi joj dzepnu lampu u u{i.

105. Koja je sli~nost izme|u plavu{e i kompjutera? - ^ovek ih ne ceni u potpunosti sve dok ne crknu. 106. Za{to plavu{a ne voli svoj novi kompjuter? - Nije mogla prona}i MTV. 107. Za{to plavu{a nosi zeleni karmin? - Crveno zna~i "STOP". 108. Kako se zove brineta izme|u dve plavu{e? - Prevodilac. 109. Kako se zove plavu{a izme|u dve brinete? - Mentalna blokada. 110. [ta se ka`e plavu{i koja ne `eli? - Uzmi jo{ jedno pivo. 111. [ta ka`e plavu{a posle seksa? - Ko su bili svi ovi? 112. Za{to je plavu{a prestala sa P-pilulama? - Stalno su ispadale. 113. Kakva je razlika izme|u plavu{e i momka? - Plavu{a ima vi{e sperme u sebi. 114. [ta govore plavu{ine mame? - Ako nisi u krevetu pre 12, onda do|i ku}i. 115. Za{to plavu{e menjaju pelene svojoj deci samo jednom mese~no? - Na paketu je pisalo: "Do 10 kg" 116. Kako se zove nevina plavu{a? - Novoro|en~e.

117. Koja je razlika izme|u plavu{e i toaleta? - Toalet ne ide za tobom nakon obavljene nu`de. 118. Koja je razlika izme|u prostitutke, nimfomanke i plavu{e? -Prostitutka: "Ho}e{ li brzo?" -Nimfomanka: "Zar ve}?" -Plavu{a: "Plavo...okre~i}u plafon u plavo". 119. Kako se zove plavu{a za volanom? - Air-bag. 120. Kako se zove plavu{a na univerzitetu? - Posetilac. 121. Statisti~ki centralni biro je u jednom istra`ivanju do{ao do zaklju~ka da plavu{e zaista imaju lep{e provode. Samo {to se ne se}aju s kime. 122. Koja je razlika izme|u plavu{e i stola za peglanje? - Noge na stolu za peglanje se te{ko ra{iruju. 123. Koja je razlika izme|u plavu{e i ostave? - U ostavi mogu biti maks dva ~ovjeka istovremeno. 124. Koja je razlika izme|u seksa sa plavu{om i jedenja `elea? - @ele nije miran. 125. Za{to plavu{a nije prihvatila posao u apoteci? - Nije nikako mogla uvu}i fla{ice u pisa}u ma{inu. 126. [ta radi plavu{a posle ~e{ljanja? - Navu~e pantalone.

127. Kako se ka`e kad plavu{a dobije bubuljicu? - Tumor mozga. 128. Kako se ka`e za plavu{e lezbejke? - [teta i sramota. 129. Koje su plavu{ine 7 najte`ih godina? - Tre}i razred. 130. Koja je razlika izme|u plavu{e i fri`idera? - Fri`ider se ne buni kad izvadi{ kobasicu. 131. Koja je sli~nost izme|u plavu{e i stare ma{ine za pranje ve{a? - Oboje cure nakon upotrebe. 132. [ta je uradila plavu{a da bi imala siguran seks? - Zaklju~ala vrata od kola. 133. [ta je rekla plavu{a kad su je pitali da li je seksualno aktivna? - Ne. Ja samo le`im. 134. Koja je razlika izme|u koko{ke i plavu{e? - Koko{ke sede mirno na jajima. 135. Uhvate tri plavu{e zlatnu ribicu. - Pustite me, re~e zlatna ribica, i ispuni}u vam po jednu `elju. Prva plavu{a re~e:"Ho}u da budem pametnija od njih dve", Ipostade bruneta. Druga plavu{a re~e:"Ho}u da budem pametnija od ove prve", I postade crnokosa. Tre}a plvu{a re~e:"Ho}u da budem pametnija od obadve", I po~e{a se po jajima.

136. Za{to se vide otisci nogu na ekranu? - Plavu{a poku{avala da u|e na internet. 137. Kako zovete brunetu i 3 plavu{e na jednom uli~nom } o{ku? - Ne zovete nikako, ve} gledate imate li 3 kondoma. 138. Kako se zove plavu{a koja se ne prostituira? - Nezaposlena. 139. U Finskoj su po~eli sahranjivati plavu{e sa guzicama zabijenim u zemlju. - Izvrsno funkcioni{u kao stalak za bicikle. 140. Zasto su brunete toliko ponosne na svoju kosu? - Sla`e im se uz brkove. 141. Za{to je plavu{a zaplakala kad je stala u balegu? - Pomislila je da se topi. 142. TOP 3 NAJOPASNIJE OSOBE NA SVETU: Jevrej sa planovima za investiranje, crnac sa Najk patikama i plavu{a sa kreditnom karticom. 143. Kako znate da je plavu{a igrala kompjuterske igre? - Karmin na dzoistik-u. 144. Koji je uzvik parenja kod bruneta? - Sve plavu{e su otisle !!! Koji je uzvik parenja kod plavu{a? - Ja sam u`asno pijana !!! 145. Za{to je tako malo plavu{a gimnasti~arki? -^im naprave {pagu zalepe se za pod. 146. Za{to plavu{e u San Francisku ne nose mini-suknjice?

- Da im se muda ne vide. 147. Za{to je Bog izmislio alkohol? -Da i brunete nekada mogu da dobiju seks. 148. Kako znate da je bruneta popaljena? - Kada ljutito upita: -Je li ta plava kurvetina ikako oti{la? 149. [ta najvi{e nedostaje bruneti na fe{ti? - Pozivnica. 150. [ta je plavu{ina velika dilema? - Momak sa herpesom i velikim organom. 151. Kako ~ovek zove plavu{u koja mo`e da povu~e golf lopticu kroz 30 metara duga~ak {lauf za vodu? - ljubavi! 152. Kako ukrasti plavu{i mjesto pored prozora u avionu? - Ka`es da samo srednji placevi idu za London. 153. Za{to plavu{e ne prave puding? - Ne mogu da shvate kako toliko puno mleka mo`e da stane u tako malu kesicu. 154. Dve plavu{e voze pored velikog `itnog polja, kad ugleda{e jednu plavu{u u sred `ita kako sedi u ~amcu. Plavu{a koja je vozila, okrenu se i re~e ovoj drugoj: - Evo, to su one koje ostavljaju utisak da smo glupe. - Da, zaista, da ja znam da plivam, sada bi li~no otplivala i udavila je. 155. Kako se zove plavu{a koja je izgubila 99% inteligencije? - Raspu{tenica. 156. Za{to je plavu{in sanduk u obliku trougla?

- Nisu joj mogli spojiti noge. 157. [ta pi{e na nadgrobnoj plo~i plavu{e? - Napokon legla sama. 158. [ta plavu{a radi kad sedi na pe}nici? - Pe~e picu. 159. Idu dve plavu{e ulicom kad nai|u na lampu, a na lampi oglas da se iznajmljuje stan. Do|u one drugog dana i kucaju na lampu, kad ono ni{ta: - Hajdmo, vidi{ da nema nikog doma. - Ma ima, vidi{ da je svetlo upaljeno. 160. Za{to plavu{a kad ide u du}an gleda u pod? - Tra`i niske cene. 161. Za{to plavu{a baca pliva tablete u more? - Jer na njima pi{e pliva. 162. Kako plavu{a prodaje kondome? ... Za ovde ili za poneti? 163. Kakva je razlika izme|u plavu{e i tetrisa? ... Tetris ima pauzu. 164. [ta uradi plavu{a kada joj de~ko ka`e da mu treba vi{e prostora? ... Izvadi krajnike. 165. Za{to plavu{a nosi crne ga}e? ... @ali za nevino{}u. 166. Kako smestiti ~etiri plavu{e na jednu stolicu? ... Okrene{ stolicu. 167. Za{to plavu{a ide sitnim koracima? ... Da joj ne ispadnu creva.

168. Ulazi ~ovek u prodavnicu u kojoj radi plavu{a: - Imate li tolet papir? - Imamo beli i ru`i~asti, koji `elite? - Svejedno, koji mi vi date. - Ja bih vam preporu~ila da uzmete ru`i~asti, manje se prlja. 169. Koja je sli~nost izme|u plavu{e i {argarepe? - Obe se uvijaju pre nego ih mazne{. 170. Kakva je razlika izme|u plavu{e i lopte? ... Loptu kad {utne{ ona se vi{e ne vra}a. 171. Kako nasmejati plavu{u u nedelju? ... Ispri~aj joj vic u petak. 172. Za{to se plavu{a zbuni u `enskom VC-u? ... Zato {to mora sama da se skine. 173. Za{to plavu{a ma`e korektorom ekran monitora? ... Ispravlja gre{ke u kucanju. 174. [ta se dobije kada se plavu{a ubaci u alkohol? ... Liker od mentola. 175. Za{to plavu{a nosi crnu kragnu na vratu? ... Ima crni pojas u pu{enju. 176. Kako mo`e{ postaviti tri plavu{e na jedan tronozac? - Okrenes trono`ac naopa~ke. 177. Za{to su svi vicevi o plavu{ama kratki? ... Da bi ih i crnke razumele. 178. [ta pi{e plavu{i na grobu? ... Prvi put legla sama.

179. Ide plavu{a prugom i odjednom nai|e voz..."Otkud lift na stepenicama", za~udi se plavu{a. 180. [ta ka`e plavu{a dok gleda porni}? ... Vidi ja. 181. Kako da zaposli{ plavu{u? ... Napi{e{ "okreni" na obe strane papira. 182. [ta plavu{a ka`e kad ustane? ... Hvala momci. 183. Kakva je razlika izme|u plavu{e i VC-a? ... VC te ne prat posle upotrebe. 184. [ta imaju zajedni~ko farbana plavu{a i Boing-747? ... Oboje imaju crnu kutiju. 185. Kako da zaposli{ plavu{u? ... Ubaci{ je u okruglu sobu i ka`e{ joj da sedne u }o{ak. 186. Kako plavu{a ubija ribu? ... Ubaci je u vodu da se udavi. 187. [ta pokloniti plavu{i koja ima sve? ... PENICILIN. 188. Za{to plavu{a bulji u |us 2 sata? ... Zato {to na tetrapaku pi{e CONCENTRATE. 189. Za{to se plavu{e ne voze liftom? ... Ne znaju put. 190. Kakva je razlika izme|u plavu{e i saobra}ajnog znaka? ... Na nekim znacima pi{e STOP. 191. Kakva je razlika izme|u plavu{e i telefonske govornice? ... Telefon mo`e da koristi samo jedan ~ovek odjednom. 192. Za{to je bog dao plavu{ama 2 % mozga vi{e nego konjima? ... Da ne bi srale po ulici za vreme parada.

193. Kako da zna{ da je plavu{a do`ivela orgazam? ... Osoba iza tebe te potap{e po ramenu. 194. Koja je razlika izme|u fri`idera i plavu{e? ... Fri`ider ima pregradu za jaja. 195. Za{to plavu{a ima modricu na ~elu? ... Zato {to njen de~ko nosi metalni kai{. 196. Za{to plavu{a stavlja KAPA trenerku u usta? ... Zna da ~ita samo }irilicu. 197. Za{to plavu{a stravlja trenerku na glavu? ... Zato {to na njoj pi{e KAPA.. 198. [ta 17 plavu{a ~eka ispred diskoteke? ... ^ekaju 18-tu zato {to je zabranjen ulaz ispod 18. 199. Kad su plavu{i rekli da joj je pauk odneo automobil, oti{la je da ga tra`i u ZOO vrtu. 200. [ta radi plavu{a kada na|e radio lokator? ... Stavi ga me| u noge i ~eka da joj uleti tomahavk. 201. Kakva je razlika izme|u plavu{e i antibiotika? ... Za plavu{u ne treba recept. 202. Kakva je razlika izme|u plavu{e i kontejnera? ... Plavu{u ne mo`e{ napuniti. 203. Re{ila plavu{a da napusti svoj bludni na~in `ivota i pro~isti svoju du{u u samostanu u nekoj zabiti. Posle nekoliko meseci posta pro|e ti kroz mesto puk vojske. Mlada opatica (plavu{a sa po~etka pri~e) br`e bolje otr~i kod njene duhovne majke da joj se po`ali:

- Majko, danas je ovuda pro{ao puk vojske, i svi su pre{li preko mene. - Ne brini, k}eri moja, samo ti uzmi tri limuna i pojedi ih bez {e}era. - Pa zar }u se od toga ose}ati bolje? - Ne}e{ k}eri, ali }e ti bar spasti taj osmeh sa lica. 204. Znate li {ta se desilo onom ko je o`enio lepu, plavu i pametnu? ... Poslali ga u zatvor. Bigamija je zakonom zabranjena. 205. Za{to plavu{a jede novine? ... Zato {to ho}e da ~ita u sebi. 206. IFOR deli humanitarnu pomo} i navrate Srbin, musliman i Hrvat i stavi IFOR kraj njih zanosnu plavu{u. - Ho}ete li bra{na ili nju? - pita IFOR. - Daj ti meni plavu{u, imam ja bra{na u Merhametu, re~e musliman. - I ja ho}u plavu{u, za bra{no imam Karitas, re~e Hrvat. - Dajte vi meni to bra{no, imam ja KOLO SRPSKIH SESTARA, re~e Srbin. 207. Ulazi tip u bar i seda pored plavu{e. Na ruci ima dosta neobi~an sat. Pogleda malo na sat - malo na plavu{u - pa opet na sat i sve tako. - [ta je sme{no? - {ita plavu{a. - He, he, ovo je znate telepatski sat. - Ka`e tip. - A {ta vam zna~i to "telepatski"? - Pa ja samo pomislim na njega, i on mi mislima ka`e... - I {ta vam taj sat sada ka`e? - zanima se plavu{a. - He, he, pa ka`e mi da vi nemate ga}ice!!! - Hi, hi, pa slabo vam radi taj sat, jer ja ba{ imam ga}ice!!! ka`e plavu{a. Tip se odjednom uozbilji: - Prokleta stvar! Mora da `uri jedan sat unapred!

208. [ta plavu{a stavi iza u{iju, kad ho}e da izgleda privla~nije? - Stopala. 209. Ode plavu{a u prodavnicu ku}nih aparata i na|e pravu stvar. Do|e kod prodavca i ka`e: - Htela bih da kupim onaj televizor! - @ao mi je, ne slu`imo plavu{e. - ka`e prodavac. [ta }e, ode plavu{a ku}i, ofarba kosu i br`e bolje vrati se: - Htela bih da kupim onaj televizor! - @ao mi je, ne slu`imo plavu{e. - ka`e prodavac. Razo~arana {to ju je prepoznao, odlu~i plavu{a ovog puta da se kompletno maskira u brunetu. Ode kod frizera, sredi frizuru i {minku, nabaci novu ode}u. Stavi velike crne nao~are za sunce. Kada je bila sigurna da izgleda druga~ije, ode ponovo u prodavnicu: - Htela bih da kupim onaj televizor! - @ao mi je, ne slu`imo plavu{e. - ka`e prodavac. - Do|avola! Pa kako ste me prepoznali? - To vam je mikrotalasna pe}nica, a ne televizor! 210. [ta ka`e plavu{a kada dobije dete? ... Zbog tebe sam od usta odvajala! 211. Upoznaje se plavu{a sa Hristom Stoi~kovim: - Hristo Stoi~kov. - ka`e poznati fudbaler. - Vaistinu stoi~kov. - odgovori plavu{a. 212. Zbog ~ega plavu{a nosi crni ~uperak u kosi? ... Pravi se pametna. 213. 3 plavu{e od 5, 7 i 11 godina ulaze u zgradu, prilaze liftu, kad tamo sperma na vratima. - Jao, neko pljunuo! - ka`e ona od 5. - Debilu, to je sperma. - ka`e ona od 7.

- (Lizne malo) nije iz na{eg ulaza. - ka`e ona od 11. 214. Plavu{a ulazi u piceriju i naru~uje picu za poneti. - Da vam ise~em picu na 6 ili na 12 delova? - Na 6 molim. Nikad ne bih mogla da pojedem ~ak 12. 215. Za{to plavu{i svetlucaju o~i? ... Zato {to joj je mozak na rezervi. 216. Ide pajkan ulicom, i nai|e na plavu{u. Pajkan: - Gde si krenula? Daj li~nu kartu. Plavu{a: - Nemam. Pajkan: - Ima{ li paso{? Plavu{a: - Nemam. Pajkan: - Pa ima{ li ne{to li~no za identifikaciju? Plavu{a: - Evo, imam ogledalce. 217. [ta dobije{ kad spoji{ dve plavu{e uvo na uvo? ... Vazdu{ni tunel. 218. [ta dr`i creva plavu{i da joj ne ispadnu na zemlju? ... Vakuum u glavi. 219. Kako se kune plavu{a? ... Nevina sam, dece mi! 220. Istinit doga|aj, devojka je plavu{a. Za ro|endan je dobila mnogo lep kaktus, i sad slu~ajno pada pitanje: - Je li bre, kako ti je onaj kaktus, je li napreduje? - Ma pusti, propao je skroz ... - Kako bre propao? - Ma i ja se pitam, a zalivala sam ga svaki dan... 221. [ta ka`e plavu{a kad zatrudni? ... {ta me briga, mo`da nije moje... 222. Sekretarica-plavu{a donosi direktoru upravo otkucano

pismo. - Ovde ima najmanje 20 gre{aka, - re~e direktor - pa vi ga niste ni pro~itali. - Ali {efe, mislila sam da je poverljivo. 223. Za{to plavu{a, kada ska~e iz aviona, obavezno koristi tampon? ... Da ne fiju~e. 224. [ta ka`u dve plavu{e kada stanu ispred zgrade Politike? ... Jeeeboteee!!! Kolika trafika!!! 225. Za{to plavu{a be`i u }o{ak kad joj je hladno? ... Zato {to je ~ula da tamo ima 90 stepeni! 226. Za{to plavu{a kada opere kosu tr~i po kupatilu? ... Zato {to je prala kosu {amponom VO[ & GO! 227. Kako reaguje plavu{a kad joj babica poka`e blizance koje je upravo rodila? ... Je li ja sad treba da pogodim koje je moje? 228. Koja je razlika izme|u apokalipse i plavu{e? ... Apokalipsa je imala samo ~etiri jaha~a. 229. [ta se ~uje kada plavu{i pukne lobanja? ... Sssssssssssssffff!! (zvuk prodiranja vazduha u komoru sa pritiskom koji je manji od atmosferskog.) 230. Idu dve plavu{e ulicom i jedna ka`e drugoj: - Hej, gledaj onog psa sa jednim okom! - Druga plavu{a prekrije rukom jedno oko i ka`e: "Gde, gde!" 231. Tri `ene osu|enika - crnka, crvenokosa i plavu{a pobegle su iz zatvora sa maksimalnim obezbe|enjem tokom jedne no}i (da ne ulazimo u raspravu kako je to po{lo za rukom ili nogom plavu{i). Tr~ale su kroz {umu prema

slobodi, ali su uskoro ~ule lajanje pasa iza sebe. Glasovi pasa i stra`ara bili su sve bli`i i bli`i. Kona~no, crnka ka`e ostalima, "Brzo! Moramo da se sakrijemo na granama drve}a!" Tako se svaka od njih popne na razli~ito drvo. Psi i stra`ari koji su ih dr`ali brzo su stigli do drveta na kome je bila crnka. Crnka, na vrhu drveta, sakrivena li{}em, ispusti jedno glasno "Huuuu Huuu..." Jedan od stra`ara re~e da je to samo sova I nastavi{e dalje. Psi su vodili stra`are pravo prema drvetu na kome je bila crvenokosa. A ona isto tako povika Kraa Kraaaa..." Opet jedan od stra`ara pomisli kako je i to neka pti~urina koja je privukla pse, pa svi nastavi{e dalje. Kako su ih psi vodili pravo prema drvetu na kome je bila plavu{a, vidi ona da joj nema druge nego i ona da imitira ne{to. Nakon kra}eg razmi{ljanja plavu{a po~e glasno: "Muuuu Muuu..." Pri~a ima hepiend: Po{to su stra`ari u stvari panduri, oni jesu uhapsili plavu{u, ali nisu bili dovoljno inteligentni da zaklju~e da su ono ranije u stvari bile crnka i crvenokosa. Tako su se njih dve domogle slobode. 232. Buket cve}a Dve prijateljice, plavu{a i crnka {etaju se ulicom i prolaze pored cve}are. Kad unutra crnka spazi svog de~ka kako kupuje buket cve}a. - Uh, do|avola... ovaj mi opet kupuje cve}e... - Pa {ta? Zar ti ne voli{ da ti kupuju cve}e? - Ma naravno da volim. Ali moj de~ko uvek ima "izvesna" o~ekivanja kada mi kupuje cve}e... A ja ne `elim da naredna tri dana provedem na le|ima sa nogama podignutim u vazduh... - Zar nema{ vaznu? 233. Krenula plavu{a u grad autostopom. Po~ne stopirati kad joj stane neki kamion. Pita plavu{a voza~a: - Gospodine, jelÄ mo`e do grada? Voza~ joj odgovori:

- Mo`e, alÄ ako baci{ jedan ru~ni rad. Na to }e plavu{a: - Mo`e. U|e ona u kamion te se se upute prema gradu. U toku vo`nje otkop~a voza~ {lic i re~e plavu{i da po~ne. Baci se ona na posao, te u toku vo`nje do|e voza~u milo, pusti volan te uhvati plavu{u za u{i i po~ne je nabijati na kurac. U celoj toj situaciji izgubi voza~ kontrolu nad volanom i slete sa puta u livadu. Probudi se voza~ nakon dva sata i ugleda oko sebe policiju i vatrogasce. Vidi u svojim rukama u{i pa upita prvog policajca: - Gospodine, da niste mo`da videli plavu{u bez u{iju? - A jelÄ onu s kurcem u ustima? 234. Za{to plavu{a gleda kroz prozor kad grmi? ... Misli da je neko slika! 235. Za{to plavu{a poliva dete vru}om vodom? ... Pravi ~aj od maj~ine du{ice! 236. Usred vru}eg letnjeg dana vide Mujo fontanu i odlu~i se go okupati u njoj dok niko ne gleda. Uzeo on i sapun sa sobom. Nai{le tri plavu{e, a Mujo po~e da se pretvara da je kip. Skamenio se, a sapun stavio u usta. Plavu{e se tako|e odlu~e okupati. Tako se one svuku i u|u u fontanu. Jedna vidi sapun u Mujinim ustima, potegne Muju za kurac, a on ispljune pola sapuna. Do|e druga plavu{a i potegne Muju za kurac, a on ispljune i drugu polovinu sapuna. Do{la i tre}a na red pa i ona potegne Muju, a sapuna nigde. Potegne jo{ jednom i veselo veli drugim plavu{ama: "Gle, ja sam dobila te~ni!". 237. Ka`e jedna plavu{a drugoj: - Zna{ li da ove godine Nova Godina pada na petak? Na to }e ova: - Joj, samo da nije trinaesti!

238. Za{to plavu{a li`e satove? - Zato {to je ~ula da tik-tak ima samo dve kalorije. 239. Gde plavu{a tra`i svoje izgubljene ~arape? - Kod zubara. 240. [ta plavu{a ka`e kad upadne u {aht? - [to dublje to bolje!!!!!!! 241. Tata dolazi u trgovinu igra~aka da kupi barbiku za svoju k}erkicu. Trgovac mu pokazuje robu: - Ovo je Barbi na moru, 19,95$; ovo je Barbi na Skijanju, 19,95$, ovo je Barbi doktorica, 19,95%... A ono tamo je Barbi koja se rastaje, 399,95$. - Za{to je, zaboga, tako skupa??? -Uz nju ide posebna oprema: Kenov gliser, Kenov auto i Kenova vikendica. 242. Recept za osvajanje plavu{e Stariji tip ode u bar gde je radila kao konobarica jedna izuzetna plavu{a. Tip stavi nov~anicu na sto i ka`e joj: - Da se kladimo da mogu da gledam na ovu novcanicu na stolu dok sam u VC-u? - Mo`e! - prihvati plavu{a, jer zna da je VC u odvojenom delu lokala. Tip izvadi svoje stakleno oko i stavi ga na sto. Kasnije, ponudi joj opet opkladu: - Da se kladimo da mogu da se ugrizem za moje uvo? - Hajde! - opet pristane plavu{a, jer zna da to ne mo`e. Tip izvadi svoju protezu i ugrize se za uvo. Onda joj predlo`i jo{ jednu opkladu: - Da se kladimo da mogu da vodim ljubav sa tobom a da ti pritom to ne}e{ ni znati ni osetiti? - Hajde! - misli se plavu{a, ba{ je briga ako ne}e ni{ta osetiti... Dok su vodili ljubav, ona mu radosno ka`e: - E sad sam ja dobila opkladu! OSE]AM TE!

- Jebiga, nekada se desi i da gubim... 243. [ta plavu{a radi kad promukne? - Ode u glass servis. 244. Plavu{a ulazi u poljoprivrednu apoteku i ka`e: - Molim Vas, dajte mi seme za ptice. - Koliko ptica imate? - pita apotekar. - Pa nemam nijednu, ali ho}u da zasadim nekoliko. 245. Deda Mraz, Baba Roga, glupa plavu{a i pametna plavu{a {etaju ulicom. I vide oni 10 DM. Ko }e prvi da ih uzme? - Glupa plavu{a. ^ak i mala deca znaju da su Deda Mraz, Baba Roga i pametna plavu{a izmi{ljeni likovi. 246. Neka plavu{a rodila trojke, i do|e novinar da napravi intervju sa njom. - Da li ste pre nego {to ste se udali o~ekivali ovoliku decu pita novinar. - Ne, pre nego {to sam se udala, ja sam koristila antibebi pilule. 247. Kako se zove plavu{a na fakultetu? - POSETILAC 248. Kako da zasmeje{ plavu{u u ponedeljak? - Ispri~a{ joj vic u petak. 249. Koja je razlika izme|u plavu{e i kornja~e? - Plavu{a se bolje snalazi na le|ima. 250. [ta se dobije kada plavu{a i crnka sko~e sa zgrade. - Eurokrem. 251. Zaustavlja pandur plavu{u u kolima i pita je:

- Devojko, ima{ li voza~ku dozvolu? - Nemam! - A saobra}ajnu? - [ta vam je to? - zbunjeno }e plavu{a. Pandur, uvidev{i situaciju, izbaci kitu na prozor, a plavu{a } e: - [ta, opet ALKO-TEST? 252. Kako se tehni~ki zove plavu{a ofarbana u crno? - Ve{ta~ka inteligencija. 253. [ta je plavu{a izme|u dve brinete? - Umna blokada! 254. [ta dzejms Din i plavu{e imaju zajedni~ko? - Stavi ih u kola i zajebani su! 255. Kako ukrasti plavu{i mesto pored prozora u avionu? - Ka`e{ da samo srednja sedi{ta idu za London. 256. Za{to plavu{a ima kockaste sise? - Zaboravila je da izvadi silikonke iz kutija. 257. Razlika izme|u plavu{e i vc {olje? - Kada se isprazni{ u vc {olju ona te ne prati sedam dana! 258. ^uje se iz plavu{inog kupatila: - ..95, 96, 97, 98, 99... upomo}, stonoga!!! 259. Koja je razlika izme|u plavu{e i sijalice? - Sijalica je pametnija, ali se plavu{a lak{e pali. 260. Zove plavu{a JAT da pita koliko traje let izme|u Beograda i nju Jorka. Javi se slu`benica i ka`e: - Samo trenutak... Plavu{a ka`e:

- Hvala! - i spusti slu{alicu. 261. [ta radi plavu{a u dubini okeana? - Jebe se ko {tuka. 262. Za{to se plavu{a vratila nesre}na iz Londona? - Zato {to je saznala da je Big Ben samo sat. 263. 30.000 plavu{a na stadionu bodre svoju predstavnicu koja treba ta~no da odgovori na jedno pitanje ~ime bi dokazala da plavu{e nisu glupe. PITAnjE: Koliko je 2 + 2? PLAVU[A: 5. - Neta~no, `ao mi je. 30.000 PLAVU[A: Dajte joj {ansu, dajte joj {ansu... - Mo`e, ponavljam pitanje: Koliko je 2 + 2? PLAVU[A: 3. - Neta~no!!! @ao mi je. 30.000 PLAVU[A: Dajte joj {ansu, dajte joj {ansu... - Mo`e, ponavljam pitanje: Koliko je 2 + 2? PLAVU[A: 4. 30.000 PLAVU[A: Dajte joj {ansu, dajte joj {ansu... 264. Kako plavu{a pali automobil? - Izvodi striptiz. 265. Za{to se plavu{a penje na banderu? - Zato {to je neko slu~ajno pored nje ostavio dva jaja. 266. Plavu{a je bila nesre}na. Da bi zaradila novac (bila je stara, niko je nije hteo) odlu~ila je da kidnapuje dete za otkup! Ode ona na igrali{te, zgrabi jedno dete, odvede ga iza drveta i ka`e mu: - Ti si kidnapovan! Onda uze i napisa poruku: - Kidnapovala sam Va{e dete! Sutra ujutro stavite 10000

NOVIH DINARA u papirnu kesu i stavite je ispod drveta na igrali{tu. U potpisu PLAVU[A" Onda dade poruku detetu i pusti ga ku}i nare|uju}i mu da je poka`e roditeljima. Slede}eg dana Plavu{a proveri i kesa je tamo. Ona tada otvori kesu i na|e 10000 NOVIH DINARA i poruku koja glasi: - Kako si to mogla uraditi svojoj drugarici plavu{i? 267. Pitaju plavu{u koja je razlika izme|u {eve i deve. Ona odgovori: - Ne znam, nisam se nikad devila. 268. Oti{le dve plavu{e u bioskop. Usred filma i mraka prva se ustreperi i uzviknu: - Joj, ~ini mi se da me neko jebe! A druga }e na to: - Nadam se da }e i mene, i ja sam platila kartu! 269. Oti{la plavu{a da kupi sat i nakon dva sata biranja odabere ona jedan i ode ku}i. Sutradan sat stane i {ta }e, plavu{a ode ponovo u radnju da se `ali jer su joj prodali sat koji ne radi. Prodavac }e: - Taj sat radi na navijanje. Iza|e plavu{a iz radnje, stavi sat ispred usta i po~ne pevati: - Ole, ole, ole, ole... 270. Jede plavu{a sladoled! Prilazi joj druga plavu{sa i pita je: - Je li, gde si kupila ve`banku? 271. Za{to plavu{a lupa glavom o zid? - Pa zato {to nema {ta da izgubi. 272. [ta radi{ ako ti plavu{a baci granatu? - Izvu~e{ osigura~ i vrati{ joj!

273. [ta ka`e plavu{a kad joj se ispri~a vic o plavu{i? - Auuu glupa~e! 274. Koji je za plavu{u najzna~ajniji pronalazak? - Televizor: da njega nema, ne bih znala gde da dr`i bo~icu sa mastilom. 275. Razgovaraju dve plavu{e: - Jesi ~ula da su sad u modi kupa}i iz jednog dela? - Nije mogu}e, a kojeg? - Nem pojma, valjda prednjeg. 276. Policajac plavu{i: - Gospo|o, legitimi{ite se. Dajte mi va{e ime. - A kako }u onda ja da se zovem? 277. Za{to plavu{a nosi sat na nozi? - Da ide u korak s vremenom. 278. [ta radi plavu{a na dnu Atlantika? - Tra`i Leonarda Di Kaprija. 279. Putuje atom kroz glavu plavu{e, sudari se sa mozgom i ka`e: - Izvini, nisam te video. 280. Za{to se plavu{a vratila razo~arana iz Londona? - Saznala je da je Big Ben samo sat. 281. Za{to plavu{a upotrebljava samo jedan ulo`ak? - Zato {to na njemu pi{e: "ALnjAYS". 282. Plavu{a pita crnku: - Jeli, koliko ima sati? - Dvadeset dva i pedeset devet. - Jok, sto!!!

283. Ide plavu{a ulicom i sretne neku devojku: - Eeeee, Tanja, de si, kako si se samo promenila, prosto te ne prepoznajem .... - Izvinite, ali ja nisam Tanja. - Juuu, ~ak si i ime promenila ... 284. Ulazi plavu{a u pekaru i pita: - [ta imate za jelo? - Samo momenat... - Dobro, dajte mi dva momenta i jogurt. 285. Razgovaraju dve plavu{e i jedna od njih dve ka`e ovoj drugoj: - Mogu da shvatim da decu donose rode, ali objasni mi kako pauk odnese auto? 286. Za{to plavu{a voli da izlazi sa invalidima? - Oni ne mogu na kraju da je {utnu. 287. [ta je to kad pandur i plavu{a vode ljubav? - Pretakanje iz {upljeg u prazno. 288. Plavu{a i crnka se zaglavile u liftu. Plavu{a po~ne da vi~e: - Upomooo}! Upomooo}! - Stani bre, bolje da vi~emo zajedno. - Dobro... Zajednooo! Zajednooo! 289. Koja je razlika izme|u plavu{e i komarca? - Kada lupi{ komarca, on prestane da sisa. 290. [ta plavu{a i pivska fla{a imaju zajedni~ko? - Obe su prazne od vrata na vi{e. 291. Za{to plavu{a ple{e ispod semafora?

- Misli da je u disku. 292. Za{to plavu{e ne piju bambus? - Da im ne zapne stabljika u grlu. 293. Za{to plavu{a baca sat uvis? - Da vidi kako vreme leti! 294. Koja je sli~nost izme|u plavu{e i McDonald's-a? - Milioni usluzenih! 295. Stane plavu{a ispred Politikinog nebodera i zadivljeno uzvikne: - Uau, koji kiosk. 296. [ta plavu{a govori svom detetu? - Zbog tebe sam odvajala od usta. 297. Do|e plavu{a kod frizera s vokmenom. - Molim vas {i{anje, ali ne dirajte moj vokmen. Frizer je nakon du`eg natezanja pristao, o{i{ao je i plavu{a zadovoljno ode. Drugi mesec eto nje opet, opet vokmen i ista pri~a. Frizer je ovaj put bio ve} vidno iznerviran time {to mora izvoditi takve gluposti, ali lova je lova i sredio je frizuru ne diraju}i vokmen. Eto plavu{e i tre}i put. Sada je frizer odlu~io da prekine takve gluposti i da kona~no poka`e svoje frizersko ume}e u potpunosti, na prepad skine vokmen i nakon par minuta plavu{a padne na pod, mrtva. Frizer znati`eljno uzme vokmen, stavi slu{alice i ~uje: - Udahni, izdahani. 298. [ta plavu{a radi u podrumu? - Gleda Underground! 299. A {ta radi naslonjena na svinjac? - Slu{a ROK.

300. Idu dve plavu{e ulicom. Jedna ka`e drugoj: - No}as }e biti jeba~ine. Ose}am miris sperme u vazduhu. - Ma nije to ni{ta, to sam ja podrignula. 301. Razgovaraju dve plavu{e: - ^ime se bavi{? - Ah, radim kao tajnica. - Tajnica? [ta ti to zna~i? - Svi me jebu, a ja tajim. 302. Kako zna{ da je plavu{a koristila kosilicu za travu? - Zeleni "Dobrodo{li" otira~ za noge je ise~en na komadi}e. 303. Za{to plavu{i treba sedam dana da opere prozore od podruma? - Prvih {est dana kopa rupu da bi mogla da postavi merdevine. 304. Za{to je plavu{a pomislila da ima sestru blizanca? - Pogledala je u ogledalo. 305. Kako naterati plavu{u da se nasmeje u subotu? - Ispri~a{ joj vic u sredu. 306. [ta pi{e na razglednici koju pi{e plavu{a? - Super mi je ovde... Gde sam ja be{e? 307. Za{to plavu{ama na cipelama pi{e PIP? - Prvo Idu Prsti. 308. Za{to se plavu{a preska~e preko `i~ane ograde? - Da vidi {ta ima sa druge strane. 309. Za{to je plavu{a plakala nakon {to je pucala u vazduh? - Proma{ila ga je.

310. Kako zna{ da je plavu{a konobarica? - Stavila je tampon iza uva, i pita se gde joj je olovka. 311. Jeste li ~uli da su u zatvorskoj }eliji na{li plavu{u sa gomilom ~voruga na glavi? - Poku{ala je da se obesi pomo}u bandzi u`eta. 312. Plavu{a zove vatrogasce da prijavi da joj gori ku}a: - Kako da do|emo do va{e ku}e? - Pa u va{em velikom, crvenom vatrogasnom kamionu. 313. Kako da zbuni{ plavu{u? - I ne mora{ - tako su ro|ene. - Stavi{ je u okruglu sobu, i po{alje{ je u }o{ak. 314. Za{to plavu{a dr`i led u fri`ideru? - Da fri`ider ostane hladan. 315. Za{to plavu{a celu no} u~i? - Sutra ima test urina. 316. [ta je bilo sa hokeja{kim timom plavu{a? - Udavile su se tokom letnjeg treninga. 317. Plavu{a je poku{ala da ubije pticu - gurnula ju je sa litice. 318. Idu dve plavu{e niz {umu, kad jedna ka`e: - Vidi, tragovi jelena! - Nisu to tragovi jelena, nego vuka! - Nije nego jelena! - Vuka! Tako se one sva|aju, i nakon pola sata zgazi ih voz. 319. Za{to postoje vicevi o plavu{ama?

- Da bi se crnke te{ile. 320. Za{to plavu{e imaju rupice po obrazu? - Od jedenja vilju{kom. 321. [ta je za plavu{u organista? - Tip koji svira kurcu. 322. Kako da stavi{ plavu{u u i{~ekivanje? - Re}i }u ti sutra. 323. Za{to je te{ko napraviti sne{ka-beli}a plavu{u? - Glava mora da bude {uplja. 324. Kako plavu{ina mo`dana }elija umire? - Usamljeno. 325. Kako se zovu plavu{ine noge? - Naramenice. 326. Kakva je plavu{a sa mozgom? - Trudna. 327. Plavu{a: - Koliko je sati? - 3:15. - Hm... Ceo dan postavljam to isto pitanje, i uvek dobijem razli~it odgovor. 328. Ska~u plavu{a i brineta padobranom. Brineta sko~i, povu~e ru~icu, ona ne radi. Povu~e pomo}nu, ni ona ne radi. Plavu{a je gleda: Zna~i o}e{ da se trka{??!! 329. Za{to plavu{a ne mo`e da zameni sijalicu? - Uvek je polomi ~eki}em.

330. Do{la brineta kod doktora: - Doktore, ne znam {ta da radim, boli me po celom telu. - Kako? - Pa pipnem nogu, boli me; Pipnem glavu, boli me; Pipnem ruku,boli me... - Da vi niste mo`da plavu{a. - Da, samo farbam kosu. - Onda je prosto, polomili ste prst. 331. [etaju dva pandura, i vide plavu{u kako kuca na banderu. - [ta to radi{? - Pa ovde pi{e " IZDAJEM STAN ", al izgleda da nema nikoga. - Ma sigurno ima, vidi{ da je upaljeno svetlo. 332. Za{to je plavu{a iza{la na izbore u cipelama br. 45? - Zato {to je na izbore trebalo iza}i u {to ve}em broju. 333. Kako }e{ skinuti jednoruku plavu{u s drveta? - Mahni joj! 334. Zasto plavu{a nosi mi{a u crkvu? - Da klikne na ikonu. 335. Upoznaje se plavu{a sa fudbalerom: - Hristo Stoi~kov. - Vaistinu stoi~kov! 336. Za{to plavu{e imaju jednu mo`danu vijugu vi{e od koko{i? - Da ne seru po dvori{tu... 337. [ta ka`e plavu{ina majka, kad ona krene u kafi}? - Ako nisi u krevetu pre 12, onda do|i ku}i. 338. Kakva je razlika izme|u plavu{e i kompjutera?

- U kompjuter se informacije stavljaju samo jedanput. 339. Statisti~ki centralni biro je u jednom istra`ivanju do{ao do zaklju~ka da plavu{e zaista imaju lep{e provode. - Samo {to se ne se}aju s kime. 340. Koja je razlika izme|u plavu{e i {pajza? - U {pajzu mogu biti maksimalno dva ~oveka istovremeno. 341. Za{to plavu{a nije prihvatila posao u apoteci? - Nije nikako mogla uvu}i fla{ice u pisa}u ma{inu. 342. [ta radi plavu{a posle ~e{ljanja? - Navu~e pantalone. 343. Koje su plavu{ine 7 najte`ih godina? - Srednja {kola. 344. 345. [ta je rekla plavu{a kad su je pitali da li je seksualno aktivna? - Ne. Ja samo le`im. 346. Za{to plavu{e ne prave puding? - Ne mogu da toliko puno mleka smeste u tako malu vre}icu. 347. Kako plavu{a radi abortus? - Popne se na krov i ubije rodu! 348. Za{to plavu{a u bioskopu sedi u prvom redu? - Da prva gleda film. 349. Kako plavu{a pravi pekmez? - Oguli krofnu.....

350. Za{to plavu{a ska~e s nebodera? - Da isproba novi "alnjays" sa krilcima! 351. Kako se kune plavu{a? - Jebi me ako nije tako! 352. [to radi plavu{a sa dve koke? - Diluje drogu. 353. Za{to plavu{a kupuje belu boju? - Za crne dane. 354. Za{to plavu{a puzi po samoposluzi? - Trazi niske cene. 355. Za{to plavu{a ne vodi seks preko telefona? - Da ne dobije triper na uhu. 356. Koja je razlika izme|u plavu{e i fudbalske lopte? - Nikakva.. Obe napumpa{ i {utne{! 357. Kako Terminator razgovara sa plavu{om? - U usta ga vista, baby!! 358. Za{to plavu{a hoda na prstima kada ulazi u apoteku? - Da ne probudi tablete za spavanje... 359. Za{to plavu{a odlazi da letuje na mrtvo more? - @eli da se upozna sa mumijama. 360. Za{to je plavu{a pala kroz prozor? - Glancala je zavese. 361. Za{to plavu{a nikad ne menja vodu u akvarijumu? - ^eka ribe da prvo popiju staru.

362. [ta radi plavu{a kad ~vrsto dr`i ruke preko u{iju? - Poku{ava zadr`ati misao. 363. Za{to je dobro imati plavu{u za suvoza~a? - Mo`e{ parkirati na mestu za invalide! 364. [ta je plavu{a u BMV-u? - Dodatna oprema. 365. Kakva je razlika izme|u plavu{e i trambuline? - Mora{ da skine{ cipele pre nego {to koristi{ trambulinu. 366. Na tramvajskoj stanici dve plavu{e ~ekaju tramvaj. Jedna ~eka jedinicu, a druga sedmicu. U me|uvremenu se pojavi sedamnaestica pa jedna ka`e: - Ba{ super! Mo`emo i}i zajedno. 367. Iza sedam mora i sedam gora le`i dvorac. U dvorcu je ~arobno ogledalo, koje te ako sla`e{ odmah pojede. Do|e crnka pred ogledalo i re~e: - Ja mislim da sam ja najlep{a! njAM !! Ogledalo ju sma`e. Do|e sme|okosa: - Ja mislim da sam ja najlep{a! njAM!! Dve manje. Do|e plavu{a: - Ja mislim... njAM!! 368. Koja je razlika izme|u plavu{e i Por{ea? - Por{ea nikad ne bi pozajmio prijatelju. 369. [ta radi kostur u grmu? - To se plavu{a igrala `murke pa je nikad nisu na{li. 370. [ta pi{e plavu{i na grobu? - Napokon legla sama.

371. [ta ka`e plavu{a kad joj doktor ka`e da je trudna? - Jeste sigurni da je moje? 372. [ta je to malo zeleno u plavu{inoj glavi i gladuje? - Mozgojedac! 373. Za{to plavu{a ne voli da doji svoju bebu? - Zato jer je boli dok podgreva mleko. 374. Koliko treba plavu{a da zatvori krug? - Dve! Jedna se kupa, a druga joj doda fen. 375. Za{to zid padne, kada se plavu{a nasloni na njega? - Pametniji popu{ta. 376. [ta radi plavu{a naslonjena na katoli~ku crkvu? - Slu{a Bad religion! 377. [ta radi plavu{a na ~eliku? - Slu{a metal. 378. Idu dve plavu{e ulicom i na|u ogledalo. Prva ga uzme i ka`e: - E, vidi, moja slika! Onda ga uzme druga i ka`e: - Aaa, kako si ru`na! 379. Koja je razlika izme|u plavu{a i svemira? - U svemiru ima nade za inteligentnim `ivotom. 380. 381. Koja devojka u osmom razredu ima najve}e sise? Plavu{a, tamnokosa ili crvenokosa? - Plavu{a. njoj je 18 godina.

382. Kako da natera{ plavu{u da si|e sa drveta? - Mahne{ joj sa obe ruke. 383. Za{to je plavu{a umrla od hladno}e u Drive-In bioskopu? - Htela je gledati film "Zatvoreno preko zime". 384. Kako plavu{a izvodi samoubistvo? - Skupi svu ode}u na hrpu i sko~i. 385. Kako }e{ da zna{ da li plavu{a radi kao sekretarica? - Po krevetu u kancelariji i velikim osmehom na {efovoj faci. 386. [ta plavu{a prvo uradi ujutro? 1. Predstavi se 2. Ode ku}i. 387. Kako je plavu{a slomila nogu kada je skupljala li{}e? - Pala je sa drveta. 388. Za{to plavu{a }uti dok ima seks? - Mama joj je rekla da na pri~a sa strancima. - Nije pristojno pri~ati sa punim ustima. 389. Koliko se puta smeje plavu{a kad joj ispri~a{ vic? - Tri puta. Jednom kad joj ispri~a{, drugi put, kad joj objasni{ i tre}i put, kad ga shvati. 390. Kako se zove dete plavu{e i Ronalda? - Retardo. 391. U ~emu je razlika izme|u ekskalibur alarma i plavu{e? - Ekskalibur alarm misli i pamti! 392. Zasto plavu{a dr`i dzoint me|u grudima? - Da bi ih naduvala.

393. Koja je najpametnija plavu{a? - Zlatni retriver. 394. Za{to plavu{a skuplja prazne fla{e u zatvoru? - Zato {to je ~ula da ne pu{taju bez kaucije. 395. Za{to plavu{a pere ve{ na dnu mora? - Zato {to ARIEL pere dubinski! 396. Za{to plavu{a ide na benzinsku pumpu? - ^ula je da }e da dobije kurac za bonove. 397. Kako se zovu dve plavu{e u tangama? - Bitange! 398. BOMBA [ta }ete u~initi ako plavu{a na vas baci ru~nu bombu? - Izvu}i }u sigurnosnu iglu i vratiti joj bombu! 399. TRI KAUBOJA I PLAVU[A Tri kauboja dolaze u motel i uzimaju poslednju slobodnu sobu. Posle par minuta dolazi plavu{a i tra`i slobodan krevet. Recepcioner joj ka`e da mo`e da bude sa kaubojima u sobi, ako joj dozvole. Ode plavu{a kod kauboja i upita ih da li mo`e da prespava kod njih. Oni pristanu, ali samo pod uslovom da je jebu dok ne ka`e koje je to povr}e sa crvenim plodom. Ujutru dolazi recepcioner u sobu i vidi dva mrtva kauboja i tre}eg kako na kolenima molio plavu{u: - Ka`i paradajz, molim te! 400. Oti{la plavu{a da pola`e lekarski ispit i profesor postavio nekoliko pitanja, a ona na sve odgovorila! I profesor joj ka`e: - ^estitam koleginice, polo`ili ste. Samo, imam jo{ jedno pitanje: "Koliko sperme izbacuje penis prilikom ejakulacije?"

- Ne znam. - Pa poku{ajte, koleginice, razmislite... - Pa {ta znam, gutljaj ili dva... 401. Crnka i plavu{a voze auto i ostanu bez benzina. Pita plavu{a: - Za{to smo stali? - Ostali smo bez benzina. - Vidi{ kako si ti pametna, ja bih i dalje vozila. 402. Razgovaraju dve plavu{e: - Ju~e sam u no}nom klubu upoznala pravog programera. - Uh! - Predlo`io mi je da odemo do njega na kafu i ja sam pristala. - Uuh! - ^im smo u{li u stan krenuo je da me skida! - Uuuuh! - Skino je sve s mene, a na kraju i ga}ice i stavio me onako potpuno golu na radni sto do kompjutera! - Ti nosi{ ga}ice?! 403. Pita jedna dama drugu na prijemu: - Da li biste mi rekli gde je ona zanosna plavu{a koja je malopre poslu`ivala koktel? - Za{to? @edni ste? - Ne, nego tra`im svog mu`a! 404. Koja je najbolja za{tita od silovanja? - Ofarbajte se u plavo. Niko ne siluje plavu{e. 405. Kako }ete plavu{i ukrasti mesto do prozora u avionu? - Recite joj da su sedi{ta koja idu u tom smeru u srednjem redu. 406. Za{to plavu{a ovla`i? - Ho}e da se fajta.

407. Koja je sli~nost izme|u Australije i plavu{e? - Obe su tamo dole, i nikog nije briga. 408. Za{to je plavu{e tako lako odvesti u krevet? - Zato {to znaju put. 409. [ta da radite kad plavu{a baci na vas osigura~? - Be`ite glavom bez obzira, ostala joj je bomba u ustima. 410. Za{to je mrtva~ki sanduk za plavu{e u obliku slova Y? - Zato {to su im noge, ~im legnu, ra{irene. 411. Kako plavu{a startuje mu{karca? - Ka`e: Ja sam taaako piijanaaa! 412. Kako ru`na plavu{a startuje mu{karca? - Vri{ti: Rekla sam da sam taaako piijaaanaaa!!! 413. Kako crnka startuje mu{karca? - Pita: Jesu li sve plavu{e oti{le? 414. Za{to plavu{a stavlja prst preko eksera koji ukucava? - Smeta joj buka. 415. Koja je prva stvar koju plavu{a nau~i na ~asovima vo`nje? - Da u kolima mo`e da se sedi i uspravno. 416. Koja je razlika izme|u plavu{e i prostitutke? - Prostitutka ne vozi "ferari". 417. Koja je razlika izme|u sijalice i plavu{e? - Sijalica je pametnija, ali se plavu{a lak{e pali. 418. [ta je predigra za plavu{u?

- Pola sata preklinjanja. 419. Za{to plavu{a sedi prekr{tenih nogu? - Gu{i ose}anja. 420. Za{to plavu{a ne koristi pilule za spavanje? - Ne}e da prespava seks, ako eventualno neko nai|e... 421. Za{to je plavu{a uhap{ena u {koli? - Zato {to je nosila pu{kice. 422. Za{to plavu{a, kada ode na more, sun~a samo jednu stranu tela? - Ima upla}en polupansion. 423. Za{to se plavu{a uvek prehladi kad radi na kompjuteru? - Ne zna da zatvori njINDOnjS. 424. Kako plavu{a iz Leskovca izjavljuje ljubav? - Ajvarju! 425. Kakva je razlika izme|u kondoma i plavu{e? - Kondom se navla~i samo jednom. 426. Za{to plavu{e pu{e? - Zato {to misle da ljubav ulazi na usta. 427. Kako se plavu{a bavi marketingom? - Ka`e: Ho}e{ da ti budem sponzoru{a? 428. Kako plavu{a filozofira? - Mislim, dakle, postojim, a postojim zato {to neki drugi nisu mislili na vreme. 429. Za{to plavu{a u diskoteci igra naglava~ke? - Zato {to joj se vi{e svi|a B strana plo~e.

430. [ta govori slepa plavu{a koja hoda pridr`avaju}i se za {panski zid? - Jebote, ko pi{e ove gluposti?! 431. [ta treba uraditi sa plavu{om koja je popila 50 aspirina? - Pod hitno joj treba dati glavobolju. 432. Za{to plavu{a, kad padne, obavezno napravi {pagu? - I knjiga se, kad padne, otvara tamo gde je naj~itanija. 433. Hirurg se obra}a plavu{i kojoj treba da amputira ruku: - Za{to se stalno vrtite? Jel vas mnogo boli? - Ne doktore, nego me golica testerica! 434. U ~emu je razlika izme|u plavu{e koja pi{e pesme i policajca? - Uvek znamo {ta je policajac hteo da ka`e. 435. Kako plavu{a probija zvu~ni zid? - Krampom. 436. [ta je rekla plavu{a kad je ~ula da ima sve vi{e ku}a sa bazenima? - A imaju li spasioce?! 437. Za{to plavu{a prvo ka`e hop, pa sko~i? - Zato {to je navikla otpozadi. 438. Za{to plavu{a stalno pljucka kad broji stidne dla~ice? - Zato {to svaki ~as lizne prste. 439. [ta plavu{i najte`e pada? - Ne{to drugo na pamet, osim one stvari. 440. Koji jezik plavu{a naj~e{}e govori?

- Nijedan. Ne govori se punih usta. 441. Kako plavu{a narkoman bri{e nos? - U{mr~e papirnu maramicu. 442. Pita mladi} plavu{u: - Koliko tra`i{ da spavam s tobom? - Za tucanje ni{ta, ali ako po~ne{ da hr~e{, to }e te ko{tati 50 DM! 443. [ta radi plavu{a kad nai|e na seksualnog manijaka? - Odvede ga u stan. 444. [ta je uradila plavu{a padobranac? - Proma{ila je zemlju. 445. Koje dve stvari u vazduhu mogu da u~ine plavu{u trudnom? - njene noge. 446. Koja bolest paralizuje plavu{u od struka na dole? - Brak. 447. [ta plavu{a odgovori na pitanje: "Da li ste seksualno aktivni?" - Ne, ja samo le`im. 448. Kako je plavu{a oplja~kala banku? - Vezala je sef, a dinamitom raznela ~uvara. 449. Za{to plavu{a stoji zatvorenih o~iju ispred ogledala? - Da vidi kako izgleda kad spava. 450. Za{to plavu{e nose uske suknje? - Da bi im noge bile sastavljene.

451. Koliko je plavu{a potrebno za igru `murke? - Jedna. 452. Za{to plavu{a ne pri~a za vreme seksa? - Zato {to joj je mama rekla da ne razgovara sa strancima. 453. Za{to je plavu{a kao po{tanska marka? - Poli`e{ je, pritisne{, i po{alje{ na poznatu adresu. 454. Kako }e{ da zna{ koji je plavu{in de~ko? - To je onaj sa kai{em koji odgovara fleci na plavu{inom ~elu. 455. [ta radi plavu{a kad ni{ta ne radi? - Radi na sebi. 456. [ta ka`e plavu{a kad krene voz? - ljudi, ja idem! 457. Plavu{a se porodila u liftu aku{erske klinike. Neprijatno joj je, pa je sestra te{i: - Nije to ni{ta... Smirite se... Ih, pro{le godine se jedna porodila na travnjaku ispred klinike! - Znam. I to sam bila jaaaaaa! 458. Mladi} plavu{i: - Reci mi bar jendu toplu, slatku re~... - Krofna! 459. Posetila pravu{a izlo`bu ma~aka, pa zastala kraj dva divna ma~eta i pita izlaga~a: - Kakva je to rasa? - To su sijamski ma~i}i. - Neverovatno! Zna~i, ipak ste uspeli da ih razvojite!? 460. Zavr{ila se seansa u krevetu plavu{e, pa se ljubavnik

okrenuo na drugu stranu i zahrkao. Plavu{a ga prezrivo pogleda, pa zaklju~i: - I on to zove prevariti svoju `enu! 461. Za{to plavu{a kuva pile 30 sati? - Zato {to po receptu pi{e "kuvati pola sata po kg", a ona ima 60 kg. 462. Kako da zbunite plavu{u? - Pitajte je kako da zbunite plavu{u. Moli}e vas da joj ka`ete kako. 463. U{la plavu{a u avion i sela u prvu klasu. Pri|e joj stjuardesa i ka`e joj da mora da pre|e u zadnji deo aviona jer nema kartu za prvu klasu. - Ja sam plavu{a, ja sam pametna, ja ostajem u prvoj klasi sve dok ne stignemo do Jamajke! Stjuardesa pozove kopilota. On pri|e plavu{i, {apnu joj ne{to na uvo, posle ~ega ova ustade i pre|e u zadnji deo aviona. Zbunjena stjuardesa upita kopilota: - [ta ste joj rekli? - Rekao sam joj da prednji deo aviona ne leti za Jamajku! 464. Tri plavu{e stoje na ostrvu i `ele da pre|u na obalu. Tumaraju}i, prona|u ~arobnu lampu, protrljaju je, i duh im re~e kako }e svakoj da ispuni po jednu `elju. Prva plavu{a re~e da `eli da bude deset puta pametnija nego {to je. Duh u~ini da nau~i da pliva, i ona prepliva reku. Druga plavu{a re~e da `eli da bude deset puta pametnija od one prve. Duh je u~ini crnkom i ona napravi ~amac i prevesla na drugu stranu. Tre}a plavu{a po`eli da bude dvadeset puta pametnija od obe prethodne. Duh je pretvori u mu{karca i ona pre|e reku preko mosta! 465. Koja je sli~nost izme|u plavu{e i Formule 1? - Obe se pale na guranje.

466. Koja je sli~nost izme|u plavu{e i golfa? - Kod obeju je najva`nije ubaciti u rupu. 467. Za{to plavu{e be`e sa ~asova seksualnog vaspitanja? - Tr~e da nau~eno provere u praksi. 468. Kako plavu{a {iri zenice? - Ode u mu{ku javnu ku}u i izabere tipa sa najve}im kurcem. 469. Kad plavu{a poziva partnera u stan? - Kad joj se pokvari vibrator. 470. Kako plavu{a poziva konobara u restoranu? - Jednostavno, ra{iri noge. 471. [ta je plavu{i najve}i problem u gramatici? - Sedmi pade`: s kim ili s ~im. 472. Koja je sli~nost izme|u plavu{a i fudbalskih sudija? - I jedni i drugi tvrde da su nevini. 473. Zasto plavu{e obo`avaju odbojku? - Zato {to su stru~njaci za dizanje. 474. Za{to plavu{a nosi mre`aste ~arape? - Da joj ne pobegne ribica. 475. [ta je nesklad? - Kad vidi{ plavu{u kako ~ita "Idiota". 476. [ta je to {to muskarce najvi{e nervira oko plavu{ine pi~ke? - Plavu{a. 477. Kako zna{ da je plavu{a koristila tvoj fri`ider?

- Po karminu na krastavcima. 478. Za{to plavu{a nosi bundu kod kozmeti~ara? - Na depilaciju. 479. [ta plavu{e urade u toku predigre? - Skinu donje rublje. 480. Tri plavu{e odlu~ile da zamene sijalicu. Jedna od njih ipak pozove 92, i ka`e operateru: - Potrebna nam je pomo}. Mi smo tri plavu{e koje menjaju sijalicu! - Hm, da li ste stavili novu sijalicu? - Da. - Da vam nije nestalo struje? - Naravno da nije. - I prekida~ je uklju~en? - Da, da, uklju~en je! - I sijalica jo{ uvek ne}e da sija? - Ne, sija sasvim dobro! - Pa, u ~emu je onda problem? - Zavrtelo nam se u glavi od okretanja u krug, pa smo pale sa stolice i povredile se! 481. Za{to plavu{a ne pe~e duplu meru kola~a? - Zato {to rerna ne mo`e da se uklju~i na 500 stepeni. 482. Kako }ete prepoznati da je plavu{a dobra kuvarica? - Kad iz tostera vadi kri{ke u jednom komadu. 483. Ka`e profesor baleta plavu{i: - Znate, postoje dve stvari koje vas spre~avaju da postanete balerina. - Koje? - Va{e noge!

484. [ta plavu{e uvek ka`u? - [ta? [ta?! 485. Za{to je za plavu{e bezopasno da se prehlade? - Zato {to ne moraju da se brinu da }e izduvati mozak kroz nos u maramicu. 486. Za{to plavu{a ima providan poklopac na kutijici za u`inu? - Da bi znala da li je pre, ili posle podne! 487. Kako se zove plavu{a lezbejka? - [teta. 488. Za{to plavu{a stoji na raskrsnici? - Nije va`no... Nego, {ta ona tra`i van kreveta? 489. Zaustavlja saobra}ajac plavu{u koja vozi u jednosmernoj ulici, ali u suprotnom smeru: - Izvinite, gde ste vi krenuli? - Sad vi{e nije ni va`no. Zakasnila sam, vidite da se svi vra}aju! 490. Koja je definicija savr{ene `ene? - Plavu{a, glupa i gluva, nimfomanka ~iji je otac vlasnik pivnice! 491. Kako da zbunite plavu{u? - Ne morate da se trudite. One se ra|aju takve. 492. [ta pita plavu{a u~itelja plivanja u bazenu? - Je li istina da }u da potonem ako izvu~ete prst? 493. Dve plavuse na parkingu poku{avaju da otklju~aju kola. Prva ka`e: - Nema {anse da ja ovo otklju~am...

- Bolje po`uri, izgleda da }e ki{a, a krov nam je ostao spu{ten! 494. Razgovaraju dve crnke i plavu{a u porodili{tu. Prva crnka: - Znam da }u dobiti devoj~icu jer sam bila na le|ima kad sam ostala u drugom stanju. Druga crnka: - Onda }u ja dobiti de~aka jer sam bila odozgo kad sam ostala u drugom stanju. Plavu{a: - Super! Onda }u ja dobiti malu kucu! 495. Krenula plavu{a u {etnju, do{la na obalu reke, i na drugoj strani ugleda drugu plavu{u. Pita je: - Hej! Kako da pre|em na drugu stranu reke? Druga plavusa pogleda u reku, pa u nju, i re~e joj: - Pa ti i jesi na drugoj strani reke! 496. Gde seda plavu{a u vozu? - Obavezno u kupe za pu{a~e. 497. [ta se de{ava kada dve plavu{e tr~e jedna prema drugoj? - Razbije se ogledalo. 498. Za{to plavu{e uvek piju na slam~icu? - Ve`baju. 499. Za{to plavu{e imaju rupice po celom telu? - Zato {to jedu vilju{kom. 500. Da li ste ~uli o plavu{i: - koja je imala vi{e na sebi nego na umu? - kojoj je trebalo sat vremena da skuva {aku pirin~a? - koja je oti{la u nudisti~ki kamp na partiju pokera u

skidanje? 501. Za{to plavu{e ne zovu 92 u hitnim slu~ajevima? - Zato {to ne mogu da zapamte broj. 502. Za{to plavu{e ne okre}u broj 988? - Zato {to na broj~aniku ne mogu da prona|u broj 88. 503. Koja je razlika izme|u plavu{e i korneta sladoleda? - Kornet sladoleda ti ne uzvra}a kad ga li`e{. 504. [ta plavu{a najbolje pravi za ve~eru? - Rezervacije. 505. [ta ka`e plavu{a lift-boju kad u|e u lift u prizemlju? - Ja bih dole. 506. [ta je rekla iznena|ena plavu{a, kad je ugledala enormno veliki penis? - I sve ovo, stane u ovo? 507. Koja je plavu{ina zamerka oralnom seksu? - Lo{ pogled. 508. [ta plavu{a ka`e svom profesoru fizike? - Ja ba{ volim nuklearnu fisiju! A {ta servirate kao prilog?! 509. Kako se plavu{a priprema za siguran seks? - Stavi karmin, na bazi gume. 510. 511. [ta uradi plavu{a posle ~itanja? - Navu~e pantalone. 512. Za{to plavu{a stalno pada na ispitu iz vo`nje?

- Zato {to se ona, ~im se otvore vrata, baca na zadnje sedi{te. 513. [ta dobijete kad ukrstite plavu{u i gorilu? - Ko zna? Ima mnogo stvari na koje se gorila mo`e prisiliti... 514. [ta plavu{a stavlja iza u{iju, da bi sebe u~inila privla~nijom? - Svoje noge. 515. Kako izgleda vesela plavu{a? - (peva) Ja sam plavu{a, ja sam plavu{a, ja sam p.l.a.v... o, pa... ja sam plavu{a, ja sam plavu{a, je, je, jeeee...! 516. Za{to gluva plavu{a sedi na novinama? - Da bi mogla da ~ita sa usana. 517. Za{to je plavu{a pala na voza~kom ispitu? - Nije navikla na prednje sedi{te. 518. Kako je, kona~no, plavu{a polo`ila voza~ki? - Povela je instruktora sa sobom. 519. Pita plavu{a jeba~a koji se ne{to mu~i da je zadovolji: - Vidi{ li ti muvu na plafonu? - Ne. - E, onda prekidamo za danas, zbog slabe vidljivosti! 520. Kako }ete prepoznati da je kompjuter pre vas koristila plavu{a? - Tako {to se ispred mi{a nalazi komad sira. 521. Ka`e lekar plavu{i: - Vi neko vreme morate sasvim da se uzdr`avate od rada glavom. - O, hvala vam, doktore. Zna~i, mo}i }u da radim kukovima?

522. Za{to indijanci nisu skalpirali brinete? - Bila im je kvalitetnija dlaka sa bizonovog dupeta. 523. Za{to plavu{e nemaju pauzu za kafu? - Gubi se kasnije mnogo vremena da se obu~e za posao. 524. Saobra}ajac zaustavlja plavu{u i ka`e: - Zar ne umete da ~itate saobra}ajne znake? - Molim? - Lepo vam pi{e da je zabranjena vo`nja biciklom preko mosta. - Oh, izvinite, ja sam mislila da je to neka nova reklama za bicikle! 525. Za{to plavu{e ne prave puding? - Zato {to nikako ne uspevaju da sipaju pola litra mleka u kesicu. 526. Za{to plavu{e napi{u PIP na cipelama? - To je uputstvo: Prsti Idu Prvi. 527. Za{to plavu{e napi{u SIN na majici? - I to je uputstvo: Sise Idu Napred. 528. Zasto plavu{a kupuje tesne cipele? - Ho}e da zaboravi sve druge brige. 529. Za{to nema glupih crnki? - Ah, hidrogen... 530. Za{to plavu{e imaju u kosi neku sedu, a na stidnim dla~icama ne? - Zato {to su stidne dla~ice dobile desetak godina kasnije. 531. Za{to NASA anga`uje farbane plavu{e?

- Vr{e ispitivanja crnih rupa. 532. [ta uradi plavu{a ako ne legne u krevet do 10 sati? - Uzme ta{nu i ode ku}i. 533. Za{to se plavu{e te{ko udaju? - Koga je briga za to, a i za{to bi je `enio!? 534. [ta ka`e{ kad vidi{ plavu{u bez ruku i nogu? - Kakve sise! 535. Kako se ose}a plavu{a okru`ena sa deset idiota koji zure u nju? - Uobi~ajeno. 536. Kakva je razlika izme|u plavu{e u krevetu i teroriste? - Sa teroristom mo`e{ da pregovara{ i nagovori{ ga da odustane. 537. Kad plavu{a ne pri~a gluposti? - Kad je niko ni{ta ne pita. 538. Za{to plavu{e ne doje decu? - Zato {to ne uspevaju da sterili{u bradavice a da se ne ispeku. 539. Kako je plavu{a nazvala svog ku}nog ljubimca zebru? - Pegavko. 540. [ta radi plavu{ina zlatna ribica? - Zeva me|u nogama. 541. [ta vidi{ kad se plavu{i duboko zagleda{ u o~i? - Potiljak. 542. Za{to plavu{e ne koriste vibratore?

- Uvek na njima polome zube. 543. [ta je to crno, zbunjeno, visi sa plafona? - Plavu{a koja je menjala sijalicu. 544. Otkud plavu{a na fakultetu? - Morala je pod hitno u VC. 545. Za{to plavu{a ne mo`e da zameni sijalicu? - ^im poku{a da je zakuca u onu rupu u lusteru, ona se razbije. 546. Za{to je plavu{a pre{la ulicu? - Ne znam. - Ne zna ni ona! 547. Za{to plavu{a ne mo`e da broji do 70? - Zato {to su joj ve} kod 69 puna usta. 548. Za{to plavu{a dr`i ruke na u{ima? - Poku{ava ne{to da zapamti. 549. Kakva je razlika izme|u plavu{e i limuzine? - Ne mo`e svako da bude u limuzini. 550. Za{to je plavu{a ostavila karmin na volanu? - Zato {to je duvala u sirenu. 551. Pita crnka plavu{u: - Jesi li bila na Ilj testu? - Jesam. Hvala Bogu, negativna sam. 552. Za{to se sva|aju dve plavu{e? - Da li se ka`e Irak ili Iran. 553. Za{to plavu{ama nije hladno?

- Zato {to imaju dlakave noge. 554. Grunula mina, do{la policija, i na licu mesta zatekla plavu{u: - Ko je bacio minu? - Minobaca~! 555. Gde je slepo crevo kod plavu{a? - ^im u|e{, odmah levo. 556. Za{to plavu{a ne pu{i na ulici? - Da ne bi odrala kolena. 557. Za{sto plavu{sa ne ~cuje na jedno uvo? - Kad je ~ula da postoji u{na {koljka, razvalila je uvo tra`e}i biser. 558. Za{to plavu{a li`e sat? - Zato {to je ~ula da tik-tak ima samo dve kalorije. 559. Za{to plavu{a duva kad vidi integral? - Zato {to misli da je dlaka. 560. [ta ka`e plavu{a mladi}u kad skrenu u {umu i sednu na klupu? - Da li da skinem ga}cice, ili da ispljunem `vaku? 561. Kakva je razlika izme|u plavu{e i kugle za kuglanje? - U kuglu mogu da stanu samo tri prsta. 562. [ta je to duga~ko i te{ko, a plavu{ama pravi probleme u `ivotu? - Osnovna {kola. 563. Kako plavu{a navija ru~ni sat? - Zamoli prvog prolaznika da joj uvrne ruku nekoliko puta.

564. Gde plavu{a jedino ima crne dlake? - U ustima. 565. Gde plavu{a ostavlja ru` za usne? - Svuda po telu partnera. 566. Kako plavu{a fajta donji ve{? - Ovla`i. 567. Kako se zove plavu{a koja ima koeficijent inteligencije 10? - Troglavi genije. 568. Za{to plavu{a nosi nao~are na stomaku? - Zato {to je ~ula da ima slepo crevo. 569. Za{to se plavu{a gleda u ogledalu kad razgovara telefonom? - Da vidi s kim pri~a. 570. Za{to plavu{a baca lekove u vodu? - Zato {to na njima pi{e PLIVA. 571. [ta imaju zajedni~ko ofarbana plavu{a i Boing 747? - Crnu kutiju. 572. Tip pita plavu{u: - Da li bi htela da nosi{ moje ime? - [ta ti pada na pamet! Na {ta bi to li~ilo da se zovem \oka?! 573. [ta je za plavu{u dugo i tvrdo? - 4. razred. 574. Za{to apotekari ne uposle plavu{e kao apotekarke? - Zato {to stalno lome fla{ice od lekova pisa}om ma{inom.

575. [ta je to 5 kilometara duga~ko i ima koeficijent inteligencije 40? - Parada plavu{a. 576. Momak pita plavu{u: - Kako si uspela da utera{ auto u dnevnu sobu? - Provezla sam ga kroz kuhinju, a onda skrenula levo. 577. Ka`e momak plavu{i: - Idem da ga|am glinene golubove. - A kako }u da ih ispe~em? 578. Kakva je razlika izme|u plavu{e i sladoleda? - Sladoled ne li`e tebe. 579. Kakva je razlika izme|u plavu{e i putera? - Puter je lak{e ise}i. 580. [ta dobije{ kad da{ plavu{i nov~i} za njeno mi{ljenje? - Kusur. 581. Kako zove{ podrum pun plavu{a? - Vinski podrum. 582. Kako zove{ plavu{u sa pola mozga? - Poklon! 583. Kako zove{ prostitutku i 4 plavu{e? - Normalna cena, dzabe, dzabe, dzabe, dzabe. 584. Stopira plavu{a na autoputu i staje joj tip. Plavu{a ga pita: - Jel mo`e do Novog Sada? - Naravno, upadaj. Vozaju se oni tako i plavu{a ga pita odakle je. On re~e:

- Ja sam iz Subotice... nego, vidim da si lepa i zgodna... ho}e{ li sa mnom? - Joj, ne mogu. - A za{to, zato {to se ne poznajemo? - Ne, nego ne znam kako da se vratim iz Subotice. 585. Za{to se plavu{a penje na bodljikavu `icu? - Da vidi {ta je sa druge strane. 586. Za{to je plavu{a istetovirala svoj po{tanski broj na stomaku? - Da bi sva njena po{ta stigla na pravo mesto. 587. Za{to plavu{a kad vozi udara u ogradu od auto-puta? - Da ugasi `migavac. 588. Za{to plavu{a nije htela mesto do prozora u avionu? - Tek je osu{ila kosu. 589. [ta imaju zajedni~ko plavu{a i motor? - Oboje su zabavni za jahanje sve dok te ortak ne vidi. 590. Koji je najbr`i na~in da obu~e{ plavu{ine farmerke? - Pokupi ih sa poda. 591. [ta radi plavu{a kad dobije menstruaciju? - Tra`i ~oveka koji je upucao s le|a. 592. Za{to su plavu{e sli~ne Kornfleksu? - Zato {to su proste, lake i imaju dobar ukus. 593. Koju govornu manu ima plavu{a? - Ne ume da ka`e "Ne". 594. [ta je to kada plavu{a dune u uvo drugoj plavu{i? - Prenos podataka.

595. Za{to plavu{e mrze M&M bombone? - Mnogo su te{ke za lju{tenje. 596. Kako }e{ da zna{ da je plavu{a imala lo{ dan? - Tampon joj stoji iza uveta, a nema pojma gde je stavila cigaretu. 597. [ta ka`e{ kad vidi{ crnku i 3 plavu{e u uglu? - Ne ka`e{ ni{ta, nego proverava{ da li ima{ 3 kondoma. 598. Jeste li ~uli za plavu{u koja je rekla da bi uradila sve za bundu? - E, sada ne ume da je zakop~a. 599. Za{to plavu{a stoji ispred ogledala sa zatvorenim o~ima? - Htela je da vidi kako izgleda kada spava. 600. Za{to plavu{a dr`i kockice leda u fri`ideru? - Da bi mogla da zadr`i fri`ider hladan. 601. Za{to plavu{e imaju kockaste grudi? - Zato {to su zaboravile da izvade brushalter iz kutije. 602. Za{to plavu{a vozi golfa? - Zato {to ne ume da izgovori POR[E! 603. Kako mo`e{ da promeni{ mi{ljenje plavu{i? 1) Dune{ joj u uvo. 2) Kupi{ joj jo{ jedno pivo. 604. Kako meri{ plavu{inu inteligenciju? - Gurne{ joj aparat za merenje pritiska u gumama u uvo. 605. Za{to se plavu{a zbunila u `enskom VC-u?

- Morala je sama da skine farmerke. 606. [ta radi plavu{a u fer-borbi? - Skine sve sa sebe. 607. [ta je to plavo i zeleno i ska~e iz kreveta u krevet? - Prostitutka. 608. Kakva je razlika izme|u plavu{e i semafora? - Semafori ka`u STOP. 609. Kakva je sli~nost izme|u plavu{e i Bermudskog trougla? - Oboje su progutali mnogo ljudi. 610. Kako plavu{a pali svetlo posle vo|enja ljubavi? - Otvori vrata od automobila. 611. Koja je najve}a `elja plavu{e u `ivotu? - Da bude kao obi~na `ena i da nau~i da ~ita i pi{e. 612. [ta ka`e plavu{a dok gleda erotski film? - Gledaj, eno mene! 613. Vra}a se mladi} ku}i a njegova devojka plavu{a sedi u fotelji sa te{kom glavoboljom. - Maco, {ta je bilo? - Ma, pusti me. Razbija me glava! - Pa {to, du{o moja. - Celo prepodne sam slagala slagalicu {to si mi kupio! - Kakvu slagalicu?!? - Ma, onu {to je pile na kutiji! - E, daj, molim te odmah da si ustala i vratila kornflejks u kutiju! 614. Plavu{a se `ali prijateljici: - Nije lako danas biti majka. Eto ja na primer ne znam gde mi

je glava od silnih briga. Tra`i pelene, tra`i cuclu, tra`i de~iji dodatak, tra`i oca.. 615. Za{to plavu{a ne voli boks? - Jer su zabranjeni udarci ispod pojasa! 616. Upao manijak plavu{i u stan da je siluje. Nakon {to je zavr{io, upita je: - [ta }e{ re}i policiji? Plavu{a odgovara: - Da si me silovao tri puta. - Ali ja sam to u~inio samo jedanput. - A ko ka`e da se meni `uri. 617. Za{to plavu{e nose one velike, kolutaste min|u{e? - Da bi mogle na njima da odmaraju noge. 618. Po ~emu su plavu{e sli~ne `elezni~kim {inama? - Pola`u ih {irom zemlje. 619. Zasto plavu{a mlati rukama po vazduhu? - Poku{ava da sakupi misli. 620. Za{to plavu{a uvek izgubi mobilni telefon posle razgovora? - Spusti slu{alicu i ode! 621. Za{to plavu{a voli da se jebe na podu? - Zato {to ho}e da joj u|e do daske. 622. Plavu{i se pokvarila peglica pa je stala pored puta. Digne haubu, vidi da nema motora i po~ne da se dere: - Neko mi je ukrao motor! Nai|e druga plavu{a isto u peglici i ka`e joj: - Bez brige, imam ja rezervni u gepeku!

623. [ta je to crno-plavo-braon, le`i u jarku? - Brineta koja je pri~ala previ{e viceva o plavu{ama. 624. Za{to plavu{a u avionu ne `eli mesto pored prozora? - Da joj promaja ne pokvari frizuru. 625. [ta je kod plavu{a predigra? - Skidanje ga}ica. 626. Kad plavu{a poziva partnera u stan? - Kad joj se pokvari vibrator. 627. Kako plavu{a poziva konobara u restoranu? - Jednostavno, ra{iri noge. 628. Za{to plavu{e te{ko dose`u orgazam? - Mnogo te briga!! 629. Za{to plavu{e do`ivljavaju orgazme? - Da bi znale kada da prekinu seks. 630. Kako zna{ da je plavu{a svr{ila? - Ka`e "Slede}i"! 631. Kako se zovu zgodni mu{karci u dru{tvu brinete? - Taoci. 632. Kako se plavu{a ~e{lja? - Radi ~u~njeve. 633. Za{to Devica Marija nije bila plavu{a? - Zato {to bi tada bila samo "Marija". POLITI^KI 1. Dolazi Sloba u posetu SAD. Klinton priredio dr`avni~ki

do~ek a uve~e prijem u Beloj Ku}i. A tamo, predivno, posluga, muzika, hrana, kavijar, najbolje vino, svi predivno obu~eni, samo obigravaju oko Slobe.On ode kod Bila: - Jeli Bil kako vi Amerikanci uspevate da priredite ovakav prijem za mene.Sve je divno, skupo, pogledaj samo zlatno posu|e ~ime me slu`e. - Slobo do|i ovamo,vidi{ onaj most preko reke (...da...) e pa mi smo planirali da }e on ko{tati 5 miliona dolara a ko{tao je 3, od razlike smo za tebe napravili bal. Posle par meseci do|e Bil u Beograd. Sloba napravio bal snova za Bila. Hrana od jelena do fazana, lova~ki specijaliteti, specijalna pastrmka iz Ohridskog jezera , slu`e ga u platinastom posu|u, Beogradska Filharmonija svira, najbolje ribe oko Bila,.....super. Bil op~injen, sre}an, nikad nije ovo video u zivotu. - Jeli Slobo kako ste uspeli ovo da mi priredite, ipak standard Srbije nije kao Ameri~ki...zna{ kako je. - Bil, vidi{ onaj most preko reke ? - Ne vidim. - EEEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!! 2. Na proslavi godi{njice izborne pobede SPS-a: - Drugovi, pre godinu dana na{a zemlja se nalazila na ivici provalije, ali od tog vremena do danas na~inili smo krupan korak unapred! 3. Pitali Srbina: - Mo`e li Sloba da zameni Tita? - Je l mogu da razmislim? - Mo`e{. Ode ~ovek i posle pola sata se vra}a sa ~etvoricom grmalja. - Jel mo`e Sloba da zameni Tita? - Mo`e! - A ko su ovi ljudi? - Pa ne mogu sam da podignem plo~u!

4. Kao {to sve {to nastane u Jajcu ode u kurac, tako i Jugoslavija... 5. [ta je to ima{ 5, dobije{ 6, ostanu 2 ? ....... SRJ 6. U {koli, prozove u~iteljica malog Aliju Izetbegovi}a. Pita ona njega: - Reci ti meni, Alija {ta bi ti uradio da postane{ predsednik? - Pa ja ,ovaj , ... (}uti, smi{lja odgovor). - Ma, hajde Alija, zna{ ti odgovor... - Pobio bih sve Muslimane!! - Karadzi}u, Karadzi}u, ne {apu}i... 7. Lete Bu{, Putin i S.M avionom. Kad, pokvari se ma{ina i treba da ska~u, ali, samo jedan padobran. S.M.- Svi smo demokrate, pa je najbolje da glasamo! Ostali se slo`e i obave tajno glasanje. Pobedi zna se ko, uzme padobran, ka`e "U to ime ja vas pozdravljam" i sko~i. Bu{ i Putin pokisli, sta }e, odlu~e i oni da sko~e bez padobrana. U toku leta Putin ka`e Bu{u: - [to jes jes, glasali smo tajno. - Ali kako li je dobio 1700 glasova vi{ka... 8. Zateko pandur Slobu i Miru u parku na travi u slobodnijoj pozi, i po~e da vi~e: - Kako vas nije sramota matori ljudi, brukate nam dr`avu, kvarite omladinu... - Ma zna{, mi ... ovaj ... samo - po~e da muca Sloba. Kad ga pajkan vide noge mu se odseko{e, izgubi}e posao jadnik! - Pa zna{ dru`e S. ja nisam hteo, samo sam vr{io svoju du`nost. - Sve je u redu nego ajde ti naplati kaznu, pa da idemo. - Pa dobro ajde, za vas 100 din a za gospo|u 400. - A {to za gospo|u 400! - Pa vas hvatam prvi put, a gospo|u ~etvrti!

9. Poslednje Slobine re~i upu}ene Miri pre ulaska u avion za Dejton: - Miro, ja idem da prodam zemlju, a ti vidi {ta }e{ sa ovom stokom. 10. Do{li Sloba i Mira na ve~eru kod Klintona. I Sloba oseti potrebu, izvini se i ode u VC. Zavr{ila se ve~era, Mira i Sloba se vra}aju ku}i. - U, bre Miro, pa oni imaju ZLATNU VC {olju! - Ajde, nemoj! - Ma kad ti ka`em, imaju zlatnu VC {olju! Miri se to dopadne. Popela mu se na glavu. - Kupi i ti zlatnu VC {olju, kakav si ti dr`avnik bez zlatne VC {olje...I {ta }e Sloba, kupi zlatnu VC {olju. Posle par meseci, Mira i Sloba dolaze ponovo u goste kod Klintonovih. Sloba pozvoni na vrata i otvara Bilijeva }erkica. - Zdravo mala, evo nas do{li na ve~eru kod tvog tate. - Pa, kako se vi zovete? - Mira i Sloba, zna on! - HEJ TATA, EVO GA ONAJ ^IKA [TO TI SE POKAKIO U SAKSOFON! 11. Razboleo se Sloba i re{io da nekom preda vlast. Gleda on, {ta }e, kome }e, i odlu~i da da [e{elju. Dolazi on kod [e{elja i ka`e mu {ta je i kako je, a [e{elj na to ka`e: - Daj Vuku. Kad je to ~uo Sloba, pomisli, ovaj je definitivno lud i ode ku}i. Ali bolest ga sve vi{e pritiska i on do|e opet kod [e{elja, ali [e{elj opet re~e: - Daj Vuku. Opet Sloba ode ku}i, ali bolest pritiska, ose}a da ne}e jo{ dugo i on opet ode do [e{elja jer nema kome drugom. I po~e on: - Zna{ {ta Vojo, ti si najkompetentniji za to, ja moram tebi da ostavim vlast. A na to ce [e{elj:

- Ma daj vuku se vukujemo ve} jednom. 12. Predsednik SRJ, Zoran Lili}, i njegov sin, u Atlanti, na Olimpijskim igrama, na susretu sa na{im sportistima. Predsednik vadi iz dzepa list sa unapred pripremljenim govorom koji }e da pro~ita okupljenima. - O! - ka`e predsednik. - ??? - zbunjeni sportisti. - Oo! - ka`e glasnije predsednik. - ??? - jedan tihi aplauz iz pozadine. - Ooo! - ka`e glasno predsednik. - ?!? - svi zbunjeno aplaudiraju. - Oooo! - vi~e presednik. - ?!? - svi jo{ zbunjeniji najja~e aplaudiraju i pu{taju glasove odu{evljenja. - Ooooo! - urla predsednik. - !!!!!!! - svi ska~u na noge u op{toj ekstremizaciji radosti. - Tata, to su olimpijski krugovi! 13. Jutro... Kuca a|utant na vrata Sepine spava}e sobe: - Dru`e Stari!!! Dru`e Stari!!! Nema odgovora. Opet }e a|utant: - Dru`e Stari!!! Dru`e Stari!!! Napokon Stari odgovori: - U|i! - Dru`e Stari, stra{na stvar se desila, nastradao je na{ drug Krcun! A, Sepo }e prote`u}i se i zevaju}i: - Auuu, boga ti, zar je ve} osam i petnaest! 14. Do{ao ~ovek na kiosk i kupio Ve~ernje Novosti. Pogleda samo naslovnu stranu i baci novine u sme}e. Slede}i dan opet isto, i tako narednih mesec dana. Slede}i put pita njega prodava~ica: - Ama ~ove~e nije mi jasno za{to pla}ate novine, pogledate prvu stranicu i bacite ih u sme}e?

