MASLOVLJEVA HIJERARHIJA LJUDSKIH POTREBA

Maslovljeva hijerarhija ljudskih potreba je teorija iz psihologije koju je stvorio američki psiholog Abraham Maslow , koja ističe da se ljudske potrebe mogu razvrstati u grupe, i da postoji jasna hijerarhija izmeĎu tih grupa potreba. Niži nivoi potreba se moraju zadovoljiti prije nego što se aktiviraju potrebe viših nivoa. Maslovljeva hijerarhija ljudskih potreba se sastoji od pet grupa potreba a to su, od najniže do najviše, fiziološke potrebe , potrebe za sigurnošću , potrebe za pripadnošću , potreba za uvažavanjem , i potreba za samoostvarenjem . Obično se prikazuje u vidu piramide podijeljene na pet razina, gdje svaka grupa predstavlja po jedan nivo. Fiziološke potrebe su: potreba za hranom , vodom , zrakom , snom , seksom ; potrebe za sigurnošću : neugroženost života, stalan posao , sigurnost obitelji , zdravlja , imovine ; potrebe za pripadnošću : prijateljstvo , obitelj , seksualna intimnost ; potreba za uspjeha; i potreba za samoostvarenjem : moralnost , kreativnost , spontanost , rješavanje problema , manjak predrasuda , prihvaćanje činjenica . Četiri niža razina (fiziološke potrebe, sigurnost, pripadnost i poštovanje) su grupirani kao potrebe nedostatka , koje se vezuju za fizičke potrebe. Zadovoljenje ovih potreba pomaže osobi da raste i razvija se kao ljudsko biće. Za razliku od njih koje se moraju zadovoljiti, potrebe rasta (samoostvarenje) se stalno razvijaju. Osnovna pretpostavka je da se više potrebe iz ove hijerarhije pojavljuju tek nakon što su zadovoljene, većinom ili potpuno, sve potrebe nižeg nivoa. TakoĎer, kada se jedna potreba zadovolji, opada značaj njene motivacijske uloge, meĎutim, kada se neka potreba zadovolji, druga brzo zauzima njeno mjesto, tako da ljudi uvijek teže zadovoljiti neku potrebu. Ukoliko te potrebe nedostatka nisu zadovoljene, osoba će razviti u, fizički i psihički, nezdravu osobu. Maslov ju je svoju teoriju prvi put iznio u članku Teorija ljudske motivacije ( A Theory of Human Motivation ), 1943. godine. Za primjer je uzeo ugledne ljude kao što su Albert Einstein , Jane Adams , Eleonora Roosevelt i Frederick Adams , a ne mentalno oboljele ili neurotične osobe , ističući da "studija sakatih, zaostalih, nezrelih i nezdravih primjera može proizvesti samo sakatu psihologiju i sakatu filozofiju ". ( Motivation and Personality , 1987.)

Sljedeća tabela prikazuje sve nivoe te primjere za njihovo ispunjavanje van posla i na poslu.