- Pa ja gospo|o samo smrtovnice gledam, ka`e on njoj. - Ali smrtovnice su na predzadnjoj strani. - Ma ova koju ja tra`im }e biti na PRVOJ strani. 15. Na nepoznatoj obali negde u Africi, nasukao se brod i ljudo`deri su pohvatali kompletnu posadu. Dok su se spremali da ih skuvaju, jedan ~lan posade ih pita: - Gospodo divljaci, imate li vi skup{tinu? - Nemamo! - Imate li gra|anski rat? - Nemamo! - A gledate li Radio Televiziju Srbije? - Ne! - Dobro, imate li bar bonove za benzin? - Nemamo. - Pa za{to ste onda podivljali? 16. Koja su dva najve}a srpska uma na polju elektrotehnike? 1. Nikola Tesla - struja 2. Slobodan Milo{evi} - izolacija 17. Upecao Lala ogromnog soma i odneo Sosi: - Baci ga malkice u bra{no, pa ondak onako malko u ulje nek se cvari u tiganju. - Bog s tobom Lalo, otkud nam bra{na? - Pa dobro, ondak samo u ulje. - Ta idi begaj, zna{ da nemamo ni ulja. - Ta skuvaj bar jednu dobru ~orbu! - Izem te blesavog, na{ta da skuvam kad su nam odsekli struju? - Pa {ta da radim? Idem da ga bacim nazad u kanal. Baci Lala soma u kanal. Som se pra}akne, isko~i malo iznad vode i vikne: - Slobo, slobodo! 18. Organizovali maraton Milo{evi} i Klinton i naravno

Klinton kao mla|i pobedi. Sutra pi{e "NenjYork Times": "U maratonu u kome su u~estvovali predsednik Jugoslavije gospodin Milo{evi} i na{ predsednik gospodin Klinton, Klinton je bio prvi, a Milo{evi} poslednji." Pi{e "Politika": "U maratonu u kome su u~estvovali Klinton i Milo{evi}, Milo{evi} je bio drugi, a Klinton pretposlednji." 19. Jeste li ~uli da je Slobin unuk dobio fras?! - Pa da, video je babu. 20. Za{to [e{elj nosi pi{tolj? - Zato {to ne mo`e da nosi vevolvev. 21. Vratio se Sloba iz Amerike i ka`e [e{elju: - Ej, Vojo, karao sam Moniku! - Seve{!?!?!? - Ne bre, Levinski. 22. Prikazao se Bog i pozvao Klintona, Jeljcina i tata Slobu (a i koga bi drugog) pa zbori: - Do{ao sam da bih vam rekao da }e za godinu dana biti smak sveta, da bi vi to objavili va{im narodima da se spreme. ^u{e njih trojica ovo i odo{e svako svojoj ku}i. Klinton se obrati naciji: - Bra}o Amerikanci, imam za vas jednu dobru i jednu lo{u vest, dobra je da Bog postoji, a lo{a je da }e za godinu dana biti smak sveta. Jeljcin javi: - Gospodo, imam dve lo{e vesti, Bog postoji i mi komunisti smo bili u zabludi, a druga je da je za godinu dana smak sveta. U Srbiji po obi~aju se niko ne obra}a naciji. U 19:30 posle Hita dana na Prvom kanalu spiker objavljuje: - Danas je na{ predsednik primio u zvani~nu posetu Boga i posle dugotrajnih i mukotrpnih dogovora odlo`io smak sveta

za godinu dana. 23. Za{to Sloba dr`i olovku u klozetu? - Da se potpisuje na sopstvena sranja. 24. Do{ao Milo{evi} kod Klintona i ovaj mu ka`e da }e Srbiji skinuti sankcije ako mu on odradi ono {to on najvi{e voli (asocijacija - Monika Levinski). Milo{evi} mu odgovara: - Mo`e ali da se popne{ na sto! Klinton, za~u|en upita: - Va`i, ali za{to?! - Srbija se saginjati ne}e! 25. Leti porodica Milo{evi} na letovanje i vidi Sloba dole seljake... - Da im bacim jedno 20 dinara da ih malo usre}im? MARKO:- Ma daj bre, }ale, baci im 100 dinara da te malo zavole. MIRA:- Uh bre, {to ste vi mu{karci glupi, baci bre 10 puta po 100 dinara. PILOT:- A za{to Vi, gospodine predsedni~e, ne biste sko~ili iz aviona pa da obradujete ceo narod? 26. Vozi se Sloba (kolima) i udari svinju. Svinja rikne i Sloba po{alje voza~a do prve kafane da na|e ~ija je svinja i da mu plati, kako bi kao ispalo da je on dobar, po{ten itd. Elem, ode voza~ i nema ga jedan sat, dva sata, tri, ~etiri .... Do|e voza~ oko 3 ujutru potpuno pijan i kada ga Sloba pita gde se zadr`ao i jel platio za svinju ovaj mu odgovara: - Izvinite {to kasnim g. predsedni~e ali kada sam u{ao u kafanu i rekao "Dobar dan ljudi, ja sam voza~ Slobodana Milo{evi~a, ubio sam svinju" svi su po~eli da mi pla}aju pi}e pa sam se malo zadr`ao. 27. Razgovaraju Hanibal, Aleksandar Makedonski, Hitler i Sloba.

Hanibal Aleksandru: - E, da je meni bila tvoja vojska, osvojio bih Rim. Aleksandar Hitleru: - E, da je meni bila tvoja avijacija, osvojio bih svet. Hitler Slobi: - E, da je meni bio tvoj RTS, niko na svetu jo{ ne bi znao da sam izgubio rat! 28. Ka`e M.M. }aletu: - ]ale, ajde da kupimo ceo Po`arevac. A `ale mu odgovara: - Sa~ekaj mart da prodamo Kosovo. 29. (Druga verzija predhodnog vica) - Ajde, }ale, da kupimo Po`arevac. - Ti si lud, to su velike pare! - Ajde, pa prodao si Kosovo. - Jesam prodao, al nisam naplatio. 30. Do{ao Marko Milo{evi} u Japan da kupi kola, pa pita: - Koja najskuplja imate? - Ima jedna To{iba koja se radi po porudzbini, ko{ta milion dolara. - I to je najskuplje {to imate? - U poverenju, Mazda pravi tajni model za 2 miliona dolara... - I to je sve? E, jebem ti japanska kola. Jel ima ne{to drugo? - Ima. Najnovija sportska Honda, isklju~ivo po porudzbini, ru~ni rad, s pozla}enom karoserijom, ali ko{ta 10 miliona dolara. - Kul. To uzimam. - Ahmm... dobro. A kako pla}ate, gospodine? - U ke{u. Prodavac zaprepa{}en: - Ja se izvinjavam, radoznao sam samo, ali kako to da neko sa sobom nosi toliku koli~inu novca u gotovini? - Ma prodao mi }ale neku zemlju.

31. Stoje dve kurve na }o{ku. Gladne su, promrzle, nema posla i jedna ka`e: - A {ta misli{, da se u~lanimo u JUL? - Nemoj, sestro, ve} mi je neprijatno i ovo {to radim. 32. [eta Slobo unuka kod Konja i ~uje: - Slobo ... Okrene se i vidi niko ga ne zove - pomisli neki gadan 3p. Opet neko: - Slobo... I opet niko. Sutradan on opet {eta unuka i opet isto i on pita tiho da ne ispadne da je lud: - A ko je to? A kip odgovara: - Pa to sam ja, knez Mihailo, zarobljen sam u ovom kipu 200 godina. Daj po{alji mi neku pi~ku da barem gledam ako ve} ne mogu ni{ta da uradim. I Sloba ode i dalje misli da je to od one boce viskija od sino} ali ipak do|e sutradan opet ali sa Mirjanicom. I opet se ~uje: - Slobo... - [ta je? - Rekao sam za mene, ne za konja... 33. Razgovaraju Sloba i Mira i Sloba ka`e: - @eno, otvorili su novu cve}aru u kom{iluku. - Pa? - Pa, mogla bi da ode{ da uredi{ frizuru. 34. Umro Milo{evi} i sad RTS ne zna kako da objavi tu vest a da ne izazove smutnju i pometnju. Neko se doseti da to stave u rubriku o vremenskoj prognozi: - Na Dedinju minus jedan, na novom groblju plus jedan, nad Srbijom razvedravanje. 35. Dolazi Sloba u posetu nekom malom mestu u

unutra{njosti (koje naravno gleda samo RTS kanale) i do~ekuje ga masa gra|ana. Svi se picnuli, sredili se maksimalno. Ej, pa presednik dolazi!!! Svi se guraju da se rukuju sa Slobom. Jedan ~ovek, totalno picnut stoji pored nekog klo{ara, skitnice neke. Kad, prolazi Sloba pored njega ko da ne postoji i popri~a ne{to sa ovom propalicom! Misli ~ovek: "Vidi{ kako je plemenit, majku mu, sa sirotinjom pri~a a mene ni ne konstatuje! Sloba ode dalje i pita ~ovek klo{ara da zamene odela, ma doplati}e mu ako treba, samo sa Slobom da se rukuje i razgovara! Klo{ar naravno pristane, zamene oni odela, doplati mu ~ovek jo{ 200 maraka, i otr~i napred ka Slobi, progura se, tek Sloba ga vidi, pri|e mu i ka`e: - Pa, dobro, pizda ti materina, jesam li ti reko da se skloni{ da te ne uhvati kamera!? 36. [ta imaju zajedni~ko Beograd i Bagdad? - Prvo slovo, poslednje slovo i S {to ih je odveo u K. 37. Ulovio Sloba zlatnu ribicu i ona mu ka`e da mo`e samo 3 pitanja da joj postavi u vezi sa svojom budu}nosti. - Pa, dobro, dokle }u ja jo{ da vladam? - Ne brini se, do kraja `ivota. - Pa, dobro, a koliko }u onda jo{ `iveti? - @ive}e{ jo{ dugo, ni to se ne brini. - Ajde, sad mi ni{ta drugo nije va`no, reci mi na primer koliko }e ko{tati hleb u Novom Sadu za {est meseci? - Pet forinti. 38. Sreli se Sloba, Klinton i Jeljcin. Jeljcin ka`e: - Ja mogu sa pet svojih plata da kupim mercedesa. Klinton ka`e: - Ja sa tri plate mogu da kupim mercedesa. Sloba zove Marka: - Je li sine, kolko nama treba vremena da skupimo lovu da kupimo mercedesa?

Marko malo kalkuli{e pa odgovara: - Pa jedno godinu dana. Smeju se Klinton i Jeljcin, a Marko ka`e: - Pa znate, nije zezanje, velika je to fabrika. 39. Ube|uju se Majk Tajson, Pamela Anderson i Godzila ko je u ~emu naj, naj... I odu oni kod Boga da im on ka`e istinu. Prvi ulazi Tajson kod Boga i posle dve sekunde evo ga napolje ma{u}i papirom na kome pi{e da je najja~i ~ovek na svetu... Ulazi Pamela kod Boga i posle pet sekundi izlazi ma{u}i papirom na kome pi{e da je najbolja riba na svetu... Ulazi Godzila kod Boga da dobije uverenje da je poslednji dinosaurus i nema ga pola sata, unutra se ~uje vriska, dreka... Posle celog sata provedenog unutra Godzila izlazi napolje bez papira i pla~nim glasom pita: - PA KO JE BRE TA MIRA MARKOVI]? 40. Stoji Sloba ispred izloga robne ku}e i kuka li kuka. - Kuku meniiiii, auuuuuuu, {mrc, {mrc, kukuuuuuuu. Prolazi pandur i snimi ga. - Dru`e predsedni~e, pa {ta Vam je, {to pla~ete? - Jaaaooooo, jadan ja. Pa kako }e moj penzioner da kupi ove cipele od 3.600 dinara od svoje bedne penzije kukuuuuuu. Tu i panduru bude krivo pa i on krene jo{ ja~e da rida. U tom trenutku nailazi penzioner i snimi ovu dvojicu kako kenjkaju. - Dru`e predsedni~e, pa {ta Vam je? Za{to toliko ridate vas dvojica? Na to }e pandur pendrek pa udri po penzioneru. - Pa zbog tebe mamu ti jebem... 41. Za{to Sloba ne mo`e da se zarazi sidom? - I virus ima dostojanstvo... 42. Ratom razru{ena sela, brdovita okolina, {ume. [etaju se 2 Bosanca, kad nai|u na le{. Bolje ga pogledaju i ne{to se dvoume, ne}e da veruju o~ima. Pa to Sloba le`i mrtav. [ta }e

sad, dogovaraju se. - Ajde da ga sahranimo, jeb ga ne mo`e{ ~oveka ostaviti da istrune... - Mani me pa da nas okrive za to. Ajd be`i u `bunje da nas niko ne vidi... Posle nekog vremena nai|u dva Hrvata, primete le{, prepoznaju Slobu. [ta }e kako }e i kod njih jedan predlo`i da ga zakopaju... Ali ne, okrivi}e njih. Sakriju se i oni u `bunje... Nai{li Srbi. Primetili le{, skontali da je to Sloba. Pa prvo i oni hteli da ga zakopaju ali se predomislili iz nama ve} poznatih razloga. Sakrili se i oni u `bunje... Prolazi vreme, ni{ta se ne de{ava... Eto nai{la dva Jevreja. Do|u do le{a, vide da je to Sloba. E oni se odlu~i{e da ga pokopaju. Jebi ga, bio je lo{ ~ovek ali zaslu`uje bar da ga pokopaju. Krenuli Jevreji da kopaju rupu kad }e na to svih {est glasova iz `bunja odjednom: - [ta to radite ljudi, jeste li normalni?! Kad ste sahranili onog pre 2000 godina on vaskrsnuo... 43. Jeste znali da Sloba treba da ide na operaciju bruha? - Nije ni ~udo kad non stop di`e mostove... 44. DPS - Dabogda Pao Slobo SNP - Slobo Ne}e Pasti 45. Pita pandur kolegu: - Je li, {ta ti misli{ o na{em predsedniku? - Pa isto {to i ti. - E onda si uhap{en! 46. Budi se Mira, ustaje iz kreveta, prilazi prozoru, razmi~e zavese, kad ono ispred prozora vojnici. Ona br`e-bolje navu~e zavese, otr~i do drugog prozora, kad tamo ista slika. Ona otr~i do vrata, otvori ih, kad ispred vrata opet vojnici. Vra}a se ona trkom u spava}u sobu, budi Slobu: - Slobo, Slobo, pu~, brzo, vojnici su opkolili ku}u, brzo!

Ustaje Sloba mrtav hladan, razmi~e zavese na prozoru i ka`e: - Ma, to su samo grani~ari. 47. Oti{ao Sloba kod ciganke da mu gleda u dlan. - Vidim da }e{ umreti nasilnom smr}u... - Da li vidi{ kada... - Hm... samo malo... vidim...vidim... Na praznik... - Vidi{ li na koji praznik? NA KOJIIII PRAZNIK?!? - Pa na TAJ!!! 48. Ruga se mali Srbin malom Hrvatu: - Utata, umro ti je predsednik... - Utata, tvoj nije. 49. Koja je sli~nost izme|u Franje Tu|mana i Slobodana Milo{evi}a? - Ni jedan ni drugi ne mogu da iza|u iz zemlje. 50. Stane Dolanc poslao Slobi telegram: - Po`uri, treba nam tre}i za pref. 51. Oti{ao jedan Srbin iz zemlje pre desetak godina i sad prvi put do{ao u posetu kod prijatelja. - Pogledaj me, nisam bogata{, ali imam dobar posao, novi mercedes, stalno letujem u [paniji, a pogledaj sebe! [ta te je zadr`alo u zemlji? - Pa, kad je Milo{evi} do{ao na vlast, pomislio sam, ovi ni na {ta ne li~e, ne}e oni ni tri meseca potrajati. I tako tri meseca po tri meseca, pro|e decenija! - Jo{ nije sve propalo, sredi}u ti da po|e{ sa mnom i obezbedi}u ti posao! - Ne dolazi u obzir. Zar sad kad im je ostalo jo{ samo tri meseca? 52. Za{to Pavaroti, Domingo i Kareras definitivno ne dolaze u

Jugoslaviju? - Zato {to se pla{e da }e da im ukradu glasove! 53. Stoje penzosi u redu i ~ekaju. Prilazi reporter SNN-a i pita: - Izvinite, a {ta ~ekate? - Hleb, sinko! SNN sve snimi, pusti u vestima, uz obave{tenje kako se u Srbiji gladuje. Vidi to Tatica i odmah izda direktivu da penzosi u redovima, kad ih neko pita, ka`u da ~ekaju karte za pozori{te. Do|e tako ekipa sa SKAJ-a i na|u neki red: - Izvinite, a {ta ~ekate? - Karte za pozori{te. - A {ta se daje? - Hleb, sinko! 54. Padaju Sloba i Mira sa 10. sprata. Pitanje glasi: Ko }e prvi udariti o zemlju? - Zar je to bitno? 55. Umro Sloba. Stigao pred nebeska vrata i kuca. Sveti petar pita: - Ko je? - Ja sam Slobodan. - OK. Da ~ujemo {ta si lo{e radio dole na Zemlji? - Paaaa, isprovocirao sam rat i sankcije prema svome narodu, ali to mo`emo nazvati samo spoljnim zidom. - Dobro i {ta jo{? - Paaa otimao sam lovu narodu, ali to mo`emo nazvati porez izazvan spoljnim zidom sankcija. - Dobro i {ta jo{? - Malo sam name{tao izbore, ali to mo`emo nazvati volja naroda.... - Dobro. Evo ovako. Posla}emo te na jedno toplo mesto, ali to ne}emo nazvati pakao. Tamo }e{ provesti izvestan period vremena koji ne}emo nazvati ve~nost, a ti, kada u|e{, nemoj

da zadr`ava{ dah ~ekajuci da se vazduh ohladi. 56. Zvoni telefon u kancelariji predsednika SRJ. - Da li je tu predsednik Milo{evi}? - Ne, Milo{evi} nije vi{e predsednik. Tip spusti slu{alicu. Zvoni telefon nakon nekoliko minuta ponovo. - Da li je tu predsednik Milo{evi}? - Ne, Milo{evi} nije vi{e predsednik! Tip opet spusti slu{alicu. Ne pro|e ni minut, telefon opet zvoni. - Da li je tu predsednik Milo{evi}? - Ama, ~ove~e, Milo{evi} nije vi{e predsednik! - Znam, ali volim da ~ujem. 57. Odlu~ili Klintonovi da otvoreno razgovaraju o seksualnom `ivotu koji je u{ao u krizu, pa }e Bil: - Zna{, ja mnogo volim pu{enje, a {ta ti voli{? - Ja volim i GOR i DOL zajedno. 58. Koja je razlika izme|u demokratije i socijalisti~ke demokratije? - Ista kao izme|u stolice i elekteri~ne stolice? 59. Raspravljaju prostitutka, hirurg, vajar, filozof i politi~ar o tome koje je najstarije zanimanje na svetu. Prostitutka: - Ma, nemamo {ta da raspravljamo. Pitajte koga god ho}ete i svi }e vam re}i da je MOJE zanimanje najstarije... Hirurg: - Samo polako, gospo|ice. Kao {to znate vi svoje postojanje dugujete Adamovom rebru, a njemu je rebro mogao izvaditi samo hirurg. Prema tome MOJE je zanimanje najstarije... Vajar: - Da, kolega, ali da bi Adamu uop{te izvadili rebro, Adam je morao postojati. A on je nastao iz blata, tako {to ga je Bog izvajao. Prema tome, MOJE je zanimanje najstarije...

Filozof: Slo`io bih se sa vama, ali ne{to ste prevideli. Da bi blato uop{te nastalo neko je morao postaviti zakone. Da nema zakona i danas bi vladao haos. Prema tome MOJE je zanimanje najstarije... Politi~ar: - Ma, nemoj! A, {ta misli{, ko je stvorio HAOS!!! 60. Jesen. Dva ~ista~a pred zgradom Ministarstva skupljaju opalo li{}e i papire koje su pobacali prolaznici. U jednom trenutku dune vetar, odnese komad papira kroz prozor pravo na ministrov sto. ^ista~ u|e u zgradu i ode u kancelariju po papir, ali se nakon par trenutaka vrati i uzdahnu: - Kasno , ministar ga je ve} potpisao! 61. LO[A VEST: Zemlja }e se raspasti na dva dela! DOBRA VEST: Na{ deo }e biti ve}i! 62. Sretnu se Dolar, Marka i Dinar i po~nu da se razme}u pri~ama o svojoj sli~nosti sa nekim `ivotinjama. Ka`e Dolar: - Ja sam kao tigar! Ja kad ska~em, ska~em nezadr`ivo, silovito, ru{im sve pred sobom... Na to }e Marka: - Ja sam kao antilopa. Kad ja ska~em, ska~em visoko i daleko, ska~em elegantno... Na kraju }e Dinar: - A ja sam kao lav!!! - Otkud ti kao lav?! - Pa lepo, kad vi sko~ite, ja RIKNEM. 63. Be`i pu` kroz {umu (?) i nai|e na lisicu. - Jel bre, {to toliko `uri{!? - Ma evo, iza mene ide finansijska policija! Zna{ kako je... ja imam ku}u, `ena ku}u, deca ku}u! Ima da nas ojade! Sad po~ne i lisica da be`i. Nai|e ti ona na rodu. - Lijo, {to tako `uri{!? Lovci, a?

- Ma kakvi lovci, finansijska policija! Jebi ga, ja krzno, mu` krzno, deca krzno. Ojadi}e nas! Krene i roda da be`i i nai|e na majmuna... - Gde si to zapucala, kud `uri{!? - Ma juri me finansijska policija, a zna{ kako mi, rode, `ivimo na visokoj nozi... Odra}e nas! Uto se majmun baci na be`aniju, ska~e sa drveta na drvo, sa lijane na lijanu... Pomahnitao! Najednom, nai|e na medveda. - Jel bre, majmune, koji ti je, gde si to zapuco!? - Ma, be`i molim te, evo iza mene ide finansijska policija! - Pa {ta oni mogu od tebe da uzmu!? - U tome i jeste stvar, nas gologuzane vlast najvi{e odere! 64. Do{ao Milutin Mrkonji} u neko selo i upita lokalne socijaliste: - Je li ljudi, kako te~e izgradnja mosta u selu? Jedan socijalista odgovori: - Ali ovde nema ni reke. - Dobro, onda neka reka bude gotova za dva meseca, a most za ~etiri! 65. Pravi razlog za rat U{la je Madlen Olbrajt u sobu za pregovore u Rambujeu i rekla: - Gospodo, ho}emo li da vodimo ljubav ili rat? 66. Sede gospodin Milo{evi} i sluge mu u atomskom skloni{tu daleko od Beograda i tresu viski. U jednom momentu za~uje se jaka detonacija negde u daljini. - Deder mali obrni General{tab i vidi {ta su spi~ili. Sko~i mali za telefon, ispri~a se sa kolegom iz General{taba, pa ka`e svom {efu: - Izgleda da su probili zvu~ni zid. - Neka, neka, napravi}emo mi moderniji, ve}i i lep{i ~im se ovo zavr{i!

67. Razgovaraju Jeljcin i Klinton telefonom: - Ne mo`ete vi tek tako da bombardujete jednu suverenu dr`avu! - Znate, na{a vlada je spremna da ulo`i 3 milijarde dolara u Rusiju! - Dobro, ali morali ste ipak da radite preko UN-a! - Znate, britanska vlada je tako|e spremna da ulo`i 3 milijarde dolara u Rusiju! - Vi bi ipak morali da bar malo pripazite na civile kad ga|ate vojne ciljeve! - Znate, i nema~ka vlada je spremna da ulo`i 3 milijarde dolara u Rusiju! - Ej, Bili... - [ta je? - Aj daj jo{ 3 milijarde pa }emo zajedno da ih spi~imo! 68. Pri~a Lala sa Sosom: - Ta {to je ovaj na{ predsednik be}ar. - A za{to Lalo? - Ta on ni u tri sata no}om nije u svome krevetu! 69. Uvodili Rusi drugi program na svojoj TV. Obradovan narod nije slutio da }e na njemu svo vreme biti policajac koji }e govoriti: - [ta je, ne svi|a ti se prvi. 70. Dolazi sponzor da vidi kako napreduje gradnja stadiona za olimpijadu u Moskvi 1980. [ef mu obja{njava: - Vidite, svi koji rade na izgradnji stadiona su mladi ljudi, dobrovoljci, ponosni {to mogu da daju svoj doprinos olimpijadi. Sponzor ide od jednog do drugog i pita ih: - Koliko ima{ godina? - 20. - A ti? - 22.

- A ti? - Do`ivotno! 71. KAKO KA@E - Ajde, Sunce, ka`i mami kako ka`e maca? - Mjao, mjao, mjao. - A, kako ka`e kuca? - Av, av, av. - A, kako ka`e vuk? - SVI! SVI! SVI! 72. SLU@BENI ULAZ Ide debeli Sloba preko uzanog mosta i nai|e na \ukanovi}a i sad tu se oni posva|aju i Sloba ovog pojede! I sad Milo tumara po onoj stoma~ini, gleda ne{to i nai|e na Bulatovi}a i pita ga: - Otkud ti? Je l i tebe pojeo? - Ma jok, ja sam u{ao na slu`beni ulaz. 73. Umro Zloba i oti{ao kod svetog Petra. - Ti stoj! Mesto ti je u paklu! - Hajde nemoj da si takav, pusti me u raj. - Ne mo`e! Idi u pakao! - Ne ~ujem dobro! - ODLAZI U PAKAO!!! I ode Zloba u pakao. Tek ne pro|e ti dugo, evo ga Lucifer li~no, sa velikom povorkom gre{nika iza sebe. Do|o{e pravo pred vrata raja i svetog Petra. Ovaj se ne moga{e na~uditi: - [ta je ovo??? Tek }e ovaj: - Izbeglice. 74. Razlika izme|u Kraljevi}a Marka i Slobe: jedan ima [arca, drugi Zelenka. (poja{njenje: prvi premijer pod Slobinom vla{}u bio je D. Zelenovi})

75. [ta je JAT? - Oju`ani sukob izme|u dvaju najoda. ([e{elj) 76. [ta je to: bip, bip, bip, biiiiiiiiiip? - Tu|man unpluged. 77. [ta }e Srbi dobiti Dejtonskim sporazumom? - Bermudski trougao. I Atlantidu (ako je na|u). 78. I PRIRODA ZNA Tu|man stoji sa jedne strane provalije a Milo{evi} sa druge. Sloba se prodera: - FAA[IIIISTOOOOOO! - KOOMUUNISTOOOOOO! A iz provalije odjekuje: - ISTOOOOO, ISTOOOOOO... 79. FRANCUSKA O~ena{ iz 1771. godine u Parizu: "O~e na{, koji si u Versaju; vre|a se ime tvoje; uzdrmano je carstvo tvoje; volja tvoja se ne sprovodi ni na zemlji, kao ni na nebu; daj nam nasu{ni hleb na{, koji si nam oteo; oprosti parlamentima, koji izda{e interese tvoje, kao {to ministrima svojim opra{ta{, koji ih proda{e; i ne padaj vi{e u isku{enje madam Dibari, nego nas oslobodi od zla kancelara, amin." 80. FRANCUSKA 2 De Golu je potreban novac da bi finansirao nove ambicije Francuske da zaista postane svetska sila. njegov ministar finansija daje da se {tampaju novi upitnici radi razrezivanja poreza, pa ih preko finansijske slu`be {alje poreskim obveznicima. Novi formulari imaju samo ~etiri ta~ke: 1) Koliko zara|ujete? 2) Koliko tro{ite? 3) Koliko vam ostaje?

4) To po{aljite nama. 81. VELIKA BRITANIJA ^er~il o Kristiforu Kolumbu: - Otputovao je, a da nije znao kuda }e. Vratio se, a da nije znao gde je bio. Ali mi jo{ dan-danas moramo da pla}amo zbog tog njegovog putovanja. 82. SJEDInjENE AMERI^KE DR@AVE Indijanac poslom dolazi u njujork. Poslovni partner ga pita blagonaklono: - Pa, kako se ose}ate u na{em gradu? - Sasvim dobro. A kako se vi ose}ate u na{oj zemlji? 83. SOVJETSKI SAVEZ Zbirka razglednica: 1) Pozdrav iz slobodne Moskve. 2) Pozdrav iz slobodne Var{ave. 3) Pozdrav iz slobodnog Praga. 4) Pozdrav iz Pariza od slobodnog Ivana Ivanovi~a. 84. Za{to g-|a Mira Markovi} ne voli svog unuka? - Jo{ ne zna da ka`e"r" pa je stalno zove: "Milo, Milo..." 85. SABRANA DELA Do{ao Crnogorac na granicu. Carinik ga pita: - [ta imate da prijavite? - Ni{ta, u koferima imam samo knjige. - Dobro, ali otvorite kofere da vidimo... Carinik otvori kofere kad ono: u jednom boksovi cigareta, u drugom droga, u tre}em oru`je. - I ovo vi zovete knjigama? - ^o~e, pa to su ti sabrana dela Mila \ukanovi}a! 86. LUDE KRAVE? Ulazi Sloba u restoran. U pratnji supruga Mira Markovi} sa

Radmilom Milentijevi}, Bubom Morinom i Nadom Popovi}Peri{i}. Prilazi najbolji konobar ku}e: - Dobar dan, gospodine Predsedni~e! Dozvolite da vam preporu~im specijalitet ku}e - mladog jastoga, u sosu od {kampi, sa egzoti~nim vo}em... - Donesi ti meni jedan tele}i odrezak, krvav! - Ali gospodine Predsedni~e, jastog je sve`, jutros stigo sa Tajlanda, nismo ga ni zamrzavali... pa preliv od indone`anskih {kampa... - Ma ne}u jastoga, donesi mi, bre, tele}i odrezak! - Doooooobro... A lude krave, gospodine Predsedni~e? - Otkud ja znam {ta }e one, pitaj njih! 87. ALIJA U POSETI... Do{ao Alija u posetu ranjenicima u bolnici. U{av{i u prvu sobu pogleda, prvi krevet prazan, na drugom se guraju dvojica a na tre}em samo jedan. Pomisli on valjda tako treba.Upita on prvog: - [ta je sa tobom juna~e? - I{o ja, a onaj iza mene nagazi na minu i meni ode bulja. - Uuu, gadno. [ta bi ti hteo da ja kao tvoj predsednik u~inim za tebe? - Pa ako mo`e jedan stan na Ba{ ^ar{iji, sad sam invalid, pa da ne hodam. - Mo`e. Upita on drugog: - [ta je sa tobom juna~e? - I{ao ja, a onaj ispred mene nagazi na minu i meni odo{e jaja. - Uuuu, gadno. [ta bi ti hteo da ja kao tvoj predsednik u~inim za tebe? - Ako mo`e isto stan na Ba{ ^ar{iji, sad sam invalid, mogu samo da gledam ribe. - Mo`e. Upita tre}eg (samog na krevetu): - [ta je sa tobom?

- Metak mi pro{ao kroz usta. - Uuu, gadno. [ta bi ti hteo? - Ni{ta, samo me prebacite u prvi krevet. - Pa dobro, ho}e{ ne{to drugo: pare, kola, stan? - Ne, samo ho}u u prvi krevet! Alija ve} vidno iznerviran, re~e: - Pa DOBRO, ZA[TO?! - Pa ujutru kada do|e lekar prvo ovom pregleda DUPE, pa ovom JAJA pa meni USTA! 88. Da li znate za{to nas nisu napali Ameri jo{ ranije? - [e{elj je izjavio da }emo ih ga|ati "vaketama" pa su prou~avali {ta je to! 89. Umro Sloba i oti{ao pravac u pakao. Prima ga \avo u svoju rezidenciju, a ona prepuna sa satovima, koji su oka~eni po zidovima. Sloba ga pita: - Je li, a {ta }e ti ovoliki satovi na zidu? - Pa vidi{, svako ovde ima svoj sat, i svaki put kada napravi neku pizdariju na Zemlji, kazaljka se pomeri za minut napred. - Interesantno, a gde je moj sat? - Eno ga u kancelariji, slu`i mi kao ventilator. 90. Takmi~e se Jeljcin, Klinton i Sloba ko ima najvi{e vojske. Lete}i iznad Pentagona, ka`e Klinton: - Vidite ovo dole zeleno polje? To su sve moji marinci. Onda nadlete iznad Moskve i ka`e Jeljcin: - Je l vidite ovu veliku zelenu livadu ispod nas? To su sve moji tenkovi. Sad Sloba da se ne bi obruko odvede ih iznad Kosova, poka`e na dole i ka`e: - Vidite li one dole sa belim kapicama? To su sve moji kuvari, pa sad mo`e{ misliti koliko tek vojske imam! 91. RUKOPIS Probudio se u jedno zimsko jutro "na{ voljeni", pogledao kroz

prozor a napolju prava zimska idila, pao predivan sneg, prosto milina.On onako zadovoljno otvori prozor i udahnu duboko, dive}i se pejza`u. Kad pogleda dole a na snegu ispisano njegovo ime i to mokra}om. Kakva sramota! Kakvo poni`enje! I on tako iznerviran dreknu na obezbe|enje: - Za 24 sata ho}u da se prona|e ko je ovo uradio, je l jasno! - Jasno! Pro|e 24 sata i {ef obezbe|enja do|e na raport: - Jeste li prona{li? - Jesmo, mokra}a je Lili}eva nema gre{ke, ali imamo jedan problem. - Koji? - Rukopis je va{e `ene! 92. Dobio Marko Milo{evi} poziv da se javi na lekarski pregled pred izlazak na vojnu komisiju. Tu su trebali da se izvr{e neki testovi (krv, mokra}a), da se utvrdi da li je sposoban za vojsku. Po{to se njemu ba{ i nije i{lo, on odlu~i da vara: uzeo je malo mokra}e od oca, malo od majke i malo od sestre. Kada je do{ao po rezultate, doktor mu re~e: - Po ovim nalazima, va{ otac ima kamen u bubregu, majka je u menopauzi, va{a sestra je trudna, a vi ste sposobni za vojsku. ^estitam! 93. Znate li ko je na{ najbolji {ahista svih vremena? - Drugarica Mira Markovi} - sa jednim konjem dobila dve partije. (poja{njenje: SPS i JUL) 94. Sloboda medija u Srbiji: Bili CENZURISANO i CENZURISANO. I CENZURISANO ka`e ovom: - CENZURISANO i da posle toga odemo do CENZURISANO, kako bismo CENZURISANO. CENZURISANO mu na to ka`e: - To ti je CENZURISANO i dobro je {to je CENZURISANO, bez presedana.

A CENZURISANO }e na to: - Ma zna{ i sam da je CENZURISANO trinaestog. 95. [ta je prvo izjavio Kiro Gligorov kad se povratio iz kome? - Sega Mega Drive! 96. Je l znate {ta ostane kad se HDZ-ovac opere? - Prljava voda i ~isti komunista. 97. Ko jebe `enu Vuka Dra{kovi}a? - SVI SVI SVI. 98. Za{to Sloba ho}e da ide u Tursku? - Da nau~i kako 500 godina vladati Srbima. 99. Za koji trofej }e se od sada igrati prvenstvo Jugoslavije? - Pehar Srpskih Vladara. 100. Za{to politi~are ne stavljaju na marke? - Ne bi znao narod sa koje strane da ih pljune. 101. Nema vi{e fazona na temu "Mujo i Haso". Sad se ka`e "bili Radovan i Radoman". 102. Svi Srbi u jednoj dr`avi - koncentracija koja ubija. 103. Rodila se nova Jugoslavija - tra`e se pelene. 104. Sedi tip ispred savezne skup{tine i ma`e govno na hleb. Izlazi Vuk iz skup{tine, gleda ga neko vreme pa mu ka`e: - Da si glasao za nas sad bi mazao kavijar na hleb a ne govna. Malo kasnije izlazi Sloba. Tip jo{ uvek ma`e govno. Na to }e mu Sloba: - Ma`i malo tanje. Treba}e ti i za sutra.

105. Zima 1993/94. Red pred prodavnicom za hleb i mleko. Odjednom jedan ~i~a po~e da vi~e: - Svega mi je dosta. Odoh bre da ubijem onog Milo{evi}a. On je kriv za sve ovo. Kad ne pro|e ni pola sata, ~i~a se vra}a u red za hleb. - Zar si ga ve} ubio, pitaju ga prisutni. - Ma jok. Tamo je ve}i red nego ovde. 106. Oti{li Lili} i Avramovi} na me|unarodni sastanak o ekonomiji. Tamo reko{e svima da u|u u vodu onoliko duboko koliko im je standard nizak. Klinton bogami pokvasi malo listove, [irak i Bler pokvasi{e i kolena. Kom{ije Bugari i Rumuni do stomaka, a malim crncima iz Afrike jedva se nos vidi. Me|u njima stoji Lili} koji je jedva pokvasio |onove. Na to }e svi: - Pa zar vi niste jo{ gori od Afrikanaca? A Lili} }e posti|eno: - Avramovi} je ispod mene. 107. Stari ratnik pri~a uspomene o Titu. - To je bilo na drugom partijskom kongresu. Ulazim ja u VC a na{ veliki vo|a tu... Tako skromno stoji sa strane i vr{i malu nu`du. A o~i mu tako plave, dobre, bla`ene, on nasmejan. Takvog sam ga i zapamtio. 108. Razgovaraju dva in`injera. Jedan SPS drugi SRS. Radikal pita: - Objasnite mi kakav je to novi gra|evinski materijal "mikrobeton" sa kojim gradite stanove? - To ti je 10 posto betona i 90 posto mikrofona. 109. Ode Franjo da kenja, ali umesto na {olju sedne na bide. Upada Ankica i kad je videla na ~emu ovaj sedi, onako zaprepa{}ena vikne: - Ah, moj BO@E, gdje to sjedi{? - Ankica, tisu}u sam ti puta rekao da me, kada smo sami,

mo`e{ zvati FRAnjO! 110. Kako po~inje testament Franje Tu|mana? - Ako ikada umrem... 111. Koje su tri najsporije `ivotinje na svetu? - Pu`, je` i rak Franje Tu|mana. 112. Krajem osamdesetih, razgovaraju jedan zapadni Nemac i jedan isto~ni Nemac. Zapadni po~e: - Mi smo jedan narod. - I mi smo. 113. JE L MO@E OBRATNO? I{ao Sloba u obilazak dr`ave, i u industriji mesa on gleda najnovija postrojenja. Pokazuju oni njemu ma{inu - ubace svinju iza|e kobasica. - Ha, ha, {to je dobro, a da li mo`e obrnuto, ubaci{ kobasicu a da iza|e svinja? - Na `alost ne mo`e, to je samo va{em ocu po{lo za rukom. 114. Sedi prosjak na Trgu Republike, gleda u nebo i zavapi: - Daj mi, Bo`e, dvesta hiljada maraka da vratim dugove i sku}im porodicu! ^uo to Milo{evi}ev ministar i predlo`io Slobi da poklone ~oveku ne{to novca, jer bi to bio dobar propagandni potez uo~i izbora. - Odli~no, sla`em se! Ve} sutradan na Trgu pred TV-kamerama pru`i predsednik prosjaku kovertu sa 100.000 maraka. Otvori siromah kovertu, po~ne da broji novac, pa zavapi: - Bo`e, Bo`e, {to si mi poslao novac po lopovu? Pola mi ukrao! 115. LEKCIJE IZ POLITI^KE EKONOMIJE: SOCIJALIZAM: Imate dve krave. Vlast vam uzima jednu i daje

je nekom drugom. KOMUNIZAM: Imate dve krave. Vlast vam uzima obe i daje vam mleko. FA[IZAM: Imate dve krave. Vlast vam uzima obe i prodaje vam mleko. NACIZAM: Imate dve krave. Vlast vam uzima obe i strelja vas. KAPITALIZAM: Imate dve krave. Prodate jednu i kupite bika. 116. Po{alje CIA najboljeg pla}enog ubicu da ubije Slobodana Milo{evi}a. ^ovek do|e i uradi sve kako treba, ali ne uradi stvar. Kad se vratio u Ameriku pitaju ga: - Jesi li ti najbolji pla}eni ubica? - Naravno da jesam. - Pa {to ga nisi ubio? - ljudi, pa tamo su nenormalni uslovi za rad. Lepo, postavim se ja na najbolje mesto i ~ekam da se on pojavi. Kad se pojavio ja ga|am al ne mogu da pogodim. Svi me tap{u po ramenu i vi~u: TO MAJSTORE, TO MAJSTORE...". 117. Za{to je Sloba najve}i mirotvorac? - Zato {to ima MIRU TVORA. 118. Koje su zemlje najsli~nije pi~ci? - Engleska, Rusija i Srbija. Engleska je uvek vla`na, Rusija ~esto krvari a i Srbija uvek tra`i neki kurac. 119. U~lanio se Jurica u HDZ i `ena mu ka`e: - Kakav si ti HDZ-ovac kad nisi utepal nijednog Srbina? - Pa ne umem ja to Regica, ne mogu ja to... - [ta ne mo`e{. Pa kako svi ostali... - Pa dobro nemam ja koga ... - Pa kako nema{? Eto utepaj na{eg kom{iju Peru. - Paaa dobro. Uzme Jurica pi{tolj i zvoni kod kom{ije. Zvrrrrrr. - Bok kom{ija. - Ooooo, vidi, vidi. Ajde, Jurica o}e{ rakiju, sedi...

- Paaa ne}u, nego do{el sam... malo mi je neprijatno... ma vi ste se sigurno ve} nekom obe}ali... 120. Namicjateljica znanosti (~itaj U~iteljica) u Zagrebu pita svoje u~enike: - Djeco, kaj bu ste vi zdelali da si na|ete ranjenoga ZENGU u {umi. Hajde ti [tefek. - Ja bih ga previo, odveo doma, tamo bih ga nahranio, iskopao mu o~i, napojio... - Petrovi}u, ne {apu}i tamo! 121. Kako se na makedonskom ka`e "atentat na Kiru Gligorova?" - Probata za Slobata. 122. Kada bi svi na{i politi~ki lideri bili u avionu i kada bi se avion sru{io, ko bi se spasao? - Srbija. 123. U ~emu je razlika izme|u ustava SAD i SSSR? - Oba garantuju slobodu govora, no prva garantuje i slobodu posle govora! 124. Ko se u kapitalizmu boji sindikata? - Kapitalisti Ko se u socijalizmu (realnom) boji sindikata? - Radnici. Ko se u Jugoslaviji boji sindikata? - Prasi}i i pili}i 125. Pita Sloba sina: - Jeli sine, {ta }e{ da bude{ kad poraste{? - Precednik! - E, sine... a {ta }u ja da budem. 126. Padaju Sloba i Mira sa solitera. Ko }e pre da padne? - Nije va`no. 127. Poslednji trenuci `ivota na{eg dragog biv{eg

Predsednika, druga Josipa Broza. Stane Dolanc: - Dru`e, pa ti se gu{i{! Reci {ta je! Ne mo`e{ re}i? Evo, onda napi{i! Tito zapisuje: - Stane, mrcino debela, makni se sa cijevi za dovod kisika!!! Udavit }e{ me !!! *##*#()(*)(#$) (dalje je nerazumljivo). 128. Znate {ta zna~i SPS? - Sve Po Starom. 129. Do{o Sloba da osvoji Kinu i ka`e njihovom caru: - Sad }e mo mi Srbi da vas osvojimo! - A dobro, kolko vas ima? - 10 MILION^INA!!! - 10 miliona, pa iz koje ste vi ulice?? 130. Koja je razlika izme|u zga`ene ma~ke i zga`enog Slobe? - Ispred zga`ene ma~ke su tragovi ko~enja. 131. Razgovaraju Rus i Amerikanac ko je hrabriji. Amerikanac: - Ja sam se popi{ao na Belu Ku}u. - A ja sam se usrao pored Lenjinovog mauzoleja usred bela dana nasred Crvenog trga. - Bravo! Samo, moram ti ne{to priznati. Ja sam se popi{ao na Belu Ku}u tako da me niko nije video. - I ja ti moram ne{to priznati. Ja ~ak nisam ni pantalone skinuo. 132. Zasto su Srbi jako lo{e pro{li na [ahovskoj Olimpijadi u Novom Sadu? - Zato {to su im kralj i kraljica u Londonu, pioni u Kninu, lovci u Biha}u, topovi na Kosovu - a konji u Skup{tini. 133. Ulovio Sloba zlatnu ribicu: - Ako me pusti{ ispuni}u ti tri `elje, re~e mu ribica.

Sloba je pusti. - E kad si bio tako milostiv sad reci `elje. - Prva `elja mi je da okupiram Sloveniju. - Dobro. - Druga `elja je da okupiram Sloveniju ponovo. - Dobro. - Tre}a `elja je da opet okupiram Sloveniju. - Dobro. Ispuni}u ti sve tri `elje samo mi reci {ta }e ti to da tri puta okupira{ Sloveniju. - Pravo da ti ka`em nije meni uop{te do Slovenije stalo ve} da tri puta pregazim Hrvatsku. 134. Na pregovorima u Zagrebu upita Milo{evi} Tu|mana gde je VC. Tu|man mu ka`e i Milo{evi} ode. Pred vratima ga zaustavi gorila od ~oveka i ka`e mu da se unutra nalazi jedno crveno dugme i da ga nikako ne sme pritisnuti. Milo{evi} u|e i zavr{i posao, ali ono dugme mu nije dalo mira, kratko razmi{ljaju}i pritisne i odjednom sa stropa padne gomila govana na njega. Sav besan iza|e i vrati se u salu gde ga do~eka Tu|man sa {irokim osmehom. Nastavak pregovora je preba~en u Beograd za sedam dana. Oni po~e{e i posle nekoliko sati Tu|man je morao u VC. Put do VC-a mu je bio pokazan ali je dobio isto upozorenje kao i Milo{evi} u Zagrebu. Zavr{i Tu|man posao i radoznalo po}ne da se vrti oko dugmeta ali se ne usu|uje nikako da ga pritisne. Na kraju ne izdr`i i pritisne dugme, ali se prilepi uza zid da ne bude ista klopka kakvu je on spremio Milo{evi}u, ali gle ~uda, ni{ta se nije dogodilo, pritisne on jo{ par puta i ni{ta. Iza|e Tu|man i vrati se u salu gde ga do~eka Milo{evi} sa osmehom. Tu|man ga pita: - Je li, ja sam tebe onako zeznuo u Zagrebu, a ti ni{ta?! - Koji Zagreb? 135. Pametan ~ovek u~i na Slobinim gre{kama, a budala na svojim.

136. Do{ao Gorba~ov u posetu Americi. Na ulicama vidi ogromne plakate sa likovima Marksa, Engelsa i Lenjina. Ka`e on Bu{u: - Vidim kod vas se polako prelazi na socijalizam, ceo grad oblepljen plakatima. - Da, ali nisi video da ispod pi{e "Ako ne}ete da izgledate kao ova trojica brijete se `iletima 'Gillete Sensor Edzcelle". 137. U Hrvatskoj je po~ela i promena imena ulica. Pri~a se da }e "Trg `rtava fa{izma" u Zagrebu dobiti ime "Trg usta{kih nesta{luka". 138. Sedi Sloba sa Mirom u crkvi i gleda raspelo. - [ta misli{, ho}e li i mene, kad si|em s vlasti, narod ovako razapeti? - Ne boj se. Dok mi odemo s vlasti, ne}e im ostati ni za eksere! 139. Odlu~i Sloba da krene na put kroz Srbiju, da proveri istinitost glasina kako njegov narod lo{e `ivi. Isprati ga Mira, i tek {to je u{la, eto ti ga, vra}a se Sloba. - Pa gde si bio nesre}o! [to se tako brzo vra}a{? - Ma nema potrebe da idem kroz celu Srbiju. Krenem ti ja tako niz ulicu kad na prvoj kapiji pi{e "SUPER", na drugoj isto.... 140. Za{to Sloba ne mo`e da igra `murke? - Zato jer ga niko ne bi tra`io. 141. Pita Sloba svoju sliku (koja visi na zidu): - [ta da radim, nalazimo se u jako te{koj situaciji... - Ne znam {ta da ti ka`em, ~itav svet je pritisao, Amerikanci, Ujedinjene Nacije, Evropa... - Pa {ta da radim? - Pazi dobro {ta radi{, da mene ne skinu a tebe ne obese...

142. Za{to se srbi krste sa tri prsta? - Palac: Srpska pismenost (otisak prsta) - Ka`iprst: Za glavnu srpsku zabavu (~a~kanje nosa) - Srednji prst: Svi srbi u jednoj dr`avi (pokazati logi~no). 143. Desilo se jednom da neki dru{tveno politi~ki radnik spadne na vo`nju autobusom. Sedi pored njega jedan ~ovek, o~ito obi~an radnik, i politi~ar po~e razgovor: - [ta si ti, dru`e? - Radnik. - Pa bi li radio za Francuze da ti dobro plate? - Bi, kako da ne, radio bi nedelju dve pa ajd ku}i. - A za Engleze? - Radio bi nekolko dana pa bi im rekao "dosta je bilo". - A za Amerikance? - Ne znam koje pare da mi plate, za njih ne bi radio! - A za Jugoslaviju? - Za Jugoslaviju? Za Partiju? Za na{e drugove? Pa radio bi i dan i no}, sve i da mi ni{ta ne pla}aju. Raspolo`en politi~ar pomisli da bi takvog entuzijastu trebalo nekako nagraditi pa ga pita: - A gde si zaposlen? - Na Centralnom groblju; ja sam grobar. 144. Ameri~ki pastori na putu po Jugoslaviji posetili jednu ludnicu. Do{li pastori u odeljenje, a svi bolesnici po~e{e da vi~u: ”@iveo Tito!” Samo jedan }uti. - [to ti ne vi~e{? - Ja nisam lud, ja sam bolni~ar. 145. Pitali Ri~arda Bartona: - Kako to da ste do{li da glumite Tita? - Dosta mi je vi{e da glumim karakterne uloge. 146. Do|e ~ovek na Trg Republike, a na trgu crne zastave. Pri|e on milicajcu i upita ga:

- Za{to su podignute crne zastave? - Umro Tito. Ode ~ovek u prodavnicu, pro{eta se, vrati se na trg kod milicajca i upita ga: - Za{to su podignute crne zastave? - Umro Tito. Ode ~ovek na ulicu, pro{eta se, vrati se na trg kod milicajca i upita ga: - Za{to su podignute crne zastave? - Ta, ~ove~e, rekao sam vam sto puta: Umro Tito. - Ali, ja to volim da ~ujem. 147. Umro Sloba i kao zaslu`na i poznata osoba mo`e da bira, raj ili pakao. On krene da izvidi - do|e do raja, klasi~na slika: harfe sviraju odgovaraju}u muziku, klima divna, ambijent prijatan, tih, stanovnici lagano {etaju, meditiraju i td. Ode do pakla - tamo luda muzika, veselo, dru{tvo igra, peva, veseli se, {ampanjac potocima te~e i td. I, naravno, Sloba se odlu~i za to i zatra`i da ga tu uvedu. Otvori{e se vrata, on u|e i odjednom propade u neki podrum, gde se svi kuvaju u nekom katranu i u u`asnim uslovima. On zavri{ta: - Kakva je to prevara. Na to mu odgovorni |avo re~e: - E, vidi{, i mi imamo RTS! 147. Zaustavi saobra}ajac Miru Markovi}. Ona otvara staklo i ka`e: - Zna{ li ti koga si zaustavio? - Koga? - Ja sam naj~uvenija `ena pisac u zemlji. - Pravo da ti ka`em ja ne ~itam ni{ta osim titla na crtanim filmovima. - Ja sam ~lan Ruske akademije nauka. - To mo`da va`i u Rusiju, ovde jok. - Ja sam prva dama Srbije. - Ej, Mile, do|i da vidi{ Lepu Brenu al se ofucala.

148. Do{li Mira i Sloba u pekaru. Mira pri|e pekaru, izljubi se sa njim,ispri~a se i kupi {ta je trebalo. Gleda to Sloba iz prikrajka i kad su iza{li pita: - Je li, ko ti je ovaj? - To mi je jedan drug iz mladosti, iz Po`arevca, kako ga ti ne zna{? Zajedno smo i{li u osnovnu {kolu. Mnogo smo se voleli. - Eto, da si se udala za njega, bila bi pekarka. - Ne, on bi bio predsednik. 149. Agencija TASS, MOSKVA: - Danas se desio incident na granici Sovjetskog Saveza sa Kinom. Sovjetski kombajn je miroljubivo "`njeo" `ito pored granice kada ga je napao iz vazduha Kineski borbeni avion. Na{ kombajn je uzvratio vatru i oti{ao. Kineska agencija: - Kineski poljoprivredni avion je miroljubivo zapra{ivao polja pored sovjetske granice kada je sovjetski tenk otvorio vatru na njega. Na{ avion je uzvratio vatru i udaljio se. Rumunska agencija: - Na sovjetsko-kineskoj granici su se vodili razgovori na temu poljoprivredne saradnje. 150. Ode Klinton na odmor u Kaliforniju. Krene na pla`u da se br~ka, kad tamo - Milo{evi}. Klinton (iznena|eno): - Is it you Mr. Milosevic!? - Yes it's me. - Au, ala je svet mali! - Nije svet mali nego je Srbija - VELIKA. 151. Kakva je razlika izme|u Lepe Brene i Slobe: - Lepa Brena je zvezda sa pi~kom a Sloba pi~ka ka sa zvezdom.

152. PARADOKSI SOCIJALIZMA: 1. Svi imaju posao a opet niko ni{ta ne radi. 2. Niko ni{ta ne radi a opet svi primaju platu. 3. Svi primaju platu a opet ta plata ni{ta ne vredi. 4. Plata ni{ta ne vredi a opet svi imaju sve. 5. Svi imaju sve a opet su jako nezadovoljni. 6. Svi su jako nezadovoljni a opet glasaju za Slobu! 153. Kada }e ovoj zemlji biti bolje? - Kada udovica [e{elja do|e do udovice Slobodana Milo{evi}a koja le`i na samrti i upita je: Da li znate ko je ubio Arkana na Dra{kovi}evoj sahrani? 154. Bitka na Sutjesci. Dolazi kurir kod Tita u {ator: - Dru`e Tito, poginuo je drug Sava Kova~evi}!! - U, jebo te! Zar je ve} 9 sati!? 155. Koji je novi predizborni slogan SPS-a? - HO]ETE JO[? 156. Stoji penzioner u redu i komentari{e: - Nema hleba... Nema mleka... Nema ulja... Nema {e}era... Jo{ ako i Sloba izgubi na izborima.... 157. Jedna uzbu|ena gospo|a svojih pedesetak godina, sela na terazijama i zabrinuta za jedinstvenu Srbiju od Vladivodstoka do Pariza, zapanjeno pita: - Da li je mogu}e da ovi na{i studenti vi~u Slobo-Sadame!!! Jedan student joj odgovori: - Nije to ni{ta gospo|o, u Bagdadu vi~u Sadame-Slobo!!! 158. Pa avion na ostrvo a u njemu Jeljcin, Klinton i Marko Milo{evi}, i uvate njih ljudo`deri te im ka`u: - Po milion svaki ili da vam kidamo kurac. Prvi ode Klinton na telefon i posle 2 minuta nabavi pare i ode. Drugi ode Jeljcin ali njemu je trebalo malo vi{e te posle 10

minuta i on nabavi pare te ga ovi pusti{e. Tre}i do|e Marko ali on ostade i vi{e od dva sata. I taman njima dosadi ~ekanje kad evo ga on sa izva|enim kurcem. - A, Marko da ga kidamo? - Ne ne momci, nego da ga pu{ite, tata mi je kupio ostrvo. 159. Oboleli Gorba~ov i Bu{ od raka i po{to nijedan lekar nije uspeo da ih izle~i oni naredi{e da ih zamrznu, pa kada se u budu}nosti prona|e lek, onda }e ih odmrznuti i izle~iti. Tako i bi. Tamo neke 2hhh-te godine, odmrznuli njih dvojicu, izvr{ili operaciju i sad se uspe{no oporavljaju. Naravno obojicu zanima kakvo je sad stanje u svetu pa su uzeli novine da pro~itaju. Samo {to je po~eo da ~ita novine Gorba~ov po~e iz sveg glasa da se smeje. Pita ga Bu{: - [ta ti je tako sme{no? Na to }e Gorba~ov: - Evo pi{e da komunisti~ka vlast u SAD-u sprovodi nacionalizaciju. Ne bi Bu{u pravo ali nastavi da ~ita novine, i malo zatim po~e on da se smeje. Pita ga Gorba~ov: - A {ta je tebi sme{no? - Evo, pi{e da su izbili neredi na KINESKO-FINSKOJ granici. 160. Kako na (trulom) zapadu zovu SPS? - GUNS 'N' ROSES!!! 161. [eta Sloba Beogradom i ugleda penzionera kako pase travu. - [ta to radi{? - Gospodine Predsedni~e, znate kako je, mala penzija, `ena na ~ekanju, deca bez posla... gladan sam! - Mar{ onda na drvo! Trava je za invalide! 162. Raspravljaju Klinton, Jeljcin i Sloba na me|unarodnoj konfrenciji o ekologiji. Klinton se hvali:

- Na{a je tehnologija toliko napredovala da |ubre koristimo kao gorivo za automobile! Jeljcin uzvrati: - A kod nas otpad koristimo u vojnoj industriji! Tek se uklju~i Sloba: - Nije to ni{ta. Kad kod nas neko umre od gladi, odmah dolaze |ubretari i nosi telo u centar za recikla`u gde se melje, prera|uje i pakuje, pa njegovo meso prodaje u prodavnicama! Zaprepa{}eno }e Klinton i Jeljcin: - Pa?!? - Ni{ta. Poreski obveznik kupi to meso, za~ini, ispe~e, pojede i na kraju isere. I to govno opet glasa za SPS! 163. Umro Sloba i do{ao pred Svetog Petra. - ^uj, Slobo. Velika mi je gu`va sad u raju, pa }u te poslati u Pakao samo na sedam dana, dok ne napravim malo mesta, ok? - A jel }u onda sigurno u raj? - Ma sigurno, samo sedam dana! I zaista, nakon sedam dana pokuca Sveti Petar na vrata Pakla i obrati se Sotoni: - Do{ao sam po onoga. - Kojega? - Ma zna{, onoga {to sam ti ga ostavio na sedam dana! - A, misli{ na Slobu? Nema {anse, ne dam ti ga! - Ali nismo se tako dogovorili! - Znam, al otkad je kod nas osnovao SPS, tek je sad pravi pakao! 164. Srbija 2020-te godine, Beograd, 8 sati ujutru i po~inje radio program: - Dobro jutro Srbijo, na{ predsednik se budi. Cela Srbija se budi. - Srbijo predsednik ustaje iz kreveta. Cela Srbija ustaje iz kreveta. - Srbijo, predsednik se tu{ira.

Cela Srbija se tu{ira. - Srbijo, sada }e predsednik da doru~kuje, a za vas malo muzike... 165. [ta se dobija kad se ukrste Zloba i Samanta Foks? - Slobodanka Gruden. 166. Kakva je razlika izme|u Slobe i Monike? - Monika prvo popu{i pa se onda kur~i, dok se Sloba prvo kur~i pa onda popu{i... 167. Novo ime Beograda? - Bio-grad na Savi. 168. Novo ime Novog Sada? - Garavi Sokak. 169. Dogovaraju se pretsednici Srbije, Rusije i Belorusije o imenu novog (nepostoje}eg) saveza. ^im su po~eli, Sloba odmah ustane i ka`e: - Savez treba da se zove "SRBIJA". - Otkud sad "SRBIJA"? - Pa eto: S kao Srbija, R kao Rusija, B kao Belorusija i JA kao ... ja. 170. Kako se beogra|anin ose}a kada se probudi ujutro? - Proma{eno. 171. Stala Madlen Olbrajt pred ogledalo: - Ogledalce, ogledalce, tako sam tu`na. Svi misle da sam mu{ko ... - Ma jes, boli te kurac! 172. [ta Tu|man i Sloba imaju zajedni~ko? - Obojica su zarobljeni u svojoj zemlji.

173. Makedonija se nakur~i na Ameriku i objavi joj rat. Odmah po{alju sva tri aviona koja imaju i sravne sa zemljom Va{ington. Odmah se Makedonci zavuku u skloni{ta i ~ekaju odgovor. ^ekaju oni 2 dana, 3 dana, nedelju dana, ono ni{ta. Zove Kiro Klintona, i besno ka`e: - [ta je pi~ke, ne smete na nas, a? Klinton mu besno odgovara: - Joooj, samo da vas na|emo na karti, najebali ste ... 174. Razgovaraju dva Srbina, i ka`e prvi: - Eh, {to mi se ponovo ide u Pariz...! Na to }e drugi za~u|eno: - Ponovo? Zar si ti ve} bio u Parizu? - Ma nisam, ali i ju~e mi se i{lo. 175. Kako }e Tu|man da do~eka izbore u Hrvatskoj? - Mrtav ladan. 176. Za{to je umro Tu|man? - Nije bio Y2K kompatibilan. 177. Posle smrti Tu|mana sadili su cve}e na njegov grob, ali koje god cve}e posade svako uvene. Hrvati odlu~e da pozovu najbolje botani~are iz SAD. Do|u Amerikanci, gledaju ono cve}e, ispituju zemlju i do|u do najprostijeg mogu}eg re{enja: treba |ubre dublje ukopati. 178. Pitali Tu|mana gde }e da do~eka novu 2000. godinu: - Najverovatnije u zemlji. 179. Kako se Tu|man javlja na telefon? - Tu|man na aparatu... 180. ENGLEZ: Ja sam dzentlmen. NEMAC: Ja sam biznismen. SRBIN: Ja sam nepismen.

181. [ta je vrhunac rasipni{tva? - To je kad se autobus pun politi~ara sru{i u provaliju... a bilo je mesta za jo{ jednog na pomo}nom sedi{tu. 182. Kako }e se zvati Srbija kad kona~no skenjaju Vuka? - Vukojebina. 183. Dolazi tip u pekaru: - Dobro jutro, po{to vam je hleb? - Deset dinara. - DESET DINARA!!?? Pa kako je tako skup!? - Pa eto, 5 dinara za mostove i 5 za hleb. - Ma ja da dajem pare za mostove!!?? Ne pada mi napamet! Re~e to tip i besno ode do druge pekare. - Po{to hleb? - 5 dinara. - Aaaaa, tako je ve} bolje, {ta je bilo, nema poreza za mostove, a? - Ne. Nema hleba. 184. Koja je omiljena Slobina `ivotinja? - Pingvin: Malo jede, dobro podnosi hladno}u i stalno tap{e. 185. Pita Sloba Marjanovi}a: - Imamo li mi dovoljno hleba? - Imamo! - A {e}era? - Imamo! - A zejtina? - Imamo! - Benzina? - Imamo! - Pa {to se onda ovaj narod tako buni? - E, pa, ONI NEMAJU...

186. U bus-u, prilazi matora baba klincu od 18 i kusur godina: - Sinko, nije u redu da ti sedi{ dok ja stara i iznemogla stojim. - TAKO TREBA! - Ali dete ja nisam glasala za SPS. - JA JESAM ! 187. Nakon izbora u Hrvatskoj, kao i najavljenih Mesi}evih izmena u pogledu povratka izbeglica u Hrvatsku, do{ao Srbin u Zagreb na berzu rada. Sledi dijalog: - Dobar dan, ja sam Srboljub Nikoli}, da li imate neki posao za mene? - O gospon, ba{ imamo ne{to kao poru~eno za vas, treba nam generalni direktor jedne velike tvrtke. Da li bi vam to odgovaralo? - Paaa mo`e! - Imali bi 5000 DM pla}u. Znam da nije adekvatna za takvu funkciju, ali se nadam da bi vam odgovarala... - Paaa, mo`e... (za~u|eno) - Ima jo{ jedan uslov. Obzirom da ste vi bili u Kninu, a tvrtka je u Zagrebu, da li bi vam stan na Ilidzi odgovarao. Istina, treba}e nam vremena da prona|emo odgovaraju}i stan za vas obzirom na funkciju, pa ako bi mogli da rihvatite da spavate u hotelu Esplanada neko vrijeme. - Paaa, moze... (sve za~u|enije) - I jo{ ne{to. Kao direktor tvrtke, morali bi da putujete, nju Jork, Japan, London... - Maaaaaa, u redu je i to... (s nevericom) - Ah, da, zaboravila sam i ovo: Vidite, razgovarali smo o pla}i, koja sada u ovom trenutku ne mo`e biti velika kao {to bi trebalo, pa smo mislili da vam kao direktoru na{e tvrtke pla}amo sve tro{kove stana kada ga prona|emo - znate ve}, telefon, struja, grijanje, slu`beni auto, mobitel i tomu sli~no... - Je li, a da vi mene mo`da ne zajebavate? - Je, pa gospon, vi ste prvi po~eli!

188. Oti{ao Sloba u penziju i jednog dana seo u Juga i krenuo u Po`arevac. Na naplatnoj rampi mu pukne guma. Iza|e on iz Juga i po~ne da skida to~ak. Malo kasnije zaustavlja se crni Mercedes sa tamnim staklima i iz njega izlazi Mirko Marjanovi}. - [efe {ta to radite? - Skidam to~ak, pokazao mi Marko. - A, jel mogu ja kasetofon? 189. Za{to Sloba u poslednje vreme ima kriva usta? - Zato {to Ko{tunica ima kriv kurac. 190. Voze se Sloba, Staljin i Lenjin transsibirskom `eleznicom i voz se zaglavi u smetovima. ^ekaju oni 10, 15, 20 minuta, al radnici ne uspevaju da ga otkopaju. Lenjin se iznervira i ka`e: - Sad }u ja to da sredim. Izlazi napolje i odr`i radnicima vatren govor, na temu "Rad, rad i samo rad". Al voz nikako da krene. Staljin ustaje, ka`e: - Sad }u ja to da sredim na moj na~in. Izlazi napolje i strelja 10 radnika. Ali prolazi jo{ 20 minuta a voz ne kre}e. Sloba na posletku ka`e: - Sad }u ja to da re{im na svoj na~in. Izlazi napolje, vra}a se za 2 minuta, navla~i zavese u kupeu i ka`e: - Drugovi, krenuli smo. 191. Jugoslavija - raj na zemlji! - Kako za koga, dru`e predsedni~e. 192. Zasto Sloba jede samo banane? - Zato {to je svo ostalo vo}e ko{tuni~avo. 193. Bu{, Gor i Klinton se voze kolima i zahvati ih tornado. Kad su se osvestili, shvatili su da su u ^arobnoj Zemlji Oz. Sre}ni, odlu~e da vide ~arobnjaka iz Oz-a i da mu tra`e

ne{to. Gor re~e: - Ja }u da mu tra`im srce. Bu{ }e: - Ja }u da mu tra`im pamet! Klinton: - Ja }u... mani ~arobnjaka, gde je Doroti? 194. Bu{, Gor i Klinton na Titaniku. Brod udari u ledeni breg i po~inje da tone. Bu{: - Prvo `ene i decu! Gor: - Jebe{ `ene. Klinton: - Misli{ li da imamo vremena? 195. Grani~ari na granici uhvate Marka Milo{evi}a sa koferom punim maraka. - Aha! [ta je ovo? - A, to su sabrana dela mog oca, prevedena na nema~ki... 196. Jeste li ~uli za teroriste koji su oteli avion pun JULovaca? - Pretili su da }e svakog sata da pustaju po jednog, dok im se zahtevi ne ispune. 197. Koja je idealna te`ina SPS-ovca? - Oko 2 kg, uklju~uju}i i urnu. 198. Umre Marko Milo{evi} i ode u pakao. ^im je stigao, raspita se gde su mu }ale i keva (po{to je znao da }e da budu tu). Slu`benici mu poka`u jedan bazen pun govana i objasne mu da tu svi mu~enici stoje do one dubine do koje su zgre{ili. Krene Marko da tra`i Slobu i Miru. Prvo prolazi pored Jeljcina, on je u govnima do pojasa. Onda dolazi do Klintona, i vidi, on je u govnima do vrata. Na kraju pronalazi Slobu, kad, on stoji u govnima do kolena!

- Eeee, }ale, nisi lo{! Vidi dokle su Klinton i Jeljcin! - ]uti, sine. Stojim na mami. 199. No} pred izbore, Sloba trijumfalno jebe Miru. Na pola posla, onako ponosno ka`e: - Miro, sad je cela Srbija u tebi! - Ma cela Srbija je u govnima, proma{io si rupu! 200. Na sve~anoj ve~eri u pretsedni~koj rezidenciji, ve~eraju Ko{tunica, ^ovi} i Pavkovi}. Ko{tunica uzima feferone uz jelo, kad mu Pavkovi} ka`e: - Nemojte, dru`e pretsedni~e, feferone, mnogo su ljute. Nastavljaju oni, kad malo posle, opet Ko{tunica uzima feferone: - Rekoh vam, dru`e pretsedni~e, bolje nemojte feferone, otrov su. Malo kasnije, opet pretsednik poku{ava da se oljuti al ga Pavkovi} ponovo prekida: - Pretsedni~e, bolje nemojte feferone, preljute su. Tu se ^ovi} iznervira, pa pita Pavkovi}a: - Jeli, a {ta tebe briga {ta ~ovek jede? - ]uti! Ne}e{ ti posle da mu se uvla~i{ u dupe! 201. Najkra}i vic o Pavkovi}u? - Bljak... 202. Tip ulazi u prodavnicu mozgova i gleda postavku. Prvo vidi, "mozak DOS-ovca - 250 DM". Dalje, "SPO-ovca - 400 DM". Na kraju, "mozak JUL-ovca - 5000 DM". Iznena|en ovim cenama, pita prodavca: - Jeli, za{to su mozgovi DOS-ovca i SPO-ovca par stotina maraka a mozak JUL-ovca celih 5000? - Pa, mozak JUL-ovca je neupotrebljen. 203. Nakon te{ke operacije, budi se Sloba i vidi da su sve zavese navu~ene. Pozove sestru i pita je:

- Jeli, {to su sve zavese navu~ene? - Ma, preko puta je neki po`ar, pa nismo `eleli da se probudite i pomislite da operacija nije uspela. 204. Za{to je Bulatovi} prohodao sa 3 meseca? - Bio je toliko ru`an da niko nije hteo da ga nosi. 205. Kad se rodio Mrkonja? - Pet dana pre roka. 206. Kakva je razlika izme|u Klintona i "Titanika"? - Sa "Titanikom" je palo samo 200 `ena. 207. Zasto Hilari insistira na seksu sa Klintonom svako jutro u pet sati? - @eli biti sigurna da je ona prva dama. 208. Koja je definicija pojma "devica iz Bele ku}e"? - Devojka koja tr~i br`e od Klintona. 209. Koja je Klintonova definicija sigurnog seksa? - Hilaro nije u gradu. 210. Klinton i Papa umru isti dan, ali zahvaljuju}i gre{ci nebeske administracije, Papa zavr{i u Paklu, a Bil u Raju. Me| utim, Papa {efovima Pakla objasni o ~emu se radi i oni nakon provere priznaju gre{ku obe}av{i da }e stvar ispraviti za 24 sata. Sutradan, Papa kre}e ka Raju i na putu sre}e Klintona upu}enog u Pakao i izvinjava mu se. Bili odgovara: - Ma nema problema. - Ja sam jako uzbu|en zbog odlaska u Raj. - Za{to? - ^itavog `ivota sam `elio da vidim Devicu Mariju. - Zakasnio si jedan dan. 211. Za{to su Klintona oslobodili optu`be?

- Jer je Monika progutala dokaze! 212. Za{to se Monika ugojila? - Prestala je da pu{i! 213. U Va{ingtonu je sprovedena anketa: 2000 `ena je upitano "Da li biste spavali sa Bilom Klintonom?". 94% je odgovorilo "Never again!" 214. [ta Bil Klinton ka`e Hilari nakon dobrog seksa? - Du{o, bi}u ku}i za 20 min. 215. Jednog dana Klinton besno pozove dekoratera u Beloj Ku}i. - ^elzi ka`e da je njena soba toliko ru`na da ne mo`e vi{e da je podnese! - Ni{ta ne brinite, gospodine predsedni~e! Odmah }u se pobrinuti da se iznesu ogledala. 216. [ta se dobije kada se ukrste Klinton i ovca? - Bleeeer 217. Kako da polomi{ prst Klintonovom glasa~u? - Udari{ ga pesnicom po nosu. 218. Za{to Hilari ne}e da {i{a Bila? - Zato {to Bil ne}e da joj plati 300$ 219. Koje su dve najgore stvari kod Bila Klintona? - njegovo lice. 220. Kako Bil ka`e "jebi se"? - "Veruj mi!" 221. Koja je razlika izme|u Hilari i pit bula? - Pit bul ne nosi akt-ta{nu.

222. Kako da razlikuje{ Bila od krave? - Po mudrom izgledu o~iju. 223. Kako da razlikuje{ Bila u gomili le{eva? - Jedino je on uko~en. 224. Za{to ljudi u Arkanzasu za "Dan Zahvalnosti" jedu puter i dzem? - Zato {to su }urku poslali u Belu Ku}u. 225. [ta ima Tedi Kenedi a Bil bi `eleo isto? - Mrtvu devojku. 226. Kako su se upoznali Bil i Hilari? - Oboje su izlazili sa istom devojkom. 227. Kako Hilari zna da ^elzi ima menstruaciju? -Bilov kurac ima ukus krvi. 228. Kako zna{ da Bil la`e? - Otvara usta. 229. [ta imaju zajedni~ko Bil Klinton i voda iz kanalizacije? - Ni jedno od njih nije ba{ bistro... 230. Koja je Bilova najve}a `elja? - Da mu neko mahne dr`e}i ispru`eno vi{e od jednog prsta. 231. Za{to Bil preusmerava fondove sa unapre|ivanja {kola na unapre|ivanje zatvora? - Zato {to kad mu se zavr{i mandat, sigurno ne}e i}i u {kolu. 232. Za{to ^elzi izgleda tako glupo i ru`no? - Naslednost.

233. Za{to su Bil i Hilari poslali ^elzi u privatnu {kolu? - Da su je poslali u javnu, tajna slu`ba bi morala da nabavi jo{ oru`ja da bi ga imala vi{e od |aka. 234. [ta bi se desilo kada bi Bil dobio injekciju testosterona? - Pretvorio bi se u Hilari. 235. Za{to tajna slu`ba tako pomno ~uva Hilari? - Jer ako joj se ne{to desi, Bil postaje pretsednik. 236. [ta dobije{ kada ukrsti{ lezbejku i pedera? - ^elzi. 237. Kakav nakit Hilari najbolje pristaje? - Lisice. 238. [ta dobije{ kada ukrsti{ prljavog advokata i prljavog politi~ara? - ^elzi. 239. Za{to je Bil Klinton pre{ao ulicu? - Da bi uzeo porez od koko{ke. 240. [ta uradi Hilari nakon {to svako jutro obrije pi~ku? - Po{alje ga na posao. 241. Koja je razlika izme|u Klintona i slona? - Oko 500 kila i odelo za dzogiranje. 242. Koja je najbolja stvar koja je ikad iza{la iz Arkanzasa? - Auto-put. 243. Za{to Klinton uvek ima onako glup izraz na licu? - Zato {to on JESTE glup. 244. Koji je Klintonov plan da napravi hiljade malih poslova?

- Uzme hiljade velikih poslova i ~eka ~etiri godine. 245. Za{to je `ensko osoblje Bele Ku}e besno na Hilari? - Stalno ostavlja podignutu dasku na VC {olji. 246. Da li je Bil Klinton heteroseksualac, biseksualac ili homoseksualac? - Ni jedno. On je egoseksualac zato {to malo, malo, pa se zajebe. 247. Za{to je koko{ka pre{la ulicu? - Be`ala je od napaljenog Bila. 248. Za{to su zabranili mini}e u Beloj Ku}i? - Da se Hilari nebi videla muda. 249. Koji je Klintonov najjeftiniji hobi? - Da sedi u Ovalnoj sobi i skuplja pra{inu? 250. I{le dve plavu{e pustinjom i posle du`eg perioda ka`e jedna: - Ja sam `edna! - I ja sam. - [ta }emo sad? - Hajde da kopamo pa koja prva na|e izvor, neka zove. - Hajde! I plavu{e se bace na kopanje. Posle du`eg vremena upita prva: - Jesi li na{la ne{to? - Jesam, kurac - odgovori ova razo~arano. - Pa {to ne zove{? 251. Za{to plavu{a hoda otkop~anog {lica? - Da bi joj mogli ~itati sa usana. 252. Mo{a Pijade pre mnogo godina i{ao u UN na va`an

sastanak. Iz svih zemalja do{li ljudi i poneli spremljene govore, a jadni Mo{a samo jednu fasciklu i sve }e da govori iz glave. Da ga zeznu ovi drugi mu stave kondom u fasciklu. On da izgleda pametan otvori fasciklu kad ono kondom. Svi po~e{e da se smeju a Mo{a {ta }e, ka`e: - Lepo je meni govorio moj pokojni deda: ponesi ovo, ima}e{ posla sa kurvama. 253. [ta je to kontejner? - To je Slobin fri {op. 254. Kada la`e SPS? - Kad otvara usta dok govori. 255. Za{to je Slobi kurac do zemlje? - U la`i su kratke noge. 256. Vic iz doba Tre}eg Rajha Luter je govorio o onom {ta je verovao, Hitler veruje u ono {to govori, Gebels ne veruje ni u ono {to govori, obi~an gra| anin ne govori o onom u {ta veruje. 257. U jedan razred ulazi inspektor. - Drugarice nastavnice, {ta vi ovde predajete?? - Matematiku. U~im decu da su dva i dva devet. - [ta rekoste?!? - Da su dva i dva devet! - Ali, drugarice znate dobro da to vi{e nije istina!! - Znam, ali deset godina sam morala tako da predajem. - Druga su to vremena bila. Sada moramo da govorimo narodu istinu. Od sada mo`ete slobodno da deci predajete da su dva i dva {est. - Valjda ~etiri, dru`e inspektore?!? - Ne, nego ba{ {est. Kada bi smo im pdmah rekli istinu deca bi mogla da do`ive {ok.

258. Do{ao Milo \ukanovi} u jednu podgori~ku knji`aru i onako s vrata upita prodava~icu: - Izvinite, gospo|o, je l imate mo`da knjigu "Nezavisna Crna Gora"? Na to }e prodava~ica: - Dru`e Predsjedni~e, bajke su na drugom spratu... 259. Kupio Sloba novi Mercedes pa seo da se malo provoza. Ka`e voza~u: - Vozi! Vozi ovaj, vozi ali vozi sporo, oko 70 km na sat. Sloba mu ka`e: - Ajde bre, jajaro, vozi to br`e! I ovaj stvarno, ubrza na stotku, Sloba se iznervira i ka`e: - Sedi nazad, konju jedan, sad }u da ti poka`em kako se vozi. I Sloba sedne i pojuri 200 na sat, ne staje na crveno, ne po{tuje znake, ni{ta i normalno, zaustavi ga milicija. Sloba otvara prozor i pita: - [ta je bilo? A policajac, kad je video da se zajebao, ka`e: - Ni{ta, dru`e predsedni~e, sretan put... I policajac odmah zove ovog na slede}oj raskrsnici i ka`e: - Nemoj slu~ajno da si zaustavio crni Mercedes! - [to bre, ko je unutra? - Ne znam ko je al Sloba mu voza~. 260. Za{to se Klinton bio napenalio na Velikog Vo|u? - Ovaj ne}e da mu da recept za name{tene izbore! 261. Do{la jedna 40-godi{nja gospo|a na tehni~ki pregled kod ginekologa i ka`e doktoru: - Molim vas, samo pa`ljivo, nevina sam. Tu ovaj pogleda u karton, pa pita: - Molim Vas, gospo|o, kako ste nevini kada ste se ~etiri puta udavali? - E, moj doktore, vrlo jednostavno, prvi mu` bio cve}ar pa je

samo mirisao po ceo dan, drugi sladoledzija pa eto.... tre}i bio SPS-ovac i samo je obe}avao, a ovaj ~etvrti je DOS-ovac i samo se is~u|ava {ta su ova trojica radila! 262. Na poro|aju ka`e babica: - Pa...gospo|o Bati}, sve je proteklo u najboljem redu, dete je zdravo...samo nam jo{ ka`ite da li da ga stavimo u kolevku ili gnezdo? 263. 1) Niko ni{ta ne radi - proizvodnja raste 2) Proizvodnja raste - ni~eg nema 3) Niko ni{ta nema - svi imaju sve 4) Svi imaju sve - svi su nezadovoljni 5) Svi su nezadovoljni - svi glasaju ZA 6) Svi glasaju ZA - svi rade PROTIV 264. Ivan Stamboli} sti`e ku}i i ka`e svojoj supruzi Katarini: - Evo ti ulje, jebalo te ulje! 265. SMAK SVETA Dosadilo Bogu da gleda {ta se doga|a na planeti Zemlji i odlu~i da aran`ira smak sveta.... Pred rajskim vratima neopisiva gu`va. Sveti Petar juri k’o bez glave, ne mo`e da opslu`i toliko krdo, nikad do tada nije bila tolika navala... Na kraju drekne: - Slu{aj vamo! Sve poznate osobe i javne li~nosti da istupe napred, svi idu u raj! I, me|u prvima stupa Jeljcin. Ka`e mu Sveti Petar: - Slu{aj, da se ne foliramo: sve vas poznate je samo ova gu`va spasila od pakla. Ide{ u raj, ali sa kaznom: dodeljujem ti jednu babu od 90 godina, mora}e{ da joj ispunjava{ sve seksualne prohteve! Ajde, sad, mar{ tamo! Slede}i!.... Slede}i bio Klinton i njemu }e sveti Petar: - Slu{aj ti barabo, evo ti ova baba od 105 godina i njoj sve `elje da ispunjava{! Ajde, be`i da te ne vidim! Nije pro{lo mnogo, tek }e Jeljcin i Klinton ponovo kod svetog

Petra ali da se po`ale: - Pa dobro, kakav je to na~in? Nama si dodelio one babetine, a Sloba je sa Madonom! Na {ta to li~i? To mora da je neka gre{ka! - ^ekaj, kud ste navrli,bila je gu`va, da vidim u blok~e... Hmmmm, a da! Evo! Sve je u redu! Nema gre{ke... Madona je dobila Slobu! 266. Okupio [e{elj svoje ~etnike i dere se: - Bando jedna pijana, rekao sam Tu|man, a ne Gandi! 267. Okotila se nekom ~oveku ku~ka i on se hvalio po kom{iluku kako mu svi ku~i}i u horu laju "@iveo Sloba. @iveo Sloba!!!". ^uo to predsednik mesnog odbora SPS-a i odveo ga na sastanak SPS-ovaca da poka`e ku~i}e. Do{ao ~ovek i SPS-ovac mu ka`e: - Ajde sad reci {ta laju tvoji ku~i}i. - Paaaa, laju svi ko jedan: "@iveo Vuk! @iveo VUK!" - ^ekaj bre malo, pa zar nije pre par dana bilo druga~ije??? - Da, ali su u me|uvremenu progledali!!! 268. Dolazi u posetu Nema~koj visoki dr`avnik neke afri~ke zemlje i za zdravicom ga doma}in pita: - Klo-klo gut? Za ru~kom ga pita: - njam-njam gut? Ovaj se pravio lud i ostao uzdr`an. Posle ru~ka je gost odr`ao govoranciju na savr{enom nema~kom i zatim pita doma}ina: - Bla-bla gut? 269. Do{ao ~ovek u prodavnicu i pita prodavca: - Imate li hleba? - Ima. - Imate li ulja? - Da.

-

Imate li {e}era? Da. Jel ti to mene zajebava{? Pa, ti si prvi po~eo.

270. Na|u se na onom svetu u isti dan bra~ni par Klinton. Dolaze kod Svetog Petra da im odredi po zasluzi gde ko treba da ide: pakao ili raj. Dolazi Hilari prvo. Sv. Petar joj postavlja mno{tvo pitanja od kojih i: - Koliko puta si prevarila svog mu`a? - Tri puta. Sv. Petar uzme iglu i ubode je tri puta. - Tvoji gresi su o~i{}eni. Sada mo`e{ i}i u raj. Slede}i ulazi Bil Klinton. Ista pitanja. Nakon dva sata ~ekanja Hilari se vra}a Sv. Petru sa pitanjem: - Gde je moj mu`? - Jo{ uvek je pod {iva}om ma{inom. 271. Tip ulazi u kafanu i sa vrata vikne: - Svi politi~ari su kreteni! Jedan od gostiju ustane i ka`e: - Hej, nemoj da vre|a{! - [ta, ti si politi~ar? - Ne, ja sam kreten. 272. Jednog dana u Slobinoj zatvorskoj }eliji pojavi se |avo, i ka`e mu: - Imam jedan predlog za tebe. Nudim ti mogu}nost da se vrati{ na mesto predsednika i tu ostane{ do kraja `ivota. Svi }e te obo`avati i bez pogovora te slu{ati; ima}e{ mo} koju si odavno izgubio. Za uzvrat, nakon tvoje smrti uze}u tvoju du{u i du{e tvoje `ene, dece, ro|aka, prijatelja, partijskih drugova, simpatizera i glasa~a. [ta ka`e{? Sloba se zamisli na par sekundi, pa ga pita: - Dobro, u ~emu je trik?

273. Najnovija Slobina izjava: - Evo, upravo sam saznao da sam u zatvoru... 274. U ~emu je razlika izme|u politi~ara i tramboline? - Skine{ cipele kada ska~e{ po trambolini. 275. [ta je 5000 mrtvih politi~ara na dnu mora? - Dobar po~etak. 276. Koliko politi~ara treba da bi se pokrio krov ku}e? - Zavisi kako ih ise~e{. 277. Za{to se govna ne lepe za radikale? - Profesionalna ljubaznost. POLICAJCI 1. Dogodi se saobra}ajna nesre}a, gde ima vi{e povre|enih i poginulih. Dolaze na lice mesta panduri i, normalno, doktor konstatuje smrt nastradalih. Ide napred doktor, a iza njega pandur, te doktor broji: - Jedan mrtav, dva mrtva... Dolazi do tre}eg koji je samo povre|en, ali i njega broji kao mrtvog i ka`e: - Tri mrtva. Na to povre|eni reaguje i ka`e: - Ja nisam mrtav, nego sam samo povre|en. Pandur, koji je i{ao iza doktora, izdere se na povre|enoga i ka`e mu: - ]uti budalo, misli{ da zna{ bolje od doktora. 2. Kako se zove policajac koji ima pendrek? - Vucibatina. 3. Do|e pandur ku}i i sa vrata zove `enu i pokazuje joj govno na ispru`enom dlanu i hvali se:

- Vidi, `eno, u {ta bih ugazio da nisam bio pa`ljiv! 4. U policijskoj stanici zazvoni telefon. Pandur di`e slu{alicu i nakon {to je ~uo poruku padne u nesvest. Ostali pritr~e i po{to su ga jedva povratili u `ivot, upita{e ga {ta se desilo. - Javili su mi da mi je umrla majka - re~e pandur. Posle par minuta opet zazvoni telefon, pandur opet di`e slu{alicu i opet se stropo{ta sa stolice. Ponovo ga jedva povrati{e i upita{e ko je zvao. - Moj brat, ka`e, i njemu je umrla majka - re~e pandur. 5. Zaustavlja pandur auto na mostu. - ^estitam, vi ste dvehiljaditi auto koji je pre{ao ovaj most i zato }ete dobiti nagradu od dve hiljade dinara. [ta }ete da radite sa parama? Voza~ progovara: - Uplati}u da pola`em za voza~ki. Tek }e ta{ta pored njega: - Ma pustite ga, vidite da ne zna {ta pri~a kad je pijan. Na to }e tast: - E, znao sam ja da ne}emo dogurati daleko sa ukradenim autom. 6. Jede pandur bananu na ulici i prilazi mu klinac: - ^iko, ~iko, daj mi jedan griz! - Be`i, budalo jedna, nije ovo griz, ovo je banana! 7. [ta ka`e dzejms Bond kada ga pitaju koliko je sati? - 15, .................... 7 i 15. 8. Ide pandur ulicom i prilazi mu klinac i ka`e: -^iko, sad }u da te pojedem! -Nemoj bre mali da jede{ govna! 9. Upoznaje se pandur sa ribom: - Drago mi je, ja se zovem Milutin. A ti?

- Izabela. - Iza ~ega? 10. Voze se `ena i mu` kolima na autoputu i pandur ih zaustavi. Pandur pita mu`a: - Za{to si vozio 65 km, kad je dozvoljeno 55 km? Mu`: - Nisam, keve mi, vozio tako brzo. @ena: - [to la`e{, kad si vozio 70 km? - Zave`i, ku~ko! Pandur: - Nisi stavio ni pojas. - Sada sam ga upravo skinuo. - [to opet la`e{, kad ga nisi ni imao? - Za}uti, kozo jedna! Pandur pita `enu: - Da li on uvek tako pri~a sa tobom? A `ena }e: - Ne, samo kad je pijan. 11. Priveo pandur tri prostitutke u stanicu pa ih ispituje: - [ta si po zanimanju? - Glumica. - Pi{i kurva. [ta ti radi{? - Peva~ica. - Pi{i kurva. A ti? - Ja, eto, onako, od bandere do bandere... - Pi{i elektri~ar, bandera{! 12. Stoje pandur i plavu{a pored jezera i na sred jezera pliva patka. - Vidi, roda! - ka`e plavu{a. - Nije roda nego pelikan, od njega se prave gumice! - ka`e pandur.

13. Klinac ka`e panduru: - ^iko, ~iko, ja mogu da doka`em da ste vi, panduri, najgluplji ljudi na svetu. - Be`i, mali, nemoj da te privedem! - Ali, stvarno to mogu da doka`em. - Ajde, doka`i. - Koliko si kifli pojeo jutros na prazan stomak? - upita klinac. - Jebem li ga, tri-~etiri. - Eto, vidi{ da si glup. Pojeo si jednu na prazan stomak, a ostale su do{le na tu prvu kiflu. - Pazi, stvarno! - zamisli se pandur i ode do {efa da mu se po`ali. - [efe, mi panduri smo stvarno najgluplji ljudi na svetu. - Pazi malo {ta pri~a{, ja znam za sebe, ali za tebe... - Ali, {efe, mogu da doka`em. - Ajde doka`i! - [efe, koliko si kifli pojeo jutros na prazan stomak? - Pa... ovaj... pet-{est, ne znam. - E, jebiga, {efe, da si rekao tri-~etiri, sad bih te zajebao. 14. Kako pandur sere? - Iza|i, ne}u ti ni{ta! 15. [ta radi policajac kad dobije 7 na LOTO-u? ... Kupi raskrsnicu pa radi privatno! 16. Tr~i klinac za pandurom: - ^iko, ~iko, je li ovo va{ pendrek? - Nije, sine, ja sam moj izgubio! 17. Na autobuskoj stanici `ena sa detetom ~eka autobus. Na stanici stoji i jedan pandur. Dete stalno pla~e: - Mama, mamaaa, kada }e ve} jednom da do|e taj bus? - ^ika pere autobus, sine, strpi se, sad }e. Stoje oni jo{ pola sata. Pandur se {etka, kad }e dete ponovo: - Mama, je l ~ika oprao autobus?

- Jeste, sine, samo da ga popravi i dolazi. ^ekaju jo{ pola sata pa }e dete: - Pa je l ga popravio? - Jeste, sine, jo{ da ga ofarba i eto ga. U tom momentu pandur baci beretku i vikne: - E SAD JE NA[AO DA GA FARBA! 18. Idu dva pandura na posao i jedan pita drugog: - Ho}emo li autobusom ili }emo pe{ke? Tek }e drugi: - Pa {ta pre nai|e. 19. Upecao policajac zlatnu ribicu. - Pusti me, ispuni}u ti tri `elje! - A koje? 20. Jeste li ~uli za UBIJAJU]U {alu? Ispri~ana je petorici ljudi od kojih su dvojica bili panduri... Trojica su odmah umrli, a panduri dve nedelje kasnije. 21. Pandur je mera za glupost. E-3= policajac 22. Ide pandur ulicom i nai|e na klinca kako stoji pored trafike i pla~e. - Za{to pla~e{, mali? - upita pandur klinca. - Jo{ nije iza{ao Zagor, buuuuuaaaaa! Pandur se okrete ka trafici i viknu: - Zagore, iza|i, ne}emo ti ni{ta! 23. Panduri na sistematskom Do{li panduri na sistematski pregled i posle du`eg ~ekanja iz ordinacije izlazi sestra i pita: - Ima li ovde neko za EKG? Panduri }ute, a sestra ponovi pitanje. Sada panduri ve} po~inju da se gledaju me|usobno i u svog komandira.

Videv{i to sestra se pitanjem sada obra}a komandiru: - Jeste li Vi za EKG?, a komandir joj odgovori (ponosno) - Ne drugarice ovde smo svi za SPS ! 24. Stoji pandur u redu u knji`ari, ho}e sinu da kupi izvesne artikle za {kolu. Do|e na red i prodava~ica ga pita: - Izvolite? - Dajte mi svesku na krugove i olovku za tre}i razred. - ??? - Pa da, svesku na krugove i olovku za tre}i razred. Sve to iz mra~nog ugla posmatra njegov komandir. Odjednom isko~i i prodera se: - Be`i budalo, veze nema{! Izvinite, takav je on, ne}e vi{e... Dajte mi jedan globus Jugoslavije. 25. Kako se zove policajac koji radi na severnom polu? - Polni organ. 26. Dobila policija konje. Dogovore se kolege {ta da urade da raspoznaju konje. Jedan ka`e: - Ja }u mom konju da ise~em jedno uvo, i tako }u da znam da je moj. Tako i uradi. Me|utim, sutradan vide da je neko i drugom konju isekao uvo. Ponovo se javi problem razlikovanja. Da bi to otklonili, sada drugi policajac svom konju ise~e rep. No, sutradan ista pri~a: neko je i drugom konju isekao rep. Razmi{ljaju oni {ta da rade, pa se jedan seti: - A bre, ‘aj ovako da uradimo. Neka beli konj bude moj, a crni tvoj! 27. U nekom dru{tvu neko upita: - Zna li neko za{to se policajci zovu organi vlasti. Po{to reko{e da ne znaju, on nastavi: - Jednom je jedan voza~ prevozio jaja i imao sudar. Do{la policija na lice mesta, pa po{to je voza~ kamiona bio te{ko povre|en, jedan policajac nazva bolnicu i re~e: Alo, je l to

bolnica? Do|ite brzo, jedan ~ovek je imao te`ak udes i jaja su mu sva slomljena. - A, kako je organ? - upita{e iz bolnice. Na to on odgovori: - Organ je na telefonu! 28. Ide pandur no}u ulicom, i ~uje {um u mraku. - Stoj,ko ide? - @an Klod Van-Dam. - Iza|ite sva ~etvorica sa rukama u vis!!! 29. Za{to pandurima na motoru na le|ima pi{e "MILICIJA"? - Da ne bi pratili jedan drugog. 30. Kako se primaju novi panduri? KOMISIJA: Koliko je 2+2? KANDIDAT 1: 4! - Bravo, primljen si jer si intelektualac. KOMISIJA: Koliko je 2+2? KANDIDAT 2 : 5! - Ali 2+2? - Ovaj, 4! - Primljen si, zato {to si snala`ljiv. KOMISIJA: Koliko je 2+2? KANDIDAT 3: 6! - Ali, 2+2? - Pa reko sam, 6! - Pazite, 2+2? - Ma {est,bre! - Primljen si, jer si uporan! 31. Oti{ao pandur na Zlatibor, na godi{nji odmor. I {etaju}i, nai|e na nekog klinca kako ~uva ovce. -Mali, ajde da se kladimo: ako pogodim {ta si ti po zanimanju, uze}u ti jednu ovcu, a ako ne pogodim da}u ti 200 DM. -OK

-Da nisi ti ~obanin? -Majku mu, stvarno jesam. Biraj ovcu. Pandur izabere ovcu, i taman da krene, kad klinac njemu: -A jel mo`e sada da ja poga|am {ta ste po zanimanju, pa ako pogodim da mi vratite ovcu i date onih 200 DM, a ako ne pogodim, uzmite jo{ jednu ovcu. Pandur razmi{lja, veliki je ulog, ali po{to je u civilu, pomisli da nema {anse da ga mali provali pa pristane: -OK, {ta sam ja po zanimanju? -Pandur! -U jebote, kako si pogodio? -To {to si izabrao nije ovca, nego {arplaninac! 32. U|e murkan u prodavnicu i pita prodavaca: - Jel imate televizore u boji? -Da! -Dajte mi jedan plavi... 33. [ta se ~uje kad murkan upadne u vodu? - GLUP! 34. . Prolazio pandur ulicom i primeti maloletnika kako obija trafiku. Odmah sko~i na njega i povika: - Aaaa mali!!! Sad }e{ ti lepo samnom u stanicu. - Nemojte ~iko molim vas. - Nema nemoj. Odmah te hapsim. I krenu{e njih dvojica prema stanici. Na putu do stanice, prolazili su pored nekog restorana (takore}i grila) i tada mali re~e: - ^iko molim vas, gladan sam, pustite me, unutra da kupim pljeskavicu. Posle malo razmi{ljanja, pandur mu strogo odgovori: - Dobro. Mo`e. Ali pazi, ja te ~ekam ovde i nemoj slu~ajno da si negde pobegao. Mali u|e u restoran i, naravno, pobegne na sporedni izlaz. Posle nedelju dana isti pandur prolazio ulicom i opet (gle

slu~ajnosti) vidi onog istog kako obija trafiku. Odmah ga uhvati i viknu na njega: - Uhvatio sam te! Ti }e{ meni da be`i{, da mi se svi na poslu smeju zbog tebe. Odmah te vodim, zaglavi}e{ zatvor momentalno. I ponovo krenu{e istim putem. Kod istog restorana, ovaj opet, pla~nim glasom zamoli: - Molim vas ~iko, ni{ta nisam jeo. Pustite me samo da kupim pljeskavicu. Pandur, pou~en prethodnim iskustvom, na to mu lukavo odgovori: - Ti misli{ da sam ja budala? Misli{ da sam glup? Stani tu ispred, nemoj da se mrdne{, a JA }u ti doneti pljeskavicu. 35. Ulazi murkan u DUTY FREE SHOP i pita: - Do you speak English? - Yes! - Marlboro! 36. Krenula dva pandura u javnu ku}u i kucaju na vrata.Otvara tip i pita ih {ta ho}e. - Pa mi bi malo da jebemo. - Dobro koliko imate para?- pita ih tip. - 30 DM. - E,za te pare idite pa se jebte sami - re~e im tip i zalupi vrata. Posle pola sata opet neko kuca na vrata Javne Ku}e. - Pa, dobro {ta ho}ete opet vas dvojica? - Mi do{li da platimo... 37. Za{to se u patrolnim kolima nalaze ~etiri policajca? Odgovor: #1. zna da vozi #2. zna saobra}ajne propise #3. zna latinicu i }irilicu #4. voli da se dru`i sa intelektualcima

38. Obijena antikvarnica, i naravno, panduri vr{e uvi|aj. Pandur:- Mo`ete li mi ta~no re}i {ta vam je odneto? Vlasnik:- Pa za po~etak, dva francuska sata, svaki star 150 godina. - Dobro, samo mi jo{ recite jesu li bili na baterije? 39. Za{to panduri ne peru zube? - Zato {to ne mogu da stave sapun u usta!!! 40. Za{to pandur nosi pancir kada ulazi u kafanu? - Da ga ne pogodi pesma! 41. Kako saobra}ajac smanjuje gu`vu na kru`nom toku? - Ode na pauzu. 42. Dolazi grupa pandura pred trafiku i pita komandir prodava~icu: -Jel iza{ao Zagor? -Nije. -Opkoli. 43. Ide pandur ulicom i nai|e na klinca koji je pravio ne{to od govana, i pita ga on: -Jeli, {ta to pravi{ od govana? -Pandura, - ogdovori klinac. Pandur se razbesni, i prebije ga. Sutradan ista pri~a, prekosutra isto. I ~etvrti dan pandur ponovo nai|e na klinca i pita: -Jel i danas pravi{ pandura od govana??? A mali ce na to pla~ljivim glasom: -Ne, pravim vatrogasca... A pandur sav {irok (ponosan da ga je nau~io pameti) pita: -A za{to ne pandura??? -Jer nemam dovoljno govana, buuuaaaaaaaaaa...

44. Ide pandur ulicom i na jednoj terasi u kavezu stoji papagaj. -Ej, pandur- zove ga papagaj. -[ta je? -Mar{ u pi~ku materinu, eto {ta je- ka`e papagaj. Sutradan isto se ponavlja i tako nekoliko dana za redom. I pandura ve} bruka od toga, i ka`e to on svom komandiru. Komandir ti ode kod gazde i ka`e da ako njegov papagaj to jo{ jednom uradi, da }e mu glavu odse}i. Sutradan, evo ti opet pandura, sav {irok ide ulicom, kad ti papagaj opet do|e: -Ej pandur. Pandur ga sav {irok onako mrko pogleda i pita: -[ta je??? -Ma zna{ ti bre dobro {ta je! 45. Kupi pandur digitalni sat, i ide ulicom, kada ga ~ovek pita da mu ka`e koliko je sati. Pandur se pravi lud, i nastavi dalje, ali ~ovek opet pita kolko je sati. Ovaj ni{ta. -Pa ~ove~e mo`e{ li mi re}i koliko je sati???? -Ma rekao bih ti kad bi znao koliko je 9 podeljeno sa 45. 46. Dogovaraju se panduri da ulete u ku}u u kojoj su dileri droge, i ka`e komandir: -Uska~emo u 12:00. Da podesimo satove... sada je 11:48. Za vas sa digitalnim satovima to je pendrek, pendrek, obrnuta stolica, sne{ko beli}. 47. Ide pandur ulicom i vetar mu oduva kapu. On se sagne, pokupi je, i nastavi, kada mu je vetar ponovo oduva. On je ponovo pokupi, kad je vetar opet oduva. I pandur je pokupi, i sav besan re~e stavljaju}i je na glavu: -U, nabijem te na kurac! 48. Ide pandur ulicom, sa kurtonom na glavi, i pita ga prolaznik: -[ta si to stavio bre na glavu???

-Pa, valjda sam i ja neki kurac u ovom gradu! 49. Ide pandur busom, i dr`i se za {tanglu, kad vidi da mu je pertla odvezana, i re~e jednom do njega: -O}e{ li mi pridr`ati {tanglu dok zave`em pertlu. 50. Rodi se dete, i ~im je iza{lo iz stomaka re~e: -Dajte mi kompjuter, moram da pi{em programe. Vide doktori da je dete inteligentno, i izvade mu pola mozga. Dete se osvesti i re~e: -Dajte mi digitron, moram da ra~unam... I doktori mu izvade i drugu polovinu mozga, i ~im se dete osvestilo re~e: -[ta je, {ta me gledate pi~ke? Vadite bre li~ne karte! 51. Ulazi policajac u bratovu sobu koji ~ita neku veliku knjigu. Pita ga drot: - [ta je to ?. Ka`e ovaj: - Ma glup si ti za to. Ajde ubedi njjega pajkan da mu ka`ze i sad mu buraz pri~a: - To ti je logika.Recimo ti ima{ akvarijum. I logi~no je da ako ima{ akvarijum ima{ i ribice. Logi~no je da ako ima{ ribice da ih voli{. Logi~no je da ako voli{ ribice da voli{ `ivotinje, a ako voli{ `ivotinje logi~no je da voli{ i ljude, a onda je logi~no da voli{ i `ene. A ako voli{ `ene, logi~no je da nisi peder. Uzme sada ovaj policajac tu knjigu da se hvali na poslu. Pita ga drugi policajac: - [ta je to?, a ovaj ka`e: - Ma ne}e{ ti to razumeti. Opet pita on : - Ma hajde reci. - To je logika, ka`e ovaj, recimo, ima{ li ti akvarijum? - Nemam, kaze on. - Pa ti si onda PEDER!

52. Zaposlio se mlad murkan te dobio da ode u oblizak i odr`avanje javnog reda i mira kod ekonomskog fakulteta (Picin park). Vratio se sa du`nosti posle odre|enog vremena pa raportira komandiru. Komandir: - I kako je bilo? - Dru`... khm.. gospodine komandiru, izvr{io sam obilazak rejona ekonomski faklultet i sve je pod kontrolom! - Da li je bilo nekih problema? - Nikakvih, sem {to su mi neke kurv...khm dame sumnjivog morala nemoralno dobacivale! - I jesi li ih ignorisao? - Jesam gospodine komandiru, TRIPUT! 53. [ta je milicajac? - ^uvar zakona. [ta je milicajka? - Rupa u zakonu. 54. Do{ao policajac ku}i, kad ono njegova `ena gola na krevetu. On }e `eni: - @eno, govori gde je, ubi}u i tebe i njega! - Nema nikog, {ta ti je? - Ma `eno govori gde je, ubi}u vas oboje! A `ena ka`e opet da nema nikog. Ode on u jednu sobu, nema nikog, zatim u drugu sobu, nema nikog, on pogleda u ormar, opet nema nikog, kad pogleda pod krevet, a ~ovek pru`a 20 DM. Uzme on 20 DM i re~e: - Jebo majku, nema ga ni pod krevetom! 55. Kakva je razlika izme|u bandere i pandura? - Bandera je udarena u zemlju a pandur u glavu. 56. Prolazi komandir ulicom i ugleda dvojicu svojih pandura, kako su uhvatili psa, rotiraju ga i zagledaju sa svih strana. - [ta to radite, kreteni? - pita ih komandir.

- Ma, malopre ovuda protr~a neki klinac i viknu: "E, vidi psa sa dva {upka!" 57. Idu tri pandura i pri~aju. Ka`e prvi: - Ej, ljudi, ~uo sam da }e u septembru da bude 40 stepeni. Na to }e drugi: - Ma kakvi, ja sam ~uo da }e da pada sneg. Tre}i razmi{lja sam za sebe pa ka`e: - Jebem mu mater, ko }e da ~isti sneg na 40 stepeni? 58. Poha|ala dva pandura kurs Engleskog jezika, pa jedan pita drugoga, `ele}i da mu poka`e kako bolje zna Engleski od njega: - Do you krkenzi pasulj everi day? - Yes, I krks, sitno drobeno! 59. Koliko je pandura potrebno da nameste sijalicu? - Sedam! Jedan se dr`i za sijalicu dok stoji na stolu, ~etvorica dr`e sto za nogare i okre}u ga, {esti tr~i kontra da se onome koji dr`i sijalicu ne okrene u glavi i sedmi de`ura vire}i kroz klju~aonicu da ne bi slu~ajno do{la struja. 60. Nova akcija u policiji po{to nema posla (da nebi dobili otkaze) treba da se izmeri visina stuba za zastavu ispred narodne skup{tine. Sti`u 10 plavih an|ela ispred skup{tine sa merdevinama i trakastim metrom. Dogovore se: prvi se popne na merdevine, drugi mu dobace metar, pa se jo{ jedan popne..... Uglavnom po~e njihova akcija ali murija smotana... padaju sa merdevina, ispadaju im metri.... Gleda sve to jedan penzioner sa obli`nje klupe(mlad penzioner 30 godina) koji je hranio golubove, pri|e im izvadi stub iz zemlje (nije bio betoniran), polo`i ga, uzme metar, izmeri ga, poka`e im rezultat i ode iznerviran. Tek }e jedan od onih murkana: - Vidi budale!!! Mi tra`imo visinu a on izmerio du`inu!

61. Vozi se pandur u autobusu. Voza~ naglo ko~i i jedna bakica udara u njega. - Izvinite, inercija... - Dragoljub, milo mi je... 62. Ulazi policajac u robnu ku}u da sinu kupi harmoniku. Po|e on do rafa gde je,po njemu, bila harmonika. - Radno vreme mi je isteklo gospodine policaj~e - re~e mu prodavac. - Ma otkud ti zna{ da sam policajac kad sam u civilu? - Pa ko drugi mo`e da pobrka harmoniku i radijator? 63. U|e murjak u prodavaonu cipela i ka`e: - Dajte mi crnu pastu za cipele broj 42. Prodavac ga ~udno pogleda i proda mu crnu pastu. Nakon toga u|e komandir, pa ka`e njemu prodavac: - Joj, dobar dan, ba{ je tu bio jedan va{...i tra`io pastu za cipele br 42. Na to se oba nasmeja{e, pa inspektor ka`e: - Pusti njega, on ti je glup...ma nego daj ti meni pola hleba i 10 dkg salame. 64. Idu dva pandura po ulici i sva|aju se. Za{to? - Ko }e da bude u sredini. 65. Kako pandur dobija mastilo? - Mlati po vodi dok ne poplavi. 66. Kako ide komparacija prideva glup? - Glup, gluplji, pandur! 67. Da li postoji i{ta gluplje od pandura? - Ima!!! Rezervni pandur! 68. U Beogradu u jednoj samoposluzi nestalo 2 boksa cigara i 2 kila {argarepe. MUP Srbije je u potrazi za zecom koji pu{i .

69. Stoji debeli pandur ispred vrti}a. U to dolazi vaspita~ica: - Izvinite, vi ~ekate dete? - Ne, to mi je od piva. 70. Za{to se ~etiri milicajca guraju kad ulaze u auto? - Svako ho}e da sedi pored prozora. 71. Za{to na patrolnom autu POLICIJA pi{e na vratima? - Da ne bi policajci ulazili kroz auspuh. 72. Za{to u patrolu idu po 2 pajkana? - Jedan zna da ~ita (li~ne karte), drugi zna da pi{e (kazne). 73. Za{to u patrolu idu 3 pajkana? - Jedan zna i da ~ita i da pi{e a dvojica ~uvaju genija. 74. Za{to se pajkani nikad ne kupaju? - ^ekaju da se na bojleru upali zeleno svetlo. 75. Za{to pandur uvek sedi u zadnjem redu bioskopa kada gleda komedije??? - Ko se zadnji smeje - najsla|e se smeje! 76. Za{to se drotovi grle kad seva? - Zato {to misle da ih slikaju. 77. Kako pandur seje `ito? - Baci seme i ka`e: Razlaz! 78. Ulazi pijanac u kafanu, ne vidi da drot sedi u uglu i dere se: - Ko zna kakva je razlika izme|u drota i magarca? Svi }ute a on ponovi: - Ko zna kakva je razlika izme|u drota i magarca? Na to drot ustane i dohvati pendrek:

- Ajde mi reci kakva je? - Nikakva. - Sre}a tvoja da nisi rekao ina~e bih te prebio. 79. Ulazi ~ovek u raskrsnicu, ali tako o{tro da je prese~e po dijagonali. To vide murija{ i zaustavi ga: - Jeli bre {to si u rascrsnicu u{o po 100 stepeni? - Kako mislite po 100 stepeni? Valjda po dijagonali? - ......aaaa daaaa, to voda klju~a na 100 stepeni! 80. Zavr{ni ispit za pandure: Uzme tip lopticu u jednu ruku i zatvori je. Drugu ostavi otvorenu i postavi pitanje: - U kojoj je ruci loptica? No ispit za inspektore je malo komplikovaniji: Ispitiva~ uzme lopticu u jednu ruku i zatvori je. Ali i drugu ruku zatvori i pita: - U kojoj je ruci loptica? Tip ka`e: neznam. Tada ispitiva~ po~ne da otvara i zatvara jednu ruku.... [ta je to, pitate se: PA PODPITAnjE. 81. Za{to policijska odela nemaju dugmad na rukavima? - Da se ne povrede kada bri{u nos! 82. [ta se ~uje kad pandur udari o banderu? - DEGEEEEN! 83. Po{li vojnici i panduri na eskurziju, sa busom na dva sprata. Vojnici bili dole a panduri gore. Voze se oni a vojnici veseli pijani zezaju se a ovi gore }ute. Zabrinuli se vojnici {ta se desava gore, ode jedan da vidi kad panduri sede, uko~ili se i usrali, ni{ta ne pri~aju. Pita onaj vojnik: - [ta se de{ava sa vama. Ovo je eskurzija, treba da se zezamo i pijemo! - Lako je vama momci kad imate voza~a. 84. Stoje dva murkana na trotoaru i posmatraju saobra}aj.

Utom prolazi `uti fi}a, pa }e jedan: - E je l vidi{ onog `utog fi}u? - Vidim. - E istu }u takvu ladu ja da kupim, samo belu... 85. Kakvu poruku pandur ostavlja na svojoj telefonskoj sekretarici? - Ostavite poruku posle zvuka pi{taljke! Imate pravo na li~nog advokata. Imate pravo da }utite. Sve {to ka`ete mo`e i bi}e iskori{}eno sa na{e strane. 86. Zaustavi pandur dizela{a i tra`i mu voza~ku dozvolu. Dizela{ nema dozvolu. Pandur tra`i li~nu kartu ili paso{. Dizela{ ka`e da nema ni{ta od toga. - Dobro, {ta imate? - Imam retrovizor! - Dobro, dajte. Dizela{ i{~upa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa ka`e: - Pa kolega, {to ne ka`ete da ste u civilu? 87. Sedi tip na ulici pored kotarice sa ko{~icama od jabuka. Dolazi pandur i pita ga: - [ta ti je to? - Ni{ta, prodajem ko{~ice od jabuka. - A ~emu to slu`i? - Pojede{ jednu, pa bude{ pametniji. Posle kra}eg razmi{ljanja na temu "svi mi govore da sam glup": - A po{to ti je to? - 25 din. komad. - Daj jednu. Nakon {to je pojeo re~e: - Vidi{, za 25 din sam mogao da kupim kilo jabuka, pa da dobijem 20 ko{~ica umesto jedne! - Eto vidi{, ve} deluje! - U pravu si, daj jo{ dve!

88. Ulazi pandur u prodavnicu: - Imate li margarin? - Dobro jutro. - Dobro jutro, imate li margarin? 89. Kako pandur otvara konzervu? - Otvori se u ime zakona! 90. Kako pandur peca? - Uhvati jednu ribu i bije je dok ne prizna gde su ostale. 91. Za{to pandur tr~i oko bandere? - ^ita "ROTO REKLAMU". Za{to pandur stoji pored bandere? - ^eka da dune vetar. 92. Za{to pandur kad se probudi ide pogrbljeno? - Obukao je naopako "BODI GARD" majicu. 93. Za{to se ~etiri pandura sva|aju u kolima? - Ko }e da sedne do prozora. 94. Kako se pandur maskira kad ide na zadatak? - Skine beretku da se ne prepozna. 95. Izlazi pandur iz pekare i nailazi na svog druga i ka`e mu: - Ako pogodi{ kolko imam kifli u dzepu da}u ti obe. 96. Za{to pandur naru~uje tri kafe? - Pije srednju. 97. Takmice se CIA, KGB i na{i panduri ko }e prvi da uhvati `irafu. CIA uhvati za 10 sekundi. KGB za 9, a na{i uhvate za 5 sekundi slona. Ostali po~e{e da mu se smeju: - Ali to nije `irafa!

- Ka`i drugovima {ta si! - prodera se pandur na slona. - Ja sam `irafa, samo nemojte vi{e da me bijete! 98. Kakva je sli~nost izme|u pandura i kurve? - Oboje stoje na ulici i sramote porodicu. 99. Sedi ~ovek u restoranu, jede i pri~a: "Da sam imao ono {to jedem ne bi bio ono {to jesam." Ko je to?- To pandur jede mozak. 100. Kako pandur jebe koko{ku? - Sagni se da ti poka`em. 101. Za{to panduri nose opasa~e? - Da bi mogao da se pridr`i{ dok mu pu{i{. 102. Idu dva pandura pored skup{tine i na|u mrtvog ~oveka. I ajde da naprave zapisnik: - Dana 26.06.1995. u 9 h ispred ..., Je li, kako se pi{e skup{tina? - Ej, nisam siguran za skup{tinu, ajde da ga prebacimo ispred po{te, to znam kako se pi{e. 103. Stoje na stanici pandur i dizela{. Tek }e dizela{ panduru: - Je l zna{ koja je razlika izme|u tebe i ovog voza? - Nemam pojma. - Voz ima dva razreda, a ti ni toliko. Misli se pandur i ka`e: - Je li, a je l zna{ koja je razlika izme|u tebe i ovog voza? - Ne znam. - Ovaj voz ide IZ stanice a ti ide{ U stanicu. 104. U policijsku stanicu stigao mladi policajac. Stari poru~nik odlu~io da se i`ivljava na njemu i svako jutro ga slao da mu kupi novine 10 km daleko. Tako to trajalo neko

vreme. Mali se opametni i jedno jutro kupi 7 primeraka Politike. Svako jutro stavi jedan primerak {efu na sto. Osmo jutro poziva {ef mladi}a. Ovaj se upla{io, {ta }e ako ga je otkrio. Ulazi on {efu, a ovaj sija od sre}e i ka`e mu: - Vide li ti ovo, svi ka`u da su policajci glupi, a ova se budala svako jutro zabija u isto drvo! 105. Za{to policajci i policijski psi rade testove odvojeno? - Da policajci ne bi prepisivali. 106. Kako se primaju novi panduri? Prvi kandidat: - Koliko je 2+2? - 5! - Ali 2+2? - Ovaj, 3! - Molim vas, 2 + 2 !!? - A, da, 4! - Bravo, primljen si. Mile, pi{i u napomeni: snala`ljiv. Drugi kandidat: - Koliko je 2+2? - 6! - Ali, 2+2? - Pa reko sam, 6! - Pazite, 2 + 2? - Ma {est, bre! - Bravo, primljen si. Mile, pi{i u napomeni: ~vrst u ube| enjima! Tre}i kandidat: - Koliko je 2+2? - 4! - Bravo, primljen si. Mile, pi{i u napomeni: kapetan! 107. Uhvatili ~oveka na carini i na{li mu u koferu note. - [ta je ovo? - Betovenove note.

- E, nas si na{ao da zeza{, to su neke {ifre. Odvedu oni njega u zatvor, dr`ali ga tamo dva dana bez hrane i vode i najzad ga pitaju: - [ta je ovo? - Betovenove note. - Ma nemoj! Dr`ali ga oni i dalje, ubili boga u njemu od batina i pitaju ga: - Ajd sad lepo priznaj, {ta je ovo! - Betovenove note! - Ajde bre ~ove~e, ne budi lud, olak{aj sebi... Ko da mi sami ne znamo {ta je, eno ga Betoven u susednoj }eliji jo{ prvog dana priznao... 108. U tramvaju stoje pandur i baba. Baba ga pita: - Izvini, sinko, koliko ima sati? - Hmmm... ne znam. - Kako ne zna{ kad ima{ sat? - Dobro, ajde ti podeli 23 sa 9 (23:9)! 109. Voze se dva policajca na biciklu i ka`e onaj iza: - Tandr~e ti blatobran. - AAAAA, [TA RE^E! - TANDR^E TI BLATOBRAAAAN! - NEEE ^UJEM! - AMA TANDR^E TI BLATOBRAAAAN! - MA NE ^UJEM TE NI[TA, TANDR^E MI BLATOBRAN! 110. Za{to pandur tegli vrata u pustinji? - Da ih otvori ako mu bude bilo vru}ina. 111. Idu dva pandura i nai|u na govno. Ka`e jedan: - Ijuuu, vidi govno. - Budalo, nije to govno. - Kako nije? Ajde probaj pa }e{ da vidi{. - (ovaj proba) Hmmm, nisam siguran. Probaj ti malo. - (proba i drugi) Ma ka`em ti ja, ovo jeste govno. Pa evo vidi.

- (opet prvi pojede jo{ malo) Ipak si u pravu, zaista jeste govno. - Eto, dobro da nismo ugazili u njega ... 112. Idu dva pandura ulicom i vide popa, a pop ima zavoj oko glave. Jedan drot ga pita: - Ej, pope, {ta ti je to oko glave? - Ma ni{ta, udario sam glavu u bojler. Panduri produ`avaju dalje, kad malo kasnije jedan pita drugog: - Jeli... {ta mu je to bojler? - Nemoj mene da pita{, ne idem ti ja u crkvu. 113. Mlati policajac ekstremistu na demonstracijama na Kosovu. - Nemoj vi{se, molim te, ja voljim Srbe ko bra}u!!! - Kaj si rekel ???!!! 114. Iz slupanog automobila izlazi ~ovek sav izgreban, izubijan, okrvavljen. Policajac koji se tu zatekao mu ka`e: - Pa dobro, {to se nisi vezao. Za{ta taj pojas slu`i? Pogledaj ovog tvog suvoza~a, on se vezao i vidi kako izgleda, kao `iv. 115. ^uvar Zoolo{kog vrta izve{tava policiju da im je pobegao slon, a policajac ga upita: - Mo`ete li re}i neko njegovo posebno obele`je? 116. Na{ao policajac pingvina, pa ga doveo u stanicu, da pita {efa, {ta da radi sa njim. - Odvedi ga u zoolo{ki vrt, {ta }e{ drugo s njim. Pro{lo pet sati, zavr{io posao, te ode {ef ku}i. Hoda on ulicom, kad odjednom ugleda policajca, koji dr`i pingvina za ruku i hoda ulicom. - [ta }e ti ovaj pingvin. Zar ga nisi odveo u ZOO? - Tamo smo ve} bili {efe, a sad idemo u bioskop.

117. Pi{aju dva policajca, a jedan iznenada ka`e: - U, majku mu, opet sam dr`ao pendrek. 118. Kako policajci popravljaju uti~nice? - Jedan popravlja, a drugi pazi s pendrekom da ga ne udari struja. 119. Pola`e pandur srpski jezik u osnovnoj {koli. U~iteljica: - [ta je napisao Sterija Popovi}? Pandur: - Ne mogu da se setim. - Da li ima metafora u Gorskom Vijencu? - Ne mogu da se setim. - @ao mi je, morate na popravni. Pandur se vra}a ku}i sav besan i prolazi pored Vukovog spomenika. Okre}e se ka spomeniku i ljutito ka`e: - Sterijo, Sterijo, steram ti ga majke i tebi i tvom Gorskom Vijencu. 120. Ide policajac po ulici i vidi govno. Govno ga pozdravi: - Kolega kako si? - Nisam ti ja kolega!! - [to, obojica smo iz unutra{njih organa. 121. Policajac ho}e da izvr{i samoubistvo, prislanja cev pi{tolja na slepoo~nicu, a `ena vri{ti od smeha. - [to se smeje{, budalo, kad si ti slede}a? 122. Kako se pandur udvara apotekarki? - Ja }u popiti jedan aspirin, {ta }e{ ti? 123. Policija napravi raciju i uhvati sve prostitutke u gradu. Me|utim njih je bilo tako puno da su neke morale ~ekati u redu pred ulazom u stanicu. Prolazi neka bakica i pita ih {ta ~ekaju. Jedna ka`e: - Bakice, pa dele se narandze.

Bakica stane u red, da i ona dobije besplatne narandze. Do|e ona pred policajca koji se za~udi: - Bakice pa zar i Vi? - Da sinak, ja skinem protezu pa lagano cuckam! 124. Do{la dva policajca potpuno gola na posao. njihov {ef poludeo i pozvao obojicu u svoju sobu, te ih ispituje kako mogu do}i takvi na posao. - [efe, bili smo u javnoj ku}i. - I {ta je bilo dalje ... - E {efe dobili smo dva tako dobra komada, ono vidi{, smrzne{ se. - I dalje, dalje... - E {efe, komadi su rekli da se skinemo goli. - I dalje, dalje... - E {efe, kad smo se skinuli, komadi su rekli: A sad na posao. I eto, mi smo do{li. 125. Kako murija bere pe~urke? - Na|u jednu pa je toliko tuku dok ne ka`e gde su ostale. 126. Kako se zove milicajac s toki-vokijem? - Tu`ibaba. 127. Vidi pandur klinca kako sedi na kiosku pa ga pita: - Jel ti, mali, jel ti tako i kod ku}e sedi{ na kiosku? 128. Juri seksualni manijak devojku ulicom i vi~e: - Do|i da mi pu{i{ kurac!!! Devojka be`i, a manijak za njom i ponavlja: - Do|i da mi pu{i{ kurac!!! Be`i tako devojka, be`i i naleti na murija{a. Sva uzrujana ka`e: - Onaj manijak me juri da mu pu{im kurac!!! Na to se murija{ okre}e prema manijaku, vadi pendrek i uzvikne:

- NEMOJ JA DA TI GA POPU[IM!!! 129. Zaustavlja ~ovek pandura na ulici i pita ga: - Iiiiizviinite, ggggde ssse ooovde nnnnalazi {{{{{{kola za mmmucanje? A pandur }e: - [ta }e ti {kola, super muca{! 130. [eta pandur ulicom i nai|e na klinca koji sedi na trafici, pa }e mu re}i slede}e: - Je li bre, mali, jel ti i ku}i tako sedi{ na trafici? 131. Patroliraju dva pandura i pri~aju. Veli prvi: - Jesi li ~uo {ta ima novo? - [ta? - Odlu~io komandir da stavi 4 le`e}a policajca u zapadni deo grada. - Ozbiljno? Jebo majku, ja sam prvi, on mene mrzi... 132. GA]ICE Ka`e policajac kolegi: - Ih, bre, kad do|em ku}i, pokida}u ga}ice moje `ene! - U, je.., toliko si je se u`eleo! - Ama ne! Toliko me ste`u! 133. Do{la dva pandura kod babe na slavu da joj lome kolac. Ka`e baba: - Zavrtite kolac tri puta pa ga slomite. I oni tako urade, kad ono kolac ne}e da se slomi. Ka`e baba: - Ni{ta deco, probajte opet! Zavrte{e oni kolac jo{ tri puta kad ono opet ne}e da se slomi. Ka`e baba: - Pa deco moja, mo`ete i da izvadite kolac iz tepsije. 134. Ulazi pandur u kafanu i onako mangupski: - Kelner, daj mi jedno vopi!

- O}e{ jedno dnohla? - Ma jok, daj mi Heineken. 135. Narkoman vozi automobil i na autoputu zaustavlja ga policajac zbog prebrze vo`nje. Policajac re~e: - Dru`e, prebrzo sve vozili, iza|ite da duvate. - Nemoj da sere{ da ima{! 136. U|e policajac u apoteku i sa vrata doviknu: - Imate li kurton?! - Pst!!! - Ma nije za prst, nego za kurac. 137. Idu dva policajca ulicom i jedan upadne u {ahtu. Ovaj drugi pritr~i i pita ga: - Jesi li dobro? - Jesam... Dobro da je {ahta otvorena, ina~e ne bih mogao da iza|em... 138. Za{to je pandurima jedna nogavica uvek mokra? - Zato {to bace cigaru u VC {olju pa je onda zgaze. 139. Ulazi pandur u kafanu i pita konobara: - Imate li piva? - Ima, o}e{ u konzervi? - Ma jok, ovde }u. 140. U tramvaju stoje pandur i baba. Baba ga pita: - Izvini, sinko, koliko ima sati? - Hmmm... ne znam. - Kako ne zna{ kad ima{ sat? - Dobro, ajde ti podeli 23 sa 9 (23:9)! 141. Kakvom konju se {upak nalazi na le|ima? - Policijskom konju.

142. ^uvar Zoolo{kog vrta izve{tava policiju da im je pobegao slon, a policajac ga upita: - Mo`ete li re}i neko njegovo posebno oble`je? 143. Juri seksualni manijak devojku ulicom i vi~e: - Do|i da mi pu{i{ kurac!!! Be`i tako devojka, be`i i naleti na murja{a. Sva uzrujana ka`e: - Onaj manijak me juri da mu pu{im kurac!!! Na to se murja{ okre}e prema manijaku, vadi pendrek i uzvikne: - Nemoj da ti ga ja popu{im!!! 144. LAPD, FBI, i CIA se nadme}u da doka`u ko je od njih najbolji. Predsednik rukovodi testom: uzme zeca i pusti ga u {umu. Onda naredi svima da treba da ga uhvate. CIA ulazi prva. Na razna mesta u {umi postave svoje dresirane `ivotinje obave{tajce. U me|uvremenu ispitaju sve biljne i mineralne svedoke. Nakon tri meseca opse`nih {pijunskih aktivnosti zaklju~uju da ze~evi ne postoje. FBI stupa na scenu. Posle dve nedelje, kada nisu na{li tragove u {umi, spale {umu, i pobiju sve `ivotinje u njoj, uklju~uju}i i zeca. Prokleti zec je to zaslu`io! LAPD (Los Angeles Police Department) stupa na scenu. Vra}aju se posle dva sata sa gadno isprebijanim medvedom. Medved se dere: - Dobro, dobro, ja sam zec, ja sam zec! PRIJATEljI 1. Sretnu se dva prijatelja, pa jedan ka`e: - Zna{ koga sam danas sreo? - Koga? - Peru Peri}a. - A ko je taj? - Nemam pojma - re~e ovaj - mislio sam da ga ti zna{!

2. - ^ujem o`enio si se. Kakva je `enska? - pita drug druga. - Tipi~an ko{arka{ki tip. - Kako to ko{arka{ki tip?. - Pa, tako. Mnogo voli zakucavanja. 3. Na putu na kome je brzina ograni~ena na 60 kilometara na ~as, vozi ~ovek neku krntiju iznad dozvoljene brzine. Zaustavlja ga policajac, pa mu ka`e: - Mora da platite kaznu. Vozili ste 80, a ovde je dozvoljeno 60 kilometara na sat. - Nema problema, ali bih vas zamolio da mi napi{ete da sam vozio 120 kilometara na ~as. - A {ta }e vam to? - Pa znate, ova kola treba danas da prodam jednom prijatelju! 4. Pri~aju dva prijatelja: - Je li, {ta misli{, koji su policajci najbolji na svetu? - Ja mislim australijanski. - [to, misli{ da su najkavalifikovaniji? - Ma ne, bre, zbog toga, nego {to su najdaleko! 5. Na{la se dva sedamdesetogodi{njaka za kafanskim stolom, pa po~eli da evociraju uspomene: - Za mene je ipak seks najlep{a stvar na svetu. - A za mene Nova godina. - Kako to? - Pa, tako. Nova godina je mnogo ~e{}e. 6. Sretnu se dva prijatelja i razgovaraju: - Sino} sam bio na jednoj terevenci. Bilo je i grupnog seksa. - Uh, mora da je bilo stra{no zanimljivo? - Ma, davola zanimljivo! Meni je pripala moja `ena. 7. - Za{to tako hoda{, da li te ne{to boli? - Imam upalu. - Kakvu upalu?

- Upale mi ga}e u dupe. 8. Pri~aju dva prijatelja u kafani o predbra~nom iskustvu: - Ja nisam imao nikakvo ljubavno iskustvo sa svojom `enom sve dok se nismo uzeli. A ti? - Ja? ^ekaj da se setim. Je li, a kako joj be{e devoja~ko prezime? 9. Pita prijatelj prijatelja: - Je li, gde sada radi{? - U tajnoj policiji. - A kolika ti je plata? - Pa, otprilike pet dinara po jednoj bombi 10. Pri~a neko u dru{tvu: - Pametni ljudi su uvek puni sumnji. Samo budale mogu da budu u sve savr{eno ube|eni. - Jeste li vi ube|eni u to? - pita ga jedan. - Apsolutno! 11. Dvojica ljubitelja likovne umetnosti stoje pored jedne slike u galeriji. - [ta misli{, da li je na ovoj slici izlazak ili zalazak sunca? - Zalazak. - Otkud zna{? - Znam slikara, taj nikad nije ustao pre dvanaest sati. 12. Pri~a neki bogata{ u dru{tvu, i besno saop{tava: - A onom mom zetu, kad ga vidim, ima da otkinem glavu! - A {to? - Zato {to sam mu neposredno posle svadbe dao 50.000 dinara. - [ta? I jo{ ti ni{ta nije vratio? - Ma, vratio mi je, vratio. Ali mi je vratio }erku! 13. Otvorio neko privatnu apoteku. Radi sam po ceo dan. Nai|

e mu drug, i on ga zamoli da sedi u apoteci dok on ode na doru~ak. Kad se vrati sa doru~ka, upita: - Je li neko dolazio? - Jeste, be{e jedan i `ali se da ima veliki ka{alj. - I {ta mu ti re~e? - Ni{ta mu nisam rekao, dao sam mu ricinusovo ulje. - Kako si mogao, pa nije to za to. - Ko ka`e da nije. Da vidim sad da li sme da ka{lje. 14. Starije dru{tvo sedi u kafani, i pri~a o potenciji u njihovim godinama. A jedan pri~a: - @ivota mi, kad god po`elim, meni stoji pravo. - Ne preteruj, godine ipak ~ine svoje. - Ama kad vam ka`em ljudi bo`ji. - Pa kako to uspeva{? - Pa lepo. Kad ho}u da mi stoji pravo, ja idem ~etvorono{ke. 15. Raspravljaju se dva Leskov~anina: - Slu{aj, ti to mora{ da uradi{. - Ne}u. - Mora{, bre, jel ti jasno? - O}u, boli me Stojko. 16. Razgovaraju dva drugara: - Da li danas vozi{ onaj tvoj mo}ni mauntin bajk? - Jebiga, `ao mi je, vozi}u ga. - Onda mo`e{ da mi pozajmi{ teniski reket? 17. Posle dugogodi{njeg prijateljstva, ~ovek jednog dana upita svog prijatelja: - Reci mi iskreno prijatelju, da li si spavao sa mojom `enom? Ovaj se ogor~eno brani: - [ta ti pada na pamet ~ove~e, ja to ne bih nikada u~inio?! - Gre{i{, dragi moj. Vide}e{, mnogo je bolja od tvoje! 18. Razgovaraju dva de~aka, pa jedan pita drugog:

- I koju muziku slu{a{? - Pa uglavnom CORE i malo pank. - Zar samo te dve GRUPE? 19. Razgovaraju dva prijatelja, pa jedan ka`e: - Vidi{ ovaj sat na mojoj ruci? E, to ti je PREDRATNI {vajcarski sat... - Glupost! Zna se da [vajcarci nikad nisu ratovali! 20. Pita ~ovek svog prijatelja: - Pero, {ta si uzeo `eni za 8. mart? - Uzeo sam joj sto maraka. Nije imala vi{e. 21. Dva stara, dobra, o`enjena prijatelja, jedne subote se odlu~i{e malo zabaviti. Dogovore se da odu u jedan no}ni bar. Do{av{i tamo, i ne znaju}i {ta bi, na|u neku prostitutku, podele novac i plate joj. Ona ih odvede do sobe i upita ih: - Pa, ko }ce prvi? Oni se izme|ju sebe dogovore i jedan od njih u|e. Nakon desetak minuta izlazi sav ponosan i re~e: - Ni ova nije za baciti, ali moja `ena je bolja. Nakon njega u|e drugi, te nakon desetak minuta i on iza|e. Nato ga ovaj prvi upita: - I onda, kako je bilo? - Ima{ pravo, bolja je tvoja `ena. 22. Razgovaraju dva prijatelja: - Gde si bio ovoga leta na odmoru?? - Na moru - I kako je bilo?? - Fantasticno - Lepa pla`a?? - Ne pitaj!! Pesak je bio kao puder... - [ta ste radili preko celog dana?? - Najpre se moja `ena zatrpavala peskom, pa sam je onda ja zatrpavao peskom...

- I {ta je dalje bilo?? - Pa, ni{ta idem slede}eg leta da je otkopam i sahranim. 23. Sretnu se dva prijatelja posle du`eg vremena na bus stanici. - Jesi li se o`enio?? - Nisam jo{. - Pa, {ta ~eka{?? - Autobus!! 24. Hvali se ~ovek prijatelju: - Zamisli, na moj oglas u novinama da tra`im `enu, dobio sam na stotine odgovora! - I {ta su ti pisale te `ene? - Nisu pisale `ene ve} mu`evi. Svi nude: Uzmite moju! 25. Pita ~ovek prijatelja: - Jesi li ~uo da u njujorku svaka tri minuta jedna `ena strada u saobra}ajnoj nesre}i? - Kako li samo izdr`ava? 26. Razgovaraju dve majke ~iji su sinovi na ETF-u. - Koji je smer tvoj sin? - Jake struje, a tvoj? - Slabe struje. - Pa bolje i{ta nego ni{ta! 27. Tip kopa rupu u dvori{tu a kom{ija ga pita {ta to kopa. - Umrla mi je zlatna ribica, pa je sahranjujem. - A za{to kopate tako veliku rupu za tako malu ribicu? - Zato {to je u ma~ki. 28. Razgovaraju dva prijatelja: - Jeli, {ta ti radi pas? - Pa ni{ta, evo malo igra {ah samnom. - ^ove~e, kako je samo pametan!

- Ma kurac pametan, pucam ga 3:2! 29. Od koga si dobio to pismo? - Za{to te to zanima? - [ta te briga. 30. Mo`e{ li mi dati koji dinar? - Nemam para, a i nisam ti ja ~lan humanitarne organizacije! - Jasno mi je da nisi, ina~e bi bio pun love! 31. NIJE TO TO - Za mene nije zanimljiv nijedan film bez Brus Lija! - Mene, naprotiv, odu{evljavaju svi filmovi sa glumicama bez BRUS-haltera! 32. Pita prijatelj prijatelja: - Za{to ove godine nisi poslao `enu u banju? - Re{io sam ove godine da je sam jebem! 33. BAR KOD Ka`e student prijatelju, drugom studentu: - Jesi li primetio kako sada i kondomi pri dnu imaju bar kod? - Nije valjda? Nisam video. - Jasno da nisi, kad ga nikada nisi morao odmotavati do kraja! 34. \oka obja{njava svoju porodi~nu situaciju: - Moja `ena peva u horu, moja }erka svira klavir, moj sin svira elektri~nu gitaru. - Oho, pravi porodi~ni orkestar! A ti? - Ja sve to trpim. RAZNI 1. Dolazi devojka ku}i u sitne sate. Do~eka je majka i po~e da vi~e na nju. - Imala si pravo. Onaj moj momak je veliki pokvarenjak.

Zamisli zapretio mi je da }e me udaviti ako ne spavam sa njim. - I {ta si uradila crna }erko? - Kako {ta sam uradila? Pa vidi{ valjda da sam `iva. 2. Sretnu se drug i drugarica posle dugo godina. - Jesi li se udala - pita je on. - Ne, jo{ nisam. - E, super! Ti si bar nekog usre}ila. 3. Ide ~ovek u posetu nekoj svojoj prijateljici koja je ne{to bolesna i nosi joj kao poklon lek protiv ka{lja. - Hvala ti na pa`nji - re~e ona. - No, ne misli{ li da bi buket cve}a bio prikladniji poklon? - Ja mislim da sam do{o kod bolesnog ~oveka, a ne na saranu! 4. Baba ka`e tipu u busu: - Ustupi mi mesto. Tip samo poka`e ruku sa ispru`enim ka`iprstom. - [ta ti to zna~i? Tip pogleda,pa ka`e: - Uh gre{ka. I poka`e srednjak. 5. Kako se >>kulturno<< ka`e >>Jebem te u glavu<<? - Stavim ti do znanja! 6. Pita ~ovek prodavca u mesari: - Imate li rep od kobile, znate, treba mi za violinske strune. - Nemamo, ali imamo pi~ku od mazge za usnu harmoniku. 7. Kada nastaje apsoltna su{a?? - Kad bandere po~nu da tr~e za psima. 8. Posva|a se ~ovek na poslu sa {efom i ovaj mu da otkaz.

Onako iznerviran, krene ku}i i na putu se sudari i uni{ti kola a njemu, sre}om, ni{ta ne bude. Ve} na ivici `ivaca, sti`e ku}i, zatekne pismo od `ene sa porukom da ga ostavlja. Tu on pukne i re{i da se ubije. Ode do mosta i taman da sko~i, ~uje: - Ne, ne, {ta to radi{? Okrene se i vidi ~oveka sa sedom kosom i bradom, sav u crvenom, kako mu polako prilazi. - Ma pusti me, ~ove~e, ho}u da se ubijem. - Nemoj, molim te, re{i}emo sve probleme, samo se nemoj ubijati. - Ko si pa ti, da mi pomogne{, meni nema pomo}i. - Pa ja sam deda Mraz, pomo}i }u ti. Gleda on u ~oveka i vidi - seda kosa, seda brada, crveno odelo... Pomisli "Pa da li je ovo mogu}e? - Kako }e{ mi pomo}i? - Pa evo, ovako: sutra }u te zaposliti, za sedam dana o`eniti, a u me|uvremenu }u ti nabaviti i kola. - Pa je li to mogu}e? - Jeste, mogu}e je, vidi{ ko sam ja, ali }e{ i ti morati ne{to da uradi{ za uzvrat. - Dobro, samo reci {ta... - Pa mora}e{ da popu{i{. - Dobro! "Deda Mraz" sedne na ogradu od mosta, otkop~a pantalone i ~ovek po~e da pu{i. Posle par minuta, dok je ~ovek jo{ uvek "radio", "deda Mraz" ga upita: - Je li, prijatelju, a koliko godina ti ima{? - 43. - I jo{ uvek veruje{ u deda Mraza?! 9. Ostala dva pomfrita iz Meka nepojedena u kesici. Ka`e jedan drugom: - E, ajd da radimo one stvari. - Ne mogu, imam ke~ap.

10. Do{la mala devoj~ica u radio da po{alje radio ~estitku baki: - Dobaj dan. Ja sam do{la da pozdjavim pjeko jadija baku!!! Jedan od zaposlenih u radiju re~e: - Mo`e, mala, ali to ti je 50 maraka! - Oooooo...a ja sam mala, ja nemam 50 majaka. - Dobro, onda mora{ da mi popu{i{ kurac! - Oooooo... ja sam maja, ja to ne znam... - Nema{ problema, ja }u te nau~iti!, re~e radnik i odvede je u neku sobu i skide se. Re~e joj: - Pri|i mala! I ona pri|e! - Uzmi ga! I ona ga uzme! - Po~ni, mala! A ona }e sa kurcem u ruci prislonjenim blizu usta: - Djaga bako, pozdjavljam te ovim putem... 11. Govori otac svom sinu mongoloidu: - Idi u prodavnicu, donesi mi pivo! - Ne}uuuu. - Idi, mora{ me poslu{ati, ja sam ti otac! - Ne}u, ne}uuu, ne}uuuu.... - Idi, mora{ me slu{ati, ja sam te napravio! - E, al si me napravio... 12. - Mama, mama, svi mi govore da imam velike noge... - Nema{, sine, ajde idi lepo ostavi patike u gara`u i do|i da jede{! 13. U autobusu jedan klinac stoji iza voza~a i nailazi neki deda i ka`e klincu: - Pomeri se da smestim kosti. Voza~ se okre}e i ka`e: - Nemoj da ti Kosta jebe mater!

14. Kakva je razlika izme|u `enskih ga}ica danas i pre dvadeset godina? - Nekada je trebalo pomeriti ga}e da bi se videlo dupe, a danas treba pomeriti dupe da bi se prona{le ga}e. 15. Gazdarica novootvorenog kozmeti~kog salona primi na posao novog radnika i daje mu uputstva: - Posao je lak. Ima mu{terijama da otvara{ vrata i da ih ispra}a{. I vodi red da svi budu zadovoljni. - Dobro, gazdarice. Tu nema {ta da se pogre{i. - Ima. Ovo da zapamti{: mu{terikama koje ulaze ima da se obra}a{ sa dobar dan gospo|o, a onima koje izlaze ima da govori{ dovi|enja gospo|ice! 16. <><><>Hemijska analiza<><><> Element: `ena Simbol: Ze Prona{ao: Adam Atomska te`ina: optimalna 54 kg, ali varira od 40 do 200 U~estalost elemenata: koli~ine se mogu na}i u urbanim sredinama FIZI^KE OSOBINE: - povr{ina obi~no presvu~ena premazom u boji; - proklju~a odjednom, mrzne se bez razloga; - topi se ako se primeni odgovaraju}i postupak; - neukusna je ako se pogre{no proba; - element se retko nalazi u devi~anski ~istom stanju HEMIJSKE OSOBINE: - lako se jedini sa zlatom, srebrom i dragim kamenjem - apsorbuje velike koli~ine skupih materijala - mo`e da eksplodira iznenada, bez prethodnog upozorenja i bez razloga - ne rastvara se u vodi, ali joj se aktivnost znatno uve}a ako se natopi alkoholom - najefikasniji poznati element za smanjenje koli~ine novca kojeg ~ovek ima u banci

NAJCE[]A UPOTREBA: - pre svega kao ukras, naro~ito u sportskim kolima - odli~an medikament za relaksaciju - vrlo efikasno sredstvo za ~i{}enje i mo`e se koristiti i za takozvano pra`njenje IZVR[ENI OPITI: - pocrveni kada se zatekne bez ambala`e - pozeleni kada se stavi pored boljeg uzorka - proklju~a (na bilo kojoj temperaturi i bez obzira na pritisak) kada ste sa istim elementom u okolini OPASNOSTI: - veoma opasan element, osim u rukama stru~njaka - ilegalno je imati vi{e od jedne, mada se mo`e posedovati i vi{e pod uslovom da se dr`e na razli~itim lokacijama, sve dotle dok elementi ne do|u u direktan kontakt jedan sa drugim 17. Stigao inostrani novinar u Uzbekistan, u neko selo Bogu iza le|a. Re{i da po{to-poto napi{e neki ~lanak. Pita jednog starosedeoca: - Koji je va{ naj~udniji do`ivljaj? - Pa nedavno sam u {umama izgubio kozu. Svi seljani su do{li kod mene, pili smo votku i onda smo i{li da tra`imo kozu. Na{li smo je, vratili ku}i, svi smo je povalili i posle opet pili votku. - Aha...dosta neukusno. A da li bi ste mogli da mi opi{ete svoj najvesliji dan? - Nedavno se u brdima izgubila `ena jednog na{eg suseda. Svi smo oti{li kod njega ku}i, ispili smo votku pa otisli u brda. Kada smo na{li `enu vratili smo se ku}i, svi smo je obradili i posle opet pili votku. - Pa ovo je grozno...da probamo druga~ije. Kada ste bili najsretniji u `ivotu? - Pa... jednoga dana sam se izgubio u {umi ... 18. Idu dva balona kroz pustinju tek }e jedan:

- Pazi, kaktussssssssssssssssssssss... - Sad mi ka`e{{{{{{{{{{{{{{{... 19. Da li znate kako zavija kurjak? - Kako? - Kada si poslednji put jebo? - Auuuuuuuuu! 20. Scena u parku: - Dragi, skini nao~ale, cepa{ mi ~arape! Posle par minuta: - Dragi, stavi nao~ale, li`e{ klupu! 21. Kopa vampir po kantama za sme}e, i nai|e mu prijatelj, pa ga pita: - [ta tra`i{? - Kori{}ene tampone. - Pa, {ta }e ti to? - Ma, pusti, mali mi se prehladio, pa mi treba za ~aj! 22. [ta ima ~etiri noge i ruku? - Sre}ni pit bul. 23. MEGA INCEST Ka`e sestra bratu: - Zna{ bolji si od tate! - Znam rekla mi je mama! 24. Ko je ~ovek-limunada? ... - To je ~ovjek sa kiselinom u `elucu, {e}erom u krvi i vodom u kolenu. 25. Pro~ulo se da postoji `ena koja istovremeno mo`e pevati i raditi oralni seks. I saznao to jedan ~ovek pa odlu~io da ode na jedan tretman. I do|e on kod `ene i ona mu ka`e da je to dvesta maraka i ovaj plati. @ena ugasi svetlo, po~ne

radnju i istovremeno pevati. I obog interesuje kako to ona radi i naglo upali svetlo, a ono `ena u ruci dr`i stakleno oko. 26. Kongres ekonomista u Vrnja~koj Banji a bogami i u Aran| elovcu svejedno. U hotelu nema praznih soba, osim kao {to pretpostavljate, jedan prazan krevet kod ekonomistkinje. Ekonomista je uz pomo} portira upao u kombinaciju tj. sobu. Razgovor u neko doba no}i te~e ovako: - Koleginice, ja bih hteo da moju robu isporu~im na va{e tr`i{te. - @alim kolega, moje tr`i{te je prezasi}eno. Posle pola sata: - Kolega ja sam ne{to razmi{ljala, vi va{u robu mo`ete da isporu~ite na moje tr`i{te! - @ao mi je koleginice ja sam moju robu plasirao ispod ruke. 27. Sazna ~ovek da treba da umre i da SMRT sti`e po njega. Odlu~i on da se sakrije od SMRTI. Razmi{lja on tako gde bi mogao da se sakrije i ugleda zabavi{te. Pomisli on SMRT nikada ne ide u zabavi{te i da ga tu ne}e prona}i. Sakrije se on me|u decom koja su se igrala u pesku. Me|utim oseti ne~iju ruku na ramenu. Kada se okrenuo video je da je to SMRT, koja ga upita: - [ta radi{ tu? - Nita, iglam se u pecku. Tada vaspita~ica pozvoni za u`inu, i sva deca krenu unutra a sa njima i na{ ~ovek. - Ej, gde si ti krenuo? - Pa, idem da lucam. - Dobro, onda idi lucaj pa da idemo pa..pa... 28. Koja je sli~nost izme|u `ene i `ive ograde? - Ako ne kre{e{ redovno, ide kod kom{ije. 29. Koja je razlika izme|u peva~a novokomponovane muzike i pihtija?

- Da li ste nekada videli {atirane pihtije? 30. Jebe kauboj kurvu a ona ni{ta, ~ita novine! Proba on sa ~izmom a ona ni{ta, zaspala! Ispadne njemu ~izma i on u|e u pi~ku da je prona|e! Unutra on vidi poglavicu sa bakljom u ruci i pita ga je li video njegovu ~izmu? - Jebe{ ~izmu ja tra`im celo pleme! 31. Za{to su su sve stjuardese lepe? - Da bi avion mogao da se digne. 32. U gustom naselju na~i~kane zgrade, pa terasa do terase. Kom{ija i kom{ika sa istog sprata razgovaraju: - Tu li ti je mu`? - pita on. - Ma jok. - I meni gu `ena nema, aj do|i ~as da vodimo ljubav. - A kako }u da pre|em? - Pa, lako. Ja }u uspravim onuj rabotu, pa ti po nju. - Ne dolazi u obzir. A kako }u se posle vrnem? 33. Pre rata dolazila na va{ar nekakva mena`erija, pa se sin jednog trgovca hvali ocu: - Tato, danas sam na va{ar videja tele sas dve glave, i {est noge. A otac preokupiran problemima odgovara: - Nije to ni{ta. Ja imam jednog knjigovo|u koji ima iks noge, a uop{te nema glavu. 34. Sakupila se porodica i razmatraju mogu}e planove za godi{nji odmor. Sin,tinejdzer, se prvi izja{njava: - Ja bih `eleo da odem negde gde nikad nisam bio? A otac }e, ljutito: - Onda odmah odi kod berberina! 35. Vozi mlada `ena kola puna dece razli~itog uzrasta. Zbog de~jih nesta{luka nije primetila crveno svetlo na semaforu, i

zaustavi se tek kada je sti`e policajac na motociklu: - Dobro, gospo|o, zar vi ne znate kada treba da se zaustavite? A ona }e, porumenev{i: - Ali izvinite, nisu sva ova deca moja! 36. U gradskom autobusu jedna devojka se okrete i udari {amar mladi}u iza sebe. - Gospo|ice, vi se varate, kunem vam se, da je u mom dzepu obi~na banana. - Ma nemoj, i toliko poraste samo za dve stanice? 37. Sede u parku mladi} i devojka. - Dragi, zar ti se ne ~ini da imam stas kao prava nimfa? - Ima{ - ka`e on mrzovoljno. - A, zar mi nisu o~i ko prole}no nebo? - Jesu. - A kosa mi je kao zrela p{enica, zar ne? - Jeste. - Ah, dragi, ti zaista ume{ da se udvara{ devojkama. 38. Sede mladi} i devojka na klupi u parku. Mladi} po~e da je grli i strasno ljubi, a ona }e: - Nemoj da me ljubi{! A ovaj, ljube}i je i dalje, odgovori: - Ne}u. - Ma nema veze, va`no je da sam se branila. 39. Vozi jedna dama kola. Poku{avaju}i da parkira vozilo, najpre udari u vozilo ispred sebe, a potom, vra}aju}i se u rikverc, i vozilo iza sebe. Nastavi dalje, pa udari jednog pe{aka. Pri|e joj policajac, pa re~e: - Molim vas, dajte mi voza~ku dozvolu. - Ne pri~ajte gluposti. Ko bi meni izdao voza~ku dozvolu kad ovako vozim?!

40. NAJTAnjE KnjIGE NA SVETU 1. "Titovo {kolovanje" - izdanje KPJ 2. "Turisti~ki vodi~ kroz Vukovar" - izdanje Turisti~kog saveza Hrvatske 3. "Spisak `enskih vrlina i mu{kih mana" - izdanje "Prakti~ne @ene" 4. "Putovanja Franca Ferdinanda" - izdanje Habzbur{ke monarhije 5. "Istorija Srba" - izdanje {kolske knjige Zagreb 6. "Uradi sam za Crnogorce" - izdanje knji`evne zadruge "\eti}" 7. "ljubavni `ivot ~asne sestre" - izdanje katoli~ke crkve 8. "Etiopski narodni kuvar" - izdanje edicije "Kuhinje sveta" 9. "Svi nenaoru`ani Hrvati danas" - izdanje Evropske Zajednice 10. "Dobra dela Franje Tu|mana" - izdanje sabora Hrvatske 11. "Zbirka bosanskih mudrosti" - izdanje AN BiH 12. "Gra|anska prava u komunizmu" - izdanje JUL-a 13. "Ikarova {kola letenja" - izdanje gr~ke akademije nauka 41. Osmi pade`: PREZERVATIV. Pitanje: Koga? Kako? 42. Koja je razlika izme|u penzije i side? - Sa sidom se du`e `ivi. 43. Razgovaraju dve kurve. Prva pita drugu koliko zara|uje, a druga }e: - 300 DM. - Za{to samo toliko, ja zara|ujem 500. Kako se kara{? - Dobro. - Da li ga skida{? - Pa naravno. - Da li mu ga pu{i{? - Obavezno. - A da li guta{ spermu posle.

- Da naravno. - Pa to ti je , odbijaju ti za topli obrok. 44. [trikaju 2 bojlera, do|e konj i pita: - Mogu li i ja {trikati? Na to }e 2 bojlera: - Gde si video da konj {trika? 45. Pukla kanalizaciona cev. U intervenciju dolazi majstor i njegov pomo}nik. [aht se pretvorio u "jezero" (sve puno govana). Izvuku oni alat iz auta. U|e majstor u tu gomilu govana i ka`e {egrtu: - Klju~ 20! Ovaj mu ga da, a majstor zaroni i nema ga dva minuta. Majstor izroni i re~e: - Klju~ 18! Nakon pola sata zaranjanja izlazi majstor sav u govnima, bri{e lice i ka`e {egrtu: - U~i, u~i ina~e }e{ celi `ivot samo klju~eve dodavati! 46. Koja je razlika izme|u jednog pileta? - Ima dve noge, a naro~ito LEVU! 47. PGP RTS turbo-folk lista patriotskih izdanja 1) NATO stigo meni se digo 2) Lete rakete dok ti pravim dete 3) Devet i po nedelja NATO mi je postelja 4) NATO nas je okupirao a ja sam u trubu svirao 5) Spre~i}u silu popu{i}u Bilu 6) Vreme je mreti jer nam NATO preti 7) Ne mo`e ti ni{ta niko, volimo te o Moniko 8) Oko mi suzi NATO me guzi 9) Bombe pi~e do|i kod ~i~e 10) Nevinost mi pu~e jer nas NATO tu~e 11) NATO hara a meni se kara 12) Bilu pu{e i Srbiju ru{e

13) 14) 15) 16)

Jeba}u Amere, ako mi se zamere Srpskoj vojsci di`em moral dok im radim oral Sudije Ha{kog suda mogu da mi li`u muda NATO moje zlato

48. Moja prijateljica dala je oglas da se udaje. Rezultat je bio - nula. - Koliko ja znam, ona je ba{ preko oglasa na{la mu`a. - Pa to ti i pri~am. To je ta nula. 49. Negde pred zoru, ulaze Francuski i Engleski vampir u vampirski bar na po jednu kriglu mlake krvi pa na knjavanje. Barmen ih pita: - Izvolte moli}u fino...? - Meni B+ Rh-negativ na 36 sa 5, a kolegi... {ta }e{ ti Henri? - Molio bih gospodina za {olju vru}e vode. - [ta!? Pa zar ti pije{ vodu...? - Ma jok, vreme je za ~aj u pet, i stade zamakati tampon. 50. [kotlan|anin se predstavlja: - Ja se zovem Vincent. Ali, slobodno me zovite Vin, u{tede}ete "cent". 51. [ef govori slu`beniku: - Ne bi trebalo da pu{ite dok radite. - Ko vam ka`e da ja radim, {efe? 52. Neki tip, ina~e jak kao bik, uspeo je da ubedi vojnu komisiju da je slep kao krtica. Sre}an zbog toga, nagradio je sebe bioskopom. Tek {to se zavr{ila projekcija i upalila svetla, on ugleda jednog od lekara iz komisije. Nimalo zbunjen, ustade i re~e doktoru: - Oprostite gospo|ice, silazim na ovoj stanici. 53. Alo! - Da li Vi prodajete diskete od 5.25 in~a?

-

^ega? Da li Vi prodajete diskete od 5.25 in~a? Je l ti to mene zeza{? Izvinite, je l to Novi Sad? Ma kakav bre Novi Sad... Ovo je Zrenjanin! Izvinite...

54. Dobrodo{lica: Dobro ve~e dragi gosti izgarajte od radosti Disk dzokeji, dobre pi~ke i zvanice umetni~ke Jelo, pi}e sve imate jebite se kako znate! 55. Ekolo{ki ciklus pesama: Oj Dunave, reko plovna Tvoji vali nose govna Na dnu reke Morave Razna govna borave Povr{inom reke Peka Pliva govno od ~oveka 56. PUKOVNIK MAJORU: - Sutra u 9.00 ~asova nastupi}e pomra~enje Sunca, tj. pojava koja se ne doga|a svaki dan. Naredi}ete da se vojnici postroje u krugu kasarne. Ode}a svakodnevna. Prilikom posmatranja te zanimljive prirodne pojave obja{njenja }u davati ja li~no. U slu~aju padavina i lo{e vidljivosti vojnike smestiti u gimnasti~ku salu. MAJOR KAPETANU: - Po nare|enju gospodina pukovnika sutra u 9.00 ~asova odr`a}e se pomra~enje Sunca. U slu~aju ki{e u svakodnevnoj ode}i u krugu kasarne pretpostavlja se da }e do}i do slabe vidljivosti. Tada i{~ezavanje Sunca obaviti u gimnasti~koj sali. Tako ne{to ne doga|a se

svaki dan. KAPETAN PORU^NIKU: - Po nare|enju gospodina pukovnika, sutra u 9.00 ~asova u gimnasti~koj sali uve`bava}emo i{~ezavanje Sunca. Ode}a svakodnevna. Da li }e padati ki{a ili ne}e odlu~i}e gospodin pukovnik. Tako ne{to se ne doga|a svaki dan. PORU^NIK NAREDNIKU: - Kad sutra u gimnasti~koj sali po~ne da pada ki{a, a tako ne{to se ne doga|a svaki dan, na{ pukovnik }e i{~eznuti u 9.00 ~asova u svojoj svakodnevnoj ode}i. DE@URNI U GARNIZONU: - Vojnici, sutra treba da i{~ezne na{ pukovnik. Tako ne{to ne doga|a se svaki dan. Ba{ mi ga je `ao. 57. Sedi kauboj u baru i ispija viski. Prilazi mu `ena i pita ga: - Ti si kauboj? - Da, ceo dan ja{em po ran~u i hvatam konje. A ti si ko? - Ja sam lezbejka. Po ceo dan mislim na `ene. Ujutru kada ustanem mislim na `ene. Kada ru~am mislim na `ene. Uve~e kada idem da spavam pomislim na `enu. Lezbejka ispije pi}e i ode. Ubrzo kraj kauboja sedne mladi} i upita ga: - Ti si pravi kauboj? - Mislio sam da jesam ali sam upravo shvatio da sam lezbejka! 58. Autobus neke agencije se kre}e prema obe}anoj zemlji Gr~koj, i staje u Pri{tini. Vodi~ obave{tava putnike: - Dragi putnici, stali smo u Pri{tini. Pauza traje 15 minuta. Ko ho}e, mo`e da se odmori, protegne noge, pojede ne{to, zavr{i fakultet... 59. Za{to toliki levaci {krabaju po zidovima, umesto da odu kod psihijatra? - Zato {to tamo mora dugo da se ~eka!

60. Razgovaraju dva klitorisa. Ka`e jedan drugom: - Gle kakav si, sve si se ofucao kao da ima{ sto godina. Tek }e ovaj drugi na to: - [ta }e{, zli jezici... 61. Bio neki skup proizvo|a~a piva, pa u pauzi i{li ljudi ne{to popiti. I sad predstavnik Hajnekena naru~i Hajneken, onaj iz Goessera naru~i Goesser, onaj iz Stele naruci Stelu, samo Irac iz Ginisa naru~i Pepsi. Pitaju ga ostali: - Pa dobro, kako mo`e{ na skupu pivara naru~iti Pepsi? - Maa.. kad ne}ete vi pivo, ne}u ni ja... 62. Putuje gra|anin autobusom i odjednom oseti neprijatan miris. Kao kad neko u ga}e...(znate ve} {ta). Pita saputnika: - Izvinite gospodine, da li vi, ovaj...? - Da. - I vi sedite tako smireno ? - Da. - Ako smem da pitam, za{to ? - Jer jo{ nisam zavr{io. 63. More Milisave, ne jedi govna! - Povuci re~! - Ma dobro, jedi kad si navalio. 64. Koja je glavna uzre~ica u Indiji? - Nemo da me lo`i{! 65. Koja je najgora psovka u Indiji? - Majke ti ga spalim! 66. Za{to Japance sahranjuju sa dupetom napolje? - Da bi imali gde da parkiraju bicikle. 67. Znate li {ta je to pogre{na investicija? - Kad roditelji uzgajaju duvan, a }erke pu{e kurac.

68. Za{to je Meksikanac gurnuo `enu sa ivice provalije? - Tekila. 69. Za{to Aboridzin vi{e voli VC {olju od svoje `ene? - Manja je rupa a i manje smrdi. 70. Kako ameri ka`u "ne valja ti logika"? - Bul-{it 71. ^ovek ulazi u lift, stanuje na dvanestom spratu. Kad je sam u liftu vozi se do ~etvrtog sprata ,a dalje nastavlja pe{ice. Ako jo{ neko u|e u lift s njim onda ide do dvanestog. Za{to? - Zato {to je kepec , i mo`e da dohvati dugme samo do 4-og sprata. 72. Kako u video-klubu tra`iti filmove "nezgodnog" naziva? - Da li mo`da imate "Virus"? - Treba mi "No`"? - Imate li "12 majmuna"? (Ne, imam jednog gazdu!) - (ako momak radi u klubu, a dolazi devojka) Imate li "8 mm"? - Mogu li dobiti "Od sumraka do svitanja"? (Sa Vama i "Odavde do ve~nosti") - Da li je tu "Drakula"? - (u bioskopu) Dajte mi kartu za "7 godina na Tibetu"! - Voleo bih da mi date "Telesne strasti"? - Vidim, imate "Muvu", evo ovde. . . - (ako momak radi u klubu, a dolazi devojka) ~ula sam da imate "21". . . - Imate li "Crevnu napast"? - Da li Vam je tu "La`ov"? - Mo`ete li mi dati "[irom zatvorenih o~iju"? - Da li imate "5. element"? - Imate li "Zlo seme"?

- (u bioskopu) Dajte mi kartu za "Let znad kukavi~jeg gnezda"! - Treba mi "\avoljev advokat"! - (ako momak radi u klubu, a dolazi devojka) Sigurno imate "@aoku"? - Imate li "To~kove"? - (u bioskopu) Dajte mi tri karte za "Titanik"! - Da li je tu "Hari van sebe"? - Mo`ete li mi dati "Dobro da bolje ne mo`e biti"? - Imate li (jo{ uvek) "Niske strasti"? - Da li Vam je tu "Miris `ene"? - Dajte mi "Pre svitanja", molim Vas? - (ako momak radi u klubu, a dolazi devojka) Imate li "Stvora"? - ^uo sam da imate "Stidne dla~ice"? - Imate li "Kuma"? - Ja bih "Striptiz", ako biste mi dali? - (poziv u bisokop) O}emo li da idemo na "Svadbu mog najboljeg druga"? - Imate li "Zgodnu `enu"? - Da li je tu "^ovek koji je ujeo psa"? - Dajte mi "Francuski poljubac"! - (ako momak radi u klubu, a dolazi devojka) Imate li "Velik kao slon"? - Imate li "Kopile"? - Dajte mi "ljubav za jednu no}"? - Ako mo`e. . . "Spavaj sa mnom". . . - Mo`ete li mi dati "Do koske"? - Da li iznajmljujete "@enu opasnih namera"? - (ako momak radi u klubu, a dolazi devojka) Trebaju mi "Tri mu{karca i noga". . . - Imate li "Mesec i sisu"? 73. Kako oti}i iz pustinje ako pri ruci imate samo dinamit, {ibice i makaze? - Upali{ dinamit {ibicom, on eksplodira, napravi dzumbus, a

ti onda makazama odse~e{ dzUM i ode{ BUS-om. 74. Mladi} i devojka vodili ljubav u stanu, kad neko zazvoni na vrata. Devojka: - To je moj tata, brzo ska~i kroz prozor! - Jesi li ti luda, mi smo na 13. spratu! - Ma hajde, sko~i, nisi valjda sujeveran? 75. STADIJUMI @IVOTA JEDNOG MU[KARCA - OMIljENO PI]E 17 pivo 25 vodka 35 viski 48 dupli viski 66 riblje ulje (dzigerica bakalara) - PRAVAC ZAVO\EnjA 17 Moji roditelji nisu tu za vikend. 25 Moja devojka nije tu za vikend. 35 Moja verenica je oti{la za vikend. 48 Moja `ena je oti{la za vikend. 66 Moja `ena je umrla. - OMIljENI SPORT 17 seks 25 seks 35 seks 48 menjanje kanala (na TV-u) 66 dremanje - DEFINICIJA USPE[NOG SASTANKA 17 "jezik" 25 "doru~ak" 35 "Nije smetala mojoj terapiji." 48 "Nisam morao da upoznam njenu decu." 66 "Stigoh ku}i `iv." - OMIljENA FANTAZIJA 17 pobedni~ki gol posle sudijinog zvi`duka 25 seks u avionu 35 menage a trois 48 rukovo|enje kompanijom 66 bolni~arka ljubavni rob - IDEALNO VREME ZA @ENIDBU 17 25 25 35 35 48 48 66 66 17 - IDEALNI SASTANAK 17 trostruko u`asna posebna osobina 25 "Split the cheljue before nje go back to my place" 35 "Samo do|i." 48 "Samo do|i i kuvaj." 66 Seks u avionu kompanije na putu za Las Vegas.STADIJUMI @IVOTA JEDNE @ENE - OMIljENO PI]E 17 njine Coolers 25 belo vino 35 crveno vino 48 Dom Perignon 66 dzek Denijels sa lovcem na salvete - IZGOVORI ZA ODBIJAnjE SASTANKA 17 Moram da perem kosu. 25 Moram da operem i dovedem u pravo stanje kosu. 35 Moram da farbam kosu. 48 Treba da mi Stefan boji kosu. 66 Treba da mi Stefan boji periku. - OMIljENI SPORT 17 kupovina 25 kupovina 35 kupovina 48 kupovina 66 kupovina - DEFINICIJA USPE[NOG SASTANKA 17 MekDonalds 25 besplatna ve~era 35 dijamant 48 ve}i dijamant 66 sama ku}i - OMIljENA FANTAZIJA 17 visok, crn i zgodan 25 visok,

crn i zgodan sa parama 35 visok, crn i zgodan sa parama i mozgom 48 ~ovek sa kosom 66 mu{karac - IDEALNO VREME ZA UDAJU 17 17 25 25 35 35 48 48 66 66 - IDEALAN SASTANAK 17 On se nudi da plati ra~un. 25 On pla}a. 35 On sprema doru~ak slede}eg jutra. 48 On sprema doru~ak slede}eg jutra za decu. 66 Mo`e da `va}e doru~ak. 76. Za{to je `ivot lak{i mu{karcima: 1) Va{a guzica nikad nije va`na u razgovoru o poslu. 2) Va{ orgazam je pravi. Uvek. 3) Zadr`avate prezime. 4) Gara`a je u potpunosti va{a. 5) Niko se tajno ne pita da li gutate. 6) Svadbeni planovi se sami ispunjavaju. 7) Ne morate da ose}ate potrese uz dlakavo dupe svake no}i. 8) ^okolada je samo jo{ jedan zalogaj. 9) Mo`ete da nosite bele majice u vodenom parku. 10) Predigra je neobavezna. 11) Nikada se ne ose}ate prinu|enim da spre~ite prijatelja da bude polo`en. 12) Automehani~ari vam govore istinu. 13) Ne dajete ni pet para da li }e neko da primeti va{u novu frizuru. 14) Svet je va{ sud za mokrenje. 15) Vru}i vosak nikad ne dolazi blizu va{ih polnih organa. 16) Ne morate da planirate seks, odmor, no{enje nove opreme, itd., oko va{eg rasplodnog sistema. 17) Bore doprinose karakteru. 18) Ven~anica 2000$, iznajmljivanje smokinga 100$. 19) ljudi nikad ne gledaju u va{e grudi dok im se obra}ate. 20) Smrt princeze Dajane bila je samo jo{ jedna ~itulja. 21) Slu~ajno podrigivanje je prakti~no o~ekivano. 22) Nove cipele ne prave posekotine, `uljeve, niti osaka}uju va{e noge. 23) Porni}i su snimani sa vama u mislima. 24) Ne dopadanje izvesne osobe ne spre~ava dobar seks sa

njom. 25) Mo`ete verovati svojim prijateljima da vas nikad ne}e uhvatiti u klopku re~ima: Prime}uje{ li ne{to novo? 26) Izlazak bez majice je savr{eno prihvatljiv. 27) Jedno raspolo`enje, uvek. 77. Idu dve nule (0) ulicom i sretnu 8 (osmicu) i jedna drugoj re~e: - Vidi ove kurve {to se stegla u struku. 78. U novosadskom. porodili{tu le`e vojvo|anska beba i beba iz u`e Srbije. Vojvo|anska beba pita: - Jel pavas... - Ne pavam... - Ta ladis.... - Jedem keks... - daj malo.... - PAVAM.....!!! 79. Pravi se most preko reke. Jedan ~ovek sedi na obali, posmatra i samo ponavlja: - Pametno, pametno! Sutradan, opet ista scena. ^ovjek i dalje sedi i ponavlja: - Pametno, pametno! Tre}i dan dojadilo glavnom in`injeru i on prilazi onom ~oveku i pita ga: - [ta je, majke ti, pametno? - Pa pametno ste postupili {to ste okrenuli most preko reke, da ste niza nju, ne bi ga nikad napravili. 80. Organizacioni odbor Olimpijade u Sarajevu 84 je odlu~io poslati sarajevske kurve na specijalizaciju u Pariz da dostojno do~ekaju ugledne goste..... I nakon nekoliko meseci vra}aju se cure iz Pariza i sad ih ~eka delegacija organizacionog odbora na aerodromu.... I tako izlaze one jedna po jedna i sad ih oni ispituju:

- Kako je bilo, kako ste pro{le...? - Ja sam dobila desetku. - Bravo, bravo. Svaka ~ast drugarice....odli~no. - Ja sam dobila devetku. - Ma super, odli~no, svaka ~ast.... - Ja sam dobila sedmicu. - Ma nema veze i to je lepa ocena, treba nama i takvih.... I tako se sve izre|aju i oni primete da jedna fali, pa pitaju ostale: - Gde vam je ta drugarica. - Ma ona se ugu{ila na usmenom...... 81. Na luksuznom prekookeanskom brodu Kapetan ka`e prvom oficiru: - Upravo mi je stiglo obave{tenje da se prema nama kre}e ogroman talas. Ne postoji {ansa da ga izbegnemo, i verovatno da niko ne}e pre`iveti. Ipak, najva`nije je spre~iti paniku, mada mi nije jasno kako }emo to izvesti? - Gospodine, mislim da imam re{enje. Jedan od putnika je ~uveni ma|ioni~ar Big Lale. Neka on zabavlja putnike i sve } e biti u redu. Najbolje bi bilo kada bi on, onako diplomatski, rekao putnicima {ta }e se desiti. - Odli~no. Pozovite ga odmah i objasnite mu situaciju. Naravno, Big Lale kao veliki dzentlmen nije mogao odbiti ovu molbu. Po{to su se svi putnici okupili u velikoj sali, on je po~eo izvo|enje svojih nadaleko poznatih trikova. I do{ao je i taj trenutak: svakog momenta se o~ekuje dolazak talasa. Ostalo je samo vremena za jo{ jedan, poslednji trik. - A sada, najve}i trik od svih. Kada tre}i put kucnem u ovaj sto ispred mene, brod }e da potopi ogroman talas. Svi su uzbu|eni...tok, ~uje se prvi udarac. Neki su pali u nesvest...tok, drugi... Vrhunac uzbu|enja.. tok, buuuummmmmmmmm - broda vi{e nema. Sve {to je ostalo od ogromnog broda je daska na pu~ini i na njoj kapetan i prvi oficir. Kapetan: - Gde je onaj *?#$%&| ma|ioni~ar, majku mu jebem - taman

smo izbegli talas!!!!!!! 82. Za{to na mesecu nema `urki? - Nema atmosfere! 83. Razgovaraju dva Rusa u bistrou posle rada: - Svaki put kada odlazim sa posla drpim po jedan deo... Zna{, radim u fabrici delova za biciklove. - I? - Pa, ja sam se nadao da }u kona~no uspeti da sastavim bicikl, al jebem ga svaki put na kraju ispadne mitraljez! 84. Za{to `ene piju vodu? - Da im ne ugine riba. A za{to nose ga}ice? - Da im perut ne pada po cipelama. 85. Autobus. Devojka se obra}a mladi}u koji sedi: - Molim vas, da li bi mi ustupili mesto, ja sam trudna? - Hmmm, trudna? Uop{te se ne prime}uje. A koliko ste ve} dugo trudni? - Pa ne{to manje od pola sata, ali me jo{ uvek bole noge. 86. Za{to usisiva~ pravi toliku buku? - I ti bi pravio da ti neko gura facu po patosu. 87. Be`i ~ovek od psa oko bunara. Nai|e drugi i re~e: - Pazi, uje{}e te pas! - Ne}e, be`im mu ve} dva kruga! 88. Ska~e novope~eni padobranac iz aviona i desi mu se da se padobran ne otvori. Uhvati ga panika te {ta }u sad te jao majko.... ali vidi on ~oveka kako ide prema gore. - Zdravo... vi mora da ste iz servisa? - Jok, iz barutane...

89. Pri~aju dva ribolovca: - Bio sam pro{le nedelje na Tisi. [to tamo ima ribe, prosto mo`e{ kofom da ih vadi{! - Nije to ni{ta. Ja pro{le nedelje bio na Tami{u. Tamo mora{ ribu da odgurne{ da bi mogao da zahvati{ kofu vode. 90. Za vreme predavanja neki zaljubljeni student dobaci svojoj lepoj susedi ceduljicu na kojoj je pisalo: - @elite li i vi ono {to i ja? - Da, ali ne s vama. 91. Milica se na `elezni~koj stanici obratila Janku: - Ako se ne o`eni{ mnome, baci}u se pod onaj brzi u pet! - Dobro, dopusti mi da razmislim! U krajnjem slu~aju ostaje ti onaj ekspresni u osam. 92. Otvorio {vaba robnu ku}u u Beogradu posle sankcija i obe}ao nagradu1000 DM svakom ko zatra`i ne{to da kupi, a toga nema. U neko doba pojavi se mu{terija da proba da zaradi 1000 DM. - Molim vas dajte mi crni kurton. - HHMMMHHHHHHHHHHHHHHP..nemamo, ali ako navedete razlog zbog ~ega vam treba dobi}ete 1000 DM. - Umro mi kom{ija, idem da izjavim sau~e{}e kom{inici. 93. Koja je razlika izme|u Modelsa i porni}a? - U porni}ima je bolja muzika. 94. Razgovaraju dve usedelice: - Ja mislim da devojkama ne treba ni{ta obja{njavati o seksu. - Za{to? - Pa eto, meni je mama sve objasnila kad sam imala 18 godina i do sada mi ni jednom nije poslu`ilo. 95. LAK[E JE TAMO - Nikad vi{e ne}u provoditi odmor u va{em turisti~kom

mestu, ovo mi je drugi put da sam majka vanbra~nog deteta. - Pa to mo`e da ti se dogodi i u nekom malom mestu! - Da, ali tamo je lak{e prona}i oca. 96. Za vreme pauze u pozori{tu jedan mladi} prilazi velikoj glumici, i {apatom je pita da li mo`e da provede no} kod nje. - Svakako, dragi. U|ite u moj apartman i sa~ekajte me u mojoj spava}oj sobi, dok se ne oslobodim drugih udvara~a. Ako ne do|em za pola sata, po~nite bez mene. 97. Utr~ava ~ovek u apoteku i vi~e: - Dajte mi brzo neko sredstvo protiv {tucanja! Apotekar dohvati jednu maramu, nakvasi je i raspali njome ~oveka preko u{iju. - Jeste li poludeli? - A gde je sada va{e {tucanje? - Pa ja ga nisam ni imao! [tucanje je spopalo moju `enu, a ona sedi napolju u kolima. 98. Devojka ulazi u autobus i pita {ofera: - Da li je dozvoljeno pu{enje? - Mo`e ako ti ne smeta volan... 99. Stoje dva bojlera na }o{ku i kuliraju. Jedan od njih ugleda me{alicu, pa re~e ovom drugom: - E, zipa malu kako me{a! 100. Kapetan Titanika dolazi na palubu i ka`e putnicima: - Imam jednu dobru i jednu lo{u vest. Lo{a je da smo udarili u santu, a dobra je da }emo za to dobiti 11 Oskara. 101. Idu dva krastavca ulicom! Kad jedan ugleda {argarepu, re~e drugom: - Vidi ovog seljaka, obukao kombat naopa~ke! 102. Ka`e devojka momku:

- Zna{, moj otac je veliki protivnik ljubljenja u usta. - Pa ja i nisam imao nameru da ljubim njega. 103. Kako se kurton brani na sudu? - Nisam kriv, navukli me mangupi. 104. I{le dve ru`e pustinjom, tek }e jedna od njih drugoj: - Molim te daj mi malo vode. - Ma voljno si. Pro{lo par dana, a ona ista }e: - Molim te, molim te, daj mi!! - Rekla sam ti da si voljno! Ubrzo prva ru`a uvene. Nije pro{lo ni nedelju dana, a za prvom uvene i druga ru`a. POUKA: Dala, ne dala; uvenu}e{! 105. Re{io mladi |avo da se `eni pa oti{o kod }aleta |avola da ga pita gde da na|e devojku. ]ale mu ka`e: - Zna{, sine, ovde u paklu su sve same kurve, nego ti lepo idi na zemlju pa tamo ulovi neku po{tenu `enu. - A kako da prepoznam takvu? - Samo zvizni za njom, pa koja se okrene ta je kurva a koja nastavi dalje, ta je po{tena. Oti{ao mladi |avo na zemlju, zvi`dao za devojkama i najzad na{ao jednu koja se na to nije okrenula, odneo je u pakao i o`enio se njom. POUKA: Kurvajte se devojke da vas ne odnese |avo! 106. Jedan tip je postavio sebi zadatak da visinu i {irinu svede u jednu dimenziju i tako on zamahne rukom nadole i ka`e "uspravno", a zatim zamahne istom rukom sleva nadesno i ka`e "vertikalno". POUKA: Levo - desno, nigde mojih ukr{tenih re~i! 107. Idu dve krofne ulicom kad nai|e bojler i ka`e: - Jao cure, {to ste mi danas ne{to slatke!

A krofne: - Nije ni ~udo, nabacile smo {e}er! 108. Budi majka sina: - Sine, ustaj! Vreme je za {kolu! - Ali mama, ja ne}u da idem u {kolu... - A za{to, sine? - Zato {to me deca mrze, a nastavnici preziru. - Slu{aj sine, postoje dva razloga zbog kojih mora{ u {kolu. Prvi je {to ima{ 45 godina, a drugi je {to si direktor {kole. 109. Vra}aju se tri carinika sa posla i dogovaraju se {ta da kupe od poklona za svadbu svom kolegi iz smene. Prvi }e: - Da mu kupimo televizor? - To je malo za njega. - Da mu kupimo spava}u sobu? - A i to je malo... - A da ga pustimo da radi sam u tre}oj smeni? - Jesi bre normalan, {to je mnogo, mnogo je. 110. O}ete da ~ujete najkra}i vic? - O}ete jo{ jedan? 111. [trikaju dva ludaka helikopter na raskrsnici. Dolazi policajac i ka`e: - Momci, ajmo razlaz! Ovo je jednosmerna ulica. 112. [ta to vi~e: "klik, klik, da li sam uspeo, klik, klik, da li sam uspeo.." - Stivi Vonder sla`e Rubikovu kocku. 113. Kako se druga~ije naziva vozilo GSP-a puno putnika? - Tetris za poneti. 114. Idu dva krompra ulicom, nai|e no` i olju{ti ih od zajebancije.

115. Idu dve funkcije ulicom, nai|e jedan laplasov operator i po~ne da im preti: - Sad }u da napravim izvode od vas! - More oladi, ne mo`e{ nam ni{ta - mi smo sve e na h. 116. Ako se formula sa motorom od 1 000 000 ccm kre}e pustinjom Gobi u pravcu Meke brzinom od ta~no 300 km/h, koliko onda mo`e kilograma banana da stane slonu u u{i ??? - Pa, jogurt nema semenke!!! 117. Tr~i majmun ulicom i ispadne mu pedala.. - Iiiii ???? - Pa, ni{ta. Ispadne mu pedala. 118. [ta se dobije kada se ukrste flomaster i hemijska olovka? - Ni{ta! - A za{to ? - Zato {to hemijska olovka ima spiralu. 119. Le`i Milorad pod dudom i prilazi mu Radmila: - Zamisli Radmila, da je ova avlija jedno jezero. - Pa zamislila sam, Milorade. - A zamisli da ja imam jedno sikir~e u ruci. - Pa zamislila sam, Milorade. - A zamisli sad, da ja sas to sikir~e pose~em ovaj dud. - Pa zamislila sam i to, Milorade. - Ala bi to pljusnulooo... 120. Uputstvo za upotrebu uputstva za upotrebu: Pre upotrebe procitati uputstvo za upotrebu! 121. Pao avion u pustinju i poginuli svi osim tri stjuardese. Pile su i jele dok su imale {ta, a kad ostado{e bez zaliha jedna re~e:

- Evo imam ja malo bra{na pa mo`emo da zamesimo ne{to. - Kako da zamesimo kad nemamo vode? - Pa popi{a}emo se na bra{no. Naprave one gomilicu na pesku, ~u~ne prva - ni{ta. ^u~ne druga - ni{ta. Poku{a i tre}a - ponovo ni{ta. Me|utim, kako se ona napinjala prdne i razduva ono bra{no po pustinji, a ostale kad su to videle upi{a{e se od smeha. 122. RE^NIK HOMONIMA ABAdzIJA - ~lan grupe ABBA; ljubitelj njihove muzike APOLITI^AN - onaj koji nema primerak "Politike" ASTENI^AN - o~i{}en od stenica AVALA - ala koja laje BAZATI - silaziti u bazu BEZBOL - narkoza, anestetik BEZVEZNIK - stranka koja ~eka u redu pred {alterom; pacijent koji ~eka svoj red pred ambulantom; onaj ko redovno propada na konkursima; onaj ko ne ume da do|e do robe koja je na tr`i{tu BIORITAM - izgubljeni takt BIOSKOPSKI - nekad pripadao Skoplju BUNDEVARA - `ena u bundi VETROMETINA - zadnjica DOMINIRATI - igrati domine ZAMANDALITI - uzalud su ti dali ZASEBAN - sebi~an KADRIRATI - osposobiti; u~initi hrabrim KITOLOVAC - homoseksualac KOMBINACIJA - narod u kombiju LUKSUZAN - luk koji tera suze na o~i MAKSIMETAR - santemetar za sopstvenog ki}u MINIRATI - smanjiti, svesti na minimum NAVODAN - plovan NAVRATITI - staviti oko vrata OBRAZLAGATI - lagati u lice OBRATITI SE - dobiti brata

O^EVINA - tata, daj vina PI[KOTA - kota za malu nu`du PREBUKIRATI - di}i preveliku buku PU[KARNICA - garsonjera u koju se dovode zgodne `enske SATARA - papagaj (ARA) koji se iznajmljuje na sat SEKSTANT - seksipilna tetka SOLIST - ~lan druge polovine grupe >>Leb i sol<< SPORADI^AN - spor a di~an STEZNIK - nau~nik sa tezom STONOGA - noga od stola USTANOVA - nova usta za hraniti USHIT - hit iz SAD FAJTER - onaj ko kvasi ve{ za peglanje FORMULA 1 - jedna mula uhvatila foru HORTENZIJA - horska napetost CEPIVO - mu{ki polni organ ^A^KALICA - kozmeti~arka [EVAR - ljubavnik, dribler 123. [ta je to malo, crveno, raste u ba{ti i po}inje na P? - Paradajz. [ta je to malo, crveno, raste u ba{ti i po~inje na O? - Opet paradajz. [ta je to malo, crveno, raste u ba{ti i po~inje na N? - Ne}e{ verovati, opet paradajz. 124. JUTARnjA GIMNASTIKA ZA NEGATIVCE 1. Stanite (da ja pro|em) 2. Ska~ite (s teme na temu) 3. Preska~ite (neprijatna pitanja) 4. Ispravljajte se (kad zamucnete) 5. Di`ite ruke (od zapo~etih poslova) 7. Okre}ite glavu (od prijatelja u nevolji) 8. Sagnite se (pred sefom) 9. Gibajte se (kako vetar duva) 10. Penjite se (drugima na glvu)

11. Uzdi`ite se (uz dru{tvene lestvice) 12. Tr~ite (za publicitetom) 13. Stanite (nekom ve}em na `ulj) 125. RADNICKI LEKSIKON RADNA JEDINICA - Jedinica rada je radna jedinica. Jedna radna jedinica je jednako: vrednost ~lana pomno`eno sa smelo{}u brigadira podeljeno sa budno{}u radni~ke kontrole. RADNO VREME - Najkra}e odstojanje izme|u dva prepuna autobusa. Zbir radnih dana je radna nedelja. Sastoji se iz dva dela: 1. Priprema vikenda. 2. Odmor od vikenda. Vikendom radni~ka klasa ide u raj. RADNA VOljA - Ima pet stepena, najmanja je u ponedeljni. Ponedeljno ga| enje prema radu danas je ve} dr`avno-gra|ansko pravo. A u utorak - kako je to rekla jedna plavu{sa posle `zurke - ili }e sti}i, ili ne... OBUSTAVA RADA - Prvi put je primenila jedna atinjanka po imenu Lusistrate, a zadnji put jedan elektri~ar iz Poljske. POMO]NI RADNIK - Kod gradnje pomo}nik radnika je pomo}ni radnik, a pomo}nik pomo}nog radnika je vlasnik gradnje. Platu pomo}nog radnika odre|uju stroga pravila. Ne mo`e biti manja od plate univerzitetskog docenta, i ne mo`e biti ve}a od plate predsednika vlade. RADNI^KO POREKLO - U sterilnom obliku danas se ve} retko javlja. U pedesetim godinama naj~e{}e poreklo je bilo intelektualac radni~kog porekla i radnik intelektualnog porekla. Od ovih brakova su nastali najbolji seljaci. RADNI^KI DOM - Kod otvaranja prisutna je i televizija. Posle najvi{e kad

izgori. FIZI^KI RADNIK - Fizi~ki radnik je na primer jedan elektri~ar koji sedi pored jednog preklopnika i sa jednim pokretom obustavi energiju celom rejonu. INTELEKTUALNI RADNIK - Intelektualni radnik je npr. hirurg koji od osam ujutru do ~etiri posle podne neprekidno operi{e stoje}i. Fizi~ki i intelektualni rad kod nekih privatnika se javlja zajedno. Fizi~ki rad je stru~ni rad, a intelektualni je utaja poreza. 126. Idu dva pileta pustinjom. Uve~e legnu da spavaju, i kada se probude, jedno ka`e drugom: - Dobro jutro, Kolumbo. Za{to mu je to reklo? - Zato {to se pile zove Kolumbo! 127. Drugi svetski rat. Upali ~etnici u neko selo i u jednoj ku}i zatekli samo svekrvu i snaju. Dohvate oni svekrvu i krenu da je siluju. Vri{ti svekrva na sav glas. Snaja }e: - Pa, nemojte nju... jao nemojte nju. Ona je stara. Evo ja sam mla|a! Uto se okre}e svekrva: - ]ut, bre snajo. Kad je rat, rat je za sve. 128. U vozu, kondukter tra`i kartu putniku a ovaj ka`e: - Ja ne pla}am kartu, ja sam Srbin! - Ma nas ne interesuje ko si i {ta si, nego plati kartu. - Ma, ja vam lepo ka`em da ne pla}am kartu, jer sam Srbin! Nakon du`eg raspravljanja oni ga izbaci{e iz voza, i tako redom stigo{e do ma{inovo|e koji ih ljutito upita: - [to mi izbaciste sina iz voza, majku vam va{u... - Jaooooooj, Srboooo..! 129. Momak prvi put treba da prespava u krevetu svoje devojke. Par minuta pre nego {to je de~ko pokucao na vrata,

otac k}erki daje par saveta: - Slu{aj, znam da }e te spavati zajedno u krevetu, ali ne dozvoli da ti on ne{to radi. Ako poku{a da te dira po grudima, ti vi~i: "Dinje!" Ako bude hteo da te {tipa za guzu, ti vi~i: "Lubenica!" A ako krene u napad, zna{ ve} gde, ti vi~i: "Breskva!" Kad, usred no}i, iz sobe se za~u{e uzvici: - Vo}na salata!!! Vo}na salata!!! 130. Predla`e mladi} devojci: - Hajdemo se igrati prole}a. - Dobro, a kako se to igra? - Lepo, ja te jebem, a ti cveta{! 131. Putovao tip avionom i morao da ode do VC-a. Po{to je mu{ki bio zauzet, primeti da je jedna riba upravo iza{la iz `enskog, pomisli "Niko ne gleda" pa po|e da se olak{a. Unutra - ~etiri {olje. Na prvoj pi{e "Za vr{enje nu`de". Obavi on posao, pogleda na drugu - pi{e "Pranje". Sedne na drugu, odu{evljen prijatnim mlazevima opere se. Na tre}oj natpis "Su{enje". Odli~no, pomisli, sedne na tre}u, osu{i se, sve haos. Baci pogled na ~etvrtu - na njoj skra}enica "AVT". Hm, {ta li je AVT? Ajd, kad je sve pro{lo ok, sedne i na ~etvrtu. Tu se tip, o~igledno posle kome, budi u bolnici. Pita bolni~arku {ta se to desilo. - Na{li smo vas u `enskom VC-u. - Da, ali {ta je do|avola ono AVT?! - Ah, to je automatsko va|enje tampona. Izvolite va{a jaja. 132. NOVI @ARGON (KO JE KO i [TA JE [TA U SVETLU NOVIH JEZI^KIH TENDENCIJA): KITOLOVAC - homoseksualac @ENOVNIK - cenovnik u javnoj ku}i KLOZETARKA - `enska koja gleda u {olju KOMPOZITOR - ~ovek koji spaja vagone u vozu (kompoziciji) DOdz - Doma}i Obicni dzukac (skra}enica)

UMORITI SE - okupati se u moru TRAPISTI - trapavi ljudi [AMPAnjAC - onaj koji se ~esto ispaljuje BUNDEVARA - `ena u bundi BELOGLAVI SUP - saobra}ajac GANGRENA - `enska koja mnogo davi MUVALI[TE - `urka u Beogradu 133. Vodoinstalater ulazi u zgradu i upita: - Gde je stan Luki}? Domar mu odgovori : - Luki}i su se odselili pre 2 meseca. Vodoinstalater se po~e{a i re~e: - Vidite kakvi su ljudi? Ka`u hitno a kada do|em nema ih. 134. Sedi slepac i prosi. Prolazi nakin|urena gospo|a u krznu i ubaci u {e{ir sitnu nov~anicu. Na to slepac dobaci: - Sva u zlatu i krznu a tako malo daje! ^u to `ena pa }e: - A kako ti to slep a vidi{ kako sam obu~ena? - Znate ja trenutno zamenjujem jednog mog slepog kolegu koji je u bioskopu, a ja sam ustvari gluvonem! 135. VOLIM MU[KARCE Idu tri ribe sa medicine i usput pri~aju: - Ja volim lepe, zgodne mu{karce, koji }e da me vole, maze, nije bitno da li su bogati... - Ja volim mu{karce koji imaju dobra kola, imaju para, super gajbu.... - Ja volim mu{karce sa elektrotehni~kog fakulteta! - [taaa... za{to? - Pa... oni svr{avaju po 10 godina! 136. Momak i `enska sede u baru sami, kad ulazi dzon Vejn, upuca momka, do|e do `enske, sedne na momkovo mesto, i pita:

- [ta ovako zgodna dama radi sama? 137. Izgubio se ~ovek u brdima, a napolju oluja, sneg, me}ava... Do|e on do ku}ice i pokuca na vrata. Otvori mu jedan ~ika: - Izvinte, molim vas , izgubio sam se, jel mogu da prespavam kod vas? - Dobro, u|i, ali po{to je ku}a mala, mo`e{ da spava{ u kadi ili sa bebom. - Radije }u ja u kadi, da se beba ne uznemiri. Ujutro se probudi i zagleda u sobi devojku od 20 godina zanosnih oblina. Ona mu se obrati: - Zdravo, ja sam Beba. ^ovek neko vreme zuri u nju a onda ka`e: - Zdravo, a ja sam magarac. 138. Gospo|a Karamarkovi} pi{e sinu pismo kojim mu ~estita veridbu: "Dragi sine, kakva divna vest! Tvoj otac i ja beskrajno se radujemo tvojoj sre}i. Odavno nam je najdra`a `elja bila da na|e{ dobru suprugu. To je najdragoceniji poklon koji nebo mo`e da podari ~oveku." Pri dnu pisma, drugim rukopisom, stajao je ispisan post skriptum: "Mama je oti{la da kupi marku. Ne `eni se, budalo!" 139. Ulazi kauboj Vejn u kafanu i ka`e: - Ko mi je ukrao konja, neka ga brzo vrati da ne bi bio skandal kao u dzordz Sitiju. Kroz 5 minuta neko je vratio konja. Vejn uzja{e konja, a neki klinac ga upita: - Vejne, Vejne kakav je to bio skandal u dzordz Sitiju? - Ni{ta sine, i{ao sam pe{ke. 140. Kakve ti devojke voli{, lepe ili pametne? - Ne volim ja nijedne od njih, ja volim samo tebe!

141. Do{ao [ekspir u prodavnicu i obra}a se prodava~ici: - Molim vas jedan majonez. - U tubi “or not to be”. 142. Do|e ~ovek u mesaru i ka`e: - Kom{ija, ima{ pile}e batake? - Ma ne, to je de~ija paraliza. 143. [ta je Majk Tajson rekao Vinsentu Van Gogu? - O}e{ li to da jede{? 144. [erlok Holms i Dr Votson su oti{li na kampovanje. Kad su legli jedne no}i, [erlok ka`e svom vernom Dr Votsonu: - Votsone, pogledaj gore na nebo i reci mi {ta vidi{? - Vidim milione i milione zvezda. - I {ta vam one ka`u, Votsone? - Pa vidite, [erlok, astronomski gledano, ovaj skup zvezda mi nagove{tava da postoje milioni galaksija sa potencijalnim milijardama planeta. Teolo{ki, zvezde mi govore da je Bog veliki a da smo mi mali. Meteorolo{ki, nebo ovako prepuno zvezdama mi govori da }emo imati prelep dan sutra... A {ta vama, [erlok, ka`u ove zvezde? - VOTSONE, IDIOTE. NEKO NAM JE UKRAO [ATOR!!! 145. Zvoni telefon, javlja se sin~i}. - Halo? - (otac) Zdravo sine. - Zdravo - [ta radi{? - Ni{ta. - [ta radi mama? - Tu je u sobi sa jednim ~ikom. - Kojim ~ikom? - Ti ga tata ne zna{, to je jedan ~ika koji dolazi svaki dan kad ti ode{ na posao. - Sine, jel ti zna{ gde ja dr`im pi{tolj?

- Znam. - E, uzmi ga, i ubi tog ~iku i mamu. - Ali, tata, pa to je na{a mama! - Nema veze, ubi ih. Sin ode i ~uju se dva pucnja. Javi se ponovo na telefon: - Ubio sam ih! - E sad, mamu napolje u bazen, a ~iku zakopaj pozadi u dvori{te. - Ali tata, mi nemamo ni bazen ni dvori{te! - Izvinite, je l to 324-734? 146. Holivudska glumica obra}a se mu`u: - dzone, po`uri. Tvoja i moja deca pobila su se sa na{om. 147. Vodi tata debilnog sin~i}a u ZOO vrt. Prolaze oni pored kaveza sa vukovima, i tata pita sina: - Sine, {ta je ovo? - ZEEEEKAAAAA!!! Idu oni dalje i prolaze pored slonova. Pomalo iznerviran otac ponovo pita debila: - Sine, a {ta je ovo? - PONOVO ZEEEEKAAAA! Idu tako oni dalje i prolaze pored bazena sa nilskim konjima. Ve} besan, otac drekne: - Ajde mi sad ka`i {ta je ovo, al ako opet ka`e{ "zeka", ubi}u te!!! - VOOOODENIIIII ZEEEKAAAA!!! 148. Upeca ~ovek zlatnog kita i ovaj mu ka`e: - Ako me pusti{ ispuni}u ti tri `elje. - Jebe{ ti tri `elje, nosim ja tebe kod zlatara. 149. Razgovaraju dva dizela{a: - Ej brate, vidi, bre, ovaj oglas u novinama: Policija tra`i mu{karca dvadesetih godina, }elavog, koji ide po parkovima no}u i siluje `ene.

- Pa, brate? - Pa da se javim, mo`da dobru lovu pla}aju? 150. Dolazi po{tar do neke ku}e i kroz prozor vidi slede}u scenu: @ena stoji, mesi sise i gleda u mu{karca koji jebe neku babu i dr`i ki{obran u ruci. Ovaj se upla{i i pobegne. Dok be`i zaustavi ga neki prolaznik i pita ga {ta je. - Ma idi bre, ona ku}a je puna ludaka. Evo, malopre im nosim ja po{tu kad vidim kroz prozor kako `ena mesi sise i gleda mu{karca koji jebe neku babu sa ki{obranom u ruci!!! - Nisu oni ludaci nego gluvonemi. Tako se oni sporazumevaju. - Kako to? - Pa `ena ka`e mu{karcu "Idi i kupi mleko" a ovaj odgovara "Zar ne vidi{ da pada ki{a, jebem ti mater". 151. Tata kako se brod odr`ava na vodi? - Ne znam sine. - A kako leti avion? - Ne bih znao sine. - Kako slika dolazi na TV ekran? - Stvarno ne znam sine. - Tata ljuti{ li se {to te toliko zapitkujem? - Naravno da ne sine, kako }e{ da nau~i{ nesto ako ne pita{. 152. Ide kolona govana - vojnika i nailazi proliv: - Jeli, jel mogu ja sa vama? - Ne mo`e{! Nama trebaju samo ~vrsti momci! 153. Malerski horoskop: POSAO: U 12 sati posta}ete milioner. ljUBAV: U 11 sati na}i }ete `enu svog `ivota. ZDRAVljE: U 10 sati umre}ete od mo`danog udara. 154. Dva zrna peska u pustinji: - Uh, {to je danas gu`va...

155. Vidi {to ovaj plakat za film primamljivo izgleda: 2 sata zabave, 2 sata akcije, 2 sata smeha! - Idi bre! Ko }e 6 sati da gleda film!!?? 156. Kako se te{i{ kad ti se golub isere na rame? - Sre}a {to krave ne lete. 157. Kontrolor leta je posko~io kad se u tornju ~uo pilotov glas: - Halo, kontrola? Ovde AGA 747-929. Prazni su mi rezervoari, imam jo{ samo tri litra goriva. - Halo, AGA 767-929? S...s...samo bez panike. M...m...mirno!!! Javite mi va{ polo`aj... - Tu smo na kraju piste. Gde je cisterna? 158. Pro~ulo se da neki ogroman pauk terori{e okolinu, pa su se skupili junaci da ga elimini{u. Ulazi prvo bokser u pe}inu, prvak super-te{ke kategorije. Jedno vreme ne ~uje se ni{ta, a zatim, posle kra}ih {umova bitke (tras, bum, kra{ ...) ispada, naglava~ke, komentari{u}i: - Jebote, kakav pauk!! Slede}i, karatista, upada unutra, ali jo{ br`e ispada, govore}i: - Jebote, kakav pauk!! Do{ao red na dizela{a, te on u|e u pe}inu, iz koje se, posle nekog vremena, za~uju krici. Ubrzo zatim izle}e pauk, govore}i: - Jebote, kakva selja~ina!!! 159. Idu dva dizela{a ulicom. Jedan na sebi nosi 5 kajli, a drugi 2. Ka`e drugi prvom: - Ej, daj mi jednu kajlu da ne ispadnem seljak. 160. Pitaju jednog bogata{a kako se obogatio. Ovaj odgovara: - Pa vidi{, jednog dana idem ja ulicom i na|em zar|alu iglu.

Uzmem ja tako iglu, o~istim je i sutra je prodam kao novu. Onda za taj novac kupim jo{ 2 stare igle pa i njih obri{em, uglancam i prodam za dvaput vi{e para. Tako ja nastavim nekih 5-6 dana, i skupim dovoljno para da kupim novu {mirglu. Po{to je posao po~eo da se {iri, po~eo sam da odvajam sve vi{e para, a biznis sam pro{irio i na druge metalne predmete. Ve} nakon par nedelja kupio sam prvu tezgu a daljim mukotrpnim radom, izborio sam se i za jedan manji {tand na ulici. Ali uskoro je posao po~eo da staje, priliv zar|alih igli se smanjio, a sav kapital sam ve} potro{io. Ukratko bio sam o~ajan. A onda, jednog dana desilo se ne{to {to }e mi povratiti posao, ugled i u~initi me bogatim ~ovekom.... - [ta?? - Umrla mi tetka i ostavila mi bogatstvo. 161. Umro vo|a navija~a i na sahranu mu do{lo 10000 ljudi i kad su spu{tali kov~eg u grob, majka }e: - Sine!!! Kuku lele..... A svi okupljeni: - KUKU LELE! KUKU LELE! KUKU LELE! 162. Tip ulazi u banku i dolazi do slu`benice. - Lepe sise, ljubavi. Otvori mi {tednu knji`icu. - Molim?? - Slu{aj glupa ku~ko {ta ti pri~am, rekoh da mi otvori{ {tednu knji`icu. - @ao mi je... ne mogu kad se tako pona{ate... pozva}u upravnika. Ona uplakana odlazi sa {altera na kome se, malo kasnije, pojavljuje upravnik. - U ~emu je problem, gospodine? - Nema problema, samo sam dobio 10 miliona maraka na lutriji, i o}u da otvorim prokletu {tednu knji`icu! - Aha, razumem... a drolja na {alteru ne}e da vas uslu`i, a?

163. ^ovek iz lokalnog Crvenog Krsta zove poznatog i dobro pla}enog mesnog advokata: - Dobar dan. Ja sam predstavnik Crvenog Krsta. Na{a istra`ivanja pokazuju da imate platu od preko $100,000 godi{nje, a nikada niste dali ni{ta za bolesne i bespomo}ne. Da li biste sada dali donaciju? - Hm.. lepo bogami. Da li ta va{a istra`ivanja pokazuju i da imam bolesnu majku, ~iji bolni~ki ra~uni iznose pola moje plate? - Uh... ne... - A da li pokazuju da je moj brat ratni veteran? Da je slep i da je u invalidskim kolicima!? - ... izvinite, nismo znali... - Ili da je mu` moje `ene poginuo u saobra}ajnoj nesre}i, ostavljaju}i je bez i~ega!!? - ... stvarno mi je `ao... - I ako svima njima ni{ta ne dajem, za{to bih tebi davao!!!!?? 164. Tip odlu~i da sebe za ro|endan ~asti operacijom zatezanja bora. I tom odlukom se nije pokajao, jer je zaista znatno bolje izgledao. Me|utim, ipak odlu~i da isproba {ta drugi ljudi misle o njegovom novom izgledu. Jednog jutra tako krene do trafike da kupi novine. Dok je pla}ao, pita prodavca: - Izvinite {to pitam, ali {ta bi rekli, koliko imam godina? - Paaa... reko bih 35. - U stvari imam 47! Sav ponosan, tip produ`i do MekDonaldsa. U redu za burger, pita tipa ispred sebe: - Izvinite {to vas uznemiravam, ali mo`ete li mi re}i... {ta mislite, koliko imam godina? - Oh, oko 29. - U stvari imam 47! Jo{ sre}niji tip iza|e iz MekDonaldsa i ode na autobusku stanicu. Kad je ve} na stanici, odlu~i da jo{ jednom proveri izgled. Okrenu se ka bakici koja je stajala pored njega i pita

je: - Izvinite gospo|o, ali {ta mislite, koliko imam godina? - Zna{, siiinko, ne vidim ja dovoljno dobro da bih ti to rekla, nego daj da te ja opipam za muda i ta~no }u da ti ka`em koliko si star. - Hmm... pa.... ajde. Baba mu zavu~e ruku u ga}e i dobro ga uhvati. - Hmmmmm..... rekla bih da si star.... ta~no 47 godina. - Vou! Kako ste to znali. - Stajala sam iza tebe u redu, u MekDonaldsu. 165. Stoje dve ~a~kalice i pored njih prolazi ekser. Jedna od njih ka`e: - Vidi, glavonja! 166. Tip dolazi da se prijavi za posao drvose~e. Upravnik ga gleda, mr{av, nikakav... Ka`e mu: - Ma gde }e{ ti, takav, da se~e{ drva? - Ni{ta se vi ne brinite, imam ja dosta iskustva. - Kakvog iskustva? - Radio sam kao drvose~a u Sahari. - Ali tamo nema drve}a! - Sada nema. 167. Igra maldi} sa devojkom u diskoteci i ona mu ka`e: - Kona~no su pustili erkondi{n. - Aha, i ja volim tu grupu. 168. UBRZO JE PROGLEDALA Do{la Hercegovka na predavanje o eksploataciji `ena. Za govornicom jedna `ena dr`i predavanje: - ^ujte, sada kada odete ku}i, nemojte ni{ta da radite. Ni{ta! Recite da ne `elite vi{e da perete, peglate, kuvate... I vidimo se za tri nedelje. Pro{le tri nedelje i predava~ica pita Engleskinju: - Da li ste videli kakav napredak?

- Joj, pa da! Moj mu` je mislio da }u ga ostaviti i po~eo je da pere i pegla. Pita Francuskinju: - Da li ste vi {ta videli? - O, naravno, moj mu` me sada svaki dan vodi na ve~eru u restoran. I na kraju pita profesorka Hercegovku da li je i ona ne{to videla. - Prve ne|elje - ama ba{ ni{ta, druge - isto ni{ta, a tek tre}e ne|elje sam vidjela malo na lijevo oko! 169. PEVA^ NA STUDIJAMA Jedan popularni peva~ koji je zbog svoje karijere zapostavio studije, re{ava najzad da na fakultetu polo`i prvi ispit. U njegovoj porodici vlada napeto i{~ekivanje. Najzad sti`e njegov telegram: - Vrlo zadovoljni nastupom. Stop. @ele da me opet ~uju slede}e godine. 170. U JEDNOJ ZGRADI Re{io Bog da izmeni pravila. U raj idu samo oni koji su pre smrti imali lo{ dan, a svi ostali u pakao. I tako, posle nekog vremena do|e ~ovek kod Boga i po~ne da mu pri~a svoju pri~u: - Vra}am se ja s posla, kad zateknem `enu besnu kako gola {eta po stanu. Shvatim ja {ta je u pitanju i po~nem da tra`im {valera po stanu. Odem na terasu i vidim ga kako se dr`i sa one strane ograde. Vire mu samo prsti. Uzmem ~eki}, pa po prstima: bam, bam, i on spade, i pogine! A ja, da bih bio siguran da je mrtav, nagnem se da vidim i padnem sa terase, koja se nalazi na 22. spratu, i tako|e poginem. - Neka, ide{ ti u raj. Dolazi Bogu slede}i ~ovek i ka`e: - @iveo sam u jednoj zgradi na 23. spratu. Na terasi sam dizao tegove, i slu~ajno mi jedan ispadne. Nagnem se da vidim i prevrnem se. Ali sam se sre}om uhvatio za terasu

koja je bila sprat ni`e. A onda do|e neka budala i po~e ~eki}em da me udara po prstima!!! 171. PET MINUTA Tek {to je sahranila mu`a, mlada udovica na{la se pred nasrtljivim udvara~em, koji je na sve na~ine poku{ao da je zavede. - Oh, gospodine, {to ste toliko nasrtljivi? Zar ne mo`ete sa~ekati bar toliko da skinem crninu. - Za{to da ne! Pet minuta tamo - vamo! 172. [TRIKAnjE [trikaju 2 krave na grani, do|e konj pa ih pita: - Mogu li i ja da {trikam? - Nisi lud valjda. Zna{ ti po{to je vunica? 173. NARKOMAN I PAPAGAJ Narkoman krenuo u prodavnicu po pivo i sa vrata re~e svom papagaju: - Hej, ti mali, ne diraj mi dzoint, to mi je zadnji, ina~e }u da ti po~upam perje. Za pet minuta narkoman se vra}a iz prodavnice i ima {ta da vidi... Papagaj se tetura, sam sebi ~upa perje i tiho brblja: - Koji }e mi kurac perje, koji }e mi kurac perje. 174. VIDI NAPUlj Leti mali, stari avion iznad Italije. Dok je nadletao Napuljski zaliv, pilot se obra}a svom jedinom putniku: - Da li ste ~uli za onu izreku: vidi Napulj pa umri? - Jesam. Za{to? - Pa dobro pogledajte, otpao mi je propeler! 175. VODNIK I ljUBAV Jedne hladne zimske ve~eri ~ekao vodnik svoju devojku. ^ekao toliko dugo da vi{e nije mogao da izdr`i hladno}u i izvadi kurac da napi{e na snegu: "^ekao sam te do 10 sati",

ali mu nedostade materijala. [ta }e sad? Kad nai|e jedan vojni~i}. Pozva ga k sebi i zamoli da mu zavr{i zapo~etu re~enicu. Na to }e vojnik njemu: - Dru`e vodni~e, ja sam nepismen evo ti kurac pa napi{i sam 176. 300% IMPOTENTAN Razgovaraju dve `ene... - Moj mu` je 100% impotentan. - Nije to ni{ta, moj mu` je 300% impotentan. - Kako to!? - Pa tako, 100% je bio ranije, a pre neko ve~e je pao sa stepenica pa pregrizao jezik i polomio srednji prst! 177. SITUACIJA - Zamisli situaciju: trka{ se, vozi{ formulu 1. Ispred tebe podmornica, a iza lete}i tanjir. [ta }e{ da uradi{? - Viknu}e{ cigi da isklju~i vrte{ku. 178. NIJE LAKO @ena pita svoju prijateljicu: - Kako da se oslobodim uspomena na ljubav sa letovanja? - Ne brini, vreme le~i sve uspomene. - Zamisli, a meni lekar ka`e da je jedino re{enje abortus, iako mi on to ne preporu~uje! 179. Koja je razlika izme|u mafija{a i kurca? - Neme razlike: obojica su }elavi, imaju o`iljak na glavi, nose ko`ne jakne i stalno idu u pratnji dva telohranitelja! 180. Posle udesa ~ovek se budi iz kome i vidi pored sebe ~oveka u belom i pita: - Doktore, je li uspela operacija? - Kakav doktor, ja sam sveti Petar! 181. NEMA RAMENA Dopratio momak devojku do ku}e njenih roditelja. ljube se

oni za pozdrav, pa se momak silno uzbudi i po~ne da moli devojku: - Joj, sunce moje, daj mi malo! - Ma ne dolazi u obzir, nezgodno je... - Daj mi samo malo... Sve to slu{a majka sa terase i ponosna kako joj je k}erka karakter. - Daj mi lepoto, samo malo, brzo }emo... - Ne dam ti, {to si ba{ sad navalio... - ljubavi moja, daj mi... evo daj mi samo glavu da stavim... Tek }e mama sa terase: - Nedaj }erko, nema on ramena!!! 182. Scena iz {kole za obuku voza~a: Vozi u~enik neki Jugo 45 i dolazi pred raskrsnicu. Ima zeleno svetlo, ali jedna devojka ipak zakora~i na pesa~ki prelaz. U~enik, naravno, krene da stisne ko~nicu da je propusti. Uto }e instruktor: - Gazi da jebemo dok je toplo! 183. Re{ili spermi}i da probu{e kondom i dogovore se oko toga. - Ajmo bra}o: guraj, guraj, guraj .... I ni{ta. Po{to nisu poklekli prvi put, proba{e ponovo: - Guraj, guraj,..... I opet ni{ta. Velika `elja dade im snage za tre}u sre}u: - Navalte bra}o: guraj, guraj, guraj... BOOOOM. Sre}ni {to su uspeli, mali spermi}i potr~a{e u slobodu kad }e vo|a iznenada: - Brzo nazad bra}o: UPALI SMO U GOVNA!!!! 184. Razgovaraju dve ribe o frajerima: - [to sam upozala jednog jeba~a, FENOMENALAN je. Zamisli ~ak li`e PUPAK! - [ta tu ima da se zami{lja? Pa to mo`e svako! - Misli{! Draga moja ovaj to radi IZNUTRA!

185. Ona i on na pla`i, posutoj mekim, `utim peskom. Oboje su znojavi, uzdi{u, i sve u tom stilu. Odjednom, on ustade i ode u more da se okupa. Kad se vratio, sa njenih usana je i{~ezao osmeh, i tu`no re~e: - Ahh, dragi, bilo je lepo dok je bio pohovan! 186. Dolazi otpravnik poslova jedne ambasade (neke na{e valjda) kod ambasadora i ka`e: - Gospodine, napisao sam onu protestnu notu za zemlju doma}ina, pa bih vas zamolio da je pregledate pre slanja. Ambasador pregleda "notu" i nakon izvesnog vremena odgovori: - Pa, sve u svemu, nije lo{e. Mislim da ste napravili samo dve sintaksne gre{ke...."u kurac" se pi{e odvojeno, a "zajebali" zajedno. 187. Poznati muzi~ar proda prava na neku svoju kompoziciju nekoj filmskoj kompaniji, i tek onda utvrdi da je film sa njegovom muzikom u stvari porni}. [ta je - tu je, ode on da vidi film. Bioskop manje-vi{e prazan, ispred njega sedi jedan par. Po{to mu je za vreme projekcije bilo neprijatno od para koji je sedeo ispred njega, on se nagne prema njima pa im ka`e: - Ja sam ovde samo zbog moje muzike koja je u filmu. - Da, da, i mi smo ovde samo zbog na{eg psa. 188. Na jednu `urku pozvana dva muzi~ara: slepi i gluvi. Pro| e neko vreme, i slepi pita kolegu: - Jel raja ve} ple{e? - A jel mi sviramo? 189. Dobro ve~e, dame. . . . . . re~e [erlok Holms dok je prolazio pored tri `ene koje su na klupi u parku jele banane. - Da li ih znate? . . . upita Dr. Votson.

- Ne. Nikada ranije nisam upoznao ni ~asnu sestru ni prostitutku ni mladu koju smo malopre pro{li. - Neverovatno Holmse! Kako ste to zaklju~ili? - Jednostavno, dragi moj Votsone. ^asna sestra je jela bananu kako treba - jednom rukom je dr`ala vo}ku a drugom je lomila u male par~i}e koje je stavljala u usta. Prostitutka je bananu dr`ala sa dve ruke i gurnula je celu u usta. - Neverovatno! Ali kako ste znali da je tre}a mlada? - Zato {to je jednom rukom dr`ala bananu, a drugom gurala glavu prema njoj. 190. Svadba. Sve fino, muzika, ok. Tek neki momak poku{ava da dozove mlado`enju: - Pst! Ej, do|i vamo. I mlado`enja mu pri|e. - Jel ima{ fotke tvoje mlade bez ode}e? - Naravno da nemam! - A je l o}e{ da kupi{? 191. ^oveku je palo na pamet da dobije sina i }erkicu. Uve~e je stavio dva zrna gra{ka ispod pokriva~a. Nestrpljivo je sa~ekao jutro. Kada je u{ao u sobu, video je buba{vabu i re~e: - E, zgazio bih te da ti nisam otac! 192. [ta Barbika i Jelena Karleu{a imaju zajedni~ko? - Obe su plavu{e, bez mozga i napravljene su od plastike. 193. [EFOV ZAKON ^lan 1.: [ef je u pravu. ^lan 2.: [ef je UVEK u pravu. ^lan 3.: U slu~aju da je podre|eni u pravu, a {to je sasvim neverovatno, primenjuje se ~lan 1. ili ~lan 2. ^lan 4.: [ef ne spava, a pogotovu na radnom mestu. On se ODMARA. ^lan 5.: [ef ne jede. On se HRANI.

^lan 6.: [ef ne pije. On DEGUSTIRA. ^lan 7.: [ef ne zaka{njava. On redovno biva ZADR@AN. ^lan 8.: [ef na radnom mestu ne ~ita novine. On se INFORMI[E. ^lan 9.: [ef nikada ne napu{ta posao. njegova prisutnost je potrebna na drugom mestu. ^lan 10.: Ko u|e u {efovu kancelariju sa sopstvenom idejom, mora obavezno da iza|e sa {efovom. ^lan 11.: Nije potrebno misliti. [ef misli za sve. ^lan 12.: Ako slu~ajno mislite, onda mislite kao {ef. ^lan 13.: Za sve uspehe zaslu`an je {ef. ^lan 14.: Nije gotovo kad je gotovo, ve} je gotovo kad {ef ka`e da je gotovo. 194. Ka`e sobarica upravniku hotela: - Moram vam re}i da }u uskoro postati majka. - A ko je sre}ni tata? - Udru`enje trgova~kih putnika! 195. Otac se dernja na mladi}a njegove k}eri: - Vi ste mojoj k}erki oduzeli nevinost! [ta imate da ka`ete? - Ne}u vi{e nikad! 196. Za{to `ene u San Francisku ne nose mini suknjje? - Zato {to bi im se onda videla jaja. 197. Ustao tip ujutro, pa razmi{lja {ta da radi... Izvadi dzoint, iza|e na balkon, zapali, gleda grad... Zavr{i, ugasi, kad u`arena narandzasta kugla proleti s jedne strane na drugu... Gleda on, nije mu jasno {ta se desilo... Lo{ trip, zapali on jo{ jedan, kad se isto ponovi, opet kugla proleti... Hajd samo za proveru, on jo{ jednom zapali... Opet ista stvar, kugla proleti i zaklju~i on da je vreme da u|e u ku}u... Ulazi, zatvara vrata, a mati ga pita: - Gde si ti bio? - Na balkonu, pu{io...

- Pa zar tri dana? 198. Halo? - Dobar dan. Je l to servis Rade Kon~ar? - Jeste. - Rade, ti si? 199. Stoje na balkonu dva hleba a ispod njih prolazi pereca kad }e jedan hleb drugom: - A jes ova dana{nja omladina komplikovana... 200. Evo jedan duga~ak i mastan: Plovi la|a tri meseca po zejtinu. 201. - Jesi ~uo onaj vic o prikolici? - Nisam. - Nisam ni ja, bio sam u kabini. 202. Nogice Do{la `ena u mesaru i pita mesara: - Izvinite, jel imate vi nogice? Gleda je mesar onako, gleda, pa ka`e: - Jok, na kurcu stojim. 203. Idu tako, dve dlake ulicom i jednu zgaze kola, a drugu proma{e za dlaku. 204. Razgovaraju dva privatnika: - Je l se razume{ u matematiku? - Aha... - Kolko su jedan i jedan? - Dva! - Malo, majku mu... 205. 10 DIZELA[KIH KLETVI 1) Dabogda te poslali u vojsku.

2) Dabogda ti u ku}i nestalo gela. 3) Dabogda ti izbu{ili vazdu{ni |on, pa da nosi{ {take celog `ivota. 4) Dabogda te poslali u svemir u starkama. 5) Dabogda ti pukao kai{. 6) Dabogda ti keva kupila martinke. 7) Dabogda ti pukla kajla. 8) Dabogda ti se odvezala pertla. 9) Dabogda se smuvao sa padavi~arkom. 10) Dabogda ti se iscepala trenerka. 206. 60 ZANIMljIVIH STVARI KOJE MO@ETE RADITI U LIFTU 1) Pravite zvuke trka~kog automobila svaki put kad neko u|e ili iza|e. 2) Izduvajte nos i poka`ite sadr`aj va{e maramice drugim putnicima. 3) Pravite bolne grimase dok se udarate po glavi mumlaju}i: "Umuknite, bre, nervirate me svi vi, umuknite!" 4) Zvi`du}ite prvu strofu "Hej Sloveni" neprestano. 5) Prodajte smoki i ~ips. 6) Pri du`oj vo`nji, nji{ite se levo i desno prate}i njihanje lifta. 7) Brijte se. 8) Otvorite svoju aktovku ili ta{nu, i dok virite unutra pitajte: "Imate li dovoljno vazduha unutra?" 9) Ponudite kartice sa imenom svima koji u|u u lift. Svoju zaka~ite naopa~ke. 10) Stojte mirno i opu{teno u uglu, okrenuti ka zidu. 11) Kada lift do|e do va{eg sprata, grok}ite napre`uci se da otvorite vrata na silu, a onda izgledajte zbunjeno kad se sama otvore. 12) Naslonite se na drugog putnika i {apnite mu: "Dolazi milicija!" 13) Pozdravite svakog ko ulazi u lift sna`nim stiskom ruke i predstavite se kao general u penziji. 14) Povra}ajte!

15) Na najvi{em spratu, dr`ite vrata otvorena i zahtevajte da ostanu otvorena sve dok ne ~ujete da dinar koji ste ispustili udari o dno. 16) Ve`bajte jogu. 17) Buljite u drugog putnika jedno vreme, a onda se proderite: "Imam nove ~arape na nogama!" 18) Kada lift bude pun, promrmljajte otpozadi: "Oh, ne sad, prokleta morska bolest!" 19) Saop{tite religijske ~injenice svakom putniku. 20) Mjau~ite neprestano. 21) Kladite se sa drugim putnicima da mo`ete da stavite dinar u nos. 22) Namr{tite se i mumlajte: "Moram u VC, moram u VC" a onda uzdahnite i recite "ups!" 23) Poka`ite drugim putnicima svoju ranu na ruci i pitajte da li izgleda inficirano. 24) Pevu{ite "Mary had a little lamb" neprestano pritiskaju}i dugmi}e. 25) Vi~ite "^uvaaaaaj!" svaki put kad lift krene na dole. 26) [etajte se sa ventilatorom na kome pi{e "ljudska glava". 27) Buljite u drugog putnika jedno vreme, onda mu recite "Vi ste jedan od njIH!" i pomerite se u suprotan ugao lifta. 28) Podrignite i recite "mmmmmm... ukusno!" 29) Stavite kutiju izme|u vrata. 30) Pitajte svakog putnika koji u|e u lift da li mo`ete da pritisnete dugme umesto njega. 31) Nosite pli{anog medveda sa sobom i obra}ajte se drugim putnicima "preko" njega. 32) Pevajte. 33) Kad se lift ne ~uje, okrenite se oko sebe i pitajte: "^iji je to mobilni?" 34) Svirajte harmoniku. 35) Pravite senke na zidovima. 36) Govorite "Ding!" na svakom spratu. 37) Naslonite se na dugmi}e. 38) Recite "Ba{ me zanima za {ta slu`i ovo..." i pritisnite

STOP ili ALARM dugme. 39) Slu{ajte lift sa stetoskopom. 40) Nacrtajte mali kvadrat na podu i recite svima da je to va{ "li~ni prostor". 41) Ponesite stolicu. 42) Zagrizite sedvi~ i punim ustima pitajte drugog putnika: "O}mfete i...mljac, mumf, i fi mfalo, mljac?" 43) Pravite balon~i}e od pljuva~ke. 44) Razvla~ite `vaku. 45) Recite glasno: "Moram da na|em bolje telo". 46) Ponesite }ebe i dr`ite ga ljubomorno uza sebe. 47) Imitirajte zvuk eksplozije svaki put kad neko pritisne dugme. 48) Nosite "rendgenske" nao~are i buljite diskretno u druge putnike. 49) Posmatrajte svoj palac i recite "Mislim da postaje sve ve}i i ve}i". 50) Ako se neko o~e{e o vas, lupite ga po ruci i recite "[uga!" 51) Ponesite pi{tolj na vodu i isprskajte cipele svim putnicima. 52) Skidajte rukom nevidljive bube sa sebe i vri{tite "Aaaa! Skidajte ih sa mene!" 53) Igrajte iks-oks sa putnikom do sebe. 54) Smejte se nenormalno desetak sekundi, prestanite, a onda se zagledajte u ostale putnike kao da su nenormalni. 55) U|ite u lift potpuno mokri, dr`e}i ~etku u ruci i nose}i samo pe{kir oko struka i mumlajte sebi u bradu kako mu`evi/`ene uvek dolaze ku}i ranije i to ba{ kad je postalo zanimljivo. 56) Potpisujte se flomasterom po zidovima. 57) Kad lift krene gore, ska~ite i udarajte jako nogama o pod vi~u}i: "Dole, rekao sam dole!" 58) Skupite se u jednom uglu i grok}ite prete}i na svakoga ko u|e u lift. 59) Igrajte {kolice.

60) Trljajte nos i miri{ite vazduh neprestano. Sumnji~avo pomiri{ite osobu do sebe, napravite zga|enu facu i pomerite se. 207. KAKO MATIRATI DEVOJ^ICU U 9 POTEZA 1) Zna~ajno je pogledati (u trenutku kad ona gleda tebe)... 2) Skrenuti pogled, ne osmehnuv{i se... 3) Re}i svom drugu da gleda da li te Ona gleda... 4) ^ekas da ona pogleda tebe... 5) Ti pogleda{ nju u tom trenutku i osmehne{ se... 6) Ponavlja{ ovo dok se i ona tebi ne osmehne... 7) ^eka{ da ti drug ka`e da te opet gleda... 8) Izvu~e{ ruke iz dzepova i po~ne{ da ~a~ka{ nos... 9) Ako te ona i dalje gleda i sme{i ti se, znaj da je matirana... 208. INTERNACIONALNE DIJETE Ode izuzetno debeo ~ovek kod najpoznatijeg stru~njaka za dijete. Prepi{e mu on nema~ku dijetu - ~a{a vode ujutro i uve~e a u podne sendvi~. Nakon nedelju dana vrati se ~ovek nezadovoljan brzinom mr{avljenja. Doktor mu prepi{e {vedsku dijetu - ujutro i uve~e ~a{a vode, u podne {olja ~aja. Opet se debeljko vrati i nije zadovoljan dijetom. Na kraju mu on prepi{e englesku dijetu - ujutru ni{ta, u podne ni{ta, uve~e ni{ta. Posle tri dana debeljko prolazio kroz park i pritera ga nu`da. ^u~ne on u parku pored jednog drveta kad ~uje: ~up, ~up, `va}, `va}... Pogleda on, kad... dupe pase travu! 209. SNAJO SVI]E! Ujutro budi svekar snaju re~ima: - Svi}e snajo, ustaj! Snaja ljuta {to je tako rano svekar budi, odgovara mu re~ima: - Svi-}e, svi-}e, ali ti ne}e{ matora drtino. 210. PADA LI KI[A?

- Da li ovde kod vas u Teksasu ikada pada ki{a? - Stran~e! Mi ovde imamo pataka starih 10 godina koje jo{ ne znaju da plivaju! 211. Razgovaraju dve prijateljice: - Jadne smo ti mi `ene! - Za{to? - Pa ja se, jadna, toliko ude{avam pred sastanak sa mu{karcem, a njemu je prva stvar da ugasi svetlo! 212. Prve bra~ne no}i, mlada miluje svoga mu`i}a po vrlo dlakavim grudima i polako klizi sve ni`e, pa promrmlja u jednom trenutku: - Uh, kao da tra`im iglu u plastu sena! 213. Pi{e devojka de~ku: - Dragi, ne doru~kujem, jer te volim, ne ru~am jer te volim, ne ve~eravam jer te volim i ne spavam... jer sam gladna. 214. @ena pita prijateljicu: - Reci mi, kakav je u krevetu onaj bokser? - Kad ti ka`em, fantasti~an. - Ma nemoj? - Veruj mi! Dovoljno je da izbrojim do osam i on se ponovo digne. 215. Dva bandita, dzek i Jo, mamuzaju konje pustinjom be`e}i pred poterom {erifa Mek Donaldsa. Konji samo {to du{u ne ispuste kad nai|o{e na ljudski kostur u pesku. dzek sleti iz sedla, izvu~e "Kolt" i po~ne besomu~no pucati po lobanji, dok nije ispraznio dobo{. - [ta to radi{? Sada si nam opet navukao poteru na vrat, {ta ti je skrivio taj le{? dzek na to (konspirativno): - Pusti, mo`da folira...

216. Isti dzek i dzo, ista potera, ista radnja, samo sad nailaze na jadnog starca duge, sede brade. dzo predla`e da ga ostave i nastave sa begom jer se potera ve} nazire na izlazu iz kanjona, ali dzek je odlu~an i zaustavlja se. Povi~e: - Hej, stari! Koliko je dva plus dva? - Hik! Pet!!! I opet bang - bang - bang, i starac padne mrtav. - Pa dobro, brate, za{to ubi obi~nog pijanca? - Previ{e je znao... 217. "Krka - kozmetika" je ponovo na tr`i{te izbacila dve dobre, stare kozmeti~ke kolekcije za negu: "Helena Franke{tajn" i "La bella Gnjussi". 218. Sede dva pecaro{sa i jedan stalno izvla~ci ribe a drugi ni{sta da ulovi. Najzad onaj {to ni{ta nije ulovio pita kolegu: - Ajd mi bre reci kako ti uspeva da toliko ulovi{, kolege smo, nije {tos da ja ni{ta ne uhvatim... - Pa kako ti stoji kurac, desno ili levo? - Levo. - E ne valja ti tako, stavi ga desno. Gurne ovaj ruku u pantalone kad malo posle - po~nu i njemu da nale}u ribe. Zadovoljan, pita: - A {ta rade oni {to im kurac stoji pravo? - Jebu nam `ene dok mi pecamo! 219. Kakva je razlika izme|u krokodila i ka{ike? - Krokodil se zavr{ava na "rokodil", a ka{ika na "a{ika". 220. Kako bi se zvala bra}a Kari}, da su `enskog pola? - Sestre Pizdi}. 221. Istra`iva~ se u nekoj afri~koj pra{umi odjednom na|e okru`en gomilom uro|enika. Upla{eno gledaju}i oko sebe, procedi: - Bo`e! Puko sam!

Odjednom ~oveka obasja trag svetlosti sa neba i za~uje se dubok glas: - Ne, nisi pukao, sine moj! Uzmi taj kamen sa poda i njime razbij poglavi~inu glavu... Istra`iva~ ga poslu{a, uze kamen i baci ga vo|i uro|enika na glavu. Nakon {to je poglavica pao mrtav, sa neba opet zasija zrak svetlosti i za~u se glas: - Eeee, sine, sad si puko! 222. Idu dva krastavca i vide teglu. Jedan ka`e: - Be`i, murija! 223. U{ao tip u ZOO-{op da kupi papagaja, vidi on jednog velikog papagaja i pita: - Po{to ovaj? - 100 DM. - A za{to je toliko skup? - Pa on ti zna celi "Kapital" napamet. Vidi on manjeg i pita: - Koliko ovaj ko{ta? - 500 DM. - A {ta ovaj zna? - On ti zna svetska prava napamet. Vidi on jo{ manjeg i pita: - A ovaj, koliko je? - 1000 DM! - Pa dobro, pi~ka mu materina, {ta ovaj mora da zna? - Ne zna ni{ta, al je {ef ovoj dvojici. 224. Kom opanci, tom i dzeri. 225. @ena u parku nailazi na starca i ne mo`e a da ne primeti koliko sre}no izgleda. Zastane i pita ga: - Izgledate tako sre}no i zadovoljno! Koja je tajna tako sre}nog i dugog `ivota!? - Pu{im kamaru cigareta, pijem litar piva dnevno, jedem

samo masnu hranu i nikada ne ve`bam. - Stvarno!? Neverovatno! A koliko imate godina? - 26. 226. Sredove~na `ena ulazi u super market i pa`ljivo stavlja u korpu pola kila salame, litar mleka, pola hleba i karton jaja. Dok se pribli`ava kasi, vidi da tip za kasom sve vreme zuri u nju. Kada je kona~no do{ao njen red, tip za kasom joj iznenada ka`e: - Kladim se da ste neudati. - Neverovatno! Zaista sam neudata! To ste saznali samo po tome {ta sam kupila? - A, ne. Po tome {to si RU@NA! 227. Sarma ka`e {nicli: - E, blago tebi, stalno te tucaju. - Ko te jebe, kad si smotana. 228. U nekom kafi}u sedi za {ankom zgodna `enska. Nakon nekog vremena joj prilazi mladi} i pristojno je pita mo`e li joj platiti pi}e. @ena vrisne: - U motel?! Da idem s vama u motel?! - Ne, ne... pogre{no ste me razumeli, samo sam hteo da vam platim pi}e... - @elite da idem s vama u motel?!! Kako se samo usu|ujete?! Mladi} se pokupi i sedne na drugi kraj {anka pra}en podsme{ljivim pogledima gostiju. Nakon nekog vremena prilazi mu ona ista `ena i ka`e: - @ao mi je {to sam vam napravila onu scenu malopre. Vidite, ja sam student psihologije i istra`ujem kako ljudi reaguju na neprijatne situacije... - [ta ka`e{?!!! Dvesta maraka?!! 229. Do{li otac i sin na nudisti~ku pla`u. Kad su se smestili, pita sin oca: - Tata, a {ta ti je to dole?

- Pti~ica, sine. Ne{to kasnije, tata zadrema. Probudi se, sin jo{ stoji kod njega, samo je mesto radnje - {ok soba. Pita otac sina: - Sine, {ta se dogodilo? - Ni{ta, tata... igrao sam se s tvojom pti~icom i ona me pljunula pa sam joj ja zato zavrnuo vrat, razlupao joj jaja i spalio gnezdo... 230. PRAVILNIK O RADU 1) Rad treba da bude odmor, bilo kakvo preterivanje je nedopustivo. Ako radnik preteruje u poslu dobi}e otkaz. 2) Po~etak radnog vremena radnik sam odre|uje, ali ipak to nesme biti rano, nikako pre deset sati ujutru. 3) Minimalna satnica iznosi 15 DM. 4) Pre po~etka posla radnicima se daje stimulans: sendvi~i hladno pivo ili vino 5) Na poslu je dopustivo zapevati. Ako neki radnik zapeva, ostali prestaju sa radom i pridru`uju se pevanju. 6) Ako neki radnik zaspi na poslu, ostali treba {to ti{e da napuste radno mesto da mu ne bi smetali, a za to imaju pravo na naknadu kao da su radili. 7) U odsutnosti {efa, radnici imaju pravo da organizuju zabavu na tro{ak firme. 8) Ako se radnik-ca `eni ili udaje preduze}e treba da osigura miraz i proslavu u nekom od elitnih restorana. Firma tom prigodom ostaje nekoliko dana zatvorena, a radnici su na kolektivnom godi{njem odmoru. 9) Sve~ani odlazak sa posla je u 15 ~asova. Radnici napu{taju radno mesto pra}eni taktovima muzike za sve~ane prilike. [ef svakom radniku li~no zahvaljuje za radni u~inak i sa svakim ponaosob se rukuje i ljubi. 10) Ako radnik sanja tokom no}i o poslu, mora mu se platiti naknada za no}ni rad. 231. Va{ horoskop za 2001:

Posao: Zvezde vam se sme{e. Prijatelji: Zvezde vam se sme{e. Zdravlje: Zvezde vam se sme{e. ljubav: Zvezde crkavaju od smeha. 232. Pitala devojka svog de~ka: - Zasto ti ima{ tako duga~ke trepavice? - Pa, zna{, ja kad sam bio mali, ja sam plakao i plakao i plakao... - A za{to nisi pi{kio, i pi{kio, i pi{kio....? 233. Gospodin Smit je umirao u svom krevetu, gotovo bez svesti. U sobu ulazi njegova `ena sa lekarom i popom. Pita lekar: - Gospo|o Smit, znate li da }e vas moje usluge ko{tati $1000? - Ne brinite, na}i }e se toliko. - I ne zaboravite na moje usluge, sahrana }e ko{tati $2000. - Ne brinite, o~e, sna}i }u se ja nekako. Tada prilaze krevetu, lekar sa jedne strane a pop sa druge strane kreveta. Gospodin Smit je umorno otvorio o~i: - O~e, `elim da na mojoj sahrani ka`ete da sam umro kao Isus. - Mislite: ~istog srca i ~iste du{e? - Ne, nego mislim izme|u dva lopova... re~e g. Smit i izdahnu. RELIGIJSKI 1. Do{ao vanzemaljac u na{u galaksiju i svrati kod boga-oca da ga pita gde mo`e da se provede. - Probaj... u sazve`|u Andromede, mo`e{ da proba{ i na Veneri, ali nikako ne idi na Zemlju. - [to? - Ma pusti ih, ja pre dve hiljade godina kresnuo tamo neku Mariju, a oni i danas prave cirkus od toga.

2. - Pope, ja bih da priznam {ta sam radio, da olak{am sebi. -Ajde, pri~aj. -Kresnuo sam ma~ku. -O ~uda i pokore! O~itaj tri o~ena... ~ek bre, kako si to radio? -Ugurao sam je u ~izmu i... -Arkadijeeee, do|i vamo da ~uje{ kako se ~ovek sna{ao, a mi se `ivi izgrebasmo! 3. Pred vratima raja ~ekaju voza~ i pop. Pojavljuje se Sv.Petar i pu{ta samo voza~a. Pop:- Ali gospodine Petre, ja sam sveti ~ovek!!! Kako ja ne mogu da u|em??? - Gledaj ovako: dok si ti dr`ao misu, svi su spavali, a dok je on vozio, svi su se molili. 4. \avo vidi tu`nog ~oveka kako dolazi u Pakao i pita ga {to je tako tu`an. - Pa, u paklu sam. Naravno da sam tu`an. - Nije u Paklu tako lo{e. Recimo, jel voli{ da pije{? - Naravno. - Onda }e{ da voli{ ponedeljak. Tada samo pijemo: votku, pivo, vino, rakiju... Sve. - Stvarno? - Da. Jel voli{ da pu{i{? - Da. - Vole}e{ utorak. Tada samo pu{imo: Pal Mall, Lucky Strike, Camel... Sve vrste cigara, tompusa... - Stvarno?! - Jel voli{ da se kocka{? - Ko ne voli! - Obo`ava}e{ sredu. Samo se kockamo: Black Jack, rulet, poker... - Super! - Jel voli{ da se drogira{?

- Nemoj mi re}i da i to imate! - Naravno. ^etvrtkom se samo drogiramo: marihuana, kokain, razne vrste trava... Vrhunski kvalitet. - Ne mogu da verujem!! - Da li si homoseksualac? - Ne! - E onda }e{ stvarno da mrzi{ petak! 5. Za{to `ene imaju menstruaciju? Bili jednom davno Adam i Eva... Eva ponudi Adamu jabuku a Bog se jako razljuti: - Evo, pizda ti materina, krvavo }e{ mi platiti za ovu diverziju! A Eva njemu: - Oh Bo`e, a je l mo`e na rate? 6. Po{alje Bog Devicu Mariju na zemlju da vidi {ta rade vernici, i zapovedi da se svaki dan javi radio vezom. Prvi dan: - Bo`e, Bo`e, javi se, ovde Devica Marija. - Ka`i, Marija {ta se de{ava? - Bo`e, upala sam u lo{e dru{tvo i napila se. - Dobro izmoli 10 o~ena{a i ponovno se javi. Drugi dan: - Bo`e, Bo`e, javi se, ovde Devica Marija. - Ka`i, Marija {ta ima novo? - Bo`e, upala sam u lo{e dru{tvo i nafiksala se. - Dobro izmoli 20 o~ena{a i ponovno se javi. Treci dan: - Bo`e, bo`e, javi se ovde Marija!!! 7. Dolazi Papa na aerodrom i publika ga do~ekuje tap{u}i i vikaju}i - Frenk Sinatra... Frenk Sinatra.... - Nisam ja Frenk Sinatra, ja sam Papa. - Uuuuuuuuaaaaaaaaa. I razbe`a se publika. Dolazi sad Papa ispred hotela i opet

publika tap{e i vi~e: - Frenk Sinatra....... Frenk Sinatra.... - Nisam ja Frenk Sinatra, ja sam Papa... - Uuuuuuauuuuuuuuaaaaaaaaaa I odo{e.... Ulazi Papa u sobu, kad ga na krevetu ~ekaju dve kurve: - Frenk Sinatra.... Frenk Sinatra....... - Stranger in the night... 8. Kako }e te poznati an|ela na tajnom zadatku? - Psuje Boga! 9. Ide pop od ku}e do ku}e da sveti vodicu. Me|utim, kako je prethodne ve~eri preterao s pi}em, izgledao je veoma mamurno. Kad do|e u jednu ku}u gde nije bilo starijih ljudi, jer su oti{li nekim poslom, pop re~e nekom de~aku: - Ako imate rasol, donesi mi malo da popijem, ne{to mi je muka. De~ak donese, a pop popi dobar gutljaj, pa upita: - Pijete li vi rasol? - Sad ne. Otkako su se u rasol udavila tri pacova, vi{e ga ne pijemo! Pop se tr`e, }up mu pade na zemlju i polomi se. De~ak viknu: - E, sad sam ga nadrljao! Sad baba nema u koje da mo~a! 10. Po|u pop i klisar po okolnim selima da prikupljaju od seljaka crkvarinu. Primaju novac, ali i u naturi. Po{to pop nije voleo `ut pasulj, on re~e klisaru: - Ako ti daju `ut pasulj, nemoj da uzima{, zna{ da ga popadija i ja ne volimo. - A, ako nemaju beo, {ta onda da radim? - Pa, ba{ ako nemaju beo, uzimaj i `ut, i taj neka bude za tebe. Obilaze}i seoske ku}e, tamo gde `ele da plate u naturi, klisar, da bi zaradio za sebe, govorio bi doma}inu:

- Ej, nemojte da dajete beo pasulj, pop mnogo voli `ut, pa ako nemate, pozajmite od kom{ija. 11. Igra kalu|er golf i sa njim kalu|erica, nosi mu {tapove. Udari on po loptici i proma{i rupu: - Ih, jebem mu boga proma{ih! - Nemoj da psuje{ boga, udari}e te grom, ubi}ete! Udari on opet i opet proma{i: - Ih, jebem mu boga opet proma{ih! - Nemoj da psuje{ boga, udari}e te grom, ubi}ete! Udari on ponovo i, naravno, proma{i: - Ih, jebem mu boga proma{ih! - Nemoj da psujes bo... Udari grom i ubije kalu|ericu. U to se ~u sa neba glas Ilije gromovnika: - Ih, jebem mu boga proma{ih! 12. Bio jednom jedan pop i i{ao po selu da sve{ta ku}e. Kako je i{ao usput njemu se prisere, te on do|e do jednog drveta gde su ~obani ~uvali krave. On ostavi svoju ta{nu sa svetom vodicom na drvo. Za to vreme jedna krava do|e i nabije ta{nu na rog i po|e u trk. Kad je to video pop, on onako go potr~a za kravom. Kad jedan ~oban to vidi po~e se derati za popom: - Nemoj pope tu, ta je steona. 13. U raju je toliko dosadno da je pobo`ni Marfi najzad oti{ao da se po`ali samom Bogu. - Kako je mogu}e da se u raju ovoliko dosa|ujemo? - Mo`da zbog toga {to ja nemam pojma o vremenu. Za mene su, vidi{, hiljadu godina kao minut. - Ah, A hiljadu dolara? - Oh, sitnica; mo`da ne{to kao desetak centi... - Dobro, pozajmi mi onda hiljadu dolara, Gospode. - Ho}u, sa~ekaj samo minut!

14. Pita Eva Adama: - Da li me voli{? - A koga }u drugog. 15. GREH LAGAnjA Sve{tenik je zavr{io duga~ku nedeljnu misu re~ima: - Slede}e nedelje, glavna tema moje besede bi}e greh laganja. Da biste lak{e shvatili moju narednu besedu, `elim da svi do naredne nedelje pro~itate iz Novog zaveta 17. glavu jevan|elja po Marku. Slede}e nedelje, na po~etku crkvene ceremonije: - Jeste li svi pro~itali 17. glavu jevan|elja po Marku? - JESMO! - Odli~no! Jevan|elje po Marku ima samo 16 glava. A sada, o~itajmo molitvu... 16. [eta Isus pustinjom i naleti na nekog slepca. Pita ga Isus: - Je li slep~e, {ta ti tra`i{ ovde? - Tra`im sina svuda po svetu. - Reci mi kako ti izgleda sin. - Pa ima ekser u jednoj ruci, ekser u drugoj ruci, tako|e ekser u jednoj nozi i ekser u drugoj nozi. - TATA! - PINOKIO, sine moj! 17. Razgovaraju katoli~ki pop i ~asna sestra: - Mislite li o~e, da }e nam dozvoliti jednoga dana da se `enimo i udajemo, pa makar me|usobno, makar u na{em stale`u? - Ne verujem sestro. To ni na{a deca ne}e do~ekati... ~ak ni deca na{e dece... 18. VUTRA Si{ao Isus sa neba. [eta se i prilazi nu meki milosrdan ~ovek... - Jesi gladan?

- Pa i jesam. Odvede ~ovek Isusa ku}i, da mu da jede, a posle ve~ere mu predlo`i da popu{e vutru. Isus posle konzumacije po~e da misli: Kako je ovaj ~ovek dobar, re}i }u mu ko sam ja, pa da se, kad je ve} tako dobar, obogati. I Isus re~e: - Ja sam Isus. - [ta je, ve} te uvatilo? 19. Sastale se opatice u samostanu i pri~aju: - Ve~eras nam se uvukao mu{karac! - Ccccc, iju! A samo jedna }e: - Hehehehe... - Bio je sa jednom od nas! - Ccccc, iju! - Hehehehe... - Radio je neke radnje! - Ccccc, iju! - Hehehehe... - Na{la sam dokaz, prezervativ na stepeni{tu! - Ccccc, iju! - Hehehehe... - Bio je bu{an!!! - Hehehehe... Odvale sve opatice u smeh... A ona jedna: - Ccccc, iju! 20. Re{io Isus da si|e na Zemlju da bi video da li ga ljudi cene i po{tuju. Svrati on u Makedoniju da vidi kako }e Makedonci reagovati. Kad tamo, niko ga ne prime}uje. Na|e on neku crkvu pred raspadanjem, a unutra neki tip sedi i udara ~eki}em po patosu, te on pri|e i upita ga: - Gde su svi ljudi, ~ove~e? - Nema nikog. - Zna{ li ti ko sam ja? Makedonac ga pogleda i po~e da se dere:

- Mitke, Mitke, daj eksere, ovaj se otkucao! 21. Sreli se pravoslavac i katolik na pravoslavni Bo`i}. Pravoslavac: - Hristos se rodi. Katolik: - Na{ sisa ve} dve nedelje... 22. Do|e mlada `enska osoba u crkvu da se ispovedi i po~ne da pri~a sve{tenom licu... - O~e, znate, ja jo{ nisam udata, a gre{ila sam. Imala sam seksualni odnos... - Da bi ste isprali svoje grehe morate deset ve~eri pred spavanje po deset puta ponoviti O~ena{. - Znate, taj ~ovek je bio moj ro|ak... - Incest!? (lista) Kle~anje na kolenima, tri meseca posta... - Moram Vam jo{ ne{to priznati: ja sam mu pu{ila. - Pu{enje?! (lista) Pu{enje... (mrmlja) nema, (lista) oralno... (mrmlja) nema. (sklapa priru~nik i vikne: O~e Makarije, {ta da dam ovoj za pu{enje? - Daj joj pedeset maraka. Bi}e joj dosta! 23. Za{to Papa nije do{ao u Beograd? - Nema slobodnih termina na hipodromu! 24. Bogu je prvo bilo dosadno, pa je stvorio ~oveka. Potom je ~oveku bilo dosadno, pa je on dosa|ivao Bogu, pa mu je Bog stvorio `enu. Potom je `ena dosa|ivala ~oveku, pa je ~ovek dosa|ivao Bogu... POUKA: Kada vam je dosadno otvarajte pasijans. 25. U raju, ispred sv. Petra, red kalu|erica ~eka za ulazak u raj. Dolazi prva: - [ta si ti uradila? - Paaa... jednom sam videla penis. - Dobro, oplakni o~i onom svetom vodom i idi u raj.

Dolazi druga. - [ta je s tobom? - Pa, znate... jednom sam dodirnula penis. - Hm.. operi ruku u onoj svetoj vodi i pi~i u raj. Dalje? U tom trenutku, jedna kalu|erica se gura napred. - [ta je s tobom? [to se gura{? - Ja bih da za~as isperem usta, pre nego {to ova ispred mene umo~i dupe. 26. Ulazi dizela{ u crkvu: - E, nindze, mnogo vam dobra ova gajba ali ga ovi posteri malo izbeda~ili. 27. Pri~a igumanija francuskog manastira kako je grozno bilo u ratu: - Prvo se na{a (francuska) vojska povla~ila, pro|u oni ovuda, siluju sve nas osim sestre Marije. Onda nai|u bande, siluju sve nas osim sestre Marije. Onda pro|u Nemci, upadnu u manastir, siluju sve nas osim sestre Marije. Pa onda kada su Nemci be`ali opet pro|u ovuda i siluju sve nas osim sestre Marije. Pa onda nai|u Saveznici iz Normandije, siluju sve nas osim sestre Marije. Najzad nai|e i Francuska vojska, pro|e ovuda i siluju sve nas osim sestre Marije. - Pa dobro a za{to su uvek ostavljali na miru sestru Mariju? - Ona ne voli te stvari! 28. Pri~aju dva bakalara o religioznim temama. Ka`e jedan: - Veruje{ li ti u `ivot posle Bo`i}a? 29. Posetio Bog Milojka i videv{i kako se mu~i, re~e mu: - E moj Milojko, napravi}u ti sve {to `eli{, samo znaj da {to god tebi napravim, tvom }u susedu duplo toliko. Zamisli se on i ka`e: - Iskopaj mi oko. 30. Adam se dosa|uje u raju i njemu Bog ponudi da }e mu

napraviti `enu. Adam pristane, ali Bog ka`e da mu za to treba dati jednu ruku, jednu nogu i jedno oko. Na to }e Adam: - Auu. ^uj, {ta se mo`e napraviti sa jednim rebrom? 31. Razgovaraju dva katoli~ka sve{tenika: - Eee, mi ne}emo do`iveti da se mo`emo slobodno `eniti... - Mi ne, ali na{a deca sigurno ho}e. 32. Kako se zove Papino govno? - Sveta stolica. 33. Za{to se Isus nije rodio u Bosni? - Nisu mogli prona}i tri mudraca. 34. Kako je nastao Isus? - Jebo mu Bog mater! 35. Do{li dizela{i u crkvu da razgledaju malo. Jedan od njih ugleda {tand za prodaju krstova raznih veli~ina i oblika. Zainteresovano upita popa: - Ej pope, po{to ti ovaj plus? - Nije to plus, bezbo`ni~e, to je krst!!! - Dobro, dobro, daj mi jedan sa gimnasti~arem. 36. U katoli~koj {koli sestra razgovara sa |acima {ta }e da budu kad porastu. Odjednom jedna mala ustaje i ka`e: - Kad ja porastem, bi}u prostitutka! - [ta!!?? [ta si rekla? - Prostitutka... - A, dobro. Ja mislila da si rekla "protestant". 37. Mojsije, Isus i neki deda igraju golf. Prvi udara Mojsije, i lopta upadne u vodu. Onda Mojsije, naravno, "razdvoji" vodu i sa dna udari lopticu ka rupi. Slede}i igra Isus. I njemu lopta upadne u vodu, ali on prehoda preko vode i lupi lopticu ka rupi. Do|e red i na dedicu. Udari loptu i ona opet polete ka

vodi. Ali, ba{ pre nego {to je pala, riba isko~i i pojede je. Jo{ nije ni vratila u vodu, kad nalete orao i pojede ribu. Tek {to se vinuo, pored orla udari grom i ovaj ispusti ribu. Kada je riba tresnula na tlo, iz usta joj ispadne loptica i polako se odkotrljala u rupu. Pogodak iz prve! I dok se dedica non{alantno i ponosno {etao ka rupi, Mojsije do{apnu Isusu: - Rekoh ti da ne vodi{ }aleta! 38. Koji je najbolji posao na svetu? - Pop. Svakog dana gleda{ svog {efa razapetog na krstu! 39. Naglo ko~enje u tramvaju i devojka sle}e popu u krilo: - JU JU ... - Nije to ju ju, to je klju~ od manastira. 40. Verou~itelj poku{ava objasniti deci pojam >Bo`ja providnost<. I tako on pri~a: - Zamislite si da ljudi rade na tornju crkve i odjedamput jedan slu~ajno padne, no ni{ta mu se ne dogodi. Kako biste to nazvali? - Pa to je ~ista sre}a. - Pa dobro, a na primer da sutradan opet isti ~ovek padne i opet mu ni{ta ne bude. Kako bi to nazvali? - Slu~ajnost. - A {ta da isti ~ovek i tre}i dan padne i opet mu se ni{ta ne desi? - Aa, gospodine profesore, pa to je ve} navika. 41. BEZOBRAZNI MOLER Do{ao moler da okre~i manastir. Ali, bila vru}ina i on se skine go. Prolaze kalu|erice kraj njega i zabezbeknuto ga posmatraju. Upita ga jedna {ta mu je to {to visi. Moler jedva do~eka i re~e: - To vam je, sestro, rajsko drvo, na njega se popnete, sve vidite, sve znate i sve ~ujete. Izre|aju se tako sve kalu|erice, a na kraju do|e igumanija od

nekih {ezdesetak godina i upita molera: - [ta ti je to? - To vam je, znate, ~arobna frula. 42. Oti{ao ~ovek u kalu|ere. Po dolasku, glavni kalu|er po~eo da mu pri~a o njegovim du`nostima u budu}em `ivotu. Pri~ao mu o ovome i onome, a ~ovek sve se ne{to snebiva, pa pita: - Dobro, a {ta }u ja kad mi se ..., kad dobijem izvesne potrebe? - A, e pa onda }e{ da ode{ do onog bureta tamo i prionu}e{ na onu rupu. Koliko o}e{, kad o}e{, osim ~etvrtkom, ~etvrtkom nikako, re~e pogledav{i u knjigu. - A, {to ba{ ne ~etvrtkom, jel to neki svetac? - Ne, ~etvrtkom si ti u buretu. 43. Umro bosanac, i do{o na ispovest bogu, i stao u red. Kad ispred njega neki }elavi matorac i hipik. Stane matorac ispred boga, a bog (po{to je slep) opipa rukom njegovu glavu, i re~e: - Dobri ~ove~e, ti nema{ kose, dosta si pro`iveo, ti si ok i idi u raj. Stane hipos ispred, a ovaj ~im opipa njegovu kosu re~e: - Mar{ u pakao neverni~e. . I {utne ga dole. Sad razmi{lja bosanac {ta da radi, pro}elav je, ako ga uvati za kosu onda super, ako ga uvati gde nema kosu, te{ko njemu. I bosanac skine ga}e i okrene bogu dupe. Ovaj opipa, i ka`e: - Dobri ~ove~e prolazi u raj. I krene bosanac gore, i posle par metara ~uje boga: - Ej, dobri ~ove~e!! (Bosanac se okrenu, sav u panici.) Evo ti pepermint, smrdi ti iz usta. 44. Imao ~ovek papagaja i jedno jutro, kad je oti{ao na posao, papagaj ostane kod ku}e. Po{to je papagaju bilo veoma dosadno, odlu~i da uzme telefon i naru~i dve tone

uglja. Kad ~ovek do|e ku}i, ugleda onaj silni ugalj pred ku}om i odmah skonta da je papagaj ne{to zajebao. Pita on papagaja {ta to uradi, a ovaj mu odgovori kako mu je bilo dosadno i kako je naru~io dve tone uglja. Uze ~ovek papagaja, odnese ga u podrum, ra{iri mu krila i zakuca ga na zid. Idu}e jutro papagaj se probudi i na suprotnoj strani ugleda Isusa Hrista, pa ga upita: - Je li, od kada ti tu visi{? Odgovara mu Isus umornim glasom: - Evo skoro 2000 godina. - Uh, jebo te, koliko si ti uglja naru~io? 45. Za{to `ene imaju menstruaciju? Nakon {to Eva navrati Adama da uzme jabuku Bog joj re~e: - E ovo }e{ mi krvavo platiti! - Joj, mo`e l, molim te, na rate? 46. I{li pop i klisar kroz selo i kad nai|o{e pored groblja za~u se lelek `ene. Upita klisar popa: - [ta li ovoliko kuka jadnica i za kim. - Umro joj mu` ima godina dana, a ona ovako svaki dan. - Ajde popo da se opkladimo da }u ja nju da jebem nasred tog groba. - Nema {anse mnogo je volela svog mu`a. - Ajde popo u tvoju kobilu belu. Pop prista na opkladu, a klisar sede na susedni grob pa po~e da kuka iz sveg glasa. U}uta se `ena da ~uje za{to ~ovek kuka i pri|e da ga upita od ~ega mu je `ena umrla. - Ne pitaj me, ne mogu ti re}i, sramota me. Ali `ena navalila, ne odustaje da sazna od ~ega je pokojnica umrla. - Ba{ kad si navalila toliko re}i }u ti. Da prosti{, imam onu stvar mnogo veliku i ~im sam joj stavio ona mi cr~e. Kad `ena to ~u po~e ga moliti i preklinjati da i njoj stavi, jer ne mo`e vi{e da `ivi bez njenog voljenog. Klisar pristade i lepo joj stavi i kad ono bi najsla|e, ona povika iz sveg glasa:

- Razdvaja se du{a s telom! A pop iza vrzine jo{ glasnije: - A ja s mojom kobilom belom! 47. I{ao pop u selo da sveti vodicu za slavu i tako u|e u jedno dvori{te i vidi lepu seljanku u drugom stanju. Popa je upita: - Vidim da si u drugom stanju, a gde ti je mu`? - U vojsci, a ja sam ovde sama. Zatim joj pop re~e: - Taj tvoj mu` je neiskusan ~im ti dete tako krivo stoji. Ali, ne o~ajavaj, to se ipak mo`e popraviti. Do|i da ti poka`em. I odvede je u sobu i tamo je nekoliko puta "popravljao". Posle izvesnog vremena rodio se lep sin~i} i kad se mu` vratio iz vojske re~e `eni: - Vidi{, `eno, kako sam ti lepo dete napravio. A ona }e: - E da pop nije popravljao ne bi bilo takvo. Mu` shvati o ~emu se radi i re{i da se osveti popu. Tako je jedne nedelje popa fijakerom prolazio sa popadijom. Videv{i ih, mu` se preru{i u trudnu `enu i istr~i pred fijaker mole}i popa i popadiju da ga povezu do grada. Kad su nai{li na neko polje, preru{eni mu` po~e da vri{ti kao da se pora|a i pop po{alje popadiju sa "porodiljom" u kukuruze da joj pomogne. U kukuruzima popadija po~e da vri{ti: - Mu{ko, mu{ko! A pop }e na to: - Neka je sa sre}om! 48. "[to je sigurno, sigurno je", re~e kalu|erica i stavi kurton na sve}u. 49. ^ASNE SESTRE ^ovek se vozi kroz pustinjski predeo, kada primeti veliki znak kraj puta na kome pi{e "^ASNE SESTRE - JAVNA KU]A na 10 km odavde". Za trenutak je pomislio da je to ne~ija perverzna {ala, ali nakon par minuta vo`nje vidi drugi znak

"^ASNE SESTRE - JAVNA KU]A na 5 km odavde". Ovo ga je ve} zainteresovalo. Za par minuta ulazi u grad i odmah uo~ava novi znak: "^ASNE SESTRE - JAVNA KU]A odmah iza }o{ka". Odlucio je da proveri {ta je to stvarno u pitanju. ^ovek se parkira kraj ulaza, pri|e i pokuca na vrata. Otvara mu ~asna sestra: - [ta mo`emo u~initi za tebe, sinko? - Paa..., znate video sam znak kraj autoputa... pa sam mislio da obavimo posao. - OK, sinko, po|i sa mnom, nasme{i mu se baba i povede ga niz hodnik. - Pokucaj na ona vrata tamo, sinko! Kad je pokucao, vrata mu otvara mlada i zgodna ~asna sestra koja mu odmah daje uputstvo: - Ostavite ovde $50 i po|ite ovim malim mra~nim hodnikom. Na kraju hodnika nalaze se vrata. ^ovek lepo izvadi lovu, i i{~ekuju}i po|e kroz hodnik, dok se vrata za njim zatvori{e. Kada je stigao do dna hodnika i otvorio vrata zaslepelo ga je dnevno svetlo. Pred njim se ukazao veliki znak sa ~itko ispisanim slovima: "IDI S MIROM U DU[I; UPRAVO SU TE ZAJEBALE ^ASNE SESTRE! RESTORAN 1. Sedi gost za stolom i naru~uje: - O}u porciju svinjskog pe~enja, ali molim te da ne bude masno, da nije bajato,nemoj da je prepe~eno, a jo{ gore da je nedope~eno... - Izvinite, a koja krvna grupa da bude svinj~e? - upita ga konobar. 2. Po{to nije bio zadovoljan donetom polovinom pileta koju je poru~io, gost upita konobara: - [efe, je li ovo istina polovina pileta? - Apsolutno, gospodine - odgovara mu ovaj. - Molim vas, donesite mi onda onu drugu polovinu.

3. Dolazi mucavac u kafanu. Zove konobara i pita: - [{{{tttaa iiimaaa{ sssa rooo{tttilja? - ]eeevaaapp~~i}e, rrr-rra`nji}e, vvvv-vve{alice, mmmme{{-{{{ano meso! Mucavac ga gleda ali {ta }e, naru~uje: - Dddd-ddobro daj miii }}}evvvapppp-ppe! - Ooodd-dddmah! i ode. Tada do|u neki gosti i sednu do mucavca. Zovnu konobara i pitaju {ta ima sa ro{tilja. On im te~no izvergla jelovnik: Imamo }evape, ra`nji}e, ve{alice, me{ano meso! Kada to ~u mucavac odma besno pozva konobara: - Kk-kkonobb-bbar! - Iii-iiizzz-zzvolte! - Ppp-ppa {{{-{to me zz-zzzajebb-bbava{? - Ppp-pa nnn-nne zz-zzajebb-bbavam tt-ttebb-bbe negg-goo njnj-njih! 4. Pita gost konobara: - Imate li mo`da divlju patku? - Nemamo gospodine, ali imamo pitomu. No, ako vi insistirate da bude divlja, mi }e je iznerviramo da podivlja. 5. ^ovek u restoranu naru~i pljeskavicu. Donosi konobar jelo i ~ovek po~inje da jede. Kad na|e jednu veliku, debelu, crnu, ukovrdzanu dlaku u pljeskavici. Pozva konobara i pokaza mu {ta je na{ao. Konobar se izvinjavao i rekao da imaju odli~nog kuvara, ali da jadnik nema jednu ruku, tako da pljeskavice pravi tako {to meso oblikuje na grudima, koje su, na `alost, veoma maljave, pa odatle ta dlaka i poti~e. Konobar na kraju, odlaze}em gostu re~e: - Budite sre}ni {to niste naru~ili punjene paprike... 6. Do{ao tip u restoran i primeti muvu u supi, pa zove kelnera i ka`e mu za muvu. Ovaj uzme ka{i~icu i izvadi muvu. Mu{terija ga pohvali, ali vide da mu viri konac iz

pantalona pa ga pita {ta mu je to. A ovaj mu ka`e da mu to slu`i da izvadi svoj kurac kad ho}e da pi{a. Ukapira to mu{terija pa ga pita: - A kako ga vra}a{? - Pa zna{ da imam ka{i~icu. 7. Ulazi tip i tra`i koka-kolu. - Ho}ete li u konzervi? - Ne, hvala, ovde }u. 8. Jedan koji je sebe smatrao duhovitim viknu u restoranu: - Kelner, donesite mi duplu vru}u s ledom! - A ho}ete li da vam donesem i slamku, ili }ete je uzeti iz glave? 9. Prilazi ~ovek konobaru i ka`e: - Izvinite, od kad limunada ima kljun? A konobar ga pogleda i ka`e: - Oh, opet sam iscedio kanarinca umesto limuna?! 10. Do{ao na{ ~ovek u [paniju. U|e u jedan restoran i pozove kelnera. - Recite vi meni {ta je vama ovde specijalitet ku}e?!? - Ah, to je El Toro! - Dobro, donesite mi porciju tog El Tora! Donose mu posle par minuta tanjir i u njemu dve krupnije bele kugle. Po~ne na{ ~ovek da jede. Posle par minuta pozove opet kelenera. - [ta je ovo!!! Ovo je fenomenalno! Mnogo mi se svi|a! - Pa, vidite gospodine, mi imamo koride ovde. E, i kad bik izgubi borbu vode ga u klanicu. Mi od njega dobijamo muda. To su vam muda od bika! - Ovo je fenomenalno!! Ima da mi donosite ovo svakog dana! Pro|e par nedelja i na{ ~ova jednog dana do|e na ru~ak. - El Toro, molim! Donose mu tanjir i u njemu dve kugle veli~ine malo ve}ih

klikera. - [ta je, bre ovo?!? - Pa, vidite gospodine....u dana{njoj borbi je pobedio bik! 11. Dolazi Drakula u kafanu. - Kelner, kriglu krvi! - Kkkk..kk..kkk..kkk..kaaa..kkve kkkrvi? - B+. 12. U{ao tip u kafanu, naru~io, pijucka i zvera oko sebe. Za susednim stolom jedan sedi sa majmunom. Naru~i sebi rum, majmunu keks. On rum popije, a majmun stavi keks u dupe. Gleda ovaj i ~udom se ~udi. Kod tre}e ture (rum, keks) ne izdr`i, nego zovne: - Kelner! - Izvolte? - Za{to majmun stavlja keks u dupe? - Izvinte nemam pojma ja sam pripravnik tu sam tek tre}i dan. Dove{}u vam {efa sale. - Ja sam {ef sale, imate li nekakav problem? - Da, zanima me za{to majmun stavlja keks u dupe. - Znate, moje je da pazim na osoblje, a goste uglavnom ne poznajem. Pitajte garderobera, on poznaje stalne goste. - Garderober, za{to majmun stavlja keks u dupe? - Nemam pojma, samo znam da on nikad nema ni mantil ni kaput. Ni kinte na njemu ne mogu da uvatim, bolje pitaj baba Seru. - Baba Sero, za{to majmun stavlja keks u dupe? - Ja znam samo koliko puta za ve~e do|e da ga istera... bolje pitaj muziku, oni imaju bolji pregled, a i ina~e znaju sve. - Muzika, jel znate za{to majmun stavlja keks u dupe? - Znamo mi sve, al se pla}a. - Dobro, kolko? - Pet kila. - Evo pet kila, da ~ujem. - (idemo iz ge) ...tri, cetiri: za{to maaajmuun, amaaan, aj

za{to maajmuun 13. Sede dve face u restoranu. Jedan pozva konobara i pita ga: - Majstore, ima li piva? - Ima. - A je l ti ladno? - Jeste. - Onda obuci kaput i donesi dva soka. 14. NESRETNI KONOBAR Ulazi gost u restoran, seda za sto, prilazi mu konobar i ka`e: - Izvolite. - Ja bih ono {to jede onaj gospodin za susednim stolom. Vra}a se konobar posle minut-dva sa modricom na oku i ka`e: - @ao mi je, ali neda! 15. Tip ulazi u kafanu, seda i naru~uje pi}e. Par minuta kasnije, za~uje se zvonjava mobilnog telefona. Na iznena| enje barmena, tip pritiska dlan svoje ruke i javlja se na poziv, koriste}i nju kao i svaki obi~an mobilni telefon! Kad je tip zavr{io razgovor, barmen ga pita: - Jeli, bre, {ta si to malopre uradio? - Aaa, ovo ti je nova vrsta mobilnog telefona, koji se ugra|uje u {aku tako da ne moram stalno da mislim na njega. - Da vidim. Barmen oslu{ne ruku i zaista, ~uje se se signal. - Pazi stvarno... ba{ je kul. - Jeste, jeste, nego... gde ti je VC? - Tu iza. Tip ode u VC, al ga nema 5 minuta, 10, 20, pola sata. Barmen se ve} zabrinuo i ode do VC-a da vidi {ta mu je. Kad i ima {ta da vidi - tip le`i raskre~en na podu, sa rolnom toalet papira zabijenom u dupe! Zaprepa{}en barmen po~e zbunjeno: - Jaoo, {ta ti je, jel te neko silovao, da zovem miliciju!??

- Ma jok bre, pusti me na miru, vidi{ da ~ekam faks! SEKS 1. Hauarda ceo dan nije napu{tao ose}aj krivice. Bez obzira koliko poku{avao da zaboravi ono {to se desilo, nije uspevao; savest je jednostavno bila ja~a. ^ak je, s vremena na vreme, ~uo i glasi} njegove podsvesti, koji je poku{avao da ga ute{i: - Hauarde! Ne ose}aj se krivim. Nisi prvi doktor koji je spavao sa pacijentom a ne}e{ biti ni poslednji... Me|utim u realnost ga je vra}ao drugi glasi} njegove podsvesti: - Hauarde! Ti si veterinar! 2. Tri vrste seksa: - Uzbudljiv: Odmah nakon ven~anja, kad supru`nici jedva ~ekaju da se bace u krevet. - Neophodan: U narednim godina, vi{e iz navike nego iz potrebe. - Prolazni: Nakon 30 godina braka, kada se supru`nici samo mimoi|u u hodniku i ~aste se sa "Jebi se". 3. Nimfomanka je oti{la kod ginekologa, kad joj se vibrator zaglavio u vagini: - Mo`ete li ovo da mi izvadite? - Hm... za to }e biti potrebna te{ka i skupa operacija... - Uh... jel mo`ete onda samo da zamenite baterije? 4. Dve bebe igraju poker u maj~inoj utrobi kad jedna besno baci karte i ka`e: - Kako mogu da igram kada jedan }elavac stalno ulazi i gleda mi karte. 5. [ta ka`e kurton kada uve~e pogleda u ogledalo? - Koji }u kurac sutra da obu~em?

6. U jednom indijanskom selu {eta se poglavica Dva Pera i gleda `ene. Uzima jednu skvo i odvede je u svoj {ator. Posle burne no}i, re~e joj on: - Slu{aj skvo, ako ti ne{to naraste u stomaku za devet meseci, to ti je od velikog poglavice Dva Pera! - Slu{aj poglavico! Ako ti se ne{to dogodi za 10-15 dana to ti je od TRI PERA. 7. Po{to ju je prvi mu` bio, a drugi pobegao sa sekretaricom, izvesna `ena odlu~i da kona~no na|e ~oveka koji bi savesno zadovoljavao njene seksualne apetite. Zato u novinama da slede}i oglas: "Tra`im mu`a koji ne}e da me bije ili da pobegne od mene i koji je dobar u krevetu". Nakon par dana ~uje zvonce na vratima. Otvori vrata i vidi ~oveka bez ruku i nogu: - Dobar dan. Do{ao sam povodom oglasa. - Uf... mora da ste pogre{ili... - Vi ste dali oglas da tra`ite mu`a koji ne}e da vas bije ili da pobegne i koji je dobar u krevetu? - Pa da, ali... - Eto, vidite, ja sam vam savr{en mu`. Ne mogu da vas bijem, jer nemam ruke, ne mogu da pobegnem, jer nemam noge... - A kakvi ste u krevetu? - Pa... uspeo sam da pozvonim na vratima, zar ne? 8. Idu tri ~oveka pustinjom i nai|u na harem pun riba. I taman oni po~nu da se "mrse", kada ulazi [eik i vidi ih: - Ovo je moj harem sa mojim `enama i niko ne sme da ih dira osim mene. Odlu~io sam da vas kaznim u skladu sa va{om profesijom. Zatim pri|e prvom tipu: - [ta si ti po profesiji? - Mesar. - Dobro, onda }emo da ti odse~emo kurac.

Pri|e drugom: - A ti? - Ja... ja sam vatrogasac. - Dobro, tebi }emo da spalimo kurac. Na kraju pri|e tre}em: - I {ta si ti? - Prodavac lilihipa! 9. Pere `ena prozore na tre}em spratu, malo izviri da opere sa spolja{nje strane, oklizne se i padne pravo u kontejner ispod prozora. Nai|e ciga, odmah je izvu~e i uhvati da jebe. To vidi mu` sa prozora i povi~e: - Hej, {ta to radi{? - Pa {to baca{, jo{ je dobra! 10. Oko `ene u komi sede njen mu`, deca, majka, otac i doktor. Odjednom, `ena malo pomeri oko. Doktor, sav uzbu| en, izvr{i potrebne testove i ka`e porodici: - Samo {to se nije probudila. Samo joj treba mali podsticaj od porodice, i onih koji je vole. Zato, razgovarajte s njom, te{ite je, zovite je, hrabrite je da se probudi. Svi prionu na posao, ali `ena ne reaguje. Nakon pola sata, doktor u poverenju ka`e mu`u: - Situacija je te`a nego {to sam mislio. Treba}e joj ja~i podsticaj. Predla`em da mi iza|emo iz sobe, a da vi... hm... probate da je probudite sa malo oralnog seksa. Siguran sam da }e to da deluje. - Pa... dobro. Ovi iza|u iz sobe i ~ekaju 5 minuta, 10 minuta... kad se odjednom oglasi uzbuna. Doktor pogleda na monitor pokazuje da je `eni stalo srce! Brzo uleti u sobu i vidi mu`a kako zakop~ava {lic: - Ups... mislim da sam je ugu{io. 11. Prvog dana na ameri~kom koledzu, dekan govori studentima pravila ku}e.

- @enski studentski dom je zabranjen za mu{karce i obrnuto. Ako nekog uhvatimo, prvi put }e biti ka`njen 20$. Drugi put, kazna je 60$ a tre}i put 180$... Tu ga jedan student prekine: - Izvinite, a koliko ko{ta sezonska karta? 12. Otac ulazi u sobu i zatekne }erku sa vibratorom u ruci: - K}eri... {ta to radi{? - Jao, tata, zna{ i sam; debela sam, ru`na sam i niko me ne}e. - Pa dobro... Ka`e on to i iza|e iz sobe. Sutradan vra}a se }erka iz {kole, ulazi u ku}u i naleti na oca; u jednoj ruci mu je vibrator a u drugoj pivo. - Tata... {ta to radi{? - Ni{ta, dete, pijem pivo sa zetom. 13. Bili mama, tata i sin na kupanju. Ka`e tata sinu da ode pogledati ima li koga na drugoj pla`i. I sin ode. I odmah po~ne tata kresati mamu. Ali, odjednom se vrati sin i uhvati tatu na delu. - Tata, {ta to radi{? - Pa_ (zbunjeno)_ Pumpam mamu da ne ispusti. - Ah da, to je i po{tar radio pre neki dan. On je ~ak nakon {to ju je napumpao liznuo par puta da vidi da li gde pu{ta. 14. Vodila Fata ljubav sa unproforcem i posle seksa upita ona njega: - Ej, bolan, ima{ li ti onu potvrdu da nema{ sidu? - Yes. - E, mo`e{ ju bacit, sada ti vi{e ne treba. 15. Dolazi klinac u apoteku i razgovara sa prodava~icom: - Teto, dajte mi kutiju seksanorme za dedu. - Pa dobro, evo ti. I reci dedi da pije jednu tabletu na sedam dana. Kad potro{i ti do|i opet.

Ide klinac ku}i i ponavlja: jednu na sedam, jednu na sedam, jednu na sedam... Stigne ku}i i ka`e dedi: - Deda, evo ti lek i teta je rekla da mora{ da pije{ sedam tableta na dan...... Posle sedam dana dolazi klinac opet u apoteku kod iste prodava~ice: - Otkud ti tako brzo? [ta ka`e deda? Jel sad bolje? - Pa... on jeste ali... - Ali {ta? [ta je bilo? - Pa ni{ta, baba je umrla posle dva dana, mama i seka su trudne, tata je poludeo i pobegao, mene boli guza, a Lesi se vi{e nikad ne}e vratiti ku}i... 16. Do|e mucavac kod doktora: - Dddokktorre, mmmnoggo mmi je dugga~ak, ppa zatto mmmmucam. Odddsecitte mmmmalo. Doktor pristane, skrati mu ga - i zaista, mucavac po~ne normalno da govori. Me|utim, pojavi se on opet za 2-3 meseca: - Doktore, `ena mi je nezadovoljna. Da li mo`ete da nakalemite nazad ono {to ste odsekli? - Ssssad je kkkasno. 17. Za{to `ene trljaju o~i kad se probude? - Zato {to nemaju muda da se po~e{u! 18. Seks je kao matematika: oduzme{ ode}u, doda{ ribu, podeli{ noge i mno`i{ se. 19. [to je sigurno, sigurno je, re~e kalu|erica i stavi kurton na sve}u. 20. Za{to mu{ke bebe vi{e pla~u kad se ra|aju? - Zato {to znaju da }e pro}i jo{ mnogo vremena dok ponovo ne vide pi~ku.

21. Vode dvojica momaka ljubav na mostu. Prilazi im policajac i potap{e gornjeg momka po ramenu. - Ej, {ta to radite, uzbu|eno }e policajac. - Vidi{ da mu dajem ve{ta~ko disanje. - Ali, nas su u policijskoj akademiji u~ili da se to radi usta na usta. - Eh, da. Tako je sve i po~elo. 22. Kod psihijatra, doktor ispituje pacijenta jednom od mnogobrojnih metoda. Nacrta on kvadrat pa pita pacijenta: - Je li, {ta je ovo? - Pi~ka!!! - Hm, dobro, (nacrta krug), a {ta je ovo? - Pi~ka!!! - I to?!! Dobro, a {ta je ovo? (nacrta trougao) - Pi~ka!!! Uze psihijatar papir i uredno zabele`i dijagnozu, kako je pacijent seksualno optere}en. Gleda pacijent {ta ovaj pi{e pa }e na to: - Je li bre, ko je ovde seksualo optere}en i ko crta pi~ke sve vreme, ja ili ti? 23. U Birou za zapo{ljavanje: - Tra`im posao, kod ku}e imam `enu i desetoro dece. Slu`benik sle`e ramenima i mirno pita: - A osim toga, {ta jo{ znate da radite? 24. Do{ao novi kapetan u odred legije stranaca, koji se nalazio duboko u Sahari. Po{to je znao da tamo nema `ena na stotine kilometara okolo, pitao je vojnike kako oni reguli{u takve potrebe. - Pa, uzmemo kamilu i...i...i... - Dobro. Hvala na savetu, namignu mu kapetan, jer je shvatio poruku. Izabere on kamilu i po~ne radnju. Kad su ga ugledala dva vojnika, odvali{e se smejati.

- Zar niste rekli da uzmete kamilu i... - Uzmemo kamilu, sednemo na nju, odemo 2 kilometra do jedne oaze, a da vidi{ tamo harema! 25. Za{to kurac be`i od kondoma? - Misli da je Kasper. 26. Kako frigidna `ena da na|e zadovoljstvo u seksu? - Trebalo bi pritom da jede tortu. 27. Once upon a time, I had a nice girl. - Once upon a girl, I had a nice time. 28. Nakon seksa, le`e momak i devojka u krevetu. Devojka pita momka: - Jeli, da ti mo`da nema{ sidu? - Ne, za{to? - Pa, nebih htela ponovo da je dobijem. 29. Mamut poku{ava da nagovori svoju `ensku (mamuticu) da se jebu: - Ajmo u parku. - Ma ne, vidi{ kako je napolju hladno. - Ajde u liftu! - De }e{ u liftu, prljavo je. - Ho}e{ na stepeni{tu!? - Jel si lud, vide}e nas kom{ije. - Ajmo barem u podrumu!! - Tamo nikako, suvi{e je vla`no... ... I, eto, tako su izumreli mamuti. 30. Kako [kotlan|anin praktikuje siguran seks? - Svaku ovcu koja ho}e da se rita obele`i sa "H". 31. Jeste li ~uli {ta je bilo sa tipom koji je bio sadista, animalista i nekrofil u isto vreme?

- Batalio je posao kad je uvideo da bi~uje mrtvog konja. 32. Grupa patuljaka dolazi u posetu kod pape. Jedan od njih, Grumpi, ulazi kod pape da mu postavi par pitanja. Papa ga prima: - U redu, mali{a, slu{am te. - Eh... hteo sam da vas pitam... imate li vi ba{ niskih kalu| erica? - Ne, sve su visoke bar 1,50 m. - Sigurno nemate ba{ ni jednu nisku? - Ne, siguran sam. - Ni u jednom manastiru na svetu? - Slu{aj, sine, mi vodimo ta~nu evidenciju o na{im slu`benicima i pouzdano ti ka`em da nema ni jedne ni`e od 1,50m. - Dobro o~e... Ka`e patuljak tu`no i iza|e napolje. Ostali ga nestrpljivo pitaju: - I?.... {ta je reko, {ta je reko? - Ma ni{ta... - Ajde, Grumpi, ka`i, ka`i...! - Reko je da nemaju, eto! Kad su to ~uli, ostali po~nu da ga zezaju u glas: - Grumpi je jebao pingvina! Grumpi je jebao pingvina.... 33. Majkl dzekson je u bolni~koj sobi sa novoro|enim sinom i svojom `enom. Majkl pita doktora: - Doktore, kada }emo mo}i da vodimo ljubav? - Paaa... sigurno ne pre nego {to napuni 14 godina. 34. Dva najbolja druga se razo~araju u `ene i odlu~e da nikada vi{e i ne pomisle na njih. Da bi to ispo{tovali, dogovore se da godinu dana provedu na Aljasci. Odu u prodavnicu i ka`u: - Po{to moj drug i ja idemo na Aljasku, dajte nam svega {to je potrebno za godinu dana.

- U redu, tu imate hranu, gorivo, {atore... i po jednu dasku. - Kakvu sad pa dasku? - Pa, znate, po{to }ete tamo da budete sami godinu dana, daska sa rupom mo`e da poslu`i... - Ne! Ja i moj ortak smo se odrekli `ene jednom za svagda. Ne trebaju nam nikakve smrdljive daske. - Znate {ta, ipak vi uzmiete te daske pa mi ih, ako vam ne trebaju, za godinu dana vratite. - Dobro, ajde. Nakon godinu dana, tip se vra}a po nove zalihe, ali ovaj put bez ortaka. - Dajte mi zalihe za godinu dana na Aljasci. - ^ekajte... vi ste bili ovde pre godinu dana. - Da. - A gde vam je drug. - Zaklao sam ga! - Uh... a {to? - Uhvatio sam ga da spava sa MOJOM daskom! 35. Tip sa maskom i pumparicom upada u banku sperme. - Da se niko nije mrdnuo! Ti! Otvaraj sef. Upla{ena devojka za {alterom odgovara: - Ali... ovo nije prava banka, ovde se ~uva jedino sperma... - Ti{ina! Otvaraj sef! Devojka ga poslu{a, odvede ga do sefa i otvori. - Sada uzmi jedan uzorak i popij ga! - Ali... to je sperma... - Uradi kako ti ka`em!!! Devojka stisnu zube i ispi sadr`aj ~a{ice. - Popij jo{ jednu! Ova ga ponovo poslu{a. - I jo{ jednu. Ve} rutinski proguta i tre}u. Ali, tek {to je zavr{ila, tip iznenada skine masku i, na iznena|enje devojke, ispostavi se da je to njen mu`. - Eto, vidi{, jel je to ba{ toliko te{ko?

36. Nakon {to je godinama patio od jakih glavobolja, tip kona~no odlu~i da se obrati ~uvenom doktoru, specijalisti za glavobolje. Doktor ga lepo primi i pita ga za simptome. - S vremena na vreme dobijam te stra{ne glavobolje; kao da neko zabija no` u moju glavu... - I ose}ate strujanje iza levog uva, jel tako? - Da, ta~no! Kako ste znali? - Pa, i ja sam dosta dugo bolovao od sli~nih glavobolja. One nastaju od napetosti u ~eonim mi{i}ima, {to zna~i da trebate nekako da ih opustite. Ja sam to ovako re{io: Svakog dana bih `eni davao oralni seks. Kada bi svr{avala, stisnula bi noge i time me re{avala pritiska u glavi. Probajte i vi ovako i, za 15 dana do|ite na ponovni pregled. Nakon 15 dana, tip se vra}a kod doktora: - Pa, kako se ose}ate? - Doktore, kao da sam nov ~ovek! Glavobolje su skroz prestale! Prosto ne znam kako da se zahvalim, i vama i va{oj `eni... 37. Raspravljaju Englez, Francuz i Sima. Englez re~e: - Ja imam izvanrednu memoriju. Se}am se, recimo, kad sam napunio godinu dana. Mama mi je napravila tortu sa jednom sve}icom, i ja sam je ugasio. - Nije to ni{ta, re~e Francuz. Ja se se}am mag ro|enja. Zapamtio sam ~ak i lice lekara koji je pora|ao moju majku. Tek }e na{ Sima: - A ja se se}am kaj je moj otac imao dvanaest godina. - Kako to? - Pa lepo, uzeo moj otac da drka, a ja se ljuljam levo-desno i stalno sebi ponavljam: "Dr` se Simo, ako sad ispadne{ nikad od tebe ne}e biti ~ovek !" 38. Razgovaraju 2 kurca. Ka`e prvi: - Ajmo u bioskop da gledamo porni}e. - Ma ne}u, ko }e da stoji 2 sata...

39. Dolazi mladi} kod oca svoje budu}e i ka`e: - Gospodine, `eleo sam da Vas zamolim za pi~ku va{e }erke. - Kakvo je to izra`avanje, pa ka`e se "ruku". - Rukom mi to radi svaki dan, ja bi da pre|em na pi~ku! 40. I{la dva drugara u {umu, nalete na zmiju i jednog od njih zmija ujede za kurac. Onaj drugi brzo trk u ambulantu, tamo na|e jednu mladu lekarku, bude mu malo neprijatno pa po~ne da obja{njava: - Tako i tako, mog prijatelja ujela zmija za ... prst. Eno ga le`i u {umi. [ta da radimo? - Jesu li vam zdravi zubi? - Jesu. - Onda pa`ljivo isisajte otrov iz njegove rane, ispljunite ga i donesite prijatelja ovde da mu damo serum. ^ovek ode do prijatelja, ovaj se ve} sasvim uko~io, i jedva procedi: - [{{{ttttaaa ka```e dddoktor... - Ka`e da umre{, pederu! 41. Vozi student neku krntiju, pored puta vidi autostoperku, stane, poveze je i kada se pribli`ilo ve~e ka`e - Zna{, red je da ja ovo naplatim, da mi svratimo u motel... Svrate oni u motel, odu u sobu, o}e on da naplati, o}e, al mu ne ide. Najzad joj tu`no ka`e kako je on eto student, stalno ~ita, zaboravio {ta su `enske... Stopira ona dalje, stane jedan kamiondzija. Poveze je i kada se pribli`ilo ve~e ka`e - Zna{, red je da ja ovo naplatim, da mi svratimo u motel... Svrate oni u motel, odu u sobu, kamiondzija naplati jednom, naplati drugi put, kad je po~eo i tre}i put da napla}uje a stoperka }e: - Jesi li ti bre ~ove~e pismen? 42. Ulazi ~ovek u kafanu, seda, i naru~uje: - Majku joj jebem, {to babetina vozi. Daj Jednu ljutu.

Donese kelner ljutu, ~ovek naspe u grlo i ispljune. - Majku joj jebem, {to babetina vozi. - [ta je bilo, pita kelner. - Ma pusti, stopiram ja, stane jedna babetina. Sednem ja u kola, nagazi ona gas, 200 na sat, preti~e sve, najzad uleti da preti~e {leper kad iz drugog pravca juri autobus. Ja urliknem: "Ako nas spase{, poliza}u ti....". - I, {ta bi? - Pu, majku joj jebem, {to babetina vozi... 43. Koje su tri najlep{e stvari na svetu? - Pi}e pre i cigareta posle. 44. Ko poma`e male, podr`ava slabe, a obuzdava velike? -BRUSHALTER 45. Da li postoji mogu}nost da se zatrudni na daljinu? - Postoji - ako je mogu}nost ve}a od du`ine. 46. Kako to svake godine biva, oti{la grupa pre`ivelih solunaca u Solun da obi|u groblja svojih saboraca. Po zavr{etku posete krenuli oni malo po Solunu da razgledaju grad i posle izvesnog vremena nai|u na javnu ku}u. Jedan od njih ka`e: - Ma nisam nikad ulazio, ajd ba{ da vidim kako tamo izgleda. U|e on unutra i re~e `eni koja je radila na "recepciji": - Po{alji mi odma 4 devojke gore u sobu, al 4 najbolje. Po{alje ona 4 devojke i posle pola sata izlazi jedna od njih iz sobe sva ra{~upana i pade iscrpljena. Posle 1 sata izlazi druga, i jedva pre|e prag. Nakon 2 sata iza|e i tre}a jedva `iva. No ~etvrta nikako da iza|e. Zabrinu se doma}ica {ta joj bi sa najboljim devojkama i ode gore u sobu, kad tamo Solunac le`i na krevetu a pored kreveta na podu, ~etvrta devojka ra{~upana i iscrpljena. Upita doma}ica Solunca: - Pa dobro bre ~ove~e kako si to postigao u tim godinama? - Eeeeee moje dete, ne bira {log gde udara!!!

47. Mir~e i Tav~e do`iveli brodolom, i kako to obi~no biva, na{li se na pustom ostrvu. Mir~e re{io da vodi dnevnik: 1. dan: Mnogo smo gladni, pomre}emo od gladi. 2. dan: Jo{ vi{e smo gladni!!! 3. dan: Na{li smo hranu sad je lak{e. 4. dan: Nema ni{ta da se pije. 5. dan: Mnogo smo `edni!!! 6. dan: Na{li smo vodu, sada je bolje. 7. dan: Meni se ne{to jebe. 8. dan: Mnogo mi se jebe. 9. dan: Ima da jebem Tav~eta! 10. dan: Tav~e jebo mene, tako mi i treba kad vodim dnevnik. 48. Mladi} koji je ve} du`e vreme proveo u bolnici i bio negovan od vrlo zgodne bolni~arke, zaljubio se u nju i jednog dana joj saop{tio: - Ja sam zaljubljen u vas i ne `elim da ozdravim! - Ne bojte se, ne}ete ozdraviti! Doktor je tako|e zaljubljen u mene, a jutros je video kada ste hteli da me poljubite! 49. Do{ao seljak na poljoprivredni sajam i kupio stroj za mu`nju krava. Kad je video kako stroj radi, on odlu~i ugurati u njega svoju kitu kako bi ga stroj zadovoljio. I tako njega stroj zadovolji prvi put, pa drugi put. Seljaku dosadi, pa uzme uputstvo da vidi kako se isklju~uje, a tamo pi{e: Automatski isklju~uje nakon 10 litara ... 50. Sastala se dva kurca i razgovaraju. Ka`e prvi: - [to ja imam dobrog gazdu, svaki dan me opere, osu{i i umota u ~istu posteljinu. - Da vidi{ ovu moju `ivotinju. Nema {ta mi ne radi, svaki dan me natu~e i utera u neku mra~nu vla`nu sobu i tera da radim sklekove dok ne povratim!!

51. Oh, ne dodiruj me... Oh, ne dodiruj... Oh, ne... Oh! 52. Vozi tip auto, i zaustavi ga mali zeleni patuljak i ka`e mu: - Ja sam mali zeleni patuljak, peder sam i `eleo bi da ti popu{im kurac. - Ajde dobro, na ti malo. I tako njemu patuljak popu{i i ovaj nastavi da vozi, a kad ga ono zaustavi mali crveni patuljak i ka`e mu: - Ja sam mali crveni patuljak, peder sam i `eleo bi da ti popu{im kurac. - I ti? Ajde neka, evo ti malo... I tako njemu po drugi put patuljak dovr{i i ovaj nastavi sa vo`njom, a kad ga ono zaustavi mali plavi patuljak, a tip, da ne gubi vreme ka`e: - Da, da, znam... Ti si mali plavi patuljak, peder si i `eleo bi da mi popu{i{ kurac. A mali plavi ga ~udno pogleda i ka`e: - Ne, ali bi pogledao va{u voza~ku... 53. Dve cure sede u bioskopu. - Ovaj ~ovek pored mene ~itavo se vreme zabavlja kurcem. - Nemoj obra}ati pa`nju na to. - Lako je tebi da pri~a{, ali on upotrebljava moju ruku!!! 54. O`enio se mladi momak pa ga sutra pitaju: - Je li, kakva je mlada? - Pa nije ba{ dobra. - Pa kako celom selu valjala, a tebi ne valja?! 55. Kakva je razlika izme|u razo~aranja i panike? - Razo~aranje je kad prvi put primeti{ da drugi put ne mo`e{. Panika je kad drugi put primeti{ da ni prvi put ne mo`e{. 56. Odvede pedofil devoj~icu u {umu. - [ta sad ~ika radi?

-

Vodi me u {umu!!! A sad? ^ika je seo na dlvo! A sad? ^ika je skinuo moju haljinicu! A sad? ^ika je izvukao svoj penis! A sad (zadihano)? ^IKA JE DOBIO TLIPEL!!!

57. Imala `ena dva `enska papagaja koje su stalno pri~ale 'mi smo kurve, `elite li zabavu?' Po`ali se popu i on ka`e da joj mo`e pomo}i jer ima dva mu{ka papagaja koji su produhovljeni, mole se i ~itaju bibliju... Donosi `ena sutradan papagajke kod popa, kad tamo dva papagaja u kavezu ~itaju molitve, dr`e brojanice, biblija pred njima... Ubace ove dve kod njih u kavez, a one }e, jo{ sa vrata: - Mi smo kurve, `elite li zabavu? Na to }e jedan papagaj ovom drugom: - Pusti tu Bibliju, molitve su nam usli{ene! 58. Ugledav{i Ivicino izgrebano lice i modricu na oku, prijatelj ga upita: - [ta ti je? - Ma }uti, ne pitaj, borio sam se za ~ast jedne dame! - Zaista? - Da, uspela ju je sa~uvati... 59. Kom{ija, kako ste se usudili spavati s mojom `enom? - Pa samo sam hteo videti kakva je razlika izme|u moje i va{e. - Pa to sam vam ja mogao re}i...! 60. Prilazi cura momku i pita: - Momak, ima{ jednu cigaretu? - Nemam, ali imam sat.

- Pa, ne mogu sat da pu{im. - Pa, pu{i ga pola sata. 61. Dve sestre bliznakinje bile zaljubljene u istog frajera... nekog bibliotekara. Me|utim, starija se smuva s njim i nedugo posle toga se ven~aju. Par meseci posle ven~anja se srele sestre i pita mla|a: - Je l, sejo? Kakav je onaj tvoj u krevetu? - Truba! - Kako! - Ma jo{ me nije ni pipnuo! - Ma nemoj? - Ozbiljno. ^im legnemo u krevet nave~e on samo neke knjige ~ita i ni{ta... - Samo knjige ~ita? - Ma, da... li`e prste i okre}e strane... ako mi ne veruje{ mo`emo da se zamenimo; on ne}e primetiti razliku i vide}e{... - Va`i. Urade njih dve tako i mla|a se skine nave~e i gola legne u krevet, a ovaj bibliotekar stvarno legne pored nje i ~ita neku knjigu. Kad negde oko pono}i ovaj zavu~e ruku pod jorgan i uhvati ribu pored sebe za pi~ku. Ova isko~i, ogrne se i pravo kod sestre: - [to me slaga ti da ne}e ni{ta da radi... negde oko pono}i krenuo on rukom dole za ... - Ma nije to {to ti misli{... on je samo hteo da navla`i prst i okrene list knjige! 62. Kako se iz `ene isteruje zlo? - Utera{ joj dobro! 63. Dolazi sekretarica na posao sva razdrljana, umazana i kasni pola sata. Pita je direktor: - Koleginice, pa na {ta to li~i? - Ma pustite, zar ne vidite da sam nervno rastrojena.

-

Pa dobro, {ta vam se tako stra{no desilo? Silovao me je ~ovek koji ima kitu od 10 cm. Ha, 10 cm! Ma nije ha nego fi!

64. Letnji dan. Pra{njavim putem, koji vodi kroz cigansku malu, gega Pinkijeva baba, stara ciganka. U {ahtu pored puta, primeti dva musava cigan~eta kojima su samo glave virile. - Aman bre, deco! [ta radite tu, ljubi vas baba? - Ni{ta, babo. Eto, jebemo se malo nama. - Ako, deco, ako... Ja reko ~a~kate ne{to oko vodovod. 65. Razgovaraju 2 kurca. Ka`e prvi: - Ajmo u bioskop da gledamo porni}e. - Ma ne}u, ko }e da stoji 2 sata... 66. Dolazi mladi} kod oca svoje budu}e i ka`e: - Gospodine, `eleo sam da Vas zamolim za pi~ku va{e }erke. - Kakvo je to izra`avanje, pa ka`e se "ruku". - Rukom mi to radi svaki dan, ja bi da pre|em na pi~ku! 67. Znate li {ta je rodeo u seksu? - On le`i na le|ima, a ti sedi{ na njemu. Jednom rukom se dr`i{ za dlake na prsima i ka`e{ mu da ima{ AIDS, a onda proba{ ostati gore 5 minuta. 68. [etao se ~i~a zoolo{kim vrtom; tek ugleda malu devoj~icu kako stoji sama: - Sine, sine, ho}e{ da te ~ika pro{eta kroz vrt da ti poka`e sve kaveze? - Ho}u, ho}u. I tako oni do|o{e do kaveza sa lavom; tek ti matori upita klinku: - Sine, a je l ti zna{ {ta se dobije kad se izdrka lavu? - Ne znam ~iko.

- Pa sperma, sine. - Aha. Nastavi{e oni dalje i do|o{e do kaveza sa tigrom: - Sine, a je l zna{ {ta se dobije kad se izdrka tigru? - Znam, sperma! - Bravo, bravo, re~e matori. - A hajde reci mi je l zna{ {ta se dobije kad se izdrka ~iki poput mene? - Pa sperma, ~iko. - I ^OKOLADICA! 69. [kola za spermatozoide: U~itelj: - ...i onda kada do|e vreme, vi se svi zaletite, i kada vidite crnu ta~ku, to je jajna }elija, pravo u nju. Do{lo vreme, zaleti se jedan, vidi crnu ta~ku, pravo na nju i odbije se. Uzme zalet, opet se odbije, i opet. - Jeli bre, jesi ti jajna }elija? - Be`i bre budalo, ja sam karijes. 70. SENDVI^ Posle seksa sa svojom novom {vedskom sobaricom, gospodin Donald re~e, sme{e}i se: - Mi ovde u Americi nazivamo ga sendvi~em... Sad se i devojka nasmeja, pa re~e: - Da, i kod nas u [vedskoj tako ga zovemo... Samo stavljamo mnogo vi{e mesa! 71. Koja je razlika izme|u blago i `estoko nastrane ljubavnice? - Blago nastrana koristi pero a `estoko nastrana celo pile. 72. Kako zna{ da je devojka frigidna? - Kad joj ra{iri{ noge, upali se svetlo. 73. [ta ginekolog i raznosa~ pica imaju zajedni~ko? - Obojca smeju samo da miri{u a ne smeju da jedu.

74. U ~emu je razlika izme|u ljubavi, prave ljubavi i hvalisanja? - Pljuvanje, gutanje i mu}kanje u ustima. 75. Kako da ulep{a{ grudvu od pola kila masti? - Stavi{ bradavicu na nju. 76. Ko je najpopularniji tip u nudisti~koj koloniji? - Onaj ko nosi po kafu u svakoj ruci i tuce krofni. 77. Ko je najpopularnija devojka u nudisti~koj koloniji? - Ona koja mo`e da pojede i poslednju krofnu. 78. Kakav se zvuk ~uje pre nego {to stidna dlaka padne na pod? - Pljuc! 79. Koja je razlika izme|u greha i greote? - Greh je gurnuti ga unutra a greota je izvaditi ga. 80. Koje je ograni~enje brzine kod seksa? - 68; Ve} kod 69 mora{ da se okrene{ nazad. 81. Kako zna{ da si stvarno ru`an? - Ruka ti dobije glavobolju kad po`eli{ da drka{. 82. Mornar pri~a o tome kada je pro{li put bio na odmoru: - ... Bio je to prvi jebeni odmor u zadnjih 6 jebenih meseci. Ostavio sam svoju jebenu uniformu na jebenom brodu i oti{ao u jebeni kafi}, upoznao jebenu `ensku i odveo je u jebeni hotel, bacio je na jebeni krevet i vodio s njom ljubav. 83. Tip razgovara sa dve devojke u kafi}u kad se ispostavi da su to sijamske bliznakinje. Na kraju one ipak zavr{e u njegovom stanu. Prvo kresne jednu pa onda pre|e na drugu,

ali se seti da }e sada ovoj prvoj da bude dosadno. Zato je pita {ta bi radila dok on kre{e njenu sestru. Ona ka`e: - Jel to trombolina u uglu sobe? - Jeste. - E ja }u da ska~em na trombolini a vi radite {ta ho}ete. I tako se ona igrala na trambolini dok je on jebao njenu sestru... Par nedelja kasnije, bliznakinje se {etaju i prolaze pored njegove zgrade. Jedna predlo`i: - Ajde da opet svratimo do onog momka! - Jao, pa ne znam... da li }e da se seti ko smo? 84. Dolazi {treber u zatvor, u }eliju sa jednom ogromnom crn~ugom. Nakon par dana, crn~uga mu ka`e: - E, danas }emo da se igramo mame i tate, {ta }e{ ti da bude{? - Pa ja bi bio tata, ako mo`e. - Dobro, tata, ajde sada lepo da popu{i{ mamici... 85. Koja je sli~nost izme|u kurca i magle? - Kad se dignu, dan je ve} mnogo lep{i... 86. Kako mo`e{ da dobije{ sidu od VC {olje? - Sedne{ na nju a onaj pre tebe se jo{ nije digo. 87. Razgovaraju dva kurtona: - Kolega, sa mnom ne{to gadno nije u redu. - [to tako misli{? - Ma ve} ~etvrtu no} nisam oka sklopio, mu~e me no}ne more. Stalno sanjam zakasnele menstruacije, mlade majke, porodili{ta, de~iji pla~ i takve grozote... - Uuuu, puko si! 88. Koja je razlika izme|u blago i `estoko nastrane ljubavnice? - Blago nastrana koristi pero a `estoko nastrana celo pile.

SEljACI 1. Milojica i Stanojka ~uvali ovce. Milojica ka`e Stanojki: - Ajde da te jebem! - Ne}u bre! - A {to ne}e{? - Em {to sam nevina, em {to me bole kad to radim. 2. Re{io Milorad da vodi krma~u vepru. Na{ao u selu dobrog vepra, odnosno njegovog gazdu, ugovorio, natovario krma~u na kolica, dovezao, vepar obavio svoje, ovaj platio, pa pita: - Jel brate, kako da znam dal je uspelo, mislim dal je krma~a zanela? - Pa ako ujutro bude prvo pila vodu, zanela je, a ako navali da jede ondak je dovedi ponovo. Poslu{a ga Milorad, natovari krma~u na kolica pa ajd ku}i. Izjutra, pre prvih petlova, otr~a Milorad da vidi {ta }e biti.I krma~a, ~im se probudila, navali na pomije. Tja, pomisli on, {ta }e{, desilo se. I opet on natovari krma~u na kolica, odveze u drugo selo, podvede je vepru, pa ponovo na kolica i vrati je ku}i. Drugog jutra, ima {ta videti: krma~a jede ko blesava! Uporan Milorad, ne da se, po tre}i put ponovi mu~nu proceduru: utovari krma~u, guraj do sela, sa~ekaj vepra da obavi posao, opet krma~u na kolica, pa ku}i. Tre}eg jutra, da ne bi bio baksuz, po{alje on `enu da pogleda krma~u. Kad se ova vratila, Milorad }e nestrpljivo: - Reci brzo, jel jela? -Nije... - Zna~i, pije? - Ma jok! Popela se na kolica i ~eka... 3. Do{ao bogata{ na ispit na fakultet i pita njega profesor: - Gde je ba~ena prva atomska bomba? Ovaj nema pojma i plati mu da pro|e! Sutradan dolazi seljak na isti taj ispit. - Gde je ba~ena prva atomska bomba?

-

Na Hiro{imu i Nagasaki! Kada? 1945. Koliko je ljudi poginulo? Tri miliona! Imena, kolega, imena!!!

4. Kopaju dve kom{ike svaka u svojoj njivi. Zastanu malo, naslone se na motike,pa }e jedna: - A mori, ima li ti ga Stojan. - Ma ima ga nego ga i~ ne upotrebljava. 5. ^uva majka ovce na livadi u blizini ku}e. Tr~e}i dolazi sin - klinac i vi~e: - Mama, brzo dolazi ku}i. - Za{to, {ta se desilo? - upita ona. - Tata rekao da odma do|e{. Obe krma~e se razbukarile, a on im ni{ta ne mo`e - odgovori usplahireno sin~i}. 6. Ide seljanka na pijacu. Neka gospo|a trese ve{ kroz prozor, i iz ~ar{afa joj ispade prezervativ, ba{ pred seljankom. Uze ga ona, pa ga zagleda. A gospo|a }e njoj: - Koje si, more, zinula. Ko da se vi, seljaci, ne onodite. A seljanka odgovara: - Ma, onodimo se, sestro, al mu ko`u ne gulimo ko vi. 7. Kom{ika i kom{ija, po{to im se grani~e dvori{ta, stalno se vi|aju i stalno vode verbalni rat. Jednoga jutra, po{to kom{inica iza|e na terasu da pije kafu, kom{ija }e: - A mori, kom{ike. Kako onoj be{e, ume{e li ti da ra~una{? - Bez veze. Pa zna se da umem. Koje o}e{ da ti izra~unam? - Ma meni ni{ta, nego onda ra~unaj da }e bude{ onodena. 8. ^ovek iz nekog planinskog sela ~eka na `elezni~koj stanici u Grdelici svastiku koja treba da stigne vozom. Do{ao po nju magarcem, jer nikakvog prevoza do sela nema. Kako

voz kasni, sede on u bife da se rashladi pivom. Kad iza|e iz bifea, a magarac, valjda zbog vru}ine, uzdigao onu stvar. ^ovek uze {tap, pa udri po njemu. - Majku ti tvoju, ti li ~eka{ svastiku ili ja? 9. Pri~aju dvojica, pa }e jedan: - Ka`u da je slon najve}a `ivotinja. - A kude `ivi taj slon? - Negde daleko. U Africi. - E, meni je mnogo ve}a i te`a muva u oku nego taj tvoj slon u Africi. 10. Igra oro na sred sela. Mladi} se uhvatio do devojke koju strasno `eli. Stiska joj ruku pa je upita: - O{ se ..be{? - [ta re~e bre? - obrecnu se ona. Mladic se zbuni, pa }e: - Ni{ta, pitujem te kako se zove{. A, devojka br`e bolje uzvrati: - O}u, bre, o}u. 11. Do{ao neki ma|ioni~ar u neko selo i svi se okupili oko njega da vide to znanje. Glavna ta~ka priredbe je bila ta da on mo`e svima da digne i spusti kurac. I naravno niko mu ne veruje i on punudi da se klade u 100 DM. Pri|e nekakav momak i ka`e: - Ja ne verujem. I ovaj ma|ioni~ar pljesne dva puta i kita se di`e, zvizne i spusti se. U gomili koja se skupila kome{anje. I posle petog uveravanja javi se nekakav deda. - Hajde meni digni kurac da}u ti 500 DM. I ma|ioni~ar pljesne, i dedi kurac sko~i u tom deda izvadi utoku , i re~e: - NEK SAMO NEKO PROBA DA ZVIZNE!!!! 12. Do{la baba iz sela sa unukom prvi put u grad, vidi unuk

prodavnicu ,i ka`e: - Baba,baba ajde mi kupi `vaku!! Do|e baba u prodavnicu, kupi `vaku, {etaju oni gradom kad unuk napu{e balon i balon puknu, a baba ti njemu: - \avoli te odneli {ta ti god kupim ti mora{ da razvali{! 13. Okopavaju Stojna i Petka vrt i Stojna iz zemlje i{~upa veliku mrkvu i ka`e Petki: - Takvoga ti ima moj Dragoljub! - Kao taj velik?! - Ne! Takvog zamazanog! 14. Silovali seljanku. Kada je do{lo do su|enja, pitaju je: - Kada je bilo najte`e? Na to ona odgovara: - Bogami, kad mi digo{e noge, a sve trunje iz opanaka u o~i... 15. Krenuo novinar da vr{i anketu o sto~arstvu. Nai{ao na ~obana i po~eo da mu postavlja pitanja. - Jeli ~obanine, koliko ima{ ovaca? - Pa....zavisi. - Od ~ega zavisi? - Pa zavisi od toga da li pita{ za crne ili bele ovce. - Pa dobro... koliko ima{ crnih ovaca? - 30. - A belih. - Isto 30. - Dobro, a koliko vune godi{nje daju? - Pa...zavisi....da li crne ili bele. - Dobro..koliko daju crne. - 2-3 kg. - A bele? - 2-3 kg. - Koliko mleka dnevno daju? - Pa zavisi...

- Dobro, dobro...koliko crne mleka daju? - Pa 2-3 litra dnevno. - A bele? - Pa 2-3 litra dnevno. - Pa dobro, pizda ti materina, kad je sve isto, {to me zajebava{ pola sata? - Pa crne su moje. - A bele? - Pa isto. 16. SRE]A DA JE ZAOSTAO! Naleteo gastarbajter seljaku na ovcu i pregazio je. Kada je video {ta je uradio, bi mu `ao pa iza|e iz kola i po~e seljaku da se izvinjava: - Izvini, nisam video... Evo, pun sam maraka, ako ho}e{ da}u ti marke... - [ta }e meni marke? Nemam ja kome iz ovog sela da pi{em... - Auuu, {to si ti, bre, zaostao! - Pa da nisam zaostao i mene bi pregazio!!! 17. NEMOJ ^UPAVCE! Vozi {ofer autous. Jedan putnik vi~e: - Majstore, pusti erkondi{n. A drugi }e: - Majstore, nemoj molim te te ~upavce, pusti ne{to narodno! 18. Do{ao seljak na Marakanu na ve~iti derbi. Kada se vratio, pri~a rodbini: - Do{o ja tamo, kad ono veliki pa{njak, mo`e da stane 100 krava, ima dosta stolica za odmor, kad odjednom neko vi~e "Zvezda, Zvezda", ja gledam gore, nigde zvezde nema u po bela dana. Kad neko vi~e "go, go", a nigde golog ~oveka nema. Kad neko vi~e "Partizan, Partizan", ja se br`e hvataj za glavu, be`i ku}i, bio sam u ~etnicima!

19. ^oban ~uva ovce na nekoj planini, negde u Srbiji. Odjednom mu se digne kita, pa po~e da gleda ovce i konta kako bi odero neko mlado jare. Ne pro|e malo, kad iz susednoga stada dotr~i jare, a ~oban ga zgrabi i kresne sa u`ivanjem. Sedne zatim pod drvo i konta: valjalo bi sad malo trave. Gleda naokolo, spazi neki korov, smota jedan i "naduva" se ko pravi. Zatim uzme frulicu i po~ne da svira. Tako i zaspi pod drvetom. Probudi se sutradan, oran i raspolo`en, pa gleda livade, prote`e se i ka`e: - [ta ti je `ivot: seks, droga i rokenrol. 20. Do{la TV ekipa da snima kako na selu `ivi prose~na srbijanska porodica i doma}ica ih pita: - [ta da vi pri~am? - Pa, kako izgleda jedan va{ radni dan? - Eto, ustanem oko ~etiri, obri{em pi~ku s tarabu, odem da gi pomuzem krave, da napojim konji, vrnem se u ku}u, usput obri{em pi~ku s tarabu, onda dadnem Milojici da doru~kuje, onda obri{em pi~ku s tarabu, odem u obor, naranim svinje, vrnem se u ku}u, obri{em pi~ku s tarabu, pristavim ru~ak, krenem u ba{tu, obri{em pi~ku s tarabu, okopavam u ba{ti do podne, vrnem se u ku}u, obri{em pi~ku s tarabu, do|e Milojica na ru~ak, dadnem mu da jede, on posle ode u njivu, ja obri{em pi~ku s tarabu, operem gi sudovi, malo vezem, pa obri{em pi~ku s tarabu, predve~e postavim ve~eru, dok Milojica ve~era, ja bri{em pi~ku s tarabu, onda se okupam i pre no legnem obri{em pi~ku s tarabu. Eto, to vi je to. - Pa dobro, sve je uobi~ajeno, ali za{to stalno bri{ete ... ono ... s tarabu? - Aaaa, nije to bilo ranije. - A otkad je to? - Od onomad kad se moj Milojica kandidov’o na izbornoj listi SPS-a pa mu kom{ije stalno na tarabu pi{u Milojica PI^KA! 21. Oti{ao seljak u {umu, legne on, uzme "stvar" i izdrka ga. Onda sa u`ivanjem smota i zapali neku krdzu. U tom trenutku

proleti komarac i seljak ga spi~i iz sve snage i ka`e: - Eh, {ta ti je `ivot seljaka, seks, droga i nasilje... 22. Ulazi u kafanu ~ikica od 65-70 godina i drekne: - Ima li ko ja~i od mene? Ustaju njih 5-6 bildera i ka`u: - Ima! A ~ikica njima: - Ajte da mi pogurate "Rakovicu", ugasio se pa ne mogu da ga upalim nikako. SIJALICA 1. Koliko programera treba da zamene sijalicu? - Nijedan. To je hardverski problem. 2. Koliko diplomiranih studenata treba da zamene sijalicu? - Samo jedan, ali to mo`e trajati pet godina. 3. Koliko pravih mu{karaca treba da zamene sijalicu? - Nijedan. Pravi mu{karac se ne boji mraka. 4. Koliko pravih `ena treba da zamene sijalicu? - Nijedna. Prava `ena ima uvek oko sebe dovoljno pravih mu{karaca koji }e to u~initi umesto nje. 5. Koliko mi{eva treba da zamene sijalicu? - Dva. Oni su dovoljno veliki da stanu u grlo. 6. Koliko Poljaka treba da zamene sijalicu? - Jedan, ali mora{ imati 6000 ruskih vojnika u slu~aju da je Poljak u {trajku. 7. Koliko marksista treba da zamene sijalicu? - Nijedan. Sijalica sadr`i klice vlastite revolucije.

8. Koliko generala/politi~ara treba da zamene sijalicu? - 1,000,001; jedan da zameni sijalicu, a ostalih 1,000,000 da obnove civilizaciju do trenutka kada joj je sijalica ponovo potrebna. 9. Koliko feministkinja je potrebno da zamene sijalicu? - To nije sme{no. 10. Koliko pravih stanovnika Beograda treba da zamene sijalicu? - Obadvojica. 11. Koliko narodnjaka treba da zamene sijalicu? - Dva. Jedan da je zameni, a drugi da napi{e pesmu o tome kako je stara bila dobra. 12. Koliko psihijatara treba da zamene sijalicu? - Samo jedan, ali sijalica mora sama `eleti da se promeni. 13. Koliko psihologa treba da zamene sijalicu? - Nijedan, sijalica }e se zameniti sama kad bude spremna. 14. Koliko sicilijanaca treba da zamene sijalicu? - Tri. Jedan da zameni sijalicu, drugi da bude svedok, a tre}i da ubije svedoka. 15. Koliko glupana treba da zamene sijalicu? - 10. Jedan dr`i sijalicu, a ostalih 9 okre}u merdevine. 16. Koliko jakih glupana treba da zamene sijalicu? - 115. Jedan dr`i sijalicu, a ostali okre}u ku}u. 17. Koliko glupih bogova treba da zamene sijalicu? - Dva. Jedan dr`i sijalicu, a drugi okre}e planetu. 18. Koliko atomskih in`injera treba da zamene sijalicu?

- Sedam. Jedan da zameni sijalicu, a ostalih {est da izmisle kako }e spremiti staru za idu}ih 10,000 godina. 19. Koliko dr`avnih slu`benika treba da zamene sijalicu? - @ao mi je, ta stavka je ve} odavno skinuta s budzeta. 20. Koliko fizi~ara treba da zamene sijalicu? - Odgovor bi trebao glasiti: n fizi~ara. 21. Koliko ra~unovo|a treba da zamene sijalicu? - Koju vrstu odgovora ima{ na umu? 22. Koliko slu`benika treba da zamene sijalicu? - 45. Jedan da je zameni, a ostalih 44 da ispune formulare. 23. Koliko horor pisaca treba da zamene sijalicu? - Dva. Jedan da zameni sijalicu, a drugi da stvori prigodnu atmosferu. 24. Koliko ameri~kih marinaca treba da zamene sijalicu? - 50. Jedan da je zameni, a ostalih 49 da ~uvaju stra`u. 25. Koliko tehni~kih crta~a treba da zamene sijalicu? - Samo jedan, ali treba{ predvideti ~oveka koji }e mu objasniti kako da to napravi. 26. Kako Bil Gejts menja sijalicu? - On dr`i sijalicu a svemir se okre}e oko njega. 27. Koliko Majkrosoftovih in`injera treba da zamene sijalicu? - Ni jedan, oni jednostavno defini{u mrak kao industrijski standard. 28. Koliko {umara treba da se zameni sijalica? - Odgovor }e biti: sijalica jo{ nije izmi{ljena!

SLON, MI[ I MRAV 1. Sede slon i mi{ u bioskopu. Slon je seo ispred mi{a, pa ovaj nije ni{ta video. Mi{ se naljuti, ode dva reda dalje i ka`e: - Vidi{ kako je kad neko sedi ispred tebe? 2. [ta se dobije kada se ukrste slon i mi{? ... Fleke od mi{a. 3. Idu slon i mrav zajedno, a mrav ka`e: - Ala tutnji kada mi idemo! 4. Idu slon i mrav preko vise}eg mosta, kad pukne lijana, razvali se most i oni upadnu u reku. Dok su se izvla~ili na obalu, mrav }e ljutito: -Pa jesam li ti rekao, budalo, da prelazimo jedan po jedan! 5. Kupa se slon, kad dolazi mrav na obalu i vri{ti: - Izlazi, bre, napolje!!! Izi|e slon na obalu, a mrav }e: - Ok, sad mo`e{ nazad u vodu. - Pa {to si me uop{te izvla~io iz reke? - Ma neko mi drpio kupa}e ga}e, pa da vidim da nisi ti. 6. Sedi slon na slam~ici i {trika. I vidi kako nilski konj prole}e pored njega. Prekrsti se i ka`e:"O bo`e". 7. Igrali mravi i slonovi fudbal. Sredinom prvog poluvremena, jedan mrav koji je "malko" zakasnio uleti u teren i pita: - Ko igra za mene, ko igra za mene? 8. Igraju mi{evi i slonovi fudbal. Kad odjednom glavni napada~ mi{eva dospe do lopte i krene ka golu slonova. Presretne ga odbrambeni igra~ slon i sko~i na njega (ubije ga ko pi~ku. Doti~ni mrav ustane i ka`e: - Zna~i tako pi~ke, ima krljanja, a?

9. Idu mi{ i slon pustinjom dve nedelje, slon o`edni i ka`e mi{u: - Jao {to sam `edan. - Pij vode kad si `edan. - ka`e mi{. - Nisam je ni poneo. - Nemoj da brine{, moj brat ^eda je poneo. - ka`e mi{. 10. Ratovali slonovi i mravi. Jedan mrav se popeo slonu na vrat, a njegovi drugovi mravi mu po~eli dovikivati: - To Boro, zadavi ga...!!! 11. MILISAV THE MOUSE Bila dva mi{a i jurila slona. Ina~e jedan mi{ se zvao Milisav. I tako slon im izmakne iz vidika i odlu~e da se podele i da ga potra`e. Posle izvesnog vremena za~u se stra{an krik. Svi potr~a{e prema mestu odakle je krik do{ao. Tamo zateko{e Milisava. - Milisave gde je slon? - povika{e svi uglas. - Nemam pojma. - La`e{ Milisave, pojeo si ga. - Nisam, keve mi. - La`e{ Milisave, krvavi su ti zubi! 12. Prelazili mi{ i slon granicu. Slon je imao paso{, a mi{ ne, pa mi{ ka`e slonu: - Daj ti meni paso{, a ti se provuci da te ne vide. 13. Kakvo je vreme kad ti slon sedne na kola? - Da kupi{ nova. 14. Za{to je slon veliki, siv i naboran? - Da bi se razlikovao od aspirina. 15. Koja je razlika izme|u slona i {pageta? - Slon ne klizi sa vilju{ke.

16. KAKO LOVI SLONA. . . Matemati~ar - Ode u Afriku, odbaci sve {to nije slon, a onda ulovi ono {to je preostalo. . . . Iskusni matemati~ar - Poku{a da doka`e postojanje bar jednog slona, pre no {to pristupi gore navedenom postupku. . . . Profesor matematike - Doka`e postojanje bar jednog slona, a zatim po{alje studente post-diplomce da ga uhvate. . . . Programer - Hvata slona po slede}em algoritmu: a) oti}i u Afriku, b) po~eti od Rta Dobre nade, c) i}i sa kraja na kraj kontinenta levo i desno, kre}u}i se postepeno ka severu, d) u svakom prolasku s kraja na kraj kontinenta: *uhvatiti svaku `ivotinju koja se prona|e, *uporediti njene osobine sa osobinama nekog poznatog slona, *zaustaviti se kada se detektuje podudaranje, *ina~e nastaviti dalje. . . . Iskusni programer - Pre nego {to primeni gornji algoritam, postavi jednog slona u Kairo, kako bi bio siguran da }e se algoritam sigurno zavr{iti. . . . C programer - Izvr{ava gornji algoritam kre}u}i se na rukama i kolenima. . . . In`enjer - Ode u Afriku, hvata sve sive `ivotinje slu~ajnim izborom i zadr`ava onu ~ija je te`ina u rasponu od +/- 10% te`ine jednog prose~nog slona. . . . Ekonomista - Ne hvata slonove jer veruje da }e se sami pohvatati ako im se dovoljno plati. . . . Konsultant - Ne lovi slonove, niti ih je ikada lovio, ali }e rado objasniti

onima koji love slonove kako se to radi. . . . Politi~ar - Tako|e ne lovi slonove, ali }e sve slonove koje neko drugi uhvati podeliti sa svima koji su glasali za njega. . . . Inspektor kontrole kvaliteta - Ide u lov na slonove samo da bi kontrolisao kako ostali lovci pakuju svoje stvari. . . . Trgovac - Ne lovi slonove, ali prima narudzbe za njega sa zagarantovanim rokom isporuke dva dana pre no {to je sezona uopste po~ela. . . . Trgovac softverom - Uhvati bilo {ta, isporu~i ga i fakturi{e slona. . . . Trgovac hardverom - Uhvati zeca, ofarba ga u sivo i proda vam ga kao portabl slona. 17. Gde mo`e{ da na|e{ slonove? - Zavisi od toga gde ih izgubi{. 18. Koliko slonova mo`e{ da smesti{ u taksi? - ^etiri. Jedan napred, i tri pozadi. 19. Koliko `irafa mo`e{ da smesti{ u taksi? - Nijednu, pun je slonova. 20. Kako zna{ da ti je slon do{ao u posetu? - Ispred ku}e je taksi, sa tri slona u njemu. 21. Kako da smesti{ slona u fri`ider? - Otvori{ vrata, gurne{ ga unutra, i zatvori{ vrata. 22. Kako da smesti{ `irafu u fri`ider? - Otvori{ vrata, izbaci{ slona, gurne{ `irafu, i zatvori{ vrata. 23. Za{to je tako mnogo slonova slobodno u dzungli?

- Nema dovoljno fri`idera da se smeste. 24. Za{to slon puno pije? - Poku{ava da zaboravi. 25. Kako se slonovi penju na hrast? - Sednu na seme, i ~ekaju. 26. Kako slonovi silaze sa hrasta? - Sednu na list i ~ekaju jesen. 27. Za{to su krokodili dugi i tanki? - U jesen hodaju ispod hrastova. 28. Za{to slonovi imaju ravna stopala? - Od skakanja sa hrastova, kad su nestrpljivi. 29. [ta je Hanibal rekao kad je video slonove kako idu preko brda? - Vidi, slonovi idu preko brda! 30. [ta su slonovi rekli kad su videli Hanibala kako ide preko brda? - Ni{ta, slonovi ne mogu da govore. 31. Za{to slonovi boje svoja muda u crveno? - Da bi se sakrili u tre{njino drvo. 32. Kako je umro Tarzan? - Dok je brao tre{nje. 33. Kako da upuca{ plavog slona? - Sa pu{kom za plavog slona. 34. Kako da upuca{ crvenog slona? - Davi{ ga dok ne poplavi, a onda ga upuca{ sa pu{kom za

plave slonove. 35. Kako da upuca{ zelenog slona? - Ispri~a{ mu masni vic, pa on pocrveni, pa ga davi{ dok ne poplavi, a onda ga upuca{ sa pu{kom za plave slonove. 36. Kako da upuca{ `utog slona? - Ne postoje `uti slonovi. 37. [ta slon ka`e kad vidi mrtvog mrava na putu? - Mrtav mrav! Mrtav mrav! Mrtav mrav! Mrtav mrav! 38. [ta slon ka`e kad vidi `ivog mrava na putu? - Zgazi ga pa vikne: Mrtav mrav! Mrtav mrav! Mrtav mrav! 39. Za{to je slon pre{ao put? - Koko{ka je imala slobodan dan. 40. Kako se zovu slonovi koji se voze u vozu? - Putnici. 41. Za{to slonovi bri{u sudove plavom krpom? - Zato {to su mokri. 42. Koji je polni organ kod slona? - njegova noga... Ako stane na tebe, najebao si. 43. Za{to slonovi imaju naborana kolena? - Od igranja klikera. 44. Za{to slonovi imaju dlake na repu? - Za{to da ne? 45. Oh!...ne mogu vi{e da izdr`im...oh! oh! gnng! Ne mogu ni ja...oooo...oh! Koliko dugo ve} ~eka{? Tri dana! Oh umirem!!! Moramo ne{to da uradimo sa ovim!! Oh spasi me

bo`e!!! Oh Da, ovo se ne mo`e vi{e izdr`ati... oh...! Zamisli... ima nas preko pola miliona u ovom mravinjaku, a samo jedan njC! Oh... oh!! 46. Vozila se dva mrava na motoru. Onaj {to sedi odpozadi zajau~e: - Joj!! - [ta ti bi? - Ma upala mi muva u oko. 47. Guzi mrav slonicu, guzi, guzi ispod kokosovog drveta, a slonica i ne prime}uje. Kad pade slonici kokos na glavu i ona uzviknu: - Uhhhhhhh! A mrav }e: - VRI[TI KU^KO!!!! 48. Za{to ima tako mnogo mrava?! - Mo`da zato {to jo{ niko nije napravio tako mali prezervativ! 49. [ta se dobija ukr{tanjem slona i papagaja? - Mrlje od papagaja. 50. Bila tri mrava... Na{li se oni tako na telu neke `enske i odlu~i{e da istra`e malo okolinu... Krenu jedan u pravcu sisa, drugi u pravcu pi~ke, a tre}i ode u dupe. Posle nekoliko dana sastanu se oni ponovo i pri~aju {ta su do`iveli: - Ja sam stigao do nekih planina i kad je pala no} stra{an zemljotres me zadesi. Tako je bilo i slede}ih H dana... - Mene je svake no}i jurio neki }elavko da bi me na kraju zaspo pljuva~kom... - I meni se isto de{avalo kao vama dvojici, samo ... ja sam izgleda bio blizu nekog VC-a pa se umalo nisam ugu{io. 51. Kakva je razlika izme|u mi{a i slona? - Velika.

52. [ta koristi slonica umesto ulo`aka??? - OVCE! 53. Za{to slonica koluta o~ima dok je slon jebe? - Broji litre. 54. Za{to slon nosi cipele sa rebrastim |onovima? - Da bi pru`io {ansu mravima. 55. Oh!...ne mogu vi{e da izdr`im...oh! oh! gnng! - Ne mogu ni ja...oooo...oh! - Koliko dugo ve} ~eka{? - Tri dana! Oh umirem!!! Moramo ne{to da uradimo sa ovim!! Oh spasi me bo`e!! - Oh Da, ovo se ne mo`e vi{e izdr`ati... oh... ! - Zamisli... ima nas preko pola miliona u ovom mravinjaku, a samo jedan VC! Oh... oh!! SLUGA i njegov GAZDA 1. Zove gazda slugu, pa mu ka`e: - Slu{aj, ~ujem da si sino} bio mrtav pijan i pravio si neke gluposti. Gurao si neku ba~vu kroz dvori{te od podruma do ku}e. Ima{ sre}u {to nisam bio tu u to vreme. Onda za}uta, pa upita: - A gde sam ja bio u to vreme? - U ba~vi, gazda, u ba~vi. 2. Izlazi gazda iz ku}e da ide u grad. Sluga ga pita: - Gospodine, ako vas gazdarica bude tra`ila i zahtevala od mene da vas prona|em, recite mi gde ne bi trebalo da vas tra`im. 3. - @an, moju pu{ku! Ho}u da pucam. - Ali, gospodine, cela ku}a spava.

- Ne smeta. Puca}u na prstima. 4. @an, je li truba vrela? - Nije, gospodine. - Za{to onda duvaju u nju? 5. @an, pada li ki{a? - Pada, gospodine. - Onda izvedite ribe u {etnju. 6. Jeste li upalili moj auto, @an? - Jesam, gospodine. Ve} i gara`a gori. 7. @an, kakva je to bila galama? - Neki je auto hteo da skrene u sporednu ulicu, gospodine. - Pa za{to je bio takav lom? - Zato {to nije bilo sporedne ulice, gospodine. 8. Ima li limun perje, @an? - Nema, gospodine. - Onda sam u ~aj iscedio kanarinca. 9. Za{to ste mi samo levu papu~u stavili uz krevet, @an? - Zato {to ionako uvek ustajete na levu nogu, gospodine. 10. Recite ku}epazitelju, @an, neka me pozove telefonom. - Ali, gospodine, ku}epazitelj nema telefon. - Ne smeta, onda }u ja njega pozvati. 11. @an, ugasite svetlo kad zaspim. - Dobro, gospodine. Samo mi recite kad ste zaspali. 12. Mi~e li se kaktus, @an? - Ne mi~e, gospodine. - Onda sam zalio je`a.

13. Zalijte cve}e u vrtu, @an. - Ali, gospodine, plju{ti ki{a. - Onda uzmite ki{obran. 14. Malopre kad sam vam rekao, @an, da izlijete lavor na ulicu, neko je zavri{tao. - Tako je, gospodine. - Valjda nije bio neko u lavoru, @an? 15. U kakve ste to nevolje zapali u policiji, @an? - Kaznili su me zato {to nisam imao svetiljku na biciklu, gospodine. - Onda }e mene jo{ te`e kazniti, @an, jer ja nemam ni bicikl. 16. Zamislite, @an, u kafani su mi zamenili ogrta~. - I za{to vas to tako raduje, gospodine? - Jer uop{te nisam ni imao ogrta~. 17. Jeste li rekli ne{to, @an? - Nisam, gospodine. - Onda sam dobro ~uo. 18. Koliko je sati, @an? - Za pet minuta bi}e deset. - Nisam pitao koliko }e biti za pet minuta, nego sam pitao koliko je sada. 19. @an! Ogulite jednu bananu i posolite je. - Da, gospodine. - Jeste li je posolili? - Jesam, gospodine. - Onda je bacite. - Za{to da je bacim, gospodine? - Zato {to ne volim slane banane. 20. Gazda je ve~ito zajebavao malog Kineza, te ovome

jednom pukne film i napusti ga. Otkaz je zalepio na jednu ciglu, i stavio no}u gazdi na jastuk na stranu prema budilniku, vezav{i jednom uzicom ciglu za gazdina muda. Ujutro je budilnik zazvonio, gazda krenuo da ga u}utka, zviznuo glavom o ciglu, pro~itao poruku i zavrlja~io ciglu kroz prozor. 21. Jedan bogata{ oti{ao je na more na odmor i naredio je svom slugi da ga nazove samo ako je ne{to vrlo va`no. Nakon par dana javi se sluga gazdi. - Dobro ~ove~e mora da je ne{to vrlo va`no kada me zove{. - Pukla je motika. - Pa dobro zar je to va`no!!!??? - Pukla je jer je izgorela od vatre. - Vatre, kakve vatre? - Pa zapalila se {tala pa je od tud i vatra. - ^ove~e pa kako se zapalila {tala? - Plamen je pre{ao sa ku}e. - [ta!!! Zar je ku}a izgorela? - Da, sru{ila se sve}a koja je bila zapaljena nakon smrti va{e majke. - Zar je mama umrla? - Da, zbog tuge za va{im ocem. - Tata je isto umro? - Da, od sr~anog udara, kad je mene na{ao u krevetu s va{om `enom. SPORTSKI 1. Ve~iti derbi. Zvezda u najboljoj formi, pobe|uju sve od reda a u Partizanu svi osim Ke`mana dobili male boginje. I {ta }e drugo, Ke`man im ka`e: - Idite igrajte bilijar a ja }u da poku{am sam protiv Zvezde. I odu oni tako, zaigraju se, kad vide rezultat na teletekstu, pi{e: ZVEZDA - PARTIZAN 0:1 (11. min. Ke`man). U kafi}u slavlje i veselje. Nastave oni tako bilijar i opet se zaigraju,

kad vide da pi{e: KONA^AN REZULTAT ZVEZDA - PARTIZAN 1:1 (11. min. Ke`man, 89. min. Pjanovi}). Psuju oni od reda sve i sudiju i 89. minut i Pjanovi}a ali ih Je{i} umiruje i ka`e da odu da vide kako je Ke`man. Odu oni u svla~ionicu, kad ono Ke`man pla~e, lije suze ko ki{a. Smiruju ga oni, kao i to je uspeh, jedan na jedanestoricu, pa jo{ i 1:1 - fantasti~an rezultat i tako to a on im ka`e: - Ma sve je to super. Krenem ja strava i zabudzim im gol u 11. minutu, kad onaj peder, sudija Radoman, mi u 12. minutu DA CRVENI KARTON! 2. @ena fudbalera Fudbaler na samrti pita `enu da li ga je prevarila. - Samo tri puta - odgovara. - Kada? - Pa, evo ovako: zna{ ti si vredno trenirao, trener nije hteo da te stavi u tim, pa te stavio... Pa si igrao i niko ti nije dodavao loptu, pa su ti posle svi dodavali... Pa su ti navija~i zvi`dali, a posle svi navijali za tebe. 3. Iako su pobedili protivnika, jedan fudbaler je mnogo ljut na trenera. - A {ta mu to zamera{? - pita ga prijatelj. - Zameram mu {to me tokom cele utakmice dr`i na klupi za rezerve. A prijatelj mu odgovara: - Treba da mu bude{ zahvalan. Gledao si utakmicu besplatno, a ja sam morao da platim 20 dinara. 4. Sva|aju se Klajvert i Krespo ko je bolji centarfor. I ka`e Klajvert: - Idi mali, ja sam bre za tebe Ke`man! 5. Utakmica Jedinstvo Tuzla : Crvena Zvezda Beograd (`ene, ko{arka). Publika: - Raza je mu{ko, Raza je mu{ko...

Razija Mujanovi}: (prilazi klupi) Treneru, ako mi jo{ jednom ka`u da sam mu{ko, izlazim iz igre! Trener: Ma, daj Razo, boli te kurac za publiku... 6. SE]AnjE na debakl, 2000-ta <><><><><><><><><><><><> Jugoslavija 1 Holandija 6 1) Realna izjava Reprezentacija Jugoslavije danas je pokazala kako se NE brane boje svoje zemlje. Jedanaest precenjenih, malodu{nih, indisponiranih igra~a, istr~alo je na teren bez ikakve taktike, bez volje da pobedi, bez `elje da osvetlaju obraz, da se potrude. Ocena igre Jugoslovenske reprezentacije: 0. 2) Izjava SPS-a Mra~ne sile Novog Svetskog Poretka ponovo su se svom svojom silinom obru{ile na nedu`ni srpski narod. U Roterdamu je danas reprezentacija Holandije, potpomognuta jevrejskim lobijem, masonskim pokretom, Vatikanom i fa{isti~kom Amerikom poku{ala da do nogu porazi reprezentaciju Jugoslavije. Nije im to po{lo za rukom! Nas narod je jo{ jednom pokazao kako se brane plave boje, kako se gine za svoje, kada je najte`e! U na{oj reprezentaciji preovladao je inat, i iza{li su sa terena visoko uzdignute glave, kao moralni pobednici. @iveo Slobodan Milo{evi}! @ivela Socijalisti~ka Partija Srbije! 3) Izjava V. [e{elja (zvani~na) Isto kao gove, samo pvedzadnja ve~enica tveba da glasi: @iveo Vojislav [e{elj! 4) Izjava V. [e{elja (nezvani~na) Vepvezentacija Jugoslavije je tvebala da upotvebi sva mogu}a svedstva, uklju~uju}i i silu, ako tveba. Tvebali smo, bve, da ubijemo sudiju jo{ u pvvom pluvvemenu, jes da nije ni{ta bio kviv, ali bi bilo dobvo za moval. I onog cvnca {to nam dade ~etivi gola, i njega smo odma tvebali da koknemo, pa da bav poka`emo da nisu Svbi za potcenjivanje. 5) Izjava Vuka Dra{kovi}a

Meni je Danica lepo rekla da }emo mi da izgubimo. Prva dva gola nisam video, jer sam punio paprike, tre}i sam video na ponovljenom snimku, jer sam zalivao cve}e, ~etvrti i peti sam ~uo da smo primili, re~e mi kom{inica, jer sam ba{ tad prao neki {areni ve{, a {esti go sam video u potpunosti, kojom prilikom mi je Dana sve rekla {ta se de{avalo u proteklom periodu utakmice, i tako mi je to sve lepo rekla, da ja nisam ni morao da gledam utakmicu. Srpski Pokret Obnove, Danica i ja mislimo da je to sve logi~an ishod politike Slobodana Milo{evi}a, koja je i ovom prilikom pokazala svoje crno lice. @iveo (ko ono be{e `iveo?) a, da: Kralj. Ne Ivica Kralj, nego onaj debelguz u Londonu. 6) Izjava prof. Ko{tunice Ko je igrao? 7) Izjava Zorana \in|i}a Jel be{e Jugoslavija igrala sa Holandijom ili Zambijom? 8) Izjava Miljana Miljani}a Ja uze pare, a vi vidite. Oli neko kafu? 9) Izjava Vujadina Bo{kova U {ta se ja ovo uvali, mili Bo`e! STARCI (BABE i DEDE) 1. ]erka sva zadihana dotr~ava iz {kole i sa vrata vi~e mami: - Mama, danas je bilo grozno u {koli. Profesor fizi~kog mi je dao jedan zato {to nisam mogla da se popnem uz konopac. Mama, ti ne zna{ kako je to te{ko... - E }erko moja, ne zna{ ti {ta je te{ko... Kad sam tebe pora| ala to su bile muke nevi|ene! Na to se baba ume{a u razgovor: - E deco moja, ne znate vi {ta su muke... Danas sam biciklom i{la na pijacu i na povratku mi se klitoris zapetljao u lanac... 2. Stara baka sedi sama kod ku}e. Odjednom neko pozvoni. Ona pri|e vratima, od{krinu ih malo i upita:

- Ko je? - Raznosa~ pica, bako! - U|i i raznesi je! 3. Oseti baba da joj se bli`i kraj. I ode kod kamenoresca da se pogodi za spomenik: - Sinko, ja bih da na spomeniku pi{e ovako: "Ro|ena nevina, `ivela nevina i umrla nevina". - Slu{aj, baba, ja mislim da je jeftinije da napi{emo "Vra}ena neotvorena". 4. Na autobuskoj stanici kod Orlova~e stoji dizela{, kada mu prilazi jedna baba. - Sinko, gde je ovde parcela 467? - Be`i bre, baba, {to si izlazila kad ne zna{ da se vrati{. 5. Do|e baba kod }erke i zatekne }erku golu, pa ka`e: - ]ero bre, za{to si gola? A }erka odgovara: - Nisam ja gola, to je moja spava}ica. Baba ode kod dede, skine se gola i legne pored dede. A deda je upita: - Baba bre, {to si tako gola? A baba mu odgovara: - Nisam gola, to ti je moja spava}ica. - Pa mogla si malo da je ispegla{! 6. Na nekoj proslavi prilazi srednjove~na `ena, koja misli da je jo{ uvek naj, svom {kolskom drugu i pita ga: - Je li, kako izgledam? Koliko bi mi godina dao? A ovaj }e: - Pa, ovako. Za lice dvadeset godina, za telo osamnaest, za noge {esnaest ... - To je kompliment, hvala ti. - ^ekaj sad, da sve to saberem!

7. Sedi neki kuler u tramvaju u kome je, naravno, gu`va, a pored njega jedna baba mole}ivo gleda u nadi da }e da ustane. Ali kuler ne jebe `ivu silu! A onda mu baba ka`e: - "Mladost ne po{tuje starost" - Vilijem [ekspir. Kuler je pogleda, odmahne glavom i gleda dalje kroz prozor. Posle par minuta baba mu ponovo ka`e: - "Mladost ne po{tuje starost" - Vilijem [ekspir. On je ponovo pogleda i ... Posle nekog vremena opet baba isto: - "Mladost ne po{tuje starost" - Vilijem [ekspir. Kuler je pogleda te joj ka`e: - "Baba, jedi govna" - Bora \or|evi}. 8. Ulazi klinac u sobu i spazi babu kako gleda porni}, pa sav zaprepa{ten pita: - Pa zaboga, bako, ti si ovdje jedina bila primjer drugima, pa {ta to gleda{?, a baba }e njemu: - Ma moj sinko evo ve} dva sata gledam o}e li se uzeti na kraju! 9. Htela baba da napravi zube. Ka`e joj zubar kako su najbolji kerami~ki zubi, ali da ona sigurno za to nema para. Zato joj predlo`i gvozdenu vilicu. Ka`e joj da je ona najjeftinija, i da sasvim dobro slu`i, samo da je problem u tome {to privla~i gromove. Zato joj predlo`i da, kad vidi da }e oluja, glavu zakopa u zemlju dok oluja ne pro|e. Baba, sre}na, ode ku}i. Popodne krene baba u polje. Pogleda ona u nebo, vidi oblake i da bi ipak bila sigurna, zakopa ona na vreme glavu. Nai|e deda, vidi pogodnu situaciju i krene na babu, a ona ispod zemlje vi~e: - Udarajte gromovi, udarajte, ali u glavu ne}ete! 10. I{le dve babe ulicom i nai{le na {lajm. Ka`e prva: - Jao, vidi bro{! A druga krene da ga podigne, pa kad se razvukao, ka`e: - Nije, nego lan~i}!

11. @ali se baba unuku da je boli srce. A unuk je pita: - Pa {to se onda dr`i{ za koleno, nije ti tu srce? - Jes, jes, rekao mi je doktor da je srce odmah ispod sise. 12. Tr~i dzordan za tramvajem, i sav zadihan sti`e do ulaznih vrata, pa pita neku babu: - Baba, baba, je l ovo trojka? - Nije sine, nagazio si na liniju. 13. Krene deda da jebe babu i re~e: - ^ekaj bre, pa ne mogu da verujem da si posle toliko godina jo{ uvek nevina? - E deda da sam znala da }e ti se digne ja bih skinula najlon ~arape... 14. Dolazi unuk kod babe i ka`e: - Baba, daj mi sisu da se igram! - Evo ti, al nemoj daleko... 15. Razgovaraju baba i deda: - Je li deda, koliko je tebi godina? - Devedeset tri. - E, ne bi ti dala... - Ne bi ja ni mogo. 16. Baba se napali da smr{a za dedu i krene na aerobik. Posle vi{emese~nog treniranja baba demonstrira dedi {ta je postigla. Poku{a gola da uradi {pagu. Naravno po{to joj je izme|u nogu kilometra`a zabrinjavaju}a, stvori se vakuum i baba se zalepi za parket. Deda poku{ava da je odlepi ali jok. Pozove deda parket servis - valjda }e oni ne{to da urade. Do{li majstori, poku{avali satima ne{to da urade i ni{ta. Odjednom majstor po~e da gura babu (ne gore ili dole ve} u stranu). Deda i ostali majstori se ~ude {ta koj kurac ovaj radi. I ovaj onako o~ajni~ki:

- Ma guram je do kupatila pa nek se jebu kerami~ari da je odlepe! 17. Ulazi baba u autobus (a on normalno pun ko u {picu). Tek }e jedan klinac: - Bako, ho}e{ li da sedne{? - Ho}u sinko! - A gde? 18. Doneo unuk dedi na poklon Viagru. - A {to ti je to sinko? - To ti je deda, pilula od koje }e{ se pred babom ose}ati kao mladi}. - E sinko, ako valjadne {ta ova tvoja viagra ima{ od dede 100 DM. Sutradan, izlazi deda iz svoje sobe sav ozaren i daje unuku 1100 DM. - Deda, pa ovo je mnogo vi{e, rekao si samo 100 DM... - Pa to i jeste 100 DM od mene, hiljadarka ti je od babe! 19. Pitaju novinari nekog stogodi{njaka kako je do`iveo tako duboku starost. - Znate, kad sam se ven~avao - obja{njava starac dogovorio sam se sa svojom `enom da kad jedno od nas po~ne da zvoca i tra`i sva|u, onaj drugi iza|e iz ku}e i da se vrati tek kad se sve smiri. I eto, mnogo mi je dobro ~inilo {to sam ve}i deo svog `ivota proveo na ~istom vazduhu ... 20. [ta baba ima izme|u sisa {to devojka nema? - Pupak. 21. Za{to babe ne nose mini suknje? - Da im se ne bi videle sise! 22. Dolazi baba na groblje, i upu{ta se u dijalog sa grobarom: - Izviiini, sinko, gde je ovde parcela 375?

- Ma lezi baba de o}e{! 23. Za vreme ru~ka bake i deke: - Dragi deko, sada kada o`ivljavamo sve one uspomene, `elim da zna{ da mi je jako toplo oko srca. - Da draga, izvadi sisu iz supe. 24. Napuni ~i~a 110 godina, pa ga novinari pitaju kako je to uspeo. Ovaj im odgovara: - A, sinko, zna se. Nikad alkohol, nikad cigarete, za jelo samo povr}e... Odjednom se sa tavana ~u stra{na buka. Ovi pitaju matorog o ~emu je re~. - Ma pustite, to je moj deda. Uvek je takav kad se napije, pa ne mo`e da na|e cigare. 25. Poslala baka deku u prodavnicu: - Da kupi{ hleb i mleko. Jesi li razumeo, samo 2 stvari: hleb i mleko. Nemoj da opet zaboravi{! - Ma dobro baba, sve je u redu. - Pazi, ima{ 2 stvari: hleb i mleko, da ponovim jo{ jednom: 2 stvari! Vra}a se deka posle pola sata i nosi ~etkicu za zube. Na to je baka na~isto odlepila: - Budalo jedna senilna! Jesam li ti sto puta rekla: 2 stvari! Gde ti je kaladont?!? 26. Hvali se jedan penzioner drugome: - Al sam na{o dobar lek protiv senilnosti... - A jel? - Ose}am se 100 godina mla|i. - To mi reci - a kako se zove taj lek? - ?!? ... (pauza) ... koji lek? - Pa taj lek protiv senilnosti. - Aha! ... (opet pauza) ... Ka`i mi ime nekog cveta... - (?!?) Paaa, ne znam, recimo - kamilica!

-

Ma ne, ne, ne... Nana? Ma nije ni to - blizu ne{to. Ru`a?! TO! Eee, Ru`o, kako se zove onaj lek?!

27. KRUNSKI SVEDOK Do{la baba na su|enje kao glavni svedok neke velike tu~e. Po~ne ti ona pri~u: - Idem ti ja tako, gospodine sudija, ulicom, kada vidim biju se. Pri|em im ja i ka`em im: >Deco, {to se bijete?< Tek }e jedan od njih meni: >]uti, babo, da ne dobije{ i ti po pi~...< - I {ta je onda bilo? - Eh, ni{ta. Ja skinula ga}e, kad me ovaj razvali preko nosa... 28. RIZI^AN SEKS U neko doba no}i deda spopao babu, a ova }e mu: - Da li si ti normalan? Pusti me! Pa zna{ da ti je doktor zbog slabog srca zabranio seks! - Pusti doktora, ve} skidaj ga}e, re{io sam da izvr{im samoubistvo! 29. Kad baba ima zategnutu ko`u na licu? - Kad ne nosi brushalter. 30. Razgovaraju dva solunca ovih dana: - Se}a{ li se, Aleksa, kad smo onaj brom u vojsci dobijali? - Se}am se, se}am vala ko da je ju~e bilo! - E, majku mu, po~o da deluje! SUDNICA 1. Sudija se obra}a optu`enom za delo alimentacije: - Zna~i, priznajete da ste vi otac ovog deteta? U tom slu~aju sve je jasno, i ostaje da se dogovorimo o visini pla}anja. - Gosn sudijo, ja sam po{ten ~ovek, i za tako ne{to ne

uzimam pare! 2. Sudija ka`e optu`enom, koji je u pijanom stanju napravio niz prekr{aja: - Izgledate kao razuman ~ovek, kako ste mogli sebi da dozvolite da se toliko napijete i zbog toga odete u zatvor? - Potpao sam pod uticaj lo{eg dru{tva. Ja na kraj naru~i litar vinjaka, a moja tri drugara ne htedo{e da piju, i eto ... 3. Pre nego {to }e dati izjave na sudu, sudija opominje svedoka: - Vi ovde treba da ka`ete, do najsitnijih detalja, samo ono {to ste videli, a ne ono {to ste ~uli od drugih. Je l razumete? - Razumem. - Onda da po~nemo - re~e sudija. - Kada ste ro|eni? - To ne mogu da vam ka`em jer sam to ~uo, a nisam video. 4. Optu`eni pita svedoka: - Jeste li me videli kako ulazim na ta vrata? - Da. - A nikada me niste ranije videli u `ivotu? - Nisam... - Kako ste onda znali da sam to ja? 5. Su|enje masovnom ubici. Sudija ~ita optu`nicu: - Optu`eni ste da ste ubili `enu elektri~nom testerom... Odjednom se iz publike ~uje: - La`ove!!! - Ti{ina u sudnici ... dalje, optu`eni ste i da ste ubili u~iteljicu lopatom... Opet se iz publike ~uje: - Kopile!!! - Rekoh ti{ina! ... I optu`eni ste da ste ubili po{tara elektri~nom bu{ilicom... Jo{ jednom neko iz publike dovikuje: - Prevarantu!!!

- Vi, u publici... u ~emu je problem? - Kom{ija sam tog |ubreta 10 godina, i mislite da je ikada imao da mi pozajmi neku alatku kada mi je trebala? 6. Na{la se dvojica kom{ija ponovo na sudu pa }e sudija: - [ta je sad, opet vas dvojica? Na to }e jedan od njih: - Gosn sudija, moj kom{ija je prilikom gradnje ku}e napravio prozor na zadnjem delu ku}e i stalno gleda u moje dvori{te, a naro~ito `enu! - Dobro, ali ja sam taj prozor zatvorio. - Onda je njegova stoka i `ivina ulazila u moje dvori{te i pravila {tetu. - Dobro, bre, i to sam re{io, podigao sam zid. - A sad ono najgore. Prilikom pravljenja zida kom{ija je sproveo kanal tako da, kada pada ki{a, u mom dvori{tu se stvori ~itavo jezero. Deca }e, bre, da mi se podave!? - Ih, bre, {to si naporan! Pa ako treba, }u ti napravim drugu decu. 7. Znate li koliko ste ve} u drugom stanju? - Bi}e tri meseca 8. novembra. - Zna~i, datum za~e}a je 8. avgust? - Da. - [ta ste vi i va{ mu` radili u to vreme? Stvarni doga|aji sa su|enja, do rednog broja 21.: 8. Advokat pita na su|enju povodom ubistva: - Doktore, koliko ste autopsija izvr{ili na mrtvim ljudima? - Sve moje autopsije su izvr{ene na mrtvim ljudima. 9. Je li podigao psa za u{i? - Ne. - [ta je radio sa u{ima psa? - Dizao ih je u vazduh. - Gde se tada nalazio pas?

- Pas je bio pri~vr{}en za svoje u{i. 10. Advokat pita svedoka u toku su|enja: - [ta se onda dogodilo? - Rekao je: "Moram da te ubijem jer me mo`e{ otkriti!" - Je li vas ubio? 11. Advokat pokazuje svedoku sliku i pita ga: - Ovo ste vi? - Da. - Jeste bili prisutni kada su vas slikali? 12. Ona ima troje dece, zar ne? - Da. - Koliko je de~aka? - Nijedan. - A devoj~ica? 13. Ka`ete da stepenice vode dole u podrum? - Da. - A, mo`e li se tim stepenicama popeti gore? 14. Gospodine Slatery, bili ste na prili~no dugom medenom mesecu, zar niste? - Jeste, boravio sam u Evropi, gospodine. - A jeste li sa sobom poveli mladu? 15. Kako se zavr{io va{ prvi brak? - Smr}u. - A ~ijom smr}u? 16. Kako biste opisali tu osobu? - Bila je srednjeg rasta, s bradom. - Jel to bio mu{karac ili `ena? 17. Svi va{i odgovori moraju biti usmeni, razumete? U koju

ste {kolu i{li? - Usmenu. 18. Se}ate li se koliko je bilo sati kada ste pregledali telo? - Autopsija je zapo~ela oko pola devet ujutru. - A gospodin Dennington je u to doba bio mrtav? - Ne, sedeo je na obdukcijskom stolu i ~udio se zbog ~ega mu treba autopsija. 19. Da li ste kvalifikovani da date uzorak mokra}e? - Kvalifikovan sam od malih nogu. 20. Doktore, pre nego {to ste pristupili autopsiji, jeste li proverili puls? - Ne. - Jeste li proverili krvni pritisak? - Ne. - Jeste li proverili disanje? - Ne. - Dakle, mogu}e je da je pacijent jo{ bio `iv kada ste otpo~eli autopsiju? - Nije mogu}e. - Kako mo`ete biti tako sigurni, doktore? - Zato {to je njegov mozak bio u tegli s formalinom na mom stolu. - Ali, zar nije mogu}e da je pacijent i pored toga ipak bio `iv? - Mogu}e je da je `iv, i da se danas negde bavi advokaturom. 21. Jo{ neka pitanja koja su u stanju da postave advokati: 1) Ka`ite nam doktore, je li istina da kad ~ovek umre u snu, toga nije svestan do ujutru? 2) Va{ najmla|i sin, dvadesetjednogodi{njak, koliko je on star? 3) Jeste li bili prisutni kada su vas fotografisali? 4) Da li ste bili sami ili nije bilo nikoga? 5) Da li ste vi ili va{ mla|i brat ubijeni u ratu?

6) 7) 8) 9)

Da li vas je ubio? Koliko su vozila bila udaljena u trenutku sudara? Bili ste tamo dok niste oti{li, jel tako? Koliko puta ste izvr{avali samoubistvo? TA[TA

1. Kupac ulazi u apoteku: - Mogu li da dobijem malo strihnina, treba mi za ta{tu. - Imate li recept? - Nemam, ali mogu da vam poka`em njenu fotografiju. 2. Dovodi ~ovek psa kod veterinara i tra`i da mu odse~e rep. - Ku~e je staro, i to nit je neophodno, nit je potrebno - ube| uje ga veterinar. I {ta vam to treba, na kraju krajeva? - Doktore, u nedelju mi dolazi ta{ta u goste i o}u da sam siguran da ne}e da se poka`e ni jedan znak radosti kad ona ude u moju kucu ! 3. Odgovara ma{inovo|a pred sudom zbog toga {to je ma{inom iza{ao iz koloseka. - Za{to si to uradio? - Pa morao sam. Primetio sam da je na koloseku moja ta{ta. - I ti, naravno, nisi hteo da je zgazi{ pa si skrenuo lokomotivu i napravio {tetu. - Ma ne, nego kad primeti voz ona pobe`e u `ito! 4. Ide ~ovek ulicom i ugleda duga~ak sprovod. Neposredno iza le{a ide ~ovek s psom, a malo za njim i ostali u duga~kom redu. Kao dobar sugra|anin upita o`alo{}enog ko mu je umro i od ~ega, te da mu izrazi svoje sau~e{}e: - E, umrla mi ta{ta. Ugrizao je moj pas. - Aha, hmm, a jel mogu ja da malo pozajmim va{ega psa na dan-dva? - Mo`e, nema problema. Stanite samo na kraj reda..

5. Ta{tina usta i vrata doma}ih automobila zatvaraju se jedino jakim udarcem! 6. Kritikuje zet ta{tu {to ni jednom inkasantu ne pla}a ra~une odmah, nego mora da dolaze po nekoliko puta: - Eto, ju~e je dolazio jedan i rekao da }e onoj babetini, to jest vama, sve kosti da polomi! - I {ta ste vi na to rekli, gospodine zete? - Rekao sam da mi je veoma `ao {to niste kod ku}e. 7. U milicijsku stanicu ule}e srednjove~ni ~ovek i ka`e: - Inspektore, moja ta{ta se upravo obesila. - Jeste li odmah presekli u`e? - Ne. Nije bilo potrebe: jo{ je bila `iva. 8. Za{to je ta{ta doma}a `ivotinja? - Zato {to je doma}a i zato {to je `ivotinja. 9. Upada ~ovek kod kom{ije u stan, na~isto izbezumljen, i vi~e: - Pomagaj, kom{ija, ho}e ta{ta da mi sko~i kroz prozor! - Pa, ne znam stvarno {ta bih tu ja mogao u~initi? - Da mi pomogne{ da otvorim prozor! 10. Doktor obja{njava pacijentu: - Ma nemate razloga za brigu. Tek jedna od hiljadu operacija nam ne uspe. - Odli~no. Javite mi kada bude hiljadita operacija, da dovedem ta{tu. 11. Poznati advokat se `ali kolegi: - Zamisli, moj klijent je odbio pomilovanje. - Neverovatno!? - Nego {ta. I ja sam se za~udio, dok nisam upoznao njegovu `enu i ta{tu.

12. Pita ta{ta zeta: - Za{to tvoj ker stalno gleda u moj tanjir? - Varate se, draga ta{to, to nije va{ nego njegov tanjir. TVOJA MAMA 1. Tako debela... 1) Tvoja mama je tako debela da njeno dupe ima svog sopstvenog poslanika. 2) Tvoja mama je tako debela da pored njene ~inije sa kornfleksom sedi ~uvar pla`e. 3) Tvoja mama je tako debela da je njena slika sa mature u stvari snimak iz satelita. 4) Tvoja mama je tako debela da na njenoj voza~koj dozvoli pi{e: "Nastavak slike na slede}oj strani". 5) Tvoja mama je tako debela da zadnja strana njenog vrata izgleda kao pakovanje hot-dogova. 6) Tvoja mama je tako debela da u svim restoranima stoji znak: "Maksimalan broj gostiju: 240 ljudi ili tvoja mama". 7) Tvoja mama je tako debela da liftom mo`e da ide samo na dole. 8) Tvoja mama je tako debela da postoji manja debela `ena u orbiti oko nje. 9) Tvoja mama je tako debela da bi mogla da prodaje hlad. 10) Tvoja mama je tako debela da, kada prelazi ulicu, automobili paze da je ne udare. 11) Tvoja mama je tako debela da ljudi dzogiraju oko nje. 12) Tvoja mama je tako debela da mora da stavlja kaj{ pomo}u bumeranga. 13) Tvoja mama je tako debela da, kada se okrene, ljudi joj po`ele dobrodo{licu. 14) Tvoja mama je tako debela da je, kada je i{la u bioskop, sela pored svih. 15) Tvoja mama je tako debela da ima dva pozivna broja. 16) Tvoja mama je tako debela da, nakon {to je bog rekao

"Neka bude svetla", zamolio ju je da se pomeri sa puta. 17) Tvoja mama je tako debela da mora{ da se okrene{ dva puta da bi si{ao s nje. 18) Tvoja mama je tako debela da ju je, dok je plivala na moru, [panija proglasila za novi kontinent. 19) Tvoja mama je tako debela da u restoranu samo pogleda u meni i ka`e: "Mo`e". 20) Tvoja mama je tako debela da, kada nosi `utu kabanicu, ljudi tr~e za njom i vi~u: "Taksi!". 21) Tvoja mama je tako debela da svoje pantalone mora da pegla na pisti. 22) Tvoja mama je tako debela da stavlja karmin pomo}u super-kre~ka. 23) Tvoja mama je tako debela da, kada stane na vagu, na njoj pi{e: "Nastavi}e se...". 24) Tvoja mama je tako debela da izgleda kao da {vercuje Folksvagen. 25) Tvoja mama je tako debela da igra {kolice koracima nju Jork, L.A., ^ikago, ... 26) Tvoja mama je tako debela da mora{ da potopi{ njeno dupe u bra{no i da tra`i{ meko mesto, da bi je jebao. 27) Tvoja mama je tako debela da se budi po sektorima. 28) Tvoja mama je tako debela da, kada ska~e bandzi skokove, ode pravo u pakao. 29) Tvoja mama je tako debela da koristi video rekorder umesto pejdzera. 30) Tvoja mama je tako debela da je, kada je polomila nogu, iz nje po~ela da curi mo~a. 31) Tvoja mama je tako debela da mora da pi{ti kada ide u rikverc. 32) Tvoja mama je tako debela da izaziva plime. 33) Tvoja mama je tako debela da se `ivotinje iz zoolo{kog vrta pla{e kad je vide. 34) Tvoja mama je tako debela da se uvek nalazi u dve vremenske zone. 35) Tvoja mama je tako debela da mora{ da namasti{ okvir i

da stavi{ ~okoladicu s druge strane, samo da bi pro{la kroz vrata. 36) Tvoja mama je tako debela da, kada nosi onu jaknu na kojoj pi{e "H", helikopteri poku{avaju da slete na nju. 37) Tvoja mama je tako debela da koristi du{ek umesto tampona. 38) Tvoja mama je tako debela je ve`u za ramena i vuku niz tunel, kada ho}e da ga o~iste. 2. Tako glupa... 1) Tvoja mama je tako glupa da joj treba 2 sata da bi gledala "60 minuta". 2) Tvoja mama je tako glupa da je umrla od gladi zaklju~ana u super marketu. 3) Tvoja mama je tako glupa da se sapli}e o be`i~ni telefon. 4) Tvoja mama je tako glupa da je prodala auto da bi imala para za gorivo. 5) Tvoja mama je tako glupa da je kupila solarnu baterijsku lampu. 6) Tvoja mama je tako glupa da uvek zaboravi broj "slu`be 988". 7) Tvoja mama je tako glupa da dr`i metar u krevetu, da vidi koliko je dugo spavala. 8) Tvoja mama je tako glupa da su je izboli za vreme pucnjave. 9) Tvoja mama je tako glupa da je ukrala besplatan hleb. 10) Tvoja mama je tako glupa da je zvala Bidzu da proveri da li je pogodila pade`e. 11) Tvoja mama je tako glupa da misli da je Fleetnjood Mac nova vrsta hamburgera u McDonalds-u. 12) Tvoja mama je tako glupa da sedi na TV-u i gleda kau~. 13) Tvoja mama je tako glupa da je isko~ila kroz prozor i poletela na gore. 14) Tvoja mama je tako glupa da hvata bele{ke kada gleda "Tri praseta".

3. Tako ruzna... 1) Tvoja mama je tako ru`na da su je izbacili sa takmi~enja ru`no}e sa napomenom da ne primaju profesionalce. 2) Tvoja mama je tako ru`na da su King Kong-a snimali u njenom kupatilu. 3) Tvoja mama je tako ru`na da joj nije trebao kostim kad je glumila u Star Trek-u. 4) Tvoja mama je tako ru`na da, kada u|e u banku, isklju~e sigurnosne kamere. 5) Tvoja mama je tako ru`na da ju je njena majka dojila samo kad je bila pijana. 6) Tvoja mama je tako ru`na da mora da ve`e kobasice oko vrata da bi ku~i}i hteli da se igraju s njom. 7) Tvoja mama je tako ru`na da je vlada pomerila No} Ve{tica da pada na njen ro|endan. 8) Tvoja mama je tako ru`na da joj, kad nastupa u striptiz barovima, pla}aju da ne skida ode}u. 9) Tvoja mama je tako ru`na da pomo}u njenog lica prave kalup za kola~i}e-monstrume. 10) Tvoja mama je tako ru`na da je uhapse zato {to gleda kroz prozor. 11) Tvoja mama je tako ru`na da se ljudi, na No} Ve{tica, maskiraju u nju. 12) Tvoja mama je tako ru`na da, kada sedi na pla`i, ma~ke poku{avaju da je zakopaju. 13) Tvoja mama je tako ru`na da je tvoj tata uvek vodi sa sobom na posao, da ne bi morao da je poljubi za rastanak. 4. Tako stara... 1) Tvoja mama je tako stara da je odlu~ila da se pona{a dostojno svojim godinama i - umrela. 2) Tvoja mama je tako stara da ima broj Isusovog pejdzera. 3) Tvoja mama je tako stara da ima mati~ni broj 1. 4) Tvoja mama je tako stara da je, kada je bog rekao "Neka

bude svetla", ona pritisnula prekida~. 5) Tvoja mama je tako stara da, kada je ona bila |ak, jo{ uvek nije postojao ~as istorije. 6) Tvoja mama je tako stara da je bila konobar za vreme poslednje ve~ere. 7) Tvoja mama je tako stara da je njen mati~ni broj ispisan rimskim brojevima. 5. Tako siroma{na... 1) Tvoja mama je tako siroma{na da je, kada su je pitali za{to {utira konzervu niz ulicu, odgovorila da se seli. 2) Tvoja mama je tako siroma{na da, kada pozvoni{ na njena vrata, ona vikne: "DING!". 3) Tvoja mama je tako siroma{na da jede kornfleks vilju{kom da bi u{tedela na mleku. 4) Tvoja mama je tako siroma{na da je njena slika na bonovima za hranu. 6. Tako niska... 1) Tvoja mama je tako 2) Tvoja mama je tako voza~koj dozvoli. 3) Tvoja mama je tako merdevina. 4) Tvoja mama je tako niska da pozira za trofeje. niska da joj se vide stopala na niska da bere jagode pomo}u niska da radi kolutove ispod kreveta.

7. Tako zla... 1) Tvoja mama je tako zla da je nakon njenog plivanja nastalo Mrtvo More. 2) Tvoja mama je tako zla da, kada sere, njenom govnu je drago {to se izvuklo. 8. Takva kurva... 1) Tvoja mama je takva kurva da, kada je kupila novi mini}, svi su joj rekli: "Kako lep kai{!". 2) Tvoja mama je takva kurva da sam i ja mogao da ti budem

tata, ali nisam ja imao sitno, nego tip u redu iza mene. 3) Tvoja mama je takva kurva da trepne i vidi drugog mu{karca. 9. Tako }elava... 1) Tvoja mama je tako }elava da ~ak ni perika ne poma`e. 2) Tvoja mama je tako }elava da mo`e{ da vidi{ {ta joj je na pameti. 3) Tvoja mama je tako }elava da je, dok se tu{irala, sama sebi isprala mozak. 10. Tvoja mama je kao TV, ~ak i trogodi{njak mo`e da je upali. 11. Tvoja mama je kao fri`ider, svi stavljaju svoje meso u nju. 12. Tvoja mama je kao McDonalds: Milijarde uslu`enih. 13. Tvoja mama je kao teren za golf, svi pogode rupu iz prve. 14. Tvoja mama je kao pu{ka: ~etiri metka i puna je. 15. Tvoja mama je kao kineska hrana: slatka, kisela i jeftina. 16. Tvoja mama je kao usisiva~; dobro sisa. 17. Tvoja mama je tako dlakava da Bigfut slika nju. 18. Tvoja mama ima tako debele nao~are da, kada gleda kartu, vidi ljude kako joj ma{u. 19. Tvoja mama ima tako male sise da je, pored nje, i zid ljubomoran. 20. Ku}a tvoje mame je tako prljava, da mora da se obri{u noge pre nego {to se iza|e napolje.

21. Tvoja mama je polo`ila voza~ki tek iz 10. puta; nikako nije mogla da se navikne na prednje sedi{te. 22. Tvoja mama te je rodila iz dupeta jer joj je pi~ka uvek zauzeta. 23. Tvoja mama je dva puta bolji ~ovek od tebe. 24. Tvoja mama nema jedan prst i zato ne mo`e da broji preko 9. 25. Tvoja mama je tako besna da McDonalds u kome radi vi{e ne prodaje Happy Meals-e. 26. Tvoja mama ima tako velika usta da pri~a u Doulby surround tehnici. 27. Tvojoj mami tako smrdi iz usta da, kada zeva, njeni zubi moraju da se saginju. FEMINISTI^KI 1. Za{to je Mojsije lutao pustinjom 4 godine? - Nije pitao `enu za pravac. 2. Koje re~i `ene najvi{e mrze za vreme odli~nog seksa? - Du{o, stigao sam! 3. Koja `ena svake no}i zna gde joj je mu`? - Udovica. 4. Za{to na EuroSportu postoji ponovni snimak? - Mu{karci, nakon 30 sekundi, zaborave {ta se desilo. 5. Jeste li ~uli o `eni koja je otkrila tajnu mu{karaca?

- Umrela je od smeha pre nego {to je nekome uspela da ka`e. 6. Koja je definicija Mu{ke [ovinisti~ke Svinje? - Mu{karac koji mrzi svaku kosku u `enskom telu, osim svoje. 7. Za{to mu{karci vole zamrzntu hranu za mikrotalasnu? - Vole da stignu i da jedu i da vode ljubav za vreme poluvremena. 8. Koje tri slatke re~i mu{karac ka`e `eni tokom tu`ne scene u ljubavnom filmu? - Dodaj mi kokice. 9. Koji je jedini na~in da natera{ mu`a da zapamti datum godi{njice braka? - Uda{ se na njegov ro|endan. 10. Za{to je mu{karac pre{ao ulicu? - njegov penis mu je tako naredio. - Pomislio je da }e da mu se posre}i. - Drugi mu{karac mu je rekao da je pi~ka i da nesme da pre| e. 11. Kako da otera{ mu{karca? - Ka`e{ mu: Volim te, o}u da se uzmemo i da imamo decu! 12. Kako mu{karci izbegavaju da prave pogre{ne procene u karijeri? - Nikad se i ne zaposle. 13. Za{to svi mu{karci porede sebe sa Mel Gibsonom? - Imaju sve {to i on osim talenta, para i izgleda. 14. [ta je to: Ima 8 ruku i Ilj od 60? - ^etiri mu{karca gledaju prenos utakmice.

15. Kako mu{karac zami{lja romanti~no ve~e? - Fudbalski stadion osvetljen sve}ama. 16. [ta elektri~ni vozi}i i grudi imaju zajedni~ko? - Oba su namenjena za bebe, ali se na kraju mu` najvi{e igra sa njima. 17. [ta mu{karac i spermatozoid imaju zajedni~ko? - Oba imaju {ansu od 1 : 1 000 000 da postanu ljudska bi}a. 18. @ENA: - Kako to dolazi{ ku}i polu pijan? - Nisam ja kriv ... nestalo mi je para... 19. Kako povrediti mu{karca svojim re~ima? - Pogoditi ga re~nikom. 20. Za{to se mu{karci o`ene? - Da ne moraju vi{e da uvla~e stomak. 21. [ta uradi{ kada vidi{ polje puno mu{karaca? - Nasme{i{ se ... i napuni{ pu{ku. 22. Kada je Pinokio otkrio da je napravljen od drveta? - Kada se upalio. 23. Za{to mu{karci imaju noge? - Da im se mozgovi nebi vukli po zemlji. 24. Mu{karci od 40-ak godina obi~no imaju problema da na| u partnera njihove zrelosti. - Zato i izlaze sa duplo mla|im devojkama. 25. Nije istina da udate `ene `ive du`e. - To samo njima izgleda du`e.

26. Kako da spre~i{ mu{karca da te siluje? - Baci{ mu daljinski. 27. Farmer i njegova `ena u krevetu. On opipa njene sise pa ka`e: - Da su ve}e, nebi nam ni trebala krava. Onda ona opipa njegov kurac, pa ka`e: - Da je ve}i, nebi nam ni trebao upravnik farme. 28. Go tip stoji ispred ogledala: - Jo{ samo 5 cm i car sam! A `ena mu ka`e: - Samo 5 cm manje i carica si! 29. Ko je to ma~o men? - ^ovek koji posle pu{enja pita `enu: "Jel je i tebi bilo dobro koliko i meni?" 30. Za{to mu{karci imaju ki~mu? - Da je nemaju, po ceo dan bi sami sebi pusili. 31. [ta je po mu{karcu savr{ena Pepeljuga? - To je `ena koja se celo ve~e jebe s njim, a onda se u pono} pretvori u picu i karton piva. 32. Jeste li ~uli za novu razvedenu barbiku? - Dolazi u paketu sa svim Kenovim stvarima. 33. [ta radi{ kada ti mu` krvari u dvori{tu? - Pucaj jo{ jednom! 34. Ako bi mu{karci imali menstruaciju, hvalisali bi se oko veli~ine tampona. 35. Za{to mu{karci nemaju grudi?

- Jer bi se po ceo dan igrali sa njima. 36. Koji je najbr`i na~in da se dotakne srce mu{karca? - Kroz grudni ko{. 37. Koja je razlika izme|u daljinskog i klitorisa? - Mu{karac }e daljinski da tra`i pola sata. 38. Za{to su sapunske opere nerealne? - U stvarnom `ivotu, mu{karci su ne`ni samo u krevetu. 39. Kako zna{ kada mu{karac do`ivi orgazam? - Okrene se na drugu stranu i po~ne da hr~e. 40. Za{to mu{karci vole da drkaju? - To je seks sa nekim koga zaista vole. 41. Za{to su mu{karci uvek zabrinuti za veli~inu svog penisa? - Zato {to bi trebalo da budu. 42. Za{to je nemogu}e da `ena na|e mu{karca koji je pa`ljiv, ose}ajan a u isto vreme i lep. - Zato {to svi takvi mu{karci ve} imaju momke. 43. Koliko iskrenih, pa`ljivih i ose}ajnih mu{karaca na svetu je potrebno da operu sudove? - Obojica. 44. [ta }e da natera mu{karca da po~ne da spu{ta dasku na VC {olji? - Operacija promene pola. 45. Za{to mu{karci nikad ne pokazuju svoja prava ose}anja? - Zato {to ih nemaju.

46. Za{to mu{karci vole da o`ene device? - Zato {to ne vole kritiku. 47. Kako zna{ kad ti je mu` mrtav? - Seks je na istom nivou, ali mo`e{ slobodno da uzme{ daljinski. 48. Za{to mu{karci vole plavu{e? - Vole intelektualno dru{tvo. 49. @ena sa 35 godina razmi{lja da rodi decu. [ta misli mu{karac od 35 godina? - Da jebe decu. 50. [ta pokloniti ~oveku koji ima sve? - @enu koja }e da mu poka`e kako to radi. 51. Za{to `enke crne udovice ubijaju mu`jaka nakon parenja? - Da spre~e hrkanje jo{ pre nego {to po~ne. 52. Za{to mu{karci nemaju krizu srednjih godina? - Zaglave u adolescenciji. 53. Kako mu{karac dokazuje da ima dugoro~ne planove za budu}nost? - Kupi dva kartona piva, umesto jednog. 54. Za{to je seks sa mu{karcem nalik na Kasandru? - Taman kad postane interesantno, mora{ da ~eka{ slede}u epizodu. 55. Za{to su vicevi o plavu{ama tako kratki? - Da bi mu{karci mogli da ih zapamte. 56. [ta je bog rekao nakon {to je stvorio ~oveka? - Mogu ja i bolje ...

57. MU@: - O}e{ jedan na brzaka? - Kao da imam izbora ... 58. Ako bi mu{karci mogli da zatrudne ... abortus bi radili u prodavnicama i drajv-in restoranima. 59. Za{to mu{karci daju ime svom penisu? - Ho}e da znaju ko misli za njih. 60. Kako mu{karci razvrstavaju svoju ode}u? - Na "prljavo" i "prljavo ali nosivo". 61. Kako mu{karci zami{ljaju predigru? - Mole pola sata. 62. Kako zna{ kad je mu{karac sre}an? - Mnogo te briga. 63. Kako mu{karac zami{lja rad u doma}instvu? - Podigne noge da mo`e{ da usisa{. 64. Za{to mu{karci imaju rupu na vrhu penisa? - Da bi kiseonik mogao da dopre do njihovog mozga. 65. Kako da natera{ mu{karca da radi ~u~njeve? - Stavi{ daljinski izme|u njegovih stopala. 66. Kako mu{karac ve`ba na pla`i? - Uvu~e stomak svaki put kada vidi bikini. 67. Za{to doktori lupe bebe po guzi nakon {to se rode? - Da bi pametnim bebama ispao penis. 68. [ta klitoris, godi{njica braka i VC imaju zajedni~ko?

- Mu{karci ih uvek proma{e. 69. [ta je mu{kar~eva definicija romanti~ne ve~eri? - Seks. 70. [ta odmah zna{ o dobro odevenom ~oveku? - njegova `ena ima smisla za biranje ode}e. 71. @ene ma{taju o miru u svetu, o~uvanoj prirodi, i op{toj sre}i. O ~emu ma{taju mu{karci? - Da se zaglave u liftu sa Pamelom Anderson. 72. Za{to samo 10% mu{karaca odlaze u raj? - Ako bi odlazilo vi{e, to bi postao pakao. 73. U ~emu je razlika izme|u svinje i mu{karca? - Svinja ne postane mu{karac kada se napije. 74. Kako da mu{karac spre~i da `enu napadnu u pola no}i? - Kontroli{e se. 75. Koja je razlika izme|u ~oveka i goveda? - 200 kila i karton piva. 76. Koja je razlika izme|u ~oveka i gorile? - Jedan je sav dlakav i grozno smrdi. Drugi je gorila. 77. [ta za mu{karca "prava ljubav"? - Erekcija. 78. @ENA: - Da li me voli{ samo zato {to mi je moj ujak ostavio bogatstvo? - Ne, du{o, voleo bih te bez obzira ko ti je ostavio bogatstvo. 79. Za{to mu{karci ne kuvaju?

- Ne postoji {nicla koja staje u toster. 80. Kako `ena zna da je mu` vara? - Po~ne da se kupa dvaput nedeljno. 81. On dr`i podatke o svemu {to je pojeo. - To se zove kravata. 82. Koja stvar dr`i ve}inu mu{karaca podalje od fakulteta? - Srednja {kola. 83. Koji je najbolji na~in da izgubi{ 80 kila odvratne masno}e? - Razvod. 84. Za{to mu{karci ne peru ve{? - Zato {to ma{ina za ve{ ne radi na daljinski. 85. Kako se zove `ena koja radi kao mu{karac? - Lenja ku~ka. 86. Jeste li ~uli za bebu ro|enu u oba pola? - Imala je i penis i mozak. 87. Kako mu{karci defini{u brak? - Skup na~in da dobije{ besplatno pranje ve{a. 88. Svakoj pravoj `eni su potrebne 4 `ivotinje! 1) Jaguar u gara`i; 2) Nerc u ormaru; 3) Tigar u krevetu; 4) I MAGARAC koji }e sve to da pla}a! 89. MU[KARCI - [TA NIKADA NE]EMO RAZUMETI? 1) Mu{karac & sport: Nedelja, divno vreme za {etnju. Umesto toga, on navla~i zavese i pali televizor da gleda "Formulu 1"!

I dok napolju greje sunce, on sa [umaherom vrti u krug: brmmmm... 2) Mu{karac & romantika: Pripreme za prvi sastanak: na}i } ete se u 20h. U 19:30, on se tu{ira i brije; u 19:35 obuva cipele, onda malo gleda TV i u 19:55 izlazi iz ku}e... 3) Mu{karac & njegov odraz u ogledalu: On uvek ima dobro mi{ljenje o sebi. Dobro, mo`da nema mnogo kose... Ima masnih naslaga... Trebalo bi mu ne{to kondicije, ali ina~e? Ina~e nema nijednu manu, osim {to je bled, staromodan, neuredan i uvek u pohabanoj ode}i. 4) Mu{karci & mu{ki razgovori: Susret dvojice mu{karaca. Prvo, pozdrav (~ista sre}a!). Drugo, vic. Tre}e, analiza aktuelnih doga|aja iz oblasti sporta, automobilizma, politike, filma, razgovor o starim ortacima i - ni{ta vi{e. Ako se ba{ dobro poznaju, mo`da }e jedan pitati: "[ta ti radi...?", a drugi re}i: "Nemam pojma, oti{la je nekud". 5) Mu{karci & kultura dijaloga: Postoji ograni~en broj razloga za{to je uvek on u pravu, a ona nikada: 1) Nema{ pojma; 2) Ne histeri{i odmah; 3) Ne mora{ odmah da vi~e{; 4) Ne vi~em!; 5) Da nema{ mo`da menstruaciju? 6) Mu{karci & tehnika: "Ne diraj to! Pazi! Neeee!" Ovaj vrisak mo`e biti upu}en samo osobi `enskog pola, po definiciji tehni~ki neobrazovanoj. U opasnosti ne mora da bude novi muzi~ki stub, ve}, recimo, kasete sre|ene, zaboga, po azbu~nom redu. Za takvu svetinju potreban je stru~an pristup... 7) Mu{karci & automobili: Ratka Vujovi}a... Milinka Kusi}a... Ali, nigde Kraji{ke divizije... To za njega nije problem! On ne odustaje. Za{to bi pitao nekoga? Ne treba njemu ni plan grada, niti je potrebno da zaustavi nekog prolaznika. Do poslednje kapi benzina on }e tra`iti prokletu ulicu - pa ko pre`ivi. 8) Mu{karac & fri`ider: On otvara fri`ider u svom moma~kom ili privremeno takvom stanu. Bulji u hladno}u, ali ne vidi ni{ta. Zato {to nema {ta da se vidi. Ledena pustinja. Nekoliko poluizgladnelih bakterija dosa|uje se u

kutiji za jaja. Na gornjoj polici dve fla{e piva, ~a{a senfa, sardina i ostaci pice. [teta... On se ~e{ka po glavi. Za{to ona mesta gde se svinje i krave kupuju na par~e ne rade no}u!? 9) Mu{karac & telefon: "Jesi li tu? Navrati}u. Ne, to ne mogu!", i kraj pri~e. Ma`enje preko telefona? Ne dolazi u obzir! Zamisli, pored mene stoji kolega, a ti navalila. [ta, da li te volim! Ma, budi zadovoljna ako ti ka`em: "^ujemo se..." 10) Muskarci & ljubav: O ljubavi se ne pri~a. Ako je ba{ zaljubljen do u{iju, mo`da }e re}i ortacima: "Fina je"... 90. Devetnaest najupotrebljavanijih la`i koje govore mu{karci: 1) U trenutku sam se zaljubio u tebe. 2) Nemam ni minuta vremena. 3) Ali svakako }u se truditi da ti se javim. 4) Igram beka a ponudili su mi i zanimljiv scenario. 5) Podse}a{ me na Umu Turman. 6) Uop{te nisam zapazio kako ta `ena izgleda. 7) Ne mogu da se setim kad sam poslednji put vodio ljubav. 8) Seks nije najva`nija stvar za mene. 9) Bi}u pa`ljiv. 10) Eto desilo se. 11) Razgovara}emo o tome kasnije. 12) Ti si mi va`nija od posla. 13) Ukoliko bih po`eleo da se o`enim, o`enio bih se tobom. 14) Dovoljno mi je samo da te dr`im u naru~ju. 15) Ti si sve {to sam oduvek `eleo. 16) Nisam upla{en. 17) A nisam ni lud. 18) Bio je to pogre{an broj. 19) I ja tebe volim. 91. MALI POLNI ORGAN Evo nekoliko primera kako najlak{e "ubiti u pojam" mu{karca sa malom "spravicom"... Pu{ila sam deblje cigare od toga

Vidi gaaaa... kako je slaaadak... Moje sau~e{}e... Ko te je obrezao? Hm... za{to ti ne bih samo cuckala... Neka, zabavnije je samo ga gledati. Jel mogu da mu nacrtam usta i okice? Vau, tvoj... hm... tvoja stopala su tako velikaaaa... Mom zadnjem momku je bio 20 cm du`i. Nema veze, radi}emo oko njega. Ho}e li da cvili ako ga stisnem? O, ne, glavobolja! Ho}e{ da budem iskrena? Nista stra{no... i moj osmogodi{nji brat ima isti takav... Mo`da }e da poraste ako ga zalijemo? E, hvala, ba{ mi je trebala ~a~kalica. Jesi li ikad pomislio da radi{ u cirkusu? Kul, lov na blago. Za{to te je Bog kaznio? Barem ovo ne}e da traje dugo. [ta je ovo?!! I dalje radi, tako? Uf, mrzim da radim kao bejbisiterka. Mo`da izgleda ve}e na prirodnom svetlu. Za{to ne presko~imo ovaj deo i odmah ne pre|emo na cigarete? Izlazio si sa Lorenom Bobit? Vidi, sakrio se! Jel to opti~ka iluzija? Dobro je {to ima{ toliko drugih talenata. Taman za moju Barbi ode}u. Ne uste`i se. HERCEGOVCI 1. Tri najgore kletve hercegovcu su: - Dabogda ti dete ne vidilo Zagreba!

- Dabogda ti mobitel imao dvojnika! - Dabogda ti `ena oprala ~arape sa {arenim rubljem! 2. Kada se u Zapadnoj Hercegovini proda najvi{e aparata za brijanje? - Za osmi mart. 3. Na cesti [iroki - Po{u{je stopira ~ovek i stane mu mladi Hercegovac s mercedesom, rej-ban nao~arima i veli: - Upadaj pajdo. A ovaj iza le|a izvadi kala{njikov i veli ovom: - Ne nego ti izlazi. Zbunio se de~ko, iza|e, a ovaj mu veli DRKAJ. Vidi de~ko odneo vrag {alu, bolje i drkat nego poginut i tako on izdrka i misli ko zna koja je ovo budala, valjda }e ga pustiti kad ovaj veli: - Jo{ jednom. - Ali za{to pa nebi tebe.... - Nema ali.... DRKAJ. De~ko jadan jo{ ednom svr{i nekako. - Idemo rad... rad.. jo{ jednom. - Ma ne mogu brate mili.... - DRKAJ ili te nema... Ovaj sav pobledi, jo{ jednom svr{i.. - Ajmo... ajmo...jo{ ..jo{...jo{ jednom. - A ne mogu vi{e ni jednom... jadan ti sam.. ^ovek mu uperi pu{ku u ~elo..... - Drkaj il metak. De~ko jadan radi, radi, radi i nekako svr{i ovaj opet 4., 5., 6. put a de~ko po|e plakat veli: - Ubij ja vi{e ne mogu ni jednom, pa ti radi od mene {to ti srce `eli. ^ovek }e na to pu{ku na rame i veli..... .... odi Marija slobodno sad iza|i ovaj }e te de~ko povesti do Po{u{ja.... 4. Da se dzejms Bond rodio u Hercegovini nebi se zvao 007

nego 099. 5. Kako bi izgledao Zagreb da Hercegovcima svetle o~i? - Kao Las Vegas! 6. Kako bi se zvala Opatija da je nasele Hercegovci? - Marlboro! 7. Za{to fabrika ~arapa Zagreb proizvodi bele ~arape s crnom ta~kom? - Da hercegovci znaju, kad se ta~ka vi{e ne vidi, da treba oprati ~arape! 8. Najnovije vesti iz Mercedesa: proizveden hercegova~ki model Mercedesa, {irok 70 cm da voza~i obadve ruke mogu dr`ati na vratima. 9. Koja je razlika izme|u hercegovca i toalet papira? - Nikakva, povu~e{ jednog idu svi! 10. Pita Hercegovac Bosanca: - [ta vi Bosanci imate protiv nas Hercegovaca? - Ni{ta efikasno! 11. Za{to se na kov~egu hercegovca ostavlja rupica? - Da crvi mogu lak{e iza}i! 12. Za{to Hercegovac i Zagrep~anin idu zajedno u op{tinu? - Zagrep~anin zna gde je op{tina, a Hercegovac sve u op{tini. 13. Za{to Hercegovci ne vole Papu? - Zato jer ima ve}u ku}u od svakog od njih. - Zato jer ima mercedes na sprat. - Zato jer je ceo u belom.

14. Pitaju Hercegovca zna li da svira klavir. - Mo`e biti i da znam, nikad nisam probao. 15. [ta Hercegovac nosi na sve~ani dan? - Sve~anu trenerku. 16. Kada Hercegovac nosi crne ~arape? - Kad je na tajnom zadatku. 17. Kako prepoznati Hercegovca pedera? - Nosi bele hulahopke. 18. Kako se ose}a Hercegovac kada sedam dana ne sere? - Pun sebe. 19. Kako se ose}a Hercegovac kad se isere? - Van sebe je. 20. Kako se ose}a Hercegovac kad stane na govno? - Kao svoj na svome. 21. Po ~emu se razlikuje bogati Hercegovac od siroma{nog? - Siroma{ni sam pere svoj mercedes. 22. Za koga su Nemci izmislili mercedes bez volana? - Za Hercegovce, da dok voze jednom rukom dr`e MOBITEL, a drugom kopaju nos. 23. Za{to Hercegovci ne mogu dobiti virus side? - Zato {to i virus ima svoje dostojanstvo. 24. Za{to Srbi imaju [iptare , a Bosanci Hercegovce? - Pa Srbi su prvi birali. 25. Gde Hercegovka krije pare od mu`a? - Na stolu, pa nek uzme ako sme.

26. Hoda Hercegovac po Me|ugorju i vi~e: - ^udo, ljudi, ~udo, ja hodam, ja hodam. Okre}u se ljudi za njim pa ga pitaju: - [to je bilo? - Ma pusti me na miru, ukrali mi Mercedes. 27. Kako prepoznati mlado`enju u hercegova~kim svatovima? - Mlado`enja je onaj u najboljoj trenerci! 28. [ta je vrhunac bede u Zapadnoj Hercegovini? - Kada skutoru rodi duvan a `ena mu pu{i kom{ijin. 29. Kada se u Zapadnoj Hercegovini proda najvi{e aparata za brijanje? - Za osmi mart. 30. Na putu [iroki - Po{u{je stopira ~ovek i stane mu mladi Hercegovac s mercedesom, rej-ban nao~arima i veli: - Upadaj pajdo. A ovaj iza le|a izvadi kala{njikov i veli ovom: - Ne nego ti izlazi.. Zbunio se de~ko iza|e a ovaj mu veli "DRKAJ". Vidi de~ko odneo vrag {alu bolje i drkat nego poginut i tako on izdrka i misli ko zna koja je ovo budala valjda sad }e ga pustit kad ovaj veli: - Jo{ jednom. - Ali za{to pa ne bi tebe.... - Nema ali.... DRKAJ De~ko jadan jo{ jednom svr{i nekako: - Idemo rad... rad...jo{ jednom. - Ma ne mogu brate mili.... - DRKAJ ili te nema! Ovaj sav pobledi jo{ jednom svr{i.. - Ajmo... ajmo... jo{... jo{... jo{ jednom...

- A ne mogu vi{e ni jednom... jadan ti sam.. ^ovek mu uperi pu{ku u ~elo... - Drkaj il metak! De~ko jadan radi radi radi i nekako svr{i ovaj opet 4, 5, 6 put al vi{e ne mo`e. Po~ne da kuka i ka`e: - Ubij, ja vi{e ne mogu ni jednom, pa ti radi od mene {to ti srce `eli. ^ovek }e nato pu{ku na rame i veli: - Odi Marija, slobodno sad iza|i, ovaj }e te de~ko povesti do Po{u{ja.... 31. Da se dzejms Bond rodio u Hercegovini ne bi se zvao 007 nego 099. 32. Kako bi se zvala Opatija da je nasele Hercegovci? - Marlboro! CIGANI 1. Do{ao ciga u zoolo{ki vrt i stao pred kavez s papagajem i za~u|eno gleda. Nakon nekog vremena, papagaj ga nervozno upita: - [ta bulji{, koji kurac? - Jebo mater, ja mislio ti ptica! 2. Nekakav seljanin kupio konja od Cige. Ne pro|e ni tri dana, on ga vrati i re~e Cigi: - Evo ti, kume, tvoj konj natrag, jer on ima feler na oku. Ciga o{inu konja i razdera se: - Majku ti konjsku, jesam li te lepo opominjao da ne ~ita{ toliko! 3. Stoji kapetan ispred ~ete i pri~a vojnicima: - Danas }emo u~iti {ta je to tup udarac. Tup udarac je kada ja uzmem ovaj kamen i bacim ga gore i on kada padne ~uje se tup. I to se zove tup udarac. Svi }ute, tek se javi ciga:

- A {ta, drug kapetan, ako ja uzmem kamen i bacim ga a on padne u vodu i ~uje se bu}? - Slu{aj cigo, nemoj da mi me{a{ rodove. U pe{adiji je - tup, a bu} ti je u mornarici! 4. Dobio Ciga stan solidarnosti od op{tine. Stan lep, komforan, kupatilo, parno grejanje itd. Posle mesec dana, evo ti Cige u op{tinu nosi klju~eve od stana. - Evo vam stan, jebo vas stan... - [ta je bre, Cigo, {ta ne valja? - pita ga op{tinar. - Od kad smo se uselili `ena se kupa svaki dan, pi~ka vi{e nit ima ukus nit ima miris... 5. Zatekne cigan~e }aleta i kevu kako se kokaju i pita: - ]ale, {ta to radi{? - Mar{ napolje, vidi{ da je mama bolesna pa je ja le~im!! Malom ni{ta nije jasno al iza|e. Sutradan se }ale vra}a pre vremena s posla i pita klinca: - Gde je mama? - Eno, kom{ija je le~i, ne{to je boli grlo. 6. Do{la ciganka u policiju na mrtvo prebijena, poplavela totalno. Pita je policajac: - Crna `eno, ko ti to uradi? - Ciga mi to mori uradi. - Gde ti je ciga? - Eno ga napolju. - Zovi ga! Ulazi ciganin i pita ga policajac: - Crni cigo, {ta uradi to `eni svojoj? - Ma pusti je, doktore, samo me tera da radim ono.. - Pa {ta ti fali to da radi{, to su tvoje bra~ne du`nosti, mora{.. - Ma znam ja to, gospodin, ali ne mogu bre, mnogo je prljava i smrdljiva.. - Pa ni{ta, slede}i put kad vidi{ da se manda oko tebe, ti lepo

zamisli neku dobru ribu, pa kad ti se digne ti ga gurni i ne gledaj je. - Dobro. Dolazi sutra ciganka jo{ gore isprebijana i pita policajac cigu: - [ta uradi to opet, nesretni~e? - Ma, uradio sam kako ste mi vi rekli, ja za`mureo, zamislio jednu dobru ribu, digne se meni, gurnem ga ja, krenem da radim posao, otvorim o~i, pogledam ciganku, kad, mamu joj jebem, i ona za`murela. 7. Krenuo Ciga u Italiju, pa reko deci da }e da im donese ono {to ho}e. Najstariji ka`e o}e BMdz, drugi karting, }erka o}e Barbiku, a na kraju do|e Ciga do najmla|eg i pita: - [ta }e{ ti mezimac da ti tatko donese ? - Tatko donesi mi dva jajca. - [ta }e ti jajca ??? - Da kompletiram onaj kurac {to }e{ njima da donese{. 8. Kako se zove ciganin koji predaje hemiju?... Brom. - Kako se zove ciganin koji predaje matematiku?... Romboid. - Kako se zove ciganin na motoru?... Kaciga. - [ta radi ciganin na ki{i?... Rominja. - Kako se zove ciganin koji prodaje CD-e?... CD-ROM. 9. Sede mu` i `ena, Cigani, ispred ku}e i razgovaraju. Odjednom, pla~u}i, pojavi se najmanje dete koje je bilo upalo u poljski nu`nik. A mu` se obrati `eni: - A, mori, \ulo. ]e ga mijemo li, il }e pravimo drugo? 10. Putovali ciganin i ciganka u inostranstvo i kad su do{li na carinu ciganka }e: - A bre, cigo, zna{ da ne sme `ivotinje da se nose preko granice? - Ma znam bre, }ut da t ne ~uju drugovi carinici! - A bre, cigo, pa gde onda da sakrijem ovog tvora? - Ma sakri ga de o}e{. Turi ga u ga}e.

- Si normalan, pa to smrdi! - Pa nek crkne, majke mu ga! 11. Srbi rekli ciganima da ko prepliva doti~nu reku posta}e Srbin. I tako plivaju cigani (mnogi se i dave),i prvi dopliva na drugu stranu. Iza njega njegov sin vi~e: - Tatko, tatko, bre daj mi ruka, }e se udavim!!! Tek }e njemu ciga: - Mar{ u pi~ku materinu ciganjsku!!! 12. Oti{la dva ciganina na bazen, pa se jedan popeo na skakaonicu od 10m, a drugi na 5m. Ovaj sa petice pogleda na gore i re~e: - Au, bre A{ime odavde izgleda{ ko orao. - [to, jel zbog gra|e. - Ma ne bre budalo, nego zbog noktiju. 13. U ratu 41. Nemci stavili neke cigane u gasnu komoru da ih pogu{e. Zatvori jedan vrata od komore a drugi pusti gas. Polako je gas ispunjavao komoru kada ti jedan ciganin re~e: - Dru`e Nemac otvori malo ta vrata o}e se pogu{imo bre ovde !!! 14. Re{ava mali cigan ukr{tene re~i.Kad ono pitanje:"Ime velikog nau~nika Volta?" Mali ganci razmi{lja: - Au, jebem li ga kako ovo sad ide, pa ne znam ovo pitanje. Zove tatu: - Tatko, tatko, kako je ime velikog nau~nika Volta? Tatko odgovara: - Pa kako bre nezna{ majku ti ciganjsku, pa dzONTRA. 15. Do|e ~ovek kod cigana da usvoji dete. Ciga samo zvizne i svih osamnaest komada se pore|a u vrstu. Pri|e ~ovek najmla|em i upita Cigu: - Jel mogu njega da uzmem? - Nemoj njega, molim te. On mi je najmla|i, njega najvi{e volim.

- Dobro. Krene on dalje da bira i stane ispred jedne devoj~ice: - A nju kad bi uzo? - Nemoj ni nju, ona mi najlep{e peva. Nastavi on sa biranjem i poka`e na nekog klinca: - Ovaj je ba{ sladak. - Nemoj ni njega, ko Boga te molim. On mi najlep{e svira harmoniku. I tako do|u oni do najstarijeg. - A ovaj? - Pa njega mo`e{ da uzme{, ali samo da zna{ - on je lud. - Kako, bre, lud? - Pa tako lepo. Ja mu reko jebi si mater i vidi {ta mi napravi! 16. Ulaze ljudi u bus. Prvo ciganka a za njom neka gospo|a u bundi. Ciganka kupuje kartu kod voza~a i vadi dinar po dinar. Gospo|i iza nje se valjda `urilo, pa }e nestrpljivo: - Pobogu, gde ste na{li tako sitno, jel mo`e to malo br`e? - E moja gospoja - odgovara ciganka, dinar po dinar - karta, a kurac po kurac - BUNDA! 17. Kako je Ciga tri puta izbacivan iz partije. - 1. put Kada je umro Mo{a Pijade, priredio mu CK veli~anstven ispra}aj. Palo to Cigi u o~i, pa pita partijskog sekretara: - Aaa bre drug sekretar, kolko mori partija dade za ~i~inu saranu? - Dva miliona. - Ajde! Pa za te pare smo mogli da saranimo ceo centralni komitet! - 2. put Posle brionske konferencije do{lo je do uklanjanja nepo`eljnih slika nepo`eljnih drugova. Za taj posao postojao je idealan komunista: Cigo. Na zidu vise slike Tita i Rankovi}a. - Dru`e Cigo, da skine{ onog lopova sa zida... - O}u, more samo reci kojeg!

- 3. put Sreli se Cigo i partijski sekretar na ulici: - [to nisi do{ao na zadnji partijski sastanak? - Aiii drug sekretar, {to ne znado da je zadnji, doveo bi celu familiju! 18. Crnogorac i Ciganin ubili ~oveka pa ih osudili na smrtnu kaznu. Biraju izme|u ve{ala i giljotine. Prvi bira Crnogorac i on se odlu~i na giljotinu po{to je br`a smrt. Postave mu glavu i puste se~ivo, kad ono stane na pola. I tako nekoliko puta i ni{ta, pa puste Crnogorca uz razlog da ga ni Bog ne}e. Do|e red na Cigu pa ga upita{e `eli li giljotinu ili ve{ala. Tada }e ti Cigo: - Pa ve{ala, vidite da ovo sranje ne radi! 19. Zarobili ljjudo`deri cigu, pa ga strpali u lonac da ga skuvaju. Pored kazana poglavica postavio stra`ara da ~uva ru~ak. Nakon izvesnog vremena prolazi poglavica pored kazana i vidi da stra`ar, malo, malo, pa udari kutla~om po poklopcu. - [ta to radi{? - pita ga poglavica. - Ma, ne znam {ta da radim, ovaj unutra nam pojede sve makarone! 20. Uhvatili ~etnici cigu i tra`e mu da ka`e gde su partizani. - Cigo, gde su partizani? - Ne}u da ka`em. - Cigo, ubi}emo ti dete. - Ne}u da ka`em, ubijte ga. I oni mu ubiju dete. - Cigo, reci gde su partizani, ubi}emo ti `enu. - Ne}u da ka`em, ubijte je... I oni je ubiju. - Cigo, bree, reci gde su partizani, lupi}u ti {amar! - Ma dobro, bre, u podrumu su!

21. Imala ciganka veliku onu stvar. Odlu~i da ode kod lekara da vidi da li mo`e da je smanji malo. - Dobar dan, dru` doktore. - Dobar dan, kako vam mogu pomo}i? Ispri~a ona njemu u ~emu je stvar, doktor je pregleda i ka`e: - Evo ti ove tablete, mora{ da ih pije{ pet nedelja, ako se smanjila - u redu, ako nije - plasti~na operacija. Uzme ciganka lekove i ode ku}i. Pila je ona tako 2-3 nedelje, ali radoznala je, pa ho}e da vidi da li se malo smanjila. Uzme ona ogledalo i stavi ga na sred sobe, podigne suknju, stane iznad ogledala i po~ne da gleda. U tom trenutku ulazi ciga i kad je video `enu sa podignutom suknjom, iskola~io o~i i pita: - [ta radi{, more, Bo`ano...? A ona, zate~ena sa podignutom suknjom, po~ela da vrti kukovima i ka`e: - Eto, ni{ta, igram lambadu... - More, pazi ti s` tu tvoju lambadu, da ne padne{ u tu rupu... 22. U koncentracionom logoru ubacili cigane u gasnu komoru. Posle pola sata kuca neko na vrata komore i vi~e: - Miko, otvaraj, napunili smo upalja~e! 23. Sprema se jedna ciganska porodica da kumuje na jednom ven~anju, pa ciganka ka`e najstarijem sinu: - A bre sinko, da ode{ u kupatilo i da se dobro izriba{, zna{ kako je, kumovi smo, pa red je... I ode sin u kupatilo. Izlazi nakon 1/2 sata: - Kevo, je l dosta? - A bre, idi to trljaj jo{ malo. Nakon slede}ih 1/2 sata: - Bre kevo je l bilo dosta? - Ama idi jo{ malo, ne}e ti {kodi. Vrati se ciga u kupatilo, tek }e posle 10-ak minuta: - A bre kevo, zna{ onu plavu majicu {to sam izgubio pre 2 meseca?

- Da? - Na{o sam je! 24. Cigi je `ena oti{la u Nema~ku na odmor sa detetom. Kad su se vratili ku}i, ciga upita dete: - Sine, jesu li dolazili neki u stan? A sin }e na to: - Nisu, ali upoznali smo jednog za koga pri~aju da je narodni heroj ali ustanovilo se da je kukavica, svake je no}i spavao sa mamom, pa sam poslao i Reksa da je ~uva. Ciga u|e u sobu u kojoj je bio Reks pa ga pita: - Je l neko bio kod moje `ene u sobi? - AVAV... - Jesu li {ta radili? - AVAV... - Jesu li bili puno? - AUUUU... 25. Sastali se Tu|man, Alija i Milo{evi} da ispitaju koji ima najvernije telohranitelje. Oti{li oni na zgradu od 15 spratova i Alija ka`e svom telohranitelju: - Ska~i dole. - Ali visoko je, gosn predsednipe... Alija }e: - Vuna, vuna... Telohranitelj sko~i i polomi se sav. Posle Tu|man ka`e svome telohranitelju: - Ska~i dole! - Visoko je, gospodine presedni~e... Na to }e Tu|man: - Vuna, vuna... Telohranitelj sko~i i on se sav polomi. Tada Sloba re~e Cigi: - Cigo, ska~i! Cigo sko~i bez i jednog prigovora. Nakon par sekundi javlja se Cigo Slobi: - Kurac vuna, predsedni~e, beton, beton....

26. Sretnu se dva ciganina. - Gde }e{, Mile? - Idem u grad da kupim {e{ir. - Kupi i meni jedan ako te ne uvate. 27. Ide Ciga ulicom i vi~e: - Ne}u da pravim baklave, ne}u i ne}u! Ide tako i ponavlja. Pita ga prolaznik: - Ko te bre tera da pravi{ baklave? - Nekada su se Srbi bavili politikom, [iptari pravili baklave a mi Cigani krali, a sada Srbi kradu, [iptari se bave politikom a mi Cigani moramo da pravimo baklave. E ne}u da pravim baklave! 28. Ciga polazi na slu`enje vojnog roka. Pozove `enu i decu da se oproste... - Slu{aj bre `eno! Evo sad imam sedam dece - nemo bre kad se vratim da ima vi{e! Pro|e godina dana i eto ti Cige nazad ku}i. Kad ono, u ku}i osmoro dece. - Cigankooo! Majku ti krvavu jebem, {ta je ovo? - [ta se dere{? Kad si oti{ao, ostavio si me i bez kafe i bez {e}era. - Kakve to sad ima veze sa detetom? - Pa s ~ime sam mogla da ponudim kuma kad nam je do{ao u goste? 29. Prevario Ciga `enu sa nekom desetogodi{njakinjom i zgulio kurac. Vra}a se ku}i kasno uve~e i ulazi u kuhinju. Uzima ~a{u jogurta i uma~e ga unutra. Gleda to kri{om Ciganka i misli u sebi: - Da sam ju~e umrla ne bi znala da se puni ko penkalo... 30. Do{ao Ciga kod doktora i `ali se na bolove. Doktor ga pregleda, a zatim mu re~e:

- Moramo prvo da proverimo mokra}u. Eno ti one gore fla{ice na ormaru, a ja }u iza}i na par minuta. Vra}a se doktor posle par minuta i vidi praznu fla{icu na mokrom ormaru. - Cigo, jesi li ti mene ~uo {ta sam ti rekao? [to nisi napunio fla{icu? - Au bre drug doktor, visoko je to, probao sam al ne mogu da dobacim ... 31. Ciga i Ciganka se ven~aju, i kako nisu planirali porodicu za jo{ neko vreme, odlu~e se za kondome. Da ne bi bilo monotonije kupi ~ovek razne vrste: plave, zelene, crvene, crne, sa prugicama, karirane, sa Miki Mausom, Paja Patkom... Posle nekog vremena, prevari ga `ena sa crncem, ali mu pre}uti. Kad je sin malo porastao pita on tatu: - Tata, kako to da ste ti i mama beli, a ja sam Crn? - Sine, dobro je, samo nek nisi Miki Maus! 32. Ka`e u~iteljica: - Hajde ti Mi}o reci nam jednu komparaciju prideva! - Lepo, lep{e, najlep{e. - Hajde sada ti Cigo, reci mi i ti jednu komparaciju prideva. - @uto, `uto bre i `uto pa jebe! 33. Oti{la ciganka kod lekara i ka`e: - Bre doktore meni je malo {to me moj mu` jebe. - Pa ti na|i {valera. - Ma imam doktore ali meni je i to malo. - Pa na|i dva {valera. - Imam doktore ali meni je i to malo. - Onda na|i tri {valera. - Imam doktore ali meni je i to malo. - Ma ti si bre nimfomanka! - Eee to! To mi napi{i doktore, a ne da mi mu` ka`e da sam kurva.

34. [ta ka`e Ciga diler kad ga pitaju koliko ima godina? - 25 - 27. 35. Oti{o tip da kupi marke od dilera cigana. - Kolko je marka? - 13. - U bre pa ju~e je bila 12! - Ti bato idi pa kupi ju~e... 36. Vra}a se mali ciga iz {kole sav uplakan. - Tataa dobio sam jedinicu! - Iz ~ega? - Iz matematike. - Pa zbog ~ega? - Pitala me u~iteljica kolko je 2 i 3. - Pa to ti je 5. - To sam joj i rekao. A onda me pita kolko je 3 i 2. - Pa to ti je isti kurac! - E to sam joj i ja rekao! 37. Ulazi ciga kod lekara u ordinaciju: - Bre doktore imam stra{nih problema sa cigankom. - Kakvih problema? - Seksualnih, gospodin doktor. - Kakvih seksualnih? - Sad }e{ da vidi{ doktore. Ode ciga po ciganku dovede je kod doktora u ordinaciju i sko~i na nju. Cepa ciga cepa, samo zastane po malo da se odmori i tako jednom, dvaput, triput... Zavr{io ciga, legli on i ciganka na krevet u ordinaciji, zapalili po cigaru i pu{e. Doktor zgranut. - Jeli bre cigo, pa kakav je to sad problem? - Bre doktore, pa nemam gajbu. 38. Posle napornog posla (~itaj: radio je ceo dan bez pauza za kafu i cigare), ginekolog krenuo ku}i i ~eka autobus na

stanici. Ne vidi na o~i. U neko doba prolazi pored njega ciganka i ka`e: - Ej, daso! O} da mi da{ 15 dinara da ti poka`em pi~ku! 39. Do|e ciganka kod doktora i `ali se da je sve boli. - Idi skini se tamo iza paravana. Ona ode da se skida i nema je, nema... - Jesi li se skinula ve} jednom? - Jesam, a ti? 40. Za{to ima mnogo torti na ciganskoj svadbi? - Da se muve ne kupe na mladu. 41. Za{to stare `ene na ciganskoj svadbi ne nose ga}e? - Da se muve ne bi sakupljale na tortu. 42. Do{ao ciga kod lekara: - Doktore pomagaj poplavelo mi jaje! - Cigo, gangrena, moramo da ga se~emo. - Jao doktore nemoj, kako }u ku}i pred ciganku! - Mora ina~e }e da se pro{iri. - Dobro doktore, seci. Nije pro{lo dugo kada evo opet cige kod doktora: - Jao, doktore, poplavelo i drugo! - Cigo ovo se pro{irilo, {to si imao dece imao si, sada }emo da se~emo i drugo. - Joj, doktore nemoj, ima li nekog leka? - Nema, samo amputacija. Posle nekog vremena evo opet cige: - Joj, doktore poplavela mi noga! - Stra{no, ovo se ba{ gadno pro{irilo. Ciga gleda prebledelo, spreman da se pomiri sa amputacijom, kad }e doktor: - Je li cigo da tebi ne pu{taju farmerke? 43. Prosi ciga i prolazi jedan ~ovek.

- Ej, daj jedan dinar da te ne bije MALER. I ~ovek mu dade dinar. Sutra ista pri~a. Prekosutra isto: - Ej, daj jedan dinar da te ne bije MALER. - E pa sad ti ne dam! - MALER, ovaj ne da pare... 44. Ciganin o`enio mladu ciganku. Posle godinu dana braka ciganka nikako da zatrudni. Blam. Po~ele pri~e da kru`e. I odu oni kri{om od kom{ija kod lekara. U|u u ordinaciju. Primi ih mladi lekar. Gleda lekar cigan~icu, pi~ka i po. Mora da je kresne, pa bog. Slo`i lekar zabrinutu facu i ka`e cigi: - Zna{ cigo, po{to je ovo te`ak slu~aj, moram `enu da ti podvrgnem posebnom tretmanu. - Ma gosn doktor ne pravim pitanje, samo pomagaj! - Mora sada odmah da primi "Hofmanove kapi". Dok ona prima terapiju ti ~ekaj napolju. Iza|e ciga napolje. Doktor odmah navali na ciganku. Cigi se terapija odu`ila. Izgubio strpljenje, pa re{i da u|e da vidi {ta se de{ava. Ajde da bude fin prvo kuca na vrata. Dok on kuca doktor ska~e i navla~i pantalone. Kalaisani ulazi, vidi `ena gola na krevetu. - A bre dokore, je l to gotovo? - Jeste cigo, `ena ti je primila kapi. Gleda ciga otkop~an {lic na doktorovim pantalonama. - [ta je cigo, {ta ti nije jasno? - Doktore viri ti Hofman. 45. Pita u~iteljica odeljenje: - Da li neko zna da mi ka`e ime neke divlje `ivotinje? - Krava! - ka`e neko. - Krava nije divlja `ivotinja. - Mi{! - javi se neko drugi. - Nije ni mi{! - Jaguar! - javi se mali ciga. - BRAVO! Kako si se setio? - Pa jaguar, februar, mart... - po~e ciga da nabraja.

46. Prodaju cigani robu na pijaci... U trenutku nepa`nje neko ukrade bundu. Sad ciganka ne zna kako da to saop{ti mu`u: - Cigo bre, oti{la nam bunda. - Po kojoj ceni? - Po nabavnoj. 47. GDE JE 30. PILE? Dobila vojna kuhinja 30 pili}a, te oficir odredi Cigu da ih ~uva do "pogubljenja" i re~e mu: - Cigo, ovde ima 30 pili}a. Bude{ li neko zdipio za sebe, te{ko tebi. - Ma ne brinite brigu dru`e majore. Prvog dana do|e major da prebroji pili}e i njih bi 30. Isto uradi i drugi dan i opet prebroja 30 pili}a. Tre}eg dana Ciga pomisli u sebi "Ma da maznem ja jedno pilence, ne}e niko da primeti". On uze jedno pile, ispe~e ga i pojede. Slede}eg dana do|e major te prebroji 29 pili}a. - CIGO! Gde je jedno pile? - Ma tu su svi, prebrojte opet. Major opet prebroja pili}e. - CIGO, JE L TI TO MENE ZAJEBAVA[? GDE TI JE JEDNO PILE? - Ma tu su svi dru`e majore, svega mi. - Eeee... Pa ne}emo mi tako. Major ode, ali se ubrzo vrati sa 30 vojnika, te im re~e da u|u u koko{arnik i da svako uhvati po jedno pile. Vojnici u|o{e, i posle nekoliko trenutaka iza|o{e iz koko{arnika, svi nose}i po jedno pile sem onog poslednjeg. Major ga upita: - Gde je tebi pile? - Nema tamo vi{e pili}a. - E, Cigo sad si moj, ima da te dr`im u samici dva meseca. VODITE GA! Do|o{e dva vojnika i povedo{e Cigu u zatvor. Ciga dobaci onom {to nije uhvatio pile: - E, pi~ko jedna, jedno pile bre nisi mogao da uhvati{...

48. Re{io Ciga da kre{e Ciganku, a deca to videla pa se zavukla pod krevet da {pijuniraju kako to tata radi. Gurnu Ciga `enu na krevet i po~e da radi radnju, a ispod se za~u vapaj: - A bre tato, polako, jedno pravi{, troje davi{! 49. Kara Cigo `enu, ono, po misionarski, a pored kreveta stoje tri cigan~i}a i gledaju. Cigo kara, sve se trese, krevet, no}ni ormari}, veliki ormar, kad padne jedna jabuka sa ormara. Najstariji cigan~i} uzme jabuku i ode. Preostala dvojica i dalje gledaju kako Cigo pr~i. Soba se trese, padne jo{ jedna jabuka, stariji od one dvojice uzme jabuku i ode. Najmanji cigan~i} gleda i dalje i ~eka... Cigo i dalje kara, sve se trese... i stvar je gotova. Cigan~i} brizne u pla~: - Kraaaaaaa, tatko, ajde i meni odjebi jednu jabuku! 50. Pita Ciga `enu: - Je l, bre, Mico, {a ti misli{ o ovoj te{koj situaciji u Iraku? - Jebe mi se... - E, i meni, Mico, al nisam znao kako da ti ka`em... 51. Do{la ciganka kod ginekologa i ovaj ustanovi da je trudna. - [ta }e biti dete, doktore? - Ne znam, mora}e{ da ide{ na ultra-zvuk, pa }emo videti da li je mu{ko ili `ensko. - Ma ne pitam te to, nego o}e li biti Srbin ili Hrvat? - Pa {ta ti je mu`? - Cigan, brate! Ali svaki dan mi govori: "Pun mi je kurac i Srba i Hrvata"! 52. Pita Cigu sin ~emu slu`e prsti na ruci, a Ciga obja{njava: - (palac) Ovaj ti prst sine slu`i da zaustavlja{ automobile kad stopira{. (ka`iprst) Ovaj prst ti slu`i da puca{ iz pu{ke kad bude{ bio u vojsci. (domali) Na ovaj prst }e{ da stavi{ prsten kad se bude{ `enio. (mali) Sa ovim prstom mo`e{ da

~a~ka{ nos. Mali nezadovoljan obja{njenjem pita ~emu slu`i srednji prst. Ciga odgovara: - Jo{ si mali sine da to zna{... - Pa ~emu slu`i tata, reci mi! - Dobro. Jednog dana o`eni{ se ti. Legnete ti i `ena da spavate, kad `ena ho}e da je kara{. Ti obavi{ jednom, kad ona ho}e opet. Dobro, ti obavi{ opet kad ona ho}e jo{. Ti obavi{ jo{ jednom, kad njoj jo{ nije dosta, ho}e opet. E, ti tada uzme{ srednji prst, stavi{ ga na ~elo i ka`e{: "Ma jesi ti bre normalna"? 53. Bio lekar kod Cige ku}i jer mu je `ena bolesna i kada je zavr{io vizitu zastade na vratima ku}e i pogleda u dvori{te gde se igralo puno dece. - Aaa bre Cigo, koliko ima{ dece! - Je l, gospon doktor, o{ ti uvatim jedno? 54. Postavi kapetan vojnika Cigu da radi u magacinu hrane, i ka`e: - Nemoj, Cigo, da bi ne{to nestalo, nije ovo {ala! - Nema brine{, drug kapetan! Posle nedelju dana inventar... Nedostaje dzak bra{na. - CIGOOO! Gde je dzak bra{na, sunce li ti jebem, sad }u te strpati u zatvor! - Joj, drug kapetan, pojeli mi{evi! - A...hm, pa za{to ne re~e? Nego da zadu`i{ otrov, da se re{i{ tih mi{eva... Ama ne{to si mi sumnjiv! - ]u da trujem, drug kapetan, nema problema! Posle nedelju dana inventar... Nedostaje dzak {e}era. - CIGOOOO! Fali dzak {e}era, boga li ti ciganskog, krade{ robu, sad }u da zovem vojnu policiju, pa njima obja{njavaj! - JOJ, drug kapetan, toliko mi{evi nisi u `ivot video, ne mogu da stignem, sve su {e}er pojeli... - I ba{ jedan dzak {e}era? - Joj, drug kapetan, ceo su dzak pojeli!

- Slu{aj, dajem ti poslednju priliku, ali ako opet ti tvoji "mi{evi" pojedu ne{to, ne}e{ sunca videti kad te strpam u murdelj, jesi l razumeo? - Razumem, drug kapetan! Posle nedelju dana inventar... Nedostaje cela kutija bibera. - CIGO, DOLAZI OVAMO! Kutija od pet kila bibera, gde je, oca ti jebem, sad si gotov! JOJ, drug kapetan, {ta se desilo, da ne veruje{! Idem ti ja tako po magacin, ~istim staze, kad ~ujem iza ne{to {mrca. Kad ja tamo, a ono mi{evi, PLA^U I JEDU BIBER! 55. Razgovaraju Ciga i Ciganka: - Ajd bre prestani da pu{i{, vidi{ bre po{to su cigarete. Pu{i kurac kad ve} mora{... - Kako da prestanem, bem ti mater cigansku, a gde da na|em 20 kur~eva na dan? 56. Do{la Ciganka u apoteku da kupi pra{ak za stidne va{i. - A bre daj mi pra{ak za picajzle! - Ne ka`e se tako, nego "dobar dan, da li imate pra{ak za stidne va{i"! Slede}i dan ulazi Ciganka u apoteku i ka`e: - Dobar dan mogu li dobiti pra{ak za stidne va{i! - Koliko vam treba? - Pa za oko dve pi~ke! 57. Pi{e (!?) Ciga sinu u vojsku i ka`e: - Ovdi je sve lepo, a ima i novosti - i majka i `ena ti rodile po jednog burazera... 58. Dosla Ciganka kod doktora i vi~e: - Doktore, ja sam trudna! - Ma, jok! Ti si se samo napila vode! Dolazi Ciganka posle par nedelja, a stomak joj jo{ ve}i: - Doktore, ja sam trudna! - Ma, nisi ti trudna; samo si se napila vode!

Posle mesec dana dolazi ista Ciganka sa Cigom i vi~e: - Doktore, ka`em vam ve} tre}i put da sam trudna! - Zeno, ne dosa|uj mi vi{e... ti si se samo napila vode... Na to }e Ciga: - [ta ti misli{, doktore, da je moj kurac slavina? 59. Mesto radnje koncentracioni logor. [vabe u gasnu komoru guraju par stotina jevreja a sa njima ubaci{e i 3 cigana koji su se tuda motali. Posle pet sati dolaze da izbace mrtve. Izbacuju oni tako, kad izlaze oni cigani: - Bato da zna{ kako samo smrdi unutra, zamalo se pogu{ismo! 60. Uhvatili panduri cigu u kra|i, ubili boga u njemu i sutradan ga izveli na sud. Sudija: - Posto ste sve priznali,... - Aman, drug sudija, moro sam da priznam kad me tukla milicija. - Ali pobogu ~ove~e, milicija danas nikog ne tu~e. - Danas mo`da ne, al JU^E ne da su mlatili,... 61. Ciga poku{ao da ukrade peglu iz prodavnice, ali ga uhvatili. Trgovci hteli malo da se na{ale, pa mu rekose da ako je iznese na kurcu da mo`e da je nosi ku}i. Ciga proba i bogami uspe. Pro|e nekoliko meseci, a cigina `ena se po`ali {to je ne jebe. Na to }e ciga: - More pusti `eno, ve`bam za ve{ ma{inu. 62. Do{la ciganka da da krv i za to dobila 5 dinara. Zadovoljna ona, al vidi da neki ~ovek dobija 10, pa upita sestru: - [to on dobija 10, a ja 5? - On je dao i spermu. Posle nekog vremena dolazi ciganka kod medicinske sestre i ova je upita: - Vi sigurno ho}ete da date krv.

Ciganka na to samo promrmlja punih usta: - NE. 63. Do{ao Ciga kod doktora: - A doktor, ova moja Ciganka ne{to nije zadovoljna kad se jebemo - [to nije zadovoljna? - Ne znam doktor, ne{to joj ne valja... - Pa, mora}e{ ne{to da promeni{ u na~inu na koji vodite ljubav. - [ta da promenim doktor? - Pa, probaj na primer da upali{ svetlo dok to radite. Sutradan: - Jel sad bolje? - Bolje, doktor. - Jel `ena zadovoljna? - Zadovoljna `ena, al tek deca da vidi{ {to u`ivaju... 64. Imao Ciga osmoro dece, bila mu mala plata i ode do doktora da tra`i pomo}. Vrati se ku}i i pita ga Ganka ima li spasa. Ciga je izvede u dvori{te i povali u sneg. Stenje Ganka i cvoko}e: - Ja ne mogu vi{e. - ]uti, bre, ako u|emo u ku}u opet }e zatrudni{, mater ti ciganjsku. Lepo mi doktor ka`e, svr{avaj napolju. 65. Svirao Ciga u orkestru. Kad, jedno ve~e, nema ga. Sutradan dolazi, sav sre}an. - Ja se o`enio!! - Pa sa kojom, kako se zove? - Mileva! - Koja bre Mileva?!? Po~e Ciga da obja{njava, pa ova, pa ona... Tek, jedan ukapira: - Aaaaa, taaa Mileva... Pa ja sam nju jebo! Drugi dodaje:

- A, ona Mileva... Pa i ja sam je jebo... Tu se svi sete Mileve, sa istom napomenom. Ciga sav razo~aran i ljut ode ku}i i po~e razgovor sa doti~nom: - Jeli bre, pizda ti materina, pa tebe svi jeba{e! - Jeli Cigo, svi|a li se tebi kad me jebe{, pa ti gore a ja dole? - Svi|a... - A jel ti se svi|a ti dole a ja gore? - Pa svi|a... - A jel ti se svi|a, onako, sa strane? - Svi|a... - A jel ti se svi|a kad ti pu{im? - Pa i to... - Pa {ta misli{, gde ja to sve nau~ih? 66. Ciganka izmislila originalan na~in da zaradi lovu: na|e mu{teriju, i kad mu popu{i, ka`e daj pare ili grizem, i ovaj mora da joj pljune lovu. Me|utim, nai|e na Hasu, i po~ne da mu pu{i, ka`e: - Daj pare ili grizem!, a Haso }e lukavo: - Pu{taj ili pi{am! 67. Do{ao ciga kod doktora i `ali mu se kako ima mnogo dece. Doktor mu je objasnio da to sada nije problem, i dao mu je prezervative da ne bi vi{e dobijao dece. Posle nekoliko godina dolazi ciga opet kod doktora i ka`e: - A bre doktor, ja sam svaki dan pio ono {to si mi dao pa ipak i dalje dobijam novu decu? Doktor se nasmeja i re~e: - Ne cigo prezervativi se ne gutaju ve} treba da ih stavi{ na kurac pre nego {to jebe{. - A to je zna~i, pa zato ja stalno serem upakovana govna. 68. Do{la ciganka kod doktora i `ali se: - A bre doktore onaj moj mu` ne}e bre nikako da legne samnom u krevet vi{e. - Po{alji ga ti kod mene.

Do|e ciga a doktor mu da recept i ka`e mu da se striktno pridr`ava uputstva. Nakon nekog vremena dolazi ciganka opet. - A bre doktore pa {ta u~ini mom mu`u. - [ta je bilo sada, {ta nevalja? - Pa samo me guzi i ni{ta vi{e. - Po{alji ga ti opet kod mene. Do|e ciga a doktor ga upita: - Dobro bre cigo pa {ta radi{ to? - Pa pridr`avam se uputstva. - Pa kako se pridr`ava{. - Pa jel lepo na kraju pi{e krka novo mesto. 69. Dogovore se ciganin i ciganka da vi{e ne budu vulgarni, te kad im se prijebe, umesto da ka`u "Ajde da se jebemo", da ka`u "Ajde da se pla{imo". Isto ve~e: - Cigo pla{i me. Ciga zavr{i posao, posle pet minuta Ciganka: - Cigo pla{i me. Ciga {ta }e ajd jo{ jednom, al ve} mu je pao mrak na o~i. Ciganka: - Cigo pla{i me jo{ malo. - BUUUUUUU. 70. Ciganka bila trudna i kad je doslo vreme da se porodi zove ona cigu da upregne konje i da je vozi na poro|aj. Ciga {ta }e, na brzaka upregne konje a po{to je ve} pao mrak upali i fenjer i krenu oni ka porodili{tu. Negde na pola puta trudovi postali neizdr`ljivi pa ciganka krene da kuka da dalje ne mo`e i da je dete ve} krenulo. Ciga vidi da nema kud, zaustavi kola i krene da poma`e ciganki. Kroz 5 minuta dete iza|e a ciga ga prihvati i pita ciganku: - [ta }u sa njim? - Smotaj mu pupak i baci ga na kola! ^im to uradi vidi ciga da izlazi jo{ jedno pa i njega prihvati i reguli{e ga ko prvo, ali ciganka viknu:

- Cigo, ~ekaj ima jo{! - Pu jebem ti mater, gasi fenjer, vi{ d idu na svetlo!!! 71. Re{io ciga da jebe ciganku, pa ka`e: - Mileva do|i ovamo da te jebem, da svr{im u uvo. - Nemoj bre cigo o}u da ogluvim. - Ma nemoj, ju~e nisi onemela. 72. Odlazi ciga na rad u Nema~ku. I na odlasku ka`e `eni: - @eno nemoj da me mnogo vara{ i kad vara{ stavi zrno pirin~a u teglu, kad se vratim nemoj da bude mnogo pirin~a }u te ubijem, oca mi. Ciga se vratio iz Nema~ke i zatekao samo tri zrna pirin~a u tegli. - A bre `eno, nisi me mnogo varala. - Nisam cigo samo {to sam tri puta deci skuvala sutlija{. 73. Na obali plitke, ali {iroke reke, odr`avao se va{ar. Sa suprotne strane stoje Ciga i Mileva i tu`no gledaju preko reke. Nai|e jedan ~ovek pa ih pita za{to ne pre|u reku i odu na va{ar, kad im se toliko ide. Ciga odgovori: - Znas drug, i ja i Mileva imamo patolo{ki strah od vodu!!! ^ovek za~u|eno re~e: - Nije valjda, pa ova reka nije ni do pojasa!!! - Pa kako ti drug to ne razume{, i mi cigani smo ljudi, i mi imamo patolo{ki strahovi od ne{to, ko i svi ostali. Ima valjda ne{to od ~ega se i ti usere{ u ga}e, a? ^ovek se postide malo pa re~e: - Jeste Cigo, i ja se pla{im patolo{ki od automobila. Strah me da pre|em ulicu. Nego Cigo, da vam ja pomognem. Prene}u prvo Milevu preko vode, pa }u da se vratim po tebe, va`i? Ciga pristane sav sre}an. ^ovek uze Milevu na krka~e i zagazi u vodu. Vidi on Mileva dobra, opipa on nju dobro i kad su stigli preko reke, krene on da je delje na drugoj obali. Ciga poludeo, dere se preko reke: - Eeej bre, drug, pusti Milevu bre, ostavi bre Milevu, kamen ti

usta!!! Tip ne obra}a pa`nju, delje li delje Milevu. Ciga o~ajan, promukao vi~e: - Ma pusti Milevu!!! BRRRRRRRRM, TUUUUTUUUU, ROOOOOOAAAAAR, SKREEEEEEEK, EVO IDU AVTAMOBILI, SA]E TE ZGAZU! 74.- [ta rade 3 cigan~eta u }o{ku? - Smrde. - A {ta rade 25 cigan~eta u }o{ku? - Smrde u pizdu materinu. 75. Za{to cigani imaju crnu ta~ku na belim ~arapama? - Kada se boja ta~ke i ~arapa izjedna~i, znaju da moraju promeniti ~arape. 76. Kragujevac, 21. oktobar 1941. Nemci vode ljude na streljanje, a me|u njima i cigane. Dok ih re|aju u kolone za streljanje, jedan od cigana, onako nervozan, se razdere: - Ajde bato, streljaj bre vi{e pa da idemo ku}i! 77. Kako se naziva IZUZETNO crn Ciganin? - Cigara! 78. U~i ciganka cigan~e kako da obu~e ga}e: - @uto ti je napred a braon od pozadi. 79. [ta je Novosadski triatlon? - To je kad ciga ode pe{ke na [trand, presko~i ogradu, okupa se i ode ku}i biciklom. 80. 47-me bilo mnogo te{ko vreme, glad pritisla, nema hleba, lo{a `etva, ni~eg za `ivot. Ciganin i ciganka razgovaraju: - Si|i dole u selo kod gazde kova~a i tra`i malo bra{na.

- Kako kad je pro{li put tra`io pi~ke od mene. - Pa je si li ti gladna, jesu li deca gladna, jesu, onda idi i tra`i. Ciganka ode ali ciga ne mo`e da izdr`i i ode da gleda {ta }e biti. Stvarno kova~ joj da dzak ali da se skine gola. Skine se ona, skine se on, uhvati on nju za onu crnu gustu pi~ku i ka`e: - Dabogda vam gore ovakva p{enica nicala. Ona uhvati njega za kurac i ka`e: - Dabogda gazdo tebi kukuruz ovoliki nicao ovde. Ciga viri kroz klju~aonicu, dr`i se za jaja i ka`e: - Dabogda vaki grad sve to pobio majke vam ga spalim... 81. Zvoni telefon u stanici hitne pomo}i i javi se dispe~er: - Alo... - Alo, kitan pomo}, burzo do|e{, dete progutalo prezervativ, burzo! - Gde stanuje{ Cigo govori brzo? Posle dva minuta zvoni opet telefon: - Alo, kitan pomo}.. - Cigo ne brini, kola su krenula .. - Kitan pomo}, ne treba da do|e{, na{o sam drugi. 82. U jednom selu gajio jedan ciga svinje, kad jednog dana do|u ljudi u belom: - Dobar dan! - Dobar dan! - Imate svinje? - Imamo svinje! - Jel hranite svinje? - Hranimo svinje! - Pa ~ime? - Pa deca skupe |ubre, otpatke sa ulice, ono, ovo, svinje super, zadovoljne, i tako... - 5000 kazna! - [to? - Pa mi smo iz odeljenja za za{titu `ivotinja, a vi im dajete |

ubre, kako vas nije sramota? I on plati. Posle nekog vremena dolaze ljudi u crvenom. - Dobar dan! - Dobar dan! - Imate svinje? - Imamo svinje! - Jel hranite svinje? - Hranimo svinje! - Pa ~ime? - Pa `ena skuva sarmu, ~okoladicu, ono, ovo, prvo jedu svinje pa onda mi, sve super, ok, svinje napreduju i tako to... - 50.000 kazna! - [to? - Mi smo iz za{tite ljudi, oni nemaju {ta da jedu, a vi im dajete ~okoladice, kako vas nije sramota... Plati on. Posle nekog vremena dolaze ljudi u crnom. - Dobar dan! - Dobar dan! - Imate svinje? - Imamo svinje! - Jel hranite svinje? - Hranimo svinje! - Pa ~ime? - Pa ja im dam po 100 dinara pa one idu da kupe {ta ho}e... 83. U|e desetogodi{nja ciganka u radnju i tra`i prezervativ. Prodava~ica je pogleda i ka`e: - Zar ti, tako mala? Pa jo{ ti curi mleko po bradi. Cigan~ica uzvrati: - To nije mleko, glupa~o... 84. U jednoj kafani sede povratnici sa fronta, lo~u rakiju i prepri~avaju svoja herojstva. Prilazi im neki Ciganin, ho}e da im svira na violini. Jedan od be{njih u dru{tvu po~ne da se dere na Cigu: - MAR[ BRE TAMO! Samo svirate, jebem li vam nanu, dok mi

ratujemo i prolivamo krv za otadzbinu! - Nemoj tako, gospodine, pa i mi smo ljudi... - Ma kakvi ste vi ljudi, ni heroja nemate! - Imamo heroja, gospodine, eno Joca Barbul pro{le godine odseko ruku neprijatelju! - E, jak heroj! A za{to mu nije odsekao glavu, kad je heroj? - Odseko bi on, gospodine, ali ovaj nije imo.... 85. Kako se zove VC pun cigana? - Smrdibuba. 86. Kako se zove novoro|en~e Cigana? - Gancnov. 87. Sede u kupeu mladi bra~ni par i ciga.U jednom trenutku mlada se po`ali: - Dragi boli me glava. Na to on sko~i i po~e da joj ljubi glavu. - Dragi sad mi je mnogo bolje. Posle nekog vremena, ona se opet po`ali: - Dragi boli me noga. On opet sko~i i izljubi joj nogu. Posle toga njoj opet bi bolje. Posle nekog vremena, ciga koji je sve to gledao upita: - Je li doktor Dragi,a je l le~i{ ti mo`da {uljevi? 88. Kako ciga vr{i komparaciju prideva `uto: - @uto, `uto bre, `uto u pizdu materinu. 89. Komanduje kapetan ispred postrojenog voda u makedonskoj vojsci: - MIRNO!!, oni svi stado{e mirno. - MASKATA NA FACATA, i oni svi stavi{e maske. - MASKATA SA FACATA, oni svi skido{e maske. Pri|e kapetan Cigi i strogim glasom prodera se na Cigu: - REKAO SAM MASKATA SA FACATA!!! - Pa skino sam drug kapetan!

- PU... BEM TI BRE FACATA! 90. Ide cigan~e ulicom i prosi. Pita ga jedna `ena: - Zar ne bi trebalo da si sad u {koli? - Ma bio sam i tamo, i ni{ta mi nisu dali. 91. Dva cigana kupuju patike: - Vidi, pa tvoja noga je jo{ prljavija nego moja! - Fala bogu, kad sam stariji. 92. Oti{ao Ciga u vojsku, ostavio `enu siroma{nu, bez igde i~ega kod ku}e, me|utim, posle mesec dana po~nu od nje da mu sti`u paketi, novac i to Cigu baci u frku jer to nije normalno, nisu ni{ta imali. Da bi ispitao o ~emu se radi, on zatra`i od kapetana da ga pusti ku}i i tako on krene na vikend. Do|e on do ku}e, ulazi u nju, kad ku}a sre|ena, opremljena a na krevetu u sobi le`i Ciganin, go do pojasa, krupan, sa zlatnim lancem oko vrata i spava. Pojavi se i Cigina `ena pa je Ciga pita: - A bre, {ta je ovo? Ciganka samo slegne ramenima. - A je l oni paketi od ovog ~oveka? - Pa od njega. - A one pare, isto od ovog ~oveka? - Od njega... - Pa pokrij ~oveka da ne ozebe, majke ti ga... 93. Tri cigan~eta se nadme}u ~iji tata je crnji, pa jedno ka`e: - Ju~e se moj }ale poseko i bre crna krv mu tekla! Drugo }e na to: - Nije to ni{ta, moj }ale slomio ruku, koska mu crna! Tre}e cigan~e se misli, pa }e: - Pre tri dana, kad smo ujutro ustali, moj }ale prdnuo mnogo jako i jebo te, jo{ mrak u sobu! 94. Razgovaraju dva ciganina na pijaci. Jedan ka`e drugom:

- Jesi li ~uo da je umro Versa}e? - Koji, je l original? 95. [vercovao ciga robu sa `enom na `elezni~koj stanici, pa nai|u dva pandura, a ciga ni pet ni {est pa `eni pod suknju! Oti{la murija, a ciga sav kiseo izlazi ispod suknje pa }e: - Jeli `eno, koji ti ono parfem koristi{?!? - "CRNA MA^KA". [ o?? - Ehh, bojim se da ti je crkla ta ma~ka! 96. Do{ao Ciga u {kolu da vidi za{to }e mali opet da padne razred. Ka`e u~iteljica: - Pa, on ni{ta ne u~i, pogledajte samo ocene: matematika sve jedinice... - Joj, u~teljce, njemu dosta da zna jedan i jedan jednako dva, samo za pijacu mu treba, nemo to da m ostavi{ jedan! - Ali, pogledajte, i srpski jezik - jedan! - Jel bre, je l vi njega razumete kad pri~a? - Pa, razumem ga, ali... - Ma, to njem dosta, ne treba mu vi{e! U~iteljica pokazuje dnevnik dalje: - Priroda i dru{tvo - jedan! - Mi Cigani smo ljudi iz prirodu, a on je dru{tveno dete, tu ne treba d ima jedan! - Evo, i OTO - jedan! - A, to {to je oto mora da vrati! 97. Ciga i doktor razgovaraju: - Doktore, ni{ta ne valja. Meni se Ru`a vi{e ne raduje! - [to bre cigo? - Ma, ja navalim ona }uti. - Pa je l si probo neke alternativne metode u seksu. - Kake bre metode doktore? - Pa zna{, ono oralni seks i sli~no.... - Ma kakav bre oral doktore ne razumem te ja ni{ta? - Pa to ti cigo kad li`e{.....dole......

- Au bre doktore pa to smrdi!! - Pa nama`i EUROKREM pa udri. - Fala doktore, fala..... Posle nedelju dana, ciga jo{ utu~eniji...... - Ne valja doktore.... - [to bre cigo, je l si me poslu{ao? - Jesam... - I? - Pa ne mogu od dece na red da do|em. 98. NADGROBNI GOVOR CIGANINU MIKI UMRLOM Tu`ni zbore dragi Miko, Kao {to vidi{ evo se tvoji cigani sastadesmo pred tvoju rupu, da te ispratimo sa ovaj svet. Ne se}a{ se Miko bre, kada si bio `iv, bio si bre sila, bio si bre autoritet na nas cigani. Bio si bre kmet op{tine i naj-laf. Ne se}a{ se Miko bre kada se dohvatimo ja sos Peru, Pera sos Jovu, a Jova sos Gile, ti do|e{ bre Miko i rastera{ sve u pi~ku materinu. Ti si Miko jedini bio laf, jer si ti jedini smeo da prdne{ pred @iku pandur bez straf. Ne se}a{ se Miko bre kada si bio primat na na{u cigansku kapelu. Svirao si Miko bre kao poganin u usta te jebem. Dru`e Miko ti si bio veliki vrtoguz na violinu. E tu`ni zbore, {to je svirao Miko, da mu jebem mrtvu majku cigansku, akda sa svoje } emene uvati visoko CE pa kad zasvira "Kosku" pa "Madam jebem te fraj", a publika ski~i u sav glas i nas ima da nas nema. Lele, lel kurafti bila sudbina bre Miko, kad te vidim na tu mrtvu dasku sas pru`eni papci i zatvoreni kapci, kako le`i{ mlad i krut, ko moj kurac, do|e mi bre Miko da idem u pi~ku materinu. Dosta bre Miko, u dupe te jebem, od silne `albe }e mi srce napukne, tresnem ti ga tetki u ~arapu, kad si umrel tako mlad i zelen ko finansijska bluza. Ti si bre Miko oti{o na onaj svet, a evo ti moj kurac {to }e se vrati{ na ovaj. Laka ti bre bila na{a ciganska zemlja.

Zdravo da si bre Miko, `iveo. 99. Pita u~iteljica decu: - Deco, da li znate neku `ivotinju iz vremena praistorije? Javi se mali Mirko i odgovori: - Mamuti. - Odli~no, Mirko. Da li jo{ neko zna neku praistorijsku `ivotinju? Javi se mali Ciga i ka`e: - Sestruti! 100. Kako se zove Ciga - ljubavnik? - Romeo. 101. Pita {kolski psiholog malog cigu: - [ta }e{ ti biti kada poraste{? Cigan~e se malo u}utalo pa ka`e: - Pa... bi}u `enu! CRNI 1. Na ivici provalije stoji Hitler, a pored njega jato Jevreja. Proziva Adolf jednog po jednog: - Ra{iri ruke! - gurne prvog. - Digni ruke! - gurne drugog. - Ruke uz telo! - gurne tre}eg... Prilazi mu Gebels: - Adolfe, zajebi tetris, ima{ telefon. 2. Ide {umar kroz {umu i na|e telo klinca od 12-13 godina solidno obra|eno - noga polupojedena, druge ni nema, ostatak da ne spominjemo... Zapi{e u tefter (kad se povratio). Ide dalje. Nai|e na telo odraslog mu{karca, sli~no stanje kao i prethodno. Pregura i to nekako i krene dalje i vidi sad `enski le{, sli~no obra|en. Sad ve} malo opreznije krene napred i vidi devoj~icu od jedno 8-9 godina kako se skupila

pored drveta i trese se: - ^iko, ~iko, stra{no... Medved je do{ao i odvukao tatu, ra{~erupao mamu, pojeo mi batu... - E mala, danas stvarno nije tvoj dan! - re~e {umar, otkop~avaju}i pantalone. 3. Do{li bo`i}ni praznici. Roditelji sinu i }erkici kupili poklone i stavili ih pod jelku. Dolazi sin i uzima jedan paket. - To je za sestru - ka`e mu mama. - Dobro, uze}u ovaj. - I taj je za sestru. - A ovaj... - I taj... - Pa koji je moj... - Onaj mali... I tako brat je sedeo na stolici, igrao se sa svojom igra~kicom, jo-joom, i gledao sestru kako se zabavlja... - Ti nema{ ovoliko igra~aka kao jaaaaaa - podjebavala ga je sestra. - Jebi ga, neko ima jo-jo, neko leukemiju.. 4. - Mama, mama, zar se ovako kuva "Pekin{ka patka"? - ]uti i zatvori vrata od mikrotalasne rerne za sobom. 5. Zapalila se velika stambena zgrada. Na petom spratu stoji `ena sa detetom u naru~ju. I sad razmi{lja ona da li da sko~i ili prvo da baci dete. Iz gomile koja se skupila pred zgradom javlja se ~ovek: - Slobodno bacite dete, ja }u ga uhvatiti. Ja sam nekada bio golman. @ena skupi hrabrost i baci dete. Posle nekoliko sekundi okupljena gomila uzviknu: - GOOOOOL! 6. [etali se ulicom otac, majka i sin. Odjednom nai|e tramvaj i zgazi sina rasturiv{i ga pri tome na vi{e delova. Otac uze

glavu i po~ne da mu tepa: - Sine moj najmiliji, sre}o moja... I onda ka`e `eni: - Ho}e{ li i ti da uzme{ glavu, da se poslednji put oprosti{ sa njim? Majka uze glavu, a otac }e na to: - Jadac. 7. Pala bomba u obdani{te. Sada ima duplo vi{e dece. 8. -Mama, do{lo je prole}e. -Kako zna{, sine? -Eno je, visi baba u dvori{tu. Mama str~i dole, kad ne visi baba u dvori{tu, i re~e -Prepade me bre dete! -Aprilili, eno je na tavanu! 9. Vra}a se gazda ku}i sa du`eg puta i nai|e na svog slugu, pa ga pita: - [ta ima novo ku}i? - Ni{ta! - Ba{ ni{ta? - U stvari ima! Crko Garov! - Kako crko? Da ga nije neko otrovo? - Nije. Verovatno se prejeo mesa. - Kakvog sad mesa? - Pa konjskog. - Otkud tolko konjsko meso? - Pa od va{ih konja. - [TA JE BILO SA MOJIM KOnjIMA!? - Pa pogu{ili se od dima. - KAKVOG DIMA !? - Od vatre kad se {tala zapalila. - KUKU MENI ! PA KAKO SE [TALA ZAPALI? - Verovatno se plamen preneo sa ku}e. - KU]A! PA KAKO SE KU]A ZAPALI, JADAN LI SAM!?

- Jo{ se nezna ali sumnjaju da je sve}a pala na zavesu, i eto... - Pa pobogu ~ove~e, {ta }e sve}a u ku}i? Je l nestalo struje? - Ma ne! Nego kad su davali parastos va{oj `eni valjda je neko slu~ajno... 10. Igraju Jevreji i Nemci fudbal u gasnoj komori. Jevreji pobe| uju. Za{to? - Igraju na doma}em terenu. 11. [eta se Hitler koncentracionim logorom i padne mu pepeo na rame. Na to }e on: - Ma okani me se ~ove~e. 12. Pore|ao Hitler logora{e pa pita prvog: - Kolko si te`ak? - 12 kila. - A ti do njega? - 15 kila. - A ti tre}i? - 18 kila. - (razne`i se i uhvati ga za obraz) A, buci, buci... 13. Dolaze dvojica u restoran u Nema~koj za vreme Drugog svetskog rata, i pitaju konobara: -Jel vi slu`ite Jevreje u ovom restoranu??? -Da. -Dajte nam onda dva re{ pe~ena! 14. -Mama, deda je pokvaren, buaaaaaa. - ]uti sine i jedi to. 15. -Mama, ja ne volim dedu. - ]uti i jedi to. (ili: - Dobro, onda ga stavi u kraj tanjira.) 16. Ulazi mama u ku}u sa posla, i zabezekne se:

- Iju, crni sine, pa {to si zaklao dedu, imamo jo{ pola babe u fri`ideru!!! 17. -Mama, jel mogu da ljuljam baku. -Mo`e{ sine. Posle pet minuta.... -Mama jel mogu da ljuljam baku. -Mo`e{ sine. Posle novih pet minuta... -Mama, jel mogu da ljuljam baku. -Pa nije ti se baka obesila da bi je ti ljuljao! 18. Kako da smesti{ 600 Jevreja u fi}u? - Dva napred, dva pozadi, ostatak u pepeljaru. 19. [etaju nekrofil i pedofil...tek }e pedofil: - Ej ajmo u obdani{te. - [to, jel pala bomba? 20. Kako NAJBR@E napraviti kostur? - Uzme{ (vatrogasni?) {mrk, i dobrano opere{ gubavca. 21. Kakva je razliika izme|u bebe i hleba? - Beba se ne mrvi dok je se~e{. 22. Kakva je razlika izme|u bebe i peska? - Pesak nemo`e da se istovari vilama. 23. [ta je gore od 9 beba u 1 kontejneru? - Jedna beba u devet kontejnera. 24. Osudili engleskog sve{tenika na smrt i to se~om glave, pa mu rekli: - dzelat }e biti najbolji engleski ma~evalac i ni{ta ne}e{ osetiti. Kada je do{lo vreme izvr{enja kazne, sve{tenik stavi glavu

na panj. Posle nekog vremena dosadilo mu da ~eka i pita: - Kada }e biti gotovo? dzelat mu na to odgovori: - Gotovo je, sad samo malo cimni glavu! 25. Ide Arkan kroz pakao, mrtav gladan, 5 dana ni{ta nije jeo. Odjednom ugleda Tu|mana kako secka meso. Prilazi mu Arkan i ka`e: - Franjo, daj malo. Ni{ta nisam jeo 5 dana. Umre}u. Tek }e Tu|man njemu: - Zna{ {ta @eljko, i ti si klao, {to nisi su{io? 26. Do{ao de~ko u prodavnicu i tra`i `vake. Umesto `vaka prodava~ica mu da Trep~in akumulator. De~ko iza|e napolje i ni{ta ne primeti. Prodava~ica se seti i istr~a napolje i ka`e da mu je umesto `vaka dala Trep~in akumulator. De~ko se okrene i nasmeja se iz prve. 27. Dolazi ~ovek u javnu ku}u. Po{to nije imao dovoljno para, zatra`i on neku jeftinu `ensku. I, legnu oni u krevet, a on po~ne da joj li`e pi~ku. Li`e on, li`e, kad odjednom nai|e na zrno pasulja: - Je li bre, {ta je ovo? Kurva ni{ta ne odgovori, a on nastavi da li`e dalje. Kad je nai{ao i na drugo zrno, pita on kurvu: - Ama `eno, {ta je bre ovo? - Ni{ta, ni{ta, to se onaj pre tebe ispovra}ao kad je ~uo da imam sifilis. 28. Sretnu se pedofil i nekrofil, tek }e pedofil: - Joj {to sam ju~er ma`njavo jednu od tri godine... - Fuj! To hoda! 29. KLETVE - Dabogda ti pas povratio na sred sobe kad ima{ goste! - Dabogda ti deca tap{ala laktovima.

- Dabogda ti `ena rodila hamburger! - Dabogda ti Mcule svirao na sahrani. - Dabogda te zgazila kola HITNE POMO]I! - Dabogda se moja pratnja o tvoju krsta~u o~e{ala. - Dabogda ti se pas na majci zarazio! - Dabogda ti deca igrala u strujnom kolu. - Dabogda te silovao pun kamion kukuruza - zrno po zrno. - \avo ti se o~ima klikerao! - Dabogda ti kolo na grobu igrali! - Kod mene u kraju: "Prodao bih sina za gram kokaina". - Dabogda ja polako hodao iza tebe. - Dabogda te vozili sa nogama unapred. - Dabogda te majka na{la u pa{teti. - Jeba}u ti prvi red na tvojoj sahrani. - Svojevremeno je najgora bila: "Dabogda ti majka rodila Spasi}a!" U pitanju je Predrag, fudbaler. - Dabogda ti majka prdnula na roditeljskom sastanku! - Dabogda ti `ena trudnu devoj~icu rodila! - Dabogda ti deca i{la unatra{ke! - Dabogda ti deca igrala {kolice po minskom polju! - Najgora kletva je da ti mama peva na PALMI u 02 ~asa!!! - Da Bogda ti besan konj sa penom na ustima krvavim kurcem jebao sestru na maj~inom grobu pored oca koji sve to gleda u invalidskim kolicima sa bratovom glavom u krilu... - Dabogda te majka tra`ila kukom po reci... - Dabogda ti majka na hladnoj ruci sat navijala. - Dabogda te majka po slici na banderi prepoznala. - Dabogda te majka po o~ima u bureku prepoznala. - Dabogda ti deca i{la na daljinski. - Dabogda ti iza{la slika u Politici. - Dabogda miriso ljubi~ice odozdo. - Dabogda ti dete li~ilo na Eru Ojdani}a! - Da bog da ti svi u ku}i plakali, a samo pop pevao! - Dabogda ti mama ljubila sliku na banderi. - Da Bog da te majka tra`ila Gajgerovim broja~em. - Najgora kletva: "Dabogda te jebao nekrofil."

- Da Bog da ti deca ~itala prstima. - Da Bog da ti Sveti Ilija uvodio struju u ku}u. - Dabogda se pretvorio u `abu, pojela te roda, i iskenjala sa 500 m visine. - Dabogda ti `ena rodila ve{ ma{inu (zar|alu)! - Da Bog da se na hipodromu na tebe kladili. - Da Bog da ti deca imala gvozdene u{i pa da ih magnetom {eta{ po sobi. - Da bog da imao proliv i kijavicu u isto vreme! - Dabogda ti sin zeta u ku}u doveo! - Zetu, klaustrofobi~aru, `elim sre}no ozdravljenje pesmom: "Mala soba, 3 sa 3". - ^estitam zetu ginekologu hiljaditi abortus pesmom: "Gde } e ti du{a?" - Komandant voda `eli svojim vojnicima sre}an prelazak minskog polja sa pesmom: "U~ini bar jedan pogre{an korak." - Sre}ni otac }erci Jasmini `eli sre}an drugi ro|endan i da nam po`ivi jo{ toliko! - Dabogda da gostovao na Palmi. - Dabogda da te crnci u africi {eve od jutra do sutra. - Dabogda da te JAT vozio do Hrvatske. - Dabogda da ti deca i{la na trofaznu struju. - Dabogda da ti deca radila na PTT signale. - Dabogda da ti decu tra`ili na dnu Marinkove bare. - Dabogda da ti se dok sere{ zapalila ku}a. - Dabogda da ti Tu|man kuco na vrata. - Dabogda da ti vanzemaljci svirali frulicu (na krovu ku}e) dok ne umre{. - Dabogda prdnuo }a}i u kurac ! - Dabogda se lo{e stondirao! - Dabogda se pretvorio u ~varak! - Dabogda se pretvori{ u ~ivavu! - Dabogda se u~lanio u SPS! - Dabogda te keva izvu~e iz kinder-jajeta. - Dabogda te kupali u sonoj kiselini! - Dabogda te majka u bureku prepoznala (po o~ima).

- Dabogda te milicija crtala kredom po autoputu. - Dabogda te panduri tra`ili po Lisi~ijem jarku. - Dabogda te pregazi traktor! - Dabogda te ^kalja izvu~e na lutriji. - Dabogda ti apoteka menza bila. - Dabogda ti Bil Gajts konstruisao ku}u!!! + Pod vindousima!!! - Dabogda ti Brut bio sin! - Dabogda ti }erka pevala na Palmi! - Dabogda ti deca bila Komunisti! - Dabogda ti deca i{la unatra{ke. - Dabogda ti deca li~ila na usisiva~e. - Dabogda ti deca nemala ni jedan prst, osim jednog da mogu da ~itaju. - Dabogda ti deca prstima ~itala. - Dabogda ti deca rukama govorila. - Dabogda ti decu konstruiso PENTIUM!!! - Dabogda ti dete imalo dve leve noge! - Dabogda ti Jami pevala na pogrebu!!! - Dabogda ti Lukrecija Bordzija bila kuvarica! - Dabogda ti majka ljubila sliku na banderi. - Dabogda ti meni namigivao s ve{ala. - Dabogda ti Milo{evi} dr`ao posmrtni govor! - Dabogda ti se deca sa strujom u kolo hvatala. - Dabogda ti se kompjuter Stondirao! - Dabogda ti se sve u ku}i palilo, osim sijalica. - Dabogda ti se sve `elje ispunile! - Dabogda ti svi od ku}e be`ali, samo ti vatrogasci dolazili. - Dabogda zavr{io kao Faust! - Dabogda zavr{io kao Hrist! - Dabogda zavr{i{ kao Sokrat! - Poga~e ti se na grobu najedem! - Dabogda ti `ena rodila stonogu pa ceo `ivot radio za cipele! - Dabogda ti Ru{ka Jaki} zavela sina jedinca. - Dabogda ti majka pevala kod Peje u emisiji. - Dabogda ti Jelena Karleu{a predavala deci estetiku.

- Dabogda ti mu` imao vi{e {valerki nego Minimaks kravata. - Dabogda ti snaja bila gora od Paole. - Dabogda bio stabilan na nogama kao Karlitos. - Dabogda se udala kao Verica Bradi} za Zdravka ^oli}a. - Dabogda ti mu` bio odlu~an kao Karlos Danijel. - Dabogda ti `ena bila brbljijva kao Marina Perazi}. - Dabogda ti ta{ta pazarila u Pile Tele [opu. - Dabogda ti u ku}i svaki dan bilo kao u "Dosijeu H". - Dabogda ti se televizor pokvario usred "Zlobnice". - Dabogda ti isklju~ili struju pre "Esmeralde". - Dabogda ti ta{ta bila ~e{}e u ku}i nego Vanja Buli} na televiziji. - Dabogda nikad ne snimio plo~u za "Siti Rekords". - Dabogda ti otac snimio spot sa grupom Tvins. - Dabogda ti se sin jedinac zaljubio u Karamelu. - Dabogda ti se mu` obla~io u butiku Mitra Miri}a. - Dabogda te `ena gledala kao Esmeralda pre operacije. - Dabogda dolazio do re~i kao gosti kod Ines Gavrilovi}. - Dabogda ti se deca slagala kao "ZAM" i "Grand Produkcija". - Dabogda ti dete menjalo {kolu kao DLZ peva~ice. - Dabogda ti mu`a {i{ao frizer [abana [auli}a. - Dabogda ti Aleksandra iz "Siti"-ja brushalter pozajmljivala. - Dabogda ti Bata Paskaljevi} bio sponzor. - Dabogda se frljao parama kao Big Lale pade`ima. - Dabogda ti Mega Deki reklamirao picu. - Dabogda ti ^eda ^vorak hranio pili}e. - Dabogda se nabio na ekser kao Pedro na Ferdinanda. - Dabogda ti ~avke kre{tale svako jutro u dvori{tu kao Biljana u "Siti"-ju. - Dabogda te Rebra~a hranio ju`nim vo}em. - Dabogda ti se mu` uvla~io direktoru kao Bala{evi} Zagrep~anima. - Dabogda te hvalili kao Aca Lukas Baju. - Dabogda ti devojka glumila Pamelu u Bla`inom spotu. - Dabogda ti mu` upotrebljavao vijagru kao Crnogorci mobilni.

- Dabogda te Tajson uspavljivao, Minimaks probijao, a Vuk Bojovi} izdr`avao. - Dabogda sa Igorom iz "Divljeg Kestena" skakao po bini u Prokuplju. - Dabogda i bez Ane Stani} bio metar iznad asfalta. - Dabogda pro{ao kao Partizan posle lok-auta. - Dabogda svaki dan gutao tablete kao Marija Macic slova. - Dabogda ti Ila pevao na svadbi. - Dabogda ti mu` bio trezan kao Mili} Vuka{inovi}. - Dabogda padao na voza~kom ispitu kao Jano{ Mesaro{ u Maksoviziji. - Dabogda se na Jami palio kao {ibica, pa te svi sem nje kresali. - Dabogda se perutao kao Ivana Boji}. - Dabogda ti ljubav buknula kao JDP. - Dabogda ti se ta{ta zaljubila u Bo`u Nikoli}a pa ti po ceo dan po ku}i pevala "Bidai". - Dabogda te majka volela kao skinhedsi filmove Emira Kusturice. - Dabogda te Jelena Karleu{a smatrala peva~icom. - Dabogda se u liftu zaglavio sa Ru{kom Jaki}. - Dabogda te Maja Nikoli} prozvala za kuma. - Dabogda kao Ivan vozio 200 na sat, pa na prvoj krivini plakao tri godine. - Dabogda ti `ivci igrali kao Nedeljko Baji} Baja. - Dabogda ti mu` bio fudbaler, pa stajao u `ivom zidu Sini{i Mihajlovi}u. - Dabogda ti devojka bila tra`ena kao Pink Revija, pa i{la iz ruke u ruku. - Dabogda ti dzej i Daca preporu~ivali frizera. - Dabogda ti snaja volela Esmeraldu, a prema tebi bila zlobnica. - Dabogda ti Petar Bo`ovi} prepisivao dijetu. - Dabogda ti `ena bila harmonika{, pa ceo `ivot igrao kako ti ona svirala. - Dabogda ti Robert ^oban ~uvao tajnu i pravio imidz.

- Dabogda ti mu`u Monika Levinski bila sekretarica. - Dabogda te razvla~ili kao Sneki harmoniku. - Dabogda ti de~ko bio mu`evan kao Karamela. - Dabogda se `enio, pa ti kamenoresci klesali ludi kamen. - Dabogda ti u ku}i gorele sve}e kao u spotu DLZ. - Dabogda ti devojka bila kao Grand kafa, mirisna, ukusna i jeftina. - Dabogda te po{tovali kao Minimaks Brzog. - Dabogda te umesto Probavite olak{ali lopovi. - Dabogda ti mu`u skakao pritisak kao Dragutin Topi}. - Dabogda ti Tamara Raoni} {aputala na jastuku. - Dabogda be`ao od struje, pa te drmnuo Biba. - Dabogda terao ovce kao Mitar Miri} modu. - Dabogda imao dvojnika na mobilnom. - Dabogda ti se devojka zaposlila na pumpi pa davala dvadeset puta mese~no. - Dabogda ti Robin Kuk decu pravio. - Dabogda ti de~ko bio zlatan kao zub [abana Bajramovi}a. - Dabogda ti nov~anik bio nevidljiv kao F117a. - Dabogda ti `ena imala {valera koliko Minimaks "Oskara". - Dabogda te Rusi branili. - Dabogda ti devojka bila slatka, pa kod nje ~ekao red kao za {e}er. - Dabogda ti ljubav planula kao Kineska ambasada. - Dabogda te voleli kao Toni Montano @eljka Samardzi}a. - Dabogda te `ena grejala kao TA pe} usred restrikcije. - Dabogda bio nepliva~, pa se preselio u Novi Sad. - Dabogda ti dzep bio prazan kao rezervoar. - Dabogda vam mu{ka deca li~ila na Madlen Olbrajt. - Dabogda vas Monika sve progutala. - Dabogda imali svega kao Klinton mozga. - Dabogda vam le{inar bio ku}ni ljubimac. - Dabogda vam se avioni dizali samo uz pomo} "vijagre". - Dabogda vam Robin Kuk davao ve{ta~ko disanje usta na usta. - Dabogda vam kasetne bombe raznele kasetofon.

- Dabogda - Dabogda - Dabogda - Dabogda - Dabogda gore". - Dabogda - Dabogda - Dabogda - Dabogda

vas `ena volela kao {to Kiro Gligorov voli Srbe. se {to pre razba{karili: ba{ka telo - ba{ka glava. lokatori bili omiljena igra~ka va{e dece. vam Bu|anovci bili omiljeno izleti{te. se kod vas snimao drugi deo filma "Lepa sela lepo vam savest bila ~ista kao Monikina plava haljina. vam dete bilo visoko kao jugoslovenski standard. imali para koliko Albanija ima mobilnih telefona. bili `ivi i zdravi kao Franjo Tu|man.

30. [ta se dobije potapanjem bebe u vrelu vodu? - ^aj od maj~ine du{ice. 31. - Mama, mama, ja mrzim batu! - ]uti, sine, i jedi, nema ni{ta drugo! 32. - Mama, mama, zar opet {pageti?! - ]uti, sine, ina~e }u ti i{~upati vene i iz druge ruke! 33. - Mama, mama, kakve o~i ima seka? - Plave. - E, nije, nego crvene! (i pokazuje ih u {aci) 34. - Mama, mama, mo`emo li da igramo sa bakom? - Mo`ete, ali je posle opet zakopajte! 35. - Mama, mama, vidi kako izgleda dedina baterija za pejsmejker! - Crna deco, pa {ta vam je deda rekao na to? - Rekao je: ARGH!! 36. - Mama, mama, zezaju me u {koli da imam velike o~i! - Cuti, sine, i spavaj! (zatvara mu o~i pokretom za spu{tanje roletne)

37. - Mama, mama, zezaju me da sam troglava a`daja! - Nisi, sine, nisi! (i pomiluje mu redom sve tri glave) 38. - Deda, {ta je to ^ernobilj? - Ni{ta sine, re~e deda i pomazi ga po glavama. 39. - Mama, mama, a za{to me zezaju da imam velike zube? - Ma nema{ sine, samo zatvori usta, grebe{ parket. 40. - Mama mama, a za{to me zezaju da imam velika usta. - Ma nema{ sine, ali zini malo vi{e da mo`e{ da jede{ - i zamhnu lopatom. 41. - Mama, mama, a za{to me zezaju da imam velike noge. - Ma nema{ sine, ali idi i pomeri patike iz gara`e da tata uparkira auto. 42. Sretnu se slepac i hrom ~ovek... Pita slepac hromog: - Kako ide? - Eto, kao {to vidi{... 43. [TA IMA? Javili `eni da joj je sin poginuo na rati{tu. Ona br`e bolje ode na rati{te kako bi ga poslednji put videla. Dolazi ona i pita de`urnog oficira gde mo`e da vidi ostatke sina. - Vidite, imamo jedan problem. Va{ sin nema ruku. - Nema veze, ho}u da ga vidim! - Ali va{ sin nema ni drugu ruku. - Nema veze, ho}u da ga vidim! - Ali va{ sin nema nogu! - Ma ka`em vam ~ove~e ho}u da ga vidim! - Ali va{ sin nema ni drugu nogu! - Pa {ta onda ima? - Evo nema ni{ta, zajebavamo se, malo je hladno, ali {ta je tu je.

44. SVE@E MESO Dolazi ~ovek u mesaru i ka`e: - Dobar dan, dajte mi molim vas pola kilograma detetine. Mesar uzme komad mesa iz hladnja~e i po~ne se}i sa satarom. Odmeri pola kilograma i po~ne uvijati u celofan. Tip ga usput pita: - Je l to sve`e? - Kako da ne, sad smo ga skinuli sa ljulja{ke. 45. MRTVORO\ENO Petrovi} u ~ekaonici porodili{ta. Nervozan, pu{i cigaretu za cigaretom, {eta kao lav u kavezu. Iznenada, ulazi sestra ne`no nose}i mali zamotuljak... - Petrovi}? - Ja sam! Umesto odgovora, sestra baci zamotuljak na pod, sko~i na njega, po~ne da ga gazi, krckaju ko{~ice, zatim ga tresne o zid, pljus na sve strane, i tome sli~no. Posle toga pri|e skamenjenom Petrovi}u, ne`no ga potap{e po ramenu i srda~no ka`e: - Ma {ala, Petrovi}u, mrtvoro|eno. 46.VRTI] Zapalio se de~iji vrti}. Vatrogasci stupaju u akciju...Dotr~ava jedna `ena i uzbu|eno se obra}a jednom vatrogascu: - Dru`e, jesu li ovde moji sinovi @arko i Ognjen? - Ne gospo|o... Ovde su samo Uglje{e! 47. [UMAR U blizini nekog {umarka matori {umar ukrade devoj~icu i odvu~e je u {umu. Idu oni kroz {umu kad }e dete: - ^iko, ~iko, hajde da se vratimo, vidi kako je mra~no i stra{no, bojim se! - Je li, boji{ se, a zamisli kako je meni - ja treba sam da se vra}am!

48. Koja je poslednja plo~a Tome Zdravkovi}a? - Nadgrobna. 49. [ta povezuje Elvisa Prislija, Kurta Kobejna i Tomu Zdravkovi}a? - Podzemne vode. 50. SA@AljEnjE Vozi ~ovek Volvo, pi~i oko 200 na sat i iznenada se stvore zapre`na kola ispred njega i on se `estoko zapuca. Izlazi iz olupine i vidi konja kako se o~ajni~ki batrga u lokvi krvi. Izvadi ~ovek pi{tolj i ubije ga da se ne mu~i. ^uje ne{to iza, okrene se i vidi seljaka kako skaku}e na jednu nogu dok na rame rukom pridr`ava drugu i veselo se dere: - Nije mi ni{ta, nije mi ni{ta. 51. Dolazi Hitler u konc. logor i ka`e zatvorenicima Jevrejima: - Sutra imate divan sportski dan! A Jevreji se uzbude pa se raspituju, a Hitler }e dalje: - Prvo igrate fudbal sa loptom od bodljikave `ice na minskom polju, a posle vaterpolo u bazenu sa piranama, a posle idete na `urku... Jedan Jevrej pita: - Jao super, a ko svira? - HANS mitraljezac... 52. Dobio mali PETARDU umesto `vaki. Prodavac istr~a na ulicu za njim: - Stani mali... Mali se okrenu i PU^E od smeha. 53. Dobio Stivi Vonder rende za ro|endan. Pitaju ga kako mu se svideo poklon... - Odli~no, nikad bolju knjigu nisam pro~itao! 54. Razgovara Stivi Vonder sa prijateljem:

- Eh, Stiv, da zna{ samo za koliko stvari si uskra}en zato {to si slep... - Ma nije to najgore, zamisli samo da sam jo{ i crnac!? 55. Jeste videli `enu Stivija Vondera? - Nije ni on. 56. - Mama, mama, ne volim tr~ati u krug! - A da za~epi{, jer }u ti ina~e i drugu nogu svezati za pod! 57. - Mama, mama, za{to tata be`i? - ]uti i pomozi mi da napunim pu{ku! 58. - Mama, mama, ja ne `elim i}i u Englesku! - ]uti i plivaj! 59. - Mama, mama, ali ja ne `elim videti dedu. - ]uti i kopaj! 60. - Mama, mama, ho}u da se igram sa klikerima! - Ne mo`e{ danas, babi treba stakleno oko! 61. - Mama, mama, ali ja ne znam igrati poker! - ]uti i deli! 62. - Mama, mama, {ta ima za ve~eru? - ]uti i vrati se u rernu! 63. - Mama, mama, da li si sigurna da je ovo jedini na~in da nau~im plivati? - ]uti i vrati se u dzak! 64. - Mama, mama, za{to ja ne mogu gledati TV kao i sestra? - ]uti jer }u ti ina~e odrezati u{i kao i njoj! 65. Porodica sadista (tata, mama i sin~i}) krenula na put.

Voze}i po krivinama, kola su se naginjala ~as na jednu, ~as na drugu stranu. U jednoj krivini, kad su se kola nagla na maminu stranu, klinac otvori vrata i uzviknu: - Gurni je, gurni je! Otac je gurnu i majka pade u provaliju. Na to sin po~e da pla~e iz sveg glasa. - Pa {ta ti je, gurnuo sam je kao {to si hteo? - Da, ali nisam video kako je paaaaallllaaaaaa! 66. Danas sam ru~ao buba-{vabe. - BljAK. Kakav li to ukus ima? - Paaaaa... ne{to kao gusenice ili sli~no... 67. U ratu granata vojniku otkinula nogu i on urli~e od bolova. Prilazi mu drugi vojnik i dreknu na njega: - [ta se dernja{? Granata ti je otkinula samo nogu. Onom tamo je otkinula glavu pa }uti. 68. Naru~io ~ovek jelo u restoranu i kada mu ga je konobar doneo, ispostavi se da nije poneo protezu sa ve{ta~kim zubima. ^ovek koji je sedeo pored njega, videv{i kako se ovaj mu~i, pru`i ruku u ta{nu, iz nje izvadi jednu protezu i ponudi je susedu. Me|utim, kako mu ova nije bila po meri, morao je da proba jo{ nekoliko dok nije prona{ao odgovaraju}u. Posle zavr{enog obroka, pru`aju}i protezu nazad, ~ovek se zahvaljuje: - Hvala vam puno, doktore, nisam ni{ta jeo ceo dan... - Ma nema na ~emu, ... samo, nisam ja doktor, ja sam grobar. 69. Za{to kad meljemo dete u ma{ini za mlevenje mesa, prvo stavljamo noge? - Da bi mu videli izraz lica! 70. Dobio mesar dete. Na slavlju pitaju ga kakve o~i ima, on ka`e plave. Ima li kosu, ka`e ima malo. Na koga li~i, na tatu.

Kolko je te{ko - ode on i vra}a se sav krvav do pojasa. - Tri ipo kila bez kostiju. 71. ^ovek `eli da iznajmi stan. Primetio je mrlje na zidu i re~e: - Kakve su ono mrlje na zidu? - Pre vas ovde je bio hemi~ar koji se bavio opasnim eksperimentima... - I to su hemikalije? - Ne. To je hemi~ar. 72. Dva bolesnika koja su tek pre`ivela operaciju razgovaraju: - Ne zna{ kako su lekari nemarni... Jedan ~ovek je morao 2 puta na operaciju jer je lekar zaboravio makaze u njjegovom stomaku! U tom ~asu proviri glavni hirurg i upita: - Da li je ko od vas video moje rukavice? 73. Tu~e tata sina: - Jesam li ti lepo rekao da mora{ da bude{ odli~an! - Pa ti tata ne zna{ kako je te{ko ~itati Brajevu azbuku kukom. 74. ^ovek umire i u poslednjim satima bitisanja me|u `ivima zove `enu: - Gladan sam, daj mi ne{to za jelo, molim te! - Mo`e, samo ka`i {ta `eli{, sve }u na}i za tebe! - Daj mi malo one teletine! - E, to ne mo`e! To sam pripremila sutra za da}u! 75. Takmi~e se Englez, Francuz i Srbin ko mo`e bolje i vi{e da se ispovra}a, a sudija je jedno prase. Po~e Englez da povra}a: bljaaaauuugh.... Prase kao sudija do|e i sve to pojede: mljac, mljac, mljac, i mrdnu repom 15 puta, {to zna~i da je Englez dobio 15 poena.

Posle toga, krene Francuz: bljaaaaauuuuuuugh... Prase na isti na~in pojede sve to: mljac, mljac, mljac, i pokaza repom 20 poena. Srbin ne bi bio Srbin ako ne bi bio najbolji u svemu, i krene: BLJAAAAAAAAUUUUUUUUUGHHHHH... BLJAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUGHHHHH. Po~ne prase da jede sve ovo, da bi dalo ocenu: mljac, mljac. Odjedanput prase se zaustavi i po~e: bljaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuughhhhh 76. Do|e `ena kod lekara i ka`e da `eli da abortira. Posle kratkog neuspe{nog ube|ivanja, doktor joj re~e da do|e sutra i ponese pomorandzu i "Plazma" keks. Sutradan, kada je to donela, lekar joj pomorandzu i keks stavio u odre|eno mesto i rekao joj da do|e sutra ponovo i donese isto pomorandzu i keks. I sutra se ponovila ista terapija. I jo{ jednom... ^etvrti dan, nakon terapije, lekar joj ka`e da sutra donese pomorandzu i dve cigle. Kada je do{la, on joj stavi pomorandzu na ono isto mesto. Nakon nekoliko minuta dete promoli glavu i zausti: - Je li, a {ta je bilo sa keks... A lekar ciglama... 77. Sedi student u menzi i jede, kad nai|e gubavac i sede naspram njega. Gleda student, gleda i odjednom se uhvati za usta, prevrnu o~ima i jedva se suzdr`i da ne povra}a. - Izvini de~ko, ako smetam oti}i }u ja. - Ma sedi, nije to zbog tebe. Pro|e pet minuta i nastupi jo{ gori napad. Za dlaku izbegne da se ispovra}a. - Ma oti}i }u ja, vidim da ti smetam. - Nisi ti kriv, sedi, to je zbog mene. Malo kasnije definitivni napad, student se ispovra}a nasred stola. - Znao sam, to mi se uvek de{ava, trebao sam ja da odem. - Nisi ti kriv. To je zbog ovog tipa {to ti uma~e hleb u le|a.

78. U autobusu GSP jedno dete, sede}i u krilu svoje majke, zine i odgrize prst najbli`em sapu(a)tniku. Majka ga odeeere od batina. Videv{i to, ~ovek bez jednog prsta se sa`ali i zamoli majku: - Molim Vas, nemojte ga tu}i. Malo je, ne zna... - Ti{ina. Prst tamo, prst vamo pa kad do|e ku}i ne}e da jede... 79. [ta je to: Malo crveno u kolevci? - Beba sisa `ilet. 80. Uhvatile usta{e babu u jednom selu i pitaju je gde su partizani. Baba se kune da ne zna. Po~e{e da je mustraju, ali baba ne popu{ta. Po~e{e da je biju, ali baba ni re~ nije rekla. Odvedu je kod komandanta i on re~e babi da ako ne prizna osta}e bez noge. Baba ni{ta ne re~e. Komandant zapreti da }e i bez druge ostati. Baba ni{ta. Bi {ta bi. Ostave oni babu i odu. ^im su usta{e oti{le, pojave se oslobodioci iz skloni{ta. Komesar ih postroji oko babe i odr`a politi~ki ~as o babinom nepokolebljivom heroizmu. Na kraju ih upita: - Ima li drugovi neko da je izvukao zaklju~ak iz svega ovoga? Javi se jedan: - Ja, dru`e komesare: U LA@I SU KRATKE NOGE... 81. Javili ~oveku da mu se rodio sin. On kao bez du{e otr~a u porodili{te. Tamo ga do~eka sestra. On sko~i na nju da mu poka`e dete. Sestra ode i vrati se sa zamotuljkom u pelenama. On presre}an re~e: - Dajte sestro da vidim sin~inu! - Znate, kako da vam ka`em, ovaj, znate va{ sin nema ruke... - Nema veze, glavno da je mu{ko! - Znate, on nema ni noge, stvarno mi je `ao... - Nema veze, glavno da je mu{ko! - Znate, i to je stvar shvatanja, ali on nema ni trup... - Nema veze, dete je dete!

- Kako da vam ka`em, znate on nema ni glavu... - Pa {ta ima, ako boga znate! - Znate, kako da vam ka`em, ima samo ovo jedno uvo, ovde u peleni... ^ovek sa suzama u o~ima uze pelenu, i tu`no pro{apta: - Siineee moj! - Morate malo glasnije, znate on je nagluv! 82. Tucaju se gubavac i sida{ica. Kad su zavr{ili radnju, sida{ica re~e: - Izvini nisam ti rekla, ali zna{ ja imam AIDS. Gubavac mrtav hladan re~e: - Ne sekiraj se, ostao je unutra! 83. [ta je to malo, crno, grebe po staklu? - Beba u rerni. 84. Legao ~ovek ispod drveta da se odmori. Odjednom pored njega pade komad mesa. On pogleda, ali nastavi da spava. Posle toga padne mu ljudski prst, pa drugi. ^ovek ustade i pogleda na drvo. Tamo stoji gubavac, ~upka komade mesa i govori: - Voli me, ne voli, voli me, ne voli... 85. Na Kordunu grob do groba, tra`i majka sina svoga, na{la ga je, sre}a prava, Koca-Kola osve`ava! 86. Ide ~ovek ulicom i oko vrata nosi vezane dve vilju{ke. Tu se igra neki klinac koji je bio stra{no radoznao: - ^iko, ~iko, {ta vam je to oko vrata? - Dvogled, odgovori on mrzovoljno. - ^iko, ~iko je l mogu ja malo da gledam? - Mo`e{, i nabi mu one vilju{ke... - ^iko, ~iko, ali ja ni{ta ne vidim!

- ^ekaj mali da ti ~ika izo{tri malo, i okrenu nekoliko puta vilju{ke... 87. Gori ku}a. @ena vi~e: - Izgore mi dete, spasavajte ga ako boga znate!!! ^ovek uleti unutra ko Brus Vilis, kad domalo izle}e, ni{ta ne nosi. @ena vi~e: - Gde mi je dete!! - Ma ne brini, okrenuo sam ga!!! 88. [ta bi sada princeza Dijana radila da je `iva? - Grebala bi po sanduku... 89. Porodica kanibala se sprema da ve~era. Otac i majka donose na sto mrtvacki sanduk. Videv{i to, deca po~e{e da protestvuju: - Dosta nam je konzervi! 90. Na ~asu hemije, stavila u~enica ruku u teglu sa natrijum hidroksidom i pita: - Nastavnice, za{to ova tegla nema dna? 91. Koji ~ovek nosi bocu gasa na le|ima? - Zavisnik iz Au{vica. 92. U ^ernobilu i{la mama i njena k}erka. - Vidi, vidi mama, imam tri sise! - Pa {ta, boli me kurac!!! 93. Za{to je Hitler izvr{io samoubistvo? - Stigao mu je ra~un za gas. 94. Proradio JAT pa, od radosti, kupili i nove avione. Avioni lepi, glanc novi i ~isti, putnici prvi put u{li u njih. Poslu`enje - prema prilici! @dere se i pije koliko ko ho}e i mo`e. A naro~ito se isti~e jedan Direktor. Popio gajbu piva, pojeo je

sedam raznih porcija hrane, pa se zavalio, podriguje i pijucka vino. Ali, upade ti na{ avion u silno nevreme. Zabrinuta stjuardesa prilazi na{em Direktoru: - Gospodine, vi ste malo vi{e pojeli i popili, sad }e turbulencije, pa ako vam pripadne muka, molim Vas da upotrebite ovu kesu da se slu~ajno ne uprlja avion. Direktor pristaje. A onda po~inje pi~vajz. Avion ska~e, pada, propada... i kad se najzad smirilo, stjuardesa se vra}a i ima {ta da vidi: oko na{eg Direktora - sve ispovra}ano da ne mo`e biti gore. - Auh, ~ove~e, pa jesam li vas molila da pazite? - Pa ja sam pazio, i kad mi se kesa napunila do vrha, vidim da }e da se prosipe.... pa otpijem malo.... al kad ovi drugi po~e{e da povra}ajuuuu!!! 95. Putovala porodica sadista, mama, tata i sin sadista. Kad su prolazili kroz jedan grad vide nekog ~i~u na prelazu, }ale nagazi na gas i prospe ga po celoj ulici i sad svi u kolima odu{evljeno: - Jjjjjjeeeee!!! ]ale, }ale!!! Tako idu dalje i gura `ena bebu, }ale popne kola na trotoar i napravi puding od majke, a ni beba nije bolje pro{la - u kolima opet odu{evljenje.. I idu dalje i majka pogleda kroz prozor u to naleti bandera i raznese joj facu, sad }ale: - Jjjjeeeeeeeee! A sin pla~e: - Ne brini sine, na}i }u ja drugu! - Ma ne pla~em ja zbog toga nego nisam video kako joj se glava odvojila od tela. 96. Profesor biologije dolazi na ~as i obra}a se studentima: - A sada }u pokazati kako izgleda jedna secirana `aba! Vadi iz dzepa lepo smotan paketi}, otvara ga i vidi sendvi~. Za~u|eno se po~e{a po glavi: - Neverovatno! A siguran sam da sam doru~ak malopre pojeo!

97. Najavljuje komentator vaterpolo utakmicu u Au{vicu: - Evo izlaze Jevreji u belim kapicama, a... krokodili su bez kapica. 98. Kako dete iz Hiro{ime (ili Nagasakija) broji do 100? - Na prste. 99. [ta je to perverzija? - To je kad ti `ena pu{i kurac, a ti joj navla~i{ ko`icu preko glave. 100. A {ta je to totalna perverzija? - To je kad jebe{ trudnicu, a beba ti pu{i kurac. 101. Razgovaraju dva pedofila. Jedan re~e: - Kako imam dobru `ensku. Ima ~etiri godine, al se jebe ko da ima {est. 102. Ko su najve}i ma|ioni~ari na svetu. - Jevreji: u|u na vrata, a iza|u na dimnjak! 103. Dolazi Hitler u logor i {etaju}i se onako ispred postrojenih zatvorenika pita jednog: - Sinko koliko ima{ godina? - Sutra }u imat {est, ka`e mali veselo. - E, boga mi ne}e{!!! 104. U{la devoj~ica u prodavnicu i zamolila prodava~a za usnu harmoniku. On joj skine s police, a devoj~ica po~ne da svira. I svira ona tako, svira, kad odjednom prodavac vikne: - Jao dete, pa dao sam ti `ilet! Devoj~ica se nato samo nasmeje od uha do uha... 105. Idu dva klo{ara ulicom. Iznenada spaze povra}ku. Prvi klo{ar sko~i na nju i pojede sve. Drugi klo{ar mu tada ka`e:

- Fuj al si alapljiv, proguto si dlaku. Na to se prvi klo{ar zgadi i ispovra}a. Sada drugi klo{ar sko~i na povra}ku i pojede sve, rekavsi: - Ba{ ti hvala {to si mi podgrejao! 106. Upada usta{a u srpski vrti}. - Deco, jel znate vi ko sam ja? - Branko Kockica???!!! - DA! RATATATATATATATATATIRA!!!! 107. Kolje usta{a dete, a izlazi majka: - Majstore, mo`e kafica? 108. Uhvati usta{a srp~e, izvu~e sablju, pa ga ljutito pita: - Mali, jel se pla{i{ ti ovog no`a!!!?? - Pla{im se ~iko... A ovaj se razne`i, pa ka`e: - Ni{ta se ti ne boj, ima ~ika za tebe i manji... 109. Mama se penje uz stepenice i dr`i dete za jednu nogu, a glava mu udara o stepenice. Kom{inica dovikuje: - Spa{}e mu kapica, kom{inice! - Ne brinite, zakucala sam je. 110. Odsekli Muji ruku, toliko ga je to pogodilo da je iza{ao na terasu i taman se spremi da sko~i da se ubije kad primeti na susednoj terasi Hasu bez obe ruke kako igra Lambadu. - Bre Haso, meni odsekli ruku, pa sam odlu~io da se ubijem a ti nema{ obe pa igra{ ... - Igrao bi i ti da te svrbi dupe! 111. Princeza Dijana je bila u poseti ratnim vojnim invalidima u Sarajevu a sada je oti{la u posetu RATNIM @RTVAMA. 112. Za vreme slu`enja vojnog roka Peri je umro iznenada otac. Zapovednik je smislio najlak{i na~in kako mu to re}i.

Vojnike je pozvao u kolonu i rekao: - Svi vi koji imate oca istupite. Pero kud }e{ ti? 113. Do|e slepac u prodavnicu, sa psom. I po~ne da ga vrti iznad glave na uzici da se sve pra{ilo okolo... I pita ga prodava~ica: - Pa dobro ~ove~e, {ta radite?! - Ni{ta posebno... Razgledam... 114. Jeste li ~uli da je princeza Dajana bila na radiju? - I na {ofer{ajbni. 115. Dolazi ~ovek sa no`em u le|ima i vapi: - Doktore pomagaj.. - Zaboravi, pro{lo je tri i ne radim. - Molim te doktore, krvarim. - Ma nema {anse, tri i fajront. - Doktore umre}u... - Dobro do|i ovamo. Izvadi mu no` i zabije u oko. - E tako. Idi sad kod o~nog on radi do pet. 116. Ivica napunio 18 godina i i{o kod mame da mu da 50 DM da se prvi put pojebe... Mama mu da, na sistem, da mora mali ne{to po prvi put jebati kad je punoletan. I tako on dobije 50 DM i ode kod bake na kola~e, i ispri~a ti on njoj sve. Na to mu baka predlo`i da on nju jebe, pa }e i da jebe i da mu ostanu 50 DM. On pristane, i pre|u oni na posao, kad ono sve hrapavo, suvo, Ivici sav kurac bude izgreban... I on, ajde nekako svr{i i ode ku}i. Sutradan on opet ode majci i ka`e da niko nije hteo da se jebe za samo 50 DM, pa joj tra`i 100DM. Ona mu da, misle}i da bi ipak trebao za prvi put i ne{to dobro jebat. I on opet ode baki i ona mu opet predlo`i isti dogovor. On pristane misle}i da sad kad se ve} drugi put jebe, da }e biti bolje jer je sada, kao iskusan. I vidi stvarno, sad sve klizi... Jednostavno on gustira... Isprobava sve

polo`aje, jednostavno je predivno kako klizi. I on nakon 10 orgazama napokon se umori i obu~e... Sad ga normalno zanima kako to da je sad sve klizilo, a ju~e sve bilo hrapavo. I pita on to baku, a baka odgovori: - NAKON SVAKE KRASTE - IDE GNOJ. 117. Razgovaraju dva grobara: - Jebote, jutros mi je stigla jedna `enska imala je pi~ku ko krastavac. - [ta, tako veliku? - Ne, tako kiselu. 118. Pri~aju tri nara{taja kurvi: }erka, mama i baka kurva. I `ali im se }erka - Danas za pu{enje dobijem jedva 5 dolara. - Ma nije to ni{ta, u moje vreme smo za to dobijali 5 centi. - Ma ni to nije ni{ta, na to }e baka, u moje vreme smo bili sretni da stavimo ne{to toplo u `eludac. 119. Vodi pedofil devoj~icu duboko u {umu. - Joooj, ~iko, kako je stra{na ova {uuuma... - Ma daj }uti, kako }e tek biti meni kad se posle budem sam vra}ao! 120. Pada beba sa vrha zgrade... Sre}a!!! Zaka~ila se okom za kuku.... 121. Razgovaraju gluv, slep i hrom ~ovek. Prvo }e gluv: - ^uo sam da }e da bude rat! Slep mu odgovara: - ]e da vidimo. A tek }e hrom: - [ta da vidimo, ajde odmah da be`imo! 122. [ta uradi voza~ kamiona kada ugleda grupu de~ice da prelazi ulicu?

- Uklju~i brisa~e! 123. Pri~aju 2 ribolovca: - ^ujem, o`enio si se. - Da. - Pa, je li lepa? - Nije. - Bogata? - Ne. - Je li barem pametna? - Ne, ali sere OVOLIKE gliste!! 124. [ta radi slepac pored trafike? - ^eka da iza|e >>Tre}e oko<<! 125. U{la }erkica u kupatilo dok se mama tu{irala i pita: - Jel mama a {ta ti je to? - Pa to je `enski polni organ. - A kad }u ja to da imam? - Kada poraste{ zlato. Malo kasnije, tata se tu{ira i }erkica ulazi unutra: - Tata, a {ta ti je to? - To ti je mu{ki polni organ. - A kad }u ja to da imam? - Strpi se zlato, ~im mama ode na posao... 126. [ta slonica koristi umesto vibratora? - Muhamed Alija! 127. Po ~emu se razlikuju veliki i mali Jevrej? - Veliki du`e gori. 128.. Kad kurva zna da trba da ide u penziju? - Kad sedne na barsku stolicu i propadne! 129. Dolazi sin kod tate i pita ga:

- Tata, o}e{ da mi da{ kola ve~eras? - Ho}u, al da mi popu{i{. - Ali, tata... - Ili pu{i ili idi pe{ke. - Dobro... Tek {to je sin po~eo da pu{i, prekinu i zga|eno ka`e }aletu: - Bljak! Ovaj kurac smrdi na govna! - Znam. Malopre sam tvom bratu dao pare za bioskop. 130. [ta je to JEZA? - Spu{ta{ se go niz `ilet a ko~i{ mudima. 131. Tip se javlja {efu: - [efe, ne mogu da do|em na posao, bolestan sam. - Ma ajde, zna{ da danas imamo va`an sastanak. - Ali {efe, ja sam STVARNO bolestan! - Ma ~ove~e koliko si to bolestan pa propu{ta{ sastanak? - Pa, za po~etak, upravo sad jebem svoju petogodi{nju } erku! 132. [ta je jedna `aba rekla drugoj? - Mmmmm, stvarno ima{ ukus kao pile! 133. Kako spre~iti psa da juri za `enkama? - Uzme{ ga i popu{i{ mu kurac. 134. Koja je razlika izme|u Jevreja i torte? - Torta ne vri{ti kad je gurne{ u pe}. 135. Koja je razlika izme|u crnca i gume? - Guma ne peva kad na nju stavi{ lance. 136. Koja je razlika izme|u Majkla dzeksona i plasti~ne kese? - Jedno je belo, plasti~no i opasno po va{u decu. Drugo je plasti~na kesa.

137. [ta radi{ nakon {to siluje{ slepu i gluvonemu devojku? - Polomi{ joj ruke, da ne ka`e mami. 138. [ta ima 2 noge i krvari? - Polovina psa. 139. Javili ~oveku da mu se rodio sin. On brzo otr~a u porodili{te. Tamo ga do~eka sestra. On sko~i na nju da mu poka`e dete: - Dajte sestro da vidim sin~inu! - Znate, kako da vam ka`em, ovaj, znate va{ sin nema ruke... - Nema veze, glavno da je mu{ko! - Znate, on nema ni noge, stvarno mi je `ao... - Nema veze, glavno da je mu{ko! - Znate, i to je stvar shvatanja, ali on nema ni trup... - Nema veze, dete je dete! - Kako da vam ka`em, znate on nema ni glavu... - Pa {ta ima, ako boga znate! - Znate, kako da vam ka`em, ima samo o~i, ovde u tegli... ^ovek sa suzama u o~ima pogleda teglu i po~ne da ma{e sinu: - Mali, sin~i}u moj ... - @ao mi je gospodine, slep je od ro|enja! 140. Pita dete mamu: - Kakve boje su o~i moje sestre? - Plave, sine. - E nije, nego crvene, re~e de~ko pokazuju}i oba oka u ruci. 141. Kako zna{ da deda mraz nije Jevrej? - On ulazi u dimnjak a Jevreji izlaze iz dimnjaka. 142. Pri~aju dve devoj~ice u vrti}u: - Moj tata ima ovoliku pi{u (i odmakne prstima 30-ak santimetara) - Moj ima manju, ali isto boli.

143. Za{to je perverznjak pre{ao ulicu? - Kurac mu je bio zaglavljen u koko{ci. 144. [ta dobije{ kad gubavca baci{ u bazen? - [ume}u tabletu. 145. Koja je razlika izme|u pedofila i pedagoga? - Pedofil zaista voli decu. 146. Dolazi Hitler u koncetracioni logor. - Joooj, kako je ovde hladno. Hans, baci jo{ dva u pe}. 147. [ta je to pedofilska perverzija? - Nama`e{ kurac euro-kremom i go pro|e{ kroz vrti}. 148. Do|e sin ku}i iz rata, i donese zolju. Babi interesantna, pa je gleda sa svih strana. Vidi to sin: - Baba, o}e{ da ti poka`em {ta je to? - Ajde sinko, ba{ me zanima. - Dobro, baba, jel vidi{ tamo onaj poljski vc? - Vidim, sinko. - Pazi sad! Opali ovaj iz zolje i raznese ku}icu. Gleda to baba prenera`eno, pa se sin ~udi: - [ta gleda{ baba, jel ti `ao VC-a? - Ma nije mi `ao VC-a, sine, mada mi je malo `ao dede, koji je bio unutra ... 149. Igra se klinac u dvori{tu i ka`e mu kom{ija: - Igraj se, ali pazi, polomi{ li mi prozor, iskopa}u ti o~i!!! Mali se igra, ali mu odleti lopta i polomi kom{iji prozor. Istr~ava ovaj besan, hvata klinca i kopa mu o~i. - A ha! [ta }e{ sad! Kako }e{ sad da se igra{??!! - U, mnogo me briga, i ovako mi je mama rekla da se vratim ku}i kad padne mrak!

150. Koja je razlika izme|u pada sa 1. i 10. sprata? Pad sa 1. sprata: - Tup! Aaaaaaa! Pad sa 10. sprata: - Aaaaaa! Tup! 151. Za{to ljudo`deri vole da jedu trudnice? - Kinder surprise!!! 152. Do|e majka u mrtva~nicu da identifikuje sina koji je nastradao u saobra}ajnoj nesre}i. - Dobar dan, ja sam do{la da identifikujem sina koji je nastradao u saobra}ajki... - Aaaa, ne, nema potrebe, nije od njega ni{ta ostalo. - Kako ni{ta? A glava? - Ne. - Ruke?? - Jok. - Noge??? Trup !!??? - Nema. - Pa {ta ima !!!!???? - Pa, eto ni{ta, sedim, pijem kafu, radi se .... 153. Koja je formula za beg iz Au{vica? - Visina dimnjaka puta brzina vetra... 154. Za{to su Stevija Vondera izbacili sa broda? - Zato {to je bio slepi putnik. 155. Za{to Stivi Vonder mlatara glavom levo-desno dok peva? - Tra`i mikrofon... 156. Kako su malog Stivija Vondera ka`njavali kad nije bio dobar?

- Pravili su nov razme{taj u ku}i. 157. Ka`e otac sinu: - Idi sine, igraj fudbal sa drugom decom. - Ali tata, kako da igram fudbal kad sam invalid? - Znam sine, samo se zezam! 158. Doktor, nakon pregleda, saop{tava rezultate pacijentu: - Pa, imam za vas jednu dobru i jednu lo{u vest. Lo{a je to da imate rak mozga i da }e te da umrete za 3 meseca. - Uh, to je stra{no...... a {ta je dobra vest? - Vidite onu sisatu portirku? - Aha. - E, pa kre{em je svako ve~e! 159. Tip sedi i ~ita novine kad se ~uju vrata od ku}e. - Zdravo, draga. Nema odgovora. Devojka besno prolazi pored tipa i ulazi u svoju sobu. - Draga? [ta je bilo? - ]uti! ljuta sam na tebe. - [to? - Moja mama ka`e da si pedofil. - Uuuu, to su velike re~i za devoj~icu od 12 godina. 160. Doktor iznosi dijagnozu pacijentu: - @ao mi je, ali bolujete od neizle~ive bolesti, umre}ete za mesec dana. - Ali doktore, zar ba{ ni{ta ne mo`e da se uradi?!! - Mo`e. Predla`em da se svakog dana kupate u lekovitom blatu. - Ho}e li mi to pomo}i? - Ne, ali }e te se barem navi}i na zemlju. 161. Razgovaraju dve bakice koje se nisu videle godinama: - Oooo, draga, pa kako si?

- Pa, dobro, ne mogu da se `alim... - A kako ti je mu`? - On je mrtav. - Stvarno? Pa kako se to dogodilo? - Jednog dana, se}am se, be{e to pre 2 godine, moj ~ovek je tra`io da mu za ru~ak spremim gra{ak. Ja pogledam u {pajz, nema, imam samo pasulj. Ja ga pitam, o}e{ pasulj, jok, ne}e on, o}e gra{ak i bog. - A, se}am se, bio je tvrdoglav. - Nego {ta! Ja mu ka`em, nemam gra{ak, mo`e samo pasulj. Ma ne, ho}e gra{ak i ni{ta drugo. I krene on tako do prodavnice da ga kupi, al kako je otvorio vrata, ubi ga infarkt i sru~i se mrtav. - Ijuuuu... i {ta si ti uradila? - Pa {ta sam mogla? Spremila sam pasulj. 162. [ta je "beskrajna ljubav"? - Rej ^arls i Stivi Vonder igraju tenis. 163. [ta je to zeleno i topi se u ustima? - Gubav~ev kurac. 164. U McDonalds ulazi stariji par, naru~uje hamburger, pomfrit i sok. Dekica uzima poslu`avnik i seda za sto. Prvo izvadi plasti~nu fla{u i prespe pola soka u nju. Onda izvadi tanjiri} na koji odvoji pola burgera i pomfrita. Nakon toga dekica po~inje da jede, dok baka strpljivo sedi i ~eka da ovaj zavr{i. Upravniku, koji je to gledao, bi `ao da se tako zlopate pa im pri|e i ka`e: - Molim vas, ne morate da delite, evo da}u vam jo{ jednu porciju na ra~un ku}e. - Ne morate, zaista, ima dovoljno za oboje. U braku smo ve} 50 godina i uvek delimo obrok u restoranu. - Pa za{to onda gospo|a ne jede? - A... ona ~eka svoj red za zube...

165. U javni VC ulazi tip bez ruku. Prilazi ~oveku za jednim pisoarom: - Izvinite, mo`ete li mi pomo}i, po{to nemam ruke, znate... - Hm... u redu... ^ovek invalidu otkop~a {lic i izvadi kitu, a ona sva zelena, lepljiva, smrdljiva... Al, {ta }e{, to je dobro delo. Invalid obavi nu`du i ~ovek mu vrati kitu u ga}e i zakop~a mu {lic. Kad je zavr{io, ~ovek ne izdr`i da ga ne pita: - Izvinite, a {to vam je kurac tako zelen i smrdljiv? Odjednom, tip izvu~e ruke iz dzempera i ka`e: - Nemam pojima, al ja ga ne pipam. 166. Mali Perica odlu~i da se igra vatrogasca. Obu~e se kako treba, sedne u de~ija kolica i ve`e ih ku~etu za muda, da ga vu~e. A ono jadno, jedva hoda, cvili... Vidi to njegov }ale pa mu ka`e: - Perice, {to ku~etu ne ve`e{ kolica za vrat, tako bi br`e i{li? - Da, ali onda ne bih imao sirenu. 167. Slepac gostuje na TV-u i opisuje `ivot ~oveka bez vida: ... - A koji je va{ omiljeni sport? - Skakanje padobranom! - Mislite, iz aviona? - Da. - Ali, kako... - Nije to ni{ta. Oni me samo nameste na vrata i ka`u mi kada treba da sko~im. Ni{ta lak{e. - Ali, kako znate kada trebate da otvorite padobran? - Imam jak njuh i mogu da namiri{em zemlju na vreme da otvorim padobran. - Ali... ali... otkuda znate kad trebate da dosko~ite na zemlju? - To je barem lako... ~im se pse}i povodac olabavi. 168. Sretnu se }opavac i slepac. Slepac pita }opavca: - Jeli, kako ide?

- Pa, evo, ko {to vidi{. 169. Otac se vra}a ku}i iz bolnice, okuplja decu i ka`e im: - Deco, imam jednu lo{u i jednu dobru vest. Lo{a vest je da je va{a majka malopre umrela. - <{mrk> A dobra? - Nemamo vi{e boraniju za ru~ak! 170. Tip ide ulicom i prolazi pored devoj~ice, koja prosi: - ^iko, ~iko, daj mi malo para, treba mi za drogu. - Za drogu? Pa koliko ima{ godina? - 8. - Bo`e... a koliko se dugo drogira{? - Od 4. goodine, kada su me silovali. - Silovali te!? Ko!!? - Nemam pojima. Bila sam pijana. 171. Neko kuca na vrata ku}e u sirotinjskom delu grada. @ena otvara i vidi skitnicu. Ovaj je zamoli: - Imate li mo`da ~a~kalicu? - Ovaj... da... evo. Tek {to je zatvorila vrata, druga skitnica kuca: - Izvinite, imate li ~a~kalicu? - Da... izvolite. Sekund kasnije, opet neko kuca. @ena otvara, i vidi jo{ jednu skitnicu: - Verovatno i vi ho}ete ~a~kalicu? - Ne, dajte mi slamku. - Ali, za{to su svi pre vas tra`ili ~a~kalicu, a vi tra`ite slamku? - Ma neki tip se tamo ispovra}ao, ali dok sam ja stigao, svi ve}i par~i}i su ve} bili pojedeni. 172. U|e tip u javnu ku}u i pita: - Jeli, jel ima ne{to za 20 dinara. - Pogledaj u sobi 13.

Ode ti tip tamo, a ono u sobi mrkli mrak. Jedva napipa ne{to i po~ne da jebe. Kad je zavr{io a ono kurvi po~ne sperma da izlazi na o~i, u{i, nos... Utom vrata otvara makro i ka`e: - Izvini, ovaj le{ se prepunio, sad }u da donesem drugi. 173. 45-ogodi{nja `ena dolazi na kliniku za plasti~ne operacije i ka`e doktoru: - Znate... upoznala sam divnog mladi}a od 18 godina. Planiramo da se ven~amo za par meseci pa ne bih da ga razo~aram. @elim da mi operi{ete vaginu, tako da izgleda kao kad mi je bilo 18 godina. - U redu, to je rutinska operacija. - Samo, pazite. Ne `elim da o ovome sazna ni jedan tabloid ili ~asopis, zna~i, bez publiciteta. - Ni{ta ne brinite, mo`ete nam verovati. Mesec dana nakon operacije, `ena otvara vrata i vidi cve}e sa zahvalnicom {to je izvr{ila operaciju. Besna zove doktora i ka`e mu: - Rekoh vam bez publiciteta a upravo sam dobila cve}e sa porukom u kojoj se spominje operacija!!! - A, to je onaj tip sa odeljenja za opekotine, samo je hteo da vam se zahvali za nove u{i. 174. Mama, mama, {ta je to orgazam? - Ne znam, sine, pitaj tatu? 175. Mama, mama, {ta je to nimfomanka? - ]uti sine, i skini babu sa kvake. 176. Mama, mama, {to guramo taj auto niz liticu? - ]uti sine, probudi}e{ tatu. 177. Mama, mama, {to tata tr~i cik-cak niz dvori{te? - ]uti sine, i dodaj mi metak. 178. Mama, mama, za{to dah}e{?

- ]uti sine, i nastavi da li`e{. 179. Mama, mama, {to tata tr~i niz ulicu? - ]uti sine i nagazi gas. 180. Sine, do|i uz stepenice, kao svaki dobar de~ko. - Necu mama, opet }e{ da me gurne{ niz njih. 181. Mama, mama, gde su ti nestale kraste sa lica? - ]uti, sine i jedi kornflejks. 182. Mama, mama, ovde je mra~no! - ]uti, ili }u opet da pustim vodu. 183. Mama, mama, vrti mi se u glavi! - ]uti, ina~e }u da ti zakucam i drugo stopalo za pod. 184. Mama, mama a {ta je to ve{tica? - Objasni}e ti mama posle ve~ere, a sada budi dobra dovoj~ica, stavi nogu na panj, i ako ne bude{ vri{tala kao pro{li put, da}e ti mama najsla|e par~e od tabana! 185. Mama, mama, ja vise ne}u da se igram sa bakom. - Onda, sine, zakopaj njene kosti tamo gde si ih i na{ao. 186. Mama, mama, za{to sam ja tako ru`an? - ]uti, i o~e{ljaj lice. 187. Mama, mama, kad }emo da pozovemo tetka Ednu na ve~eru? - Strpi se sine, jo{ ni baku nismo pojeli. 188. Mama, mama, {ta je to delikvent? - ]uti sine, zapali cigaru, popi viski, i podeli te karte. 189. Mama, mama, {ta radi{ sa tom sekir...? Mama, mama,

ne mogu da di{em!!! - Odli~no! Radi. 190. Mama, mama, za{to moram da skaku}em dok idem? - ]uti, ina~e }u da ti odse~em i drugu nogu. 191. Mama, mama, baka ima modricu. - ]uti, i jedi oko nje. 192. Mama, mama, Bili ne}e da pusti moje uvo! - Bili, pu{taj! Bili PUSTI!!! Dobro Bili, sad mi daj uvo! 193. Mama, mama, za{to je tata tako bled? - ]uti i kopaj. 194. Mama, mama, ja ne}u da idem kod bake! - ]uti, i kopaj. 195. Mama, mama, ja ne `elim da u~im da plivam. - ]uti ili }u opet da te potopim. 196. Mama, mama, ja ne}u hamburger za ve~eru. - ]uti, ili }u da sameljem i drugu ruku. 197. Mama, mama, ja mrzim da pijem ke~ap. - ]uti, i pij pre nego {to se zgru{a. 198. Mama, mama, tata je povra}ao. - ]uti sine i po`uri, ina~e }e tvoja sestra da dobije sve lepe komade. 199. Mama, mama, {to ne kupimo mikser? - ]uti sine i `va}i. 200. Mama, mama, dzo grize babine nokte. - Prekinite, ina~e }u da zatvorim kov~eg.

201. Mama, mama, jel mogu da se igram u pesku? - Ne dok ne na|em bolje mesto da sahranim tatu. 202. Mama, mama, tata gori! - ]uti sine, i donesi man~melou! 203. Mama, mama, ja ne `elim da vidim Nijagarine vodopade. - ]uti sine i vrati se u bure. 204. Mama, mama, {ta je to incest? - ]uti i li`i. 205. Mama, mama, {ta je to oralni seks? - Mmmmpphhhfff mfffmmm mmppphhh mppfff. 206. Mama, mama, za{to tata le`i na podu i pla~e? - ]uti i jedi svoj hotdog. 207. Mama, mama, tata je otrovao moju macu! - Sine, mo`da je morao. - Ali, obe}ao mi je da }e da pusti mene!! 208. Mama, mama, kad }emo da opet jedemo onaj lep, `ut puding? - ]uti sine, zna{ da se bakina noga vi{e ne gnoji. 209. Mama, mama, jel mogu sad, sa 16 godina, da nosim brushalter? - ]uti, Alberte... 210. Mama, mama, jel si sigurna da je ovo pravi na~in da nau~im da plivam? - ]uti, i vrati se u vre}u.

211. Mama, mama, za{to seka mo`e da gleda TV a ja ne mogu? - ]uti, ina~e }u i tebi da iskopam o~i. 212. Mama, mama, nemoj da me gura{ prema otvoru za LLLLIIIIIFFFFFFTTTTTTTT!!!!!! 213. Mama, mama, za{to ja nemam veliku stvar me|u nogama, kao tata? - Ima}e{, Lucija, kad poraste{. 214. Mama, mama, za{to slavimo bo`i} u julu? - ]uti sine, zna{ da ima{ rak. 215. Mama, mama, ja mnogo volim batu. - Dobro, ajde, mo`e{ da uzme{ jo{ jedno par~e. 216. Mama, mama, za{to tatin kurac ima tako ~udan ukus? - ]uti i dodaj sestri novi tampon. 217. Mama, za{to sam ja crn a ti bela? - ]uti sine, kakva je to `urka bila, dobro da ne laje{! 218. Mama, mama, ja ne volim pecanje. - ]uti i prestani da se migolji{. 219. Mama, mama, jel mo`e bata da do|e da se igra sa nama? - Sine, zna{ da bata nema ruke i noge... 220. Mama, mama, Suzi je pregazio valjak! - U kupatilu sam, samo je gurni ispod vrata. 221. Mama, {ta ja to imam? Da li je to kuca? - Nije kuca sine. - Mama, a da li je to maca?

- Nije maca sine. - Mama, da nije zeka? - Nije ni zeka, ima{ rak sine. 222. Tata, tata, {ta je to transvestit? - ]uti, i otkop~aj moj brushalter. 223. Tata, tata, {ta je to perverznjak? - ]uti i pu{i. 224. Tata, tata, {ta je to incest? - Do|i da ti poka`em... 225. [ta je to: `uto-plavo, na dnu bazena? - Beba sa probu{enim pojasom. 226. [ta je to: crno-zeleno-`uto, na dnu bazena? - Ista ta beba, nakon 3 nedelje. 227. [ta je to: crveno-`uto, pluta na povr{ini bazena? - Pojas sa probu{enom bebom. 228. [ta je to: crveno, sedi u kolicima? - Beba sisa `ilet. 229. [ta je to: plavo i sedi u uglu? - Beba u celofanskoj kesi. 230. Kako nau~iti bebu da pluta? - Skinuti nogu sa njene glave. 231. [ta je to crveno, mehurasto, i grebe po staklu? - Beba u mikrotalasnoj pe}nici. 232. [ta je to plavo, grebe po staklu? - Beba u akvarijumu.

233. [ta je to ~a|avo, crno, i stra{no smrdi? - Beba `va}e produ`ni kabl. - Beba u kaminu. 234. [ta je to crveno, i ljulja se levo - desno? - Mrtva beba na kuki za meso. 235. Kako zna{ da li je slon bio u bebinom krevetcu? - Po otiscima stopala na bebinom ~elu. 236. [ta slonovi koriste kao ulo{ke? - Mrtve bebe. 237. Za{to je beba pre{la ulicu? - Bila je zavezana za koko{ku. 238. [ta je zabavnije od zakucavanja beba za ogradu? - Skidanje beba sa ograde. 239. [ta je to crveno-belo-crveno-belo.... - Beba u mikseru. 240. [ta da radi{ sa 4 mrtve bebe i staklenom plo~om? - Napravi{ sto. 241. Za{to se istovaruje kamion pun beba vilama? - Da bi znao koje su jo{ `ive. 242. [ta je zabavnije od ljuljanja bebe na ljulja{ci? - Zaustavljanje iste sa lopatom. 243. U ~emu je sli~nost izme|u bebe i gro`|a? - Oba daju sok kad se stisnu. 244. [ta je to malo, crveno, i ne mo`e da u|e u lift?

- Beba sa kopljem kroz glavu. 245. [ta je to crveno, le`i u sva ~etiri ugla sobe? - Beba se igrala sa motornom testerom. 246. [ta je to crveno, sedi ispred ogledala, i sve je manje i manje? - Beba se sisa sa ventilatorom? 247. [ta je to crveno-belo, i vri{ti? - Odrana beba u dzaku punom soli. 248. Koji je odgovaraju}i poklon za mrtvu bebu? - Mrtva kuca. 249. [ta je to crveno-belo, puzi i udara u zidove? - Beba sa vilju{kama u o~ima. 250. Koliko je potrebno mrtvih beba da promeni sijalicu? - Onoliko koliko je potrebno da se napravi gomila, visoka do sijalice. 251. [ta je to: bu}, bu}, p{{{{{, p{{{{{{? - Bebe blizanci uska~u u kadu sa kiselinom. 252. Kako da spre~i{ bebu da te gleda sa poda sa svojim slatkim okicama, malenim prsti}ima, i umilnim pogledom nevinog detenceta? - Iskopa{ joj o~i. 253. Kako spre~iti bebu da pla~e? - Sekirom. 254. [ta je bolje od zavezivanja beba za branik i sudaranja? - Vezivanje beba za gume, i ko~enje.

255. Kako da pokvari{ bebu? - Ostavi{ je na suncu. 256. Za{to su bebe iz epruvete najlep{e? - Zato {to su ru~na tvorevina. 257. Mama: - Gde si bio sine?? - Igrao sam sa Mi{kom fudbal... - S Mi{kom?? Ali, zaboga. Mi{ko nema ni ruke, ni noge.... - Znam. On je bio fudbal. 258. Koncentracioni logor za vreme II Svetskog rata. Na sred logora stoji dete i pla~e. Prilazi mu ~uvar i pita: - [ta ti je mali?!? [to pla~e{?!? - Nema mi mame i tate!! - Ah, to. Vidi{ onaj magacin tamo. E, u|e{ unutra i potra`i{ tre}i sapun na levoj polici. 259. Takmi~e se tri vampira ko }e posisati vi{e krvi. Vra}a se prvi, a cela mu usta krvava, i ka`e ostalima: - Vidite onu ku}u dole na osami? - Vidimo. - E, dole vi{e niko nema `iv, svima sam im krv posiso! Vra}a se drugi, a cela mu glava krvava, i ka`e on: - Vidite ono selo u daljini? - Vidimo. - E, dole vi{e niko nema `iv, svima sam im krv posiso! Vra}a se tre}i vampir u cik zore, sav krvav. Pitaju ga gde je bio... ka`e on: - Vidite onu banderu? - Vidimo. - E, ja je nisam video! 260. Pri~aju dve sarme u `elucu, kad odjedanput uleti jedan konjak. Ne obaziru se one na njega, kad evo ti drugog.

Pri~aju one dalje, kad uleti i tre}i konjak. Sad im je stvarno bilo ~udno, pa se dogovore da }e zaustaviti slede}i konjak i pitati ga {ta se to napolju doga|a. Kad uleti ~etvrti konjak, pitaju one njega {ta je to. Konjak ka`e: - Napolju je strava `urka!!! - Super, idemo i mi van... 261. Izlazi `ena u dvori{te i zove sina: - Leo! Leo! Kom{ika se pojavljuje i pita je: - Jeli, bre, {to ga zove{ "Leo" kad mu to nije ime? - Ma ja to njemu od milja, po{to ima leukemiju. 262. ^ovek bez jedne ruke ulazi u prodavnicu i ka`e: - Dobar dan. Je li ovo second hand shop? 263. U koncetracionom logoru pita Jevrej jednog od stra`ara: - [ta to miri{e na kola~e? - Pe~emo {e}era{e. 264. Do{la dva brata ku}i, skroz pocepani, modri i krvavi. Pita njih majka: - [ta ste to radili? - Skakali smo iz aviona. - Iiiiiiiiiiii! - Ali, imali smo padobran. - Uuuuhhhhhh! - Ali, nije bio ispravan. - Iiiiiiiiiiii! - Ali, imali smo pomo}ni. - Uuuuhhhhhh! - Ni on nije bio ispravan. - Iiiiiiiiiiii! - Ali, ispod nas je bilo seno. - Uuuuhhhhhh! - A na senu vile.

-

Iiiiiiiiiiii! Oma{ili smo vile. Uuuuhhhhhh! Oma{ili smo seno. CRNOGORCI

1. Do{ao Crnogorac u Beograd da tra`i pravni fakultet. Vidi neku beogradsku ribu i odlu~i da je pita: - Jel |evojko, a |e je o|e pravni vakultet? A ona }e njemu: - Vidi ovako, jebote, ide{ pravo, jebote, pa skrene{ desno, jebote, pa ide{ do }o{ka, jebote, kod }o{ka skrene{ levo, jebote, nastavi{ pravo, jebote i odmah tu iza ugla, jebote, ti je fakultet. A Crnogorac }e njoj: - A jel |evojko, jel ima koji kra}i put gde me ne jebu na svakom }o{ku? 2. U ~emu je razlika izme|u Crnogorca i vola?... Samo u debljini lanca oko vrata. 3. Znate li gde je granica izme|u Srbije i Crne Gore?... Tamo gde prestaju da ti jebu majku a po~inju oca. 4. O`enio Crnogorac Bosanku i pri~a joj: - Bogumi, mora}e{ rano da ustaje{. - Dobro. - Mora}e{ sjeno da skuplja{. - Skuplja}u. - Mora}e{ stoku da pazi{. - Dobro, kad se mora. - Mora}e{ svekrvu da slu`is{. - Uf, uf, pa dooobro. - Mora}e{ svekru noge da pere{. - Uf, do kurca! - ne izdr`a Bosanka.

- Ne, ne do kurca, samo do koljena! 5. Tone brod. Japanac uznemireno hoda gore-dole a Crnogorac mirno sedi. - [ta da radimo? - zavapi Japanac. - Oca ti jebem japanskog, vi bi samo ne{to da radite! 6. Gde Crnogorka krije pare od mu`a? - Pod lopatom. 7. Negde u pro{lom veku, pogodi Crnu Goru neka velika glad. Zima razbija, nema {ta da se jede. Pojeli ve} poslednje zalihe, ku~i}e, ma~i}e, oglodali sve kore sa drve}a. I kad vi{e ni{ta nije ostalo, pokupe se ljudi i krenu kod Vladike: - Vladika, o}emo l mi pomrijet ka ljudi ili ka pi~ke? - A, vala }emo ko ljudi. Ajmo svi na Lov}en. Popnu se oni na Lov}en, pa im ka`e Vladika: - Ajde, ja }u brojati do tri, pa kad ka`em tri, svi ska~ite! - Jedan... ...dva... ... - Ej, Vladika, eno idu Srbi. Nose kukuruz! - A jel okrunjen? - Nije. - TRI... 8. Razgovaraju Englez, Francuz i Crnogorac i po~ne se Englez hvaliti kako kad se on popne na Big Ben i uzvikne: - @ivela Engleska - posle toga dva sata ceo London odzvanja: @ivela Engleska, `ivela Engleska... Francuz na to re~e kako kad se on popne na Ajfelov toranj i uzvikne: - @ivela Francuska - posle celim Parizom dva dana odjekuje: @ivela Francuska, `ivela Francuska... A Crnogorac im odgovori, kako kad se on popne na Lov}en i uzvikne: - O}emo li radit Crnogorci? - nakon toga mesec dana, celom Crnom Gorom odjekuje: Ne seri Milutine, ne seri Milutine...

9. Po{ao Crnogorac u Nema~ku. Kako je bio lenj za bilo kakav posao, on sedne na ulicu i po~ne da prosi. Prolazili su ljudi, neko bi mu ostavio po neku si}u, neko marku, neko pet. Me|utim on je ubrzo zapazio jednog gospodina koji je tuda prolazio svakoga dana i uvek mu ostavljao po 50 maraka. Trajalo je to neko vreme, a onda je gospodin po~eo da preska~e dane. Ne samo {to vi{e nije bio redovan, nego je i davao manje - po 20 maraka. Primetio to Crnogorac, ali misli, popravi}e se gospodin, to je samo trenutno. Ali avaj, gospodin je dolazio sve re|e i re|e. Najzad Crnogorac ne izdr`a nego ga jednog dana priupita: - Dobro bre, {ta je s tobom? Ranije si dolazio svakog dana i ostavljao mi po 50 maraka, a sada si sve re|i i re|i i ostavlja{ mi samo 20 maraka? - Pa zna{ kako je, imam `enu, malu decu, po~eo sam ku}u da gradim... - A jel, pa preko moje grba~e?! 10. U Skup{tini Crne Gore doneta je odluka da je potrebno poja~ati "bilateralnu saradnju izme|u prijateljskog, bratskog i, iako prostorno udaljenog ipak, bliskog kineskog naroda i ...". Izabrana je delegacija kojoj je dato u zadatak da otputuje u Peking i uspostavi kontakt. Ista tamo bude primljena od nadle`nih. - Mi mislimo da bi saradnja izme|u na{a dva naroda bila jako zna~ajna obostrano i... - Izvinite {to vas prekidamo ali ko ste vi? - Mi smo Crnogorci. - Dobro ali odakle to dolazite? - Pa iz Crne Gore. - A gde je to? - Pa to je republika u Jugoslaviji. - A koliko vas ima? - Ima nas 500 hiljada. - A u kom ste hotelu?

11. Posle zemljotresa, Crnogorac daje oglas u novine: "Mijenjam stan u epicentru, za stan u centru". 12. Za{to crnogorac stavlja kosku u ga}e posle ru~ka? - Da bi ga pas odvukao u hladovinu. 13. Za{to CRNOGORAC dr`i dva kamena pored kreveta? - Kad legne uve~e, da jednim ugasi svetlo,a drugim da proveri da li je zatvorio prozor. 14. \eti} pi{a pored zida. Nailazi |evojka i kad ugleda taj prizor, drekne. Na to ce |eti}: - Ne boj se, |evojko, dr`im ga! 15. Crnogorac izvadi pi{tolj i ubi pu`a. -Za{to si to uradio , pita drugi crnogorac. -Ma pusti, prati me u stopu ve} tre}i dan. 16. Da je lepo biti crnogorac ne bi ih bilo samo 500 000. 17. Za{to Crnogorac pu{ta brkove? - Da bi li~io na majku! 18. Kako Crnogorci ka`u kopile? - \eti} neznanog junaka! 19. Jutarnji program na crnogorskom radiju. Pri~a spiker: - A sada za jutarnje razgibavanje: jedan-dva, jedan-dva, jedan-dva. A sada, drugi o~ni kapak! 20. Radnja se odvija u Crnoj Gori, negde u 18. veku. @ale se crnogorci Vladiki: - Vladiko, upali bosanci u Crnu Goru i odnijeli kamenje. - Pa {to, bar kamenja imamo koliko nam volja. Drugi put:

- Ama, Vladiko, pokrado{e nam kamenje! - Pa, neka ih, neka nose, {to }e vam kamenje? Tre}i, ~etvrti... 78-mi put: - Vladiko, opet bosanci pokrado{e kamenje. - Ama, {to ste toliko zapeli za to kamenje?! - Dobro, Vladiko, al ako se pojavi zemlja, ti }e{ je orat! 21. Bila crnogorka trudna. Mesec, dva, devet, dvanaest meseci. Zabrinu se svi u ku}i za{to dete ne}e da "iza|e". Poku{a prvo otac: - Ajde, |eti}u, izilazi, da}u ti 5000 maraka. Mali }uti. Poku{a zatim i stric: - \eti}u, izilazi, kupi}e ti striko Mercedes. Mali }uti. Kada su ve} svi po~eli da o~ajavaju, javi se |edo da poku{a da namami malog napolje: - \eti}u, izilazi! Ako izi|e{, bi}e{ |eneral! A mali }e: - A jel u penziji? 22. Rodi se u nekoj bogatoj crnogorskoj porodici sin... Kako vreme prolazi, mali se razvija izuzetno brzo, uz ogromnu pa`nju svih uku}ana i uz sve {to oni pomisle da mu mo`da treba. No nikako da progovori... Prolaze godine. Roditelji de~aka vodi{e od lekara do lekara, od vra~are do vra~are, nema gde sve nisu poku{ali da mu na|u lek. No uzalud, mali ni da bekne... Za de~akov 12-ti ro|endan napravi{e oni trpezu punu svega i sva~ega... Poseda{e za sto da se ugoste sa malim, kad iznenada mali re~e: - A nu, |e je ovdena so? Roditelji popada{e od iznena|enja, po~e{e vriska i ovacije, | ed iza|e napolje i opali iz pu{ke, ukratko op{ti haos u ku}i... Kad se povrati{e od iznena|enja, roditelji zapita{e malog: - A nu, sine na{, pa ti govori{!!! Za{to si do sada toliko } utao? - Dosad nijesam ima primjedbi.

23. Odseo ~ovek u hotelu u Crnoj Gori i naru~io bu|enje u 7.30 ujutro. Zvoni telefon ujutro i javlja se recepcija: - Halo, jel ste vi naru~ili bu|enje u 7.30? - Jesam. - A {to ne ustaje{ jado, ve} je pola jedanaest! 24. Rano ujutro, oko 10 sati, krenuli crnogorci u lov na pu`eve. Vra}aju se oni kasno posle podne bez ijednog ulovljenog. Pita `ena jednog: - ^oe~e, |e su vam pu`evi? - Mu~i `enetino, to divlje, be`i! 25. Do{ao crnogorac kod urologa, izvadio kitu, i stavio je na sto. Doktor gleda, gleda, i ustanovi da je izgleda sve u redu, ali ga pita: - A, velju ~o~e, e te boli? - Ne. - E te svrbi? - Ma jok. - E te pe~e? - Ma ne. - Pa {to si do{a? - A vi|u ga kako je lijep... 26. Vidi crnogorac da neka dobra riba ~ita Erotiku, pa je pita: - Jel |evojko, jel pi{e tu kome je najdu`i? - Pi{e. Ka`e da je indijancima. - A jel pi{e kome najdu`e stoji? - Ka`e da najdu`e stoji ma|arima. - E pa, |evojko, sad i ja da se predstavim: ja sam Lajo{ Vinetu. 27. O`enio se Crnogorac Crnogorkom. Sve je bilo u redu prvih nekoliko no}i, seks na veliko, pa odjednom on prestane. Pro|e skoro 3 meseca, a on ni{ta. Ode Crnogorka kod doktora da ga pita za savet a on joj ka`e:

- Znate, mo`da ga morate malo zainteresovati. Na|ite neki seksi donji ve{ i sli~no. Nabavi ona {ta treba, crni grudnjak, haltere, ~arape i ostalo. Dolazi on ku}i, gleda je, ona sva onako zanosna, u crnom rublju, a on sa vrata upita: - Nemoj mi okoli{at, reci odma, jel dedo umro? 28. ^uo Crnogorac da se u Americi lepo `ivi. Ka`e mu jedan: - Tamo ti ima posla na svakom koraku. Samo pru`i{ ruku i eto ti para. Ode Crnogorac i prvog dana {eta Brodvejom i vidi neko izgubio 100 $. Sagne se do pola (ono bez preteranog zamora) ali ne mo`e da dovati. Proba ponovo ali ni{ta... - A ne moram ba{ prvi dan po~et radit... 29. [ta bi Beograd bio da Crnogocima svetle o~i? - Las Vegas. 30. Do{ao crnogorac kod brata u Ameriku te presedne na autobus sa aerodroma. Krene do brata kad potera ga da prdne, a ne sme. Trpio on dugo kad odjednom bus naglo zako~i te crnogorcu izleti trrrt. Okrene se on, a iza njega sedi crnac. Zagleda se crnogorac u njega pa re~e: - Uh jado ja te spr`i! 31. @iveo na Cetinju neki Mitar i bio veliki usamljenik, pa se slabo dru`io sa ostalim svetom, te ga niko ne poznava{e dobro. Mitar je bio doseljenik ali niko ne znade odakle je do{ao i ima li kakve rodbine. Sve {to su ljudi znali o njemu, be{e to da `ivi sam i da je po{ten ~ovek koji se velikim radom uzdigao do po{tovanja okoline. Umre Mitar i doma}i sa Cetinja preuzmu brigu oko sahrane jer ne znado{e nikoga od rodbine ni da li je Mitar uop{te i imao ikakvu rodbinu. Svako od okupljenih dobije neko zadu`enje a Peru odrede u zadatak da odr`i posmrtni govor. Pero, kud }e, {ta }e, pristane jedva. Do|e i dan sahrane i trenutak da Pero odr`i

govor. Popne se na neki skanj~i} i po~ne da razmi{lja {ta da ka`e. Na kraju seti se i po~e: - Tu`ni skupe ... skupismo se ovdje da ispratimo na{eg Mitra u vje~ni po~inak. Nikoga od rodbine i familije, crni Mitre, no evo te mi saranjujemo. Rodio si se sam ka ti} ... Peru se dopade ovo "ka ti}", pa po~e: - @ivio si sam ka ti}, bio si tih ka ti} ... Skoro svako nabrajanje Mitrovih osobina Pero proprati sa onim "ka ti}". Uto jedan do{ljak, koji se zatekao na sahrani ({to je ina~e social event prve kategorije u CG) priupita svog ro|aka Moja{a: - Je li, bogati, Moja{e, od ~ega umrije ovaj Mitar? - Mora da ga je neko pra}kom potrefio! 32. Stigao me|u Crnogorce glas da je svima odavno poznati patent, ga}e, pristigao i u Crnu Goru, ~iji su stanovnici do tada poznavali samo pantalone. Naravno pao je izbor na najpametnijeg me|u njima da ode u grad i kupi za sve njih i sebe, jerbo su ~uli da je u ga}ama toplije i ~istije. I ode on u grad, kupi i vi{e nego {to treba (bussines je svugde mogu}) i odmah obu~e jedne. Jer toplije je i ~istije pa red je da on kao najpametniji to prvi i proveri. Kad je i{ao uz Durmitor, dobi ~ovek potrebu za velikom nu`dom. Svrati brzo pored puta, svu~e pantalone kao i obi~no i obavi svoju preku potrebu. Ustav{i zadovoljno prokomentarisa: - Bogami je mnogo toplije. A okrenuv{i se dodade: - A vala i ~istije. 33. Stoji Crnogorac ispred svoje ku}e i pored njega prolazi neki klinac. - Mali, do|i vamo. - Ko, jel ja? [ta Vam treba ~iko? - Vi|u jel mi otkop~an {lic. - Nije ~iko. - Ni{ta, onda }u sjutra da pi{am!

34. Nije mogao crnogorac dugo vremena imati dece, i za to je sve vreme krivio svoju `enu. ^uv{i da u sloveniji postoji lekar koji le~i to uputi se on tamo sa svojom `enom. Me|utim tamo se ispostavilo da je krivica do njega!!!! [ta }e jadan crnogorac mora da se vrati ku}i, a ne sme od silne bruke i sramote. Kad se vra}ao ku}i u kupeu zajedno sa njim i njegovom `enom be{e i jedan vojnik. Tada crnogorcu pade na pamet! - Jeli, jel bi ti mogao moju `enu..... - Bi, {to ne bi! Iza|e crnogorac iz kupea, pa se kasnije vrati. - Jel bi ti mogao moju jo{ jedan put.... - Bi, {to ne bi...... Vrati se crnogorac ponovo u kupe, i re~e: - Jel bi mogao ti jo{ jednom? - Bi ja rado al nemam vi{e prezervativa! 35. [ta prvo uradi Crnogorac kada se probudi? - Prebaci ordenje sa pidzame na ko{ulju. 36. Le`e dva Crnogorca pored puta. Pro|e auto. Nakon 10 min prvi re~e: - Vi|u, pro|e auto. Nakon 20 min drugi re~e: - Ne nego kamion. Nakon 30 min prvi }e: - Ne, to je bio auto. Nakon 40 min drugi opet: - Jesmo li mi o|e do{li da se odmaramo ili da se sva|amo? 37. DOBROVOljAC U vreme bombardovanja, gleda Crnogorac u nebo i videv{i dosta aviona ka`e `eni: - @eno, sjutra da mi spremi{ odelo i da me budi{ pre prvih petlova, idem u dobrovoljce.

Do|e jutro, `ena ga budi, a on joj psuje sve po redu. [ta }e, pusti ga da spava. Slede}i dan ista scena, puno nebo aviona, a Crnogorac }e `eni: - @eno sutra i odelo i pu{ku da spremi{ i da me budi{ pre prvih petlova, idem u dobrovoljce! Budi njega `ena ujutro. On opet psuje sve po redu. I pusti ga da spava. Tre}i dan rano ujutro eto je `ena u vojnom odseku: - Ja do{la da se prijavim u dobrovoljce. - @enske ne primamo! - Je l ovo odelo u mojoj desnoj ruci? - Jeste. - Je l ovo pu{ka u mojoj desnoj ruci? - Jeste. - E pi~ku sam ostavila ku}i! 38. Legne Crnogorac na `enu i 15 min. se ne mrda... Tek }e `ena: - O}e li se jedan od vas dvojice dizat? 39. Razbolela se |eti}u `ena. Ubledela, smr{ala i propala. Odvede je kod lekara. Lekar je pregleda i na kraju joj ka`e: - Ajde sad pozovi mu`a da i s njim malo popri~am nasamo. U|e |eti} kod lekara i ovaj mu re~e: - @ena ti je ozbiljno bolesna. Potpuno je izgubila volju za `ivot. Mora{ da joj pomogne{, da je malo prodrma{. Najbolje bi bilo da va{ seksualni `ivot malo itenzivira{. Bar dva do tri puta dnevno i bi}e sve OK. Iza{ao |eti} iz ordinacije; `ena odmah pita {ta ka`e doktor. - Bogomi `eno, nije rak, ali lijeka ti nema ... 40. Do{ao |eti} prvi put da ~uva koze. Obja{njavaju mu stariji pastiri {ta se kako radi... - Kad ti prigusti, ti uzmi jednu kozu pa se lepo istresi, i onda sve opet bude u redu. - Vi|u jadan, nijesam ja takav, |e }u to ~injet? I krene on tako da ~uva koze. Pro|e mesec, pro|e dva i njemu

prigusti. Gleda on koze, odabere jednu i krene da kara. Tek primeti da ostali pastiri sede u blizini i vri{te od smeha... - [to je junaci, {to se smijete? - \e jadan uze tu najru`niju? 41. Tukli se Crnogorac i Srbin. Pitali posle Crnogorca kako je pro{ao. - Ada kako bi pro{a? Razdvojila nas policija. njega odveli ka pseto, vezanog, a mene ka knjaza - na nosilima! 42. ^OVJEK OD RIJE^I Crnogorsko primorje...Turista ulazi u kafanu i zove kelnera: - Molim Vas, jednu kafu. - E vala, ne}e{ je dobit! - Gde je ovde {ef?! Ho}ete li, molim Vas, pozvati {efa? Dolazi {ef. - Izvolite. [ta je bilo? - Poru~io sam kafu i... ovaj va{ kelner mi je rekao da je ne}u dobiti. - Koji? - Eno onaj. - E vala, ne}e{ je dobit! - Molim??? - To ti je ~oek od rije~i! 43. [ta za Crnogorca zna~i poslovica: "Nikad nije kasno"? - Uvijek je rano, jado, uvijek! 44. Za{to |eti}i razvijaju turizam na Durmitoru? - Da bi imali uslugu na visini. 45. Kako se javlja crnogorska ma~ka na telefon? - Alo, o|e Leopard. 46. PRVA BRA^NA NO] O`enio se Crnogorac. Prva bra~na no}... Legne sa mladom i

ka`e joj: - Deder, ufati ga levom rukom! Uhvati mlada onu stvar ali slaba vajda ... ne di`e se. - Deder, ufati ga desnom rukom! Mlada promeni ruku, ali jok... i dalje ni{ta... - Deder, ufati ga sa obje ruke! Mlada ga poslu{a, ali ni{ta se ne pomera i Crnogorac po~ne da kuka: - Kuku meni do boga miloga, kuku meni, jadan sam ti ja, |e o`eni `enu invalida u obje ruke... 47. Ode Crnogorac u du}an da kupi cipele. Vidi jedan model i zatra`i broj 43. Prodavac mu ih donese. On proba i zadovoljan odlu~i da kupi. Nakon 2 meseca opet Crnogorac dolazi u isti du}an. Uzima isti model cipela ali ovaj put br. 44. Slede}i put ista pri~a samo broj 45. I jo{ jednom dolazi po cipele ali br.46. Kad eto ti Crnogorca opet nakon nekog vremena i kupuje cipele broj 43. Prodavac sav u ~udu pa ga pita: - Kako to sad uzimate broj 43 a pro{li put je bio broj 46? - Osjeka sam nokte ju~e. 48. Po{ao crnogorac u javnu ku}u i poveo crnca sa sobom da mu pomogne. Ka`e Crnogorac crncu: - Svu~i me! On ga svu~e. Legne crnogorac na krevet i ka`e: - E sad uzmi `ensku i nasa|uj je na mene. Crnac to u~ini, me|utim kako to malo du`e potrajalo po~eo crnac da se znoji. Primetio to Crnogorac pa mu ka`e: - [ta je jado, {ta se znoji{, ne jebe{ ti no jaaa!!! 49. Uhvatili Crnogorac i crnac neku kurvu da je jebu, pa se dogovore da kad jedan jebe drugi mu sve}u dr`i. I tako prvi na red do|e Crnogorac da jebe a crnac mu sve}u dr`i. Navalio Crnogorac a kurva ni{ta, kao da ga ne ose}a. Zavr{io Crnogorac i sad do|e crnac na red. [to je po~eo crnac, po~e

kurva da urli~e, kuka, stenje i sve glasnije i glasnije. Primetio to Crnogorac pa }e crncu: - E vi|i ~o~e kako se dr`i svije}a. 50. [trajkovali Crnogorci u Podgorici, okupilo se 5000 ljudi. [trajk organizovali zbog nezaposle-nosti. Nekakvim slu~ajem nai|e jedan gospodin sa novim crnim mercedesom, zaustavi se i pita jednog od {trajka~a: - Je li, {to to radite? Ovaj mu odgovori da {trajkuju zato {to nema posla. Gospodin izvadi vizit kartu iz dzepa i ka`e {trajka~u: - Evo mo`e{ odmah da po~ne{ da radi{ kod mene u mojoj firmi. A {trajka~ }e njemu: - Pa |e na|e ba{ mene od ovih 5000 ljudi ? 51. Na|u ti Crnogorci pakovanje malih kavenih ka{ika. Mozgali oni ceo dan {ta bi to moglo biti i nikako da na|u odgovor. Odu ti oni na Cetinje kod Vladike. - Sveti Vladiko! Evo do{li smo da nas pou~i{ {ta je ovo i ~emu slu`i? Gleda Vladika neko vreme u ka{ike pa veli: - \eti}i moji, uzmite ovo i oti|ite negdje i duboko zakopajte! - [to Sveti Vladiko? - Ovo je vra`je sjeme od lopate. 52. Sede dva Crnogorca pored obale mora. Nedaleko u moru pliva neka strankinja. U jednom momntu ona po~e da vi~e: HELP! HELP! Tek pita jedan Crnogorac: - [to veli ona `enska? - Help ti na engleskom zna~i upomo}. - Jebo je engleski, bolje bi bilo da je u~ila plivati... 53. Oti{li Crnogorci u kanjon Vu~janke. Ispekli jagnje na ra`anj i posle toga se podnapili pa ve}ina njih zaspi u

hladovini. Jedan {aljivdzija uzme creva od jagnjeta i omota ih jednom od njih, koji se be{e skinuo da se sun~a, oko stomaka. Kad se ovaj probudi razroga~io o~i, a ovi }e: - Pa tebe ~ove~e neko izbo no`em. - Vidim, vidim. - Boli li te? - Boli, nego {ta! Nego ja juna~ina pa trpim. 54. 10 CRNOGORSKIH ZAPOVJESTI: 1) ^ovjek se rodi umoran i `ivi da bi se odmarao. 2) ljubi krevet svoj ka sebe samoga. 3) Odmaraj se danju da no}u mo`e{ spavati. 4) Ne radi - rad ubija! 5) Ako vidi{ nekog da se odmara, u~ini dobro delo - pomozi mu! 6) Ne ~ini danas ono {to mo`e{ sjutra. 7) Radi manje negoli {to mo`e{, a ono {to mo`e{ prebaci na drugoga. 8) U hladu je spas - od odmaranja jo{ niko nije crkao. 9) Rad donosi bolest - ne umiri mlad! 10) Kad slu~ajno za`eli{ raditi, sjedi, pri~ekaj, vi|e}e{, pro}i}e te. 55. Dva |eti}a gledaju Olimpijadu. Prate jednog takmi~ara koji o~igledno zaostaje za drugim takmi~arima. - Vi|e onu babetinu {to se vu~e? - ]uti bre, to je na{! - Aaaaaaaaaaa. Vi|e |eti}a kako tjera sve pred sobom. 56. Kako pi{ti crnogorski alarm??? - VI\U, VI\U, VI\U!! 57. Za{to se Crna Gora zove ekolo{ka dr`ava? - Zato {to su sva govna oti{la u Beograd. 58. - UPOMO]!!! Upravo me je silovao neki Crnogorac!!!

- Pa otkud znate da je ba{ Crnogorac? - Morala sam sve sama da radim. 59. 60. Vodi ti crnogorac pu`a na lancu. U to }e drugi crnogorac: - A ~o~e kaki ti je to pu`. A on odgovara: - Imo sam ja i boljeg no mi uteka. 61. Uhvatio Crnogorac Bosanca da mu kara `enu. Bosanac hitro sko~i, a Crnogorac poku{a da ga uhvati za onu stvar. Me|utim kako je alatka kod Bosanca bila jo{ uvek u polunabreknutom stanju, a uz to i sva mokra, uspe Bosanac da pobegne. Tada Crnogorac dohvati pu{ku sa zida i zapuca za Bosancem, ali od silne `urbe proma{i i Bosanac mu utekne. Kada su saznale kom{ije za taj slu~aj, po~e{e da zafrkavaju nesretnog mu`a: - Ajd {to ti jeba `enu, ajd {to mu i obrisa kurac, al {to ga isprati ka vladiku! 62. Kako se dobija jedno veliko ni{ta? - Bosanac smisli, Piro}anac finansira, a Crnogorac uradi. 63. Dva Crnogorska solunca `ale za mlado{}u: - Se}a{ li se kad smo na Kajmak~alanu neprijatelja na kilometar videli? - Se}am se. . . - Eeeeee, nema se vi{e o~iju. A, se}a{ li se kad smo ono 60 km u jednoom danu pe{a~ili? - Se}am se. . . - Eeeeee, nema se vi{e snage u nogama. A se}a{ li se kako smo onda mogli preko kurca sablje lomiti? - Jes vala. - A sad do{la starost, ne mo`e se vi{e. - Ne mo`e.

- Onemo}ale ruke... 64. Ven~ao se Crnogorac i do{la na red prva bra~na no}. Do|e ti on kod tate pa ka`e: - Tata {ta ja treba da radim za vreme prve bra~ne no}i? - Sine, ovako }emo. Ja }u da se sakrijem ispod kreveta i govori}u ti {ta treba da radi{. Tata se sakrio ispod kreveta; utom dolazi sin sa `enom. Legli u krevet, pa }e sin: - Tata, tata, {ta sad da radim? - Sada po~ni da je ljubi{... - Tata, tata, a {ta sad? - Sad po~nite da se skidate, a ti joj pomozi... - Tata, tata, a {ta sad da radim? - Sine, sad izvadi... ono {to ti je ponos u Crnogorca! - Tata, tata, je l mobilni? 65. U parku sedi Ma|arica sa Crnogorcem. Gleda ona Crnogorca i onako u zanosu mu ka`e: - Ah Crnogorica moja, ti tako slatka, ja tebe pojesti. Tek }e Crnogorac na to: - Ajde `enetino jedna ne jed govana. 66. Crna Gora objavila Kini rat. Sreli se dva Crnogorca i prvi } e: - Jes ~uo da smo zaratili sa Kinezima? - Ih, majku mu. A |e }emo ih tolke pokopat? 67. Sreli se dva Kineza i pri~aju: - Jesi li ~uo da su nam Crnogorci objavili rat? - A koliko ih ima? - Oko 10.000 vojske. - A u kom su hotelu odseli? 68. Da je lepo biti Crnogorac ne bi ih bilo samo 500 000.

69. Pitali Crnogorca: - [ta bi najvi{e voleo da bude{ u slede}em `ivotu? - Zmija. - Pa {to ba{ zmija? - Pa to ti je `ivot: le`i{, a hoda{! 70. Sede u kupeu dama, pop, dzentlmen i Crnogorac. Tek nakon nekog vremena dama po~ne da pu{ta gasove. Kakav bi dzentlmen bio dzentlmen kad se odmah ne bi na{ao dami na usluzi. Po~ne on da se izvinjava kao: - Jao, izvinite molim vas, stomak mi nije u redu, jeo sam te{ku hranu... Ostali uva`i{e izvinjenje. Posle nekog vremena dama uradi to isto. Sad se pop na|e na usluzi: - Izvinite molim vas, te{ka hrana, miris tamjana, dugotrajna apstinencija... Ostali uva`i{e i ovo izvinjenje. Prolazi tako vreme, Crnogorac vidi da je red na njega da bude galantan. Me|utim, ko za inat dama nikako da ponovi "inkriminisani ~in". ^eka Crnogorac, ~eka i na kraju mu dosadi pa re~e: - Ako ova o|e `entura~a i dalje nastavi pr|et vi slobodno ka`ite da sam to ja uradio, a ja odo u restoran da popijem pivo. 71. Do{la |evojka kod Crnogorca, a on je upita: - \evojko, je l ti do|e putem il puti}em? - Ja putem! - A je l' vi|e usput onu gomilu govana? - A vi|eh, no {ta! - E sve sam to ja saaaamm izasro! 72. Pro~ulo se u jednom Vojvo|anskom selu, gde su `iveli starosedeoci i kolonisti Crnogorci da su se zavadili i to ljuto, Lala i jedan Crnogorac. Upitali Lalu: - [to se naljuti Crnogorac na tebe?

- Ta ne znadem, ja sam ga samo upito, ba{ sam to odavno hteo da ga pitam: "Je li Gorac, a {to ti nosi{ sav taj escajg na reverima, a on se odjednom naljuti, ne znam {ta bi ~oeku..." 73. Peca Lala na Tisi, a Crnogorac stoji s druge strane obale i baca kamen~i}e u vodu, pa mu tera ribe. Lali dojadilo, pa ga pita: - Je li Gorac, je l ima{ ti ~amac? - A ne ja jadan! - Je li Gorac, a je l ima negde most ovde u blizini? - Ne kolko ja znam! - A je li Gorac, a je li ima{ ti pu{ku, il pi{tolj il tako {togod? - Ne ono, ostavio sam ku}i! - A je l ume{ ti da pliva{? - Ne ja, a {to }e mi to! - Gorac! - Molim! - Jebem li ti majku {to mi baca{ kamen~i}e! 74. Stoji Crnogorac ispred pravnog fakulteta u Beogradu i dr`i junca na uzici kraj sebe. Pri|e mu milicioner i re~e: - Pa ~ove~e, da li si ti normalan, na {ta to li~i dr~ati junca ovde, na ovakvom mestu. - Mu~i jado, nije to june, june mi unutra pola`e ispit a ovo je mito! 75. Davi se ~ovek u moru, a grupa Crnogoraca stoji na doku i komentari{e: - Vi|este li onog ~oeka {to se davi? - Ada vi|esmo! - A mi stojimo? - Jes vala, stojimo... - Pa da sednemo... 76. Kako dva Crnogorca peru auto? - Jedan sedi na stoli~ici i dr`i sun|er, a drugi sedi u kolima i

vozi ih napred - nazad. 77. Zaljubi se Talijanka u Novljana (Herceg-Novi)... Stoje oni tako na obali, kad ka`e Talijanka: - Bachia me amore. Novljanin je pogleda, di`e obrve pa re~e: - A, dobro! Pa je baci u more. Prestravljena Talijanka po~e da zapoma`e: - Ajuto, ajuto! A Novljanin se prekrsti: - Da lude `enske; nije juto, bona, more je slano, SLANO! 78. Kupuje Crnogorac burek. Prodavac ga pita: - Jel za poneti? - A jok, no }u ga tebi ostaviti!? 79. Putuju Japanac, Crnogorac, i beogra|anin vozom. Japanac izvadio lap-top kompjuter i kucka li kucka. Najednom izvadi disk, stavi ga u dzep a kompjuter baci kroz prozor. Crnogorac odmah sko~i: - A jado, |e baci taj kompjuter, zna{ li ti kolko to ko{ta? - Mi Japanci imamo toga ko govana. Bio mi je samo teret na putu. Crnogorac se namr{ti i ho}e da umre od zavisti. Misli se, misli, pa se lati svoje torbe, izvadi sir i njegu{ki pr{ut od 10 kila, pa krene da `dere. Ubi se od klope i kad zavr{i (a ostade mu jo{ mnogo), otvori prozor, i izbaci pr{ut. Japanac sko~i i ciknu: - Da li si ti normalan? Pa hrana je skupa, zna{ li koliko je to vredno? Crnogorac sav sretan, mrsi brke ponosno i ka`e: - A pu{ti jadan, imamo mi toga ka govana, razumije{, ka govana. I tako oni putuju, tek posle nekog vremena beogra|anin sko~i i izbaci Crnogorca kroz prozor. Tek }e Japanac: - A {to izbaci ~oveka?

- Ma imamo mi toga ko govana. 80. O`enio Crnogorac Vlajnu pa ka`e: - Slu{aj, mora{ da ispuni{ tri uslova: 1) usta ja rano il ne ho}u da me ~eka doru~ak na stolu, 2) do{a ja pravo s posla il ne ho}u da me ~eka ru~ak na stolu i 3) do{a ja ku}i uve~e il ne ho}u da me ~eka ve~era na stolu, je l jasno! - Jasno, ali imam i ja uslov: ja moram da se pojebem tri puta dnevno do{a ti il ne. 81. Do{li Ameri u Crnu Goru da snimaju film. Re`iser primeti jednog Crnogorca kako se opru`io ispod palme pa ga pita: - O}e{ da bude{ statista u filmu? - A {to ~o~e treba da radim? - Ni{ta. Treba samo da te uhvati kamera. Tako kako sad le`i{ da ostane{ ceo dan i dobi}e{ $100. Crnogorac pristane. Slede}i dan opet dolazi re`iser do Crnogorca: - Ako ho}e{ mo`e{ i danas da bude{ statista i opet dobije{ $100. Jedino treba da se premesti{ pod onu drugu palmu. - E ~o~e, nijesam ti ja kaskader no statista! 82. Dolaze dva ~oveka kod advokata Crnogorca. On se pozdravi sa njima pa uzme da telefonira. - Halo Miko, zna{ onaj posao? E pa zavr{i sam ga... Ma ~uj platit! Oti}emo na pi}e, ka ljudi! I taman da po~ne da pri~a sa ljudima kad se ponovo ma{i za telefon. - Halo Lazo, zna{ onaj posao? E pa zavr{i sam ga... Ma ~uj platit! Oti}emo na pi}e, ka ljudi! I taman da zove opet, ali se predomisli i pita ove ljude {ta im treba. - Mi smo iz PTT-a. Do{li smo da vam uklju~imo telefon!

83. Pita u~iteljica malog Vuka{ina: - Vuka{ine, {ta je tvoj otac po nacionalnosti? - Crnogorac. - A {to ti je majka? - Crnogorka. - A {to si ti Vuka{ine? - Ja sam Srbin! - Molim? Kako ti Srbin a otac i majka ti Crnogorci? Pa eto, danas se osje}am nekako jadno i bijedno. 84. Sedi Crnogorac u kafani, kad mu zazvoni mobilni. - \e me na|e i u ovoj kafani... 85. Le`e dva junaka pod drvetom u hladu. Nakon par sati pomeri se hladovina, pa }e jedan: - A mogli bi se mi ma} u hladovinu? Posle nekih pola sata digo{e se oni i lego{e u lad. - E {to ti je ~oek ka tica: ~as je vamo, ~as je tamo! 86. Kako je Crnogorac postao lijenj? - Rekao mu Bosanac: "Sjedi da ti ne{to objasnim." 87. Do{ao Crnogorac na carinu. - [ta imate da prijavite? - Imam dva kalkulatora. - Da vidim te kalkulatore! Crnogorac ga odmjeri, pa polako izvadi dva pi{tolja iz torbe. - [ta ti je ovo crni ~ove~e? - Jado, mi se s tim u Crnu Goru obra~unavamo. 88. Kupili Crnogorac i Srbin svinju i ho}e da je podele. - Sada }emo ja i ti da podelimo svinju BRATSKI, ka`e Srbin. - Ne}emo, da jebe oca o~ina, no NA POLA, ka`e Crnogorac. 89. Imao Crnogorac saobra}ajnu nesre}u. Sav u zavojima, budi se u bolnici. Prilazi mu lekar i ka`e:

- Znate, vi ste veoma lo{e pro{li...MORALI smo da vam odse~emo onu stvar. - Neeeeeee, doktore, samo to neee..... - Ali, nije sve ba{ toliko crno. Nismo odsekli sve. Ostalo vam je ono istetovirano ime "Olja". - AAAaaaaa, doktore, breeee doktore, pa nije pisalo Olja neeegooooo VUKA[IN IZ BIJELOG POljA!!! 90. Bio Milo \ukanovi} na pecanju. Ceo dan peca i ni{ta. Kad }e da po|e u rezidenciju, taman se uhvati ne{to na udicu! Kad ono - mala zlatna ribica. Kad je video kolicna je, Milo je otka~i bez re~i i baci nazad u vodu. Za~udi se ribica: - A @EljA? - Ajd nek ti bude. Reci jadna {to }e{ da ti ispunim... 91. Pri~a Crnogorac unuku do`ivljaj iz rata. - Sve nas izvedu pred zid na strijeljanje. A mi uzdignutijeh glava gledamo pravo ka sokolovi. Do|o{e {vabe i ka`u: "Birajte: ili da streljamo ili da jebemo." - Pa {ta bi? - Ma prvi bije{e onaj Marko Milunov. Pizdetina od ~oeka, skide oma ga}e, i naguzi se. - I? - [ta i? Pojeba{e ga i pusti{e kurvetinu. - Pa {ta je poslje bilo? - Poslje do|e na rijed onaj Stani{a, Radulov mla|i. I on se kurvetina sagnu, pa i njega pojeba{e i pusti{e. - Pa dobro |ede, a {ta bi sa tobom? - E bogomi, mene su strijeljali. 92. Avion na putu za Dubrovnik iz Beograda i kao {to je to obi~aj, stjuardesa saop{ti putnicima kako lete za Dubrovnik, kako je vreme lepo i sun~ano, kako lete na visini od 8000 metara itd. Kad je zavr{ila, zaboravila je da isklju~i interfon. Krenula ona da deli sokove putnicima, kad se preko zvu~nika za~u razgovor pilota i kopilota:

- Uh, samo dok stjuardesa podeli sokove a ja popijem kafu, onda }u da je karam, i taman dok zavr{im, do}i}e vreme da sletimo. Iznena|ena stjuardesa potr~a da isklju~i interfon, kad joj jedan Crnogorac podmetnu nogu i ona pade. Tada Crnogorac re~e: - \e }e{ kurvetino, |e si potr~ala, pa lijepo je reka da }e prvo da popije kafu! 93. Optu`ili Crnogorca za silovanje. U sudnici: - Eto, dru`e sudija, krenem ja ulicom, kad mene on zgrabi! - La`e, dru`e sudija, la`e, crkla dabogda! - Pa me stade vatati, pa pipati, pa kuku mene jadne! - La`e kurva, la`e! - Pa me zgrabi i odvede do proplanka... Jao mene! - La`e! La`e, oko da joj ispadne! - Pa me onda natako na onog svog od po metra i tri dana me je tako po brdima noso... E bogomi dru`e sudija {to jes jes! 94. Ko su Crnogorci? - Srbi koji su podivljali! 95. O`enio se Crnogorac. U spava}oj sobi, le`e jedno jedno pored drugoga i gledaju u plafon. - Kako se ose}a{ dragi? - Umoran, eto kako. - A {ta }emo mi sada da radimo? - Da spavamo, normalno! - Ali ja sam navikla da me pre spavanja majka malo pomazi... - Ma {ta je s tobom avetinjo jedna, |e }u `enu sad buditi! 96. Sretnu se dva Crnogorca... - \e si jadan ne bio? - Evo me... - A kako si? - Dobro.

-

A {to ~ini{. Radi{ li |e? Ne. A karta{ li se? Pomalo. A jebe{ li {ta? Ne ja nikako. A {to ne, jadi te ne znali? A {to, o}e mi ko re} fala?

97. Poslao stari Crnogorac tri sina prvi put u grad i ~eka ih da se vrate. Oko pono}i eto ti prvog... - \e si ti do ova doba? - Ja sam ti }ale bio u diskoteku... - Mr{ fukaro jedna, u diskoteku si po{a! Nakon nekoliko sati dolazi i drugi. - \e si ti do ova doba? - ]ale bio sam u provod... - \e si bio, je l u diskoteku i ti? - Ma onako samo malo s vrata... - Mr{ fukaro! Tek pred jutro evo ti i tre}eg. - \e si ti jado cijelu no}? - \e sam da sam to se ne govori... - Govori |e si bio, mora{ mi re}! - Zna{ }ale, ne mogu... - GOVORI!!! - E kad ba{ o}e{, bio sam u jeba~inu! - Ooooooo, sunce tatino, ko je meni osvjetla obraz.... Sjedi da popijemo jednu (vadi rakiju)... Ne mogu }ale da sedim, {upak mi je ovoliki (pokazuje rukom)... 98. @ena sprema ku}u, a mu` le`i i ~ita novine. - Daj pomozi mi malo, samo le`i{. - Reci jadna ne bila, vidi kakav sam ko gromada, od stijene odvaljen... - Pa evo uzmi operi sudove!

- Nemoj te pjate da ti ja perem, ko nekakva baba. Daj ne{to mu{ki, vidi me kakav sam pun snage... - Pa dobro, obri{i pra{inu! - Auuu, nemo pra{inu, pa da tresem onu krpu kroz prozor, da me neko vidi... Daj ne{to mu{ki, vidi me kakav sam, pun snage... - Pa uzmi usisiva~... - Auuu, nemoj samo usisiva~... Daj ne{to mu{ki, vidi me kakav sam, pun snage... Ona iznervirana dolazi pred njega, pocepa sve sa sebe... - Evo ti mu{ki ne{to!!! NAVALI!!! - A |e se dede oni usisiva~? 99. Do{la dva Crnogorca na atletsko takmi~enje i gledaju trku na 800 m. Tr~i grupa, a jedan zaostao iza svih. - Vi|u onu kukavicu |e je jadan zaostao! - Mu~i ~o~e, to ti je na{ Crnogorac. - A vi|u sokola, kako po}era onoliku gomilu! 100. O`enio se Crnogorac Ma|aricom, pa joj obja{njava pravila pona{anja u njegovoj ~asnoj ku}i: - Do{la si po svojoj volji, ali o|e }e biti kako ti se re~e! Oca i majku mi mora{ slu{ati i u ruku ih ljubiti. Ni jednu rije~ im ne smije{ vrnuti. Meni }e{ svake ve~eri noge prati, a ti si mi zadnja rupa na svirali! Ma|arica slu{a, ni{ta ne prigovara. Do{lo vreme da njih dvoje u~ine posetu njenim roditeljima u ravnom Sremu. Sada ona njemu govori: - Otac mi je pravi gospodin, obra}aj mu se sa Vi, majka mi je dama, ljubi}e{ je u ruku, prema meni mora{ biti pa`ljiv, a ti si zadnja svirala na mojoj rupi. 101. Rodio se Crnogorcu napredan sin~i}. Mali se, me|utim, rodio tri meseca pre roka. Hvali se Crnogorac prijatelju ginekologu, ali mu nikako nije jasno kako to mali normalan, a nedono{~e.

- Evo kako: be{e li ti ono lovac? - pita otac. - Vala ja jesam! Svake nedelje idem u patke! - ka`e ginekolog. - A desi li ti se ikad da dr`i{ patku na ni{anu, i taman da je okine{, a ona padne? - Desi se, vala, brate! - A kako? - Pa okino je neko pre mene... 102. O`enio piro}anac Crnogorku i doveo u ku}u. Me|utim prve bra~ne no}i lomljava u njihovoj sobi. Lupa krevet o zid pada luster... Ujutru Piro}anac izlazi sav unezveren, ra{~upan i re~e: - Tato, mamo, pomagajte d obalimo skota. 103. Biraju Crnogorci nekoga za akademiju: Vuka{in: - Evo, ja vi predla`em Mila Jokovog ... - Mu~i avetinjo! Pa on je nepismen!? - A, ono jes, ali ne predla`em ja njega za dopisnog ~lana no za redovnog! 104. Crnogorac u saobra}ajnom {picu u autobusu. Na slede}oj stanici ~eka masa putnika, pa voza~ moli putnike da se malo pomere u nazad. Crnogorac ga gleda mrko, ispod oka, ali }uti i pomeri se korak u nazad. Po{to i dalje ne mogu svi da stanu, voza~ ponavlja svoju molbu: - Molim vas samo jo{ malo u nazad. - Je li avetinjo, jesam li ja platio kartu da se vozim ili da idem pje{ke? 105. Po{li njego{ i vojvode u lov na sokolove. Jahali, jahali, i najzad ugleda{e sokola kako leti. Puca jedan vojvoda, puca drugi, soko i dalje leti. Pucaju vojvode opet, sokolu opet ni{ta. Puca i njego{, sokolu ni{ta. - E sve sam vido u `ivotu, al da leti mrtav soko...

106. Oplja~kali Crnogorci banku i odneli dzak para. Sede ku}i i ka`e jedan: - E pa da prebrojimo kolko ima pa da delimo! - E {to da ga brojimo jado, pa pisa}e sutra u Pobjedi kolko smo ukrali! 107. Sedi Bog, a Sveti Petar mu dovodi one koji su stigli. Dovede Amerikanca koji pri~a {ta je sve izgradio itd. Bog ga saslu{a, digne se, pru`i mu ruku i ka`e mu: - Svaka ~ast. Izvoli u raj. Dovede Sveti Petar Francuza. Ovaj pri~a o svojim uspesima u `ivotu, o radu itd. Bog se isto tako di`e, pru`i mu ruku i posla ga u raj. I Rus je imao zasluge koje je Bog nagradio na isti na~in, tj ustao, pru`io mu ruku i poslao ga u raj. Do|e na red i Crnogorac. Pri~a gde je bio direktor, koja je odlikovanja dobio. Slu{a sve to gospod Bog, sedi, odmahne rukom i ka`e mu: - Ajde i ti u raj. Sveti Petar to gleda pa pita: - Ja bih Gospode ne{to da pitam. - Pitaj Petre, slobodno pitaj. - Vi se svakim pozdraviste, ustadoste i poslaste ih u raj. Jedino Crnogorca nekako kao od bede. Za{to? - E Petre, Petre. Ja sam Bog, nisam budala. Nisam lud da se dignem da mi sedne na mesto. 108. Peca Srbijanac i ulovi zlatnu ribicu. Da bi se spasila, ribica se ponudi da mu ispuni `elju. Ovaj se misli, pa re~e: - Leba ti, uni{ti{e me mi{evi i pacovi, molim te ratosiljaj me od njih. Ribica promisli i re~e mu: - Nema frke, sad }u ja to. I posle par minuta iza|e mali mi{i} sa trubicom i zastavicom, zasvira zbor, mahnu par puta zastavicom, i gle ~uda! Sa svih strana se skupi glodarska gamad, i krenu za truba~em,

odlaze}i zauvek. Gleda to Srbijanac, odu{evi se, i brzo re~e: - Ribice, ribice, da nema{ bre i takvog malog Crnogorca? 109. O`enio se Crnogorac, i naravno, jedva do~ekao ve~e. Skine se on pred `enom, kad ona prasne u smeh pokazuju}i prstom ka njegovom alatu: - [ta, tako mali, ne dolazi u obzir. Dok ga ne pove}a{, ni{ta od seksa. [ta }e ~ovek, odmah sutra skupi mu{ki deo familije i objasni problem. Deda, kao najiskusniji me|u njima, predlo`i da se svako odrekne jednog dela svoga alata i da tako sastave nastavak za nesre}nika. Posle operacije svi o~ekuju pred ku}om {ta }e biti. U neko doba, istr~ava onaj sav besan: - Pa dobro majku mu, ko je stavio dedino par~e u sredinu! 110. Iz zatvora be`e Bosanac, Srbin i Crnogorac. Zbog stra`e, dogovore se da svaki imitira neku `ivotinju ako ih stra`ar bude zaustavljao u no}i. Prvi ide Bosanac. Stra`ar ~uje neki {um i vikne: - Stoj, ko ide? Bosanac }e: - Mjaaaau, mjaaaau.... i pro|e dalje. Drugi ide Srbin. Stra`ar opet: - Stoj, ko ide? Srbin }e: - Vau, vau... i pro|e i on. Tre}i ide Crnogorac. Stra`ar opet ~uje neki {um i vikne: - Stoj, ko ide? Crnogorac }e: - O|e tigar! 111. Oglas u crnogorskoj "Pobjedi": U Beograd, na Dedinje imam stan od 250 kvm, u Podgoricu imam stan od 120 kvm, u Budvu imam ku}u dvospratnu i u Nik{i} imam jo{ jednu ku}u. Imam kola "Audi" i "BMV", a u Budvu imam gliser i vodeni skuter I NI[TA NE PRODAJEM NO

SAMO OBJAVljUJEM, DA SE ZNA DA IMAM!!! 112. Za{to su Crnogorci visoki ljudi? - Zato {to su se popeli svima na kurac. 113. Sun~a se Crnogorac u dvori{tu kad odjednom vidi zmiju kako ide ka njemu. Po~e da vi~e: - @enoooooo! Brzo, donesi protivotrov!!! 114. Zvoni telefon! Javlja se Crnogorac: - Alo!!! - Dobar dan, jel to stan Perovi}a? - Ne, no ku}a na DVA sprata!!! - Dobro, jel to ku}a Perovi}a? - E ne no si mi je TI napravio!!! 115. Dokaz da je njego{ bio Crnogorac: - Sahranjen je u Fila trenerci sa zlatnim lancem oko vrata. 116. Ulazi Crnogorac u apoteku i ka`e apotekarki: - Dajte mi jedan acetisal, jedan andol, jedan baktisuptil (flonivin BS), jedan (i tako nabraja i na kraju doda)... i za vas {ta pijete! 117. Sedi crnogorac na krevetu i urla iz sveg glasa. Prilazi `ena i pita ga: - [ta je ~o~e, {ta se dere{? - Seo sam na jaje al me mrzi da se pomjerim. 118. Skupili se Crnogorci na Cetinju da prave radnu sedmicu. Vladika pocne da re|a dane: - Ponedeljak: odmaramo se od vikenda... Utorak: Spremamo se za posao. Sreda: ...RADNA... (tajac) ^etvrtak: Odmaramo se od posla... Petak: Spremamo se za vikend... Subota i nedelja su vikend... Onda vladika pita:

- Ima li ko pitanje... Javi se jedan sav u svili i kadivi: - A jel ima neradnih sreda? 119. [ta uradi Crnogorac kad ostane bez dinara? - Promeni 100 maraka. 120. Kako prepoznati Crnogorca u Beogradu? - Nosi Jugotours torbu. 121. Leteli avionom Lala, Srbin i Crnogorac. Avion se iznad Egipta pokvari i padne u Nil, a putnike pohvataju 3 krokodila i pojedu. Posle tri dana le`e krokodili na obali reke i pri~aju: - Gde pojedoh onog Lalu, tako je debeo i mastan, ve} mi je tri dana muka. - Ma ti si jo{ i dobro pro{o. Onaj Srbin je tako `ilav, nikako da ga svarim. - Ama, {ta tek ja da ka`em, ve} tri dana serem ordenje. . 122. Sede tri Crnogorca ispod smokve. Ka`e prvi: - [to su lepe ove smokve... - Joj, kad bi mi barem jedna pala u usta.. - Daaj }uti, ko }e to pro`vakat... 123. Udaje se Iva za Crnogorca. Na sve~anom ru~ku se di`e stari Crnogorac i ka`e: - Ovaj moj je iz slavne familije. njegov pra|ed je posjekao 30 turskih glava, a otac je nosilac spomenica. Va{a Iva mo`e biti presretna {to se udaje za ovakvu juna~inu, ~ije su svetle porodi~ne tradicije dika i ponos svakog Crnogorca! Na to ustaje Ivin otac i ka`e: - Ta, ja ne znam {to bih mogo re}i za na{u Ivu, ali kogod ju je jebao, bio je zdravo zadovoljan. 124. Bio Crnogorac na pecanju, pa upecao zlatnu ribicu. Ka`e ona njemu da je pusti i da }e mu ispuniti tri `elje.

- Ma, {to }e mene tri `elje, jado, sad }u da te izjedem. Ribica po~ela da kuka i da ga moli da je pusti, pa se Crnogorac smilovao. - Ajde, jado, pusti}u te, nemoj mi kukat ka neka `enetina. I pusti on nju. Kad je do{ao ku}i, ima {ta da vidi: ku}a na tri sprata, ispred ku}e Mercedes, u dvori{tu bazen, teren za golf... Ma, sve najbolje. Do{ao mu si iz {kole, a na putu ku}i na{ao nov~anik sa 2000 DEM. @ena uplatila loto i pogodila svih 7 brojeva plus dopunski. Re{i Crnogorac da malo proputuje po svetu, da potro{i te silne novce. I, ode on tako u Indiju, mazne neku Indijku, odu na pla`u i po~nu da se maze i valjaju po pesku. Kako je on nju mazio, usput je grebao po onoj ta~ki na ~elu. I tako grebao, grebao, pa kad joj je skinuo ta~ku, a ono pi{e: - MAZDA 323F. 125. Kako crnogorac poredi prideve? - Lijep....Lijep{i....A, vi|u mene!! 126. Kada }e crnogorci izumreti? - Kada shvate da je seks fizi~ki rad? 127. Hodaju crnogorac i cura, pa je ovaj pita: - Vi|u ti curo ono brdo? - Vi|u! - A vi|u ti curo ono drvo? - Vi|u! - E dosta romantike ajde da se jebemo! 128. Pri~a |eti} |eti}u jednu anegdotu: - Stojim ti ja sa svojim Vuka{inom i gledamo kako tuku jednog momka ... Pita on mene da l da uletimo, a ja reko da sa~ekamo malo. Skupi se jo{ naroda pa pridru`i se onima da biju jadnog Beogra|anina... Opet on da l da uletimo ... ja jok ... ~ek jo{ malo... Do|e jo{ naroda ... i opet ista pri~a ... DA L DA ULETIMO? Ajde ule}i ...

- I {ta bi? - RAZBISMO GA KA PI^KU!!! 129. Kako Crnogorac drka? - Skine ga}e, legne na pod, zabije kurac u zemlju i ~eka zemljotres. 130. Re{io Crnogorac da o`eni sina po{tenom devojkom. Tako su zajedno po{li da tra`e odgovaraju}u devojku. Nalete oni na jednu i mla|i Crnogorac re~e da mu se svi|a i da je ho}e za `enu. Otac ode do nje, izvadi onu stvar i pita je: - Zna{ li {ta je ovo? - Glupog li pitanja. Naravno da znam, to je kurac. Stari se naljuti i re~e da ona nije odgovaraju}a. Krenu{e oni dalje i budu}i mlado`enja spazi jo{ jednu. Naravno, tata ode da proveri da li je odgovaraju}a i dobi isti odgovor kao i malopre. Dakle, i ona je neodgovaraju}a. Nalete oni na tre}u i opet je usledio isti test. - Zna{ li {ta je ovo? - Ne znam! - Kako ne zna{? - Pa ne znam! - E kad je tako, re}i }u ti. To je kurac. - To kurac? Hahahahahahahahaha!!! 131. Sastali se Englez, Francuz i Crnogorac, pa razgovaraju o osobinama svojih `ena. Englez ka`e: - Mojoj `eni kad ja{e konja noge vise do zemlje, ne zato {to je konj nizak, ve} zato {to ona ima duge i vitke noge. Francuz ka`e: - Kad dodirnem prstima jedne ruke drugu ruku, mogu obuhvatiti svoju `enu oko struka, ne zato {to imam duge prste, ve} zato {to joj je tako tanak struk. Na to }e Crnogorac: - Ja kad po|em na posao, lupim svoju Milu{u rukom po guzici i njoj se guzica trese sve dok ja ne do|em s posla, ne zato {to

ona ima veliku guzicu, ve} zato {to se ja brzo vratim s posla. 132. U Moskovskoj "Pravdi" je objavljeno kako su ruski nau~nici kopali i na dubini od 100 metara iskopali ostatke telefonskog kabla starog 1000 godina. Zaklju~ak je bio da su ruski preci jos pre 1000 godina koristili telefone. Sedam dana nakon toga, ameri~ki nau~nici su do{li do jo{ revolucionarnijeg otkri}a. Kako je objavio "Va{ington Post", na dubini od 200 metara na{li su ostatke opti~kog kabla starog 2000 godina i do{li do zakljucka da su ameri~ki preci koristili internet jo{ pre 2000 godina. Nekoliko dana nakon toga, crnogorski nau~nici, na lokalitetima u podno`ju Lovcena su iskopali rupu duboku 500 metara i nisu ni{ta nasli. Naravno, do{li su do zaklju~ka da su njihovi preci jo{ pre 5000 godina koristili mobilne telefone. 133. VISOKA CENA Po{to je od "prodava~ice ljubavi" ~uo cenu, Crnogorac se zagrcnu: - Jesi li ti pri sebi, `enetino? Ja za te pare mogu da kupim dva praseta! - Ko ti brani... Ako ti je s njima lep{e! 134. ROMANSA Zaljubi se Italijanka u Hercegnovljanina. Stoje oni tako na obali, kad ka`e Italijanka, napu}enih usanca: - Bachi a me amore! Novljanin je pogleda, podi`e obrve, slegne ramenima i baci je u more. Prestravljena Italijanka po~e da zapoma`e: - Ajuto, ajuto! A Novljanin se prekrsti: - Da lude `enske! Ma nije ljuto... More je slano, slano ~uje{ li!!! 135. Crnogorac do{ao kasno ku}i i ujutro ga `ena pita: - Kad ti ono no}as do|e?

- A negde oko deset sati. - E, nemoj lagat, kad je sat samo jednom otkuca! - [to je jadna, o}e{ li i nulu da ti kuca? 136. Odr`avalo se takmi~enje Crnogoraca u strelja{tvu. Svratio Kralj Nikola (najhrabrija, najbr`a, najja~a, najve}a juna~ina) i ostali ga nagovaraju da im demonstrira ne{to od svoje velike ve{tine. On re~e: - Vidite li onu pticu tamo? Izvadi kuburu i opali. Metak proma{i i ptica odleti. Na to Kralj Nikola doda: - Vi|este li ovo ~udo, mrtva ptica a leti. 137. Sreli se Crnogorac i Kinez: - Jing Ce Hao, crni pojas, deseti dan! - Vu-Ka-[in, vuneni pojas, svaki dan! 138. Crnogorac se `eni Srpkinjom, a otac ga savetuje: - Prvo, da pusti{ plo~u Ksenije Cicvari}, da vidi da smo mi, Crnogorci, romanti~ni! Onda... poljubi je da dah izgubi, da vidi da smo mi, Crnogorci, strasni. Onda... polupaj stolicu o zid iz sve snage, da vidi da smo mi, Crnogorci, jaki. Onda... svuci se lagano, da vidi da smo mi, Crnogorci, lepi. Kona~no... isuci kitu, dr` je u ruci, pri|i i pogledaj je pravo u o~i... I izdrkaj!... Da vidi da smo mi, Crnogorci, nezavisni! 139. Konj & `aba Gostovao Nemac na crnogorskom primorju. Dok se kupao u moru iznenada ga uhvati gr~ i on po~ne tonuti. Sre}om tu se na|e jedan Crnogorac te ga izvadi na obalu. Kad je Nemac do{ao sebi potra`i Crnogorca da ga nagradi: - Ho}e{ da ti kupim ku}u? - Ne, fala ti - imam jednu! - Ho}e{ da ti kupim auto? - Ne, fala ti - ja ne znam voziti! - Pa {ta ho}e{ da ti kupim?

- Kupi ti meni konja i `abu. - Konja }e da ja{e{ a {ta }e ti `aba? - Kako {to }e mi!? Pa da vi~e KRE - KRE - KRE da se ja ne bih zamara... 140. Na Trebinjskom rati{tu, Crnogorac, bez isprava, odvojio se od svoje jedinice i uhvate ga vojnici iz druge jedinice JNA. - Jesi li Mujo? - Ne ja, svetog mi Vasilija. - Ajde skidaj ga}e! Ispostavi se da stvarno nije Mujo. A Crnogorac se krsti: - Jebem ti vojsku u kojoj se vi{e vjeruje kurcu no svetom Vasiliju... 141. Crnogorac ceo dan provodi na aerodromu zato {to tamo ima puno ljudi, a on se grebe za cigarete. Tako ti on pri|e jednom ~oveku i upita: - \e ti ide{, ~o~e? - U Italiju. - [ta? To je lako, sedne{ na avion i za sat si tamo. Nego, daj mi jednu cigaretu. Kad je popu{io, prilazi drugom: - Kuda }e{ ti, ~o~e? - U Nema~ku. - [ta? To je lako, sedne{ na avion i za sat si tamo. Nego, daj mi jednu cigaretu. Sve to gleda gleda Bosanac i misli: "E daj bo`e da kod mene do|e, dobio bi on odgovor". I eto Crnogorca kod njega: - Kud si ti po{ao? A Bosanac odbrusi: - U pi~ku tvoje matere. - [ta? To je lako, sedne{ na tatin kurrac i za sekund si tamo. Nego, daj mi jednu cigaretu. 142. Crnogorac u`urbano ulazi kod zubara i ka`e mu: - Doktore, treba da se vadi zub, ali bez gasa i anestezije;

Samo ga i{~upajte i zavr{ite s tim. - Uf, bilo bi dobro da su i ostali moji pacijenti tako hrabri! O kom zubu je re~? - @eno, poka`i mu zub koji te boli! 143. Razgovaraju dva Crnogorca: - Oli jado, zna{ li ti ko je Mocart? - Bogami ne znam... - Pa to ti je onaj {to napisa muziku za na{u Nokiu! 144. Dogodi se havarija na brodu i kao jedini preziveli ostanu Japanac i Crnogograc. Sede njih dvojica tako u camcu za spasavanje, tek ce Japanac: - A sta cemo sad da radimo? - Ih, bre, vi Japanci bi samo nesto da radite. 145. Za{to matori Crnogorac nosi stakleni {tap? - Ako mu ispadne, ne mora da se saginje da ga dohvati. 146. Do{ao Crnogorac u berbernicu da se obrije a brica ga upita: - Odakle si? - Ja, ~o~e, sa Cetinja. Brica }e, u {ali: - E, ~uo sam da se tamo juna~ine briju bez sapuna. Da li je to ta~no? - Pa, jes, jes... U sred brijanja, Crnogorac ga prekide u poslu: - Stoj, ~o~e, turi malo sapuna! Nijesam ja ba{ sa Cetinja, no iz okoline! CRNCI 1. [ta dobije{ kada spari{ crnca i hobotnicu? - Ne znam ni ja ali stra{no brzo bere pamuk!

2. Kako crnac napravi kurac od 23 cm? - Presavije ga popola! 3. Negde u Americi {erif izvla~i mrtvog crnca iz jezera. On spaljen, onda obe{en, umotan u lance i ba~en u jezero. Tek } e {erif besno: - Prokleti crnja je ukrao vi{e lanca nego {to je mogao da ponese! 4. Kako ameri asfaltiraju putove ??? - Pore|aju crnje pa [IBAJ preko.. valjcima. A za belu liniju??????? - Srednji red!! Nasmej se!! 5. Kako }ete deset crnaca da prevedete preko reke a da im kite ostanu suve? (Voda im je do pojasa i nemate nikakvih pomagala) - Evo ovako: Pore|a{ ih u kolonu jedan iza drugog. Poslednji crnac }e staviti kitu u dupe kolegi ispred sebe, ovaj tako|e kolegi ispred sebe i tako redom do prvog, a ti }e{ biti na ~elu kolone (naravno, kita }e ti biti mokra). 6. LOV Dolazi izaslanik UN u Ju`noafri~ku Republiku. Prosto se ~udi miru na koji je tamo nai{ao. Razgovara sa jednim od predstavnika bele rase a ovaj mu poka`e kako petorica belaca pru`aju sportsku u`ivanciju jednom crncu, vuku}i ga gliserom po vodi. Izaslanik o~igledno u zabludi primeti kako je to krasno da crnac skija po vodi, a njegovi beli prijatelji daju sve od sebe, kako bi mu priu{tili {to bolji provod. U tom momentu pri|e jedan postariji crnac: - Nemoj ti ovde da se zamajava{ sa belcima kad dobro zna{ da ovde rat izmedu rasa nikad ne}e stati, i da ona petorka ustvari peca krokodila! 7. Dva crnca pi{aju s mosta i razgovaraju:

- Auuu, {to je ladna voda! - Aha, ima i mulj. 8. Do{ao crnac u Sahari do oaze, nagne se da se napije vode kad ono *puf* i pred njim se stvori dobri duh u boci i obe}a da }e crncu ispuniti tri `elje koje za`eli. Misli crnac, moja crna ko`a je velika prepreka na putu do uspeha. Zatim, nigde dobrog `enskog dupeta da se nagledam ni vode da se napijem. I ka`e: - Ho}u biti beo, ho}u da celog `ivota po meni te~e voda i da stalno gledam guzice. I, crnac postane VC {olja... 9. Za{to crnci ma`u govna po zidovima na crna~kom ven~anju? - Da bi odvratili muve od mlade. 10. [ta treba dobaciti crncu koji je do gu{e u `ivom blatu? - @enu, sina, k}erkicu, ujaka, ujnu, strica, strinu, tetku, te~u, babu, dedu, ... 11. Kako je najlak{e skinuti crnca sa drveta? - Prese~e{ konopac. 12. Kako spasiti crnca koji se davi? - Skinuti nogu sa njegove glave!! 13. Za{to crnci imaju kovrdzavu kosu? - Kada crnac krene u disko vratar mu ka`e: "ti ne mo`e{". Onda crnac pita "a {tooooooo" i vrti prstom po kosi. 14. Za{to crnkinje imaju duga~ke sise? - njima vratar ka`e "ti mo`e{" i povu~e ih unutra. 15. Za{to crnci imaju duga~ak kurac? - Crnkinja onda povu~e pratioca za sobom i pita "a za{to on

ne mo`e?". 16. Za{to crnci imaju pljosnate noseve? - Vratar odgovara "eto zato!" i udara crnca po nosu. 17. Za{to crnac pla~e dok sere? - Misli da se topi. 18. U Ju`noj Africi re{ili su da ukinu rasnu diskriminaciju. Od sada ne}e vi{e biti belih i crnih, svi ljudi se progla{avaju zelenima. Crnci radosni krenu{e da ostvaruju svoja prava. Jedan zadovoljno u|e u bar: - Kelner, pi}e. Kelner ga ignori{e. - Kelner, pi}e! Kelner ga opet ignori{e. - Kelner pi}e!!! Ovome dosadi, uhvati ga za okovratnik i izbaci na ulicu. - Ali mora{ da me uslu`i{, sada smo svi jednaki, svi smo zeleni. - Da, ali ti si tamno zelen! 19. Tri stvari koje najvi{e mrzim: 1. Crnce 2. Kineze 3. Rasnu diskriminaciju 20. Idu dve krave poljem, jedna bela a jedna crna. Odjednom bela ka`e: - Muuuuuu! Na to crna odgovori: - Muuuuu mother fucker!!! 21. Kako spre~iti grupu crnaca da siluje belkinju? - Baci{ im ko{arka{ku loptu.

22. Nailazi crnac. - Vidi {to je ovaj lepo pocrneo! - Ma nije mu dobro me{ala majka pa zagoreo! 23. Tri `ene, od kojih je jedna bila crnkinja putovale avionom. U jednom trenutku, javi se pilot preko razglasa i saop{ti da avion mora prinudno sleteti i da svi putnici ve`u pojaseve. Tada je prva `ena po~ela da re|a nakit po svome telu. Druge dve je za~u|eno pogledaju, a ona }e na to: - Znate, kad avion padne, spasioci }e videti da sam mnogo bogata pa }e mene prvo spasti. Na to druga `ena odmah raskop~ava gornji deo bluze. Druge dve je ~udno pogledaju a ona }e na to: - Znate, kad avion padne, spasioci }e videti kolike sise imam, pa }e mene prvo spasti. Na to je crnkinja, po~ela da svla~i pantalone a druge dve je zapanjeno pogledaju na {ta }e ona: - Znate, kad avion padne, prvo {to }e spasioci da tra`e je, ipak, crna kutija. 24. Za{to se crnci ne igraju u pesku? - Zato {to ih ma~ke stalno zakopavaju. 25. Kako je najlak{e skinuti crnca sa drveta? - Prere`e{ konopac. 26. Stambena zgrada u plamenu. Na terasi na petom spratu stoji crnac. Dole, na ulici, vatrogasci su ra{irili platno. Razmi{lja crnac: - Majku mu, ne znam {ta da radim. Sko~io bih ja dole, nego se pla{im, belci su to; izma}i }e mi platno i razbi}u se. A opet, ako ostanem ovde, izgore}u. U tom trenutku odozdo se ~uje glas vatrogasaca: - Hej [panac, ska~i ve} jednom, {ta ~eka{? Crnac pomisli: - Super, misle da sam [panac. Ne}e me pre}i. Sko~i }u.

I sko~i. A vatrogasci viknu{e: - Ole! . . . i izmako{e platno. 27. [ta je to malo, zeleno na terasi? - To je moj crnac i boji}u ga kako ho}u! 28. Koja je razlika izme|u crnca i automobilske gume? - Kada gumu stavi{ u lance, ne peva bluz. 29. Mujo i crnac le`e kraj bazena. Ustade Mujo, stavi onu stvar u vodu i ka`e: - 26 stepeni. Ustade i crnac, u~ini isto i re~e: - 3,5 metara dubine. [IPTARI 1. Kad [iptar pere ruke, pre ili posle pi{anja? - Za veme pi{anja. 2. Kako se zove [iptar sa po ovcom ispod obe mi{ke? - Makro. 3. U Pri{tini, ovih dana (dobra stara vremena, prim.): - Ka`i lopata. - Lopata. A {to? - Pa {iptar bi rekao ljopata, ali ti si na{. - Eeee, jesi ljisica! 4. U kupeu majka, }erka, Srbin i [iptar. Voz u|e u tunel i ~uje se jedan poljubac i jedan {amar. [iptar misli: - Mamu mu jebem, ovaj poljubio devojku a ja dobio {amar. Majka: - Neki od ovih gadova poljubio moju devoj~icu a ona mu opalila {ljagu.

]erka: - Eto ti ga... pored mene `ive neki od ovih poljubi kevu! Pa kud ide ovaj svet, ja mu sigurno ne bi opalila {amar. Srbin: - Kad }e opet tunel da se cmoknem u ruku i opalim [iptara! 5. Otac i sin [iptar posmatraju kosovski boj! - Otac, jel da uljetim? - Ne, samo maljo sa~ekaj! Pro|e neko vreme, sin opet pita: - Otac, jel da uljetim sad? - Ne, samo jo{ maljo sa~ekaj! - Otac, jel da uljetim bre, nemogam da ~ekam? - Ne, bre, eno ide Obili}, se strpi maljo! Pro{lo opet izvesno vreme, sin gori od nestrpljenja, pa }e jo{ ja~e: - Otac, nemogam da ~ekam, ja ulje}em? - Pa ulje}i, sad! - Kikirikiii, semenkeee, suncokret, kikirikiii, semenkeee.... 6. Uvati [iptar Srbina i ka`e: - O}e{ da te guzim s vazeljin ili bez vazeljin? Razmisli malo ovaj i ka`e: - Sa vazelinom. - Vazeljin, dolazi ovamo, o}e i tebe! 7. Gde mogu da se na|u dobri {iptari? - Na groblju. 8. Posle jo{ jedne uspe{ne akcije vojske na Kosovu (pre rata), na jednoj poljani odmaraju se vojnici, a odmah do njih {iptari podeljeni u tri grupice. Novinar RTSa snima prizor pa, kad je zavr{io snimanje "patriotske" verzije, pita jednog vojnika {to su {iptari u grupama, i {ta }e da bude s njima. - Ova prva grupa ti je OVK, njih }emo normalno po kratkom postupku... Ovi drugi su podr`avali OVK, jebi ga i njih }emo...

- A {ta je sa ovom tre}om grupom? - E vidi{ to su ti tako re}i na{i Albanci, ovi {to nisu bili separatisti, nego lojalni gra|ani Srbije... - Dobro, a je l }ete i njih po kratkom postupku... - Pa... jebi ga, moramo i mi da imamo gubitaka! 9. Za{to svaki {iptar nosi govno u dzepu? - Radi identifikacije. 10. Iz zoolo{kog vrta pobegao lav i, dok se muvao okolo, napadne decu koja su se igrala. Zatekne se tu neki ~ovek, sko~i na lava, i zadavi ga na licu mesta. Slede}eg dana Politika objavljuje: > HRABRI SRBIN SPASAO DECU OD SIGURNE SMRTI ^ovek koji je ubio lava revoltiran naslovom iz novina dolazi u redakciju i ka`e: - Nisam ja Srbin! Sutradan Politika objavljuje: > JUGOSLOVEN JUNAK DANA! Me|utim opet dolazi ~ovek u redakciju i buni se: - Nisam ja Jugosloven! - A {ta si? - Ja sam Aljbanac! Sutradan na naslovnoj strani Politike: >[IPTARSKI TERORISTA UBIO LAVA, ljUBITELJA DECE. 11. Dobio {iptar nagradno letovanje preko firme (gradska ~isto}a), i posle letovanja pitaju ga kolege {iptari: - O koljeg, kako ti bilo na plja`a? - Biljo mi mnogo dobro, ma sam pljivo, ma sam se sun~o, ma sam izgubio |emper i mi ga je `ao. U narednom periodu dobije on opet besplatno letovanje kao najbolji radnik u firmi i kada se vratio opet ga pitaju kolege: - O koljeg, ma kako ti biljo na plja`a? - Ma mi biljo mnogo dobro. Ma sam pljivo, ma sam se sun~o, ma sam na{o |emper.

Pa dobro bre kako si na{o |emper posle godinu dana? - Do|em ja na pla`a, skinem kaput, skinem sako, skinem ko{ulja, skinem podko{ulja..... kad ono mi ga |emper. 12. Za{to je {iptar ~upav po grudima? - Jer je pi~ka u du{i. 13. Za{to {iptari tako smrde? - Da bi ih i slepci mrzeli. 14. Nakon 11. deteta, {iptar odlu~i da ne `eli vi{e dece. Ode kod doktora i ovaj mu objasni da postoji ne{to {to se zove "vazektomija" i {to mo`e da mu pomogne. - Dobro, {ta je ta vazektomija? - To se radi ovako. Uzme{ fla{u od piva, stavi{ u nju petardu, zapali{ je, prisloni{ fla{u uz uvo i broji{ do 10. - Ali, {ta mi to treba... - Samo ti uradi tako i ni{ta se ne brini. Ode {iptar ku}i, zapali petardu, prisloni fla{u uz uvo i po~ne da broji: 1... 2... 3... 4... 5... ? ..... Onda uzme fla{u, stavi je me|u noge i (pomo}u druge ruke) nastavi da broji: 6... 7........ 15. [iptarska reklama za Halo govornice: - AljO, AljO GOVORNICE! Sve nas je vi{e! 16. Nategao crnac [iptara! Ovaj jau~e: - Bolji, bolji!!!! - Nema bolji, ja sam najbolji! 17. Kako [iptara spasti davljenja? - Upuca{ ga pre nego {to padne u vodu. 18. [ta je to crno-belo i dobro izgleda na [iptaru? - Doberman. 19. Kad Siptar pere ruke, pre ili posle pisanja?

- Za veme pisanja. 20. Gde mogu da se na|u dobri {iptari? - Na groblju. 21. Za{to svaki [iptar nosi govno u dzepu? - Radi indentifikacije. 22. Za{to je [iptar ~upav po grudima? - Jer je pi~ka u du{i. 23. Za{to [iptari tako smrde? - Da bi ih i slepci mrzeli. 24. Koje su boje albanski tenkovi? - Oba su zelena. 25. [ta rade [iptari u hladnja~i? - Frikombinuju! [OVINISTI^KI 1. Avion se ru{i a jedan `enski putnik ska~e sa sedi{ta i ka`e: - Ako }u ve} da umrem, ho}u da se barem ose}am kao @ENA. Onda skida svu ode}u sa sebe i pita: - Jel ima ovde neka mu{kar~ina koja mo`e da mi pomogne da se ose}am kao `ena!!? ^ovek ustaje, daje joj ko{ulju i ka`e: - Evo, zakrpi mi ovo.... 2. [ta `ena i linoleum imaju zajedni~ko? - Ako ih dobro postavi{, mo`e{ da ih gazi{ slede}ih 50 godina.

3. [ta ima zajedni~ko `ena i tornado? - Oba do|u vri{te}i i odu uzev{i vam ku}u. 4. Koliko {ovinista je potrebno da otvori pivo? - Nijedan, jer bolje bi bilo da ga ku~ka otvori pre nego {to ti ga da. 5. Kako da `ena do|e do orgazma? - Mnogo mi puca... 6. [ta ka`e{ feministkinji bez ruku i nogu? - Lepe sise, ku~ko!! 7. Koji je najte`i deo operacije promene pola? - Otklanjanje mozga. 8. Koja je ({ovinisti~ka) definicija `ene? - Postolje za pi~ku. 9. [ta `ene i kondomi imaju zajedni~ko? - I `ene i kondomi provode vi{e vremena u va{em nov~aniku nego na kurcu. 10. [ta to zna~i "voditi ljubav"? - To je ono {to `ena radi, dok je mu{karac jebe. 11. Kako znamo da je bog mu{karac? - Jer da je bog `ena, sperma bi imala ukus ~okolade. 12. [ta je najinteligentnije {to je ikad iza{lo iz `enskih usta? - Ajn{tajnov kurac. 13. Za{to `ene nikad ne prde? - njihova usta nikad nisu zatvorena dovoljno dugo da bi nastao pritisak.

14. [ta je najbolje kad vam `ena popu{i? - Deset minuta ti{ine. 15. Kako jebe{ ru`nu `enu? - Svr{i{ u ruku, pa spermu baci{ na nju. 16. Za{to se `ene prave da do`ivljavaju orgazam? - Misle da mu{karce mnogo zabole za to. 17. Za{to `ene ne umeju da skijaju? - Zato {to nema snega izme|u kuhinje i spava}e sobe. 18. [ta je najbolje {to je Bog ikada uradio? - Izmislio je pi~ku. A {ta je najgore? - Dao je `eni kontrolu nad njom. 19. Kako zna{ da }e `ena da ka`e ne{to pametno? - Po~ne re~enicu sa: " Neki ~ovek mi je rekao da... ". 20. Za{to je `ena pre{la ulicu? - [ta me briga, u ostalom {ta je uop{te tra`ila van kuhinje? - Zato {to sam joj tako naredio. A za{to se vratila? - (pucne{ prstima). 21. Za{to `ena ima ruke? - Zato {to bi VC mnogo dugo prala ako bi ga samo lizala. 22. [ta svakoj feministkinji treba? - Dobar mu{karac, da utuca malo smisla u nju. 23. Ako ti ku~e laje na zadnjim vratima a `ena vi~e na prednjim, koga }e{ prvo da pusti{ unutra? - Naravno, ku~e... ono }e barem da u}uti kad u|e.

24. [ta je najgore kod bigamije? - Dve ta{te. 25. Za na{u poslednju sva|u sam ja bio kriv. Moja `ena me je lepo pitala "[ta ima na TV-u?", a ja sam rekao "Pra{ina! ". 26. Za{to je knjiga "@ena koja suvi{e daje" razo~arala mu{karce. - Nema brojeva telefona. 27. Definicija `ene: Homo Sapiens bez jaja. 28. Kako zna{ da ti je `ena dobro popu{ila? - Mora{ da je lupi{ da ti vrati jaja. 29. Definicija gospo|e: Ono {to ide izme|u gospodina i du{eka. 30. [ta imaju zajedni~ko `ene i pse}a govna? - [to su stariji, lak{e ih je pokupiti. 31. [ta 54 000 silovanih `ena imaju zajedni~ko? - Ni jedna ne}e da slu{a. 32. Koja je razlika izme|u fri`idera i `ene? - Fri`ider ne prdne kad gurne{ meso u njega. 33. Kako zna{ da ti je `ena mrtva? - Seks je isti, ali se sudovi nagomilavaju. 34. Koliko biv{ih mu`eva treba da zamene sijalicu? - Ni jedan, i ovako ne dobiju ku}u. 35. Koji deo `ene mu{karci najvi{e vole da gledaju? - Teme glave.

36. Tajna dobrog braka: Dva puta nedeljno idemo u lep restoran, malo vina, fina muzika, dobra hrana... Ona ide utorkom a ja petkom. 37. Draga, gde bi `elela da idemo na godi{njicu braka? - Ne znam dragi, negde gde nikad nisam bila. - Mo`e kuhinja? 38. Kakva je to ma~o-`ena? - Sama zavija svoje tampone. 39. NAJSAVREMENIJE VOZILO Me|unarodni stru~ni `iri, sastavljen od stru~njaka svih zemalja, odlu~io je da se za najsavremenije vozilo proglasi "@ENA". TEHNI^KE KARAKTERISTIKE: 1. Tro{i sopstveno gorivo 2. Podmazuje se automatski za vreme rada 3. Radi sa jednom sve}icom 4. Odgovaraju joj svi klipovi 5. Ima prednju i zadnju vu~u 6. Mo`e dugo da radi u mestu a da se ne pregreje 7. Ne dimi mnogo za vreme rada jer tro{i kvalitetno gorivo 8. Radi sa 60 obrtaja u minutu 9. Naro~ito dobre rezultate daje na 120 obrtaja 10. Udobna je za vreme vo`nje jer ima dobre amortizere 11. Voza~ mo`e da koristi vi{e polo`aja za vreme vo`nje 12. Za vreme rada no}u i po magli ne trebaju joj svetla 13. Koristi samo jednu unutra{nju gumu a i bolje radi bez nje 14. Mo`e se koristiti vi{e puta uzastopno bez obzira na vremenske uslove i na kategoriju voza~a 15. Ne pregrejava se ni kad ispusti vodu 16. Zimi radi bez antifriza 17. Sama menja ulje svakih 25 - 30 dana bez obzira na broj voza~a i broj radnih dana i ~asova 18. Za upotrebu nije potrebna voza~ka dozvola 19. Tro{kovi odr`avanja su minimalni, jer radi bez popravki i

vi{e od 80 godina, zavisno od uslova eksploatacije NAPOMENA: Ima samo jednu manu! Brzo amortizuje voza~a i smanjuje ~vrsto}u klipa. 40. UPUTSTVO ZA KORI[]EnjE BANKOMATA Po{to se o~ekuje sve masovnija primena automata za podizanje gotovine kreditnim karticama (popularno nazvanih bankomatima), naro~ito onih koji }e biti postavljeni du` puta namenjenih voza~ima, evo nekoliko saveta za njihovo kori{}enje: Procedura za mu{karce: 1) Dovezite kola do automata 2) Otvorite prozor 3) Ubacite karticu u automat i otkucajte {ifru 4) Otkucajte `eljenu sumu za podizanje 5) Uzmite karticu, gotovinu i potvrdu 6) Podignite prozor 7) Odvezite se dalje Procedura za `ene: 1) Dovezite kola do automata 2) Vozite malo unazad da va{ prozor bude u ravni sa automatom 3) Ponovo upalite motor koji se ugasio 4) Spustite prozor 5) Prona|ite ta{nu, istresite ceo njen sadr`aj na suvoza~ko sedi{te da prona|ete karticu 6) Prona|ite kutiju sa {minkom i proverite svoj izgled na retrovizoru 7) Poku{ajte da ubacite karticu u automat 8) Otvorite vrata kola da biste mogli da dohvatite automat 9) Ubacite karticu 10) Ponovo ubacite karticu, ovog puta sa pravom stranom odozgo 11) Ponovo pretra`ite ta{nu da prona|ete notes sa svojom {ifrom, upisanom na poslednjoj strani 12) Otkucajte {ifru

13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22)

Pritisnite "cancel" i ukucajte ispravan broj Otkucajte `eljenu sumu za podizanje Uzmite gotovinu i potvrdu Ispraznite ta{nu da prona|ete nov~anik Vozite napred 2 metra Vozite nazad 2 metra da uzmete i karticu iz automata Proverite {minku Ponovo upalite motor koji se ugasio Vozite 5 - 10 kilometara Spustite ru~nu ko~nicu

41. [TA SE KOD @ENE MEnjA SA GODINAMA? u 20. godiniu 35. godiniu 50. godinierogene zonecelo teloven~ani prstenn. i{iadikusnajve}a la`brak, nikad!ljubavnik, nikad!lifting, nikad!kad padne no}spava{ li?spavam!spava, jadnikona ka`e NE~u}e nas moji!ne u krevetu tvoje `enene na poduona ka`e DAda bi bila kao ostalada bi vodila ljubavda bi se pretvarala da...upoznavanjezovem se...da li se poznajemo?se}a{ li me se?naj~e{}e pitanjevoli{ li me?voli{ li me?voli{ li je?`ivotna zadovoljstvaizlazakspavanjeve~erapravi se da volifudbalnjegaposaonikad ne znadan poslednje menstruacijedan poslednje menstruacijedan poslednje menstruacijesumnjeda li sam frigidna?da li sam seropozitivnada li sam suvi{e stara?uzajamno poveravanjerecimo sve!nisi mi sve rekao!nisam te ni{ta pitala!decaima vremenanema vremenanema vi{e vremenapomagalanaramenicespiralanao~are 42. Koja je razlika izme|u Sumo rva~a i feministkinje? - Sumo rva~ brije noge. 43. Za{to `ene imaju dve rupe umesto jedne? - Da bi mogao da ih nosi{ ku}i, kao gajbe piva. 44. [ta dokazuje ~injenica da je ~ovek jedini mu`jak koji tu~e svoju `enku?

- Koliko `ene ponekad umeju da budu nepodno{ljive. 45. Pametan mu{karac + pametna `ena = veza - Pametan mu{karac + glupa `ena = trudno}a - Glupi mu{karac + pametna `ena = preljuba - Glupi mu{karac + glupa `ena = ven~anje 46. Devetnaest la`i koje `ene govore mu{karcima 1) Nisam dobila tvoju poruku. 2) Zaista mi se dopada{, al si se prekasno pojavio. 3) Kada bih `elela da sa nekim spavam, izor bi pao na tebe. 4) Sa tobom sam do`ivela prvi put ne{to posebno. 5) Nikada se nisam ose}ala ovako, kao sa tobom. 6) Obo`avam ko{arku. 7) Ti si najbolji ljubavnik kojeg sam imala. 8) Ti si najzabavniji mu{karac. 9) Nije nam potreban prsten da bismo imali dobru vezu. 10) Nisi ti kriv, nego ja. 11) Ne brini, o tome nikad ne razgovaram sa prijateljicama. 12) Samo ti se ~ini da }elavi{. 13) Ne}u poludeti sve dok si ti dobar. 14) Nisam luda. 15) Samo sam umorna. 16) Ovog meseca nisam dobila. 17) Za{to ne bismo bili prijatelji. 18) Uop{te nije potrebno da se obla~i{. 19) I ja tebe volim. 47. PICKUP LINES 1) Volim svaku kost u tvom telu - pogotovu moju. 2) Ja sam Irac. Ima{ li ne~eg irskog u sebi? @eli{ li da ima{? 3) Poka`e{ dva prsta i pita{: "Za{to `ene vole da mastrubiraju sa ova dva prsta?" (Ne znam) "Zato {to su to MOJA dva prsta!!!" 4) O}e{ da ti kupim pi}e, ili radi{ samo za pare? 5) Hej mala, {ta ka`e{ na picu i jebanje? (Pljas!) [ta je bilo???

Ne voli{ picu???? 6) Ako gre{im jebi me, ali nije li tvoje ime Greturda? 7) Bond. dzejms Bond. 8) Hej, du{o, ho}e{ da ti se posre}i? 9) Zna{ li koja je najbitnija razlika izme|u pri~anja i seksa? (Ne.) Ajmo u sobu, da ti ka`em. 10) Jel je mnogo bolelo? ([ta?) Kad si pala iz raja. 11) Ako ikad izgubi{ nevinost, ho}e{ li da mi da{ kutiju u koju je ta nevinost bila zapakovana? 12) ^ula si glasine o nogama? (Ne.) Hajdemo onda do mog stana, da ra{irimo glasine. 13) Zdravo. Ja sam veliki brat ... gledam te celo ve~e ... 14) Hajdemo kod mene da radimo matematiku: Da dodamo krevet, oduzmemo ode}u, podelimo noge, i ... mno`imo se! 15) Vau! Jesu li prave? 16) Jel veruje{ u ljubav na prvi pogled, ili treba da pro|em opet? 17) Jesi li ikad poljubila zeca me|u u{i? (Ne.) - (Izvuci dzepove) Ho}e{ li? 18) Imam jo{ samo 3 meseca `ivota, pa ... 19) Tra`i{ li g. Savr{eno ili samo g. Sada je Savr{eno? 20) Izvini, planiram da ga izdrkam, i samo mi treba ime, da ide uz lice. 21) Izvini, jel pu{i{ ti strancima? (Ne!!!) Onda, dozvoli mi da se predstavim ... 22) Izgledate kao moja tre}a `ena. - Oh, koliko ste se puta `enili? - Dva puta. 23) Mala, od tebe moj softver postaje hardver! 24) Du{o, nisam ba{ Fred Kremenko, ali mogu da napravim Bedrok! 25) U ljudskom telu ima 256 kostiju. Ho}e{ li jo{ jednu? 26) Budi originalna, ka`i da. 27) "Are you free tonight or njill it cost me?" 28) Zovem se _____, ali zovi me ve~eras. 29) Kad si mi rekla da odjebem, jel je to zna~ilo ne? 30) Ako ho}e{ da se jebemo, pomiluj mi kurac jednom. Ako

ne}e{, pomiluj ga 1000 puta. 31) (Nakon {to te je odjebala, glasno) U REDU, ALI 100 DM JE MOJA POSLEDnjA PONUDA!!! 48. ZA[TO JE BOljE BITI MU[KARAC Telefonski razgovori su gotovi za 30 sekundi. Na filmovima je gotovo uvek `ena gola. Za godi{nji odmor od 5 dana ti treba samo jedan kofer. Fudbal ponedeljkom uve~e. Ne mora{ da vodi{ evidenciju o seksualnom `ivotu svojih drugova. Red ispred mu{kog VCa je 80% kra}i. Tvoji drugovi ti ne seru svaki put kada smr{a{ ili se ugoji{. ^ista~i i frizeri te ne ole{e od para. Kada vrti{ kanale na TVu, ne mora{ da zastane{ na svakom gde neko pla~e. Tvoja zadnjica nije faktor u razgovorima za posao. Nijedan orgazam nije la`an. Ne spopadaju te tipovi sa hokeja{kim maskama. Ne mora{ da tegli{ torbu beskorisnih stvari svuda gde po|e{. Razume{ za{to su stripovi sme{ni. Prezime ti ostaje celog `ivota. Mo`e{ da ostavi{ hotelski krevet ne name{ten. Kada neko kritikuje tvoj rad, ne mora{ da pani~i{ da te svi potajno mrze. Cela gara`a je tvoja. Ne mora{ da riba{ VC. Mo`e{ da se istu{ira{ i spremi{ za 10 minuta. Kod seksa ne mora{ da se brine{ o svojoj reputaciji. Ako neko zaboravi da te pozove na neku proslavu, jo{ uvek mo`e da ti bude prijatelj. Tvoj donji ve{ ko{ta 10 DM za pakovanje od 3 komada. Ne mora{ da brije{ ni{ta ispod brade. Ne mora{ svako jutro da se budi{ pored dlakavog dupeta. Niko i ne primeti da ima{ 34 i da si ne`enja. Mo`e{ da se potpi{e{ na snegu...

Sve na tvom licu mo`e da ostane u originalnoj boji. Mo`e{ da bude{ predsednik. Cve}e mo`e sve da sredi. Mnogo ti puca za tu|a ose}anja. Tri para cipela je vi{e nego dovoljno. Mo`e{ da lupi{ {ta o}e{ i da se ne brine{ "{ta }e drugi da misle". Predigra nije neophodna. Mo`e{ da skine{ majicu kada je vru} dan. Ne mora{ da pravi{ generalno spremanje svaki put kada dolazi majstor. Mehani~ari ti govore istinu. Mo`e{ da sa ortakom, u ti{ini, satima gleda{ fudbal, bez pomisli "Mo`da je ljut na mene?". Sve vreme si u jednom raspolo`enju. Mo`e{ da se divi{ Klintu Istvudu, bez `elje da li~i{ na njega. Zna{ najmanje 20 na~ina da otvori{ fla{u piva. Mo`e{ da sedi{ ra{irenih nogu, bez obzira {ta si obukao. Ven~anica: 2000 DM. Iznajmljivanje odela: 20 DM. Daljinski upravlja~ je samo tvoj. ljudi ne bulje u tvoje grudi kada pri~a{ sa njima. Mo`e{ da svrati{ do prijatelja, bez poklona. Ima{ normalan odnos sa majkom. Mo`e{ da kupuje{ kondome, a da te prodavac ne zami{lja golog. Kada ide{ u klonju, ne mora{ da se pretvara{ da ide{ da se "osve`i{". Mo`e{ da racionalizuje{ svako pona{anje izrazom: Jebi ga. Smrt Ledi Di je za tebe samo jo{ jedna vest. Povremeno so~no podrigivanje je o~ekivan gest. Nikad ne}e{ da se odrekne{ seksa zato {to "nisi raspolo`en". Misli{ da je ideja friziranja pudlice sme{na. Nova obu}a ne na`ulji i izgrebe tvoje noge. Porni}i su pravljeni samo za tebe. Ne mora{ da pamti{ sva~iji ro|endan. To {to ne voli{ neku osobu ne predstavlja prepreku dobrom

seksu. "^uvari pla`e". Uvek ima sport na nekom kanalu. [TA JE 1. [ta je SNAGA? - Kad dune{ volu u dupe i ispravi{ mu rogove. 2. [ta je HRABROST? - Kad se posere{ nekom ispred vrata i onda zvoni{ i tra`i{ toalet papir. 3. [ta je JEZA? - Kad se golom guzicom spusti{ niz brdo `ileta. 4. [ta je jo{ ve}a JEZA? - Kad pri tom poku{ava{ kurcem ko~iti. 5. [ta je BUKA? - Kad se dva kostura jebu na limenom krovu. 6. Autopsija? - Ubijanje mrtvih. 7. [ta je BOL? - Kad dignutog kurca naleti{ na zid. 8. [ta je NEUGODNOST? - Kad pri tom prvo nosem udari{. 9. [ta je PRECIZNOST? - Kad sa 1000 metara pogodi{ topom komarca u levo jaje. 10. [ta je RIZIK? - Kad ho}e{ da prdne{ a ima{ proliv.

11. [ta je to, malo, plavo, stoji na zidu? - Mu{ici otekla vena! 12. Nije hrabrost oti}i u Zagreb, popeti se na spomenik bana Jela~i}a i vikati: "Ovo je Srbija". Hrabrost je si}i sa spomenika. 13. U jednim novinama su ustanovili da 50% osoba vara partnera... [ta to zna~i? - DA AKO NISI TI ONDA JE TVOJA @ENA! 14. [ta je mu{karac u kadi punoj sa sonom kiselinom? - Re{en problem !!!!!! 15. [ta je to bol? - Kada vozi{ bicikl, pa ti se jaja upletu u lanac. 16. Tabakera - `ena koja bije psa. 17. SUPERMEN - radnik Jugopetrola 18. KEVIN KOSTNER - mamin ortoped 19. Pije krv, a nije vampir, ima krilca, a ptica nije? - To je Alnjays Ultra! 20. Sivo, duga~ko, vu~e se po zidovima i ubija Jevreje? - Plinska cev. 21. [ta je to crveno, sluzavo i penje se po `enskoj nozi? - Nostalgi~ni abortus. 22. O~ajno? - Kada ~ovek koji je pre`iveo ^ernobilj sretne prijatelja a ovaj mu ka`e kako ima osmeh koji zra~i.

23. Vrhunac romanti~nosti? - Kad budu}u `enu odvede{ u svinjac i zapeva{ >Pogledaj dom svoj an|ele<. 24. Glad? - Kad ti se na dupetu uhvati pau~ina. 25. Disk-dzokej? - Radio-aktivan ~ovek. 26. Malo, crveno, raste u ba{ti i po~inje na P? - Paradajz. - A malo, crveno, raste u ba{ti i po~inje na O? - Opet paradajz. - A {ta je to malo, crveno, raste u ba{ti i po~inje na N? - Ne}e{ verovati, opet paradajz. 27. O~ajno? - Kad ise~e{ ruku da te ne bi primili u vojsku, a oni te odbiju zbog ravnih tabana. - Kada ti brat blizanac li~i na majumuna. 28. Maler? - Kada na svadbi umesto vla{kog kola igra strujno kolo. - Kada {eta{ zmaja pored benzinske pumpe a on bi ba{ tada da kine. 29. Malo, crveno, jede govna? - Mali crveni govnojedac. 30. Malo, belo, sedi u }o{ku i jede govna? - VC {olja... 31. Rat? - Rat je funkcija koja preslikava skup `ivih u skup mrtvih i ne

mora biti bijekcija! 32. Spolja `uto, iznutra crno, leti i vri{ti? - [kolski autobus pun crnaca leti u provaliju! 33. Brzina? - Kad prase protrci Etiopiju s kraja na kraj! 34. Velika brzina? - Kad se isere{ sa vrha solitera, str~i{ dole, otvori{ usta i stigne{ da pojede{ govno. 35. Najve}a brzina? - Kad tr~i{ oko bandere i samog sebe jebe{ u dupe. 36. APSOLUTNO NAJVE]A brzina? - Kad se isere{ sa stuba, si|e{ dole, uhvati{ govno i vidi{ sopstveni ~mar kako se zatvara. 37. Malo drveno, oko njega piljevina??? - Pinokio drka kurac. 38. Crno, belo, crno, belo, crno, belo...? - Pingvin se kotrlja niz brdo. 39. Crno-belo i smeje se? - Drugi pingvin koji ga je gurnuo. 40. "Veliko poverenje"? - Dva kanibala pu{e jedan drugom. 41. "Sumnja"? - Kalu|erica radi ~u~njeve u ba{ti krastavaca. 42. "Nevinost"? - Kalu|erica radi u fabrici kondoma ube|ena da pravi spava}e

vre}e za mi{eve. 43. Dva JUGA na vrhu brda? - ^udo. 44. Umetnost? - Kad se u okrugloj sobi posere{ u }o{ak. 45. [ta je to: Ti ga li`e{ a on se di`e. - Sladoled u liftu. 46. Sinonim za \ogani fantastiko? - Cigani gimnastiko. 47. Mu` ga ima, `ena ga prima, pop ga ne koristi. - PREZIME 48. [ta je kontejner? - [vedski sto za ma~ke. 49. Opti~ka iluzija? - Kad neko izgleda inteligentno zahvaljuju}i nao~arima. 50. Razmena mi{ljenja? - Kad svome {efu dolazite sa svojim mi{ljenjem, a od njega odlazite sa njegovim. 51. Drkadzija? - Onaj {to jebe, jebe, pa promeni ruku. 52. 666999? - Zlo i naopako! 53. Strpljenje? - Kada konfetama bri{e{ dupe. - A {ta je muka?

- Kad nestane konfeta.